TITAS 1 .............................................................................................................................. 11 BAB 1 ................................................................................................................

.................. 11 PENGENALAN ILMU KETAMADUNAN ................................................................. 11 1.1 TAKRIF TAMADUN DAN CIRI-CIRI PENTINGNYA .................................... 11 1.1.1 Hubungan Tamadun dengan Agama ..................................................................... 13 1.1.2 Hubungan Tamadun dengan Budaya .................................................................... 14 1.1.3 Hubungan Tamadun dengan Bangsa ..................................................................... 14 1.1.4 Ciri-ciri Asas Tamadun ........................................................................................... 15 1.2 KELAHIRAN DAN PERKEMBANGAN TAMADUN ...................................... 16 1.3 INTERAKSI ANTARA TAMADUN...................................................................... 20 1.4 PERSAMAANDANPERBEZAANANTARATAMADUN ................................. 24 1.4.1 Alam sekitar............................................................................................................ 24 1.4.2 Keluarga ................................................................................................................... 25 1.4.3 Komuniti ................................................................................................................... 26 1.4.4 Kerajaan .................................................................................................................. 26 1.4.5 Kegiatan Ekonomi ................................................................................................... 27 1.4.6 Pendidikan ............................................................................................................... 27 1.4.7 Kesihatan.................................................................................................................. 28 Bab 2.................................................................................................................................... 29 PENGENALAN TAMADUN ISLAM........................................................................... 29 2.1 KONSEP TAMADUN ISLAM ................................................................................ 29 2.1.1 Pengertian Tamadun dan Tamadun Islam ........................................................... 29 2.1.2 Hubungan Tamadun dengan Kebudayaan ............................................................ 31 2.2 MATLAMAT TAMADUN ISLAM ........................................................................ 32 2.2.1 Hubungan Manusia dengan Allah Pencipta Alam .............................................. 34 2.2.2 Hubungan Manusia Sesama Manusia ................................................................... 37 2.2.3 Hubungan Manusia dengan Alam Sejagat ........................................................... 38 2.3 DASAR TAMADUN ISLAM................................................................................... 40 2.3.1 Hak-hak Hidup ......................................................................................................... 41 2.3.2 Memelihara Akal Fikiran ........................................................................................ 42 2.3.3 Memelihara Kehormatan dan Keturunan ............................................................. 43 2.3.4 Memelihara Harta Benda ........................................................................................ 44 2.3.5 Memelihara Hak dan Kebebasan ........................................................................... 45 2.4 SIFAT.SIFAT TAMADUN ISLAM DAN CIRI-CIRI UTAMA ISLAM .......... 47 2.4.1 Sifat-sifat Tamadun Islam ..................................................................................... 47 2.4.2 Ciri-ciri Utama Islam............................................................................................... 48

Bab 3.................................................................................................................................... 50 3.1 MANUSIA DAN MASYARAKAT JAHILIAH.................................................... 51 3.1.1 Jahiliah dan Pengertiannya ................................................................................... 51 3.1.2 Sistem Kepercayaan dan Agama ........................................................................... 53 3.1.3 Sistem Politik dan Pentadbiran ............................................................................. 56 3.1.4 Sistem Perekonomian .............................................................................................. 57 3.1.5 Sistem Sosial dan Kebudayaan ............................................................................. 59 3.1.6 Ilmu Pengetahuan dan Keintelektualan ............................................................... 60 3.2 KELAHIRAN MASYARAKAT ISLAM DAN KEISTIMEWAANNYA ........ 64 3.2.2 Penyusunan Masyarakat dan Negara Islam Madinah ......................................... 68 3.2.3 Piagam Madinah ...................................................................................................... 70 3.2.4 Dasar Utama Pentadbiran Rasullulah dan Khulafa Ar-Rasyidin ...................... 73 Bab 4.................................................................................................................................... 80 SUMBER-SUMBER TAMADUN ISLAM................................................................... 80 4.1 KITAB AL-QURAN AL-KARIM ........................................................................... 80 4.1.1 Wahyu daripada Tuhan ......................................................................................... 80 4.1.2 Sifat Asli dan Kekal Sepanjang Zaman ............................................................... 86 4.1.3 Kitab Mukjizat ....................................................................................................... 88 4.1.4 Keistimewaan Al-Quran ........................................................................................ 93 4.1.5 Kandungan al-Quran ............................................................................................. 100 4.1.6 Hubungan al-Quran dengan Sains ....................................................................... 102 4.1.7 Hubungan al-Quran dengan Kitab Samawi Lain............................................... 104 4.2 AL-HADIS ................................................................................................................. 106 4.2.1 Pengenalan Hadis ................................................................................................... 106 4.2.2 Hubungan al-Quran dengan al-Hadis .................................................................. 107 Bab 5.................................................................................................................................. 112 ILMU DAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT MENURUT ISLAM .............. 112 5.1 PENGERTIAN DAN KONSEP ILMU ................................................................. 112 5.2 KEDUDUKAN CENDEKIAWAN DI SISI ISLAM .......................................... 115 5.3 PERANAN ILMU DALAM PEMBANGUNAN MASYARAKAT ISLAM .. 116 5.4 PEMBENTUKAN MASYARAKAT ISLAM ...................................................... 116 5.4.1 Perkahwinan .......................................................................................................... 117 5.4.2 Hak dan Tanggungjawab dalam Institusi Keluarga .......................................... 119 5.5 KONSEP KEMASYARAKATAN ISLAM .......................................................... 120 5.6 HAK DAN TANGGUNGJAWAB ANGGOTA MASYARAKAT .................. 122 5.7 ISLAM DAN MASYARAKAT BERBILANG BANGSA ................................ 123

Bab 6.................................................................................................................................. 124 6.1 IBN SINA.................................................................................................................. 124 6.2 IBN KHALDUN ....................................................................................................... 127 6.2.1 Ibn Khaldun dan Karya Agungnya Muqadimah................................................ 128 6.2.2 Ibn Khaldun Sebagai Ahli Sejarah dan Sosiologi ............................................. 129 6.3 IMAMAL-GHA2ALI ............................................................................................... 131 6.4.1 Al-Biruni Sebagai Ahli Astronomi..................................................................... 133 6.4.2 Al-Biruni Sebagai Ahli Sains ............................................................................... 136 6.5.1 Sumbangan Al-Khawarizmi ................................................................................. 140 Bab 7.................................................................................................................................. 145 KEADILAN DALAM TAMADUN ISLAM .............................................................. 145 7.1 KEADILAN DALAM ISLAM ............................................................................... 146 7.2 KEADILAN UNDANG-UNDANG ...................................................................... 147 7.3 KEADILAN SOSIAL .............................................................................................. 153 7.4 KEADILAN SEJAGAT ........................................................................................... 160 Bab 8.................................................................................................................................. 163 ISLAM DAN ISU-ISU SEMASA ................................................................................ 163 8.1 SENI DALAM ISLAM ............................................................................................ 163 8.1.1 Sumber Pengetahuan Seni ................................................................................... 166 8.1.2 Seni Bersumberkan Ajaran Islam ........................................................................ 168 8.1.3 Perbezaan antara Seni Islam dengan Seni Barat............................................... 171 8.2 KEDUDUKAN WANITA DALAM ISLAM ....................................................... 173 8.2.1 Kedudukan Wanita dalam Islam .......................................................................... 174 8.2.2 Peranan Wanita dan Lapangan Kegiatannya...................................................... 183 8.2.3 Poligami Member! Perlindungan kepada Wanita.............................................. 184 Bab 9.................................................................................................................................. 188 PERTEMBUNGAN TAMADUN ISLAM DENGAN KOLONIALISME BARAT
............................................................................................................................................ 188

9.1 CABARAN-CABARAN PENJAJAHAN BARAT ............................................. 188 9.1.1 Sistem Pengajaran dan Pendidikan ................................................................... 189 9.1.2 Akhbar dan Media Massa ..................................................................................... 192 9.1.3 Serangan Sosial ..................................................................................................... 193 9.2 GERAKAN PEMESONGAN PEMIKIRAN ISLAM ......................................... 195 9.3 CABARAN UMAT ISLAM ................................................................................... 196 9.3.1 Cabaran Sekularisme ............................................................................................. 196 9.3.2 Cabaran Orientalisme ............................................................................................ 199

9.4 KESAN-KESAN PENJAJAHAN KE ATAS UMAT ISLAM .......................... 201 9.4.1 Tajdid Tamadun ..................................................................................................... 201 9.4.2 Krisis Pemikiran Halangan Tajdid Masa kini .................................................... 205 Bab 10 ............................................................................................................................... 212 10.1 KONSEP TAMADUN MELAYU ....................................................................... 213 10.4 KESAN-KESAN KEDATANGAN ISLAM KE ALAM MELAYU .............. 219 10.5.1 Masyarkat Melayu Praagama Hindu dan Buddha ........................................... 221 10.5.2 Pandangan Semesta Melayu Pengaruh Agama Hindu dan Buddha ............. 222 10.5.3 Pandangan Semesta Melayu dan Pengaruh Agama Islam ............................. 223 Bab 11 ............................................................................................................................... 226 11.2 PENGARUH AGAMA HINDU-BUDDHA DAN ISLAM ............................. 229 11.3 BAHASA MELAYU SEBAGAI BAHASA PENGANTAR ........................... 229 11.6 SENI DAN TAMADUN MELAYU .................................................................... 238 11.6.1 Seni dan Kehidupan ........................................................................................... 239 11.6.2 Ciri-ciri Hasil Seni Melayu ................................................................................ 242 11.7 PROSES SOSIALISASI DAN PEMBUDAYAAN .......................................... 244 11.8 KAEDAH DALAM PROSES SOSIALISASI ................................................... 246 11.9 PENDIDIKAN AGAMA DAN KEMAHIRAN PRAKTIKAL....................... 247 11.10 PROSES SOSIALISASI FORMAL .................................................................. 248 Bab 12 ............................................................................................................................... 250 TAMADUN MELAYU SEBAGAI ASAS DAN KELANGSUNGAN TAMADUN MALAYSIA ..................................................................................................................... 250 12.1 TAMADUN MELAYU SEBAGAI ASAS TAMADUN MALAYSIA ......... 251 12.1.1 Sejarah dan Asas Sistem Pemerintahan.......................................................... 251 12.1.2 Sistem Perundangan Tradisional ....................................................................... 253 12.1.3 Agama Islam dan Adat-Istiadat Melayu ........................................................... 253 12.1.4 Peranan Bahasa Melayu dan Islam ................................................................. 254 12.1.5 Kedudukan Istimewa Orang Melayu dan Bumiputera dan Undang- Undang Adat ................................................................................................................................... 255 12.1.6 Semangat Kebangsaan ...................................................................................... 255 12.1.7 Kewarganegaraan dan Jati Diri Kebangsaan ................................................. 257 12.1.8 Akta Pendidikan, Rukun Negara, dan Dasar Kebudayaan Kebangsaan .... 258 12.2 TAMADUN MELAYU DALAM KELANGSUNGAN TAMADUN MALAYSIA ..................................................................................................................... 259 12.2.1 Asas Modenisasi dalam Tamadun Malaysia.................................................. 259 12.2.2 Dasar Ekonomi Baru ........................................................................................... 260

12.2.3 Pembinaan Golongan Profesional, Perniagaan, dan Industri......................... 261 12.2.4 Pemilikan Saham dan Sistem Ekonomi Islam ................................................. 262 12.2.5 Globalisasi dan Wawasan 2020 ......................................................................... 263 12.2.6 Cabaran-cabaran Kontemporari ......................................................................... 264 TITAS 2 ............................................................................................................................ 266 Bab 13 ............................................................................................................................... 266 TAMADUN PERIBUMI MALAYSIA........................................................................ 266 13.1 PENDAHULUAN .................................................................................................. 267 13.2 KONSEP PERIBUMI ............................................................................................ 268 13.3 KLASIFIKASI PERIBUMI MALAYSIA .......................................................... 269 13.4 PRASEJARAHDANSEJARAH ........................................................................... 270 13.5 ADAT ....................................................................................................................... 272 13.5.1 Organisasi Sosial.................................................................................................. 274 13.5.2 Ekonomi Tradisional ........................................................................................... 279 13.5.3 Agama dan Pantang Larang ............................................................................... 282 13.5.4 Nilai dan Norma................................................................................................... 291 13.6 KEDUDUKAN MASYARAKAT PERIBUMI KINI ....................................... 295 13.7 KESIMPULAN ....................................................................................................... 295 Bab 14 ............................................................................................................................... 297 TAMADUN INDIA: SEJARAH, KERAJAAN DAN PENTADBIRAN ............... 297 14.1 ZAMAN PRASEJARAH ...................................................................................... 298 14.2 ZAMAN PROTOSEJARAH................................................................................. 298 14.3 ZAMAN SEJARAH AWAL ................................................................................. 300 14.3.1 Zaman Vedik (1,500-500SM) ............................................................................ 301 14.3.2 Zaman Vedik Terkemudian (600-320SM) ....................................................... 302 14.3.3 Empayar Maurya (321-185SM) ......................................................................... 304 14.3.4 Kemerosotan Empayar (200SM-300 TM) ....................................................... 306 14.3.5 Zaman Gupta (300-600 TM) .............................................................................. 308 14.3.6 Zaman Sangam..................................................................................................... 310 14.3.7 Zaman Pallava (600-900) ................................................................................... 310 14.3.8 Zaman Chola (850-1200).................................................................................... 312 14.3.9 Hubungan India dengan Dunia Luar ................................................................. 314 14.4 SEJARAH ZAMAN PERTENGAHAN (1000-1756) ....................................... 316 14.4.1 Zaman Muslim ..................................................................................................... 316 14.4.2 Kerajaan Vijayanagar (1336-1565) ................................................................... 319 14.5 ZAMAN MODEN (1750-1947) ........................................................................... 320

Bab 15 ............................................................................................................................... 322 TAMADUN INDIA: MASYARAKAT DAN BUDAYA ......................................... 322 15.1 MASYARAKAT DAN BUDAYA ...................................................................... 323 15.2 SISTEM KELUARGA........................................................................................... 323 15.2.1 Ashrama Dharma ................................................................................................. 324 15.2.2 Purusartha ............................................................................................................. 326 15.3 KEDUDUKAN KAUM WANITA. ..................................................................... 327 15.3.1 Dalam Masyarakat Indo-Arya............................................................................ 327 15.3.2 Dalam Masyarakat Dravida ................................................................................ 328 15.4 SISTEMKASTA ..................................................................................................... 329 15.4.1 Sistem Varna ........................................................................................................ 329 15.4.2 Sistem Jati ............................................................................................................. 331 15.5 BAHASADANKESUSASTERAAN ................................................................... 332 15.5.1 Kumpulan Bahasa dan Skrip Bahasa ................................................................ 332 15.5.2 Kesusasteraan ....................................................................................................... 334 15.6 AGAMA DAN FALSAFAH................................................................................. 343 15.6.1 Hinduisme ............................................................................................................. 343 15.6.2 Agama-agama Heterodoks ................................................................................. 347 15.6.3 Sistem Falsafah India .......................................................................................... 349 15.7 SENI HALUS .......................................................................................................... 355 15.7.1 Seni Muzik ............................................................................................................ 355 15.7.2 Seni Tarian ............................................................................................................ 356 15.7.3 Seni Drama ........................................................................................................... 357 15.7.5 Seni Lukis ............................................................................................................. 358 15.8 BIDANG SAINS..................................................................................................... 359 15.8.1 Ilmu Matematik .................................................................................................... 359 15.8.2 Ilmu Astronomi dan Kalendar ........................................................................... 360 15.8.3 Ilmu Fizik dan Kimia .......................................................................................... 361 15.3.4 Bidang Logam ...................................................................................................... 362 15.8.5 Bidang Perubatan ................................................................................................. 362 Bab 16 ............................................................................................................................... 363 IKTIBAR TAMADUN INDIA: PANDANGAN SEMESTA DAN NILAI-NILAI
............................................................................................................................................ 363

16.2 PANDANGAN SEMESTA................................................................................... 364 16.2.1 Sifat Penerimaan .................................................................................................. 364 16.2.2 Sifat Toleransi ...................................................................................................... 370

16.2.3 Relevansi kepada Malaysia ................................................................................ 374 16.2 NILAI-NILAI .......................................................................................................... 376 16.2.1 Dharma .................................................................................................................. 376 16.2.2 Kepercayaan kepada Tuhan ............................................................................... 378 16.2.3 Karma .................................................................................................................... 380 16.2.4 Ahimsa .................................................................................................................. 381 16.2.5 Satya ...................................................................................................................... 382 16.2.6 Perpaduan.............................................................................................................. 383 Bab 17 ............................................................................................................................... 388 TAMADUN CINA: ASAL-USUL, UNSUR-UNSUR ASAS DAN ORIENTASI SISTEM NILAI ............................................................................................................... 388 17.1 PENGENALAN: ASAL-USUL DAN LATAR BELAKANG ........................ 389 17.1.1 Kebudayaan Yangshao........................................................................................ 389 17.1.2 Kebudayaan Longshan dan Zaman Gangsa ..................................................... 390 17.2 UNSUR-UNSUR ASAS TAMADUN CINA ..................................................... 392 17.2.1 Alam Sekitar yang Mencorakkan Tamadun Cina ........................................... 392 17.2.2 Sistem Pertanian Purba ....................................................................................... 392 17.2.3 Bahasa dan Sistem Tulisan Cina ....................................................................... 394 17.2.4 Pembentukan Bangsa Tionghoa ........................................................................ 395 17.2.5 Pandangan Semesta dalam Tamadun Cina ...................................................... 395 17.2.6 Falsafah dan Agama Cina ................................................................................... 397 17.2.7 Institusi Politik dan Sistem Pemerintahan........................................................ 400 17.2.8 Keluarga dan Masyarakat Cina .......................................................................... 401 17.2.9 Orientasi Sistem Nilai dalam Tamadun Cina .................................................. 402 Bab 18 ............................................................................................................................... 404 TAMADUN CINA: KESUSASTERAAN, KESENIAN, SAINS DAN TEKNOLOGI CINA ....................................................................................................... 404 18.1 PENGENALAN ...................................................................................................... 405 18.2 BAHASA DAN KESUSASTERAAN CINA KLASIK .................................... 405 18.3 KEPELBAGAIAN GENRE SASTERA CINA KLASIK................................. 406 18.3.1 Puisi ....................................................................................................................... 406 18.3.2 Prosa ...................................................................................................................... 408 18.3.3 Drama .................................................................................................................... 409 18.3.4 Fiksyen .................................................................................................................. 411 18.4 KESENIAN CINA.................................................................................................. 412 18.4.1 Muzik Klasik ........................................................................................................ 412

18.4.2 Kaligrafi ................................................................................................................ 415 18.4.3 Seni Lukis ............................................................................................................. 417 18.4.4 Seni Pembinaan .................................................................................................... 421 18.4.5 Seni Cina yang Lain ............................................................................................ 423 18.5 SAINS DAN TEKNOLOGI CINA ...................................................................... 424 18.5.1 Bidang Astronomi................................................................................................ 425 18.5.2 Bidang Matematik ............................................................................................... 425 18.5.3 Bidang Perubatan ................................................................................................. 425 18.5.4 Bidang Optik ........................................................................................................ 427 18.5.5 Bidang Alkimia .................................................................................................... 427 18.5.6 Teknologi Cina..................................................................................................... 428 18.6 EMPAT PENCIPTAAN AGUNG ....................................................................... 429 18.7 KEMEROSOTAN DAN CIRI-CIRI SAINS CINA .......................................... 430 18.8 PENUTUP................................................................................................................ 431 Bab 19 ............................................................................................................................... 432 TAMADUN CINA: INTERAKSI DENGAN TAMADUN LAIN DAN RELEVANSINYA DI MALAYSIA DAN DUNIA ................................................... 432 19.1 INTERAKSI ANTARA TAMADUN: PENGENALAN .................................. 432 19.2 INTERAKSI BUDAYA CINA DENGAN KAWASAN BULATAN BUDAYA ......................................................................................................................... 434 19.2.1 Interaksi Budaya Cina dengan Korea ............................................................... 434 19.2.2 Interaksi Budaya Cina dengan Jepun ................................................................ 436 19.2.3 Interaksi Budaya Cina dengan Vietnam ........................................................... 439 19.3 INTERAKSI BUDAYA CINA DI LUAR LINGKUNGAN BULATAN BUDAYA: TUMPUAN TERHADAP ASIA TENGGARA, INDIA, DUNIA ISLAM DAN BARAT .................................................................................................... 440 19.3.1 Jalan Sutera: Saluran Interaksi antara Tamadun ............................................. 441 19.3.2 Interaksi Budaya Cina dengan Asia Tenggara................................................. 442 19.3.3 Interaksi Budaya Cina dengan India ................................................................. 445 19.3.4 Interaksi Budaya Cina dengan Dunia Islam..................................................... 450 19.3.5 Dampak Barat dan Respons China .................................................................... 453 19.4 TAMADUN CINA DALAM PEMANTAPAN TAMADUN MALAYSIA DAN DUNIA ................................................................................................................... 458 19.4.1 Prospek Globalisasi: Masalah dan Cabaran ..................................................... 458 19.4.2 Tamadun Cina: Relevansinya di Malaysia dan Dunia.................................... 461 Bab20................................................................................................................................. 466

TAMADUN JEPUN ....................................................................................................... 466 20.1 LATAR BELAKANG DAN PENUBUHAN: SEJARAH TAMADUNJEPUN
............................................................................................................................................ 466

20.1.1 Asal-usul Nama Jepun dan Geografi ................................................................ 466 20.1.2 Sejarah Awal Orang Jepun dan Keluarga Diraja Jepun ................................. 468 20.1.3 Sejarah Awal Penubuhan Negara Jepun dan Peranan Korea Sebagai Jambatan Kemasukan Tamadun Cina ........................................................................... 471 20.2 PEMBINAAN, PERKEMBANGAN, DAN PEMANTAPAN TAMADUN JEPUN SEHINGGA 1912.............................................................................................. 472 20.2.1 Pembaharuan Taika dan Kod Taiho .................................................................. 473 20.2.2 Zaman Nara (710-784 M) ................................................................................... 474 20.2.3 Zaman Heian (794-1185 M)............................................................................... 475 20.2.4 Zaman Kamakura (1185-1331 M)..................................................................... 477 20.2.5 Kesyogunan Ashikaga (1338-1533 M)............................................................. 479 20.2.6 Zaman Sengoku Jidai .......................................................................................... 481 20.2.7 Kesyogunan Tokugawa (1603-1867 M) ........................................................... 483 20.2.8 Zaman Meiji (1868-1912 M) ............................................................................. 484 20.3 PANDANGAN SEMESTA MASYARAKAT JEPUN DAN SUMBANGAN AGAMA DALAM PEMBINAAN TAMADUN JEPUN .......................................... 490 20.3.1 Pandangan Semesta ............................................................................................. 491 20.3.2 Agama Shinto ....................................................................................................... 492 20.3.3 Pengaruh Agama Buddha ................................................................................... 495 20.3.4 Pengaruh Falsafah Konfusian dan Taoisme ..................................................... 497 20.3.5 Sumbangan Agama dalam pembinaan Tamadun Jepun ................................. 499 20.4 INTERAKSI TAMADUN JEPUN DENGAN TAMADUN BARAT ............ 501 20.4.1 Hubungan dengan Kuasa Barat dan Kemasukan Agama Kristian................ 502 20.4.2 Komodor Perry dan Peranannya ........................................................................ 503 20.4.3 Dampak Kemasukan Tamadun Barat ............................................................... 505 20.5 JEPUN MASA KINI .............................................................................................. 509 20.5.1 Aspek Ekonomi Jepun ........................................................................................ 509 20.5.2 Perindustrian......................................................................................................... 510 20.5.3 Pertanian ............................................................................................................... 512 20.5.4 Perikanan .............................................................................................................. 512 20.5.5 Pembalakan........................................................................................................... 513 20.5.6 Penjanaan Kuasa Elektrik ................................................................................... 513 20.5.7 Tenaga Nuklear .................................................................................................... 514

20.6 ASPEK POLITIKJEPUN ...................................................................................... 514 20.6.1 Maharaja dan Sistem Pemerintahan .................................................................. 514 20.6.2 Diet ........................................................................................................................ 515 20.6.3 Kabinet .................................................................................................................. 516 20.6.4 Kehakiman ............................................................................................................ 516 20.6.5 Parti-parti politik .................................................................................................. 516 20.7 ASPEK AGAMA DAN FALSAFAH.................................................................. 518 20.8 SISTEM PENDIDIKAN DI JEPUN .................................................................... 523 20.9 WANITA JEPUN MODEN .................................................................................. 525 20.10 ASPEK KESUSASTERAAN JEPUN ............................................................... 528 20.10.1 Aspek Seni Lukis, Seni bina dan Kraftangan ................................................ 530 20.10.2 Pakaian Tradisional Jepun: Kimono ............................................................... 533 20.10.3 Sistem Tulisan .................................................................................................... 534 20.10.4 Perayaan-perayaan Orang Jepun ..................................................................... 535 20.10.5 Kegemaran Masa Lapang Masyarakat Jepun ................................................ 537 20.10.6 Teater................................................................................................................... 538 20.10.7 Upacara Minum Teh ......................................................................................... 539 20.10.8 Ikebana ................................................................................................................ 539 20.10.9 Seni Mempertahankan Din dan Sumo ............................................................ 540 20.11 KESIMPULAN ..................................................................................................... 540 bab 21 ................................................................................................................................ 542 TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA: CABARAN KONTEMPORARI DAN MASA DEPAN ..................................................................................................... 542 21.1 PENILAIAN TERHADAP TAMADUN ............................................................ 542 21.2 INTERAKSI ASAS TAMADUN ISLAM, TAMADUN ASIA DAN BARAT
............................................................................................................................................ 544

21.3 DAMPAK BARAT ................................................................................................ 545 21.3.1 Dominasi Terhadap Politik................................................................................. 547 21.3.2 Dominasi Terhadap Ekonomi ............................................................................ 548 21.3.3 Dominasi Terhadap Media ................................................................................. 549 21.3.4 Dominasi Terhadap Budaya ............................................................................... 549 21.4 CABARAN PERADABAN ABAD KE-21 ........................................................ 553 21.4.1 Kepentingan Dialog Peradaban ......................................................................... 554 21.4.2 Ke Arah Memperkembangkan Dialog Peradaban........................................... 555 BIBLIOGRAFI ................................................................................................................ 558

TITAS 1 BAB 1 PENGENALAN ILMU KETAMADUNAN

Chandra Muzaffar Che WanJasimah Wan Mohd Radzi Hashim Hj. Musa Mohd. Zuhdi Marsuki Takrif Tamadun, Ciri-ciri Tarnadun, Hubungan Tamadun dengan Agama, Hubungan Tamadun dengan Budaya, Hubungan Tamadun dengan Agama, Hubungan Tamadun dengan Bangsa, Ciri-ciri Asas Tamadun, Kelahiran dan Perkembangan Tamadun, Interaksi antara Tamadun, Persamaan dan Perbezaan antara Tamadun, Alam Sekitar, Keluarga, Komuniti, Kerajaan, Kegiatan Ekonomi, Pendidikan, Kesihatan.

1.1 TAKRIF TAMADUN DAN CIRI-CIRI PENTINGNYA Perkataan 'tamadun' sering digunakan untuk menggambarkan kemajuan kebendaan (material) sesebuah masyarakat. Dari perspektif semasa pula, perkataan 'tamadun' selalunya merujuk kepada pencapaian yang tinggi dalam sains dan teknologi (S&T) selari dengan penonjolannya dalam tamadun Barat pada zaman ini. Sebenarnya perkataan 'tamadun' dari sudut etimologi berasal daripada perkataan maddarm dalam bahasa Arab. Maddana yang merupakan kata kerja yang meruJuk kepada perbuatan membuka bandar atau kota serta perbuatan memperhalus budi pekerti. Daripada perkataan maddana ini diterbitkan perkataan madani yang merupakan sifat nama. Madani merujuk kepada sifat sesuatu yang berkaitan dengan pembangunan perbandaran serta kehalusan budi pekerti yang terpuji. Kedua-dua perkataan maddana dan madani sendiri sebenarnya berasal daripada deen yang bermaksud agama, iaitu menggambarkan kehidupan beragama. Pengertian tamadun berdasarkan etimologi seperti yang dikemukakan, secara tidak langsung menekankan

baik. Seperti hadarah dan peradaban. tamadun boleh ditakrifkan sebagai sejumlah pencapaian dan pembangunan dalam segala perlakuan. Pentakrifan tamadun yang lengkap harus menggabungkan kedua-dua perkara tersebut yang berkaitan dengan kehalusan budi pekerti dan pembangunan perbandaran atau penempatan. Secara lebih sempurna. tatasusila dan budi pekerti yang terpuji untuk membentuk sebuah masyarakat atau negara bangsa. Perkataan bahasa Arab lain yang turut digunakan untuk mentakrifkan tamadun lalah hadarah yang berasal danpada perkataan hadara yang merujuk kepada perbuatan duduk di bandar dan penlaku kehidupan yang tinggi. pemikiran dan kemajuan (seperti S&T. konsep ketamadunan yang sering difahami oleh masyarakat manusia hari ini lebih menjurus kepada perkara yang berkaitan dengan kemajuan penempatan dan kemudahan yang sempurna semata-mata. perkataan yang senng digunakan dalam bahasa Inggeris untuk memberi maksud tamadun ialah civilization. Kemuncak kewujudan . Lebih buruk danpada itu. tasawur terhadap kemajuan penempatan dan kemudahan disempitkan lagi kepada persoalan kebendaan yang menjadi simbol kemewahan. Berdasarkan pengertian-pengertian yang dikemukakan. kesenian. kesusasteraan dan lain-lain) yang tinggi.dua perkara yang penting dalam memberi takrifan Halaman 3 yang lengkap terhadap tamadun. konsep ketamadunan sepatutnya dilihat dari perspektif yang meliputi pencapaian tatasusila dan moral yang tinggi serta kemajuan penempatan dan kemudahan yang sempurna. Perkataan ini berasal daripada perkataan civitas dalam bahasa Latin yang bermaksud bandar atau kou. Tamadun )uga senng disamakan pengertiannya dengan peradaban yang membawa maksud keadaan dan tingkat kemajuan pada kehidupan jasmani dan rohani dalam sesebuah bangsa dan masyarakat. Selam danpada itu. civilization juga membawa maksud yang menekankan penggabungan antara ketinggian budaya dan kemajuan kebendaan. halus dan sopan ke arah pembentukan peribadi dan komuniti yang memiliki personaliti. Bagaimanapun.

terdapat beberapa tamadun yang turut mengumpulkan pelbagai agama yang berbeza sebagai pegangan masyarakat. manakala kepercayaan seseorang pula merujuk kepada kehidupannya sebagai manusia beragama. 1.1. apabila tidak semua yang bernaung di bawah tamadun itu terdiri dari kalangan masyarakat Islam. Peranan agama dalam membentuk pandangan semesta seseorang dan sesebuah masyarakat serta penlaku tindakan mereka dalam kehidupan sememangnya begitu penting.sesebuah tamadun bukanlah digambarkan oleh limpahan kemewahan tetapi suasana kemakmuran sebagaimana ungkapan umra.n yang digunakan oleh Ibn Khaldun. bukan semua tamadun dipengaruhi dengan kuat oleh agama sebagaimana tamadun Barat kontemporari yang lebih cenderung memencilkan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan masyarakatnya. Perkara ini dapat dilihat sendiri kepada peninggalan bangunan dan barangan tamadun-tamadun silam yang dapat menggambarkan penghayatan yang tinggi terhadap kehidupan beragama. Namun begitu. Pembinaan sifat yang seperti ini pada diri seseorang begitu berkait rapat dengan kepercayaan yang diterima. . Selam daripada itu. Di sini dapat diperlihatkan bagaimana agama mempunyai kaitan yang begitu rapat dengan tamadun sebagaimana yang digambarkan oleh tamadun-tamadun silam. Fenomena ini dapat dilihat dalam zaman tamadun Islam yang lalu.1 Hubungan Tamadun dengan Agama Seperti yang telah diterangkan sebelum ini kehidupan yang berbudi pekerti mulia dan bermoral tinggi merupakan satu perkara yang penting dalam kehidupan bertamadun. Halaman 4 kemuculan tamadun-tamadun silam sebelum ini merupakan manifestasi kepada kehidupan beragama yang berperanan membentuk pandangan semesta dan nilai kehidupan yang terpuji dalam masyarakat ketika itu.

Bagaimanapun tamadun berbeza daripada budaya sekiranya dilihat dari dua keadaan berikut: a. Halaman 5 1. kesetiaan kepada maharaja merupakan satu natijah tamadun dalam masyarakat Jepun meskipun sistem politik mereka telah jauh berbeza daripada keadaan silam. Sebagai contoh. Tamadun Islam misalnya mengandungi beberapa budaya mengikut negara atau wilayah yang berbeza. Sebagai contoh. budaya masyarakat Islam di rantau Melayu berpakaian berbeza daripada masyarakat Islam di Semenanjung Arab sungguhpun mereka berada di bawah naungan ketamadunan Islam. Masyarakat yang berbudaya tinggi sudah pasti mempunyai kehalusan budi dan kesempurnaan moral yang juga merupakan ciri.1.3 Hubungan Tamadun dengan Bangsa Hubungan antara tamadun dengan bangsa tidaklah begitu ketara sekalipun terdapat beberapa tamadun yang sering dikaitkan dengan sesebuah bangsa seperti tamadun Cina dan tamadun India. Manakala cara mereka berpakaian dan pemilihan jenis makanan pula merupakan natijah budaya kerana telah mengalami banyak perubahan dalam tempoh seratus tahun ini. tradisi dan . Budaya kehidupan sesebuah mesyarakat merujuk kepada tatacara mereka bertindak ke atas persekitaran mereka (termasuk persekitaran sosial) dalam menguruskan kehidupan secara kolektif. Tamadun melampaui batas-batas kenegaraan dan wilayah sedangkan budaya selalunya dikaitkan dengan negara atau wilayah tertentu. Pengaruh dari natijah tamadun berkekalan lebih lama berbanding dengan pengaruh dari natijah budaya. Lazimnya sesebuah bangsa mempunyai pertalian yang rapat dengan sejarah.2 Hubungan Tamadun dengan Budaya Tamadun dan budaya mempunyai perhubungan yang rapat kerana budaya masyarakat yang tinggi dan terpuji menandakan kehidupan yang bertamadun. b.cin kehidupan bertamadun.1. Dengan pengertian lain sesuatu natijah budaya yang kekal lama dalam sesebuah masyarakat merupakan natijah tamadun.1.

Kewujudan penempatan masyarakat manusia di sesebuah kawasan atau beberapa kawasan yang disatukan membentuk kota. tamadun Yunani.4 Ciri-ciri Asas Tamadun Sepanjang sejarah telah muncul tamadun-tamadun yang besar dan masyhur seperti tamadun Mesir. Kewujudan sistem organisasi dan institusi sosial dalam bidang politik.1. Meskipun terdapat keistimewaan tertentu pada tamaduntamadun yang berbeza. e. pentadbiran. Setiap tamadun dilihat mempunyai penonjolan yang tersendiri seperti tamadun Yunani yang masyhur dengan falsafah dan keseniannya. tamadun Cina. ekonomi dan pendidikan yang sempurna dan teratur. manakala tamadun Islam pula masyhur dengan perspektif kehidupan yang menyeluruh di samping perkembangan sains dan teknologi. d.budaya kawasan geografi tertentu. kepolisan atau madinah. bandar. b. . Kewu)udan sistem perundangan yang teratur dan sistem nilai serta moral yang berwibawa yang dikuatkuasakan untuk mengatur perlakuan dan tindak tanduk masyarakatnya dalam segala kegiatan kehidupan. penyampaian dan pewansan khazanah tamadun dalam pelbagai bidang ilmu. Sebaliknya sifat tamadun melintasi sempadan geografi yang secara langsung melampaui batasan kebangsaan. tamadun India. tamadun Islam dan tain-lain. Tamadun dan bangsa sebenarnya tidaklah mempunyai kaitan yang jelas kerana selalunya tamadun melampaui batasan kebangsaan. 1. perakaman. c. Terdapat beberapa tamadun yang mengandungi lebih daripada satu bangsa seperti tamadun Barat yang mengandungi beberapa bangsa Eropah dan Amerika Utara. kesemua tamadun yang telah muncul mempunyai cin-cin dasar yang sejagat seperti benkut: a. Peningkatan kualiti kehidupan yang lebih sempurna berbanding sebelumnya seterusnya terhasil peningkatan jangka hayat penghidupan yang lebih stabil dan panjang. Kemunculan satu bahasa atau beberapa bahasa yang serumpun dengan satu sistem tulisan yang tersendiri bagi menjadi perantaraan komunikasi.

Ajaran agama dan amalan rohani sebenarnya mendorong manusia supaya menghayati nilai.2 KELAHIRAN DAN PERKEMBANGAN TAMADUN Sorotan terhadap kemunculan tamadun-tamadun di dunia sebelum ini sememangnya begitu menarik. tamadun Mesir di Lembah Nil. Setiap tamadun yang muncul kadangkala didorong oleh faktor-faktor yang tertentu baginya. g. tamadun Mesopotamia di Lembah Tigris dan Euphrates.nilai kehidupan yang tulus dan suci yang mendorong kepada kehidupan bertamadun. Kelahiran dan peningkatan daya reka cipta dalam penciptaan teknologi Kelahiran dan perkembangan daya kreativiti dalam menghayati dan pembinaan bagi menyempurnakan lagi keselesaan kehidupan. Faktor lokasi seperti ini yang merujuk kepada kesesuaian faktor-faktor geografi telah dilihat menggalakkan kemunculan tamadun Cina di lembah Huang-He dan Yong Tse. Kemunculan sesebuah tamadun juga boleh dikaitkan dengan rangsangan keagamaan dan kerohanian. tamadun India di Lembah Ganges dan Brahmaputra. kesusasteraan dan nilai estetika yang tersendiri. Bagaimanapun secara lebih menyeluruh faktor-faktor yang dilihat mendorong kepada kemunculan tamadun.tamadun dunia sebelum ini adalah seperti berikut: a. falsafah.Halaman 6 f. b. 1. Sesebuah masyarakat yang menghayati kehidupan beragama akan berusaha untuk membangunkan kehidupan mereka menuju kepada kesempurnaan kemanusiaan dan seterusnya melahirkan ketinggian . Kelahiran sesebuah tamadun banyak didorong oleh kedudukannya yang strategik yang memungkinkan penempatan masyarakat memperoleh sumber-sumber semula jadi untuk kelangsungan kehidupan. dan juga tamadun Melaka di pinggiran Selat Melaka. Perubahan tersebut boleh jadi berlaku secara beransur-ansur atau secara drastik. Tidak dapat dinafikan bahawa bukan mudah untuk menggambarkan secara lengkap bagaimana boleh berlakunya perubahan pada sesebuah masyarakat daripada kehidupan mereka yang tidak bertamadun kepada kehidupan bertamadun. kesenian.

Nilai-nilai murni yang wujud pada masyarakat sudah pasti menggalakkan kecintaan kepada ilmu dan nilai-nilai murni yang lain seperti kreativiti. Kelahiran sesebuah tamadun turut didorong oleh toleransi yang tinggi terhadap sumbangan tamadun-tamadun yang lain. Penghayatan nilai-nilai murni telah dilihat wujud pada hampir kesemua tokoh tamadun silam seperti Plato dan Aristotle dalam tamadun Yunani. Halaman 7 c. Daripada pembangunan kehidupan seperti ini bermulalah bibit-bibit kehidupan bertamadun. bertanggungjawab dan jujur yang seterusnya mendorong rakyatnya barganding bahu untuk membangunkan negara. Kemunculan tamadun Islam misalnya begitu dipengaruhi oleh rangsangan nilai daripada penghayatan cara hidup Islam yang kamil berserta dorongan langsung daripada risalah wahyu. semangat berdisiplin dan sebagainya.budaya. Hakikat ini bersesuaian dengan pepatah Inggeris yang menyatakan 'keperluan kehidupan merupakan ibu segala reka cipta' (necessity is mother of invention). Dalam konteks zaman moden. Kelahiran sesebuah tamadun turut didorong oleh penghayatan yang tinggi terhadap moral dan nilai yang terpuji. al-Mawardi. kemunculan negara Jepun seringkali dikaitkan dengan penderitaan masyarakatnya selepas kekalahan mereka dalam Perang Dunia Kedua. e. Kemunculan sesebuah tamadun dikaitkan juga dengan kesengsaraan untuk bekerjasama menggemblengkan tenaga untuk hidup. Lao Tze dan Kung Fu-Tze dalam tamadun Cina. kerajinan. Nilai-nilai murni yang wujud pada pemimpin sudah pasti menggalakkan kepimpinan yang berhemat. Semangat untuk mewujudkan interaksi antara tamadun merupakan satu rangsangan kepada pemupukan kehidupan bertamadun. alGhazah dan Ibn Khaldun dalam tamadun Islam. Kesengsaraan dan pendentaan menjadikan sesebuah masyarakat itu lebih berdisiplin dan kreatif dalam membangunkan kehidupan mereka. d. Toleransi terhadap sumbangan . Kautilya dan Samkara dalam tamadun India serta al-Farabi. Situasi kehidupan yang sengsara dan menderita boleh mendorong masyarakat membebaskan diri mereka daripada belenggu tersebut. ketekunan.

Pada penngkat permulaan la berjaya kerana nilai. lebih daripada enam kurun. tamadun Parsi. Tatacara yang tersusun dalam pentadbiran dan perekonomian memakmurkan kehidupan masyarakat yang seterusnya mendorong ke kemuncak kegemilangan.nilai baik. kesusasteraan. setiap tamadun dalam sejarah mengalami zaman kemerosotan masing-masing. Bagaimanapun. Tidak dapat dinafikan bahawa dalam sejarah terdapat beberapa tamadun berlangsung untuk satu tempoh masa yang begitu panjang. nilai-nilai tersebut merosot kerana limpahan kemewahan dan penyelewengan. Kemerosotan sesebuah . tamadun India dan tamadun Cina. Kegemilangan sesebuah tamadun juga dapat dilihat dari segi penciptaan teknologi yang seterusnya berkembang dalam tamadun-tamadun selepas itu. pemikiran dan falsafah. Sikap tokoh-tokoh penting dalam tamadun-tamadun sebelum ini jelas menampakkan toleransi dan saling hubungan antara tamadun. Sebagai contoh tamadun Romawi berlangsung dari zaman Augustas sehingga ke zaman Aurelius (30SM -180 M). Begitu juga dengan tamadun Islam Uthmaniyyah dari tahun masehi 1299 sehingga 1922. Benarkah kemerosotan sesebuah tamadun itu disebabkan hukum sejarah yang pasti berputar setiap masa? Menurut Ibn Khaldun kemerosotan sesebuah tamadun itu adalah putaran sejarah. Seterusnya natijah kemunculan sesebuah tamadun dapat digambarkan oleh perilaku dan budaya masyarakat yang tinggi dalam kegiatan kehidupan mereka.tamadun-tamadun yang lain menggambarkan sikap terbuka untuk menerima sumber-sumber yang baik daripada tamadun-tamadun tersebut dan seterusnya membantu kemunculan tamadun baru. tetapi selepas mencapai kejayaan. Hakikat ini menerangkan bahawa kegemilangan dan kecemerlangan bukanlah monopoli sesebuah tamadun tertentu. Pada zaman kegemilangan sesebuah tamadun dapat diperhatikan pencapaian-pencapaian yang halaman 8 luar biasa dalam pelbagai bidang termasuklah kesenian. Tamadun Islam contohnya merupakan tamadun yang telah bersikap terbuka untuk menerima sumbersumber ilmu daripada tamadun Yunani. Sebaliknya para sarjana yang lain berpendapat sesebuah tamadun itu merosot bukanlah disebabkan hukum sejarah.

Kehidupan bertamadun sudah tidak bermakna lagi apabila sistem ketatanegaraan dan perundangan tidak dihormati malah dicabuli dengan sewenang. Sebagai contoh. ekonomi dan sosial. Berleluasanya penindasan dan kezaliman sehingga persoalan hak. tamadun Romawi dan tamadun Islam boleh dikaitkan dengan keruntuhan moral dan nilai terutama di kalangan pemimpin. Berdasarkan sejarah.' c. wilayah-wilayah kolonial yang merupakan sebahagian daripada tamadun Barat telah tumbang disebabkan penindasan dan kezaliman yang dilakukan. d. Ahmad Shauqi Bek pernah menukilkan: "Sesungguhnya tertegaknya sesebuah umat itu halaman 9 adalah disebabkan ketinggian moralnya.hak kemanusiaan diketepikan sama sekali. situasi seperti ini dapat diperhatikan di penghujung tamadun Romawi pada kurun ketiga dan keempat Masehi. Sebagai contoh. sesebuah tamadun itu boleh merosot kerana faktor-faktor berikut: a. Sekiranya moral mereka hilang maka umat tersebut akan lenyap". Wujud sikap tertutup yang tidak mahu menerima perubahan terutamanya dari segi perubahan teknologi atau perubahan dalam struktur politik.wenangnya. Berdasarkan sejarah kemerosotan tamadun Yunani. b. Seorang penyair Arab.tamadun itu boleh dielakkan sekiranya mereka belajar dari sejarah dengan mengekalkan nilai-nilai yang baik. Sikap tertutup seperti ini sudah tentu merencatkan daya kreativiti dan inovasi sesebuah masyarakat yang seterusnya menyebabkan mereka berada dalam keadaan yang beku atau jumud berpanjangan. Berlakunya ketidakadilan dengan wujudnya jurang perbezaan yang begitu ketara antara golongan kaya dengan miskin. Edward de Bono . Berlakunya keruntuhan moral dan nilai dalam masyarakat terutama di kalangan pemimpin yang menandakan musnahnya penghayatan terhadap budi pekerti yang murni dan mulia. Seorang tokoh pemikir masa kini.

Saling hubungan seperti ini dilihat telah melahirkan kesan-kesan positif meskipun terdapat juga kesan. Buddhisme sebagai sebuah agama yang lahir dalam masyarakat Hindu. mstitusi dan keinsanan yang berlaku sepanjang sejarah. Dalam sejarah dapat dilihat bagaimana tamadun Islam Uthmaniyyah mengalami keruntuhan dari dalam disebabkan sikap tertutup yang tidak mahu menerima perubahan teknologi dan sosial. termasuklah Karma (Rebirth). Kewujudan interaksi antara tamadun lahir disebabkan oleh semangat toleransi yang tinggi serta sikap saling menghormati antara sesebuah tamadun dengan sesebuah tamadun yang lain. interaksi antara tamadun Hinduisme dan tamadun Buddhisme pada zaman silam pada keseluruhannya membuahkan kesan positif.3 INTERAKSI ANTARA TAMADUN Walaupun setiap tamadun mempunyai keistimewaaan tersendiri.kesan negatif. faktor ini di luar kawalan manusia untuk menghalangnya daripada berlaku. 1. pemusatan kuasa rohaniah dengan golongan Brahmin. reformasi Hinduisme dipengaruhi pula oleh pemikiranpemikiran tertentu dari Buddhisme termasuklah kritikannya terhadap sistem kasta. pemikiran. penafian hakhak tertentu kaum wanita dan lain- . Sebagai contoh. Faktor seperti ini juga merupakan salah satu penyebab kemerosotan sesebuah tamadun. Dhamma (Righteousness) dunMokhsa (Liberation). Sesungguhnya wujud saling hubungan atau interaksi antara tamadun sama ada di peringkat perkongsian nilai. Bagaimanapun. Selepas Buddha dan misinya. memiliki ciri-ciri tertentu dari falsafah Hinduisme. Berlakunya malapetaka atau bencana alam yang menyebabkan kerosakan secara besar-besaran.menyatakan bahawa sikap tertutup merupakan halangan yang paling besar terhadap penganjakan paradigma (paradigm shift). sifat sebenar sesebuah tamadun tidak tertutup. e. Keterbukaan seperti ini memungkinkan berlakunya percambahan pemikiran dan budaya lalu mengelakkan kebekuan atau kejumudan yang boleh menyebabkan kemerosotan sesebuah tamadun.

masyarakat Yahudi dan Kristian hidup harmoni dan damai di tengah-tengah masyarakat Muslim yang merupakan majoriti. malah penganut agama Yahudi dan Kristian bebas mengamalkan agama mereka tanpa sebarang ketakutan. Selain bebas mengamalkan agama masing-masing. Meskipun agama mereka begitu berbeza dari segi metafizik dan teologi. Demikian juga interaksi antara Islam dengan Yahudi dan Islam dengan Kristian pada saat kelahiran Islam di Semenanjung Arab turut memperlihatkan beberapa kesan yangpositif. Situasi seperti ini menunjukkan kedua-dua pihak memperoleh manfaat daripada kewujudan interaksi antara tamadun. Tempat-tempat peribadatan kedua-dua kaum ini diberi perlindungan.kelompok kaum yang lain diberi jaminan perlindungan dalam Piagam Madinah yang digubal oleh Nabi Muhammad s. Indonesia (Jawa) dan Malaysia sebelum zaman kolonial lagi. hak-hak masyarakat Buddha untuk mengamalkan agama mereka begitu dihormati di negaranegara yang kebanyakan penduduknya terdiri daripada penganut-penganut Islam. Dalam konteks hubungan sosial. Penulis dan sarjana dan kalangan masyarakat Yahudi dan Kristian terus memberi sumbangan kepada perkembangan tamadun Islam. Kewujudan kuil-kuil seperti Borobudur di PulauJawa yang majoriti penduduknya penganut-penganut Islam merupakan lambang kepada sikap toleransi seperti ini. Pengiktirafan hak agama-agama bukan Islam untuk mengamalkan agama mereka selagi mereka tidak mengganggu atau menceroboh Islam atau masyarakat Muslim merupakan salah satu prinsip yang penting dalam sistem keadilan Islam.w. Kristian dan kelompok.a. sendiri. Sepanjang sejarah ketamadunan Islam dari zaman pemerintahan Umayyah sehingga zaman pemerintahan Uthmaniyyah. Kemboja. beberapa individu Yahudi dan Kristian diberi kepercayaan menduduki tempat-tempat tinggi dalam pentadbiran kerajaan Islam. Hak masyarakat Yahudi. Saling hubungan masyarakat Muslim dan Hindu di India sebelum zaman kolonial juga memberi manfaat kepada kedua-dua pihak . terutamanya di bumi Andalusia (Sepanyol). Interaksi antara masyarakat Muslim dan Buddhisme di Asia Tenggara juga bersifat positif. masyarakat Muslim bermteraksi dengan masyarakat Buddha di Thailand.halaman 10 lain.

iaitu antara saudagar-saudagar Arab dan Parsi dengan halaman 11 saudagar-saudagar Cina. mereka menjadi sebahagian daripada masyarakat tempatan. Dalam Dinasti Tang. Terdapat di kalangan mereka yang dipertanggungjawabkan menjadi gabenor wilayah dan terdapat pula di kalangan mereka yang ditugaskan menjadi panglima tentera laut seperti Zheng He. Sebagai contoh. beberapa sarjana Islam berbangsa Cina mempelajari Konfusianisme Konfusianisme menunjukkan seperti minat juga yang terdapat sama sarjana-sarjana terhadap Islam. sent bina dan juga penghasilan peralatan ketenteraan. budaya dalam berpakaian. Terdapat saudagar-saudagar Arab dan Pars! yang bermastautin di China. beberapa tokoh-tokoh Islam muncul memberikan sumbangan yang penting kepada perkembangan tamadun Cina. dan melalui proses interaksi termasuklah perkahwinan. Kelahiran bahasa Urdu ini merupakan contoh yang paling bermakna berhubung dengan interaksi antara dua tamadun ini. interaksi ini berlaku dalam bentuk perdagangan. terdapat banyak kesejajaran antara pengajaran Islam dan pengajaran Konfusianisme. Disebabkan hal tersebut. pemakanan dan sent bina masyarakat di India Utara mengalami beberapa perubahan positif akibat daripada pertemuan dengan tamadun Islam. Kesemuanya ini dapat menggambarkan kesan yang positif daripada .meskipun hubungan ini tidak bebas daripada cabaran-cabaran tenentu. sarjana-sarjana Cina yang beragama Islam mendapati bahawa dalam bidang etika. Beberapa tokoh Islam yang lain turut memberi sumbangan kepada pemikiran Konfusianisme seperti Liu Zhi dan Ma Zhu di samping sumbangan kepada bidang astronomi. pemakanan dan gaya hidup masyarakat India. Saling hubungan dan interaksi antara Islam dan Konfusianisme pula bermula dan kurun Masehi ketujuh lagi. Pada peringkat awal. Dinasti Yuan dan Dinasti Ming. muzik. Dinasti Sung. Lahirnya bahasa Urdu merupakan hasil daripada interaksi bahasa Parsi (Islam) dan bahasa Hindi (Hindu). Manakala masyarakat Muslim di India pula menerima unsur-unsur tertentu termasuk sent bina. Yang lebih menarik lagi.

ekonomi dan sosial bertanggungjawab terhadap keadaan seperti ini. b. Dalam sejarah terdapat beberapa kes di India. Hubungan antara Kristian dan Yahudi kurang memuaskan sejak dari permulaan lagi. panglima dan tentera Islam bertindak menghancurkan kuil-kuil Hindu sungguhpun perkara sebegini dilarang oleh hukum Islam sendiri. Faktor.interaksi antara tamadun. Bagaimanapun. ekonomi dan sosial bertanggungjawab selain daripada faktor politik. Faktor-faktor yang berkaitan dengan teologi. Buddha. Sekali lagi. penganut-penganut Islam. Demikian juga. Hindu. situasi di benua Asia sebelum zaman penjajahan Barat tanpa mengambil kira hubungan Kristian dan Yahudi. Sikap golongan beragama seperti sami dan paderi yang sentiasa cuba mewujudkan suasana harmoni. seperti juga golongan Hindu melakukan tindakan yang sama menghancurkan kuil-kuil Buddha.faktor yang dilihat dapat membawa kesan yang positif hasil pertembungan antara tamadun lalah: halaman 12 a. Keadaan yang sama turut berlaku apabila raja-raja Hindu bertindak membunuh rakyatnya yang beragama Islam. memerintah negara dengan penuh keadilan dan kesaksamaan. terdapat kejadian golongan Buddha memusnahkan kuil-kuil Hindu. Namun begitu secara keseluruhannya. tidaklah tepat sekiranya kita memberi gambaran bahawa pertembungan antara tamadun semuanya membawa kesan positif. Berlaku di Eropah antara kurun Masehi kesembilan dan kelapan belas. terdapat putera-putera Kristian Eropah di zaman pertengahan melancarkan beberapa sin Perang Salib (Crusades) terhadap masyarakat Islam Timur Tengah sehingga begitu ramai orang Islam dan Yahudi dibunuh. Sebelum kedatangan Islam ke India. Kesemua ini merupakan contoh-contoh kesan negatifyang timbul hasil daripada pertembungan tamadun. faktor-faktor yang berkaitan dengan teologi. Taoisme dan termasuklah penganut Kristian sendiri berjaya hidup harmoni dan damai. Sifat pemerintah dan pemimpin yang bertoleransi. Konfusianisme. beberapa pembunuhan Yahudi secara beramai-ramai. memberi tafsiran yang sejagat dan .

Persoalan-persoalan teologi. Percanggahan pendapat yang dimaksudkan tidak semestinya berlaku antara satu tamadun dengan satu tamadun yang lain. Kristian dan Yahudi dilihat secara umum merupakan agama-agama monoteistik. Ciri-ciri perbezaan dan persamaan antara tamadun boleh dilihat terutamanya dalam konteks teologi dan etika. persoalan etika sebenarnya kurang menimbulkan kontroversi. tetapi boleh juga berlaku dalam sesebuah tamadun.4. Hakikat ini dapat menjelaskan bahawa dialog tamadun atau peradaban boleh berlangsung dalam keharmonian sekiranya fokus lebih ditumpukan kepada persoalan etika. 1. Kristian dan Yahudi. tujuh persoalan etika berikut dikemukakan: 1. Namun begitu. Dalam konteks melihat perbezaan dan persamaan antara tamadun. maka terdapat begitu banyak perbezaan antara satu tamadun dengan satu tamadun yang lain. tidak dapat dinafikan terdapat juga banyak persamaan yang dikongsi antara beberapa tamadun tersebut. Islam. Berdasarkan pengajaran sesetengah agama.1 Alam sekitar Hidup secara harmoni dengan alam sekitar merupakan satu prinsip yang diterima oleh kesemua agama. persoalan teologi berhubung dengan konsep monoteisme Islam begitu berbeza daripada metafizik Buddhisme yang tidak menerima konsep Tuhan Pencipta (Creator God).4 PERSAMAANDANPERBEZAANANTARATAMADUN Disebabkan tamadun-tamadun yang pernah lahir di dunia mempunyai latar belakang yang tersendiri. Hinduisme pula sebaliknya. Sebagai contoh. menerima konsep Tuhan walaupun mamfestasi monoteismenya berbeza daripada Islam. malah dalam sesebuah agama itu sendiri. alam sekitar dilihat sebagai anugerah Tuhan. sering dilihat menimbulkan percanggahan pendapat. tetapi kepercayaan monoteisme mereka berbeza antara satu sama lain. Sekiranya dibandingkan dengan persoalan teologi. Manusia pula .cenderung kepada semangat keinsanan.

Pengabaian terhadap konsep kekeluargaan seperti ini merupakan penafian hak seseorang dan bertentangan dengan keadilan. Sesetengah pihak mempunyai tanggapan bahawa keadaan ini mungkin disebabkan tahap teknologi yang masih rendah pada zaman itu. Buddhisme dan beberapa aliran Kristian memelihara alam sekitar bermakna menggunakan anugerah Tuhan secara bertanggungjawab.4. haruslah disedari bahawa penciptaan teknologi dan penggunaannya sangat dipengaruhi oleh pandangan semesta sesuatu tamadun atau pengamalan budaya. . bukanlah persoalan kedudukan kaum lelaki dan kaum perempuan dalam sesebuah keluarga itu yang menjadi persoalan utama. tetapi setlap mereka harus menunaikan tanggungjawab masingmasing dalam lingkungan kasih sayang dan hormat-menghormati. Berdasarkan hakikat tersebut. tamadun-tamadun tradisional secara umumnya tidak halaman 13 memusnahkan alam sekitar. Pengamalan seperti ini telah menjadi warisan turun-temurun dalam sesebuah keluarga tradisional. Menurut konfusianisme kesetiaan dan pertalian yang erat merupakan konsep kekeluargaan yang paling penting. Tetapi dalam beberapa tamadun tertentu. 1. Sungguhpun terdapat perbezaan ini.2 Keluarga Prinsip yang meletakkan keluarga sebagai asas pembentukan masyarakat begitu dihayati oleh tamadun-tamadun tradisional. Keluarga yang dimaksudkan pada lazimnya adalah keluarga extended. Bagi Islam. memelihara alam sekitar diben pentafsiran pasif sehingga alam sekitar itu disembah dan dilihat sebagai Divine Power. Bagaimanapun. Dalam sesebuah keluarga wujud hierarki kuasa yang menentukan kedudukan kaum lelaki dan kedudukan kaum perempuan. Konsep kekeluargaan dalam pengajaran Islam pula begitu mementingkan kasih sayang dan hormat-menghormati.dipertanggungjawabkan sebagai khalifah (Custodian atau Steward) yang berperanan sebagai penjaga alam sekitar.

Peranan dan tanggungjawab kerajaan dijelaskan melalui peranan dan tanggungjawab seseorang raja. Kesetiaan kepada raja dan perlindungan yang diberikan oleh raja kepada rakyat merupakan dimensi penting kerajaan dalam tamadun-tamadun tradisional. Dalam sejarah ketamadunan manusia. material dan psikologikal kepada anggotaanggotanya. Sifat-sifat raja halaman 14 yang saksama dan adil merupakan tema utama tamadun-tamadun silam. dapat diperhatikan bagaimana identiti seseorang dan kemantapan komuniti mencapai keseimbangan dalam beberapa tradisi tertentu seperti Islam dan Buddhisme.4. Begitu juga dalam tamadun India. komuniti dapat memberi sokongan moral. Kung Fu-Tze. kesetiaan . al-Mawardi. al-Ghazali dan Ibn Khaldun dalam lamadun Islam yang turut menumpukan perhatian kepada persoalan yang sama. Kautilya membincangkan ciri-ciri kepimpinan yang saksama dan adil. 1.4.3 Komuniti Komuniti merupakan satu persoalan yang begitu penting dalam setiap tamadun tradisional. tulisan Moh-Tze.4 Kerajaan Falsafah tamadun-tamadun tradisional begitu menekankan persoalan moral atau akhlak sebagai dasar sesebuah kerajaan.1. Meng Tze dan beberapa tokoh-tokoh yang lain sangat menekankan perkara ini. Dikotomi perseorangan (individu) dan komuniti jarang wujud dalam masyarakat tradisional. Di samping itu. Dalam tamadun Cina. seperti juga al-Farabi. Bagaimanapun. Namun demikian.dua pihak berpegang pada nilai-nilai moral tertentu yang lazimnya bersumberkan agama atau kuasa transenden. Kedua. Komuniti juga dapat memastikan bahawa nilai-nilai dan norma-norma murni dalam masyarakat sentiasa dihormati. fenomena seperti ini bukanlah bermakna seseorang itu tidak mempunyai identiti tersendiri dalam komuniti tradisional. Tidak boleh dinafikan bahawa komuniti sangat berpengaruh dalam menentukan personaliti dan identiti seseorang manusia. Lao-Tze.

prinsip yang berkaitan dengan halal dan haram mempunyai hubungan yang rapat dengan persoalan akhlak.4. 'pasaran' dan sebagainya sangat dipengaruhi oleh pertimbangan. Cuma cara transformasi ini berlaku berbeza dari satu tradisi ke tradisi yang lain. dimensi Inner-Being begitu penting dalam konsep pendidikan Islam. Dalam ajaran Islam. 'laba'. kenyataan ini bukanlah bermakna tidak terdapat penipuan. 1. Kristian. maka ketika itu rakyat boleh menyanggah dengan tujuan untuk membetulkannya. Dengan menyedari perkara tersebut. kegiatan ekonomi berlaku dalam konteks 'Moral Semesta' (Moral Universe). Hinduisme dan agamaagama yang lain. Dengan sebab itu wujud konsep hak-hak kehidupan dalam ajaran Buddhisme sebagaimana yang termaktub dalam salah satu daripada eight fold path. Konsep 'wang'.pertimbangan moral.yang diberikan oleh rakyat tetap berpandukan nilai-nilai moral. Proses pengajaran ilmu mempunyai kaitan yang begitu rapat dengan matlamat murni ini. rasuah atau bentuk-bentuk penyelewengan yang lain seperti yang berlaku dalam kegiatan ekonomi moden. Hakikat ini menjelaskan bahawa wujud kegiatan ekonomi yang boleh mempertingkatkan tahap moral manusia sebagaimana juga wujud kegiatan ekonomi yang boleh merosakkan moral manusia.5 Kegiatan Ekonomi Dalam tamadun-tamadun tradisional.4. Sekiranya seseorang raja melanggar lunas-lunas keadilan. 'ganjaran'. Perkara yang membezakan ekonomi tamadun tradisional dan ekonomi zaman moden adalah kayu pengukumya. Dalam ajaran Islam persoalan tauhid memainkan peranan penting dalam transformasi manusia.6 Pendidikan Matlamat paling utama pendidikan dalam tamadun-tamadun tradisional adalah pembmaan sifat-sifat seseorang (character-building). tetapi dalam ajaran Buddha dan beberapa aliran . 1. Manusia tidak digalakkan menguasai persekitaran luaran melalui pengetahuannya tentang alam tanpa perubahan dalaman yang dapat dilakukan melalui pengetahuan tentang dirinya sendiri. Bagaimanapun.

Berdasarkan pemerhatian terhadap kehidupan bertamadun. dalam persoalan-persoalan tertentu. mengetahui persoalan-persoalan dasar berkaitan dengan ilmu ketamadunan membuka ruang kepada seluruh manusia untuk berinteraksi secara positif ke arah kehidupan yang lebih saksama. Kesan besar daripada konsep holistik bagi rawatan penyakit begitu mendalam. Mengubati penyakit bermakna memulihkan keseimbangan seseorang dan melalui proses ini dapat dipulihkan keharmonian dalam tubuh badan pesakit dan seterusnya keseimbangan dalam kehidupannya. Halaman 15 1. konsep kesihatan dalam tamadun-tamadun tradisional tidak boleh dipisahkan daripada pandangan semesta sesebuah agama.ajaran Hindu. Kesimpulannya. Memahami persamaan dan perbezaan antara satu tamadun dengan tamadun yang lain seharusnya mendorong kita untuk lebih bersikap toleransi ke arah mewujudkan keharmonian sejagat. Konsep holistik berdasarkan idea bahawa segala-galanya yang -wujud adalah saling berhubungan. transformasi sifat dapat dicapai melalui proses mencari diri sendiri. jelas bahawa teras kepada konsep-konsep kehidupan dan pencapaian matlamat hidup dalam tamadun-tamadun tradisional mempunyai beberapa ciri persamaan. pemerintahan kerajaan dan bidangbidang masyarakat yang lain. ekonomi.4. terutamanya yang berkaitan dengan teologi wujud beberapa perbezaan yang harus kita fahami. Halaman 16 . Sifat penting konsep kesihatan tamadun-tamadun tradisional ialah pandangan dan pendekatan holistiknya.7 Kesihatan Seperti bidang pendidikan. Holistik di sini bermakna suatu pandangan yang mengakui bahawa kesihatan seseorang dipengaruhi oleh alam sekitarnya yang lebih luas dan lebih menyeluruh. Namun begitu.

M. 874. L.Nota 1. Memelihara Haifa Benda.. S. Esposito. Hubungan Manusia dengan Manusia. Vol. 1. The Oxford Encylopaedia of The Modem Islamic World. 1996. . Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM). Dari sudut bahasa Arab. September 19-21. 2. Pengertian tamadun atau peradaban secara keseluruhannya dapat dilihat melalui sudut bahasa Arab. Memelihara Kehormatan dan Keturunan. Hak-hak Hidup. Konvensyen Masyarakat Madani. Ill. Al-Attas. 11. sudut epistemologi bahasa Inggeris dan Latin. 2. 1995). him. Sifat-sifat Tamadun Islam. Naquib. Memelihara Hak dan Kebebasan. "Masyarakat Madani Malaysia: Satu Gagasan". 3. Hubungan Manusia dengan Allah Pencipta Alam. J. 1998. Halaman 17 Bab 2 PENGENALAN TAMADUN ISLAM Ishak Suliaman Pengertian Tamadun dan Tamadun Islam. Hubungan Tamadun dengan Kebudayaan. The New Encylopaedia Britannica. him. Vol..1. Dasar Tamadun Islam.1 KONSEP TAMADUN ISLAM 2. Memelihara Akal Fikiran. XVI. Ciri-ciri Utama Islam. Hubungan Manusia dengan Alam Sejagat. him. (Oxford: University Press. Matlamat Tamadun Islam.1 Pengertian Tamadun dan Tamadun Islam Secara umumnya pengertian tamadun dan tamadun Islam mempunyai perkaitan daripada aspek bahasa dan istilah. Chicago.

bahawa istilah civilization yang dimaksudkan sebagai tamadun manusiawi lebih merujuk kepada kemajuan jati diri manusia di dalam membangunkan kehidupan dalam pelbagai peringkat terutamanya di peringkat negara. Umran digunakan dalam kajian tentang bandar. Ini menunjukkan. Tamadun Islam . Hadarah ialah suatu daerah. dan kota-kota dipanggil mudu. tamadun Islam tidak didirikan atas peranan atau kepentingan sesuatu bangsa.terdapat beberapa istilah yang dirujuk dalam konteks tamadun. seorang sarjana Islam yang unggul dalam bidang ilmu kemasyarakatan Islam dalam karyanya Muqaddimmah telah menggunakan istilah urnran. Ini bermakna. budaya atau bersifat kebangsaan semata-mata. Beliau telah memberikan takrif tamadun Islam sebagai "keadaan kehidupan insan bermasyarakat yang telah mencapai taraf kehalusan tatasusila dan kebudayaan yang luhur bagi seluruh masyarakatnya" .bandar atau ibu kota yang memiliki kawasan tanah yang didiami dan penempatan. Selain daripada definisi di atas. Dari sudut epistemologi. perkataan tamadun bererti memiliki ciri-ciri hidup bandar. Ibn Khaldun. istilah civilization dalam bahasa Inggeris berhubung kait dengan kemajuan dalam kehidupan manusia yang membentuk peradaban dan tamadun. Selain itu. terdapat di kalangan sarjana Islam yang memberikan definisi berhubung dengan tamadun Islam. Ibn Khaldun. tamadun. sebelum ini menghuraikan maksud tamadun Islam atau peradaban sebagai "pencapaian manusia yang sudah melebihi keperluan asasi kehidupan sehingga dapat membuka jalan ke arah pemikiran dan penghasilan daya cipta yang lebih halus dan mempunyai nilai-nilai sent." Tamadun Islam bersumberkan wahyu iaitu alQuran dan al-Hadis (al. berkembang subur dan maju. keadaan tinggal menetap.Sunnah) dan tamadun ini didirikan oleh masyarakat yang digelar dan menggelarkan diri mereka sebagai Muslim. Dalam penggunaan bahasa Arab moden masa kini. bandar. Antara istilah-istilah tersebut ialah madaniah. dan hadarah. Ibn Khaldun juga menggunakan istilah hadarah sebagai berlawanan dengan istilah badi atau halaman 21 badiah. kota.n yang memiliki ciri-ciri tamadun. Di antara sarjana tersebut ialah Syed Muhammad Naquib Al-Attas. kampung atau tanah yang riinsahakan.

Kedua. . istilah tamadun dapat dihubungkan dengan istilah kebudayaan.t. antara tamadun dengan budaya wujud jurang pengertian yang berbeza terutamanya dari segi jangka hayat. Namun begitu.1.2 Hubungan Tamadun dengan Kebudayaan Selain beberapa istilah yang telah digunakan untuk merujuk kepada tamadun atau peradaban. peralatan senjata. 2. sistem ilmu pengetahuan. dan kelima. Manakala golongan minoriti bukan beragama Islam yang bernaung di bawah pemenntahan Islam dianggap sebagai penyumbang kepada pencapaian tamadun Islam. Unsurhalaman 22 unsur kebudayaan yang berkekalan hayatnya akan dianggap sebagai unsur-unsur tamadun. Kebudayaan mengandungi beberapa unsur yang bersifat sejagat atau universal. Ketiga. Parsi.w. Antara unsur-unsur bersifat sejagat ini ialah pertama. Keempat. India.). peralatan dan kelengkapan keperluan kehidupan manusia termasuklah pakaian. sistem kemasyarakatan. Antara sumbangan golongan minoriti bukan Islam ialah menterjemahkan bukubuku daripada tamadun-tamadun sebelum Islam ke dalam bahasa Arab dan sumbangan dalam bidang pengkhususan tertentu yang dianggap tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. iaitu yang terkandung dalam semua kebudayaan di dunia ini. bahasa sebagai alat komumkasi sama ada bahasa secara lisan ataupun melalui sistem tulisan. iaitu tamadun mempunyai jangka hayat yang panjang dan berkekalan manakala budaya mempunyai jangka hayat yang pendek dan sentiasa mengalami perubahan dan pembaharuan. alat-alat pengeluaran dan sebagainya. organisasi politik dan sebagainya.didirikan dan didukung sama ada oleh bangsa Arab. perlindungan (rumah). Melayu dan sebagainya yang dianggap saling melengkapi atau dikenali sebagai kesatuan ummah dan berpegang kepada unsur penyatuan iaitu konsep tauhid (meng-Esakan Allah s. sistem perekonomian dan mata pencarian kehidupan. Sepanyol. sistem keluarga. Turki.

kebudayaan berbentuk kerohaman dan kedua. iaitu al-Quran dan al-Hadis. Pembentukan kebudayaan atau kebudayaan Islam ini tunduk kepada peraturan yang telah ditentukan melalui sumber-sumber asas perundangan Islam. kebudayaan tertakluk kepada prinsip dan merupakan lanjutan dari agama dan membentuk integrasi yang lengkap dengan agama. 2. Dalam konteks ini. antaranya pengikut aliran Max Weber. Matlamat tamadun Islam secara umumnya juga akan memaparkan keadilan sistem pemerintahan Islam yang pernah ditegakkan pada zaman Nabi Muhammad s.a.w. kebudayaan Islam diertikan sebagai suatu cara kehidupan. Kategori kedua. terdapat sekumpulan sarjana sains kemasyarakatan. yang membahagikan kebudayaan kepada dua kategon iaitu pertama.Dalam konteks ini. cara berfikir dan cara berasa ketakwaan dalam seluruh bidang kehidupan sekelompok manusia yang membentuk kesatuan sosial dalam satu ruang dan waktu.2 MATLAMAT TAMADUN ISLAM Tamadun Islam dipelajari dan diperkenalkan secara sistematik kepada semua pengkaji dan pelajar kerana mempunyai dua matlamat yang utama iaitu matlamat umum dan khusus. kebudayaan berbentuk kebendaan inilah yang dinamakan civilization yang bermakna tamadun atau peradaban. Secara umumnya matlamat utama tamadun Islam ialah untuk mengangkat Islam sebagai al-Deen iaitu satu cara hidup yang lengkap dan komprehensif. maka melalui ilmu tamadun Islam ini kesemua sistem hidup tersebut akan dihuraikan secara ilmiah. Keadilan sistem pemerintahan Islam pada zaman awal kebangkitan Islam dapat dibuktikan melalui fakta-fakta sejarah yang telah . Memandangkan Islam mempunyai satu cara hidup yang lengkap kepada manusia.. maka ia dianggap sebagai kebudayaan bukan Islam. kebudayaan berbentuk kebendaan. Sekiranya berlaku sebarang pertentangan antara kebudayaan dengan Islam. khulafa' al-Rashidin dan pada zaman pemerintahan Islam yang seterusnya. Berdasarkan ketamadunan Islam.

kemunculan kota dan bandar yang berkemampuan untuk menampung peningkatan jumlah penduduk yang sedia ada di samping yang datang berhijrah atau bermigrasi. hubungan manusia dengan alam sejagat. Ciri-ciri yang bersifat alat bantu yang diperlukan dan dilaksanakan akan dapat melahirkan matlamat tamadun Islam dalam aspek-aspek berikut iaitu.halaman 23 disepakati oleh sejarawan. dan ketiga. Ciri-ciri ketamadunan Islam yang telah dipaparkan melalui sistem pemerintahan Islam daripada pelbagai zaman sewajarnya difahami dan dihayati oleh semua generasi umat Islam dan bukan Islam. Kedua. kewujudan bangunan-bangunan atau monumen bersejarah yang menjadi lambang keagungan dan kebanggaan generasi kemudiannya. hubungan manusia dengan sesama manusia. Matlamat khusus tamadun Islam adalah untuk menjalinkan hubungan manusia dengan Allah Pencipta Alam. seperti istana. kedua. Di samping itu. masjid dan sebagainya. Ketiga. Dalam usaha untuk mencapai matlamat tamadun Islam. Perbezaan peranan ini pula melahirkan pembahagian pengkhususan kerja dan seterusnya terbentuklah suatu ekonomi bandar. . terdapat beberapa ciri yang dianggap sebagai bersifat alat bantu yang diperlukan dan dilaksanakan seperti pengenalan dan penggunaan sistem tulisan. tamadun Islam juga mempunyai matlamat khusus untuk mewujudkan hubungan manusia dengan sesama manusia serta mewujudkan hubungan manusia dengan alam sejagat. hubungan manusia dengan Allah Pencipta Alam. wujudnya ketidakseragaman jenis bangsa yang memeluk Islam dan membentuk suatu masyarakat Islam yang mengandungi pelbagai bangsa dengan pelbagai peranan. pertama. Tulisan merupakan salah satu ciri penting tamadun Islam kerana ia berperanan mempercepat proses penyebaran kebudayaan Islam dan seterusnya meningkatkan perkembangan ilmu yang member! kesan penting terhadap perubahan dan pembaharuan dalam semua aspek kehidupan umat Islam. Dan keempat.

harta kekayaan yang kamu usahakan. bahagia dan suci murni. Hakikatnya. anak-anak. kebendaan dan sebagainya. Ini bermakna. unggul. Firman Allah s. dengan menumpukan pemikiran kepada Allah Pencipta Alam ini dan segala yang terkandung dalam alam ini.w. Perhubungan dengan Allah s. perniagaan yang kamu khuatiri kerugian.2.2. Hubungan-hubungan lain ini merupakan makhluk Allah yang lain daripada perhubungan manusia dengan-Nya.t.w. seperti hubungan dengan keluarga.w.) yang memudahkan dan mengurniakan kepada ahli-ahli fikir untuk mencipta pelbagai ciptaan dari semasa ke semasa untuk memenuhi keperluan dan manfaat manusia sejagat. hubungan mulia manusia dengan manusia dan alam lainnya akan kembali kepada perhubungan yang kudus dengan Pencipta Alam itu sendiri. saudara. la menyuruh manusia berfikir lebih jauh daripada itu.t. Maka itu. jenis manusia. Hubungan manusia dengan pencipta-Nya. kudus. yang melahirkan suatu kenikmatan tidak terhingga kepada jiwa yang bersih dan suci. kaum keluargamu. tumpuan tidak hanya sekadar pada bidang pembangunan dengan menggunakan atau mengeksploitasi sepenuhnya segala sumber dalam alam ini. merupakan matlamat yang terpenting dan terakhir untuk dituju dalam kehidupan. kaum dan bangsa. Dalam konteks ini. Islam menyeru penganutnya agar menghidupkan rasa perhubungan dengan pencipta-Nya kerana Dialah (Allah s. Pencipta Alam inilah yang memerintah dan menguasainya tanpa membatalkannya.saudara. hubungan dengan Allah s.t.w. Inilah halaman 24 hubungan yang paling tinggi berbanding dengan hubungan-hubungan lain.t.w. isteri-isteri.1 Hubungan Manusia dengan Allah Pencipta Alam Islam tidak menentukan bahawa pemikiran manusia hanya terhad sekadar untuk memikirkan tentang alam ini semata-mata. bermaksud: Katakanlah.t. adalah perhubungan yang tertinggi. dan rumah-rumah kediaman yang kamu sukai . Allah s. Jika bapa-bapa. adalah setinggi-tinggi martabat perhubungan.

bermaksud: Isa itu tidak lain hanyalah seoranghamha yangKami kumiakan kepadanya nikmat (kenabian)dan Kamijadikan dia sebagai taw/a bukti (kekuasaan Allah) untuk Bani Israel (Surah Az Zukhruf: Ayat 59). kerana para rasul itu sendiri ialah hamba-hamba Allah s. (Surah At-Taubah: Ayat 24) Oleh sebab itu. pengiktirafan manusia yang dicipta terhadap Penciptanya. manusia di dalam genggaman Allah s.t.t. hubungan dengan para rasul merupakan hubungan untuk mengambil petunjuk dan teladan daripada tingkah laku dan aktiviti mereka (sunnah). Segala kejadian yang berlaku mendorong timbulnya perasaan manusia. maka tunggulah sampal Allah mendatangkan keputusan-Nya. adalah suatu bentuk hubungan yang unik. yang dikenali dengan nama 'undanghalaman 25 undang sebab-musabab'. terbentuklah pergantungan hati terhadap Penciptanya dan permohonan pertolongan adalah semata-mata kepada Allah s. dan daripadanya terbit perasaan bertawakal ketika ia melaksanakan undang-undang sebab. serta mematuhi ajaran yang dianjurkan oleh mereka. di samping mencintai sifat-sifat peribadi mereka yang begitu unggul.w. Allah s. bahawa ia adalah suatu makhluk yang dimiliki Allah s. Pertama. dan tidak dapat terpesong daripada. Umpamanya. Pencipta ke atas segala-galanya termasuk undang-undang dan peraturanperaturan yar. Hubungan antara manusia dengan Allah s.w. Maka itu.orang fasik.w. Pencipta Manusia dan Alam Semesta. Dan Allah tidak member! petunjuk kepada orang. berkekalan dan mutlak serta tidak menyamai atau dapat dibandmgkan dengan sebarang bentuk hubungan lain. Firman Allah s.g manusia dan alam tunduk di bawahnya. hubungan manusia dengan pencipta-Nya.t dan di bawah tadbiran-Nya.t telah melahirkan beberapa implikasi dan tanggapan yang tersendiri.t.Nya dan daripada berjihad di jalan-Nya.t.w.musabab itu. .adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul.. tetapi bukanlah hubungan perhambaan.Nya. Dalam pengiktirafan ini.w.w.t. Bentuk hubungan lain tidaklah sebegitu serta tidak dapat menyamai atau dibuat perbandingan.w.

Keenam. Ketiga. di samping tunduk dan khusyuk kepada-Nya. Keempat.t.t.t. s.w. pengiktirafan manusia yang dicipta terhadap nikmat-nikmat Allah s. dan ini merupakan suatu kepercayaan yang menyeleweng dan sesat.t. yang lemah dan tidak berdaya.t. penumpuan hanya kepada Allah s.t. yang tiada tolok bandingnya itu. serta patuh kepada suruhan dan larangan-Nya.w.t. reda dan menyerah diri kepada segala hukuman-Nya. manusia membalasnya dengan mengucap kata puji-pujian dan kesyukuran yang layak bagi sifat-sifat ketinggian-Nya dengan membuktikan melalui amal yang ikhlas. Penciptanya memegang teraju kehidupannya. Penganugerahan Allah s. Melalui satu hubungan kepada yang Allah murni. Kelima.w. kepada manusia tidak ternilai dan tidak terhingga. penguasa ke atas dirinya dan untung . kerana nikmat-nikmat Allah s. melalui permohonan dan doa. Maka itu. adalah merendahkan ketinggian dan kemurahan Allah s.Kedua. hendaklah sebagai wujud perasaan yang bertanggungjawab nasibnya. Pengiktirafan termasuklah sikap mengagungkan dan membesarkan Allah s. semuanya adalah makhluk yangjuga dicipta-Nya.w. Permohonan dan permintaan hanyalah kepada Penciptanya sahaja kerana selain-Nya.t. sebagai makhluk yang dicipta. manusia yang dicipta mempunyai perasaan bertanggungjawab.w. Pengiktirafan ini merupakan suatu kewajipan manusia yang berbudi tinggi dan mengenang jasa. Oleh itu permohonan kepada yang lain. serta mentakdiskan-Nya. manusia yang dicipta sentiasa menyedari dan mengharapkan rahmat dari Penciptanya. pengiktirafan dan manusia yang dicipta terhadap keagungan ini pemerintahan-Nya kebesaran kekuasaan-Nya. lahir dari batin semata-mata untuk-Nya. adalah meliputi dirinya dengan apa yang diusahakan melalui jalan-jalan yang mendampingkan dirinya dengan Allah s. setelah manusia itu sendiri menghabiskan daya usahanya dalam setiap kegiatan wajib yang berhubung dengan duniawi dan akhirat.w. dan rahmat-Nya.w.w.

Ini menunjukkan bahawa idea diskriminasi ras atau perkauman sudah dihapuskan dalam masyarakat Islam sejak zaman Rasulullah s. Rasulullah s. bahasa dan bangsa. iaitu ketakwaan dan ketaatan kepada-Nya. Hubungan dengan masyarakat bukan Islam tidak dibataskan sama ada kerana perbezaan jenis. hanya terdapat satu ukuran untuk mendapat tempat utama di sisi Khaliq. malah tidak juga memandang keyakinan dan kepercayaan individu tetapi sebaliknya mementingkan hubungan baik. dan sebaliknya. tidak bersifat kebangsaan dan tidak terbatas dalam lingkungan sempadan geografi dan politik. bagi manusia yang dicipta. dalam sebuah hadis Baginda yang bermaksud: Tidak ada kelebihan seorangArah dengan seorang 'Ajam.t. saling menghormati. Bagi masyarakat Islam. agar dapat menikmati kebahagian di dunia dan akhirat.2.2 Hubungan Manusia Sesama Manusia Masyarakat Islam merupakan suatu masyarakat yang berbentuk sejagat. warna kulit.Dan ketujuh. Halaman 26 2. sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu daripada seorang lelaki dan semang iwanita. bermaksud: Wahai manusia.a.w. lalu Kamijadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku.hamba-Nya.w. supaya kamu saling berkenal-kenalan.w. di samping berbuat baik kepada hamba. di samping mencari keredaanNya yang sejati.w. juga telah memberikan penegasan tentang umat dan berkait pula dengan masyarakat Islam. yakni tidak bersifat perkauman. Firman Allah s. Dalam konteks ini. lagi.w. Sesungguhnyayangpaling mulia di sisiAllah ialahyangpaling takwa di antara kamu (Surah Al-Hujuraat: Ayat 13). kecuali kerana takwanya (diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim). cinta dan rindukan Allah s.t.a. lebih berbentuk kesatuan ummah. bertoleransi dan berdisiplin. Cinta dan rindukan Allah s. adalah sebagai matlamat kehidupan. sebagai sumber bagi segala yang maivjud (wujud) dan sumber bagi segala kenikmatan dan rahmat umum di alam ini. membuka pintunya kepada seluruh umat manusia di atas .t.

w. tetapi berada di kedudukan yang istimewa dan . kekerasan dan penganiayaan sesama manusia tanpa mengira orang Islam atau bukan Islam ditolak dengan keras menurut ajaran Islam.muka bumi ini atas dasar persamaan yang sempurna. Ini merupakan gambaran yang jelas bahawa tamadun Islam begitu mementingkan hubungan sesama manusia. lagi. bahawa manusia itu merupakan sebahagian daripada alam sejagat. Menurut sabda Rasulullah s. dan di atas landasan perikemanusiaan yang murni. maka seluruh anggota yang lain turut merasai sakit tanpa tidurdan merasa demam (panas) (diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim). dalam Islam wujud peranan dan tanggungjawab yang berbeza antara orang Islam (Muslim) dengan orang Islam yang lain. maka semua manusia berhak untuk berhimpun dalam pangkuan Islam dan di bawah perlindungan sistem sosialnya. Dengan itu.jika satu anggota mendapat sakit. Halaman 27 Berdasarkan hubungan manusia sesama manusia. Kepentingan hubungan antara manusia dengan sesama manusia ditonjolkan dalam ajaran Islam. Ini termasuklah sebagaimana dinyatakan dalam beberapa hadis Rasulullah s. OrangMukmin itu dengan mukminyanglainadalahlaksariasatu bangunan. antaranya yang bermaksud. belas kasihan mereka dan timbang rasa mereka adalah laksana sebatang tuhuh. Atas dasar ini.a.2. di samping terhadap orang Islam sendiri. bahaffanyangsatu mengwttkan bahagian yang lain (diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim). Islam mewajibkan kepada pemerintah-pemerintah Islam supaya menjaga kepentingan bukan Islam dengan seadil-adilnya.w. 2.3 Hubungan Manusia dengan Alam Sejagat Tidak dapat diragukan lagi. Kezaliman. dan antara orang Islam dengan bukan Islam di dalam sesuatu masyarakat. hubungan yang begitu erat dan kasih sayang yang kukuh.a. merupakan satu bentuk keharmonian dan disiplin yang tinggi. Namun begitu. yang bermaksud: Bandingan orang-orangmukmin mengenai kasih sayang mereka.

mengenai hubungan manusia dengan binatang. Firman Allah s.berbeza antara bahagian-bahagian lain. Dalam al-Quran. dan kamu melihat bahtera belayar di dalamnya. Dialah yang telah menurunkan air hujan dari langit untuk kamu. kurma. dan bermacam.t. zaitun. Antaranya.t.w. sebahagiannya menjadi minuman dan halaman 28 sebahagiannya menyuburkan tumbuhan yang pada (tempat tumbuhnya) kamu menggembala ternak.t. hubungan dalam bidang pengambilan kepentingan dan penundukan segala yang terdapat padanya untuk faedah. Manusia dikurniai roh yang mempunyai keupayaan untuk subur dan membesar serta meningkat ke arah ketinggian. Dan Dialah Allah yang memudahkan lautan (untukmu) agar kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar (ikan) dan kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai. manusia dikurnia atau dianugerahkan dengan pancaindera yang berkembang dan subur. hubungan manusia dengan alam sebagaimana yang dibentangkan dalam al-Quran ialah pertama. yang bermaksud. anggur. dan supaya kamu mencari keuntungan dari kurniaNya dan supaya kamu bersyukur. maka seixihagiannya menjadi tunggangan mereka dan sebahagiannya mereka makan (Surah Yaa Slin: Ayat 72). bermaksud: Dan Kami tundukkan binatang-hinatang itu untuk mereka. sesungguhnya padahal demikian itu tanda (kekuasaan Allah) .macam buah-buahan.w. maslahat dan kepentingannya. (Surah An Nahl: Ayat 14) Manfaat hubungan manusia dengan air dan tumbuh-tumbuhan. sebagaimana firman Allah s. tanam. di sampmg akal fikiran yang dapat mengumpulkan segala hasil yang dicapai oleh pancaindera sambil menyelaraskan hasil yang dicapai oleh pancaindera itu hmgga dapat menjelaskan tentang hakikat alam itu sendiri. Maka itu. yang bermaksud. Dia menumbuhkan bagi kamu dengan air hujan.w. Manfaat hubungan manusia dengan laut. Berbanding makhluk lain di alam ini. ternyata banyak ayat yang menyentuh mengenai kemanfaatan yang diperolehi manusia.tanaman. menurut firman Allah s.

Allah Yang Maha Perkasa. alam sejagat merupakan pentas yang dijadikan renungan dan kajian serta mendalamkan pemikiran terhadapnya termasuk isi kandungannya. Pemanfaatan terhadap ciptaan Allah s. (Surah An Nahl: Ayat 10-11. manusia dengan fitrah dan tabii yang semula jadi akan tunduk akur kepada Allah Yang Maha Bijaksana sebagai Pencipta Sekalian Alam. manusia mengambil daya usaha untuk memanfaatkan segala ciptaan. Berdasarkan ayat-ayat tersebut. mereka mengetahuinya dan sebagainya.t.t. memerhatikan bahawasanya Kami menghalau (awan yang mengandungi.t. Sebagaimana firman Allah s. Sebagai kesimpulan. yang bermaksud: Dan apakah mereka tidak. Melalui perkataan-perkataan ini. dan akhirnya akan tunduk dan patuh hanya kepada Penciptanya.pemanclangan. 2.lalu Kami tumbuhkan dengan air hujan itu tanam-tanaman (Surah As-Sajdah: Ayat 27). mereka berfikir.w. selain yang menunjukkan pemikiran iaitu mereka memahami. al-Quran telah mengulang-ulangkan beberapaperkataan mengenai pmglihatan. Tentang alam sejagat ini. memerhatikan dan mendalami renungan terhadapnya dengan menggunakan akal yang sempurna. . hendaklah dipergunakan dengan sepenuh tanggungjawab untuk kemaslahatan dan kepentingan manusia. hubungan manusia dengan sesama manusia. ini. Keduanya. manusia hendaklah membuka mata terhadap alam sekitarnya. sebagai Pencipta manusia dan alam ini memerintahkan hamba-Nya.w. Maka itu hubungan manusia dengan Penciptanya. termasuk manusia. dalam hubungan manusia dengan alam sejagat ini. air) kebumiyangtandus. Allah s. dan hubungan manusia dengan alam sejagat akan melahirkan kekukuhan iman di dalam jiwa serta ketakwaan yang padu daripada aspek rohani dan jasmani.w.pendengamn.t.3 DASAR TAMADUN ISLAM Dasar utama tamadun Islam ialah untuk memelihara dan memulihkan serta menghormati hak asasi manusia yang telah dianugerahkan Allah s.w.bagi kaum yang berfikiran.

didorong dan didukung oleh beberapa aspek penting iaitu memelihara jiwa atau nyawa atau hakhak hidup. Firman Allah s.t. 2. Dalam hal ini. dan Kamillah yangmenjadi 'waris (Surah Al-Hijr: Ayat 23). telah menegaskannya dalam firman-Nya. Pencipta Yang Maha Berkuasa terhadap sekalian alam telah mengurniakan kepada setiap makhluk termasuk manusia tentang kehidupan.w. Allah s. Manakala seseorang yang membunuh dirinya atau orang lain dianggap melakukan jenayah sosial yang besar iaitu melawan qadak Allah s. memelihara halaman 29 akal fikiran. Berdasarkan pernyataan di atas.. dapat disimpulkan pertamanya. dan memelihara hak dan kebebasan.w. Maka itu ia berhak untuk menerima azab di akhirat sebagaimana firman Allah s. yang Siapayangmembunuh orangtanpakesalahanatau berbuatkerosakan di bumi. Tentang kehidupan ini. setiap perkara yang berhubung dengan kehidupan dan kawalannya adalah wajib . yang bermaksud: Siapa yang melakukan yang demikian secara ceroboh dan zaiim.3.w.w.t.t. memelihara kehormatan dan keturunan. menceroboh masyarakatnya. Dasar utama tamadun Islam ini ditentukan. maka seolah-olah ia membunuh manusia semuanya (Surah Al-Maaidah: Ayat 32).w. dan kekuasaan-Nya. yang bermaksud: Dan sesungguhnya Kamilahyangmenghidupkandan mematikan. Oleh kerana kehidupan adalah hak masyarakat. maka Kami akan membakamya dengan api (Surah An-Nisaa': Ayat 30).kepada hamba-hamba-Nya di dunia ini. memelihara harta benda. tanpa kebenaran-Nya tidak ada sesiapa berhak untuk mencabar hak ini.t.1 Hak-hak Hidup Allah s. termasuk lain-lain makhluk ciptaanNya.t. seseorang yang menceroboh kehidupan seseorang yang lain bermakna bermaksud.

yang bermaksud: Tuntutlah ilmu dari dalam buaian hingga ke liang lahad (Diriwayatkan oleh Muslim). pakaian dan sebagainya.3.a. maka wajiblah ia minum atau makan yang asalnya dilarang atau diharamkan (babi.2 Memelihara Akal Fikiran Dalam konteks ini.a. diwajibkan ke atas setiap penganutnya supaya menuntut ilmu pengetahuan sebanyak mungkin tanpa dibatasi oleh had masa. dan ini menunjukkan kesempurnaan makhluk manusia daripada makhluk-makhluk lain.w.w. Dalam Islam. setiap perkara yang boleh memudaratkan atau merosakkantubuh badan manusia atau mengancam nyawa kehidupan atau melemahkannya adalah haram seperti mabuk (meminum minuman keras. anjing). yang bermaksud: . Halaman 30 2. Ketiga. setiap perkara yang bermatlamat untuk kehidupan seperti makan dan minum. menghisap dadah).t.w. Dan keempat. Sabda Rasulullahs. Pemeliharaan akal fikiran wajib ke atas manusia kerana membawa kesempurnaan akal.seperti memelihara kesihatan. Islam telah menggariskan beberapa panduan agar akal fikiran manusia berfikiran baik dan terkawal. yang bermaksud: Sesungguhnya terhadap dirikamu. Oleh itu. dan terhadap tuhuh kamu.t. kakamu mempunyai hak. kamu ada mempunyai hak. seperti yang ditegaskan dalam hadis Rasulullah s. Ini ditegaskan oleh sebuah hadis Rasulullah s. sebagaimana firman Allah s. tempat atau bangsa. Islam sangat mengambil berat tentang pemeliharaan akal fikiran. Kedua.w. Bersesuaian dengan kewajipan menuntut ilmu. tetapijangan melampaui batas (Surah Al-A'raaf: Ayat 31). yang bermaksud: Makan dan minumlah kamu. kiranya dengan perbuatan itu dapat menghindarkan diri daripada kematian. melawan penyakit dan melawan wabak untuk mengawal hidup.t. tidak terdapat tempat dalam Islam kepada orang-orang yang jahil. setiap perkara yang boleh mengelakkan daripada kematian adalah wajib dilakukan seperti seseorang yang terlampau lapar atau dahaga yang dikhuatiri akan membawa maut. memakan benda yang mendatangkan bahaya kepada kesihatan tubuh badan dan yang membawa kepada lemah anggota untuk melakukan ibadat kepada Allah s.w. (Diriwayatkan oleh Bukhari).

kepalsuan. habuan dan sebagainya.t. 2. bahasa dan keadaannya. kedudukan maruah. Mereka sama-sama dihukum dan samasama diberi pengajaran. melalui firman-Nya. Mengenai pemeliharaan akal fikiran manusia. Islam melarang umatnya meminum minuman yang memabukkan.w. Islam menggalakkan pemikiran yang berbentuk takwa. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Allah s. tetapi tidak difahaminya. tidak ada kebajikan selain daripada kedua-duanya (Diriwayatkan oleh Muslim).3. ketauhidan kepada Allah s. yang bermaksud: Perumpamaan-perumpamaan itu Kami adakan untuk manusia.3 Memelihara Kehormatan dan Keturunan Allah s.Manusia itu ada dua golongan. diturunkan segala peraturan dan hukum yang menyentuh semua manusia tanpa pengecualiannya. dilarang penganutnya untuk minum dan makan makanan yang dilarang atau member! kesan negatif..w. Fikiranfikiran negatif ini memungkinkan pelaksanaan tingkah laku negatif dalam kehidupan manusia yang tidak selaras dengan ajaran Islam. khayalan. keraguan dan waswas. Ini akan mempengaruhi kesiuman atau tahap kesedaran seseorang manusia sebagai lambang manusia untuk bertakwa dan berbakti kepada Allah s.. Maka itu.w. asal keturunan. Allah s. Maka itu. fikiran yang terbuka dan lapang serta bersih daripada segala unsur keburukan. telah menjelaskan dengan terang fungsi manusia itu dalam firman-Nya yang bermaksud: Dan sesungguhnya manusia itu tidak akan dapat.t. keamli orang-orangyangpandai (Surah Al.w.w. Kehormatan bagi setiap manusia itu menentukan tiap-tiap seseorang mendapat hak yang sama terhadap kehormatan diri.'Ankabuut: Ayat 43). dan kemabukan boleh menghilangkan sifat-sifat kemanusiaan serta melahirkan sifat-sifat kebinatangan. dan kehormatannya telah tetap dengan sifat insan Bani Adam tanpa diambil kira agama.t.t. melainkan menumt apa yang telah diusahakannya (Surah An-Najm: . Pencipta Yang Maha Berkuasa telah mencipta manusia sebaikbaik makhluk-Nya di dunia. orangpandai danpelajar.t.

Setiap orang mempunyai kewajipan masing-masing untuk membina masyarakat dan mempunyai kehormatan sebagai manusia tanpa pengecualian.halaman 31 Ayat 39). Untuk itu. seks bebas.4 Memelihara Harta Benda Dalam konteks ini. terdapat undang-undang dan peraturan-peraturan dalam urusan nikah perkahwinan dengan lengkap. seperti kesuciannya hari haji ini (Diriwayatkan oleh Bukhari). juga menerangkan bahawa seluruh umat manusia adalah berasal daripada satu bapa dan satu ibu. Islam telah menetapkan dan memberikan garis panduan mengenai hak untuk memiliki harta benda dan kewajipan untuk mempertahankan haknya. Dalam Islam juga.t. 2.w. harta dan kehormatan kamu adalah suci. Rasulullah s. di Padang Arafah. Dalam usaha memenuhi kehidupan dari aspek pemilikan harta benda. ditekankan tentang pemeliharaan keturunan. semata-mata untuk menjamin keturunan manusia yang sejati dan benar. Sabda baginda yang bermaksud: Wahai manusia. Di samping itu.a. . Jaminan tegas mempertahankan kehormatan ini jelas terkandung di dalam pidato terakhir Rasulullah s. sesungguhnya Tuhan kamu satu (tunggal)dan kamu sekalian berasal daripada Adam dan Adam berasal daripada tanah (DiriwayatkanolehBukharidan Muslim). Dengan undang-undang dan peraturan-peraturan ini.w. manusia dapat menjalinkan roh kerjasama di antara seluruh anggota masyarakat. Segala larangan terhadap perkara-perkara negatif seperti perzinaan.3. nyawa. Islam melalui kaedah ilmufaraid telah menggariskan cara untuk menafkahkan harta tersebut secara halal mengikul fitrah manusia sendiri. Sabda baginda bermaksud: Sesungguhnya. hubungan di luar tabii (liwat) dan sebagainya adalah untuk memelihara kehormatan dan kemuliaan keturunan manusia daripada sifat-sifat kebinatangan.

maka ia mati syahid (Diriwayatkan oleh Bukhari).t.w bersabda. Siapa yang terbnnuh kerana mempertahankan hartanya. Hak dan kebebasan manusia tidak boleh dilucutkan dalam keadaan tertentu. 2. Ini jelas danpada sebuah hadis Rsulullah saw yang bermaksud: Abdullah bin Omar berkata. Bagaimanakah kamu memperhambakan manusia. dan supaya kamu berterima kasih.t. supaya kamu holeh berjalanpadanya dengan kapal-kapal dengan izin-Nya. kecuali ketika seperti mempertahankan diri (kemerdekaan) dan . Kekayaan di dunia ini tidak ditentukan kepada sesuatu golongan sahaja. Manakala. Apabila seseorang dikurniakan kekayaan melalui titik peluhnya. Saya telah mendengar Rasulullah s. dan la telah memudahkan kamu apaapa yang di langit dan apa-apa yang di humi semuanya (Surah AlJaatsiyah: Ayat 12-13).w. Halaman 32 Islam mengurniakan pahala yang besar di akhirat kepada pemilik harta untuk mempertahankan hartanya walaupun ke titisan darah terakhir. penyamun dan penipu akan dikenakan seksaan yang berat.3. meluaskan bidang memiliki harta benda seluas-luasnya kepada makhluk-Nya di dunia tanpa sekatan yang di luar tabii manusia. yang bermaksud: A llah yang telah memudahkan bagi kamu akan lautan.semua orang dituntut mencan haluan hidup dan pencanan rezeki kehidupan adalah terbuka kepada semua orang. Kata-kata Saidina Umar al-Khattab berbunyi.w. maka kekayaan itu tidak harus dilucutkan daripadanya dengan paksa atau dirampas.a. Firman Allah s. sedangkan ia diperanakkan dengan bebas. dan supaya kamu holeh mencan daripada kekayaannya. Allah s. sesiapa yang bertujuan untuk melucutkan harta tanpa kebenaran seperti pencun. malah tiap-tiap orang hendaklah berusaha menurut tenaga kemampuan dan kebolehan masing-masing.5 Memelihara Hak dan Kebebasan Islam telah menetapkan hak dan kebebasan seseorang individu sejak ia dilahirkan.

Mengenai pandangan kebebasan dan setiap penduduk untuk memberi pendapat.t.w. Firman Allah s.t. yang bermaksud: Mereka yang sekiranya Kami berikkan kedudukan yang baik di bumi nescaya mereka mendirikan sembahyang dan mengeluarkan .t. Pencipta Yang Maha Berkuasa. Teras bagi segala kebebasan ialah kebebasan fikiran yang tiangnya kemerdekaan beragama.ulang sekurang-kurangnya 17 kali sehari semalam di dalam solat lima waktu. Mengenai kebebasan seseorang individu dalam tanah airnya.t. Maka itu. yang bermaksud: Tidakkah engkaufikirkan (bagaimana peliknya) orangyang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya (Surah Al-Furqaan: Ayat 43).. yang bermaksud: Tiadapaksaan dalam beragama (Surah Al-Baqarah: Ayat 256). dan lambang ketaatan ialah. setiap orang Islam hendaklah bebas daripada segala unsur kezaliman yang merupakan kongkongan kebendaan dan nafsu yangjahat. Islam telah menjelaskan kedudukan tersebut sebagai waris. yang bermaksud: Dan Kami hendak memberi kumia kepada orang-orangyang tertindas di bumi (Mesir) itu dan hendak menjadikan mereka pemimpin dan menjadikan mereka orang. dan kritikan terhadap masyarakat. Sejahat-jahat pengabdian manusia ialah perhambaan kepada hawa nafsu yang ganas. syiar Islam iaitu tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah s.t. Maksud kebebasan manusia ialah tiada pengabdian seseorang ke atas seseorang atau sesuatu benda di dunia ini melainkan kepada Allah s. Firman Allah s.w.w.w.w.t. dengan tegas mengingatkan mereka yang berbuat demikian melalui firman-Nya.orangyang mewarisi (humi) (Surah Al-Qashash: Ayat 5). Firman Allah s. Oleh yang demikian. Allah s. pentadbiran pemerintahnya.w. Islam telah membuka ruang ini kepada mereka yang berkemampuan berbuat demikian. KepadaMulah kami sembah dan kepada Mulah kami memohon pertolongan (Surah Al-Faatihah) yang diulang.untuk keselamatan ummah. Kekalahan umat Islam bermakna musuhmusuh telah melucutkan hak kebebasan manusia.

halaman 33 zakatdan menyuruh mamisia herbuat kebaikan dan melarang mereka daripada melakukan mungkar (Surah Al-Hajj: Ayat 41). keterbukaan bermakna tamadun Islam yang dilahirkan dan dicipta itu tidak dibatasi oleh had-had tertentu tetapi ia masih diletakkan di atas garis panduan syariat Islam yang tetap dan berkembang selaras dengan perubahan masa. sifat tamadun Islam ialah sejagat. Islam telah meletakkan kebebasan di bawah kepentingan umum. budaya. sebaliknya seluruh umat manusia yang berpegang kepada al-Din. Kedua. melarang kemungkaran demi kestabilan masyarakat dan negara. Dalam konteks ini. 2. serta mereka sentiasa mendapat sokongan dari rakyat. Panduan dan bimbingan ini juga ditujukan kepada pemerintah agar mereka dapat memenuhi dua aspek penting. Maka itu. sifat tamadun Islam itu ialah terbuka dan tidak bersifat tertutup. iaitu pertama. Pertama. Tamadun Islam terbuka kepada semua tamadun yang tidak bercanggah dengan syariat Islam terutamanya dalam dialog antara tamadun atau interaksi antara tamadun. keterbukaan ini menunjukkan wujudnya sifat toleransi iaitu unsur-unsur tamadun selain . dalam proses kelahiran dan perkembangannya mengandungi beberapa bahagian atau sifat-sifat yang dianggap unik berbanding tamadun. melaksanakan kebajikan dan kedua.1 Sifat-sifat Tamadun Islam Tamadun Islam. Ini bermakna.4.tamadun dunia lain.SIFAT TAMADUN ISLAM DAN CIRI-CIRI UTAMA ISLAM 2.4 SIFAT. Tamadun Islam dapat dilihat di mana-mana kawasan di seluruh dunia ini tanpa dibatasi sama ada oleh batasan politik. Segala kebebasan ini terikat kepada hak-hak tabii manusia dan maslahat umum. bangsa ataupun sempadan geografi moden. Kesejagatan tamadun Islam bermakna ia tidak terikat kepada bangsa tertentu atau disandarkan kepada tempat tertentu.

2 Ciri-ciri Utama Islam Setelah mengetahui sifat-sifat tamadun Islam secara menyeluruh di dalam topik di atas. tamadun Islam mempunyai ciri kesatuan dalam kepelbagaian. 2. kerana ia tidak dibatasi oleh ruang sempadan atau ruang waktu sehingga hari kiamat. sebagai usaha untuk mengekalkan hubungan balk dalam masyarakat dan kepentingan kestabilan. maka amat wajar untuk kita mengetahui pula ciri-ciri utama Islam yang mendasari kehidupan umat Islam dalam membina sebuah .Islam boleh diamalkan dan dikembangkan selagi tidak melanggar garis panduan syariat. Keempat. Allah Pencipta Sekalian Alam. Ketiga. Sebaliknya. dan dalam pelbagai bidang semuanya di bawah kesatuan akidah Islam yang menjurus ke arah meng-Esakan Tuhan. sifat tamadun Islam ialah toleransi terhadap sistem agama atau kepercayaan atau kebudayaan yang lain. Masyarakat bukan Islam yang berada di bawah pentadbiran dan perkembangan tamadun Islam tidak dilarang untuk mengamalkan agama dan kepercayaan mereka. Surah Al-'Alaq dan tidak pernah berhenti. Sebarang bentuk kemajuan dan pencapaian dalam tamadun Islam. Perkembangannya bermula dengan turunnya wahyu pertama. Islam membenarkan dan menggalakkan penerusan sesuatu unsur tamadun yang membawa kebaikan selagi tidak menjejaskan hak orang lain dalam tamadun tersebut. Tamadun Islam pernah halaman 34 berkembang dalam dunia yang tidak dikenali.4. Dan kelima. tamadun Islam juga bersifat sepanjang zaman iaitu berkesinambungan dan mengalami proses kesinambungan sehingga masa kini. Penemuan dan hasil ciptaan baru yang dicapai dalam tamadun manusia semuanya dikembalikan kepada kebesaran dan keagungan Tuhan Pencipta Seluruh Alam. tetapi tetap mempertahankan toleransi.

Ini bermakna Islam merupakan suatu yang tetap dan tidak berubah dari segi tujuan dan matlamat pembinaan tamadun manusia.w. terbukalah ruang kepada manusia untuk membina tamadun yang sejagat. Ciri utama yang kedua bagi agama Islam ialah umum. la juga menekankan dan menyeru keadilan untuk semua insan. Agama Islam juga mempunyai ciri yang bersifat tetap dan anjal. Di antara ciri-ciri utama Islam ialah menyeluruh (sempurna).w.t. Ciri utama Islam yang berikutnya adalah ideal dan realistik. dan hubungan sesama manusia. tetapi anjal dari sudut cara dan teknik pelaksanaannya. Islam memberikan kebebasan kepada umatnya dari sudut untuk merealisasikan tamadun dengan mengambil kira matlamat yang harus dicapai. ilmu pengetahuan dan peribadatan.t. bukan kemajuan kebendaan semata-mata dengan mengetepikan unsur kerohanian (spiritual). sebagaimana dalam sejarah. Tunjangnya lalah kesederhanaan dan kesempurnaan. la realistik dan segi mengambil kira realiti alam sejagat atas dasar bahawa alam sejagat merupakan suatu . akhlak. Ciri-ciri utama Islam ini juga disebut oleh Dr. la juga meliputi sudut kenegaraan yang meliputi hubungan di peringkat antarabangsa. Karim Zaidan dalam bukunya Usul al-Dakwah sebagai ciri-ciri khusus Islam. akidah. tamadun Islam telah terbukti dapat mengembalikan hak kepada yang berhak. Tamadun Islam bersesuaian dengan semua orang setiap masa dan setiap tempat kerana ciri umumnya yang bersifat sejagat dan terbuka. Islam meliputi seluruh aspek kehidupan manusia termasuklah undang-undang (syariah). dengan mengawasi seluruh kegiatan manusia agar tidak bercanggah dengan ajaran Allah s. Islam sentiasa menekankan dan meletakkan manusia di tingkat kesempurnaan yang halaman 35 paling tinggi dan dapat dicapai.ketamadunan yang suci. Dengan ciri yang umum ini juga. Setiap manusia di seluruh pelosok dunia dapat menyesuaikan dirinya dengan ciri tersebut. Dalam bidang kehakiman. sama ada Islam atau bukan Islam. kawan atau lawan dan sama ada mempunyai hubungan keluarga atau sebaliknya. hubungan dengan Allah s.

Muqaddimah. op. Sistem Politik dan Pentadbiran.. Ibn Manzur. 1995. him. Usul al-Dakwah. Sistem Kepercayaan dan Agama..S. 10. 1990). Ibid. Ibn Khaldun. him: 49. Sistem Perekonomian. 132. 56. Hornby. 215.. Nabi .dt. 196. 1972). Preliminary Statement on A General Theory ofthelslamization of the Malay—Indonesian Archipelago. him. (Beirut: Dar Ihya al-Turath. (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.Jahiliah dan Pengertiannya. (Kuala Lumpur. Lisan al-Arah. Juz.dt. Kelahiran Masyarakat Islam dan Keistimewaannya. him. Dewan Bahasa dan Pustaka. 1997). 52. Syed Muhammad Naquib Al-Attas. Karim Zaidan. A. Abd.w. him 4-14. (al-Manaral-Islamiyah. Ibn Khaldun. (Beirut: Dar Ihya al-Turath. him.hakikat yang berlaku di dunia nyata yang menunjukkan kewujudan Allah s. Halaman 37 Bab 3 KELAHIRAN TAMADUN ISLAM DAN PERKEMBANGANNYA PADA PERINGKAT AWAL Roslan Mohamed Manusia dan MasyarakatJahiliah.dan Kamus Dwihahasa. 1991). him.1987). him 201. op.t halaman 36 Ibn Manzur. Sistem Sosial dan Kebudayaan. 3. Ilmu Pengetahuan dan Keintelektualan. him.

Piagam Madinah. Institusi Kehakiman. Dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata (Surah Al-Jumu'ah: Ayat 2). Ketiga. Dan keempat. zaman yang masyarakatnya jahil kerana tidak boieh membaca dan menulis. zaman yang tidak mempunyai nabi dan kitab suci sebagai petunjuk kehidupan.w.1 Jahiliah dan Pengertiannya Jahiliah berasal daripada akar kata jahala dan kata terbitan jahalun atau jahalatun yang bererti bodoh dan sesat.w. membersihkan mereka dan mengajarkan kepada mereka Kitab halaman 39 dan Hikmah. Pentadbiran Kawasan dan Wilayah. Ketua Negara. Institusi Masjid. Ciri-ciri masyarakat Jahiliah ini sememangnya terdapat dalam masyarakat Arab sebelum turunnya kitab suci al-Quran al-Kanm atau sebelum zaman praIslam. Kementerian danJabatan.Muhammad dan Khulafa al-Rasyidin: Pembentukan Tamadun Islam. yang bermaksud: Apakah hukum jahiliah yang mereka kehendaki dan hukum siapakah yang lehih baik daripada (hukum) Allah hagi orang yang yakin (Surah Ali Imran: Ayat 154) dan firman Allah s. Majlis Syura. 3.1 MANUSIA DAN MASYARAKAT JAHILIAH 3. zaman yang tidak mempunyai tamadun atau peradaban. yang membacakan ayat-ayatNya kepada mereka. angkuh dan bongkak. Sesuatu masyarakat atau zaman itu boleh dianggap sebagai Jahiliah .1. Melalui penelitian terhadap ayat-ayat dalam al-Quran.t. Pengertian ini selaras dengan firman Allah s. Dasar Utama Pentadbiran Rasulullah dan Khulafa al-Rasyidin. Kedua.t. yang bermaksud: Dialah yang mengutus kepada kamu yang buta huruf '(Arab Jahiliah) seorang rasul antara mereka. Penyusunan Masyarakat dan Negara Islam Madinah. zaman masyarakatnya tidak berakhlak. ciri-ciri masyarakat Jahiliah meliputi antaranya pertama.

Dalam al-Quran. Hitti.sekiranya memiliki salah satu daripada ciri-ciri tersebut.pada tahun 610 Masihi. tiada nabi diutuskan dan tidak ada kitab suci diturunkan sebagai petunjuk kepada masyarakat. begitu juga dengan kamus-kamus Arab yang hanya menyatakan Jahiliah itu zaman sebelum Islam. Ciriciri pembangunan dan ketamadunan hampir lenyap benkutan runtuhnya empangan Ma'arib. Dalam rangka gerakan golongan orientalisme pihak orientalis sentiasa berusaha memperkukuh semangat nasionalisme di kalangan orang Islam dan cara paling mudah dengan membangkitkan zaman tradisi mereka. Bermula selepas keruntuhan kerajaan Saba' di penngkat ketiga atau di penngkat akhir kerajaan Himyar (Tubba) sekitar tahun 300SM sehmgga turun al-Quran dan kerasulan Nabi Muhammad s. Dengan sebab itulah.a. Masyarakat ketika itu kehilangan pedoman kerana dilanda kejahilan iaitu tidak mewarisi ilmu pengetahuan sebelumnya. . dan seterusnya berlaku krisis akhlak atau moral sehinggalah diturunkan kitab suci al-Quran al-Karim. orang Arab di kawasan selatan Semenanjung Tanah Arab tidak boleh dianggap jahil atau bodoh kerana mereka telah pun mempunyai tamadun yang tinggi. masyarakat Arab sebelum Islam dianggap sebagai masyarakat Jahiliah. zaman Jahiliah tidak dibataskan menurut masa dan dinyatakan secara umum. terutamanya di kalangan penulis berbangsa Arab antaranya Ahmad Syalabi dan Hasan Ibrahim Hasan. K. Pendapat beliau berhubung dengan makna Jahiliah ini hampir-hampir diterima oleh penulispenulis moden. K. Pada zaman itu. iaitu P. Beliau berpendapat. Hitti beliau menyatakan Jahiliah bukan membawa pengertian jahil dari segi ilmu pengetahuan. Namun begitu. Menurut seorang tokoh orientalis. orang Arab dan bangsa-bangsa tertentu sememangnya suka dipuji dan disanjung. Dalam konteks Semenanjung Tanah Arab. tetapi sebenarnya jahil dalam aspek keagamaan sahaja. dan kadangkala mereka sebenarnya terperangkap dengan puji-pujian dan sanjungan ini. tempoh masa Jahiliah ialah berlangsung selama kira-kira tiga kurun. Dengan harapan agar sejarah bangsa Arab zaman Jahiliah dapat membayangi sejarah mereka selepas Islam dan inilah usaha yang hendak dilaksanakan oleh golongan orientalis termasuk P.w. pada zaman masyarakat Jahiliah tersebut tidak terdapat nabi atau kitab sebagai sumber petunjuk. Di dalam dunia Islam.

s.w. Allah s. dan dengan itu. K. Oman dan Bahrain telah memainkan peranan penting dalam penyebaran pelbagai agama kerana merupakan pusat tumpuan perdagangan dan . ekonomi dan sosiobudaya. Yaman.s. Kawasan di persisiran pantai dan bandar-bandar strategik iaitu Makkah. Tidak dapat dinafikan dari segi sejarah.t. Begitu juga kerajaan Himyar. tetapi pada waktu itu telah terdapat seorang nabi iaitu Nabi Sulaiman a. masyarakat Arab berada dalam keadaan kekufuran. Pengaruh asing merupakan faktor penting yang membawa tersebarnya pelbagai agama di Semenanjung Tanah Arab. Selain mengalami keruntuhan dan segi nilai agama dan akhlak. Sepanjang zaman Jahiliah. Hitti tidak tepat jika dilihat dari segi kronologi sejarah. K.t. bahawa kawasan selatan Semenanjung Tanah Arab terutamanya pada zaman kegemilangan kerajaan Saba' telah mencapai kemajuan. maka diturunkan bala dan sejak itu tamadun Arab yang dibina di kawasan selatan Semenan)ung Tanah Arab mengalami keruntuhan. mereka juga mengalami keruntuhan dari aspek politik dan pemerintahan.Halaman 40 Adakah pernyataan P. dan kebodohan dalam ilmu pengetahuan sebagaimana ditegaskan dalam al-Quran. Hitti ini tepat? Pendapat P.t. Semenanjung Tanah Arab sentiasa terdedah atau menjalinkan hubungan luar terutama dalam urusan perdagangan. mengurniakan kerajaan tersebut sebagaimana firman-Nya yang bermaksud: Negeri yang makmur dan mendapatpengampunan Tuhan (Surah Saba': Ayat 15). Hirah. hubungan diplomatik atau kegiatan. Kerajaan Saba' telah menerima ajaran Nabi Sulaiman a.kegiatan keagamaan. kesesatan dalam sistem kepercayaan dan agama memiliki pertalian dengan ciri-ciri zaman tersebut dan masyarakat Arab ketika itu sedang menempuhi zaman kegelapan. kemaksiatan.2 Sistem Kepercayaan dan Agama Pada zaman Jahiliah.w. Setelah kedua-dua kerajaan ini ingkar terhadap Allah s. keangkuhan. di peringkat awal menerima nikmat dan pengampunan dari Allah s.1.w. 3.

dianggarkan terdapat sejumlah 360 buah berhala yang disembah. Dalam konteks ini. penyembah apt (Majusi). dan kelima. al-Uzza (Nakhlah).kebudayaan di peringkat tempatan dan antarabangsa. Oman. Kaum Majusi tidak mempunyai kitab suci dan tidak mengakui nabi yang diutuskan oleh Allah s. keempat. Beliau membawa agama ini kembali ke Makkah. ketiga. Menurut Ibn Kaibi. Berhala-berhala yang disembah diperbuat daripada emas atau perak yang berbentuk asli atau replika. kepercayaan sesetengah orang Arab terhadap Hajar as-Aswad yang berada di Kaabah halaman 41 dikatakan berpunca dari langit. Nasrani (Kristian). Satu lagi pendapat iaitu. Agama menyembah berhala mepJpakan agama paling penting dan berpengaruh di kalangan orang Arab. Agama Yahudi ialah agama yang dibawa oleh Nabi Musa a. misalnya merupakan pusat kegiatan agama dan penyembahan berhala. penyembah berhala (agama Wathani). tetapi mereka mengikut nabi-nabi palsu. selepas mengerjakan haji mereka mengutip batu-batu di Kaabah dan sekitarnya. Antara berhala-berhala yang masyhur disebut dalam al-Quran ialah berhala al-Lat (Taif). Pendapat lain pula menyatakan. Agama ini terbahagi kepada tiga aliran iaitu Kayumarthiah. Hanif (Samawi). Zarwaniyah dan Zaradushtiyah. Yahudi.s. Agama menyembah api atau Majusi berasal dari Parsi.w. maka disembah sebagaimana mereka menyembah bintang-bintang di langit. kedua. Makkah merupakan pusat agama berhala dan di sekeliling kaabah. dan Bahrain kerana semua kawasan ini terletak di bawah pengaruh Parsi. dan baginda . dibawa ke tempat masing-masing untuk disembah sebagai mengagungkan Kaabah.t. al-Manar (antara Makkah dengan Madinah) dan Hubal (kota Makkah). Penganut agama Majusi menetap di Yaman. agama menyembah berhala bermula bila Umar bin Luai yang melawat ke Syam (Syria) untuk mendapatkan ubatan. Makkah. dan ketika itu beliau melihat kaum Balqa' menyembah berhala. golongan beragama di Semenanjung Tanah Arab dikategorikan kepada lima iaitu pertama.

t. Namun begitu. Agama Hanif atau digelar Hunafa' dibawa oleh Nabi Ibrahim a.s. melakukan maksiat dan tidak melakukan perbuatan keji dan dikutuk oleh Allah s.diutuskan membawa kitab suci Taurat. Al-Quran menyatakan bahawa Nabi Ibrahim a. Penganut agama ini tidak menyembah berhala. adalah hanifQamak: hunafa'} yang mentauhidkan Allah s. kawasan barat daya Semenanjung Tanah Arab. (dengan maksud) untuk memperoleh keuntungan yang sedikit dengan perbuatan itu (Surah Al Baqarah: Ayat 79). terdapat beberapa orang tokoh yang menganut agama ini antaranya Waraqah bin Naufal.t.w.w. Agama Nasrani berkembang ke utara Semenanjung Tanah Arab menerusi peranan penduduk Ghassan dan Hirah dan di sebelah selatan melalui peranan penduduk Habsyah pada kurun ke-6 Masihi.s. minum arak. Penganut asal agama ini ialah dari kalangan bani Israel di utara Semenanjung Tanah Arab.a.s dan dianuti segelintir orang Arab. Mereka juga mengingkari ayat-ayat Allah s. halaman 42 Namun begitu.t. juga dari kalangan bani Israel. Antara yang menganut agama Yahudi ini ialah YusufDhu Nawas.w. Judham. dalam firman-Nya yang bermaksud: Maka kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang menulis Al-Kitab dengan tangan mereka sendiri.t kepadanya bersama-sama kitab suci Injil dan penganut asalnya. dan Zaid Ibn Amru bin Naufal. Pusat agama Nasrani yang terkenal ialah di Najran.w. Lakhm (di timur). bukan Yahudi atau Nasrani. lain dikatakannya: 'Ini dari Allah'. sebahagian masyarakat Arab tidak beragama dan sebahagian pula mengamalkan kepercayaan animisme seperti menyembah . dengan mengubahsuai kitab injil menurut keperluan dan kepentingan mereka.w. Nasrani merupakan agama yang dibawa oleh Nabi Isa a. Di kota Makkah sendiri. golongan agama bani Israel telah mengubahsuai kandungan kitab suci Taurat dan ini dilaknat oleh Allah s. Salih.w. Tayy dan Tha'labah (di tengah). yang diturunkan Allah s. pemerintah terakhir kerajaan Himyar. Baginda seorang hanif dan Muslim. berjudi.t. Terdapat beberapa suku Arab yang menerima agama ini iaitu suku Ghassan. Antara yang menganut agama ini ialah Nabi Muhammad s.

Kawasan tengah iaitu Makkah tidak dijajah tetapi menerima kesan buruk daripada penjajahan asing ini. tidak setakat pada akidah tetapi juga aspekaspek ketamadunan manusia. penunggu atau kuasa ghaib. dan corak penyembahan dan pemujaan yang dilakukan bergantung kepada suasana tempat tinggal dan pekerjaan mereka.roh. Kepercayaan dan agama masyarakat Arab im dibahagikan kepada dua bahagian iaitu pertama. Makkah pernah diserang oleh tentera Yaman pada tahun Gajah tetapi ia mengalami . Antara yang diamalkan ialah menilik nasib bagi melihat masa depan mereka sama ada baik atau buruk. Maka itu. Sejumlah besar kawasan penting di Semenanjung Tanah Arab diletakkan di bawah kuasa-kuasa penjajah asing terutama empayar Rom (Barat dan Utara) dan Parsi (Timur). Empayar Rom (Kristian) dan Parsi (Majusi) menguasai sebelah utara manakala di selatan dikuasai oleh Habsyah-Rom (Kristian) dan Parsi. Matahari dan bulan disembah kerana kedua-duanya dianggap menghidupkantanaman mereka. kepercayaan beragama dan kedua.w. kepercayaan animisme.3 Sistem Politik dan Pentadbiran Pada zaman Jahiliah. sejumlah besar masyarakat Arab Jahiliah berada dalam kehidupan yang penuh dengan kesesatan dan terpesong dari akidah yang sebenar. Makkah menerima kesan buruk berikutan pendudukan tentera Habsyah-Rom di Yaman yang secara tidak langsung telah menggugat ketenteraman dan keamanan. kedatangan Islam pada tahun 610 Masihi menerusi Nabi Muhammad s. Mereka juga mempercayai kekuasaan ahli sihir dan kuasa azimat.1. telah mengubah masyarakat Arab khasnya dan dunia amnya. Selain itu. masyarakat Arab juga mempunyai kepercayaan terhadap adat (sunnah) yang dianggap sebagai unsur-unsur karut dan tahyul. tidak terdapat sebuah kerajaan yang mempunyai struktur pemerintahan yang teratur dan berkuasa penuh kerana negaranegara tersebut telah tergugat akibat penjajahan. 3. Secara umumnya.a. sementara bulan dipuja oleh masyarakat Ma'in. Antaranya masyarakat Petra dan Palmyra menyembah matahari. Dalam waktu ini.

kestabilan politik Makkah tergugat dengan kehadiran kuasa-kuasa penjajah asing di Semenanjung Tanah Arab. terutama dalam bidang perdagangan dan pertanian. 3. Halaman 43 Walaupun kawasan-kawasan tersebut telah memiliki pemerintahan atau pentadbiran tersendiri tetapi masih tidak boleh dianggap sebagai pemerintahan yang maju atau bertamadun kerana masing-masing dijajah dan tidak merdeka. Ternyata. Makkah dan di beberapa kawasan di utara agak mewah. Kesan penjajahan menyebabkan mereka hidup secara berpuak-puak atau berkabilah. pengeluaran pertanian mengalami kemerosotan teruk kerana tiada sistem pengairan yang baik dan ini mendorong sejumlah masyarakatnya berpindah ke kawasan utara untuk mencari sumber-sumber . Kemewahan ini tidak berkekalan apabila ekonomi mengalami kemerosotan berikutan keruntuhan empangan Ma'arib dan kejatuhan beberapa kawasan yang kaya ekonominya di tangan penjajahan kuasa-kuasa asing terutama Rom dan Parsi. Keadaan ini tidak jauh berbeza dengan masyarakat di luar bandar. sering berperang sesama mereka untuk mendapatkan pengiktirafan dan perlindungan daripada kerajaan-kerajaan yang memerintah atau yang menjajah kawasan itu. Ini menunjukkan. Di kawasan selatan. Hirah dan Yaman yang serba mengalami kesusahan dan kepayahan. selepas keruntuhan empangan Ma'arib. Di kawasan yang ditakluki kuasa-kuasa asing.kegagalan. bentuk politik yang terdapat dalam masyarakat Arab Jahiliah jauh bertentangan atau berbeza dengan keadaan politik pada zaman Islam yang bebas daripada cengkaman penjajahan. iaitu kaum Badwi. dan berstatus merdeka.4 Sistem Perekonomian Kehidupan masyarakat Arab di beberapa kawasan di Semenanjung Tanah Arab antaranya di Yaman.1. Ini menunjukkan ketidakstabilan politik menjejaskan sistem perekonomian dan sebaliknya. suasana dan keadaan adalah lebih teruk seperti Ghassan.

wujud persaingan kuasa dan ekonomi antara plongan yang kaya dengan golongan miskin. kedudukan kota Makkah yang terletak di tengah. Manakala di kota Makkah sendiri. kerajaan Himyar yang mengalami keadaan ekonomi merosot telah mencari sumber kekayaan ekonomi lain iaitu melaksanakan dasar perluasan kuasa. sehingga menyekat perkembangan perdagangannya. yang membantutkan perkembangan ekonomi. Manakala hubungan perdagangan Yaman dengan Hirah juga terjejas kerana Yaman dikuasai kerajaan Habsyah yang bernaung di bawah pemerintahan Rom sedangkan Hirah di bawah kekuasaan Parsi. Apabila Yaman jatuh ke tangan Parsi. dan sebagai tindak balas kaum Badwi melancarkan rompakan terhadap kafilah-kafilah dagang Quraisy. hubungannya dengan Syam menjadi runcing kerana Syam dikuasai oleh Rom. Tekanan dan desakan ini menyebabkan orang Quraisy Makkah mengeksploitasi perdagangan satu hala halaman 44 dengan kaum Badwi di kawasan padang pasir. Melalui dasar perluasan kuasa.ekonomi baru. Berikutan pecahnya empangan Ma'arib. dan ini menjejaskan lagi kegiatan ekonomi masyarakatJahiliah.dua kawasan ini.tengah jalan perdagangan tersepit di antara kedua-dua kuasa besar ini. Dalam urusan perdagangan. Maka itu. Himyar berjaya mengumpulkan sejumlah harta yang banyak tetapi kemudiannya kerajaan ini terus mengalami kemelesetan ekonomi yang semakin teruk sehingga membawa kejatuhannya pada tahun 534 di tangan tentera Habsyah. Ramai pedagang dan selatan berdagang di kota Makkah. Hirah dan Ghassan namun perdagangan tidak menguntungkan kerana terdapat beberapa halangan. Antaranya ialah kesan penjajahan kuasa asing dan berlakunya pertelagahan sesama kabilah Arab. Di bahagian utaranya. percubaan tentera Habsyah di Yaman untuk menakluki kota Makkah telah menjejaskan hubungan perdagangan antara kedua. . kawasan ini hanya sesuai untuk kegiatan perdagangan kerana dilitupi oleh kawasan padang pasir. Sejak itu pertumbuhan ekonomi bangsa Arab semakin lemah kerana ketidakstabilan politik di Semenanjung Tanah Arab.

kabilah lain. bulu dan belulang. kuasa. memandang mulia kabilahnya dan memandang hina kabilah. Unta merupakan binatang yang penting. 3.5 Sistem Sosial dan Kebudayaan Pada zamanJahiliah. maka dia akan dijadikan hamba abdi sekiranya tidak ada sesiapayang ingm menebus atau mehndungi mereka. Suasana kejahilan ini digambarkan melalui peperangan sesama mereka dengan tujuan untuk mendapat nama. Penyatuan ini diperkukuh dengan jalinan kekeluargaan di peringkat yang lebih kecil kepada peringkat lebih besar. Mengenai kedudukan wanita pada zamanJahiliah. pengaruh dan harta benda sebagai lambang kemegahan kabilah mereka walaupun punca kepada persengketaan itu amat kecil. tidak banyak terdapat perbezaan struktur masyarakat Arab sama ada yang tinggal di bandar (Arab Hadari) atau di padang pasir (Arab Badwi).1. iaitu selain sebagai pengangkutan ia juga membekalkan susu. Mereka hidup berpindah-randah mencari kawasan air dan bekalan rumput untuk keperluan mereka dan binatang ternakan. Seandainya sesuatu kabilah itu kalah dalam peperangan. Mereka tertakluk kepada sistem kabilah kerana kabilah merupakan satu unit sosial yang mengawal sistem pentadbiran masyarakat.biri. mereka mempunyai nama dan kemegahan masing-masing. Semangat asabiyah dan perasaan setiakawan setiap golongan terjalin rapat dan ini menyebabkan sering berlaku persengketaan dan semakin kecil kelompok keluarga itu. mereka tidak mendapat tempat yang .Manakala masyarakat Arab di kawasan padang pasir iaitu kaum Badwi nidup secara nomad dengan menternak binatang seperti unta. Kaum Badwi menetap di khemahkhemah yang diperbuat daripada kulit kambing dan unta. kambing dan bin. Corak ekonomi mereka melambangkan kehidupan yang primitif berbanding dengan masyarakat Quraisy iaitu masyarakat bandar yang hidup dalam keadaan yang lebih selesa. semakin kuat pula semangat asabiyahnya. Penyatuan masyarakat berkabilah adalah berlandaskan pertalian darah dan keturunan yang berdasarkan semangat asabiyah.

Golongan hamba merupakan kedudukan yang paling rendah dalam struktur sosial masyarakat Arab. dan kehidupan mereka mengamalkan unsur-unsur yang ternyata bertentangan dengan kehidupan manusia bertamadun. namun kepandaian dan kebolehan yang dimiliki itu tidak mencukupi untuk meletakkan mereka sebagai bangsa bertamadun. Sejak sebelum zaman Jahiliah. ilmu pengetahuan telah tersebar meluas di kawasan-kawasan pinggir. Mereka dipandang hina dan rendah serta diberikan tugasan yang berat.sewajarnya sama ada di dalam keluarga atau masyarakat. dan mereka juga melangsungkan perkahwinan tanpa had dan batasan. orang Arab zaman sebelum Islam mempunyai sedikit ilmu pengetahuan dalam bidang seperti politik dan ekonomi. Wanita tidak dianggap sebagai maruah keluarga yang tertinggi dan kerana itu mereka dibawa bersama-sama berperang untuk member! perangsang kepada kaum lelaki.1. sama . 3. dan kesannya terdapat di kalangan mereka yang sanggup menanam hidup-hidup anak perempuan dan lebih suka mempunyai ramai anak lelaki. Pemilik-pemilik atau tuan-tuan hamba ini.6 Ilmu Pengetahuan dan Keintelektualan Dari segi ilmu pengetahuan dan keintelektualan. Masyarakat Arab Jahiliah bukanlah masyarakat bertamadun dan mempunyai ilmu pengetahuan yang tinggi. Tradisi ini dilakukan halaman 45 oleh kabilah Bani Tamin dan Asad. selalunya melakukan perkara-perkara di luar batas perikemanusiaan terhadap hamba-hambanya itu. Walaupun mereka mempunyai pengetahuan dalam bidang perniagaan. Terdapat kepercayaan tradisi dan tanggapan bahawa anak perempuan akan menimbulkan masalah sosial dan ekonomi termasuk nasib sial. Keadaan keruntuhan masyarakat serta sosialnya yang kucar-kacir berlaku kerana akhlaknya telah runtuh dan sering melakukan kemaksiatan.

Kegagalan untuk mewarisi ilmu pengetahuan menyebabkan mereka gagal untuk membina semula empangan Ma'arib dan ditambah dengan masalah politik yang semakin runcing. Maka itu adalah sukar untuk menyatakan masyarakat Arab berjaya . Namun begitu. Dan sesungguhnya sebelum (kedatangan Nabi) itu. Itu pun jika berdasarkan tarikh-tarikh tersebut. Mereka ini antaranya Umar al-Khattab. hanya terdapat 17 orang sahaja yang boleh membaca dan menulis. membersihkan (jiwa) mereka. Halaman 46 Maka itu. Tradisi ilmu pengetahuan hampir tiada kerana kebanyakan orang Arab buta huruf. Alt bin Abi Talib. Terdapat hanya dua inskripsi Arab tertua yang diternui di pinggir barat laut Semenanjung Tanah Arab. Abu 'Ubaidah bin al-Jarrah dan lain-lain. Menurut al-Baladhuri. kaum Quraisy yang dikatakan paling maju. yang membacakan kepada mereka ay'at-ayat Allah. tradisi menuntut ilmu hampir dilupakan. Uthman Ibn Affan. Maka secara umumnya. kerana hubungan antara masyarakat tempatan dengan antarabangsa.t. Pada zaman Jahiliah. tidak terjumpa inskripsi atau bahan-bahan yang bertulis pada zaman tersebut. masyarakat ini merupakan masyarakat buta huruf selaras dengan firman Allah s. Berbanding dengan jumlah penduduk Semenanjung Tanah Arab. penyebaran ilmu pengetahuan agak terbatas kerana para pedagang lebih berminat dalam ilmu pelayaran berbanding ilmu pengetahuan. maka kedua-duanya bukan dihasilkan pada zaman Jahiliah. mereka adalah henar-benar dalam kesesatan yang nyata (Surah Ali 'Imran: Ayat 164). jumlah mereka yang celik huruf ini adalah sangat kecil.ada di bahagian selatan atau barat laut Semenanjung Tanah Arab. Dalam masyarakat yang buta huruf ini. perkembangan ilmu hanyalah dalam bentuk lisan (ingatan dan hafalan) dan ini membolehkan ilmu itu luput.w. dan mengajarkan kepada mereka Al Kitab dan AlHikmah. pertama bertarikh tahun 56 Masihi dan kedua bertarikh tahun 328 Masihi. yang bermaksud: Sungguh Allah telah memberi kumia kepada orang-orangyang beriman ketikaA llah mengutus di antara mereka seorang rasul dari golongan mereka sendiri.

karya-karya Jahiliah ini sama ada bentuk ghazal (sajak cinta). Karya-karya yang berbentuk kreatif biasanya dihasilkan secara bersahaja. Mereka dikatakan menghasilkan karya-karya bermutu yang disebut al-Mu'allaqatalSab' yang pernah digantung di Kaabah dan syair-syair ini diperdengarkan dalam temasya tahunan seperti di pasar-pasar.a. Zuhair. termasuklah mengenai perempuan.masa lampau yang terkandung dalam cerita-cerita seharian. kajian serupa ini jarang dilakukan oleh sasterawan-sasterawan zaman Jahiliah. terdapat kata. menerusi pengalaman dan khayalan penults. 'Antarah. termasuk kegagalan untuk membina semula empangan Ma'anb dan mengekalkan ketamadunan sebelum ini. Nabi Muhammad s. judi dan arak. Keadaan politik yang tidak stabil menyebabkan ilmu pengetahuan sukar untuk berkembang. antaranya Pasar Ukaz. Dalam bidang kesusasteraan. Syair dan pidato yang dihasilkan oleh pujanggapujangga Arab juga dianggap tidak berkualiti dan lemah.w. diutuskan ke atas muka bumi ini sebagai seorang rasul (utusan) untuk menyampaikan ajaran Islam kepada bangsa Arab dan sekalian manusia di atas muka bumi ini. dan karya yang dihasilkan berbentuk kreatif. Antaranya Imru al-Qais.a.dalam bidang intelektual. Akan tetapi. Labib. sebilangan masyarakat Arab tahu bersyair. Sementara karya berbentuk ilmiah adalah berdasarkan kajian yang mendalam tentang sesuatu perkara sehingga berupaya menghasilkan satu karya yang kritis yang diistilahkan sebagai kritikan sastera (al-Naqd al-Adabi). madh (sajak pu)ian) atau haja' (sajak sindir-cerca) hanyalah bertupan untuk berhibur dan berseronok semata-mata. Kekufuran dan kejahilan dalam bidang ilmu pengetahuan di kalangan masyarakat Arab pada zaman Jahiliah berakhir apabila Allah s. Tarafah.w. ritha' (sajak ratapan). Amr bin Kulthum dan Harith bin Hilliza.t. Dalam sajak-sajak ini. dan seterusnya menjadi pedoman . Mereka ini hanyalah menghafaz atau mencipta syair dan sajak yang didasarkan kepada pengalaman pada masa.kata kurang sopan. Namun begitu. menurunkan kitab suci al-Quran al-Karim kepada Nabi Muhammad s.w. bersajak dan berpidato atau berkhutbah. Kesemua karya ini lahir daripada kreativiti dan bakat semula jadi yang dimiliki oleh seseorang penyair atau penyajak.

Beberapa sar)ana Barat telah mengakui kemajuan umat Islam. sesungguhnya bukan hanya mengandungi ajaran mengenai bentuk akidah dan akhlak semata-mata. dan antaranya menurut Roger Bacon. yang bermaksud: Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang mendptakan.a. was the virtual countries. was the virtual creator of the Renaissance in Europe. Islam. until afrer the time of Mohamet when Advicenna and Averros and the rest brought back A ristotle's philosophy into the light of comprehensive exposition. Manakala menurut Stanwood Cobb. The greater part of Aristotle's philosophy failed to have any effect (in the west). dan Tuhan mulah yang paling pemurah yang mengajarkan kepada manusia dengan pena. Kitab suci al-Quran merupakan halaman 47 sumber tamadun Islam yang syumul (lengkap). Maka itu. Daripada ayat tersebut.. Ayat-ayat yang diturunkan mempunyai sebabsebab tertentu (ashab al-nuzu!) dan diturunkan sesuai dengan masyarakat Jahiliah yang hidup dalam kekufuran dan kejahilan. iaitu Surah Al 'Alaq.w. Dalam al-Quran. dan cabang-cabang pendidikan lain. impinging culturally upon adjacent Christian countries. perubatan.w. Dialah yang mengajar manusia apa yang tidak diketahuinya. perundangan.dan petunjuk kepada mereka. sekiranya dibuat perbandingan antara sumbangan tamadun Islam . tetapi juga menyentuh mengenai bidang-bidang berkaitan kehidupan duniawi antaranya politik dan pentadbiran. Bacalah. ayat 1-4. termasuk membaca dan menulis. sains dan teknologi. Dia yang telah mendptakan manusia daripada segumpaldarah. sosial. Perkembangan ilmu pengetahuan dan tamadun umat Islam khasnya dan tamadun dunia umumnya. dan tidak boleh dipisahkan daripada kehidupan manusia. ayat pertama yang diturunkan berhubung kait dengan bidang pengajaran dan pembelajaran. ekonomi.t. jelas bahawa bidang akidah dan ilmu pengetahuan amat penting. Kitab suci al-Quran yang diturunkan.. Pembacaan dan penulisan merupakan faktor untuk membina kemajuan dan tamadun serta mengenali dan mengingati Allah s. dan bidang akidah dan tauhid. merupakan kesan dan pengaruh pendidikan Islam yang disampaikan oleh Rasulullah s..

memberikan dengan masyarakat bermakna Arab Jahiliah dianggap tidak ilmu sumbangan kepada perkembangan pengetahuan ketika itu. masyarakatnya digelar Jahiliah kerana kerosakan akhlak.a.2 KELAHIRAN MASYARAKAT ISLAM DAN KEISTIMEWAANNYA 3.a.w.w. sebagaimana menurut Robert L. sesuai dengan perjuangan hidupnya di penngkat dewasa yang penuh dengan perjuangan dan nntangan. during the many centuries preceding the appearance of Muhammad.w. Ketika itu. Baginda merupakan seorang yatim sejak kecil lagi dan setelah ayahanda dan bondanya meninggal dunia. di samping kejahilan dari segi . 3. baginda sejak kecil lagi telah hidup secara berdikari. The andent Arabs. dipelihara halaman 48 oleh datuk dan bapa saudaranya. Masyarakat Arab Jahiliah tidak membenkan sumbangan dan aspek ilmu pengetahuan. dan Khulafa Ar-Rasyidin: Pembentukan Tamadun Islam Nabi Muhammad s. Di kalangan masyarakatnya. Begitulah tanggapan Barat mengenai ilmu pengetahuan. terdidik dengan sifat sabar dan lasak. Setelah meningkat dewasa baginda selalu mengasingkan din (berkhalwat) dari masyarakat yang dikasihinya.2.1 Nabi Muhammad s. diputerakan pada 12 Rabi'l al-Awwal tahun Gajah bersamaan 20 April 571 Masihi. Bersesuaian dengan latar belakang kehidupannya.a. Gullick. contribute anything of significance to the body of scientific knowledge to scientific method. Nabi Muhammad s. so far as we know.dengan masyarakat Jahiliah dari aspek ilmu pengetahuan ke atas tamadun dunia. ternyata wujud jurang perbezaan yang luas. did not. sangat dihormati sehingga digelarkan sebngai al-Amin (yang jujur). daripada keturunan Quraisy yang merupakan suku Arab yang paling mulia ketika itu.

Maka itu tauhid dalam Islam merupakan satu perkara utama.kepercayaan dan agama.w. Inilah yang menyebabkan akidah masyarakat ketika itu bersifat Jahiliah. Dengan penerimaan wahyu Allah s.t. orang Islam dan Nabi Muhammad s. telah diperintahkan berhijrah ke kota Yathrib. terutama orang Quraisy. melalui perantaraan malaikatJibril. yang memenntahkan baginda berdakwah secara terbuka.a.w. Kemuncak penentangan ini..t. masyarakat Makkah dan kabilah-kabilah Arab yang datang menunaikan Haji di Makkah. Peristiwa Hijrah ini berlaku pada tahun 622 Masihi yang disertai beratus-ratus orang Islam dari kota Makkah ke Yathrib. Muhammad s. kepada baginda iaitu Surah Al 'Alaq.w. Ini membangkitkan penentangan yang hebat daripada kaumnya sendiri. mendapat perhatian dari orang ramai. kepercayaan tahyul dan khurafat. Dalam proses perkembangan dakwah Islam di peringkat awal. dan asas utama dalam kelahiran dan perkembangan tamadun Islam. iaitu setelah 13 tahun berdakwah di kota Makkah.a. maka dakwah disampaikan secara terang-terangan di kalangan kaum kerabatnya. menyebarkan syiar Islam secara rahsia (bersembunyi-sembunyi) terutama di kalangan kaum keluarganya dan para sahabat handainya di kota Makkah.. Masyarakat Yathrib terutama bangsa .w.t. berlakulah peristiwa turunnya wahyu pertama dari Allah s.w.t. Penentangan.a.w. Semasa pengasingan diri di Gua Hira'. Detik dakwah secara terbuka ini yang kemudian menyerlahkan segala nntangan dan halangan terutama dan kaum keluarganya sendiri dalam perjuangan baginda untuk menegakkan syiar Islam di kota Makkah. Peristiwa ini berlaku pada 17 Ramadhan (6 Ogos 610 M) dan merupakan tarikh kelahiran tamadun Islam dan tamatnya zaman Jahiliah di Semenanjung Tanah Arab. penindasan dan halangan dilakukan terhadap orang Islam sama ada melalui tindakan berbentuk tekanan kejiwaan atau berbentuk fizikal.t. dilantik sebagai Nabi dan kemudiannya.w.Esakan Allah s. Dakwah yang disampaikan secara terbuka. Dengan turunnya wahyu pertama. selama kirakira tiga tahun Rasulullah s. apabila turun wahyu yang kedua baginda dilantik sebagai rasul oleh Allah s.w. Dakwah yang disampaikan di kota Makkah lebih bertemakan atau ditumpukan kepada Tauhid iaitu meng. dan menentang sebarang perbuatan syirik iaitu menyekutukan Allah s.

Madinah merupakan bandar pertapakan kegiatan syiar dan syariat Islam yang tunggal di Semenanjung Tanah Arab. melaksanakan beberapa langkah yang bermatlamat pertamanya.w. maka tiada lagilah nabi atau rasul selepasnya dan agama Islam merupakan addin. kota Makkah muncul sebagai salah satu pusat tamadun Islam yang terpenting selain Madinah. Dengan penguasaan dan pengislaman ini. membentuk sebuah masyarakat dan negara Islam dan keduanya.a. jaminan diberi kepada orang Islam untuk berhijrah ke Yathrib dan kemudiannya bandar ini dikenali sebagai Madinat al-Nahiy (Bandar Nabi). . sebagaimana insan biasayang mempunyai hayat kehidupan. Akhirnya. sehingga kemunculannya memberikan saingan kepada negara-negara kota di Semenanjung Tanah Arab terutama kota Makkah dan kuasa-kuasa penjajah.a. Kegagalan masyarakat musyrikin Makkah mematuhi Perjanjian Hudaibiyah yang dimeterai dengan negara Islam Madinah telah membuka ruang kepada orang Islam untuk memasuki kota Makkah pada tahun 630 Masihi bersamaan tahun 8 Hijrah. Melalui peristiwa penguasaan terhadap kota Makkah ini. bandar ini juga dihuni oleh sejumlah besar orang Yahudi. empayar Rom dan Parsi. terutama di kalangan kabilahkabilah Arab. yang merupakan sumber kepada tamadun Islam. untuk memelihara dan mempertahankan masyarakat dan negara Islam ini. ia merupakan detik yang membawa pengislaman secara beramai-rarnai di Semenanjung Tanah Arab. yang lengkap dan serba sempurna bersumberkan kitab suci al-Quran dan al-Hadis. sebagai insan yang kamil telah wafat pada tahun 11 Hijrah bersamaan tahun 632 Masihi.Arab suku Aus dan Khazraj menyambut baik kedatangan orang Islam malahan sesetengah daripada mereka telah pun halaman 49 menganut agama Islam.w. Rasulullah s. Nabi Muhammad s. Madinah merupakan negara Islam pertama dan merupakan pusat tamadun Islam. Menerusi perjanjian Aqabah I dan Aqabah II yang dimeterai secara rahsia. Di Madinah. dan seterusnya merupakan pusat kegiatan peribadatan Islam terpenting terutama haji dan umrah. Selain bangsa Arab Madinah. Dengan kewafatan baginda.

a. untuk mentadbir dan memastikan perlaksanaan syiar dan syariat Islam. Abi Talib akhirnya digantikan dengan pelantikan Mu'awiyyah b. khalifah kedua ialah Saidina Umar al-Khattab antara tahun 13H-23H (634-644M). Abi Talib antara tahun 35H-40H (655-661M). di Turki dan negara-negara orang Islam fahaman sekular begitu cepat berkembang terutama di kalangan masyarakat tempatan yang menerima sistem pendidikan Barat. Ini adalah natijah daripada kolonialisme Barat. Walaupun gelaran Khalifah dikekalkan penggunaannya. dan dengan pelantikan ini maka berakhirnya sistem khalifah. kerajaan Bani Abbasiyah dan akhirnya tamat dengan kejatuhan empayar Uthmaniyyah pada tahun 1924 yang berpusat di Turki..w.w. empat khalifah yang mentadbir negara Islam selepas Rasulullah s. Zaman Rhalifah Umar al-Khattab merupakan zaman kegemilangan tamadun Islam kerana pencapaian dan kemajuan penting terutama dalam bidang pemerintahan dan pentadbiran. Khalifah pertama yang dilantik ialah Saidina Abu Bakar alSiddiq pada tahun 11H (632M) yang memerintah antara tahun 11H-13H (632-634M). Khulafa' al-Rasyidin.a.a. Abi Sufyan.w. dan dasar penyebaran syiar dan syariat Islam di seluruh Semenanjung Tanah Arab selain dapat menyaingi kuasa Rom dan Parsi. negara Islam dan masyarakat Islam dipimpin oleh Khalifah. Saidina Alt b. . 'Affan antara tahun 23H-35H (644-655M). Mengapakah berlaku sedemikian? Ini kerana Mu'awiyyah b. iaitu jawatan bagi menggantikan Rasulullah s. telah memperkenalkan dan menghidupkan semula sistem monarki melalui pelantikan anaknya sebagai putera mahkota untuk menggantikan beliau serta membentuk kerajaan Bani Umaiyyah. khalifah ketiga ialah Saidina Uthman b. dan khalifah terakhir. tetapi sistem monarki merupakan institusi yang dikekalkan antaranya oleh kerajaan-kerajaan terkemudiannya. Abi Sufyan. Halaman 50 Khalifah Saidina All b. dikenali sebagai Khulafa' al-Rasyidin (Yang Bijaksana). Dalam sistem khalifah.Setelah kewafatan Rasulullah s. Ketika itu. Fahaman sekular ini merupakan salah satu cabaran terhadap keutuhan pendukung tamadun Islam.

a. Rasulullah s. Antaranya orang Arab Madinah dari suku Aus dan suku Khazraj. Rasulullah s.a.w. Ternyata. syariah. Ini menunjukkan asas-asas kepada pembentukan sebuah masyarakat Islam dan sebuah pusat pertapakan Islam (negara Islam) telah bermula sejak baginda berdakwah di Makkah lagi. Kegagalan untuk menjadikan Ta'if sebagai pusat pertapakan Islam ternyata tidak melemahkan semangat perjuangan baginda. Dengan meneliti isi kandungan perjanjian ini. akhlak dan kesatuan Islam.w. Melalui hubungan di Makkah lagi. ini merupakan langkah awal serta persiapan untuk menyusun sebuah masyarakat Islam dan negara Islam yang akan dibentuk. akhirnya berhijrah ke Madinah secara rahsia dan perjalanan yang penuh dengan cabaran dan dugaan.3. orang Madinah telah berikrar untuk tidak mensyirikkan Allah.a.w.w. dan tumbuhnya pusat tamadun Islam di Semenanjung Tanah Arab ketika itu.a.w. mengumpat. menerusi wahyu yang diturunkan. Dalam Perjanjian Aqabah I pada tahun 621 Masihi. Kedua-dua perjanjian ini begitu penting kepada perjuangan untuk menyebarkan syiar dan syariat Islam. Di antara golongan yang datang mengeqakan Haji ini.2 Penyusunan Masyarakat dan Negara Islam Madinah Rasulullah s. mencuri. Dalam Perjanjian Aqabah II pada tahun 622 Masihi. Di Yathrib (Madinah kemudiannya). membunuh anak. sesetengah danpadanya menunjukkan minat dan tertarik dengan dakwah Rasulullah s. sebagai mewakili orang Islam Makkah dan orang Islam Madinah berikrar untuk bersatu sehidup semati. ternyata ia berunsurkan akidah. setelah diperintahkan Allah s.a. telah mula menyusun sebuah masyarakat Islam dan negara Halaman 51 .t.a. telah mengambil peluang untuk berdakwah dan menyampaikan Islam secara terbuka kepada mereka yang datang mengerjakan Haji di Makkah. maka termeterai dua perjanjian antara Rasulullah s. memfitnah dan menolak perbuatan yang baik. dengan orang Madinah iaitu Perjanjian Aqabah I dan Perjanjian Aqabah II. berzina.w.2. Rasulullah s.w.

Abi Talib dengan Mu'az bin Jabal. Perpaduan ummah merupakan asas penting sebagai pendukung kepada kebangkitan dan keutuhan tamadun Islam. Rasulullah s. hukum dan perundangan. sendiri bersaudara dengan All b. Hanthah.w. Ja'far b. Di peringkat ini.a. Madinah merupakan pusat tamadun Islam yang dapat dibentuk oleh Rasulullah s. Abi Talib.w. Langkah terawal baginda apabila memasuki Yathnb lalah dengan membina Masjid Nabi. dan tidak sekadar berfungsi sebagai tempat peribadatan yang biasa semata-mata. Masjid merupakan institusi terpenting terutama kepada masyarakat dan sebagai pusat ummah Islam. Malik alKhazraji. iaitu kitab suci al-Quran.a. dan negara Islam pertama.w.Islam. Rasulullah s. pertahanan dan seumpamanya yang sesuai ketika itu. Masyarakat Madinah . Hakikatnya. Dengan itu segala langkah dan tindakan yang dilaksanakan Rasulullah s. walaupun baginda sebenarnya seorang yang buta huruf sebelum menjadi rasul dan tidak pernah mempelajari mana-mana aspek tersebut. mempersaudarakan golongan Muhajirin (penghijrah dari Makkah) dan golongan Ansar (masyarakat tempatan Islam Madinah). wahyu-wahyu yang diturunkan lebih menekankan kepada aspek-aspek kenegaraan. Di peringkat awal penyusunan masyarakat Islam dan ke arah pembentukan negara Islam. baginda mengatur strategi dan langkahlangkah ke arah penyusunan masyarakat dan negara Islam. kemasyarakatan. institusi mas)id dan kedua.w.a.a. Zaid. Melalui masjid. telah memperkenalkan beberapa perubahan dan pembaharuan. sentiasa tepat.a. Persaudaraan ini dihukumkan sebagai persaudaraan kandung dan imlah merupakan titik penting di peringkat keluarga kepada pembentukan perpaduan ummah.w. Rasulullah s. Terdapat dua langkah terpentmg dalam memperkenalkan perubahan dan pembaharuan ini iaitu pertama. penyusunan masyarakat Islam dan pembentukan negara Islam di Madinah sebagai pusat tamadun Islam dibentuk dan dipimpin melalui sumber wahyu. Abu Bakar dengan Kharija b. Umar al-Khattab dengan Itban b. telah bertindak mempersaudarakan antara golongan Muhajinn dengan golongan Ansar termasuk melalui perkahwinan. sebagaimana difahami oleh orang Islam berfahaman sekular masa kini. dan Hamzah dengan Zaid b.

w. mengenai orang Islam dan orang Yahudi. dan di kalangan mereka ini mengamalkan sistem suku dan kabilah. dan bahagian kedua. Antara mtipati piagam ini lalah bahawa sumber perundangan negara Islam lalah al-Quran dan al-Hadis. Bersesuaian dengan masyarakat Madinah. al-Quran. dan tanggungjawab yang diperintah sebagai warganegara kepada pemerintah (negara Islam). Perpaduan ummah dan sumber kekuataan dalaman imlah yang membawa kepada kebangkitan tamadun halaman 52 Islam dan menyumbang kepada proses perkembangan peradaban duma berbentuk universal. terutama golongan Muhajirin dan golongan Ansar.w.t telah menggantikan sistem suku dan kabilah. tidak ditentukan oleh kedudukan atau keturunan dan konsep tauhid sebagai unsur penyatuan ummah iaitu mengEsakan Allah s. Namun begitu.terbahagi kepada dua iaitu bangsa Arab dan bukan bangsa Arab terutama orang Yahudi. Konsep takwa iaitu kedudukan seseorang di sisi Allah s. piagam ini dibahagikan kepada dua bahagian penting iaitu bahagian pertama mengenai umat Islam. 3. berperanan sebagai ketua hakim dengan .w.t. Madinah. selain dari golongan penghijrah dari Makkah (Muhajirin).3 Piagam Madinah Berasaskan kepada sumber wahyu.a. Rasulullah s.a. Perbezaan suku dan bangsa membawa kepada jurang pemisah perpaduan terutamanya fahaman asabiyah begitu kukuh mencengkam. dengan penerimaan Islam masyarakat Madinah dapat dipersaudarakan dan disatukan. piagam ini mengandungi 47 Fasal iaitu 23 Fasal dalam bahagian pertama dan 24 Fasal dalam bahagian kedua. Sebagai ketua negara Islam.w. Piagam Madinah sebagai sebuah perlembagaan telah menggariskan peranan dan tanggungjawab pemerintah terhadap yang diperintah. Menurut sesetengah pendapat. Rasulullah s.2. telah menggubal dan membentuk Piagam Madinah (Sahifah al-Madinah) sebagai asas pembentukan negara Islam pertama.

Ancaman musuh atau negara asing hendaklah ditangani secara bersama oleh warganegara beragama Islam atau tidak. memperlihatkan bagaimana orang Yahudi dianggap sebagai 'ummah' bersama dengan masyarakat Islam. tetapi kedua-duanya lengkapmelengkapi dengan mempertahankan kedaulatan negara. Undang-undang untuk keselamatan warganegara dan ummah dilaksanakan seperti Halaman 53 hukuman qisas ke atas pembunuh. iaitu orang kafir zimmi wajib dilayan oleh . hak dan tanggungjawab kepada negara iaitu menerima sistem Islam dan tidak menggugat kedaulatan negara. Setiap golongan yang melakukan kesalahan akan menerima hukuman dan masyarakat hendaklah memupuk nilai-mlai murni yang balk bagi mencegah berlakunya kemungkaran ini. Wujudnya kebebasan untuk bergerak dan menetap di Madinah.bertindak mentafsirkan. Tanggungjawab menegakkan keadilan sosial merupakan peranan pemerintah dan yang diperintah. Kesatuan ummah dan negara. Hak dan tanggungjawab dalam pertahanan negara juga ditegaskan. Kebebasan beragama menunjukkan warganegara Islam atau bukan Islam berhak untuk mengamalkan ajaran agama. memiliki harta. selain tiada gangguan atau paksaan kepada orang lain untuk menganut agama mereka. kerjasama dibentuk untuk kebajikan. Mereka mesti bantu-membantu dan tidak dibenarkan bersekutu dengan musuh. dengan digariskan peranan. Kos pertahanan adalah dikongsi bersama. Di sini. Setiap warganegara bebas untuk bergiat. menuntut ilmu dan lain-lain selagi tidak mengancam kepentingan negara dan mereka diberikan kebebasan untuk menetap di mana-mana kawasan. Hubungan kebajikan di antara warganegara dengan setiap anggota masyarakat berasaskan semangat bantu-membantu antara satu sama lain terutama jiran. perbezaan agama tidak bermakna menolak kewarganegaraan seseorang dan sama ada warganegara beragama Islam atau tidak. Terdapat tanggungjawab negara terhadap warganegara bukan Islam. Manakala setiap orang yang dizalimi berhak untuk mendapat pembelaan dan penzalim boleh dibicarakan dan dihukum tanpa mengira kedudukan dalam struktur sosial masyarakat. menunjukkan dan melaksanakan syariat Islam.

Perdamaian yang dipupuk akan melahirkan sikap toleransi dalam masyarakat dan memelihara keamanan dan kestabilan negara. kerana kepentingannya kepada perkembangan negara Islam dan tamadun Islam. mementingkan peranan dan tanggungjawab. kesatuan kepimpinan iaitu Rasulullah s. ia merupakan sesuatu yang tidak boleh ditolak dan hendaklah bersama-sama menyertai perdamaian ini. kelima. Dalam konteks ini. Berdasarkan kepada intipati Piagam Madinah. kesatuan matlamat. kerana sebelum ini masyarakat Arab terikat dengan sistem kabilah yang mementingkan semangat asabiyah dan kesukuan. kesatuan negara. kedua. piagam ini menunjukkan konsep kesatuan atau persekutuan yang diperkenalkan dan diamalkan di waktu itu. dan sentiasa bermusuhan terutama dengan orang Yahudi. Kesatuan ini meliputipertama. la dibincangkan. kesatuan perlembagaan atau undang-undang yang dilandaskan kepada sumber asas Islam iaitu al-Quran. Mereka menjadi tanggungjawab pemerintah selagi patuh kepada negara. Sekiranya pihak musuh meminta perdamaian. Berdasarkan konsep kesatuan ini. Semua pihak berkewajipan untuk melaksanakan perdamaian. dan nilai-nilai murni dalam perpaduan ummah dalam proses perkembangan tamadun Islam. ketiga.a. dan akan dikenakan hukuman selaras dengan kesalahan yang dilakukan . dibahaskan dan dimuzakarahkan sehingga masa kini. perang dan perdamaian. sistem zimmah (golongan bukan Islam) dalam pemerintahan negara Islam lalah memberikan keadilan dan hak sama rata. misalnya terhadap keadilan. Piagam Madinah merupakan model sebuah perlembagaan negara Islam. maka ia menandakan kewujudan sesebuah kerajaan yang berkesan. iaitu Madinah yang mengandungi masyarakat Islam dan bukan Islam yang dianggap sebagai ummah. yang diperintah terhadap yang memerintah. hak dan tanggungjawab sama ada pemerintah terhadap yang diperintah atau sebaliknya.w.pemerintah Islam selagi mereka menunjukkan taat setia kepada negara Islam ini. bersatu dan teguh tanpa mengira anutan agama. kesatuan dalam sikap dan suara. iaitu masyarakat yang toleransi dan berharmoni. Dalam konteks umum. dan ditunjukkan melalui al-Hadith (al-Sunnah) dalam bentuk perlaksanaan. tersusun dan bertamadun tinggi. negara Islam ketika itu telah memperlihatkan sikap toleransi. dan keenam. sebagai ketua negara. keempat.

dan untuk memastikan syariat Islam dilaksanakan tanpa halangan di kalangan rakyat.4 Dasar Utama Pentadbiran Rasullulah dan Khulafa Ar-Rasyidin Ketua Negara: Ketua negara merupakan jawatan tertinggi dalam negara Islam Madinah. Kebenaran adalah suatu amanah dan pendustaan adalah pengkhianatan. maka betulkan aku. iaitu Khalifah Saidina Abu Bakar al-Siddiq menank perhatian umat Islam terutama melalui ucapan sulungnya apabila memegang jawatan tersebut. Dalam konteks ini.w. Sebagai ketua urusan biasa agama Islam. mereka melaksanakan urusan kenegaraan berlandaskan tuntutan syariat Islam.a. baginda sendiri merupakan ketua negara dan pada zaman Khulafa' al-Rasyidin. Orang yang terkuat antara kamu adalah lemah di sisiku sehingga aku mengambil hak daripadanya dengan izin Allah.w. dan aku bukanlah orang yang terbaik di antara kamu. Di zaman Rasulullah s. dan Khulafa' al-Rasyidin memainkan dua peranan penting iaitu sebagai ketua hal-hal biasa agama Islam dan ketua pentadbiran dalam negara Islam. Sekiranya aku melakukan kebaikan maka bantulah aku. Orang yang lemah di antara kamu adalah kuat di sisiku sehingga aku memberikan hak kepadanya dengan izin Allah (dengan cara yang diizinkan Allah).tanpa pengecualian. Manakala sebagai ketua pentadbiran. mereka menunjukkan teladan di peringkat paling asas iaitu menjadi imam dalam sembahyang. Rasulullah s.a.. 3. Ucapan beliau yang cukup menarik mengenai kepimpinan dalam Islam ialah: "Aku telah dilantik sebagai pemerintah kamu.2. Sekiranya aku melakukan kesalahan. Patuhilah aku selagi aku mematuhi . Peranan dan tanggungjawab hakiki ketua negara ialah untuk melaksanakan tuntutan agama Islam (keagamaan) dan mentadbir berlandaskan syariat Islam (kenegaraan). Pelantikan khalifah pertama dalam negara Islam. jawatan ini disandang dengan gelaran halaman 54 Khalifah.

dan RasulNya. Halaman 55 Pada zaman Rasulullah s. kerana kepimpinan yang berteraskan kepada syariat Islam merupakan pemimpin yang taat kepada perintah Allah s.a.tokoh penring daripada pelbagai kota dan bandar. kepimpinan merupakan suatu amanah yang dilaksanakan berlandaskan syariat agama Islam. al-Zubair b. Dasar pemerintahan dan pentadbiran berbentuk permesyuaratan ini seterusnya dilaksanakan pada zaman Khulafa' al-Rasyidin.Khattab lalah Saidina Alt b. pemimpin berhak untuk diberikan teguran. Awam (ketua suku Bani Asad). dan Rasul-Nya wajib ditaati dan tidak wajib dipatuhi apabila pemimpin tersebut ingkar terhadap perintah Allah s.t. Majlis Syura: Ketua negara memiliki badan penasihat yang berperanan dan bertanggungjawab untuk memberikan pandangan. ketua-ketua kabilah dan suku-suku. Talhah b.w.a." Berdasarkan intipati ucapan beliau.w. Saad b. Abi Waqqas dan Abd Rahman b. Affan (ketua suku Bani Umayyah). nasihat dan pandangan. terutama yang terdekat.w. Antara para sahabat Rasulullah s. secara tidak rasminya. pendapat. Auf (ketua suku Bani Zahrah). dan Rasul-Nya. Maka pemimpin yang mentaati perintah Allah s.w. Khalifah menerima nasihat. yang dilantik menganggotai Majlis Syura pada zaman Khalifah Umar al. makajangan kamu mematuhiku.w. memutuskan sesuatu dasar dan membuat keputusan dalam sesuatu mesyuarat atau muzakarah. pandangan. baginda telah membentuk majlis ini yang dianggotai oleh kalangan para sahabat. . pendapat atau memutuskan sesuatu dasar berasaskan peranan Majlis Syura ini.Allah dan Rasul-Nya. dan tokoh. sekiranya aku menderhakai Allah dan Rasul-Nya. Saidina Uthman b. Majlis Syura dianggotai oleh para sahabat Rasulullah s.w. tetapi lebih berbentuk rasmi apabila ditubuhkan Majlis Syura (Dewan Senat). Dalam konteks ini. Ubaidillah (ketua suku Bani Tamim).t.a.t. Pemimpin dan yang dipimpin merupakan bahagian masyarakat yang saling lengkap-melengkapi. Abi Talib (ketua suku Bani Hashim).

w.w. sehingga beliau digelar 'menteri nabi'. khalifah mempunyai pembantupembantu terutama dan kalangan para sahabat yang terdekat.a. penjaga cop mohor dan lain-lain. Rasulullah s. telah membentuk pembahagian tugas dengan melantik pengurus zakat. Saidina Umar Al-Khattab merupakan 'menteri' kepada kerajaan dan berperanan sebagai pembahagi zakat. Saidina All Abi Talib (setiausaha-jurutulis) dan Uthman Affan (penasihat mengenai kabilah) merupakan menteri kepada Saidina Umar al-Khattab. selain gelaran yang diberikan Saidina Umar al-Khattab. dan di samping sebagai hakim. telah dibentuk apa yang dmamakan pembahagian tugas. dengan merujuk kepada pemerintahan zaman Rasulullah s. Pembentukan pentadbiran di peringkat Jabatan (Diwan) secara rasminya dilaksanakan oleh Khalifah Saidina Umar al-Khattab. menguruskan kemasukan dan pengeluaran wang dan sebagamya. beberapa jabatan penting dibentuk untuk memenuhi keperluan dan perubahan masa. Semasa pemerintahan Khulafa' al-Rasyidin. dan membuat bayaran gaji serta elaun kepada tentera dan orang di bawah tanggungan mereka. Di peringkat awal Islam ini. walaupun belum terdapat kementerian dan jabatan secara rasmi. Manakala Jabatan Ketenteraan menguruskan ketenteraan termasuk dari segi pakaian dan pengangkutan.a.a. Dengan perkembangan halaman 56 tamadun Islam. Jabatan Cukai merupakan perbendaharaan negara yang bertanggungjawab terhadap pengurusan harta negara termasuk mencetak wang. . Semasa Saidina Abu Bakar al-Siddiq memerintah negara Islam. dibantu oleh para sahabat dalam bidang pentadbiran dan antara sahabat yang paling banyak memberi bantuan ialah Saidina Abu Bakar al-Siddiq.w.Kementerian dan Jabatan: Secara rasminya. selain terdapat Majlis Syura. jurutulis. Namun begitu.. Beliau membentuk Jabatan Cukai (DiwanJibayah) dan Jabatan Ketenteraan. Rasulullah s. jawatan wazir (menteri) dan sistem wi-zarah (kementerian) belum wujud dalam kerajaan-kerajaan Islam sebelum zaman Abbasiyah.

Di peringkat wilayah. dilantik seorang Gabenor (Wall) sebagai wakil ketua negara dan mengetuai urusan pentadbiran. Umman. Syria. Ketua pentadbir wilayah iaitu Gabenor dibantu oleh ketua polls. ketua cukai (amil).a..a. telah melantik amil-amil untuk membantu gabenor. panglima tentera.Pentadbiran Kawasan dan Wilayah: Pada zaman Rasulullah s.w. Manakala perselisihan antara suku akan dirujuk terns . Najran. Saidina Umar al-Khattab. ketua eksekutif pentadbiran.w. Mesir dan Palestin. Rasulullah s.a. yang merupakan jawatan tertinggi di peringkat wilayah. baginda telah rnenjadikan Madinah sebagai pusat pentadbiran seluruh negara Islam dan dibahagikan kepada dua puluh jajahan.a.w. ketua angkatan tentera. Sebagaimana tugas Rasulullah s. gabenor merupakan imam dalam sembahyang. (Mesopotamia). Sesetengah gabenor dilantik menjadi hakim dan kadang-kadang diberikan kebenaran untuk melantik hakim-hakim di wilayahnya. dibantu beberapa Arif (timbalan ketua) dan memiliki pusat pertemuan atau balai (saqifah). ketua suku di Madinah dan kegagalan menyelesaikan pertikaian ini hendaklah dirujuk kepada Rasulullah s. Pada kepada zaman lapan pemenntahan wilayah iaitu Khalifah Madinah.w. setiausaha negara (katib) dan hakim. Institusi Kehakiman: Mengenai institusi kehakiman. dan sebagainya di wilayah pentadbirannya. Basrah. Dalam urusan kutipan zakat.a. di peringkat pusat. ianya dibahagikan kepada beberapa buah wilayah iaitu Yaman.w. Kufah. Dengan perluasan negara Islam. Bahrayn dan Hadralmaut. Naqib berperanan dan bertanggungjawab terhadap keamanan dan ketenteraman dalam jajahannya dan beliaulah yang akan menyelesaikan perselisihan di kalangan kumpulannya sebelum dirujuk kepada Rasulullah s. Perselisihan di peringkat suku akan diselesaikan oleh Naqib. Walaupun kota Makkah muncul sebagai sebuah pusat perdagangan dan pusat keagamaan Islam tetapi peranan ibu negara sebagai pusat pentadbiran tetap dikekalkan di kota Madinah. pada zaman Rasulullah s. Setiap jajahan ini diketuai Naqib (ketua). baginda merupakan hakim tertinggi negara Islam Madinah dan tidak semua perkara yang berlaku perlu diselesaikan oleh baginda.a. Jazirah perkembangan kawasan negara Islam telah menyebabkan ia dibahagikan Makkah.w.

Sabda Rasulullah s.w. Uthman b. Abu Zar.w. Dengan perlantikan ini. telah berpesan menurut sabdanya yang bermaksud: Sekiranya dua orangyang bermusuhan berada di hadapan rnu maka janganlah kamu putuskan sesuatu hukuman melainkan setelah kamu mendengar dan orang yang kedua seperti kamu dengar dari orang pertama. seseorang pesalah akan ditahan di masjid dengan dikawal oleh orang yang mendakwanya atau wakilnya.a. Pada hari Qiamat kelak ia mempakanpenghinaan dan penyesalan kecuali mereka yang menjawatnya dengan benar dan menunaikan tanggungawah yang ada padanya. melantik Saidina All b. Pada zaman pemerintahan Khalifah Saidina Umar al-Khattab. Rasulullah s. Mengenai pelantikau seseorang untuk memegang jawatan Hakim.w. dan Khalifah Saidina Abu Bakar alSiddiq. Rasulullah s. adalah untuk menghalang pesalah daripada bercampur dengan orang lain. Manakala di peringkat wilayah. Pada zaman Rasulullah s. lebih-lebih lagi sekiranya seseorang itu lemah dan tidak berkemampuan untuk menegakkan kebenaran.a.a.a. Tujuan Rasulullah s. Langkah sedemikian dilaksanakan kerana beban tugas seseorang gabenor semakin berat berikutan perkembangan atau perluasan daerah-daerah atau wilayahwilayah yang menerima agama Islam. Rasulullah s. tidak akan melantik seseorang yang menuntut jawatan itu. Beliau melantik beberapa orang hakim di daerah-daerah tertentu antaranya Syuraih (Rufah). misalnya. beliau telah memisahkan jawatan pentadbiran dengan kehakiman.w.a. kepada Abu Zar yang bermaksud: Wahai Ahu Zar! Engkau seorang yang lemah.w. Abi Talib sebagai Hakim di Yaman. Semuanya ini bersesuaian dengan kedudukannya sebagai nabi dan rasul yang ditugaskan untuk menunjukkan bagaimana perlaksanaan undang-undang Islam.w.a.kepada baginda.w. . halaman 57 kerana itu lebih menolong engkau mendapatkan hukuman yang hetul. Rasulullah s. Penolakan pelantikan seperti ini pernah berlaku ke atas seorang yang menuntut jawatan ini. akan melantik salah seorang sahabatnya untuk menggantikan baginda terutama dalam menyelesaikan sesuatu perselisihan. Tugas tersebut adalah suatu amanah.a.

dan mereka begitu dihormati kerana keadilan dan kebijaksanaannya.a.w. Namun begitu. Namun begitu. telah membina masjid pertama di Madinah yang dikenali sebagai Masjid Nabi. masjid merupakan institusi penting terhadap perkembangan tamadun Islam.Qais b.a. Ini menunjukkan di zaman baginda Rasulullah s. Saidina Umar alKhattab sering memberikan arahan dan peringatan kepada hakim-hakim dengan menggariskan kepentingan pengadilan dan keadilan dalam Islam. di samping peranan hakikinya sebagai pusat hal-hal biasa keagamaan. bermula semasa pemerintahan Bani Umaiyyah. selepas pemerintahan Khulafa' al.w. Pada zaman pemerintahan Khulafa' al-Rasyidin. masjid memainkan peranan serupa sebagaimanadi peringkat halaman 58 pusat.kerajaan asing. Al-As (Mesir) dan Abu Musa al-Ashari (Basrah). seseorang hakim atau kadi tidak lagi bebas sepenuhnya sebaliknya wujud campur tangan menurut kepentingan politik tertentu. Institusi Masjid: Rasulullah s. mengeluarkan arahan kepada gabenor dan pegawai-pegawai kerajaan. menyambut wakilwakil ketua kabilah dan kerajaan. Di peringkat wilayah. Melalui peranan masjid ini. Rasulullah s.a. Beliau juga mengarahkan supaya tidak menangguhkan hukuman sebagai mengikut jejak Rasulullah s.w.a. menulis surat dan melantik pendakwah untuk dikirim ke kerajaan-kerajaan asing. hakim mempunyai kuasa autonomi sendiri iaitu bebas untuk membuat dan menjatuhkan keputusan pengadilan tanpa campur tangan dari khalifah. dan tempat berkumpul para sahabat untuk mentadbir negara. Dengan berakhirnya pemerintahan Khulafa' al-Rasyidin.Rasyidin. institusi masjid telah dipersempitkan peranan dan tanggungjawab kepada .w. Masjid Nabi berperanan sebagai ibu pejabat pemerintahan dan pusat pentadbiran negara Islam Madinah. menerima pengaduan daripada rakyat dan mengadakan perbicaraan. Beliau juga memperkenalkan tempat tahanan khas atau penjara terhadap pesalah-pesalah. institusi masjid kekal memainkan peranan penting dalam semua aspek pemerintahan negara Islam di peringkat pusat dan wilayah.

Kamu sal-Raid. op. t. him. him. (Beirut: Dar al Ma'rifah. him 452. 144-145. 'Imaduddin Khalil..\iir.t). MuhammadRasul-Allah. Abu Hassan All al-Nadawi. 76-78. him.m. t. Pengantar Politik Islam.Mm.. Abu Hassan Ah al-Nadawi. Ibid. t. 1996). Muhammad Qutb. al-Rahiq al-Makhtum. 1969). 60.cit. 1994). 10-11. him. him. Muhammad al-Khudn Bak. 1979). 1985). 17-21. 20. him. Sirah alNabis. (Mesir: Maktabah Mesir. 149. 1075.fahilliyahal-Quran al-'Ishyrin. (Muassah al-Risalah/ Dar al-Nafais. Maulai Muhammad All.t. (Kaherah: Dar al-Syuruq. Dirasahfir al-Sirah. him. .34. 'Imaddudin Khalil. (Mesir: Dar Nahdah. ai-Sirah al-Nahawiyyah. Abu Muhammad Abd' al-Malik ibn Hisyam ibn Abu al-Humairi. op. al-Rahiq al Makhtum. 1981).][\[d 1. Nural-Yakinfi Sirah Sayyidal-Mursalin. him. Daud. al-Quran.. Maktabah Muhammad All Sabih. Fiqh al-Sirah. 35. (Beirut: Maktabah alMaaruf. Halaman 59 Nota Jubrab Mas'ud. 150-151. him. him. (Mesir: alMaktabah al-Tijaruyyah al-Kubra.t. Safiyy' al-Rahman al-Mabarkafuri.Al-SirahAl-Nahawiyyah. Safiyy' al-Rahman al-Mabarkafuri. 61. him. t.a.t). 8-9. cit. (Jeddah: Dar al-Syuruq. Mustafa HJ. Abi al-fida' Ismail Ibn Khst.t).206. (Kuala Lumpur: Dewn Bahasa danPustaka. Muhammad al-Ghazali.). Muhadharat Tarikh al-Imam al-Islamiah.cit. dan digantikan melalui peranan istana-istana raja dan pembesarnya. (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah. 111. 171. Ibid.hanya sebagai pusat peribadatan agama. him.. Jilid 4. hlm. him. 1986). op.t. al-Wafa' Lialtaba'ah wa al-nasyr. 531. Muhammad Said Ramadhan al-Buti. him. (Beirut: Lubnan. Muhamad al-Khudn Bak. him.

yang mengerjakan amalan baik bahawa mereka disediakan pembalasan yang baik (Surah Al-Israa: Ayat 9).Halaman 60 Bab 4 SUMBER-SUMBER TAMADUN ISLAM Ab.w. selepas turunnya kitab Taurat.1 Wahyu daripada Tuhan Kitab suci al-Quran al-Karim merupakan kitab suci samawi (langit) terakhir bagi umat manusia. Kitab suci samawi ini diturunkan kepada penyudah segala rasul. wahyu daripada Allah s. marilah kita lihat ciri-cirinya. Mukjizat. Mukjizat dalam Perundangan. yang bermaksud: Sesungguhnya al-Quran jalan yang amat betul (agama Islam) dan memberi khabar gembira kepada orang mukmin. 4. Hubungan al-Quran dengan alHadis. Kandungan al-Quran. iaitu Nabi Muhammad s. 4.w. dan ajaran yang disampaikan ini dikenah sebagai Islam. Ini selaras dengan firman Allah s. RabbuJalil.1 KITAB AL-QURAN AL-KARIM Apakah al-Quran? Untuk mengenali al-Quran. Melalui kitab ini. Wahyu.t. al-Quran dan Sams. alQuran dan kitab Samawi lain.1. al-Hadis. Zin Kitab al-Quran al-Kanm.w. asal-usul dan perbandingan dengan kitab-kitab samawi yang lain.t. Zabur dan Injil. diturunkan dan disampaikan kepada umat Islam dengan matlamat untuk menjadi garis panduan dan membentuk umat manusia dengan suatu cara kehidupan yang diredai oleh Pencipta Semesta Alam. . Keistimewaan al-Quran.a. Aziz Mohd.

dan Yang tidak datang kepadanya (alQuran) kebatilan. Tuduhan ini sehingga masa kini. Pencipta Alam Semesta. H. baik dari depan maupun dari belakangnya. al-Quran menyatakan dengan terang dan jelas bahawa ia merupakan wahyu dan terlalu banyak ayatnya yang menerangkan bahawa ia datang dari Allah s. Sesungguhnya Kami telah menurunkan (al-Quran) inipada malam Lailatul.Qadar (Surah Al-Qadr: Ayat \}. masih tersebar dengan matlamat untuk menimbulkan keraguan dan kekeliruan kepada umat Islam.t. terdapat beberapa sarjana Barat (orientalisme) yang menolak dan sebaliknya. Beliau beranggapan isi kandungan al.w. al-Quran merupakan ciptaan manusia.w..A. sesungguhnya telah datang kepada kamu semua bukti kebenaran dari Tuhan kamu (Muhammad dengan mukji'zatnya)dan telah Kami tumnkan kepada kamu cahaya yang terang benderang al-Quran) (Surah An-Nisaa': Ayat 174). Wahai manusia.R.w. iaitu D.Quran sebenarnya telah dibawa oleh agama Nasrani dan Yahudi. Islam. iaitu Muhammad dengan agama ciptaannya. bukan kitab suci samawi. Antara ayatayat suci yang menerangkan maksud tersebut ialah firman Allah s. Seorang orientalis Barat. yang bermaksud: Dan sesungguhnya al-Quran ini benar-benar diturunnkan oleh Tuhan semesta alam (Surah Asy Syu'araa': Ayat 192). Oleh kerana agama memainkan peranan penting dalam perkembangan ekonomi Makkah. Maka berdasarkan ini.t.t. Ayat-ayat suci ini memben perkhabaran yang sama iaitu al.Dan sesungguhnya kamu benar-benardiberi al-Quran dari sisi A llah •yang Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui (Surah Al-NamI: Ayat 6). Pendapat ini disokong oleh seorang orientalis Barat lain. Mac Donald yang menuduh bahawa al-Quran merupakan ciptaan .Halaman 61 Berbanding dengan kitab-kitab suci samawi lain. Gibb mengemukakan pendapat bahawa Muhammad ingin menguasai kepimpman Makkah. yang diturunkan dari Tuhan yang Maha Bijaksana lagi Maha Terpuji (Surah Fussilat: Ayat 42). Namun begitu. maka Muhammad cuba untuk mempergunakan pengaruh agama atau revolusi bercorak agama untuk tujuan tersebut dengan mencipta sebuah agama yang dmamakan Islam. B.Quran merupakan kalam daripada Allah s. mengemukakan tuduhan bahawa al-Quran itu merupakan ciptaan manusia.

tuduhan bahawa Muhammad inginkan kepimpinan Makkah melalui agama.a. tidak pernah melahirkan hasrat.Muhammad dan bukannya daripada Tuhan. berdasarkan fakta-fakta persejarahan dapat memperjelas kebenaran ini. yang bermaksud: Kalaulah orang-orang Quraisy menawarkan matahari dan bulan sekalipun supaya dengan itu aku meninggalkan dakivah ini. Rasulullah s. supaya meninggalkan dakwahnya mengenai Islam dan sebagai ganjaran.w.Quran itu ciptaan Muhammad. kedua. tuduhan bahawa al-Quran mendapat ilham dari kitab-kitab suci terdahulu. Mengenai tuduhan pertama. Sekiranya.a. Berdasarkan sejarah. Untuk menghadapi dan menolak tuduhan-tuduhan tersebut. keingman dan sikap sedemikan. sudah tentu suatu perancangan telah diatur. tuduhan bahawa al. baginda menggembala kambing dan semasa mudanya halaman 62 menceburkan diri dalam bidang perniagaan dan perdagangan. mempunyai hasrat. Sekiranya baginda Rasulullah s. menolak tawaran ini melalui bapa saudaranya yang menjadi wakil orang Quraisy dengan sabdanya.w. Sebaliknya. kecuali setelah . Tuduhan-tuduhan tersebut dibahagikan kepada tiga bahagian iaitu pertama. sudah tentu ia akan diterima kerana ini merupakan jalan mudah dan pintas untuk mendapatkan kekuasaan kepimpinan Makkah. Keadaan tersebut diperjelas melalui suatu peristiwa. nescaya tidak aku meninggalnya. dengan tegas Rasulullah s.w. keinginan dan sikap yang menjurus ke arah perancangan itu sebaliknya sejak kanak-kanak lagi. yang menyatakan bahawa Muhammad inginkan kepimpinan Makkah melalui agama ternyata sangat bertentangan dengan fakta sejarah.w. dan ketiga. paling tidak bersama ahli keluarga dan para sahabat-sahabat yang terdekat. ingin mencapai matlamat sebagaimana tuduhan tersebut.w. iaitu tawaran orang Quraisy Makkah kepada Rasulullah s.a. Sebaliknya.a. baginda akan dianugerahi apa sahaja yang dikehendaki sama ada pangkat yang lebih tinggi dan harta kekayaan yang paling banyak. tidaklah diperlukan kepada kajian mendalam.a. Rasulullah s. bukannya Tuhan.

Di samping itu. Waraqah b. tidak pernah menuntut dengan mana-mana tokoh pemikir atau pendeta pada masa itu. Nawfal berjanji akan membenkan pertolongan bersungguh-sungguh jika beliau masih hidup kepada baginda Nabi Muhammad s.w. Jawapan Rasulullah s. Ini merupakan satu tuduhan liar dan dapat dipertikaikan kerana ia ternyata di luar dari kebenaran fakta sejarah. sepupunya untuk mengetahui dengan jelas rahsia di sebalik peristiwa yang berlaku terhadap suaminya. Waraqah b. Nawfal. yang menunjukkan baginda tiada maklumat atau mengetahui tentang itu. Waraqah b.a. merasa sangat cemas. yang jelas dan tegas ini menunjukkan dakwah yang dilaksanakan bukan untuk mendapat kepentingan dunia. baginda hanya dipertemukan melalui Siti Khadijah di peringkat pertama menerima wahyu. baginda setelah menerima wahyu pertama ketika mengasingkan diri dan beribadat di Gua Hira'. dan pendeta ini berjanji akan membantu baginda sekiranya dipanjangkan usia. ialah al-Quran mendapat ilham dari kitab-kitab suci samawi yang terdahulu dalam penulisan isi kandungannya. Bahkan. Siti Khadijah terus berjumpa dengan Waraqah b.w. ketakutan dan balik berjumpa dengan isterinya.a. Mengenai Waraqah b. Nawfal tidak berkesempatan untuk melaksanakan janjinya kerana ditakdirkan menmggal dunia. Beliau menjelaskan kepada Siti Khadijah dan baginda bahawa itulah malaikatJibnl yang pernah menyampaikan wahyu kepada nabi-nabi dan rasul-rasul sebelumnya. Berikutan peristiwa ini. malah baginda juga tidak mempelajari atau mendengar isu-isu yang terkandung dalam kitab orang Nasrani dan Yahudi. kekayaan dan sebagainya tetapi adalah untuk melaksanakan tanggungjawab yang ditentukan oleh Allah s.t. Tuduhan kedua.a. Nawfal merupakan seorang pendeta yang mempunyai maklumat dan mengetahui tentang kitab-kitab suci samawi terdahulu.a. sama ada pangkat.aku berjaya atau aku mati. Siti Khadijah.w.w.'' Peristiwa tersebut di luar dugaan Nabi Muhammad s. Nawfal.w. baginda sendiri halaman 63 . Sejarah membuktikan dengan jelas bahawa Rasulullah s.

Ini kerana kitab al-Quran merupakan kesinambungan dari kitab-kitab terdahulu yang berasal dan sumber yang sama. dan ini merupakan tuduhan yang sengaja direkareka dengan matlamat untuk menimbulkan syak. iaitu wahyu dari Allah s.t. dan melalui perantaraan malaikat Jibril.w. Dari segi pergerakan. baginda Rasulullah s. baginda sendiri tidak boleh membaca dan menulis. Dari segi kandungan pengajaran yang disampaikan oleh Rasulullah s.t. Kitab suci al-Quran merupakan rangkuman danpada seluruh wahyu yang diturunkan oleh Allah s.. Tuduhan ketiga ialah mereka menyatakan al-Quran merupakan ciptaan manusia iaitu Muhammad. Tuduhan-tuduhan tidak berasas ini dapat diketepikan.w. maka termansuhlah kitab-kitab suci samawi sebelum ini.w. Berdasarkan fakta sejarah juga.w. secara lengkap. Nahi Isa .a.a. Mengapakah dapat dikatakan sedemikian? Ini kerana berdasarkan fakta sejarahnya dan menurut al-Quran sendiri.tidak boleh membaca untuk mendapatkan bahan maklumat melalui tulisan.w. Berdasarkan firman Allah s. tetapi atas urusan perniagaan.a.kitab samawi dari sumber yang sama dan ini membuktikan wujudnya beberapa persamaan dalam syariat masing-masing. yang bermaksud: Dia telah mensyarakkan hagi kamu tentangagama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nahi Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu dan apa yang Kami telah wasiatkan kepada Nahi Ihrahim.a. Pertama. tiada mempunyai idea atau maklumat atau rancangan untuk menyampaikan kandungan dan al-Quran.w.t. Antaranya perjalanan baginda dua kali ke Syam iaitu semasa kanak-kanak dan keduanya remaja. Rasulullah s. Firman Allah s. sekiranya kita meneliti kepada beberapa bukti mengenainya.w. (Surah Asy Syu'araa': Ayat 13). .t. tidak pernah menuntut ilmu atau mendengar dari manamana mengenai idea-idea kandungan atau kitab..kitab terdahulu. dan tiada orang di sebaliknya yang memberitahu mengenai semua ini.. maka nabinabi dan rasul-rasul terdahulu diutuskan melalui Suhufdun kitab. tidak merahsiakan atau bukan merupakan suatu rahsia. dan dengan turunnya kitab suci ini.w.. keraguan dan ketidak yakinan terhadap Islam terutama kalangan umat Islam. hakikatnya Rasulullah s. sememangnya wujud persamaan dengan kitab-kitab suci samawi yang lebih dahulu pada sesetengah bahagian. Nahi Musa.

w. dan sebagainya. merupakan bahasa.. Firman Allah s. Kedua. tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya (Surah An-Nisaa': halaman 64 Ayat 82). sesuai dengan fitrah manusia dan seimbang antara semua bahagian. berdasarkan latar belakang dan keadaan ini. Ternyata. sama ada dari sudut akidah dan syariat.t.a. ketamadunan.w.w.Quran. Ketiga.t. merasa begitu risau dan dukacita sehingga akhirnya turunlah Surah Adh Dhuhaa. dan keadaan masyarakat jahiliah di Makkah ketika itu.w.penyair yang terkenal masyarakat jahiliah yang boleh menghasilkannya walaupun pada bahagian yang kecil sahaja. yang bermaksud: Maka apakah mereka tidak memerhatikan al-Quran? Kalau kiranya al-Quran itu bukan dari sisi Allah. fakta sejarah membuktikan bagaimana Allah s. Dan keempat. tiada tokoh semasa ketika itu sama ada ahli pemikir. mungkinkah baginda atau mungkin orang lain berkemampuan untuk mencipta sebuah kitab seperti yang ada sekarang ini? Hakikatnya. pendeta atau penyair. dan lengkap (syumul). sesuai sepanjang masa dan ruang. sama ada dilakukan oleh pengkaji Islam atau bukan Islam selaras dengan kandungan al.. akhlak persejarahan. rahsia alam dan semesta.a.a. dalam semua bidang kehidupan ketamadunan manusia termasuk ilmu sains dan teknologi. menerusi al-Quran sejak awalnya telah mencabar sesiapa sahaja untuk mengemukakan walau sebans ayat seperti al-Quran.w.a. Rasulullah s. maka rahsia-rahsia (mukjizat) tersebut hanya dapat ditemui oleh manusia sebahagian besarnya semasa pencapaian ketamadunan Islam yang tinggi dan pada kurun ke-20. dengan merujuk kepada latar belakang Rasulullah s. Rasulullah s. . kitab suci samawi pemikiran yang dan mengandungi nilai mukjizat yang tinggi. Kajian-kajian dan penemuan-penemuan ini. Sesuai dengan tahap pemikiran manusia dan ketamadunan dari sudut kajian dan penemuan rahsia alam sangat rendah di zaman Rasulullah s. sekiranya mereka meraguinya dan sekiranya benar kitab ini dicipta oleh Muhammad. dan al-Quran moral.sewaktu terputusnya wahyu seketika.w. tidak mungkin dapat mencipta kitab suci al-Quran alKarim kerana ia merupakan sebuah kitab yang lengkap. keintelektualan.

Manakala Abd al-Qadir 'Audah pula menjelaskan bahawa syariat Islam sebagaimana terkandung dalam al-Quran bukanlah ciptaan manusia.. Wahyu diturunkan kepada Rasulullah s. menjaga dan menyampaikan kandungan ajarannya kepada umat manusia melalui perantaraan malaikat.t. Berdasarkan bukti-bukti dan hujah-hujah ini. menerusi firman-firmannya dalam al.w.a. Antaranya ialah Dr. khasnya Rasulullah s. Yusuf alQaradawi yang menjelaskan bahawa al-Quran adalah Kalam Allah yang tulen.w. zaman kegemilangan tamadun Islam. sama ada semasa mula-mula diwahyukan.w. dapat disimpulkan bahawa alQuran itu merupakan suatu mukjizat dan tidak mungkin dicipta oleh manusia. 4.Menerusi kajian dan penelitian.1.t. Pengakuan Allah s. Syariat merupakan ciptaan Pencipta Alam Semesta ini yang bermatlamat untuk menyusun masyarakat supaya menjadi contoh dan baik dalam semua aspek ketamadunan manusia. sebagaimana yang berlaku ke atas perundangan ciptaan manusia.w.a.w. dan bukan juga sebagai kesan daripada perkembangan manusia. dan seratus peratus dari Allah s. Jibril.2 Sifat Asli dan Kekal Sepanjang Zaman Berdasarkan hakikat al-Quran itu merupakan mukjizat maka keistimewaan Kalam Allah ini antaranya ialah masih asli atau tulen iaitu tiada perubahan pada Halaman 65 ayat-ayatnya. terdapat sarjana-sarjana Islam kontemporari yang memperkatakan mengenai al-Quran sebagai sumber wahyu dan Allah s.t.w. tidak dicampur dengan pemikiran dan hawa nafsu manusia yang penuh dengan unsur-unsur penyelewengan. yang kemudian menerima. termasuk dari fakta-fakta sejarah dan kandungan al-Quran itu sendin. dan merupakan sebuah mukjizat. .t. dan akan terus terpelihara di masa depan. sehingga masa kini.Quran membenkan pengukuhan kepada pemikiran manusia bahawa ia adalah wahyu dari Allah s.

akan menyuruh mereka (penults wahyu) menulisnya dengan suatu catatan yang jelas. Thabit dan Abu Zaid. ialah Zatd b. Dengan menggunakan penulisan (catatan dan rekod) terus pada ayat.mula diwahyukan.Mengapakah al-Quran dapat dipelihara. Kaab. maka tidak mungkin ia berubah dan terseleweng daripada yang apa yang telah diwahyukan di peringkat awal atau aslinya. apabila turunnya mana-mana ayat al-Quran. Penults wahyu yang utama pada masa Rasulullah s. al-Quran dihafal sejak mula-mula diwahyukan oleh kalangan para sahabat.a. dan kedua. Muaz b. Rasulullah s.w. Abi Sufian.w.a. manakala kertas belum diperkenalkan ketika itu. iaitu Ubai b. Kaab. Berdasarkan fakta sejarah. pelepah-pelepah pokok tamar. Manakala dalam sebuah hadis. generasi seterusnya dan sehingga masa kini. baginda mempunyai beberapa orang penulis wahyu terutama dari kalangan para sahabat.w. Selain dari al-Quran itu direkod melalui tulisan. Ubai b. batu-batu yang licin dan sebagainya. iaitu selepas sahaja ia diturunkan. Thabit. Menurut Sheikh Muhammad Alt Ash Shabuni. Selepas tamadun Islam berinteraksi dengan tamadun Cina. dan khalifah-khalifah yang empat (Khulafa' al-Rasyidin). generasi seterusnya dan sehingga masa kini. Malik memberitahu bahawa al-Quran dikumpul pada masa Rasulullah s. al-Quran dituliskan sejak mula. al. Jabal.ayat al-Quran ini sejak dari peringkat permulaan. Jabal. sebaliknya di atas bahan-bahan yang digunakan ketika itu untuk mencatatkan segala maklumat. selain beberapa sahabat yang menulis tanpa disuruh olehnya. Zaid b. Pada zaman Rasulullah s. Bahan-bahan yang digunakan antaranya ialah kulit binatang terutama kulit kambing.w.a. . Anas b. ia juga dihafal oleh para sahabat sejak diwahyukan. barulah teknologi membuat kertas diperkenalkan. oleh empat orang yang kesemuanya dari golongan Ansar. Di peringkat permulaan ini. dikekalkan dan terjamin keaslian atau ketulenan bersesuaian dengan semua masa dan ruang (tempat)? Ini dilihat melalui dua faktor terpenting iaitu pertama.. ayat-ayat al-Quran dituliskan pada peringkat permulaan.a. Muawiyah b.Quran tidak ditulis di atas kertas. Muaz b.

akan terus dihafal oleh sesetengah para sahabat. cuma mereka kurang diketahui umum sebagai penghafal al-Quran. Kaab. Ini dibuktikan menerusi sesetengah riwayat. yang menyebutkan dalam peristiwa pembunuhan Bi'r Ma'unah seramai 70 orang penghafal al-Quran terbunuh.a. memperkuatkan lagi bahawa kitab ini tidak syak lagi datangnya daripada Pencipta Yang Maha Agung atas sifat-Nya yang mengetahui seluruh perkara.t. al-Quran merupakan kitab mukjizat yang diturunkan (wahyu) dari Allah s. Ini selaras dengan janji Allah dalam firman-Nya. untuk berdakwah.1. dan Kam ilah yang memelihara dan menjaganya (Surah Al Hijr: Ayat 9).. yang bermaksud: Sesungguhnya Kamilah yang menurunkan alQuran. dan orang Arab sememangnya terkenal sebagai golongan yang kuat ingatan (hafal). mana-mana ayat al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah s. sama ada yang tersembunyi atau terbuka.w. Di situ halaman 66 berlaku pembunuhan mubaligh Islam yang dihantar oleh Nabi Muhammad s. Bi'r Ma'unah ialah nama suatu tempat di luar Kota Madinah.w. Salim. terpelihara dan berbeza berbanding dengan kitab-kitab suci lain. Namun begitu. Selain menerangkan suatu model kehidupan manusia bertamadun.w. penghafal al.3 Kitab Mukjizat Berdasarkan perbincangan di atas. Pemikiran manusia . Berdasarkan kepada al-Quran itu dituliskan sejak diwahyukan dan alQuran ku dihafal sejak diwahyukan maka keaslian al-Quran itu tetap terpelihara sehingga bila-bila masa.Quran ketika itu bilangannya lebih ramai daripada empat tokoh yang disebutkan dalam hadis tersebut. Muaz b.a. Rasulullah sendiri pernah berpesan supaya mengambil al-Quran dari empat orang iaitu Abdullah ibn Mas'ud. Jabal dan Ubai b. 4.Menurut al-Qattan. al-Quran juga memaparkan beberapa pengetahuan asas tentang rahsia tabiat semula jadi yang ada pada alam ini. Manakala dalam peperangan al-Yammamah seramai 70 orang penghafal al-Quran turut syahid.

w. kedua. dan ketiga. Manusia tidak dapat menyahut cabaran dari Allah s. Ketinggian dan keindahan bahasa tidak akan difahami dan dinikmati oleh orang yang bukan pakar di dalam bidangnya.. Dalam konteks ini.t. mukjizat pada bahasa. (Surah Al-Baqarah: Ayat 24). sekiranya melihat pemikiran orang Arab jahiliah dari . perbincangan tentang mukjizat dalam bahasa tidak perlu dipanjangkan. muk}izat yang menyentuh rahsia tabiat semula jadi alam.. Menurut Ahmad Shalabi. Allah s.. Semasa keputeraan Rasulullah s. sekiranya mereka merasa syak al-Quran itu merupakan ciptaan manusia. yang disediakan bagi orang-orangkafir (Surah Al-Baqarah: Ayat 24). secara umumnya dibahagikan kepada tiga bahagian iaitu pertama.w. Al-Quran Sebagai Mukjizat Pada Bahasa: Sukar bagi mereka yang tidak mendalami bahasa Arab terutamanya orang bukan Arab untuk melihat mukjizat al-Quran dan aspek bahasa. yang bermaksud: Makajika kamu tidak dapat membuat (menyahut cabaran)danpasti kamu tidak dapat membuatnya.. Selaras dengan firman Allah s. mukjizat dalam perundangan. Apabila lahir penyair yang baik di kalangan sesuatu kabilah. bermaksud: Peliharalah din kamu dari api neraka yang bahan bakamya manusia dan batu. Manakala menurut Muhammad Subaih.w.a.pada ketika al-Quran diturunkan tidak mungkin mengetahui ilmu dan maklumat dalam bidang tersebut. masyarakat ketika itu telah mencapai satu tahap yang tinggi dalam bidang kesusasteraan khususnya mengenai syair dan ia merupakan sesuatu yang istimewa bagi masyarakat Jahiliah.w. maka datanglah rombongan dari kabilah-kabilah lain untuk mengucapkan tahniah.. Firman Allah s.w. malah setinggi-tinggi tempat di hati mereka.t.t. menurut beberapa pendapat sejarawan. mukjizat al-Quran dapat dilihat dalam beberapa aspek penting. Untuk itu.t. penyair-penyair mendapat tempat dan kedudukan yang tinggi di kalangan masyarakat Arab halaman 67 jahiliah. mengetahui kelemahan manusia untuk menyahut cabaran ini dan membenkan penngatan.

Pada zaman Rasulullah s. bahawa kelemahan manusia termasuklah pakar. walaupun oleh pakar-pakar bahasa Arab. al-Quran dibentuk dan disampaikan dalam keadaan yang tidak dapat dihasilkan oleh manusia. namun sekiranya dibandingkan dengan apa yang dibawa oleh al-Quran ternyata terlampau berbeza dan tidak terbanding.. Maklumat mengenai rahsia tabiat semula jadi alam mengenai proses kejadian manusia. Hakikatnya. melintasi perbatasan Badwi (masyarakat luar bandar) dan telah sampai ke peringkat ketamadunan yang tinggi. sama ada masa itu atau sampai bila-bila masa pun. madh (sajak pujian) atau haja' (sajak sindircerca) hanyalah bertujuan untuk berhibur dan berseronok. arak dan judi. Melalui penggunaan bahasa yang sama. terkemudian dan sehingga masa kini untuk meniru dan mencipta dan sudut bahasa merupakan suatu mukjizat al-Quran yang menunjukkan la bukan hasil ciptaan manusia.a. dalam bidang kesusasteraan.kata kurang sopan termasuklah mengenai wanita. la jelas menunjukkan bahawa mereka telah sampai ke satu peringkat pemikiran yang matang. ketepatan kaedah dan kekuatan hujah menampakkan mutu al-Quran terlalu tinggi berbanding dengan bahasa biasa yang ditulis. ritha (sajak ratapan). Al-Quran Sebagai Mukjizat yang Menyentuh Rahsia Tabiat Semula jadi Alam.w. Sajak-sajak yang dihasilkan oleh penyair-penyair ini banyak mengandungi kata. susunan ayat-ayat. gaya persembahan. terutama dari segi pegangan akidah dan akhlak. jahiliah Inilah pendapat mereka mengenai pencapaian masyarakat Arab dalam bidang kesusasteraan.t.sudut kesusasteraan.pakar bahasa Arab sama ada di zaman jahiliah. dengan huruf yang sama dan kaedah yang sama. karya-karya jahiliah sama ada berbentuk ghazal (sajak cinta). pencapaian begitu tinggi masyarakat Arab jahiliah dalam bidang kesusasteraan. Keindahan dari segi bahasa. yang tidak terbanding.w. tetapi wahyu dan Allah s. boleh dikatakan masih belum terdapat kajian-kajian mengenai rahsia tabiat semula jadi alam atau disebut kajian sains tabii dan sains astronomi. Walaupun wujud pendapat. Dapat disimpulkan. dan kelahiran karyakarya seperti ini sebenarnya dicorakkan atau berlatarkan dan berlandaskan kepada latar belakang penyair dan masyarakatnya yang hidup dalam zaman jahiliah. tumbuh-tumbuhan. .

pokok menghasilkan bahan bakar atau api (Surah Yaa Siin: Ayat 80). dan sebagainya belum diketahui dengan baik oleh manusia pada ketika itu. (Surah Yunus: Ayat 10).. ayat-ayat al-Quran memberikan panduan untuk cuba menyingkap pintu rahsia semula jadi alam.w. semua makhluk berpasangan (Surah Adz-Dzaariyaat: Ayat 49).t.binatang. menerusi penelitian. semua cakerawala bergerak terapung-apung (Surah Yaa Siin: Ayat 40).w. yang bermaksud: Dan juga pada din kamu sendiri. penemuan-penemuan ahli sains terhadap segala macam rahsia alam semula jadi adalah selaras dengan maklumat asas yang diberikan oleh al-Quran. lagi. Antaranya menurut firman Allah s. semakin tinggi semakin sukar bernafas (Surah Al An'aam: Ayat 125). perhatikanlah dan fikirkanlah apa yang ada di langit dan di bumi dan segala kejadian yang menajakjubkan. Berpandukan ayat-ayat al-Quran ini. Melalui penelitian dan pengkajian ini. al-Quran memerintahkan manusia supaya mengkaji rahsia semula jadi alam dengan matlamat hakiki iaitu untuk menernui kebenaran. angkasa lepas dan kandungannya. dan mengakui keagungan Pencipta Alam Semesta. proses kejadian manusia (Surah . yang bermaksud: Katakanlah (wahai Muhammad). Allah s. yang membuktikan keesaan Allah dan kekuasaan-Nya). Mengapa kamu tidak mahu melihatserta memikirkan (dalil-dalil dan bukti itu)? (Surah Adz-Dzaariyaat: Ayat 51) dan menurut firman Allah s. bumi dalam keadaan bergerak (Surah An Nami: Ayat 88). terlalu banyak ayat yang memerintahkan manusia supaya meneliti dan mengkaji apa yang ada pada din mereka dan sekelilingnya halaman 68 (alam semujadi). atom benda paling kecil (Surah Yunus: Ayat 61).. manusia akan dapat mengetahui rahsia pada diri mereka dan alam semulajadi dalam mencan kebenaran. yang memerlukan pemikiran tentang asal usul al-Quran.w.t.t. air dan udara. Menjelang kurun ke-19 dan ke-20. Dalam al-Quran. Dalam konteks ini. Antara contoh-contoh rahsia semula jadi alam (ilmu sains) yang ditemui dan terdapat dalam al-Quran ialah langit dan bumi asalnya adalah satu (Surah Al Anbiyaa': Ayat 30). langit yangterkawal (Surah Al Anbiyaa': Ayat 32).

Maka itu Islam mementingkan pendidikan. maka ia menjadi bukti yang jelas bahawa al-Quran bukan dicipta oleh manusia. dan ia perlu disertakan terlebih dahulu dengan akidah termasuk keyakinan dan kesedaran. Mukjizat dalam Perundangan: Islam mengandungi ajaran yang mementingkan susunan kehidupan manusia yang bertamadun supaya tidak sahaja mencapai kejayaan dan kebahagiaan di dunia (duniawi) sematamata tetapi juga akhirat (ukhrawi). danjambatan ke akhirat ialah kehidupan di dunia. kemasyarakatan dan kekeluargaan. sosial dan kebudayaan. Akidah Islam adalah asas halaman 69 kepada pembinaan hukum syarak dan sesuatu pembinaan hukum syarak tidak akan sempurna sekiranya tidak dilandaskan atas asas yang kukuh. Oleh sebab pada masa turunnya al-Quran. Untuk menyusun kehidupan manusia. politik dan pentadbiran. perekonomian.Al Mu'minuun). manusia belum mengetahui tentang maklumat-maklumat berhubung dengan ilmu sains. Peraturan dan perundangan Islam yang dibawa oleh al-Quran merupakan suatu yang lengkap (syumul) mengandungi perkara-perkara berhubung dengan akidah dan akhlak." Dalam konteks mementingkan keamanan dan kesejahteraan hidup bermasyarakat. dan sebagamya. Islam datang membawa peraturan dan perundangan dan ini telah diperakui oleh umat Islam menerusi Kalimah Syahadah. al-Quran dan fitrah hidup manusia (Surah Ali'lmran: Ayat 14). ibadat-ibadat khusus. dan cabang-cabang kehidupan lain. Islam tidak melihat keperluan perundangan semata-mata untuk menyusun kehidupan yang sejahtera. Hukuman dijatuhkan setelah meneliti aspek-aspek tertentu dan bukan . peringkat-peringkat kehidupan manusia (Surah Ar Ruum: Ayat 54). Islam telah menetapkan suatu bentuk undang-undang jenayah yang mantap termasuk bentuk-bentuk hukuman dan bersifat adil. untuk kekuatan akidah di peringkat keluarga atau masyarakat.

keturunan iaitu kawalan terhadap keturunan supaya dapat dipertanggungjawabkan. tetapi sebagai satu pengajaran dan pemulihan. Segala peraturan dan perundangan sesuai terhadap manusia pada semua masa dan semua ruang kehidupan. Untuk mencapai kehidupan sejahtera. Antara sebab mengapa berlakunya kemerosotan dalam tamadun manusia masa kini. ketiga. diri iaitu kawalan terhadap diri supaya tidak binasa. agama iaitu kawalan terhadap agama supaya tidak rosak. dua kepentingan perlu dipenuhi iaitu kepentingan tubuh badan (fizikal) dan kepentingan kerohanian (spiritual). akal iaitu kawalan terhadap akal supaya tidak rosak. termasuk tamadun dunia. Untuk melahirkan dan menikmati kehidupan yang baik dan sejahtera sebagaimana yang dipohon.t. 4. manusia hendaklah mengamalkan lima perkara asas dan jika melanggarnya. kedua. manusia sememangnya disuruh berbuat demikian iaitu memohon permintaan untuk kesejahteraan hidup.1. keempat.w.berbentuk menghukum atau mendera.4 Keistimewaan Al-Quran Mementingkan Kesejahteraan Hidup: Menurut firman Allah s. harta iaitu kawalan terhadap harta supaya terjamin dan tidak tergugat pemilikannya. kerana kejadian manusia berdasarkan bahagian-bahagian ini. henlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari azab neraka (Surah AlBaqarah: Ayat 201). Dalam konteks ini. dan kelima. termasuk orang Islam ialah kerana tidak mementingkan nilai-nilai keagamaan atau kerohanian. di dunia dan di akhirat. al-Quran telah meletakkan asasasas yang kukuh dalam pembinaan masyarakat dan tamadun Islam. Berdasarkan firman Allah s.. Kepentingan atau keperluan tubuh badan hendaklah sentiasa dijaga dan .w. masyarakat terdahulu iaitu di zaman kegemilangan tamadun Islam mereka membentuk umat Islam yang bertamadun tinggi dan natijahnya dapat dirasai sehingga masa kini. dan mementingkan keduniaan semata-mata atau berfaham sekular. Maka itu. Pertama.t yang bermaksud: Wahai Tuhan kami. akan menerima hukuman sesuai dengan hukum syarak.

puasa.dikawal dari segi keperluan memakan makanan yang baik. amanah. Di peringkat sejagat. penjagaan akal fikiran. tidak menuduh. keyakinan dan kesedaran dan lain-lain aspek positif. mengajak kepada kebaikan. Berdasarkan kepada peraturan-peraturan yang digariskan dalam Islam. Haji untuk menyucikan hati. Islam menekankan peri pentingnya mematuhi peraturan dan perundangan yang dibahagikan kepada suruhan dan larangan. dan berdisiplin dalam kehidupan. dengan kerosakan terhadap seseorang individu atau keluarganya atau masyarakatnya akan menjejaskan kesejahteraan umat. ianya bermatlamat untuk menjamin keselamatan dan kesejahteraan . mengeratkan hubungan persaudaraan. penyakit dan buruk akhlak. Zakat untuk membersihkan hati. benar. menjaga kebersihan dan kesihatan. jaminan kesejahteraan dapat dilihat dalam beberapa peraturan yang telah ditentukan oleh al-Quran yang menyentuh umat Islam khususnya dan seluruh manusia umumnya. dan berlumba-lumba ke arah membuat kebaikan dan kebajikan. memaafkan. Antara suruhan dalam ibadat ialah sembahyang. peribadatan dan pemujaan. cekal. tidak mendedahkan diri kepada kerosakan dan kebinasaan dan lain-lam aspek negatif. membiasakan dengan perjalanan dan kesukaran hidup. pertolongan berdasarkan kebaikan dan melawan keburukan. tamak haloba. supaya faham dan sabar ketika genting. Ibadat sembahyang untuk mengelakkan keburukan dan kemungkaran. Kepentingan atau keperluan kerohanian hendaklah dengan kawalan melalui kefahaman yang betui. menghina dan bermusuhan. Islam begitu mementingkan kesejahteraan umat. Antara nilai-nilai peraturan ini ialah berbuat baik antara satu sama lain. bersederhana dalam semua aspek. berkenal-kenalan. hidup bersaudara. mematuhi janji. zakat dan haji yang wajib dilaksanakan tetapi berdasarkan syarat-syarat tertentu yang telah digariskan dalam Islam. bertolong-tolongan. bekerja dan beramal. Puasa untuk mencegah sikap tamak dan keras hati. sabar. pertolongan dan persamaan perasaan. Dalam keadaan ini. halaman 70 Dalam konteks ini. bertanggungjawab. mencaci.

seseorang yang tamak. permusuhan dan perbalahan. al-Quran melarang manusia berbuat demikian iaitu kezaliman. . mempermudahkan firman merupakan Allah s. Dengan itu wujudlah keselarasan antara agama dengan manusia. al-Quran menyuruh manusia berbuat demikian iaitu manusia memerlukan makanan dan minuman.manusia. iaitu menyuruh manusia berbuat baik dan melarang atau menegah manusia berbuat buruk. rendah akhlaknya dan mementingkan diri tidak bersetuju dengan larangan al-Quran terhadap riba dan berjudi. Fleksibel (Berubah. Firman Allah s. kekotoran. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. kebersihan. Manakala itu. bekerjasama dan sebagamya. dan sebagainya kerana ianya tidak disukai oleh manusia. Dengan ini. Kesejahteraan ini tidak hanya meliputi terhadap umat Islam semata-mata tetapi kepada kesejahteraan di peringkat sejagat atau seluruh manusia. tidur. kasih sayang. Itulah agama yang lurus.w. halaman 71 Kegagalan untuk mematuhi suruhan dan larangan tersebut dianggap telah melanggar atau menyelewengkan fitrah manusia.w. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusiamenurut fitrah itu. bermaksud: Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah.Tetapi kehanyakan manusia tidak mengetahui (Surah Ar-Ruum: Ayat 30). Suruhan dan larangan ini menunjukkan bahawa agama itu diasaskan di atas fitrah manusia. penipuan. Melayan Tabiat Semulajadi Manusia: Dalam konteks ini. Misalannya.t. minum arak dan seks bebas. al-Quran melayan segala keingman dan kebencian semulajadi manusia. Bersesuaian): Kandungan al-Quran itu selalunya fleksibel iaitu boleh berubah mengikut keadaan-keadaan tertentu. salah yang satu ciri al-Quran Tuhan dan mahu sebagaimana bermaksud: mempermudahkan dan tidak memayahkan (Surah Al-Baqarah: Ayat 185). dan bermakna sesuai sepanjang masa dan di setiap ruang atau tempat. dan mengetepikan zakat dengan membiarkan orang lain susah tanpa dibantu. Misalannya.t.

Berdasarkan firman Allah s.keadaan tertentu. Islam merupakan satu agama yang praktikal kerana ia merupakan agama yang senang difahami. Di dalam al-Quran. Malah. misalannya diharuskan sembahyang qasar dan jamak dalam keadaan musafir atau dibenarkan untuk menqadak ibadat puasa. dan berhati-hatilah kamu. Praktikal: Dari sudut akidah dan syariah. Ajaran al-Quran dilihat mempunyai dua kepentingan iaitu pertama. Maka itu terpulanglah kepada setiap individu untuk mematuhinya atau mengingkarinya dengan kesanggupan untuk menerima risikonya. sesiapa yang melaksanakan perintah dan suruhan dengan sempuma akan mendapat kesejahteraan dan kebahagiaan sama . sembahyang dan lain-lain.w. menurut syarat-syarat yang digariskan dalam syariat Islam. tidak membebankan.. perintah-perintah biasa akan diubah mengikut keadaan. Dalam konteks ini.t. masih di dalam keupayaan manusia untuk mengikutmya.t. telah membawa ajaran yang menerangkan mengenai perkara-perkara yang ditegah dan dilarang.Menurut Dr. jelas dan selaras dengan akal yang fitrah. dan dapat dilaksanakan oleh seseorang yang faham dengan baik. maka ketahuilah bahawa sesungguhnya kewajipan Rasul Kamihanyalah menyampaikan agama Allah dengan terangnyata (Surah Al-Maa'idah:Ayat 92). dengan terang dan nyata. Rasulullah s. apalagi merasai dipaksa.w. memudahkan untuk difahami dan tidak membawa kepada kekeliruan atau silap pengertian. al-Quran itu mudah bacaannya. semua ajaran terutama di peringkat asas diterangkan dengan jelas dan nyata. mudah memahaminya.a. Allah s. Yusuf al-Qaradawi. Praktikal dalam ajaran al-Quran juga dapat dilihat dalam imbangan ajarannya antara satu bahagian dengan bahagian yang lain.w. Segala perintah-Nya. menjelaskan menerusi firman-Nya yang bermaksud: Dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya. Ini menunjukkan kandungan al-Quran yang fleksibel sesuai untuk seluruh umat manusia yang dicorakkan melalui latar belakang yang berbeza dan berlainan di antara satu sama lain. mudah menghayatinya bagi orang yang mahu. jika kamu herpaling.

dan penjelasan ini secara langsung atau tidak langsung ditafsirkan Rasul-Nya menerusi hadis (sunnah). Misalannya. Dengan kesyumulan al-Quran ini. Zaydan menyatakan bahawa Islam merupakan suatu peraturan yang menyeluruh dalam semua urusan kehidupan dan pekerti manusia. ianya begitu berbeza dengan kitab. tersusun dan selaras.t.w.kitab lain. Kedua. harus. haram. yang bermaksud. Syumul: Kesyumulan al-Quran bermakna bahawa apa sahaja perkara yang membawa kebaikan dan kesejahteraan umat sejagat di dunia dan di akhirat dijelaskan asas-asasnya dalam al-Quran. Maka itu.t. sah dan batal. kerana kandungan kitab-kitab terdahulu tidak begitu lengkap berbanding al-Quran yang memberikan dengan begitu mendalam kandungannya. telah menurunkan kitab ini kepada Rasulullah s. dan mengatur hal-ehwal berkaitan dengan ekonomi dan politik yang berdasarkan kemuliaan akhlak. Firman Allah s. Allah s. di samping memerangi tingkatan kelas dan permusuhan. beliau menyatakan Islam merupakan satu agama yang menyusun hubungan manusia dengan Pencipta. Manakala Dr. al-Quran . Berdasarkan kepada ayat al-Quran ini. makruh. Seimbang: Kandungan al-Quran adalah seimbang antara semua bahagian dan antara satu sama lain. Dan Kami tumnkan kepadamu al-Quran 'menjelaskan tiaptiap sesuatu dan menjadi petunjuk serta rahmat dan khabargembira bagi orang-orangyang berserah din (Surah An-Nahl: Ayat 89). Menurut al-Sayyid al-Wakil. perbuatan seseorang dan urusannya dengan orang lain tidak terkeluar dari lingkungan hukum agama sama ada wajib. untuk menjelaskan tentang semua aspek dalam ajaran Islam. menyusun hubungan manusia sesama manusia untuk melahirkan sebuah masyarakat yang dibina di atas dasar kasih sayang dan keadilan. . al-Quran merupakan kitab yang praktikal bagi setiap masa dan tempat. sunat.halaman 72 ada di dunia atau akhirat.w.w...a.

maka ganjarannya lebih besar berbanding dengan yang kurang penting. atau terdapatnya pilihan lain yang selaras dengan tuntutan Islam. Berdasarkan ayat ini. kerana wujudnya keseimbaugan. ianya merupakan halaman 73 suatu bukti bahawa al-Quran itu datangnya dari Allah s. tentulah inereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya (Surah An-Nisaa': Ayat 82).w. semuanya seimbang antara satu sama lain.w. Sebaliknya. Keseimbangan al-Quran tidak tertentu kepada menyusun kehidupan manusia semata-mata. Firman Allah s. wujud persoalan. Ini mendorong kepada pembentukan institusi perkahwinan sebagai jalan keluar daripada zina. Dengan adanya keseimbangan dan keselarasan ini. al-Quran memberikan keseimbangan iaitu apabila sesuatu suruhan itu penting. keselarasan dan tiada perselisihan dalam kandungannya. apabila sesuatu larangan itu begitu keras. peraturan pada alam haiwan dan lain-lain. adakah al-Quran masih diperlukan oleh manusia masa kini? Sedangkan diketahui bahawa alQuran.t.melarang perbuatan zina. yang bermaksud: Maka apakah mereka tidak memperhatikan al-Quran? Kalau kiranya al-Quran itu bukan darisisiAllah. menunjukkan bahawa al-Quran datang dari Pencipta Yang Maha Agung. sebaliknya terdapat juga keseimbangan antara peraturan manusia dengan peraturan lain yang menyusun seluruh alam ini. maka segala dorongan ke arah itu dilarang termasuk dilarang menghampirinya. Dalam menentukan ganjaran baik dan pembalasan buruk. dari segi kandungan dan ajarannya bersesuaian atau fleksibel . peraturan pada alam tumbuh-tumbuhan. Berdasarkan kepada penelitian dan kajian terhadap keistimewaankeistimewaan al-Quran.t. maka balasan kepada yang melanggarnya adalah lebih keras berbanding dengan larangan yang kurang keras. Peraturan pada alam kosmos.

yang mempunyai beberapa sifat dan perasaan. Siapakah Tuhan yang sebenar untuk diberikan perhambaan diri dan taat setia? Firman Allah s.t. yang bermaksud: Inilah agama kamu yang satu dan Aku Tuhan kamu. Seorang sarjana Barat. bermakna masyarakar sekarang memerlukan al-Quran sebagaimana masyarakat terdahulu. Pada masa kini. malah merupakan makhluk yang lemah. manusia memerlukan perkara-perkara bersifat fizikal dan spiritual. Perubahan hanya berlaku dari segi teknik dan cara untuk memenuhi perwatakan dan keperluan manusia.t. keperluan manusia pada masa kini sama dengan keperluan manusia ketika 14 kurun yang lalu. yang bermaksud. apakah yang akan berlaku terhadap manusia dan masa depan? Firman Allah s. al-Quran diperlukan kerana manusia bukanlah makhluk yang sempurna. Dan sesungguhnya Hari Kiamat itupastilah datang. maka beberapa aspek perlu diteliti iaitu pertama. terutama dari sudut sains dan teknologi tetapi mereka terlalu rendah dari segi nilai kemanusiaan. natijah daripada tindakan mengetepikan peranan agama (rohani) melalui fahaman sekular.dengan sepanjang masa atau zaman dan bersesuaian dalam semua ruang (tempat). keadaan manusia pada masa kini dan perbezaannya dengan masa dahulu. Kedua. al-Quran diperlukan oleh manusia di sepanjang masa dan ruang. Dan ketiga. Pada asasnya tiada perubahan terhadap perwatakan dan keperluan manusia. Penyembahan kepada Tuhan. Sebaliknya. kerana kandungannya merupakan bimbingan untuk menyelamatkan mereka daripada kehancuran dan kebinasaan di dunia dan akhirat. Manusia tidak mengetahui beberapa perkara antaranya pertama. Kedua. mendapati tamadun ini tidak berjaya untuk membawa manusia ke jalan kesempurnaan dan kebaikan. Ini merupakan petanda-petanda permulaan kejatuhan setiap peradaban dan tamadun manusia.w. tidak ada . maka hendaklah kamu menyembah Aku (Surah Al-Anbiyaa": Ayat 92). Perwatakan manusia menunjukkan. manusia mendakwa mereka telah mencapal tahap ketamadunan yang tinggi. Dengan ini. sebenarnya merupakan keperluan utama manusia untuk membina kerohanian.w. Roger Graudy melalui penelitian dan kajian terhadap tamadun Barat. Untuk menjawab persoalan ini. ia merosakkan sistem nilai kemanusiaan itu sendiri kerana krisis moral yang berlaku di Barat.

berdasarkan huraian di atas dapat disimpulkan iaitu alQuran sebuah kitab suci samawi yang mempunyai keistimewaan yang tinggi dan manusia memerlukannya sepanjang zaman dan ruang. Walaupun al-Quran mengandungi semua asas-asas kehidupan manusia yang terdapat pada tempat-tempat yang bertaburan di dalamnya. Manusia hidup di dalam dunia berpenghujung.w. kitab suci al-Quran al-Karim mengandungi tiga perkara asas iaitu akidah. bagaimanakah cara menyusun kehidupan yang sempurna di dunia dan bagaimanakah cara mengongkong nafsu jahat dan sifat negatif yang terdapat pada manusia? Dan kelima.t. yang . Tiga perkara asas ini kemudiannya bercabang-cabang dan beranting-ranting dengan asas-asas dalam semua kehidupan manusia. Secara umumnya.1.t. al-Quran merupakan kitab yang sesuai untuk dijadikan petunjuk kepada umat Islam dan seluruh manusia sejagat. bagaimanakah cara untuk manusia mendapat kesenangan di hari akhirat nanti? Firman Allah s. tidak akan dapat menatap sebuah kitab yang boleh dibaca. Firman Allah s.w. diteliti dan dikaji. yang bermaksud: Adapun orang-orangyang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh. malah wujud keselarasan dan jalinan sesamanya yang tetap terjamin. agar diberikan balasan pahala dan syurga.w. menunjukkan cara-cara unruk mencapai kesenangan iaitu dengan beriman dan mengerjakan amalan-amalan saleh.halaman 74 Keraguan padanya dan sesungguhnya Allah akan membangkitkan semua orang di dalam kubur (Surah Al-Hajj: Ayat 7). maka bagi mereka syurga-syurga tempat kediaman sebagai pahala terhadap apa yang telah mereka kerjakan (Surah As-Sajdah: Ayat 19). Allah s. hari Kiamat berlaku dan manusia akan dibangkitkan dari alam kubur. Keempat. Ketiga.5 Kandungan al-Quran Berdasarkan kandungan. 4. dan dibuat panduan dalam pembentukan masyarakat manusia bertamadun. Maka itu.t. syariah dan akhlak. namun ia tidak menunjukkan percanggahan atau bertentangan antara satu sama lain.

tentulah mereka mendapat pertentangan yang bariyak didalamnya (Surah An-Nisaa': Ayat 82). perekonomian.w. murah hati dan suka pada kebaikan.bermaksud: Maka apakah mereka tidak memerhatikan al-Quran? Kalau kiranya al-Quran itu bukan dari sisi Allah. kemasyarakatan dan kenegaraan.perkara ibadat dan ketaatan. 'Izzudin Baliq telah menggariskan bahawa Islam yang dibawa oleh al-Quran itu secara kasarnya mengandungi Akidah. politik dan hubungan dalam dan luar. Asas dalam ibadat khusus ini terdapat pada Rukun Islam. hukum tasyri'. menerima wahyu selama 23 tahun dan di tempat-tempat yang berbeza. menurut beliau lagi kandungan Islam yang dibawa oleh al-Quran dan al-hadis merangkumi perkara. belas kasihan. orang kafir dan ahli kitab. iaitu untuk peningkatan kerohanian yang akan membawa kepada kemantapan hidup. akidah. Akhlak. bersatupadu. kemasyarakatan. dan kedua. akhlak baik dan akhlak buruk. kerajaan. Asas akidah ini terdapat pada Rukun Iman. jihad. siapakah orang mukmin. pula adalah untuk membangunkan keperibadian yang membawa kepada halaman 75 keharmonian hidup sejagat. iaitu prasyarat kepada kesejahteraan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. adalah untuk memastikan kemuslihatan hidup dan menjamin keadilan sesama makhluk.a. jual belt. Asas akhlak ini ialah seperti sikap tolong menolong. Asas dalam peraturan ini ialah seperti peraturan nikah kahwin. iaitu untuk membebaskan pemikiran manusia dari kongkongan kebiasaan dan pemujaan sesama makhluk ke arah pemikiran yang bebas luas dan pemujaan kepada Yang Maha Agung. Percanggahan dan pertentangan antara satu sama lain tidak berlaku. kekeluargaan. Peraturan. perkara-perkara yang dilarang kerana boleh menjejaskan kesejahteraan dan kebahagian. perkara-perkara yang disuruh. la mengandungi Ibadat Khusus. walaupun diketahui bahawa Rasulullah s. Kandungan al-Quran dapat dibahagikan kepada dua bahagian iaitu pertama. Al-Quran ternyata berbeza dengan kitab-kitab agama lain . Seorang sarjana Islam. adab-adab kemasyarakatan. dan mengenali kelompok-kelompok manusia. Secara umumnya.

bacaan-bacaan dan sejarah-sejarah lampau. Dari sudut konsepnya. dalam kehidupan. Pada masa kini. Ijtihad mengikut penggunaan istilah ialah penumpuan usaha dan tenaga oleh ahli fikah untuk menyelesaikan masalah hukum syarak amali berasaskan dalil-dalil syarak yang terperinci. Pengertian tersebut tidak jauh bezanya dengan pengertian ijtihad dalam Islam. iaitu . dengan kesedaran bahawa itulah usaha yang paling maksimum untuk tujuan tersebut. terdapat dua persamaan antara ilmu sains dan ilmu ijtihad.kerana kandungannya yang menyeluruh dan menjangkau keseluruhan asas kehidupan manusia. dan kedua. Namun begitu. apakah pula pandangan alQuran terhadapnya? Apakah al-Quran akan menerimanya. science iaitu ilmu pengetahuan yang teratur (sistematik) yang boleh diuji (dibuktikan) kebenarannya. menggalakkannya. Timbullah persoalan. penemuan dan ciptaan hasil kajian sains memainkan peranan yang besar dalam kehidupan manusia.1. Bahagian pertama adalah jelas wujud pada kedua-dua perkara di atas. ataupun menolaknya atau tanpa sebarang pendapat mengenainya? Untuk menjawab persoalan tersebut hendaklah diketahui terlebih dahulu apakah yang dimaksudkan dengan sains? Sains dari perkataan bahasa Inggeris. iaitu pertama. 4. sedangkan kitab-kitab agama lain lebih menumpukan aspek cara-cara pemujaan. kalaulah peranan penemuan dan ciptaan sains sangat mempengaruhi kehidupan manusia hari ini. terdapat penemuan ini yang disalahgunakan sehingga membawa kepada kerosakan dan penderitaan terhadap manusia dan alam semula jadi. Pada ijtihad juga wujud.6 Hubungan al-Quran dengan Sains Kajian-kajian sains telah banyak menghasilkan penemuan (sains dan teknologi) rahsia semula jadi alam yang membawa kemudahan dan kesenangan kepada manusia. Manakala halaman 76 bahagian kedua jelas wujud pada ilmu sains. kesungguhan dalam penumpuan usaha tenaga. ketelitian dan teratur.

dengan adanya banyak syarat yang mesti diikuti oleh mujtahid. Dengan demikian, seorang mujtahid berijtihad melakukan ijtihadnya dengan teliti dan teratur. Bagi memastikan lebih jelas tentang apakah hubungan antara al-Quran dengan sains, telitikan kedudukan ilmu dalam Islam. Dilihat dari sudut tersebut dapat ditegaskan bahawa al-Quran sangat mementingkan ilmu pengetahuan dan ayat yang mula-mula tumn, Surah al 'Alaq membawa pengertian suruhan terhadap membaca, yang membuktikan dengan jelas betapa kuatnya penekanan al-Quran terhadap ilmu. Apakah pula ilmu yang diperintahkan oleh al-Quran supaya dipelajari oleh orang Islam? Iaitu semua ilmu yang berfaedah dan memberikan manfaat kepada manusia di dunia dan di akhirat. Maka itu, pembahagian ilmu dalam Islam itu terdiri daripada dua bahagian iaitu pertama, bahagian ilmu fardu ain. la merangkumi pelbagai asas ilmu yang menjadi syarat ke arah pembinaan individu muslim, seperti ilmu asas dalam akidah Islam dan ilmu asas untuk melakukan ibadah khusus. Kedua, bahagian ilmu fardu kifayah. la merangkumi berbagai-bagai ilmu yang membawa faedah kepada kehidupan manusia, seperti ilmu sains tabii, teknologi dan sebagainya. Al-Quran menyuruh manusia memerhati dan meneliti kejadian alam ini, kerana di sebalik setiap kejadian alam ini ada rahsia yang tersembunyi. Ini membuktikan, al-Quran mementingkan penelitian dan kajian, dalam mencari ilmu pengetahuan. Semasa manusia masih diselubungi kejahilan dalam bidang sains, al-Quran telah menyingkap beberapa isu berhubung dengan sunnah alam, kemudian menyuruh manusia melakukan penelitian dan kajian selanjutnya. Sebagai kesimpulannya, al-Quran merupakan sumber ilmu pengetahuan dan berhubung rapat dengan bidang sains, dan oleh sebab itu Islam menekankan peri pentingnya ilmu pengetahuan sebagai asas pembentukan tamadun manusia. Terdapat beberapa sebab mengapa hubungan keduadua, al-Quran dan ilmu pengetahuan (sains) dianggap rapat iaitu Islam mementingkan ilmu pengetahuan dan menggalakkan umatnya untuk melakukan penelitian dan kajian terhadap alam semula jadi ini; Islam mementingkan kesejahteraan umat manusia sejagat yang boleh

disumbangkan melalui penemuan-penemuan sains; wahyu dan sunnah alam ditentukan oleh Allah s.w.t. Dengan itu wahyu merupakan asas kepada Islam dan sunnah alam yang merupakan asas kepada ilmu sains datang dari sumber yang sama.

4.1.7 Hubungan al-Quran dengan Kitab Samawi Lain

Hubungan kitab al-Quran dengan kitab samawi lain dikaitkan dengan tugas dan peranan rasul. Rasul dilantik untuk menyampaikan ajaran agama Allah s.w.t. kepada manusia dengan menerangkan jalan menuju keselamatan dan menolak jalan yang membawa kepada kebinasaan. Firman Allah s.w.t. yang bermaksud: Dan sesungguhnya Kami telah mengutuskan rasul pada tiap-tiap umat. untuk menyerukan masyarakat mereka supaya menyembah Allahdan menjauhi taghut... (Surah An-Nahl: halaman 77 Ayat 36). Ayat di atas menjelaskan mengenai tujuan dan peranan Allah s.w.t. melantik rasul-rasul-Nya di kalangan masyarakat ialah untuk menyembah Allah s.w.t. dan mengelakkan dari memperhambakan diri kepada taghut, kerana ia akan membawa kebinasaan. Rasul dilantik sebagai rantaian perutusan Allah s.w.t. kepada umat manusia sepanjang zaman dan seramai 313 rasul utusan dilantik, dan pengakhir kepada rasul-rasul ini ialah Rasulullah s.a.w. Di dalam al-Quran, disebutkan 25 orang rasul dan lima daripadanya digelar ulu al-‘azm iaitu Nabi Nuh a.s., Nabi Ibrahim a.s., Nabi Musa a.s. (kitab Taurat), Nabi Isa a.s. (kitab Injil), dan Nabi Muhammad s.a.w. (kitab al-Quran). Ketiga-tiga kitab suci samawi iaitu Taurat, Injil dan al-Quran bersumberkan Allah s.w.t., maka ia saling berkait rapat dan saling membenarkan antara satu sama lain. Firman Allah s.w.t. bermaksud: Dan (ingatlah) ketika itu Isa Putra Maryam berkata; "Hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab (yang diturun) sebelumku, iaitu Taurat dan memberi khabar gembira

dengan (datangnya) seorang rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad (Muhammad)". Maka tatkala rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata: "Ini ialah sihir yang nyata". (Surah Ash-Shaff: Ayat 6) Ayat di atas menjelaskan hubungan rapat antara tiga orang rasul terakhir ini, iaitu Nabi Musa a.s., Nabi Isa a.s., dan Nabi Muhammad s.a.w., yang saling benar-membenar antara satu sama lain. Apabila diutuskan seseorang rasul, maka rasul yang terkini mesti diterima pakai ajaran yang disampaikannya. Firman Allah s.w.t. yang bermaksud, Katakanlah wahai orang-orang mukmin; Kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami, dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yaakub dan anak cucunya, dan apa yang diturunkan kepada Musa dan Isa serta apa yang diturunkan kepada nabi-nabi dari Tuhannya. Kami tidak membeza- bezakan seseorang pun di antara mereka dan kami hanya tunduk dan patuh kepada-Nya. (Surah Al-Baqarah: Ayat 136) halaman 78 Berdasarkan ayat di atas, setiap umat Islam wajib mempercayai kepada semua nabi dan rasul yang diutuskan Allah s.w.t., tanpa membeza-bezakan antara mereka. Setiap rasul menyampaikan asas-asas dakwah yang sama laitu mempercayai Allah s.w.t. dengan segala yang ada pada-Nya; mempercayai semua rasul dan utusan Allah kepada manusia; mempercayai wujudnya hari akhirat dan apa yang berlaku padanya; dan kelakuan dalam kehidupan yang berasaskan keimanan dan kepercayaan. Kitab suci al-Quran, kitab Taurat dan kitab Injil merupakan kitab yang membawa petunjuk, hidayah dan cahaya dari Allah s.w.t. kepada seluruh umat Islam dan umat manusia. Firman Allah mengenai kitab suci al-Quran yang bermaksud: Dengan (al-Quran) itu Allah menunjukkan jalan-jalan keselamatan dan kesejahteraan kepada. sesiapa yang mengikut keredhaan-Nya, dan (dengannya) Tuhan keluarkan mereka dan gelap gelita (kufur) kepada cahaya (iman)yang terang benderang, dengan izin-Nya dan

(dengannyajuga) Tnhan menunjukkan mereka kejalan 'yang lurus (Surah Al-Maa'idah:Ayat 16). Firman Allah s.w.t. mengenai kitab suci Taurat yang bermaksud: Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitah Taurat, yang mengandungi petunjuk dan cahaya yang menerangi... (Surah Al-Maa'idah: Ayat 44). Firman Allah mengenai kitab suci Injil yang bermaksud:... Dan Kami telah berikan kepadanya Kitab Injil, yang mengandungi petunjuk (hidayah) dan cahayayang menerangi... (Surah Al-Maa'idah: Ayat 46). Berdasarkan kepada sumber yang sama iaitu wahyu Allah s.w.t., maka wujud persamaan-persamaan yang ada pada kitab-kitab samawi dan ini menolaktuduhan bahawa al-Quran meniru dari kitab-kitab suci samawi terdahulu. Sebaliknya, ini merupakan kesepaduan kitab-kitab suci samawi yang datang dari sumber yang sama, Allah s.w.t.

4.2 AL-HADIS

4.2.1 Pengenalan Hadis

Al-Hadis (al-Sunnah) ialah segala yang disandarkan kepada Rasulullah s.a.w. sama ada perkataan, perbuatan dan pengakuan serta sifat kejadian, akhlak dan riwayat hidup baginda, sebelum dan sesudah baginda dilantik menjadi Rasul. Al-Hadis diriwayatkan daripada Rasulullah s.a.w. oleh para Sahabat, Tabiin dan seterusnya, sehingga dikumpulkan dan ditulis oleh ulama-ulama hadis. Dalam konteks ini, umat Islam telah bersepakat (ijmak) bahawa al-Hadis merupakan sumber hukum syariah (perundangan Islam). Firman Allah s.w.t. yang bermaksud: Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah ia, dan apa yang ditegahnya maka tinggalkan ia (Surah AlHasy: Ayat 7). Sebagai sumber hukum syariah, al-Hadis melengkapi alQuran dengan melalui tiga cara iaitu pertama, ia menegaskan hukum yang terdapat dalam al-Quran; kedua, menjelaskan apa yang tidak diperincikan oleh kitab al-Quran; dan ketiga, ia menetapkan sesuatu hukum yang tidak terdapat dalam al-Quran tetapi hukum ini bertepatan dengan prinsip umum dalam al-Quran. halaman 79

Namun begitu terdapat sebahagian daripada al-Hadis yang bukan menjadi hukum kepada umat Islam iaitu terdapat perkara-perkara yang dilakukan oleh Rasulullah s.a.w. sebagai seorang insan seperti bangun, duduk, tidur, dan makan; kecuali baginda memerintahkannya. Perkara-perkara duniawi yang diperolehi dari pengalaman baginda sendiri, dari segi pertanian, perniagaan, peperangan, dan sebagainya. Perkara-perkara yang khusus bagi baginda sahaja seperti puasa tanpa buka, wajib bertahajud dan lainlain.

4.2.2 Hubungan al-Quran dengan al-Hadis

Mengenai hubungan kitab suci al-Quran al-Karim dengan al-Hadis, keduaduanya meniiliki hubungan rapat kerana berasaskan sumber yang sama iaitu wahyu Allah s.w.t. Walaupun hadis itu dari Rasulullah s.a.w., namun dari sudut ajarannya tetap berpandukan wahyu. Rasulullah s.a.w., sebagai pesuruh Allah akan menerima ajaran dan arahan untuk disampaikan kepada umat manusia, mesti diikuti dan ditaati oleh umatnya berdasarkan wahyu. Rasulullah s.a.w. juga melakukan ijtihad, tetapi bukanlah bererti terlepas dari panduan wahyu, kerana ijtihad itu lebih banyak bertujuan untuk memberi pengajaran kepada umatnya. Hubungan al-Quran dengan hadis dirapatkan lagi dengan pergantungan antara satu sama lain. Al-Quran memerlukan hadis, kerana banyak perkara umum ditafsirkan dan diberi secara terperinci oleh hadis. Seandainya, tiada tafsiran dari hadis banyak perkara dalam al-Quran tidak dapat difahami dan dilakukan. Begitu juga hadis memerlukan al-Quran, kerana al-Quran merupakan induk kepada hadis dan tanpa al-Quran agama Islam tiada. Menurut al-Sayyid Nawfal, al-Quran diturunkan untuk menerangkan urusan Islam kesemuanya. Manakala peranan al-Hadis atau al-Sunnah ialah menerangkan dan mentafsirkan al-Quran. Dengan itu, hadis diperlukan untuk memahami al-Quran. Dari sudut ini, ada beberapa persamaan dengan peranan mahkamah (hakim) yang mentafsirkan undang-undang, termasuk undang-undang perlembagaan negara. Dr. Mustafa al-Siba'i

menerangkan bahawa banyak ayat al-Quran diturunkan dalam bentuk umum, dengan tidak diperincikan. Maka itu banyak hukum tidak dapat dilaksanakan jika tidak dirujuk kepada Rasulullah s.a.w. untuk mengetahui kedudukan yang jelas. Penjelasan hukumnya adalah Rasulullah s.a.w. yang bertindak sebagai jurucakap dan penjelasan dari Tuhan. Namun begitu, wujud satu fahaman yang berpendapat bahawa hadis tidak diperlukan kerana al-Quran merupakan kitab yang sempurna dan terdapat di dalamnya segala yang diperlukan. Antara hujah fahaman ini ialah kerana terdapat ayat yang menyebut, firman Allah s.w.t. yang bermaksud: Dan tidaklah binatan-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua-dua sayapnya melainkan umat seperti kamu juga. Tidaklah kami alpakan sesuatupun di dalam al-Kitab, kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan (Surah Al-An'aam: Ayat 38). Ayat di atas, jelas menyatakan bahawa setiap sesuatu terdapat di dalam al-Kitab, namun yang dimaksudkan dengan al-Kitab di sini ialah Luh halaman 80 Mahfuz. Kebanyakan ahli tafsir berpendapat demikian, misalannya alQurtubi dan al-Maraghi yang lebih bersetuju kepada Luh Mahfuz. Berdasarkan hubungan ayat di atas dengan bahagian sebelum dan selepasnya, ia menunjukkan hubungannya dengan ilmu Allah s.w.t.. Maka ia lebih bersesuaian dengan maksud Luh Mahfuz. Walaupun begitu, ulama tafsir yang berpendapat bahawa maksud al- Kitab itu ialah al-Quran, tidaklah bererti bahawa mereka bersetuju terdapat semua perkara di dalam al-Quran. Ini kerana, maksudnya ialah al-Quran mengandungi semua perkara (lengkap) secara umum. Maksud tersebut adalah jelas, iaitu perkara-perkara yang berhubung dengan sams dan teknologi tidak disebut di dalam al-Quran, dan kalau disebut ia adalah secara sepintas lalu sahaja. Dalam perkara-perkara tertentu jelas bahawa al-Quran memerlukan tafsiran hadis, kerana hadis lebih memperincikan. Misalannya, seseorang yang mempelajari Islam melalui al-Quran sahaja, maka bagaimanakah dia dapat

melakukan

ibadat

sembahyang,

haji

dan

sebagainya?

Ini

kerana

keterangan melakukan ibadat-ibadat tersebut dengan terperincinya tidak disebut di dalam al-Quran. Hubungan, saling bergantungan dan gandingan antara al-Quran dan hadis dapat dilihat dalam beberapa ayat al-Quran. Antaranya firman Allah s.w.t. yang bermaksud:... Apa yang diberikan Rasul kepada kamu maka terimalah ia dan apa yang dilarangnya ke atas kamu maka tinggalkanlah dan bertakwalah kepada A llah, kerana sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya (Surah Al-Hasyr: Ayat 7). Ayat ini dengan jelas menyebut mengenai kewajipan setiap orang untuk mematuhi semua perintah Rasulullah s.a.w. dan mengikuti perintahnya. Kewajipan tersebut ditujukan kepada umat terdahlulu dan umat kini, dan tidak terhad kepada para sahabat atau yang sezaman dengan Rasulullah s.a.w. sahaja dan berterusan. Dalam hubungan ini Allah s.w.t. berfirman yang maksudnya: Dan taatlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, supaya kamu diberi rahmat (Surah All' Imran: Ayat 132). Firman Allah s.w.t. lagi, yang bermaksud: Katakanlah, Taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir (Surah Ali' Imran: Ayat 32) dan, Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah Rasul-Nya dan ulilamridi antara kamu. Kemudian, jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikan ia kepada Allah (alQuran) dan Rasul (sunnah), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Demikian itu lebih utama dan lebik baik akibatnya (Surah An-Nisaa': Ayat 59). Ketiga-tiga ayat tersebut menyentuh tentang orang Islam diperintahkan supaya taat kepada Rasul, pesuruh Allah s.w.t. Ayat-ayat tersebut tidak boleh digunakan pada masa kini, sekiranya ketaatan kepada Rasulullah itu berlaku hanya pada zaman kehidupan baginda. Ini sudah tentu bercanggah dengan dasar ayat-ayat tersebut, kerana ia tiada nas yang menunjukkan demikian. Perintah supaya kembali kepada Allah s.w.t. dan Rasul-Nya jika berlaku kelainan pendapat ialah kembali kepada al-Quran dan sunnah Rasul selepas wafatnya. halaman 81

Maksud tersebut jelas kerana taat akan Allah membawa erti mengikut kitabNya, al-Quran; taat akan Rasul bererti mengamalkan sunnah dan taat akan ulul amri ialah mengikuti perintah-perintah yang tidak bercanggah dengan kehendak Allah s.w.

halaman 82 Muhammad al-Bahi, a-Fikral-Islami al-Hadis iaa Silatuhu hi al-Isti'maralGharh, (Kaherah: Wahbah, 1975), him. 206. Ibid., him. 207-208. 'Abd. Al-HalimMahmod, al-Ghazwal-FikriwaAtharuhufial-Mujtama'al- Islami al-Ma-asir, (Dar al-Buhuth, 1979), him. 36-37. Abi Hassan All al-Hasani Al-Nadawi, al-Sirah al-Nabawuyah, (Jeddah: Dar al-Syuruq, 1997), him. 96-97. Ibid, him. 90. Abu Muhammad 'And al-Malik Ibn Hisham, al-Sirah al-Nahawiyah li Ibn Hisham, Bahagian I, (Beirut: Muasasah Ashwar, t.t), him. 238. Muhammad 'Abd al-Azim Al-Zarqani, Manahilal-'Irfanfi 'Ulum al-Quran, muj.2, (Beirut: Ihya' al-Turath al-'Arabi, t.t.), him. 317. Ahmad Mustafa al-Maraghi, Tafsir al-Maraghi, (Mesir: Dar al-Fikr, t.t.), him. 182. Yusuf al-Qardawi, Thaqafah al-Da'iyah, (Beirut: Muasasah al-Risalah, 1978), him. 11. Abd. Al-Qadir 'Audah, al-Tasyri al-Jina'i al-Islami, Jilid I, (Beirut: Dar alKitab al-Arabi, t.t), him. 22. Muhammad All al-Sabum,al-Tibyanfi 'Ulum al-Quran, 1980), him. 48. Ab. Aziz Mohd. Zin, al-Quran Dan Mesej Kesejahteraan Sejagat, (Kuala Lumpur: BAHEIS, 1997), him. 8. Mana' al-Qattan, Mabahithfl 'Ulum al-Quran, (Beirut: Muasasah al-Risalah, 1976), him. 119. Ahmad ibn All ibn Hajar, Fathal-Bari, (Riyadh: al-Riyadh al-Hadis, t.t.), him. 46. Ibid., him. 52. Muhammad Subaih, BathJadid 'an al-Quran al-Karim, (Kaherah/Beirut: al-

Syuruq, 1983), him. 130. Mana' al-Qattan, Op.cit. him. 266. Karim Zaydan, Usul al-Da'wah, (al-Manar al-Islamiyah, 1976), him. 49. Ahmad Ghdush, al-Da'wah al-Islamiyah Usuluhawa Wasailuha, (Kaherah: Dar al-Kitab al-Misri, t.t.), him. 34. halaman 83 Ibid., 119. Ibid., 119-120. Muhammad Fathi 'Uthman, lal-Din lil-Waqi', (Kuwait: Dar Kuwait, t.t.), him. 22-3. Ahmad Ghalush, op.cit., him. 201. Yusuf al-Qaradawi, op.cit., him. 13. Muhammad Fathi 'Uthman, op-cit. him. 57. Sayyid Qutb, Fi Zilal al-Quran, (Beirut: Dar al-Syuruq,1977), him. 976, Ahmad Mustafa al-Maraghi, op.cit., him. 127-128. Muhammad al-Sayyid al-Wakil, Taqnin al-Da 'wah, (Jeddah: Dar alMujtama', 1994), him. 22. KarimZaydan,op.C!t. him. 49.. Dipetik oleh Shahnum Hanif dan Abdullah Shuhaimi, "Mengekang Keruntuhan Moral Melalui Agama", Berita Harian, 17 Disember 1993, him. 10. 'Izuddin Baliq, Minhajal-Salhin, Beirut, 1978, him. 76. Ibid., him. 1014-1023. Kamus DBP, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1985), him. 1111. Badran Abu al-'Ainnain, t.t. him. 471, Al-Sabuni, op.cit., him. 12,14-15. Hasan Isa Abd al Zahir, Fusul fi-al-Da'wah al-Thaqafahal-Islami'yah, (Kuwait: Daral-Qalam, 1981), him. 151. Abu al-Majd al-Sayyid Nawfal, al-Da'wah ila Allah Ta'ala Khasaisuha Muqawwimatuha Manahijuha, (t.p, 1977), him. 137. Mustafa al-Siba'i, al-Sunnah wa Makanatuhafial-Tashri'al-Islamu, (Beirut: alMaktab al-Islami, 1978), him. 49. Al-Qurtubi, Abu Abdullah Muhammad ibn Ahmad ibn Abi Bakr ibn Farah alAnsari al Khazarji al-Andalusi, al-fami' Al Ahkam al-Quran, Beirut, 1965.

him. 420 Al-Maraghi, op.cit., him. 118-119. Karim Zaydan, op.cit., him. 32-33). Al-Qurtubi, op-cit, him. 216. Al-Sabuni, op. cit. him. 408. halaman 84

Bab 5

ILMU DAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT MENURUT ISLAM Aizan All @ Mat Zin Pengertian dan Konsep Ilmu, Kedudukan cendekiawan di sisi Islam, Peranan Ilmu dalam Pembangunan Masyarakat, Pembentukan Masyarakat Islam, Perkahwinan, Hak dan Tanggungjawab dalam Institusi Keluarga, Konsep Kemasyarakatan Islam, Hak dan Tanggungjawab anggota Masyarakat, Islam dan Masyarakat Berbilang Kaum.

5.1 PENGERTIAN DAN KONSEP ILMU

Menurut Abd al-Jabbar, ilmu ditakrifkan sebagai kepercayaan yang memuaskan jiwa bahawa objek yang dipercayai itu adalah menepati perkara yang sebenarnya menurut realiti yang berlaku. Ini bermakna, ketepatan maklumat selaras dengan realiti itulah yang dikatakan ilmu. Profesor Abdullah Hassan, seorang tokoh akademik memberikan definisi ilmu sebagai apa saja yang bererti, bernilai dan berguna. Manakala Kamus Dewan pula mendefinisikan ilmu sebagai pengetahuan, kepandaian (dalam perkara dunia, akhirat, zahir, batin dan lain-lain). Ilmu merupakan pelengkap kepada kebijaksanaan manusia dalam melakukan tindakan. Ilmu akan mengangkat darjat (martabat) kebijaksanaan seseorang di peringkat individu, masyarakat, negara dan

seterusnya memberikan dampak kepada proses pembentukan sesuatu tamadun manusia. Oleh yang demikian, konsep ilmu Islam amat ketara perbezaannya dengan konsep ilmu- ilmu lain. Ilmu Islam mempunyai ciri-ciri yang tersendiri iaitu ketuhanan (RabbamaV), terbuka dan global. halaman 85 Konsep ilmu menurut ciri ketuhanan (rabbaniah): Ketuhanan dari segi sumber, penggunaan dan matlamat ilmu. Ketuhanan dari segi sumber bererti segala ilmu yang manusia perolehi berasal daripada Tuhan Yang Maha Mengetahui sama ada secara terus iaitu wahyu (Zabur, Taurat, Injil dan al-Quran) atau secara tidak langsung iaitu melalui penelitian dan kajian terhadap alam semesta. Ini selaras dengan wahyu pertama yang diturunkan kepada baginda Rasulullah s.a.w. dan ia termaktub di dalam surah al-'Alaq: Ayat 1 yang memenntahkan manusia supaya mencari ilmu (membaca) dengan nama Tuhan yang menciptakan. Ini membuktikan bahawa semua ilmu dikaitkan dengan Allah s.w.t. Ketuhanan dari segi penggunaan pula bererti ilmu yang diperolehi hendaklah dilaksanakan selaras dengan syariat Islam tanpa sebarang penyelewengan. Manakala ketuhanan dari segi matlamat ilmu bermaksud tujuan dan objektif pencapaian ilmu adalah untuk memenuhi keperluan kehidupan manusia dan alam semesta secara keseluruhannya selaras dengan syariat Islam. Ilmu menurut Islam bukan bersifat monopoli atau digunakan untuk kepentingan individu semata-mata bagi menjadikan dirinya seorang manusia yang agung, berkuasa dan terkenal. Ini amat bertentangan dengan ciri ketuhanan tersebut. Konsep ilmu Islam menurut ciri terbuka: Terbuka dalam dalam dua aspek iaitu memperolehi ilmu dan menggunakan ilmu. la tidak membataskan sumber perolehan daripada kitab al-Quran atau al-Hadis sahaja. Malah ilmu Islam tidak hanya terbatas untuk kegiatan keagamaan semata-mata bahkan untuk kegiatan keduniaan. Dr. Yusuf al-Qaradawi membahagikan ilmu kepada dua bahagian. Pertama, ilmu yang berkaitan dengan syariat (akidah, ibadah dan akhlak). Kedua,

Ilmu peperangan tersebut ialah menggali parit untuk membentengi kota Madinah ketika peperangan Khandak. Bahkan ilmu Islam tidak bersifat monopoli. malah dari orang bukan Islam. Hakikatnya..w. Pada zaman Rasulullah s. sudah semestinya mereka ini akan disekat dan dihalang untuk mendapatkan ilmu pengetahuan tersebut. malah diberikan penghormatan. Manakala ilmu berkaitan dengan pengurusan pembangunan tamadun manusia boleh dituntut atau diperolehi daripada guru bukan Islam. Dalam konteks ini. Sekiranya ilmu Islam tidak bersifat terbuka. Konsep ilmu Islam menurut ciri global: Keseluruhan ilmu yang memberikan manfaat kepada manusia sama ada ilmu syariat atau ilmu pengurusan tamadun manusia. Kedatangan mereka tidak dihalang.w. juga telah memberitahu bahawa segala ilmu yang berguna itu berhak dimiliki oleh umat Islam sebagaimana sabdanya yang bermaksud: Hikmah (ilmu yang berguna) adalah barang mukmin yang hilang. maka di mana sahaja dia menjumpainya maka dia berhak mendapatkannya.a.ilmu yang berkaitan dengan pengurusan pembangunan tamadun manusia. Rasulullah s. Manakala terbuka dalam penggunaan ilmu ialah ilmu yang diperoleh hendaklah dikongsi sama ada di kalangan muslim atau bukan muslim. sendiri telah membuktikan bahawa sumber ilmu untuk memajukan tamadun manusia ini tidak terbatas kepada orang Islam sahaja.a. baginda menerima cadangan yang dikemukakan oleh Salman alFarisi untuk menggunakan ilmu peperangan yang diperolehmya daripada orang-orang Parsi. Rasulullah s. tidak wujud pemisahan antara ilmu Islam . Sejarah membuktikan sirat keterbukaan halaman 86 dalam penggunaan ilmu dipraktikkan di Cordova dan Sicily iaitu pada zaman Kerajaan Islam Andalusia. Orang-orang Eropah datang ke sana untuk mempelajari dan meneliti ilmu pengetahuan terutama daripada sarjana-sarjana Islam. Ilmu yang berkaitan dengan syariat hanya bergurukan orang Islam yang dipercayai keilmuannya (mursyid).a.w.

Malah setlap individu muslim wajib menuntut ilmu. Allah turut mengakui bahawa orang yang berilmu tidak sama dengan orang yang tidak berilmu: Adakah sama orangyang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. terdiri daripada orang-orang yang berilmu Surah Al-Fathir:Ayat 28). Manakala ilmu 'aqliyyah pula meliputi ilmu yang terhasil daripada proses pemikiran (kajian akal). (Hadis Riwayat al-Baihaqi) .w.T yang bermaksud: Allah meninggikan kedudukan orangorangyang berimon di kalangan kamu dan orang-orangyang berilmu beberapa darjat (Surah Al-Mujadalah: Ayat 11). Ilmu naqliyyah merangkumi ilmu syariat yang telah diwahyukan seperti akidah.2 KEDUDUKAN CENDEKIAWAN DI SISI ISLAM Islam meletakkan para cendekiawan dan sarjana di tahap yang tinggi.orang yang bertakwa kepada Allah: Sesungguhnya orangyang taqwa (orangwang menaruh bimbingdan takut melanggar perintah Allah). 5.a. (Hadis Riwayat Ibn Majah dan Baihaqi) halaman 87 Ulama [cendekiawan] adalah pewaris para Nabi. sesunggsuhnya orang-orang yang dapat mengambil pelajaran hanyalah orang-orang yang berakal (Surah Al-Zumar: Ayat 9). la termaktub dalam al-Quran apabila Allah menyatakan kedudukan orang yang berilmu di tahap yang tinggi dalam beberapa surah. Antara hadis Baginda s. Selam daripada itu. Rasulullah s. ibadat dan akhlak.dan ilmu sekular kerana keseluruhan ilmu yang bermanfaat telah terangkum ke dalam ilmu Islam. Antaranya firman Allah S. Ibn Khaldun telah membahagikan ilmu Islam kepada dua kategori: Ilmu naqliyyah dan ilmu 'aqliyyah. Di sampmg itu. banyak menyebut tentang kelebihan orang yang berilmu.W. pemerhatian dan penelitian tentang alam sekeliling. ialah: Menuntut ilmu adalah wajib ke atas setiap lelaki dan perempuan. Islam juga mengaitkan cendekiawan dengan orang.w.a.

masyarakat yang gemilang merupakan representasi individu yang berilmu. Perhatian yang khusus telah diberikan oleh Islam terhadap pembentukan keluarga bagi mengekalkan generasi manusia (baka). Manakala institusi keluarga pula bermula dengan perkahwinan di antara dua individu yang berlainan jantina. (Hadis Riwayat Ibn Majah) 5. Ini kerana. Imam al-Ghazali di dalam bukunya Ihya 'Ulum al-Din. Ini kerana pembentukan sesuatu masyarakat adalah berasaskan institusi keluarga.Orang yang berpeluang memberi syafaat pada hari kiamat adatiga golongan: Nabi. menegaskan bahawa Islam tidak menggalakkan umatnya memencilkan diri untuk beribadat dan meninggalkan tuntutan mencari ilmu sama ada bagi kegunaan diri sendiri iaitu fardu ain ataupun kegunaan masyarakat laitu fardu kifayah. Kualiti ilmu yang dimiliki oleh individu-individu yang membentuk keluarga dan seterusnya masyarakat adalah faktor penentu kepada kualiti sesebuah masyarakat.3 PERANAN ILMU DALAM PEMBANGUNAN MASYARAKAT ISLAM Ilmu merupakan elemen terpenting yang memangkinkan pergerakan manusia untuk melakukan penelitian.4 PEMBENTUKAN MASYARAKAT ISLAM Apabila isu pembentukan masyarakat Islam dibincangkan. pengabaian pembentukan institusi keluarga akan membawa kepada . Individuindividu yang berilmu akan membentuk masyarakat yang cemerlang manakala individu yang jahil akan menggagalkan proses pembangunan masyarakat. Justeru. peranan individu. Pencapaian-pencapaian ini merupakan puncak keupayaan akal dan kejayaan manusia untuk membentuk sesuatu ketamadunan bagi memenuhi keperluan kehidupan manusia dan makhlukmakhluk sekitarnya.individu muslim tidak dapat dipinggirkan. pengkajian dan menghasilkan penemuan baru atau teknologi. ulama dan syuhada. 5.

cantik dan beriman (berakhlak). Namun.a. Golongan yang haram dikahwini hukumnya terbahagi kepada dua iaitu haram abadi dan haram sementara.1 Perkahwinan Perkahwinan merupakan ikatan antara dua individu. Semasa proses pencarian jodoh. Hukum haram abadi ada tiga kategori iaitu mereka yang adapertalian darah seperti ayah. Dalam konteks ini. dari keluarga yang baik akan melahirkan masyarakat yang baik dan seterusnya tertegak sebuah negara yang cemerlang di bawah keredaan Allah s.a. lelaki dan wanita melalui akad nikah dan ijab kabul. keutamaan diberikan kepada calon yang beriman kerana menurut Baginda Rasulullah s. berketurunan baik.w.w. Allah s. 5.t. Rasulullah s.4.w. Di samping itu. tata susila dan kemuliaan manusia halaman 88 melalui ikatan perkahwinan.keruntuhan dan kehancuran sesebuah masyarakat. menyarankan agar umatnya memberi keutamaan kepada faktor yang keempat iaitu beriman (berakhlak). telah menurunkan undang-undang keluarga Islam sebagai panduan kepada seluruh institusi keluarga.t. ibu dan anak. .w. la diklasifikasikan oleh fukaha di dalam kitab-kitab fikah sebagai Munakahat yang bermaksud nikah-kahwin. ia mempunyai peranan yang amat Denting dalam pembentukan peribadi individu kerana peribadi yang balk akan membentuk keluarga yang baik. Segala ilmu ini perlu dipelajari oleh setiap individu muslim sebelum mendirikan sebuah rumah tangga. Undang-undang keluarga Islam juga turut memberikan garis panduan mengenai pasangan yang boleh dikahwini dan golongan yang haram dikahwini. Institusi keluarga dapat memelihara akhlak. Justeru. kebiasaannya seseorang akan memilih pasangannya berdasarkan kepada empat ciri iaitu berharta. hanya keimanan dapat menjamin keharmonian institusi keluarga dalam mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat.

wajib nikah: bagi yang berkemampuan dari segi zahir dan batin. Terdapat beberapa kategori dalam hukum berkahwin. Keempat. Kelima.t. serta nafsu syahwatnya begitu tinggi hingga boleh mendorong kepada perzinaan. sebelum ia dibolehkan berkahwin lain selama 4 bulan 10 hari) apabila tamat tempohnya maka dibolehkan berkahwin. tidak berkemampuan zahir dan batin serta tidak bertanggungjawab kerana dibimbangi akan merosakkan rumah tangga serta masa halaman 89 depan isteri dan anak. Fukaha menetapkan hukum berkahwin ini berdasarkan kepada keadaan individu.w. memelihara kehormatan diri.pertalian kekeluargaan seperti anak tiri. sunat berkahwin: sekiranya dia ingin menjaga kesuciannya. ahli ibadat. . Manakala hukum haram sementara pula ialah ipar iaitu apabila pasangan meninggal maka perkahwinan antara suami dengan ipar atau isteri dengan ipar dibolehkan. Islam menyarankan agar dia berpuasa. ketenangan jiwa dan sebagai cara untuk menyalurkan naluri cinta dan kasih sayang. pertalian penyusuan seperti ibu susu dan saudara sesusu. mertua dan menantu. la merupakan jalan penyelesaian kepada naluri tabii atau fitrah semula jadi manusia iaitu hubungan seks antara lelaki dan wanita yang dijadikan Allah s. haram berkahwin: orang yang tidak mencukupi syarat. Pertama. perempuan bukan Islam apabila dia memeluk Islam perkahwinan dibolehkan. harus: bagi seseorang yang ingin melakukan seks. dan perempuan dalam idah (idah ialah tempoh menunggu bagi wanita yang bercerai dengan suaminya sama ada hidup atau mati. Menurut mazhab Syafie. makruh nikah: orang yang tidak berhajat kepada seks. mencapai ketenangan hati. Perkahwinan bertujuan untuk memperolehi zuriat dan mengekalkan baka. hukum nikah terbahagi kepada lima. Ketiga. cukup syarat dan berkemampuan (zahir dan batin). Bagi yang tidak berkemampuan dari segi perbelanjaan perkahwinan. orang yang bend kepada perkahwinan dan seumpamanya. Kedua.

. Dalam konteks ini.5. digalakkan bersembahyang berjemaah.2 Hak dan Tanggungjawab dalam Institusi Keluarga Hak dan Tanggungjawab Suami Isteri: Dalam institusi keluarga Islam. ketaatan dan kesetiaan isteri kepada suami selagi tidak bertentangan dengan ajaran Islam. suami bertanggungjawab melindungi rahsia kecacatan atau kekurangan isteri kepada orang lain. Mengenai tanggungjawab suami. dan suami wajar mengasihi keluarga isteri. kemkmatan dan kebahagiaan hidup berumah tangga. Hak ini hanya dimiliki oleh isteri setelah tanggungjawab sebagai seorang isteri dilaksanakan dengan baik seperti melayani keperluan batin suami. mentaati suami. Hak dan tanggungjawab bersama suami isteri ialah suami dan isteri samasama berhak untuk menikmati kemanisan. isteri bertanggungjawab merahsiakan kecacatan atau kekurangan suami kepada orang lain dan menjaga kehormatan dan harta suami ketika ketiadaannya. dan meminta keizinan suami sebelum keluar rumah. Apabila dia melaksanakan tanggungjawab sebagai seorang suami. saling memaafkan jika berlaku kesilapan dan saling menasihati.4. bersikap jujur dan menetapi janji. suami dan isteri memiliki hak ke atas satu sama lain lantaran tanggungjawab yang dipikul sama ada bagi pihak suami. memperolehi jaminan keselamatan dan kebajikan daripada suami. isteri menjaga maruah dan akhlak sama ada berada di hadapan ataupun di belakang suami. harta kedua. isteri atau tanggungjawab bersama: suami dan isteri.duanya boleh diwarisi oleh salah seorang daripada keduanya apabila berlaku kematian. bantu membantu dalam hal kebajikan dan meninggalkan kemungkaran. berbincang tentang kebaikan bersama.t. isteri memiliki hak untuk memperolehi nafkah zahir dan batin daripada suami. termasuk zahir dan batin daripada isteri. memperolehi pakaian dan tempat tinggal yang sesuai daripada suami. memperolehi nasihat yang baik daripada suami. suami dan isteri bersama-sama bertanggungjawab mengeratkan hubungan silaturrahim dengan keluarga kedua-dua belah pihak. dia merupakan pemimpin dan ketua dalam institusi keluarga. dan bertawakal kepada Allah s. dia berhak menerima layanan yang munasabah dan kasih sayang.w. mendalami ilmu fardhu am bersama.

agar dikurniakan anak yang soleh sebaik sahaja bernikah. halaman 90 Hak dan Tanggungjawab Keibubapaan: Dalam konteks ini. menyediakan makanan.5 KONSEP KEMASYARAKATAN ISLAM Masyarakat Islam ialah kelompok manusia yang beragama Islam dan mengamalkan ajaran Islam iaitu melaksanakan suruhan dan meninggalkan larangan Allah s.w. masyarakat Islam ialah orang Islam yang hidup bersama-sama dengan masyarakat bukan Islam dalam sesuatu kelompok masyarakat dan masyarakat ini melaksanakan kehidupan berlandaskan nilainilai Islam.w. jangan meninggikan suara apabila bercakap dengan keduaduanya. Islam melihat tanggungjawab dua hala iaitu ibu bapa terhadap anak dan tanggungjawab anak terhadap ibu bapa.duanya sama ada ketika hidup mahupun sesudah meninggal dunia. memberi kasih sayang secukupnya dan bersikap adil terhadap anak-anak. 5. dan menguruskan perkahwinan mereka apabila sampai masa untuk berkahwin.t. Hakikatnya.setelah berusaha untuk mencapai kebahagiaan hidup. berdoa untuk kedua. pakaian dan tempat tinggal yang sesuai dengan kehidupan. menyusukan anak sehingga berusia duatahun. mengazankan anak lelaki dan mengqamatkan anak perempuan sebaik sahaja dilahirkan. mendidik anak supaya menjadi orang soleh dan beriman serta memberi pendidikan yang sewajarnya. dan menyebut segala kebaikan ibu bapa dan melupakan segala kesilapan dan kekurangan. . Dalam Islam. mendirikan sesuatu masyarakat yang melaksanakan nilai-nilai keislaman merupakan suatu kewajipan yang terletak di atas bahu semua orang Islam. memberikan nama yang baik kepada anak. menyahut seruan dan panggilan mereka dan segera hadir apabila diperlukan.t. Tanggungjawab anak terhadap ibu bapa merangkumi mentaati ibu bapa dalam semua perkara selagi tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Tanggungjawab ibu bapa terhadap anak merangkumi berdoa kepada hadrat Allah s.

Selain daripada itu. Rasulullah s. pada ketika itu telah melaksanakan tugas mendirikan masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai Islam dengan cekal. Setiap daripada asas-asas yang dibincangkan itu. saling berhubung kait dan lengkap-melengkapi antara satu sama lain dalam proses pembentukan peribadi Muslim dan seterusnya menentukan pembentukan sesuatu masyarakat Islam. Pada peringkat asasnya. dan para sahabat di Madinah. sebaik sahaja baginda berhijrah dari Makkah pada tahun 622 Masihi.w. syariah (undang-undang Islam) merupakan garis panduan terpenting. . Umat Islam di bawah kepimpinan Rasulullah s.a. pembentukan peribadi mulia Muslim merupakan tunggak masyarakat yang cemerlang dan ia akan menentukan kestabilan serta keharmonian sesebuah masyarakat.a. Dalam konteks halaman 91 ini. kemudiannya membentuk sebuah negara Islam pertama melalui penggubalan Piagam Madinah (Sahifah Madinah). Melalui akhlak. gigih dan jujur sehingga berjaya membentuk sebuah masyarakat yang ideal.w.w. menjadi contoh dan model bagi masyarakat selepasnya sehingga masa kmi. ia didasarkan kepada ilmu tentang asas-asas ajaran Islam.a. akhlak perlulah ditanam dan disuburkan dalam pembinaan sesuatu masyarakat dan kegagalan untuk menitikberatkan akhlak akan mengkucarkacirkan sesuatu masyarakat. Persaudaraan merupakan suatu ikatan antara seseorang individu dengan individu yang lain termasuk bantu-membantu dan bekerjasama dalam semua perkara. ibadah juga merupakan asas kepada pembentukan sesuatu masyarakat dan pembinaan tempat peribadatan juga diberi penekanan.Berdasarkan kelahiran dan perkembangan tamadun Islam. Dalam proses pembentukan sesuatu masyarakat Islam. masyarakat Islam yang penama terbentuk ialah masyarakat yang didirikan oleh Rasulullah s.

6 HAK DAN TANGGUNGJAWAB ANGGOTA MASYARAKAT Dalam kehidupan sesuatu masyarakat Islam. Dalam Islam. pegangan agama dan warna kulit. Setiap individu berhak untuk bekerja dan mengusahakan sesuatu kegiatan untuk mencari rezeki dan kekayaan secara halal. Oleh itu hendaklah ada segolongan daripada masyarakat melaksanakan tugas menegakkan kebaikan dan menentang kemungkaran. Setiap individu dilahirkan dalam keadaan bebas dan kebebasan ini tidak boleh dicerobohi oleh sesiapa pun dengan sewenang-wenangnya. tidak wujud perbezaan dan pengecualian dalam pelaksanaan undang-undang dan tertuduh berhak untuk membela dinnya. tanpa melanggar batas-batas ajaran Islam. seseorang individu berhak untuk hidup dengan aman dan tenteram menurut peruntukan undangundang. Kebebasan berfikir untuk mencari kebenaran dengan bebas untuk menolak dan menentang kezaliman. dan melahirkan pendapat juga merupakan hak anggota masyarakat. Menegakkan kebaikan dan menentang kemungkaran atau kebatilan merupakah hak bagi setiap anggota masyarakat. perlindungan politik mestilah diberikan kepada sesiapa sahaja yang dianiayai tanpa mengira bangsa. Setiap individu dalam masyarakatnya bebas untuk bergerak dan melakukan sebarang aktiviti yang bermanfaat tanpa dibatasi oleh warna kulit atau pegangan agama. Anggota masyarakat mempunyai hak untuk melantik pemimpm secara bebas dalam memilih pemerintah yang dianggap layak untuk mentadbir sesuatu masyarakat atau negara. Dalam bidang politik dan pentadbiran (pemerintahan). malah ia merupakan halaman 92 . kebebasan untuk memilih agama yang dianuti.5. Dalam konteks ini. nilai diri dan nama baik setiap anggota masyarakat tidak boleh dicela dan dihina dengan sesuka hati. Individu diberi hak untuk menuntut ilmu. konsep pemisahan kawasan berdasarkan warna kulit dan pegangan agama tidak wujud dan bertentangan dengan ajaran Islam. dalam menentukan hak keadilan dan kehakiman. maruah dan peribadi.

t. bahasa.w. Pertama. Ini menunjukkan bahawa semua masyarakat Islam mesti tunduk kepada undang-undang Islam secara menyeluruh tanpa mengira aliran mazhab dan tidak terdapat kebebasan untuk memilih hukum selain daripada hukum Islam. maka ia bertanggungjawab untuk tunduk kepada undang-undang Islam kerana ia tertakluk kepada tanggungjawab politik. Begitu juga dalam hal membentuk dan memperkukuh institusi keluarga. Justeru.w. iaitu apabila ia mengiktiraf Islam sebagai agamanya (tanggungjawab akidah atau agama) melalui pengucapan dua kalimah syahadah. Islam mempunyai pendekatan tersendiri dalam mengendalikan masyarakat majmuk dan ini telah dilaksanakan dan dibuktikan di Madinah oleh Rasulullah s. masyarakat majmuk ditakrifkan sebagai masyarakat yang berlainan bangsa. 5.7 ISLAM DAN MASYARAKAT BERBILANG BANGSA Menurut ahli sains sosial. halaman 93 NOTA . mereka yang tinggal dengan aman di bawah pemerintahan menurut sistem Islam dan menurut undang-undang Islam. kebudayaan dan agama. Negara Islam Madinah merupakan sebuah negara yang mengandungi komponen masyarakat Islam dan masyarakat bukan Islam. kewajipan terhadap Allah s. bukan tanggungjawab akidah atau agama. Bagi masyarakat bukan Islam. Masyarakat Islam wajib tunduk kepada semua peruntukan dalam sistem perundangan Islam dan kewajipan ini ditentukan oleh dua faktor terpenting. ia membentuk masyarakat majmuk. tanggungjawab individu kepada pemenntah atau pemimpm yang mengambil dan melaksanakan sistem perundangan Islam sebagai dasar pemerintahan negara (tanggungjawab politik).satu kewajipan bagi setiap individu.a. dan selagi tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Dalam konteks ini. Kedua. setiap anggota masyarakat melaksanakan dengan cara yang bermaruah kerana keluarga menjadi institusi terpenting dalam masyarakat.

1993). Ibn Khaldun. 338-346. 1997). Zaharah Salleh. 213-214. Imani Al-Ghazali. 12. Lihat Afzalur Rahman. him. Fiqhal-Sunnah. Al-Khawarizmi. (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 5. 1990). Lihat Siham MahdiJabbar. Wahbah al-Zuhaili. 1969). 2. al-Muqaddimah. WillDurrant. 6515-6519. al-Fiqh al-Islami wo. Al-Biruni.]ilid3.1. 1991). 1997). al-Tiflfial-Syari'ahal-Islamiyah waManhajal-Tarbiyah al-Nabawiyah. Ibn Khaldun. 6.l-Arba'ah. him. 3. Dakwah dan Islam. Franz Rosenthal. terj. Kitabal-Fiqh 'ala al-Ma'zahib a. (New Jersey. (Kaherah. (Damsyik. Penjelasan Budaya Ilmu. 1990). (Beirut. Abd.. Rahman al-Juzairi. Second Editon. Ensiklopedia Sirah: Sunah. Ibn Khaldun dan Karya Agungnya Muqadimah. dan Sayyid Sabiq. him. him. 6. 1939). him. jilid 2. Ibid. (Beirut. The Story of Civilization. (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Lihat juga Wahbah al-Zulaihi. terj. Lihat juga Wan Mohd Nor Wan Daud. 13. 1012. him. 4.1 IBN SINA Ibn Sina atau dikenali sebagai Avicenna di kalangan masyarakat Barat merupakan ahli falsafah dan doktor perubatan yang berpengaruh dalam . (New Jersey. halaman 94 Bab 6 TOKOH-TOKOH ISLAM DAN SUMBANGANNYA DALAM PEMBINAAN TAMADUN MANUSIA Ali Mohamad Ibn Sina. Adillatuh.

Ibn Sina telah terpengaruh dengan falsafah Plato dan Aristotle. Sumbangan umat Islam yang halaman 95 ketara dalam ilmu perubatan adalah dari segi pengalaman dan kebolehan mereka untuk mengubat. Pada kurun ke-12 Masihi. Dalam konteks ini. Dari segi penggunaan ubat. Afghanistan dan Parsi yang menggunakan ilmu perubatan Yunani. Karyanya ini telah disalin (dicetak) 16 kali. diagnosis dan pembedahan dalam ilmu perubatan moden banyak diambil danpada Ibn Sina. Seorang doktor tabii dari Amerika Syarikat (1981) melaporkan bahawa para hakim di Afghanistan. Menjelang kurun ke-16. Penulis-penulis Barat menganggap Ibn Sina sebagai "Bapa Doktor" kerana beliau telah menyatupadukan teori perubatan Yunani Hippocrates dan Galen. Ibn Sina telah memperkembangkan ilmu psikologi dalam perubatan dan membuat beberapa penemuan dalam ilmu yang dikenali hari ini sebagai ilmu perubatan psikosomatiks (psychosomatic medicine). dan pengalaman daripada ahliahli perubatan dari India dan Parsi serta pengalaman beliau sendiri. Beliau memperkembangkan ilmu diagnosis melalui denyutan jantung (pulse diagnosis') untuk mengenal pasti (dalam masa beberapa detik sahaja) ketidakseimbangan yang berkenaan. Hasil karya Ibn Sina ini menjadi rujukan utama dalam bidang perubatan di universiti-universiti Eropah sehingga kurun ke-17. sebagaimana dihuraikan oleh Imam al-Ghazali dalam karyanya berjudul Tahafut al-Falasifah (Ketidaksinambungan Dalam Pemikiran Falasauf). iaitu 15 edisi dalam bahasa Latin dan sebuah edisi dalam bahasa Yahudi (Hebrew).kebudayaan Eropah. China. hasil karya ini dicetak sebanyak 21 kali. Diagnosis melalui denyut jantung ini masih dipraktikkan oleh para hakim (doktor-doktor muslim) di Pakistan. Gerard Cremona yang berpindah ke Toledo (Sepanyol) telah menterjemahkan hasil karya Ibn Sina ini ke dalam bahasa Latin. India dan Parsi sangat berkebolehan dalam penentuan . Dalam perkara Tauhid (ketuhanan). Hasil karya beliau berjudul al-Qanunfial-Tibb (Peraturan Perubatan) merupakan suatu himpunan perbendaharaan mengenai ilmu perubatan yang mengandungi 14 jilid.

Dengan cara sedemikian. masa antara denyutan. halaman 96 . jika anda tidak dapat mengubat penyakitnya melainkan dengan menemukan si pesakit dengan kekasihnya. Karya beliau iaitu al-Qanunfi al-Tibh merupakan karya terkenal di Eropah dan dicetak berulang kali pada zaman Renaissance. Caranya adalah untuk menyebut banyak nama-nama dan mengulangnya dan semasa itu jarinya diletakkan atas denyutan nodi (pulse) apahila denyutan itu terjadi tidak teratur atau hampirhampir terhenti. Kaedahnya bukan sahaja mengira berapa denyut jantung di tempat yang dirasai tetapi mutunya yang pelbagai merangkumi sama ada kuat atau tidak denyutan. rumah dan keluarga disebutkan. (terjemahan). seseorang itu hendaklah mengulang proses tersebut.universiti sehingga kurun ke-17. maka beliau boleh mendapatkan nama dan alamat kekasihnya itu. menurut peraturan syariah maka buatlah. Ibn Sina juga menyedari pentingnya emosi dalam pemulihan seseorang pesakit. Banyak karyanya yang ditulis dalam bahasa Arab dan juga beberapa karya dalam bahasa Parsi. Beliau memberikan dengan tepat tanda-tanda penyakit kencing manis dan kesan atau masalah yang timbul daripadanya. Sepanjang riwayat hidupnya. Ibn Sina adalah doktor perubatan yang pertama mencatatkan bahawa penyakit paru-paru (pulmonary tuberculosis) adalah suatu penyakit yang boleh berjangkit (contagious).penyakit melalui 'denyutan jantung'. Karya beliau ini mempunyai pengaruh asas dalam ilmu perubatan di Eropah pada zaman Renaissance dan merupakan buku rujukan yang utama di universiti. Ibn Sina telah menghasilkan 250 buah karya yang kekal sehingga masa kini termasuk 116 buah karyanya dalam bidang ilmu perubatan. kandungan kelembapan di paras kulit dekat denyutan itu dan sebagainya. Selepas itu. Dari ukuran-ukuran denyutan jantung seseorang hakim mungkin mengetahui dengan tepat penyakit yang dihadapi di dalam tubuh si pesakit. Beliau sangat bermmat dalam bidang berkenaan kesan minda atas jasad dan telah banyak menulis berkenaan gangguan psikologi. nama jalan. Menurut beliau. Apabila seseorang pesakit mengalami sakit jiwa kerana dipisahkan dengan kekasihnya.

Sewaktu di Mesir beliau telah dilantik memegang jawatan Hakim Mahkamah Raja. hadis dan ilmu-ilmu berbentuk akii seperti ilmu logik.2 IBN KHALDUN Nama lengkap Ibn Khaldun ialah Abdurrahman Abu Zaid Waliuddin Bin Khaldun. terutamanya dalam bidang politik. Ibn Khaldun telah menuntut ilmu-ilmu agama dalam bidang fikah. Algeria. hajib (menyamai taraf PerdanaMenteri) di Bougie. falsafah dan matematik serta ilmu bahasa Arab daripada beberapa sarjana yang terkenal ketika itu. Antaranya beliau pernah dilantik menjadi Ahli Persuratan di Istana Fas.perubahan yang berlaku dalam sejarah ketamadunan manusia. bertugas menjadi seorang kadi dan khatib. Ketokohan Ibn Khaldun turut diperakui oleh ramai sarjana Barat yang menyifatkannya sebagai tokoh dan ahli fikir yang tidak ada taranya. Ibn Khaldun merupakan seorang sarjana Islam yang terkenal dalam bidang sejarah dan sosiologi. Ketika itu umat Islam sedang menempuhi zaman kemerosotan kuasa politik dan peradaban Islam semakin tergugat benkutan ancaman dari kemunculan dunia Barat. Gabungan ilmu dengan pengalaman ini menyebabkan beliau peka dengan makna dan pengertian sejarah. Pada tahun 789 H (1387 M). sekembalinya dari menunaikan ibadat haji beliau menumpukan pula perhatian kepada bidang penulisan. Beliau kemudiannya mengajar dan memegangjawatan-jawatan penting di Tunis. Arnold . Beliau dilahirkan di Tunis pada tahun 732H (1331M) dan meninggal dunia pada tahun 808H (1406 M). Keluarganya berasal dari Hadramaut yang kemudiannya berpindah ke Seville (Sepanyol) dan akhirnya ke Tunis tempat beliau dilahirkan. Maghribi dan Mesir.6. Minat beliau terhadap penulisan adalah cetusan daripada pembelajaran dan pengalaman yang kaya dalam disiplin ilmu-ilmu tradisional dan ilmu pengetahuan semasa. Ini membangkitkan semangat beliau untuk memberi kesedaran kepada masyarakat Islam tentang erti dan maksud tamadun yang sebenar berdasarkan perubahan. selain sebagai tokoh agama dan politik yang terkenal pada kurun ke-8 Hijrah (kurun 14 Masihi). tafsir.

K. Menurut G. Menurut B.2.1 Ibn Khaldun dan Karya Agungnya Muqadimah Dalam bidang penulisan. 6. Bodin dan Vico. dan rakan-rakan senegara dengannya hanya berasa takjub tetapi tidak mengikuti jejaknya. Ibn Khaldun membahagikan karyanya ini kepada enam bab iaitu bab pertama. . R. Flint pula berpendapat bahawa Ibn Khaldun merupakan ahli falsafah Islam yang tiada bandingannya. Hitti. mengenai risalah umum tentang masyarakat manusia.Toynbee berpendapat bahawa falsafah sejarah yang dihasilkan oleh Ibn Khaldun merupakan sumbangan yang terbesar pernah dilahirkan oleh manusia di atas muka bumi ini. satu-satunya karya teragung beliau dalam bidang persejarahan ialah Muqadimah iaitu pendahuluan kepada karyanya yang kedua al. Ibn Khaldun merupakan ahli sejarah dan falsafah agung bukan sahaja pada kurun-kurun pertengahan malah sepanjang zaman. Manakala halaman 97 menurut P. Muqadimah karya Ibn Khaldun merupakan sebuah ensiklopedia sintesis metodologi sains kebudayaan yang sangat penting dan boleh membantu ahli sejarah untuk menghasilkan kajian-kajian yang tepat dan ilmiah. Muqadimah telah membincangkan secara terperinci mengenai sejarah dan persejarahan. sejarawan Islam yang agung dan seorang daripada sarjana teragung sepanjang zaman. Ibn Khaldun merupakan ahli falsafah Islam. Sarton. atau untuk mentakdiskan (menyucikan) undang-undang mengenai jatuh bangunnya sesuatu bangsa kecuali Ibn Khaldun. Nicholson berpendapat bahawa tidak ada seorang Muslim yang cuba mengesan secara mendalam akan sebab-sebab peristiwa yang berlaku bagi mendedahkan kuasa-kuasa moral dan spiritual yang mendasari permukaannya.Barbar. bermula dari zaman ahh-ahli sejarah klasik sehinggalah ke zaman Machiavelli.'Ibar wa Diwan al-Mubtada' wo al-Khabarfi Ayyam al. Kebolehan Ibn Khaldun telah melewati usianya. R. Lewis.'A rah wa al'Ajam wa al.

Dan bab keenam. Bab keempat. Setiap bab dalam karya ini didahului dengan bahagian pendahuluan dan diikuti oleh tajuk-tajuk kecil yang dipanggil fasal. Pendekatannya yang rasional. Bahagian yang asasi ialah mengenai disiplin sejarah atau falsafah sejarah dan disiplin sosiologi atau falsafah sains sosial. mengenai pekerjaan dan kehidupan manusia seharian serta hal-hal yang berkaitan dengan ekonomi secara umum. kebudayaan. mengenai masyarakat bandar atau masyarakat yang dianggap sudah maju.2 Ibn Khaldun Sebagai Ahli Sejarah dan Sosiologi Berdasarkan latarbelakang dan karyanya Muqadimah ini. Kandungan Muqadimah terbahagi kepada dua bahagian iaitu yang asasi dan tidak asasi. mengenai masyarakat Badwi atau masyarakat yang dianggap primitif. nukilan atau ringkasan daripada berbagai-bagai sumber yang diambil oleh Ibn Khaldun bagi menyuarakan pandangan dan pendapatnya mengenai perkara-perkara yang berkenaan. ketokohan dan kesarjanaannya dilihat dari aspek ilmu sejarah dan sosiologi. Akan tetapi yang lebih penting dalam Muqadimah ialah mengenai ilmu sejarah dan sosiologi. kaedah dan halaman 98 . ketokohan dan kesarjanaan Ibn Khaldun hendaklah dilihat dari kedua-dua aspek ini. Bab kelima. Bahagian kedua yang tidak asasi ini hanya merupakan gagasan-gagasan umum. Bahagian yang tidak asasi pula merangkumi pelbagai aspek termasuk geografi. mengenai pemerintahan khalifah-khalifah dan raja-raja. diteliti dan difahami. mengenai ilmu pengetahuan dan pendidikan.Bab kedua. Muqadimah dianggap sebagai suatu sumbangan agung dalam bidang ilmu sejarah atau persejarahan kerana ia merupakan percubaan terawal yang pernah dilakukan oleh ahli sejarah bagi memahami pola perubahan yang berlaku pada organisasi politik dan sosial manusia.2. Dalam konteks ini. Dalam karyanya ini dijelaskan bagaimana sesuatu peristiwa sejarah itu harus dikaji. Bab ketiga. 6. peradaban dan lain-lain yang berkaitan dengan politik. perusahaan. ilmu pengetahuan. agama dan falsafah.

mengenai sifat-sifat semula jadi dan kedua. Beliau menekankan dua aspek penting iaitu pertama. . maju atau mundurnya sesuatu masyarakat. akal dan tubuh badan serta masing-masing mempunyai tugas dan keperluannya. Menurut Ibn Khaldun.perbahasan yang analitikal serta terperinci menyebabkan karya ini menjadi suatu bahan kajian penting lagi menarik. Sejarah mempunyai hubungan sangat rapat dengan latar belakang sesuatu masyarakat. Sejarah khas mempunyai dua kualiti iaitu zahir dan batin. akal dan tubuh badan manusia inilah yang akan melahirkan peradaban dan peradaban ini jugalah yang melahirkan sejarah sains. peristiwa yang telah lalu. la berusaha mencari suatu penyelesaian yang baru dan dengan itu mewujudkan suatu falsafah sejarah yang baru. sejarah itu tidak lebih daripada benta-benta perang. Menerusi perkembangan roh. Tetapi pada batinnya ialah tinjauan dan penyelidikan serta keterangan-keterangan yang nyata mengenai kehidupan manusia dan pengetahuan yang mendalam mengenai sesuatu peristiwa dan sebabsebabnya. Kaedah penyelidikan yang digunakan oleh Ibn Khaldun lebih mirip kaedah sosiologi. manusia ialah makhluk sosial yang mempunyai roh. Pada zahirnya. Tetapi jika sebaliknya. maka itu Ibn Khaldun sangat menekankan aspek dalaman sesuatu peristiwa. mengenai sebab-sebab peristiwa sejarah berlaku. Kesemua unsur ini seharusnya bekerjasama untuk memenuhl kebahagian dan kepuasan kehidupan. dia mengkaji dan memahami secara mendalam akan sifat-sifat semula jadi dan tindak-tanduk masyarakat yang melakukan sesuatu peristiwa tersebut maka sejarah yang ditulisnya boleh dianggap sebagai sejarah khas. la telah mengambil pendiriannya sendiri dengan mengetepikan persejarahan tradisional dan sikap konservatif golongan ahli-ahli sejarah tradisi. Persoalan penting di sini ialah sejauh manakah seorang ahli sejarah itu dapat memahami kedua-dua aspek tersebut? Jika dia hanya mengkaji sesuatu peristiwa yang berlaku tanpa memahami sifat-sifat semula Jadi atau latar belakang bagi sesuatu peristiwa itu maka sejarah yang ditulisnya itu hanya boleh dianggap sebagai sejarah yang umum sahaja.

padahal perkara itu adalah baik untukmu. sesuai dengan firman Allah s. rahsia-rahsia amal ibadat. Mereka ini hanya menulis berdasarkan maklumatmaklumat yang disalurkan kepada mereka tanpa mengkaji asal usul. dasar budi pekerti manusia dibahagikan kepada tiga sebab asas iaitu akal. yang bermaksud: Boleh jadi kamu membenci sesuatu. Memperbaiki budi pekerti ialah dengan cara memperseimbangkan ketiga-tiga sifat dasar itu. sifat semula jadi atau sebab-sebab sesuatu peristiwa itu berlaku. al-Ghazali memberikan peringatan bahawa hendaklah membentuk kanak-kanak ke arah suatu . Beliau berketurunan Parsi dan hidup di sekitar berlakunya Perang Salib.Ahli sejarah Islam sebelum Ibn Khaldun dianggap kurang mengetahui sosiologi masyarakat.t.w. Menurut al-Ghazali. Pengertian akhlak bagi al-Ghazali bersesuaian dengan yang ditetapkan oleh halaman 99 syariat Islam. kadangkala terpaksa mengorbankan perkara yang baik pada pandangan manusia. Ini berbeza daripada apa yang berlaku di dunia Barat kerana yang menjadi ukuran ialah pendapat umum. Maka itu pelbagai nama yang digunakan untuk akhlak antaranya sifat-sifat hati. Untuk membentuk peribadi yang baik. 6. hawa nafsu dan marah. Beliau sangat terkenal dalam pelbagai bidang ilmu pengetahuan terutamanya dalam falsafah akhlak. Dalam bidang pendidikan kanak-kanak pula.penulis sejarah am.3 IMAMAL-GHA2ALI Al-Ghazali dilahirkan di Thos pada tahun 450 Hijrah. padahal perkara itu tidak baik untukmu (Surah Al-Baqarah: Ayat 216). agama dan budi pekerti yang baik. Ukuran untuk menilai sesuatu itu sama ada baik atau buruk adalah berpandukan syariat sebagai ukuran yang tetap dan tidak berubah-ubah. begitu juga boleh jadi kamu mencintai sesuatu. Inilah yang dikatakan penulis. termasuk al-Mas'udi.

Menurut beliau. halaman 100 Al-Biruni banyak mendapat ilmu pengetahuan daripada seorang putera Raja Parsi iaitu Abu Nasr Mansur bin AliJilani. Walaupun terdapat kecenderungan pendapat daripada ahli-ahli pendidik sekarang bahawa mereka lebih suka membiarkan kanak-kanak memilih sendiri bidang yang hendak diceburinya. Al-Biruni merupakan sarjana agung pada akhir kurun ke-4 Hijrah (kurun ke- .4 AL-BIRUNI Nama penuh al-Biruni ialah Abu Rayhan Muhammad bin Ahmad al-Biruni daripada keluarga Tajik. Oleh itu ada kemungkinan apabila Khawarizm menjadi ibu kota Ma'muniyah. Beliau dilahirkan pada 3 Zulhijah tahun 362 H (4 September 973M) di negeri Parsi. seorang pakar ilmu matematik. Maka atas alasan inilah yang menyebabkan Abu Rayhan dikenali sebagai al-Biruni kerana beliau merupakan orang asing bagi penduduk Khawarizm. Oleh kerana Abu Rayhan orang yang lebih terkenal di kalangan mereka. Bandar Khawarizm terletak kira-kira 20 farsakh (60 km) dari Kath yang menjadi ibu kota kerajaan pemerintahan putera-putera Ma'muniyah. Bagaimanakah timbulnya gelaran alBiruni ini? Menurut kitab al-Ansab yang ditulis oleh Sam'ani dan kitab Mu'jam al. berkemungkinan berlakunya pemilihan yang tidak tepat dan membawa kepada perkara yang negatif. 6. sekiranya dibiarkan kanak-kanak memilih sendiri bidang yang hendak diceburinya.matlamat. maka gelaran ini diberikan kepadanya. maka penduduk Kath yang berhijrah ke bandar itu digelar Biruni. bukan membiarkan kanak-kanak memilih sendiri bidang yang disukainya. Beliau turut digelar 'Khawarizmi' kerana nama kawasan itu juga dipanggil Khawarizm. Dengan sebab itu beliau menekankan bimbingan ke arah pemilihan itu sangat penting lantaran kanak-kanak sangat terhad pemikiran mereka. penduduk Khawarizm memanggil orang asing sebagai Biruni (dalam bahasa Parsi). keluarga Abu Nasr begitu mengambil berat mengenai al-Biruni.Buldan yang ditulis oleh Yaqut al-Hamawi. Beberapa sarjana lain pula menyatakan al-Biruni bukan dilahirkan di Khawarizm tetapi di Birun iaitu sebuah bandar di luar Kath.

1 Al-Biruni Sebagai Ahli Astronomi Bidang kajian. dan sejak awal wujud di dunia ini lagi saya terkenal kerana ilmu itu dan saya tidak berniat untuk keluar dari disiplin ilmu itu. minat dan aktiviti al-Biruni merangkumi skop yang luas. Beliau juga berhubung rapat dengan para saudagar Kristian Syria yang bertujuan untuk mempelajari nama-nama orang Yunani serta sebutan dan ejaan istilah perubatan yang betul. sebagai seorang yang dahagakan ilmu pengetahuan beliau tidak suka membuang masa. Ini termasuklah teori-teori abstrak tentang falsafah sehingga kepada sains praktis matematik. Serdasarkan latar belakangnya.10 Masihi) dan merupakan pakar dalam bidang astronomi. Contoh ini menunjukkan pengaruh matahari dan . sejarah dan bahasa serta hidup sezarnan dengan sarjana Islam." Al-Biruni mengemukakan contoh tentang kegunaan harian pengetahuan matematik dan astronomi.4. dengan menulis kanun (undang-undang) Sina'at al-Tanjim (seni astronomi). Akhirnya. sebuah ensiklopedia astronomi dan matematik. Bidang pengajiannya yang utama ialah astronomi berdasarkan pengakuannya sendiri iaitu "Oleh kerana bidang saya ialah bidang astronomi. fizik dan astronomi. Sepanjang hayat kehidupannya ditumpukan kepada bidang penyelidikan dan penulisan. Meskipun beliau uzur kerana usianya yang lanjut. namun beliau masih sempat menyiapkan sebuah karyanya berjudul Kitahal-Saydanah. Ibn Sina. beliau dapat menguasai dua buah tamadun besar pada ketika itu iaitu tamadun Arab dan tamadun Yunani. maka saya mahu berkhidmat kepada perbendaharaan baginda (Mas'ud) yang dikenali sebagai nikmat. ketika pemerintahan Mawdud iaitu selepas beliau hidup pada zaman Dinasti Yamini selama 31 tahun. Beliau mempunyai hubungan erat dengan para sarjana Islam dan Kristian. Salah seorang daripadanya ialah ahli fizik Kristian iaitu Abu Sahl. Antara karya beliau yang dianggap teragung ialah Rasa 'il al-Biruni. Dengan itu. geografi. al-Biruni meninggal dunia pada tahun 440 Hijrah (11 September 1048M). 6.

la juga sangat berguna ketika menentukan arah kiblat. Beliau menolak pandangan yang menyatakan bahawa dunia ini kekal. kawasan persekitaran matahari menyebabkan planet bergerak dalam bentuk elips. al-Biruni beranggapan bahawa alam semesta terletak di luar permukaan sfera yang terhad.bulan ketika menentukan musim dan pasang surut air laut. walaupun Qanunal-Mas'udi tidak membincangkan asal. Teori-teori astronominya yang penting antaranya ialah teori alam semesta. kosmogeni. "Apabila sesuatu bahagian anggota jisim tegar bergerak secara garis lurus dari bahagian ke satu bahagian yang lain. kalendar dan kronologi. Beliau mengumpul pelbagai arus pertukaran bumi di zamannya dan melengkapkan karya Abdul al-Malik alTayyib al-Bustri yang mempunyai muka surat. waktu solat dan kedudukan garisan lintang atau bujur sesuatu bandar. Beliau menyatakan bahawa. al-Biruni dan cendekiawan sezaman dengannya sering memikirkan tentang kontroversi geosentrik dan heliosentrik. halaman 101 Maka beliau telah menunjukkan bahawa astronomi sangat berguna dan sesuai menurut Islam. Pada masa yang sama. beliau tidak bersetuju dengan konsep graviti alam semesta sebagai kuasa sebenar yang terlibat seperti yang dilihat daripada pengalaman. Beliau menyatakan bahawa sebarang teori baru tidak dapat diterima tanpa bukti . Walau bagaimanapun. sebaliknya jasad itu mengelilingi jasad lain dalam gerakan bulatan yang menggambarkan gerakan mengelilingi satu titik tetap seperti pusat bumi ketika jasad lain itu tegar. Dalam teori alam semesta. teori geosentrik." Mengenai kosmogeni. Ilmu pengetahuan tentang bmtang-bintang dan kedudukannya sangat penting bagi menentukan arah pengembaraan dan perjalanan. Mengenai teori geosentrik. matahari dan sebagainya.usul alam semesta tetapi al-Biruni membincangkannya secara terperinci dalam bukunya al-Tahdid.

al-Biruni telah menulis satu risalah kecil yang menerangkan tentang siang dan malam yang juga dapat membuktikan panjang siang dalam setahun di kutub.Tatbiqfi Tahqiq Harakat al-Syams yang berkaitan dengan teori ini. Mengenai kalendar dan kronologi. 365. bulan dan tahun. Beliau melaporkan terdapat empat rumusan yang berbeza iaitu 365. maklumat halaman 102 tambahan mengenai kalendar orang India. Karyanya yang berjudul Tanqihal. Beliau telah mencipta sejenis alat untuk mengukur masa dan waktu di siang hari serta menulis buku mengenainya yang berjudul Ta'hiral-Mizanwa Ta'bir al-Azman. AlBiruni cekap dalam pengajian ilmu fizik dan kadangkala memberikan sumbangan asli.248 hari. mengubah takwim Sakkala kepada takwim Hijrah dan sebagainya. samajuga seperti nyalaan yang muncul di sekeliling jasad yang membakar. Misalnya. Al-Biruni menulis mengenai pergerakan matahari dalam sebuah karyanya yang berjudul Kitab al. beliau membuat kajian mengenai sifat fizikal waktu matahari.2421. Beliau berfikir bahawa gerakan matahari yang perlahan dan cepat menggambarkan sesuatu orbit. matahari ialah jasad yang panas bagi letusan solar yang boleh diperhatikan apabila gerhana penuh. penerangan terperinci mengenai perbezaan takwim.Shafiq fiJihat al-Gharb wa al-Sharq pula membincangkan terbitnya fajar. Qanun al-Mas'udi merupakan karya terakhirnya yang membincangkan perkara di atas dengan lebih terperinci. Selagi sesuatu teori alternatifyang sebenar belum ditemui maka wajarlah seseorang itu mempercayai serta menerima teori dan penerangan yang terdahulu. la membincangkan siang dan malam.Tawarikh membincangkan tarikh.sains yang kukuh. Semasa mengkaji panjang tahun solar (tropika). Manakala buku TasawwurAmral-Fajr wa al. Antaranya ialah mengenai sifat fizikal matahari.2426. al-Biruni memerhatikan perubahan dan perbezaan pendapat mengenai zaman lepas. 365. Al-Biruni mempercayai teori geosentrik dan menganggap matahari bergerak mengelilmgi bumi.2398 dan 365. Menurutnya. Mengenai matahari. al-Biruni membuat kajian tentangnya dan perkaraperkara yang berkaitan. bulan dan matahari. Al-Biruni .

5 jam. mekanik. Al-Biruni dapat menguasai geometn. beberapa karya beliau dilengkapkan lagi. berat dan ukuran. Beliau Juga berminat dalam bidang fizik namun tidak meminati bidang muzik. 0. beliau mengira titik yang tertmggi di antara matahari dengan bumi bergerak satu darjah dalam masa 1/3 tahun dan 0.4.2 Al-Biruni Sebagai Ahli Sains Walaupun al-Biruni lebih melibatkan dinnya dalam bidang astronomi namun beliau juga berkemahiran dalam ilmu matematik. graviti. 44. 5 jam. antmetik dan menggunakan algebra dengan mahir. Al-Biruni patut diberi penghargaan kerana beliau menganggap trigonometri sebagai bidang yang terpisah dengan astronomi serta mengembangkannya dengan cara yang sistematik.Biruni ini hampir sama dengan angka moden iaitu 52. ketumpatan. Ketika menulis Qanun. 48 minit dan 47 saat. sebagai seorang sarjana dalam bidang sains telah menghasilkan beberapa aspek mengenainya antaranya trigonometri sfera. 7.membuat pengiraan bahawa terdapat 365 han. aritmetik orang India. 49 minit. cahaya dan bunyi. 54 dalam satu hari. Beliau tidak membataskan dirinya setakat huraian yang ringkas tetapi membandingkannya dengan bahan halaman 103 .2 setlap tahun dan satu darjah dalam masa 72 tahun. geodesi dan stratografi dan sebagainya. Perkiraan yang telah dibuat oleh al. Al-Biruni menghasilkan sebuah karya berjudul Maqalid 7lm al-Haiahfi Basit al-Kurah sebagai satu karya yang setanding dengan buku astronomi berjudul al-Tafhim kerana penguasaan bahasa dan subjeknya yang balk serta mudah difahami. 5 jam dan 46 minit. Salah satu daripadanya diberi judul Jami’al al Tarq al Sa’irah fi Ma’rafah Awtar al Da’irah yang membincangkan kaedah-kaedah dalam penemuan ukur lilit bulatan. Kiraan al-Biruni ini tidak jauh perbezaannya dengan kiraan moden iaitu 365 hari. 6. Kalendar Jalali juga mendapat 365 hari. Ketika ahli sains ini berusia 60 tahun. Al-Biruni. geografi.

Beliau turut memberikan sumbangan yang tulen dalam bidang . beliau membenkan sumbangan yang pentmg dalam aspek ini. Bab pertama menerangkan cara-cara mendapatkan sisi. Mengenai cahaya dan bunyi. Beliau menolak pendapat Aristotle yang menganggap langit tidak mempunyai kuasa graviti. al-Biruni dapat menyukat dengan betui ketumpatan bahan-bahan. Beliau juga mendapati bahawa senjakala bermula atau berakhir apabila matahari berada di bawah kaki langit. Al-Biruni menggunakan suatu alat yang berfungsi sebagai dosimeter untuk menyukat ketumpatan. dan Mansuhat al-Darah yang menerangkan tentang kaedah mendarab yang berbeza. al-Mas'udi yang berkaitan dengan trigonometri mengandungi 10 bab. Mengenai graviti. Teori ini beliau gunakan ketika menentukan sinus bagi sudut-sudut yang berganda. Dalam bab seterusnya membincangkan cara untuk mendapatkan pelbagai garis rentak lentuk. Beliau menolak idea bahawa tempat asal bagi air ialah di atas muka bumi kerana tidak ada tempat asal bagi sesuatu objek. al-Biruni turut menguasai aritmetik orang India.Hind) dalam pengajaran aritmetik. Menurutnya jika air mengalir ia akan sampai ke pusatnya. al-Biruni mempercayai bahawa cahaya lebih laju daripada bunyi. Karangan Qanun. kaedah-kaedah orang India (Rusum al. menilai. Mengenai ketumpatan.dan keterangan lain yang berkaitan. kaedah aritmetik yang berbeza dalam Brahma Siddhant.sisi daripada pelbagai gambar rajah seperti segi tiga sisi dan segi empat sama hingga segi sepuluh jejari sesuatu bulatan. Di samping trigonometri sfera ini. Menurut beliau sinaran membawa haba dari matahari dan ia dapat menembusi air serta udara. Penemuan al-Biruni ini sama dengan penemuan dalam penyelidikan moden. Beliau dapat menyukat air dengan begitu tepat sehinggakan hasil percubaannya itu selaras dengan nilai moden. Beliau telah menghasilkan beberapa buah karya berhubung dengan subjek itu antaranya ialah Rashikat al-Hind Zodiak di India. mengkritik dan memben pengolahan yang balk.

Al-Biruni menggunakan emas.82 11. ketinggian menara dan bukit. mata air dan prinsip. Al-Biruni juga telah memberikan sumbangan yang sangat penting dalam bidang geografi. Sumbangan beliau dalam menyukat ketumpatan sangat bermanfaat kerana beliau berjaya membuat ukuran tepat.79 11.92 8.67 7.26 13. Ini berkait rapat dengan bidang kajian astronomi dan fizik.74 8.05 13. Antaranya ialah beliau telah membezakan .prinsip yang berkaitan. raksa.59 8. dan ke dalam telaga atau sungai.85 8.59 8. beliau telah mengukur ketumpatan relatif beberapa logam dan bahan bukan logam dengan kejituan yang tinggi. Dalam bidang mekanik. Melalui alat ini. Beliau telah mencipta dua alat yang istimewa dan salah satu daripadanya ialah pengimbang hidrostatik.74 11. zamrud dan kuartza untuk menentukan ketumpatan. Beliau menerangkan fenomena tentang banjir.58 7.Ustawani yang digunakan untuk mengukur bmtang-bintang.29 Moden 19.40 7. la dinamakan al. Beberapa keputusan dicatatkan seperti berikut: Bahan Emas Raksa Tembaga Loyang Besi Plumbum Ukuran dengan emas 19.hidrostatik.26 13. Minatnya yang mendalam dalam matematik menyebabkan al-Biruni mempelajari berat dan ukuran.83 8. Al-Biruni juga memberikan sumbangan yang banyak dalam bidang mekanik dan beliau mahir dalam bidang pengetahuan tentang peralatan.35 halaman 104 Jadual di atas merupakan penemuan al-Biruni yang kiraannya hampir sama dengan kiraan moden. Satu lagi alat ialah sejenis balai cerap yang baru.40 Ukuran dengan raksa 19. Ketumpatan sebenar 18 bahan yang diukur oleh beliau menunjukkan kepakarannya dalam menyediakan berat dan ukuran yang paling tepat. beliau dapat mencari ketumpatan 18 bahan.

000 batu.Amakin (Penentuan Batas Daerah).Biruni. astronomi dan sejarah.Ma'mun sebagai penasihat astronomi dan pengawas Khalifah di Baghdad. Beliau telah dilantik oleh Khalifah Al. Beliau menganggap semua kelompok Eurasia dan Afrika sebagai satu benua yang didapati terletak di Barat dan Timur. Ahli geografi agung ini tahu tentang banjaran gunung di India yang dikenali sebagai Himalaya. Pada halaman 105 tahun 830M Al-Ma'mun telah membina sebuah Marsod (bilik memerhati bintang) berhubungan dengan Khizanatul-hik'mahnya (perbendaharaan hikmah atau perpustakaan). beliau sendiri telah menulis beberapa buah buku. Beliau telah menghasilkan kaedah baru untuk mengukur latitud (darjah lintang). Pengetahuan al-Biruni mengenai Asia sangat luas dan beliau dapat mempenhalkan dengan terperinci negara Turki. Selain daripada mengumpul serta menterjemahkan kerja-kerja Sarjana Greek.Biruni telah mengarang beberapa karya geografi. 6. yang berkaitan dengan Sungai Augarer dan kawasan Tasik Baikal. beliau membincangkan peranan kawasan pergunungan dalam menyumbang hu)an lebat dan melindungi bahagian daerah Kashmir.antara kuala dan teluk. Beliau telah membuat ukuran bagi mentafsirkan lilitan bumi dan mendapat anggarannya 25. Namun sumbangan utama beliau ialah tentang India dan memberikan maklumat tentang kawasan barat laut India. Ada di antaranya yang telah diterjemahkan kepada bahasa Latin.5 AL-KHAWARIZMI Mohammad bin Musa Al-Khawarizmi. Beliau dilahirkan pada 780 M di daerah Hawarizmi yang sekarang ini dikenali dengan nama Khiwa (satu daerah ke selatan Laut Arab). Al. seorang ahli matematik. contohnya Hisah al-Jabr . dapat diketahui saudagar-saudagar Muslim telah sampai ke pulau-pulau Lautan India berhampiran dengan Pulau Jawa pada kurun ke11. longitud (darjah bujur) dan membuat pengukuran sendiri untuk menetapkan antupoda dan kebulatan bumi juga ketinggian dan sifat-sifat geografi bandar-bandar. dikenali juga dengan panggilan Abu Abdullah. Dalam karyanya berjudul India. antaranya Tahdidi Nihayatal. Melalui al.

iaitu supaya manusia ini mengesakan Allah s. manusia Muslim itu perlu . Untuk menyempurnakan amalan-amalan agama.5. al-Goritmi. al-Muqabalah buku yang memperkenalkan al-jabar dan menjadi buku teks matematik yang utama di universiti-universiti Eropah semenjak diterjemahkan pada abad ke-12 M hingga abadke-16M. Ini dengan jelas menunjukkan bahawa satu sistem nombor yang baik adalah suatu perkara yang penting bagi perkembangan sesuatu tamadun. Oleh sebab sumbangannya yang begitu besar kepada matematik dan selalu disebut oleh penulispenulis Barat. banyak dan sangat banyak. dan jangan menduakan-Nya dengan yang lain. al-Chwarizmi dan sebagainya. sekurang-kurangnya dalam bahasa masingmasing kerana dengan adanya konsep bilangan inilah. Al-Khawarizmi juga bertanggungjawab memperkenalkan sistem angka kita sekarang ini kepada kebudayaan Barat. geometri dan kaedah berangka. Setiap Muslim itu perlu tahu apakah yang dimaksudkan dengan satu. Hasil kerja Al-Khawarizmi juga terdapat di dalam bidang astronomi. dua. 6. seseorang itu mampu memahami apa yang diserukan oleh setiap Rasul yang diutuskan ke dunia ini. sehingga namanya ditulis dengan beberapa variasi ejaan. Beliau telah meninggal dunia pada tahun 850 M.t. Dengan sistem angka yang salah satu daripadanya adalah sifar (angka kosong) telah membuka jalan bagi kefahaman kepada konsep nombor positif dan negatif.isa. Hanya apabila sistem ini telah digunakan di Barat barulah mereka dapat mengembangkan ilmu matematik dengan pesatnya. contohnya al-Karismi. memudahkan wakilan bagi nombor-nombor besar serta memudahkan perhitungan dilakukan ke atas nombor-nombor tersebut.w. trigonometri. al-Chowarizmi.1 Sumbangan Al-Khawarizmi Nombor: Setlap tamadun yang terdahulu mempunyai sistem nombor atau angka masing-masing.

zakat (berat / jumlah harta) dan haji. Sebelum angka Islam ini digunakan. menganggar umur duma dan sebagainya. Dengan sistem angka Islam ini bukan sahaja operasi tambah. Kenyataan ini tidak boleh diragui lagi kerana didapti buku pertama di Arab yang menggunakan angka Islam ini ditulis pada tahun 873 M. menghantar roket menjelajah ruang angkas berjuta batu jauhnya. kosinus dan sebagainya. apatah lagi sistem angka halaman 106 Inggeris kerana yang memperkenalkan sistem ini ialah orang-orang Islam.tahu tentang bilangan waktu sembahyang dan rakaatnya. Sebelum diperkenalkan sistem angka Islam ini. tolak. Orang yang memperkenalkan sistem ini ialah sarjana matematik Muslim . darab dan bahagi dapat dilaksanakan dengan mudah. Sistem angka yang dipakai sekarang ini adalah lebih layak dipanggil sistem angka Islam dan bukan sistem angka Hindu. log. tetapi apabila orang Barat mula menerimanya perubahan yang pesat berlaku dalam bidang tersebut. bahkan dalam berpuluh-puluh operasi yang lain contohnya kuasa. operasi-operasi aritmetik ke atas nombor-nombor adalah begitu terhad sekali. Bukan sahaja nombor paling diperlukan bahkan juga nombor pecahan. yang seseorang itu perlu tahu membilangnya. malah matematik sendiri mungkin masih di dalam buaiannya. Begitu juga dengan amalan puasa (hari). perkembangan ilmu sains dan teknologi agak lembab sedikit. menentukan planet-planet atau komet-komet yang baru. kebanyakan daripada kesenian yang ada sekarang tidak mungkin diimpikan. supaya pembahagian zakat dapat dikeluarkan dengan lebih tepat. Dengan sistem ini manusia telah dilengkapi dengan kuasa yang menakjubkan seperti meramal gerhana. Penulis-penulis sejarah matematik termasuk penults Barat mengakui bahawa tanpa sistem angka Islam ini. Sedangkan buku pertama di India yang menggunakan sistem angka ini diterbitkan dua tahun kemudiannya.

simbol dengan hukum-hukum atau petua-petua tertentu. setelah mengkaji sistem angka Hindu yang telah menank perhatiannya sebelum itu. dijumpai—De Dialah yang telah menerangkan berkaitan penggunaan sistem angka ini dalam salah sebuah bukunya (hanya naskhah yang Numero Indorum—iaitu aritmetik). AlKhawarizmi telah menulis sebuah lagi bukunya al-Kitabal-Mukhtasarfi Hisahal. aljabar membicarakan kaedah memanipulasikan simbol. Walaupun kebanyakan masalah tersebut mudah diselesaikan halaman 107 mengikut ketetapan al-Quran dan al-Hadis. Bagi masyarakat umum. iaitu suatu penjurusan kepada aritmetik. Al-Khawanzmi orang yang pertama sekali mengajar aljabar dalam bentuk yang mudah dan menyelesaikan banyak masalah yang dihadapi oleh masyarakat Islam di dalam kehidupan harian. Pada abad ke-9 M.yang Latin teragung sahaja "Al-Khawanzmi". iaitu satu bidang matematik yang menggunakan tanda-tanda dan huruf-hurf untuk mewakili nombor. Ketika bertugas mengawasi astronomi di Baghdad dan Istanbul. dan "alMuqabalah" bermaksud memudahkan atau menngkaskan ungkapan yang terhasil (dengan menghapuskan sebutan yang sama di kedua-dua belah persamaan). Al-Rhawarizmi telah menulis tentang aljabar bertajuk Alfahar wa al-Muqabalah.Jabr wa al-Muqabalah yang bertujuan khusus untuk mencari penyelesaian kepada masalah praktikal di dalam kehidupan orang-orang . Beliau juga telah menerangkan angka sifar di dalam bukunya itu. nilai atau pembolehubah atau nngkasnya ilmu persamaan. Di sini "al-Jabar" bermaksud mengubahkan satu kuantiti dari sebelah persamaan ke sebelah yang satu lagi. kerapkali juga masalah-masalah yang timbul memerlukan perhatian yang lebih teliti. Aljabar: Kemajuan aritmetik membawa kemajuan kepada aljabar. pembahagian hana dan perniagaan. seperti masalah perwarisan.

Maka bolehlah dikatakan bahawa trigonometri adalah sebagai suatu ilmu yang memenuhi keperluan praktikal bagi keduadua bidang astronomi dan geometri. Kerjanya dalam geometri tidak mempunyai pengaruh Euklid (sarjana geometri Greek yang terkenal) kerana tidak kedapatan unsur Euklid dm segi kandungan atau istilah-istilah yang digunakan. bukan sahaja trigonometri bergantung kepada aljabar bahkan juga dengan alat-alat pelayaran seperti Kuadran (alat untuk menyukat sudut dan altitud) dan Astrolab (satu alat untuk menentukan altitud bintang. roots (punca) daripada perkataan Latin radix yang diterjemahkan oleh Al-Khawarizmi. jelas kelihatan daripada perkataan yang digunakan dalam bidang ini seperti algebra daripada namanya iaitu Al-Kawarizmi. Di dalam satu bab daripada buku aljabarnya tentang sukatan. garis.Islam ketika itu. Tigonometri (dan Astronomi): Trigonometri merupakan satu bidang matematik mengenai segi tiga. segi empat selari dan bulatan. permukaan dan pepejal di dalam ruang. Dalam hal ini beliau telah dikenali sebagai bapa aljabar. Dengan itu. Ilmu ini adalah berkenaan dengan masalah magnitud dan ciri-ciri ruang. sukatan sisi dan sudutnya. Peranan Al-Khawarizmi sebagai ahli matematik agung yang memperkenalkan aljabar kepada tamadun dunia. matahari dan planet). Geometri: Geometri merupaka satu bidang matematik tentang ciri dan hubungan antara titik. AlKhawarizmi menumpukan perhatiannya khusus kepada geometri sahaja. Astrolab juga boleh digunakan untuk mengukur . sudut. Perkembangan trigonometri berikutnya (pada abad ke-12 M) didorong oleh keperluan penyelesaian berangka berhubung dengan astronomi yang dipelopori oleh sarjana-sarjana Muslim. Al-Khawarizmi juga telah memberi satu teorem tentang segi tiga sudut tegak sama kaki serta menghitung luas segi tiga. Ilmu yang berkaitan dengan aljabar ini pada asalnya (ketika tamadun Greek) hanya dilihat sebagai perkembangan daripada geometri. Bab itu bertajuk "Bab al-Misaha" (bab sukatan luas).

Antara kandungan kerja Al-Khawarizmi di dalam bidang trigonometri ialah 100 sifir sinus dan kotangen. penyelesaian kepada masalahmasalah boleh dilakukan secara kualitatif atau kuantitatif. Ini tidaklah menghairankan kalau dilihat kepada peranan yang dimainkan oleh . lebih-lebih lagi apabila karyanya diterjemahkan dan diperkatakan oleh ahli-ahli matematik kemudiannya. yang kemudiannya diterjemahkan kepada bahasa Inggeris oleh Adelard. Cara kualitatif baru menampakkan kesannya pada abad ke-10 M ini dengan kejayaan yang besar dalam sesetengah bidang matematik. Cara kualitatif terbahagi kepada dua. Walaupun trigonometri dan astronomi mula berkembang pesat pada penghujung abad ke-9M dengan Al-Battani memainkan peranan terpenting.waktu. ketinggian gunung serta dalamnya perigi. sumbangan Al-Khawarizmi sebagai seorang yangterawal mengkaji dan menulis dalam bidang ini tidak boleh diperkecilkan. Dengan kemajuan teknologi komputer sekarang ini. Satu lagi ialah yang disebut sebagai kaedah berangka yang boleh menghasilkan penyelesaian dalam bentuk angka walaupun mungkin tidak tepat tetapi untuk praktikalnya mencukupi kerana penyelesaian itu memenuhi kejituan yang ditetapkan. Al-Khawarizmi merupakan salah seorang yang pertama menghitung jadual astronomi dan sifar trigonometri. Satu melibatkan analisis umum yang memberi penyelesaian tepat tetapi tidak menggunakan angka. bidang kaedah berangka ini telah mencapai kemajuan yang mengagumkan. Kaedah Berangka: Dalam matematik. Al-Biruni salah seorang halaman 108 sarjana matematik pada abad ke-11 M telah menulis sebuah buku berkenaan dengan jadual astronomi yang dihasilkan oleh sarjana Muslim Al-Khawanzmi.

halaman 109 Bab 7 KEADILAN DALAM TAMADUN ISLAM Ab. Ini Jelas kehhatan apabila istilah tersebut diterjemahkan sebagai "algontma" dalam bahasa Malaysia yang tidak langsung menggambarkan pengaruh Arab atau perkataan asalnya sendiri "AlKhawarizmi". statistik. Ini secara tidak langsung diakui apabila namanya tertera pada setiap penulisan tentang kaedah atau analisis berangka dalam bahasa Inggens. memang sudah sewajarnya Al-Khawarizmi digelar "Bapa Kaedah Berangka". Malangnya asal-usul istilah ini tidak diketahui oleh kebanyakan ahli matematik sendin. . Sebagai sarjana terawal dalam bidang ini dan pemikirannya yang begitu jauh ke hadapan. atau nama "algorithm" yang bermaksud suatu susunan langkah-langkah aturcara bagi menyelesaikan sesuatu masalah secara berangka. ekonomi.komputer sebagai pembantu. Keadilan Sosial. Keadaan ini jelas apabila kaedah-kaedah ini digunakan dalam pelbagai ilmu. malah boleh dikatakan sebagai pendorong para penyelidik dalam bidang ini. Kesan daripada kemajuan dalam kaedah berangka ini adalah menyeluruh dalam kehidupan masyarakat sama ada disedari ataupun tidak. Siren Keadilan dalam Islam. antaranya dalam bidang fizik. pengurusan dan lainlain lagi. Keadilan Sejagat. Aziz Mohd. Zin Norrodzoh Hj. Keadilan Undang-Undang. kejuruteraan.

memberi kepada kaum kerabat apa yang mereka perlukan dan melanang dari perbuatan keji. sebarang tindakan dan perlakuan yang apabila dilakukan menimbulkan tindak balas yangpositifkerana kepuasan maka keadilan sedang berlangsung.w. Kekuasaan yang berbagai-bagai itu .1 KEADILAN DALAM ISLAM Keadilan berasal daripada perkataan adil yang bermaksud pertimbangan yang wajar atau berpatutan. bersabda yang bermaksud: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan. Rasulullah s. masyarakat atau negara. kemungkarandanpermusuhan. tidak memihak kepada mana-mana dan tidak dilakukan secara sewenang-sewenangnya. dan telah Kami turunkan bersama-sama mereka al-Kitab dan neraca keadilan supaya manusia dapat melaksanakan keadilan (Surah Al-Hadiid:Ayat 25). Keadilan merupakan asas bagi setiap penyusunan perseorangan. Keadilan merujuk kepada perbuatan dan tindakan yang wajar dan boleh diterima oleh orang lain. Oleh itu.a. yang bermaksud: Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Tetapi apabila hasil daripada sesuatu tindakan atau perlakuan telah menimbulkan kekecohan.w. pemberontakan dan kemarahan orang lain maka ketidakadilan sedang berlaku. firman Allah s." halaman 111 Keadilan merupakan syiar bagi seluruh agama Ilahi yang dibawa oleh para Anbia.7.t. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pengajaran. la merupakan pembahagian kekuasaan manusia di alam wujud ini supaya tiap-tiap kekuasaan itu menuju ke arah yang dirancangkan serta mengikut dasarnya. Islam melihat keadilan secara menyeluruh kerana keadilan mutlak adalah syiar bagi peraturan Islam dan menjadi lambang kesucian agama Islam.

Menurut al-marhum Saad Zaglul. bangsa dan agama. Saidina Abu Bakar al-Siddiq yang menjadi khalifah kepada Rasulullah s.a. Melalui keadilan pembahagian kemanusiaan ini. maka itu adalah dari kebaikan perseorangan yang dilakukan oleh seseorang manusia. tidak ada unsur lebih melebihi di dalam melaksanakan undang-undang itu di kalangan manusia. telah menekankan tentang persamaan yang mutlak pada .akan bertemu akhirnya pada pusat kekuasaan sesuatu bangsa atau dalam kekuasaan kemanusiaan seluruhnya. keadilan undang-undang. dan ketiga. kalau pun ada kelebihan. Rasulullah s. tetapi beliau di hadapan undang-undang adalah sama sahaja dengan orang Arab dusun itu. keadilan terbahagi kepada tiga bahagian iaitu pertama.2 KEADILAN UNDANG-UNDANG Keadilan undang-undang ialah bahawa undang-undang itu dikenakan atau dikuatkuasakan ke atas semua orang secara sama rata tanpa dibezakan di antara yang kaya dengan yang miskin dan tanpa sebarang perbezaan berdasarkan warna kulit. Ini menunjukkan kesemua mereka adalah sama sahaja di hadapan undang-undang. umpamanya lebih mulia dari seorang Arab dusun dari segi budi pekerti dan agama.w. keadilan sejagat. juga tanpa sebarang perbezaan di antara orang yang jahil dengan orang yang terpelajar dan sebagainya.a. kita berbeza antara satu sama lain. 7. keadilan sosial. kedua. manusia dapat menyempurnakan tugasnya sebagai khalifah Allah dengan cara yang sempurna atau hampir kepada yang sempurna ke arah kebaikan dan mengatasi unsur-unsur keburukan yang merosakkan. Kata-kata ini merupakan kesimpulan yang paling baik mengenai pandangan Islam tentang keadilan undang-undang. Setiap bahagian ini merupakan komponen yang lengkapmelengkapi dalam pembentukan keadilan dalam Islam.. Berdasarkan kenyataan ini. tetapi di hadapan undang-undang kita adalah sama sahaja.w.

tetapi apabila orang yang lemah melakukannya. Demi Allah. yang kuat di antara kamu adalah lemah di sisiku sehingga aku mengambil hak daripadanya dan yang lemah di antara kamu adalah kuat sehingga aku pulangkan hak kepadanya.w.a.pandangan hukum-hukum syarak.hukum syarak dan baginda melarang sama sekali sikap pilih kasih. maka dia dibiarkan tanpa dihukum. Orang Quraisy telah mengutus Usamah bin Zaid seorang yang dikasihinya dan anak kepada bekas hambanya yang dimerdekakan. untuk meminta Syufaat' terhndap wanita itu. Lalu baginda berkata kepadanya. Sabda baginda bermaksud. Para sahabat di zaman pemerintahan Khalifah Saidina Abu Bakar alSiddiq. Rasulullah s.w.a. Apa halnya dengan snatu kumpulan yang memohon syufaat terhadap kesalahan yangdilakukan terhadap Allah.w. maka ia dikenakan hukuman keatasnya. Sabda baginda lagi yang bermaksud. semua kamu adalah dari ketumnan Adam dan A dam Hawa itu dari tanah. Orang Quraisy sangat khuatir sekiranya Rasulullah s. Beliau telah melaksanakan kata-katanya itu . Pernah diriwayatkan bahawa seorang wanita dari keturunan Quraisy telah mencuri selepas pembukaan Makkah. Saidina Umar al-Khattab dan Saidina Uthman ibn Affan melaksanakan keadilan seperti ini secara yang paling sempurna. katanya. tidak ada kelebihan bagi orang Arab ke atas yang bukan Arab kecuali dengan sifat takwa (Riwayat Bukhari dan Muslim). manusia semua adalah sama seperti halaman 112 gigi sikat. maka aku akan potong tangannya. kiranya Fatimah binti Muhammad mencuri.a. sesungguhnya orang yang terdahulu daripada kamu binasa disebabkan mereka apabila seseorang bangsawan di antara mereka mencari. Usamah telah menemui Rasulullah s. Saidina Umar al-Khattab pernah menekankan kepada para sahabat. apakah kamu meminta syufaat terhadap suatu kesalahan yang dilakukan terhadap Allah? Kemudian baginda berdiri di hadapan orang ramai sambil memberi ucapan. akan memotong tangannya dan ini sudah tentu akan mencemarkan sekali nama baik suku ini di kalangan bangsa Arab. mengambil sikap tegas di dalam melaksanakan hukum. katanya.

Beliau lalu berkata kepada Amir itu. hendaklah kamu samaratakan di antara yang menuduh dan yang dituduh di dalam majlis engkau dan juga di dalam masa kamu menerima keduaduanya. Peristiwa tersebut tidak sedikit pun menyedihkan Saidina Umar kerana adalah lebih baik bagi agama Islam sekiranya ada beberapa ribu orang yang tidak tebal imannya keluar dari . Pernah diriwayatkan tentang sikap Saidina Umar di dalam melayani orang ramai secara sama rata di hadapan undang-undang. maka amir itu pun melarikan dirinya ke negeri Rom dan seterusnya keluar dari agama Islam. maka salah seorang pemuda dari suku Fazzarah telah terpijak jubah yang dipakai oleh amir itu. maka si Amir tadi cuba memujuk pemuda itu tetapi ia enggan mengampunkannya. malah menuntut memukul balas. katanya. aku telah mengeluarkan kepada. kamu tidak melebihinya melainkan dengan sifat takwa sahaja. Antaranya diceritakan bahawa salah seorang amir dari keturunan Ghassan semasa melakukan tawafdi Baitullah. Mendengar jawapan itu. Oleh sebab Amir itu yakin bahawa Saidina Umar akan membiarkan pemuda itu bertindak balas terhadapnya. demi Allah kalau aku dapati kamu melakukan sesuatu yang bertentangan dengan arahan itu. ataupun dia memaafkan kamu. pemuda itu berhak bertindak balas ke atas kamu. saya seorang bangsawan sedangkan dia adalah seorang biasa. Apabila beliau mengeluarkan sesuatu arahan atau membuat sesuatu larangan. maka kata halaman 113 Amir itu. maka beliau memanggil anak-anaknya sambil berkata kepada mereka. orang ramai hari ini sekian. Maka Saidina Umar berkata. Beliau juga pernah berkata kepada Abu Musa al-Ashaari sewaktu melantiknya sebagai seorang Kadi.dengan sepenuhnya kerana merasa khuatir sekiranya keluarganya melebihlebihkan diri mereka ke atas orang ramai disebabkan hubungan dengannya. maka aku akan lipat gandakan hukuman ke atas sesiapa di antara kamu yang melakukannya. bagaimana boleh berlaku demikian. sesungguhnya agama Islam telah menyamaratakan antara kamu berdua. Amir itu telah bertindak memukul pemuda itu sehingga berdarah hidungnya lalu pemuda itu mengadu kepada Saidina Umar dan Amir itu juga mengadu hal yang sama kepadanya.

manakala hukuman Islam pula mencermmkan keadilan yang sebenar. seorang merdeka yang meminum arak dikenakan sebat sebanyak 80 rotan. Agama Islam tidak sahaja menyamaratakan antara yang kuat dengan yang lemah di dalam menghadapi hukuman. yang merdeka melakukan kesalahan zina. maka dengan itu hukuman hendaklah dijatuhkan setimpal dengan kedudukan orang yang melakukan kesalahan itu. Seorang hamba yang melakukan kesalahan zina dijatuhkan hukuman mati tetapi seorang anggota majlis senat yang melakukan kesalahan yang sama hanya dikenakan denda dengan wang sahaja. kerana ia dimiliki oleh orang lain. Perkara ini jelas sekali daripada hukuman yang dikenakan ke atas seseorang hamba dengan hukuman yang dikenakan ke atas seseorang yang merdeka. Kezaliman akan menjauhkan orang yang benar.agama Islam daripada ia mengakui di atas sesuatu kezaliman atau memandang ringan terhadap sesuatu kezaliman yang dilakukan. ia disebat sebanyak 100 rotan dan seorang hamba yang melakukan kesalahan yang sama hanya dikenakan sebanyak 50 rotan. iaitu ia mengukur besar kecilnya sesuatu kesalahan itu mengikut orang yang melakukannya. Sebaliknya. Begitu juga kedudukannya di antara seorang amah (jariah) dengan seorang wanita yang merdeka. Undang-undang Roman tersebut adalah undangundang zaiim yang tidak terdapat unsur-unsur keadilan di dalamnya. mahupun pada hari ini. sebaliknya keadilan pula akan mendekatkan mereka yang mempunyai jiwa yang suci yang sentiasa menuju ke arah kebenaran. Seorang hamba sememangnya seorang yang sudah hina. manakala seorang hamba hanya dikenakan sebanyak 40 rotan sahaja. Hukuman dijatuhkan selaras dengan kesalahan. malah ia mengambil suatu sikap yang tidak pernah dilakukan oleh mana-mana peraturan pun. Mereka ini biar betapa kecil pun bilangan mereka adalah lebih baik dan lebih member! kesan. hukumannya hanya separuh sahaja dari yang dikenakan ke atas wanita yang merdeka. jadi sudah tentu seorang yang hina mudah . undang-undang Roman (Romawi) berbeza sekali dengan apa yang dilaksanakan menurut agama Islam. Ini kerana kesalahan itu sendiri merupakan penghinaan ke atas diri orang yang melakukannya. Seorang hamba hanya dikenakan separuh sahaja dari hukuman yang dikenakan ke atas seorang yang merdeka. Maka itu seseorang.

seseorang yang tinggi kedudukannya tidak terdapat kehinaan pada dirinya. Kebanyakan undang-undang yang berjalan sekarang ini tidak menjatuhkan hukuman ke atas kesalahan yang dilakukan oleh "ketua negara". Jadi kesalahannya itu lebih besar bahaya dan kesannya lebih menimbulkan keburukan di dalam jiwa individu serta masyarakat. Sebaliknya. maka perbuatan itu akan menggalakkan orang yang lebih rendah kedudukannya melakukan kesalahan itu. Demikianlah dapat kita lihat keagungan penyusunan undang-undang Islam yang tidak dapat ditandingi oleh mana-manapun undang-undang sekarang ini. Ungkapan. Undangundang ciptaan manusia sehingga kini menganggap peribadi ketua negara sebagai peribadi yang terlindung dan tidak boleh disentuh. walaupun berjalan di atas dasar persamaaan yang tidak melebih-lebihkan mana-mana pihak. maka orang itu telah mencemar serta merendahkan kedudukannya mengikut kesalahan yang dilakukan itu. Kebanyakan undang-undang. tetapi dalam pelaksanaannya akan bertindak untuk meringankan kesalahan yang dilakukan oleh golongan yang mempunyai kedudukan dan sebaliknya membesarkan kesalahan yang dilakukan oleh golongan yang tidak mempunyai kedudukan dalam masyarakat. Manakala kesalahan yang dilakukan oleh orang biasa tidak akan mendorong orang lain untuk melakukannya. di samping mendewa.ungkapan yang dilahirkan oleh sesetengah para hakim dan penolong pendakwa raya membayangkan bahawa ketua-ketua . Tidak syak lagi kalau seseorang yang mempunyai kedudukan melakukan kesalahan zina.dewakannya sehingga seolah-olah mereka itu dari golongan yang suci. Ini kerana ketua negara itu tidak sepatutnya akan melakukan kesalahan.melakukan sesuatu yang hina dan orang yang rendah halaman 114 kedudukannya selalu menuju ke arah melakukan kesalahan-kesalahan. jadi dengan melakukan sesuatu kesalahan. Maka dengan sebab itulah agama Islam membesarkan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mempunyai kedudukan yang tinggi dan berikutnya hukuman yang dikenakan ke atasnya adalah lebih besar selaras dengan kedudukannya itu.

tetapi kesannya masih ada. hukuman adalah dijatuhkan berdasarkan kepada peraturan agama yang dianuti mereka. Ini menunjukkan tidak wujud sebarang perbezaan di antara pemerintah yang tertinggi.negara itu sebagai peribadi yang suci dan tidak boleh disentuh. Ini kerana terdapatduaperkara yang membentukperhubungan antara mereka dengan orang Islam. iaitu Khalifah. dengan orang ramai di dalam menghadapi perbicaraan dan hukuman kalau ia melakukan sesuatu kesalahan. walaupun corak pemerintahan beraja mulai terhapus. kerana peribadi ketua negara masih lagi disalut oleh pandangan tadi. Orang bukan Islam yang hidup dalam masyarakat Islam juga dikenakan hukumanhukuman yang dijalankan ke atas orang-orang Islam tanpa sebarang perbezaan antara mereka dalam apa bentuk sekalipun kecuali dalam perkara-perkara yang berhubung dengan hal ehwal perseorangan mereka seperti perkahwinan dan perceraian. Ini merupakan pandangan mengenai keadilan undang-undang dan hukuman-hukuman di dalam Islam. iaitu keadilan yang tidak mengenai sebarang perbezaan di antara penganut berbagai-bagai agama. Ini menyebabkan mereka berhak dikenakan hukuman di dalam soal-soal kira bicara dan keadilan seperti yang dikenakan ke atas orang Islam tanpa sebarang . Pertama. Realitinya. Jawatan dan kedudukan yang disandangnya itu tidak boleh mengecualikan atau halaman 115 memberikan keistimewaan kepadanya terhadap perbicaraan dan kesalahan yang dilakukan. Agama Islam tidak mengenal semua ini dan para ulama fikah bersependapat bahawa gabenor-gabenor dan juga pemerintah tertinggi (imam) akan menghadapi perbicaraan dan hukuman terhadap kesalahankesalahan yang dilakukannya seperti yang dikenakan ke atas orang lain tanpa sebarang pengecualian. mereka mempunyai hak dan tanggungjawab yang sama dengan hak dan tanggungjawab orang Islam. Sekiranya ia melakukan kesalahan membunuh maka ia boleh dihukum bunuh balas dan kadi berhak memerintahkan supaya harta itu dirampas daripadanya.

pernah bersabda. Manusia akan berbeza dari segi kemiskinan dan kekayaan mereka sehinggalah bumi ini dan makhluk-makhluk diambil semua oleh Allah s.w.w. la memberi kesempatan kepada masyarakat untuk mempergunakan kebolehan yang dimilikinya untuk kemanfaatan diri dan masyarakat. Rasulullah s. punca-punca rezeki dan gejala-gejala kebendaan serta pemikiran dapat disatukan. Sebaliknya keadilan sosial hanya bertujuan untuk meringankan sedikit kesengsaraan yang dihadapi oleh golongan miskin. pakaian dan tempat tinggal. mengikiskan rasa iri hati dan dengki terhadap golongan kaya serta memberi peluang kepada mereka untuk mendapat makanan. 7. Kemiskinan sukar untuk dihapuskan sepenuhnya. Keduanya. manusia adalah seperti unto. Kesannya.a. seratus daripadanya tidak mempunyai penunggang. tenaga yang ada boleh dipergunakan dan boleh membawa kebaikan untuk masyarakat serta dapat menghindarkan keburukan ke atas diri mereka dan juga ke atas masyarakat sendiri. kerana peraturan-peraturan ini adalah dipetik dari agama mereka.t. Jadi untuk memelihara kebebasan beragama. maka mereka hendaklah dibiarkan menjalankan sendiri soal-soal yang berhubung dengan hal-hal tadi.perbezaan. Ini kerana manusia adalah berbeza sesama mereka halaman 116 dalam segi kekuatan. perkahwinan dan perceraian mereka. Kemiskinan tidak mungkin dapat dibanteras melainkan setelah semua kekuatan dapat disatukan.3 KEADILAN SOSIAL Keadilan sosial bertujuan supaya setiap orang dapat hidup di dalam masyarakatnya secara yang mulia tanpa sebarang penindasan. orang Islam diperintahkan supaya membiarkan orang bukan Islam dengan agama mereka dan tidak harus bagi orang Islam menyentuh soal-soal ibadat. .

Di dalam Islam tidak terdapat sebarang peraturan kasta seperti yang dapat kita saksikan di dalam pelaksanaannya terhadap keadilan undang-undang. agama Islam menganggap ia suatu hakikat yang tetap dan menganggap gejala-gejala ini sebagai suatu perkara semula jadi bagi kehidupan manusia. Ini kerana seseorang itu mungkin mempunyai sumber yang tidak dimiliki oleh orang lain atau pengeluaran belum dapat dipastikan sekiranya mereka menggunakan punca.t. Kelebihan manusia di sisi Allah s. menggunakan baja yang sama serta samasama melindungi tanaman mereka dari ancaman musuh. Jadi sudah tentu orang ini akan mendapat pendapatan yang berlebihan. sedangkan peladang yang tanahnya agak berjauhan sedikit terselamat dari bencana tersebut. manakala bilangan bertambah apabila kedudukan semakin ke peringkat bawahan. Walaupun daya pengeluaran dapat disatukan di kalangan individu dalam sesuatu masyarakat. Orang yang berada tidak ramai di kemuncaknya. tetapi punca kekayaannya tidak dapat disatukan. yang bermaksud: Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia. Hakikat ini telah diakui oleh al-Quran di dalam firman Allah s. manfaatmanfaat yang didapati oleh para pengusaha dari pekerjaan mereka bolehlah dibandingkan dengan peladang-peladang. Berdasarkan perbandingan. sedangkan peladang yang tanamannya dilanda banjir mendapat hasil yang kurang. umpamanya peladang yang tanahnya berhampiran dengan sungai dilanda banjir. Walau bagaimanapun ini tidak bererti bahawa agama Islam mengakui wujudnya kasta atau kelas berdasarkan kemiskinan atau pemilikan kekayaan. atau dapat menyelamatkan tanamannya sebelum dilanda banjir. Berdasarkan kemiskinan dan kekayaan. tetapi akibat ditimpa bencana.Manusia dilihat dari segi kekuatan pemikiran dan kekuatan fizikal. hanya berdasarkan sifat ketakwaan dan . kekayaannya tidak dapat diselamatkan.punca tersebut. umpama segi tiga piramid.w. sedangkan yang lain pula tidak menghadapi bencana tersebut. Agama Islam juga memastikan bahawa orang kaya tidak akan bersikap tinggi diri terhadap golongan miskin berdasarkan kekayaan. tetapi kadangkadang berlaku ke atas salah seorang daripada mereka perkara-perkara yang di luar dugaan. Walaupun mereka ini menanam tanaman yang sama.w.t.

Saidina Umar kemudiannya membenarkan Bilal menemuinya dan enggan menemui Abu Sufian. Segala perbuatan yang ditunjukkan oleh Rasulullah s. bersabda. bukan dan kami orang yang menyeru kearah sikapfanatik.w. katakan bahawa Bilal dan Abu Sufian ada menunggu di luar. Abu Sufian dan Bilal ada menunggu di luar pintu. Kesemuanya ini adalah bertujuan untuk menyatukan masyarakat Islam. Ini kerana dibimbangi mereka akan dijadikan golongan bangsawan yang menguasai orang ramai atas nama pemerintah. maka penjaga pintu bilik masuk memberitahu beliau. Ada diriwayatkan bahawa pada suatu ketika Bilal. bahawa A llah tidak melihat kepada rupa bentuk kamu.ketaatan. . itu hanya diukur dari segi amalan soleh.w. Saidina Umar juga telah mengeluarkan arahan melarang pembesar-pembesar Quraisy berpindah ke daerah-daerah pembukaan Islam.t.w. Baginda pernah melarang sikap bermegah-megah dengan keturunan yang menjadi tradisi pegangan masyarakat Arab kerana melahirkan semangat halaman 117 asabiyah berdasarkan sistem suku atau kabilah. dan seluruhnya. Apakah kamu menggiatnya kerana ibunya? Sesungguhnya terdapatpada engkau unsur-unsur jahiliyah. Beliau berkata kepada penjaga pintu itu. Sabda Rasulullah s. Abu Sufian dan beberapa orang lagi pembesar Quraisy meminta kebenaran untuk menemui Saidina Umar al-Khattab.w.a.a. dalam kehidupannya memperlihatkan sikap untuk menghapuskan kasta di kalangan manusia. tetapi ia melihatpada hati dan pekerjaan kamu. Di samping itu Rasulullah s. Mendengar itu Saidina Umar merasa marah kerana penjaga pintu itu mendahulukan nama Abu Sufian dari nama Bilal. Diriwayatkan bahawa seorang sahabat telah "menggiat" seorang sahabat yang lain kerana ibunya. serta kedudukan yang tinggi di sisi Allah s. Para pemerintah Islam telah melebihkan golongan yang lemah dan mulia iaitu dengan mendekatkan golongan ini kepada mereka supaya perasaan asabiyah dan kasta dapat dihapuskan. Rasulullah berkata kepada sahabat itu.a.

Sekiranya tidak berpeluang untuk melakukannya. di Baitullah al-Haram dan kesemuanya memakai pakaian yang sama diperbuat daripada kapas. beberapa pendekatan dilakukan untuk mengelakkan timbulnya suatu golongan yang mengancam masyarakat serta mencetuskan perasaan iri hati di kalangan orang miskin yang kelak akan memberontak terhadap peraturan-peraturan masyarakat sehingga sanggup melakukan kegiatan mencuri.w. maka ia boleh melakukan sebarang pekerjaan dengan menggunakan tenaga tangannya. kesemuanya menjadi tetamu Allah s.w. seperti pada mula-mula mereka diciptakan. Islam mengakui hakikat realiti yang berlaku iaitu bahawa di kalangan manusia itu terdapat golongan yang miskin dan yang kaya. umpamanya. merampas. Di dalam ibadat sembahyang. memberi peluang kepada setiap orang untuk berusaha dengan menyediakan peluang pekerjaan. Rasulullah s. Agama Islam telah berusaha untuk mengatasi kemiskinan dan cuba menghalang agar kemiskinan ini tidak merendahkan atau menghinakan umat Islam. Sabda baginda bermaksud: Tidak ada makanan yang lebih baik yang dimakan oleh anak Adam dari usaha tangannya sendiri. Oleh itu. masing-masing dengan perasaan tunduk dan khusyuk kepada Allah s. pernah memberi galakan agar seseorang itu bekerja dengan tangannya (usahanya). merompak dan mungkin juga membawa kepada mengubah peraturan sesuatu masyarakat.w. kaya atau miskin. baik miskin atau kaya.t.t.a. halaman 118 Pertama. Begitulah keadaannya dengan peribadatan-peribadatan Islam yang lain. warna kulit. dari keturunan yang mulia atau tidak. dan sama-sama mengucapkan kata-kata Allah Maha Besar.w. malah semuanya adalah sama di hadapan Allah s. Di dalam ibadat haji pula segala perbezaan sosial terhapus sama sekali baik dari segi bangsa. kesemuanya mendidik hati manusia menuju ke atas persamaan tanpa sebarang perbezaan dan tanpa memandang kedudukannya.Agama Islam telah berusaha untuk menghapuskan sistem kasta ini dan mengikisnya dari jiwa manusia melalui penbadatan-peribadatannya. seorang miskin berdiri dalam satu baris dengan orang kaya. sesungguhnya Nabi Allah .t.

Daud makan dari pekerjaan tangannya sendiri. tetap dihormati dan dimuliakan. seandainya seseorang itu mencari kayu api dengan menggunakan kapaknya. Kedua. Hadis ini menyebut mengenai Nabi Allah Daud. Baginda memuliakan pekerjaan seperti ini supaya orang tidak memandang rendah terhadapnya dan juga bertujuan untuk meningkatkan bilangan pekerja-pekerja dan tukang-tukang yang membuat perkakas-perkakas dengan tangan mereka. Dengan itu terhindarlah sesuatu masyarakat yang memandang rendah golongan pekerja sedangkan golongan yang tidak melakukan sebarang pekerjaan. Pada zaman Rasulullah s. Rasulullah s.a. maka kekuasaan serta kekayaan terletak di bawah tangannya.minta kepada orang yang mungkin akan memberikan sesuatu kepadanya atau tidak memberikannya. untuk mengatasi kemiskinan ini ialah dengan menyediakan peluang-peluang supaya mereka yang mempunyai kemampuan dapat mengambil faedah dari keupayaan dan kebolehan yang mereka miliki. Baginda mendapati lelaki itu masih kuat dan bertenaga.w.a. maka tidak diberikan wang sebaliknya dibelikan sebilah kapak untuknya mencari kayu api dan dengan itu dia dapat mencari rezeki dari hasil tangannya sendiri.w. seorang pemimpin yang agung dan seorang raja yang berkuasa. Sekiranya pekerjaan seperti ini dipandang rendah maka sudah tentulah kemakmuran tidak dapat dicapai dan perusahaan tidak dapat dipertingkatkan. menggalakkan orang yang bertenaga untuk bekerja dan sabda baginda. Baginda lebih suka makan dari hasil usaha tangannya sendiri untuk mendapatkan rezeki yang halal dan itulah rezeki yang sebaikbaiknya. walaupun baginda boleh mengambil sebahagian dari kekayaan itu secara yang benar untuk diri dan keluarganya. kerana usaha-usaha mereka ini sangat diperlukan untuk proses pembangunan. maka itu adalah lebih baik baginya dari meminta.. Ulama fikah menegaskan bahawa setiap usaha yang membawa . Selain daripada itu pandangan tinggi yang disarankan oleh hadis tadi dapat mengelakkan orang ramai dari memandang rendah terhadap sebahagian dari mereka. seorang lelaki telah datang menemui baginda untuk meminta sedekah dari harta Baitulmal.

membuat perusahaan tangan. berniaga. Pendidikan dalam peringkat pertama adalah untuk setiap orang (umum). di peringkat kedua. membuka perusahaan-perusahan sendiri atau lain-lain bidang yang tidak memerlukan tahap kemahiran dan teknologi tinggi. maka sudah tentu ada di antara mereka yang mempunyai kelayakan untuk meneruskan pengajian mereka ke peringkat akhir. Setiap dari usaha-usaha ini hendaklah dikekalkan. kilang-kilang perusahaan. berdasarkan kelayakan untuk meningkatkan kemahiran. maka ia akan dapat menyediakan peluang bagi semua orang di samping dapat mencungkil . Seandainya sistem ini lengkap dan diikuti. kehakiman dan lain-lain. maka mereka ini disalurkan kepada bidang-bidang yang diperlukan untuk pembangunan. iaitu peringkat seseorang itu akan membuat pengkhususan dalam sesuatu bidang. Selepas menyempurnakan peringkat kedua. la adalah wajib secara khusus ke atas setiap orang yang mampu dalam salah satu usaha-usaha tadi dan wajib secara umum ke atas umat Islam. Ahli fikah juga menekankan bahawa cara untuk menyediakan peluang yang seluas-luasnya kepada semua orang ialah dengan menyediakan pendidikan.kemakmuran iaitu pertanian. Usaha-usaha pembangunan memerlukan kepada orang yang mahir di dalam bidang perangkaan dan juga dalam bidang perusahaan untuk menyelia kilang-kilang perusahaan dan lain-lain bidang yang memadai dengan kelulusan setakat peringkat ini. Mereka yang tidak mempunyai kelayakan untuk meningkat dari peringkat ini akan disalurkan kepada bidang-bidang yang diperlukan oleh masyarakat. halaman 119 dikembangkan dan dipertingkatkan kepentingan di kalangan umat Islam terutama golongan muda. Namun begitu ada di antara mereka yang boleh berusaha dengan tenaga tangan sendiri dengan bertani. Pengkhususan merangkumi pelbagai bidang ilmu pengetahuan antaranya bidang ketenteraan. dan melakukan jihad untuk menegakkan agama Allah adalah wajib ke atas umat Islam.

sumber zakat iaitu pengeluaran dari sumber ini hendaklah didahulukan kepada fakir miskin dan mereka yang terputus perbelanjaan semasa dalam perjalanan. sumber harta Baitulmal.bakat. bersabda. maka ia adalah untuk waris-warisnya dan siapa yang ditinggalkan tanpa sebarang harta. maka ia terpulang kepada aku dan menjadi tanggung jawabku (diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim). Ini bermakna tanggungjawab terhadap anak-anak yatim ini memberikan perlindungan.w. selain kemudahan yang disediakan untuk para pekerja dan juga bagi mereka yang memiliki bakat untuk mencungkil kebolehan mereka. Jadi mereka hendaklah diberi peruntukan dari harta zakat. menegaskan bahawa mereka itu adalah terpulang kepadanya dan pembiayaan mereka adalah menjadi tanggungjawabnya. amanah dan adil. Golongan yang tidak berdaya antaranya orang-orang tua. golongan wanita dan anak-anak yatim yang sudah tentu kehilangan tempat bergantung hidup.warisnya.w. dan sesiapa yang mati meninggalkan tanggungan tanpa sebarang harta. Maka.a. Ketiga. Kedua. Maka. Agama Islam telah mengemukakan tiga sumber untuk memenuhi keperluan golongan kurang berdaya ini iaitu pertama. melalui dasar . Dan ketiga. maka Rasulullah s. bimbingan dan pemeliharaan terhadap mereka sehingga halaman 120 membolehkan mereka menjadi seorang insan yang berguna di masa hadapan. maka harta itu adalah untuk waris. wajar bagi agama Islam untuk menyediakan kemudahan hidup bagi golongan ini dan tidak mengabaikannya. Rasulullah s. sesuatu tugas tidak akan diletakkan ke atas seseorang yang tidak mempunyai kelayakan untuknya.w.bakat yang ada pada mereka. Tugas ini terletak ke atas Rasulullah s. untuk mengatasi kemiskinan ialah dengan menyediakan kemudahan hidup bagi golongan yang tidak berdaya untuk bekerja. Setiap pungutan atau kemasukan ke dalam Baitulmal adalah untuk orang miskin kerana ia merupakan hak mereka dan wajib dikeluarkan kepada mereka secara teratur. kerana pembiayaan mereka adalah dijalankan mengikut syariat Islam.a.a. maksudnya: sesiapa yang meninggalkan harta. Hadis ini jelas menunjukkan bahawa sesiapa yang mati dan meninggalkan harta.

t. maka serangilah ia selaras dengan serangannya terhadap kamu. Ini menunjukkan sifat kebencian yang melulu akan mendorong berlaku sikap tidak adil. maka mereka itulah orang yang zalim (Surah Al-Mumtahanah: Ayat 8 dan 9).w.'nafkah' terhadap kaum keluarga.t. yang bermaksud: barangsiapa yang menyerang kamu. apabila berlaku permusuhan. Allah hanya melarang kamu menjadikan sebarang kawan kamu dari orang yang memerangi kamu kerana agama dan mengusirkamu dari negeri kamu dan membantu untuk mengusirkamu.Baqarah: . Maka. 7. Allah s. Orang Islam mesti melaksanakan keadilan biar betapa kuat sekalipun permusuhan itu. berlaku adillah. bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahawa Allah berserta orang-orang yang bertakwa (Surah Al.w. Sebagaimana firman Allah s.w.4 KEADILAN SEJAGAT Hubungan antara orang Islam dengan bukan Islam telah ditegakkan sejak dari mulanya di atas dasar kasih sayang. Keadilan merupakan hak suci yang ditentukan dan samasama dinikmati bahkan oleh pihak musuh. maka "keadilan" adalah menjadi kata pemutus dalam keadaan ini. yang bermaksud: Allah tiada melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi kamu kerana agama dan tidak pula mengusir kamu dari negeri kamu.t. Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berlaku adil. Apabila berlaku permusuhan dan meletus peperangan. undang-undang keadilan mengehendaki supaya ditentang permusuhan tersebut selaras dengan firman Allah s. kerana adil itu lebih hampir kepada takwa (Surah AlMaa'idah: Ayat 8). kerana agama Islam mewajibkan keluarga yang kaya memberi nafkah kepada keluarga yang miskin dan tidak mampu. telah berfirman yang bermaksud: Danjanganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk tidak berlaku adil. dan barangsiapa yang menjadikan mereka itu sebagai kawan. Perasaan kasih sayang merupakan asas perhubungan kemanusiaan.

tetapi Allah menyesatkan siapa yang dikehendaki-Nya dan sesungguhnya kamu akan ditanya tentang apa yang telah kamu kerjakan dahulu.Ayat 194). apabila kamu berjanji danjanganlah kamu membatalkan sumpahmu itu sesudah mengukuhkannya. iaitu firman Allah s.t.w. kamu azabyang besar . Firman Allah s. Orang Islam tidak seharusnya menunggu sehingga mereka melancarkan serangan.w. dan kalau Allah mengehendaki. maka orang Islam tidak berhak untuk menyerang mereka kecuali sekiranya diyakini mereka membuat persediaan untuk melakukan permusuhan. yang bermaksud: Dan tepatilah perjanjian dengan Allah.t. Agama Islam juga mewajibkan umatnya sentiasa "menepati janji" apabila membuat ikatan perjanjian dengan pihak musuh. Danjanganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat menjadi cerai berai kernbali dengan menjadikan sumpahmu sebagai alat menipu di antara kamu disebabkan adanya satu golongan yang lebih banyak jumlahnya dari golongan yang lain. Islam menekankan bahawa menunaikan janji itu merupakan suatu "kekuatan". Di dalam al-Quran terdapat suatu ayat yang tegas menekankan supaya janji hendaklah ditunaikan. malah harus halaman 121 menyerang terlebih dahulu sebelum diserang. yang bermaksud: hendaklah kamupenuhi janji kerana sesungguhnya janji itupasti diminta pertanggungjawabnya. Danjanganlah kamujadikan sumpahmu sebagai alatpenipu di antara kamu yang menyebabkan tergelincir kaki kamu sesudah kukuh tegaknya dan kamu rasakan kemelaratan di dunia kerana kamu menghalangi manusia darijalan Allah dan bagi. sesungguhnya Allah hanya menguji kamu dengan hal itu dan sesungguhnya di hari Kiamat akan dijelaskannya kepada kamu apa dahulunya kamu perselisihkan itu. Sekiranya mereka tidak melahirkan permusuhan. dan Islam menekankan supaya janji itu ditepati dan ditunaikan. nescaya ia menjadikan kamu satu umat sahaja. sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu buat. Ini kerana sebaik-baik pertahanan ialah melakukan serangan apabila terdapat tanda-tanda yang jelas bahawa mereka akan melancarkan serangan terhadap orang Islam. sedangkamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu.

t. Perjanjian mengukuhkan perdamaian. janji yang paling diutamakan ialah janji terhadap Allah s.w. mengkhianatinya akan menghapuskan pengukuhan tersebut. halaman 122 Janji ini tidak boleh dikhianati hanya didasarkan kepada sangkaan bahawa pihak lain akan mengkhianatinya. dan sesiapa yang mencabulnya maka ia mencabul janji Allah s.t. dan di dalam perdamaian itu terdapat kekuatan dan pengukuhan. bahawa orang-orang Musyrikin Makkah membuat persediaan perang selepas Perjanjian Hudaibiyah. Pernah diriwayatkan bahawa orang-orang Islam telah mengadu kepada Rasulullah s. Jadi menunaikan janji itu adalah melaksanakan keadilan yang terkandung di dalamnya. Persediaan yang dilakukan oleh pihak musuh itu sendiri tidak boleh dijadikan sebab untuk mengkhianati janji kecuali jika terbayang niat dan tanda-tanda yang jelas bahawa mereka akan mengkhianati janji tersebut.a. kerana di dalam "janji" terdapat hak-hak dan pembahagiannya.(Surah Al-Nahl. dibandingkan orang yang mengkhianati janji itu seumpama seorang perempuan yang menghuraikan benang yang sudah dipintal kemas kemudian terburai. Dan ketiga. Rasulullah s." Penegasan untuk menunaikan janji itu sendiri merupakan "keadilan". maka ketika itu baru boleh dikhianati janji dengan mereka.w. Tetapi seandainya .w. Kedua.w. Dengan sebab itu. perjanjian itu sendiri merupakan "kekuatan" dan menunaikannya adalah merupakan suatu "kekuatan" pula. Pertama. tidak sepatutnya masyarakat yang ramai dan pemerintah yang banyak dijadikan sebab untuk mengkhianati janji. Mengkhianati janji akan menggelincirkan kaki seseorang sesudah kukuh tegaknya. iaitu yang diistilahkan oleh ahli-ahli undang-undang dengan "perundangan ikatan". tunailah janji terhadap mereka dan mintalah pertolongan dan Allah terhadap mereka. dapat dijelaskan tiga perkara pokok terpentmg. Dengan sebab itu diterangkan di antara sebab-sebab mengkhianati janji yang tidak benar ialah "disebabkan adanya satu golongan yang lebih banyak jumlahnya dari golongan yang lain. Sebaliknya.. bersabda kepada mereka.a. Berdasarkan ayat al-Quran tadi. Ayat 91).

Syarat Poligami. la meliputi kecekapan dan kebolehan dalam segala usaha penciptaan bentuk-bentuk atau karya yang member! kesenangan estetika. Seni bina dan Falsafah. Siren Kesenian.terdapat tanda-tanda pengkhianatan dari mereka. Bagi Plato (428 -348 S. Seni bina Islam. Keadilan dan Tanggungjawab. Hikmah Poligami. Gerakan Pembebasan Wanita. Kedudukan Wanita Pra-Islam. Estetika atau aisthesis dalam bahasa Yunani membawa makna kepekaan iaitu tertumpu kepada penciptaan yang berkaitan dengan keindahan. halaman 123 Bab 8 ISLAM DAN ISU-ISU SEMASA Norrodzoh Hj. Sumber Pengetahuan Sent. Islam pula merupakan agama yang merangkumi segala aspek kehidupan manusia termasuklah menggalakkan seni dan penciptaan yang indah- . maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur (Surah Al-Anfal: Ayat 58). yang bermaksud: dan jika kamu mengetahui pengkhianatan dari satu golongan. Prinsip Perkahwinan Poligami.t. Kedudukan Wanita. 8.w. Peranan Wanita. maka hendaklah dikembalikan perjanjian itu dan mereka hendaklah diberitahu tentang itu. yang berasal daripada bahasa Yunani yang bermaksud kecekapan dan kebolehan. Firman Allah s. Hak wanita dan Jaminan Hak. Perbezaan antara seni Islam dengan seni Barat. bentuk-bentuk atau objek-objek yang indah dikesan melalui kuasa deria tetapi pemahaman tentang keindahan hanya wujud di alam akiiah sahaja.M).1 SENI DALAM ISLAM Seni disebut dalam perkataan Inggeris sebagai art.

Baginda juga menerangkan: keindahan itu menenangkan segala hati dan ubat untuk luka.indah. mengungkapkan bahawa setiap yang indah merupakan sesuatu yang sempurna dan manusia akan terdorong untuk memilikinya sebagai penyokong kepada kewujudan manusia itu. Rasulullah s. Keinginan manusia terhadap seni dan keindahan merupakan satu fitrah kejadian manusia itu sendiri. Seni sebagai pengungkap keindahan itu mempunyai makna tersendiri yang merupakan perjalanan hidup manusia mencari keredaan Allah. Cinta akan menggerakkan segala-galanya. Sidi Gazalba pula mentakrifkan sent sebagai sebahagian daripada kebudayaan yang dicetuskan oleh sesuatu kelompok manusia kerana fitrah manusia yang cinta kepada sesuatu yang menyenangkan had melalui pancaindera yang lima. Cinta juga yang menjadi bukti akan hakikat hubungan kasih sayang antara makhluk terhadap Penciptanya. Nilai .a. bersabda yang bermaksud: Allah itu indah dan sukapada keindahan. la ibarat pengaduan rasa dan ucap syukur akan keindahan yang diciptakan-Nya kepada diri manusia.w. kesenian merupakan satu penghasilan dari jiwa yang jujur dan tercipta bagi menyatakan suara jiwa terhadap al-Khalik. Penciptaan bentuk-bentuk kesenian tersebut mengandungi nilai estetika yang berpadu dengan nilai estetika Islam. Oleh itu. Beliau juga memperkatakan keindahan sesuatu seni itu hanya akan dinikmati apabila terdapat rasa cinta terhadap apa yang dihadapinya. sesungguhnya keindahan merupakan perhiasan halaman 125 dan kebahagiaan hidup. Al-Ghazali. Kemurnian cinta terhadap kesenian akan mampu memunggahkan kerinduan kepada sesuatu yang dicari. Malah kegemaran manusia menikmati keindahan akan dapat melupakan manusia terhadap segala resah dan risau dan mampu memulihkan kemantapan fizikal. mental dan jiwa.

t. Islam melihat seni begitu murni untuk tujuan mencantikkan dan meninggikan martabat. kemakrufan. jiwa dan nyawa manusia. kesenian yang diutamakan dalam Islam ialah kesenian yang mampu meningkatkan kehalusan dan keindahan budi manusia dalam membentuk hubungan antara manusia dengan al-Khalik dan antara manusia dengan manusia.t. manakala yang pasti membawa mudarat dan kerosakan diharamkan. murni dan diredai Allah s. Ini kerana manusia diberi akal dengan kelebihan daya cipta.dalam estetika Islam itu ialah akhlak. Kesenian yang tidak membawa mudarat atau kerosakan diharuskan oleh Islam. Seni yang dihasilkan oleh manusia mempunyai dua matlamat penting iaitu sebagai suatu alat (instrumen) untuk mencapai matlamat lebih tinggi dan bermakna iaitu untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat dan sebagai suatu penawar halaman 126 hati. Tetapi seni yang mungkin boleh membawa kemudaratan dan kerosakan adalah dimakruhkan. Kesenian merupakan antara aspek terpenting dalam kehidupan manusia yang bertamadun selagi kesenian tersebut berada di atas landasan syariah Allah s. Penghasilan sent bertujuan untuk meninggikan apresiasi manusia tentang semua nilai baik.w. intuisi dan lisan untuk menghasilkan penciptaannya sendiri sebagai anugerah Allah yang menjadi amanah dan penggunaannya perlu dipertanggungjawabkan. imaginasi. Contohnya seni . kesolehan dan budi yang lebih mantap. penghibur bagi seseorang yang mengembara di dunia untuk menuju alam akhirat. Malah seni bukan sesuatu yang diberi keutamaan berbanding dengan nyawa manusia. Manusia adalah pendukung utama kepada kemunculan kesenian. la bukan untuk mencantikkan dan memperbaiki perkara-perkara sampingan kehidupan manusia atau sebagai aksesori kehidupan. Kesemuanya ke arah mendorong manusia mencapai tingkat ketakwaan.w. Oleh itu.

corak kesenian juga turut berubah. Tetapi Islam telah menapis.1. Manakala seni Muslim ialah pendukung seni itu mengaku sebagai orang Islam atau muslim tetapi karyanya belum tentu berasaskan prinsip-prinsip Islam. kesenian dalam Islam adalah kesenian yang mengikuti batasbatas seni yang ditetapkan. Persoalannya. . umat Islam telah mempelajari seni tradisi purba dari segala bangsa dan tamadun. Berdasarkan kesinambungan latar belakang pra-Islam. 8. bersesuaian serta meninggalkan kesenian yang tidak mendatangkan manfaat. Ini menunjukkan bahawa orang Islam atau muslim itu merupakan pendukung utama kepada seni Islam dan seni Muslim. Bentuk-bentuk haiwan dan manusia lengkap dan sempurna adalah haram hukumnya walaupun tidak bernyawa kerana mempunyai hubungan dengan penyembahan berhala sama ada pada zaman pra-Islam atau masa kini. Ini kerana.lukisan dan ukiran. Ulama dan para cerdik pandai Islam bersepakat mengatakan bahawa seni yang melahirkan lukisan dan ukiran yang dibenarkan perlu menurut had-had tertentu selaras dengan tuntutan syariah Islam. apakah perbezaan di antara kesenian Islam dengan kesenian Muslim? Seni Islam ialah seni yang bersumberkan kepada ajaran Islam iaitu kitab suci al-Quran dan al-Hadis. termasuk peraturan dalam menunaikan keinginan kesenian itu sendiri. Perbezaan ini wujud kerana seseorang Muslim itu tidak mendalami ilmu yang berkaitan dengan Islam atau tidak mahu mengamalkan ilmunya dengan baik. Pengamalan terhadap prinsip-prinsip Islam dalam kehidupan atau dalam kesenian itu berbeza antara seseorang Muslim dengan seseorang Muslim.1 Sumber Pengetahuan Seni Kesenian telah lahir sejak zaman Jahiliah lagi. segala peraturan hidup yang selaras dengan tuntutan Islam akan membawa kebahagiaan dunia dan akhirat. menyaring dan mengambil yang terbaik. Oleh itu. Apabila masyarakat Islam terbentuk dengan pembentukan negara Islam yang membawa tamadun Islam yang unggul.

seni dan keindahan melahirkan persoalanpersoalan mengenai nilai-nilai kebatinan (dalaman) yang wujud di sebalik rupa dan bentuk sesuatu. seni dan keindahan seperti seni rupa. Ciri kedua. bentuk. Cina dan lain-lain. iaitu rupa. corak. kebudayaan Islam telah mewujudkan suatu bentuk seni rupa yang mempunyai nilai-nilai dan sifat-sifat yang tersendiri. umat Islam menggunakan daya kreativiti dan inovasi untuk mengubahsuai seni yang ada dan mengharmonikannya selaras dengan tuntutan Islam terhadap alam semesta. Secara umumnya. ruang dan elemen-elemen lain. Seni dalam Islam mempunyai beberapa ciri penting iaitu pertama. mempunyai asas hubungan dengan kesenian Arab yang dipengaruhi oleh unsur. seni khat dan seni suara (pembacaan al-Quran). Contohnya kesenian kesusasteraan. tone.Pemilihan terhadap kesenian oleh umat Islam dilakukan secara hikmah (bijaksana) iaitu pertama. la mewakili kepelbagaian bangsa. atau negara.unsur kesenian kebudayaan di kawasan Asia Barat terutama di Semenanjung Arab dan Parsi. budaya dan negara yang mempunyai kepercayaan akidah yang sama . Keindahan rupa dan bentuk merupakan penghasilan berbentuk zahir (fizikal) yang dihasilkan atau dicorakkan dari nilai-nilai kebatinan. la mempunyai keagungan yang tersendiri sebagaimana seni rupa dalam tamadun Barat. Ciri ketiga ialah seni rupa Islam bukanlah seni rupa yang mewakili sesebuah bangsa. Seni merupakan instrumen perantara yang menghubungkan suatu jiwa (pencipta) dengan suatu jiwa yang lain (pengamat) melalui fikiran dan pancaindera. budaya. warna. Kedua. garisan. halaman 127 Al-Ghazali mengatakan. umat Islam mencipta seni yang asli dan tulen. seni bina atau sent kraftangan merupakan penghasilan proses fikiran dan perasaan manusia yang disampaikan dalam bentuk zahir. bersumberkan dan berlandaskan syariah Islam.

1.sebagai unsur penyatuan dan kesatuan ummah melalui konsep tauhid. bidang seni bina. 8. bidang kaligrafi (tulisan indah) dari ayat-ayat al-Quran. (Surah Al-Zariyat: Ayar 56) halaman 128 Pengabdian diri seseorang pencipta dan penikmat kesenian akan membawa mereka mematuhi perintah-Nya dan mampu meninggalkan segala larangan-Nya.kata hikmah yang diukirkan dan dipahat. Walau apapun tujuan kesenian itu berlangsung. bidang retorika yang berkembang untuk kepentingan dakwah dan syiar Islam. Tiap bangsayang mendorong ke arah kemajnan pasti . dan sebagainya.Quran yang mengandungi nilai-nilai kesusasteraan yang tinggi dan berwibawa. Seni bina Islam dan Ciri-ciri: Ibn Khaldun dalam kitabnya berjudul alMuqadimah menyatakan. bidang seni suara natijah dari pembacaan al-Quran dan azan dengan suara yang indah. Oleh itu kesenian Islam sebagai media dakwah perlu dipersembahkan dengan niat yang ikhlas kerana Allah semata-mata. bidang seni sulam untuk keperluan alas sembahyang.2 Seni Bersumberkan Ajaran Islam Seiring dengan sejarah awal kelahiran dan perkembangan tamadun Islam. Allah telah berfirman. kesenian Islam berkembang bersumberkan ajaran Islam. cita-citanya. Antara kesenian yang diberi perhatian dalan Islam meliputi bidang kesusasteraan iaitu natijah dari pengaruh kitab suci al. telah dilahirkan pada bangunan-bangunan yang didirikannya. Aku tidak jadikan manusia danjin melainkan untuk mereka dapat menyembah dan beribadat kepada-Ku. pandangan hidupnya. hadis dan kata. Islam melihat kesenian bukan sahaja pada perkara yang bercanggah bahkan turut menitikberatkan tujuan kesenian itu dipersembahkan. Malah penyebaran seni tersebut melambangkan syiar Islam yang tersebar luas di muka bumi ini. Islam mengutamakan pengabdian diri kepada Allah. Kedudukan rohani setiap bangsa.

pusat ketamadunan Islam seperti Madinah dan Makkah (Semenanjung Arab). masjid secara umumnya mengandungi mimbar.mempunyai kepintaran ilmu bangunan sebagai pembuktian betapa tingginya tamadun dan cita-cita kebatinannya. dibentuk berlandaskan kepada nilai-nilai kebatinan yang selari dengan tuntutan dan ajaran Islam. maka ia menyerap dan berkembang secara menyeluruh ke dalam kehidupan manusia serta tidak disempitkan atas dasar ibadat semata-mata. seni bina Islam mengandungi beberapa ciri-ciri utama. Pada masa kini. yang secara tidak langsung menggambarkan identiti Islam dari sudut nilai-nilai kebatinan. Pada peringkat awal ini. natijah dari kesatuan dalam Islam. Hanya terdapat satu alat di dalam masjid iaitu satu mimbar yang diperbuat daripada batang palma. melalui konsep tauhid. Baghdad (Iraq) dan Damsyik (Syria). menara mihrab atau kubah untuk melambangkan identiti institusi masjid di peringkat zahir.w. Seni bina dan Falsafahnya: Terdapat dua falsafah yang terkemuka . Di peringkat awal. di seluruh pelosok dunia. Palestin. Seni bina Islam. Berdasarkan pernyataan ini. Kedua. seni bina merupakan suatu bukti mengenai ketinggian tamadun dari sudut fizikal dan nilai-nilai kebatinan. masjid tidak mempunyai menara mihrab atau kubah. oleh sebab Islam itu merupakan suatu cara hidup (ad-Din) yang menyeluruh dan sempurna. seni bina Islam muncul dan berkembang secara berperingkat seiring dengan perkembangan seni pembinaan kota dan tradisi ilmu. Antaranya pertama.a. di peringkat negara Islam dan seluruh pelosok dunia terdapat kesatuan dalam seni bina. Pembinaan kubah masjid dikatakan bermula apabila ia dibina berdekatan dengan masjid yang didirikan oleh Khalifah Umar al-Khattab pada tahun 636 Masihi berhampiran dengan Masjid al-Aqsa di Jerusalem. Baitui Muqaddis (Palestin). Ketiga. ciri-ciri kesatuan dalam seni bina Islam ialah pengaruh dari pusat. Menurut Islam. Seni bina Islam bermula melalui pembinaan masjid (Masjid Nabi) di Madinah yang diasaskan oleh Rasulullah s.

Manusia sebagai .w. ternyata melahirkan ciri-ciri yang bertentangan dengan ciri-ciri seni bina naturalisme. manusia merupakan hamba Allah s. seni bina menggambarkan kekuatan kekuasaan manusia dalam ruang untuk berjuang dalam arena fizikal Tuhan. Manusia tidak tertakluk kepada sebarang kuasa sebaliknya ditentukan oleh nasib. Seni bina Islam berlandaskan mentauhidkan atau meng-Esakan Allah s. Pengaruh naturalisme ini telah meresap masuk ke dalam sent bina tamadun Barat pada zaman Renaissance (Pemulihan Budaya) di Eropah. Naturalisme beranggapan bahawa manusia merupakan suatu penghasilan yang teragung oleh kuasa tabii dalam alam dunia. Ketiga. Falsafah sedemikan telah melahirkan ciri-ciri seni bina naturalisme yang berikut iaitu. Seni bina Islam dan falsafah tauhidullah. pertama. Kematian merupakan suatu proses tabii dan norma. dan perjuangan. Falsafah naturalisme merujuk kepada penghasilan seni bina terutama halaman 129 dalam tamadun Barat dan tauhidullah merujuk kepada penghasilan seni bina tamadun Islam. Naturalisme (tabii sebagai pencipta) merupakan suatu fahaman dalam tamadun Yunani yang beranggapan bahawa tuhan dan tabii adalah satu laitu tabii dan Tuhan mempunyai hakikat dalam konsep 'kesatuan dalam kejadian' (unity in being). kedua.t.w.t.dihubungkaitkan dengan seni bina iaitu Naturalisme dan Tauhidullah (keEsaan A llah). Sempadan sesuatu bangunan adalah sisi tegaknya dan yang terlihat pada kaki langit. Struktur tanah dipilih dari yang tinggi atau membuang segala struktur berhampiran supaya menonjolkan autonomi bangunan dalam ruang berkenaan. Berdasarkan ajaran Islam. Oleh itu tragedi merupakan suatu intipati dalam kehidupan yang berasaskan kepada pertarungan dan pertentangan. bahagian ruang yang dibina menpunyai sempadan-sempadannya.

Allah s. bahkan reda kepada ke-Esaan Allah s.w. la dicipta bukan untuk melahirkan watak individu tertentu atau melahirkan perasan jiwa individu atau melahirkan sifat keegoan.t. Manusia merupakan pendukung utama dan sumber inspirasi kepada kesenian Barat yang ternyata memisahkan aspek duniawi dengan . sekiranya dirujuk kepada Islam maka diubahsuai kepada percubaan-percubaan sains untuk memahami rahsia-rahsia tabii.t. istilah yang biasa digunakan mtu. Sifat ini merupakan faktor penting dalam seni barat terutamanya sejak zaman Renaissance (Pemulihan Budaya). supaya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan manusia.hamba tidak akan menentang ketentuan Allah s. yang lebih menientingkan manusia sebagai objek penentu dan agama adalah bersifat ritual (ibadat) semata-mata (sekularisme). Oleh itu.percubaan-percubaan sains untuk menundukkan tabii (scientific afford to conquer nature). maka ahli sains perlu memahami rahsia-rahsianya dan bekerja berharmoni dengannya.w. Berbanding dengan seni Barat yang berakar-umbi kepada tradisi halaman 130 seni Eropah yang sifatnya untuk melahirkan watak individu dan pernyataan perasaan jiwa individu. merupakan Pemilik kepada segala ciptaan dan ruang. Oleh kerana tabii tidak dapat ditundukkan.w. dan bukannya dengan sikap pertentangan atau pertarungan dengan tabii.3 Perbezaan antara Seni Islam dengan Seni Barat Seni rupa Islam dihasilkan untuk mencerminkan nilai-nilai yang merangkumi seluruh aspek kehidupan manusia Muslim. Seni barat juga dapat dihubungkaitkan dengan kelahiran fahaman humanisme (kemanusiaan).t. 8.1. Sekiranya manusia berkeinginan untuk membuat tempat kediaman atau petempatan maka mestilah dilangsungkan dengan sikap rendah diri.

Rasulullah s. Berbanding dengan kesenian Barat pada zaman moden. Islam tidak memisahkan antara Islam sebagai ad-din dan cara kehidupan manusia seharian. Susunan abstrak geometri diatur dan diadun menjadi susunan aneka kemungkinan dan sambungan yang tidak terhad.akhirat. bersabda yang bermaksud.t. Meneliti kesenian Islam udak sekadar menilai dan melihatnya dari ruang atau kebendaan semata-mata retapi di peringkat konsep (nilai kerohanian). tidak berlandaskan kepada sumber-sumber keagamaan dan kerohanian.w.w. seimbang dan dimajukan dengan susunan imbangan yang harmoni.tingkap dan dinding-dinding best. Berdasarkan sumber syanat Islam ini. seni rupa abstrak diterima sebagai bentuk seni yang menghasilkan daya gambaran yang tidak menyekat imagmasi dan tidak tenkat kepada cara kehidupan manusia seharian. Bentuk-bentuk geometri dibahagi-bahagikan kepada variasi yang sama. Berbanding dengan Islam.a. Hiasan geometri juga digunakan dalam pertukangan kayu bertatah dan hiasan pada kitab suci al-Quran. melalui konsep tauhid. Terdapat banyak perbezaan antara seni menurut Islam dengan seni Barat sama ada yang berbentuk abstrak atau natural. Aspek kesenian dilihat oleh orang Islam berlandaskan tumpuan fikiran kepada ilmu matematik. maka penggunaan lukisan haiwan dan manusia adalah kurang sekali berbanding penggunaan reka bentuk abstrak geometri terutama di tingkap. seni Islam tetiap bersumberkan kepada prinsip-prinsip Islam yang memperlihatkan unsur kesatuan dalam kepelbagaian. Seni rupa Islam menekankan logik tampak lebih dari pernyataan emosi. ditulis dengan pelbagai cara dan kaedah (naskh. dewani. ataupun melukis reka bentuk geometri yang menunjukkan wujudnya . Kebanyakan lukisan ditumpukan kepada tulisan khat yang indah. Malaikat tidak akan masuk rumah yang terdapat gambar atau anjing (diriwayatkan oleh al-Bukhari). ruq'ah dan lain-lain) untuk tujuan mengagungkan ayat-ayat al-Quran. Seni lukis Islam tidak menggambarkan drama atau potret-potret yang beremosi sebaliknya menggambarkan atau meliputi ke-Esaan Allah s.

ukiran (batu pada bangunan). untuk memelihara supaya insan ini tidak musnah dan menjadi pupus dengan adanya keturunan dan peranakan. Motif-motif digunakan mengikut susunan geometri untuk mewujudkan keadaan yang tenteram dan harmoni melalui kesenian.keseimbangan. untuk memelihara lelaki dan isterinya daripada melakukan perbuatan yang dilarang. tenunan kain. Motif tumbuhan sering digunakan untuk membuat sent tembikar. keharmonian dan kesatuan. Institusi keluarga meliputi beberapa matlamat antaranya. pertama. . batu jubin. mereka menjadikan manusia sebagai halaman 131 objek potret bagi melahirkan sifat watak individu tertentu. untuk memelihara keselamatan zuriat atau keturunan.2 KEDUDUKAN WANITA DALAM ISLAM Persoalan mengenai wanita dan institusi keluarga merupakan unsur yang amat penting dalam perkembangan sesebuah tamadun sama ada Tamadun Islam atau Tamadun yang lain. 8. Islam begitu menitikberatkan persoalan wanita dan keluarga di dalam al-Quran bahawa satu pertiga dari hukum-hakamnya berkaitan dengan institusi keluarga dan peraturan. Ketiadaan potret manusia mewujudkan suasana tenang atau tidak beremosi yang menghasilkan perwujudan yang tidak berbelah bagi untuk bermeditasi. kedua.peraturan kekeluargaan yang baik. Tetapi bagi kesenian Barat. berperasaan emosi dan bersifat keegoan. Bentuk pohon-pohon yang biasa digunakan ialah pohon anggur dengan tangkainya yang melengkuklengkuk. permaidani dan lainlam. dan ketiga. Motif tumbuhan merupakan elemen-elemen yang memben sifat persendirian dalam seni rupa Islam. Wanita berperanan dalam pembentukan sesebuah keluarga dan keluarga merupakan asas kepada pembentukan masyarakat.

berperasaan halus dan agak sentimental. berfirman yang bermaksud: Hai sekelian manusia. dan daripadanya Allah mendptakan isterinya dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki danperempuan (Surah Al-Nisa': Ayat 1). Islam telah member! mereka keadilan.w. hak dan kewajipan yang sesuai dengan keadaan jasmani dan peribadi mereka.w. (Surah Al-Rum 30: Ayat 8.2. Allah s.t.w. wanita telah diberikan hak asasi yang sama dengan lelaki. bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah mendptakan kamu dari seorangdiri. Allah menegaskan melalui hrmannya yang bermaksud: Kaum lelaki itu adalah . hak dan tanggungjawab serta kedudukan mereka dalam masyarakat mempunyai kaitan yang rapat dengan perbezaan tabii mereka. Kedua-dua lelaki dan wanita ini telah diberi oleh Tuhan. Lelaki yang bertubuh kuat perkasa. Berdasarkan firman Allah s. isteri-isteri darijenis kamu sendiri. dengannya. Oleh itu. ditugaskan untuk memimpm dan melmdungi wanita yang bertubuh lemah.t.. Institusi keluarga akan membentuk konsep bantumembantu. lelaki atau wanita mempunyai kedudukan yang sama.t. kasih-mengasihi dan bergotong-royong (bekerjasama) bagi memenuhi keperluan dan kepentingan bersama.. dan dijadikan-Nya di antara kamu (suami isteri)perasaankasihsayangdan helas kasihan. halaman 132 Namun begitu. kerana berpegang kepada ke-Esaan Allah s.Wujudnya institusi keluarga merupakan suatu kurniaan dan masyarakat menjadi lebih sempurna. ini.1 Kedudukan Wanita dalam Islam Lelaki dan Wanita: Keadilan dan Tanggungjawab: Bersesuaian dengan fitrah semula jadi manusia sama ada lelaki atau wanita. supaya kamu hersenang hati dan hidup mesra 21). Firman Allah yang bermaksud: Dan di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaan-Nya dan rahmat-Nya bahawa la menciptakan untuk kamu (wahai kaurn lelaki). Lelaki dan wanita dicipta sebagai makhluk yang berlainan sifatnya.

Mencan ilmu itu wajib bagi semua orang Islam lelaki dan perempuan (Riwayat Ibn Majah).a. Rasulullah s. Dan orangyang beriman lelaki danperempuan sebaliagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi bahagian yang lain.a.w. iaitu sebagai hamba dan harta. . Walaupun tugas memimpin dan memben nafkah itu merupakan kelebihan lelaki.w.t.w. yang bermaksud. Maka itu tanggungjawab seseorang lelaki atau wanita adalah sama terhadap Allah s. Ini menunjukkan. Di Semenanjung Tanah Arab pra-Islam.pemimpin bagi kaum wanita disebabkan Allah telah melebihkan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain. menunaikan zakat. tetapi dnkat oleh ikatan kasih sayang. dan mereka taatkepada Allah dan Rasul-Nya. iaitu selepas keruntuhan empangan Ma'arib sehinggalah Nabi Muhammad s. Ini kerana hubungan antara lelaki dan wanita bukan hanya dnkat dengan ikatan harta benda dan pengajaran sahaja. Firman Allah s. kedudukan wanita secara umumnya dapat ditemui dalam beberapa agama dan tamaduntamadun dunia. Allah berfirman yang bermaksud: Mereka pakaian kamu dan kamupun pakaian mereka (Surah Al-Baqarah: Ayat 187).t. Islam tidak membezakan lelaki atau wanita dari segi mencari ilmu pengetahuan sebagai suatu bentuk tanggungjawab kepada umat Islam. Masyarakat Jahiliah meletakkan wanita dalam kedudukan terendah dari segi peranan dan moralnya. dilantik sebagai Nabi dan Rasul. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana (Surah Al-Taubah: Ayat 71). mendirikan sembahyang. Kedudukan Wanita Pra-Islam: Pada zaman pra-Islam. dikenali sebagai zaman masyarakat jahiliah.w. tetapi tidak timbul sama sekali tentang siapa yang berkuasa dan siapa yang dikuasai. mencegah dari yang mungkar. dan kerana lelaki telah menafkahkan harta mereka (Surah Al-Nisa':Ayat 34). Menurut Islam. Islam juga tidak mengabaikan peluang pendidikan kepada wanita. Wanita dianggap oleh masyarakat Jahiliah sebagai pemuas hawa nafsu lelaki. bersabda yang bermaksud. Mereka itu akan diben rahmat oleh Allah. Mereka menyumh (mengerjakan) yang makmf. semua aktiviti kehidupan sama ada lelaki atau wanita merupakan suatu ibadah.

setaraf dengan lelaki.sehingga terdapat tradisi di kalangan kabilah-kabilah halaman 133 tertentu yang menanam anak perempuan mereka hidup-hidup kerana dianggap membawa sial. Keadaan wanita yang hanya dijadikan pelepas nafsu atau kehidupan seks bebas menyebabkan punca utama kejatuhan pemerintahan Romawi dan ketamadunannya. kaum wanita dihina oleh ahli agama fanatik. Tamadun Romawi menganggap wanita hanya sebagai hamba. mereka akan dibunuh. Layanan terhadap wanita tersebut juga dikatakan menjadi punca kejatuhan kerajaan Parsi yang dianggap hebat. Apabila wanita di dalam keadaan haid.w. Kedatangan Islam melalui Rasulullah s. Wanita juga akan dieksploitasi oleh saudara maranya dan dilayan sebagai hamba untuk bekerja keras mengikut kehendak mereka. mereka akan diasingkan ke luar kota khas kerana dianggap bernajis. Mereka menjadi sasaran segala kejahatan tanpa proses pengadilan.w.t. Kaum lelaki boleh melakukan apa sahaja terhadap wanita sebagaimana barang kepunyaan mereka. merupakan suatu sinar baru untuk mentamadunkan bangsa Arab dan meletakkan martabat wanita pada kedudukan yang tinggi. persetujuan akad. Pada zaman pemerintahan Parsi dan Byzantium.a. Mereka menganggap wanita hanya sekadar barang perhiasan yang boleh dijual beli dan hanya layak melahirkan anak sahaja. menjadi saksi dan sebarang hak dalam undang-undang. mewarisi harta. Leiaki mengahwini wanita untuk kepentingan dirinya sendiri.. Malah jika wanita melahirkan anak yang hodoh. Wanita tidak mempunyai sebarang hak ke atas dirinya sendiri sama ada hak memegang jawatan. menurut tuntutan-tuntutan . dan membawa kitab suci sebagai petunjuk daripada Allah s. Masyarakat Tamadun Greek juga turut memandang rendah kepada kaum wanita.

Syurga itu di hawah telapak kaki ibu. kedudukan dan hak wanita telah diletakkan di halaman 134 tempat yang sewajarnya dan diberikan tanggungjawab yang sama. Al-Quran telah mengeluarkan kaum Jahiliah dari kehinaan dengan sentiasa mengingatkan mereka terhadap peristiwa wanita di masa lalu. Kedatangan Islam menjadikan wanita sebagai penggerak dalam menuju keagungan Islam. yang bermaksud: Hai sekalian manusia. Berdasarkan ayat di atas. Kemuliaan wanita Islam terserlah apabila dikurniakan darjat yang amat mulia iaitu seperti sabda Rasulullah s. Dan apabila roh-roh dipertemukan dengan tubuhnya. Hak Wanita Islam danJaminan Hak: Sejak kedatangan Islam kira-kira 1400 tahun yang lalu.suku supaya kamu soling/serial mengenal. Firman Allah s. Kedudukan. membentuk manusia-manusia gagah untuk mempertahankan kebenaran dan membasmi kemungkaran. setaraf dengan lelaki dalam segala aspek kehidupan yang bersesuaian. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal (Surah AlHujurat: Ayat 12). melainkan mereka menunaikan kewajipan-kewajipan yang ditentukan dalam rumah tangga sebagai ibu.w.w. Tetapi kemuliaan tersebut tidak akan mendatangkan sebarang pengertian. Dan apabila anak perempuan yang dikuburkan hidup-hidup ditanya.a. Mereka mengisi hidup mereka dengan amal bakti yang ikhlas dan menjauhkan segala rupa kemaksiatan.Islam selaras dengan proses pembentukan tamadun Islam.. kerana dosa apakah dia dibunuh (Surah Al-Takwir: Ayat 7-9). sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-hangsa dan hersuku.t. tidak wujud perbezaan antara lelaki atau . sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu.

wanita diberikan hak untuk memilih jodohnya.w.perempuan. supaya kamu cenderungdan merasa tenteram kepadanya. mempunyai hak untuk memiliki dan menerima harta.t. Perbezaan di sisi Allah s. Menurut undang-undang syariah. Islam tidak mengabaikan melengkapi perbezaan-perbezaan dalam perkahwinan dan antara kedua-duanya keluarga. Lelaki dan wanita saling institusi menegakkan rumah tangga dengan saling membantu dan berkasih-sayang. menggunakan nama sendiri yang diberikan oleh ibu bapanya. berhak berpisah dari suammya dan hakim atau kadi. dan digalakkan menjalin hubungan serta kenalmengenal menurut tuntutan dan batasan kehidupan manusia Islam. Walaupun terdapat persamaan antara lelaki dan perempuan. yang bermaksud: Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri darijenismu sendiri. lagi yang bermaksud: Dan para 'wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajipannya menurut cara yang makruf (Surah Al-Baqarah: Ayat 228). a. wanita mempunyai hak dan tanggungjawab yang seimbang dengan lelaki. dan dijadikan.t. Menurut firman Allah s. Kekurangan dengan anak lelaki ini berlaku kerana lelaki secara umumnya mempunyai keluarga yang perlu ditanggung dan perlu membayar mas kahwm. atau satu bangsa dengan bangsa yang lain sama ada berkulit putih atau berkulit warna. dan sebagamya.Nya.w. adalah sifat takwa iaitu mentaati perintah-Nya dan menjauhi segala larangan.Nya di antaramu rasa kasih dan sayang (Surah Al-Ruum: Ayat 21). Ini bermakna. Islam telah memperkenalkan konsep persamaan antara lelaki dan perempuan dengan menyatakan bahawa setiap jantina ini sebenarnya adalah saling melengkapi atau saling menyempurnakan antara satu sama lain.w. Firman Allah s.t. Wanita sebagai anak Islam memberi hak kepada anak perempuan untuk mewarisi harta peningggalan iaitu setengah dari anak lelaki. Ini membuktikan. dalam termasuk melaksanakan hak dan tanggungjawab tertentu. .

Ibumu! Orang itu bertanya lagi. Wanita juga dicipta khas sebagai pasangan bagi kaum lelaki hasil dari perkahwinan yang sah dan mengembangbiakkan umat di muka bumi ini.a. bersabda yang bermaksud.w. Wanita sehagai isteri Islam memandang wanita sebagai antara perhiasan yang diciptakan oleh Allah untuk manusia. membesarkan dan mendidik anak-anaknya.w. mengiktiraf kemuliaan dan kekuasaan wanita sebagai pemimpin dalam rumah tangga. Daripada Abu Hurairah r. Sebaik-baik perhiasan ialah 'wanita (isteri) yang solehah. Sabda Rasulullah s. Rasulullah s. Wanita dengan sifatnya yang lemah. Wanita juga turut menjadi pemimpm dalam urusan rumah tangganya. lalu bertanya: Ya Rasulullah! Siapakah yang lebih berhak aku taati? Baginda menja'wab. Sesudah itu siapa? .w.b. Anak-anak pula mesti melayani dan mentaati ibunya selagi tidak melanggar syariat Islam serta bertanggungjawab memberikan keselesaan hidup kepada kedua orang tuanya. Wanita lebih berhak ke atas ketaatan anakanak terhadapnya kerana kesusahan dan kepayahan ibu melahirkan. Seorang isteri adalah pemimpin rumah tangga suaminya dan dia akan diminta bertanggungjawab tentang soalkeluarganya.a. Manakala isteri diberi tanggungjawab mentaati suami dan memelihara diri serta harta suaminya. sensitif dan penyayang memerlukan belaian dan kasih sayang serta pertolongan daripada suaminya.a. Oleh itu suami berkewajipan membenkan kasih sayang dan nafkah berdasarkan keperluan isterinya.a dia berkata: Datang seorang lelaki kepada Rasulullah s. Rasulullah s. Wanita sebagai teman hidup lelaki yang memberi rahmat sebagai halaman 135 sumber ketenangan dan hiburan kepada lelaki di kala kesusahan.w.a. c Wanita sebagai Ibu Kedudukan wanita sebagai ibu amat mulia dan tinggi berbandmg dengan kedudukan lelaki sebagai bapa. yang bermaksud: Dunia umumnya adalah perhiasan.

ibu Nabi Musa a. Wanita Teladan dalam Bidang Rohani. Menurut Said Abdullah Seif al-Hatimy. Kewajipan Agama dan Ciri-ciri Penting Wanita: Berdasarkan kitab suci al-Quran. Ibumu! Lalu dia bertanya lagi.t.w. tetapi membenarkan sebagai ketua di peringkat bawah.s.Baginda menjawab.s. Ini kerana keadaan kekuatan halaman 136 fizikal wanita yang tidak setanding dengan lelaki dan keadaan psikologi wanita sendin yang bersifat emosional. Islam mengutamakan pekerjaan yang sesuai dengan kewanitaan dan menjauhkan segala bentuk penghinaan dan kesusahan serta mengelakkan diri dari berlaku fitnah dalam masyarakat. Walau bagaimanapun. d. tetapi termasuk ketua keadilan (hakim). dalam al-Quran yang . Islam membenarkan wanita mencari harta kekayaan terutama jika tiada yang menanggung kehidupannya. ketua sembahyang (imam) terutama sembahyang Jumaat.. Wanita sebagai Anggota Masyarakat Islam memberi kebebasan kepada wanita untuk menentukan hidupnya dalam masyarakat. Maryam. dinyatakan mengenai beberapa wanita yang menjadi teladan dalam sejarah terutama dalam bidang kerohanian. Ayahmu. Sesudah itu siapa lagi? Baginda menjawab. firman Allah s. Ibumu! Orang itu bertanya lagi. Mengenai isteri kepada Firaun. Wanita juga boleh terlibat dalam politik mengikut batas yang tertentu. dan ketua dalam peperangan menentang musuh. Islam tidak membenarkan wanita menjadi Ketua Negara. Hadis ini menunjukkan bahawa ibu bapa mesti dihormati dan ditaati terutama ibu yang bersusah payah membesarkan anak-anaknya. dan ibu Nabi Isa a. ketua negara bukan sahaja sebagai ketua yang memerintah negara. Sesudah itu siapa lagi? Bagmda menja'wab. Antara mereka ialah isten kepada Firaun.

wanita merupakan insan yang mudah tersinggung dan fikirannya mudah terganggu untuk seketika. Kelebihan Lelaki dan Wanita: Lelaki dan wanita merupakan insan manusia yang saling melengkapi terutama dalam institusi keluarga. Namun begitu. mengerjakan sembahyang jenazah. Aspek rohani pula melihat perasaan wanita lebih halus dan lembut berbanding lelaki. ketika ia berkata.bermaksud: Dan A llah memiwat isteri Firaun misalan (perempuan) bagi orang yang beriman.s. Mereka .w. dan aspek jasmani. dalam beberapa perkara tertentu terutamanya peribadatan. Rasulullah s..w. bersembahyang Jumaat.t. yang bermaksud: Dan (ingatlah) ketika Malaikat (fibril) berkata:Hai Maryam. dan sebagainya. Mengenai ibu Nabi Musa a. Mengenai ibu Nabi Isa a.a. menjelaskan bahawa kaum wanita mengalami keuzuran pada sebahagian besar dan kehidupannya antaranya keuzuran bulanan. yang bermaksud: Dan Kami ilhamkan kepada ibu Musa (Surah Al-Qashash: Ayat 7). sesungguhnya Allah telah memilih kamu. keuzuran ketika mengandung dan sesudah bersalin. Wanita mempunyai ciri-ciri yang penting yang membezakannnya dengan lelaki.w.t. mensucikan kamu dan melebihkan kamu atas segala wanita di dunia (Surah All Imran: Ayat 42). Antaranya wanita dikecualikan daripada melakukan ibadat sembahyang dan berpuasa semasa didatangi haid dan nifas. firman Allah s. penyayang dan berkecenderungan untuk menerima pimpinan daripada lelaki. Ya Tuhanku. Ciri-ciri wanita dilihat dari dua aspek iaitu sifat jasmani (fizikal) dan sifat rohani (spiritual). Secara umumnya. perang sabil. firman Allah s. wanita diberikan kekecualian menurut fitrahnya berbanding dengan lelaki dalam hukum fardu ain dan fardu kifayah. Wanita diberikan kedudukan seimbang dengan lelaki dalam semua aspek akidah. bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam syurga dan selamatkan aku dari Firaun dan perbuatannya dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim (Surah AlTahrnm: Ayat 11).s. syariat dan akhlak. Semasa berada dalam situasi tersebut..

Firman Allah s. Kelebihan lelaki ke atas wanita hanya dalam bidang keluarga dan bidang siasah. terdapat larangan terhadap wanita untuk menduduki jawatan sebagai ketua negara dan terdapat beberapa mazhab yang melarangnya untuk menjadi hakim atau kadi. hak dan halaman 137 tanggungjawabnya sebagaimana digariskan oleh Islam. terdapat wanita yang memilih untuk memiliki kerjaya dan pekerjaan. tidak mewajibkannya untuk mencari nafkah keluarganya. Namun begitu. bersabda yang bermaksud: Kamu semua (lelaki dan wanita) adalah ketua (pengembala) dan kamu semua ada bertanggungjawab atas mereka yang di baivah jagaan kamu. Allah s.a.t. dibenkan penghormatan tinggi dalam keluarga sebagaimana sabda Rasulullah s. Keadaan seperti ini tidak dilarang oleh Islam dengan syarat kehormatan dan kejujuran dipelihara.a. Manakala isteri dipertanggungjawabkan untuk mentadbir hal ehwal rumahtangganya termasuk anak-anak. Wanita tetap diberi peranan. Oleh sebab tanggungjawab ibu adalah berat maka dalam Islam. yang bermaksud: Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istennya {Surah Al-Baqarah: Ayat 228). Sesetengah daripada mereka bekerja untuk membantu suaminya dalam memenuhi keperluan rumah tangga. Tetapi secara umumnya.t. tetapi bukan dalam hak insaniah atau sifat-sifatnya.mempunyai kelebihan atau kekurangan di antara satu dengan yang lain dalam aspek-aspek tertentu dalam kehidupan. (Diriwayatkan oleh al-Bukhari). Wanita pula memiliki sifat keibuan. lelaki mempunyai kelebihan.w. Rasulullah s. Kelebihan-kelebihan lelaki berdasarkan fitrah dan tabii manusia yang bersesuaian dengan peranan. .w.kelebihan tetapi bukan secara mutlak.w. Pada masa kini. Al-Quran menyatakan suami diwajibkan untuk memberi nafkah kepada keluarganya. yang bermaksud: Syurga itu terletak di bawah telapak kaki ibu.w. hak dan tanggungjawab dalam bidang kerjaya dan pekerjaan sesuai menurut fitrah manusia dan tiada halangan untuk menjawat kedudukan tinggi.

8.2.2 Peranan Wanita dan Lapangan Kegiatannya

Secara umumnya, peranan wanita lalah sebagai isteri, dan merupakan suri rumah tangga atau wazir kepada suaminya dalam institusi keluarga. Sebagai ibu, wanita merupakan pengasuh dan pendidik kepada anakanaknya. Kegagalan wanita untuk memenuhi tanggungjawab yang diamanahkan ini akan mengakibatkan institusi keluarga menjadi goyah dan kucar-kacir. Fitnah akan berlaku apabila berlaku pengabaian peranan, hak dan tanggungjawab dan akhirnya, anak-anak terbiar tanpa asuhan dan didikan, serta kasih sayang yang sempurna. Pengabaian tanggungjawab dan peranan akan melahirkan masyarakat yang rosak akhlaknya terutamanya anak-anak yang tidak lagi menghormati ibu bapa (menderhaka) dan terpengaruh dengan gejala-gejala sosial yang tidak sihat. Institusi keluarga yang goyah dan kucar-kacir akan memberikan kesan kepada institusi masyarakat dan akhirnya, institusi negara. Bagi wanita yang beriman, rumahnya merupakan sambungan kepada masjid, dan sebagaimana institusi masjid wajib diimarahkan, begitu juga institusi rumah tangga (rumah). Wanita yang mengimarahkan rumah dengan perkara- perkara berlandaskan tuntutan Islam akan menjadi tempat untuk mendapat halaman 138 ketenangan, tempat turunnya sakinah, tempat perlindungan dari fitnah, dan tempat untuk mengumpul kekuatan rohani dan jasmani untuk keluarganya. Rasulullah s.a.w. bersabda yang bermaksud: Bahawa apabila seseorang wanita mencari keredaan suaminya dan menguruskan kerja-kerja rumahnya dengan puas hati suaminya, maka la mendapat ganjaran yang sama dengan lelaki dalam amal-amalnya kerana Allah itu. Berdasarkan kenyataan ini, tidak bermakna peranan, hak dan tanggungjawab wanita hanya terhadap institusi keluarga sahaja. Sebaliknya, dengan keizinan suaminya ia tidak dilarang untuk berkhidmat kepada institusi masyarakatnya setelah memenuhi kewajiban institusi keluarga, dengan

syarat menjaga kehormatan dan menjaga pergaulan. Firman Allah s.w.t. yang bermaksud: Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dan padanya (Surah Al-Nur: Ayat 31). Berdasarkan ayat tersebut, Allah s.w.t. memerintahkan supaya wanita Islam memelihara penglihatannya daripada perkara yang menaikkan keinginan nafsu dan menutup aurat menurut tuntutan syariat Islam. Sesungguhnya, memelihara penglihatan, memelihara keinginan nafsu dan menutup aurat merupakan sebahagian daripada tujuan untuk memelihara akhlak dan kehormatan wanita dan mengelakkan berlakunya Islam gejala-gejala bukan tidak bermoral. Peraturan tersebut membuktikan sahaja memberikan

kebebasan yang cukup sempurna kepada wanita tetapi menurut batasanbatasan tertentu. Batasan-batasan kebebasan ini demi untuk memelihara keturunan manusia atau zunat yang mulia dan bermaruah.

8.2.3 Poligami Member! Perlindungan kepada Wanita

Prinsip Perkahwinan Poligami: Islam merupakan ad-Din al-fitrah iaitu ia tidak menentang fitrah manusia tetapi mengawal dan menyusunnya dengan baik. Islam memberikan sistem dan aturan kepada semua keperluan kehendak manusia untuk kepentingan dan kebahagian manusia itu sendiri, sama ada di dunia atau akhirat. Sehubungan dengan itu, Islam telah mengiktirafprinsip perkahwinan poligami sebagai sebahagian institusi keluarga kerana tujuan kemaslahatan kemasyarakatan. Menurut sesetengah alim ulama, poligami merupakan sesuatu pengecualian, bukan suatu yang biasa kerana dalam aspek-aspek tertentu poligami diperlukan. Islam mengharuskan poligami untuk melindungi wanita dan sebagai Jalan keluar dan kesulitan. Allah s.w.t. berfirman yang bermaksud: Maka kahwimlah oleh kamu wanitawanita yang kamu sukai, dua, tiga atau empat, Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka kahwinilah seorang sahaja (Surah al-Nisa': Ayat 3). Walaupun pada permulaan ayat tersebut menyuruh berpoligami

tetapi

dinyatakan

juga

ugutan

dan

peringatan

supaya

tidak

menyalahgunakan poligami di tempat yang tidak wajar. Di Barat, undangundangnya tidak membenarkan poligami sebaliknya membenarkan hidup bersekedudukan terutama dengan wanita halaman 139 simpanan. Antara kesannya ialah wanita menjadi permainan lelaki, menggalakkan perzinaan (seks bebas) yang boleh membawa penyakit AIDS atau penyakit kelamin yang lain dan kelahiran anak luar nikah (haram). Kesannya anak-anak yang dilahirkan tidak akan mendapat pendidikan sempurna dan akan mengakibatkan masyarakat yang rosak zuriat dan keturunannya. Hikmah Poligami: Kehidupan berpoligami membawa banyak hikmah yang tersembunyi dalam sesuatu institusi keluarga dan masyarakat. Antaranya ialah pertama, seseorang isteri itu mungkin mengalami penyakit jasmani (sakit anggota badan), atau mandul atau sakit jiwa. Poligami dibenarkan untuk menghindari keburukan-keburukan yang diakibatkan oleh penyakitpenyakit tersebut dan akan melenyapkan sebab-sebab atau mengurangkan penceraian. Kedua, penyelidikan-penyelidikan di penngkat antarabangsa menunjukkan bilangan wanita melebihi lelaki dalam masa aman damai. Poligami akan mengurangkan ketidakseimbangan ini dengan membentuk institusi keluarga yang lebih besar. Ketiga, dalam suasana kini, bilangan wanita akan mengatasi bilangan lelaki. Peningkatan sejumlah besar wanita akan melahirkan masalah moral yang sekiranya tidak diselesaikan akan menyebabkan merebaknya kegiatan pelacuran. Kegiatan pelacuran berlaku tidak hanya disebabkan keruntuhan moral sahaja, tetapi untuk memenuhl keperluan kehidupan berkeluarga kesan daripada kehilangan atau ketiadaan lelaki sebagai ketua keluarga. Poligami secara tidak langsung akan dapat mengurangkan masalah pelacuran ini, melalui perkongsian kehidupan. Dan keempat, poligami boleh membentuk perkahwinan yang sihat termasuk melenyapkan jumlah gadis-gadis yang diserang penyakit perempuan yang begitu berleluasa sama ada di dunia Timur atau Barat.

Dalam sejarah sebelum Islam, iaitu masyarakat Arab turut menggalakkan poligami dan sesetengahnya memiliki seramai sepuluh orang isteri. Manakala di negara China, menurut Encyclopedia Britannica, seseorang lelaki berkahwin dengan isteri utama tetapi isteri sampingan dibenarkan. Agama Hindu, menurut Manu's Dharma Shastra, digalakkan berpoligami. Di India pada tahun 1961, menerusi suatu bancian kebangsaan, penganut Hindu yang berpoligami adalah lebih tinggi berbanding dengan penganut Islam yang berpoligami. Ajaran Yahudi pula mengatakan berkahwin lebih dari satu merupakan suatu amalan biasa. Dalam agama Kristian, dalam kitab Bible hah 2 Samuel 3, ayat 2-5, dinyatakan bahawa Nabi Daud (David) mempunyai lebih dari satu isteri dan ini menggambarkan, baginda mengamalkan kehidupan berpoligami. Pada tahun 1650, di Nurenberg (Eropah) berlaku perjumpaan yang mengambil keputusan untuk membenarkan rakyat berkahwin lebih dari satu isteri bagi mengatasi masalah kekurangan bilangan rakyat akibat daripada peperangan. halaman 140 Syarat Poligami Islam: Amalan dalam kehidupan berpoligami Islam tidak memberikan kebebasan mutlak kepada lelaki semata-mata untuk mencari keseronokan sahaja. Sebaliknya, poligami diharuskan dengan bersyarat kepada lelaki iaitu hendaklah berlaku adil kepada isteri-isterinya. Keadilan kepada isteri- isterinya meliputi keadilan dalam pemberian nafkah zahir dan batin seperti pergaulan suami isteri, pemberian nafkah zahir dari segi harta benda dan terpenting ialah memberikan layanan baik, sama rata dan menunaikan kewajiban suami isten. Poligami juga diharuskan jika aman daripada kezaliman. Firman Allah s.w.t. yang bermaksud: Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kahwinilah) seorang sahaja! (Surah Al-Nisa': Ayat 3). Berdasarkan ayat di atas, poligami bukanlah suatu perkara yang dibenarkan secara sewenangwenangnya tanpa mengambil kira kesannya terutama kezaliman. Kezaliman dianggap merupakan kegagalan suami untuk memenuhi tanggungjawab berpoligami dengan menzalimi tidak hanya dirinya, malah isteri-isteri, keluarganya dan seterusnya menggugat institusi

masyarakat. Menyedari hakikat ini, poligami adalah dilarang sekiranya tidak dapat berlaku adil dan zalim. halaman 141 NOTA 1. Hamidah Abdulhamid, PengantarEstetik, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1995), him. 3. 2. Sidi Gazalba, Pandangan Islam TentangKesenian, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1977), him. 10. 3. Mohd. Kamal Hassan, "Konsep Keindahan dalam Islam dan Hubungannya dengan Sen! dan Sastera: Suatu Pandangan Umum", Dr. Farid M. Onn (ed.), Stilistik Simposium Keindahan Bahasa, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1982), him. 11. 4. Hamidah Abdulhamid, op.cit. him. 28. 5. Mustafa Sibaie, al-Mar'ah bain al-Faqh wa al-Quran, (Damsyik: Matba'ah Jami'ah, 1962), him. 22. 6. N.M Shaik, Women In Society, NusratAU NasriforKitahBharan, (India: New Delhi, 1991), him. 3. 7. Muhammad b. Abdullah Sulaiman Arafah, Hak dan

PerananAktifWanita Muslimah, KathurSuharji (terjem.), (PasarJogIa: Hazanahllmu, 1994), him. 34. 8. Islamic Concepts (3), The Muslim Family, Foundation, 1988), him. 7. 9. Ali Abd. Halim Mahmud (Dr), (t.t), Al-Mar'ah alMuslimah 'wa Fiqh alDakwah ila Allah, Al-Mansurah, him. 37. (Iran: al-Balagh

10. Khamsiah Ahmad, Wanita Islam, (Singapura: Pustaka Nasional, 1981), him. 9. 11. Al-Hafiz Abi Abd. Al-Rahman bin Syuaib al-Nasa'1,1964, al- Mujtabi, him. 57. 12. Muhammad Mahyuddin Abdul Hamid, Sunan A hi Dawud, Juz ke-3. (Dar Ihya al-Sunnah al-Nabawiyah, t.t), him. 130. 13. Kamal Buyuni al-Abyiani, Mukhtasar Sahih al-Bukhari, (Riyard: Maktabah al-Muayyad al Mamlakah al-Arabiyah as-Sa'udiyah, 1992), him. 519. 14. Said Abdullah, Seifal-Hatimy, Woman In Islam: A Comparative Study, Pakistan, (Lahore: Islamic Publication Ltd), him. 48 - 49. halaman 142 Bab 9

PERTEMBUNGAN TAMADUN ISLAM DENGAN KOLONIALISME BARAT

Mohamad Kamil Abdul Majid Cabaran-cabaran Penjajahan Barat, Sistem Pengajaran dan Pendidikan, Akhbar dan Media Massa, Medium Serangan Sosial, Gerakan Pemesongan Pemikiran Islam, Cabaran Umat Islam dari Fahaman Sekularisme dan Orientalisme, Cabaran Sekularisme, Cabaran Orientalisme, Kesan-kesan Penjajahan Fizikal dan Fikiran Barat ke atas Umat Islam, Tajdid Tamadun, Krisis Pemikiran Halangan Tajdid Masa Kini.

9.1 CABARAN-CABARAN PENJAJAHAN BARAT

Sejak kurun ke-18 dan ke-19, masyarakat dan dunia Islam telah dilanda kebekuan (sifat jumud) terutama dari aspek pemikiran dan memiliki ciri-ciri

kejahilan. Islam sebagai suatu cara kehidupan, syiar dan syariat hanya tinggal pada nama dan lambangnya, ini membuka ruang dan peluang yang luas serta terdedah kepada serangan pemikiran dan fizikal termasuk budaya, politik dan ketenteraan. Serangan berbentuk pemikiran dan fizikal ini merupakan sebagai suatu tindak balas dunia Barat terhadap kekalahan dan keaiban mereka di dalam beberapa siri Perang Salib, di samping untuk menguasai sumber kekayaan ekonomi negara- negara Islam. Dari segi psikologi, ia berjaya menyogok falsafah penguasaan 'orang putih' dan kemenangan materialisme (kebendaan) ke atas konsep ketuhanan dan iman. Seorang sarjana Islam kontemporari iaitu Dr. Yusufal-Qaradawi telah merumuskan tiga medium (alat) utama ke arah penguasaan kolonial Barat ke halaman 143 atas umat Islam. Pertamanya, melalui medium sistem pengajaran dan pendidikan; kedua, melalui medium media massa; dan ketiga, melalui medium serangan sosial.

9.1.1 Sistem Pengajaran dan Pendidikan

Dalam proses penjajahan ini, pihak kolonial Barat menggunakan sistem pengajaran dan pendidikan sebagai salah satu medium atau saluran utama umat Islam. Natijahnya, berlaku perubahan terhadap moral umat Islam sehingga menjadikan mereka lemah, lupa dan jahil mengenai kekuatan diri dan keupayaan sendiri, serta merasa rendah diri sehingga menjadi mundur dan ketertinggalan. Umat Islam telah kehilangan personaliti dan kedinamisan serta menjadi murid (pengikut) yang sentiasa patuh kepada tamadun Barat dan merasa rendah diri terhadap tamadunnya, tamadun Islam. Dalam sistem pengajaran dan pendidikan ini, sekolah-sekolah dan institusiinstitusi pendidikan Barat ditubuhkan di negara-negara umat Islam dengan

matlamat mengambil kanak-kanak muslim yang masih lembut ubun- ubun untuk dibentuk. Ini menjadikan mereka semakin jauh dari ajaran Islam malah lebih dekat kepada kebudayaan Barat. Lahirnya golongan muslim yang semakin mengkagumi tamadun Barat dan merasa rendah diri serta kurang selesa dengan tamadun Islam dan nilai-nilai ketimuran. Sistem pendidikan Barat diperkukuh melalui sekolah-sekolah moden Barat dan misionari selaras dengan buku teks, kurikulum, guru-guru yang lebih cenderung kepada pemikiran Barat termasuk faham sekular. Menurut seorang sarjana Islam, Malik bin Nabi, ia (kolonial Barat) telah memperkenalkan unsur budaya baru kepada dunia Islam. Malahan Muhammad Iqbal sendiri telah mengakui begitu cepatnya perkembangan rohani umat Islam bergerak ke Barat. Dr. Alt Syari'ati mengakui bahawa kejayaan Barat yang mahukan semua orang di dunia hidup serupa, berfikiran serupa dan tidak dibezakan lagi oleh keperibadian dan jiwa seperti juga agama, sejarah, kebudayaan, peradaban lampau, pendidikan dan tradisi. Bentuk kehidupan manusia sejagat ciptaan dan cita-cita dunia Barat ini, pada hari ini secara umumnya dikenali sebagai glohalisasi (keseyagatan). Dalam konteks ini juga, atas dasar untuk pemodenan dan pembaratan beberapa negara umat Islam seperti Turki dan Mesir telah menghantar pelajar- pelajar untuk menimba ilmu pengetahuan Barat ke dunia Barat terutama Eropah. Di peringkat ini, tumpuan terutamanya dalam bidang pengajian sains sosial dan kesusasteraan sehingga akhirnya membentuk golongan manusia yang berfikiran Barat, nilai, neraca, cita rasa, aliran dan tingkah laku kebaratan. Akhirnya golongan muslim ini sekembalinya ke tanah air kecuali mereka yang dipelihara Allah s.w.t. dikenali sebagai manusia celupan Barat, faham sekular dan tidak beragama. Golongan ini secara rasminya tidak menukar nama atau agama tetapi pemikiran mereka telah mengalami perubahan yang berlandaskan kepada pengaruh dalam tamadun Barat. Nilai dan pandangan hidup mereka terhadap halaman 144 agama, kehidupan manusia, masa lampau dan pada masa kini ternyata berbeza. Malah pandangan mereka terhadap sistem perundangan, budi

pekerti dan budaya yang menjadi ruang lingkup peraturan kehidupan sudah berubah. Ini dapat dilihat melalui tingkah laku, akhlak serta pemikiranpemikiran mereka melalui tulisan-tulisan yang dihasilkan. Golongan ini berfahaman sekular iaitu memisahkan agama atau sesuatu yang berunsur transenden dengan kehidupan dunia manusia. Sebagai contohnya di Turki, seorang tokoh nasionalis iaitu Ziya Gokalp (1875-1924) yang kemudian dikenali sebagai Bapa Nasionalisme Turki merupakan seorang pemuja tamadun Barat. Berlandaskan pemikiran sekular, beliau menganggap agama hanya merupakan suatu kepercayaan atau ritual. Dengan itu ilmu pengetahuan psikologi, sosiologi, biologi, fizik, matematik itu tidak ada hubungan dengan agama. Seorang lagi tokoh nasionalis Turki yang berjaya dibaratkan ialah Mustafa Kamal Ataturk (1881-1934) sehingga digelar sebagai Bapa Sekular Turki. Beliau berjaya melaksanakan penghapusan institusi keagamaan dan apa sahaja yang berkaitan dengan agama Islam disingkirkan. Malah selepas memegang tampuk kuasa pada tahun 1923, beliau memusnahkan agama Islam sebagai suatu cara kehidupan dengan menggantikan sistem pemerintahan berasaskan sekulansme dan nasionalisme. Mustafa Kamal Ataturk dalam proses pembaratan ini, betulbetui merupakan pengikut setia berkiblatkan Barat dalam semua aspek serta memutuskan Turki dari tradisi Islam. Di kemuncak sekularismenya, masjid-masjid ditutup, pakaian Barat diwajibkan malah memakai tarbus atau songkok merupakan suatu kesalahan jenayah. Pada tahun 1926, diluluskan Turkish Civil Codeuntuk menggantikan undang-undang syariah. Sehingga kini, Turki merupakan sebuah negara umat Islam yang berfikiran sekularisme dan mempertahankan nilai-nilai Barat dalam semua aspek kehidupan. Ini selaras dengan kesetiaannya kepada Bapa Sekular Turki, Mustafa Kamal Ataturk dan pengaruh Barat, di samping untuk membentuk identitinya sebagai sebahagian dan benua Eropah (Barat), tidak beridentitikan Islam atau Asia. Manakala di Mesir pula ia bermula dengan kejatuhan negara ini ke tangan Napoleon Bonarparte (kolonial Perancis) pada tahun 1798. Namun begitu proses pembaratan Mesir secara meluas bermula di zaman pemerintahan Muhammad All (1795-1845) apabila dikirim para pelajar Mesir ke England, Perancis, Itali dan Austria. Selepas itu, berkembanglah aliran pemikiran tamadun Barat ke negara Mesir melalui kemunculan al-Tahtawi (1801-

1873) kemudian diikuti oleh Qasim Amin, Alt 'Abd al-Raziq, Taha Husin dan lain-lain. Menerusi golongan yang menerima pendidikan Barat seperti inilah, menurut Dr. All Syari'ati, orang- orang Asia, Afrika diajar bagaimana cara berfikir, berpakaian, berkeinginan, malah bagaimana harus bersedih dan bergembira. Mereka diajar bagaimana membina hubungan sosial dan berbelanja. Ini bererti, suatu kebudayaan baru diperkenalkan dan diwujudkan secara tidak langsung melalui golongan masyarakat tempatan yang menerima pendidikan Barat. Menurut Dr. Alt Syari'ati halaman 145 lagi, modenisasi merupakan kaedah yang paling berkesan menyesatkan dunia bukan Eropah (Barat) dari segi susunan dan bentuk pemikiran serta keperibadian (jati diri) Secara umumnya, sistem pengajaran dan pendidikan Barat telah melahirkan segolongan masyarakat tempatan yang menerima sistem pendidikan Barat sebagai perantara, dalam proses kemasukan dan perkembangan pengaruh Barat, sama ada di negara-negara umat Islam atau di negara-negara bukan Barat. Memetik pendapat Macauly mengenai pengaruh Barat ke atas benua India, iaitu India dalam bentuk warna kulit dan darah, tetapi Inggerispada cita rasa pemikiran, bahasa dan idea.

9.1.2 Akhbar dan Media Massa

Pengenalan sistem pendidikan Barat di peringkat rendah, menengah dan tinggi turut diperkukuhkan lagi di peringkat awam melalui saluran media massa terutama persuratkhabaran. Ini merupakan saluran kepada massa yang memungkinkan berlakunyaperubahan cara berfikir, nilai, neraca malah pendapat umum. la dilakukan dalam bentuk berita, rencana, kesusasteraan yang kreatif malah menggunakan gambar-gambar, di samping ruangan penyelidikan wartawan dan temu ramah. Penguasaan, cengkaman dan arah aliran maklumat oleh akhbar dan media massa semakin memperkukuh cengkaman serta pengaruh kolonial Barat.

Dengan melihat di negara Mesir, akhbar-akhbar digunakan oleh para misionari bagi mengungkapkan pandangan Kristian lebih daripada apa yang dilakukan di negara Islam lainnya. H. A. R. Gibb dalam bukunya yang berjudul, Modern Trends in Islam menyatakan bahawa institusi sekolah dan kolej sahaja belum cukup. la hanya merupakan langkah pertama kerana ia mampu memimpin aliran politik dan pentadbiran. Untuk sampai ke situ mestilah diberikan perhatian kepada pembentukan 'pendapat umum 'yang dapat dibentuk melalui peranan media massa terutama akhbar. Menurut beliau lagi, akhbar merupakan alat atau saluran paling berkesan dan berpengaruh di dunia Islam.

9.1.3 Serangan Sosial

Selain sistem pendidikan dan media massa, diperkukuh pula medium serangan sosial terutama dalam aspek kebudayaan. Serangan sosial berlaku dalam proses sama ada berbentuk evolusi atau revolusi meliputi asimilasi adat, tradisi dan cita rasa nilai-nilai Barat ke dalam institusi keluarga dan masyarakat Islam. Institusi keluarga dan masyarakat Islam semakin longgar kesepaduannya, sehingga akhirnya tunduk kepada arus kemasukan pengaruh Barat. Berdasarkan kepada penelitian dan kajian, ternyata strategi serampang tiga mata ini tidak mampu untuk dihadapi oleh umat Islam yang sedang mengalami kejumudan terutama pemikiran. Taklid menjadikan umat Islam tidak mampu halaman 146 bangkit untuk memberi jawapan yang tepat dan sepadan, malahan mereka menyedari peranan musuh yang sudah menyisihkan mereka dan semua kekuatan tenaga, keyakinan diri dan tindakan berkesan. Natijah daripada pertembungan antara Barat dengan bukan Barat, ialah kemasukan pelbagai fahaman atau isme- isme yang dianggap moden terutamanya sekularisme dan modenisme. Ini telah melahirkan segolongan masyarakat Islam tempatan yang mengagumi dan menganuti aliran ini, menerima jiwa serta

ini juga disebabkan umat Islam gagal untuk menggembleng nilai-nilai akidah. Ini menunjukkan modenisme menurut pandangan atau acuan Barat sama ada di negara Turki. Beliau beranggapan. malah menjadikan ia semakin jauh jaraknya dengan tamadun Islam. yang masih meneruskan dan mengagumi Barat. Menurut Malik bin Nabi. Abu'l Hasan All al-Nadwi menyatakan sistem ini mempunyai dua kelemahan iaitu bersifat sekular dan dualisme. Malahan mereka ini mengambil nilai-nilai Barat yang terlalu asing bagi diri mereka untuk menjadi dasar hidup mereka sehingga akhirnya mereka ini kehilangan jati diri (identiti). hukuman syariat Islam seperti ini hanya sesuai untuk masyarakat primitif dan tidak sesuai di zaman moden. ini menambahkan lagi kemunduran yang semakin tenat dan berpecah-belah. Menurut penilaian seorang sarjana kontemporari Islam. Selain kelahiran golongan berfahaman Barat di kalangan masyarakat tempatan. menolak hukum Islam yang dianggap tidak sesuai lagi dengan zaman moden seperti hukum potong tangan bagi kesalahan mencuri atau hukuman rejam atau sebatan bagi kesalahan berzina. materialisme. evolusionisme dan sebagainya. Malahan sehingga masa kini. muncul Syed Ahmad Khan (1817-1898) yang berusaha untuk mentafsirkan al-Quran berasaskan semangat modenisme Barat iaitu berasaskan nilai-nilai rasionalisme. India atau negara-negara Islam lain bukan sahaja gagal untuk memperbaiki keadaan kelemahan umat Islam secara keseluruhannya.pendidikan Barat. melalui sokongan kolonial British. Antara pendapat serta tindakan beliau ialah menolak mukjizat di dalam Islam. Mesir. terdapat golongan yang menerima pendidikan Barat di negara-negara Islam. la menerima tentangan daripada ulama kerana tunduk kepada nilai tamadun Barat kerana sistem seumpama ini akan mempengaruhi akidah dan akhlak masyarakat Islam. ideologi. . Nyata. aliran pengkagum Barat yang disebut modenis ini merupakan peniru tanpa keaslian. bukannya bersifat sepadu. saintisme. Di bidang pendidikan. relativisme. beliau telah menubuhkan Muhammadan Anglo-Oriental College (Aligarh) menurut model Universiti Cambridge yang bercorak pendidikan sekular dan liberal.12 Di India. dorongan jiwa dan sebagainya. naturalisme.

2 GERAKAN PEMESONGAN PEMIKIRAN ISLAM Gerakan pemesongan pemikiran umat Islam digerakkan melalui tiga medium tersebut. banyak negara-negara Islam telah mencapai kemerdekaan. masyarakat Islam telah bercerai dari budayanya. memesongkan pemikiran umat Islam terhadap peraturan hidup dalam Islam. Dengan itu. Ketiga. . terdapat tanda-tanda bahawa orang Islam mula bangkit dengan kembali kepada ajaran Islam sebenar untuk membentuk suatu umat yang kuat. memesongkan pemikiran terhadap al-Hadis supaya orang Islam tidak memahami hadis dengan yang sebenarnya. Lebih dari itu kebangkitan semula negara-negara Islam tidak mencerminkan evolusi sosial umat Islam. memesongkan fikiran terhadap kefahaman al-Quran supaya tidak difahami oleh orang Islam dengan kefahaman yang sebenarnya. memesongkan pemikiran umat Islam terhadap warisan Islam supaya tidak memahami dengan sebenar tentang Islam. dengan matlamat untuk menjatuhkan keperibadiannya. Kedua. Pertama. Dan keenam. Kelima. Gerakan pemesongan pemikiran ini dilaksanakan dalam aspek-aspek atau tempat-tempat tertentu. Gerakan pemesongan pemikiran terhadap Islam ini dilaksanakan di zaman penjajahan atau kolonialisme Barat malahan berkesinambungan di masa kini. memesongkan pemikiran umat Islam terhadap sirah dan sejarah Islam. Menjelang akhir kurun ke-20. warisan rohani dan aspek teknikal yang hanya sudah menjadi catatan sejarah. memesongkan pemikiran terhadap keperibadian mulia Rasulullah s. halaman 147 9. golongan yang memimpin ke arah kebangkitan ini mula berusaha untuk memahami kehendak Islam (landasan syariah) sebagaimana agama ini diturunkan untuk memberi panduan kepada manusia bagi membina kesejahteraan sejagat manusia. walaupun dari segi politiknya.a. Keempat.w.Menurut Malik bin Nabi. Malah mereka menjadi umat yang waham dan berbicara dengan lidah yang kelu.

Antara aspek yang menjadi tumpuan ialah mengenai hal-ehwal keluarga atau hubungan di antara lelaki dan perempuan.1 Cabaran Sekularisme Golongan sekular. walaupun sudah mencapai kemerdekaan. Kajian mereka inilah pada masa berlakunya revolusi sains (1500-1700) di Barat tidak langsung menggugat sendi-sendi dasar agama. Beliau menyatakan. Melalui proses penjajahan. Pengenalan budaya ini tidaklah sukar untuk diterima pada masa umat Islam tidak lagi memahami kandungan alQuran malahan halaman 148 al-Quran sekadar digunakan untuk mencari keberkatan. yang diperkenalkan Barat ke dunia Islam iaitu pergaulan bebas. sains akhirnya akan menggantikan agama dengan memberikan kepada manusia kuasa mutlak atas alam tabii. Baginya sumber ilmu pengetahuan yang lebih dipercayai hanya melalui ujian dan pengalaman. Antara yang paling berpengaruh ialah Sir Francis Bacon (1561-1626). Galileo dan Newton.9. sama ada dari kalangan masyarakat Barat atau golongan tempatan (umat Islam) yang menerima sistem pendidikan moden Barat merupakan cabaran utama kepada umat Islam. Kepler. Aspek yang tidak kurang bahayanya ialah ajaran yang memisahkan secara keseluruhan antara ilmu pengetahuan dengan agama yang diperkenalkan di Barat oleh Copernicus. Sistem agama atau kepercayaan merupakan suatu berbentuk ritual dan peribadi. malah akan mewujudkan di atas muka bumi ini syurga dengan . tidak memiliki hubungan atau menentukan atau dijadikan landasan kehidupan manusia. pendukung utama aliran empirisisme. Gerakan golongan sekular ini menganut fahaman sekular iaitu yang memisahkan sistem agama atau kepercayaan berbentuk transenden dengan aspek kehidupan manusia duniawi. sekularisme diterap masuk dalam semua aspek terutama sistem pentadbiran dan ia kemudiannya berkesinambungan sehingga masa kini di negara-negara Islam.3 CABARAN UMAT ISLAM 9.3.

falsafah hidup ini membawa faham mdividualistik atau bersifat mementingkan diri sendiri. Hegel (1770-1831) dan kin-lain.1814). ia merupakan kemuncak penolakan orang Barat terhadap agama iaitu Kristian atau apa sahaja yang berhubung dengan agama. Perkembangan selanjutnya mengenai aliran liberalisme. Fachte (1762. empirisme sehingga munculnya aliran idealisme.1755). Apa yang penting bukan pada motifnya. Dalam aspek ekonomi. la dianggap mendatangkan kesusahan. memperolehi ilmu pengetahuan dan kebenaran hanya dapat dilakukan melalui kaedah saintifik sahaja menurut aliran sainstisme. Kemudiannya muncul Bentham (17481832) dan John Stuart Mill (1806-1873) ukuran baik buruk sesuatu dikira dan segi akibatnya. Maka muncullah nama-nama seperti Immanuel Kant (1772-1804). tetapi akibatnya. terutama teori-teori AdamSMith.kesejahteraan dan kemakmuran. Teori ini menyarankan manusia . mengambil bentuk utilitarianisme iaitu satu aliran falsafah moral yang mengutamakan faedah (utility) sebagai ukuran nilainya. John Stuart Mill berpendapat bahawa segala tindakan masyarakat tidak berhak untuk disekat selagi ia tidak merosakkan orang lain. Selepas itu muncul perbahasan epistemologi antara aliran rasionalisme. Pengaruh pemikiran beliau dapat dilihat dalam politik Perancis dan Amerika Syankat. Voltaire (1692-1778) dan Rousseau (1712-1778). malah mempelopori aliran liberalisme dalam bidang politik dan ekonomi. Di sinilah berkembangnya teon evolusi Charles Darwin yang selepas itu menjadi dasar kepada pemikiran dan pandangan hidup. Dalam konteks ini. pemikirannya sangat mendalam kesannya kepada sistem ekonomi bebas atau laissez-faire. John Lock (1632-1704) bukan sahaja salah seorang tokoh aliran empirisisme. Teori-teori ahli falsafah meletakkan mereka mengatasi golongan agama sebagai tempat rujukan dalam menyelesaikan masalah kehidupan. Perkembangan di benua Eropah terutama kesan daripada Zaman Renaissance membawa kemunculan tokoh-tokoh seperti Montesquiens (1689. kemajuan sains telah mencapai kemuncaknya sebagai The Golden Age of Sciences. Masyarakat berhak untuk menyekat individu sekiranya ia melibatkan orang lain. Pada waktu itu. Maka itu. Kurun ke-19 pernah diungkap sebagai idea perkembangan {idea of development) yang mencapai bentuk yang sempurna di tangan Charles Darwin. Pada kurun ke-19.

Pengaruh pemikirannya dalam bidang psikologi khususnya meletakkan asas-asas materialisme dan atheisme di dalamnya. Teori ini sama sekali menolak Adam sebagai manusia pertama malah ia menjadikan orang percaya bahawa segala sesuatu itu terjadi dengan sendirinya. Pada akhir kurun ke-19 dan awal kurun ke-20. Teori pragmatisme merupakan suatu doktrin tentang perubahan dan perkembangan. Semua haiwan pula berasal daripada nenek-moyang yang sama iaitu suatu sel purba. Justeru itu dalam psikologi moden. dan bukan diciptakan Tuhan. muncul pula aliran pemikiran yang amat berpengaruh di Amerika Syarikat iaitu pragmatisme. suatu aliran relativisme dalam pandangan hidup. Albert Camus (1913-1960) dan Jaspers (1883-1969) yang menghebahkan aliran eksistensialisme iaitu seseorang itu tidak dapat memahami sesuatu dengan baik tanpa mengenali latar belakang suasana yang melahirkannya. Dari teorinya ini timbul pula teori historical materialisme iaitu suatu bentuk teori yang menekankan faktor kebendaan untuk memahami sejarah. Aliran ini semakin kukuh melalui peranan William James (1842-1910) dan John Dewey (1859-1952) yang menerapkannya melalui bidang pendidikan. Kemudian muncul beberapa nama seperti Jean-Paul Sarte (1905-1980). agama sudah tidak penting. Salah seorang tokoh yang berpengaruh pada kurun ini iaitu Sigmund Freud (1856-1939). John Dewey menyarankan pendidikan yang bersifat problem solving iaitu dapat menyelesaikan masalah atau menyesuaikan diri dengan dunia yang sentiasa berubah-ubah. Akhirnya bertukarlah. Dialectical Idealisme kepada Dialectical Materialisme. Suatu idea itu dikira benar jika ia dapat dilaksanakan. Kurun ke-19 juga menyaksikan kelahiran Karl Marx (1818-1883). Beliau menolak agama Kristian dan menjadi penganut ateisme. la sebagai tindak balas terhadap masyarakat moden serta kehilangan arah . malah dianggap sebagai suatu khayalan. bapa aliran komunisme.berasal dari haiwan iaitu mawashalaman 149 manusia. Teori komunismenya banyak dipengaruhi oleh dialektik Hegel dan teori Darwin.

kerana bagi mereka perkahwinan adalah obscene bourgeois institution. Ini menunjukkan ramai alim ulama termasuk intelektual Islam dan umatnya berjuang di medan yang tidak ada musuh sebaliknya gagal untuk menghadapi musuh di depan mata dalam bentuk baru. penjajahan bentuk baru. Manakala Simone de Beavoir (1940-1986) pula merupakan seorang yang mempelopori gerakan emansipasi wanita. Qadanyah dan Muktazilah yang semakin pupus.3. Jean-Paul Sarte khususnya menggambarkan manusia sebagai pencipta dirinya serta bertanggungjawab ke atas dirinya.pada ciri-ciri individualismenya. Dari aspek lain. Demikianlah secara umumnya mengenai falsafah Barat yang dianggap dapat dihubungkaitkan dengan sekularisme sehingga merupakan suatu tema cabaran kepada tamadun Islam dan tamadun bukan Barat lain. Beliau cukup mempertahankan konsep kebebasan malah selama 51 tahun beliau bersekedudukan dengan Simone de Beavoir tanpa nikah. politik. Manusia tidak memerlukan Tuhan untuk meringankan bebannya. Menurut Maiek Bennabi. pengalaman Barat pada hari ini mencabar umat Islam sebagai pendukung tamadun Islam terutama kelahiran golongan intelektual yang menerima pendidikan Barat sama ada di institusi-institusi pendidikan moden atau di dunia Barat. Dalam konteks ini. sekularisme ilmu dan pandangan hidup. 9. Golongan tradisional masih berlawan dengan aliran Jabariyya.2 Cabaran Orientalisme Peranan golongan orientalis atau golongan yang mendukung aliran orientalisme merupakan antara cabaran penting terhadap umat Islam dan tamadun Islam. ekonomi. golongan yang dianggap tradisional halaman 150 (intelektual Islam) pula kebanyakannya kurang memahami perkembangan ini. Cabaran orientalisme merupakan sebahagian dari cabarancabaran terhadap umat Islam kontemporari dan kurun pada masa depan selain cabaran kolonialisme atau masa kini. .

Malah menurut Malik bin Nabi. R. Perkara atau penyakit seperti ini dihidapi oleh umat Islam kerana mereka memiliki suatu sifat pasif halaman 151 .penulis Barat yang menulis mengenai pemikiran Islam dan peradaban Islam.A. Abdul Ahad Daud dan lain-lain lagi. J. M. Di kalangan golongan ini juga terdapat yang bersikap objektif seperti H. terdapat beberapa hasil penuhsan golongan ini bersifat ilmiah dan keilmuan tetapi jumlahnya sangat sedikit. dan lebih tepat lagi mereka menulis tentang hal-ehwal ketimuran termasuk hal keislaman dan penganutnya. Namun begitu.R. A. Dalam konteks ini. Mengenai tujuan dan matlamat golongan orientalis. MaryamJameelah. ia tidak dapat disangkal untuk melemahkan keyakinan umat Islam di samping melaksanakan penjajahan dalam semua aspek.orientalis merujuk kepada penulis. T. M.w. Arberry dan Arnold Toynbee tetapi di kalangan mereka ini pun tidak terlepas dari melakukan kesalahan dan penyelewengan terhadap Islam. H. menjemukan malah bercampur aduk dan tidak teratur. Gibb pernah menganggap al-Quran merupakan suatu yang sulit. 0. Winstedt.A. J. B. Ini disamakan sebagaimana menceritakan kekayaan kepada orang yang kebuluran. Beberapa orang dari golongan orientalis ini akhirnya secara jujur menyatakan mereka telah bertemu dengan kebenaran apabila mengkaji mengenai Islam antaranya Muhammad Asad. G. Mustafa alSiba'i mereka ini sama ada untuk mengacau atau memutarbelitkan agama Islam melalui penyemaian bibit-bibit keraguan terhadap Islam seperti memalsukan sejarahnya. Wilkinson dan R. A. Pickthall.J. Di negara kita. menurut Dr. Arberry pula meremehkan hadis atau sunnah.a. Irving. Gibb. golongan yang memuji Islam pun dari suatu segi memberi hiburan secara terpesona dan mengasingkan fikiran dan perasaan yang tidak membawa apa-apa faedah. Kadangkala tulisan mereka ini cuba mengingkari al-Quran sebagai kitab wahyu atau mendatangkan keraguan terhadap hadis Rasulullah s. Shellabear.R. sebelum mencapai kemerdekaan (pentadbiran British) golongan orientalis ini terdiri dari kalanganpentadbir kolonial British dan mubaligh-mubaligh Kristian antaranya W.

apabila orang Islam menyarungkan pakaian Eropah (Barat) ke badan mereka kira-kira setengah kurun yang lalu di kebanyakan negara umat Islam.iaitu inferiority (rasa rendah diri) apabila berhadapan dengan tamadun Barat. hanya seperti Islam digambarkan menurut Cerita Serihu SatuMalam (Hikayat 1001 Malam) untuk kemudiannya terjaga betapa jauhnya realiti masa kini dengan idealisme masa lampau. Keadaan ini berbeza dengan orang Jepun yang sejak 50 tahun dahulu berpindah dari zaman pertengahan ke zaman moden. dan Asia Tenggara . jihad dan ijtihad baru yang bersepadu sepadan dengan cabaran semasa iaitu suatu tajdid tamadun. tajdid merupakan suatu kebangkitan yang merangkumi kesedaran politik. media. bukannya produk yang mencipta tamadun. ekonomi.4. intelektualisme. la tidak lebih dari longgokan maklumat yang tidak membawa faedah malah lebih banyak mengkhayalkan dan menghiburkan sahaja. muncullah gerakan tajdid di Asia Barat dan benua India. Natijahnya.1 Tajdid Tamadun Dari perspektif masa kini. malah bercakap dengan bahasa mereka.4 KESAN-KESAN PENJAJAHAN KE ATAS UMAT ISLAM 9. Dalam dunia Islam. bibit-bibit yang telah ditanam oleh mujaddid dakwah dan juru islah klasik telah memberikan sumber inspirasi kepada generasi Islam pada kurun ke-20. iaitu kebendaan dan akhlak berikutan daripada reformasi sosial berasaskan moral yang membolehkan mereka berkemampuan untuk menangani segala cabaran itu. 9. Tamadun adalah penciptaan terhadap penghasilan. kemudiannya tersebar ke Afrika. pendidikan. jelas ia menunjukkan bahawa kegemilangan Dalam konteks ini. Maka itu menurut Maiek Bin Nabi. Mereka ini berkemampuan untuk menyediakan alat untuk menjadi negara maju. umat Islam masih juga tidak maju seperti orang Barat. yang dianggap lebih gagah dan berpengaruh.

walaupun kebangkitan Islam sehingga masa kini sudah menghampiri satu kurun lamanya. Menurut Malik bin Nabi. biarpun ia mempunyai segala potensi. kejayaan Ayatullah Khomeini merubah wajah Iran kepada kepimpinan Islam telah meletakkan ia menjadi suatu kuasa Islam yang dihormati. Tajdid yang berlaku di negara Iran ini ternyata memberikan kesan ke atas gerakan Islam di seluruh dunia selepas tahun 1980. ia hanya akan berjaya apabila dilaksanakan oleh jam'ah (golongan) yang penuh dengan keimanan dan istiqamah. Bagi umat Islam aliran Syiah. Menurut Sayyid Qutb.' Muhammad al-Ghazali bersetuju dengan pandangan Malik bin Nabi yang meletakkan kesalahan umat Islam atas kejahilan mereka dengan ilmu kehidupan. Sudan. Jepun berjaya mencapai kejayaan sedangkan negara-negara umat Islam gagal melepaskan diri dari cengkaman kemunduran. Turki. halaman 152 Namun begitu. dalam tempoh masa lima puluh tahun yang lampau. Malik bin Nabi meletakkan fikrah (idea) suatu sumber yang paling utama. Iran sebelum ini dianggap sebagai sekutu Barat paling berpengaruh di Asia Barat ketika di bawah pimpinan Maharaja Shah Reza Pahlawi malahan memiliki hubungan serta perjanjian rahsia dengan rejim Yahudi (Israel). Justeru itu. Pada masa kini. Sesetengah umat Islam ini begitu mementingkan atau terlampau memberikan perhatian hanya kepada sebahagian ilmu sahaja. serta melaksanakan metodologi Islam secara menyeluruh. Tajdid dan islah era baru ini lebih dikenali dengan kebangkitan semula Islam (al-Ba'th al-Islami) untuk memperbaharui kefahaman dan amalan Islam. Dalam konteks ini. ia masih jauh untuk sampal kepada matlamatnya iaitu menerajui kepimpinan tamadun kemanusiaan. kebangkitan Islam telah bertapak dan sedang berkembang di beberapa buah negara umat Islam terutamanya di Mesir. Indonesia dan tidak terkecuali di Malaysia. Inilah yang cuba diperbaharui oleh Hasan al-Banna melalui dasar lOPerkara (Usul al-Isyrin). peri pentingnya tajdid masa kini lalah dengan menemukan metodologi yang sesuai dan menggabungkan seluruh potensi yang ada.terutamanya di Tanah Melayu. bukan sahaja idea tetapi idea praktikal umat .an sehingga masa kini. Pakistan. Antara misalannya merujuk kepada mentafsirkan sembahyang dan wuduk mengambil masa berbulan-bulan malah bertahuntahun.

dibandingkan pula dengan praktikalnya atau perlaksanaannya. Ini dikaitkan dengan persoalan budaya iaitu kebudayaan lebih dipengaruhi oleh persekitaran berbanding dengan ilmu. Di negara Mesir.mana sahaja amat kaya dengan ucapan dan karya tetapi kurang keberkesanannya seperti khutbah mingguan di seluruh dunia Islam yang begitu banyak. keadaan yang sama berlaku sebagaimana di Turki semasa di bawah kepimpinan Muhammad All pada kurun ke-18. Suatu contoh yang nyata. secara umumnya umat Islam yang berpaksikan kepimpinannya kepada Empayar Uthmaniyyah di Turki telah menjadi 'pengikut' kepada dunia Barat (Eropah) dari segi pemindahan ilmu. sistem perbankan Barat tidak mampu membantu kemajuan ekonomi umat Islam kerana ia meletakkan umat Islam dalam keadaan serba salah di antara dua keadaan iaitu mencapai kemajuan ekonomi dan menjadi kaya tetapi mengamalkan riba. wujud persoalan sejauh manakah kesan sistem perbankan Barat yang dieksport ke dunia Islam? Sedangkan mereka (umat Islam) memiliki akidah dan nilai yang berbeza—jawapannya negatif. Ataupun mereka tetap papa dan miskin di dunia kerana menolak riba tetapi tetap iltizam (kukuh pendirian) dengan nilai-nilai Islam dan syariat. sosial dan lain. kepakaran. Ini termasuklah mengirim para pelajar dan intelektual ke Barat dan kembali semula untuk mengadakan reformasi pemikiran. Menjelang kurun ke-18. Negara Mesir semakin bertambah sakit.Islam di mana. Dalam konteks ini. Bagi seseorang umat Islam yang sejati. teknik malah ketenteraan yang bukan sahaja tidak memperkuatkan mereka malah melemahkan. yang memungkinkan mereka menikmati kesenangan hidup halaman 153 di dunia tetapi akan menerima azab yang dahsyat di akhirat nanti.lain tetapi kesemuanya berakhir dengan kegagalan sebaliknya tamadun Islam menerima ancaman dari kalangan pendukungnya sendiri. mereka akan sentiasa berusaha untuk mencapai pembangunan ketamadunan di dunia tetapi tidak mengabaikan . Persoalannya di sini ialah ia bukan sekadar idea sematamata tetapi mengenai keberkesanannya. hancur dan mundur kerana semuanya ini berpunca dari peniruan yang membuta tuli.

. bukan sebagai pelakon utama. Kegagalan juga akan dialami umat Islam sekiranya mereka terus mengamalkan metodologi klasik Islam yang tidak mengambil kira dimensi zaman. Sekiranya usahausaha ke arah tajdid ini tidak digerakkan maka sejarah kegagalan umat Islam akan berulang semula.akhiratnya. lingkungan dan perjalanan sejarah. mendalam. umat dan dunia Islam. Aliran klasik yang diwarisi ini merupakan zaman kekalahan pemikiran dan mereka lebih senang mengikut apa sahaja amalan lampau dengan mengajak kembali kepada gambaran-gambaran lampau. kita berperanan untuk memastikan ketulenan prinsip dengan pendekatan semasa. akar umbi (jati diri). Dalam konteks ini. Inilah yang dinamakan kegagalan kepimpinan dunia Islam dalam memahami dimensi pemikiran dan budaya kerana metodologi asing diguna sebagai jalan penyelesaian. Ini bererti. Mereka ini terapung-apung antara sekularisme dan marxisme. Dalam konteks masa kini. nilai dan tasawwur. nasionalisme dan liberalisme yang beratus-ratus tahun terus menyumbang kepada kemunduran dan kegagalan. aliran pemikiran Islam semasa (tajdid) yang mula dicanangkan olehJamaluddin al-Afghani mampu memberikan penyelesaian bagi menghadapi masalah tamadun semasa iaitu tamadun berasaskan kepada Islam dari segi tujuan. Aliran ini lebih mengambil sikap uzlah dan intiwa. Menurut Abdul Hamid Abu Sulayman. akidah. iaitu ertinya meletakkan fikah lama sebagai syariat. tajdid dilangsungkan melalui peranan institusiinstitusi dan gerakan-gerakan (harakah) Islam untuk mengajak kepimpinan umat supaya kembali semula kepada agama. nilai dan kecenderungan Islam dengan kefahaman terhadap realiti umat serta mengambil kira dimensi zaman dan lingkungan dalam memahami turath (warisan) dan tajrihah (pengalaman) zaman awal Islam. beliau menggambarkan sikap umat Islam menghadapi metodologi penyelesaian secara import (Barat) bagaikan penonton yang tidak memiliki peranan kecuali bersikap negatif dengan menjerit dan bertepuk tangan. Golongan ini dianggap sebagai menentang proses tajdid apabila cuba mengembalikan umat Islam kini kepada kehidupan zaman lalu dalam erti tidak mampu membuat tafsiran baru. la juga harus mengambil kira perubahan kualiti dan kuantiti dalam kehidupan umat secara menyeluruh. sejarah dan dorongan Islam bagi menghadapi cabaran masa kini. la mesti bertolak dari akidah.

Kesemuanya ini bertolak dari kaedah saintifik Islam memastikan ilmu terhadap halaman 154 fitrah dan tabiat di samping kaedah pengalaman terhadap realiti. Fiqh al- . Yusuf al-Qaradawi.2 Krisis Pemikiran Halangan Tajdid Masa kini Krisis pemikiran umat Islam diakui oleh Malik bin Nabi. Yusuf al-Qaradawi menyarankan institusi Islam memahami ilmu fikah baru iaitu Fiqh al-Sunan. metodologi Islam semasa menuntut kemampuan. 9. umat manusia sememangnya bersifat jahil dengan apa yang ada pada orang lain tetapi lebih memburukkan keadaan ialah mereka sendiri jahil mengenai kekuatan dan kelemahan diri sendiri. Keadaan seperti ini antara lain ditandai oleh sikap membesar-besarkan perkara yang remeh-temeh atau meremehkan perkara yang serius. Untuk menghadapi dan mengatasi perkara ini. TahaJabir dan lainlain sebagai membelenggu tajdid termasuk kelemahan memahami realiti masa kini. kemampuan dengan kesyumulan teori dan amali. ia berbeza dengan metodologi klasik dan metodologi import. syura. Tujuan syariah dengan segala nilai dan prinsip asasi dijadikan asas pemikiran sosial Islam pada masa kini yang berdin pada tunggak asal. pengalaman teknikal dan ketepatan serta pendekatan yang memerlukan pula kepada penyelidikan dan analisis. Dengan ini. Abdul Hamid Abu Sulayman. Berdasarkan hakikat ini. masalah. Dengan erti lain. barulah dapat berlakunya pemindahan pemikiran dan tamadun daripada masyarakat biasa kepada tamadun yang lebih kompleks masa kini. persaudaraan malah seluruh nilai Islam lain. kepakaran dan analisis. intelektual atau pendukung institusi-institusi atau gerakan-gerakan Islam.teliti. Secara umumnya. Apa yang lebih penting dan utama ialah ia harus ditunjangi oleh tujuan syariah {Maqasidal-Syari'ah). Muhammad al-Ghazali. kerjasama.4. la biasa berlaku di kalangan orang awam tetapi yang lebih malang sebenarnya apabila ia juga berlaku di kalangan pemimpin politik. keadilan.

al-Maududi menyatakan pemimpin itu sebagai kepala kereta api yang bagaimana panjang pun gerabaknya tidak akan bergerak ke hadapan tanpa ditarik oleh enjin yang berkuasa tinggi. Falsafah Islam semestinya menjadi teras dalam bidang pengetahuan khususunya sains sosial dan sains kemanusiaan. Lebih jauh dari itu. Di sinilah tercapainya tajdid Islam dan kepimpinan tamadun manusia masa kini dengan dua tunggak yang kukuh iaitu pertama. Di samping itu. mengatasi diplomasi kekuatan tentera musuh pada Perang Khandak mahupun mengatasi musuh dalam Perjanjian Hudaibiyah malah ketika pembukaan Kota Makkah. Menurut seorang sarjana Islam. Malahan tajdid sepanjang sejarah manusia mempersaksikan akidah Islam yang murni lagi membina dan ketinggian pemikiran yang berkesan telah menjayakannya sehingga dapat memutuskan saluran perdagangan Quraisy. Bukan itu sahaja malahan diseru supaya dikembalikan urusan hierarki ilmu. Abdul Hamid Abu Sulayman pula mencadangkan kesepaduan pembelajaran aspek roh dan nilai dengan aspek teknikal dan amali dalam semua peringkat. iman dan keduanya. halaman 155 kaedah dan peraturan Islam. sejarah berdasarkan kepada hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah memperlihatkan bahawa pada setiap zaman tajdid berlaku apabila munculnya tokoh-tokoh yang mengetuai usaha ini. mengembalikan semula Siyaghah metodologi dan pemikiran yang dikira cukup dalam pendidikan Islam yang sebenar. Fiqh al-Ikhtilafdun Fiqh al-Muwazanat. pemikiran. Ternyata.Awlawiyat. Institusi masjid didirikan menjadi pusat pendidikan. Institusi Islam selain berfungsi yang tersebut di atas memerlukan calon-calon pemimpin Islam yang berwibawa . unsur ini jugalah yang menjayakan peperangan apabila berhadapan dengan Empayar Rom dan Parsi malah menjalankan siasah. dikembalikan semula institusi sistem dan peraturan politik sosial yang bersifat lengkap-melengkapi (takamul) dan berurutan (tasalsul) yang tepat dalam gerakan sosial ke arah mengembalikan pembinaan semula berasaskan nilai Islam. pengajaran dan penyebaran ilmu pengetahuan yang akhimya telah melahirkan sarjana-sarjana dan tokoh-tokoh Islam penting.

Turut juga diperjelaskan kefahaman yang salah. Beberapa peristiwa menjadi contoh antaranya al-Maududi telah dikecam hebat kerana menyokong Fatimah Jinnah yang berhadapan dengan pemerintah pimpinan rejim Ayub Khan. Tajdid politik pula meneruska. maka umat Islam mestilah memahami kaedah-kaedah syariat. memahami realiti semasa dan bagaimana mengaplikasikan nas dan ijtihad kepada suasana semasa. lemah-lembut malah berperwatakan kepimpinan. pembaharuan yang diperkenalkan haruslah membebaskan umat dari belenggu sistem riba dan eksploitasi pemodal (kapitalis). Hasan al-Turabi. Dari sudut ekonomi. menghapuskan kejahilan dan kemiskinan hidup. berilmu. fatwa yang lemah. Tajdid amali masa kini tentunya tidak semudah fikrah semata-mata.inteiek.n jihad Siyasi untuk membebaskan umat Islam dari cengkaman kuasa kufar. di negara Sudan mendapat kecaman keras apabila menyertai parti sosialis pimpinan Jaafar . berhikmah. Meninjau tajdid sepanjang sejarah dan perspektif umat Islam masa kini. Sebaliknya hendaklah melaksanakan secara praktikal dengan turun ke lapangan untuk merawati penyakit sosial. berani. malah mampu mewujudkan fikah baru yang berasaskan realiti semasa. la juga bergantung kepada kejayaan untuk menggerakkan seluruh potensi dengan mengurangkan perbezaan pendapat atau mengurangkan karenah remeh temeh di antara pendukung Islam. Dalam konteks ini. tegas. tajdid atau kebangkitan Islam tidak akan mencapai kejayaan hanya dengan retorika kosong yang menyedapkan telinga mendengarnya. Malah mampu menghadapi aktiviti-aktiviti kumpulan atau pertubuhan yang bergerak atas landasan nama kemanusiaan dan kebajikan tetapi tujuannya untuk mengubah identiti umat dan akidah mereka. mengetepikan sikap ego diri yang menuding kelemahan diri orang lain dengan tidak meneliti (bermuhasabah diri) diri sendiri. Tajdid dakwah menyebarkan fikrah yang tepat dengan segala Syumuliyyah dan Wasatiyyah tanpa mengetepikan wasilah termoden dan teknik tercanggih sehinggakan tasawwur Islam benar-benar jelas dari segi idea dan praktis di kalangan orang Islam dan difahami oleh bukan Islam.

keadaan ini juga berlaku di bidang ekonomi. Indonesia atau di mana-mana sahaja. Beberapa seminar ekonomi Islam antarabangsa yang mengumpulkan ulama fikah dan pakar ekonomi telah mengambil beberapa keputusan penting. Bosnia.Numairi. Di negara Syria. Somalia. Dalam aspek sistem . Selain di bidang politik. Ramai orang Islam yang berkemampuan dari segi ekonomi berlumba-lumba untuk mengerjakan ibadat haji dan umrah berulang-ulang kali tetapi keberatan untuk menghulurkan derma kepada umat Islam yang tertindas di Palestin. apa lagi setelah menerima jawatan rasmi. Maka itu sebelum benar-benar terlaksana. Di sinilah peranan institusi-institusi pengajian tinggi Islam berperanan dalam alam realiti bukannya dalam keadaan berkabus dan kebekuan. asalkan asas urusannya 'hams' meskipun mungkin sedikit sebanyak bercampur urusan riba. Malahan sesetengah umat Islam lebih selesa menunggu kehadiran alMahdi al-Muntazar dari Mujadid Muntazar meskipun sebelum ini kemunculan al-Mahdi palsu lebih banyak membawa kepada perpecahan malahan pertumpahan darah. Kashmir. umat Islam memerlukan bank maklumat iaitu maklumat tentang orang lain dan diri sendiri. Kemboja. gerakan Islam telah mengambil keputusan untuk membentuk kerjasama dengan golongan bukan Islam bagi halaman 156 menghadapi sistem politik yang lebih zaiim. Harapan dan cita-cita tanpa infrastruktur yang cukup hanyalah tidak lebih dari sekadar membina istana di atas air. Manakala di pihak yang lain lebih suka menjawab 'tidak' atau 'haram' atas segala perkara yang memerlukan pemikiran mendalam dan ijtihad. institusi dan gerakan Islam hendaklah terlebih dahulu mesti berada di kedudukan realiti masa kini dan tidak berdiri di awangawangan. Dalam konteks ini. menekankan isu-isu kecil yang bersifat umum. malah lebih suka berselisih dari berbaik sangka. Antaranya mengharuskan terlibat dalam institusi dan syarikat yang ditubuhkan di negara Islam dan menawarkan saham kepada awam. Ditambah pula terdapat kalangan orang Islam yang lebih menekankan perkara remeh temeh dari soal dasar.

berwawasan. bukan Islam yang ortodoks dan fanatik.kepimpinan. Ali Syari'ati lagi. fikiran yang segar hams dibebaskan dari kerangka agama tradisional yang kaku sehingga pemikiran tersebut dapat menerima Islam melalui bentuknya yang paling sublim iaitu dalam bentuknya sebagai satu ideologi. kumpulan yang tangkas. mahasiswa dan golongan terpelajar yang mengabdikan diri kepada tujuan-tujuan ideologi akan mampu memimpin pergerakan yang progresif dalam sejarah dan halaman 157 menyedarkan umat terhadap kenyataan kehidupan. Menurut Dr. Namun begitu. Peranan golongan terpelajar boleh menjadi titik awal yang paling berkesan. membangkitkan semangat yang lemah dan tidak berkeyakinan. Dalam konteks ini.t. Dengan meletakkan ilmu menjadi natural. Ali Syari'ati.). Menurut Dr. para pemikir dan ilmuan kurun ini melepaskan diri mereka dari ideal-ideal dan hanya menyediakan diri mereka menjadi 'hamba' kekuasaan dan wang. sikap inilah yang membina fikiran ilmuan yang membuat asumsi umum bahawa ilmu bersifat natural dan tidak natural dari tidak memihak serta berhubungan dengan keperluan kemanusiaan yang lebih tinggi. Tajdid akan muncul dari kalangan mereka yang dapat menyedarkan fikiran yang tumpul. al-Hululal-Mustawradah. Halaman 158 NOTA 1. para pemimpin institusi Islam tidak harus muncul sebagai kelas yang gilakan kekuasaan dan pencinta wang. (Kaherah: Dar alRisalah. tetapi orang awam yang dapat mewujudkannya dalam bentuk tindakan. . Yusuf al-Qaradawi. tajdid bukan bererti bermula dari menara gading tetapi dari tengah-tengah rakyat jelata dari suatu gerakan ideologis. him. sarjana. 23. ilmuan. serius dan beriltizam merancang secara rapi dan tersusun serta mampu melaksanakan secara berterusan. Pada waktu yang sama. malah menggerakkan agama yang sudah menjadi tradisi kepada agama yang mempunyai jiwa. t. hanya para intelektual.

Abdul Rahman Hj Abdullah. 11. Gibb. tanpa halaman. 14. dipetik daripada. Tajdid al-Tafkir al-Dinifial-Islam. tanpa penerbit. 1987). him. op. 8. 1991). . 93. him.cit. Ibid. him. (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 91-97.. him. 41-46. 19-25. 6. Ibid. (Kaherah: tanpa penerbit. 31.cit. Wijhah al. Abdul Rahman Haji Abdullah. him.. 4. Ibid..Azmahal'Aqlal-Muslim. op. 13. 15. 9. 59-68. Muhammad Iqbal. op. Muhammad al-Bahi. 3. Op. him.1968). Ibid.cit. al-Fikr al-Islami al-Hadith. (tanpa tempat: Penerbit Mi2an..Alam al-Islami.cit..cit.R. Abdul Rahman Haji Abdullah. 10.. 151. him. Malik bin Nabi. Ibid. 31. Yusuf al-Qaradawi. 1970).. (Kaherah: Dar al-Fikr. Ali Syari'ati. him. 1989). 7. H. him. Abdul Hamid Abu Svlsyman. (Kaherah. op. 34.A. Ideologi Kawn Intelektual. him. 91-97. Malik bin Nabi.2. him. 1970). 151. All Syari'ati. 5. Pemikiran Islam MasaKini. (USA: International Institute of Islamic Thought. 12.

(tanpa tempat: tanpa penerbit.. 27. Bil. 30. Disember 1996.. op. 18. t.t... him. Ibid.t.42. him. him. 22. 1991).jumal Usuluddin. . him. him. t. him.cit. (tanpa tempat: tanpa penerbit. him. Mohamad Kamil Ab Majid.cit. 50-51. Malik bin Nabi.hlm. op. 170-173. 5.). 25. him. (Kuala Lumpur: Penerbit Universiri Malaya. 31. 28. Ibid. 128-129.16. 20. Hasan al-Banna. Muhammad al-Ghazali. 19. Abdul Hamid Abu Sulayman.t.51. Malik bin Nabi. him. 29. TajdidPerspektifSejarah dan Masa Kini. 30. Ibid. Ibid.cit. 2000). 17. 24. Ibid. halaman 159 21. Ibid. 40. 26.. 41. dlm.50. tanpa halaman. 23. Sejarah dan Aliran Pemikiran Islam". 22. Turathuna olFiknfiMazan al-Shar'wa-Al-oql. Majmu'ah al-Rasail. t. Mohamad Kamil Ab Majid. "Skop...).. op. (USA: International Institute of Islamic Thought. 167. al-Qadayaal-Kuhra.. him. 22. Abdul Rahman Haji Abdullah. 61-68. Malik bin Nabi.

40. Ali Syari'ati. him. Ibid. 123. 105. Ibid. 16. Ibid. him. 43. 32. him. 32. Ibid. Ibid. him. 37. halaman 160 Bab 10 KONSEP.. op. op. 36. 195.. LATAR BELAKANG DAN PANDANGAN SEMESTA MASYARAKAT MELAYU Hashim Musa Zainal Abidin Borhan Othman Mohd Yatim . him. 34. 38.. him. Ibid. 35.... 16. Yusuf al-Qaradawi.42. him. Ibid. 42.. him.hlm. 37. him. Ibid.31. 33... 39.cit.cit. 31.

1 KONSEP TAMADUN MELAYU Tamadun Melayu ialah sebuah tamadun yang dibentuk oleh sekelompok manusia yang digolongkan secara luas sebagai kumpulan orang-orang Melayu dan bertempat di suatu wilayah di Asia Tenggara yang dikenali dengan pelbagai nama seperti Gugusan Kepulauan Melayu (Malay Archipelago) atau Gugusan Kepulauan Melayu-Indonesia. Istilah Melayu boleh juga ditakrifkan berdasarkan rumpun bangsa dan bahasanya iaitu Melayu tergolong di dalam cabang Melayu-Indonesia yang mengelompokkan bersama-samanya suku Jawa. Kerajaan Agraria dan Maritim. Animisme. Tawhid. Nusantara. Adat Sebenar. Bugis. Konsep Lambang. . Teori Kedatangan Islam. agama Islam yang dianuti oleh majoriti penduduknya. Aceh. Minangkabau. Cabang Melayu-Indonesia terangkum pula di dalam Rumpun Bahasa Austronesia daripada keluarga bahasa sumbernya iaitu Keluarga Bahasa Austric. Mitos Epik Roman. Sasak. Bajau. Melanau. Iban. Estetik Rasional. Islam juga disampaikan dengan perantaraan bahasa Melayu dengan kitab-kitabnya tertulis di dalam tulisan Jawi. bahasa Melayu yang menajdi lingua franca atau bahasa perhubungan luas di seluruh kawasan ini. Sunda. Tanah Jawi dan sebagainya. Dua elemen yang menjadi faktor utama yang mewarnai wilayah ini sebagai Melayu ialah pertama. seperti berikut: halaman 163 10. Dinamisme. Adat Konsep al-Din.Konsep dan Pusat Tamadun Melayu. 10. Madura. Sulu dan sebagainya. dan kedua. Alam Melayu. Pandangan Semesta.2 KEMUNCULAN PUSAT-PUSAT KERAJAAN DAN TAMADUN MELAYU Kerajaan-kerajaan pra-Islam di Alam Melayu terbahagi kepada dua bentuk. Murut. Melanau.

Kerjaan Funan merupakan negeri pertama yang menerima pengaruh kebudayaan India (Hindu. Srivijaya dari kurun ke-7 hingga ke-11 merupakan kerajaan maritim Melayu yang terpenting yang mendominasi seluruh pesisir laut di utara dan barat Sumatara. iaitu bentuk kerajaan yang kedua. Surabaya dan Tuban di Jawa Timur (pada zaman Airlangga kurun ke-11 dan kerajaan Majapahit kurun ke-13). Semenanjung Tanah Melayu dan Jawa Barat dan juga perairan Selat Malaka dan Selat Sunda. Lembah Bujang di Kedah (kurun ke-4). Jambi/Melayu (kurun ke6/7) yang dicantumkan dengan Srivijaya di Palembang (kurun ke-7). Antara pelabuhan-pelabuhan entrepot dan kerajaannya ialah Oc Eo di Funan (kurun ke-2). Kemunculan dan pembinaan negara-negara kota dan kerajaan pada zaman ini telah menjadi pusat-pusat kepada pembinaan dan pembentukan tamadun Melayu seterusnya. Ligor dan Singora di Langkasuka (kurun ke-2). di Sumatra Kan-t'o-li (kurun ke-5). sejak kurun pertama Masihi. empayar Majapahit di peringkat awal merupakan kerajaan berbentuk agraria di lembah Sungai Berantas. Antaranya ialah empayar Funan dan kerajaan Angkor di Tanah Besar Asia Tenggara dan Majapahit di Jawa. Seterusnya Funan telah berkembang menjadi kerajaan berbentuk maritim. berbentuk agraria yang menjadikan kegiatan pertanian sebagai latarbelakang ekonomi negara.Buddha). pusat-pusat demikian menjadi pintu masuk pengaruh asing yang melahirkan interaksi antara tamadun. Pelabuhan entrepot memainkan peranan penting sebagai pusat persinggahan pedagangpedagang dan pengumpulan dan penyebaran barangan dari Barat ke Timur dan sebaliknya. Kuala Selinsing di Perak (kurun ke-5). yang menjadikan kegiatan perdagangan laut sebagai latarbelakang ekonomi negara. tetapi melalui dasar peluasan kuasa dan perdagangan ia bertukar menjadi kerajaan maritim halaman 164 terpenting dari kurun ke-13 hingga ke-15/16. Melalui peranan pelabuhan entrepot ini. Kerajaan demikian memiliki sebuah atau beberapa buah pelabuhan entrepot. Di Pulau Jawa.Pertama. .

Kesemua bukti sejarah ini mencatatkan adanya masyarakat Islam dan menunjukkan arah kedatangan Islam ke rantau ini melalui negara China. Naquib al-Attas.3 KEMUNCULAN PUSAT-PUSAT TAMADUN MELAYU PADA ZAMAN ISLAM Dalam konteks kemasukan atau kedatangan agama Islam ke rantau ini. S. S. Teori ini telah dikemukakan oleh seorang sarjana Belanda Pijnappel yang . M.10. terdapat tiga teori mengenainya yang telah dikemukakan oleh beberapa orang sarjana. Teori pertama menyatakan bahawa Islam dibawa terus dari Semenanjung Tanah Arab pada kurun ke-7.Jawa bertarikh 1082. Teori-teori ini menunjukkan perbezaan pendapat mengenai tarikh dan punca kedatangannya. Selain itu. M. Daripada negeri China. kegiatan hubungan perdagangan orang Arab dengan Alam Melayu sejak zaman sebelum munculnya Islam di Semenanjung Tanah Arab. Antara bukti dan hujah rasional yang dikemukakan ialah penemuan batu bersurat di Campa bertarikh 1039. Islam telah dibawa ke Alam Melayu. Teori kedua menyatakan Islam dibawa daripada China melalui Canton dan Hainan pada kurun ke-9. Naquib al-Attas menegaskan hakikat bahawa kandungan persuratan Melayu Islam dengan konsep dan istilah dan sistem tulisan Jawi yang digunakan menunjukkan sumber Arab atau Timur Tengah sebagai puncanya. Emanuel Godinho de Eredia. Teori ini dipelopori oleh seorang penults Sepanyol. di Brunei bertarikh 1048. Ini diperkukuhkan dengan hujah bahawa wujudnya hubungan perdagangan di antara Tanah Arab dengan negara China yang membawa kepada kemasukan agama Islam ke negeri China. Teori ketiga punca kedatangan Islam adalah daripada India melalui Gujerat. Teori ini dikemukakan oleh John Crawford dan juga oleh Niemann dan de Hollander yang seterusnya mendapat sokongan "Seminar Masuknya Islam ke Indonesia" dan juga Prof. Ini diperkukuh dengan laporan yang menyatakan hakikat bahawa telah terdapat beberapa buah perkampungan atau koloni orang Islam berketurunan Arab di kawasan pantai timur dan barat Sumatera seperti tercatat dalam dokumen kerajaan China. di Laren. Pendapat ini berdasarkan antaranya. dan batu bersurat di Terengganu bertarikh 1303. dan juga kawasan manakah yang menerima agama Islam.

Makassar (1600). ketiga-tiga teori ini telah membuktikan secara mutlak bahawa agama Islam telah dibawa masuk ke rantau Asia Tenggara dan ini telah membuahkan interaksi antara tamadun. Sunda Kelapa (1527) dan Mataram (1586) di Pulau Jawa. Sulu (1450) dan Magindanao (1490) di Indoesia timur. Kerajaan Johor-RiauLingga (1673). Melalui penyebaran ini. Para mubaligh. Demak (1450). datang berdagang ke Asia Tenggara dengan membawa Islam bersama-sama mereka dan menyebarkannya. maka muncullah kerajaankerajaan Melayu Islam seperti Perlak-Samudera-Pasai (840) dan kemudiannya kerajaan Islam Aceh (1507). iaitu para pedagang yang juga pendakwah (ada yang berkahwin dengan wanita tempatan dan melahirkan zuriat penyebar Islam seterusnya). Siapakah yang memainkan peranan dan. muncul Campa di Indo-China. Marrison. Pendapat ini diperkukuh dengan halaman 165 wujudnya hubungan perdagangan di antara India dengan rantau ini sejak zaman pra-Islam lagi. Manakala di Tanah Besar Asia Tenggara. Juga golongan bangsawan tempatan yang terawal memeluk agama Islam. Secara umumnya.diperkukuh oleh Snouck Hurgronje dan J. ulama dan ahli sufi juga berperanan menyebarkan Islam secara hikmah dengan akhlak yang mulia. Bantan (1572). Kesultanan Melayu Melaka (1400-1511). Minangkabau (1500) di Sumatera. Teori ini didasarkan pada bukti bahawa wujudnya persamaan batu nisan yang ditemui di Pasai iaitu batu nisan Sultan Malik al-Saleh bertarikh tahun 1297 dan batu nisan Maulana Malik Ibrahim di GrisekJawa dengan yang di Gujerat India namun ini ditentang hebat oleh G. Apabila agama Islam bertapak kukuh di India. Kerajaan-kerajaan Melayu Islam ini memainkan peranan penting . pendakwah. Kemunculan kerajaan-kerajaan Melayu Islam ini menunjukkan juga peranan yang dimainkan oleh raja dan golongan pemerintah melalui istana dengan memberikan naungan kepada Islam. bagaimanakah agama Islam dapat tersebar di Alam Melayu? Peranan menyebarkan agama Islam telah dijalankan oleh beberapa golongan. Sambas (1580). rasional dan bijaksana. Ternate (1490). Brunei (1480). P. pedagang-pedagang India yang telah memeluk agama Islam. Moquette. Patani di Selatan Thailand (1500). menyebarkannya kepada rakyat/pengikutnya. E.

Aceh berkembang selepas kejatuhan Melaka dan mengambil alih peranan penting sebagai pusat penyebaran dan kegiatan agama Islam terutama di kawasan barat Alam Melayu sekitar kurun ke-17. seorang utusan dari Sharif Makkah. Antara raja Aceh yang penting dan terkenal ialah Sultan Allaudin Ri'ayat Shah (1588-1604). Sultan Syed Maulana Abdul Aziz Syah. .sebagai pusat penyebaran dan penegakan tamadun Melayu di Alam Melayu. yang mengutamakan akhlak dan kehalusan budi bahasa yang dianggap serasi dengan budaya orang Melayu. Perlak merupakan kerajaan Melayu Islam pertama yang ditubuhkan pada tahun 840 dengan raja pertamanya. Raja Pasai bernama Meurah Silau telah diislamkan dan diberi nama Sultan halaman 166 Malik al-Saleh oleh Syeikh Ismail. Di Sumatera Utara ini kemudiannya muncul kerajaan Islam Aceh. selain peranannya sebagai pusat perdagangan dan kuasa politik orang Melayu Islam. Meurah Giri yang menggunakan gelaran Maharaja Mahmud Syah. Samudera-Pasai pula telah muncul sekitar tahun 1042 sehingga tahun 1450 dengan raja pertamanya. Peranan Aceh sebagai pusat penyebaran dan kegiatan agama Islam telah menyebabkan ianya digelar Serambi Makkah. Sultan Iskandar Muda Mahkota Alam (1606. yang menekankan kesamarataan antara lapisan masyarakat.raja perempuan apabila Sultanah Safiatuddin (1641-1675) ditabalkan sebagai pemerintah Aceh. Sultan Iskandar Thani (16361641). Aceh seterusnya dikuasai oleh raja. Ciri-ciri istimewa ini antaranya agama Islam merupakan agama yang mudah difahami. Seperti yang dinyatakan.1636). kerajaan Perlak dan Samudera-Pasai merupakan pusat tamadun Melayu Islam terawal. Mengenai agama Islam itu sendiri. terdapat beberapa ciri istimewa yang menyebabkan ia dapat diterima dengan meluas oleh masyarakat Melayu di Alam Melayu. Pada zaman pemerintahan Sultan al-Mukammil seorang ulama bernama Abdullah Ariff telah sampai dengan membawa kitab BahrLahut (Lautan Ketuhanan) yang membicarakan ilmu tasawuf. bersifat rasional dan logikal.

menjadi pelabuhan perdagangan berbentuk entrepot antara dunia timur dan barat yang sibuk. Brunei juga menjadi lebih teguh dan berkembang menjelang kurun ke-16 terutama selepas kejatuhan Melaka. juga sebagai pusat penyebaran dan pengajaran agama Islam. Melaka mencapai zaman kegemilangannya pada pertengahan kurun ke-15. Kekuasaan dan pengaruh Brunei telah berkembang sampai ke Kepulauan Filipina (Sulu. Mula-mula baginda ke Temasik kemudian membuka Melaka yang seterusnya menerima Islam di tangan Makhdum Syed Abdul Aziz. seorang mubaligh dari Makkah sekitar 1414. Melaka muncul sebagai sebuah pusat tamadun Melayu Islam yang menguasai persisiran Selat Melaka sekitar kurun ke-15 dan awal kurun ke-16. setengah pengkaji mengatakan pada 1480) Namun penemuan batu nisan bertarikh tahun 1048. Brunei dikatakan menerima Islam apabila rajanya bernama Awang Alak Betatar memeluk Islam dengan menggunakan gelaran Sultan Muhammad (1363-1402. halaman 167 . menunjukkan wujudnya penempatan orang Islam lebih awal lagi di kawasan ini. Sebagaimana Aceh yang mengambil alih peranan Melaka.Di Semenanjung Tanah Melayu. Melaka telah dibuka sekitar tahun 1400 oleh Parameswara. Luzon. dan melalui dasar peluasan kuasa (imperialisme) telah berjaya menguasai wilayah-wilayah di pesisiran Semenanjung dan juga bahagian timur Sumatera di persisiran Selat Melaka sehinggalah kejatuhan ibu kotanya di tangan kuasa Portugis pada tahun 1511. muncul sebuah pusat tamadun Melayu Islam terulung iaitu Kesultanan Melayu Brunei sebagaimana kemunculan kerajaan Islam Aceh dan Kerajaan Johor-Riau-Lingga. Ini didorong oleh tindakan pedagangpedagang dan penyebar (mubaligh) agama Islam yang telah mencari pelabuhan alternatif selain Melaka yang terletak di bawah penguasaan kuasa Portugis yang beragama Kristian. seorang keturunan Raja Srivijaya yang telah berundur dari Palembang apabila ianya diserang oleh kerajaan Jawa. Di Pulau Borneo. Mindanao) sehinggalah wilayah-wilayah ini jatuh ke tangan kuasa Sepanyol. dan di bahagian utara Pulau Borneo pula iaitu pantai barat Sabah dan Sarawak dikuasai oleh pihak Inggeris.

Sepanyol. pemerintahan Mengenai empayar sistem politik pentadbiran. Belanda. ternyata kejatuhan Melaka telah mendorong kemunculan puat-pusat itu secara bertaburan hampir di setiap pelosok kawasan di rantau ini. Undang-undang yang berdasarkan hukum syariah telah diperkenalkan walaupun ia tidak secara menyeluruh. Kedatangan kuasa-kuasa Eropah iaitu kuasa Portugis. dan pandangan semesta ternyata agama Islam telah membawa beberapa perubahan dan pembaharuan kepada peradaban Melayu. sebagaimana yang ditunjukkan di dalam Hukum Kanun Melaka di zaman Melaka dan Batu Bersurat Terengganu 1303. sultan dijadikan 'Khalifah Allah di bumi' dibantu oleh golongan penasihat yang terdiri daripada alim ulama dan mufti. maka istana telah dijadikan pusat kegiatan dan penyebaran ilmu pengetahuan. Mengenai sistem pendidikan. diperkenalkan Uthmaniyah meletakkan 'sultan' sebagai ketua negara dan ketua agama Islam. perkembangan ilmu pengetahuan. dan kemudiannya Inggeris untuk menakluki dan mendominasi pusat-pusat tamadun Melayu telah memunculkan dan meningkatkan semangat jihad di kalangan masyarakat Islam untuk menentang kuasa-kuasa Eropah yang beragama Kristian ini. Persaingan dan pertembungan antara pusat tamadun Melayu Islam dengan kuasa Eropah Kristian menggambarkan penerusan siri Perang Salib tetapi berlangsung di kawasan dunia timur. walaupun kemunculannya tidak dapat menyaingi Melaka kecuali kerajaan Islam Aceh. Pusat-pusat tamadun Melayu Islam ini mengambil alih peranan Melaka. 10.Berdasarkan kemunculan dan peranan kerajaan-kerajaan Melayu Islam atau pusat-pusat tamadun Melayu Islam itu. Di dalam pelaksanaan pentadbiran. Institusi-institusi pendidikan sama ada secara rasmi atau tidak rasmi . Oleh sebab agama Islam menerima naungan daripada istana raja-raja Melayu.4 KESAN-KESAN KEDATANGAN ISLAM KE ALAM MELAYU Kedatangan dan penerimaan agama Islam telah membuahkan beberapa ciri utama dalam tamadun Melayu sebagai dan telah kesan atau natijah sistem dengan terpentingnya.

w. Walaupun terletak di dalam lingkungan jaringan tamadun Islam global. Secara umumnya. pondok atau pesantren atau di masjid-masjid dan surau-surau telah wujud. Mughal India dan kerajaan-kerajaan Islam di Timur Tengah dan Afrika. Sultan menerima nasihat dan panduan daripada golongan alim ulama dan mufti termasuk dalam melaksanakan undangundang syariah terhadap masyarakat tersebut. Kesannya.5 PANDANGAN SEMESTA MELAYU PRA-ISLAM DAN PADA ZAMAN ISLAM .' 10. pusat-pusat tamadun Melayu Islam ini menjadikan agama Islam sebagai agama rasmi dan ini secara langsung meletakkan tamadun Melayu di dalam jaringan tamadun Islam global yang berhubungan dengan kerajaan Uthmaniah Turki. mereka juga menerima kesan daripada pancaran tamadun Islam ini. Antaranya institusi kesultanan dan sultan sebagai 'Khailfah Allah di bumi' atau Khalifatullahfi l-Ardhi bagi menggantikan sistem beraja berteraskan pengaruh halaman 168 kosmologi Hindu-Buddha.t.antaranya ialah pendidikan di peringkat madrasah. Ini menunjukkan semua golongan tanpa mengira kedudukan sosial berpeluang untuk mendapat dan mempelajari ilmu pengetahuan terutama ajaran Islam. Safawiyah Parsi. muncullah golongan intelektual terutama alim ulama di beberapa pusat tamadun Melayu Islam dengan karya-karya utama mereka terutama karyakarya berbentuk keagamaan yang disampaikan dalam bentuk persuratan yang dinamakan sastera kitab. Mengenai kehidupan masyarakat Melayu di pusat-pusat tamadun Melayu Islam ini. tamadun Melayu dari sudut kebudayaan temyata terus berkembang subur dan bersifat dinamik dengan menyerap unsur-unsur tempatan selagi ia tidak bercanggah dengan akidah dan syariah Islam yang berteraskan konsep Tauhid atau 'mengesakan Allah s.

maka timbullah istilah semhahyang iaitu menyembah roh jelmaan luhan. Dalam konteks ini.1 Masyarkat Melayu Praagama Hindu dan Buddha Menurut persejarahan awal di rantau Alam Melayu ini. penyembelihan. halaman 169 Namun begitu dalam sistem kepercayaan pra-Hindu-Buddha ini. Oleh itu roh nenek moyang itu perlu ditenangkan melalui upacara pemujaan dan penyajian. Kepercayaan dinamisme ini melahirkan magis iaitu penguasaan terhadap tenaga ghaib dengan perbuatan atau upacara tertentu yang dilakukan oleh bomoh dan pawang. pewayangan. Bahawa perkataan 'Tuhan' itu sendiri berasal daripada perkataan 'tuha-an' iaitu gandingan perkataan 'tuha' yang bermaksud 'tua' danakhiran'an'. sistem kepercayaan masyarakat peribumi berasaskan 'animisme' dan 'dinamisme'. tumbuh.upacara tertentu berbentuk pemujaan atau penyembahan iaitu jampi.5. Dalam masyarakat Melayu tradisional ini. Sistem kepercayaan dinamisme ialah kepercayaan kepada tenaga yang ada dalam roh. Kepercayaan ini pula telah melahirkan peraturan atau pantang larang tertentu dalam sesuatu masyarakat. haiwan. jiwa dan semangat dalam diri manusia.tumbuhan. serapah. benda-benda yang boleh mendatangkan kesan baik dan buruk kepada manusia. Hyang itu juga ada yang dianggap sebagai jelmaan Tuhan yang perlu dipuja dan disembah. Sistem kepercayaan animisme bermakna kepercayaan bahawa setiap benda (objek) ada jiwa. 'tuhan' . Roh nenek moyang ini dipercayai masih berada di kalangan mereka dan mempunyai tenaga yang kuat yang boleh mempengaruhi kehidupan mereka. penyajian.10. roh dan semangat yang mempunyai perwatakan sendiri. sehingga tenaga ghaib itu dapat dipergunakan untuk keuntungan sendiri atau untuk kerugian kepada orang lain. perbomohan dan sebagainya. bomoh dan dalang merupakan peribadi-peribadi perantara yang boleh menghubungi hyang itu melalui upacara. pawang. ada pendapat yang mengatakan bahawa telah wujud agama tauhid iaitu kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa di Alam Melayu. juga wujud kepercayaan kepada roh nenek moyang yang dinamakan hyang yang seerti dengan poyang atau moyang.

upacara dan penyembahan keagamaan menjadi lebih tersusun dan berbentuk rasmi.5. Melalui konsep ini. Bhagavad Sita dan Baratayudha. Oleh yang demikian. suci dan kudus. kedudukan raja-raja dari aspek spiritual dan peranan fizikal diperkukuhkan melalui upacara keagamaan untuk menjadikan raja-raja sebagai peribadi yang luhur. pengaj aran daripada kitab-kitab suci agama Hindu seperti Mahabarata. Mengenai aspek politik dan pentadbiran. ternyata ajaran agama Hindu dan Buddha yang lebih diutamakan bukan aspek rasional dan intelektual yang bersendikan akal budi dan pengetahuan akiiah. Ajaran agama Hindu-Buddha juga telah mengalami proses sinkritisme atau penyerapan dengan kepercayaan tempatan yang asli untuk membentuk satu kepercayaan baru yang saling melengkapi. yang merupakan peninggalan daripada agama Tauhid yang dari permulaan (primordial) dibawa oleh para Nabi. Mengenai aspek kesusasteraan dan aestetik. 10.perkara yang membesarkan dewa-dewa supaya dapat dikaitkan dengan kedudukan dan status raja sebagai penjelmaan dewa-dewa seperti yang telah diungkapkan oleh konsep 'dewaraja'.2 Pandangan Semesta Melayu Pengaruh Agama Hindu dan Buddha Dengan kedatangan agama Hindu-Buddha di rantau Alam Melayu ini. Namun begitu terdapat pandangan yang menyatakan kesan pengaruh Hindu-Buddha ini hanya berlaku pada lapisan atas masyarakat Melayu iaitu golongan pemerintah dan bangsawan sahaja tetapi tidak menyerap ke segenap lapisan masyarakat Melayu terutama di lapisan bawahan iaitu golongan rakyat jelata yang masih mengamalkan kepercayaan animisme dan dmamisme. Hanya yang dipentingkan ialah perkara.membawa maksud 'yang paling tua' dan yang tidak berpermulaan'. pengaruh ini tidak benar-benar melibatkan keseluruhan doktrin atau ajaran murni yang terdapat dalam falsafah Hindu-Buddha asli yang luhur itu. bukan aspek falsafah dan penghujahan . Maka timbulah konsep Sang Hyang Tunggal yang bermaksud Tuhan yang Maha Esa'.

Hikayat maharajaRawana (daripada Ramay ana). tetapi aspek-aspek kesenian. keagungan dan ketakjuban yang lebih ditekankan. mitos dan sastera keperwiraan yang ditekankan menjadi amat popular di kalangan golongan bangsawan di istana dan kraton di rantau Alam Melayu. keharuan. Hikayat Pendawa (daripada Mahabharata) dan lain-lain. Konsepsi 'adat yang sebenar adat' (iaitu hukum alam) merupakan contoh terbaik pandangan semesta manusia Melayu sebagaimana digambarkan di dalam pepatahnya iaitu 'adat air membasah.5.3 Pandangan Semesta Melayu dan Pengaruh Agama Islam Bagi masyarakat Melayu. Manusia Melayu juga di dalam alam ini terdapat makhluk lain dan ada manusia lain yang wujud di samping mereka. Begitu juga apabila manusia Melayu berinteraksi dengan alam maka ini akan melahirkan satu konsep yang cukup pentinguntuk mendasari kehidupan mereka. pandangan semesta Melayu' berpusat kepada manusia (man-centered). adat api membakar. adat angin menyejukkan'. 10. Maka muncullah epik Hikayat Sri Rama (daripada Ramayana). sistem politik dan sebagainya. golongan agama dan rakyat jelata sedikit sebanyak telah menular ke dalam sistem sosial kelompok Melayu. sistem ekonomi. para bangsawan. kesan daripada aspek-aspek ajaran Hindu ini seperti sistem penglapisan masyarakat (sistem kasta) yang memisahkan golongan raja. Juga unsur-unsur kesusasteraan Hindu dari segi epik. keindahan. bertitik-tolak kepada tanggapan mereka terhadap alam sama ada alam nyata (fizikal) atau alam ghaib (spiritual). keromantisan. dan mengenai kehidupan mereka sama ada dari segi sosial dan bukan sosial. sistem sosial. Keseluruhan kedinamikan hubungan sosial sesama manusia melahirkan sistem budaya.metafizik yang rasional yang diutamakan. halaman 170 Namun begitu. roman. iaitu 'peng alam .

dan ketauhidan mereka kepada Allah s. Lantaran pandangan semesta Melayu berpusat kepada manusia Melayu {man-centered). Ayat-ayat di dalam kitab suci Al-Quran bukan sahaja ditafsirkan untuk mengetahui segala rahsia tersembunyi dalam kewujudan Tuhan. roh dan semangat. Pemilik dan Pentadbir yang tunggal bagi alam ini. Amalan yang baik di dunia bukan sahaja memanfaatkan kehidupan di dunia tetapi lebih-lebih lagi kehidupan di akhirat sebagai natijah atau hasil yang muktamad. Interaksi dengan alam juga membolehkan manusia Melayu memahami persoalan kosmologi mereka sama ada yang berbentuk makrokosmik yang luas dan tinggi (alamjagat raya) atau berbentuk mikrokosmik iaiatu alam kecil (diri manusia). Konsep tauhid mengandungi Tauhid Rahuhiyah iaitu mempercayai Tuhan yang esa sebagai Rabb Pencipta. pemujaan. Juga agama Islam memasukkan kepercayaan kepada alam akhirat sebagai natijah atau hasil daripada kehidupan manusia di alam dunia ini. tetapi juga untuk mengukuhkan keyakinan.w. maka manusia Melayu . pengharapan dan permohonan hanya kepada Tuhan yang satu bukan kepada dewa-dewa. Juga terangkum dalam konsep tauhid ialah prinsip tentang kejadian alam semesta sebagai ciptaan Tuhan untuk memanfaatkan manusia di dunia ini dan untuk menjadi satu tanda atau bukti bagi wujudnya Rabbul'alamin Tuhan Semesta Alam. dan sebagai wakil Tuhan di alam dunia ini atau Khalifatullahfi l-Ardhi. dan juga Tauhid 'Uludiyah iaitu penyembahan. dan menyedari bahawa seluruh hidup mereka juga berfokus dan terarah kepada Tuhan (god-centered).t. ketakwaan. Demikian juga segala amalan yang jahat akan halaman 171 mendatangkan keburukan kepada pelakunya baik di dunia ini lebih-lebih lagi di akhirat nanti sebagai balasan muktamadnya. Juga dikaitkan dengan konsep tauhid tentang kejadian manusia sebagai hamba Tuhan atau 'Abdullah.an (pengalaman)'. sebagai sebahagian daripada pandangan semesta Melayu. Kedatangan agama Islam ke Alam Melayu sebenarnya telah memantapkan keseluruhan pandangan semesta Melayu dan berlakunya proses pentakrifan semula tentangnya.

Hall. 1969). Justeru itu. Lihat S. him.w.J. J. 2. him. M. Kuala Lumpur: Oxford University Press. him. 9. Ibid. E. Ibid 3..menyedari dan menyakini bahawa Allah s. 439-440. 8. W. Tate. The Making of Modem South-East Asia. Risalah SeminarSejarah Masuknya Islam ke Indonesia. A History of South-East Asia. Maha Mengasihani. (Lahore: Muahmmad Ashraf. (Bandung: Penerbit Mizan. pandangan semesta Melayu juga turut dibentuk berasaskan kepada 'hablumminallah' (hubungan manusia dengan Allah s. halaman 172 NOTA 1. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Kebangsaan.t. 1994). 1968).W.t. . 1963. 1995). "New Light on the Coming of Islam to Indonesia?". him. 124. Ibid. Drewes. Arnold. 1972. D. Azyumardi Azra. Al-Attas. BKI. 24. dan T. 5. N.w.) dan 'hablumminannas' (hubungan manusia dengan manusia). M. 6. Jaringan Ulama: Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara 7. Lihat D. (Kuala Lumpur: DBP. The Preaching of Islam. G. Lihat G. Preliminary Statement on A General Theory of the IslamizationoftheMalay-IndonesianArchipelago. dan Islam dalam Sejarah dan Kebudayaan Melayu. Abadke-17dan ke-18. 364. 24. 4. 265. 1968. yang Maha Berkuasa. 1977. (Kuala Lumpur: Macmillan. him.

Genre Lisan dan Tulisan. Kitaran Hidup. Dalam konteks penggunaan bahasa Melayu di zaman empayar Srivijaya. Kawalan Sosial. Pola dan Motif. KESENIAN. Pendidikan Formal dan Tak Formal. Ontologi. KESUSASTERAAN. Jati Diri. dan juga di beberapa tempat yang berdekatan. Kosmologi. Batu Bersurat Kota Kapur bertarikh 686 Masihi di Pulau Bangka dan Batu Bersurat Karang Berahi bertarikh 692 Masihi di Jambi. melalui kaedah arkeologi telah ditemui batu-batu bersurat atau prasasti di sekitar Palembang.1 BAHASA MELAYU SEBAGAI WAHANA KEPADA PERTUMBUHAN TAMADUN MELAYU Dalam sejarah pertumbuhan tamadun Melayu.kerajaan awal di rantau Alam Melayu. Lingua Franca. Seni Estetik. Kandungan inskripsi pada batu-batu bersurat ini membuktikan dengan jelas penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa . terdapat tinggalan sejarah yang menyatakan penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi bagi kerajaan. yang dipercayai berperanan sebagai ibu kota (pusat) empayar agung Melayu ini. Bahasa Rasmi. 11. PROSES SOSIAUSASI DAN FEMBUDAYAAN MASYARAKATMELAYU Abu Hassan Sham Hashim Ismail Hashim Musa Rahmah Bujang Yaacob Harun Prasasti Batu Bersurat. Peribadi Melayu. Nilai.halaman 173 Bab 11 BAHASA. Antaranya ialah Batu Bersurat Kedukan Bukit bertarikh 683 Masihi dan Batu Bersurat Talang Tuwo bertarikh 684 Masihi di Palembang. Rasionaliti. Kreativiti. Tulisan Jawi. Sosialisasi. Epistemologi.

kunci. neraca. mastika. hari. bonda. dara. emas. pancalogam. nama. kurnia. perantaraan) pembentukan sebuah tamadun Melayu. dosa. bidadari. bahasa pemerintahan dan secara umumnya merupakan bahasa wahana (saluran. bahasa. menteri. cita. sastera. hantu. Srivijaya melaksanakan dasar peluasan kuasa (imperialisme) dengan menguasai keseluruhan Kepulauan Sumatera. merdeka. budaya. bangsa. negeri. saudara. satria. menurut catatan ahli pelayaran Cina. Kerajaan ini wujud kira-kira selama enam ratus tahun iaitu sekitar kurun ke7 sehingga kurun ke-14. puja. tembaga. agama. Pada mulanya bahasa Melayu hanya merupakan satu bahasa kumpulan etnik Melayu dan kerajaan Melayu kecil (kerajaan Malayu-Jambi) yang terletak di kawasan daerahJambi sekarang. masa. angka. Antara contoh kata pinjaman daripada bahasa Sanskrit ialah "anggota. kawasan Segenting Kra dan Semenanjung Tanah Melayu. kepala. denda. sastera dan bijaksana". pesaka. pujangga. Bahasa Melayu sebagai bahasa pemerintahan Srivijaya telah berkembang dari segi kosa kata. sendi. dewasa. keris. dan malahan sehingga sampai ke Sri Lanka. kala. permata. istilah dan daya pengungkapannya dengan penyerapan daripada bahasa Sanskrit sehingga menjadi bahasa agama. guru. Isi kandungan pada batu-batu bersurat (yang terserap dengan pinjaman perkataan halaman 175 Sanskrit sebanyak kira-kira 30 peratus) menunjukkan dengan jelas kewujudan sebuah kerajaan yang agak besar yang bernama Srivijaya (daripada bahasa Sanskrit bermakna "kejayaan yang gilang-gemilang'). senjata. seni. kerja. raja. sutera. tentera. puji. pertama. baginda. barat PulauJawa. sentiasa. teruna. jiwa. penjara. pentadbiran. suka. pangkat. jentera. syurga. kuasa.rasmi. budi. kapas. dewata. derma. duka. cinta. hulubalang. rupa. isteri. purnama. peti. panglima. neraka. bangsa. perdagangan dan lain-lain kegiatan yang dikaitkan dengan urusan rasmi bagi sesebuah empayar yang besar. ketika. suami. Namun setelah kerajaan Srivijaya menakluki kerajaan Melayu itu dan . paduka. kota. punca.

Raja Pasai yang dikatakan bertarikh 696 Hijrah bersamaan 1297 Masihi dijumpai di Pasai. agama. Apabila kerajaan Majapahit yang ditubuhkan oleh Raden Wijaya pada tahun 1293 semakin berkembang. maka bahasa Melayu telah berkembang dan meningkat maju selaras dengan tahap perkembangan kerajaan itu. Mengenai kedatangan agama Islam ke Alam Melayu ini. politik dan pentadbiran. Namun begitu.mengambil bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi kerana kecekapan bahasa itu. sehingga kuasanya melangkau ke Pulau Sumatera dan Semenanjung Tanah Melayu. Walaupun pendukung utama bahasa Melayu iaitu Srivijaya mengalami kemerosotan dan akhirnya runtuh. dan batu nisan Sultan Malik al-Saleh. penemuan batu nisan di Leran. Pada waktu yang sama. Inilah zaman kegemilangan pertama bahasa Melayu yang telah menjadi wahana dan pengantar kepada sebuah kerajaan dan tamadun Melayu yang pertama yang merentasi beberapa wilayah di Alam Melayu. aspek-aspek kemanusiaan dan kemasyarakatan yang lain. bukti pertama yang menunjukkan penggunaan bahasa . bahasa Melayu halaman 176 seterusnya telah mendapat satu tenaga baru atau menerima sunrikan baru dalam proses perkembangannya iaitu kedatangan agama Islam. antara tanda yang terawal ialah penemuan batu nisan di Brunei yang dikatakan bertarikh 447 Hijrah atau bersamaan tahun 1048 Masihi. kesenian dan kesusasteraan. Surabaya di Jawa Timur yang dikatakan bertarikh 481 Hijrah atau bersamaan 1082 Masihi. Palembang diletakkan di bawah penguasaan Majapahit. Tulisan Pallawa dari India telah digunakan dan ratusan istilah daripada bahasa Sanskrit dalam pelbagai bidang kehidupan telah diserap ke dalam bahasa Melayu terutamanya dalam bidang ilmu pengetahuan. ekonomi dan perdagangan. maka kerajaan ini menjalankan dasar peluasan kuasa (imperialisme) melalui penaklukan ke atas seluruh PulauJawa dan kawasan berdekatan. kerajaan Srivijaya sedang mengalami zaman kemerosotan sehinggalah ibu kotanya.

pondok atau pesantren. tetapi kepada yang lebih rasional. dan pelaksanaan hukum Islam (syariah) dalam sistem pemerintahan dan pentadbiran. Sumber tamadun Islam ini memberikan penekanan kepada aspek kerasionalan berdasarkan akal budi dan ilmu yang sahih dan nyata. dan Afrika Selatan. Malagas! (Madagascar). akali dan intelektual.3 BAHASA MELAYU SEBAGAI BAHASA PENGANTAR Kawasan dunia atau rantau ini diberikan nama rantau Alam Melayu. masjid.golongan tertentu sebaliknya turut disebarkan dan diajarkan di kalangan rakyat jelata sama ada melalui pendidikan dan pengajaran secara rasmi (formal) atau tidak rasmi seperti di madrasah.2 PENGARUH AGAMA HINDU-BUDDHA DAN ISLAM Dalam bidang ilmu pengetahuan. ketakjuban. 11. sebagai pusat ilmu pengetahuan. Kitab-kitab Melayu yang tertulis dalam tulisanJawi telah tersebar meluas ke merata pelosok kawasan di Alam Melayu termasuk tempat-tempat penghijrahan yang baru seperti Sri Lanka. tumpuan terhadap ilmu pengetahuan dan persuratan bukan lagi menekankan aspek estetik. surau ataupun di rumah-rumah alim ulama. Dalam perubahan dan perkembangan ini. daya khayalan dan imaginasi. iaitu di kalangan bangsawan dan pemermtah. yang terhasil dari cetusan dan dorongan secara langsung danpada sumber tamadun Islam iaitu A I.Quran dan A lHadis (Sunnah). 11. romantis. ilmu pengetahuan tidak lagi dikongkong atau dibataskan kepada golongan. Dengan kedatangan agama Islam.Melayu untuk mengungkapkan ajaran agama Islam ialah Batu Bersurat Terengganu yang bertarikh 702 Hijrah bersamaan 1303 Masihi. pada zaman pengaruhan agama HinduBuddha la terkongkong di kawasan istana dan kraton. Tulisan . Kandungan batu bersurat ini menunjukkan dengan jelas kedudukan agama Islam sebagai agama rasmi bagi sesebuah kerajaan Melayu. Gugusan Kepulauan Melayu atau TanahJawi kerana agama Islam yang tersebar dan dianuti berkembang melalui penggunaan bahasa Melayu dan kitab-kitab Melayu Jawi.

Jawi ialah adjektif al-Ja'wah dan tulisan ini telah mengambil alih peranan tulisan Pallawa dan Kawi dari tamadun India untuk mengeja bahasa Melayu. cekap dan tepat. Karya terawal yang dijumpai setakat ini ialah terjemahan kitab Aqa'idal-Nasafi daripada bahasa Arab. Terjemahan kitab Injil ke dalam bahasa Melayu tertulis dalam tulisan Jawi. dan teologi yang rasional dan logikal. dan di Semenanjung Tanah Melayu (Melaka. Karya-karya yang demikian telah muncul dengan subumya dalam kurun ke-16 dan ke-17 yang memperkatakan tentang metafizik. terdapat peranan yang telah dimainkan oleh daerahdaerah atau wilayah. al-Jaivah iaitu namauntuk merujuk kepada utara Pulau Sumatera (Perlak-SamuderaPasai-Aceh) yang mula-mula menerima agama Islam. dan persuratan Islam di Alam Melayu adalah kerana sifat dalaman bahasa Melayu yang sederhana.wilayah Melayu di Sumatera (Aceh. Johor. Istilah 'Jawi' besar kemungkinan berpunca daripada istilah Arab. falsafah. yang menghuraikan hakikat. Patani) dalam penyebaran agama Islam ke seluruh Alam Melayu dan sebahagian daripada Indo-China. persis dan saintifik. mubaligh-mubaligh Kristian yang datang ke Alam Melayu juga telah menggunakan bahasa Melayu dan tulisan Jawi untuk menyebarkan ajaran agama itu. Riau). kecekapan dan kewibawaannya. Di samping itu juga. Dengan kedatangan kuasa dan pengaruh Barat. sifat . Antara faktor yang menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar penyebaran. Kelantan. Istilah-istilah yang baru dan cara penghujahan dan pernyataan yang baru demi mengungkapkan penegasan dan penghujahan yang lebih rumit dan kompleks tetapi lebih tepat. Al-Jawah bermaksud 'tanah hujung' merujuk kepada hujung utara Sumatera. kosa katanya tanpa banyak perlambangan dan tafsiran yang berlapis-lapis. penyampaian. Penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar agama Islam telah meningkatkan taraf.halaman 177 Jawi telah digunakan sejak permulaan kedatangan Islam. Juga bahasa Melayu telah mencapai taraf lingua franca atau bahasa perantaraan di kalangan penduduk wilayah ini pada zaman empayar Srivijaya. Terengganu.

pendedahan ilmu pengetahuan yang lebih saintifik dan rasional dalam sistem pendidikan orang Melayu di Malaysia dan juga di Indonesia. Oleh itu. dan tersusun. iaitu unsur yang telah pun disemai oleh Islam halaman 178 sebelum ini. Namun dari segi yang lain Barat juga membawa semangat dan elemen rasionaliti dalam ilmu pengetahuan dan pendidikan. melalui proses berfikir yang bertahap-tahap. dalam . hakikat kewujudan (ontologi) dan hakikat alam semesta (kosmologi) yang sebenarnya menjadi tunjang dan asas akidah Islam. keintelektualan membawa makna keadaan atau sifat penggunaan fikiran yang mendalam dalam mencari sesuatu jawapan atau penyelesaian yang menuju ke arah kesempurnaan. Ciri-ciri keintelektualan itu dapat dilihat pada proses berfikir secara kreatifdan juga pada kerasionalan idea dan hujah yang dapat pula dipertanggungjawabkan alasannya. telah meningkatkan lagi kecekapan dan kewibawaan bahasa Melayu sehingga menjadi bahasa pengantar ilmu pengetahuan yang tinggi pada masa ini. 11. dan penggunaan bahasa Melayu sebagai pengantar pendidikan sepenuhnya.dan sumber ilmu (epistemologi). menurut Syed Muhammad Naquib al-Attas.5 TRADISI KEINTELEKTUALAN DAN KESUSASTERAAN DI ALAM MELAYU Secara umumnya. ekonomi dan juga. teratur.4 KEDATANGAN BARAT DAN PENGARUH KE ATAS BAHASA MELAYU Kedatangan kuasa Barat telah membantutkan perkembangan tamadun Melayu dari aspek politik dan pentadbiran. dalam aspek pemikiran orang Melayu Islam iaitu kemasukan fahaman sekular yang menjejaskan pemikiran dan pegangan orang Melayu Islam sehingga menimbulkan satu keadaan kecelaruan ilmu. 11.

diikuti kesusasteraan zaman Johor 1528-1779. kesusasteraan di Patani sekitar tahun 1500-1900. cerita jenaka. cerita nasihat. Sastera lisan misalnya yang diperturunkan daripada satu generasi ke satu generasi melalui proses sosialisasi anggota masyarakat merupakan satu unsur local genius kebijaksanaan tempatan. kesusasteraan zaman Palembang sekitar tahun 1650-1824. dan di Riau sekitar tahun 1673 sehingga tahun 1911. pepatah-petitith. cerita binatang. cerita asal-usul dan lain. mitos. Keintelektualan dibezakan daripada proses merasa {to feel) dengan pancaindera. Melaka sekitar tahun 1400-1511. di Brunei bermula dengan pemerintahan sultan ketiganya iaitu Sultan Sharif All (1425-1432). seloka dan seumpamanya (yang kemudiannya dirakam dalam bentuk tulisan). yang memperlihatkan kekreatifan dan kebijaksanaan berfikir anggota masyarakatnya yang bermula pada zaman praliterasi. simpulan bahasa. peribahasa. . Istana-istana raja Melayu merupakan pusat kegiatan keintelektualan dalam tamadun Melayu Islam. Bentukbentuk ucapan lisan yang lain seperti pantun. legenda. menampakkan ciri-ciri akal budi dan kebijaksanaan orang Melayu menangam segala gelagat penghidupan yang terhasil daripada proses pengintelektualan orang Melayu sepanjang zaman. Sejarah keagungan perkembangan pusat-pusat keintelektualan dan kesusasteraan Melayu yang bertulis bermula dengan kemunculan empayar Srivijaya sekitar tahun 650-1200. Bentuk-bentuk sastera lisan itu misalnya cerita penglipur lara.mencari sesuatu jawapan atau menyelesaikan sesuatu masalah. Pasai sekitar tahun 1250-1524. Tradisi keintelektualan Melayu boleh dilihat pada hasil-hasil kesusasteraan yang terdiri daripada bentuk lisan dan tulisan. Keagungan kerajaan-kerajaan Melayu tradisional tersebut.lain. Bentuk lisan dan tulisan berkembang secara terus-menerus selaras dengan perkembangan tamadun Melayu. secara langsung telah mencetuskan perkembangan hasil-hasil kesusasteraan Melayu mengikut tahap perkembangan kerajaan dan kemampuan pengarang-pengarangnya di halaman 179 istana-istana raja Melayu. dan proses berkehendak (to will) melalui keinginan nafsu.

Walau bagaimanapun. kisah mengenai nabi-nabi dan pahlawan Islam telah 'dimelayukan'. riwayat hidup Nabi Muhammad. Pada zaman Melaka ini. Hikayat Nabi Wafat. Hikayat Amir Hamzah. Walaupun karya-karya kesusasteraan zaman ini umumnya ditulis dalam bahasa Sanskrit. Pada zaman Pasai kegiatan kesusasteraan pula lebih banyak dikaitkan dengan kegiatan kerajaan ini sebagai kerajaan Melayu yang pertama menerima dan memeluk agama Islam di Alam Melayu. Hikayat Bulan Berbelah. dan juga cerita rekaan berkenaan Nabi-nabi seperti Hikayat Nabi Yusuf dan lain-lain. . kesusasteraan Kegiatan Melayu kemudiannya lanjutan agama dari Islam Perkembangannya merupakan penyebaran kesusasteraan diteruskan di Melaka dan pada zaman inilah. Di sini muncul bahasa Melayu persuratan yang bertindak sebagai wahana atau alat untuk penyebaran agama dan kesusasteraan Islam. hasil kesusasteraan yang bertulis di atas bahan-bahan yang lain tidak kedapatan atau ditemui. para sahabat. namun terdapat juga bentuk penulisan dalam bahasa Melayu kuno seperti yang tercatat di atas batubatu bersurat. Kegiatan berpindah keintelektualan ke Melaka. pahlawan dan sejarah seperti Hikayat Raja-Raja Pasai. Namun sastera lisan dan hasil karya pada zaman pengaruh Hindu masih dikekalkan.Srivijaya merupakan pusat kebudayaan Melayu tertua yang memainkan peranan penting dalam perkembangan keintelektualan dan kesusasteraan Melayu tradisional. cerita nabi-nabi. dan Hikayat Muhammad Hanafiyah. sastera undang-undang iaitu Hukum Kanun Melaka (Undang-undang Melaka) dan Undang-undang Laut Melaka menjadi panduan kepada peraturan mentadbir negeri dan dalam menegakkan keadilan masyarakat umum. Hikayat Nabi Mi'raj. Melayu dan Pasai. dan tulisanJawi merupakan tulisan yang digunakan dalam kesusasteraan Melayu. Antara karya yang terhasil pada zaman ialah Hikayat Nur Muhamammad. Manakala cerita-cerita berkenaan ketokohan pahlawan Islam turut tersebar di Pasai contohnya Hikayat Muhammad Hanafiyah. Hasil-hasil kesusasteraan dipenuhi dengan ciri kesusasteraan agama khususnya sastera kitab.

Syamsuddin al-Sumatra'l dengan karyanya berjudul Mir'atal-Mu'min. Fahaman ini ditentang oleh Syeikh Nuruddin al-Raniri yang berasal dari Gujerat tetapi telah menyerap dalam kebudayaan Melayu. Namun begitu. Syeikh Nuruddin al-Raniri dengan karyanya berjudul Hujjah al-Siddiq li dafa 'al-'Zindiq dan Tihyanfi Ma 'rifat al-Adyan. dan juga kerajaan Islam Aceh.Tullab. ia merupakan salah satu pusat keagungan tamadun Melayu tradisional untuk selama empat kurun lamanya. kesusasteraan zaman ini paling dominan ditandai dengan penulisan hikayat klasik Melayu seperti Hikayat Hang halaman 180 Tuah. Selain Syeikh Nuruddin. Aceh berkembang pesat dengan penulisan kesusasteraan agama dan penulisan sejarah. Kesusasteraan zaman Aceh mencapai zaman kemuncaknya pada kurun ke-17 dengan kemunculan nama-nama seperti Hamzah Fansuri dan Syamsuddin alSumatra'l yang membawa fahaman wahdatui al-wujud. . Sya'ir Burung Pinggai dan Syarab al-Asyikin. Manakala kesusasteraan undang-undang seperti Umlang-undangJohor diadaptasi dari Hukum Kanun Melaka. ketika ini Johor tidak dapat bersaing dengan Aceh yang merupakan kuasa politik dan ketenteraan dan pusat perdagangan dan kebudayaan Melayu terpenting di persisiran Selat Melaka. ada juga tokoh yang mengambil jalan tengah dalam perselisihan ini iaitu Abdul Rauf al-Singkeli. Alim ulama lebih menumpukan kegiatan perkembangan agama Islam di Aceh berbanding di Johor. Dikatakan Aceh mengambil alih peranan yang sebelum im dikembangkan oleh Pasai dan Melaka. dan Abdul Rauf al-Singkeli dengan karyanya berjudul Mir'at al.Kejatuhan Melaka pada tahun 1511 di tangan kuasa Portugis menyebabkan pusat keintelektualan dan kesusasteraan Melayu telah berpindah ke kerajaan Johor yang telah diasaskan sebagai kesinambungan tradisi Melaka. Walau bagaimanapun. Keempat-empat orang tokoh ini banyak menghasilkan karya agama iaitu Hamzah Fansuri dengan karya seperti Sya'ir Perahu. Adat Raja-raja Melayu dan Sejarah Melayu atau Sulalat al-Salatin. Mengenai kerajaan Islam Aceh (1500-1900).

kemudian ke Universiti al-Azhar di Kaherah sebagai anak Melayu yang pertama belajar di universiti itu. Riau. Di samping itu muncul tokoh-tokoh seperti Syihabuddin bin Abdullah Muhammad. Pada masa Raja All bin RajaJaafar (1845-1857) menjadi Yang Dipertuan Muda Ke-8. antaranya ialah Furu 'al-Masa 'il. Sumatera dalam bidang karya agama muncullah Syeikh Abdul Samad al-Palembani dengan karyanya berjudul Hidayat al-Salikin.Di Palembang. Islam menjadi agama rasmi sesudah rajanya memeluk Islam pada awal kurun ke-16 dan dengan itu bermulalah kegiatan keislaman yang kuat melalui sistem pendidikan Islam secara sistem pondok yang telah melahirkan masyarakat Islam dan para ulama Islam yang kukuh dan berpengaruh. Pondok. Satu .pondok di Patani pada kurun ke-18 dan ke-19 mempunyai status yang tinggi kerana sumbangannya melahirkan barisan ulama yang diiktirafdi seluruh Alam Melayu. Sair al-Salikin dan lain-lain. Beliau juga telah menjadi penyelia bahagian penerbitan Melayu bagi Percetakan Kerajaan Turki di Makkah pada tahun 1884. Antara ulama Patani yang paling terkenal ialah Syeikh Daud bin Abdullah al-Fatani (1740-1847) yang mula-mula belajar di Patani kemudian ke Aceh dan seterusnya ke Haramain (Makkah dan Madinah). yang merupakan sebahagian daripada kerajaanJohorRiau-Lingga. keintelektualan dan kesusasteraan Melayu pada masa pemerintahan Yang dipertuan Muda Ke-4 iaitu Raja Haji Syahid fi Sabilillah (1778-1784). Ulama lain yang termasyhur ialah Syeikh Ahmad bin Muhammad Zain al-Fatani (1856-1906) yang telah belajar di Patani kemudian ke Haramain dan juga pernah ke Baitui Muqaddis (untuk belajar ilmu perubatan). Karyanya yang berjumlah tidak kurang daripada 57 buah yang mencakupi hampir semua bidang pengajian Islam. mulai meningkat sebagai pusat kebudayaan. kebangkitan Riau sebagai pusat keintelektualan dan keilmuan Melayu telah bertambah kukuh apabila golongan pembesarnya sendiri termasuklah Yang Dipertuan Mudanya menjadi pendukung dan penggerak utama kegiatan itu. Kemas Fakhruddin. halaman 181 Seterusnya. Muhammad Muhyidin bin Syihabuddin dan Kemas Muhammad bin Ahmad. Di Patani.

fikah dan tasawuf diajar. Berikutan daripada perkembangan tersebut. Selain daripada Raja All Haji. Cetusan daripada pemikiran demikian telah melahirkan sebarisan orang-orang Melayu Islam yang dikenali sebagai 'kaum muda' dengan idea pembaharuan menentang amalan dan pemikiran Islam yang didukung oleh ulama-ulama tradisional Islam dan badan-badan Islam kerajaan yang dinamakan sebagai 'kaum tua'. dilihat dari satu sudut pandangan. dan pengajian tentang nahu dan morfologi bahasa Arab.tokoh yang pernah belajar di Universiti Al-Azhar seperti Syeikh TahirJalaludin (Minangkabau).ber'judul Hikayat Fariclah Hanum (1925-1926). telah menghasilkan novel perta. Syeikh Muhammad Abduh telah berpecah dengan Jamaluddin al-Afghani. dicetuskan oleh dua elemen yang utama iaitu pertama. malah menggunakan watak dan latar Mesir. Mufti Mesir (1888.1889) yang bersama-sama dengan Jamaluddin alAfghani (1838-1897) telah mempelopori gerakan Islam yang terkenal dengan nama Gerakan Salafiah dan menerbitkan majalah-majalah yang menganjurkan fahaman itu. kedatangan Barat yang membawa pengaruh sekularisme. la terpengaruh dengan sifat-sifat romantis yang terdapat dalam novel-novel Mesir. Tokoh karyawan yang paling menonjol di Riau pada kurun ke-19 ini ialah Raja All Haji (1808/9-1872) melalui karya-karyanya yang pelbagai jenis berjumlah tidak kurang daripada 12 buah antaranya ialah Tuhfat al-Nafis.pusat keilmuan dan pengajian iaitu Bait al-Talahah di dalam kawasan istana dan masjid di Pulau Penyengat telah menjadi pusat kegiatan itu. nasionalisme. para bangsawan Riau yang lain juga telah menghasilkan karya-karya mereka melalui satu pertubuhan persuratan yang dinamakan 'Persekutuan Rusydiah (Rusydiah Kelab/ yang ditubuhkan sekitar tahun 1892. pengaruh kebangkitan semula Islam yang dipelopori oleh Syeikh Muhammad Abduh (1849-1905). Ciri-ciri keintelektualan dan kesusasteraan Melayu kurun ke-20 sehingga kini. Gerakan kebangkitan semula Islam tiba ke rantau Alam Melayu melalui tokoh. Syed Syeikh al-Hadi yang banyak dipengaruhi keintelektualan Mesir. Pada tahun 1885. Melalui karya ini.miinya. dan kedua. Syeikh Abdul Ghani dan Syeikh Ismail Abdul Mutalib (Aceh) dan Syed Syeikh al-Hadi yang pernah mengunjungi Mesir dan tersepuh dengan gerakan pembaharuan ini. usuluddin. Ini diikuti oleh tokoh yang dianggap . realisme dan humanisme dalam kaedah berfikir dan pengungkapan orang-orang Melayu.

Persatuan Penults Johor (PPJ-diJohor. Persatuan Penults Kelantan (PKK) dt Kelantan. Antara sasterawan yang terkenal ialah Shahnon Ahmad. iaitu Ahmad Rashid Talu dengan novel-novelnya berjudul Kawan Benar (1927).N dan Hamzah. 12 Kali halaman 182 Sengsara (1929) dan Siapa Jahat (1929-1930) yang membawa watak dan latar Tanah Melayu sendiri dan tidak lagi berlatarkan Timur Tengah.an diwakili oleh novel Saudagar BesarDari Kuala Lumpur oleh Keris Mas. Masuri S. Novel.novel tahun 1990-an pula diwakili oleh Sidang Serangga (1980) oleh Ishak Haji Muhammad (Pak Sako). Shit (1999) dan sebagainya./Maw oleh S. Usman Awang. Terdedah (1965). lakah Salmah? (1928).persatuan penulis seperti Gabungan Penulisan Nasional (GAPENA/ Kesemuanya memainkan peranan penting kepada . sajak dan drama. Othman Kelantan dunHari-hari Terakhir Seorang Seniman (1979) oleh Anwar Ridzuan. Awam il-Sarkam. Iman (1995) oleh Abdullah Hussein dan sebagainya. Srengenge (1974). Dalam meningkatkan kegiatan kesusasteraan. Di peringkat nasional pula muncul persatuan. Ini terlihat dalam karyanya berjudul Rentong (1965). Mereka bergiat bukan sahaja dalam bidang penulisan novel tetapi juga dalam bidang penulisan cerpen. pelbagai persatuan penults muncul di seluruh tanah air. Tema-tema novel beliau ialah pendedahan kepincangan ekonomi. sosial dan politik.tokoh agama seperti terlihat dalam no\e\ny3iAl-SyaqaqI(\WS) dan Tok Guru (1988). Beliau juga mengkritik tokoh. Ranjau SepanjangJalan (1966).penting dalam genre ini. Sekitar tahun-tahun 1960-an hingga 1990-an pula menyaksikan penghasilan novel-novel yang lebih mengarah kepada pengutaraan nilainilai falsafah atau pandangan hidup tertentu. Asraf. Antaranya ialah PELITA (Terengganu). ASASI di Kedah dan sebagainya. Manakala bagi tahun-tahun 1980. Perkembangan ini seterusnya disambung oleh penulis-penulis dalam Angkatan Sasterawan 50 (ASAS 50) seperti Keris Mas. misalnya Senja Belum Berakhir (1971) oleh Azizi Haji Abdullah.

sebagai hasil ekspresi yang mengutamakan dua proses aktiviti iaitu proses fizikal dan proses psikologikal.pembentukan aliran kesusasteraan sentiasa mengadakan sayembara dan keintelektualan dan seminar itu sendiri. kenikmatan atau dorongan kerohanian. Seni itu merupakan kegiatan manusia yang mempunyai waktu senggang (lapang) dan hasil seni itu menimbulkan perasaan menyenangkan penciptanya dan penatapnya. sebagai sebuah pertubuhan di peringkat nasional sastera menggalakkan pertumbuhan sastera tanah air. Herbert Read pula mengaitkan keindahan kepada kesatuan hubungan bentuk-bentuk. seni ialah buatan manusia yang berkemampuan untuk menimbulkan kesan atau efek psikologis ke atas manusia lain yang melihat dan menikmatinya. Monroe Breadsky menghubungkan seni dan keindahan kepada suatu benda yang memiliki kesan yang menyenangkan. 11. pengenalan dan imaginasi yang rasional . Kemuncaknya ialah seni itu merupakan kegiatan bangsa yang maju iaitu menunjukkan wujudnya tamadun atau peradaban. untuk GAPENA sendiri. Seni itu mengekspresikan alam sekitar dan budaya manusianya sebagai pencetus atau pendorong penciptaannya. budi dan perasaan. Everyman Encyclopedia mentakrifkan seni sebagai sesuatu yang dilakukan orang yang bukan merupakan keperluan asas melainkan dilakukan kerana kemewahan. antaranya. Efek psikologis yang dimaksudkan mencakupi segala tanggapan melalui pengamatan.6 SENI DAN TAMADUN MELAYU Konsep sent boleh difahamkan dengan meneliti beberapa penegasan mengenainya. halaman 183 Mengenai definisi seni ini. Rumusannya. beberapa takrifan telah dikemukakan antaranya menurut ahli falsafah Yunani misalnya Aristotle yang menyatakan bahawa seni sebagai peniruan bentuk alam di mana penciptanya turut menyertakan ideanya dalam peniruan tentang alam itu. bahawa seni itu merupakan buatan manusia yang dihasilkan bertolak dari fitrah akal.

dan penentuan pekerjaan mereka seperti seorang petani atau nelayan. Semua ini akan mempengaruhi dan mengawal manusia ketika mereka mengisi daya kreatif mereka melalui penghasilan seni. Dalam konteks penghasilan seni dengan ketamadunan.atau emosional. Perkembangan yang dimaksudkan ialah bagaimana hasil seni menunjukkan hubungan manusia Melayu dengan manusia lain. Daya inspirasi dan usaha mereka juga didorong oleh kepuasan dimana hasil itu sebagai ekspresi rohani jiwa Islam. dan Nabi. dengan penentuan tindak-tanduk dan kelakuannya ditentukan pula oleh sistem kepimpinan seperti raja atau pemerintah dan rakyat. 11. hubungan manusia dengan alam semula jadi.6. seperti usaha menyalin semula Al-Quran dengan bertulis tangan.w.t. bahkan juga ditentukan oleh perhubungan melalui perdagangan dan pembuatan seperti menggunakan teknik dan teknologi. menggubah lagu untuk nyanyian puji-pujian terhadap Allah s. Penegasan ini sangat cocok dengan perkembangan yang telah dilalui oleh manusia yang mengisi dan member! erti kepada tamadun Melayu. seperti lagu nasyid. apabila ayat-ayat Al-Quran halaman 184 . daya usaha seseorang seniman Islam diberi erti pula melalui hubungannya dengan alam sekitar dan nilai agamanya. manusia dengan kepercayaan dan agamanya. Tatacara isiannya membentukkan wajah seni. umpamanya dalam penghasilan seni ukir.1 Seni dan Kehidupan Hubungan seni bagi orang Melayu terungkap dalam kawalan kehidupan yang boleh dinyatakan seperti dalam ungkapan benkut: Kehidupan kawalannya agama dan tatacara. Tukang dan seniman Melayu turut menyalurkan kreativiti seni dengan matlamat "demi Tuhan".

Oleh itu peniruan alam mencakupi unsurflora dun fauna. Istana raja-raja Melayu Islam sebagai pusat kebudayaan telah berperanan menjadi penaung kepada kegiatan seni sebagai salah satu ciri dalam tamadun Melayu. Ini kerana dunia Melayu dari segi geografi. dan diukir atas dinding-dinding rumah. Umpamanya dari negara China dibawa masuk kain dan benang sutera. dan seni persembahan antaranya dalam bentuk pengucapan. kain limar. dunia Melayu (Alam Melayu) telah mempunyai beberapa buah kesultanan Melayu Islam iaitu di Pulau Sumatera. iaitu tumbuhan dan haiwan . Alam semulajadi ialah sumber utama kreativiti seni orang Melayu. muzik. dari India kain dan benang kapas.14 dan 15. walaupun terdapat juga hasil kain yang memang asali tempatan antaranya kain pua dan kain tenun. ikat dan ceiup warna (tie and dye). Borneo. dan seni anyaman bakul. Kerajaan-kerajaan ini telah menaungi pelbagai kegiatan keseniaan seperti kegiatan hasil seni rupa dalam bentuk kaligrafi. Menjelang kurun ke-13. bercerita dan seni lakon. Dari hubungan ini terhasil bentuk-bentuk seni tekstil seperti kain songket. tarian. tenunan. dan Kepulauan Filipina. selatan Thailand dan Semenanjung Tanah Melayu. kain batik. berkedudukan strategik terletak di pertengahan jalan laut (Jalan Sutera Maritime antara kedua kawasan utama ini. Pulau Jawa. Melalui hubungan ini juga terhasil bentuk-bentuk seni khat yang diupayakan sebagai kerajinan tangan hingga menghasilkan manuskrip dan kitab bertulis tangan. anyaman. dunia Melayu sudah menjadi laluan utama budaya dan perdagangan dari luar sama ada dari negara-negara di bahagian dunia timur atau barat. dan dari Timur Tengah kain bertekat dan bertenun benang emas. Perdagangan merupakan faktor yang turut membawa pengaruh dalam pembentukan seni budaya Melayu. serta pewarna. lukisan. tikar.diukir pada kayu bagi menghasilkan sen! kaligrafi. dipahat atas batu. kain sutera. Barang dagangan tersebut membuka peluang baru dalam berkarya dengan daya kreativiti manusia Melayu. ukiran. Menjelang kurun ke-15. Seni tekat. kelarai juga sebagai hasil kraf Melayu. Sulawesi dan Kepulauan Maluku. dari Eropah kertas dan dakwat.

umpamanya pola batang atau dahan yang menjalar. juga digemari sebagai pola dan motif penghias bahan ukiran kayu. pada kenderaan seperti perahu dan pada perabot rumah. jambak bunga dan sebagainya.dalam dunia Melayu. Contoh pilihan fauna sebagai penghias dalam bentuk pola dan motif dalam seni hias Melayu pada rumah dan peralatan rumah ialah binatang darat. iaitu haiwan darat dan laut. dan dari binatang laut. daun dan buah peria dan sulur keladi. Peniruan unsur alam sumber flora Melayu dari batang pokok dan dahan. Ada juga bentuk pola bungabunga renik yang disusun dalam pola rangkaian empat persegi atau berantai. bintang. daun dan buah. Kreasi yang berpolakan flora dan fauna dihias pula dengan motif dari sumber yang sama. Contoh motif dan pola flora seperti pola bunga tabur yang terisi dalam pilihan motif bunga-bunga kecil seperti bunga cempaka. serangga. awan. ketumbit. cengkeh. pucuk rebung lawi ayam. bukit dan seumpamanya yang kemudian direka cipta dalam bentuk motif dan pola geometri seperti yang terdapat pada hasil seni bina Melayu . bulan. yang semuanya dibentuk secara tiruan yang berusaha mematuhi bentuk asalnya atau diabstrakkan dengan hanya mengambil bentuk kasarnya. Terdapat juga peniruan dari alam semula jadi seperti langit. pucuk rebung berjuang dan seumpamanya mengikut lakaran hiasan wajah bentuk pucuk rebungnya. Pola dan motif fauna. Terdapat juga motif dan pola dari daun dan pohon. lawang. terutama pada bahagian tinggi seperti pada bumbung rumah. Terdapat juga pola dari jenis pucuk seperti pola dari pucuk rebung yang disusun dalam sesuatu pola barisan lalu digelar dengan nama seperti pucuk rabung tunjuk langit. dengan pengisian motif seperti daun dan bunga kangkong. burung. seperti kuda laut. Pola pucuk rebung halaman 185 itu turut pula dihias bahagian dalam atau luar lakarannya dengan motif seperti bunga-bunga kecil. seperti cicak. ikan. bunga dan kuntumnya sangat disukai oleh pereka seni Melayu hingga dijadikan sumber kreativiti seni oleh mereka.

tiga segi. Umpamanya. 11. seperti kendi bentuk buah asam gelugur atau jenis-jenis labu. Batu nisan di perkuburan turut diolah dengan atur letak dan . bulan sabit. yang dipolakan dalam bentuk susunan dan gandingan. kerajinan tangan orang Melayu telah menghasilkan seni tampak yang khusus. Umpamanya masjid yang terisi dengan mimbar. lembing. tempat persemayaman diraja. baik alam luaran (rupa) dan alam dalaman (jiwa). parang dan meriam. dinding dan atap yang berunsurkan tebukan dan ukiran kaligrafi. balai istiadat dan halaman 186 seumpamanya. telaga atau pancur air untuk tempat berwuduk dan bumbung yang khusus bentuknya memberikannya ciri seni bina masjid. silang beratur dan seumpamanya. tiang. dibentuk bulat.iaitu jenis pagar. bujur dan seumpamanya supaya nampak seni. dan kemajuan kreasi dan pengkaryanya melalui proses dan hasil seni itu. bulan dan bintang.nama untuk bekas pengisi air yang meniru bentuk buah-buahan dan sayuran tempatan. awan berarak. Sesuatu hasil seni itu mampu menyatakan 'alamnya'. Kuih-muih Melayu juga dihias pemotongan atau pembentukannya dengan cara dipotong bentuk -wajik. Istana golongan raja-raja perlu pula diseri dengan balairong penghadapan. Seni bina Melayu dalam menghasilkan bangunan bukan sahaja menjadi tempat pelindungan bagi orang Melayu tetapi menampilkan wajahnya yang sesuai dengan fungsinya. empat segi. terutama jika hasil itu menjadi keperluan yang disenangi dan berguna.6. Contoh lain umpamanya dalam pembentukan rupa senjata yang juga merujuk kepada fauna atau bahagian-bahagiannya yang kelihatan pada hulu atau mata peralatan senjata tradisional seperti pisau (lawi ayam) keris. tangga.2 Ciri-ciri Hasil Seni Melayu Sesuatu hasil seni bahkan mampu menampilkan kemahiran. Sebagai contoh. dan labu adalah nama. Antara bentuk pola yang popular ialah pola bentuk potong wajik. kendi. tempayan. kegemaran.

Terdapat juga hiasan-hiasan badan seperti gelang tangan dan kaki. untuk upacara dan adat istiadat. Alat muzik yang merupakan seni persembahan muzik untuk mengiringi seni nyanyi. songkok. Rebab gendang dan gong. mahkota untuk hiasan di kepala bagi wanita. seni tekstil kerajinan tenun orang Melayu melahirkan bentuk-bentuk antaranya seperti kain pua. Gubahan gerak dan bentuk tari Melayu seperti tari menghadap rebab. selipar. .alat muzik dari jenis yang sama dari budaya lain. dan sebaliknya ketampanan dan ketangkasan lelaki Melayu. dan tanjak. Daripada keperluan berbusana terhasil pula kerajinan tangan untuk alat hiasan berbusana. rantai. tari dan lakon menyatakan jugajiwa dan rupa Melayu. terendak. ikat. biarpun masing-masing menggunakan prinsip bunyi yang sama. dan kain limar. pemelih. tarian inai. Sebagai contoh. cincin. serunai dan sending adalah bentuk-bentuk alat muzik orang Melayu yang ada kelainannya jika dibandingkan dengan alat. tari makyong. bunga malai. Seni persembahan orang Melayu menampilkan kelembutan dan kesopanan wanita Melayu. seperti butang baju. kasut. Terdapat juga wangi-wangian seperti bunga rampai. kompang. pending dan tali pinggang.nukilan yang mencerminkan rupa dan jiwa manusia Melayu. dan seumpamanya. iaitu sama ada dengan penggunaan tali. kuda kepang. Terdapat juga penghasilan batik dan songket yang khusus pembuatan dan penampilan motif dan polanya. tarian inang dan tarian lilin menampilkan kelembutan dan kesopanan. Sementara itu tarian dabus. tari gamelan. barongan dan zapin umpamanya mengutamakan ketangkasan dan kelincahan pada geraknya. kreativiti dan pemikiran orang Melayu dengan menentukan pengisian hasil seni itu sama ada untuk kegunaan harian. Seni tekstil dan busana Melayu turut menjadi suatu keunikan yang tersendiri dalam penampilan rupanya. tiupan. atau untuk hiasan dan warisan. Seni dalam tamadun Melayu Islam mempamerkan kerajinan. silat. kain selendang. tiara. terompah dan seumpamanya. Pakaian alas kaki pula seperti capal. atau pukulan. kain sampin. dokoh untuk penutup dan penghias dada. setangan dan seumpamanya untuk lelaki.

Dalam masyarakat Melayu. cemuhan ataupun denda. Tujuan utamanya ialah mendidik dan mengajar supaya seseorang anak itu akan menjadi anggota masyarakat yang fungsional atau menjadi "orang". Tujuannya adalah untuk memastikan agar anggota masyarakat akur kepada segala peraturan dan bertindak dalam lingkungan yang dibenarkan oleh masyarakat dan budayanya. dan seterusnya kehidupan bertamadun. iaitu dari tahap kelahiran hingga ke tahap remaja. norma dan nilai (budaya) masyarakat yang dianggotainya. Pembudayaan (enculturation) pula ialah proses penerapan unsur-unsur budaya (culture traits) bagi memastikan seseorang itu bertindak dalam lingkungan peraturan. atau berbentuk sekunder (secondary social control) seperti undang. Proses sosialisasi dan pembudayaan ini bertujuan mengekalkan kesinambungan budaya dan identiti masyarakat. beragama. Sekiranya terdapat penyelewengan. pembentukan jati diri dan peribadi Melayu yang baik. berakhlak dan berbudi menjadi keutamaan dalam proses sosialisasi dan pembudayaan. tetapi yang terpenting adalah pada masa seseorang itu masih kecil. polls dan sebagainya. dan sebagainya. maka akan dikenakan tekanan (sanction) oleh masyarakat dalam bentuk cacian. Proses sosialisasi dilengkapi dengan kawalan sosial (social control) dan tekanan sosial (social sanction). Kedua-dua proses ini dijalankan pada semua tahap dalam kitaran hidup (life halaman 187 cycles) seseorang individu. tindakan badan-badan formal seperti mahkamah. Keluarga sebagai agen sosialisasi utama dalam masyarakat menjalankan tanggungjawab ini dan turut dibantu oleh komuniti yang melaksanakan kawalan serta tekanan sosial. .7 PROSES SOSIALISASI DAN PEMBUDAYAAN Proses sosialisasi (socialization process) ialah proses mempelajari perkaraperkara yang diamalkan oleh masyarakat bagi membolehkan seseorang berfungsi di dalam masyarakat tersebut.undang. Kawalan sosial sama ada berbentuk primer (primary social control) seperti adat resam. mores. amalan masyarakat (folk ways).11.

Dalam upacara mencukur rambut lazimnya pemberian nama kepada bayi juga dilakukan iaitu bagi lelaki berdasarkan nama Tuhan dengan tambahan halaman 188 'Abdul' di hadapannya misalnya Abdullah. Uthman. Ismail dan lain-lain. Beberapa upacara rites de passage. upacara menjejak tanah. Malah. Pada peringkat ibu mengandung itu juga.dua aspek ini menjadi asas utama dalam proses sosialisasi dan pembudayaan. Sufiah atau anaknya Fatimah. Ibu yang mengandung malah bapa pun. Omar. bapa ataupun datuk akan 'mengazankan' jika bayi itu lelaki. Abdul Rahim dan lain-lain. upacara berendoi. jika tidak dipercayai anak yang bakal dilahirkan itu sedikit sebanyak akan mewarisi perangai buruk kedua-dua ibu bapanya (yang dilakukan semasa ibunya mengandung). berbagai-bagai pantang larang dhkuti. Ibrahim. membaca ayat-ayat al-Quran. dan upacara berkhatam al-Quran. sebelum seseorang itu dilahirkan lagi. Tujuannya ialah untuk memperdengarkan buat pertama kalinya kepada bayi itu seruan azan yang mengandungi kalimah syahadah dan meniupkan roh dan semangat Islam' kepada bayi tersebut. Selain itu. Hampir semua upacara yang disebutkan ini disertai dengan amalan yang memperlihatkan gabungan unsur-unsur adat dan Islam. manakala untuk perempuan nama-nama isteri Nabi misalnya Aisyah. atau 'mengqamatkan' jika ia bayi perempuan. Sebaik sahaja dilahirkan. berzanji dan membaca doa . ibu bapa dikehendaki melakukan perkara yang baik-baik. dan juga namaNabi seperti Muhammad. beberapa upacara lain diamalkan oleh masyarakat Melayu (tradisi) dari peringkat kelahiran sehingga seseorang itu meningkat remaja. Musa. dikehendaki supaya tidak melakukan perbuatan yang buruk dan keji termasuklah tidak mendera binatang. mengadakan kenduri nasi (pulut) kuning. termasuk mematuhi suruhan agama dan tidak meninggalkannya. marhaban. Khadijah. upacara berkhatan. All dan lainlain.Oleh sebab budaya Melayu berteraskan Islam dan adat. iaitu gabungan unsur agama dan adat diadakan pada hampir setiap tahap dalam kitaran hidup. atau nama sahabat Nabi seperti Abu Bakar. Ini termasuk upacara mencukur rambut. upacara 'membelah mulut'. maka kedua.

halal dan sebagainya. malah selepas mereka mendirikan rumah tangga. mengaji muqaddam dan al-Quran. menakut-nakutkan anak atau dengan merotan. pahala. Orang Melayu mempunyai daya kreativiti intelektual yang tinggi dari segi memerhati dan menghayati faktor-faktor alam secara rasional dan saintifik dan kemudiannya menggubah peribahasa dan pelbagai kata perbilangan yang lain sebagai analog! kepada perkara-perkara yang mereka perhatikan. tetapi tidaklah sampai mencederakan. Proses sosialisasi pada tahap kanak-kanak juga memperlihatkan penerapan unsur-unsur Islam yang berterusan. Seseorang kanak-kanak sejak kecil lagi diajar konsep-konsep dosa. 11. haram.selamat. member! nasihat. . Setelah meningkat umur lima tahun ke atas kanak-kanak juga diajar bersembahyang. lazim kelihatan ibu bapa membawa anak mereka ke masjid atau ke surau terutama pada hariJumaat dan pada sepanjang bulan puasa (Ramadan). berpuasa dan lain-lain. sama ada separuh hari atau beberapa hari penuh berselang-seli di sepanjang bulan Ramadan. Kaedah teguran dan nasihat dilakukan dengan secara berhemah dan bijaksana. Peribahasa ini digunakan sebagai panduan.8 KAEDAH DALAM PROSES SOSIALISASI Dalam konteks mengajar seseorang anak ke arah pembentukan peribadi yang baik. Apabila anak-anak meningkat remaja. Dalam perkampungan Melayu. kaedah teguran dan nasihat lebih digunakan dan bagi orang Melayu teguran ini dilakukan sepanjang masa sehingga pada peringkat anak sudah dewasa. alami dan hayati tersebut. di samping membetulkan kesalahan yang dilakukan oleh anak tersebut ibu bapa Melayu menggunakan beberapa kaedah termasuk menegur. teladan dan sempadan dalam menjalani kehidupan bermasyarakat termasuk Contohnya: digunakan dalam proses sosialisasi dan pembudayaan. Ibu bapa juga melatih anak mereka berpuasa.

seperti di Kelantan. halaman 189 Untung sabut timbul. atau menjadi role model yang baik dan menggambarkan contoh peribadi MelayuIslam yang unggul. Lulusan agama ini selalunya menjadi pemimpin masyarakat terutama mengenai aspek-aspek keagamaan di peringkat lokal atau tempatan. Kedah dan Patani.Diam ubi berisi. Kerbau dipegang talinya. Sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. diam penggali berkarat. untung batu tenggelam. khususnya mengaji al-Quran sangat dipentingkan oleh orang Melayu. Terlajak perahu boleh undur. 11. makin berisi makin tunduk. Hidup kayu berbuah. anak-anak dihantar untuk mengaji dengan guru agama yang tinggal berdekatan. Ada padi ada batas. Mereka menjadi contoh teladan. Bawa rasmi padi. lain negeri lain adatnya. ramai ibu bapa menghantar anak mereka mengaji agama ke peringkat yang lebih tinggi melalui sistem pendidikan pondok. lain lubuk lain ikannya. manusia dipegang katanya. . Jangan bawa rasmi jagung. Sebelum kedatangan kuasa Barat. Jika tidak berupaya mengajar sendiri. cakap di bawah-bawah. makin berisi makin tegak. hidup manusia biar berjasa. menang jadi arang. Mandi diolak-olak. Lulusan sekolah pondok boleh menyambung pendidikan hingga ke Timur Tengah sama ada ke Haramain (Makkah dan Madinah) atau Universiti Al-Azhar di Mesir. terlajak kata buruk padahnya. Alah jadi abu. Lain padang lain belalang. Hitam-hitam tahi minyak dimakan juga. Besar pasak dari tiang. Status mereka yang mendapat pendidikan agama yang bergelar 'lebai pondok'adalah tinggi dalam masyarakat Melayu. Putih-putih hampas kelapa dibuang juga. ada budi ada balas.9 PENDIDIKAN AGAMA DAN KEMAHIRAN PRAKTIKAL Pendidikan agama.

Dalam masyarakat Melayu tradisi. Namun demikian. kemahiran praktikal ini dihubungkan dengan gender atau jantina. 11. Malah. Tujuannya ialah bukan semata-mata membekalkan anak mereka dengan pengetahuan duniawi. Di kawasan luar bandar bapaakan melatih anak lelakinya dengan tugas dan tanggungjawab serta kerja-kerja berat yang biasanya dilakukan oleh kaum lelaki. dalam masyarakat Melayu hingga kini. tetapi juga membekalkan mereka dengan ilmu agama yang dapat membentuk peribadi dan jati diri Melayu-Islam. Lazimnya.10 PROSES SOSIALISASI FORMAL Proses Sosialisasi secara formal pada masa ini dijalankan oleh agen-agen sosialisasi formal atau institusi-institusi pendidikan rasmi seperti di peringkat sekolah dan di peringkat institut pengajian tinggi iaitu maktab. mereka juga menghantar anak mereka belajar agama secara formal di sekolah agama rakyat atau sekolah agama yang dikendalikan oleh pentadbiran kerajaan negeri. Kecenderungan gabungan pendidikan sekular dan agama ini menjadi bertambah popular di kalangan orang Melayu kerana pada masa ini mereka sedar bahawa tuntutan Islam adalah seimbang dari segi duniawi dan ukhrawi. Pendidikan formal ini bertujuan untuk melengkapkan seseorang itu dengan kemahiran atau latihan yang diperlukan dalam bidang pekerjaan. Terdapat juga ibu bapa yang menghantar anak mereka ke sekolah agama sehingga terus ke peringkat universiti. bagi sebahagian daripada orang Melayu yang berpegang kuat kepada kepercayaan agama selain menghantar anak mereka ke institusi pendidikan sekular. menjadi isteri dan seterusnya bergelar ibu. peribadi yang . Ibu pula berperanan melatih anak perempuan dengan tugas-tugas domestik (keperluan rumah tangga) sebagai halaman 190 persediaan apabila anak perempuannya itu berkahwin. malah berlanjutan hingga ke hari ini seseorang anak itu dibekalkan dengan kemahiran praktikal yang perlu bagi mengambil alih peranan ibu bapa apabila dewasa. kolej atau universiti.

mata malah yang lebih utama ialah kemajuan kerohanian selaras dengan tuntutan agama dan budaya.Islam yang sebenarnya. Kawalan sosial sekunder dari segi penguatkuasaan undang-undang Islam ke atas kesalahan tingkah laku individu Melayu-Islam seperti berkhalwat. Gejala sosial yang berlaku dalam masyarakat Melayu hari ini berpunca sebahagian besarnya daripada kelunturan proses sosialisasi dari segi penerapan ciri-ciri budaya berlandaskan ajaran Islam. Mengenai kes-kes penyelewengan pesalah akan diambil tmdakan.baik. luhur dan sebagainya atau sebaliknya diukur dari segi agama. Dengan demikian. Ketamadunan bukan sahaja diukur dari segi kemajuan material semata. bersekedudukan tanpa nikah. Perubahan masyarakat yang pesat dalam zaman teknologi maklumat kini bukan saja membawa implikasi positif dari segi peningkatan ilmu pengetahuan dan kemajuan ekonomi. berkelakuan atau terlibat dalam perbuatan lucah dan sebagainya adalah bertujuan untuk menjaga serta mengawal kesucian ajaran Islam supaya tidak tercemar. tidak dianggap mempunyai peribadi atau identiti Melayu. tetapi juga membawa pelbagai implikasi negatif. tidak berpuasa. dan seterusnya didenda atau dihukum mengikut ketetapan undang-undang enakmen pentadbiran syariah yang ditadbirkan oleh pihak berkuasa agama negeri dalam Persekutuan Malaysia. Walau bagaimanapun. Proses sosialisasi yang berkesan hasil gemblengan tenaga halaman 191 dari semua pihak dapat mengawal sesuatu masyarakat dan tamadun dan menjadi lemah dan runtuh. Orang Melayu yang mengakui dirinya sebagai orang Islam dikehendaki patuh dengan ajaran Islam. didakwa. setidak-tidaknya ajaran atau amalan yang paling asas. seseorang itu tidak mempunyai benteng dalaman atau internal sanction yang cukup kuat untuk mengelakkan diri dari terpengaruh hingga melakukan sesuatu di luar batasan agama dan adat. berjudi. proses kebangkitan Islam yang berterusan kini . Manusia Melayu yang tidak mengamalkan ajaran agama.

Legislatif. Landskap budaya. Jus soli. halaman 192 NOTA 1. Kanun Perundangan. Globalisasi. Sistem Ekononii Islam. Semangat Kebangsaan. 1997). him. kesinambungan tamadun Melayu Islam bukan sahaja terjamm tetapi akan terus berkembang yang sekaligus memartabatkan bangsa Melayu itu sendiri serta meletakkannya pada mercu yang tinggi setandmg dengan bangsa-bangsa lain di dalam dunia yang sedang mengalami gejala globalisasi atau kesejagatan yang pesat kini. 63-68.Jati Din. (Kuala Lumpur: ABIM. Mahkamah Sivil. Dewan Negara. 27-57. Berdaulat.M. Eksekutif. S. Dewan Rakyat. Raja Berperlembagaan. him. Wawasan 2020. Islam and Secularism. 2. EpigrafiMelayu: Sejarah Sistem Tulisan dalam Bahasa Melayu.N Al-Attas. Hashim Musa. Asas Modenisasi. Inteligensia. Jus Sanguinis. Parlimen. Kehakiman. Dengan itu. 120. (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Pemilikan Saham. Gugusan Kepulauan Melayu.memben semangat baru ke arah pembentukan penbadi Melayu-Islam yang lebih mantap. 1978). Keluhuran Perlembagaan. . halaman 193 Bab 12 TAMADUN MELAYU SEBAGAI ASAS DAN KELANGSUNGAN TAMADUN MALAYSIA Zainal Abidin Borhan Politik.

Sistem pemerintahan beraja (sekarang sistem pemerintahan raja berperlembagaan) adalah antara sumbangan utama tamadun Melayu kepada tamadun Malaysia. Pahang. Pulau Pinang. Perak.12. dan di wilayah-wilayah inilah tamadun Melayu wujud dan berkembang.1 TAMADUN MELAYU SEBAGAI ASAS TAMADUN MALAYSIA 12. Kesultanan Melayu Melaka. Temasik (Singapura).Johor Riau-Lingga. Setiap politi Melayu yang disebutkan di atas diperintah oleh raja atau sultan atau Yang di-Pertua. Negeri Sembilan. serta Sabah dan Sarawak. Kelantan. Terengganu.Raja Melayu sebagai komponen penting dalam sistem pemerintahan demokrasi berparlimen di negara kita. Kini Malaysia merupakan sebuah negara-bangsa halaman 195 berbentuk persekutuan yang mengandungi komponen beberapa buah negeri Melayu iaitu Melaka. Selangor. Johor. Kedah. Keseluruhan politi ini terangkum dalam satu wilayah budaya yang dikenali sebagai Gugusan Kepulauan Melayu.1 Sejarah dan Asas Sistem Pemerintahan Tamadun Malaysia yang sedang mengalami proses pemantapan sekarang wujud hasil dari satu proses sejarah yang berkesinambungan yang dapat dibuktikan melalui pelbagai sumber sejarah dan kaedah arkeologi. maka paksi atau landasan utama yang menyumbang kepada pembinaan dan pemantapan tamadun Malaysia ialah tamadun Melayu. dan sebagainya. Politi-politi Melayu ini juga merupakan kesinambungan dari beberapa buah kerajaan atau pusat tamadun Melayu yang pernah wujud sebelum ini seperti Srivijaya. Perlembagaan Malaysia memaktubkan dua institusi beraja iaitu Yang diPertuan Agong dan Majlis Raja. Perils. Dari segi sejarah terbukti bahawa wilayah politik atau negara-bangsa yang dikenali sebagai Malaysia merupakan lanjutan dari kemunculan politi-politi atau kerajaan-kerajaan Melayu lebih awal.1. Alam Melayu atau Nusantara. Gugusan Kepulauan MelayuIndonesia. Lantaran fakta sejarah tersebut. Yang di- .

dan baginda berdasarkan bidang kuasanya boleh mewakilkan tugasnya kepada sesiapa atau suruhanjaya yang dilantik atas perkenan baginda.undang yang sah. Menurut perlembagaan. sebagai ketua utama negara dalam badan perundangan. Sebagai ketua negara utama. Baginda merupakan payung dan paksi kepada perjalanan sistem pemerintahan negara. iaitu Dewan Rakyat dan Dewan Negara di peringkat persekutuan. maka menurut peruntukan undang-undang selepas tempoh 30 hari undang-undang tersebut akan diwartakan dan dianggap sah. Yang di-Pertuan Agong sekiranya tidak memperkenankan atau menandatangani undang-undang yang telah diluluskan oleh Parlimen. Yang di-Pertuan Agong mempunyai kuasa untuk mengampunkan setiap kesalahan sama ada di mahkamah sivil yang dilakukan di Wilayah Persekutuan atau di mahkamah tentera. Pulau Pinang. Yang di-Pertuan Agong 'bertindak' atas nasihat Perdana Menteri atau Jemaah Menteri. Yang di-Pertuan Agong akan menerima nasihat daripada Perdana Menteri dan Jemaah Menteri. Yang di-Pertuan Agong melantik Perdana Menteri danJemaah Kabinet (Menteri-Menteri). Duta-duta dan Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke luar negara. Namun kini. Yang di-Pertuan Agong tidak terlibat di dalam politik dan pemerintahan negara. Melaka. Sebagai ketua utama negara dalam badan pemerintahan. Yang di-Pertuan Agong mempunyai kuasa untuk memperkenankan undangundang yang telah diluluskan oleh Parlimen. halaman 196 . Sebelum ini. seperti yang termaktub dalam peruntukan Perlembagaan Persekutuan Malaysia. dan kehakiman. Yang di-Pertuan Agong merupakan Pemerintah Tertinggi Angkatan Tentera Malaysia dan dalam bidang keagamaan bertindak sebagai ketua agama Islam di negeri-negeri yang tidak beraja iaitu Wilayah Persekutuan. Ketua Hakim Negara dan Hakim-hakim. sebelum diwartakan dan menjadi undang.Pertuan Agong merupakan ketua utama negara yang mengetuai tiga badan di dalam kerajaan iaitu badan perundangan (legaslatif). Sabah dan Sarawak. Imlah hakikat sistem raja berperlembagaan kerana baginda tidak berkuasa mutlak. pemerintahan (eksekutif). Sebagai ketua negara utama dalam badan kehakiman yang menjadi sumber keadilan negara.

Islam menjadi identiti sosial dan budaya orang . Takrifan ini secara umumnya bukan sahaja berlaku di negara kita. dan di Negeri Sembilan diamalkan hukum adat dan undang-undang adat yang terdapat di empat buah negeri (daerah) iaitu di Sungai Ujong.1.3 Agama Islam dan Adat-Istiadat Melayu Berdasarkan proses sejarahnya. 1895: di Pahang dengan Undangundang Pahang. Malaysia merupakan sebuah negara merdeka yang berdiri di atas tunggak Rukun Negara. secara khususnya telah menjadi salah satu struktur terpentmg kemelayuan dalam tamadun Malaysia. Rembau. berbahasa Melayu dan beragama Islam. Islam terus menjadi faktor definitif Melayu iaitu Melayu sebagai yang mengamalkan adat istiadat Melayu.Undang Laut Melaka (undangundang lautan). 1911 (Itqan al-Mulk). Johol danJelebu.1. di Perak dengan Undang-Undang 99 Perak dan Undang-undang Keturunan Daripada Turun Negeri Perak.12. di Kedah dengan Undang-Undang Kedah. tamadun Melayu telah dimantapkan oleh agama Islam. 12. Tradisi pemerintahan berdasarkan perundangan dan perlembagaan ini telah dilanjutkan pula kepada entiti politik Malaysia dalam perlembagaan Malaysia dan perlembagaan negeri. Islam dan adat Melayu. Berdasarkan sejarahnya. di Johor dengan Undang-undang Johor dan kemudiannya. Islam dan adat Melayu merupakan struktur yang saling melengkapi dan berintegrasi ke dalam wadah kemelayuan. takrifan ini telah diletakkan ke dalam Perlembagaan Persekutuan Malaysia untuk merujuk takrifan Melayu dari sudut undang-undang.2 Sistem Perundangan Tradisional Sebagai satu entiti politik. tetapi secara meluas di rantau Alam Melayu. Negeri-negeri Melayu seperti Melaka memilik Hukum Kanun Melaka (undang-undang daratan) dan Undang. Di negara kita. politipoliti atau negeri-negeri Melayu memiliki kanun perundangan yang berasaskan adat Melayu dan hukum syariah (undang-undang Islam). di Terengganu dengan Perlembagaan Negeri Terengganu. Undang-undang Tubuh Negeri Johor.

1. Para mubaligh atau pendakwah menggunakan bahasa Melayu sebagai media komunikasi mereka. Berdasarkan pernyataan sejarah tersebut. tidak bermakna agama-agama lain tidak boleh dianuti atau diamalkan oleh orang-orang bukan Melayu atau bukan Islam. Islam bukan sahaja menjadi faktor yang mentakrif Melayu. Menurut perlembagaan. malahan menjadi bahasa pengantar komunikasi utama perkembangan Islam di Alam Melayu.Melayu. Dengan termaktubnya agama Islam sebagai agama bagi persekutuan Malaysia. Bahasa Melayu melalui tulisan Jawi bukan sahaja menjadi bahasa tulisan untuk sejumlah besar kitab-kitab agama dan kesusasteraan Melayu. termasuk melaksanakan pentadbiran hukum syariah Islam tetapi dengan bidang kuasa yang tertentu. wujud kebebasan beragama tetapi bagi penganut agama Islam. Bahasa Melayu menjadi lingua franca di kalangan para pedagang yang telah berdagang di kawasan ini dan bahasa Melayu ialah bahasa persatuan dan kesatuan Melayu di Alam Melayu. 12. maka dimaktubkan juga di dalam Perkara 152 Perlembagaan Persekutuan Malaysia bahawa bahasa Melayu . dan setiap raja atau sultan adalah ketua agama bagi setiap negeri di dalam Persekutuan Malaysia. juga dimaktubkan di dalam perlembagaan Malaysia bahawa Islam adalah agama bagi persekutuan Malaysia. dan peruntukan ini membolehkan kerajaan pusat melaluiJabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) dan kerajaan negeri melalui pihak berkuasa agama negeri melaksanakan pembangunan Islam dalam pelbagai bidang.4 Peranan Bahasa Melayu dan Islam Penyebaran dan perkembangan agama Islam di Alam Melayu tidak boleh dipisahkan dari peranan yang dimainkan oleh bahasa Melayu. kerajaan boleh halaman 197 menggubal undang-undang untuk mengawal atau menyekat aliran atau fahaman kepercayaan yang dianggap menyeleweng. Peruntukan ini termaktub di dalam Perkara 3(1) Perlembagaan Persekutuan Malaysia.

Undang Adat Pembentukan Perlembagaan Persekutuan merupakan hasil tolak ansur antara pelbagai kaum di negara ini semasa penubuhan Persekutuan Tanah Melayu. taraf kedudukan istimewa telah diperluas kepada kaum bumiputera di Sabah dan Sarawak. Undangundang adat yang sudah lama berkembang iaitu semenjak sebelum adanya undang.5 Kedudukan Istimewa Orang Melayu dan Bumiputera dan Undang. Dengan pembentukan gagasan Persekutuan Malaysia pada 16 September 1963.undang tersebut tidak boleh mengatasi atau bertentangan dengan peruntukan dalam Perlembagaan Persekutuan Malaysia.pemimpin Melayu telah membolehkan pemimpin-pemimpin bukan Melayu mengakui kedudukan istimewa orang Melayu dan orang Islam. sehinggalah ke peringkat pengajian tinggi. 12. Selain itu.1.1. Di bidang pendidikan kini. namun dari segi pelaksanaannya undang. di peringkat sekolah rendah.6 Semangat Kebangsaan Tamadun Melayu sebenarnya telah banyak memainkan peranan sebagai asas ke arah pemantapan tamadun Malaysia masa kini. Perlembagaan Persekutuan juga mengiktiraf peranan undangundang adat yang dapat dilaksanakan di kalangan orang Melayu dan juga masyarakat bumiputera atau penbumi di Sabah dan Sarawak. 12.sebagai bahasa kebangsaan Malaysia. Kedudukan istimewa orang Melayu dan bumiputera dimaktubkan menurut Perkara 153 Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Berdasarkan sejarah. Persetujuan melonggarkan syarat-syarat kewarganegaraan oleh pemimpin.undang bertulis telah lama diamalkan. Akta Pendidikan (1961) juga telah menetapkan bahawa bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama dalam sistem pendidikan negara. kemasukan .

islah. Golongan berpendidikan agama ini atau dikenali juga sebagai golongan modenisme. wilayah Sabah dan Sarawak kecuali Brunei bersetuju untuk menjadi sebahagian dari gagasan Persekutuan Malaysia yang ditubuhkan itu. bangsa dan tanah air. dan ini membentuk sebuah masyarakat majmuk di Semenanjung Tanah Melayu. semangat kebangsaan Melayu mula berkembang pada awal tahun 1900 dengan dipelopori oleh segolongan inteligensia (cerdik-pandai) Melayu yang menenma pendidikan Islam terutama dari Universiti al-Azhar di Mesir dan di Haramain (Makkah dan Madinah). Singapura. khususnya dari Maktab Perguruan Sultan Idris (MPSI) atau Sultan Idris Training College (SITC) melalui tulisantulisan mereka di akhbar-akhbar berpendidikan dan majalah. Pentadbiran British telah membawa masuk atau membenarkan kemasukan orang-orang Cina dan India ke negeri-negeri Melayu kerana kepentingan ekonorni. telah menyatukan semua orang Melayu dari pelbagai negeri Melayu dan lapisan masyarakat untuk menunjukkan penentangan terhadap penjajahan dan kemudiannya. yang cuba menghapuskan kedaulatan dan kedudukan raja-raja Melayu dan member! kerakyatan kepada orang asing atau pendatang. mereka yang Bersama telah berusaha dengan bersatu membangkitkan inteligensia kesedaran kebangsaan Melayu Inggeris. Melayu. Di bawah pengaruh British. . Antara tokoh penting ialah Sheikh Mohd Tahir Jalaluddin. Penentangan terhadap Malayan Union. dan pada 16 September 1963. Neracha (1911-1915) dan majalah al-Ikhwan (1926-1931) di Pulau Pinang. menentang gagasan Kesatuan Malaya atau Malayan Union (MU) yang cuba diperkenalkan oleh British Military Adminstration (BMA) pada tahun 1946. dan 'kaum muda' yang cuba membangkitkan kesedaran terhadap agama. Usaha sedemikian kemudiannya dilanjutkan pula oleh inteligensia Melayu yang menerima pendidikan Melayu. Syed Sheikh al-Hadi dan lain-lain. menuntut kemerdekaan. Mereka menerbitkan beberapa buah akhbar untuk menyalurkan pendapat dan pandangan antaranya melalui akhbar Al-Imam (1906) di Singapura. Kemuncaknya ialah pada 31 Ogos 1957 dengan rasminya. reformis. Persekutuan Tanah Melayu atau Malaya telah diberikan kemerdekaan.halaman 198 pengaruh British ke negeri-negeri Melayu telah banyak mengubah landskap budaya dan ketamadunan masyarakat Melayu.

1.7 Kewarganegaraan dan Jati Diri Kebangsaan Sebagai sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Perlembagaan mengiktiraf taktor jus sanguinis (hy hirth) atau menjadi warganegara kerana faktor kelahiran. faktor jus soli atau pengiktirafan warganegara secara undang-undang {by act of law) juga dapat diterima. tetapi dengan kematangan polkik pemimpin negara. Dasar Rebudayaan Rebangsaan (1971) dan Rukun Negara (1971) juga merupakan di antara wahana untuk mencapai perpaduan kaum dan negara. Selepas mencapai kemerdekaan Malaysia berusaha mewujudkan satu jati diri kebangsaan bagi warganegaranya atau masyarakatnyayang mengandungi beberapa komponen pelbagai kaum. isu kewarganegaraan merupakan isu yang dianggap sensitif dan mencabar terutama dalam proses halaman 199 pembinaan negara bangsa dan pemantapan tamadun Malaysia. 12. Dasar Rebudayaan Rebangsaan (1971) sudah diterima sebagai dasar . satu dasar ekonomi diperkenalkan iaitu Dasar Ekonomi Baru (DEB) (1971) untuk digunakan sebagai instrumen atau wahana perpaduan kaum dan negara. mstrumen ini juga berjaya melemahkan atau dapat menghapuskan ideologi komunis dari negara ini. Inilah sumbangan terbesar tamadun Melayu dalam pembentukan negara dan bangsa Malaysia yang harus difahami oleh semua rakyat Malaysia dan juga dunia luar. Namun selepas tragedi 13 Mei 1969. Asas-asas kebangsaan tersebut telah sedia ada. seperti yang termaktub di dalam Akta Pendidikan (1961) dan Akta Bahasa (1967).Semangat kebangsaan Melayu yang berasaskan Islam telah berjaya menyatupadukan orang Melayu dan merupakan mstrumen terpenting untuk mencapai kemerdekaan negara bersama-sama orang bukan Melayu. Kematangan politik melalui musyawarah dan perundingan telah dapat menyelesaikan pelbagai isu di dalam negara Malaysia yang berdaulat.

iaitu citra yang sudah sebati dengan wilayah budaya rantau ini selama ribuan tahun.negara untuk mewujudkan jati diri tersebut. dan Rukun Negara (1971) merupakan akta dan dasar yang tidak dapat dipisahkan dari keseluruhan roh dan falsafah yang termaktub di dalam perlembagaan negara. Dasar ini telah mengambil kira bahawa imej atau citra kebangsaan mestilah citra kemelayuan. Reseluruhan dasar-dasar tersebut dimantapkan pula dengan proses penerapan nilai-nilai Islam' yang selari dengan nilai-nilai unviersal di dalam pentadbiran negara. sama ada nilai sosial. Reseluruhan dasar-dasar tersebut merupakan instrumen yang menyumbang kepada pembinaan bangsa Malaysia dan tamadun Malaysia khususnya dari segi sosiobudaya dan sosiopolitik.8 Akta Pendidikan. halaman 200 Rukun Negara (1971) telah dirangka sebagai ideologi negara agar rakyat . Islam terus memainkan peranan penting di dalam pembinaan tamadun Malaysia dan dikemukakan sebagai alternatif kepada sistem sekular Barat.1. Rukun Negara. Dasar ini tidak pula melarang budaya-budaya lain untuk berkembang atau dipertontonkan kepada orang luar. Rekuatan inilah yang mengukuhkan tamadun Melayu sebagai asas tamadun Malaysia. dan Dasar Kebudayaan Kebangsaan Akta Pendidikan (1961) yang kemudiannya mendasari Dasar Pendidikan Kebangsaan. yang berpaksikan ketauhidan. telah terbukti dari segi sejarah mengukuhkan dan memantapkan jati diri serta identiti Melayu dan kemelayuan. Akta Bahasa Rebangsaan (1967). politik dan budaya yang berasaskan prinsip 'pertengahan' selaras dengan konsep Konfucius 'Chun Yung' dan konsep etika Aristotle The Golden Mean. dan nilai-mlai yang baik dan budaya lain akan diambil kira. Dasar ini menyatakan bahawa kebudayaan kebangsaan negara hendaklah berasaskan kebudayaan masyarakat asal rantau ini. Rekuatan sistem nilai Islam. 12. Islam sebagai agama yang universal ialah teras kebudayaan kebangsaan. Dasar Rebudayaan Rebangsaan (1971).

disebabkan saiz pemilikan tanah yang kecil. Di sebalik sistem ekonomi sedemikian. dan Majapahit telah berubah Kepada ekonomi pertanian berbanding masyarakat pendatang atau bukan Melavu. Sistem ekonomi seperti ini juga disebut sebagai ekonomi pertanian yang terdapat di kawasan luar bandar. Masvarakat Malaysia terdiri dari pelbagai kaum dan agama. 12. keluhuran dan perlembagaan. kesetiaan kedaulatan kepada undangraja dan negara.:enma oleh semua pihak untuk menyatupadukan mereka.k-:oiak kepada usaha-usaha untuk memodenkan orang Melayu khususnva di bidang ekonomi.2 TAMADUN MELAYU DALAM KELANGSUNGAN TAMADUN MALAYSIA 12. Pada zaman pengaruh pentadbiran British. Disebabkan kepintaran kuasaBarat menyekat dan menguasai perairan perdagangan di Alam Melayu. orang Melayu )uga menghadapi masalah kemiskinan. ekonomi orang Melayu tel-ika: kepada sistem ekonomi dualisme iaitu di satu segi mereka terus hidup secara sara din dan terlibat dengan ekonomi sara din dan terpaksa pula masuk ke dalam sistem ekonomi wang atau sistem ekonomi moden dengan menghasilkan tanaman-ranaman berasaskan ekonomi wang (komersil) seperti tanaman getah.Malaysia memiliki sistem nilai yang berasaskan prinsip-prinsip yang dipersetujui secara bersama. Prinsip-prinsip tersebut ialah "kepercayaan kepada Tuhan. ekonomi orang Melayu vans pada suatu masa dahulu berasaskan ekonomi mantim atau kelautan seperti di zaman empayar Srivijaya. Prinsip-prinsip tersebut dilihat bersifat universal tetapi memiliki unsur-unsur serempat. Aceh.2.1 Asas Modenisasi dalam Tamadun Malaysia Tamadun Malaysia kmi dibma dan dimamapkan di atas asas modenisasi. Lanraran itu senap kepeibagaian perlu diikat dengan prinsip yang dapat d. malah ada yang tidak . khususnya dan segi kemudahan mtrast. undang dan kesopanan kesusilaan".-ukrur. Melaka. Kelangsungan tamadun Melayu di dalam tamadun Malaysia berrit. dan kepeibagaian rersebut adalah merupakan suatu kekuatan bukannya suatu kelemahan.

bertanah. Melalui agensi kerajaan ini. Dunlop. Untuk mengatasi masalah tanah dan pemilikan tanah. yang menyebabkan kadar simpanan yang rendah atau tiada langsung. kerana terdapatnya data statistik pada tahun 1970 yang menunjukkan terdapatnya jurang pendapatan antara kaum. Sime Darby. DEB direncanakan.2 Dasar Ekonomi Baru Setelah berlaku tragedi 13 Mei 1969. Tragedi 13 Mei 1969 menjadi iktibar kepada keperluan perpaduan antara kaum melalui kesamarataan dan pengurangan jurang antara kaum.2. Socfin dan sebagainya yang dimiliki oleh pelabur-pemodal Barat terutama British dan golongan pendatang lain terutamanya orang Cina pada zaman pemerintahan kolonial British. yang ditubuhkan pada tahun 1956. 12. yang menghasilkan pengeluaran yang kecil. rancangan pembangunan tanah meliputi pembukaan petempatan baru dan tanah-tanah baru merupakan tumpuan utama kerajaan untuk berusaha memodenkan orang Melayu halaman 201 di kawasan luar bandar dengan menyediakan kemudahan infrastruktur. Jurang yang meluas . Usaha. Orang Melayu terperangkap di dalam 'lingkaran ganas kemiskinan'. pihak kerajaan telah memberikan tanah kepada mereka melalui penubuhan Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan (LKTP) atau Federal Land Development Authority (FELDA). yang memberi kesan kepada hubungan dan perpaduan antara kaum.usaha ini dilaksanakan untuk mengimbangi rancangan pembukaan dan pemberian tanah kepada syarikat-syarikat atau firma-firma besar seperti Guthrie. Dasar Ekonomi Baru (DEB) telah dirangka pada tahun 1970 dan menjadi kerangka serta matlamat utama Rancangan Malaysia Kedua (1970-1975) dan rancangan pembangunan lima tahun seterusnya dalam tempoh Rancangan JangkaPanjangPembangunan (RJPP 1) (1970-1990). Wujud juga keadaan ketidakseimbangan yang serius di dalam sektor pekerjaan dan pemilikan saham antara orang Melayu dengan bukan Melayu.

Matlamat DEB yang tercatat di dalam Rancangan Malaysia Kedua (19701975) seperti yang dibentangkan di Parlimen. 12. Kerajaan kemudiannya telah menubuhkan Bank Bumiputera Malaysia Berhad (BBMB) dan sebelum itu ditubuhkan Rural IndustrialDevelopment Authority (RIDA) padatahun 1956. RIDA kemudiannyaditukarkan namamenjadi Majlis Amanah Rakyat . Melalui dasar ini. untuk menghapuskan kemiskinan tanpa mengira kaum. Ramai dari kalangan mereka menerima pendidikan di peringkat tinggi sehingga dapat halaman 202 memenuhi keperluan bidang pekerjaan profesional dan pengurusan sama ada di sektor awam (kerajaan) atau sektor swasta. Perniagaan. diharapkan orang Melayu dan bumiputera lain akan dapat memiliki dan menguasai sekurang-kurangnya 30 peratus keseluruhan aktiviti perdagangan industri dan pegangan ekuiti dan pemilikan saham permodalan.3 Pembinaan Golongan Profesional. dan Industri Proses modenisasi ini juga meningkatkan peluang pendidikan dari pelbagai jurusan dan sektor yang diwujudkan untuk orang Melayu dan Bumiputera. Tindakan ini perlu untuk memodenkan kehidupan masyarakat di luar bandar. pertumbuhan yang seimbang dalam aktiviti perbandaran dan pembentukan masyarakat perniagaan dan perindustrian bumiputera. untuk menyusun semula masyarakat agar pengenalan kaum melalui fungsi-fungsi ekonomi akan berkurangan. Secara umumnya. Matlamat tersebut merupakan antara usaha untuk mewujudkan dan memperkukuh perpaduan kaum melalui tindakan sosiopolitik yang bercorak ekonomi. menyatakan pertamanya.2. DEB juga merupakan kerangka atau rujukan kepada dasar pembangunan negara kita Malaysia. dan kedua.di antara kaum boleh menggugat perpaduan di Malaysia dan ini merupakan salah satu cabaran penting dalam pembinaan dan pemantapantamadun Malaysia.

Malaysia sedar bahawa matlamat utamanya ialah perpaduan kaum dan menjaga kepentingan orang Melayu serta bumiputera sebagai kelompok majoriti di negara ini. Dalam tempoh 20 tahun (1970-1990). Permodalan Nasional Berhad (PNB) (1981) ditubuhkan untuk menggalakkan tabungan serta simpanan orang Melayu melalui pelaburan dalam tabung-tabung berbentuk amanah antaranya Amanah Saham Nasional (ASN) dan Amanah Saham Bumiputera (ASB) (1991). 12. Pemerintahan kolonial British telah melahirkan kesan-kesan penting ke atas masyarakat tempatan. orang Melayu dan peribumi lain terutama di Sabah dan Sarawak. juga sebagai usaha mencapai matlamat pembentukan masyarakat perniagaan. sesuai dengan kedudukan dan hak istimewa orang Melayu dan bumiputera lain sepertimana termaktub di dalam perlembagaan Malaysia. Antara kesan terpenting ialah ekonomi orang Melayu telah dipinggirkan daripada arus pembangunan dan perkembangan ekonomi moden. Institut Teknologi Mara (kini Universiti Teknologi Mara UiTM) ditubuhkan untuk memberi latihan ikhtisas kepada pelajar-pelajar Melayu dan bumiputera. Sebagai sebuah negara yang berdaulat dan merdeka. berlaku perubahanperubahan struktural iaitu orang Melayu tidak lagi terlibat dalam ekonomi pertanian semata-mata sebaliknya berubah kepada perniagaan dan perindustrian.4 Pemilikan Saham dan Sistem Ekonomi Islam Usaha juga dibuat untuk mempertingkat pegangan ekuiti dan pemilikan saham orang Melayu dan bumiputera dalam pelbagai sektor ekonomi terutama perusahaan dan perdagangan. perdagangan dan perindustrian bumiputera.(MARA) untuk melaksanakan matlamat mewujudkan masyarakat perniagaan.2. dan perindustrian bumiputera. mereka juga berubah. PNB memainkan peranan penting melabur di sektor-sektor ekonomi untuk mempertingkat pegangan ekuiti dan pemilikan saham orang Melayu dan bumiputera. perdagangan. Sistem ekonomi Islam sebagai alternatif kepada sistem ekonomi konvensional yang berasaskan kepada ekonomi sekular Barat telah . Struktur komposisi pekerjaan.

Namun kini proses globalisasi lebih meluas sifatnya kerana . Mesir. orang Melayu telah mengalami proses globalisasi melalui jaringan pan-Islamisme sejagat. Isfahan dan Agra. Dalam zaman keagungan Islam di Alam Melayu (abad kel3 hingga 16). Tanah Melayu juga turut terserap ke dalam proses peluasan kuasa ini.Rahn). Arus pembangunan negara tidak dapat dipisahkan daripada suasana global atau sejagat kerana negara kita merupakan sebahagian daripada masyarakat dunia. Ditubuhkan juga Lembaga Urusan Tabung Haji (LUTH) sebagai agensi simpanan untuk menunaikan fardu haji dan menyempurnakan rukun Islam halaman 203 kelima. Para petani Melayu terutamanya penanam getah juga secara langsung turut terseret ke dalam penentuan harga oleh pasaran dunia. Melaka dan kemudian Aceh telah dihubungkan dengan pusat-pusat tamadun Islam di Andalusia. 12. Dalam konteks ini. dan pajak gadai Islam (Ar. perpaduan nasional atau integrasi nasional (hubungan penduduk di Semenanjung Malaysia dan Sabah dan Sarawak) terus dipertingkat dalam semangat yang baru iaitu usaha untuk mewujudkan satu bangsa Malaysia pada kurun ke21. Semasa kuasa Barat berusaha memperluas empayarnya. Marghribi.diperkenalkan di kalangan masyarakat di negara kita. perpaduan antara kaum.2. Istanbul. Antaranya melalui penubuhan Bank Islam dan kaunter-kaunter Sistem Perbankan Tanpa Faedah (SPTF) di institusi kewangan konvensional. tetapi kini agensi ini juga berperanan sebagai agensi pelaburan dan perdagangan.5 Globalisasi dan Wawasan 2020 Usaha pemodenan melalui pembangunan ekonomi tidak terhenti setakat Rancangan Jangka Panjang Pembangunan I (RJPP I) 1970-1990 bahkan rancangan tersebut kemudiannya dilanjutkan melalui pembentukan RJPP 11 (1990-2020). insuran Islam (Takaful). Proses globalisasi bukanlah perkara yang baru kepada orang Melayu.

6 Cabaran-cabaran Kontemporari Dalam kelangsungan tamadun Melayu. menjamin sebuah masyarakat yang adil dan saksama ekonominya. sosial. membina masyarakat yang maju dan saintifik. tenteram dan dan berkeyakinan. salah laku juvana dan sebagainya. Remaja Melayu menghadapi pelbagai masalah sosial seperti penyalahgunaan dadah.2. orang Melayu juga turut menghadapi pelbagai cabaran dari dalam dan luar. membina masyarakat berjiwa bebas. ekonomi dan politik moden Barat. ideologi dan nilai budaya) ke atas negara-negara sedang membangun dan negara mundur. mewujudkan masyarakat penyayang dan berbudaya penyayang. di dalam 'acuan' sendiri. . dan memupuk dan membina masyarakat makmur. Orang Melayu dan tamadun Malaysia turut tidak terlepas daripada asakan pengaruh budaya. halaman 204 12. Globalisasi secara tidak langsung adalah usaha untuk menebarkan kembali dominasi Barat (kini dalam bentuk ekonomi. Sembilan cabaran itu ialah.ia melibatkan teknologi maklumat dan sistem komunikasi yang membentuk 'dunia tanpa sempadan'. Cabaran dalaman yang lain ialah pengaruh dan tekanan kebendaan dan kemewahan hidup yang membawa kepada pelbagai jenayah kewangan. yang mengandungi sembilan cabaran untuk diatasi dan dipenuhi bagi mencapai matlamat pembentukan negara maju menjelang tahun 2020. bertoleransi. Justeru itu Wawasan 2020 telah dikemukakan sebagai asas utama Rancangan Jangka Panjang Pembangunan II (RJPP 11) 1990-2020. Malaysia juga berusaha untuk mewujudkan satu bangsa Malaysia yang bersatu pada kurun ke-21. Dalam usaha untuk memajukan negara sebagai sebuah negara industri. mewujudkan memupuk masyarakat dan yang membina matang. mewujudkan sebuah masyarakat yang bermoral beretika. membina bangsa Malaysia yang bersatu padu. masyarakat liberal dan demokratik yang matang. Cabaran dari dalam ialah cabaran sosiobudaya kesan daripada kemajuan dan perubahan yang dicapai dan dialami.

penerokaan dalam bioteknologi. menular ke dalam amalan-amalan bertentangan dengan nilai Islam terutama sekali di dalam bisnes (riba. Fahaman sekularisme (segala manfaat dan keutamaan ialah untuk masa di dunia saja. Pengaruh Barat dari segi ideologi (sekularisme. Strategi ini adalah untuk menuju ke arah pemantapan dalaman bagi orang Melayu iaitu hati budinya yang membawa kepada pembentukan peribadi Muslim (mengamalkan semua rukun Islam). dan Muhsin (menyemai keikhlasan. hiburan haram) berlaku juga di kalangan orang Melayu. dll. khusuk dan tunduk . dari segi budaya dan nilai (hedonisme. kemegahan dan juga kebendaan". ateisme. rasuah dan lain-lain.). perjudian. rasionalisme. ketakwaan (sentiasa sedar akan pengawasan Tuhan). Oleh itu hendak dicapai itu yang menjustifikasikan sebarang tmdakan ke arahnya'. mikroelektronik. pasaran bebas. Mukmin (menghayati semua rukun iman). prinsip pertengahan. materialisme. perniagaan wang. dll. kesederhaan. humanisme. individualisme. liberalisme. adat resamnya dan juga proses sosialisasi dan pembudayaannya. Nilai dan pegangan hidup kini banyak juga dipengaruhi oleh sikap "cinta kepada keduniaan.). pengorbanan diri. dari segi penerokaan sains dan teknologi (teknologi maklumat dan komunikasi. menjadi cabaran kepada orang Melayu dan masyarakatnya. dll. dan sebagainya. perniagaan arak. aeroangkasa.penyalahgunaan kuasa. Cabaran daripada luar ialah kemasukan pengaruh asing terutama sekali unsur-unsur tamadun Barat iaitu tamadun yang paling kuat dan terpengaruh kini yang menjejaskan kekuatan asasi orang Melayu terutama sekali dari segi nilai dan amalan agamanya. robotik. tidak benar-benar yakin tentang pembalasan akhirat) dan juga pragmatisme yang melampau yang menegaskan bahawa 'sesuatu matlamat yang sesetengah lapisan masyarakat. dari segi ekonomi (kapitalisme.). dari segi politik (demokrasi liberal ala-Barat) dan sebagainya. yang menyerap terutama sekali melalui media massa dan jaringan internet yang tidak dapat dikawal dan ditapis lagi. Cabaran-cabaran dalaman dan luaran demikian seperti yang dibuktikan oleh sejarah tamadun Melayu hanya dapat diatasi melalui kekuatan pembersihan dalaman berdasarkan Islam yang menekankan penghisaban atau akauntabiliti.). dll.

Konsep Kempunan. Orang Asli dan Natif. Tulah. . ialah untuk mencapai pembentukan peribadi muslim. saintifik. etika. Di samping itu Strategi pemantapan budaya ilmu. mukmin dan muhsin. Hoabinhian. Semang-Ngerito. Bobohizan. pentadbiran. perhubungan. TeoiiMongoloidStock. pemerintahan.kepada Tuhan sepenuhnya). Rumah Panjang. halaman 206 TITAS 2 Bab 13 TAMADUN PERIBUMI MALAYSIA Juli Edo Peribumi. politik. sains dan teknologi di kalangan orang Melayu yang berasaskan nilai rasional. Senoi dan Proto-Melayu. Ketua Kelompok. perundangan. moral dan akhlak mulia harus juga dilaksanakan. Semangat dan Tuhan. harus diolah dan dilaksanakan demi kecekapan dan kecemerlangan bidang-bidang itu. kerana pada hakikatnya itulah kejayaannya yang sebenar bagi manusia. Namun. Omen. pertahanan dan lain-lain. Juga Strategi pemantapan asas halaman 205 organisasi dan operasi bagi segala bentuk institusinya dalam bidang-bidang ekonomi. Neolistik. matlamat terakhir bagi segala strategi dan operasi membangun dan memajukan orang Melayu dan tamadunnya. pengangkutan. pendidikan. Pemimpin Pendapat.

Kegiatan memburu (dan memenggal) kepala hanya dilakukan kepada musuh atau pihak-pihak luar yang mengancam keselamatan dan kesejahteraan sesuatu kelompok. wujud nilai peradaban yang tinggi seperti hormatmenghormati. keagamaan. sebaliknya kegiatan ini didasari oleh nilai serta falsafah sosial dan keagamaan yang tinggi dan mendalam. matematik. Perbincangannya berkisar dalam persoalan-persoalan mengenai perkembangan kota atau bandar dan kepada artifak-artifak yang wujud sebagai ciri-ciri utama sesebuah kota seperti monumen. stratifikasi atau kelas sosial (buruh dan perhambaan). mencintai . Secara keseluruhannya. mereka mampu hidup dalam suasana yang aman dan damai kerana mereka sentiasa memelihara keharmonian sosial dan keseimbangan alam. la bukannya bersifat eksploitatif serta tidak boleh dilakukan dengan sewenang-wenangnya. Umpamanya. perdagangan dan komunikasi dan perkembangan teknologiteknologi yang lain seperti teknik pertanian. Di peringkat kelompok pula. gotong-royong. mengamalkan sikap bekerjasama. Orang-orang barbarian di benua tersebut menjadikan eksploitasi sebagai nilai kehidupan iaitu orang yang kuat akan berkuasa menguasai orang-orang yang lemah. dalam tradisi memburu kepala (dalam Iban. Ciriciri kehidupan seperti ini wujud di rantau ini tetapi tidak jelas diamalkan. pengairan. tembikar dan sebagainya.13. sistem tulisan. ngayau}ynng diamalkan di kepulauan Borneo tetapi halaman 209 masyarakat di sini menganggap amalan tersebut sebagai rites de passage atau sesuatu kewajiban yang mesti ditunaikan. Ciri-ciri seperti ini tidak wujud di rantau ini kerana peribumi Malaysia pada asasnya merupakan masyarakat yang berpindah-randah (tribal) atau separa nomadik.1 PENDAHULUAN Pengajian tamadun bertumpu pada perkembangan bandar atau kota purba. Walaupun mengamalkan cara hidup yang berpindah-randah. peribumi Malaysia kurang mengamalkan kehidupan yang liar berbanding dengan orang-orang barbarian yang digambarkan dalam sejarah Eropah.

Kewujudan nilai-nilai peradapan yang tinggi ini telah meletakkan masyarakat peribumi seperti kota-kota yang bergerak: kota-kota ini tidak wujud setempat tetapi sentiasa bergerak dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Monumen-monumen yang diwujudkan dalam upacara-upacara tertentu. 13. economic and cultural customs and traditions than with the institutions of the country of which they now . unsur-unsur ini dikonsepsikan sebagai adat. Yang kekal hanyalah unsur-unsur peradaban yang telah sebati dalam jiwa setiap ahli masyarakat peribumi. Unsur-unsur ini ditonjolkan melalui sistem budaya yang kompleks dan. peribumi atau indigenous merupakan istilah rujukan bagi kumpulan-kumpulan etnik yang menjadi penduduk asal sesebuah wilayah atau negara. sistem nilai yang murni dan peraturan-peraturan yang adil. sangkak dan seumpamanya. who today live more in conformity with their particular social. Kesemuanya ini tidak diterjemahkan dalam bentuk monumen-monumen yang konkrit tetapi sentiasa tersemat di dalam diri setlap ahli masyarakat dan dipelihara sebagai sesuatu wansan yang suci. hanyalah bersifat sementara kerana ia diperbuat daripada bahan-bahan tropika tetapi cepat reput. seperti balai. Kumpulan-kumpulan etnik ini telah wujud di wilayah atau negara tersebut sebelum sesebuah kerajaan ditubuhkan di situ. sama ada di semenanjung atau Borneo. dalam kebanyakan masyarakat peribumi. settlement or other means. Menurut Bangsa-bangsa Bersatu: Indigenous peoples are composed of the peoples who inhabited the present territory of a country wholly or partially at the time when persons of a different cuture or ethnic origin arrived there from other parts of the world.2 KONSEP PERIBUMI Secara umumnya. Di kawasan-kawasan hutan yang pernah atau sedang menjadi 'dunia' masyarakat peribumi di negara ini. reduced them to a non-dominant or colonial situation.alam sekitar dan seumpamanya. overcame them and. "Walaupun bergerak. by conquest. telah wujud ribuan monumen seperti ini tetapi lenyap mengikut hukum alam. mereka sentiasa mempunyai sistem keagamaan yang mantap.

Bahasa mereka ada persamaan dengan bahasa Mon-Khmer. social and cultural characteristics of other sagments of the populations which are predominant. masyarakat peribumi mendiami kawasan. Aboriginal. Melayu dan natif di Sabah dan Sarawak. Tribal Filipino. bahagian ini hanya membincangkan masyarakat Orang Asli dan Natif di Sabah dan Sarawak. Mereka mengamalkan cara hidup yang berbeza dan bertutur dalam bahasa dan diaiek yang berbeza juga. Senoi dan Proto-Melayu. Natif. Bahasa ini dipertuturkan di seluruh Kepulauan Melayu dan di beberapa bahagian Kepulauan Pasifik (Malayo-Polynesia). pedalaman dan pergunungan. masyarakat penbumi im dikenali dengan pelbagai istilah rujukan seperti Orang Ash. Ainu. Di negara-negara yang ditubuhkan ini.halaman 210 form a part. masyarakat peribumi terdin danpada Orang Asli. Chao Khao (Orang Bukit).3 KLASIFIKASI PERIBUMI MALAYSIA Di Malaysia. dan sebagainya. Suku Terasing. Walau bagaimanapun. Manakala orang Proto-Melayu pula bertutur dalam bahasa dari rumpun Austronesia. Indian. menjadikan keseluruhannya 18 suku kaum. Mengikut ahli linguistik. Dalam kebanyakan wilayah atau negara. Orangorang Semang-Negrito dan Senoi bertutur dalam bahasa dari rumpun Austroasiatik. masyarakat Orang Asli bertutur dalam 12 buah bahasa (dan diaiek) yang lahir dari dua buah rumpun bahasa yang utama: Austroasiatik dan Austronesia. under a state structure which incorporates mainly the national. Masyarakat Orang Asli terdiri daripada tiga buah rumpun bangsa utama: Semang-Ngerito. halaman 211 . 13.kawasan pinggir. Setiap sebuah rumpun bangsa ini mengandungi enam suku kaum.

pelayar-pelayar yang bertutur dalam bahasa . Menurut Band Penduduk 1980. Sementara itu.Peribumi di Sabah dan Sarawak juga terdiri daripada berbagai kumpulan etnik. Dalam zaman ini masyarakat di pedalaman telah menjadi pembekal utama hasilhasil hutan seperti damar. Melayu dan Melanau. tanduk. Pada kira-kira 1. tidar pandan. Solheim. Orang Asli dari kumpulan Semang-Negrito dan Senoi berasal dari keturunan manusia purba pertama yang mendiami Semenanjung Malaysia yang dikenali sebagai Hoabinhian. salah satu cabang budaya Ban Kao yang berkembang di bahagian barat negara Thailand.000SM. Tradisi Neolitik ini diperkenalkan oleh orang-orang yang bertutur dalam bahasa Mon-Khmer. semua penduduk Sabah. Dalam alaf pertama Masihi. Keseluruhan masyarakat peribumi Sabah dan Sarawak bertutur dalam bahasa-bahasa dari rumpun Austronesia. sarang burung dan lain-lain (seperti emas).000 Sebelum Masihi (SM). iaitu Bidayuh. madu. Iban. India dan tamadun Mon (yang berkembang di Selatan Thailand) mula sampai ke semenanjung. Peter Bellwood dan Adi Haji Taha. Mereka telah menggunakan peralatan-peralatan yang diperbuat daripada batu dan menjalankan kegiatan pertanian. Mereka dikenali sebagai pemburu dan peramu hasil-hasil hutan. dikategorikan sebagai peribumi. iaitu pada penghujung zaman air batu. dan 10 lagi di bawah kategpri lain-lam. halaman 212 13. penduduk peribumi Sarawak terdiri daripada empat kumpulan etnik utama. pedagang.pedagang dari China. kayu gaharu. Manusia Hoabinhian mula mendiami negara ini pada kira-kira 8.4 PRASEJARAHDANSEJARAH Menurut ahli-ahli arkeologi seperti Wilhelm G. Pendatang Neolitik telah berkahwin dengan penduduk Hoabinhian dan mengembangkan budaya bertani di kalangan masyarakat asal. yang terdiri daripada 39 buah kelompok etnik kesemuanya. Pada alaf keduaSM. tradisi Hoabinhian telah mula digantikan oleh Neolitik.

Kepastian mengenai tankh sebenar kepulauan ini diduduki masih lagi menjadi perdebatan. menghubungkan tanah besar Asia dengan Taiwan. Manakala bahagian utara Borneo (Sabah) mula didiami oleh nenek-moyang orang Kadazan-Dusun sejak 30.000 tahun yang lalu. Menurut teori MongoloidStock. Pada alaf kedua Masihi. Keadaan air yang cetek di sepanjang permatang laut ini membolehkan penduduk tanah besar berhijrah ke selatan melalui Taiwan terus ke Kepulauan Filipina. paras air laut di Teluk Siam dan Laut Jawa berada pada paras 200 meter lebih cetek dari paras hari ini. Prasejarah di Borneo juga bergantung kepada penemuan-penemuan arkeologi dan disokong oleh kajian sosioantropologik dan sejarah.Proto (Orang Asli) dan Melayu-Deutro (Melayu). Pada zaman tersebut. mendiami muara-muara sungai dan kawasan persisir pantai. Filipina. di mana gua-gua ini dipercayai menjadi tempat persinggahan utama masyarakat purba semasa mereka memburu dan memungut hasil-hasil hutan. terdapat sebuah permatang laut (yang memanjang ke selatan) mengelilingi Teluk Siam (dan Laut China Selatan). Dari segi bentuk muka bumi. Mereka merupakan nenek moyang orangorang Melayu. Borneo dan kepulauan Indonesia. Penduduk yang awal sekali dipercayai nenekmoyang kepada orang Murut (dan Lun Bawang) hari ini. Anggaran ini dibuat berdasarkan penemuan-penemuan di gua batu kapur Madai dan Baturong.pusat pertukaran barang-barang. yang kemudiannya berkembang menjadi pusat. Orang Melayu kemudiannya halaman 213 membina penempatan di persisir.000 tahun yang lalu. Penemuan arkeologi di Gua Niah dan Gunung Subis menunjukkan bahagian tengah Borneo (Sarawak) rnula didiami sejak 40. atau selewat-lewatnya 15. penduduk awal Borneo telah berhijrah ke kepulauan tersebut dari Mongolia. beberapa buah kerajaan Melayu tradisional terbentuk.Austronesia mula sampai di semenanjung. Perhijrahan mereka berlaku pada zaman air batu.000 tahun yang lalu. Penduduk-penduduk awal Pulau Borneo dipercayai berasal dan stok Mongoloid. .

Persamaan-persamaan dari segi perawakan. Di bahagian pantai barat pula (Sarawak). Murut. amalan sosial.5 ADAT Di kalangan masyarakat peribumi. adat sebagai cara hidup. amalan pemakanan dan bahasa telah memperkuatkan lagi teori ini. adat sebagai hukum alam dan kedua.Kepulauan Indonesia dan Borneo. Pergerakan bumi dan hakisan ini telah membentuk kawasan Asia Tenggara seperti kaadaannya hari ini. penduduk-penduduk dari kepulauan berhampiran mula berhijrah ke Borneo. paras laut mula naik menyebabkan berlaku pergerakan bumi yang besar serta hakisan-hakisan. Penan dan Punan-mendiami kawasa tanah tinggi. Iban dan Bidayuh mendiami kawasan tanah rendah di pedalaman manakala kelompok-kelompok etnik yang lain-Kayan. Teori ini telah disokong oleh kajian sosio-antropologikal yang menunjukkan pelbagai persamaan antara penduduk pulau ini (Borneo) dengan penduduk-penduduk di tanah besar seperti di Burma. Adat sebagai hukum alam merujuk kepada perkara-perkara yang berlaku mengikut aturan semula jadi makhluk-makhluk yang wujud di dunia ini. Apabila zaman air batu berakhir. Kelabit. Bugis dari Sulawesi dan Bajau pantai timur dari selatan Filipina. Selepas zaman air batu. Orang Melayu dan Melanau mendiami kawasan halaman 214 persisir pantai. 13. Umpamanya. . Kenyah. Illanun dari Lanao (Mindanao). Suluk dari Jolo. bahagian tengah Taiwan dan juga wilayah pergunungan Filipina. pergunungan Thailand. yang memisahkan Kepulauan Filipina. Kedatangan masyarakat ini telah menolak orang KadazanDusun dan Murut (Lun Bawang) ke kawasan pedalaman. adalah menjadi adat bagi ayam jantan untuk berkokok. Pertama. Antara penduduk yang awal berhijrah ke Borneo Utara (Sabah) ialah Banggi dari Pulau Pahlawan. Kepulauan Indonesia dan Borneo daripada tanah besar Asia. adat membawa dua pengertian umum. orang Melayu dan kelompok-kelompok etnik yang yang telah berhijrah dari Kepulauan Indonesia dan Kalimantan.

seperti kepimpinan (politik). Dalam menjaga kesejahteraan manusia dan kestabilan alam. 'kejadian' tersebut dianggap sebagai bertentangan dengan hukum alam. Di kalangan Orang Asli (seperti orang Semai). Umpamanya. adalah menjadi adat bagi pokok untuk tumbuh di atas tanah. Menurut prinsip ini. sistem kepimpinan sentiasa disokong oleh aspek keagamaan. Kejadian atau perbuatan yang bertentang dengan hukum ini dipercayai mengganggu kestabilan alam dan mengancam kehidupan manusia dan makhluk-makhluk alam yang lain. tindakan tersebut seolah-olah mengundang kecelakaan dan kemusnahan. prinsip yang sama turut diterapkan dalam usaha masyarakat ini mempertahankan hak-hak mereka. adalah menjadi adat bagi lembu untuk memakan rumput (dan tumbuh-tumbuhan). Sesuatu kegiatan ekonomi tidak boleh dijalankan tanpa disokong oleh upacara-upacara keagamaan. Sekiranya ayam betina berkokok. tindakan tersebut telah menimbulkan pelbagai bencana seperti penyakit mad cow dan krisis pencemaran dioksin ke atas hasil-hasil tenusu yang berlaku pada 1998. Oleh yang demikian. tuntutan yang dibuat ke atas pokok-pokok atau tanaman akan merangkumi tuntutan ke atas tanah (kawasan) dengan pokok-pokok atau tanaman tersebut tumbuh kerana mengikut hukum alam. seperti yang pernah dilakukan masyarakat Eropah yang cuba menukarkan makanan lembu daripada rumput kepada makanan yang diproses dari bahan-bahan bukan tumbuh-tumbuhan. sosial dan kepercayaan (agama). pokok tidak boleh tumbuh di awang-awangan. ekonomi. Sekiranya manusia cuba bertindak berlawanan dengan adat ini. Peraturan-peraturan perkahwinan diperkukuh dengan idealisme keagamaan dan ekonomi. dan begitulah seterusnya. . adat ini sentiasa menjadi panduan bagi masyarakat peribumi dalam mengatur kehidupan seharian mereka. khususnya hak tanah. sistem keagamaan pula sentiasa dipelihara oleh kesepaduan sosial yang kukuh. keseluruhan aspek kehidupan mereka. Pada hari ini. Mereka sentiasa mematuhi dan memelihara hukum-hukum alam dengan mengabadikannya sebagai satu cara hidup.Berkokok adalah aturan semula jadi bagi ayam jantan dan tidak pada ayam betina. Selain itu. berkaitan rapat di antara satu dengan yang lain. Apabila manusia cuma mengetepikan adat ini. adat juga membawa maksud keseluruhan cara hidup.

batin (di . Kelompok ini dikenali dengan berbagai-bagai konsep. Adet sebagai sistem moral dan keagamaan. sebagai ketua kelompok (group leader) dan dikenali dengan panggilan panggilan seperti rakwun. organisasi sosial yang paling asas ialah kelompok kekeluargaandwisisi (ramage). Setiap wilayah ini diketuai oleh sekumpulan pemimpin pendapat (opinion leader) yang terdiri daripada ahli masyarakat yang berumur dan matang. yang melihat adat (adet) sebagai satu falsafah hidup yang merangkumi aspek-aspek ekonomi. tuaa' (di kalangan orang Temiar). ekonomi. Pengertian ini turut diperakukan oleh orang-orang Kenyan di Sarawak. Pembentukan organisasi-organisasi sosial masyarakat ini banyak dipengaruhi oleh keadaan persekitaran. nilai dan norma. Orang Semai (dan Temiar) mengistilahkannya sebagai gu. Di kalangan Orang Asli. biasanya ahli yang paling tua serta mempunyai ilmu kebatinan yang tinggi. keagamaan. setiap suku kaum mempunyai istilah mereka yang tersendiri.halaman 215 Kedudukan sistem kehidupan yang saling berkaitan dan melengkapi ini telah mendorong orang Semai untuk mendaulatkannya sebagai satu adat. interaksi dengan dunia luar dan peredaran masa. politik dan agama.1 Organisasi Sosial Setiap masyarakat peribumi di negara ini mempunyai organisasi sosial yang tersendiri. Setiap gu terdiri daripada keluarga-keluarga (biasanya antara 10-25 buah keluarga) yang mempunyai pertalian darah dan menduduki sebuah wilayah. la membentuk mekanisme yang bersepadu dalam menyusurgalurkan keseluruhan interaksi sosial.' (di kalangan orang Semai). sebagaimana penghormatan mereka terhadap hukum alam. Adet orang Kenyan melibatkan peraturan-peraturan.5. 13. Wilayah-wilayah ini dikenali sebagai lengrii'ntsa kampuk. Kedua-duanya sistem tidak boleh dipisahkan: sistem moral telah menyediakan kualiti keagamaan dan agama mengetengahkan amalan tentang kod moral dan perlakuan. Pemimpin-pemimpin pendapat ini pula memilih salah seorang daripada mereka. hukum dan sekatan yang diterima seluruh komuniti dan dipraktikkan dalam semua bidang kehidupan— sosial dan politik. sama dataran atau lembah sungai.

ketua-ketua mereka dikenali sebagai batin. gelaran penghulu digunakan di negeri-negeri yang didiami orang Senoi dan Semang-Negrito: Perak. kelompok-kelompok budaya (atau komuniti) Proto-Melayu diketuai oleh seseorang yang memiliki ilmu kebatinan yang tinggi. halaman 216 Selaras dengan kriteria ini. Tok Pawang Setia Di Raja.Melayu: Selangor. Di kalangan orang . Kerajaan-kerajaan Melayu lama telah memperakui kewujudan masyarakat Orang Asli sebagai sebahagian daripada rakyat mereka. Konsep batin ini berakar-umbi dari struktur sosial masyarakat Proto-Melayu itu sendiri. pengamal-pengamal perubatan tradisional (hala' dan pawang) dan bidan juga mempunyai kedudukan yang penting dalam struktur kepimpinan masyarakat Orang Asli. di Nenggiri (Kelantan) dikenali sebagai TokMikong. kerajaan Melayu lama Perak juga menganugerahkan gelaran-gelaran lain kepada pemimpin-pemimpin wilayah orang Semai di negeri itu seperti Tok Leia Dewa Angsa. Perkataan penghulu diperkenalkan oleh kerajaan Melayu lama sebagai merujuk kepada ketua-ketua masyarakat ini. Di WilayahJelai (Pahang). pemimpinnya dikenali dengan gelaran TokRaje.kalangan orang Temuan) dan sebagainya. Tok Batin Leia Perkasa. konsep penghulu boleh ditafsirkan sebagai ketua masyarakat di kawasan hulu. Di samping itu. Perakuan ini ditunjukkan melalui pelantikan ketua-ketua Orang Asli ini sebagai pembesar di wilayah. Mereka telah dianugerahi kuasa-kuasa tertentu di samping gelaran-gelaranyangtersendiri. Dalam organisasi sosial tradisional. Selain penghulu atau batin. Tok Antan Bedui. Dari kedudukan ini. Melaka. Negeri Sembilan. Johor. Pahang dan Trengganu. manakala di Sungai Siput (Perak) dikenali sebagai Tok Pangku. Manakala gelaran batin pula digunakan di negeri-negeri yang kebanyakannya didiami oleh orang Proto. Tok Singa Merjan dan sebagainya. Kedah dan Kelantan.wilayah pedalaman. perakuan ini diberikan oleh Kerajaan) sebagai ketua kelompok dan digelar penghulu atau batin. yang kebanyakannya tinggal di kawasan pedalaman dan hulu sungai. Ketua-ketua ini kemudiannya diperakukan oleh raja-raja Melayu (selepas Merdeka. Pada hari ini. Tok Sang Leia Nuangga.

ny a. unit sosial yang paling asas dikenali sebagai bilek. antara orang Iban. hala'. Sementara itu. Setiap kelompok budaya ini mempunyai organisasi sosial yang tersendiri. Kanak-kanak biasanya berada di bawah penjagaan bidan semenjak dan dalam kandungan ibu lagi sehinggalah mereka lahir dan boleh berlari. Keahlian sesebuah bilek ditentukan melalui kelahiran. Dalam sesebuah rumah panjang orang Iban. Pawang pula mempunyai tanggungjawab yang lebih luas. umpamanya. Di kalangan kebanyakan masyarakat peribumi. Secara umumnya. Selain mengubat penyakit dan menghalau hantu. pawang akan mengadakan upacara meminta kebenaran menggunakan tempat (kawasan) tersebut daripada penunggu-penunggu supaya penduduk tidak ditimpa bencana dan bebas dari sebarang gangguan kuasa ghaib dan penyakit. Sesebuah keluarga bilek . khususnya apabila mendapat pedoman dari mimpi atau tilikan bahawa penunggu-penunggu tersebut bersikap 'bengis' atau ganas. Mereka bertindak sebagai penasihat kepada penghulu atau batin serta berperanan mendapatkan perlindungan supernatural bagi penduduk secara keseluruhannya. pawang terpaksa memujuk atau memindahkan penunggu-penunggu sesuatu kawasan ke tempat lain. halaman 217 penggabungan keluarga dan perkahwinan. bidan pula bertanggungjawab menjaga dan mendapatkan perlindungan supernatural bagi ibu-ibu mengandung dan kanak-kanak. Kayan dan Kenyah. Ada ketika.Semai. pengambilan anak angkat. pawang berperanan mengendalikan upacara.upacara yang berkaitan dengan tanah. Sebelum sesebuah ladang atau kawasan penempatan dibuka. Masyarakat peribumi Sarawak juga berasal dari latar belakang budaya yang pelbagai. Bilek secara umumnya merujuk kepada unit-unit rumah atau apartment yang terdapat dalam sesebuah rumah panjang. Wa'merupakan tokoh penting dalam upacara mengubat penyakit dan menghalau hantu (nyaniik). pawang dan bidan mempunyai kedudukan yang penting dalam struktur kepimpinan masyarakat Orang Asli tradisional. rumah panjang merupakan organisasi sosial yang utama.

kemampuan untuk memberikan perlindungan ini diukur melalui kemampuan lelaki tersebut memenggal kepala musuh (ngayau). menasihatkan mereka dalam pelbagai perkara. menangani perbalahan serta .biasanya mengandungi sepasang suami isteri (sebagai pasangan utama). Dalam perantauan ini. Bilek diketuai oleh suami daripada pasangan utama (dan bukannya lelaki tertua dalam bilek tersebut) dan dikenali sebagai Tuai Bilek. Kombinasi tiga generasi im dianggap ideal bagi sesebuah bilek. bertenaga dan berkemampuan untuk melindungi ahli bileknya. mendamaikan penduduk-penduduk yang berselisih faham. Dalam sesebuah kawasan penempatan tradisional masyarakat Iban biasanya hanya mengandungi sebuah rumah panjang (tetapi kini ada yang mengandungi beberapa buah atau blok rumah panjang kerana peningkatan jumlah penduduk). Sekiranya perantauan ini berjaya. sama ada yang muda ataupun tua. bergantung kepada jumlah keluarga yang mendiami penempatan tersebut. kemampuan seseorang lelaki juga diukur melalui amalan merantau (bejalai). lelaki tersebut menghadapi berbagai cabaran termasuklah risiko berhadapan dengan kegiatan ngayau yang dijalankan oleh pihak musuhnya. lelaki tersebut biasanya menggunakan sebahagian daripada 'kekayaannya' untuk membeli gong (tawak) dan dibawa pulang sebagai lambang keberanian dan kemampuannya mempertahankan diri. Tujuan utama bejalai adalah untuk mencari kekayaan. Tuai Bilek biasanya terdiri daripada suami-suami 'muda' yang berpengalaman. setiap rumah panjang Iban diketuai oleh Tuai Rumah. Setiap rumah panjang biasanya mempunyai bilangan bilek yang agak banyak. anak-anak dan ibu bapa kepada suami atau isteri. Dalam struktur kepimpinan tradisional. Masyarakat Iban tradisional melihat kegiatan ngayau sebagai prasyarat untuk membolehkan seseorang lelaki menukarkan statusnya daripada remaja kepada dewasa (dan seterusnya membolehkannya berkahwin) dan daripada 'orang kebanyakan' kepada pemimpin. terdapat juga bilek yang hanya mengandungi dua generasi iaitu ibu bapa dan anak-anak. Di kalangan masyarakat Iban tradisional. Ada antaranya hanya mempunyai 20 hingga 30 buah bilek dan ada juga yang mencapai ratusan unit. Tuai Rumah berperanan mentadbirkan (mengawal dan melaksanakan) undang-undang sosial di kalangan penghuni rumah panjang seperti menyelesaikan sebarang masalah yang timbul di kalangan penduduk. Namun. Selain itu. daripada sebarang ancaman.

Lemambang pula dianggap sebagai 'pendeta' dalam sistem keagamaan Iban. Lemambang dan Manang.jenayah-jenayah kecil. bukan sahaja sebagai jurucakap rumah panjang tetapi juga sebagai pemimpin masyarakat yang memikul tanggungjawab untuk memelihara kesejahteraan sosial dan spiritual para penghuni rumah panjang. Tuai Burung merupakan satu kedudukan sosial yang penting dalam masyarakat ini. . Dalam struktur kepimpinan tradisional Iban juga. Ramalannya yang tepat membolehkan penduduk memperolehi hasil tuaian yang lumayan. beliau juga turut bertanggungjawab memelihara hubungan antara penduduk rumah panjang dengan mahkluk-mahkluk ghaib yang berkaitan dengan kehidupan halaman 218 spiritual masyarakat ini supaya hubungan antara kedua-dua dimensi ini sentiasa seimbang (dalam kaadaan yang aman). Beliau biasanya mendapat alamat atau pedoman melalui mimpi. Di samping itu. iaitu salah satu upacara keagamaan yang disertakan dengan sambutan perayaan. peranan Tuai Rumah menjadi lebih luas dan run-lit kerana selain bertanggungjawab memelihara kesejahteraan sosial. Di penngkat lokal (atau rumah panjang). Orang-orang yang ingin menjadi LemamhangpeAu menuntut ilmu serta kemahiran dalam bidang ini dalam satu jangka masa panjang. Tuai Rumah biasanya turut dilantik sebagai Tuai Burung. terdapat beberapa lagi jawatan pemimpin atau ketua dalam struktur kepimpinan tradisional masyarakat Iban. Bagi kes-kes yang besar. Tuai Burung menjadi orang yang berperanan besar. Peranan Tuai Burung sangat penting dalam kegiatan pertanian padi. khususnya jenayahjenayah berat yang gagal diselesaikan di peringkat rumah panjang. Dalam kes seperti ini. Tuai Rumah bertanggungjawab menyampaikannya kepada pihak berkuasa negeri supaya diadili oleh mahkamah daerah. gawai. Bagi amalan di mana kedudukan Tuai Burung dan Tuai Rumah diterajui oleh orang yang sama. Lemambang berperanan membaca mantera (pengap) semasa mengendalikan upacara. Tuai Burung berperanan sebagai tukang ramal yang mempunyai hubungan dengan dunia ghaib. ketua-ketua ini dikenali sebagai Tuai Burung.

Setiap 'jawatan' dalam struktur kepimpinan (atau individu-individu yang memegang 'jawatan' tersebut) haruslah salmg merujuk dan bekerjasama sesama sendiri dalam merancang sesuatu atau sebelum mengambil sesuatu keputusan. setiap kelompok peribumi tradisional mempunyai sistem pentadbiran dan pemenntahan yang tersendin.5. Tampuk kuasa biasanya dipegang oleh sekumpulan ahli masyarakat yang telah berumur dan matang. Mereka mengambil tanggungjawab bersama dalam mentadbirkan masyarakat serta menangani setiap masalah yang timbul dalam komuniti mereka. Adat (ahli-ahlinya dipilih atas kemahiran serta penguasaan adat Kadazan). Orang Semang-Negrito secara tradisinya . dengan Huguan Siou atau ketua ulung yang menduduki kedudukan tertinggi dan terpenting dalam sistem pertahanan dan perlindungan masyarakat Kadazan.Akhir sekali. Manang merujuk kepada pengamalan perubatan tradisional (perbomohan) masyarakat ini. Bobohizan—pengamal ilmu perbomohan. Manang secara khususnya berperanan mengendalikan upacara-upacara penyembuhan penyakit. Proses in dapat mengekalkan keharmonian dalam sistem dan seterusnya dalam komuniti.2 Ekonomi Tradisional Masyarakat peribumi tradisional mengamalkan kegiatan ekonomi yang pelbagai. masyarakat peribumi mengamalkan perkongsian kuasa. bergantung kepada kedudukan penempatan dan interaksi mereka dengan masyarakat luar. Struktur-struktur ini sating berkaitan dan melengkapi antara satu sama lain. Secara keseluruhannya. Di Sabah. Di kalangan masyarakat Kadazan. halaman 219 13. dan Pangazau—pahlawanpahlawan. umpamanya. Sinompu 'uvan do mohoingon tangaba'a kouhasanan—Lembaga. wujud sistem pentadbiran yang mengandungi empat institusi penting: Huguan Pogun —ketua kampung atau ketua "tanah air".

atau buah itu selamat dimakan oleh burung. Dari segi pengetahuan. atau menebang pokok apabila diperlukan untuk bahan binaan. pengetahuan dan idea-idea keagamaan. maka bahan-bahan tersebut boleh dimakan oleh manusia.masing yang diwarisi turuntemurun dan dikenali sebagai saka' (berasal dari perkataan Melayu. barulah mereka berpindah ke kawasan baru. Kegiatan memburu dan meramu hasilhasil hutan dianggap bersifat 'mesra alam' kerana kedua-duanya tidak merosakkan alam sekitar. atau pucuk kayu itu selamat dimakan oleh rusa. yang dianggap sebagai dunia mereka. Mereka menjalankan kegiatan pertanian pindah sebagai kegiatan . serangga. Orang-orang Senoi pula terkenal sebagai petani pindah atau peladang padi huma. pusaka). Masyarakat ini mentafsirkan hutan sebagai merangkumi segala makhluk yang terdapat di dalam kawasan hutan tersebut: tumbuh-tumbuhan. Selain itu mereka juga bergantung rapat kepada haiwan-haiwan yang terdapat dalam 'dunia' tersebut sebagai sumber makanan dan pengetahuan. Hutan dianggap sebagai sumber kehidupan utama. Kehidupan tradisional orang Semang-Negrito banyak bergantung kepada hutan. Mereka hanya akan membunuh apabila haiwan-haiwan ini diperlukan sebagai makanan. Wilayah-wilayah ini biasanya ditentukan mengikut lembah sungai atau dataran. air.merupakan pemburu dan pemungut hasil-hasil hutan. Kumpulankumpulan ini mempunyai wilayah masing. ikan. reptilia dan sebagainya. Justeru itu.kumpulan kecil. Kumpulan-kumpulan ini sering berpindah-randah tetapi kegiatan tersebut terbatas di dalam kawasan-kawasan yang terletak di dalam wilayah masing-masing. Begitulah gambaran pergantungan mereka kepada makhluk-makhluk ini. batu-batan. Dari hutan mereka memperoleh makanan. Mereka tinggal di sesebuah kawasan sehingga sumber makanan di kawasan tersebut hampir habis. mereka sentiasa menghormati haiwan-haiwan (dan tumbuhtumbuhan) dan menganggapnya sebagai 'sahabat'. haiwan-haiwan ini menjadi penunjuk utama dalam mengenali sumber-sumber makanan yang baru ditemui: sekiranya mereka baru menemui sejenis ubi dan mendapati ubi itu selamat dimakan oleh babi. jeram. Setiap kumpulan dianggotai oleh ahli-ahli yang mempunyai pertalian darah (sekeluarga). alur dan sungai. Masyarakat ini terbahagi kepada kumpulan. haiwan.

sebahagian daripada hasil-hasil hutan ini dipasarkan. memburu dan memungut hasil-hasil hutan. kelompok-kelompok peribumi yang tinggal di pedalaman. . Sementara itu. seperti orang Buket (Uket). mereka juga terlibat dalam kegiatan halaman 222 memungut hasil-hasil hutan seperti rotan.utama manakala memburu dan memungut hasil-hasil hutan sebagai kegiatan sampingan. Kayan dan Kenyah di Sarawak. buluh. memburu dan memungut hasil-hasil hutan. Iranun dan Melayu di Sabah. Suluk. menjalani kehidupan berpindahrandah. Melanau dan Iban di Sarawak dan orang Bajau. Selain itu. ahli-ahli kumpulan ini menjalankan kegiatan memburu dan menangkap ikan. menangkap ikan merupakan kegiatan utama di samping kegiatan-kegiatan bercucuktaman dan berniaga secara kecil-kecilan. Setiap kumpulan membuka ladang padi huma di wilayah masing-masing. kayu. Mereka mengerjakan sesuatu kawasan untuk satu musim dan berpindah ke kawasan yang baru pada musim berikutnya. Masyarakat Melayu-Proto menjalankan kegiatan yang berasaskan maritim. pertanian dan perdagangan. seperti orang Melayu. mereka menjalankan kegiatan perikanan. mereka menjalankan kegiatan pertanian pindah. damar. Sementara itu. Manakala bagi kelompok yang tinggal di lembah-lembah sungai pula. antaranya orang Penan. kegiatan ekonomi tradisional masyarakat peribumi di Sabah dan Sarawak dibahagikan mengikut kawasan penempatan. Di kalangan masyarakat yang tinggal di kawasan persisir ini. lembah-lembah sungai dan pedalaman. Bagi kelompok masyarakat yang tinggal di kawasan persisiran. Kegiatan ekonomi tradisional masyarakat ini juga dianggap sebagai mesra alam kerana tidak merosakkan alam sekitar. buah-buahan dan sebagainya. Hasil-hasil hutan ini lazimnya digunakan untuk memenuhi keperluan domestik. kawasan penempatan mereka terbahagi kepada tiga iaitu kawasan persisiran pantai. Sekiranya ada lebihan atau permintaan dari luar. Orang Senoi juga terbahagi kepada kumpulankumpulan yang mempunyai pertalian darah dan mewarisi wilayah saka'. Sementara menunggu padi masak. Secara umumnya.

Kegiatan ekonomi tradisional masyarakat peribumi melibatkan pelbagai upacara keagamaan dan hampir semua upacara ini memerlukan kerjasama dan penyertaan menyeluruh ahli masyarakat. Semangat yang sama turut diamalkan dalam kerja-kerja fizikal ladang seperti menebas dan menebang. Dalam menjalankan kehidupan harian. kepercayaan dan pantang larang. Kehidupan mereka menekankan proses perseimbangan antara semua makhluk halaman 221 yang wujud.tumbuhan. dunia nyata dan dunia ghaib—berada dalam keadaan yang seimbang. ribuan makhluk yang lain. masyarakat peribumi melihat dan mentafsirkan alam mereka melalui pengalaman-pengalaman. menanam. setiap tahap pengerjaan ladang akan dimulakan dengan upacara. serangga.upacara keagamaan yang khusus. Dalam kegiatan pertanian pindah. haiwan.5. . 13. sama ada yang nyata dan ghaib: Corak kehidupan yang begini didorong oleh kepercayaan bahawa semua makhluk yang wujud di alam ini mempunyai roh atau semangat yang tersendiri.3 Agama dan Pantang Larang Masyarakat peribumi Malaysia hidup dalam dunia yang disusungalurkan oleh sistem ekologi hutan hujan tropika. yang di dalamnya mengandungi tumbuh. Semangat kerjasama seperti yang diamalkan dalam proses pengerjaan ladang merupakan nilai yang dijunjung oleh masyarakat peribumi. membakar. yang akhirnya membolehkan mereka wujud sebagai sebuah masyarakat sehingga kini. sungai dan jeram. batu-batan. merumput dan menuai. Masyarakat peribumi memelihara keseimbangan ini melalui sistem nilai dan norma. Semua upacara ini memerlukan kerjasama dan penyertaan menyeluruh setiap ahli masyarakat. Mereka berkongsi seluruh kandungan hutan ini dengan organisme bukan-manusia. umpamanya. Kehidupan yang sejahtera hanya boleh dicapai apabila kesemua penghuni alam ini—manusia dan bukan manusia.

Sebaliknya. masyarakat peribumi tradisional di Sabah mempercayai semua objek mempunyai semangat. Kepercayaan terhadap kekuasaan makhluk ghaib ini telah mendorong ahli masyarakat mengawal perlakuan mereka sendiri. Petir dipercayai duduk dalam awan dan memerhatikan tingkah-laku manusia di bawahnya (bumi). Upacara-upacara diadakan untuk 'meredakan' kemarahan semangat atau memujuk makhluk-makhluk ini supaya memberikan perlindungan dan menjauhkan semangat jahat (rogon) danpada membawa bencana dan wabak penyakit kepada ahli komuniti. Secara umumnya. Kuasa ini dikenali dengan berbagai istilah berdasarkan sukukaum: Nyenang atau Jenang (Semai). mereka juga mempercayai lambang-lambang kuasa lain seperti naga dan keramat yang berperanan mengawal kegiatan manusia di atas permukaan bumi. Moyang (Temuan). naga (atau ular besar). Kesan 'kemarahan' ini bukan sahaja dihadapi oleh pesalah tersebut tetapi oleh keseluruhan komunitinya. Sementara itu. gohar (Batek) dan sebagainya—ialah lambang kuasa yang agak dominan dalam kepercayaan Orang Asli. Masyarakat tradisional di Sabah dan Sarawak turut mempunyai sistem kepercayaan yang hampir sama dengan peribumi di Semenanjung. Agama tradisional ini turut menganjurkan kepercayaan kepada satu kuasa yang agung. petir akan marah dan menurun bencana banjir dan ribut petir. semangat-semangat binatang dan makhluk-makhluk hidup yang lain (selain semangat manusia) yang 'berminat' mendekati manusia dikenali sebagai omen. Petir—makhluk yang menyerupai ungka dan dikenali dengan berbagai panggilan seperti ngkuu' (Semai). mereka mempercayai terdapat kuasa-kuasa lain yang wujud di sekeliling mereka dan mempunyai pengaruh yang besar ke atas kehidupan manusia. karei (Temiar dan Chewong). Sekiranya ahli masyarakat ini melanggar laranganlarangan tertentu. Antara kuasa-kuasa ini ialah petir. Terdapat duajenis omen: satu di antaranya boleh . di antaranya mentertawakan atau mempersendakan makhluk-makhluk yang lemah seperti binatang.Secara umumnya. serangga atau tumbuhtumbuhan. keramat dan semangat-semangat bebas yang lain. Orang Asli mengamalkan agama nusantara tradisional. Tbhan (Che' Wong) dan sebagainya. Selain itu. yang dianggap oleh sesetengah ahli antropologi sebagai agama pra-Aryan. Namun lambang kuasa agung ini tidak mempengaruhi kehidupan masyarakat ini secara langsung.

hobohizan menggunakan ubat-ubat herba dan tumbuh-tumbuhan sebagai bahan . Dalam praktisnya. hobolihizan berperanan mengendalikan upacara penyembuhan dan perbidanan. Dari segi kewajipan pula. Selain itu. Kepercayaan terhadap kuasa ghaib. Ahli masyarakat dikehendaki menghormati semangat-semangat ini untuk menjaga keseimbangan dalam perhubungan antara manusia dengan kuasa-kuasa ghaib yang dipercayai wujud di sekeliling mereka. Kegagalan manusia menjaga keseimbangan dalam hubungan antara dua dimensi alam ini akan mengancam kestabilan alam dan seterusnya menyebabkan berlaku bencana atau malapetaka di alam nyata. Ciri-ciri seperti ini membolehkan mereka mendekati makhluk-makhluk halus. Manusia boleh berhubung dengan semangat-semangat ini melalui beberapa cara seperti persembahan di mana semangat dijemput untuk 'berkenduri'. peribumi Sabah juga mempercayai kewujudan lambang kuasa agung. yang boleh mendatangkan kebaikan dan keburukan.membawa nasib baik manakala satu lagi membawa nasib buruk. khususnya dalam mengatur disiplin diri dan hubungan sosial. dikenali sebagai Kinoringan dan isterinya. yang ditunjukkan melalui upacara-upacara keagamaan tertentu. sifat semangat si mati akan berubah daripada manusia kepada binatang.ganang. Bohohizan biasanya terdiri daripada wanita kerana mereka dikatakan mempunyai jiwa yang halus dan hati yang dingin. jelas mempengaruhi kehidupan masyarakat peribumi Sabah. Di samping kuasa-kuasa luar biasa ini. Pengabaian halaman 222 omen boleh mendatangkan bencana atau gangguan kepada manusia. ekonomi dan politikal mereka. masyarakat peribumi Sabah juga mempercayai akan kewujudan dimensai kehidupan di alam akhirat. Suminundu. Ada juga upacara-upacara dijalankan di tempat-tempat suci. gua dan bahagian bawah bumi. Untuk mendapatkan nasib yang baik. Kematian merupakan tahap perubahan yang terpaksa dilalui semua manusia dan pada tahap ini. sungai. manusia hendaklah memberikan perhatian kepada omen. Semangat boleh ditemui melalui mimpi dan biasanya dilakukan oleh pakar pengamal perubatan (perbomohan) tradisional yang dikenali sebagai babalian atau bohohizan. gunung. Semangat-semangat ini dipercayai mendiami segenap pelosok alam semesta seperti hutan.

pulanggana (tuhan utama dalam pemujaan padi) dan singalang hurung (tuhan perang). dipercayai menjadi penjaga bumi . mereka (komuniti rumah panjang) akan dilimpahkan dengan perlindungan luar biasa (supernatural) dan seterusnya dapat mewujudkan kesejahteraan di segenap penjuru alam. Kepercayaan masyarakat peribumi tradisional di Sarawak juga mempunyai banyak persamaan dengan kepercayaan peribumi Malaysia yang lain. Tuhan ini dipercayai turun ke alam nyata (dunia) dengan menjelmakan dirinya seperti seekor katak atau belalang (yang aktif pada waktu malam). nama tuhan-tuhan ini sering diseru dan 'dilibatkan' dalam upacara-upacara gawai.tuhan dipercayai menjaga segenap tempat dan penjuru alam. terdapat tuhan. terdapat tiga lagi tuhan yang berpengaruh ke atas kehidupan masyarakat ini: salampandai (pencipta manusia).tuhan lain yang mempunyai kuasa yang sama dan berpengaruh ke atas kehidupan masyarakat ini seperti bunsu rihut (tuhan angin). memperbaharui permohonan perlindungan dan menunjukkan tanda kesyukuran kepada tuhan-tuhan ini kerana perlindungan yang telah diberikan di setiap penjuru alam tersebut telah membolehkan ahli masyarakat mendapat hasil tuaian yang lumayan. Salampandai mencipta manusia dari tanah liat. petara pucuk kaiyu (tuhan pucuk kayu) dan petara tengah tanah (tuhan bumi). Dewa pemujaan padi. Tuhan. Upacara-upacara keagamaan dan penyembuhan dijalankan mengikut keperluan kecuali upacara kesyukuran yang wajib diadakan setiap tahun. jampi halaman 223 dan mantera kerana dipercayai. kesihatan yang baik dan terlepas daripada sebarang ancaman atau dugaan. Ilham mengenai herba dan tumbuhtumbuhan yang sesuai untuk mengubati sesuatu penyakit biasanya diperoleh melalui mimpi.utama dalam upacara penyembuhan. mempercayai akan kewujudan berbagai semangat (antu) dan tuhan-tuhan (petara). Justeru itu. kecuali berbeza dari segi terminologi unsur-unsur keagamaan dan tafsiran konsep. dengan 'kehadiran' lambang-lambang kuasa.petara kehonglangit (tuhan syurga). umpamanya. Upacara-upacara keagamaan seperti gawai diadakan bertujuan untuk memujuk. Dalam rangka memahami tuhan petara. Selain itu. Orang Iban. palang gana.

Sebagai tuhan perang. Semangatsemangat ini boleh keluar dari tubuh dan bergerak dengan agak bebas. Upacara korban juga diadakan semasa membina rumah baru atau sebelum upacara pengkebumian berlangsung. penyembuhan dan halaman 224 sebagainya. orang Iban menyeru nama singalang hurung dalam upacara-upacara perayaan yang ada hubungannya dengan amalan ngayau (penggal kepala) kerana dipercayai tuhan ini sentiasa melindungi keselamatan dan membantu mereka dalam gerakan. Sekiranya padi diserang penyakit. bertukar-tukar maklumat tentang alam. orang Iban juga mempercayai akan dualisme tubuh dan semangat pada setiap makhluk.gerakan memburu kepala. Ketiga. antu bung kamba dan antu kelansat. masyarakat ini akan mengadakan upacara korban (piring).(tanah). masyarakat Iban mengadakan upacara pemujaan tuhan ini pada setiap tahap pengerjaan ladang huma. bertujuan memberitahu tuhan ini tentang tujuan penggunaan-penggunaan tanah tersebut. semangat-semangat ini berjumpa antara satu sama lain. memujuk palang gana supaya mengembalikan kesuburan padi. batu-batan dan sebagainya. Justeru peranannya yang sedemikian rupa. serangga. singalang hurung telah memperkenalkan rahsia bercucuk tanam serta menjaga semangat tanaman ini kepada orang Iban. Selain daripada konsepsi terhadap tuhan-tuhan dan semangat. tumbuh-tumbuhan. orang-orang Iban juga mempercayai konsep semangat (antu) sebagai lambang kuasa yang sentiasa wujud di sekeliling mereka. reptilia. haiwan. Tiga antu yang utama dinamakan gerasipapa. Dalam pengembaraan tersebut. Singalang burung merupakan tuhan terpenting kerana peranannya sebagai dewa perang dan melindungi kebajikan manusia. Menurut mitos masyarakat ini. penyakit. iaitu semangat. Makhluk-makhluk ini termasuklah manusia. Seterusnya.tiga antu ini dianggap 'jahat' kerana hanya menimbulkan perkaraperkara yang negatifyang mengganggu kehidupan manusia. kilat. Pengembaraan semangat manusia dijelmakan melalui mimpi- . Dualisme ini menganjurkan kepercayaan bahawa setiap makhluk alam yang wujud secara nyata {tubuh} mempunyai pasangan ghaibnya.

Berdasarkan kepercayaan ini. orang Iban berkewajipan membekalkan antu saudara-mara mereka dengan peralatan-peralatan seperti parang dan makanan serta barang-barang kelengkapan yang lain untuk membolehkannya menjalankan kehidupan harian dengan sempurna di sebayan. upacara yang berkaitan dengan kesihatan dan kelangsungan hidup. orang Iban sentiasa menjaga hubungan baik dengan semangat-semangat ini. Kaadaan serta kehidupan di sehayan dipercayai mempunyai persamaan dengan dunia nyata kecuali kewujudannya dalam dimensi yang ghaib. berkaitan dengan pencarian harta dan kekayaan.kelengkapan tersebut mungkin menyebabkan antu marah (kerana tidak dapat menjalankan kehidupan hanannya dengan sempurna) dan menunjukkan kemarahan dalam bentuk gangguan-gangguan kepada kehidupan manusia ataupun kepada semangat-semangat lain. Agama tradisional Kenyah. Pelbagai upacara dan pantang larang diadakan dan dipatuhi sebagai pendekatan mengekalkan hubungan baik ini. misalnya. Perspektif keagamaan yang hampir sama diamalkan oleh kelompokkelompok peribumi yang lain seperti orang Kenyah. Gawai diadakan dengan berbagai-bagai skop dan tujuan. Memandangkan semua makhluk mempunyai semangat. Gangguan kepada semangat padi. Kepercayaan ini merupakan contoh hubungan antara dunia nyata dan ghaib yang perlu dipelihara demi keseimbangan kedua-dua dimensi ini. umpamanya. Semangat manusia yang telah meninggal dunia akan tinggal di tempat bernama sebayan.mimpi yang menjadi punca ilham utama bag! manang dalam usahanya menghalau antu jahat atau mengubat penyakit. Kesemua upacara gawai diadakan bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan dalam hubungan di antara manusia dengan petara ataupun antu. Kayan. Kelabit. Antara upacara utama dinamakan gawai. yang kesemuanya boleh diklasifikasikan kepada empat: upacara yang berkaitan dengan penanaman padi. dan berhubungan dengan ngayau dan martabat. . Kaadaan ini akan mengancam kehidupan manusia akibat kekurangan bekalan makanan. Kegagalan menyediakan kelengkapan. akan menyebabkan kesuburan padi terganggu dan seterusnya gagal mengeluarkan hasil. Lun Bawang dan sebagainya.

sejahtera dari segi zahir dan batin. Sebagai pelengkap kepada kawalan ini. masyarakat peribumi juga dikawal oleh berbagaibagai pantang larang. manusia. haiwan dan makhluk-makhluk alam yang lain saling bergantungan dan melengkapi di antara satu sama lain. khususnya dalam mewujudkan kestabilan diri dan kesepaduan sosial. Larangan ini dikenakan kerana bimbang semangat-semangat makanan dari kategori yang berlainan ini tidak serasi antara satu sama lain. semangat. tuhan Bungan Malan merupakan lambang kuasa utama dan mempunyai pengaruh yang agak meluas ke atas kehidupan masyarakat ini. Misalnya. Salah satu larangan yangjelas mempengaruhi kehidupan masyarakat ini adalah peraturanperaturan yang berhubung dengan aspek makanan dan pemakanan. Pantang-larang ini amat berkesan mengawal sikap dan perlakuan ahli masyarakat peribumi membolehkan mereka sentiasa wujud dalam kaadaan yang bersepadu.bentuk kawalan yang ditawarkan adalah bersifat kawalan supernatural. menyebabkan berlaku ketegangan di . seperti ikan dengan daging. Bungan Malan dipercayai mengawal kesuburan padi dan kesihatan manusia. Dalam agama tradisional yang dinamakan Bungan. masyarakat ini juga melarang sisa-sisa makanan yang berlainan kategori ini dibuang di tempat yang sama. orang Semai melarang ahli-ahlinya daripada memakan makanan dari kategori yang berbeza. masyarakat peribumi juga mempunyai pelbagai bentuk kawalan sosial.menawarkan satu kosmologi yang kompleks. Kepercayaan ini telah menjadi panduan dan pegangan hidup yangjitu. Selain itu. Sebahagian daripadanya berkaitan dengan sistem keagamaan dengan bentuk. Oleh itu. upacara-upacara diadakan untuk untuk tuhan ini bertujuan untuk mendapatkan hasil tuaian yang lumayan dan perlindungan keselamatan (kesihatan). dalam satu masa. Selain keagamaan. dalam mana tuhan-tuhan. Perbincangan di atas secara umumnya menunjukkan bahawa sistem keagamaan peribumi negara ini menganjurkan satu pandangan mengenai alam halaman 225 semesta di mana dunia nyata haruslah wujud dalam keadaan yang seimbang dengan dunia luar biasa atau ghaib (yang diwakili oleh tuhan dan semangat).

Dari perspektif kosmologi Semai pula. Sekiranya manusia melanggar larangan ini. larangan ini dinamakan lawac. terdapat juga larangan mempersendakan makhluk-makhluk alarn yang lain seperti tumbuh-tumbuhan. Kenyah. "Pergaduhan" semangat-semangat ini boleh menyebabkan 'zat' makanan-makanan tersebut tercemar. kebanyakan masyarakat peribumi. Makanan yang zatnya tercemar ini dipercayai menjadi racun dan memudaratkan kesihatan sesiapa yang memakannya. Larangan yang melibatkan kawalan supernatural seperti ini menyediakan pengajaran moral yang tinggi kepada ahli masyarakat ini. dipercayai semangat padi akan merajuk dan lari meninggalkan keluarga itu. yang dinamakan penaliik. dikenali sebagai gobar. seperti memotong kayu tanpa niat untuk menggunakannya atau membunuh binatang tanpa niat untuk memakannya. juga melarang anggotanya membazirkan makanan (nasi). Lun Bawang dan lain-lain. Mengikut kepercayaan ini. Penalik merupakan nyaniik yang menimbulkan penyakit yang dinamakan salah caknak (salah makan). Jika dibiarkan. pertembungan semangat makanan ini dipercayai akan 'melahirkan' satu semangat jahat (nyaniik) yang baru. Mangsa penyakit ini akan menghidap sakit kuning dan keguguran rambut. perbuatan menyatukan berbagai jenis makanan ini menimbulkan kemarahan kuasa yang menjaganya. Temiar. Kehilangan semangat padi akan menyebabkan hasil tuaian pada musim berikutnyajatuh. manakala orang Semai menamakannya terlaij.antara semangat-semangat tersebut. ia boleh membawa maut. tuhan harimau akan marah dan membalas dendam dengan memakan atau membunuh orang yang melakukan kesalahan tersebut secara biasa (membaham . ribut petir dan banjir besar. Mereka diwajibkan mendisiplinkan diri supaya berjimat cermat dalam pengurusan dan penggunaan sumber (makanan) serta mengelakkan pembaziran: lauk mestilah dimakan sedikit demi sedikit (sejenis sekali makan) dan nasi mestilah dimakan dengan cermat. halaman 226 Selain itu. Di kalangan orang Batek-Negrito. Di samping itu. Di kalangan orang Batek Negrito pula. Kemarahan gohar terserlah ke alam nyata dalam bentuk bencana alam khususnya hujan. binatang dan serangga. seperti orang Semai. Sekiranya nasi bertaburan di atas lantai. haiwan atau serangga tersebut dijaga oleh tuhan petir dan harimau.

Dalam hubungan sesama manusia. air bah atau ribut taufan melanda rumah panjang pesalah. Tulah dikatakan bersifat seperti kekotoran (daki) yang melekat pada setiap bahagian tubuh badan menyebabkan pesalah tersebut berat untuk bergerak. Selain itu. katak. ayam. binatang dan serangga (umpamanya rama-rama). khususnya makhluk-makhluk yang kecil dan lemah. di antaranya dinamakan tulah. Kepercayaan terhadap bencana tulah turut menjadi pegangan masyarakat peribumi di Sabah dan Sarawak (seperti orang Bisayah). karey atau karei). Perbuatan ini boleh mengundang malapetaka (asah) yang berbentuk hujan batu. dan mengekalkan sistem ekologi dalam kaadaan yang seimbang. seseorang itu akan mati sekiranya ruiaai atau semangatnya rerbunuh. masyarakat ini turut dikawal oleh pelbagai pantang larang. ribut petir dan banjir besar. tulah berlaku apabila orang yang lebih muda mempersenda atau membantah percakapan atau melawan orang tua. Temiar dan Batek menganggap pelanggaran larangan ini seperti mengundang kemusnahan kerana perbuatan ini akan memmbulkan kemarahan tuhan petir (ngkuu'. Mereka melarang mentertawakan makhluk-makhluk rendah seperti kucing. Menurut teori penyakit orang Semai (dan kebanyakan suku-kaum Orang Ash yang lain). terutama . Pembunuhan secara luar biasa dilakukan dengan memakan semangat (ruwai) pesalah. Larangan yang sama menjadi pegangan orang Lun Bawang di Sarawak. Orang-orang Semai. Menurut orang Semai. Pantang larang ini mengajar masyarakat peribumi menghormati alam sekitar. Sifat-sifat seperti ini diistilahkan oleh orang Semai sebagai la-es. Larangan tulah mendidik ahli masyarakat yang muda menghormati warga tua.pesalah) atau luar biasa. dimanifestasikan dalam bentuk hujan. masyarakat ini juga mematuhi larangan-larangan lain seperti mentertawakan atau mempersendakan ahli-ahli yang kurang bernasib baik (seperti orang cacat). lembab berfikir dan akhirnya menghilangkan keupayaan fizikalnya. Temiar dan Batek. beruang dan lain-lain. pesalah juga mungkin mendapat pembalasan yang lebih teruk kerana beliau bersama-sama dengan rumah panjangnya akan bertukar menjadi batu. Selain itu. Masyarakat peribumi juga melarang keras perlakuan seks bebas. yang dikenali sebagai terlaij atau lawac. Kemarahan lambang kuasa ini.

Hukuman ini dilaksanakan secara memenggal kepada pesalah. penduduk akan merejamkan kemaluan pesalah lelaki dengan pokok tepus. Umpamanya. 13.4 Nilai dan Norma Kehidupan harian masyarakat peribumi banyak berpandukan sistem nilai dan norma.sumbang muhrim (perlakuan seks di kalangan ahli keluarga). antara manusia dengan alamnya dan seterusnya memelihara keseimbangan dimensi-dimensi alam.5. pesalah wanita pula akan ditelanjangkan dan diikat pada tiang sen rumah panjang.pesalah dan mencampakkan (menghanyutkan) mayat mereka ke dalam sungai. Sementara itu. Disiplin seperti ini dapat mewujud sikap hormat-menghormati ahli-ahli komuniti. menghormati warga tua merupakan nilai yang . Hampir setiap masyarakat mengenakan hukuman berat ke atas ahli-ahli masyarakat yang melanggar larangan ini. terdapat banyak lagi pantang larang yang berperanan menyusungalurkan kehidupan masyarakat ini. Aturan-aturan sosial dan supernatural yang diamalkan melalui konsep pantang larang ini dapat melatih ahli masyarakat peribumi menghargai setiap makhluk yang wujud di persekitaran mereka. Selain daripada larangan-larangan yang dibincangkan di atas. pasangan yang melakukan sumbang muhrim dihukum bunuh dengan memasukkan kedua-kedua pesalah tersebut ke dalam bubu raya dan mencampakkannya ke dalam lubuk. Orang ramai yang lalu-lalang akan meludah ke atas badan pesalah tersebut sambil menderanya dengan kata-kata yang kesat. Melalui hukuman pelahai. Di kalangan orang Semai pula. Umpamanya. orang Kenyah mengenakan hukuman yang halaman 227 dinamakan pelabai. Hukuman-hukuman yang berat seperti ini menyangkal mitos yang dicipta masyarakat Barat yang mendakwa masyarakat peribumi di rantau itu mengamalkan seks bebas. Orang Murut tradisional turut mengenakan hukuman mati ke atas pesalah sumbang muhrim.

"Orang tua lebih dahulu makan garam". di antaranya: "Kalau tidak ada warga tua. warga muda tidak wujud". warga muda dikehendaki melakukannya dengan sopan iaitu menundukkan badan ke arah lain sambil meludahkan air liur perlahan-lahan. warga muda juga dibendung pelbagai norma. Di . Masyarakat Orang Asli tradisional berkongsi semua sumber kehidupan seperti tanah. secara saksama di kalangan ahli masyarakat atau komuniti. hasil-hasil hutan. warga muda dilarang berkelakuan biadap di hadapan warga tua. Satu lagi nilai yang dianggap mulia oleh kebanyakan masyarakat peribumi ialah amalan perkongsian. Antaranya. sikap menghormati warga tua dianggap sebagai satu kewajipan yang mesti ditunaikan oleh setiap warga muda. umpamanya. tanggungjawab keagamaan (khususnya dalam menyempurnakan upacara-upacara). orang tua.falsafah seperti ini mengajar ahli masyarakat mengenali asal usul kehidupan. Amalan perkongsian sumber yang diamalkan dalam kehidupan ekonomi membolehkan ahli masyarakat yang lemah. Selain itu. Sewaktu meludah. masyarakat ini menganjurkan agar warga muda belajar mengenai liku-liku kehidupan daripada warga tua kerana pada suatu masa nanti mereka (warga muda) juga akan menduduki status ini. Selain dikawal oleh larangan tulah. Kewajipan ini ditunjangi oleh pelbagai falsafah.utama. Selain nilai ini. orang sakit dan orang cacat. seperti kanak-kanak. Di kalangan orang Semai. Justeru itu. di samping mengingatkan warga muda bahawa warga tua lebih dahulu mengharungi pengalaman-pengalaman hidup. khususnya dalam menjaga hubungan baik antara ahli masyarakat. Falsafah. Nada suara yang rendah melambangkan tanda hormat warga muda tersebut kepada warga tua. tanggungjawab dan seumpamanya. terus hidup tanpa diancam kelaparan. warga muda juga hendaklah bertutur dalam nada suara yang rendah semasa bercakap dengan warga halaman 228 tua. Masyarakat ini juga berkongsi kuasa (khususnya tanggungjawab memimpm masyarakat). kewajipan sosial (seperti membantu ahli masyarakat yang malang) dan sebagainya. warga muda dilarang meludah ke arah warga tua walaupun tanpa niat untuk menghina atau memarahinya. binatang buruan.

Nilai ini merupakan sebahagian daripada perkongsian tanggungjawab sosial yang utama. kegiatan seperti ini dinamakan ngeruyud. Di kalangan masyarakat kecil. seperti Orang Asli. Kumpulan senguyun biasanya dibentuk dalam proses mengerjakan ladang. Dalam kegiatan ngeruyud. Di kalangan masyarakat Semai. membersihkan kawasan perkuburan dan sebagainya) secara bersamasama. Contohnya. mereka sentiasa mengutamakan perkongsian sumber (makanan) sebagai langkah mengelakkan kejadian puhnan kerana bimbang akan kehilangan anggota masyarakat. Oleh itu. Di kalangan orang Kenyah. Mengikut amalan ini. mereka menyelesaikan atau menyempurnakan sesuatu pekerjaan (seperti membuka ladang. Puhnan ialah gejala atau kemalangan yang berlaku apabila seseorang itu gagal memenuhi hasratnya untuk menikmati sesuatu jenis makanan. anggota-anggota masyarakat yang lain akan menggabungkan tenaga dan membina rumah keluarga malang itu bersama-sama. Mereka berkongsi kesedihan dan emosi khususnya apabila berlaku kemalangan atau kehilangan anggota masyarakat. kehilangan ahli masyarakat memberi kesan yang mendalam kepada anggota komuniti yang lain. membina rumah. Mangsa puhnan akan ditimpa kemalangan (seperti dipatuk ular. Amalan kerjasama juga dilaksanakan melalui konsep berderau iaitu menyiapkan sesuatu pekerjaan secara bergilir-gilir.kalangan masyarakat Temiar. Di kalangan orang Lun Bawang. sekiranya ada keluarga yang kurang bernasib baik kerana rumah mereka runtuh dipukul ribut. yang wajib diamalkan oleh semua pihak. Amalan ini memerlukan anggota masyarakat mengumpul tenaga dan kemudiannya menyiapkan sesuatu pekerjaan secara bergilir-gilir. Masyarakat peribumi juga mengutamakan sikap bekerjasama dan bergotong-royong. amalan perkongsian dari segi ekonomi dikawal oleh konsep kempunan (punan ataupuhnan). konsep perkongsian mereka meliputi aspek emosi. kegiatan ini dinamakan senguyun. ladang-ladang ahli yang menyertai kumpulan senguyun akan dikerjakan satu persatu sehingga halaman 229 . dibaham binatang buas atau jatuh dari atas pokok) dan kadang-kadang boleh membawa maut.

Di negeri-negeri ini. sikap jujur (dan telus) merupakan nilai yang dipandang tinggi dan amat dititik beratkan oleh semua anggota masyarakat ini. misalnya. sikap jujur dan berbudi bahasa juga dipandang tinggi oleh masyarakat. Sewaktu pulang ke rumah. akan mendapat pembalasan tenghaak seperti mengalami kerugian besar. Kenyah. kejujuran seseorang itu dikawal oleh konsep tenghaak. Di Sabah dan Sarawak.selesai. Tenghaak merupakan satu bentuk pembalasan menyerupai konsep dosa tetapi pembalasan tenghaak biasanya berlaku di dunia. seperti menipu atau memperdayakan orang lain. khususnya untuk mensosialisasikan anak-anak mereka. Pada masa sesebuah ladang dikerjakan. Di kalangan orang Semai. Orang yang tidak jujur. kebanyakan . Selain itu. ditimpa penyakit yang serius.kanak tidak disuruh bekerja tetapi dibiarkan meniru kegiatan yang dijalankan oleh ibu-bapa mereka: anak lelaki meniru pekerjaan bapa manakala kanak-kanak perempuan meniru pekerjaan ibu. Rungus) meletakkan penilaian yang tinggi ke atas sifat keberanian yang ditunjukkan oleh ahli-ahlinya. Kayan. Semua ibu bapa bertanggungjawab mendidik dan memasyarakatkan anak-anak mereka sejak dari umur yang paling muda. khususnya dalam melindungi komuniti rumah panjang. Fenomena ini merupakan sesuatu yang diterima umum oleh masyarakat ini kerana ia satu proses pembelajaran tidak formal. anak-anak diajak bekerja sejak dari kecil lagi. setiap kanakkanak Negrito akan meniru (dan mempraktikkan) kegiatan-kegiatan ibubapa mereka dalam permainan-permainan di kalangan rakan sebaya. kanak. Mempelajari kehidupan masyarakat melalui proses sosialisasi merupakan norma utama yang dipegang oleh setiap ahli masyarakat. dan seumpamanya. Oleh itu. Dalam proses pembelajaran ini. tuan punya ladang tersebut berkewajipan menyediakan makanan dan minuman untuk para peserta senguyun. ketika orang yang tidak jujur itu masih hidup. Di kalangan orang Negrito. Kegiatan mereka tidak pernah dihalang oleh ibu bapa kerana ia dianggap sebagai norma pembelajaran yang wajar diikuti setiap kanak-kanak. kebanyakan masyarakat peribuminya (seperti orang Iban. mendapat kemalangan.

norma peraturan-peraturan (cara) hidup masyarakat peribumi. undang-undang adat ini dinamakan dinamakan "Undang-undang "Undang-undang adat sebagai Anak Adat Negeri" Natif" manakala formal di Sarawak Law). atau adat. yang bercirikan nilai-nilai peradaban yang tinggi. Namun bagi Peribumi (atau Orang Asli) di Semenanjung. masyarakat Peribumi telah jauh berubah. pegawai. mereka masih perlu belajar dan berusaha lebih gigih untuk mencapai kedudukan seperti ini. Memandangkan masyarakat-masyarakat perbumi ini tidak mempunyai sistem tulisan. adat . (Native Customary Pengangkatan undang-undang menunjukkan pengiktirafan kerajaan Sabah dan Sarawak ke atas nilai-nilai peradaban peribumi mereka. 13.pegawai tinggi kerajaan.6 KEDUDUKAN MASYARAKAT PERIBUMI KINI Pada hari ini. pemimpin negen. yang dikenali sebagai adat. Di Sabah. Dalam mengharungi pembangunan hari ini. Orang Asli masih dibelenggu pelbagai masalah seperti kemiskinan. Peribumi di Sabah dan Sarawak jauh lebih maju (dan membangun) berbanding halaman 230 Peribumi di Semenanjung. yang menyebabkan mereka lambat untuk mencapai pembangunan yang ideal.sistem nilai. 13. Dalam pencapaian ini. telah diinstitusikan sebagai sebahagian daripada undang-undang formal. Di Sabah dan Sarawak. Mereka sudah pun 'meninggalkan' corak kehidupan tradisional tetapi belum lagi sampai ke puncak kemajuan. ahli-ahli perniagaan yang berjaya dan seumpamanya.7 KESIMPULAN Masyarakat peribumi Malaysia secara umumnya mempunyai cara hidup. sudah ada ahli masyarakat Peribumi yang menjadi pemimpin tertinggi negara. keterbatasan peluangpeluang dan seumpamanya. kurang pendedahan.

Benjamin. (Bangkok: Asia Indigenous People Pact. 1968. 161. 4. Indigenous Peoples of Asia: Many Peoples. dan R. 177-195..K. 1995." PhD Thesis. halaman 231 NOTA 1. Rinehart & Winston. 1998. Lihat P. Bell-wood. TheSemai:A Nonviolent People of Malaya. Ciri-ciri peradaban yang tinggi ini menjadi landasan utama bagi setiap kelompok peribumi untuk meneruskan kewujudan mereka sebagai sebuah masyarakat atau komuniti dan seterusnya mengekalkan identiti mereka sehingga kini. yang akhirnya meletakkan sistem pemikiran mereka seolah-olah seperti sebuah kitab atau teks undang-undang (adat). Juli Edo. New York: Holt.xii. Malaysia. Vol." dim. LasimbangJannie. 5. 3. mematuhi setiap peraturan dan larangan serta menghormati makhluk-makluk yang wujud di sekeliling mereka. Australian National University." dim. him. "Temiar Social Groupings.Bellwood. Honolulu: University of Hawai'i Press. menunaikan kewajipan dan tanggungjawab. 2. (revised edition). 1966. Masyarakat Lun Bawang Sarawak: Satu Pengenalan. . "The Indigenous People of Sabah. 1996). him. Ketiadaan sistem tulisan juga telah 'memaksa' mereka menghafal serta menghayati setiap unsur adat. One Struggle.diperturunkan secara lisan dan terpaksa dipelihara dalam ingatan setiap ahli masyarakat. Kesebatian serta penghayatan ini membolehkan setiap ahli masyarakat mengawal diri. Prehistory oftheIndo-Malaysian A rchipelsgo. 1997. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Lihat Tuie Meechang. "Claiming Our Ancestors' Land: An Ethnohistorical Study of Seng-oi Land Rights in Perak. 1-25. Federation Museums Journal. Lihat juga G. Dentan. Ibid.

Lihat Jacob Dungau Sagan. Lihat Dentan. "The Kenyah of Sarawak. No. Op. 1-43.Cit. The Sarawak Museum Journal. 13. 61 (New Series)." Malaysia.NorazitSelat(ed). Benjamin. 303. Federation Museums Journal (New Series). op. Kredit Peter. Kuala Lumpur: Persatuan Muzium Bab 14 TAMADUN INDIA: SEJARAH. 8. G. Vol. (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.6. Sivapalan M. Freeman. Report on thelhan. him.cit. 12. XL. Cit. 1979. Lihat D. 9.1968. 1968." dim. KERAJAAN DAN PENTADBIRAN G. Lihat Juli Edo. 7. "Headmanship and Leadership in Temiar Society.. 1980). him. Juli. Rajantheran R. 1984. Modernization among thelhan of Sarawak. (London: Athline Press. "Upacara Serah: Singkapan Hubungan Orang Semai DenganKerajaanMelayuLamaPahang. 1970). Rajakrishnan . 13." dim. Pahang: Dahulu dan Sekarang. Juli Edo. 1989. 1988. Freeman. 10. Endicott. 1996. dan M. Lihat D.op. 11. Howell. Kedit Peter. Lihat M. halaman 232 dlm.

Bentuk budaya yang muncul di India menunjukkan alat-alat batu yang digilap.2 ZAMAN PROTOSEJARAH Zaman proto-sejarah di India bermula lebih kurang pada tahun 3. Lord Mountbatten. tetapi ketidakwujudan atau kekurangan lain-lain bukti telah menghadkan pengetahuan tentang kehidupan zaman ini. Bukti-bukti menunjukkan wujudnya konsep kehidupan selepas kematian. tembikar dan penggunaan kayu dalam pembinaan. Mughal. Indo Arya. Sangam. tradisi Zaman Batu Baru dianggap sebagai pendahuluan kepada kemunculan tamadun Harrapa (3. Vijayanagar. Lord Warren Hastings. Indian National Congress. Samiti. Kamshka. Kaveripattmam. Berdasarkan penemuan jenisjenis peralatan batu dapat disimpulkan bahawa aktiviti pemburuan dan mengumpul bahan-bahan makanan berlaku di tebing sungai. penternakan.000SM di . Di Zaman Batu Baru (Neolitik). Harsha. iaitu Zaman Batu Pertengahan (Mesolitik) penduduk India telah menjalankan aktiviti pertanian dan penternakan. Mahatma Gandhi. menghiasi badan. menggunakan binatang kecil dan penggunaan biji-bijian. Pada zaman berikutnya.0001. unsur-unsur zaman batu ini selaras dengan unsur-unsur zaman batu di beberapa kawasan lain di dunia. Pallava.1 ZAMAN PRASEJARAH Zaman Batu Awal (Paleolitik) dapat dibuktikan melalui penemuanpenemuan arkeologi yang membawa kita sehingga ke tahun 400. pertanian. Chandragupta. 14. Chola.Lembah Sungai Indus. Akbar. Sabha. 14.500SM) di Lembah Sungai Indus. Gupta. Samudragupta. Zaman Vedik. Maurya. Variyam. Arya Samaj.000SM. Kalabhra. Devaraja. Dalam konteks ini. Asoka. Tinggalantinggalan zaman ini terdapat hampir di seluruh kawasan halaman 235 benua kecil India dan mereka telah mengetahui kaedah menghasilkan benang dan kain.

Mengenai perancangan bandar. Setiap lorong mempunyai kolam awam dan kebanyakan rumah mempunyai kolam dan tempat mandinya tersendiri.daro. Sind) pada tahun 1921 menunjukkan masyarakat Lembah Sungai Indus telah mencapai suatu tahap tamadun yang tinggi termasuk dalam bidang pertanian. Penemuan-penemuan seni ukir juga menunjukkan pergaulan . Bangunan-bangunan perusahaan dan perdagangan serta rumah-rumah tukang. bekalan air yang mencukupi dan sistem saluran yang baik memungkinkan kita membuat andaian bahawa wujudnya kewibawaan sivik yang tinggi. Lothal. Sind. Mohenjo. Kota mempunyai sistem saluran yang sungguh tersusun. Penemuan-penemuan tinggalan arkeologi di kawasan Harappa (di daerah Montgomery. Budaya Lembah Sungai Indus meliputi kawasan Punjab. Punjab) yang bermula pada tahun 1872 dan di Mohenjo-daro (di daerah Larkana.300SM) dan ini membuktikan serta menyakinkan kita tentang perdagangan antarabangsa yang telah berlangsung ketika itu antara dua kawasan peradaban. Rumah-rumah dibina dengan batu bata yang dibakar dan asas bangunan dibina di bawah tanah. Kalibangan dan Dholavira di Lembah Sungai Indus menunjukkan bahawa India (tamadun Indus) juga merupakan perintis dalam pembentukan peradaban-peradaban dunia seiring dengan kemunculan tamadun Mesopotamia (Sumeria). Ini juga terlihat pada tiang. pertukangan dan organisasi. dijumpai barang-barang buatan Harappa (2.400-2. Melalui kaedah arkeologi. Mengenai penduduknya. ujian-ujian terhadap penemuan tengkorak manusia membuktikan wujudnya empat jenis ras di Mohenjo-daro dan dapat disimpulkan penduduknya merupakan masyarakat kosmopolitan. pekedai dan rumah-rumah orang kaya boleh diasingkan dari runtuhan itu. Di Mesopotamia. Jalan-jalan ini pula mengandungi lorong-lorong yang penuh sesak dengan rumah-rumah.Lembah Sungai Indus. utara Rajasthan dan kawasan Kathiawar di barat India. kota-kota itu mempunyai jalan yang lebar (9-34 kaki) dan lurus serta panjangnya setengah batu untuk digunakan bagi trafik beroda dan orang jalan kaki. Perancangan bandar yang rapi. tamadun Mesir dan tamadun Cina.tiang lampu di jalan raya dan sampah sarap seperti tembikar yang pecah dijumpai dalam lubang jauh dari kota. carigali-carigali menunjukkan bahawa penduduk Lembah Sungai Indus memiliki kemahiran dalam perancangan bandar dan peraturan kesihatan. Penemuan-penemuan arkeologi di Harappa.

Penemuan.bahan makanan. begitu juga bentuk periuk dan benda-benda logam. Tembikar merah seperti yang ditemui dalam tamadun Indus digunakan di Gujarat. Gandum. Broach dan Nagara. . Hanya menerusi penemuan patung-patung. Dewa Shiva nisembah bukan sahaja dalam bentuk patung tetapi juga dalam bentuk lingo. Di kawasan Gujarat. (si mbol rakaman cahaya agung). mohor-mohor. beras dan barii dijumpai dari runtuhan dan daging lembu. 14. Dari mohor-mohor terdapat tanda-tanda kapal tanpa tiang kapal dengan kelasi yang menunjukkan penduduk Mohenjo-daro biasa mengenali kapalkapal dan benda-benda yang sama dijumpai di Mesopotamia yang memungkinkan kita membuat kesimpulan tentang hubungan rapat dengan luar negeri. kambing. menandakan ikan atau bintang dan sebagainya. ikan dan sebagainya merupakan bahan. tangkal dan dari objek-objek kecil dapat kita menemui unsurunsur budaya lmbah Sungai Indus. Mereka menggunakan beberapa simbol untuk menandakan burung. menandakan daun. halaman 236 Penemuan alatan membajak yang banyak menunjukkan aktiviti pertanian 2iusahakan secara besar-besaran. Beberapa patung yang ditemui di Lembah Sungai Indus menggambarkan konsep Dewi Ibu dan Dewa Shiva diamalkan. perdagangan laut memainkan peranan penting terutama di bandar-bandar iaitu Prabhaspatan. Contohnya seperti menandakan sikat. Mohor-mohor juga menggambarkan tulisan-tulisan Indus yang disifatkan sebagai logosillabik piktograf). ikan dan sebagainya. Ini merupakan rantaian dan kesinambungan kepada perdagangan Gujarat.atau interaksi antara pelbagai bangsa. manusia.penemuan dari galian di Ankamedu dan Adichanallur di India Selatan juga menunjukkan unsur-unsur yang sama dengan tamadun Indus.3 ZAMAN SEJARAH AWAL Walaupun tamadun Indus telah lenyap lebih kurang pada tahun 1.500SM tetapi unsur-unsur budaya tetap diteruskan di kawasan-kawasan lain terutama di Gujarat.

500-500SM) Asal-usul orang-orang Indo Arya dapat dikesan di kawasan-kawasan antara Poland dan Asia Tengah. Orang-orang Indo Arya telah mencipta teks-teks agama atau Veda-Veda yang mengandungi mazmur-mazmur agama. dan beberapa visya adalah sebahagian danjana yang diketuai oleh raja (rajana). beberapa keluarga tinggal dalam sebuah kampung (grama) yang diketuai olehgramina. Asas organisasi politik dan sosial masyarakat Indo Arya ialah kula (keluarga) yang diketuai oleh grihaspati. beberapa kampung adalah bahagian visya (bandar) yang diketuai oleh visyapati.Budaya Indus mulai mengalami kemerosotan dan akhirnya kedatangan orang-orang Arya pada tahun 1. kita dapat menyusun dan mengetahui mengenai semua unsur kehidupan politik. Walaupun kumpulan Arya halaman 237 dapat mengekalkan beberapa unsur-unsur budaya yang dibawa bersama mereka tetapi pertembungan ini menyebabkan kemunculan satu budaya komposit di kawasan utara India yang dikenali sebagai Budaya Indo Arya (Budaya Vedik). Kedudukan raja begitu dihormati dan baginda dinasihati oleh mantriparishad (ahli-ahli adalah negarawan yang dipilih oleh raja).200SM dan 1. sosial. ekonomi dan agama masyarakat Indo Arya. terutama Rig Veda yang disusun antaratahun 1. Kekurangan kawasan rumput-rampai bagi ternakan mereka telah mendorong kaum ini untuk bermigrasi ke kawasan utara.1 Zaman Vedik (1.500SM telah membawa kemunculan satu peradaban baru di barat laut India. Kuasanya dikawal oleh pandangan umum dan undang-undang dan rakyat . Kedatangan mereka tidak berlaku serentak tetapi berselang-seli dan dalam masa inilah berlaku pertembungan budaya dengan penduduk tempatan.3.000SM. barat dan selatan. 14. Dari Vedaveda ini. Sebahagian dari kumpulan yang datang ke kawasan Iran dan Iraq meneruskan migrasi sampai ke benua kecil India.

Bandar-bandar perindustrian dan perdagangan pada zaman ini antaranya Shravasti. perindustrian dan perdagangan. dan pembuattembikar. penubuhan republik dan negeri-negeri beraja di kawasan utara India telah membawa sejarah tamadun India ke satu tahap yang penting. Republik-republik terdiri dari satu puak seperti Shakya. kegiatan penternakan binatang juga penting dan orang-orang Indo Arya menggunakan lembu dalam bidang pertanian dan sebagai sumber susu. Repubik-republik terletak di kawasan kaki Gunung Himalaya dan di barat laut Punjab manakala negeri-negeri beraja terletak di kawasan Sungai Ganges. pembuat Bharukachcha bakul. Koliya dan Malla atau gabungan puak-puak seperti Vriji dan Yadava. halaman 238 . Kekuatan republik terletak dalam aspek korporat kerajaan iaitu pertemuan wakil-wakil puak atau ketua. tukang dobi. Terdapat juga orangorang Indo Arya yang menjadi nelayan.2 Zaman Vedik Terkemudian (600-320SM) Lebih kurang pada tahun 600SM. cukai ke atas tanah merupakan cukai asas. Sumber pendapatan sesebuah republik adalah dari cukai tanah.3. 14. Salah seorang wakil mempengerusikan pertemuan itu dan beliau diberi gelaran "raja" dan pangkat ini bukan berbentuk turun-temurun. Champa. penggunting rambut. Selain itu. Pertanian merupakan aktiviti utama orang-orang Indo Arya terutamanya tanaman bijirin iaitu barii dan gandum. Dari sudut percukaian.peminjamwangdanpedagang.ketua dan orang-orang kaya raya) dan samriti (perhimpunan rakyat) berperanan dan bertanggungjawab mengawal kuasa raja. Dua badan iaitu sahha (anggota-anggotanya terdiri dari ketua.ketua keluarga untuk membincangkan perkara-perkara penting. Tamralipti menjadi kota-kota penting dalam perdagangan luar.mempunyai kuasa untuk menggantikan seorang raja yang menyeleweng dalam tugasnya. penjual daging.

Rajagriha. Kaushambi dan Kashi yang penting bagi ekonomi kawasan Ganges manakala Vaishali. . Ujjain. Bimbisara kemudiannya. Di republik ini tidak ada sekatan atau tentangan terhadap pandangan individu yang berbeza dan ini menyebabkan kemunculan pemimpin dan pemikir yang membawa pandangan bukan ortodoks seperti Siddharta Gautama (Buddha) dari puak Shakya dan Vardhamana (Mahavira) dari puakJnatrika. raja-raja dan golongan sami-sami bekerjasama dalam menekankan konsep dewaraja. membina saluran air dan sebagainya. Dalam konteks ini. vajapeya (menjadikan raja muda semula) dan asva medha (pengorbanan kuda). Pemerintah Magadha. Ayodhya. Lima puluh tahun kemudian Mahapadma Nanda mendirikan kerajaan dan dinasti bukan Kshatriya yang pertama. Kashi dan Vriji di utara dan Anga di timur yang menghubungkan perdagangan dalam dan perdagangan luar. melantik pegawai untuk mengukur tanah dan menilai tanaman dan menggalakkan pembangunan di bidang pertanian. menakluki kawasan-kawasan di barat dan utara. Bimbisara memerintah pada pertengahan kedua kurun ke-6SM dan merupakan seorang raja yang gigih serta berwawasan politik. Negeri-negeri atau kerajaan-kerajaan yang mengamalkan sistem pemerintahan beraja berbentuk turun-temurun dan mementingkan sistem dewamja dengan mengadakan upacara-upacara rajasuya (pentahbisan raja). Peperangan untuk menentukan keagungan politik dan kekuasaan berlaku antara kerajaan beraja Kashi. diganti oleh puteranya Ajatashatru pada tahun 493SM dan meneruskan dasar menakluki Kosala. Baginda mewarisi kerajaan Magadha. Peperangan berlaku selama seratus tahun dan akhirnya Magadha dapat mengekalkan kuasanya di India Utara. membina jalan raya. mengenakan cukai tanah yang tinggi. mendirikan dan menyusun pentadbiran cekap. Taxila dan Bharukachcha di barat mengadakan hubungan ekonomi yang lebih luas. perkembangan ini tersekat kerana Chandragupta Maurya dapat mengalahkan Nanda dan menerajui kerajaan pada tahun 321SM. Namun begitu. Ajatashatru meninggal dunia pada tahun 461SM dan baginda digantikan oleh dinasti Shishunagapada tahun 413SM. Kosala dan Magadha dan republik Vriji. Baginda berkahwin dengan puteri Kosala dan Vaishali.

Pergerakan tentera Greek ini telah merintis dan membuka beberapa jalan perdagangan antara barat laut India melalui Afghanistan dan Persia ke Laut Mediterranean (selatan Eropah). Hindush dianggap wilayah kedua puluh empayar Persia dan terdapat askar-askar India yang bertugas dalam tentera Persia. Pengasas empayar Maurya. berperang dengan Raja Poros (Puru) iaitu raja kawasan Jhelum. kemudian mara ke wilayah-wilayah di India. Dasar perluasan kuasa dan serangan Maharaja Alexander telah menyebabkan terbentuknya beberapa petempatan orang Greek di Punjab. khususnya Punjab. Maharaja Alexander dari Macedonia (Greece) telah menewaskan Darius III. Gambaran politik India juga semakin jelas kerana empayar Maurya merupakan sebuah kuasa besar yang menguasai sejumlah besar kawasan di India dan sistem politik mencapai tahap keseragaman. Chandragupta Maurya telah menggantikan . Pada tahun 519SM di bawah Darius. Kharoshti mempunyai unsur-unsur skrip Aramaic yang digunakan di Persia. latar belakang sejarah menjadi semakin jelas kerana terdapat banyak bukti dari beberapa sumber persejarahan. Pada tahun 330SM.3 Empayar Maurya (321-185SM) Dengan kemunculan empayar Maurya. Jeneral tentera Greek yang terakhir meninggalkan India pada tahun 317SM. menakluki puak-puak halaman 239 tempatan dan melantik gabenor-gabenor untuk mentadbir wilayah-wilayah ini. Oleh sebab tenteranya tidak ingin meneruskan dasar perluasan kuasa.Kawasan-kawasan yang terletak di barat laut India berada di bawah pengaruh Cyrus Yang Mahsyur dari Persia (558-520SM) dan puak-puak dari Kamboja. 14. Pengaruh Persia terdapat pada syiling-syiling India dan skrip India. Alexander akhirnya terpaksa membatalkan rancangannya untuk menakluki seluruh India. Gandhara dan kawasan Indus membayar ufti kepadanya.3.

Asoka telah menghantar utusan. Bindusara. Pada tahun 297SM. Megasthenes yang menetap di Pataliputra dan kewujudan jawatankuasa khas bertujuan untuk menjaga kebajikan orang asing. Macedonia (Antigonus Gonatus. sistem Buddhisme disusun semula semasa Majlis Buddhis Ketiga bersidang di Pataliputra pada tahun 250SM. perjanjian yang dibuat antara mereka dan perkahwinan puteri Seleucus dengan Chandragupta. Hubungan dengan dunia luar berkembang sehingga kerajaan dan masyarakat Greek mempunyai pengetahuan yang luas tentang kehidupan . Sumber-sumber bertulis Greek menyebutkan tentang peperangan antara Sandracottos (Chandragupta) dengan Seleucus Nikator (pemerintah Greek).239SM).utusan diplomatik dan agama ke Syria (Antiochus II Theos 260246SM). Disebutkan juga tentang duta Seleucus. Panduan dan strategi yang diberikan oleh penasihatnya. Kautalya atau Chanakya (seorang Brahmin) telah membantu Chandragupta menjalankan dasar perluasan kuasa dengan menakluki kawasan-kawasan Indus.Nanda pada tahun 321SM ketika baginda berusia 25 tahun dan berasal dari puak Moriya. Di bawah pemerintahan Asoka. 276. Asoka Piyadassi kemudiannya menakluki Kalinga di timur. 285-247SM). Chandragupta telah memeluk agamaJainisme dan menyerahkan takhta kepada puteranya. Majlis ini juga memutuskan supaya dihantar pengembang-pengembang agama Buddha ke kawasan lain di India dan ke luar India. Penaklukan Kalinga penting dalam sejarah Maurya kerana kemusnahan yang berlaku di dalam peperangan ini menimbulkan kesedihan kepada Asoka sehingga baginda memeluk agama Buddha yang menekankan ahisma (tidak melakukan kekejaman). Ganges dan barat laut India. Mesir halaman 240 (Ptolemy III Philadelphus. Cyrene (Magas) dan Epirus (Alexander). Bindusara telah meluaskan empayar sehingga ke Mysore di selatan India dan penggantinya. kemenangan ke atas kawasan-kawasan Seleucid di Indus pada tahun 303SM.

Putera Asoka.3. kedua dan ketiga penting bukan oleh kerana Kautalya penaklukan (penasihat tetapi sistem kerajaan yang yang didirikan. Dalam masa seratus tahun. merupakan teks tentang kerajaan dan ekonomi yang disusun Chandragupta) memberi kepadapemerintah-pemerintah India. Inskripsi-inskripsi Asoka terdapat di kawasan India Selatan dan baginda mengadakan hubungan persahabatan dengan kerajaan Chola. Pada tahun 200SM. Raja Demetrius mara ke arah tenggara. Pandya. dengan Greek di barat laut dan Kalinga di tenggara. Selepas keruntuhan pemerintahan Achaemenid di Persia dan kematian Maharaja Sikandar beberapa pemerintah Greek dan Persia cuba mewujudkan empayar mereka. menakluki Arachosia dan Gedrosia. Idea inskripsi batu mungkin berasal dari Persia. 14. . Demetrius II menakluki Punjab dan Lembah Indus dan mengekalkan kuasa Indo-Greek di barat laut India. Hubungan erat diadakan dengan kerajaan Seleucid di barat laut dan ini dibuktikan melalui ciri-ciri Persia yang terdapat pada Tiang-tiang Asoka (Asokan Pillars) yang mungkin diukir oleh pengukir dari kawasan barat laut. Mahindra telah melawat Ceylon sebagai pengembang agama Buddhis. empayar Maurya menjadi semakin kecil dan kawasan Magadha yang diperintah oleh Shunga dikuasai oleh dinasti Kanva yang meneruskan pemerintahan sehingga tahun 28SM. Pemerintahan raja-raja Maurya yang pertama. Empayar Maurya diganti oleh kemunculan dinasti Shunga (keluarga Brahmin) yang diketuai oleh Pushyamitra pada tahun 180SM. Kerajaan ini sering berperang dengan kerajaan di selatan. Antara kerajaan yang terpenting muncul ialah Bactria. Satiyaputra dan Keralaputra.4 Kemerosotan Empayar (200SM-300 TM) Peristiwa-peristiwa politik selepas zaman Maurya menjadi semakin kabur dan utara India lebih dipengaruhi oleh keadaan di Asia Tengah. Dinasti Kanva mencapai zaman kegemilangan di bawah pemerintahan Raja Kharavela dengan kawasan yang dikuasai terbentang sehingga India Selatan.di India. panduan Arthasastra.

iaitu di kawasan Deccan. Dinasti ini menjadi lebih kuat pada pertengahan pertama kurun ke2 Masihi di bawah Gautami Putra dan puteranya. Vasishthiputra dan kawasan diperluaskan sehingga Kathiawan di barat.pemerintah'. Pengganti-pengganti Kanishka memerintah selama seratus lima puluh tahun sehingga kuasa Sassania di bawah Ardashir menakluki Peshawar dan Taxila. Raja pertama dinasti Shaka ialah Maues atau Moga (80SM) yang mengekalkan kuasa di Gandhara tetapi penggantinya. Di India Tengah. Mithridates. dan Majlis Buddhis Keempat diadakan dan pengembang agama Buddha dihantar ke negara China dan Asia Tengah. Vima digantikan oleh Kanishka yang dapat meluaskan kawasan taklukannya sehingga ke Sanchi di selatan dan Banaras di timur. Dalam sistem pentadbiran kuasa dibahagikan kepada wilayah-wilayah di bawah gabenor sivil (amalya)dsn gabenor militeri (mahasenapati). Mereka ditewaskan oleh puak Yueh-chi di bawah Kujula Khadphises dan mendirikan dinasti Kushana. Kerajaan Indo-Greek ditewaskan oleh kumpulan Shaka atau Scythia dari kawasan Laut Aral di Asia Tengah.Antara pemerintah. dinasti Satavahana (dinasti Andhra) telah menjadi masyhur pada kurun pertama sebelum Masihi. Azes mengalahkan raja Indo Greek terakhir. Sungai Krisna dan utara Madras di tenggara. Hippostratos. Buddhisme mendapat sokongan Kanishka. dan raja-raja Kushana akhirnya terpaksa membayar ufti. Pemerintah Shaka halaman 241 menggunakan gelaran 'pemerintah agung' dan 'pemerintah bagi pemerintah. menakluki Sanchi dan lembah Sungai Godavari di Selatan. Heliodorus dan Appolodotus tetapi yang termashyur ialah Menander (Milinda) yang memeluk agama Buddhisme. Di bawah pemimpin Satakarni mereka meluaskan kawasan sehingga Sungai Narmada di utara. Putera Vima Khadphises memperkenalkan penggunaan wang syiling emas yang mempunyai unsur-unsur India. . Baginda telah meluaskan pengaruhnya ke kawasan sehingga Lembah Ganges.pemerintah Indo-Greek ialah Strato.

dan manuskrip-manuskrip Buddhisme. Chandra halaman 242 Gupta II menggunakan gelaran Vikmmaditya (matahari kegagahan) tetapi pemerintahannya lebih diingati kerana naungannya terhadap bidang kesusasteraan dan kesenian. tinggalan empayar Maurya. meneruskan hubungan luar dan mendirikan pentadbiran yang cekap. suatu puak ternama dan mengambil gelaran Maharajadhiraja. Puteri Chandra Gupta II dikahwinkan dengan raja Vakataka.3.14. Fa Hsien. seorang Buddhis China yang melawat India dari tahun 400 hingga 411 bertujuan untuk mengutip teksteks. Puteranya.5 Zaman Gupta (300-600 TM) Zaman Gupta digelar sebagai Zaman Klasik atau Zaman Keemasan kerana kebudayaan Hindu semakin kukuh di kawasan utara India. Baginda mengekalkan kerajaan Hindu. Rudrasena II meninggal dunia lima tahun kemudian dan balunya (anak perempuan Chandra Gupta) memangku takhta kerajaan dari tahun 390-410. dan hubungan persahabatan terus dikekalkan. Dinasti Gupta menjadi semakin penting selepas Chandra Gupta II berkahwin dengan seorang puteri Lichchavi. dan belajar di biara-biara India. Kerajaan Vakataka menjadi sebahagian empayar Gupta. Chandra Gupta II yang menerajui kepimpinan pada tahun 380 telah menewaskan kerajaan Shaka dan merampas kawasan barat India tetapi kawasan Deccan di bawah dinasti Vakataka tidak dapat ditakluki. Asal-usul Gupta tidak begitu jelas dan dipercayai suatu keluarga tuan tanah beransur-ansur menguasai arena politik kawasan Magadha. melalui catatannya telah menggambarkan India sebagai satu negara aman . Rudrasena II. RajaMeghavarnadari Ceylon (352-379) telah meminta kebenaran untuk membina biara dan rumah rehat di Bodh Gaya bagi orang.orang Ceylon yang berziarah ke tempat suci ini. memulihkan konsep devaraja dan asamedha. Samudra Gupta yang menaiki takhta pada tahun 335 telah meluaskan kawasan pengaruhnya sehingga raja-raja di timur dan selatan tunduk serta membayar ufti.

Selepas kemerosotan empayar Gupta. barat dan selatan.Yun (duta China ke kerajaan Hun) member! gambaran keganasan dan kezaliman kerajaan pimpinan Mihirakula. Manakala kerajaan Maitraka kekal sehingga pertengahan kurun ke-8. India Utara dibahagikan kepada empat buah kerajaan iaitu. Gupta di Magadha. Kuasa Hun di India mula merosot pada akhir kurun ke-6 bukan kerana tentangan raja-raja India tetapi kerana orang-orang Turki dan Persia menyerang Bactria yang berada di bawah kawalan Hun (563.chi telah bermigrasi ke barat dan disebutkan dalam catatan sejarah Rom dan Greek sebagai Hun Putih. Kumpulan Hun yang datang ke India dikenali sebagai Huna dan Raja Huna pertama yang memerintah India Utara sehingga Eran di India Tengah ialah Toramana. pemerintah Pushyabhuti iaitu Harsha telah menggabungkan kedua-dua kerajaan ini. Walaupun pengasas kerajaan Pushyabhuti ialah Prabhakara-vardhana tetapi pemerintah yang termashyur ialah Harsha-vardhana atau Harsha. Puteranya. tetapi kemudian menghadapi serangan dari orangorang Arab. meluaskan kawasan pengaruhnya sehingga Punjab. Sebahagian dari puak Hun yang pernah berperang dengan puak Yueh. Harsha memulakan pemerintahan pada tahun 606. Kashmir. Kedatangan puak Hun menyebabkan pergerakan pendudukpenduduk yang mempunyai latar belakang etnik yang berlainan yang mula mendiami kawasan India Utara. Pemerintahan Kumara Gupta (415-454) dan Skanda Gupta (454-467) telah menghadapi cabaran dan serangan dari puak Hun (dari Asia Tengah di sempadan China) yang telah menguasai kawasan-kawasan dari Persia hingga ke Khotan. Perjuangan untuk menakluki kawasan-kawasan Deccan gagal . Maukhari di Uttar Pradesh barat. Keluarga Pushyabhuti menjadi kuasa penting dan selepas kemangkatan raja Maukhari. Nepal dan Valabhi di barat laut dan utara. Rekod-rekod Sung. Mihirakula tidak begitu popular dan membenci agama Buddhisme. Pushyabhuti di Thanesar (di utara Delhi) dan Maitraka (asal-usul Persia) di Gujarat. Kerajaan Maukhari menewaskan Gupta dan mengadakan hubungan kekeluargaan dengan Pushyabhuti.567).dan damai.

kapal besar dan kecil yang digunakan dalam pelayaran ke rantau Asia Tenggara. kerajaan Chola telah menakluki dan memerintah Ceylon Utara sehingga dihalau oleh Raja Sinhala Duttagamini. menara api. Chola di timur dan Pandya di selatan sering berperang antara satu sama lain. Afghanistan dan Asia Tengah. Tiberius dan Nero di Arikamedu. Kerajaan-kerajaan Chera di barat. Kewujudan pelabuhan atau pangkalan kapal. Petempatan Romawi bertarikh kurun pertama sebelum Masihi dibuktikan dengan penemuan syiling.3. di samping menjalinkan hubungan perdagangan dengan negara-negara barat seperti Romawi dan Greek. Pada tahun 200SM. Masyarakat India Selatan mengadakan hubungan dengan kawasan India utara melalui kawasan Deccan.kerana ditewaskan oleh Pulikeshin II dari kerajaan Chalukya. halaman 243 14. membina kapal. Kapal-kapal Yavana (dari Asia Barat dan Laut Mediterranean) berlayar ke Kaveripattinam untuk berdagang atau bertukar barang (barter) mereka dengan barangan dari Asia Tenggara dan China. 14. Chola mengendalikan perdagangan Lautan India. dermaga.6 Zaman Sangam Di India Selatan.7 Zaman Pallava (600-900) Selepas zaman Sangam (300SM-200 TM) sejarah India selatan amat kabur . rekod-rekod kesusasteraan Sangam memberi gambaran jelas tentang peristiwa-peristiwa politik. Harsha menubuhkan sebuah kerajaan yang cekap dan mengadakan hubungan luar dengan negara China sehingga Maharaja Tang Tai Tsung menghantar dua duta. pejabat kastam dan bangunan membuktikan terdapatnya perdagangan luar (antarabangsa).3.sylling emas Augustus. Kepentingan Arikamedu dan Kaveripattinam dalam perdagangan lautan boleh dibandingkan dengan kepentingan Bharukachcha dan Taxila di barat laut India yang mengendalikan perdagangan luar dari Persia.

Cara pemerintah Kalabhra mengembangkan agama Buddha telah membangkitkan kemarahan orang-orang Tamil yang menyifatkan mereka sebagai raja-raja yang zaiim (kali amsar). vajapaya dan agnishtoma dan mementingkan bahasa Prakrit dan Sanskrit. kadavarkon dipercayai mereka yang meneroka hutan serta menubuhkan bandar dan kampung. Pallava Pertengahan (340-595) dan Pallava Akhir (575900). Zaman Pallava Pertengahan. merasmikan upacara-upacara asvamedha. dipenuhi dengan peperangan menentang . Dinasti Pallava telah melalui tiga zaman. Dinasti Pallava telah dapat menguasai negeri Tamil. terdapat satu golongan yang dikenali sebagai Kalabhra telah menguasai India Selatan. Selepas pemerintahan Accuta. Walaupun zaman Kalabhra digelar zaman gelap terdapat beberapa sumbangan penting (istimewa) yang berlaku. Kepingan pinggan tembaga dan inskripsi-inskripsi batu menggunakan bahasa-bahasa ini. kita dapat mengetahui bahawa Raja Sivaskandavarman yang merupakan pemerintah terkemuka memerintah dari Kanchi. memperkenalkan Buddhisme sebagai agama rasmi dan mementingkan bahasa Sanskrit. Selain daripada Perhimpunan Penyairpenyair Jain (Sangam Jain) yang diadakan pada 470. dipercayai karyakarya etika Tamil yang disanjung tinggi oleh masyarakat Tamil seperti Naladiyar. halaman 244 Zaman berikutnya iaitu dari pertengahan kurun ke-6 sehingga kurun ke-9 dalam sejarah India Selatan memperlihatkan peperangan di antara tiga buah kerajaan yang cuba meluaskan wilayah masing-masing. Pallava dari Kanchi dan Pandya dari Madurai. Raja Pandya Kandungon menewaskan Kalabhra pada tahun 575 dan menamatkan pemerintahan golongan ini yang telah berkuasa selama tiga ratus tahun di India Selatan. iaitu Pallava Awal (250-340). Antara ketiga-tiga kerajaan ini. kerajaan Pallava dan Pandya berkembang serta mengusir golongan Kalabhra. Dari keterangan-keterangan kitab-kitab Buddhisme kita dapat mengetahui bahawa raja Accutavikkanta telah menggalakkan kegiatan-kegiatan agama Buddha dan penyair-penyair Buddha telah mendapat layanan yang baik. Zaman Pallava Awal. Oleh kerana raja-raja Pallava menggunakan gelaran seperti kadavar. iaitu Chalukya dari Badami. Tirukkural dan Palamoli disusun pada zaman ini. Namun begitu.sehingga dirujuk sebagai zaman gelap.

Zaman Pallava Akhir pula merupakan zaman kegemilangan dinasti Pallava bukan sahaja kerana penguasaan kawasan India Selatan tetapi juga kerana beberapa perkembangan signifikan yang berlaku. kuil-kuil batu best dan kuil-kuil biasa yang dibuat dari pasir dan batu-bata. kerajaan Pallava telah menjadi kuasa . beliau menyatakan Kanchi mempunyai seratus buah vihara Buddhis serta sepuluh ribu orang rahib Buddhis.raja Pallava yang telah memeluk agama-agama ini. Dalam rekodnya. dan agama Buddhisme dan Jainisme diberikan keutamaan pada zaman ini. halaman 245 14. Kewujudan sebuah kolam Avani Naranan dan tempat berhala di negeri Thai yang dibina oleh pedagang-pedagang zaman Pallava menunjukkan kepentingan perdagangan luar. Kebanyakan golongan nayanmar (wali-wali mazhab Saivisme) dan alvar (wali-wali mazhab Vaisnavisme) telah hidup pada zaman ini dan menyumbangkan kepada penyebaran mazhab-mazhab ini. Terdapat tiga jenis kuil Hindu yang dibina iaitu kuil-kuil gua. Terdapat raja. Raja Rajasimhan dan Raja Nandivarman III adalah antara pemerintah-pemerintah terkemuka zaman Pallava yang memperbanyakkan pembinaan kuil-kuil Hindu dan meluaskan perdagangan luar. Vakataka.Gupta. Pembinaan kuil-kuil berlaku secara besar-besaran dan seorang pengembara Cina. dan agama Jainisme juga diamalkan.8 Zaman Chola (850-1200) Selepas pemerintahan Kalabhra. Chalukya dan Chola. Raja Narasimhavarman. Raja Mahendravarman.3. Raja Vishnugopan adalah salah seorang pemerintah yang menentang serangan Gupta dari utara. Kadamba. memberikan keutamaan kepada bahasa Tamil dan terlibat dalam pembinaan kuil-kuil Hindu. dan lapan puluh kuil Saivisme dan Vaisnavisme. Tsuan Tsang telah melawat Kanchi pada tahun 642. Pemulihan agama Hindu telah dilakukan oleh pergerakan bhakti iaitu mazhab Saivisme dan Vaisnavisme diberikan keutamaan sehingga dapat menggantikan Buddhisme dan Jainisme sebagai agama rasmi.

Cukai tanah merupakan sumber kewangan kerajaan yang paling besar. India Selatan. sudah terbentuk hubungan erat dengan empayar itu yang menunjukkan dasar luar kerajaan China. Ada juga jawatankuasa (variyam) yang ditubuhkan untuk tugas tertentu dan ahli-ahli jawatankuasa dipilih dari wakil bahagian-bahagian kampung. Pemerintah-pemerintah Chola begitu giat terlibat dalam pembinaan kuilkuil. Mereka juga menjalinkan hubungan perdagangan luar dengan Gugusan Kepulauan Melayu dan negeri-negeri lain di rantau Asia Tenggara. Kerajaan Chola muncul semula dari kemerosotan dan berkembang menjadi satu kuasa imperialis selama tiga ratus lima puluh tahun. Secara bandingannya. Oleh yang .terpenting di kawasar. Kerajaan Chola melalui dasar perluasan kuasa. Penawanan Tanjore oleh Vijayalaya dan pembinaan sebuah kuil untuk Dewi Durga (Nishumbhasudini) pada 850 merupakan langkah pertama ke arah kebangkitan semula kerajaan Chola. reklamasi tanah. Ekspedisi ketenteraan dan serangan Rajendra Chola I pada tahun 1025 terhadap empayar Srivijaya membuktikan sebelum ini. Manakala kerajaan Chola tidak dapat menebus atau memulihkan semula zaman kegemilangan mereka dan dikatakan bertapak di tepi Sungai Kaveri. Chola merupakan sebuah kerajaan yang tidak begitu penting dan memermtah kawasan yang dikenali sebagai Rayalaseema. menyelenggara sekolah dan hospital. bentuk pemerintahan Chola adalah lebih kurang sama dengan kerajaan Pallava iaitu empayar dibahagikan kepada beberapa wilayah. Walaupun Tanjore dipilih sebagai ibu negeri utama tetapi selepas penaklukan kerajaan Pallava. Pentadbiran kampung dikendalikan oleh jawatankuasa eksekutif yang dilantik oleh majlis besar. daerah dan kampung. menggalakkan kerja-kerja talian air. meluaskan wilayahnya sehingga meliputi seluruh kawasan India Selatan. membuktikan kegiatan persatuan pedagang iaitu Manigaman bergiat dalam perdagangan di negeri Siam (Thailand). dan pemerintah-pemerintahnya menggunakan gelaran Chakravarthigal. Raja-raja yang termasyhur dalam dinasti Chola adalah Raja Rajendra I dan Kulotangga. Kanchi menjadi ibu negeri yang kedua pentingnya dalam empayar Chola. Penemuan inskripsi Tamil di Takuapa.

Oc-eo di Indo China.9 Hubungan India dengan Dunia Luar Dalam persejarahan India sehingga zaman pertengahan berlakunya hubungan atau interaksi antara orang India dengan dunia luar terutama di kawasan rantau Asia. bahasa. damar. carigali di Arikamedu di India Selatan. kayu-kayuan. bantuan juga diberikan kepada kuil-kuil Buddhis dan Jain. unsur-unsur agama Hindu dan Buddha menjadi asas kerohanian bagi institusi kerajaan sehingga pihak pemenntah . Selain itu. Inskripsi-inskripsi Tamil yang dijumpai di Takuapa (di selatan Thai) dan Labu Tuwa (Sumatera) menunjukkan peranan gabungan syankat peniaga-peniaga India di Asia Tenggara. Unsur-unsur budaya dan tradisi India yang dibawa oleh pedagangpedagang ke Asia Selatan telah mempengaruhi kehidupan beragama. Raja-raja Chola yang menganuti agama Hindu memainkan peranan penting dalam perkembangan mazhab Saivisme dan Vaisnavisme. 14. Melalui kaedah arkeologi. Banyak kuil-kuil dan matha (dewan awam) dibina serta melatih penyanyi-penyanyi untuk menyanyikan Timpadiyam di kuil-kuil. Semua kawasan yang dikenakan membayar cukai akan diukur dan ditentukan cukai berdasarkan kesuburan tanah itu serta jenis tanaman yang dihasilkan. Kuala Selinsing di Perak menunjukkan kesan-kesan pusat perniagaan antarabangsa yang meliputi rantau Asia Tenggara. Dalam sistem politik Asia Tenggara.3. sastera dan seni rakyat ke rantau ini. emas dan lain-lainnya. Dalam hal ini agama dapat dilihat melalui sifat tolak ansur raja-raja Chola yang membenarkan unsur-unsur Vaisnavisme dan halaman 246 Buddhisme pada hiasan kuil Saivisme. Hubungan awal telah bermula sejak zaman sebelum Masihi di mana pedagang-pedagang India belayar ke lautan Asia Tenggara mencari kekayaan termasuk rempah-rempah.demikian segala peraturan mengenai hak milik serta cukai hasil tanah dikendalikan secara terperinci. kawasan India Selatan dan Empayar Greco-Roman pada permulaan tarikh masihi. ketatanegaraan.

pengaruh karya-karya epik Hindu dan cerita-cerita agama Buddha amat penting. Cerita-cerita Ramayana dan Mahabharata telah memperkayakan lagi seni pertunjukan pentas seperti wayangkulit. dalam seni lukis. pengetahuan. fenomena semula jadi dan sebagainya. Pengaruh ajaran Saivisme terlihat pada candi yang mempunyai patung lingo. halaman 247 kekeluargaan. Mahabharata danJataka menyediakan bahan-bahan penting untuk perkembangan tradisi kesusasteraan yang bercorak lisan dan bertulis. Manakala. seni tarian dan seni muzik. Hikayat Sang Boma. Dalam bidang bahasa. perbendaharaan bahasa-bahasa di Asia Tenggara diperkayakan melalui proses pinjam meminjam dari banyak perkataan dari bahasa Sanskrit. ianya dijalankan oleh pendita-pendita Brahmin atau sami-sami Buddha melalui nyanyian-nyanyian suci berbahasa Sanskrit dan Tamil di istana-istana raja. Dalam bidang kesusasteraan Asia Tenggara. keagamaan. perdagangan. pengaruh India dapat dilihat pada masa agama Buddha disebarkan pada zaman Asoka dan kemudiannya menjadi agama rasmi. (lambang aspek kedewaan Siva) manakala pemerintah yang menganuti Vaisnavisme dianggap sebagai inkamasi Dewa Vishnu. Begitu juga dengan Sri Lanka (Ceylon). Untuk memperkukuhkan dan mengesahkan konsep mengenai pemujaan devaraja. pengaruh agama Buddha dapat dilihat pada candi BorobudurdiPulauJawa dan candi Angkor Thorn di Kampuchea. Manakala negara China tidak terkecuali dari pengaruh India terutama . Hikayat Seri Rama. seni ukir. Pali dan Tamil. Cerita-cerita Ramayana. dalam seni bina seperti di Anuradhapura dan Polonnaruva. la melibatkan dalam bidang ketatanegaraan. Nyanyian-nyanyian suci dari Tevaram dan Tiruvacakam masih diamalkan sehingga kini di Thailand semasa upacara pertabalan raja.digelar sebagai devaraja. Hikayat Pendawa Lima di Malaysia dan Ramakien di Siam menunjukkan kepentingan cerita Sri Rama di kalangan penduduk Asia Tenggara.

Sebaliknya. 14. Pemerintah-pemerintah dinasti Hamba (1206-1290) digantikan oleh dinasti Khiiji (1290 -1320). Di India.agama Buddha yang telah menggalakkan pengembara Buddhis Cina seperti Fa Hsien. seorang pengikut (hamba) Ghuri yang kemudiannya membentuk Kesultanan Delhi. Afghan dan Mongol menguasai kawasan-kawasan di India dan menubuhkan kesultanan.kesultanan mereka. Kedua. pemelukan selepas penaklukan mula berlaku selepas kumpulan-kumpulan Muslim berketurunan Turki. akhirnya mereka telah diasimilasikan. dinasti Sayyid (14121450) dan dinasti Lodi (1451-1526). Hsuan Tsang dan I Tsing yang melawat India untuk belajar. Ini bermula dengan serangan-serangan Mahmud Ghaznih dari tahun 1008 hingga 1026 yang menyebabkan beberapa bandar berkuil seperti Thanesar. . Parthia dan Hun yang datang sebagai orang asing untuk memerintah India. Pengaruh politik mereka begitu kuat sehinggakan pedagang kuda dan peniaga Arab di Korkai dilantik sebagai menteri dalam kerajaan Pandya. Kumpulan-kumpulan orang Greek. mengkaji dan mengumpul kitab-kitab Buddhis. penyebaran agama Islam dilakukan melalui dua cara iaitu pertama.1 Zaman Muslim India Utara tidak bebas daripada ancaman dan serangan luar sejak sebelum tahun Masihi. Pada tahun 1206. kedatangan kumpulankumpulan Muslim (orang Islam) adalah berbeza kerana mereka dapat mengekalkan agama mereka di India. hubungan pedagang-pedagang Arab dengan penduduk-penduduk India dari kawasan-kawasan pantai di India Selatan sehingga menyebabkan mereka memeluk agama Islam. sehingga tahun 1000SM. dinasti Tughluq (1320-1412). Kanauj dan Mathura dimusnahkan.4. Ini diikuti pula oleh serangan Muhammad Ghuri pada tahun 1191 dan pembukaan petempatan-petempatan di India Utara. Scythia.4 SEJARAH ZAMAN PERTENGAHAN (1000-1756) 14. Ghuri telah dibunuh oleh Qutb-ud-din Aibak.

Melalui tindakan ini. Sikh dan Rajput. Aurangzeb (1658-1707) yang memperkenalkan semula -izayah. dari keturunan Mongol Genghis Khan pada tahun 1526 yang mengasaskan kerajaan dan dinasti baru iaitu dinasti Mughal.-lahi bertujuan untuk menyatupadukan penganut Hindu dengan penganut Muslim. Guru Arjun. Turani. mempengerusikan sidang diskusi antara agama-agama dan cuba memperkenalkan agama Din -I. Peshwa. Iran. memusnahkan kuil-kuil Hindu dan menggantikan pegawai-pegawai Hindu dengan pegawai-pegawai Muslim. membenarkan isteri-isteri orang Hindu bersembahyang di istana-istana mereka. Untuk mengelakkan tentangan rakyat keturunan Afghan.1658) yang tidak membenarkan pembinaan kuil Hindu dan menghalang mereka yang keluar dari Islam. Kayastha. dan membenarkan orang Hindu membina kuil dan mengadakan upacara umum. Akhbar halaman 248 telah menjalinkan hubungan baik dengan rakyat beragama Hindu melalui cara perkahwinan dengan melantik pegawai-pegawai Hindu memegang jawatan dalam kerajaan. ShahJahan (1628. Turki. Dasar toleransi tidak lagi diutamakan oleh pemerintah-pemerintah selepas Akbar seperti Jahangir (1605-1627) yang menunjukkan penentangan rerhadap ajaranJain dan membunuh ketua Sikh.Pemerintah Ibrahim Lodi diserang oleh Babur. Baginda juga menggalakkan penterjemahan Veda-veda. Rajput dan Brahmin dilantik memegang jawatan dalam pentadbiran. memulihkan tempattempat suci Hindu. Dasar-dasar ini menyebabkan kerajaan Mughal terpaksa menghadapi tentangan dari kumpulan-kumpulan Maratha. ianya dapat meyakinkan semua kumpulan etnik bahawa baginda adalah ketua mereka. Sebelum tahun 1599 kawasan kekuasaan Mughal terbentang dari Kashmir di utara India sehingga Deccan di selatan. Ramayana dan Mahabharata. Pada peringkat akhir pemerintahan Mughal. Baginda mengamalkan sikap toleransi terutama terhadap penganut Hindu dengan membatalkan cukai jizayah. apabila kuasa British (Inggeris) menyerang kerajaan Muslim maka orang-orang Hindu ridak lagi memberikan sokongan. Uzbek. Kerajaan Mughal menjadi termasyhur di bawah pemerintahan Akhbar. Kemenangan kuasa British dengan menakluki .

Pentadbiran di peringkat wilayah diketuai oleh gabenor dengan beberapa jabatan pentadbiran manakala pentadbiran kampung dikendalikan oleh ketua kampung. Di Delhi. termasuklah tekstil Gujarat dan Bengal diekspot. seorang pengembara Arab menggambarkan Delhi sebagai bandar tercantik dalam dunia Muslim. yang berkhidmat dengan British. wujud pasar-pasar yang menerima barangan dari dalam dan luar India menjadikan ianya termasyhur sehingga Ibn Batutta. Pentadbiran sivil diketuai oleh wazir (menteri perdana) yang mengendalikan kutipan cukai. ketua hubungan luar negeri dan ketua menjaga hubungan dalam negeri. Serangan orang-orang Turki dan Afghan telah membuka India Utara kepada perdagangan dengan Asia Tengah yang kemudian diperkuatkan oleh kedatangan kumpulan Mongol. Dalam hal kerajaan dan pentadbiran. Kedatangan Islam ke India telah menyebabkan kemunculan satu budaya .kawasan demi kawasan di India terutama di bawah pemerintahan Mughal kerana peranan tentera sepoi-sepoi India. sultan dianggap sebagai wakil Khalifah walaupun ia bebas dengan berautoriti sendiri. tekstil dan lain-lain berdagang di Melaka dengan barang-barang yang dibawa dari Pulau Jawa. Wazir menjaga hal pentadbiran kerajaan pusat di samping bersama dengan tiga menteri lain iaitu ketua jabatan tentera.pedagang dan ahli perniagaan. Setiap bandar mempunyai halaman 249 pasar-pasar yang menjadi pusat pertemuan dan perniagaan di antara pedagang. Golongan bangsawan menggalakkan pertukaran barang-barang India dengan barang-barang di pasar-pasar Asia Tengah. Bengal meneruskan hubungan perdagangan dengan rantau Asia Tenggara dan kapal-kapal India yang membawa rempah. akauntan (patwari) dan pendaftar (chauduri). Dalam hal pentadbiran rerdapat kawalan atas kuasanya iaitu undang-undang Syariah. akaun dan perbelanjaan selain daripada menasihati sultan. Borneo dan Kepulauan Maluku.

Kerajaan Vijayanagar telah berkembang menjadi satu empayar yang besar dan agung. 14. Arab dan Turki dan ditulis dengan skrip Arab.komposit natijah dari interaksi antara tamadun di mana unsur-unsur Islam dan Hindu telah diterima pakai oleh orang Muslim di India. ajaran Kabir (1440-1518) dan Nanak (1469-1533) semuanya mengambil ciri-ciri Hinduisme dan Islam dengan tujuan mewujudkan agama universal yang dapat menjalinkan hubungan persahabatan atau perpaduan antara komuniti Muslim dan Hindu. dan serangan orang. persajakan mahupun dalam agama dapat dilihat unsur-unsur campuran. Apa yang harus diperhatikan di sini ialah kedatangan Islam ke India menyebabkan kemunculan budaya unik yang mengintegrasikan unsur-unsur Islam dengan unsur-unsur Hindu.2 Kerajaan Vijayanagar (1336-1565) Selepas empayar Chola lenyap pada awal kurun ke-13.perandakan keempat-empat kerajaan itu sehingga keadaannya menjadi kucar. Ajaran sufi dengan doktrin mistik yang menekankan penyatuan dengan Tuhan melalui kasihkan Tuhan juga telah mempengaruhi orang-orang Hindu. perkembangan dan perluasan kuasa oleh kerajaan Vijayanagar pada pertengahan kedua kurun ke-14. kesusasteraan. astronomi. Empayar ini telah mempertahankan kemaraan serta menyekat halaman 250 .kacir. tarian. sejarah India merupakan sejarah empat buah kerajaan yang muncul dari keruntuhan empayar-empayar sebelumnya. dalam tarian kathak terdapat pakaian Persia dengan tema Hindu. Kakatiya dan Yadavatetapi permusuhan di antara kerajaankerajaan ini. Misalnya bahasa Urdu mempunyai nahu Prakrit dengan katakata Persia. Agama Din-i-llahi yang diperkenalkan oleh Akbar. Kerajaan-kerajaan tersebut ialah Pandya. dan seni halus seperti muzik. dan dalam seni bina Turki. Iran dan Jain. perubatan. Keadaan kucar-kacir ini berubah dengan kemunculan. Afghan dan Mughal dapat dikesani unsurunsur Hindu. seni bina dan lukisan. Hoysala.4. dalam bidang muzik iaitu alat muzik sitar adalah gabungan vinai India Selatan dan tanbura Persia.orang Muslim yang bermula pada hujung kurun ke-13 telah memporak. Dalam semua aspek kehidupan sama ada dalam aspek bahasa.

Tetapi kemudiannya. Bombay (barat) dan Madras (selatan) untuk . Bagaimanapun kawasan seluas dua pertiga India tidak tertakluk kepada pemerintahan British dan kekal sebagai negerinegeri beraja sehingga kemerdekaan India. Dengan ini mereka dapat memelihara tradisi yang diwarisi dari segi ketatanegaraan. kedatangan British pada tahun 1612 dan penaklukan kawasan-kawasan di India yang bermula sejak tahun 1750 merupakan permulaan zaman baru di negara ini. Sejarah Vijayanagar merupakan zaman kegemilangan yang akhir di negeri Hindu di India Selatan. sahaja tetapi ia dianggap kerana merupakan seorang pahlawan dalam perang yang dapat meluaskan kawasan empayar tetapi juga kerana ianya pakar dalam ketatanegaraan dan pentadbiran di samping menjadi penaung seni dan sastera. Walaupun Harihara I menjadi pengasas empayar Vijayanagar yang menyumbangkan Krishnadeva Raya kepada penyusunan termahsyur sistem bukan pentadbiran. 14.5 ZAMAN MODEN (1750-1947) Kedatangan kuasa-kuasa Barat di India bermula dengan kedatangan dan penaklukan kuasa Portugis ke atas Goa (1510). dan pembinaan kuil-kuil Hindu menjadikannya seorang pemerintah yang popular. Pihak pemerintahan British telah membahagikan India kepada tiga presidensi iaitu Bengal (timur). kuasa Belanda (1602) dan diikuti oleh kuasa Perancis pada tahun 1664. perwatakannya sendiri serta cintanya kepada kesusasteraan dan agama. Penaklukan ini dilakukan dengan bantuan orang-orang dan askar-askar (sepoi-sepoi) India. pemerintah-pemerintah Vijayanagar yang berikutnya tidak dapat menahan kuasa-kuasa Muslim untuk menakluki kawasan-kawasan India Selatan. Selepas kemangkatan Krishnadeva Raya.pemusnahan tradisi Hindu dari golongan Muslim dan mempelopori tradisi peradaban dan kebudayaan Hindu di India Selatan selama lebih kurang dua ratus tahun (1336-1570). pendidikan dan kesenian. Layanan yang diberi kepada rombongan-rombongan luar negara.

ekonomi. Di kalangan pemimpin ada yang mengizinkan perubahan yang perlahan (evolusi) dengan menghormati tradisi-tradisi tempatan dan ada yang ingin mengEropahkan India. menyebabkan berlaku proses pembentukan semula di mana pihak British memperkuatkan kuasa tentera dan memperkenalkan undang. Dalam arena politik. sosial dan budaya yang diperkenal dan dibentuk banyak dipengaruhi oleh pemimpin-pemimpin British di India dan England. dan memperkenalkan dan membentuk pentadbiran moden. Lord Curzon (dasar luar negara dan kecekapan pentadbiran). orang-orang India merasa tidak puas hati dengan tindakan British menakluki kawasan demi kawasan dengan tidak menghormati tradisi pemerintahan tempatan.undang yang mengurangkan kebebasan orang India. Antara Gabenor. Kesannya. Pada permulaan kurun ke-19. Presidensi diketuai oleh gabenor dan seorang Gabenor-Jeneral dilantik sebagai ketua pentadbiran India.memudahkan pentadbiran. Dasar politik. . Semua ini menyebabkan berlakunya pergolakan sosial pada tahun 1857 dan pihak British menggunakan tindakan kekerasan untuk mengalahkan pemberontak-pemberontak. Kesan pergolakan politik ini.Jeneral British yang memerintah India ialah Warren Hastings (mengekalkan kuasa British dan memperkenalkan pentadbiran moden). dibentuk satu dasar yang merupakan satu gabungan pelbagai pendirian iaitu British menghormati budaya dan agama dengan memberi jaminan tidak akan campurtangan dalam hal-ehwal ini. barang-barang perkilangan buatan mesin dari England yang dieksport ke India secara besar-besaran menyebabkan barangan buatan India yang serupa mengalami kerugian besar kerana kegagalan untuk bersaing. Akhirnya. Lord Dalhosie (dasar halaman 251 memperluaskan kawasan India-British). dan Lord Mountbatten (bertanggungjawab membahagikan India dan memberi kemerdekaan) adalah pentadbir-pentadbir yang terkenal. William Bentinck (memperkenalkan dasar pendidikan). kerajaan British begitu mementingkan dasar perdagangan yang menguntungkan England termasuk dorong kerana Revolusi Perindustrian. memperkenalkan sistem pendidikan Inggeris.

peranan Brahma Samaj. Dalam hal ini. tuntutan untuk kemerdekaan terus dibuat sehingga England terpaksa berundur dari tanah India pada tahun 1947. British telah memberikan kemerdekaan tetapi dengan membahagikan tanah India kepada dua bahagian. peranan mubaligh Kristian dan pembaharu-pembaharu India telah menyakinkan orang India tentang reformasi sosial dan agama. Brahma Samaj memainkan peranan penting dan Raja Ram Mohan Roy dianggap pula dianggap sebagai perintis dalam reformasi sosial dan agama. Penubuhan pertubuhanpertubuhan untuk memulihkan agama Hindu seperti Arya Samaj dan Ramakrishna Mission. Prarthana Samaj dan lainlain pertubuhan membangkitkan kesedaran sosial tentang beberapa amalan dalam masyarakat. Pertengahan kedua kurun ke-19 memperlihatkan kebangkitan kesedaran kebangsaan di kalangan orang-orang India. halaman 252 Bab 15 TAMADUN INDIA: MASYARAKAT DAN BUDAYA G. Rrajantheran R. Usaha-usaha dilakukan untuk meneruskan perjuangan kebangsaan melalui Indian National Congress (1885) yang dipimpin oleh Mahatma Gandhi dan usaha-usaha ini mula mengancam kedudukan British di India.Dasar memperkenalkan sistem pendidikan Inggeris. Dalam konteks ini. Amalan-amalan dan adat-adat yang difikirkan tidak bersesuaian ditentang dan usaha-usaha dilakukan untuk memperbaiki kedudukan kaum wanita. India untuk orang-orang Hindu dan mewujudkan negara Pakistan bagi memenuhi kehendak Liga Muslim yang mewakili orang-orang Muslim di India. Walaupun pihak British berusaha membahagikan orang-orang Hindu dan Muslim. Rajakrishnan . Sivapalan M.

Grhastya. Natya Sastra. Saivisme. Sanatana Dharma. Brahman.1 MASYARAKAT DAN BUDAYA Pada amnya. masyarakat India boleh dibahagikan kepada dua golongan besar berdasarkan kepada keluarga bahasa.Asramadharma. Vanaprastya. Veda. Jau. orang Indo Arya menetap di kawasan utara India manakala orang Dravidia menetap di kawasan selatan India. iaitu pertama. Yajna. sistem keluarga yang biasa diamalkan ialah keluarga bersama (joint-family). Raga. Nirwana. Tirukkural. halaman 253 15. orang Dravidia. Varma.2 SISTEM KELUARGA Keluarga merupakan unit asas dan terkecil dalam struktur masyarakat India. Upanishad Buddhisme. Mahabharata. Karma. Sankhya. Puram. Ramayana. dan budaya serta tamadun itulah dianggap sebagai tamadun India. Brahmacarya. Atman. Sanskrit Tamil. Pertembungan antara kedua-dua golongan budaya yang berbeza sejak beberapa kurun sebelum masihi lagi telah melahirkan suatu budaya yang dikongsi bersama. Dari segi demografi. Samsara. Moksha. Dalam masyarakat India. dharma. Yoga. Tujuan mendirikan keluarga adalah untuk mendapatkan teman sokongan dari segi fizikal dan rohani serta untuk mendapatkan atau melahirkan anak sebagai penyambung zuriat (keturunan). Vedanta. Astadhyayi. Aryabhata. Vaisesika. Jyotisa. Sannyasa. orang Indo Arya dan kedua. 15. Nyaya. Sakuntala. Aham. Tolkappiyar. Orang Indo Arya dan orang Dravidia memiliki tradisi kebudayaan masingmasing. Sangam. Keluarga bersama dibentuk oleh . Purushortha. Bharatanaryam. Bhakti. Jainisme. Ahimsa.Bhagavadgita. Vaisnavisme.

Kepercayaan serta budaya keluarga dipelihara dan diturunkan kepada generasi muda kerana hubungan datuk nenek dengan cucu mereka adalah erat.1 Ashrama Dharma Tahap pertama. menghidap penyakit. 15. masih terdapat perkahwinan berdasarkan percintaan yang direstui oleh keluarga.undang moden. purusartha iaitu tentang empat objektif mulia hidup yang utama. Brahmacharya iaitu seseorang dikatakan masuk ke tahap . juga jodoh bagi anggota keluarga dipilih oleh mereka. ashrama dharma yang menjelaskan tentang empat tahap yang harus dilalui oleh setiap manusia dan kedua. Secara amnya. sesuatu perkahwinan diatur oleh ibu bapa. Kewujudan sistem undang. Perpaduan keluarga dipelihara dengan nilai kasih sayang yang murni dan kepentingan setiap anggota keluarga dijaga. Sistem keluarga bersama juga turut mengalami kemerosotan kerana tidak dapat bertahan dengan cabaran-cabaran permodenan. Namun begitu. Dalam perkahwinan ini. pendidikan barat. institusi-institusi moden. Anak perempuan yang sudah berkahwin akan menjadi anggota keluarga suaminya dan bilangan anggota keluarga bersama adalah tidak terhad.2. kecacatan anggota dan sebagainya. Dengan ini nilai keprihatinan dapat disemaikan dalam sesuatu keluarga bersama. Sistem keluarga dipelihara oleh dua aspek hidup iaitu pertama. khidmat nasihat daripada orang tua dapat dimanfaatkan terutama sekiranya berlaku perselisihan faham antara ahli keluarga. sistem pemerintahan baru dan sebagainya menonjolkan konsep individu dan sekali gus membawa kemerosotan kepada sistem keluarga bersama.keanggotaan semua anggota lelaki yang seketurunan. Ini termasuklah anggota keluarga yang tidak berkeupayaan untuk bekerja kerana usia tua. Sistem keluarga ini disokong oleh semangat kepentingan bersama dan harta benda keluarga merupakan milik bersama. isteri-isteri serta anak-anak mercka yang masih belum berkahwin.

Vanapmstya iaitu golongan berumah tangga yang berusia antara 48 hingga 72 tahun. Orang berumahtangga dianggap sebagai teras masyarakat. Tahap ketiga. Dalam lingkungan usia sebegini. seseorang itu hendaklah menyelesaikan tanggungjawabnya terhadap keluarga dan menggiatkan usaha-usaha untuk mendalami ajaranajaran agama serta menolak perkara-perkara duniawi.ini secara formal pada usia 12 tahun dan berterusan sehingga usia 24 tahun. Dalam konteks perkahwinan ini. halaman 254 Tahap kedua. tamadun India mengesyorkan usia 21 hingga 30 tahun sebagai usia perkahwinan bagi kaum leVaki manakala usia 18 hingga 25 ta\iun sebagai usia perkahwinan kaum wanita. Sannyasa iaitu seseorang akan memasuki tahap ini apabila berusia kira-kira 72 tahun. Memelihara keharmonian keluarga merupakan tanggungjawab utama dalam tahap ini. kerana golongan inilah yang akan bertanggungjawab melindungi serta menyara golongan manusia yang lain seperti hrahmachariya. seseorang itu akan memulakan kehidupan berumah tangga. vanaprastha golongan wargatua) dan sonny asa (golongan alim) yang tersebut dalam sistem ashrama dharma. Pada tahap ini. seseorang itu telah mencapai kearifan dan berkeupayaan untuk menasihati orang lain. dan ini merupakan zaman bujang. Dua belas tahun pertama menandakan tahap pembelajaran yang biasa (informal) dan dua belas tahun kedua menandakan tahap pembelajaran yang serius (formal). Pada tahap ini seseorang hendaklah sama sekali dapat mengatasi nafsu dan keinginan terutama perkaraperkara duniawi. Grihasta iaitu apabila tamatnya tahap pembelajaran. Golongan warga tua yang penuh dengan ilmu ini dan golongan alim disyaratkan menjalankan kerja-kerja amal terutamanya dalam usaha untuk . Tahap keempat. Mereka yang berumahtangga berhak untuk menikmati nikmat perkelaminan dan ia dilarang sama sekali untuk mencari keseronokan di luar rumah. Seseorang itu diharapkan dapat menghasilkan ataupun mencari kekayaan yang secukupnya sebelum mendirikan rumah tangga.

menyebarkan ajaran-ajaran agama. Namun begitu. Perbelanjaan yang melebihi pendapatan pula dianggap sebagai perbuatan yang melanggar dharma. saudara mara. anak. Aram hendak ditanam pada hati seseorang sejak tahap brahmacharya. orang alim dan sebagainya hendak dipelihara dengan kekayaan yang dimiliki. golongan ini selalu mengembara dari suatu tempat ke tempat yang lain. Objektif keempat mulia. Aram/dharma iaitu diperoleh melalui pendidikan yang bersifat kerohanian. Sebahagian daripada kekayaan yang dikumpul hendaklah digunakan untuk menjalankan atau pun menyokong kerja-kerja amal. Objektif pertama mulia. Menyedari serta memiliki sifatsifat dharma merupakan objektif pertama kehidupan ini. Inbam/kama iaitu orang yang mengumpulkan kekayaan secara halal berhak untuk menikmati kekayaan tersebut dan halaman 255 berlandaskan lunas-lunas dharma. 15. Ini dapat . contohnya melanggar etika kerja dianggap sebagai pelanggaran atau ingkar. Seseorang yang sudah memperolehi ilmu atau kemahiran yang mencukupi hendaklah mencari pekerjaan dan mengumpulkan harta. Bagi mencapai tujuan tersebut. Vidu/moksha bermaksud pencapaian kebebasan kerohanian. wargatua. Dharma merupakan suatu peraturan moral dan etika yang bersifat kerohanian.2 Purusartha Purusartha bermaksud empat objektif mulia yang harus diamalkan oleh umat manusia. Objektif ketiga mulia. Objektif kedua mulia. Porul/artha iaitu kekayaan. objektif pertama mulia iaitu aram yang sudah ada pada diri hendaklah menjadi asas dalam pengumpulan kekayaan dan hendaklah diperolehi melalui cara yang halal. Kegembiraan kerohanian dianggap sesuatu yang berkekalan lagi maha besar. iaitu mencapai kesempurnaan kesedaran kerohanian dan terlepas daripada lingkaran kelahiran serta kematian.2. Isteri.

dirasakan pendidikan asas memadai untuk kaum wanita dan ini kemudiannya seolah-olah menjadi undang-undang tidak bertulis. Pertapakan yang diseitai dengan ilmu yang suci iaitu ilmu kerohanian juga dapat membawa moksha. Pelaksanaan tanggungjawab tanpa mementingkan diri akan membawa kepada moksha. Sebagai kesimpulannya. Sembahyang. Selepas kehadiran dan pengukuhan kuasa British di India. Sekiranya seseorang itu melaksanakan tanggungjawabnya menurut ashrama dharma maka serta mengecapi akan aram/dharma. 15. Namun begitu. Terdapat bukti.3. Dari segi pendidikan. khidmat bakti serta keimanan yang kuat akan turut membawa moksha. kaum wanita dihormati dan diberikan kebebasan serta kesaksamaan seperti kaum lelaki. 15. pergerakan- . ashrama dharma dan pumshrtha menjadi teras keluarga dalam masyarakat India. Moksha merupakan pencapaian yang amat dicita-citakan oleh orang beragama Hindu. Mereka juga diberikan peluang untuk mendapat pendidikan yang sama. Peranan dan tanggungjawab mereka dihadkan dalam lingkungan urusan rumah tangga semata-mata.3 KEDUDUKAN KAUM WANITA.1 Dalam Masyarakat Indo-Arya Pada zaman Veda Awal (1500SM-1000SM). dapat porul/artha dan inban/kama moksha/vidu dicapai.upacara keagamaan. pada Zaman Veda Kemudian (1000SM-500SM) dan selepasnya didapati kedudukan kaum wanita merosot dan banyak sekatan dikenakan ke atas mereka. Malah mereka tidak lagi dibenarkan untuk membaca kitab-kitab suci ataupun menjalankan upacara.bukti yang menunjukkan kaum wanita menjadi orang pertapa dan mereka dapat membawa mazmur-mazmur suci serta kitab-kitab suci.dicapai pada tahap sannyasa mahupun sebelum itu.

3. kedudukan kaum wanita dapat dipulihkan pada kurun ke-19 dan kurun ke20.pergerakan reformasi Hinduisme telah membawa mengenai masalah kedudukan wanita kepada pihak British supaya ianya dapat dihalang atau diketepikan dengan meluluskan undang-undang. Akhirnya. disanjung dan dianggap sebagai suatu nilai yang mulia. Anak perempuan yang kecil dipanggil sebagai 'amma' bererti emak kerana anak perempuan itu bakal menjadi ibu apabila berkahwin.kurun ke-3 TM). Dengan kerjasama pergerakan-pergerakan halaman 256 reformasi seperti Brahmo Samaj. Di India Selatan juga pergerakan-pergerakan reformasi menjadi asas kepada pihak British untuk meluluskan undang-undang bagi melindungi serta menegakkan hak kaum wanita. Prarthana Samaj dan sebagainya. peranan kaum ibu amat penting dan mereka mempunyai segala kebebasan termasuk untuk mendapatkan pendidikan yang setinggi mungkin. Masalah kemerosotan ini dapat diatasi atau dipulihkan semula selepas kedatangan dan pertapakan kuasa penjajah khasnya kuasa British di India. kaum wanita telah diberikan kedudukan yang tinggi dalam masyarakat India Selatan. Dalam konteks ini. Sifat keibuan yang ada pada mereka dihormati. .2 Dalam Masyarakat Dravida Pada Zaman Sangam (kurun ke-3SM. kedudukan kaum wanita mulai mengalami kemerosotan selepas Zaman Sangam. terdapat juga kaum wanita yang pernah menjadi pertapa-pertapa yang disegani lagi dihormati dalam masyarakat tersebut. Antara pujangga-pujangga Tamil yang terkemuka pada zaman Sangam termasuklah beberapa pujangga wanita. Di samping itu. Pujanggapujangga wanita ini didapati berupaya membuktikan kebolehan mereka dengan mencipta puisi-puisi yang dianggap setanding malah adakalanya lebih baik berbanding dengan kaum lelaki. 15.

pengendali upacara di kuil. Konsep seumpama ini mudah disalah tafsir demi untuk kepentingan golongan-golongan tertentu. . Sistem varna merupakan pembahagian kelas sosial yang tetap hierarkinya dan tidak boleh diubah iaitu sistem ini mengehadkan mobiliti sosial.4 SISTEMKASTA Sistem kasta merupakan satu institusi sosial yang unik bagi masyarakat India dan ia juga dikenali sebagai sistem jati. golongan terpelajar dan lainlain. Bermakna. Shudra yang berkhidmat kepada tiga-tiga golongan di atas. Panchama/Chandala iaitu golongan murtad dan dibuang varna. Golongan kasta atasan seperti Brahmin menyatakan bahawa orang yang banyak dosanya dilahirkan dalam jati/kasta. yang baik membawa kepada tindak balas yang baik dan begitu sebaliknya. keempat. bawahan dan sebaliknya.15. Kelas sosial dibahagikan kepada lima kategori iaitu pertama. Vaishya iaitu kelas perekonomian. fikiran (minda) dan percakapan (kata-kata) tetap membawa kepada tindak balas (pembalasan).4. kedua. dan kelima. pedanda. tidak boleh dicampuradukkan.1 Sistem Varna Terdapat perbezaan yang nyata antara sistem vama dengan sistem jati dan kedua.duanya. Selalunya sistem jati dianggap sebagai salah satu aspek dalam ajaran agama Hindu tetapi tafsiran seperti ini adalah salah dan usaha untuk menghubungkaitkan konsep karma dengan sistem jati merupakan interpretasi yang salah. halaman 257 15. Brahmin iaitu golongan guru-guru agama. ketiga. Peristiwa-peristiwa yang dapat menyokong pandangan ini diselitkan dalam beberapa karya yang bersifat agama kemudiannya. Konsep karma merupakan salah satu ajaran agama Hindu yang menyatakan bahawa segala perbuatan (fizikal). Kshatriya iaitu kelas pemerintah dan pasukan keselamatan negara.

Tetapi selepas beberapa lama kemudian orang Arya mula menyedari akan kepentingan bidang pertanian dan mulai menunjukkan rasa hormat terhadap bidang tersebut kerana mereka sudah mula mempelajari cara-cara pertanian daripada orang tempatan. budaya kebendaan mereka masih tidak maju. Ini termasuklah varna. Orang Arya telah meletakkan dan menyusun kedudukan mereka dalam tiga varna. Interaksi. Orang Arya merupakan masyarakat yang sentiasa berperang yang tidak mengenali sistem pertanian setempat. sifat orang Arya membolehkan mereka dapat mengatasi orang tempatan dan mereka beranggapan kaum mereka lebih bermartabat berbanding orang tempatan. pertembungan dan pertentangan budaya ini telah menjadi asas bagi permusuhan antara penduduk tempatan dan kumpulan pendatang. berkulit gelap. Orang tempatan merupakan masyarakat tani.1000SM). kejahilan orang Arya mengenai bidang pertanian menyebabkan mereka memandang hina kegiatan ini. Amalan sistem ini didapati sudah wujud sekurang-kurangnya sejak Zaman Veda Awal (1500SM. Kehadiran kumpulan orang Arya ke benua kecil India. tidak mengenah ajaranajaran Veda dan bahasa serta budaya orang Arya. Shudra. Pada awalnya kegiatan pertanian turut dianggap sebagai sektor pekerjaan yang tidak bermartabat kerana ianya diceburi oleh orang tempatan. orang Arya. Namun begitu. berkulit cerah dan hidup secara berpindah-randah. Di samping itu. Pertentangan budaya yang berlaku menyebabkan orang tempatan tidak dimasukkan dalam sistem varna di peringkat awal. konsep Caturvama iaitu empat varna diterima oleh masyarakat Arya. Kshatriya dan Vaisya yang dikenali sebagai Trivama dan kemudiannya. Brahmin. . Dengan ini. terutamanya di India Utara telah mencetuskan pertembungan dan pertentangan dengan kebudayaan tempatan. Apabila mereka sampai ke kawasan barat laut India dan membuka petempatan. berambut kerinting. Maka itu orang tempatan dipanggil sebagai dasha ataupun dasyu bererti hamba abdi. orang tempatan dimasukkan ke dalam sistem vama dengan diletakkan sebagai varna keempat.Sistem varna yang tersebut di atas hanya diamalkan di India Utara dengan begitu berkesan serta sistem ini dipelihara oleh pemerintah.

Sistem keadilan bagi jati dikendalikan oleh jawatankuasa lima orang iaitu Panchayat. Sistem jati memiliki sistem pentadbiran. dan tiada sesiapa pun yang terkecuali dalam sistem ini.2 Sistem Jati Pada akhir Zaman Veda Kemudian (1000SM-500SM). peraturan-peraturan serta sistem keadilan yang tersendiri. . Semangat jatisme semakin bertambah kuat sehinggakan dapat mengatasi semangat kebangsaan (nasionalisme). perkahwinan.4. Pengasingan sosial (makan-minum. Sistem ini bermula di India Utara dan kemudiannya tersebar meluas ke seluruh benua kecil India. Jati merupakan kumpulan yang berfungsi berdasarkan pekerjaan yang mempunyai identiti sosial dan kepentingan ekonomi. Pemerintahan pusat tidak dipedulikan oleh ahli-ahli jati kerana segala isu mereka dikendalikan oleh jati mereka. Dengan ini sistem varna menjadi lumpuh dan ini merintis jalan bagi kewujudan unit-unit kecil yang dikenali sebagai jati yang pada asasnya adalah bersifat kesatuan pekerja. Perkahwinan endogami amat dipentingkan supaya martabat jati tidak dicemari. sistem jati tidak bersifat hierarki. dan ini bermaknajati berperanan sebagai unit politik terkecil. Wakil jati akan memastikan kebajikan masing-masing dipelihara.halaman 258 15. Bezanya keahlian dalam jati ditentukan menurut kelahiran dan pada peringkat awalnya. Pemerintahan pusat yang lemah tidak lagi dapat menjamin keselamatan rakyat dan kesannya. terdapat pelbagai suku kaum yang berperang antara satu sama lain. dan sebagainya) digunakan sebagai alat yang berkesan untuk menjaga identiti jati masing-masing. rakyat terpaksa menjaga kebajikan masing-masing. Selepas beberapa kurun kemudiannya muncul pula pemeringkatan taraf dalam sistem jati dan ianya begitu dititikberatkan. Desakan dan tekanan ini menyebabkan orang Indo-Arya meletakkan dan menyusun masyarakat mereka kepada unit-unit pentadbiran kecil berasaskan pengkhususan pekerjaan.

Punjabi (3%). dan mereka ini juga tidak dibenarkan masuk ke kawasan kediaman jati-jati atasan tanpa urusan kerja. bentuk asli bahasa ini terdapat dalam bahasa Sanskrit. Bahai dan sebagainya di India yang turut mengamalkan jati masing-masing. Assam (2%). Gujarati (5%).uDalit. Tamil (7%). Manusia dalam golongan jati seumpama ini sekarang dikenali sebagai 'Harijan' (anak-anak Tuhan) ata. Kashmiri (1%) dan lain-lain (13%). Lebih kurang 87 peratus halaman 259 daripada rakyat India menggunakan 14 bahasa utama ini. Urdu (5%). Bengali (8%). sebaliknya terdapat juga di kalangan penganut agama-agama lain sepeiti Kristian. terdapat lebih kurang 325 bahasa dan 750 loghat tetapi hanya 14 bahasa utama diperakui menurut perlembagaan. Oriya (1%).5. Apabila orang-orang Indo-Arya meluaskan kawasan sehingga ke Lembah Ganges dan ke timur. Malayalam (4%). Mengenai bahasa Indo-Arya. Pengasingan sosial yang diamalkan kemudiannya menjadi sebegitu kejam sehinggakan terdapat jati-jati yang dianggap 'tidak boleh disentuh' (untouchables) iaitu Harijan. Telugu (9%).5 BAHASADANKESUSASTERAAN 15. Islam. 15.1 Kumpulan Bahasa dan Skrip Bahasa Di negara India. Bahasa-bahasa tersebut dan peratus penggunaannya ialah bahasa Hindi (30%). perbezaan loghat tempatan (bersifat daerah) . Kannada (4%). Marathi (8%). Bahasa-bahasa di India dibahagikan kepada dua rumpun keluarga bahasa iaitu bahasa-bahasa Indo Arya dan bahasa-bahasa Dravida.Sistem jati bukan sahaja wujud di kalangan orang beragama Hindu.

Skrip ini juga digunakan di Parsi dan di barat laut India. Pada tahun 800SM. Selain daripada kumpulan bahasa Indo-Arya dan bahasa Dravida terdapat juga kumpulan bahasa Munda yang digunakan terutama di kawasan pergunungan di Bengal dan Bihar (Kherwari). Dokumen bertulis yang tertua sekali ialah inskrispsi-inskripsi Zaman Asoka (kurun ke-3 S. Magadhi dan lain-lain.membawa perubahan dalam bahasa Sanskrit. bahasa Sanskrit mengalami perubahan fonologi dan morfologi sehingga wujudnya loghat. Kaudh atau Kui (Orissa) dan di kalangan puak-puak Toda dan Kota. Bengali. Bahasa-bahasa Dravida termasuklah Tamil.masing. Mengenai bahasa Dravida. Bahasa-bahasa ini menjadi awalan (precursors) kepada bahasa-bahasa tempatan yang digunakan sekarang. Prakrit. Kannada. Shauraseni. Urdu. Skrip Parsi-Arab yang diperkenalkan oleh orang-orang Muslim dari Arab dan Parsi masih digunakan dalam bahasa Urdu moden. Contoh kumpulan bahasa Tibet-Burma ialah Ladakhi di Kashmir dan Garo. Tetapi kebanyakan skrip-skrip India mempunyai asal-usul dalam skrip Brahmi kerana adaptasinya kepada pelbagai bunyi bahasa-bahasa India.M. Hindi. bahasa Dravida kuno digunakan oleh beberapa puak seperti Toda. Sanskrit. Kashmiri. Punjabi. Bahasa-bahasa yang belum diklasifikasikan termasuklah Burushaski di Kashmir Utara dan Andamanese di kepulauan Andaman.) yang menggunakan skrip Kharosthi. Telegu dan juga Gondi (Madhya Pradesh). Bentuk arah tulisannya ialah dari kanan ke kiri dan ia menggunakan beberapa vokal sahaja. Bahasa-bahasa dalam kumpulan ini termasuklah Assamese. Oriya. iaitu skrip Devanagari yang menggunakan garis di atas perkataan untuk menyambung huruf-huruf. Pada zaman Buddha (500SM).loghat baru zaman pertengahan seperti Prakrit. Hindi. loghat-loghat ini dianggap sebagai bahasa-bahasa tempatan yang dihubungkan dengan kawasan geografi masing. Oriya. dan kemudiannya tidak digunakan selepas kurun ke-3. Tripura Naga dan Kuku Chin di Assam. Gujarati. Pali. Marathi. Selain daripada bentuk lama Brahmi terdapat juga skrip India Utara. Brahui (Baluchistan). Marathi dan variasi-variasi tempatan seperti Punjabi. Orissa Quang) dan Madhya Pradesh (Kurku). Gujarati . Sanskrit. Malayalam. Rajastam dan Sindhi.

manakalaSMriti boleh diubahsuai dari semasa . ertinya melihat dan mengetahui. Perkataan Veda berasal dari kata dasar Vid. Oleh itu tumpuan diberikan kepada kesusasteraan Sanskrit. Lebih-lebih lagi bahasa Sanskrit merupakan bahasa utama dalam kumpulan bahasa-bahasa Indo-Arya. Dari segi perbandingan.5. 15. kesusasteraan India turut dibahagikan kepada dua bahagian iaitu kesusasteraan Indo-Arya dan kesusasteraan Dravida.2 Kesusasteraan Bersesuaian dengan dua kumpulan keluarga besar India. isi kandungan Shruti tidak pernah diubah ataupun tidak boleh diubah. Hasil-hasil kesusasteraan yang dicipta dan dihasilkan dalam bahasa Sanskrit menjadi karya sastera yang paling berjaya lagi menonjol pada zaman klasik. Kitab-kitab suci zaman Veda boleh digolongkan kepada dua bahagian iaitu pertama. Shruti merupakan ajaran-ajaran yang diwahyukan ataupun ajaran-ajaran yang didengarkan oleh Tuhan kepada para maharesi (sages) dari semasa ke semasa menurut kehendak zaman. Orang-orang Tamil mengembangkan huruf-huruf mereka tersendiri.dan Bengali menggunakan skrip ini.Arya dan Dravida. bahasa-bahasa Indo. Skrip yang digunakan di India Selatan mengambil bentuk yang berlainan. Kesusasteraan Vedik Kesusasteraan Vedik berlangsung antara tahun 1500SM sehingga 500SM. dan kedua. (i) Kesusasteraan Indo-Arya Kesusasteraan Indo-Arya lebih menonjol sebagai kesusasteraan yang tertua dan terkemuka di India.SMriti merupakan ulasan-ulasan dan tafsiran-tafsiran yang diturunkan oleh generasi manusia kepada generasi manusia secara turuntemurun. iaitu hurufhalaman 260 hurufnya mempunyai perhiasan bulat.

Nirukta-et[mo\ogi. dan bukan semua lapisan masyarakat dapat memahami. fyotisa iaitu astronomi.cerita seperti ini digunakan untuk menyebarkan ajaran-ajaran dharma. keempat. Vedanga bererti anggota kitab-kitab Veda dan terdapat enam bidang pengajian. Dalam konteks ini. Siksa-tonetik. dan keennm. Kalpa .tatacara pengendalian upacara pengorbanan. dan kelima. Zamannya berlangsung antara tahun 600SM sehingga 200SM. ilmu falak. Sebaliknya merupakan enam bidang yang dipelajari supaya dapat membantu dalam memahami kitab-kitab Veda dengan tepat. . halaman 261 Kesusasteraan Epik Kebanyakan teks-teks dharma (ajaran-ajaran mengenai keadilan dan kebaikan yang patut menjadi amalan setiap insan) adalah bersifat arahanarahan langsung tanpa ulasan tambahan. Sama Veda dan Atharva Veda. bukan sahaja di India malah seluruh dunia. yang menekankan sebutan yang tepat. Oleh itu wujud karya-karya kesusasteraan bersifat epik yang menyampaikan ajaran-ajaran dharma yang serius lag! tegas dalam bentuk cerita dengan memuatkan watak-watak yang cukup mantap. ChancU-prosodi/pola. Oleh itu cerita. Epik Mahabharata Epik Mahabharata dicipta dan dihasilkan oleh Vyasa antara tahun 400SM dan 400 Masihi. tafsiran istilah-istilah tertentu. Vyakarana iaitu nahu. Karya ini mengandungi lebih kurang 100 000 seloka (puisi) dan merupakan karya puisi yang terbesar di dunia. irama puisi. ketiga. Antaranya. Enam bidang pengajian tersebut ialah pertama. Tiga kitab suci yang pertama dianggap tercipta sebelum tahun 1000SM. terutama melalui cerita lisan.ke semasa. Empat kitab suci veda tersebut ialah Rig Veda. kedua. Rig Veda merupakan kitab suci yang tertua. Karya-karya Vedanga bukan bersifat tafsiran ajaran-ajaran Veda. Yajur Veda. Cerita epik ini mudah difahami dan diingati oleh rakyat biasa.

purana (cerita-cerita tentang dewa-dewi).Epik ini berkisar kepada kisah pemerintahan kerajaan Kurukshetra di India Utara. perbincangan mengenai falsafah yang terkandung dalam Bhagavadgita menduduki tempat yang penting dalam koleksi pemikiran falsafah India. Sebab itulah Mahabharata dianggap sebagai itihasa (yang membincangkan sembilan jenis emosi dan matlamat kehidupan). Sekiranya dilihat dari segi etika peperangan ia mewakili konflik prinsip dharma dan adharma. Cerita-cerita sisipan ini berperanan sebagai didaktik. Secara ringkas Mahabharata boleh dianggap sebagai sejarah bheda (konflik). akhyana (yang mengandungi lagenda. nitisastra (yang menekankan idea-idea etika). etika. Bhagavadgita (BG) Antara ajaran agama yang terdapat dalam Mahabharata. rajyavinasa (kehilangan negara) dsmjaya (kekayaan). kamasastra (yang membincangkan percintaan). iaitu antara kebaikan dengan kejahatan ataupun keadilan dengan ketidakadilan tetapi pada akhirnya kejayaan adalah kepada pihak yang mendukung dharma.lagenda dan mitos). Dari sudut pandangan biasa Mahabharata merupakan peristiwa benar tentang satu peperangan antara dua pihak yang menuntut takhta kerajaan. memberi ajaran-ajaran agama dan moral. dan moksasastra (membincangkan cara-cara membebaskan diri daripada kelahiran semula). masyarakat dan kesusasteraan. Tema utama Mahabharata adalah berkaitan dengan peperangan besar di antara Pandava dengan Kaurava tetapi epik ini sengaja diperluaskan dengan pelbagai jenis cerita sisipan. falsafah. arthasastra (karya-karya yang menyentuh perkara-perkara kerajaan dan pemerintahan). Arjuna (kumpulan Pandava) menghadapi konflik halaman 262 . Mahabharata mengandungi pelbagai perkara yang menarik perhatian sarjana-sarjana dalam pelbagai bidang seperti agama. dharmasastra (yang mengajar tentang pelbagai jenis dharma). Sebelum tercetusnya peperangan antara Pandawa dengan Kaurava.

rakan yang . abang yang dihormati. ideal pengorbanan diri. Duryodhana (kumpulan Kaurava) merupakan kuasa jahat yang ada dalam badan kita. manusia yang penuh dengan kasih sayang serta pelindung kepada sesiapa sahaja yang cinta akan dharma. dan Krishna merupakan jiwa yang bersemayam dalam hati setiap manusia. Arjuna merupakan kuasa mulia (diwakili oleh hati suci. dan menjelaskan bahawa medan peperangan merupakan badan manusia di mana segala peristiwa berlangsung. Rama merupakan pendukung watak yang harus diteladani oleh setiap manusia kerana beliau merupakan pendukung kewajipan. tanpa egoisme).jnanayoga (melalui pengetahuan benar) dan hhakti yoga (melalui kebaktian kepada Tuhan) sebagai jalan untuk mengenali jiwa atau Tuhan. seorang pertapa di antara tahun 200SM hingga tahun 200 Masihi. iaitu ibu negeri kerajaan Kosala yang terletak di timur Kuruksetra. tidak gentar. Sri Krishna yang berperanan sebagai penasihat Arjuna memahami perasaan tersebut lalu mengajar intipati kebenaran suci untuk mencapal tarafhidup yang kekal abadi. Krishna menggalakkan beliau supaya bertindak tanpa mengharapkan apa-apa balasan dan menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Rama digambarkan sebagai anak yang setia. suami yang bertanggungjawab. Dalam epik ini. Valmiki mencipta epik Ramayana ini bertujuan untuk menggambarkan kehidupan seorang manusia yang sempurna. iaitu gambaran perwatakan yang ideal. di samping mengesyorkan rajayoga (disiplin badan dan minda). Bhagavadgita mengajar manusia tentang svadharma atau kewajipan hidup seseorang untuk mencapai kebenaran. Epik Ramayana Epik Ramayana dicipta dan dihasilkan oleh Valmiki. Walau apa pun jalan yang ditempuhi. Krishna mengajar kepada Arjuna agar melawan kuasa-kuasa jahat ini. karma-yoga (jalan tmdakan). Dengan ini. Apa sahaja yang dilaksanakan hendaklah disertakan dengan kebaktian dan ianya harus ditujukan kepada Tuhan. kewajipan tidak seharusnya dilaksanakan sebagai suatu dosa. Epik ini mengandungi 24 000 seloka (puisi) dan ceritanya berpusat di Ayodhya.jiwa kerana beliau terpaksa membunuh sanak saudara dan ahli-ahli keluarganya.

Basham. konvensi-konvensi pentas. 36 gerakan untuk mata. Drama Dalam arena drama. sesuatu drama yang dipersembahkan kadangkala akan mengambil masa selama tiga hmgga 15 .setia. teknik-teknik produksi. la menerangkan prinsip-prinsip abadi (sanatoria dharma) dan menjelaskan sifat-sifat ideal yang merupakan asas kepada dharma. Oleh kerana terdapat bahan-bahan falsafah hari. Karya Linguistik Karya linguistik [mtuAstadhyayi ciptaan Panini telah disusun pada kurun ke4SM. Menurut Profesor A. 10 gerakan untuk badan dan lain-lain.drama. Mudraraksasa (menggambarkan heroisme) dan Mrcchakatika (menggambarkan kama). muzik dan tarian yang menyumbangkan kepada perkembangan drama. Buku ini membincangkan mengenai seni bina teater. Drama Sanskrit dicipta untuk menghiburkan para hadirin (finanda) dengan menyampaikan rasa melalui lapan emosi (sthayihhava). ciptaan berjudul Natya Sastra dijadikan sebagai buku teks drama. Misalnya teknik koreografi dan pergerakan pentas dapat dilihat dalam sistem-sistem pelbagai halaman 263 pergerakan fizikal. Karya nahu ini menandakan pencapaian terkemuka dan terulung dalam bidang linguistik. Epik Ramayana. selain sebagai karya teks seni sastera dan sejarah. persembahan dan artis-artis. penegak keadilan dan sebagainya. Contoh dramadrama sebegini ialah seperti drama Sakuntala (yang menggambarkan cinta dan belas kasihan). ia juga merupakan dharmasastra atau teks suci yang mengajar perihal keadilan. Natya Sastra menyatakan terdapat 13 gerakan untuk kepala. ketepatan prinsipprinsip linguistik yang terdapat dalam karya ini tidak pernah dicapai oleh dan dramatik yang dimasukkan.L.

000 peraturan tatabahasa yang teliti dan saintifik. Bahasa Tamil dikatakan sebagai bahasa teras bagi keluarga bahasa Dravida dan oleh sebab itu. terdapat empat bahasa utama iaitu bahasa Tamil. kecuali nama beliau diterbitkan daripada karyanya. Karya ini mengandungi tiga bahagian iaitu halaman 264 . Sastera Cerita Permulaan sastera cerita terdapat dalam kesusasteraan Vedik dan kemudian dalam cerita-cerita dongengJataka. cerita Brhatkatha yang mempunyai satu rangka cerita dengan banyak episod.tamadun. Sastera cerita sebenarnya tidak mengambil bentuk ajaran agama. Antara sastera cerita yang penting ialah cerita dongeng seperti Pancatantra. Malayalam dan Kannada yang memiliki tradisi kesusasteraan yang kaya. bahagian kesusasteraan Dravida.tamadun lain di seluruh dunia sehingga kurun ke-19 Masihi. ia kekal sebagai sastera sekular. Maklumat mengenai pencipta karya ini tidak diketahui. Tolkappiyam Karya nahu berjudul Tolkappiyam yang bertarikh tahun 300SM merupakan bahan bertulis yang tertua ditemui dalam bahasa Tamil. Karya ini mendukung lebih kurang 4. Bahasa Tamil memiliki sejarah kesusasteraan terawal dalam keluarga bahasa Dravida. Telugu. menjadi Tolkappiyar. dan novel klasik seperti Dasakumaracarita oleh Dandin dan Kadambari oleh Bana. (ii) Kesusflsteraan Dravida Dalam keluarga bahasa Dravida. Cerita-ceritaJataka yang bersifat pendidikan moral dimasukkan ke dalam ajaran Buddhisme pada kurun pertama sebelum masihi. kesusasteraan Tamil diberikan tumpuan penting.

Aham berertibahagiandalamanataupunperasaan dalam hati. keadilan. Puisi Aham Cinta dalam puisi aham dibahagikan kepada dua jenis iaitu cinta yang sepadan dan cinta yang tidak sepadan. Dalam konteks puisi zaman Sangam. kalavu merupakan cinta sebelum perkahwinan dan kedua. Puisi-puisi Sangam disusun kepada dua koleksi iaitu Pattuppattu (sepuluh puisi iaitu setiap puisi merupakan gambaran ringkas tentang sesuatu perkara) dan Ettuttokai (lapan antologi puisi). murah hati dan sebagainya. cinta terhadap anak gadis sunti. Puram dalam konteks puisi-puisi Sangam menandakan sifat-sifat mulia seperti semangat keperwiraan. Terdapat rujukan mengenai karya-karya yang lebih awal seperti Aindiram dan Agattiyam. Buku ini masih menjadi rujukan penting dalam bidang nahu serta konvensi Tamil. morfologi dan sintaksis dan konvensi-konvensi puisi. Tema puisi-puisi Sangam boleh dibahagikan kepada dua jenis iaitu aham danpuram. Puram bererti bahagian luaran. cinta yang terkandung dalam hati dikenali sebagai aham. Manakala cinta yang tidak sepadan dianggap berdasarkan nafsu sahaja. cinta yang tidak berbalas dan sebagainya. tetapi hanya beberapa puisi daripada karya-karya tersebut dapat diperoleh sebagai rujukan dalam karya-karya lain. . Misalnya perempuan yang lebih tua bercinta dengan lelaki yang jauh lebih muda usianya. Penyair. Cinta yang sepadan bermaksud dua orang bercinta antara satu sama lain dan mereka mempunyai beberapa persamaan dari segi pendidikan. umur yang bersesuaian (lelaki sepatutnya lebih tua daripada perempuan) dan sebagainya. berani. Cinta yang sepadan akan melalui dua tahap masa iaitu pertama.fonologi.penyair ini menghasilkan karya berbentuk puisi Zaman Sangam yang meliputi tempoh masa dari kurun ke-3SM sehingga kurun ke-2 Masihi. Kesusasteraan Sangam Perkataan Sangam merujuk kepada akademi penyair-penyair agung. karpu merupakan cinta selepas perkahwinan.

nilai-nilai masa dan alam. kecurangan suami/isteri merajuk. Aintinai bererti lima jenis bentuk muka bumi. peperangan membawa kemusnahan pengorbanan nyawa dan harta benda. Sifat istimewa puisi-puisi ini terlihat pada kebolehan penyair-penyair menggunakan unsur-unsur alam semula jadi untuk menandakan dan menggambarkan perasaan dalaman. kekayaan. penantian cemas dan perpisahan bagi sementara waktu. kumpulan-kumpulan pekerja. Kelima-lima tema ini dikenali sebagai disiplin aintinai. Tirukkural Terdapat 18 buah karya etika dalam bahasa Tamil yang dikenali sebagai Patienenkiilkanakku ataupun Niitinuulkal. negara. Puisi Puram Puram merangkumi segala-galanya kecuali aham (cinta). Ini kerana masyarakat memberikan keutamaan kepada sifat keperwiraan. iaitu pertemuan. halaman 265 pendidikan dan berbagai-bagai cita-cita yang ideal (sempurna) yang berkaitan dengan kehidupan. Oleh itu ia meliputi masyarakat. penantian.nilai sosial yang lain. Bahagian puram mengandungi sebilangan besar sajak-sajak berkenaan. kemiskinan. Perasaan yang diluahkan atau digambarkan dalam puisi-puisi puram adalah perasaan diri sendiri atau individu bukan sepeiti aham yang melibatkan hubungan dengan orang lain. peperangan kerana peperangan merupakan sesuatu yang dapat walaupun menguji keperwiraan seseorang raja serta serta kemuliaannya. raja. keperwiraan serta nilai. Fikiran dan perasaan yang digambarkan itu adalah berdasarkan kenyataan hidup.Bagi aham terdapat lima uripporul (tema khusus). Tirukkural merupakan satusatunya karya etika yang disanjung tinggi kerana kewibawaan ajarannya .

Kesusasteraan Bhakti Menjelang kurun ke-2 Masihi. Kandungan Kural adalah tersusun rapi dan setiap sajak adalah sangat penting dalam struktur keseluruhannya. Menerusi lagulagu halaman 266 suci yang agak mudah bentuknya mereka berjaya mengembalikan penduduk India Selatan kepada agama asal mereka iaitu agama Hindu. pengaruh agama Buddha dan Jaina mulai dirasai di kawasan India Selatan. Nayanmar dan alvar menggunakan bahasa Tamil yang mudah untuk menyebarkan ajaran mazhab-mazhab mereka. Nilai-nilai yang diperkatakan dalam karya ini bersifat sejagat (universal) dan karya berbahasa Tamil ini dicipta oleh Tiruvalluvar (Valluvar). Dalam Tirukkural. lanya mengandungi tiga bahagian utama dengan 1330 kuplat dalam 133 bab iaitu Aram (etika/kebenaran) yang mengandungi 38 bab. dan alvar yang menyumbangkan kepada perkembangan aliran mazhab Vaisnavisme. Lagu-lagu suci yang dapat dinyanyikan dengan iringan muzik dicipta oleh mereka ini. Angkatan Bhakti disertai oleh wali-wali Hindu yang dikategorikan kepada dua iaitu pertama nayanmar yang mempelopori aliran mazhab Saivisme.yang bersifat universal di kalangan masyarakat Tamil. iaitu jika diasingkan dari struktur ia kehilangan maksud di dalam strukturnya dan Rural hanya merupakan satu kata-kata hikmat. Koleksi lagu-lagu suci ciptaan mereka turut dibahagikan kepada dua . Ini menjadikan Tirukkural sebagai satu karya agung ciptaan seorang pertapa yang merupakan pemberian peraturan hidup kepada orang-orang Tamil. Keadaan ini berterusan sehinggalah kemunculan angkatan Bhakti yang memulihkan semula agama Hindu dengan menamatkan pengaruh agama Buddha dan Jaina. Porul (kebendaan/politik) yang mengandungi 70 bab dan Inbam (cinta) yang dibincangkan dalam 25 bab. Setiap sajak mempunyai dua bentuk maksud. dan kedua-dua agama ini hampir mengetepikan atau menyingkirkan agama Hindu. setiap sajak merupakan unit yang berasingan dan berfungsi.

Bukti terawal mengenai agama Hindu ditemui dalam tamadun Lembah Sungai Indus yang berusia lebih kurang 4 000 tahun. Nama asal agama Hindu ialah Sanata Dharma bererti prinsip ataupun peraturan kerohanian yang kekal abadi seperti juga sifat Tuhan yang kekal abadi. gaya bahasa {rhetoric) dan perkamusan (lexicography) sentiasa diberi perhatian oleh para pengarang India sejak bermulanya kesusasteraan bertulis. Penemuan bukti-bukti arkeologi di Lembah Sungai Indus seperti patung-patung (yang menandakan konsep Dewi ibu). Perkembangan yang besar dalam bidang ini berlaku pada zaman Chola. seorang pertapa Jaina pada akhir kurun ke -10. Hinduisme tidak mempunyai pengasas dan tidak memiliki institusi agama yang bersifat pusat untuk mengetuai segala pengikut agama ini di seluruh dunia. Koleksi lagu-lagu suci ini bertarikh antara kurun ke-6 Masihi sehingga kurun ke-11 Masihi. sebuah mohor (yang menandakan penyembahan Dewa Shiva yang awal).kategori iaitu Tirumurai bagi mazhab Saivisme dan Nalayirat Tivya Pirapantam bagi mazhab Vaishnavisme.6 AGAMA DAN FALSAFAH 15. Virasoliyam pula ialah sebuah karya yang amat berguna untuk mengetahui sejarah teori tatabahasa dalam bahasa Tamil. Karya-karya Bahasa Tatabahasa. objek-objek yang berbentuk seolaholah seperti Shiva-Linga dan kolam permandian yang digunakan untuk . 15. Kepercayaan dan ajaran Hindu diwarisi secara turun-temurun.1 Hinduisme Sejarah awal kemunculan agama Hindu sukar untuk ditentukan kerana agama ini dianggap bersifat agama semulajadi.6. Yapparungalam dan Yapparungalakkaarigai merupakan karya-karya tentang Prosodi yang disusun oleh Amitasagara.

Usas. lalu dipuja dengan halaman 267 pengorbanan dan penyembahan. semua ini merupakan beberapa aspek kepada satu kuasa yang tunggal.unsur alam semulajadi seperti api. Peringkat Henoteisme memperlihatkan kepercayaan politeisme semula jadi mengalami proses perubahan dan wujudlah fikiran bahawa pelbagai dewadewi memiliki beberapa sifat yang sama. Ini menjadi sumber (dasar) bagi orang Indo-Arya untuk memperkenalkan dewa Visvakarman (dewa pencipta) dan Prajapati atau dewa yang menjadi ketua bagi semua makhluk di dunia. Mereka mengetahui bahawa walaupun terdapat beberapa dewadewi yang dipuja dan disembah. Ini membuktikan pandangan bahawa agama Hindu merupakan agama tertua di dunia yang masih ada dalam amalan kebanyakan orang di India dan di luar benua kecil India. Peringkat Politeisme memperlihatkan orang Indo-Arya memuja unsur. Rudra. Konsep ini mulai muncul dalam pemikiran agama orang Indo-Arya dan kuasa ini diberi . Indra. Proses mempersonifikasikan unsur-unsur alam ini berlaku dan kuasa-kuasa ini dianggap sebagai dewa atau dewi serta memiliki nama-nama seperti Agni. Henoteisme. Monoteisme dan Monisme. angin. Biasanya upacara-upacara ini diiringi dengan pembacaan mazmur-mazmur daripada kitab-kitab suci Veda. Kepercayaan seperti ini disifatkan sebagai henoteisme. (i) Tahap-tahap Perkembangan Kerohanian Dalam perkembangan pemikiran orang-orang Indo-Arya terdapat empat peringkat yang nyata iaitu Politeisme. sungai dan sebagainya.tujuan kerohanian. Peringkat Monoteisme merupakan kepercayaan bahawa terdapat satu kuasa agung yang bertanggungjawab menggerakkan duniawi. Mereka berfikiran bahawa semua kuasa ini patut digembirakan. Vayu dan sebagainya. pokok. Apabila seseorang memuja sesuatu dewa-dewi lain dianggap sebagai manifestasi dewa atau dewi yang sedang dipuja olehnya.

dan pemusnahan. (ii) Upacara Pengorbanan Upacara pengorbanan sebagai amalan agama mempunyai kedudukan utama dalam kultus Indo-Arya. Untuk mewakili ketiga-tiga sifat Tuhan ini. pemeliharaan. Mereka maju selangkah lagi dengan memperkenalkan monisme. Ada dua jenis pengorbanan yang diamalkan oleh orang-orang Indo-Arya iaitu grhya karmani bermakna upacara pengorbanan di rumah dan mahakratu dan srauta bermakna upacara pengorbanan umum. bagi mendapat anak lelaki) dan sebagainya. Pemikiran monoteisme ini menjadi semakin penting dalam kepercayaan agama orang Indo-Arya. mereka mencipta dewa Brahma (Dewa Pencipta). Yajamana memerlukan perkhidmatan beberapa ratus orang pedanda untuk menjalankan upacara . seperti untuk mendapatkan faedah duniawi. Biasanya pengorbanan ditujukan kepada dewa-dewi ataupun pada anasir-anasir jahat seperti asura atau raksasa dengan tujuan yang tertentu.sifat-sifat penciptaan. Sumber itu tidak bersifat pusat sebaliknya tersebar ke seluruh dunia. Peringkat Monisme merupakan pemikiran agama orang India tidak terhenti di peringkat monoteisme. Monisme menyatakan bahawa segala sesuatu di dunia ini berasal dari satu sumber yang kewujudannya boleh dirasai di mana-mana sahaja. Upacara ini menandakan setiap peringkat dalam kehidupan atau samskara seperti garbhadana halaman 268 (apabila seseorang wanita hamil). dewa Vishnu (Dewa Pelindung/Pemelihara) dan dewa Shiva (Dewa Pemusnah). Pengorbanan atau yajna dianggap sebagai amalan agama yang terbaik kerana manusia dapat menggembirakan dewa-dewi. Manakala pengorbanan umum atau mahakratu dijalankan pada waktuwaktu tertentu olehyajamana raja-raja seperti orang-orang kaya dan ketuaketua yang menanggung segalaperbelanjaan. pumsavana (pada bulan ketiga kehamilan. dan dianggap sebagai Tuhan. Grhya karmani dijalankan oleh ketua keluarga (grhapati) dengan bantuan isterinya.

Lazimnya upacara pengorbanan seperti ini diadakan untuk kepentingan diri sendiri dan bukannya untuk kebaikan negara walaupun raja yang menjalankannya. Atman ialah roh individu dalam badan manusia yang bertujuan untuk diserap ke dalam roh duniawP/ Brahman. Akhir sekali. Jenis upacara-upacara pengorbanan yang dianggap sebagai mahakratu termasuklah vajapeya (bertujuan untuk kembali muda). Tetapi karma menjauhkan Atman dari Brahman. samsara dan moksha. rajasuya (untuk menerima sifat-sifat kedewaan). karma. Menurut karya Upanishad Brahman dalam Upanishad mempunyai dua aspek. moksha ialah pelepasan daripada kehidupan duniawi dan penyatuan dengan Brahman. Saguna Brahman bererti Tuhan yang dikenali manusia dengan pelbagai sifatnya dan ini . iaitu Brahman. Terdapat duajenis karma inhupunya karma (perbuatan baik) danpava karma (yang tidak baik). (iii) Falsafah Agama Vedik Falsafah Vedik mementingkan lima konsep yang saling berkaitan antara satu sama lain. Brahman menandakan Tuhan yang dibincangkan sebagai satu prinsip yang menyelubungi segala-galanya (roh duniawi). Keinginan dan nafsu manusia melahirkan tindakan sama ada tindakan ini boleh jadi baik atau buruk. Karma merupakan perbuatan. asvamedha (pengorbanan kuda untuk mengagungkan kuasa seseorang raja) dan sebagainya. pemikiran dan pertuturan yang dilakukan oleh individu dalam sesuatu kehidupan dan akibat yang akan dialami dalam kehidupan akan datang. jadi Atman mestilah menghapuskan semua karma untuk mendekati Brahman. iaitu saguna (personal) dan nirguna (impersonal). Samsara ialah lingkaran kelahiran dan kematian yang dilalui oleh Atman.seperti ini. Atman. Pada asasnya Brahman dan Atman adalah sama seperti yang dilihat dari namsiParatman bagi Brahman danfivatman bagi roh individu. Jadi tujuan setiap Atman adalah untuk membebaskan diri daripada karma dan mencapai moksha. Segala dosa dan pahala hendaklah diselesaikan oleh roh untuk bersatu dengan Tuhan. dan dari segi pembalasannya perbuatan baik dibalas pahala dan perbuatan buruk dibalas dengan dosa.

ajaran agama tadi menunjukkan terdapat banyak persamaan dengan idea-idea yang terkandung dalam karya-karya Upanishad. Sebaliknya. Keduadua agama ini muncul pada akhir Zaman Vedik di India. tidak pendek. tiada rasa atau berbau dan sebagainya. Nirguna Brahman bererti konsep Tuhan yang abstrak tiada sifat (attributes) dan diterangkan dalam bentuk penyangkalan seperti tidak panjang.2 Agama-agama Heterodoks Agama-agama seperti Buddha dan Jaina disebut sebab tidak menerima kewibawaan kitab Veda dan tidak mengakui kewujudan Tuhan.6. Buddha pula menandakan seseorang manusia itu telah mencapai taraf kesedaran kerohanian yang sempurna. Ajaran Buddha Tentang Dhamma Intisari ajaran Dhamma dirangkumkan dalam Empat Kebenaran YangMulia . Tetapi ajaran. Ajaran Agama Buddha Buddha tidak mengajar mengenai hal-hal ketuhanan. Vishnu dan sebagainya. tidak berbayang atau gelap. Ajaran-ajaran metafizika dalam Buddhisme adalah tambahan (Ahhidhamma) kemudian kepada ajaran asal Buddha (Dhamma). metafizika atau suatu falsafah kerana beliau sendiri tidak menggalakkan falsafah. ajaran Buddha merupakan ajaran-ajaran psikologi dan etika yang berhubung kait dengan kehidupan. Siddhartha ialah nama yang berikan oleh ibu bapanya manakala Gautama pula ialah nama keluarga (gotra). halaman 269 15. maha adil serta pelbagai nama seperti Brahma. (i) Buddhisme Pengasas doktrin Buddhisme ini ialah Siddhartha Gautama Buddha. Shiva.termasuklah sifat.sifat seperti maha penyayang.

Samudaya (punca. Orang yang mencapai keadaan nirwana dikatakan akan berada dalam keadaan bahagia. Istilah nirwana (nibbana dalam bahasa Pali) boleh dikatakan sebagai suatu keadaan apabila sesuatu makhluk itu melepaskan segala ikatan duniawi. kedua. Kelapan-lapan jalan hidup ini boleh dirangkumkan dalam tiga prinsip utama. kedua. hidup yang betui. kepercayaan yang betui (benar). Konsep Ahimsa Ahimsa bererti menolak penyeksaan (himsa) serta pembunuhan. Akhirnya. kelima. nafsu. Ini menjadi suatu halaman 270 konsep yang penting dalam ajaran agama Buddha. mengetahui kebenaran serta memperolehi kesedaran secara keseluruhan. seorang itu tidak boleh membunuh binatang. (ii) Jainisme . tujuan atau cita-cita yang betui. fikiran yang betui. kepercayaan (pada Buddha sebagai guru. dan kelapan. atau sebab membawa penderitaan). iaitu pertama. marga iaitu jalan ataupun cara untuk memadamkan api keinginan. ketiga. gembira dan ketenangan yang berkekalan. Ajaran Buddha mengesyorkan lapan cara atau jalan iaitu pertama. keenam. renungan yang baik. keempat. pertuturan yang baik. cinta. Boleh dikatakan konsep ini merupakan sumbangan Buddha kepada dunia kerohanian. gila kekayaan dan sebagainya merupakan Samudaya yang membawa kepada penderitaan. perbuatan yang betui. Nirodha dan Marga. la merupakan keadaan apabila apt keinginan dipadamkan sama sekali. yakin pada Buddha Dhamma bagi mencapai nirwana). walaupun untuk mengisi perut. usaha yang benar. berkelakuan seperti yang ditentukan oleh Sangha. ketujuh. Apt keinginan. dan ketiga. melakukan renungan yang baik menurut Dhamma bagi mencapai nirwana.iaitu Dukka (penderitaan).

meditasi dan kelakuan baik membantu manusia mencapai samvara. aliran-aliran falsafah ini juga dikenali sebagai astika darshana. Sekolah-sekolah falsafah ini menerima bulat-bulat ajaran daripada kitabkitab Veda. ketiga. Seseorang yang dapat samvara dan mencapai siddhi dianggap sebagai wira yang menang dalam perjuangannya dan manusia ini disebutjina (perwira). bandha (ikatan roh dengan keinginan dan kejahilan). kelapan. Oleh yang demikian.6. hasil perbuatan yang jahat). punya karma (pahala. Ini menunjukkan konsep karma dan samsara yangterdapat dalam Upanishad amat penting kepada agama Jaina. papa karma (dosa. . Nyaya Ciri-ciri sekolah falsafah ini dikesan dalam kitab-kitab Veda dan Upanishad. samvara (menahan pengaliran karma). dan kesembilan. iaitu pertumn. disiplin mental dan moral. Mimamsa dan Vedanta. siddhi (pelepasan dari kelahiran semula). Ajaran Mahavira ini mengandungi sembilan prinsip atau nava-tattva. Pendukung falsafah Nyaya ialah Gautama dan karya beliau berjudul Nyaya Sutra yang bertarikh kurun ke-2SM menjadi teks asas aliran falsafah ini. hasil perbuatan baik). 15. Papa karma dan punya karma akan menentukan kelahiran semula roh.Agama Jaina diperkenalkan oleh Mahavira (Vardhamana) yang mempunyai banyak persamaan dengan ajaran-ajaran Upanishad dan Buddhisme. keenam. nirjara (penghapusan karma). yang bergerak dan bernyawa termasuk tumbuhan dan ia adalah kekal abadi). Agama ini mementingkan undang-undang sebab dan akibat yang dipercayai menentukan kelahiran semula roh-roh individu.3 Sistem Falsafah India Sistem falsafah India boleh dibahagikan kepada enam aliran (sekolah) falsafah iaitu Nyaya. asmva (daya penarik). kedua. Yoga. kelima. Perbuatan baik. Vaisheshika. keempat. jiva (roh terdapat dalam semua benda. Ajiva (benda-benda yang tidak bernyawa). Sankhya. ketujuh.

menjalankan fungsi penciptaan. Inferens (anumana). Vaisheshika dan Nyaya merupakan dua sistem falsafah yang saling berkaitan dan keduaduanya berkongsi pandangan bahawa kejahilan merupakan sumber bagi segala penderitaan. Gabungan empat jenis atom tadi dalam ukuran yang berbeza membentuk pelbagai benda dan bahan. Nyaya menekankan empat faktor halaman 271 dalam mendapatkan ilmu pengetahuan iaitu Subjek yang diketahui (pramata). Cara memperolehi pengetahuan yang sah (pramana) dan Pengetahuan yang sah (prama). analogi/perbandingan (upamana) dan testimoni/pembuktian (shabda). terdapat lima unsur yang terlibat dalam pembentukan dunia iaitu dik (ruang). Tuhan dikatakan sebagai bersifat tunggal dan mutlak serta kekal abadi. Kebebasan hanya dapat dicapai menerusi pengetahuan yang betui terhadap kebenaran dan kedua. Semua benda dikatakan diperbuat daripada empat jenis paramanu (atom) iaitu atom. Oleh itu falsafah Nyaya mengutamakan doktrin teori pengetahuan serta menerima akan kewujudan Tuhan. pemeliharaan dan pembinasaan disertai penjanaan semula tenaga. Objek pengetahuan (prameya). akasha (eter). Sebaliknya.atom kepunyaan bumi. manas (minda) dan atma . kala (masa). Hidup ini pula bertujuan untuk membawa pengetahuan/kesedaran kepada jiwa. Pengasas sistem falsafah ini ialah Kanada (kurun ke-3SM) dan karyanya berjudul Vaisheshika Sutra menjadi sumber asas falsafah ini.dua sistem falsafah ini turut menekankan pentingnya pembebasan dalam seseorang individu. Dunia ialah sesuatu entiti benar. air. bukan rekaan ataupun imaginasi minda. Vaisheshika lebih menonjolkan minat dalam bidang kosmologi. Vaisheshika Sekolah falsafah ini dikenali sebagai Vaisheshika darshana. api dan udara.Nyaya bermaksud pertimbangan logik dan menurut falsafah ini terdapat empat sumber ilmu pengetahuan iaitu Persepsi (pratyaksha).

dan kedua. Pengaruh falsafah ini dapat dikesan dalam kebanyakan sekolah halaman 272 falsafah di India. prakriti iaitu jirim yang sedia wujud sejak dari awal lagi. Dalam konteks ini. Sankhya-Karika ciptaan Isvarakrisna merupakan sebuah lagi teks berwibawa bagi sistem falsafah Sankhya. Kapila menghasilkan karya yang merupakan teks asas sekolah falsafah ini iaitu Sankhya Sutra. pengetahuan sempurna tentang realiti diutamakan dalam sistem ini. Tuhan membentuk serta menyusun dunia ini. Oleh itu sejarah dunia merupakan sejarah perkembangan yang diakibatkan oleh prakriti dan . Sankhya Sankhya dipercayai merupakan sistem falsafah terawal dalam tamadun India. Falsafah ini didukung dan dipelopori oleh Kapila dan beliau dipercayai hidup pada kurun ke-7SM. Prakriti dikatakan bahan asas bagi perkembangan dunia dan perkembangan ini menjadi kerana adanya purusha. Vaisheshika mengakui konsep ketuhanan dan Tuhan dikatakan mencipta dunia daripada sembilan unsur yang tersebut di atas dan kesemuanya wujud sebelum dunia diciptalagi. Sankhya bererti bilangan iaitu falsafah ini menghuraikan mengenai realiti dalam bilangan yang terhad dan Sankhya juga bererti pengetahuan yang sempurna.(jiwa). purusha iaitu jiwa yang bilangannya tidak terkira. Oleh itu sejarah permulaan falsafah Sankhya turut digariskan sejak kurun ke-7SM. Sejarah kelahirannya melampaui zaman Buddha. Oleh itu falsafah Vaisheshika walaupun bukan ateis {atheistic) tetapi menampakkan perbezaan dengan konsep kepercayaan yang ternyata berlainan dengan aliran sekolah-sekolah falsafah Hinduisme tradisional. apa yang penting ialah Tuhan tidak menjadi sebahagian dari sembilan unsur yang diperjelaskan di atas. Oleh itu. Falsafah ini menyatakan tentang dua realiti mutlak dalam alam semesta iaitu pertama.

kemahiran. Sistem Sankhya tidak membicarakan mengenai hal-ehwal konsep Tuhan. Falsafah Sankhya percaya akan konsep sebab dan akibat. kekasaran. Sistem Yoga dikatakan memiliki sejarah yang panjang tetapi pembentukan sistem ini sebagai satu aliran falsafah hanya dapat dilihat pada permulaan . Misalnya. gerakan dan keghairahan. ketidakseimbangan. Tamas pula membawa segala halangan dan keghairahan. kesucian dan keterangan.purusha. Ketiga-tiga sifat tersebut memainkan peranan tertentu dan berlainan dalam perkembangan prakriti. kemalasan dan ketidakaktifan. Triguna mengandungi tiga sifat. tetapi sistem Yoga memperjelaskan realiti Tuhan. Jamas iaitu kegelapan merupakan sesuatu yang membawa kejahilan. Maka sesuatu yang sedia wujud itu terlebih dahulu dalam penyebab (material) apabila efek (kesan) dihasilkan sebagai penyebab material. ianya sudah wujud. kecuali sistem Yoga memperkenalkan konsep Tuhan mutlak dalam sistem falsafahnya. Sattva pada awalnya bertanggungjawab bagi manifestasi prakriti serta memelihara perkembangannya. Rajas iaitu tenaga merupakan sesuatu yang mengakibatkan aktiviti. Rajas pula mengakibatkan segala macam aktiviti. Kitaran kematian dan kelahiran akan terhapus jika pengetahuan mengenai perbezaan antara prakriti dan purusha dicapai. pertama Sattva iaitu kecerdasan merupakan sesuatu yang membawa kepada keharmonian. Untuk ini inteiek (buddhi) diperlukan dan kebebasan kerohanian pula dicapai menerusi pengetahuan. meja wujud dalam kayu dan sebagainya. dikatakan pokok wujud dalam benih. Maksudnya sebelum sesuatu benda itu mendapat bentuk. ketelitian. dan ketiga. Yoga Sistem Yoga mempunyai idea falsafah yang sama dengan sistem Sankhya dalam teori pengetahuan dan metafizika. Satu lagi sumbangan penting sistem falsafah Sankhya ialah konsep triguna (tiga sifat) alam semesta. kerana tiada apa boleh wujud dalam kekosongan. kedua.

inteiek dan ego tanpa menghilangkan kesedaran diri iaitu pengalaman jiwa. Sebaliknya sistem ini percaya bahawa disiplin minda dan badan fizikal dapat membantu dalam proses pencapaian moksha. Mimamsa Mimamsa bererti siasatan dan objektif utama sistem ini ialah menegakkan kewibawaan kitab-kitab Veda serta aspek ritualnya. Sejarah falsafah ini berusia sejak tahun 1500SM.kurun masihi. minda yang kompleks serta deria inteiek. Pendukung ataupun eksponen terawal bagi sistem ini ialah Patanjali halaman 273 yang mencipta teks Yoga Sutra (Kurun ke-2SM). Pencapaian ini akan membuktikan bahawajiwa adalah lebih unggul daripada anggota badan. Ini termasuklah latihan mengawal serta mematikan fungsi anggota badan. Tetapi teks yang mendukung falsafah Mimamsa secara sistematik hanya dicipta pada tahun 400SM berjudul Purva-mimamsa Sutra. pancaindera. Dalam amalan. Aliran ini tidak bersifat spekulatif. ciptaanJaimini. Teks ini merupakan sebuah karya agung yang berwibawa dalam aliran falsafah Yoga. Penyatuan roh individu dengan roh duniawi (cosmic soul) menjadi usaha atau pun tujuan kehidupan ini. disiplin sistem Yoga mengandungi latihan minda dan badan fizikal. iaitu bermula sejak Zaman Veda Awal. Oleh itu sistem ini mencadangkan meditasi (renungan mendalam) sebagai salah satu praktikal untuk menyucikan minda dan mencapai moksha. Ini membawa kepada pencsipaimprajna iaitu pengetahuan bahawa jiwa itu berbeza daripada minda dan badan fizikal. Vedanta . Kepentingan sistem falsafah ini terletak pada sistem tafsiran kitab-kitab Veda. minda. tetapi lebih bercorak praktikal. Sistem Yoga menolak dakwaan bahawa moksha (kesempurnaan kerohanian) hanya dapat dicapai melalui pengetahuan.

Sistem

falsafah

Vedanta

merupakan

aliran

falsafah

yang

paling

berpengaruh dan pengaruhnya masih berterusan dalam kehidupan dan amalan orang Hindu. la turut dikenali sebagai Uttara Mimamsa kerana falsafahnya dibentuk berteraskan karya-karya Upanishad. Doktrin Brahman (Tuhan) menjadi pokok persoalan utama dalam sistem falsafah ini. Pelopor falsafah ini ialah Badarayana yang mencipta karya berjudul Brahma Sutra (tahun 400SM) dan teks ini turut dikenali sebagai Vedanta Sutra. Selain karya-karya Upanishad dan Brahma Sutra, karya Bhagavad Gita turut menjadi teks asas sistem falsafah ini. Pendukung falsafah Vedanta yang terkenal ialah Sankara (kurun ke-8 Masihi), orang India Selatan. Terdapat dua aliran utama dalam sistem Vedanta iaitu, Advaita (non-dualistic) dan dvaita (dualistic). Sankara mendukung aliran advaita, yang menyatakan atman (jiwa) dan Brahman (Tuhan) bukanlah dua entiti yang berbeza. Sankara menyatakan bahawa dunia ini bukanlah ilusi semata-mata, sebaliknya ialah manifestasi Brahman itu sendiri. Hanya mereka halaman 274 yang bijaksana dapat melihat kebenaran ini dan sebaliknya, Brahman tidak bergantung kepada rupa dunia luaran. Jiwa ataupun roh (atman) peribadi merupakan manifestasi Brahman dan Avidya (kejahilan) membawa perasaan ego pada jiwa. Akhiran bagi atman ialah kebebasan dan penyatuan dengan roh duniawi (Brahman). la hanya dapat dicapai melalui kesedaran kerohanian. Kesedaran bahawa atman dan Brahman adalah sama dan satu akan membawa moksha (kebebasan kerohanian). Ahli-ahli falsafah Vedanta kemudian seperti Ramanuja (tahun 1017-113) dan Madhva (tahun 1199-1278) pula membawa tafsiran yang berbeza dengan Sankara dalam hal Brahman dan Atman. Ramanuja menyatakan bahawa dunia, Atman dan Brahman adalah berlainan tetapi tidak terpisah. Jiwa dan dunia adalah umpama badan Tuhan (Brahman). Maka itu, segala-

galanya terdapat pada Brahman, tetapi jiwa individu adalah berbeza daripada Brahman. Aliran Ramanuja pula disebut Visistadvaita-Vedanta. Madhva percaya akan Dvaita (dualisme), Brahman dan Atman, dan beliau sebenarnya turut menerima kewujudan dunia. Brahman/Tuhan (Vishnu) adalah kuasa tertinggi dan sempurna. Terdapat jiwa individu yang tidak terkira dan jiwa bergantung pada Brahman. Tuhan hanya dapat disedari melalui kitab-kitab Veda. Persepsi, inferens dan testimoni lisan adalah tiga cara untuk mengetahui kebenaran. Aliran Madhva pula dikenali sebagai Dvaita- Vedanta.

15.7 SENI HALUS

Kehidupan orang India lebih terikat pada alam semula jadi dan kesenian. Dalam bidang seni halus, India telah mencapai kecemerlangan pada awal tahun-tahun masihilagi. Bidang muzik,tarian dan drama berkembangmaju. Asimilasi budaya Hindu dan Muslim memberikan sumbangan yang tidak ternilai dalam bidang sent bina, seni ukir dan lukisan di benua kecil India.

15.7.1 Seni Muzik

Dalam seni muzik India, tala atau corak, metrik menjadi asas teori irama. Raga atau corak melodi pula menjadi asas teori melodi. Pemain dram biasanya menjelaskan rangka tala dengan menggunakan pelbagai paluan dengan tangan dan jari di bahagian-bahagian gendang untuk memperbaiki irama yang kompleks. Dalam muzik India, walaupun teori harmoni tidak begitu meluas, mereka mempunyai raga yang lebih kompleks daripada corak melodi Barat. Pada zaman pertengahan, raga telah mempunyai skala komplementari yang disebut ragini. Raga dan ragini digunakan untuk menggambarkan waktu (kala) atau sesuatu musim, perayaan dan emosi. Alat-alat muzik India terbahagi kepada empat kategori iaitu pertama, tata (tali); kedua, avanaddha (dram); ketiga, ghana (solid atau ideophone); dan halaman 275

keempat, susira (angin). Alat muzik India Utara adalah berbeza dengan alat muzik India Selatan. Di India Utara, sitar, sahnai, dan tabala merupakan alat muzik utama. Vinai, natasvaram dan mrdanga, menjadi alat muzik yang penting di India Selatan. Muzik India Utara (Hindustani) dan muzik India Selatan (Karnataka) mempunyai asal-usul dalam teks asas Natya-Sastra dan Sangita Ratnakara.

15.7.2 Seni Tarian

Tradisi kesenian India juga menunjukkan bahawa seni tarian dan sent muzik mempunyai hubungan yang erat. Misalnya tarian Kathak dan muzik Hindustani (India Utara), dan Bharata Natyam dan muzik Karnataka (India Selatan). Manakala taridra pula biasanya dimainkan berdasarkan tradisitradisi sastera, misalnya taridra Katakkali yang berdasarkan bahan-bahan epik Purana dan taridra Manipuri pula berdasarkan tema-tema dari Bhagavata Purana dan Gita Govinda. Natya Sastra merupakan teks tarian India dan dicipta oleh Bharata antara kurun kedua dan keenam Masihi. lanya membincangkan secara keseluruhan tentang drama, cara dan teknik mengatur pentas, bahasa persajakan, emosi dramatik (dari mana munculnya aliran-aliran estetik seperti ala.mka.ra dan rasa). Sanggita Ratnakara, karya ciptaan Sangadeva pada kurun ke-13, walaupun mementingkan muzik, mempunyai satu bab tentang tarian. Jenis-jenis tarian yang menjadi popular di sesuatu kawasan akhirnya telah diakui oleh keseluruhan masyarakat India dan menjadi warisan bersama. Antara tarian-tarian utama ialah seperti Manipuri iaitu dipersembahkan oleh artis-artis wanita sebagai taridra. Berasal dari Manipur di sempadan IndiaBurma pada akhir kurun ke-18 dan disebarkan ke seluruh India oleh Rabindranath Tagore padatahun-tahun 1920-an. Bharata Natyam iaitu satu jenis tarian tulen disifatkan sebagai penuh dengan gerakan kompleks, gaya tangan, pernyataan perasaan pada muka, gerakan kaki dan tangan. Bentuk yang terdapat sekarang berasal dari kurun ke-17. lanya dipersembahkan

oleh penari-penari istana (rajasadasi) dan penari-penari di kuil (deva dasi). Katakkali iaitu dipersembahkan oleh artis- artis lelaki berasal dari Kerala pada kurun ke-16 dan taridra ini dilambangkan dengan pakaian berwarnawarni. Kathak yang dipersembahkan oleh artis lelaki atau wanita secara solo dan kadang-kadang dipersembahkan oleh dua atau tiga orang penari. la berasal dari India Utara pada kurun ke-14. Tarian-tarian lain seperti Orissi, Mokiniyattam, Bhagavata Mela Nataka, Kutiyattam dan Yaksagana dianggap sebagai tarian-tarian minor.

15.7.3 Seni Drama

Dalam arena drama, ciptaan karya berjudul Natya Sastra merupakan teks drama, muzik dan tarian yang menyumbangkan kepada perkembangan bidang drama. Ciri awal seni drama India berbentuk taridra. Teks ini membincangkan seni halaman 276 bina teater, konvensi-konvensi pentas, teknik-teknik produksi, persembahan dan artis-artis. Misalnya, teknik koreografi dan pergerakan pentas dapat dilihat dalam sistem-sistem pelbagai pergerakan fizikal dan menyebutkan 13 gerakan untuk kepala, 36 untuk mata, 10 untuk badan dan lain-lain. Tujuan drama Sanskrit adalah untuk menghiburkan para hadirin (ananda) dengan menyampaikan rasa melalui lapan emosi (Sthay ibhava). Contoh drama- drama seperti ini ialah drama Sakuntala (menggambarkan cinta dan belas kasihan), dan Mudraraksasa (menggambarkan kama). Unsur-unsur falsafah dan dramatik yang dimuatkan menyebabkan sesuatu drama yang dipersembahkan itu mengambil masa tiga hingga lapan belas hari. Misalnya Mattavilasa, drama babak solo kurun ke-7 Masihi dipersembahkan selama lapan belas hari. 15.7.4 Seni Bina dan Seni Ukir Pada zaman Maurya, bidang seni bina dan seni ukir India berkembang

maju. Tiang Asoka merupakan contoh terbaik kemegahan seni bina dan seni ukir India. Pada zaman Gupta, senibina dan seni ukir mencapai kegemilangannya. Di India Utara, Stupa Sanchi, imej Buddha dan Bodhisattva adalah antara lambang kemegahan seni bina India. Ukiran Gua Ajanta dan Ellora serta duit syiling India zaman Gupta membuktikan seni ukir India yang tinggi nilainya. Di India Selatan, kuil batu Mamallapuram yang dibina oleh raja Pallava menunjukkan corak seni bina dan seni ukir kompleks yang mengagumkan. Pada zaman Chola, kuil Brigathiswarar yang dibina di Thanjavur menunjukkan keunikan corak seni bina bangunan kuil ini, dan masih menjadi misteri dalam seni bina India. Dalam bidang seni ukir, India maju dalam seni ukir logam. Pada zaman Muslim (Islam) di India, kombinasi gaya Parsi (Islam) dan Hindu berkembang dalam bidang seni bina dan seni ukir. Pembinaan dasar menampakkan sepenuhnya ciri-ciri seni bina Islam tetapi kerja-kerja pengindahan sesuatu bangunan banyak melibatkan ciri-ciri Hindu. Bangunan kuil dewa Govinda; istana Fathpur (dibina pada zaman Akhbar); Taj Mahal danJami Masjid (1644- 58) yang dibina semasa ShahJahan merupakan contoh terbaik yang menunjukkan gaya seni bina dan seni ukir Indo-Parsi.

15.7.5 Seni Lukis

Kesusasteraan India awal menunjukkan bahawa bidang seni lukis India mencapai kemajuan pada zaman tersebut. Dinding Istana dan ruang dalaman rumah golongan berada dihiasi dengan lukisan-lukisan yang menarik. Kebanyakan kuil gua (cave temples) India dihiasi dengan lukisan bersifat agama. Para pelukis mendapat ilham daripada epik klasik India seperti Ramayana dan Mahabharata. Gua Ellora, Badami dan Bagh adalah di antara contoh bagi lukisan bersifat agama. Walaupun tujuan utama lukisan Gua Ajanta adalah agama tetapi ianya turut memuatkan unsurunsur lukisan bersifat sekular. halaman 277

Dalam zaman Islam pemulihan seni lukisan berlaku di India dan asimilasi seni lukisan menghasilkan gaya lukisan Indo-Sino-Parsi. Akbar telah menubuhkan institusi lukisan untuk menggabungkan gaya lukisan Islam dengan Hindu.

15.8 BIDANG SAINS

Kematangan dan kesempurnaan yang dicapai dalam bidang kerohanian telah merintis jalan bagi orang India memiliki beberapa keistimewaan lain. Ini dapat dilihat dari penemuan-penemuan awal yang telah dilakukan dalam bidang sains. Pengetahuan orang India dalam bidang matematik, astronomi, fizik, kimia, perubatan dan bidang logam merupakan sumbangan yang tidak ternilai kepada perkembangan tamadun dunia.

15.8.1 Ilmu Matematik

Dalam bidang ilmu matematik, pengetahuan mengenai konsep geometri telah berkembang sejak zaman sebelum masihi lagi. Sejak zaman Gupta (319 TM), India telah maju dalam bidang ilmu matematik. Kemajuan ini dapat dicapai oleh orang India hasil pengetahuan yang dimiliki oleh mereka dalam konsep nombor abstrak. Mereka berupaya membezakan nombor abstrak dan nombor kuantiti objek-objek ataupun keluasan ruang. Berbandmg dengan matematik Greek (Yunani) yang lebih bersifat mengukur panjang, lebar dan geometri, India sudah melepasi tahap ini lebih awal lagi. Orang India menggunakan nombor- nombor asas dengan simbol 0 hingga 9 untuk mencipta cara kiraan Algebra asas dan ini membolehkan tamadun India menceburi bidang ilmu matematik yang lebih rumit. Dalam batu-batu bersurat/inskripsi awal India, tarikhnya tidak ditulis dengan menggunakan simbol-simbol Yunani-Romawi dan Hebrew tetapi telah digunakan sembilan notasi (notation) bagi 9 angka pertama diikuti dengan angka '0' dan '0' menjadi asas bagi menulis 10, 100 dan sebagainya. Inskripsi seumpama ini bertarikh 595 Masihi telah ditemui di Gujarat, India. Pada kurun ke-6, konsep ini sudah pun sampai ke Syria dan juga telah

tersebar sehingga ke Indo-China. Terdapat beberapa karya matematik awal India yang turut menggunakan nombor dalam cara 10 angka. A.ntursLnya.ManuskripBakshali bertarikh kurun ke-4 dan tidak diketahui siapa pengarangnya. Seterusnya karya berjudul Aryabhatiya, ciptaan Aryabhata yang bertarikh tahun 449 Masihi ialah karya matematik yang kedua yang pernah dicipta di India. Ada sarjana yang beranggapan bahawa sistem perpuluhan yang digunakan dalam matematik adalah ciptaan awal orang Arab. Tetapi anggapan ini salah kerana orang Arab menamakan bidang matematik sebagai Hindisat, ertinya seni halaman 278 India dan ini membuktikan bahawa sistem perpuluhan adalah ciptaan orang India. Sebenarnya orang Arab telah mempelajari seni matematik dari orang India. Ini berkemungkinan besar berlaku menerusi hubungan perdagangan yang kukuh di antara India dan Timur Tengah sejak kurun sebelum masihi lagi. Terdapat juga kemungkinan orang Arab mempelajarinya setelah mereka menakluk Sind, India pada tahun 712 Masihi. Beberapa penemuan baru yang dilakukan pada zaman pertengahan oleh pakar-pakar matematik seperti Brahmagupta (kurun ke-7), Mahavira (kurun ke-9) dan Bhaskara (kurun ke-12) tidak pernah diketahui di Eropah sehinggakan berlakunya zaman Renaissance (Pemulihan Budaya). Orang India telah mengenali nombor-nombor positif dan negatif, kubus serta kuasa 3. Mereka juga dapat menyelesaikan persamaan kuadratik dan beberapa persamaan. Orang India juga telah memahami trigonometri, geometn bulatan, kalkulus dan sebagainya. Angka 0 (sunya) dan infiniti telah diketahui lebih awal di India berbanding dengan tamadun-tamadun lain.

15.8.2 Ilmu Astronomi dan Kalendar

Jyotisa adalah salah satu bahagian utama Veda. la merupakan perkiraan

astronomi yang digunakan pada zaman awal untuk menentukan tarikh dan masa bagi upacara pengorbanan. Berdasarkan perkiraan astronomi muncul kalendar matahari. Pada zaman awal, orang India berjaya menemui 7 planet tanpabantuanteknologiperalatan. Planet-planet tersebut ialah Matahari, Bulan, Marikh, Utarid, Musytari, Zuhrah, Zuhal dan kemudian dua lagi planet ditambah, iaitu Rahu dan Kethu (pusat tenaga) yang berada pada arah bertentangan 180 . 27bintang (nakshatra) turut dikenali dan mempercayai 27 bintang dan 9 planet ini mempengaruhi kehidupan manusia. Kepercayaan inilah yang menjadi asas bagi kemunculan ilmu menilik (astrologi). Bermula pada zaman Gupta, ilmu astrologi berkembang, diterima dan akhirnya, dipercayai oleh semua orang India. Para sarjana mengatakan terdapat pengaruh seni astronomi orang Mesapotamia (Sumeria) dalam astronomi India. Bagaimanapun, tidak terdapat bukti dan penjelasan yang konkrit untuk memperkukuhkan kenyataan ini. Pakar astronomi Syria, Severus Sebokht (kurun ke-7) telah mengetahui keunggulan astronomi dan matematik India. Beliau berpendapat perkiraan astronomi India adalah sesuai untuk tujuan praktikal dan lebih tepat daripada astronomi Greek- Romawi.

15.8.3 Ilmu Fizik dan Kimia

Pengetahuan mengenai ilmu fizik dan kimia orang India adalah berkaitan dengan agama dan teologi. Konsep jirim muncul berdasarkan intuisi dan logika, dan bukannya eksperimen. Dipercayai bahawa alam semesta terdiri dari gabungan halaman 279 lima elemen iaitu tanah, angin, api, air dan angkasa. Pengikut Buddha dan Ajivika menolak angkasa. Hampirsemuaaliranagamadi India percaya bahawa unsur-unadr alam kecuali angkasa adalah bercirikan atom. Ilmu atom India adalah lebih tulen dan berdikari dengan sumbangan pakar atom seperti Pakudha Katyayana (sezaman dengan Buddha).

Menurut Jaina, corak percantuman atom yang berbeza menghasilkan elemen-elemen dengan pelbagai sifat. Orang Buddha melihat atom sebagai "occupying minutest space in the minutest time". Mengikut falsafah Vaisesika pula atom-atom membuat satu percantuman diacldsin triad yang primari sebelum bercantum untuk membentuk sesuatu objek bahan. Orang India percaya bahawa elemen-elemen tanah dan air adalah jenis jatuh, api jenis menaik, padu [solid) dan bendalir jenis mengembang dalam panas. Tetapi usaha eksperimen yang sebenar dan saintifik tidak dilakukan dalam bidang ini. Konsep bunyi ditentukan berdasarkan eksperimen. Latihan bagi

meningkatkan kebolehan mendengar dibuat untuk memahami intonasi sebutan mazmur-mazmur Veda dengan lebih tepat. Sejak awal lagi oktaf (octave) dibahagikan kepada 22 sruti (microtone). Bidang kimia di India lebih tertumpu pada pembuatan ubat. Pengetahuan kimia tidak digunakan untuk mengubah dan menjadikan logam besi kepada emas, seperti yang dilakukan di Eropah. Orang India membuat ubat bagi hidup lama, racun dan antidotnya. Melalui kimia perubatan juga beberapa bahan alkali utama, asid dan garam logam dicipta dengan proses yang mudah seperti pembakaran dan penyulingan. Mereka juga dikatakan sudah mencipta ubat bedil.

15.3.4 Bidang Logam

Dalam bidang pertukangan besi, kemahiran orang India jelas nampak pada Iron Pillar (Tiang Besi) di Delhi yang dibuat pada kurun ke-5. la merupakan sebatang besi 7 meter tinggi dan begitu tulen sehingga tidak berkarat. Mereka berkemahiran dalam bidang ilmu kaji logam dan barangan logam buatan mereka begitu dihargai di zaman Empayar Romawi dan di Asia Barat.

15.8.5 Bidang Perubatan

Pengetahuan perubatan orang India bermula pada zaman Vedik sebagai sent ilmu sihir. Unsur-unsur bidang perubatan seperti fisiologi, pembedahan, pernafasan melalui amalan yoga, reproduksi manusia, farmakologi dan perubatan binatang wujud sebelum tahun-tahun masihi. Teks-teks perubatan India seperti Caraka (kurun pertama hingga ke-2) dan Susruta (kurun ke-4) dianggap setaraf dengan Hippocrates dan Galen dalam beberapa segi dan lebih maju pada keseluruhannya. halaman 280

Bab 16

IKTIBAR TAMADUN INDIA: PANDANGAN SEMESTA DAN NILAI-NILAI

G. Sivapalan M. Rajantheran R. Rajakrishnan Pandangan Semesta Organik, Aatya, Ahimsa, Perpaduan, Kepelbagaian, Rajadhanna, Perpaduan dalam Kepelbagaian, Pandangan Semesta Atomistik, Dharma, Svadharma, Visesadharma, Sadharna Dharma, Majmuk-relativisme, Keseluruhan yang Berbeza (differentiated totality), Kontradiksi, Perbezaan, Toleransi. 16.1 PANDANGAN UMUM Kepercayaan bahawa terdapat satu tamadun atau peradaban yang sempurna adalah mitos, bukan realiti. Setiap tamadun mempunyai kekuatan-kekuatan (keunikan) dan kelemahan-kelemahan yang tersendiri. Kekuatan sesuatu tamadun mungkin terletak pada nilai-nilai moral, agama, falsafah, politik dan estetik manakala kelemahannya terletak pada nilai-nilai ideal. Untuk meneliti dan mengkaji nilai-nilai ideal bukanlah merupakan suatu tugas yang sukar tetapi untuk mengidentifikasikan kelemahankelemahan dan memahami sesuatu tamadun itu, menjadi satu cabaran.

Dari tamadun India, kita dapat memerhatikan dua sudut pandangan yang menarik mengenainya iaitu pertama, nilai-nilai ideal dan kontradiksi terhadap nilai-nilai itu; dan keduanya, cara tamadun ini menyesuaikan diri terhadap perkara ini. Inilah dianggap iktibar tamadun India yang menjadi teladan kepada zaman moden masa kini. Dalam konteks ini, iktibar dari tamadun India dilihat melalui dua aspek terpenting iaitu pertama, pandangan semesta dan kedua, nilai- nilai. halaman 281

16.2 PANDANGAN SEMESTA

16.2.1 Sifat Penerimaan

Sejarah India yang dibahagikan kepada tiga zaman, iaitu zaman purba, zaman pertengahan dan zaman moden atau masing-masing dikenali sebagai Zaman Hindu, Muslim dan British, telah menyaksikan kedatangan penduduk-penduduk baru dan kemunculan budaya, tradisi, agama, falsafah, bahasa, idea dan sistem baru. Tamadun India dapat meresap, mengubah suai dan kekal dengan elemen- elemen dari dalam dan luar India. Semuanya ini membentuk suatu masyarakat berbilang budaya, agama dan kumpulan etnik dan subetnik di samping terdapat perbezaan berdasarkan kasta, kawasan dan bahasa, yang masing-masing membuka ruang dan peluang bagi pembahagian masyarakat. Kepelbagaian dalam masyarakat menyumbangkan unsur-unsur kontradiksi seperti kebaikan dan keburukan, toleransi dan tidak bertoleransi, perpaduan dan tidak bersatupadu, kesetiaan dan ketidaksetiaan, persamaan dan ketidaksamaan, integrasi dan perasingan, bekerjasama dan persaingan, persetujuan dan konflik, persamaan dan perbezaan, keadilan dan ketidakadilan, dan perasaan khuatir dan tidak dipedulikan. Tetapi masyarakat India tidak berpecah belah atau tidak menimbulkan keadaan huru-hara walaupun beberapa perubahan antaranya dilakukan dengan

Ini kerana pandangan semesta India yang menekankan perpaduan dalam kepelbagaian dan dibantu oleh organisasi sosial yang menerima pelbagai unsur sambil menentang perubahan-perubahan. khasnya yang berkonflik tamadun dapat dan Hindu. jadi ia bersedia untuk menerima pelbagai sistem. halaman 282 Jadi pandangan semesta ini menekankan sifat perpaduan di satu permgkat dan sifat majmuk-relativisme di peringkat lain. la tidak menuntut atau diganggu oleh prinsip moral yang terlibat dengan . Pada peringkat dasar realiti dilihat sebagai tidak berpenghujung (infinite) dan tidak terbatas tetapi pada peringkat duniawi ia dilihat sebagai bersifat majmuk dengan pelbagai nama dan bentuk.unsur majmuk. Unsur. Tamadun pandangan India.perbezaan ini diakui sebagai satu yang berdasarkan tujuan ia wujud dalam konteksnya. saling berhubung dan bergantung antara satu sama lain sebagai elemen-elemen keseluruhan yang berbeza {differentiated totality). Sebenarnya mereka ini adalah manifestasi kepelbagaian realiti yang tidak berbeza. Masyarakat India kekal dengan kestabilan walaupun terdapat zaman-zaman yang menyaksikan perubahan pesat dan radikal kerana serangan luar. Walaupun perbezaan. Pandangan semesta ini lebih bersesuaian dengan unsur-unsur kompleks yang terdapat dalam realiti sosial. Tiap-tiap satu ini diakui sebagai realiti dengan unsur-unsur tersendiri di peringkat masing-masing. yang dianggap sebagai manifestasi realiti mutlak.kekerasan bukan secara sukarela. Tiap-tiap satu boleh menjadi tumpuan bagi memahami keseluruhan. telah mengembangkan kecenderungandunia semesta mengharmonikan unsur kecenderungan lain-lain kepelbagaian fenomena. Pandangan semesta organik ini. walaupun dibentuk berasaskan sifat kerohanian. corak kehidupan sosial dan kepercayaan-kepercayaan. Dengan mengidentifikasikan unsur-unsur majmuk dengan keseluruhan. konflik yang berlaku di peringkat duniawi dapat diatasi. menerangkan realiti seperti yang didapati di peringkat dasar (ultimate) dan di peringkat duniawi. mereka ini haruslah dilihat sebagai pandangan terhad.

Jadi tradisi ini tidak menuntut bahawa bagi dua perkara untuk wujud bersama mereka tidak boleh mempunyai unsur-unsur bertentangan. Oleh yang demikian kontradiksi diterima sebagai unsur kehidupan yang tidak dapat dielakkan. panjang umur. la menekankan hakikat bahawa terdapat cara berfikir. semuanya menegakkan legitimasi dengan menyatakan bahawa mereka didasarkan pada Veda-Veda.kelamaan dewa-dewi ini hilang kepentingan dan akhirnya lenyap dari sistem agama orang Indo Arya. kemasyhuran dan kejayaan dan . Dewa-dewi politeistik dianggap sebagai penjaga nilai-nilai manusia seperti kesihatan. Misalnya dalam aspek agama terdapat pelbagai kepercayaan. Tradisi India menerima semua ini dengan kepercayaan bahawa mereka ialah unsur-unsur benar Hinduisme. kekayaan. pandangan dan pemikiran yang sering berbeza.kepercayaan bahawa ia mempunyai kebenamn. Sikap menerima kepelbagaian. Dalam perkembangan tradisi agama didapati dewa-dewi yang terpenting pada Zaman Veda Awal dengan beriburibu mazmur suci dicipta dan pelbagai upacara pengorbanan diadakan. Sifat ini ialah asas pandangan semesta India yang asal. perbezaan dan kontradiksi dalam tradisi sosiobudaya merupakan sumbangan utama tamadun India kepada tamadun dunia. Pandangan semesta ini membenarkan seseorang memilih cara berfikir dan melakukan tindakan sendiri. Sifat ini membenarkan kepelbagaian dan menerima hakikat bahawa kontradiksi bukan sahaja boleh wujud bersama tetapi harus wujud bersama kerana dalam dunia benar semua benda dan perkara tidak diaturkan dalam satu sistem yang teratur. Lama. pandangan semesta ini bukan sahaja menerima perbezaan dan kepelbagaian tetapi menuntut supaya mereka wujud bersama. Pendek kata. Dewa-dewi baru dan pelbagai sistem agama yang berbeza dan kadang-kadang bertentangan muncul. Perspektif ini menunjukkan bagaimana India dapat menerima dan dapat mengekalkan pelbagai tradisi. cara hidup dan cara membuat sesuatu yang berbeza dan alternatif walaupun ia bertentangan satu sama lain. Sama ada ia politeisme atau monoteisme mahupun Vaisnavisme atau Saivisme semuanya adalah sama bagi seorang Hindu kerana mereka ialah perwakilan simbolik realiti agama yang sama. amalan dan falsafah yang dianggap sebagai unsur realiti agama. seimbang dan berpadu.

Bagi mereka yang mempunyai orientasi psikologi dan kemahiran kerohanian yang tidak sesuai bagi pencanan kehidupan kekal abadi atau integrasi kosmik halaman 283 boleh meneruskan usaha mencari ketuhanan dalam kehidupan seharian. Kedua-dua ini wujud bersama dengan kepercayaan dan amalan Hindu dan orang-orang India menerima semua ini dengan semangat dan minda yang membenarkan perbezaan dan kontradiksi.amalan ini dan tidak menyuarakan bantahan terhadapnya. Kontradiksi dengan ajaran Islam adalah ketara sebab terdapat orang India Muslim yang menyembah orang soleh dan tempat pengkebumian (seperti Shaikh Chisti dan Bairom Nath) yang bertentangan dengan monoteisme Islam. Selain daripada struktur pluralistik tradisi agama Hindu. penyembahan patung dan amalan upacara diteruskan. Magti dan Lachi. Konsep bahawa dewa-dewi menjaga sesuatu yang dikehendaki oleh manusia merupakan cara menegakkan nilai-nilai manusia dan memberi sifat-sifat kerohanian kepadanya.mereka boleh merayu kepada dewa-dewi supaya mengurniakan nilai-nilai ini.patung seperti yang terlihat pada orang Chaurishara di Uttar Pradesh yang menyembah Kalka Sahja Mai. Dalam sistem pemikiran falsafah Hindu terdapat enam aliran iaitu Sankhya. Tetapi masyarakat Muslim termasuk pemerintah dan ulama menerima amalan. . orang Muslim Bengal menyembah Sitata. Kali dan Dharmaraj. kepercayaan dan amalan masing-masing. Misalnya prasangka-prasangka kasta. Jadi politeisme memainkan peranan mengikut rangka keperluannya. Pengikut tradisi Hindu tidak melihat apa jua kontradiksi sebab mereka melihat kesahan berhubung dengan tujuan. unsur dan amalan Hindu. Di samping itu kita dapat lihat orang-orang India yang memeluk kedua-dua agama ini kekal dengan pandangan. orang Shin menyembah lembu dan orang Momin dari Kutch menyembah triniti Hindu. India juga menyaksikan kedatangan dua agama utama iaitu Islam dan Kristian dengan tradisi. Amalan penyembahan patung. Meo dari Punjab menyembahkan dewa-dewa seperti Siansi. Turk Nawa dari Bengal menyembah Lakshmi. ketidakbenaran perkahwinan semula balu.

Yoga. Sankhya membincangkan 25 tattva atau prinsip yang menyumbang kepada penciptaan manakala Yoga menekankan kawalan badan dan pancaindera sebagai cara mencapai pengetahuan benar tentang Realiti Agung. Kedua-dua agama ini bukan sahaja mengelakkan perbincangan tentang Tuhan tetapi juga menafikan realiti dunia fenomena. Bahawa terdapat pandangan yang berbeza atau bertentangan antara satu sama lain yang terus wujud dan berkembang menunjukkan kebolehan dan kesudian orang India menerima pandangan yang bertentangan mengenai sesuatu perkara. Doktrin maya atau illusi tentang duniawi didokumentasikan dalam aliran Yogacara dan . Nyaya. suddhadvaira (tanpa dualisme secara mutlak). Pemikiran falsafah Hindu wujud dalam suasana budaya yang sama dengan Buddhisme danJainisme yang menekankan falsafah heterodoks dan ateistik. Kesemua aliran falsafah ini wujud pada masa yang sama dan mewakili pandangan berbeza dan menerangkan kewujudan realiti dari sudut pandangan tertentu. visistadvaita (tanpa dualisme dengan syarat) dan sebagainya. Pandangan berbeza sebenarnya digalakkan halaman 284 oleh keinginan untuk menerangkan mengenai kebenaran dari sesuatu sudut pandangan. Mimamsa dan Vedanta. Vaisesika. advaita (tanpa dualisme). Pandangan berbeza tidak sehingga menyingkirkan sesuatu pandangan lain untuk memahami kebenaran. biar dalam aspek sosial mahupun dalam aspek agama atau falsafah. Tentang hubungan roh individu dan Tuhan terdapat sekurang-kurangnya tujuh interpretasi seperti dvaita (dualisme). Vaisesika menyatakan tentang penciptaan duniawi dari atom dan pelepasan dari kehidupan duniawi bergantung kepada kebolehan mengidentifikasikan elemen-elemen atomik duniawi. Nyaya berdasarkan kepada logik jadi penekanan terhadap pemikiran yang jelas dan logik adalah cara mencapai kegembiraan teragung. Kuasa dan undang-undang dalam kitab Veda dibincangkan oleh Mimamsa manakala Vedanta mencadangkan kewujudan Roh Mutlak dalam semua benda. dan tujuan kehidupan ialah mencapai penyatuan roh individu dengan roh duniawi.

Semangat dan minda orang India tidak mengasingkan perbezaan dan kontradiksi kerana mereka percaya bahawa sesuatu pandangan itu mungkin benar di sesuatu peringkat dan mungkin betui tentang sesuatu aspek realiti. Tetapi sifat penerimaan yang terlihat dalam kehidupan sosial membawa kesan negatif terhadap seseorang individu dan sesuatu kumpulan yang menjadi mangsa diskrimmasi dan penghinaan. Memang tidak berlaku pergolakan sosial dalam masyarakat kerana perasaan batin ahli-ahli keluarga dan masyarakat tidak dibangkitkan dan mereka menerima adat-adat ini sebagai desachara (adat sesuatu kawasan).Madhyamika mazhab Buddhisme Mahayana dan juga dalam mazhab Buddhisme Hinayana yang awal. Masyarakat India tidak mempedulikan ketidakseimbangan dan ketidakadilan yang berlaku di hadapan mereka walaupun tradisi bhakti menekankan persamaan manusia di sisi Tuhan. Perkahwinan awal. didiskriminasikan dan dieksploitasi. Bahawa terdapat tugas . Tambahan pula Buddha sendiri telah menolak Hinduisme. Ini merupakan usaha golongan yang menikmati kehidupan yang baik menjustifikasikan kedudukan mereka. Dalam aspek politik terdapat konsep rajadharma atau tugas-tugas yang diwajibkan bagi seorang pemerintah atau kerajaan. Penerimaan unsur-unsur perbezaan dalam aspek agama membawa kesan positif bagi masyarakat India yang tidak mengalami sebarang pergolakan agama dalam sejarahnya.balu muda. pemberian dowri dan larangan terhadap perkahwinan semula balu menyebabkan kemunculan balu. kasta dan kedudukan orang Brahmin tetapi orang India sudi menerima agama Buddha dan rarnai yang telah memeluknya. Kaum wanita juga tidak dikecualikan daripada penghinaan. Prasangka dan diskriminasi terhadap balu begitu negatif sehingga mereka sanggup melakukan sati (membakar diri) bersama mayat suami mereka daripada hidup sebagai seorang balu. amalan hipergami. Terdapat sebilangan manusia yang dianggap sebagai orang yang tidak boleh disentuh dan didekati. diasingkan dan dikehendaki tinggal dikawasan terpencil. Ada yang cuba menggunakan konsep karma yang menyatakan bahawa kelahiran seseorang ditentukan oleh perbuatannya dalam kehidupan lalu iaitu sebelum kehidupan ini. diskriminasi dan layanan yang berbeza.

Dasar memperkenalkan pendidikan Inggeris dan usaha-usaha yang dijalankan oleh mubaligh Kristian telah mempengaruhi pemikiran dan perasaan orang India. Sultan Zainal Abidin dan Akbar) yang selaras dengan konsep rajadharma tetapi terdapat juga pemerintah-pemerintah yang bersifat autokrat. Rakyat India menerima pelanggaran norma oleh pemerintah dengan falsafah bahawa penyelewengan adalah sesuatu yang tidak dapat dielakkan. bukan sahaja pemerintahan (seperti Chandragupta Maurya. Islam dijadikan agama rasmi negara.dan tanggungjawab pemerintah bererti golongan yang diperintah mempunyai hakhalaman 285 hak tertentu untuk menuntut perhatian kerajaan. cukai jizayah ke atas bukan Muslim dikuatkuasakan. mengganggu hak dan kebebasan rakyat. pandangan. menyalahgunakan kuasa dan tidak berperikemanusiaan. Rakyat yang setia dan membayar cukai mempunyai hak untuk menggantikan pemerintah atau kerajaan yang kejam atau tidak cekap. Kita dapat melihat dalam sejarah India. Pegawai-pegawai beragama Hindu disingkirkan dari perkhidmatan kerajaan.2. Jadi sifat penerimaan yang menjadi asas pandangan semesta India mempengaruhi pemikiran orang India sehinggalah mereka menerima idea. baginda tidak ingin menaungi sent dan agama rakyat bukan Muslim. Pada zaman pemerintahan Aurangzeb. Alauddin Hussein Shah. 16. Jadi tekanan terhadap obligasi atau tanggungjawab antara satu sama lain penting dalam hubungan antara kerajaan dan rakyat. Mereka mulai menyedari beberapa . dan kuil-kuil Hindu dimusnahkan. Asoka Harsha. amalan dan kehidupan yang berbeza dan kadang-kadang bertentangan.2 Sifat Toleransi Pandangan semesta organik ini mengalami perubahan selepas kedatangan kuasa British ke India.

perspektif. ciri-ciri masyarakat yang wujud sejak zaman purba dan zaman pertengahan. Mengikut pandangan semesta ini bagi dua benda untuk wujud bersama mereka tidak boleh mempunyai unsur-unsur berkontradiksi. rusuhan antara orang Hindu dengan Muslim. persetujuan dan keharmonian. kepercayaan dan pemikiran orang India melalui perubahan utama dan mempengaruhi pandangan semesta yang dipegang selama itu. Mereka melihat masyarakat secara kritis dan dari sudut pandangan rasional dan apa-apa saja yang difikir tidak selaras dengan unsur rasional dan saintifik ditentang. sekarang dipersoalkan dan ditentang. Masyarakat India beransur-ansur menerima pandangan semesta atomistik yang mementingkan persamaan.kelemahan dalam masyarakat terutama dalam aspek sosial dan agama lalu mengambil tindakan untuk memperbaharui masyarakat. usaha untuk menentang pihak British. persamaan. tuntutan oleh kasta-kasta bawahan untuk memperbaiki kehidupan dan kedudukan mereka.mubaligh Kristian juga menunjukkan kepentingan nilai-nilai ini. perjuangan untuk menuntut kemerdekaan. Ini bermakna. Oleh yang demikian sikap. kesetiaan. keadilan. dan juga hubungan antara individu terpaksa menghadapi pandangan semesta yang bertentangan. usaha-usaha perubahan terhadap kedudukan kaum wanita dan lain-lain lagi. Ketidaksamaan dan perbezaan akan menyebabkan mereka percaya India akan menyaksikan perubahan-perubahan sosial dan agama. Pandangan semesta baru mula muncul dalam . Peranan mubaligh. kebenaran dan kesedaran batin. Kedatangan British dan tindakan memperkenalkan pendidikan Inggeris di India telah menyebarkan idea-idea seperti kebebasan. halaman 286 Tamadun India mempunyai atau memiliki mekanisme yang dapat menguruskan pemikiran dan tindakan rakyatnya. termasuk tuntutan untuk memisahkan negara. tuntutan untuk negara berasingan bagi orang Muslim. supaya dapat mengharmoniskan tendensi berkonflik yang muncul dalam masyarakat bersifat majmuk. Konsep atau prinsip perpaduan dalam kepelbagaian mula diancam dan India menghadapi pelbagai tuntutan. rasionaliti. dan yang telah diterima.

Mereka melihat masyarakat India secara kritis dan melihat ketidaktetapan. pembunuhan bayi perempuan dan upacara sati menyentuh kesedaran batin perubahan-perubahan di India seperti Ram Mohan Roy. Adat-adat sosial yang melibatkan kaum wanita seperti kahwin awal. Perkembangan sifat menghormati diri dan berkeyakinan diri menggalakkan orang India supaya memperjuangkan kemerdekaan daripada halaman 287 . perkahwman semula balu. Ambedkar dan Naicker. Dipengaruhi oleh pandangan semesta baru ini masyarakat India mula melihat perbezaan agama. kawasan dan jantina sebagai unsur-unsur tidak sesuai dan tidak selari dengan idea-idea keadilan dan persamaan. pendidikan wanita. Ada kemungkinan benda-benda ini boleh wujud bersama sekiranya tidak ada konflik atau pertentangan antara mereka. la menekankan bahawa terdapat perbezaan mutlak antara benda-benda yang boleh wujud secara berasingan atau mengadakan hubungan dengan benda-benda lain.minda orang India. Benda-benda yang menunjukkan konflik dan pertentangan tidak boleh wujud bersama. Misalnya. iaitu benda-benda yang menjadi sebahagian susunan atau sebahagian dari perpaduan tidak boleh menunjukkan konflik dan kontradiksi antara mereka. Di kalangan orang Muslim terdapat Syed Ahmad Khan. Mengikut pandangan semesta ini semua benda mempunyai unsur-unsur semulajadi yang unik dan berbeza. kasta. perbezaan kasta dan ketidaksamaan menjadi sasaran pembaharu-pembaharu sosial dari Raja Ram Mohan Roy sehingga ke Gandhi. Swami Vivekananda mengingatkan orang India bahawa penerimaan secara buta adat-adat menyebabkan kemerosotan sosial dan budaya dalam masyarakat India. Malabari. tetap dan tekun. Jadi perpaduan dilihat dalam bentuk sistem yang seimbang. Syed Ameer Alt dan Bahruddin Tyabji yang memulakan pembaharuan sosial dan budaya supaya mereka menjadi lebih progresif. Ishwar Chandra Vidyanagar dan B. kontradiksi dan konflik dalam semua aspek masyarakat sebagai sesuatu yang harus dipersoalkan dan diubahkan. M.

Punjab (bahasa Punjabi). konflik dan perbezaan tidak dapat dielakkan. konflik. Kaum wanita juga berjuang untuk kebebasan dan persamaan. Baik sekiranya ia memenuhi tujuan seseorang individu atau individuindividu. Gujarat (bahasa Gujerati). Sebahagian besar dari kaum wanita dan kasta rendah yang tidak dapat menentang kedudukan mereka kerana tidak ada kuasa untuk melancarkan perjuangan hanya mentoleransikan kedudukan mereka. Kesan daripada permintaan ini pembentukkan negeri.negeri seperti Andhra Pradesh (bahasa Telegu). dan sesuatu benda dianggap baik atau buruk. Pandangan semesta baru yang menekankan perbezaan dan hak-hak individu member! galakan bagi sikap kritis terhadap realiti sosial. biar orang Hindu mahupun orang Muslim. segala kontradiksi. Ini menunjukkan bahawa orang India tidak lagi dapat menerima penjajahan negara mereka oleh kuasa imperialis asing.cengkaman kuasa imperialis. Perbezaan dan konflik meluaskan jurang hubungan antara kedua-dua kumpulan ini sehingga tuntutan dibuat untuk mewujudkan negara Pakistan. Karnataka (bahasa Kannada). dan agama kerana pandangan semesta atomistik ini yang menekankan peri pentingnya sifat keindividuan dan toleransi. atau buruk sekiranya ia menghalang tujuan. Jadi keperluan menyingkirkan kejahatan yang wujud dalam bentuk kontradiksi. Kasta-kasta rendah yang telah menerima kedudukan mereka sehingga kurun ke-19 mula menuntut hak dan kedudukan mereka yang sah dalam masyarakat. Kerala (bahasa Malayalam) dan lain-lain berlaku mulai tahun-tahun 1950-an. Sifat toleransi menjadi intipati pandangan semesta orang India. Kumpulan-kumpulan bahasa yang tinggal di merata-rata tempat di India juga menuntut kerajaan India mewujudkan negeri-negeri berdasarkan bahasa selepas kemerdekaan. Orissa (bahasa Oriya). Masyarakat India kontemporari menghadapi banyak masalah berkaitan dengan kasta. la berkait rapat dengan tujuan sesuatu benda. bukan sifat berkumpulan dan penerimaan. kaum. Dalam hubungan antara kaum masyarakat India menyaksikan perselisihan faham antara Hindu dengan Muslim. Dalam kehidupan sosial dan budaya. . perbezaan dan ketidaksesuaian tidak lagi diterima tetapi hanya ditoleransikan. Bihar (bahasa Bihari). Tamil Nadu (bahasa Tamil).

dan menerima segala unsur masyarakat sama ada yang serupa atau berbeza. Terdapat perpaduan antara kaum etnik dan interaksi antara kaum berlangsung dengan penuh tanggungjawab persefahaman. Sehingga akhir 1960-an. Cina dan India memegang pandangan semesta organik. Dasar Ekonomi Baru (DEB) diperkenalkan dengan matlamat untuk membasmi kemiskinan dan menyusun semula masyarakat . perladangan (estet) dan bandar.16. Ketidakseimbangan dari segi sosio-ekonomi telah menyebabkan kerajaan memperkenalkan dasar-dasar untuk membaiki dan meningkatkan kedudukan kaum Melayu. menyaksikan kemunculan (komitmen). Dari segi demografi.2. agama dan kedudukan sosioekonomi menjadi isu-isu dalam perubahan. budaya dan agama tetapi juga dalam pandangan semesta. Mereka yang menetap di bandar menyaksikan pertemuan dan pertembungan pelbagai budaya dan tradisi. kaum-kaum ini mendiami kawasan-kawasan yang berbeza sama ada menetap di perkampungan. Perbezaan diterima sebagai halaman 288 suatu realiti sosial. salah satu aspek pandangan semesta atomistik. masyarakat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum iaitu Melayu. persaudaraan. sebagai kaum teras di negara ini. dengan budaya. Tahun-tahun pasca 1970 di Malaysia. Pemikiran rasional. Unsur-unsur kontradiksi antara komuniti diberi perhatian. bahasa. dan kaum-kaum ini kurang berinteraksi. memerlukan kerajaan sebagai pelindung (penaung) kepada rakyatnya memahami keadaan dan kedudukan sosial dan ekonomi yang berbeza dan mengambil tindakan mengatasi perbezaan ini. hormat-menghormati dan pandangan semesta atomistik iaitu perbezaan dikenali dan diakui dan masyarakat dipandang dari perspektif kritis. Kebolehan pandangan ini untuk menerima elemenelemen berbeza dan berkonflik dalam satu sistem memberi satu wawasan luas dan kuasa untuk berasimilasi dan bertoleransi.3 Relevansi kepada Malaysia Malaysia dan India mempunyai banyak persamaan bukan sahaja dalam unsur kepelbagaian kaum.

Di Malaysia juga terdapat penerimaan kepelbagaian dan perbezaan pada sebelum tahun 1970 halaman 289 tetapi ia berubah menjadi toleransi kepelbagaian dan perbezaan dan penolakan kontradiksi secara pilihan pada zaman berikut. Jadi di India moden terdapat penerimaan toleransi dan penoiaksn penerimaan. Tindakan melanjutkan dasar-dasar yang menyebelahl sesuatu kaum atau memberikan keutamaan kepada sesuatu kaum menyebabkan kemunculan kontradiksi baru. Ini kerana program membantu kaum Melayu dianggap sementara iaitu sehingga mereka mencapai kedudukan sosioekonomi yang lebih kurang sama dengan kaum-kaum lain di negara ini. kaum-kaum lain turut dilibatkan tanpa pengecualian. . Di sini juga kita menyaksikan penolakan 'penerimaan'. Terdapat sebilangan besar individu dalam kaum Melayu yang telah mencapai taraf sosioekonomi yang tinggi tetapi masih menikmati kemudahan-kemudahan yang diberi melalui dasar-dasar ini. Tambahan pula kaum bukan Melayu mulai mencurigai keinginan kerajaan untuk menamatkan dasardasar ini. Dalam analisis terhadap tamadun India terdapat kemunculan tiga prinsip asas yang penting bagi masyarakat pelbagai kaum dan budaya.tanpa mengira kaum dalam kedudukan sosio-ekonomi. Wujud keadaan kaum Melayu akan menjadi sangat bergantung kepada kerajaan sehingga tidak boleh mencapai mobiliti sosioekonomi dengan usaha sendiri dan tidak mampu untuk bersaing secara terbuka dengan orang bukan Melayu. DEB (1970-1990) diterima oleh kaum-kaum bukan Melayu kerana walaupun tumpuan utama diberikan kepada kaum Melayu dan bumiputera lain tetapi. Pandangan semesta organik membenarkan penerimaan penuh kepelbagaian.kaum lain yang tidak bersesuaian bagi hubungan antara kaum dan integrasi nasional. perbezaan dan kontradiksi tetapi pandangan semesta atomistik mengajar orang-orang India mentoleransikan kepelbagaian dan perbezaan dan menolak kontradiksi. Kontradiksi seperti ini akan mewujudkan ketidaktentuan psikik di kalangan kaum.

16. Karma. kerjasamapersetujuan. Apa yang perlu bagi integrasi nasional dan hubungan antara kaum ialah penerimaan secara penuh segala perbezaan dan kepelbagaian dan penolakan penuh segala kontradiksi tidak kira kaum.2.1 Dharma Tradisi Hindu memperkenalkan konsep dharma untuk menandakan sifat benar individu dan masyarakat iaitu dharma berfungsi sebagai konsep semula jadi atau deskriptif (sebagaimana sesuatu itu wujud atau berlaku). Antara nilai dan kepercayaan yang menyumbangkan kepada unsur-unsur tersebut ialah Dharma.2 NILAI-NILAI Tamadun India menekankan beberapa nilai yang penting untuk membentuk individu. masyarakat dan nasional seperti persamaan. Semua fungsi dalam masyarakat adalah penting bagi sesuatu aturan. Sifat toleransi dalam masyarakat majmuk membawa kesan negatif. Barulah satu aturan sosial yang stabil akan muncul dengan nilai-nilai individu. perpaduan. agama atau status sosial yang lain. Satya.Toleransi biasanya menandakan unsur-unsur negatif iaitu sesuatu atau seseorang tidak diterima atau disambut tetapi bertolak ansur kerana keadaan mendesak yang tidak boleh diubah. Dharma individu memerlukan apa yang harus dilakukan oleh seseorang mengikut kelahiran dan peringkat dalam kehidupan. Amalan mempertingkatkan fungsi adalah percubaan untuk mengedarkan sumber kuasa iaitu yang mempunyai status tertinggi tidak mempunyai . memupuk semangat persaudaraan. kumpulan. kepercayaan kepada Tuhan. 16. pencapaian. Jadi dharma masyarakat memerlukan idea tentang fungsi dan peraturan bagi menentukan apa yang harus dilakukan oleh siapa. dan Perpaduan. Ahimsa. menggalakkan sifat bertanggungjawab dan mewujudkan keharmonian dalam masyarakat. integrasi dan kesetiaan.

tidak mencuri. Dalam susunan seperti ini fungsi agama.jatidharma (bagi jan). Tugas utama raja ialah memerintah demi kebahagiaan rakyat dan rajadharma memerlukan seorang pemerintah menganggap kebahagiaan rakyat sebagai kebahagiaannya dan kebajikan rakyat sebagai tugas utamanya. kebersihan. tidak melakukan kekejaman. kemudian fungsi ekonomi dan kerja buruh. rajadharma (bagi raja-raja) dan stridharma (bagi isteri). seseorang Brahmin yang berada dalam peringkat brahmacarya diwajibkan menumpukan perhatian kepada pelajaran dan seorang Kshatriya dalam peringkat kedua atau grhastya dikehendaki menceburkan diri dalam pemerintahan atau ketenteraan. pengajaran. Visesa dharma merujuk kepada dharma yang dikaitkan dengan sesuatu kumpulan seperti vamadharma (bagi vama). memaafkan. Sadharna dharma menekankan sifat-sifat am seperti kebenaran. diikuti pula oleh fungsi politik dan ketenteraan.kuasa politik atau ekonomi. kawalan minda. Rakyat mempunyai kuasa untuk menggantikan raja yang menyeleweng dalam tugasnya iaitu mengambil cukai tetapi tidak melindungi mereka. Misalnya. mereka yang mempunyai kuasa politik tidak menguasai sumber kekayaan dan mereka yang menguasai kekayaan tidak mempunyai kuasa politik atau kedudukan tertinggi. usaha untuk kesucian moral dan kerohanian diberi nilai tinggi dalam masyarakat. Kuasa yang dipegang oleh seorang raja dikaitkan dengan kedudukannya dalam masyarakat bukan sebagai seorang individu berasingan atau sebagai wakil rakyat tetapi tugasnya adalah melindungi undang-undang sosial. kawalan deria. ikhlas dan tidak . Aturan seperti ini mengesahkan kewujudan sistem Varna dalam masyarakat. kesabaran. pengetahuan. rajadharma meliputi tugas dan tanggungjawab yang diwajibkan bagi seorang pemerintah. Dharma khas bagi individu atau svadharma yang ditentukan mengikut kedudukan (varna) dan peringkat dalam kehidupan (asrama) harus dilakukan halaman 290 walaupun ia tidak sempurna. Misalnya.

. daripadanya segala. mengetahui segala-galanya dan pemerintah bagi pemikiran dalaman.2.2 Kepercayaan kepada Tuhan Kepercayaan kepada satu entiti yang melampaui batasan pemikiran dan kesedaran manusia merupakan asas sistem pemikiran agama orang-orang Hindu.marah. Dia digelar sebagai Isvara dan badannya adalah jumlah campuran badan di alam semesta. Brahman mempunyai dua aspek iaitu saguna (mempunyai sifat) dan nirguna (tanpa aspek). Brahman adalah pemerintah alam semesta. Dialah yang mencipta. sebaliknya halaman 291 menghukum merekayangjahat. memelihara dan akhirnya memusnahkannya. yang perlu ada bagi semua manusia. 16. Brahman adalah ketua bagi semua. Manusia tidak mempunyai pilihan bahkan tugas-tugas spesitik dan jaminan bahawa perlakuannya memberi kesan kosrruk dan akhirnya akan membantu dalam usaha untuk melepaskan diri daripada kehidupan duniawi. Dalam karya-karya Upanishad konsep ketuhanan telah dipelopori secara mendalam dan dikenali sebagai Brahman. Dalam tamadun India kita dapat lihat setakat manakah konsep ketuhanan itu penting dengan merujuk kepada tradisi falsafah mereka sejak Zaman Vedik. Dalam aspek saguna. Dialah yang menyebabkan semua. dharma yang dikaitkan dengan tugas. Tanggung jawab dan aturan member! makna kepada kehidupan manusia iaitu member! individu identiti dan makna kepada peranannya dalam kehidupan keseluruhan. Dia menganugerahkan kebahagiaan berdasarkan pahala dan memimpin mereka ke arah kesejahteraan dan kebebasan. Dialah yang mengarahkan takdir bagi semua makhluk dan yang tinggal di dalamnya.galanya berhasil dan kepadanya sahaja segala-galanya bersatu. Maka itu.

Dalam usaha untuk menerangkan hubungan Atman dan Brahman pendapat mereka berbeza iaitu ada aliran pemikiran yang menekankan sifat perbezaan antara roh individu dan roh duniawi. ada yang membincangkan hubungan bersyarat. Kewujudannya mutlak. ada yang menekankan bahawa tidak ada keduaan dan lain-lain tetapi semua aliranaliran ini menerima konsep ketuhanan. Pemikiran agama dan falsafah yang muncul kemudiannya masih berasaskan kepada ajaran Upanishad. la memecahkan segala bentuk perbezaan yang membelenggui kita dan meningkatkan umat manusia kepada status yang sebenar sebagai anak- . mereka akan menyedari tentang tiadanya pembatasan dari segi geografi. Atman haruslah menyingkirkan segala karma atau hasil perbuatan untuk mencapal Brahman. Ini menjadi faktor utama untuk menyatupadukan umat manusia di dunia ini. emas dan rantai dan lain-lain untuk menerangkan sifat-sifat persamaan antara Brahman dan Atman.Dalam aspek nirguna Dia tiada sifat-sifatnya. Atman. Dialah yang menerangkan kesemua dan nirguna Brahman hanya dapat diterangkan dalam bentuk penyangkalan seperti tidak panjang dan tidak pendek. Dalam konteks menerangkan Brahman pemikir-pemikir Vedik telah membincangkan roh individu sitau. Upanishad-upanishad telah menggunakan beberapa tamsil dan ibarat seperti garam yang dicampurkan dengan air setiap titik air itu bergaram. besi dan gunting. tidak terbayang atau gelap. bunga api dan apt. Atman yang sebenarnya berasal dari Brahman menjadi berbeza kerana diselubungi oleh badan dan sehingga sifat keindividuan itu keksA Atman tidak dapat melepaskan diri dari duniawi dan bersatu dengan Brahman. Roh individu digunakan untuk menerangkan Brahman yang juga dikenali sebagai Paratman (roh duniawi). pengetahuannya mutlak dan kebahagiaannya mutlak tetapi kesemua ini tidak merupakan sifat-sifatnya. tanah liat dan periuk belanga. bangsa dan agama. tiada rasa atau berbau dan sebagainya. Pemikiran falsafah India menyarankan setiap orang menyedari warisan kedewaan mereka dan menerusi ini. Atman digambarkan sebagai entiti yang bersemadi dalam badan manusia tetapi pada dasarnya adalah sama dengan Brahman.

renungan yang baik. ucapan yang baik dan sebagainya dan semua ini . Kepercayaan bahawa seseorang yang mempunyai banyak pava karma akan lahir semula dalam keadaan di mana beliau terpaksa menghadapi penderitaan meyakinkannya supaya tidak membuat sesuatu yang tidak baik. Sebaliknya. memikirkan tentang perkara-perkarayang baik dan sentiasa berbakti kepada Tuhan ialah unsurunsur cara hidup yang disyorkan bagi seseorang yang menuju kepunya karma. mengeluarkan kata-kata yang tidak melukakan hati orang lain.anak kekal abadi. ucapan. Prinsip ini menjadi asas pengajaran kepada kedua-dua agama ini. menderma kepada golongan miskin. Jadi ini menggalakkan setiap manusia berbuat baik kepada semua makhluk di dunia ini supaya menentukan bahawa dalam kelahiran semula kehidupannya adalah selesa. Perbuatan yang baik membantu seseorang individu mengumpulkan punya karma dan perbuatan sebaliknya menyebabkan pengumpul&npava karma. pemikiran dan tindakan seseorang dalam kehidupan ini akan menentukan kedudukannya dalam kelahiran semula. Agama-agama Budhisme dan Jainisme yang dianggap heterodoks kerana tidak menerima Veda sebagai autoriti dan tidak mementingkan konsep ketuhanan dalam ajaran-ajaran mereka telah menerima prinsip karma dengan makna yang sama. pengetahuan yang baik. la merupakan penjelasan kepada persoalan mengapa kita hams buat baik kepada orang lain? Kita harus berbuat baik kepada orang lain kerana kita kesemuanya ini adalah satu dan dengan menolong orang lain bermakna kita menolong diri kita sendiri. misalnya Buddha yang melihat sifat keinginan sebagai sumber penderitaan manusia mencadangkan lapan cara yang mulia seperti perbuatan yang baik. pemikiran yang baik.2.3 Karma Prinsip karma yang merujuk kepada jumlah perbuatan. halaman 292 16. dengan menyakiti orang lain kita tidak mencederakan sesiapa tetapi sebenarnya mencederakan diri kita sendiri. Membantu orang lain.

Ini dianggap sebagai perbuatan dosa yang menyebabkan pengumpulan pava karma yang menjauh individu dari mencapai nirvana atau pelepasan. Jadi karma adalah prinsip asas bagi semua aliran pemikiran falsafah dan agama di India biar yang berpandangan ortodoks mahupun yang memilih pandangan hetorodoks. beransur. Di dalam semua benda yang bernyawa wujudnya roh dan perbuatan membunuh benda itu bererti mengganggu roh yang bersemadi dalam badan itu. Agama Buddhisme menganggap ahimsa sebagai prinsip terpenting dalam ajarannya. Agama Sikhisme yang merupakan agama yang menggabungkan unsur-unsur Hinduisme dan Islam juga menerima prinsip karma dalam ajarannya. Mengesyorkan karma yoga sebagai salah satu cara untuk mencapai pelepasan dari kehidupan duniawi. Ditegaskan oleh pemikiran falsafah India bahawa orang yang mencari kebenaran mesti mempunyai kuasa untuk mengawal emosi-emosi dan keinginan. Tindakan melakukan kekejaman bukan sahaja melibatkan manusia tetapi juga makhluk-makhluk lain. merupakan satu lagi prinsip asas yang dtekankan oleh ajaran Upanishad. Buddhisme dan Jainisme.4 Ahimsa Ahimsa yang bermaksud tidak melakukan kekejaman.2. Oleh yang halaman 293 demikian. seorang penganut haruslah menjalankan kerja dengan sempurna sebagai instrumen Tuhan tanpa mengharapkanapajuapunbalasan. . amalan tidak memakan daging menjadi satu unsur penting dalam budaya India sejak zaman purba.merangkumi prinsip karma. 16.ansur melepaskan diri dari ikatan kepada badan. Ajaran Bhagavadgita menekankan nishkama karma atau membuat kerja tanpa menginginkan hasil dari kerja itu.

Jadi dalam prinsip ahimsa terdapat unsur-unsur positif seperti kasih sayang. Ini kerana tujuan merupakan tahap akhir dalam . mentadbir duniawi dan terdapat dalam sifat semulajadi manusia ialah kebenaran atau satya. Menggunakan kekejaman untuk mengatasi lawannya hanyalah sekadar mencapai kemenangan pada zahir sahaja. murah hati. ucapan dan pemikiran yang benar dan juga realiti mutlak atau Tuhan. tidak berubah. Dipercayai bahawa wujudnya suatu kuasa di peringkat duniawi dan kewujudannya dirasai oleh manusia. keadilan. 16. berjuang untuk kebebasan politik dan mengekalkan undang-undang dan peraturan.sifat ini haruslah diperkukuh supaya mengelakkan diri daripada melakukan kekejaman atau melukakan hati orang lain. kuasa ahimsa merupakan instrumen untuk mengubah individu-individu supaya menentang ketidakadilan sosial. Kesucian merupakan cara yang amat penting dalam mencapai sesuatu tujuan.kuasa jahat. Satya juga digunakan bagi cara dan tujuan kerana kedua-dua ini dianggap sama. tindakan yang benar. Seseorang haruslah melawan dan menguasai musuh dalaman seperti hawa nafsu dan emosi-emosi supaya dapat mencapai ketenangan dan jelas untuk memahami kebenaran. Sifat. simpati.Bagi Mahatma Gandhi.2. betas kasihan.5 Satya Undang-undang kehidupan yang kekal abadi. Jadi satya bererti pengetahuan benar yang merangkumi kebaikan. dan dianggap sebagai kuasa kebaikan iaitu satya. Sebenarnya. jasa dan pengorbanan diri. Pada hakikatnya. ianya kalah dalam perlawanan kerana perkembangan rohani terhenti dan pencarian kebenaran menjadi sukar. pihak lawan merupakan kuasa-kuasa kekejaman yang wujud dalam diri manusia. beliau mengesyorkan melayan musuh luar dengan kasih sayang dan simpati kerana mereka merupakan mangsa kuasa. objek pencarian dan dan seseorang yang benar yang akan mengamalkan pemikiran tindakan mencapainya. Tuhan merupakan ucapan. Menurut Mahatma Gandhi.

pada zaman pemerintahan Turko- . Di samping mengumumkan tindakan untuk tidak bekerjasama dengan pihak British beliau juga sanggup mengorbankan diri demi mencapai tujuan perjuangan. Ini bermakna tujuan dan cara mempunyai sifat semulajadi yang sama.6 Perpaduan Negara India mengandungi masyarakat daripada pelbagai kaum dan agama. dan setiap tindakan yang diambil terhadap tujuan adalah merupakan pencapaian separuh tujuan itu. Mahatma Gandhi telah menggunakan satya sebagai senjata sosial dan politik. dan adalah penting kepada kerajaan untuk menggalakkan hubungan Hindu dan erat dan keharmonian dan masyarakat. la bersabit dengan seseorang yang mempunyai tujuan yang mulia dan cara bertindak yang dianggap benar.2. Dalam perjuangan untuk mencapai kemerdekaan. Tindakan yang benar/baik dianggap sebagai halaman 294 pencapaian separuh kebenaran (yang merupakan tujuan dasar manusia). Kesemuanya ini dilakukan demi untuk mengekalkan prinsip satya. Doktrin karma yoga iaitu bertindak tanpa mengharapkan hasil daripadanya merupakan salah satu ajaran penting dalam falsafah India dan adalah sama dengan satya.siri tindakan. 16. Beliau menyeksa dirinya dengan mengamalkan tindakan berpuasa sehingga man dengan harapan penderitaannya akan menyentuh perasaan dalaman pihak pemerintah dan juga pihak yang saling bermusuhan iaitu Hindu dan Muslim. Sejarah yang India menggambarkan pemerintah-pemerintah mengeratkan hubungan antara MusSim pemerintah-pemerintah melakukan sebaliknya. Kerajaan-kerajaan Muslim di India. tidak memerlukan kita bimbang terhadap hasil tindakan.

baginda bertindak mengasingkan diri dari tradisi yang menerima sistem Khalifah Arab sebagai kuasa atau ketua kerajaan Muslim. kitab Bhagavadgita dan Mahabharata diterjemahkan dari bahasa Sanskrit ke bahasa Bengali. pegawai-pegawai yang dilantik adalah berdasarkan kebolehan dan bukan berdasarkan agama saereka. Sultan merupakan penaung kepada keseniaan dan kesusasteraan Hindu. Semua perkhidmatan kerajaan. Alauddin Hussain Shah (1493-1513) menjadi terkenal di kawasan Bengal bukan sahaja kerana melantik orang Hindu dalam kerajaan tetapi juga kerana naungannya terhadap bahasa dan kesusasteraan Hindu. Sebaik sahaja Akbar menerajui takhta kerajaan baginda membatalkan cukaijizayah yang dikenakan ke atas rakyat bukan beragama Islam. Pemerintahan Akbar memberikan gambaran dan teladan mengenai apa yang hams dilakukan oleh sesuatu kerajaan untuk memupuk semangat perpaduan di kalangan rakyat. memahami agama Hindu dan budaya Hindu purba. Pelantikan seperti ini membantu pentadbir mewujudkan hdbungan erat dengan masyarakat Hindu. Akbar menekankan konsep kerajaan sekular dan tanpa unsur perkauman. Atas arahan baginda. kasta atau agama. sivil dan ketenteraan. Sultan Zainal Abidin dihormati kerana tidak mempunyai prasangka agama dan tidak bersikap diskriminasi antara masyarakat Hindu dan Muslim. . dibuka untuk Hindu dan Muslim. Buku-buku Sanskrit diterjemahkan ke dalam bahasa Persia supava orang Muslim dapat membaca.Afghan yang mendirikan kesultanan Delhi mahupun pada pemerintahan Mughal. Antara tindakantindakan lain yang menunjukkan kejujurannya menyatupadukan halaman 295 rakyatnya dan mengakui kebebasan individu ialah mengharamkan institusi perhambaan serta menggalakkan sifat persamaan rakyat disisi undangundang tidak kira kedudukan kelas. Baginda sedar kepentingan kerajaan sebagai asas kehidupan berkolektif dan bukannya kepentingan agama. Kahwin campur antara ahli-ahli keluarga diraja Mughal dan puteraputeri Rajput digalakkan sebagai cara mewujudkan semangat persaudaraan antara Hindu dengan Muslim. Pemerintah Kashmir. Maka itu.

Dasar menekankan sukatan pelajaran sekular adalah untuk mewujudkan suasana yang menggalakkan perpaduan nasional. ke dalam bahasa Persia. ilmu menyimpan akaun dan kerja pejabat. matematik. senipolitik. Dara Shikoh. iaitu suatu tradisi si balu [wanita] akan membakar dirinya bersama mayat mendiang suaminya. Maka itu keutamaan diberikan kepada bahasa Persia bukan sahaja sebagai bahasa rasmi tetapi juga sebagai bahasa pertuturan. Tindakan ini boleh disamakan dengan usaha Maharaja Cina Shih Huang Ti dalam kurun sebelum masehi yang memperkenalkan bahasa Mandarin sebagai bahasa am. Arahan diberi oleh kerajaan supaya semua akaun rasmi disimpan dalam bahasa ini dan semua komunikasi haruslah dijalankan melalui bahasa Persia. sadhu-sadhu dan pundit-pundit Hindu dan disokong oleh kerajaan seperti ulama-ulama Muslim. fizik. karya klasik matematik. Mulla Abdu Qadir Badaoni bekerjasama dengan seorang pundit Hindu menterjemahkan kitab Atharva Veda dan Ramayana ke dalam bahasa Persia. Akbar sedar kepentingan untuk mewujudkan suatu budaya am dan dalam hal ini. sumbangan dan bantuan diberikan kepada masyarakat Hindu. logik. sejarah. Geran-geran kewangan diberikan kepada mandir sebagaimana peruntukan diberi kepada institusi masjid. kerajaan membina banyak sekolah dengan pelajar-pelajar Muslim dan Hindu diajar melalui bahasa Persia. geometri. ekonomi. pertanian. walaupun ia melibatkan adat Hindu atas alasan ia tindakan tidak berperikemanusiaan. Penyair terkenal Faizi menterjemahkan Lilavati. putera ShahJahan yang berminat dalam bidang falsafah dan mistikisme Hindu bukan sahaja . baginda cuba menggalakkan penggunaan satu bahasa am. astrologi. Bahasa Urdu merupakan bahasa yang digunakan oleh orang-orang Muslim dan bahasa Hindi oleh orang-orang Hindi. Dasar pendidikan ini menggalakkan persefahaman budaya sehingga terdapat masyarakat Islam dan Hindu yang mula menulis dan menterjemahkan Atharva Veda dan Ramayana ke dalam bahasa Persia. Idea satu budaya am menggalakkannya memperkenalkan sukatan pelajaran yang sama bagi semua sekolah sekular. Misalnya. etika. Buat kali pertamanya di India. Tindakan juga diambil terhadap sati. tetapi asas kedua-dua bahasa ini ialah bahasa Persia. Sukatan pelajaran am mengandungi kesusasteraan Persia. perubatan.Melaluinya juga.

bandingkan dasar-dasar pemerintahan Akbar dengan pemerintahan Aurangzeb. baginda juga mengamalkan sikap tidak bertoleransi terhadap penganut agama-agama lain. sosial dan keagamaan yang dibina oleh Akbar. tarian. mengharamkan pesta-pesta dan perayaan Hindu pada tahun . Penekanan yang diberikan kepada agama Islam begitu kuat sehingga nyanyian.menterjemahkan Upanishad. Aurangzeb bukan sahaja menjadikan Islam sebagai agama rasmi kerajaan. Kemudian baginda melancarkan serangan terhadap Hinduisme. lalu menghancurkan struktur harmoni. sama seperti Abdul Rahim Khan Khanam dan Ras Khan yang mencipta syairsyair Hindi. Bagi menguatkuasakan kod etika Islam untuk semua orang Muslim. dan kita dapat gambaran yang bertentangan. terutama Islam. dan budaya dalam empayarnya yang mengandungi pelbagai tamadun. lukisan dan sajak tidak dibenarkan di balai istana. ekonomi. Dalam bidang sent bina. Akbar bukan sahaja mempunyai kepimpinan yang cekap tetapi dapat menyatupadukan rakyatnya melalui dasar-dasar yang adil dan saksama.unsur Muslim dan Hindu. sosial. Sent lukisan juga mengalami perubahan besar selepas Akbar menubuhkan akademi lukisan dan pelukispelukis Muslim dan Hindu diberikan tugas untuk mencipta lukisan yang menggabungkan unsur. Bhagavadgita dan Yoga Vashistha ke dalam bahasa Persia. baginda melantik pegawai-pegawai di setiap bandar untuk mendenda orang-orang Muslim yang tidak mencapaitarafmoraliti yang ditetapkan. malah beliau menulis Majma-ul-Bahrai (tempat pertemuan dua lawatan) yang merupakan kajian perbandingan falsafah mistik Hindu dan Islam. Akbar cuba mengintegrasikan unsur-unsur Muslim dan Hindu. dan mewujudkan stall Mughal seperti yang digambarkan dalamJama Masjid di Fatehpur Sikri. Baginda dapat mengekalkan perpaduan politik. Dalam konteks ini. Sebagai suatu kesimpulan. Terdapat penyair-penyair Hindu seperti Chandran Bhan halaman 296 Brahman yang telah mengubah syair-syair Persia yang bertaraftinggi. Hindu dan Buddha.

pemberontakan mula tercetus di seluruh empayarnya. Masyarakat Hindu di Mathura menentang pencabulan kuil-kuil Hindu pada tahun 1669. menggunakan askar-askarnya untuk merobohkan kuil-kuil Hindu dan institusi pendidikan Hindu. Orang. Tegh Bahadur. inilah kali pertama India menyaksikan begitu besar bilangan kuil-kuil Hindu di India Utara yang dimusnahkan dan digantikan dengan masjid-masjid. Dalam bidang pentadbiran. Guru Gobind Singh bersumpah akan membalas dendam demi bapanya dan agamanya lalu mengubah kaum Sikh menjadi tentera 'singa' yang mendedikasikan diri untuk memusnahkan kuasa Mughal. orang-orang Sikh melawan kerajaan selepas guru kesembilan komuniti mereka. Sejak Mohamad Ghazni. petani-petani Punjab memberontak pada tahun 1672. pegawai-pegawai beragama Hindu dalam kerajaan termasuk menteri-menteri yang meninggal dunia digantikan dengan pegawai-pegawai Muslim. dipenggal kepalanya kerana tidak ingin memeluk agama halaman 297 Islam. Kebangkitan penentangan dan pemberontakan terhadap kuasa Mughal di seluruh empayar secara beransur-ansur menyumbang kepada kemerosotan dan kejatuhan kerajaan Islam ini. Baginda cuba mentadbir empayar tanpa melibatkan orang Hindu tetapi akhirnya menyedari bahawa ia tidak mungkin dapat dilakukan lalu terpaksa mengambil balik kerani-kerani yang dibuang daripada perkhidmatan kerajaan. Dasar Aurangzeb menyebabkan wujudnya perasaan tidak puas hati di kalangan masyarakat bukan Muslim dan kesannya. Anak Tegh Bahadur.orang Rajput yang begitu setia kepada Akbar memberontak pada tahun 1679 dan orang-orang Maratha di bawah Shivaji Maharaj berjuang menentang kuasa Mughal untuk mencapai kemerdekaan kawasan mereka.1668. Berdasarkan perbandingan kepada kedua-dua pemerintahan. kita dapat . Dengan tujuan mematuhi undang-undang Sunni. baginda bertindak membatalkan semua cukai ke atas orang-orang Muslim dan kemudian memperkenalkan semula cukai jizayah ke atas orang-orang Hindu.

Kestabilan politik terancam dan kerajaannya sentiasa terpaksa menghadapi kebangkitan penentangan dan pemberontakan dalam empayar. agama dan bahasa. Keluarga dan Masyarakat Cina. Unsur. Pembentukan Bangsa Tionghoa. Zaman Gangsa. Manakala pemerintahan Aurangzeb. Institusi Politik dan Sistem Pemerintahan. halaman 298 Bab 17 TAMADUN CINA: ASAL-USUL. Orientasi Sistem Nilai.lihat keperluan dan kepentingan dasar yang adil bagi sesuatu negara yang mempunyai pelbagai tamadun yang mengandungi pelbagai kaum. Alam Sekitar yang Mencorakkan Tamadun Cina. budaya. dianggap telah mengganggu keharmonian dan perpaduan rakyatnya kerana dasarnya yang dianggap berat sebelah dan tidak adil. Kebudayaan Yangshao (Zaman Neolitik). Falsafah dan Agama. . Kebudayaan Longshan. Pandangan Semesta. Sistem Pertanian Purba (Tradisional). Akbar dapat menarik perhatian semua rakyatnya terutama di kalangan bukan Muslim untuk diperakui sebagai pemerintah teragung dan memberikan taat setia kepadanya. perbezaan dalam dasar-dasar pemerintahan Akbar dan Aurangzeb menjadi pengajaran (teladan) tentang dasar yang harus diamalkan dalam negara berbilang kaum seperti Malaysia supaya dapat mewujudkan perpaduan dan kestabilan politik.unsur Asas Tamadun Cina. Melalui dasar yang rasional menurut penganut Hindu. Bahasa dan Sistem Tulisan Cina. Maka itu. UNSUR-UNSUR ASAS DAN ORIENTASI SISTEM NILAI Soo Khin Wah Asal-usul dan Latar Belakang.

1 Kebudayaan Yangshao Tamadun Cina dipercayai bermula kira-kira pada milenium ke-6 Sebelum Masihi (SM). tamadun India (Lembah Sungai Indus). jauh daripada terserap oleh tamadun lain. Bagaimanapun. didapati bahawa orang Yangshao . Tamadun Cina memiliki sifat-sifat terbuka dalam interaksinya dengan tamadun-tamadun dunia lain. Di kawasan ini. tamadun Cina mengekalkan identitinya sebagai suatu tamadun berkesinambungan dan kekal pada keseluruhannya. Tapak.1 PENGENALAN: ASAL-USUL DAN LATAR BELAKANG Sebagai mana tamadun Mesir (Lembah Sungai Nil). halaman 301 17. dan tamadun Yunani (Eropah). selama berkurun-kurun lamanya tanah pasir halus yang dimendapkan oleh angin telah menjadi tanah loes yang subur.perubahan dalam proses perkembangan yang panjang. Berdasarkan tinggalan arkeologi.tapak tradisi kebudayaan Yangshao ini dijumpai di teres-teres berhampiran cawangan-cawangan Sungai Wei dan Huanghe (The Yellow River) dan ini menunjukkan kawasan terletaknya pusat peradaban Cina. berdasarkan bukti-bukti penemuan arkeologi antara kebudayaan-kebudayaan Neolitik (Zaman Batu Baru). tamadun Cinajuga merupakan salah sebuah tamadun yang tertua dan berkesinambungan sehingga masa kini di atas muka bumi ini. yang paling awal dan mempunyai ciri tersendiri disebut Yangshao berdasarkan namatinggalan kampung jenis tradisi kebudayaan ini yang terletak di Yangshao di provinsi Shaanxi. Keadaan bentuk geografi ini telah mendorong dan menggalakkan pembangunan petempatan manusia dan kegiatan pertanian.1. Tapak terawal petempatan Yangshao yang dibangunkan sepenuhnya itu pula mula muncul pada milenium ke-5SM di Banbo. lembap serta mudah untuk dikerjakan terutama dalam bidang pertanian.17. Xi'an di provinsi Shaanxi. Namun. integratif dan dinamik walaupun pernah dicabar oleh tamadun-tamadun lain dan mengalami perubahan. tamadun Mesopotamia atau Sumeria (Lembah Sungai Tigris dan Sungai Euphrates).

Tamadun Longshan diberi nama berdasarkan penemuan tapak arkeologi di Longshan. Manakala pusat-pusat penting peradaban Zaman Gangsa terletak di Lembah Sungai Yangzi di provinsi Jiangxi dan juga di Sanxingdui. juga menyumbang terhadap asas pertumbuhan ekonomi dalam tamadun Cina. Asas teknologi pertanian yang diubahsuaikan secara turun-temurun ini.2 Kebudayaan Longshan dan Zaman Gangsa Kebudayaan Longshan muncul sejak pertengahan kurun ke-2SM dan Zaman Gangsa Awal (Bronze Age) lewat milenium ke-2SM atau awal milenium pertamaSM merupakan kebudayaan yang lebih maju berbanding kebudayaan Yangshao.1. Selama lebih kurang 5. kebudayaan atau tamadun Yangshao ini telah berkembang serta terbentang di bahagian-bahagian tengah dan ulara negara China. Satu lagi unsur tradisi dan kesinambungan ialah peranan orang Cina dalam bidang penternakan binatang seperti babi (dan kemudiannya ayam) sebagai diet tambahan. Kualiti tembikar Longshan yang lebih tinggi mutunya menunjukkan penggunaan mesin peroda tembikar halaman 302 (potter's -wheel) dalam pengeluarannya. Berbanding tembikar bertanda tali pintal (cord-marked) dan yang berlukisan. Ciri-ciri peradaban pertanian . Makanan asasi atau ruji orang Yangshao ialah bijirin (milet) dan ia kekal diet asas rakyat biasa di bahagian utara negara China. memelihara babi. tembikar Longshan (terutamanya tembikar hitam) bergantung kepada gaya dan bentuk sebagai daya penarik estetiknya dan jarang dijumpai lukisan hiasan seperti yang ada pada bekas-bekas Yangshao. di provinsi Shandung. dan kemudiannya diganti secara beransur-ansur oleh kebudayaan Longshan.000 tahun lamanya iaitu kira-kira 6 mileniumSM. membuat tembikar berlukisan (paintedpottery) dan menanam mayat si mati dalam tanah perkuburan yang khas.menetap di perkampungan kecil dengan kegiatan bertani. 17. di provinsi Sichuan.

Artifak-artifak halus termasuk lampu dan patung-patung kecil. . tembok-tembok mengelilingi ibu kota-ibu kota dinasti Shang. Namun begitu. Namun begitu. Peradaban Shang berpusat di bahagian utara He'nan. namun terdapat bukti. pembangunan teknologi besi sejak lebih kurang 500SM telah mengehadkan perkembangan kegunaan gangsa untuk tujuan umum. Penggunaan gangsa tersebar meluas di kalangan kaum bangsawan yang lebih rendah taraf statusnya di sepanjang tempoh dinasti Zhou (kk 1123221SM). gangsa dinilaikan sebagai simbol elit kuasa diraja dinasti Shang (1766SM-1122SM) dan tukang-tukang gangsa dihormati sebagai ahli masyarakat yang penting di negara ini. yang ditemui dua tapak arkeologi di Zhengzhou dan Anyang yang memberikan maklumat sejarah mengenai dinasti dan tamadun ini. Dalam Zaman Gangsa pula. peningkatan pengkhususan pekerjaan dan organisasi masyarakat yang lebih kompleks.Longshan termasuk penanaman bijirin dengan menggunakan penyodok dan sabit. Walaupun tahun 1766SM-1122SM adalah tarikh yang diterima secara tradisi. Selain penemuan inskripsi di atas tulang oracle dan kulit kura-kura (tortoise shells) dan bekas-bekas yang diperbuat dengan gangsa rata yang ditarik oleh kuda. Logam gangsa dihubung kait dengan bekas-bekas ritus (ritual vessels) atau untuk upacara keagamaan selain digunakan untuk membuat loceng dan senjata.bukti yang menyokong pendapat bahawa dinasti Shang bermula kira-kira 1600SM dan berakhir pada tahun 1027SM. tarikh tepat peradaban Shang dan dinasti Shang masih tidak dapat ditetapkan. hasil penemuan arkeologi ini memperlihatkan perbezaan-perbezaan utama antara peradaban Shang dengan peradaban-peradaban Neolitik sebelumnya. penggunaan sistem tulisan. Dinasti Shang memperlihatkan dengan ketara mengenai satu fasa pembangunan yang baru iaitu kemunculan peradaban melalui kelahiran ciriciri bertamadun antaranya pembentukan negara-kota. kesemuanya diperbuat daripada gangsa secara berterusan sepanjang era empayar tersebut.

di selatan Teluk Hangzhou. yang menandakan bahawa ia adalah tapak awal sawah halaman 303 padi ditanam secara meluas. dan menghasilkan apa yang disebut Kebudayaan Milet (Bijirin) dan Kebudayaan Sawah Padi yang wujud secara berasingan di bahagian utara dan selatan China.faktor tersebut juga membantu menjawab persoalan (dari perspektifsejarah) kenapa pembangunan berbentuk pertanian begitu dititikberatkan oleh dinasti- . provinsi Zhejiang. Pusat utama kebudayaan Yangshao tersebar di sekitar dataran tinggi Loes. Benih-benih padi telah ditemui di sekitar tapak tersebut. bersesuaian dengan keadaan cuaca gersang di bahagian timur negeri China.2.2 Sistem Pertanian Purba Ternyata asal-usul peradaban pertanian purba di negara China memperlihatkan kesanggupan manusia untuk menyesuaikan diri dengan keadaan cuaca dan lokasi geografi yang berbeza (di kedua-dua dataran loes tinggi dan lembah Sungai Yangzi).17. Faktor.2. Kedua-dua jenis kebudayaan tersebut telah mengasaskan peradaban pertanian di negara China untuk selama beberapa ribu tahun. menggalakkan penanaman bijirin. 17.1 Alam Sekitar yang Mencorakkan Tamadun Cina Tempoh Neolitik di negara China mempunyai kedudukan yang unggul dalam sejarah perkembangan peradaban Cina kerana dalam tempoh terdekat ini. Cuaca lembap dan panas dengan lokasi geografinya yang rendah menyumbang terhadap kejayaan penanaman sawah padi di kawasan ini. aktiviti-aktiviti pertanian telah dimulakan. Tapak kebudayaan Hemudu terletak di bahagian bawah Lembah Yangzi.2 UNSUR-UNSUR ASAS TAMADUN CINA 17.

sikap terikat dengan tanah. wilayah-wilayah di negara China adalah luas sekali. di samping musim panas yang jauh lebih panjang berbanding dengan keadaan di utara telah menggalakkan pergerakan penduduk. Bagaimanapun. Seiring dengan pola pergerakan ini. pengaliran sungai yang kebanyakannya menghala ke kawasan timur atau selatan. peramah serta cintakan pendamaian. di bahagian barat-laut dirintangi oleh gurun yang luas dan di barat daya iaitu Dataran Tinggi Qinghai-Tibet yang terluas di dunia (dengan ketinggian 4. tanah yang sesuai untuk dijalankan kegiatan bercucuk tanam itu adalah terhad. Berdasarkan lokasi geografi negara China.000 hingga 5. Berbanding dengan bilangan penduduk yang agak besar sejak dinasti Qin (221SM-206SM) dan Han (206SM-220TM). bekerja keras dan berpuas hati dengan segala yang sedia dimiliki mereka telah halaman 304 mencerminkan psikologi bangsa yang merindui kampung asal dan ontakan . kebudayaan dan ketenteraan.000 meter secara purata) telah membentuk satu zon yang separuh tertutup dari dunia luar. di bahagian timurnya menghadap ke lautan.dinasti Cina yang lepas. Namun. ekonomi. Ini ditambah lagi dengan dataran pedalamannya yang luas tanpa wujudnya halangan-halangan semula jadi yang menghalang atau membatasi hubungan rakyat telah memudahkan integrasi dan keseragaman politik. Alam sekitar sedemikian bersama daerah pedalamannya yang luas telah mencorakkan sikap bangsa Cina yang berdikari. Berbanding negara-negara kelautan yang memiliki kawasan pedalaman yang terhad. pendapatan danpada hasil tanaman ini sekadar untuk menampung kehidupan mereka. Mengenai peranan dan kepentingan sungai. Keyakinan diri pula membolehkan mereka menerima dan mengasimilasikan sebarang kebudayaan luar yang dibawa masuk ke dalam negara China. perkembangan kebudayaan juga turut menghala ke kawasan selatan. terutamanya para petani untuk menetap di bahagian selatan China. Tekanan kekurangan tanah ini telah mengakibatkan tanah diusahakan secara maksimum.

zh'shi (lambang petunjuk). huiyi (lambang petunjuk fikiran) dan xing sheng (gabungan bentuk-bunyi). setiap tulisan Cina mempunyai bentuk yang istimewa. bersamaan dua kaedah yang berfungsi memperluaskan erti atau penggunaan sesuatu hurufCina. Mengenai sistem tulisan.tanah air. tulisan Cina juga digunakan oleh bangsa-bangsa lain di Asia terutama di Asia Timur seperti negara Jepun. hidup dan berkembang dan digunakan sehingga masa kini. Walaupun mereka mempunyai bahasa tersendiri namun tulisan Cina juga digunakan sebagai sebahagian daripada tulisan mereka. Vietnam dan Korea. Selain bangsa Cina. Maka bahasa Cina telah menjadi faktor unifikasi utama dan amat penting bagi rakyat Cina dan tamadun Cina. iaitu zhuanzhu (mutual semantik transfer) dan jiajie [loan character). tetapi bahasa Cina pula merupakan satu-satunya bahasa yang masih kekal. 17. Bentuk tulisan Cina inilah yang telah menyumbang terhadap perpaduan bangsa Cina dan pembentukan kebudayaan Cina yang agung di dunia. Selain sebutan bunyi dan maksud. dengan bahasa-bahasa lama ("kuno'i mencatatkan sejarah kerana penggunaannya yang meluas di zaman silam. . Ini adalah kerana sungguhpun terdapat banyak diaiek di China yang sebutannya mungkin jauh berbeza antara satu dengan yang lain. Kesemua kaedah tersebut dikenali secara tergolong sebagai liushu (six principles of writing).3 Bahasa dan Sistem Tulisan Cina Berdasarkan perbandingan dari segi bahasa.2. tetapi orang Cina hanya perlu mempunyai satu sistem tulisan yang tunggal yang boleh digunakan oleh semua orang Cina sebagai bahasa pengantar untuk berkomunikasi. tulisan Cina yang dikenali sebagai Hanzi (tulisan Han) telah dicipta berdasarkan kaedah xiang xing (lambang bergambar).

kumpulan Miao-Man yang terdiri dari suku-suku bangsa di Selatan China. Hasil daripada integrasi ketiga-tiga kumpulan bangsa utama yang tersebut di atas. Menurut sejarahnya. maka terbentuk suatu bangsa Tionghoa dalam erti kata nation (rninzu) yang moden. berkahwin campur. Melalui penemuan arkeologi dan catatan-catatan sejarah purba negara China yang begitu banyak menunjukkan bahawa terdapat suku-suku yang berbilang kaum pada zaman Neolitik dan zaman purba yang berikutnya. China merupakan sebuah negara besar yang mengandungi masyarakat yang berbilang kaum. sehingga menjadi satu suku bangsa yang kuat. Perkembangan ini merupakan asas kepada struktur pembentukan bangsa Tionghoa.5 Pandangan Semesta dalam Tamadun Cina Pemujaan nenek moyang dan Tian di samping kepercayaan primitif.4 Pembentukan Bangsa Tionghoa Dari aspek kenegaraan. dan berintegrasi. Menurut para sarjana China. iaitu . 17. bersengketa dan berperang.2. Di kalangan suku-suku im mereka tiru-meniru. di samping suku-suku bangsa yang lain selama beberapa ribu tahun maka terbentuklah suatu entiti bersepadu yang diberi nama bangsa Tionghoa (Zhonghua minzu) pada hari ini. Seterusnya.17. yang mengandungi pelbagai kaum di negara China. kumpulan Yan-Huang yang diwakili Yan Di dan Huang Di yang dikatakan berasal dari kawasan loes di Provinsi Shaanxi di bahagian barat China.2. kumpulan Feng-Yang yang tersebar di sekitar dataran-dataran yang terletak di bahagian timur China dan ketiga. kedua. melalui proses peredaran zaman dan kerjasama antara semua kaum. mereka memimpin suku-suku kecil di sekitar wilayahnya dan halaman 305 mendirikan negara yang berbentuk primitif. terdapat tiga kumpulan bangsa yang terbesar pada zaman purba Cina iaitu pertama.

terhasillah dua kuasa dwikutub (bipolar) Yin dan Yang. Namun. tiada sebarang batasan bagi diri Taiji. Dalam kitab ini juga. Tian juga membawa maksud prinsip tertinggi dalam alam semesta serta dalam konteks etika Konfusianisme. Menurut kitab ini. tempat asal-usul semua makhluk. Dalam kitab Daoisme iaitu Daodejing pula. telah wujud di kalangan masyarakat Cina sejak zaman silam lagi. bintang. sungai serta kuasa-kuasa lain yang dipercayai wujud dalam alam semula jadi. Dao dianggap prinsip agung yang merangkumi keseluruhannya {all embracing). Fasa pertukaran bergilir-gilir dua kuasa dwikutub pula menghasilkan lima unsur {wuxing) yang menjadi asas kepada kewujudan semua benda {material). Manifestasi kuasa Yin dan Yang serta lima unsur tersebut disifatkan sebagai proses pusingan atau putaran yang timbul dan tenggelam tanpa pengakhirannya. Ini disebabkan kesemua fenomena tersebut akan berubah kepada kutub yang berlawanan apabila mencapai peringkat kemuncak. Perubahan yang berterusan ini diibaratkan sebagai pergerakan Dao. matahari. dengan semua makhluk berasal dan akan kembali pada akhir hayat mereka.animisme iaitu pemujaan binatang. Menerusi perubahan Taiji. tanaman. Tian disamakan dengan Daa Konsep Dao secara harfiah bermaksud jalan {the way). Di samping konsep Dao. kitab Yijing (The Books of Changes) pula menggunakan konsep Taiji untuk merujuk kepada kenyataan muktamad (ultimate reality). Dao diibaratkan sebagai ibu yang melahirkan serta memupuk makhluk sejagat {wanwu) dan ia juga merupskanprimordial (bentuk permulaan). Konsep perpaduan antara Tian dengan insan {tian-ren hey!) pula terbentuk berdasarkan sesuatu pernyataan bahawa insan merupakan sebahagian daripada halaman 306 . Konsep Tian atau langit sebagai makhluk unggul {supreme being) yang menguasai nasib seseorang telah wujud sejak dinasti Zhou (kkll23SM221SM).

dengan kesempurnaan hidup semua makhluk terpelihara. Dalam kitab The Doctrine of Mean dinyatakan bahawa pencapaian tahap pemusatan (centrality) dan keseimbangan akan mendatangkan keharmonian alam semesta dan bumi ini. Prinsip ini merupakan norma masyarakat yang dapat menyumbang terhadap pencapaian keharmonian sejagat sekiranya ia dihayati dan diamalkan sepenuhnya. Ini termasuklah yang tua akan dijaga dan yang muda dipelihara dengan sempurna di samping tiada perbuatan maksiat. Disebabkan hubungan antara insan dan Tian yang begitu rapat maka segala kesalahan yang dilakukan oleh kerajaan duniawi akan menghasilkan manifestasi fenomena luar biasa dalam alam semulajadi sebagai isyarat atau tanda kemarahan Tian dan amaran kepada kerajaan berkenaan. Prinsip kesederhanaan atau zhongyong (The Golden Mean) pula merupakan pemikiran moral asas yang bersifat sederhana. Tahap pencapaian keharmonian masyarakat yang paling ideal ialah datong (The Grand Unity). namun Utopia Konfusian ini tetap menjadi pegangan bagi masyarakat Cina. seimbang dan bersesuaian. Konsep ini terus mempengaruhl tradisi pemikiran orang Cina sehingga masa kini dalam proses perkembangan ketamadunannya.Tian. nilai-mlai murni serta ketabahan hati yang mendorong mereka agar menghala ke Jalan Agung yang dicita-citakan itu.ciri keyakinan diri. mencuri atau pemberontakan yang berlaku di atas muka bumi tersebut. Jalan Agung ini dipercayai hanya akan dapat dicapai apabila segala objek atau benda di dunia ini dikongsi atau dibahagi oleh semua pihak dengan adil serta saksama. tanpa membazir dan digunakan demi kepentingan umum. Walaupun matlamat tersebut amat sukar untuk dicapai. Usaha berterusan untuk merealisasikan matlamat ini memaparkan ciri. 17. Konsep yang menggabungkan aliran pemikiran Yin-Yang dengan falsafah sosiopolitik Konfusianisme ini dikemukakan oleh Dong Zhongshu (kkl79SMkkl04SM). Datong merupakan Utopia Konfusian yang diibaratkan sebagai Jalan Agung.2.6 Falsafah dan Agama Cina . seorang pujangga Konfusian di zaman dinasti Han.

Konfusianisme merupakan doktrin kenegaraan (state) yang merangkumi aspek- aspek falsafah, keagamaan dan sosiopolitik yang termaktub dalam pengajaran Konfusius (551SM-479SM). Asas Konfusianisme dikatakan berasal daripada tulisan-tulisan klasik yang diterbitkan atas nama Konfusius. Seperti yang terkandung dalam kitab Analects, pengajaran utama Konfusius menekankan pengamalan nilai dan sifat moral yang mulia, terutama mengenai perikemanusiaan (ren), kesusilaan (/;) dan ketaatan kepada ibu bapa (xiao). Kesemua nilai yang mulia ini diteladani orang yang bermoral dan bersikap mulia (junzi). Mencius (372SM-289SM), salah seorang pujangga agung Konfusianisme telah menegaskan sifat semula jadi manusia yang baik ketika dilahirkan. Oleh yang demikian, manusia dikatakan berpotensi untuk mencapai empat jenis sifat halaman 307 yang baik, iaitu perikemanusiaan (ren), kewajaran (yi), kesusilaan (li) dan keanfan (zhi). Buddhisme diasaskan oleh Siddhartha Gautama Buddha (kk 563SM483SM) di India pada kurun ke-6SM dan kemudiannya disebar ke negara China pada kurun Masihi yang pertama. Bagaimanapun, selepas disebarkan Buddhisme ke negara China, agama ini telah mengalami pelbagai pengubahsuaian dan sehingga menjadi suatu sistem keagamaan yang menyerapkan ciri-ciri kecinaan sehingga ia dikenali sebagai Buddhisme Cina. Namun begitu, asas pengajarannya tetap berkekalan iaitu penderitaan adalah berpunca daripada hawa nafsu yang merupakan akar kepada pelbagai masalah manusia. Hawa nafsu bagaimanapun, dapat dihindarkan dengan mengikuti Jalan Lapan Lapis Mulia atau Jalan Pertengahan (middle way) yang mengelakkan din daripada melakukan perbuatan melampau yang terlalu mengikut perasaan menurut ajaran Gautama Sidhartha Buddha. Jalan Lapan Lapis Mulia yang mengandungi lapan aspek penting dibahagikan kepada tiga bahagian iaitu pertama, panna (kebijaksanaan) yang meliputi pemahaman yang betui {Right Understanding) dan pemikiran yang betui (Right Thought); kedua, samadhi (penumpuan) yang meliputi pengucapan yang betui (Right Speech), tindakan yang betui (RightAction) dan cara hidup yang betui (Right

Livelihood); dan ketiga, sila (moral) yang meliputi usaha yang betui (Right Efford), pertimbangan yang betui (Right Mindfulness), dan tumpuan yang betui (Right Concentration). Daoisme pula diasaskan oleh dua orang pemikir agung Cina iaitu Lao Zi yang dilahirkan pada tahun 604SM dan Zhuang Zi (kk 369SM-2865SM) yang berpendapat bahawa pemeliharaan semula jadi serta konsep wuwei (non-action) atau melakukan perbuatan secara spontan dan tanpa sebarang usaha. Daoisme terbahagi kepada dua cabang yang utama iaitu pertama, pemikiran falsafah Dao (daojia) dan aliran keagamaan Dao (daojiao). Kitab Daoisme iaitu Daodejing merupakan sebuah karya klasik mistik bagi aliran keagamaan Dao kerana kebanyakan ayatnya yang nngkas, penuh dengan konotasi yang terbuka kepada pelbagai tafsiran selain menerangkan mengenai aspek metafizik Dao. Dao iaitu jalan (the way} yang mempunyai pengertian bahawa punca segala penjelasan yang tidak dilahirkan (unproduced) dan tidak dapat diperikan (inexpressible). Tahap pencapaian pengamalan Dao yang tertinggi ialah kembali semula dan bersatu dengannya. Moisme diasaskan oleh Mo Zi (kk 479SM-381SM). Antara konsep penting dalam pemikiran aliran ini termasuk aspek kasih sayang sejagat (jian'ai), mengecam sikap suka berperang (feigong) dan menyerah kepada nasib (feiming) dan mengutamakan golongan cerdik pandai (shangxian). Disebabkan penegasan aliran ini kepada sikap mengejar kepentingan (gongli), pengikutnya menentang konsep mandat tuhan yang dikemukakan oleh aliran Konfusianisme. Aliran Moisme menitikberatkan konsep nama dan penganalisisan mengenainya dan ini bermakna, aliran ini telah mempelopori analisis logik di negara China. halaman 308 Legalisme pula diasaskan oleh seorang ahli falsafah Cina, Han Fei Zi dan dilaksanakan semasa China di bawah pemerintahan dinasti Chin. Legalisme mengutamakan pemikiran sosiopolitik dan kekuasaan pihak pemerintah terhadap rakyatnya. Legalisme menyarankan pemerintahan berteraskan undang-undang adalah lebih baik daripada pemerintahan

teladan China.

seperti

yang

disarankan

oleh

Konfusius.

Aliran

ini telah

mengasaskan pembentukan kerajaan pusat autokrasi mutlak di negara

17.2.7 Institusi Politik dan Sistem Pemerintahan

Pemikiran politik tradisional Cina asasnya telah terbentuk sejak tempoh sebelum dinasti Qin (221SM-209SM). Antara aliran pemikiran politik yang terutama ialah Konfusianisme, Daoisme, Legalisme dan Moisme. Pusat pemikiran politik Konfusianisme berasaskan perhubungan sesama manusia (renlun) yang berperikemanusiaan dan bermoral. Pemikiran politik aliran Daoisme pula cenderung kepada fahaman anarki dalam erti kata moden pada masa kini. Pengikut pemikiran Daoisme menafikan bulat-bulat peranan institusi politik, sistem moral dan tatasusila yang begitu dititikberatkan oleh Konfusianisme. Sebaliknya Daoisme mencadangkan gaya pemerintahan tanpa menguatkuasakan sebarang usaha yang keras (wuwel) dan juga kehidupan secara primitifyang mengharmonikan diri dengan alam semesta. Pemikiran ini cuma menjadi penawar hati kepada mereka yang gagal dalam kerjaya sebagai pegawai kerajaan dan orang yang tidak berpuas hati dengan kenyataan hidup, tetapi tidak mendatangkan impak yang besar kepada sistem politik negara China. Aliran pemikiran yang memberi kesan sebenar kepada tempoh sebelum dinasti Qin yang huru-hara dan mengalami perubahan besar dari segi masyarakat dan politik China ialah Legalisme. Kedua-dua teori dan perlaksanaan Legalisme berjaya membawa pembaharuan yang menggantikan sistem pemerintahan feudal bercirikan pelbagai negeri atau jajahan (multistate) kepada sistem pentadbiran commanderies dan counties (junxian zhi) iaitu kerajaan birokratik terpusat (centralized bureaucractic government memperoleh kuasanya. Sistem birokrasi ini telah menyumbang kepada pengekalan pentadbiran dan kestabilan politik di sepanjang sejarah ketamadunan China. Aliran pemikiran politik Moisme pula menegaskan penyelarasan peraturan

dan pembentukan kekuasaan pusat (shangtong) itu, walaupun selari dengan kehendak lapisan pemerintah, namun pengajarannya yang menggalakkan berjimat-cermat (jieyong) dan melantik sesiapa yang berkelayakan dan berkemampuan (xuan xian yu neng) ke jawatan kerajaan, kadang-kadang sukar hendak dipatuhi sepenuhnya. Oleh sebab itu, pemikiran politik aliran Moisme kemudiannya diketepikan oleh pihak pemerintah. Bagaimanapun, selepas dinasti Qin (221SM-206SM) dan Han (206SM-220 TM), keempat-empat aliran pemikiran politik telah bersepadu. Namun, halaman 309 golongan pemerintah China biasanya menonjolkan pemikiran

Konfusianisme sedangkan menguatkuasakan pentadbiran negara menerusi pemikiran Legalisme. Pemikiran politik aliran Moisme dan Daoisme mungkin memainkan peranan yang membawa kepada ideologi pembaharuan atau menjadi batu api kepada permulaan satu-satu revolusi termasuk mewujudkan pemberontakan terhadap pemerintah. Namun begitu, selepas pihak pemberontak berjaya menguasai dan memimpin negara, ideologi yang merupakan cantuman Konfusianisme dan Legalisme itu tetap berkesinambungan dan memainkan peranan yang terpenting dalam sistem pentadbiran negara.

17.2.8 Keluarga dan Masyarakat Cina

Walaupun

sistem

kekeluargaan

masyarakat

Cina

tradisional

dan

organisasinya pernah mengalami pelbagai perubahan namun asas sistem keluarga yang memusatkan kuasa bapa (patriachy) dan nisab bapa (patrilineat) tetap berkekalan dan berlanjutan selama beberapa ribu tahun. Sistem kekeluargaan tradisional Cina berasaskan kuasa bapa ini telah terserap masuk ke dalam pelbagai aspek kehidupan sosial dan mendatangkan impak yang mendalam terhadap arah perkembangan kebudayaan Cina dan pembawaan (temperament) bangsa Cina.

Antara

ciri-ciri

masyarakat

yang

memperlihatkan

pengaruh

sistem

kekeluargaan Cina termasuk waris sebelah bapa dan pemerintah yang memusatkan kuasa bapa, kuasa suami yang tertinggi dan perhubungan suami isteri yang berjauhan, mementingkan anak lelaki berbanding anak perempuan, mementingkan pertalian darah dan kaum kerabat keluarga, penguasaan masyarakat berdasarkan pendidikan yang membezakan nama (mingfen) dan kedudukan sosial, dan kecenderungan nilai yang memuja autokrasi dan mengagung-agungkan zaman silam.

17.2.9 Orientasi Sistem Nilai dalam Tamadun Cina

Terdapat persetujuan agak ramai di kalangan cendekiawan bahawa tamadun Cina berorientasikan humanisme, iaitu manusia dianggap mempunyai kedudukan yang unggul dan memainkan peranan penting dalam alam semesta. Banyak sifat khas tamadun Cina dan nilai-nilainya, yang akan dinyatakan di bawah adalah hasil daripada humanisme antaranya transendensi dalaman, sifat sekular, moralisme sebagai ideologi, personalisme, hubungan manusia dengan alam semesta, institusi keluarga dan pendidikan diberi keutamaan, serta keharmonian merupakan nilai utama. Tamadun Cina amat berbeza daripada tamadun- tamadun lain yang berorientasikan teisme atau kepercayaan kepada satu Tuhan semesta sebagai pencipta dan pemerintah alam. Sungguhpun tamadun-tamadun berbeza dari segi orientasi pada peringkat nilai, manusia dapat berinteraksi dan bekerjasama atas nilai-nilai yang berbentuk sejagat. Walaupun orang Cina menganggap bahawa prmsip-prinsip moral serta nilai-nilai murni (Dao) berasal daripada Maha Agung (Tian), tetapi manusia sendiri halaman 310 mampu menjangkau segala kekangan duniawi lalu mencapai kebijaksanaan dan kesucian iaitu transendensi bergantung kepada ikhtiar orang perseorangan - transendensi dalaman. Hal ini dapat dibandingkan dengan tamadun-tamadun lain yang berdasarkan teisme dan mementingkan transendensi luaran.

Humanisme menyebabkan cara hidup orang Cina bersifat sekular iaitu memisahkan urusan duniawi dengan urusan keagamaan. Teokrasi tidak pernah dijadikan agenda atau pernah muncul sepanjang sejarah China, sebaliknya sisrem politik dan pemerintahan, sistem pendidikan dan institusiinstitusi yang lain dipisahkan daripada agama. Namun begitu, ini tidak bererti orang Cina tidak ada rasa takut kepada Maha Agung atau Tian. Masyarakat dan negara harus diperintah secara beretika. Keabsahan kuasa dan kewibawaan maharaja, menteri, pemimpin, guru dan ketua keluarga berasaskan moral yang tinggi sebagai ideologi. Kerajaan dan sistem politik berpadu dengan akhlak. Berkhidmat dalam kerajaan bermakna dipertanggungjawabkan mendukung akhlak dan menjadi pegawai kerajaan berakhlak tinggi. Kepentingan moral begitu dipentingkan sehingga timbul tanggapan menuntut ilmu yang mendalam tidak bermakna sekiranya tidak berakhlak. Berdasarkan transendensi dalaman, orang perseorangan harus berusaha sendiri untuk mempertingkatkan darjahnya dari segi kesarjanaan, kebijaksanaan dan akhlak. Dalam proses pembinaan diri ini antara aspek yang perlu diberi penekanan ialah disiplin diri, pengorbanan diri dan harga diri. Orang perseorangan mestilah mempunyai batin atau dalaman yang murni dan niat yang ikhlas. Adalah nyata bahawa yang mencirikan minda orang Cina ialah personalisme (penyendirian) dan bukannya egoisme atau individualisme yang agresif. Manusia dianggap berkedudukan tinggi iaitu di antara Tian dengan Di (langit dan bumi). Manusia dapat menyertai dan membantu proses perubahan dalam alam semesta. Manusia harus sentiasa menjalin hubungan yang harmoni dengan alam semesta supaya tercapai kesatuan antara kedua-duanya. Sistem etika Konfusianisme berasaskan pada keluarga yang merupakan institusi sosial yang terulung dalam tamadun Cina. Negara merupakan lanjutan daripada keluarga. Hubungan luar keluarga dianggap selaras dengan hubungan dalam keluarga.

Oleh sebab pegangan yang kuat dan teguh kepada humanisme, personalisme dan moralisme maka pendidikan yang beitradisi panjang diberi penghargaan yang tinggi. Golongan birokrat dan cendekiawan merupakan kelas sosial yang tertinggi kedudukannya, dan masyarakat menjunjung tinggi golongan guru dan pekerjaannya. Ibu bapa sedayaupaya berusaha untuk membiayai anak- anak kerana pelajaran merupakan satu-satunya saluran mobiliti sosial dalam masyarakat Cina tradisional. halaman 311 Keharmonian dititikberatkan dalam sebarang bentuk hubungan sama ada hubungan antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok, keluarga, komumti atau institusi, antara kelompok dan juga antara manusia dengan alam semesta. Keharmonian dianggap sebagai suatu nilai yang bersesuaian dengan humanisme dan moralisme. halaman 312

Bab 18

TAMADUN

CINA:

KESUSASTERAAN,

KESENIAN,

SAINS

DAN

TEKNOLOGI CINA

Teo Lay Teen Bahasa dan Sastera, Kesinambungan Budaya, Kepelbagaian Genre, Puisi, Nyanyian dan Muzik, Prosa Klasik dan Vernakular, Fungsi Moral dan Etika, Drama dan Nilai, Konfusianisme, Fiksyen, Budaya dan Adat resam, Muzik, Lukisan dan Kaligrafi, Seni Pembinaan, Sifat Berharmoni dengan Alam Semesta, Landskap, Tema Bermspirasi, Konsep Fengshui, Sains dan Teknologi, Sifat Konservatif, Astrononii, Matematik, Perubatan, Teori Yin dan Yang, Akupunktur, Kemerosotan Sains dan Teknologi Cina.

18.1 PENGENALAN

Tamadun

Cina

pada

dasarnya

merupakan.

sebuah

tamadun

berorientasikan agraria atau pertanian yang sangat dipengaruhi oleh keadaan cuaca dan sifat geografi dalam proses pembangunan dan perkembangan. Bagaimanapun, sebagai mana yang telah dibincangkan dalam bab terdahulu, proses pembangunan tamadun Cina mengambil masa yang panjang. Tamadun Cina telah melahirkan perkembangan pelbagai aliran falsafah, organisasi politik secara kompleks, serta sistem pentadbiran dan institusi sosial yang maju. Bab ini akan membincangkan mengenai beberapa aspek lain yang tidak kurang pentingnya dalam tamadun Cina iaitu bahasa dan kesusasteraan, kesenian, sains dan teknologi. halaman 313

18.2 BAHASA DAN KESUSASTERAAN CINA KLASIK

Sejarah kesusasteraan Cina bermula sekurang-kurangnya seawal kurun ke14SM dan pci-kembangannya berterusan sepanjang lebih daripada 3,000 tahun. Perkembangan kesusasteraan Cina ini tidak pernah menerima gangguan atau sekatan. Sifat ini khasnya disebabkan bahasa pengantar bagi sastera Cina klasik iaitu bahasa Cina telah mengekalkan identitinya dari segi lisan dan tulisan "walaupun negara China pernah diperintah oleh puak asing seperti orang Mongol (dinasti Yuan, 1279-1368) dan orang Manchu (dinasti Qing, 1644-1911). Tulisan Cina pada dasarnya bersifat grafik dan bukan fonetik (non-phonetic); dan sifat ini menjadikan bahasa Cina kurang sesuai untuk digunakan dalam usaha mentranskripsikan bahasa lain. Dengan ini ia tetap tidak berubah dan seterusnya meninggalkan penyebarannya. Sifat bahasa Cina yang bukan berabjad-fonetik (alphabetic-phonetic) bermakna huruf-hurufnya tidak menunjukkan bunyi sebutan. Bahasa Cina boleh disebut dalam kelainan cara dari segi fonologi mengikut tempat atau beberapa kesan terhadap kesusasteraan Cina dan

mengikut kesesuaian selaras dengan perubahan zaman-zaman dalam sejarah Cina. Namun begitu, maksud sesuatu huruf tetap sama tidak kira dalam diaiek apapun ia disebutkan atau dipertuturkan. Maka itu kesusasteraan Cina dapat dinikmati dan dihayati oleh semua yang mengenali huruf Cina. Sesebuah karya klasik Konfusius misalnya, boleh dibaca dalam apa jua diaiek tanpa menjejaskan maksudnya. Sifat bahasa Cina ini mengekalkan kesinambungan budaya Cina dan membolehkan kesusasteraan Cina klasik terus menjadi aset budaya masyarakat Cina yang amat bemilai.

18.3 KEPELBAGAIAN GENRE SASTERA CINA KLASIK

18.3.1 Puisi

Antologi puisi Cina yang terawal bertajuk Shijing (Klasik Puisi). Antologi ini mengandungi 305 buah nyanyian kuil, nyanyian istana dan nyanyian rakyat yang wujud pada tempoh antara zaman Zhou Barat (kurun ke-11SMP771SM) hingga zaman Musim Bunga Musim Luruh (770SM-476SM) dan dikumpul dari kawasan Lembah Huanghe. la dipercayai disusun pada lebih kurang masa Konfusius (551SM-479SM). Puisi-puisi dalam antologi ini penuh dengan pelbagai idea dan teknik kesusasteraan yang menjadi contoh dan member! inspirasi kepada penyajak serta penulis generasi kemudian. Shijing bersama empat klasik lain iaitu Yijing (Klasik Perubahan), Shujing (Klasik Sejarah), Liji (Rekod Ritual) dan Chun qiu (Klasik Musim Bunga dan Musim Luruh), dikenali sebagai Wujing (Lima Klasik) dan sejak kurun ke-2SM ianya sangat dihormati oleh sarjana- sarjana Cina. Puisi yang terkandung dalam Shijing pada asasnya dinyanyikan dengan iringan muzik. Sesetengah puisi, terutamanya puisi kuil juga diiringi oleh tarian. halaman 314 Pada keseluiuhannya kebanyakan puisi dalam Shijing mementingkan elemen lirik lebih daripada elemen naratif. Rima akhir diutamakan untuk mencapai kesan muzik dan tidak bergantung kepada penggunaan

kecantikan retorik. Puisi dalam Shijing mempunyai fungsi politik dan sosial selain daripada fungsi sastera. la digunakan dalam pertemuan rasmi; raja dan pegawai diplomatik menyanyikan puisi sebagai pembayang bagi sesuatu keadaan sebenar atau untuk menyatakan maksud sebenar. Chu ci (Nyanyian Chu) yang juga berasal dari muzik dan tarian dianggap mewakili antologi puisi Cina awal dari selatan di sekeliling kawasan Sungai Yangzi. Puisi-puisi yang berasal dari kawasan selatan ini menunjukkan pola irama yang agak berbeza daripada Shijing, misalnya baris-bans lebih panjang dan kurang tetap menyebabkan puisinya lebih sesuai dideklamasikan. Mulai dari Shijing hmgga ke Chu ci, puisi Cina klasik kian matang dan sempurna. Dmasti Tang (618-907) menyaksikan kemuncak perkembangan genre ini. Keadaan politik dan ekonomi yang stabil khasnya pada tahap permulaan zaman ini menggalakkan perkembangan puisi Cina klasik mencapai tahap keemasan. Puisi yang telah dihasilkan tiada tandingan dari segi kuantiti dan kualiti. Quan Tangshi (Koleksi Lengkap Puisi Tang) mengumpulkan jumlah puisi lebih kurang 50,000 buah, hasil ciptaan dari 2,000 atau lebih orangpenyajak, termasuk penyajak agung seperti Li Bai, Du Fu dan Bai Juyi. Bentuk puisi utama yang wujud dalam sejarah puisi Cina klasik seperti jueju (puisi empat baris) dan lu shi (puisi lapan baris) juga telah mencapai tahap kematangan. Puisi- puisi ini dihasilkan dan ditulis dengan menggunakan pelbagai terna. Bagi orang Cina, skop genre shi, yang biasanya diterjemahkan puisi, adalah sangat terhad. Sebenarnya yang boleh kita klasifikasikan di bawah golongan genre puisi wujud dalam banyak bentuk selain bentuk shi. Balada misalnya, begitu banyak jumlahnya. Kebanyakan teks drama juga mengandungi nyanyian dalam bentuk puisi. Yang harus diberi perhatian ialah sejenis puisi yang timbul dari nyanyian penghibur dan digubah dalam rangkap berlainan panjang mengikut bunyi atau suit muzik tertentu dikenali sebagai lirik ci. Di bawah usaha sebilangan penulisan ci yang berbakat seperti Liu Yong, Su Shi, Li Qingzhao, Zhou Bangyan dan Xin Qiji, bentuk ini mengambil tempat shi pada zaman pemerintahan dinasti Song (9601279) untuk menjadi genre yang paling popular dan representatif.

Ringkasnya, bolehlah kita simpulkan di sini secara keseluruhannya, puisi Cina klasik mempunyai ciri-ciri tersendiri. Antara ciri yang hams diberikan perhatian ialah pertama, puisi Cina berhubungan rapat dengan muzik; kedua, bersifat kompak (padat) dan singkat, panjangnya kadang-kadang serupa dengan sepucuk telegram; ketiga, puisi naratif atau deskriptif yang boleh dikatakan panjang mengikut standard sastera lain di dunia ini sangat kurang, dan epik tidak wujud; dan keempat, puisi mempunyai fungsi sosial dan politik selain fungsi sastera. halaman 315

18.3.2 Prosa

Garis pemisah antara puisi dengan prosa kurang jelas. Ini dapat dilihat khususnya dalam tiga jenis genre. Bentuk fu, genre representatif bagi dinasti Han (206SM-220) misalnya, menunjukkan sifat puisi bercampur prosa. Ini menjelaskan mengapa/M diberi label berlainan seperti prosa bersifat puisi (poetic prose), prosa berima (rhyme prose), rapsodi (rhapsody), puisi bersifat prosa (prose poetry) dalam bahasa Inggeris. Genre lain dalam kumpulan ini termasukpianwen (prosa selari) iaitu sejenis prosa berirama iaitu syarat-syarat tertentu khasnya mengenai kecantikan retorik dikenakan, dan bagu wenzhang (eight-legged essay), yang merupakan kayu pengukur paling utama dalam menggredkan calon peperiksaan perkhidmatan awam. Prosa jenis bagu ini mensyaratkan penults perlu mematuhi pelbagai syarat dari segi kandungan dan bentuk apabila menulis. Prosa jenis bagu begitu dominan dalam bidang penulisan Cina selama berabad-abad (1487- 1901). Prosa klasik, atau dikenali guwen, adalah dominan dalam sastera Cina klasik. la menggunakan bahasa klasik. Terdapat juga prosa vernakular, atau haihuawen, yang ditulis dalam bahasa pertuturan (percakapan). Prosa klasik berdasarkan standard dan stall karya pakar zaman purba, khasnya klasik-klasik Konfusius dan karya ahli falsafah zaman awal sebagai model. Bahasa klasik adalah jauh berbeza dan bahasa pertuturan sehan-hanan

atau menunjukkan jalan atau cara dari segi moral dan etika. Kecemerlangan Shiji terletak kepada sifatnya sebagai model percantuman sejarah dan kesusasteraan. Bagi seorang sarjana tradisional. juga mempunyai rungsi sosial dan politik. walaupun lebih mendekati kegunaan biasa. bahasa klasik telah menjadi medium bagi hampir semua penulisan prosa disebabkan ia adalah bahasa yang dikhaskan dalam peperiksaan rasmi dan juga kerana penghormatan tradisional yang ada pada pencapaian budaya zaman dahulu. Pada dinasti Yuan (1279-1368). Zhuang Zi (Zhuang Zi juga nama penulis) boleh dikatakan prosa pra. prosa Cina seperti puisi purba. menjadi satu persekitaran yang unik dengan aktiviti sastera yang bukan konvensional seperti drama berkembang. halaman 316 18. Prosa vernakular yang ditulis dalam bahasa sehari-hari itu dipandang rendah. Buku ini diberi nilai sastera yang amat tinggi dan mempunyai pengaruh besar terhadap bukan sahaja prosa. Drama Cina yang paling menarik ialah jenis zaju. dan kawasan utara China. Bahasa percakapan. Bagaimanapun. Manakala Shiji (Rekod Sejarah) hasil Sima Qian. Satu daripada tujuan penulisan prosa adalah untuk 'menyampaikan dao'. tetapi juga novel dan drama hari kemudian.3 Drama Drama Cina berkembang agak lewat. Berlainan dengan prosa di Barat. sebuah buku sejarah mempunyai penulisan prosa yang terbaik sekali bagi zaman dinasti Han (206SM-220SM). di mana penakluk asing mendirikan pusat pentadbiran mereka.3. dan dielakkan dalam penulisan sastera sehmgga kurun ke-13 dan ia mulai diguna oleh penulis drama dan fiksyen. tidak ditegaskan dalam tradisi Cina. khasnya sarjana Konfusian. prestij tradisi lama mulai merosot di bawah pemerintahan Mongol.kerana la sukar untuk difahami atau dikuasai. sejenis bentuk sastera berbentuk puisi .Qin yang indah sekali. sesebuah prosa yang berkualiti harus bermanfaat dari segi moral dan etika.

drama Dou'er yuan (Ketidakadilan Dou'er) karya Guan Hanqing. lebih panjang dari segi skop iaitu biasanya berjumlah tiga sehingga empat puluh adegan (babak) dan lebih fleksibel dari segi muzik dan nyanyian. Sebagai contoh. drama rakyat dan berlainan daerah mula berkembang dan semakin popular sehingga akhirnya dipentaskan di pentas. Selain chuanqi. prinsip moral Konfusius terkandung di dalam drama Cina tradisional.yang digubah mengikut suit muzik tertentu dan bersemarak pada zaman Yuan. Secara keseluruhannya. Pelbagai tema dihasilkan dan terkandung dalam karya-karya drama. Menjelang lewat kurun ke-18. xiao (penghormatan terhadap ibu bapa). Chuanqi yang berkembang semasa zaju. kunqu Juga amat menarik. Dengan ini zaju bukan sahaja member! hiburan tetapi juga berperanan sebagai pengkritik sosial yang berjaya mendapat konsensus dan simpati penonton. Karya lain seperti drama Xixiangji (Percintaan Kamar Barat) hasil penulisan Wang Shifu. jie (kesucian seseorang wanita) dan yi (keadilan).pentas di Beijing. mengkritik kelemahan pegawai Mongol yang menerima rasuah sehingga mengakibatkan seorang suri rumah dihukum mati tanpa melakukan apa-apa kesalahan. Seperti yang dibincangkan di atas. Bentuk drama ini berdominan sejak kurun ke-16 sehingga ke-18 dan merupakan kegemaran golongan pujangga kerana stall nyanyiannya halus dan muziknya bergaya. Tanggungjawab terhadap ibu bapa dan suami atau taat setia kepada tuan atau ketua adalah nilai yang berulang kali disalurkan dalam karya-karya drama. kegiatan drama ini akhirnya melahirkan opera Cina yang menjadi salah satu kegemaran ramai masyarakat Cina sehingga masa kini. Terdapat penulis-penulis yang menghasilkan karya dan menggunakan karya mereka sebagai saluran untuk mengeluarkan perasaan tidak puas hati atau sebagai alat kritikan. Drama jenis lain yang harus diperkenalkan ialah chuanqi. Zaju banyak menyokong nilai-nilai Cina tradisional khasnya nilai seperti zhong (kesetiaan). drama Cina lebih berkecenderungan menekankan nilai-nilai etika berbanding agama. menyanjung cinta bebas melalui pelukisan watak utama sebagai berani menentang tradisi lama dalam hal perkahwinan. . Dari sini.

Drama bertujuan mendukung kelakuan baik dan memberi amaran atau berwaspada terhadap perbuatan-perbuatan jahat. Ternyata. kedudukan fiksyen tidak setanding dengan puisi atau prosa yang selama ini bukan sahaja mempunyai fungsi sastera tetapi juga berperanan sebagai pendukung prinsip-prinsip moral etika dan juga sebagai alat politik. yang jahat akan menerima hukuman. Konsep tragedi seperti yang terdapat di Barat yang menegaskan bahawa manusia tidak berupaya memahami atau menguasai kuasa alam semesta tidak mendapat tempat dalam drama Cina. Sebahagiannya adalah dalam bentuk roman sejarah.3. Roman sejarah seperti Sanguo yanyi mengandungi maklumat-maklumat dan bahan-bahan yang begitu menarik bagi penulis drama Cina. Hasil karya berbentuk fiksyen begitu banyak dicipta dan kebanyakannya merupakan naratif yang panjang. dinasti Ming (1368-1644) dan dinasti Qing (1644-1911). Beberapa fiksyen mempunyai nilai yang amat tinggi misalnya Honglou meng (Mimpi . Contoh terbaik ialah Sanguoyanyi (Roman Tiga Negara). Sesebuah drama Cina yang tipikal akan berakhir dengan mesej yang mengatakan halaman 317 sesiapa yang berbuat baik akan mendapat ganjaran dan sebaliknya. 18. Walau bagaimanapun. sebuah roman berdasarkan cerita yang telah lama tersebar di kalangan rakyat mengenai perebutan kuasa tiga buah negara pada akhir kurun ke-2.4 Fiksyen Disebabkan cerita-cerita yang ditulis adalah dalam bahasa vernakular maka golongan terpelajar tradisional yang memandang tinggi stall klasik secara rasmi tidak menganggap fiksyen bernilai untuk diberi taraf sastera. selanjutnya mencapai tahap kematangan dan kegemilangan pada zaman dinasti Yuan (1279-1368). pada zaman awal dinasti Song (960-1279) perkembangan cerita dalam bahasa harian telah mulai wujud. dan percakapan sia-sia. Istilah Cina bagi merujuk genre ini ialah xiaoshuo bermaksud percakapan kecil.

Nilai terbesar novel China boleh dilihat dari aspek bahawa kebanyakannya member! wawasan mendalam tentang budaya dan adat resam orang Cina pada zaman sesuatu novel itu ditulis. terdapat juga halaman 318 fiksyen yang temanya telah diilhamkan oleh catatan agama Buddha. karya Shuihu zbuan (Kisah Pinggir Air).Loteng Merah). yang melukiskan kehidupan dan nasib sebuah keluarga besar pada zaman dinasti Qing. 18.1 Muzik Klasik .4 KESENIAN CINA 18. walaupun buku ini juga mempamerkan sudut gelap masyarakat Cina yang penuh dengan rasuah dan keruntuhan moral. Fiksyen Cina berkembang di atas dasar tradisi mencerita {story-telling) zaman lebih awal iaitu penglipur lara telah meniru format dikir agama Buddha untuk menyampaikan cerita mereka. Bertepatan dengan penerimaan Buddhisme natijah dari interaksi dengan tamadun India maka terdapat pengaruh unsur-unsur agama ini yang jelas.4. Antara contoh terbaik ialah Xiyou ji. yang menceritakan dengan penuh imaginasi perjalanan seorang sami Cina ke India untuk mendapatkan kitab suci Buddha. la merupakan sebuah novel dengan pencapaian sangat cemerlang kelihatan dari segi perwatakan dan pelukisan gambaran yang mendalam serta bermaklumat tentang kehidupan dan adat resam orang Cina. Terdapat fiksyen mengenai keghaiban seperti Xijouji (Perjalanan ke Barat) dan ada juga yang merupakan mengenai pornografi seperti/w PingMei (Emas Vas Plum). dan menyokong perubahan misalnya. Fiksyen Cina kadangkala digunakan sebagai alat untuk menggambarkan dunia Utopia. Selain daripada cara penyampaian.

dan Jumlahnya sudah sama dengan jumlah kesemua bahan sistem muzik utama dalam sejarah Eropah. Perbincangan dan rujukan terhadap muzik juga terdapat dalam buku-buku klasik seperti Li ji (Rekod Ritual) yang bertarikh pada kurun ke2SM dan Shi jing. Pemikiran bahawa muzik harus berharmoni dengan alam semesta bukan sahaja wujud dalam legenda. . kayu. Bukti dokumentasi menunjukkan bentuk muzik Cina yang wujud tidak terbilang jumlahnya dan aktiviti penciptaan muzik Cina yang awal melibatkan kegiatan di istana. Palp buluh yang dicari ini dikatakan boleh mengeluarkan bunyi serupa dengan bunyi burung phoenix dengan tujuan mendapatkan muzik yang berharmoni dengan alam semesta. Alat-alat muzik Cina dikategorikan mengikut bahan akustik yang digunakan dan cara sesuatu alat itu dimainkan. bahan muzik ini telah hilang dan yang masih dapat dilihat hanya bahan yang wujud sejak dari zaman dinasti Song. labu dan buluh.Muzik Cina klasik adalah antara sistem muzik yang paling lama dan paling berkembang dalam dunia ini. Pada dasarnya bahan-bahan ini termasuk logam. Mengenai asal-usul muzik Cina. Tokoh-tokoh seperti Konfusius juga mempunyai minat terhadap muzik dan menimbulkan teori muzik yang lebih khusus serta prinsip estetik tentang muzik. batu. tanah liat. genderang. Sistem melodi (tune) muzik Cina klasik adalah kompleks. perayaan rakyat dan peristiwa yang berkaitan dengan agama. sutera. kulit. Tanggapan bersifat kosmologi ini memang bukan kepercayaan karut tetapi merupakan pemahaman mendalam mengenai fungsi budaya muzik dalam dunia manusia. rekod Cina menyatakan bahawa lebih kurang pada tahun 2697SM. Berdasarkan cara sesuatu jenis alat muzik ini dimainkan muzik Cina memetik dapat dan diklasifikasikan menggesek. Konfusius memberi pendapat yang sama. Namun begitu. Dalam bab "Yue ji" (Rekod Muzik) yang terkandung dalam buku Liji telah direkodkan komen bahawa muzik adalah hasil harmoni langit dengan bumi. mengatakan bahawa muzik teragung kepada kategori meniup. Maharaja Huang Di (maharaja legenda yang dikatakan salah satu maharaja terawal yang wujud di dalam sejarah Cina) telah menghantar orang untuk mencari paip buluh.

Muzik Cina tersebar ke Korea sejak zaman pemerintahan dinasti Song (960-1279) dan masih digunakan serta dikekalkan sebagai muzik sembahyang sehingga masa kini. ketaatan dan kecintaan dapat mempamerkan sifat benar seseorang. misalnya muzik dari Iran juga banyak mempengaruhi muzik Cina melalui aktiviti perdagangan dan penyebaran agama Islam ke China pada abad ke-8. kemarahan. kepuasan. Muzik. Pengaruh muzik Cina pula dapat dilihat terhadap tamadun-tamadun lain terutama sekali muzik Korea dan Vietnam natijah daripada interaksi antara tamadun. melalui pemaparan enam jenis emosi. muzik dan pihak pemerintah adalah saling membayangkan atau lengkap melengkapi. dan melalui harmoni ini dapat memulihkan keadaan dunia fizikal. mengiktiraf peranannya dalam memberikan perkhidmatan dan membuat sumbangan halaman 319 terhadap pembentukan dunia yang bersifat teratur dan bermoral. Manakala di Vietnam. corak muzik Cina klasik banyak dipelajan dan sebahagian dan peralatan muzik berasal dari negara China. Sifat yang suka berpura-pura dan menipu tidak mungkin dapat berterusan. iaitu kesedihan. Pada pendapat beliau. . muzik Cina juga menggabungkan pelbagai corak muzik kaum minoriti dari seluruh negara China. Hanya manusia yang bersifat unggul (superior) dan yang berupaya memahami muzik mempunyai kelengkapan memerintah.adalah muzik yang berharmoni dengan alam sekitar. Muzik bercorak Asia Tengah dan Asia Barat. Beliau juga menghuraikan tentang pemilihan muzik yang bersesuaian demi menyempurnakan seseorang berbudi pekerti dari segi moral. Selain itu. kegembiraan. Kedatangan muzik India melalui penerimaan agama Buddha telah memberikan kenikmatan muzik yang berlainan. Konfusius meletakkan muzik berkedudukan (status) penting. Cerita yang terkandung dalam muzik Vietnam banyak diambil daripada sejarah dan legenda Cina.

Terdapat pakar kaligrafi yang cemerlang dan unggul di antaranya ialah Wang Xizhi (321-379). tulisannya lebih . stall biasa atau kaishu iaitu setiap pergerakan berus dan garis (stroke) ditulis dengan jelas. papan tanda. kaligrafi diberi penghormatan yang paling tinggi di negara China. Dalam sistem pendidikan lama. Inskripsi dijumpal di mana-mana sama ada dalam bentuk batu bersurat yang terletak di pintu tembok. Kaligrafi dianggap mempunyai keunikan dalam membayangkan kemurnian dan kualiti seseorang ahli kaligrafi dari segi pemupukan personaliti.4. untuk memkmati seni im Juga memerlukan kualiti seseorang yang tinggi dan murni serta sensitiviti estetik yang luar biasa. lishu iaitu sejenis stall yang dikembangkan pada asalnya untuk kegunaan kerani. contoh kaligrafi lebih tersebar meluas. Berus diperbuat daripada bulu kambing. gerbang kehormat.2 Kaligrafi Berbanding dengan bentuk kesenian yang lain. Terdapat enam jenis stail tulisan yang masih digunakan masa sekarang walaupun ada di antaranya yang hanya digunakan untuk tujuan spesifik. salinan spesimen kaligrafi dari pakar kaligrafi yang terkenal dibuat dalam bentuk buku untuk ditiru oleh para pelajar.18. Dakwat dibekukan dalam bentuk batang pendek dan akan digosok pada batu dakwat bersama sedikit air sehingga mendapat halaman 320 kekonsistenan yang betui sebelum menulis. Kertas yang diguna ialah sejenis kertas xuan yang mudah menyerap dakwat. berus. Kaligrafi menggunakan bahan-bahan antaranya dakwat. Sebagaimana usaha menghasilkan kaligrafi. termasuklah pertama. kertas. Kaligrafi Cina telah menghasilkan banyak stall tulisan yang telah dikembangkan. Skrol yang tergantung berpasangan dan mengandungi tulisan sepadan hampir dapat dilihat di seluruh tempat. rusa atau serigala dan adalah tajam di hujung. dan kadang-kadang sutera. Empat stall tulisan lebih biasa digunakan masa kini. kuil-kuil. Berbanding dengan sent lukisan. tiang bangunan dan di rumah-rumah. kedua.

momentum. Dari segi teknikal. xingshu atau stall berlari iaitu bentuknya seakan-akan kaishu tetapi tangan seperti berjalan cepat atau bergerak dengan laju apabila menulis. dengan variasi bentuk dan struktur tidak dibenarkan. Pakar kaligrafi Cina terutama pakar caoshu. dengan impuls. tidak mentoleransikan sifat ketetapan. dan keempat. Kecantikan sesebuah kaligrafi tidak dinilai secara perkataan demi perkataan tapi dibuat terhadap keharmonian yang ditunjukkan oleh keseluruhan hasil. Ini adalah sangat berbeza daripada garis hurufyang terdapat dalam bahan cetakan. Sebuah kaligrafi yang baik bukanlah satu susunan bersimetri bagi bentuk konvensional. dan interaksi yang penuh kekuatan bergabung untuk menghasilkan satu kesempurnaan seimbang.berbentuk segi empat. poise sejenak. dengan pergerakan berus dan garis berdatar lebih panjang sedikit daripada pergerakan berus dan garis tegak. ketiga. Inspirasi asas bagi kaligrafi Cina sama dengan semua jenis seni Cina. Usaha ini hams dijalankan tanpa sebarang percubaan dengan sengaja untuk memperelok atau menggelapkan stroke-stroke tertentu. setiap garis dalam sebuah kaligrafi yang halus juga mempunyai tenaga benda hidup. Pada masa yang sama seseorang pakar kaligrafi juga perlu menjaga ruang di antara stroke berseimbangan dan ini merupakan satu teknik yang hanya dapat dicapai hanya selepas berlatih dalam tempoh masa yang lama. dengan ini menghasilkan tulisan yang bersifat kurang teratur. . Caoshu pula hanya dapat difahami oleh pakar kaligrafi yang telah mahir dalam seni ini dan bukan satu stall yang sesuai untuk kegunaan biasa. kaligrafi Cina amat bergantung kepada kemahiran dan imaginasi seseorang pakar kaligrafi untuk menghasilkan bentuk garis yang menarik lalu menggubah struktur yang cantik berdasarkan garis-garis ini. iaitu alam semula jadi. bahkan ia boleh disamakan dengan gerak-geri dalam sebuah tarian yang dikoordinasikan dengan penuh kemahiran. Sebagai mana ranting pokok yang hidup adalah bernyawa. Jenis kaishu ialah stall yang biasa digunakan dalam buku cetakan. caoshu atau stall rumput yang telah mendapat namanya berdasarkan rupa bentuk iaitu rumput ditiup angin yang nampaknya berselerak tetapi pada hal adalah teratur.

4. kaligrafi dan lukisan'. pelukis Cina terkenal pada masa moden misalnya. gonghi (menggunakan garis halus dan teliti dengan memberi perhatian kepada butir-butir). batu. sungai.3 Seni Lukis Dalam tradisi Cina. Biasanya sebuah puisi yang berkaitan dengan sesuatu lukisan ditulis di sudut ruangan kosong supaya mencapai tahap 'kesatuan di antara puisi. Teori estetik xieyi menitikberatkan sentimen dan mengabaikan realisme. kaligrafi. Sebuah lukisan Cina merupakan kombinasi sent puisi. Seseorang pelukis perlu memastikan terlebih dahulu mengenai apa yang . jarang pelukis xieyi melukis tempat yang benar-benar wujud. xieyi (bebas tangan/freehand brushwork) dan kedua. mereka perlu membuat lukisan landskap yang digemari mereka sebagai landskap. Walaupun mereka mengelakkan dari memberi gambaran tepat. Kebanyakan pelukis bukan sahaja mahir melukis tetapi juga merupakan sarjana dan pakar kaligrafi antaranya Su Dongpo (1037-1101) pada zaman dinasti Song. serangga. Apabila melukis landskap. Kebanyakan lukisan Cina dilukis dengan menggunakan dakwat monokrom. Xieyi merupakan pendekatan asas lukisan Cina. dan membawa peminat ke dalam dunia alam semula jadi serta bersatu dengannya. Berdasarkan cara penyampaian. bahan yang sama digunakan sebagai mana yang digunakan oleh ahli kaligrafi Cina. pokok untuk dijadikan alat menyatakan perasaan dan idea mereka.halaman 321 18. tidak melukis udang. Qi Baishi. tetapi mereka hanya meminjam bentuk-bentuk gunung. lukisan Cina tradisional boleh dibahagikan kepada dua kategori iaitu pertama. burung atau bunga mengikut rupa bentuk sebenar tetapi hanya menunjukkan sifat paling penting (essence) objek-objek ini mengikut pengalaman dan fahaman sendiri. Dalam lukisan Cina. lukisan mempunyai hubungan yang rapat dengan kaligrafi dan juga puisi. Aspek seperti perspektif dan cahaya tidak penting. lukisan dan juga seni ukir cap (seal engraving).

Keyakinan dan kemahiran ini hanya dapat diperolehi melalui latihan yang panjang dan berdasarkan pengalaman. Lukisan Cina di peringkat awal dihasilkan oleh tukang-tukang lukis yang tidak diketahui namanya untuk kegunaan istana dan keluarga feudal. Format lukisan biasanya dalam bentuk skrol panjang yang digantung secara tegak atau skrol tangan melintang yang berbeza panjangnya. Dalam lukisan mereka maksud sebenar disampaikan secara tersembunyi kerana bukan semua maksud hams dikatakan. Percubaan untuk menyampaikan lebih daripada apa yang diperlukan akan menyebabkan sesuatu lukisan itu dikritik sebagai kasar.ingin dilukiskan supaya tidak berlaku kesilapan atau kesalahan apabila melukis dan beliau perlu menyiapkan hasil lukisan dengan penuh keyakinan. kelajuan serta kemahiran menguasai teknik lukis. Bagi seseorang peminat lukisan Cina. selepas dinasti Han (206SM-220SM) konsep seni halus (fine art) mulai wujud sebagai hasil kegemaran waktu lapang bagi golongan atasan yang berpendidikan. Sedangkan tukang lukis istana dan profesional lebih cenderung kepada sifat realisme pelukis pujangga mengabaikan pencapaian ketepatan dari segi visual (visual accuracy). tulisan. Bentuk lain ialah kipas dan lembaran album. biasanya puisi dan cap merupakan bahagian komposisi yang juga diperlukan. Kriteria menilai lukisan berdasarkan kriteria sama yang digunakan untuk menilai kaligrafi. halaman 322 Bagaimanapun. Sesuatu lukisan yang bernilai harus menunjukkan pergerakan berus yang penuh dengan tenaga (vitality) dan perasaan (expressiveness) serta komposisi yang bersifat harmoni secara keseluruhan. sedikit bayangan adalah mencukupi. kadang-kadang sepanjang lima belas meter. Bagi seorang pelukis pujangga. Lama-kelamaan satu tradisi wujud iaitu pelukis pujangga amatur ini kian terpisah dengan tukang lukis istana dan tukang lukis profesional yang menjual lukisan mereka untuk tujuan mendapat keuntungan. tandatangan pelukis. . dan dianggap tidak ada konsep seni.

Boleh dikatakan kebanyakan lukisan Cina bersifat simbolik. simbol Konfusian bagi kesucian dan kehalusan budi pekerti. kebanyakan pelukis Cina memberi fokus kepada menyatakan kesedaran halaman 323 . seni lukisan bukan dihasilkan dengan maksud untuk menggambarkan kesemuanya ini dan objek yang tidak bernyawa jarang dilukiskan. Oleh itu. Lukisan landskap merupakan jenis lukisan utama. Sifat simbolik ini menjadikan lukisan Cina sebagai satu perantara paling baik yang membayangkan personaliti. perhubungan antara manusia sangat penting dalam negara China. kekerasan. Dalam konteks ini. kawasan bandar. Lukisan mengenai tumbuh-tumbuhan dan binatang-binatang juga digeman. dan itik mandarin yang selalu berpasangan menunjuk kepada kesetiaan suami-isten. Batu dan sungai dianggap seperti bernyawa dan merupakan manifestasi kuasa yang tidak dapat dilihat dalam alam semesta. kematian. Subjek seperti peperangan. Lukisan yang hanya mementingkan bentuk juga tidak ada tempat kerana orang Cina tidak menerima lukisan yang bentuknya cantik tetapi temanya tidak memberikan manfaat dari segi keimanan dan akhlak. Bunga plum pada musim sejuk yang berbunga juga dalam cuaca saiji melambangkan semangat atau kehalusan kualiti yang tidak akan tunduk dilihat dari segi politik. burung jenjang bersimbolik hidup panjang. Bagi orang Cina. dan pokok pain tua yang berbonjol-bonjol mewakili sifat bertahan dalam persekitaran politik yang keras atau semangat usia tua yang tidak dapat ditakluk. Buluh menandakan semangat seorang sarjana yang mungkin dibengkok oleh sebab keadaan tertentu tetapi tidak boleh dipatah. Jadi satu tema biasa bagi lukisan figura ialah berkenaan dengan para lelaki yang berbudi bahasa menikmati aktiviti ilmiah bersama atau berkenaan perpisahan dan pertemuan semula para pegawal kerajaan. Selam itu juga terdapat lukisan potret dan figura. Simbol paling popular yang diambil dan dunia tumbuh-tumbuhan ialah orkid.Berbanding tema dalam lukisan Barat. sudut gelap dalam kehidupan dan kebogelan jarang menarik minat pelukis Cina. tema lukisan Cina adalah terhad dan tidak dianggap menyeluruh. perasaan dan jiwa seseorang pelukis.

ikan dan sebagainya. Kaligrafi dan lukisan Cina memberi kesan terhadap seni Asia Timur. Seni kaligrafi telah disebarkan ke Korea dan Jepun pada zaman dinasti Tang. juga mempunyai fungsi sosial dan moral. Kita dapat menyimpulkan aspek lukisan Cina ini sebagai aspek Daois. pakar-pakar kaligrafi masih dihormati oleh masyarakat Korea dan Jepun serta karya kaligrafi dianggap sebagai bahan seni yang amat bernilai. burung. Kesan corak Lingnan shanshui iaitu lukisan landskap sekolah Lingnan dari dinasti Song banyak terdapat dalam lukisan landskap Jepun. Latar belakang dan dewadewi yang berwarna-warm diambil daripada centa dan ajaran agama Buddha masih dapat dilihat di dinding dalam Groto Dunhuang tinggalan dinasti Tang. penekanan diberi kepada menggambarkan kefahaman manusia terhadap alam semula jadi. iaitu Korea dan Jepun yang masih mengekalkan tulisan Cina kuno sebagai tulisan klasik mereka. Sehingga masa kini. Lukisan Korea dan Jepun mempunyai kesan corak seni lukis dinasti Tang. Lukisan potret membayangkan peribadi dan peranan sosial seseorang. . Dalam lukisan. Masyarakat Cina yang bersifat pertanian menegaskan manusia harus memahami corak alam semula jadi dan hidup bertepatan serta secara harmoni dengannya. Hasil lukisan di peringkat awal misalnya. Mengenai pengaruh dari tamadun lain.dalaman terhadap sesuatu lebih daripada cuba menggambarkan objek sebenar atau menyampaikan rasa realiti (sense of reality) atau objek bertiga dimensi. terutamanya lukisan landskap. Seni lukis Cina juga dipengaruhi oleh agama Buddha sejak zaman dinasti Han. Bukan semua lukisan Cina berkecenderungan Daois. tumbuhan. bunga. Ini merupakan aspek Konfusian lukisan Cma. Tukang lukis istana juga melukiskan berkenaan peristiwa-peristiwa yang dianggap bertuah dan tidak dapat dilupakan. seni khat dengan tulisan Arab bercorak Islam telah bersatu dengan seni kaligrafi Cina untuk menghasilkan sent khat bersifat Cina beragama Islam. Pelukis juga suka melukis objek kecil dalam alam sekitar seperti buluh.

iaitu yang tidak berharmoni dengan alam semesta akan menjejaskan masa depan sesebuah keluarga. Di atas pintu terdapat menara yang tinggmya beberapa tingkat. Dalam seni bina Cina. tembok merupakan antara binaan yang sangat penting kerana semua kota mempunyai satu tembok yang bertujuan untuk pertahanan dan keselamatan. Tembok kota biasanya dikelilingi oleh pant penuh dengan air yang dalam dan lebar. Tembok kota mempunyai pintu yang dibuka pada waktu tertentu iaitu waktu fajar dan ditutup pada waktu malam. Pemikiran ini dapat dinyatakan dengan jelas dalam kepercayaan fengshui (geomancy).4. tembok lebih tinggi dan meliputi kawasan lebih luas. Tembok yang terkenal di negara China dan juga di dunia ialah Tembok Besar China {The Great Wall of China).4 Seni Pembinaan Dalam aspek seni bina.18. harus berusaha untuk mencapai keharmonian dengannya. Sejak dari awal lagi. Tembok kota kebiasaannya mengagumkan dengan ketinggian kebanyakannya dua puluh lima hingga tiga puluh kaki dan luasnya dua puluh kaki atau lebih. Lokasi dan susunan yang halaman 324 mempunyai fengshui yang buruk. iaitu lokasi dan susunan dalam sesebuah rumah atau kubur selalunya ditetapkan dengan panduan teon fengshui. Lilitan tembok sepanjang lima atau enam batu merupakan suatu yang biasa dan di sesetengah bandar misalnya di Beijing. orang Cina mempercayai sekiranya manusia ingin maju ia tidak harus menimbulkan kemarahan atau cuba menguasai alam semesta tetapi sebaliknya. Tembok juga dibina bukan sahaja untuk mengelilingi kota tetapi juga untuk memagari . Ciri utama binaan Cina dapat dilihat dari pelbagai segi antaranya yang paling jelas lalah kemginan membuat binaan yang berharmoni dengan alam semesta. Di peringkat kampung dan desa. Ini disebabkan sebahagian besar bahan-bahan yang digunakan iaitu kayu tidak dapat bertahan lama kerana pengaruh ikhm dan cuaca. tinggalan binaan dan tembok dari zaman dahulu yang masih wujud sehingga kini sangat berkurangan. kadangkadang benteng tanah dibina mengelilingi kawasan tersebut dengan tujuan yang sama.

Taman. Bumbung biasanya dipasang tembikar walaupun keluarga miskin menggunakan bumbung atas. Pagoda hilang hubungannya dengan agama Buddha kemudian. Istana Musim Panas (The Summer Place) di kawasan desa Beijing mempamerkan kejayaan cemerlang orang Cina halaman 325 . Bagi orang Cina seni taman berkait rapat dengan seni bina. bumbung Tian Tan (Kuil Syurga) di Beijing yang berwarna kilat biru. dan kebanyakan pagoda yang dibina terkemudian adalah untuk tu]\iznfengshui. Tiang kayu yang digunakan untuk menyokong bumbung kadang-kadang dicat dan kayu lintang yang mengikut keseluruhan binaan biasanya dihiaskan dengan ukiran atau lukisan corak berwarna. atau sebuah keluarga yang hidup bersama untuk beberapa generasi. Bumbung binaan Cina adalah menonjol. adalah ciri lain binaan Cina. Binaan Cina tradisional yang diperbuat dari kayu biasanya kayu berkualiti baik dan mempunyai rangka yang berbentuk "tiang dan ambang" (post-andlintel frame).taman Cina bahkan taman-taman diraja atau persendirian.kuil-kuil. melanjutkan lagi pnnsip binaan dengan reka bentuk telah diubahsuaikan untuk bersesuaian dengan alam sekitar dan bukan untuk berdominan. Pailou Sitnupaifang iaitu gerbang pada asalnya dibina untuk tujuan memperingati seseorang berdasarkan merit. Bumbung kuil dan istana biasanya mempunyai tembikar berwarna kilat misalnya. atau tiang tegak dengan balak melintang di atas. Jambatan kebanyakannya dibina dari batu dan ada yang mempunyai lebih dari satu gerbang. bercerun curam dengan cucur bumbung yang melengkung ke atas di sudutnya. misalnya seorang balu muda yang hidup mulia hingga ke usia tua. Ciri lain termasuklah pagoda. istana dan rumah-rumah kediaman. yang dipengaruhl oleh agama Buddha. Pavilion dalam bentuk oktagonal untuk tujuan hiasan Juga merupakan satu cin seni bina Cina.

selaras dengan semangat zhongyong (kesederhanaan) dalam tamadun Cina. Bagaimanapun. Sastera khasnya sastera yang wujud sebelum pemerintahan orang Mongol. Pengaruh seni porselin Cina terhadap seni tembikar Eropah adalah sangat besar.dalam merancangkan susunan binaan yang bersesuaian dengan landskap. seni ukir. pencapaian kesusasteraan dan kesenian Cina telah memperkayakan tamadun Cina. Sastera Cina menegaskan ciri zhonghe. Ketiga. seni Cina banyak memperlihatkan ciri-ciri Daoisme dan . falsafah Konfusius tidak memberi pengaruh yang kuat terhadap aspek seni Cina. sent logam. Pertama. dapat disimpulkan mengenai beberapa aspek-aspek penting dalam bidang bahasa dan kesusasteraan. Secara umumnya.4. perabot dan tekstil. sifat harmoni diutamakan. harus mempunyai tujuan mempertingkat dan menyempurnakan seseorang individu dan segi moral dan etika. lebih awal daripada penemuannya di Eropah. agama atau pengkebumian. iaitu harmoni antara emosi dengan rasional. Sebaliknya. unsur luar seperti kedatangan Buddhisme menggalakkan interaksi tamadun dan seterusnya membawa pengaruh asing kepada sastera Cina. Kedua.5 Seni Cina yang Lain Hasil area di negara China biasanya tidak diperbuat sebagai objek seni tetapi untuk tujuan keperluan istiadat. seni lakuer. Dan kehma. kesusasteraan Cina mempunyai fungsi sosial dan politik selain rungsi sastera. Keempat. Beijing yang dibina bertepatan dengan statusnya sebagai ibu kota sebuah empayar boleh dikatakan bandar yang paling mengagumkan. Hasil tembikar berkilat telah wujud seawal kurun ke-2SM dan porselin diperkembangkan pada kurun ke-6. dan kesenian dalam tamadun Cina. Dilihat dari segi pembinaan. Seni hias yang paling penting termasuk seni tembikar. kegunaan bahasa Cina telah menyebabkan perkembangan kesusasteraan Cina berterusan tanpa gangguan. Kesenian Cina juga menunjukkan sifat harmoni dengan alam semesta. Hasil area yang teragung merupakan patung dewa-dewi agama Buddha yang diukir daripada batu atau kayu. 18.

Buddhisme. budaya Cina sangat menghargai kemahiran dalam teknologi khasnya kejuruteraan hidraulik kerana kewujudan budaya Cina bergantung kepada kejayaan atau keupayaan untuk mengawal banjir Sungai Kuning. Interaksi atau hubungan antara China dengan Barat kurang terserlah sehinggalah kemunculan zaman moden.1292. Golongan ini telah membawa kesan konservatif terhadap inovasi. Di peringkat awal permulaannya. negara China telah ketinggalan dalam bidang sains dan teknologi sehingga abad ke-20 yang kemudiannya. Ilmu mengenai sutera. Bagaimanapun. Namun begitu. 18. dipercayai telah wujud pada masa yang lebih awal lagi. teknologi melebur dan menuang besi ke dalam acuan (eating of iron). Selain itu. pengeluaran halaman 326 porselin. Teknologi yang lain misalnya. pembuatan kertas dan porselin di dunia Barat dibawa masuk dari negara China. budaya Cina menjadi satu dengan golongan elit birokratik begitu dominan. Ini telah menarik perhatian dunia Barat tentang keunggulan teknologi Cina dan seterusnya berlaku pemindahan pengetahuan teknologi dan China ke Barat. wujud pertemuan sekali. evolusi politik dan pergolakan sosial telah membangkitkan kesedaran orang Cina tentang kepentingan sains dan . unsur-unsur budaya pendatang dari kawasan sekitar negara China juga diserap dalam bidang seni. Bagaimanapun. pembuatan kertas dan loyang. Kesannya. kompas.sekala yang berlangsung antaranya pengembaraan Marco Polo pada tahun 1275.5 SAINS DAN TEKNOLOGI CINA Hasil arkeologi menunjukkan sains dan teknologi Cina sudah wujud pada kurun ke-15 sehingga kurun ke-11SM. berikutan perkembangan sejarah. para pemerintah China tidak berminat untuk menggalakkan penciptaan atau perniagaan dan perindustrian serta tidak menggalakkan perhubungan perniagaan dengan dunia luar. dan selanjutnya telah menghalang segala pengenalan teknik baru kecuali teknik itu boleh mendatangkan manfaat secara langsung kepada seluruh birokrasi.

1 Bidang Astronomi Di zaman awal pemerintahan dinasti Zhou (kurun ke-11 sehingga ke-3SM). Sumbangan terbesar ahli astronomi Cina ialah penghasilan peralatan astronomi dan penyelenggaraan rekod astronomi yang sempurna. Rangka teori asas bagi perubatan Cina tradisional ialah teori kosmik . mencatat rekod tepat tentang gerhana dan komet. Ahli matematik Cina juga mengenai pasti nilai pi. Kesemua kemajuan dalam bidang matematik ini kekal digunakan sehingga masa kini. Penggunaan sempoa (abacus) disebut buat pertama kali pada kurun ke-2 dalam karya ahli matematik Xu Yue. orang Cina telah mampu menyediakan katalog bintang.000 tahun. 18.5.2 Bidang Matematik Orang Cina juga banyak mencapai kemajuan dalam bidang matematik. 18. Sistem kalendar Cina juga adalah salah satu sistem yang paling awal.teknologi moden. Di dalam buku ini terdapat misalnya catatan mengenai kuantiti negatif. walaupun alat itu tidak digunakan secara meluas sehingga masa yang lebih lewat.5. tepat dan berterusan sepanjang lebih daripada 2. sistem pecahan dan sistem perpuluhan. maju dan tepat berbanding dengan sistem lain di dunia ini.3 Bidang Perubatan Sistem perubatan Cina tradisional bersifat kepurbaan dan adalah bebas daripada pengaruh asing. halaman 327 18. Kebanyakan matematik Cina terkandung dalam karya agong jiuzhang suanshu (Sembilan Bab Matematik) oleh Zhang Cang (kurun ke-2SM).5. ia bermula sejak masa Fu Xi (2953SM?) dan diperkembangkan seterusnya oleh Shen Nong (?2698SM?) dan Huang Di (?-2598SM?). Mengikut legenda.

500SM atau lebih awal dan adalah benar-benar sifat Cina dari sudut perubatan. Oleh itu seseorang yang menghadapi gangguan paru-paru mudah menjadi marah. paru-paru dianggap mempunyai kualiti kayu yang boleh dinyala oleh api. jantung. Satu lagi bentuk teori penting ialah teonjing (saluran) dan luo (kolateral) yang merupakan asas bagi rawatan terapeutik seperti akupuntur dan moxishustion (membakar daun moxa). Berdasarkan teori jing dan luo. akupuntur melibatkan perbuatan memasukkan atau mencucuk jarum logam yang telah disteril. Teori yin dan yang mengatakan bahawa keseimbangan secara harmoni kedua-dua kuasa yin dan yang akan mempengaruhi kesihatan badan manusia. organ dalaman. Apabila kadar yin dan yang dalam badan manusia kurang seimbang. Salah satu tujuannya adalah untuk menstimulasikan titik tertentu pada saluran jing dan luo supaya gangguan peredaran darah atau qi dapat dibetulkan. Akupuntur dan moxihustion sangat penting dalam perubatan Cina tradisional. Apabilaywg atau luo tersekat. yang panjangnya antara 3 sehingga 24 cm ke dalam kulit dan tisu di bawah kulit. kesakitan berlaku. paru-paru dan ginjal adalah secocok dengan lima elemen dalam alam semesta. Dengan ini memastikan darah dan qi mengalir lancar merupakan asas dan langkah pertama untuk menyembuhkan sesuatu penyakit. daun moxa (Artemisia chinensis) dibubuh pada titik tertentu pada permukaan kulit lalu dibakar. Pengamalan akupuntur telah bermula sejak kira-kira 2.dualistik yin dan yang dan juga teori lima elemen. limpa. Berdasarkan dua teori ini doktor Cina tradisional mengambil berat tentang kepentingan melaraskan semula keseimbangan harmoni badan seseorang pesakit. Dalam badan manusia kadar yin dan yang boleh dikawal dan ini merupakan tumpuan paling utama dalam perubatan Cina tradisional. Mengikut teori ini. . Misalnya. tangan dan kaki badan manusia adalah berkaitan dan dihubungkan oleh saluran di mana darah dan qi (tenaga dinamik) beredar. Teori lima elemen menganggap badan manusia sebagai sebahagian daripada dunia fizikal ini dan organ dalaman seperti hati. Dalam rawatan moxibustion. darah dan qi tidak dapat mengalir lancar dan ini akan menyebabkan kesakitan.

000 tahun di negara China dan sekarang sangat berguna dalam bidang perubatan Barat untuk merawat penyakit lelah (asthma) dan penyakit lain yang berkaitan. Bencao gangmu (Farmakopeia Agung) yang ditulis oleh Li Shizhen (1518-1593) ialah farmakopeia Cina teragung dan mengandungi 52 jilid yang masih dianggap berwibawa sehingga masa kini.hole camera). besi (untuk anemia). Mereka juga memahami prinsip fokus. merupakan kesimpulan sempurna yang pertama bagi perubatan Cina tradisional.lens).Bahan yang digunakan sebagai ubat-ubatan sangat luas termasuklah tumbuh-tumbuhan (herba). Terdapat herba zaman purba yang berjumlah lebih kurang 1.4 Bidang Optik Dalam bidang optik.5. Herba mahuang telah digunakan sekurang-kurangnya sepanjang 4. Terdapat ubat yang telah diguna oleh sistem perubatan Barat misalnya rubarb. 18. dan kapur barus (champor). yang dipercayai dihasilkan oleh sarjana perubatan tidak bernama pada Zaman Negeri Berperang (475-221SM).5. Huangdi neijing (Klasik Perubatan Maharaja Kuning). Buku mengenai perubatan dan farmokologi Cina tradisional sangat berguna dalam memperkembangkan sains perubatan Cina. saintis Cina awal telah memberi perhatian kepada penyongsangan (inversion) imej yang dihasilkan oleh kamera lubangjarum (pin.000 jenis.5 Bidang Alkimia . dan begitu juga pelbagai imej yang dihasilkan oleh kanta cekung (concave. 18. Kegunaan ubatubatan dalam rawatan pada dasarnya ialah untuk memulihkan keseimbangan yin dan yang dan merupakan satu perkara yang agak rumit. binatang dan sumber galian. Ini menyebabkan cara mempreskripsi halaman 328 (menentukan penggunaan ubat-ubatan) bersifat kompleks.

Kereta sorong (wheelbarrow) yang banyak meringankan tenaga manusia pula dicipta pada kira-kira tahun 200SM. la dibawa dari China ke Barat antara kurun ke-7 hingga ke-11 dan adalah asas bagi abah kerongkong yang halaman 329 digunakan masa sekarang. Walaupun tujuan utama adalah untuk mengkaji hasil yang dapat memanjangkan usia manusia. dan ulat sutera serta pokok mulberi diperkenalkan di Eropah pada kurun ke-6. uji kaji ahli alkimia Cina dalam mencampur pelbagai bahan. Dari China. termasuk bahan beracun. sedangkan di Eropah hanya selepas Leonardo da Vinci iaitu kira-kira pada kurun ke-15. dibawa kain sutera ke dunia Barat semasa pemerintahan era Roma. plumbum dan arsenik.6 Teknologi Cina Antara kurun ke-15 sehingga ke-11SM. "Eliksir kehidupan" ini mengandungi bahanbahan seperti merkuri. mereka telah menghasilkan abah-abah yang diikat pada dada (breast-strap harness). Manakala fosil dikenali buat pertama kali di negara China kira-kira pada tahun 1050 oleh Zhu Xi.Ahli alkimia Cina dalam usaha mereka mencari satu cara yang dapat membuat manusia hidup selama-lamanya telah menghasilkan sejenis "eliksir kehidupan" (elixir of life). cara membuat kalendar dan penulisan. . orang Cina sudah tahu akan teknik pengairan. Dalam bidang perubatan moden. Seawal lebih kurang tahun 200SM. astronomi.5. Ciptaan ini membolehkan kuda membawa muatan yang lebih berat dengan lebih mudah. pertanian. telah menyebabkan ciptaan lain yang berguna. Bahan-bahan tersebut kebanyakan adalah bersifat toksik dan ahli alkimia sedar akan sifat ini. Masyarakat Cina juga menyedari mengenai kebaikan tumbuh-tumbuhan dan binatang-binatang dari segi perekonomian. 18. penggunaan bahan beracun adalah biasa.

bahan letupan dan kompas. Kompas juga merupakan salah satu dari empat penciptaan agung dalam tamadun Cina yang memberikan sumbangan bermakna kepada tamadun dunia sehingga masa kini. Teknologi teknik pencetakan (printing) telah mula diperkenalkan semasa pemerintahan dinasti Tang (618-906). Bahan letupan (gunpowder) pula telah dicipta oleh ahli-ahli alkimia Daois yang menemui formulanya dalam uji kaji mencampur saltpetre dengan sulfur dan karbon.18. Buku ini dianggap mewakili hasil daripada pengalaman lama orang Cina dalam teknik percetakan blok (block-printing). Pada tahun 1045.6 EMPAT PENCIPTAAN AGUNG Antara pencapaian teknologi Cina purba. orang Cina sudah pun menggunakan bahan letupan untuk membuat bunga api. Semasa dinasti Han (206SM . Teknologi membuat kertas ini kemudiannya telah dibawa dan diperkenalkan ke dunia Barat melalui Jalan Sutera Lama (The Old Silk Road) dan tiba di Eropah pada kira-kira kurun ke-13. Bi Sheng mencipta teknik percetakan bergerak (mobiletype printing) dan mula menggunakannya secara umum. Antara buku bercetak yang paling awal dan masih wujud sehingga kini ialah fingangjing (Kitab Sutra Diamond) versi Cina yang bertarikh 11 Mei 868 yang kini disimpan dan dipelihara di Muzium British di England. Bahan letupan mulai digunakan dalam bidang militari pada tahun 906 oleh ketua tentera Tang (618-906). ia telah dicipta oleh Cai Lun dengan bahan-bahannya menggunakan fiber tumbuh-tumbuhan pada tahun 105. pencetakan. yang paling berguna dan berpengaruh dan segi sumbangan terhadap perkembangan teknologi serta tamadun dunia ialah empat penciptaan agung iaitu teknik membuat kertas. Penciptaan Bi Sheng adalah 400 tahun lebih awal daripada penciptaan yang sama di dunia Barat yang hanya berlaku pada kurun ke-15.220SM) sifat-sifat . Ilmu bahan letupan dibawa masuk dan diperkenalkan ke negara Arab pada kurun ke-13 dan seterusnya dan situ diperkenalkan ke negara Eropah. Mengenai teknik membuat kertas. Menjelang kurun ke-7.

Mereka berminat akan aspek 'apa' dan bukan aspek 'mengapa' tentang sesuatu keadaan atau benda. Orang Cina lebih mengutamakan teknologi atau alat. mereka kurang menjalankan penyelidikan tentang teori sains secara kritis. Pemikiran . Ketiga. selepas ini sains dan teknologi di China boleh dikatakan mengalami tahap kemerosotan. Mereka jarang mengaplikasikan pendekatan kuantitatif dan logik terhadap pengetahuan empirik. sifat orang Cina yang pragmatik dan praktikal. Beberapa ciri yang berkaitan dengan perkembangan sains dan teknologi Cina boleh dirumuskan seperti berikut iaitu pertama. orang Cina sudah pun menemui pengetahuan tentang gejala kemagnetan aruhan (induced magnetism). falsafah Cina yang mementingkan aspek humanisme.7 KEMEROSOTAN DAN CIRI-CIRI SAINS CINA Seperti yang dibincangkan di atas. cara berfikir Cina yang mengutamakan pengalaman. dan menjelang kurun ke-8 dan ke-9. cara pengairan. Berdasarkan ilmu pengetahuan ini.alat penciptaan untuk tujuan pragmatik atau kegunaan berbanding dengan menjalankan penyelidikan dalam bidang sains untuk maksud pengetahuan yang bersifat asas dan teoretikal. ilmu pengherotan (declination) dan juga kekutuban magnet (polarity) dikuasai. abacus. Berdasarkan pengalaman orang Cina telah mencapai tahap kemajuan yang tinggi mengenai teknologi dan alat-alat penggunaan seperti kalendar. Akan tetapi. perubatan Cina tradisional dan sebagainya. 18. yang pada mulanya untuk digunakan di kapal. analisis dan logik.magnet halaman 330 sudah diketahui di negara China. orang Cina telah menghasilkan kompas. negara China telah banyak menyumbang kepada tamadun dunia di bidang sains dan teknologi terutamanya sebelum kurun ke-14. Antara kurun pertama dengan kurun ke-6. Kedua. Akan tetapi.

Akibatnya.8 PENUTUP Kesusasteraan klasik dan kesenian Cina merupakan hasil budaya Cina yang amat bernilai. dan seseorang pesakit diteliti dari konteks yang luas termasuk sosial dan biologi. khususnya sains semulajadi (natural science). kesan sistem peperiksaan perkhidmatan awam. Di bidang sains dan teknologi. walaupun perkembangannya tidak sebegitu . negara dan dunia. Pendekatan holistik ini jelas kelihatan di bidang perubatan Cina yang memandang seluruh bahagian badan manusia itu sebagai satu. Dan kelima. kewajipan sosial seseorang dalam konteks 'lima hubungan sosial' ditegaskan dalam sistern pendidikan Cina. Sistem peperiksaan ini mementingkan aspek falsafah dan etika Konfusianisme dan dengan ini tidak menggalakkan kemunculan bakat yang mahir dalam bidang sains. Interaksi antara tamadun di bidang sains dan teknologi berlaku sejak tahap permulaan dengan pelbagai tradisi sains saling pengaruh mempengaruhl antara satu sama lain. masyarakat. iaitu sebarang bahagian badan tidak halaman 331 terpisah daripada bahagian yang lain.Konfusius yang berasaskan sifat humanisme mengutamakan aspek pembinaan akhlak perseorangan supaya menjadi individu yang berguna terhadap keluarga. pendekatan holistik terhadap kehidupan. Sumbangan tamadun Cina terhadap tamadun dunia di bidang sains dan teknologi adalah banyak dan besar. kandungan kesusasteraan klasik dan kesenian Cina adalah sangat kaya dan menarik. 18. Sehubungan ini. Keempat. Seperti komponen budaya Cina yang lain. para sarjana kurang berminat terhadap pengetahuan sains.

1 INTERAKSI ANTARA TAMADUN: PENGENALAN Pada zaman Xia (kk kurun ke-21SM hingga ke-16SM). Vietnam.pesat berbanding dengan sains dan teknologi moden. Asimilasi. Jalan Sutera. iaitu Huanghe dan Yangzi. orang Cina telah mempelopori penciptaan kertas. bahan letupan dan kompas yang banyak memberi manfaat kepada permodenan negara-negara Barat. Interaksi Budaya: China-Asia Tenggara. Bulatan budaya Cina: Korea. Globalisasi Zaman Informasi. Kerelevanan Tamadun Cina di Malaysia. kesenian. perubahan dan penyesuaian menurut zaman. Dampak Barat. nama seperti Hua. Jepun. ini membuktikan bahawa tamadun Cina merupakan antara penyumbang utama dan penting kepada perkembangan tamadun dunia. percetakan. China-Dunia Arab. Proses Penyesuaian Diri. Islam di China. Dengan pencapaian-pencapaian penting dalam bidang bahasa dan kesusasteraan. sains dan teknologi dalam tamadun Cina. China-India. Ini . Buddhisme di China. Amalgamasi. Melalui hubungan atau interaksi antara tamadun. pencapaian-pencapaian tamadun Cina kemudiannya telah dibawa dan diperkenalkan kepada tamaduntamadun lain sehingga sesetengahnya kekal sehingga masa kini walaupun berlaku proses pembaharuan. halaman 332 Bab 19 TAMADUN CINA: INTERAKSI DENGAN TAMADUN LAIN DAN RELEVANSINYA DI MALAYSIA DAN DUNIA Cheng Gek Nai Zaman Xia. Akulturasi. Dialog Peradaban. Xia dan Zhongguo mula digunakan untuk merujuk kepada kawasan di bahagian tengah antara dua sungai besar. 19.

dinasti Qin (221SM-206SM). Bagi kebudayaan Cina. Sistem politik yang berwibawa. Mengikut ahli-ahli antropologi. dinasti Han (206SM-220 TM) dan zaman seterusnya. Melalui proses interaksi antara budaya ini. Di peringkat luar bulatan budaya. kawasan-kawasan yang dipengaruhi (dilingkungi) oleh sesuatu kebudayaan dapat dikenali sebagai bulatan budaya. kebudayaan Cina telah berinteraksi dengan kebudayaan di rantau Asia Tenggara. interaksi pada peringkat tamadun antara China dengan dunia lain mula terbentuk. Jepun dan Vietnam. bulatan budayanya meliputi kawasan Korea. . Perasaan identiti ini adalah hasil daripada satu proses pembudayaan yang mengintegrasikan masyarakat berbilang ras atau etnik yang menetap di kawasan tersebut. sama ada di kawasan berdekatan atau jauh. kuat dan stabil serta pencapaian tahap kemajuan yang lebih tinggi secara relatifnya telah mendorong kebudayaan Cina berkembang ke rantau lain. Oleh kerana kebudayaan Cina berpunca daripada kebudayaan Xia maka dapat dianggap bahawa interaksi kebudayaan Cina dengan kebudayaan lain bermula pada zaman ini. telah bergabung atau diasimilasikan dengan orang Xia (kemudiannya dikenali sebagai orang Han atau Cina). dan Eropah.menunjukkan penduduk di kawasan berkenaan telah mempunyai satu perasaan identiti sosial dan budaya. Kawasan yang dipengaruhi oleh kebudayaan Cina terus berkembang serentak dengan perkembangan tanah jajahan dinasti Zhou (kk 1123SM-221SM). India. yang namanya dapat dikesan dalam rekod sejarah halaman 333 Cina. iaitu kesedaran bahawa dari beberapa aspek budaya mereka adalah satu entiti yang berlainan daripada kumpulankumpulan lain di sekelilingnya. Interaksi antara budaya terus berlangsung sehingga mengakibatkan banyak lagi kumpulan etnik. Tanah Arab dan Parsi (Islam). Proses ini memakan masa beribu-ribu tahun dan sukar dikesan dalam kebudayaan Xia.

Proses perkembangan ini mencapai kemuncaknya apabila Korea muncul sebagai sebuah negara berfahaman Konfusianisme semasa dinasti Li (1392-1910) yang memerintah seluruh halaman 334 Semenanjung Korea. muncul tiga negeri berbentuk sukuan iaitu Koguryo.1 Interaksi Budaya Cina dengan Korea Bukti-bukti arkeologi menunjukkan bahawa Korea semasa zaman Neolitik dan Gangsa (sehingga kk kurun ke-10SM) mempunyai kebudayaan yang sama dengan Provinsi Liaoning dan Shandong. . Seorang pelarian politik Cina iaitu Wiman. Antara kurun pertama dengan ke-6. Pada zaman dinasti Shang (kk kurun ke-16SM-ke-11SM) orang Cina telah mengenali Korea sebagai satu kawasan dan entiti yang tersendiri. Unsur-unsur kebudayaan Cina telah diserap secara besar. dikatakan pernah memerintah sebuah wilayah puak Korea iaitu Chosan pada kurun ke-2SM. Oleh sebab kedua-dua negeri berdekatan dan bercorak agraria. orang Cina berhijrah ke Korea kerana melarikan diri daripada peperangan ataupun penyeksaan politik. pemerintahan Wiman dan penjajahan empayar Han telah mempengaruhi orang Korea mirip kepada kebudayaan Cina sepanjang sejarahnya. orang Korea adalah berlainan daripada orang Cina dari segi ras dan bahasa. China. Walau bagaimanapun. Pada tahun 108SM. Paekche dan Silla yang masing-masing menyatukan sebilangan wilayah puak-puak. Selain kegiatan perdagangan.2 INTERAKSI BUDAYA CINA DENGAN KAWASAN BULATAN BUDAYA 19. wilayahwilayah puak Korea termasuk Chosan telah dikuasai dan dijajah oleh empayar Han.besaran oleh setiap negeri sukuan ini.19. kebudayaan Cina amat berpengaruh terhadap kebudayaan Korea sehingga awal kurun ke-20.2. Imigrasi orang Cina. Dari dinasti Sui sehingga dinasti Qing (581-1911). sehingga Korea dijajah oleh kuasa Jepun pada tahun 1910.

maka Buddhisme juga mengalami jatuh-bangun dalam proses perkembangannya di Korea. Melalui Konfusianisme. Sebagaimana di negara China. Buddhisme di Korea merupakan agama yang telah ditafsir dan diubahsuai mengikut kebudayaan Cina. oleh sebab persaingan dan perdebatan antara Buddhisme dan Konfusianisme. Ketiga-tiga negeri sukuan tersebut mendirikan institusi pendidikan untuk mengkaji Konfusianisme dan Buddhisme di samping dijadikan bahan pengajaran. Untuk mengukuhkan kedudukan ini. kerajaan Koguryo mengeluarkan dekri bahawa semua rakyat harus percaya pada Buddhisme. Setelah kejayaan menyatupadukan Korea. kemasukan "Buddhisme Cina"disambut baik dan berkembang pesat di ketiga-tiga negara sukuan tersebut. Antara unsur-unsur kebudayaan Cina yang amat berpengaruh di Korea ialah Konfusianisme dan Buddhisme. perundangan dan ketenteraan telah dipindah atau dibawa sepenuhnya ke Korea. kerajaan Silla dianggap sebagai "dinasti Buddha "kerana pemerintahnya menggunakan agama Buddha untuk mengesahkan atau mengabsahkan kedaulatannya di Korea. Klasik Konfusius begitu terkenal dan bernilai di kalangan golongan atasan dan cendekiawan. Bagaimanapun.interaksi antara China dengan Korea tidak terhenti-henti malah sentiasa berkembang. budaya dan politik Cina diterima secara bulat-bulat oleh semua lapisan masyarakat Korea. Akibat daripada interaksi ini. Paekche pula dikenali sebagai sebuah negeri yang mempunyai banyak kuil (rumah peribadatan) dan terdapat ramai sami. Pada tahun 392. undang-undang dan institusi sosial. Konfusianisme dan Buddhisme adalah dua unsur yang penting dalam kebudayaan Korea. mengkaji. kerajaan menghantar beratus-ratus pelajar ke negara China untuk mempelajari Konfusianisme dan memahami sistem pentadbiran China. Sebagaimana Konfusianisme. dan mempelajari proses perkembangan ini. Sarjanasarjana Korea telah mengikuti. Setiap tahap perkembangan Konfusianisme di China. seperti Neo-Konfusianisme yang diketuai oleh Zhu Xi (1130-1200) di zaman dinasti Song dan Wang Yangming (1472-1528) di zaman dinasti Ming. telah tersebar dan berkembang ke Korea. dan pengajian Konfusianisme diiktiraf oleh kerajaan sebagai pengajian yang unggul. Buddhisme dibawa masuk dan disebar oleh sami-sami Cina yang dikirim oleh pemerintah-pemerintah negara China. sistem birokrasi. . peperiksaan.

dan lain-lain). gaya dan isi kandungan yang sama dengan yang terdapat di China. buatan logam dan kraftangan yang berasal dari China. Akibatnya.2 Interaksi Budaya Cina dengan Jepun Interaksi secara langsung atau tidak langsung iaitu melalui Korea antara Jepun dengan sesetengah wilayah China telah berlangsung pada kurun ke2SM. penggubalan kalendar. seni lukis dan kaligrafi sebenarnya merupakan lanjutan kesenian Cina. diperkenalkan lagi unsur-unsur kesenian Buddha dalam sent bina. sent area dan sent lukis. lukisanlukisan mural dalam kubur-kubur lama di Korea menunjukkan teknik. sains dan teknologi Cina telah mengalir masuk ke Korea secara berterusan. Melalui kajibanding. pencetakan dan pembuatan bahan letupan dibawa masuk ke Korea lebih awal berbanding dengan negeri-negeri lain. Pada kurun ke-15 (dinasti Li Korea). 19. Teknologi Cina dalam perkilangan kertas. terutamanya Konfusianisme dan sastera klasik Cina. iaitu di zaman Qin (221SM-206SM). Melalui interaksi ini juga. kerana China dan Korea amat berdekatan. Korea amat kuat dipengaruhi oleh kebudayaan Cina dalam kedua-dua bidang tersebut.Selain faktor geografi. perubatan. Korea kuno telah memperolehi pelbagai teknologi penghasilan (pertanian. sistem tulisan Korea dicipta dengan merujuk kepada hasil yang tercapai dalam ilmu fonetik Cina. halaman 335 Sejak zaman purba. pertukangan. Begitu juga mengenai teknik dan ilmu pengetahuan dalam bidang astronomi. Apabila Buddhisme memasuki Korea. pemeliharaan ulat sutera dan . perubatan dan lain-lain lagi. Kesenian Korea termasuk seni tembikar. interaksi budaya antara Korea dengan China dimudahkan lagi melalui penggunaan bahasa Cina oleh orang Korea sejak kurun ke-5SM sebagai bahasa perantara untuk mempelajari apa-apa sahaja unsur kebudayaan dari negara China.2. Sehingga kini perbendaharaan kata bahasa Korea masih penuh dengan istilah-istilah Cina. Interaksi di peringkat awal ini telah membawa masuk teknologi pertanian. bidang kesenian.

agama. dicipta berdasarkan Kanji. keluarga diraja dan golongan atasan baru mementingkan bahasa Cina sebagai alat untuk menuntut ilmu pengetahuan dari negara China. sejarah. kesenian. Seterusnya sehingga awal kurun ke-20. sistem politik dan sebagainya. Bahasa Cina terus digunakan oleh orang Jepun kerana bahasa Jepun ketiadaan sistem tulisan sendiri. rekod rasmi yang terawal mengenai sejarah Jepun ialah Nihongi (Annals of Japan]. penulisan sejarah rasmi di Jepun semuanya adalah halaman 336 dalam bahasa Cina. negara Jepun telah mengalami satu proses panjang dalam mempelajari pelbagai aspek kebudayaan Cina termasuklah bahasa. Tahap yang pertama meliputi jangka masa antara awal kurun ke-5 hingga akhir kurun ke-12. lalu telah memajukan masyarakat Jepun. Perkembangan Konfusianisme diJepun boleh dibahagikan kepada tiga tahap. pengaliran dua hala yang melibatkan sami. orang Cina yang bermigrasi telah membawa masuk bahasa Cina untuk disebarkan di Jepun. maka tata etika.pembuatan perkakas best dan gangsa ke negara Jepun. teori politik. perspektif dan orientasi nilai adalah sama dengan persejarahan Cina. ahli seni. pemikiran . Dalam bidang persejarahan pula. Hubungan diplomatik antara China dengan Jepun telah bermula semasa pemerintahan dinasti Han Timur (25-220). Konfusianisme dibawa masuk dan disebar keJepun pada masa dinasti Jin Barat (265-316). akibat peningkatan pengajian mengenai Cina diJepun. dan bahasa Cina adalah bahasa bersama bagi China dan Jepun buat masa yang panjang. Selain melalui diplomat dan pelajar. Pada zaman dinasti Sui (581-618) dan dinasti Tang (618-907). bilangan pelajar dari Jepun yang menuntut di China agak ramai. Beberapa kurun kemudiannya. Pada tahap ini. iaitu sistem tulisan Cina. Pada kurun ke-9. Kana. Pada zaman Qin (221SM-206SM). dan pedagang dan imigran telah mempertingkatkan lagi interaksi budaya China dengan Jepun. Kini kedua-dua sistem tulisan ini diguna secara bercampur dalam bahasa Jepun. pendekatan. format dan susunan. falsafah. Bahkan. tergubal dalam bahasa Cina pada awal kurun ke-8. iaitu sistem tulisan Jepun. Bermula dari zaman Nara hingga zaman Kesyogunan Tokugawa (646-1867).

sama ada keturunan Cina atau Jepun. Aliran Kogaku (Pelajaran Purba).dan institusi perundangan dan pendidikan yang berasaskan ajaran Konfusianisme amat berpengaruh dalam masyarakatJepun. Pada masa ini terdapat tiga aliran fahaman Konfusianisme iaitu pertama.hukum alam semula jadi. kesusasteraan ataupun dalam bidang matematik dan perubatan. la bermula dengan tersebarnya Neo-Konfusianisme diJepun dan berakhir dengan wujudnya beberapa aliran falsafah. Aliran Shushi yang berdasarkan rukun-rukun Zhu Xi (1130-1200). Fahaman Lao Zi (kk kurun ke-6SM) dan Zhuang Zi (kk 369-286SM) turut bergabung dalam prinsip Dao. Pengaruh Konfusianisme menjadi sebegitu kuat sehingga akhirnya membantu pembentukan minda atau mentaliti Jepun moden. giat menyebarkan falsafah Neo-Konfusianisme. Dalam sistem pendidikan. mengkaji dan mengajar falsafah Rasionalistik. pengaruh Konfusianisme begitu kuat sehinggakan Maharaja Jepun terdorong mengisytiharkan satu dekri untuk mengaplikasi prinsip dan konsep Konfusianisme terhadap perkara sosial dan etika. pengajian mengenai Konfusianisme merupakan bahan utama dalam pendidikan intelektual. Dalam jangka waktu ini. Tempoh masa antara akhir kurun ke-12 sehingga awal kurun ke-17 merupakan tahap kedua perkembangan Konfusianisme diJepun. Pada kurun ke-7. Golongan sami mazhab Buddhisme Zen. kedua. kurikulum pelajaran klasik Konfusian dan teks Cina digunakan dengan luasnya sama ada dalam bidang etika. Selaras dengan pemerintahan Syogun Tokugawa yang bersifat tegas maka adalah bermanfaat bagi pihak kerajaan memajukan pengajian mengenai Konfusianisme. Zaman Edo atau Kesyogunan Tokugawa (1603-1867) dikenali sebagai tahap ketiga perkembangan Konfusianisme di Jepun. dan ketiga. dan ahli falsafah Cina pada masa dinasti Song (960-1279) amat dihormati. Ajaran Konfusianisme ini bersendikan prinsip semesta Dao (atau Mishi dalam bahasa Jepun). seorang ahli falsafah pada zaman dinasti Ming (1368-1644). Aliran Wang Yangming yang berdasarkan doktrin Wang (1472-1528). semua perkara akan sempurna dengan tidak bersusah payah sekiranya mematuhi hukum. yang mementingkan klasik Konfusian . dan diterima secara rasmi oleh Kesyogunan Tokugawa sebagai ortodoks dan amat berpengaruh. Mengikut Dao.

pesta dan perayaan. agama Buddha disebarkan pada awal kurun ke-6 dari halaman 337 China sebagai sebahagian daripada kebudayaan Cina. mahjong). Unsur-unsur kebudayaan China dalam kehidupan sehari-hari pun banyak menyerap dalam pakaian (kimono). Kajian etnografi dan bukti arkeologi menunjukkan wujudnya pelbagai unsur yang terlibat dalam pembentukan orang Vietnam sebagai satu kumpulan ras atau etnik yang tersendin. Putera Shotoku (573-621) menganggap fahaman Buddha sebagai fahaman yang terunggul di dunia dan mengeluarkan dekri menyuruh rakyat jelata supaya menganutinya. porselin dan tembikar. kaligrafi. dan bertentangan dengan fahaman Zhi Xi dan Wang. Agama Buddha mendapat sambutan baik diJepun pada zaman dinasti Sui (581. teh dan seni teh.2. perkebunan.3 Interaksi Budaya Cina dengan Vietnam Di kalangan negara-negara Asia Tenggara. 19. permainan (wau. sungguhpun pada suatu ketika dahulu pernah dipengaruhi dan dikuasai oleh kebudayaan Hindu. bahan letupan dan banyak lagi menyebar ke Jepun juga secara berterusan sehingga kedatangan kuasa Barat pada pertengahan kurun ke-19. upacara dan ritus (penyembahan). Buddhisme yang diamalkan diJepun ternyata mempunyai banyak ciri. unsur Cina yang . Oleh itu. Mazhab Buddha yang berasal dari China masing-masing berkembang di Jepun. Antara unsur-unsur tersebut. sent lukis. Vietnam dianggap berada dalam bulatan budaya Cina. kesusasteraan dan muzik. penggunaan penyepit). makanan (tauhu.yang asli. iaitu yang telah dicinakan. Vietnam merupakan negara yang kuat sekali dipengaruhi oleh kebudayaan Cina.ciri Jepun. kicap. Teknologi pencetakan penghasilan barang lakuer. Banyak bidang ilmiah dan kesenian Jepun yang menerima pengaruh dari kebudayaan Cina seperti sent bina. Pada hal. kain sutera. kertas.618) dan dinasti Tang (618-907).

Buddhisme merupakan lanjutan daripada Buddhisme Cina di Vietnam. persejarahan. bahasa Cina telah digunakan dalam bidang pentadbiran. kebudayaan Cina amat berpengaruh secara meluas dan mendalam terhadap sistem bahasa. Melalui interaksi dan penaklukan ke atas Vietnam. Konfusianisme merupakan rukun panduan bagi pihak golongan pemerintah dan semua lapisan masyarakat. Sebagaimana Korea dan Jepun. 19. Melalui bahasa Cina. seni bina dan kaligrafi Cina. Dalam sejarah Vietnam. ekonomi. Selain Konfusianisme.3 INTERAKSI BUDAYA CINA DI LUAR LINGKUNGAN BULATAN BUDAYA: TUMPUAN TERHADAP ASIA TENGGARA. pendidikan dan peperiksaan dari China terus dipinjam. antaranya pakaian. sosial dan etika sepanjang sejarah Vietnam sehingga halaman 338 kedatangan kuasa penjajah-penjajah Barat. perubatan dan bidang-bidang ilmiah. Pendek kata. Klasik Konfusian dijadikan bahan peperiksaan awam yang berfungsi sebagai mekanisme untuk pengambilan dan pelantikan pegawai-pegawai kerajaan. perayaan (Tahun Baru Cina). Sebelum Vietnam dijajah oleh kuasa Perancis. INDIA. ritus dan upacara. pemikiran. mstitusi dan sistem kerajaan serta politik. seni ukir. tidak dapat dinafikan kemunculan juga orang Vietnam yang memiliki kepandaian dalam menulis puisi Cina dan mahir dalam seni lukis. permainan. peralatan muzik. perundangan. pendidikan. terdapat banyak lag! aspek-aspek budaya sehari-harian orang Vietnam yang berasal daripada kebudayaan Cina. adat resam dan sistem nilai orang Vietnam. Unsur Cina dalam kebudayaan Vietnam amat menonjol kerana kedua-dua negara berdekatan dan Vietnam merupakan sebahagian daripada empayar China dalam satu jangka masa yang panjang (111-939). kesusasteraan.dikatakan bermula pada zaman Paleolitik dan Neolitik (kk 8000SM2000SM) adalah nyata sekali. DUNIA . makanan. Konfusianisme amat berpengaruh sebagai suatu sumber rujukan bagi politik.

Akhirnya Zhang Qian kembali dengan membawa berjenis-jenis tumbuhan (antaranya buah anggur) dan hasil-hasil semula jadi yang lain. sekali lagi Zhang Qian melawat ke kawasan-kawasan barat. kaum Xiongnu iaitu suatu kuasa bersekutu nomad yang semakin kuat kekuasaannya di utara China telah menimbulkan ancaman terhadap perdagangan antara China dengan Arab dan Rom. Jalan Sutera Lamaterbentang arah ke barat dari Chang'an (kini dikenali Xi'an). Pada zaman dinasti Han (206SM-220 TM). China ke Antakya di Turki sejauh lebih 7. India dan Afrika dikenali sebagai Jalan Sutera Maritim (Laut). China telah saling utus-mengutus dengan kerap dengan negara-negara di Asia Tengah dan Asia Barat.ISLAM DAN BARAT 19. serta maklumat tentang keadaan geografi dan kehidupan kaum-kaum di Asia Barat. Maharaja Han Wu (140SM-87SM) telah mengirim Zhang Qian pada tahun 138SM ke Bactria dengan tujuan menggembleng sokongan kaum Yuezhi untuk menentang kaum Xiongnu. negara China pernah berinteraksi dengan negara-negara Eropah sehingga ke Rom seawal kira-kira kurun pertama sebelum masehi melalui saluran perdagangan terutama kain sutera. Untuk mengatasi ancaman ini. manakala jalan laut yang menghubungkan China dengan kawasan rantau Asia Tenggara. berbanding interaksinya dengan Asia Timur kerana dari segi geografi negara China agak terpisah daripada Eropah dengan padang gurun dan gunung-ganang. Pembukaan Jalan Sutera Lama ini adalah akibat usaha empayar Han untuk menerokai kawasan. Jalan yang menghubungkan antara China dengan kawasan Asia Timur. Namun demikian.kawasan di sebelah barat wilayahnya.000 km. usaha ini gagal dan beliau telah ditangkap dan terus ditahan selama 10 tahun oleh orang Xiongnu. Seterusnya. Asia Barat Tengah dan Barat. Pada tahun 119SM. Ekspedisi Zhang Qian berjaya memperluaskan wilayah .1 Jalan Sutera: Saluran Interaksi antara Tamadun Interaksi antara China dengan Asia Barat dan Eropah agak lembap.3. dan Eropah dikenali sebagai Jalan Sutera Lama. Asia Tengah dan Mesir. Namun begitu.

perniagaan dan perdagangan.2 Interaksi Budaya Cina dengan Asia Tenggara Mengikut rekod sejarah China. . peperangan dan ketenteraan. kain. kasut. dan sebagainya). dan imigrasi maka kebudayaan Cina telah meninggalkan banyak kesan terhadap rantau Asia Tenggara. bahan letupan. makanan. Bersama. Tetapi. tenun. kertas. muzik. barang yang diperbuat daripada porselin. dan ada yang merupakan hiasan. perlombongan. kicap dan sayur-sayuran. misi diplomatik dahulu kala berfungsi juga seperti perdagangan iaitu saling bertukar barang secara besar-besaran sebagai hadiah. Selain menjalinkan pertalian rasmi antara negara. dan makanan seperti taugeh. tembikar. China memperkenalkan kepada Asia Tenggara jenis-jenis tekstil (kain) antaranya kain sutera dan kain kapas. lakuer atau logam. dapat dikatakan bahawa melalui perdagangan dan juga misi diplomatik. dan mencapai kemuncaknya pada zaman dinasti Tang (618-907) dan dinasti Ming (1368-1644).3. lilin. Barang-barang ini ada yang merupakan bekas dan perkakas untuk dapur.halaman 339 empayar China serta mempertingkatkan hubungan perdagangan antara China dengan kawasan-kawasan barat melaluiJalan Sutera Lama ini. selain pengenalan teknik dan cara memasak yang baru.sama ini. pembinaan. pada zaman Tiga Negara (220-280) negara Wu (222-280) pernah mengutus satu rombongan ke negeri Funan (Kampuchea) dan negeri-negeri di Asia Tenggara lain untuk menerokai satu jalan laut ke Rom. pertukangan. kain. diperkenalkan juga teknologi penghasilan barangan (gula tebu. 19. Justeru itu. penemuan-penemuan arkeologi menunjukkan hubungan antara China dengan rantau Asia Tenggara terbentuk lebih awal lagi iaitu pada zaman dinasti Han (206SM-220TM) ataupun dinasti Qin (221SM-206SM). tauhu. Hubungan ini semakin berkembang berikutan peningkatan teknologi pembinaan kapal dan pengemudian di China. samsu. dan sebagainya. rumah. Melalui beberapa saluran interaksi seperti pengiriman utusan atau misi diplomatik.

Di kalangan halaman 340 mereka terdapat golongan artisan yang memiliki pelbagai kemahiran dan dipercayai mereka ini telah memudahkan pemindahan ilmu pengetahuan. Ekspedisi tentera Yuan pernah melanggar Pulau Jawa pada tahun 1292. angkatan tentera Yuan telah memperkukuhkan kedudukannya di Myanmar selama lebih daripada 20 tahun. bahkan nilai kerja dan estetik yang baru. Akibatnya. Melalui penempatan tetap orang-orang Cina di rantau Asia Tenggara maka . Dinasti Yuan (1279-1368) mengirim ekspedisi tentera yang berperang dengan Myanmar sebanyak tiga kali pada separuh kedua kurun ke-13. Imigrasi orang Cina ke rantau Asia Tenggara secara langsung juga menyumbang kepada interaksi antara budaya terutamanya pemindahan budaya kebendaan. Selain itu. dinasti Yuan (1279-1368) dan dinasti Ming (1368-1644). menjelang pertengahan kurun ke-19. apabila keadaan politik dan ekonomi menjadi kurang stabil. dinasti Song (9601279). dan semuanya dapat memperkayakan kebudayaan kebendaan negara China. Melalui ekspedisi ketenteraan ini. sejumlah orang Cina terpaksa bermigrasi ke rantau Asia Tenggara. kuasa. Daripada rantau Asia Tenggara pula. Pada awal kurun ke-14. produk haiwan dan tumbuh-tumbuhan. beberapa teknik dan teknologi Cina telah dibawa masuk lalu disebarkan di rantau Asia Tenggara. ramai anggota tentera Yuan kemudiannya mengambil keputusan menetap di luar negara.pertanian (padi dan sayur-sayuran) dan pertukangan (emas dan besi) yang lebih baik dan berkesan. kemahiran dan teknologi Cina. Pada akhir dinasti Tang (618-907). China menerima kemasukan hasil ekonomi antaranya rempah. setlap negara di Asia Tenggara mempunyai satu komuniti Cina yang agak besar berbanding dengan komuniti Cina seberang laut di luar rantau Asia Tenggara. Melalui saluran interaksi peperangan dan imigrasi.kuasa penjajah Barat di rantau Asia Tenggara telah membawa masuk dan menggalakkan import tenaga buruh dari India dan China untuk memenuhi keperluan di sektor perladangan dan perlombongan.

integrasi keluarga. Di halaman 341 Myanmar. penghormatan terhadap ibu bapa. pakaian. manakala di Malaysia dan Indonesia. Buddhisme di China merupakan aliran Mahayana manakala di Myanmar dan Thailand merupakan aliran Buddha Theravada.meminjam unsur-unsur budaya berlaku hasil daripada interaksi antara dua kumpulan etnik. Dalam interaksi antara China dengan Myanmar dan China dengan Thailand. Proses akulturasi antara orang Cina dengan orang tempatan lebih melibatkan aspek kebendaan seperti makanan. Kadar amalgamasi agak tinggi berlaku di Thailand dan Filipina. ketiga-tiga pihak yang berinteraksi ini tetap mementingkan ajaran agama Buddha yang asal. upacara pengkebumian. Oleh itu. Di Filipina misalnya. sebilangan konsep Buddhisme berasal-usul China danterdapat rumah peribadatan iaitu kuil yang sama reka bentuk dengan kuil-kuil di negara China. tetapi aspek institusi dan nilai juga turut terlibat.satu proses budaya iaitu amalgamasi (penyatuan) atau perkahwinan campur telah berlaku dengan penduduk tempatan. iaitu proses pertembungan yang membawa kepada saling pinjam. komuniti peranakan muncul akibat perkahwinan campur antara orang Cina dengan orang tempatan sejak dua atau tiga kurun dahulu. selain daripada makanan. dimanifestasikan juga dalam kehidupan keluarga orang Filipina. pengucapan dan tingkah laku. proses akulturasi (pembudayaan). . adat resam perkahwinan. Selain amalgamasi. banyak unsur budaya Cina didapati menonjol dalam kehidupan dan pengurusan keluarga. Buddhisme merupakan salah satu komponen penting dalam interaksi ini. semakin meningkat juga dengan wujudnya komuniti Cina yang hidup saling berdampingan dengan pelbagai etnik lain di Asia Tenggara. masakan dan perkakas dapur. Sesetengah kitab awal Buddhisme dalam bahasa Sanskrit atau Pali yang sudah hilang atau musnah masih terdapat dan disimpan di China tetapi telah diterjemahkan ke dalam bahasa Cina. Nilai-nilai dalam kebudayaan Cina seperti keharmonian. Sungguhpun demikian. sami-sami Cina telah menyelamat dan menyumbang kepada pemulihan kitab-kitab asal ajaran ini.

semasa di bawah kuasa penjajah Sepanyol. Dalam satu jangka masa panjang. beberapa tamadun dan agama telah bertembung dan berinteraksi di rantau Asia Tenggara. Ekspedisi Zheng He merupakan ekspedisi pelayaran yang terbesar di dunia pada masa itu dari segi muatan dan keperluan.3. Jepun dan Vietnam terutama dari segi pola dan dampak. Satu bahagian akan dikhaskan untuk meninjau kesan dan kepentingan tamadun atau kebudayaan Cina dalam proses pembmaan negara Malaysia.Hubungan antara tamadun Cina dengan Asia Tenggara mencapal zaman kemuncaknya semasa dinasti Ming (1368-1644) berikutan ekspedisi pelayaran Hulubalang Zheng He (1371-1433). Kedatangan dan penyebaran agama Islam di Gugusan Kepulauan Melayu dan kedatangan agama Kristian di utara Filipina telah memberikan dampak yang mendalam terhadap kebudayaan atau cara hidup di kedua-dua kawasan ini. 19. Tanah Arab dan Afrika Timur sebanyak tujuh kali dalam jangka masa 28 tahun (1405-1433).3 Interaksi Budaya Cina dengan India . bilangan anak kapal dan tugas yang dilaksanakan. Melalui Filipina pula. India. Myanmar merupakan salah satu persinggahan yang penting dalam perjalanan ke India atau kawasan di seberang dan sebaliknya. Malaysia merupakan satu model yang unik hasil daripada pertembungan dan interaksi antara tamadun di Asia Tenggara. Asia Tenggara berkedudukan strategik bagi China dan negara-negara Asia Timur untuk berhubung dengan dunia luar melalui jalan laut atau kemudiannya dikenali sebagai Jalan Sutera Maritim (Laut). interaksi antara China dengan rantau Asia Tenggara adalah berbeza daripada interaksi antara China dengan Korea. Oleh itu. Ekspedisi ini melancarkan pelayaran ke rantau Asia Tenggara. Melalui kedudukan yang strategik kerana terletak di pertengahan jalan perdagangan antara dunia timur dan dunia barat. China telah membentuk hubungan perdagangan dengan Amerika Syarikat secara tidak langsung. Selat Melaka merupakan satu jalan lintasan yang amat diperlukan untuk menghubungkan dunia timur dengan dunia barat. Asia Tenggara secara keseluruhannya pernah dipengaruhi kuat oleh tamadun India yang berteraskan Buddhisme dan kemudiannya Hinduisme.

Agama Buddha yang berkembang pesat di India pada kurun ke-6SM kemudiannya telah dibawa masuk dan diperkenalkan ke negara China pada kurun pertama (zaman Han Timur). Dalam proses yang panjang ini. Pada kurun ke-2. kedua-dua tamadun agung tersebut melebarkan atau tersebar ke kawasan persekitaran. sama ada berkaitan dengan ajaran Buddha atau tidak. Pertukaran pemikiran. Bersama-sama dengan ajaran Buddha. . Oleh itu. sains dan teknologi.prinsip asas dan identiti tidak terjejas. terdapat juga bahasa dan ilmu fonetik Cina yang menunjukkan wujudnya ciri-ciri kebudayaan India. diserap ataupun dicontohi oleh orang Cina. ajaran Buddha telah muncul di India dan kemudiannya disebarkan ke kawasan Asia Tengah. Selain itu. Asia Tenggara dan Asia Timur. Ciptaan kesusasteraan. seni area dan seni mempertahankan diri dari India diminati lalu dipinjam. Pada masa itu yang menjadi aliran utama tamadun India halaman 342 ialah kebudayaan Arya.000 tahun dahulu dan berkembang sehingga kini di kawasan yang berlainan di benua Asia. Akhirnya agama Buddha menjadi satu sistem kepercayaan yang menggabungkan unsur-unsur penting kebudayaan Cina. terus tersebar ke China dan meninggalkan kesan yang tidak dapat dikikis pada pelbagai aspek kebudayaan Cina. seni muzik dan tarian.Tamadun Cina dan tamadun India masing-masing terbentuk semenjak kirakira 5. lalu membentuk lingkungan bulatan budaya masing-masing. tamadun Cina telah bertembung dan berinteraksi dengan tamadun India di rantau Asia Tenggara. hubungan perniagaan dan perdagangan antara China dengan India telah terbentuk lebih awal lagi iaitu sekurang-kurangnya pada kurun ke-2SM. tetapi prinsip. banyak unsur-unsur kebudayaan India. perubatan. Pada kurun ke-6SM. pengetahuan dan teknologi juga berlaku dalam bidang falsafah. Namun begitu. amat sukar bagi agama Buddha untuk diterima di China dengan mudah kerana ajarannya tidak bersesuaian dengan institusi keluarga dan politik serta tataetika dan moral orang Cina yang berasaskan Konfusianisme. penyebaran agama Buddha di China merupakan satu proses penyesuaian diri dengan tradisi budaya Cina termasuk doktrin Daoisme. Mengikut rekod sejarah China.

catatan mengenai pengalaman mereka mengembara ke India juga merupakan sumber yang bernilai untuk mengkaji sejarah dan kebudayaan India kuno dan interaksinya dengan tamadun Cina. Sesetengah kitab Buddhisme asal yang hilang atau kehilangan sebahagiannya kemudian dapat dipulihkan semula dalam bahasa Sanskrit berdasarkan penterjemahan Cina.Perkembangan agama Buddha di China adalah merupakan satu contoh dialog peradaban yang gemilang dalam sejarah ketamadunan manusia. Tripitaka yang telah diperkenal dan diterbitkan di Korea dan Jepun menyumbang kepada penyebaran agama Buddha di seluruh keseluruhan Asia Timurini. 682 jilid) dan melibatkan hampir 200 orang penterjemah dalam usaha penterjemahan ini. . Dalam proses berinteraksi ini. terdapat juga perdebatan dan perbincangan antara Buddhisme dengan Konfusianisme untuk selama beberapa ratus tahun di negara China. Selain itu. para sami-sami dan penziarah-penziarah Cina harus melakukan suatu perjalanan yang sukar. Kedua-dua sami ini pernah melakukan lawatan ke India.673 teks dalam 15. menetap di situ. halaman 343 Selain hasil penterjemahan Cina seperti Tripitaka ini dan buku-buku yang ditulis oleh Fa Xian. orang Cina telah dapat menyusun doktrin Buddha dalam satu koleksi berjudul Tripitaka yang meliputi kandungan kitab Mahayana dan Hinayana (berjumlah 3. Xuan Zang dan sami Cina lain. Dalam konteks untuk memahami ajaran Buddha ini. mempelajari bahasa Sanskrit dan mengkaji ajaran agama Buddha. antara kerja atau usaha asas yang dilaksanakan ialah melakukan penterjemahan kitab-kitab Buddhisme dari bahasa Sanskrit atau Pali ke dalam bahasa Cina. menetap di India dan mempelajari kitab Buddha dalam bahasa Sanskrit. Kerja penterjemahan ini berterusan sehingga kurun ke-13. Dalam tempoh masa lebih daripada 700 tahun (68-789). Antara penterjemah penting yang memberikan sumbangan besar ialah sami Fa Xian (338-423) pada zaman dinastiJin Timur (317-420) dan sami Xuan Zang (596-664) pada zaman dinasti Tang (618-907).

golongan kelas atasan atau bangsawan. Yi Jing. Menurut rekod sejarah China.Beberapa jenis peralatan muzik (konghou. Penciptaan dalam bidang sains dan teknologi orang Cina yang memberi sumbangan besar kepada dunia seperti senkultur dan penanaman pokok mulberi. tamadun India dan Cina masing-masing mempunyai keunggulan tersendiri. teknologi pencetakan dan penggunaan kompas. Dalam bidang ilmu perubatan. dan di kalangan tentera. pasti telah dibawa masuk ke India melalui perdagangan dan pelbagai saluran lain. terdapat banyak groto dengan area Buddha dan mural yang bercorak seni Buddha Gandhara. Salah seorang ahli astronomi India terpenting. Sejarah Dinasti Sui menyenaraikan tajuk 60 koleksi ilmu astronomi India yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Cina. terutama di Xinjiang dan Gansu. Gautama dan keturunan beliau sebanyak empat generasi telah berkhidmat di Balai Cerap Tang selama 110 tahun. melawat . kalendar lunar Cina didapati kurang tepat maka sistem India diperkenalkan pada akhir kurun ke7. seni Buddha Gandhara ini amat kuat dipengaruhi oleh ajaran Buddha dan ini membanggakan Asia Tengah dan Asia Timur dengan karya-karya yang cemerlang. Pada zaman dinasti Tang (618-907). Di kawasan bahagian barat dan utara China. Rekod sejarah China menunjukkan muzik dan tarian dari India dan Xiyu (kawasan-kawasan barat China) adalah popular dan terkenal di dalam istana. Semasa sami Cina. Melalui kerjasama dan usaha sama antara pakar astronomi India dan China maka satu sistem kalendar lunar Cina yang baru telah diperkenal dan dirasmikan pada tahun 727. teknologi India menghasilkan gula daripada tebu diperkenalkan ke China. sesetengah kuil Buddha India di negara China memperlihatkan gaya reka bentuk seni bina Yunani-Rom. pembuatan kertas. pipa) dan struktur muzik yang mengandungi tujuh nota setiap tala diperkenalkan ke China daripada India atau Parsi. tembikar dan bahan letupan. Sebagai satu gabungan gaya seni Yunani-Rom dengan kebudayaan etnik India yang berpusat di Gandhara. Pada zaman dinasti Tang (618-907) pula. Di samping itu.

lalu memperkayakannya dari segi perbendaharaan kata. dongeng dan ibarat untuk menambah daya penarikan doktrin Buddha dan menerangkan kisah mengenai kehidupan dan perbuatan Buddha. ahli-ahli perubatan Cina amat tertarik dengan teori dan presknpsi India. banyak karya perubatan India diterjemahkan ke dalam bahasa Cina. Fanqie iaitu suatu cara orang Cina menunjukkan sebutan perkataan. iaitu satu genre penulisan naratif yang digunakan untuk menyampaikan dongeng pada zaman dinasti Tang (618-906) dan ditulis dalam bentuk prosa bercampur dengan puisi. Buddhisme merupakan satu sistem falsafah selain sebagai sistem kepercayaan. Mengikut satu pendapat. Kitab-kitab Buddha boleh dianggap sebagai ciptaan sastera yang penuh dengan pelbagai puisi indah. beliau mendapati perubatan Cina sangat diberikan kedudukan dan penghormatan tinggi di India.India pada tahun 671-685 yang bertujuan untuk mempelajari dan mengkaji kitab Buddha. tema. perkataan dan frasa dalam bahasa Cina yang ada kaitan dengan konsep Buddhisme berjumlah 30. kitab Buddha membekalkan banyak bahan untuk panduan dan rujukan kepada kesusasteraan Cina. falsafah Buddha adalah yang . ilmu fonetik bahasa Cina menjadi semakin maju kerana orang Cina menggunakan pengetahuan dan teknik-teknik daripada ilmu fonetik bahasa Sanskrit. Pengajian mengenai fonetik bahasa Cina sukar untuk dilakukan kerana bahasa ini tidak berabjad. Bermula dari zaman dinasti Sui (581-618). Mengikut Sejarah Dinasti Sui.000. dan antara falsafah India. Oleh itu. Namun begitu. adalah sama dengan corak sesetengah kitab-kitab Buddha. Corak Bianwen. adalah salah satu hasil penting yang berkaitan. istana Tang amat menaruh keyakinan pada ahli-ahli perubatan India dan antara ubat yang diperkenalkan ialah ubat untuk umur panjang. gaya atau genre. Mengikut rekod sejarah. pediatriks dan ginakologi. manakala dalam halaman 344 buku-buku perubatan dinasti Tang tercatat juga ubat dan teknik surgeri India dalam bidang oftalmologi.

Namun begitu. walaupun terdapat cebisan-cebisan tulisan dalam bahasa Cina mengenai Islam demi memperkenalkan ajaran agama ini kepada orang Cina tetapi ianya didapati tidak berkesan. Kesemua aliran ini memberikan dampak tertentu terhadap Neo-Daoisme dan Neo-Konfusianisme. bahawa sebahagian besar dialog antara tamadun Cina dengan India berlangsung melalui peranan agama Buddha. 19.paling berpengaruh di China. Dapat dirumuskan. Huayan dan Chan (Zen dalam bahasa Jepun). Dampak Islam menjadi semakin kuat dan mendalam beberapa kurun kemudian melalui usaha beberapa tokoh Islam Cina seperti Wang Daiyu (kkl5801658).3. Hubungan ini mencapai zaman kemuncaknya melalui ekspedisi-ekspedisi Hulubalang Zheng He ke India pada kurun ke-15. Mereka tidak sahaja mempunyai . Pada kurun ke-10. Liu Zhi (kk 1660-1730) dan Ma Dexin (17941874). dan keduanya. Selepas itu.4 Interaksi Budaya Cina dengan Dunia Islam Agama Islam dibawa masuk dan diperkenalkan ke negara China melalui dua saluran jalan pada kira-kira kurun ke-8: pertamanya. Beberapa aliran falsafah Buddha telah dikembangkan di China antaranya aliran Tiantan. melalui peranan pedagang Islam Arab dan Parsi yang mendarat di selatan China (mereka ini mendirikan masjid) iaitu di Guangzhou dan Quanzhou. Ma Zhu (kk 1640-1711). melalui peranan halaman 345 pedagang Islam yang menggunakan Jalan Sutera melalui kawasan Parsi dan Afghanistan. Mereka menghasilkan beberapa karya dalam bahasa Cina sertaterjemahantentang agama Islam. kedudukan agama Buddha di India semakin merosot dan akhirnya kehilangan pengaruh. Di peringkat awal. ini tidak menjejaskan pengaruh Buddhisme di bulatan budaya Cina. hubungan India dengan China semakin meningkat tetapi hanya dalam bidang perdagangan dan diplomatik. agama ini tidak begitu penting lagi dalam interaksi antara India dengan China. Pada kurun-kurun berikutnya.

Melalui penelitian terhadap hasil-hasil karya sarjana-sarjana tersebut. Wang Daiyu menggunakan beberapa istilah atau konsep Konfusian seperti xiao (penghormatan terhadap ibu bapa). agama Islam ditenma dengan baik di negara China. Kebanyakan penganut Islam berbangsa Cina ini terdapat di kawasan autonomi seperti Xinjiang. Kedua-dua mereka juga cuba mencantumkan konsep wugong (lima rukun) dalam Islam dengan konsep wude (lima sifat baik) dalam Konfusianisme untuk menunjukkan bahawa Islam dan Konfusianisme tidak bercanggah sama sekali tetapi sebaliknya adalah saling melengkapi. Rakyat China yang beragama Islam dianggarkan sejumlah 17 juta orang dan terdiri daripada 10 kaum. Mengikut rekod sejarah. demi membolehkan orang Cina memahami dan menenma agama Islam. zhong (kesetiaan). Salah satu kesan dari peristiwa ini ialah teknologi Cina dibawa dan diperkenalkan ke dunia Arab dan kemudian dari sana diperkenalkan ke benua Eropah. Karya pertama beliau yang berjudul Zhengiao zhenquan (Anotasi Tulin Ajaran Ortodoks) diterbitkan pada tahun 1642.kefahaman yang mendalam tentang ajaran Islam tetapi juga pakar dalam klasik Cina. Interaksi budaya antara China dengan dunia Arab. tentera Cina tewas dalam pertembungan dengan tentera Arab di Sungai Talas pada tahun 751. Antara mereka. Pada masa itu dan sehmgga kirn. dan menganggap shangdi dalam klasik Konfusian seerti dengan Tuhan Yang Maha Esa dalam Islam. Ningxia dan beberapa wilayah lain di bahagian barat laut China. Wang Daiyu ialah tokoh yang pertama menghasilkan karya tentang agama Islam dalam bahasa Cina. Teknologi membuat kertas merupakan satu contoh yang menonjol dari sana ke . Usaha-usaha penyesuaian ini tidak menjejaskan prinsip-prinsip asas dan identiti Islam sebagai agama. shu (altruisme) dan sebagainya untuk menerangkan ajaran Islam. Liu Zhi pula menggunakan kata-kata Konfusius dan Mensius yang sesuai untuk menerangkan hukum syariah agama Islam. khasnya klasik Konfusianisme. terutamanya dalam perdagangan barangan dua hala berlangsung dalam tempoh masa yang panjang. Misalnya. Semenjak itu. berpuluh-puluh sarjana Konfusian-Muslim mengikut jejak langkah Wang Daiyu dalam memainkan peranan penting dan memberikan sumbangan dalam tradisi keilmuan Islam di negara China. diperlihatkan beberapa ciri-ciri yang menonjol.

seorang Nestorian dari Syria bernama Ai-xue (Isa Tarjaman).Eropah. pelbagai ilmu pengetahuan dibawa masuk dan diperkenalkan ke China secara besar-besaran sejak zaman dinasti Tang (618-907). seorang ahli astronomi Parsi. ahli matematik dan astronomi yang juga pakar perubatan dan farmasi. antara tawanan Cina terdapat juga tukang sepeiti tukang tenun sutera. selain daripada barangan rempah dan bahan-bahan perubatan. Rekod sejarah juga menunjukkan bahawa orang Cina mula menggunakan angka Arab pada zaman dinasti Yuan (1260-1368). Li Xun (kk 855-930). telah mencipta tujuh jenis peralatan astronomi serta satu kalendar baru untuk Kublai Khan pada tahun 1267. telah menyusun enam jilid Haiyao bencao (Materia Medica Seberang Laut) yang mencatat sekurang-kurangnya 124 jenis ubat-ubatan dari Arab. iaitu kompas (kk pada kurun ke-13). Kesan pengaruh atau dampak Islam terhadap kebudayaan Cina dapat dibuktikan dari segi fizikal melalui reka bentuk beribu-ribu masjid. tukang emas dan pelukis. Misalnya. teknologi metalurgi (logam dan aloi) dan barangan Cina lain seperti sutera dan porselin juga sampai ke dunia Arab sebelum merebak ke Eropah dan Afrika. Tiga ciptaan Cina yang penting. dan akhi-nya ke Andalusia (Sepanyol) pada kurun ke-10. Jamal al-Din. Selain itu. berkhidmat dengan kerajaan Mongol antara tahun 1250-1308. Teknologi membuat kertas merupakan contoh yang paling menonjol kerana tawanan Cina telah mengajar halaman 346 orang Arab mengenai teknologi ini. Dalam bidang astronomi. ke Mesir dan Maaghreb. bahan letupan (pada kurun ke-8) dan teknologi pencetakan (pada kurun ke-13) juga diperkenalkan ke dunia Arab dan seterusnya dari sana ke Eropah. Dari dunia Arab pula. Teknologi ini kemudiannya disebarkan dari Samarkand ke Baghdad dan Damascus. seorang sarjana Muslim Cina yang berasal dari Parsi. Selain itu. manakala Alowating (mungkin ala' al-Din) dan Isumayin (mungkin Ismail) berkhidmat pada tahun 1271. Kaedah rawatan dan perubatan dari Arab atau Parsi juga dibawa masuk ke China. . Selain itu. dewan membaca al-Quran dan tanah-tanah perkuburan di seluruh negara China.

Pengalaman Marco Polo dianggap sebagai satu fasa baru bagi interaksi budaya antara China dengan Barat. seperti kebanyakan masjid di Xinjiang. Matteo Ricci merupakan seorang Jesuit dari Itali yang tiba di China pada tahun 1582.Secara umumnya.3. hanya struktur luar sahaja kelihatan menerima pengaruh seni bina Cina tradisional sedangkan bahagian dalaman masjid di China tidak mengorbankan sama sekali prinsip asas agama Islam. dan keduanya. revolusi sains baru sedang bermula di Eropah sedangkan ilmu sains di China sedang mengalami kemerosotan. tetapi ia gagal menarik perhatian dan minat orang Cina. Marco Polo (1275-1292) misalnya.5 Dampak Barat dan Respons China Pada kurun ke-13. Dengan matlamat untuk menyebarkan agama Kristian. Di waktu itu. agama Kristian dibawa masuk ke China oleh penganut Kristian Nestorian sebelum kurun ke-7. dikaiakan bertugas sebagai pegawai di China selama 16 tahun dan rekod pengembaraannva di China halaman 347 amat mengagumkan orang Barat. terutamanya yang dibina selepas kurun ke-14. reka bentuk masjid di China terbahagi kepada dua jenis yang utama iaitu pertama. 19. dengan menggunakan kayu sebagai komponen bahan utama seperti masjid Niujie di Beijing. Melalui interaksi awal dengan Barat. yang mengekalkan ciri-ciri reka bentuk masjid Arab. apabila negara China diperintah oleh dinasti Mongol. Beliau berada di China selama 28 tahun dan menetap di Beijing selama 10 tahun. Beliau . mirip kepada reka bentuk kuil atau istana Cina tradisional. Pengaruh agama Kristian mulai bertapak pada akhir kurun ke-16 apabila maharaja dinasti Ming (1368-1644) membenarkan para mubaligh Jesuit yang diketuai oleh Matteo Ricci (15521610) membinagerejasertamenetapdiBeijing dan bandar-bandar lain. Walau bagaimanapun. beliau menggunakan strategi penyesuaian diri dengan kebudayaan Cina. terdapat ramai golongan pengembara dan mubaligh yang datang dan ada amara mereka yang menetap di sini.

sains pemikiran dan logik. Pada kurun ke-18. telah menghasilkan banyak buku sains merangkumi pelbagai bidang seperti matematik. beliau menghasilkan peta dunia baru. Leibniz (1646-1716). astronomi. mengangkat nama Cina. mencipta beberapa peralatan astronomi. Misalnya. Ternyata bahawa interaksi antara China dengan Barat bermula melalui penyebaran berbentuk kebendaan termasuk empat ciptaan agung Cina. geografi dan astronomi. orang Barat sedar akan penting dan perlunya untuk mengadakan hubungan dengan China. pertanian. Li Madou. yang mula-mula bertumpu pada aspek kebendaan seperti sutera dan porselin. matematik dan sains.mempelajari bahasa dan sejarah Cina. minat orang Barat terhadap China. Gottfried W. Francois Voltaire (1694-1778). sedangkan falsafah Cina halaman 348 . matematik.buku mengenai agama. ketenteraan dan perubatan. Xu Guangqi (1562-1633). seorang ahli falsafah Jerman yang memuji keunggulan akhlak masyarakat Cina. telah beralih kepada pemikiran dan kebudayaan. memang diakui kebenaran bahawa Ricci telah memainkan peranan penting sebagai pembina jambatan budaya baru antara China dengan dunia Barat. Xu Guangqi memang boleh dianggap sebagai pengasas sains moden Cina dan juga penghubung antara sains Barat dengan cendekiawan Cina. seorang ahli falsafah dan pemikir Perancis yang menyanjung tinggi Konfusius sebagai The Sage of Morality. Misalnya. Misalnya. menterjemahkan buku. Di negara China pula. Oleh itu. Ricci juga memperkenalkan ilmu pengetahuan Barat yang ma)u dalam bidang sains. Barat lebih maju dalam bidang sains semula jadi. astronomi. dan Gottfried W. Akibatnya. seorang pegawai Cina Muslim dan juga pembantu Matteo Ricci. Ini menimbulkan kekaguman orang Cina khususnya pegawai-pegawai kerajaan. perubatan. Leibniz dan sesetengah sarjana Eropah berpendapat bahawa budaya Cina dan budaya Eropah masing-masing mempunyai kekuatan yang tidak bercanggah tetapi saling bermanfaat. mempelajari Konfusianisme dan menghormati tradisi Cina termasuk amalan pemujaan nenek moyang.

membuka pelabuhan tertentu untuk perdagangan.mengutamakan kegunaan dan etika dalam pengurusan masyarakat dan negara. kekalahan berturut-turut yang amat memalukan China telah mendatangkan pelbagai reaksi dari golongan intelektual Cina. Maka interaksi budaya antara dua pihak ini pasti akan mendatangkan manfaat kepada kedua-duanya. pintu ke China telah pun tutup bagi orang Jesuit dan mubaligh Kristian lain selama 120 tahun sehingga tamatnya Perang Candu pada tahun 1842. khasnya ilmu pengetahuan Barat dalam bidang ketenteraan dan persenjataan moden. Dasar tutup pintu (isolasi) ini menyebabkan China ketinggalan zaman dan mengalamai kemunduran pada kurun ke-19. Di kalangan mereka ada yang berpendapat bahawa supaya terus hidup. Sejak pertengahan sehingga ke akhir kurun ke-19. Oleh yang demikian. menyerahkan hak milik kawasan tertentu. Perang Anglo-China (1856-1860). kerana beliau mengesyaki mereka sedang berkonspirasi menggulingkannya. beliau memerintahkan semua mubaligh supaya berpindah ke Macao dan dihalang masuk ke China. Setiap kali ditewaskan. negara China telah mengalami kekalahan berturut-turut dalam empat peperangan utama dengan kuasa-kuasa asing seperti Perang Candu (1839-1842). 1723-173 5). Dalam jangka masa setengah kurun tersebut. kerajaan Qing terpaksa menandatangani perjanjian yang tidak adil dengan kuasa asing. Perang China-Perancis (1884-1885) dan Perang China-Jepun (1894-1895). Walau bagaimanapun. Antara langkah yang dilaksanakan ialah pelancaran Gerakan Menguatkan Kendiri (Self-Strengthening . serta status negara yang paling diutamakan (most-favoured nation). memberikan hak bidang kuasa luar wilayah (extraterritoriality rights). antaranya membayar berjuta-juta wang ganti rugi. kerana kebanyakan golongan intelektual Cina masih bertanggapan bahawa Barat sebagai barbarian tidak setanding dan setarafdengan China yang mempunyai tamadun yang terunggul di dunia. Apabila Yong Zheng ditabal sebagai Maharaja (r. secara keseluruhannya peranan mubaligh dan orang Barat sebelum kurun ke-20 tidak mendatangkan kesan yang kuat terhadap China. orang Cina hams mempelajari barbarian untuk mengawal barbarian.

Dr. melancarkan Gerakan Reformasi 100 Hari (Hundred Days' Reform} pada tahun 1898. Sistem pemerintahan berbentuk republik diperkenalkan tetapi tidak membawa banyak erti kepada . rakyat Cina telah menunjukkan sikap permusuhan terhadap orang Barat yang dianggap bertanggungjawab terhadap segala huru. Dua tahun selepas kegagalan gerakan reformasi ini seiring dengan sikap permusuhan maka tercetuslah Pemberontakan Boxer yang mengakibatkan banyak jiwa terkorban dan harta benda musnah. yang dikenali sebagai Temulihan Meiji". Walaupun pemerintahan dinasti Qing kemudiannya dijatuhkan melalui Revolusi 1911. Sarjana lain pula seperti yang diwakili oleh Liang Qichao (1873-1929). Sementara itu. Matlamat gerakan ini bertujuan untuk menasihati Maharaja Qing supaya halaman 349 mencontohi reformasi institusi dan politik yang dilancarkan di Jepun oleh Emperor Meiji. Namun begitu. dan keadaan negara terus kacau-bilau. Sun Yatsen (1866-1925) berpendapat bahawa negara China tidak dapat diselamatkan dengan perubahan sesetengah institusi-institusi sahaja (tidak menyeluruh) dan penderitaan China hanya dapat diselesaikan dengan tindakan menggulingkan dinasti Qing. Western learning for practical use)'yang diutarakan oleh Zhang Zhidong (1837-1909) pada tahun 1898. Namun begitu. institusi ekonomi dan sistem pendidikan diabaikan atau dipinggirkan. cara hidup tradisi dan fahaman lapuk orang Cina masih berkekalan. Kejadian-kejadian tersebut telah menyebabkan seluruh rakyat Cina hilang keyakinan terhadap pemerintahan dinasti Qing. langkahlangkah tersebut hanya memperkenalkan modenisasi yang dianggap cetek dan tidak berkesan manakala perkembangan sistem politik. Slogan yang terkenal pada akhir kurun ke-19 ialah "Ilmu Cina sebagai asas. usaha gerakan ini mengalami kegagalan kerana maharaja ketika itu tidak mempunyai kuasa sebenar.Movement) dan penubuhan Biro Penterjemahan.hara yang sedang berlaku di negara China. Pada akhir kurun ke-19. ilmu Barat untuk kegunaan" (Chinese learning as essence.

jika perubahan pemikiran di kalangan rakyat dan pembelajaran mengenai cara Barat (ilmu Barat) secara keseluruhan tidak berlaku. kebebasan dan persamaan antara lelaki dan wanita tersebar luas. Berikutan interaksi dengan Barat ini. dan keduanya. namun keadaan politik pada tahun-tahun selepas Gerakan 4 Mei masih tidak tenteram dan stabil. Pengaruh Barat semakin ketara terutama selepas Gerakan 4 Mei apabila nilai-nilai Barat seperti idea individu. Sastera moden halaman 350 yang mencontohi sastera Barat juga menjadi popular. pengaruh Barat telah mendorong tercetusnya banyak perubahan-perubahan sosial di negara China. Banyak aliran pemikiran falsafah Barat telah diserap masuk ke negara China. Oleh itu. Selain itu. Puncak gerakan ini ialah Gerakan 4 Mei pada tahun 1919 yang mengakibatkan pertentangan sepenuhnya terhadap cara hidup tradisi lama dan segala ajaran Konfusius. Pada tahun 1905. karya. Selain perubahan sistem politik. negara Eropah atau Amerika Syarikat. PragmatismeJohn Dewey yang menekankan pendekatan evolusi untuk memajukan keadaan sosial. Dalam bidang bahasa dan kesusasteraan pula. Untuk mencapai matlamat ini. Marxisme yang menekankan pendekatan revolusi yang berinspirasikan kejayaan peristiwa Revolusi Rusia. .karya berbahasa vernakular telah menggantikan karya-karya berbahasa klasik yang selama lebih dua ribu tahun telah dianggap sebagai ortodoks. Peperiksaan Perkhidmatan Awam yang telah berrungsi sebagai tangga mobihti ke kelas atasan selama berkurun-kurun lamanya telah dimansuhkan. maka ini bermakna usaha-usaha pemodenan dianggap masih belum selesai dan mencapai matlamat. Walaupun pelbagai usaha dilaksanakan dan perubahan-perubahan berlaku di kalangan orang Cina. dua konsep yang popular pada masa itu ialah "sains " dan "demokrasi". golongan intelektual Cina amat tertarik dengan dua ideologi Barat iaitu pertama. diperkenalkan Gerakan Kebudayaan Baru oleh kalangan intelektual yang menerima pendidikan sama ada di Jepun. Sistem pendidikan tradisi telah digantikan dengan institusi-institusi pendidikan Barat.rakyat kerana negara China masih terus mundur. golongan intelektual Cina berpendapat bahawa China tidak akan menjadi negara moden.

dikupas dan diberi pengertian baru . kedua. Akibatnya kini. integrasi nasional diberikan penekanan sebagai satu nilai yang terunggul dalam proses pembinaan negara. dan ketiga.1 Prospek Globalisasi: Masalah dan Cabaran Dari segi persejarahannya. Proses globalisasi dalam zaman informasi ini turut melibatkan Malaysia. Hakikat ini serta implikasi-implikasinya bagi pembinaan negara perlu disedari dan diambil kira oleh para pemimpin dan rakyat Malaysia. Malaysia dan negara-negara lain akan menghadapi tiga prospek yang berkaitan iaitu pertama. pucuk pimpinan negara hendaklah berpegang kepada integrasi nasional yang harus berasaskan keharmonian antara kaum melalui interaksi budaya dan dialog peradaban serta keadilan terhadap semua pihak.19. Wawasan 2020 yang dilancarkan pada tahun 1991 merupakan cita-cita dan strategi pucuk pimpinan negara untuk menghadapi tiga prospek globalisasi yang tersebut itu. Pada ketika ini. Dalam hubungan ini. kepercayaan dan nilai yang baru harus dikenal pasti untuk dipatuhi di peringkat sejagat. Malaysia amat beruntung kerana memiliki satu khazanah yang kaya dengan pelbagai sumber kerohanian.4 TAMADUN CINA DALAM PEMANTAPAN TAMADUN MALAYSIA DAN DUNIA 19. kemajuan sains dan teknologi telah meningkatkan taraf hidup manusia pada kurun ke-20 dan awal kurun ke-21 ini yang memungkinkan terbentuknya zaman informasi (teknologi maklumat). Dalam hubungan ini. Malaysia mempunyai sebuah masyarakat majmuk dengan berbilang kelompok etnik masingmasing mempunyai tradisi budaya yang berakar umbi dalam tamaduntamadun yang bertembung itu. interaksi budaya dan dialog peradaban akan menjadi lebih giat dan mendalam. satu set ideal. Oleh itu. sejak kemerdekaan negara pada tahun 1957. Sumber-sumber kerohanian sejagat ini harus digali. negara Malaysia merupakan satu dataran bagi pertembungan beberapa tamadun utama Timur dan Barat kerana kedudukannya dari segi geografi.4. Di peringkat global. negara-negara harus bekerjasama untuk menangani segala masalah dan cabaran yang berbangkit daripada globalisasi.

sifat mementingkan nafsu. Ketiga. sifat tamak haloba.masalah akibat kemiskinan dan kemunduran. dimensi moral dan etika adalah penting dan harus diambil kira demi mengatasi masalah-masalah ini. oleh sebab pengagihan kekayaan yang tidak seimbang. sifat mementingkan diri dan sikap materialistik. sebilangan besar manusia masih menghadapi masalah. seperti kecenderungan kepada amalan rasuah. mengakibatkan kemerosotan ketenteraman sosial dan keruntuhan akhlak di kalangan sesetengah masyarakat moden. Dan keempat. Masyarakat yang diidamkan adalah seperti berikut: . Dalam proses globalisasi ini. Justeru itu. Kedua. Penemuan-penemuan daripada penelitian semula ini akan menyumbang kepada perumusan ideal. Antara masalah-masalah tersebut ialah pertama. Masalah-masalah tersebut disebabkan oleh kemerosotan akhlak dan kelemahan manusia sendiri. kepercayaan dan nilai untuk negara dan dunia sejagat. yang paling utama adalah untuk membentuk sebuah masyarakat dengan sifat-sifat yang diingini. pembangunan ekonomi dan kebendaan jauh lebih pesat berbanding dengan pembangunan kerohanian. Cabaran-cabaran yang dihadapi oleh rakyat Malaysia dalam proses pembinaan negara dan pemantapan tamadun Malaysia terkandung dalam Wawasan 2020. pencemaran alam sekitar dan gangguan keseimbangan ekologi akan mengancam kehidupan manusia. institusi keluarga dan perkahwinan menjadi semakin lemah atau longgar kerana diserap oleh unsurunsur negatifmodenisasi. Walaupun banyak kemajuan yang telah dicapai dalam zaman moden halaman 351 ini. supaya masalahmasalah pada zaman informasi itu dapat diatasi. Antaranya. akibat eksploitasi sumber alam secara besar-besaran.dalam konteks semasa. wujud masalah-masalah dalam zaman informasi. namun manusia masih menghadapi masalah-masalah yang berkesinambungan semenjak dahulu dan baru yang lebih mencabar.

bermuafakat dan berorientasikan komuniti. mengamalkan "demokrasi Malaysia" yang mantap.1. kerajaan Malaysia telah memperkenalkan beberapa konsep dan rancangan baru untuk merealisasikan matlamat Wawasan halaman 352 2020. pendidikan negara harus . dan satu institusi keluarga yang teguh supaya kebajikan warganya berkisar pada keluarga. dan bukan pada kerajaan atau negara. Dapat dirumuskan bahawa cabaran yang dihadapi oleh Malaysia adalah untuk mendirikan sebuah negara-bangsa beretika yang terdiri daripada rakyat yang beretika. yang menempatkan pula dalam keluarga yang beretika. 4. Masyarakat yang matang. Pada tahun-tahun 1990-an. supaya rakyat yang berbilang kaum bebas mengamalkan tradisi budaya dan ajaran agama masing-masing tanpa keterasingan. 2. Multimedia Super Corridor (MSC) yang merupakan satu projek untuk memenuhi keperluan telekomunikasi antara negara dengan dunia pada zaman informasi ini. Masyarakat yang berkebudayaan penyayang yang berteraskan satu sistem sosial yang memegang pada konsep kepentingan kolektif mendahului kepentingan individu. Malaysia memerlukan banyak lagi tenaga manusia yang terlatih dalam pelbagai bidang demi menmgkatkan produktiviti setiap sektor. 3. khususnya perindustrian dan perdagangan. Selain itu. Oleh itu. Masyarakat yang bermoral dan beretika dengan rakyatnya berpegang kuat pada nilai-nilai agama dan rohaniah serta mempunyai standard etika yang tertinggi. liberal dan bertoleransi. Antaranya. Masyarakat yang demokratik. Projek ini akan melibatkan banyak pelaburan dalam pembangunan tenaga manusia demi perkembangan teknologi peraiatan (hardware) dan program perisian (software).

Nilai-nilai yang harus dioenkan tumpuan dapat dikenal pasti daripada kenyataan ini. 19. Dua lagi rancangan inovatif dalam pendidikan ialah sekolah bestan (smart school) dan universiti maya (virtual university) yang menggunakan teknologi telekomunikasi dari MSC.2 Tamadun Cina: Relevansinya di Malaysia dan Dunia Berdasarkan masyarakat ideal yang digambarkan di atas. Melalui usaha bersama sektor awam dan sektor swasta. Inovasi yang agak berkesan ialah sektor swasta dibenarkan melabur dalam bidang pendidikan terutamanya pada peringkat tinggi. ekonomi. sekiranya Wawasan 2020 terus menjadi citacitanva. Sehubungan ini. beberapa inovasi telah diperkenalkan dalam bidang pendidikan. Wawasan 2020 terus menyatakan pelbagai wawasan rakyat Malaysia pada kurun ke-21 dan strategi untuk merealisasikannya. Perkembangan ini akan mendatangkan pembaharuan yang bersifat revolusi dalam pendidikan. Malaysia dan juga beberapa buah negara di Asia Tenggara dan Asia Timur mengalami kegawatan ekonomi yang agak teruk. Sejak Julai 1997. ideal. Wawasan 2020 mungkin tidak dapat direalisasikan dalam tempoh masa yang dirancangkan. Justeru itu. sosial. pendidikar. lalu menjelmakan cita-cita Malaysia sebagai pusat kecemerlangan pendidikan di rantau ini dan juga sebuah negara yang maju pada kurun ke-21.dipertingkatkan dari segi kualiti dan kuantiti. Bahagian ini akan mengenal pasti nilai-nilai itu dan membandingkannya dengan nilai-nilai dalam tamadun Cina untuk melihat persamaan dan kaitan antara kedua-dua set nilai itu. Walau bagaimanapun.4. . Perbandmgan ini dilakukan dengan merujuk kepada wawasan atau strategi dalam bidang-bidang tertentu iaitu bidang politik. di samping melatih dan mengeluarkan sumber tenaga manusia. kepercayaan dan nilai yang dipegang oleh rakyat dan pucuk pemimpin Malaysia tetap tidak berubah. dan pemeliharaan alam sekitar. kita mungkin akan menghadapi prospek kemerosotan yang umum. psikologi. kini kemampuan sistem pendidikan Malaysia membekalkan kemudahan-kemudahan untuk latihan dan penyelidikan telah meningkat berlipat ganda. Oleh sebab terdapatnya banyak faktor luaran yang di luar kawalan negara kita dan dunia.

Selain itu. keadilan dan dedikasi terhadap negara.Dalam bidang politik. Dalam bidang psikologi. kelompok. berkebudayaan penyayang. bersikap teguh terhadap pelbagai cabaran. dan berasaskan institusi keluarga yang kukuh. yang diidamkan ialah sebuah masyarakat bermoral dan beretika. ajaran Konfusianisme mungkin memberi banyak implikasi bagi pemupukan kebudayaan penyayang dan pembangunan masyarakat yang beretika. Sebagai mana yang telah dibincangkan sebelum ini. keamanan dan keharmonian. yang ditekankan ialah mengenai ideal demokrasi (khasnya kematangan. iaitu rasa bangga kerana keahlian dalam masyarakat dan pencapaian masyarakat. Oleh itu. Dalam tamadun Cina yang bercirikan personalisme sebagaimana yang telah dibincangkan. Dalam bidang sosial. pemupukan kendiri . nilai utama yang diberikan tumpuan ialah integrasi nasional (perpaduan nasional). Tamadun Cina yang berasaskan humanisme dan moralisme memang menekankan keharmonian. Sifat-sifat psikologis yang diperlukan ialah keyakinan kendiri secara kolektif. bersifat saintifik dan progresif. komuniti sebagai halaman 353 tumpuan). bersifat bebas untuk mengamalkan tradisi budaya dan ajaran agama. tabah hati mengejar kualiti. dan adanya pembebasan psikologi (tidak rasa diri kurang penting). bersifat terbuka dan toleransi. kemuafakatan. keadilan. ketaatan dan ideal-ideal demokrasi seperti yang terkandung dalam The Grand Unity sebagaimana yang telah dibincangkan sebelum ini. Tamadun Cina memang bersifat terbuka dan bertolak ansur. Selain itu. alam). rakyat Malaysia harus dibangunkan psikologinya agar selaras dengan aspek pembangunan yang lain terutama pembangunan kebendaan. sistem etika Cina sejak zaman purba berasaskan keluarga semata-mata dan mengutamakan kebaikan hati (benevolence atau cohumanity) serta keharmonian dalam hubungan antara sebarang entiti (individu. liberal dan bebas dari segi agama dan budaya. tamadun Cina dalam proses perkembangannya telah menerima banyak pengaruh agama dan kebudayaan asing kesan daripada interaksi dengan tamadun lain. kesederhanaan.

semangat bekerjasama dan sebagainya mungkin memberi implikasi yang positif bag! teori organisasi. Dalam bidang ekonomi. . kerajinan. negara dan dunia. Lanjutan daripada premis ini ialah kepercayaan bahawa setiap orang tanpa mengira latar belakangnya harus dididik dan boleh dididik. Sebenarnya keadilan pengagihan kekayaan adalah salah satu ideal dalam The Grand Unity. Nyatalah bentuk. warisan-warisan tamadun Cina yang relevan dan menarik hati ialah pertama. pemupukan kendiri dalam tradisi Cina bertujuan untuk kepentingan keluarga. Dalam konteks ini.wajar diamalkan atas premis bahawa manusia berkeupayaan untuk mencapai semaksima kebaikan dan memberi manfaat. nilai etika seperti keharmonian. Kedua-dua nilai ini khasnya merujuk kepada pengagihan kekayaan secara adil saksama dan pekerjaan tidak dikenal pasti dengan ras. kedua. integriti dan ketaatan akan memanfaatkan halaman 354 pertubuhan perniagaan secara langsung. Kita harus mengambil satu perspektif perbandingan supaya kebijaksanaan dan fikiran Konfusianisme dan tradisi lain dapat digunakan dalam segala pertimbangan mengenai perkembangan kurikulum dan strategi mengajar dan pengajaran. tingkah laku organisasi. pengurusan perniagaan dan psikologi perindustrian. Dalam bidang pendidikan. Selain itu. Misalnya. disiplin din. dan bukan untuk diri sendiri semata-mata. terdapat banyak nilai dalam tamadun Cina yang patut ditekankan dalam aktiviti ekonomi. kesopanan. pendidikan merupakan kunci pembangunan dan medium untuk merealisasikan Wawasan 2020. berjimat-cermat. kepercayaan optimistik pada potensi manusia untuk mencapai kecemerlangan individu atau berkelompok. Banyak inovasi dan ciri baru diperkenalkan ke dalam sistem pendidikan sejak tahun 1990. kepatuhan kepada norma dan peraturan. tanggungjawab (komitmen).bentuk pemikiran ini terdapat dalam tamadun Cina yang sememangnya relevan sebagai pedoman untuk merancang kurikulum dan pedagogi bagi pembangunan psikologi yang dimgini. Selain itu. keadilan dan sikap berpatutan merupakan dua nilai yang penting. kesetiaan.

tamadun harus berdialog antara satu dengan yang lain supaya mencapai satu konsepsi yang rasional mengenai alam. khasnya sistem nilainya dengan Malaysia dan dunia dalam konteks pembentukan semula sistem etika. Mengikut ajaran sama ada Konfusianisme. guru harus dihormati dan diberi status sosial yang tinggi. kaitannya dengan manusia dan kewajipan manusia bagi mengatasi kemerosotan mutu alam sekitar. Fahaman mengenai alam dan keadaan kesatuan ini adalah bersifat transendensi dan bukan empirik.4. kepercayaan bahawa setiap individu harus dan boleh dididik. keharmonian yang tertinggi darjahnya harus diusahakan dalam hubungan manusia dengan alam semesta. manusia perlu merujuk kepada tradisi yang menekankan serta mengamalkan hubungan harmoni antara manusia dengan alam semulajadi. keempat. isu ini menjadi semakin runcing dan memerlukan persetujuan konsepsi dan kerjasama di permgkat sedunia. Keduaduanya mempunyai konsepsi yang sama mengenai kepercayaan. 19. perlu ditekankan di sini bahawa terdapat tiga kekuatan tamadun Cina sebagai sumber rujukan. personalisme. Secara asasnya. maka manusia harus berusaha memahami prinsipprinsip alam semesta (tian) supaya tercapai satu keadaan yang dikenali sebagai "kesatuan tian dengan manusia". intelektualisme dan moralisme dalam tamadun Cina. Nyatalah bahawa warisanwarisan ini adalah berpunca daripada humanisme.pendidikan sentiasa diutamakan. Daoisme atau Buddhisme dalam tamadun Cina. Ideal Konfusian mengenai penubuhan sesebuah negara beretika bersesuaian dengan Wawasan 2020. manusia berkedudukan setaraf dengan alam.3 Kekuatan Tamadun Cina sebagai Sumber Rujukan Selain daripada adanya kaitan tamadun Cina. Pertama. ideal dan nilai. ketiga. Sehubungan ini. dan sudut kesesuaian. Walau apapun. dan kelima. halaman 355 . pembentukan keperibadian atau ajaran moral dan etika diberikan keutamaan. Dalam bidang pemeliharaan alam sekitar.

tamadun Cina yang kaya dengan wawasan dan kebijaksanaan akan terus menjadi satu sumber inspirasi yang relevan bagi manusia pada kurun ke21. seperti yang dinyatakan dalam The Grand Unity amat berkaitan dengan masyarakat global.Khususnya. Tegasnya. ideologi Konfusianisme berteraskan humanisme.tahun kebelakangan ini terdapat ramai sarjana yang terlibat dalam perbincangan tentang kaitan tamadun Cina dengan dunia moden dalam pelbagai bidang termasuk politik. Wawasan Konfusian mengenai masa depan manusia. Malaysia sebagai satu negara-bangsa moden amat komited terhadap pembangunan pendidikan. Dan ketiganya. Sungguhpun Konfusianisme dikembangkan lebih kurang 2. Sebilangan kecil mereka menegaskan bahawa tamadun Cina yang wujud dan berlangsung beribu-ribu tahun itu mempunyai unsur-unsur yang kurang sesuai pada masa kini. Pelbagai pendapat tentang keistimewaan atau keunikan dan juga kelemahan-kelemahan dalam tamadun Cina telah diutarakan. Namun. seperti tamadun. sifat moral dan prinsip etika yang berkisar kepada lima perhubungan sosial adalah penting dan cukup sesuai untuk memberi ilham kepada mereka yang memikirkan satu sistem nilai yang sewajarnya. ekonomi. intelektualisme dan rasionalisme. pada keseluruhannya. Pada tahun. konsepsinya mengenai perhubungan sosial. keluarga dianggap sebagai satu institusi sosial penting yang seharusnya dipelihara dan dipertahankan. iaitu Lima Perhubungan (wulun). . Tambahan lagi.500 tahun dahulu. adalah secocok dengan fikiran pendidikan moden di Malaysia dan dunia. dari sudut skop yang komprchensif. Kedua. Dalam Konfusianisme. humanitarianisme. perubatan dan kesihatan. kebanyakan sarjana percaya bahawa tamadun Cina mempunyai unsur positif dan kebijaksanaan seperti yang telah dibincangkan.tamadun lain yang memiliki jangka hayat yang lama. nilai. ketenteraan. Dalam hal ini. pendidikan. dari sudut kaya dengan wawasan dan kebijaksanaan. adalah sahih lagi komprehensifsehingga masa kini. pemeliharaan alam sekitar. pengurusan perniagaan. berdasarkan kepercayaan pada perkembangan sepenuh potensi manusia peringkat yang perseorangan.

Zaman Nara. Zaman Heian. Falsafah. 20. Istilah Nihon digunakan dengan meluas dan dirujukkan kepada Jepun selepas tamatnya Perang Dunia Kedua. Asal-usul nama Jepun dan Geografi. Pandangan Semesta. Hubungan dengan Kuasa Barat. Pembaharuan Taika dan Taiho. halaman 359 . Istilah Nippon pula digunakan dengan meluas semasa Era Meiji (1868-1912) dan Era Taisho (1912-1926). Pemildran Masyarakat Jepun. Pemantapan TamadunJepun. Kesyogunan Tokugawa. Interaksi TamadunJepun dengan Tamadun Barat. Istilah Nihon digunakan buat pertama kalinya oleh cendekiawan-cendekiawan Korea pada awal kurun ke-7 yang berkunjung ke negara Jepun. Kemasukan Tamadun Barat. Kesyogunan Ashikaga.1 LATAR BELAKANG DAN PENUBUHAN: SEJARAH TAMADUNJEPUN 20. Sejarah Awal Penubuhan Negara Jepun. Sejarah Awal dan Keluarga Diraja Jepun. Kemasukan Agama Kristian. Zaman Kamakura.halaman 356 Bab20 TAMADUN JEPUN Azhar Mad Aros Sejarah Tamadun Jepun. Zaman SengokuJidai. Sumbangan Agama dalam Pembinaan Tamadun Jepun.1 Asal-usul Nama Jepun dan Geografi Nama untuk negara Jepun atau Nihon (Nippon) datum bahasa Jepun bermakna Tanoh Matahari Terbit dan juga dikenali sebagai Yamato. Zaman Meiji. Peranan Korea.1.

Purata suhu di Jepun sentiasa berubah-ubah setiap tahun misalnya. Shikoku dan Hokkaido. Kinai (Teluk Osaka) dan di Teluk Ise.dataran ini berpenduduk padat. sumber kekayaan dan kekuasaan. aluminium. Jepun mengalami ikiim sederhana yang mengalami empat musim iaitu musim bunga. dan dataran ini merupakan punca perselisihan dan persaingan di kalangan tuan- . Daripada sejumlah 250 buah gunung yang terdapat di Jepun. zink. Dataran. Keadaan muka bumi yang berlainan mempengaruhi keadaan suhu. Dianggarkan sejumlah lebih daripada 50 buah gunung berapi yang aktif dan pergerakan bawah tanah menghasilkan lebih dari seribu pancutan dan kolam air panas di Jepun. Kyushu. Tumpuan utama penduduk Jepun sejumlah besamya menetap di Pulau Honshu. Gunung yang terkenal di Jepun ialah Gunung Fuji yang mempunyai ketinggian 12.461 meter. kebanyakannya merupakan gunung berapi aktif dan masih mengeluarkan lahar. kromium. terutamanya arang batu tetapi memiliki kawasan tanah subur untuk bercucuk tanam yang terhad. magnesium dan uranium. terletak dalam kawasan yang berhawa dingin dan bersaiji apabila tiba musim sejuk. Dari segi ekonomi. Tiga kawasan dataran tersebut ialah Kanto (Teluk Tokyo). kegiatan ekonomi utama masyarakat Jepun ialah kegiatan pertanian dan perikanan. Jepun merupakan negara yang kaya dengan sumber dan hasil bumi. Galian sulfur juga terdapat dengan banyaknya hasil daripada letusan gunung berapi yang aktif. Negara Jepun terletak dalam lingkungan gunung berapi yang aktif di Asia Pasifik (TimurJauh). Kawasan dataran yang subur dan sesuai untuk kegiatan pertanian kebanyakannya terletak di kepulauan Honshu. suhu di Tokyo biasanya dalam lingkungan 37 C pada bulan Januari meningkat kepada 39 C pada bulan Ogos. luruh dan sejuk. Kyushu dan Shikoku. merupakan kawasan pengeluaran makanan. Di peringkat awal. panas. Lanar gunung berapi di Jepun merupakan punca utama kesuburan tanah dan bersesuaian untuk kegiatan pertanian. negara ini juga kaya dengan sumber alam lain terutamanya besi. Selain arang batu dan sulfur. Kawasan pantai barat dan barat laut Pulau Hokkaido dan Honshu misalnya.Kepulauan Jepun mengandungi empat buah pulau utama iaitu Pulau Honshu. dan dianggarkan terdapat sejumlah hampir enam ratus buah pulau kecil di sekitarnya.

perindustrian dan perikanan.tuan tanah dan keluarga-keluarga feudal. Vietnam. pertanian. Peningkatan kemasukan orang Mongoloid yang berlanjutan sehingga kurun ke-8 lelah mendorong orang Ainu untuk berpindah ke utara Hokkaido.2 Sejarah Awal Orang Jepun dan Keluarga Diraja Jepun Menurut teorinya. Thailand. orang Ainu (bangsa proto-Caucasoid) telah menduduki Jepun lebih awal berbanding dengan orang Mongoloid. Burma dan lain-lain. Dalam proses perpmdahan ini berlaku penyerapan orang Amu ke dalam suku bangsa Jepun. Shikoku dan Hokkaido. Sungai terpanjang ialah Sungai Shinano yang mengalir di barat selatan kepulauan Honshu dan sejauh 229 batu yang dianggap kurang sesuai kerana keadaannya yang cetek hanya sesuai untuk pengangkutan ringan sahaja. iaitu lebih kurang 5.000 tahun dahulu. Orang Mongoloid (China-Monggolia) dan Nusantara (Asia Pasifik).1. orang Jepun dikatakan berasal dari tiga keturunan iaitu Orang Ainu (Kaukosid). 20. Kekayaan sumber air ini halaman 360 kemudiannya memainkan peranan untuk mengain sistem pengairan.ganang. Keadaan muka bumi yang tidak rata mengakibatkan aktiviti pengangkutan dan komunikasi (perhubungan) tidak berjalan dengan begitu baik dan lancar. Orang Jepun telah bercampur-aduk dengan kumpulankumpulan bangsa lain. Sebahagian besar orang Jepun merupakan keturunan Mongoloid dan mempunyai pertalian rapat dengan orang Cina. Orang Jepun berketurunan Mongoloid sampai ke Kyushu melalui negara China dan berhijrah ke Honshu. sekiranya terdapat sungai ia dipisahkan oleh bukit-bukau atau gunung. Mereka merupakan . Faktor terpenting disebabkan bentuk muka bumi yang tidak rata. Dari segi sejarahnya. Kawasan yang sesuai untuk kegiatan pertanian merangkumi hanya seperlima daripada negara Jepun. Jepun memiliki kawasan yang kaya dengan sumber air laut dan orang Jepun amat bergantung sepenuhnya kepada sumber ini. antaranya dengan orang Ainu.

maka itu mereka mengamalkan kegiatan memburu bmatang. Dari segi kepercayaan. mereka mempercayai suatu jenis kuasa ghaib melalui penciptaan rupa-rupa patung Dewi dari tanah liat dan gada-gada batu yang besar yang dipercayai mempunyai kaitan dengan ilmu sihir. mereka masih menggunakan kulit binatang atau kul. tulang. Mereka menggunakan peralatan budaya yang diperbuat daripada batu batan. Dari segi kebudayaan. Mereka tinggal menetap dengan sent bina tempat tinggal iaitu rumah dengan menggali lubang dan dindingnya diperbuat daripada jerami. Penemuan-penemuan ini membuktikan masyarakat asli Jepun telah mencapai tarafseni kebudayaan yang tinggi menjelang tahun 5000SM. Dan segi sosial.t kayu sebagai pakaian. tangan dan kaki dilipat dan kadangkala di dada mereka diletakkan batu yang besar untuk menghalang daripada menjelma semula. dengan peralatan budaya diperbuat danpada serpihan batu yang leiah digilapkan. mereka merupakan masyarakat yang belum berkemahiran dalam bertani (bercucuk Lanam). Menjelang tahun 200SM. dan dipercayai memiliki kebudayaan yang sama dengan Zaman Neolitik. Dari segi kegiatan ekonomi. dan tembikar-tembikar Jomon yang mempunyai kehalusan sent dan corakcorak luar biasa.masyarakat primitif yang hidup memburu dan memungul makanan. Dalam halaman 361 aspek pengkebumian. pengaruh kebudayaan Cina mulai mengalir masuk . dipercayai masyarakat ini telah mengikut aliran hidup yang kolektif dan tetap tanpa jurang perbezaan antara golongan kaya dan miskin. Sejarah awal tamadun Jepun dikenali sebagai zaman jomon iaitu istilah yang berasal daripada barang-barang yang dicipta dari sejenis tanah liat iaitu Jomon.belulang dan kayu. dibuktikan penemuan artifak-artifak antaranya kulit kerang yang ditanam bersama tulang manusia di dalam perkuburan orang Jomon. menguup hasi! hutan dan mengutip hasil laut terutama menangkap ikan dan kerang. tulang ikan dan tanah liat. orang yang meninggal tidak dikebumikan menggunakan keianda. Melalui kaedah arkeologi auu cangali.

teknik pembuatan yang lebih kukuh dipelajari daripada teknik pembuatan tembikar Korea. berwarna-warni. kegiatan memburu binatang dan mengutip hasil hutan masih diteruskan tetapi perbezaan yang ketara ialah pengetahuan tentang pertanian. Mereka telah menjalankan kegiatan penanaman padi sawah dan sistem batas. terbentuk perbezaan-perbezaan di dalam kedudukan sosial dan politik di antara pemerintah dan diperintah. tenggala untuk membajak dan pengairan. Peningkatan ini membawa kepada wujudnya jurang perbezaan di antara golongan kaya dengan golongan miskin. menarik. Era Yayoi dibezakan dengan pengenalan peralatan logam dari benua Asia terutamanya dari negara China. penanaman padi dan pengairan telah meningkatkan pengeluaran bahan makanan (lebihan). Di peringkat ini. Masyarakat zaman ini telah mencapai peningkatan dan kemajuan dalam pertanian antaranya tentang penggunaan tanah. dan diperkenalkan amalan menyimpan beras dan barangan pertanian lain. Barang-barang tembikar ini bercirikan garisan-garisan Inrus dan corak-corak Ibi yang mudah dan kemas.corak Ibi yang mudah dan kemas. Kemasukan kebudayaan Cina dan pertembungan ini telah membawa kepada perubahan-perubahan dalam masyarakat Jepun sehingga membentuk kebudayaan baru yang dikenali sebagai Yayoi. Menjelang kurun ke-4. Pada zaman kebudayaan Yayoi ini.ke negara Jepun dan Dinasti Han (206SM-24 TM). Barang-barang tembikar ini bercirikan garisan-garisan Inrus dan corak. Kemunculan lebih ramai pemimpin-pemimpin politik seperti di Yamato (Nara) dan Kyushu. jenis periuk belanga dan tembikar yang baru dan sem berkebun. Antara yang diperkenalkan ialah teknik membuat perkakas tembaga dan besi. Corak lebih cantik. ketika itu mula menekankan pengaruhnya ke atas Jepun. Nama ini diambil dari suatu jenis periuk belanga tembikar yang dicipta pada ketika itu iaitu dari zaman prasejarah Jepun sehingga hampir kurun ke-4 Masihi. terutama perubahan mengenai status atau kedudukan dalam masyarakat. Pemimpin-pemimpin Yamato mengabsahkan mereka berketurunan Dewi Matahari (Amateresu) . kekuasaan kumpulan Yamato meliputi seluruh negara Jepun kecuali di beberapa daerah di Kyushu. Pembukaan tanah-tanah. dan di kalangan mereka ini kumpulan Yamato (nenekmoyang keluarga Imperial Jepun) muncul sebagai kumpulan politik yang paling berkuasa ke atas kumpulan-kumpulan lain yang dipanggil Uji.

Menurut sejarahnya. 20. ibu kota di Yamato dan menjalankan dasar mengukuhkan empayar Jepun.100 tahun. Pemerintah ketika itu. Jepun menumpukan perhatian kepada pengukuhan empayar termasuk menakluki sebahagian daripada Semenanjung Korea. Korea memainkan peranan penting sebagai jambatan kemasukan kebudayaan Cina ke negara Jepun. Beliau memberi patung (Buddha) kepada Perdana Menteri Soga yang mendirikan . Di peringkat ini.dan menentukan bahawa pemujaan dewi ini merupakan penyembahan terulung di negara ini. Apakah kepentingan Korea kepada negara Jepun ketika itu? Penaklukan Korea telah membuka hubungan langsung antara Jepun dengan Semenanjung Korea.3 Sejarah Awal Penubuhan Negara Jepun dan Peranan Korea Sebagai Jambatan Kemasukan Tamadun Cina Menurut catatan Rekod atau Kojiki perkara-perkara purba. Raja Pakche iaitu salah seorang daripada pemerintah tiga kerajaan di Korea telah mempersembahkan beberapa buah buku mengenai doktrin agama Buddha dan sebuah patung Buddha kepada Kerajaan Imperial di Jepun. dan melaluinya membuka jalan kepada kemasukan agama Buddha dan pengaruh kebudayaan Cina ke Jepun. Pada tahun 552 M. halaman 362 dan melaksanakan dasar imperialisme terutama ke atas beberapa bahagian di Semenanjung Korea. Maharaja Jepun ingin menganut agama Buddha tetapi menerima tentangan hebat daripada menteri-menteri. Selama 1. sehinggalah semasa pemerintahan Maharaja Yuryaku. Maharaja Jimmu Temo yang merupakan maharaja kelima dari keiurunan Dewi Matahari menjadikan Kashiwara. Simbol kekuasaan dan alat kebesaran keluarga dirajaJepun (Imperial Jepun) ialah sebuah cermin tembaga.1. sebuah pedang best yang panjang dan permata yang melengkung (magatama). empayar Jepun telah diasaskan pada tahun 660SM iaitu pada Zaman Yayoi. kumpulan Yamato merupakan kalangan pemimpm terawal dan membawa kepada perpaduan terhadap negara tersebut.

DAN PEMANTAPAN TAMADUN JEPUN SEHINGGA 1912 . Apakah perubahan dan pembaharuan yang telah diperkenalkan dan dilaksanakan semasa pemerintahan Shotoku Taishi ini? Antaranya ialah pada tahun 604 M.2 PEMBINAAN. telah membawa kepada perubahan dan pembaharuan. Dalam bidang seni bina. sehingga ramai tukang yang mahir dalam sent bina. Kuil ini kemudiannya telah dibakar oleh beberapa pegawai kerana dianggap membawa wabak penyakit yang dahsyat ke seluruh negara. Hubungan antara Jepun dengan Korea dan China semakin meningkat. 20.sebuah kuil. Shotoku Taishi memperkenalkan Perlembagaan 17 Artikel yang berasaskan ajaran agama Buddha. halaman 363 Shotoku Taishi mengirim suatu utusan yang besar ke negara China pada tahun 607 M dan utusan-utusan seterusnya. PERKEMBANGAN. sent lukis dan kerja-kerja logam dan sebagainya telah dibawa masuk dari Korea. konsep politik dan etika Konfucius. seni pahat. namun agama ini akhirnya diberikan kedudukan yang kuat. termasuk kuil Horyuji (Nara). Penerimaan dan pengukuhan kedudukan agama Buddha di Jepun dimainkan oleh peranan pengaruh Maharani Suiko Putera Mahkota Umayado (572-621 M) dan Putera Umayado ini dikenali sebagai Shotoku Taishi. Kebudayaan Cina memainkan peranan dalam pembentukan tamadunJepun untuk selama setengah kurun berikutnya. Walaupun di peringkat awal kemasukan agama Buddha wujud penentangan dan perasaan tidak puas hati. beliau telah membina kuil-kuil yang indah. Penerimaan agama Buddha dan pengaruh kebudayaan Cina terutama mengenai idea-idea dan ilmu pengetahuan. Shotoku Taishi mudah menerima agama Buddha dan baginda merupakan wall agama Buddha pertama dan penaung pelajaran terulung di Jepun.

2. terdirinya sebuah ibu kota mengikut contoh Chang-an di China iaitu Kota Nara. Jepun telah mengirim sejumlah besar pelajarnya ke China dan pelajar-pelajar ini memainkan peranan penting membawa masuk mengenai ilmu sains dan kesusasteraan.20. Kerajaan Pusat dibahagikan kepada dua bahagian iaitu Jabatan Pemujaan ffingi-kan) dan Jabatan Negara (Dajo-kan). Pembaharuan Taika merangkumi sistem politik dan pentadbiran. Bilangan wilayah semakin meningkat apabila tanah-tanah baru diterokai dan dimajukan. pemikiran dan nilai-nilai moral agama Buddha dan Konfucius ke negara Jepun. Sistem baru yang diperkenalkan ini merupakan pengaruh dari . Pada tahun 645 M berlaku suatu rampasan kuasa yang dipimpin oleh sekumpulan pelajar yang kembali dari negara China dan mereka memperkenalkan beberapa perubahan yang dikenali sebagai Pembaharuan Taika. kebudayaan dan pelajaran. mengutip cukai dan mengambil tenaga buruh untuk kerja wajib. Pada tahun 702 M. Menurut kod ini. dan ia mempercepat pengaliran masuk idea-idea. Selain melalui saluran diplomatik. Jabatan Pemujaan lebih penting berbanding dengan Jabatan Negara. Antara pembaharuan terpenting ialah pengenalan struktur kerajaan yang sistematik iaitu sistem pentadbiran pusat berasaskan sistem kerajaan Tang di negara China. Daftar penduduk dan peruntukan tanah dikekalkan.pegawai di peringkat wilayah dan daerah bertanggungjawab untuk menjaga keamanan dan kestabilan. negara Jepun dibahagikan mengikut wilayah (kuni) dan setiap wilayah ditadbir oleh gabenor (kami) yang dilantik oleh Kerajaan Pusat. kematian Shotoku Taishi pada tahun 621 M tidak memutuskan hubungan antaraJepun dengan negara China secara langsung dan tidak secara langsung melalui Korea.1 Pembaharuan Taika dan Kod Taiho Dalam proses pembentukan tamadun Jepun ini. Berdasarkan sistem baru ini. terdapat sejumlah 66 buah wilayah yang mengandungi 592 daerah. Pada kurun ke-8. Pegawai. Wilayah-wilayah dibahagikan kepada beberapa daerah (Gun atau Kori) dan ditadbir oleh gabenor-gabenor daerah (Gunshi). Menjelang kurun ke-8. Utusan-utusan ke negara China membawa idea-idea dan ilmu pengetahuan Cina balik ke negara Jepun. diperkenalkan Kod Taiho (Taihoryo) dan melaluinya struktur kerajaan telah dikaji semula.

. iaitu sebuah kuil terawal yang kesemuanya merupakan binaan kayu tertua di dunia.kebudayaan Cina terutama struktur kerajaan dinasti Tang. memainkan peranan penting (dominan) dalam sejarah perkembangan politik Jepun sejak kurun ke-8 sehingga kurun ke-12 Masihi. Kelas aristokrat ini kemudiannya. kemunculan aristokrasi yang memainkan peranan penting dalam struktur Kerajaan di Yamato. pusat agama Buddha dan perkembangan keseniaan dan terletak di bawah pengaruh keluarga Fujiwara. seni tulis dan kesusasteraan. Pembaharuan Taika dan Kod Taiho telah membina asas dan membawa kepada pembentukan sebuah kerajaan yang lebih sistematik (lengkap) dan teratur. Maharaja atau Maharani yang menaiki takhta akan bertukar tempat atau memindahkan ibu negara (pusat kerajaan) dan ini merupakan suatu tradisi penting. Berdasarkan peranan sebagai pusat agama Buddha. Nara merupakan pusat pentadbiran. banyak kuil Buddha dibina dan termasuklah Horyuji. kesenian. wujud cubaan untuk mempengaruhi politik dari kalangan sami Buddha terhadap keluarga diraja Jepun tetapi dapat dihalang dan dikawal sepenuhnya.2.2 Zaman Nara (710-784 M) Dalam adat resam keluarga diraja Jepun. Istana keluarga diraja serta kerabat dan golongan bangsawan terutama kerabat Fujiwara mengadakan upacara-upacara agama Buddha yang penting. halaman 364 Di samping itu dari segi pencapaian. 20. Pada waktu ini diperkenalkan penciptaan Daibutsu (patung Buddha) yang terkenal. Di bidang politik. Selaras dengan perkembangan agama Buddha. Tradisi ini tidak diikuti oleh Maharani Gemmyo apabila pada tahun 710 M beliau mendirikan ibu negara yang tetap di Nara dan diikuti hampir keseluruhannya oleh pemerintah-pemerintah terkemudian. ia berhubungkait dengan aspek politik.

Kemasukan agama Buddha ke Jepun disertai oleh kesenian-kesenian dari negara China yang lain. dan perlantikan jawatan Perdana Menteri merupakan hak turun-temurun.3 Zaman Heian (794-1185 M) Pada tahun 794 M.Dalam konteks ini. Keluarga Fujiwara mulai halaman 365 memonopoli jawatan-jawatan Pemangku Raja (Sessho) dan Pengarahpengarah Awam (Kampaku).100 tahun iaitu sehingga era pemerintahan Meiji. Zaman Nara merupakan zaman yang menandakan kemuncak peminjaman kebudayaan dari negara China. Karya sastera yang dihasilkan berbentuk penulisan sejarah (historiografi) dan antara yang terpenting ialah Nihonshoki (Nihongi) yang disusun dalam bahasa Cina pada tahun 720 M. keluarga Fujiwara semakin berkuasa terutama di antara tahun 866 sehingga 1.160 dan zaman ini juga dikenali sebagai Zaman Fujiwara. berlaku pembaharuan-pembaharuan yang . Maharaja Kammu telah mendirikan ibu negara baru di Heian. Berdasarkan kepada penulisan sejarah. agama Buddha dikatakan menikmati lebih banyak sokongan daripada Shintoisme.2. Pemangku Raja Fujiwara yang paling berkuasa dan terkenal ialah Michinaga yang menguasai sepenuhnya kerajaan diraja di antara tahun 996-1017 M. 20. ramai Maharaja Jepun yang telah bersara menjadi samisami Buddha. Di Nara. Kedudukan pengaruh keluarga Fujiwara semakin meningkat serta berjaya mengekalkan kuasa-kuasa mereka sepenuhnya sehingga kemudiannya kuasa mereka dilemahkan oleh golongan tentera atau perwira (samurai). orang Jepun sudah biasa dengan tulisan Cina tetapi pada zaman Nara orang Jepun buat pertama kalinya telah berjaya menghasilkan kesusasteraan mereka menggunakan bahasa Cina. Selepas pemindahan ibu negara ini. Dalam Zaman Heian.Kyo (Kyoto) dan menjadi pusat kerajaan diraja selama hampir 1. Dalam bidang seni tulis dan kesusasteraan.

perubahan. Sistem Kana telah member! rangsangan kepada perkembangan puisi (waka). Antara hasil kesusasteraan yang luar biasa ketika itu ialah sebuah novel berjudul The Tale of Genji karya Lady Murasaki. Mereka menguasai dan memiliki sejumlah besar tanah yang diperolehi sebagai hadiah kerana perkhidmatan mereka. muncul kelas aristokrat yang dikuasai keluarga Fujiwara. Pada Zaman Heian. seni bina dan lain-lain menunjukkan ciriciri Jepun. prosa dan kegiatan kesusasteraan dalam bahasa Jepun. ekonomi atau kebudayaan. berlaku perkembangan senarai tulisan Jepun atau Kana. Dalam bidang politik. Golongan aristokrat di peringkat wilayah memiliki hubungan istimewa dengan aristokrat di peringkat pusat (Kyoto) atau biara-biara yang berpengaruh. golongan aristokrat semakin meningkat kekayaan dan hasil kerajaan pusat semakin merosot yang dalam jangka masa panjang menyumbang kepada kemerosotan kuasa dan pengaruh pemerintah. terutama untuk melindungi daripada pemungut-pemungut cukai kerajaan pusat. Kana dibahagikan kepada dua iaitu hiragana iaitu sesuatu huruf adalah dalam bentuk berangkal atau bergaya dan satu lagi ialah katakana. ukiran. Dalam bidang ekonomi. Jepun mengambil keputusan menamatkan hubungan rasmi dengan China dan perkembangan kebudayaan diberikan suatu imej yang baru. Kurun ke-10 dan ke-11 merupakan zaman keemasan bagi perkembangan prosa Jepun. Mereka berusaha untuk mencapai kematangan intelektual dan tidak lagi pinjam-meminjam atau bergantung kepada kebudayaan Cina. Manakala biara atau kuil Buddha yang berkuasa juga memiliki sejumlah besar tanah. Dalam bidang kebudayaan. Manakala dalam bidang keagamaan. Perkembangan ini memperlihatkan unsur-unsur atau ciri- . pembaharuan dan pencapaian- pencapaian memberikan kesan positif terhadap pembentukan kebudayaan tamadun Jepun. Keluarga Fujiwara memainkan peranan penting dalam perkembangan kesenian kerana mereka merupakan penaung. hubungan antara Jepun dengan China tidaklah berbentuk peminjaman sebaliknya unsur-unsur pinjaman dengan unsurunsur Jepun. agama Buddha Tendai dan mazhab Buddha dikenali sebagai Shingon telah diperkenalkan oleh Saicho dan Kukai. Kesenian dan pertukangan iaitu lukisan. Pada tahun 960 M. Pada waktu ini.mencorakkan pembentukan tamadun Jepun sama ada dalam bidang politik.

pembaharuan dan pencapaian penting terhadap pembentukan tamadun Jepun. Yoritomo membenarkan keluarga diraja dan keluarga Fujiwara meneruskan kerajaan mereka di Heian. seolah-olah dibayangi oleh unsur. Sebaliknya.unsur tamadun Cina.2.uarga Minamoto memenangi persaingan ini dan mereka kemudiannya mengsaasKan Kesyogunan Kamakura. Pada Zaman Kamakura. Kesyogunan Kamakura memainkan peranan penting . Menjelang akhir kurun ke-11. Dalam peperangan tersebut. muncul dua keluarga penting yang begitu berpengaruh iaitu Minamoto dan Taira yang terdiri daripada golongan Tentera atau perwira dan menuntut hak keturunan mereka daripada keluarga diraja. beliau mengambil gelaran SeiI-Taishogun (Panglima) dan ini merupakan bentuk pemerintahan kediktaktoran tentera atau kesyogunan pertama di Jepun iaitu Kesyogunan Kamakura. berlaku beberapa perubahan. Dalam bidang politik. keluarga Fujiwara tidak halaman 366 lagi menonjolkan pemimpin-pemimpin yang berkeupayaan dan berkaliber. ke. Dalam persaingan dan pertelingkahan antara dua keluarga ini. Dalam bidang ekonomi.ciri Jepun yang lebih jelas berbanding sebelum ini. 20. Kerajaan berbentuk tentera ini dikenali sebagai Bakufu (Kerajaan Khemah). diperkenalkan pemerintahan berbentuk ketenteraan (Kesyogunan) dan di waktu ini mulanya berakar umbi sistem feudal di Jepun. Tindakan pertama beliau ialah mendirikan ibu negennya di Kamakura dan mewujudkan era baru dalam sejarah tamadun Jepun iaitu Zaman Kamakura (1185-1331 M). keluarga Mmamoto memenangi peperangan ini dan pemimpinnya Minamoto Yonmoro muncul sebagai pemimpin yang paling berkuasa di Jepun.4 Zaman Kamakura (1185-1331 M) Kemuncak kepada persaingan dan pertelingkahan antara Keluarga Taira dengan keluarga Minamoto ialah peperangan yang meie:ui paaa tahun 11SC hmgga 1185M. Pada tahun 1192.

Peningkatan perniagaan mendorong pertumbuhan ekonomi wang dan pertukaran wang. kebangkitan Perkembangan dalam bidang seni lukis dan seni ukir memperlihatkan peranan penting golongan aristoktrat. suatu jenis kebudayaan baru sedang dipopularkan di kalangan golongan perwira. kegiatan kesenian dan kesusasteraan berkembang pesat terutamanya kerana minat yang ditunjukkan oleh golongan aristokrat terhadap puisi (waka) Jepun. Di samping itu. Peningkatan dalam bidang ekonomi. perkembangan dipengaruhi oleh peristiwaperistiwa politik yang terbahagi kepada dua iaitu pertama.1190) yang merupakan seorang sami dan penyajak terkenal.dalam pertumbuhan ekonomi Jepun terutamanya berlaku peningkatan hasil pengeluaran pertanian dan pembuatan serta penggunaan peralatan untuk pertanian. Antara karya tersebut ialah Heike Monogatari dan (Cerita kejatuhan Keluarga keluarga Heike) Taira yang pada memperihalkan tahun 1233. Di Kyoto. pada zaman ini muncul pelbagai mazhab . terutamanya di Kamakura (Kesyogunan Kamakura). Peningkatan hasil pertanian dan pembuatan ini mendorong kepada lebihan hasil pengeluaran sehingga membawa kemunculan pasarpasar dan kedai-kedai. Lukisan atas gulungan kertas (emakimono) dan lukisan potret merupakan seni yang begitu terkenal dan penting. dan peningkatan kegiatan perniagaan. mendorong kemunculan pedagang-pedagang dan mereka ini kemudiannya membentuk persatuan-persatuan perdagangan (guilds).patung Raja-raja Dewa (Kongo Rikishi). berlaku peningkatan dalam aktiviti pertukangan tangan. Keduanya. diperkenalkan penulisan prosa bergaya baru dengan menggunakan stall yang bersemangat. Unkei dan Kaikei merupakan dua pengukir terkenal yang mengukir patung. sehingga membawa kepada urbanisasi (perbandaran) baru. Kebanyakan puisi ini diminati oleh golongan aristokrat. Maharaja dan golongan bangsawan di Kyoto meneruskan adat-adat tradisional aristokrasi. Antara hasil karya yang halaman 367 terkenal ialah antologi puisi-puisi Jepun berjudul Shin Kokin Wakashu (Kokin Wakashu Baru) yang disusun pada tahun 1205. Dalam bidang kebudayaan. Dalam bidang keagamaan. dan karya-karya Saigyo (118. Manakala di kalangan orang kebanyakan.

kebudayaan dan sosial. Ashikaga Takauji telah melancarkan pemberontakan dan penentangan terhadap kerajaan diraja (Keluarga Imperial) yang dipimpin oleh Maharaja Godaigo. 20.5 Kesyogunan Ashikaga (1338-1533 M) Pada tahun 1335. pembaharuan dan pencapaian dalam bidang ekonomi. Syogun Yoshiaki dipecat oleh Oda Nobunaga seorang daimyo yang paling berpengaruh pada tahun 1753. Berbanding Kesyogunan Kamakura. Kesyogunan Ashikaga dari segi politik gagal untuk mengenakan kawalan sepenuhnya ke atas kelas tentera wilayah dan daimyo atau tuan-tuan tanah feudal. Kegagalan ini akhirnya menyebabkan ia mengalami kemerosotan dan akhirnya.2. Dalam bidang ekonomi. Antara mazhab yang muncul ialah mazhab Jodo (1175) yang diasaskan oleh Sami Honen (1132-1212) dan popular di kalangan golongan kebanyakan. Di kalangan golongan aristokrat. Nitt Yoshisada (1301-1338) dan Ashikaga Takauji (1305-1358). mazhab agama Buddha Tendai dan Shingon kekal dan popular.agama Buddha. Pada zaman Kesyogunan Ashikaga. setiap tahun diusahakan dua jenis tanaman iaitu . perubahan penting berlaku dalam bidang pertanian dan perindustrian. mazhab Jodo-Shinshu (Ikkoshu) yang diasaskan oleh Shinran (1173-1262). Kejayaan menundukkan kuasa keluarga diraja mendorong kepada Ashikaga Takauji untuk melantik dirinya sebagai Sei-ITaishogun pada tahun 1338 dan mengasaskan Kesyogunan Ashikaga. Maharaja Godaigo gagal untuk mempertahankan kekuasaan dan pengaruh keluarga diraja dan pada tahun 1335 digulingkan oleh Ashikaga Takauji. dan mazhab Buddha Zen yang di bawa masuk ke Jepun semasa Zaman Heian popular terutamanya di kalangan kelas perwira. Dalam bidang pertanian. negara Jepun telah mengalami beberapa perubahan. mazhab Hokkeshu yang diasaskan oleh Nichiren (1222-1283). dan agama. Kesyogunan Kamakura digulingkan oleh Maharaja Godaigo (1288-1339) dengan sokongan beberapa jeneral iaitu Kusunoki Masashige (1294-1336). Pada tahun 1333.

Secara umumnya. Dalam bidang ekonomi. perubahan. Dalam bidang perindustrian. Pertumbuhan ekonomi ini telah menggalakkan kemunculan persatuanpersatuan kewangan (Tanomoshiko/Mujinko) dan pertumbuhan ekonomi wang. Dalam bidang agama. Upacara teh (Cha-nu-yut) dan penyusunan bunga (Ikehana) menjadi popular terutama di kalangan aristokrat. muzik dan tarian dipopularkan dalam Zaman Muromachi. Mengenai seni lukis. dan penggunaan kuda dan sapi untuk proses penanaman. Kyoto dan Pavillion Perak (Ginkaku) di Higashiyama. muncul organisasi-organisasi yang serupa dengan persatuan (za) atau guilds yang berperanan memonopoli pengeluaran dan pemasaran sebarang barangan. pembaharuan dan pencapaian zaman Kesyogunan Ashikaga ini merupakan warisan yang penting kepada tamadun Jepun masa kini. Antara seni bina penting ialah Pavillion Emas (Kinkaku) di Kitano. pembuatan dan pengeluaran barangan tembikar dan perlombongan terutama emas. Kemerosotan Kesyogunan Ashikaga menimbulkan huru-hara politik untuk suatu jangka waktu yang dikenali sebagai Sengoku Jidai (era peperangan).selepas penanaman padi ditanam Halaman 368 pula gandum atau barli. Kyoto yang dibina oleh Ashikaga Yoshimitsu dan Ashikaga Yoshimasa. tanaman teh dan kapas ditanam secara besar-besaran dan diperkenalkan sistem pengairan. Sarugaku (sejenis pengajuan komik) dan Dengaku (sejenis tarian dan muzik) begitu popular di kalangan rakyat. muncul dua pelukis terkenal ialah Tosa Mitsunobu dan Kano Motonobu. No iaitu drama menjadi popular di kalangan golongan aristokrat dan bangsawan tempatan. .biara (terakoya) berkembang dengan pesat. Ini meningkatkan hubungan perdagangan di peringkat tempatan dan luar negeri. sent lukis. Dalam bidang kebudayaan. kesusasteraan dan sebagainya. Mengenai kesusasteraan. muncul beberapa mazhab agama Buddha seperti Judo Shinshu yang begitu terkenal dan biara. perak dan tembaga semakin meningkat. berlaku perubahan dan pencapaian terutamanya dalam seni bina.

yang dalamnya mengandungi pintu-pintu sorong (fusuma) dihiasi dengan lukisanlukisan.dua pemimpin agung tentera ini menggalakkan perkembangan kegiatan perdagangan. Ketidakstabilan politik ini akhirnya membawa kemunculan seorang pemimpin tentera yang teragung iaitu Oda Nobunaga (1534-1582). pengaruh dan keunggulan. la berlangsung sekitar akhir kurun ke-15 dan awal kurun ke-16.6 Zaman Sengoku Jidai Zaman Sengoku Jidai merupakan zaman yang penuh dengan persaingan dan peperangan di kalangan daimyo-daimyo untuk merebut kekuasaan.20.2. Mata wang syiling tembaga telah digunakan dengan meluas dan dipertingkatkan pengeluaran emas. walaupun wujud ketidakstabilan politik tetapi kegiatan ekonomi dan kebudayaan tetap berkembang terutamanya melalui peranan Oda Nobunaga dan Hideyoshi. perak dan tembaga untuk memudahkan percetakan syiling-syiling ini. Dan segi politik. pencapaian dalam seni bina dengan pembinaan istana-istana yang indah antaranya Istana Fushimi. Kedua. Dalam bidang ekonomi. pedagangpedagang {chonin) telah memperluas kegiatan perniagaan mereka ke seluruh negara Jepun dan monopoli za atau persatuan-persatuan dipecahkan pada tahun 1568. Dalam bidang kebudayaan. Diperkenalkan pendaftaran tanah baru dan sistem cukai tanah yang lebih tersusun. Oda Nobunaga merupakan tokoh yang berperanan penting ke arah penyatuan negara Jepun di samping seorang tokoh agung lain iaitu Hideyoshi. Oda Nobunaga menggalakkan hubungan kebudayaan dengan orang-orang Eropah. Upacara minum teh di kalangan orang Jepun begitu terkenal . zaman Sengoku Jidai merupakan zaman ketidakstabilan politik yang penuh dengan perpecahan dan peperangan. Muncul beberapa pelukis terkenal iaitu Kano Eitoku dan Kanu Sanraku yang melukis penuh dengan kekayaan warna-warni dan kualiti kehidupan. halaman 369 Dalam zaman ini. Zaman Sengoku Jidai menyaksikan bagaimana pemerintahnya.

Berbeza dengan Hideyoshi. terdapat lebih kurang 200 buah gereja dan hampir 150.dan ini mendorong kepada perkembangan kesenian tembikar. dan bahasa Belanda (doek iaitu itik dan zukku dalam bahasa Jepun). Orang Jepun yang memeluk agama Kristian terdiri dari kalangan petani dan golongan daimyo.mazhab agama Buddha terutamanya mazhab Tendai kecuali mazhab Ikko dan bertindak tegas terhadap penganut Kristian. topi. seluar dalam [gibao]. Antaranya ialah mengeluarkan undang-undang mengharamkan agama Kristian dan mengarahkan semua paderi keluar dari Jepun. Tokugawa leyasu (1542-1616).mazhab ini. jam. kerusi. beliau bertoleransi dengan mazhab. roti) terutamanya oleh pedagang dan pengembang agama Kristian. iaitu Hideyoshi mati pada tahun 1598 dan kekuasaan politik di bawah pengaruh sekutunya. beliau bersikap tegas dan keras terhadap beberapa mazhab agama Buddha terutamanya mazhab Tendai dan mazhab Ikko dengan matlamat untuk mengawal mazhab. Franciscan. pelbagai jenis barangan Barat diperkenalkan (tembakau. terutamanya membuat cawan dan teko untuk upacara teh. Toleransi terhadap mazhab agama Buddha telah mendorong agama ini berkembang pesat di Jepun. cermin mata. halaman 370 Zaman Sengoku Jidai berakhir apabila salah seorang pemimpin tentera agungnya. Melalui hubungan kebudayaan dengan Barat terutama di zaman Oda Nobunaga. seluar panjang.000 penganut Kristian. bahasa Sepanyol (jabon atau sabun iaitu shabon dalam bahasa Jepun). Dominican) menyebarkan agama ini ke seluruh Jepun. dasar Oda Nobunaga yang menyambut baik dan membenkan perlindungan membolehkan mubalighmubaligh Kristian dari pelbagai mazhab (Jesuit. jihan dan botan). dan penganut Kristian Jepun telah dianiaya. . Namun begitu. Dalam bidang agama. butang [botan] dan dalam bahasa Jepun ialah pan. Namun begitu beliau menyambut baik kedatangan pedagang-pedagang Portugis. Menjelang tahun 1582. Bahasa Jepun diperkayakan perbendaharaannya dengan menerima masuk istilah-istilah asing terutama dari bahasa Portugis (roti [pao].

Golongan rakyat jelata dibahagikan kepada empat kumpulan iaitu pahlawan (samurai). . daimyo dan Hatamoto. petukang {Shonin). wujud pembahagian kelas masyarakat yang begitu ketat iaitu di puncak piramid ialah golongan bangsawan (kuge). Ini membuka peluang kepada Tokugawa leyasu untuk menguasai politik di antara tahun 1603 sehingga 1616 dan kemudiannya mengasaskan Kesyogunan Tokugawa. Kematian Hideyoshi telah membuka ruang kosong kepada politik Jepun.7 Kesyogunan Tokugawa (1603-1867 M) Tokugawa leyasu merupakan sekutu paling berkuasa kepada Hideyoshi semasa zaman SengokuJidai. kaum tani (Nomin). Faktor utama membawa dasar pemencilan ialah kerana tercetusnya Pemberontakan Shimbara (1637-1638) di Kyushu yang dianggap oleh Bakufu sebagai pemberontakan penganut Kristian Jepun terhadap pemerintahan Kesyogunan Tokugawa. Secara umumnya. dan mengamalkan sistem feudalisme. perdagangan asing telah diharamkan dan orang asing diusir keluar. sebelum tahun 1630-an pemerintahan Kesyogunan Tokugawa telah menggalakkan perdagangan terutama dengan perdagangan asing dan membuka pintu kepada kemasukan semula agama Kristian.2. Dalam bidang ekonomi. leyasu berjaya tanggungjawab menyatukan berbanding duatokohtadi. Mubaligh-mubaligh serta penganut agama Kristian Jepun dihukum bunuh. Apabila dasar pemencilan dilakukan. Dalam bidang politik dan pemerintahan. Dalam bidang pendidikan. keduaBerbanding Oda Nobunaga dan Toyotomi Hideyoshi. selepas tahun 1630-an pemerintahan Kesyogunan Tokugawa mengambil keputusan untuk melaksanakan dasar pemencilan Jepun dengan menutup pintu kepada dunia luar dan ia berlangsung hampir selama 200 tahun. dan saudagar (Chonin). pemerintahan Kesyogunan Tokugawa membawa zaman kestabilan dan keamanan yang berlangsung selama hampir 200 tahun kepada negara Jepun. Beliau merupakan pemimpin teragung di Jepun pada kurun ke-17 dan Kesyogunan Tokugawa merupakan memenuhi pemerintah kerajaan tentera paling Jepun lama (1603-1867). Dalam sistem sosial Bakufu.20. Golongan samurai Tokugawa menikmati kedudukan istimewa di kalangan rakyat jelata.

Pembelajaran bahasa Belanda atau Rangaku dan kajian terhadap buku-buku halaman 371 klasik Cina dan Kung Fu Tze telah dilakukan yang juga mendapat sokongan daripada golongan daimyo.000 sekolah-sekolah kampung (terakaya) didinkan terutama untuk menampung keperluan pendidikan anak-anak petani.masyarakat Tokugawa merupakan golongan berpelajaran.8 Zaman Meiji (1868-1912 M) . Kesyogunan Tokugawa mengalami zaman kemerosotan dan keruntuhan berikutan sistem politik dan pemerintahan Bakufu yang dianggap semakin lemah kerana masalah-masalah dalaman termasuk penentangan yang menggunakan slogan 'SonnoJoi' iaitu 'Junjung Maharaja: Usir Orang-orang Gasar' (orang-orang asing). 20. muncul seorang sejarawan Jepun yang terkenal iaitu Aral Hakuseki yang menulis sebuah karya berjudul Koshitsu (Suatu Tinjauan Penulisan Sejarah Purba). Seni lukis terutamanya ukiyo-e. kemahiran-kemahiran asas iaitu membaca. Di samping itu. Kejatuhan Kesyogunan Tokugawa telah membuka ruang kepada proses pemodenan Jepun melalui dasar Pemulihan Meiji (1868-1912) dengan pengembalian atau pemulihan kuasa kepada Maharaja Jepun. lhara Saikaku (penulis novel) dan Matsuo Basho (pakar haiku atau pantun tujuh belas suku kata). menulis dan mengira merupakan sukatan utama. dan terdapat hampir 60. Bakufu dan tuan-tuan tanah mendirikan sekolah-sekolah elit untuk anak-anak samurai. kabuki dan sebagainya berkembang pesat dan di antara pelukis terkenal ialah Hishikawa Moronobu pengasas sekolah sem lukis ukivo-e. sastera. Ini ditambah dengan masalah-masalah luaran terutamanya dengan kedatangan kuasa-kuasa Barat ke Jepun. Akhirnya. muncul beberapa tokoh sastera dan penyair-penyair yang agung antaranya Chikamatu Monzaemon (pengarang drama). Di peringkat ini. puisi. kerajaan berbentuk tentera ini runtuh pada tahun 1867 dan secara langsung menamatkan sistem feudalisme.2. Dalam bidang kesusasteraan.

cho.Dengan kejatuhan Kesyogunan Tokugawa. Dalam bidang perundangan.kuasa Barat merupakan suatu ancaman kerana dasar imperialisme mereka. dasar pemodenan dilaksanakan iaitu yang meliputi pembentukan semula institusi-institusi politik. Langkah pertama ke arah modenisasi Jepun ialah sistem feudalisme dihapuskan. Untuk mencapai matlamat tersebut. penghapusan sistem atau hierarki sosial ketat terutama menghapuskan sistem kelas. Sistem undang-undang . sistem kerahan tentera moden. angkatan tentera darat dan laut dipermodenkan menurut cara Barat dengan memperkenalkan industri persenjataan moden. negara Jepun dibahagi-bahagikan menurut halaman 372 daerah (Ken). pemimpin-pemimpin Pemulihan Meiji bermatlamat untuk menjadikan kerajaan baru sebuah negara yang kaya (ekonomi) dan tentera yang kuat (Fukoku Kyohei) di samping memodenkan negara tersebut. memperkenalkan sistem kerahan tentera moden. memansuhkan tentera feudal dan memperkukuhkan tentera pusat. dan latihanlatihan ketenteraan melalui penubuhan akademi-akademi tentera. diperkenalkan beberapa pembaharuan untuk membentuk suatu sistem undang. Pemimpin-pemimpin Pemulihan Meiji menyedari bahawa kedatangan kuasa. Dengan pemansuhan sistem feudalisme maka beberapa dasar mengenainya diperkenalkan iaitu semua tanah diserahkan dan merupakan hak milik diraja. Dalam bidang ketenteraan. mengambil alih beban hutang semua daimyo dan Han (kerajaan bawah kuasa feudal). Matlamat utama pemulihan ini ialah untuk mengembalikan semula Maharaja kepada kedudukannya yang sebenar sebagai ketua masyarakat Jepun yang tertinggi dan bersesuaian dengan keturunannya dari Dewi Matahari. suatu peristiwa penting berlaku di negara Jepun iaitu Pemulihan Meiji pada tahun 1868. ekonomi dan sosial menurut garisan panduan dari Barat. Bagi menghadapi ancaman ini.undang moden. Maharaja Meiji berusia 16 tahun ketika berlangsungnya peristiwa ini maka itu beliau hanyalah merupakan ketua negara yang simbolik kerana kepimpinan kerajaan dikuasai oleh beberapa pemimpin samurai muda terutama dari suku kaum Satsuma dan Choshu atau oligarki Sat.

Universiti ini juga berperanan sebagai sekolah latihan dalam perkhidmatan aw am (pentadbiran). pendidikan berorientasikan Barat dan pendidikan moral (etika Kung Fu Tze). Pendidikan merupakan alat transformasi untuk mencapai matlamat ini dan kesannya.moden amat penting untuk diperkenalkan kerana ia merupakan syarat mutlak bagi mengkaji semula perjanjian-perjanjian yang dianggap berat sebelah. dan landasan kereta api antara Kyoto-Otsu (1880) dibina sepenuhnya oleh jurutera-jurutera Jepun. Peraturan dan sistem undangundang moden telah berjaya menghapuskan perjanjian-perjanjian berat sebelah dan membentuk sebuah masyarakat industri moden. hampir semua bandar-bandar besar memiliki sistem perhubungan moden ini. kerajaan Jepun telah melantik seorang peguam Perancis. Proses modenisasi dilaksanakan dalam bidang komunikasi yang meliputi perhubungan dan pengangkutan. sistem pendidikan berbentuk moden diperkenalkan. Kerajaan Jepun telah menghantar pelajar-pelajarnya ke seberang laut untuk mempelajari bidang pentadbiran. Pada tahun 1873. Ini .Jepun sudah memiliki landasan kereta api sepanjang 26 batu. diperkenalkan penggunaan telegraf yang jauh lebih pesat berbanding dengan pembinaan landasan keretapi dan menjelang tahun 1880. Pada tahun 1871 ditubuhkan Kementerian Pelajaran dan sistem pendidikan yang seragam. pusat pendidikan dan pusat penyelidikan. Dalam bidang perhubungan. iaitu perjanjian antara Jepun dengan kuasa-kuasa Barat sekitar tahun 1850-an dan 1860-an di samping untuk memenuhi perkembangan kapitalisme (industri). diperkenalkan pengangkutan kereta api melalui pembinaan landasan-landasan kereta apt untuk mengangkut penumpang dan barangan ekonomi. Bagi mencapai matlamat pembentukan negara sebagai sebuah kuasa ekonomi dan ketenteraan yang moden maka bidang pendidikan dibenkan tumpuan penting oleh pemimpin-pemimpm Pemulihan Meiji. Menjelang tahun 1881. Gustave Roissonade de Fontarabe sebagai penasihat kepada Kementerian Keadilan. sains dan teknik perindustrian Barat dan mengambil sejumlah besar pakar untuk mengajar kemahiran kepada rakyat Jepun di dalam negeri. ditubuhkan Universiti Diraja Tokyo yang merupakan pusat pendidikan tertinggi di Jepun. Dalam bidang pengangkutan. Sistem pendidikan Jepun menekankan kepatuhan dan penghormatan terhadap Maharaja dan negara (nasionalisme). Pada tahun 1886.

masyarakat Jepun . struktur panggung dan teknik penggunaan lampu. seni muzik. Voltaire. Dalam bidang kebudayaan. penggunaan sarikata. piring-piring hitam Barat membanjiri pasaran muzik. Seni muzik gaya Barat iaitu instrumental dan vokal menjadi semakin terkenal. Antara karya yang diterjemahkan lalah Pilgrim's Progress. teknik sinaran tiruan. koto dan samisen dan gaya muzik tradisional Jepun iaitu gagaku telah dihidupkan semula dengan gabungan antara seni muzik tradisional dengan Barat. Melalui karya-karya terjemahan ini. 'prop' dan sebagainya. minat terhadap kesusasteraan Barat semakin meningkat sehingga mendorong kepada penterjemahan karya-karya Barat termasuk terjemahan berbentuk biografi tokoh-tokoh Barat seperti Homer. Dalam bidang kesusasteraan. Mengenai seni drama. berlaku beberapa perubahan dan pengenalan kepada beberapa aliran kesusasteraan baru. Shakespeare. Selain itu diperkenalkan pementasan sandiwara gaya Barat iaitu Shingeki.halaman 373 membuktikan dari segi komunikasi. berlaku perubahan dalam beberapa kesenian iaitu seni lukis. seni drama dan lain-lain. ianya sudah mencapai taraf atau melebihi taraf sebuah negara Barat. Seni lukis tradisional Jepun dipulihkan dan diperbaharui. lukisan minyak menjadi semakin terkenal dan lukisan gaya Barat terutama penggunaan warna-warna terang begitu diminati pelukis-pelukis Jepun. Rousseau dan lain-lain. Industri perfileman mencapai kemajuan dalam penggunaan teknologi teknik kamera moden. Alat-alat muzik tradisional antaranya shakuhachi. Di peringkat awal Pemulihan Meiji. Seiring dengan perkembangan Kabuki. Drama Kabuki mengalami perubahan-perubahan lain dalam bentuk peralatan dan muzik. industri perfileman berkembang pesat dengan filem-filem bisu di peringkat awal. dan tarian-tarian Barat antaranya tarian ballroom. The Bible (Old Testament) dan Social Contract. kabuki zaman Edo yang diminati oleh golongan saudagar-saudagar (kelas terendah struktur sosial) telah mengalami perubahan penting dan seni drama ini mendapat penghormatan sosial yang tinggi di zaman Meiji.

Kanagaki Robun. Diperkenalkan ideologi rasmi Kokutai berhubungkait dengan kerohanian masyarakat Jepun dan sebahagian darinya memberikan kesetiaan dan ketaatan yang sepenuhnya kepada . terdapat sejumlah lebih 100 jenis surat khabar dan majalah berkala dicetak di Jepun. Suyehiro Tetcho. Kegiatan penterjemahan telah membawa kepada perkembangan bentuk kesusasteraan baru yang menggunakan perbendaharaan bahasa Jepun iaitu gembun itchi oleh penulis-penulis novel. Idea-idea pemikiran dan teori. maka bahasa Inggeris merupakan bahasa asing terpenting di zaman Pemulihan Meiji. pendidikan dan sebagainya. OdaJunichiro merupakan penterjemah terkenal yang menerima pendidikan dari University of Edinburgh (Scotland). Penerbitan akhbar menggunakan mesin cetak yang diimport dan ini memperkenalkan industri pencetakan di Jepun. Untuk memperkukuh semangat nasionalisme dan membma sebuah masyarakat yang mantap terutama dalam menghadapi pengaruh negatif dari Barat maka pemimpin-pemimpin Pemulihan Meiji berpendapat suatu ideologi negara perlu dibentuk. Akhbar harian pertama dalam bahasa Jepun ialah Nisshin Shinjishi (Reliable Daily News). Menjelang tahun 1875. Kawashima Chunosuke. Di negara Jepun juga. berlaku perkembangan persuratkhabaran. melalui penulisannya berjudul Dasar Ekonomi (Keizai Saku) pada tahun 1882. Terdapat penulis-penulis Jepun yang mengilhamkan pemikiran politik dan sistem politik Barat antaranya Fukuzawa Yukichi.terutama golongan elit telah terdedah dengan idea-idea Barat. ilmu pengetahuan dan sains. kebudayaan dan sosial. Sudo Nansui. dan lainlain. Kato Hiroyuku dan Itagaki Taisuke. Tokoh-tokoh kesusasteraan lain yang terkenal ialah Baba Tatsui.teori ekonomi yang membawa kepada doktrin laissezfaire (perdagangan bebas) telah dipelopori oleh Taguchi Ukichi. Antara tokoh terkenal ialah Futabatei Shimei dengan karya terjemahannya berjudul Rendezvous (1889). pemikiran politik. Idea-idea dan pemikiran politik halaman 374 Fukuzawa Yukichi mengenai pemodenan telah menjadi panduan dan semangat kepada pemimpin-pemimpin Pemulihan Meiji. Berdasarkan penterjemahan buku-buku Barat.

Agama Kristian telah diberikan kebebasan semula untuk berkembang dengan menubuhkan pusat-pusat keagamaan iaitu di Nagasaki (Khatolik Roman).pemimpin Buddha dapat memujuk kerajaan untuk mengubahsuaikan dan melonggarkan dasar-dasar yang keras terhadap agama Buddha. Shinto Mazhab (Kyoha Shinto) dan Shinto Rakyat (Minkan Shinto).Maharaja Jepun yang dianggap suci. Agama Kebangsaan halaman 375 Jepun). Berbanding dengan agama Buddha. membawa kepada kesedaran moral. pemimpin. Perkembangan agama Buddha telah disekat oleh pemimpin. pembukaan sekolah-sekolah agama Kristian oleh mubalighmubaligh. Pemimpin-pemimpin Jepun telah mewujudkan asas kerohanian bagi masyarakat dan kerajaan dengan memperkenalkan agama rasmi iaitu bentuk Shinto Negara. Nippon Kokkyo Daido-sha (Persatuan Cara Agung.pemimpin Pemulihan Meiji bagi membolehkan kerajaan member! keutamaan kepada Shinto Tindakan keras dilakukan terhadap agama Buddha antaranya mengeluarkan kitab-kitab suci Buddha dan patungpatung dari tempat suci Shinto untuk dibakar dan dihanyutkan. Shintoisme merupakan suatu sistem agama purba yang mempunyai empat bentuk iaitu Shinto Istana Diraja (Koshitsu Shinto). Shinto Tempat-tempat Suci ffinja Shinto). Namun begitu kemudiannya. . Perkembangan agama Kristian terhalang kemudiannya dengan kemunculan beberapa persatuan atau kumpulan berfahaman nasionalis seperti Nippon-sin (The Japanese). Ajaran Kung Fu Tze dapat bergabung dan berharmoni dengan Shinto Negara. dan pencetakan majalah-majalah agama Kristian. Sebelum diperkenalkan Shinto Negara. ajaran Kung Fu Tze (Konfusianisme) memainkan peranan penting dan bertanggungjawab memperkukuhkan nilai-nilai tradisional yang memberikan rangka etika dan ideologi. Kokutai telah membangkitkan semangat nasionalisme di kalangan rakyat yang memudahkan pemodenan negara Jepun. Persatuan dan kumpulan ini bertekad dan bermatlamat untuk menyanjung tradisi serta warisan negara dengan mengetepikan pengaruh kebuuayan Barat. Yokohama (Presbyterian) dan Hakodate (Gereja Ortodoks Greek) pada tahun 1870-an.

20. kehidupan tradisi. Ciri-ciri kebudayaan ini juga disumbangkan melalui faktor geografi negara Jepun. Manakala agama Kristian. pertemuan dan interaksi telah membawa kepada proses pinjam-meminjam dan pengaruhmempengaruhi antara satu sama lain sehingga membawa penggabungan dan pembentukan tamadun Jepun baru. setaraf dan dapat menyaingi kuasa-kuasa Barat. ini meletakkan Jepun sebagai negara tunggal di Asia yang muncul sebagai sebuah kuasa ekonomi dan ketenteraan. Agama Buddha dan Konfusianisme pula mempengaruhi corak kerohanian dan kehidupan sosial orang Jepun sejak kurun ke-6 lagi. Pencapaian dalam pelbagai bidang terutamanya melalui hubungan dengan Barat mendorong kepada pemodenan negara Jepun. Natijahnya. Kedudukan yang jauh antara kedua-dua negara ini tidak menghalang kemasukan pengaruh kebudayaan Cina sama ada secara langsung atau tidak langsung tetapi tidak dari segi ketenteraan dan kawalan kuasa politik dari China terutama semasa pemerintahan Kesyogunan Tokugawa.Secara umumnya.000 tahun dahulu. Pemerintah Jepun menjalankan dasar menghalang dan mengawal sebarang bentuk kemasukan unsur-unsur budaya asing. Dasar pengasingan dan bentuk geografi Jepun telah mencorakkan pembinaan budaya yang istimewa walaupun terdapat pengaruh dari . dasar Pemulihan Meiji (1868-1912) telah membawa negara Jepun ke arah matlamat sebuah negara perindustrian yang kaya dan memiliki kekuatan angkatan tentera (politik) yang dianggap moden. terdapat pelbagai agama yang wujud dan yang terpenting ialah Shintoisme iaitu agama purba yang telah wujud sejak 2. Jepun merupakan sebuah negara kepulauan dan dikelilingi oleh lautan tetapi mempunyai hubungan yang berkekalan dengan China sejak zaman purba lagi. memberikan dampak ke atas kebudayaan dan keintelektualan sejak diperkenalkan pada tahun 1549 dan kembali semula pada kurun ke-19.3 PANDANGAN SEMESTA MASYARAKAT JEPUN DAN SUMBANGAN AGAMA DALAM PEMBINAAN TAMADUN JEPUN Dalam tamadun Jepun. Dalam konteks ini. dan ini menyumbang kepada proses mencerna dan menyesuaikan apa yang diterima.

yang kebiasaannya diterjemahkan sebagai 'taakulan' dan Hsin atau hati dan pemikiran. Manusia dianggap sebagai dunia dan syurga kecil. Amida dewa-dewa Shintoisme. Upacara keagamaan yang diamalkan terhadap entiti ini adalah dengan bercirikan penghormatan iaitu mengharapkan restu dan membalas segala pemberian. la dapat dilihat sebagai Tao oleh orang Cina.dua konsep ini. kuasanya dan manusia akan menjadi tidak berdaya tanpa mendapat restu ini. Hanya terdapat beberapa bentuk Zen yang dianggap ekstrim yang tidak menenma pandangan semesta ini. menjaga dan mengasihi. Antaranya termasuklah konsep syurga dan dunia Konfusianisme. Kedua-dua konsep ketuhanan ini tidaklah seharusnya dianggap saling bersaing dan sekiranya terdapat sedikit konflik keagamaan ia akan diselesaikan dengan teori tahap kebenaran iaitu konsep ketuhanan.3. Konsep kedua. Kebanyakan mazhab dan pergerakan kebangsaan menekankan kombinasi kedua. di dalam diri manusia terdapat Buddha alam semula jadi atau Tao . Dalam konteks ini. Konsep pertama.1 Pandangan Semesta Mengenai kepercayaan di kalangan orang Jepun. manusia menerima restu daripada tuhan. la dibayangi pula di dalam kekuasaan politik serta keibubapaan. Neo-Konfusianisme Li. alam semula jadi. Li pula terdapat dalam konsep Buddha-alam semula j adi dan Kami. dewa-dewa tempatan dan nenek moyang. Shintoisme iaitu di dalam interpretasi falsafahnya. Manusia adalah mikrokosmos manakala tuhan dan alam semula jadi adalah makrokosmos. digambarkan seolah-olah wujudnya dua konsep ketuhanan. adalah lebih sukar untuk dijelaskan. Mazhab-mazhab dan tanah asal iaitu negara China yang menekankan kepercayaan kepada Amida iaitu Dewa dalam pandangan semesta ini masih boleh menerima interpretasi metafizik. la mungkin dianggap asas kepada kejadian atau realiti bagi asas dalaman. hlaman 376 20.kebudayaan Cina dan berjaya mengekalkan identiti budaya yang berterusan sehingga masa kini. mengenai entiti kuasa luar biasa yang memberikan pemeliharaan.

tidak mempunyai pengasas atau guru-guru atau wali-wali. ini termasuklah agama. Kemasukan Buddhisme.2 Agama Shinto Masyarakat Jepun telah mempunyai kepercayaan agama purba iaitu Shinto (cara Tuhan-tuhan [The Way of the Gods]) atau Kami-no-Michi wujud lebih awal berbanding agama Buddha dan Konfusianisme di Jepun.. Konfusianisme serta Kristian tidaklah diterima dengan bulat-bulat oleh masyarakat. Agama ini dianggap sebagai agama peribumi yang tidak memiliki doktrin-doktrin falsafah dan prinsip-prinsip moral sebagaimana agama Buddha. Tidak terdapat dokumen-dokumen atau rekod-rekod khas bertulis mengenainya kecuali beberapa sumber berbentuk kompilasi (kutipan) dalam Kojiki (Tulisan Mengenai Peristiwa-peristiwa) pada tahun 712. Dalam erti kata lain. Kogoshu (Petikan Daripada Ungkapan-ungkapan Purba) pada tahun 807 dan Engishiki (Upacara Era Engi) pada tahun 927. dan kemudiannya bennteraksi dengan tamadun Barat. Agama-agama di negara Jepun kecuali Shintoisme telah diperkenalkan dan masuk ke Jepun sejak zaman purba lagi iaitu sejak terbentuknya interaksi antara tamadun Jepun dengan tamadun Cina sama ada melalui Semenanjung Korea. Interaksi antara tamadun membolehkan pengenalan kepada unsur-unsur yang terdapat pada sesuatu tamadun. Shinto meletakkan dunia sebagai tumpuan utama tetapi tidak menafikan kewujudan dunia lain. dan tidak mempunyai kitab suci. ryoshin) sama seperti Li. masyarakat Jepun telah menapis atau menyaring dan menerima unsur-unsur yang dianggap bersesuaian dengan keperluan dan kepentingan masyarakat. Menurut .3. Nihonshoki (Susurgalur Jepun) padatahun 720. keadaan manusia semula jadi akan dicemari oleh kekotoran daripada sifat mementingkan diri dan nafsu. Pandangan semesta Shinto adalah sama sebagaimana dengan pandangannya terhadap manusia iaitu manusia itu adalah baik dan tidak ada istilah dosa di dalam kehidupannya.atau Li atau hati yang sebenar {hoshin. halaman 377 20. Sebaliknya.

Penyatuan masyarakat Jepun semasa pemerintahan Yamato telah membawa kepada penggabungan dalam satu polisi keagamaan dengan mitos dan sistem upacara seluruh negara bertumpu kepada Dewi Matahari. tuhannya akan disembah dan menjadi penting manakala golongan yang kalah. pemujaan terhadap roh nenek moyang dan sebagainya. berdasarkan kepada layanan atau tindakan . Kami tidak mempunyai moral yang mempunyai kuasa dan bertindak balas sama ada disukai atau tidak oleh manusia. Dalam bentuk asalnya. tuhan yang dipuja akan berkurangan kepentingannya. Kami tidak mempunyai bentuk. Di dalam peperangan. Pada zaman purba. dan dianggap tidak merupakan agama yang teratur. Kami iaitu Dewi Amaterasu menjadikan atau mewujudkan bumi Jepun dengan tanah yang baik dan diperintah olehnya untuk selama-lamanya.legenda purba Jepun. golongan yang memenangi peperangan. batu berbentuk panjang dan seumpamanya. Kami merujuk kepada Dewi Matahari yang merupakan nenek moyang kepada keluarga diraja Jepun. Sesetengah orang halaman 378 dianugerahkan sebagai pengantara antara Kami dengan manusia yang biasanya terdiri dari kaum wanita yang disebut Miko. Agama Shinto memiliki banyak tuhan dan setiap golongan (suku) atau Uji memuja satu tuhan. Shinto merupakan suatu jenis pemujaan terhadap alam. Yomi no kuni (dunia bawah/neraka) dan Tokayonokuni (dunia). Terdapat pelbagai Kami yang berbeza tetapi mempunyai beberapa ciri persamaan iaitu pertama. Ketika itu. yang wujud ialah himpunan legenda-legenda yang diperturunkan dari generasi ke generasi mengenai asal-usul pembentukan negara Jepun dan Maharaja itu sebagai Tuhan. Kedua. Bentuk ini dikenali sebagai Yorishiro yang biasanya berbentuk kurus dan panjang seperti pokok. sehingga tahun 550 M. Untuk menjelmakannya ia perlulah diseru dan ianya menjelma dalam bentuk yang bersesuaian. Tuhan-tuhan agama Shinto dikenali sebagai Kami dan dalam konteks ini. Terdapat tiga dunia lain iaitu Takama no hara (syurgd). Anak patung terawal bukanlah sebagai alat permainan tetapi ia merupakan tempat persinggahan sementara bagi Kami. tidak terdapat agama sebagai sebuah institusi.

Kami menetap di dunianya yang tersendiri dan hanya melawat manusia pada musim-musim tertentu. Antaranya membawa kepada pembentukan doktrin Honjisuika. Sesetengah Kami dipohon untuk pelbagai permintaan. iaitu menerangkan Kami sebagai manifestasi sementara Buddha yang sebenar atau Boddhisatva. Pemujaan terhadap Kami tidak berbeza dengan cara memuja Boddhisatva. Pertemuan antara dua fahaman agama ini membawa kepada sistem kepercayaan saling melengkapi. Shintoisme telah dipertemukan dengan Buddhisme. Begitu juga sebaliknya. Dan akhirnya. ada Kami yang dipohon untuk pembenan yang tertentu. dimulakan oleh Hayashi Kazan pada awal kurun ke-17 Masehi. Shintoisme telah bertentangan arah dengan Buddhisme. iaitu Shintoisme memuja Kami dan melalui Buddhisme diserapkan nilai etika dan moral. Matsuri merupakan upacara Shinto yang paling asas. Ketiga. Kami digunakan untuk merestui kepentingan kebendaan (material). Sesetengah sistem berusaha untuk menyerapkan falsafah dan doktrinnya kepada percampuran kebudayaan ini. . kebanyakan daripada Kami tidak menyukai darah. Sejak Zaman Heian dan zaman seterusnya. manusia akan terdedah kepada pencemaran dan dikenakan sumpahan (tatari). perlindungan dari kebakaran. Shintoisme tidak mempunyai nilai etika dan moral. Keempat. mengatur perkahwinan yang bahagia dan berbagai-bagai permohonan lagi. Manusia yang mengalami luka atau kecederaan berdarah. pemberian-pemberian dan pemujaan yang penuh khusyuk. dan kekurangannya dilengkapi dengan nilai etika dan moral dalam Buddhisme. Kami ini akan membalas dengan restu di dalam bentuk hasil tuaian (pertanian) yang baik. penyakit dan sebagainya. Sekiranya manusia melayani dengan baik iaitu dengan upacara-upacara yangteratur. memulihkan daripada penyakit. dan beberapa pemikiran cuba untuk menyesuaikan Shinto dengan Neo-Konfusianisme.manusia terhadap mereka. wanita yang melahirkan bayi serta wanita yang dalam keadaan haid dan yang menghadapi kematian mestilah menjauhi daripada Kami. kekotoran dan kematian. Semasa zaman pemerintahan Kesyogunan Tokugawa.

sama ada dari segi praktikal dan kerohanian. Menurutnya. maka Buddhisme diperlukan untuk memenuhi kekurangan atau keperluan ini dan dapat mengisi keperluan kerohanian orang Jepun. Buddhisme telah memberikan dua sumbangan terpenting kepada ketamadunan Jepun dari sudut kepercayaan dan keagamaan. golongan yang berkesanggupan untuk menerima satu agama yang penuh dengan disiplin dan kedua. kebijaksanaan. Kedua. Pertamanya.3. Di dalam Shintoisme tidak wujud istilah-istilah mengenai moral. Oleh sebab Shinto tidak menyukai kekotoran dan pencemaran termasuklah kematian.3 Pengaruh Agama Buddha Buddha menyatakan dunia adalah tidak wujud dan ianya penuh dengan penderitaan. mengasihani dan tain-lain yang berkaitan dengan kerohanian (spiritual). manusia akan mengenali diri sendiri dan dunia. golongan majoriti yang tidak mempunyai aspirasi sebenar untuk menerima ajaran Buddhisme. Pertamanya. sebaliknya Buddhisme memperkenalkan istilah-istilah moral mengenai konsep belas kasihan. penderitaan wujud kerana nafsu daripada dalam diri manusia. Sejumlah kecil orang Jepun dapat menerima ajaran Buddhisme mengenai dunia yang penuh dengan penderitaan. dan dengan ini penderitaan akan berakhir. Di dalam ajaran Buddhisme. Dengan mengetahui punca-punca penderitaan ini. Buddhisme di negara Jepun halaman 379 memperlihatkan dua aspek yang berbeza iaitu ianya menyediakan atau membentuk kepada dua golongan masyarakat. untuk memadamkan ilusi-ilusi adalah dengan kembali semula kepada dharma Buddha dan ajarannya. memohon keselamatan daripada kemalangan dan mendapatkan jodoh yang baik.20. kebanyakan kuil mazhab memperolehi pendapatan daripadajampi-jampi untuk menyembuhkan penyakit. iaitu Buddhisme mempunyai kaedah-kaedah atau amalan kerohanian dengan tanggapan ianya akan membawa kesedaran. Pengenalan dan kemasukan Buddhisme ke Jepun melalui Semenanjung . sumbangan dalam urusan kematian.

6 sehinggalah kepada pemerintahan Maharaja Showa pada pertengahan kurun ke-9. Pada kurun ke-9 iaitu di Zaman Heian. Aspek paling penting sekali adalah berlakunya proses penyesuaian dengan Shintoisme. Penyembahan dan ketaatan kepada kuasa Buddha Amida untuk menyelamatkan penganutnya daripada kematian dan membawa ke syurga merupakan agama yang telah diterima sejak kurun ke-11 di istana lagi. apabila ibu kota berpindah ke Kyoto. beliau mengarahkan supaya kuil-kuil Buddha dibina di setiap wilayah di negara China. Sistem doktrin yang lebih tersusun diwujudkan iaitu Kami dimasukkan ke dalam manifestasi sementara Buddha dan Bodhisattva sendiri kepada agama yang semakin terkenal ini. Kemasukan agama ini membawa bersama-sama sutra iaitu ianya menjanjikan perlindungan kepada sesuatu negara sekiranya ia dianuti dengan penuh ketaatan dan berdisiplin. Sejak pemerintahan Putera Shotoku Taishi pada akhir kurun ke.Korea membawa bersama-sama dalam bentuk separuh magis. Kami menjadi penjaga masyarakat tempatan dengan mempunyai tempat pemujaan di dalam kuil Buddhisme. Buddhisme telah bertapak dengan lebih kukuh untuk berkurun-kurun lamanya. Bencana alam yang halaman 380 berlaku telah menyakinkan mereka bahawa ianya berpunca daripada sikap tidak mengambil peduli masyarakat sertapegangan agama yang lemah. Perkembangan Buddhisme di zaman pertengahan dan penerimaan penduduk tempatan terhadap pengajaran yang kurang kompleks telah memberi harapan dalam penyelesaian masalah masyarakat Jepun. Perkembangan ini bermula dengan ketibaan dua mazhab Buddha dari negara China iaitu mazhab Tendai dan Shingon. ini kemudiannya telah membawa Buddhisme kepada bentuk yang baru. Aliran Amidisme ini adalah hampir kepada agama monoteistik iaitu mempercayai kepada kewujudan syurga dan matlamat utama adalah . Buddhisme dapat diterima oleh pihak istana atau keluarga diraja Jepun dalam jangka masa pendek dan diterima kemudiannya sebagai agama rasmi negara.

Melalui Pemulihan Meiji pada akhir kurun ke19. budaya dan ajaran-ajaran politik tradisi yang berakar-umbi dari China tradisi. dan peraturan-peraturan politik birokratik. Iaitu melalui penguasaan terhadap kod tingkah laku. nilai moral dan budaya dalam pembinaan diri.kehidupan selepas mati. Namun begitu semasapemerintahan awal Meiji. kualiti asas dan autonomi individu yang terhad. dan amalan bertanggungjawab dalam pentadbiran berasaskan merit atau kepentingan. Konfusianisme mengandungi kedua-dua potensi untuk mempertingkatkan humanistik. ia telah meletakkan Buddhisme sebagai suatu institusi di bawah pengawasan kerajaan. ia telah memberikan sedikit kelonggaran. tetapi beliau juga seorang humanis yang percaya terhadap kemuliaan. Unsurunsur humanisme lebih diberi penekanan oleh anak murid Konfusius iaitu Mencius yang telah memperkembangkan lagi ajaran Konfusius terutamanya . Konfusianisme turut menjelaskan mengenai keadaan masyarakat dari perspektif kekuasaan dan pengaruh politik. terutamanya dalam menghormati orang yang lebih tua dan mengenai nilainilai pendidikan. Dengan ini. Antaranya ialah mazhab Tendai yang menentang pemerintah dengan menggunakan tindakan bersenjata. 20. Konfusianisme menekankan kepada kepentingan nilai-nilai kekeluargaan.4 Pengaruh Falsafah Konfusian dan Taoisme Konfusianisme mengandungi nilai-nilai moral. Kung Fu Tze (Konfusius) melalui Konfusianisme menyatakan bahawa penyelesaian dalam diri merupakan pencapaian yang terbaik untuk kerohanian di dalam konteks sosial berhierarki. Falsafah ini mengambil sempena nama pengasasnya iaitu Kung Fu Tze (551-479SM). Apabila Kesyogunan Tokugawa memerintah pada kurun ke-17. Buddhisme telah menghadapi zaman kegelapan kerana Shintoisme telah dijadikan agama rasmi negara. Pada kurun ke-14 sehingga kurun ke-19.3. mazhab Buddha Zen telah berkembang di bawah naungan pemerintah dan telah mempengaruhi semua bentuk kesenian dan budaya. Mazhab-mazhab Buddha yang begitu popular dan terkenal mula bersaing antara satu sama lain dan akibatnya membawa kepada pertelingkahan dan peperangan. egalitarian dan nilai-nilai meritokratik.

tradisi disebarkan dengan meluas sekali tetapi ianya hanya mempengaruhi sedikit sahaja struktur institusi politik yang dinaungi oleh pemerintah. la dikembangkan oleh sami-sami Zen dan digambarkan sebagai ajaran yang memberi manfaat dan membawa kepada penganut-penganut kepada pemahaman Buddhisme yang benar. Ramai Daimyo-daimyo menggajikan penasihat Konfusianisme untuk mengajar dan . pengaruhnya dapat dilihat pada zaman awal pembangunan Jepun. Konfusianisme kembali semula dengan perubahan-perubahan terutama penumpuan dan pembaharuan di dalam perkara yang berkaitan dengan individu. NeoKonfusianisme memperteguhkan lagi sosial dan objektif politik tradisi purba. berkemungkinan pada kurun ke-5 Masehi.idea Konfusianisme digunakan dalam hierarki dan birokratik di bawah pemerintahan Maharaja Jepun. Di dalam Perlembagaan Tujuh Belas Artikel oleh Putera Shotoku Taishi. Kestabilan negara Jepun di bawah pemerintahan Kesyogunan Tokugawa telah memberi suasana yang lebih baik kepada Konfusianisme dan ketika itu. Neo-Konfusianisme terbahagi kepada dua cabang iaitu pertama. teks dan idea. Pemikiran Konfusianisme juga merupakan inspirasi di dalam pembaharuan-pembaharuan Taika. iaitu dalam bidang konsep-konsep politik dan etika. Konfusianisme tidak berkembang sendiri pada Zaman Pertengahan. golongan idealis yang menekankan terhadap autonomi individu. Zaman Pertengahan dalam sejarah tamadun Jepun menunjukkan ianya didominasi oleh Buddhisme. halaman 381 Konfusianisme.bidang moral politik. Teks Neo-Konfusianisme ini berkemungkinan dibawa ke Jepun pada kurun ke-13. Konfusianisme semasa pemerintahan dinasti Han dan Tang iaitu sebelum tahun 1600 Sebelum Masehi telah dibawa masuk dan diperkenalkan ke Jepun melalui Semenanjung Korea. baik oleh Bakufu atau pentadbiran Daimyo-daimyo. serta memberi metodologi self cultivate yang menuju kepada identifikasi mistikal. SekolahJu Xi (1130-1200) yang menekankan pengajian teks klasik dan keduanya. Pada masa yang sama di negara China.

keperluan terhadap agama merupakan sesuatu yang amat diharapkan dengan matlamat dapat mengatasi masalah-masalah mengenai kemanusiaan tersebut. sistem maharaja. antaranya Aum Shinrikyo.5 Sumbangan Agama dalam pembinaan Tamadun Jepun Dalam sejarah Jepun. Dalam bidang sosial. agama memainkan peranan penting dan ini dilihat . Dalam bidang politik. agama-agama baru menarik minat orang Jepun kontemporari kerana kesesuaiannya dengan masyarakat moden. agama memberikan sumbangan penting kepada proses pembinaan tamadun dalam semua aspek sama ada dalam bidang sosial. tetapi pada masa kini ianya mulai dimakmurkan dan berkuasa (pengaruh). bersifat kerohanian. telah Semasa zaman dan Konfusianisme diabaikan digambarkan dengan nama atau imej yang buruk. Walau bagaimanapun. Usaha-usaha dilaksanakan untuk menggabungkan perintahperintah Meiji dengan nilai-nilai moral Konfusianisme. Dalam konteks ini. Terutamanya yang berkaitan dengan kesetiaan dan kelakuan yang sempurna terhadap ibu bapa kesemuanya ini dimasukkan ke dalam Titah Maharaja Pendidikan pada tahun 1890. Kuil-kuil Konfusian di Tokyo telah terbiar selama beberapa tahun selepas perang. politik dan ekonomi. agama bukanlah merupakan sesuatu yang tidak sesuai di dalam zaman Jepun kontemporari (moden). Mereka merasa menderita di dalam keadaan seperti ini yang sukar untuk diterangkan dan seolah-olah tidak mengenali identiti mereka sendiri.3. Pada zaman kontemporari ini. Namun begitu. 20.menjalankan Pemulihan upacara-upacara Meiji (1868-1912). terdapat sejumlah masyarakat yang merasa kecewa dengan halaman 382 keadaan hubungan sesama manusia yang menunjukkan corak kehidupan mementingkan diri sendiri dan mengasingkan diri masyarakat sekeliling. etika-etika Konfusianisme tetap digunakan semula sebagai elemen-elemen penting di dalam sistem ideologi yang dikenali sebagai Tennosei.

Di dalam perlembagaan ini juga dinyatakan. Sifat-sifat inilah yang dikatakan banyak membantu pembinaan negara Jepun. perundangan dan eksekutif. Dalam bidang ekonomi. pembela dan penjaga tradisitradisi purba termasuk Bushido (latahukum Peraturan-peraturan Moral Golongan Samurai Jepun). ianya memberi kesan kepada etika yang berkaitan dengan ekonomi pada zaman Kesyogunan Tokugawa. samurai pada zaman Kesyogunan Tokugawa tidak semuanya terlibat secara langsung dalam bidang ekonomi iaitu perniagaan dan perdagangan. Maharaja merupakan pemimpin negara termasuk kuasa sekular dalam kuasa yang melebihi kerajaan dan kuasa ketenteraan. Maharaja Jepun merupakan ketua empayar. Mengenai kuasa ketenteraan. Pemyataan ini menunjukkan. Terdapat kenyataan Maharaja Jepun bahawa Kuasa ini kami warisi daripada Maharaja nenek moyang kamu. Sememangnya. Dalam perlembagaan ini. Seorang sarjana Jepun. Kawakami Tasuke menyatakan bahawa. Dari sudut keagamaan. not only as the morality of the warrior class bat as the cornerstone of national morals. di dalam Artikel 17 dinyatakan. dan juga berfungsi sebagai ketua bangsa dan memegang kuasa agama. came to be popularized by Confucian moral ideas. sehingga masa kini. tentera merupakan barisan hadapan negara. sumbangan agama dapat dilihat melalui peranan sifat rajin dan ekonomi merupakan sebahagian daripada Bushido. Dalam konteks ini. dan faktor kedua. Maharaja adalah suci dan tidak boleh ditentang. Namun begitu etika ekonomi samurai penting berdasarkan kepada dua faktor iaitu faktor pertama.dalam Perlembagaan Meiji yang diisytiharkan pada 11 Februari 1889. orang Jepun bukanlah masyarakat monoteistik dan berfikiran luas terhadap agama. ianya dikaitkan dengan ciri-ciri ketuhanan. Adat merupakan sebahagian daripada tradisi kehidupan orang . dan menubuhkan kabinet menterimenteri negara. Bushido which had originally developed from the practical necessities or warriors. yang bergabung di dalam dirinya hakhak memerintah dan menjalankan pemerintahan berdasarkan perlembagaan. ditubuhkan badan pemerintahan iaitu badan legislatif. ianya penting untuk memahami tingkah laku sebahagian besar samurai yang memimpin atau mentadbir perniagaan dan industri semasa zaman Pemulihan Meiji. sifat rajin dan ekonomi digalakkan untuk mendapatkan atau mewujudkan keseimbangan dan kestabilan.

4 INTERAKSI TAMADUN JEPUN DENGAN TAMADUN BARAT Dalam usaha untuk memahami pertembungan antara tamadun Barat dengan tamadun Jepun. yang kemudiannya dikenali sebagai Agama Orang Jepun. Penerimaan ideaidea baru yang kemudiannya diasimilasikan ternyata tidak dapat meminggirkan atau menghapuskan kepercayaan tradisi asal orang Jepun sebaliknya ianya bergabung dan saling melengkapi. kita akan mengkaji proses pertembungan antara Barat-Jepun yang menimbulkan persoalan kenapakah ianya berlaku dan bilakah ianya berlaku? Akhirnya kita akan melihat mengenai dampak (implikasi) kedatangan Barat ke Jepun dari tiga bidang iaitu sosio budaya. Agama halaman 383 asli orang Jepun. dan pengenalan serta kemasukan agama Buddha dan Konfusianisme. tidak mengakibatkan banyak pergeseran. Shintoisme tidak pernah menjadi agama eksklusif atau tidak bertoleransi. Untuk tujuan ini. . dan dihayati tanpa sebarang perasaan tidak konsisten. adalah wajar sekiranya diteliti dan dikaji mengenai latar belakang Jepun tradisional dan sebab-sebab kedatangan kuasa-kuasa Barat. politik dan ekonomi. negara Jepun telah menerima masuk pelbagai bentuk keagamaan atau kerohanian.Jepun walaupun ia berdasarkan kepada agama yang berbeza. Kepelbagaian dan keadaan yang kompleks mengenai agama-agama di negara Jepun menunjukkan perkaitannya dengan kecenderungan untuk berasimilasi (menyerap) ke dalam kebudayaan Jepun. Melihat dari perspektif sejarah. dan kemudiannya Kristian pada kurun ke-17. termasuk idea-idea baru. 20. yang berkesinambungan dan berharmoni. Lebih menarik lagi untuk dikaji ialah bagaimana Jepun berjaya menjepunkan tamadun Barat sebagaimana yang berlaku kepada tamadun Cina.

Ketibaan orang Portugis ke Jepun seiring dengan peristiwa kemuncak perang saudara yang diakibatkan oleh kelemahan kesyogunan mengawal keadaan negara.4. Doktnn Kristian bukan sahaja melemahkan kepercayaan Tuhan asal orang Jepun tetapi mencabar ideologi negara mereka. seorang mubaligh Kristian tiba di Kagoshima.000 orang Jepun yang telah menganut agama Kristian. wujud persaingan di kalangan paderi-paderi Jesuit dan paderi. Berdasarkan kepada perkembangan ini.600 Masehi terdapat sejumlah 300. leyasu Tokugawa menyedari perkembangan pesat pengaruh agama Kristian dan .1 Hubungan dengan Kuasa Barat dan Kemasukan Agama Kristian Kuasa Eropah yang pertama tiba ke negara Jepun adalah orang Portugis. dan juga membawa masuk agama Kristian. Tujuh tahun kemudian. iaitu pada tahun 1542 apabila sebuah kapal Cina yang membawa tiga orang Portugis dari Melaka hanyut berdekatan Pulau Kyushu. Pada masa itu suatu pergerakan antiKristian mula muncul dan antara faktor kemunculan tersebut ialah pertama. Pada tahun 1. Ketibaan dan penemuan ini membuka jalan kepada orang Portugis untuk berdagang di Kagoshima apabila mereka bertapak di Macao pada tahun 1557. Sir Francis Xavier.paderi Sepanyol (Filipina). ajaran Kristian menyatakan kedudukan Pope setaraf dengan Maharaja Jepun (yang dianggap separa keTuhanan). apabila terdapat paderi Kristian memusnahkan Candi Shinto dan Kuil Buddha. dan kedua. Di samping itu. orang Jepun dapat merasakan halaman 384 kelebihan tamadun Eropah terutama dalam teknologi persenjataan dan peperangan. Maharaja Jepun akhirnya memutuskan bahawa agama Kristian bercanggah dengan masyarakat Jepun dan mengisytiharkan semua mubaligh diarahkan pulang atau keluar dari negara Jepun pada tahun 1857. Dalam konteks ini. Pemerintah Kesyogunan Tokugawa. Orang Portugis mengambil kesempatan dengan membekalkan senjata dan senapang semasa peperangan ini.20. Orang Portugis mendesak bahawa mereka akan berdagang hanya sekiranya Daimyo-daimyo tempatan memberi kebebasan agama Kristian kepada mubaligh Kristian Portugis untuk bertapak diSMi.

wujud keamanan di negara Jepun selama lebih dua kurun yang secara langsung memperkukuhkan kedudukan Kesyogunan Tokugawa dan penentangan semakin berkurangan.4. Syogun membenarkan kemasukan buku-buku Barat kecuali buku mengenai agama Kristian. 20. Daimyodaimyo yang beragama Kristian memaksa pengikutnya memeluk agama Kristian sebagai membantah Kesyogunan Tokugawa. Dalam masa sama. Dalam tempoh masa ini. Pada 3 Julai 1853. agama Kristian telah diharamkan sama sekali dan rarnai orang Jepun yang beragama Kristian dibunuh. Tindakan ini bertujuan memaksa rakyat meninggalkan agama Kristian dan pada masa itu. sains dan teknologi. muncul golongan terpelajar dan inteiek yang mulai mempersoalkan dan mempertikaikan mengenai kepimpinan Kesyogunan Tokugawa.kekuatan serta kemodenan angkatan tentera kuasa-kuasa Barat. Menjelang kurun ke-19. halaman 385 Selain Rusia. leyasu Tokugawa memulakan kempen anti-Kristian pada tahun 1615 dan bertindak membunuh mubaligh-mubaligh Portugis dengan kejam. Korea dan Belanda. Percubaan awal untuk membuka pintu negara Jepun telah dibuat oleh orang Rusia pada tahun 1739 tetapi mengalami kegagalan. kuasa Barat lain iaitu Amerika Syarikat mendapati negara Jepun amat baik lokasinya sebagai tempat persinggahan perjalanan yang penring.2 Komodor Perry dan Peranannya Timbul perasaan tidak puas hati terhadap kepimpinan dan pemerintahan Kesyogunan Tokugawa terutama dari kalangan daimyo-daimyo. Syogun telah memerintahkan semua orang Portugis meninggalkan negara Jepun dan bermulalah dasar pemencilan Jepun (isolasi). Perdagangan antarabangsa terhad kepada pedagang-pedagang Cina. Komander Matthew Calbraith Perry dibenarkan . perubatan. Pada tahun 1638. samurai dan rakyat jelata sehingga membawa kepada kebangkitan menentang pemerintah. Dasar pemencilan atau penutupan pintu berlangsung sejak tahun 1638 sehmgga 1853. orang Jepun amat tertarik dengan kemajuan Barat dalam bidang anatomi.

hak untuk membeli arang batu di pelabuhan tertentu. dan mendapatkan jaminan bahawa kelasi kapal Amerika yang karam berdekatan akan diberi perlindungan dan layanan yang sempurna.menghantar surat dari Presiden Amerika Syarikat yang ditujukan kepada Maharaja Jepun di Edo. Lain-lain kuasa Eropah yang memerhatikan perkembangan pengaruh Amerika Syarikat turut mengambil langkah dan tindakan sama. Maharaja Jepun mengambil keputusan untuk memerintahkan supaya Syogun Tokugawa supaya jangan melibatkan diri dalam sebarang perjanjian dengan kuasa-kuasa asing lagi. Komodor Perry kembali semula ke Jepun bersama-sama dengan skuadron yang mengandungi tujuh buah kapal pada 13 Februari 1854. puak-puak antiKesyogunan Tokugawa mula menunjukkan penentangan terhadap Syogun Tokugawa kerana membuka pintu Jepun kepada orang asing. Akhirnya surat tersebut diterima oleh Maharaja Jepun setelah menunggu selama enam hari. iaitu kapal-kapal Amerika boleh dibaiki. Antara kandungan surat ini menyatakan hasrat Amerika Syarikat untuk membuka sebuah atau lebih pelabuhan di Jepun untuk berdagang. kerajaan Jepun terpaksa menerima dan membuka peluang untuk membenarkan kuasa-kuasa ini menjalankan perdagangan. Apabila era kemasukan Barat bermula dan berkembang. persetujuan dicapai antara Jepun dengan Amerika Syarikat yang membentuk kepada Perjanjian Kanagawa yang ditandatangani pada 31 Mac 1854. Pedagangpedagang British dibenarkan berdagang di Hakodate dan Shimoda. Dan ketiga. manakala pedagang-pedagang Belanda kini mendapat layanan yang sama. melayan dengan baik dan menghantar pulang kelasi kapal karam Amerika yang dijumpai di pelabuhan-pelabuhan tersebut. Akhirnya. membuka dua pelabuhan iaitu Shimoda dan Hekodate sebagai tambahan kepada pelabuhan Nagasaki. Walaupun Daimyo-daimyo ingin mengekalkan dasar tutup pintu. . Akhirnya. Kedua. Antara kandungan perjanjian ini ialah pertama. tetapi ianya ditentang oleh Kesyogunan Tokugawa dan mendapatkan persetujuan dari Maharaja Jepun untuk membuka pintu. Akhirnya. mendapat bekalan makanan dan arang batu. membenarkan seorang Konsul Amerika ditempatkan di Shimoda.

Pembukaan pintuJepun kepada hubungan dan kemasukan orang asing. Kerajaan juga membenarkan perjalanan ke luar negara. kepada negara Jepun.daimyo dan pembesar-pembesar feudal lain. sosiobudaya.20. menghapuskan Barat pemimpin-pemimpin sistem feudal dan wajib.dampak berbentuk positifdan negatif. penerbitan surat khabar. bertindak tidak memberikan sokongan kepada Tokugawa untuk menentang kumpulan anti-Kesyogunan Tokugawa iaitu Daimyo-daimyo dan pembesarpembesar feudal.. bermula dengan Amerika Syarikat telah mendapat tentangan daripada kalangan Daimyo. Dampak-dampak ini merupakan perubahan-perubahan dan pembaharuanpembaharuan dalam semua aspek ketamadunan sama ada dalam bidang politik. kepercayaan dan agama. Ini menyebabkan orang Barat semakin lama semakin hilang kepercayaan kepada Syogun Tokugawa dan akhirnya. pelajaran pemerintahan memperkenalkan antaranya penyusunan jabatan kerajaan pusat. natijah pertembungan antara negara Jepun dengan kuasa-kuasa Barat. Maharaja Jepun mengambil memerintahkan supaya Syogun Tokugawa jangan melibatkan diri dengan hal-ehwal orang asing. majalah dan mendorong rakyat berkecimpung . Dalam bidang pentadbiran Meiji telah undang-undang undang-undang. secara umumnya telah membawa dampak kepada halaman 386 kemerosotan dan kejatuhan sistem kesyogunan. jika ianya melibatkan asing. mengetepikan halangan dan kelaskelas sosial. atau ekonomi.3 Dampak Kemasukan Tamadun Barat Interaksi antara Jepun dengan kuasa-kuasa Barat telah memberikan dampak. Kesyogunan Tokugawa. Kumpulan anti-Kesyogunan Tokugawa ini telah berjaya memujuk Maharaja Jepun dengan hal-ehwal mengatakan orang bahawa Syogun Tokugawa sering membuat keputusan keputusan sendiri tanpa merujuk kepada Maharaja. Dalam bidang politik.4. maka bermulalah proses pembentukan negara Jepun moden di bawah pemerintahan Maharaja Mutsuhito yang menggelarkan kerajaannya sebagai KerajaanMeiji dan melaksanakan dasurPemulihan Meiji. Selepas kejatuhan Kesyogunan Tokugawa pada tahun 1868.

Budaya tani Jepun dahulu telah sedikit sebanyak dipengaruhi oleh budaya Barat yang berasaskan ternakan. Matlamat jangka panjang pemerintahan Meiji ialah dasar penaklukan. Orang Jepun mulai berasa kagum dengan kemajuan serta pencapaian dan kemodenan negara-negara Barat. Walaupun pengaruh Barat telah bertapak tetapi ianya tidak memberi kesan besar terhadap budaya Jepun yang kukuh. Orang Jepun lebih merendah diri berbanding dengan orang Eropah yang dianggap berbangga diri.lembut. Menjelang pertengahan kurun ke-19. Haiwan ternakan merupakan suatu unsur yang nyata tidak wujud dalam kehidupan tradisi bangsa Jepun sehingga kedatangan kuasa Barat pada zaman Meiji. hampir setiap kampung mempunyai sekolah sendiri dan menurut orang Perancis. Kerana itulah orang Eropah begitu kagum dengan sosiobudaya masyarakat Jepun. Untuk itu. Interaksi antara Jepun dengan kuasa-kuasa Barat ini memberikan dampak dalam bidang pendidikan. Interaksi antaraJepun dengan kuasa-kuasa Barat. berbanding dengan orang Barat yang bersikap lebih lantang dan terbuka.dalam bidang perniagaan. bersopan-santun dan penyabar. Dalam bidang sosiobudaya. iaitu pada tahun 1877 tiada suatu kampung di negaraJepun yang wujud tanpa sekolah. kerajaan Jepun telah mengirim penuntut-penuntutnya ke negara-negara Barat untuk mempelajari dan mendalami bidang sains. terutama di Kepulauan Hawaii selepas mereka mendapat kewarganegaraan Amerika Syarikat terutama selepas tamatnya Perang Dunia Kedua. teknologi. menyebabkan orang . perubatan dan ketenteraan Barat yang dianggap lebih maju dalam proses pembentukan negara Jepun moden. Ramai penuntut Jepun yang kembali dari negara Britain membawa bersama mereka halaman 387 ilmu pengetahuan mengenai teknik dan teknologi pembaikan kapal. orang Jepun merupakan masyarakat yang lemah. Asimilasi orang Jepun dengan Barat dapat dilihat masa kini. idea industri berat daii cebagainya.

Pada tahun 1902. kapal-kapal laut dan tentera telah diperkenalkan oleh Barat. alat telegraf . Semenanjung Korea dan dalam Perang Dunia Kedua. ianya memberikan hak istimewa kepada Amerika Syarikat berbanding dengan kuasa-kuasa Barat yang lain. Amerika Syarikat diberikan kebebasan untuk berdagang dan membekalkan bahan api semasa dalam perjalanan ke bahagian. Kerajaan Jepun menyedari bahawa setelah mempelajari dan memperolehi teknologi ketenteraan moden maka ini akan meletakkannya setaraf dengan kuasakuasa Barat. Selain itu. Pemodenan dan kekuatan ketenteraan akan dapat melaksanakan dasar penaklukan kuasa di luar Jepun terutamanya di negara China dan Semenanjung Korea. Dalam sistem perhubungan dan komunikasi. Britain dikehendaki memberikan sokongan ataupun berkecuali. kerajaan telah menubuhkan sebuah akademi tentera di samping pemodenan kelengkapan ketenteraan termasuk senapang dan senjata perang yang telah memantapkan kekuatan ketenteraannya. sistem jalan kereta api merupakan antara termoden di dunia malah merupakan alat pengankutan awam yang amat penting. Komodor Perry memiliki dua buah kapal wap sementara hadiah-hadiah yang diberikan kepada Maharaja Jepun termasuklah satu model enjin wap kereta api. kapal wap dan alat kelengkapan tentera yang moden. Dengan adanya perjanjian ini. Tentera Imperial Jepun memasuki Manchuria dan China dikalahkan. Pada tahun 1882. membawa Perjanjian Shimonseki pada tahun 1895. tercetus pertelingkahan antara negara Jepun dengan China.bahagian Asia yang lain. Dalam bidang komunikasi. Perjanjian Britain-Jepun ditandatangani yang mengiktiraf kedudukan Jepun setaraf dengan Britain dan sekiranya berlaku peperangan. Pada masa kini. Sistem jalan kereta api bermula pada tahun 1872 sejauh kira-kira 18 km. implikasi penting pertembungan Jepun dengan Barat adalah sistem perhubungan. alat telegraf. iaitu infrastruktur kereta api sebagai suatu alat hubungan yang penting. Dalam Perjanjian Harris.Jepun sentiasa memerhatikan dan mengawasi perkembangan sains moden serta pencapaian orang Eropah dan Amerika Syarikat. Ianya memainkan peranan penting bagi Jepun semasa melaksanakan dasar penaklukan atau perluasan kuasa di negara China. Pada tahun 1894. Pemodenan ketenteraan Jepun ternyata. meletakkan negara ini sebagai salah suatu kuasa besar sehingga tamat Perang Dunia Kedua pada tahun 1945.

titik permulaan kemasukan kuasakuasa asing ke Jepun menandakan masuknya agama Kristian. Antaranya adalah untuk memulihkan nilai mata wang. tanah merupakan milik kepada pembesar-pembesar sahaja tetapi kini hak milik diberikan kepada semua golongan masyarakat termasuk kaum petani. Akhirnya. Alat ini telah dikaji dan direka dengan lebih moden lagi oleh orang Jepun. ramai yang menerima agama ini tetapi lama-kelamaan agama Kristian im mendapat tentangan terutama daripada pembesar-pembesar Jepun. Sebelum ini. Manakala dalam bidang pemilikan tanah. Penentangan ini timbul kerana ianya dianggap bercanggah dengan fahaman Buddha dan ajaran adat istiadat Shintoisme Jepun. suatu sistem pos moden diperkenalkan bagi tujuan komunikasi. Bank kebangsaan pertama ditubuhkan pada tahun 1873 dengan gabungan dua agensi kewangan kerajaan yang utama. Perdagangan dengan dunia luar juga membawa banyak keuntungan dan pertukaran mata wang asing ke negara Jepun.yang dihadiahkan kepada Maharaja Jepun telah membuka jalan ke arah sistem pemodenan komunikasi di Jepun. Kesannya. halaman 388 Dalam sistem kepercayaan dan agama. ini membawa kepada sistem pembayaran cukai tanah yang menggantikan bayaran cukai kepada golongan feudal. Ini membolehkan negara Jepun memajukan sektor perindustriannya tanpa . iaitu langkah diambil pada tahun 1872 apabila perintah dikeluarkan untuk menubuhkan sistem bank yang moden mencontohi bankbank Amerika Syarikat. Industri perkilangan dipertingkatkan dengan kilang-kilang besi waja dan besi keluli (industri berat) dibuka untuk membekalkan pembinaan kapal dan keretapi. hak milik tanah individu cara Barat telah membuka mata orang Jepun dalam proses permodenan. Dalam bidang ekonomi. Kilang-kilang ini membekalkan tenaga dan alat-alat kelengkapan peperangan untuk usaha penaklukan kuasa. Di peringkat awal. Manakala modal dipinjam daripada golongan kaya feudal yang sedia ada. interaksi antara Jepun dengan Barat memberikan dampak kepada negara Jepun. Pengetahuan seperti ini dibawa masuk melalui penasihat-penasihat asing dari luar negara.

Dalam konteks kontemporari. halaman 389 20. Kedua-dua belah pihak mendapat faedah dari interaksi pertembungan ini. Radar pengangguran di Jepun kekal di bawah paras 3% pada waktu yang panjang. orang-orang Jepun bekerja keras untuk menukarkan negaranya daripada negara miskin kepada negara maju dan moden. negara Jepun merupakan salah sebuah kuasa utama dalam ekonomi antarabangsa dan sejagat. Malahan Jepun telah diletakkan setaraf dengan kuasa-kuasa Barat dari sudut perekonomian dan ketenteraan. Pada awal tahun 1990. orang Jepun mempunyai aset 3 kali ganda daripada rakyat Amerika Syarikat.1 Aspek Ekonomi Jepun Sejak lebih dari 100 tahun.5. ilmu pengetahuan sains dan sebagainya untuk memodenkan negara Jepun. harga barang . Melalui pertembungan ini. Kini. 4 kali ganda aset rakyat Britain danJerman. Mereka telah banyak mempergunakan teknologi Barat. ekonomi Jepun merupakan yang keduaterbesar di dunia selepas Amerika Syarikat. terutama pergantungan dari sudut ekonomi. dan hanya meningkat sebanyak 2. Jepun merupakan kuasa ekonomi yang terkemuka. Selain dari itu. Secara umumnya. Menariknya. negara Jepun telah mendapat banyak manfaat dalam proses pemodenan negara tersebut. pertembungan antara Jepun dengan Barat banyak membawa dampak-dampak positif dan negatif. kaya dan mampu bersaing dalam bidang perindustrian. pencapaian dalam ketamadunan ini menunjukkan bagaimana negara Jepun tidak pernah dijajah atau dipengaruhi kuat terutama dari segi politik oleh kuasa-kuasa Barat.5 JEPUN MASA KINI 20.1% pada penghujung tahunl990.cagaran dalam bentuk pinjaman bank dengan kuasa-kuasa Barat.

perikanan.5.7% daripada perbelanjaan negara terpaksa dipinjam dari luar. Industri tradisional yang mengeluarkan barangan untuk kegunaan tempatan seperti makanan. Ini berbeza dengan keadaan pada 1970-an. sesebuah kerajaan seperti kerajaan Jepun yang dapat mengawal perbelanjaan negara sehingga terselamat daripada inflasi adalah kerajaan yang efektif dan patut dihargai. Walaupun perindustrian Barat telah diperkenalkan di Jepun. sistem senioriti. Jepun menjadi antara negara perindustrian yang terkenal di dunia. tetapi rakyat Jepun tetap mengekalkan nilai-nilai tradisi. Oleh itu. terdapat 2 jenis industri: 1. . penjanaan kuasa elektrik dan penghasilan tenaga nuklear. wujud banyak sektor-sektor swasta. Antaranya ialah jarang berlaku mogok. Bidang-bidang lain yang turut menyumbang kepada ekonomi Jepun termasuklah pertanian. sistem kerjaya seumur hidup (lifetime employment) dan hubungan erat antara kakitangan dengan syarikat tempat mereka bekerja. 20. Selepas Perang Dunia Kedua. Bidang utama yang banyak member! sumbangan kepada kemajuan ekonomi Jepun ialah perindustrian. ahli-ahli syarikat bersatu-padu untuk menjayakan syarikat masingmasing.Oleh itu.2 Perindustrian Bidang perindustrian amat penting dan banyak memberi sumbangan kepada ekonomi Jepun. Walaupun reputasi politik Jepun tidak sehebat kecanggihan ekonominya. pembalakan. Bidang ini mula diperkenalkan di Jepun pada 1860an semasa zaman Pemulihan Meiji. pakaian dan alat-alat kelengkapan.adalah stabil dan kadar inflasi bagi barang-barang pengguna dari tahunl985 sehingga tahun 1990 hanya 1. Jepun dikenali sebagai sebuah negara perindustrian moden. Terdapat beberapa faktor yang membawa kepada kemajuan ekonomi Jepun.8% Kemajuan ekonomi Jepun dibantu oleh kewangan kerajaan Jepun yang berada dalam keadaan baik. iaitu 34.

Untuk menghasilkan tekstil. Industri kimia di Jepun mengeluarkan barangan seperti asid sulfurik. Pada 1950-an. komputer dan sebagainya. mesin basuh. Untuk memastikan bahawa Jepun mendapat besi yang mencukupi. Industri tekstil penting di Jepun. Kemajuan industri elektronik berpunca dari permintaan yang tinggi terhadap barangbarang elektronik seperd televisyen. automobil. kimia dan besi-keluli. Jepun tidak hanya mengimport besi. Jepun juga mengeksport bas dan motosikal. radio. alat-alat elektronik dantekstil. kapas diimport dari Amerika Syarikat dan bulu biri-biri diimport dari Australia. Jepun mula mengeluarkan kereta. Jepun juga . Jepun juga terkenal dengan industri besi dan keluli. Industri moden yang dikendalikan oleh kilang-kilang besar dan mengeluarkan barang-barang moden seperti yang terdapat di barat. simen dan ammonium sulfat. perubahan berlaku daripada pengeluaran kimia organik kepada kimia bukan organik. Selepas itu. Kebelakangan ini. soda kaustik dan sebatian karbon. eksport utama Jepun ialah automobil. Filipina dan Malaysia. tetapi juga melabur dalam lombong-lombong besi di India.halaman 390 2. Pada masa ini. Sehingga 1953. Industri automobil juga penting di Jepun. Jepun juga adalah pengeluar utama barang-barang elektronik. Sebelum ini. barulah wujud industri yang mengeluarkan barang-barang elektronik. Best yang diperlukan diimport dari negara luar. tetapi kini Jepun lebih member! tumpuan kepada industri berat. kebanyakan industri di Jepun merupakan industri yang mengeluarkan barang-barang pengguna dan kraftangan. Jepun hanya mengeluarkan lori. peti sejuk. Walaupun Jepun masih antara pengeksport utama barang-barang tekstil. Industri ini mampu berkembang walaupun kekurangan bahan mentah terutamanya petroleum.

berbukit. terdapat banyak bot-bot milik persendirian yang menjalankan kegiatan perikanan secara beramai-ramai. Oleh itu.5. aluminium dan titanum.bukau dan terletak dalam kawasan gunung berapi. Ini termasuklah penggunaan baja kimia. 20.ada menghasilkan perak. 20. halaman 391 Antara tanaman penting yang ditanam termasuklah padi yang merupakan makanan asasi penduduk Jepun. Ini kerana negara Jepun merupakan pulau-pulau yang dikelilingi oleh laut. ikan hering dan ikan mackerel. 45% daripada penduduk Jepun bergiat dalam lapangan pertanian. Jepun terpaksa menggunakan kawasan tanaman yang terhad secara intensif untuk menampung keperluan penduduk yang ramai. Jepun tidak mempunyai tanah yang cukup untuk pertanian kerana Jepun merupakan negara yang bergunung-ganang. Ini terbukti berjaya dilakukan apabila hasil padi bagi setiap ekar tanah di Jepun adalah lebih tinggi berbanding dengan hasil padi di China dan Asia Tenggara. Kawasankawasan berhampiran pantai merupakan kawasan-kawasan perikanan.4 Perikanan Jepun adalah di antara negara perikanan yang terbesar di dunia. biji benih bermutu tinggi dan mesin. . Walau bagaimanapun. Setiap pelawat yang datang ke Jepun terpesona dengan pemandangan indah pertanian intensif yang diusahakan sehingga meliputi lereng dan puncak bukit. Antara ikan yang ditangkap termasuklah ikan sardin.5. pertanian tetap penting bagi ekonomi Jepun.3 Pertanian Walaupun Jepun merupakan sebuah negara perindustrian. pertanian intensif diusahakan dengan menggunakan teknik moden. Di situ.

20. Walaupun seni bina Jepun kini lebih merupakan seni bina daripada konkrit dan keluli. Untuk menjaga kepentingan antarabangsa mengenai perikanan laut dalam. Oleh itu. neon-neon yang berkilauan merupakan pemandangan biasa di Jepun. Jepun telah menandatangani beberapa perjanjian dengan negara-negara perikanan yang lain. salmon. Hutan membekalkan Jepun dengan kayu-kayan untuk kerja-kerja pembinaan. Jepun telah bekerjasama dengan beberapa negara perikanan dengan memperkenalkan teknik. maka Jepun mengambil berat tentang pemeliharaan sumber-sumber laut.5 Pembalakan 2/3 daripada negara Jepun diliputi oleh hutan. kemudahan memproses dan mengetm ikan-ikan. kerajaan dan sektor swasta berusaha untuk memelihara hutan dengan menjalankan penanaman semula hutan. menghasilkan pulpa dan sebagai bahan bakar (arang).Perikanan Laut Dalam sangat penting bagi negara Jepun.5. Jepun juga menggunakan teknik moden dalam perikanan dan teknik ini sangat diperlukan oleh negara-negara perikanan yang lain. Ini menunjukkan bahawa Jepun mempunyai sumber kuasa elektrik halaman 392 .teknik baru dalam perikanan dan mengendalikan pemasaran hasil tangkapan ikan. ketam dan ikan paus. Oleh kerana perikanan penting kepada ekonomi Jepun. la dikendalikan oleh syarikat-syarikat perikanan yang besar. 20. Syarikat-syarikat ini mempunyai kapal-kapal perikanan yang lengkap dengan peti ais. Ikan-ikan yang biasanya ditangkap ialah tuna. tetapi kayu tetap digunakan sebagai bahan utama.6 Penjanaan Kuasa Elektrik Pada waktu malam. Oleh itu.5.

di kawasan-kawasan kampung yang terpencil. 70% daripada tenaga elektrik didapati dan janakuasa hidroelektrik.1 Maharaja dan Sistem Pemerintahan Sistem pemerintahan Jepun diumumkan pada 3 November. Oleh itu. Maharaja tidak lagi mempunyai kuasa dalam .5. Melalui sistem tersebut. 'Atomic Energy Commission' bertanggungjawab memastikan bahawa tenaga nuklear yang terhasil digunakan kepada perkara-perkara yang mendatangkan faedah terhadap manusia. bukan membahayakan manusia. Pusat ini dikendalikan oleh 'Atomic Energy Commission' yang ditubuhkan pada 1 Januari 1956.6 ASPEK POLITIKJEPUN 20. 20. 20. Sejak 1955. Keadaan negara Jepun yang bergunung-ganang dan hujan yang selalu turun menyebabkan negara Jepun mampu membekalkan tenaga elektrik yang banyak. Kemudahan elektrik terdapat di seluruh negaraJepun termasuklar. Oleh itu. pelbagai usaha dijalankan untuk memajukan kuasa elektrik bagi memenuhi keperluan negara. banyak pembaharuan dilakukan.yang banyak. Terdapat banyak empangan-empangan besar diJepun yang menjadi pusat janakuasa elektrik. perubatan dan pengawetan makanan. Peningkatan penggunaan alat-alat elektrik di rumah-rumah dan perkembangan pesat industri menyebabkan bertambahnya permintaan terhadap kuasa elektrik.6. para saintis sentiasa menjalankan penyelidikan untuk mencari kegunaan-kegunaan baru bagi tenaga nuklear seperti penggunaan tenaga nuklear untuk memajukan pertanian.7 Tenaga Nuklear Tokai-mura merupakan pusat tenaga nuklear yang terawal. 1946 dan berkuatkuasa pada 3 Mei 1947.

menganugerahkan pingat dan darjah kebesaran kepada mereka yang terpilihOrganisasi kerajaan Jepun seakan-akan sistem Parlimen British. Dewan Perwakilan berkuasa meluluskan perkara.2 Diet Diet berada pada tempat paling tinggi. 3.perkara yang ditolak oleh Dewan 'Councillors' dan seterusnya mengumumkannya sebagai keputusan Diet.6. 2. Dewan Perwakilan mempunyai kuasa yang lebih tinggi daripada Dewan 'Councillors'. . memanggil ahli-ahli parlimen untuk bersidang dar. Maharaja Jepun juga bertanggungjawab mengumumkan undang-undang dan perjanjian yang dibuat oleh kerajaan. Tugas baginda hanya melantik secara rasmi Perdana Menteri dan Ketua Hakim (Chief Justice of the Supreme Court). la terdiri daripada Dewan Perwakilan (yang terdiri daripada 512 orang ahli yang berkhidmat untuk jangka masa 4 tahun) dan Dewan 'Councillors' (yang terdiri daripada 252 orang ahli yang dipilih untuk tempoh 6 tahun). Kuasa menggubal undang-undang dipegang oleh Diet. Selain dari itu.kerajaan tetapi hanya menjadi simbol negara dan lambang perpaduan rakyat. Kuasa politik dikongsi bersama oleh 3 bahagian kerajaan iaitu: halaman 393 1. Jika perkara ini terjadi. Perdana Menteri telah terlebih dahulu dicadang oleh Diet sementara Ketua Hakim pula dicadangkan oleh Kabinet. Kuasa undang-undang dipegang oleh bahagian kehakiman. 20. Kuasa pengurusan dipegang oleh kabinet. ahli-ahli kabinet terpaksa meletak jawatan dan Dewan Perwakilan dibubarkan. Dewan Perwakilan juga berkuasa menanamkan rasa curiga pada pergerakan kabinet. Sebenarnya.

Perdana Menteri Jepun tidak dipilih secara langsung oleh rakyat.6. Untuk mengelak penyalahgunaan kuasa. mahkamah diletakkan di bawah kuasa kerajaan. sistem kehakiman Jepun diubahsuai.3 Kabinet Perdana Menteri mengetuai kabinet. Hakim Mahkamah Rendah pula dipilih oleh kabinet daripada daripada mereka yang dicalonkan oleh Mahkamah Tinggi. Beliau dipilih oleh ahli-ahli Diet. dia akan didakwa oleh Court of Impeachment. Jika hakim melakukan kesalahan. Tetapi kini mahkamah bebas dari pengawasan bahagian eksekutif dan perundangan kerajaan.4 Kehakiman Selepas perang. 20. Pemilihan mereka disemak dalam referendum nasional.20.5 Parti-parti politik . halaman 394 20. Perdana Menteri merupakan ketua parti yang memperolehi undi paling banyak.6. hakim Mahkamah Tinggi diminta berhenti dari perkhidmatan pada masa yang telah ditetapkan oleh undang-undang. tetapi beliau dipilih secara tidak langsung melalui kekuatan parti politik. Beliau juga bertanggungjawab mewakili Jepun dalam persidangan antarabangsa. Sebelum ini iaitu semasa zaman Pemulihan Meiji. Berbeza dengan Presiden Amerika Syarikat. Ketua hakim dicadangkan oleh Kabinet dan dipilih oleh Maharaja. semua hakim mahkamah rendah dipilih untuk tempoh 10 tahun sahaja. manakala hakim-hakim lain dipilih oleh kabinet.6. namun tidak ada sekatan untuk mereka dipilih semula setelah tamat tempoh perkhidmatan. Mahkamah Tinggi terdiri daripada ketua hakim dan dibantu oleh hakimhakim lain. Sementara itu.

Di Jepun. la berpegang kepada ideologi yang ekstrem dan berusaha untuk membentuk masyarakat sosialis melalui proses demokrasi. Prinsipnya serupa dengan Parti Demokratik Sosialis di Eropah. Ingin bekerja keras bagi memulihkan hubungan antarabangsa mengenai dasar keadilan sejagat. • Parti Sosialis. . 2. Membentuk sistem demokrasi di Jepun untuk meningkatkan taraf hidup rakyat dan membentuk semula institusi-institusi yang telah ada selari dengan prinsip asas demokrasi. dan polisinya termasuklah mendapatkan kerjaya penuh (full employment). terdapat juga parti Komeikai. Tujuar. Selain daripada parti-parti tersebut. Soviet Rusia dan Republik China. la dilakukan melalui revolusi yang aman. Untuk menjamin kestabilan ekonomi dan sosial dan seterusnya menyumbang kepada kepentingan awam. ketenangan dan kebebasan serta membma negara Jepun yang mampu berdikan. Parti ini mempunyai polisinya tersendiri dan tidak bergantung kepada parti-parti lain. Tujuan utama Parti Sosialis untuk membentuk masyarakat Jepun yang berbentuk sosialis. Parti ini menentang Perjanjian KerjasamaJepun-Amerika dan mendesak supaya tentera darat Amerika keluar dari Jepun dan menutup pangkalan tentera mereka di Jepun.s Jepun (JCP) dan United Social Democratic Party. Mengenai dasar luar Jepun. Paiti Komun. melalui perjanjian damai dengan Amerika Syarikat. sistem kebajikan sosial yang kukuh dan peningkatan taraf hidup golongan miskin. 3. penubuhannya ialah: 1. • Parti Demokratik Sosialis dibentuk pada Januari 1960 oleh kumpulan yang keluar dari Parti Sosialis pada tahun yang lalu. Parti Sosialis menggalakkan polisi neutral. terdapat tiga parti politik utama: • Parti Demokratik Liberal (LDP) ialah parti konservatif.

Ketiga-tiga agama ini saling melengkapi antara satu sama lain. nor exercise any political authority. Ini dapat dilihat dalam perlembagaan yang digubal pada 1947. Sistem politik Jepun yang bersifat tradisional tetapi telah berjaya mencipta sebuah negara moden yang berjaya merupakan satu perkara yang menank.7 ASPEK AGAMA DAN FALSAFAH Masyarakat Jepun kini tidak menganggap agama sebagai satu kepercayaan tetapi sekadar satu rekreasi.6 Kewujudan Puak dalam Parti Keunikan politik Jepun ialah kemunculan puak-puak dalam parti. Dianggarkan bahawa kurang dari 1/3 penduduk Jepun berpegang kepada agama. Konfusianisme membekalkan masyarakat Jepun dengan nilai-nilai etika. terdapat beberapa agama lain yang wujud di Jepun termasuklah agama Kristian dan agama-agama baru. No . Terdapat tiga agama utama di Jepun iaitu Shinto. Sementara itu. Parti Demokratik Liberal mempunyai 5 kumpulan terbesar. Buddhisme dan Konfusianisme.6. Selain dari tiga agama tersebut. artikel 20 yang menyatakan: Freedom of religion is guaranteed to all. Buddhisme pula memperkatakan tentang aspek-aspek ketuhanan yang jauh dari jangkauan akal manusia. bukannya didorong oleh perbezaan pandangan. Shinto sering dikaitkan dengan pusingan dalam pertanian dan mengajartentang kebiasaan (rutin) dalam kehidupan seharian. Ketua-ketua bagi setiap kumpulan tersebut memberi wang kepada halaman 395 pengikut-pengikutnya semasa pilihan raya dan membantu ahli-ahli yang setia untuk mendapatkan kedudukan penting dalam parti dan kabinet. Setiap kuumpulan dibentuk berdasarkan persamaan kepentingan peribadi. 20.20. No religious organization shall receive any privileges from the State. Masyarakat Jepun diberi kebebasan untuk menganut mana-mana agama.

Shinto ialah kepercayaan ash masyarakat Jepun yang berunsur animisme. Dalam agama Shinto. Pada pertengahan kurun ke-19. iaitu kuasa suci yang terjelma dalam pelbagai bentuk seperti matahari. Pelbagai upacara dijalankan sebagai penghormatan kepada Kami agar beroleh kesejahteraan dalam hidup (seperti mendapat hasil tuaian yang banyak) dan mengelak dari bencana (seperti kebakaran dan penyakit). Manusia perlu patuh kepada Kami. kerana mereka berasal dari Dewi Matahari. yang melambangkan semangat pahlawan-pahlawan muda yang gugur kerana mempenahankan negara. masyarakat Jepun menyembah Kami. Agama ini tidak mempunyai kitabkitab atau nabi-nabi dan tidak perlu disebarkan seperti agama-agama lain kerana Shinto telah sebati dalam diri masyarakat Jepun. Shinto terbahagi kepada dua: halaman 396 1. menanam dan menjaga tanaman dari gangguan binatang . Sect. celebration. pokok. apabila maharaja ingin menguatkan kekuasaan dan kedudukannya. Dewa yang penting ialah Amaterasu iaitu Dewi Matahari. Upacara Shinto berkait rapat dengan pertanian terutamanya padi. gunung. shamanisme dan penyembahan alam.Shinto iaitu agama yang tulen. Menurut Shinto.person shall he compelled to take part in any religious act. manusia adalah baik dan tidak berdosa. Semua maharaja Jepun dipercayai sebagai Tuhan.pahlawan Jepun. Oleh itu. State Shinto iaitu agama menyembah maharaja dengan tujuan untuk menguatkan semangat kebangsaan masyarakat Jepun. rites or practice. State Shinto telah membina beribu-ribu shrines untuk menghormati pahlawan. upacara Shinto termasuklah pesta menuai. Shinto telah membentuk falsafah masyarakat Jepun. Antaranya ialah Yasukuni shnne di Tokvo. 2. The State and its organ shall refrain/win religious education or any otherreligious activity. Shinto menjadi agama rasmi Jepun pada kurun ke-6. Penganut Shinto diajar supaya menyukai alam dan menghormati roh nenek moyang. angin dan batu.

mereka menuju ke kuil Buddha untuk mendengar deringan loceng yang dipercayai boleh menghalau 108 kejahatan. Sebaliknya. Matsuri adalah upacara Shinto yang paling popular. Shinto dan Buddhisme saling melengkapi antara satu sama lain. agama ini lebih bersifat eksoterik. Secara umumnya. agama Shinto juga mempercayai bahawa ada hidup selepas mati. Selain dari itu. pada kurun ke-13. ketua mazhab agama Buddha akan melibatkan diri dalam politik dan membuat penentangan secara terbuka kepada pihak berkuasa yang bersifat sekular. Konfusianisme diperkenalkan oleh Tokugawa demi untuk menjayakan citacita politiknya.6. pengaruh Konfusianisme semakin berkurangan akibat kemunculan kuasa tentera halaman 397 . Penentangan ganas antara penganut agama Buddha dengan Diktator Oda Nobunaga pada kurun ke-16 telah menukar agama Buddha menjadi satu gerakan politik yang berjuang menentangtentera Jepun. Agama ini dianuti oleh 83 juta orang daripada 123 juta orang rakyat Jepun. Walau bagaimanapun. Dalam masayang sama. Kemudian. Biasanya. agama Buddha digunakan. Kemudian. Doktrin-doktrin Konfusianisme telah lama diperkenalkan ke Jepun sebagai elemen penting dalam tamadun dan pendidikan Cina. Pada kurun ke-9. pada malam tersebut juga. Agama Buddha dibawa ke Jepun oleh orang-orang Cina pada kurun ke. ia bertukar bentuk kepada semangat nasionalisme terhadap Putera Nichiren. Dalam falsafah Shinto. gerakan ini terus mengendalikan institusi-institusi agama Buddha. Masyarakat Jepun menggunakan agama Shinto dalam upacara perkahwinan. masyarakat Jepun akan mengunjungi tempat ibadat Shinto (Shinto shrine) untuk mendapatkan cahaya kebaikan.dan alam semula jadi. yomi no kuni (neraka) dan Tokayo no kuni (dunia). Tetapi. terdapat tiga alam iaitu takama no hara(syurga). Agama Shinto meletakkan dunia sebagai tumpuan utama dengan menekankan kegembiraan hidup di dunia. Terdapat pelbagai versi agama Buddha. pada malam Tahun Baru. semasa kematian.

idea yang diperkenalkan oleh agama Kristian digunakan dalam pendidikan dan kerja-kerja kebajikan. Agama ini mempunyai kitab suci. Sikap ini berjaya menukar samurai dari golongan pahlawan feudal kepada ahli birokrat yang baik seperti ahli birokrat di China. Contohnya. Ideologi ini dikaitkan pula dengan pegangan tradisi samurai lalu membentuk sifat yang dinamakan bushido {the way of the warrior). Semenjak itu. namun agama ini mempunyai pengaruh besar terhadap masyarakat Jepun. Banyak agama baru muncul di Jepun dan dianuti oleh 14 juta orang.selepas kurun ke-12. Gerakan Kristian di Jepun juga terlibat dalam isu keadilan sosial. Idea. Maharaja Hirohito mengisytiharkan bahawa baginda bukanlah Tuhan. Selepas perang terutamanya selepas tahun 1946. Secara umumnya. Tennkyo berdasarkan agama Buddha. Agama Kristian juga wujud di Jepun dan terbahagi kepada dua iaitu Protestan dan Katolik. kegembiraan dan kemudahan dalam sesuatu urusan. la diasaskan oleh seorang suri rumah. agama Kristian telah menjadi pelopor dalam pembinaan sekolah-sekolah bagi anak-anak perempuan. idea konfucianisme digunakan untuk menyatukan negaraJepun dan bertapak kukuh dalam sanubari masyarakat Jepun. Tenrikyo menekankan tentang kebersihan. bandar suci (tenri) dan cara beribadat tersendiri. pengikut agama Kristian telah bergabung dengan penyokong Parti Sosialis bagi menjayakan gerakan pekerja (labour movement. Oleh itu. hubungan antara agama dan negara mulai renggang. Penganut-penganut agama ini sering mengadakan gotong-royong membersihkan halaman . Dua agama baru yang paling popular ialah Tenrikyo dan Soka Gakkoi. Prinsip-prinsipnya digabungkan bersama prinsip State Shinto untuk membangkitkan semangat nasionalisme di Jepun sebelum Perang Dunia Kedua. (12% daripada penduduk Jepun). Pada 1920-an. Tokugawa mula memberi penekanan terhadap fahaman Neo-konfusianisme yang mementingkan kesetiaan orang bawah kepada orang atasan seperti kesetiaan rakyat terhadap pemerintah dan ketaatan anak kepada ibubapa. Walaupun hanya 1% penduduk Jepun beragama Kristian.

Semasa agama-agama baru ini muncul.istana Maharaja. perbezaan peranan lelaki dan wanita dan persamaan antara manusia. peniaga kecil (yang mengalami kerugian dalam perniagaan). Kiromizukyo menekankan prinsip moral seperti perpaduan keluarga. orang bawahan dan golongan yang tertindas. Satu lagi agama baru yang cepat tersebar ialah Soka Gakkai (ValueCreating Society). masyarakat Jepun sepatutnya melawat shrine untuk berdoa atau sebagai satu penghormatan. kebanyakan rumah di Jepun mempunyai shrine yang kecil dan dilengkapi dengan patung Buddha.penganutnya boleh mendapatkan apa yang diidam-idamkan termasuklah pekerjaan dan teman wamta. Soka Gakkai menggunakan kaedah paramilitary halaman 398