TITAS 1 .............................................................................................................................. 11 BAB 1 ................................................................................................................

.................. 11 PENGENALAN ILMU KETAMADUNAN ................................................................. 11 1.1 TAKRIF TAMADUN DAN CIRI-CIRI PENTINGNYA .................................... 11 1.1.1 Hubungan Tamadun dengan Agama ..................................................................... 13 1.1.2 Hubungan Tamadun dengan Budaya .................................................................... 14 1.1.3 Hubungan Tamadun dengan Bangsa ..................................................................... 14 1.1.4 Ciri-ciri Asas Tamadun ........................................................................................... 15 1.2 KELAHIRAN DAN PERKEMBANGAN TAMADUN ...................................... 16 1.3 INTERAKSI ANTARA TAMADUN...................................................................... 20 1.4 PERSAMAANDANPERBEZAANANTARATAMADUN ................................. 24 1.4.1 Alam sekitar............................................................................................................ 24 1.4.2 Keluarga ................................................................................................................... 25 1.4.3 Komuniti ................................................................................................................... 26 1.4.4 Kerajaan .................................................................................................................. 26 1.4.5 Kegiatan Ekonomi ................................................................................................... 27 1.4.6 Pendidikan ............................................................................................................... 27 1.4.7 Kesihatan.................................................................................................................. 28 Bab 2.................................................................................................................................... 29 PENGENALAN TAMADUN ISLAM........................................................................... 29 2.1 KONSEP TAMADUN ISLAM ................................................................................ 29 2.1.1 Pengertian Tamadun dan Tamadun Islam ........................................................... 29 2.1.2 Hubungan Tamadun dengan Kebudayaan ............................................................ 31 2.2 MATLAMAT TAMADUN ISLAM ........................................................................ 32 2.2.1 Hubungan Manusia dengan Allah Pencipta Alam .............................................. 34 2.2.2 Hubungan Manusia Sesama Manusia ................................................................... 37 2.2.3 Hubungan Manusia dengan Alam Sejagat ........................................................... 38 2.3 DASAR TAMADUN ISLAM................................................................................... 40 2.3.1 Hak-hak Hidup ......................................................................................................... 41 2.3.2 Memelihara Akal Fikiran ........................................................................................ 42 2.3.3 Memelihara Kehormatan dan Keturunan ............................................................. 43 2.3.4 Memelihara Harta Benda ........................................................................................ 44 2.3.5 Memelihara Hak dan Kebebasan ........................................................................... 45 2.4 SIFAT.SIFAT TAMADUN ISLAM DAN CIRI-CIRI UTAMA ISLAM .......... 47 2.4.1 Sifat-sifat Tamadun Islam ..................................................................................... 47 2.4.2 Ciri-ciri Utama Islam............................................................................................... 48

Bab 3.................................................................................................................................... 50 3.1 MANUSIA DAN MASYARAKAT JAHILIAH.................................................... 51 3.1.1 Jahiliah dan Pengertiannya ................................................................................... 51 3.1.2 Sistem Kepercayaan dan Agama ........................................................................... 53 3.1.3 Sistem Politik dan Pentadbiran ............................................................................. 56 3.1.4 Sistem Perekonomian .............................................................................................. 57 3.1.5 Sistem Sosial dan Kebudayaan ............................................................................. 59 3.1.6 Ilmu Pengetahuan dan Keintelektualan ............................................................... 60 3.2 KELAHIRAN MASYARAKAT ISLAM DAN KEISTIMEWAANNYA ........ 64 3.2.2 Penyusunan Masyarakat dan Negara Islam Madinah ......................................... 68 3.2.3 Piagam Madinah ...................................................................................................... 70 3.2.4 Dasar Utama Pentadbiran Rasullulah dan Khulafa Ar-Rasyidin ...................... 73 Bab 4.................................................................................................................................... 80 SUMBER-SUMBER TAMADUN ISLAM................................................................... 80 4.1 KITAB AL-QURAN AL-KARIM ........................................................................... 80 4.1.1 Wahyu daripada Tuhan ......................................................................................... 80 4.1.2 Sifat Asli dan Kekal Sepanjang Zaman ............................................................... 86 4.1.3 Kitab Mukjizat ....................................................................................................... 88 4.1.4 Keistimewaan Al-Quran ........................................................................................ 93 4.1.5 Kandungan al-Quran ............................................................................................. 100 4.1.6 Hubungan al-Quran dengan Sains ....................................................................... 102 4.1.7 Hubungan al-Quran dengan Kitab Samawi Lain............................................... 104 4.2 AL-HADIS ................................................................................................................. 106 4.2.1 Pengenalan Hadis ................................................................................................... 106 4.2.2 Hubungan al-Quran dengan al-Hadis .................................................................. 107 Bab 5.................................................................................................................................. 112 ILMU DAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT MENURUT ISLAM .............. 112 5.1 PENGERTIAN DAN KONSEP ILMU ................................................................. 112 5.2 KEDUDUKAN CENDEKIAWAN DI SISI ISLAM .......................................... 115 5.3 PERANAN ILMU DALAM PEMBANGUNAN MASYARAKAT ISLAM .. 116 5.4 PEMBENTUKAN MASYARAKAT ISLAM ...................................................... 116 5.4.1 Perkahwinan .......................................................................................................... 117 5.4.2 Hak dan Tanggungjawab dalam Institusi Keluarga .......................................... 119 5.5 KONSEP KEMASYARAKATAN ISLAM .......................................................... 120 5.6 HAK DAN TANGGUNGJAWAB ANGGOTA MASYARAKAT .................. 122 5.7 ISLAM DAN MASYARAKAT BERBILANG BANGSA ................................ 123

Bab 6.................................................................................................................................. 124 6.1 IBN SINA.................................................................................................................. 124 6.2 IBN KHALDUN ....................................................................................................... 127 6.2.1 Ibn Khaldun dan Karya Agungnya Muqadimah................................................ 128 6.2.2 Ibn Khaldun Sebagai Ahli Sejarah dan Sosiologi ............................................. 129 6.3 IMAMAL-GHA2ALI ............................................................................................... 131 6.4.1 Al-Biruni Sebagai Ahli Astronomi..................................................................... 133 6.4.2 Al-Biruni Sebagai Ahli Sains ............................................................................... 136 6.5.1 Sumbangan Al-Khawarizmi ................................................................................. 140 Bab 7.................................................................................................................................. 145 KEADILAN DALAM TAMADUN ISLAM .............................................................. 145 7.1 KEADILAN DALAM ISLAM ............................................................................... 146 7.2 KEADILAN UNDANG-UNDANG ...................................................................... 147 7.3 KEADILAN SOSIAL .............................................................................................. 153 7.4 KEADILAN SEJAGAT ........................................................................................... 160 Bab 8.................................................................................................................................. 163 ISLAM DAN ISU-ISU SEMASA ................................................................................ 163 8.1 SENI DALAM ISLAM ............................................................................................ 163 8.1.1 Sumber Pengetahuan Seni ................................................................................... 166 8.1.2 Seni Bersumberkan Ajaran Islam ........................................................................ 168 8.1.3 Perbezaan antara Seni Islam dengan Seni Barat............................................... 171 8.2 KEDUDUKAN WANITA DALAM ISLAM ....................................................... 173 8.2.1 Kedudukan Wanita dalam Islam .......................................................................... 174 8.2.2 Peranan Wanita dan Lapangan Kegiatannya...................................................... 183 8.2.3 Poligami Member! Perlindungan kepada Wanita.............................................. 184 Bab 9.................................................................................................................................. 188 PERTEMBUNGAN TAMADUN ISLAM DENGAN KOLONIALISME BARAT
............................................................................................................................................ 188

9.1 CABARAN-CABARAN PENJAJAHAN BARAT ............................................. 188 9.1.1 Sistem Pengajaran dan Pendidikan ................................................................... 189 9.1.2 Akhbar dan Media Massa ..................................................................................... 192 9.1.3 Serangan Sosial ..................................................................................................... 193 9.2 GERAKAN PEMESONGAN PEMIKIRAN ISLAM ......................................... 195 9.3 CABARAN UMAT ISLAM ................................................................................... 196 9.3.1 Cabaran Sekularisme ............................................................................................. 196 9.3.2 Cabaran Orientalisme ............................................................................................ 199

9.4 KESAN-KESAN PENJAJAHAN KE ATAS UMAT ISLAM .......................... 201 9.4.1 Tajdid Tamadun ..................................................................................................... 201 9.4.2 Krisis Pemikiran Halangan Tajdid Masa kini .................................................... 205 Bab 10 ............................................................................................................................... 212 10.1 KONSEP TAMADUN MELAYU ....................................................................... 213 10.4 KESAN-KESAN KEDATANGAN ISLAM KE ALAM MELAYU .............. 219 10.5.1 Masyarkat Melayu Praagama Hindu dan Buddha ........................................... 221 10.5.2 Pandangan Semesta Melayu Pengaruh Agama Hindu dan Buddha ............. 222 10.5.3 Pandangan Semesta Melayu dan Pengaruh Agama Islam ............................. 223 Bab 11 ............................................................................................................................... 226 11.2 PENGARUH AGAMA HINDU-BUDDHA DAN ISLAM ............................. 229 11.3 BAHASA MELAYU SEBAGAI BAHASA PENGANTAR ........................... 229 11.6 SENI DAN TAMADUN MELAYU .................................................................... 238 11.6.1 Seni dan Kehidupan ........................................................................................... 239 11.6.2 Ciri-ciri Hasil Seni Melayu ................................................................................ 242 11.7 PROSES SOSIALISASI DAN PEMBUDAYAAN .......................................... 244 11.8 KAEDAH DALAM PROSES SOSIALISASI ................................................... 246 11.9 PENDIDIKAN AGAMA DAN KEMAHIRAN PRAKTIKAL....................... 247 11.10 PROSES SOSIALISASI FORMAL .................................................................. 248 Bab 12 ............................................................................................................................... 250 TAMADUN MELAYU SEBAGAI ASAS DAN KELANGSUNGAN TAMADUN MALAYSIA ..................................................................................................................... 250 12.1 TAMADUN MELAYU SEBAGAI ASAS TAMADUN MALAYSIA ......... 251 12.1.1 Sejarah dan Asas Sistem Pemerintahan.......................................................... 251 12.1.2 Sistem Perundangan Tradisional ....................................................................... 253 12.1.3 Agama Islam dan Adat-Istiadat Melayu ........................................................... 253 12.1.4 Peranan Bahasa Melayu dan Islam ................................................................. 254 12.1.5 Kedudukan Istimewa Orang Melayu dan Bumiputera dan Undang- Undang Adat ................................................................................................................................... 255 12.1.6 Semangat Kebangsaan ...................................................................................... 255 12.1.7 Kewarganegaraan dan Jati Diri Kebangsaan ................................................. 257 12.1.8 Akta Pendidikan, Rukun Negara, dan Dasar Kebudayaan Kebangsaan .... 258 12.2 TAMADUN MELAYU DALAM KELANGSUNGAN TAMADUN MALAYSIA ..................................................................................................................... 259 12.2.1 Asas Modenisasi dalam Tamadun Malaysia.................................................. 259 12.2.2 Dasar Ekonomi Baru ........................................................................................... 260

12.2.3 Pembinaan Golongan Profesional, Perniagaan, dan Industri......................... 261 12.2.4 Pemilikan Saham dan Sistem Ekonomi Islam ................................................. 262 12.2.5 Globalisasi dan Wawasan 2020 ......................................................................... 263 12.2.6 Cabaran-cabaran Kontemporari ......................................................................... 264 TITAS 2 ............................................................................................................................ 266 Bab 13 ............................................................................................................................... 266 TAMADUN PERIBUMI MALAYSIA........................................................................ 266 13.1 PENDAHULUAN .................................................................................................. 267 13.2 KONSEP PERIBUMI ............................................................................................ 268 13.3 KLASIFIKASI PERIBUMI MALAYSIA .......................................................... 269 13.4 PRASEJARAHDANSEJARAH ........................................................................... 270 13.5 ADAT ....................................................................................................................... 272 13.5.1 Organisasi Sosial.................................................................................................. 274 13.5.2 Ekonomi Tradisional ........................................................................................... 279 13.5.3 Agama dan Pantang Larang ............................................................................... 282 13.5.4 Nilai dan Norma................................................................................................... 291 13.6 KEDUDUKAN MASYARAKAT PERIBUMI KINI ....................................... 295 13.7 KESIMPULAN ....................................................................................................... 295 Bab 14 ............................................................................................................................... 297 TAMADUN INDIA: SEJARAH, KERAJAAN DAN PENTADBIRAN ............... 297 14.1 ZAMAN PRASEJARAH ...................................................................................... 298 14.2 ZAMAN PROTOSEJARAH................................................................................. 298 14.3 ZAMAN SEJARAH AWAL ................................................................................. 300 14.3.1 Zaman Vedik (1,500-500SM) ............................................................................ 301 14.3.2 Zaman Vedik Terkemudian (600-320SM) ....................................................... 302 14.3.3 Empayar Maurya (321-185SM) ......................................................................... 304 14.3.4 Kemerosotan Empayar (200SM-300 TM) ....................................................... 306 14.3.5 Zaman Gupta (300-600 TM) .............................................................................. 308 14.3.6 Zaman Sangam..................................................................................................... 310 14.3.7 Zaman Pallava (600-900) ................................................................................... 310 14.3.8 Zaman Chola (850-1200).................................................................................... 312 14.3.9 Hubungan India dengan Dunia Luar ................................................................. 314 14.4 SEJARAH ZAMAN PERTENGAHAN (1000-1756) ....................................... 316 14.4.1 Zaman Muslim ..................................................................................................... 316 14.4.2 Kerajaan Vijayanagar (1336-1565) ................................................................... 319 14.5 ZAMAN MODEN (1750-1947) ........................................................................... 320

Bab 15 ............................................................................................................................... 322 TAMADUN INDIA: MASYARAKAT DAN BUDAYA ......................................... 322 15.1 MASYARAKAT DAN BUDAYA ...................................................................... 323 15.2 SISTEM KELUARGA........................................................................................... 323 15.2.1 Ashrama Dharma ................................................................................................. 324 15.2.2 Purusartha ............................................................................................................. 326 15.3 KEDUDUKAN KAUM WANITA. ..................................................................... 327 15.3.1 Dalam Masyarakat Indo-Arya............................................................................ 327 15.3.2 Dalam Masyarakat Dravida ................................................................................ 328 15.4 SISTEMKASTA ..................................................................................................... 329 15.4.1 Sistem Varna ........................................................................................................ 329 15.4.2 Sistem Jati ............................................................................................................. 331 15.5 BAHASADANKESUSASTERAAN ................................................................... 332 15.5.1 Kumpulan Bahasa dan Skrip Bahasa ................................................................ 332 15.5.2 Kesusasteraan ....................................................................................................... 334 15.6 AGAMA DAN FALSAFAH................................................................................. 343 15.6.1 Hinduisme ............................................................................................................. 343 15.6.2 Agama-agama Heterodoks ................................................................................. 347 15.6.3 Sistem Falsafah India .......................................................................................... 349 15.7 SENI HALUS .......................................................................................................... 355 15.7.1 Seni Muzik ............................................................................................................ 355 15.7.2 Seni Tarian ............................................................................................................ 356 15.7.3 Seni Drama ........................................................................................................... 357 15.7.5 Seni Lukis ............................................................................................................. 358 15.8 BIDANG SAINS..................................................................................................... 359 15.8.1 Ilmu Matematik .................................................................................................... 359 15.8.2 Ilmu Astronomi dan Kalendar ........................................................................... 360 15.8.3 Ilmu Fizik dan Kimia .......................................................................................... 361 15.3.4 Bidang Logam ...................................................................................................... 362 15.8.5 Bidang Perubatan ................................................................................................. 362 Bab 16 ............................................................................................................................... 363 IKTIBAR TAMADUN INDIA: PANDANGAN SEMESTA DAN NILAI-NILAI
............................................................................................................................................ 363

16.2 PANDANGAN SEMESTA................................................................................... 364 16.2.1 Sifat Penerimaan .................................................................................................. 364 16.2.2 Sifat Toleransi ...................................................................................................... 370

16.2.3 Relevansi kepada Malaysia ................................................................................ 374 16.2 NILAI-NILAI .......................................................................................................... 376 16.2.1 Dharma .................................................................................................................. 376 16.2.2 Kepercayaan kepada Tuhan ............................................................................... 378 16.2.3 Karma .................................................................................................................... 380 16.2.4 Ahimsa .................................................................................................................. 381 16.2.5 Satya ...................................................................................................................... 382 16.2.6 Perpaduan.............................................................................................................. 383 Bab 17 ............................................................................................................................... 388 TAMADUN CINA: ASAL-USUL, UNSUR-UNSUR ASAS DAN ORIENTASI SISTEM NILAI ............................................................................................................... 388 17.1 PENGENALAN: ASAL-USUL DAN LATAR BELAKANG ........................ 389 17.1.1 Kebudayaan Yangshao........................................................................................ 389 17.1.2 Kebudayaan Longshan dan Zaman Gangsa ..................................................... 390 17.2 UNSUR-UNSUR ASAS TAMADUN CINA ..................................................... 392 17.2.1 Alam Sekitar yang Mencorakkan Tamadun Cina ........................................... 392 17.2.2 Sistem Pertanian Purba ....................................................................................... 392 17.2.3 Bahasa dan Sistem Tulisan Cina ....................................................................... 394 17.2.4 Pembentukan Bangsa Tionghoa ........................................................................ 395 17.2.5 Pandangan Semesta dalam Tamadun Cina ...................................................... 395 17.2.6 Falsafah dan Agama Cina ................................................................................... 397 17.2.7 Institusi Politik dan Sistem Pemerintahan........................................................ 400 17.2.8 Keluarga dan Masyarakat Cina .......................................................................... 401 17.2.9 Orientasi Sistem Nilai dalam Tamadun Cina .................................................. 402 Bab 18 ............................................................................................................................... 404 TAMADUN CINA: KESUSASTERAAN, KESENIAN, SAINS DAN TEKNOLOGI CINA ....................................................................................................... 404 18.1 PENGENALAN ...................................................................................................... 405 18.2 BAHASA DAN KESUSASTERAAN CINA KLASIK .................................... 405 18.3 KEPELBAGAIAN GENRE SASTERA CINA KLASIK................................. 406 18.3.1 Puisi ....................................................................................................................... 406 18.3.2 Prosa ...................................................................................................................... 408 18.3.3 Drama .................................................................................................................... 409 18.3.4 Fiksyen .................................................................................................................. 411 18.4 KESENIAN CINA.................................................................................................. 412 18.4.1 Muzik Klasik ........................................................................................................ 412

18.4.2 Kaligrafi ................................................................................................................ 415 18.4.3 Seni Lukis ............................................................................................................. 417 18.4.4 Seni Pembinaan .................................................................................................... 421 18.4.5 Seni Cina yang Lain ............................................................................................ 423 18.5 SAINS DAN TEKNOLOGI CINA ...................................................................... 424 18.5.1 Bidang Astronomi................................................................................................ 425 18.5.2 Bidang Matematik ............................................................................................... 425 18.5.3 Bidang Perubatan ................................................................................................. 425 18.5.4 Bidang Optik ........................................................................................................ 427 18.5.5 Bidang Alkimia .................................................................................................... 427 18.5.6 Teknologi Cina..................................................................................................... 428 18.6 EMPAT PENCIPTAAN AGUNG ....................................................................... 429 18.7 KEMEROSOTAN DAN CIRI-CIRI SAINS CINA .......................................... 430 18.8 PENUTUP................................................................................................................ 431 Bab 19 ............................................................................................................................... 432 TAMADUN CINA: INTERAKSI DENGAN TAMADUN LAIN DAN RELEVANSINYA DI MALAYSIA DAN DUNIA ................................................... 432 19.1 INTERAKSI ANTARA TAMADUN: PENGENALAN .................................. 432 19.2 INTERAKSI BUDAYA CINA DENGAN KAWASAN BULATAN BUDAYA ......................................................................................................................... 434 19.2.1 Interaksi Budaya Cina dengan Korea ............................................................... 434 19.2.2 Interaksi Budaya Cina dengan Jepun ................................................................ 436 19.2.3 Interaksi Budaya Cina dengan Vietnam ........................................................... 439 19.3 INTERAKSI BUDAYA CINA DI LUAR LINGKUNGAN BULATAN BUDAYA: TUMPUAN TERHADAP ASIA TENGGARA, INDIA, DUNIA ISLAM DAN BARAT .................................................................................................... 440 19.3.1 Jalan Sutera: Saluran Interaksi antara Tamadun ............................................. 441 19.3.2 Interaksi Budaya Cina dengan Asia Tenggara................................................. 442 19.3.3 Interaksi Budaya Cina dengan India ................................................................. 445 19.3.4 Interaksi Budaya Cina dengan Dunia Islam..................................................... 450 19.3.5 Dampak Barat dan Respons China .................................................................... 453 19.4 TAMADUN CINA DALAM PEMANTAPAN TAMADUN MALAYSIA DAN DUNIA ................................................................................................................... 458 19.4.1 Prospek Globalisasi: Masalah dan Cabaran ..................................................... 458 19.4.2 Tamadun Cina: Relevansinya di Malaysia dan Dunia.................................... 461 Bab20................................................................................................................................. 466

TAMADUN JEPUN ....................................................................................................... 466 20.1 LATAR BELAKANG DAN PENUBUHAN: SEJARAH TAMADUNJEPUN
............................................................................................................................................ 466

20.1.1 Asal-usul Nama Jepun dan Geografi ................................................................ 466 20.1.2 Sejarah Awal Orang Jepun dan Keluarga Diraja Jepun ................................. 468 20.1.3 Sejarah Awal Penubuhan Negara Jepun dan Peranan Korea Sebagai Jambatan Kemasukan Tamadun Cina ........................................................................... 471 20.2 PEMBINAAN, PERKEMBANGAN, DAN PEMANTAPAN TAMADUN JEPUN SEHINGGA 1912.............................................................................................. 472 20.2.1 Pembaharuan Taika dan Kod Taiho .................................................................. 473 20.2.2 Zaman Nara (710-784 M) ................................................................................... 474 20.2.3 Zaman Heian (794-1185 M)............................................................................... 475 20.2.4 Zaman Kamakura (1185-1331 M)..................................................................... 477 20.2.5 Kesyogunan Ashikaga (1338-1533 M)............................................................. 479 20.2.6 Zaman Sengoku Jidai .......................................................................................... 481 20.2.7 Kesyogunan Tokugawa (1603-1867 M) ........................................................... 483 20.2.8 Zaman Meiji (1868-1912 M) ............................................................................. 484 20.3 PANDANGAN SEMESTA MASYARAKAT JEPUN DAN SUMBANGAN AGAMA DALAM PEMBINAAN TAMADUN JEPUN .......................................... 490 20.3.1 Pandangan Semesta ............................................................................................. 491 20.3.2 Agama Shinto ....................................................................................................... 492 20.3.3 Pengaruh Agama Buddha ................................................................................... 495 20.3.4 Pengaruh Falsafah Konfusian dan Taoisme ..................................................... 497 20.3.5 Sumbangan Agama dalam pembinaan Tamadun Jepun ................................. 499 20.4 INTERAKSI TAMADUN JEPUN DENGAN TAMADUN BARAT ............ 501 20.4.1 Hubungan dengan Kuasa Barat dan Kemasukan Agama Kristian................ 502 20.4.2 Komodor Perry dan Peranannya ........................................................................ 503 20.4.3 Dampak Kemasukan Tamadun Barat ............................................................... 505 20.5 JEPUN MASA KINI .............................................................................................. 509 20.5.1 Aspek Ekonomi Jepun ........................................................................................ 509 20.5.2 Perindustrian......................................................................................................... 510 20.5.3 Pertanian ............................................................................................................... 512 20.5.4 Perikanan .............................................................................................................. 512 20.5.5 Pembalakan........................................................................................................... 513 20.5.6 Penjanaan Kuasa Elektrik ................................................................................... 513 20.5.7 Tenaga Nuklear .................................................................................................... 514

20.6 ASPEK POLITIKJEPUN ...................................................................................... 514 20.6.1 Maharaja dan Sistem Pemerintahan .................................................................. 514 20.6.2 Diet ........................................................................................................................ 515 20.6.3 Kabinet .................................................................................................................. 516 20.6.4 Kehakiman ............................................................................................................ 516 20.6.5 Parti-parti politik .................................................................................................. 516 20.7 ASPEK AGAMA DAN FALSAFAH.................................................................. 518 20.8 SISTEM PENDIDIKAN DI JEPUN .................................................................... 523 20.9 WANITA JEPUN MODEN .................................................................................. 525 20.10 ASPEK KESUSASTERAAN JEPUN ............................................................... 528 20.10.1 Aspek Seni Lukis, Seni bina dan Kraftangan ................................................ 530 20.10.2 Pakaian Tradisional Jepun: Kimono ............................................................... 533 20.10.3 Sistem Tulisan .................................................................................................... 534 20.10.4 Perayaan-perayaan Orang Jepun ..................................................................... 535 20.10.5 Kegemaran Masa Lapang Masyarakat Jepun ................................................ 537 20.10.6 Teater................................................................................................................... 538 20.10.7 Upacara Minum Teh ......................................................................................... 539 20.10.8 Ikebana ................................................................................................................ 539 20.10.9 Seni Mempertahankan Din dan Sumo ............................................................ 540 20.11 KESIMPULAN ..................................................................................................... 540 bab 21 ................................................................................................................................ 542 TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA: CABARAN KONTEMPORARI DAN MASA DEPAN ..................................................................................................... 542 21.1 PENILAIAN TERHADAP TAMADUN ............................................................ 542 21.2 INTERAKSI ASAS TAMADUN ISLAM, TAMADUN ASIA DAN BARAT
............................................................................................................................................ 544

21.3 DAMPAK BARAT ................................................................................................ 545 21.3.1 Dominasi Terhadap Politik................................................................................. 547 21.3.2 Dominasi Terhadap Ekonomi ............................................................................ 548 21.3.3 Dominasi Terhadap Media ................................................................................. 549 21.3.4 Dominasi Terhadap Budaya ............................................................................... 549 21.4 CABARAN PERADABAN ABAD KE-21 ........................................................ 553 21.4.1 Kepentingan Dialog Peradaban ......................................................................... 554 21.4.2 Ke Arah Memperkembangkan Dialog Peradaban........................................... 555 BIBLIOGRAFI ................................................................................................................ 558

TITAS 1 BAB 1 PENGENALAN ILMU KETAMADUNAN

Chandra Muzaffar Che WanJasimah Wan Mohd Radzi Hashim Hj. Musa Mohd. Zuhdi Marsuki Takrif Tamadun, Ciri-ciri Tarnadun, Hubungan Tamadun dengan Agama, Hubungan Tamadun dengan Budaya, Hubungan Tamadun dengan Agama, Hubungan Tamadun dengan Bangsa, Ciri-ciri Asas Tamadun, Kelahiran dan Perkembangan Tamadun, Interaksi antara Tamadun, Persamaan dan Perbezaan antara Tamadun, Alam Sekitar, Keluarga, Komuniti, Kerajaan, Kegiatan Ekonomi, Pendidikan, Kesihatan.

1.1 TAKRIF TAMADUN DAN CIRI-CIRI PENTINGNYA Perkataan 'tamadun' sering digunakan untuk menggambarkan kemajuan kebendaan (material) sesebuah masyarakat. Dari perspektif semasa pula, perkataan 'tamadun' selalunya merujuk kepada pencapaian yang tinggi dalam sains dan teknologi (S&T) selari dengan penonjolannya dalam tamadun Barat pada zaman ini. Sebenarnya perkataan 'tamadun' dari sudut etimologi berasal daripada perkataan maddarm dalam bahasa Arab. Maddana yang merupakan kata kerja yang meruJuk kepada perbuatan membuka bandar atau kota serta perbuatan memperhalus budi pekerti. Daripada perkataan maddana ini diterbitkan perkataan madani yang merupakan sifat nama. Madani merujuk kepada sifat sesuatu yang berkaitan dengan pembangunan perbandaran serta kehalusan budi pekerti yang terpuji. Kedua-dua perkataan maddana dan madani sendiri sebenarnya berasal daripada deen yang bermaksud agama, iaitu menggambarkan kehidupan beragama. Pengertian tamadun berdasarkan etimologi seperti yang dikemukakan, secara tidak langsung menekankan

kesusasteraan dan lain-lain) yang tinggi. Berdasarkan pengertian-pengertian yang dikemukakan. perkataan yang senng digunakan dalam bahasa Inggeris untuk memberi maksud tamadun ialah civilization. Bagaimanapun. konsep ketamadunan yang sering difahami oleh masyarakat manusia hari ini lebih menjurus kepada perkara yang berkaitan dengan kemajuan penempatan dan kemudahan yang sempurna semata-mata. Perkataan bahasa Arab lain yang turut digunakan untuk mentakrifkan tamadun lalah hadarah yang berasal danpada perkataan hadara yang merujuk kepada perbuatan duduk di bandar dan penlaku kehidupan yang tinggi. Secara lebih sempurna. tasawur terhadap kemajuan penempatan dan kemudahan disempitkan lagi kepada persoalan kebendaan yang menjadi simbol kemewahan. konsep ketamadunan sepatutnya dilihat dari perspektif yang meliputi pencapaian tatasusila dan moral yang tinggi serta kemajuan penempatan dan kemudahan yang sempurna. baik. Selam danpada itu. Kemuncak kewujudan . tamadun boleh ditakrifkan sebagai sejumlah pencapaian dan pembangunan dalam segala perlakuan. Perkataan ini berasal daripada perkataan civitas dalam bahasa Latin yang bermaksud bandar atau kou. Seperti hadarah dan peradaban. halus dan sopan ke arah pembentukan peribadi dan komuniti yang memiliki personaliti. kesenian.dua perkara yang penting dalam memberi takrifan Halaman 3 yang lengkap terhadap tamadun. Lebih buruk danpada itu. Tamadun )uga senng disamakan pengertiannya dengan peradaban yang membawa maksud keadaan dan tingkat kemajuan pada kehidupan jasmani dan rohani dalam sesebuah bangsa dan masyarakat. tatasusila dan budi pekerti yang terpuji untuk membentuk sebuah masyarakat atau negara bangsa. civilization juga membawa maksud yang menekankan penggabungan antara ketinggian budaya dan kemajuan kebendaan. Pentakrifan tamadun yang lengkap harus menggabungkan kedua-dua perkara tersebut yang berkaitan dengan kehalusan budi pekerti dan pembangunan perbandaran atau penempatan. pemikiran dan kemajuan (seperti S&T.

Halaman 4 kemuculan tamadun-tamadun silam sebelum ini merupakan manifestasi kepada kehidupan beragama yang berperanan membentuk pandangan semesta dan nilai kehidupan yang terpuji dalam masyarakat ketika itu. Pembinaan sifat yang seperti ini pada diri seseorang begitu berkait rapat dengan kepercayaan yang diterima. Peranan agama dalam membentuk pandangan semesta seseorang dan sesebuah masyarakat serta penlaku tindakan mereka dalam kehidupan sememangnya begitu penting. Namun begitu.sesebuah tamadun bukanlah digambarkan oleh limpahan kemewahan tetapi suasana kemakmuran sebagaimana ungkapan umra.1. bukan semua tamadun dipengaruhi dengan kuat oleh agama sebagaimana tamadun Barat kontemporari yang lebih cenderung memencilkan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan masyarakatnya.1 Hubungan Tamadun dengan Agama Seperti yang telah diterangkan sebelum ini kehidupan yang berbudi pekerti mulia dan bermoral tinggi merupakan satu perkara yang penting dalam kehidupan bertamadun. Perkara ini dapat dilihat sendiri kepada peninggalan bangunan dan barangan tamadun-tamadun silam yang dapat menggambarkan penghayatan yang tinggi terhadap kehidupan beragama. terdapat beberapa tamadun yang turut mengumpulkan pelbagai agama yang berbeza sebagai pegangan masyarakat. manakala kepercayaan seseorang pula merujuk kepada kehidupannya sebagai manusia beragama. . Selam daripada itu.n yang digunakan oleh Ibn Khaldun. 1. apabila tidak semua yang bernaung di bawah tamadun itu terdiri dari kalangan masyarakat Islam. Fenomena ini dapat dilihat dalam zaman tamadun Islam yang lalu. Di sini dapat diperlihatkan bagaimana agama mempunyai kaitan yang begitu rapat dengan tamadun sebagaimana yang digambarkan oleh tamadun-tamadun silam.

Lazimnya sesebuah bangsa mempunyai pertalian yang rapat dengan sejarah. Bagaimanapun tamadun berbeza daripada budaya sekiranya dilihat dari dua keadaan berikut: a. Budaya kehidupan sesebuah mesyarakat merujuk kepada tatacara mereka bertindak ke atas persekitaran mereka (termasuk persekitaran sosial) dalam menguruskan kehidupan secara kolektif. Dengan pengertian lain sesuatu natijah budaya yang kekal lama dalam sesebuah masyarakat merupakan natijah tamadun. Sebagai contoh. Sebagai contoh. budaya masyarakat Islam di rantau Melayu berpakaian berbeza daripada masyarakat Islam di Semenanjung Arab sungguhpun mereka berada di bawah naungan ketamadunan Islam. Halaman 5 1.1.cin kehidupan bertamadun.3 Hubungan Tamadun dengan Bangsa Hubungan antara tamadun dengan bangsa tidaklah begitu ketara sekalipun terdapat beberapa tamadun yang sering dikaitkan dengan sesebuah bangsa seperti tamadun Cina dan tamadun India. tradisi dan . Tamadun melampaui batas-batas kenegaraan dan wilayah sedangkan budaya selalunya dikaitkan dengan negara atau wilayah tertentu.1. kesetiaan kepada maharaja merupakan satu natijah tamadun dalam masyarakat Jepun meskipun sistem politik mereka telah jauh berbeza daripada keadaan silam. Tamadun Islam misalnya mengandungi beberapa budaya mengikut negara atau wilayah yang berbeza.1. b.2 Hubungan Tamadun dengan Budaya Tamadun dan budaya mempunyai perhubungan yang rapat kerana budaya masyarakat yang tinggi dan terpuji menandakan kehidupan yang bertamadun. Manakala cara mereka berpakaian dan pemilihan jenis makanan pula merupakan natijah budaya kerana telah mengalami banyak perubahan dalam tempoh seratus tahun ini. Pengaruh dari natijah tamadun berkekalan lebih lama berbanding dengan pengaruh dari natijah budaya. Masyarakat yang berbudaya tinggi sudah pasti mempunyai kehalusan budi dan kesempurnaan moral yang juga merupakan ciri.

Tamadun dan bangsa sebenarnya tidaklah mempunyai kaitan yang jelas kerana selalunya tamadun melampaui batasan kebangsaan. bandar. Setiap tamadun dilihat mempunyai penonjolan yang tersendiri seperti tamadun Yunani yang masyhur dengan falsafah dan keseniannya. tamadun India.budaya kawasan geografi tertentu. 1. tamadun Cina. Kemunculan satu bahasa atau beberapa bahasa yang serumpun dengan satu sistem tulisan yang tersendiri bagi menjadi perantaraan komunikasi. pentadbiran. tamadun Islam dan tain-lain. b. ekonomi dan pendidikan yang sempurna dan teratur. Kewujudan penempatan masyarakat manusia di sesebuah kawasan atau beberapa kawasan yang disatukan membentuk kota. manakala tamadun Islam pula masyhur dengan perspektif kehidupan yang menyeluruh di samping perkembangan sains dan teknologi. Kewujudan sistem organisasi dan institusi sosial dalam bidang politik. tamadun Yunani. e. Terdapat beberapa tamadun yang mengandungi lebih daripada satu bangsa seperti tamadun Barat yang mengandungi beberapa bangsa Eropah dan Amerika Utara. Peningkatan kualiti kehidupan yang lebih sempurna berbanding sebelumnya seterusnya terhasil peningkatan jangka hayat penghidupan yang lebih stabil dan panjang. c. penyampaian dan pewansan khazanah tamadun dalam pelbagai bidang ilmu. kepolisan atau madinah. .1. Kewu)udan sistem perundangan yang teratur dan sistem nilai serta moral yang berwibawa yang dikuatkuasakan untuk mengatur perlakuan dan tindak tanduk masyarakatnya dalam segala kegiatan kehidupan. Sebaliknya sifat tamadun melintasi sempadan geografi yang secara langsung melampaui batasan kebangsaan. kesemua tamadun yang telah muncul mempunyai cin-cin dasar yang sejagat seperti benkut: a. d. Meskipun terdapat keistimewaan tertentu pada tamaduntamadun yang berbeza. perakaman.4 Ciri-ciri Asas Tamadun Sepanjang sejarah telah muncul tamadun-tamadun yang besar dan masyhur seperti tamadun Mesir.

1. Kemunculan sesebuah tamadun juga boleh dikaitkan dengan rangsangan keagamaan dan kerohanian. Ajaran agama dan amalan rohani sebenarnya mendorong manusia supaya menghayati nilai. tamadun Mesopotamia di Lembah Tigris dan Euphrates.2 KELAHIRAN DAN PERKEMBANGAN TAMADUN Sorotan terhadap kemunculan tamadun-tamadun di dunia sebelum ini sememangnya begitu menarik.Halaman 6 f. g. kesusasteraan dan nilai estetika yang tersendiri. Kelahiran dan peningkatan daya reka cipta dalam penciptaan teknologi Kelahiran dan perkembangan daya kreativiti dalam menghayati dan pembinaan bagi menyempurnakan lagi keselesaan kehidupan. falsafah. kesenian. dan juga tamadun Melaka di pinggiran Selat Melaka. tamadun India di Lembah Ganges dan Brahmaputra. Kelahiran sesebuah tamadun banyak didorong oleh kedudukannya yang strategik yang memungkinkan penempatan masyarakat memperoleh sumber-sumber semula jadi untuk kelangsungan kehidupan. Bagaimanapun secara lebih menyeluruh faktor-faktor yang dilihat mendorong kepada kemunculan tamadun. Tidak dapat dinafikan bahawa bukan mudah untuk menggambarkan secara lengkap bagaimana boleh berlakunya perubahan pada sesebuah masyarakat daripada kehidupan mereka yang tidak bertamadun kepada kehidupan bertamadun. Faktor lokasi seperti ini yang merujuk kepada kesesuaian faktor-faktor geografi telah dilihat menggalakkan kemunculan tamadun Cina di lembah Huang-He dan Yong Tse. Setiap tamadun yang muncul kadangkala didorong oleh faktor-faktor yang tertentu baginya.nilai kehidupan yang tulus dan suci yang mendorong kepada kehidupan bertamadun.tamadun dunia sebelum ini adalah seperti berikut: a. Sesebuah masyarakat yang menghayati kehidupan beragama akan berusaha untuk membangunkan kehidupan mereka menuju kepada kesempurnaan kemanusiaan dan seterusnya melahirkan ketinggian . tamadun Mesir di Lembah Nil. Perubahan tersebut boleh jadi berlaku secara beransur-ansur atau secara drastik. b.

al-Mawardi. Penghayatan nilai-nilai murni telah dilihat wujud pada hampir kesemua tokoh tamadun silam seperti Plato dan Aristotle dalam tamadun Yunani. Daripada pembangunan kehidupan seperti ini bermulalah bibit-bibit kehidupan bertamadun. alGhazah dan Ibn Khaldun dalam tamadun Islam. Kemunculan tamadun Islam misalnya begitu dipengaruhi oleh rangsangan nilai daripada penghayatan cara hidup Islam yang kamil berserta dorongan langsung daripada risalah wahyu. d. Kemunculan sesebuah tamadun dikaitkan juga dengan kesengsaraan untuk bekerjasama menggemblengkan tenaga untuk hidup. bertanggungjawab dan jujur yang seterusnya mendorong rakyatnya barganding bahu untuk membangunkan negara. Halaman 7 c. Kelahiran sesebuah tamadun turut didorong oleh penghayatan yang tinggi terhadap moral dan nilai yang terpuji. e. Dalam konteks zaman moden. Lao Tze dan Kung Fu-Tze dalam tamadun Cina. Toleransi terhadap sumbangan . ketekunan. Nilai-nilai murni yang wujud pada pemimpin sudah pasti menggalakkan kepimpinan yang berhemat. Kesengsaraan dan pendentaan menjadikan sesebuah masyarakat itu lebih berdisiplin dan kreatif dalam membangunkan kehidupan mereka. Kautilya dan Samkara dalam tamadun India serta al-Farabi. Situasi kehidupan yang sengsara dan menderita boleh mendorong masyarakat membebaskan diri mereka daripada belenggu tersebut. Nilai-nilai murni yang wujud pada masyarakat sudah pasti menggalakkan kecintaan kepada ilmu dan nilai-nilai murni yang lain seperti kreativiti. Kelahiran sesebuah tamadun turut didorong oleh toleransi yang tinggi terhadap sumbangan tamadun-tamadun yang lain. kemunculan negara Jepun seringkali dikaitkan dengan penderitaan masyarakatnya selepas kekalahan mereka dalam Perang Dunia Kedua. Semangat untuk mewujudkan interaksi antara tamadun merupakan satu rangsangan kepada pemupukan kehidupan bertamadun. Hakikat ini bersesuaian dengan pepatah Inggeris yang menyatakan 'keperluan kehidupan merupakan ibu segala reka cipta' (necessity is mother of invention). semangat berdisiplin dan sebagainya.budaya. kerajinan.

Pada zaman kegemilangan sesebuah tamadun dapat diperhatikan pencapaian-pencapaian yang halaman 8 luar biasa dalam pelbagai bidang termasuklah kesenian. Seterusnya natijah kemunculan sesebuah tamadun dapat digambarkan oleh perilaku dan budaya masyarakat yang tinggi dalam kegiatan kehidupan mereka. Kemerosotan sesebuah . Tatacara yang tersusun dalam pentadbiran dan perekonomian memakmurkan kehidupan masyarakat yang seterusnya mendorong ke kemuncak kegemilangan. setiap tamadun dalam sejarah mengalami zaman kemerosotan masing-masing. Kegemilangan sesebuah tamadun juga dapat dilihat dari segi penciptaan teknologi yang seterusnya berkembang dalam tamadun-tamadun selepas itu. Tidak dapat dinafikan bahawa dalam sejarah terdapat beberapa tamadun berlangsung untuk satu tempoh masa yang begitu panjang. Pada penngkat permulaan la berjaya kerana nilai. Sebagai contoh tamadun Romawi berlangsung dari zaman Augustas sehingga ke zaman Aurelius (30SM -180 M). Benarkah kemerosotan sesebuah tamadun itu disebabkan hukum sejarah yang pasti berputar setiap masa? Menurut Ibn Khaldun kemerosotan sesebuah tamadun itu adalah putaran sejarah. tetapi selepas mencapai kejayaan. kesusasteraan. nilai-nilai tersebut merosot kerana limpahan kemewahan dan penyelewengan. Sebaliknya para sarjana yang lain berpendapat sesebuah tamadun itu merosot bukanlah disebabkan hukum sejarah. pemikiran dan falsafah. Bagaimanapun. lebih daripada enam kurun.nilai baik. Begitu juga dengan tamadun Islam Uthmaniyyah dari tahun masehi 1299 sehingga 1922. Hakikat ini menerangkan bahawa kegemilangan dan kecemerlangan bukanlah monopoli sesebuah tamadun tertentu.tamadun-tamadun yang lain menggambarkan sikap terbuka untuk menerima sumber-sumber yang baik daripada tamadun-tamadun tersebut dan seterusnya membantu kemunculan tamadun baru. tamadun Parsi. Sikap tokoh-tokoh penting dalam tamadun-tamadun sebelum ini jelas menampakkan toleransi dan saling hubungan antara tamadun. tamadun India dan tamadun Cina. Tamadun Islam contohnya merupakan tamadun yang telah bersikap terbuka untuk menerima sumbersumber ilmu daripada tamadun Yunani.

tamadun itu boleh dielakkan sekiranya mereka belajar dari sejarah dengan mengekalkan nilai-nilai yang baik. Berleluasanya penindasan dan kezaliman sehingga persoalan hak.wenangnya. Berlakunya ketidakadilan dengan wujudnya jurang perbezaan yang begitu ketara antara golongan kaya dengan miskin. Wujud sikap tertutup yang tidak mahu menerima perubahan terutamanya dari segi perubahan teknologi atau perubahan dalam struktur politik. b. Sikap tertutup seperti ini sudah tentu merencatkan daya kreativiti dan inovasi sesebuah masyarakat yang seterusnya menyebabkan mereka berada dalam keadaan yang beku atau jumud berpanjangan. Kehidupan bertamadun sudah tidak bermakna lagi apabila sistem ketatanegaraan dan perundangan tidak dihormati malah dicabuli dengan sewenang. sesebuah tamadun itu boleh merosot kerana faktor-faktor berikut: a. Ahmad Shauqi Bek pernah menukilkan: "Sesungguhnya tertegaknya sesebuah umat itu halaman 9 adalah disebabkan ketinggian moralnya. situasi seperti ini dapat diperhatikan di penghujung tamadun Romawi pada kurun ketiga dan keempat Masehi.' c. Sekiranya moral mereka hilang maka umat tersebut akan lenyap". Berlakunya keruntuhan moral dan nilai dalam masyarakat terutama di kalangan pemimpin yang menandakan musnahnya penghayatan terhadap budi pekerti yang murni dan mulia. Edward de Bono .hak kemanusiaan diketepikan sama sekali. wilayah-wilayah kolonial yang merupakan sebahagian daripada tamadun Barat telah tumbang disebabkan penindasan dan kezaliman yang dilakukan. Sebagai contoh. Sebagai contoh. ekonomi dan sosial. Berdasarkan sejarah. Seorang penyair Arab. tamadun Romawi dan tamadun Islam boleh dikaitkan dengan keruntuhan moral dan nilai terutama di kalangan pemimpin. Berdasarkan sejarah kemerosotan tamadun Yunani. Seorang tokoh pemikir masa kini. d.

mstitusi dan keinsanan yang berlaku sepanjang sejarah. penafian hakhak tertentu kaum wanita dan lain- . Sesungguhnya wujud saling hubungan atau interaksi antara tamadun sama ada di peringkat perkongsian nilai. 1. sifat sebenar sesebuah tamadun tidak tertutup. interaksi antara tamadun Hinduisme dan tamadun Buddhisme pada zaman silam pada keseluruhannya membuahkan kesan positif. Kewujudan interaksi antara tamadun lahir disebabkan oleh semangat toleransi yang tinggi serta sikap saling menghormati antara sesebuah tamadun dengan sesebuah tamadun yang lain.3 INTERAKSI ANTARA TAMADUN Walaupun setiap tamadun mempunyai keistimewaaan tersendiri. Bagaimanapun. termasuklah Karma (Rebirth). Dhamma (Righteousness) dunMokhsa (Liberation).kesan negatif. Sebagai contoh. Berlakunya malapetaka atau bencana alam yang menyebabkan kerosakan secara besar-besaran. reformasi Hinduisme dipengaruhi pula oleh pemikiranpemikiran tertentu dari Buddhisme termasuklah kritikannya terhadap sistem kasta. Buddhisme sebagai sebuah agama yang lahir dalam masyarakat Hindu. Faktor seperti ini juga merupakan salah satu penyebab kemerosotan sesebuah tamadun. faktor ini di luar kawalan manusia untuk menghalangnya daripada berlaku. Saling hubungan seperti ini dilihat telah melahirkan kesan-kesan positif meskipun terdapat juga kesan. memiliki ciri-ciri tertentu dari falsafah Hinduisme. Selepas Buddha dan misinya.menyatakan bahawa sikap tertutup merupakan halangan yang paling besar terhadap penganjakan paradigma (paradigm shift). pemusatan kuasa rohaniah dengan golongan Brahmin. pemikiran. Keterbukaan seperti ini memungkinkan berlakunya percambahan pemikiran dan budaya lalu mengelakkan kebekuan atau kejumudan yang boleh menyebabkan kemerosotan sesebuah tamadun. e. Dalam sejarah dapat dilihat bagaimana tamadun Islam Uthmaniyyah mengalami keruntuhan dari dalam disebabkan sikap tertutup yang tidak mahu menerima perubahan teknologi dan sosial.

w. Meskipun agama mereka begitu berbeza dari segi metafizik dan teologi.a. Dalam konteks hubungan sosial. Penulis dan sarjana dan kalangan masyarakat Yahudi dan Kristian terus memberi sumbangan kepada perkembangan tamadun Islam.kelompok kaum yang lain diberi jaminan perlindungan dalam Piagam Madinah yang digubal oleh Nabi Muhammad s.halaman 10 lain. Kristian dan kelompok. Interaksi antara masyarakat Muslim dan Buddhisme di Asia Tenggara juga bersifat positif. Kewujudan kuil-kuil seperti Borobudur di PulauJawa yang majoriti penduduknya penganut-penganut Islam merupakan lambang kepada sikap toleransi seperti ini. Hak masyarakat Yahudi. terutamanya di bumi Andalusia (Sepanyol). masyarakat Yahudi dan Kristian hidup harmoni dan damai di tengah-tengah masyarakat Muslim yang merupakan majoriti. Pengiktirafan hak agama-agama bukan Islam untuk mengamalkan agama mereka selagi mereka tidak mengganggu atau menceroboh Islam atau masyarakat Muslim merupakan salah satu prinsip yang penting dalam sistem keadilan Islam. masyarakat Muslim bermteraksi dengan masyarakat Buddha di Thailand. Tempat-tempat peribadatan kedua-dua kaum ini diberi perlindungan. Indonesia (Jawa) dan Malaysia sebelum zaman kolonial lagi. Demikian juga interaksi antara Islam dengan Yahudi dan Islam dengan Kristian pada saat kelahiran Islam di Semenanjung Arab turut memperlihatkan beberapa kesan yangpositif. malah penganut agama Yahudi dan Kristian bebas mengamalkan agama mereka tanpa sebarang ketakutan. Saling hubungan masyarakat Muslim dan Hindu di India sebelum zaman kolonial juga memberi manfaat kepada kedua-dua pihak . Sepanjang sejarah ketamadunan Islam dari zaman pemerintahan Umayyah sehingga zaman pemerintahan Uthmaniyyah. hak-hak masyarakat Buddha untuk mengamalkan agama mereka begitu dihormati di negaranegara yang kebanyakan penduduknya terdiri daripada penganut-penganut Islam. Situasi seperti ini menunjukkan kedua-dua pihak memperoleh manfaat daripada kewujudan interaksi antara tamadun. Selain bebas mengamalkan agama masing-masing. sendiri. Kemboja. beberapa individu Yahudi dan Kristian diberi kepercayaan menduduki tempat-tempat tinggi dalam pentadbiran kerajaan Islam.

mereka menjadi sebahagian daripada masyarakat tempatan. muzik.meskipun hubungan ini tidak bebas daripada cabaran-cabaran tenentu. Manakala masyarakat Muslim di India pula menerima unsur-unsur tertentu termasuk sent bina. Sebagai contoh. Dalam Dinasti Tang. Terdapat saudagar-saudagar Arab dan Pars! yang bermastautin di China. Kelahiran bahasa Urdu ini merupakan contoh yang paling bermakna berhubung dengan interaksi antara dua tamadun ini. Kesemuanya ini dapat menggambarkan kesan yang positif daripada . Disebabkan hal tersebut. Dinasti Sung. sent bina dan juga penghasilan peralatan ketenteraan. interaksi ini berlaku dalam bentuk perdagangan. Dinasti Yuan dan Dinasti Ming. budaya dalam berpakaian. Saling hubungan dan interaksi antara Islam dan Konfusianisme pula bermula dan kurun Masehi ketujuh lagi. Lahirnya bahasa Urdu merupakan hasil daripada interaksi bahasa Parsi (Islam) dan bahasa Hindi (Hindu). Beberapa tokoh Islam yang lain turut memberi sumbangan kepada pemikiran Konfusianisme seperti Liu Zhi dan Ma Zhu di samping sumbangan kepada bidang astronomi. pemakanan dan gaya hidup masyarakat India. iaitu antara saudagar-saudagar Arab dan Parsi dengan halaman 11 saudagar-saudagar Cina. beberapa tokoh-tokoh Islam muncul memberikan sumbangan yang penting kepada perkembangan tamadun Cina. pemakanan dan sent bina masyarakat di India Utara mengalami beberapa perubahan positif akibat daripada pertemuan dengan tamadun Islam. terdapat banyak kesejajaran antara pengajaran Islam dan pengajaran Konfusianisme. Pada peringkat awal. dan melalui proses interaksi termasuklah perkahwinan. beberapa sarjana Islam berbangsa Cina mempelajari Konfusianisme Konfusianisme menunjukkan seperti minat juga yang terdapat sama sarjana-sarjana terhadap Islam. sarjana-sarjana Cina yang beragama Islam mendapati bahawa dalam bidang etika. Yang lebih menarik lagi. Terdapat di kalangan mereka yang dipertanggungjawabkan menjadi gabenor wilayah dan terdapat pula di kalangan mereka yang ditugaskan menjadi panglima tentera laut seperti Zheng He.

situasi di benua Asia sebelum zaman penjajahan Barat tanpa mengambil kira hubungan Kristian dan Yahudi. Dalam sejarah terdapat beberapa kes di India. Demikian juga. ekonomi dan sosial bertanggungjawab selain daripada faktor politik. Kesemua ini merupakan contoh-contoh kesan negatifyang timbul hasil daripada pertembungan tamadun. memberi tafsiran yang sejagat dan . ekonomi dan sosial bertanggungjawab terhadap keadaan seperti ini. Sekali lagi. Namun begitu secara keseluruhannya. b. Sikap golongan beragama seperti sami dan paderi yang sentiasa cuba mewujudkan suasana harmoni. memerintah negara dengan penuh keadilan dan kesaksamaan. Sifat pemerintah dan pemimpin yang bertoleransi. Hubungan antara Kristian dan Yahudi kurang memuaskan sejak dari permulaan lagi.interaksi antara tamadun.faktor yang dilihat dapat membawa kesan yang positif hasil pertembungan antara tamadun lalah: halaman 12 a. Berlaku di Eropah antara kurun Masehi kesembilan dan kelapan belas. Faktor. Hindu. Keadaan yang sama turut berlaku apabila raja-raja Hindu bertindak membunuh rakyatnya yang beragama Islam. tidaklah tepat sekiranya kita memberi gambaran bahawa pertembungan antara tamadun semuanya membawa kesan positif. panglima dan tentera Islam bertindak menghancurkan kuil-kuil Hindu sungguhpun perkara sebegini dilarang oleh hukum Islam sendiri. Taoisme dan termasuklah penganut Kristian sendiri berjaya hidup harmoni dan damai. penganut-penganut Islam. seperti juga golongan Hindu melakukan tindakan yang sama menghancurkan kuil-kuil Buddha. faktor-faktor yang berkaitan dengan teologi. terdapat kejadian golongan Buddha memusnahkan kuil-kuil Hindu. Buddha. beberapa pembunuhan Yahudi secara beramai-ramai. Bagaimanapun. Konfusianisme. Sebelum kedatangan Islam ke India. Faktor-faktor yang berkaitan dengan teologi. terdapat putera-putera Kristian Eropah di zaman pertengahan melancarkan beberapa sin Perang Salib (Crusades) terhadap masyarakat Islam Timur Tengah sehingga begitu ramai orang Islam dan Yahudi dibunuh.

Percanggahan pendapat yang dimaksudkan tidak semestinya berlaku antara satu tamadun dengan satu tamadun yang lain.cenderung kepada semangat keinsanan.4 PERSAMAANDANPERBEZAANANTARATAMADUN Disebabkan tamadun-tamadun yang pernah lahir di dunia mempunyai latar belakang yang tersendiri. tetapi boleh juga berlaku dalam sesebuah tamadun. Dalam konteks melihat perbezaan dan persamaan antara tamadun. menerima konsep Tuhan walaupun mamfestasi monoteismenya berbeza daripada Islam. 1. alam sekitar dilihat sebagai anugerah Tuhan. sering dilihat menimbulkan percanggahan pendapat. tujuh persoalan etika berikut dikemukakan: 1. tidak dapat dinafikan terdapat juga banyak persamaan yang dikongsi antara beberapa tamadun tersebut. Kristian dan Yahudi dilihat secara umum merupakan agama-agama monoteistik.4. maka terdapat begitu banyak perbezaan antara satu tamadun dengan satu tamadun yang lain. Sebagai contoh. Islam.1 Alam sekitar Hidup secara harmoni dengan alam sekitar merupakan satu prinsip yang diterima oleh kesemua agama. Berdasarkan pengajaran sesetengah agama. malah dalam sesebuah agama itu sendiri. persoalan teologi berhubung dengan konsep monoteisme Islam begitu berbeza daripada metafizik Buddhisme yang tidak menerima konsep Tuhan Pencipta (Creator God). Hinduisme pula sebaliknya. Manusia pula . Persoalan-persoalan teologi. Kristian dan Yahudi. tetapi kepercayaan monoteisme mereka berbeza antara satu sama lain. Ciri-ciri perbezaan dan persamaan antara tamadun boleh dilihat terutamanya dalam konteks teologi dan etika. Hakikat ini dapat menjelaskan bahawa dialog tamadun atau peradaban boleh berlangsung dalam keharmonian sekiranya fokus lebih ditumpukan kepada persoalan etika. persoalan etika sebenarnya kurang menimbulkan kontroversi. Namun begitu. Sekiranya dibandingkan dengan persoalan teologi.

tamadun-tamadun tradisional secara umumnya tidak halaman 13 memusnahkan alam sekitar.2 Keluarga Prinsip yang meletakkan keluarga sebagai asas pembentukan masyarakat begitu dihayati oleh tamadun-tamadun tradisional.dipertanggungjawabkan sebagai khalifah (Custodian atau Steward) yang berperanan sebagai penjaga alam sekitar.4. Buddhisme dan beberapa aliran Kristian memelihara alam sekitar bermakna menggunakan anugerah Tuhan secara bertanggungjawab. Bagi Islam. Sesetengah pihak mempunyai tanggapan bahawa keadaan ini mungkin disebabkan tahap teknologi yang masih rendah pada zaman itu. Konsep kekeluargaan dalam pengajaran Islam pula begitu mementingkan kasih sayang dan hormat-menghormati. . Tetapi dalam beberapa tamadun tertentu. Menurut konfusianisme kesetiaan dan pertalian yang erat merupakan konsep kekeluargaan yang paling penting. memelihara alam sekitar diben pentafsiran pasif sehingga alam sekitar itu disembah dan dilihat sebagai Divine Power. haruslah disedari bahawa penciptaan teknologi dan penggunaannya sangat dipengaruhi oleh pandangan semesta sesuatu tamadun atau pengamalan budaya. Berdasarkan hakikat tersebut. Dalam sesebuah keluarga wujud hierarki kuasa yang menentukan kedudukan kaum lelaki dan kedudukan kaum perempuan. Pengamalan seperti ini telah menjadi warisan turun-temurun dalam sesebuah keluarga tradisional. tetapi setlap mereka harus menunaikan tanggungjawab masingmasing dalam lingkungan kasih sayang dan hormat-menghormati. 1. Pengabaian terhadap konsep kekeluargaan seperti ini merupakan penafian hak seseorang dan bertentangan dengan keadilan. Sungguhpun terdapat perbezaan ini. bukanlah persoalan kedudukan kaum lelaki dan kaum perempuan dalam sesebuah keluarga itu yang menjadi persoalan utama. Bagaimanapun. Keluarga yang dimaksudkan pada lazimnya adalah keluarga extended.

material dan psikologikal kepada anggotaanggotanya. Dalam sejarah ketamadunan manusia. Dikotomi perseorangan (individu) dan komuniti jarang wujud dalam masyarakat tradisional. 1. Meng Tze dan beberapa tokoh-tokoh yang lain sangat menekankan perkara ini.3 Komuniti Komuniti merupakan satu persoalan yang begitu penting dalam setiap tamadun tradisional.4. Lao-Tze. Kautilya membincangkan ciri-ciri kepimpinan yang saksama dan adil. Peranan dan tanggungjawab kerajaan dijelaskan melalui peranan dan tanggungjawab seseorang raja. Di samping itu.dua pihak berpegang pada nilai-nilai moral tertentu yang lazimnya bersumberkan agama atau kuasa transenden. Begitu juga dalam tamadun India. komuniti dapat memberi sokongan moral. Kesetiaan kepada raja dan perlindungan yang diberikan oleh raja kepada rakyat merupakan dimensi penting kerajaan dalam tamadun-tamadun tradisional.4. Dalam tamadun Cina. Kung Fu-Tze. al-Ghazali dan Ibn Khaldun dalam lamadun Islam yang turut menumpukan perhatian kepada persoalan yang sama.4 Kerajaan Falsafah tamadun-tamadun tradisional begitu menekankan persoalan moral atau akhlak sebagai dasar sesebuah kerajaan.1. Komuniti juga dapat memastikan bahawa nilai-nilai dan norma-norma murni dalam masyarakat sentiasa dihormati. Sifat-sifat raja halaman 14 yang saksama dan adil merupakan tema utama tamadun-tamadun silam. fenomena seperti ini bukanlah bermakna seseorang itu tidak mempunyai identiti tersendiri dalam komuniti tradisional. seperti juga al-Farabi. dapat diperhatikan bagaimana identiti seseorang dan kemantapan komuniti mencapai keseimbangan dalam beberapa tradisi tertentu seperti Islam dan Buddhisme. Kedua. kesetiaan . Bagaimanapun. tulisan Moh-Tze. Tidak boleh dinafikan bahawa komuniti sangat berpengaruh dalam menentukan personaliti dan identiti seseorang manusia. Namun demikian. al-Mawardi.

maka ketika itu rakyat boleh menyanggah dengan tujuan untuk membetulkannya. Dengan menyedari perkara tersebut. 'ganjaran'. Hakikat ini menjelaskan bahawa wujud kegiatan ekonomi yang boleh mempertingkatkan tahap moral manusia sebagaimana juga wujud kegiatan ekonomi yang boleh merosakkan moral manusia. tetapi dalam ajaran Buddha dan beberapa aliran . 1.pertimbangan moral. dimensi Inner-Being begitu penting dalam konsep pendidikan Islam. Dalam ajaran Islam persoalan tauhid memainkan peranan penting dalam transformasi manusia. Dengan sebab itu wujud konsep hak-hak kehidupan dalam ajaran Buddhisme sebagaimana yang termaktub dalam salah satu daripada eight fold path. Manusia tidak digalakkan menguasai persekitaran luaran melalui pengetahuannya tentang alam tanpa perubahan dalaman yang dapat dilakukan melalui pengetahuan tentang dirinya sendiri. Bagaimanapun. Hinduisme dan agamaagama yang lain. Konsep 'wang'. Proses pengajaran ilmu mempunyai kaitan yang begitu rapat dengan matlamat murni ini. 'laba'. Kristian. Perkara yang membezakan ekonomi tamadun tradisional dan ekonomi zaman moden adalah kayu pengukumya.yang diberikan oleh rakyat tetap berpandukan nilai-nilai moral.6 Pendidikan Matlamat paling utama pendidikan dalam tamadun-tamadun tradisional adalah pembmaan sifat-sifat seseorang (character-building). Sekiranya seseorang raja melanggar lunas-lunas keadilan. 'pasaran' dan sebagainya sangat dipengaruhi oleh pertimbangan.4. kenyataan ini bukanlah bermakna tidak terdapat penipuan. kegiatan ekonomi berlaku dalam konteks 'Moral Semesta' (Moral Universe). 1.5 Kegiatan Ekonomi Dalam tamadun-tamadun tradisional.4. Cuma cara transformasi ini berlaku berbeza dari satu tradisi ke tradisi yang lain. prinsip yang berkaitan dengan halal dan haram mempunyai hubungan yang rapat dengan persoalan akhlak. Dalam ajaran Islam. rasuah atau bentuk-bentuk penyelewengan yang lain seperti yang berlaku dalam kegiatan ekonomi moden.

Memahami persamaan dan perbezaan antara satu tamadun dengan tamadun yang lain seharusnya mendorong kita untuk lebih bersikap toleransi ke arah mewujudkan keharmonian sejagat. Kesimpulannya. Konsep holistik berdasarkan idea bahawa segala-galanya yang -wujud adalah saling berhubungan. konsep kesihatan dalam tamadun-tamadun tradisional tidak boleh dipisahkan daripada pandangan semesta sesebuah agama. transformasi sifat dapat dicapai melalui proses mencari diri sendiri. mengetahui persoalan-persoalan dasar berkaitan dengan ilmu ketamadunan membuka ruang kepada seluruh manusia untuk berinteraksi secara positif ke arah kehidupan yang lebih saksama. jelas bahawa teras kepada konsep-konsep kehidupan dan pencapaian matlamat hidup dalam tamadun-tamadun tradisional mempunyai beberapa ciri persamaan. Namun begitu. Halaman 16 . dalam persoalan-persoalan tertentu. Kesan besar daripada konsep holistik bagi rawatan penyakit begitu mendalam. pemerintahan kerajaan dan bidangbidang masyarakat yang lain. Sifat penting konsep kesihatan tamadun-tamadun tradisional ialah pandangan dan pendekatan holistiknya. Berdasarkan pemerhatian terhadap kehidupan bertamadun.7 Kesihatan Seperti bidang pendidikan.4. Holistik di sini bermakna suatu pandangan yang mengakui bahawa kesihatan seseorang dipengaruhi oleh alam sekitarnya yang lebih luas dan lebih menyeluruh. terutamanya yang berkaitan dengan teologi wujud beberapa perbezaan yang harus kita fahami.ajaran Hindu. ekonomi. Halaman 15 1. Mengubati penyakit bermakna memulihkan keseimbangan seseorang dan melalui proses ini dapat dipulihkan keharmonian dalam tubuh badan pesakit dan seterusnya keseimbangan dalam kehidupannya.

Memelihara Akal Fikiran. XVI. M. him. him. Halaman 17 Bab 2 PENGENALAN TAMADUN ISLAM Ishak Suliaman Pengertian Tamadun dan Tamadun Islam. Sifat-sifat Tamadun Islam. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM). Ill. 2.1 Pengertian Tamadun dan Tamadun Islam Secara umumnya pengertian tamadun dan tamadun Islam mempunyai perkaitan daripada aspek bahasa dan istilah. Vol. Memelihara Haifa Benda. 1995). 1998. Matlamat Tamadun Islam. Pengertian tamadun atau peradaban secara keseluruhannya dapat dilihat melalui sudut bahasa Arab. (Oxford: University Press.. Hubungan Manusia dengan Allah Pencipta Alam. 2. S. Esposito. Al-Attas. him. 1996. sudut epistemologi bahasa Inggeris dan Latin.. Dasar Tamadun Islam.1 KONSEP TAMADUN ISLAM 2. Dari sudut bahasa Arab. Ciri-ciri Utama Islam. 11. Naquib. Hubungan Manusia dengan Alam Sejagat. Hak-hak Hidup. L. Memelihara Hak dan Kebebasan. The Oxford Encylopaedia of The Modem Islamic World. Konvensyen Masyarakat Madani. Hubungan Tamadun dengan Kebudayaan.Nota 1. Vol. . 1. 874. Memelihara Kehormatan dan Keturunan. The New Encylopaedia Britannica. Hubungan Manusia dengan Manusia. "Masyarakat Madani Malaysia: Satu Gagasan". September 19-21. Chicago. 3. J.1.

dan hadarah. Ini bermakna. kota. tamadun Islam tidak didirikan atas peranan atau kepentingan sesuatu bangsa. Ibn Khaldun juga menggunakan istilah hadarah sebagai berlawanan dengan istilah badi atau halaman 21 badiah. dan kota-kota dipanggil mudu. sebelum ini menghuraikan maksud tamadun Islam atau peradaban sebagai "pencapaian manusia yang sudah melebihi keperluan asasi kehidupan sehingga dapat membuka jalan ke arah pemikiran dan penghasilan daya cipta yang lebih halus dan mempunyai nilai-nilai sent. Hadarah ialah suatu daerah. tamadun. Ini menunjukkan. Beliau telah memberikan takrif tamadun Islam sebagai "keadaan kehidupan insan bermasyarakat yang telah mencapai taraf kehalusan tatasusila dan kebudayaan yang luhur bagi seluruh masyarakatnya" .terdapat beberapa istilah yang dirujuk dalam konteks tamadun. Ibn Khaldun. bahawa istilah civilization yang dimaksudkan sebagai tamadun manusiawi lebih merujuk kepada kemajuan jati diri manusia di dalam membangunkan kehidupan dalam pelbagai peringkat terutamanya di peringkat negara. Ibn Khaldun. Tamadun Islam . Umran digunakan dalam kajian tentang bandar. terdapat di kalangan sarjana Islam yang memberikan definisi berhubung dengan tamadun Islam.n yang memiliki ciri-ciri tamadun.bandar atau ibu kota yang memiliki kawasan tanah yang didiami dan penempatan.Sunnah) dan tamadun ini didirikan oleh masyarakat yang digelar dan menggelarkan diri mereka sebagai Muslim. budaya atau bersifat kebangsaan semata-mata. bandar. seorang sarjana Islam yang unggul dalam bidang ilmu kemasyarakatan Islam dalam karyanya Muqaddimmah telah menggunakan istilah urnran." Tamadun Islam bersumberkan wahyu iaitu alQuran dan al-Hadis (al. keadaan tinggal menetap. Dari sudut epistemologi. Selain itu. kampung atau tanah yang riinsahakan. Dalam penggunaan bahasa Arab moden masa kini. perkataan tamadun bererti memiliki ciri-ciri hidup bandar. Antara istilah-istilah tersebut ialah madaniah. istilah civilization dalam bahasa Inggeris berhubung kait dengan kemajuan dalam kehidupan manusia yang membentuk peradaban dan tamadun. Di antara sarjana tersebut ialah Syed Muhammad Naquib Al-Attas. Selain daripada definisi di atas. berkembang subur dan maju.

Kebudayaan mengandungi beberapa unsur yang bersifat sejagat atau universal. perlindungan (rumah). sistem kemasyarakatan. Antara sumbangan golongan minoriti bukan Islam ialah menterjemahkan bukubuku daripada tamadun-tamadun sebelum Islam ke dalam bahasa Arab dan sumbangan dalam bidang pengkhususan tertentu yang dianggap tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. istilah tamadun dapat dihubungkan dengan istilah kebudayaan. organisasi politik dan sebagainya.1. Namun begitu. antara tamadun dengan budaya wujud jurang pengertian yang berbeza terutamanya dari segi jangka hayat. Melayu dan sebagainya yang dianggap saling melengkapi atau dikenali sebagai kesatuan ummah dan berpegang kepada unsur penyatuan iaitu konsep tauhid (meng-Esakan Allah s. Antara unsur-unsur bersifat sejagat ini ialah pertama.2 Hubungan Tamadun dengan Kebudayaan Selain beberapa istilah yang telah digunakan untuk merujuk kepada tamadun atau peradaban. sistem ilmu pengetahuan.w. Unsurhalaman 22 unsur kebudayaan yang berkekalan hayatnya akan dianggap sebagai unsur-unsur tamadun. Kedua.t. India. iaitu tamadun mempunyai jangka hayat yang panjang dan berkekalan manakala budaya mempunyai jangka hayat yang pendek dan sentiasa mengalami perubahan dan pembaharuan. Sepanyol. iaitu yang terkandung dalam semua kebudayaan di dunia ini. peralatan dan kelengkapan keperluan kehidupan manusia termasuklah pakaian. 2. alat-alat pengeluaran dan sebagainya. sistem keluarga. Parsi. Manakala golongan minoriti bukan beragama Islam yang bernaung di bawah pemenntahan Islam dianggap sebagai penyumbang kepada pencapaian tamadun Islam.didirikan dan didukung sama ada oleh bangsa Arab.). Keempat. peralatan senjata. Ketiga. . Turki. bahasa sebagai alat komumkasi sama ada bahasa secara lisan ataupun melalui sistem tulisan. sistem perekonomian dan mata pencarian kehidupan. dan kelima.

terdapat sekumpulan sarjana sains kemasyarakatan. kebudayaan berbentuk kerohaman dan kedua. maka ia dianggap sebagai kebudayaan bukan Islam. cara berfikir dan cara berasa ketakwaan dalam seluruh bidang kehidupan sekelompok manusia yang membentuk kesatuan sosial dalam satu ruang dan waktu.2 MATLAMAT TAMADUN ISLAM Tamadun Islam dipelajari dan diperkenalkan secara sistematik kepada semua pengkaji dan pelajar kerana mempunyai dua matlamat yang utama iaitu matlamat umum dan khusus.. khulafa' al-Rashidin dan pada zaman pemerintahan Islam yang seterusnya.a. yang membahagikan kebudayaan kepada dua kategon iaitu pertama. Dalam konteks ini. Sekiranya berlaku sebarang pertentangan antara kebudayaan dengan Islam. maka melalui ilmu tamadun Islam ini kesemua sistem hidup tersebut akan dihuraikan secara ilmiah. Memandangkan Islam mempunyai satu cara hidup yang lengkap kepada manusia. Secara umumnya matlamat utama tamadun Islam ialah untuk mengangkat Islam sebagai al-Deen iaitu satu cara hidup yang lengkap dan komprehensif. Keadilan sistem pemerintahan Islam pada zaman awal kebangkitan Islam dapat dibuktikan melalui fakta-fakta sejarah yang telah . 2. Pembentukan kebudayaan atau kebudayaan Islam ini tunduk kepada peraturan yang telah ditentukan melalui sumber-sumber asas perundangan Islam. Matlamat tamadun Islam secara umumnya juga akan memaparkan keadilan sistem pemerintahan Islam yang pernah ditegakkan pada zaman Nabi Muhammad s.Dalam konteks ini.w. Berdasarkan ketamadunan Islam. kebudayaan berbentuk kebendaan inilah yang dinamakan civilization yang bermakna tamadun atau peradaban. kebudayaan berbentuk kebendaan. iaitu al-Quran dan al-Hadis. kebudayaan Islam diertikan sebagai suatu cara kehidupan. antaranya pengikut aliran Max Weber. kebudayaan tertakluk kepada prinsip dan merupakan lanjutan dari agama dan membentuk integrasi yang lengkap dengan agama. Kategori kedua.

Dan keempat. Perbezaan peranan ini pula melahirkan pembahagian pengkhususan kerja dan seterusnya terbentuklah suatu ekonomi bandar. hubungan manusia dengan sesama manusia. kewujudan bangunan-bangunan atau monumen bersejarah yang menjadi lambang keagungan dan kebanggaan generasi kemudiannya. Kedua. Matlamat khusus tamadun Islam adalah untuk menjalinkan hubungan manusia dengan Allah Pencipta Alam. seperti istana. Ciri-ciri yang bersifat alat bantu yang diperlukan dan dilaksanakan akan dapat melahirkan matlamat tamadun Islam dalam aspek-aspek berikut iaitu. Tulisan merupakan salah satu ciri penting tamadun Islam kerana ia berperanan mempercepat proses penyebaran kebudayaan Islam dan seterusnya meningkatkan perkembangan ilmu yang member! kesan penting terhadap perubahan dan pembaharuan dalam semua aspek kehidupan umat Islam. dan ketiga. Ketiga. . hubungan manusia dengan alam sejagat. hubungan manusia dengan Allah Pencipta Alam. wujudnya ketidakseragaman jenis bangsa yang memeluk Islam dan membentuk suatu masyarakat Islam yang mengandungi pelbagai bangsa dengan pelbagai peranan. kedua. kemunculan kota dan bandar yang berkemampuan untuk menampung peningkatan jumlah penduduk yang sedia ada di samping yang datang berhijrah atau bermigrasi. terdapat beberapa ciri yang dianggap sebagai bersifat alat bantu yang diperlukan dan dilaksanakan seperti pengenalan dan penggunaan sistem tulisan. masjid dan sebagainya. Di samping itu. tamadun Islam juga mempunyai matlamat khusus untuk mewujudkan hubungan manusia dengan sesama manusia serta mewujudkan hubungan manusia dengan alam sejagat. Dalam usaha untuk mencapai matlamat tamadun Islam.halaman 23 disepakati oleh sejarawan. pertama. Ciri-ciri ketamadunan Islam yang telah dipaparkan melalui sistem pemerintahan Islam daripada pelbagai zaman sewajarnya difahami dan dihayati oleh semua generasi umat Islam dan bukan Islam.

saudara. hubungan mulia manusia dengan manusia dan alam lainnya akan kembali kepada perhubungan yang kudus dengan Pencipta Alam itu sendiri. Jika bapa-bapa.2. Hakikatnya. kebendaan dan sebagainya.t.t.w. kaum dan bangsa. Maka itu.w. adalah setinggi-tinggi martabat perhubungan. Islam menyeru penganutnya agar menghidupkan rasa perhubungan dengan pencipta-Nya kerana Dialah (Allah s. yang melahirkan suatu kenikmatan tidak terhingga kepada jiwa yang bersih dan suci.1 Hubungan Manusia dengan Allah Pencipta Alam Islam tidak menentukan bahawa pemikiran manusia hanya terhad sekadar untuk memikirkan tentang alam ini semata-mata. bahagia dan suci murni.2.) yang memudahkan dan mengurniakan kepada ahli-ahli fikir untuk mencipta pelbagai ciptaan dari semasa ke semasa untuk memenuhi keperluan dan manfaat manusia sejagat. seperti hubungan dengan keluarga. Perhubungan dengan Allah s. bermaksud: Katakanlah. adalah perhubungan yang tertinggi. Hubungan manusia dengan pencipta-Nya.t. Allah s. perniagaan yang kamu khuatiri kerugian. Dalam konteks ini. kaum keluargamu. dengan menumpukan pemikiran kepada Allah Pencipta Alam ini dan segala yang terkandung dalam alam ini. merupakan matlamat yang terpenting dan terakhir untuk dituju dalam kehidupan. anak-anak. Inilah halaman 24 hubungan yang paling tinggi berbanding dengan hubungan-hubungan lain. Hubungan-hubungan lain ini merupakan makhluk Allah yang lain daripada perhubungan manusia dengan-Nya. kudus. Pencipta Alam inilah yang memerintah dan menguasainya tanpa membatalkannya. unggul. jenis manusia. isteri-isteri. Ini bermakna.w.t.w. hubungan dengan Allah s. Firman Allah s. la menyuruh manusia berfikir lebih jauh daripada itu.w. harta kekayaan yang kamu usahakan. tumpuan tidak hanya sekadar pada bidang pembangunan dengan menggunakan atau mengeksploitasi sepenuhnya segala sumber dalam alam ini.t.saudara. dan rumah-rumah kediaman yang kamu sukai .

t telah melahirkan beberapa implikasi dan tanggapan yang tersendiri. dan tidak dapat terpesong daripada.w.w.orang fasik. maka tunggulah sampal Allah mendatangkan keputusan-Nya. kerana para rasul itu sendiri ialah hamba-hamba Allah s. serta mematuhi ajaran yang dianjurkan oleh mereka. Hubungan antara manusia dengan Allah s. bahawa ia adalah suatu makhluk yang dimiliki Allah s. . Dalam pengiktirafan ini.w. hubungan manusia dengan pencipta-Nya.Nya dan daripada berjihad di jalan-Nya. pengiktirafan manusia yang dicipta terhadap Penciptanya.t dan di bawah tadbiran-Nya.t.musabab itu.Nya.g manusia dan alam tunduk di bawahnya. Segala kejadian yang berlaku mendorong timbulnya perasaan manusia. Allah s.t.t. Pertama. hubungan dengan para rasul merupakan hubungan untuk mengambil petunjuk dan teladan daripada tingkah laku dan aktiviti mereka (sunnah). Dan Allah tidak member! petunjuk kepada orang. tetapi bukanlah hubungan perhambaan. berkekalan dan mutlak serta tidak menyamai atau dapat dibandmgkan dengan sebarang bentuk hubungan lain. dan daripadanya terbit perasaan bertawakal ketika ia melaksanakan undang-undang sebab. manusia di dalam genggaman Allah s.w.t. (Surah At-Taubah: Ayat 24) Oleh sebab itu. yang dikenali dengan nama 'undanghalaman 25 undang sebab-musabab'. Firman Allah s.t. di samping mencintai sifat-sifat peribadi mereka yang begitu unggul. Umpamanya. terbentuklah pergantungan hati terhadap Penciptanya dan permohonan pertolongan adalah semata-mata kepada Allah s. Pencipta Manusia dan Alam Semesta. bermaksud: Isa itu tidak lain hanyalah seoranghamha yangKami kumiakan kepadanya nikmat (kenabian)dan Kamijadikan dia sebagai taw/a bukti (kekuasaan Allah) untuk Bani Israel (Surah Az Zukhruf: Ayat 59).. Bentuk hubungan lain tidaklah sebegitu serta tidak dapat menyamai atau dibuat perbandingan.w. Pencipta ke atas segala-galanya termasuk undang-undang dan peraturanperaturan yar. Maka itu.w. adalah suatu bentuk hubungan yang unik.adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul.w.

Maka itu. Keenam. di samping tunduk dan khusyuk kepada-Nya. adalah merendahkan ketinggian dan kemurahan Allah s. Penciptanya memegang teraju kehidupannya.w. Ketiga.t. manusia membalasnya dengan mengucap kata puji-pujian dan kesyukuran yang layak bagi sifat-sifat ketinggian-Nya dengan membuktikan melalui amal yang ikhlas. yang lemah dan tidak berdaya. Melalui satu hubungan kepada yang Allah murni. Kelima. adalah meliputi dirinya dengan apa yang diusahakan melalui jalan-jalan yang mendampingkan dirinya dengan Allah s. Pengiktirafan termasuklah sikap mengagungkan dan membesarkan Allah s. kerana nikmat-nikmat Allah s.t.w. serta patuh kepada suruhan dan larangan-Nya. sebagai makhluk yang dicipta. reda dan menyerah diri kepada segala hukuman-Nya. yang tiada tolok bandingnya itu. setelah manusia itu sendiri menghabiskan daya usahanya dalam setiap kegiatan wajib yang berhubung dengan duniawi dan akhirat. Penganugerahan Allah s.t. Pengiktirafan ini merupakan suatu kewajipan manusia yang berbudi tinggi dan mengenang jasa. Permohonan dan permintaan hanyalah kepada Penciptanya sahaja kerana selain-Nya. s.t.t.t. Keempat. lahir dari batin semata-mata untuk-Nya. pengiktirafan manusia yang dicipta terhadap nikmat-nikmat Allah s. serta mentakdiskan-Nya.w. manusia yang dicipta sentiasa menyedari dan mengharapkan rahmat dari Penciptanya.t. melalui permohonan dan doa.w. penumpuan hanya kepada Allah s.t. manusia yang dicipta mempunyai perasaan bertanggungjawab. Oleh itu permohonan kepada yang lain. dan rahmat-Nya.w.w. kepada manusia tidak ternilai dan tidak terhingga.w.w. semuanya adalah makhluk yangjuga dicipta-Nya.Kedua. pengiktirafan dan manusia yang dicipta terhadap keagungan ini pemerintahan-Nya kebesaran kekuasaan-Nya. dan ini merupakan suatu kepercayaan yang menyeleweng dan sesat. hendaklah sebagai wujud perasaan yang bertanggungjawab nasibnya. penguasa ke atas dirinya dan untung .

a. bahasa dan bangsa. dalam sebuah hadis Baginda yang bermaksud: Tidak ada kelebihan seorangArah dengan seorang 'Ajam. Rasulullah s. lebih berbentuk kesatuan ummah. Ini menunjukkan bahawa idea diskriminasi ras atau perkauman sudah dihapuskan dalam masyarakat Islam sejak zaman Rasulullah s. kecuali kerana takwanya (diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim). sebagai sumber bagi segala yang maivjud (wujud) dan sumber bagi segala kenikmatan dan rahmat umum di alam ini. lalu Kamijadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. agar dapat menikmati kebahagian di dunia dan akhirat. membuka pintunya kepada seluruh umat manusia di atas .hamba-Nya. adalah sebagai matlamat kehidupan. hanya terdapat satu ukuran untuk mendapat tempat utama di sisi Khaliq. yakni tidak bersifat perkauman. tidak bersifat kebangsaan dan tidak terbatas dalam lingkungan sempadan geografi dan politik. Halaman 26 2. Hubungan dengan masyarakat bukan Islam tidak dibataskan sama ada kerana perbezaan jenis. Firman Allah s. sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu daripada seorang lelaki dan semang iwanita. cinta dan rindukan Allah s. iaitu ketakwaan dan ketaatan kepada-Nya.t.Dan ketujuh. Cinta dan rindukan Allah s. saling menghormati. supaya kamu saling berkenal-kenalan.w.w. bertoleransi dan berdisiplin.w.w.2. di samping mencari keredaanNya yang sejati. di samping berbuat baik kepada hamba. bagi manusia yang dicipta. bermaksud: Wahai manusia.t. Bagi masyarakat Islam. Sesungguhnyayangpaling mulia di sisiAllah ialahyangpaling takwa di antara kamu (Surah Al-Hujuraat: Ayat 13). lagi.w.t. juga telah memberikan penegasan tentang umat dan berkait pula dengan masyarakat Islam. warna kulit.a. dan sebaliknya. Dalam konteks ini. malah tidak juga memandang keyakinan dan kepercayaan individu tetapi sebaliknya mementingkan hubungan baik.2 Hubungan Manusia Sesama Manusia Masyarakat Islam merupakan suatu masyarakat yang berbentuk sejagat.

dan antara orang Islam dengan bukan Islam di dalam sesuatu masyarakat. Kepentingan hubungan antara manusia dengan sesama manusia ditonjolkan dalam ajaran Islam.w. lagi. dalam Islam wujud peranan dan tanggungjawab yang berbeza antara orang Islam (Muslim) dengan orang Islam yang lain. Islam mewajibkan kepada pemerintah-pemerintah Islam supaya menjaga kepentingan bukan Islam dengan seadil-adilnya. belas kasihan mereka dan timbang rasa mereka adalah laksana sebatang tuhuh. kekerasan dan penganiayaan sesama manusia tanpa mengira orang Islam atau bukan Islam ditolak dengan keras menurut ajaran Islam. Halaman 27 Berdasarkan hubungan manusia sesama manusia. Ini termasuklah sebagaimana dinyatakan dalam beberapa hadis Rasulullah s. maka semua manusia berhak untuk berhimpun dalam pangkuan Islam dan di bawah perlindungan sistem sosialnya.muka bumi ini atas dasar persamaan yang sempurna. Atas dasar ini. bahaffanyangsatu mengwttkan bahagian yang lain (diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim).3 Hubungan Manusia dengan Alam Sejagat Tidak dapat diragukan lagi.jika satu anggota mendapat sakit.a. OrangMukmin itu dengan mukminyanglainadalahlaksariasatu bangunan.2. Namun begitu. 2.w. di samping terhadap orang Islam sendiri. bahawa manusia itu merupakan sebahagian daripada alam sejagat. tetapi berada di kedudukan yang istimewa dan .a. hubungan yang begitu erat dan kasih sayang yang kukuh. antaranya yang bermaksud. Kezaliman. Dengan itu. merupakan satu bentuk keharmonian dan disiplin yang tinggi. Menurut sabda Rasulullah s. yang bermaksud: Bandingan orang-orangmukmin mengenai kasih sayang mereka. Ini merupakan gambaran yang jelas bahawa tamadun Islam begitu mementingkan hubungan sesama manusia. dan di atas landasan perikemanusiaan yang murni. maka seluruh anggota yang lain turut merasai sakit tanpa tidurdan merasa demam (panas) (diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim).

menurut firman Allah s. Dialah yang telah menurunkan air hujan dari langit untuk kamu. zaitun. Manfaat hubungan manusia dengan laut.w.tanaman. ternyata banyak ayat yang menyentuh mengenai kemanfaatan yang diperolehi manusia.berbeza antara bahagian-bahagian lain. mengenai hubungan manusia dengan binatang. sebagaimana firman Allah s. dan supaya kamu mencari keuntungan dari kurniaNya dan supaya kamu bersyukur. Dalam al-Quran. (Surah An Nahl: Ayat 14) Manfaat hubungan manusia dengan air dan tumbuh-tumbuhan. kurma. hubungan dalam bidang pengambilan kepentingan dan penundukan segala yang terdapat padanya untuk faedah.t. anggur. hubungan manusia dengan alam sebagaimana yang dibentangkan dalam al-Quran ialah pertama. Antaranya.t.w. Dan Dialah Allah yang memudahkan lautan (untukmu) agar kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar (ikan) dan kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai. manusia dikurnia atau dianugerahkan dengan pancaindera yang berkembang dan subur. Berbanding makhluk lain di alam ini. di sampmg akal fikiran yang dapat mengumpulkan segala hasil yang dicapai oleh pancaindera sambil menyelaraskan hasil yang dicapai oleh pancaindera itu hmgga dapat menjelaskan tentang hakikat alam itu sendiri. dan kamu melihat bahtera belayar di dalamnya. sebahagiannya menjadi minuman dan halaman 28 sebahagiannya menyuburkan tumbuhan yang pada (tempat tumbuhnya) kamu menggembala ternak.w.macam buah-buahan. yang bermaksud. bermaksud: Dan Kami tundukkan binatang-hinatang itu untuk mereka. maslahat dan kepentingannya. sesungguhnya padahal demikian itu tanda (kekuasaan Allah) . Firman Allah s. maka seixihagiannya menjadi tunggangan mereka dan sebahagiannya mereka makan (Surah Yaa Slin: Ayat 72). Maka itu.t. Dia menumbuhkan bagi kamu dengan air hujan. dan bermacam. Manusia dikurniai roh yang mempunyai keupayaan untuk subur dan membesar serta meningkat ke arah ketinggian. yang bermaksud. tanam.

w. mereka mengetahuinya dan sebagainya. Tentang alam sejagat ini.w. manusia dengan fitrah dan tabii yang semula jadi akan tunduk akur kepada Allah Yang Maha Bijaksana sebagai Pencipta Sekalian Alam. Melalui perkataan-perkataan ini. dan hubungan manusia dengan alam sejagat akan melahirkan kekukuhan iman di dalam jiwa serta ketakwaan yang padu daripada aspek rohani dan jasmani. alam sejagat merupakan pentas yang dijadikan renungan dan kajian serta mendalamkan pemikiran terhadapnya termasuk isi kandungannya. (Surah An Nahl: Ayat 10-11. . Pemanfaatan terhadap ciptaan Allah s.t.t. Berdasarkan ayat-ayat tersebut. mereka berfikir.w. memerhatikan bahawasanya Kami menghalau (awan yang mengandungi. termasuk manusia. ini.t.bagi kaum yang berfikiran. manusia mengambil daya usaha untuk memanfaatkan segala ciptaan.3 DASAR TAMADUN ISLAM Dasar utama tamadun Islam ialah untuk memelihara dan memulihkan serta menghormati hak asasi manusia yang telah dianugerahkan Allah s. 2. Sebagai kesimpulan. air) kebumiyangtandus. al-Quran telah mengulang-ulangkan beberapaperkataan mengenai pmglihatan. dalam hubungan manusia dengan alam sejagat ini. dan akhirnya akan tunduk dan patuh hanya kepada Penciptanya. Sebagaimana firman Allah s. Keduanya. Allah Yang Maha Perkasa.pendengamn. hubungan manusia dengan sesama manusia.lalu Kami tumbuhkan dengan air hujan itu tanam-tanaman (Surah As-Sajdah: Ayat 27). sebagai Pencipta manusia dan alam ini memerintahkan hamba-Nya.pemanclangan.t. memerhatikan dan mendalami renungan terhadapnya dengan menggunakan akal yang sempurna. yang bermaksud: Dan apakah mereka tidak. manusia hendaklah membuka mata terhadap alam sekitarnya. selain yang menunjukkan pemikiran iaitu mereka memahami. Allah s.w. hendaklah dipergunakan dengan sepenuh tanggungjawab untuk kemaslahatan dan kepentingan manusia. Maka itu hubungan manusia dengan Penciptanya.

memelihara harta benda.3. dan Kamillah yangmenjadi 'waris (Surah Al-Hijr: Ayat 23). dan kekuasaan-Nya.t.t. maka Kami akan membakamya dengan api (Surah An-Nisaa': Ayat 30).w. yang bermaksud: Siapa yang melakukan yang demikian secara ceroboh dan zaiim. menceroboh masyarakatnya. termasuk lain-lain makhluk ciptaanNya. Pencipta Yang Maha Berkuasa terhadap sekalian alam telah mengurniakan kepada setiap makhluk termasuk manusia tentang kehidupan. memelihara halaman 29 akal fikiran.t. tanpa kebenaran-Nya tidak ada sesiapa berhak untuk mencabar hak ini. didorong dan didukung oleh beberapa aspek penting iaitu memelihara jiwa atau nyawa atau hakhak hidup.w. Maka itu ia berhak untuk menerima azab di akhirat sebagaimana firman Allah s. Firman Allah s.w. 2. Berdasarkan pernyataan di atas.w. setiap perkara yang berhubung dengan kehidupan dan kawalannya adalah wajib . Dasar utama tamadun Islam ini ditentukan. maka seolah-olah ia membunuh manusia semuanya (Surah Al-Maaidah: Ayat 32).. Allah s.kepada hamba-hamba-Nya di dunia ini. yang bermaksud: Dan sesungguhnya Kamilahyangmenghidupkandan mematikan. seseorang yang menceroboh kehidupan seseorang yang lain bermakna bermaksud. Manakala seseorang yang membunuh dirinya atau orang lain dianggap melakukan jenayah sosial yang besar iaitu melawan qadak Allah s. Tentang kehidupan ini. telah menegaskannya dalam firman-Nya. dapat disimpulkan pertamanya. dan memelihara hak dan kebebasan. Oleh kerana kehidupan adalah hak masyarakat. memelihara kehormatan dan keturunan. Dalam hal ini.t. yang Siapayangmembunuh orangtanpakesalahanatau berbuatkerosakan di bumi.w.t.1 Hak-hak Hidup Allah s.

seperti yang ditegaskan dalam hadis Rasulullah s. setiap perkara yang bermatlamat untuk kehidupan seperti makan dan minum. Islam telah menggariskan beberapa panduan agar akal fikiran manusia berfikiran baik dan terkawal.w. diwajibkan ke atas setiap penganutnya supaya menuntut ilmu pengetahuan sebanyak mungkin tanpa dibatasi oleh had masa.3. anjing). sebagaimana firman Allah s.t.w.2 Memelihara Akal Fikiran Dalam konteks ini. (Diriwayatkan oleh Bukhari). setiap perkara yang boleh memudaratkan atau merosakkantubuh badan manusia atau mengancam nyawa kehidupan atau melemahkannya adalah haram seperti mabuk (meminum minuman keras. yang bermaksud: Tuntutlah ilmu dari dalam buaian hingga ke liang lahad (Diriwayatkan oleh Muslim).t. yang bermaksud: . Halaman 30 2. setiap perkara yang boleh mengelakkan daripada kematian adalah wajib dilakukan seperti seseorang yang terlampau lapar atau dahaga yang dikhuatiri akan membawa maut. tetapijangan melampaui batas (Surah Al-A'raaf: Ayat 31). Islam sangat mengambil berat tentang pemeliharaan akal fikiran. pakaian dan sebagainya. Ini ditegaskan oleh sebuah hadis Rasulullah s.w. memakan benda yang mendatangkan bahaya kepada kesihatan tubuh badan dan yang membawa kepada lemah anggota untuk melakukan ibadat kepada Allah s. Dalam Islam. Ketiga. dan ini menunjukkan kesempurnaan makhluk manusia daripada makhluk-makhluk lain. kakamu mempunyai hak.a. maka wajiblah ia minum atau makan yang asalnya dilarang atau diharamkan (babi. Pemeliharaan akal fikiran wajib ke atas manusia kerana membawa kesempurnaan akal. Oleh itu. kiranya dengan perbuatan itu dapat menghindarkan diri daripada kematian.t. menghisap dadah). yang bermaksud: Sesungguhnya terhadap dirikamu. Bersesuaian dengan kewajipan menuntut ilmu.w. dan terhadap tuhuh kamu.seperti memelihara kesihatan. tempat atau bangsa. kamu ada mempunyai hak. Kedua. melawan penyakit dan melawan wabak untuk mengawal hidup. Sabda Rasulullahs.a. tidak terdapat tempat dalam Islam kepada orang-orang yang jahil.w. Dan keempat. yang bermaksud: Makan dan minumlah kamu.

Kehormatan bagi setiap manusia itu menentukan tiap-tiap seseorang mendapat hak yang sama terhadap kehormatan diri.w.t.. dan kehormatannya telah tetap dengan sifat insan Bani Adam tanpa diambil kira agama.w. Pencipta Yang Maha Berkuasa telah mencipta manusia sebaikbaik makhluk-Nya di dunia. orangpandai danpelajar. khayalan..t.t. bahasa dan keadaannya. kedudukan maruah. melainkan menumt apa yang telah diusahakannya (Surah An-Najm: .w. Islam menggalakkan pemikiran yang berbentuk takwa. Allah s. Mengenai pemeliharaan akal fikiran manusia.w. yang bermaksud: Perumpamaan-perumpamaan itu Kami adakan untuk manusia.Manusia itu ada dua golongan. dilarang penganutnya untuk minum dan makan makanan yang dilarang atau member! kesan negatif. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Allah s. fikiran yang terbuka dan lapang serta bersih daripada segala unsur keburukan. tetapi tidak difahaminya.t.t. Mereka sama-sama dihukum dan samasama diberi pengajaran. Maka itu. keamli orang-orangyangpandai (Surah Al. telah menjelaskan dengan terang fungsi manusia itu dalam firman-Nya yang bermaksud: Dan sesungguhnya manusia itu tidak akan dapat. Ini akan mempengaruhi kesiuman atau tahap kesedaran seseorang manusia sebagai lambang manusia untuk bertakwa dan berbakti kepada Allah s. Maka itu. kepalsuan. tidak ada kebajikan selain daripada kedua-duanya (Diriwayatkan oleh Muslim). Fikiranfikiran negatif ini memungkinkan pelaksanaan tingkah laku negatif dalam kehidupan manusia yang tidak selaras dengan ajaran Islam.w. melalui firman-Nya. Islam melarang umatnya meminum minuman yang memabukkan. dan kemabukan boleh menghilangkan sifat-sifat kemanusiaan serta melahirkan sifat-sifat kebinatangan.3.3 Memelihara Kehormatan dan Keturunan Allah s.'Ankabuut: Ayat 43). ketauhidan kepada Allah s. 2. diturunkan segala peraturan dan hukum yang menyentuh semua manusia tanpa pengecualiannya. keraguan dan waswas. habuan dan sebagainya. asal keturunan.

hubungan di luar tabii (liwat) dan sebagainya adalah untuk memelihara kehormatan dan kemuliaan keturunan manusia daripada sifat-sifat kebinatangan.w. Jaminan tegas mempertahankan kehormatan ini jelas terkandung di dalam pidato terakhir Rasulullah s. terdapat undang-undang dan peraturan-peraturan dalam urusan nikah perkahwinan dengan lengkap. Dalam usaha memenuhi kehidupan dari aspek pemilikan harta benda. ditekankan tentang pemeliharaan keturunan. Untuk itu.halaman 31 Ayat 39). Dengan undang-undang dan peraturan-peraturan ini. Sabda baginda yang bermaksud: Wahai manusia. sesungguhnya Tuhan kamu satu (tunggal)dan kamu sekalian berasal daripada Adam dan Adam berasal daripada tanah (DiriwayatkanolehBukharidan Muslim).t. nyawa. Islam melalui kaedah ilmufaraid telah menggariskan cara untuk menafkahkan harta tersebut secara halal mengikul fitrah manusia sendiri. semata-mata untuk menjamin keturunan manusia yang sejati dan benar.3. seks bebas.4 Memelihara Harta Benda Dalam konteks ini. Dalam Islam juga. Setiap orang mempunyai kewajipan masing-masing untuk membina masyarakat dan mempunyai kehormatan sebagai manusia tanpa pengecualian. Segala larangan terhadap perkara-perkara negatif seperti perzinaan.w. Di samping itu. Sabda baginda bermaksud: Sesungguhnya. juga menerangkan bahawa seluruh umat manusia adalah berasal daripada satu bapa dan satu ibu.a. di Padang Arafah. harta dan kehormatan kamu adalah suci. 2. . seperti kesuciannya hari haji ini (Diriwayatkan oleh Bukhari). Rasulullah s. manusia dapat menjalinkan roh kerjasama di antara seluruh anggota masyarakat. Islam telah menetapkan dan memberikan garis panduan mengenai hak untuk memiliki harta benda dan kewajipan untuk mempertahankan haknya.

Saya telah mendengar Rasulullah s. malah tiap-tiap orang hendaklah berusaha menurut tenaga kemampuan dan kebolehan masing-masing. maka ia mati syahid (Diriwayatkan oleh Bukhari). Ini jelas danpada sebuah hadis Rsulullah saw yang bermaksud: Abdullah bin Omar berkata. sedangkan ia diperanakkan dengan bebas. Allah s. Halaman 32 Islam mengurniakan pahala yang besar di akhirat kepada pemilik harta untuk mempertahankan hartanya walaupun ke titisan darah terakhir. yang bermaksud: A llah yang telah memudahkan bagi kamu akan lautan. kecuali ketika seperti mempertahankan diri (kemerdekaan) dan .w bersabda. Firman Allah s. Kekayaan di dunia ini tidak ditentukan kepada sesuatu golongan sahaja. Apabila seseorang dikurniakan kekayaan melalui titik peluhnya.t.w. dan la telah memudahkan kamu apaapa yang di langit dan apa-apa yang di humi semuanya (Surah AlJaatsiyah: Ayat 12-13).w. supaya kamu holeh berjalanpadanya dengan kapal-kapal dengan izin-Nya.a. Kata-kata Saidina Umar al-Khattab berbunyi. sesiapa yang bertujuan untuk melucutkan harta tanpa kebenaran seperti pencun. Manakala. Bagaimanakah kamu memperhambakan manusia.5 Memelihara Hak dan Kebebasan Islam telah menetapkan hak dan kebebasan seseorang individu sejak ia dilahirkan.semua orang dituntut mencan haluan hidup dan pencanan rezeki kehidupan adalah terbuka kepada semua orang. meluaskan bidang memiliki harta benda seluas-luasnya kepada makhluk-Nya di dunia tanpa sekatan yang di luar tabii manusia. 2. dan supaya kamu holeh mencan daripada kekayaannya. Siapa yang terbnnuh kerana mempertahankan hartanya.t. maka kekayaan itu tidak harus dilucutkan daripadanya dengan paksa atau dirampas. dan supaya kamu berterima kasih.3. penyamun dan penipu akan dikenakan seksaan yang berat. Hak dan kebebasan manusia tidak boleh dilucutkan dalam keadaan tertentu.

yang bermaksud: Dan Kami hendak memberi kumia kepada orang-orangyang tertindas di bumi (Mesir) itu dan hendak menjadikan mereka pemimpin dan menjadikan mereka orang. Sejahat-jahat pengabdian manusia ialah perhambaan kepada hawa nafsu yang ganas. Mengenai kebebasan seseorang individu dalam tanah airnya. yang bermaksud: Tiadapaksaan dalam beragama (Surah Al-Baqarah: Ayat 256). Firman Allah s. Mengenai pandangan kebebasan dan setiap penduduk untuk memberi pendapat. yang bermaksud: Tidakkah engkaufikirkan (bagaimana peliknya) orangyang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya (Surah Al-Furqaan: Ayat 43).w.w.w.w. setiap orang Islam hendaklah bebas daripada segala unsur kezaliman yang merupakan kongkongan kebendaan dan nafsu yangjahat. KepadaMulah kami sembah dan kepada Mulah kami memohon pertolongan (Surah Al-Faatihah) yang diulang. Allah s.untuk keselamatan ummah. Teras bagi segala kebebasan ialah kebebasan fikiran yang tiangnya kemerdekaan beragama. Kekalahan umat Islam bermakna musuhmusuh telah melucutkan hak kebebasan manusia.orangyang mewarisi (humi) (Surah Al-Qashash: Ayat 5).t.t. yang bermaksud: Mereka yang sekiranya Kami berikkan kedudukan yang baik di bumi nescaya mereka mendirikan sembahyang dan mengeluarkan .. dan lambang ketaatan ialah. Firman Allah s. Maka itu. syiar Islam iaitu tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah s.w.t.t. Pencipta Yang Maha Berkuasa. dan kritikan terhadap masyarakat. Islam telah membuka ruang ini kepada mereka yang berkemampuan berbuat demikian. Firman Allah s.t. Maksud kebebasan manusia ialah tiada pengabdian seseorang ke atas seseorang atau sesuatu benda di dunia ini melainkan kepada Allah s. Islam telah menjelaskan kedudukan tersebut sebagai waris. pentadbiran pemerintahnya. dengan tegas mengingatkan mereka yang berbuat demikian melalui firman-Nya. Oleh yang demikian.t.w.ulang sekurang-kurangnya 17 kali sehari semalam di dalam solat lima waktu.

bangsa ataupun sempadan geografi moden. Dalam konteks ini. 2. melarang kemungkaran demi kestabilan masyarakat dan negara. Pertama. dalam proses kelahiran dan perkembangannya mengandungi beberapa bahagian atau sifat-sifat yang dianggap unik berbanding tamadun. Maka itu.tamadun dunia lain. sebaliknya seluruh umat manusia yang berpegang kepada al-Din. Tamadun Islam dapat dilihat di mana-mana kawasan di seluruh dunia ini tanpa dibatasi sama ada oleh batasan politik. Tamadun Islam terbuka kepada semua tamadun yang tidak bercanggah dengan syariat Islam terutamanya dalam dialog antara tamadun atau interaksi antara tamadun. sifat tamadun Islam ialah sejagat. Kedua. budaya. melaksanakan kebajikan dan kedua.SIFAT TAMADUN ISLAM DAN CIRI-CIRI UTAMA ISLAM 2. Islam telah meletakkan kebebasan di bawah kepentingan umum. Segala kebebasan ini terikat kepada hak-hak tabii manusia dan maslahat umum. Kesejagatan tamadun Islam bermakna ia tidak terikat kepada bangsa tertentu atau disandarkan kepada tempat tertentu. serta mereka sentiasa mendapat sokongan dari rakyat. Panduan dan bimbingan ini juga ditujukan kepada pemerintah agar mereka dapat memenuhi dua aspek penting. Ini bermakna.4 SIFAT.1 Sifat-sifat Tamadun Islam Tamadun Islam. keterbukaan bermakna tamadun Islam yang dilahirkan dan dicipta itu tidak dibatasi oleh had-had tertentu tetapi ia masih diletakkan di atas garis panduan syariat Islam yang tetap dan berkembang selaras dengan perubahan masa.halaman 33 zakatdan menyuruh mamisia herbuat kebaikan dan melarang mereka daripada melakukan mungkar (Surah Al-Hajj: Ayat 41).4. iaitu pertama. keterbukaan ini menunjukkan wujudnya sifat toleransi iaitu unsur-unsur tamadun selain . sifat tamadun Islam itu ialah terbuka dan tidak bersifat tertutup.

Surah Al-'Alaq dan tidak pernah berhenti. Penemuan dan hasil ciptaan baru yang dicapai dalam tamadun manusia semuanya dikembalikan kepada kebesaran dan keagungan Tuhan Pencipta Seluruh Alam. Sebarang bentuk kemajuan dan pencapaian dalam tamadun Islam. Ketiga. Allah Pencipta Sekalian Alam. Islam membenarkan dan menggalakkan penerusan sesuatu unsur tamadun yang membawa kebaikan selagi tidak menjejaskan hak orang lain dalam tamadun tersebut. Perkembangannya bermula dengan turunnya wahyu pertama. Sebaliknya. 2. tamadun Islam juga bersifat sepanjang zaman iaitu berkesinambungan dan mengalami proses kesinambungan sehingga masa kini. Dan kelima. sifat tamadun Islam ialah toleransi terhadap sistem agama atau kepercayaan atau kebudayaan yang lain. tetapi tetap mempertahankan toleransi. dan dalam pelbagai bidang semuanya di bawah kesatuan akidah Islam yang menjurus ke arah meng-Esakan Tuhan. maka amat wajar untuk kita mengetahui pula ciri-ciri utama Islam yang mendasari kehidupan umat Islam dalam membina sebuah . tamadun Islam mempunyai ciri kesatuan dalam kepelbagaian. Masyarakat bukan Islam yang berada di bawah pentadbiran dan perkembangan tamadun Islam tidak dilarang untuk mengamalkan agama dan kepercayaan mereka. Tamadun Islam pernah halaman 34 berkembang dalam dunia yang tidak dikenali.4. sebagai usaha untuk mengekalkan hubungan balk dalam masyarakat dan kepentingan kestabilan.Islam boleh diamalkan dan dikembangkan selagi tidak melanggar garis panduan syariat. kerana ia tidak dibatasi oleh ruang sempadan atau ruang waktu sehingga hari kiamat.2 Ciri-ciri Utama Islam Setelah mengetahui sifat-sifat tamadun Islam secara menyeluruh di dalam topik di atas. Keempat.

Islam sentiasa menekankan dan meletakkan manusia di tingkat kesempurnaan yang halaman 35 paling tinggi dan dapat dicapai. Di antara ciri-ciri utama Islam ialah menyeluruh (sempurna).w. la realistik dan segi mengambil kira realiti alam sejagat atas dasar bahawa alam sejagat merupakan suatu . hubungan dengan Allah s. Tunjangnya lalah kesederhanaan dan kesempurnaan. akhlak.t.ketamadunan yang suci. akidah. Dengan ciri yang umum ini juga. sama ada Islam atau bukan Islam. Tamadun Islam bersesuaian dengan semua orang setiap masa dan setiap tempat kerana ciri umumnya yang bersifat sejagat dan terbuka. ilmu pengetahuan dan peribadatan. Dalam bidang kehakiman. Islam meliputi seluruh aspek kehidupan manusia termasuklah undang-undang (syariah). Ciri utama Islam yang berikutnya adalah ideal dan realistik. Setiap manusia di seluruh pelosok dunia dapat menyesuaikan dirinya dengan ciri tersebut. tamadun Islam telah terbukti dapat mengembalikan hak kepada yang berhak. Karim Zaidan dalam bukunya Usul al-Dakwah sebagai ciri-ciri khusus Islam. Ini bermakna Islam merupakan suatu yang tetap dan tidak berubah dari segi tujuan dan matlamat pembinaan tamadun manusia. Islam memberikan kebebasan kepada umatnya dari sudut untuk merealisasikan tamadun dengan mengambil kira matlamat yang harus dicapai.w. tetapi anjal dari sudut cara dan teknik pelaksanaannya. sebagaimana dalam sejarah. Ciri utama yang kedua bagi agama Islam ialah umum. bukan kemajuan kebendaan semata-mata dengan mengetepikan unsur kerohanian (spiritual).t. la juga menekankan dan menyeru keadilan untuk semua insan. dan hubungan sesama manusia. terbukalah ruang kepada manusia untuk membina tamadun yang sejagat. Ciri-ciri utama Islam ini juga disebut oleh Dr. la juga meliputi sudut kenegaraan yang meliputi hubungan di peringkat antarabangsa. dengan mengawasi seluruh kegiatan manusia agar tidak bercanggah dengan ajaran Allah s. kawan atau lawan dan sama ada mempunyai hubungan keluarga atau sebaliknya. Agama Islam juga mempunyai ciri yang bersifat tetap dan anjal.

Dewan Bahasa dan Pustaka..hakikat yang berlaku di dunia nyata yang menunjukkan kewujudan Allah s. him. him. 52. Usul al-Dakwah. 1990).dan Kamus Dwihahasa. 56. 196. Juz. him. op. Hornby. him 201.w. Sistem Perekonomian.dt. 1997). 1995. Ibid. him 4-14. (Beirut: Dar Ihya al-Turath.Jahiliah dan Pengertiannya. 132. him. Sistem Sosial dan Kebudayaan. Sistem Politik dan Pentadbiran. Abd. Karim Zaidan. Kelahiran Masyarakat Islam dan Keistimewaannya. Ilmu Pengetahuan dan Keintelektualan.dt. (al-Manaral-Islamiyah. Ibn Khaldun.S. 1972). him. (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Halaman 37 Bab 3 KELAHIRAN TAMADUN ISLAM DAN PERKEMBANGANNYA PADA PERINGKAT AWAL Roslan Mohamed Manusia dan MasyarakatJahiliah..1987).t halaman 36 Ibn Manzur. 10. 215. (Beirut: Dar Ihya al-Turath. Syed Muhammad Naquib Al-Attas. him. him: 49. (Kuala Lumpur. Muqaddimah. Nabi . Lisan al-Arah. Sistem Kepercayaan dan Agama. op. Ibn Manzur. A. Ibn Khaldun. Preliminary Statement on A General Theory ofthelslamization of the Malay—Indonesian Archipelago. 1991). 3..

Institusi Kehakiman. angkuh dan bongkak. Dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata (Surah Al-Jumu'ah: Ayat 2). zaman yang masyarakatnya jahil kerana tidak boieh membaca dan menulis. Institusi Masjid. Kedua. Dasar Utama Pentadbiran Rasulullah dan Khulafa al-Rasyidin.1 MANUSIA DAN MASYARAKAT JAHILIAH 3.1 Jahiliah dan Pengertiannya Jahiliah berasal daripada akar kata jahala dan kata terbitan jahalun atau jahalatun yang bererti bodoh dan sesat. Sesuatu masyarakat atau zaman itu boleh dianggap sebagai Jahiliah . zaman masyarakatnya tidak berakhlak. membersihkan mereka dan mengajarkan kepada mereka Kitab halaman 39 dan Hikmah. 3. Kementerian danJabatan. Dan keempat. Ketua Negara. yang bermaksud: Apakah hukum jahiliah yang mereka kehendaki dan hukum siapakah yang lehih baik daripada (hukum) Allah hagi orang yang yakin (Surah Ali Imran: Ayat 154) dan firman Allah s.w. Piagam Madinah.t.Muhammad dan Khulafa al-Rasyidin: Pembentukan Tamadun Islam. Melalui penelitian terhadap ayat-ayat dalam al-Quran. zaman yang tidak mempunyai tamadun atau peradaban. Pengertian ini selaras dengan firman Allah s. Ciri-ciri masyarakat Jahiliah ini sememangnya terdapat dalam masyarakat Arab sebelum turunnya kitab suci al-Quran al-Kanm atau sebelum zaman praIslam.t. yang membacakan ayat-ayatNya kepada mereka. yang bermaksud: Dialah yang mengutus kepada kamu yang buta huruf '(Arab Jahiliah) seorang rasul antara mereka. zaman yang tidak mempunyai nabi dan kitab suci sebagai petunjuk kehidupan. Pentadbiran Kawasan dan Wilayah. Majlis Syura.w. Ketiga.1. Penyusunan Masyarakat dan Negara Islam Madinah. ciri-ciri masyarakat Jahiliah meliputi antaranya pertama.

Ciriciri pembangunan dan ketamadunan hampir lenyap benkutan runtuhnya empangan Ma'arib. Menurut seorang tokoh orientalis. Dalam rangka gerakan golongan orientalisme pihak orientalis sentiasa berusaha memperkukuh semangat nasionalisme di kalangan orang Islam dan cara paling mudah dengan membangkitkan zaman tradisi mereka. Di dalam dunia Islam. Pada zaman itu. Pendapat beliau berhubung dengan makna Jahiliah ini hampir-hampir diterima oleh penulispenulis moden. zaman Jahiliah tidak dibataskan menurut masa dan dinyatakan secara umum.pada tahun 610 Masihi. Hitti. Dalam konteks Semenanjung Tanah Arab. terutamanya di kalangan penulis berbangsa Arab antaranya Ahmad Syalabi dan Hasan Ibrahim Hasan.sekiranya memiliki salah satu daripada ciri-ciri tersebut. Dengan sebab itulah.a. Beliau berpendapat. Dengan harapan agar sejarah bangsa Arab zaman Jahiliah dapat membayangi sejarah mereka selepas Islam dan inilah usaha yang hendak dilaksanakan oleh golongan orientalis termasuk P. tempoh masa Jahiliah ialah berlangsung selama kira-kira tiga kurun. orang Arab di kawasan selatan Semenanjung Tanah Arab tidak boleh dianggap jahil atau bodoh kerana mereka telah pun mempunyai tamadun yang tinggi. Dalam al-Quran. tetapi sebenarnya jahil dalam aspek keagamaan sahaja. Masyarakat ketika itu kehilangan pedoman kerana dilanda kejahilan iaitu tidak mewarisi ilmu pengetahuan sebelumnya. Bermula selepas keruntuhan kerajaan Saba' di penngkat ketiga atau di penngkat akhir kerajaan Himyar (Tubba) sekitar tahun 300SM sehmgga turun al-Quran dan kerasulan Nabi Muhammad s. begitu juga dengan kamus-kamus Arab yang hanya menyatakan Jahiliah itu zaman sebelum Islam. orang Arab dan bangsa-bangsa tertentu sememangnya suka dipuji dan disanjung. pada zaman masyarakat Jahiliah tersebut tidak terdapat nabi atau kitab sebagai sumber petunjuk. dan kadangkala mereka sebenarnya terperangkap dengan puji-pujian dan sanjungan ini. K. iaitu P. K.w. . masyarakat Arab sebelum Islam dianggap sebagai masyarakat Jahiliah. Namun begitu. dan seterusnya berlaku krisis akhlak atau moral sehinggalah diturunkan kitab suci al-Quran al-Karim. tiada nabi diutuskan dan tidak ada kitab suci diturunkan sebagai petunjuk kepada masyarakat. Hitti beliau menyatakan Jahiliah bukan membawa pengertian jahil dari segi ilmu pengetahuan.

ekonomi dan sosiobudaya.w. Pengaruh asing merupakan faktor penting yang membawa tersebarnya pelbagai agama di Semenanjung Tanah Arab. hubungan diplomatik atau kegiatan. mengurniakan kerajaan tersebut sebagaimana firman-Nya yang bermaksud: Negeri yang makmur dan mendapatpengampunan Tuhan (Surah Saba': Ayat 15).w. K. Oman dan Bahrain telah memainkan peranan penting dalam penyebaran pelbagai agama kerana merupakan pusat tumpuan perdagangan dan . keangkuhan. tetapi pada waktu itu telah terdapat seorang nabi iaitu Nabi Sulaiman a. kemaksiatan. Hitti tidak tepat jika dilihat dari segi kronologi sejarah.s. kesesatan dalam sistem kepercayaan dan agama memiliki pertalian dengan ciri-ciri zaman tersebut dan masyarakat Arab ketika itu sedang menempuhi zaman kegelapan.t. Sepanjang zaman Jahiliah.t. Hirah.w. bahawa kawasan selatan Semenanjung Tanah Arab terutamanya pada zaman kegemilangan kerajaan Saba' telah mencapai kemajuan. Hitti ini tepat? Pendapat P. Semenanjung Tanah Arab sentiasa terdedah atau menjalinkan hubungan luar terutama dalam urusan perdagangan. Tidak dapat dinafikan dari segi sejarah.t. Selain mengalami keruntuhan dan segi nilai agama dan akhlak. masyarakat Arab berada dalam keadaan kekufuran. Kerajaan Saba' telah menerima ajaran Nabi Sulaiman a. dan kebodohan dalam ilmu pengetahuan sebagaimana ditegaskan dalam al-Quran. di peringkat awal menerima nikmat dan pengampunan dari Allah s. Begitu juga kerajaan Himyar. 3. mereka juga mengalami keruntuhan dari aspek politik dan pemerintahan. dan dengan itu. K.1.Halaman 40 Adakah pernyataan P.2 Sistem Kepercayaan dan Agama Pada zaman Jahiliah.kegiatan keagamaan. Yaman. maka diturunkan bala dan sejak itu tamadun Arab yang dibina di kawasan selatan Semenan)ung Tanah Arab mengalami keruntuhan. Setelah kedua-dua kerajaan ini ingkar terhadap Allah s. Allah s. Kawasan di persisiran pantai dan bandar-bandar strategik iaitu Makkah.s.

misalnya merupakan pusat kegiatan agama dan penyembahan berhala. dan Bahrain kerana semua kawasan ini terletak di bawah pengaruh Parsi. kepercayaan sesetengah orang Arab terhadap Hajar as-Aswad yang berada di Kaabah halaman 41 dikatakan berpunca dari langit. maka disembah sebagaimana mereka menyembah bintang-bintang di langit.kebudayaan di peringkat tempatan dan antarabangsa. Oman. dan kelima. Pendapat lain pula menyatakan. Zarwaniyah dan Zaradushtiyah. Hanif (Samawi). Yahudi. dan ketika itu beliau melihat kaum Balqa' menyembah berhala. Menurut Ibn Kaibi. ketiga. Beliau membawa agama ini kembali ke Makkah. Agama Yahudi ialah agama yang dibawa oleh Nabi Musa a.t. Agama ini terbahagi kepada tiga aliran iaitu Kayumarthiah. selepas mengerjakan haji mereka mengutip batu-batu di Kaabah dan sekitarnya. Nasrani (Kristian). keempat. Antara berhala-berhala yang masyhur disebut dalam al-Quran ialah berhala al-Lat (Taif). penyembah berhala (agama Wathani). kedua. golongan beragama di Semenanjung Tanah Arab dikategorikan kepada lima iaitu pertama. Berhala-berhala yang disembah diperbuat daripada emas atau perak yang berbentuk asli atau replika. al-Manar (antara Makkah dengan Madinah) dan Hubal (kota Makkah). dan baginda . Agama menyembah berhala mepJpakan agama paling penting dan berpengaruh di kalangan orang Arab. Kaum Majusi tidak mempunyai kitab suci dan tidak mengakui nabi yang diutuskan oleh Allah s.s. Satu lagi pendapat iaitu. Dalam konteks ini. dibawa ke tempat masing-masing untuk disembah sebagai mengagungkan Kaabah. penyembah apt (Majusi).w. al-Uzza (Nakhlah). Makkah. Makkah merupakan pusat agama berhala dan di sekeliling kaabah. Agama menyembah api atau Majusi berasal dari Parsi. agama menyembah berhala bermula bila Umar bin Luai yang melawat ke Syam (Syria) untuk mendapatkan ubatan. dianggarkan terdapat sejumlah 360 buah berhala yang disembah. Penganut agama Majusi menetap di Yaman. tetapi mereka mengikut nabi-nabi palsu.

Tayy dan Tha'labah (di tengah). sebahagian masyarakat Arab tidak beragama dan sebahagian pula mengamalkan kepercayaan animisme seperti menyembah .w. Pusat agama Nasrani yang terkenal ialah di Najran.w.t.diutuskan membawa kitab suci Taurat.s dan dianuti segelintir orang Arab. golongan agama bani Israel telah mengubahsuai kandungan kitab suci Taurat dan ini dilaknat oleh Allah s.t kepadanya bersama-sama kitab suci Injil dan penganut asalnya. berjudi. pemerintah terakhir kerajaan Himyar. kawasan barat daya Semenanjung Tanah Arab. Di kota Makkah sendiri.t. Mereka juga mengingkari ayat-ayat Allah s. Penganut agama ini tidak menyembah berhala. dengan mengubahsuai kitab injil menurut keperluan dan kepentingan mereka. juga dari kalangan bani Israel. lain dikatakannya: 'Ini dari Allah'.w.t. Antara yang menganut agama ini ialah Nabi Muhammad s. terdapat beberapa orang tokoh yang menganut agama ini antaranya Waraqah bin Naufal.t. bukan Yahudi atau Nasrani.w. halaman 42 Namun begitu.a.w. (dengan maksud) untuk memperoleh keuntungan yang sedikit dengan perbuatan itu (Surah Al Baqarah: Ayat 79). adalah hanifQamak: hunafa'} yang mentauhidkan Allah s. Al-Quran menyatakan bahawa Nabi Ibrahim a. Namun begitu. Terdapat beberapa suku Arab yang menerima agama ini iaitu suku Ghassan. yang diturunkan Allah s. Baginda seorang hanif dan Muslim. Agama Hanif atau digelar Hunafa' dibawa oleh Nabi Ibrahim a. melakukan maksiat dan tidak melakukan perbuatan keji dan dikutuk oleh Allah s.s. minum arak.s. Judham. Agama Nasrani berkembang ke utara Semenanjung Tanah Arab menerusi peranan penduduk Ghassan dan Hirah dan di sebelah selatan melalui peranan penduduk Habsyah pada kurun ke-6 Masihi. Antara yang menganut agama Yahudi ini ialah YusufDhu Nawas. dalam firman-Nya yang bermaksud: Maka kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang menulis Al-Kitab dengan tangan mereka sendiri. Lakhm (di timur). Nasrani merupakan agama yang dibawa oleh Nabi Isa a.w. Penganut asal agama ini ialah dari kalangan bani Israel di utara Semenanjung Tanah Arab. Salih. dan Zaid Ibn Amru bin Naufal.

Antaranya masyarakat Petra dan Palmyra menyembah matahari. Antara yang diamalkan ialah menilik nasib bagi melihat masa depan mereka sama ada baik atau buruk.w. Makkah menerima kesan buruk berikutan pendudukan tentera Habsyah-Rom di Yaman yang secara tidak langsung telah menggugat ketenteraman dan keamanan. Dalam waktu ini. Maka itu. sementara bulan dipuja oleh masyarakat Ma'in.roh. sejumlah besar masyarakat Arab Jahiliah berada dalam kehidupan yang penuh dengan kesesatan dan terpesong dari akidah yang sebenar. kepercayaan beragama dan kedua. 3. Mereka juga mempercayai kekuasaan ahli sihir dan kuasa azimat. Secara umumnya. dan corak penyembahan dan pemujaan yang dilakukan bergantung kepada suasana tempat tinggal dan pekerjaan mereka. tidak setakat pada akidah tetapi juga aspekaspek ketamadunan manusia. telah mengubah masyarakat Arab khasnya dan dunia amnya. Makkah pernah diserang oleh tentera Yaman pada tahun Gajah tetapi ia mengalami . Kawasan tengah iaitu Makkah tidak dijajah tetapi menerima kesan buruk daripada penjajahan asing ini. Matahari dan bulan disembah kerana kedua-duanya dianggap menghidupkantanaman mereka. Empayar Rom (Kristian) dan Parsi (Majusi) menguasai sebelah utara manakala di selatan dikuasai oleh Habsyah-Rom (Kristian) dan Parsi.a. kedatangan Islam pada tahun 610 Masihi menerusi Nabi Muhammad s. Kepercayaan dan agama masyarakat Arab im dibahagikan kepada dua bahagian iaitu pertama. kepercayaan animisme.3 Sistem Politik dan Pentadbiran Pada zaman Jahiliah. tidak terdapat sebuah kerajaan yang mempunyai struktur pemerintahan yang teratur dan berkuasa penuh kerana negaranegara tersebut telah tergugat akibat penjajahan. Sejumlah besar kawasan penting di Semenanjung Tanah Arab diletakkan di bawah kuasa-kuasa penjajah asing terutama empayar Rom (Barat dan Utara) dan Parsi (Timur). Selain itu. masyarakat Arab juga mempunyai kepercayaan terhadap adat (sunnah) yang dianggap sebagai unsur-unsur karut dan tahyul. penunggu atau kuasa ghaib.1.

Kemewahan ini tidak berkekalan apabila ekonomi mengalami kemerosotan berikutan keruntuhan empangan Ma'arib dan kejatuhan beberapa kawasan yang kaya ekonominya di tangan penjajahan kuasa-kuasa asing terutama Rom dan Parsi. Hirah dan Yaman yang serba mengalami kesusahan dan kepayahan. Ini menunjukkan. Keadaan ini tidak jauh berbeza dengan masyarakat di luar bandar. suasana dan keadaan adalah lebih teruk seperti Ghassan. iaitu kaum Badwi.kegagalan.1. Ini menunjukkan ketidakstabilan politik menjejaskan sistem perekonomian dan sebaliknya. kestabilan politik Makkah tergugat dengan kehadiran kuasa-kuasa penjajah asing di Semenanjung Tanah Arab. terutama dalam bidang perdagangan dan pertanian. Kesan penjajahan menyebabkan mereka hidup secara berpuak-puak atau berkabilah.4 Sistem Perekonomian Kehidupan masyarakat Arab di beberapa kawasan di Semenanjung Tanah Arab antaranya di Yaman. sering berperang sesama mereka untuk mendapatkan pengiktirafan dan perlindungan daripada kerajaan-kerajaan yang memerintah atau yang menjajah kawasan itu. Di kawasan selatan. Halaman 43 Walaupun kawasan-kawasan tersebut telah memiliki pemerintahan atau pentadbiran tersendiri tetapi masih tidak boleh dianggap sebagai pemerintahan yang maju atau bertamadun kerana masing-masing dijajah dan tidak merdeka. dan berstatus merdeka. selepas keruntuhan empangan Ma'arib. bentuk politik yang terdapat dalam masyarakat Arab Jahiliah jauh bertentangan atau berbeza dengan keadaan politik pada zaman Islam yang bebas daripada cengkaman penjajahan. Ternyata. pengeluaran pertanian mengalami kemerosotan teruk kerana tiada sistem pengairan yang baik dan ini mendorong sejumlah masyarakatnya berpindah ke kawasan utara untuk mencari sumber-sumber . Makkah dan di beberapa kawasan di utara agak mewah. Di kawasan yang ditakluki kuasa-kuasa asing. 3.

kawasan ini hanya sesuai untuk kegiatan perdagangan kerana dilitupi oleh kawasan padang pasir. Tekanan dan desakan ini menyebabkan orang Quraisy Makkah mengeksploitasi perdagangan satu hala halaman 44 dengan kaum Badwi di kawasan padang pasir. yang membantutkan perkembangan ekonomi. Melalui dasar perluasan kuasa. Maka itu. Sejak itu pertumbuhan ekonomi bangsa Arab semakin lemah kerana ketidakstabilan politik di Semenanjung Tanah Arab. sehingga menyekat perkembangan perdagangannya. percubaan tentera Habsyah di Yaman untuk menakluki kota Makkah telah menjejaskan hubungan perdagangan antara kedua. dan ini menjejaskan lagi kegiatan ekonomi masyarakatJahiliah. . Antaranya ialah kesan penjajahan kuasa asing dan berlakunya pertelagahan sesama kabilah Arab.dua kawasan ini. kedudukan kota Makkah yang terletak di tengah. Berikutan pecahnya empangan Ma'arib. kerajaan Himyar yang mengalami keadaan ekonomi merosot telah mencari sumber kekayaan ekonomi lain iaitu melaksanakan dasar perluasan kuasa.ekonomi baru. Di bahagian utaranya. Dalam urusan perdagangan. Manakala hubungan perdagangan Yaman dengan Hirah juga terjejas kerana Yaman dikuasai kerajaan Habsyah yang bernaung di bawah pemerintahan Rom sedangkan Hirah di bawah kekuasaan Parsi. Hirah dan Ghassan namun perdagangan tidak menguntungkan kerana terdapat beberapa halangan.tengah jalan perdagangan tersepit di antara kedua-dua kuasa besar ini. Ramai pedagang dan selatan berdagang di kota Makkah. Himyar berjaya mengumpulkan sejumlah harta yang banyak tetapi kemudiannya kerajaan ini terus mengalami kemelesetan ekonomi yang semakin teruk sehingga membawa kejatuhannya pada tahun 534 di tangan tentera Habsyah. Apabila Yaman jatuh ke tangan Parsi. wujud persaingan kuasa dan ekonomi antara plongan yang kaya dengan golongan miskin. Manakala di kota Makkah sendiri. hubungannya dengan Syam menjadi runcing kerana Syam dikuasai oleh Rom. dan sebagai tindak balas kaum Badwi melancarkan rompakan terhadap kafilah-kafilah dagang Quraisy.

Suasana kejahilan ini digambarkan melalui peperangan sesama mereka dengan tujuan untuk mendapat nama. mereka mempunyai nama dan kemegahan masing-masing.biri. mereka tidak mendapat tempat yang . bulu dan belulang. memandang mulia kabilahnya dan memandang hina kabilah. Penyatuan masyarakat berkabilah adalah berlandaskan pertalian darah dan keturunan yang berdasarkan semangat asabiyah. Seandainya sesuatu kabilah itu kalah dalam peperangan. Semangat asabiyah dan perasaan setiakawan setiap golongan terjalin rapat dan ini menyebabkan sering berlaku persengketaan dan semakin kecil kelompok keluarga itu.Manakala masyarakat Arab di kawasan padang pasir iaitu kaum Badwi nidup secara nomad dengan menternak binatang seperti unta.1. Mengenai kedudukan wanita pada zamanJahiliah.kabilah lain.5 Sistem Sosial dan Kebudayaan Pada zamanJahiliah. Penyatuan ini diperkukuh dengan jalinan kekeluargaan di peringkat yang lebih kecil kepada peringkat lebih besar. Unta merupakan binatang yang penting. Mereka hidup berpindah-randah mencari kawasan air dan bekalan rumput untuk keperluan mereka dan binatang ternakan. tidak banyak terdapat perbezaan struktur masyarakat Arab sama ada yang tinggal di bandar (Arab Hadari) atau di padang pasir (Arab Badwi). 3. pengaruh dan harta benda sebagai lambang kemegahan kabilah mereka walaupun punca kepada persengketaan itu amat kecil. maka dia akan dijadikan hamba abdi sekiranya tidak ada sesiapayang ingm menebus atau mehndungi mereka. semakin kuat pula semangat asabiyahnya. Kaum Badwi menetap di khemahkhemah yang diperbuat daripada kulit kambing dan unta. Corak ekonomi mereka melambangkan kehidupan yang primitif berbanding dengan masyarakat Quraisy iaitu masyarakat bandar yang hidup dalam keadaan yang lebih selesa. kuasa. kambing dan bin. iaitu selain sebagai pengangkutan ia juga membekalkan susu. Mereka tertakluk kepada sistem kabilah kerana kabilah merupakan satu unit sosial yang mengawal sistem pentadbiran masyarakat.

Walaupun mereka mempunyai pengetahuan dalam bidang perniagaan. namun kepandaian dan kebolehan yang dimiliki itu tidak mencukupi untuk meletakkan mereka sebagai bangsa bertamadun. Mereka dipandang hina dan rendah serta diberikan tugasan yang berat. Golongan hamba merupakan kedudukan yang paling rendah dalam struktur sosial masyarakat Arab. ilmu pengetahuan telah tersebar meluas di kawasan-kawasan pinggir. Tradisi ini dilakukan halaman 45 oleh kabilah Bani Tamin dan Asad. sama . selalunya melakukan perkara-perkara di luar batas perikemanusiaan terhadap hamba-hambanya itu. dan mereka juga melangsungkan perkahwinan tanpa had dan batasan. Sejak sebelum zaman Jahiliah. 3. dan kesannya terdapat di kalangan mereka yang sanggup menanam hidup-hidup anak perempuan dan lebih suka mempunyai ramai anak lelaki. Pemilik-pemilik atau tuan-tuan hamba ini.sewajarnya sama ada di dalam keluarga atau masyarakat. orang Arab zaman sebelum Islam mempunyai sedikit ilmu pengetahuan dalam bidang seperti politik dan ekonomi. Keadaan keruntuhan masyarakat serta sosialnya yang kucar-kacir berlaku kerana akhlaknya telah runtuh dan sering melakukan kemaksiatan.1. Wanita tidak dianggap sebagai maruah keluarga yang tertinggi dan kerana itu mereka dibawa bersama-sama berperang untuk member! perangsang kepada kaum lelaki. dan kehidupan mereka mengamalkan unsur-unsur yang ternyata bertentangan dengan kehidupan manusia bertamadun. Terdapat kepercayaan tradisi dan tanggapan bahawa anak perempuan akan menimbulkan masalah sosial dan ekonomi termasuk nasib sial.6 Ilmu Pengetahuan dan Keintelektualan Dari segi ilmu pengetahuan dan keintelektualan. Masyarakat Arab Jahiliah bukanlah masyarakat bertamadun dan mempunyai ilmu pengetahuan yang tinggi.

Abu 'Ubaidah bin al-Jarrah dan lain-lain. tidak terjumpa inskripsi atau bahan-bahan yang bertulis pada zaman tersebut. hanya terdapat 17 orang sahaja yang boleh membaca dan menulis. tradisi menuntut ilmu hampir dilupakan. pertama bertarikh tahun 56 Masihi dan kedua bertarikh tahun 328 Masihi. membersihkan (jiwa) mereka. Pada zaman Jahiliah. Halaman 46 Maka itu. Mereka ini antaranya Umar al-Khattab. jumlah mereka yang celik huruf ini adalah sangat kecil. Dan sesungguhnya sebelum (kedatangan Nabi) itu.t. penyebaran ilmu pengetahuan agak terbatas kerana para pedagang lebih berminat dalam ilmu pelayaran berbanding ilmu pengetahuan. dan mengajarkan kepada mereka Al Kitab dan AlHikmah. Kegagalan untuk mewarisi ilmu pengetahuan menyebabkan mereka gagal untuk membina semula empangan Ma'arib dan ditambah dengan masalah politik yang semakin runcing. Dalam masyarakat yang buta huruf ini. Tradisi ilmu pengetahuan hampir tiada kerana kebanyakan orang Arab buta huruf. yang bermaksud: Sungguh Allah telah memberi kumia kepada orang-orangyang beriman ketikaA llah mengutus di antara mereka seorang rasul dari golongan mereka sendiri. maka kedua-duanya bukan dihasilkan pada zaman Jahiliah. Menurut al-Baladhuri. Itu pun jika berdasarkan tarikh-tarikh tersebut. Berbanding dengan jumlah penduduk Semenanjung Tanah Arab. Terdapat hanya dua inskripsi Arab tertua yang diternui di pinggir barat laut Semenanjung Tanah Arab. mereka adalah henar-benar dalam kesesatan yang nyata (Surah Ali 'Imran: Ayat 164). kerana hubungan antara masyarakat tempatan dengan antarabangsa. Namun begitu. Uthman Ibn Affan. Maka itu adalah sukar untuk menyatakan masyarakat Arab berjaya . masyarakat ini merupakan masyarakat buta huruf selaras dengan firman Allah s.w. kaum Quraisy yang dikatakan paling maju. perkembangan ilmu hanyalah dalam bentuk lisan (ingatan dan hafalan) dan ini membolehkan ilmu itu luput.ada di bahagian selatan atau barat laut Semenanjung Tanah Arab. Maka secara umumnya. Alt bin Abi Talib. yang membacakan kepada mereka ay'at-ayat Allah.

Karya-karya yang berbentuk kreatif biasanya dihasilkan secara bersahaja. Labib. dan seterusnya menjadi pedoman .w. terdapat kata.kata kurang sopan.t. diutuskan ke atas muka bumi ini sebagai seorang rasul (utusan) untuk menyampaikan ajaran Islam kepada bangsa Arab dan sekalian manusia di atas muka bumi ini.a. Nabi Muhammad s. Kekufuran dan kejahilan dalam bidang ilmu pengetahuan di kalangan masyarakat Arab pada zaman Jahiliah berakhir apabila Allah s. Namun begitu.a. bersajak dan berpidato atau berkhutbah. madh (sajak pu)ian) atau haja' (sajak sindir-cerca) hanyalah bertupan untuk berhibur dan berseronok semata-mata. Tarafah. menurunkan kitab suci al-Quran al-Karim kepada Nabi Muhammad s. Mereka ini hanyalah menghafaz atau mencipta syair dan sajak yang didasarkan kepada pengalaman pada masa. Sementara karya berbentuk ilmiah adalah berdasarkan kajian yang mendalam tentang sesuatu perkara sehingga berupaya menghasilkan satu karya yang kritis yang diistilahkan sebagai kritikan sastera (al-Naqd al-Adabi).dalam bidang intelektual.w. Antaranya Imru al-Qais. dan karya yang dihasilkan berbentuk kreatif. Amr bin Kulthum dan Harith bin Hilliza. 'Antarah. karya-karya Jahiliah ini sama ada bentuk ghazal (sajak cinta). menerusi pengalaman dan khayalan penults. Syair dan pidato yang dihasilkan oleh pujanggapujangga Arab juga dianggap tidak berkualiti dan lemah. termasuk kegagalan untuk membina semula empangan Ma'anb dan mengekalkan ketamadunan sebelum ini. termasuklah mengenai perempuan.masa lampau yang terkandung dalam cerita-cerita seharian. Dalam bidang kesusasteraan. Zuhair. Akan tetapi. kajian serupa ini jarang dilakukan oleh sasterawan-sasterawan zaman Jahiliah. Keadaan politik yang tidak stabil menyebabkan ilmu pengetahuan sukar untuk berkembang. sebilangan masyarakat Arab tahu bersyair. judi dan arak. Kesemua karya ini lahir daripada kreativiti dan bakat semula jadi yang dimiliki oleh seseorang penyair atau penyajak.w. antaranya Pasar Ukaz. ritha' (sajak ratapan). Dalam sajak-sajak ini. Mereka dikatakan menghasilkan karya-karya bermutu yang disebut al-Mu'allaqatalSab' yang pernah digantung di Kaabah dan syair-syair ini diperdengarkan dalam temasya tahunan seperti di pasar-pasar.

Dia yang telah mendptakan manusia daripada segumpaldarah. perundangan. The greater part of Aristotle's philosophy failed to have any effect (in the west). Kitab suci al-Quran yang diturunkan.a. was the virtual countries. Perkembangan ilmu pengetahuan dan tamadun umat Islam khasnya dan tamadun dunia umumnya. dan bidang akidah dan tauhid. Islam.w. ayat 1-4.dan petunjuk kepada mereka. Kitab suci al-Quran merupakan halaman 47 sumber tamadun Islam yang syumul (lengkap). Dalam al-Quran. sosial. Maka itu. sains dan teknologi. dan cabang-cabang pendidikan lain. yang bermaksud: Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang mendptakan. impinging culturally upon adjacent Christian countries. Beberapa sar)ana Barat telah mengakui kemajuan umat Islam. ayat pertama yang diturunkan berhubung kait dengan bidang pengajaran dan pembelajaran. Dialah yang mengajar manusia apa yang tidak diketahuinya. tetapi juga menyentuh mengenai bidang-bidang berkaitan kehidupan duniawi antaranya politik dan pentadbiran. iaitu Surah Al 'Alaq.. until afrer the time of Mohamet when Advicenna and Averros and the rest brought back A ristotle's philosophy into the light of comprehensive exposition. ekonomi. dan antaranya menurut Roger Bacon. Pembacaan dan penulisan merupakan faktor untuk membina kemajuan dan tamadun serta mengenali dan mengingati Allah s. merupakan kesan dan pengaruh pendidikan Islam yang disampaikan oleh Rasulullah s. Bacalah.. sesungguhnya bukan hanya mengandungi ajaran mengenai bentuk akidah dan akhlak semata-mata. termasuk membaca dan menulis. perubatan. Manakala menurut Stanwood Cobb. was the virtual creator of the Renaissance in Europe. dan tidak boleh dipisahkan daripada kehidupan manusia. dan Tuhan mulah yang paling pemurah yang mengajarkan kepada manusia dengan pena. jelas bahawa bidang akidah dan ilmu pengetahuan amat penting.w. Ayat-ayat yang diturunkan mempunyai sebabsebab tertentu (ashab al-nuzu!) dan diturunkan sesuai dengan masyarakat Jahiliah yang hidup dalam kekufuran dan kejahilan. Daripada ayat tersebut.t.. sekiranya dibuat perbandingan antara sumbangan tamadun Islam .

a.2. Nabi Muhammad s.w. Setelah meningkat dewasa baginda selalu mengasingkan din (berkhalwat) dari masyarakat yang dikasihinya. The andent Arabs.a. sebagaimana menurut Robert L. diputerakan pada 12 Rabi'l al-Awwal tahun Gajah bersamaan 20 April 571 Masihi. Begitulah tanggapan Barat mengenai ilmu pengetahuan. Bersesuaian dengan latar belakang kehidupannya. contribute anything of significance to the body of scientific knowledge to scientific method.2 KELAHIRAN MASYARAKAT ISLAM DAN KEISTIMEWAANNYA 3. di samping kejahilan dari segi .w. sangat dihormati sehingga digelarkan sebngai al-Amin (yang jujur). Ketika itu.1 Nabi Muhammad s. Di kalangan masyarakatnya. memberikan dengan masyarakat bermakna Arab Jahiliah dianggap tidak ilmu sumbangan kepada perkembangan pengetahuan ketika itu. 3. during the many centuries preceding the appearance of Muhammad. sesuai dengan perjuangan hidupnya di penngkat dewasa yang penuh dengan perjuangan dan nntangan. Masyarakat Arab Jahiliah tidak membenkan sumbangan dan aspek ilmu pengetahuan.w.a. did not. Baginda merupakan seorang yatim sejak kecil lagi dan setelah ayahanda dan bondanya meninggal dunia. terdidik dengan sifat sabar dan lasak. Gullick. dan Khulafa Ar-Rasyidin: Pembentukan Tamadun Islam Nabi Muhammad s. dipelihara halaman 48 oleh datuk dan bapa saudaranya. daripada keturunan Quraisy yang merupakan suku Arab yang paling mulia ketika itu. ternyata wujud jurang perbezaan yang luas. baginda sejak kecil lagi telah hidup secara berdikari. so far as we know. masyarakatnya digelar Jahiliah kerana kerosakan akhlak.dengan masyarakat Jahiliah dari aspek ilmu pengetahuan ke atas tamadun dunia.

apabila turun wahyu yang kedua baginda dilantik sebagai rasul oleh Allah s.t.w.w. Peristiwa Hijrah ini berlaku pada tahun 622 Masihi yang disertai beratus-ratus orang Islam dari kota Makkah ke Yathrib. selama kirakira tiga tahun Rasulullah s. orang Islam dan Nabi Muhammad s.a.a. dilantik sebagai Nabi dan kemudiannya.kepercayaan dan agama. kepada baginda iaitu Surah Al 'Alaq. Inilah yang menyebabkan akidah masyarakat ketika itu bersifat Jahiliah. Semasa pengasingan diri di Gua Hira'. Ini membangkitkan penentangan yang hebat daripada kaumnya sendiri.Esakan Allah s.t.w. menyebarkan syiar Islam secara rahsia (bersembunyi-sembunyi) terutama di kalangan kaum keluarganya dan para sahabat handainya di kota Makkah. mendapat perhatian dari orang ramai.t. Detik dakwah secara terbuka ini yang kemudian menyerlahkan segala nntangan dan halangan terutama dan kaum keluarganya sendiri dalam perjuangan baginda untuk menegakkan syiar Islam di kota Makkah. Dengan turunnya wahyu pertama. Dengan penerimaan wahyu Allah s. terutama orang Quraisy. Dakwah yang disampaikan secara terbuka. melalui perantaraan malaikatJibril.w. iaitu setelah 13 tahun berdakwah di kota Makkah. berlakulah peristiwa turunnya wahyu pertama dari Allah s. penindasan dan halangan dilakukan terhadap orang Islam sama ada melalui tindakan berbentuk tekanan kejiwaan atau berbentuk fizikal. dan asas utama dalam kelahiran dan perkembangan tamadun Islam. Peristiwa ini berlaku pada 17 Ramadhan (6 Ogos 610 M) dan merupakan tarikh kelahiran tamadun Islam dan tamatnya zaman Jahiliah di Semenanjung Tanah Arab. Kemuncak penentangan ini. Masyarakat Yathrib terutama bangsa . maka dakwah disampaikan secara terang-terangan di kalangan kaum kerabatnya.a.w. Penentangan.w.w. yang memenntahkan baginda berdakwah secara terbuka.w. masyarakat Makkah dan kabilah-kabilah Arab yang datang menunaikan Haji di Makkah. dan menentang sebarang perbuatan syirik iaitu menyekutukan Allah s. Dakwah yang disampaikan di kota Makkah lebih bertemakan atau ditumpukan kepada Tauhid iaitu meng.t.. Dalam proses perkembangan dakwah Islam di peringkat awal. Muhammad s. kepercayaan tahyul dan khurafat.. Maka itu tauhid dalam Islam merupakan satu perkara utama. telah diperintahkan berhijrah ke kota Yathrib.t.

Melalui peristiwa penguasaan terhadap kota Makkah ini. Akhirnya. sebagaimana insan biasayang mempunyai hayat kehidupan. dan seterusnya merupakan pusat kegiatan peribadatan Islam terpenting terutama haji dan umrah. Dengan kewafatan baginda. Menerusi perjanjian Aqabah I dan Aqabah II yang dimeterai secara rahsia. jaminan diberi kepada orang Islam untuk berhijrah ke Yathrib dan kemudiannya bandar ini dikenali sebagai Madinat al-Nahiy (Bandar Nabi).w. yang lengkap dan serba sempurna bersumberkan kitab suci al-Quran dan al-Hadis. Madinah merupakan negara Islam pertama dan merupakan pusat tamadun Islam. terutama di kalangan kabilahkabilah Arab. Di Madinah. Kegagalan masyarakat musyrikin Makkah mematuhi Perjanjian Hudaibiyah yang dimeterai dengan negara Islam Madinah telah membuka ruang kepada orang Islam untuk memasuki kota Makkah pada tahun 630 Masihi bersamaan tahun 8 Hijrah. Nabi Muhammad s. untuk memelihara dan mempertahankan masyarakat dan negara Islam ini. kota Makkah muncul sebagai salah satu pusat tamadun Islam yang terpenting selain Madinah. membentuk sebuah masyarakat dan negara Islam dan keduanya. sebagai insan yang kamil telah wafat pada tahun 11 Hijrah bersamaan tahun 632 Masihi. Dengan penguasaan dan pengislaman ini. bandar ini juga dihuni oleh sejumlah besar orang Yahudi. sehingga kemunculannya memberikan saingan kepada negara-negara kota di Semenanjung Tanah Arab terutama kota Makkah dan kuasa-kuasa penjajah.Arab suku Aus dan Khazraj menyambut baik kedatangan orang Islam malahan sesetengah daripada mereka telah pun halaman 49 menganut agama Islam. Madinah merupakan bandar pertapakan kegiatan syiar dan syariat Islam yang tunggal di Semenanjung Tanah Arab.a. empayar Rom dan Parsi. Rasulullah s.a. yang merupakan sumber kepada tamadun Islam.w. Selain bangsa Arab Madinah. . maka tiada lagilah nabi atau rasul selepasnya dan agama Islam merupakan addin. melaksanakan beberapa langkah yang bermatlamat pertamanya. ia merupakan detik yang membawa pengislaman secara beramai-rarnai di Semenanjung Tanah Arab.

kerajaan Bani Abbasiyah dan akhirnya tamat dengan kejatuhan empayar Uthmaniyyah pada tahun 1924 yang berpusat di Turki. Ini adalah natijah daripada kolonialisme Barat. Mengapakah berlaku sedemikian? Ini kerana Mu'awiyyah b. Saidina Alt b. 'Affan antara tahun 23H-35H (644-655M). Zaman Rhalifah Umar al-Khattab merupakan zaman kegemilangan tamadun Islam kerana pencapaian dan kemajuan penting terutama dalam bidang pemerintahan dan pentadbiran. tetapi sistem monarki merupakan institusi yang dikekalkan antaranya oleh kerajaan-kerajaan terkemudiannya. Khalifah pertama yang dilantik ialah Saidina Abu Bakar alSiddiq pada tahun 11H (632M) yang memerintah antara tahun 11H-13H (632-634M). dan dengan pelantikan ini maka berakhirnya sistem khalifah.a.a. Abi Talib akhirnya digantikan dengan pelantikan Mu'awiyyah b.Setelah kewafatan Rasulullah s. Abi Talib antara tahun 35H-40H (655-661M). untuk mentadbir dan memastikan perlaksanaan syiar dan syariat Islam. dan dasar penyebaran syiar dan syariat Islam di seluruh Semenanjung Tanah Arab selain dapat menyaingi kuasa Rom dan Parsi.. Walaupun gelaran Khalifah dikekalkan penggunaannya.w.a. empat khalifah yang mentadbir negara Islam selepas Rasulullah s. Halaman 50 Khalifah Saidina All b. Dalam sistem khalifah. khalifah ketiga ialah Saidina Uthman b.w. Abi Sufyan. Abi Sufyan.w. Ketika itu. . telah memperkenalkan dan menghidupkan semula sistem monarki melalui pelantikan anaknya sebagai putera mahkota untuk menggantikan beliau serta membentuk kerajaan Bani Umaiyyah. dan khalifah terakhir. dikenali sebagai Khulafa' al-Rasyidin (Yang Bijaksana). iaitu jawatan bagi menggantikan Rasulullah s. Fahaman sekular ini merupakan salah satu cabaran terhadap keutuhan pendukung tamadun Islam. di Turki dan negara-negara orang Islam fahaman sekular begitu cepat berkembang terutama di kalangan masyarakat tempatan yang menerima sistem pendidikan Barat. khalifah kedua ialah Saidina Umar al-Khattab antara tahun 13H-23H (634-644M). negara Islam dan masyarakat Islam dipimpin oleh Khalifah. Khulafa' al-Rasyidin.

a.a. sesetengah danpadanya menunjukkan minat dan tertarik dengan dakwah Rasulullah s.a.a. Kedua-dua perjanjian ini begitu penting kepada perjuangan untuk menyebarkan syiar dan syariat Islam. menerusi wahyu yang diturunkan.t. Di Yathrib (Madinah kemudiannya). Rasulullah s. dan tumbuhnya pusat tamadun Islam di Semenanjung Tanah Arab ketika itu. orang Madinah telah berikrar untuk tidak mensyirikkan Allah. Kegagalan untuk menjadikan Ta'if sebagai pusat pertapakan Islam ternyata tidak melemahkan semangat perjuangan baginda. syariah.a. Rasulullah s.w. akhlak dan kesatuan Islam. Ternyata. memfitnah dan menolak perbuatan yang baik. membunuh anak.w.2 Penyusunan Masyarakat dan Negara Islam Madinah Rasulullah s.w. Dalam Perjanjian Aqabah I pada tahun 621 Masihi. setelah diperintahkan Allah s.w. Dengan meneliti isi kandungan perjanjian ini.3. telah mula menyusun sebuah masyarakat Islam dan negara Halaman 51 . mengumpat. Antaranya orang Arab Madinah dari suku Aus dan suku Khazraj. akhirnya berhijrah ke Madinah secara rahsia dan perjalanan yang penuh dengan cabaran dan dugaan. Melalui hubungan di Makkah lagi. ini merupakan langkah awal serta persiapan untuk menyusun sebuah masyarakat Islam dan negara Islam yang akan dibentuk.w. Di antara golongan yang datang mengeqakan Haji ini. Rasulullah s. dengan orang Madinah iaitu Perjanjian Aqabah I dan Perjanjian Aqabah II.w. telah mengambil peluang untuk berdakwah dan menyampaikan Islam secara terbuka kepada mereka yang datang mengerjakan Haji di Makkah. mencuri. sebagai mewakili orang Islam Makkah dan orang Islam Madinah berikrar untuk bersatu sehidup semati. ternyata ia berunsurkan akidah. berzina. maka termeterai dua perjanjian antara Rasulullah s.w.a. Ini menunjukkan asas-asas kepada pembentukan sebuah masyarakat Islam dan sebuah pusat pertapakan Islam (negara Islam) telah bermula sejak baginda berdakwah di Makkah lagi.2. Dalam Perjanjian Aqabah II pada tahun 622 Masihi.

w. Rasulullah s.a. institusi mas)id dan kedua. kemasyarakatan.w. telah bertindak mempersaudarakan antara golongan Muhajinn dengan golongan Ansar termasuk melalui perkahwinan. Terdapat dua langkah terpentmg dalam memperkenalkan perubahan dan pembaharuan ini iaitu pertama. wahyu-wahyu yang diturunkan lebih menekankan kepada aspek-aspek kenegaraan.w. Abi Talib dengan Mu'az bin Jabal. Melalui masjid. Umar al-Khattab dengan Itban b. Di peringkat awal penyusunan masyarakat Islam dan ke arah pembentukan negara Islam.a. sendiri bersaudara dengan All b.a. pertahanan dan seumpamanya yang sesuai ketika itu. Hanthah. sebagaimana difahami oleh orang Islam berfahaman sekular masa kini. Di peringkat ini. Dengan itu segala langkah dan tindakan yang dilaksanakan Rasulullah s. Hakikatnya. iaitu kitab suci al-Quran. Ja'far b. Masyarakat Madinah . Langkah terawal baginda apabila memasuki Yathnb lalah dengan membina Masjid Nabi. Perpaduan ummah merupakan asas penting sebagai pendukung kepada kebangkitan dan keutuhan tamadun Islam.a. hukum dan perundangan. Zaid. Rasulullah s. mempersaudarakan golongan Muhajirin (penghijrah dari Makkah) dan golongan Ansar (masyarakat tempatan Islam Madinah). Malik alKhazraji.w. telah memperkenalkan beberapa perubahan dan pembaharuan. Abu Bakar dengan Kharija b. dan Hamzah dengan Zaid b. Masjid merupakan institusi terpenting terutama kepada masyarakat dan sebagai pusat ummah Islam. dan negara Islam pertama. penyusunan masyarakat Islam dan pembentukan negara Islam di Madinah sebagai pusat tamadun Islam dibentuk dan dipimpin melalui sumber wahyu. Madinah merupakan pusat tamadun Islam yang dapat dibentuk oleh Rasulullah s.Islam.w.a. dan tidak sekadar berfungsi sebagai tempat peribadatan yang biasa semata-mata. sentiasa tepat. baginda mengatur strategi dan langkahlangkah ke arah penyusunan masyarakat dan negara Islam. Abi Talib. Persaudaraan ini dihukumkan sebagai persaudaraan kandung dan imlah merupakan titik penting di peringkat keluarga kepada pembentukan perpaduan ummah. Rasulullah s. walaupun baginda sebenarnya seorang yang buta huruf sebelum menjadi rasul dan tidak pernah mempelajari mana-mana aspek tersebut.

w.terbahagi kepada dua iaitu bangsa Arab dan bukan bangsa Arab terutama orang Yahudi. Konsep takwa iaitu kedudukan seseorang di sisi Allah s. berperanan sebagai ketua hakim dengan .w. selain dari golongan penghijrah dari Makkah (Muhajirin). dengan penerimaan Islam masyarakat Madinah dapat dipersaudarakan dan disatukan. dan tanggungjawab yang diperintah sebagai warganegara kepada pemerintah (negara Islam). Rasulullah s. Perbezaan suku dan bangsa membawa kepada jurang pemisah perpaduan terutamanya fahaman asabiyah begitu kukuh mencengkam. 3. Rasulullah s.t telah menggantikan sistem suku dan kabilah. Madinah.3 Piagam Madinah Berasaskan kepada sumber wahyu. Bersesuaian dengan masyarakat Madinah. tidak ditentukan oleh kedudukan atau keturunan dan konsep tauhid sebagai unsur penyatuan ummah iaitu mengEsakan Allah s. piagam ini mengandungi 47 Fasal iaitu 23 Fasal dalam bahagian pertama dan 24 Fasal dalam bahagian kedua.w. Antara mtipati piagam ini lalah bahawa sumber perundangan negara Islam lalah al-Quran dan al-Hadis. Sebagai ketua negara Islam. Menurut sesetengah pendapat. terutama golongan Muhajirin dan golongan Ansar. Piagam Madinah sebagai sebuah perlembagaan telah menggariskan peranan dan tanggungjawab pemerintah terhadap yang diperintah. telah menggubal dan membentuk Piagam Madinah (Sahifah al-Madinah) sebagai asas pembentukan negara Islam pertama. al-Quran. piagam ini dibahagikan kepada dua bahagian penting iaitu bahagian pertama mengenai umat Islam. Namun begitu.a.a.t.w. mengenai orang Islam dan orang Yahudi. dan di kalangan mereka ini mengamalkan sistem suku dan kabilah. Perpaduan ummah dan sumber kekuataan dalaman imlah yang membawa kepada kebangkitan tamadun halaman 52 Islam dan menyumbang kepada proses perkembangan peradaban duma berbentuk universal.2. dan bahagian kedua.

Undang-undang untuk keselamatan warganegara dan ummah dilaksanakan seperti Halaman 53 hukuman qisas ke atas pembunuh. tetapi kedua-duanya lengkapmelengkapi dengan mempertahankan kedaulatan negara. memperlihatkan bagaimana orang Yahudi dianggap sebagai 'ummah' bersama dengan masyarakat Islam. Hak dan tanggungjawab dalam pertahanan negara juga ditegaskan. dengan digariskan peranan. Wujudnya kebebasan untuk bergerak dan menetap di Madinah. Terdapat tanggungjawab negara terhadap warganegara bukan Islam. memiliki harta. Hubungan kebajikan di antara warganegara dengan setiap anggota masyarakat berasaskan semangat bantu-membantu antara satu sama lain terutama jiran. Tanggungjawab menegakkan keadilan sosial merupakan peranan pemerintah dan yang diperintah. Kebebasan beragama menunjukkan warganegara Islam atau bukan Islam berhak untuk mengamalkan ajaran agama. Kesatuan ummah dan negara. Setiap golongan yang melakukan kesalahan akan menerima hukuman dan masyarakat hendaklah memupuk nilai-mlai murni yang balk bagi mencegah berlakunya kemungkaran ini. Di sini. Manakala setiap orang yang dizalimi berhak untuk mendapat pembelaan dan penzalim boleh dibicarakan dan dihukum tanpa mengira kedudukan dalam struktur sosial masyarakat. kerjasama dibentuk untuk kebajikan. hak dan tanggungjawab kepada negara iaitu menerima sistem Islam dan tidak menggugat kedaulatan negara.bertindak mentafsirkan. Kos pertahanan adalah dikongsi bersama. menuntut ilmu dan lain-lain selagi tidak mengancam kepentingan negara dan mereka diberikan kebebasan untuk menetap di mana-mana kawasan. selain tiada gangguan atau paksaan kepada orang lain untuk menganut agama mereka. Ancaman musuh atau negara asing hendaklah ditangani secara bersama oleh warganegara beragama Islam atau tidak. Mereka mesti bantu-membantu dan tidak dibenarkan bersekutu dengan musuh. menunjukkan dan melaksanakan syariat Islam. perbezaan agama tidak bermakna menolak kewarganegaraan seseorang dan sama ada warganegara beragama Islam atau tidak. iaitu orang kafir zimmi wajib dilayan oleh . Setiap warganegara bebas untuk bergiat.

kesatuan negara. hak dan tanggungjawab sama ada pemerintah terhadap yang diperintah atau sebaliknya. kesatuan dalam sikap dan suara. dan nilai-nilai murni dalam perpaduan ummah dalam proses perkembangan tamadun Islam. la dibincangkan. keempat. piagam ini menunjukkan konsep kesatuan atau persekutuan yang diperkenalkan dan diamalkan di waktu itu. kesatuan perlembagaan atau undang-undang yang dilandaskan kepada sumber asas Islam iaitu al-Quran. Berdasarkan kepada intipati Piagam Madinah. dan ditunjukkan melalui al-Hadith (al-Sunnah) dalam bentuk perlaksanaan. negara Islam ketika itu telah memperlihatkan sikap toleransi. maka ia menandakan kewujudan sesebuah kerajaan yang berkesan. kesatuan kepimpinan iaitu Rasulullah s. mementingkan peranan dan tanggungjawab. kerana sebelum ini masyarakat Arab terikat dengan sistem kabilah yang mementingkan semangat asabiyah dan kesukuan. kerana kepentingannya kepada perkembangan negara Islam dan tamadun Islam. dan sentiasa bermusuhan terutama dengan orang Yahudi. Perdamaian yang dipupuk akan melahirkan sikap toleransi dalam masyarakat dan memelihara keamanan dan kestabilan negara. kesatuan matlamat. yang diperintah terhadap yang memerintah. misalnya terhadap keadilan.pemerintah Islam selagi mereka menunjukkan taat setia kepada negara Islam ini. dan akan dikenakan hukuman selaras dengan kesalahan yang dilakukan . dan keenam.w. ketiga. Mereka menjadi tanggungjawab pemerintah selagi patuh kepada negara. bersatu dan teguh tanpa mengira anutan agama. Kesatuan ini meliputipertama. Piagam Madinah merupakan model sebuah perlembagaan negara Islam. dibahaskan dan dimuzakarahkan sehingga masa kini. kelima. Dalam konteks ini.a. Dalam konteks umum. iaitu masyarakat yang toleransi dan berharmoni. iaitu Madinah yang mengandungi masyarakat Islam dan bukan Islam yang dianggap sebagai ummah. sebagai ketua negara. Berdasarkan konsep kesatuan ini. ia merupakan sesuatu yang tidak boleh ditolak dan hendaklah bersama-sama menyertai perdamaian ini. perang dan perdamaian. Sekiranya pihak musuh meminta perdamaian. tersusun dan bertamadun tinggi. Semua pihak berkewajipan untuk melaksanakan perdamaian. sistem zimmah (golongan bukan Islam) dalam pemerintahan negara Islam lalah memberikan keadilan dan hak sama rata. kedua.

dan aku bukanlah orang yang terbaik di antara kamu. Sekiranya aku melakukan kebaikan maka bantulah aku. mereka menunjukkan teladan di peringkat paling asas iaitu menjadi imam dalam sembahyang. Orang yang terkuat antara kamu adalah lemah di sisiku sehingga aku mengambil hak daripadanya dengan izin Allah. dan untuk memastikan syariat Islam dilaksanakan tanpa halangan di kalangan rakyat. Ucapan beliau yang cukup menarik mengenai kepimpinan dalam Islam ialah: "Aku telah dilantik sebagai pemerintah kamu.a. baginda sendiri merupakan ketua negara dan pada zaman Khulafa' al-Rasyidin.2. jawatan ini disandang dengan gelaran halaman 54 Khalifah. mereka melaksanakan urusan kenegaraan berlandaskan tuntutan syariat Islam. 3. Kebenaran adalah suatu amanah dan pendustaan adalah pengkhianatan. Peranan dan tanggungjawab hakiki ketua negara ialah untuk melaksanakan tuntutan agama Islam (keagamaan) dan mentadbir berlandaskan syariat Islam (kenegaraan). iaitu Khalifah Saidina Abu Bakar al-Siddiq menank perhatian umat Islam terutama melalui ucapan sulungnya apabila memegang jawatan tersebut. Orang yang lemah di antara kamu adalah kuat di sisiku sehingga aku memberikan hak kepadanya dengan izin Allah (dengan cara yang diizinkan Allah). Rasulullah s..4 Dasar Utama Pentadbiran Rasullulah dan Khulafa Ar-Rasyidin Ketua Negara: Ketua negara merupakan jawatan tertinggi dalam negara Islam Madinah. maka betulkan aku. Di zaman Rasulullah s. Dalam konteks ini. Manakala sebagai ketua pentadbiran. Sekiranya aku melakukan kesalahan.w.a. Sebagai ketua urusan biasa agama Islam.tanpa pengecualian.w. Pelantikan khalifah pertama dalam negara Islam. Patuhilah aku selagi aku mematuhi . dan Khulafa' al-Rasyidin memainkan dua peranan penting iaitu sebagai ketua hal-hal biasa agama Islam dan ketua pentadbiran dalam negara Islam.

a. Halaman 55 Pada zaman Rasulullah s. dan Rasul-Nya. pendapat." Berdasarkan intipati ucapan beliau. Abi Waqqas dan Abd Rahman b.w. Majlis Syura: Ketua negara memiliki badan penasihat yang berperanan dan bertanggungjawab untuk memberikan pandangan. yang dilantik menganggotai Majlis Syura pada zaman Khalifah Umar al. Dasar pemerintahan dan pentadbiran berbentuk permesyuaratan ini seterusnya dilaksanakan pada zaman Khulafa' al-Rasyidin. nasihat dan pandangan. Antara para sahabat Rasulullah s. dan Rasul-Nya wajib ditaati dan tidak wajib dipatuhi apabila pemimpin tersebut ingkar terhadap perintah Allah s. kepimpinan merupakan suatu amanah yang dilaksanakan berlandaskan syariat agama Islam. Majlis Syura dianggotai oleh para sahabat Rasulullah s. memutuskan sesuatu dasar dan membuat keputusan dalam sesuatu mesyuarat atau muzakarah.a.a. Khalifah menerima nasihat. pendapat atau memutuskan sesuatu dasar berasaskan peranan Majlis Syura ini.tokoh penring daripada pelbagai kota dan bandar. Talhah b. kerana kepimpinan yang berteraskan kepada syariat Islam merupakan pemimpin yang taat kepada perintah Allah s. Saidina Uthman b. ketua-ketua kabilah dan suku-suku. dan tokoh. Affan (ketua suku Bani Umayyah). Ubaidillah (ketua suku Bani Tamim). pandangan. pemimpin berhak untuk diberikan teguran. Maka pemimpin yang mentaati perintah Allah s. Dalam konteks ini.t.w. Abi Talib (ketua suku Bani Hashim). .w.w.Khattab lalah Saidina Alt b. sekiranya aku menderhakai Allah dan Rasul-Nya.w. makajangan kamu mematuhiku. secara tidak rasminya.w. baginda telah membentuk majlis ini yang dianggotai oleh kalangan para sahabat. terutama yang terdekat. dan RasulNya. Pemimpin dan yang dipimpin merupakan bahagian masyarakat yang saling lengkap-melengkapi.t.t.Allah dan Rasul-Nya. tetapi lebih berbentuk rasmi apabila ditubuhkan Majlis Syura (Dewan Senat). Auf (ketua suku Bani Zahrah). al-Zubair b. Saad b. Awam (ketua suku Bani Asad).

. selain terdapat Majlis Syura. Rasulullah s.a. penjaga cop mohor dan lain-lain. Dengan perkembangan halaman 56 tamadun Islam. Saidina Umar Al-Khattab merupakan 'menteri' kepada kerajaan dan berperanan sebagai pembahagi zakat.w.w. Saidina All Abi Talib (setiausaha-jurutulis) dan Uthman Affan (penasihat mengenai kabilah) merupakan menteri kepada Saidina Umar al-Khattab. dibantu oleh para sahabat dalam bidang pentadbiran dan antara sahabat yang paling banyak memberi bantuan ialah Saidina Abu Bakar al-Siddiq. jurutulis. Pembentukan pentadbiran di peringkat Jabatan (Diwan) secara rasminya dilaksanakan oleh Khalifah Saidina Umar al-Khattab.a. dan membuat bayaran gaji serta elaun kepada tentera dan orang di bawah tanggungan mereka. Di peringkat awal Islam ini. walaupun belum terdapat kementerian dan jabatan secara rasmi. beberapa jabatan penting dibentuk untuk memenuhi keperluan dan perubahan masa. menguruskan kemasukan dan pengeluaran wang dan sebagamya. telah membentuk pembahagian tugas dengan melantik pengurus zakat. dan di samping sebagai hakim. . telah dibentuk apa yang dmamakan pembahagian tugas. khalifah mempunyai pembantupembantu terutama dan kalangan para sahabat yang terdekat.w. sehingga beliau digelar 'menteri nabi'. Manakala Jabatan Ketenteraan menguruskan ketenteraan termasuk dari segi pakaian dan pengangkutan. selain gelaran yang diberikan Saidina Umar al-Khattab. jawatan wazir (menteri) dan sistem wi-zarah (kementerian) belum wujud dalam kerajaan-kerajaan Islam sebelum zaman Abbasiyah. Namun begitu. Semasa pemerintahan Khulafa' al-Rasyidin. Beliau membentuk Jabatan Cukai (DiwanJibayah) dan Jabatan Ketenteraan. dengan merujuk kepada pemerintahan zaman Rasulullah s. Semasa Saidina Abu Bakar al-Siddiq memerintah negara Islam.a. Rasulullah s.Kementerian dan Jabatan: Secara rasminya. Jabatan Cukai merupakan perbendaharaan negara yang bertanggungjawab terhadap pengurusan harta negara termasuk mencetak wang.

ianya dibahagikan kepada beberapa buah wilayah iaitu Yaman.w.w.w. Sebagaimana tugas Rasulullah s. Naqib berperanan dan bertanggungjawab terhadap keamanan dan ketenteraman dalam jajahannya dan beliaulah yang akan menyelesaikan perselisihan di kalangan kumpulannya sebelum dirujuk kepada Rasulullah s.w. Institusi Kehakiman: Mengenai institusi kehakiman. Syria. yang merupakan jawatan tertinggi di peringkat wilayah. Ketua pentadbir wilayah iaitu Gabenor dibantu oleh ketua polls. dan sebagainya di wilayah pentadbirannya. Umman. Dalam urusan kutipan zakat. Dengan perluasan negara Islam. ketua cukai (amil)..a. Perselisihan di peringkat suku akan diselesaikan oleh Naqib.a. Walaupun kota Makkah muncul sebagai sebuah pusat perdagangan dan pusat keagamaan Islam tetapi peranan ibu negara sebagai pusat pentadbiran tetap dikekalkan di kota Madinah.a. Najran. ketua eksekutif pentadbiran. panglima tentera. Setiap jajahan ini diketuai Naqib (ketua). Jazirah perkembangan kawasan negara Islam telah menyebabkan ia dibahagikan Makkah. ketua angkatan tentera.w. Rasulullah s. Manakala perselisihan antara suku akan dirujuk terns . Basrah. Pada kepada zaman lapan pemenntahan wilayah iaitu Khalifah Madinah. ketua suku di Madinah dan kegagalan menyelesaikan pertikaian ini hendaklah dirujuk kepada Rasulullah s.w. telah melantik amil-amil untuk membantu gabenor.a. setiausaha negara (katib) dan hakim. dibantu beberapa Arif (timbalan ketua) dan memiliki pusat pertemuan atau balai (saqifah). baginda telah rnenjadikan Madinah sebagai pusat pentadbiran seluruh negara Islam dan dibahagikan kepada dua puluh jajahan. Kufah.a. (Mesopotamia). pada zaman Rasulullah s. baginda merupakan hakim tertinggi negara Islam Madinah dan tidak semua perkara yang berlaku perlu diselesaikan oleh baginda.a. Di peringkat wilayah. dilantik seorang Gabenor (Wall) sebagai wakil ketua negara dan mengetuai urusan pentadbiran. di peringkat pusat.Pentadbiran Kawasan dan Wilayah: Pada zaman Rasulullah s. Sesetengah gabenor dilantik menjadi hakim dan kadang-kadang diberikan kebenaran untuk melantik hakim-hakim di wilayahnya. Saidina Umar al-Khattab. Mesir dan Palestin. Bahrayn dan Hadralmaut. gabenor merupakan imam dalam sembahyang.

melantik Saidina All b. Tugas tersebut adalah suatu amanah. tidak akan melantik seseorang yang menuntut jawatan itu. Abu Zar. Pada hari Qiamat kelak ia mempakanpenghinaan dan penyesalan kecuali mereka yang menjawatnya dengan benar dan menunaikan tanggungawah yang ada padanya.w.a.a. akan melantik salah seorang sahabatnya untuk menggantikan baginda terutama dalam menyelesaikan sesuatu perselisihan. Abi Talib sebagai Hakim di Yaman. Rasulullah s. beliau telah memisahkan jawatan pentadbiran dengan kehakiman. .w.w.a. adalah untuk menghalang pesalah daripada bercampur dengan orang lain. Manakala di peringkat wilayah.w. misalnya. Rasulullah s. Tujuan Rasulullah s. Penolakan pelantikan seperti ini pernah berlaku ke atas seorang yang menuntut jawatan ini. Pada zaman pemerintahan Khalifah Saidina Umar al-Khattab. Langkah sedemikian dilaksanakan kerana beban tugas seseorang gabenor semakin berat berikutan perkembangan atau perluasan daerah-daerah atau wilayahwilayah yang menerima agama Islam.a.w.w. lebih-lebih lagi sekiranya seseorang itu lemah dan tidak berkemampuan untuk menegakkan kebenaran.kepada baginda.w. seseorang pesalah akan ditahan di masjid dengan dikawal oleh orang yang mendakwanya atau wakilnya. Rasulullah s. Mengenai pelantikau seseorang untuk memegang jawatan Hakim. halaman 57 kerana itu lebih menolong engkau mendapatkan hukuman yang hetul. telah berpesan menurut sabdanya yang bermaksud: Sekiranya dua orangyang bermusuhan berada di hadapan rnu maka janganlah kamu putuskan sesuatu hukuman melainkan setelah kamu mendengar dan orang yang kedua seperti kamu dengar dari orang pertama. Semuanya ini bersesuaian dengan kedudukannya sebagai nabi dan rasul yang ditugaskan untuk menunjukkan bagaimana perlaksanaan undang-undang Islam.a. kepada Abu Zar yang bermaksud: Wahai Ahu Zar! Engkau seorang yang lemah. Dengan perlantikan ini. Beliau melantik beberapa orang hakim di daerah-daerah tertentu antaranya Syuraih (Rufah). Sabda Rasulullah s.a. Rasulullah s.a. Pada zaman Rasulullah s. dan Khalifah Saidina Abu Bakar alSiddiq. Uthman b.

hakim mempunyai kuasa autonomi sendiri iaitu bebas untuk membuat dan menjatuhkan keputusan pengadilan tanpa campur tangan dari khalifah.w. masjid merupakan institusi penting terhadap perkembangan tamadun Islam.a. dan tempat berkumpul para sahabat untuk mentadbir negara. menyambut wakilwakil ketua kabilah dan kerajaan. di samping peranan hakikinya sebagai pusat hal-hal biasa keagamaan. mengeluarkan arahan kepada gabenor dan pegawai-pegawai kerajaan. Di peringkat wilayah.Qais b. seseorang hakim atau kadi tidak lagi bebas sepenuhnya sebaliknya wujud campur tangan menurut kepentingan politik tertentu. menerima pengaduan daripada rakyat dan mengadakan perbicaraan. Dengan berakhirnya pemerintahan Khulafa' al-Rasyidin. Saidina Umar alKhattab sering memberikan arahan dan peringatan kepada hakim-hakim dengan menggariskan kepentingan pengadilan dan keadilan dalam Islam.Rasyidin. selepas pemerintahan Khulafa' al. Al-As (Mesir) dan Abu Musa al-Ashari (Basrah). Masjid Nabi berperanan sebagai ibu pejabat pemerintahan dan pusat pentadbiran negara Islam Madinah.w.w. institusi masjid kekal memainkan peranan penting dalam semua aspek pemerintahan negara Islam di peringkat pusat dan wilayah.w.a.a. Institusi Masjid: Rasulullah s. institusi masjid telah dipersempitkan peranan dan tanggungjawab kepada . dan mereka begitu dihormati kerana keadilan dan kebijaksanaannya.a. Ini menunjukkan di zaman baginda Rasulullah s. masjid memainkan peranan serupa sebagaimanadi peringkat halaman 58 pusat. Namun begitu. menulis surat dan melantik pendakwah untuk dikirim ke kerajaan-kerajaan asing. Beliau juga memperkenalkan tempat tahanan khas atau penjara terhadap pesalah-pesalah. bermula semasa pemerintahan Bani Umaiyyah.kerajaan asing. Beliau juga mengarahkan supaya tidak menangguhkan hukuman sebagai mengikut jejak Rasulullah s. Pada zaman pemerintahan Khulafa' al-Rasyidin. Namun begitu. telah membina masjid pertama di Madinah yang dikenali sebagai Masjid Nabi. Rasulullah s. Melalui peranan masjid ini.

144-145. cit. him. Pengantar Politik Islam.34. (Jeddah: Dar al-Syuruq. him 452. op.. Safiyy' al-Rahman al-Mabarkafuri. (Mesir: Maktabah Mesir.Mm. op. al-Rahiq al Makhtum. (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.\iir. 1986). 171. t.. hlm. ai-Sirah al-Nahawiyyah. 1075. him. 1979). 1996).). 61. 35. (Kuala Lumpur: Dewn Bahasa danPustaka. dan digantikan melalui peranan istana-istana raja dan pembesarnya. (Beirut: Dar al Ma'rifah. Abu Hassan Ah al-Nadawi. 17-21.m.. him. Abu Hassan All al-Nadawi.Al-SirahAl-Nahawiyyah. (Kaherah: Dar al-Syuruq. Ibid. him. Abi al-fida' Ismail Ibn Khst. Sirah alNabis.][\[d 1. him. him. him. 8-9. Jilid 4. op. 149. (Beirut: Lubnan. Maulai Muhammad All. Mustafa HJ.fahilliyahal-Quran al-'Ishyrin. MuhammadRasul-Allah. 531. him. Muhammad al-Ghazali.hanya sebagai pusat peribadatan agama.t. him. Muhammad Said Ramadhan al-Buti. al-Rahiq al-Makhtum. Muhadharat Tarikh al-Imam al-Islamiah. . 1981).t).cit. al-Quran. Safiyy' al-Rahman al-Mabarkafuri. Fiqh al-Sirah. (Mesir: Dar Nahdah. (Muassah al-Risalah/ Dar al-Nafais. him. Dirasahfir al-Sirah. Muhammad al-Khudn Bak. Ibid. him. Nural-Yakinfi Sirah Sayyidal-Mursalin. t. al-Wafa' Lialtaba'ah wa al-nasyr.t). (Mesir: alMaktabah al-Tijaruyyah al-Kubra. 'Imaduddin Khalil.cit.t). 60. 111.. 10-11.t. Muhammad Qutb.t.206. Abu Muhammad Abd' al-Malik ibn Hisyam ibn Abu al-Humairi. 20. Daud. Muhamad al-Khudn Bak. 'Imaddudin Khalil. 150-151. (Beirut: Maktabah alMaaruf. 76-78. Halaman 59 Nota Jubrab Mas'ud. 1985). t. him. him. Kamu sal-Raid. him.a. Maktabah Muhammad All Sabih. him. t. 1969). 1994).

. yang mengerjakan amalan baik bahawa mereka disediakan pembalasan yang baik (Surah Al-Israa: Ayat 9).t.w.1 KITAB AL-QURAN AL-KARIM Apakah al-Quran? Untuk mengenali al-Quran. al-Hadis. Melalui kitab ini. RabbuJalil. 4. selepas turunnya kitab Taurat. diturunkan dan disampaikan kepada umat Islam dengan matlamat untuk menjadi garis panduan dan membentuk umat manusia dengan suatu cara kehidupan yang diredai oleh Pencipta Semesta Alam. Keistimewaan al-Quran.1 Wahyu daripada Tuhan Kitab suci al-Quran al-Karim merupakan kitab suci samawi (langit) terakhir bagi umat manusia. dan ajaran yang disampaikan ini dikenah sebagai Islam.a.Halaman 60 Bab 4 SUMBER-SUMBER TAMADUN ISLAM Ab. yang bermaksud: Sesungguhnya al-Quran jalan yang amat betul (agama Islam) dan memberi khabar gembira kepada orang mukmin. wahyu daripada Allah s. al-Quran dan Sams.1. iaitu Nabi Muhammad s. asal-usul dan perbandingan dengan kitab-kitab samawi yang lain. Zin Kitab al-Quran al-Kanm. Kandungan al-Quran. Zabur dan Injil. Ini selaras dengan firman Allah s. 4.w. alQuran dan kitab Samawi lain. Mukjizat. Hubungan al-Quran dengan alHadis. marilah kita lihat ciri-cirinya. Aziz Mohd. Mukjizat dalam Perundangan.t. Wahyu. Kitab suci samawi ini diturunkan kepada penyudah segala rasul.w.

Tuduhan ini sehingga masa kini.t. Islam. dan Yang tidak datang kepadanya (alQuran) kebatilan. mengemukakan tuduhan bahawa al-Quran itu merupakan ciptaan manusia.t. yang diturunkan dari Tuhan yang Maha Bijaksana lagi Maha Terpuji (Surah Fussilat: Ayat 42).A. al-Quran menyatakan dengan terang dan jelas bahawa ia merupakan wahyu dan terlalu banyak ayatnya yang menerangkan bahawa ia datang dari Allah s. Pencipta Alam Semesta. Oleh kerana agama memainkan peranan penting dalam perkembangan ekonomi Makkah. yang bermaksud: Dan sesungguhnya al-Quran ini benar-benar diturunnkan oleh Tuhan semesta alam (Surah Asy Syu'araa': Ayat 192). Seorang orientalis Barat.Qadar (Surah Al-Qadr: Ayat \}. Antara ayatayat suci yang menerangkan maksud tersebut ialah firman Allah s. Beliau beranggapan isi kandungan al. bukan kitab suci samawi. masih tersebar dengan matlamat untuk menimbulkan keraguan dan kekeliruan kepada umat Islam. B. al-Quran merupakan ciptaan manusia. Namun begitu. Pendapat ini disokong oleh seorang orientalis Barat lain.Quran sebenarnya telah dibawa oleh agama Nasrani dan Yahudi.w. terdapat beberapa sarjana Barat (orientalisme) yang menolak dan sebaliknya. Wahai manusia.w. maka Muhammad cuba untuk mempergunakan pengaruh agama atau revolusi bercorak agama untuk tujuan tersebut dengan mencipta sebuah agama yang dmamakan Islam. Sesungguhnya Kami telah menurunkan (al-Quran) inipada malam Lailatul. H.Halaman 61 Berbanding dengan kitab-kitab suci samawi lain. iaitu Muhammad dengan agama ciptaannya. Mac Donald yang menuduh bahawa al-Quran merupakan ciptaan .Dan sesungguhnya kamu benar-benardiberi al-Quran dari sisi A llah •yang Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui (Surah Al-NamI: Ayat 6).t. Ayat-ayat suci ini memben perkhabaran yang sama iaitu al.Quran merupakan kalam daripada Allah s.R.w. Maka berdasarkan ini. baik dari depan maupun dari belakangnya. Gibb mengemukakan pendapat bahawa Muhammad ingin menguasai kepimpman Makkah. sesungguhnya telah datang kepada kamu semua bukti kebenaran dari Tuhan kamu (Muhammad dengan mukji'zatnya)dan telah Kami tumnkan kepada kamu cahaya yang terang benderang al-Quran) (Surah An-Nisaa': Ayat 174). iaitu D..

sudah tentu ia akan diterima kerana ini merupakan jalan mudah dan pintas untuk mendapatkan kekuasaan kepimpinan Makkah.w. berdasarkan fakta-fakta persejarahan dapat memperjelas kebenaran ini. Sekiranya baginda Rasulullah s. iaitu tawaran orang Quraisy Makkah kepada Rasulullah s.a. Rasulullah s. dan ketiga. Berdasarkan sejarah.a.Muhammad dan bukannya daripada Tuhan. Tuduhan-tuduhan tersebut dibahagikan kepada tiga bahagian iaitu pertama. Sebaliknya.a. Sekiranya. yang menyatakan bahawa Muhammad inginkan kepimpinan Makkah melalui agama ternyata sangat bertentangan dengan fakta sejarah. menolak tawaran ini melalui bapa saudaranya yang menjadi wakil orang Quraisy dengan sabdanya. tidaklah diperlukan kepada kajian mendalam. dengan tegas Rasulullah s. kecuali setelah . tuduhan bahawa al. keinginan dan sikap yang menjurus ke arah perancangan itu sebaliknya sejak kanak-kanak lagi. Rasulullah s. Keadaan tersebut diperjelas melalui suatu peristiwa.w. baginda akan dianugerahi apa sahaja yang dikehendaki sama ada pangkat yang lebih tinggi dan harta kekayaan yang paling banyak.w. tuduhan bahawa Muhammad inginkan kepimpinan Makkah melalui agama.a. sudah tentu suatu perancangan telah diatur. nescaya tidak aku meninggalnya. bukannya Tuhan.w.w. mempunyai hasrat. baginda menggembala kambing dan semasa mudanya halaman 62 menceburkan diri dalam bidang perniagaan dan perdagangan. tuduhan bahawa al-Quran mendapat ilham dari kitab-kitab suci terdahulu. ingin mencapai matlamat sebagaimana tuduhan tersebut. paling tidak bersama ahli keluarga dan para sahabat-sahabat yang terdekat. yang bermaksud: Kalaulah orang-orang Quraisy menawarkan matahari dan bulan sekalipun supaya dengan itu aku meninggalkan dakivah ini. kedua. keingman dan sikap sedemikan.Quran itu ciptaan Muhammad. Mengenai tuduhan pertama. tidak pernah melahirkan hasrat. Sebaliknya.a. Untuk menghadapi dan menolak tuduhan-tuduhan tersebut. supaya meninggalkan dakwahnya mengenai Islam dan sebagai ganjaran.

w.t.a.w. Waraqah b. Jawapan Rasulullah s. Waraqah b. sama ada pangkat. Siti Khadijah terus berjumpa dengan Waraqah b.'' Peristiwa tersebut di luar dugaan Nabi Muhammad s. Ini merupakan satu tuduhan liar dan dapat dipertikaikan kerana ia ternyata di luar dari kebenaran fakta sejarah. sepupunya untuk mengetahui dengan jelas rahsia di sebalik peristiwa yang berlaku terhadap suaminya. Siti Khadijah.a. baginda sendiri halaman 63 . baginda setelah menerima wahyu pertama ketika mengasingkan diri dan beribadat di Gua Hira'. tidak pernah menuntut dengan mana-mana tokoh pemikir atau pendeta pada masa itu. Berikutan peristiwa ini. Mengenai Waraqah b. Tuduhan kedua. Nawfal. Nawfal. yang jelas dan tegas ini menunjukkan dakwah yang dilaksanakan bukan untuk mendapat kepentingan dunia. baginda hanya dipertemukan melalui Siti Khadijah di peringkat pertama menerima wahyu.a. Nawfal merupakan seorang pendeta yang mempunyai maklumat dan mengetahui tentang kitab-kitab suci samawi terdahulu.w. kekayaan dan sebagainya tetapi adalah untuk melaksanakan tanggungjawab yang ditentukan oleh Allah s. Bahkan. malah baginda juga tidak mempelajari atau mendengar isu-isu yang terkandung dalam kitab orang Nasrani dan Yahudi.a. merasa sangat cemas.aku berjaya atau aku mati. dan pendeta ini berjanji akan membantu baginda sekiranya dipanjangkan usia. Beliau menjelaskan kepada Siti Khadijah dan baginda bahawa itulah malaikatJibnl yang pernah menyampaikan wahyu kepada nabi-nabi dan rasul-rasul sebelumnya. Sejarah membuktikan dengan jelas bahawa Rasulullah s. ketakutan dan balik berjumpa dengan isterinya.w.w. ialah al-Quran mendapat ilham dari kitab-kitab suci samawi yang terdahulu dalam penulisan isi kandungannya. Nawfal tidak berkesempatan untuk melaksanakan janjinya kerana ditakdirkan menmggal dunia. yang menunjukkan baginda tiada maklumat atau mengetahui tentang itu. Di samping itu. Waraqah b. Nawfal berjanji akan membenkan pertolongan bersungguh-sungguh jika beliau masih hidup kepada baginda Nabi Muhammad s.

sekiranya kita meneliti kepada beberapa bukti mengenainya. Nahi Musa.t. keraguan dan ketidak yakinan terhadap Islam terutama kalangan umat Islam. sememangnya wujud persamaan dengan kitab-kitab suci samawi yang lebih dahulu pada sesetengah bahagian.t. Firman Allah s. tidak merahsiakan atau bukan merupakan suatu rahsia. dan tiada orang di sebaliknya yang memberitahu mengenai semua ini. dan melalui perantaraan malaikat Jibril. tetapi atas urusan perniagaan.a. Rasulullah s..t.w. tidak pernah menuntut ilmu atau mendengar dari manamana mengenai idea-idea kandungan atau kitab. iaitu wahyu dari Allah s.w. Berdasarkan fakta sejarah juga.w. baginda sendiri tidak boleh membaca dan menulis.w. secara lengkap.t.w.kitab terdahulu.w. dan dengan turunnya kitab suci ini.w..tidak boleh membaca untuk mendapatkan bahan maklumat melalui tulisan. Antaranya perjalanan baginda dua kali ke Syam iaitu semasa kanak-kanak dan keduanya remaja.w.a.. Pertama. Berdasarkan firman Allah s. Dari segi pergerakan. Dari segi kandungan pengajaran yang disampaikan oleh Rasulullah s. baginda Rasulullah s. Tuduhan ketiga ialah mereka menyatakan al-Quran merupakan ciptaan manusia iaitu Muhammad.a. Ini kerana kitab al-Quran merupakan kesinambungan dari kitab-kitab terdahulu yang berasal dan sumber yang sama. maka termansuhlah kitab-kitab suci samawi sebelum ini. . Tuduhan-tuduhan tidak berasas ini dapat diketepikan. Nahi Isa . hakikatnya Rasulullah s. dan ini merupakan tuduhan yang sengaja direkareka dengan matlamat untuk menimbulkan syak. Kitab suci al-Quran merupakan rangkuman danpada seluruh wahyu yang diturunkan oleh Allah s. Mengapakah dapat dikatakan sedemikian? Ini kerana berdasarkan fakta sejarahnya dan menurut al-Quran sendiri. maka nabinabi dan rasul-rasul terdahulu diutuskan melalui Suhufdun kitab. tiada mempunyai idea atau maklumat atau rancangan untuk menyampaikan kandungan dan al-Quran. yang bermaksud: Dia telah mensyarakkan hagi kamu tentangagama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nahi Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu dan apa yang Kami telah wasiatkan kepada Nahi Ihrahim.a. (Surah Asy Syu'araa': Ayat 13).kitab samawi dari sumber yang sama dan ini membuktikan wujudnya beberapa persamaan dalam syariat masing-masing..

Kedua. berdasarkan latar belakang dan keadaan ini.w. akhlak persejarahan. dan sebagainya. kitab suci samawi pemikiran yang dan mengandungi nilai mukjizat yang tinggi. Dan keempat.. dan al-Quran moral. mungkinkah baginda atau mungkin orang lain berkemampuan untuk mencipta sebuah kitab seperti yang ada sekarang ini? Hakikatnya.a. sesuai sepanjang masa dan ruang. rahsia alam dan semesta. Ternyata.a.t. ketamadunan. pendeta atau penyair. tiada tokoh semasa ketika itu sama ada ahli pemikir. Rasulullah s. sesuai dengan fitrah manusia dan seimbang antara semua bahagian.w. keintelektualan. Ketiga. dalam semua bidang kehidupan ketamadunan manusia termasuk ilmu sains dan teknologi.. Firman Allah s.a. tidak mungkin dapat mencipta kitab suci al-Quran alKarim kerana ia merupakan sebuah kitab yang lengkap.a. dan lengkap (syumul). merupakan bahasa. menerusi al-Quran sejak awalnya telah mencabar sesiapa sahaja untuk mengemukakan walau sebans ayat seperti al-Quran. yang bermaksud: Maka apakah mereka tidak memerhatikan al-Quran? Kalau kiranya al-Quran itu bukan dari sisi Allah. fakta sejarah membuktikan bagaimana Allah s. Sesuai dengan tahap pemikiran manusia dan ketamadunan dari sudut kajian dan penemuan rahsia alam sangat rendah di zaman Rasulullah s. Rasulullah s. Kajian-kajian dan penemuan-penemuan ini.w. dengan merujuk kepada latar belakang Rasulullah s.Quran. dan keadaan masyarakat jahiliah di Makkah ketika itu.sewaktu terputusnya wahyu seketika. sekiranya mereka meraguinya dan sekiranya benar kitab ini dicipta oleh Muhammad.penyair yang terkenal masyarakat jahiliah yang boleh menghasilkannya walaupun pada bahagian yang kecil sahaja.w. sama ada dari sudut akidah dan syariat. maka rahsia-rahsia (mukjizat) tersebut hanya dapat ditemui oleh manusia sebahagian besarnya semasa pencapaian ketamadunan Islam yang tinggi dan pada kurun ke-20. . tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya (Surah An-Nisaa': halaman 64 Ayat 82). sama ada dilakukan oleh pengkaji Islam atau bukan Islam selaras dengan kandungan al.t.w.w. merasa begitu risau dan dukacita sehingga akhirnya turunlah Surah Adh Dhuhaa.

2 Sifat Asli dan Kekal Sepanjang Zaman Berdasarkan hakikat al-Quran itu merupakan mukjizat maka keistimewaan Kalam Allah ini antaranya ialah masih asli atau tulen iaitu tiada perubahan pada Halaman 65 ayat-ayatnya.t. Antaranya ialah Dr. .w. yang kemudian menerima.t. dan bukan juga sebagai kesan daripada perkembangan manusia.t. sebagaimana yang berlaku ke atas perundangan ciptaan manusia. menerusi firman-firmannya dalam al. dan merupakan sebuah mukjizat.w.w. Yusuf alQaradawi yang menjelaskan bahawa al-Quran adalah Kalam Allah yang tulen. Pengakuan Allah s. Manakala Abd al-Qadir 'Audah pula menjelaskan bahawa syariat Islam sebagaimana terkandung dalam al-Quran bukanlah ciptaan manusia.. tidak dicampur dengan pemikiran dan hawa nafsu manusia yang penuh dengan unsur-unsur penyelewengan.w.w. sama ada semasa mula-mula diwahyukan. Syariat merupakan ciptaan Pencipta Alam Semesta ini yang bermatlamat untuk menyusun masyarakat supaya menjadi contoh dan baik dalam semua aspek ketamadunan manusia. dan akan terus terpelihara di masa depan. Jibril. menjaga dan menyampaikan kandungan ajarannya kepada umat manusia melalui perantaraan malaikat. khasnya Rasulullah s. dapat disimpulkan bahawa alQuran itu merupakan suatu mukjizat dan tidak mungkin dicipta oleh manusia.a.a. 4. Berdasarkan bukti-bukti dan hujah-hujah ini. Wahyu diturunkan kepada Rasulullah s.t.w.Menerusi kajian dan penelitian. terdapat sarjana-sarjana Islam kontemporari yang memperkatakan mengenai al-Quran sebagai sumber wahyu dan Allah s. zaman kegemilangan tamadun Islam. dan seratus peratus dari Allah s. sehingga masa kini.1. termasuk dari fakta-fakta sejarah dan kandungan al-Quran itu sendin.Quran membenkan pengukuhan kepada pemikiran manusia bahawa ia adalah wahyu dari Allah s.

Anas b.Mengapakah al-Quran dapat dipelihara. maka tidak mungkin ia berubah dan terseleweng daripada yang apa yang telah diwahyukan di peringkat awal atau aslinya.w. Ubai b. Abi Sufian. Jabal.Quran tidak ditulis di atas kertas. . manakala kertas belum diperkenalkan ketika itu.w. sebaliknya di atas bahan-bahan yang digunakan ketika itu untuk mencatatkan segala maklumat. Kaab. al-Quran dituliskan sejak mula.a.ayat al-Quran ini sejak dari peringkat permulaan. ialah Zatd b. Rasulullah s. selain beberapa sahabat yang menulis tanpa disuruh olehnya. Thabit. Manakala dalam sebuah hadis. Malik memberitahu bahawa al-Quran dikumpul pada masa Rasulullah s.a. akan menyuruh mereka (penults wahyu) menulisnya dengan suatu catatan yang jelas. iaitu Ubai b.mula diwahyukan. barulah teknologi membuat kertas diperkenalkan. ia juga dihafal oleh para sahabat sejak diwahyukan. Muaz b. dan khalifah-khalifah yang empat (Khulafa' al-Rasyidin). batu-batu yang licin dan sebagainya. pelepah-pelepah pokok tamar. Berdasarkan fakta sejarah.. dan kedua. Penults wahyu yang utama pada masa Rasulullah s. ayat-ayat al-Quran dituliskan pada peringkat permulaan. Jabal. generasi seterusnya dan sehingga masa kini.w. Di peringkat permulaan ini.a. Dengan menggunakan penulisan (catatan dan rekod) terus pada ayat. Zaid b. baginda mempunyai beberapa orang penulis wahyu terutama dari kalangan para sahabat. dikekalkan dan terjamin keaslian atau ketulenan bersesuaian dengan semua masa dan ruang (tempat)? Ini dilihat melalui dua faktor terpenting iaitu pertama. apabila turunnya mana-mana ayat al-Quran. Menurut Sheikh Muhammad Alt Ash Shabuni. Selain dari al-Quran itu direkod melalui tulisan. oleh empat orang yang kesemuanya dari golongan Ansar. Thabit dan Abu Zaid. al.w. Selepas tamadun Islam berinteraksi dengan tamadun Cina. Bahan-bahan yang digunakan antaranya ialah kulit binatang terutama kulit kambing. Muaz b. Muawiyah b.a. al-Quran dihafal sejak mula-mula diwahyukan oleh kalangan para sahabat. Pada zaman Rasulullah s. Kaab. generasi seterusnya dan sehingga masa kini. iaitu selepas sahaja ia diturunkan.

a. Jabal dan Ubai b.w.t. Ini selaras dengan janji Allah dalam firman-Nya.1.w. Muaz b. al-Quran merupakan kitab mukjizat yang diturunkan (wahyu) dari Allah s.w. dan orang Arab sememangnya terkenal sebagai golongan yang kuat ingatan (hafal). al-Quran juga memaparkan beberapa pengetahuan asas tentang rahsia tabiat semula jadi yang ada pada alam ini.. Namun begitu. cuma mereka kurang diketahui umum sebagai penghafal al-Quran. Manakala dalam peperangan al-Yammamah seramai 70 orang penghafal al-Quran turut syahid. Salim. yang bermaksud: Sesungguhnya Kamilah yang menurunkan alQuran. Ini dibuktikan menerusi sesetengah riwayat. mana-mana ayat al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah s.Menurut al-Qattan. Di situ halaman 66 berlaku pembunuhan mubaligh Islam yang dihantar oleh Nabi Muhammad s.a. sama ada yang tersembunyi atau terbuka. untuk berdakwah. Berdasarkan kepada al-Quran itu dituliskan sejak diwahyukan dan alQuran ku dihafal sejak diwahyukan maka keaslian al-Quran itu tetap terpelihara sehingga bila-bila masa. Selain menerangkan suatu model kehidupan manusia bertamadun. Kaab. memperkuatkan lagi bahawa kitab ini tidak syak lagi datangnya daripada Pencipta Yang Maha Agung atas sifat-Nya yang mengetahui seluruh perkara. terpelihara dan berbeza berbanding dengan kitab-kitab suci lain. 4. dan Kam ilah yang memelihara dan menjaganya (Surah Al Hijr: Ayat 9).Quran ketika itu bilangannya lebih ramai daripada empat tokoh yang disebutkan dalam hadis tersebut. yang menyebutkan dalam peristiwa pembunuhan Bi'r Ma'unah seramai 70 orang penghafal al-Quran terbunuh. penghafal al. Bi'r Ma'unah ialah nama suatu tempat di luar Kota Madinah. Pemikiran manusia .3 Kitab Mukjizat Berdasarkan perbincangan di atas. akan terus dihafal oleh sesetengah para sahabat. Rasulullah sendiri pernah berpesan supaya mengambil al-Quran dari empat orang iaitu Abdullah ibn Mas'ud.

.w. Untuk itu. muk}izat yang menyentuh rahsia tabiat semula jadi alam. Allah s. yang bermaksud: Makajika kamu tidak dapat membuat (menyahut cabaran)danpasti kamu tidak dapat membuatnya. Dalam konteks ini. Al-Quran Sebagai Mukjizat Pada Bahasa: Sukar bagi mereka yang tidak mendalami bahasa Arab terutamanya orang bukan Arab untuk melihat mukjizat al-Quran dan aspek bahasa. masyarakat ketika itu telah mencapai satu tahap yang tinggi dalam bidang kesusasteraan khususnya mengenai syair dan ia merupakan sesuatu yang istimewa bagi masyarakat Jahiliah.w... Manusia tidak dapat menyahut cabaran dari Allah s.a.w..t. maka datanglah rombongan dari kabilah-kabilah lain untuk mengucapkan tahniah. Ketinggian dan keindahan bahasa tidak akan difahami dan dinikmati oleh orang yang bukan pakar di dalam bidangnya.pada ketika al-Quran diturunkan tidak mungkin mengetahui ilmu dan maklumat dalam bidang tersebut. Menurut Ahmad Shalabi.t. mukjizat pada bahasa. mukjizat al-Quran dapat dilihat dalam beberapa aspek penting. menurut beberapa pendapat sejarawan.w. malah setinggi-tinggi tempat di hati mereka.w.t. mengetahui kelemahan manusia untuk menyahut cabaran ini dan membenkan penngatan. bermaksud: Peliharalah din kamu dari api neraka yang bahan bakamya manusia dan batu. Apabila lahir penyair yang baik di kalangan sesuatu kabilah. mukjizat dalam perundangan. perbincangan tentang mukjizat dalam bahasa tidak perlu dipanjangkan.. Firman Allah s. sekiranya melihat pemikiran orang Arab jahiliah dari . penyair-penyair mendapat tempat dan kedudukan yang tinggi di kalangan masyarakat Arab halaman 67 jahiliah.t. Selaras dengan firman Allah s. yang disediakan bagi orang-orangkafir (Surah Al-Baqarah: Ayat 24). (Surah Al-Baqarah: Ayat 24). secara umumnya dibahagikan kepada tiga bahagian iaitu pertama. Semasa keputeraan Rasulullah s. sekiranya mereka merasa syak al-Quran itu merupakan ciptaan manusia. kedua. dan ketiga. Manakala menurut Muhammad Subaih.

t. namun sekiranya dibandingkan dengan apa yang dibawa oleh al-Quran ternyata terlampau berbeza dan tidak terbanding. dalam bidang kesusasteraan. dengan huruf yang sama dan kaedah yang sama. sama ada masa itu atau sampai bila-bila masa pun.w. la jelas menunjukkan bahawa mereka telah sampai ke satu peringkat pemikiran yang matang. ritha (sajak ratapan).pakar bahasa Arab sama ada di zaman jahiliah. gaya persembahan. Al-Quran Sebagai Mukjizat yang Menyentuh Rahsia Tabiat Semula jadi Alam.sudut kesusasteraan. pencapaian begitu tinggi masyarakat Arab jahiliah dalam bidang kesusasteraan. al-Quran dibentuk dan disampaikan dalam keadaan yang tidak dapat dihasilkan oleh manusia. terkemudian dan sehingga masa kini untuk meniru dan mencipta dan sudut bahasa merupakan suatu mukjizat al-Quran yang menunjukkan la bukan hasil ciptaan manusia. Sajak-sajak yang dihasilkan oleh penyair-penyair ini banyak mengandungi kata. Melalui penggunaan bahasa yang sama.w. Hakikatnya. ketepatan kaedah dan kekuatan hujah menampakkan mutu al-Quran terlalu tinggi berbanding dengan bahasa biasa yang ditulis. Dapat disimpulkan. . Keindahan dari segi bahasa.. Walaupun wujud pendapat. terutama dari segi pegangan akidah dan akhlak. walaupun oleh pakar-pakar bahasa Arab. Maklumat mengenai rahsia tabiat semula jadi alam mengenai proses kejadian manusia.a. arak dan judi. dan kelahiran karyakarya seperti ini sebenarnya dicorakkan atau berlatarkan dan berlandaskan kepada latar belakang penyair dan masyarakatnya yang hidup dalam zaman jahiliah. tetapi wahyu dan Allah s. Pada zaman Rasulullah s. karya-karya jahiliah sama ada berbentuk ghazal (sajak cinta). boleh dikatakan masih belum terdapat kajian-kajian mengenai rahsia tabiat semula jadi alam atau disebut kajian sains tabii dan sains astronomi. yang tidak terbanding. madh (sajak pujian) atau haja' (sajak sindircerca) hanyalah bertujuan untuk berhibur dan berseronok. melintasi perbatasan Badwi (masyarakat luar bandar) dan telah sampai ke peringkat ketamadunan yang tinggi.kata kurang sopan termasuklah mengenai wanita. tumbuh-tumbuhan. bahawa kelemahan manusia termasuklah pakar. jahiliah Inilah pendapat mereka mengenai pencapaian masyarakat Arab dalam bidang kesusasteraan. susunan ayat-ayat.

Dalam al-Quran. perhatikanlah dan fikirkanlah apa yang ada di langit dan di bumi dan segala kejadian yang menajakjubkan. ayat-ayat al-Quran memberikan panduan untuk cuba menyingkap pintu rahsia semula jadi alam. air dan udara. lagi.w. Antaranya menurut firman Allah s. yang bermaksud: Dan juga pada din kamu sendiri. manusia akan dapat mengetahui rahsia pada diri mereka dan alam semulajadi dalam mencan kebenaran. yang memerlukan pemikiran tentang asal usul al-Quran. yang membuktikan keesaan Allah dan kekuasaan-Nya).w. Menjelang kurun ke-19 dan ke-20.. Melalui penelitian dan pengkajian ini. menerusi penelitian. atom benda paling kecil (Surah Yunus: Ayat 61). yang bermaksud: Katakanlah (wahai Muhammad). al-Quran memerintahkan manusia supaya mengkaji rahsia semula jadi alam dengan matlamat hakiki iaitu untuk menernui kebenaran. bumi dalam keadaan bergerak (Surah An Nami: Ayat 88). Berpandukan ayat-ayat al-Quran ini. proses kejadian manusia (Surah .. semua makhluk berpasangan (Surah Adz-Dzaariyaat: Ayat 49). (Surah Yunus: Ayat 10). terlalu banyak ayat yang memerintahkan manusia supaya meneliti dan mengkaji apa yang ada pada din mereka dan sekelilingnya halaman 68 (alam semujadi). dan mengakui keagungan Pencipta Alam Semesta. angkasa lepas dan kandungannya. Antara contoh-contoh rahsia semula jadi alam (ilmu sains) yang ditemui dan terdapat dalam al-Quran ialah langit dan bumi asalnya adalah satu (Surah Al Anbiyaa': Ayat 30).t. dan sebagainya belum diketahui dengan baik oleh manusia pada ketika itu. semakin tinggi semakin sukar bernafas (Surah Al An'aam: Ayat 125). langit yangterkawal (Surah Al Anbiyaa': Ayat 32). Dalam konteks ini.binatang. semua cakerawala bergerak terapung-apung (Surah Yaa Siin: Ayat 40). Mengapa kamu tidak mahu melihatserta memikirkan (dalil-dalil dan bukti itu)? (Surah Adz-Dzaariyaat: Ayat 51) dan menurut firman Allah s. pokok menghasilkan bahan bakar atau api (Surah Yaa Siin: Ayat 80). Allah s.w.t.t. penemuan-penemuan ahli sains terhadap segala macam rahsia alam semula jadi adalah selaras dengan maklumat asas yang diberikan oleh al-Quran.

Mukjizat dalam Perundangan: Islam mengandungi ajaran yang mementingkan susunan kehidupan manusia yang bertamadun supaya tidak sahaja mencapai kejayaan dan kebahagiaan di dunia (duniawi) sematamata tetapi juga akhirat (ukhrawi). Peraturan dan perundangan Islam yang dibawa oleh al-Quran merupakan suatu yang lengkap (syumul) mengandungi perkara-perkara berhubung dengan akidah dan akhlak. peringkat-peringkat kehidupan manusia (Surah Ar Ruum: Ayat 54). dan ia perlu disertakan terlebih dahulu dengan akidah termasuk keyakinan dan kesedaran. Islam tidak melihat keperluan perundangan semata-mata untuk menyusun kehidupan yang sejahtera." Dalam konteks mementingkan keamanan dan kesejahteraan hidup bermasyarakat. Untuk menyusun kehidupan manusia. Maka itu Islam mementingkan pendidikan. untuk kekuatan akidah di peringkat keluarga atau masyarakat. ibadat-ibadat khusus. Islam telah menetapkan suatu bentuk undang-undang jenayah yang mantap termasuk bentuk-bentuk hukuman dan bersifat adil. Oleh sebab pada masa turunnya al-Quran. al-Quran dan fitrah hidup manusia (Surah Ali'lmran: Ayat 14). Islam datang membawa peraturan dan perundangan dan ini telah diperakui oleh umat Islam menerusi Kalimah Syahadah. dan cabang-cabang kehidupan lain. dan sebagamya. perekonomian. politik dan pentadbiran. danjambatan ke akhirat ialah kehidupan di dunia. Hukuman dijatuhkan setelah meneliti aspek-aspek tertentu dan bukan .Al Mu'minuun). sosial dan kebudayaan. Akidah Islam adalah asas halaman 69 kepada pembinaan hukum syarak dan sesuatu pembinaan hukum syarak tidak akan sempurna sekiranya tidak dilandaskan atas asas yang kukuh. kemasyarakatan dan kekeluargaan. maka ia menjadi bukti yang jelas bahawa al-Quran bukan dicipta oleh manusia. manusia belum mengetahui tentang maklumat-maklumat berhubung dengan ilmu sains.

dan kelima. manusia hendaklah mengamalkan lima perkara asas dan jika melanggarnya. diri iaitu kawalan terhadap diri supaya tidak binasa. termasuk tamadun dunia.berbentuk menghukum atau mendera. Segala peraturan dan perundangan sesuai terhadap manusia pada semua masa dan semua ruang kehidupan. 4. Dalam konteks ini. henlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari azab neraka (Surah AlBaqarah: Ayat 201)..t yang bermaksud: Wahai Tuhan kami. manusia sememangnya disuruh berbuat demikian iaitu memohon permintaan untuk kesejahteraan hidup. Untuk mencapai kehidupan sejahtera. ketiga. dan mementingkan keduniaan semata-mata atau berfaham sekular.1.t. kedua. agama iaitu kawalan terhadap agama supaya tidak rosak. Antara sebab mengapa berlakunya kemerosotan dalam tamadun manusia masa kini. Berdasarkan firman Allah s.w. harta iaitu kawalan terhadap harta supaya terjamin dan tidak tergugat pemilikannya. keempat. kerana kejadian manusia berdasarkan bahagian-bahagian ini. Kepentingan atau keperluan tubuh badan hendaklah sentiasa dijaga dan .4 Keistimewaan Al-Quran Mementingkan Kesejahteraan Hidup: Menurut firman Allah s.w. di dunia dan di akhirat. Pertama. tetapi sebagai satu pengajaran dan pemulihan. keturunan iaitu kawalan terhadap keturunan supaya dapat dipertanggungjawabkan. akal iaitu kawalan terhadap akal supaya tidak rosak. Untuk melahirkan dan menikmati kehidupan yang baik dan sejahtera sebagaimana yang dipohon. al-Quran telah meletakkan asasasas yang kukuh dalam pembinaan masyarakat dan tamadun Islam. termasuk orang Islam ialah kerana tidak mementingkan nilai-nilai keagamaan atau kerohanian. dua kepentingan perlu dipenuhi iaitu kepentingan tubuh badan (fizikal) dan kepentingan kerohanian (spiritual). Maka itu. masyarakat terdahulu iaitu di zaman kegemilangan tamadun Islam mereka membentuk umat Islam yang bertamadun tinggi dan natijahnya dapat dirasai sehingga masa kini. akan menerima hukuman sesuai dengan hukum syarak.

keyakinan dan kesedaran dan lain-lain aspek positif. mengajak kepada kebaikan. berkenal-kenalan.dikawal dari segi keperluan memakan makanan yang baik. tamak haloba. jaminan kesejahteraan dapat dilihat dalam beberapa peraturan yang telah ditentukan oleh al-Quran yang menyentuh umat Islam khususnya dan seluruh manusia umumnya. dengan kerosakan terhadap seseorang individu atau keluarganya atau masyarakatnya akan menjejaskan kesejahteraan umat. puasa. Antara nilai-nilai peraturan ini ialah berbuat baik antara satu sama lain. menjaga kebersihan dan kesihatan. Islam begitu mementingkan kesejahteraan umat. pertolongan dan persamaan perasaan. membiasakan dengan perjalanan dan kesukaran hidup. Haji untuk menyucikan hati. Berdasarkan kepada peraturan-peraturan yang digariskan dalam Islam. Islam menekankan peri pentingnya mematuhi peraturan dan perundangan yang dibahagikan kepada suruhan dan larangan. sabar. tidak mendedahkan diri kepada kerosakan dan kebinasaan dan lain-lam aspek negatif. Ibadat sembahyang untuk mengelakkan keburukan dan kemungkaran. penjagaan akal fikiran. mengeratkan hubungan persaudaraan. penyakit dan buruk akhlak. bertanggungjawab. mencaci. dan berlumba-lumba ke arah membuat kebaikan dan kebajikan. cekal. bekerja dan beramal. mematuhi janji. amanah. tidak menuduh. Dalam keadaan ini. benar. hidup bersaudara. Zakat untuk membersihkan hati. Kepentingan atau keperluan kerohanian hendaklah dengan kawalan melalui kefahaman yang betui. pertolongan berdasarkan kebaikan dan melawan keburukan. dan berdisiplin dalam kehidupan. menghina dan bermusuhan. Di peringkat sejagat. bertolong-tolongan. halaman 70 Dalam konteks ini. Puasa untuk mencegah sikap tamak dan keras hati. peribadatan dan pemujaan. Antara suruhan dalam ibadat ialah sembahyang. zakat dan haji yang wajib dilaksanakan tetapi berdasarkan syarat-syarat tertentu yang telah digariskan dalam Islam. bersederhana dalam semua aspek. memaafkan. supaya faham dan sabar ketika genting. ianya bermatlamat untuk menjamin keselamatan dan kesejahteraan .

Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. al-Quran menyuruh manusia berbuat demikian iaitu manusia memerlukan makanan dan minuman.t.w. mempermudahkan firman merupakan Allah s. bermaksud: Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Misalannya. permusuhan dan perbalahan. Manakala itu. kasih sayang. Bersesuaian): Kandungan al-Quran itu selalunya fleksibel iaitu boleh berubah mengikut keadaan-keadaan tertentu. Misalannya. salah yang satu ciri al-Quran Tuhan dan mahu sebagaimana bermaksud: mempermudahkan dan tidak memayahkan (Surah Al-Baqarah: Ayat 185). kekotoran. bekerjasama dan sebagamya. penipuan. dan mengetepikan zakat dengan membiarkan orang lain susah tanpa dibantu. Itulah agama yang lurus.w. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusiamenurut fitrah itu. kebersihan. Melayan Tabiat Semulajadi Manusia: Dalam konteks ini. al-Quran melarang manusia berbuat demikian iaitu kezaliman. al-Quran melayan segala keingman dan kebencian semulajadi manusia.manusia. Firman Allah s. Dengan itu wujudlah keselarasan antara agama dengan manusia. iaitu menyuruh manusia berbuat baik dan melarang atau menegah manusia berbuat buruk. Fleksibel (Berubah. Kesejahteraan ini tidak hanya meliputi terhadap umat Islam semata-mata tetapi kepada kesejahteraan di peringkat sejagat atau seluruh manusia. tidur. seseorang yang tamak. Dengan ini. rendah akhlaknya dan mementingkan diri tidak bersetuju dengan larangan al-Quran terhadap riba dan berjudi. Suruhan dan larangan ini menunjukkan bahawa agama itu diasaskan di atas fitrah manusia.Tetapi kehanyakan manusia tidak mengetahui (Surah Ar-Ruum: Ayat 30). . dan sebagainya kerana ianya tidak disukai oleh manusia.t. dan bermakna sesuai sepanjang masa dan di setiap ruang atau tempat. halaman 71 Kegagalan untuk mematuhi suruhan dan larangan tersebut dianggap telah melanggar atau menyelewengkan fitrah manusia. minum arak dan seks bebas.

al-Quran itu mudah bacaannya. Praktikal dalam ajaran al-Quran juga dapat dilihat dalam imbangan ajarannya antara satu bahagian dengan bahagian yang lain. Yusuf al-Qaradawi. dan dapat dilaksanakan oleh seseorang yang faham dengan baik. tidak membebankan. masih di dalam keupayaan manusia untuk mengikutmya. sembahyang dan lain-lain. Rasulullah s. dan berhati-hatilah kamu. telah membawa ajaran yang menerangkan mengenai perkara-perkara yang ditegah dan dilarang. Islam merupakan satu agama yang praktikal kerana ia merupakan agama yang senang difahami. mudah memahaminya. dengan terang dan nyata.w. jika kamu herpaling. Allah s.w. perintah-perintah biasa akan diubah mengikut keadaan. misalannya diharuskan sembahyang qasar dan jamak dalam keadaan musafir atau dibenarkan untuk menqadak ibadat puasa. sesiapa yang melaksanakan perintah dan suruhan dengan sempuma akan mendapat kesejahteraan dan kebahagiaan sama . Malah. semua ajaran terutama di peringkat asas diterangkan dengan jelas dan nyata.t. Berdasarkan firman Allah s.t. menjelaskan menerusi firman-Nya yang bermaksud: Dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya. jelas dan selaras dengan akal yang fitrah. Praktikal: Dari sudut akidah dan syariah. mudah menghayatinya bagi orang yang mahu.Menurut Dr. Di dalam al-Quran. maka ketahuilah bahawa sesungguhnya kewajipan Rasul Kamihanyalah menyampaikan agama Allah dengan terangnyata (Surah Al-Maa'idah:Ayat 92). Ini menunjukkan kandungan al-Quran yang fleksibel sesuai untuk seluruh umat manusia yang dicorakkan melalui latar belakang yang berbeza dan berlainan di antara satu sama lain.. Dalam konteks ini. Maka itu terpulanglah kepada setiap individu untuk mematuhinya atau mengingkarinya dengan kesanggupan untuk menerima risikonya. Segala perintah-Nya.w.a. menurut syarat-syarat yang digariskan dalam syariat Islam. Ajaran al-Quran dilihat mempunyai dua kepentingan iaitu pertama. memudahkan untuk difahami dan tidak membawa kepada kekeliruan atau silap pengertian.keadaan tertentu. apalagi merasai dipaksa.

perbuatan seseorang dan urusannya dengan orang lain tidak terkeluar dari lingkungan hukum agama sama ada wajib. Dan Kami tumnkan kepadamu al-Quran 'menjelaskan tiaptiap sesuatu dan menjadi petunjuk serta rahmat dan khabargembira bagi orang-orangyang berserah din (Surah An-Nahl: Ayat 89). Zaydan menyatakan bahawa Islam merupakan suatu peraturan yang menyeluruh dalam semua urusan kehidupan dan pekerti manusia.w. sunat..halaman 72 ada di dunia atau akhirat.w. untuk menjelaskan tentang semua aspek dalam ajaran Islam. Seimbang: Kandungan al-Quran adalah seimbang antara semua bahagian dan antara satu sama lain. Firman Allah s. Kedua. yang bermaksud.w.kitab lain. Berdasarkan kepada ayat al-Quran ini. ianya begitu berbeza dengan kitab. haram. Misalannya. Allah s. kerana kandungan kitab-kitab terdahulu tidak begitu lengkap berbanding al-Quran yang memberikan dengan begitu mendalam kandungannya. al-Quran .t. tersusun dan selaras. makruh. Menurut al-Sayyid al-Wakil. beliau menyatakan Islam merupakan satu agama yang menyusun hubungan manusia dengan Pencipta. di samping memerangi tingkatan kelas dan permusuhan. . dan mengatur hal-ehwal berkaitan dengan ekonomi dan politik yang berdasarkan kemuliaan akhlak. Manakala Dr. telah menurunkan kitab ini kepada Rasulullah s. Maka itu. harus. sah dan batal..t. menyusun hubungan manusia sesama manusia untuk melahirkan sebuah masyarakat yang dibina di atas dasar kasih sayang dan keadilan. Syumul: Kesyumulan al-Quran bermakna bahawa apa sahaja perkara yang membawa kebaikan dan kesejahteraan umat sejagat di dunia dan di akhirat dijelaskan asas-asasnya dalam al-Quran. al-Quran merupakan kitab yang praktikal bagi setiap masa dan tempat.a. dan penjelasan ini secara langsung atau tidak langsung ditafsirkan Rasul-Nya menerusi hadis (sunnah). Dengan kesyumulan al-Quran ini.

keselarasan dan tiada perselisihan dalam kandungannya. atau terdapatnya pilihan lain yang selaras dengan tuntutan Islam.w. maka segala dorongan ke arah itu dilarang termasuk dilarang menghampirinya. Dengan adanya keseimbangan dan keselarasan ini. Firman Allah s. dari segi kandungan dan ajarannya bersesuaian atau fleksibel . maka ganjarannya lebih besar berbanding dengan yang kurang penting.t.w. Keseimbangan al-Quran tidak tertentu kepada menyusun kehidupan manusia semata-mata. Berdasarkan ayat ini. semuanya seimbang antara satu sama lain. Ini mendorong kepada pembentukan institusi perkahwinan sebagai jalan keluar daripada zina. ianya merupakan halaman 73 suatu bukti bahawa al-Quran itu datangnya dari Allah s. wujud persoalan. Dalam menentukan ganjaran baik dan pembalasan buruk.melarang perbuatan zina. tentulah inereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya (Surah An-Nisaa': Ayat 82). peraturan pada alam haiwan dan lain-lain. Peraturan pada alam kosmos. sebaliknya terdapat juga keseimbangan antara peraturan manusia dengan peraturan lain yang menyusun seluruh alam ini. peraturan pada alam tumbuh-tumbuhan. al-Quran memberikan keseimbangan iaitu apabila sesuatu suruhan itu penting. yang bermaksud: Maka apakah mereka tidak memperhatikan al-Quran? Kalau kiranya al-Quran itu bukan darisisiAllah. Berdasarkan kepada penelitian dan kajian terhadap keistimewaankeistimewaan al-Quran. menunjukkan bahawa al-Quran datang dari Pencipta Yang Maha Agung. adakah al-Quran masih diperlukan oleh manusia masa kini? Sedangkan diketahui bahawa alQuran. kerana wujudnya keseimbaugan. maka balasan kepada yang melanggarnya adalah lebih keras berbanding dengan larangan yang kurang keras. apabila sesuatu larangan itu begitu keras.t. Sebaliknya.

t. al-Quran diperlukan oleh manusia di sepanjang masa dan ruang. yang bermaksud: Inilah agama kamu yang satu dan Aku Tuhan kamu. Dengan ini. Manusia tidak mengetahui beberapa perkara antaranya pertama. kerana kandungannya merupakan bimbingan untuk menyelamatkan mereka daripada kehancuran dan kebinasaan di dunia dan akhirat. Pada asasnya tiada perubahan terhadap perwatakan dan keperluan manusia. terutama dari sudut sains dan teknologi tetapi mereka terlalu rendah dari segi nilai kemanusiaan. Kedua. natijah daripada tindakan mengetepikan peranan agama (rohani) melalui fahaman sekular. maka beberapa aspek perlu diteliti iaitu pertama.t. manusia memerlukan perkara-perkara bersifat fizikal dan spiritual.w. keperluan manusia pada masa kini sama dengan keperluan manusia ketika 14 kurun yang lalu. yang mempunyai beberapa sifat dan perasaan. sebenarnya merupakan keperluan utama manusia untuk membina kerohanian.w. mendapati tamadun ini tidak berjaya untuk membawa manusia ke jalan kesempurnaan dan kebaikan. tidak ada . ia merosakkan sistem nilai kemanusiaan itu sendiri kerana krisis moral yang berlaku di Barat. Penyembahan kepada Tuhan. Kedua. Roger Graudy melalui penelitian dan kajian terhadap tamadun Barat. Seorang sarjana Barat. keadaan manusia pada masa kini dan perbezaannya dengan masa dahulu. Dan ketiga.dengan sepanjang masa atau zaman dan bersesuaian dalam semua ruang (tempat). Pada masa kini. maka hendaklah kamu menyembah Aku (Surah Al-Anbiyaa": Ayat 92). manusia mendakwa mereka telah mencapal tahap ketamadunan yang tinggi. Perwatakan manusia menunjukkan. Siapakah Tuhan yang sebenar untuk diberikan perhambaan diri dan taat setia? Firman Allah s. Ini merupakan petanda-petanda permulaan kejatuhan setiap peradaban dan tamadun manusia. malah merupakan makhluk yang lemah. Sebaliknya. Dan sesungguhnya Hari Kiamat itupastilah datang. Perubahan hanya berlaku dari segi teknik dan cara untuk memenuhi perwatakan dan keperluan manusia. Untuk menjawab persoalan ini. al-Quran diperlukan kerana manusia bukanlah makhluk yang sempurna. yang bermaksud. bermakna masyarakar sekarang memerlukan al-Quran sebagaimana masyarakat terdahulu. apakah yang akan berlaku terhadap manusia dan masa depan? Firman Allah s.

bagaimanakah cara menyusun kehidupan yang sempurna di dunia dan bagaimanakah cara mengongkong nafsu jahat dan sifat negatif yang terdapat pada manusia? Dan kelima. menunjukkan cara-cara unruk mencapai kesenangan iaitu dengan beriman dan mengerjakan amalan-amalan saleh. tidak akan dapat menatap sebuah kitab yang boleh dibaca. Keempat.w. Firman Allah s. Secara umumnya. al-Quran merupakan kitab yang sesuai untuk dijadikan petunjuk kepada umat Islam dan seluruh manusia sejagat. 4.1.w. Maka itu. Manusia hidup di dalam dunia berpenghujung. dan dibuat panduan dalam pembentukan masyarakat manusia bertamadun. diteliti dan dikaji. Walaupun al-Quran mengandungi semua asas-asas kehidupan manusia yang terdapat pada tempat-tempat yang bertaburan di dalamnya. yang bermaksud: Adapun orang-orangyang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh. berdasarkan huraian di atas dapat disimpulkan iaitu alQuran sebuah kitab suci samawi yang mempunyai keistimewaan yang tinggi dan manusia memerlukannya sepanjang zaman dan ruang.w.t. hari Kiamat berlaku dan manusia akan dibangkitkan dari alam kubur. agar diberikan balasan pahala dan syurga. maka bagi mereka syurga-syurga tempat kediaman sebagai pahala terhadap apa yang telah mereka kerjakan (Surah As-Sajdah: Ayat 19).t.5 Kandungan al-Quran Berdasarkan kandungan. namun ia tidak menunjukkan percanggahan atau bertentangan antara satu sama lain. Tiga perkara asas ini kemudiannya bercabang-cabang dan beranting-ranting dengan asas-asas dalam semua kehidupan manusia. Allah s.halaman 74 Keraguan padanya dan sesungguhnya Allah akan membangkitkan semua orang di dalam kubur (Surah Al-Hajj: Ayat 7).t. syariah dan akhlak. bagaimanakah cara untuk manusia mendapat kesenangan di hari akhirat nanti? Firman Allah s. kitab suci al-Quran al-Karim mengandungi tiga perkara asas iaitu akidah. malah wujud keselarasan dan jalinan sesamanya yang tetap terjamin. Ketiga. yang .

Asas dalam peraturan ini ialah seperti peraturan nikah kahwin. Kandungan al-Quran dapat dibahagikan kepada dua bahagian iaitu pertama. tentulah mereka mendapat pertentangan yang bariyak didalamnya (Surah An-Nisaa': Ayat 82). walaupun diketahui bahawa Rasulullah s. iaitu untuk peningkatan kerohanian yang akan membawa kepada kemantapan hidup. dan kedua. iaitu prasyarat kepada kesejahteraan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. adab-adab kemasyarakatan. jual belt. menurut beliau lagi kandungan Islam yang dibawa oleh al-Quran dan al-hadis merangkumi perkara. Peraturan. belas kasihan. perekonomian. iaitu untuk membebaskan pemikiran manusia dari kongkongan kebiasaan dan pemujaan sesama makhluk ke arah pemikiran yang bebas luas dan pemujaan kepada Yang Maha Agung. bersatupadu. Asas akidah ini terdapat pada Rukun Iman. Al-Quran ternyata berbeza dengan kitab-kitab agama lain . siapakah orang mukmin. pula adalah untuk membangunkan keperibadian yang membawa kepada halaman 75 keharmonian hidup sejagat. adalah untuk memastikan kemuslihatan hidup dan menjamin keadilan sesama makhluk. kemasyarakatan. akidah.a. perkara-perkara yang dilarang kerana boleh menjejaskan kesejahteraan dan kebahagian. dan mengenali kelompok-kelompok manusia. 'Izzudin Baliq telah menggariskan bahawa Islam yang dibawa oleh al-Quran itu secara kasarnya mengandungi Akidah. kekeluargaan. orang kafir dan ahli kitab.w. menerima wahyu selama 23 tahun dan di tempat-tempat yang berbeza. Asas dalam ibadat khusus ini terdapat pada Rukun Islam. Akhlak. hukum tasyri'. perkara-perkara yang disuruh. Secara umumnya. akhlak baik dan akhlak buruk.bermaksud: Maka apakah mereka tidak memerhatikan al-Quran? Kalau kiranya al-Quran itu bukan dari sisi Allah. kemasyarakatan dan kenegaraan. Seorang sarjana Islam. Asas akhlak ini ialah seperti sikap tolong menolong.perkara ibadat dan ketaatan. politik dan hubungan dalam dan luar. murah hati dan suka pada kebaikan. Percanggahan dan pertentangan antara satu sama lain tidak berlaku. la mengandungi Ibadat Khusus. jihad. kerajaan.

Pengertian tersebut tidak jauh bezanya dengan pengertian ijtihad dalam Islam. Namun begitu. science iaitu ilmu pengetahuan yang teratur (sistematik) yang boleh diuji (dibuktikan) kebenarannya.1. bacaan-bacaan dan sejarah-sejarah lampau. apakah pula pandangan alQuran terhadapnya? Apakah al-Quran akan menerimanya. Timbullah persoalan. kalaulah peranan penemuan dan ciptaan sains sangat mempengaruhi kehidupan manusia hari ini. menggalakkannya. 4. Manakala halaman 76 bahagian kedua jelas wujud pada ilmu sains. penemuan dan ciptaan hasil kajian sains memainkan peranan yang besar dalam kehidupan manusia. Pada ijtihad juga wujud. iaitu pertama.kerana kandungannya yang menyeluruh dan menjangkau keseluruhan asas kehidupan manusia. kesungguhan dalam penumpuan usaha tenaga. terdapat penemuan ini yang disalahgunakan sehingga membawa kepada kerosakan dan penderitaan terhadap manusia dan alam semula jadi. terdapat dua persamaan antara ilmu sains dan ilmu ijtihad. dengan kesedaran bahawa itulah usaha yang paling maksimum untuk tujuan tersebut. dan kedua. Ijtihad mengikut penggunaan istilah ialah penumpuan usaha dan tenaga oleh ahli fikah untuk menyelesaikan masalah hukum syarak amali berasaskan dalil-dalil syarak yang terperinci.6 Hubungan al-Quran dengan Sains Kajian-kajian sains telah banyak menghasilkan penemuan (sains dan teknologi) rahsia semula jadi alam yang membawa kemudahan dan kesenangan kepada manusia. iaitu . ketelitian dan teratur. Pada masa kini. sedangkan kitab-kitab agama lain lebih menumpukan aspek cara-cara pemujaan. ataupun menolaknya atau tanpa sebarang pendapat mengenainya? Untuk menjawab persoalan tersebut hendaklah diketahui terlebih dahulu apakah yang dimaksudkan dengan sains? Sains dari perkataan bahasa Inggeris. Dari sudut konsepnya. Bahagian pertama adalah jelas wujud pada kedua-dua perkara di atas. dalam kehidupan.

dengan adanya banyak syarat yang mesti diikuti oleh mujtahid. Dengan demikian, seorang mujtahid berijtihad melakukan ijtihadnya dengan teliti dan teratur. Bagi memastikan lebih jelas tentang apakah hubungan antara al-Quran dengan sains, telitikan kedudukan ilmu dalam Islam. Dilihat dari sudut tersebut dapat ditegaskan bahawa al-Quran sangat mementingkan ilmu pengetahuan dan ayat yang mula-mula tumn, Surah al 'Alaq membawa pengertian suruhan terhadap membaca, yang membuktikan dengan jelas betapa kuatnya penekanan al-Quran terhadap ilmu. Apakah pula ilmu yang diperintahkan oleh al-Quran supaya dipelajari oleh orang Islam? Iaitu semua ilmu yang berfaedah dan memberikan manfaat kepada manusia di dunia dan di akhirat. Maka itu, pembahagian ilmu dalam Islam itu terdiri daripada dua bahagian iaitu pertama, bahagian ilmu fardu ain. la merangkumi pelbagai asas ilmu yang menjadi syarat ke arah pembinaan individu muslim, seperti ilmu asas dalam akidah Islam dan ilmu asas untuk melakukan ibadah khusus. Kedua, bahagian ilmu fardu kifayah. la merangkumi berbagai-bagai ilmu yang membawa faedah kepada kehidupan manusia, seperti ilmu sains tabii, teknologi dan sebagainya. Al-Quran menyuruh manusia memerhati dan meneliti kejadian alam ini, kerana di sebalik setiap kejadian alam ini ada rahsia yang tersembunyi. Ini membuktikan, al-Quran mementingkan penelitian dan kajian, dalam mencari ilmu pengetahuan. Semasa manusia masih diselubungi kejahilan dalam bidang sains, al-Quran telah menyingkap beberapa isu berhubung dengan sunnah alam, kemudian menyuruh manusia melakukan penelitian dan kajian selanjutnya. Sebagai kesimpulannya, al-Quran merupakan sumber ilmu pengetahuan dan berhubung rapat dengan bidang sains, dan oleh sebab itu Islam menekankan peri pentingnya ilmu pengetahuan sebagai asas pembentukan tamadun manusia. Terdapat beberapa sebab mengapa hubungan keduadua, al-Quran dan ilmu pengetahuan (sains) dianggap rapat iaitu Islam mementingkan ilmu pengetahuan dan menggalakkan umatnya untuk melakukan penelitian dan kajian terhadap alam semula jadi ini; Islam mementingkan kesejahteraan umat manusia sejagat yang boleh

disumbangkan melalui penemuan-penemuan sains; wahyu dan sunnah alam ditentukan oleh Allah s.w.t. Dengan itu wahyu merupakan asas kepada Islam dan sunnah alam yang merupakan asas kepada ilmu sains datang dari sumber yang sama.

4.1.7 Hubungan al-Quran dengan Kitab Samawi Lain

Hubungan kitab al-Quran dengan kitab samawi lain dikaitkan dengan tugas dan peranan rasul. Rasul dilantik untuk menyampaikan ajaran agama Allah s.w.t. kepada manusia dengan menerangkan jalan menuju keselamatan dan menolak jalan yang membawa kepada kebinasaan. Firman Allah s.w.t. yang bermaksud: Dan sesungguhnya Kami telah mengutuskan rasul pada tiap-tiap umat. untuk menyerukan masyarakat mereka supaya menyembah Allahdan menjauhi taghut... (Surah An-Nahl: halaman 77 Ayat 36). Ayat di atas menjelaskan mengenai tujuan dan peranan Allah s.w.t. melantik rasul-rasul-Nya di kalangan masyarakat ialah untuk menyembah Allah s.w.t. dan mengelakkan dari memperhambakan diri kepada taghut, kerana ia akan membawa kebinasaan. Rasul dilantik sebagai rantaian perutusan Allah s.w.t. kepada umat manusia sepanjang zaman dan seramai 313 rasul utusan dilantik, dan pengakhir kepada rasul-rasul ini ialah Rasulullah s.a.w. Di dalam al-Quran, disebutkan 25 orang rasul dan lima daripadanya digelar ulu al-‘azm iaitu Nabi Nuh a.s., Nabi Ibrahim a.s., Nabi Musa a.s. (kitab Taurat), Nabi Isa a.s. (kitab Injil), dan Nabi Muhammad s.a.w. (kitab al-Quran). Ketiga-tiga kitab suci samawi iaitu Taurat, Injil dan al-Quran bersumberkan Allah s.w.t., maka ia saling berkait rapat dan saling membenarkan antara satu sama lain. Firman Allah s.w.t. bermaksud: Dan (ingatlah) ketika itu Isa Putra Maryam berkata; "Hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab (yang diturun) sebelumku, iaitu Taurat dan memberi khabar gembira

dengan (datangnya) seorang rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad (Muhammad)". Maka tatkala rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata: "Ini ialah sihir yang nyata". (Surah Ash-Shaff: Ayat 6) Ayat di atas menjelaskan hubungan rapat antara tiga orang rasul terakhir ini, iaitu Nabi Musa a.s., Nabi Isa a.s., dan Nabi Muhammad s.a.w., yang saling benar-membenar antara satu sama lain. Apabila diutuskan seseorang rasul, maka rasul yang terkini mesti diterima pakai ajaran yang disampaikannya. Firman Allah s.w.t. yang bermaksud, Katakanlah wahai orang-orang mukmin; Kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami, dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yaakub dan anak cucunya, dan apa yang diturunkan kepada Musa dan Isa serta apa yang diturunkan kepada nabi-nabi dari Tuhannya. Kami tidak membeza- bezakan seseorang pun di antara mereka dan kami hanya tunduk dan patuh kepada-Nya. (Surah Al-Baqarah: Ayat 136) halaman 78 Berdasarkan ayat di atas, setiap umat Islam wajib mempercayai kepada semua nabi dan rasul yang diutuskan Allah s.w.t., tanpa membeza-bezakan antara mereka. Setiap rasul menyampaikan asas-asas dakwah yang sama laitu mempercayai Allah s.w.t. dengan segala yang ada pada-Nya; mempercayai semua rasul dan utusan Allah kepada manusia; mempercayai wujudnya hari akhirat dan apa yang berlaku padanya; dan kelakuan dalam kehidupan yang berasaskan keimanan dan kepercayaan. Kitab suci al-Quran, kitab Taurat dan kitab Injil merupakan kitab yang membawa petunjuk, hidayah dan cahaya dari Allah s.w.t. kepada seluruh umat Islam dan umat manusia. Firman Allah mengenai kitab suci al-Quran yang bermaksud: Dengan (al-Quran) itu Allah menunjukkan jalan-jalan keselamatan dan kesejahteraan kepada. sesiapa yang mengikut keredhaan-Nya, dan (dengannya) Tuhan keluarkan mereka dan gelap gelita (kufur) kepada cahaya (iman)yang terang benderang, dengan izin-Nya dan

(dengannyajuga) Tnhan menunjukkan mereka kejalan 'yang lurus (Surah Al-Maa'idah:Ayat 16). Firman Allah s.w.t. mengenai kitab suci Taurat yang bermaksud: Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitah Taurat, yang mengandungi petunjuk dan cahaya yang menerangi... (Surah Al-Maa'idah: Ayat 44). Firman Allah mengenai kitab suci Injil yang bermaksud:... Dan Kami telah berikan kepadanya Kitab Injil, yang mengandungi petunjuk (hidayah) dan cahayayang menerangi... (Surah Al-Maa'idah: Ayat 46). Berdasarkan kepada sumber yang sama iaitu wahyu Allah s.w.t., maka wujud persamaan-persamaan yang ada pada kitab-kitab samawi dan ini menolaktuduhan bahawa al-Quran meniru dari kitab-kitab suci samawi terdahulu. Sebaliknya, ini merupakan kesepaduan kitab-kitab suci samawi yang datang dari sumber yang sama, Allah s.w.t.

4.2 AL-HADIS

4.2.1 Pengenalan Hadis

Al-Hadis (al-Sunnah) ialah segala yang disandarkan kepada Rasulullah s.a.w. sama ada perkataan, perbuatan dan pengakuan serta sifat kejadian, akhlak dan riwayat hidup baginda, sebelum dan sesudah baginda dilantik menjadi Rasul. Al-Hadis diriwayatkan daripada Rasulullah s.a.w. oleh para Sahabat, Tabiin dan seterusnya, sehingga dikumpulkan dan ditulis oleh ulama-ulama hadis. Dalam konteks ini, umat Islam telah bersepakat (ijmak) bahawa al-Hadis merupakan sumber hukum syariah (perundangan Islam). Firman Allah s.w.t. yang bermaksud: Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah ia, dan apa yang ditegahnya maka tinggalkan ia (Surah AlHasy: Ayat 7). Sebagai sumber hukum syariah, al-Hadis melengkapi alQuran dengan melalui tiga cara iaitu pertama, ia menegaskan hukum yang terdapat dalam al-Quran; kedua, menjelaskan apa yang tidak diperincikan oleh kitab al-Quran; dan ketiga, ia menetapkan sesuatu hukum yang tidak terdapat dalam al-Quran tetapi hukum ini bertepatan dengan prinsip umum dalam al-Quran. halaman 79

Namun begitu terdapat sebahagian daripada al-Hadis yang bukan menjadi hukum kepada umat Islam iaitu terdapat perkara-perkara yang dilakukan oleh Rasulullah s.a.w. sebagai seorang insan seperti bangun, duduk, tidur, dan makan; kecuali baginda memerintahkannya. Perkara-perkara duniawi yang diperolehi dari pengalaman baginda sendiri, dari segi pertanian, perniagaan, peperangan, dan sebagainya. Perkara-perkara yang khusus bagi baginda sahaja seperti puasa tanpa buka, wajib bertahajud dan lainlain.

4.2.2 Hubungan al-Quran dengan al-Hadis

Mengenai hubungan kitab suci al-Quran al-Karim dengan al-Hadis, keduaduanya meniiliki hubungan rapat kerana berasaskan sumber yang sama iaitu wahyu Allah s.w.t. Walaupun hadis itu dari Rasulullah s.a.w., namun dari sudut ajarannya tetap berpandukan wahyu. Rasulullah s.a.w., sebagai pesuruh Allah akan menerima ajaran dan arahan untuk disampaikan kepada umat manusia, mesti diikuti dan ditaati oleh umatnya berdasarkan wahyu. Rasulullah s.a.w. juga melakukan ijtihad, tetapi bukanlah bererti terlepas dari panduan wahyu, kerana ijtihad itu lebih banyak bertujuan untuk memberi pengajaran kepada umatnya. Hubungan al-Quran dengan hadis dirapatkan lagi dengan pergantungan antara satu sama lain. Al-Quran memerlukan hadis, kerana banyak perkara umum ditafsirkan dan diberi secara terperinci oleh hadis. Seandainya, tiada tafsiran dari hadis banyak perkara dalam al-Quran tidak dapat difahami dan dilakukan. Begitu juga hadis memerlukan al-Quran, kerana al-Quran merupakan induk kepada hadis dan tanpa al-Quran agama Islam tiada. Menurut al-Sayyid Nawfal, al-Quran diturunkan untuk menerangkan urusan Islam kesemuanya. Manakala peranan al-Hadis atau al-Sunnah ialah menerangkan dan mentafsirkan al-Quran. Dengan itu, hadis diperlukan untuk memahami al-Quran. Dari sudut ini, ada beberapa persamaan dengan peranan mahkamah (hakim) yang mentafsirkan undang-undang, termasuk undang-undang perlembagaan negara. Dr. Mustafa al-Siba'i

menerangkan bahawa banyak ayat al-Quran diturunkan dalam bentuk umum, dengan tidak diperincikan. Maka itu banyak hukum tidak dapat dilaksanakan jika tidak dirujuk kepada Rasulullah s.a.w. untuk mengetahui kedudukan yang jelas. Penjelasan hukumnya adalah Rasulullah s.a.w. yang bertindak sebagai jurucakap dan penjelasan dari Tuhan. Namun begitu, wujud satu fahaman yang berpendapat bahawa hadis tidak diperlukan kerana al-Quran merupakan kitab yang sempurna dan terdapat di dalamnya segala yang diperlukan. Antara hujah fahaman ini ialah kerana terdapat ayat yang menyebut, firman Allah s.w.t. yang bermaksud: Dan tidaklah binatan-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua-dua sayapnya melainkan umat seperti kamu juga. Tidaklah kami alpakan sesuatupun di dalam al-Kitab, kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan (Surah Al-An'aam: Ayat 38). Ayat di atas, jelas menyatakan bahawa setiap sesuatu terdapat di dalam al-Kitab, namun yang dimaksudkan dengan al-Kitab di sini ialah Luh halaman 80 Mahfuz. Kebanyakan ahli tafsir berpendapat demikian, misalannya alQurtubi dan al-Maraghi yang lebih bersetuju kepada Luh Mahfuz. Berdasarkan hubungan ayat di atas dengan bahagian sebelum dan selepasnya, ia menunjukkan hubungannya dengan ilmu Allah s.w.t.. Maka ia lebih bersesuaian dengan maksud Luh Mahfuz. Walaupun begitu, ulama tafsir yang berpendapat bahawa maksud al- Kitab itu ialah al-Quran, tidaklah bererti bahawa mereka bersetuju terdapat semua perkara di dalam al-Quran. Ini kerana, maksudnya ialah al-Quran mengandungi semua perkara (lengkap) secara umum. Maksud tersebut adalah jelas, iaitu perkara-perkara yang berhubung dengan sams dan teknologi tidak disebut di dalam al-Quran, dan kalau disebut ia adalah secara sepintas lalu sahaja. Dalam perkara-perkara tertentu jelas bahawa al-Quran memerlukan tafsiran hadis, kerana hadis lebih memperincikan. Misalannya, seseorang yang mempelajari Islam melalui al-Quran sahaja, maka bagaimanakah dia dapat

melakukan

ibadat

sembahyang,

haji

dan

sebagainya?

Ini

kerana

keterangan melakukan ibadat-ibadat tersebut dengan terperincinya tidak disebut di dalam al-Quran. Hubungan, saling bergantungan dan gandingan antara al-Quran dan hadis dapat dilihat dalam beberapa ayat al-Quran. Antaranya firman Allah s.w.t. yang bermaksud:... Apa yang diberikan Rasul kepada kamu maka terimalah ia dan apa yang dilarangnya ke atas kamu maka tinggalkanlah dan bertakwalah kepada A llah, kerana sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya (Surah Al-Hasyr: Ayat 7). Ayat ini dengan jelas menyebut mengenai kewajipan setiap orang untuk mematuhi semua perintah Rasulullah s.a.w. dan mengikuti perintahnya. Kewajipan tersebut ditujukan kepada umat terdahlulu dan umat kini, dan tidak terhad kepada para sahabat atau yang sezaman dengan Rasulullah s.a.w. sahaja dan berterusan. Dalam hubungan ini Allah s.w.t. berfirman yang maksudnya: Dan taatlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, supaya kamu diberi rahmat (Surah All' Imran: Ayat 132). Firman Allah s.w.t. lagi, yang bermaksud: Katakanlah, Taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir (Surah Ali' Imran: Ayat 32) dan, Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah Rasul-Nya dan ulilamridi antara kamu. Kemudian, jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikan ia kepada Allah (alQuran) dan Rasul (sunnah), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Demikian itu lebih utama dan lebik baik akibatnya (Surah An-Nisaa': Ayat 59). Ketiga-tiga ayat tersebut menyentuh tentang orang Islam diperintahkan supaya taat kepada Rasul, pesuruh Allah s.w.t. Ayat-ayat tersebut tidak boleh digunakan pada masa kini, sekiranya ketaatan kepada Rasulullah itu berlaku hanya pada zaman kehidupan baginda. Ini sudah tentu bercanggah dengan dasar ayat-ayat tersebut, kerana ia tiada nas yang menunjukkan demikian. Perintah supaya kembali kepada Allah s.w.t. dan Rasul-Nya jika berlaku kelainan pendapat ialah kembali kepada al-Quran dan sunnah Rasul selepas wafatnya. halaman 81

Maksud tersebut jelas kerana taat akan Allah membawa erti mengikut kitabNya, al-Quran; taat akan Rasul bererti mengamalkan sunnah dan taat akan ulul amri ialah mengikuti perintah-perintah yang tidak bercanggah dengan kehendak Allah s.w.

halaman 82 Muhammad al-Bahi, a-Fikral-Islami al-Hadis iaa Silatuhu hi al-Isti'maralGharh, (Kaherah: Wahbah, 1975), him. 206. Ibid., him. 207-208. 'Abd. Al-HalimMahmod, al-Ghazwal-FikriwaAtharuhufial-Mujtama'al- Islami al-Ma-asir, (Dar al-Buhuth, 1979), him. 36-37. Abi Hassan All al-Hasani Al-Nadawi, al-Sirah al-Nabawuyah, (Jeddah: Dar al-Syuruq, 1997), him. 96-97. Ibid, him. 90. Abu Muhammad 'And al-Malik Ibn Hisham, al-Sirah al-Nahawiyah li Ibn Hisham, Bahagian I, (Beirut: Muasasah Ashwar, t.t), him. 238. Muhammad 'Abd al-Azim Al-Zarqani, Manahilal-'Irfanfi 'Ulum al-Quran, muj.2, (Beirut: Ihya' al-Turath al-'Arabi, t.t.), him. 317. Ahmad Mustafa al-Maraghi, Tafsir al-Maraghi, (Mesir: Dar al-Fikr, t.t.), him. 182. Yusuf al-Qardawi, Thaqafah al-Da'iyah, (Beirut: Muasasah al-Risalah, 1978), him. 11. Abd. Al-Qadir 'Audah, al-Tasyri al-Jina'i al-Islami, Jilid I, (Beirut: Dar alKitab al-Arabi, t.t), him. 22. Muhammad All al-Sabum,al-Tibyanfi 'Ulum al-Quran, 1980), him. 48. Ab. Aziz Mohd. Zin, al-Quran Dan Mesej Kesejahteraan Sejagat, (Kuala Lumpur: BAHEIS, 1997), him. 8. Mana' al-Qattan, Mabahithfl 'Ulum al-Quran, (Beirut: Muasasah al-Risalah, 1976), him. 119. Ahmad ibn All ibn Hajar, Fathal-Bari, (Riyadh: al-Riyadh al-Hadis, t.t.), him. 46. Ibid., him. 52. Muhammad Subaih, BathJadid 'an al-Quran al-Karim, (Kaherah/Beirut: al-

Syuruq, 1983), him. 130. Mana' al-Qattan, Op.cit. him. 266. Karim Zaydan, Usul al-Da'wah, (al-Manar al-Islamiyah, 1976), him. 49. Ahmad Ghdush, al-Da'wah al-Islamiyah Usuluhawa Wasailuha, (Kaherah: Dar al-Kitab al-Misri, t.t.), him. 34. halaman 83 Ibid., 119. Ibid., 119-120. Muhammad Fathi 'Uthman, lal-Din lil-Waqi', (Kuwait: Dar Kuwait, t.t.), him. 22-3. Ahmad Ghalush, op.cit., him. 201. Yusuf al-Qaradawi, op.cit., him. 13. Muhammad Fathi 'Uthman, op-cit. him. 57. Sayyid Qutb, Fi Zilal al-Quran, (Beirut: Dar al-Syuruq,1977), him. 976, Ahmad Mustafa al-Maraghi, op.cit., him. 127-128. Muhammad al-Sayyid al-Wakil, Taqnin al-Da 'wah, (Jeddah: Dar alMujtama', 1994), him. 22. KarimZaydan,op.C!t. him. 49.. Dipetik oleh Shahnum Hanif dan Abdullah Shuhaimi, "Mengekang Keruntuhan Moral Melalui Agama", Berita Harian, 17 Disember 1993, him. 10. 'Izuddin Baliq, Minhajal-Salhin, Beirut, 1978, him. 76. Ibid., him. 1014-1023. Kamus DBP, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1985), him. 1111. Badran Abu al-'Ainnain, t.t. him. 471, Al-Sabuni, op.cit., him. 12,14-15. Hasan Isa Abd al Zahir, Fusul fi-al-Da'wah al-Thaqafahal-Islami'yah, (Kuwait: Daral-Qalam, 1981), him. 151. Abu al-Majd al-Sayyid Nawfal, al-Da'wah ila Allah Ta'ala Khasaisuha Muqawwimatuha Manahijuha, (t.p, 1977), him. 137. Mustafa al-Siba'i, al-Sunnah wa Makanatuhafial-Tashri'al-Islamu, (Beirut: alMaktab al-Islami, 1978), him. 49. Al-Qurtubi, Abu Abdullah Muhammad ibn Ahmad ibn Abi Bakr ibn Farah alAnsari al Khazarji al-Andalusi, al-fami' Al Ahkam al-Quran, Beirut, 1965.

him. 420 Al-Maraghi, op.cit., him. 118-119. Karim Zaydan, op.cit., him. 32-33). Al-Qurtubi, op-cit, him. 216. Al-Sabuni, op. cit. him. 408. halaman 84

Bab 5

ILMU DAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT MENURUT ISLAM Aizan All @ Mat Zin Pengertian dan Konsep Ilmu, Kedudukan cendekiawan di sisi Islam, Peranan Ilmu dalam Pembangunan Masyarakat, Pembentukan Masyarakat Islam, Perkahwinan, Hak dan Tanggungjawab dalam Institusi Keluarga, Konsep Kemasyarakatan Islam, Hak dan Tanggungjawab anggota Masyarakat, Islam dan Masyarakat Berbilang Kaum.

5.1 PENGERTIAN DAN KONSEP ILMU

Menurut Abd al-Jabbar, ilmu ditakrifkan sebagai kepercayaan yang memuaskan jiwa bahawa objek yang dipercayai itu adalah menepati perkara yang sebenarnya menurut realiti yang berlaku. Ini bermakna, ketepatan maklumat selaras dengan realiti itulah yang dikatakan ilmu. Profesor Abdullah Hassan, seorang tokoh akademik memberikan definisi ilmu sebagai apa saja yang bererti, bernilai dan berguna. Manakala Kamus Dewan pula mendefinisikan ilmu sebagai pengetahuan, kepandaian (dalam perkara dunia, akhirat, zahir, batin dan lain-lain). Ilmu merupakan pelengkap kepada kebijaksanaan manusia dalam melakukan tindakan. Ilmu akan mengangkat darjat (martabat) kebijaksanaan seseorang di peringkat individu, masyarakat, negara dan

seterusnya memberikan dampak kepada proses pembentukan sesuatu tamadun manusia. Oleh yang demikian, konsep ilmu Islam amat ketara perbezaannya dengan konsep ilmu- ilmu lain. Ilmu Islam mempunyai ciri-ciri yang tersendiri iaitu ketuhanan (RabbamaV), terbuka dan global. halaman 85 Konsep ilmu menurut ciri ketuhanan (rabbaniah): Ketuhanan dari segi sumber, penggunaan dan matlamat ilmu. Ketuhanan dari segi sumber bererti segala ilmu yang manusia perolehi berasal daripada Tuhan Yang Maha Mengetahui sama ada secara terus iaitu wahyu (Zabur, Taurat, Injil dan al-Quran) atau secara tidak langsung iaitu melalui penelitian dan kajian terhadap alam semesta. Ini selaras dengan wahyu pertama yang diturunkan kepada baginda Rasulullah s.a.w. dan ia termaktub di dalam surah al-'Alaq: Ayat 1 yang memenntahkan manusia supaya mencari ilmu (membaca) dengan nama Tuhan yang menciptakan. Ini membuktikan bahawa semua ilmu dikaitkan dengan Allah s.w.t. Ketuhanan dari segi penggunaan pula bererti ilmu yang diperolehi hendaklah dilaksanakan selaras dengan syariat Islam tanpa sebarang penyelewengan. Manakala ketuhanan dari segi matlamat ilmu bermaksud tujuan dan objektif pencapaian ilmu adalah untuk memenuhi keperluan kehidupan manusia dan alam semesta secara keseluruhannya selaras dengan syariat Islam. Ilmu menurut Islam bukan bersifat monopoli atau digunakan untuk kepentingan individu semata-mata bagi menjadikan dirinya seorang manusia yang agung, berkuasa dan terkenal. Ini amat bertentangan dengan ciri ketuhanan tersebut. Konsep ilmu Islam menurut ciri terbuka: Terbuka dalam dalam dua aspek iaitu memperolehi ilmu dan menggunakan ilmu. la tidak membataskan sumber perolehan daripada kitab al-Quran atau al-Hadis sahaja. Malah ilmu Islam tidak hanya terbatas untuk kegiatan keagamaan semata-mata bahkan untuk kegiatan keduniaan. Dr. Yusuf al-Qaradawi membahagikan ilmu kepada dua bahagian. Pertama, ilmu yang berkaitan dengan syariat (akidah, ibadah dan akhlak). Kedua,

Kedatangan mereka tidak dihalang. maka di mana sahaja dia menjumpainya maka dia berhak mendapatkannya. Manakala ilmu berkaitan dengan pengurusan pembangunan tamadun manusia boleh dituntut atau diperolehi daripada guru bukan Islam. tidak wujud pemisahan antara ilmu Islam .ilmu yang berkaitan dengan pengurusan pembangunan tamadun manusia.a. Bahkan ilmu Islam tidak bersifat monopoli.. sendiri telah membuktikan bahawa sumber ilmu untuk memajukan tamadun manusia ini tidak terbatas kepada orang Islam sahaja. Sejarah membuktikan sirat keterbukaan halaman 86 dalam penggunaan ilmu dipraktikkan di Cordova dan Sicily iaitu pada zaman Kerajaan Islam Andalusia. sudah semestinya mereka ini akan disekat dan dihalang untuk mendapatkan ilmu pengetahuan tersebut. Rasulullah s. Manakala terbuka dalam penggunaan ilmu ialah ilmu yang diperoleh hendaklah dikongsi sama ada di kalangan muslim atau bukan muslim.w. juga telah memberitahu bahawa segala ilmu yang berguna itu berhak dimiliki oleh umat Islam sebagaimana sabdanya yang bermaksud: Hikmah (ilmu yang berguna) adalah barang mukmin yang hilang. Rasulullah s.a. malah dari orang bukan Islam. Ilmu peperangan tersebut ialah menggali parit untuk membentengi kota Madinah ketika peperangan Khandak.w. Konsep ilmu Islam menurut ciri global: Keseluruhan ilmu yang memberikan manfaat kepada manusia sama ada ilmu syariat atau ilmu pengurusan tamadun manusia. malah diberikan penghormatan.a. Orang-orang Eropah datang ke sana untuk mempelajari dan meneliti ilmu pengetahuan terutama daripada sarjana-sarjana Islam. baginda menerima cadangan yang dikemukakan oleh Salman alFarisi untuk menggunakan ilmu peperangan yang diperolehmya daripada orang-orang Parsi. Pada zaman Rasulullah s. Ilmu yang berkaitan dengan syariat hanya bergurukan orang Islam yang dipercayai keilmuannya (mursyid).w. Hakikatnya. Dalam konteks ini. Sekiranya ilmu Islam tidak bersifat terbuka.

a. la termaktub dalam al-Quran apabila Allah menyatakan kedudukan orang yang berilmu di tahap yang tinggi dalam beberapa surah. sesunggsuhnya orang-orang yang dapat mengambil pelajaran hanyalah orang-orang yang berakal (Surah Al-Zumar: Ayat 9). Islam juga mengaitkan cendekiawan dengan orang. pemerhatian dan penelitian tentang alam sekeliling.W. 5. (Hadis Riwayat al-Baihaqi) .orang yang bertakwa kepada Allah: Sesungguhnya orangyang taqwa (orangwang menaruh bimbingdan takut melanggar perintah Allah). banyak menyebut tentang kelebihan orang yang berilmu. Ibn Khaldun telah membahagikan ilmu Islam kepada dua kategori: Ilmu naqliyyah dan ilmu 'aqliyyah. Malah setlap individu muslim wajib menuntut ilmu. terdiri daripada orang-orang yang berilmu Surah Al-Fathir:Ayat 28). Antara hadis Baginda s. Rasulullah s.a.w. Antaranya firman Allah S.w. ibadat dan akhlak. (Hadis Riwayat Ibn Majah dan Baihaqi) halaman 87 Ulama [cendekiawan] adalah pewaris para Nabi.dan ilmu sekular kerana keseluruhan ilmu yang bermanfaat telah terangkum ke dalam ilmu Islam.T yang bermaksud: Allah meninggikan kedudukan orangorangyang berimon di kalangan kamu dan orang-orangyang berilmu beberapa darjat (Surah Al-Mujadalah: Ayat 11). ialah: Menuntut ilmu adalah wajib ke atas setiap lelaki dan perempuan. Di sampmg itu. Selam daripada itu. Ilmu naqliyyah merangkumi ilmu syariat yang telah diwahyukan seperti akidah.2 KEDUDUKAN CENDEKIAWAN DI SISI ISLAM Islam meletakkan para cendekiawan dan sarjana di tahap yang tinggi. Allah turut mengakui bahawa orang yang berilmu tidak sama dengan orang yang tidak berilmu: Adakah sama orangyang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Manakala ilmu 'aqliyyah pula meliputi ilmu yang terhasil daripada proses pemikiran (kajian akal).

peranan individu. menegaskan bahawa Islam tidak menggalakkan umatnya memencilkan diri untuk beribadat dan meninggalkan tuntutan mencari ilmu sama ada bagi kegunaan diri sendiri iaitu fardu ain ataupun kegunaan masyarakat laitu fardu kifayah. Kualiti ilmu yang dimiliki oleh individu-individu yang membentuk keluarga dan seterusnya masyarakat adalah faktor penentu kepada kualiti sesebuah masyarakat. ulama dan syuhada. Manakala institusi keluarga pula bermula dengan perkahwinan di antara dua individu yang berlainan jantina. masyarakat yang gemilang merupakan representasi individu yang berilmu.3 PERANAN ILMU DALAM PEMBANGUNAN MASYARAKAT ISLAM Ilmu merupakan elemen terpenting yang memangkinkan pergerakan manusia untuk melakukan penelitian. 5. Imam al-Ghazali di dalam bukunya Ihya 'Ulum al-Din. pengkajian dan menghasilkan penemuan baru atau teknologi. Pencapaian-pencapaian ini merupakan puncak keupayaan akal dan kejayaan manusia untuk membentuk sesuatu ketamadunan bagi memenuhi keperluan kehidupan manusia dan makhlukmakhluk sekitarnya. Individuindividu yang berilmu akan membentuk masyarakat yang cemerlang manakala individu yang jahil akan menggagalkan proses pembangunan masyarakat.Orang yang berpeluang memberi syafaat pada hari kiamat adatiga golongan: Nabi. Perhatian yang khusus telah diberikan oleh Islam terhadap pembentukan keluarga bagi mengekalkan generasi manusia (baka). (Hadis Riwayat Ibn Majah) 5.individu muslim tidak dapat dipinggirkan. Justeru. pengabaian pembentukan institusi keluarga akan membawa kepada . Ini kerana pembentukan sesuatu masyarakat adalah berasaskan institusi keluarga.4 PEMBENTUKAN MASYARAKAT ISLAM Apabila isu pembentukan masyarakat Islam dibincangkan. Ini kerana.

Namun. Segala ilmu ini perlu dipelajari oleh setiap individu muslim sebelum mendirikan sebuah rumah tangga. keutamaan diberikan kepada calon yang beriman kerana menurut Baginda Rasulullah s. Golongan yang haram dikahwini hukumnya terbahagi kepada dua iaitu haram abadi dan haram sementara.w.w. 5. dari keluarga yang baik akan melahirkan masyarakat yang baik dan seterusnya tertegak sebuah negara yang cemerlang di bawah keredaan Allah s. Justeru. ibu dan anak. Di samping itu. Dalam konteks ini. Undang-undang keluarga Islam juga turut memberikan garis panduan mengenai pasangan yang boleh dikahwini dan golongan yang haram dikahwini.w. Rasulullah s. Semasa proses pencarian jodoh. cantik dan beriman (berakhlak). menyarankan agar umatnya memberi keutamaan kepada faktor yang keempat iaitu beriman (berakhlak).a. hanya keimanan dapat menjamin keharmonian institusi keluarga dalam mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. telah menurunkan undang-undang keluarga Islam sebagai panduan kepada seluruh institusi keluarga. lelaki dan wanita melalui akad nikah dan ijab kabul.t.keruntuhan dan kehancuran sesebuah masyarakat. tata susila dan kemuliaan manusia halaman 88 melalui ikatan perkahwinan.w.t.a. la diklasifikasikan oleh fukaha di dalam kitab-kitab fikah sebagai Munakahat yang bermaksud nikah-kahwin. berketurunan baik.1 Perkahwinan Perkahwinan merupakan ikatan antara dua individu.4. Allah s. kebiasaannya seseorang akan memilih pasangannya berdasarkan kepada empat ciri iaitu berharta. Institusi keluarga dapat memelihara akhlak. ia mempunyai peranan yang amat Denting dalam pembentukan peribadi individu kerana peribadi yang balk akan membentuk keluarga yang baik. Hukum haram abadi ada tiga kategori iaitu mereka yang adapertalian darah seperti ayah. .

la merupakan jalan penyelesaian kepada naluri tabii atau fitrah semula jadi manusia iaitu hubungan seks antara lelaki dan wanita yang dijadikan Allah s. haram berkahwin: orang yang tidak mencukupi syarat. tidak berkemampuan zahir dan batin serta tidak bertanggungjawab kerana dibimbangi akan merosakkan rumah tangga serta masa halaman 89 depan isteri dan anak. . Keempat. hukum nikah terbahagi kepada lima. mencapai ketenangan hati. mertua dan menantu.w. Menurut mazhab Syafie. ketenangan jiwa dan sebagai cara untuk menyalurkan naluri cinta dan kasih sayang. Fukaha menetapkan hukum berkahwin ini berdasarkan kepada keadaan individu. Manakala hukum haram sementara pula ialah ipar iaitu apabila pasangan meninggal maka perkahwinan antara suami dengan ipar atau isteri dengan ipar dibolehkan. wajib nikah: bagi yang berkemampuan dari segi zahir dan batin. sunat berkahwin: sekiranya dia ingin menjaga kesuciannya. Kedua. perempuan bukan Islam apabila dia memeluk Islam perkahwinan dibolehkan. harus: bagi seseorang yang ingin melakukan seks. Ketiga. ahli ibadat. Pertama. Islam menyarankan agar dia berpuasa.t. sebelum ia dibolehkan berkahwin lain selama 4 bulan 10 hari) apabila tamat tempohnya maka dibolehkan berkahwin. makruh nikah: orang yang tidak berhajat kepada seks. cukup syarat dan berkemampuan (zahir dan batin). Terdapat beberapa kategori dalam hukum berkahwin. pertalian penyusuan seperti ibu susu dan saudara sesusu.pertalian kekeluargaan seperti anak tiri. Bagi yang tidak berkemampuan dari segi perbelanjaan perkahwinan. memelihara kehormatan diri. serta nafsu syahwatnya begitu tinggi hingga boleh mendorong kepada perzinaan. Perkahwinan bertujuan untuk memperolehi zuriat dan mengekalkan baka. Kelima. dan perempuan dalam idah (idah ialah tempoh menunggu bagi wanita yang bercerai dengan suaminya sama ada hidup atau mati. orang yang bend kepada perkahwinan dan seumpamanya.

isteri atau tanggungjawab bersama: suami dan isteri.duanya boleh diwarisi oleh salah seorang daripada keduanya apabila berlaku kematian. isteri bertanggungjawab merahsiakan kecacatan atau kekurangan suami kepada orang lain dan menjaga kehormatan dan harta suami ketika ketiadaannya. Apabila dia melaksanakan tanggungjawab sebagai seorang suami. isteri memiliki hak untuk memperolehi nafkah zahir dan batin daripada suami. suami bertanggungjawab melindungi rahsia kecacatan atau kekurangan isteri kepada orang lain. memperolehi nasihat yang baik daripada suami. berbincang tentang kebaikan bersama.5. Hak dan tanggungjawab bersama suami isteri ialah suami dan isteri samasama berhak untuk menikmati kemanisan. memperolehi pakaian dan tempat tinggal yang sesuai daripada suami. termasuk zahir dan batin daripada isteri. isteri menjaga maruah dan akhlak sama ada berada di hadapan ataupun di belakang suami. Hak ini hanya dimiliki oleh isteri setelah tanggungjawab sebagai seorang isteri dilaksanakan dengan baik seperti melayani keperluan batin suami. bersikap jujur dan menetapi janji. dan bertawakal kepada Allah s. Mengenai tanggungjawab suami. dan meminta keizinan suami sebelum keluar rumah.2 Hak dan Tanggungjawab dalam Institusi Keluarga Hak dan Tanggungjawab Suami Isteri: Dalam institusi keluarga Islam. Dalam konteks ini.t. dan suami wajar mengasihi keluarga isteri. . harta kedua. ketaatan dan kesetiaan isteri kepada suami selagi tidak bertentangan dengan ajaran Islam. mendalami ilmu fardhu am bersama. suami dan isteri bersama-sama bertanggungjawab mengeratkan hubungan silaturrahim dengan keluarga kedua-dua belah pihak. kemkmatan dan kebahagiaan hidup berumah tangga. digalakkan bersembahyang berjemaah. mentaati suami.w. dia berhak menerima layanan yang munasabah dan kasih sayang.4. memperolehi jaminan keselamatan dan kebajikan daripada suami. saling memaafkan jika berlaku kesilapan dan saling menasihati. dia merupakan pemimpin dan ketua dalam institusi keluarga. suami dan isteri memiliki hak ke atas satu sama lain lantaran tanggungjawab yang dipikul sama ada bagi pihak suami. bantu membantu dalam hal kebajikan dan meninggalkan kemungkaran.

5 KONSEP KEMASYARAKATAN ISLAM Masyarakat Islam ialah kelompok manusia yang beragama Islam dan mengamalkan ajaran Islam iaitu melaksanakan suruhan dan meninggalkan larangan Allah s. dan menguruskan perkahwinan mereka apabila sampai masa untuk berkahwin.duanya sama ada ketika hidup mahupun sesudah meninggal dunia. 5. memberi kasih sayang secukupnya dan bersikap adil terhadap anak-anak.w. berdoa untuk kedua. menyahut seruan dan panggilan mereka dan segera hadir apabila diperlukan. Dalam Islam. mendidik anak supaya menjadi orang soleh dan beriman serta memberi pendidikan yang sewajarnya. masyarakat Islam ialah orang Islam yang hidup bersama-sama dengan masyarakat bukan Islam dalam sesuatu kelompok masyarakat dan masyarakat ini melaksanakan kehidupan berlandaskan nilainilai Islam. memberikan nama yang baik kepada anak. menyusukan anak sehingga berusia duatahun. . Tanggungjawab ibu bapa terhadap anak merangkumi berdoa kepada hadrat Allah s.w. mengazankan anak lelaki dan mengqamatkan anak perempuan sebaik sahaja dilahirkan. Islam melihat tanggungjawab dua hala iaitu ibu bapa terhadap anak dan tanggungjawab anak terhadap ibu bapa.t. dan menyebut segala kebaikan ibu bapa dan melupakan segala kesilapan dan kekurangan. Hakikatnya.setelah berusaha untuk mencapai kebahagiaan hidup.t. pakaian dan tempat tinggal yang sesuai dengan kehidupan. Tanggungjawab anak terhadap ibu bapa merangkumi mentaati ibu bapa dalam semua perkara selagi tidak bertentangan dengan ajaran Islam. jangan meninggikan suara apabila bercakap dengan keduaduanya. menyediakan makanan. mendirikan sesuatu masyarakat yang melaksanakan nilai-nilai keislaman merupakan suatu kewajipan yang terletak di atas bahu semua orang Islam. halaman 90 Hak dan Tanggungjawab Keibubapaan: Dalam konteks ini. agar dikurniakan anak yang soleh sebaik sahaja bernikah.

pada ketika itu telah melaksanakan tugas mendirikan masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai Islam dengan cekal. syariah (undang-undang Islam) merupakan garis panduan terpenting. Selain daripada itu. Pada peringkat asasnya.w.w. Persaudaraan merupakan suatu ikatan antara seseorang individu dengan individu yang lain termasuk bantu-membantu dan bekerjasama dalam semua perkara. Melalui akhlak. akhlak perlulah ditanam dan disuburkan dalam pembinaan sesuatu masyarakat dan kegagalan untuk menitikberatkan akhlak akan mengkucarkacirkan sesuatu masyarakat. ibadah juga merupakan asas kepada pembentukan sesuatu masyarakat dan pembinaan tempat peribadatan juga diberi penekanan. dan para sahabat di Madinah. Rasulullah s. Umat Islam di bawah kepimpinan Rasulullah s. Setiap daripada asas-asas yang dibincangkan itu.w. saling berhubung kait dan lengkap-melengkapi antara satu sama lain dalam proses pembentukan peribadi Muslim dan seterusnya menentukan pembentukan sesuatu masyarakat Islam. . kemudiannya membentuk sebuah negara Islam pertama melalui penggubalan Piagam Madinah (Sahifah Madinah). gigih dan jujur sehingga berjaya membentuk sebuah masyarakat yang ideal. ia didasarkan kepada ilmu tentang asas-asas ajaran Islam. Dalam proses pembentukan sesuatu masyarakat Islam.a.a.Berdasarkan kelahiran dan perkembangan tamadun Islam. Dalam konteks halaman 91 ini. menjadi contoh dan model bagi masyarakat selepasnya sehingga masa kmi. pembentukan peribadi mulia Muslim merupakan tunggak masyarakat yang cemerlang dan ia akan menentukan kestabilan serta keharmonian sesebuah masyarakat.a. sebaik sahaja baginda berhijrah dari Makkah pada tahun 622 Masihi. masyarakat Islam yang penama terbentuk ialah masyarakat yang didirikan oleh Rasulullah s.

5. Dalam konteks ini. Menegakkan kebaikan dan menentang kemungkaran atau kebatilan merupakah hak bagi setiap anggota masyarakat. seseorang individu berhak untuk hidup dengan aman dan tenteram menurut peruntukan undangundang. Anggota masyarakat mempunyai hak untuk melantik pemimpm secara bebas dalam memilih pemerintah yang dianggap layak untuk mentadbir sesuatu masyarakat atau negara. nilai diri dan nama baik setiap anggota masyarakat tidak boleh dicela dan dihina dengan sesuka hati. Oleh itu hendaklah ada segolongan daripada masyarakat melaksanakan tugas menegakkan kebaikan dan menentang kemungkaran.6 HAK DAN TANGGUNGJAWAB ANGGOTA MASYARAKAT Dalam kehidupan sesuatu masyarakat Islam. Dalam Islam. perlindungan politik mestilah diberikan kepada sesiapa sahaja yang dianiayai tanpa mengira bangsa. dan melahirkan pendapat juga merupakan hak anggota masyarakat. konsep pemisahan kawasan berdasarkan warna kulit dan pegangan agama tidak wujud dan bertentangan dengan ajaran Islam. malah ia merupakan halaman 92 . Setiap individu dilahirkan dalam keadaan bebas dan kebebasan ini tidak boleh dicerobohi oleh sesiapa pun dengan sewenang-wenangnya. Setiap individu dalam masyarakatnya bebas untuk bergerak dan melakukan sebarang aktiviti yang bermanfaat tanpa dibatasi oleh warna kulit atau pegangan agama. Kebebasan berfikir untuk mencari kebenaran dengan bebas untuk menolak dan menentang kezaliman. kebebasan untuk memilih agama yang dianuti. Individu diberi hak untuk menuntut ilmu. tanpa melanggar batas-batas ajaran Islam. tidak wujud perbezaan dan pengecualian dalam pelaksanaan undang-undang dan tertuduh berhak untuk membela dinnya. pegangan agama dan warna kulit. maruah dan peribadi. Setiap individu berhak untuk bekerja dan mengusahakan sesuatu kegiatan untuk mencari rezeki dan kekayaan secara halal. Dalam bidang politik dan pentadbiran (pemerintahan). dalam menentukan hak keadilan dan kehakiman.

5. maka ia bertanggungjawab untuk tunduk kepada undang-undang Islam kerana ia tertakluk kepada tanggungjawab politik. Ini menunjukkan bahawa semua masyarakat Islam mesti tunduk kepada undang-undang Islam secara menyeluruh tanpa mengira aliran mazhab dan tidak terdapat kebebasan untuk memilih hukum selain daripada hukum Islam. Islam mempunyai pendekatan tersendiri dalam mengendalikan masyarakat majmuk dan ini telah dilaksanakan dan dibuktikan di Madinah oleh Rasulullah s. ia membentuk masyarakat majmuk. Bagi masyarakat bukan Islam. masyarakat majmuk ditakrifkan sebagai masyarakat yang berlainan bangsa. Pertama. Negara Islam Madinah merupakan sebuah negara yang mengandungi komponen masyarakat Islam dan masyarakat bukan Islam.t. Masyarakat Islam wajib tunduk kepada semua peruntukan dalam sistem perundangan Islam dan kewajipan ini ditentukan oleh dua faktor terpenting. kebudayaan dan agama. dan selagi tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Begitu juga dalam hal membentuk dan memperkukuh institusi keluarga.w. halaman 93 NOTA . iaitu apabila ia mengiktiraf Islam sebagai agamanya (tanggungjawab akidah atau agama) melalui pengucapan dua kalimah syahadah. Dalam konteks ini. mereka yang tinggal dengan aman di bawah pemerintahan menurut sistem Islam dan menurut undang-undang Islam. bahasa. bukan tanggungjawab akidah atau agama.7 ISLAM DAN MASYARAKAT BERBILANG BANGSA Menurut ahli sains sosial. tanggungjawab individu kepada pemenntah atau pemimpm yang mengambil dan melaksanakan sistem perundangan Islam sebagai dasar pemerintahan negara (tanggungjawab politik). setiap anggota masyarakat melaksanakan dengan cara yang bermaruah kerana keluarga menjadi institusi terpenting dalam masyarakat. Justeru.a.satu kewajipan bagi setiap individu.w. Kedua. kewajipan terhadap Allah s.

Ibn Khaldun. 2. 1997).1..l-Arba'ah. Adillatuh. him. 12. (New Jersey. 5. 1939). al-Muqaddimah. Al-Khawarizmi. Lihat Siham MahdiJabbar. terj. Kitabal-Fiqh 'ala al-Ma'zahib a. (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. (Kaherah. 1969). al-Fiqh al-Islami wo. Second Editon. 213-214. Lihat juga Wan Mohd Nor Wan Daud. 6. (Beirut. 1997). Franz Rosenthal. him. Ibn Khaldun. 6515-6519. Ibid. 338-346. Lihat Afzalur Rahman. dan Sayyid Sabiq. 1990). Penjelasan Budaya Ilmu. 4. Ensiklopedia Sirah: Sunah. him. Fiqhal-Sunnah. Rahman al-Juzairi. Imani Al-Ghazali. (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 13. (Damsyik. him. him. jilid 2. The Story of Civilization. Zaharah Salleh. 1991). Lihat juga Wahbah al-Zulaihi. 1993). 1990). 3. halaman 94 Bab 6 TOKOH-TOKOH ISLAM DAN SUMBANGANNYA DALAM PEMBINAAN TAMADUN MANUSIA Ali Mohamad Ibn Sina. him. Ibn Khaldun dan Karya Agungnya Muqadimah. al-Tiflfial-Syari'ahal-Islamiyah waManhajal-Tarbiyah al-Nabawiyah. (Beirut.]ilid3. 6. 1012. Abd. terj. Al-Biruni. Dakwah dan Islam. Wahbah al-Zuhaili. WillDurrant. (New Jersey.1 IBN SINA Ibn Sina atau dikenali sebagai Avicenna di kalangan masyarakat Barat merupakan ahli falsafah dan doktor perubatan yang berpengaruh dalam .

Dari segi penggunaan ubat. Afghanistan dan Parsi yang menggunakan ilmu perubatan Yunani. diagnosis dan pembedahan dalam ilmu perubatan moden banyak diambil danpada Ibn Sina. Dalam konteks ini.kebudayaan Eropah. dan pengalaman daripada ahliahli perubatan dari India dan Parsi serta pengalaman beliau sendiri. Penulis-penulis Barat menganggap Ibn Sina sebagai "Bapa Doktor" kerana beliau telah menyatupadukan teori perubatan Yunani Hippocrates dan Galen. Gerard Cremona yang berpindah ke Toledo (Sepanyol) telah menterjemahkan hasil karya Ibn Sina ini ke dalam bahasa Latin. Diagnosis melalui denyut jantung ini masih dipraktikkan oleh para hakim (doktor-doktor muslim) di Pakistan. Ibn Sina telah terpengaruh dengan falsafah Plato dan Aristotle. Sumbangan umat Islam yang halaman 95 ketara dalam ilmu perubatan adalah dari segi pengalaman dan kebolehan mereka untuk mengubat. sebagaimana dihuraikan oleh Imam al-Ghazali dalam karyanya berjudul Tahafut al-Falasifah (Ketidaksinambungan Dalam Pemikiran Falasauf). Ibn Sina telah memperkembangkan ilmu psikologi dalam perubatan dan membuat beberapa penemuan dalam ilmu yang dikenali hari ini sebagai ilmu perubatan psikosomatiks (psychosomatic medicine). Seorang doktor tabii dari Amerika Syarikat (1981) melaporkan bahawa para hakim di Afghanistan. Karyanya ini telah disalin (dicetak) 16 kali. Hasil karya Ibn Sina ini menjadi rujukan utama dalam bidang perubatan di universiti-universiti Eropah sehingga kurun ke-17. Pada kurun ke-12 Masihi. India dan Parsi sangat berkebolehan dalam penentuan . Beliau memperkembangkan ilmu diagnosis melalui denyutan jantung (pulse diagnosis') untuk mengenal pasti (dalam masa beberapa detik sahaja) ketidakseimbangan yang berkenaan. China. iaitu 15 edisi dalam bahasa Latin dan sebuah edisi dalam bahasa Yahudi (Hebrew). Menjelang kurun ke-16. hasil karya ini dicetak sebanyak 21 kali. Hasil karya beliau berjudul al-Qanunfial-Tibb (Peraturan Perubatan) merupakan suatu himpunan perbendaharaan mengenai ilmu perubatan yang mengandungi 14 jilid. Dalam perkara Tauhid (ketuhanan).

Apabila seseorang pesakit mengalami sakit jiwa kerana dipisahkan dengan kekasihnya. Selepas itu. Ibn Sina adalah doktor perubatan yang pertama mencatatkan bahawa penyakit paru-paru (pulmonary tuberculosis) adalah suatu penyakit yang boleh berjangkit (contagious). Beliau memberikan dengan tepat tanda-tanda penyakit kencing manis dan kesan atau masalah yang timbul daripadanya. rumah dan keluarga disebutkan. (terjemahan). menurut peraturan syariah maka buatlah. Menurut beliau. Caranya adalah untuk menyebut banyak nama-nama dan mengulangnya dan semasa itu jarinya diletakkan atas denyutan nodi (pulse) apahila denyutan itu terjadi tidak teratur atau hampirhampir terhenti.universiti sehingga kurun ke-17.penyakit melalui 'denyutan jantung'. Kaedahnya bukan sahaja mengira berapa denyut jantung di tempat yang dirasai tetapi mutunya yang pelbagai merangkumi sama ada kuat atau tidak denyutan. Ibn Sina juga menyedari pentingnya emosi dalam pemulihan seseorang pesakit. jika anda tidak dapat mengubat penyakitnya melainkan dengan menemukan si pesakit dengan kekasihnya. Dengan cara sedemikian. nama jalan. masa antara denyutan. maka beliau boleh mendapatkan nama dan alamat kekasihnya itu. Karya beliau iaitu al-Qanunfi al-Tibh merupakan karya terkenal di Eropah dan dicetak berulang kali pada zaman Renaissance. Banyak karyanya yang ditulis dalam bahasa Arab dan juga beberapa karya dalam bahasa Parsi. seseorang itu hendaklah mengulang proses tersebut. Karya beliau ini mempunyai pengaruh asas dalam ilmu perubatan di Eropah pada zaman Renaissance dan merupakan buku rujukan yang utama di universiti. halaman 96 . kandungan kelembapan di paras kulit dekat denyutan itu dan sebagainya. Beliau sangat bermmat dalam bidang berkenaan kesan minda atas jasad dan telah banyak menulis berkenaan gangguan psikologi. Dari ukuran-ukuran denyutan jantung seseorang hakim mungkin mengetahui dengan tepat penyakit yang dihadapi di dalam tubuh si pesakit. Ibn Sina telah menghasilkan 250 buah karya yang kekal sehingga masa kini termasuk 116 buah karyanya dalam bidang ilmu perubatan. Sepanjang riwayat hidupnya.

Minat beliau terhadap penulisan adalah cetusan daripada pembelajaran dan pengalaman yang kaya dalam disiplin ilmu-ilmu tradisional dan ilmu pengetahuan semasa. hajib (menyamai taraf PerdanaMenteri) di Bougie. Maghribi dan Mesir. Algeria. Antaranya beliau pernah dilantik menjadi Ahli Persuratan di Istana Fas. Ketika itu umat Islam sedang menempuhi zaman kemerosotan kuasa politik dan peradaban Islam semakin tergugat benkutan ancaman dari kemunculan dunia Barat. hadis dan ilmu-ilmu berbentuk akii seperti ilmu logik. Keluarganya berasal dari Hadramaut yang kemudiannya berpindah ke Seville (Sepanyol) dan akhirnya ke Tunis tempat beliau dilahirkan. Arnold . selain sebagai tokoh agama dan politik yang terkenal pada kurun ke-8 Hijrah (kurun 14 Masihi). Pada tahun 789 H (1387 M). terutamanya dalam bidang politik. Ibn Khaldun telah menuntut ilmu-ilmu agama dalam bidang fikah. sekembalinya dari menunaikan ibadat haji beliau menumpukan pula perhatian kepada bidang penulisan. falsafah dan matematik serta ilmu bahasa Arab daripada beberapa sarjana yang terkenal ketika itu. Ketokohan Ibn Khaldun turut diperakui oleh ramai sarjana Barat yang menyifatkannya sebagai tokoh dan ahli fikir yang tidak ada taranya. tafsir. Ibn Khaldun merupakan seorang sarjana Islam yang terkenal dalam bidang sejarah dan sosiologi.6. Ini membangkitkan semangat beliau untuk memberi kesedaran kepada masyarakat Islam tentang erti dan maksud tamadun yang sebenar berdasarkan perubahan.perubahan yang berlaku dalam sejarah ketamadunan manusia. Beliau dilahirkan di Tunis pada tahun 732H (1331M) dan meninggal dunia pada tahun 808H (1406 M).2 IBN KHALDUN Nama lengkap Ibn Khaldun ialah Abdurrahman Abu Zaid Waliuddin Bin Khaldun. bertugas menjadi seorang kadi dan khatib. Sewaktu di Mesir beliau telah dilantik memegang jawatan Hakim Mahkamah Raja. Gabungan ilmu dengan pengalaman ini menyebabkan beliau peka dengan makna dan pengertian sejarah. Beliau kemudiannya mengajar dan memegangjawatan-jawatan penting di Tunis.

dan rakan-rakan senegara dengannya hanya berasa takjub tetapi tidak mengikuti jejaknya. 6. K. Nicholson berpendapat bahawa tidak ada seorang Muslim yang cuba mengesan secara mendalam akan sebab-sebab peristiwa yang berlaku bagi mendedahkan kuasa-kuasa moral dan spiritual yang mendasari permukaannya. Manakala halaman 97 menurut P.Barbar. Sarton. Hitti. satu-satunya karya teragung beliau dalam bidang persejarahan ialah Muqadimah iaitu pendahuluan kepada karyanya yang kedua al. Muqadimah telah membincangkan secara terperinci mengenai sejarah dan persejarahan. Muqadimah karya Ibn Khaldun merupakan sebuah ensiklopedia sintesis metodologi sains kebudayaan yang sangat penting dan boleh membantu ahli sejarah untuk menghasilkan kajian-kajian yang tepat dan ilmiah.2. Ibn Khaldun merupakan ahli sejarah dan falsafah agung bukan sahaja pada kurun-kurun pertengahan malah sepanjang zaman.1 Ibn Khaldun dan Karya Agungnya Muqadimah Dalam bidang penulisan. atau untuk mentakdiskan (menyucikan) undang-undang mengenai jatuh bangunnya sesuatu bangsa kecuali Ibn Khaldun. . R. Menurut G. Flint pula berpendapat bahawa Ibn Khaldun merupakan ahli falsafah Islam yang tiada bandingannya. Lewis.Toynbee berpendapat bahawa falsafah sejarah yang dihasilkan oleh Ibn Khaldun merupakan sumbangan yang terbesar pernah dilahirkan oleh manusia di atas muka bumi ini. bermula dari zaman ahh-ahli sejarah klasik sehinggalah ke zaman Machiavelli.'Ibar wa Diwan al-Mubtada' wo al-Khabarfi Ayyam al. Kebolehan Ibn Khaldun telah melewati usianya. sejarawan Islam yang agung dan seorang daripada sarjana teragung sepanjang zaman. Bodin dan Vico. R. Ibn Khaldun merupakan ahli falsafah Islam. Menurut B.'A rah wa al'Ajam wa al. Ibn Khaldun membahagikan karyanya ini kepada enam bab iaitu bab pertama. mengenai risalah umum tentang masyarakat manusia.

Dan bab keenam. Setiap bab dalam karya ini didahului dengan bahagian pendahuluan dan diikuti oleh tajuk-tajuk kecil yang dipanggil fasal. Bab keempat. kebudayaan. mengenai pekerjaan dan kehidupan manusia seharian serta hal-hal yang berkaitan dengan ekonomi secara umum. Muqadimah dianggap sebagai suatu sumbangan agung dalam bidang ilmu sejarah atau persejarahan kerana ia merupakan percubaan terawal yang pernah dilakukan oleh ahli sejarah bagi memahami pola perubahan yang berlaku pada organisasi politik dan sosial manusia. Pendekatannya yang rasional.Bab kedua. perusahaan. Bahagian yang asasi ialah mengenai disiplin sejarah atau falsafah sejarah dan disiplin sosiologi atau falsafah sains sosial. Bab kelima. Bab ketiga. 6. Bahagian yang tidak asasi pula merangkumi pelbagai aspek termasuk geografi. Dalam karyanya ini dijelaskan bagaimana sesuatu peristiwa sejarah itu harus dikaji. diteliti dan difahami. mengenai masyarakat bandar atau masyarakat yang dianggap sudah maju. peradaban dan lain-lain yang berkaitan dengan politik.2. Kandungan Muqadimah terbahagi kepada dua bahagian iaitu yang asasi dan tidak asasi. mengenai pemerintahan khalifah-khalifah dan raja-raja. kaedah dan halaman 98 . mengenai ilmu pengetahuan dan pendidikan. agama dan falsafah. Akan tetapi yang lebih penting dalam Muqadimah ialah mengenai ilmu sejarah dan sosiologi. nukilan atau ringkasan daripada berbagai-bagai sumber yang diambil oleh Ibn Khaldun bagi menyuarakan pandangan dan pendapatnya mengenai perkara-perkara yang berkenaan. Dalam konteks ini. mengenai masyarakat Badwi atau masyarakat yang dianggap primitif. ketokohan dan kesarjanaan Ibn Khaldun hendaklah dilihat dari kedua-dua aspek ini. ketokohan dan kesarjanaannya dilihat dari aspek ilmu sejarah dan sosiologi. Bahagian kedua yang tidak asasi ini hanya merupakan gagasan-gagasan umum.2 Ibn Khaldun Sebagai Ahli Sejarah dan Sosiologi Berdasarkan latarbelakang dan karyanya Muqadimah ini. ilmu pengetahuan.

Sejarah mempunyai hubungan sangat rapat dengan latar belakang sesuatu masyarakat. Sejarah khas mempunyai dua kualiti iaitu zahir dan batin. la telah mengambil pendiriannya sendiri dengan mengetepikan persejarahan tradisional dan sikap konservatif golongan ahli-ahli sejarah tradisi. maka itu Ibn Khaldun sangat menekankan aspek dalaman sesuatu peristiwa. maju atau mundurnya sesuatu masyarakat. Pada zahirnya. Tetapi pada batinnya ialah tinjauan dan penyelidikan serta keterangan-keterangan yang nyata mengenai kehidupan manusia dan pengetahuan yang mendalam mengenai sesuatu peristiwa dan sebabsebabnya. Kesemua unsur ini seharusnya bekerjasama untuk memenuhl kebahagian dan kepuasan kehidupan. Tetapi jika sebaliknya. mengenai sebab-sebab peristiwa sejarah berlaku. akal dan tubuh badan manusia inilah yang akan melahirkan peradaban dan peradaban ini jugalah yang melahirkan sejarah sains. Menerusi perkembangan roh. akal dan tubuh badan serta masing-masing mempunyai tugas dan keperluannya. Menurut Ibn Khaldun. la berusaha mencari suatu penyelesaian yang baru dan dengan itu mewujudkan suatu falsafah sejarah yang baru. peristiwa yang telah lalu.perbahasan yang analitikal serta terperinci menyebabkan karya ini menjadi suatu bahan kajian penting lagi menarik. Beliau menekankan dua aspek penting iaitu pertama. Kaedah penyelidikan yang digunakan oleh Ibn Khaldun lebih mirip kaedah sosiologi. mengenai sifat-sifat semula jadi dan kedua. dia mengkaji dan memahami secara mendalam akan sifat-sifat semula jadi dan tindak-tanduk masyarakat yang melakukan sesuatu peristiwa tersebut maka sejarah yang ditulisnya boleh dianggap sebagai sejarah khas. manusia ialah makhluk sosial yang mempunyai roh. . Persoalan penting di sini ialah sejauh manakah seorang ahli sejarah itu dapat memahami kedua-dua aspek tersebut? Jika dia hanya mengkaji sesuatu peristiwa yang berlaku tanpa memahami sifat-sifat semula Jadi atau latar belakang bagi sesuatu peristiwa itu maka sejarah yang ditulisnya itu hanya boleh dianggap sebagai sejarah yang umum sahaja. sejarah itu tidak lebih daripada benta-benta perang.

dasar budi pekerti manusia dibahagikan kepada tiga sebab asas iaitu akal. yang bermaksud: Boleh jadi kamu membenci sesuatu. rahsia-rahsia amal ibadat. Dalam bidang pendidikan kanak-kanak pula. Menurut al-Ghazali. padahal perkara itu adalah baik untukmu. agama dan budi pekerti yang baik. Pengertian akhlak bagi al-Ghazali bersesuaian dengan yang ditetapkan oleh halaman 99 syariat Islam. termasuk al-Mas'udi.3 IMAMAL-GHA2ALI Al-Ghazali dilahirkan di Thos pada tahun 450 Hijrah.w. Ukuran untuk menilai sesuatu itu sama ada baik atau buruk adalah berpandukan syariat sebagai ukuran yang tetap dan tidak berubah-ubah. Beliau berketurunan Parsi dan hidup di sekitar berlakunya Perang Salib. Memperbaiki budi pekerti ialah dengan cara memperseimbangkan ketiga-tiga sifat dasar itu. hawa nafsu dan marah. al-Ghazali memberikan peringatan bahawa hendaklah membentuk kanak-kanak ke arah suatu . begitu juga boleh jadi kamu mencintai sesuatu. padahal perkara itu tidak baik untukmu (Surah Al-Baqarah: Ayat 216). Ini berbeza daripada apa yang berlaku di dunia Barat kerana yang menjadi ukuran ialah pendapat umum. sifat semula jadi atau sebab-sebab sesuatu peristiwa itu berlaku. 6.penulis sejarah am. Untuk membentuk peribadi yang baik.t. Beliau sangat terkenal dalam pelbagai bidang ilmu pengetahuan terutamanya dalam falsafah akhlak. Mereka ini hanya menulis berdasarkan maklumatmaklumat yang disalurkan kepada mereka tanpa mengkaji asal usul. sesuai dengan firman Allah s.Ahli sejarah Islam sebelum Ibn Khaldun dianggap kurang mengetahui sosiologi masyarakat. Maka itu pelbagai nama yang digunakan untuk akhlak antaranya sifat-sifat hati. kadangkala terpaksa mengorbankan perkara yang baik pada pandangan manusia. Inilah yang dikatakan penulis.

Bagaimanakah timbulnya gelaran alBiruni ini? Menurut kitab al-Ansab yang ditulis oleh Sam'ani dan kitab Mu'jam al. Dengan sebab itu beliau menekankan bimbingan ke arah pemilihan itu sangat penting lantaran kanak-kanak sangat terhad pemikiran mereka. maka penduduk Kath yang berhijrah ke bandar itu digelar Biruni. Oleh itu ada kemungkinan apabila Khawarizm menjadi ibu kota Ma'muniyah. Beliau turut digelar 'Khawarizmi' kerana nama kawasan itu juga dipanggil Khawarizm. Beliau dilahirkan pada 3 Zulhijah tahun 362 H (4 September 973M) di negeri Parsi. 6.Buldan yang ditulis oleh Yaqut al-Hamawi. sekiranya dibiarkan kanak-kanak memilih sendiri bidang yang hendak diceburinya. Beberapa sarjana lain pula menyatakan al-Biruni bukan dilahirkan di Khawarizm tetapi di Birun iaitu sebuah bandar di luar Kath. halaman 100 Al-Biruni banyak mendapat ilmu pengetahuan daripada seorang putera Raja Parsi iaitu Abu Nasr Mansur bin AliJilani. seorang pakar ilmu matematik. penduduk Khawarizm memanggil orang asing sebagai Biruni (dalam bahasa Parsi). maka gelaran ini diberikan kepadanya. berkemungkinan berlakunya pemilihan yang tidak tepat dan membawa kepada perkara yang negatif.matlamat. Maka atas alasan inilah yang menyebabkan Abu Rayhan dikenali sebagai al-Biruni kerana beliau merupakan orang asing bagi penduduk Khawarizm. Al-Biruni merupakan sarjana agung pada akhir kurun ke-4 Hijrah (kurun ke- . Menurut beliau. keluarga Abu Nasr begitu mengambil berat mengenai al-Biruni. Bandar Khawarizm terletak kira-kira 20 farsakh (60 km) dari Kath yang menjadi ibu kota kerajaan pemerintahan putera-putera Ma'muniyah. bukan membiarkan kanak-kanak memilih sendiri bidang yang disukainya. Walaupun terdapat kecenderungan pendapat daripada ahli-ahli pendidik sekarang bahawa mereka lebih suka membiarkan kanak-kanak memilih sendiri bidang yang hendak diceburinya.4 AL-BIRUNI Nama penuh al-Biruni ialah Abu Rayhan Muhammad bin Ahmad al-Biruni daripada keluarga Tajik. Oleh kerana Abu Rayhan orang yang lebih terkenal di kalangan mereka.

Serdasarkan latar belakangnya. sebagai seorang yang dahagakan ilmu pengetahuan beliau tidak suka membuang masa.4. dan sejak awal wujud di dunia ini lagi saya terkenal kerana ilmu itu dan saya tidak berniat untuk keluar dari disiplin ilmu itu. Bidang pengajiannya yang utama ialah astronomi berdasarkan pengakuannya sendiri iaitu "Oleh kerana bidang saya ialah bidang astronomi. 6. fizik dan astronomi. beliau dapat menguasai dua buah tamadun besar pada ketika itu iaitu tamadun Arab dan tamadun Yunani.1 Al-Biruni Sebagai Ahli Astronomi Bidang kajian. Contoh ini menunjukkan pengaruh matahari dan . dengan menulis kanun (undang-undang) Sina'at al-Tanjim (seni astronomi). Akhirnya. geografi. namun beliau masih sempat menyiapkan sebuah karyanya berjudul Kitahal-Saydanah.10 Masihi) dan merupakan pakar dalam bidang astronomi. Sepanjang hayat kehidupannya ditumpukan kepada bidang penyelidikan dan penulisan. Meskipun beliau uzur kerana usianya yang lanjut. Salah seorang daripadanya ialah ahli fizik Kristian iaitu Abu Sahl. sebuah ensiklopedia astronomi dan matematik. Ini termasuklah teori-teori abstrak tentang falsafah sehingga kepada sains praktis matematik. Ibn Sina." Al-Biruni mengemukakan contoh tentang kegunaan harian pengetahuan matematik dan astronomi. maka saya mahu berkhidmat kepada perbendaharaan baginda (Mas'ud) yang dikenali sebagai nikmat. ketika pemerintahan Mawdud iaitu selepas beliau hidup pada zaman Dinasti Yamini selama 31 tahun. Dengan itu. Beliau juga berhubung rapat dengan para saudagar Kristian Syria yang bertujuan untuk mempelajari nama-nama orang Yunani serta sebutan dan ejaan istilah perubatan yang betul. Beliau mempunyai hubungan erat dengan para sarjana Islam dan Kristian. Antara karya beliau yang dianggap teragung ialah Rasa 'il al-Biruni. al-Biruni meninggal dunia pada tahun 440 Hijrah (11 September 1048M). sejarah dan bahasa serta hidup sezarnan dengan sarjana Islam. minat dan aktiviti al-Biruni merangkumi skop yang luas.

beliau tidak bersetuju dengan konsep graviti alam semesta sebagai kuasa sebenar yang terlibat seperti yang dilihat daripada pengalaman. matahari dan sebagainya. teori geosentrik. "Apabila sesuatu bahagian anggota jisim tegar bergerak secara garis lurus dari bahagian ke satu bahagian yang lain. Beliau menolak pandangan yang menyatakan bahawa dunia ini kekal. walaupun Qanunal-Mas'udi tidak membincangkan asal. Beliau mengumpul pelbagai arus pertukaran bumi di zamannya dan melengkapkan karya Abdul al-Malik alTayyib al-Bustri yang mempunyai muka surat. Beliau menyatakan bahawa. kosmogeni. Pada masa yang sama. halaman 101 Maka beliau telah menunjukkan bahawa astronomi sangat berguna dan sesuai menurut Islam. al-Biruni beranggapan bahawa alam semesta terletak di luar permukaan sfera yang terhad. Ilmu pengetahuan tentang bmtang-bintang dan kedudukannya sangat penting bagi menentukan arah pengembaraan dan perjalanan. Beliau menyatakan bahawa sebarang teori baru tidak dapat diterima tanpa bukti .usul alam semesta tetapi al-Biruni membincangkannya secara terperinci dalam bukunya al-Tahdid. Walau bagaimanapun. la juga sangat berguna ketika menentukan arah kiblat. al-Biruni dan cendekiawan sezaman dengannya sering memikirkan tentang kontroversi geosentrik dan heliosentrik.bulan ketika menentukan musim dan pasang surut air laut. kawasan persekitaran matahari menyebabkan planet bergerak dalam bentuk elips. Mengenai teori geosentrik. waktu solat dan kedudukan garisan lintang atau bujur sesuatu bandar. kalendar dan kronologi. Dalam teori alam semesta. sebaliknya jasad itu mengelilingi jasad lain dalam gerakan bulatan yang menggambarkan gerakan mengelilingi satu titik tetap seperti pusat bumi ketika jasad lain itu tegar." Mengenai kosmogeni. Teori-teori astronominya yang penting antaranya ialah teori alam semesta.

Karyanya yang berjudul Tanqihal. Mengenai matahari. Antaranya ialah mengenai sifat fizikal matahari. al-Biruni membuat kajian tentangnya dan perkaraperkara yang berkaitan. Semasa mengkaji panjang tahun solar (tropika).sains yang kukuh. Misalnya. penerangan terperinci mengenai perbezaan takwim. Beliau telah mencipta sejenis alat untuk mengukur masa dan waktu di siang hari serta menulis buku mengenainya yang berjudul Ta'hiral-Mizanwa Ta'bir al-Azman.2426. bulan dan matahari. samajuga seperti nyalaan yang muncul di sekeliling jasad yang membakar.Tatbiqfi Tahqiq Harakat al-Syams yang berkaitan dengan teori ini. Manakala buku TasawwurAmral-Fajr wa al. mengubah takwim Sakkala kepada takwim Hijrah dan sebagainya. Selagi sesuatu teori alternatifyang sebenar belum ditemui maka wajarlah seseorang itu mempercayai serta menerima teori dan penerangan yang terdahulu. Beliau melaporkan terdapat empat rumusan yang berbeza iaitu 365. Al-Biruni menulis mengenai pergerakan matahari dalam sebuah karyanya yang berjudul Kitab al. matahari ialah jasad yang panas bagi letusan solar yang boleh diperhatikan apabila gerhana penuh.Shafiq fiJihat al-Gharb wa al-Sharq pula membincangkan terbitnya fajar.2398 dan 365. Qanun al-Mas'udi merupakan karya terakhirnya yang membincangkan perkara di atas dengan lebih terperinci.2421. al-Biruni memerhatikan perubahan dan perbezaan pendapat mengenai zaman lepas. Al-Biruni mempercayai teori geosentrik dan menganggap matahari bergerak mengelilmgi bumi. beliau membuat kajian mengenai sifat fizikal waktu matahari.Tawarikh membincangkan tarikh. al-Biruni telah menulis satu risalah kecil yang menerangkan tentang siang dan malam yang juga dapat membuktikan panjang siang dalam setahun di kutub. Menurutnya. 365. Mengenai kalendar dan kronologi.248 hari. Beliau berfikir bahawa gerakan matahari yang perlahan dan cepat menggambarkan sesuatu orbit. 365. maklumat halaman 102 tambahan mengenai kalendar orang India. AlBiruni cekap dalam pengajian ilmu fizik dan kadangkala memberikan sumbangan asli. la membincangkan siang dan malam. Al-Biruni . bulan dan tahun.

0. 6. Al-Biruni dapat menguasai geometn. beliau mengira titik yang tertmggi di antara matahari dengan bumi bergerak satu darjah dalam masa 1/3 tahun dan 0. 5 jam dan 46 minit. Al-Biruni. ketumpatan. mekanik.Biruni ini hampir sama dengan angka moden iaitu 52. beberapa karya beliau dilengkapkan lagi. Kalendar Jalali juga mendapat 365 hari. 5 jam. Al-Biruni patut diberi penghargaan kerana beliau menganggap trigonometri sebagai bidang yang terpisah dengan astronomi serta mengembangkannya dengan cara yang sistematik. 54 dalam satu hari. cahaya dan bunyi. graviti. Beliau tidak membataskan dirinya setakat huraian yang ringkas tetapi membandingkannya dengan bahan halaman 103 . Perkiraan yang telah dibuat oleh al. geodesi dan stratografi dan sebagainya.4.2 setlap tahun dan satu darjah dalam masa 72 tahun. 44. Salah satu daripadanya diberi judul Jami’al al Tarq al Sa’irah fi Ma’rafah Awtar al Da’irah yang membincangkan kaedah-kaedah dalam penemuan ukur lilit bulatan. sebagai seorang sarjana dalam bidang sains telah menghasilkan beberapa aspek mengenainya antaranya trigonometri sfera.2 Al-Biruni Sebagai Ahli Sains Walaupun al-Biruni lebih melibatkan dinnya dalam bidang astronomi namun beliau juga berkemahiran dalam ilmu matematik. aritmetik orang India. geografi. 48 minit dan 47 saat. 49 minit. 7. Beliau Juga berminat dalam bidang fizik namun tidak meminati bidang muzik.membuat pengiraan bahawa terdapat 365 han. antmetik dan menggunakan algebra dengan mahir. Al-Biruni menghasilkan sebuah karya berjudul Maqalid 7lm al-Haiahfi Basit al-Kurah sebagai satu karya yang setanding dengan buku astronomi berjudul al-Tafhim kerana penguasaan bahasa dan subjeknya yang balk serta mudah difahami. Ketika menulis Qanun. Kiraan al-Biruni ini tidak jauh perbezaannya dengan kiraan moden iaitu 365 hari. berat dan ukuran. Ketika ahli sains ini berusia 60 tahun. 5 jam.

al-Biruni mempercayai bahawa cahaya lebih laju daripada bunyi. beliau membenkan sumbangan yang pentmg dalam aspek ini. Penemuan al-Biruni ini sama dengan penemuan dalam penyelidikan moden. Beliau juga mendapati bahawa senjakala bermula atau berakhir apabila matahari berada di bawah kaki langit. Mengenai graviti. Di samping trigonometri sfera ini. mengkritik dan memben pengolahan yang balk. al-Biruni turut menguasai aritmetik orang India. Menurutnya jika air mengalir ia akan sampai ke pusatnya. dan Mansuhat al-Darah yang menerangkan tentang kaedah mendarab yang berbeza. Dalam bab seterusnya membincangkan cara untuk mendapatkan pelbagai garis rentak lentuk. menilai.Hind) dalam pengajaran aritmetik. Bab pertama menerangkan cara-cara mendapatkan sisi. Mengenai ketumpatan. Beliau menolak idea bahawa tempat asal bagi air ialah di atas muka bumi kerana tidak ada tempat asal bagi sesuatu objek. kaedah-kaedah orang India (Rusum al. Teori ini beliau gunakan ketika menentukan sinus bagi sudut-sudut yang berganda. Beliau telah menghasilkan beberapa buah karya berhubung dengan subjek itu antaranya ialah Rashikat al-Hind Zodiak di India.dan keterangan lain yang berkaitan. al-Biruni dapat menyukat dengan betui ketumpatan bahan-bahan. Al-Biruni menggunakan suatu alat yang berfungsi sebagai dosimeter untuk menyukat ketumpatan. al-Mas'udi yang berkaitan dengan trigonometri mengandungi 10 bab. Karangan Qanun. Mengenai cahaya dan bunyi.sisi daripada pelbagai gambar rajah seperti segi tiga sisi dan segi empat sama hingga segi sepuluh jejari sesuatu bulatan. Menurut beliau sinaran membawa haba dari matahari dan ia dapat menembusi air serta udara. Beliau menolak pendapat Aristotle yang menganggap langit tidak mempunyai kuasa graviti. Beliau turut memberikan sumbangan yang tulen dalam bidang . kaedah aritmetik yang berbeza dalam Brahma Siddhant. Beliau dapat menyukat air dengan begitu tepat sehinggakan hasil percubaannya itu selaras dengan nilai moden.

Sumbangan beliau dalam menyukat ketumpatan sangat bermanfaat kerana beliau berjaya membuat ukuran tepat. beliau telah mengukur ketumpatan relatif beberapa logam dan bahan bukan logam dengan kejituan yang tinggi.40 7. Melalui alat ini.59 8. Beliau menerangkan fenomena tentang banjir. Al-Biruni menggunakan emas. Al-Biruni juga memberikan sumbangan yang banyak dalam bidang mekanik dan beliau mahir dalam bidang pengetahuan tentang peralatan.29 Moden 19.hidrostatik.82 11. dan ke dalam telaga atau sungai.26 13. mata air dan prinsip. raksa.92 8.26 13. Beberapa keputusan dicatatkan seperti berikut: Bahan Emas Raksa Tembaga Loyang Besi Plumbum Ukuran dengan emas 19.05 13. la dinamakan al. beliau dapat mencari ketumpatan 18 bahan.74 11. Al-Biruni juga telah memberikan sumbangan yang sangat penting dalam bidang geografi. zamrud dan kuartza untuk menentukan ketumpatan.74 8.58 7.35 halaman 104 Jadual di atas merupakan penemuan al-Biruni yang kiraannya hampir sama dengan kiraan moden.40 Ukuran dengan raksa 19. Satu lagi alat ialah sejenis balai cerap yang baru.prinsip yang berkaitan. ketinggian menara dan bukit.59 8.85 8. Ini berkait rapat dengan bidang kajian astronomi dan fizik. Beliau telah mencipta dua alat yang istimewa dan salah satu daripadanya ialah pengimbang hidrostatik.67 7. Minatnya yang mendalam dalam matematik menyebabkan al-Biruni mempelajari berat dan ukuran. Antaranya ialah beliau telah membezakan .Ustawani yang digunakan untuk mengukur bmtang-bintang.83 8. Ketumpatan sebenar 18 bahan yang diukur oleh beliau menunjukkan kepakarannya dalam menyediakan berat dan ukuran yang paling tepat. Dalam bidang mekanik.79 11.

Pada halaman 105 tahun 830M Al-Ma'mun telah membina sebuah Marsod (bilik memerhati bintang) berhubungan dengan Khizanatul-hik'mahnya (perbendaharaan hikmah atau perpustakaan). dapat diketahui saudagar-saudagar Muslim telah sampai ke pulau-pulau Lautan India berhampiran dengan Pulau Jawa pada kurun ke11.Amakin (Penentuan Batas Daerah). Al. Ada di antaranya yang telah diterjemahkan kepada bahasa Latin. seorang ahli matematik. longitud (darjah bujur) dan membuat pengukuran sendiri untuk menetapkan antupoda dan kebulatan bumi juga ketinggian dan sifat-sifat geografi bandar-bandar. Beliau dilahirkan pada 780 M di daerah Hawarizmi yang sekarang ini dikenali dengan nama Khiwa (satu daerah ke selatan Laut Arab). contohnya Hisah al-Jabr . Selain daripada mengumpul serta menterjemahkan kerja-kerja Sarjana Greek.Biruni telah mengarang beberapa karya geografi. Ahli geografi agung ini tahu tentang banjaran gunung di India yang dikenali sebagai Himalaya. Pengetahuan al-Biruni mengenai Asia sangat luas dan beliau dapat mempenhalkan dengan terperinci negara Turki.000 batu. Melalui al.antara kuala dan teluk. Namun sumbangan utama beliau ialah tentang India dan memberikan maklumat tentang kawasan barat laut India. Beliau telah membuat ukuran bagi mentafsirkan lilitan bumi dan mendapat anggarannya 25.Ma'mun sebagai penasihat astronomi dan pengawas Khalifah di Baghdad. Beliau menganggap semua kelompok Eurasia dan Afrika sebagai satu benua yang didapati terletak di Barat dan Timur. Dalam karyanya berjudul India. Beliau telah menghasilkan kaedah baru untuk mengukur latitud (darjah lintang). 6.Biruni. beliau membincangkan peranan kawasan pergunungan dalam menyumbang hu)an lebat dan melindungi bahagian daerah Kashmir. beliau sendiri telah menulis beberapa buah buku. antaranya Tahdidi Nihayatal. yang berkaitan dengan Sungai Augarer dan kawasan Tasik Baikal.5 AL-KHAWARIZMI Mohammad bin Musa Al-Khawarizmi. astronomi dan sejarah. dikenali juga dengan panggilan Abu Abdullah. Beliau telah dilantik oleh Khalifah Al.

dan jangan menduakan-Nya dengan yang lain. al-Muqabalah buku yang memperkenalkan al-jabar dan menjadi buku teks matematik yang utama di universiti-universiti Eropah semenjak diterjemahkan pada abad ke-12 M hingga abadke-16M. Untuk menyempurnakan amalan-amalan agama. contohnya al-Karismi. al-Goritmi.1 Sumbangan Al-Khawarizmi Nombor: Setlap tamadun yang terdahulu mempunyai sistem nombor atau angka masing-masing. dua.t. banyak dan sangat banyak. Al-Khawarizmi juga bertanggungjawab memperkenalkan sistem angka kita sekarang ini kepada kebudayaan Barat.w. Hanya apabila sistem ini telah digunakan di Barat barulah mereka dapat mengembangkan ilmu matematik dengan pesatnya. Hasil kerja Al-Khawarizmi juga terdapat di dalam bidang astronomi. memudahkan wakilan bagi nombor-nombor besar serta memudahkan perhitungan dilakukan ke atas nombor-nombor tersebut. geometri dan kaedah berangka.isa. iaitu supaya manusia ini mengesakan Allah s. sehingga namanya ditulis dengan beberapa variasi ejaan.5. seseorang itu mampu memahami apa yang diserukan oleh setiap Rasul yang diutuskan ke dunia ini. sekurang-kurangnya dalam bahasa masingmasing kerana dengan adanya konsep bilangan inilah. Beliau telah meninggal dunia pada tahun 850 M. Dengan sistem angka yang salah satu daripadanya adalah sifar (angka kosong) telah membuka jalan bagi kefahaman kepada konsep nombor positif dan negatif. al-Chwarizmi dan sebagainya. trigonometri. al-Chowarizmi. Setiap Muslim itu perlu tahu apakah yang dimaksudkan dengan satu. Ini dengan jelas menunjukkan bahawa satu sistem nombor yang baik adalah suatu perkara yang penting bagi perkembangan sesuatu tamadun. 6. Oleh sebab sumbangannya yang begitu besar kepada matematik dan selalu disebut oleh penulispenulis Barat. manusia Muslim itu perlu .

Orang yang memperkenalkan sistem ini ialah sarjana matematik Muslim . Dengan sistem ini manusia telah dilengkapi dengan kuasa yang menakjubkan seperti meramal gerhana. malah matematik sendiri mungkin masih di dalam buaiannya. supaya pembahagian zakat dapat dikeluarkan dengan lebih tepat. tolak. Kenyataan ini tidak boleh diragui lagi kerana didapti buku pertama di Arab yang menggunakan angka Islam ini ditulis pada tahun 873 M. Begitu juga dengan amalan puasa (hari). darab dan bahagi dapat dilaksanakan dengan mudah. Bukan sahaja nombor paling diperlukan bahkan juga nombor pecahan. log. perkembangan ilmu sains dan teknologi agak lembab sedikit. menghantar roket menjelajah ruang angkas berjuta batu jauhnya. Penulis-penulis sejarah matematik termasuk penults Barat mengakui bahawa tanpa sistem angka Islam ini.tahu tentang bilangan waktu sembahyang dan rakaatnya. tetapi apabila orang Barat mula menerimanya perubahan yang pesat berlaku dalam bidang tersebut. kosinus dan sebagainya. zakat (berat / jumlah harta) dan haji. bahkan dalam berpuluh-puluh operasi yang lain contohnya kuasa. Sebelum angka Islam ini digunakan. Sistem angka yang dipakai sekarang ini adalah lebih layak dipanggil sistem angka Islam dan bukan sistem angka Hindu. Sedangkan buku pertama di India yang menggunakan sistem angka ini diterbitkan dua tahun kemudiannya. menentukan planet-planet atau komet-komet yang baru. apatah lagi sistem angka halaman 106 Inggeris kerana yang memperkenalkan sistem ini ialah orang-orang Islam. Sebelum diperkenalkan sistem angka Islam ini. operasi-operasi aritmetik ke atas nombor-nombor adalah begitu terhad sekali. Dengan sistem angka Islam ini bukan sahaja operasi tambah. kebanyakan daripada kesenian yang ada sekarang tidak mungkin diimpikan. yang seseorang itu perlu tahu membilangnya. menganggar umur duma dan sebagainya.

Al-Rhawarizmi telah menulis tentang aljabar bertajuk Alfahar wa al-Muqabalah. Ketika bertugas mengawasi astronomi di Baghdad dan Istanbul. kerapkali juga masalah-masalah yang timbul memerlukan perhatian yang lebih teliti. pembahagian hana dan perniagaan. Pada abad ke-9 M.yang Latin teragung sahaja "Al-Khawanzmi".simbol dengan hukum-hukum atau petua-petua tertentu. Al-Khawanzmi orang yang pertama sekali mengajar aljabar dalam bentuk yang mudah dan menyelesaikan banyak masalah yang dihadapi oleh masyarakat Islam di dalam kehidupan harian. Beliau juga telah menerangkan angka sifar di dalam bukunya itu. iaitu satu bidang matematik yang menggunakan tanda-tanda dan huruf-hurf untuk mewakili nombor. dan "alMuqabalah" bermaksud memudahkan atau menngkaskan ungkapan yang terhasil (dengan menghapuskan sebutan yang sama di kedua-dua belah persamaan). Bagi masyarakat umum. iaitu suatu penjurusan kepada aritmetik. aljabar membicarakan kaedah memanipulasikan simbol. seperti masalah perwarisan. Walaupun kebanyakan masalah tersebut mudah diselesaikan halaman 107 mengikut ketetapan al-Quran dan al-Hadis.Jabr wa al-Muqabalah yang bertujuan khusus untuk mencari penyelesaian kepada masalah praktikal di dalam kehidupan orang-orang . nilai atau pembolehubah atau nngkasnya ilmu persamaan. setelah mengkaji sistem angka Hindu yang telah menank perhatiannya sebelum itu. Di sini "al-Jabar" bermaksud mengubahkan satu kuantiti dari sebelah persamaan ke sebelah yang satu lagi. dijumpai—De Dialah yang telah menerangkan berkaitan penggunaan sistem angka ini dalam salah sebuah bukunya (hanya naskhah yang Numero Indorum—iaitu aritmetik). Aljabar: Kemajuan aritmetik membawa kemajuan kepada aljabar. AlKhawarizmi telah menulis sebuah lagi bukunya al-Kitabal-Mukhtasarfi Hisahal.

Dalam hal ini beliau telah dikenali sebagai bapa aljabar. AlKhawarizmi menumpukan perhatiannya khusus kepada geometri sahaja. sukatan sisi dan sudutnya. permukaan dan pepejal di dalam ruang. matahari dan planet). Di dalam satu bab daripada buku aljabarnya tentang sukatan. Kerjanya dalam geometri tidak mempunyai pengaruh Euklid (sarjana geometri Greek yang terkenal) kerana tidak kedapatan unsur Euklid dm segi kandungan atau istilah-istilah yang digunakan. Geometri: Geometri merupaka satu bidang matematik tentang ciri dan hubungan antara titik. sudut. Ilmu yang berkaitan dengan aljabar ini pada asalnya (ketika tamadun Greek) hanya dilihat sebagai perkembangan daripada geometri. Maka bolehlah dikatakan bahawa trigonometri adalah sebagai suatu ilmu yang memenuhi keperluan praktikal bagi keduadua bidang astronomi dan geometri. jelas kelihatan daripada perkataan yang digunakan dalam bidang ini seperti algebra daripada namanya iaitu Al-Kawarizmi. Dengan itu. Peranan Al-Khawarizmi sebagai ahli matematik agung yang memperkenalkan aljabar kepada tamadun dunia. Ilmu ini adalah berkenaan dengan masalah magnitud dan ciri-ciri ruang.Islam ketika itu. segi empat selari dan bulatan. garis. roots (punca) daripada perkataan Latin radix yang diterjemahkan oleh Al-Khawarizmi. Tigonometri (dan Astronomi): Trigonometri merupakan satu bidang matematik mengenai segi tiga. Al-Khawarizmi juga telah memberi satu teorem tentang segi tiga sudut tegak sama kaki serta menghitung luas segi tiga. Bab itu bertajuk "Bab al-Misaha" (bab sukatan luas). bukan sahaja trigonometri bergantung kepada aljabar bahkan juga dengan alat-alat pelayaran seperti Kuadran (alat untuk menyukat sudut dan altitud) dan Astrolab (satu alat untuk menentukan altitud bintang. Perkembangan trigonometri berikutnya (pada abad ke-12 M) didorong oleh keperluan penyelesaian berangka berhubung dengan astronomi yang dipelopori oleh sarjana-sarjana Muslim. Astrolab juga boleh digunakan untuk mengukur .

yang kemudiannya diterjemahkan kepada bahasa Inggeris oleh Adelard. ketinggian gunung serta dalamnya perigi. Cara kualitatif terbahagi kepada dua. lebih-lebih lagi apabila karyanya diterjemahkan dan diperkatakan oleh ahli-ahli matematik kemudiannya. sumbangan Al-Khawarizmi sebagai seorang yangterawal mengkaji dan menulis dalam bidang ini tidak boleh diperkecilkan. penyelesaian kepada masalahmasalah boleh dilakukan secara kualitatif atau kuantitatif.waktu. Satu melibatkan analisis umum yang memberi penyelesaian tepat tetapi tidak menggunakan angka. Dengan kemajuan teknologi komputer sekarang ini. Walaupun trigonometri dan astronomi mula berkembang pesat pada penghujung abad ke-9M dengan Al-Battani memainkan peranan terpenting. Al-Biruni salah seorang halaman 108 sarjana matematik pada abad ke-11 M telah menulis sebuah buku berkenaan dengan jadual astronomi yang dihasilkan oleh sarjana Muslim Al-Khawanzmi. Cara kualitatif baru menampakkan kesannya pada abad ke-10 M ini dengan kejayaan yang besar dalam sesetengah bidang matematik. bidang kaedah berangka ini telah mencapai kemajuan yang mengagumkan. Antara kandungan kerja Al-Khawarizmi di dalam bidang trigonometri ialah 100 sifir sinus dan kotangen. Satu lagi ialah yang disebut sebagai kaedah berangka yang boleh menghasilkan penyelesaian dalam bentuk angka walaupun mungkin tidak tepat tetapi untuk praktikalnya mencukupi kerana penyelesaian itu memenuhi kejituan yang ditetapkan. Al-Khawarizmi merupakan salah seorang yang pertama menghitung jadual astronomi dan sifar trigonometri. Ini tidaklah menghairankan kalau dilihat kepada peranan yang dimainkan oleh . Kaedah Berangka: Dalam matematik.

Kesan daripada kemajuan dalam kaedah berangka ini adalah menyeluruh dalam kehidupan masyarakat sama ada disedari ataupun tidak. Sebagai sarjana terawal dalam bidang ini dan pemikirannya yang begitu jauh ke hadapan. Zin Norrodzoh Hj. Keadilan Sosial. malah boleh dikatakan sebagai pendorong para penyelidik dalam bidang ini. ekonomi. memang sudah sewajarnya Al-Khawarizmi digelar "Bapa Kaedah Berangka". pengurusan dan lainlain lagi. atau nama "algorithm" yang bermaksud suatu susunan langkah-langkah aturcara bagi menyelesaikan sesuatu masalah secara berangka.komputer sebagai pembantu. kejuruteraan. antaranya dalam bidang fizik. . Aziz Mohd. Keadilan Sejagat. Keadilan Undang-Undang. statistik. Malangnya asal-usul istilah ini tidak diketahui oleh kebanyakan ahli matematik sendin. Ini secara tidak langsung diakui apabila namanya tertera pada setiap penulisan tentang kaedah atau analisis berangka dalam bahasa Inggens. halaman 109 Bab 7 KEADILAN DALAM TAMADUN ISLAM Ab. Ini Jelas kehhatan apabila istilah tersebut diterjemahkan sebagai "algontma" dalam bahasa Malaysia yang tidak langsung menggambarkan pengaruh Arab atau perkataan asalnya sendiri "AlKhawarizmi". Siren Keadilan dalam Islam. Keadaan ini jelas apabila kaedah-kaedah ini digunakan dalam pelbagai ilmu.

la merupakan pembahagian kekuasaan manusia di alam wujud ini supaya tiap-tiap kekuasaan itu menuju ke arah yang dirancangkan serta mengikut dasarnya. masyarakat atau negara. Keadilan merujuk kepada perbuatan dan tindakan yang wajar dan boleh diterima oleh orang lain. dan telah Kami turunkan bersama-sama mereka al-Kitab dan neraca keadilan supaya manusia dapat melaksanakan keadilan (Surah Al-Hadiid:Ayat 25). sebarang tindakan dan perlakuan yang apabila dilakukan menimbulkan tindak balas yangpositifkerana kepuasan maka keadilan sedang berlangsung.a.w. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pengajaran. yang bermaksud: Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Keadilan merupakan asas bagi setiap penyusunan perseorangan. kemungkarandanpermusuhan. memberi kepada kaum kerabat apa yang mereka perlukan dan melanang dari perbuatan keji. Kekuasaan yang berbagai-bagai itu . bersabda yang bermaksud: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan.w. pemberontakan dan kemarahan orang lain maka ketidakadilan sedang berlaku." halaman 111 Keadilan merupakan syiar bagi seluruh agama Ilahi yang dibawa oleh para Anbia.7.1 KEADILAN DALAM ISLAM Keadilan berasal daripada perkataan adil yang bermaksud pertimbangan yang wajar atau berpatutan. Oleh itu. Islam melihat keadilan secara menyeluruh kerana keadilan mutlak adalah syiar bagi peraturan Islam dan menjadi lambang kesucian agama Islam. firman Allah s. Tetapi apabila hasil daripada sesuatu tindakan atau perlakuan telah menimbulkan kekecohan. tidak memihak kepada mana-mana dan tidak dilakukan secara sewenang-sewenangnya.t. Rasulullah s.

Kata-kata ini merupakan kesimpulan yang paling baik mengenai pandangan Islam tentang keadilan undang-undang.akan bertemu akhirnya pada pusat kekuasaan sesuatu bangsa atau dalam kekuasaan kemanusiaan seluruhnya. Saidina Abu Bakar al-Siddiq yang menjadi khalifah kepada Rasulullah s. Menurut al-marhum Saad Zaglul. Ini menunjukkan kesemua mereka adalah sama sahaja di hadapan undang-undang. maka itu adalah dari kebaikan perseorangan yang dilakukan oleh seseorang manusia. keadilan terbahagi kepada tiga bahagian iaitu pertama. 7.2 KEADILAN UNDANG-UNDANG Keadilan undang-undang ialah bahawa undang-undang itu dikenakan atau dikuatkuasakan ke atas semua orang secara sama rata tanpa dibezakan di antara yang kaya dengan yang miskin dan tanpa sebarang perbezaan berdasarkan warna kulit. umpamanya lebih mulia dari seorang Arab dusun dari segi budi pekerti dan agama.w. dan ketiga..a. kalau pun ada kelebihan. telah menekankan tentang persamaan yang mutlak pada . keadilan sejagat.a. tidak ada unsur lebih melebihi di dalam melaksanakan undang-undang itu di kalangan manusia. manusia dapat menyempurnakan tugasnya sebagai khalifah Allah dengan cara yang sempurna atau hampir kepada yang sempurna ke arah kebaikan dan mengatasi unsur-unsur keburukan yang merosakkan. Berdasarkan kenyataan ini.w. keadilan sosial. Rasulullah s. kedua. keadilan undang-undang. tetapi beliau di hadapan undang-undang adalah sama sahaja dengan orang Arab dusun itu. bangsa dan agama. tetapi di hadapan undang-undang kita adalah sama sahaja. juga tanpa sebarang perbezaan di antara orang yang jahil dengan orang yang terpelajar dan sebagainya. Setiap bahagian ini merupakan komponen yang lengkapmelengkapi dalam pembentukan keadilan dalam Islam. kita berbeza antara satu sama lain. Melalui keadilan pembahagian kemanusiaan ini.

a. katanya. yang kuat di antara kamu adalah lemah di sisiku sehingga aku mengambil hak daripadanya dan yang lemah di antara kamu adalah kuat sehingga aku pulangkan hak kepadanya. apakah kamu meminta syufaat terhadap suatu kesalahan yang dilakukan terhadap Allah? Kemudian baginda berdiri di hadapan orang ramai sambil memberi ucapan.w. mengambil sikap tegas di dalam melaksanakan hukum. tidak ada kelebihan bagi orang Arab ke atas yang bukan Arab kecuali dengan sifat takwa (Riwayat Bukhari dan Muslim).pandangan hukum-hukum syarak.w. Para sahabat di zaman pemerintahan Khalifah Saidina Abu Bakar alSiddiq. maka dia dibiarkan tanpa dihukum. akan memotong tangannya dan ini sudah tentu akan mencemarkan sekali nama baik suku ini di kalangan bangsa Arab. manusia semua adalah sama seperti halaman 112 gigi sikat. Usamah telah menemui Rasulullah s. Rasulullah s.a. sesungguhnya orang yang terdahulu daripada kamu binasa disebabkan mereka apabila seseorang bangsawan di antara mereka mencari. Apa halnya dengan snatu kumpulan yang memohon syufaat terhadap kesalahan yangdilakukan terhadap Allah. maka ia dikenakan hukuman keatasnya. Demi Allah. Lalu baginda berkata kepadanya. Saidina Umar al-Khattab pernah menekankan kepada para sahabat. untuk meminta Syufaat' terhndap wanita itu. Orang Quraisy sangat khuatir sekiranya Rasulullah s. Saidina Umar al-Khattab dan Saidina Uthman ibn Affan melaksanakan keadilan seperti ini secara yang paling sempurna.a. Pernah diriwayatkan bahawa seorang wanita dari keturunan Quraisy telah mencuri selepas pembukaan Makkah. tetapi apabila orang yang lemah melakukannya. katanya. Sabda baginda lagi yang bermaksud. Orang Quraisy telah mengutus Usamah bin Zaid seorang yang dikasihinya dan anak kepada bekas hambanya yang dimerdekakan. Sabda baginda bermaksud. Beliau telah melaksanakan kata-katanya itu . maka aku akan potong tangannya. semua kamu adalah dari ketumnan Adam dan A dam Hawa itu dari tanah.hukum syarak dan baginda melarang sama sekali sikap pilih kasih.w. kiranya Fatimah binti Muhammad mencuri.

kamu tidak melebihinya melainkan dengan sifat takwa sahaja. maka kata halaman 113 Amir itu. Peristiwa tersebut tidak sedikit pun menyedihkan Saidina Umar kerana adalah lebih baik bagi agama Islam sekiranya ada beberapa ribu orang yang tidak tebal imannya keluar dari . maka beliau memanggil anak-anaknya sambil berkata kepada mereka. maka salah seorang pemuda dari suku Fazzarah telah terpijak jubah yang dipakai oleh amir itu. hendaklah kamu samaratakan di antara yang menuduh dan yang dituduh di dalam majlis engkau dan juga di dalam masa kamu menerima keduaduanya. maka si Amir tadi cuba memujuk pemuda itu tetapi ia enggan mengampunkannya. katanya. Mendengar jawapan itu. Apabila beliau mengeluarkan sesuatu arahan atau membuat sesuatu larangan. Antaranya diceritakan bahawa salah seorang amir dari keturunan Ghassan semasa melakukan tawafdi Baitullah. ataupun dia memaafkan kamu. saya seorang bangsawan sedangkan dia adalah seorang biasa. demi Allah kalau aku dapati kamu melakukan sesuatu yang bertentangan dengan arahan itu. Beliau lalu berkata kepada Amir itu. sesungguhnya agama Islam telah menyamaratakan antara kamu berdua. pemuda itu berhak bertindak balas ke atas kamu. Maka Saidina Umar berkata. Oleh sebab Amir itu yakin bahawa Saidina Umar akan membiarkan pemuda itu bertindak balas terhadapnya. Beliau juga pernah berkata kepada Abu Musa al-Ashaari sewaktu melantiknya sebagai seorang Kadi. Pernah diriwayatkan tentang sikap Saidina Umar di dalam melayani orang ramai secara sama rata di hadapan undang-undang. maka aku akan lipat gandakan hukuman ke atas sesiapa di antara kamu yang melakukannya. orang ramai hari ini sekian. malah menuntut memukul balas. Amir itu telah bertindak memukul pemuda itu sehingga berdarah hidungnya lalu pemuda itu mengadu kepada Saidina Umar dan Amir itu juga mengadu hal yang sama kepadanya. aku telah mengeluarkan kepada.dengan sepenuhnya kerana merasa khuatir sekiranya keluarganya melebihlebihkan diri mereka ke atas orang ramai disebabkan hubungan dengannya. maka amir itu pun melarikan dirinya ke negeri Rom dan seterusnya keluar dari agama Islam. bagaimana boleh berlaku demikian.

manakala seorang hamba hanya dikenakan sebanyak 40 rotan sahaja. Perkara ini jelas sekali daripada hukuman yang dikenakan ke atas seseorang hamba dengan hukuman yang dikenakan ke atas seseorang yang merdeka. Begitu juga kedudukannya di antara seorang amah (jariah) dengan seorang wanita yang merdeka. kerana ia dimiliki oleh orang lain. jadi sudah tentu seorang yang hina mudah . yang merdeka melakukan kesalahan zina. Ini kerana kesalahan itu sendiri merupakan penghinaan ke atas diri orang yang melakukannya. malah ia mengambil suatu sikap yang tidak pernah dilakukan oleh mana-mana peraturan pun. mahupun pada hari ini. undang-undang Roman (Romawi) berbeza sekali dengan apa yang dilaksanakan menurut agama Islam. Mereka ini biar betapa kecil pun bilangan mereka adalah lebih baik dan lebih member! kesan. Seorang hamba yang melakukan kesalahan zina dijatuhkan hukuman mati tetapi seorang anggota majlis senat yang melakukan kesalahan yang sama hanya dikenakan denda dengan wang sahaja. Seorang hamba sememangnya seorang yang sudah hina. maka dengan itu hukuman hendaklah dijatuhkan setimpal dengan kedudukan orang yang melakukan kesalahan itu. Maka itu seseorang. Agama Islam tidak sahaja menyamaratakan antara yang kuat dengan yang lemah di dalam menghadapi hukuman. iaitu ia mengukur besar kecilnya sesuatu kesalahan itu mengikut orang yang melakukannya. Seorang hamba hanya dikenakan separuh sahaja dari hukuman yang dikenakan ke atas seorang yang merdeka. Undang-undang Roman tersebut adalah undangundang zaiim yang tidak terdapat unsur-unsur keadilan di dalamnya.agama Islam daripada ia mengakui di atas sesuatu kezaliman atau memandang ringan terhadap sesuatu kezaliman yang dilakukan. manakala hukuman Islam pula mencermmkan keadilan yang sebenar. seorang merdeka yang meminum arak dikenakan sebat sebanyak 80 rotan. hukumannya hanya separuh sahaja dari yang dikenakan ke atas wanita yang merdeka. Sebaliknya. sebaliknya keadilan pula akan mendekatkan mereka yang mempunyai jiwa yang suci yang sentiasa menuju ke arah kebenaran. ia disebat sebanyak 100 rotan dan seorang hamba yang melakukan kesalahan yang sama hanya dikenakan sebanyak 50 rotan. Hukuman dijatuhkan selaras dengan kesalahan. Kezaliman akan menjauhkan orang yang benar.

Jadi kesalahannya itu lebih besar bahaya dan kesannya lebih menimbulkan keburukan di dalam jiwa individu serta masyarakat. seseorang yang tinggi kedudukannya tidak terdapat kehinaan pada dirinya. maka perbuatan itu akan menggalakkan orang yang lebih rendah kedudukannya melakukan kesalahan itu. Ini kerana ketua negara itu tidak sepatutnya akan melakukan kesalahan. Kebanyakan undang-undang yang berjalan sekarang ini tidak menjatuhkan hukuman ke atas kesalahan yang dilakukan oleh "ketua negara". walaupun berjalan di atas dasar persamaaan yang tidak melebih-lebihkan mana-mana pihak. Demikianlah dapat kita lihat keagungan penyusunan undang-undang Islam yang tidak dapat ditandingi oleh mana-manapun undang-undang sekarang ini. Manakala kesalahan yang dilakukan oleh orang biasa tidak akan mendorong orang lain untuk melakukannya. di samping mendewa. Sebaliknya. Tidak syak lagi kalau seseorang yang mempunyai kedudukan melakukan kesalahan zina. Kebanyakan undang-undang. jadi dengan melakukan sesuatu kesalahan. tetapi dalam pelaksanaannya akan bertindak untuk meringankan kesalahan yang dilakukan oleh golongan yang mempunyai kedudukan dan sebaliknya membesarkan kesalahan yang dilakukan oleh golongan yang tidak mempunyai kedudukan dalam masyarakat.dewakannya sehingga seolah-olah mereka itu dari golongan yang suci. Maka dengan sebab itulah agama Islam membesarkan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mempunyai kedudukan yang tinggi dan berikutnya hukuman yang dikenakan ke atasnya adalah lebih besar selaras dengan kedudukannya itu. Undangundang ciptaan manusia sehingga kini menganggap peribadi ketua negara sebagai peribadi yang terlindung dan tidak boleh disentuh.melakukan sesuatu yang hina dan orang yang rendah halaman 114 kedudukannya selalu menuju ke arah melakukan kesalahan-kesalahan.ungkapan yang dilahirkan oleh sesetengah para hakim dan penolong pendakwa raya membayangkan bahawa ketua-ketua . maka orang itu telah mencemar serta merendahkan kedudukannya mengikut kesalahan yang dilakukan itu. Ungkapan.

iaitu keadilan yang tidak mengenai sebarang perbezaan di antara penganut berbagai-bagai agama. Orang bukan Islam yang hidup dalam masyarakat Islam juga dikenakan hukumanhukuman yang dijalankan ke atas orang-orang Islam tanpa sebarang perbezaan antara mereka dalam apa bentuk sekalipun kecuali dalam perkara-perkara yang berhubung dengan hal ehwal perseorangan mereka seperti perkahwinan dan perceraian. Sekiranya ia melakukan kesalahan membunuh maka ia boleh dihukum bunuh balas dan kadi berhak memerintahkan supaya harta itu dirampas daripadanya. Pertama.negara itu sebagai peribadi yang suci dan tidak boleh disentuh. Ini merupakan pandangan mengenai keadilan undang-undang dan hukuman-hukuman di dalam Islam. mereka mempunyai hak dan tanggungjawab yang sama dengan hak dan tanggungjawab orang Islam. hukuman adalah dijatuhkan berdasarkan kepada peraturan agama yang dianuti mereka. walaupun corak pemerintahan beraja mulai terhapus. dengan orang ramai di dalam menghadapi perbicaraan dan hukuman kalau ia melakukan sesuatu kesalahan. kerana peribadi ketua negara masih lagi disalut oleh pandangan tadi. iaitu Khalifah. Ini menyebabkan mereka berhak dikenakan hukuman di dalam soal-soal kira bicara dan keadilan seperti yang dikenakan ke atas orang Islam tanpa sebarang . Jawatan dan kedudukan yang disandangnya itu tidak boleh mengecualikan atau halaman 115 memberikan keistimewaan kepadanya terhadap perbicaraan dan kesalahan yang dilakukan. Ini menunjukkan tidak wujud sebarang perbezaan di antara pemerintah yang tertinggi. Agama Islam tidak mengenal semua ini dan para ulama fikah bersependapat bahawa gabenor-gabenor dan juga pemerintah tertinggi (imam) akan menghadapi perbicaraan dan hukuman terhadap kesalahankesalahan yang dilakukannya seperti yang dikenakan ke atas orang lain tanpa sebarang pengecualian. tetapi kesannya masih ada. Realitinya. Ini kerana terdapatduaperkara yang membentukperhubungan antara mereka dengan orang Islam.

la memberi kesempatan kepada masyarakat untuk mempergunakan kebolehan yang dimilikinya untuk kemanfaatan diri dan masyarakat. manusia adalah seperti unto. tenaga yang ada boleh dipergunakan dan boleh membawa kebaikan untuk masyarakat serta dapat menghindarkan keburukan ke atas diri mereka dan juga ke atas masyarakat sendiri. Sebaliknya keadilan sosial hanya bertujuan untuk meringankan sedikit kesengsaraan yang dihadapi oleh golongan miskin. Jadi untuk memelihara kebebasan beragama. seratus daripadanya tidak mempunyai penunggang.3 KEADILAN SOSIAL Keadilan sosial bertujuan supaya setiap orang dapat hidup di dalam masyarakatnya secara yang mulia tanpa sebarang penindasan.w. Rasulullah s.w. perkahwinan dan perceraian mereka. . punca-punca rezeki dan gejala-gejala kebendaan serta pemikiran dapat disatukan. Manusia akan berbeza dari segi kemiskinan dan kekayaan mereka sehinggalah bumi ini dan makhluk-makhluk diambil semua oleh Allah s. Kesannya. Keduanya. mengikiskan rasa iri hati dan dengki terhadap golongan kaya serta memberi peluang kepada mereka untuk mendapat makanan.perbezaan. pernah bersabda. maka mereka hendaklah dibiarkan menjalankan sendiri soal-soal yang berhubung dengan hal-hal tadi. Kemiskinan tidak mungkin dapat dibanteras melainkan setelah semua kekuatan dapat disatukan.a. pakaian dan tempat tinggal. kerana peraturan-peraturan ini adalah dipetik dari agama mereka.t. 7. Kemiskinan sukar untuk dihapuskan sepenuhnya. orang Islam diperintahkan supaya membiarkan orang bukan Islam dengan agama mereka dan tidak harus bagi orang Islam menyentuh soal-soal ibadat. Ini kerana manusia adalah berbeza sesama mereka halaman 116 dalam segi kekuatan.

tetapi kadangkadang berlaku ke atas salah seorang daripada mereka perkara-perkara yang di luar dugaan.t. Orang yang berada tidak ramai di kemuncaknya. hanya berdasarkan sifat ketakwaan dan .Manusia dilihat dari segi kekuatan pemikiran dan kekuatan fizikal. Berdasarkan perbandingan. Walau bagaimanapun ini tidak bererti bahawa agama Islam mengakui wujudnya kasta atau kelas berdasarkan kemiskinan atau pemilikan kekayaan. sedangkan peladang yang tanamannya dilanda banjir mendapat hasil yang kurang. agama Islam menganggap ia suatu hakikat yang tetap dan menganggap gejala-gejala ini sebagai suatu perkara semula jadi bagi kehidupan manusia. Walaupun mereka ini menanam tanaman yang sama.w. kekayaannya tidak dapat diselamatkan. manfaatmanfaat yang didapati oleh para pengusaha dari pekerjaan mereka bolehlah dibandingkan dengan peladang-peladang. umpamanya peladang yang tanahnya berhampiran dengan sungai dilanda banjir. sedangkan yang lain pula tidak menghadapi bencana tersebut.w.t. umpama segi tiga piramid.punca tersebut. yang bermaksud: Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia. sedangkan peladang yang tanahnya agak berjauhan sedikit terselamat dari bencana tersebut. manakala bilangan bertambah apabila kedudukan semakin ke peringkat bawahan. tetapi punca kekayaannya tidak dapat disatukan. Ini kerana seseorang itu mungkin mempunyai sumber yang tidak dimiliki oleh orang lain atau pengeluaran belum dapat dipastikan sekiranya mereka menggunakan punca. atau dapat menyelamatkan tanamannya sebelum dilanda banjir. Walaupun daya pengeluaran dapat disatukan di kalangan individu dalam sesuatu masyarakat. Hakikat ini telah diakui oleh al-Quran di dalam firman Allah s. Di dalam Islam tidak terdapat sebarang peraturan kasta seperti yang dapat kita saksikan di dalam pelaksanaannya terhadap keadilan undang-undang. Agama Islam juga memastikan bahawa orang kaya tidak akan bersikap tinggi diri terhadap golongan miskin berdasarkan kekayaan. tetapi akibat ditimpa bencana. Berdasarkan kemiskinan dan kekayaan. menggunakan baja yang sama serta samasama melindungi tanaman mereka dari ancaman musuh. Kelebihan manusia di sisi Allah s. Jadi sudah tentu orang ini akan mendapat pendapatan yang berlebihan.

w.a. Di samping itu Rasulullah s. Abu Sufian dan beberapa orang lagi pembesar Quraisy meminta kebenaran untuk menemui Saidina Umar al-Khattab. tetapi ia melihatpada hati dan pekerjaan kamu. dan seluruhnya. Beliau berkata kepada penjaga pintu itu.ketaatan. Kesemuanya ini adalah bertujuan untuk menyatukan masyarakat Islam.w. Ini kerana dibimbangi mereka akan dijadikan golongan bangsawan yang menguasai orang ramai atas nama pemerintah. Apakah kamu menggiatnya kerana ibunya? Sesungguhnya terdapatpada engkau unsur-unsur jahiliyah. Mendengar itu Saidina Umar merasa marah kerana penjaga pintu itu mendahulukan nama Abu Sufian dari nama Bilal. Para pemerintah Islam telah melebihkan golongan yang lemah dan mulia iaitu dengan mendekatkan golongan ini kepada mereka supaya perasaan asabiyah dan kasta dapat dihapuskan. maka penjaga pintu bilik masuk memberitahu beliau.w. bukan dan kami orang yang menyeru kearah sikapfanatik. Rasulullah berkata kepada sahabat itu.a. Abu Sufian dan Bilal ada menunggu di luar pintu. Saidina Umar kemudiannya membenarkan Bilal menemuinya dan enggan menemui Abu Sufian. katakan bahawa Bilal dan Abu Sufian ada menunggu di luar. bersabda.a. serta kedudukan yang tinggi di sisi Allah s.w.t. dalam kehidupannya memperlihatkan sikap untuk menghapuskan kasta di kalangan manusia. . Saidina Umar juga telah mengeluarkan arahan melarang pembesar-pembesar Quraisy berpindah ke daerah-daerah pembukaan Islam. Segala perbuatan yang ditunjukkan oleh Rasulullah s. Sabda Rasulullah s. bahawa A llah tidak melihat kepada rupa bentuk kamu. Baginda pernah melarang sikap bermegah-megah dengan keturunan yang menjadi tradisi pegangan masyarakat Arab kerana melahirkan semangat halaman 117 asabiyah berdasarkan sistem suku atau kabilah. itu hanya diukur dari segi amalan soleh. Ada diriwayatkan bahawa pada suatu ketika Bilal. Diriwayatkan bahawa seorang sahabat telah "menggiat" seorang sahabat yang lain kerana ibunya.

Agama Islam telah berusaha untuk mengatasi kemiskinan dan cuba menghalang agar kemiskinan ini tidak merendahkan atau menghinakan umat Islam. pernah memberi galakan agar seseorang itu bekerja dengan tangannya (usahanya). maka ia boleh melakukan sebarang pekerjaan dengan menggunakan tenaga tangannya.w. baik miskin atau kaya. Di dalam ibadat sembahyang.t. Sekiranya tidak berpeluang untuk melakukannya.w. Di dalam ibadat haji pula segala perbezaan sosial terhapus sama sekali baik dari segi bangsa. seperti pada mula-mula mereka diciptakan. warna kulit. Oleh itu. Begitulah keadaannya dengan peribadatan-peribadatan Islam yang lain. kaya atau miskin.w.t. seorang miskin berdiri dalam satu baris dengan orang kaya. merampas. dan sama-sama mengucapkan kata-kata Allah Maha Besar.a. kesemuanya mendidik hati manusia menuju ke atas persamaan tanpa sebarang perbezaan dan tanpa memandang kedudukannya. sesungguhnya Nabi Allah . Sabda baginda bermaksud: Tidak ada makanan yang lebih baik yang dimakan oleh anak Adam dari usaha tangannya sendiri. halaman 118 Pertama.t. Islam mengakui hakikat realiti yang berlaku iaitu bahawa di kalangan manusia itu terdapat golongan yang miskin dan yang kaya. umpamanya. malah semuanya adalah sama di hadapan Allah s. di Baitullah al-Haram dan kesemuanya memakai pakaian yang sama diperbuat daripada kapas. merompak dan mungkin juga membawa kepada mengubah peraturan sesuatu masyarakat. beberapa pendekatan dilakukan untuk mengelakkan timbulnya suatu golongan yang mengancam masyarakat serta mencetuskan perasaan iri hati di kalangan orang miskin yang kelak akan memberontak terhadap peraturan-peraturan masyarakat sehingga sanggup melakukan kegiatan mencuri. kesemuanya menjadi tetamu Allah s.w. masing-masing dengan perasaan tunduk dan khusyuk kepada Allah s. memberi peluang kepada setiap orang untuk berusaha dengan menyediakan peluang pekerjaan.Agama Islam telah berusaha untuk menghapuskan sistem kasta ini dan mengikisnya dari jiwa manusia melalui penbadatan-peribadatannya. dari keturunan yang mulia atau tidak. Rasulullah s.

seorang pemimpin yang agung dan seorang raja yang berkuasa. tetap dihormati dan dimuliakan. Baginda mendapati lelaki itu masih kuat dan bertenaga. Baginda memuliakan pekerjaan seperti ini supaya orang tidak memandang rendah terhadapnya dan juga bertujuan untuk meningkatkan bilangan pekerja-pekerja dan tukang-tukang yang membuat perkakas-perkakas dengan tangan mereka. menggalakkan orang yang bertenaga untuk bekerja dan sabda baginda.w. maka itu adalah lebih baik baginya dari meminta. maka kekuasaan serta kekayaan terletak di bawah tangannya. untuk mengatasi kemiskinan ini ialah dengan menyediakan peluang-peluang supaya mereka yang mempunyai kemampuan dapat mengambil faedah dari keupayaan dan kebolehan yang mereka miliki. Baginda lebih suka makan dari hasil usaha tangannya sendiri untuk mendapatkan rezeki yang halal dan itulah rezeki yang sebaikbaiknya. walaupun baginda boleh mengambil sebahagian dari kekayaan itu secara yang benar untuk diri dan keluarganya. kerana usaha-usaha mereka ini sangat diperlukan untuk proses pembangunan.w. Hadis ini menyebut mengenai Nabi Allah Daud.a. Selain daripada itu pandangan tinggi yang disarankan oleh hadis tadi dapat mengelakkan orang ramai dari memandang rendah terhadap sebahagian dari mereka. Rasulullah s.. Dengan itu terhindarlah sesuatu masyarakat yang memandang rendah golongan pekerja sedangkan golongan yang tidak melakukan sebarang pekerjaan. seorang lelaki telah datang menemui baginda untuk meminta sedekah dari harta Baitulmal. Ulama fikah menegaskan bahawa setiap usaha yang membawa . Pada zaman Rasulullah s. Kedua. Sekiranya pekerjaan seperti ini dipandang rendah maka sudah tentulah kemakmuran tidak dapat dicapai dan perusahaan tidak dapat dipertingkatkan.Daud makan dari pekerjaan tangannya sendiri.minta kepada orang yang mungkin akan memberikan sesuatu kepadanya atau tidak memberikannya. seandainya seseorang itu mencari kayu api dengan menggunakan kapaknya. maka tidak diberikan wang sebaliknya dibelikan sebilah kapak untuknya mencari kayu api dan dengan itu dia dapat mencari rezeki dari hasil tangannya sendiri.a.

maka sudah tentu ada di antara mereka yang mempunyai kelayakan untuk meneruskan pengajian mereka ke peringkat akhir. berniaga. maka mereka ini disalurkan kepada bidang-bidang yang diperlukan untuk pembangunan. maka ia akan dapat menyediakan peluang bagi semua orang di samping dapat mencungkil . iaitu peringkat seseorang itu akan membuat pengkhususan dalam sesuatu bidang. di peringkat kedua. Seandainya sistem ini lengkap dan diikuti. Mereka yang tidak mempunyai kelayakan untuk meningkat dari peringkat ini akan disalurkan kepada bidang-bidang yang diperlukan oleh masyarakat. dan melakukan jihad untuk menegakkan agama Allah adalah wajib ke atas umat Islam. kehakiman dan lain-lain. Ahli fikah juga menekankan bahawa cara untuk menyediakan peluang yang seluas-luasnya kepada semua orang ialah dengan menyediakan pendidikan. Selepas menyempurnakan peringkat kedua. Setiap dari usaha-usaha ini hendaklah dikekalkan. membuka perusahaan-perusahan sendiri atau lain-lain bidang yang tidak memerlukan tahap kemahiran dan teknologi tinggi. Pengkhususan merangkumi pelbagai bidang ilmu pengetahuan antaranya bidang ketenteraan. Namun begitu ada di antara mereka yang boleh berusaha dengan tenaga tangan sendiri dengan bertani. Pendidikan dalam peringkat pertama adalah untuk setiap orang (umum).kemakmuran iaitu pertanian. membuat perusahaan tangan. berdasarkan kelayakan untuk meningkatkan kemahiran. Usaha-usaha pembangunan memerlukan kepada orang yang mahir di dalam bidang perangkaan dan juga dalam bidang perusahaan untuk menyelia kilang-kilang perusahaan dan lain-lain bidang yang memadai dengan kelulusan setakat peringkat ini. la adalah wajib secara khusus ke atas setiap orang yang mampu dalam salah satu usaha-usaha tadi dan wajib secara umum ke atas umat Islam. kilang-kilang perusahaan. halaman 119 dikembangkan dan dipertingkatkan kepentingan di kalangan umat Islam terutama golongan muda.

melalui dasar . Maka. golongan wanita dan anak-anak yatim yang sudah tentu kehilangan tempat bergantung hidup. amanah dan adil. bersabda. Golongan yang tidak berdaya antaranya orang-orang tua. untuk mengatasi kemiskinan ialah dengan menyediakan kemudahan hidup bagi golongan yang tidak berdaya untuk bekerja. Jadi mereka hendaklah diberi peruntukan dari harta zakat. Rasulullah s. wajar bagi agama Islam untuk menyediakan kemudahan hidup bagi golongan ini dan tidak mengabaikannya. sumber zakat iaitu pengeluaran dari sumber ini hendaklah didahulukan kepada fakir miskin dan mereka yang terputus perbelanjaan semasa dalam perjalanan. kerana pembiayaan mereka adalah dijalankan mengikut syariat Islam. sesuatu tugas tidak akan diletakkan ke atas seseorang yang tidak mempunyai kelayakan untuknya. selain kemudahan yang disediakan untuk para pekerja dan juga bagi mereka yang memiliki bakat untuk mencungkil kebolehan mereka. Tugas ini terletak ke atas Rasulullah s. maka Rasulullah s. bimbingan dan pemeliharaan terhadap mereka sehingga halaman 120 membolehkan mereka menjadi seorang insan yang berguna di masa hadapan. menegaskan bahawa mereka itu adalah terpulang kepadanya dan pembiayaan mereka adalah menjadi tanggungjawabnya. maksudnya: sesiapa yang meninggalkan harta.a. maka ia terpulang kepada aku dan menjadi tanggung jawabku (diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim).w. Hadis ini jelas menunjukkan bahawa sesiapa yang mati dan meninggalkan harta. Ketiga.w. Kedua.a. Ini bermakna tanggungjawab terhadap anak-anak yatim ini memberikan perlindungan. Agama Islam telah mengemukakan tiga sumber untuk memenuhi keperluan golongan kurang berdaya ini iaitu pertama. Dan ketiga.warisnya.w. maka ia adalah untuk waris-warisnya dan siapa yang ditinggalkan tanpa sebarang harta. maka harta itu adalah untuk waris.bakat.bakat yang ada pada mereka. dan sesiapa yang mati meninggalkan tanggungan tanpa sebarang harta. Maka.a. sumber harta Baitulmal. Setiap pungutan atau kemasukan ke dalam Baitulmal adalah untuk orang miskin kerana ia merupakan hak mereka dan wajib dikeluarkan kepada mereka secara teratur.

Keadilan merupakan hak suci yang ditentukan dan samasama dinikmati bahkan oleh pihak musuh. Allah s.w. Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berlaku adil. maka serangilah ia selaras dengan serangannya terhadap kamu. Sebagaimana firman Allah s. Ini menunjukkan sifat kebencian yang melulu akan mendorong berlaku sikap tidak adil.4 KEADILAN SEJAGAT Hubungan antara orang Islam dengan bukan Islam telah ditegakkan sejak dari mulanya di atas dasar kasih sayang. kerana adil itu lebih hampir kepada takwa (Surah AlMaa'idah: Ayat 8). Apabila berlaku permusuhan dan meletus peperangan. maka "keadilan" adalah menjadi kata pemutus dalam keadaan ini. Orang Islam mesti melaksanakan keadilan biar betapa kuat sekalipun permusuhan itu.w. 7. kerana agama Islam mewajibkan keluarga yang kaya memberi nafkah kepada keluarga yang miskin dan tidak mampu. apabila berlaku permusuhan.t. Allah hanya melarang kamu menjadikan sebarang kawan kamu dari orang yang memerangi kamu kerana agama dan mengusirkamu dari negeri kamu dan membantu untuk mengusirkamu. bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahawa Allah berserta orang-orang yang bertakwa (Surah Al. berlaku adillah.t. maka mereka itulah orang yang zalim (Surah Al-Mumtahanah: Ayat 8 dan 9). telah berfirman yang bermaksud: Danjanganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk tidak berlaku adil.Baqarah: . dan barangsiapa yang menjadikan mereka itu sebagai kawan.'nafkah' terhadap kaum keluarga. undang-undang keadilan mengehendaki supaya ditentang permusuhan tersebut selaras dengan firman Allah s. Perasaan kasih sayang merupakan asas perhubungan kemanusiaan.w. yang bermaksud: Allah tiada melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi kamu kerana agama dan tidak pula mengusir kamu dari negeri kamu.t. yang bermaksud: barangsiapa yang menyerang kamu. Maka.

Danjanganlah kamujadikan sumpahmu sebagai alatpenipu di antara kamu yang menyebabkan tergelincir kaki kamu sesudah kukuh tegaknya dan kamu rasakan kemelaratan di dunia kerana kamu menghalangi manusia darijalan Allah dan bagi. dan Islam menekankan supaya janji itu ditepati dan ditunaikan. yang bermaksud: hendaklah kamupenuhi janji kerana sesungguhnya janji itupasti diminta pertanggungjawabnya. yang bermaksud: Dan tepatilah perjanjian dengan Allah. sedangkamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu.w.w. Sekiranya mereka tidak melahirkan permusuhan. Di dalam al-Quran terdapat suatu ayat yang tegas menekankan supaya janji hendaklah ditunaikan. sesungguhnya Allah hanya menguji kamu dengan hal itu dan sesungguhnya di hari Kiamat akan dijelaskannya kepada kamu apa dahulunya kamu perselisihkan itu.t. Agama Islam juga mewajibkan umatnya sentiasa "menepati janji" apabila membuat ikatan perjanjian dengan pihak musuh. maka orang Islam tidak berhak untuk menyerang mereka kecuali sekiranya diyakini mereka membuat persediaan untuk melakukan permusuhan. apabila kamu berjanji danjanganlah kamu membatalkan sumpahmu itu sesudah mengukuhkannya. malah harus halaman 121 menyerang terlebih dahulu sebelum diserang. Islam menekankan bahawa menunaikan janji itu merupakan suatu "kekuatan". Ini kerana sebaik-baik pertahanan ialah melakukan serangan apabila terdapat tanda-tanda yang jelas bahawa mereka akan melancarkan serangan terhadap orang Islam. iaitu firman Allah s. Firman Allah s. kamu azabyang besar . dan kalau Allah mengehendaki. Danjanganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat menjadi cerai berai kernbali dengan menjadikan sumpahmu sebagai alat menipu di antara kamu disebabkan adanya satu golongan yang lebih banyak jumlahnya dari golongan yang lain. Orang Islam tidak seharusnya menunggu sehingga mereka melancarkan serangan.t. tetapi Allah menyesatkan siapa yang dikehendaki-Nya dan sesungguhnya kamu akan ditanya tentang apa yang telah kamu kerjakan dahulu. sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu buat. nescaya ia menjadikan kamu satu umat sahaja.Ayat 194).

tunailah janji terhadap mereka dan mintalah pertolongan dan Allah terhadap mereka. halaman 122 Janji ini tidak boleh dikhianati hanya didasarkan kepada sangkaan bahawa pihak lain akan mengkhianatinya." Penegasan untuk menunaikan janji itu sendiri merupakan "keadilan". janji yang paling diutamakan ialah janji terhadap Allah s. Kedua. dapat dijelaskan tiga perkara pokok terpentmg. Dengan sebab itu. bersabda kepada mereka. tidak sepatutnya masyarakat yang ramai dan pemerintah yang banyak dijadikan sebab untuk mengkhianati janji.w.a.t.(Surah Al-Nahl.w. bahawa orang-orang Musyrikin Makkah membuat persediaan perang selepas Perjanjian Hudaibiyah. dibandingkan orang yang mengkhianati janji itu seumpama seorang perempuan yang menghuraikan benang yang sudah dipintal kemas kemudian terburai. Rasulullah s. Mengkhianati janji akan menggelincirkan kaki seseorang sesudah kukuh tegaknya. Persediaan yang dilakukan oleh pihak musuh itu sendiri tidak boleh dijadikan sebab untuk mengkhianati janji kecuali jika terbayang niat dan tanda-tanda yang jelas bahawa mereka akan mengkhianati janji tersebut.. Dan ketiga. Berdasarkan ayat al-Quran tadi.t. Sebaliknya.w. Ayat 91). perjanjian itu sendiri merupakan "kekuatan" dan menunaikannya adalah merupakan suatu "kekuatan" pula. kerana di dalam "janji" terdapat hak-hak dan pembahagiannya. Tetapi seandainya .a. Jadi menunaikan janji itu adalah melaksanakan keadilan yang terkandung di dalamnya. dan di dalam perdamaian itu terdapat kekuatan dan pengukuhan.w. dan sesiapa yang mencabulnya maka ia mencabul janji Allah s. iaitu yang diistilahkan oleh ahli-ahli undang-undang dengan "perundangan ikatan". maka ketika itu baru boleh dikhianati janji dengan mereka. Pernah diriwayatkan bahawa orang-orang Islam telah mengadu kepada Rasulullah s. Perjanjian mengukuhkan perdamaian. Dengan sebab itu diterangkan di antara sebab-sebab mengkhianati janji yang tidak benar ialah "disebabkan adanya satu golongan yang lebih banyak jumlahnya dari golongan yang lain. Pertama. mengkhianatinya akan menghapuskan pengukuhan tersebut.

Firman Allah s. Peranan Wanita. Hak wanita dan Jaminan Hak. Sumber Pengetahuan Sent. Seni bina dan Falsafah. Kedudukan Wanita Pra-Islam. yang berasal daripada bahasa Yunani yang bermaksud kecekapan dan kebolehan. Perbezaan antara seni Islam dengan seni Barat. Siren Kesenian. Syarat Poligami. Keadilan dan Tanggungjawab. yang bermaksud: dan jika kamu mengetahui pengkhianatan dari satu golongan. Gerakan Pembebasan Wanita. halaman 123 Bab 8 ISLAM DAN ISU-ISU SEMASA Norrodzoh Hj. Seni bina Islam. Islam pula merupakan agama yang merangkumi segala aspek kehidupan manusia termasuklah menggalakkan seni dan penciptaan yang indah- . Bagi Plato (428 -348 S. la meliputi kecekapan dan kebolehan dalam segala usaha penciptaan bentuk-bentuk atau karya yang member! kesenangan estetika.1 SENI DALAM ISLAM Seni disebut dalam perkataan Inggeris sebagai art. Prinsip Perkahwinan Poligami.M). maka hendaklah dikembalikan perjanjian itu dan mereka hendaklah diberitahu tentang itu.terdapat tanda-tanda pengkhianatan dari mereka. 8. bentuk-bentuk atau objek-objek yang indah dikesan melalui kuasa deria tetapi pemahaman tentang keindahan hanya wujud di alam akiiah sahaja. Kedudukan Wanita. Hikmah Poligami. maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur (Surah Al-Anfal: Ayat 58).w.t. Estetika atau aisthesis dalam bahasa Yunani membawa makna kepekaan iaitu tertumpu kepada penciptaan yang berkaitan dengan keindahan.

Seni sebagai pengungkap keindahan itu mempunyai makna tersendiri yang merupakan perjalanan hidup manusia mencari keredaan Allah. Sidi Gazalba pula mentakrifkan sent sebagai sebahagian daripada kebudayaan yang dicetuskan oleh sesuatu kelompok manusia kerana fitrah manusia yang cinta kepada sesuatu yang menyenangkan had melalui pancaindera yang lima. Keinginan manusia terhadap seni dan keindahan merupakan satu fitrah kejadian manusia itu sendiri. Cinta juga yang menjadi bukti akan hakikat hubungan kasih sayang antara makhluk terhadap Penciptanya.a. Baginda juga menerangkan: keindahan itu menenangkan segala hati dan ubat untuk luka. Rasulullah s. Oleh itu. sesungguhnya keindahan merupakan perhiasan halaman 125 dan kebahagiaan hidup. mental dan jiwa. la ibarat pengaduan rasa dan ucap syukur akan keindahan yang diciptakan-Nya kepada diri manusia. Beliau juga memperkatakan keindahan sesuatu seni itu hanya akan dinikmati apabila terdapat rasa cinta terhadap apa yang dihadapinya. kesenian merupakan satu penghasilan dari jiwa yang jujur dan tercipta bagi menyatakan suara jiwa terhadap al-Khalik. Malah kegemaran manusia menikmati keindahan akan dapat melupakan manusia terhadap segala resah dan risau dan mampu memulihkan kemantapan fizikal.w.indah. Nilai . Cinta akan menggerakkan segala-galanya. Penciptaan bentuk-bentuk kesenian tersebut mengandungi nilai estetika yang berpadu dengan nilai estetika Islam. Kemurnian cinta terhadap kesenian akan mampu memunggahkan kerinduan kepada sesuatu yang dicari. bersabda yang bermaksud: Allah itu indah dan sukapada keindahan. mengungkapkan bahawa setiap yang indah merupakan sesuatu yang sempurna dan manusia akan terdorong untuk memilikinya sebagai penyokong kepada kewujudan manusia itu. Al-Ghazali.

intuisi dan lisan untuk menghasilkan penciptaannya sendiri sebagai anugerah Allah yang menjadi amanah dan penggunaannya perlu dipertanggungjawabkan. Kesenian merupakan antara aspek terpenting dalam kehidupan manusia yang bertamadun selagi kesenian tersebut berada di atas landasan syariah Allah s. imaginasi. Islam melihat seni begitu murni untuk tujuan mencantikkan dan meninggikan martabat. Seni yang dihasilkan oleh manusia mempunyai dua matlamat penting iaitu sebagai suatu alat (instrumen) untuk mencapai matlamat lebih tinggi dan bermakna iaitu untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat dan sebagai suatu penawar halaman 126 hati.t.w. penghibur bagi seseorang yang mengembara di dunia untuk menuju alam akhirat. Malah seni bukan sesuatu yang diberi keutamaan berbanding dengan nyawa manusia. kemakrufan. Ini kerana manusia diberi akal dengan kelebihan daya cipta. la bukan untuk mencantikkan dan memperbaiki perkara-perkara sampingan kehidupan manusia atau sebagai aksesori kehidupan. Penghasilan sent bertujuan untuk meninggikan apresiasi manusia tentang semua nilai baik. Oleh itu. Tetapi seni yang mungkin boleh membawa kemudaratan dan kerosakan adalah dimakruhkan.dalam estetika Islam itu ialah akhlak. jiwa dan nyawa manusia. Contohnya seni . Kesenian yang tidak membawa mudarat atau kerosakan diharuskan oleh Islam. Manusia adalah pendukung utama kepada kemunculan kesenian. kesenian yang diutamakan dalam Islam ialah kesenian yang mampu meningkatkan kehalusan dan keindahan budi manusia dalam membentuk hubungan antara manusia dengan al-Khalik dan antara manusia dengan manusia.w. Kesemuanya ke arah mendorong manusia mencapai tingkat ketakwaan. manakala yang pasti membawa mudarat dan kerosakan diharamkan. kesolehan dan budi yang lebih mantap. murni dan diredai Allah s.t.

termasuk peraturan dalam menunaikan keinginan kesenian itu sendiri. menyaring dan mengambil yang terbaik. umat Islam telah mempelajari seni tradisi purba dari segala bangsa dan tamadun. corak kesenian juga turut berubah. 8. Perbezaan ini wujud kerana seseorang Muslim itu tidak mendalami ilmu yang berkaitan dengan Islam atau tidak mahu mengamalkan ilmunya dengan baik. Persoalannya. Ini kerana. segala peraturan hidup yang selaras dengan tuntutan Islam akan membawa kebahagiaan dunia dan akhirat. Apabila masyarakat Islam terbentuk dengan pembentukan negara Islam yang membawa tamadun Islam yang unggul. apakah perbezaan di antara kesenian Islam dengan kesenian Muslim? Seni Islam ialah seni yang bersumberkan kepada ajaran Islam iaitu kitab suci al-Quran dan al-Hadis. .1 Sumber Pengetahuan Seni Kesenian telah lahir sejak zaman Jahiliah lagi. bersesuaian serta meninggalkan kesenian yang tidak mendatangkan manfaat. Ini menunjukkan bahawa orang Islam atau muslim itu merupakan pendukung utama kepada seni Islam dan seni Muslim. Bentuk-bentuk haiwan dan manusia lengkap dan sempurna adalah haram hukumnya walaupun tidak bernyawa kerana mempunyai hubungan dengan penyembahan berhala sama ada pada zaman pra-Islam atau masa kini.1. Tetapi Islam telah menapis. Manakala seni Muslim ialah pendukung seni itu mengaku sebagai orang Islam atau muslim tetapi karyanya belum tentu berasaskan prinsip-prinsip Islam. Ulama dan para cerdik pandai Islam bersepakat mengatakan bahawa seni yang melahirkan lukisan dan ukiran yang dibenarkan perlu menurut had-had tertentu selaras dengan tuntutan syariah Islam. Oleh itu.lukisan dan ukiran. kesenian dalam Islam adalah kesenian yang mengikuti batasbatas seni yang ditetapkan. Berdasarkan kesinambungan latar belakang pra-Islam. Pengamalan terhadap prinsip-prinsip Islam dalam kehidupan atau dalam kesenian itu berbeza antara seseorang Muslim dengan seseorang Muslim.

tone. budaya dan negara yang mempunyai kepercayaan akidah yang sama . bersumberkan dan berlandaskan syariah Islam.unsur kesenian kebudayaan di kawasan Asia Barat terutama di Semenanjung Arab dan Parsi. kebudayaan Islam telah mewujudkan suatu bentuk seni rupa yang mempunyai nilai-nilai dan sifat-sifat yang tersendiri. Kedua. seni dan keindahan seperti seni rupa. seni bina atau sent kraftangan merupakan penghasilan proses fikiran dan perasaan manusia yang disampaikan dalam bentuk zahir. la mempunyai keagungan yang tersendiri sebagaimana seni rupa dalam tamadun Barat. iaitu rupa.Pemilihan terhadap kesenian oleh umat Islam dilakukan secara hikmah (bijaksana) iaitu pertama. Seni dalam Islam mempunyai beberapa ciri penting iaitu pertama. Keindahan rupa dan bentuk merupakan penghasilan berbentuk zahir (fizikal) yang dihasilkan atau dicorakkan dari nilai-nilai kebatinan. Seni merupakan instrumen perantara yang menghubungkan suatu jiwa (pencipta) dengan suatu jiwa yang lain (pengamat) melalui fikiran dan pancaindera. Cina dan lain-lain. Contohnya kesenian kesusasteraan. ruang dan elemen-elemen lain. umat Islam mencipta seni yang asli dan tulen. garisan. warna. seni khat dan seni suara (pembacaan al-Quran). umat Islam menggunakan daya kreativiti dan inovasi untuk mengubahsuai seni yang ada dan mengharmonikannya selaras dengan tuntutan Islam terhadap alam semesta. halaman 127 Al-Ghazali mengatakan. corak. la mewakili kepelbagaian bangsa. Secara umumnya. mempunyai asas hubungan dengan kesenian Arab yang dipengaruhi oleh unsur. bentuk. budaya. seni dan keindahan melahirkan persoalanpersoalan mengenai nilai-nilai kebatinan (dalaman) yang wujud di sebalik rupa dan bentuk sesuatu. Ciri kedua. Ciri ketiga ialah seni rupa Islam bukanlah seni rupa yang mewakili sesebuah bangsa. atau negara.

Islam mengutamakan pengabdian diri kepada Allah.Quran yang mengandungi nilai-nilai kesusasteraan yang tinggi dan berwibawa. Antara kesenian yang diberi perhatian dalan Islam meliputi bidang kesusasteraan iaitu natijah dari pengaruh kitab suci al. Islam melihat kesenian bukan sahaja pada perkara yang bercanggah bahkan turut menitikberatkan tujuan kesenian itu dipersembahkan.2 Seni Bersumberkan Ajaran Islam Seiring dengan sejarah awal kelahiran dan perkembangan tamadun Islam. kesenian Islam berkembang bersumberkan ajaran Islam. cita-citanya. Walau apapun tujuan kesenian itu berlangsung. Tiap bangsayang mendorong ke arah kemajnan pasti . telah dilahirkan pada bangunan-bangunan yang didirikannya.kata hikmah yang diukirkan dan dipahat.sebagai unsur penyatuan dan kesatuan ummah melalui konsep tauhid. Seni bina Islam dan Ciri-ciri: Ibn Khaldun dalam kitabnya berjudul alMuqadimah menyatakan. 8. bidang seni suara natijah dari pembacaan al-Quran dan azan dengan suara yang indah. hadis dan kata. Aku tidak jadikan manusia danjin melainkan untuk mereka dapat menyembah dan beribadat kepada-Ku. bidang seni bina. dan sebagainya. Malah penyebaran seni tersebut melambangkan syiar Islam yang tersebar luas di muka bumi ini. Allah telah berfirman. bidang retorika yang berkembang untuk kepentingan dakwah dan syiar Islam. Kedudukan rohani setiap bangsa. bidang kaligrafi (tulisan indah) dari ayat-ayat al-Quran.1. pandangan hidupnya. Oleh itu kesenian Islam sebagai media dakwah perlu dipersembahkan dengan niat yang ikhlas kerana Allah semata-mata. bidang seni sulam untuk keperluan alas sembahyang. (Surah Al-Zariyat: Ayar 56) halaman 128 Pengabdian diri seseorang pencipta dan penikmat kesenian akan membawa mereka mematuhi perintah-Nya dan mampu meninggalkan segala larangan-Nya.

maka ia menyerap dan berkembang secara menyeluruh ke dalam kehidupan manusia serta tidak disempitkan atas dasar ibadat semata-mata. Berdasarkan pernyataan ini. di peringkat negara Islam dan seluruh pelosok dunia terdapat kesatuan dalam seni bina. seni bina Islam mengandungi beberapa ciri-ciri utama. Hanya terdapat satu alat di dalam masjid iaitu satu mimbar yang diperbuat daripada batang palma.w. masjid tidak mempunyai menara mihrab atau kubah. Seni bina dan Falsafahnya: Terdapat dua falsafah yang terkemuka . Palestin. oleh sebab Islam itu merupakan suatu cara hidup (ad-Din) yang menyeluruh dan sempurna. Seni bina Islam. Pada masa kini. melalui konsep tauhid. Antaranya pertama. Baghdad (Iraq) dan Damsyik (Syria). Ketiga.pusat ketamadunan Islam seperti Madinah dan Makkah (Semenanjung Arab). seni bina Islam muncul dan berkembang secara berperingkat seiring dengan perkembangan seni pembinaan kota dan tradisi ilmu.mempunyai kepintaran ilmu bangunan sebagai pembuktian betapa tingginya tamadun dan cita-cita kebatinannya.a. dibentuk berlandaskan kepada nilai-nilai kebatinan yang selari dengan tuntutan dan ajaran Islam. di seluruh pelosok dunia. yang secara tidak langsung menggambarkan identiti Islam dari sudut nilai-nilai kebatinan. Seni bina Islam bermula melalui pembinaan masjid (Masjid Nabi) di Madinah yang diasaskan oleh Rasulullah s. Pembinaan kubah masjid dikatakan bermula apabila ia dibina berdekatan dengan masjid yang didirikan oleh Khalifah Umar al-Khattab pada tahun 636 Masihi berhampiran dengan Masjid al-Aqsa di Jerusalem. seni bina merupakan suatu bukti mengenai ketinggian tamadun dari sudut fizikal dan nilai-nilai kebatinan. ciri-ciri kesatuan dalam seni bina Islam ialah pengaruh dari pusat. natijah dari kesatuan dalam Islam. masjid secara umumnya mengandungi mimbar. Menurut Islam. Pada peringkat awal ini. Baitui Muqaddis (Palestin). Kedua. Di peringkat awal. menara mihrab atau kubah untuk melambangkan identiti institusi masjid di peringkat zahir.

Kematian merupakan suatu proses tabii dan norma. Seni bina Islam dan falsafah tauhidullah.w. seni bina menggambarkan kekuatan kekuasaan manusia dalam ruang untuk berjuang dalam arena fizikal Tuhan. bahagian ruang yang dibina menpunyai sempadan-sempadannya.w. Struktur tanah dipilih dari yang tinggi atau membuang segala struktur berhampiran supaya menonjolkan autonomi bangunan dalam ruang berkenaan. pertama. Pengaruh naturalisme ini telah meresap masuk ke dalam sent bina tamadun Barat pada zaman Renaissance (Pemulihan Budaya) di Eropah. Seni bina Islam berlandaskan mentauhidkan atau meng-Esakan Allah s.t.dihubungkaitkan dengan seni bina iaitu Naturalisme dan Tauhidullah (keEsaan A llah). Oleh itu tragedi merupakan suatu intipati dalam kehidupan yang berasaskan kepada pertarungan dan pertentangan.t. Manusia sebagai . Falsafah sedemikan telah melahirkan ciri-ciri seni bina naturalisme yang berikut iaitu. Sempadan sesuatu bangunan adalah sisi tegaknya dan yang terlihat pada kaki langit. ternyata melahirkan ciri-ciri yang bertentangan dengan ciri-ciri seni bina naturalisme. Naturalisme (tabii sebagai pencipta) merupakan suatu fahaman dalam tamadun Yunani yang beranggapan bahawa tuhan dan tabii adalah satu laitu tabii dan Tuhan mempunyai hakikat dalam konsep 'kesatuan dalam kejadian' (unity in being). dan perjuangan. Berdasarkan ajaran Islam. Falsafah naturalisme merujuk kepada penghasilan seni bina terutama halaman 129 dalam tamadun Barat dan tauhidullah merujuk kepada penghasilan seni bina tamadun Islam. Ketiga. Naturalisme beranggapan bahawa manusia merupakan suatu penghasilan yang teragung oleh kuasa tabii dalam alam dunia. kedua. manusia merupakan hamba Allah s. Manusia tidak tertakluk kepada sebarang kuasa sebaliknya ditentukan oleh nasib.

8. Sekiranya manusia berkeinginan untuk membuat tempat kediaman atau petempatan maka mestilah dilangsungkan dengan sikap rendah diri. bahkan reda kepada ke-Esaan Allah s. Oleh kerana tabii tidak dapat ditundukkan.t. Allah s. Oleh itu. maka ahli sains perlu memahami rahsia-rahsianya dan bekerja berharmoni dengannya. la dicipta bukan untuk melahirkan watak individu tertentu atau melahirkan perasan jiwa individu atau melahirkan sifat keegoan.hamba tidak akan menentang ketentuan Allah s.3 Perbezaan antara Seni Islam dengan Seni Barat Seni rupa Islam dihasilkan untuk mencerminkan nilai-nilai yang merangkumi seluruh aspek kehidupan manusia Muslim. Seni barat juga dapat dihubungkaitkan dengan kelahiran fahaman humanisme (kemanusiaan). Manusia merupakan pendukung utama dan sumber inspirasi kepada kesenian Barat yang ternyata memisahkan aspek duniawi dengan .1.t. yang lebih menientingkan manusia sebagai objek penentu dan agama adalah bersifat ritual (ibadat) semata-mata (sekularisme). merupakan Pemilik kepada segala ciptaan dan ruang. dan bukannya dengan sikap pertentangan atau pertarungan dengan tabii.t. sekiranya dirujuk kepada Islam maka diubahsuai kepada percubaan-percubaan sains untuk memahami rahsia-rahsia tabii.w.percubaan-percubaan sains untuk menundukkan tabii (scientific afford to conquer nature). supaya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan manusia. istilah yang biasa digunakan mtu.w.w. Berbanding dengan seni Barat yang berakar-umbi kepada tradisi halaman 130 seni Eropah yang sifatnya untuk melahirkan watak individu dan pernyataan perasaan jiwa individu. Sifat ini merupakan faktor penting dalam seni barat terutamanya sejak zaman Renaissance (Pemulihan Budaya).

Bentuk-bentuk geometri dibahagi-bahagikan kepada variasi yang sama. Susunan abstrak geometri diatur dan diadun menjadi susunan aneka kemungkinan dan sambungan yang tidak terhad. tidak berlandaskan kepada sumber-sumber keagamaan dan kerohanian.w. Hiasan geometri juga digunakan dalam pertukangan kayu bertatah dan hiasan pada kitab suci al-Quran. Berbanding dengan Islam. seimbang dan dimajukan dengan susunan imbangan yang harmoni. ruq'ah dan lain-lain) untuk tujuan mengagungkan ayat-ayat al-Quran. Meneliti kesenian Islam udak sekadar menilai dan melihatnya dari ruang atau kebendaan semata-mata retapi di peringkat konsep (nilai kerohanian). Malaikat tidak akan masuk rumah yang terdapat gambar atau anjing (diriwayatkan oleh al-Bukhari). maka penggunaan lukisan haiwan dan manusia adalah kurang sekali berbanding penggunaan reka bentuk abstrak geometri terutama di tingkap. melalui konsep tauhid. bersabda yang bermaksud. Kebanyakan lukisan ditumpukan kepada tulisan khat yang indah. Berdasarkan sumber syanat Islam ini. Rasulullah s. Berbanding dengan kesenian Barat pada zaman moden. Aspek kesenian dilihat oleh orang Islam berlandaskan tumpuan fikiran kepada ilmu matematik.tingkap dan dinding-dinding best. Islam tidak memisahkan antara Islam sebagai ad-din dan cara kehidupan manusia seharian. seni rupa abstrak diterima sebagai bentuk seni yang menghasilkan daya gambaran yang tidak menyekat imagmasi dan tidak tenkat kepada cara kehidupan manusia seharian. Terdapat banyak perbezaan antara seni menurut Islam dengan seni Barat sama ada yang berbentuk abstrak atau natural.a.t. Seni lukis Islam tidak menggambarkan drama atau potret-potret yang beremosi sebaliknya menggambarkan atau meliputi ke-Esaan Allah s. seni Islam tetiap bersumberkan kepada prinsip-prinsip Islam yang memperlihatkan unsur kesatuan dalam kepelbagaian. Seni rupa Islam menekankan logik tampak lebih dari pernyataan emosi.akhirat. dewani. ditulis dengan pelbagai cara dan kaedah (naskh. ataupun melukis reka bentuk geometri yang menunjukkan wujudnya .w.

Motif tumbuhan sering digunakan untuk membuat sent tembikar. 8. ukiran (batu pada bangunan). dan ketiga. Institusi keluarga meliputi beberapa matlamat antaranya. Motif-motif digunakan mengikut susunan geometri untuk mewujudkan keadaan yang tenteram dan harmoni melalui kesenian.2 KEDUDUKAN WANITA DALAM ISLAM Persoalan mengenai wanita dan institusi keluarga merupakan unsur yang amat penting dalam perkembangan sesebuah tamadun sama ada Tamadun Islam atau Tamadun yang lain. tenunan kain. berperasaan emosi dan bersifat keegoan. . untuk memelihara keselamatan zuriat atau keturunan. untuk memelihara supaya insan ini tidak musnah dan menjadi pupus dengan adanya keturunan dan peranakan. Motif tumbuhan merupakan elemen-elemen yang memben sifat persendirian dalam seni rupa Islam. mereka menjadikan manusia sebagai halaman 131 objek potret bagi melahirkan sifat watak individu tertentu. batu jubin. pertama. Tetapi bagi kesenian Barat. keharmonian dan kesatuan. Bentuk pohon-pohon yang biasa digunakan ialah pohon anggur dengan tangkainya yang melengkuklengkuk. Wanita berperanan dalam pembentukan sesebuah keluarga dan keluarga merupakan asas kepada pembentukan masyarakat.keseimbangan. untuk memelihara lelaki dan isterinya daripada melakukan perbuatan yang dilarang.peraturan kekeluargaan yang baik. permaidani dan lainlam. Ketiadaan potret manusia mewujudkan suasana tenang atau tidak beremosi yang menghasilkan perwujudan yang tidak berbelah bagi untuk bermeditasi. kedua. Islam begitu menitikberatkan persoalan wanita dan keluarga di dalam al-Quran bahawa satu pertiga dari hukum-hakamnya berkaitan dengan institusi keluarga dan peraturan.

ini. (Surah Al-Rum 30: Ayat 8.t. kerana berpegang kepada ke-Esaan Allah s. hak dan kewajipan yang sesuai dengan keadaan jasmani dan peribadi mereka. wanita telah diberikan hak asasi yang sama dengan lelaki. Institusi keluarga akan membentuk konsep bantumembantu. ditugaskan untuk memimpm dan melmdungi wanita yang bertubuh lemah. Lelaki yang bertubuh kuat perkasa. kasih-mengasihi dan bergotong-royong (bekerjasama) bagi memenuhi keperluan dan kepentingan bersama. supaya kamu hersenang hati dan hidup mesra 21). hak dan tanggungjawab serta kedudukan mereka dalam masyarakat mempunyai kaitan yang rapat dengan perbezaan tabii mereka. Islam telah member! mereka keadilan. bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah mendptakan kamu dari seorangdiri.t.1 Kedudukan Wanita dalam Islam Lelaki dan Wanita: Keadilan dan Tanggungjawab: Bersesuaian dengan fitrah semula jadi manusia sama ada lelaki atau wanita..t.2. lelaki atau wanita mempunyai kedudukan yang sama. Kedua-dua lelaki dan wanita ini telah diberi oleh Tuhan. dan daripadanya Allah mendptakan isterinya dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki danperempuan (Surah Al-Nisa': Ayat 1).w. berperasaan halus dan agak sentimental..w. Lelaki dan wanita dicipta sebagai makhluk yang berlainan sifatnya. isteri-isteri darijenis kamu sendiri. Allah s. Oleh itu.w. dan dijadikan-Nya di antara kamu (suami isteri)perasaankasihsayangdan helas kasihan. Firman Allah yang bermaksud: Dan di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaan-Nya dan rahmat-Nya bahawa la menciptakan untuk kamu (wahai kaurn lelaki). berfirman yang bermaksud: Hai sekelian manusia. Berdasarkan firman Allah s. halaman 132 Namun begitu.Wujudnya institusi keluarga merupakan suatu kurniaan dan masyarakat menjadi lebih sempurna. Allah menegaskan melalui hrmannya yang bermaksud: Kaum lelaki itu adalah . dengannya.

yang bermaksud. . Rasulullah s. mendirikan sembahyang.w. bersabda yang bermaksud. Dan orangyang beriman lelaki danperempuan sebaliagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi bahagian yang lain. Maka itu tanggungjawab seseorang lelaki atau wanita adalah sama terhadap Allah s. Mereka itu akan diben rahmat oleh Allah. iaitu selepas keruntuhan empangan Ma'arib sehinggalah Nabi Muhammad s. Firman Allah s. Allah berfirman yang bermaksud: Mereka pakaian kamu dan kamupun pakaian mereka (Surah Al-Baqarah: Ayat 187).w. Walaupun tugas memimpin dan memben nafkah itu merupakan kelebihan lelaki. dan mereka taatkepada Allah dan Rasul-Nya. Islam tidak membezakan lelaki atau wanita dari segi mencari ilmu pengetahuan sebagai suatu bentuk tanggungjawab kepada umat Islam. kedudukan wanita secara umumnya dapat ditemui dalam beberapa agama dan tamaduntamadun dunia. Ini menunjukkan.a. dan kerana lelaki telah menafkahkan harta mereka (Surah Al-Nisa':Ayat 34). Menurut Islam. semua aktiviti kehidupan sama ada lelaki atau wanita merupakan suatu ibadah. Masyarakat Jahiliah meletakkan wanita dalam kedudukan terendah dari segi peranan dan moralnya.pemimpin bagi kaum wanita disebabkan Allah telah melebihkan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain.w. Kedudukan Wanita Pra-Islam: Pada zaman pra-Islam. dikenali sebagai zaman masyarakat jahiliah.t. menunaikan zakat.w. dilantik sebagai Nabi dan Rasul.t. tetapi dnkat oleh ikatan kasih sayang. iaitu sebagai hamba dan harta. Islam juga tidak mengabaikan peluang pendidikan kepada wanita. mencegah dari yang mungkar. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana (Surah Al-Taubah: Ayat 71).a. Ini kerana hubungan antara lelaki dan wanita bukan hanya dnkat dengan ikatan harta benda dan pengajaran sahaja. Wanita dianggap oleh masyarakat Jahiliah sebagai pemuas hawa nafsu lelaki. tetapi tidak timbul sama sekali tentang siapa yang berkuasa dan siapa yang dikuasai. Di Semenanjung Tanah Arab pra-Islam. Mencan ilmu itu wajib bagi semua orang Islam lelaki dan perempuan (Riwayat Ibn Majah). Mereka menyumh (mengerjakan) yang makmf.

Kaum lelaki boleh melakukan apa sahaja terhadap wanita sebagaimana barang kepunyaan mereka. dan membawa kitab suci sebagai petunjuk daripada Allah s. menurut tuntutan-tuntutan . Keadaan wanita yang hanya dijadikan pelepas nafsu atau kehidupan seks bebas menyebabkan punca utama kejatuhan pemerintahan Romawi dan ketamadunannya. Masyarakat Tamadun Greek juga turut memandang rendah kepada kaum wanita. Mereka menjadi sasaran segala kejahatan tanpa proses pengadilan. Leiaki mengahwini wanita untuk kepentingan dirinya sendiri.a. Layanan terhadap wanita tersebut juga dikatakan menjadi punca kejatuhan kerajaan Parsi yang dianggap hebat. Apabila wanita di dalam keadaan haid. mereka akan diasingkan ke luar kota khas kerana dianggap bernajis. Wanita juga akan dieksploitasi oleh saudara maranya dan dilayan sebagai hamba untuk bekerja keras mengikut kehendak mereka.w. mewarisi harta. kaum wanita dihina oleh ahli agama fanatik.. merupakan suatu sinar baru untuk mentamadunkan bangsa Arab dan meletakkan martabat wanita pada kedudukan yang tinggi. Mereka menganggap wanita hanya sekadar barang perhiasan yang boleh dijual beli dan hanya layak melahirkan anak sahaja. persetujuan akad. menjadi saksi dan sebarang hak dalam undang-undang. Tamadun Romawi menganggap wanita hanya sebagai hamba. setaraf dengan lelaki.w. Malah jika wanita melahirkan anak yang hodoh. Pada zaman pemerintahan Parsi dan Byzantium. Kedatangan Islam melalui Rasulullah s.t.sehingga terdapat tradisi di kalangan kabilah-kabilah halaman 133 tertentu yang menanam anak perempuan mereka hidup-hidup kerana dianggap membawa sial. mereka akan dibunuh. Wanita tidak mempunyai sebarang hak ke atas dirinya sendiri sama ada hak memegang jawatan.

t. membentuk manusia-manusia gagah untuk mempertahankan kebenaran dan membasmi kemungkaran. kedudukan dan hak wanita telah diletakkan di halaman 134 tempat yang sewajarnya dan diberikan tanggungjawab yang sama. sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. kerana dosa apakah dia dibunuh (Surah Al-Takwir: Ayat 7-9). Kedatangan Islam menjadikan wanita sebagai penggerak dalam menuju keagungan Islam. yang bermaksud: Hai sekalian manusia. Hak Wanita Islam danJaminan Hak: Sejak kedatangan Islam kira-kira 1400 tahun yang lalu. melainkan mereka menunaikan kewajipan-kewajipan yang ditentukan dalam rumah tangga sebagai ibu. Kedudukan.w. Dan apabila roh-roh dipertemukan dengan tubuhnya.a. Dan apabila anak perempuan yang dikuburkan hidup-hidup ditanya.. Syurga itu di hawah telapak kaki ibu. Berdasarkan ayat di atas.Islam selaras dengan proses pembentukan tamadun Islam. Kemuliaan wanita Islam terserlah apabila dikurniakan darjat yang amat mulia iaitu seperti sabda Rasulullah s. Al-Quran telah mengeluarkan kaum Jahiliah dari kehinaan dengan sentiasa mengingatkan mereka terhadap peristiwa wanita di masa lalu. setaraf dengan lelaki dalam segala aspek kehidupan yang bersesuaian. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal (Surah AlHujurat: Ayat 12). tidak wujud perbezaan antara lelaki atau .w. sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-hangsa dan hersuku. Firman Allah s.suku supaya kamu soling/serial mengenal. Mereka mengisi hidup mereka dengan amal bakti yang ikhlas dan menjauhkan segala rupa kemaksiatan. Tetapi kemuliaan tersebut tidak akan mendatangkan sebarang pengertian.

Nya di antaramu rasa kasih dan sayang (Surah Al-Ruum: Ayat 21). Lelaki dan wanita saling institusi menegakkan rumah tangga dengan saling membantu dan berkasih-sayang. Walaupun terdapat persamaan antara lelaki dan perempuan.Nya. supaya kamu cenderungdan merasa tenteram kepadanya.w. Ini bermakna. lagi yang bermaksud: Dan para 'wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajipannya menurut cara yang makruf (Surah Al-Baqarah: Ayat 228). Islam telah memperkenalkan konsep persamaan antara lelaki dan perempuan dengan menyatakan bahawa setiap jantina ini sebenarnya adalah saling melengkapi atau saling menyempurnakan antara satu sama lain. Wanita sebagai anak Islam memberi hak kepada anak perempuan untuk mewarisi harta peningggalan iaitu setengah dari anak lelaki. wanita mempunyai hak dan tanggungjawab yang seimbang dengan lelaki.perempuan. dan sebagamya. . Islam tidak mengabaikan melengkapi perbezaan-perbezaan dalam perkahwinan dan antara kedua-duanya keluarga. dalam termasuk melaksanakan hak dan tanggungjawab tertentu. menggunakan nama sendiri yang diberikan oleh ibu bapanya. dan dijadikan. dan digalakkan menjalin hubungan serta kenalmengenal menurut tuntutan dan batasan kehidupan manusia Islam. Kekurangan dengan anak lelaki ini berlaku kerana lelaki secara umumnya mempunyai keluarga yang perlu ditanggung dan perlu membayar mas kahwm. wanita diberikan hak untuk memilih jodohnya.t.t. Menurut undang-undang syariah. Menurut firman Allah s. berhak berpisah dari suammya dan hakim atau kadi. Ini membuktikan.t. a.w. Perbezaan di sisi Allah s. mempunyai hak untuk memiliki dan menerima harta. atau satu bangsa dengan bangsa yang lain sama ada berkulit putih atau berkulit warna.w. Firman Allah s. yang bermaksud: Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri darijenismu sendiri. adalah sifat takwa iaitu mentaati perintah-Nya dan menjauhi segala larangan.

a. sensitif dan penyayang memerlukan belaian dan kasih sayang serta pertolongan daripada suaminya. Sebaik-baik perhiasan ialah 'wanita (isteri) yang solehah. Daripada Abu Hurairah r. Sabda Rasulullah s.w. yang bermaksud: Dunia umumnya adalah perhiasan.a. membesarkan dan mendidik anak-anaknya.w. Ibumu! Orang itu bertanya lagi. Oleh itu suami berkewajipan membenkan kasih sayang dan nafkah berdasarkan keperluan isterinya. Wanita sehagai isteri Islam memandang wanita sebagai antara perhiasan yang diciptakan oleh Allah untuk manusia. Manakala isteri diberi tanggungjawab mentaati suami dan memelihara diri serta harta suaminya. Wanita juga turut menjadi pemimpm dalam urusan rumah tangganya. Wanita lebih berhak ke atas ketaatan anakanak terhadapnya kerana kesusahan dan kepayahan ibu melahirkan.a. bersabda yang bermaksud. lalu bertanya: Ya Rasulullah! Siapakah yang lebih berhak aku taati? Baginda menja'wab.a.w. c Wanita sebagai Ibu Kedudukan wanita sebagai ibu amat mulia dan tinggi berbandmg dengan kedudukan lelaki sebagai bapa. Rasulullah s. Wanita dengan sifatnya yang lemah. Rasulullah s.w.b.a dia berkata: Datang seorang lelaki kepada Rasulullah s. mengiktiraf kemuliaan dan kekuasaan wanita sebagai pemimpin dalam rumah tangga. Anak-anak pula mesti melayani dan mentaati ibunya selagi tidak melanggar syariat Islam serta bertanggungjawab memberikan keselesaan hidup kepada kedua orang tuanya. Sesudah itu siapa? . Wanita juga dicipta khas sebagai pasangan bagi kaum lelaki hasil dari perkahwinan yang sah dan mengembangbiakkan umat di muka bumi ini. Wanita sebagai teman hidup lelaki yang memberi rahmat sebagai halaman 135 sumber ketenangan dan hiburan kepada lelaki di kala kesusahan. Seorang isteri adalah pemimpin rumah tangga suaminya dan dia akan diminta bertanggungjawab tentang soalkeluarganya.

Maryam. ketua negara bukan sahaja sebagai ketua yang memerintah negara. dan ibu Nabi Isa a. Wanita Teladan dalam Bidang Rohani. Hadis ini menunjukkan bahawa ibu bapa mesti dihormati dan ditaati terutama ibu yang bersusah payah membesarkan anak-anaknya. tetapi membenarkan sebagai ketua di peringkat bawah. Ibumu! Lalu dia bertanya lagi.w. dinyatakan mengenai beberapa wanita yang menjadi teladan dalam sejarah terutama dalam bidang kerohanian. Kewajipan Agama dan Ciri-ciri Penting Wanita: Berdasarkan kitab suci al-Quran.s. dalam al-Quran yang . Islam tidak membenarkan wanita menjadi Ketua Negara. Ayahmu. dan ketua dalam peperangan menentang musuh. Antara mereka ialah isten kepada Firaun.Baginda menjawab. Mengenai isteri kepada Firaun. Walau bagaimanapun. ketua sembahyang (imam) terutama sembahyang Jumaat.. d. Ini kerana keadaan kekuatan halaman 136 fizikal wanita yang tidak setanding dengan lelaki dan keadaan psikologi wanita sendin yang bersifat emosional. firman Allah s. Sesudah itu siapa lagi? Bagmda menja'wab. Ibumu! Orang itu bertanya lagi. Menurut Said Abdullah Seif al-Hatimy. ibu Nabi Musa a. Islam membenarkan wanita mencari harta kekayaan terutama jika tiada yang menanggung kehidupannya.t. tetapi termasuk ketua keadilan (hakim). Wanita juga boleh terlibat dalam politik mengikut batas yang tertentu. Wanita sebagai Anggota Masyarakat Islam memberi kebebasan kepada wanita untuk menentukan hidupnya dalam masyarakat. Islam mengutamakan pekerjaan yang sesuai dengan kewanitaan dan menjauhkan segala bentuk penghinaan dan kesusahan serta mengelakkan diri dari berlaku fitnah dalam masyarakat.s. Sesudah itu siapa lagi? Baginda menjawab.

yang bermaksud: Dan Kami ilhamkan kepada ibu Musa (Surah Al-Qashash: Ayat 7).s. bersembahyang Jumaat. yang bermaksud: Dan (ingatlah) ketika Malaikat (fibril) berkata:Hai Maryam. Ya Tuhanku. firman Allah s. wanita diberikan kekecualian menurut fitrahnya berbanding dengan lelaki dalam hukum fardu ain dan fardu kifayah. Wanita mempunyai ciri-ciri yang penting yang membezakannnya dengan lelaki. penyayang dan berkecenderungan untuk menerima pimpinan daripada lelaki. firman Allah s. Ciri-ciri wanita dilihat dari dua aspek iaitu sifat jasmani (fizikal) dan sifat rohani (spiritual).s. Namun begitu. Rasulullah s. bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam syurga dan selamatkan aku dari Firaun dan perbuatannya dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim (Surah AlTahrnm: Ayat 11). mengerjakan sembahyang jenazah. dalam beberapa perkara tertentu terutamanya peribadatan. Kelebihan Lelaki dan Wanita: Lelaki dan wanita merupakan insan manusia yang saling melengkapi terutama dalam institusi keluarga.w..w. mensucikan kamu dan melebihkan kamu atas segala wanita di dunia (Surah All Imran: Ayat 42).w. Aspek rohani pula melihat perasaan wanita lebih halus dan lembut berbanding lelaki. keuzuran ketika mengandung dan sesudah bersalin..a. Mengenai ibu Nabi Musa a. sesungguhnya Allah telah memilih kamu. Wanita diberikan kedudukan seimbang dengan lelaki dalam semua aspek akidah. Mereka . menjelaskan bahawa kaum wanita mengalami keuzuran pada sebahagian besar dan kehidupannya antaranya keuzuran bulanan. Semasa berada dalam situasi tersebut. Antaranya wanita dikecualikan daripada melakukan ibadat sembahyang dan berpuasa semasa didatangi haid dan nifas. perang sabil. dan sebagainya. Secara umumnya.t.t. syariat dan akhlak. wanita merupakan insan yang mudah tersinggung dan fikirannya mudah terganggu untuk seketika.bermaksud: Dan A llah memiwat isteri Firaun misalan (perempuan) bagi orang yang beriman. Mengenai ibu Nabi Isa a. ketika ia berkata. dan aspek jasmani.

Manakala isteri dipertanggungjawabkan untuk mentadbir hal ehwal rumahtangganya termasuk anak-anak. Rasulullah s.kelebihan tetapi bukan secara mutlak.w. Tetapi secara umumnya.w. Keadaan seperti ini tidak dilarang oleh Islam dengan syarat kehormatan dan kejujuran dipelihara. Al-Quran menyatakan suami diwajibkan untuk memberi nafkah kepada keluarganya. Wanita pula memiliki sifat keibuan. dibenkan penghormatan tinggi dalam keluarga sebagaimana sabda Rasulullah s. Namun begitu. bersabda yang bermaksud: Kamu semua (lelaki dan wanita) adalah ketua (pengembala) dan kamu semua ada bertanggungjawab atas mereka yang di baivah jagaan kamu.t. Allah s. yang bermaksud: Syurga itu terletak di bawah telapak kaki ibu.mempunyai kelebihan atau kekurangan di antara satu dengan yang lain dalam aspek-aspek tertentu dalam kehidupan.w. Firman Allah s. yang bermaksud: Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istennya {Surah Al-Baqarah: Ayat 228). lelaki mempunyai kelebihan. tidak mewajibkannya untuk mencari nafkah keluarganya. hak dan tanggungjawab dalam bidang kerjaya dan pekerjaan sesuai menurut fitrah manusia dan tiada halangan untuk menjawat kedudukan tinggi. terdapat wanita yang memilih untuk memiliki kerjaya dan pekerjaan. (Diriwayatkan oleh al-Bukhari). terdapat larangan terhadap wanita untuk menduduki jawatan sebagai ketua negara dan terdapat beberapa mazhab yang melarangnya untuk menjadi hakim atau kadi.t.a.w. hak dan halaman 137 tanggungjawabnya sebagaimana digariskan oleh Islam. .a. Oleh sebab tanggungjawab ibu adalah berat maka dalam Islam. Pada masa kini. Kelebihan-kelebihan lelaki berdasarkan fitrah dan tabii manusia yang bersesuaian dengan peranan. tetapi bukan dalam hak insaniah atau sifat-sifatnya. Sesetengah daripada mereka bekerja untuk membantu suaminya dalam memenuhi keperluan rumah tangga. Wanita tetap diberi peranan. Kelebihan lelaki ke atas wanita hanya dalam bidang keluarga dan bidang siasah.

8.2.2 Peranan Wanita dan Lapangan Kegiatannya

Secara umumnya, peranan wanita lalah sebagai isteri, dan merupakan suri rumah tangga atau wazir kepada suaminya dalam institusi keluarga. Sebagai ibu, wanita merupakan pengasuh dan pendidik kepada anakanaknya. Kegagalan wanita untuk memenuhi tanggungjawab yang diamanahkan ini akan mengakibatkan institusi keluarga menjadi goyah dan kucar-kacir. Fitnah akan berlaku apabila berlaku pengabaian peranan, hak dan tanggungjawab dan akhirnya, anak-anak terbiar tanpa asuhan dan didikan, serta kasih sayang yang sempurna. Pengabaian tanggungjawab dan peranan akan melahirkan masyarakat yang rosak akhlaknya terutamanya anak-anak yang tidak lagi menghormati ibu bapa (menderhaka) dan terpengaruh dengan gejala-gejala sosial yang tidak sihat. Institusi keluarga yang goyah dan kucar-kacir akan memberikan kesan kepada institusi masyarakat dan akhirnya, institusi negara. Bagi wanita yang beriman, rumahnya merupakan sambungan kepada masjid, dan sebagaimana institusi masjid wajib diimarahkan, begitu juga institusi rumah tangga (rumah). Wanita yang mengimarahkan rumah dengan perkara- perkara berlandaskan tuntutan Islam akan menjadi tempat untuk mendapat halaman 138 ketenangan, tempat turunnya sakinah, tempat perlindungan dari fitnah, dan tempat untuk mengumpul kekuatan rohani dan jasmani untuk keluarganya. Rasulullah s.a.w. bersabda yang bermaksud: Bahawa apabila seseorang wanita mencari keredaan suaminya dan menguruskan kerja-kerja rumahnya dengan puas hati suaminya, maka la mendapat ganjaran yang sama dengan lelaki dalam amal-amalnya kerana Allah itu. Berdasarkan kenyataan ini, tidak bermakna peranan, hak dan tanggungjawab wanita hanya terhadap institusi keluarga sahaja. Sebaliknya, dengan keizinan suaminya ia tidak dilarang untuk berkhidmat kepada institusi masyarakatnya setelah memenuhi kewajiban institusi keluarga, dengan

syarat menjaga kehormatan dan menjaga pergaulan. Firman Allah s.w.t. yang bermaksud: Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dan padanya (Surah Al-Nur: Ayat 31). Berdasarkan ayat tersebut, Allah s.w.t. memerintahkan supaya wanita Islam memelihara penglihatannya daripada perkara yang menaikkan keinginan nafsu dan menutup aurat menurut tuntutan syariat Islam. Sesungguhnya, memelihara penglihatan, memelihara keinginan nafsu dan menutup aurat merupakan sebahagian daripada tujuan untuk memelihara akhlak dan kehormatan wanita dan mengelakkan berlakunya Islam gejala-gejala bukan tidak bermoral. Peraturan tersebut membuktikan sahaja memberikan

kebebasan yang cukup sempurna kepada wanita tetapi menurut batasanbatasan tertentu. Batasan-batasan kebebasan ini demi untuk memelihara keturunan manusia atau zunat yang mulia dan bermaruah.

8.2.3 Poligami Member! Perlindungan kepada Wanita

Prinsip Perkahwinan Poligami: Islam merupakan ad-Din al-fitrah iaitu ia tidak menentang fitrah manusia tetapi mengawal dan menyusunnya dengan baik. Islam memberikan sistem dan aturan kepada semua keperluan kehendak manusia untuk kepentingan dan kebahagian manusia itu sendiri, sama ada di dunia atau akhirat. Sehubungan dengan itu, Islam telah mengiktirafprinsip perkahwinan poligami sebagai sebahagian institusi keluarga kerana tujuan kemaslahatan kemasyarakatan. Menurut sesetengah alim ulama, poligami merupakan sesuatu pengecualian, bukan suatu yang biasa kerana dalam aspek-aspek tertentu poligami diperlukan. Islam mengharuskan poligami untuk melindungi wanita dan sebagai Jalan keluar dan kesulitan. Allah s.w.t. berfirman yang bermaksud: Maka kahwimlah oleh kamu wanitawanita yang kamu sukai, dua, tiga atau empat, Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka kahwinilah seorang sahaja (Surah al-Nisa': Ayat 3). Walaupun pada permulaan ayat tersebut menyuruh berpoligami

tetapi

dinyatakan

juga

ugutan

dan

peringatan

supaya

tidak

menyalahgunakan poligami di tempat yang tidak wajar. Di Barat, undangundangnya tidak membenarkan poligami sebaliknya membenarkan hidup bersekedudukan terutama dengan wanita halaman 139 simpanan. Antara kesannya ialah wanita menjadi permainan lelaki, menggalakkan perzinaan (seks bebas) yang boleh membawa penyakit AIDS atau penyakit kelamin yang lain dan kelahiran anak luar nikah (haram). Kesannya anak-anak yang dilahirkan tidak akan mendapat pendidikan sempurna dan akan mengakibatkan masyarakat yang rosak zuriat dan keturunannya. Hikmah Poligami: Kehidupan berpoligami membawa banyak hikmah yang tersembunyi dalam sesuatu institusi keluarga dan masyarakat. Antaranya ialah pertama, seseorang isteri itu mungkin mengalami penyakit jasmani (sakit anggota badan), atau mandul atau sakit jiwa. Poligami dibenarkan untuk menghindari keburukan-keburukan yang diakibatkan oleh penyakitpenyakit tersebut dan akan melenyapkan sebab-sebab atau mengurangkan penceraian. Kedua, penyelidikan-penyelidikan di penngkat antarabangsa menunjukkan bilangan wanita melebihi lelaki dalam masa aman damai. Poligami akan mengurangkan ketidakseimbangan ini dengan membentuk institusi keluarga yang lebih besar. Ketiga, dalam suasana kini, bilangan wanita akan mengatasi bilangan lelaki. Peningkatan sejumlah besar wanita akan melahirkan masalah moral yang sekiranya tidak diselesaikan akan menyebabkan merebaknya kegiatan pelacuran. Kegiatan pelacuran berlaku tidak hanya disebabkan keruntuhan moral sahaja, tetapi untuk memenuhl keperluan kehidupan berkeluarga kesan daripada kehilangan atau ketiadaan lelaki sebagai ketua keluarga. Poligami secara tidak langsung akan dapat mengurangkan masalah pelacuran ini, melalui perkongsian kehidupan. Dan keempat, poligami boleh membentuk perkahwinan yang sihat termasuk melenyapkan jumlah gadis-gadis yang diserang penyakit perempuan yang begitu berleluasa sama ada di dunia Timur atau Barat.

Dalam sejarah sebelum Islam, iaitu masyarakat Arab turut menggalakkan poligami dan sesetengahnya memiliki seramai sepuluh orang isteri. Manakala di negara China, menurut Encyclopedia Britannica, seseorang lelaki berkahwin dengan isteri utama tetapi isteri sampingan dibenarkan. Agama Hindu, menurut Manu's Dharma Shastra, digalakkan berpoligami. Di India pada tahun 1961, menerusi suatu bancian kebangsaan, penganut Hindu yang berpoligami adalah lebih tinggi berbanding dengan penganut Islam yang berpoligami. Ajaran Yahudi pula mengatakan berkahwin lebih dari satu merupakan suatu amalan biasa. Dalam agama Kristian, dalam kitab Bible hah 2 Samuel 3, ayat 2-5, dinyatakan bahawa Nabi Daud (David) mempunyai lebih dari satu isteri dan ini menggambarkan, baginda mengamalkan kehidupan berpoligami. Pada tahun 1650, di Nurenberg (Eropah) berlaku perjumpaan yang mengambil keputusan untuk membenarkan rakyat berkahwin lebih dari satu isteri bagi mengatasi masalah kekurangan bilangan rakyat akibat daripada peperangan. halaman 140 Syarat Poligami Islam: Amalan dalam kehidupan berpoligami Islam tidak memberikan kebebasan mutlak kepada lelaki semata-mata untuk mencari keseronokan sahaja. Sebaliknya, poligami diharuskan dengan bersyarat kepada lelaki iaitu hendaklah berlaku adil kepada isteri-isterinya. Keadilan kepada isteri- isterinya meliputi keadilan dalam pemberian nafkah zahir dan batin seperti pergaulan suami isteri, pemberian nafkah zahir dari segi harta benda dan terpenting ialah memberikan layanan baik, sama rata dan menunaikan kewajiban suami isten. Poligami juga diharuskan jika aman daripada kezaliman. Firman Allah s.w.t. yang bermaksud: Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kahwinilah) seorang sahaja! (Surah Al-Nisa': Ayat 3). Berdasarkan ayat di atas, poligami bukanlah suatu perkara yang dibenarkan secara sewenangwenangnya tanpa mengambil kira kesannya terutama kezaliman. Kezaliman dianggap merupakan kegagalan suami untuk memenuhi tanggungjawab berpoligami dengan menzalimi tidak hanya dirinya, malah isteri-isteri, keluarganya dan seterusnya menggugat institusi

masyarakat. Menyedari hakikat ini, poligami adalah dilarang sekiranya tidak dapat berlaku adil dan zalim. halaman 141 NOTA 1. Hamidah Abdulhamid, PengantarEstetik, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1995), him. 3. 2. Sidi Gazalba, Pandangan Islam TentangKesenian, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1977), him. 10. 3. Mohd. Kamal Hassan, "Konsep Keindahan dalam Islam dan Hubungannya dengan Sen! dan Sastera: Suatu Pandangan Umum", Dr. Farid M. Onn (ed.), Stilistik Simposium Keindahan Bahasa, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1982), him. 11. 4. Hamidah Abdulhamid, op.cit. him. 28. 5. Mustafa Sibaie, al-Mar'ah bain al-Faqh wa al-Quran, (Damsyik: Matba'ah Jami'ah, 1962), him. 22. 6. N.M Shaik, Women In Society, NusratAU NasriforKitahBharan, (India: New Delhi, 1991), him. 3. 7. Muhammad b. Abdullah Sulaiman Arafah, Hak dan

PerananAktifWanita Muslimah, KathurSuharji (terjem.), (PasarJogIa: Hazanahllmu, 1994), him. 34. 8. Islamic Concepts (3), The Muslim Family, Foundation, 1988), him. 7. 9. Ali Abd. Halim Mahmud (Dr), (t.t), Al-Mar'ah alMuslimah 'wa Fiqh alDakwah ila Allah, Al-Mansurah, him. 37. (Iran: al-Balagh

10. Khamsiah Ahmad, Wanita Islam, (Singapura: Pustaka Nasional, 1981), him. 9. 11. Al-Hafiz Abi Abd. Al-Rahman bin Syuaib al-Nasa'1,1964, al- Mujtabi, him. 57. 12. Muhammad Mahyuddin Abdul Hamid, Sunan A hi Dawud, Juz ke-3. (Dar Ihya al-Sunnah al-Nabawiyah, t.t), him. 130. 13. Kamal Buyuni al-Abyiani, Mukhtasar Sahih al-Bukhari, (Riyard: Maktabah al-Muayyad al Mamlakah al-Arabiyah as-Sa'udiyah, 1992), him. 519. 14. Said Abdullah, Seifal-Hatimy, Woman In Islam: A Comparative Study, Pakistan, (Lahore: Islamic Publication Ltd), him. 48 - 49. halaman 142 Bab 9

PERTEMBUNGAN TAMADUN ISLAM DENGAN KOLONIALISME BARAT

Mohamad Kamil Abdul Majid Cabaran-cabaran Penjajahan Barat, Sistem Pengajaran dan Pendidikan, Akhbar dan Media Massa, Medium Serangan Sosial, Gerakan Pemesongan Pemikiran Islam, Cabaran Umat Islam dari Fahaman Sekularisme dan Orientalisme, Cabaran Sekularisme, Cabaran Orientalisme, Kesan-kesan Penjajahan Fizikal dan Fikiran Barat ke atas Umat Islam, Tajdid Tamadun, Krisis Pemikiran Halangan Tajdid Masa Kini.

9.1 CABARAN-CABARAN PENJAJAHAN BARAT

Sejak kurun ke-18 dan ke-19, masyarakat dan dunia Islam telah dilanda kebekuan (sifat jumud) terutama dari aspek pemikiran dan memiliki ciri-ciri

kejahilan. Islam sebagai suatu cara kehidupan, syiar dan syariat hanya tinggal pada nama dan lambangnya, ini membuka ruang dan peluang yang luas serta terdedah kepada serangan pemikiran dan fizikal termasuk budaya, politik dan ketenteraan. Serangan berbentuk pemikiran dan fizikal ini merupakan sebagai suatu tindak balas dunia Barat terhadap kekalahan dan keaiban mereka di dalam beberapa siri Perang Salib, di samping untuk menguasai sumber kekayaan ekonomi negara- negara Islam. Dari segi psikologi, ia berjaya menyogok falsafah penguasaan 'orang putih' dan kemenangan materialisme (kebendaan) ke atas konsep ketuhanan dan iman. Seorang sarjana Islam kontemporari iaitu Dr. Yusufal-Qaradawi telah merumuskan tiga medium (alat) utama ke arah penguasaan kolonial Barat ke halaman 143 atas umat Islam. Pertamanya, melalui medium sistem pengajaran dan pendidikan; kedua, melalui medium media massa; dan ketiga, melalui medium serangan sosial.

9.1.1 Sistem Pengajaran dan Pendidikan

Dalam proses penjajahan ini, pihak kolonial Barat menggunakan sistem pengajaran dan pendidikan sebagai salah satu medium atau saluran utama umat Islam. Natijahnya, berlaku perubahan terhadap moral umat Islam sehingga menjadikan mereka lemah, lupa dan jahil mengenai kekuatan diri dan keupayaan sendiri, serta merasa rendah diri sehingga menjadi mundur dan ketertinggalan. Umat Islam telah kehilangan personaliti dan kedinamisan serta menjadi murid (pengikut) yang sentiasa patuh kepada tamadun Barat dan merasa rendah diri terhadap tamadunnya, tamadun Islam. Dalam sistem pengajaran dan pendidikan ini, sekolah-sekolah dan institusiinstitusi pendidikan Barat ditubuhkan di negara-negara umat Islam dengan

matlamat mengambil kanak-kanak muslim yang masih lembut ubun- ubun untuk dibentuk. Ini menjadikan mereka semakin jauh dari ajaran Islam malah lebih dekat kepada kebudayaan Barat. Lahirnya golongan muslim yang semakin mengkagumi tamadun Barat dan merasa rendah diri serta kurang selesa dengan tamadun Islam dan nilai-nilai ketimuran. Sistem pendidikan Barat diperkukuh melalui sekolah-sekolah moden Barat dan misionari selaras dengan buku teks, kurikulum, guru-guru yang lebih cenderung kepada pemikiran Barat termasuk faham sekular. Menurut seorang sarjana Islam, Malik bin Nabi, ia (kolonial Barat) telah memperkenalkan unsur budaya baru kepada dunia Islam. Malahan Muhammad Iqbal sendiri telah mengakui begitu cepatnya perkembangan rohani umat Islam bergerak ke Barat. Dr. Alt Syari'ati mengakui bahawa kejayaan Barat yang mahukan semua orang di dunia hidup serupa, berfikiran serupa dan tidak dibezakan lagi oleh keperibadian dan jiwa seperti juga agama, sejarah, kebudayaan, peradaban lampau, pendidikan dan tradisi. Bentuk kehidupan manusia sejagat ciptaan dan cita-cita dunia Barat ini, pada hari ini secara umumnya dikenali sebagai glohalisasi (keseyagatan). Dalam konteks ini juga, atas dasar untuk pemodenan dan pembaratan beberapa negara umat Islam seperti Turki dan Mesir telah menghantar pelajar- pelajar untuk menimba ilmu pengetahuan Barat ke dunia Barat terutama Eropah. Di peringkat ini, tumpuan terutamanya dalam bidang pengajian sains sosial dan kesusasteraan sehingga akhirnya membentuk golongan manusia yang berfikiran Barat, nilai, neraca, cita rasa, aliran dan tingkah laku kebaratan. Akhirnya golongan muslim ini sekembalinya ke tanah air kecuali mereka yang dipelihara Allah s.w.t. dikenali sebagai manusia celupan Barat, faham sekular dan tidak beragama. Golongan ini secara rasminya tidak menukar nama atau agama tetapi pemikiran mereka telah mengalami perubahan yang berlandaskan kepada pengaruh dalam tamadun Barat. Nilai dan pandangan hidup mereka terhadap halaman 144 agama, kehidupan manusia, masa lampau dan pada masa kini ternyata berbeza. Malah pandangan mereka terhadap sistem perundangan, budi

pekerti dan budaya yang menjadi ruang lingkup peraturan kehidupan sudah berubah. Ini dapat dilihat melalui tingkah laku, akhlak serta pemikiranpemikiran mereka melalui tulisan-tulisan yang dihasilkan. Golongan ini berfahaman sekular iaitu memisahkan agama atau sesuatu yang berunsur transenden dengan kehidupan dunia manusia. Sebagai contohnya di Turki, seorang tokoh nasionalis iaitu Ziya Gokalp (1875-1924) yang kemudian dikenali sebagai Bapa Nasionalisme Turki merupakan seorang pemuja tamadun Barat. Berlandaskan pemikiran sekular, beliau menganggap agama hanya merupakan suatu kepercayaan atau ritual. Dengan itu ilmu pengetahuan psikologi, sosiologi, biologi, fizik, matematik itu tidak ada hubungan dengan agama. Seorang lagi tokoh nasionalis Turki yang berjaya dibaratkan ialah Mustafa Kamal Ataturk (1881-1934) sehingga digelar sebagai Bapa Sekular Turki. Beliau berjaya melaksanakan penghapusan institusi keagamaan dan apa sahaja yang berkaitan dengan agama Islam disingkirkan. Malah selepas memegang tampuk kuasa pada tahun 1923, beliau memusnahkan agama Islam sebagai suatu cara kehidupan dengan menggantikan sistem pemerintahan berasaskan sekulansme dan nasionalisme. Mustafa Kamal Ataturk dalam proses pembaratan ini, betulbetui merupakan pengikut setia berkiblatkan Barat dalam semua aspek serta memutuskan Turki dari tradisi Islam. Di kemuncak sekularismenya, masjid-masjid ditutup, pakaian Barat diwajibkan malah memakai tarbus atau songkok merupakan suatu kesalahan jenayah. Pada tahun 1926, diluluskan Turkish Civil Codeuntuk menggantikan undang-undang syariah. Sehingga kini, Turki merupakan sebuah negara umat Islam yang berfikiran sekularisme dan mempertahankan nilai-nilai Barat dalam semua aspek kehidupan. Ini selaras dengan kesetiaannya kepada Bapa Sekular Turki, Mustafa Kamal Ataturk dan pengaruh Barat, di samping untuk membentuk identitinya sebagai sebahagian dan benua Eropah (Barat), tidak beridentitikan Islam atau Asia. Manakala di Mesir pula ia bermula dengan kejatuhan negara ini ke tangan Napoleon Bonarparte (kolonial Perancis) pada tahun 1798. Namun begitu proses pembaratan Mesir secara meluas bermula di zaman pemerintahan Muhammad All (1795-1845) apabila dikirim para pelajar Mesir ke England, Perancis, Itali dan Austria. Selepas itu, berkembanglah aliran pemikiran tamadun Barat ke negara Mesir melalui kemunculan al-Tahtawi (1801-

1873) kemudian diikuti oleh Qasim Amin, Alt 'Abd al-Raziq, Taha Husin dan lain-lain. Menerusi golongan yang menerima pendidikan Barat seperti inilah, menurut Dr. All Syari'ati, orang- orang Asia, Afrika diajar bagaimana cara berfikir, berpakaian, berkeinginan, malah bagaimana harus bersedih dan bergembira. Mereka diajar bagaimana membina hubungan sosial dan berbelanja. Ini bererti, suatu kebudayaan baru diperkenalkan dan diwujudkan secara tidak langsung melalui golongan masyarakat tempatan yang menerima pendidikan Barat. Menurut Dr. Alt Syari'ati halaman 145 lagi, modenisasi merupakan kaedah yang paling berkesan menyesatkan dunia bukan Eropah (Barat) dari segi susunan dan bentuk pemikiran serta keperibadian (jati diri) Secara umumnya, sistem pengajaran dan pendidikan Barat telah melahirkan segolongan masyarakat tempatan yang menerima sistem pendidikan Barat sebagai perantara, dalam proses kemasukan dan perkembangan pengaruh Barat, sama ada di negara-negara umat Islam atau di negara-negara bukan Barat. Memetik pendapat Macauly mengenai pengaruh Barat ke atas benua India, iaitu India dalam bentuk warna kulit dan darah, tetapi Inggerispada cita rasa pemikiran, bahasa dan idea.

9.1.2 Akhbar dan Media Massa

Pengenalan sistem pendidikan Barat di peringkat rendah, menengah dan tinggi turut diperkukuhkan lagi di peringkat awam melalui saluran media massa terutama persuratkhabaran. Ini merupakan saluran kepada massa yang memungkinkan berlakunyaperubahan cara berfikir, nilai, neraca malah pendapat umum. la dilakukan dalam bentuk berita, rencana, kesusasteraan yang kreatif malah menggunakan gambar-gambar, di samping ruangan penyelidikan wartawan dan temu ramah. Penguasaan, cengkaman dan arah aliran maklumat oleh akhbar dan media massa semakin memperkukuh cengkaman serta pengaruh kolonial Barat.

Dengan melihat di negara Mesir, akhbar-akhbar digunakan oleh para misionari bagi mengungkapkan pandangan Kristian lebih daripada apa yang dilakukan di negara Islam lainnya. H. A. R. Gibb dalam bukunya yang berjudul, Modern Trends in Islam menyatakan bahawa institusi sekolah dan kolej sahaja belum cukup. la hanya merupakan langkah pertama kerana ia mampu memimpin aliran politik dan pentadbiran. Untuk sampai ke situ mestilah diberikan perhatian kepada pembentukan 'pendapat umum 'yang dapat dibentuk melalui peranan media massa terutama akhbar. Menurut beliau lagi, akhbar merupakan alat atau saluran paling berkesan dan berpengaruh di dunia Islam.

9.1.3 Serangan Sosial

Selain sistem pendidikan dan media massa, diperkukuh pula medium serangan sosial terutama dalam aspek kebudayaan. Serangan sosial berlaku dalam proses sama ada berbentuk evolusi atau revolusi meliputi asimilasi adat, tradisi dan cita rasa nilai-nilai Barat ke dalam institusi keluarga dan masyarakat Islam. Institusi keluarga dan masyarakat Islam semakin longgar kesepaduannya, sehingga akhirnya tunduk kepada arus kemasukan pengaruh Barat. Berdasarkan kepada penelitian dan kajian, ternyata strategi serampang tiga mata ini tidak mampu untuk dihadapi oleh umat Islam yang sedang mengalami kejumudan terutama pemikiran. Taklid menjadikan umat Islam tidak mampu halaman 146 bangkit untuk memberi jawapan yang tepat dan sepadan, malahan mereka menyedari peranan musuh yang sudah menyisihkan mereka dan semua kekuatan tenaga, keyakinan diri dan tindakan berkesan. Natijah daripada pertembungan antara Barat dengan bukan Barat, ialah kemasukan pelbagai fahaman atau isme- isme yang dianggap moden terutamanya sekularisme dan modenisme. Ini telah melahirkan segolongan masyarakat Islam tempatan yang mengagumi dan menganuti aliran ini, menerima jiwa serta

pendidikan Barat. bukannya bersifat sepadu. . melalui sokongan kolonial British. Abu'l Hasan All al-Nadwi menyatakan sistem ini mempunyai dua kelemahan iaitu bersifat sekular dan dualisme. relativisme. menolak hukum Islam yang dianggap tidak sesuai lagi dengan zaman moden seperti hukum potong tangan bagi kesalahan mencuri atau hukuman rejam atau sebatan bagi kesalahan berzina. evolusionisme dan sebagainya. India atau negara-negara Islam lain bukan sahaja gagal untuk memperbaiki keadaan kelemahan umat Islam secara keseluruhannya.12 Di India. hukuman syariat Islam seperti ini hanya sesuai untuk masyarakat primitif dan tidak sesuai di zaman moden. Beliau beranggapan. Ini menunjukkan modenisme menurut pandangan atau acuan Barat sama ada di negara Turki. ideologi. Menurut penilaian seorang sarjana kontemporari Islam. terdapat golongan yang menerima pendidikan Barat di negara-negara Islam. Nyata. beliau telah menubuhkan Muhammadan Anglo-Oriental College (Aligarh) menurut model Universiti Cambridge yang bercorak pendidikan sekular dan liberal. ini menambahkan lagi kemunduran yang semakin tenat dan berpecah-belah. Selain kelahiran golongan berfahaman Barat di kalangan masyarakat tempatan. Menurut Malik bin Nabi. ini juga disebabkan umat Islam gagal untuk menggembleng nilai-nilai akidah. dorongan jiwa dan sebagainya. Mesir. Antara pendapat serta tindakan beliau ialah menolak mukjizat di dalam Islam. malah menjadikan ia semakin jauh jaraknya dengan tamadun Islam. Malahan sehingga masa kini. aliran pengkagum Barat yang disebut modenis ini merupakan peniru tanpa keaslian. saintisme. yang masih meneruskan dan mengagumi Barat. la menerima tentangan daripada ulama kerana tunduk kepada nilai tamadun Barat kerana sistem seumpama ini akan mempengaruhi akidah dan akhlak masyarakat Islam. muncul Syed Ahmad Khan (1817-1898) yang berusaha untuk mentafsirkan al-Quran berasaskan semangat modenisme Barat iaitu berasaskan nilai-nilai rasionalisme. Di bidang pendidikan. materialisme. Malahan mereka ini mengambil nilai-nilai Barat yang terlalu asing bagi diri mereka untuk menjadi dasar hidup mereka sehingga akhirnya mereka ini kehilangan jati diri (identiti). naturalisme.

Dengan itu. memesongkan pemikiran umat Islam terhadap peraturan hidup dalam Islam.a. masyarakat Islam telah bercerai dari budayanya. warisan rohani dan aspek teknikal yang hanya sudah menjadi catatan sejarah. Lebih dari itu kebangkitan semula negara-negara Islam tidak mencerminkan evolusi sosial umat Islam. Menjelang akhir kurun ke-20. memesongkan pemikiran terhadap al-Hadis supaya orang Islam tidak memahami hadis dengan yang sebenarnya. Kelima.2 GERAKAN PEMESONGAN PEMIKIRAN ISLAM Gerakan pemesongan pemikiran umat Islam digerakkan melalui tiga medium tersebut. Kedua. Gerakan pemesongan pemikiran terhadap Islam ini dilaksanakan di zaman penjajahan atau kolonialisme Barat malahan berkesinambungan di masa kini. banyak negara-negara Islam telah mencapai kemerdekaan. golongan yang memimpin ke arah kebangkitan ini mula berusaha untuk memahami kehendak Islam (landasan syariah) sebagaimana agama ini diturunkan untuk memberi panduan kepada manusia bagi membina kesejahteraan sejagat manusia. dengan matlamat untuk menjatuhkan keperibadiannya. Malah mereka menjadi umat yang waham dan berbicara dengan lidah yang kelu. Gerakan pemesongan pemikiran ini dilaksanakan dalam aspek-aspek atau tempat-tempat tertentu. Keempat. Dan keenam. memesongkan pemikiran terhadap keperibadian mulia Rasulullah s. walaupun dari segi politiknya. memesongkan pemikiran umat Islam terhadap warisan Islam supaya tidak memahami dengan sebenar tentang Islam. memesongkan pemikiran umat Islam terhadap sirah dan sejarah Islam. . terdapat tanda-tanda bahawa orang Islam mula bangkit dengan kembali kepada ajaran Islam sebenar untuk membentuk suatu umat yang kuat. Pertama. memesongkan fikiran terhadap kefahaman al-Quran supaya tidak difahami oleh orang Islam dengan kefahaman yang sebenarnya. halaman 147 9. Ketiga.Menurut Malik bin Nabi.w.

pendukung utama aliran empirisisme. Aspek yang tidak kurang bahayanya ialah ajaran yang memisahkan secara keseluruhan antara ilmu pengetahuan dengan agama yang diperkenalkan di Barat oleh Copernicus. Antara yang paling berpengaruh ialah Sir Francis Bacon (1561-1626).3 CABARAN UMAT ISLAM 9. Kepler. Baginya sumber ilmu pengetahuan yang lebih dipercayai hanya melalui ujian dan pengalaman. Sistem agama atau kepercayaan merupakan suatu berbentuk ritual dan peribadi. sekularisme diterap masuk dalam semua aspek terutama sistem pentadbiran dan ia kemudiannya berkesinambungan sehingga masa kini di negara-negara Islam. walaupun sudah mencapai kemerdekaan. tidak memiliki hubungan atau menentukan atau dijadikan landasan kehidupan manusia. yang diperkenalkan Barat ke dunia Islam iaitu pergaulan bebas. Kajian mereka inilah pada masa berlakunya revolusi sains (1500-1700) di Barat tidak langsung menggugat sendi-sendi dasar agama. Beliau menyatakan. Melalui proses penjajahan. Gerakan golongan sekular ini menganut fahaman sekular iaitu yang memisahkan sistem agama atau kepercayaan berbentuk transenden dengan aspek kehidupan manusia duniawi. Antara aspek yang menjadi tumpuan ialah mengenai hal-ehwal keluarga atau hubungan di antara lelaki dan perempuan.9.3. malah akan mewujudkan di atas muka bumi ini syurga dengan . sains akhirnya akan menggantikan agama dengan memberikan kepada manusia kuasa mutlak atas alam tabii. Galileo dan Newton.1 Cabaran Sekularisme Golongan sekular. sama ada dari kalangan masyarakat Barat atau golongan tempatan (umat Islam) yang menerima sistem pendidikan moden Barat merupakan cabaran utama kepada umat Islam. Pengenalan budaya ini tidaklah sukar untuk diterima pada masa umat Islam tidak lagi memahami kandungan alQuran malahan halaman 148 al-Quran sekadar digunakan untuk mencari keberkatan.

Pada kurun ke-19. Voltaire (1692-1778) dan Rousseau (1712-1778). pemikirannya sangat mendalam kesannya kepada sistem ekonomi bebas atau laissez-faire. Pengaruh pemikiran beliau dapat dilihat dalam politik Perancis dan Amerika Syankat. Teori ini menyarankan manusia .kesejahteraan dan kemakmuran. Dalam konteks ini. Hegel (1770-1831) dan kin-lain. Di sinilah berkembangnya teon evolusi Charles Darwin yang selepas itu menjadi dasar kepada pemikiran dan pandangan hidup. Selepas itu muncul perbahasan epistemologi antara aliran rasionalisme. tetapi akibatnya. Kurun ke-19 pernah diungkap sebagai idea perkembangan {idea of development) yang mencapai bentuk yang sempurna di tangan Charles Darwin.1814). mengambil bentuk utilitarianisme iaitu satu aliran falsafah moral yang mengutamakan faedah (utility) sebagai ukuran nilainya. Teori-teori ahli falsafah meletakkan mereka mengatasi golongan agama sebagai tempat rujukan dalam menyelesaikan masalah kehidupan. Pada waktu itu. Dalam aspek ekonomi. Apa yang penting bukan pada motifnya. John Lock (1632-1704) bukan sahaja salah seorang tokoh aliran empirisisme. Maka muncullah nama-nama seperti Immanuel Kant (1772-1804). Masyarakat berhak untuk menyekat individu sekiranya ia melibatkan orang lain. malah mempelopori aliran liberalisme dalam bidang politik dan ekonomi. John Stuart Mill berpendapat bahawa segala tindakan masyarakat tidak berhak untuk disekat selagi ia tidak merosakkan orang lain. empirisme sehingga munculnya aliran idealisme. memperolehi ilmu pengetahuan dan kebenaran hanya dapat dilakukan melalui kaedah saintifik sahaja menurut aliran sainstisme. Kemudiannya muncul Bentham (17481832) dan John Stuart Mill (1806-1873) ukuran baik buruk sesuatu dikira dan segi akibatnya. terutama teori-teori AdamSMith.1755). Fachte (1762. Maka itu. falsafah hidup ini membawa faham mdividualistik atau bersifat mementingkan diri sendiri. kemajuan sains telah mencapai kemuncaknya sebagai The Golden Age of Sciences. Perkembangan selanjutnya mengenai aliran liberalisme. Perkembangan di benua Eropah terutama kesan daripada Zaman Renaissance membawa kemunculan tokoh-tokoh seperti Montesquiens (1689. la dianggap mendatangkan kesusahan. ia merupakan kemuncak penolakan orang Barat terhadap agama iaitu Kristian atau apa sahaja yang berhubung dengan agama.

muncul pula aliran pemikiran yang amat berpengaruh di Amerika Syarikat iaitu pragmatisme. suatu aliran relativisme dalam pandangan hidup. Kemudian muncul beberapa nama seperti Jean-Paul Sarte (1905-1980). Teori ini sama sekali menolak Adam sebagai manusia pertama malah ia menjadikan orang percaya bahawa segala sesuatu itu terjadi dengan sendirinya. Salah seorang tokoh yang berpengaruh pada kurun ini iaitu Sigmund Freud (1856-1939). bapa aliran komunisme. Suatu idea itu dikira benar jika ia dapat dilaksanakan. la sebagai tindak balas terhadap masyarakat moden serta kehilangan arah . malah dianggap sebagai suatu khayalan. John Dewey menyarankan pendidikan yang bersifat problem solving iaitu dapat menyelesaikan masalah atau menyesuaikan diri dengan dunia yang sentiasa berubah-ubah.berasal dari haiwan iaitu mawashalaman 149 manusia. Pada akhir kurun ke-19 dan awal kurun ke-20. agama sudah tidak penting. Pengaruh pemikirannya dalam bidang psikologi khususnya meletakkan asas-asas materialisme dan atheisme di dalamnya. Justeru itu dalam psikologi moden. Dialectical Idealisme kepada Dialectical Materialisme. Teori komunismenya banyak dipengaruhi oleh dialektik Hegel dan teori Darwin. Aliran ini semakin kukuh melalui peranan William James (1842-1910) dan John Dewey (1859-1952) yang menerapkannya melalui bidang pendidikan. Kurun ke-19 juga menyaksikan kelahiran Karl Marx (1818-1883). Dari teorinya ini timbul pula teori historical materialisme iaitu suatu bentuk teori yang menekankan faktor kebendaan untuk memahami sejarah. dan bukan diciptakan Tuhan. Semua haiwan pula berasal daripada nenek-moyang yang sama iaitu suatu sel purba. Albert Camus (1913-1960) dan Jaspers (1883-1969) yang menghebahkan aliran eksistensialisme iaitu seseorang itu tidak dapat memahami sesuatu dengan baik tanpa mengenali latar belakang suasana yang melahirkannya. Akhirnya bertukarlah. Beliau menolak agama Kristian dan menjadi penganut ateisme. Teori pragmatisme merupakan suatu doktrin tentang perubahan dan perkembangan.

ekonomi. Qadanyah dan Muktazilah yang semakin pupus.3. golongan yang dianggap tradisional halaman 150 (intelektual Islam) pula kebanyakannya kurang memahami perkembangan ini. Jean-Paul Sarte khususnya menggambarkan manusia sebagai pencipta dirinya serta bertanggungjawab ke atas dirinya. Menurut Maiek Bennabi. Dalam konteks ini. sekularisme ilmu dan pandangan hidup. Golongan tradisional masih berlawan dengan aliran Jabariyya. politik. Dari aspek lain. penjajahan bentuk baru. kerana bagi mereka perkahwinan adalah obscene bourgeois institution.2 Cabaran Orientalisme Peranan golongan orientalis atau golongan yang mendukung aliran orientalisme merupakan antara cabaran penting terhadap umat Islam dan tamadun Islam. Manakala Simone de Beavoir (1940-1986) pula merupakan seorang yang mempelopori gerakan emansipasi wanita.pada ciri-ciri individualismenya. Demikianlah secara umumnya mengenai falsafah Barat yang dianggap dapat dihubungkaitkan dengan sekularisme sehingga merupakan suatu tema cabaran kepada tamadun Islam dan tamadun bukan Barat lain. 9. Beliau cukup mempertahankan konsep kebebasan malah selama 51 tahun beliau bersekedudukan dengan Simone de Beavoir tanpa nikah. Cabaran orientalisme merupakan sebahagian dari cabarancabaran terhadap umat Islam kontemporari dan kurun pada masa depan selain cabaran kolonialisme atau masa kini. . Manusia tidak memerlukan Tuhan untuk meringankan bebannya. Ini menunjukkan ramai alim ulama termasuk intelektual Islam dan umatnya berjuang di medan yang tidak ada musuh sebaliknya gagal untuk menghadapi musuh di depan mata dalam bentuk baru. pengalaman Barat pada hari ini mencabar umat Islam sebagai pendukung tamadun Islam terutama kelahiran golongan intelektual yang menerima pendidikan Barat sama ada di institusi-institusi pendidikan moden atau di dunia Barat.

terdapat beberapa hasil penuhsan golongan ini bersifat ilmiah dan keilmuan tetapi jumlahnya sangat sedikit. Beberapa orang dari golongan orientalis ini akhirnya secara jujur menyatakan mereka telah bertemu dengan kebenaran apabila mengkaji mengenai Islam antaranya Muhammad Asad.R. Mengenai tujuan dan matlamat golongan orientalis. A.penulis Barat yang menulis mengenai pemikiran Islam dan peradaban Islam. B. ia tidak dapat disangkal untuk melemahkan keyakinan umat Islam di samping melaksanakan penjajahan dalam semua aspek. Namun begitu. A. Gibb.A. Gibb pernah menganggap al-Quran merupakan suatu yang sulit. Arberry pula meremehkan hadis atau sunnah. 0. Winstedt. J. menjemukan malah bercampur aduk dan tidak teratur. H. Shellabear. golongan yang memuji Islam pun dari suatu segi memberi hiburan secara terpesona dan mengasingkan fikiran dan perasaan yang tidak membawa apa-apa faedah. Perkara atau penyakit seperti ini dihidapi oleh umat Islam kerana mereka memiliki suatu sifat pasif halaman 151 . Dalam konteks ini. M.J.w.A. MaryamJameelah.R. M. R.orientalis merujuk kepada penulis. Kadangkala tulisan mereka ini cuba mengingkari al-Quran sebagai kitab wahyu atau mendatangkan keraguan terhadap hadis Rasulullah s. sebelum mencapai kemerdekaan (pentadbiran British) golongan orientalis ini terdiri dari kalanganpentadbir kolonial British dan mubaligh-mubaligh Kristian antaranya W. Di negara kita. Arberry dan Arnold Toynbee tetapi di kalangan mereka ini pun tidak terlepas dari melakukan kesalahan dan penyelewengan terhadap Islam. Mustafa alSiba'i mereka ini sama ada untuk mengacau atau memutarbelitkan agama Islam melalui penyemaian bibit-bibit keraguan terhadap Islam seperti memalsukan sejarahnya. Abdul Ahad Daud dan lain-lain lagi. Di kalangan golongan ini juga terdapat yang bersikap objektif seperti H. J. Pickthall. Ini disamakan sebagaimana menceritakan kekayaan kepada orang yang kebuluran. dan lebih tepat lagi mereka menulis tentang hal-ehwal ketimuran termasuk hal keislaman dan penganutnya. G. Irving. menurut Dr. Wilkinson dan R.a. Malah menurut Malik bin Nabi. T.

intelektualisme. jihad dan ijtihad baru yang bersepadu sepadan dengan cabaran semasa iaitu suatu tajdid tamadun. kemudiannya tersebar ke Afrika. apabila orang Islam menyarungkan pakaian Eropah (Barat) ke badan mereka kira-kira setengah kurun yang lalu di kebanyakan negara umat Islam. ekonomi. muncullah gerakan tajdid di Asia Barat dan benua India. bukannya produk yang mencipta tamadun.4 KESAN-KESAN PENJAJAHAN KE ATAS UMAT ISLAM 9. 9. dan Asia Tenggara . umat Islam masih juga tidak maju seperti orang Barat. media. Dalam dunia Islam. pendidikan. bibit-bibit yang telah ditanam oleh mujaddid dakwah dan juru islah klasik telah memberikan sumber inspirasi kepada generasi Islam pada kurun ke-20.4. Maka itu menurut Maiek Bin Nabi. iaitu kebendaan dan akhlak berikutan daripada reformasi sosial berasaskan moral yang membolehkan mereka berkemampuan untuk menangani segala cabaran itu. jelas ia menunjukkan bahawa kegemilangan Dalam konteks ini. la tidak lebih dari longgokan maklumat yang tidak membawa faedah malah lebih banyak mengkhayalkan dan menghiburkan sahaja. hanya seperti Islam digambarkan menurut Cerita Serihu SatuMalam (Hikayat 1001 Malam) untuk kemudiannya terjaga betapa jauhnya realiti masa kini dengan idealisme masa lampau.iaitu inferiority (rasa rendah diri) apabila berhadapan dengan tamadun Barat. Keadaan ini berbeza dengan orang Jepun yang sejak 50 tahun dahulu berpindah dari zaman pertengahan ke zaman moden. Mereka ini berkemampuan untuk menyediakan alat untuk menjadi negara maju. Tamadun adalah penciptaan terhadap penghasilan. yang dianggap lebih gagah dan berpengaruh.1 Tajdid Tamadun Dari perspektif masa kini. tajdid merupakan suatu kebangkitan yang merangkumi kesedaran politik. malah bercakap dengan bahasa mereka. Natijahnya.

kejayaan Ayatullah Khomeini merubah wajah Iran kepada kepimpinan Islam telah meletakkan ia menjadi suatu kuasa Islam yang dihormati. Malik bin Nabi meletakkan fikrah (idea) suatu sumber yang paling utama. Sesetengah umat Islam ini begitu mementingkan atau terlampau memberikan perhatian hanya kepada sebahagian ilmu sahaja. Menurut Malik bin Nabi. serta melaksanakan metodologi Islam secara menyeluruh. Iran sebelum ini dianggap sebagai sekutu Barat paling berpengaruh di Asia Barat ketika di bawah pimpinan Maharaja Shah Reza Pahlawi malahan memiliki hubungan serta perjanjian rahsia dengan rejim Yahudi (Israel). Bagi umat Islam aliran Syiah. Justeru itu. kebangkitan Islam telah bertapak dan sedang berkembang di beberapa buah negara umat Islam terutamanya di Mesir. bukan sahaja idea tetapi idea praktikal umat . Dalam konteks ini. ia masih jauh untuk sampal kepada matlamatnya iaitu menerajui kepimpinan tamadun kemanusiaan. Inilah yang cuba diperbaharui oleh Hasan al-Banna melalui dasar lOPerkara (Usul al-Isyrin).an sehingga masa kini. Antara misalannya merujuk kepada mentafsirkan sembahyang dan wuduk mengambil masa berbulan-bulan malah bertahuntahun. walaupun kebangkitan Islam sehingga masa kini sudah menghampiri satu kurun lamanya. ia hanya akan berjaya apabila dilaksanakan oleh jam'ah (golongan) yang penuh dengan keimanan dan istiqamah. Pakistan.terutamanya di Tanah Melayu.' Muhammad al-Ghazali bersetuju dengan pandangan Malik bin Nabi yang meletakkan kesalahan umat Islam atas kejahilan mereka dengan ilmu kehidupan. peri pentingnya tajdid masa kini lalah dengan menemukan metodologi yang sesuai dan menggabungkan seluruh potensi yang ada. Indonesia dan tidak terkecuali di Malaysia. halaman 152 Namun begitu. Sudan. dalam tempoh masa lima puluh tahun yang lampau. biarpun ia mempunyai segala potensi. Pada masa kini. Turki. Menurut Sayyid Qutb. Tajdid yang berlaku di negara Iran ini ternyata memberikan kesan ke atas gerakan Islam di seluruh dunia selepas tahun 1980. Jepun berjaya mencapai kejayaan sedangkan negara-negara umat Islam gagal melepaskan diri dari cengkaman kemunduran. Tajdid dan islah era baru ini lebih dikenali dengan kebangkitan semula Islam (al-Ba'th al-Islami) untuk memperbaharui kefahaman dan amalan Islam.

Negara Mesir semakin bertambah sakit.Islam di mana. Ini dikaitkan dengan persoalan budaya iaitu kebudayaan lebih dipengaruhi oleh persekitaran berbanding dengan ilmu. teknik malah ketenteraan yang bukan sahaja tidak memperkuatkan mereka malah melemahkan.lain tetapi kesemuanya berakhir dengan kegagalan sebaliknya tamadun Islam menerima ancaman dari kalangan pendukungnya sendiri. Suatu contoh yang nyata. Ini termasuklah mengirim para pelajar dan intelektual ke Barat dan kembali semula untuk mengadakan reformasi pemikiran. dibandingkan pula dengan praktikalnya atau perlaksanaannya. Persoalannya di sini ialah ia bukan sekadar idea sematamata tetapi mengenai keberkesanannya. hancur dan mundur kerana semuanya ini berpunca dari peniruan yang membuta tuli. sistem perbankan Barat tidak mampu membantu kemajuan ekonomi umat Islam kerana ia meletakkan umat Islam dalam keadaan serba salah di antara dua keadaan iaitu mencapai kemajuan ekonomi dan menjadi kaya tetapi mengamalkan riba. yang memungkinkan mereka menikmati kesenangan hidup halaman 153 di dunia tetapi akan menerima azab yang dahsyat di akhirat nanti. Ataupun mereka tetap papa dan miskin di dunia kerana menolak riba tetapi tetap iltizam (kukuh pendirian) dengan nilai-nilai Islam dan syariat. secara umumnya umat Islam yang berpaksikan kepimpinannya kepada Empayar Uthmaniyyah di Turki telah menjadi 'pengikut' kepada dunia Barat (Eropah) dari segi pemindahan ilmu.mana sahaja amat kaya dengan ucapan dan karya tetapi kurang keberkesanannya seperti khutbah mingguan di seluruh dunia Islam yang begitu banyak. Dalam konteks ini. kepakaran. mereka akan sentiasa berusaha untuk mencapai pembangunan ketamadunan di dunia tetapi tidak mengabaikan . sosial dan lain. keadaan yang sama berlaku sebagaimana di Turki semasa di bawah kepimpinan Muhammad All pada kurun ke-18. Bagi seseorang umat Islam yang sejati. Di negara Mesir. Menjelang kurun ke-18. wujud persoalan sejauh manakah kesan sistem perbankan Barat yang dieksport ke dunia Islam? Sedangkan mereka (umat Islam) memiliki akidah dan nilai yang berbeza—jawapannya negatif.

aliran pemikiran Islam semasa (tajdid) yang mula dicanangkan olehJamaluddin al-Afghani mampu memberikan penyelesaian bagi menghadapi masalah tamadun semasa iaitu tamadun berasaskan kepada Islam dari segi tujuan. Dalam konteks masa kini. bukan sebagai pelakon utama. akar umbi (jati diri). umat dan dunia Islam. nilai dan kecenderungan Islam dengan kefahaman terhadap realiti umat serta mengambil kira dimensi zaman dan lingkungan dalam memahami turath (warisan) dan tajrihah (pengalaman) zaman awal Islam. Kegagalan juga akan dialami umat Islam sekiranya mereka terus mengamalkan metodologi klasik Islam yang tidak mengambil kira dimensi zaman. Mereka ini terapung-apung antara sekularisme dan marxisme. . beliau menggambarkan sikap umat Islam menghadapi metodologi penyelesaian secara import (Barat) bagaikan penonton yang tidak memiliki peranan kecuali bersikap negatif dengan menjerit dan bertepuk tangan. Inilah yang dinamakan kegagalan kepimpinan dunia Islam dalam memahami dimensi pemikiran dan budaya kerana metodologi asing diguna sebagai jalan penyelesaian. Sekiranya usahausaha ke arah tajdid ini tidak digerakkan maka sejarah kegagalan umat Islam akan berulang semula. Aliran klasik yang diwarisi ini merupakan zaman kekalahan pemikiran dan mereka lebih senang mengikut apa sahaja amalan lampau dengan mengajak kembali kepada gambaran-gambaran lampau. Ini bererti. nasionalisme dan liberalisme yang beratus-ratus tahun terus menyumbang kepada kemunduran dan kegagalan. Menurut Abdul Hamid Abu Sulayman. kita berperanan untuk memastikan ketulenan prinsip dengan pendekatan semasa. Aliran ini lebih mengambil sikap uzlah dan intiwa. la juga harus mengambil kira perubahan kualiti dan kuantiti dalam kehidupan umat secara menyeluruh. la mesti bertolak dari akidah. iaitu ertinya meletakkan fikah lama sebagai syariat. nilai dan tasawwur. akidah. tajdid dilangsungkan melalui peranan institusiinstitusi dan gerakan-gerakan (harakah) Islam untuk mengajak kepimpinan umat supaya kembali semula kepada agama. lingkungan dan perjalanan sejarah. Dalam konteks ini.akhiratnya. Golongan ini dianggap sebagai menentang proses tajdid apabila cuba mengembalikan umat Islam kini kepada kehidupan zaman lalu dalam erti tidak mampu membuat tafsiran baru. sejarah dan dorongan Islam bagi menghadapi cabaran masa kini. mendalam.

teliti. Secara umumnya. keadilan. barulah dapat berlakunya pemindahan pemikiran dan tamadun daripada masyarakat biasa kepada tamadun yang lebih kompleks masa kini. la biasa berlaku di kalangan orang awam tetapi yang lebih malang sebenarnya apabila ia juga berlaku di kalangan pemimpin politik. Dengan erti lain. metodologi Islam semasa menuntut kemampuan. TahaJabir dan lainlain sebagai membelenggu tajdid termasuk kelemahan memahami realiti masa kini. Apa yang lebih penting dan utama ialah ia harus ditunjangi oleh tujuan syariah {Maqasidal-Syari'ah). masalah. Muhammad al-Ghazali. Yusuf al-Qaradawi menyarankan institusi Islam memahami ilmu fikah baru iaitu Fiqh al-Sunan. umat manusia sememangnya bersifat jahil dengan apa yang ada pada orang lain tetapi lebih memburukkan keadaan ialah mereka sendiri jahil mengenai kekuatan dan kelemahan diri sendiri.4. Tujuan syariah dengan segala nilai dan prinsip asasi dijadikan asas pemikiran sosial Islam pada masa kini yang berdin pada tunggak asal. 9.2 Krisis Pemikiran Halangan Tajdid Masa kini Krisis pemikiran umat Islam diakui oleh Malik bin Nabi. intelektual atau pendukung institusi-institusi atau gerakan-gerakan Islam. Fiqh al- . Yusuf al-Qaradawi. kerjasama. Untuk menghadapi dan mengatasi perkara ini. pengalaman teknikal dan ketepatan serta pendekatan yang memerlukan pula kepada penyelidikan dan analisis. Dengan ini. Keadaan seperti ini antara lain ditandai oleh sikap membesar-besarkan perkara yang remeh-temeh atau meremehkan perkara yang serius. Berdasarkan hakikat ini. Kesemuanya ini bertolak dari kaedah saintifik Islam memastikan ilmu terhadap halaman 154 fitrah dan tabiat di samping kaedah pengalaman terhadap realiti. Abdul Hamid Abu Sulayman. persaudaraan malah seluruh nilai Islam lain. ia berbeza dengan metodologi klasik dan metodologi import. kepakaran dan analisis. syura. kemampuan dengan kesyumulan teori dan amali.

Ternyata. al-Maududi menyatakan pemimpin itu sebagai kepala kereta api yang bagaimana panjang pun gerabaknya tidak akan bergerak ke hadapan tanpa ditarik oleh enjin yang berkuasa tinggi. Bukan itu sahaja malahan diseru supaya dikembalikan urusan hierarki ilmu. Fiqh al-Ikhtilafdun Fiqh al-Muwazanat. mengembalikan semula Siyaghah metodologi dan pemikiran yang dikira cukup dalam pendidikan Islam yang sebenar. dikembalikan semula institusi sistem dan peraturan politik sosial yang bersifat lengkap-melengkapi (takamul) dan berurutan (tasalsul) yang tepat dalam gerakan sosial ke arah mengembalikan pembinaan semula berasaskan nilai Islam. halaman 155 kaedah dan peraturan Islam. unsur ini jugalah yang menjayakan peperangan apabila berhadapan dengan Empayar Rom dan Parsi malah menjalankan siasah. pengajaran dan penyebaran ilmu pengetahuan yang akhimya telah melahirkan sarjana-sarjana dan tokoh-tokoh Islam penting. Falsafah Islam semestinya menjadi teras dalam bidang pengetahuan khususunya sains sosial dan sains kemanusiaan. Abdul Hamid Abu Sulayman pula mencadangkan kesepaduan pembelajaran aspek roh dan nilai dengan aspek teknikal dan amali dalam semua peringkat. Lebih jauh dari itu. Institusi Islam selain berfungsi yang tersebut di atas memerlukan calon-calon pemimpin Islam yang berwibawa . sejarah berdasarkan kepada hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah memperlihatkan bahawa pada setiap zaman tajdid berlaku apabila munculnya tokoh-tokoh yang mengetuai usaha ini. Di sinilah tercapainya tajdid Islam dan kepimpinan tamadun manusia masa kini dengan dua tunggak yang kukuh iaitu pertama. Malahan tajdid sepanjang sejarah manusia mempersaksikan akidah Islam yang murni lagi membina dan ketinggian pemikiran yang berkesan telah menjayakannya sehingga dapat memutuskan saluran perdagangan Quraisy.Awlawiyat. pemikiran. Di samping itu. mengatasi diplomasi kekuatan tentera musuh pada Perang Khandak mahupun mengatasi musuh dalam Perjanjian Hudaibiyah malah ketika pembukaan Kota Makkah. iman dan keduanya. Menurut seorang sarjana Islam. Institusi masjid didirikan menjadi pusat pendidikan.

mengetepikan sikap ego diri yang menuding kelemahan diri orang lain dengan tidak meneliti (bermuhasabah diri) diri sendiri. pembaharuan yang diperkenalkan haruslah membebaskan umat dari belenggu sistem riba dan eksploitasi pemodal (kapitalis). Tajdid dakwah menyebarkan fikrah yang tepat dengan segala Syumuliyyah dan Wasatiyyah tanpa mengetepikan wasilah termoden dan teknik tercanggih sehinggakan tasawwur Islam benar-benar jelas dari segi idea dan praktis di kalangan orang Islam dan difahami oleh bukan Islam. berani.inteiek. Beberapa peristiwa menjadi contoh antaranya al-Maududi telah dikecam hebat kerana menyokong Fatimah Jinnah yang berhadapan dengan pemerintah pimpinan rejim Ayub Khan. tajdid atau kebangkitan Islam tidak akan mencapai kejayaan hanya dengan retorika kosong yang menyedapkan telinga mendengarnya. maka umat Islam mestilah memahami kaedah-kaedah syariat. Tajdid amali masa kini tentunya tidak semudah fikrah semata-mata. malah mampu mewujudkan fikah baru yang berasaskan realiti semasa. Hasan al-Turabi. Meninjau tajdid sepanjang sejarah dan perspektif umat Islam masa kini. memahami realiti semasa dan bagaimana mengaplikasikan nas dan ijtihad kepada suasana semasa. berhikmah. la juga bergantung kepada kejayaan untuk menggerakkan seluruh potensi dengan mengurangkan perbezaan pendapat atau mengurangkan karenah remeh temeh di antara pendukung Islam. di negara Sudan mendapat kecaman keras apabila menyertai parti sosialis pimpinan Jaafar . Malah mampu menghadapi aktiviti-aktiviti kumpulan atau pertubuhan yang bergerak atas landasan nama kemanusiaan dan kebajikan tetapi tujuannya untuk mengubah identiti umat dan akidah mereka. berilmu. Dalam konteks ini. lemah-lembut malah berperwatakan kepimpinan. Dari sudut ekonomi.n jihad Siyasi untuk membebaskan umat Islam dari cengkaman kuasa kufar. fatwa yang lemah. menghapuskan kejahilan dan kemiskinan hidup. tegas. Sebaliknya hendaklah melaksanakan secara praktikal dengan turun ke lapangan untuk merawati penyakit sosial. Turut juga diperjelaskan kefahaman yang salah. Tajdid politik pula meneruska.

gerakan Islam telah mengambil keputusan untuk membentuk kerjasama dengan golongan bukan Islam bagi halaman 156 menghadapi sistem politik yang lebih zaiim. Antaranya mengharuskan terlibat dalam institusi dan syarikat yang ditubuhkan di negara Islam dan menawarkan saham kepada awam.Numairi. Bosnia. keadaan ini juga berlaku di bidang ekonomi. Ditambah pula terdapat kalangan orang Islam yang lebih menekankan perkara remeh temeh dari soal dasar. Harapan dan cita-cita tanpa infrastruktur yang cukup hanyalah tidak lebih dari sekadar membina istana di atas air. Di sinilah peranan institusi-institusi pengajian tinggi Islam berperanan dalam alam realiti bukannya dalam keadaan berkabus dan kebekuan. Beberapa seminar ekonomi Islam antarabangsa yang mengumpulkan ulama fikah dan pakar ekonomi telah mengambil beberapa keputusan penting. Kemboja. umat Islam memerlukan bank maklumat iaitu maklumat tentang orang lain dan diri sendiri. Indonesia atau di mana-mana sahaja. Di negara Syria. menekankan isu-isu kecil yang bersifat umum. malah lebih suka berselisih dari berbaik sangka. Dalam konteks ini. asalkan asas urusannya 'hams' meskipun mungkin sedikit sebanyak bercampur urusan riba. Ramai orang Islam yang berkemampuan dari segi ekonomi berlumba-lumba untuk mengerjakan ibadat haji dan umrah berulang-ulang kali tetapi keberatan untuk menghulurkan derma kepada umat Islam yang tertindas di Palestin. institusi dan gerakan Islam hendaklah terlebih dahulu mesti berada di kedudukan realiti masa kini dan tidak berdiri di awangawangan. Dalam aspek sistem . Maka itu sebelum benar-benar terlaksana. Malahan sesetengah umat Islam lebih selesa menunggu kehadiran alMahdi al-Muntazar dari Mujadid Muntazar meskipun sebelum ini kemunculan al-Mahdi palsu lebih banyak membawa kepada perpecahan malahan pertumpahan darah. apa lagi setelah menerima jawatan rasmi. Somalia. Manakala di pihak yang lain lebih suka menjawab 'tidak' atau 'haram' atas segala perkara yang memerlukan pemikiran mendalam dan ijtihad. Selain di bidang politik. Kashmir.

). Namun begitu. Pada waktu yang sama. sikap inilah yang membina fikiran ilmuan yang membuat asumsi umum bahawa ilmu bersifat natural dan tidak natural dari tidak memihak serta berhubungan dengan keperluan kemanusiaan yang lebih tinggi. Ali Syari'ati. Yusuf al-Qaradawi. tajdid bukan bererti bermula dari menara gading tetapi dari tengah-tengah rakyat jelata dari suatu gerakan ideologis. ilmuan. Halaman 158 NOTA 1. tetapi orang awam yang dapat mewujudkannya dalam bentuk tindakan. malah menggerakkan agama yang sudah menjadi tradisi kepada agama yang mempunyai jiwa.kepimpinan. al-Hululal-Mustawradah. . Ali Syari'ati lagi. sarjana. Menurut Dr. t. para pemikir dan ilmuan kurun ini melepaskan diri mereka dari ideal-ideal dan hanya menyediakan diri mereka menjadi 'hamba' kekuasaan dan wang. Menurut Dr. serius dan beriltizam merancang secara rapi dan tersusun serta mampu melaksanakan secara berterusan. him. fikiran yang segar hams dibebaskan dari kerangka agama tradisional yang kaku sehingga pemikiran tersebut dapat menerima Islam melalui bentuknya yang paling sublim iaitu dalam bentuknya sebagai satu ideologi. hanya para intelektual. bukan Islam yang ortodoks dan fanatik. membangkitkan semangat yang lemah dan tidak berkeyakinan. Dalam konteks ini. para pemimpin institusi Islam tidak harus muncul sebagai kelas yang gilakan kekuasaan dan pencinta wang. berwawasan. Dengan meletakkan ilmu menjadi natural. mahasiswa dan golongan terpelajar yang mengabdikan diri kepada tujuan-tujuan ideologi akan mampu memimpin pergerakan yang progresif dalam sejarah dan halaman 157 menyedarkan umat terhadap kenyataan kehidupan.t. (Kaherah: Dar alRisalah. Tajdid akan muncul dari kalangan mereka yang dapat menyedarkan fikiran yang tumpul. Peranan golongan terpelajar boleh menjadi titik awal yang paling berkesan. kumpulan yang tangkas. 23.

41-46.cit.A. 15. Ibid. him. op. Abdul Hamid Abu Svlsyman. Malik bin Nabi. op. 151. Ibid.Alam al-Islami. Abdul Rahman Haji Abdullah. him. 13.2. 1970). dipetik daripada. All Syari'ati. (Kaherah. 12. 3. Ideologi Kawn Intelektual.... (Kaherah: Dar al-Fikr. 14. ..cit. 31. 10. 1970). tanpa halaman. 34. Pemikiran Islam MasaKini. Tajdid al-Tafkir al-Dinifial-Islam. 1989). Muhammad Iqbal. Muhammad al-Bahi. (tanpa tempat: Penerbit Mi2an. Ibid. 151. (Kaherah: tanpa penerbit. 8. 59-68. 5. him. Abdul Rahman Hj Abdullah. op. Malik bin Nabi. Gibb. al-Fikr al-Islami al-Hadith. Op. 7.cit. him. Abdul Rahman Haji Abdullah. tanpa penerbit. him. him. 6. H. him. him. Ali Syari'ati. 19-25.R.. Wijhah al. (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 31. Ibid. 9. 93. 4. (USA: International Institute of Islamic Thought.Azmahal'Aqlal-Muslim.cit.cit. him. 1991)... 91-97. 91-97. 1987). him. Yusuf al-Qaradawi. him. 11.1968). Ibid. op.

2000). 22. 41. 17. 18. halaman 159 21.16. Abdul Rahman Haji Abdullah. him.t. tanpa halaman. 23. 22. Muhammad al-Ghazali. dlm. 20. 61-68. Hasan al-Banna. him.. op. op.cit. 128-129.cit. Mohamad Kamil Ab Majid. 29. Bil.51.50. 24. (tanpa tempat: tanpa penerbit. him. 1991).). Ibid. Mohamad Kamil Ab Majid. t. 30. Turathuna olFiknfiMazan al-Shar'wa-Al-oql.. Disember 1996. Ibid. Malik bin Nabi. him.. Majmu'ah al-Rasail. him. 31. him. t. Sejarah dan Aliran Pemikiran Islam". 19. t..t.. 40.hlm. him.. Ibid. . Abdul Hamid Abu Sulayman.. 5. 22. 26. Ibid. Ibid. (tanpa tempat: tanpa penerbit. "Skop.. (Kuala Lumpur: Penerbit Universiri Malaya. (USA: International Institute of Islamic Thought. him. him. him. 170-173.t. 27.). Malik bin Nabi.. 28. Ibid. op. 25. 50-51.cit. al-Qadayaal-Kuhra.42. 167.jumal Usuluddin. 30. Malik bin Nabi. TajdidPerspektifSejarah dan Masa Kini.

. Ibid. 37..hlm. 40. him. Ali Syari'ati.. 123. Ibid. him. him. 34.42. halaman 160 Bab 10 KONSEP.. 16. 39.cit. 195.. op. 16.31. him.. 38. Yusuf al-Qaradawi. 42. 35. him.. Ibid.. 43. Ibid. Ibid. 31. 32. him. 105. Ibid. 36. Ibid. him.cit. 32. LATAR BELAKANG DAN PANDANGAN SEMESTA MASYARAKAT MELAYU Hashim Musa Zainal Abidin Borhan Othman Mohd Yatim . him. op. 33. him.. 37. Ibid.

Adat Konsep al-Din. Iban. Tanah Jawi dan sebagainya.1 KONSEP TAMADUN MELAYU Tamadun Melayu ialah sebuah tamadun yang dibentuk oleh sekelompok manusia yang digolongkan secara luas sebagai kumpulan orang-orang Melayu dan bertempat di suatu wilayah di Asia Tenggara yang dikenali dengan pelbagai nama seperti Gugusan Kepulauan Melayu (Malay Archipelago) atau Gugusan Kepulauan Melayu-Indonesia. Kerajaan Agraria dan Maritim.Konsep dan Pusat Tamadun Melayu.2 KEMUNCULAN PUSAT-PUSAT KERAJAAN DAN TAMADUN MELAYU Kerajaan-kerajaan pra-Islam di Alam Melayu terbahagi kepada dua bentuk. Islam juga disampaikan dengan perantaraan bahasa Melayu dengan kitab-kitabnya tertulis di dalam tulisan Jawi. Istilah Melayu boleh juga ditakrifkan berdasarkan rumpun bangsa dan bahasanya iaitu Melayu tergolong di dalam cabang Melayu-Indonesia yang mengelompokkan bersama-samanya suku Jawa. Bajau. . Madura. Alam Melayu. Sasak. bahasa Melayu yang menajdi lingua franca atau bahasa perhubungan luas di seluruh kawasan ini. Murut. Dua elemen yang menjadi faktor utama yang mewarnai wilayah ini sebagai Melayu ialah pertama. Melanau. Bugis. Sunda. Pandangan Semesta. Animisme. Konsep Lambang. Dinamisme. Nusantara. dan kedua. Adat Sebenar. Sulu dan sebagainya. agama Islam yang dianuti oleh majoriti penduduknya. Melanau. Aceh. Cabang Melayu-Indonesia terangkum pula di dalam Rumpun Bahasa Austronesia daripada keluarga bahasa sumbernya iaitu Keluarga Bahasa Austric. Mitos Epik Roman. Minangkabau. Teori Kedatangan Islam. Tawhid. Estetik Rasional. 10. seperti berikut: halaman 163 10.

Lembah Bujang di Kedah (kurun ke-4). Pelabuhan entrepot memainkan peranan penting sebagai pusat persinggahan pedagangpedagang dan pengumpulan dan penyebaran barangan dari Barat ke Timur dan sebaliknya. sejak kurun pertama Masihi. berbentuk agraria yang menjadikan kegiatan pertanian sebagai latarbelakang ekonomi negara. Surabaya dan Tuban di Jawa Timur (pada zaman Airlangga kurun ke-11 dan kerajaan Majapahit kurun ke-13). Jambi/Melayu (kurun ke6/7) yang dicantumkan dengan Srivijaya di Palembang (kurun ke-7). Semenanjung Tanah Melayu dan Jawa Barat dan juga perairan Selat Malaka dan Selat Sunda. iaitu bentuk kerajaan yang kedua. Kemunculan dan pembinaan negara-negara kota dan kerajaan pada zaman ini telah menjadi pusat-pusat kepada pembinaan dan pembentukan tamadun Melayu seterusnya.Pertama. Srivijaya dari kurun ke-7 hingga ke-11 merupakan kerajaan maritim Melayu yang terpenting yang mendominasi seluruh pesisir laut di utara dan barat Sumatara. Antaranya ialah empayar Funan dan kerajaan Angkor di Tanah Besar Asia Tenggara dan Majapahit di Jawa. pusat-pusat demikian menjadi pintu masuk pengaruh asing yang melahirkan interaksi antara tamadun. Di Pulau Jawa. Melalui peranan pelabuhan entrepot ini. Kerajaan demikian memiliki sebuah atau beberapa buah pelabuhan entrepot. Seterusnya Funan telah berkembang menjadi kerajaan berbentuk maritim. Kerjaan Funan merupakan negeri pertama yang menerima pengaruh kebudayaan India (Hindu. yang menjadikan kegiatan perdagangan laut sebagai latarbelakang ekonomi negara. tetapi melalui dasar peluasan kuasa dan perdagangan ia bertukar menjadi kerajaan maritim halaman 164 terpenting dari kurun ke-13 hingga ke-15/16. empayar Majapahit di peringkat awal merupakan kerajaan berbentuk agraria di lembah Sungai Berantas. . Kuala Selinsing di Perak (kurun ke-5). Ligor dan Singora di Langkasuka (kurun ke-2). di Sumatra Kan-t'o-li (kurun ke-5). Antara pelabuhan-pelabuhan entrepot dan kerajaannya ialah Oc Eo di Funan (kurun ke-2).Buddha).

Naquib al-Attas menegaskan hakikat bahawa kandungan persuratan Melayu Islam dengan konsep dan istilah dan sistem tulisan Jawi yang digunakan menunjukkan sumber Arab atau Timur Tengah sebagai puncanya. Ini diperkukuhkan dengan hujah bahawa wujudnya hubungan perdagangan di antara Tanah Arab dengan negara China yang membawa kepada kemasukan agama Islam ke negeri China. M. M. Teori ini dipelopori oleh seorang penults Sepanyol.10. Teori ini telah dikemukakan oleh seorang sarjana Belanda Pijnappel yang . Teori ketiga punca kedatangan Islam adalah daripada India melalui Gujerat. Daripada negeri China. Teori-teori ini menunjukkan perbezaan pendapat mengenai tarikh dan punca kedatangannya. terdapat tiga teori mengenainya yang telah dikemukakan oleh beberapa orang sarjana. dan batu bersurat di Terengganu bertarikh 1303. Antara bukti dan hujah rasional yang dikemukakan ialah penemuan batu bersurat di Campa bertarikh 1039. Kesemua bukti sejarah ini mencatatkan adanya masyarakat Islam dan menunjukkan arah kedatangan Islam ke rantau ini melalui negara China. Ini diperkukuh dengan laporan yang menyatakan hakikat bahawa telah terdapat beberapa buah perkampungan atau koloni orang Islam berketurunan Arab di kawasan pantai timur dan barat Sumatera seperti tercatat dalam dokumen kerajaan China. Selain itu. kegiatan hubungan perdagangan orang Arab dengan Alam Melayu sejak zaman sebelum munculnya Islam di Semenanjung Tanah Arab.3 KEMUNCULAN PUSAT-PUSAT TAMADUN MELAYU PADA ZAMAN ISLAM Dalam konteks kemasukan atau kedatangan agama Islam ke rantau ini. Teori pertama menyatakan bahawa Islam dibawa terus dari Semenanjung Tanah Arab pada kurun ke-7.Jawa bertarikh 1082. S. Naquib al-Attas. S. di Laren. Teori kedua menyatakan Islam dibawa daripada China melalui Canton dan Hainan pada kurun ke-9. Emanuel Godinho de Eredia. Pendapat ini berdasarkan antaranya. Islam telah dibawa ke Alam Melayu. dan juga kawasan manakah yang menerima agama Islam. Teori ini dikemukakan oleh John Crawford dan juga oleh Niemann dan de Hollander yang seterusnya mendapat sokongan "Seminar Masuknya Islam ke Indonesia" dan juga Prof. di Brunei bertarikh 1048.

Pendapat ini diperkukuh dengan halaman 165 wujudnya hubungan perdagangan di antara India dengan rantau ini sejak zaman pra-Islam lagi. Manakala di Tanah Besar Asia Tenggara. Kerajaan Johor-RiauLingga (1673). Bantan (1572). ketiga-tiga teori ini telah membuktikan secara mutlak bahawa agama Islam telah dibawa masuk ke rantau Asia Tenggara dan ini telah membuahkan interaksi antara tamadun. Makassar (1600). Brunei (1480). Patani di Selatan Thailand (1500). Sulu (1450) dan Magindanao (1490) di Indoesia timur. Teori ini didasarkan pada bukti bahawa wujudnya persamaan batu nisan yang ditemui di Pasai iaitu batu nisan Sultan Malik al-Saleh bertarikh tahun 1297 dan batu nisan Maulana Malik Ibrahim di GrisekJawa dengan yang di Gujerat India namun ini ditentang hebat oleh G. P. Juga golongan bangsawan tempatan yang terawal memeluk agama Islam.diperkukuh oleh Snouck Hurgronje dan J. Minangkabau (1500) di Sumatera. Melalui penyebaran ini. Sambas (1580). Sunda Kelapa (1527) dan Mataram (1586) di Pulau Jawa. Marrison. pendakwah. Apabila agama Islam bertapak kukuh di India. E. menyebarkannya kepada rakyat/pengikutnya. muncul Campa di Indo-China. iaitu para pedagang yang juga pendakwah (ada yang berkahwin dengan wanita tempatan dan melahirkan zuriat penyebar Islam seterusnya). Moquette. datang berdagang ke Asia Tenggara dengan membawa Islam bersama-sama mereka dan menyebarkannya. Ternate (1490). Demak (1450). Siapakah yang memainkan peranan dan. Secara umumnya. Kemunculan kerajaan-kerajaan Melayu Islam ini menunjukkan juga peranan yang dimainkan oleh raja dan golongan pemerintah melalui istana dengan memberikan naungan kepada Islam. Kerajaan-kerajaan Melayu Islam ini memainkan peranan penting . pedagang-pedagang India yang telah memeluk agama Islam. Kesultanan Melayu Melaka (1400-1511). Para mubaligh. rasional dan bijaksana. bagaimanakah agama Islam dapat tersebar di Alam Melayu? Peranan menyebarkan agama Islam telah dijalankan oleh beberapa golongan. ulama dan ahli sufi juga berperanan menyebarkan Islam secara hikmah dengan akhlak yang mulia. maka muncullah kerajaankerajaan Melayu Islam seperti Perlak-Samudera-Pasai (840) dan kemudiannya kerajaan Islam Aceh (1507).

sebagai pusat penyebaran dan penegakan tamadun Melayu di Alam Melayu. Seperti yang dinyatakan. Sultan Iskandar Muda Mahkota Alam (1606. Raja Pasai bernama Meurah Silau telah diislamkan dan diberi nama Sultan halaman 166 Malik al-Saleh oleh Syeikh Ismail. seorang utusan dari Sharif Makkah. Sultan Iskandar Thani (16361641). Ciri-ciri istimewa ini antaranya agama Islam merupakan agama yang mudah difahami. Peranan Aceh sebagai pusat penyebaran dan kegiatan agama Islam telah menyebabkan ianya digelar Serambi Makkah.1636). terdapat beberapa ciri istimewa yang menyebabkan ia dapat diterima dengan meluas oleh masyarakat Melayu di Alam Melayu. Mengenai agama Islam itu sendiri.raja perempuan apabila Sultanah Safiatuddin (1641-1675) ditabalkan sebagai pemerintah Aceh. kerajaan Perlak dan Samudera-Pasai merupakan pusat tamadun Melayu Islam terawal. bersifat rasional dan logikal. Meurah Giri yang menggunakan gelaran Maharaja Mahmud Syah. Pada zaman pemerintahan Sultan al-Mukammil seorang ulama bernama Abdullah Ariff telah sampai dengan membawa kitab BahrLahut (Lautan Ketuhanan) yang membicarakan ilmu tasawuf. Aceh berkembang selepas kejatuhan Melaka dan mengambil alih peranan penting sebagai pusat penyebaran dan kegiatan agama Islam terutama di kawasan barat Alam Melayu sekitar kurun ke-17. Di Sumatera Utara ini kemudiannya muncul kerajaan Islam Aceh. selain peranannya sebagai pusat perdagangan dan kuasa politik orang Melayu Islam. yang mengutamakan akhlak dan kehalusan budi bahasa yang dianggap serasi dengan budaya orang Melayu. Sultan Syed Maulana Abdul Aziz Syah. Antara raja Aceh yang penting dan terkenal ialah Sultan Allaudin Ri'ayat Shah (1588-1604). . yang menekankan kesamarataan antara lapisan masyarakat. Samudera-Pasai pula telah muncul sekitar tahun 1042 sehingga tahun 1450 dengan raja pertamanya. Perlak merupakan kerajaan Melayu Islam pertama yang ditubuhkan pada tahun 840 dengan raja pertamanya. Aceh seterusnya dikuasai oleh raja.

setengah pengkaji mengatakan pada 1480) Namun penemuan batu nisan bertarikh tahun 1048. Melaka muncul sebagai sebuah pusat tamadun Melayu Islam yang menguasai persisiran Selat Melaka sekitar kurun ke-15 dan awal kurun ke-16. Luzon. Melaka mencapai zaman kegemilangannya pada pertengahan kurun ke-15. muncul sebuah pusat tamadun Melayu Islam terulung iaitu Kesultanan Melayu Brunei sebagaimana kemunculan kerajaan Islam Aceh dan Kerajaan Johor-Riau-Lingga. seorang mubaligh dari Makkah sekitar 1414. Melaka telah dibuka sekitar tahun 1400 oleh Parameswara.Di Semenanjung Tanah Melayu. Brunei juga menjadi lebih teguh dan berkembang menjelang kurun ke-16 terutama selepas kejatuhan Melaka. Mula-mula baginda ke Temasik kemudian membuka Melaka yang seterusnya menerima Islam di tangan Makhdum Syed Abdul Aziz. halaman 167 . Di Pulau Borneo. menunjukkan wujudnya penempatan orang Islam lebih awal lagi di kawasan ini. seorang keturunan Raja Srivijaya yang telah berundur dari Palembang apabila ianya diserang oleh kerajaan Jawa. Kekuasaan dan pengaruh Brunei telah berkembang sampai ke Kepulauan Filipina (Sulu. Mindanao) sehinggalah wilayah-wilayah ini jatuh ke tangan kuasa Sepanyol. Ini didorong oleh tindakan pedagangpedagang dan penyebar (mubaligh) agama Islam yang telah mencari pelabuhan alternatif selain Melaka yang terletak di bawah penguasaan kuasa Portugis yang beragama Kristian. dan melalui dasar peluasan kuasa (imperialisme) telah berjaya menguasai wilayah-wilayah di pesisiran Semenanjung dan juga bahagian timur Sumatera di persisiran Selat Melaka sehinggalah kejatuhan ibu kotanya di tangan kuasa Portugis pada tahun 1511. Brunei dikatakan menerima Islam apabila rajanya bernama Awang Alak Betatar memeluk Islam dengan menggunakan gelaran Sultan Muhammad (1363-1402. juga sebagai pusat penyebaran dan pengajaran agama Islam. menjadi pelabuhan perdagangan berbentuk entrepot antara dunia timur dan barat yang sibuk. Sebagaimana Aceh yang mengambil alih peranan Melaka. dan di bahagian utara Pulau Borneo pula iaitu pantai barat Sabah dan Sarawak dikuasai oleh pihak Inggeris.

perkembangan ilmu pengetahuan. diperkenalkan Uthmaniyah meletakkan 'sultan' sebagai ketua negara dan ketua agama Islam. dan kemudiannya Inggeris untuk menakluki dan mendominasi pusat-pusat tamadun Melayu telah memunculkan dan meningkatkan semangat jihad di kalangan masyarakat Islam untuk menentang kuasa-kuasa Eropah yang beragama Kristian ini. Kedatangan kuasa-kuasa Eropah iaitu kuasa Portugis. sultan dijadikan 'Khalifah Allah di bumi' dibantu oleh golongan penasihat yang terdiri daripada alim ulama dan mufti. Institusi-institusi pendidikan sama ada secara rasmi atau tidak rasmi . Oleh sebab agama Islam menerima naungan daripada istana raja-raja Melayu. sebagaimana yang ditunjukkan di dalam Hukum Kanun Melaka di zaman Melaka dan Batu Bersurat Terengganu 1303. ternyata kejatuhan Melaka telah mendorong kemunculan puat-pusat itu secara bertaburan hampir di setiap pelosok kawasan di rantau ini. Sepanyol.Berdasarkan kemunculan dan peranan kerajaan-kerajaan Melayu Islam atau pusat-pusat tamadun Melayu Islam itu. maka istana telah dijadikan pusat kegiatan dan penyebaran ilmu pengetahuan.4 KESAN-KESAN KEDATANGAN ISLAM KE ALAM MELAYU Kedatangan dan penerimaan agama Islam telah membuahkan beberapa ciri utama dalam tamadun Melayu sebagai dan telah kesan atau natijah sistem dengan terpentingnya. 10. walaupun kemunculannya tidak dapat menyaingi Melaka kecuali kerajaan Islam Aceh. Undang-undang yang berdasarkan hukum syariah telah diperkenalkan walaupun ia tidak secara menyeluruh. Di dalam pelaksanaan pentadbiran. pemerintahan Mengenai empayar sistem politik pentadbiran. dan pandangan semesta ternyata agama Islam telah membawa beberapa perubahan dan pembaharuan kepada peradaban Melayu. Persaingan dan pertembungan antara pusat tamadun Melayu Islam dengan kuasa Eropah Kristian menggambarkan penerusan siri Perang Salib tetapi berlangsung di kawasan dunia timur. Belanda. Pusat-pusat tamadun Melayu Islam ini mengambil alih peranan Melaka. Mengenai sistem pendidikan.

Antaranya institusi kesultanan dan sultan sebagai 'Khailfah Allah di bumi' atau Khalifatullahfi l-Ardhi bagi menggantikan sistem beraja berteraskan pengaruh halaman 168 kosmologi Hindu-Buddha.' 10.antaranya ialah pendidikan di peringkat madrasah. Safawiyah Parsi. Walaupun terletak di dalam lingkungan jaringan tamadun Islam global. Kesannya. Secara umumnya. Sultan menerima nasihat dan panduan daripada golongan alim ulama dan mufti termasuk dalam melaksanakan undangundang syariah terhadap masyarakat tersebut. muncullah golongan intelektual terutama alim ulama di beberapa pusat tamadun Melayu Islam dengan karya-karya utama mereka terutama karyakarya berbentuk keagamaan yang disampaikan dalam bentuk persuratan yang dinamakan sastera kitab.t. Ini menunjukkan semua golongan tanpa mengira kedudukan sosial berpeluang untuk mendapat dan mempelajari ilmu pengetahuan terutama ajaran Islam. Mengenai kehidupan masyarakat Melayu di pusat-pusat tamadun Melayu Islam ini. pusat-pusat tamadun Melayu Islam ini menjadikan agama Islam sebagai agama rasmi dan ini secara langsung meletakkan tamadun Melayu di dalam jaringan tamadun Islam global yang berhubungan dengan kerajaan Uthmaniah Turki. Mughal India dan kerajaan-kerajaan Islam di Timur Tengah dan Afrika. pondok atau pesantren atau di masjid-masjid dan surau-surau telah wujud.w.5 PANDANGAN SEMESTA MELAYU PRA-ISLAM DAN PADA ZAMAN ISLAM . mereka juga menerima kesan daripada pancaran tamadun Islam ini. tamadun Melayu dari sudut kebudayaan temyata terus berkembang subur dan bersifat dinamik dengan menyerap unsur-unsur tempatan selagi ia tidak bercanggah dengan akidah dan syariah Islam yang berteraskan konsep Tauhid atau 'mengesakan Allah s.

Sistem kepercayaan dinamisme ialah kepercayaan kepada tenaga yang ada dalam roh. serapah. jiwa dan semangat dalam diri manusia. ada pendapat yang mengatakan bahawa telah wujud agama tauhid iaitu kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa di Alam Melayu. sehingga tenaga ghaib itu dapat dipergunakan untuk keuntungan sendiri atau untuk kerugian kepada orang lain. haiwan. Roh nenek moyang ini dipercayai masih berada di kalangan mereka dan mempunyai tenaga yang kuat yang boleh mempengaruhi kehidupan mereka. roh dan semangat yang mempunyai perwatakan sendiri. penyajian. halaman 169 Namun begitu dalam sistem kepercayaan pra-Hindu-Buddha ini. benda-benda yang boleh mendatangkan kesan baik dan buruk kepada manusia. Dalam konteks ini. sistem kepercayaan masyarakat peribumi berasaskan 'animisme' dan 'dinamisme'. bomoh dan dalang merupakan peribadi-peribadi perantara yang boleh menghubungi hyang itu melalui upacara. Hyang itu juga ada yang dianggap sebagai jelmaan Tuhan yang perlu dipuja dan disembah. penyembelihan.upacara tertentu berbentuk pemujaan atau penyembahan iaitu jampi. Dalam masyarakat Melayu tradisional ini. Sistem kepercayaan animisme bermakna kepercayaan bahawa setiap benda (objek) ada jiwa. Bahawa perkataan 'Tuhan' itu sendiri berasal daripada perkataan 'tuha-an' iaitu gandingan perkataan 'tuha' yang bermaksud 'tua' danakhiran'an'.5. pawang. Kepercayaan dinamisme ini melahirkan magis iaitu penguasaan terhadap tenaga ghaib dengan perbuatan atau upacara tertentu yang dilakukan oleh bomoh dan pawang. maka timbullah istilah semhahyang iaitu menyembah roh jelmaan luhan. Kepercayaan ini pula telah melahirkan peraturan atau pantang larang tertentu dalam sesuatu masyarakat.tumbuhan. 'tuhan' . pewayangan. perbomohan dan sebagainya.1 Masyarkat Melayu Praagama Hindu dan Buddha Menurut persejarahan awal di rantau Alam Melayu ini.10. tumbuh. Oleh itu roh nenek moyang itu perlu ditenangkan melalui upacara pemujaan dan penyajian. juga wujud kepercayaan kepada roh nenek moyang yang dinamakan hyang yang seerti dengan poyang atau moyang.

Melalui konsep ini. upacara dan penyembahan keagamaan menjadi lebih tersusun dan berbentuk rasmi. Ajaran agama Hindu-Buddha juga telah mengalami proses sinkritisme atau penyerapan dengan kepercayaan tempatan yang asli untuk membentuk satu kepercayaan baru yang saling melengkapi.perkara yang membesarkan dewa-dewa supaya dapat dikaitkan dengan kedudukan dan status raja sebagai penjelmaan dewa-dewa seperti yang telah diungkapkan oleh konsep 'dewaraja'. Namun begitu terdapat pandangan yang menyatakan kesan pengaruh Hindu-Buddha ini hanya berlaku pada lapisan atas masyarakat Melayu iaitu golongan pemerintah dan bangsawan sahaja tetapi tidak menyerap ke segenap lapisan masyarakat Melayu terutama di lapisan bawahan iaitu golongan rakyat jelata yang masih mengamalkan kepercayaan animisme dan dmamisme. Maka timbulah konsep Sang Hyang Tunggal yang bermaksud Tuhan yang Maha Esa'. yang merupakan peninggalan daripada agama Tauhid yang dari permulaan (primordial) dibawa oleh para Nabi. pengaj aran daripada kitab-kitab suci agama Hindu seperti Mahabarata. Bhagavad Sita dan Baratayudha. suci dan kudus. ternyata ajaran agama Hindu dan Buddha yang lebih diutamakan bukan aspek rasional dan intelektual yang bersendikan akal budi dan pengetahuan akiiah. Mengenai aspek politik dan pentadbiran. bukan aspek falsafah dan penghujahan . kedudukan raja-raja dari aspek spiritual dan peranan fizikal diperkukuhkan melalui upacara keagamaan untuk menjadikan raja-raja sebagai peribadi yang luhur. Mengenai aspek kesusasteraan dan aestetik.membawa maksud 'yang paling tua' dan yang tidak berpermulaan'. pengaruh ini tidak benar-benar melibatkan keseluruhan doktrin atau ajaran murni yang terdapat dalam falsafah Hindu-Buddha asli yang luhur itu. 10.5. Oleh yang demikian.2 Pandangan Semesta Melayu Pengaruh Agama Hindu dan Buddha Dengan kedatangan agama Hindu-Buddha di rantau Alam Melayu ini. Hanya yang dipentingkan ialah perkara.

sistem politik dan sebagainya. Hikayat Pendawa (daripada Mahabharata) dan lain-lain. Hikayat maharajaRawana (daripada Ramay ana). iaitu 'peng alam . keromantisan.3 Pandangan Semesta Melayu dan Pengaruh Agama Islam Bagi masyarakat Melayu. mitos dan sastera keperwiraan yang ditekankan menjadi amat popular di kalangan golongan bangsawan di istana dan kraton di rantau Alam Melayu. Konsepsi 'adat yang sebenar adat' (iaitu hukum alam) merupakan contoh terbaik pandangan semesta manusia Melayu sebagaimana digambarkan di dalam pepatahnya iaitu 'adat air membasah. 10.5. kesan daripada aspek-aspek ajaran Hindu ini seperti sistem penglapisan masyarakat (sistem kasta) yang memisahkan golongan raja. tetapi aspek-aspek kesenian. Manusia Melayu juga di dalam alam ini terdapat makhluk lain dan ada manusia lain yang wujud di samping mereka. sistem sosial. dan mengenai kehidupan mereka sama ada dari segi sosial dan bukan sosial. Begitu juga apabila manusia Melayu berinteraksi dengan alam maka ini akan melahirkan satu konsep yang cukup pentinguntuk mendasari kehidupan mereka. roman.metafizik yang rasional yang diutamakan. halaman 170 Namun begitu. bertitik-tolak kepada tanggapan mereka terhadap alam sama ada alam nyata (fizikal) atau alam ghaib (spiritual). pandangan semesta Melayu' berpusat kepada manusia (man-centered). Juga unsur-unsur kesusasteraan Hindu dari segi epik. keharuan. sistem ekonomi. adat angin menyejukkan'. adat api membakar. para bangsawan. Maka muncullah epik Hikayat Sri Rama (daripada Ramayana). Keseluruhan kedinamikan hubungan sosial sesama manusia melahirkan sistem budaya. golongan agama dan rakyat jelata sedikit sebanyak telah menular ke dalam sistem sosial kelompok Melayu. keindahan. keagungan dan ketakjuban yang lebih ditekankan.

Juga dikaitkan dengan konsep tauhid tentang kejadian manusia sebagai hamba Tuhan atau 'Abdullah. Kedatangan agama Islam ke Alam Melayu sebenarnya telah memantapkan keseluruhan pandangan semesta Melayu dan berlakunya proses pentakrifan semula tentangnya. sebagai sebahagian daripada pandangan semesta Melayu. pengharapan dan permohonan hanya kepada Tuhan yang satu bukan kepada dewa-dewa. dan ketauhidan mereka kepada Allah s. tetapi juga untuk mengukuhkan keyakinan. Konsep tauhid mengandungi Tauhid Rahuhiyah iaitu mempercayai Tuhan yang esa sebagai Rabb Pencipta. Demikian juga segala amalan yang jahat akan halaman 171 mendatangkan keburukan kepada pelakunya baik di dunia ini lebih-lebih lagi di akhirat nanti sebagai balasan muktamadnya. Ayat-ayat di dalam kitab suci Al-Quran bukan sahaja ditafsirkan untuk mengetahui segala rahsia tersembunyi dalam kewujudan Tuhan. roh dan semangat. dan juga Tauhid 'Uludiyah iaitu penyembahan. Pemilik dan Pentadbir yang tunggal bagi alam ini. dan menyedari bahawa seluruh hidup mereka juga berfokus dan terarah kepada Tuhan (god-centered). ketakwaan. Lantaran pandangan semesta Melayu berpusat kepada manusia Melayu {man-centered). Amalan yang baik di dunia bukan sahaja memanfaatkan kehidupan di dunia tetapi lebih-lebih lagi kehidupan di akhirat sebagai natijah atau hasil yang muktamad. Interaksi dengan alam juga membolehkan manusia Melayu memahami persoalan kosmologi mereka sama ada yang berbentuk makrokosmik yang luas dan tinggi (alamjagat raya) atau berbentuk mikrokosmik iaiatu alam kecil (diri manusia). Juga agama Islam memasukkan kepercayaan kepada alam akhirat sebagai natijah atau hasil daripada kehidupan manusia di alam dunia ini. Juga terangkum dalam konsep tauhid ialah prinsip tentang kejadian alam semesta sebagai ciptaan Tuhan untuk memanfaatkan manusia di dunia ini dan untuk menjadi satu tanda atau bukti bagi wujudnya Rabbul'alamin Tuhan Semesta Alam.an (pengalaman)'. maka manusia Melayu . pemujaan.w.t. dan sebagai wakil Tuhan di alam dunia ini atau Khalifatullahfi l-Ardhi.

Abadke-17dan ke-18. Risalah SeminarSejarah Masuknya Islam ke Indonesia. 265. 439-440. him. (Kuala Lumpur: DBP. . M. Lihat D. 1968. pandangan semesta Melayu juga turut dibentuk berasaskan kepada 'hablumminallah' (hubungan manusia dengan Allah s. The Preaching of Islam. halaman 172 NOTA 1. Ibid.t.) dan 'hablumminannas' (hubungan manusia dengan manusia). Maha Mengasihani. dan T. Lihat S. 1963. Lihat G. 4. BKI. 1995). 1972. Preliminary Statement on A General Theory of the IslamizationoftheMalay-IndonesianArchipelago. 1977. 1968). Arnold. Justeru itu. "New Light on the Coming of Islam to Indonesia?". D. Hall. yang Maha Berkuasa.W. 364. Azyumardi Azra. 1994). Drewes. Al-Attas. 5. G.t.w. 8.J.. A History of South-East Asia. 124. 24. 6. The Making of Modem South-East Asia. dan Islam dalam Sejarah dan Kebudayaan Melayu. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Kebangsaan. 2. J. W. Jaringan Ulama: Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara 7. N.w. 9. M. Kuala Lumpur: Oxford University Press. E. (Bandung: Penerbit Mizan. 24. Tate. (Kuala Lumpur: Macmillan. 1969). him. Ibid. him. him.menyedari dan menyakini bahawa Allah s. (Lahore: Muahmmad Ashraf. Ibid 3. him.

Bahasa Rasmi. Peribadi Melayu. Nilai. Dalam konteks penggunaan bahasa Melayu di zaman empayar Srivijaya. Antaranya ialah Batu Bersurat Kedukan Bukit bertarikh 683 Masihi dan Batu Bersurat Talang Tuwo bertarikh 684 Masihi di Palembang. dan juga di beberapa tempat yang berdekatan. Jati Diri. 11. PROSES SOSIAUSASI DAN FEMBUDAYAAN MASYARAKATMELAYU Abu Hassan Sham Hashim Ismail Hashim Musa Rahmah Bujang Yaacob Harun Prasasti Batu Bersurat. KESENIAN. Pola dan Motif. Kitaran Hidup.1 BAHASA MELAYU SEBAGAI WAHANA KEPADA PERTUMBUHAN TAMADUN MELAYU Dalam sejarah pertumbuhan tamadun Melayu. Kosmologi. Ontologi. Epistemologi. KESUSASTERAAN. Seni Estetik. Rasionaliti. terdapat tinggalan sejarah yang menyatakan penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi bagi kerajaan. melalui kaedah arkeologi telah ditemui batu-batu bersurat atau prasasti di sekitar Palembang.kerajaan awal di rantau Alam Melayu. Batu Bersurat Kota Kapur bertarikh 686 Masihi di Pulau Bangka dan Batu Bersurat Karang Berahi bertarikh 692 Masihi di Jambi. Tulisan Jawi. yang dipercayai berperanan sebagai ibu kota (pusat) empayar agung Melayu ini. Kandungan inskripsi pada batu-batu bersurat ini membuktikan dengan jelas penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa . Pendidikan Formal dan Tak Formal. Kreativiti. Lingua Franca. Genre Lisan dan Tulisan.halaman 173 Bab 11 BAHASA. Kawalan Sosial. Sosialisasi.

teruna. satria. hantu. duka. menteri. Srivijaya melaksanakan dasar peluasan kuasa (imperialisme) dengan menguasai keseluruhan Kepulauan Sumatera. sutera. cinta. hulubalang. dara. barat PulauJawa. bahasa. paduka. bangsa. saudara. kunci. sastera dan bijaksana". sastera. senjata. pentadbiran. puji. dewasa. ketika. derma.rasmi. pertama. bonda. tentera. tembaga. sendi. kerja. guru. keris. angka. pancalogam. peti. merdeka. baginda. mastika. menurut catatan ahli pelayaran Cina. penjara. cita. masa. kawasan Segenting Kra dan Semenanjung Tanah Melayu. jiwa. Namun setelah kerajaan Srivijaya menakluki kerajaan Melayu itu dan . neraka. dan malahan sehingga sampai ke Sri Lanka. kapas. punca. puja. denda. istilah dan daya pengungkapannya dengan penyerapan daripada bahasa Sanskrit sehingga menjadi bahasa agama. kota. dewata. Kerajaan ini wujud kira-kira selama enam ratus tahun iaitu sekitar kurun ke7 sehingga kurun ke-14. purnama. agama. bangsa. permata. Isi kandungan pada batu-batu bersurat (yang terserap dengan pinjaman perkataan halaman 175 Sanskrit sebanyak kira-kira 30 peratus) menunjukkan dengan jelas kewujudan sebuah kerajaan yang agak besar yang bernama Srivijaya (daripada bahasa Sanskrit bermakna "kejayaan yang gilang-gemilang'). suka. pesaka. negeri. dosa. jentera. kala. kepala. suami. rupa. pangkat. Antara contoh kata pinjaman daripada bahasa Sanskrit ialah "anggota. panglima. bahasa pemerintahan dan secara umumnya merupakan bahasa wahana (saluran. Pada mulanya bahasa Melayu hanya merupakan satu bahasa kumpulan etnik Melayu dan kerajaan Melayu kecil (kerajaan Malayu-Jambi) yang terletak di kawasan daerahJambi sekarang. sentiasa. hari. seni. perdagangan dan lain-lain kegiatan yang dikaitkan dengan urusan rasmi bagi sesebuah empayar yang besar. kurnia. nama. bidadari. Bahasa Melayu sebagai bahasa pemerintahan Srivijaya telah berkembang dari segi kosa kata. kuasa. emas. pujangga. syurga. budaya. isteri. raja. neraca. budi. perantaraan) pembentukan sebuah tamadun Melayu.

penemuan batu nisan di Leran. ekonomi dan perdagangan. Surabaya di Jawa Timur yang dikatakan bertarikh 481 Hijrah atau bersamaan 1082 Masihi. Apabila kerajaan Majapahit yang ditubuhkan oleh Raden Wijaya pada tahun 1293 semakin berkembang. Walaupun pendukung utama bahasa Melayu iaitu Srivijaya mengalami kemerosotan dan akhirnya runtuh. kesenian dan kesusasteraan.mengambil bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi kerana kecekapan bahasa itu. Pada waktu yang sama. maka bahasa Melayu telah berkembang dan meningkat maju selaras dengan tahap perkembangan kerajaan itu. bahasa Melayu halaman 176 seterusnya telah mendapat satu tenaga baru atau menerima sunrikan baru dalam proses perkembangannya iaitu kedatangan agama Islam. Palembang diletakkan di bawah penguasaan Majapahit. sehingga kuasanya melangkau ke Pulau Sumatera dan Semenanjung Tanah Melayu. antara tanda yang terawal ialah penemuan batu nisan di Brunei yang dikatakan bertarikh 447 Hijrah atau bersamaan tahun 1048 Masihi. maka kerajaan ini menjalankan dasar peluasan kuasa (imperialisme) melalui penaklukan ke atas seluruh PulauJawa dan kawasan berdekatan. agama. kerajaan Srivijaya sedang mengalami zaman kemerosotan sehinggalah ibu kotanya. politik dan pentadbiran. Mengenai kedatangan agama Islam ke Alam Melayu ini. aspek-aspek kemanusiaan dan kemasyarakatan yang lain. Namun begitu. Raja Pasai yang dikatakan bertarikh 696 Hijrah bersamaan 1297 Masihi dijumpai di Pasai. Tulisan Pallawa dari India telah digunakan dan ratusan istilah daripada bahasa Sanskrit dalam pelbagai bidang kehidupan telah diserap ke dalam bahasa Melayu terutamanya dalam bidang ilmu pengetahuan. dan batu nisan Sultan Malik al-Saleh. bukti pertama yang menunjukkan penggunaan bahasa . Inilah zaman kegemilangan pertama bahasa Melayu yang telah menjadi wahana dan pengantar kepada sebuah kerajaan dan tamadun Melayu yang pertama yang merentasi beberapa wilayah di Alam Melayu.

pada zaman pengaruhan agama HinduBuddha la terkongkong di kawasan istana dan kraton. Tulisan . tumpuan terhadap ilmu pengetahuan dan persuratan bukan lagi menekankan aspek estetik. dan pelaksanaan hukum Islam (syariah) dalam sistem pemerintahan dan pentadbiran.2 PENGARUH AGAMA HINDU-BUDDHA DAN ISLAM Dalam bidang ilmu pengetahuan. Gugusan Kepulauan Melayu atau TanahJawi kerana agama Islam yang tersebar dan dianuti berkembang melalui penggunaan bahasa Melayu dan kitab-kitab Melayu Jawi.3 BAHASA MELAYU SEBAGAI BAHASA PENGANTAR Kawasan dunia atau rantau ini diberikan nama rantau Alam Melayu. ketakjuban. 11. yang terhasil dari cetusan dan dorongan secara langsung danpada sumber tamadun Islam iaitu A I. 11. Malagas! (Madagascar). Kitab-kitab Melayu yang tertulis dalam tulisanJawi telah tersebar meluas ke merata pelosok kawasan di Alam Melayu termasuk tempat-tempat penghijrahan yang baru seperti Sri Lanka. romantis.golongan tertentu sebaliknya turut disebarkan dan diajarkan di kalangan rakyat jelata sama ada melalui pendidikan dan pengajaran secara rasmi (formal) atau tidak rasmi seperti di madrasah. Kandungan batu bersurat ini menunjukkan dengan jelas kedudukan agama Islam sebagai agama rasmi bagi sesebuah kerajaan Melayu.Quran dan A lHadis (Sunnah). ilmu pengetahuan tidak lagi dikongkong atau dibataskan kepada golongan. daya khayalan dan imaginasi. pondok atau pesantren. Sumber tamadun Islam ini memberikan penekanan kepada aspek kerasionalan berdasarkan akal budi dan ilmu yang sahih dan nyata. Dalam perubahan dan perkembangan ini. akali dan intelektual. dan Afrika Selatan. surau ataupun di rumah-rumah alim ulama. iaitu di kalangan bangsawan dan pemermtah. sebagai pusat ilmu pengetahuan. Dengan kedatangan agama Islam. masjid. tetapi kepada yang lebih rasional.Melayu untuk mengungkapkan ajaran agama Islam ialah Batu Bersurat Terengganu yang bertarikh 702 Hijrah bersamaan 1303 Masihi.

Antara faktor yang menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar penyebaran. dan di Semenanjung Tanah Melayu (Melaka. penyampaian. kecekapan dan kewibawaannya. dan persuratan Islam di Alam Melayu adalah kerana sifat dalaman bahasa Melayu yang sederhana. Istilah 'Jawi' besar kemungkinan berpunca daripada istilah Arab. Juga bahasa Melayu telah mencapai taraf lingua franca atau bahasa perantaraan di kalangan penduduk wilayah ini pada zaman empayar Srivijaya. falsafah. Patani) dalam penyebaran agama Islam ke seluruh Alam Melayu dan sebahagian daripada Indo-China.halaman 177 Jawi telah digunakan sejak permulaan kedatangan Islam. Karya terawal yang dijumpai setakat ini ialah terjemahan kitab Aqa'idal-Nasafi daripada bahasa Arab. Istilah-istilah yang baru dan cara penghujahan dan pernyataan yang baru demi mengungkapkan penegasan dan penghujahan yang lebih rumit dan kompleks tetapi lebih tepat. Johor. al-Jaivah iaitu namauntuk merujuk kepada utara Pulau Sumatera (Perlak-SamuderaPasai-Aceh) yang mula-mula menerima agama Islam. yang menghuraikan hakikat. Di samping itu juga. Karya-karya yang demikian telah muncul dengan subumya dalam kurun ke-16 dan ke-17 yang memperkatakan tentang metafizik. Riau). mubaligh-mubaligh Kristian yang datang ke Alam Melayu juga telah menggunakan bahasa Melayu dan tulisan Jawi untuk menyebarkan ajaran agama itu. persis dan saintifik. Jawi ialah adjektif al-Ja'wah dan tulisan ini telah mengambil alih peranan tulisan Pallawa dan Kawi dari tamadun India untuk mengeja bahasa Melayu. Terjemahan kitab Injil ke dalam bahasa Melayu tertulis dalam tulisan Jawi. cekap dan tepat. Terengganu. Dengan kedatangan kuasa dan pengaruh Barat.wilayah Melayu di Sumatera (Aceh. Al-Jawah bermaksud 'tanah hujung' merujuk kepada hujung utara Sumatera. Penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar agama Islam telah meningkatkan taraf. kosa katanya tanpa banyak perlambangan dan tafsiran yang berlapis-lapis. Kelantan. dan teologi yang rasional dan logikal. sifat . terdapat peranan yang telah dimainkan oleh daerahdaerah atau wilayah.

hakikat kewujudan (ontologi) dan hakikat alam semesta (kosmologi) yang sebenarnya menjadi tunjang dan asas akidah Islam. menurut Syed Muhammad Naquib al-Attas.5 TRADISI KEINTELEKTUALAN DAN KESUSASTERAAN DI ALAM MELAYU Secara umumnya. iaitu unsur yang telah pun disemai oleh Islam halaman 178 sebelum ini. dalam aspek pemikiran orang Melayu Islam iaitu kemasukan fahaman sekular yang menjejaskan pemikiran dan pegangan orang Melayu Islam sehingga menimbulkan satu keadaan kecelaruan ilmu. dan tersusun. telah meningkatkan lagi kecekapan dan kewibawaan bahasa Melayu sehingga menjadi bahasa pengantar ilmu pengetahuan yang tinggi pada masa ini. dalam . keintelektualan membawa makna keadaan atau sifat penggunaan fikiran yang mendalam dalam mencari sesuatu jawapan atau penyelesaian yang menuju ke arah kesempurnaan. 11. dan penggunaan bahasa Melayu sebagai pengantar pendidikan sepenuhnya. Oleh itu. 11. pendedahan ilmu pengetahuan yang lebih saintifik dan rasional dalam sistem pendidikan orang Melayu di Malaysia dan juga di Indonesia. Ciri-ciri keintelektualan itu dapat dilihat pada proses berfikir secara kreatifdan juga pada kerasionalan idea dan hujah yang dapat pula dipertanggungjawabkan alasannya. ekonomi dan juga.4 KEDATANGAN BARAT DAN PENGARUH KE ATAS BAHASA MELAYU Kedatangan kuasa Barat telah membantutkan perkembangan tamadun Melayu dari aspek politik dan pentadbiran.dan sumber ilmu (epistemologi). Namun dari segi yang lain Barat juga membawa semangat dan elemen rasionaliti dalam ilmu pengetahuan dan pendidikan. melalui proses berfikir yang bertahap-tahap. teratur.

mitos. secara langsung telah mencetuskan perkembangan hasil-hasil kesusasteraan Melayu mengikut tahap perkembangan kerajaan dan kemampuan pengarang-pengarangnya di halaman 179 istana-istana raja Melayu. peribahasa. Bentukbentuk ucapan lisan yang lain seperti pantun. dan di Riau sekitar tahun 1673 sehingga tahun 1911. Melaka sekitar tahun 1400-1511. seloka dan seumpamanya (yang kemudiannya dirakam dalam bentuk tulisan). Pasai sekitar tahun 1250-1524. Sastera lisan misalnya yang diperturunkan daripada satu generasi ke satu generasi melalui proses sosialisasi anggota masyarakat merupakan satu unsur local genius kebijaksanaan tempatan. Tradisi keintelektualan Melayu boleh dilihat pada hasil-hasil kesusasteraan yang terdiri daripada bentuk lisan dan tulisan. cerita jenaka. Bentuk-bentuk sastera lisan itu misalnya cerita penglipur lara. kesusasteraan zaman Palembang sekitar tahun 1650-1824. legenda. Sejarah keagungan perkembangan pusat-pusat keintelektualan dan kesusasteraan Melayu yang bertulis bermula dengan kemunculan empayar Srivijaya sekitar tahun 650-1200. Keagungan kerajaan-kerajaan Melayu tradisional tersebut. di Brunei bermula dengan pemerintahan sultan ketiganya iaitu Sultan Sharif All (1425-1432). menampakkan ciri-ciri akal budi dan kebijaksanaan orang Melayu menangam segala gelagat penghidupan yang terhasil daripada proses pengintelektualan orang Melayu sepanjang zaman. Istana-istana raja Melayu merupakan pusat kegiatan keintelektualan dalam tamadun Melayu Islam. dan proses berkehendak (to will) melalui keinginan nafsu. cerita asal-usul dan lain. diikuti kesusasteraan zaman Johor 1528-1779. pepatah-petitith. yang memperlihatkan kekreatifan dan kebijaksanaan berfikir anggota masyarakatnya yang bermula pada zaman praliterasi. simpulan bahasa.lain. Bentuk lisan dan tulisan berkembang secara terus-menerus selaras dengan perkembangan tamadun Melayu. kesusasteraan di Patani sekitar tahun 1500-1900.mencari sesuatu jawapan atau menyelesaikan sesuatu masalah. . cerita binatang. cerita nasihat. Keintelektualan dibezakan daripada proses merasa {to feel) dengan pancaindera.

Srivijaya merupakan pusat kebudayaan Melayu tertua yang memainkan peranan penting dalam perkembangan keintelektualan dan kesusasteraan Melayu tradisional. Hasil-hasil kesusasteraan dipenuhi dengan ciri kesusasteraan agama khususnya sastera kitab. pahlawan dan sejarah seperti Hikayat Raja-Raja Pasai. Hikayat Nabi Wafat. para sahabat. Pada zaman Melaka ini. Melayu dan Pasai. Hikayat Nabi Mi'raj. kesusasteraan Kegiatan Melayu kemudiannya lanjutan agama dari Islam Perkembangannya merupakan penyebaran kesusasteraan diteruskan di Melaka dan pada zaman inilah. Pada zaman Pasai kegiatan kesusasteraan pula lebih banyak dikaitkan dengan kegiatan kerajaan ini sebagai kerajaan Melayu yang pertama menerima dan memeluk agama Islam di Alam Melayu. Hikayat Bulan Berbelah. namun terdapat juga bentuk penulisan dalam bahasa Melayu kuno seperti yang tercatat di atas batubatu bersurat. kisah mengenai nabi-nabi dan pahlawan Islam telah 'dimelayukan'. . Di sini muncul bahasa Melayu persuratan yang bertindak sebagai wahana atau alat untuk penyebaran agama dan kesusasteraan Islam. hasil kesusasteraan yang bertulis di atas bahan-bahan yang lain tidak kedapatan atau ditemui. Kegiatan berpindah keintelektualan ke Melaka. Antara karya yang terhasil pada zaman ialah Hikayat Nur Muhamammad. riwayat hidup Nabi Muhammad. cerita nabi-nabi. Namun sastera lisan dan hasil karya pada zaman pengaruh Hindu masih dikekalkan. dan juga cerita rekaan berkenaan Nabi-nabi seperti Hikayat Nabi Yusuf dan lain-lain. Manakala cerita-cerita berkenaan ketokohan pahlawan Islam turut tersebar di Pasai contohnya Hikayat Muhammad Hanafiyah. Walaupun karya-karya kesusasteraan zaman ini umumnya ditulis dalam bahasa Sanskrit. Walau bagaimanapun. dan Hikayat Muhammad Hanafiyah. dan tulisanJawi merupakan tulisan yang digunakan dalam kesusasteraan Melayu. sastera undang-undang iaitu Hukum Kanun Melaka (Undang-undang Melaka) dan Undang-undang Laut Melaka menjadi panduan kepada peraturan mentadbir negeri dan dalam menegakkan keadilan masyarakat umum. Hikayat Amir Hamzah.

Manakala kesusasteraan undang-undang seperti Umlang-undangJohor diadaptasi dari Hukum Kanun Melaka. Aceh berkembang pesat dengan penulisan kesusasteraan agama dan penulisan sejarah. Alim ulama lebih menumpukan kegiatan perkembangan agama Islam di Aceh berbanding di Johor. Keempat-empat orang tokoh ini banyak menghasilkan karya agama iaitu Hamzah Fansuri dengan karya seperti Sya'ir Perahu. Selain Syeikh Nuruddin.Kejatuhan Melaka pada tahun 1511 di tangan kuasa Portugis menyebabkan pusat keintelektualan dan kesusasteraan Melayu telah berpindah ke kerajaan Johor yang telah diasaskan sebagai kesinambungan tradisi Melaka. Namun begitu. Walau bagaimanapun. Mengenai kerajaan Islam Aceh (1500-1900). Kesusasteraan zaman Aceh mencapai zaman kemuncaknya pada kurun ke-17 dengan kemunculan nama-nama seperti Hamzah Fansuri dan Syamsuddin alSumatra'l yang membawa fahaman wahdatui al-wujud.Tullab. dan juga kerajaan Islam Aceh. Dikatakan Aceh mengambil alih peranan yang sebelum im dikembangkan oleh Pasai dan Melaka. Adat Raja-raja Melayu dan Sejarah Melayu atau Sulalat al-Salatin. ketika ini Johor tidak dapat bersaing dengan Aceh yang merupakan kuasa politik dan ketenteraan dan pusat perdagangan dan kebudayaan Melayu terpenting di persisiran Selat Melaka. Syamsuddin al-Sumatra'l dengan karyanya berjudul Mir'atal-Mu'min. ada juga tokoh yang mengambil jalan tengah dalam perselisihan ini iaitu Abdul Rauf al-Singkeli. Sya'ir Burung Pinggai dan Syarab al-Asyikin. kesusasteraan zaman ini paling dominan ditandai dengan penulisan hikayat klasik Melayu seperti Hikayat Hang halaman 180 Tuah. . Syeikh Nuruddin al-Raniri dengan karyanya berjudul Hujjah al-Siddiq li dafa 'al-'Zindiq dan Tihyanfi Ma 'rifat al-Adyan. dan Abdul Rauf al-Singkeli dengan karyanya berjudul Mir'at al. ia merupakan salah satu pusat keagungan tamadun Melayu tradisional untuk selama empat kurun lamanya. Fahaman ini ditentang oleh Syeikh Nuruddin al-Raniri yang berasal dari Gujerat tetapi telah menyerap dalam kebudayaan Melayu.

keintelektualan dan kesusasteraan Melayu pada masa pemerintahan Yang dipertuan Muda Ke-4 iaitu Raja Haji Syahid fi Sabilillah (1778-1784). Satu . Antara ulama Patani yang paling terkenal ialah Syeikh Daud bin Abdullah al-Fatani (1740-1847) yang mula-mula belajar di Patani kemudian ke Aceh dan seterusnya ke Haramain (Makkah dan Madinah).Di Palembang. Kemas Fakhruddin. Muhammad Muhyidin bin Syihabuddin dan Kemas Muhammad bin Ahmad. Karyanya yang berjumlah tidak kurang daripada 57 buah yang mencakupi hampir semua bidang pengajian Islam. halaman 181 Seterusnya. Pada masa Raja All bin RajaJaafar (1845-1857) menjadi Yang Dipertuan Muda Ke-8.pondok di Patani pada kurun ke-18 dan ke-19 mempunyai status yang tinggi kerana sumbangannya melahirkan barisan ulama yang diiktirafdi seluruh Alam Melayu. yang merupakan sebahagian daripada kerajaanJohorRiau-Lingga. antaranya ialah Furu 'al-Masa 'il. mulai meningkat sebagai pusat kebudayaan. Sumatera dalam bidang karya agama muncullah Syeikh Abdul Samad al-Palembani dengan karyanya berjudul Hidayat al-Salikin. Ulama lain yang termasyhur ialah Syeikh Ahmad bin Muhammad Zain al-Fatani (1856-1906) yang telah belajar di Patani kemudian ke Haramain dan juga pernah ke Baitui Muqaddis (untuk belajar ilmu perubatan). Sair al-Salikin dan lain-lain. kebangkitan Riau sebagai pusat keintelektualan dan keilmuan Melayu telah bertambah kukuh apabila golongan pembesarnya sendiri termasuklah Yang Dipertuan Mudanya menjadi pendukung dan penggerak utama kegiatan itu. Beliau juga telah menjadi penyelia bahagian penerbitan Melayu bagi Percetakan Kerajaan Turki di Makkah pada tahun 1884. kemudian ke Universiti al-Azhar di Kaherah sebagai anak Melayu yang pertama belajar di universiti itu. Di Patani. Islam menjadi agama rasmi sesudah rajanya memeluk Islam pada awal kurun ke-16 dan dengan itu bermulalah kegiatan keislaman yang kuat melalui sistem pendidikan Islam secara sistem pondok yang telah melahirkan masyarakat Islam dan para ulama Islam yang kukuh dan berpengaruh. Di samping itu muncul tokoh-tokoh seperti Syihabuddin bin Abdullah Muhammad. Riau. Pondok.

malah menggunakan watak dan latar Mesir.miinya. Cetusan daripada pemikiran demikian telah melahirkan sebarisan orang-orang Melayu Islam yang dikenali sebagai 'kaum muda' dengan idea pembaharuan menentang amalan dan pemikiran Islam yang didukung oleh ulama-ulama tradisional Islam dan badan-badan Islam kerajaan yang dinamakan sebagai 'kaum tua'.ber'judul Hikayat Fariclah Hanum (1925-1926). Syeikh Muhammad Abduh telah berpecah dengan Jamaluddin al-Afghani. Syeikh Abdul Ghani dan Syeikh Ismail Abdul Mutalib (Aceh) dan Syed Syeikh al-Hadi yang pernah mengunjungi Mesir dan tersepuh dengan gerakan pembaharuan ini. Melalui karya ini.1889) yang bersama-sama dengan Jamaluddin alAfghani (1838-1897) telah mempelopori gerakan Islam yang terkenal dengan nama Gerakan Salafiah dan menerbitkan majalah-majalah yang menganjurkan fahaman itu. realisme dan humanisme dalam kaedah berfikir dan pengungkapan orang-orang Melayu. kedatangan Barat yang membawa pengaruh sekularisme.tokoh yang pernah belajar di Universiti Al-Azhar seperti Syeikh TahirJalaludin (Minangkabau).pusat keilmuan dan pengajian iaitu Bait al-Talahah di dalam kawasan istana dan masjid di Pulau Penyengat telah menjadi pusat kegiatan itu. para bangsawan Riau yang lain juga telah menghasilkan karya-karya mereka melalui satu pertubuhan persuratan yang dinamakan 'Persekutuan Rusydiah (Rusydiah Kelab/ yang ditubuhkan sekitar tahun 1892. pengaruh kebangkitan semula Islam yang dipelopori oleh Syeikh Muhammad Abduh (1849-1905). nasionalisme. Syed Syeikh al-Hadi yang banyak dipengaruhi keintelektualan Mesir. Tokoh karyawan yang paling menonjol di Riau pada kurun ke-19 ini ialah Raja All Haji (1808/9-1872) melalui karya-karyanya yang pelbagai jenis berjumlah tidak kurang daripada 12 buah antaranya ialah Tuhfat al-Nafis. usuluddin. la terpengaruh dengan sifat-sifat romantis yang terdapat dalam novel-novel Mesir. Pada tahun 1885. Mufti Mesir (1888. telah menghasilkan novel perta. dilihat dari satu sudut pandangan. Ini diikuti oleh tokoh yang dianggap . Gerakan kebangkitan semula Islam tiba ke rantau Alam Melayu melalui tokoh. dan kedua. Berikutan daripada perkembangan tersebut. dicetuskan oleh dua elemen yang utama iaitu pertama. Ciri-ciri keintelektualan dan kesusasteraan Melayu kurun ke-20 sehingga kini. dan pengajian tentang nahu dan morfologi bahasa Arab. fikah dan tasawuf diajar. Selain daripada Raja All Haji.

ASASI di Kedah dan sebagainya. Masuri S.tokoh agama seperti terlihat dalam no\e\ny3iAl-SyaqaqI(\WS) dan Tok Guru (1988)./Maw oleh S. sosial dan politik. Persatuan Penults Kelantan (PKK) dt Kelantan. Tema-tema novel beliau ialah pendedahan kepincangan ekonomi. lakah Salmah? (1928). Antaranya ialah PELITA (Terengganu). Usman Awang. Persatuan Penults Johor (PPJ-diJohor. Ranjau SepanjangJalan (1966). Novel. Di peringkat nasional pula muncul persatuan.penting dalam genre ini. Ini terlihat dalam karyanya berjudul Rentong (1965). Sekitar tahun-tahun 1960-an hingga 1990-an pula menyaksikan penghasilan novel-novel yang lebih mengarah kepada pengutaraan nilainilai falsafah atau pandangan hidup tertentu. Terdedah (1965).an diwakili oleh novel Saudagar BesarDari Kuala Lumpur oleh Keris Mas. Antara sasterawan yang terkenal ialah Shahnon Ahmad. Perkembangan ini seterusnya disambung oleh penulis-penulis dalam Angkatan Sasterawan 50 (ASAS 50) seperti Keris Mas.N dan Hamzah. Iman (1995) oleh Abdullah Hussein dan sebagainya. iaitu Ahmad Rashid Talu dengan novel-novelnya berjudul Kawan Benar (1927).persatuan penulis seperti Gabungan Penulisan Nasional (GAPENA/ Kesemuanya memainkan peranan penting kepada . Mereka bergiat bukan sahaja dalam bidang penulisan novel tetapi juga dalam bidang penulisan cerpen. Awam il-Sarkam. Othman Kelantan dunHari-hari Terakhir Seorang Seniman (1979) oleh Anwar Ridzuan. 12 Kali halaman 182 Sengsara (1929) dan Siapa Jahat (1929-1930) yang membawa watak dan latar Tanah Melayu sendiri dan tidak lagi berlatarkan Timur Tengah. Dalam meningkatkan kegiatan kesusasteraan. Srengenge (1974). Shit (1999) dan sebagainya. sajak dan drama. pelbagai persatuan penults muncul di seluruh tanah air. Beliau juga mengkritik tokoh. Asraf. Manakala bagi tahun-tahun 1980. misalnya Senja Belum Berakhir (1971) oleh Azizi Haji Abdullah.novel tahun 1990-an pula diwakili oleh Sidang Serangga (1980) oleh Ishak Haji Muhammad (Pak Sako).

sebagai sebuah pertubuhan di peringkat nasional sastera menggalakkan pertumbuhan sastera tanah air. kenikmatan atau dorongan kerohanian. pengenalan dan imaginasi yang rasional . Kemuncaknya ialah seni itu merupakan kegiatan bangsa yang maju iaitu menunjukkan wujudnya tamadun atau peradaban. sebagai hasil ekspresi yang mengutamakan dua proses aktiviti iaitu proses fizikal dan proses psikologikal. beberapa takrifan telah dikemukakan antaranya menurut ahli falsafah Yunani misalnya Aristotle yang menyatakan bahawa seni sebagai peniruan bentuk alam di mana penciptanya turut menyertakan ideanya dalam peniruan tentang alam itu. Herbert Read pula mengaitkan keindahan kepada kesatuan hubungan bentuk-bentuk. untuk GAPENA sendiri. Everyman Encyclopedia mentakrifkan seni sebagai sesuatu yang dilakukan orang yang bukan merupakan keperluan asas melainkan dilakukan kerana kemewahan. antaranya. bahawa seni itu merupakan buatan manusia yang dihasilkan bertolak dari fitrah akal. seni ialah buatan manusia yang berkemampuan untuk menimbulkan kesan atau efek psikologis ke atas manusia lain yang melihat dan menikmatinya.6 SENI DAN TAMADUN MELAYU Konsep sent boleh difahamkan dengan meneliti beberapa penegasan mengenainya.pembentukan aliran kesusasteraan sentiasa mengadakan sayembara dan keintelektualan dan seminar itu sendiri. 11. Seni itu merupakan kegiatan manusia yang mempunyai waktu senggang (lapang) dan hasil seni itu menimbulkan perasaan menyenangkan penciptanya dan penatapnya. Rumusannya. Efek psikologis yang dimaksudkan mencakupi segala tanggapan melalui pengamatan. halaman 183 Mengenai definisi seni ini. Seni itu mengekspresikan alam sekitar dan budaya manusianya sebagai pencetus atau pendorong penciptaannya. Monroe Breadsky menghubungkan seni dan keindahan kepada suatu benda yang memiliki kesan yang menyenangkan. budi dan perasaan.

dan penentuan pekerjaan mereka seperti seorang petani atau nelayan.t. umpamanya dalam penghasilan seni ukir. Dalam konteks penghasilan seni dengan ketamadunan. seperti lagu nasyid. daya usaha seseorang seniman Islam diberi erti pula melalui hubungannya dengan alam sekitar dan nilai agamanya. Perkembangan yang dimaksudkan ialah bagaimana hasil seni menunjukkan hubungan manusia Melayu dengan manusia lain. apabila ayat-ayat Al-Quran halaman 184 . dan Nabi. bahkan juga ditentukan oleh perhubungan melalui perdagangan dan pembuatan seperti menggunakan teknik dan teknologi. Tatacara isiannya membentukkan wajah seni.6. Semua ini akan mempengaruhi dan mengawal manusia ketika mereka mengisi daya kreatif mereka melalui penghasilan seni.w. hubungan manusia dengan alam semula jadi. Daya inspirasi dan usaha mereka juga didorong oleh kepuasan dimana hasil itu sebagai ekspresi rohani jiwa Islam. Tukang dan seniman Melayu turut menyalurkan kreativiti seni dengan matlamat "demi Tuhan". dengan penentuan tindak-tanduk dan kelakuannya ditentukan pula oleh sistem kepimpinan seperti raja atau pemerintah dan rakyat. seperti usaha menyalin semula Al-Quran dengan bertulis tangan. Penegasan ini sangat cocok dengan perkembangan yang telah dilalui oleh manusia yang mengisi dan member! erti kepada tamadun Melayu.1 Seni dan Kehidupan Hubungan seni bagi orang Melayu terungkap dalam kawalan kehidupan yang boleh dinyatakan seperti dalam ungkapan benkut: Kehidupan kawalannya agama dan tatacara. manusia dengan kepercayaan dan agamanya.atau emosional. 11. menggubah lagu untuk nyanyian puji-pujian terhadap Allah s.

dan seni persembahan antaranya dalam bentuk pengucapan. Perdagangan merupakan faktor yang turut membawa pengaruh dalam pembentukan seni budaya Melayu. Melalui hubungan ini juga terhasil bentuk-bentuk seni khat yang diupayakan sebagai kerajinan tangan hingga menghasilkan manuskrip dan kitab bertulis tangan. dunia Melayu sudah menjadi laluan utama budaya dan perdagangan dari luar sama ada dari negara-negara di bahagian dunia timur atau barat. walaupun terdapat juga hasil kain yang memang asali tempatan antaranya kain pua dan kain tenun.14 dan 15. dan diukir atas dinding-dinding rumah. iaitu tumbuhan dan haiwan . dari India kain dan benang kapas. dari Eropah kertas dan dakwat. Seni tekat. bercerita dan seni lakon. dan Kepulauan Filipina. berkedudukan strategik terletak di pertengahan jalan laut (Jalan Sutera Maritime antara kedua kawasan utama ini. dunia Melayu (Alam Melayu) telah mempunyai beberapa buah kesultanan Melayu Islam iaitu di Pulau Sumatera. Pulau Jawa. kain sutera. dan seni anyaman bakul. Menjelang kurun ke-13. kain batik. Kerajaan-kerajaan ini telah menaungi pelbagai kegiatan keseniaan seperti kegiatan hasil seni rupa dalam bentuk kaligrafi. tenunan.diukir pada kayu bagi menghasilkan sen! kaligrafi. ukiran. Istana raja-raja Melayu Islam sebagai pusat kebudayaan telah berperanan menjadi penaung kepada kegiatan seni sebagai salah satu ciri dalam tamadun Melayu. tarian. Sulawesi dan Kepulauan Maluku. anyaman. Umpamanya dari negara China dibawa masuk kain dan benang sutera. Barang dagangan tersebut membuka peluang baru dalam berkarya dengan daya kreativiti manusia Melayu. tikar. muzik. kain limar. Borneo. Oleh itu peniruan alam mencakupi unsurflora dun fauna. dipahat atas batu. Dari hubungan ini terhasil bentuk-bentuk seni tekstil seperti kain songket. selatan Thailand dan Semenanjung Tanah Melayu. Alam semulajadi ialah sumber utama kreativiti seni orang Melayu. serta pewarna. kelarai juga sebagai hasil kraf Melayu. ikat dan ceiup warna (tie and dye). dan dari Timur Tengah kain bertekat dan bertenun benang emas. Menjelang kurun ke-15. lukisan. Ini kerana dunia Melayu dari segi geografi.

burung. daun dan buah. terutama pada bahagian tinggi seperti pada bumbung rumah. seperti kuda laut. awan. ketumbit. Terdapat juga motif dan pola dari daun dan pohon. daun dan buah peria dan sulur keladi.dalam dunia Melayu. umpamanya pola batang atau dahan yang menjalar. Terdapat juga peniruan dari alam semula jadi seperti langit. Peniruan unsur alam sumber flora Melayu dari batang pokok dan dahan. pucuk rebung lawi ayam. Contoh pilihan fauna sebagai penghias dalam bentuk pola dan motif dalam seni hias Melayu pada rumah dan peralatan rumah ialah binatang darat. iaitu haiwan darat dan laut. juga digemari sebagai pola dan motif penghias bahan ukiran kayu. bintang. Kreasi yang berpolakan flora dan fauna dihias pula dengan motif dari sumber yang sama. dengan pengisian motif seperti daun dan bunga kangkong. Contoh motif dan pola flora seperti pola bunga tabur yang terisi dalam pilihan motif bunga-bunga kecil seperti bunga cempaka. Terdapat juga pola dari jenis pucuk seperti pola dari pucuk rebung yang disusun dalam sesuatu pola barisan lalu digelar dengan nama seperti pucuk rabung tunjuk langit. bulan. seperti cicak. ikan. Pola dan motif fauna. Pola pucuk rebung halaman 185 itu turut pula dihias bahagian dalam atau luar lakarannya dengan motif seperti bunga-bunga kecil. dan dari binatang laut. cengkeh. Ada juga bentuk pola bungabunga renik yang disusun dalam pola rangkaian empat persegi atau berantai. pada kenderaan seperti perahu dan pada perabot rumah. serangga. pucuk rebung berjuang dan seumpamanya mengikut lakaran hiasan wajah bentuk pucuk rebungnya. jambak bunga dan sebagainya. bunga dan kuntumnya sangat disukai oleh pereka seni Melayu hingga dijadikan sumber kreativiti seni oleh mereka. bukit dan seumpamanya yang kemudian direka cipta dalam bentuk motif dan pola geometri seperti yang terdapat pada hasil seni bina Melayu . yang semuanya dibentuk secara tiruan yang berusaha mematuhi bentuk asalnya atau diabstrakkan dengan hanya mengambil bentuk kasarnya. lawang.

dinding dan atap yang berunsurkan tebukan dan ukiran kaligrafi. telaga atau pancur air untuk tempat berwuduk dan bumbung yang khusus bentuknya memberikannya ciri seni bina masjid. empat segi. Sebagai contoh. bulan dan bintang. yang dipolakan dalam bentuk susunan dan gandingan. kerajinan tangan orang Melayu telah menghasilkan seni tampak yang khusus.iaitu jenis pagar. tempat persemayaman diraja. parang dan meriam. tangga. tiga segi. Umpamanya. 11. dan kemajuan kreasi dan pengkaryanya melalui proses dan hasil seni itu.nama untuk bekas pengisi air yang meniru bentuk buah-buahan dan sayuran tempatan. kegemaran. tiang. silang beratur dan seumpamanya. baik alam luaran (rupa) dan alam dalaman (jiwa). tempayan.6. Antara bentuk pola yang popular ialah pola bentuk potong wajik. Seni bina Melayu dalam menghasilkan bangunan bukan sahaja menjadi tempat pelindungan bagi orang Melayu tetapi menampilkan wajahnya yang sesuai dengan fungsinya. bulan sabit. Batu nisan di perkuburan turut diolah dengan atur letak dan . Kuih-muih Melayu juga dihias pemotongan atau pembentukannya dengan cara dipotong bentuk -wajik. awan berarak. Contoh lain umpamanya dalam pembentukan rupa senjata yang juga merujuk kepada fauna atau bahagian-bahagiannya yang kelihatan pada hulu atau mata peralatan senjata tradisional seperti pisau (lawi ayam) keris. Umpamanya masjid yang terisi dengan mimbar. dan labu adalah nama. terutama jika hasil itu menjadi keperluan yang disenangi dan berguna.2 Ciri-ciri Hasil Seni Melayu Sesuatu hasil seni bahkan mampu menampilkan kemahiran. dibentuk bulat. Istana golongan raja-raja perlu pula diseri dengan balairong penghadapan. seperti kendi bentuk buah asam gelugur atau jenis-jenis labu. lembing. balai istiadat dan halaman 186 seumpamanya. Sesuatu hasil seni itu mampu menyatakan 'alamnya'. kendi. bujur dan seumpamanya supaya nampak seni.

alat muzik dari jenis yang sama dari budaya lain. tarian inai. rantai. biarpun masing-masing menggunakan prinsip bunyi yang sama. cincin. Sebagai contoh. dan seumpamanya. tari dan lakon menyatakan jugajiwa dan rupa Melayu.nukilan yang mencerminkan rupa dan jiwa manusia Melayu. Terdapat juga penghasilan batik dan songket yang khusus pembuatan dan penampilan motif dan polanya. tiupan. songkok. kain selendang. Gubahan gerak dan bentuk tari Melayu seperti tari menghadap rebab. dan kain limar. terendak. Terdapat juga hiasan-hiasan badan seperti gelang tangan dan kaki. untuk upacara dan adat istiadat. Seni dalam tamadun Melayu Islam mempamerkan kerajinan. Sementara itu tarian dabus. kain sampin. atau pukulan. dan tanjak. Seni tekstil dan busana Melayu turut menjadi suatu keunikan yang tersendiri dalam penampilan rupanya. tari makyong. Alat muzik yang merupakan seni persembahan muzik untuk mengiringi seni nyanyi. selipar. . kasut. Rebab gendang dan gong. Terdapat juga wangi-wangian seperti bunga rampai. bunga malai. pending dan tali pinggang. silat. ikat. pemelih. kuda kepang. tarian inang dan tarian lilin menampilkan kelembutan dan kesopanan. seperti butang baju. Seni persembahan orang Melayu menampilkan kelembutan dan kesopanan wanita Melayu. Daripada keperluan berbusana terhasil pula kerajinan tangan untuk alat hiasan berbusana. tiara. kreativiti dan pemikiran orang Melayu dengan menentukan pengisian hasil seni itu sama ada untuk kegunaan harian. Pakaian alas kaki pula seperti capal. kompang. serunai dan sending adalah bentuk-bentuk alat muzik orang Melayu yang ada kelainannya jika dibandingkan dengan alat. atau untuk hiasan dan warisan. tari gamelan. barongan dan zapin umpamanya mengutamakan ketangkasan dan kelincahan pada geraknya. iaitu sama ada dengan penggunaan tali. terompah dan seumpamanya. dan sebaliknya ketampanan dan ketangkasan lelaki Melayu. seni tekstil kerajinan tenun orang Melayu melahirkan bentuk-bentuk antaranya seperti kain pua. setangan dan seumpamanya untuk lelaki. mahkota untuk hiasan di kepala bagi wanita. dokoh untuk penutup dan penghias dada.

Proses sosialisasi dilengkapi dengan kawalan sosial (social control) dan tekanan sosial (social sanction). dan sebagainya. iaitu dari tahap kelahiran hingga ke tahap remaja. norma dan nilai (budaya) masyarakat yang dianggotainya. dan seterusnya kehidupan bertamadun. Kawalan sosial sama ada berbentuk primer (primary social control) seperti adat resam. Sekiranya terdapat penyelewengan.7 PROSES SOSIALISASI DAN PEMBUDAYAAN Proses sosialisasi (socialization process) ialah proses mempelajari perkaraperkara yang diamalkan oleh masyarakat bagi membolehkan seseorang berfungsi di dalam masyarakat tersebut. atau berbentuk sekunder (secondary social control) seperti undang. amalan masyarakat (folk ways). tindakan badan-badan formal seperti mahkamah. pembentukan jati diri dan peribadi Melayu yang baik. tetapi yang terpenting adalah pada masa seseorang itu masih kecil. . berakhlak dan berbudi menjadi keutamaan dalam proses sosialisasi dan pembudayaan. Keluarga sebagai agen sosialisasi utama dalam masyarakat menjalankan tanggungjawab ini dan turut dibantu oleh komuniti yang melaksanakan kawalan serta tekanan sosial. Proses sosialisasi dan pembudayaan ini bertujuan mengekalkan kesinambungan budaya dan identiti masyarakat. polls dan sebagainya.undang. maka akan dikenakan tekanan (sanction) oleh masyarakat dalam bentuk cacian. Tujuannya adalah untuk memastikan agar anggota masyarakat akur kepada segala peraturan dan bertindak dalam lingkungan yang dibenarkan oleh masyarakat dan budayanya. cemuhan ataupun denda. beragama.11. mores. Dalam masyarakat Melayu. Kedua-dua proses ini dijalankan pada semua tahap dalam kitaran hidup (life halaman 187 cycles) seseorang individu. Pembudayaan (enculturation) pula ialah proses penerapan unsur-unsur budaya (culture traits) bagi memastikan seseorang itu bertindak dalam lingkungan peraturan. Tujuan utamanya ialah mendidik dan mengajar supaya seseorang anak itu akan menjadi anggota masyarakat yang fungsional atau menjadi "orang".

berbagai-bagai pantang larang dhkuti. upacara berkhatan. ibu bapa dikehendaki melakukan perkara yang baik-baik. upacara menjejak tanah. upacara 'membelah mulut'. Beberapa upacara rites de passage. termasuk mematuhi suruhan agama dan tidak meninggalkannya. jika tidak dipercayai anak yang bakal dilahirkan itu sedikit sebanyak akan mewarisi perangai buruk kedua-dua ibu bapanya (yang dilakukan semasa ibunya mengandung). Selain itu. Tujuannya ialah untuk memperdengarkan buat pertama kalinya kepada bayi itu seruan azan yang mengandungi kalimah syahadah dan meniupkan roh dan semangat Islam' kepada bayi tersebut. Hampir semua upacara yang disebutkan ini disertai dengan amalan yang memperlihatkan gabungan unsur-unsur adat dan Islam. atau 'mengqamatkan' jika ia bayi perempuan. atau nama sahabat Nabi seperti Abu Bakar. Abdul Rahim dan lain-lain.Oleh sebab budaya Melayu berteraskan Islam dan adat. dan juga namaNabi seperti Muhammad. Dalam upacara mencukur rambut lazimnya pemberian nama kepada bayi juga dilakukan iaitu bagi lelaki berdasarkan nama Tuhan dengan tambahan halaman 188 'Abdul' di hadapannya misalnya Abdullah. Ismail dan lain-lain. All dan lainlain. Sufiah atau anaknya Fatimah. Omar. Khadijah. dikehendaki supaya tidak melakukan perbuatan yang buruk dan keji termasuklah tidak mendera binatang. Ini termasuk upacara mencukur rambut. berzanji dan membaca doa . Malah. mengadakan kenduri nasi (pulut) kuning. sebelum seseorang itu dilahirkan lagi. membaca ayat-ayat al-Quran. upacara berendoi. Musa. Pada peringkat ibu mengandung itu juga. Uthman. beberapa upacara lain diamalkan oleh masyarakat Melayu (tradisi) dari peringkat kelahiran sehingga seseorang itu meningkat remaja. bapa ataupun datuk akan 'mengazankan' jika bayi itu lelaki. Ibrahim.dua aspek ini menjadi asas utama dalam proses sosialisasi dan pembudayaan. manakala untuk perempuan nama-nama isteri Nabi misalnya Aisyah. dan upacara berkhatam al-Quran. maka kedua. Sebaik sahaja dilahirkan. Ibu yang mengandung malah bapa pun. iaitu gabungan unsur agama dan adat diadakan pada hampir setiap tahap dalam kitaran hidup. marhaban.

lazim kelihatan ibu bapa membawa anak mereka ke masjid atau ke surau terutama pada hariJumaat dan pada sepanjang bulan puasa (Ramadan). berpuasa dan lain-lain. 11. member! nasihat. . Dalam perkampungan Melayu. Setelah meningkat umur lima tahun ke atas kanak-kanak juga diajar bersembahyang. kaedah teguran dan nasihat lebih digunakan dan bagi orang Melayu teguran ini dilakukan sepanjang masa sehingga pada peringkat anak sudah dewasa. halal dan sebagainya. haram. alami dan hayati tersebut. Ibu bapa juga melatih anak mereka berpuasa. sama ada separuh hari atau beberapa hari penuh berselang-seli di sepanjang bulan Ramadan. Orang Melayu mempunyai daya kreativiti intelektual yang tinggi dari segi memerhati dan menghayati faktor-faktor alam secara rasional dan saintifik dan kemudiannya menggubah peribahasa dan pelbagai kata perbilangan yang lain sebagai analog! kepada perkara-perkara yang mereka perhatikan.8 KAEDAH DALAM PROSES SOSIALISASI Dalam konteks mengajar seseorang anak ke arah pembentukan peribadi yang baik.selamat. Seseorang kanak-kanak sejak kecil lagi diajar konsep-konsep dosa. menakut-nakutkan anak atau dengan merotan. di samping membetulkan kesalahan yang dilakukan oleh anak tersebut ibu bapa Melayu menggunakan beberapa kaedah termasuk menegur. malah selepas mereka mendirikan rumah tangga. mengaji muqaddam dan al-Quran. Apabila anak-anak meningkat remaja. Proses sosialisasi pada tahap kanak-kanak juga memperlihatkan penerapan unsur-unsur Islam yang berterusan. Kaedah teguran dan nasihat dilakukan dengan secara berhemah dan bijaksana. pahala. teladan dan sempadan dalam menjalani kehidupan bermasyarakat termasuk Contohnya: digunakan dalam proses sosialisasi dan pembudayaan. tetapi tidaklah sampai mencederakan. Peribahasa ini digunakan sebagai panduan.

Hitam-hitam tahi minyak dimakan juga. Sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. Jika tidak berupaya mengajar sendiri. untung batu tenggelam. Ada padi ada batas. makin berisi makin tegak.Diam ubi berisi. Putih-putih hampas kelapa dibuang juga. makin berisi makin tunduk. Lain padang lain belalang. menang jadi arang. Hidup kayu berbuah. Alah jadi abu. terlajak kata buruk padahnya. 11. lain negeri lain adatnya. Jangan bawa rasmi jagung. cakap di bawah-bawah. Kedah dan Patani. Lulusan agama ini selalunya menjadi pemimpin masyarakat terutama mengenai aspek-aspek keagamaan di peringkat lokal atau tempatan. Kerbau dipegang talinya. Mereka menjadi contoh teladan. Bawa rasmi padi. Mandi diolak-olak. halaman 189 Untung sabut timbul. lain lubuk lain ikannya. Terlajak perahu boleh undur. manusia dipegang katanya. Sebelum kedatangan kuasa Barat. hidup manusia biar berjasa. ramai ibu bapa menghantar anak mereka mengaji agama ke peringkat yang lebih tinggi melalui sistem pendidikan pondok. atau menjadi role model yang baik dan menggambarkan contoh peribadi MelayuIslam yang unggul.9 PENDIDIKAN AGAMA DAN KEMAHIRAN PRAKTIKAL Pendidikan agama. Lulusan sekolah pondok boleh menyambung pendidikan hingga ke Timur Tengah sama ada ke Haramain (Makkah dan Madinah) atau Universiti Al-Azhar di Mesir. khususnya mengaji al-Quran sangat dipentingkan oleh orang Melayu. ada budi ada balas. . diam penggali berkarat. Besar pasak dari tiang. Status mereka yang mendapat pendidikan agama yang bergelar 'lebai pondok'adalah tinggi dalam masyarakat Melayu. seperti di Kelantan. anak-anak dihantar untuk mengaji dengan guru agama yang tinggal berdekatan.

Lazimnya.Dalam masyarakat Melayu tradisi. Terdapat juga ibu bapa yang menghantar anak mereka ke sekolah agama sehingga terus ke peringkat universiti. tetapi juga membekalkan mereka dengan ilmu agama yang dapat membentuk peribadi dan jati diri Melayu-Islam. bagi sebahagian daripada orang Melayu yang berpegang kuat kepada kepercayaan agama selain menghantar anak mereka ke institusi pendidikan sekular. menjadi isteri dan seterusnya bergelar ibu. kemahiran praktikal ini dihubungkan dengan gender atau jantina. peribadi yang . malah berlanjutan hingga ke hari ini seseorang anak itu dibekalkan dengan kemahiran praktikal yang perlu bagi mengambil alih peranan ibu bapa apabila dewasa. dalam masyarakat Melayu hingga kini. Namun demikian.10 PROSES SOSIALISASI FORMAL Proses Sosialisasi secara formal pada masa ini dijalankan oleh agen-agen sosialisasi formal atau institusi-institusi pendidikan rasmi seperti di peringkat sekolah dan di peringkat institut pengajian tinggi iaitu maktab. kolej atau universiti. Malah. mereka juga menghantar anak mereka belajar agama secara formal di sekolah agama rakyat atau sekolah agama yang dikendalikan oleh pentadbiran kerajaan negeri. Ibu pula berperanan melatih anak perempuan dengan tugas-tugas domestik (keperluan rumah tangga) sebagai halaman 190 persediaan apabila anak perempuannya itu berkahwin. Kecenderungan gabungan pendidikan sekular dan agama ini menjadi bertambah popular di kalangan orang Melayu kerana pada masa ini mereka sedar bahawa tuntutan Islam adalah seimbang dari segi duniawi dan ukhrawi. 11. Pendidikan formal ini bertujuan untuk melengkapkan seseorang itu dengan kemahiran atau latihan yang diperlukan dalam bidang pekerjaan. Tujuannya ialah bukan semata-mata membekalkan anak mereka dengan pengetahuan duniawi. Di kawasan luar bandar bapaakan melatih anak lelakinya dengan tugas dan tanggungjawab serta kerja-kerja berat yang biasanya dilakukan oleh kaum lelaki.

tidak berpuasa. dan seterusnya didenda atau dihukum mengikut ketetapan undang-undang enakmen pentadbiran syariah yang ditadbirkan oleh pihak berkuasa agama negeri dalam Persekutuan Malaysia. tidak dianggap mempunyai peribadi atau identiti Melayu. bersekedudukan tanpa nikah. didakwa. Walau bagaimanapun. Gejala sosial yang berlaku dalam masyarakat Melayu hari ini berpunca sebahagian besarnya daripada kelunturan proses sosialisasi dari segi penerapan ciri-ciri budaya berlandaskan ajaran Islam.mata malah yang lebih utama ialah kemajuan kerohanian selaras dengan tuntutan agama dan budaya. luhur dan sebagainya atau sebaliknya diukur dari segi agama. tetapi juga membawa pelbagai implikasi negatif. setidak-tidaknya ajaran atau amalan yang paling asas. Kawalan sosial sekunder dari segi penguatkuasaan undang-undang Islam ke atas kesalahan tingkah laku individu Melayu-Islam seperti berkhalwat. Dengan demikian. Manusia Melayu yang tidak mengamalkan ajaran agama. berjudi. seseorang itu tidak mempunyai benteng dalaman atau internal sanction yang cukup kuat untuk mengelakkan diri dari terpengaruh hingga melakukan sesuatu di luar batasan agama dan adat. proses kebangkitan Islam yang berterusan kini . Orang Melayu yang mengakui dirinya sebagai orang Islam dikehendaki patuh dengan ajaran Islam.Islam yang sebenarnya. berkelakuan atau terlibat dalam perbuatan lucah dan sebagainya adalah bertujuan untuk menjaga serta mengawal kesucian ajaran Islam supaya tidak tercemar. Perubahan masyarakat yang pesat dalam zaman teknologi maklumat kini bukan saja membawa implikasi positif dari segi peningkatan ilmu pengetahuan dan kemajuan ekonomi. Ketamadunan bukan sahaja diukur dari segi kemajuan material semata. Proses sosialisasi yang berkesan hasil gemblengan tenaga halaman 191 dari semua pihak dapat mengawal sesuatu masyarakat dan tamadun dan menjadi lemah dan runtuh.baik. Mengenai kes-kes penyelewengan pesalah akan diambil tmdakan.

Sistem Ekononii Islam. Globalisasi. 1997). him.M. Dewan Negara. .Jati Din. 1978). 2.N Al-Attas. 120. Legislatif. Berdaulat. halaman 192 NOTA 1. Jus soli. Inteligensia. him. Kanun Perundangan. S. Keluhuran Perlembagaan. Raja Berperlembagaan. kesinambungan tamadun Melayu Islam bukan sahaja terjamm tetapi akan terus berkembang yang sekaligus memartabatkan bangsa Melayu itu sendiri serta meletakkannya pada mercu yang tinggi setandmg dengan bangsa-bangsa lain di dalam dunia yang sedang mengalami gejala globalisasi atau kesejagatan yang pesat kini. Islam and Secularism. Eksekutif. Gugusan Kepulauan Melayu. Kehakiman. Mahkamah Sivil. Pemilikan Saham. Dewan Rakyat. Jus Sanguinis. Semangat Kebangsaan. (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. EpigrafiMelayu: Sejarah Sistem Tulisan dalam Bahasa Melayu. Hashim Musa. Parlimen. 27-57. Asas Modenisasi. (Kuala Lumpur: ABIM.memben semangat baru ke arah pembentukan penbadi Melayu-Islam yang lebih mantap. Wawasan 2020. 63-68. halaman 193 Bab 12 TAMADUN MELAYU SEBAGAI ASAS DAN KELANGSUNGAN TAMADUN MALAYSIA Zainal Abidin Borhan Politik. Landskap budaya. Dengan itu.

Lantaran fakta sejarah tersebut. Selangor. Pulau Pinang. Terengganu. Negeri Sembilan. dan sebagainya. Perils. serta Sabah dan Sarawak.1 Sejarah dan Asas Sistem Pemerintahan Tamadun Malaysia yang sedang mengalami proses pemantapan sekarang wujud hasil dari satu proses sejarah yang berkesinambungan yang dapat dibuktikan melalui pelbagai sumber sejarah dan kaedah arkeologi. Setiap politi Melayu yang disebutkan di atas diperintah oleh raja atau sultan atau Yang di-Pertua. Dari segi sejarah terbukti bahawa wilayah politik atau negara-bangsa yang dikenali sebagai Malaysia merupakan lanjutan dari kemunculan politi-politi atau kerajaan-kerajaan Melayu lebih awal.Johor Riau-Lingga. Pahang. Temasik (Singapura). Perlembagaan Malaysia memaktubkan dua institusi beraja iaitu Yang diPertuan Agong dan Majlis Raja.1. Yang di- . Kelantan. Politi-politi Melayu ini juga merupakan kesinambungan dari beberapa buah kerajaan atau pusat tamadun Melayu yang pernah wujud sebelum ini seperti Srivijaya. maka paksi atau landasan utama yang menyumbang kepada pembinaan dan pemantapan tamadun Malaysia ialah tamadun Melayu. Alam Melayu atau Nusantara. Kesultanan Melayu Melaka.12.Raja Melayu sebagai komponen penting dalam sistem pemerintahan demokrasi berparlimen di negara kita. Gugusan Kepulauan MelayuIndonesia. Johor. Kini Malaysia merupakan sebuah negara-bangsa halaman 195 berbentuk persekutuan yang mengandungi komponen beberapa buah negeri Melayu iaitu Melaka. Keseluruhan politi ini terangkum dalam satu wilayah budaya yang dikenali sebagai Gugusan Kepulauan Melayu. Kedah.1 TAMADUN MELAYU SEBAGAI ASAS TAMADUN MALAYSIA 12. dan di wilayah-wilayah inilah tamadun Melayu wujud dan berkembang. Perak. Sistem pemerintahan beraja (sekarang sistem pemerintahan raja berperlembagaan) adalah antara sumbangan utama tamadun Melayu kepada tamadun Malaysia.

iaitu Dewan Rakyat dan Dewan Negara di peringkat persekutuan. Sebagai ketua utama negara dalam badan pemerintahan. maka menurut peruntukan undang-undang selepas tempoh 30 hari undang-undang tersebut akan diwartakan dan dianggap sah. Baginda merupakan payung dan paksi kepada perjalanan sistem pemerintahan negara.Pertuan Agong merupakan ketua utama negara yang mengetuai tiga badan di dalam kerajaan iaitu badan perundangan (legaslatif). halaman 196 . Sebagai ketua negara utama. Menurut perlembagaan. dan baginda berdasarkan bidang kuasanya boleh mewakilkan tugasnya kepada sesiapa atau suruhanjaya yang dilantik atas perkenan baginda. Sabah dan Sarawak. sebagai ketua utama negara dalam badan perundangan. pemerintahan (eksekutif). Yang di-Pertuan Agong akan menerima nasihat daripada Perdana Menteri dan Jemaah Menteri. Melaka. Ketua Hakim Negara dan Hakim-hakim. Sebelum ini. Pulau Pinang. Yang di-Pertuan Agong tidak terlibat di dalam politik dan pemerintahan negara.undang yang sah. Yang di-Pertuan Agong 'bertindak' atas nasihat Perdana Menteri atau Jemaah Menteri. Yang di-Pertuan Agong mempunyai kuasa untuk memperkenankan undangundang yang telah diluluskan oleh Parlimen. Sebagai ketua negara utama dalam badan kehakiman yang menjadi sumber keadilan negara. Yang di-Pertuan Agong sekiranya tidak memperkenankan atau menandatangani undang-undang yang telah diluluskan oleh Parlimen. Yang di-Pertuan Agong melantik Perdana Menteri danJemaah Kabinet (Menteri-Menteri). dan kehakiman. sebelum diwartakan dan menjadi undang. Duta-duta dan Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke luar negara. Yang di-Pertuan Agong merupakan Pemerintah Tertinggi Angkatan Tentera Malaysia dan dalam bidang keagamaan bertindak sebagai ketua agama Islam di negeri-negeri yang tidak beraja iaitu Wilayah Persekutuan. seperti yang termaktub dalam peruntukan Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Namun kini. Yang di-Pertuan Agong mempunyai kuasa untuk mengampunkan setiap kesalahan sama ada di mahkamah sivil yang dilakukan di Wilayah Persekutuan atau di mahkamah tentera. Imlah hakikat sistem raja berperlembagaan kerana baginda tidak berkuasa mutlak.

Islam dan adat Melayu. dan di Negeri Sembilan diamalkan hukum adat dan undang-undang adat yang terdapat di empat buah negeri (daerah) iaitu di Sungai Ujong. di Terengganu dengan Perlembagaan Negeri Terengganu. 1911 (Itqan al-Mulk). politipoliti atau negeri-negeri Melayu memiliki kanun perundangan yang berasaskan adat Melayu dan hukum syariah (undang-undang Islam). Berdasarkan sejarahnya.2 Sistem Perundangan Tradisional Sebagai satu entiti politik.12. tetapi secara meluas di rantau Alam Melayu. Islam dan adat Melayu merupakan struktur yang saling melengkapi dan berintegrasi ke dalam wadah kemelayuan. Di negara kita. Undang-undang Tubuh Negeri Johor. takrifan ini telah diletakkan ke dalam Perlembagaan Persekutuan Malaysia untuk merujuk takrifan Melayu dari sudut undang-undang. secara khususnya telah menjadi salah satu struktur terpentmg kemelayuan dalam tamadun Malaysia. Takrifan ini secara umumnya bukan sahaja berlaku di negara kita.Undang Laut Melaka (undangundang lautan). Tradisi pemerintahan berdasarkan perundangan dan perlembagaan ini telah dilanjutkan pula kepada entiti politik Malaysia dalam perlembagaan Malaysia dan perlembagaan negeri. tamadun Melayu telah dimantapkan oleh agama Islam.1. berbahasa Melayu dan beragama Islam. Rembau. Islam menjadi identiti sosial dan budaya orang . Islam terus menjadi faktor definitif Melayu iaitu Melayu sebagai yang mengamalkan adat istiadat Melayu. 12.1. di Perak dengan Undang-Undang 99 Perak dan Undang-undang Keturunan Daripada Turun Negeri Perak. Johol danJelebu. di Johor dengan Undang-undang Johor dan kemudiannya. Negeri-negeri Melayu seperti Melaka memilik Hukum Kanun Melaka (undang-undang daratan) dan Undang.3 Agama Islam dan Adat-Istiadat Melayu Berdasarkan proses sejarahnya. Malaysia merupakan sebuah negara merdeka yang berdiri di atas tunggak Rukun Negara. di Kedah dengan Undang-Undang Kedah. 1895: di Pahang dengan Undangundang Pahang.

kerajaan boleh halaman 197 menggubal undang-undang untuk mengawal atau menyekat aliran atau fahaman kepercayaan yang dianggap menyeleweng. 12. Bahasa Melayu melalui tulisan Jawi bukan sahaja menjadi bahasa tulisan untuk sejumlah besar kitab-kitab agama dan kesusasteraan Melayu. maka dimaktubkan juga di dalam Perkara 152 Perlembagaan Persekutuan Malaysia bahawa bahasa Melayu . juga dimaktubkan di dalam perlembagaan Malaysia bahawa Islam adalah agama bagi persekutuan Malaysia. Peruntukan ini termaktub di dalam Perkara 3(1) Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Menurut perlembagaan. dan setiap raja atau sultan adalah ketua agama bagi setiap negeri di dalam Persekutuan Malaysia. Bahasa Melayu menjadi lingua franca di kalangan para pedagang yang telah berdagang di kawasan ini dan bahasa Melayu ialah bahasa persatuan dan kesatuan Melayu di Alam Melayu. tidak bermakna agama-agama lain tidak boleh dianuti atau diamalkan oleh orang-orang bukan Melayu atau bukan Islam.1. wujud kebebasan beragama tetapi bagi penganut agama Islam.Melayu.4 Peranan Bahasa Melayu dan Islam Penyebaran dan perkembangan agama Islam di Alam Melayu tidak boleh dipisahkan dari peranan yang dimainkan oleh bahasa Melayu. Islam bukan sahaja menjadi faktor yang mentakrif Melayu. Dengan termaktubnya agama Islam sebagai agama bagi persekutuan Malaysia. termasuk melaksanakan pentadbiran hukum syariah Islam tetapi dengan bidang kuasa yang tertentu. Berdasarkan pernyataan sejarah tersebut. malahan menjadi bahasa pengantar komunikasi utama perkembangan Islam di Alam Melayu. Para mubaligh atau pendakwah menggunakan bahasa Melayu sebagai media komunikasi mereka. dan peruntukan ini membolehkan kerajaan pusat melaluiJabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) dan kerajaan negeri melalui pihak berkuasa agama negeri melaksanakan pembangunan Islam dalam pelbagai bidang.

6 Semangat Kebangsaan Tamadun Melayu sebenarnya telah banyak memainkan peranan sebagai asas ke arah pemantapan tamadun Malaysia masa kini.undang bertulis telah lama diamalkan.5 Kedudukan Istimewa Orang Melayu dan Bumiputera dan Undang. Perlembagaan Persekutuan juga mengiktiraf peranan undangundang adat yang dapat dilaksanakan di kalangan orang Melayu dan juga masyarakat bumiputera atau penbumi di Sabah dan Sarawak.undang tersebut tidak boleh mengatasi atau bertentangan dengan peruntukan dalam Perlembagaan Persekutuan Malaysia. di peringkat sekolah rendah.sebagai bahasa kebangsaan Malaysia. Dengan pembentukan gagasan Persekutuan Malaysia pada 16 September 1963. Persetujuan melonggarkan syarat-syarat kewarganegaraan oleh pemimpin. Berdasarkan sejarah.1. 12. kemasukan .pemimpin Melayu telah membolehkan pemimpin-pemimpin bukan Melayu mengakui kedudukan istimewa orang Melayu dan orang Islam. Kedudukan istimewa orang Melayu dan bumiputera dimaktubkan menurut Perkara 153 Perlembagaan Persekutuan Malaysia.1. namun dari segi pelaksanaannya undang. taraf kedudukan istimewa telah diperluas kepada kaum bumiputera di Sabah dan Sarawak. Di bidang pendidikan kini.Undang Adat Pembentukan Perlembagaan Persekutuan merupakan hasil tolak ansur antara pelbagai kaum di negara ini semasa penubuhan Persekutuan Tanah Melayu. 12. Akta Pendidikan (1961) juga telah menetapkan bahawa bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama dalam sistem pendidikan negara. Selain itu. Undangundang adat yang sudah lama berkembang iaitu semenjak sebelum adanya undang. sehinggalah ke peringkat pengajian tinggi.

mereka yang Bersama telah berusaha dengan bersatu membangkitkan inteligensia kesedaran kebangsaan Melayu Inggeris. Kemuncaknya ialah pada 31 Ogos 1957 dengan rasminya. Singapura. menentang gagasan Kesatuan Malaya atau Malayan Union (MU) yang cuba diperkenalkan oleh British Military Adminstration (BMA) pada tahun 1946. yang cuba menghapuskan kedaulatan dan kedudukan raja-raja Melayu dan member! kerakyatan kepada orang asing atau pendatang. Golongan berpendidikan agama ini atau dikenali juga sebagai golongan modenisme. Melayu. telah menyatukan semua orang Melayu dari pelbagai negeri Melayu dan lapisan masyarakat untuk menunjukkan penentangan terhadap penjajahan dan kemudiannya. dan 'kaum muda' yang cuba membangkitkan kesedaran terhadap agama. Pentadbiran British telah membawa masuk atau membenarkan kemasukan orang-orang Cina dan India ke negeri-negeri Melayu kerana kepentingan ekonorni. Syed Sheikh al-Hadi dan lain-lain. dan pada 16 September 1963. islah. . reformis. Neracha (1911-1915) dan majalah al-Ikhwan (1926-1931) di Pulau Pinang. Di bawah pengaruh British. Persekutuan Tanah Melayu atau Malaya telah diberikan kemerdekaan. khususnya dari Maktab Perguruan Sultan Idris (MPSI) atau Sultan Idris Training College (SITC) melalui tulisantulisan mereka di akhbar-akhbar berpendidikan dan majalah. Mereka menerbitkan beberapa buah akhbar untuk menyalurkan pendapat dan pandangan antaranya melalui akhbar Al-Imam (1906) di Singapura. bangsa dan tanah air. Usaha sedemikian kemudiannya dilanjutkan pula oleh inteligensia Melayu yang menerima pendidikan Melayu.halaman 198 pengaruh British ke negeri-negeri Melayu telah banyak mengubah landskap budaya dan ketamadunan masyarakat Melayu. Penentangan terhadap Malayan Union. menuntut kemerdekaan. semangat kebangsaan Melayu mula berkembang pada awal tahun 1900 dengan dipelopori oleh segolongan inteligensia (cerdik-pandai) Melayu yang menenma pendidikan Islam terutama dari Universiti al-Azhar di Mesir dan di Haramain (Makkah dan Madinah). dan ini membentuk sebuah masyarakat majmuk di Semenanjung Tanah Melayu. wilayah Sabah dan Sarawak kecuali Brunei bersetuju untuk menjadi sebahagian dari gagasan Persekutuan Malaysia yang ditubuhkan itu. Antara tokoh penting ialah Sheikh Mohd Tahir Jalaluddin.

Asas-asas kebangsaan tersebut telah sedia ada.Semangat kebangsaan Melayu yang berasaskan Islam telah berjaya menyatupadukan orang Melayu dan merupakan mstrumen terpenting untuk mencapai kemerdekaan negara bersama-sama orang bukan Melayu. Dasar Rebudayaan Rebangsaan (1971) dan Rukun Negara (1971) juga merupakan di antara wahana untuk mencapai perpaduan kaum dan negara. seperti yang termaktub di dalam Akta Pendidikan (1961) dan Akta Bahasa (1967). Namun selepas tragedi 13 Mei 1969. faktor jus soli atau pengiktirafan warganegara secara undang-undang {by act of law) juga dapat diterima.1. satu dasar ekonomi diperkenalkan iaitu Dasar Ekonomi Baru (DEB) (1971) untuk digunakan sebagai instrumen atau wahana perpaduan kaum dan negara. tetapi dengan kematangan polkik pemimpin negara.7 Kewarganegaraan dan Jati Diri Kebangsaan Sebagai sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Perlembagaan mengiktiraf taktor jus sanguinis (hy hirth) atau menjadi warganegara kerana faktor kelahiran. mstrumen ini juga berjaya melemahkan atau dapat menghapuskan ideologi komunis dari negara ini. Selepas mencapai kemerdekaan Malaysia berusaha mewujudkan satu jati diri kebangsaan bagi warganegaranya atau masyarakatnyayang mengandungi beberapa komponen pelbagai kaum. 12. Inilah sumbangan terbesar tamadun Melayu dalam pembentukan negara dan bangsa Malaysia yang harus difahami oleh semua rakyat Malaysia dan juga dunia luar. Kematangan politik melalui musyawarah dan perundingan telah dapat menyelesaikan pelbagai isu di dalam negara Malaysia yang berdaulat. isu kewarganegaraan merupakan isu yang dianggap sensitif dan mencabar terutama dalam proses halaman 199 pembinaan negara bangsa dan pemantapan tamadun Malaysia. Dasar Rebudayaan Rebangsaan (1971) sudah diterima sebagai dasar .

Islam sebagai agama yang universal ialah teras kebudayaan kebangsaan. Akta Bahasa Rebangsaan (1967). Reseluruhan dasar-dasar tersebut dimantapkan pula dengan proses penerapan nilai-nilai Islam' yang selari dengan nilai-nilai unviersal di dalam pentadbiran negara.1. dan Dasar Kebudayaan Kebangsaan Akta Pendidikan (1961) yang kemudiannya mendasari Dasar Pendidikan Kebangsaan. politik dan budaya yang berasaskan prinsip 'pertengahan' selaras dengan konsep Konfucius 'Chun Yung' dan konsep etika Aristotle The Golden Mean. dan Rukun Negara (1971) merupakan akta dan dasar yang tidak dapat dipisahkan dari keseluruhan roh dan falsafah yang termaktub di dalam perlembagaan negara. iaitu citra yang sudah sebati dengan wilayah budaya rantau ini selama ribuan tahun. halaman 200 Rukun Negara (1971) telah dirangka sebagai ideologi negara agar rakyat . Rekuatan sistem nilai Islam. Islam terus memainkan peranan penting di dalam pembinaan tamadun Malaysia dan dikemukakan sebagai alternatif kepada sistem sekular Barat. telah terbukti dari segi sejarah mengukuhkan dan memantapkan jati diri serta identiti Melayu dan kemelayuan. Rukun Negara. Dasar Rebudayaan Rebangsaan (1971). sama ada nilai sosial.negara untuk mewujudkan jati diri tersebut. Reseluruhan dasar-dasar tersebut merupakan instrumen yang menyumbang kepada pembinaan bangsa Malaysia dan tamadun Malaysia khususnya dari segi sosiobudaya dan sosiopolitik.8 Akta Pendidikan. dan nilai-mlai yang baik dan budaya lain akan diambil kira. Rekuatan inilah yang mengukuhkan tamadun Melayu sebagai asas tamadun Malaysia. 12. Dasar ini menyatakan bahawa kebudayaan kebangsaan negara hendaklah berasaskan kebudayaan masyarakat asal rantau ini. Dasar ini telah mengambil kira bahawa imej atau citra kebangsaan mestilah citra kemelayuan. Dasar ini tidak pula melarang budaya-budaya lain untuk berkembang atau dipertontonkan kepada orang luar. yang berpaksikan ketauhidan.

malah ada yang tidak .2 TAMADUN MELAYU DALAM KELANGSUNGAN TAMADUN MALAYSIA 12. khususnya dan segi kemudahan mtrast.1 Asas Modenisasi dalam Tamadun Malaysia Tamadun Malaysia kmi dibma dan dimamapkan di atas asas modenisasi. Masvarakat Malaysia terdiri dari pelbagai kaum dan agama. Lanraran itu senap kepeibagaian perlu diikat dengan prinsip yang dapat d. ekonomi orang Melayu vans pada suatu masa dahulu berasaskan ekonomi mantim atau kelautan seperti di zaman empayar Srivijaya. keluhuran dan perlembagaan. kesetiaan kedaulatan kepada undangraja dan negara. orang Melayu )uga menghadapi masalah kemiskinan.2.k-:oiak kepada usaha-usaha untuk memodenkan orang Melayu khususnva di bidang ekonomi. Prinsip-prinsip tersebut dilihat bersifat universal tetapi memiliki unsur-unsur serempat.-ukrur. Aceh.Malaysia memiliki sistem nilai yang berasaskan prinsip-prinsip yang dipersetujui secara bersama.:enma oleh semua pihak untuk menyatupadukan mereka. disebabkan saiz pemilikan tanah yang kecil. dan Majapahit telah berubah Kepada ekonomi pertanian berbanding masyarakat pendatang atau bukan Melavu. Prinsip-prinsip tersebut ialah "kepercayaan kepada Tuhan. undang dan kesopanan kesusilaan". Disebabkan kepintaran kuasaBarat menyekat dan menguasai perairan perdagangan di Alam Melayu. ekonomi orang Melayu tel-ika: kepada sistem ekonomi dualisme iaitu di satu segi mereka terus hidup secara sara din dan terlibat dengan ekonomi sara din dan terpaksa pula masuk ke dalam sistem ekonomi wang atau sistem ekonomi moden dengan menghasilkan tanaman-ranaman berasaskan ekonomi wang (komersil) seperti tanaman getah. Melaka. Kelangsungan tamadun Melayu di dalam tamadun Malaysia berrit. Sistem ekonomi seperti ini juga disebut sebagai ekonomi pertanian yang terdapat di kawasan luar bandar. dan kepeibagaian rersebut adalah merupakan suatu kekuatan bukannya suatu kelemahan. Pada zaman pengaruh pentadbiran British. 12. Di sebalik sistem ekonomi sedemikian.

Wujud juga keadaan ketidakseimbangan yang serius di dalam sektor pekerjaan dan pemilikan saham antara orang Melayu dengan bukan Melayu. Orang Melayu terperangkap di dalam 'lingkaran ganas kemiskinan'. Dunlop. yang ditubuhkan pada tahun 1956. Jurang yang meluas . Tragedi 13 Mei 1969 menjadi iktibar kepada keperluan perpaduan antara kaum melalui kesamarataan dan pengurangan jurang antara kaum. yang menyebabkan kadar simpanan yang rendah atau tiada langsung. rancangan pembangunan tanah meliputi pembukaan petempatan baru dan tanah-tanah baru merupakan tumpuan utama kerajaan untuk berusaha memodenkan orang Melayu halaman 201 di kawasan luar bandar dengan menyediakan kemudahan infrastruktur. Sime Darby. DEB direncanakan. yang menghasilkan pengeluaran yang kecil.usaha ini dilaksanakan untuk mengimbangi rancangan pembukaan dan pemberian tanah kepada syarikat-syarikat atau firma-firma besar seperti Guthrie. 12. yang memberi kesan kepada hubungan dan perpaduan antara kaum. Melalui agensi kerajaan ini. Untuk mengatasi masalah tanah dan pemilikan tanah.2. Dasar Ekonomi Baru (DEB) telah dirangka pada tahun 1970 dan menjadi kerangka serta matlamat utama Rancangan Malaysia Kedua (1970-1975) dan rancangan pembangunan lima tahun seterusnya dalam tempoh Rancangan JangkaPanjangPembangunan (RJPP 1) (1970-1990). kerana terdapatnya data statistik pada tahun 1970 yang menunjukkan terdapatnya jurang pendapatan antara kaum. Usaha.2 Dasar Ekonomi Baru Setelah berlaku tragedi 13 Mei 1969. Socfin dan sebagainya yang dimiliki oleh pelabur-pemodal Barat terutama British dan golongan pendatang lain terutamanya orang Cina pada zaman pemerintahan kolonial British.bertanah. pihak kerajaan telah memberikan tanah kepada mereka melalui penubuhan Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan (LKTP) atau Federal Land Development Authority (FELDA).

dan kedua. diharapkan orang Melayu dan bumiputera lain akan dapat memiliki dan menguasai sekurang-kurangnya 30 peratus keseluruhan aktiviti perdagangan industri dan pegangan ekuiti dan pemilikan saham permodalan.3 Pembinaan Golongan Profesional. Ramai dari kalangan mereka menerima pendidikan di peringkat tinggi sehingga dapat halaman 202 memenuhi keperluan bidang pekerjaan profesional dan pengurusan sama ada di sektor awam (kerajaan) atau sektor swasta. pertumbuhan yang seimbang dalam aktiviti perbandaran dan pembentukan masyarakat perniagaan dan perindustrian bumiputera. untuk menyusun semula masyarakat agar pengenalan kaum melalui fungsi-fungsi ekonomi akan berkurangan. 12. dan Industri Proses modenisasi ini juga meningkatkan peluang pendidikan dari pelbagai jurusan dan sektor yang diwujudkan untuk orang Melayu dan Bumiputera.di antara kaum boleh menggugat perpaduan di Malaysia dan ini merupakan salah satu cabaran penting dalam pembinaan dan pemantapantamadun Malaysia.2. RIDA kemudiannyaditukarkan namamenjadi Majlis Amanah Rakyat . menyatakan pertamanya. Tindakan ini perlu untuk memodenkan kehidupan masyarakat di luar bandar. untuk menghapuskan kemiskinan tanpa mengira kaum. Matlamat tersebut merupakan antara usaha untuk mewujudkan dan memperkukuh perpaduan kaum melalui tindakan sosiopolitik yang bercorak ekonomi. Perniagaan. Kerajaan kemudiannya telah menubuhkan Bank Bumiputera Malaysia Berhad (BBMB) dan sebelum itu ditubuhkan Rural IndustrialDevelopment Authority (RIDA) padatahun 1956. Secara umumnya. Matlamat DEB yang tercatat di dalam Rancangan Malaysia Kedua (19701975) seperti yang dibentangkan di Parlimen. DEB juga merupakan kerangka atau rujukan kepada dasar pembangunan negara kita Malaysia. Melalui dasar ini.

Struktur komposisi pekerjaan. perdagangan dan perindustrian bumiputera. perdagangan. Permodalan Nasional Berhad (PNB) (1981) ditubuhkan untuk menggalakkan tabungan serta simpanan orang Melayu melalui pelaburan dalam tabung-tabung berbentuk amanah antaranya Amanah Saham Nasional (ASN) dan Amanah Saham Bumiputera (ASB) (1991). sesuai dengan kedudukan dan hak istimewa orang Melayu dan bumiputera lain sepertimana termaktub di dalam perlembagaan Malaysia. juga sebagai usaha mencapai matlamat pembentukan masyarakat perniagaan. Sebagai sebuah negara yang berdaulat dan merdeka. dan perindustrian bumiputera.4 Pemilikan Saham dan Sistem Ekonomi Islam Usaha juga dibuat untuk mempertingkat pegangan ekuiti dan pemilikan saham orang Melayu dan bumiputera dalam pelbagai sektor ekonomi terutama perusahaan dan perdagangan. PNB memainkan peranan penting melabur di sektor-sektor ekonomi untuk mempertingkat pegangan ekuiti dan pemilikan saham orang Melayu dan bumiputera. orang Melayu dan peribumi lain terutama di Sabah dan Sarawak. Dalam tempoh 20 tahun (1970-1990).(MARA) untuk melaksanakan matlamat mewujudkan masyarakat perniagaan. mereka juga berubah. Antara kesan terpenting ialah ekonomi orang Melayu telah dipinggirkan daripada arus pembangunan dan perkembangan ekonomi moden. Institut Teknologi Mara (kini Universiti Teknologi Mara UiTM) ditubuhkan untuk memberi latihan ikhtisas kepada pelajar-pelajar Melayu dan bumiputera. Sistem ekonomi Islam sebagai alternatif kepada sistem ekonomi konvensional yang berasaskan kepada ekonomi sekular Barat telah . Pemerintahan kolonial British telah melahirkan kesan-kesan penting ke atas masyarakat tempatan. berlaku perubahanperubahan struktural iaitu orang Melayu tidak lagi terlibat dalam ekonomi pertanian semata-mata sebaliknya berubah kepada perniagaan dan perindustrian. 12.2. Malaysia sedar bahawa matlamat utamanya ialah perpaduan kaum dan menjaga kepentingan orang Melayu serta bumiputera sebagai kelompok majoriti di negara ini.

Arus pembangunan negara tidak dapat dipisahkan daripada suasana global atau sejagat kerana negara kita merupakan sebahagian daripada masyarakat dunia. Melaka dan kemudian Aceh telah dihubungkan dengan pusat-pusat tamadun Islam di Andalusia. Namun kini proses globalisasi lebih meluas sifatnya kerana . insuran Islam (Takaful). tetapi kini agensi ini juga berperanan sebagai agensi pelaburan dan perdagangan. Semasa kuasa Barat berusaha memperluas empayarnya.diperkenalkan di kalangan masyarakat di negara kita. Ditubuhkan juga Lembaga Urusan Tabung Haji (LUTH) sebagai agensi simpanan untuk menunaikan fardu haji dan menyempurnakan rukun Islam halaman 203 kelima. orang Melayu telah mengalami proses globalisasi melalui jaringan pan-Islamisme sejagat. Dalam zaman keagungan Islam di Alam Melayu (abad kel3 hingga 16). perpaduan antara kaum. Mesir.5 Globalisasi dan Wawasan 2020 Usaha pemodenan melalui pembangunan ekonomi tidak terhenti setakat Rancangan Jangka Panjang Pembangunan I (RJPP I) 1970-1990 bahkan rancangan tersebut kemudiannya dilanjutkan melalui pembentukan RJPP 11 (1990-2020). Proses globalisasi bukanlah perkara yang baru kepada orang Melayu. Antaranya melalui penubuhan Bank Islam dan kaunter-kaunter Sistem Perbankan Tanpa Faedah (SPTF) di institusi kewangan konvensional.Rahn). Isfahan dan Agra. dan pajak gadai Islam (Ar. Para petani Melayu terutamanya penanam getah juga secara langsung turut terseret ke dalam penentuan harga oleh pasaran dunia.2. 12. Dalam konteks ini. perpaduan nasional atau integrasi nasional (hubungan penduduk di Semenanjung Malaysia dan Sabah dan Sarawak) terus dipertingkat dalam semangat yang baru iaitu usaha untuk mewujudkan satu bangsa Malaysia pada kurun ke21. Tanah Melayu juga turut terserap ke dalam proses peluasan kuasa ini. Istanbul. Marghribi.

ia melibatkan teknologi maklumat dan sistem komunikasi yang membentuk 'dunia tanpa sempadan'. dan memupuk dan membina masyarakat makmur. Globalisasi secara tidak langsung adalah usaha untuk menebarkan kembali dominasi Barat (kini dalam bentuk ekonomi. orang Melayu juga turut menghadapi pelbagai cabaran dari dalam dan luar. .2. halaman 204 12.6 Cabaran-cabaran Kontemporari Dalam kelangsungan tamadun Melayu. ideologi dan nilai budaya) ke atas negara-negara sedang membangun dan negara mundur. Cabaran dari dalam ialah cabaran sosiobudaya kesan daripada kemajuan dan perubahan yang dicapai dan dialami. menjamin sebuah masyarakat yang adil dan saksama ekonominya. Remaja Melayu menghadapi pelbagai masalah sosial seperti penyalahgunaan dadah. yang mengandungi sembilan cabaran untuk diatasi dan dipenuhi bagi mencapai matlamat pembentukan negara maju menjelang tahun 2020. tenteram dan dan berkeyakinan. salah laku juvana dan sebagainya. di dalam 'acuan' sendiri. Sembilan cabaran itu ialah. membina bangsa Malaysia yang bersatu padu. mewujudkan masyarakat penyayang dan berbudaya penyayang. sosial. masyarakat liberal dan demokratik yang matang. Justeru itu Wawasan 2020 telah dikemukakan sebagai asas utama Rancangan Jangka Panjang Pembangunan II (RJPP 11) 1990-2020. bertoleransi. ekonomi dan politik moden Barat. mewujudkan sebuah masyarakat yang bermoral beretika. Orang Melayu dan tamadun Malaysia turut tidak terlepas daripada asakan pengaruh budaya. membina masyarakat yang maju dan saintifik. Cabaran dalaman yang lain ialah pengaruh dan tekanan kebendaan dan kemewahan hidup yang membawa kepada pelbagai jenayah kewangan. mewujudkan memupuk masyarakat dan yang membina matang. membina masyarakat berjiwa bebas. Dalam usaha untuk memajukan negara sebagai sebuah negara industri. Malaysia juga berusaha untuk mewujudkan satu bangsa Malaysia yang bersatu pada kurun ke-21.

dan Muhsin (menyemai keikhlasan. prinsip pertengahan. dll. dari segi budaya dan nilai (hedonisme. Cabaran-cabaran dalaman dan luaran demikian seperti yang dibuktikan oleh sejarah tamadun Melayu hanya dapat diatasi melalui kekuatan pembersihan dalaman berdasarkan Islam yang menekankan penghisaban atau akauntabiliti.). tidak benar-benar yakin tentang pembalasan akhirat) dan juga pragmatisme yang melampau yang menegaskan bahawa 'sesuatu matlamat yang sesetengah lapisan masyarakat. materialisme. rasionalisme. rasuah dan lain-lain. Fahaman sekularisme (segala manfaat dan keutamaan ialah untuk masa di dunia saja. Pengaruh Barat dari segi ideologi (sekularisme.). kesederhaan. individualisme. menjadi cabaran kepada orang Melayu dan masyarakatnya. pengorbanan diri. yang menyerap terutama sekali melalui media massa dan jaringan internet yang tidak dapat dikawal dan ditapis lagi. Cabaran daripada luar ialah kemasukan pengaruh asing terutama sekali unsur-unsur tamadun Barat iaitu tamadun yang paling kuat dan terpengaruh kini yang menjejaskan kekuatan asasi orang Melayu terutama sekali dari segi nilai dan amalan agamanya. menular ke dalam amalan-amalan bertentangan dengan nilai Islam terutama sekali di dalam bisnes (riba. humanisme. perniagaan wang. khusuk dan tunduk . ketakwaan (sentiasa sedar akan pengawasan Tuhan). Oleh itu hendak dicapai itu yang menjustifikasikan sebarang tmdakan ke arahnya'. adat resamnya dan juga proses sosialisasi dan pembudayaannya. perniagaan arak. Nilai dan pegangan hidup kini banyak juga dipengaruhi oleh sikap "cinta kepada keduniaan. liberalisme. Mukmin (menghayati semua rukun iman).penyalahgunaan kuasa.). mikroelektronik. dll. hiburan haram) berlaku juga di kalangan orang Melayu. dari segi politik (demokrasi liberal ala-Barat) dan sebagainya. penerokaan dalam bioteknologi. dari segi penerokaan sains dan teknologi (teknologi maklumat dan komunikasi. dari segi ekonomi (kapitalisme. robotik. kemegahan dan juga kebendaan". dll. dll.). aeroangkasa. Strategi ini adalah untuk menuju ke arah pemantapan dalaman bagi orang Melayu iaitu hati budinya yang membawa kepada pembentukan peribadi Muslim (mengamalkan semua rukun Islam). perjudian. dan sebagainya. ateisme. pasaran bebas.

TeoiiMongoloidStock. Semang-Ngerito. Bobohizan. Juga Strategi pemantapan asas halaman 205 organisasi dan operasi bagi segala bentuk institusinya dalam bidang-bidang ekonomi. ialah untuk mencapai pembentukan peribadi muslim. Konsep Kempunan. matlamat terakhir bagi segala strategi dan operasi membangun dan memajukan orang Melayu dan tamadunnya. halaman 206 TITAS 2 Bab 13 TAMADUN PERIBUMI MALAYSIA Juli Edo Peribumi. etika. Omen. Pemimpin Pendapat.kepada Tuhan sepenuhnya). Ketua Kelompok. Namun. perundangan. politik. pendidikan. harus diolah dan dilaksanakan demi kecekapan dan kecemerlangan bidang-bidang itu. saintifik. pertahanan dan lain-lain. . Tulah. Neolistik. moral dan akhlak mulia harus juga dilaksanakan. Rumah Panjang. Senoi dan Proto-Melayu. pengangkutan. pemerintahan. Orang Asli dan Natif. Semangat dan Tuhan. Hoabinhian. Di samping itu Strategi pemantapan budaya ilmu. pentadbiran. kerana pada hakikatnya itulah kejayaannya yang sebenar bagi manusia. sains dan teknologi di kalangan orang Melayu yang berasaskan nilai rasional. perhubungan. mukmin dan muhsin.

Di peringkat kelompok pula. ngayau}ynng diamalkan di kepulauan Borneo tetapi halaman 209 masyarakat di sini menganggap amalan tersebut sebagai rites de passage atau sesuatu kewajiban yang mesti ditunaikan. Umpamanya. Kegiatan memburu (dan memenggal) kepala hanya dilakukan kepada musuh atau pihak-pihak luar yang mengancam keselamatan dan kesejahteraan sesuatu kelompok. pengairan. peribumi Malaysia kurang mengamalkan kehidupan yang liar berbanding dengan orang-orang barbarian yang digambarkan dalam sejarah Eropah. mencintai . Secara keseluruhannya. Walaupun mengamalkan cara hidup yang berpindah-randah.13. stratifikasi atau kelas sosial (buruh dan perhambaan). dalam tradisi memburu kepala (dalam Iban. sistem tulisan. mereka mampu hidup dalam suasana yang aman dan damai kerana mereka sentiasa memelihara keharmonian sosial dan keseimbangan alam. matematik. la bukannya bersifat eksploitatif serta tidak boleh dilakukan dengan sewenang-wenangnya. Ciriciri kehidupan seperti ini wujud di rantau ini tetapi tidak jelas diamalkan. Ciri-ciri seperti ini tidak wujud di rantau ini kerana peribumi Malaysia pada asasnya merupakan masyarakat yang berpindah-randah (tribal) atau separa nomadik. gotong-royong. tembikar dan sebagainya. Perbincangannya berkisar dalam persoalan-persoalan mengenai perkembangan kota atau bandar dan kepada artifak-artifak yang wujud sebagai ciri-ciri utama sesebuah kota seperti monumen. wujud nilai peradaban yang tinggi seperti hormatmenghormati. perdagangan dan komunikasi dan perkembangan teknologiteknologi yang lain seperti teknik pertanian. sebaliknya kegiatan ini didasari oleh nilai serta falsafah sosial dan keagamaan yang tinggi dan mendalam. keagamaan. Orang-orang barbarian di benua tersebut menjadikan eksploitasi sebagai nilai kehidupan iaitu orang yang kuat akan berkuasa menguasai orang-orang yang lemah.1 PENDAHULUAN Pengajian tamadun bertumpu pada perkembangan bandar atau kota purba. mengamalkan sikap bekerjasama.

reduced them to a non-dominant or colonial situation. Kumpulan-kumpulan etnik ini telah wujud di wilayah atau negara tersebut sebelum sesebuah kerajaan ditubuhkan di situ. overcame them and. Menurut Bangsa-bangsa Bersatu: Indigenous peoples are composed of the peoples who inhabited the present territory of a country wholly or partially at the time when persons of a different cuture or ethnic origin arrived there from other parts of the world. Monumen-monumen yang diwujudkan dalam upacara-upacara tertentu. Kewujudan nilai-nilai peradapan yang tinggi ini telah meletakkan masyarakat peribumi seperti kota-kota yang bergerak: kota-kota ini tidak wujud setempat tetapi sentiasa bergerak dari satu tempat ke satu tempat yang lain. sistem nilai yang murni dan peraturan-peraturan yang adil. seperti balai. "Walaupun bergerak. who today live more in conformity with their particular social.alam sekitar dan seumpamanya. mereka sentiasa mempunyai sistem keagamaan yang mantap. settlement or other means. sangkak dan seumpamanya. Kesemuanya ini tidak diterjemahkan dalam bentuk monumen-monumen yang konkrit tetapi sentiasa tersemat di dalam diri setlap ahli masyarakat dan dipelihara sebagai sesuatu wansan yang suci. Unsur-unsur ini ditonjolkan melalui sistem budaya yang kompleks dan.2 KONSEP PERIBUMI Secara umumnya. peribumi atau indigenous merupakan istilah rujukan bagi kumpulan-kumpulan etnik yang menjadi penduduk asal sesebuah wilayah atau negara. dalam kebanyakan masyarakat peribumi. Yang kekal hanyalah unsur-unsur peradaban yang telah sebati dalam jiwa setiap ahli masyarakat peribumi. economic and cultural customs and traditions than with the institutions of the country of which they now . telah wujud ribuan monumen seperti ini tetapi lenyap mengikut hukum alam. sama ada di semenanjung atau Borneo. by conquest. Di kawasan-kawasan hutan yang pernah atau sedang menjadi 'dunia' masyarakat peribumi di negara ini. unsur-unsur ini dikonsepsikan sebagai adat. 13. hanyalah bersifat sementara kerana ia diperbuat daripada bahan-bahan tropika tetapi cepat reput.

halaman 210 form a part.kawasan pinggir. Masyarakat Orang Asli terdiri daripada tiga buah rumpun bangsa utama: Semang-Ngerito. under a state structure which incorporates mainly the national. Orangorang Semang-Negrito dan Senoi bertutur dalam bahasa dari rumpun Austroasiatik. Tribal Filipino.3 KLASIFIKASI PERIBUMI MALAYSIA Di Malaysia. menjadikan keseluruhannya 18 suku kaum. Bahasa ini dipertuturkan di seluruh Kepulauan Melayu dan di beberapa bahagian Kepulauan Pasifik (Malayo-Polynesia). 13. masyarakat Orang Asli bertutur dalam 12 buah bahasa (dan diaiek) yang lahir dari dua buah rumpun bahasa yang utama: Austroasiatik dan Austronesia. Manakala orang Proto-Melayu pula bertutur dalam bahasa dari rumpun Austronesia. Mengikut ahli linguistik. Setiap sebuah rumpun bangsa ini mengandungi enam suku kaum. masyarakat peribumi terdin danpada Orang Asli. Ainu. Walau bagaimanapun. Dalam kebanyakan wilayah atau negara. Chao Khao (Orang Bukit). bahagian ini hanya membincangkan masyarakat Orang Asli dan Natif di Sabah dan Sarawak. social and cultural characteristics of other sagments of the populations which are predominant. Aboriginal. masyarakat penbumi im dikenali dengan pelbagai istilah rujukan seperti Orang Ash. dan sebagainya. Indian. Melayu dan natif di Sabah dan Sarawak. Mereka mengamalkan cara hidup yang berbeza dan bertutur dalam bahasa dan diaiek yang berbeza juga. Bahasa mereka ada persamaan dengan bahasa Mon-Khmer. pedalaman dan pergunungan. masyarakat peribumi mendiami kawasan. halaman 211 . Di negara-negara yang ditubuhkan ini. Suku Terasing. Natif. Senoi dan Proto-Melayu.

Dalam zaman ini masyarakat di pedalaman telah menjadi pembekal utama hasilhasil hutan seperti damar. iaitu Bidayuh. Pada kira-kira 1. India dan tamadun Mon (yang berkembang di Selatan Thailand) mula sampai ke semenanjung. pelayar-pelayar yang bertutur dalam bahasa . tanduk.pedagang dari China. pedagang. semua penduduk Sabah. Pendatang Neolitik telah berkahwin dengan penduduk Hoabinhian dan mengembangkan budaya bertani di kalangan masyarakat asal. salah satu cabang budaya Ban Kao yang berkembang di bahagian barat negara Thailand. Menurut Band Penduduk 1980. Melayu dan Melanau. sarang burung dan lain-lain (seperti emas). Sementara itu. Orang Asli dari kumpulan Semang-Negrito dan Senoi berasal dari keturunan manusia purba pertama yang mendiami Semenanjung Malaysia yang dikenali sebagai Hoabinhian. yang terdiri daripada 39 buah kelompok etnik kesemuanya. tidar pandan. Mereka telah menggunakan peralatan-peralatan yang diperbuat daripada batu dan menjalankan kegiatan pertanian. Solheim. dan 10 lagi di bawah kategpri lain-lam. dikategorikan sebagai peribumi. Peter Bellwood dan Adi Haji Taha. Keseluruhan masyarakat peribumi Sabah dan Sarawak bertutur dalam bahasa-bahasa dari rumpun Austronesia. tradisi Hoabinhian telah mula digantikan oleh Neolitik.Peribumi di Sabah dan Sarawak juga terdiri daripada berbagai kumpulan etnik. halaman 212 13.4 PRASEJARAHDANSEJARAH Menurut ahli-ahli arkeologi seperti Wilhelm G.000SM. Iban. penduduk peribumi Sarawak terdiri daripada empat kumpulan etnik utama. Tradisi Neolitik ini diperkenalkan oleh orang-orang yang bertutur dalam bahasa Mon-Khmer. Mereka dikenali sebagai pemburu dan peramu hasil-hasil hutan. Manusia Hoabinhian mula mendiami negara ini pada kira-kira 8. kayu gaharu. madu.000 Sebelum Masihi (SM). iaitu pada penghujung zaman air batu. Dalam alaf pertama Masihi. Pada alaf keduaSM.

mendiami muara-muara sungai dan kawasan persisir pantai. di mana gua-gua ini dipercayai menjadi tempat persinggahan utama masyarakat purba semasa mereka memburu dan memungut hasil-hasil hutan. paras air laut di Teluk Siam dan Laut Jawa berada pada paras 200 meter lebih cetek dari paras hari ini. menghubungkan tanah besar Asia dengan Taiwan.Austronesia mula sampai di semenanjung. Kepastian mengenai tankh sebenar kepulauan ini diduduki masih lagi menjadi perdebatan.Proto (Orang Asli) dan Melayu-Deutro (Melayu). Prasejarah di Borneo juga bergantung kepada penemuan-penemuan arkeologi dan disokong oleh kajian sosioantropologik dan sejarah. penduduk awal Borneo telah berhijrah ke kepulauan tersebut dari Mongolia. Perhijrahan mereka berlaku pada zaman air batu. atau selewat-lewatnya 15. Mereka merupakan nenek moyang orangorang Melayu. Pada alaf kedua Masihi. Menurut teori MongoloidStock. Orang Melayu kemudiannya halaman 213 membina penempatan di persisir. Anggaran ini dibuat berdasarkan penemuan-penemuan di gua batu kapur Madai dan Baturong. Penemuan arkeologi di Gua Niah dan Gunung Subis menunjukkan bahagian tengah Borneo (Sarawak) rnula didiami sejak 40.000 tahun yang lalu. .000 tahun yang lalu.000 tahun yang lalu. Pada zaman tersebut. Borneo dan kepulauan Indonesia. Filipina. yang kemudiannya berkembang menjadi pusat. Penduduk-penduduk awal Pulau Borneo dipercayai berasal dan stok Mongoloid. terdapat sebuah permatang laut (yang memanjang ke selatan) mengelilingi Teluk Siam (dan Laut China Selatan). Dari segi bentuk muka bumi. Manakala bahagian utara Borneo (Sabah) mula didiami oleh nenek-moyang orang Kadazan-Dusun sejak 30.pusat pertukaran barang-barang. Penduduk yang awal sekali dipercayai nenekmoyang kepada orang Murut (dan Lun Bawang) hari ini. beberapa buah kerajaan Melayu tradisional terbentuk. Keadaan air yang cetek di sepanjang permatang laut ini membolehkan penduduk tanah besar berhijrah ke selatan melalui Taiwan terus ke Kepulauan Filipina.

amalan sosial. Illanun dari Lanao (Mindanao). Kedatangan masyarakat ini telah menolak orang KadazanDusun dan Murut (Lun Bawang) ke kawasan pedalaman. Suluk dari Jolo. Kenyah. Pergerakan bumi dan hakisan ini telah membentuk kawasan Asia Tenggara seperti kaadaannya hari ini. Kelabit.Kepulauan Indonesia dan Borneo. Iban dan Bidayuh mendiami kawasan tanah rendah di pedalaman manakala kelompok-kelompok etnik yang lain-Kayan. Teori ini telah disokong oleh kajian sosio-antropologikal yang menunjukkan pelbagai persamaan antara penduduk pulau ini (Borneo) dengan penduduk-penduduk di tanah besar seperti di Burma. penduduk-penduduk dari kepulauan berhampiran mula berhijrah ke Borneo. Pertama. Murut. Bugis dari Sulawesi dan Bajau pantai timur dari selatan Filipina. amalan pemakanan dan bahasa telah memperkuatkan lagi teori ini. pergunungan Thailand.5 ADAT Di kalangan masyarakat peribumi. orang Melayu dan kelompok-kelompok etnik yang yang telah berhijrah dari Kepulauan Indonesia dan Kalimantan. paras laut mula naik menyebabkan berlaku pergerakan bumi yang besar serta hakisan-hakisan. adat membawa dua pengertian umum. 13. adat sebagai hukum alam dan kedua. Penan dan Punan-mendiami kawasa tanah tinggi. Orang Melayu dan Melanau mendiami kawasan halaman 214 persisir pantai. . Antara penduduk yang awal berhijrah ke Borneo Utara (Sabah) ialah Banggi dari Pulau Pahlawan. Adat sebagai hukum alam merujuk kepada perkara-perkara yang berlaku mengikut aturan semula jadi makhluk-makhluk yang wujud di dunia ini. Kepulauan Indonesia dan Borneo daripada tanah besar Asia. adalah menjadi adat bagi ayam jantan untuk berkokok. Persamaan-persamaan dari segi perawakan. adat sebagai cara hidup. Di bahagian pantai barat pula (Sarawak). Selepas zaman air batu. Apabila zaman air batu berakhir. Umpamanya. bahagian tengah Taiwan dan juga wilayah pergunungan Filipina. yang memisahkan Kepulauan Filipina.

Peraturan-peraturan perkahwinan diperkukuh dengan idealisme keagamaan dan ekonomi. sosial dan kepercayaan (agama). pokok tidak boleh tumbuh di awang-awangan. seperti kepimpinan (politik). dan begitulah seterusnya. seperti yang pernah dilakukan masyarakat Eropah yang cuba menukarkan makanan lembu daripada rumput kepada makanan yang diproses dari bahan-bahan bukan tumbuh-tumbuhan. Apabila manusia cuma mengetepikan adat ini. prinsip yang sama turut diterapkan dalam usaha masyarakat ini mempertahankan hak-hak mereka. adalah menjadi adat bagi pokok untuk tumbuh di atas tanah. Kejadian atau perbuatan yang bertentang dengan hukum ini dipercayai mengganggu kestabilan alam dan mengancam kehidupan manusia dan makhluk-makhluk alam yang lain. sistem keagamaan pula sentiasa dipelihara oleh kesepaduan sosial yang kukuh. ekonomi. Di kalangan Orang Asli (seperti orang Semai). Oleh yang demikian. adat juga membawa maksud keseluruhan cara hidup. khususnya hak tanah. Pada hari ini. tindakan tersebut seolah-olah mengundang kecelakaan dan kemusnahan. adalah menjadi adat bagi lembu untuk memakan rumput (dan tumbuh-tumbuhan). Sekiranya ayam betina berkokok. tindakan tersebut telah menimbulkan pelbagai bencana seperti penyakit mad cow dan krisis pencemaran dioksin ke atas hasil-hasil tenusu yang berlaku pada 1998. Dalam menjaga kesejahteraan manusia dan kestabilan alam. Umpamanya. Menurut prinsip ini. keseluruhan aspek kehidupan mereka. adat ini sentiasa menjadi panduan bagi masyarakat peribumi dalam mengatur kehidupan seharian mereka. tuntutan yang dibuat ke atas pokok-pokok atau tanaman akan merangkumi tuntutan ke atas tanah (kawasan) dengan pokok-pokok atau tanaman tersebut tumbuh kerana mengikut hukum alam.Berkokok adalah aturan semula jadi bagi ayam jantan dan tidak pada ayam betina. 'kejadian' tersebut dianggap sebagai bertentangan dengan hukum alam. sistem kepimpinan sentiasa disokong oleh aspek keagamaan. Selain itu. berkaitan rapat di antara satu dengan yang lain. Sekiranya manusia cuba bertindak berlawanan dengan adat ini. Sesuatu kegiatan ekonomi tidak boleh dijalankan tanpa disokong oleh upacara-upacara keagamaan. . Mereka sentiasa mematuhi dan memelihara hukum-hukum alam dengan mengabadikannya sebagai satu cara hidup.

ekonomi. interaksi dengan dunia luar dan peredaran masa.1 Organisasi Sosial Setiap masyarakat peribumi di negara ini mempunyai organisasi sosial yang tersendiri. Setiap wilayah ini diketuai oleh sekumpulan pemimpin pendapat (opinion leader) yang terdiri daripada ahli masyarakat yang berumur dan matang. batin (di . Kelompok ini dikenali dengan berbagai-bagai konsep. tuaa' (di kalangan orang Temiar). Pemimpin-pemimpin pendapat ini pula memilih salah seorang daripada mereka. sebagai ketua kelompok (group leader) dan dikenali dengan panggilan panggilan seperti rakwun. Pembentukan organisasi-organisasi sosial masyarakat ini banyak dipengaruhi oleh keadaan persekitaran. sama dataran atau lembah sungai. Pengertian ini turut diperakukan oleh orang-orang Kenyan di Sarawak. keagamaan. Wilayah-wilayah ini dikenali sebagai lengrii'ntsa kampuk. yang melihat adat (adet) sebagai satu falsafah hidup yang merangkumi aspek-aspek ekonomi. nilai dan norma.halaman 215 Kedudukan sistem kehidupan yang saling berkaitan dan melengkapi ini telah mendorong orang Semai untuk mendaulatkannya sebagai satu adat. biasanya ahli yang paling tua serta mempunyai ilmu kebatinan yang tinggi. sebagaimana penghormatan mereka terhadap hukum alam. hukum dan sekatan yang diterima seluruh komuniti dan dipraktikkan dalam semua bidang kehidupan— sosial dan politik. setiap suku kaum mempunyai istilah mereka yang tersendiri. 13. la membentuk mekanisme yang bersepadu dalam menyusurgalurkan keseluruhan interaksi sosial. organisasi sosial yang paling asas ialah kelompok kekeluargaandwisisi (ramage). Kedua-duanya sistem tidak boleh dipisahkan: sistem moral telah menyediakan kualiti keagamaan dan agama mengetengahkan amalan tentang kod moral dan perlakuan. Orang Semai (dan Temiar) mengistilahkannya sebagai gu.5. Di kalangan Orang Asli. Setiap gu terdiri daripada keluarga-keluarga (biasanya antara 10-25 buah keluarga) yang mempunyai pertalian darah dan menduduki sebuah wilayah. politik dan agama.' (di kalangan orang Semai). Adet orang Kenyan melibatkan peraturan-peraturan. Adet sebagai sistem moral dan keagamaan.

di Nenggiri (Kelantan) dikenali sebagai TokMikong. Di kalangan orang . Tok Antan Bedui. Ketua-ketua ini kemudiannya diperakukan oleh raja-raja Melayu (selepas Merdeka. Di samping itu. Manakala gelaran batin pula digunakan di negeri-negeri yang kebanyakannya didiami oleh orang Proto. Pahang dan Trengganu. Melaka. halaman 216 Selaras dengan kriteria ini. Kedah dan Kelantan. kelompok-kelompok budaya (atau komuniti) Proto-Melayu diketuai oleh seseorang yang memiliki ilmu kebatinan yang tinggi. manakala di Sungai Siput (Perak) dikenali sebagai Tok Pangku. Tok Pawang Setia Di Raja.kalangan orang Temuan) dan sebagainya. ketua-ketua mereka dikenali sebagai batin. Pada hari ini. Mereka telah dianugerahi kuasa-kuasa tertentu di samping gelaran-gelaranyangtersendiri. Negeri Sembilan. Perkataan penghulu diperkenalkan oleh kerajaan Melayu lama sebagai merujuk kepada ketua-ketua masyarakat ini. Di WilayahJelai (Pahang). perakuan ini diberikan oleh Kerajaan) sebagai ketua kelompok dan digelar penghulu atau batin. Dalam organisasi sosial tradisional. pemimpinnya dikenali dengan gelaran TokRaje. pengamal-pengamal perubatan tradisional (hala' dan pawang) dan bidan juga mempunyai kedudukan yang penting dalam struktur kepimpinan masyarakat Orang Asli. Tok Batin Leia Perkasa. gelaran penghulu digunakan di negeri-negeri yang didiami orang Senoi dan Semang-Negrito: Perak. Kerajaan-kerajaan Melayu lama telah memperakui kewujudan masyarakat Orang Asli sebagai sebahagian daripada rakyat mereka. Johor. konsep penghulu boleh ditafsirkan sebagai ketua masyarakat di kawasan hulu.Melayu: Selangor.wilayah pedalaman. yang kebanyakannya tinggal di kawasan pedalaman dan hulu sungai. kerajaan Melayu lama Perak juga menganugerahkan gelaran-gelaran lain kepada pemimpin-pemimpin wilayah orang Semai di negeri itu seperti Tok Leia Dewa Angsa. Selain penghulu atau batin. Dari kedudukan ini. Konsep batin ini berakar-umbi dari struktur sosial masyarakat Proto-Melayu itu sendiri. Tok Singa Merjan dan sebagainya. Tok Sang Leia Nuangga. Perakuan ini ditunjukkan melalui pelantikan ketua-ketua Orang Asli ini sebagai pembesar di wilayah.

umpamanya. Sesebuah keluarga bilek .Semai. rumah panjang merupakan organisasi sosial yang utama. antara orang Iban.upacara yang berkaitan dengan tanah. hala'. Sebelum sesebuah ladang atau kawasan penempatan dibuka. Sementara itu. Secara umumnya. Wa'merupakan tokoh penting dalam upacara mengubat penyakit dan menghalau hantu (nyaniik). Mereka bertindak sebagai penasihat kepada penghulu atau batin serta berperanan mendapatkan perlindungan supernatural bagi penduduk secara keseluruhannya. unit sosial yang paling asas dikenali sebagai bilek. Pawang pula mempunyai tanggungjawab yang lebih luas. Selain mengubat penyakit dan menghalau hantu. halaman 217 penggabungan keluarga dan perkahwinan. Kayan dan Kenyah. Bilek secara umumnya merujuk kepada unit-unit rumah atau apartment yang terdapat dalam sesebuah rumah panjang. Kanak-kanak biasanya berada di bawah penjagaan bidan semenjak dan dalam kandungan ibu lagi sehinggalah mereka lahir dan boleh berlari.ny a. pawang terpaksa memujuk atau memindahkan penunggu-penunggu sesuatu kawasan ke tempat lain. khususnya apabila mendapat pedoman dari mimpi atau tilikan bahawa penunggu-penunggu tersebut bersikap 'bengis' atau ganas. Masyarakat peribumi Sarawak juga berasal dari latar belakang budaya yang pelbagai. Keahlian sesebuah bilek ditentukan melalui kelahiran. pawang berperanan mengendalikan upacara. Dalam sesebuah rumah panjang orang Iban. pengambilan anak angkat. pawang akan mengadakan upacara meminta kebenaran menggunakan tempat (kawasan) tersebut daripada penunggu-penunggu supaya penduduk tidak ditimpa bencana dan bebas dari sebarang gangguan kuasa ghaib dan penyakit. Setiap kelompok budaya ini mempunyai organisasi sosial yang tersendiri. pawang dan bidan mempunyai kedudukan yang penting dalam struktur kepimpinan masyarakat Orang Asli tradisional. Ada ketika. bidan pula bertanggungjawab menjaga dan mendapatkan perlindungan supernatural bagi ibu-ibu mengandung dan kanak-kanak. Di kalangan kebanyakan masyarakat peribumi.

Dalam sesebuah kawasan penempatan tradisional masyarakat Iban biasanya hanya mengandungi sebuah rumah panjang (tetapi kini ada yang mengandungi beberapa buah atau blok rumah panjang kerana peningkatan jumlah penduduk). kemampuan seseorang lelaki juga diukur melalui amalan merantau (bejalai). Selain itu. mendamaikan penduduk-penduduk yang berselisih faham. daripada sebarang ancaman. menangani perbalahan serta . Tuai Rumah berperanan mentadbirkan (mengawal dan melaksanakan) undang-undang sosial di kalangan penghuni rumah panjang seperti menyelesaikan sebarang masalah yang timbul di kalangan penduduk. Di kalangan masyarakat Iban tradisional. setiap rumah panjang Iban diketuai oleh Tuai Rumah. Bilek diketuai oleh suami daripada pasangan utama (dan bukannya lelaki tertua dalam bilek tersebut) dan dikenali sebagai Tuai Bilek. Dalam perantauan ini.biasanya mengandungi sepasang suami isteri (sebagai pasangan utama). bertenaga dan berkemampuan untuk melindungi ahli bileknya. terdapat juga bilek yang hanya mengandungi dua generasi iaitu ibu bapa dan anak-anak. bergantung kepada jumlah keluarga yang mendiami penempatan tersebut. anak-anak dan ibu bapa kepada suami atau isteri. lelaki tersebut menghadapi berbagai cabaran termasuklah risiko berhadapan dengan kegiatan ngayau yang dijalankan oleh pihak musuhnya. sama ada yang muda ataupun tua. Kombinasi tiga generasi im dianggap ideal bagi sesebuah bilek. Setiap rumah panjang biasanya mempunyai bilangan bilek yang agak banyak. Dalam struktur kepimpinan tradisional. Masyarakat Iban tradisional melihat kegiatan ngayau sebagai prasyarat untuk membolehkan seseorang lelaki menukarkan statusnya daripada remaja kepada dewasa (dan seterusnya membolehkannya berkahwin) dan daripada 'orang kebanyakan' kepada pemimpin. Tuai Bilek biasanya terdiri daripada suami-suami 'muda' yang berpengalaman. Ada antaranya hanya mempunyai 20 hingga 30 buah bilek dan ada juga yang mencapai ratusan unit. kemampuan untuk memberikan perlindungan ini diukur melalui kemampuan lelaki tersebut memenggal kepala musuh (ngayau). Tujuan utama bejalai adalah untuk mencari kekayaan. menasihatkan mereka dalam pelbagai perkara. Sekiranya perantauan ini berjaya. lelaki tersebut biasanya menggunakan sebahagian daripada 'kekayaannya' untuk membeli gong (tawak) dan dibawa pulang sebagai lambang keberanian dan kemampuannya mempertahankan diri. Namun.

Dalam kes seperti ini. Dalam struktur kepimpinan tradisional Iban juga. Di samping itu. Beliau biasanya mendapat alamat atau pedoman melalui mimpi. Ramalannya yang tepat membolehkan penduduk memperolehi hasil tuaian yang lumayan. bukan sahaja sebagai jurucakap rumah panjang tetapi juga sebagai pemimpin masyarakat yang memikul tanggungjawab untuk memelihara kesejahteraan sosial dan spiritual para penghuni rumah panjang. Tuai Burung menjadi orang yang berperanan besar. Peranan Tuai Burung sangat penting dalam kegiatan pertanian padi.jenayah-jenayah kecil. khususnya jenayahjenayah berat yang gagal diselesaikan di peringkat rumah panjang. Lemambang dan Manang. gawai. Tuai Rumah biasanya turut dilantik sebagai Tuai Burung. . Orang-orang yang ingin menjadi LemamhangpeAu menuntut ilmu serta kemahiran dalam bidang ini dalam satu jangka masa panjang. Di penngkat lokal (atau rumah panjang). Bagi kes-kes yang besar. Tuai Burung berperanan sebagai tukang ramal yang mempunyai hubungan dengan dunia ghaib. iaitu salah satu upacara keagamaan yang disertakan dengan sambutan perayaan. Lemambang pula dianggap sebagai 'pendeta' dalam sistem keagamaan Iban. terdapat beberapa lagi jawatan pemimpin atau ketua dalam struktur kepimpinan tradisional masyarakat Iban. peranan Tuai Rumah menjadi lebih luas dan run-lit kerana selain bertanggungjawab memelihara kesejahteraan sosial. Lemambang berperanan membaca mantera (pengap) semasa mengendalikan upacara. Tuai Burung merupakan satu kedudukan sosial yang penting dalam masyarakat ini. ketua-ketua ini dikenali sebagai Tuai Burung. beliau juga turut bertanggungjawab memelihara hubungan antara penduduk rumah panjang dengan mahkluk-mahkluk ghaib yang berkaitan dengan kehidupan halaman 218 spiritual masyarakat ini supaya hubungan antara kedua-dua dimensi ini sentiasa seimbang (dalam kaadaan yang aman). Tuai Rumah bertanggungjawab menyampaikannya kepada pihak berkuasa negeri supaya diadili oleh mahkamah daerah. Bagi amalan di mana kedudukan Tuai Burung dan Tuai Rumah diterajui oleh orang yang sama.

bergantung kepada kedudukan penempatan dan interaksi mereka dengan masyarakat luar.5. Manang merujuk kepada pengamalan perubatan tradisional (perbomohan) masyarakat ini. Manang secara khususnya berperanan mengendalikan upacara-upacara penyembuhan penyakit. Proses in dapat mengekalkan keharmonian dalam sistem dan seterusnya dalam komuniti.2 Ekonomi Tradisional Masyarakat peribumi tradisional mengamalkan kegiatan ekonomi yang pelbagai. Setiap 'jawatan' dalam struktur kepimpinan (atau individu-individu yang memegang 'jawatan' tersebut) haruslah salmg merujuk dan bekerjasama sesama sendiri dalam merancang sesuatu atau sebelum mengambil sesuatu keputusan. Mereka mengambil tanggungjawab bersama dalam mentadbirkan masyarakat serta menangani setiap masalah yang timbul dalam komuniti mereka. dengan Huguan Siou atau ketua ulung yang menduduki kedudukan tertinggi dan terpenting dalam sistem pertahanan dan perlindungan masyarakat Kadazan. dan Pangazau—pahlawanpahlawan. wujud sistem pentadbiran yang mengandungi empat institusi penting: Huguan Pogun —ketua kampung atau ketua "tanah air". halaman 219 13. Tampuk kuasa biasanya dipegang oleh sekumpulan ahli masyarakat yang telah berumur dan matang. umpamanya. Di kalangan masyarakat Kadazan. Adat (ahli-ahlinya dipilih atas kemahiran serta penguasaan adat Kadazan). Struktur-struktur ini sating berkaitan dan melengkapi antara satu sama lain.Akhir sekali. Bobohizan—pengamal ilmu perbomohan. masyarakat peribumi mengamalkan perkongsian kuasa. setiap kelompok peribumi tradisional mempunyai sistem pentadbiran dan pemenntahan yang tersendin. Orang Semang-Negrito secara tradisinya . Di Sabah. Secara keseluruhannya. Sinompu 'uvan do mohoingon tangaba'a kouhasanan—Lembaga.

Masyarakat ini mentafsirkan hutan sebagai merangkumi segala makhluk yang terdapat di dalam kawasan hutan tersebut: tumbuh-tumbuhan. Kegiatan memburu dan meramu hasilhasil hutan dianggap bersifat 'mesra alam' kerana kedua-duanya tidak merosakkan alam sekitar. air. serangga. Kumpulan-kumpulan ini sering berpindah-randah tetapi kegiatan tersebut terbatas di dalam kawasan-kawasan yang terletak di dalam wilayah masing-masing.masing yang diwarisi turuntemurun dan dikenali sebagai saka' (berasal dari perkataan Melayu. pengetahuan dan idea-idea keagamaan. Kumpulankumpulan ini mempunyai wilayah masing. haiwan-haiwan ini menjadi penunjuk utama dalam mengenali sumber-sumber makanan yang baru ditemui: sekiranya mereka baru menemui sejenis ubi dan mendapati ubi itu selamat dimakan oleh babi. Mereka menjalankan kegiatan pertanian pindah sebagai kegiatan .kumpulan kecil. alur dan sungai. pusaka). Begitulah gambaran pergantungan mereka kepada makhluk-makhluk ini. Setiap kumpulan dianggotai oleh ahli-ahli yang mempunyai pertalian darah (sekeluarga). yang dianggap sebagai dunia mereka. Mereka hanya akan membunuh apabila haiwan-haiwan ini diperlukan sebagai makanan. batu-batan. ikan. atau buah itu selamat dimakan oleh burung. haiwan. mereka sentiasa menghormati haiwan-haiwan (dan tumbuhtumbuhan) dan menganggapnya sebagai 'sahabat'. Masyarakat ini terbahagi kepada kumpulan. atau pucuk kayu itu selamat dimakan oleh rusa. atau menebang pokok apabila diperlukan untuk bahan binaan. jeram. Orang-orang Senoi pula terkenal sebagai petani pindah atau peladang padi huma. Wilayah-wilayah ini biasanya ditentukan mengikut lembah sungai atau dataran.merupakan pemburu dan pemungut hasil-hasil hutan. Dari hutan mereka memperoleh makanan. Mereka tinggal di sesebuah kawasan sehingga sumber makanan di kawasan tersebut hampir habis. Kehidupan tradisional orang Semang-Negrito banyak bergantung kepada hutan. Selain itu mereka juga bergantung rapat kepada haiwan-haiwan yang terdapat dalam 'dunia' tersebut sebagai sumber makanan dan pengetahuan. barulah mereka berpindah ke kawasan baru. Hutan dianggap sebagai sumber kehidupan utama. maka bahan-bahan tersebut boleh dimakan oleh manusia. Dari segi pengetahuan. Justeru itu. reptilia dan sebagainya.

Suluk. Iranun dan Melayu di Sabah. Sementara itu. kawasan penempatan mereka terbahagi kepada tiga iaitu kawasan persisiran pantai. mereka menjalankan kegiatan pertanian pindah. buah-buahan dan sebagainya. kayu. Mereka mengerjakan sesuatu kawasan untuk satu musim dan berpindah ke kawasan yang baru pada musim berikutnya. mereka juga terlibat dalam kegiatan halaman 222 memungut hasil-hasil hutan seperti rotan.utama manakala memburu dan memungut hasil-hasil hutan sebagai kegiatan sampingan. lembah-lembah sungai dan pedalaman. Masyarakat Melayu-Proto menjalankan kegiatan yang berasaskan maritim. Selain itu. Di kalangan masyarakat yang tinggal di kawasan persisir ini. damar. pertanian dan perdagangan. Bagi kelompok masyarakat yang tinggal di kawasan persisiran. . Melanau dan Iban di Sarawak dan orang Bajau. Secara umumnya. menjalani kehidupan berpindahrandah. Kegiatan ekonomi tradisional masyarakat ini juga dianggap sebagai mesra alam kerana tidak merosakkan alam sekitar. menangkap ikan merupakan kegiatan utama di samping kegiatan-kegiatan bercucuktaman dan berniaga secara kecil-kecilan. mereka menjalankan kegiatan perikanan. antaranya orang Penan. Sekiranya ada lebihan atau permintaan dari luar. Kayan dan Kenyah di Sarawak. ahli-ahli kumpulan ini menjalankan kegiatan memburu dan menangkap ikan. kelompok-kelompok peribumi yang tinggal di pedalaman. Manakala bagi kelompok yang tinggal di lembah-lembah sungai pula. sebahagian daripada hasil-hasil hutan ini dipasarkan. seperti orang Melayu. Sementara itu. memburu dan memungut hasil-hasil hutan. Sementara menunggu padi masak. Orang Senoi juga terbahagi kepada kumpulankumpulan yang mempunyai pertalian darah dan mewarisi wilayah saka'. Setiap kumpulan membuka ladang padi huma di wilayah masing-masing. memburu dan memungut hasil-hasil hutan. Hasil-hasil hutan ini lazimnya digunakan untuk memenuhi keperluan domestik. seperti orang Buket (Uket). kegiatan ekonomi tradisional masyarakat peribumi di Sabah dan Sarawak dibahagikan mengikut kawasan penempatan. buluh.

ribuan makhluk yang lain. Dalam kegiatan pertanian pindah. umpamanya. menanam. serangga. . Kehidupan yang sejahtera hanya boleh dicapai apabila kesemua penghuni alam ini—manusia dan bukan manusia. 13. batu-batan. Dalam menjalankan kehidupan harian. Kehidupan mereka menekankan proses perseimbangan antara semua makhluk halaman 221 yang wujud. sungai dan jeram.3 Agama dan Pantang Larang Masyarakat peribumi Malaysia hidup dalam dunia yang disusungalurkan oleh sistem ekologi hutan hujan tropika. sama ada yang nyata dan ghaib: Corak kehidupan yang begini didorong oleh kepercayaan bahawa semua makhluk yang wujud di alam ini mempunyai roh atau semangat yang tersendiri. merumput dan menuai. masyarakat peribumi melihat dan mentafsirkan alam mereka melalui pengalaman-pengalaman. yang di dalamnya mengandungi tumbuh. Semangat yang sama turut diamalkan dalam kerja-kerja fizikal ladang seperti menebas dan menebang. dunia nyata dan dunia ghaib—berada dalam keadaan yang seimbang. Semua upacara ini memerlukan kerjasama dan penyertaan menyeluruh setiap ahli masyarakat.Kegiatan ekonomi tradisional masyarakat peribumi melibatkan pelbagai upacara keagamaan dan hampir semua upacara ini memerlukan kerjasama dan penyertaan menyeluruh ahli masyarakat.5. Masyarakat peribumi memelihara keseimbangan ini melalui sistem nilai dan norma.upacara keagamaan yang khusus. haiwan. setiap tahap pengerjaan ladang akan dimulakan dengan upacara. membakar. yang akhirnya membolehkan mereka wujud sebagai sebuah masyarakat sehingga kini.tumbuhan. Mereka berkongsi seluruh kandungan hutan ini dengan organisme bukan-manusia. kepercayaan dan pantang larang. Semangat kerjasama seperti yang diamalkan dalam proses pengerjaan ladang merupakan nilai yang dijunjung oleh masyarakat peribumi.

Kepercayaan terhadap kekuasaan makhluk ghaib ini telah mendorong ahli masyarakat mengawal perlakuan mereka sendiri. mereka mempercayai terdapat kuasa-kuasa lain yang wujud di sekeliling mereka dan mempunyai pengaruh yang besar ke atas kehidupan manusia. Selain itu. Secara umumnya. keramat dan semangat-semangat bebas yang lain. Petir dipercayai duduk dalam awan dan memerhatikan tingkah-laku manusia di bawahnya (bumi). petir akan marah dan menurun bencana banjir dan ribut petir. karei (Temiar dan Chewong). Sementara itu. Kesan 'kemarahan' ini bukan sahaja dihadapi oleh pesalah tersebut tetapi oleh keseluruhan komunitinya. Masyarakat tradisional di Sabah dan Sarawak turut mempunyai sistem kepercayaan yang hampir sama dengan peribumi di Semenanjung. Orang Asli mengamalkan agama nusantara tradisional. naga (atau ular besar). serangga atau tumbuhtumbuhan. Sebaliknya. mereka juga mempercayai lambang-lambang kuasa lain seperti naga dan keramat yang berperanan mengawal kegiatan manusia di atas permukaan bumi. Upacara-upacara diadakan untuk 'meredakan' kemarahan semangat atau memujuk makhluk-makhluk ini supaya memberikan perlindungan dan menjauhkan semangat jahat (rogon) danpada membawa bencana dan wabak penyakit kepada ahli komuniti. gohar (Batek) dan sebagainya—ialah lambang kuasa yang agak dominan dalam kepercayaan Orang Asli. Namun lambang kuasa agung ini tidak mempengaruhi kehidupan masyarakat ini secara langsung. Antara kuasa-kuasa ini ialah petir. Terdapat duajenis omen: satu di antaranya boleh .Secara umumnya. semangat-semangat binatang dan makhluk-makhluk hidup yang lain (selain semangat manusia) yang 'berminat' mendekati manusia dikenali sebagai omen. Moyang (Temuan). Kuasa ini dikenali dengan berbagai istilah berdasarkan sukukaum: Nyenang atau Jenang (Semai). Sekiranya ahli masyarakat ini melanggar laranganlarangan tertentu. Petir—makhluk yang menyerupai ungka dan dikenali dengan berbagai panggilan seperti ngkuu' (Semai). Agama tradisional ini turut menganjurkan kepercayaan kepada satu kuasa yang agung. masyarakat peribumi tradisional di Sabah mempercayai semua objek mempunyai semangat. di antaranya mentertawakan atau mempersendakan makhluk-makhluk yang lemah seperti binatang. Tbhan (Che' Wong) dan sebagainya. yang dianggap oleh sesetengah ahli antropologi sebagai agama pra-Aryan.

sungai. masyarakat peribumi Sabah juga mempercayai akan kewujudan dimensai kehidupan di alam akhirat. Bohohizan biasanya terdiri daripada wanita kerana mereka dikatakan mempunyai jiwa yang halus dan hati yang dingin. Suminundu. Di samping kuasa-kuasa luar biasa ini. dikenali sebagai Kinoringan dan isterinya. Kegagalan manusia menjaga keseimbangan dalam hubungan antara dua dimensi alam ini akan mengancam kestabilan alam dan seterusnya menyebabkan berlaku bencana atau malapetaka di alam nyata. khususnya dalam mengatur disiplin diri dan hubungan sosial. Ada juga upacara-upacara dijalankan di tempat-tempat suci. Ciri-ciri seperti ini membolehkan mereka mendekati makhluk-makhluk halus. gunung. yang ditunjukkan melalui upacara-upacara keagamaan tertentu. Untuk mendapatkan nasib yang baik. gua dan bahagian bawah bumi. Kematian merupakan tahap perubahan yang terpaksa dilalui semua manusia dan pada tahap ini. Semangat-semangat ini dipercayai mendiami segenap pelosok alam semesta seperti hutan. Pengabaian halaman 222 omen boleh mendatangkan bencana atau gangguan kepada manusia. Kepercayaan terhadap kuasa ghaib. hobohizan menggunakan ubat-ubat herba dan tumbuh-tumbuhan sebagai bahan . Semangat boleh ditemui melalui mimpi dan biasanya dilakukan oleh pakar pengamal perubatan (perbomohan) tradisional yang dikenali sebagai babalian atau bohohizan. sifat semangat si mati akan berubah daripada manusia kepada binatang. Dalam praktisnya. yang boleh mendatangkan kebaikan dan keburukan. Manusia boleh berhubung dengan semangat-semangat ini melalui beberapa cara seperti persembahan di mana semangat dijemput untuk 'berkenduri'.membawa nasib baik manakala satu lagi membawa nasib buruk. Dari segi kewajipan pula. Ahli masyarakat dikehendaki menghormati semangat-semangat ini untuk menjaga keseimbangan dalam perhubungan antara manusia dengan kuasa-kuasa ghaib yang dipercayai wujud di sekeliling mereka. peribumi Sabah juga mempercayai kewujudan lambang kuasa agung.ganang. Selain itu. hobolihizan berperanan mengendalikan upacara penyembuhan dan perbidanan. manusia hendaklah memberikan perhatian kepada omen. jelas mempengaruhi kehidupan masyarakat peribumi Sabah. ekonomi dan politikal mereka.

Dalam rangka memahami tuhan petara. dipercayai menjadi penjaga bumi . Upacara-upacara keagamaan seperti gawai diadakan bertujuan untuk memujuk. Tuhan.petara kehonglangit (tuhan syurga). kecuali berbeza dari segi terminologi unsur-unsur keagamaan dan tafsiran konsep. Upacara-upacara keagamaan dan penyembuhan dijalankan mengikut keperluan kecuali upacara kesyukuran yang wajib diadakan setiap tahun. jampi halaman 223 dan mantera kerana dipercayai. mereka (komuniti rumah panjang) akan dilimpahkan dengan perlindungan luar biasa (supernatural) dan seterusnya dapat mewujudkan kesejahteraan di segenap penjuru alam. palang gana. dengan 'kehadiran' lambang-lambang kuasa. nama tuhan-tuhan ini sering diseru dan 'dilibatkan' dalam upacara-upacara gawai.tuhan dipercayai menjaga segenap tempat dan penjuru alam.tuhan lain yang mempunyai kuasa yang sama dan berpengaruh ke atas kehidupan masyarakat ini seperti bunsu rihut (tuhan angin). terdapat tuhan.utama dalam upacara penyembuhan. petara pucuk kaiyu (tuhan pucuk kayu) dan petara tengah tanah (tuhan bumi). Dewa pemujaan padi. terdapat tiga lagi tuhan yang berpengaruh ke atas kehidupan masyarakat ini: salampandai (pencipta manusia). Ilham mengenai herba dan tumbuhtumbuhan yang sesuai untuk mengubati sesuatu penyakit biasanya diperoleh melalui mimpi. Orang Iban. Selain itu. kesihatan yang baik dan terlepas daripada sebarang ancaman atau dugaan. Salampandai mencipta manusia dari tanah liat. Tuhan ini dipercayai turun ke alam nyata (dunia) dengan menjelmakan dirinya seperti seekor katak atau belalang (yang aktif pada waktu malam). mempercayai akan kewujudan berbagai semangat (antu) dan tuhan-tuhan (petara). Kepercayaan masyarakat peribumi tradisional di Sarawak juga mempunyai banyak persamaan dengan kepercayaan peribumi Malaysia yang lain. umpamanya. pulanggana (tuhan utama dalam pemujaan padi) dan singalang hurung (tuhan perang). memperbaharui permohonan perlindungan dan menunjukkan tanda kesyukuran kepada tuhan-tuhan ini kerana perlindungan yang telah diberikan di setiap penjuru alam tersebut telah membolehkan ahli masyarakat mendapat hasil tuaian yang lumayan. Justeru itu.

(tanah). Pengembaraan semangat manusia dijelmakan melalui mimpi- . bertujuan memberitahu tuhan ini tentang tujuan penggunaan-penggunaan tanah tersebut. penyembuhan dan halaman 224 sebagainya. Seterusnya. Ketiga. masyarakat Iban mengadakan upacara pemujaan tuhan ini pada setiap tahap pengerjaan ladang huma. penyakit. Upacara korban juga diadakan semasa membina rumah baru atau sebelum upacara pengkebumian berlangsung. semangat-semangat ini berjumpa antara satu sama lain. masyarakat ini akan mengadakan upacara korban (piring). orang Iban menyeru nama singalang hurung dalam upacara-upacara perayaan yang ada hubungannya dengan amalan ngayau (penggal kepala) kerana dipercayai tuhan ini sentiasa melindungi keselamatan dan membantu mereka dalam gerakan. orang Iban juga mempercayai akan dualisme tubuh dan semangat pada setiap makhluk. haiwan. batu-batan dan sebagainya. Dualisme ini menganjurkan kepercayaan bahawa setiap makhluk alam yang wujud secara nyata {tubuh} mempunyai pasangan ghaibnya. Justeru peranannya yang sedemikian rupa. reptilia. antu bung kamba dan antu kelansat. singalang hurung telah memperkenalkan rahsia bercucuk tanam serta menjaga semangat tanaman ini kepada orang Iban. Dalam pengembaraan tersebut. Menurut mitos masyarakat ini. orang-orang Iban juga mempercayai konsep semangat (antu) sebagai lambang kuasa yang sentiasa wujud di sekeliling mereka. bertukar-tukar maklumat tentang alam. memujuk palang gana supaya mengembalikan kesuburan padi. Tiga antu yang utama dinamakan gerasipapa. Makhluk-makhluk ini termasuklah manusia. Semangatsemangat ini boleh keluar dari tubuh dan bergerak dengan agak bebas. kilat. Sebagai tuhan perang. Selain daripada konsepsi terhadap tuhan-tuhan dan semangat. Sekiranya padi diserang penyakit.gerakan memburu kepala. Singalang burung merupakan tuhan terpenting kerana peranannya sebagai dewa perang dan melindungi kebajikan manusia. tumbuh-tumbuhan. serangga.tiga antu ini dianggap 'jahat' kerana hanya menimbulkan perkaraperkara yang negatifyang mengganggu kehidupan manusia. iaitu semangat.

Memandangkan semua makhluk mempunyai semangat. Agama tradisional Kenyah. Semangat manusia yang telah meninggal dunia akan tinggal di tempat bernama sebayan. Lun Bawang dan sebagainya. Gawai diadakan dengan berbagai-bagai skop dan tujuan. misalnya. Kayan. berkaitan dengan pencarian harta dan kekayaan. . Perspektif keagamaan yang hampir sama diamalkan oleh kelompokkelompok peribumi yang lain seperti orang Kenyah. Kesemua upacara gawai diadakan bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan dalam hubungan di antara manusia dengan petara ataupun antu. Antara upacara utama dinamakan gawai. orang Iban berkewajipan membekalkan antu saudara-mara mereka dengan peralatan-peralatan seperti parang dan makanan serta barang-barang kelengkapan yang lain untuk membolehkannya menjalankan kehidupan harian dengan sempurna di sebayan. Kelabit. Kepercayaan ini merupakan contoh hubungan antara dunia nyata dan ghaib yang perlu dipelihara demi keseimbangan kedua-dua dimensi ini.mimpi yang menjadi punca ilham utama bag! manang dalam usahanya menghalau antu jahat atau mengubat penyakit. Kaadaan ini akan mengancam kehidupan manusia akibat kekurangan bekalan makanan. upacara yang berkaitan dengan kesihatan dan kelangsungan hidup. Gangguan kepada semangat padi. yang kesemuanya boleh diklasifikasikan kepada empat: upacara yang berkaitan dengan penanaman padi. Pelbagai upacara dan pantang larang diadakan dan dipatuhi sebagai pendekatan mengekalkan hubungan baik ini. dan berhubungan dengan ngayau dan martabat. orang Iban sentiasa menjaga hubungan baik dengan semangat-semangat ini. Berdasarkan kepercayaan ini. Kaadaan serta kehidupan di sehayan dipercayai mempunyai persamaan dengan dunia nyata kecuali kewujudannya dalam dimensi yang ghaib. umpamanya. Kegagalan menyediakan kelengkapan.kelengkapan tersebut mungkin menyebabkan antu marah (kerana tidak dapat menjalankan kehidupan hanannya dengan sempurna) dan menunjukkan kemarahan dalam bentuk gangguan-gangguan kepada kehidupan manusia ataupun kepada semangat-semangat lain. akan menyebabkan kesuburan padi terganggu dan seterusnya gagal mengeluarkan hasil.

menyebabkan berlaku ketegangan di . Selain keagamaan. khususnya dalam mewujudkan kestabilan diri dan kesepaduan sosial. sejahtera dari segi zahir dan batin. Oleh itu. Selain itu. semangat. masyarakat peribumi juga mempunyai pelbagai bentuk kawalan sosial. orang Semai melarang ahli-ahlinya daripada memakan makanan dari kategori yang berbeza. Sebagai pelengkap kepada kawalan ini. Kepercayaan ini telah menjadi panduan dan pegangan hidup yangjitu. tuhan Bungan Malan merupakan lambang kuasa utama dan mempunyai pengaruh yang agak meluas ke atas kehidupan masyarakat ini. masyarakat ini juga melarang sisa-sisa makanan yang berlainan kategori ini dibuang di tempat yang sama.menawarkan satu kosmologi yang kompleks. Pantang-larang ini amat berkesan mengawal sikap dan perlakuan ahli masyarakat peribumi membolehkan mereka sentiasa wujud dalam kaadaan yang bersepadu. Misalnya. seperti ikan dengan daging. dalam mana tuhan-tuhan. manusia. Bungan Malan dipercayai mengawal kesuburan padi dan kesihatan manusia. Larangan ini dikenakan kerana bimbang semangat-semangat makanan dari kategori yang berlainan ini tidak serasi antara satu sama lain.bentuk kawalan yang ditawarkan adalah bersifat kawalan supernatural. haiwan dan makhluk-makhluk alam yang lain saling bergantungan dan melengkapi di antara satu sama lain. Salah satu larangan yangjelas mempengaruhi kehidupan masyarakat ini adalah peraturanperaturan yang berhubung dengan aspek makanan dan pemakanan. Dalam agama tradisional yang dinamakan Bungan. Sebahagian daripadanya berkaitan dengan sistem keagamaan dengan bentuk. upacara-upacara diadakan untuk untuk tuhan ini bertujuan untuk mendapatkan hasil tuaian yang lumayan dan perlindungan keselamatan (kesihatan). dalam satu masa. masyarakat peribumi juga dikawal oleh berbagaibagai pantang larang. Perbincangan di atas secara umumnya menunjukkan bahawa sistem keagamaan peribumi negara ini menganjurkan satu pandangan mengenai alam halaman 225 semesta di mana dunia nyata haruslah wujud dalam keadaan yang seimbang dengan dunia luar biasa atau ghaib (yang diwakili oleh tuhan dan semangat).

Di kalangan orang Batek-Negrito. juga melarang anggotanya membazirkan makanan (nasi). ia boleh membawa maut. Kehilangan semangat padi akan menyebabkan hasil tuaian pada musim berikutnyajatuh. tuhan harimau akan marah dan membalas dendam dengan memakan atau membunuh orang yang melakukan kesalahan tersebut secara biasa (membaham . Lun Bawang dan lain-lain. dipercayai semangat padi akan merajuk dan lari meninggalkan keluarga itu. Sekiranya nasi bertaburan di atas lantai. Temiar. Penalik merupakan nyaniik yang menimbulkan penyakit yang dinamakan salah caknak (salah makan). larangan ini dinamakan lawac. ribut petir dan banjir besar. manakala orang Semai menamakannya terlaij.antara semangat-semangat tersebut. Dari perspektif kosmologi Semai pula. Larangan yang melibatkan kawalan supernatural seperti ini menyediakan pengajaran moral yang tinggi kepada ahli masyarakat ini. yang dinamakan penaliik. perbuatan menyatukan berbagai jenis makanan ini menimbulkan kemarahan kuasa yang menjaganya. Di samping itu. Mengikut kepercayaan ini. Jika dibiarkan. Kenyah. haiwan atau serangga tersebut dijaga oleh tuhan petir dan harimau. Makanan yang zatnya tercemar ini dipercayai menjadi racun dan memudaratkan kesihatan sesiapa yang memakannya. seperti memotong kayu tanpa niat untuk menggunakannya atau membunuh binatang tanpa niat untuk memakannya. seperti orang Semai. Mereka diwajibkan mendisiplinkan diri supaya berjimat cermat dalam pengurusan dan penggunaan sumber (makanan) serta mengelakkan pembaziran: lauk mestilah dimakan sedikit demi sedikit (sejenis sekali makan) dan nasi mestilah dimakan dengan cermat. Di kalangan orang Batek Negrito pula. kebanyakan masyarakat peribumi. terdapat juga larangan mempersendakan makhluk-makhluk alarn yang lain seperti tumbuh-tumbuhan. Kemarahan gohar terserlah ke alam nyata dalam bentuk bencana alam khususnya hujan. dikenali sebagai gobar. Mangsa penyakit ini akan menghidap sakit kuning dan keguguran rambut. Sekiranya manusia melanggar larangan ini. pertembungan semangat makanan ini dipercayai akan 'melahirkan' satu semangat jahat (nyaniik) yang baru. binatang dan serangga. halaman 226 Selain itu. "Pergaduhan" semangat-semangat ini boleh menyebabkan 'zat' makanan-makanan tersebut tercemar.

seseorang itu akan mati sekiranya ruiaai atau semangatnya rerbunuh. Kemarahan lambang kuasa ini. Selain itu. Sifat-sifat seperti ini diistilahkan oleh orang Semai sebagai la-es. Dalam hubungan sesama manusia. Orang-orang Semai. Temiar dan Batek menganggap pelanggaran larangan ini seperti mengundang kemusnahan kerana perbuatan ini akan memmbulkan kemarahan tuhan petir (ngkuu'. Temiar dan Batek. dimanifestasikan dalam bentuk hujan. air bah atau ribut taufan melanda rumah panjang pesalah. Kepercayaan terhadap bencana tulah turut menjadi pegangan masyarakat peribumi di Sabah dan Sarawak (seperti orang Bisayah). yang dikenali sebagai terlaij atau lawac. pesalah juga mungkin mendapat pembalasan yang lebih teruk kerana beliau bersama-sama dengan rumah panjangnya akan bertukar menjadi batu. Masyarakat peribumi juga melarang keras perlakuan seks bebas. Tulah dikatakan bersifat seperti kekotoran (daki) yang melekat pada setiap bahagian tubuh badan menyebabkan pesalah tersebut berat untuk bergerak. Perbuatan ini boleh mengundang malapetaka (asah) yang berbentuk hujan batu. tulah berlaku apabila orang yang lebih muda mempersenda atau membantah percakapan atau melawan orang tua. lembab berfikir dan akhirnya menghilangkan keupayaan fizikalnya. ribut petir dan banjir besar. Pantang larang ini mengajar masyarakat peribumi menghormati alam sekitar. khususnya makhluk-makhluk yang kecil dan lemah. ayam. Larangan yang sama menjadi pegangan orang Lun Bawang di Sarawak. Selain itu. Pembunuhan secara luar biasa dilakukan dengan memakan semangat (ruwai) pesalah. dan mengekalkan sistem ekologi dalam kaadaan yang seimbang. Menurut teori penyakit orang Semai (dan kebanyakan suku-kaum Orang Ash yang lain). masyarakat ini turut dikawal oleh pelbagai pantang larang. karey atau karei). terutama . di antaranya dinamakan tulah. katak. Menurut orang Semai.pesalah) atau luar biasa. masyarakat ini juga mematuhi larangan-larangan lain seperti mentertawakan atau mempersendakan ahli-ahli yang kurang bernasib baik (seperti orang cacat). Mereka melarang mentertawakan makhluk-makhluk rendah seperti kucing. beruang dan lain-lain. binatang dan serangga (umpamanya rama-rama). Larangan tulah mendidik ahli masyarakat yang muda menghormati warga tua.

Orang ramai yang lalu-lalang akan meludah ke atas badan pesalah tersebut sambil menderanya dengan kata-kata yang kesat. pasangan yang melakukan sumbang muhrim dihukum bunuh dengan memasukkan kedua-kedua pesalah tersebut ke dalam bubu raya dan mencampakkannya ke dalam lubuk. Di kalangan orang Semai pula. 13. Orang Murut tradisional turut mengenakan hukuman mati ke atas pesalah sumbang muhrim. orang Kenyah mengenakan hukuman yang halaman 227 dinamakan pelabai. terdapat banyak lagi pantang larang yang berperanan menyusungalurkan kehidupan masyarakat ini.pesalah dan mencampakkan (menghanyutkan) mayat mereka ke dalam sungai. antara manusia dengan alamnya dan seterusnya memelihara keseimbangan dimensi-dimensi alam.5. Hukuman ini dilaksanakan secara memenggal kepada pesalah. Hampir setiap masyarakat mengenakan hukuman berat ke atas ahli-ahli masyarakat yang melanggar larangan ini. Disiplin seperti ini dapat mewujud sikap hormat-menghormati ahli-ahli komuniti. Hukuman-hukuman yang berat seperti ini menyangkal mitos yang dicipta masyarakat Barat yang mendakwa masyarakat peribumi di rantau itu mengamalkan seks bebas. Melalui hukuman pelahai. menghormati warga tua merupakan nilai yang . Umpamanya. Selain daripada larangan-larangan yang dibincangkan di atas. Sementara itu. pesalah wanita pula akan ditelanjangkan dan diikat pada tiang sen rumah panjang.4 Nilai dan Norma Kehidupan harian masyarakat peribumi banyak berpandukan sistem nilai dan norma.sumbang muhrim (perlakuan seks di kalangan ahli keluarga). Umpamanya. Aturan-aturan sosial dan supernatural yang diamalkan melalui konsep pantang larang ini dapat melatih ahli masyarakat peribumi menghargai setiap makhluk yang wujud di persekitaran mereka. penduduk akan merejamkan kemaluan pesalah lelaki dengan pokok tepus.

seperti kanak-kanak.utama. Selain nilai ini. Masyarakat ini juga berkongsi kuasa (khususnya tanggungjawab memimpm masyarakat). Di . khususnya dalam menjaga hubungan baik antara ahli masyarakat. binatang buruan. Amalan perkongsian sumber yang diamalkan dalam kehidupan ekonomi membolehkan ahli masyarakat yang lemah. tanggungjawab dan seumpamanya. Kewajipan ini ditunjangi oleh pelbagai falsafah.falsafah seperti ini mengajar ahli masyarakat mengenali asal usul kehidupan. Selain dikawal oleh larangan tulah. di antaranya: "Kalau tidak ada warga tua. hasil-hasil hutan. Falsafah. warga muda dilarang berkelakuan biadap di hadapan warga tua. "Orang tua lebih dahulu makan garam". warga muda tidak wujud". Di kalangan orang Semai. Justeru itu. di samping mengingatkan warga muda bahawa warga tua lebih dahulu mengharungi pengalaman-pengalaman hidup. warga muda dikehendaki melakukannya dengan sopan iaitu menundukkan badan ke arah lain sambil meludahkan air liur perlahan-lahan. Sewaktu meludah. warga muda dilarang meludah ke arah warga tua walaupun tanpa niat untuk menghina atau memarahinya. sikap menghormati warga tua dianggap sebagai satu kewajipan yang mesti ditunaikan oleh setiap warga muda. kewajipan sosial (seperti membantu ahli masyarakat yang malang) dan sebagainya. terus hidup tanpa diancam kelaparan. Masyarakat Orang Asli tradisional berkongsi semua sumber kehidupan seperti tanah. Nada suara yang rendah melambangkan tanda hormat warga muda tersebut kepada warga tua. Antaranya. warga muda juga dibendung pelbagai norma. warga muda juga hendaklah bertutur dalam nada suara yang rendah semasa bercakap dengan warga halaman 228 tua. tanggungjawab keagamaan (khususnya dalam menyempurnakan upacara-upacara). Satu lagi nilai yang dianggap mulia oleh kebanyakan masyarakat peribumi ialah amalan perkongsian. umpamanya. orang tua. orang sakit dan orang cacat. masyarakat ini menganjurkan agar warga muda belajar mengenai liku-liku kehidupan daripada warga tua kerana pada suatu masa nanti mereka (warga muda) juga akan menduduki status ini. Selain itu. secara saksama di kalangan ahli masyarakat atau komuniti.

mereka menyelesaikan atau menyempurnakan sesuatu pekerjaan (seperti membuka ladang. yang wajib diamalkan oleh semua pihak. Oleh itu. Di kalangan orang Lun Bawang. Amalan ini memerlukan anggota masyarakat mengumpul tenaga dan kemudiannya menyiapkan sesuatu pekerjaan secara bergilir-gilir.kalangan masyarakat Temiar. dibaham binatang buas atau jatuh dari atas pokok) dan kadang-kadang boleh membawa maut. konsep perkongsian mereka meliputi aspek emosi. Di kalangan masyarakat kecil. kegiatan seperti ini dinamakan ngeruyud. Mereka berkongsi kesedihan dan emosi khususnya apabila berlaku kemalangan atau kehilangan anggota masyarakat. ladang-ladang ahli yang menyertai kumpulan senguyun akan dikerjakan satu persatu sehingga halaman 229 . Mengikut amalan ini. membersihkan kawasan perkuburan dan sebagainya) secara bersamasama. amalan perkongsian dari segi ekonomi dikawal oleh konsep kempunan (punan ataupuhnan). sekiranya ada keluarga yang kurang bernasib baik kerana rumah mereka runtuh dipukul ribut. kegiatan ini dinamakan senguyun. anggota-anggota masyarakat yang lain akan menggabungkan tenaga dan membina rumah keluarga malang itu bersama-sama. membina rumah. Nilai ini merupakan sebahagian daripada perkongsian tanggungjawab sosial yang utama. Di kalangan orang Kenyah. Contohnya. Di kalangan masyarakat Semai. Kumpulan senguyun biasanya dibentuk dalam proses mengerjakan ladang. Amalan kerjasama juga dilaksanakan melalui konsep berderau iaitu menyiapkan sesuatu pekerjaan secara bergilir-gilir. Puhnan ialah gejala atau kemalangan yang berlaku apabila seseorang itu gagal memenuhi hasratnya untuk menikmati sesuatu jenis makanan. Dalam kegiatan ngeruyud. Mangsa puhnan akan ditimpa kemalangan (seperti dipatuk ular. kehilangan ahli masyarakat memberi kesan yang mendalam kepada anggota komuniti yang lain. seperti Orang Asli. mereka sentiasa mengutamakan perkongsian sumber (makanan) sebagai langkah mengelakkan kejadian puhnan kerana bimbang akan kehilangan anggota masyarakat. Masyarakat peribumi juga mengutamakan sikap bekerjasama dan bergotong-royong.

mendapat kemalangan. Sewaktu pulang ke rumah. kebanyakan masyarakat peribuminya (seperti orang Iban. akan mendapat pembalasan tenghaak seperti mengalami kerugian besar. Orang yang tidak jujur. Tenghaak merupakan satu bentuk pembalasan menyerupai konsep dosa tetapi pembalasan tenghaak biasanya berlaku di dunia. Kenyah. Fenomena ini merupakan sesuatu yang diterima umum oleh masyarakat ini kerana ia satu proses pembelajaran tidak formal. kejujuran seseorang itu dikawal oleh konsep tenghaak. seperti menipu atau memperdayakan orang lain. khususnya dalam melindungi komuniti rumah panjang. Di negeri-negeri ini. Selain itu. Pada masa sesebuah ladang dikerjakan. Semua ibu bapa bertanggungjawab mendidik dan memasyarakatkan anak-anak mereka sejak dari umur yang paling muda. sikap jujur dan berbudi bahasa juga dipandang tinggi oleh masyarakat. Kayan. Mempelajari kehidupan masyarakat melalui proses sosialisasi merupakan norma utama yang dipegang oleh setiap ahli masyarakat. ditimpa penyakit yang serius. khususnya untuk mensosialisasikan anak-anak mereka. setiap kanakkanak Negrito akan meniru (dan mempraktikkan) kegiatan-kegiatan ibubapa mereka dalam permainan-permainan di kalangan rakan sebaya.kanak tidak disuruh bekerja tetapi dibiarkan meniru kegiatan yang dijalankan oleh ibu-bapa mereka: anak lelaki meniru pekerjaan bapa manakala kanak-kanak perempuan meniru pekerjaan ibu. Dalam proses pembelajaran ini. kebanyakan . misalnya. Di Sabah dan Sarawak. kanak. dan seumpamanya. Di kalangan orang Negrito.selesai. tuan punya ladang tersebut berkewajipan menyediakan makanan dan minuman untuk para peserta senguyun. anak-anak diajak bekerja sejak dari kecil lagi. Oleh itu. Kegiatan mereka tidak pernah dihalang oleh ibu bapa kerana ia dianggap sebagai norma pembelajaran yang wajar diikuti setiap kanak-kanak. Rungus) meletakkan penilaian yang tinggi ke atas sifat keberanian yang ditunjukkan oleh ahli-ahlinya. ketika orang yang tidak jujur itu masih hidup. sikap jujur (dan telus) merupakan nilai yang dipandang tinggi dan amat dititik beratkan oleh semua anggota masyarakat ini. Di kalangan orang Semai.

masyarakat Peribumi telah jauh berubah. Di Sabah. yang dikenali sebagai adat. kurang pendedahan. sudah ada ahli masyarakat Peribumi yang menjadi pemimpin tertinggi negara. adat . keterbatasan peluangpeluang dan seumpamanya. (Native Customary Pengangkatan undang-undang menunjukkan pengiktirafan kerajaan Sabah dan Sarawak ke atas nilai-nilai peradaban peribumi mereka. ahli-ahli perniagaan yang berjaya dan seumpamanya. pegawai. norma peraturan-peraturan (cara) hidup masyarakat peribumi. mereka masih perlu belajar dan berusaha lebih gigih untuk mencapai kedudukan seperti ini.sistem nilai. yang bercirikan nilai-nilai peradaban yang tinggi. yang menyebabkan mereka lambat untuk mencapai pembangunan yang ideal. Di Sabah dan Sarawak.7 KESIMPULAN Masyarakat peribumi Malaysia secara umumnya mempunyai cara hidup. undang-undang adat ini dinamakan dinamakan "Undang-undang "Undang-undang adat sebagai Anak Adat Negeri" Natif" manakala formal di Sarawak Law). Namun bagi Peribumi (atau Orang Asli) di Semenanjung. telah diinstitusikan sebagai sebahagian daripada undang-undang formal. Orang Asli masih dibelenggu pelbagai masalah seperti kemiskinan. 13. pemimpin negen. 13. Dalam pencapaian ini.6 KEDUDUKAN MASYARAKAT PERIBUMI KINI Pada hari ini. Mereka sudah pun 'meninggalkan' corak kehidupan tradisional tetapi belum lagi sampai ke puncak kemajuan. Memandangkan masyarakat-masyarakat perbumi ini tidak mempunyai sistem tulisan. atau adat. Dalam mengharungi pembangunan hari ini.pegawai tinggi kerajaan. Peribumi di Sabah dan Sarawak jauh lebih maju (dan membangun) berbanding halaman 230 Peribumi di Semenanjung.

3. Honolulu: University of Hawai'i Press." dim." PhD Thesis. (Bangkok: Asia Indigenous People Pact. Lihat Tuie Meechang.. Dentan. Benjamin. TheSemai:A Nonviolent People of Malaya. 1966. 1-25. "Claiming Our Ancestors' Land: An Ethnohistorical Study of Seng-oi Land Rights in Perak. "The Indigenous People of Sabah. Ketiadaan sistem tulisan juga telah 'memaksa' mereka menghafal serta menghayati setiap unsur adat. Indigenous Peoples of Asia: Many Peoples. LasimbangJannie. 1968. (revised edition). Vol. One Struggle. 5. Juli Edo.diperturunkan secara lisan dan terpaksa dipelihara dalam ingatan setiap ahli masyarakat. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Kesebatian serta penghayatan ini membolehkan setiap ahli masyarakat mengawal diri. Lihat P. menunaikan kewajipan dan tanggungjawab. Lihat juga G. 1997. 1998. Ibid. Malaysia. dan R. Prehistory oftheIndo-Malaysian A rchipelsgo. 1996). Rinehart & Winston. halaman 231 NOTA 1. 161. 1995. yang akhirnya meletakkan sistem pemikiran mereka seolah-olah seperti sebuah kitab atau teks undang-undang (adat). 4. him. Federation Museums Journal. . "Temiar Social Groupings. him. mematuhi setiap peraturan dan larangan serta menghormati makhluk-makluk yang wujud di sekeliling mereka.xii.K. Masyarakat Lun Bawang Sarawak: Satu Pengenalan. Bell-wood. 177-195. New York: Holt." dim. 2. Australian National University.Bellwood. Ciri-ciri peradaban yang tinggi ini menjadi landasan utama bagi setiap kelompok peribumi untuk meneruskan kewujudan mereka sebagai sebuah masyarakat atau komuniti dan seterusnya mengekalkan identiti mereka sehingga kini.

13. 8. Pahang: Dahulu dan Sekarang. Juli Edo. Kuala Lumpur: Persatuan Muzium Bab 14 TAMADUN INDIA: SEJARAH. 7. him. No. "The Kenyah of Sarawak. Endicott. 61 (New Series)." Malaysia.6. Juli. Freeman. Lihat Juli Edo. halaman 232 dlm. Vol. him. 1968. 1980). Sivapalan M. dan M." dim. Cit. Kredit Peter. 1984. Report on thelhan. Benjamin. Lihat D. Federation Museums Journal (New Series). 12. 1989. Howell.. 1996. "Upacara Serah: Singkapan Hubungan Orang Semai DenganKerajaanMelayuLamaPahang. Lihat D." dim. op.cit. The Sarawak Museum Journal. 9. Lihat Jacob Dungau Sagan. XL. 10. Modernization among thelhan of Sarawak. G. (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Freeman. 1979. 1988. Kedit Peter. 1970). Rajantheran R. "Headmanship and Leadership in Temiar Society. Rajakrishnan . 13. 1-43. Lihat M. KERAJAAN DAN PENTADBIRAN G. 303.Cit.1968. Op. (London: Athline Press.op.NorazitSelat(ed). Lihat Dentan. 11.

Bukti-bukti menunjukkan wujudnya konsep kehidupan selepas kematian. menghiasi badan. Sabha. Pada zaman berikutnya. Mahatma Gandhi.000SM di . 14. Vijayanagar. Dalam konteks ini. Variyam. Kamshka. Mughal.0001.Lembah Sungai Indus. unsur-unsur zaman batu ini selaras dengan unsur-unsur zaman batu di beberapa kawasan lain di dunia. Harsha. Lord Warren Hastings. 14. Maurya. Akbar. Di Zaman Batu Baru (Neolitik). Devaraja. Asoka. Chola. Gupta. Chandragupta. menggunakan binatang kecil dan penggunaan biji-bijian. penternakan. Indo Arya.2 ZAMAN PROTOSEJARAH Zaman proto-sejarah di India bermula lebih kurang pada tahun 3. Sangam. Pallava. Indian National Congress. Zaman Vedik. Arya Samaj. tetapi ketidakwujudan atau kekurangan lain-lain bukti telah menghadkan pengetahuan tentang kehidupan zaman ini.500SM) di Lembah Sungai Indus. iaitu Zaman Batu Pertengahan (Mesolitik) penduduk India telah menjalankan aktiviti pertanian dan penternakan. tradisi Zaman Batu Baru dianggap sebagai pendahuluan kepada kemunculan tamadun Harrapa (3.000SM. Tinggalantinggalan zaman ini terdapat hampir di seluruh kawasan halaman 235 benua kecil India dan mereka telah mengetahui kaedah menghasilkan benang dan kain. Samudragupta. Bentuk budaya yang muncul di India menunjukkan alat-alat batu yang digilap. Samiti. tembikar dan penggunaan kayu dalam pembinaan. Berdasarkan penemuan jenisjenis peralatan batu dapat disimpulkan bahawa aktiviti pemburuan dan mengumpul bahan-bahan makanan berlaku di tebing sungai. pertanian. Kaveripattmam.1 ZAMAN PRASEJARAH Zaman Batu Awal (Paleolitik) dapat dibuktikan melalui penemuanpenemuan arkeologi yang membawa kita sehingga ke tahun 400. Lord Mountbatten. Kalabhra.

Rumah-rumah dibina dengan batu bata yang dibakar dan asas bangunan dibina di bawah tanah. dijumpai barang-barang buatan Harappa (2. Setiap lorong mempunyai kolam awam dan kebanyakan rumah mempunyai kolam dan tempat mandinya tersendiri. Budaya Lembah Sungai Indus meliputi kawasan Punjab. Penemuan-penemuan tinggalan arkeologi di kawasan Harappa (di daerah Montgomery.300SM) dan ini membuktikan serta menyakinkan kita tentang perdagangan antarabangsa yang telah berlangsung ketika itu antara dua kawasan peradaban. Punjab) yang bermula pada tahun 1872 dan di Mohenjo-daro (di daerah Larkana. Mengenai penduduknya.daro. Penemuan-penemuan seni ukir juga menunjukkan pergaulan . Jalan-jalan ini pula mengandungi lorong-lorong yang penuh sesak dengan rumah-rumah. Sind) pada tahun 1921 menunjukkan masyarakat Lembah Sungai Indus telah mencapai suatu tahap tamadun yang tinggi termasuk dalam bidang pertanian. carigali-carigali menunjukkan bahawa penduduk Lembah Sungai Indus memiliki kemahiran dalam perancangan bandar dan peraturan kesihatan. Mengenai perancangan bandar. Sind. Mohenjo. kota-kota itu mempunyai jalan yang lebar (9-34 kaki) dan lurus serta panjangnya setengah batu untuk digunakan bagi trafik beroda dan orang jalan kaki. Kota mempunyai sistem saluran yang sungguh tersusun. ujian-ujian terhadap penemuan tengkorak manusia membuktikan wujudnya empat jenis ras di Mohenjo-daro dan dapat disimpulkan penduduknya merupakan masyarakat kosmopolitan. pertukangan dan organisasi. Perancangan bandar yang rapi. tamadun Mesir dan tamadun Cina.Lembah Sungai Indus. Melalui kaedah arkeologi. utara Rajasthan dan kawasan Kathiawar di barat India. Ini juga terlihat pada tiang. bekalan air yang mencukupi dan sistem saluran yang baik memungkinkan kita membuat andaian bahawa wujudnya kewibawaan sivik yang tinggi. Lothal. Kalibangan dan Dholavira di Lembah Sungai Indus menunjukkan bahawa India (tamadun Indus) juga merupakan perintis dalam pembentukan peradaban-peradaban dunia seiring dengan kemunculan tamadun Mesopotamia (Sumeria). Penemuan-penemuan arkeologi di Harappa.tiang lampu di jalan raya dan sampah sarap seperti tembikar yang pecah dijumpai dalam lubang jauh dari kota.400-2. Di Mesopotamia. Bangunan-bangunan perusahaan dan perdagangan serta rumah-rumah tukang. pekedai dan rumah-rumah orang kaya boleh diasingkan dari runtuhan itu.

manusia. mohor-mohor. . ikan dan sebagainya merupakan bahan. Gandum. menandakan ikan atau bintang dan sebagainya. kambing. Dari mohor-mohor terdapat tanda-tanda kapal tanpa tiang kapal dengan kelasi yang menunjukkan penduduk Mohenjo-daro biasa mengenali kapalkapal dan benda-benda yang sama dijumpai di Mesopotamia yang memungkinkan kita membuat kesimpulan tentang hubungan rapat dengan luar negeri. Di kawasan Gujarat. beras dan barii dijumpai dari runtuhan dan daging lembu. Hanya menerusi penemuan patung-patung. Mohor-mohor juga menggambarkan tulisan-tulisan Indus yang disifatkan sebagai logosillabik piktograf).bahan makanan. Beberapa patung yang ditemui di Lembah Sungai Indus menggambarkan konsep Dewi Ibu dan Dewa Shiva diamalkan. Tembikar merah seperti yang ditemui dalam tamadun Indus digunakan di Gujarat. Penemuan. ikan dan sebagainya. Ini merupakan rantaian dan kesinambungan kepada perdagangan Gujarat. Mereka menggunakan beberapa simbol untuk menandakan burung. 14. halaman 236 Penemuan alatan membajak yang banyak menunjukkan aktiviti pertanian 2iusahakan secara besar-besaran. Broach dan Nagara.500SM tetapi unsur-unsur budaya tetap diteruskan di kawasan-kawasan lain terutama di Gujarat. tangkal dan dari objek-objek kecil dapat kita menemui unsurunsur budaya lmbah Sungai Indus.penemuan dari galian di Ankamedu dan Adichanallur di India Selatan juga menunjukkan unsur-unsur yang sama dengan tamadun Indus. begitu juga bentuk periuk dan benda-benda logam. perdagangan laut memainkan peranan penting terutama di bandar-bandar iaitu Prabhaspatan.atau interaksi antara pelbagai bangsa. Dewa Shiva nisembah bukan sahaja dalam bentuk patung tetapi juga dalam bentuk lingo. menandakan daun.3 ZAMAN SEJARAH AWAL Walaupun tamadun Indus telah lenyap lebih kurang pada tahun 1. (si mbol rakaman cahaya agung). Contohnya seperti menandakan sikat.

Kedatangan mereka tidak berlaku serentak tetapi berselang-seli dan dalam masa inilah berlaku pertembungan budaya dengan penduduk tempatan.500SM telah membawa kemunculan satu peradaban baru di barat laut India.000SM. dan beberapa visya adalah sebahagian danjana yang diketuai oleh raja (rajana).3.500-500SM) Asal-usul orang-orang Indo Arya dapat dikesan di kawasan-kawasan antara Poland dan Asia Tengah. beberapa keluarga tinggal dalam sebuah kampung (grama) yang diketuai olehgramina.200SM dan 1. Walaupun kumpulan Arya halaman 237 dapat mengekalkan beberapa unsur-unsur budaya yang dibawa bersama mereka tetapi pertembungan ini menyebabkan kemunculan satu budaya komposit di kawasan utara India yang dikenali sebagai Budaya Indo Arya (Budaya Vedik). ekonomi dan agama masyarakat Indo Arya. Dari Vedaveda ini.Budaya Indus mulai mengalami kemerosotan dan akhirnya kedatangan orang-orang Arya pada tahun 1. Kuasanya dikawal oleh pandangan umum dan undang-undang dan rakyat . sosial. barat dan selatan. kita dapat menyusun dan mengetahui mengenai semua unsur kehidupan politik. Sebahagian dari kumpulan yang datang ke kawasan Iran dan Iraq meneruskan migrasi sampai ke benua kecil India. Kekurangan kawasan rumput-rampai bagi ternakan mereka telah mendorong kaum ini untuk bermigrasi ke kawasan utara. beberapa kampung adalah bahagian visya (bandar) yang diketuai oleh visyapati. Asas organisasi politik dan sosial masyarakat Indo Arya ialah kula (keluarga) yang diketuai oleh grihaspati. terutama Rig Veda yang disusun antaratahun 1.1 Zaman Vedik (1. Orang-orang Indo Arya telah mencipta teks-teks agama atau Veda-Veda yang mengandungi mazmur-mazmur agama. 14. Kedudukan raja begitu dihormati dan baginda dinasihati oleh mantriparishad (ahli-ahli adalah negarawan yang dipilih oleh raja).

ketua dan orang-orang kaya raya) dan samriti (perhimpunan rakyat) berperanan dan bertanggungjawab mengawal kuasa raja. Champa. Kekuatan republik terletak dalam aspek korporat kerajaan iaitu pertemuan wakil-wakil puak atau ketua. Terdapat juga orangorang Indo Arya yang menjadi nelayan. Dua badan iaitu sahha (anggota-anggotanya terdiri dari ketua.2 Zaman Vedik Terkemudian (600-320SM) Lebih kurang pada tahun 600SM. penggunting rambut. Republik-republik terdiri dari satu puak seperti Shakya. pembuat Bharukachcha bakul. Selain itu.ketua keluarga untuk membincangkan perkara-perkara penting. kegiatan penternakan binatang juga penting dan orang-orang Indo Arya menggunakan lembu dalam bidang pertanian dan sebagai sumber susu. halaman 238 . penjual daging.3. Tamralipti menjadi kota-kota penting dalam perdagangan luar. Salah seorang wakil mempengerusikan pertemuan itu dan beliau diberi gelaran "raja" dan pangkat ini bukan berbentuk turun-temurun. tukang dobi. Dari sudut percukaian.peminjamwangdanpedagang.mempunyai kuasa untuk menggantikan seorang raja yang menyeleweng dalam tugasnya. Bandar-bandar perindustrian dan perdagangan pada zaman ini antaranya Shravasti. cukai ke atas tanah merupakan cukai asas. dan pembuattembikar. Pertanian merupakan aktiviti utama orang-orang Indo Arya terutamanya tanaman bijirin iaitu barii dan gandum. 14. penubuhan republik dan negeri-negeri beraja di kawasan utara India telah membawa sejarah tamadun India ke satu tahap yang penting. Koliya dan Malla atau gabungan puak-puak seperti Vriji dan Yadava. Repubik-republik terletak di kawasan kaki Gunung Himalaya dan di barat laut Punjab manakala negeri-negeri beraja terletak di kawasan Sungai Ganges. perindustrian dan perdagangan. Sumber pendapatan sesebuah republik adalah dari cukai tanah.

Namun begitu. . mendirikan dan menyusun pentadbiran cekap. Kosala dan Magadha dan republik Vriji. Ujjain. Baginda berkahwin dengan puteri Kosala dan Vaishali. membina jalan raya. Ajatashatru meninggal dunia pada tahun 461SM dan baginda digantikan oleh dinasti Shishunagapada tahun 413SM. perkembangan ini tersekat kerana Chandragupta Maurya dapat mengalahkan Nanda dan menerajui kerajaan pada tahun 321SM. membina saluran air dan sebagainya. diganti oleh puteranya Ajatashatru pada tahun 493SM dan meneruskan dasar menakluki Kosala. Kashi dan Vriji di utara dan Anga di timur yang menghubungkan perdagangan dalam dan perdagangan luar. Taxila dan Bharukachcha di barat mengadakan hubungan ekonomi yang lebih luas. Lima puluh tahun kemudian Mahapadma Nanda mendirikan kerajaan dan dinasti bukan Kshatriya yang pertama. Dalam konteks ini. Negeri-negeri atau kerajaan-kerajaan yang mengamalkan sistem pemerintahan beraja berbentuk turun-temurun dan mementingkan sistem dewamja dengan mengadakan upacara-upacara rajasuya (pentahbisan raja).Rajagriha. vajapeya (menjadikan raja muda semula) dan asva medha (pengorbanan kuda). melantik pegawai untuk mengukur tanah dan menilai tanaman dan menggalakkan pembangunan di bidang pertanian. Pemerintah Magadha. Peperangan untuk menentukan keagungan politik dan kekuasaan berlaku antara kerajaan beraja Kashi. Ayodhya. menakluki kawasan-kawasan di barat dan utara. mengenakan cukai tanah yang tinggi. Baginda mewarisi kerajaan Magadha. raja-raja dan golongan sami-sami bekerjasama dalam menekankan konsep dewaraja. Di republik ini tidak ada sekatan atau tentangan terhadap pandangan individu yang berbeza dan ini menyebabkan kemunculan pemimpin dan pemikir yang membawa pandangan bukan ortodoks seperti Siddharta Gautama (Buddha) dari puak Shakya dan Vardhamana (Mahavira) dari puakJnatrika. Bimbisara memerintah pada pertengahan kedua kurun ke-6SM dan merupakan seorang raja yang gigih serta berwawasan politik. Kaushambi dan Kashi yang penting bagi ekonomi kawasan Ganges manakala Vaishali. Peperangan berlaku selama seratus tahun dan akhirnya Magadha dapat mengekalkan kuasanya di India Utara. Bimbisara kemudiannya.

3 Empayar Maurya (321-185SM) Dengan kemunculan empayar Maurya. Alexander akhirnya terpaksa membatalkan rancangannya untuk menakluki seluruh India. Pengasas empayar Maurya. Dasar perluasan kuasa dan serangan Maharaja Alexander telah menyebabkan terbentuknya beberapa petempatan orang Greek di Punjab. Pengaruh Persia terdapat pada syiling-syiling India dan skrip India. 14. kemudian mara ke wilayah-wilayah di India. Pada tahun 519SM di bawah Darius. Pergerakan tentera Greek ini telah merintis dan membuka beberapa jalan perdagangan antara barat laut India melalui Afghanistan dan Persia ke Laut Mediterranean (selatan Eropah). khususnya Punjab. Jeneral tentera Greek yang terakhir meninggalkan India pada tahun 317SM. Oleh sebab tenteranya tidak ingin meneruskan dasar perluasan kuasa.Kawasan-kawasan yang terletak di barat laut India berada di bawah pengaruh Cyrus Yang Mahsyur dari Persia (558-520SM) dan puak-puak dari Kamboja. Gambaran politik India juga semakin jelas kerana empayar Maurya merupakan sebuah kuasa besar yang menguasai sejumlah besar kawasan di India dan sistem politik mencapai tahap keseragaman. Gandhara dan kawasan Indus membayar ufti kepadanya. Maharaja Alexander dari Macedonia (Greece) telah menewaskan Darius III.3. Kharoshti mempunyai unsur-unsur skrip Aramaic yang digunakan di Persia. berperang dengan Raja Poros (Puru) iaitu raja kawasan Jhelum. Hindush dianggap wilayah kedua puluh empayar Persia dan terdapat askar-askar India yang bertugas dalam tentera Persia. latar belakang sejarah menjadi semakin jelas kerana terdapat banyak bukti dari beberapa sumber persejarahan. menakluki puak-puak halaman 239 tempatan dan melantik gabenor-gabenor untuk mentadbir wilayah-wilayah ini. Chandragupta Maurya telah menggantikan . Pada tahun 330SM.

Kautalya atau Chanakya (seorang Brahmin) telah membantu Chandragupta menjalankan dasar perluasan kuasa dengan menakluki kawasan-kawasan Indus. Hubungan dengan dunia luar berkembang sehingga kerajaan dan masyarakat Greek mempunyai pengetahuan yang luas tentang kehidupan . Sumber-sumber bertulis Greek menyebutkan tentang peperangan antara Sandracottos (Chandragupta) dengan Seleucus Nikator (pemerintah Greek). Pada tahun 297SM. sistem Buddhisme disusun semula semasa Majlis Buddhis Ketiga bersidang di Pataliputra pada tahun 250SM. Asoka telah menghantar utusan. Bindusara. Mesir halaman 240 (Ptolemy III Philadelphus. Cyrene (Magas) dan Epirus (Alexander). kemenangan ke atas kawasan-kawasan Seleucid di Indus pada tahun 303SM. Asoka Piyadassi kemudiannya menakluki Kalinga di timur. 285-247SM). 276.Nanda pada tahun 321SM ketika baginda berusia 25 tahun dan berasal dari puak Moriya. Majlis ini juga memutuskan supaya dihantar pengembang-pengembang agama Buddha ke kawasan lain di India dan ke luar India. perjanjian yang dibuat antara mereka dan perkahwinan puteri Seleucus dengan Chandragupta. Megasthenes yang menetap di Pataliputra dan kewujudan jawatankuasa khas bertujuan untuk menjaga kebajikan orang asing. Macedonia (Antigonus Gonatus. Chandragupta telah memeluk agamaJainisme dan menyerahkan takhta kepada puteranya. Panduan dan strategi yang diberikan oleh penasihatnya. Di bawah pemerintahan Asoka. Bindusara telah meluaskan empayar sehingga ke Mysore di selatan India dan penggantinya. Penaklukan Kalinga penting dalam sejarah Maurya kerana kemusnahan yang berlaku di dalam peperangan ini menimbulkan kesedihan kepada Asoka sehingga baginda memeluk agama Buddha yang menekankan ahisma (tidak melakukan kekejaman). Ganges dan barat laut India.utusan diplomatik dan agama ke Syria (Antiochus II Theos 260246SM).239SM). Disebutkan juga tentang duta Seleucus.

Pemerintahan raja-raja Maurya yang pertama. Mahindra telah melawat Ceylon sebagai pengembang agama Buddhis. Pada tahun 200SM. Hubungan erat diadakan dengan kerajaan Seleucid di barat laut dan ini dibuktikan melalui ciri-ciri Persia yang terdapat pada Tiang-tiang Asoka (Asokan Pillars) yang mungkin diukir oleh pengukir dari kawasan barat laut. Selepas keruntuhan pemerintahan Achaemenid di Persia dan kematian Maharaja Sikandar beberapa pemerintah Greek dan Persia cuba mewujudkan empayar mereka.4 Kemerosotan Empayar (200SM-300 TM) Peristiwa-peristiwa politik selepas zaman Maurya menjadi semakin kabur dan utara India lebih dipengaruhi oleh keadaan di Asia Tengah. Demetrius II menakluki Punjab dan Lembah Indus dan mengekalkan kuasa Indo-Greek di barat laut India. Satiyaputra dan Keralaputra. kedua dan ketiga penting bukan oleh kerana Kautalya penaklukan (penasihat tetapi sistem kerajaan yang yang didirikan. Putera Asoka. merupakan teks tentang kerajaan dan ekonomi yang disusun Chandragupta) memberi kepadapemerintah-pemerintah India. Pandya. panduan Arthasastra. menakluki Arachosia dan Gedrosia. Idea inskripsi batu mungkin berasal dari Persia.3. Empayar Maurya diganti oleh kemunculan dinasti Shunga (keluarga Brahmin) yang diketuai oleh Pushyamitra pada tahun 180SM. . Kerajaan ini sering berperang dengan kerajaan di selatan.di India. 14. Dalam masa seratus tahun. dengan Greek di barat laut dan Kalinga di tenggara. Inskripsi-inskripsi Asoka terdapat di kawasan India Selatan dan baginda mengadakan hubungan persahabatan dengan kerajaan Chola. Dinasti Kanva mencapai zaman kegemilangan di bawah pemerintahan Raja Kharavela dengan kawasan yang dikuasai terbentang sehingga India Selatan. Antara kerajaan yang terpenting muncul ialah Bactria. Raja Demetrius mara ke arah tenggara. empayar Maurya menjadi semakin kecil dan kawasan Magadha yang diperintah oleh Shunga dikuasai oleh dinasti Kanva yang meneruskan pemerintahan sehingga tahun 28SM.

menakluki Sanchi dan lembah Sungai Godavari di Selatan. Dalam sistem pentadbiran kuasa dibahagikan kepada wilayah-wilayah di bawah gabenor sivil (amalya)dsn gabenor militeri (mahasenapati). Hippostratos. . Kerajaan Indo-Greek ditewaskan oleh kumpulan Shaka atau Scythia dari kawasan Laut Aral di Asia Tengah. Vasishthiputra dan kawasan diperluaskan sehingga Kathiawan di barat. Heliodorus dan Appolodotus tetapi yang termashyur ialah Menander (Milinda) yang memeluk agama Buddhisme. Raja pertama dinasti Shaka ialah Maues atau Moga (80SM) yang mengekalkan kuasa di Gandhara tetapi penggantinya. Di bawah pemimpin Satakarni mereka meluaskan kawasan sehingga Sungai Narmada di utara.pemerintah Indo-Greek ialah Strato.pemerintah'. Buddhisme mendapat sokongan Kanishka. Azes mengalahkan raja Indo Greek terakhir. Baginda telah meluaskan pengaruhnya ke kawasan sehingga Lembah Ganges. Putera Vima Khadphises memperkenalkan penggunaan wang syiling emas yang mempunyai unsur-unsur India. Pengganti-pengganti Kanishka memerintah selama seratus lima puluh tahun sehingga kuasa Sassania di bawah Ardashir menakluki Peshawar dan Taxila. Mereka ditewaskan oleh puak Yueh-chi di bawah Kujula Khadphises dan mendirikan dinasti Kushana. Mithridates. Di India Tengah.Antara pemerintah. Pemerintah Shaka halaman 241 menggunakan gelaran 'pemerintah agung' dan 'pemerintah bagi pemerintah. dan Majlis Buddhis Keempat diadakan dan pengembang agama Buddha dihantar ke negara China dan Asia Tengah. Dinasti ini menjadi lebih kuat pada pertengahan pertama kurun ke2 Masihi di bawah Gautami Putra dan puteranya. Sungai Krisna dan utara Madras di tenggara. Vima digantikan oleh Kanishka yang dapat meluaskan kawasan taklukannya sehingga ke Sanchi di selatan dan Banaras di timur. iaitu di kawasan Deccan. dan raja-raja Kushana akhirnya terpaksa membayar ufti. dinasti Satavahana (dinasti Andhra) telah menjadi masyhur pada kurun pertama sebelum Masihi.

dan manuskrip-manuskrip Buddhisme. suatu puak ternama dan mengambil gelaran Maharajadhiraja. Puteri Chandra Gupta II dikahwinkan dengan raja Vakataka. melalui catatannya telah menggambarkan India sebagai satu negara aman . Baginda mengekalkan kerajaan Hindu. dan hubungan persahabatan terus dikekalkan. Puteranya.14. Fa Hsien. Rudrasena II meninggal dunia lima tahun kemudian dan balunya (anak perempuan Chandra Gupta) memangku takhta kerajaan dari tahun 390-410. RajaMeghavarnadari Ceylon (352-379) telah meminta kebenaran untuk membina biara dan rumah rehat di Bodh Gaya bagi orang. Chandra Gupta II yang menerajui kepimpinan pada tahun 380 telah menewaskan kerajaan Shaka dan merampas kawasan barat India tetapi kawasan Deccan di bawah dinasti Vakataka tidak dapat ditakluki. seorang Buddhis China yang melawat India dari tahun 400 hingga 411 bertujuan untuk mengutip teksteks. Dinasti Gupta menjadi semakin penting selepas Chandra Gupta II berkahwin dengan seorang puteri Lichchavi. Asal-usul Gupta tidak begitu jelas dan dipercayai suatu keluarga tuan tanah beransur-ansur menguasai arena politik kawasan Magadha.3. Rudrasena II. meneruskan hubungan luar dan mendirikan pentadbiran yang cekap.5 Zaman Gupta (300-600 TM) Zaman Gupta digelar sebagai Zaman Klasik atau Zaman Keemasan kerana kebudayaan Hindu semakin kukuh di kawasan utara India.orang Ceylon yang berziarah ke tempat suci ini. Chandra halaman 242 Gupta II menggunakan gelaran Vikmmaditya (matahari kegagahan) tetapi pemerintahannya lebih diingati kerana naungannya terhadap bidang kesusasteraan dan kesenian. Kerajaan Vakataka menjadi sebahagian empayar Gupta. dan belajar di biara-biara India. Samudra Gupta yang menaiki takhta pada tahun 335 telah meluaskan kawasan pengaruhnya sehingga raja-raja di timur dan selatan tunduk serta membayar ufti. memulihkan konsep devaraja dan asamedha. tinggalan empayar Maurya.

Nepal dan Valabhi di barat laut dan utara. tetapi kemudian menghadapi serangan dari orangorang Arab. meluaskan kawasan pengaruhnya sehingga Punjab. Sebahagian dari puak Hun yang pernah berperang dengan puak Yueh.dan damai. Puteranya. India Utara dibahagikan kepada empat buah kerajaan iaitu. Pushyabhuti di Thanesar (di utara Delhi) dan Maitraka (asal-usul Persia) di Gujarat. Kuasa Hun di India mula merosot pada akhir kurun ke-6 bukan kerana tentangan raja-raja India tetapi kerana orang-orang Turki dan Persia menyerang Bactria yang berada di bawah kawalan Hun (563.567). Kumpulan Hun yang datang ke India dikenali sebagai Huna dan Raja Huna pertama yang memerintah India Utara sehingga Eran di India Tengah ialah Toramana. Maukhari di Uttar Pradesh barat. Rekod-rekod Sung. Perjuangan untuk menakluki kawasan-kawasan Deccan gagal . Keluarga Pushyabhuti menjadi kuasa penting dan selepas kemangkatan raja Maukhari.Yun (duta China ke kerajaan Hun) member! gambaran keganasan dan kezaliman kerajaan pimpinan Mihirakula. Mihirakula tidak begitu popular dan membenci agama Buddhisme. Selepas kemerosotan empayar Gupta. Pemerintahan Kumara Gupta (415-454) dan Skanda Gupta (454-467) telah menghadapi cabaran dan serangan dari puak Hun (dari Asia Tengah di sempadan China) yang telah menguasai kawasan-kawasan dari Persia hingga ke Khotan. Kerajaan Maukhari menewaskan Gupta dan mengadakan hubungan kekeluargaan dengan Pushyabhuti. Gupta di Magadha. Kashmir. pemerintah Pushyabhuti iaitu Harsha telah menggabungkan kedua-dua kerajaan ini.chi telah bermigrasi ke barat dan disebutkan dalam catatan sejarah Rom dan Greek sebagai Hun Putih. Harsha memulakan pemerintahan pada tahun 606. Walaupun pengasas kerajaan Pushyabhuti ialah Prabhakara-vardhana tetapi pemerintah yang termashyur ialah Harsha-vardhana atau Harsha. Manakala kerajaan Maitraka kekal sehingga pertengahan kurun ke-8. barat dan selatan. Kedatangan puak Hun menyebabkan pergerakan pendudukpenduduk yang mempunyai latar belakang etnik yang berlainan yang mula mendiami kawasan India Utara.

7 Zaman Pallava (600-900) Selepas zaman Sangam (300SM-200 TM) sejarah India selatan amat kabur . menara api. Afghanistan dan Asia Tengah. di samping menjalinkan hubungan perdagangan dengan negara-negara barat seperti Romawi dan Greek. membina kapal. pejabat kastam dan bangunan membuktikan terdapatnya perdagangan luar (antarabangsa). Kerajaan-kerajaan Chera di barat. Harsha menubuhkan sebuah kerajaan yang cekap dan mengadakan hubungan luar dengan negara China sehingga Maharaja Tang Tai Tsung menghantar dua duta. Masyarakat India Selatan mengadakan hubungan dengan kawasan India utara melalui kawasan Deccan. 14. Chola di timur dan Pandya di selatan sering berperang antara satu sama lain. kerajaan Chola telah menakluki dan memerintah Ceylon Utara sehingga dihalau oleh Raja Sinhala Duttagamini.3.6 Zaman Sangam Di India Selatan.kerana ditewaskan oleh Pulikeshin II dari kerajaan Chalukya. rekod-rekod kesusasteraan Sangam memberi gambaran jelas tentang peristiwa-peristiwa politik. Kepentingan Arikamedu dan Kaveripattinam dalam perdagangan lautan boleh dibandingkan dengan kepentingan Bharukachcha dan Taxila di barat laut India yang mengendalikan perdagangan luar dari Persia. Petempatan Romawi bertarikh kurun pertama sebelum Masihi dibuktikan dengan penemuan syiling. halaman 243 14. Tiberius dan Nero di Arikamedu.3.sylling emas Augustus. Chola mengendalikan perdagangan Lautan India. dermaga. Kewujudan pelabuhan atau pangkalan kapal. Pada tahun 200SM. Kapal-kapal Yavana (dari Asia Barat dan Laut Mediterranean) berlayar ke Kaveripattinam untuk berdagang atau bertukar barang (barter) mereka dengan barangan dari Asia Tenggara dan China.kapal besar dan kecil yang digunakan dalam pelayaran ke rantau Asia Tenggara.

Selain daripada Perhimpunan Penyairpenyair Jain (Sangam Jain) yang diadakan pada 470. Cara pemerintah Kalabhra mengembangkan agama Buddha telah membangkitkan kemarahan orang-orang Tamil yang menyifatkan mereka sebagai raja-raja yang zaiim (kali amsar). Walaupun zaman Kalabhra digelar zaman gelap terdapat beberapa sumbangan penting (istimewa) yang berlaku. kita dapat mengetahui bahawa Raja Sivaskandavarman yang merupakan pemerintah terkemuka memerintah dari Kanchi. halaman 244 Zaman berikutnya iaitu dari pertengahan kurun ke-6 sehingga kurun ke-9 dalam sejarah India Selatan memperlihatkan peperangan di antara tiga buah kerajaan yang cuba meluaskan wilayah masing-masing. memperkenalkan Buddhisme sebagai agama rasmi dan mementingkan bahasa Sanskrit. Antara ketiga-tiga kerajaan ini.sehingga dirujuk sebagai zaman gelap. Zaman Pallava Pertengahan. Namun begitu. merasmikan upacara-upacara asvamedha. kadavarkon dipercayai mereka yang meneroka hutan serta menubuhkan bandar dan kampung. vajapaya dan agnishtoma dan mementingkan bahasa Prakrit dan Sanskrit. Tirukkural dan Palamoli disusun pada zaman ini. dipenuhi dengan peperangan menentang . Oleh kerana raja-raja Pallava menggunakan gelaran seperti kadavar. kerajaan Pallava dan Pandya berkembang serta mengusir golongan Kalabhra. Pallava dari Kanchi dan Pandya dari Madurai. Raja Pandya Kandungon menewaskan Kalabhra pada tahun 575 dan menamatkan pemerintahan golongan ini yang telah berkuasa selama tiga ratus tahun di India Selatan. terdapat satu golongan yang dikenali sebagai Kalabhra telah menguasai India Selatan. Dinasti Pallava telah melalui tiga zaman. Pallava Pertengahan (340-595) dan Pallava Akhir (575900). Zaman Pallava Awal. Dari keterangan-keterangan kitab-kitab Buddhisme kita dapat mengetahui bahawa raja Accutavikkanta telah menggalakkan kegiatan-kegiatan agama Buddha dan penyair-penyair Buddha telah mendapat layanan yang baik. iaitu Chalukya dari Badami. dipercayai karyakarya etika Tamil yang disanjung tinggi oleh masyarakat Tamil seperti Naladiyar. Selepas pemerintahan Accuta. iaitu Pallava Awal (250-340). Dinasti Pallava telah dapat menguasai negeri Tamil. Kepingan pinggan tembaga dan inskripsi-inskripsi batu menggunakan bahasa-bahasa ini.

Chalukya dan Chola. Tsuan Tsang telah melawat Kanchi pada tahun 642. Kadamba. beliau menyatakan Kanchi mempunyai seratus buah vihara Buddhis serta sepuluh ribu orang rahib Buddhis. dan lapan puluh kuil Saivisme dan Vaisnavisme. Terdapat tiga jenis kuil Hindu yang dibina iaitu kuil-kuil gua. dan agama Jainisme juga diamalkan. Zaman Pallava Akhir pula merupakan zaman kegemilangan dinasti Pallava bukan sahaja kerana penguasaan kawasan India Selatan tetapi juga kerana beberapa perkembangan signifikan yang berlaku. Raja Rajasimhan dan Raja Nandivarman III adalah antara pemerintah-pemerintah terkemuka zaman Pallava yang memperbanyakkan pembinaan kuil-kuil Hindu dan meluaskan perdagangan luar.3. kerajaan Pallava telah menjadi kuasa .Gupta. Dalam rekodnya.8 Zaman Chola (850-1200) Selepas pemerintahan Kalabhra. kuil-kuil batu best dan kuil-kuil biasa yang dibuat dari pasir dan batu-bata.raja Pallava yang telah memeluk agama-agama ini. Raja Narasimhavarman. Kebanyakan golongan nayanmar (wali-wali mazhab Saivisme) dan alvar (wali-wali mazhab Vaisnavisme) telah hidup pada zaman ini dan menyumbangkan kepada penyebaran mazhab-mazhab ini. memberikan keutamaan kepada bahasa Tamil dan terlibat dalam pembinaan kuil-kuil Hindu. Pemulihan agama Hindu telah dilakukan oleh pergerakan bhakti iaitu mazhab Saivisme dan Vaisnavisme diberikan keutamaan sehingga dapat menggantikan Buddhisme dan Jainisme sebagai agama rasmi. Terdapat raja. Pembinaan kuil-kuil berlaku secara besar-besaran dan seorang pengembara Cina. Raja Mahendravarman. dan agama Buddhisme dan Jainisme diberikan keutamaan pada zaman ini. Vakataka. Raja Vishnugopan adalah salah seorang pemerintah yang menentang serangan Gupta dari utara. halaman 245 14. Kewujudan sebuah kolam Avani Naranan dan tempat berhala di negeri Thai yang dibina oleh pedagang-pedagang zaman Pallava menunjukkan kepentingan perdagangan luar.

menyelenggara sekolah dan hospital. membuktikan kegiatan persatuan pedagang iaitu Manigaman bergiat dalam perdagangan di negeri Siam (Thailand). Kerajaan Chola melalui dasar perluasan kuasa. Kanchi menjadi ibu negeri yang kedua pentingnya dalam empayar Chola. Secara bandingannya. Pemerintah-pemerintah Chola begitu giat terlibat dalam pembinaan kuilkuil. Manakala kerajaan Chola tidak dapat menebus atau memulihkan semula zaman kegemilangan mereka dan dikatakan bertapak di tepi Sungai Kaveri. daerah dan kampung. meluaskan wilayahnya sehingga meliputi seluruh kawasan India Selatan. bentuk pemerintahan Chola adalah lebih kurang sama dengan kerajaan Pallava iaitu empayar dibahagikan kepada beberapa wilayah. reklamasi tanah. Mereka juga menjalinkan hubungan perdagangan luar dengan Gugusan Kepulauan Melayu dan negeri-negeri lain di rantau Asia Tenggara.terpenting di kawasar. Chola merupakan sebuah kerajaan yang tidak begitu penting dan memermtah kawasan yang dikenali sebagai Rayalaseema. Walaupun Tanjore dipilih sebagai ibu negeri utama tetapi selepas penaklukan kerajaan Pallava. Raja-raja yang termasyhur dalam dinasti Chola adalah Raja Rajendra I dan Kulotangga. Kerajaan Chola muncul semula dari kemerosotan dan berkembang menjadi satu kuasa imperialis selama tiga ratus lima puluh tahun. sudah terbentuk hubungan erat dengan empayar itu yang menunjukkan dasar luar kerajaan China. menggalakkan kerja-kerja talian air. Oleh yang . Penawanan Tanjore oleh Vijayalaya dan pembinaan sebuah kuil untuk Dewi Durga (Nishumbhasudini) pada 850 merupakan langkah pertama ke arah kebangkitan semula kerajaan Chola. Pentadbiran kampung dikendalikan oleh jawatankuasa eksekutif yang dilantik oleh majlis besar. dan pemerintah-pemerintahnya menggunakan gelaran Chakravarthigal. Cukai tanah merupakan sumber kewangan kerajaan yang paling besar. India Selatan. Penemuan inskripsi Tamil di Takuapa. Ada juga jawatankuasa (variyam) yang ditubuhkan untuk tugas tertentu dan ahli-ahli jawatankuasa dipilih dari wakil bahagian-bahagian kampung. Ekspedisi ketenteraan dan serangan Rajendra Chola I pada tahun 1025 terhadap empayar Srivijaya membuktikan sebelum ini.

Melalui kaedah arkeologi. Inskripsi-inskripsi Tamil yang dijumpai di Takuapa (di selatan Thai) dan Labu Tuwa (Sumatera) menunjukkan peranan gabungan syankat peniaga-peniaga India di Asia Tenggara. unsur-unsur agama Hindu dan Buddha menjadi asas kerohanian bagi institusi kerajaan sehingga pihak pemenntah . Banyak kuil-kuil dan matha (dewan awam) dibina serta melatih penyanyi-penyanyi untuk menyanyikan Timpadiyam di kuil-kuil. Raja-raja Chola yang menganuti agama Hindu memainkan peranan penting dalam perkembangan mazhab Saivisme dan Vaisnavisme. Hubungan awal telah bermula sejak zaman sebelum Masihi di mana pedagang-pedagang India belayar ke lautan Asia Tenggara mencari kekayaan termasuk rempah-rempah. Dalam hal ini agama dapat dilihat melalui sifat tolak ansur raja-raja Chola yang membenarkan unsur-unsur Vaisnavisme dan halaman 246 Buddhisme pada hiasan kuil Saivisme. Kuala Selinsing di Perak menunjukkan kesan-kesan pusat perniagaan antarabangsa yang meliputi rantau Asia Tenggara. damar. kayu-kayuan. Unsur-unsur budaya dan tradisi India yang dibawa oleh pedagangpedagang ke Asia Selatan telah mempengaruhi kehidupan beragama.demikian segala peraturan mengenai hak milik serta cukai hasil tanah dikendalikan secara terperinci. Semua kawasan yang dikenakan membayar cukai akan diukur dan ditentukan cukai berdasarkan kesuburan tanah itu serta jenis tanaman yang dihasilkan. kawasan India Selatan dan Empayar Greco-Roman pada permulaan tarikh masihi.3. emas dan lain-lainnya. sastera dan seni rakyat ke rantau ini.9 Hubungan India dengan Dunia Luar Dalam persejarahan India sehingga zaman pertengahan berlakunya hubungan atau interaksi antara orang India dengan dunia luar terutama di kawasan rantau Asia. bahasa. ketatanegaraan. carigali di Arikamedu di India Selatan. bantuan juga diberikan kepada kuil-kuil Buddhis dan Jain. 14. Dalam sistem politik Asia Tenggara. Selain itu. Oc-eo di Indo China.

Hikayat Pendawa Lima di Malaysia dan Ramakien di Siam menunjukkan kepentingan cerita Sri Rama di kalangan penduduk Asia Tenggara. Hikayat Sang Boma. fenomena semula jadi dan sebagainya. Dalam bidang bahasa. pengetahuan. la melibatkan dalam bidang ketatanegaraan. seni ukir. Dalam bidang kesusasteraan Asia Tenggara. Hikayat Seri Rama. ianya dijalankan oleh pendita-pendita Brahmin atau sami-sami Buddha melalui nyanyian-nyanyian suci berbahasa Sanskrit dan Tamil di istana-istana raja. perbendaharaan bahasa-bahasa di Asia Tenggara diperkayakan melalui proses pinjam meminjam dari banyak perkataan dari bahasa Sanskrit. perdagangan. Mahabharata danJataka menyediakan bahan-bahan penting untuk perkembangan tradisi kesusasteraan yang bercorak lisan dan bertulis.digelar sebagai devaraja. Begitu juga dengan Sri Lanka (Ceylon). Pali dan Tamil. seni tarian dan seni muzik. Cerita-cerita Ramayana dan Mahabharata telah memperkayakan lagi seni pertunjukan pentas seperti wayangkulit. Pengaruh ajaran Saivisme terlihat pada candi yang mempunyai patung lingo. Manakala negara China tidak terkecuali dari pengaruh India terutama . pengaruh karya-karya epik Hindu dan cerita-cerita agama Buddha amat penting. dalam seni lukis. Cerita-cerita Ramayana. (lambang aspek kedewaan Siva) manakala pemerintah yang menganuti Vaisnavisme dianggap sebagai inkamasi Dewa Vishnu. Untuk memperkukuhkan dan mengesahkan konsep mengenai pemujaan devaraja. dalam seni bina seperti di Anuradhapura dan Polonnaruva. pengaruh India dapat dilihat pada masa agama Buddha disebarkan pada zaman Asoka dan kemudiannya menjadi agama rasmi. Manakala. pengaruh agama Buddha dapat dilihat pada candi BorobudurdiPulauJawa dan candi Angkor Thorn di Kampuchea. Nyanyian-nyanyian suci dari Tevaram dan Tiruvacakam masih diamalkan sehingga kini di Thailand semasa upacara pertabalan raja. halaman 247 kekeluargaan. keagamaan.

Pemerintah-pemerintah dinasti Hamba (1206-1290) digantikan oleh dinasti Khiiji (1290 -1320). Kumpulan-kumpulan orang Greek. Pada tahun 1206. Sebaliknya. akhirnya mereka telah diasimilasikan. sehingga tahun 1000SM. Ghuri telah dibunuh oleh Qutb-ud-din Aibak. Kanauj dan Mathura dimusnahkan. Pengaruh politik mereka begitu kuat sehinggakan pedagang kuda dan peniaga Arab di Korkai dilantik sebagai menteri dalam kerajaan Pandya. Di India. dinasti Tughluq (1320-1412). dinasti Sayyid (14121450) dan dinasti Lodi (1451-1526).agama Buddha yang telah menggalakkan pengembara Buddhis Cina seperti Fa Hsien. kedatangan kumpulankumpulan Muslim (orang Islam) adalah berbeza kerana mereka dapat mengekalkan agama mereka di India. Ini diikuti pula oleh serangan Muhammad Ghuri pada tahun 1191 dan pembukaan petempatan-petempatan di India Utara.4.4 SEJARAH ZAMAN PERTENGAHAN (1000-1756) 14. seorang pengikut (hamba) Ghuri yang kemudiannya membentuk Kesultanan Delhi.1 Zaman Muslim India Utara tidak bebas daripada ancaman dan serangan luar sejak sebelum tahun Masihi. mengkaji dan mengumpul kitab-kitab Buddhis. Scythia. Kedua.kesultanan mereka. pemelukan selepas penaklukan mula berlaku selepas kumpulan-kumpulan Muslim berketurunan Turki. Afghan dan Mongol menguasai kawasan-kawasan di India dan menubuhkan kesultanan. Hsuan Tsang dan I Tsing yang melawat India untuk belajar. Parthia dan Hun yang datang sebagai orang asing untuk memerintah India. Ini bermula dengan serangan-serangan Mahmud Ghaznih dari tahun 1008 hingga 1026 yang menyebabkan beberapa bandar berkuil seperti Thanesar. penyebaran agama Islam dilakukan melalui dua cara iaitu pertama. 14. hubungan pedagang-pedagang Arab dengan penduduk-penduduk India dari kawasan-kawasan pantai di India Selatan sehingga menyebabkan mereka memeluk agama Islam. .

Sikh dan Rajput. memulihkan tempattempat suci Hindu. Akhbar halaman 248 telah menjalinkan hubungan baik dengan rakyat beragama Hindu melalui cara perkahwinan dengan melantik pegawai-pegawai Hindu memegang jawatan dalam kerajaan. Uzbek. Guru Arjun. Turani. Peshwa. Melalui tindakan ini.1658) yang tidak membenarkan pembinaan kuil Hindu dan menghalang mereka yang keluar dari Islam. mempengerusikan sidang diskusi antara agama-agama dan cuba memperkenalkan agama Din -I. Aurangzeb (1658-1707) yang memperkenalkan semula -izayah. Ramayana dan Mahabharata. Baginda juga menggalakkan penterjemahan Veda-veda. Sebelum tahun 1599 kawasan kekuasaan Mughal terbentang dari Kashmir di utara India sehingga Deccan di selatan. membenarkan isteri-isteri orang Hindu bersembahyang di istana-istana mereka. Untuk mengelakkan tentangan rakyat keturunan Afghan. dan membenarkan orang Hindu membina kuil dan mengadakan upacara umum. apabila kuasa British (Inggeris) menyerang kerajaan Muslim maka orang-orang Hindu ridak lagi memberikan sokongan. ShahJahan (1628. Dasar-dasar ini menyebabkan kerajaan Mughal terpaksa menghadapi tentangan dari kumpulan-kumpulan Maratha. Iran. memusnahkan kuil-kuil Hindu dan menggantikan pegawai-pegawai Hindu dengan pegawai-pegawai Muslim. Pada peringkat akhir pemerintahan Mughal. Baginda mengamalkan sikap toleransi terutama terhadap penganut Hindu dengan membatalkan cukai jizayah. Turki. Dasar toleransi tidak lagi diutamakan oleh pemerintah-pemerintah selepas Akbar seperti Jahangir (1605-1627) yang menunjukkan penentangan rerhadap ajaranJain dan membunuh ketua Sikh. Kayastha.Pemerintah Ibrahim Lodi diserang oleh Babur. ianya dapat meyakinkan semua kumpulan etnik bahawa baginda adalah ketua mereka. Kerajaan Mughal menjadi termasyhur di bawah pemerintahan Akhbar. Kemenangan kuasa British dengan menakluki .-lahi bertujuan untuk menyatupadukan penganut Hindu dengan penganut Muslim. dari keturunan Mongol Genghis Khan pada tahun 1526 yang mengasaskan kerajaan dan dinasti baru iaitu dinasti Mughal. Rajput dan Brahmin dilantik memegang jawatan dalam pentadbiran.

sultan dianggap sebagai wakil Khalifah walaupun ia bebas dengan berautoriti sendiri. tekstil dan lain-lain berdagang di Melaka dengan barang-barang yang dibawa dari Pulau Jawa. Dalam hal pentadbiran rerdapat kawalan atas kuasanya iaitu undang-undang Syariah. Setiap bandar mempunyai halaman 249 pasar-pasar yang menjadi pusat pertemuan dan perniagaan di antara pedagang. Bengal meneruskan hubungan perdagangan dengan rantau Asia Tenggara dan kapal-kapal India yang membawa rempah. akauntan (patwari) dan pendaftar (chauduri). Borneo dan Kepulauan Maluku. Pentadbiran sivil diketuai oleh wazir (menteri perdana) yang mengendalikan kutipan cukai. wujud pasar-pasar yang menerima barangan dari dalam dan luar India menjadikan ianya termasyhur sehingga Ibn Batutta. Golongan bangsawan menggalakkan pertukaran barang-barang India dengan barang-barang di pasar-pasar Asia Tengah. seorang pengembara Arab menggambarkan Delhi sebagai bandar tercantik dalam dunia Muslim.pedagang dan ahli perniagaan. yang berkhidmat dengan British. Wazir menjaga hal pentadbiran kerajaan pusat di samping bersama dengan tiga menteri lain iaitu ketua jabatan tentera. termasuklah tekstil Gujarat dan Bengal diekspot. Serangan orang-orang Turki dan Afghan telah membuka India Utara kepada perdagangan dengan Asia Tengah yang kemudian diperkuatkan oleh kedatangan kumpulan Mongol. Pentadbiran di peringkat wilayah diketuai oleh gabenor dengan beberapa jabatan pentadbiran manakala pentadbiran kampung dikendalikan oleh ketua kampung. Di Delhi. ketua hubungan luar negeri dan ketua menjaga hubungan dalam negeri. akaun dan perbelanjaan selain daripada menasihati sultan.kawasan demi kawasan di India terutama di bawah pemerintahan Mughal kerana peranan tentera sepoi-sepoi India. Dalam hal kerajaan dan pentadbiran. Kedatangan Islam ke India telah menyebabkan kemunculan satu budaya .

Keadaan kucar-kacir ini berubah dengan kemunculan.2 Kerajaan Vijayanagar (1336-1565) Selepas empayar Chola lenyap pada awal kurun ke-13. astronomi.komposit natijah dari interaksi antara tamadun di mana unsur-unsur Islam dan Hindu telah diterima pakai oleh orang Muslim di India. Arab dan Turki dan ditulis dengan skrip Arab. tarian. Misalnya bahasa Urdu mempunyai nahu Prakrit dengan katakata Persia. ajaran Kabir (1440-1518) dan Nanak (1469-1533) semuanya mengambil ciri-ciri Hinduisme dan Islam dengan tujuan mewujudkan agama universal yang dapat menjalinkan hubungan persahabatan atau perpaduan antara komuniti Muslim dan Hindu. Dalam semua aspek kehidupan sama ada dalam aspek bahasa. dalam bidang muzik iaitu alat muzik sitar adalah gabungan vinai India Selatan dan tanbura Persia.orang Muslim yang bermula pada hujung kurun ke-13 telah memporak. sejarah India merupakan sejarah empat buah kerajaan yang muncul dari keruntuhan empayar-empayar sebelumnya. Empayar ini telah mempertahankan kemaraan serta menyekat halaman 250 . dan seni halus seperti muzik. Kerajaan-kerajaan tersebut ialah Pandya. Ajaran sufi dengan doktrin mistik yang menekankan penyatuan dengan Tuhan melalui kasihkan Tuhan juga telah mempengaruhi orang-orang Hindu. Afghan dan Mughal dapat dikesani unsurunsur Hindu. dan dalam seni bina Turki. Kakatiya dan Yadavatetapi permusuhan di antara kerajaankerajaan ini. Agama Din-i-llahi yang diperkenalkan oleh Akbar.kacir.perandakan keempat-empat kerajaan itu sehingga keadaannya menjadi kucar.4. Kerajaan Vijayanagar telah berkembang menjadi satu empayar yang besar dan agung. dalam tarian kathak terdapat pakaian Persia dengan tema Hindu. kesusasteraan. Hoysala. dan serangan orang. perkembangan dan perluasan kuasa oleh kerajaan Vijayanagar pada pertengahan kedua kurun ke-14. 14. persajakan mahupun dalam agama dapat dilihat unsur-unsur campuran. Apa yang harus diperhatikan di sini ialah kedatangan Islam ke India menyebabkan kemunculan budaya unik yang mengintegrasikan unsur-unsur Islam dengan unsur-unsur Hindu. seni bina dan lukisan. perubatan. Iran dan Jain.

pendidikan dan kesenian. Walaupun Harihara I menjadi pengasas empayar Vijayanagar yang menyumbangkan Krishnadeva Raya kepada penyusunan termahsyur sistem bukan pentadbiran.pemusnahan tradisi Hindu dari golongan Muslim dan mempelopori tradisi peradaban dan kebudayaan Hindu di India Selatan selama lebih kurang dua ratus tahun (1336-1570). dan pembinaan kuil-kuil Hindu menjadikannya seorang pemerintah yang popular. Pihak pemerintahan British telah membahagikan India kepada tiga presidensi iaitu Bengal (timur). sahaja tetapi ia dianggap kerana merupakan seorang pahlawan dalam perang yang dapat meluaskan kawasan empayar tetapi juga kerana ianya pakar dalam ketatanegaraan dan pentadbiran di samping menjadi penaung seni dan sastera.5 ZAMAN MODEN (1750-1947) Kedatangan kuasa-kuasa Barat di India bermula dengan kedatangan dan penaklukan kuasa Portugis ke atas Goa (1510). Layanan yang diberi kepada rombongan-rombongan luar negara. Bagaimanapun kawasan seluas dua pertiga India tidak tertakluk kepada pemerintahan British dan kekal sebagai negerinegeri beraja sehingga kemerdekaan India. Dengan ini mereka dapat memelihara tradisi yang diwarisi dari segi ketatanegaraan. Selepas kemangkatan Krishnadeva Raya. perwatakannya sendiri serta cintanya kepada kesusasteraan dan agama. kuasa Belanda (1602) dan diikuti oleh kuasa Perancis pada tahun 1664. Penaklukan ini dilakukan dengan bantuan orang-orang dan askar-askar (sepoi-sepoi) India. Tetapi kemudiannya. Sejarah Vijayanagar merupakan zaman kegemilangan yang akhir di negeri Hindu di India Selatan. 14. Bombay (barat) dan Madras (selatan) untuk . pemerintah-pemerintah Vijayanagar yang berikutnya tidak dapat menahan kuasa-kuasa Muslim untuk menakluki kawasan-kawasan India Selatan. kedatangan British pada tahun 1612 dan penaklukan kawasan-kawasan di India yang bermula sejak tahun 1750 merupakan permulaan zaman baru di negara ini.

Lord Curzon (dasar luar negara dan kecekapan pentadbiran). Presidensi diketuai oleh gabenor dan seorang Gabenor-Jeneral dilantik sebagai ketua pentadbiran India. Dasar politik. kerajaan British begitu mementingkan dasar perdagangan yang menguntungkan England termasuk dorong kerana Revolusi Perindustrian. orang-orang India merasa tidak puas hati dengan tindakan British menakluki kawasan demi kawasan dengan tidak menghormati tradisi pemerintahan tempatan. memperkenalkan sistem pendidikan Inggeris. William Bentinck (memperkenalkan dasar pendidikan). menyebabkan berlaku proses pembentukan semula di mana pihak British memperkuatkan kuasa tentera dan memperkenalkan undang. Semua ini menyebabkan berlakunya pergolakan sosial pada tahun 1857 dan pihak British menggunakan tindakan kekerasan untuk mengalahkan pemberontak-pemberontak. dan Lord Mountbatten (bertanggungjawab membahagikan India dan memberi kemerdekaan) adalah pentadbir-pentadbir yang terkenal. Dalam arena politik. barang-barang perkilangan buatan mesin dari England yang dieksport ke India secara besar-besaran menyebabkan barangan buatan India yang serupa mengalami kerugian besar kerana kegagalan untuk bersaing. dibentuk satu dasar yang merupakan satu gabungan pelbagai pendirian iaitu British menghormati budaya dan agama dengan memberi jaminan tidak akan campurtangan dalam hal-ehwal ini.Jeneral British yang memerintah India ialah Warren Hastings (mengekalkan kuasa British dan memperkenalkan pentadbiran moden).undang yang mengurangkan kebebasan orang India. Kesan pergolakan politik ini. sosial dan budaya yang diperkenal dan dibentuk banyak dipengaruhi oleh pemimpin-pemimpin British di India dan England. Akhirnya. Di kalangan pemimpin ada yang mengizinkan perubahan yang perlahan (evolusi) dengan menghormati tradisi-tradisi tempatan dan ada yang ingin mengEropahkan India. ekonomi. Kesannya. Pada permulaan kurun ke-19. .memudahkan pentadbiran. Lord Dalhosie (dasar halaman 251 memperluaskan kawasan India-British). dan memperkenalkan dan membentuk pentadbiran moden. Antara Gabenor.

peranan Brahma Samaj.Dasar memperkenalkan sistem pendidikan Inggeris. Prarthana Samaj dan lainlain pertubuhan membangkitkan kesedaran sosial tentang beberapa amalan dalam masyarakat. Penubuhan pertubuhanpertubuhan untuk memulihkan agama Hindu seperti Arya Samaj dan Ramakrishna Mission. India untuk orang-orang Hindu dan mewujudkan negara Pakistan bagi memenuhi kehendak Liga Muslim yang mewakili orang-orang Muslim di India. Dalam konteks ini. Amalan-amalan dan adat-adat yang difikirkan tidak bersesuaian ditentang dan usaha-usaha dilakukan untuk memperbaiki kedudukan kaum wanita. Brahma Samaj memainkan peranan penting dan Raja Ram Mohan Roy dianggap pula dianggap sebagai perintis dalam reformasi sosial dan agama. Usaha-usaha dilakukan untuk meneruskan perjuangan kebangsaan melalui Indian National Congress (1885) yang dipimpin oleh Mahatma Gandhi dan usaha-usaha ini mula mengancam kedudukan British di India. Walaupun pihak British berusaha membahagikan orang-orang Hindu dan Muslim. Rrajantheran R. Dalam hal ini. halaman 252 Bab 15 TAMADUN INDIA: MASYARAKAT DAN BUDAYA G. British telah memberikan kemerdekaan tetapi dengan membahagikan tanah India kepada dua bahagian. Rajakrishnan . tuntutan untuk kemerdekaan terus dibuat sehingga England terpaksa berundur dari tanah India pada tahun 1947. Sivapalan M. Pertengahan kedua kurun ke-19 memperlihatkan kebangkitan kesedaran kebangsaan di kalangan orang-orang India. peranan mubaligh Kristian dan pembaharu-pembaharu India telah menyakinkan orang India tentang reformasi sosial dan agama.

Vaisnavisme. Aham. halaman 253 15. Vanaprastya.2 SISTEM KELUARGA Keluarga merupakan unit asas dan terkecil dalam struktur masyarakat India. Moksha. Veda. Vaisesika. Nirwana. 15. Pertembungan antara kedua-dua golongan budaya yang berbeza sejak beberapa kurun sebelum masihi lagi telah melahirkan suatu budaya yang dikongsi bersama. Keluarga bersama dibentuk oleh . Brahman. Ahimsa. Natya Sastra. Tujuan mendirikan keluarga adalah untuk mendapatkan teman sokongan dari segi fizikal dan rohani serta untuk mendapatkan atau melahirkan anak sebagai penyambung zuriat (keturunan). Orang Indo Arya dan orang Dravidia memiliki tradisi kebudayaan masingmasing. Sannyasa. Jyotisa. Nyaya. Vedanta. Mahabharata. Tolkappiyar. Saivisme. Yajna. masyarakat India boleh dibahagikan kepada dua golongan besar berdasarkan kepada keluarga bahasa. Sanskrit Tamil.1 MASYARAKAT DAN BUDAYA Pada amnya. Yoga. dharma. Bhakti. Grhastya. sistem keluarga yang biasa diamalkan ialah keluarga bersama (joint-family). Puram.Bhagavadgita. Jau. Purushortha. Dalam masyarakat India. iaitu pertama. Sangam. dan budaya serta tamadun itulah dianggap sebagai tamadun India. Atman. Varma. Raga. orang Indo Arya menetap di kawasan utara India manakala orang Dravidia menetap di kawasan selatan India. orang Dravidia.Asramadharma. Brahmacarya. Upanishad Buddhisme. Dari segi demografi. Aryabhata. Astadhyayi. Karma. Samsara. Ramayana. Tirukkural. Jainisme. Sankhya. orang Indo Arya dan kedua. Sanatana Dharma. Bharatanaryam. Sakuntala.

1 Ashrama Dharma Tahap pertama. kecacatan anggota dan sebagainya.keanggotaan semua anggota lelaki yang seketurunan. Dengan ini nilai keprihatinan dapat disemaikan dalam sesuatu keluarga bersama. Ini termasuklah anggota keluarga yang tidak berkeupayaan untuk bekerja kerana usia tua. sistem pemerintahan baru dan sebagainya menonjolkan konsep individu dan sekali gus membawa kemerosotan kepada sistem keluarga bersama. Namun begitu. Kepercayaan serta budaya keluarga dipelihara dan diturunkan kepada generasi muda kerana hubungan datuk nenek dengan cucu mereka adalah erat.undang moden. juga jodoh bagi anggota keluarga dipilih oleh mereka. pendidikan barat. Brahmacharya iaitu seseorang dikatakan masuk ke tahap . Anak perempuan yang sudah berkahwin akan menjadi anggota keluarga suaminya dan bilangan anggota keluarga bersama adalah tidak terhad. Sistem keluarga ini disokong oleh semangat kepentingan bersama dan harta benda keluarga merupakan milik bersama. Sistem keluarga bersama juga turut mengalami kemerosotan kerana tidak dapat bertahan dengan cabaran-cabaran permodenan. Perpaduan keluarga dipelihara dengan nilai kasih sayang yang murni dan kepentingan setiap anggota keluarga dijaga. institusi-institusi moden. masih terdapat perkahwinan berdasarkan percintaan yang direstui oleh keluarga. 15. khidmat nasihat daripada orang tua dapat dimanfaatkan terutama sekiranya berlaku perselisihan faham antara ahli keluarga. Secara amnya. Kewujudan sistem undang. isteri-isteri serta anak-anak mercka yang masih belum berkahwin. Sistem keluarga dipelihara oleh dua aspek hidup iaitu pertama. sesuatu perkahwinan diatur oleh ibu bapa. ashrama dharma yang menjelaskan tentang empat tahap yang harus dilalui oleh setiap manusia dan kedua. Dalam perkahwinan ini. menghidap penyakit.2. purusartha iaitu tentang empat objektif mulia hidup yang utama.

Vanapmstya iaitu golongan berumah tangga yang berusia antara 48 hingga 72 tahun. seseorang itu hendaklah menyelesaikan tanggungjawabnya terhadap keluarga dan menggiatkan usaha-usaha untuk mendalami ajaranajaran agama serta menolak perkara-perkara duniawi. Memelihara keharmonian keluarga merupakan tanggungjawab utama dalam tahap ini. Golongan warga tua yang penuh dengan ilmu ini dan golongan alim disyaratkan menjalankan kerja-kerja amal terutamanya dalam usaha untuk . Tahap ketiga. Dalam lingkungan usia sebegini. seseorang itu telah mencapai kearifan dan berkeupayaan untuk menasihati orang lain. kerana golongan inilah yang akan bertanggungjawab melindungi serta menyara golongan manusia yang lain seperti hrahmachariya. halaman 254 Tahap kedua. Tahap keempat. Mereka yang berumahtangga berhak untuk menikmati nikmat perkelaminan dan ia dilarang sama sekali untuk mencari keseronokan di luar rumah. Sannyasa iaitu seseorang akan memasuki tahap ini apabila berusia kira-kira 72 tahun. Pada tahap ini. tamadun India mengesyorkan usia 21 hingga 30 tahun sebagai usia perkahwinan bagi kaum leVaki manakala usia 18 hingga 25 ta\iun sebagai usia perkahwinan kaum wanita. Grihasta iaitu apabila tamatnya tahap pembelajaran.ini secara formal pada usia 12 tahun dan berterusan sehingga usia 24 tahun. Dua belas tahun pertama menandakan tahap pembelajaran yang biasa (informal) dan dua belas tahun kedua menandakan tahap pembelajaran yang serius (formal). Pada tahap ini seseorang hendaklah sama sekali dapat mengatasi nafsu dan keinginan terutama perkaraperkara duniawi. dan ini merupakan zaman bujang. vanaprastha golongan wargatua) dan sonny asa (golongan alim) yang tersebut dalam sistem ashrama dharma. seseorang itu akan memulakan kehidupan berumah tangga. Orang berumahtangga dianggap sebagai teras masyarakat. Dalam konteks perkahwinan ini. Seseorang itu diharapkan dapat menghasilkan ataupun mencari kekayaan yang secukupnya sebelum mendirikan rumah tangga.

orang alim dan sebagainya hendak dipelihara dengan kekayaan yang dimiliki. Ini dapat . Menyedari serta memiliki sifatsifat dharma merupakan objektif pertama kehidupan ini. wargatua. saudara mara. Vidu/moksha bermaksud pencapaian kebebasan kerohanian. Aram hendak ditanam pada hati seseorang sejak tahap brahmacharya. 15. Bagi mencapai tujuan tersebut. Sebahagian daripada kekayaan yang dikumpul hendaklah digunakan untuk menjalankan atau pun menyokong kerja-kerja amal.2. Objektif kedua mulia.2 Purusartha Purusartha bermaksud empat objektif mulia yang harus diamalkan oleh umat manusia. Seseorang yang sudah memperolehi ilmu atau kemahiran yang mencukupi hendaklah mencari pekerjaan dan mengumpulkan harta. contohnya melanggar etika kerja dianggap sebagai pelanggaran atau ingkar. Dharma merupakan suatu peraturan moral dan etika yang bersifat kerohanian. Objektif pertama mulia. Kegembiraan kerohanian dianggap sesuatu yang berkekalan lagi maha besar. Porul/artha iaitu kekayaan. Inbam/kama iaitu orang yang mengumpulkan kekayaan secara halal berhak untuk menikmati kekayaan tersebut dan halaman 255 berlandaskan lunas-lunas dharma. Namun begitu. Perbelanjaan yang melebihi pendapatan pula dianggap sebagai perbuatan yang melanggar dharma. anak. golongan ini selalu mengembara dari suatu tempat ke tempat yang lain. Objektif ketiga mulia.menyebarkan ajaran-ajaran agama. Objektif keempat mulia. iaitu mencapai kesempurnaan kesedaran kerohanian dan terlepas daripada lingkaran kelahiran serta kematian. objektif pertama mulia iaitu aram yang sudah ada pada diri hendaklah menjadi asas dalam pengumpulan kekayaan dan hendaklah diperolehi melalui cara yang halal. Isteri. Aram/dharma iaitu diperoleh melalui pendidikan yang bersifat kerohanian.

Peranan dan tanggungjawab mereka dihadkan dalam lingkungan urusan rumah tangga semata-mata. khidmat bakti serta keimanan yang kuat akan turut membawa moksha. Terdapat bukti. Sembahyang. pergerakan- . Dari segi pendidikan.1 Dalam Masyarakat Indo-Arya Pada zaman Veda Awal (1500SM-1000SM). Moksha merupakan pencapaian yang amat dicita-citakan oleh orang beragama Hindu. Pertapakan yang diseitai dengan ilmu yang suci iaitu ilmu kerohanian juga dapat membawa moksha.dicapai pada tahap sannyasa mahupun sebelum itu. dapat porul/artha dan inban/kama moksha/vidu dicapai. ashrama dharma dan pumshrtha menjadi teras keluarga dalam masyarakat India. pada Zaman Veda Kemudian (1000SM-500SM) dan selepasnya didapati kedudukan kaum wanita merosot dan banyak sekatan dikenakan ke atas mereka.3 KEDUDUKAN KAUM WANITA. dirasakan pendidikan asas memadai untuk kaum wanita dan ini kemudiannya seolah-olah menjadi undang-undang tidak bertulis. Mereka juga diberikan peluang untuk mendapat pendidikan yang sama. 15. Sebagai kesimpulannya.3. Malah mereka tidak lagi dibenarkan untuk membaca kitab-kitab suci ataupun menjalankan upacara.upacara keagamaan.bukti yang menunjukkan kaum wanita menjadi orang pertapa dan mereka dapat membawa mazmur-mazmur suci serta kitab-kitab suci. Sekiranya seseorang itu melaksanakan tanggungjawabnya menurut ashrama dharma maka serta mengecapi akan aram/dharma. Pelaksanaan tanggungjawab tanpa mementingkan diri akan membawa kepada moksha. Selepas kehadiran dan pengukuhan kuasa British di India. 15. kaum wanita dihormati dan diberikan kebebasan serta kesaksamaan seperti kaum lelaki. Namun begitu.

Masalah kemerosotan ini dapat diatasi atau dipulihkan semula selepas kedatangan dan pertapakan kuasa penjajah khasnya kuasa British di India. Anak perempuan yang kecil dipanggil sebagai 'amma' bererti emak kerana anak perempuan itu bakal menjadi ibu apabila berkahwin. Sifat keibuan yang ada pada mereka dihormati. Dalam konteks ini.pergerakan reformasi Hinduisme telah membawa mengenai masalah kedudukan wanita kepada pihak British supaya ianya dapat dihalang atau diketepikan dengan meluluskan undang-undang. . disanjung dan dianggap sebagai suatu nilai yang mulia. kedudukan kaum wanita mulai mengalami kemerosotan selepas Zaman Sangam. Di samping itu. kedudukan kaum wanita dapat dipulihkan pada kurun ke-19 dan kurun ke20. Antara pujangga-pujangga Tamil yang terkemuka pada zaman Sangam termasuklah beberapa pujangga wanita. Pujanggapujangga wanita ini didapati berupaya membuktikan kebolehan mereka dengan mencipta puisi-puisi yang dianggap setanding malah adakalanya lebih baik berbanding dengan kaum lelaki. kaum wanita telah diberikan kedudukan yang tinggi dalam masyarakat India Selatan. peranan kaum ibu amat penting dan mereka mempunyai segala kebebasan termasuk untuk mendapatkan pendidikan yang setinggi mungkin.3. 15. terdapat juga kaum wanita yang pernah menjadi pertapa-pertapa yang disegani lagi dihormati dalam masyarakat tersebut. Prarthana Samaj dan sebagainya. Dengan kerjasama pergerakan-pergerakan halaman 256 reformasi seperti Brahmo Samaj. Akhirnya.2 Dalam Masyarakat Dravida Pada Zaman Sangam (kurun ke-3SM. Di India Selatan juga pergerakan-pergerakan reformasi menjadi asas kepada pihak British untuk meluluskan undang-undang bagi melindungi serta menegakkan hak kaum wanita.kurun ke-3 TM).

duanya.4 SISTEMKASTA Sistem kasta merupakan satu institusi sosial yang unik bagi masyarakat India dan ia juga dikenali sebagai sistem jati. Konsep seumpama ini mudah disalah tafsir demi untuk kepentingan golongan-golongan tertentu. ketiga. . Bermakna.1 Sistem Varna Terdapat perbezaan yang nyata antara sistem vama dengan sistem jati dan kedua. Golongan kasta atasan seperti Brahmin menyatakan bahawa orang yang banyak dosanya dilahirkan dalam jati/kasta. Selalunya sistem jati dianggap sebagai salah satu aspek dalam ajaran agama Hindu tetapi tafsiran seperti ini adalah salah dan usaha untuk menghubungkaitkan konsep karma dengan sistem jati merupakan interpretasi yang salah. dan kelima. Brahmin iaitu golongan guru-guru agama. yang baik membawa kepada tindak balas yang baik dan begitu sebaliknya. Konsep karma merupakan salah satu ajaran agama Hindu yang menyatakan bahawa segala perbuatan (fizikal).15. Kelas sosial dibahagikan kepada lima kategori iaitu pertama. halaman 257 15. kedua. pedanda. Peristiwa-peristiwa yang dapat menyokong pandangan ini diselitkan dalam beberapa karya yang bersifat agama kemudiannya. keempat. Kshatriya iaitu kelas pemerintah dan pasukan keselamatan negara.4. pengendali upacara di kuil. Vaishya iaitu kelas perekonomian. Shudra yang berkhidmat kepada tiga-tiga golongan di atas. Sistem varna merupakan pembahagian kelas sosial yang tetap hierarkinya dan tidak boleh diubah iaitu sistem ini mengehadkan mobiliti sosial. bawahan dan sebaliknya. tidak boleh dicampuradukkan. golongan terpelajar dan lainlain. Panchama/Chandala iaitu golongan murtad dan dibuang varna. fikiran (minda) dan percakapan (kata-kata) tetap membawa kepada tindak balas (pembalasan).

Namun begitu. kejahilan orang Arya mengenai bidang pertanian menyebabkan mereka memandang hina kegiatan ini. terutamanya di India Utara telah mencetuskan pertembungan dan pertentangan dengan kebudayaan tempatan. Orang Arya merupakan masyarakat yang sentiasa berperang yang tidak mengenali sistem pertanian setempat. Kshatriya dan Vaisya yang dikenali sebagai Trivama dan kemudiannya. Maka itu orang tempatan dipanggil sebagai dasha ataupun dasyu bererti hamba abdi. Pertentangan budaya yang berlaku menyebabkan orang tempatan tidak dimasukkan dalam sistem varna di peringkat awal. Brahmin. berambut kerinting. Tetapi selepas beberapa lama kemudian orang Arya mula menyedari akan kepentingan bidang pertanian dan mulai menunjukkan rasa hormat terhadap bidang tersebut kerana mereka sudah mula mempelajari cara-cara pertanian daripada orang tempatan. . orang Arya. konsep Caturvama iaitu empat varna diterima oleh masyarakat Arya. Shudra.Sistem varna yang tersebut di atas hanya diamalkan di India Utara dengan begitu berkesan serta sistem ini dipelihara oleh pemerintah. Interaksi. sifat orang Arya membolehkan mereka dapat mengatasi orang tempatan dan mereka beranggapan kaum mereka lebih bermartabat berbanding orang tempatan. Amalan sistem ini didapati sudah wujud sekurang-kurangnya sejak Zaman Veda Awal (1500SM. Pada awalnya kegiatan pertanian turut dianggap sebagai sektor pekerjaan yang tidak bermartabat kerana ianya diceburi oleh orang tempatan. orang tempatan dimasukkan ke dalam sistem vama dengan diletakkan sebagai varna keempat. Dengan ini. Orang Arya telah meletakkan dan menyusun kedudukan mereka dalam tiga varna. budaya kebendaan mereka masih tidak maju.1000SM). berkulit cerah dan hidup secara berpindah-randah. Orang tempatan merupakan masyarakat tani. tidak mengenah ajaranajaran Veda dan bahasa serta budaya orang Arya. Kehadiran kumpulan orang Arya ke benua kecil India. pertembungan dan pertentangan budaya ini telah menjadi asas bagi permusuhan antara penduduk tempatan dan kumpulan pendatang. Ini termasuklah varna. berkulit gelap. Di samping itu. Apabila mereka sampai ke kawasan barat laut India dan membuka petempatan.

Pemerintahan pusat yang lemah tidak lagi dapat menjamin keselamatan rakyat dan kesannya. dan ini bermaknajati berperanan sebagai unit politik terkecil. Wakil jati akan memastikan kebajikan masing-masing dipelihara.2 Sistem Jati Pada akhir Zaman Veda Kemudian (1000SM-500SM). .4. perkahwinan. Perkahwinan endogami amat dipentingkan supaya martabat jati tidak dicemari. sistem jati tidak bersifat hierarki. Pemerintahan pusat tidak dipedulikan oleh ahli-ahli jati kerana segala isu mereka dikendalikan oleh jati mereka. Desakan dan tekanan ini menyebabkan orang Indo-Arya meletakkan dan menyusun masyarakat mereka kepada unit-unit pentadbiran kecil berasaskan pengkhususan pekerjaan. Pengasingan sosial (makan-minum. dan tiada sesiapa pun yang terkecuali dalam sistem ini. Jati merupakan kumpulan yang berfungsi berdasarkan pekerjaan yang mempunyai identiti sosial dan kepentingan ekonomi. Bezanya keahlian dalam jati ditentukan menurut kelahiran dan pada peringkat awalnya. dan sebagainya) digunakan sebagai alat yang berkesan untuk menjaga identiti jati masing-masing.halaman 258 15. terdapat pelbagai suku kaum yang berperang antara satu sama lain. rakyat terpaksa menjaga kebajikan masing-masing. Dengan ini sistem varna menjadi lumpuh dan ini merintis jalan bagi kewujudan unit-unit kecil yang dikenali sebagai jati yang pada asasnya adalah bersifat kesatuan pekerja. Sistem ini bermula di India Utara dan kemudiannya tersebar meluas ke seluruh benua kecil India. Selepas beberapa kurun kemudiannya muncul pula pemeringkatan taraf dalam sistem jati dan ianya begitu dititikberatkan. peraturan-peraturan serta sistem keadilan yang tersendiri. Sistem keadilan bagi jati dikendalikan oleh jawatankuasa lima orang iaitu Panchayat. Sistem jati memiliki sistem pentadbiran. Semangat jatisme semakin bertambah kuat sehinggakan dapat mengatasi semangat kebangsaan (nasionalisme).

Punjabi (3%). Bahai dan sebagainya di India yang turut mengamalkan jati masing-masing. Assam (2%). Gujarati (5%). Bahasa-bahasa di India dibahagikan kepada dua rumpun keluarga bahasa iaitu bahasa-bahasa Indo Arya dan bahasa-bahasa Dravida. Apabila orang-orang Indo-Arya meluaskan kawasan sehingga ke Lembah Ganges dan ke timur.uDalit.5 BAHASADANKESUSASTERAAN 15. Bengali (8%). terdapat lebih kurang 325 bahasa dan 750 loghat tetapi hanya 14 bahasa utama diperakui menurut perlembagaan. Lebih kurang 87 peratus halaman 259 daripada rakyat India menggunakan 14 bahasa utama ini. Manusia dalam golongan jati seumpama ini sekarang dikenali sebagai 'Harijan' (anak-anak Tuhan) ata. 15. bentuk asli bahasa ini terdapat dalam bahasa Sanskrit.5. perbezaan loghat tempatan (bersifat daerah) . sebaliknya terdapat juga di kalangan penganut agama-agama lain sepeiti Kristian. Marathi (8%).Sistem jati bukan sahaja wujud di kalangan orang beragama Hindu. dan mereka ini juga tidak dibenarkan masuk ke kawasan kediaman jati-jati atasan tanpa urusan kerja. Kannada (4%). Islam. Tamil (7%). Telugu (9%). Malayalam (4%). Kashmiri (1%) dan lain-lain (13%). Urdu (5%).1 Kumpulan Bahasa dan Skrip Bahasa Di negara India. Pengasingan sosial yang diamalkan kemudiannya menjadi sebegitu kejam sehinggakan terdapat jati-jati yang dianggap 'tidak boleh disentuh' (untouchables) iaitu Harijan. Mengenai bahasa Indo-Arya. Bahasa-bahasa tersebut dan peratus penggunaannya ialah bahasa Hindi (30%). Oriya (1%).

Kashmiri. Selain daripada bentuk lama Brahmi terdapat juga skrip India Utara. Bahasa-bahasa dalam kumpulan ini termasuklah Assamese.loghat baru zaman pertengahan seperti Prakrit. Bahasa-bahasa Dravida termasuklah Tamil. iaitu skrip Devanagari yang menggunakan garis di atas perkataan untuk menyambung huruf-huruf. Brahui (Baluchistan). Punjabi. Mengenai bahasa Dravida. Skrip ini juga digunakan di Parsi dan di barat laut India. Skrip Parsi-Arab yang diperkenalkan oleh orang-orang Muslim dari Arab dan Parsi masih digunakan dalam bahasa Urdu moden. Pali. bahasa Dravida kuno digunakan oleh beberapa puak seperti Toda. Shauraseni. Marathi dan variasi-variasi tempatan seperti Punjabi. Bentuk arah tulisannya ialah dari kanan ke kiri dan ia menggunakan beberapa vokal sahaja. Oriya. bahasa Sanskrit mengalami perubahan fonologi dan morfologi sehingga wujudnya loghat. Gujarati. Marathi. dan kemudiannya tidak digunakan selepas kurun ke-3. Hindi. Gujarati . Selain daripada kumpulan bahasa Indo-Arya dan bahasa Dravida terdapat juga kumpulan bahasa Munda yang digunakan terutama di kawasan pergunungan di Bengal dan Bihar (Kherwari). Kannada.masing. Bahasa-bahasa ini menjadi awalan (precursors) kepada bahasa-bahasa tempatan yang digunakan sekarang.membawa perubahan dalam bahasa Sanskrit.) yang menggunakan skrip Kharosthi. Telegu dan juga Gondi (Madhya Pradesh). loghat-loghat ini dianggap sebagai bahasa-bahasa tempatan yang dihubungkan dengan kawasan geografi masing. Tripura Naga dan Kuku Chin di Assam. Contoh kumpulan bahasa Tibet-Burma ialah Ladakhi di Kashmir dan Garo. Rajastam dan Sindhi. Sanskrit. Pada zaman Buddha (500SM). Urdu. Magadhi dan lain-lain. Bahasa-bahasa yang belum diklasifikasikan termasuklah Burushaski di Kashmir Utara dan Andamanese di kepulauan Andaman. Prakrit. Tetapi kebanyakan skrip-skrip India mempunyai asal-usul dalam skrip Brahmi kerana adaptasinya kepada pelbagai bunyi bahasa-bahasa India. Bengali. Pada tahun 800SM. Oriya. Orissa Quang) dan Madhya Pradesh (Kurku). Kaudh atau Kui (Orissa) dan di kalangan puak-puak Toda dan Kota.M. Hindi. Malayalam. Sanskrit. Dokumen bertulis yang tertua sekali ialah inskrispsi-inskripsi Zaman Asoka (kurun ke-3 S.

isi kandungan Shruti tidak pernah diubah ataupun tidak boleh diubah. manakalaSMriti boleh diubahsuai dari semasa .SMriti merupakan ulasan-ulasan dan tafsiran-tafsiran yang diturunkan oleh generasi manusia kepada generasi manusia secara turuntemurun. Shruti merupakan ajaran-ajaran yang diwahyukan ataupun ajaran-ajaran yang didengarkan oleh Tuhan kepada para maharesi (sages) dari semasa ke semasa menurut kehendak zaman. Dari segi perbandingan. ertinya melihat dan mengetahui. Perkataan Veda berasal dari kata dasar Vid. dan kedua.2 Kesusasteraan Bersesuaian dengan dua kumpulan keluarga besar India. Hasil-hasil kesusasteraan yang dicipta dan dihasilkan dalam bahasa Sanskrit menjadi karya sastera yang paling berjaya lagi menonjol pada zaman klasik.Arya dan Dravida. Lebih-lebih lagi bahasa Sanskrit merupakan bahasa utama dalam kumpulan bahasa-bahasa Indo-Arya. 15. Oleh itu tumpuan diberikan kepada kesusasteraan Sanskrit. Kesusasteraan Vedik Kesusasteraan Vedik berlangsung antara tahun 1500SM sehingga 500SM. Kitab-kitab suci zaman Veda boleh digolongkan kepada dua bahagian iaitu pertama. iaitu hurufhalaman 260 hurufnya mempunyai perhiasan bulat. bahasa-bahasa Indo.dan Bengali menggunakan skrip ini. kesusasteraan India turut dibahagikan kepada dua bahagian iaitu kesusasteraan Indo-Arya dan kesusasteraan Dravida. (i) Kesusasteraan Indo-Arya Kesusasteraan Indo-Arya lebih menonjol sebagai kesusasteraan yang tertua dan terkemuka di India.5. Orang-orang Tamil mengembangkan huruf-huruf mereka tersendiri. Skrip yang digunakan di India Selatan mengambil bentuk yang berlainan.

Empat kitab suci veda tersebut ialah Rig Veda. Vedanga bererti anggota kitab-kitab Veda dan terdapat enam bidang pengajian. . ketiga. Epik Mahabharata Epik Mahabharata dicipta dan dihasilkan oleh Vyasa antara tahun 400SM dan 400 Masihi. fyotisa iaitu astronomi. Nirukta-et[mo\ogi. Rig Veda merupakan kitab suci yang tertua.ke semasa. Yajur Veda. Tiga kitab suci yang pertama dianggap tercipta sebelum tahun 1000SM. kedua. Karya ini mengandungi lebih kurang 100 000 seloka (puisi) dan merupakan karya puisi yang terbesar di dunia. terutama melalui cerita lisan. yang menekankan sebutan yang tepat. Kalpa . Cerita epik ini mudah difahami dan diingati oleh rakyat biasa.tatacara pengendalian upacara pengorbanan. dan keennm. Enam bidang pengajian tersebut ialah pertama. ilmu falak. keempat. Oleh itu wujud karya-karya kesusasteraan bersifat epik yang menyampaikan ajaran-ajaran dharma yang serius lag! tegas dalam bentuk cerita dengan memuatkan watak-watak yang cukup mantap. Sama Veda dan Atharva Veda.cerita seperti ini digunakan untuk menyebarkan ajaran-ajaran dharma. Oleh itu cerita. Siksa-tonetik. Antaranya. irama puisi. Zamannya berlangsung antara tahun 600SM sehingga 200SM. tafsiran istilah-istilah tertentu. halaman 261 Kesusasteraan Epik Kebanyakan teks-teks dharma (ajaran-ajaran mengenai keadilan dan kebaikan yang patut menjadi amalan setiap insan) adalah bersifat arahanarahan langsung tanpa ulasan tambahan. Karya-karya Vedanga bukan bersifat tafsiran ajaran-ajaran Veda. dan kelima. ChancU-prosodi/pola. dan bukan semua lapisan masyarakat dapat memahami. Vyakarana iaitu nahu. bukan sahaja di India malah seluruh dunia. Dalam konteks ini. Sebaliknya merupakan enam bidang yang dipelajari supaya dapat membantu dalam memahami kitab-kitab Veda dengan tepat.

purana (cerita-cerita tentang dewa-dewi). kamasastra (yang membincangkan percintaan). perbincangan mengenai falsafah yang terkandung dalam Bhagavadgita menduduki tempat yang penting dalam koleksi pemikiran falsafah India. masyarakat dan kesusasteraan. iaitu antara kebaikan dengan kejahatan ataupun keadilan dengan ketidakadilan tetapi pada akhirnya kejayaan adalah kepada pihak yang mendukung dharma. Mahabharata mengandungi pelbagai perkara yang menarik perhatian sarjana-sarjana dalam pelbagai bidang seperti agama.lagenda dan mitos). Tema utama Mahabharata adalah berkaitan dengan peperangan besar di antara Pandava dengan Kaurava tetapi epik ini sengaja diperluaskan dengan pelbagai jenis cerita sisipan. dharmasastra (yang mengajar tentang pelbagai jenis dharma).Epik ini berkisar kepada kisah pemerintahan kerajaan Kurukshetra di India Utara. Sebelum tercetusnya peperangan antara Pandawa dengan Kaurava. Bhagavadgita (BG) Antara ajaran agama yang terdapat dalam Mahabharata. falsafah. nitisastra (yang menekankan idea-idea etika). etika. Sekiranya dilihat dari segi etika peperangan ia mewakili konflik prinsip dharma dan adharma. Secara ringkas Mahabharata boleh dianggap sebagai sejarah bheda (konflik). akhyana (yang mengandungi lagenda. Cerita-cerita sisipan ini berperanan sebagai didaktik. Dari sudut pandangan biasa Mahabharata merupakan peristiwa benar tentang satu peperangan antara dua pihak yang menuntut takhta kerajaan. dan moksasastra (membincangkan cara-cara membebaskan diri daripada kelahiran semula). rajyavinasa (kehilangan negara) dsmjaya (kekayaan). Sebab itulah Mahabharata dianggap sebagai itihasa (yang membincangkan sembilan jenis emosi dan matlamat kehidupan). memberi ajaran-ajaran agama dan moral. Arjuna (kumpulan Pandava) menghadapi konflik halaman 262 . arthasastra (karya-karya yang menyentuh perkara-perkara kerajaan dan pemerintahan).

jiwa kerana beliau terpaksa membunuh sanak saudara dan ahli-ahli keluarganya. Epik Ramayana Epik Ramayana dicipta dan dihasilkan oleh Valmiki. Rama merupakan pendukung watak yang harus diteladani oleh setiap manusia kerana beliau merupakan pendukung kewajipan. iaitu gambaran perwatakan yang ideal. dan Krishna merupakan jiwa yang bersemayam dalam hati setiap manusia. Walau apa pun jalan yang ditempuhi. tanpa egoisme). Epik ini mengandungi 24 000 seloka (puisi) dan ceritanya berpusat di Ayodhya. Rama digambarkan sebagai anak yang setia. kewajipan tidak seharusnya dilaksanakan sebagai suatu dosa.jnanayoga (melalui pengetahuan benar) dan hhakti yoga (melalui kebaktian kepada Tuhan) sebagai jalan untuk mengenali jiwa atau Tuhan. Arjuna merupakan kuasa mulia (diwakili oleh hati suci. manusia yang penuh dengan kasih sayang serta pelindung kepada sesiapa sahaja yang cinta akan dharma. ideal pengorbanan diri. Valmiki mencipta epik Ramayana ini bertujuan untuk menggambarkan kehidupan seorang manusia yang sempurna. Dalam epik ini. abang yang dihormati. seorang pertapa di antara tahun 200SM hingga tahun 200 Masihi. Krishna mengajar kepada Arjuna agar melawan kuasa-kuasa jahat ini. Sri Krishna yang berperanan sebagai penasihat Arjuna memahami perasaan tersebut lalu mengajar intipati kebenaran suci untuk mencapal tarafhidup yang kekal abadi. dan menjelaskan bahawa medan peperangan merupakan badan manusia di mana segala peristiwa berlangsung. tidak gentar. Apa sahaja yang dilaksanakan hendaklah disertakan dengan kebaktian dan ianya harus ditujukan kepada Tuhan. di samping mengesyorkan rajayoga (disiplin badan dan minda). rakan yang . Krishna menggalakkan beliau supaya bertindak tanpa mengharapkan apa-apa balasan dan menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Dengan ini. karma-yoga (jalan tmdakan). Duryodhana (kumpulan Kaurava) merupakan kuasa jahat yang ada dalam badan kita. iaitu ibu negeri kerajaan Kosala yang terletak di timur Kuruksetra. Bhagavadgita mengajar manusia tentang svadharma atau kewajipan hidup seseorang untuk mencapai kebenaran. suami yang bertanggungjawab.

L. Misalnya teknik koreografi dan pergerakan pentas dapat dilihat dalam sistem-sistem pelbagai halaman 263 pergerakan fizikal. Mudraraksasa (menggambarkan heroisme) dan Mrcchakatika (menggambarkan kama).setia. selain sebagai karya teks seni sastera dan sejarah. 10 gerakan untuk badan dan lain-lain. ciptaan berjudul Natya Sastra dijadikan sebagai buku teks drama. Oleh kerana terdapat bahan-bahan falsafah hari. Contoh dramadrama sebegini ialah seperti drama Sakuntala (yang menggambarkan cinta dan belas kasihan). Drama Sanskrit dicipta untuk menghiburkan para hadirin (finanda) dengan menyampaikan rasa melalui lapan emosi (sthayihhava). konvensi-konvensi pentas. sesuatu drama yang dipersembahkan kadangkala akan mengambil masa selama tiga hmgga 15 . 36 gerakan untuk mata. Drama Dalam arena drama. Karya Linguistik Karya linguistik [mtuAstadhyayi ciptaan Panini telah disusun pada kurun ke4SM. penegak keadilan dan sebagainya. Epik Ramayana. Karya nahu ini menandakan pencapaian terkemuka dan terulung dalam bidang linguistik. Natya Sastra menyatakan terdapat 13 gerakan untuk kepala. Menurut Profesor A. Basham. persembahan dan artis-artis. ia juga merupakan dharmasastra atau teks suci yang mengajar perihal keadilan.drama. Buku ini membincangkan mengenai seni bina teater. la menerangkan prinsip-prinsip abadi (sanatoria dharma) dan menjelaskan sifat-sifat ideal yang merupakan asas kepada dharma. muzik dan tarian yang menyumbangkan kepada perkembangan drama. teknik-teknik produksi. ketepatan prinsipprinsip linguistik yang terdapat dalam karya ini tidak pernah dicapai oleh dan dramatik yang dimasukkan.

Malayalam dan Kannada yang memiliki tradisi kesusasteraan yang kaya. Maklumat mengenai pencipta karya ini tidak diketahui. Sastera cerita sebenarnya tidak mengambil bentuk ajaran agama. menjadi Tolkappiyar. ia kekal sebagai sastera sekular. kecuali nama beliau diterbitkan daripada karyanya. Cerita-ceritaJataka yang bersifat pendidikan moral dimasukkan ke dalam ajaran Buddhisme pada kurun pertama sebelum masihi. Antara sastera cerita yang penting ialah cerita dongeng seperti Pancatantra. (ii) Kesusflsteraan Dravida Dalam keluarga bahasa Dravida. kesusasteraan Tamil diberikan tumpuan penting. Sastera Cerita Permulaan sastera cerita terdapat dalam kesusasteraan Vedik dan kemudian dalam cerita-cerita dongengJataka.tamadun lain di seluruh dunia sehingga kurun ke-19 Masihi.000 peraturan tatabahasa yang teliti dan saintifik. Bahasa Tamil dikatakan sebagai bahasa teras bagi keluarga bahasa Dravida dan oleh sebab itu. Karya ini mengandungi tiga bahagian iaitu halaman 264 . cerita Brhatkatha yang mempunyai satu rangka cerita dengan banyak episod. Tolkappiyam Karya nahu berjudul Tolkappiyam yang bertarikh tahun 300SM merupakan bahan bertulis yang tertua ditemui dalam bahasa Tamil.tamadun. Telugu. dan novel klasik seperti Dasakumaracarita oleh Dandin dan Kadambari oleh Bana. bahagian kesusasteraan Dravida. Bahasa Tamil memiliki sejarah kesusasteraan terawal dalam keluarga bahasa Dravida. terdapat empat bahasa utama iaitu bahasa Tamil. Karya ini mendukung lebih kurang 4.

Aham berertibahagiandalamanataupunperasaan dalam hati. berani. Cinta yang sepadan bermaksud dua orang bercinta antara satu sama lain dan mereka mempunyai beberapa persamaan dari segi pendidikan. karpu merupakan cinta selepas perkahwinan. Manakala cinta yang tidak sepadan dianggap berdasarkan nafsu sahaja. Puram dalam konteks puisi-puisi Sangam menandakan sifat-sifat mulia seperti semangat keperwiraan. cinta yang tidak berbalas dan sebagainya.penyair ini menghasilkan karya berbentuk puisi Zaman Sangam yang meliputi tempoh masa dari kurun ke-3SM sehingga kurun ke-2 Masihi. . tetapi hanya beberapa puisi daripada karya-karya tersebut dapat diperoleh sebagai rujukan dalam karya-karya lain. Tema puisi-puisi Sangam boleh dibahagikan kepada dua jenis iaitu aham danpuram. cinta terhadap anak gadis sunti. Cinta yang sepadan akan melalui dua tahap masa iaitu pertama. Penyair. Kesusasteraan Sangam Perkataan Sangam merujuk kepada akademi penyair-penyair agung.fonologi. umur yang bersesuaian (lelaki sepatutnya lebih tua daripada perempuan) dan sebagainya. kalavu merupakan cinta sebelum perkahwinan dan kedua. Puram bererti bahagian luaran. morfologi dan sintaksis dan konvensi-konvensi puisi. keadilan. Dalam konteks puisi zaman Sangam. Misalnya perempuan yang lebih tua bercinta dengan lelaki yang jauh lebih muda usianya. Puisi-puisi Sangam disusun kepada dua koleksi iaitu Pattuppattu (sepuluh puisi iaitu setiap puisi merupakan gambaran ringkas tentang sesuatu perkara) dan Ettuttokai (lapan antologi puisi). murah hati dan sebagainya. Terdapat rujukan mengenai karya-karya yang lebih awal seperti Aindiram dan Agattiyam. Buku ini masih menjadi rujukan penting dalam bidang nahu serta konvensi Tamil. cinta yang terkandung dalam hati dikenali sebagai aham. Puisi Aham Cinta dalam puisi aham dibahagikan kepada dua jenis iaitu cinta yang sepadan dan cinta yang tidak sepadan.

Bahagian puram mengandungi sebilangan besar sajak-sajak berkenaan. nilai-nilai masa dan alam. iaitu pertemuan. peperangan kerana peperangan merupakan sesuatu yang dapat walaupun menguji keperwiraan seseorang raja serta serta kemuliaannya. Tirukkural merupakan satusatunya karya etika yang disanjung tinggi kerana kewibawaan ajarannya . Fikiran dan perasaan yang digambarkan itu adalah berdasarkan kenyataan hidup. penantian cemas dan perpisahan bagi sementara waktu. Sifat istimewa puisi-puisi ini terlihat pada kebolehan penyair-penyair menggunakan unsur-unsur alam semula jadi untuk menandakan dan menggambarkan perasaan dalaman. penantian. Puisi Puram Puram merangkumi segala-galanya kecuali aham (cinta). Ini kerana masyarakat memberikan keutamaan kepada sifat keperwiraan. kumpulan-kumpulan pekerja. Aintinai bererti lima jenis bentuk muka bumi. kecurangan suami/isteri merajuk. Perasaan yang diluahkan atau digambarkan dalam puisi-puisi puram adalah perasaan diri sendiri atau individu bukan sepeiti aham yang melibatkan hubungan dengan orang lain. Oleh itu ia meliputi masyarakat. negara. kekayaan. halaman 265 pendidikan dan berbagai-bagai cita-cita yang ideal (sempurna) yang berkaitan dengan kehidupan. Kelima-lima tema ini dikenali sebagai disiplin aintinai.Bagi aham terdapat lima uripporul (tema khusus). keperwiraan serta nilai. kemiskinan. peperangan membawa kemusnahan pengorbanan nyawa dan harta benda.nilai sosial yang lain. raja. Tirukkural Terdapat 18 buah karya etika dalam bahasa Tamil yang dikenali sebagai Patienenkiilkanakku ataupun Niitinuulkal.

Dalam Tirukkural. iaitu jika diasingkan dari struktur ia kehilangan maksud di dalam strukturnya dan Rural hanya merupakan satu kata-kata hikmat. Kandungan Kural adalah tersusun rapi dan setiap sajak adalah sangat penting dalam struktur keseluruhannya. Lagu-lagu suci yang dapat dinyanyikan dengan iringan muzik dicipta oleh mereka ini. setiap sajak merupakan unit yang berasingan dan berfungsi. Koleksi lagu-lagu suci ciptaan mereka turut dibahagikan kepada dua . Porul (kebendaan/politik) yang mengandungi 70 bab dan Inbam (cinta) yang dibincangkan dalam 25 bab. dan kedua-dua agama ini hampir mengetepikan atau menyingkirkan agama Hindu.yang bersifat universal di kalangan masyarakat Tamil. Menerusi lagulagu halaman 266 suci yang agak mudah bentuknya mereka berjaya mengembalikan penduduk India Selatan kepada agama asal mereka iaitu agama Hindu. lanya mengandungi tiga bahagian utama dengan 1330 kuplat dalam 133 bab iaitu Aram (etika/kebenaran) yang mengandungi 38 bab. pengaruh agama Buddha dan Jaina mulai dirasai di kawasan India Selatan. Angkatan Bhakti disertai oleh wali-wali Hindu yang dikategorikan kepada dua iaitu pertama nayanmar yang mempelopori aliran mazhab Saivisme. dan alvar yang menyumbangkan kepada perkembangan aliran mazhab Vaisnavisme. Kesusasteraan Bhakti Menjelang kurun ke-2 Masihi. Setiap sajak mempunyai dua bentuk maksud. Nayanmar dan alvar menggunakan bahasa Tamil yang mudah untuk menyebarkan ajaran mazhab-mazhab mereka. Nilai-nilai yang diperkatakan dalam karya ini bersifat sejagat (universal) dan karya berbahasa Tamil ini dicipta oleh Tiruvalluvar (Valluvar). Keadaan ini berterusan sehinggalah kemunculan angkatan Bhakti yang memulihkan semula agama Hindu dengan menamatkan pengaruh agama Buddha dan Jaina. Ini menjadikan Tirukkural sebagai satu karya agung ciptaan seorang pertapa yang merupakan pemberian peraturan hidup kepada orang-orang Tamil.

Bukti terawal mengenai agama Hindu ditemui dalam tamadun Lembah Sungai Indus yang berusia lebih kurang 4 000 tahun. Karya-karya Bahasa Tatabahasa. seorang pertapa Jaina pada akhir kurun ke -10.6. Perkembangan yang besar dalam bidang ini berlaku pada zaman Chola. Yapparungalam dan Yapparungalakkaarigai merupakan karya-karya tentang Prosodi yang disusun oleh Amitasagara.6 AGAMA DAN FALSAFAH 15. Nama asal agama Hindu ialah Sanata Dharma bererti prinsip ataupun peraturan kerohanian yang kekal abadi seperti juga sifat Tuhan yang kekal abadi. gaya bahasa {rhetoric) dan perkamusan (lexicography) sentiasa diberi perhatian oleh para pengarang India sejak bermulanya kesusasteraan bertulis. 15. Penemuan bukti-bukti arkeologi di Lembah Sungai Indus seperti patung-patung (yang menandakan konsep Dewi ibu).1 Hinduisme Sejarah awal kemunculan agama Hindu sukar untuk ditentukan kerana agama ini dianggap bersifat agama semulajadi. Virasoliyam pula ialah sebuah karya yang amat berguna untuk mengetahui sejarah teori tatabahasa dalam bahasa Tamil. Koleksi lagu-lagu suci ini bertarikh antara kurun ke-6 Masihi sehingga kurun ke-11 Masihi. Kepercayaan dan ajaran Hindu diwarisi secara turun-temurun. sebuah mohor (yang menandakan penyembahan Dewa Shiva yang awal). objek-objek yang berbentuk seolaholah seperti Shiva-Linga dan kolam permandian yang digunakan untuk .kategori iaitu Tirumurai bagi mazhab Saivisme dan Nalayirat Tivya Pirapantam bagi mazhab Vaishnavisme. Hinduisme tidak mempunyai pengasas dan tidak memiliki institusi agama yang bersifat pusat untuk mengetuai segala pengikut agama ini di seluruh dunia.

Vayu dan sebagainya. Mereka berfikiran bahawa semua kuasa ini patut digembirakan. Usas.unsur alam semulajadi seperti api. Peringkat Monoteisme merupakan kepercayaan bahawa terdapat satu kuasa agung yang bertanggungjawab menggerakkan duniawi. pokok. Apabila seseorang memuja sesuatu dewa-dewi lain dianggap sebagai manifestasi dewa atau dewi yang sedang dipuja olehnya. Ini membuktikan pandangan bahawa agama Hindu merupakan agama tertua di dunia yang masih ada dalam amalan kebanyakan orang di India dan di luar benua kecil India. angin. Mereka mengetahui bahawa walaupun terdapat beberapa dewadewi yang dipuja dan disembah. semua ini merupakan beberapa aspek kepada satu kuasa yang tunggal. Rudra. Proses mempersonifikasikan unsur-unsur alam ini berlaku dan kuasa-kuasa ini dianggap sebagai dewa atau dewi serta memiliki nama-nama seperti Agni. Henoteisme. Peringkat Henoteisme memperlihatkan kepercayaan politeisme semula jadi mengalami proses perubahan dan wujudlah fikiran bahawa pelbagai dewadewi memiliki beberapa sifat yang sama. Peringkat Politeisme memperlihatkan orang Indo-Arya memuja unsur. Indra. Konsep ini mulai muncul dalam pemikiran agama orang Indo-Arya dan kuasa ini diberi . lalu dipuja dengan halaman 267 pengorbanan dan penyembahan. Ini menjadi sumber (dasar) bagi orang Indo-Arya untuk memperkenalkan dewa Visvakarman (dewa pencipta) dan Prajapati atau dewa yang menjadi ketua bagi semua makhluk di dunia. Kepercayaan seperti ini disifatkan sebagai henoteisme.tujuan kerohanian. (i) Tahap-tahap Perkembangan Kerohanian Dalam perkembangan pemikiran orang-orang Indo-Arya terdapat empat peringkat yang nyata iaitu Politeisme. sungai dan sebagainya. Monoteisme dan Monisme. Biasanya upacara-upacara ini diiringi dengan pembacaan mazmur-mazmur daripada kitab-kitab suci Veda.

Grhya karmani dijalankan oleh ketua keluarga (grhapati) dengan bantuan isterinya. Untuk mewakili ketiga-tiga sifat Tuhan ini. Peringkat Monisme merupakan pemikiran agama orang India tidak terhenti di peringkat monoteisme. mereka mencipta dewa Brahma (Dewa Pencipta). Upacara ini menandakan setiap peringkat dalam kehidupan atau samskara seperti garbhadana halaman 268 (apabila seseorang wanita hamil). dan dianggap sebagai Tuhan. Pengorbanan atau yajna dianggap sebagai amalan agama yang terbaik kerana manusia dapat menggembirakan dewa-dewi. dewa Vishnu (Dewa Pelindung/Pemelihara) dan dewa Shiva (Dewa Pemusnah). Monisme menyatakan bahawa segala sesuatu di dunia ini berasal dari satu sumber yang kewujudannya boleh dirasai di mana-mana sahaja. bagi mendapat anak lelaki) dan sebagainya. Biasanya pengorbanan ditujukan kepada dewa-dewi ataupun pada anasir-anasir jahat seperti asura atau raksasa dengan tujuan yang tertentu. (ii) Upacara Pengorbanan Upacara pengorbanan sebagai amalan agama mempunyai kedudukan utama dalam kultus Indo-Arya. Pemikiran monoteisme ini menjadi semakin penting dalam kepercayaan agama orang Indo-Arya. Ada dua jenis pengorbanan yang diamalkan oleh orang-orang Indo-Arya iaitu grhya karmani bermakna upacara pengorbanan di rumah dan mahakratu dan srauta bermakna upacara pengorbanan umum.sifat-sifat penciptaan. Mereka maju selangkah lagi dengan memperkenalkan monisme. Sumber itu tidak bersifat pusat sebaliknya tersebar ke seluruh dunia. pumsavana (pada bulan ketiga kehamilan. Manakala pengorbanan umum atau mahakratu dijalankan pada waktuwaktu tertentu olehyajamana raja-raja seperti orang-orang kaya dan ketuaketua yang menanggung segalaperbelanjaan. dan pemusnahan. Yajamana memerlukan perkhidmatan beberapa ratus orang pedanda untuk menjalankan upacara . pemeliharaan. seperti untuk mendapatkan faedah duniawi.

Terdapat duajenis karma inhupunya karma (perbuatan baik) danpava karma (yang tidak baik). samsara dan moksha. Karma merupakan perbuatan. karma. Brahman menandakan Tuhan yang dibincangkan sebagai satu prinsip yang menyelubungi segala-galanya (roh duniawi). Atman ialah roh individu dalam badan manusia yang bertujuan untuk diserap ke dalam roh duniawP/ Brahman.seperti ini. asvamedha (pengorbanan kuda untuk mengagungkan kuasa seseorang raja) dan sebagainya. Keinginan dan nafsu manusia melahirkan tindakan sama ada tindakan ini boleh jadi baik atau buruk. Lazimnya upacara pengorbanan seperti ini diadakan untuk kepentingan diri sendiri dan bukannya untuk kebaikan negara walaupun raja yang menjalankannya. Tetapi karma menjauhkan Atman dari Brahman. Jadi tujuan setiap Atman adalah untuk membebaskan diri daripada karma dan mencapai moksha. moksha ialah pelepasan daripada kehidupan duniawi dan penyatuan dengan Brahman. (iii) Falsafah Agama Vedik Falsafah Vedik mementingkan lima konsep yang saling berkaitan antara satu sama lain. Samsara ialah lingkaran kelahiran dan kematian yang dilalui oleh Atman. Menurut karya Upanishad Brahman dalam Upanishad mempunyai dua aspek. rajasuya (untuk menerima sifat-sifat kedewaan). Saguna Brahman bererti Tuhan yang dikenali manusia dengan pelbagai sifatnya dan ini . iaitu saguna (personal) dan nirguna (impersonal). pemikiran dan pertuturan yang dilakukan oleh individu dalam sesuatu kehidupan dan akibat yang akan dialami dalam kehidupan akan datang. jadi Atman mestilah menghapuskan semua karma untuk mendekati Brahman. Akhir sekali. Jenis upacara-upacara pengorbanan yang dianggap sebagai mahakratu termasuklah vajapeya (bertujuan untuk kembali muda). Atman. dan dari segi pembalasannya perbuatan baik dibalas pahala dan perbuatan buruk dibalas dengan dosa. iaitu Brahman. Pada asasnya Brahman dan Atman adalah sama seperti yang dilihat dari namsiParatman bagi Brahman danfivatman bagi roh individu. Segala dosa dan pahala hendaklah diselesaikan oleh roh untuk bersatu dengan Tuhan.

Shiva.6. Ajaran Buddha Tentang Dhamma Intisari ajaran Dhamma dirangkumkan dalam Empat Kebenaran YangMulia . (i) Buddhisme Pengasas doktrin Buddhisme ini ialah Siddhartha Gautama Buddha. maha adil serta pelbagai nama seperti Brahma. Siddhartha ialah nama yang berikan oleh ibu bapanya manakala Gautama pula ialah nama keluarga (gotra). Vishnu dan sebagainya. Tetapi ajaran. tidak pendek. metafizika atau suatu falsafah kerana beliau sendiri tidak menggalakkan falsafah.2 Agama-agama Heterodoks Agama-agama seperti Buddha dan Jaina disebut sebab tidak menerima kewibawaan kitab Veda dan tidak mengakui kewujudan Tuhan.termasuklah sifat.ajaran agama tadi menunjukkan terdapat banyak persamaan dengan idea-idea yang terkandung dalam karya-karya Upanishad. tidak berbayang atau gelap. halaman 269 15. Ajaran-ajaran metafizika dalam Buddhisme adalah tambahan (Ahhidhamma) kemudian kepada ajaran asal Buddha (Dhamma).sifat seperti maha penyayang. Ajaran Agama Buddha Buddha tidak mengajar mengenai hal-hal ketuhanan. Keduadua agama ini muncul pada akhir Zaman Vedik di India. Sebaliknya. Nirguna Brahman bererti konsep Tuhan yang abstrak tiada sifat (attributes) dan diterangkan dalam bentuk penyangkalan seperti tidak panjang. Buddha pula menandakan seseorang manusia itu telah mencapai taraf kesedaran kerohanian yang sempurna. ajaran Buddha merupakan ajaran-ajaran psikologi dan etika yang berhubung kait dengan kehidupan. tiada rasa atau berbau dan sebagainya.

iaitu pertama. Konsep Ahimsa Ahimsa bererti menolak penyeksaan (himsa) serta pembunuhan. seorang itu tidak boleh membunuh binatang. Samudaya (punca. ketiga. kedua. Boleh dikatakan konsep ini merupakan sumbangan Buddha kepada dunia kerohanian. nafsu. keempat. dan kelapan. kelima. mengetahui kebenaran serta memperolehi kesedaran secara keseluruhan. gila kekayaan dan sebagainya merupakan Samudaya yang membawa kepada penderitaan. kepercayaan (pada Buddha sebagai guru. Apt keinginan. perbuatan yang betui. atau sebab membawa penderitaan). pertuturan yang baik. keenam. Ajaran Buddha mengesyorkan lapan cara atau jalan iaitu pertama. yakin pada Buddha Dhamma bagi mencapai nirwana). la merupakan keadaan apabila apt keinginan dipadamkan sama sekali. Ini menjadi suatu halaman 270 konsep yang penting dalam ajaran agama Buddha. dan ketiga. kedua. Istilah nirwana (nibbana dalam bahasa Pali) boleh dikatakan sebagai suatu keadaan apabila sesuatu makhluk itu melepaskan segala ikatan duniawi. Akhirnya. Kelapan-lapan jalan hidup ini boleh dirangkumkan dalam tiga prinsip utama. melakukan renungan yang baik menurut Dhamma bagi mencapai nirwana. hidup yang betui. gembira dan ketenangan yang berkekalan. kepercayaan yang betui (benar). marga iaitu jalan ataupun cara untuk memadamkan api keinginan. renungan yang baik. usaha yang benar. Orang yang mencapai keadaan nirwana dikatakan akan berada dalam keadaan bahagia. cinta. fikiran yang betui. tujuan atau cita-cita yang betui. (ii) Jainisme . berkelakuan seperti yang ditentukan oleh Sangha. ketujuh.iaitu Dukka (penderitaan). Nirodha dan Marga. walaupun untuk mengisi perut.

disiplin mental dan moral. 15. iaitu pertumn. Sekolah-sekolah falsafah ini menerima bulat-bulat ajaran daripada kitabkitab Veda. Oleh yang demikian. Ini menunjukkan konsep karma dan samsara yangterdapat dalam Upanishad amat penting kepada agama Jaina. keenam. aliran-aliran falsafah ini juga dikenali sebagai astika darshana. Pendukung falsafah Nyaya ialah Gautama dan karya beliau berjudul Nyaya Sutra yang bertarikh kurun ke-2SM menjadi teks asas aliran falsafah ini. nirjara (penghapusan karma). dan kesembilan. samvara (menahan pengaliran karma). yang bergerak dan bernyawa termasuk tumbuhan dan ia adalah kekal abadi). hasil perbuatan baik). Sankhya. kelapan. kedua. . jiva (roh terdapat dalam semua benda.Agama Jaina diperkenalkan oleh Mahavira (Vardhamana) yang mempunyai banyak persamaan dengan ajaran-ajaran Upanishad dan Buddhisme. Papa karma dan punya karma akan menentukan kelahiran semula roh. Seseorang yang dapat samvara dan mencapai siddhi dianggap sebagai wira yang menang dalam perjuangannya dan manusia ini disebutjina (perwira). siddhi (pelepasan dari kelahiran semula). Mimamsa dan Vedanta. Vaisheshika. kelima. keempat. Ajaran Mahavira ini mengandungi sembilan prinsip atau nava-tattva. asmva (daya penarik).3 Sistem Falsafah India Sistem falsafah India boleh dibahagikan kepada enam aliran (sekolah) falsafah iaitu Nyaya. papa karma (dosa. ketujuh. Yoga. bandha (ikatan roh dengan keinginan dan kejahilan). meditasi dan kelakuan baik membantu manusia mencapai samvara. Agama ini mementingkan undang-undang sebab dan akibat yang dipercayai menentukan kelahiran semula roh-roh individu. Nyaya Ciri-ciri sekolah falsafah ini dikesan dalam kitab-kitab Veda dan Upanishad. ketiga. Ajiva (benda-benda yang tidak bernyawa). Perbuatan baik.6. punya karma (pahala. hasil perbuatan yang jahat).

api dan udara. Pengasas sistem falsafah ini ialah Kanada (kurun ke-3SM) dan karyanya berjudul Vaisheshika Sutra menjadi sumber asas falsafah ini. akasha (eter). Semua benda dikatakan diperbuat daripada empat jenis paramanu (atom) iaitu atom.atom kepunyaan bumi. Tuhan dikatakan sebagai bersifat tunggal dan mutlak serta kekal abadi. bukan rekaan ataupun imaginasi minda. Vaisheshika Sekolah falsafah ini dikenali sebagai Vaisheshika darshana.Nyaya bermaksud pertimbangan logik dan menurut falsafah ini terdapat empat sumber ilmu pengetahuan iaitu Persepsi (pratyaksha). Oleh itu falsafah Nyaya mengutamakan doktrin teori pengetahuan serta menerima akan kewujudan Tuhan. Vaisheshika dan Nyaya merupakan dua sistem falsafah yang saling berkaitan dan keduaduanya berkongsi pandangan bahawa kejahilan merupakan sumber bagi segala penderitaan.dua sistem falsafah ini turut menekankan pentingnya pembebasan dalam seseorang individu. Objek pengetahuan (prameya). Kebebasan hanya dapat dicapai menerusi pengetahuan yang betui terhadap kebenaran dan kedua. Nyaya menekankan empat faktor halaman 271 dalam mendapatkan ilmu pengetahuan iaitu Subjek yang diketahui (pramata). Dunia ialah sesuatu entiti benar. kala (masa). terdapat lima unsur yang terlibat dalam pembentukan dunia iaitu dik (ruang). manas (minda) dan atma . Hidup ini pula bertujuan untuk membawa pengetahuan/kesedaran kepada jiwa. menjalankan fungsi penciptaan. pemeliharaan dan pembinasaan disertai penjanaan semula tenaga. Cara memperolehi pengetahuan yang sah (pramana) dan Pengetahuan yang sah (prama). Sebaliknya. air. Vaisheshika lebih menonjolkan minat dalam bidang kosmologi. Inferens (anumana). Gabungan empat jenis atom tadi dalam ukuran yang berbeza membentuk pelbagai benda dan bahan. analogi/perbandingan (upamana) dan testimoni/pembuktian (shabda).

purusha iaitu jiwa yang bilangannya tidak terkira. Tuhan membentuk serta menyusun dunia ini. Falsafah ini didukung dan dipelopori oleh Kapila dan beliau dipercayai hidup pada kurun ke-7SM.(jiwa). Dalam konteks ini. prakriti iaitu jirim yang sedia wujud sejak dari awal lagi. Sejarah kelahirannya melampaui zaman Buddha. Oleh itu. Sankhya-Karika ciptaan Isvarakrisna merupakan sebuah lagi teks berwibawa bagi sistem falsafah Sankhya. Falsafah ini menyatakan tentang dua realiti mutlak dalam alam semesta iaitu pertama. Oleh itu sejarah dunia merupakan sejarah perkembangan yang diakibatkan oleh prakriti dan . Vaisheshika mengakui konsep ketuhanan dan Tuhan dikatakan mencipta dunia daripada sembilan unsur yang tersebut di atas dan kesemuanya wujud sebelum dunia diciptalagi. dan kedua. Pengaruh falsafah ini dapat dikesan dalam kebanyakan sekolah halaman 272 falsafah di India. Sankhya bererti bilangan iaitu falsafah ini menghuraikan mengenai realiti dalam bilangan yang terhad dan Sankhya juga bererti pengetahuan yang sempurna. Kapila menghasilkan karya yang merupakan teks asas sekolah falsafah ini iaitu Sankhya Sutra. Prakriti dikatakan bahan asas bagi perkembangan dunia dan perkembangan ini menjadi kerana adanya purusha. pengetahuan sempurna tentang realiti diutamakan dalam sistem ini. Sankhya Sankhya dipercayai merupakan sistem falsafah terawal dalam tamadun India. Oleh itu sejarah permulaan falsafah Sankhya turut digariskan sejak kurun ke-7SM. Oleh itu falsafah Vaisheshika walaupun bukan ateis {atheistic) tetapi menampakkan perbezaan dengan konsep kepercayaan yang ternyata berlainan dengan aliran sekolah-sekolah falsafah Hinduisme tradisional. apa yang penting ialah Tuhan tidak menjadi sebahagian dari sembilan unsur yang diperjelaskan di atas.

Triguna mengandungi tiga sifat. Sistem Sankhya tidak membicarakan mengenai hal-ehwal konsep Tuhan. Maka sesuatu yang sedia wujud itu terlebih dahulu dalam penyebab (material) apabila efek (kesan) dihasilkan sebagai penyebab material. dan ketiga. Sistem Yoga dikatakan memiliki sejarah yang panjang tetapi pembentukan sistem ini sebagai satu aliran falsafah hanya dapat dilihat pada permulaan .purusha. tetapi sistem Yoga memperjelaskan realiti Tuhan. Rajas iaitu tenaga merupakan sesuatu yang mengakibatkan aktiviti. kekasaran. dikatakan pokok wujud dalam benih. Falsafah Sankhya percaya akan konsep sebab dan akibat. Tamas pula membawa segala halangan dan keghairahan. Kitaran kematian dan kelahiran akan terhapus jika pengetahuan mengenai perbezaan antara prakriti dan purusha dicapai. ianya sudah wujud. kerana tiada apa boleh wujud dalam kekosongan. gerakan dan keghairahan. kecuali sistem Yoga memperkenalkan konsep Tuhan mutlak dalam sistem falsafahnya. Sattva pada awalnya bertanggungjawab bagi manifestasi prakriti serta memelihara perkembangannya. Rajas pula mengakibatkan segala macam aktiviti. kemalasan dan ketidakaktifan. Satu lagi sumbangan penting sistem falsafah Sankhya ialah konsep triguna (tiga sifat) alam semesta. Ketiga-tiga sifat tersebut memainkan peranan tertentu dan berlainan dalam perkembangan prakriti. Jamas iaitu kegelapan merupakan sesuatu yang membawa kejahilan. Yoga Sistem Yoga mempunyai idea falsafah yang sama dengan sistem Sankhya dalam teori pengetahuan dan metafizika. kedua. ketidakseimbangan. kesucian dan keterangan. ketelitian. Untuk ini inteiek (buddhi) diperlukan dan kebebasan kerohanian pula dicapai menerusi pengetahuan. pertama Sattva iaitu kecerdasan merupakan sesuatu yang membawa kepada keharmonian. meja wujud dalam kayu dan sebagainya. Maksudnya sebelum sesuatu benda itu mendapat bentuk. kemahiran. Misalnya.

Penyatuan roh individu dengan roh duniawi (cosmic soul) menjadi usaha atau pun tujuan kehidupan ini. Sistem Yoga menolak dakwaan bahawa moksha (kesempurnaan kerohanian) hanya dapat dicapai melalui pengetahuan. Ini termasuklah latihan mengawal serta mematikan fungsi anggota badan. Tetapi teks yang mendukung falsafah Mimamsa secara sistematik hanya dicipta pada tahun 400SM berjudul Purva-mimamsa Sutra. Vedanta . Teks ini merupakan sebuah karya agung yang berwibawa dalam aliran falsafah Yoga. minda.kurun masihi. iaitu bermula sejak Zaman Veda Awal. disiplin sistem Yoga mengandungi latihan minda dan badan fizikal. minda yang kompleks serta deria inteiek. Pencapaian ini akan membuktikan bahawajiwa adalah lebih unggul daripada anggota badan. pancaindera. Ini membawa kepada pencsipaimprajna iaitu pengetahuan bahawa jiwa itu berbeza daripada minda dan badan fizikal. Sebaliknya sistem ini percaya bahawa disiplin minda dan badan fizikal dapat membantu dalam proses pencapaian moksha. Oleh itu sistem ini mencadangkan meditasi (renungan mendalam) sebagai salah satu praktikal untuk menyucikan minda dan mencapai moksha. Aliran ini tidak bersifat spekulatif. Kepentingan sistem falsafah ini terletak pada sistem tafsiran kitab-kitab Veda. ciptaanJaimini. Mimamsa Mimamsa bererti siasatan dan objektif utama sistem ini ialah menegakkan kewibawaan kitab-kitab Veda serta aspek ritualnya. Sejarah falsafah ini berusia sejak tahun 1500SM. inteiek dan ego tanpa menghilangkan kesedaran diri iaitu pengalaman jiwa. tetapi lebih bercorak praktikal. Pendukung ataupun eksponen terawal bagi sistem ini ialah Patanjali halaman 273 yang mencipta teks Yoga Sutra (Kurun ke-2SM). Dalam amalan.

Sistem

falsafah

Vedanta

merupakan

aliran

falsafah

yang

paling

berpengaruh dan pengaruhnya masih berterusan dalam kehidupan dan amalan orang Hindu. la turut dikenali sebagai Uttara Mimamsa kerana falsafahnya dibentuk berteraskan karya-karya Upanishad. Doktrin Brahman (Tuhan) menjadi pokok persoalan utama dalam sistem falsafah ini. Pelopor falsafah ini ialah Badarayana yang mencipta karya berjudul Brahma Sutra (tahun 400SM) dan teks ini turut dikenali sebagai Vedanta Sutra. Selain karya-karya Upanishad dan Brahma Sutra, karya Bhagavad Gita turut menjadi teks asas sistem falsafah ini. Pendukung falsafah Vedanta yang terkenal ialah Sankara (kurun ke-8 Masihi), orang India Selatan. Terdapat dua aliran utama dalam sistem Vedanta iaitu, Advaita (non-dualistic) dan dvaita (dualistic). Sankara mendukung aliran advaita, yang menyatakan atman (jiwa) dan Brahman (Tuhan) bukanlah dua entiti yang berbeza. Sankara menyatakan bahawa dunia ini bukanlah ilusi semata-mata, sebaliknya ialah manifestasi Brahman itu sendiri. Hanya mereka halaman 274 yang bijaksana dapat melihat kebenaran ini dan sebaliknya, Brahman tidak bergantung kepada rupa dunia luaran. Jiwa ataupun roh (atman) peribadi merupakan manifestasi Brahman dan Avidya (kejahilan) membawa perasaan ego pada jiwa. Akhiran bagi atman ialah kebebasan dan penyatuan dengan roh duniawi (Brahman). la hanya dapat dicapai melalui kesedaran kerohanian. Kesedaran bahawa atman dan Brahman adalah sama dan satu akan membawa moksha (kebebasan kerohanian). Ahli-ahli falsafah Vedanta kemudian seperti Ramanuja (tahun 1017-113) dan Madhva (tahun 1199-1278) pula membawa tafsiran yang berbeza dengan Sankara dalam hal Brahman dan Atman. Ramanuja menyatakan bahawa dunia, Atman dan Brahman adalah berlainan tetapi tidak terpisah. Jiwa dan dunia adalah umpama badan Tuhan (Brahman). Maka itu, segala-

galanya terdapat pada Brahman, tetapi jiwa individu adalah berbeza daripada Brahman. Aliran Ramanuja pula disebut Visistadvaita-Vedanta. Madhva percaya akan Dvaita (dualisme), Brahman dan Atman, dan beliau sebenarnya turut menerima kewujudan dunia. Brahman/Tuhan (Vishnu) adalah kuasa tertinggi dan sempurna. Terdapat jiwa individu yang tidak terkira dan jiwa bergantung pada Brahman. Tuhan hanya dapat disedari melalui kitab-kitab Veda. Persepsi, inferens dan testimoni lisan adalah tiga cara untuk mengetahui kebenaran. Aliran Madhva pula dikenali sebagai Dvaita- Vedanta.

15.7 SENI HALUS

Kehidupan orang India lebih terikat pada alam semula jadi dan kesenian. Dalam bidang seni halus, India telah mencapai kecemerlangan pada awal tahun-tahun masihilagi. Bidang muzik,tarian dan drama berkembangmaju. Asimilasi budaya Hindu dan Muslim memberikan sumbangan yang tidak ternilai dalam bidang sent bina, seni ukir dan lukisan di benua kecil India.

15.7.1 Seni Muzik

Dalam seni muzik India, tala atau corak, metrik menjadi asas teori irama. Raga atau corak melodi pula menjadi asas teori melodi. Pemain dram biasanya menjelaskan rangka tala dengan menggunakan pelbagai paluan dengan tangan dan jari di bahagian-bahagian gendang untuk memperbaiki irama yang kompleks. Dalam muzik India, walaupun teori harmoni tidak begitu meluas, mereka mempunyai raga yang lebih kompleks daripada corak melodi Barat. Pada zaman pertengahan, raga telah mempunyai skala komplementari yang disebut ragini. Raga dan ragini digunakan untuk menggambarkan waktu (kala) atau sesuatu musim, perayaan dan emosi. Alat-alat muzik India terbahagi kepada empat kategori iaitu pertama, tata (tali); kedua, avanaddha (dram); ketiga, ghana (solid atau ideophone); dan halaman 275

keempat, susira (angin). Alat muzik India Utara adalah berbeza dengan alat muzik India Selatan. Di India Utara, sitar, sahnai, dan tabala merupakan alat muzik utama. Vinai, natasvaram dan mrdanga, menjadi alat muzik yang penting di India Selatan. Muzik India Utara (Hindustani) dan muzik India Selatan (Karnataka) mempunyai asal-usul dalam teks asas Natya-Sastra dan Sangita Ratnakara.

15.7.2 Seni Tarian

Tradisi kesenian India juga menunjukkan bahawa seni tarian dan sent muzik mempunyai hubungan yang erat. Misalnya tarian Kathak dan muzik Hindustani (India Utara), dan Bharata Natyam dan muzik Karnataka (India Selatan). Manakala taridra pula biasanya dimainkan berdasarkan tradisitradisi sastera, misalnya taridra Katakkali yang berdasarkan bahan-bahan epik Purana dan taridra Manipuri pula berdasarkan tema-tema dari Bhagavata Purana dan Gita Govinda. Natya Sastra merupakan teks tarian India dan dicipta oleh Bharata antara kurun kedua dan keenam Masihi. lanya membincangkan secara keseluruhan tentang drama, cara dan teknik mengatur pentas, bahasa persajakan, emosi dramatik (dari mana munculnya aliran-aliran estetik seperti ala.mka.ra dan rasa). Sanggita Ratnakara, karya ciptaan Sangadeva pada kurun ke-13, walaupun mementingkan muzik, mempunyai satu bab tentang tarian. Jenis-jenis tarian yang menjadi popular di sesuatu kawasan akhirnya telah diakui oleh keseluruhan masyarakat India dan menjadi warisan bersama. Antara tarian-tarian utama ialah seperti Manipuri iaitu dipersembahkan oleh artis-artis wanita sebagai taridra. Berasal dari Manipur di sempadan IndiaBurma pada akhir kurun ke-18 dan disebarkan ke seluruh India oleh Rabindranath Tagore padatahun-tahun 1920-an. Bharata Natyam iaitu satu jenis tarian tulen disifatkan sebagai penuh dengan gerakan kompleks, gaya tangan, pernyataan perasaan pada muka, gerakan kaki dan tangan. Bentuk yang terdapat sekarang berasal dari kurun ke-17. lanya dipersembahkan

oleh penari-penari istana (rajasadasi) dan penari-penari di kuil (deva dasi). Katakkali iaitu dipersembahkan oleh artis- artis lelaki berasal dari Kerala pada kurun ke-16 dan taridra ini dilambangkan dengan pakaian berwarnawarni. Kathak yang dipersembahkan oleh artis lelaki atau wanita secara solo dan kadang-kadang dipersembahkan oleh dua atau tiga orang penari. la berasal dari India Utara pada kurun ke-14. Tarian-tarian lain seperti Orissi, Mokiniyattam, Bhagavata Mela Nataka, Kutiyattam dan Yaksagana dianggap sebagai tarian-tarian minor.

15.7.3 Seni Drama

Dalam arena drama, ciptaan karya berjudul Natya Sastra merupakan teks drama, muzik dan tarian yang menyumbangkan kepada perkembangan bidang drama. Ciri awal seni drama India berbentuk taridra. Teks ini membincangkan seni halaman 276 bina teater, konvensi-konvensi pentas, teknik-teknik produksi, persembahan dan artis-artis. Misalnya, teknik koreografi dan pergerakan pentas dapat dilihat dalam sistem-sistem pelbagai pergerakan fizikal dan menyebutkan 13 gerakan untuk kepala, 36 untuk mata, 10 untuk badan dan lain-lain. Tujuan drama Sanskrit adalah untuk menghiburkan para hadirin (ananda) dengan menyampaikan rasa melalui lapan emosi (Sthay ibhava). Contoh drama- drama seperti ini ialah drama Sakuntala (menggambarkan cinta dan belas kasihan), dan Mudraraksasa (menggambarkan kama). Unsur-unsur falsafah dan dramatik yang dimuatkan menyebabkan sesuatu drama yang dipersembahkan itu mengambil masa tiga hingga lapan belas hari. Misalnya Mattavilasa, drama babak solo kurun ke-7 Masihi dipersembahkan selama lapan belas hari. 15.7.4 Seni Bina dan Seni Ukir Pada zaman Maurya, bidang seni bina dan seni ukir India berkembang

maju. Tiang Asoka merupakan contoh terbaik kemegahan seni bina dan seni ukir India. Pada zaman Gupta, senibina dan seni ukir mencapai kegemilangannya. Di India Utara, Stupa Sanchi, imej Buddha dan Bodhisattva adalah antara lambang kemegahan seni bina India. Ukiran Gua Ajanta dan Ellora serta duit syiling India zaman Gupta membuktikan seni ukir India yang tinggi nilainya. Di India Selatan, kuil batu Mamallapuram yang dibina oleh raja Pallava menunjukkan corak seni bina dan seni ukir kompleks yang mengagumkan. Pada zaman Chola, kuil Brigathiswarar yang dibina di Thanjavur menunjukkan keunikan corak seni bina bangunan kuil ini, dan masih menjadi misteri dalam seni bina India. Dalam bidang seni ukir, India maju dalam seni ukir logam. Pada zaman Muslim (Islam) di India, kombinasi gaya Parsi (Islam) dan Hindu berkembang dalam bidang seni bina dan seni ukir. Pembinaan dasar menampakkan sepenuhnya ciri-ciri seni bina Islam tetapi kerja-kerja pengindahan sesuatu bangunan banyak melibatkan ciri-ciri Hindu. Bangunan kuil dewa Govinda; istana Fathpur (dibina pada zaman Akhbar); Taj Mahal danJami Masjid (1644- 58) yang dibina semasa ShahJahan merupakan contoh terbaik yang menunjukkan gaya seni bina dan seni ukir Indo-Parsi.

15.7.5 Seni Lukis

Kesusasteraan India awal menunjukkan bahawa bidang seni lukis India mencapai kemajuan pada zaman tersebut. Dinding Istana dan ruang dalaman rumah golongan berada dihiasi dengan lukisan-lukisan yang menarik. Kebanyakan kuil gua (cave temples) India dihiasi dengan lukisan bersifat agama. Para pelukis mendapat ilham daripada epik klasik India seperti Ramayana dan Mahabharata. Gua Ellora, Badami dan Bagh adalah di antara contoh bagi lukisan bersifat agama. Walaupun tujuan utama lukisan Gua Ajanta adalah agama tetapi ianya turut memuatkan unsurunsur lukisan bersifat sekular. halaman 277

Dalam zaman Islam pemulihan seni lukisan berlaku di India dan asimilasi seni lukisan menghasilkan gaya lukisan Indo-Sino-Parsi. Akbar telah menubuhkan institusi lukisan untuk menggabungkan gaya lukisan Islam dengan Hindu.

15.8 BIDANG SAINS

Kematangan dan kesempurnaan yang dicapai dalam bidang kerohanian telah merintis jalan bagi orang India memiliki beberapa keistimewaan lain. Ini dapat dilihat dari penemuan-penemuan awal yang telah dilakukan dalam bidang sains. Pengetahuan orang India dalam bidang matematik, astronomi, fizik, kimia, perubatan dan bidang logam merupakan sumbangan yang tidak ternilai kepada perkembangan tamadun dunia.

15.8.1 Ilmu Matematik

Dalam bidang ilmu matematik, pengetahuan mengenai konsep geometri telah berkembang sejak zaman sebelum masihi lagi. Sejak zaman Gupta (319 TM), India telah maju dalam bidang ilmu matematik. Kemajuan ini dapat dicapai oleh orang India hasil pengetahuan yang dimiliki oleh mereka dalam konsep nombor abstrak. Mereka berupaya membezakan nombor abstrak dan nombor kuantiti objek-objek ataupun keluasan ruang. Berbandmg dengan matematik Greek (Yunani) yang lebih bersifat mengukur panjang, lebar dan geometri, India sudah melepasi tahap ini lebih awal lagi. Orang India menggunakan nombor- nombor asas dengan simbol 0 hingga 9 untuk mencipta cara kiraan Algebra asas dan ini membolehkan tamadun India menceburi bidang ilmu matematik yang lebih rumit. Dalam batu-batu bersurat/inskripsi awal India, tarikhnya tidak ditulis dengan menggunakan simbol-simbol Yunani-Romawi dan Hebrew tetapi telah digunakan sembilan notasi (notation) bagi 9 angka pertama diikuti dengan angka '0' dan '0' menjadi asas bagi menulis 10, 100 dan sebagainya. Inskripsi seumpama ini bertarikh 595 Masihi telah ditemui di Gujarat, India. Pada kurun ke-6, konsep ini sudah pun sampai ke Syria dan juga telah

tersebar sehingga ke Indo-China. Terdapat beberapa karya matematik awal India yang turut menggunakan nombor dalam cara 10 angka. A.ntursLnya.ManuskripBakshali bertarikh kurun ke-4 dan tidak diketahui siapa pengarangnya. Seterusnya karya berjudul Aryabhatiya, ciptaan Aryabhata yang bertarikh tahun 449 Masihi ialah karya matematik yang kedua yang pernah dicipta di India. Ada sarjana yang beranggapan bahawa sistem perpuluhan yang digunakan dalam matematik adalah ciptaan awal orang Arab. Tetapi anggapan ini salah kerana orang Arab menamakan bidang matematik sebagai Hindisat, ertinya seni halaman 278 India dan ini membuktikan bahawa sistem perpuluhan adalah ciptaan orang India. Sebenarnya orang Arab telah mempelajari seni matematik dari orang India. Ini berkemungkinan besar berlaku menerusi hubungan perdagangan yang kukuh di antara India dan Timur Tengah sejak kurun sebelum masihi lagi. Terdapat juga kemungkinan orang Arab mempelajarinya setelah mereka menakluk Sind, India pada tahun 712 Masihi. Beberapa penemuan baru yang dilakukan pada zaman pertengahan oleh pakar-pakar matematik seperti Brahmagupta (kurun ke-7), Mahavira (kurun ke-9) dan Bhaskara (kurun ke-12) tidak pernah diketahui di Eropah sehinggakan berlakunya zaman Renaissance (Pemulihan Budaya). Orang India telah mengenali nombor-nombor positif dan negatif, kubus serta kuasa 3. Mereka juga dapat menyelesaikan persamaan kuadratik dan beberapa persamaan. Orang India juga telah memahami trigonometri, geometn bulatan, kalkulus dan sebagainya. Angka 0 (sunya) dan infiniti telah diketahui lebih awal di India berbanding dengan tamadun-tamadun lain.

15.8.2 Ilmu Astronomi dan Kalendar

Jyotisa adalah salah satu bahagian utama Veda. la merupakan perkiraan

astronomi yang digunakan pada zaman awal untuk menentukan tarikh dan masa bagi upacara pengorbanan. Berdasarkan perkiraan astronomi muncul kalendar matahari. Pada zaman awal, orang India berjaya menemui 7 planet tanpabantuanteknologiperalatan. Planet-planet tersebut ialah Matahari, Bulan, Marikh, Utarid, Musytari, Zuhrah, Zuhal dan kemudian dua lagi planet ditambah, iaitu Rahu dan Kethu (pusat tenaga) yang berada pada arah bertentangan 180 . 27bintang (nakshatra) turut dikenali dan mempercayai 27 bintang dan 9 planet ini mempengaruhi kehidupan manusia. Kepercayaan inilah yang menjadi asas bagi kemunculan ilmu menilik (astrologi). Bermula pada zaman Gupta, ilmu astrologi berkembang, diterima dan akhirnya, dipercayai oleh semua orang India. Para sarjana mengatakan terdapat pengaruh seni astronomi orang Mesapotamia (Sumeria) dalam astronomi India. Bagaimanapun, tidak terdapat bukti dan penjelasan yang konkrit untuk memperkukuhkan kenyataan ini. Pakar astronomi Syria, Severus Sebokht (kurun ke-7) telah mengetahui keunggulan astronomi dan matematik India. Beliau berpendapat perkiraan astronomi India adalah sesuai untuk tujuan praktikal dan lebih tepat daripada astronomi Greek- Romawi.

15.8.3 Ilmu Fizik dan Kimia

Pengetahuan mengenai ilmu fizik dan kimia orang India adalah berkaitan dengan agama dan teologi. Konsep jirim muncul berdasarkan intuisi dan logika, dan bukannya eksperimen. Dipercayai bahawa alam semesta terdiri dari gabungan halaman 279 lima elemen iaitu tanah, angin, api, air dan angkasa. Pengikut Buddha dan Ajivika menolak angkasa. Hampirsemuaaliranagamadi India percaya bahawa unsur-unadr alam kecuali angkasa adalah bercirikan atom. Ilmu atom India adalah lebih tulen dan berdikari dengan sumbangan pakar atom seperti Pakudha Katyayana (sezaman dengan Buddha).

Menurut Jaina, corak percantuman atom yang berbeza menghasilkan elemen-elemen dengan pelbagai sifat. Orang Buddha melihat atom sebagai "occupying minutest space in the minutest time". Mengikut falsafah Vaisesika pula atom-atom membuat satu percantuman diacldsin triad yang primari sebelum bercantum untuk membentuk sesuatu objek bahan. Orang India percaya bahawa elemen-elemen tanah dan air adalah jenis jatuh, api jenis menaik, padu [solid) dan bendalir jenis mengembang dalam panas. Tetapi usaha eksperimen yang sebenar dan saintifik tidak dilakukan dalam bidang ini. Konsep bunyi ditentukan berdasarkan eksperimen. Latihan bagi

meningkatkan kebolehan mendengar dibuat untuk memahami intonasi sebutan mazmur-mazmur Veda dengan lebih tepat. Sejak awal lagi oktaf (octave) dibahagikan kepada 22 sruti (microtone). Bidang kimia di India lebih tertumpu pada pembuatan ubat. Pengetahuan kimia tidak digunakan untuk mengubah dan menjadikan logam besi kepada emas, seperti yang dilakukan di Eropah. Orang India membuat ubat bagi hidup lama, racun dan antidotnya. Melalui kimia perubatan juga beberapa bahan alkali utama, asid dan garam logam dicipta dengan proses yang mudah seperti pembakaran dan penyulingan. Mereka juga dikatakan sudah mencipta ubat bedil.

15.3.4 Bidang Logam

Dalam bidang pertukangan besi, kemahiran orang India jelas nampak pada Iron Pillar (Tiang Besi) di Delhi yang dibuat pada kurun ke-5. la merupakan sebatang besi 7 meter tinggi dan begitu tulen sehingga tidak berkarat. Mereka berkemahiran dalam bidang ilmu kaji logam dan barangan logam buatan mereka begitu dihargai di zaman Empayar Romawi dan di Asia Barat.

15.8.5 Bidang Perubatan

Pengetahuan perubatan orang India bermula pada zaman Vedik sebagai sent ilmu sihir. Unsur-unsur bidang perubatan seperti fisiologi, pembedahan, pernafasan melalui amalan yoga, reproduksi manusia, farmakologi dan perubatan binatang wujud sebelum tahun-tahun masihi. Teks-teks perubatan India seperti Caraka (kurun pertama hingga ke-2) dan Susruta (kurun ke-4) dianggap setaraf dengan Hippocrates dan Galen dalam beberapa segi dan lebih maju pada keseluruhannya. halaman 280

Bab 16

IKTIBAR TAMADUN INDIA: PANDANGAN SEMESTA DAN NILAI-NILAI

G. Sivapalan M. Rajantheran R. Rajakrishnan Pandangan Semesta Organik, Aatya, Ahimsa, Perpaduan, Kepelbagaian, Rajadhanna, Perpaduan dalam Kepelbagaian, Pandangan Semesta Atomistik, Dharma, Svadharma, Visesadharma, Sadharna Dharma, Majmuk-relativisme, Keseluruhan yang Berbeza (differentiated totality), Kontradiksi, Perbezaan, Toleransi. 16.1 PANDANGAN UMUM Kepercayaan bahawa terdapat satu tamadun atau peradaban yang sempurna adalah mitos, bukan realiti. Setiap tamadun mempunyai kekuatan-kekuatan (keunikan) dan kelemahan-kelemahan yang tersendiri. Kekuatan sesuatu tamadun mungkin terletak pada nilai-nilai moral, agama, falsafah, politik dan estetik manakala kelemahannya terletak pada nilai-nilai ideal. Untuk meneliti dan mengkaji nilai-nilai ideal bukanlah merupakan suatu tugas yang sukar tetapi untuk mengidentifikasikan kelemahankelemahan dan memahami sesuatu tamadun itu, menjadi satu cabaran.

Dari tamadun India, kita dapat memerhatikan dua sudut pandangan yang menarik mengenainya iaitu pertama, nilai-nilai ideal dan kontradiksi terhadap nilai-nilai itu; dan keduanya, cara tamadun ini menyesuaikan diri terhadap perkara ini. Inilah dianggap iktibar tamadun India yang menjadi teladan kepada zaman moden masa kini. Dalam konteks ini, iktibar dari tamadun India dilihat melalui dua aspek terpenting iaitu pertama, pandangan semesta dan kedua, nilai- nilai. halaman 281

16.2 PANDANGAN SEMESTA

16.2.1 Sifat Penerimaan

Sejarah India yang dibahagikan kepada tiga zaman, iaitu zaman purba, zaman pertengahan dan zaman moden atau masing-masing dikenali sebagai Zaman Hindu, Muslim dan British, telah menyaksikan kedatangan penduduk-penduduk baru dan kemunculan budaya, tradisi, agama, falsafah, bahasa, idea dan sistem baru. Tamadun India dapat meresap, mengubah suai dan kekal dengan elemen- elemen dari dalam dan luar India. Semuanya ini membentuk suatu masyarakat berbilang budaya, agama dan kumpulan etnik dan subetnik di samping terdapat perbezaan berdasarkan kasta, kawasan dan bahasa, yang masing-masing membuka ruang dan peluang bagi pembahagian masyarakat. Kepelbagaian dalam masyarakat menyumbangkan unsur-unsur kontradiksi seperti kebaikan dan keburukan, toleransi dan tidak bertoleransi, perpaduan dan tidak bersatupadu, kesetiaan dan ketidaksetiaan, persamaan dan ketidaksamaan, integrasi dan perasingan, bekerjasama dan persaingan, persetujuan dan konflik, persamaan dan perbezaan, keadilan dan ketidakadilan, dan perasaan khuatir dan tidak dipedulikan. Tetapi masyarakat India tidak berpecah belah atau tidak menimbulkan keadaan huru-hara walaupun beberapa perubahan antaranya dilakukan dengan

kekerasan bukan secara sukarela.unsur majmuk. saling berhubung dan bergantung antara satu sama lain sebagai elemen-elemen keseluruhan yang berbeza {differentiated totality). Sebenarnya mereka ini adalah manifestasi kepelbagaian realiti yang tidak berbeza. corak kehidupan sosial dan kepercayaan-kepercayaan. Ini kerana pandangan semesta India yang menekankan perpaduan dalam kepelbagaian dan dibantu oleh organisasi sosial yang menerima pelbagai unsur sambil menentang perubahan-perubahan. Pada peringkat dasar realiti dilihat sebagai tidak berpenghujung (infinite) dan tidak terbatas tetapi pada peringkat duniawi ia dilihat sebagai bersifat majmuk dengan pelbagai nama dan bentuk. yang dianggap sebagai manifestasi realiti mutlak. halaman 282 Jadi pandangan semesta ini menekankan sifat perpaduan di satu permgkat dan sifat majmuk-relativisme di peringkat lain. Unsur. Tamadun pandangan India. Pandangan semesta ini lebih bersesuaian dengan unsur-unsur kompleks yang terdapat dalam realiti sosial. walaupun dibentuk berasaskan sifat kerohanian. konflik yang berlaku di peringkat duniawi dapat diatasi. menerangkan realiti seperti yang didapati di peringkat dasar (ultimate) dan di peringkat duniawi. khasnya yang berkonflik tamadun dapat dan Hindu. Walaupun perbezaan. Masyarakat India kekal dengan kestabilan walaupun terdapat zaman-zaman yang menyaksikan perubahan pesat dan radikal kerana serangan luar. Tiap-tiap satu boleh menjadi tumpuan bagi memahami keseluruhan. Dengan mengidentifikasikan unsur-unsur majmuk dengan keseluruhan. Tiap-tiap satu ini diakui sebagai realiti dengan unsur-unsur tersendiri di peringkat masing-masing. telah mengembangkan kecenderungandunia semesta mengharmonikan unsur kecenderungan lain-lain kepelbagaian fenomena. mereka ini haruslah dilihat sebagai pandangan terhad.perbezaan ini diakui sebagai satu yang berdasarkan tujuan ia wujud dalam konteksnya. la tidak menuntut atau diganggu oleh prinsip moral yang terlibat dengan . Pandangan semesta organik ini. jadi ia bersedia untuk menerima pelbagai sistem.

Pandangan semesta ini membenarkan seseorang memilih cara berfikir dan melakukan tindakan sendiri.kelamaan dewa-dewi ini hilang kepentingan dan akhirnya lenyap dari sistem agama orang Indo Arya. kekayaan. Dalam perkembangan tradisi agama didapati dewa-dewi yang terpenting pada Zaman Veda Awal dengan beriburibu mazmur suci dicipta dan pelbagai upacara pengorbanan diadakan. seimbang dan berpadu. Misalnya dalam aspek agama terdapat pelbagai kepercayaan. panjang umur. amalan dan falsafah yang dianggap sebagai unsur realiti agama. Sama ada ia politeisme atau monoteisme mahupun Vaisnavisme atau Saivisme semuanya adalah sama bagi seorang Hindu kerana mereka ialah perwakilan simbolik realiti agama yang sama. Pendek kata. Perspektif ini menunjukkan bagaimana India dapat menerima dan dapat mengekalkan pelbagai tradisi. Jadi tradisi ini tidak menuntut bahawa bagi dua perkara untuk wujud bersama mereka tidak boleh mempunyai unsur-unsur bertentangan. Tradisi India menerima semua ini dengan kepercayaan bahawa mereka ialah unsur-unsur benar Hinduisme. pandangan dan pemikiran yang sering berbeza. Dewa-dewi baru dan pelbagai sistem agama yang berbeza dan kadang-kadang bertentangan muncul. pandangan semesta ini bukan sahaja menerima perbezaan dan kepelbagaian tetapi menuntut supaya mereka wujud bersama. Sifat ini membenarkan kepelbagaian dan menerima hakikat bahawa kontradiksi bukan sahaja boleh wujud bersama tetapi harus wujud bersama kerana dalam dunia benar semua benda dan perkara tidak diaturkan dalam satu sistem yang teratur. kemasyhuran dan kejayaan dan . Sifat ini ialah asas pandangan semesta India yang asal. la menekankan hakikat bahawa terdapat cara berfikir.kepercayaan bahawa ia mempunyai kebenamn. Oleh yang demikian kontradiksi diterima sebagai unsur kehidupan yang tidak dapat dielakkan. semuanya menegakkan legitimasi dengan menyatakan bahawa mereka didasarkan pada Veda-Veda. perbezaan dan kontradiksi dalam tradisi sosiobudaya merupakan sumbangan utama tamadun India kepada tamadun dunia. Lama. Sikap menerima kepelbagaian. cara hidup dan cara membuat sesuatu yang berbeza dan alternatif walaupun ia bertentangan satu sama lain. Dewa-dewi politeistik dianggap sebagai penjaga nilai-nilai manusia seperti kesihatan.

Konsep bahawa dewa-dewi menjaga sesuatu yang dikehendaki oleh manusia merupakan cara menegakkan nilai-nilai manusia dan memberi sifat-sifat kerohanian kepadanya. Jadi politeisme memainkan peranan mengikut rangka keperluannya. penyembahan patung dan amalan upacara diteruskan. . Dalam sistem pemikiran falsafah Hindu terdapat enam aliran iaitu Sankhya. Magti dan Lachi. India juga menyaksikan kedatangan dua agama utama iaitu Islam dan Kristian dengan tradisi.mereka boleh merayu kepada dewa-dewi supaya mengurniakan nilai-nilai ini. Meo dari Punjab menyembahkan dewa-dewa seperti Siansi. orang Shin menyembah lembu dan orang Momin dari Kutch menyembah triniti Hindu. Selain daripada struktur pluralistik tradisi agama Hindu. ketidakbenaran perkahwinan semula balu. Kedua-dua ini wujud bersama dengan kepercayaan dan amalan Hindu dan orang-orang India menerima semua ini dengan semangat dan minda yang membenarkan perbezaan dan kontradiksi. Kontradiksi dengan ajaran Islam adalah ketara sebab terdapat orang India Muslim yang menyembah orang soleh dan tempat pengkebumian (seperti Shaikh Chisti dan Bairom Nath) yang bertentangan dengan monoteisme Islam. Tetapi masyarakat Muslim termasuk pemerintah dan ulama menerima amalan. Bagi mereka yang mempunyai orientasi psikologi dan kemahiran kerohanian yang tidak sesuai bagi pencanan kehidupan kekal abadi atau integrasi kosmik halaman 283 boleh meneruskan usaha mencari ketuhanan dalam kehidupan seharian. Amalan penyembahan patung.amalan ini dan tidak menyuarakan bantahan terhadapnya. Turk Nawa dari Bengal menyembah Lakshmi.patung seperti yang terlihat pada orang Chaurishara di Uttar Pradesh yang menyembah Kalka Sahja Mai. Misalnya prasangka-prasangka kasta. Pengikut tradisi Hindu tidak melihat apa jua kontradiksi sebab mereka melihat kesahan berhubung dengan tujuan. kepercayaan dan amalan masing-masing. Di samping itu kita dapat lihat orang-orang India yang memeluk kedua-dua agama ini kekal dengan pandangan. Kali dan Dharmaraj. unsur dan amalan Hindu. orang Muslim Bengal menyembah Sitata.

Pandangan berbeza sebenarnya digalakkan halaman 284 oleh keinginan untuk menerangkan mengenai kebenaran dari sesuatu sudut pandangan. Nyaya berdasarkan kepada logik jadi penekanan terhadap pemikiran yang jelas dan logik adalah cara mencapai kegembiraan teragung. Tentang hubungan roh individu dan Tuhan terdapat sekurang-kurangnya tujuh interpretasi seperti dvaita (dualisme). Mimamsa dan Vedanta. Vaisesika. advaita (tanpa dualisme). Sankhya membincangkan 25 tattva atau prinsip yang menyumbang kepada penciptaan manakala Yoga menekankan kawalan badan dan pancaindera sebagai cara mencapai pengetahuan benar tentang Realiti Agung. Bahawa terdapat pandangan yang berbeza atau bertentangan antara satu sama lain yang terus wujud dan berkembang menunjukkan kebolehan dan kesudian orang India menerima pandangan yang bertentangan mengenai sesuatu perkara. Kesemua aliran falsafah ini wujud pada masa yang sama dan mewakili pandangan berbeza dan menerangkan kewujudan realiti dari sudut pandangan tertentu. Pandangan berbeza tidak sehingga menyingkirkan sesuatu pandangan lain untuk memahami kebenaran. Doktrin maya atau illusi tentang duniawi didokumentasikan dalam aliran Yogacara dan . Vaisesika menyatakan tentang penciptaan duniawi dari atom dan pelepasan dari kehidupan duniawi bergantung kepada kebolehan mengidentifikasikan elemen-elemen atomik duniawi. Nyaya.Yoga. Pemikiran falsafah Hindu wujud dalam suasana budaya yang sama dengan Buddhisme danJainisme yang menekankan falsafah heterodoks dan ateistik. suddhadvaira (tanpa dualisme secara mutlak). Kuasa dan undang-undang dalam kitab Veda dibincangkan oleh Mimamsa manakala Vedanta mencadangkan kewujudan Roh Mutlak dalam semua benda. Kedua-dua agama ini bukan sahaja mengelakkan perbincangan tentang Tuhan tetapi juga menafikan realiti dunia fenomena. biar dalam aspek sosial mahupun dalam aspek agama atau falsafah. dan tujuan kehidupan ialah mencapai penyatuan roh individu dengan roh duniawi. visistadvaita (tanpa dualisme dengan syarat) dan sebagainya.

Penerimaan unsur-unsur perbezaan dalam aspek agama membawa kesan positif bagi masyarakat India yang tidak mengalami sebarang pergolakan agama dalam sejarahnya. diskriminasi dan layanan yang berbeza. Kaum wanita juga tidak dikecualikan daripada penghinaan. kasta dan kedudukan orang Brahmin tetapi orang India sudi menerima agama Buddha dan rarnai yang telah memeluknya. Memang tidak berlaku pergolakan sosial dalam masyarakat kerana perasaan batin ahli-ahli keluarga dan masyarakat tidak dibangkitkan dan mereka menerima adat-adat ini sebagai desachara (adat sesuatu kawasan).balu muda. pemberian dowri dan larangan terhadap perkahwinan semula balu menyebabkan kemunculan balu. Tambahan pula Buddha sendiri telah menolak Hinduisme. Prasangka dan diskriminasi terhadap balu begitu negatif sehingga mereka sanggup melakukan sati (membakar diri) bersama mayat suami mereka daripada hidup sebagai seorang balu. Bahawa terdapat tugas . diasingkan dan dikehendaki tinggal dikawasan terpencil. Masyarakat India tidak mempedulikan ketidakseimbangan dan ketidakadilan yang berlaku di hadapan mereka walaupun tradisi bhakti menekankan persamaan manusia di sisi Tuhan. Ini merupakan usaha golongan yang menikmati kehidupan yang baik menjustifikasikan kedudukan mereka. Ada yang cuba menggunakan konsep karma yang menyatakan bahawa kelahiran seseorang ditentukan oleh perbuatannya dalam kehidupan lalu iaitu sebelum kehidupan ini. Dalam aspek politik terdapat konsep rajadharma atau tugas-tugas yang diwajibkan bagi seorang pemerintah atau kerajaan. Perkahwinan awal. Semangat dan minda orang India tidak mengasingkan perbezaan dan kontradiksi kerana mereka percaya bahawa sesuatu pandangan itu mungkin benar di sesuatu peringkat dan mungkin betui tentang sesuatu aspek realiti. amalan hipergami. Terdapat sebilangan manusia yang dianggap sebagai orang yang tidak boleh disentuh dan didekati. Tetapi sifat penerimaan yang terlihat dalam kehidupan sosial membawa kesan negatif terhadap seseorang individu dan sesuatu kumpulan yang menjadi mangsa diskrimmasi dan penghinaan. didiskriminasikan dan dieksploitasi.Madhyamika mazhab Buddhisme Mahayana dan juga dalam mazhab Buddhisme Hinayana yang awal.

cukai jizayah ke atas bukan Muslim dikuatkuasakan. Pegawai-pegawai beragama Hindu disingkirkan dari perkhidmatan kerajaan. 16. Kita dapat melihat dalam sejarah India. pandangan. Jadi sifat penerimaan yang menjadi asas pandangan semesta India mempengaruhi pemikiran orang India sehinggalah mereka menerima idea. Rakyat yang setia dan membayar cukai mempunyai hak untuk menggantikan pemerintah atau kerajaan yang kejam atau tidak cekap. menyalahgunakan kuasa dan tidak berperikemanusiaan. Jadi tekanan terhadap obligasi atau tanggungjawab antara satu sama lain penting dalam hubungan antara kerajaan dan rakyat.2 Sifat Toleransi Pandangan semesta organik ini mengalami perubahan selepas kedatangan kuasa British ke India.2. Mereka mulai menyedari beberapa . Islam dijadikan agama rasmi negara. Asoka Harsha. baginda tidak ingin menaungi sent dan agama rakyat bukan Muslim. Pada zaman pemerintahan Aurangzeb. Rakyat India menerima pelanggaran norma oleh pemerintah dengan falsafah bahawa penyelewengan adalah sesuatu yang tidak dapat dielakkan. Sultan Zainal Abidin dan Akbar) yang selaras dengan konsep rajadharma tetapi terdapat juga pemerintah-pemerintah yang bersifat autokrat. Dasar memperkenalkan pendidikan Inggeris dan usaha-usaha yang dijalankan oleh mubaligh Kristian telah mempengaruhi pemikiran dan perasaan orang India. mengganggu hak dan kebebasan rakyat. bukan sahaja pemerintahan (seperti Chandragupta Maurya. dan kuil-kuil Hindu dimusnahkan.dan tanggungjawab pemerintah bererti golongan yang diperintah mempunyai hakhalaman 285 hak tertentu untuk menuntut perhatian kerajaan. Alauddin Hussein Shah. amalan dan kehidupan yang berbeza dan kadang-kadang bertentangan.

dan juga hubungan antara individu terpaksa menghadapi pandangan semesta yang bertentangan. perspektif. usaha untuk menentang pihak British. rusuhan antara orang Hindu dengan Muslim. kesetiaan. termasuk tuntutan untuk memisahkan negara. kepercayaan dan pemikiran orang India melalui perubahan utama dan mempengaruhi pandangan semesta yang dipegang selama itu. tuntutan oleh kasta-kasta bawahan untuk memperbaiki kehidupan dan kedudukan mereka. Konsep atau prinsip perpaduan dalam kepelbagaian mula diancam dan India menghadapi pelbagai tuntutan. usaha-usaha perubahan terhadap kedudukan kaum wanita dan lain-lain lagi. supaya dapat mengharmoniskan tendensi berkonflik yang muncul dalam masyarakat bersifat majmuk. ciri-ciri masyarakat yang wujud sejak zaman purba dan zaman pertengahan.kelemahan dalam masyarakat terutama dalam aspek sosial dan agama lalu mengambil tindakan untuk memperbaharui masyarakat. kebenaran dan kesedaran batin. sekarang dipersoalkan dan ditentang. Mereka melihat masyarakat secara kritis dan dari sudut pandangan rasional dan apa-apa saja yang difikir tidak selaras dengan unsur rasional dan saintifik ditentang. Masyarakat India beransur-ansur menerima pandangan semesta atomistik yang mementingkan persamaan. rasionaliti. perjuangan untuk menuntut kemerdekaan. dan yang telah diterima. Pandangan semesta baru mula muncul dalam . persamaan. keadilan. Ini bermakna. Mengikut pandangan semesta ini bagi dua benda untuk wujud bersama mereka tidak boleh mempunyai unsur-unsur berkontradiksi. tuntutan untuk negara berasingan bagi orang Muslim. Ketidaksamaan dan perbezaan akan menyebabkan mereka percaya India akan menyaksikan perubahan-perubahan sosial dan agama. halaman 286 Tamadun India mempunyai atau memiliki mekanisme yang dapat menguruskan pemikiran dan tindakan rakyatnya. Peranan mubaligh. Kedatangan British dan tindakan memperkenalkan pendidikan Inggeris di India telah menyebarkan idea-idea seperti kebebasan. persetujuan dan keharmonian.mubaligh Kristian juga menunjukkan kepentingan nilai-nilai ini. Oleh yang demikian sikap.

kontradiksi dan konflik dalam semua aspek masyarakat sebagai sesuatu yang harus dipersoalkan dan diubahkan. Misalnya. Ambedkar dan Naicker. Ada kemungkinan benda-benda ini boleh wujud bersama sekiranya tidak ada konflik atau pertentangan antara mereka. Malabari. perkahwman semula balu.minda orang India. perbezaan kasta dan ketidaksamaan menjadi sasaran pembaharu-pembaharu sosial dari Raja Ram Mohan Roy sehingga ke Gandhi. Adat-adat sosial yang melibatkan kaum wanita seperti kahwin awal. kawasan dan jantina sebagai unsur-unsur tidak sesuai dan tidak selari dengan idea-idea keadilan dan persamaan. Ishwar Chandra Vidyanagar dan B. Swami Vivekananda mengingatkan orang India bahawa penerimaan secara buta adat-adat menyebabkan kemerosotan sosial dan budaya dalam masyarakat India. Benda-benda yang menunjukkan konflik dan pertentangan tidak boleh wujud bersama. Di kalangan orang Muslim terdapat Syed Ahmad Khan. Mereka melihat masyarakat India secara kritis dan melihat ketidaktetapan. la menekankan bahawa terdapat perbezaan mutlak antara benda-benda yang boleh wujud secara berasingan atau mengadakan hubungan dengan benda-benda lain. Dipengaruhi oleh pandangan semesta baru ini masyarakat India mula melihat perbezaan agama. iaitu benda-benda yang menjadi sebahagian susunan atau sebahagian dari perpaduan tidak boleh menunjukkan konflik dan kontradiksi antara mereka. pembunuhan bayi perempuan dan upacara sati menyentuh kesedaran batin perubahan-perubahan di India seperti Ram Mohan Roy. Perkembangan sifat menghormati diri dan berkeyakinan diri menggalakkan orang India supaya memperjuangkan kemerdekaan daripada halaman 287 . M. pendidikan wanita. kasta. tetap dan tekun. Syed Ameer Alt dan Bahruddin Tyabji yang memulakan pembaharuan sosial dan budaya supaya mereka menjadi lebih progresif. Mengikut pandangan semesta ini semua benda mempunyai unsur-unsur semulajadi yang unik dan berbeza. Jadi perpaduan dilihat dalam bentuk sistem yang seimbang.

Baik sekiranya ia memenuhi tujuan seseorang individu atau individuindividu. Gujarat (bahasa Gujerati).negeri seperti Andhra Pradesh (bahasa Telegu). Tamil Nadu (bahasa Tamil). Karnataka (bahasa Kannada). Perbezaan dan konflik meluaskan jurang hubungan antara kedua-dua kumpulan ini sehingga tuntutan dibuat untuk mewujudkan negara Pakistan. kaum. Orissa (bahasa Oriya). perbezaan dan ketidaksesuaian tidak lagi diterima tetapi hanya ditoleransikan. bukan sifat berkumpulan dan penerimaan. Punjab (bahasa Punjabi). Kerala (bahasa Malayalam) dan lain-lain berlaku mulai tahun-tahun 1950-an. dan sesuatu benda dianggap baik atau buruk. Bihar (bahasa Bihari).cengkaman kuasa imperialis. dan agama kerana pandangan semesta atomistik ini yang menekankan peri pentingnya sifat keindividuan dan toleransi. Pandangan semesta baru yang menekankan perbezaan dan hak-hak individu member! galakan bagi sikap kritis terhadap realiti sosial. . segala kontradiksi. Jadi keperluan menyingkirkan kejahatan yang wujud dalam bentuk kontradiksi. konflik. la berkait rapat dengan tujuan sesuatu benda. Sebahagian besar dari kaum wanita dan kasta rendah yang tidak dapat menentang kedudukan mereka kerana tidak ada kuasa untuk melancarkan perjuangan hanya mentoleransikan kedudukan mereka. Ini menunjukkan bahawa orang India tidak lagi dapat menerima penjajahan negara mereka oleh kuasa imperialis asing. Dalam hubungan antara kaum masyarakat India menyaksikan perselisihan faham antara Hindu dengan Muslim. atau buruk sekiranya ia menghalang tujuan. Kasta-kasta rendah yang telah menerima kedudukan mereka sehingga kurun ke-19 mula menuntut hak dan kedudukan mereka yang sah dalam masyarakat. Masyarakat India kontemporari menghadapi banyak masalah berkaitan dengan kasta. konflik dan perbezaan tidak dapat dielakkan. biar orang Hindu mahupun orang Muslim. Sifat toleransi menjadi intipati pandangan semesta orang India. Kumpulan-kumpulan bahasa yang tinggal di merata-rata tempat di India juga menuntut kerajaan India mewujudkan negeri-negeri berdasarkan bahasa selepas kemerdekaan. Kesan daripada permintaan ini pembentukkan negeri. Kaum wanita juga berjuang untuk kebebasan dan persamaan. Dalam kehidupan sosial dan budaya.

perladangan (estet) dan bandar. Terdapat perpaduan antara kaum etnik dan interaksi antara kaum berlangsung dengan penuh tanggungjawab persefahaman. menyaksikan kemunculan (komitmen).2. masyarakat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum iaitu Melayu. Dasar Ekonomi Baru (DEB) diperkenalkan dengan matlamat untuk membasmi kemiskinan dan menyusun semula masyarakat . Sehingga akhir 1960-an. dan menerima segala unsur masyarakat sama ada yang serupa atau berbeza. memerlukan kerajaan sebagai pelindung (penaung) kepada rakyatnya memahami keadaan dan kedudukan sosial dan ekonomi yang berbeza dan mengambil tindakan mengatasi perbezaan ini. Perbezaan diterima sebagai halaman 288 suatu realiti sosial. Pemikiran rasional. hormat-menghormati dan pandangan semesta atomistik iaitu perbezaan dikenali dan diakui dan masyarakat dipandang dari perspektif kritis. Dari segi demografi. Mereka yang menetap di bandar menyaksikan pertemuan dan pertembungan pelbagai budaya dan tradisi. Kebolehan pandangan ini untuk menerima elemenelemen berbeza dan berkonflik dalam satu sistem memberi satu wawasan luas dan kuasa untuk berasimilasi dan bertoleransi. sebagai kaum teras di negara ini.3 Relevansi kepada Malaysia Malaysia dan India mempunyai banyak persamaan bukan sahaja dalam unsur kepelbagaian kaum. Ketidakseimbangan dari segi sosio-ekonomi telah menyebabkan kerajaan memperkenalkan dasar-dasar untuk membaiki dan meningkatkan kedudukan kaum Melayu. dengan budaya. persaudaraan.16. agama dan kedudukan sosioekonomi menjadi isu-isu dalam perubahan. Cina dan India memegang pandangan semesta organik. dan kaum-kaum ini kurang berinteraksi. kaum-kaum ini mendiami kawasan-kawasan yang berbeza sama ada menetap di perkampungan. salah satu aspek pandangan semesta atomistik. bahasa. Tahun-tahun pasca 1970 di Malaysia. Unsur-unsur kontradiksi antara komuniti diberi perhatian. budaya dan agama tetapi juga dalam pandangan semesta.

Di sini juga kita menyaksikan penolakan 'penerimaan'. Dalam analisis terhadap tamadun India terdapat kemunculan tiga prinsip asas yang penting bagi masyarakat pelbagai kaum dan budaya. Kontradiksi seperti ini akan mewujudkan ketidaktentuan psikik di kalangan kaum.tanpa mengira kaum dalam kedudukan sosio-ekonomi. Tindakan melanjutkan dasar-dasar yang menyebelahl sesuatu kaum atau memberikan keutamaan kepada sesuatu kaum menyebabkan kemunculan kontradiksi baru. DEB (1970-1990) diterima oleh kaum-kaum bukan Melayu kerana walaupun tumpuan utama diberikan kepada kaum Melayu dan bumiputera lain tetapi. Jadi di India moden terdapat penerimaan toleransi dan penoiaksn penerimaan. Ini kerana program membantu kaum Melayu dianggap sementara iaitu sehingga mereka mencapai kedudukan sosioekonomi yang lebih kurang sama dengan kaum-kaum lain di negara ini.kaum lain yang tidak bersesuaian bagi hubungan antara kaum dan integrasi nasional. Di Malaysia juga terdapat penerimaan kepelbagaian dan perbezaan pada sebelum tahun 1970 halaman 289 tetapi ia berubah menjadi toleransi kepelbagaian dan perbezaan dan penolakan kontradiksi secara pilihan pada zaman berikut. kaum-kaum lain turut dilibatkan tanpa pengecualian. Tambahan pula kaum bukan Melayu mulai mencurigai keinginan kerajaan untuk menamatkan dasardasar ini. . Wujud keadaan kaum Melayu akan menjadi sangat bergantung kepada kerajaan sehingga tidak boleh mencapai mobiliti sosioekonomi dengan usaha sendiri dan tidak mampu untuk bersaing secara terbuka dengan orang bukan Melayu. perbezaan dan kontradiksi tetapi pandangan semesta atomistik mengajar orang-orang India mentoleransikan kepelbagaian dan perbezaan dan menolak kontradiksi. Terdapat sebilangan besar individu dalam kaum Melayu yang telah mencapai taraf sosioekonomi yang tinggi tetapi masih menikmati kemudahan-kemudahan yang diberi melalui dasar-dasar ini. Pandangan semesta organik membenarkan penerimaan penuh kepelbagaian.

masyarakat dan nasional seperti persamaan. Barulah satu aturan sosial yang stabil akan muncul dengan nilai-nilai individu. memupuk semangat persaudaraan. Ahimsa.Toleransi biasanya menandakan unsur-unsur negatif iaitu sesuatu atau seseorang tidak diterima atau disambut tetapi bertolak ansur kerana keadaan mendesak yang tidak boleh diubah. agama atau status sosial yang lain. 16.2 NILAI-NILAI Tamadun India menekankan beberapa nilai yang penting untuk membentuk individu. 16. Apa yang perlu bagi integrasi nasional dan hubungan antara kaum ialah penerimaan secara penuh segala perbezaan dan kepelbagaian dan penolakan penuh segala kontradiksi tidak kira kaum. Satya. pencapaian.2. Antara nilai dan kepercayaan yang menyumbangkan kepada unsur-unsur tersebut ialah Dharma. Amalan mempertingkatkan fungsi adalah percubaan untuk mengedarkan sumber kuasa iaitu yang mempunyai status tertinggi tidak mempunyai . Karma. menggalakkan sifat bertanggungjawab dan mewujudkan keharmonian dalam masyarakat. Sifat toleransi dalam masyarakat majmuk membawa kesan negatif. Jadi dharma masyarakat memerlukan idea tentang fungsi dan peraturan bagi menentukan apa yang harus dilakukan oleh siapa. integrasi dan kesetiaan. Dharma individu memerlukan apa yang harus dilakukan oleh seseorang mengikut kelahiran dan peringkat dalam kehidupan. kerjasamapersetujuan. kumpulan. kepercayaan kepada Tuhan. dan Perpaduan. Semua fungsi dalam masyarakat adalah penting bagi sesuatu aturan. perpaduan.1 Dharma Tradisi Hindu memperkenalkan konsep dharma untuk menandakan sifat benar individu dan masyarakat iaitu dharma berfungsi sebagai konsep semula jadi atau deskriptif (sebagaimana sesuatu itu wujud atau berlaku).

tidak melakukan kekejaman. kawalan deria. Misalnya. Visesa dharma merujuk kepada dharma yang dikaitkan dengan sesuatu kumpulan seperti vamadharma (bagi vama).kuasa politik atau ekonomi. Aturan seperti ini mengesahkan kewujudan sistem Varna dalam masyarakat. tidak mencuri. pengajaran. mereka yang mempunyai kuasa politik tidak menguasai sumber kekayaan dan mereka yang menguasai kekayaan tidak mempunyai kuasa politik atau kedudukan tertinggi. Sadharna dharma menekankan sifat-sifat am seperti kebenaran. kesabaran. pengetahuan. Kuasa yang dipegang oleh seorang raja dikaitkan dengan kedudukannya dalam masyarakat bukan sebagai seorang individu berasingan atau sebagai wakil rakyat tetapi tugasnya adalah melindungi undang-undang sosial. diikuti pula oleh fungsi politik dan ketenteraan.jatidharma (bagi jan). kebersihan. ikhlas dan tidak . Rakyat mempunyai kuasa untuk menggantikan raja yang menyeleweng dalam tugasnya iaitu mengambil cukai tetapi tidak melindungi mereka. Dalam susunan seperti ini fungsi agama. Misalnya. rajadharma meliputi tugas dan tanggungjawab yang diwajibkan bagi seorang pemerintah. Tugas utama raja ialah memerintah demi kebahagiaan rakyat dan rajadharma memerlukan seorang pemerintah menganggap kebahagiaan rakyat sebagai kebahagiaannya dan kebajikan rakyat sebagai tugas utamanya. rajadharma (bagi raja-raja) dan stridharma (bagi isteri). seseorang Brahmin yang berada dalam peringkat brahmacarya diwajibkan menumpukan perhatian kepada pelajaran dan seorang Kshatriya dalam peringkat kedua atau grhastya dikehendaki menceburkan diri dalam pemerintahan atau ketenteraan. kawalan minda. memaafkan. kemudian fungsi ekonomi dan kerja buruh. usaha untuk kesucian moral dan kerohanian diberi nilai tinggi dalam masyarakat. Dharma khas bagi individu atau svadharma yang ditentukan mengikut kedudukan (varna) dan peringkat dalam kehidupan (asrama) harus dilakukan halaman 290 walaupun ia tidak sempurna.

Tanggung jawab dan aturan member! makna kepada kehidupan manusia iaitu member! individu identiti dan makna kepada peranannya dalam kehidupan keseluruhan. mengetahui segala-galanya dan pemerintah bagi pemikiran dalaman. Dalam aspek saguna. Brahman adalah pemerintah alam semesta. dharma yang dikaitkan dengan tugas. Manusia tidak mempunyai pilihan bahkan tugas-tugas spesitik dan jaminan bahawa perlakuannya memberi kesan kosrruk dan akhirnya akan membantu dalam usaha untuk melepaskan diri daripada kehidupan duniawi.galanya berhasil dan kepadanya sahaja segala-galanya bersatu. Dialah yang mengarahkan takdir bagi semua makhluk dan yang tinggal di dalamnya. 16. Brahman adalah ketua bagi semua.2. . Dialah yang menyebabkan semua. Dia menganugerahkan kebahagiaan berdasarkan pahala dan memimpin mereka ke arah kesejahteraan dan kebebasan. Dalam karya-karya Upanishad konsep ketuhanan telah dipelopori secara mendalam dan dikenali sebagai Brahman.marah. yang perlu ada bagi semua manusia. daripadanya segala.2 Kepercayaan kepada Tuhan Kepercayaan kepada satu entiti yang melampaui batasan pemikiran dan kesedaran manusia merupakan asas sistem pemikiran agama orang-orang Hindu. Dalam tamadun India kita dapat lihat setakat manakah konsep ketuhanan itu penting dengan merujuk kepada tradisi falsafah mereka sejak Zaman Vedik. memelihara dan akhirnya memusnahkannya. Dialah yang mencipta. Brahman mempunyai dua aspek iaitu saguna (mempunyai sifat) dan nirguna (tanpa aspek). sebaliknya halaman 291 menghukum merekayangjahat. Dia digelar sebagai Isvara dan badannya adalah jumlah campuran badan di alam semesta. Maka itu.

bangsa dan agama.Dalam aspek nirguna Dia tiada sifat-sifatnya. Dialah yang menerangkan kesemua dan nirguna Brahman hanya dapat diterangkan dalam bentuk penyangkalan seperti tidak panjang dan tidak pendek. tanah liat dan periuk belanga. ada yang menekankan bahawa tidak ada keduaan dan lain-lain tetapi semua aliranaliran ini menerima konsep ketuhanan. Dalam konteks menerangkan Brahman pemikir-pemikir Vedik telah membincangkan roh individu sitau. tidak terbayang atau gelap. tiada rasa atau berbau dan sebagainya. emas dan rantai dan lain-lain untuk menerangkan sifat-sifat persamaan antara Brahman dan Atman. Roh individu digunakan untuk menerangkan Brahman yang juga dikenali sebagai Paratman (roh duniawi). la memecahkan segala bentuk perbezaan yang membelenggui kita dan meningkatkan umat manusia kepada status yang sebenar sebagai anak- . Kewujudannya mutlak. mereka akan menyedari tentang tiadanya pembatasan dari segi geografi. Atman digambarkan sebagai entiti yang bersemadi dalam badan manusia tetapi pada dasarnya adalah sama dengan Brahman. Dalam usaha untuk menerangkan hubungan Atman dan Brahman pendapat mereka berbeza iaitu ada aliran pemikiran yang menekankan sifat perbezaan antara roh individu dan roh duniawi. bunga api dan apt. Pemikiran agama dan falsafah yang muncul kemudiannya masih berasaskan kepada ajaran Upanishad. besi dan gunting. Atman. Atman yang sebenarnya berasal dari Brahman menjadi berbeza kerana diselubungi oleh badan dan sehingga sifat keindividuan itu keksA Atman tidak dapat melepaskan diri dari duniawi dan bersatu dengan Brahman. Upanishad-upanishad telah menggunakan beberapa tamsil dan ibarat seperti garam yang dicampurkan dengan air setiap titik air itu bergaram. Atman haruslah menyingkirkan segala karma atau hasil perbuatan untuk mencapal Brahman. Ini menjadi faktor utama untuk menyatupadukan umat manusia di dunia ini. pengetahuannya mutlak dan kebahagiaannya mutlak tetapi kesemua ini tidak merupakan sifat-sifatnya. ada yang membincangkan hubungan bersyarat. Pemikiran falsafah India menyarankan setiap orang menyedari warisan kedewaan mereka dan menerusi ini.

Agama-agama Budhisme dan Jainisme yang dianggap heterodoks kerana tidak menerima Veda sebagai autoriti dan tidak mementingkan konsep ketuhanan dalam ajaran-ajaran mereka telah menerima prinsip karma dengan makna yang sama.2. renungan yang baik. Prinsip ini menjadi asas pengajaran kepada kedua-dua agama ini. memikirkan tentang perkara-perkarayang baik dan sentiasa berbakti kepada Tuhan ialah unsurunsur cara hidup yang disyorkan bagi seseorang yang menuju kepunya karma. Kepercayaan bahawa seseorang yang mempunyai banyak pava karma akan lahir semula dalam keadaan di mana beliau terpaksa menghadapi penderitaan meyakinkannya supaya tidak membuat sesuatu yang tidak baik. pemikiran dan tindakan seseorang dalam kehidupan ini akan menentukan kedudukannya dalam kelahiran semula. pengetahuan yang baik. misalnya Buddha yang melihat sifat keinginan sebagai sumber penderitaan manusia mencadangkan lapan cara yang mulia seperti perbuatan yang baik. halaman 292 16.anak kekal abadi. ucapan yang baik dan sebagainya dan semua ini . Membantu orang lain.3 Karma Prinsip karma yang merujuk kepada jumlah perbuatan. dengan menyakiti orang lain kita tidak mencederakan sesiapa tetapi sebenarnya mencederakan diri kita sendiri. menderma kepada golongan miskin. la merupakan penjelasan kepada persoalan mengapa kita hams buat baik kepada orang lain? Kita harus berbuat baik kepada orang lain kerana kita kesemuanya ini adalah satu dan dengan menolong orang lain bermakna kita menolong diri kita sendiri. Jadi ini menggalakkan setiap manusia berbuat baik kepada semua makhluk di dunia ini supaya menentukan bahawa dalam kelahiran semula kehidupannya adalah selesa. mengeluarkan kata-kata yang tidak melukakan hati orang lain. Sebaliknya. pemikiran yang baik. Perbuatan yang baik membantu seseorang individu mengumpulkan punya karma dan perbuatan sebaliknya menyebabkan pengumpul&npava karma. ucapan.

Di dalam semua benda yang bernyawa wujudnya roh dan perbuatan membunuh benda itu bererti mengganggu roh yang bersemadi dalam badan itu. amalan tidak memakan daging menjadi satu unsur penting dalam budaya India sejak zaman purba. Jadi karma adalah prinsip asas bagi semua aliran pemikiran falsafah dan agama di India biar yang berpandangan ortodoks mahupun yang memilih pandangan hetorodoks.merangkumi prinsip karma. . Buddhisme dan Jainisme.2. Ditegaskan oleh pemikiran falsafah India bahawa orang yang mencari kebenaran mesti mempunyai kuasa untuk mengawal emosi-emosi dan keinginan. Agama Sikhisme yang merupakan agama yang menggabungkan unsur-unsur Hinduisme dan Islam juga menerima prinsip karma dalam ajarannya. Tindakan melakukan kekejaman bukan sahaja melibatkan manusia tetapi juga makhluk-makhluk lain. Agama Buddhisme menganggap ahimsa sebagai prinsip terpenting dalam ajarannya. beransur. merupakan satu lagi prinsip asas yang dtekankan oleh ajaran Upanishad. Ini dianggap sebagai perbuatan dosa yang menyebabkan pengumpulan pava karma yang menjauh individu dari mencapai nirvana atau pelepasan.ansur melepaskan diri dari ikatan kepada badan. 16. Oleh yang halaman 293 demikian. seorang penganut haruslah menjalankan kerja dengan sempurna sebagai instrumen Tuhan tanpa mengharapkanapajuapunbalasan. Ajaran Bhagavadgita menekankan nishkama karma atau membuat kerja tanpa menginginkan hasil dari kerja itu.4 Ahimsa Ahimsa yang bermaksud tidak melakukan kekejaman. Mengesyorkan karma yoga sebagai salah satu cara untuk mencapai pelepasan dari kehidupan duniawi.

kuasa ahimsa merupakan instrumen untuk mengubah individu-individu supaya menentang ketidakadilan sosial.kuasa jahat. ucapan dan pemikiran yang benar dan juga realiti mutlak atau Tuhan. Satya juga digunakan bagi cara dan tujuan kerana kedua-dua ini dianggap sama. berjuang untuk kebebasan politik dan mengekalkan undang-undang dan peraturan. ianya kalah dalam perlawanan kerana perkembangan rohani terhenti dan pencarian kebenaran menjadi sukar. Sebenarnya. tidak berubah. Menurut Mahatma Gandhi. jasa dan pengorbanan diri. Seseorang haruslah melawan dan menguasai musuh dalaman seperti hawa nafsu dan emosi-emosi supaya dapat mencapai ketenangan dan jelas untuk memahami kebenaran. beliau mengesyorkan melayan musuh luar dengan kasih sayang dan simpati kerana mereka merupakan mangsa kuasa. Ini kerana tujuan merupakan tahap akhir dalam . mentadbir duniawi dan terdapat dalam sifat semulajadi manusia ialah kebenaran atau satya. Menggunakan kekejaman untuk mengatasi lawannya hanyalah sekadar mencapai kemenangan pada zahir sahaja. keadilan. objek pencarian dan dan seseorang yang benar yang akan mengamalkan pemikiran tindakan mencapainya. Kesucian merupakan cara yang amat penting dalam mencapai sesuatu tujuan. Tuhan merupakan ucapan. dan dianggap sebagai kuasa kebaikan iaitu satya. simpati. Dipercayai bahawa wujudnya suatu kuasa di peringkat duniawi dan kewujudannya dirasai oleh manusia.5 Satya Undang-undang kehidupan yang kekal abadi. Jadi satya bererti pengetahuan benar yang merangkumi kebaikan.2. Jadi dalam prinsip ahimsa terdapat unsur-unsur positif seperti kasih sayang. tindakan yang benar. 16.Bagi Mahatma Gandhi.sifat ini haruslah diperkukuh supaya mengelakkan diri daripada melakukan kekejaman atau melukakan hati orang lain. Pada hakikatnya. pihak lawan merupakan kuasa-kuasa kekejaman yang wujud dalam diri manusia. Sifat. murah hati. betas kasihan.

Ini bermakna tujuan dan cara mempunyai sifat semulajadi yang sama. Kerajaan-kerajaan Muslim di India. 16. tidak memerlukan kita bimbang terhadap hasil tindakan. Beliau menyeksa dirinya dengan mengamalkan tindakan berpuasa sehingga man dengan harapan penderitaannya akan menyentuh perasaan dalaman pihak pemerintah dan juga pihak yang saling bermusuhan iaitu Hindu dan Muslim.siri tindakan. Mahatma Gandhi telah menggunakan satya sebagai senjata sosial dan politik. Dalam perjuangan untuk mencapai kemerdekaan.2. dan setiap tindakan yang diambil terhadap tujuan adalah merupakan pencapaian separuh tujuan itu. Kesemuanya ini dilakukan demi untuk mengekalkan prinsip satya. Doktrin karma yoga iaitu bertindak tanpa mengharapkan hasil daripadanya merupakan salah satu ajaran penting dalam falsafah India dan adalah sama dengan satya.6 Perpaduan Negara India mengandungi masyarakat daripada pelbagai kaum dan agama. Sejarah yang India menggambarkan pemerintah-pemerintah mengeratkan hubungan antara MusSim pemerintah-pemerintah melakukan sebaliknya. Tindakan yang benar/baik dianggap sebagai halaman 294 pencapaian separuh kebenaran (yang merupakan tujuan dasar manusia). la bersabit dengan seseorang yang mempunyai tujuan yang mulia dan cara bertindak yang dianggap benar. dan adalah penting kepada kerajaan untuk menggalakkan hubungan Hindu dan erat dan keharmonian dan masyarakat. pada zaman pemerintahan Turko- . Di samping mengumumkan tindakan untuk tidak bekerjasama dengan pihak British beliau juga sanggup mengorbankan diri demi mencapai tujuan perjuangan.

Afghan yang mendirikan kesultanan Delhi mahupun pada pemerintahan Mughal. Pemerintah Kashmir. Alauddin Hussain Shah (1493-1513) menjadi terkenal di kawasan Bengal bukan sahaja kerana melantik orang Hindu dalam kerajaan tetapi juga kerana naungannya terhadap bahasa dan kesusasteraan Hindu. kasta atau agama. kitab Bhagavadgita dan Mahabharata diterjemahkan dari bahasa Sanskrit ke bahasa Bengali. Antara tindakantindakan lain yang menunjukkan kejujurannya menyatupadukan halaman 295 rakyatnya dan mengakui kebebasan individu ialah mengharamkan institusi perhambaan serta menggalakkan sifat persamaan rakyat disisi undangundang tidak kira kedudukan kelas. Sultan Zainal Abidin dihormati kerana tidak mempunyai prasangka agama dan tidak bersikap diskriminasi antara masyarakat Hindu dan Muslim. Atas arahan baginda. Pemerintahan Akbar memberikan gambaran dan teladan mengenai apa yang hams dilakukan oleh sesuatu kerajaan untuk memupuk semangat perpaduan di kalangan rakyat. Pelantikan seperti ini membantu pentadbir mewujudkan hdbungan erat dengan masyarakat Hindu. Akbar menekankan konsep kerajaan sekular dan tanpa unsur perkauman. pegawai-pegawai yang dilantik adalah berdasarkan kebolehan dan bukan berdasarkan agama saereka. sivil dan ketenteraan. memahami agama Hindu dan budaya Hindu purba. Sebaik sahaja Akbar menerajui takhta kerajaan baginda membatalkan cukaijizayah yang dikenakan ke atas rakyat bukan beragama Islam. Kahwin campur antara ahli-ahli keluarga diraja Mughal dan puteraputeri Rajput digalakkan sebagai cara mewujudkan semangat persaudaraan antara Hindu dengan Muslim. Semua perkhidmatan kerajaan. . Sultan merupakan penaung kepada keseniaan dan kesusasteraan Hindu. baginda bertindak mengasingkan diri dari tradisi yang menerima sistem Khalifah Arab sebagai kuasa atau ketua kerajaan Muslim. Maka itu. Buku-buku Sanskrit diterjemahkan ke dalam bahasa Persia supava orang Muslim dapat membaca. dibuka untuk Hindu dan Muslim. Baginda sedar kepentingan kerajaan sebagai asas kehidupan berkolektif dan bukannya kepentingan agama.

Sukatan pelajaran am mengandungi kesusasteraan Persia. fizik. Penyair terkenal Faizi menterjemahkan Lilavati. tetapi asas kedua-dua bahasa ini ialah bahasa Persia. Dara Shikoh. Tindakan juga diambil terhadap sati. Tindakan ini boleh disamakan dengan usaha Maharaja Cina Shih Huang Ti dalam kurun sebelum masehi yang memperkenalkan bahasa Mandarin sebagai bahasa am. iaitu suatu tradisi si balu [wanita] akan membakar dirinya bersama mayat mendiang suaminya. Akbar sedar kepentingan untuk mewujudkan suatu budaya am dan dalam hal ini. Dasar menekankan sukatan pelajaran sekular adalah untuk mewujudkan suasana yang menggalakkan perpaduan nasional. putera ShahJahan yang berminat dalam bidang falsafah dan mistikisme Hindu bukan sahaja . sadhu-sadhu dan pundit-pundit Hindu dan disokong oleh kerajaan seperti ulama-ulama Muslim. Bahasa Urdu merupakan bahasa yang digunakan oleh orang-orang Muslim dan bahasa Hindi oleh orang-orang Hindi. ilmu menyimpan akaun dan kerja pejabat.Melaluinya juga. ke dalam bahasa Persia. kerajaan membina banyak sekolah dengan pelajar-pelajar Muslim dan Hindu diajar melalui bahasa Persia. senipolitik. Misalnya. Buat kali pertamanya di India. Idea satu budaya am menggalakkannya memperkenalkan sukatan pelajaran yang sama bagi semua sekolah sekular. Geran-geran kewangan diberikan kepada mandir sebagaimana peruntukan diberi kepada institusi masjid. geometri. etika. ekonomi. logik. matematik. walaupun ia melibatkan adat Hindu atas alasan ia tindakan tidak berperikemanusiaan. sejarah. Mulla Abdu Qadir Badaoni bekerjasama dengan seorang pundit Hindu menterjemahkan kitab Atharva Veda dan Ramayana ke dalam bahasa Persia. Dasar pendidikan ini menggalakkan persefahaman budaya sehingga terdapat masyarakat Islam dan Hindu yang mula menulis dan menterjemahkan Atharva Veda dan Ramayana ke dalam bahasa Persia. pertanian. perubatan. sumbangan dan bantuan diberikan kepada masyarakat Hindu. baginda cuba menggalakkan penggunaan satu bahasa am. karya klasik matematik. Maka itu keutamaan diberikan kepada bahasa Persia bukan sahaja sebagai bahasa rasmi tetapi juga sebagai bahasa pertuturan. astrologi. Arahan diberi oleh kerajaan supaya semua akaun rasmi disimpan dalam bahasa ini dan semua komunikasi haruslah dijalankan melalui bahasa Persia.

Kemudian baginda melancarkan serangan terhadap Hinduisme. baginda melantik pegawai-pegawai di setiap bandar untuk mendenda orang-orang Muslim yang tidak mencapaitarafmoraliti yang ditetapkan. Baginda dapat mengekalkan perpaduan politik. mengharamkan pesta-pesta dan perayaan Hindu pada tahun . dan mewujudkan stall Mughal seperti yang digambarkan dalamJama Masjid di Fatehpur Sikri. Akbar cuba mengintegrasikan unsur-unsur Muslim dan Hindu. dan budaya dalam empayarnya yang mengandungi pelbagai tamadun. Dalam bidang sent bina. tarian. sosial. lukisan dan sajak tidak dibenarkan di balai istana. malah beliau menulis Majma-ul-Bahrai (tempat pertemuan dua lawatan) yang merupakan kajian perbandingan falsafah mistik Hindu dan Islam. Sent lukisan juga mengalami perubahan besar selepas Akbar menubuhkan akademi lukisan dan pelukispelukis Muslim dan Hindu diberikan tugas untuk mencipta lukisan yang menggabungkan unsur.menterjemahkan Upanishad. Akbar bukan sahaja mempunyai kepimpinan yang cekap tetapi dapat menyatupadukan rakyatnya melalui dasar-dasar yang adil dan saksama. Aurangzeb bukan sahaja menjadikan Islam sebagai agama rasmi kerajaan. ekonomi. sosial dan keagamaan yang dibina oleh Akbar. dan kita dapat gambaran yang bertentangan. bandingkan dasar-dasar pemerintahan Akbar dengan pemerintahan Aurangzeb. Dalam konteks ini. Hindu dan Buddha. baginda juga mengamalkan sikap tidak bertoleransi terhadap penganut agama-agama lain. terutama Islam. Terdapat penyair-penyair Hindu seperti Chandran Bhan halaman 296 Brahman yang telah mengubah syair-syair Persia yang bertaraftinggi. Penekanan yang diberikan kepada agama Islam begitu kuat sehingga nyanyian. Bhagavadgita dan Yoga Vashistha ke dalam bahasa Persia. lalu menghancurkan struktur harmoni. Bagi menguatkuasakan kod etika Islam untuk semua orang Muslim.unsur Muslim dan Hindu. Sebagai suatu kesimpulan. sama seperti Abdul Rahim Khan Khanam dan Ras Khan yang mencipta syairsyair Hindi.

menggunakan askar-askarnya untuk merobohkan kuil-kuil Hindu dan institusi pendidikan Hindu. baginda bertindak membatalkan semua cukai ke atas orang-orang Muslim dan kemudian memperkenalkan semula cukai jizayah ke atas orang-orang Hindu.1668. kita dapat . pegawai-pegawai beragama Hindu dalam kerajaan termasuk menteri-menteri yang meninggal dunia digantikan dengan pegawai-pegawai Muslim. Dengan tujuan mematuhi undang-undang Sunni.orang Rajput yang begitu setia kepada Akbar memberontak pada tahun 1679 dan orang-orang Maratha di bawah Shivaji Maharaj berjuang menentang kuasa Mughal untuk mencapai kemerdekaan kawasan mereka. Kebangkitan penentangan dan pemberontakan terhadap kuasa Mughal di seluruh empayar secara beransur-ansur menyumbang kepada kemerosotan dan kejatuhan kerajaan Islam ini. Orang. petani-petani Punjab memberontak pada tahun 1672. Dalam bidang pentadbiran. dipenggal kepalanya kerana tidak ingin memeluk agama halaman 297 Islam. pemberontakan mula tercetus di seluruh empayarnya. Guru Gobind Singh bersumpah akan membalas dendam demi bapanya dan agamanya lalu mengubah kaum Sikh menjadi tentera 'singa' yang mendedikasikan diri untuk memusnahkan kuasa Mughal. inilah kali pertama India menyaksikan begitu besar bilangan kuil-kuil Hindu di India Utara yang dimusnahkan dan digantikan dengan masjid-masjid. Berdasarkan perbandingan kepada kedua-dua pemerintahan. Baginda cuba mentadbir empayar tanpa melibatkan orang Hindu tetapi akhirnya menyedari bahawa ia tidak mungkin dapat dilakukan lalu terpaksa mengambil balik kerani-kerani yang dibuang daripada perkhidmatan kerajaan. Masyarakat Hindu di Mathura menentang pencabulan kuil-kuil Hindu pada tahun 1669. Tegh Bahadur. Dasar Aurangzeb menyebabkan wujudnya perasaan tidak puas hati di kalangan masyarakat bukan Muslim dan kesannya. orang-orang Sikh melawan kerajaan selepas guru kesembilan komuniti mereka. Anak Tegh Bahadur. Sejak Mohamad Ghazni.

dianggap telah mengganggu keharmonian dan perpaduan rakyatnya kerana dasarnya yang dianggap berat sebelah dan tidak adil. Kestabilan politik terancam dan kerajaannya sentiasa terpaksa menghadapi kebangkitan penentangan dan pemberontakan dalam empayar. Bahasa dan Sistem Tulisan Cina. perbezaan dalam dasar-dasar pemerintahan Akbar dan Aurangzeb menjadi pengajaran (teladan) tentang dasar yang harus diamalkan dalam negara berbilang kaum seperti Malaysia supaya dapat mewujudkan perpaduan dan kestabilan politik. Keluarga dan Masyarakat Cina. budaya. Melalui dasar yang rasional menurut penganut Hindu. Akbar dapat menarik perhatian semua rakyatnya terutama di kalangan bukan Muslim untuk diperakui sebagai pemerintah teragung dan memberikan taat setia kepadanya. Kebudayaan Longshan. Maka itu. Alam Sekitar yang Mencorakkan Tamadun Cina. . Manakala pemerintahan Aurangzeb. Pandangan Semesta. Falsafah dan Agama. UNSUR-UNSUR ASAS DAN ORIENTASI SISTEM NILAI Soo Khin Wah Asal-usul dan Latar Belakang. Unsur. Pembentukan Bangsa Tionghoa.lihat keperluan dan kepentingan dasar yang adil bagi sesuatu negara yang mempunyai pelbagai tamadun yang mengandungi pelbagai kaum. Kebudayaan Yangshao (Zaman Neolitik). Zaman Gangsa. agama dan bahasa. Sistem Pertanian Purba (Tradisional).unsur Asas Tamadun Cina. halaman 298 Bab 17 TAMADUN CINA: ASAL-USUL. Institusi Politik dan Sistem Pemerintahan. Orientasi Sistem Nilai.

Di kawasan ini. yang paling awal dan mempunyai ciri tersendiri disebut Yangshao berdasarkan namatinggalan kampung jenis tradisi kebudayaan ini yang terletak di Yangshao di provinsi Shaanxi. integratif dan dinamik walaupun pernah dicabar oleh tamadun-tamadun lain dan mengalami perubahan.1. jauh daripada terserap oleh tamadun lain. halaman 301 17. Keadaan bentuk geografi ini telah mendorong dan menggalakkan pembangunan petempatan manusia dan kegiatan pertanian. Tapak terawal petempatan Yangshao yang dibangunkan sepenuhnya itu pula mula muncul pada milenium ke-5SM di Banbo.perubahan dalam proses perkembangan yang panjang. tamadun India (Lembah Sungai Indus). dan tamadun Yunani (Eropah). Xi'an di provinsi Shaanxi. Tamadun Cina memiliki sifat-sifat terbuka dalam interaksinya dengan tamadun-tamadun dunia lain.17.tapak tradisi kebudayaan Yangshao ini dijumpai di teres-teres berhampiran cawangan-cawangan Sungai Wei dan Huanghe (The Yellow River) dan ini menunjukkan kawasan terletaknya pusat peradaban Cina. tamadun Cinajuga merupakan salah sebuah tamadun yang tertua dan berkesinambungan sehingga masa kini di atas muka bumi ini. Bagaimanapun. Namun. selama berkurun-kurun lamanya tanah pasir halus yang dimendapkan oleh angin telah menjadi tanah loes yang subur. tamadun Mesopotamia atau Sumeria (Lembah Sungai Tigris dan Sungai Euphrates).1 Kebudayaan Yangshao Tamadun Cina dipercayai bermula kira-kira pada milenium ke-6 Sebelum Masihi (SM). tamadun Cina mengekalkan identitinya sebagai suatu tamadun berkesinambungan dan kekal pada keseluruhannya. berdasarkan bukti-bukti penemuan arkeologi antara kebudayaan-kebudayaan Neolitik (Zaman Batu Baru). Berdasarkan tinggalan arkeologi. Tapak. lembap serta mudah untuk dikerjakan terutama dalam bidang pertanian. didapati bahawa orang Yangshao .1 PENGENALAN: ASAL-USUL DAN LATAR BELAKANG Sebagai mana tamadun Mesir (Lembah Sungai Nil).

kebudayaan atau tamadun Yangshao ini telah berkembang serta terbentang di bahagian-bahagian tengah dan ulara negara China.1. Asas teknologi pertanian yang diubahsuaikan secara turun-temurun ini.000 tahun lamanya iaitu kira-kira 6 mileniumSM.menetap di perkampungan kecil dengan kegiatan bertani.2 Kebudayaan Longshan dan Zaman Gangsa Kebudayaan Longshan muncul sejak pertengahan kurun ke-2SM dan Zaman Gangsa Awal (Bronze Age) lewat milenium ke-2SM atau awal milenium pertamaSM merupakan kebudayaan yang lebih maju berbanding kebudayaan Yangshao. tembikar Longshan (terutamanya tembikar hitam) bergantung kepada gaya dan bentuk sebagai daya penarik estetiknya dan jarang dijumpai lukisan hiasan seperti yang ada pada bekas-bekas Yangshao. membuat tembikar berlukisan (paintedpottery) dan menanam mayat si mati dalam tanah perkuburan yang khas. di provinsi Sichuan. Selama lebih kurang 5. dan kemudiannya diganti secara beransur-ansur oleh kebudayaan Longshan. Berbanding tembikar bertanda tali pintal (cord-marked) dan yang berlukisan. 17. Ciri-ciri peradaban pertanian . Makanan asasi atau ruji orang Yangshao ialah bijirin (milet) dan ia kekal diet asas rakyat biasa di bahagian utara negara China. Kualiti tembikar Longshan yang lebih tinggi mutunya menunjukkan penggunaan mesin peroda tembikar halaman 302 (potter's -wheel) dalam pengeluarannya. juga menyumbang terhadap asas pertumbuhan ekonomi dalam tamadun Cina. di provinsi Shandung. Satu lagi unsur tradisi dan kesinambungan ialah peranan orang Cina dalam bidang penternakan binatang seperti babi (dan kemudiannya ayam) sebagai diet tambahan. Manakala pusat-pusat penting peradaban Zaman Gangsa terletak di Lembah Sungai Yangzi di provinsi Jiangxi dan juga di Sanxingdui. memelihara babi. Tamadun Longshan diberi nama berdasarkan penemuan tapak arkeologi di Longshan.

bukti yang menyokong pendapat bahawa dinasti Shang bermula kira-kira 1600SM dan berakhir pada tahun 1027SM. peningkatan pengkhususan pekerjaan dan organisasi masyarakat yang lebih kompleks. gangsa dinilaikan sebagai simbol elit kuasa diraja dinasti Shang (1766SM-1122SM) dan tukang-tukang gangsa dihormati sebagai ahli masyarakat yang penting di negara ini. Walaupun tahun 1766SM-1122SM adalah tarikh yang diterima secara tradisi.Longshan termasuk penanaman bijirin dengan menggunakan penyodok dan sabit. hasil penemuan arkeologi ini memperlihatkan perbezaan-perbezaan utama antara peradaban Shang dengan peradaban-peradaban Neolitik sebelumnya. Peradaban Shang berpusat di bahagian utara He'nan. Namun begitu. Logam gangsa dihubung kait dengan bekas-bekas ritus (ritual vessels) atau untuk upacara keagamaan selain digunakan untuk membuat loceng dan senjata. Selain penemuan inskripsi di atas tulang oracle dan kulit kura-kura (tortoise shells) dan bekas-bekas yang diperbuat dengan gangsa rata yang ditarik oleh kuda. tembok-tembok mengelilingi ibu kota-ibu kota dinasti Shang. Dinasti Shang memperlihatkan dengan ketara mengenai satu fasa pembangunan yang baru iaitu kemunculan peradaban melalui kelahiran ciriciri bertamadun antaranya pembentukan negara-kota. Penggunaan gangsa tersebar meluas di kalangan kaum bangsawan yang lebih rendah taraf statusnya di sepanjang tempoh dinasti Zhou (kk 1123221SM). kesemuanya diperbuat daripada gangsa secara berterusan sepanjang era empayar tersebut. yang ditemui dua tapak arkeologi di Zhengzhou dan Anyang yang memberikan maklumat sejarah mengenai dinasti dan tamadun ini. namun terdapat bukti. Namun begitu. pembangunan teknologi besi sejak lebih kurang 500SM telah mengehadkan perkembangan kegunaan gangsa untuk tujuan umum. penggunaan sistem tulisan. . Dalam Zaman Gangsa pula. Artifak-artifak halus termasuk lampu dan patung-patung kecil. tarikh tepat peradaban Shang dan dinasti Shang masih tidak dapat ditetapkan.

Pusat utama kebudayaan Yangshao tersebar di sekitar dataran tinggi Loes. menggalakkan penanaman bijirin.17. Cuaca lembap dan panas dengan lokasi geografinya yang rendah menyumbang terhadap kejayaan penanaman sawah padi di kawasan ini. Kedua-dua jenis kebudayaan tersebut telah mengasaskan peradaban pertanian di negara China untuk selama beberapa ribu tahun. aktiviti-aktiviti pertanian telah dimulakan. di selatan Teluk Hangzhou. dan menghasilkan apa yang disebut Kebudayaan Milet (Bijirin) dan Kebudayaan Sawah Padi yang wujud secara berasingan di bahagian utara dan selatan China. bersesuaian dengan keadaan cuaca gersang di bahagian timur negeri China. provinsi Zhejiang. Tapak kebudayaan Hemudu terletak di bahagian bawah Lembah Yangzi.2 Sistem Pertanian Purba Ternyata asal-usul peradaban pertanian purba di negara China memperlihatkan kesanggupan manusia untuk menyesuaikan diri dengan keadaan cuaca dan lokasi geografi yang berbeza (di kedua-dua dataran loes tinggi dan lembah Sungai Yangzi).2. Benih-benih padi telah ditemui di sekitar tapak tersebut. Faktor.2 UNSUR-UNSUR ASAS TAMADUN CINA 17.2.faktor tersebut juga membantu menjawab persoalan (dari perspektifsejarah) kenapa pembangunan berbentuk pertanian begitu dititikberatkan oleh dinasti- . yang menandakan bahawa ia adalah tapak awal sawah halaman 303 padi ditanam secara meluas. 17.1 Alam Sekitar yang Mencorakkan Tamadun Cina Tempoh Neolitik di negara China mempunyai kedudukan yang unggul dalam sejarah perkembangan peradaban Cina kerana dalam tempoh terdekat ini.

Mengenai peranan dan kepentingan sungai.dinasti Cina yang lepas. wilayah-wilayah di negara China adalah luas sekali. pengaliran sungai yang kebanyakannya menghala ke kawasan timur atau selatan. Seiring dengan pola pergerakan ini. di samping musim panas yang jauh lebih panjang berbanding dengan keadaan di utara telah menggalakkan pergerakan penduduk. perkembangan kebudayaan juga turut menghala ke kawasan selatan. tanah yang sesuai untuk dijalankan kegiatan bercucuk tanam itu adalah terhad. terutamanya para petani untuk menetap di bahagian selatan China. kebudayaan dan ketenteraan. bekerja keras dan berpuas hati dengan segala yang sedia dimiliki mereka telah halaman 304 mencerminkan psikologi bangsa yang merindui kampung asal dan ontakan . Namun. ekonomi. Keyakinan diri pula membolehkan mereka menerima dan mengasimilasikan sebarang kebudayaan luar yang dibawa masuk ke dalam negara China. Bagaimanapun.000 meter secara purata) telah membentuk satu zon yang separuh tertutup dari dunia luar. Berbanding negara-negara kelautan yang memiliki kawasan pedalaman yang terhad. Ini ditambah lagi dengan dataran pedalamannya yang luas tanpa wujudnya halangan-halangan semula jadi yang menghalang atau membatasi hubungan rakyat telah memudahkan integrasi dan keseragaman politik.000 hingga 5. sikap terikat dengan tanah. Berbanding dengan bilangan penduduk yang agak besar sejak dinasti Qin (221SM-206SM) dan Han (206SM-220TM). di bahagian barat-laut dirintangi oleh gurun yang luas dan di barat daya iaitu Dataran Tinggi Qinghai-Tibet yang terluas di dunia (dengan ketinggian 4. Berdasarkan lokasi geografi negara China. Alam sekitar sedemikian bersama daerah pedalamannya yang luas telah mencorakkan sikap bangsa Cina yang berdikari. Tekanan kekurangan tanah ini telah mengakibatkan tanah diusahakan secara maksimum. pendapatan danpada hasil tanaman ini sekadar untuk menampung kehidupan mereka. peramah serta cintakan pendamaian. di bahagian timurnya menghadap ke lautan.

Kesemua kaedah tersebut dikenali secara tergolong sebagai liushu (six principles of writing). hidup dan berkembang dan digunakan sehingga masa kini. tulisan Cina juga digunakan oleh bangsa-bangsa lain di Asia terutama di Asia Timur seperti negara Jepun. Walaupun mereka mempunyai bahasa tersendiri namun tulisan Cina juga digunakan sebagai sebahagian daripada tulisan mereka. Bentuk tulisan Cina inilah yang telah menyumbang terhadap perpaduan bangsa Cina dan pembentukan kebudayaan Cina yang agung di dunia. tulisan Cina yang dikenali sebagai Hanzi (tulisan Han) telah dicipta berdasarkan kaedah xiang xing (lambang bergambar). Selain sebutan bunyi dan maksud. dengan bahasa-bahasa lama ("kuno'i mencatatkan sejarah kerana penggunaannya yang meluas di zaman silam.3 Bahasa dan Sistem Tulisan Cina Berdasarkan perbandingan dari segi bahasa. Mengenai sistem tulisan. setiap tulisan Cina mempunyai bentuk yang istimewa. Ini adalah kerana sungguhpun terdapat banyak diaiek di China yang sebutannya mungkin jauh berbeza antara satu dengan yang lain. tetapi bahasa Cina pula merupakan satu-satunya bahasa yang masih kekal. Maka bahasa Cina telah menjadi faktor unifikasi utama dan amat penting bagi rakyat Cina dan tamadun Cina. tetapi orang Cina hanya perlu mempunyai satu sistem tulisan yang tunggal yang boleh digunakan oleh semua orang Cina sebagai bahasa pengantar untuk berkomunikasi. iaitu zhuanzhu (mutual semantik transfer) dan jiajie [loan character). zh'shi (lambang petunjuk).2. Vietnam dan Korea.tanah air. Selain bangsa Cina. 17. . huiyi (lambang petunjuk fikiran) dan xing sheng (gabungan bentuk-bunyi). bersamaan dua kaedah yang berfungsi memperluaskan erti atau penggunaan sesuatu hurufCina.

Di kalangan suku-suku im mereka tiru-meniru. Menurut sejarahnya. Melalui penemuan arkeologi dan catatan-catatan sejarah purba negara China yang begitu banyak menunjukkan bahawa terdapat suku-suku yang berbilang kaum pada zaman Neolitik dan zaman purba yang berikutnya.2. iaitu . kumpulan Miao-Man yang terdiri dari suku-suku bangsa di Selatan China. Perkembangan ini merupakan asas kepada struktur pembentukan bangsa Tionghoa.5 Pandangan Semesta dalam Tamadun Cina Pemujaan nenek moyang dan Tian di samping kepercayaan primitif. dan berintegrasi. melalui proses peredaran zaman dan kerjasama antara semua kaum. yang mengandungi pelbagai kaum di negara China. China merupakan sebuah negara besar yang mengandungi masyarakat yang berbilang kaum. Seterusnya.17. maka terbentuk suatu bangsa Tionghoa dalam erti kata nation (rninzu) yang moden. kumpulan Feng-Yang yang tersebar di sekitar dataran-dataran yang terletak di bahagian timur China dan ketiga. sehingga menjadi satu suku bangsa yang kuat.2. berkahwin campur. kumpulan Yan-Huang yang diwakili Yan Di dan Huang Di yang dikatakan berasal dari kawasan loes di Provinsi Shaanxi di bahagian barat China. 17. kedua. bersengketa dan berperang. Hasil daripada integrasi ketiga-tiga kumpulan bangsa utama yang tersebut di atas. mereka memimpin suku-suku kecil di sekitar wilayahnya dan halaman 305 mendirikan negara yang berbentuk primitif. Menurut para sarjana China.4 Pembentukan Bangsa Tionghoa Dari aspek kenegaraan. di samping suku-suku bangsa yang lain selama beberapa ribu tahun maka terbentuklah suatu entiti bersepadu yang diberi nama bangsa Tionghoa (Zhonghua minzu) pada hari ini. terdapat tiga kumpulan bangsa yang terbesar pada zaman purba Cina iaitu pertama.

animisme iaitu pemujaan binatang. Menurut kitab ini. Dalam kitab ini juga. tanaman. Dalam kitab Daoisme iaitu Daodejing pula. Tian juga membawa maksud prinsip tertinggi dalam alam semesta serta dalam konteks etika Konfusianisme. Dao dianggap prinsip agung yang merangkumi keseluruhannya {all embracing). matahari. Dao diibaratkan sebagai ibu yang melahirkan serta memupuk makhluk sejagat {wanwu) dan ia juga merupskanprimordial (bentuk permulaan). Menerusi perubahan Taiji. dengan semua makhluk berasal dan akan kembali pada akhir hayat mereka. tempat asal-usul semua makhluk. bintang. Di samping konsep Dao. Ini disebabkan kesemua fenomena tersebut akan berubah kepada kutub yang berlawanan apabila mencapai peringkat kemuncak. telah wujud di kalangan masyarakat Cina sejak zaman silam lagi. Fasa pertukaran bergilir-gilir dua kuasa dwikutub pula menghasilkan lima unsur {wuxing) yang menjadi asas kepada kewujudan semua benda {material). Manifestasi kuasa Yin dan Yang serta lima unsur tersebut disifatkan sebagai proses pusingan atau putaran yang timbul dan tenggelam tanpa pengakhirannya. tiada sebarang batasan bagi diri Taiji. Perubahan yang berterusan ini diibaratkan sebagai pergerakan Dao. Namun. kitab Yijing (The Books of Changes) pula menggunakan konsep Taiji untuk merujuk kepada kenyataan muktamad (ultimate reality). sungai serta kuasa-kuasa lain yang dipercayai wujud dalam alam semula jadi. Konsep perpaduan antara Tian dengan insan {tian-ren hey!) pula terbentuk berdasarkan sesuatu pernyataan bahawa insan merupakan sebahagian daripada halaman 306 . Konsep Tian atau langit sebagai makhluk unggul {supreme being) yang menguasai nasib seseorang telah wujud sejak dinasti Zhou (kkll23SM221SM). Tian disamakan dengan Daa Konsep Dao secara harfiah bermaksud jalan {the way). terhasillah dua kuasa dwikutub (bipolar) Yin dan Yang.

Tian. tanpa membazir dan digunakan demi kepentingan umum.6 Falsafah dan Agama Cina . Tahap pencapaian keharmonian masyarakat yang paling ideal ialah datong (The Grand Unity).2. Ini termasuklah yang tua akan dijaga dan yang muda dipelihara dengan sempurna di samping tiada perbuatan maksiat.ciri keyakinan diri. seimbang dan bersesuaian. Prinsip ini merupakan norma masyarakat yang dapat menyumbang terhadap pencapaian keharmonian sejagat sekiranya ia dihayati dan diamalkan sepenuhnya. Disebabkan hubungan antara insan dan Tian yang begitu rapat maka segala kesalahan yang dilakukan oleh kerajaan duniawi akan menghasilkan manifestasi fenomena luar biasa dalam alam semulajadi sebagai isyarat atau tanda kemarahan Tian dan amaran kepada kerajaan berkenaan. namun Utopia Konfusian ini tetap menjadi pegangan bagi masyarakat Cina. Walaupun matlamat tersebut amat sukar untuk dicapai. Datong merupakan Utopia Konfusian yang diibaratkan sebagai Jalan Agung. mencuri atau pemberontakan yang berlaku di atas muka bumi tersebut. Usaha berterusan untuk merealisasikan matlamat ini memaparkan ciri. 17. seorang pujangga Konfusian di zaman dinasti Han. Prinsip kesederhanaan atau zhongyong (The Golden Mean) pula merupakan pemikiran moral asas yang bersifat sederhana. Jalan Agung ini dipercayai hanya akan dapat dicapai apabila segala objek atau benda di dunia ini dikongsi atau dibahagi oleh semua pihak dengan adil serta saksama. Dalam kitab The Doctrine of Mean dinyatakan bahawa pencapaian tahap pemusatan (centrality) dan keseimbangan akan mendatangkan keharmonian alam semesta dan bumi ini. dengan kesempurnaan hidup semua makhluk terpelihara. Konsep yang menggabungkan aliran pemikiran Yin-Yang dengan falsafah sosiopolitik Konfusianisme ini dikemukakan oleh Dong Zhongshu (kkl79SMkkl04SM). nilai-mlai murni serta ketabahan hati yang mendorong mereka agar menghala ke Jalan Agung yang dicita-citakan itu. Konsep ini terus mempengaruhl tradisi pemikiran orang Cina sehingga masa kini dalam proses perkembangan ketamadunannya.

Konfusianisme merupakan doktrin kenegaraan (state) yang merangkumi aspek- aspek falsafah, keagamaan dan sosiopolitik yang termaktub dalam pengajaran Konfusius (551SM-479SM). Asas Konfusianisme dikatakan berasal daripada tulisan-tulisan klasik yang diterbitkan atas nama Konfusius. Seperti yang terkandung dalam kitab Analects, pengajaran utama Konfusius menekankan pengamalan nilai dan sifat moral yang mulia, terutama mengenai perikemanusiaan (ren), kesusilaan (/;) dan ketaatan kepada ibu bapa (xiao). Kesemua nilai yang mulia ini diteladani orang yang bermoral dan bersikap mulia (junzi). Mencius (372SM-289SM), salah seorang pujangga agung Konfusianisme telah menegaskan sifat semula jadi manusia yang baik ketika dilahirkan. Oleh yang demikian, manusia dikatakan berpotensi untuk mencapai empat jenis sifat halaman 307 yang baik, iaitu perikemanusiaan (ren), kewajaran (yi), kesusilaan (li) dan keanfan (zhi). Buddhisme diasaskan oleh Siddhartha Gautama Buddha (kk 563SM483SM) di India pada kurun ke-6SM dan kemudiannya disebar ke negara China pada kurun Masihi yang pertama. Bagaimanapun, selepas disebarkan Buddhisme ke negara China, agama ini telah mengalami pelbagai pengubahsuaian dan sehingga menjadi suatu sistem keagamaan yang menyerapkan ciri-ciri kecinaan sehingga ia dikenali sebagai Buddhisme Cina. Namun begitu, asas pengajarannya tetap berkekalan iaitu penderitaan adalah berpunca daripada hawa nafsu yang merupakan akar kepada pelbagai masalah manusia. Hawa nafsu bagaimanapun, dapat dihindarkan dengan mengikuti Jalan Lapan Lapis Mulia atau Jalan Pertengahan (middle way) yang mengelakkan din daripada melakukan perbuatan melampau yang terlalu mengikut perasaan menurut ajaran Gautama Sidhartha Buddha. Jalan Lapan Lapis Mulia yang mengandungi lapan aspek penting dibahagikan kepada tiga bahagian iaitu pertama, panna (kebijaksanaan) yang meliputi pemahaman yang betui {Right Understanding) dan pemikiran yang betui (Right Thought); kedua, samadhi (penumpuan) yang meliputi pengucapan yang betui (Right Speech), tindakan yang betui (RightAction) dan cara hidup yang betui (Right

Livelihood); dan ketiga, sila (moral) yang meliputi usaha yang betui (Right Efford), pertimbangan yang betui (Right Mindfulness), dan tumpuan yang betui (Right Concentration). Daoisme pula diasaskan oleh dua orang pemikir agung Cina iaitu Lao Zi yang dilahirkan pada tahun 604SM dan Zhuang Zi (kk 369SM-2865SM) yang berpendapat bahawa pemeliharaan semula jadi serta konsep wuwei (non-action) atau melakukan perbuatan secara spontan dan tanpa sebarang usaha. Daoisme terbahagi kepada dua cabang yang utama iaitu pertama, pemikiran falsafah Dao (daojia) dan aliran keagamaan Dao (daojiao). Kitab Daoisme iaitu Daodejing merupakan sebuah karya klasik mistik bagi aliran keagamaan Dao kerana kebanyakan ayatnya yang nngkas, penuh dengan konotasi yang terbuka kepada pelbagai tafsiran selain menerangkan mengenai aspek metafizik Dao. Dao iaitu jalan (the way} yang mempunyai pengertian bahawa punca segala penjelasan yang tidak dilahirkan (unproduced) dan tidak dapat diperikan (inexpressible). Tahap pencapaian pengamalan Dao yang tertinggi ialah kembali semula dan bersatu dengannya. Moisme diasaskan oleh Mo Zi (kk 479SM-381SM). Antara konsep penting dalam pemikiran aliran ini termasuk aspek kasih sayang sejagat (jian'ai), mengecam sikap suka berperang (feigong) dan menyerah kepada nasib (feiming) dan mengutamakan golongan cerdik pandai (shangxian). Disebabkan penegasan aliran ini kepada sikap mengejar kepentingan (gongli), pengikutnya menentang konsep mandat tuhan yang dikemukakan oleh aliran Konfusianisme. Aliran Moisme menitikberatkan konsep nama dan penganalisisan mengenainya dan ini bermakna, aliran ini telah mempelopori analisis logik di negara China. halaman 308 Legalisme pula diasaskan oleh seorang ahli falsafah Cina, Han Fei Zi dan dilaksanakan semasa China di bawah pemerintahan dinasti Chin. Legalisme mengutamakan pemikiran sosiopolitik dan kekuasaan pihak pemerintah terhadap rakyatnya. Legalisme menyarankan pemerintahan berteraskan undang-undang adalah lebih baik daripada pemerintahan

teladan China.

seperti

yang

disarankan

oleh

Konfusius.

Aliran

ini telah

mengasaskan pembentukan kerajaan pusat autokrasi mutlak di negara

17.2.7 Institusi Politik dan Sistem Pemerintahan

Pemikiran politik tradisional Cina asasnya telah terbentuk sejak tempoh sebelum dinasti Qin (221SM-209SM). Antara aliran pemikiran politik yang terutama ialah Konfusianisme, Daoisme, Legalisme dan Moisme. Pusat pemikiran politik Konfusianisme berasaskan perhubungan sesama manusia (renlun) yang berperikemanusiaan dan bermoral. Pemikiran politik aliran Daoisme pula cenderung kepada fahaman anarki dalam erti kata moden pada masa kini. Pengikut pemikiran Daoisme menafikan bulat-bulat peranan institusi politik, sistem moral dan tatasusila yang begitu dititikberatkan oleh Konfusianisme. Sebaliknya Daoisme mencadangkan gaya pemerintahan tanpa menguatkuasakan sebarang usaha yang keras (wuwel) dan juga kehidupan secara primitifyang mengharmonikan diri dengan alam semesta. Pemikiran ini cuma menjadi penawar hati kepada mereka yang gagal dalam kerjaya sebagai pegawai kerajaan dan orang yang tidak berpuas hati dengan kenyataan hidup, tetapi tidak mendatangkan impak yang besar kepada sistem politik negara China. Aliran pemikiran yang memberi kesan sebenar kepada tempoh sebelum dinasti Qin yang huru-hara dan mengalami perubahan besar dari segi masyarakat dan politik China ialah Legalisme. Kedua-dua teori dan perlaksanaan Legalisme berjaya membawa pembaharuan yang menggantikan sistem pemerintahan feudal bercirikan pelbagai negeri atau jajahan (multistate) kepada sistem pentadbiran commanderies dan counties (junxian zhi) iaitu kerajaan birokratik terpusat (centralized bureaucractic government memperoleh kuasanya. Sistem birokrasi ini telah menyumbang kepada pengekalan pentadbiran dan kestabilan politik di sepanjang sejarah ketamadunan China. Aliran pemikiran politik Moisme pula menegaskan penyelarasan peraturan

dan pembentukan kekuasaan pusat (shangtong) itu, walaupun selari dengan kehendak lapisan pemerintah, namun pengajarannya yang menggalakkan berjimat-cermat (jieyong) dan melantik sesiapa yang berkelayakan dan berkemampuan (xuan xian yu neng) ke jawatan kerajaan, kadang-kadang sukar hendak dipatuhi sepenuhnya. Oleh sebab itu, pemikiran politik aliran Moisme kemudiannya diketepikan oleh pihak pemerintah. Bagaimanapun, selepas dinasti Qin (221SM-206SM) dan Han (206SM-220 TM), keempat-empat aliran pemikiran politik telah bersepadu. Namun, halaman 309 golongan pemerintah China biasanya menonjolkan pemikiran

Konfusianisme sedangkan menguatkuasakan pentadbiran negara menerusi pemikiran Legalisme. Pemikiran politik aliran Moisme dan Daoisme mungkin memainkan peranan yang membawa kepada ideologi pembaharuan atau menjadi batu api kepada permulaan satu-satu revolusi termasuk mewujudkan pemberontakan terhadap pemerintah. Namun begitu, selepas pihak pemberontak berjaya menguasai dan memimpin negara, ideologi yang merupakan cantuman Konfusianisme dan Legalisme itu tetap berkesinambungan dan memainkan peranan yang terpenting dalam sistem pentadbiran negara.

17.2.8 Keluarga dan Masyarakat Cina

Walaupun

sistem

kekeluargaan

masyarakat

Cina

tradisional

dan

organisasinya pernah mengalami pelbagai perubahan namun asas sistem keluarga yang memusatkan kuasa bapa (patriachy) dan nisab bapa (patrilineat) tetap berkekalan dan berlanjutan selama beberapa ribu tahun. Sistem kekeluargaan tradisional Cina berasaskan kuasa bapa ini telah terserap masuk ke dalam pelbagai aspek kehidupan sosial dan mendatangkan impak yang mendalam terhadap arah perkembangan kebudayaan Cina dan pembawaan (temperament) bangsa Cina.

Antara

ciri-ciri

masyarakat

yang

memperlihatkan

pengaruh

sistem

kekeluargaan Cina termasuk waris sebelah bapa dan pemerintah yang memusatkan kuasa bapa, kuasa suami yang tertinggi dan perhubungan suami isteri yang berjauhan, mementingkan anak lelaki berbanding anak perempuan, mementingkan pertalian darah dan kaum kerabat keluarga, penguasaan masyarakat berdasarkan pendidikan yang membezakan nama (mingfen) dan kedudukan sosial, dan kecenderungan nilai yang memuja autokrasi dan mengagung-agungkan zaman silam.

17.2.9 Orientasi Sistem Nilai dalam Tamadun Cina

Terdapat persetujuan agak ramai di kalangan cendekiawan bahawa tamadun Cina berorientasikan humanisme, iaitu manusia dianggap mempunyai kedudukan yang unggul dan memainkan peranan penting dalam alam semesta. Banyak sifat khas tamadun Cina dan nilai-nilainya, yang akan dinyatakan di bawah adalah hasil daripada humanisme antaranya transendensi dalaman, sifat sekular, moralisme sebagai ideologi, personalisme, hubungan manusia dengan alam semesta, institusi keluarga dan pendidikan diberi keutamaan, serta keharmonian merupakan nilai utama. Tamadun Cina amat berbeza daripada tamadun- tamadun lain yang berorientasikan teisme atau kepercayaan kepada satu Tuhan semesta sebagai pencipta dan pemerintah alam. Sungguhpun tamadun-tamadun berbeza dari segi orientasi pada peringkat nilai, manusia dapat berinteraksi dan bekerjasama atas nilai-nilai yang berbentuk sejagat. Walaupun orang Cina menganggap bahawa prmsip-prinsip moral serta nilai-nilai murni (Dao) berasal daripada Maha Agung (Tian), tetapi manusia sendiri halaman 310 mampu menjangkau segala kekangan duniawi lalu mencapai kebijaksanaan dan kesucian iaitu transendensi bergantung kepada ikhtiar orang perseorangan - transendensi dalaman. Hal ini dapat dibandingkan dengan tamadun-tamadun lain yang berdasarkan teisme dan mementingkan transendensi luaran.

Humanisme menyebabkan cara hidup orang Cina bersifat sekular iaitu memisahkan urusan duniawi dengan urusan keagamaan. Teokrasi tidak pernah dijadikan agenda atau pernah muncul sepanjang sejarah China, sebaliknya sisrem politik dan pemerintahan, sistem pendidikan dan institusiinstitusi yang lain dipisahkan daripada agama. Namun begitu, ini tidak bererti orang Cina tidak ada rasa takut kepada Maha Agung atau Tian. Masyarakat dan negara harus diperintah secara beretika. Keabsahan kuasa dan kewibawaan maharaja, menteri, pemimpin, guru dan ketua keluarga berasaskan moral yang tinggi sebagai ideologi. Kerajaan dan sistem politik berpadu dengan akhlak. Berkhidmat dalam kerajaan bermakna dipertanggungjawabkan mendukung akhlak dan menjadi pegawai kerajaan berakhlak tinggi. Kepentingan moral begitu dipentingkan sehingga timbul tanggapan menuntut ilmu yang mendalam tidak bermakna sekiranya tidak berakhlak. Berdasarkan transendensi dalaman, orang perseorangan harus berusaha sendiri untuk mempertingkatkan darjahnya dari segi kesarjanaan, kebijaksanaan dan akhlak. Dalam proses pembinaan diri ini antara aspek yang perlu diberi penekanan ialah disiplin diri, pengorbanan diri dan harga diri. Orang perseorangan mestilah mempunyai batin atau dalaman yang murni dan niat yang ikhlas. Adalah nyata bahawa yang mencirikan minda orang Cina ialah personalisme (penyendirian) dan bukannya egoisme atau individualisme yang agresif. Manusia dianggap berkedudukan tinggi iaitu di antara Tian dengan Di (langit dan bumi). Manusia dapat menyertai dan membantu proses perubahan dalam alam semesta. Manusia harus sentiasa menjalin hubungan yang harmoni dengan alam semesta supaya tercapai kesatuan antara kedua-duanya. Sistem etika Konfusianisme berasaskan pada keluarga yang merupakan institusi sosial yang terulung dalam tamadun Cina. Negara merupakan lanjutan daripada keluarga. Hubungan luar keluarga dianggap selaras dengan hubungan dalam keluarga.

Oleh sebab pegangan yang kuat dan teguh kepada humanisme, personalisme dan moralisme maka pendidikan yang beitradisi panjang diberi penghargaan yang tinggi. Golongan birokrat dan cendekiawan merupakan kelas sosial yang tertinggi kedudukannya, dan masyarakat menjunjung tinggi golongan guru dan pekerjaannya. Ibu bapa sedayaupaya berusaha untuk membiayai anak- anak kerana pelajaran merupakan satu-satunya saluran mobiliti sosial dalam masyarakat Cina tradisional. halaman 311 Keharmonian dititikberatkan dalam sebarang bentuk hubungan sama ada hubungan antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok, keluarga, komumti atau institusi, antara kelompok dan juga antara manusia dengan alam semesta. Keharmonian dianggap sebagai suatu nilai yang bersesuaian dengan humanisme dan moralisme. halaman 312

Bab 18

TAMADUN

CINA:

KESUSASTERAAN,

KESENIAN,

SAINS

DAN

TEKNOLOGI CINA

Teo Lay Teen Bahasa dan Sastera, Kesinambungan Budaya, Kepelbagaian Genre, Puisi, Nyanyian dan Muzik, Prosa Klasik dan Vernakular, Fungsi Moral dan Etika, Drama dan Nilai, Konfusianisme, Fiksyen, Budaya dan Adat resam, Muzik, Lukisan dan Kaligrafi, Seni Pembinaan, Sifat Berharmoni dengan Alam Semesta, Landskap, Tema Bermspirasi, Konsep Fengshui, Sains dan Teknologi, Sifat Konservatif, Astrononii, Matematik, Perubatan, Teori Yin dan Yang, Akupunktur, Kemerosotan Sains dan Teknologi Cina.

18.1 PENGENALAN

Tamadun

Cina

pada

dasarnya

merupakan.

sebuah

tamadun

berorientasikan agraria atau pertanian yang sangat dipengaruhi oleh keadaan cuaca dan sifat geografi dalam proses pembangunan dan perkembangan. Bagaimanapun, sebagai mana yang telah dibincangkan dalam bab terdahulu, proses pembangunan tamadun Cina mengambil masa yang panjang. Tamadun Cina telah melahirkan perkembangan pelbagai aliran falsafah, organisasi politik secara kompleks, serta sistem pentadbiran dan institusi sosial yang maju. Bab ini akan membincangkan mengenai beberapa aspek lain yang tidak kurang pentingnya dalam tamadun Cina iaitu bahasa dan kesusasteraan, kesenian, sains dan teknologi. halaman 313

18.2 BAHASA DAN KESUSASTERAAN CINA KLASIK

Sejarah kesusasteraan Cina bermula sekurang-kurangnya seawal kurun ke14SM dan pci-kembangannya berterusan sepanjang lebih daripada 3,000 tahun. Perkembangan kesusasteraan Cina ini tidak pernah menerima gangguan atau sekatan. Sifat ini khasnya disebabkan bahasa pengantar bagi sastera Cina klasik iaitu bahasa Cina telah mengekalkan identitinya dari segi lisan dan tulisan "walaupun negara China pernah diperintah oleh puak asing seperti orang Mongol (dinasti Yuan, 1279-1368) dan orang Manchu (dinasti Qing, 1644-1911). Tulisan Cina pada dasarnya bersifat grafik dan bukan fonetik (non-phonetic); dan sifat ini menjadikan bahasa Cina kurang sesuai untuk digunakan dalam usaha mentranskripsikan bahasa lain. Dengan ini ia tetap tidak berubah dan seterusnya meninggalkan penyebarannya. Sifat bahasa Cina yang bukan berabjad-fonetik (alphabetic-phonetic) bermakna huruf-hurufnya tidak menunjukkan bunyi sebutan. Bahasa Cina boleh disebut dalam kelainan cara dari segi fonologi mengikut tempat atau beberapa kesan terhadap kesusasteraan Cina dan

mengikut kesesuaian selaras dengan perubahan zaman-zaman dalam sejarah Cina. Namun begitu, maksud sesuatu huruf tetap sama tidak kira dalam diaiek apapun ia disebutkan atau dipertuturkan. Maka itu kesusasteraan Cina dapat dinikmati dan dihayati oleh semua yang mengenali huruf Cina. Sesebuah karya klasik Konfusius misalnya, boleh dibaca dalam apa jua diaiek tanpa menjejaskan maksudnya. Sifat bahasa Cina ini mengekalkan kesinambungan budaya Cina dan membolehkan kesusasteraan Cina klasik terus menjadi aset budaya masyarakat Cina yang amat bemilai.

18.3 KEPELBAGAIAN GENRE SASTERA CINA KLASIK

18.3.1 Puisi

Antologi puisi Cina yang terawal bertajuk Shijing (Klasik Puisi). Antologi ini mengandungi 305 buah nyanyian kuil, nyanyian istana dan nyanyian rakyat yang wujud pada tempoh antara zaman Zhou Barat (kurun ke-11SMP771SM) hingga zaman Musim Bunga Musim Luruh (770SM-476SM) dan dikumpul dari kawasan Lembah Huanghe. la dipercayai disusun pada lebih kurang masa Konfusius (551SM-479SM). Puisi-puisi dalam antologi ini penuh dengan pelbagai idea dan teknik kesusasteraan yang menjadi contoh dan member! inspirasi kepada penyajak serta penulis generasi kemudian. Shijing bersama empat klasik lain iaitu Yijing (Klasik Perubahan), Shujing (Klasik Sejarah), Liji (Rekod Ritual) dan Chun qiu (Klasik Musim Bunga dan Musim Luruh), dikenali sebagai Wujing (Lima Klasik) dan sejak kurun ke-2SM ianya sangat dihormati oleh sarjana- sarjana Cina. Puisi yang terkandung dalam Shijing pada asasnya dinyanyikan dengan iringan muzik. Sesetengah puisi, terutamanya puisi kuil juga diiringi oleh tarian. halaman 314 Pada keseluiuhannya kebanyakan puisi dalam Shijing mementingkan elemen lirik lebih daripada elemen naratif. Rima akhir diutamakan untuk mencapai kesan muzik dan tidak bergantung kepada penggunaan

kecantikan retorik. Puisi dalam Shijing mempunyai fungsi politik dan sosial selain daripada fungsi sastera. la digunakan dalam pertemuan rasmi; raja dan pegawai diplomatik menyanyikan puisi sebagai pembayang bagi sesuatu keadaan sebenar atau untuk menyatakan maksud sebenar. Chu ci (Nyanyian Chu) yang juga berasal dari muzik dan tarian dianggap mewakili antologi puisi Cina awal dari selatan di sekeliling kawasan Sungai Yangzi. Puisi-puisi yang berasal dari kawasan selatan ini menunjukkan pola irama yang agak berbeza daripada Shijing, misalnya baris-bans lebih panjang dan kurang tetap menyebabkan puisinya lebih sesuai dideklamasikan. Mulai dari Shijing hmgga ke Chu ci, puisi Cina klasik kian matang dan sempurna. Dmasti Tang (618-907) menyaksikan kemuncak perkembangan genre ini. Keadaan politik dan ekonomi yang stabil khasnya pada tahap permulaan zaman ini menggalakkan perkembangan puisi Cina klasik mencapai tahap keemasan. Puisi yang telah dihasilkan tiada tandingan dari segi kuantiti dan kualiti. Quan Tangshi (Koleksi Lengkap Puisi Tang) mengumpulkan jumlah puisi lebih kurang 50,000 buah, hasil ciptaan dari 2,000 atau lebih orangpenyajak, termasuk penyajak agung seperti Li Bai, Du Fu dan Bai Juyi. Bentuk puisi utama yang wujud dalam sejarah puisi Cina klasik seperti jueju (puisi empat baris) dan lu shi (puisi lapan baris) juga telah mencapai tahap kematangan. Puisi- puisi ini dihasilkan dan ditulis dengan menggunakan pelbagai terna. Bagi orang Cina, skop genre shi, yang biasanya diterjemahkan puisi, adalah sangat terhad. Sebenarnya yang boleh kita klasifikasikan di bawah golongan genre puisi wujud dalam banyak bentuk selain bentuk shi. Balada misalnya, begitu banyak jumlahnya. Kebanyakan teks drama juga mengandungi nyanyian dalam bentuk puisi. Yang harus diberi perhatian ialah sejenis puisi yang timbul dari nyanyian penghibur dan digubah dalam rangkap berlainan panjang mengikut bunyi atau suit muzik tertentu dikenali sebagai lirik ci. Di bawah usaha sebilangan penulisan ci yang berbakat seperti Liu Yong, Su Shi, Li Qingzhao, Zhou Bangyan dan Xin Qiji, bentuk ini mengambil tempat shi pada zaman pemerintahan dinasti Song (9601279) untuk menjadi genre yang paling popular dan representatif.

Ringkasnya, bolehlah kita simpulkan di sini secara keseluruhannya, puisi Cina klasik mempunyai ciri-ciri tersendiri. Antara ciri yang hams diberikan perhatian ialah pertama, puisi Cina berhubungan rapat dengan muzik; kedua, bersifat kompak (padat) dan singkat, panjangnya kadang-kadang serupa dengan sepucuk telegram; ketiga, puisi naratif atau deskriptif yang boleh dikatakan panjang mengikut standard sastera lain di dunia ini sangat kurang, dan epik tidak wujud; dan keempat, puisi mempunyai fungsi sosial dan politik selain fungsi sastera. halaman 315

18.3.2 Prosa

Garis pemisah antara puisi dengan prosa kurang jelas. Ini dapat dilihat khususnya dalam tiga jenis genre. Bentuk fu, genre representatif bagi dinasti Han (206SM-220) misalnya, menunjukkan sifat puisi bercampur prosa. Ini menjelaskan mengapa/M diberi label berlainan seperti prosa bersifat puisi (poetic prose), prosa berima (rhyme prose), rapsodi (rhapsody), puisi bersifat prosa (prose poetry) dalam bahasa Inggeris. Genre lain dalam kumpulan ini termasukpianwen (prosa selari) iaitu sejenis prosa berirama iaitu syarat-syarat tertentu khasnya mengenai kecantikan retorik dikenakan, dan bagu wenzhang (eight-legged essay), yang merupakan kayu pengukur paling utama dalam menggredkan calon peperiksaan perkhidmatan awam. Prosa jenis bagu ini mensyaratkan penults perlu mematuhi pelbagai syarat dari segi kandungan dan bentuk apabila menulis. Prosa jenis bagu begitu dominan dalam bidang penulisan Cina selama berabad-abad (1487- 1901). Prosa klasik, atau dikenali guwen, adalah dominan dalam sastera Cina klasik. la menggunakan bahasa klasik. Terdapat juga prosa vernakular, atau haihuawen, yang ditulis dalam bahasa pertuturan (percakapan). Prosa klasik berdasarkan standard dan stall karya pakar zaman purba, khasnya klasik-klasik Konfusius dan karya ahli falsafah zaman awal sebagai model. Bahasa klasik adalah jauh berbeza dan bahasa pertuturan sehan-hanan

sejenis bentuk sastera berbentuk puisi .3. tidak ditegaskan dalam tradisi Cina. bahasa klasik telah menjadi medium bagi hampir semua penulisan prosa disebabkan ia adalah bahasa yang dikhaskan dalam peperiksaan rasmi dan juga kerana penghormatan tradisional yang ada pada pencapaian budaya zaman dahulu. atau menunjukkan jalan atau cara dari segi moral dan etika.3 Drama Drama Cina berkembang agak lewat. Bahasa percakapan. Pada dinasti Yuan (1279-1368). tetapi juga novel dan drama hari kemudian.kerana la sukar untuk difahami atau dikuasai. halaman 316 18.Qin yang indah sekali. walaupun lebih mendekati kegunaan biasa. khasnya sarjana Konfusian. menjadi satu persekitaran yang unik dengan aktiviti sastera yang bukan konvensional seperti drama berkembang. dan kawasan utara China. sebuah buku sejarah mempunyai penulisan prosa yang terbaik sekali bagi zaman dinasti Han (206SM-220SM). prestij tradisi lama mulai merosot di bawah pemerintahan Mongol. di mana penakluk asing mendirikan pusat pentadbiran mereka. Kecemerlangan Shiji terletak kepada sifatnya sebagai model percantuman sejarah dan kesusasteraan. Berlainan dengan prosa di Barat. Satu daripada tujuan penulisan prosa adalah untuk 'menyampaikan dao'. Zhuang Zi (Zhuang Zi juga nama penulis) boleh dikatakan prosa pra. prosa Cina seperti puisi purba. Prosa vernakular yang ditulis dalam bahasa sehari-hari itu dipandang rendah. juga mempunyai rungsi sosial dan politik. Bagaimanapun. Buku ini diberi nilai sastera yang amat tinggi dan mempunyai pengaruh besar terhadap bukan sahaja prosa. Drama Cina yang paling menarik ialah jenis zaju. dan dielakkan dalam penulisan sastera sehmgga kurun ke-13 dan ia mulai diguna oleh penulis drama dan fiksyen. Manakala Shiji (Rekod Sejarah) hasil Sima Qian. sesebuah prosa yang berkualiti harus bermanfaat dari segi moral dan etika. Bagi seorang sarjana tradisional.

Pelbagai tema dihasilkan dan terkandung dalam karya-karya drama.yang digubah mengikut suit muzik tertentu dan bersemarak pada zaman Yuan. menyanjung cinta bebas melalui pelukisan watak utama sebagai berani menentang tradisi lama dalam hal perkahwinan. Sebagai contoh. prinsip moral Konfusius terkandung di dalam drama Cina tradisional. kegiatan drama ini akhirnya melahirkan opera Cina yang menjadi salah satu kegemaran ramai masyarakat Cina sehingga masa kini. Bentuk drama ini berdominan sejak kurun ke-16 sehingga ke-18 dan merupakan kegemaran golongan pujangga kerana stall nyanyiannya halus dan muziknya bergaya. Tanggungjawab terhadap ibu bapa dan suami atau taat setia kepada tuan atau ketua adalah nilai yang berulang kali disalurkan dalam karya-karya drama. lebih panjang dari segi skop iaitu biasanya berjumlah tiga sehingga empat puluh adegan (babak) dan lebih fleksibel dari segi muzik dan nyanyian. Zaju banyak menyokong nilai-nilai Cina tradisional khasnya nilai seperti zhong (kesetiaan). drama Dou'er yuan (Ketidakadilan Dou'er) karya Guan Hanqing. Secara keseluruhannya. Selain chuanqi. kunqu Juga amat menarik. jie (kesucian seseorang wanita) dan yi (keadilan). drama Cina lebih berkecenderungan menekankan nilai-nilai etika berbanding agama. Karya lain seperti drama Xixiangji (Percintaan Kamar Barat) hasil penulisan Wang Shifu. drama rakyat dan berlainan daerah mula berkembang dan semakin popular sehingga akhirnya dipentaskan di pentas. xiao (penghormatan terhadap ibu bapa). . Drama jenis lain yang harus diperkenalkan ialah chuanqi. Dari sini. Dengan ini zaju bukan sahaja member! hiburan tetapi juga berperanan sebagai pengkritik sosial yang berjaya mendapat konsensus dan simpati penonton. mengkritik kelemahan pegawai Mongol yang menerima rasuah sehingga mengakibatkan seorang suri rumah dihukum mati tanpa melakukan apa-apa kesalahan. Chuanqi yang berkembang semasa zaju.pentas di Beijing. Menjelang lewat kurun ke-18. Seperti yang dibincangkan di atas. Terdapat penulis-penulis yang menghasilkan karya dan menggunakan karya mereka sebagai saluran untuk mengeluarkan perasaan tidak puas hati atau sebagai alat kritikan.

Beberapa fiksyen mempunyai nilai yang amat tinggi misalnya Honglou meng (Mimpi . 18. Hasil karya berbentuk fiksyen begitu banyak dicipta dan kebanyakannya merupakan naratif yang panjang.Drama bertujuan mendukung kelakuan baik dan memberi amaran atau berwaspada terhadap perbuatan-perbuatan jahat.3. yang jahat akan menerima hukuman. Roman sejarah seperti Sanguo yanyi mengandungi maklumat-maklumat dan bahan-bahan yang begitu menarik bagi penulis drama Cina. Sebahagiannya adalah dalam bentuk roman sejarah. Contoh terbaik ialah Sanguoyanyi (Roman Tiga Negara).4 Fiksyen Disebabkan cerita-cerita yang ditulis adalah dalam bahasa vernakular maka golongan terpelajar tradisional yang memandang tinggi stall klasik secara rasmi tidak menganggap fiksyen bernilai untuk diberi taraf sastera. Istilah Cina bagi merujuk genre ini ialah xiaoshuo bermaksud percakapan kecil. Sesebuah drama Cina yang tipikal akan berakhir dengan mesej yang mengatakan halaman 317 sesiapa yang berbuat baik akan mendapat ganjaran dan sebaliknya. Konsep tragedi seperti yang terdapat di Barat yang menegaskan bahawa manusia tidak berupaya memahami atau menguasai kuasa alam semesta tidak mendapat tempat dalam drama Cina. pada zaman awal dinasti Song (960-1279) perkembangan cerita dalam bahasa harian telah mulai wujud. Ternyata. selanjutnya mencapai tahap kematangan dan kegemilangan pada zaman dinasti Yuan (1279-1368). dinasti Ming (1368-1644) dan dinasti Qing (1644-1911). sebuah roman berdasarkan cerita yang telah lama tersebar di kalangan rakyat mengenai perebutan kuasa tiga buah negara pada akhir kurun ke-2. dan percakapan sia-sia. Walau bagaimanapun. kedudukan fiksyen tidak setanding dengan puisi atau prosa yang selama ini bukan sahaja mempunyai fungsi sastera tetapi juga berperanan sebagai pendukung prinsip-prinsip moral etika dan juga sebagai alat politik.

Bertepatan dengan penerimaan Buddhisme natijah dari interaksi dengan tamadun India maka terdapat pengaruh unsur-unsur agama ini yang jelas. la merupakan sebuah novel dengan pencapaian sangat cemerlang kelihatan dari segi perwatakan dan pelukisan gambaran yang mendalam serta bermaklumat tentang kehidupan dan adat resam orang Cina.4 KESENIAN CINA 18.Loteng Merah). Fiksyen Cina berkembang di atas dasar tradisi mencerita {story-telling) zaman lebih awal iaitu penglipur lara telah meniru format dikir agama Buddha untuk menyampaikan cerita mereka. dan menyokong perubahan misalnya. terdapat juga halaman 318 fiksyen yang temanya telah diilhamkan oleh catatan agama Buddha. Selain daripada cara penyampaian. karya Shuihu zbuan (Kisah Pinggir Air). 18. Nilai terbesar novel China boleh dilihat dari aspek bahawa kebanyakannya member! wawasan mendalam tentang budaya dan adat resam orang Cina pada zaman sesuatu novel itu ditulis. walaupun buku ini juga mempamerkan sudut gelap masyarakat Cina yang penuh dengan rasuah dan keruntuhan moral. yang menceritakan dengan penuh imaginasi perjalanan seorang sami Cina ke India untuk mendapatkan kitab suci Buddha.4. Terdapat fiksyen mengenai keghaiban seperti Xijouji (Perjalanan ke Barat) dan ada juga yang merupakan mengenai pornografi seperti/w PingMei (Emas Vas Plum). yang melukiskan kehidupan dan nasib sebuah keluarga besar pada zaman dinasti Qing. Fiksyen Cina kadangkala digunakan sebagai alat untuk menggambarkan dunia Utopia.1 Muzik Klasik . Antara contoh terbaik ialah Xiyou ji.

Muzik Cina klasik adalah antara sistem muzik yang paling lama dan paling berkembang dalam dunia ini. labu dan buluh. Perbincangan dan rujukan terhadap muzik juga terdapat dalam buku-buku klasik seperti Li ji (Rekod Ritual) yang bertarikh pada kurun ke2SM dan Shi jing. Dalam bab "Yue ji" (Rekod Muzik) yang terkandung dalam buku Liji telah direkodkan komen bahawa muzik adalah hasil harmoni langit dengan bumi. rekod Cina menyatakan bahawa lebih kurang pada tahun 2697SM. . Sistem melodi (tune) muzik Cina klasik adalah kompleks. Pada dasarnya bahan-bahan ini termasuk logam. Pemikiran bahawa muzik harus berharmoni dengan alam semesta bukan sahaja wujud dalam legenda. tanah liat. Mengenai asal-usul muzik Cina. sutera. kayu. dan Jumlahnya sudah sama dengan jumlah kesemua bahan sistem muzik utama dalam sejarah Eropah. Tanggapan bersifat kosmologi ini memang bukan kepercayaan karut tetapi merupakan pemahaman mendalam mengenai fungsi budaya muzik dalam dunia manusia. Palp buluh yang dicari ini dikatakan boleh mengeluarkan bunyi serupa dengan bunyi burung phoenix dengan tujuan mendapatkan muzik yang berharmoni dengan alam semesta. kulit. Tokoh-tokoh seperti Konfusius juga mempunyai minat terhadap muzik dan menimbulkan teori muzik yang lebih khusus serta prinsip estetik tentang muzik. bahan muzik ini telah hilang dan yang masih dapat dilihat hanya bahan yang wujud sejak dari zaman dinasti Song. Bukti dokumentasi menunjukkan bentuk muzik Cina yang wujud tidak terbilang jumlahnya dan aktiviti penciptaan muzik Cina yang awal melibatkan kegiatan di istana. Berdasarkan cara sesuatu jenis alat muzik ini dimainkan muzik Cina memetik dapat dan diklasifikasikan menggesek. Maharaja Huang Di (maharaja legenda yang dikatakan salah satu maharaja terawal yang wujud di dalam sejarah Cina) telah menghantar orang untuk mencari paip buluh. Alat-alat muzik Cina dikategorikan mengikut bahan akustik yang digunakan dan cara sesuatu alat itu dimainkan. mengatakan bahawa muzik teragung kepada kategori meniup. Konfusius memberi pendapat yang sama. batu. Namun begitu. genderang. perayaan rakyat dan peristiwa yang berkaitan dengan agama.

Konfusius meletakkan muzik berkedudukan (status) penting. . Beliau juga menghuraikan tentang pemilihan muzik yang bersesuaian demi menyempurnakan seseorang berbudi pekerti dari segi moral. Pengaruh muzik Cina pula dapat dilihat terhadap tamadun-tamadun lain terutama sekali muzik Korea dan Vietnam natijah daripada interaksi antara tamadun. muzik Cina juga menggabungkan pelbagai corak muzik kaum minoriti dari seluruh negara China. iaitu kesedihan. dan melalui harmoni ini dapat memulihkan keadaan dunia fizikal. corak muzik Cina klasik banyak dipelajan dan sebahagian dan peralatan muzik berasal dari negara China. kemarahan. Sifat yang suka berpura-pura dan menipu tidak mungkin dapat berterusan. Muzik bercorak Asia Tengah dan Asia Barat. Manakala di Vietnam. melalui pemaparan enam jenis emosi. Kedatangan muzik India melalui penerimaan agama Buddha telah memberikan kenikmatan muzik yang berlainan. mengiktiraf peranannya dalam memberikan perkhidmatan dan membuat sumbangan halaman 319 terhadap pembentukan dunia yang bersifat teratur dan bermoral. Hanya manusia yang bersifat unggul (superior) dan yang berupaya memahami muzik mempunyai kelengkapan memerintah. Selain itu.adalah muzik yang berharmoni dengan alam sekitar. kepuasan. Pada pendapat beliau. ketaatan dan kecintaan dapat mempamerkan sifat benar seseorang. Muzik Cina tersebar ke Korea sejak zaman pemerintahan dinasti Song (960-1279) dan masih digunakan serta dikekalkan sebagai muzik sembahyang sehingga masa kini. kegembiraan. Cerita yang terkandung dalam muzik Vietnam banyak diambil daripada sejarah dan legenda Cina. muzik dan pihak pemerintah adalah saling membayangkan atau lengkap melengkapi. Muzik. misalnya muzik dari Iran juga banyak mempengaruhi muzik Cina melalui aktiviti perdagangan dan penyebaran agama Islam ke China pada abad ke-8.

Kaligrafi dianggap mempunyai keunikan dalam membayangkan kemurnian dan kualiti seseorang ahli kaligrafi dari segi pemupukan personaliti. kaligrafi diberi penghormatan yang paling tinggi di negara China.2 Kaligrafi Berbanding dengan bentuk kesenian yang lain. Kaligrafi Cina telah menghasilkan banyak stall tulisan yang telah dikembangkan. Terdapat enam jenis stail tulisan yang masih digunakan masa sekarang walaupun ada di antaranya yang hanya digunakan untuk tujuan spesifik. Inskripsi dijumpal di mana-mana sama ada dalam bentuk batu bersurat yang terletak di pintu tembok. Berus diperbuat daripada bulu kambing. kertas. tiang bangunan dan di rumah-rumah. untuk memkmati seni im Juga memerlukan kualiti seseorang yang tinggi dan murni serta sensitiviti estetik yang luar biasa.18. contoh kaligrafi lebih tersebar meluas. gerbang kehormat. Kertas yang diguna ialah sejenis kertas xuan yang mudah menyerap dakwat. kedua. Kaligrafi menggunakan bahan-bahan antaranya dakwat. salinan spesimen kaligrafi dari pakar kaligrafi yang terkenal dibuat dalam bentuk buku untuk ditiru oleh para pelajar. papan tanda. kuil-kuil. Dakwat dibekukan dalam bentuk batang pendek dan akan digosok pada batu dakwat bersama sedikit air sehingga mendapat halaman 320 kekonsistenan yang betui sebelum menulis. berus. Dalam sistem pendidikan lama. lishu iaitu sejenis stall yang dikembangkan pada asalnya untuk kegunaan kerani. Sebagaimana usaha menghasilkan kaligrafi.4. Terdapat pakar kaligrafi yang cemerlang dan unggul di antaranya ialah Wang Xizhi (321-379). dan kadang-kadang sutera. rusa atau serigala dan adalah tajam di hujung. Berbanding dengan sent lukisan. termasuklah pertama. tulisannya lebih . stall biasa atau kaishu iaitu setiap pergerakan berus dan garis (stroke) ditulis dengan jelas. Empat stall tulisan lebih biasa digunakan masa kini. Skrol yang tergantung berpasangan dan mengandungi tulisan sepadan hampir dapat dilihat di seluruh tempat.

Sebuah kaligrafi yang baik bukanlah satu susunan bersimetri bagi bentuk konvensional. Ini adalah sangat berbeza daripada garis hurufyang terdapat dalam bahan cetakan. kaligrafi Cina amat bergantung kepada kemahiran dan imaginasi seseorang pakar kaligrafi untuk menghasilkan bentuk garis yang menarik lalu menggubah struktur yang cantik berdasarkan garis-garis ini. bahkan ia boleh disamakan dengan gerak-geri dalam sebuah tarian yang dikoordinasikan dengan penuh kemahiran. Pakar kaligrafi Cina terutama pakar caoshu. Sebagai mana ranting pokok yang hidup adalah bernyawa. Inspirasi asas bagi kaligrafi Cina sama dengan semua jenis seni Cina. setiap garis dalam sebuah kaligrafi yang halus juga mempunyai tenaga benda hidup. caoshu atau stall rumput yang telah mendapat namanya berdasarkan rupa bentuk iaitu rumput ditiup angin yang nampaknya berselerak tetapi pada hal adalah teratur. momentum. dengan variasi bentuk dan struktur tidak dibenarkan. dengan ini menghasilkan tulisan yang bersifat kurang teratur. tidak mentoleransikan sifat ketetapan. dengan pergerakan berus dan garis berdatar lebih panjang sedikit daripada pergerakan berus dan garis tegak. Pada masa yang sama seseorang pakar kaligrafi juga perlu menjaga ruang di antara stroke berseimbangan dan ini merupakan satu teknik yang hanya dapat dicapai hanya selepas berlatih dalam tempoh masa yang lama. dan interaksi yang penuh kekuatan bergabung untuk menghasilkan satu kesempurnaan seimbang. dan keempat. iaitu alam semula jadi. xingshu atau stall berlari iaitu bentuknya seakan-akan kaishu tetapi tangan seperti berjalan cepat atau bergerak dengan laju apabila menulis. ketiga.berbentuk segi empat. dengan impuls. . Usaha ini hams dijalankan tanpa sebarang percubaan dengan sengaja untuk memperelok atau menggelapkan stroke-stroke tertentu. Jenis kaishu ialah stall yang biasa digunakan dalam buku cetakan. Dari segi teknikal. Caoshu pula hanya dapat difahami oleh pakar kaligrafi yang telah mahir dalam seni ini dan bukan satu stall yang sesuai untuk kegunaan biasa. poise sejenak. Kecantikan sesebuah kaligrafi tidak dinilai secara perkataan demi perkataan tapi dibuat terhadap keharmonian yang ditunjukkan oleh keseluruhan hasil.

dan membawa peminat ke dalam dunia alam semula jadi serta bersatu dengannya. Kebanyakan pelukis bukan sahaja mahir melukis tetapi juga merupakan sarjana dan pakar kaligrafi antaranya Su Dongpo (1037-1101) pada zaman dinasti Song. Walaupun mereka mengelakkan dari memberi gambaran tepat. Teori estetik xieyi menitikberatkan sentimen dan mengabaikan realisme. burung atau bunga mengikut rupa bentuk sebenar tetapi hanya menunjukkan sifat paling penting (essence) objek-objek ini mengikut pengalaman dan fahaman sendiri. Kebanyakan lukisan Cina dilukis dengan menggunakan dakwat monokrom. gonghi (menggunakan garis halus dan teliti dengan memberi perhatian kepada butir-butir). Dalam lukisan Cina.3 Seni Lukis Dalam tradisi Cina. Qi Baishi. jarang pelukis xieyi melukis tempat yang benar-benar wujud. Aspek seperti perspektif dan cahaya tidak penting. batu. tidak melukis udang. lukisan mempunyai hubungan yang rapat dengan kaligrafi dan juga puisi. pokok untuk dijadikan alat menyatakan perasaan dan idea mereka. kaligrafi. serangga. kaligrafi dan lukisan'. pelukis Cina terkenal pada masa moden misalnya. lukisan dan juga seni ukir cap (seal engraving). Seseorang pelukis perlu memastikan terlebih dahulu mengenai apa yang .4. Xieyi merupakan pendekatan asas lukisan Cina. lukisan Cina tradisional boleh dibahagikan kepada dua kategori iaitu pertama. mereka perlu membuat lukisan landskap yang digemari mereka sebagai landskap. Biasanya sebuah puisi yang berkaitan dengan sesuatu lukisan ditulis di sudut ruangan kosong supaya mencapai tahap 'kesatuan di antara puisi. tetapi mereka hanya meminjam bentuk-bentuk gunung. xieyi (bebas tangan/freehand brushwork) dan kedua.halaman 321 18. Apabila melukis landskap. Berdasarkan cara penyampaian. sungai. Sebuah lukisan Cina merupakan kombinasi sent puisi. bahan yang sama digunakan sebagai mana yang digunakan oleh ahli kaligrafi Cina.

ingin dilukiskan supaya tidak berlaku kesilapan atau kesalahan apabila melukis dan beliau perlu menyiapkan hasil lukisan dengan penuh keyakinan. sedikit bayangan adalah mencukupi. Sedangkan tukang lukis istana dan profesional lebih cenderung kepada sifat realisme pelukis pujangga mengabaikan pencapaian ketepatan dari segi visual (visual accuracy). biasanya puisi dan cap merupakan bahagian komposisi yang juga diperlukan. Lama-kelamaan satu tradisi wujud iaitu pelukis pujangga amatur ini kian terpisah dengan tukang lukis istana dan tukang lukis profesional yang menjual lukisan mereka untuk tujuan mendapat keuntungan. Keyakinan dan kemahiran ini hanya dapat diperolehi melalui latihan yang panjang dan berdasarkan pengalaman. kadang-kadang sepanjang lima belas meter. Dalam lukisan mereka maksud sebenar disampaikan secara tersembunyi kerana bukan semua maksud hams dikatakan. selepas dinasti Han (206SM-220SM) konsep seni halus (fine art) mulai wujud sebagai hasil kegemaran waktu lapang bagi golongan atasan yang berpendidikan. Bagi seorang pelukis pujangga. Kriteria menilai lukisan berdasarkan kriteria sama yang digunakan untuk menilai kaligrafi. Lukisan Cina di peringkat awal dihasilkan oleh tukang-tukang lukis yang tidak diketahui namanya untuk kegunaan istana dan keluarga feudal. kelajuan serta kemahiran menguasai teknik lukis. tulisan. halaman 322 Bagaimanapun. tandatangan pelukis. Bagi seseorang peminat lukisan Cina. . dan dianggap tidak ada konsep seni. Bentuk lain ialah kipas dan lembaran album. Sesuatu lukisan yang bernilai harus menunjukkan pergerakan berus yang penuh dengan tenaga (vitality) dan perasaan (expressiveness) serta komposisi yang bersifat harmoni secara keseluruhan. Percubaan untuk menyampaikan lebih daripada apa yang diperlukan akan menyebabkan sesuatu lukisan itu dikritik sebagai kasar. Format lukisan biasanya dalam bentuk skrol panjang yang digantung secara tegak atau skrol tangan melintang yang berbeza panjangnya.

sudut gelap dalam kehidupan dan kebogelan jarang menarik minat pelukis Cina. Sifat simbolik ini menjadikan lukisan Cina sebagai satu perantara paling baik yang membayangkan personaliti. Simbol paling popular yang diambil dan dunia tumbuh-tumbuhan ialah orkid. tema lukisan Cina adalah terhad dan tidak dianggap menyeluruh. seni lukisan bukan dihasilkan dengan maksud untuk menggambarkan kesemuanya ini dan objek yang tidak bernyawa jarang dilukiskan. Boleh dikatakan kebanyakan lukisan Cina bersifat simbolik. Bagi orang Cina. perhubungan antara manusia sangat penting dalam negara China. burung jenjang bersimbolik hidup panjang. Subjek seperti peperangan. Oleh itu. Lukisan mengenai tumbuh-tumbuhan dan binatang-binatang juga digeman. Lukisan landskap merupakan jenis lukisan utama. Buluh menandakan semangat seorang sarjana yang mungkin dibengkok oleh sebab keadaan tertentu tetapi tidak boleh dipatah. Bunga plum pada musim sejuk yang berbunga juga dalam cuaca saiji melambangkan semangat atau kehalusan kualiti yang tidak akan tunduk dilihat dari segi politik.Berbanding tema dalam lukisan Barat. simbol Konfusian bagi kesucian dan kehalusan budi pekerti. dan pokok pain tua yang berbonjol-bonjol mewakili sifat bertahan dalam persekitaran politik yang keras atau semangat usia tua yang tidak dapat ditakluk. Jadi satu tema biasa bagi lukisan figura ialah berkenaan dengan para lelaki yang berbudi bahasa menikmati aktiviti ilmiah bersama atau berkenaan perpisahan dan pertemuan semula para pegawal kerajaan. dan itik mandarin yang selalu berpasangan menunjuk kepada kesetiaan suami-isten. kekerasan. Dalam konteks ini. perasaan dan jiwa seseorang pelukis. Batu dan sungai dianggap seperti bernyawa dan merupakan manifestasi kuasa yang tidak dapat dilihat dalam alam semesta. Lukisan yang hanya mementingkan bentuk juga tidak ada tempat kerana orang Cina tidak menerima lukisan yang bentuknya cantik tetapi temanya tidak memberikan manfaat dari segi keimanan dan akhlak. kematian. kawasan bandar. Selam itu juga terdapat lukisan potret dan figura. kebanyakan pelukis Cina memberi fokus kepada menyatakan kesedaran halaman 323 .

Kesan corak Lingnan shanshui iaitu lukisan landskap sekolah Lingnan dari dinasti Song banyak terdapat dalam lukisan landskap Jepun. Kaligrafi dan lukisan Cina memberi kesan terhadap seni Asia Timur. Lukisan Korea dan Jepun mempunyai kesan corak seni lukis dinasti Tang. ikan dan sebagainya. Seni kaligrafi telah disebarkan ke Korea dan Jepun pada zaman dinasti Tang. Seni lukis Cina juga dipengaruhi oleh agama Buddha sejak zaman dinasti Han. Tukang lukis istana juga melukiskan berkenaan peristiwa-peristiwa yang dianggap bertuah dan tidak dapat dilupakan. bunga. penekanan diberi kepada menggambarkan kefahaman manusia terhadap alam semula jadi. Lukisan potret membayangkan peribadi dan peranan sosial seseorang. Mengenai pengaruh dari tamadun lain. terutamanya lukisan landskap. iaitu Korea dan Jepun yang masih mengekalkan tulisan Cina kuno sebagai tulisan klasik mereka. Latar belakang dan dewadewi yang berwarna-warm diambil daripada centa dan ajaran agama Buddha masih dapat dilihat di dinding dalam Groto Dunhuang tinggalan dinasti Tang. pakar-pakar kaligrafi masih dihormati oleh masyarakat Korea dan Jepun serta karya kaligrafi dianggap sebagai bahan seni yang amat bernilai. juga mempunyai fungsi sosial dan moral. Kita dapat menyimpulkan aspek lukisan Cina ini sebagai aspek Daois.dalaman terhadap sesuatu lebih daripada cuba menggambarkan objek sebenar atau menyampaikan rasa realiti (sense of reality) atau objek bertiga dimensi. tumbuhan. Hasil lukisan di peringkat awal misalnya. Ini merupakan aspek Konfusian lukisan Cma. Sehingga masa kini. burung. seni khat dengan tulisan Arab bercorak Islam telah bersatu dengan seni kaligrafi Cina untuk menghasilkan sent khat bersifat Cina beragama Islam. Masyarakat Cina yang bersifat pertanian menegaskan manusia harus memahami corak alam semula jadi dan hidup bertepatan serta secara harmoni dengannya. . Dalam lukisan. Pelukis juga suka melukis objek kecil dalam alam sekitar seperti buluh. Bukan semua lukisan Cina berkecenderungan Daois.

Di atas pintu terdapat menara yang tinggmya beberapa tingkat. Tembok yang terkenal di negara China dan juga di dunia ialah Tembok Besar China {The Great Wall of China).18. Lokasi dan susunan yang halaman 324 mempunyai fengshui yang buruk. Tembok kota biasanya dikelilingi oleh pant penuh dengan air yang dalam dan lebar. tinggalan binaan dan tembok dari zaman dahulu yang masih wujud sehingga kini sangat berkurangan. Ini disebabkan sebahagian besar bahan-bahan yang digunakan iaitu kayu tidak dapat bertahan lama kerana pengaruh ikhm dan cuaca. tembok merupakan antara binaan yang sangat penting kerana semua kota mempunyai satu tembok yang bertujuan untuk pertahanan dan keselamatan.4. Lilitan tembok sepanjang lima atau enam batu merupakan suatu yang biasa dan di sesetengah bandar misalnya di Beijing. orang Cina mempercayai sekiranya manusia ingin maju ia tidak harus menimbulkan kemarahan atau cuba menguasai alam semesta tetapi sebaliknya. kadangkadang benteng tanah dibina mengelilingi kawasan tersebut dengan tujuan yang sama. Sejak dari awal lagi. Pemikiran ini dapat dinyatakan dengan jelas dalam kepercayaan fengshui (geomancy). Tembok kota kebiasaannya mengagumkan dengan ketinggian kebanyakannya dua puluh lima hingga tiga puluh kaki dan luasnya dua puluh kaki atau lebih. Tembok juga dibina bukan sahaja untuk mengelilingi kota tetapi juga untuk memagari . Di peringkat kampung dan desa. Ciri utama binaan Cina dapat dilihat dari pelbagai segi antaranya yang paling jelas lalah kemginan membuat binaan yang berharmoni dengan alam semesta. iaitu yang tidak berharmoni dengan alam semesta akan menjejaskan masa depan sesebuah keluarga. harus berusaha untuk mencapai keharmonian dengannya.4 Seni Pembinaan Dalam aspek seni bina. iaitu lokasi dan susunan dalam sesebuah rumah atau kubur selalunya ditetapkan dengan panduan teon fengshui. Dalam seni bina Cina. tembok lebih tinggi dan meliputi kawasan lebih luas. Tembok kota mempunyai pintu yang dibuka pada waktu tertentu iaitu waktu fajar dan ditutup pada waktu malam.

Pagoda hilang hubungannya dengan agama Buddha kemudian. Bumbung kuil dan istana biasanya mempunyai tembikar berwarna kilat misalnya. dan kebanyakan pagoda yang dibina terkemudian adalah untuk tu]\iznfengshui. bercerun curam dengan cucur bumbung yang melengkung ke atas di sudutnya. Bumbung biasanya dipasang tembikar walaupun keluarga miskin menggunakan bumbung atas.kuil-kuil. misalnya seorang balu muda yang hidup mulia hingga ke usia tua. Bagi orang Cina seni taman berkait rapat dengan seni bina. Pailou Sitnupaifang iaitu gerbang pada asalnya dibina untuk tujuan memperingati seseorang berdasarkan merit. Tiang kayu yang digunakan untuk menyokong bumbung kadang-kadang dicat dan kayu lintang yang mengikut keseluruhan binaan biasanya dihiaskan dengan ukiran atau lukisan corak berwarna. bumbung Tian Tan (Kuil Syurga) di Beijing yang berwarna kilat biru.taman Cina bahkan taman-taman diraja atau persendirian. Pavilion dalam bentuk oktagonal untuk tujuan hiasan Juga merupakan satu cin seni bina Cina. atau sebuah keluarga yang hidup bersama untuk beberapa generasi. Taman. Binaan Cina tradisional yang diperbuat dari kayu biasanya kayu berkualiti baik dan mempunyai rangka yang berbentuk "tiang dan ambang" (post-andlintel frame). Bumbung binaan Cina adalah menonjol. atau tiang tegak dengan balak melintang di atas. adalah ciri lain binaan Cina. Istana Musim Panas (The Summer Place) di kawasan desa Beijing mempamerkan kejayaan cemerlang orang Cina halaman 325 . Jambatan kebanyakannya dibina dari batu dan ada yang mempunyai lebih dari satu gerbang. melanjutkan lagi pnnsip binaan dengan reka bentuk telah diubahsuaikan untuk bersesuaian dengan alam sekitar dan bukan untuk berdominan. Ciri lain termasuklah pagoda. istana dan rumah-rumah kediaman. yang dipengaruhl oleh agama Buddha.

kesusasteraan Cina mempunyai fungsi sosial dan politik selain rungsi sastera. 18. Sastera khasnya sastera yang wujud sebelum pemerintahan orang Mongol. Bagaimanapun. Sastera Cina menegaskan ciri zhonghe.dalam merancangkan susunan binaan yang bersesuaian dengan landskap. Kedua. Dan kehma. unsur luar seperti kedatangan Buddhisme menggalakkan interaksi tamadun dan seterusnya membawa pengaruh asing kepada sastera Cina. seni Cina banyak memperlihatkan ciri-ciri Daoisme dan . Kesenian Cina juga menunjukkan sifat harmoni dengan alam semesta.5 Seni Cina yang Lain Hasil area di negara China biasanya tidak diperbuat sebagai objek seni tetapi untuk tujuan keperluan istiadat. selaras dengan semangat zhongyong (kesederhanaan) dalam tamadun Cina. pencapaian kesusasteraan dan kesenian Cina telah memperkayakan tamadun Cina. seni ukir. dapat disimpulkan mengenai beberapa aspek-aspek penting dalam bidang bahasa dan kesusasteraan. Hasil tembikar berkilat telah wujud seawal kurun ke-2SM dan porselin diperkembangkan pada kurun ke-6. Ketiga. Sebaliknya. sifat harmoni diutamakan. Seni hias yang paling penting termasuk seni tembikar. Pengaruh seni porselin Cina terhadap seni tembikar Eropah adalah sangat besar. dan kesenian dalam tamadun Cina. Keempat. agama atau pengkebumian. Secara umumnya. sent logam. Beijing yang dibina bertepatan dengan statusnya sebagai ibu kota sebuah empayar boleh dikatakan bandar yang paling mengagumkan. seni lakuer. iaitu harmoni antara emosi dengan rasional. Pertama. perabot dan tekstil. Dilihat dari segi pembinaan.4. harus mempunyai tujuan mempertingkat dan menyempurnakan seseorang individu dan segi moral dan etika. Hasil area yang teragung merupakan patung dewa-dewi agama Buddha yang diukir daripada batu atau kayu. lebih awal daripada penemuannya di Eropah. kegunaan bahasa Cina telah menyebabkan perkembangan kesusasteraan Cina berterusan tanpa gangguan. falsafah Konfusius tidak memberi pengaruh yang kuat terhadap aspek seni Cina.

Kesannya. pembuatan kertas dan porselin di dunia Barat dibawa masuk dari negara China.1292. Interaksi atau hubungan antara China dengan Barat kurang terserlah sehinggalah kemunculan zaman moden. Selain itu. evolusi politik dan pergolakan sosial telah membangkitkan kesedaran orang Cina tentang kepentingan sains dan . Di peringkat awal permulaannya. Bagaimanapun. Bagaimanapun. Ini telah menarik perhatian dunia Barat tentang keunggulan teknologi Cina dan seterusnya berlaku pemindahan pengetahuan teknologi dan China ke Barat. budaya Cina menjadi satu dengan golongan elit birokratik begitu dominan. para pemerintah China tidak berminat untuk menggalakkan penciptaan atau perniagaan dan perindustrian serta tidak menggalakkan perhubungan perniagaan dengan dunia luar. Ilmu mengenai sutera. pembuatan kertas dan loyang. negara China telah ketinggalan dalam bidang sains dan teknologi sehingga abad ke-20 yang kemudiannya.sekala yang berlangsung antaranya pengembaraan Marco Polo pada tahun 1275. dipercayai telah wujud pada masa yang lebih awal lagi. pengeluaran halaman 326 porselin. budaya Cina sangat menghargai kemahiran dalam teknologi khasnya kejuruteraan hidraulik kerana kewujudan budaya Cina bergantung kepada kejayaan atau keupayaan untuk mengawal banjir Sungai Kuning. Teknologi yang lain misalnya. Golongan ini telah membawa kesan konservatif terhadap inovasi.Buddhisme. Namun begitu. dan selanjutnya telah menghalang segala pengenalan teknik baru kecuali teknik itu boleh mendatangkan manfaat secara langsung kepada seluruh birokrasi. unsur-unsur budaya pendatang dari kawasan sekitar negara China juga diserap dalam bidang seni.5 SAINS DAN TEKNOLOGI CINA Hasil arkeologi menunjukkan sains dan teknologi Cina sudah wujud pada kurun ke-15 sehingga kurun ke-11SM. 18. teknologi melebur dan menuang besi ke dalam acuan (eating of iron). kompas. berikutan perkembangan sejarah. wujud pertemuan sekali.

halaman 327 18. ia bermula sejak masa Fu Xi (2953SM?) dan diperkembangkan seterusnya oleh Shen Nong (?2698SM?) dan Huang Di (?-2598SM?). Di dalam buku ini terdapat misalnya catatan mengenai kuantiti negatif.3 Bidang Perubatan Sistem perubatan Cina tradisional bersifat kepurbaan dan adalah bebas daripada pengaruh asing.000 tahun.2 Bidang Matematik Orang Cina juga banyak mencapai kemajuan dalam bidang matematik. Kesemua kemajuan dalam bidang matematik ini kekal digunakan sehingga masa kini. tepat dan berterusan sepanjang lebih daripada 2. Sistem kalendar Cina juga adalah salah satu sistem yang paling awal. walaupun alat itu tidak digunakan secara meluas sehingga masa yang lebih lewat.1 Bidang Astronomi Di zaman awal pemerintahan dinasti Zhou (kurun ke-11 sehingga ke-3SM).teknologi moden. Sumbangan terbesar ahli astronomi Cina ialah penghasilan peralatan astronomi dan penyelenggaraan rekod astronomi yang sempurna.5. mencatat rekod tepat tentang gerhana dan komet. maju dan tepat berbanding dengan sistem lain di dunia ini. sistem pecahan dan sistem perpuluhan. 18. Ahli matematik Cina juga mengenai pasti nilai pi.5. orang Cina telah mampu menyediakan katalog bintang. Rangka teori asas bagi perubatan Cina tradisional ialah teori kosmik . Kebanyakan matematik Cina terkandung dalam karya agong jiuzhang suanshu (Sembilan Bab Matematik) oleh Zhang Cang (kurun ke-2SM). Mengikut legenda. 18.5. Penggunaan sempoa (abacus) disebut buat pertama kali pada kurun ke-2 dalam karya ahli matematik Xu Yue.

Teori yin dan yang mengatakan bahawa keseimbangan secara harmoni kedua-dua kuasa yin dan yang akan mempengaruhi kesihatan badan manusia. Teori lima elemen menganggap badan manusia sebagai sebahagian daripada dunia fizikal ini dan organ dalaman seperti hati. limpa. yang panjangnya antara 3 sehingga 24 cm ke dalam kulit dan tisu di bawah kulit. akupuntur melibatkan perbuatan memasukkan atau mencucuk jarum logam yang telah disteril. Pengamalan akupuntur telah bermula sejak kira-kira 2. Berdasarkan teori jing dan luo. Salah satu tujuannya adalah untuk menstimulasikan titik tertentu pada saluran jing dan luo supaya gangguan peredaran darah atau qi dapat dibetulkan. Mengikut teori ini. jantung. Oleh itu seseorang yang menghadapi gangguan paru-paru mudah menjadi marah. Akupuntur dan moxihustion sangat penting dalam perubatan Cina tradisional. Berdasarkan dua teori ini doktor Cina tradisional mengambil berat tentang kepentingan melaraskan semula keseimbangan harmoni badan seseorang pesakit.500SM atau lebih awal dan adalah benar-benar sifat Cina dari sudut perubatan. Dalam rawatan moxibustion. Dalam badan manusia kadar yin dan yang boleh dikawal dan ini merupakan tumpuan paling utama dalam perubatan Cina tradisional. Misalnya. Apabilaywg atau luo tersekat. Dengan ini memastikan darah dan qi mengalir lancar merupakan asas dan langkah pertama untuk menyembuhkan sesuatu penyakit. Satu lagi bentuk teori penting ialah teonjing (saluran) dan luo (kolateral) yang merupakan asas bagi rawatan terapeutik seperti akupuntur dan moxishustion (membakar daun moxa). kesakitan berlaku. darah dan qi tidak dapat mengalir lancar dan ini akan menyebabkan kesakitan. organ dalaman. tangan dan kaki badan manusia adalah berkaitan dan dihubungkan oleh saluran di mana darah dan qi (tenaga dinamik) beredar. Apabila kadar yin dan yang dalam badan manusia kurang seimbang. paru-paru dan ginjal adalah secocok dengan lima elemen dalam alam semesta. . daun moxa (Artemisia chinensis) dibubuh pada titik tertentu pada permukaan kulit lalu dibakar. paru-paru dianggap mempunyai kualiti kayu yang boleh dinyala oleh api.dualistik yin dan yang dan juga teori lima elemen.

5 Bidang Alkimia . Buku mengenai perubatan dan farmokologi Cina tradisional sangat berguna dalam memperkembangkan sains perubatan Cina. merupakan kesimpulan sempurna yang pertama bagi perubatan Cina tradisional. yang dipercayai dihasilkan oleh sarjana perubatan tidak bernama pada Zaman Negeri Berperang (475-221SM). saintis Cina awal telah memberi perhatian kepada penyongsangan (inversion) imej yang dihasilkan oleh kamera lubangjarum (pin.Bahan yang digunakan sebagai ubat-ubatan sangat luas termasuklah tumbuh-tumbuhan (herba).lens). Terdapat herba zaman purba yang berjumlah lebih kurang 1. Terdapat ubat yang telah diguna oleh sistem perubatan Barat misalnya rubarb. dan kapur barus (champor). 18.000 jenis. Kegunaan ubatubatan dalam rawatan pada dasarnya ialah untuk memulihkan keseimbangan yin dan yang dan merupakan satu perkara yang agak rumit. besi (untuk anemia).hole camera). dan begitu juga pelbagai imej yang dihasilkan oleh kanta cekung (concave. Herba mahuang telah digunakan sekurang-kurangnya sepanjang 4. Bencao gangmu (Farmakopeia Agung) yang ditulis oleh Li Shizhen (1518-1593) ialah farmakopeia Cina teragung dan mengandungi 52 jilid yang masih dianggap berwibawa sehingga masa kini. Huangdi neijing (Klasik Perubatan Maharaja Kuning). binatang dan sumber galian. 18. Ini menyebabkan cara mempreskripsi halaman 328 (menentukan penggunaan ubat-ubatan) bersifat kompleks.4 Bidang Optik Dalam bidang optik.5. Mereka juga memahami prinsip fokus.5.000 tahun di negara China dan sekarang sangat berguna dalam bidang perubatan Barat untuk merawat penyakit lelah (asthma) dan penyakit lain yang berkaitan.

Kereta sorong (wheelbarrow) yang banyak meringankan tenaga manusia pula dicipta pada kira-kira tahun 200SM. astronomi. dibawa kain sutera ke dunia Barat semasa pemerintahan era Roma. Ciptaan ini membolehkan kuda membawa muatan yang lebih berat dengan lebih mudah. la dibawa dari China ke Barat antara kurun ke-7 hingga ke-11 dan adalah asas bagi abah kerongkong yang halaman 329 digunakan masa sekarang. "Eliksir kehidupan" ini mengandungi bahanbahan seperti merkuri.Ahli alkimia Cina dalam usaha mereka mencari satu cara yang dapat membuat manusia hidup selama-lamanya telah menghasilkan sejenis "eliksir kehidupan" (elixir of life). Bahan-bahan tersebut kebanyakan adalah bersifat toksik dan ahli alkimia sedar akan sifat ini. Dalam bidang perubatan moden. telah menyebabkan ciptaan lain yang berguna.5. penggunaan bahan beracun adalah biasa. Masyarakat Cina juga menyedari mengenai kebaikan tumbuh-tumbuhan dan binatang-binatang dari segi perekonomian. Seawal lebih kurang tahun 200SM. mereka telah menghasilkan abah-abah yang diikat pada dada (breast-strap harness). dan ulat sutera serta pokok mulberi diperkenalkan di Eropah pada kurun ke-6. termasuk bahan beracun. uji kaji ahli alkimia Cina dalam mencampur pelbagai bahan. cara membuat kalendar dan penulisan. Manakala fosil dikenali buat pertama kali di negara China kira-kira pada tahun 1050 oleh Zhu Xi. 18. Dari China. Walaupun tujuan utama adalah untuk mengkaji hasil yang dapat memanjangkan usia manusia. . sedangkan di Eropah hanya selepas Leonardo da Vinci iaitu kira-kira pada kurun ke-15. orang Cina sudah tahu akan teknik pengairan.6 Teknologi Cina Antara kurun ke-15 sehingga ke-11SM. pertanian. plumbum dan arsenik.

Penciptaan Bi Sheng adalah 400 tahun lebih awal daripada penciptaan yang sama di dunia Barat yang hanya berlaku pada kurun ke-15.6 EMPAT PENCIPTAAN AGUNG Antara pencapaian teknologi Cina purba.18. Teknologi membuat kertas ini kemudiannya telah dibawa dan diperkenalkan ke dunia Barat melalui Jalan Sutera Lama (The Old Silk Road) dan tiba di Eropah pada kira-kira kurun ke-13. pencetakan. Pada tahun 1045. Bahan letupan mulai digunakan dalam bidang militari pada tahun 906 oleh ketua tentera Tang (618-906). Semasa dinasti Han (206SM . Buku ini dianggap mewakili hasil daripada pengalaman lama orang Cina dalam teknik percetakan blok (block-printing). Kompas juga merupakan salah satu dari empat penciptaan agung dalam tamadun Cina yang memberikan sumbangan bermakna kepada tamadun dunia sehingga masa kini. Menjelang kurun ke-7. Antara buku bercetak yang paling awal dan masih wujud sehingga kini ialah fingangjing (Kitab Sutra Diamond) versi Cina yang bertarikh 11 Mei 868 yang kini disimpan dan dipelihara di Muzium British di England. Bi Sheng mencipta teknik percetakan bergerak (mobiletype printing) dan mula menggunakannya secara umum. bahan letupan dan kompas. Bahan letupan (gunpowder) pula telah dicipta oleh ahli-ahli alkimia Daois yang menemui formulanya dalam uji kaji mencampur saltpetre dengan sulfur dan karbon.220SM) sifat-sifat . ia telah dicipta oleh Cai Lun dengan bahan-bahannya menggunakan fiber tumbuh-tumbuhan pada tahun 105. Mengenai teknik membuat kertas. orang Cina sudah pun menggunakan bahan letupan untuk membuat bunga api. Teknologi teknik pencetakan (printing) telah mula diperkenalkan semasa pemerintahan dinasti Tang (618-906). Ilmu bahan letupan dibawa masuk dan diperkenalkan ke negara Arab pada kurun ke-13 dan seterusnya dan situ diperkenalkan ke negara Eropah. yang paling berguna dan berpengaruh dan segi sumbangan terhadap perkembangan teknologi serta tamadun dunia ialah empat penciptaan agung iaitu teknik membuat kertas.

Akan tetapi. sifat orang Cina yang pragmatik dan praktikal. abacus. Antara kurun pertama dengan kurun ke-6. cara pengairan. dan menjelang kurun ke-8 dan ke-9. Beberapa ciri yang berkaitan dengan perkembangan sains dan teknologi Cina boleh dirumuskan seperti berikut iaitu pertama. analisis dan logik. Mereka jarang mengaplikasikan pendekatan kuantitatif dan logik terhadap pengetahuan empirik. negara China telah banyak menyumbang kepada tamadun dunia di bidang sains dan teknologi terutamanya sebelum kurun ke-14. mereka kurang menjalankan penyelidikan tentang teori sains secara kritis. Berdasarkan ilmu pengetahuan ini. Berdasarkan pengalaman orang Cina telah mencapai tahap kemajuan yang tinggi mengenai teknologi dan alat-alat penggunaan seperti kalendar.alat penciptaan untuk tujuan pragmatik atau kegunaan berbanding dengan menjalankan penyelidikan dalam bidang sains untuk maksud pengetahuan yang bersifat asas dan teoretikal. selepas ini sains dan teknologi di China boleh dikatakan mengalami tahap kemerosotan. falsafah Cina yang mementingkan aspek humanisme. cara berfikir Cina yang mengutamakan pengalaman. Kedua. ilmu pengherotan (declination) dan juga kekutuban magnet (polarity) dikuasai. Mereka berminat akan aspek 'apa' dan bukan aspek 'mengapa' tentang sesuatu keadaan atau benda. 18. perubatan Cina tradisional dan sebagainya. Orang Cina lebih mengutamakan teknologi atau alat. orang Cina sudah pun menemui pengetahuan tentang gejala kemagnetan aruhan (induced magnetism).magnet halaman 330 sudah diketahui di negara China. Ketiga. orang Cina telah menghasilkan kompas. yang pada mulanya untuk digunakan di kapal. Akan tetapi. Pemikiran .7 KEMEROSOTAN DAN CIRI-CIRI SAINS CINA Seperti yang dibincangkan di atas.

kesan sistem peperiksaan perkhidmatan awam. Pendekatan holistik ini jelas kelihatan di bidang perubatan Cina yang memandang seluruh bahagian badan manusia itu sebagai satu.Konfusius yang berasaskan sifat humanisme mengutamakan aspek pembinaan akhlak perseorangan supaya menjadi individu yang berguna terhadap keluarga. 18. Seperti komponen budaya Cina yang lain. Interaksi antara tamadun di bidang sains dan teknologi berlaku sejak tahap permulaan dengan pelbagai tradisi sains saling pengaruh mempengaruhl antara satu sama lain. Sistem peperiksaan ini mementingkan aspek falsafah dan etika Konfusianisme dan dengan ini tidak menggalakkan kemunculan bakat yang mahir dalam bidang sains. kewajipan sosial seseorang dalam konteks 'lima hubungan sosial' ditegaskan dalam sistern pendidikan Cina. Di bidang sains dan teknologi. para sarjana kurang berminat terhadap pengetahuan sains. khususnya sains semulajadi (natural science). Keempat. walaupun perkembangannya tidak sebegitu . dan seseorang pesakit diteliti dari konteks yang luas termasuk sosial dan biologi. Dan kelima. Akibatnya.8 PENUTUP Kesusasteraan klasik dan kesenian Cina merupakan hasil budaya Cina yang amat bernilai. masyarakat. Sumbangan tamadun Cina terhadap tamadun dunia di bidang sains dan teknologi adalah banyak dan besar. negara dan dunia. pendekatan holistik terhadap kehidupan. Sehubungan ini. kandungan kesusasteraan klasik dan kesenian Cina adalah sangat kaya dan menarik. iaitu sebarang bahagian badan tidak halaman 331 terpisah daripada bahagian yang lain.

Kerelevanan Tamadun Cina di Malaysia. sains dan teknologi dalam tamadun Cina. Vietnam. Jalan Sutera. China-Dunia Arab.pesat berbanding dengan sains dan teknologi moden. Amalgamasi. Dialog Peradaban. pencapaian-pencapaian tamadun Cina kemudiannya telah dibawa dan diperkenalkan kepada tamaduntamadun lain sehingga sesetengahnya kekal sehingga masa kini walaupun berlaku proses pembaharuan. Xia dan Zhongguo mula digunakan untuk merujuk kepada kawasan di bahagian tengah antara dua sungai besar. Proses Penyesuaian Diri. orang Cina telah mempelopori penciptaan kertas. 19. percetakan. perubahan dan penyesuaian menurut zaman. Bulatan budaya Cina: Korea. Melalui hubungan atau interaksi antara tamadun. bahan letupan dan kompas yang banyak memberi manfaat kepada permodenan negara-negara Barat. Islam di China. ini membuktikan bahawa tamadun Cina merupakan antara penyumbang utama dan penting kepada perkembangan tamadun dunia. Buddhisme di China. Globalisasi Zaman Informasi. Ini . China-India. Interaksi Budaya: China-Asia Tenggara.1 INTERAKSI ANTARA TAMADUN: PENGENALAN Pada zaman Xia (kk kurun ke-21SM hingga ke-16SM). nama seperti Hua. halaman 332 Bab 19 TAMADUN CINA: INTERAKSI DENGAN TAMADUN LAIN DAN RELEVANSINYA DI MALAYSIA DAN DUNIA Cheng Gek Nai Zaman Xia. Akulturasi. kesenian. iaitu Huanghe dan Yangzi. Dengan pencapaian-pencapaian penting dalam bidang bahasa dan kesusasteraan. Dampak Barat. Jepun. Asimilasi.

kuat dan stabil serta pencapaian tahap kemajuan yang lebih tinggi secara relatifnya telah mendorong kebudayaan Cina berkembang ke rantau lain. Interaksi antara budaya terus berlangsung sehingga mengakibatkan banyak lagi kumpulan etnik. Melalui proses interaksi antara budaya ini. telah bergabung atau diasimilasikan dengan orang Xia (kemudiannya dikenali sebagai orang Han atau Cina). dinasti Qin (221SM-206SM). kawasan-kawasan yang dipengaruhi (dilingkungi) oleh sesuatu kebudayaan dapat dikenali sebagai bulatan budaya.menunjukkan penduduk di kawasan berkenaan telah mempunyai satu perasaan identiti sosial dan budaya. kebudayaan Cina telah berinteraksi dengan kebudayaan di rantau Asia Tenggara. Di peringkat luar bulatan budaya. iaitu kesedaran bahawa dari beberapa aspek budaya mereka adalah satu entiti yang berlainan daripada kumpulankumpulan lain di sekelilingnya. Sistem politik yang berwibawa. dinasti Han (206SM-220 TM) dan zaman seterusnya. Jepun dan Vietnam. . dan Eropah. interaksi pada peringkat tamadun antara China dengan dunia lain mula terbentuk. Kawasan yang dipengaruhi oleh kebudayaan Cina terus berkembang serentak dengan perkembangan tanah jajahan dinasti Zhou (kk 1123SM-221SM). Proses ini memakan masa beribu-ribu tahun dan sukar dikesan dalam kebudayaan Xia. Mengikut ahli-ahli antropologi. Oleh kerana kebudayaan Cina berpunca daripada kebudayaan Xia maka dapat dianggap bahawa interaksi kebudayaan Cina dengan kebudayaan lain bermula pada zaman ini. yang namanya dapat dikesan dalam rekod sejarah halaman 333 Cina. Tanah Arab dan Parsi (Islam). bulatan budayanya meliputi kawasan Korea. Bagi kebudayaan Cina. sama ada di kawasan berdekatan atau jauh. India. Perasaan identiti ini adalah hasil daripada satu proses pembudayaan yang mengintegrasikan masyarakat berbilang ras atau etnik yang menetap di kawasan tersebut.

2 INTERAKSI BUDAYA CINA DENGAN KAWASAN BULATAN BUDAYA 19. Seorang pelarian politik Cina iaitu Wiman. Walau bagaimanapun.1 Interaksi Budaya Cina dengan Korea Bukti-bukti arkeologi menunjukkan bahawa Korea semasa zaman Neolitik dan Gangsa (sehingga kk kurun ke-10SM) mempunyai kebudayaan yang sama dengan Provinsi Liaoning dan Shandong.besaran oleh setiap negeri sukuan ini. orang Cina berhijrah ke Korea kerana melarikan diri daripada peperangan ataupun penyeksaan politik. Paekche dan Silla yang masing-masing menyatukan sebilangan wilayah puak-puak. Proses perkembangan ini mencapai kemuncaknya apabila Korea muncul sebagai sebuah negara berfahaman Konfusianisme semasa dinasti Li (1392-1910) yang memerintah seluruh halaman 334 Semenanjung Korea. Imigrasi orang Cina. China. Pada tahun 108SM. orang Korea adalah berlainan daripada orang Cina dari segi ras dan bahasa.19. dikatakan pernah memerintah sebuah wilayah puak Korea iaitu Chosan pada kurun ke-2SM. Oleh sebab kedua-dua negeri berdekatan dan bercorak agraria. Antara kurun pertama dengan ke-6. wilayahwilayah puak Korea termasuk Chosan telah dikuasai dan dijajah oleh empayar Han.2. Dari dinasti Sui sehingga dinasti Qing (581-1911). . pemerintahan Wiman dan penjajahan empayar Han telah mempengaruhi orang Korea mirip kepada kebudayaan Cina sepanjang sejarahnya. sehingga Korea dijajah oleh kuasa Jepun pada tahun 1910. Unsur-unsur kebudayaan Cina telah diserap secara besar. kebudayaan Cina amat berpengaruh terhadap kebudayaan Korea sehingga awal kurun ke-20. Pada zaman dinasti Shang (kk kurun ke-16SM-ke-11SM) orang Cina telah mengenali Korea sebagai satu kawasan dan entiti yang tersendiri. Selain kegiatan perdagangan. muncul tiga negeri berbentuk sukuan iaitu Koguryo.

budaya dan politik Cina diterima secara bulat-bulat oleh semua lapisan masyarakat Korea. Sarjanasarjana Korea telah mengikuti. telah tersebar dan berkembang ke Korea. Pada tahun 392. Antara unsur-unsur kebudayaan Cina yang amat berpengaruh di Korea ialah Konfusianisme dan Buddhisme. dan pengajian Konfusianisme diiktiraf oleh kerajaan sebagai pengajian yang unggul. Setelah kejayaan menyatupadukan Korea. Untuk mengukuhkan kedudukan ini. Konfusianisme dan Buddhisme adalah dua unsur yang penting dalam kebudayaan Korea. Klasik Konfusius begitu terkenal dan bernilai di kalangan golongan atasan dan cendekiawan. Ketiga-tiga negeri sukuan tersebut mendirikan institusi pendidikan untuk mengkaji Konfusianisme dan Buddhisme di samping dijadikan bahan pengajaran.interaksi antara China dengan Korea tidak terhenti-henti malah sentiasa berkembang. seperti Neo-Konfusianisme yang diketuai oleh Zhu Xi (1130-1200) di zaman dinasti Song dan Wang Yangming (1472-1528) di zaman dinasti Ming. Sebagaimana Konfusianisme. Sebagaimana di negara China. oleh sebab persaingan dan perdebatan antara Buddhisme dan Konfusianisme. kerajaan Silla dianggap sebagai "dinasti Buddha "kerana pemerintahnya menggunakan agama Buddha untuk mengesahkan atau mengabsahkan kedaulatannya di Korea. kerajaan Koguryo mengeluarkan dekri bahawa semua rakyat harus percaya pada Buddhisme. . kerajaan menghantar beratus-ratus pelajar ke negara China untuk mempelajari Konfusianisme dan memahami sistem pentadbiran China. sistem birokrasi. Akibat daripada interaksi ini. Bagaimanapun. maka Buddhisme juga mengalami jatuh-bangun dalam proses perkembangannya di Korea. mengkaji. dan mempelajari proses perkembangan ini. perundangan dan ketenteraan telah dipindah atau dibawa sepenuhnya ke Korea. Buddhisme dibawa masuk dan disebar oleh sami-sami Cina yang dikirim oleh pemerintah-pemerintah negara China. Setiap tahap perkembangan Konfusianisme di China. kemasukan "Buddhisme Cina"disambut baik dan berkembang pesat di ketiga-tiga negara sukuan tersebut. Buddhisme di Korea merupakan agama yang telah ditafsir dan diubahsuai mengikut kebudayaan Cina. peperiksaan. undang-undang dan institusi sosial. Melalui Konfusianisme. Paekche pula dikenali sebagai sebuah negeri yang mempunyai banyak kuil (rumah peribadatan) dan terdapat ramai sami.

Kesenian Korea termasuk seni tembikar. perubatan dan lain-lain lagi. halaman 335 Sejak zaman purba. seni lukis dan kaligrafi sebenarnya merupakan lanjutan kesenian Cina. penggubalan kalendar. sistem tulisan Korea dicipta dengan merujuk kepada hasil yang tercapai dalam ilmu fonetik Cina.2. Pada kurun ke-15 (dinasti Li Korea). Apabila Buddhisme memasuki Korea. pencetakan dan pembuatan bahan letupan dibawa masuk ke Korea lebih awal berbanding dengan negeri-negeri lain. dan lain-lain). Begitu juga mengenai teknik dan ilmu pengetahuan dalam bidang astronomi. Melalui kajibanding. pemeliharaan ulat sutera dan . Teknologi Cina dalam perkilangan kertas. gaya dan isi kandungan yang sama dengan yang terdapat di China. Interaksi di peringkat awal ini telah membawa masuk teknologi pertanian. buatan logam dan kraftangan yang berasal dari China. iaitu di zaman Qin (221SM-206SM). Akibatnya. diperkenalkan lagi unsur-unsur kesenian Buddha dalam sent bina. kerana China dan Korea amat berdekatan. perubatan. interaksi budaya antara Korea dengan China dimudahkan lagi melalui penggunaan bahasa Cina oleh orang Korea sejak kurun ke-5SM sebagai bahasa perantara untuk mempelajari apa-apa sahaja unsur kebudayaan dari negara China.2 Interaksi Budaya Cina dengan Jepun Interaksi secara langsung atau tidak langsung iaitu melalui Korea antara Jepun dengan sesetengah wilayah China telah berlangsung pada kurun ke2SM. terutamanya Konfusianisme dan sastera klasik Cina. lukisanlukisan mural dalam kubur-kubur lama di Korea menunjukkan teknik. bidang kesenian. Sehingga kini perbendaharaan kata bahasa Korea masih penuh dengan istilah-istilah Cina. sent area dan sent lukis. sains dan teknologi Cina telah mengalir masuk ke Korea secara berterusan. Melalui interaksi ini juga. pertukangan. 19. Korea amat kuat dipengaruhi oleh kebudayaan Cina dalam kedua-dua bidang tersebut. Korea kuno telah memperolehi pelbagai teknologi penghasilan (pertanian.Selain faktor geografi.

Bermula dari zaman Nara hingga zaman Kesyogunan Tokugawa (646-1867). lalu telah memajukan masyarakat Jepun. Perkembangan Konfusianisme diJepun boleh dibahagikan kepada tiga tahap. bilangan pelajar dari Jepun yang menuntut di China agak ramai. keluarga diraja dan golongan atasan baru mementingkan bahasa Cina sebagai alat untuk menuntut ilmu pengetahuan dari negara China. iaitu sistem tulisan Cina. ahli seni. pemikiran . maka tata etika. Seterusnya sehingga awal kurun ke-20. Selain melalui diplomat dan pelajar. Hubungan diplomatik antara China dengan Jepun telah bermula semasa pemerintahan dinasti Han Timur (25-220). akibat peningkatan pengajian mengenai Cina diJepun. dan bahasa Cina adalah bahasa bersama bagi China dan Jepun buat masa yang panjang. Tahap yang pertama meliputi jangka masa antara awal kurun ke-5 hingga akhir kurun ke-12. rekod rasmi yang terawal mengenai sejarah Jepun ialah Nihongi (Annals of Japan]. penulisan sejarah rasmi di Jepun semuanya adalah halaman 336 dalam bahasa Cina. teori politik. Bahkan. dan pedagang dan imigran telah mempertingkatkan lagi interaksi budaya China dengan Jepun. Dalam bidang persejarahan pula. Pada zaman Qin (221SM-206SM). perspektif dan orientasi nilai adalah sama dengan persejarahan Cina. Pada kurun ke-9. sistem politik dan sebagainya. sejarah. Kini kedua-dua sistem tulisan ini diguna secara bercampur dalam bahasa Jepun. Konfusianisme dibawa masuk dan disebar keJepun pada masa dinasti Jin Barat (265-316). format dan susunan. agama. orang Cina yang bermigrasi telah membawa masuk bahasa Cina untuk disebarkan di Jepun. Pada zaman dinasti Sui (581-618) dan dinasti Tang (618-907). Pada tahap ini.pembuatan perkakas best dan gangsa ke negara Jepun. tergubal dalam bahasa Cina pada awal kurun ke-8. Bahasa Cina terus digunakan oleh orang Jepun kerana bahasa Jepun ketiadaan sistem tulisan sendiri. Beberapa kurun kemudiannya. negara Jepun telah mengalami satu proses panjang dalam mempelajari pelbagai aspek kebudayaan Cina termasuklah bahasa. pengaliran dua hala yang melibatkan sami. kesenian. dicipta berdasarkan Kanji. iaitu sistem tulisan Jepun. pendekatan. Kana. falsafah.

mengkaji dan mengajar falsafah Rasionalistik. semua perkara akan sempurna dengan tidak bersusah payah sekiranya mematuhi hukum. Fahaman Lao Zi (kk kurun ke-6SM) dan Zhuang Zi (kk 369-286SM) turut bergabung dalam prinsip Dao.dan institusi perundangan dan pendidikan yang berasaskan ajaran Konfusianisme amat berpengaruh dalam masyarakatJepun. Pada masa ini terdapat tiga aliran fahaman Konfusianisme iaitu pertama. Selaras dengan pemerintahan Syogun Tokugawa yang bersifat tegas maka adalah bermanfaat bagi pihak kerajaan memajukan pengajian mengenai Konfusianisme. Ajaran Konfusianisme ini bersendikan prinsip semesta Dao (atau Mishi dalam bahasa Jepun). Tempoh masa antara akhir kurun ke-12 sehingga awal kurun ke-17 merupakan tahap kedua perkembangan Konfusianisme diJepun. dan diterima secara rasmi oleh Kesyogunan Tokugawa sebagai ortodoks dan amat berpengaruh. yang mementingkan klasik Konfusian . giat menyebarkan falsafah Neo-Konfusianisme. Dalam jangka waktu ini. kurikulum pelajaran klasik Konfusian dan teks Cina digunakan dengan luasnya sama ada dalam bidang etika. Aliran Wang Yangming yang berdasarkan doktrin Wang (1472-1528). Dalam sistem pendidikan. la bermula dengan tersebarnya Neo-Konfusianisme diJepun dan berakhir dengan wujudnya beberapa aliran falsafah. Zaman Edo atau Kesyogunan Tokugawa (1603-1867) dikenali sebagai tahap ketiga perkembangan Konfusianisme di Jepun. sama ada keturunan Cina atau Jepun. pengaruh Konfusianisme begitu kuat sehinggakan Maharaja Jepun terdorong mengisytiharkan satu dekri untuk mengaplikasi prinsip dan konsep Konfusianisme terhadap perkara sosial dan etika. Mengikut Dao. Pengaruh Konfusianisme menjadi sebegitu kuat sehingga akhirnya membantu pembentukan minda atau mentaliti Jepun moden. kesusasteraan ataupun dalam bidang matematik dan perubatan. Aliran Shushi yang berdasarkan rukun-rukun Zhu Xi (1130-1200). seorang ahli falsafah pada zaman dinasti Ming (1368-1644). Pada kurun ke-7. Aliran Kogaku (Pelajaran Purba). Golongan sami mazhab Buddhisme Zen. pengajian mengenai Konfusianisme merupakan bahan utama dalam pendidikan intelektual. dan ketiga. kedua. dan ahli falsafah Cina pada masa dinasti Song (960-1279) amat dihormati.hukum alam semula jadi.

Antara unsur-unsur tersebut. Unsur-unsur kebudayaan China dalam kehidupan sehari-hari pun banyak menyerap dalam pakaian (kimono). Oleh itu. kicap. kertas. porselin dan tembikar. perkebunan. Teknologi pencetakan penghasilan barang lakuer. Agama Buddha mendapat sambutan baik diJepun pada zaman dinasti Sui (581.3 Interaksi Budaya Cina dengan Vietnam Di kalangan negara-negara Asia Tenggara.yang asli. upacara dan ritus (penyembahan). makanan (tauhu. Pada hal. Buddhisme yang diamalkan diJepun ternyata mempunyai banyak ciri. bahan letupan dan banyak lagi menyebar ke Jepun juga secara berterusan sehingga kedatangan kuasa Barat pada pertengahan kurun ke-19.2.ciri Jepun. teh dan seni teh. kesusasteraan dan muzik.618) dan dinasti Tang (618-907). pesta dan perayaan. penggunaan penyepit). iaitu yang telah dicinakan. Mazhab Buddha yang berasal dari China masing-masing berkembang di Jepun. Putera Shotoku (573-621) menganggap fahaman Buddha sebagai fahaman yang terunggul di dunia dan mengeluarkan dekri menyuruh rakyat jelata supaya menganutinya. sungguhpun pada suatu ketika dahulu pernah dipengaruhi dan dikuasai oleh kebudayaan Hindu. Vietnam merupakan negara yang kuat sekali dipengaruhi oleh kebudayaan Cina. sent lukis. agama Buddha disebarkan pada awal kurun ke-6 dari halaman 337 China sebagai sebahagian daripada kebudayaan Cina. mahjong). 19. kaligrafi. Banyak bidang ilmiah dan kesenian Jepun yang menerima pengaruh dari kebudayaan Cina seperti sent bina. kain sutera. permainan (wau. dan bertentangan dengan fahaman Zhi Xi dan Wang. Kajian etnografi dan bukti arkeologi menunjukkan wujudnya pelbagai unsur yang terlibat dalam pembentukan orang Vietnam sebagai satu kumpulan ras atau etnik yang tersendin. Vietnam dianggap berada dalam bulatan budaya Cina. unsur Cina yang .

makanan. Unsur Cina dalam kebudayaan Vietnam amat menonjol kerana kedua-dua negara berdekatan dan Vietnam merupakan sebahagian daripada empayar China dalam satu jangka masa yang panjang (111-939). peralatan muzik. seni bina dan kaligrafi Cina. Sebelum Vietnam dijajah oleh kuasa Perancis. kesusasteraan. kebudayaan Cina amat berpengaruh secara meluas dan mendalam terhadap sistem bahasa.3 INTERAKSI BUDAYA CINA DI LUAR LINGKUNGAN BULATAN BUDAYA: TUMPUAN TERHADAP ASIA TENGGARA. Melalui interaksi dan penaklukan ke atas Vietnam. tidak dapat dinafikan kemunculan juga orang Vietnam yang memiliki kepandaian dalam menulis puisi Cina dan mahir dalam seni lukis. Konfusianisme amat berpengaruh sebagai suatu sumber rujukan bagi politik. DUNIA . 19. Dalam sejarah Vietnam. mstitusi dan sistem kerajaan serta politik. perayaan (Tahun Baru Cina). perundangan. seni ukir. sosial dan etika sepanjang sejarah Vietnam sehingga halaman 338 kedatangan kuasa penjajah-penjajah Barat. Pendek kata.dikatakan bermula pada zaman Paleolitik dan Neolitik (kk 8000SM2000SM) adalah nyata sekali. perubatan dan bidang-bidang ilmiah. persejarahan. Sebagaimana Korea dan Jepun. permainan. terdapat banyak lag! aspek-aspek budaya sehari-harian orang Vietnam yang berasal daripada kebudayaan Cina. Selain Konfusianisme. adat resam dan sistem nilai orang Vietnam. Buddhisme merupakan lanjutan daripada Buddhisme Cina di Vietnam. Klasik Konfusian dijadikan bahan peperiksaan awam yang berfungsi sebagai mekanisme untuk pengambilan dan pelantikan pegawai-pegawai kerajaan. INDIA. ritus dan upacara. Konfusianisme merupakan rukun panduan bagi pihak golongan pemerintah dan semua lapisan masyarakat. bahasa Cina telah digunakan dalam bidang pentadbiran. Melalui bahasa Cina. antaranya pakaian. pendidikan. pendidikan dan peperiksaan dari China terus dipinjam. ekonomi. pemikiran.

negara China pernah berinteraksi dengan negara-negara Eropah sehingga ke Rom seawal kira-kira kurun pertama sebelum masehi melalui saluran perdagangan terutama kain sutera.3. Jalan Sutera Lamaterbentang arah ke barat dari Chang'an (kini dikenali Xi'an). Jalan yang menghubungkan antara China dengan kawasan Asia Timur.1 Jalan Sutera: Saluran Interaksi antara Tamadun Interaksi antara China dengan Asia Barat dan Eropah agak lembap. usaha ini gagal dan beliau telah ditangkap dan terus ditahan selama 10 tahun oleh orang Xiongnu. serta maklumat tentang keadaan geografi dan kehidupan kaum-kaum di Asia Barat. Akhirnya Zhang Qian kembali dengan membawa berjenis-jenis tumbuhan (antaranya buah anggur) dan hasil-hasil semula jadi yang lain. kaum Xiongnu iaitu suatu kuasa bersekutu nomad yang semakin kuat kekuasaannya di utara China telah menimbulkan ancaman terhadap perdagangan antara China dengan Arab dan Rom. berbanding interaksinya dengan Asia Timur kerana dari segi geografi negara China agak terpisah daripada Eropah dengan padang gurun dan gunung-ganang. Pada zaman dinasti Han (206SM-220 TM). India dan Afrika dikenali sebagai Jalan Sutera Maritim (Laut). Seterusnya. China telah saling utus-mengutus dengan kerap dengan negara-negara di Asia Tengah dan Asia Barat.kawasan di sebelah barat wilayahnya. Pada tahun 119SM. Untuk mengatasi ancaman ini. Pembukaan Jalan Sutera Lama ini adalah akibat usaha empayar Han untuk menerokai kawasan. sekali lagi Zhang Qian melawat ke kawasan-kawasan barat. Asia Tengah dan Mesir. Ekspedisi Zhang Qian berjaya memperluaskan wilayah . Asia Barat Tengah dan Barat. Namun begitu.ISLAM DAN BARAT 19. dan Eropah dikenali sebagai Jalan Sutera Lama. China ke Antakya di Turki sejauh lebih 7.000 km. Namun demikian. Maharaja Han Wu (140SM-87SM) telah mengirim Zhang Qian pada tahun 138SM ke Bactria dengan tujuan menggembleng sokongan kaum Yuezhi untuk menentang kaum Xiongnu. manakala jalan laut yang menghubungkan China dengan kawasan rantau Asia Tenggara.

dan makanan seperti taugeh. peperangan dan ketenteraan. lilin. diperkenalkan juga teknologi penghasilan barangan (gula tebu. tauhu. dan sebagainya.3. perlombongan. muzik. Barang-barang ini ada yang merupakan bekas dan perkakas untuk dapur. 19. Bersama. tembikar. rumah.halaman 339 empayar China serta mempertingkatkan hubungan perdagangan antara China dengan kawasan-kawasan barat melaluiJalan Sutera Lama ini. . kasut.2 Interaksi Budaya Cina dengan Asia Tenggara Mengikut rekod sejarah China. kain. Melalui beberapa saluran interaksi seperti pengiriman utusan atau misi diplomatik. Tetapi. misi diplomatik dahulu kala berfungsi juga seperti perdagangan iaitu saling bertukar barang secara besar-besaran sebagai hadiah. kain. tenun. China memperkenalkan kepada Asia Tenggara jenis-jenis tekstil (kain) antaranya kain sutera dan kain kapas. penemuan-penemuan arkeologi menunjukkan hubungan antara China dengan rantau Asia Tenggara terbentuk lebih awal lagi iaitu pada zaman dinasti Han (206SM-220TM) ataupun dinasti Qin (221SM-206SM). barang yang diperbuat daripada porselin. makanan. Hubungan ini semakin berkembang berikutan peningkatan teknologi pembinaan kapal dan pengemudian di China. selain pengenalan teknik dan cara memasak yang baru. dapat dikatakan bahawa melalui perdagangan dan juga misi diplomatik. Selain menjalinkan pertalian rasmi antara negara. samsu. perniagaan dan perdagangan. pada zaman Tiga Negara (220-280) negara Wu (222-280) pernah mengutus satu rombongan ke negeri Funan (Kampuchea) dan negeri-negeri di Asia Tenggara lain untuk menerokai satu jalan laut ke Rom. kicap dan sayur-sayuran. dan mencapai kemuncaknya pada zaman dinasti Tang (618-907) dan dinasti Ming (1368-1644). pertukangan. kertas. dan imigrasi maka kebudayaan Cina telah meninggalkan banyak kesan terhadap rantau Asia Tenggara. lakuer atau logam. pembinaan.sama ini. dan ada yang merupakan hiasan. Justeru itu. bahan letupan. dan sebagainya).

kuasa penjajah Barat di rantau Asia Tenggara telah membawa masuk dan menggalakkan import tenaga buruh dari India dan China untuk memenuhi keperluan di sektor perladangan dan perlombongan. China menerima kemasukan hasil ekonomi antaranya rempah. Melalui penempatan tetap orang-orang Cina di rantau Asia Tenggara maka .pertanian (padi dan sayur-sayuran) dan pertukangan (emas dan besi) yang lebih baik dan berkesan. beberapa teknik dan teknologi Cina telah dibawa masuk lalu disebarkan di rantau Asia Tenggara. setlap negara di Asia Tenggara mempunyai satu komuniti Cina yang agak besar berbanding dengan komuniti Cina seberang laut di luar rantau Asia Tenggara. ramai anggota tentera Yuan kemudiannya mengambil keputusan menetap di luar negara. Imigrasi orang Cina ke rantau Asia Tenggara secara langsung juga menyumbang kepada interaksi antara budaya terutamanya pemindahan budaya kebendaan. Ekspedisi tentera Yuan pernah melanggar Pulau Jawa pada tahun 1292. angkatan tentera Yuan telah memperkukuhkan kedudukannya di Myanmar selama lebih daripada 20 tahun. menjelang pertengahan kurun ke-19. apabila keadaan politik dan ekonomi menjadi kurang stabil. kuasa. kemahiran dan teknologi Cina. Selain itu. sejumlah orang Cina terpaksa bermigrasi ke rantau Asia Tenggara. Dinasti Yuan (1279-1368) mengirim ekspedisi tentera yang berperang dengan Myanmar sebanyak tiga kali pada separuh kedua kurun ke-13. Akibatnya. Melalui ekspedisi ketenteraan ini. dinasti Song (9601279). dinasti Yuan (1279-1368) dan dinasti Ming (1368-1644). Pada akhir dinasti Tang (618-907). dan semuanya dapat memperkayakan kebudayaan kebendaan negara China. Melalui saluran interaksi peperangan dan imigrasi. bahkan nilai kerja dan estetik yang baru. Pada awal kurun ke-14. Daripada rantau Asia Tenggara pula. produk haiwan dan tumbuh-tumbuhan. Di kalangan halaman 340 mereka terdapat golongan artisan yang memiliki pelbagai kemahiran dan dipercayai mereka ini telah memudahkan pemindahan ilmu pengetahuan.

Sesetengah kitab awal Buddhisme dalam bahasa Sanskrit atau Pali yang sudah hilang atau musnah masih terdapat dan disimpan di China tetapi telah diterjemahkan ke dalam bahasa Cina. proses akulturasi (pembudayaan). integrasi keluarga.meminjam unsur-unsur budaya berlaku hasil daripada interaksi antara dua kumpulan etnik. Oleh itu. pengucapan dan tingkah laku. upacara pengkebumian. dimanifestasikan juga dalam kehidupan keluarga orang Filipina. Di Filipina misalnya. ketiga-tiga pihak yang berinteraksi ini tetap mementingkan ajaran agama Buddha yang asal. Kadar amalgamasi agak tinggi berlaku di Thailand dan Filipina. Sungguhpun demikian. tetapi aspek institusi dan nilai juga turut terlibat. Buddhisme di China merupakan aliran Mahayana manakala di Myanmar dan Thailand merupakan aliran Buddha Theravada. iaitu proses pertembungan yang membawa kepada saling pinjam. komuniti peranakan muncul akibat perkahwinan campur antara orang Cina dengan orang tempatan sejak dua atau tiga kurun dahulu. selain daripada makanan. sebilangan konsep Buddhisme berasal-usul China danterdapat rumah peribadatan iaitu kuil yang sama reka bentuk dengan kuil-kuil di negara China. Buddhisme merupakan salah satu komponen penting dalam interaksi ini. penghormatan terhadap ibu bapa. Proses akulturasi antara orang Cina dengan orang tempatan lebih melibatkan aspek kebendaan seperti makanan. adat resam perkahwinan. Dalam interaksi antara China dengan Myanmar dan China dengan Thailand. pakaian. Di halaman 341 Myanmar. Selain amalgamasi. semakin meningkat juga dengan wujudnya komuniti Cina yang hidup saling berdampingan dengan pelbagai etnik lain di Asia Tenggara. Nilai-nilai dalam kebudayaan Cina seperti keharmonian. manakala di Malaysia dan Indonesia. masakan dan perkakas dapur.satu proses budaya iaitu amalgamasi (penyatuan) atau perkahwinan campur telah berlaku dengan penduduk tempatan. . banyak unsur budaya Cina didapati menonjol dalam kehidupan dan pengurusan keluarga. sami-sami Cina telah menyelamat dan menyumbang kepada pemulihan kitab-kitab asal ajaran ini.

Ekspedisi Zheng He merupakan ekspedisi pelayaran yang terbesar di dunia pada masa itu dari segi muatan dan keperluan. Asia Tenggara berkedudukan strategik bagi China dan negara-negara Asia Timur untuk berhubung dengan dunia luar melalui jalan laut atau kemudiannya dikenali sebagai Jalan Sutera Maritim (Laut). Melalui kedudukan yang strategik kerana terletak di pertengahan jalan perdagangan antara dunia timur dan dunia barat. India. Selat Melaka merupakan satu jalan lintasan yang amat diperlukan untuk menghubungkan dunia timur dengan dunia barat. semasa di bawah kuasa penjajah Sepanyol. Asia Tenggara secara keseluruhannya pernah dipengaruhi kuat oleh tamadun India yang berteraskan Buddhisme dan kemudiannya Hinduisme. bilangan anak kapal dan tugas yang dilaksanakan. Malaysia merupakan satu model yang unik hasil daripada pertembungan dan interaksi antara tamadun di Asia Tenggara.3. Tanah Arab dan Afrika Timur sebanyak tujuh kali dalam jangka masa 28 tahun (1405-1433). Jepun dan Vietnam terutama dari segi pola dan dampak. China telah membentuk hubungan perdagangan dengan Amerika Syarikat secara tidak langsung. Dalam satu jangka masa panjang. Myanmar merupakan salah satu persinggahan yang penting dalam perjalanan ke India atau kawasan di seberang dan sebaliknya. Melalui Filipina pula. Oleh itu. interaksi antara China dengan rantau Asia Tenggara adalah berbeza daripada interaksi antara China dengan Korea. Ekspedisi ini melancarkan pelayaran ke rantau Asia Tenggara. Kedatangan dan penyebaran agama Islam di Gugusan Kepulauan Melayu dan kedatangan agama Kristian di utara Filipina telah memberikan dampak yang mendalam terhadap kebudayaan atau cara hidup di kedua-dua kawasan ini. beberapa tamadun dan agama telah bertembung dan berinteraksi di rantau Asia Tenggara.Hubungan antara tamadun Cina dengan Asia Tenggara mencapal zaman kemuncaknya semasa dinasti Ming (1368-1644) berikutan ekspedisi pelayaran Hulubalang Zheng He (1371-1433). Satu bahagian akan dikhaskan untuk meninjau kesan dan kepentingan tamadun atau kebudayaan Cina dalam proses pembmaan negara Malaysia.3 Interaksi Budaya Cina dengan India . 19.

Ciptaan kesusasteraan. Namun begitu. amat sukar bagi agama Buddha untuk diterima di China dengan mudah kerana ajarannya tidak bersesuaian dengan institusi keluarga dan politik serta tataetika dan moral orang Cina yang berasaskan Konfusianisme. ajaran Buddha telah muncul di India dan kemudiannya disebarkan ke kawasan Asia Tengah. diserap ataupun dicontohi oleh orang Cina.prinsip asas dan identiti tidak terjejas.000 tahun dahulu dan berkembang sehingga kini di kawasan yang berlainan di benua Asia. hubungan perniagaan dan perdagangan antara China dengan India telah terbentuk lebih awal lagi iaitu sekurang-kurangnya pada kurun ke-2SM. Pada kurun ke-6SM. seni area dan seni mempertahankan diri dari India diminati lalu dipinjam. Mengikut rekod sejarah China. terdapat juga bahasa dan ilmu fonetik Cina yang menunjukkan wujudnya ciri-ciri kebudayaan India. Dalam proses yang panjang ini. seni muzik dan tarian. Pada kurun ke-2. Pertukaran pemikiran. Pada masa itu yang menjadi aliran utama tamadun India halaman 342 ialah kebudayaan Arya. perubatan. sains dan teknologi. tetapi prinsip. banyak unsur-unsur kebudayaan India. Asia Tenggara dan Asia Timur.Tamadun Cina dan tamadun India masing-masing terbentuk semenjak kirakira 5. Oleh itu. Akhirnya agama Buddha menjadi satu sistem kepercayaan yang menggabungkan unsur-unsur penting kebudayaan Cina. lalu membentuk lingkungan bulatan budaya masing-masing. . sama ada berkaitan dengan ajaran Buddha atau tidak. Selain itu. Bersama-sama dengan ajaran Buddha. terus tersebar ke China dan meninggalkan kesan yang tidak dapat dikikis pada pelbagai aspek kebudayaan Cina. Agama Buddha yang berkembang pesat di India pada kurun ke-6SM kemudiannya telah dibawa masuk dan diperkenalkan ke negara China pada kurun pertama (zaman Han Timur). tamadun Cina telah bertembung dan berinteraksi dengan tamadun India di rantau Asia Tenggara. pengetahuan dan teknologi juga berlaku dalam bidang falsafah. kedua-dua tamadun agung tersebut melebarkan atau tersebar ke kawasan persekitaran. penyebaran agama Buddha di China merupakan satu proses penyesuaian diri dengan tradisi budaya Cina termasuk doktrin Daoisme.

Kedua-dua sami ini pernah melakukan lawatan ke India. Tripitaka yang telah diperkenal dan diterbitkan di Korea dan Jepun menyumbang kepada penyebaran agama Buddha di seluruh keseluruhan Asia Timurini. Xuan Zang dan sami Cina lain. . catatan mengenai pengalaman mereka mengembara ke India juga merupakan sumber yang bernilai untuk mengkaji sejarah dan kebudayaan India kuno dan interaksinya dengan tamadun Cina. Antara penterjemah penting yang memberikan sumbangan besar ialah sami Fa Xian (338-423) pada zaman dinastiJin Timur (317-420) dan sami Xuan Zang (596-664) pada zaman dinasti Tang (618-907). antara kerja atau usaha asas yang dilaksanakan ialah melakukan penterjemahan kitab-kitab Buddhisme dari bahasa Sanskrit atau Pali ke dalam bahasa Cina. Kerja penterjemahan ini berterusan sehingga kurun ke-13. mempelajari bahasa Sanskrit dan mengkaji ajaran agama Buddha. menetap di situ. para sami-sami dan penziarah-penziarah Cina harus melakukan suatu perjalanan yang sukar. Dalam proses berinteraksi ini. orang Cina telah dapat menyusun doktrin Buddha dalam satu koleksi berjudul Tripitaka yang meliputi kandungan kitab Mahayana dan Hinayana (berjumlah 3. halaman 343 Selain hasil penterjemahan Cina seperti Tripitaka ini dan buku-buku yang ditulis oleh Fa Xian. 682 jilid) dan melibatkan hampir 200 orang penterjemah dalam usaha penterjemahan ini. menetap di India dan mempelajari kitab Buddha dalam bahasa Sanskrit. Selain itu.Perkembangan agama Buddha di China adalah merupakan satu contoh dialog peradaban yang gemilang dalam sejarah ketamadunan manusia. Sesetengah kitab Buddhisme asal yang hilang atau kehilangan sebahagiannya kemudian dapat dipulihkan semula dalam bahasa Sanskrit berdasarkan penterjemahan Cina. Dalam tempoh masa lebih daripada 700 tahun (68-789). Dalam konteks untuk memahami ajaran Buddha ini. terdapat juga perdebatan dan perbincangan antara Buddhisme dengan Konfusianisme untuk selama beberapa ratus tahun di negara China.673 teks dalam 15.

terutama di Xinjiang dan Gansu. tembikar dan bahan letupan. Yi Jing. pipa) dan struktur muzik yang mengandungi tujuh nota setiap tala diperkenalkan ke China daripada India atau Parsi. Di kawasan bahagian barat dan utara China. teknologi India menghasilkan gula daripada tebu diperkenalkan ke China. tamadun India dan Cina masing-masing mempunyai keunggulan tersendiri. Sebagai satu gabungan gaya seni Yunani-Rom dengan kebudayaan etnik India yang berpusat di Gandhara. Penciptaan dalam bidang sains dan teknologi orang Cina yang memberi sumbangan besar kepada dunia seperti senkultur dan penanaman pokok mulberi. Dalam bidang ilmu perubatan. Rekod sejarah China menunjukkan muzik dan tarian dari India dan Xiyu (kawasan-kawasan barat China) adalah popular dan terkenal di dalam istana. melawat . Salah seorang ahli astronomi India terpenting. Pada zaman dinasti Tang (618-907). Gautama dan keturunan beliau sebanyak empat generasi telah berkhidmat di Balai Cerap Tang selama 110 tahun. golongan kelas atasan atau bangsawan. Semasa sami Cina. Melalui kerjasama dan usaha sama antara pakar astronomi India dan China maka satu sistem kalendar lunar Cina yang baru telah diperkenal dan dirasmikan pada tahun 727. Di samping itu. Menurut rekod sejarah China. teknologi pencetakan dan penggunaan kompas.Beberapa jenis peralatan muzik (konghou. Pada zaman dinasti Tang (618-907) pula. terdapat banyak groto dengan area Buddha dan mural yang bercorak seni Buddha Gandhara. seni Buddha Gandhara ini amat kuat dipengaruhi oleh ajaran Buddha dan ini membanggakan Asia Tengah dan Asia Timur dengan karya-karya yang cemerlang. kalendar lunar Cina didapati kurang tepat maka sistem India diperkenalkan pada akhir kurun ke7. dan di kalangan tentera. pasti telah dibawa masuk ke India melalui perdagangan dan pelbagai saluran lain. pembuatan kertas. sesetengah kuil Buddha India di negara China memperlihatkan gaya reka bentuk seni bina Yunani-Rom. Sejarah Dinasti Sui menyenaraikan tajuk 60 koleksi ilmu astronomi India yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Cina.

istana Tang amat menaruh keyakinan pada ahli-ahli perubatan India dan antara ubat yang diperkenalkan ialah ubat untuk umur panjang. adalah sama dengan corak sesetengah kitab-kitab Buddha. Namun begitu. perkataan dan frasa dalam bahasa Cina yang ada kaitan dengan konsep Buddhisme berjumlah 30. gaya atau genre. kitab Buddha membekalkan banyak bahan untuk panduan dan rujukan kepada kesusasteraan Cina. Pengajian mengenai fonetik bahasa Cina sukar untuk dilakukan kerana bahasa ini tidak berabjad. banyak karya perubatan India diterjemahkan ke dalam bahasa Cina. ahli-ahli perubatan Cina amat tertarik dengan teori dan presknpsi India. dan antara falsafah India. falsafah Buddha adalah yang . pediatriks dan ginakologi. tema. adalah salah satu hasil penting yang berkaitan. Oleh itu. Bermula dari zaman dinasti Sui (581-618). Mengikut rekod sejarah. beliau mendapati perubatan Cina sangat diberikan kedudukan dan penghormatan tinggi di India. Kitab-kitab Buddha boleh dianggap sebagai ciptaan sastera yang penuh dengan pelbagai puisi indah. ilmu fonetik bahasa Cina menjadi semakin maju kerana orang Cina menggunakan pengetahuan dan teknik-teknik daripada ilmu fonetik bahasa Sanskrit. Fanqie iaitu suatu cara orang Cina menunjukkan sebutan perkataan. dongeng dan ibarat untuk menambah daya penarikan doktrin Buddha dan menerangkan kisah mengenai kehidupan dan perbuatan Buddha.000.India pada tahun 671-685 yang bertujuan untuk mempelajari dan mengkaji kitab Buddha. Buddhisme merupakan satu sistem falsafah selain sebagai sistem kepercayaan. lalu memperkayakannya dari segi perbendaharaan kata. Mengikut Sejarah Dinasti Sui. Corak Bianwen. Mengikut satu pendapat. manakala dalam halaman 344 buku-buku perubatan dinasti Tang tercatat juga ubat dan teknik surgeri India dalam bidang oftalmologi. iaitu satu genre penulisan naratif yang digunakan untuk menyampaikan dongeng pada zaman dinasti Tang (618-906) dan ditulis dalam bentuk prosa bercampur dengan puisi.

paling berpengaruh di China. Huayan dan Chan (Zen dalam bahasa Jepun). Ma Zhu (kk 1640-1711). 19.4 Interaksi Budaya Cina dengan Dunia Islam Agama Islam dibawa masuk dan diperkenalkan ke negara China melalui dua saluran jalan pada kira-kira kurun ke-8: pertamanya. dan keduanya. Selepas itu. kedudukan agama Buddha di India semakin merosot dan akhirnya kehilangan pengaruh. Liu Zhi (kk 1660-1730) dan Ma Dexin (17941874). Pada kurun ke-10. Hubungan ini mencapai zaman kemuncaknya melalui ekspedisi-ekspedisi Hulubalang Zheng He ke India pada kurun ke-15. Mereka tidak sahaja mempunyai . Kesemua aliran ini memberikan dampak tertentu terhadap Neo-Daoisme dan Neo-Konfusianisme. melalui peranan halaman 345 pedagang Islam yang menggunakan Jalan Sutera melalui kawasan Parsi dan Afghanistan. hubungan India dengan China semakin meningkat tetapi hanya dalam bidang perdagangan dan diplomatik. Pada kurun-kurun berikutnya. agama ini tidak begitu penting lagi dalam interaksi antara India dengan China.3. ini tidak menjejaskan pengaruh Buddhisme di bulatan budaya Cina. walaupun terdapat cebisan-cebisan tulisan dalam bahasa Cina mengenai Islam demi memperkenalkan ajaran agama ini kepada orang Cina tetapi ianya didapati tidak berkesan. Dampak Islam menjadi semakin kuat dan mendalam beberapa kurun kemudian melalui usaha beberapa tokoh Islam Cina seperti Wang Daiyu (kkl5801658). melalui peranan pedagang Islam Arab dan Parsi yang mendarat di selatan China (mereka ini mendirikan masjid) iaitu di Guangzhou dan Quanzhou. Namun begitu. Dapat dirumuskan. Mereka menghasilkan beberapa karya dalam bahasa Cina sertaterjemahantentang agama Islam. Di peringkat awal. Beberapa aliran falsafah Buddha telah dikembangkan di China antaranya aliran Tiantan. bahawa sebahagian besar dialog antara tamadun Cina dengan India berlangsung melalui peranan agama Buddha.

Misalnya. Liu Zhi pula menggunakan kata-kata Konfusius dan Mensius yang sesuai untuk menerangkan hukum syariah agama Islam.kefahaman yang mendalam tentang ajaran Islam tetapi juga pakar dalam klasik Cina. Antara mereka. Melalui penelitian terhadap hasil-hasil karya sarjana-sarjana tersebut. berpuluh-puluh sarjana Konfusian-Muslim mengikut jejak langkah Wang Daiyu dalam memainkan peranan penting dan memberikan sumbangan dalam tradisi keilmuan Islam di negara China. agama Islam ditenma dengan baik di negara China. Pada masa itu dan sehmgga kirn. Wang Daiyu ialah tokoh yang pertama menghasilkan karya tentang agama Islam dalam bahasa Cina. Teknologi membuat kertas merupakan satu contoh yang menonjol dari sana ke . diperlihatkan beberapa ciri-ciri yang menonjol. khasnya klasik Konfusianisme. zhong (kesetiaan). Rakyat China yang beragama Islam dianggarkan sejumlah 17 juta orang dan terdiri daripada 10 kaum. Ningxia dan beberapa wilayah lain di bahagian barat laut China. Karya pertama beliau yang berjudul Zhengiao zhenquan (Anotasi Tulin Ajaran Ortodoks) diterbitkan pada tahun 1642. demi membolehkan orang Cina memahami dan menenma agama Islam. Salah satu kesan dari peristiwa ini ialah teknologi Cina dibawa dan diperkenalkan ke dunia Arab dan kemudian dari sana diperkenalkan ke benua Eropah. Kebanyakan penganut Islam berbangsa Cina ini terdapat di kawasan autonomi seperti Xinjiang. Mengikut rekod sejarah. shu (altruisme) dan sebagainya untuk menerangkan ajaran Islam. Kedua-dua mereka juga cuba mencantumkan konsep wugong (lima rukun) dalam Islam dengan konsep wude (lima sifat baik) dalam Konfusianisme untuk menunjukkan bahawa Islam dan Konfusianisme tidak bercanggah sama sekali tetapi sebaliknya adalah saling melengkapi. tentera Cina tewas dalam pertembungan dengan tentera Arab di Sungai Talas pada tahun 751. Interaksi budaya antara China dengan dunia Arab. Usaha-usaha penyesuaian ini tidak menjejaskan prinsip-prinsip asas dan identiti Islam sebagai agama. Wang Daiyu menggunakan beberapa istilah atau konsep Konfusian seperti xiao (penghormatan terhadap ibu bapa). Semenjak itu. dan menganggap shangdi dalam klasik Konfusian seerti dengan Tuhan Yang Maha Esa dalam Islam. terutamanya dalam perdagangan barangan dua hala berlangsung dalam tempoh masa yang panjang.

antara tawanan Cina terdapat juga tukang sepeiti tukang tenun sutera. Dari dunia Arab pula. Li Xun (kk 855-930). pelbagai ilmu pengetahuan dibawa masuk dan diperkenalkan ke China secara besar-besaran sejak zaman dinasti Tang (618-907). selain daripada barangan rempah dan bahan-bahan perubatan. telah menyusun enam jilid Haiyao bencao (Materia Medica Seberang Laut) yang mencatat sekurang-kurangnya 124 jenis ubat-ubatan dari Arab. manakala Alowating (mungkin ala' al-Din) dan Isumayin (mungkin Ismail) berkhidmat pada tahun 1271. seorang Nestorian dari Syria bernama Ai-xue (Isa Tarjaman).Eropah. telah mencipta tujuh jenis peralatan astronomi serta satu kalendar baru untuk Kublai Khan pada tahun 1267. Selain itu. seorang sarjana Muslim Cina yang berasal dari Parsi. . berkhidmat dengan kerajaan Mongol antara tahun 1250-1308. Kaedah rawatan dan perubatan dari Arab atau Parsi juga dibawa masuk ke China. ke Mesir dan Maaghreb. Jamal al-Din. Kesan pengaruh atau dampak Islam terhadap kebudayaan Cina dapat dibuktikan dari segi fizikal melalui reka bentuk beribu-ribu masjid. ahli matematik dan astronomi yang juga pakar perubatan dan farmasi. teknologi metalurgi (logam dan aloi) dan barangan Cina lain seperti sutera dan porselin juga sampai ke dunia Arab sebelum merebak ke Eropah dan Afrika. dan akhi-nya ke Andalusia (Sepanyol) pada kurun ke-10. Teknologi membuat kertas merupakan contoh yang paling menonjol kerana tawanan Cina telah mengajar halaman 346 orang Arab mengenai teknologi ini. dewan membaca al-Quran dan tanah-tanah perkuburan di seluruh negara China. Teknologi ini kemudiannya disebarkan dari Samarkand ke Baghdad dan Damascus. bahan letupan (pada kurun ke-8) dan teknologi pencetakan (pada kurun ke-13) juga diperkenalkan ke dunia Arab dan seterusnya dari sana ke Eropah. iaitu kompas (kk pada kurun ke-13). Misalnya. seorang ahli astronomi Parsi. Selain itu. Tiga ciptaan Cina yang penting. Rekod sejarah juga menunjukkan bahawa orang Cina mula menggunakan angka Arab pada zaman dinasti Yuan (1260-1368). tukang emas dan pelukis. Dalam bidang astronomi. Selain itu.

Pengaruh agama Kristian mulai bertapak pada akhir kurun ke-16 apabila maharaja dinasti Ming (1368-1644) membenarkan para mubaligh Jesuit yang diketuai oleh Matteo Ricci (15521610) membinagerejasertamenetapdiBeijing dan bandar-bandar lain. beliau menggunakan strategi penyesuaian diri dengan kebudayaan Cina. Di waktu itu. terdapat ramai golongan pengembara dan mubaligh yang datang dan ada amara mereka yang menetap di sini. Melalui interaksi awal dengan Barat. yang mengekalkan ciri-ciri reka bentuk masjid Arab. seperti kebanyakan masjid di Xinjiang. terutamanya yang dibina selepas kurun ke-14. mirip kepada reka bentuk kuil atau istana Cina tradisional. Matteo Ricci merupakan seorang Jesuit dari Itali yang tiba di China pada tahun 1582. tetapi ia gagal menarik perhatian dan minat orang Cina. apabila negara China diperintah oleh dinasti Mongol. dengan menggunakan kayu sebagai komponen bahan utama seperti masjid Niujie di Beijing. hanya struktur luar sahaja kelihatan menerima pengaruh seni bina Cina tradisional sedangkan bahagian dalaman masjid di China tidak mengorbankan sama sekali prinsip asas agama Islam. Pengalaman Marco Polo dianggap sebagai satu fasa baru bagi interaksi budaya antara China dengan Barat. reka bentuk masjid di China terbahagi kepada dua jenis yang utama iaitu pertama.5 Dampak Barat dan Respons China Pada kurun ke-13. Dengan matlamat untuk menyebarkan agama Kristian.Secara umumnya. dikaiakan bertugas sebagai pegawai di China selama 16 tahun dan rekod pengembaraannva di China halaman 347 amat mengagumkan orang Barat. revolusi sains baru sedang bermula di Eropah sedangkan ilmu sains di China sedang mengalami kemerosotan. Beliau . 19. agama Kristian dibawa masuk ke China oleh penganut Kristian Nestorian sebelum kurun ke-7.3. dan keduanya. Walau bagaimanapun. Beliau berada di China selama 28 tahun dan menetap di Beijing selama 10 tahun. Marco Polo (1275-1292) misalnya.

memang diakui kebenaran bahawa Ricci telah memainkan peranan penting sebagai pembina jambatan budaya baru antara China dengan dunia Barat. astronomi. sedangkan falsafah Cina halaman 348 . seorang ahli falsafah Jerman yang memuji keunggulan akhlak masyarakat Cina. Akibatnya. Leibniz (1646-1716).buku mengenai agama. astronomi. Ternyata bahawa interaksi antara China dengan Barat bermula melalui penyebaran berbentuk kebendaan termasuk empat ciptaan agung Cina. Misalnya. Francois Voltaire (1694-1778). sains pemikiran dan logik. Xu Guangqi memang boleh dianggap sebagai pengasas sains moden Cina dan juga penghubung antara sains Barat dengan cendekiawan Cina. Di negara China pula. Misalnya. Misalnya. seorang pegawai Cina Muslim dan juga pembantu Matteo Ricci. Ini menimbulkan kekaguman orang Cina khususnya pegawai-pegawai kerajaan. orang Barat sedar akan penting dan perlunya untuk mengadakan hubungan dengan China. mencipta beberapa peralatan astronomi.mempelajari bahasa dan sejarah Cina. Barat lebih maju dalam bidang sains semula jadi. dan Gottfried W. telah beralih kepada pemikiran dan kebudayaan. seorang ahli falsafah dan pemikir Perancis yang menyanjung tinggi Konfusius sebagai The Sage of Morality. ketenteraan dan perubatan. Ricci juga memperkenalkan ilmu pengetahuan Barat yang ma)u dalam bidang sains. mempelajari Konfusianisme dan menghormati tradisi Cina termasuk amalan pemujaan nenek moyang. perubatan. minat orang Barat terhadap China. Xu Guangqi (1562-1633). matematik. matematik dan sains. Oleh itu. yang mula-mula bertumpu pada aspek kebendaan seperti sutera dan porselin. Pada kurun ke-18. Gottfried W. mengangkat nama Cina. Leibniz dan sesetengah sarjana Eropah berpendapat bahawa budaya Cina dan budaya Eropah masing-masing mempunyai kekuatan yang tidak bercanggah tetapi saling bermanfaat. pertanian. Li Madou. menterjemahkan buku. geografi dan astronomi. telah menghasilkan banyak buku sains merangkumi pelbagai bidang seperti matematik. beliau menghasilkan peta dunia baru.

membuka pelabuhan tertentu untuk perdagangan. khasnya ilmu pengetahuan Barat dalam bidang ketenteraan dan persenjataan moden. Maka interaksi budaya antara dua pihak ini pasti akan mendatangkan manfaat kepada kedua-duanya. Setiap kali ditewaskan. memberikan hak bidang kuasa luar wilayah (extraterritoriality rights). menyerahkan hak milik kawasan tertentu. Antara langkah yang dilaksanakan ialah pelancaran Gerakan Menguatkan Kendiri (Self-Strengthening . 1723-173 5). Apabila Yong Zheng ditabal sebagai Maharaja (r. kekalahan berturut-turut yang amat memalukan China telah mendatangkan pelbagai reaksi dari golongan intelektual Cina.mengutamakan kegunaan dan etika dalam pengurusan masyarakat dan negara. Sejak pertengahan sehingga ke akhir kurun ke-19. kerana kebanyakan golongan intelektual Cina masih bertanggapan bahawa Barat sebagai barbarian tidak setanding dan setarafdengan China yang mempunyai tamadun yang terunggul di dunia. Perang Anglo-China (1856-1860). kerajaan Qing terpaksa menandatangani perjanjian yang tidak adil dengan kuasa asing. orang Cina hams mempelajari barbarian untuk mengawal barbarian. Di kalangan mereka ada yang berpendapat bahawa supaya terus hidup. Walau bagaimanapun. antaranya membayar berjuta-juta wang ganti rugi. Oleh yang demikian. serta status negara yang paling diutamakan (most-favoured nation). beliau memerintahkan semua mubaligh supaya berpindah ke Macao dan dihalang masuk ke China. negara China telah mengalami kekalahan berturut-turut dalam empat peperangan utama dengan kuasa-kuasa asing seperti Perang Candu (1839-1842). kerana beliau mengesyaki mereka sedang berkonspirasi menggulingkannya. Perang China-Perancis (1884-1885) dan Perang China-Jepun (1894-1895). pintu ke China telah pun tutup bagi orang Jesuit dan mubaligh Kristian lain selama 120 tahun sehingga tamatnya Perang Candu pada tahun 1842. Dasar tutup pintu (isolasi) ini menyebabkan China ketinggalan zaman dan mengalamai kemunduran pada kurun ke-19. secara keseluruhannya peranan mubaligh dan orang Barat sebelum kurun ke-20 tidak mendatangkan kesan yang kuat terhadap China. Dalam jangka masa setengah kurun tersebut.

Slogan yang terkenal pada akhir kurun ke-19 ialah "Ilmu Cina sebagai asas. Namun begitu. cara hidup tradisi dan fahaman lapuk orang Cina masih berkekalan. langkahlangkah tersebut hanya memperkenalkan modenisasi yang dianggap cetek dan tidak berkesan manakala perkembangan sistem politik. Namun begitu. Walaupun pemerintahan dinasti Qing kemudiannya dijatuhkan melalui Revolusi 1911. Western learning for practical use)'yang diutarakan oleh Zhang Zhidong (1837-1909) pada tahun 1898.Movement) dan penubuhan Biro Penterjemahan. Kejadian-kejadian tersebut telah menyebabkan seluruh rakyat Cina hilang keyakinan terhadap pemerintahan dinasti Qing. usaha gerakan ini mengalami kegagalan kerana maharaja ketika itu tidak mempunyai kuasa sebenar. Sistem pemerintahan berbentuk republik diperkenalkan tetapi tidak membawa banyak erti kepada . rakyat Cina telah menunjukkan sikap permusuhan terhadap orang Barat yang dianggap bertanggungjawab terhadap segala huru. melancarkan Gerakan Reformasi 100 Hari (Hundred Days' Reform} pada tahun 1898. Dr. Matlamat gerakan ini bertujuan untuk menasihati Maharaja Qing supaya halaman 349 mencontohi reformasi institusi dan politik yang dilancarkan di Jepun oleh Emperor Meiji. institusi ekonomi dan sistem pendidikan diabaikan atau dipinggirkan. Sarjana lain pula seperti yang diwakili oleh Liang Qichao (1873-1929). yang dikenali sebagai Temulihan Meiji". Dua tahun selepas kegagalan gerakan reformasi ini seiring dengan sikap permusuhan maka tercetuslah Pemberontakan Boxer yang mengakibatkan banyak jiwa terkorban dan harta benda musnah. Sementara itu.hara yang sedang berlaku di negara China. Pada akhir kurun ke-19. ilmu Barat untuk kegunaan" (Chinese learning as essence. dan keadaan negara terus kacau-bilau. Sun Yatsen (1866-1925) berpendapat bahawa negara China tidak dapat diselamatkan dengan perubahan sesetengah institusi-institusi sahaja (tidak menyeluruh) dan penderitaan China hanya dapat diselesaikan dengan tindakan menggulingkan dinasti Qing.

Untuk mencapai matlamat ini. Marxisme yang menekankan pendekatan revolusi yang berinspirasikan kejayaan peristiwa Revolusi Rusia. . PragmatismeJohn Dewey yang menekankan pendekatan evolusi untuk memajukan keadaan sosial. Puncak gerakan ini ialah Gerakan 4 Mei pada tahun 1919 yang mengakibatkan pertentangan sepenuhnya terhadap cara hidup tradisi lama dan segala ajaran Konfusius.rakyat kerana negara China masih terus mundur. Selain itu. Walaupun pelbagai usaha dilaksanakan dan perubahan-perubahan berlaku di kalangan orang Cina. Selain perubahan sistem politik. negara Eropah atau Amerika Syarikat. golongan intelektual Cina berpendapat bahawa China tidak akan menjadi negara moden. karya. Berikutan interaksi dengan Barat ini. dan keduanya. kebebasan dan persamaan antara lelaki dan wanita tersebar luas. Pengaruh Barat semakin ketara terutama selepas Gerakan 4 Mei apabila nilai-nilai Barat seperti idea individu.karya berbahasa vernakular telah menggantikan karya-karya berbahasa klasik yang selama lebih dua ribu tahun telah dianggap sebagai ortodoks. Oleh itu. namun keadaan politik pada tahun-tahun selepas Gerakan 4 Mei masih tidak tenteram dan stabil. Sastera moden halaman 350 yang mencontohi sastera Barat juga menjadi popular. Sistem pendidikan tradisi telah digantikan dengan institusi-institusi pendidikan Barat. golongan intelektual Cina amat tertarik dengan dua ideologi Barat iaitu pertama. pengaruh Barat telah mendorong tercetusnya banyak perubahan-perubahan sosial di negara China. dua konsep yang popular pada masa itu ialah "sains " dan "demokrasi". diperkenalkan Gerakan Kebudayaan Baru oleh kalangan intelektual yang menerima pendidikan sama ada di Jepun. Dalam bidang bahasa dan kesusasteraan pula. Pada tahun 1905. jika perubahan pemikiran di kalangan rakyat dan pembelajaran mengenai cara Barat (ilmu Barat) secara keseluruhan tidak berlaku. Banyak aliran pemikiran falsafah Barat telah diserap masuk ke negara China. Peperiksaan Perkhidmatan Awam yang telah berrungsi sebagai tangga mobihti ke kelas atasan selama berkurun-kurun lamanya telah dimansuhkan. maka ini bermakna usaha-usaha pemodenan dianggap masih belum selesai dan mencapai matlamat.

sejak kemerdekaan negara pada tahun 1957. kedua. negara-negara harus bekerjasama untuk menangani segala masalah dan cabaran yang berbangkit daripada globalisasi. Dalam hubungan ini. integrasi nasional diberikan penekanan sebagai satu nilai yang terunggul dalam proses pembinaan negara. Pada ketika ini. interaksi budaya dan dialog peradaban akan menjadi lebih giat dan mendalam.4. Malaysia amat beruntung kerana memiliki satu khazanah yang kaya dengan pelbagai sumber kerohanian.4 TAMADUN CINA DALAM PEMANTAPAN TAMADUN MALAYSIA DAN DUNIA 19. Dalam hubungan ini. Akibatnya kini. Proses globalisasi dalam zaman informasi ini turut melibatkan Malaysia. dikupas dan diberi pengertian baru .1 Prospek Globalisasi: Masalah dan Cabaran Dari segi persejarahannya. Di peringkat global. Sumber-sumber kerohanian sejagat ini harus digali. dan ketiga. negara Malaysia merupakan satu dataran bagi pertembungan beberapa tamadun utama Timur dan Barat kerana kedudukannya dari segi geografi. satu set ideal. Malaysia dan negara-negara lain akan menghadapi tiga prospek yang berkaitan iaitu pertama. pucuk pimpinan negara hendaklah berpegang kepada integrasi nasional yang harus berasaskan keharmonian antara kaum melalui interaksi budaya dan dialog peradaban serta keadilan terhadap semua pihak. Malaysia mempunyai sebuah masyarakat majmuk dengan berbilang kelompok etnik masingmasing mempunyai tradisi budaya yang berakar umbi dalam tamaduntamadun yang bertembung itu. kemajuan sains dan teknologi telah meningkatkan taraf hidup manusia pada kurun ke-20 dan awal kurun ke-21 ini yang memungkinkan terbentuknya zaman informasi (teknologi maklumat). Hakikat ini serta implikasi-implikasinya bagi pembinaan negara perlu disedari dan diambil kira oleh para pemimpin dan rakyat Malaysia. Wawasan 2020 yang dilancarkan pada tahun 1991 merupakan cita-cita dan strategi pucuk pimpinan negara untuk menghadapi tiga prospek globalisasi yang tersebut itu.19. Oleh itu. kepercayaan dan nilai yang baru harus dikenal pasti untuk dipatuhi di peringkat sejagat.

Masalah-masalah tersebut disebabkan oleh kemerosotan akhlak dan kelemahan manusia sendiri. Walaupun banyak kemajuan yang telah dicapai dalam zaman moden halaman 351 ini. yang paling utama adalah untuk membentuk sebuah masyarakat dengan sifat-sifat yang diingini. Cabaran-cabaran yang dihadapi oleh rakyat Malaysia dalam proses pembinaan negara dan pemantapan tamadun Malaysia terkandung dalam Wawasan 2020. Dalam proses globalisasi ini.dalam konteks semasa. mengakibatkan kemerosotan ketenteraman sosial dan keruntuhan akhlak di kalangan sesetengah masyarakat moden. namun manusia masih menghadapi masalah-masalah yang berkesinambungan semenjak dahulu dan baru yang lebih mencabar. sifat mementingkan diri dan sikap materialistik. kepercayaan dan nilai untuk negara dan dunia sejagat. sebilangan besar manusia masih menghadapi masalah. Dan keempat. pembangunan ekonomi dan kebendaan jauh lebih pesat berbanding dengan pembangunan kerohanian. seperti kecenderungan kepada amalan rasuah. Antara masalah-masalah tersebut ialah pertama. supaya masalahmasalah pada zaman informasi itu dapat diatasi. sifat mementingkan nafsu. Kedua. Antaranya.masalah akibat kemiskinan dan kemunduran. pencemaran alam sekitar dan gangguan keseimbangan ekologi akan mengancam kehidupan manusia. institusi keluarga dan perkahwinan menjadi semakin lemah atau longgar kerana diserap oleh unsurunsur negatifmodenisasi. dimensi moral dan etika adalah penting dan harus diambil kira demi mengatasi masalah-masalah ini. wujud masalah-masalah dalam zaman informasi. Justeru itu. akibat eksploitasi sumber alam secara besar-besaran. sifat tamak haloba. Penemuan-penemuan daripada penelitian semula ini akan menyumbang kepada perumusan ideal. Ketiga. oleh sebab pengagihan kekayaan yang tidak seimbang. Masyarakat yang diidamkan adalah seperti berikut: .

Dapat dirumuskan bahawa cabaran yang dihadapi oleh Malaysia adalah untuk mendirikan sebuah negara-bangsa beretika yang terdiri daripada rakyat yang beretika. pendidikan negara harus . liberal dan bertoleransi. dan bukan pada kerajaan atau negara. Oleh itu. khususnya perindustrian dan perdagangan. kerajaan Malaysia telah memperkenalkan beberapa konsep dan rancangan baru untuk merealisasikan matlamat Wawasan halaman 352 2020. Multimedia Super Corridor (MSC) yang merupakan satu projek untuk memenuhi keperluan telekomunikasi antara negara dengan dunia pada zaman informasi ini. 3. Projek ini akan melibatkan banyak pelaburan dalam pembangunan tenaga manusia demi perkembangan teknologi peraiatan (hardware) dan program perisian (software). Masyarakat yang demokratik. 2. Masyarakat yang bermoral dan beretika dengan rakyatnya berpegang kuat pada nilai-nilai agama dan rohaniah serta mempunyai standard etika yang tertinggi. Pada tahun-tahun 1990-an. Masyarakat yang matang. 4. Selain itu. bermuafakat dan berorientasikan komuniti. Masyarakat yang berkebudayaan penyayang yang berteraskan satu sistem sosial yang memegang pada konsep kepentingan kolektif mendahului kepentingan individu. yang menempatkan pula dalam keluarga yang beretika. Antaranya. dan satu institusi keluarga yang teguh supaya kebajikan warganya berkisar pada keluarga. mengamalkan "demokrasi Malaysia" yang mantap.1. Malaysia memerlukan banyak lagi tenaga manusia yang terlatih dalam pelbagai bidang demi menmgkatkan produktiviti setiap sektor. supaya rakyat yang berbilang kaum bebas mengamalkan tradisi budaya dan ajaran agama masing-masing tanpa keterasingan.

Perbandmgan ini dilakukan dengan merujuk kepada wawasan atau strategi dalam bidang-bidang tertentu iaitu bidang politik.2 Tamadun Cina: Relevansinya di Malaysia dan Dunia Berdasarkan masyarakat ideal yang digambarkan di atas. beberapa inovasi telah diperkenalkan dalam bidang pendidikan. Malaysia dan juga beberapa buah negara di Asia Tenggara dan Asia Timur mengalami kegawatan ekonomi yang agak teruk. 19. Justeru itu. sosial. kita mungkin akan menghadapi prospek kemerosotan yang umum. . lalu menjelmakan cita-cita Malaysia sebagai pusat kecemerlangan pendidikan di rantau ini dan juga sebuah negara yang maju pada kurun ke-21. sekiranya Wawasan 2020 terus menjadi citacitanva. pendidikar. Inovasi yang agak berkesan ialah sektor swasta dibenarkan melabur dalam bidang pendidikan terutamanya pada peringkat tinggi. psikologi. di samping melatih dan mengeluarkan sumber tenaga manusia. Walau bagaimanapun. Nilai-nilai yang harus dioenkan tumpuan dapat dikenal pasti daripada kenyataan ini. Wawasan 2020 terus menyatakan pelbagai wawasan rakyat Malaysia pada kurun ke-21 dan strategi untuk merealisasikannya. Melalui usaha bersama sektor awam dan sektor swasta. Wawasan 2020 mungkin tidak dapat direalisasikan dalam tempoh masa yang dirancangkan. Sejak Julai 1997. Bahagian ini akan mengenal pasti nilai-nilai itu dan membandingkannya dengan nilai-nilai dalam tamadun Cina untuk melihat persamaan dan kaitan antara kedua-dua set nilai itu. ekonomi.4. Dua lagi rancangan inovatif dalam pendidikan ialah sekolah bestan (smart school) dan universiti maya (virtual university) yang menggunakan teknologi telekomunikasi dari MSC. Perkembangan ini akan mendatangkan pembaharuan yang bersifat revolusi dalam pendidikan. kini kemampuan sistem pendidikan Malaysia membekalkan kemudahan-kemudahan untuk latihan dan penyelidikan telah meningkat berlipat ganda. Oleh sebab terdapatnya banyak faktor luaran yang di luar kawalan negara kita dan dunia. dan pemeliharaan alam sekitar. Sehubungan ini. ideal. kepercayaan dan nilai yang dipegang oleh rakyat dan pucuk pemimpin Malaysia tetap tidak berubah.dipertingkatkan dari segi kualiti dan kuantiti.

Selain itu. keadilan. yang ditekankan ialah mengenai ideal demokrasi (khasnya kematangan.Dalam bidang politik. Dalam tamadun Cina yang bercirikan personalisme sebagaimana yang telah dibincangkan. kemuafakatan. Tamadun Cina yang berasaskan humanisme dan moralisme memang menekankan keharmonian. iaitu rasa bangga kerana keahlian dalam masyarakat dan pencapaian masyarakat. pemupukan kendiri . alam). Oleh itu. Sifat-sifat psikologis yang diperlukan ialah keyakinan kendiri secara kolektif. Dalam bidang psikologi. keadilan dan dedikasi terhadap negara. ajaran Konfusianisme mungkin memberi banyak implikasi bagi pemupukan kebudayaan penyayang dan pembangunan masyarakat yang beretika. yang diidamkan ialah sebuah masyarakat bermoral dan beretika. ketaatan dan ideal-ideal demokrasi seperti yang terkandung dalam The Grand Unity sebagaimana yang telah dibincangkan sebelum ini. Tamadun Cina memang bersifat terbuka dan bertolak ansur. dan adanya pembebasan psikologi (tidak rasa diri kurang penting). Dalam bidang sosial. komuniti sebagai halaman 353 tumpuan). rakyat Malaysia harus dibangunkan psikologinya agar selaras dengan aspek pembangunan yang lain terutama pembangunan kebendaan. nilai utama yang diberikan tumpuan ialah integrasi nasional (perpaduan nasional). tabah hati mengejar kualiti. Sebagai mana yang telah dibincangkan sebelum ini. kesederhanaan. bersifat terbuka dan toleransi. Selain itu. liberal dan bebas dari segi agama dan budaya. bersifat bebas untuk mengamalkan tradisi budaya dan ajaran agama. keamanan dan keharmonian. berkebudayaan penyayang. bersifat saintifik dan progresif. kelompok. sistem etika Cina sejak zaman purba berasaskan keluarga semata-mata dan mengutamakan kebaikan hati (benevolence atau cohumanity) serta keharmonian dalam hubungan antara sebarang entiti (individu. bersikap teguh terhadap pelbagai cabaran. tamadun Cina dalam proses perkembangannya telah menerima banyak pengaruh agama dan kebudayaan asing kesan daripada interaksi dengan tamadun lain. dan berasaskan institusi keluarga yang kukuh.

wajar diamalkan atas premis bahawa manusia berkeupayaan untuk mencapai semaksima kebaikan dan memberi manfaat. dan bukan untuk diri sendiri semata-mata.bentuk pemikiran ini terdapat dalam tamadun Cina yang sememangnya relevan sebagai pedoman untuk merancang kurikulum dan pedagogi bagi pembangunan psikologi yang dimgini. negara dan dunia. kesopanan. Dalam bidang pendidikan. Banyak inovasi dan ciri baru diperkenalkan ke dalam sistem pendidikan sejak tahun 1990. Sebenarnya keadilan pengagihan kekayaan adalah salah satu ideal dalam The Grand Unity. Nyatalah bentuk. warisan-warisan tamadun Cina yang relevan dan menarik hati ialah pertama. kepercayaan optimistik pada potensi manusia untuk mencapai kecemerlangan individu atau berkelompok. . terdapat banyak nilai dalam tamadun Cina yang patut ditekankan dalam aktiviti ekonomi. Selain itu. pemupukan kendiri dalam tradisi Cina bertujuan untuk kepentingan keluarga. Kedua-dua nilai ini khasnya merujuk kepada pengagihan kekayaan secara adil saksama dan pekerjaan tidak dikenal pasti dengan ras. Selain itu. pengurusan perniagaan dan psikologi perindustrian. integriti dan ketaatan akan memanfaatkan halaman 354 pertubuhan perniagaan secara langsung. kesetiaan. Lanjutan daripada premis ini ialah kepercayaan bahawa setiap orang tanpa mengira latar belakangnya harus dididik dan boleh dididik. Dalam bidang ekonomi. disiplin din. Misalnya. kepatuhan kepada norma dan peraturan. Dalam konteks ini. kerajinan. tingkah laku organisasi. semangat bekerjasama dan sebagainya mungkin memberi implikasi yang positif bag! teori organisasi. kedua. berjimat-cermat. keadilan dan sikap berpatutan merupakan dua nilai yang penting. nilai etika seperti keharmonian. Kita harus mengambil satu perspektif perbandingan supaya kebijaksanaan dan fikiran Konfusianisme dan tradisi lain dapat digunakan dalam segala pertimbangan mengenai perkembangan kurikulum dan strategi mengajar dan pengajaran. tanggungjawab (komitmen). pendidikan merupakan kunci pembangunan dan medium untuk merealisasikan Wawasan 2020.

keempat. halaman 355 .pendidikan sentiasa diutamakan.4. pembentukan keperibadian atau ajaran moral dan etika diberikan keutamaan. intelektualisme dan moralisme dalam tamadun Cina. maka manusia harus berusaha memahami prinsipprinsip alam semesta (tian) supaya tercapai satu keadaan yang dikenali sebagai "kesatuan tian dengan manusia". Dalam bidang pemeliharaan alam sekitar. dan kelima. Secara asasnya. manusia perlu merujuk kepada tradisi yang menekankan serta mengamalkan hubungan harmoni antara manusia dengan alam semulajadi. personalisme. isu ini menjadi semakin runcing dan memerlukan persetujuan konsepsi dan kerjasama di permgkat sedunia. ideal dan nilai. kepercayaan bahawa setiap individu harus dan boleh dididik. Walau apapun.3 Kekuatan Tamadun Cina sebagai Sumber Rujukan Selain daripada adanya kaitan tamadun Cina. Fahaman mengenai alam dan keadaan kesatuan ini adalah bersifat transendensi dan bukan empirik. dan sudut kesesuaian. Keduaduanya mempunyai konsepsi yang sama mengenai kepercayaan. Sehubungan ini. Ideal Konfusian mengenai penubuhan sesebuah negara beretika bersesuaian dengan Wawasan 2020. Mengikut ajaran sama ada Konfusianisme. manusia berkedudukan setaraf dengan alam. Nyatalah bahawa warisanwarisan ini adalah berpunca daripada humanisme. tamadun harus berdialog antara satu dengan yang lain supaya mencapai satu konsepsi yang rasional mengenai alam. keharmonian yang tertinggi darjahnya harus diusahakan dalam hubungan manusia dengan alam semesta. Daoisme atau Buddhisme dalam tamadun Cina. Pertama. khasnya sistem nilainya dengan Malaysia dan dunia dalam konteks pembentukan semula sistem etika. perlu ditekankan di sini bahawa terdapat tiga kekuatan tamadun Cina sebagai sumber rujukan. kaitannya dengan manusia dan kewajipan manusia bagi mengatasi kemerosotan mutu alam sekitar. 19. ketiga. guru harus dihormati dan diberi status sosial yang tinggi.

keluarga dianggap sebagai satu institusi sosial penting yang seharusnya dipelihara dan dipertahankan. Wawasan Konfusian mengenai masa depan manusia. Dan ketiganya. nilai. ideologi Konfusianisme berteraskan humanisme. intelektualisme dan rasionalisme.Khususnya.500 tahun dahulu. ketenteraan. tamadun Cina yang kaya dengan wawasan dan kebijaksanaan akan terus menjadi satu sumber inspirasi yang relevan bagi manusia pada kurun ke21. dari sudut kaya dengan wawasan dan kebijaksanaan. Tegasnya. pada keseluruhannya. kebanyakan sarjana percaya bahawa tamadun Cina mempunyai unsur positif dan kebijaksanaan seperti yang telah dibincangkan. Dalam Konfusianisme. Kedua. Sebilangan kecil mereka menegaskan bahawa tamadun Cina yang wujud dan berlangsung beribu-ribu tahun itu mempunyai unsur-unsur yang kurang sesuai pada masa kini. pengurusan perniagaan. Sungguhpun Konfusianisme dikembangkan lebih kurang 2. berdasarkan kepercayaan pada perkembangan sepenuh potensi manusia peringkat yang perseorangan. seperti tamadun. perubatan dan kesihatan. humanitarianisme. Tambahan lagi. Malaysia sebagai satu negara-bangsa moden amat komited terhadap pembangunan pendidikan.tamadun lain yang memiliki jangka hayat yang lama. iaitu Lima Perhubungan (wulun). . sifat moral dan prinsip etika yang berkisar kepada lima perhubungan sosial adalah penting dan cukup sesuai untuk memberi ilham kepada mereka yang memikirkan satu sistem nilai yang sewajarnya. ekonomi. adalah secocok dengan fikiran pendidikan moden di Malaysia dan dunia. Pelbagai pendapat tentang keistimewaan atau keunikan dan juga kelemahan-kelemahan dalam tamadun Cina telah diutarakan. konsepsinya mengenai perhubungan sosial. pendidikan. Namun. Pada tahun. dari sudut skop yang komprchensif.tahun kebelakangan ini terdapat ramai sarjana yang terlibat dalam perbincangan tentang kaitan tamadun Cina dengan dunia moden dalam pelbagai bidang termasuk politik. adalah sahih lagi komprehensifsehingga masa kini. pemeliharaan alam sekitar. seperti yang dinyatakan dalam The Grand Unity amat berkaitan dengan masyarakat global. Dalam hal ini.

Hubungan dengan Kuasa Barat. Pemildran Masyarakat Jepun. Sejarah Awal dan Keluarga Diraja Jepun. Interaksi TamadunJepun dengan Tamadun Barat. halaman 359 . Istilah Nihon digunakan dengan meluas dan dirujukkan kepada Jepun selepas tamatnya Perang Dunia Kedua.1 Asal-usul Nama Jepun dan Geografi Nama untuk negara Jepun atau Nihon (Nippon) datum bahasa Jepun bermakna Tanoh Matahari Terbit dan juga dikenali sebagai Yamato. Kemasukan Tamadun Barat. Falsafah.1. Zaman Kamakura. Kemasukan Agama Kristian. Pembaharuan Taika dan Taiho. Istilah Nihon digunakan buat pertama kalinya oleh cendekiawan-cendekiawan Korea pada awal kurun ke-7 yang berkunjung ke negara Jepun. Zaman Nara. Zaman SengokuJidai. Istilah Nippon pula digunakan dengan meluas semasa Era Meiji (1868-1912) dan Era Taisho (1912-1926). Kesyogunan Tokugawa. Kesyogunan Ashikaga. Pandangan Semesta. 20.1 LATAR BELAKANG DAN PENUBUHAN: SEJARAH TAMADUNJEPUN 20. Asal-usul nama Jepun dan Geografi. Sejarah Awal Penubuhan Negara Jepun. Zaman Meiji. Pemantapan TamadunJepun. Sumbangan Agama dalam Pembinaan Tamadun Jepun. Zaman Heian.halaman 356 Bab20 TAMADUN JEPUN Azhar Mad Aros Sejarah Tamadun Jepun. Peranan Korea.

Keadaan muka bumi yang berlainan mempengaruhi keadaan suhu. kromium. Jepun merupakan negara yang kaya dengan sumber dan hasil bumi. Dari segi ekonomi. Negara Jepun terletak dalam lingkungan gunung berapi yang aktif di Asia Pasifik (TimurJauh). Purata suhu di Jepun sentiasa berubah-ubah setiap tahun misalnya. panas. luruh dan sejuk.461 meter. aluminium. Kyushu. Tumpuan utama penduduk Jepun sejumlah besamya menetap di Pulau Honshu. kebanyakannya merupakan gunung berapi aktif dan masih mengeluarkan lahar. Jepun mengalami ikiim sederhana yang mengalami empat musim iaitu musim bunga. Di peringkat awal. dan dianggarkan terdapat sejumlah hampir enam ratus buah pulau kecil di sekitarnya. magnesium dan uranium. Gunung yang terkenal di Jepun ialah Gunung Fuji yang mempunyai ketinggian 12. Lanar gunung berapi di Jepun merupakan punca utama kesuburan tanah dan bersesuaian untuk kegiatan pertanian. dan dataran ini merupakan punca perselisihan dan persaingan di kalangan tuan- . negara ini juga kaya dengan sumber alam lain terutamanya besi. terutamanya arang batu tetapi memiliki kawasan tanah subur untuk bercucuk tanam yang terhad. kegiatan ekonomi utama masyarakat Jepun ialah kegiatan pertanian dan perikanan. Kawasan dataran yang subur dan sesuai untuk kegiatan pertanian kebanyakannya terletak di kepulauan Honshu. Selain arang batu dan sulfur. merupakan kawasan pengeluaran makanan. Kyushu dan Shikoku. Shikoku dan Hokkaido. Daripada sejumlah 250 buah gunung yang terdapat di Jepun. suhu di Tokyo biasanya dalam lingkungan 37 C pada bulan Januari meningkat kepada 39 C pada bulan Ogos. Tiga kawasan dataran tersebut ialah Kanto (Teluk Tokyo). terletak dalam kawasan yang berhawa dingin dan bersaiji apabila tiba musim sejuk. Dianggarkan sejumlah lebih daripada 50 buah gunung berapi yang aktif dan pergerakan bawah tanah menghasilkan lebih dari seribu pancutan dan kolam air panas di Jepun. zink.Kepulauan Jepun mengandungi empat buah pulau utama iaitu Pulau Honshu. Kinai (Teluk Osaka) dan di Teluk Ise. Dataran. Kawasan pantai barat dan barat laut Pulau Hokkaido dan Honshu misalnya. sumber kekayaan dan kekuasaan.dataran ini berpenduduk padat. Galian sulfur juga terdapat dengan banyaknya hasil daripada letusan gunung berapi yang aktif.

Keadaan muka bumi yang tidak rata mengakibatkan aktiviti pengangkutan dan komunikasi (perhubungan) tidak berjalan dengan begitu baik dan lancar. Thailand. Dari segi sejarahnya. sekiranya terdapat sungai ia dipisahkan oleh bukit-bukau atau gunung. Orang Jepun berketurunan Mongoloid sampai ke Kyushu melalui negara China dan berhijrah ke Honshu. perindustrian dan perikanan. iaitu lebih kurang 5. Orang Jepun telah bercampur-aduk dengan kumpulankumpulan bangsa lain. Vietnam. Shikoku dan Hokkaido. orang Ainu (bangsa proto-Caucasoid) telah menduduki Jepun lebih awal berbanding dengan orang Mongoloid. Dalam proses perpmdahan ini berlaku penyerapan orang Amu ke dalam suku bangsa Jepun.000 tahun dahulu. Kawasan yang sesuai untuk kegiatan pertanian merangkumi hanya seperlima daripada negara Jepun.tuan tanah dan keluarga-keluarga feudal. Peningkatan kemasukan orang Mongoloid yang berlanjutan sehingga kurun ke-8 lelah mendorong orang Ainu untuk berpindah ke utara Hokkaido. 20. Faktor terpenting disebabkan bentuk muka bumi yang tidak rata. Sebahagian besar orang Jepun merupakan keturunan Mongoloid dan mempunyai pertalian rapat dengan orang Cina. Burma dan lain-lain. orang Jepun dikatakan berasal dari tiga keturunan iaitu Orang Ainu (Kaukosid). Jepun memiliki kawasan yang kaya dengan sumber air laut dan orang Jepun amat bergantung sepenuhnya kepada sumber ini. Mereka merupakan .ganang. antaranya dengan orang Ainu. pertanian.1. Orang Mongoloid (China-Monggolia) dan Nusantara (Asia Pasifik). Kekayaan sumber air ini halaman 360 kemudiannya memainkan peranan untuk mengain sistem pengairan.2 Sejarah Awal Orang Jepun dan Keluarga Diraja Jepun Menurut teorinya. Sungai terpanjang ialah Sungai Shinano yang mengalir di barat selatan kepulauan Honshu dan sejauh 229 batu yang dianggap kurang sesuai kerana keadaannya yang cetek hanya sesuai untuk pengangkutan ringan sahaja.

Menjelang tahun 200SM. maka itu mereka mengamalkan kegiatan memburu bmatang.masyarakat primitif yang hidup memburu dan memungul makanan. mereka masih menggunakan kulit binatang atau kul. dengan peralatan budaya diperbuat danpada serpihan batu yang leiah digilapkan. orang yang meninggal tidak dikebumikan menggunakan keianda. Dari segi kepercayaan. tulang ikan dan tanah liat. Dalam halaman 361 aspek pengkebumian. Dari segi kegiatan ekonomi. tangan dan kaki dilipat dan kadangkala di dada mereka diletakkan batu yang besar untuk menghalang daripada menjelma semula. dibuktikan penemuan artifak-artifak antaranya kulit kerang yang ditanam bersama tulang manusia di dalam perkuburan orang Jomon. Penemuan-penemuan ini membuktikan masyarakat asli Jepun telah mencapai tarafseni kebudayaan yang tinggi menjelang tahun 5000SM. Mereka tinggal menetap dengan sent bina tempat tinggal iaitu rumah dengan menggali lubang dan dindingnya diperbuat daripada jerami. Mereka menggunakan peralatan budaya yang diperbuat daripada batu batan. Dan segi sosial. tulang.belulang dan kayu. pengaruh kebudayaan Cina mulai mengalir masuk . mereka mempercayai suatu jenis kuasa ghaib melalui penciptaan rupa-rupa patung Dewi dari tanah liat dan gada-gada batu yang besar yang dipercayai mempunyai kaitan dengan ilmu sihir. dan dipercayai memiliki kebudayaan yang sama dengan Zaman Neolitik. Sejarah awal tamadun Jepun dikenali sebagai zaman jomon iaitu istilah yang berasal daripada barang-barang yang dicipta dari sejenis tanah liat iaitu Jomon. Dari segi kebudayaan. dipercayai masyarakat ini telah mengikut aliran hidup yang kolektif dan tetap tanpa jurang perbezaan antara golongan kaya dan miskin. mereka merupakan masyarakat yang belum berkemahiran dalam bertani (bercucuk Lanam).t kayu sebagai pakaian. dan tembikar-tembikar Jomon yang mempunyai kehalusan sent dan corakcorak luar biasa. Melalui kaedah arkeologi auu cangali. menguup hasi! hutan dan mengutip hasil laut terutama menangkap ikan dan kerang.

Kemunculan lebih ramai pemimpin-pemimpin politik seperti di Yamato (Nara) dan Kyushu. teknik pembuatan yang lebih kukuh dipelajari daripada teknik pembuatan tembikar Korea. dan diperkenalkan amalan menyimpan beras dan barangan pertanian lain. Barang-barang tembikar ini bercirikan garisan-garisan Inrus dan corak-corak Ibi yang mudah dan kemas. Nama ini diambil dari suatu jenis periuk belanga tembikar yang dicipta pada ketika itu iaitu dari zaman prasejarah Jepun sehingga hampir kurun ke-4 Masihi. kekuasaan kumpulan Yamato meliputi seluruh negara Jepun kecuali di beberapa daerah di Kyushu. dan di kalangan mereka ini kumpulan Yamato (nenekmoyang keluarga Imperial Jepun) muncul sebagai kumpulan politik yang paling berkuasa ke atas kumpulan-kumpulan lain yang dipanggil Uji. berwarna-warni. jenis periuk belanga dan tembikar yang baru dan sem berkebun. Kemasukan kebudayaan Cina dan pertembungan ini telah membawa kepada perubahan-perubahan dalam masyarakat Jepun sehingga membentuk kebudayaan baru yang dikenali sebagai Yayoi. Barang-barang tembikar ini bercirikan garisan-garisan Inrus dan corak.ke negara Jepun dan Dinasti Han (206SM-24 TM). Era Yayoi dibezakan dengan pengenalan peralatan logam dari benua Asia terutamanya dari negara China. Peningkatan ini membawa kepada wujudnya jurang perbezaan di antara golongan kaya dengan golongan miskin. tenggala untuk membajak dan pengairan. Masyarakat zaman ini telah mencapai peningkatan dan kemajuan dalam pertanian antaranya tentang penggunaan tanah. Pemimpin-pemimpin Yamato mengabsahkan mereka berketurunan Dewi Matahari (Amateresu) . Mereka telah menjalankan kegiatan penanaman padi sawah dan sistem batas. Corak lebih cantik. menarik. penanaman padi dan pengairan telah meningkatkan pengeluaran bahan makanan (lebihan). Antara yang diperkenalkan ialah teknik membuat perkakas tembaga dan besi. terbentuk perbezaan-perbezaan di dalam kedudukan sosial dan politik di antara pemerintah dan diperintah. terutama perubahan mengenai status atau kedudukan dalam masyarakat. Di peringkat ini.corak Ibi yang mudah dan kemas. kegiatan memburu binatang dan mengutip hasil hutan masih diteruskan tetapi perbezaan yang ketara ialah pengetahuan tentang pertanian. Menjelang kurun ke-4. Pembukaan tanah-tanah. Pada zaman kebudayaan Yayoi ini. ketika itu mula menekankan pengaruhnya ke atas Jepun.

Korea memainkan peranan penting sebagai jambatan kemasukan kebudayaan Cina ke negara Jepun. dan melaluinya membuka jalan kepada kemasukan agama Buddha dan pengaruh kebudayaan Cina ke Jepun. sebuah pedang best yang panjang dan permata yang melengkung (magatama). Selama 1. halaman 362 dan melaksanakan dasar imperialisme terutama ke atas beberapa bahagian di Semenanjung Korea. Raja Pakche iaitu salah seorang daripada pemerintah tiga kerajaan di Korea telah mempersembahkan beberapa buah buku mengenai doktrin agama Buddha dan sebuah patung Buddha kepada Kerajaan Imperial di Jepun.dan menentukan bahawa pemujaan dewi ini merupakan penyembahan terulung di negara ini.1. Maharaja Jimmu Temo yang merupakan maharaja kelima dari keiurunan Dewi Matahari menjadikan Kashiwara.100 tahun. ibu kota di Yamato dan menjalankan dasar mengukuhkan empayar Jepun. empayar Jepun telah diasaskan pada tahun 660SM iaitu pada Zaman Yayoi. Jepun menumpukan perhatian kepada pengukuhan empayar termasuk menakluki sebahagian daripada Semenanjung Korea. kumpulan Yamato merupakan kalangan pemimpm terawal dan membawa kepada perpaduan terhadap negara tersebut. Apakah kepentingan Korea kepada negara Jepun ketika itu? Penaklukan Korea telah membuka hubungan langsung antara Jepun dengan Semenanjung Korea.3 Sejarah Awal Penubuhan Negara Jepun dan Peranan Korea Sebagai Jambatan Kemasukan Tamadun Cina Menurut catatan Rekod atau Kojiki perkara-perkara purba. Pemerintah ketika itu. sehinggalah semasa pemerintahan Maharaja Yuryaku. Di peringkat ini. Maharaja Jepun ingin menganut agama Buddha tetapi menerima tentangan hebat daripada menteri-menteri. Simbol kekuasaan dan alat kebesaran keluarga dirajaJepun (Imperial Jepun) ialah sebuah cermin tembaga. Menurut sejarahnya. 20. Beliau memberi patung (Buddha) kepada Perdana Menteri Soga yang mendirikan . Pada tahun 552 M.

termasuk kuil Horyuji (Nara). namun agama ini akhirnya diberikan kedudukan yang kuat. halaman 363 Shotoku Taishi mengirim suatu utusan yang besar ke negara China pada tahun 607 M dan utusan-utusan seterusnya. 20. Apakah perubahan dan pembaharuan yang telah diperkenalkan dan dilaksanakan semasa pemerintahan Shotoku Taishi ini? Antaranya ialah pada tahun 604 M.sebuah kuil. sehingga ramai tukang yang mahir dalam sent bina. konsep politik dan etika Konfucius. Kebudayaan Cina memainkan peranan dalam pembentukan tamadunJepun untuk selama setengah kurun berikutnya.2 PEMBINAAN. PERKEMBANGAN. sent lukis dan kerja-kerja logam dan sebagainya telah dibawa masuk dari Korea. beliau telah membina kuil-kuil yang indah. Hubungan antara Jepun dengan Korea dan China semakin meningkat. Shotoku Taishi mudah menerima agama Buddha dan baginda merupakan wall agama Buddha pertama dan penaung pelajaran terulung di Jepun. telah membawa kepada perubahan dan pembaharuan. DAN PEMANTAPAN TAMADUN JEPUN SEHINGGA 1912 . Penerimaan agama Buddha dan pengaruh kebudayaan Cina terutama mengenai idea-idea dan ilmu pengetahuan. Kuil ini kemudiannya telah dibakar oleh beberapa pegawai kerana dianggap membawa wabak penyakit yang dahsyat ke seluruh negara. Dalam bidang seni bina. Walaupun di peringkat awal kemasukan agama Buddha wujud penentangan dan perasaan tidak puas hati. seni pahat. Shotoku Taishi memperkenalkan Perlembagaan 17 Artikel yang berasaskan ajaran agama Buddha. Penerimaan dan pengukuhan kedudukan agama Buddha di Jepun dimainkan oleh peranan pengaruh Maharani Suiko Putera Mahkota Umayado (572-621 M) dan Putera Umayado ini dikenali sebagai Shotoku Taishi.

Wilayah-wilayah dibahagikan kepada beberapa daerah (Gun atau Kori) dan ditadbir oleh gabenor-gabenor daerah (Gunshi). Daftar penduduk dan peruntukan tanah dikekalkan. Sistem baru yang diperkenalkan ini merupakan pengaruh dari . Berdasarkan sistem baru ini. Menurut kod ini. Antara pembaharuan terpenting ialah pengenalan struktur kerajaan yang sistematik iaitu sistem pentadbiran pusat berasaskan sistem kerajaan Tang di negara China. kebudayaan dan pelajaran. Selain melalui saluran diplomatik. Menjelang kurun ke-8.2.pegawai di peringkat wilayah dan daerah bertanggungjawab untuk menjaga keamanan dan kestabilan. Pembaharuan Taika merangkumi sistem politik dan pentadbiran. Utusan-utusan ke negara China membawa idea-idea dan ilmu pengetahuan Cina balik ke negara Jepun. Jepun telah mengirim sejumlah besar pelajarnya ke China dan pelajar-pelajar ini memainkan peranan penting membawa masuk mengenai ilmu sains dan kesusasteraan. terdirinya sebuah ibu kota mengikut contoh Chang-an di China iaitu Kota Nara. Jabatan Pemujaan lebih penting berbanding dengan Jabatan Negara. Pada tahun 702 M.1 Pembaharuan Taika dan Kod Taiho Dalam proses pembentukan tamadun Jepun ini. Bilangan wilayah semakin meningkat apabila tanah-tanah baru diterokai dan dimajukan. Pegawai. kematian Shotoku Taishi pada tahun 621 M tidak memutuskan hubungan antaraJepun dengan negara China secara langsung dan tidak secara langsung melalui Korea. Pada tahun 645 M berlaku suatu rampasan kuasa yang dipimpin oleh sekumpulan pelajar yang kembali dari negara China dan mereka memperkenalkan beberapa perubahan yang dikenali sebagai Pembaharuan Taika. diperkenalkan Kod Taiho (Taihoryo) dan melaluinya struktur kerajaan telah dikaji semula. negara Jepun dibahagikan mengikut wilayah (kuni) dan setiap wilayah ditadbir oleh gabenor (kami) yang dilantik oleh Kerajaan Pusat. Kerajaan Pusat dibahagikan kepada dua bahagian iaitu Jabatan Pemujaan ffingi-kan) dan Jabatan Negara (Dajo-kan).20. mengutip cukai dan mengambil tenaga buruh untuk kerja wajib. Pada kurun ke-8. dan ia mempercepat pengaliran masuk idea-idea. terdapat sejumlah 66 buah wilayah yang mengandungi 592 daerah. pemikiran dan nilai-nilai moral agama Buddha dan Konfucius ke negara Jepun.

2. memainkan peranan penting (dominan) dalam sejarah perkembangan politik Jepun sejak kurun ke-8 sehingga kurun ke-12 Masihi. kesenian. Nara merupakan pusat pentadbiran. Pada waktu ini diperkenalkan penciptaan Daibutsu (patung Buddha) yang terkenal. Berdasarkan peranan sebagai pusat agama Buddha. Selaras dengan perkembangan agama Buddha. Istana keluarga diraja serta kerabat dan golongan bangsawan terutama kerabat Fujiwara mengadakan upacara-upacara agama Buddha yang penting. Kelas aristokrat ini kemudiannya. Maharaja atau Maharani yang menaiki takhta akan bertukar tempat atau memindahkan ibu negara (pusat kerajaan) dan ini merupakan suatu tradisi penting. 20.kebudayaan Cina terutama struktur kerajaan dinasti Tang.2 Zaman Nara (710-784 M) Dalam adat resam keluarga diraja Jepun. iaitu sebuah kuil terawal yang kesemuanya merupakan binaan kayu tertua di dunia. Di bidang politik. pusat agama Buddha dan perkembangan keseniaan dan terletak di bawah pengaruh keluarga Fujiwara. . halaman 364 Di samping itu dari segi pencapaian. wujud cubaan untuk mempengaruhi politik dari kalangan sami Buddha terhadap keluarga diraja Jepun tetapi dapat dihalang dan dikawal sepenuhnya. ia berhubungkait dengan aspek politik. Pembaharuan Taika dan Kod Taiho telah membina asas dan membawa kepada pembentukan sebuah kerajaan yang lebih sistematik (lengkap) dan teratur. kemunculan aristokrasi yang memainkan peranan penting dalam struktur Kerajaan di Yamato. Tradisi ini tidak diikuti oleh Maharani Gemmyo apabila pada tahun 710 M beliau mendirikan ibu negara yang tetap di Nara dan diikuti hampir keseluruhannya oleh pemerintah-pemerintah terkemudian. seni tulis dan kesusasteraan. banyak kuil Buddha dibina dan termasuklah Horyuji.

agama Buddha dikatakan menikmati lebih banyak sokongan daripada Shintoisme.160 dan zaman ini juga dikenali sebagai Zaman Fujiwara. 20. berlaku pembaharuan-pembaharuan yang . keluarga Fujiwara semakin berkuasa terutama di antara tahun 866 sehingga 1. Pemangku Raja Fujiwara yang paling berkuasa dan terkenal ialah Michinaga yang menguasai sepenuhnya kerajaan diraja di antara tahun 996-1017 M.Dalam konteks ini. Kedudukan pengaruh keluarga Fujiwara semakin meningkat serta berjaya mengekalkan kuasa-kuasa mereka sepenuhnya sehingga kemudiannya kuasa mereka dilemahkan oleh golongan tentera atau perwira (samurai). Berdasarkan kepada penulisan sejarah. Selepas pemindahan ibu negara ini. orang Jepun sudah biasa dengan tulisan Cina tetapi pada zaman Nara orang Jepun buat pertama kalinya telah berjaya menghasilkan kesusasteraan mereka menggunakan bahasa Cina. Karya sastera yang dihasilkan berbentuk penulisan sejarah (historiografi) dan antara yang terpenting ialah Nihonshoki (Nihongi) yang disusun dalam bahasa Cina pada tahun 720 M.2. Maharaja Kammu telah mendirikan ibu negara baru di Heian. Zaman Nara merupakan zaman yang menandakan kemuncak peminjaman kebudayaan dari negara China.100 tahun iaitu sehingga era pemerintahan Meiji. ramai Maharaja Jepun yang telah bersara menjadi samisami Buddha. Di Nara. Dalam bidang seni tulis dan kesusasteraan. Kemasukan agama Buddha ke Jepun disertai oleh kesenian-kesenian dari negara China yang lain.3 Zaman Heian (794-1185 M) Pada tahun 794 M. dan perlantikan jawatan Perdana Menteri merupakan hak turun-temurun.Kyo (Kyoto) dan menjadi pusat kerajaan diraja selama hampir 1. Dalam Zaman Heian. Keluarga Fujiwara mulai halaman 365 memonopoli jawatan-jawatan Pemangku Raja (Sessho) dan Pengarahpengarah Awam (Kampaku).

ukiran. Mereka menguasai dan memiliki sejumlah besar tanah yang diperolehi sebagai hadiah kerana perkhidmatan mereka. Kurun ke-10 dan ke-11 merupakan zaman keemasan bagi perkembangan prosa Jepun. Mereka berusaha untuk mencapai kematangan intelektual dan tidak lagi pinjam-meminjam atau bergantung kepada kebudayaan Cina. Pada tahun 960 M. ekonomi atau kebudayaan. muncul kelas aristokrat yang dikuasai keluarga Fujiwara.mencorakkan pembentukan tamadun Jepun sama ada dalam bidang politik. Kesenian dan pertukangan iaitu lukisan. Antara hasil kesusasteraan yang luar biasa ketika itu ialah sebuah novel berjudul The Tale of Genji karya Lady Murasaki. Keluarga Fujiwara memainkan peranan penting dalam perkembangan kesenian kerana mereka merupakan penaung. Perkembangan ini memperlihatkan unsur-unsur atau ciri- . seni bina dan lain-lain menunjukkan ciriciri Jepun. Dalam bidang politik. Dalam bidang ekonomi. Manakala dalam bidang keagamaan. terutama untuk melindungi daripada pemungut-pemungut cukai kerajaan pusat. agama Buddha Tendai dan mazhab Buddha dikenali sebagai Shingon telah diperkenalkan oleh Saicho dan Kukai. Kana dibahagikan kepada dua iaitu hiragana iaitu sesuatu huruf adalah dalam bentuk berangkal atau bergaya dan satu lagi ialah katakana. prosa dan kegiatan kesusasteraan dalam bahasa Jepun. Jepun mengambil keputusan menamatkan hubungan rasmi dengan China dan perkembangan kebudayaan diberikan suatu imej yang baru. Golongan aristokrat di peringkat wilayah memiliki hubungan istimewa dengan aristokrat di peringkat pusat (Kyoto) atau biara-biara yang berpengaruh. Manakala biara atau kuil Buddha yang berkuasa juga memiliki sejumlah besar tanah. pembaharuan dan pencapaian- pencapaian memberikan kesan positif terhadap pembentukan kebudayaan tamadun Jepun. hubungan antara Jepun dengan China tidaklah berbentuk peminjaman sebaliknya unsur-unsur pinjaman dengan unsurunsur Jepun. golongan aristokrat semakin meningkat kekayaan dan hasil kerajaan pusat semakin merosot yang dalam jangka masa panjang menyumbang kepada kemerosotan kuasa dan pengaruh pemerintah. perubahan. Pada Zaman Heian. Sistem Kana telah member! rangsangan kepada perkembangan puisi (waka). Pada waktu ini. berlaku perkembangan senarai tulisan Jepun atau Kana. Dalam bidang kebudayaan.

4 Zaman Kamakura (1185-1331 M) Kemuncak kepada persaingan dan pertelingkahan antara Keluarga Taira dengan keluarga Minamoto ialah peperangan yang meie:ui paaa tahun 11SC hmgga 1185M. Kesyogunan Kamakura memainkan peranan penting . diperkenalkan pemerintahan berbentuk ketenteraan (Kesyogunan) dan di waktu ini mulanya berakar umbi sistem feudal di Jepun. Dalam bidang politik. keluarga Mmamoto memenangi peperangan ini dan pemimpinnya Minamoto Yonmoro muncul sebagai pemimpin yang paling berkuasa di Jepun. keluarga Fujiwara tidak halaman 366 lagi menonjolkan pemimpin-pemimpin yang berkeupayaan dan berkaliber. Pada Zaman Kamakura. beliau mengambil gelaran SeiI-Taishogun (Panglima) dan ini merupakan bentuk pemerintahan kediktaktoran tentera atau kesyogunan pertama di Jepun iaitu Kesyogunan Kamakura. 20. Yoritomo membenarkan keluarga diraja dan keluarga Fujiwara meneruskan kerajaan mereka di Heian. Menjelang akhir kurun ke-11. Tindakan pertama beliau ialah mendirikan ibu negennya di Kamakura dan mewujudkan era baru dalam sejarah tamadun Jepun iaitu Zaman Kamakura (1185-1331 M). seolah-olah dibayangi oleh unsur. pembaharuan dan pencapaian penting terhadap pembentukan tamadun Jepun. Pada tahun 1192. berlaku beberapa perubahan. ke. Dalam persaingan dan pertelingkahan antara dua keluarga ini.2. Sebaliknya.uarga Minamoto memenangi persaingan ini dan mereka kemudiannya mengsaasKan Kesyogunan Kamakura.unsur tamadun Cina. Dalam bidang ekonomi. Kerajaan berbentuk tentera ini dikenali sebagai Bakufu (Kerajaan Khemah). muncul dua keluarga penting yang begitu berpengaruh iaitu Minamoto dan Taira yang terdiri daripada golongan Tentera atau perwira dan menuntut hak keturunan mereka daripada keluarga diraja. Dalam peperangan tersebut.ciri Jepun yang lebih jelas berbanding sebelum ini.

terutamanya di Kamakura (Kesyogunan Kamakura). Unkei dan Kaikei merupakan dua pengukir terkenal yang mengukir patung. kebangkitan Perkembangan dalam bidang seni lukis dan seni ukir memperlihatkan peranan penting golongan aristoktrat. berlaku peningkatan dalam aktiviti pertukangan tangan. perkembangan dipengaruhi oleh peristiwaperistiwa politik yang terbahagi kepada dua iaitu pertama. Keduanya. Antara karya tersebut ialah Heike Monogatari dan (Cerita kejatuhan Keluarga keluarga Heike) Taira yang pada memperihalkan tahun 1233. Lukisan atas gulungan kertas (emakimono) dan lukisan potret merupakan seni yang begitu terkenal dan penting. pada zaman ini muncul pelbagai mazhab . mendorong kemunculan pedagang-pedagang dan mereka ini kemudiannya membentuk persatuan-persatuan perdagangan (guilds). Peningkatan hasil pertanian dan pembuatan ini mendorong kepada lebihan hasil pengeluaran sehingga membawa kemunculan pasarpasar dan kedai-kedai. Maharaja dan golongan bangsawan di Kyoto meneruskan adat-adat tradisional aristokrasi.patung Raja-raja Dewa (Kongo Rikishi). Peningkatan perniagaan mendorong pertumbuhan ekonomi wang dan pertukaran wang. Peningkatan dalam bidang ekonomi. dan peningkatan kegiatan perniagaan.dalam pertumbuhan ekonomi Jepun terutamanya berlaku peningkatan hasil pengeluaran pertanian dan pembuatan serta penggunaan peralatan untuk pertanian. dan karya-karya Saigyo (118. Di Kyoto. Dalam bidang keagamaan. sehingga membawa kepada urbanisasi (perbandaran) baru. Dalam bidang kebudayaan. diperkenalkan penulisan prosa bergaya baru dengan menggunakan stall yang bersemangat. suatu jenis kebudayaan baru sedang dipopularkan di kalangan golongan perwira.1190) yang merupakan seorang sami dan penyajak terkenal. Di samping itu. Antara hasil karya yang halaman 367 terkenal ialah antologi puisi-puisi Jepun berjudul Shin Kokin Wakashu (Kokin Wakashu Baru) yang disusun pada tahun 1205. kegiatan kesenian dan kesusasteraan berkembang pesat terutamanya kerana minat yang ditunjukkan oleh golongan aristokrat terhadap puisi (waka) Jepun. Manakala di kalangan orang kebanyakan. Kebanyakan puisi ini diminati oleh golongan aristokrat.

Pada tahun 1333. Kesyogunan Kamakura digulingkan oleh Maharaja Godaigo (1288-1339) dengan sokongan beberapa jeneral iaitu Kusunoki Masashige (1294-1336). 20. Kesyogunan Ashikaga dari segi politik gagal untuk mengenakan kawalan sepenuhnya ke atas kelas tentera wilayah dan daimyo atau tuan-tuan tanah feudal. Kegagalan ini akhirnya menyebabkan ia mengalami kemerosotan dan akhirnya. dan mazhab Buddha Zen yang di bawa masuk ke Jepun semasa Zaman Heian popular terutamanya di kalangan kelas perwira. Pada zaman Kesyogunan Ashikaga. kebudayaan dan sosial.agama Buddha. Syogun Yoshiaki dipecat oleh Oda Nobunaga seorang daimyo yang paling berpengaruh pada tahun 1753.5 Kesyogunan Ashikaga (1338-1533 M) Pada tahun 1335. pembaharuan dan pencapaian dalam bidang ekonomi. mazhab Jodo-Shinshu (Ikkoshu) yang diasaskan oleh Shinran (1173-1262). perubahan penting berlaku dalam bidang pertanian dan perindustrian. Di kalangan golongan aristokrat. setiap tahun diusahakan dua jenis tanaman iaitu . Maharaja Godaigo gagal untuk mempertahankan kekuasaan dan pengaruh keluarga diraja dan pada tahun 1335 digulingkan oleh Ashikaga Takauji. Ashikaga Takauji telah melancarkan pemberontakan dan penentangan terhadap kerajaan diraja (Keluarga Imperial) yang dipimpin oleh Maharaja Godaigo.2. Dalam bidang ekonomi. mazhab Hokkeshu yang diasaskan oleh Nichiren (1222-1283). Dalam bidang pertanian. negara Jepun telah mengalami beberapa perubahan. Antara mazhab yang muncul ialah mazhab Jodo (1175) yang diasaskan oleh Sami Honen (1132-1212) dan popular di kalangan golongan kebanyakan. Kejayaan menundukkan kuasa keluarga diraja mendorong kepada Ashikaga Takauji untuk melantik dirinya sebagai Sei-ITaishogun pada tahun 1338 dan mengasaskan Kesyogunan Ashikaga. Nitt Yoshisada (1301-1338) dan Ashikaga Takauji (1305-1358). mazhab agama Buddha Tendai dan Shingon kekal dan popular. dan agama. Berbanding Kesyogunan Kamakura.

Dalam bidang agama. Dalam bidang perindustrian. Kyoto yang dibina oleh Ashikaga Yoshimitsu dan Ashikaga Yoshimasa. dan penggunaan kuda dan sapi untuk proses penanaman. No iaitu drama menjadi popular di kalangan golongan aristokrat dan bangsawan tempatan.biara (terakoya) berkembang dengan pesat. Dalam bidang ekonomi. perak dan tembaga semakin meningkat. Secara umumnya. Pertumbuhan ekonomi ini telah menggalakkan kemunculan persatuanpersatuan kewangan (Tanomoshiko/Mujinko) dan pertumbuhan ekonomi wang. berlaku perubahan dan pencapaian terutamanya dalam seni bina. Kemerosotan Kesyogunan Ashikaga menimbulkan huru-hara politik untuk suatu jangka waktu yang dikenali sebagai Sengoku Jidai (era peperangan). muzik dan tarian dipopularkan dalam Zaman Muromachi. Dalam bidang kebudayaan. muncul dua pelukis terkenal ialah Tosa Mitsunobu dan Kano Motonobu. Upacara teh (Cha-nu-yut) dan penyusunan bunga (Ikehana) menjadi popular terutama di kalangan aristokrat. tanaman teh dan kapas ditanam secara besar-besaran dan diperkenalkan sistem pengairan. pembaharuan dan pencapaian zaman Kesyogunan Ashikaga ini merupakan warisan yang penting kepada tamadun Jepun masa kini. Sarugaku (sejenis pengajuan komik) dan Dengaku (sejenis tarian dan muzik) begitu popular di kalangan rakyat.selepas penanaman padi ditanam Halaman 368 pula gandum atau barli. Mengenai seni lukis. pembuatan dan pengeluaran barangan tembikar dan perlombongan terutama emas. perubahan. sent lukis. Mengenai kesusasteraan. Kyoto dan Pavillion Perak (Ginkaku) di Higashiyama. kesusasteraan dan sebagainya. muncul beberapa mazhab agama Buddha seperti Judo Shinshu yang begitu terkenal dan biara. Antara seni bina penting ialah Pavillion Emas (Kinkaku) di Kitano. . muncul organisasi-organisasi yang serupa dengan persatuan (za) atau guilds yang berperanan memonopoli pengeluaran dan pemasaran sebarang barangan. Ini meningkatkan hubungan perdagangan di peringkat tempatan dan luar negeri.

yang dalamnya mengandungi pintu-pintu sorong (fusuma) dihiasi dengan lukisanlukisan. zaman Sengoku Jidai merupakan zaman ketidakstabilan politik yang penuh dengan perpecahan dan peperangan. Diperkenalkan pendaftaran tanah baru dan sistem cukai tanah yang lebih tersusun. Oda Nobunaga merupakan tokoh yang berperanan penting ke arah penyatuan negara Jepun di samping seorang tokoh agung lain iaitu Hideyoshi. Muncul beberapa pelukis terkenal iaitu Kano Eitoku dan Kanu Sanraku yang melukis penuh dengan kekayaan warna-warni dan kualiti kehidupan. Ketidakstabilan politik ini akhirnya membawa kemunculan seorang pemimpin tentera yang teragung iaitu Oda Nobunaga (1534-1582).dua pemimpin agung tentera ini menggalakkan perkembangan kegiatan perdagangan. walaupun wujud ketidakstabilan politik tetapi kegiatan ekonomi dan kebudayaan tetap berkembang terutamanya melalui peranan Oda Nobunaga dan Hideyoshi.20. pengaruh dan keunggulan. Mata wang syiling tembaga telah digunakan dengan meluas dan dipertingkatkan pengeluaran emas. pedagangpedagang {chonin) telah memperluas kegiatan perniagaan mereka ke seluruh negara Jepun dan monopoli za atau persatuan-persatuan dipecahkan pada tahun 1568. Zaman Sengoku Jidai menyaksikan bagaimana pemerintahnya. Dan segi politik. Kedua. la berlangsung sekitar akhir kurun ke-15 dan awal kurun ke-16. halaman 369 Dalam zaman ini. Dalam bidang ekonomi.6 Zaman Sengoku Jidai Zaman Sengoku Jidai merupakan zaman yang penuh dengan persaingan dan peperangan di kalangan daimyo-daimyo untuk merebut kekuasaan. Upacara minum teh di kalangan orang Jepun begitu terkenal . perak dan tembaga untuk memudahkan percetakan syiling-syiling ini. pencapaian dalam seni bina dengan pembinaan istana-istana yang indah antaranya Istana Fushimi. Oda Nobunaga menggalakkan hubungan kebudayaan dengan orang-orang Eropah. Dalam bidang kebudayaan.2.

Antaranya ialah mengeluarkan undang-undang mengharamkan agama Kristian dan mengarahkan semua paderi keluar dari Jepun. Bahasa Jepun diperkayakan perbendaharaannya dengan menerima masuk istilah-istilah asing terutama dari bahasa Portugis (roti [pao]. jihan dan botan). halaman 370 Zaman Sengoku Jidai berakhir apabila salah seorang pemimpin tentera agungnya. beliau bertoleransi dengan mazhab.mazhab agama Buddha terutamanya mazhab Tendai kecuali mazhab Ikko dan bertindak tegas terhadap penganut Kristian. roti) terutamanya oleh pedagang dan pengembang agama Kristian. butang [botan] dan dalam bahasa Jepun ialah pan. Namun begitu. dan bahasa Belanda (doek iaitu itik dan zukku dalam bahasa Jepun). Franciscan. Orang Jepun yang memeluk agama Kristian terdiri dari kalangan petani dan golongan daimyo. cermin mata. topi. Menjelang tahun 1582. Dalam bidang agama. bahasa Sepanyol (jabon atau sabun iaitu shabon dalam bahasa Jepun). Toleransi terhadap mazhab agama Buddha telah mendorong agama ini berkembang pesat di Jepun.mazhab ini. Melalui hubungan kebudayaan dengan Barat terutama di zaman Oda Nobunaga.dan ini mendorong kepada perkembangan kesenian tembikar. kerusi. Dominican) menyebarkan agama ini ke seluruh Jepun. seluar dalam [gibao]. seluar panjang. jam. dan penganut Kristian Jepun telah dianiaya. Berbeza dengan Hideyoshi. dasar Oda Nobunaga yang menyambut baik dan membenkan perlindungan membolehkan mubalighmubaligh Kristian dari pelbagai mazhab (Jesuit. terdapat lebih kurang 200 buah gereja dan hampir 150. . pelbagai jenis barangan Barat diperkenalkan (tembakau. terutamanya membuat cawan dan teko untuk upacara teh. Namun begitu beliau menyambut baik kedatangan pedagang-pedagang Portugis.000 penganut Kristian. iaitu Hideyoshi mati pada tahun 1598 dan kekuasaan politik di bawah pengaruh sekutunya. beliau bersikap tegas dan keras terhadap beberapa mazhab agama Buddha terutamanya mazhab Tendai dan mazhab Ikko dengan matlamat untuk mengawal mazhab. Tokugawa leyasu (1542-1616).

perdagangan asing telah diharamkan dan orang asing diusir keluar. Ini membuka peluang kepada Tokugawa leyasu untuk menguasai politik di antara tahun 1603 sehingga 1616 dan kemudiannya mengasaskan Kesyogunan Tokugawa. daimyo dan Hatamoto. selepas tahun 1630-an pemerintahan Kesyogunan Tokugawa mengambil keputusan untuk melaksanakan dasar pemencilan Jepun dengan menutup pintu kepada dunia luar dan ia berlangsung hampir selama 200 tahun. Mubaligh-mubaligh serta penganut agama Kristian Jepun dihukum bunuh. leyasu berjaya tanggungjawab menyatukan berbanding duatokohtadi.2. keduaBerbanding Oda Nobunaga dan Toyotomi Hideyoshi.7 Kesyogunan Tokugawa (1603-1867 M) Tokugawa leyasu merupakan sekutu paling berkuasa kepada Hideyoshi semasa zaman SengokuJidai. Faktor utama membawa dasar pemencilan ialah kerana tercetusnya Pemberontakan Shimbara (1637-1638) di Kyushu yang dianggap oleh Bakufu sebagai pemberontakan penganut Kristian Jepun terhadap pemerintahan Kesyogunan Tokugawa. kaum tani (Nomin). pemerintahan Kesyogunan Tokugawa membawa zaman kestabilan dan keamanan yang berlangsung selama hampir 200 tahun kepada negara Jepun. dan saudagar (Chonin). dan mengamalkan sistem feudalisme. petukang {Shonin).20. Kematian Hideyoshi telah membuka ruang kosong kepada politik Jepun. wujud pembahagian kelas masyarakat yang begitu ketat iaitu di puncak piramid ialah golongan bangsawan (kuge). Golongan samurai Tokugawa menikmati kedudukan istimewa di kalangan rakyat jelata. Secara umumnya. Dalam bidang politik dan pemerintahan. Dalam bidang pendidikan. Dalam bidang ekonomi. Golongan rakyat jelata dibahagikan kepada empat kumpulan iaitu pahlawan (samurai). sebelum tahun 1630-an pemerintahan Kesyogunan Tokugawa telah menggalakkan perdagangan terutama dengan perdagangan asing dan membuka pintu kepada kemasukan semula agama Kristian. Beliau merupakan pemimpin teragung di Jepun pada kurun ke-17 dan Kesyogunan Tokugawa merupakan memenuhi pemerintah kerajaan tentera paling Jepun lama (1603-1867). Apabila dasar pemencilan dilakukan. . Dalam sistem sosial Bakufu.

Akhirnya. Dalam bidang kesusasteraan. muncul beberapa tokoh sastera dan penyair-penyair yang agung antaranya Chikamatu Monzaemon (pengarang drama). Pembelajaran bahasa Belanda atau Rangaku dan kajian terhadap buku-buku halaman 371 klasik Cina dan Kung Fu Tze telah dilakukan yang juga mendapat sokongan daripada golongan daimyo. kemahiran-kemahiran asas iaitu membaca. muncul seorang sejarawan Jepun yang terkenal iaitu Aral Hakuseki yang menulis sebuah karya berjudul Koshitsu (Suatu Tinjauan Penulisan Sejarah Purba). Kejatuhan Kesyogunan Tokugawa telah membuka ruang kepada proses pemodenan Jepun melalui dasar Pemulihan Meiji (1868-1912) dengan pengembalian atau pemulihan kuasa kepada Maharaja Jepun. puisi. Kesyogunan Tokugawa mengalami zaman kemerosotan dan keruntuhan berikutan sistem politik dan pemerintahan Bakufu yang dianggap semakin lemah kerana masalah-masalah dalaman termasuk penentangan yang menggunakan slogan 'SonnoJoi' iaitu 'Junjung Maharaja: Usir Orang-orang Gasar' (orang-orang asing).8 Zaman Meiji (1868-1912 M) . Di samping itu. kerajaan berbentuk tentera ini runtuh pada tahun 1867 dan secara langsung menamatkan sistem feudalisme. 20. Bakufu dan tuan-tuan tanah mendirikan sekolah-sekolah elit untuk anak-anak samurai. dan terdapat hampir 60.masyarakat Tokugawa merupakan golongan berpelajaran.2. Ini ditambah dengan masalah-masalah luaran terutamanya dengan kedatangan kuasa-kuasa Barat ke Jepun. lhara Saikaku (penulis novel) dan Matsuo Basho (pakar haiku atau pantun tujuh belas suku kata). kabuki dan sebagainya berkembang pesat dan di antara pelukis terkenal ialah Hishikawa Moronobu pengasas sekolah sem lukis ukivo-e. Di peringkat ini. menulis dan mengira merupakan sukatan utama. Seni lukis terutamanya ukiyo-e. sastera.000 sekolah-sekolah kampung (terakaya) didinkan terutama untuk menampung keperluan pendidikan anak-anak petani.

Maharaja Meiji berusia 16 tahun ketika berlangsungnya peristiwa ini maka itu beliau hanyalah merupakan ketua negara yang simbolik kerana kepimpinan kerajaan dikuasai oleh beberapa pemimpin samurai muda terutama dari suku kaum Satsuma dan Choshu atau oligarki Sat. pemimpin-pemimpin Pemulihan Meiji bermatlamat untuk menjadikan kerajaan baru sebuah negara yang kaya (ekonomi) dan tentera yang kuat (Fukoku Kyohei) di samping memodenkan negara tersebut. Dalam bidang perundangan. Dengan pemansuhan sistem feudalisme maka beberapa dasar mengenainya diperkenalkan iaitu semua tanah diserahkan dan merupakan hak milik diraja. dan latihanlatihan ketenteraan melalui penubuhan akademi-akademi tentera. sistem kerahan tentera moden. Dalam bidang ketenteraan. Bagi menghadapi ancaman ini.Dengan kejatuhan Kesyogunan Tokugawa. memansuhkan tentera feudal dan memperkukuhkan tentera pusat.cho. angkatan tentera darat dan laut dipermodenkan menurut cara Barat dengan memperkenalkan industri persenjataan moden. penghapusan sistem atau hierarki sosial ketat terutama menghapuskan sistem kelas. memperkenalkan sistem kerahan tentera moden. Matlamat utama pemulihan ini ialah untuk mengembalikan semula Maharaja kepada kedudukannya yang sebenar sebagai ketua masyarakat Jepun yang tertinggi dan bersesuaian dengan keturunannya dari Dewi Matahari. diperkenalkan beberapa pembaharuan untuk membentuk suatu sistem undang. Sistem undang-undang . Langkah pertama ke arah modenisasi Jepun ialah sistem feudalisme dihapuskan. Pemimpin-pemimpin Pemulihan Meiji menyedari bahawa kedatangan kuasa. negara Jepun dibahagi-bahagikan menurut halaman 372 daerah (Ken). suatu peristiwa penting berlaku di negara Jepun iaitu Pemulihan Meiji pada tahun 1868. mengambil alih beban hutang semua daimyo dan Han (kerajaan bawah kuasa feudal).kuasa Barat merupakan suatu ancaman kerana dasar imperialisme mereka.undang moden. dasar pemodenan dilaksanakan iaitu yang meliputi pembentukan semula institusi-institusi politik. ekonomi dan sosial menurut garisan panduan dari Barat. Untuk mencapai matlamat tersebut.

Pendidikan merupakan alat transformasi untuk mencapai matlamat ini dan kesannya. dan landasan kereta api antara Kyoto-Otsu (1880) dibina sepenuhnya oleh jurutera-jurutera Jepun. Gustave Roissonade de Fontarabe sebagai penasihat kepada Kementerian Keadilan. Bagi mencapai matlamat pembentukan negara sebagai sebuah kuasa ekonomi dan ketenteraan yang moden maka bidang pendidikan dibenkan tumpuan penting oleh pemimpin-pemimpm Pemulihan Meiji. Sistem pendidikan Jepun menekankan kepatuhan dan penghormatan terhadap Maharaja dan negara (nasionalisme). Universiti ini juga berperanan sebagai sekolah latihan dalam perkhidmatan aw am (pentadbiran). Pada tahun 1886. hampir semua bandar-bandar besar memiliki sistem perhubungan moden ini. pusat pendidikan dan pusat penyelidikan.moden amat penting untuk diperkenalkan kerana ia merupakan syarat mutlak bagi mengkaji semula perjanjian-perjanjian yang dianggap berat sebelah. Proses modenisasi dilaksanakan dalam bidang komunikasi yang meliputi perhubungan dan pengangkutan.Jepun sudah memiliki landasan kereta api sepanjang 26 batu. sains dan teknik perindustrian Barat dan mengambil sejumlah besar pakar untuk mengajar kemahiran kepada rakyat Jepun di dalam negeri. diperkenalkan pengangkutan kereta api melalui pembinaan landasan-landasan kereta apt untuk mengangkut penumpang dan barangan ekonomi. Kerajaan Jepun telah menghantar pelajar-pelajarnya ke seberang laut untuk mempelajari bidang pentadbiran. Peraturan dan sistem undangundang moden telah berjaya menghapuskan perjanjian-perjanjian berat sebelah dan membentuk sebuah masyarakat industri moden. Dalam bidang perhubungan. diperkenalkan penggunaan telegraf yang jauh lebih pesat berbanding dengan pembinaan landasan keretapi dan menjelang tahun 1880. Dalam bidang pengangkutan. Pada tahun 1873. Ini . sistem pendidikan berbentuk moden diperkenalkan. kerajaan Jepun telah melantik seorang peguam Perancis. iaitu perjanjian antara Jepun dengan kuasa-kuasa Barat sekitar tahun 1850-an dan 1860-an di samping untuk memenuhi perkembangan kapitalisme (industri). pendidikan berorientasikan Barat dan pendidikan moral (etika Kung Fu Tze). ditubuhkan Universiti Diraja Tokyo yang merupakan pusat pendidikan tertinggi di Jepun. Menjelang tahun 1881. Pada tahun 1871 ditubuhkan Kementerian Pelajaran dan sistem pendidikan yang seragam.

Dalam bidang kebudayaan. kabuki zaman Edo yang diminati oleh golongan saudagar-saudagar (kelas terendah struktur sosial) telah mengalami perubahan penting dan seni drama ini mendapat penghormatan sosial yang tinggi di zaman Meiji. masyarakat Jepun . struktur panggung dan teknik penggunaan lampu. Seni lukis tradisional Jepun dipulihkan dan diperbaharui. koto dan samisen dan gaya muzik tradisional Jepun iaitu gagaku telah dihidupkan semula dengan gabungan antara seni muzik tradisional dengan Barat. minat terhadap kesusasteraan Barat semakin meningkat sehingga mendorong kepada penterjemahan karya-karya Barat termasuk terjemahan berbentuk biografi tokoh-tokoh Barat seperti Homer. Drama Kabuki mengalami perubahan-perubahan lain dalam bentuk peralatan dan muzik. Dalam bidang kesusasteraan. Voltaire. piring-piring hitam Barat membanjiri pasaran muzik.halaman 373 membuktikan dari segi komunikasi. Antara karya yang diterjemahkan lalah Pilgrim's Progress. Di peringkat awal Pemulihan Meiji. berlaku perubahan dalam beberapa kesenian iaitu seni lukis. ianya sudah mencapai taraf atau melebihi taraf sebuah negara Barat. The Bible (Old Testament) dan Social Contract. Seiring dengan perkembangan Kabuki. Rousseau dan lain-lain. penggunaan sarikata. Seni muzik gaya Barat iaitu instrumental dan vokal menjadi semakin terkenal. Selain itu diperkenalkan pementasan sandiwara gaya Barat iaitu Shingeki. 'prop' dan sebagainya. teknik sinaran tiruan. Mengenai seni drama. Melalui karya-karya terjemahan ini. lukisan minyak menjadi semakin terkenal dan lukisan gaya Barat terutama penggunaan warna-warna terang begitu diminati pelukis-pelukis Jepun. industri perfileman berkembang pesat dengan filem-filem bisu di peringkat awal. berlaku beberapa perubahan dan pengenalan kepada beberapa aliran kesusasteraan baru. Shakespeare. Industri perfileman mencapai kemajuan dalam penggunaan teknologi teknik kamera moden. dan tarian-tarian Barat antaranya tarian ballroom. seni muzik. seni drama dan lain-lain. Alat-alat muzik tradisional antaranya shakuhachi.

pendidikan dan sebagainya. Idea-idea dan pemikiran politik halaman 374 Fukuzawa Yukichi mengenai pemodenan telah menjadi panduan dan semangat kepada pemimpin-pemimpin Pemulihan Meiji. Tokoh-tokoh kesusasteraan lain yang terkenal ialah Baba Tatsui. Diperkenalkan ideologi rasmi Kokutai berhubungkait dengan kerohanian masyarakat Jepun dan sebahagian darinya memberikan kesetiaan dan ketaatan yang sepenuhnya kepada . Terdapat penulis-penulis Jepun yang mengilhamkan pemikiran politik dan sistem politik Barat antaranya Fukuzawa Yukichi. Sudo Nansui.terutama golongan elit telah terdedah dengan idea-idea Barat. terdapat sejumlah lebih 100 jenis surat khabar dan majalah berkala dicetak di Jepun. Berdasarkan penterjemahan buku-buku Barat. Untuk memperkukuh semangat nasionalisme dan membma sebuah masyarakat yang mantap terutama dalam menghadapi pengaruh negatif dari Barat maka pemimpin-pemimpin Pemulihan Meiji berpendapat suatu ideologi negara perlu dibentuk. Akhbar harian pertama dalam bahasa Jepun ialah Nisshin Shinjishi (Reliable Daily News). ilmu pengetahuan dan sains. OdaJunichiro merupakan penterjemah terkenal yang menerima pendidikan dari University of Edinburgh (Scotland). Kegiatan penterjemahan telah membawa kepada perkembangan bentuk kesusasteraan baru yang menggunakan perbendaharaan bahasa Jepun iaitu gembun itchi oleh penulis-penulis novel. Kawashima Chunosuke. Di negara Jepun juga. Kato Hiroyuku dan Itagaki Taisuke.teori ekonomi yang membawa kepada doktrin laissezfaire (perdagangan bebas) telah dipelopori oleh Taguchi Ukichi. Suyehiro Tetcho. Idea-idea pemikiran dan teori. Antara tokoh terkenal ialah Futabatei Shimei dengan karya terjemahannya berjudul Rendezvous (1889). Penerbitan akhbar menggunakan mesin cetak yang diimport dan ini memperkenalkan industri pencetakan di Jepun. berlaku perkembangan persuratkhabaran. pemikiran politik. maka bahasa Inggeris merupakan bahasa asing terpenting di zaman Pemulihan Meiji. kebudayaan dan sosial. dan lainlain. Menjelang tahun 1875. melalui penulisannya berjudul Dasar Ekonomi (Keizai Saku) pada tahun 1882. Kanagaki Robun.

Shinto Mazhab (Kyoha Shinto) dan Shinto Rakyat (Minkan Shinto).pemimpin Pemulihan Meiji bagi membolehkan kerajaan member! keutamaan kepada Shinto Tindakan keras dilakukan terhadap agama Buddha antaranya mengeluarkan kitab-kitab suci Buddha dan patungpatung dari tempat suci Shinto untuk dibakar dan dihanyutkan. membawa kepada kesedaran moral. Shintoisme merupakan suatu sistem agama purba yang mempunyai empat bentuk iaitu Shinto Istana Diraja (Koshitsu Shinto). Perkembangan agama Kristian terhalang kemudiannya dengan kemunculan beberapa persatuan atau kumpulan berfahaman nasionalis seperti Nippon-sin (The Japanese). Namun begitu kemudiannya. . Berbanding dengan agama Buddha. Persatuan dan kumpulan ini bertekad dan bermatlamat untuk menyanjung tradisi serta warisan negara dengan mengetepikan pengaruh kebuuayan Barat. Sebelum diperkenalkan Shinto Negara.pemimpin Buddha dapat memujuk kerajaan untuk mengubahsuaikan dan melonggarkan dasar-dasar yang keras terhadap agama Buddha. ajaran Kung Fu Tze (Konfusianisme) memainkan peranan penting dan bertanggungjawab memperkukuhkan nilai-nilai tradisional yang memberikan rangka etika dan ideologi. Shinto Tempat-tempat Suci ffinja Shinto). Agama Kebangsaan halaman 375 Jepun). pemimpin. Agama Kristian telah diberikan kebebasan semula untuk berkembang dengan menubuhkan pusat-pusat keagamaan iaitu di Nagasaki (Khatolik Roman). Nippon Kokkyo Daido-sha (Persatuan Cara Agung. Kokutai telah membangkitkan semangat nasionalisme di kalangan rakyat yang memudahkan pemodenan negara Jepun. dan pencetakan majalah-majalah agama Kristian. Pemimpin-pemimpin Jepun telah mewujudkan asas kerohanian bagi masyarakat dan kerajaan dengan memperkenalkan agama rasmi iaitu bentuk Shinto Negara. Perkembangan agama Buddha telah disekat oleh pemimpin. Yokohama (Presbyterian) dan Hakodate (Gereja Ortodoks Greek) pada tahun 1870-an.Maharaja Jepun yang dianggap suci. Ajaran Kung Fu Tze dapat bergabung dan berharmoni dengan Shinto Negara. pembukaan sekolah-sekolah agama Kristian oleh mubalighmubaligh.

dasar Pemulihan Meiji (1868-1912) telah membawa negara Jepun ke arah matlamat sebuah negara perindustrian yang kaya dan memiliki kekuatan angkatan tentera (politik) yang dianggap moden.000 tahun dahulu. Kedudukan yang jauh antara kedua-dua negara ini tidak menghalang kemasukan pengaruh kebudayaan Cina sama ada secara langsung atau tidak langsung tetapi tidak dari segi ketenteraan dan kawalan kuasa politik dari China terutama semasa pemerintahan Kesyogunan Tokugawa. Dasar pengasingan dan bentuk geografi Jepun telah mencorakkan pembinaan budaya yang istimewa walaupun terdapat pengaruh dari . Ciri-ciri kebudayaan ini juga disumbangkan melalui faktor geografi negara Jepun.3 PANDANGAN SEMESTA MASYARAKAT JEPUN DAN SUMBANGAN AGAMA DALAM PEMBINAAN TAMADUN JEPUN Dalam tamadun Jepun. Natijahnya. Pencapaian dalam pelbagai bidang terutamanya melalui hubungan dengan Barat mendorong kepada pemodenan negara Jepun. dan ini menyumbang kepada proses mencerna dan menyesuaikan apa yang diterima. kehidupan tradisi. ini meletakkan Jepun sebagai negara tunggal di Asia yang muncul sebagai sebuah kuasa ekonomi dan ketenteraan. Dalam konteks ini. Agama Buddha dan Konfusianisme pula mempengaruhi corak kerohanian dan kehidupan sosial orang Jepun sejak kurun ke-6 lagi. memberikan dampak ke atas kebudayaan dan keintelektualan sejak diperkenalkan pada tahun 1549 dan kembali semula pada kurun ke-19.Secara umumnya. Manakala agama Kristian. pertemuan dan interaksi telah membawa kepada proses pinjam-meminjam dan pengaruhmempengaruhi antara satu sama lain sehingga membawa penggabungan dan pembentukan tamadun Jepun baru. Jepun merupakan sebuah negara kepulauan dan dikelilingi oleh lautan tetapi mempunyai hubungan yang berkekalan dengan China sejak zaman purba lagi. setaraf dan dapat menyaingi kuasa-kuasa Barat. 20. Pemerintah Jepun menjalankan dasar menghalang dan mengawal sebarang bentuk kemasukan unsur-unsur budaya asing. terdapat pelbagai agama yang wujud dan yang terpenting ialah Shintoisme iaitu agama purba yang telah wujud sejak 2.

3. adalah lebih sukar untuk dijelaskan.kebudayaan Cina dan berjaya mengekalkan identiti budaya yang berterusan sehingga masa kini. Manusia adalah mikrokosmos manakala tuhan dan alam semula jadi adalah makrokosmos. Hanya terdapat beberapa bentuk Zen yang dianggap ekstrim yang tidak menenma pandangan semesta ini. la mungkin dianggap asas kepada kejadian atau realiti bagi asas dalaman. Neo-Konfusianisme Li. digambarkan seolah-olah wujudnya dua konsep ketuhanan. menjaga dan mengasihi.dua konsep ini. kuasanya dan manusia akan menjadi tidak berdaya tanpa mendapat restu ini. la dibayangi pula di dalam kekuasaan politik serta keibubapaan. alam semula jadi. Dalam konteks ini. yang kebiasaannya diterjemahkan sebagai 'taakulan' dan Hsin atau hati dan pemikiran. Li pula terdapat dalam konsep Buddha-alam semula j adi dan Kami. la dapat dilihat sebagai Tao oleh orang Cina. Antaranya termasuklah konsep syurga dan dunia Konfusianisme. dewa-dewa tempatan dan nenek moyang. Mazhab-mazhab dan tanah asal iaitu negara China yang menekankan kepercayaan kepada Amida iaitu Dewa dalam pandangan semesta ini masih boleh menerima interpretasi metafizik. mengenai entiti kuasa luar biasa yang memberikan pemeliharaan.1 Pandangan Semesta Mengenai kepercayaan di kalangan orang Jepun. Konsep kedua. manusia menerima restu daripada tuhan. Kebanyakan mazhab dan pergerakan kebangsaan menekankan kombinasi kedua. Manusia dianggap sebagai dunia dan syurga kecil. hlaman 376 20. Konsep pertama. Upacara keagamaan yang diamalkan terhadap entiti ini adalah dengan bercirikan penghormatan iaitu mengharapkan restu dan membalas segala pemberian. Kedua-dua konsep ketuhanan ini tidaklah seharusnya dianggap saling bersaing dan sekiranya terdapat sedikit konflik keagamaan ia akan diselesaikan dengan teori tahap kebenaran iaitu konsep ketuhanan. Shintoisme iaitu di dalam interpretasi falsafahnya. di dalam diri manusia terdapat Buddha alam semula jadi atau Tao . Amida dewa-dewa Shintoisme.

. halaman 377 20. Kogoshu (Petikan Daripada Ungkapan-ungkapan Purba) pada tahun 807 dan Engishiki (Upacara Era Engi) pada tahun 927. Dalam erti kata lain. tidak mempunyai pengasas atau guru-guru atau wali-wali. Agama ini dianggap sebagai agama peribumi yang tidak memiliki doktrin-doktrin falsafah dan prinsip-prinsip moral sebagaimana agama Buddha. Pandangan semesta Shinto adalah sama sebagaimana dengan pandangannya terhadap manusia iaitu manusia itu adalah baik dan tidak ada istilah dosa di dalam kehidupannya. Tidak terdapat dokumen-dokumen atau rekod-rekod khas bertulis mengenainya kecuali beberapa sumber berbentuk kompilasi (kutipan) dalam Kojiki (Tulisan Mengenai Peristiwa-peristiwa) pada tahun 712. Shinto meletakkan dunia sebagai tumpuan utama tetapi tidak menafikan kewujudan dunia lain. dan tidak mempunyai kitab suci. masyarakat Jepun telah menapis atau menyaring dan menerima unsur-unsur yang dianggap bersesuaian dengan keperluan dan kepentingan masyarakat. dan kemudiannya bennteraksi dengan tamadun Barat. Kemasukan Buddhisme. ryoshin) sama seperti Li. keadaan manusia semula jadi akan dicemari oleh kekotoran daripada sifat mementingkan diri dan nafsu. Nihonshoki (Susurgalur Jepun) padatahun 720. ini termasuklah agama. Menurut . Agama-agama di negara Jepun kecuali Shintoisme telah diperkenalkan dan masuk ke Jepun sejak zaman purba lagi iaitu sejak terbentuknya interaksi antara tamadun Jepun dengan tamadun Cina sama ada melalui Semenanjung Korea.atau Li atau hati yang sebenar {hoshin. Interaksi antara tamadun membolehkan pengenalan kepada unsur-unsur yang terdapat pada sesuatu tamadun.3. Konfusianisme serta Kristian tidaklah diterima dengan bulat-bulat oleh masyarakat.2 Agama Shinto Masyarakat Jepun telah mempunyai kepercayaan agama purba iaitu Shinto (cara Tuhan-tuhan [The Way of the Gods]) atau Kami-no-Michi wujud lebih awal berbanding agama Buddha dan Konfusianisme di Jepun. Sebaliknya.

Ketika itu. Dalam bentuk asalnya. Sesetengah orang halaman 378 dianugerahkan sebagai pengantara antara Kami dengan manusia yang biasanya terdiri dari kaum wanita yang disebut Miko. Untuk menjelmakannya ia perlulah diseru dan ianya menjelma dalam bentuk yang bersesuaian. Terdapat pelbagai Kami yang berbeza tetapi mempunyai beberapa ciri persamaan iaitu pertama. Terdapat tiga dunia lain iaitu Takama no hara (syurgd). Kedua. golongan yang memenangi peperangan. dan dianggap tidak merupakan agama yang teratur. Agama Shinto memiliki banyak tuhan dan setiap golongan (suku) atau Uji memuja satu tuhan. yang wujud ialah himpunan legenda-legenda yang diperturunkan dari generasi ke generasi mengenai asal-usul pembentukan negara Jepun dan Maharaja itu sebagai Tuhan. tuhan yang dipuja akan berkurangan kepentingannya. Kami tidak mempunyai moral yang mempunyai kuasa dan bertindak balas sama ada disukai atau tidak oleh manusia. batu berbentuk panjang dan seumpamanya. Kami tidak mempunyai bentuk. Shinto merupakan suatu jenis pemujaan terhadap alam. pemujaan terhadap roh nenek moyang dan sebagainya. Kami iaitu Dewi Amaterasu menjadikan atau mewujudkan bumi Jepun dengan tanah yang baik dan diperintah olehnya untuk selama-lamanya. Di dalam peperangan. Tuhan-tuhan agama Shinto dikenali sebagai Kami dan dalam konteks ini. tuhannya akan disembah dan menjadi penting manakala golongan yang kalah. Penyatuan masyarakat Jepun semasa pemerintahan Yamato telah membawa kepada penggabungan dalam satu polisi keagamaan dengan mitos dan sistem upacara seluruh negara bertumpu kepada Dewi Matahari. sehingga tahun 550 M. Pada zaman purba. Kami merujuk kepada Dewi Matahari yang merupakan nenek moyang kepada keluarga diraja Jepun. Yomi no kuni (dunia bawah/neraka) dan Tokayonokuni (dunia). tidak terdapat agama sebagai sebuah institusi. Bentuk ini dikenali sebagai Yorishiro yang biasanya berbentuk kurus dan panjang seperti pokok. berdasarkan kepada layanan atau tindakan . Anak patung terawal bukanlah sebagai alat permainan tetapi ia merupakan tempat persinggahan sementara bagi Kami.legenda purba Jepun.

Kami menetap di dunianya yang tersendiri dan hanya melawat manusia pada musim-musim tertentu. Semasa zaman pemerintahan Kesyogunan Tokugawa. iaitu Shintoisme memuja Kami dan melalui Buddhisme diserapkan nilai etika dan moral. Sesetengah Kami dipohon untuk pelbagai permintaan.manusia terhadap mereka. Shintoisme telah bertentangan arah dengan Buddhisme. Antaranya membawa kepada pembentukan doktrin Honjisuika. Shintoisme tidak mempunyai nilai etika dan moral. Dan akhirnya. Begitu juga sebaliknya. ada Kami yang dipohon untuk pembenan yang tertentu. penyakit dan sebagainya. iaitu menerangkan Kami sebagai manifestasi sementara Buddha yang sebenar atau Boddhisatva. Pertemuan antara dua fahaman agama ini membawa kepada sistem kepercayaan saling melengkapi. Keempat. dan kekurangannya dilengkapi dengan nilai etika dan moral dalam Buddhisme. wanita yang melahirkan bayi serta wanita yang dalam keadaan haid dan yang menghadapi kematian mestilah menjauhi daripada Kami. Sekiranya manusia melayani dengan baik iaitu dengan upacara-upacara yangteratur. Kami digunakan untuk merestui kepentingan kebendaan (material). kebanyakan daripada Kami tidak menyukai darah. . Sesetengah sistem berusaha untuk menyerapkan falsafah dan doktrinnya kepada percampuran kebudayaan ini. perlindungan dari kebakaran. pemberian-pemberian dan pemujaan yang penuh khusyuk. Sejak Zaman Heian dan zaman seterusnya. Matsuri merupakan upacara Shinto yang paling asas. Pemujaan terhadap Kami tidak berbeza dengan cara memuja Boddhisatva. dimulakan oleh Hayashi Kazan pada awal kurun ke-17 Masehi. memulihkan daripada penyakit. Ketiga. dan beberapa pemikiran cuba untuk menyesuaikan Shinto dengan Neo-Konfusianisme. manusia akan terdedah kepada pencemaran dan dikenakan sumpahan (tatari). kekotoran dan kematian. Shintoisme telah dipertemukan dengan Buddhisme. mengatur perkahwinan yang bahagia dan berbagai-bagai permohonan lagi. Kami ini akan membalas dengan restu di dalam bentuk hasil tuaian (pertanian) yang baik. Manusia yang mengalami luka atau kecederaan berdarah.

untuk memadamkan ilusi-ilusi adalah dengan kembali semula kepada dharma Buddha dan ajarannya. Di dalam Shintoisme tidak wujud istilah-istilah mengenai moral. sumbangan dalam urusan kematian. Menurutnya. Di dalam ajaran Buddhisme. Kedua. sebaliknya Buddhisme memperkenalkan istilah-istilah moral mengenai konsep belas kasihan.3 Pengaruh Agama Buddha Buddha menyatakan dunia adalah tidak wujud dan ianya penuh dengan penderitaan. kebanyakan kuil mazhab memperolehi pendapatan daripadajampi-jampi untuk menyembuhkan penyakit. penderitaan wujud kerana nafsu daripada dalam diri manusia. mengasihani dan tain-lain yang berkaitan dengan kerohanian (spiritual). maka Buddhisme diperlukan untuk memenuhi kekurangan atau keperluan ini dan dapat mengisi keperluan kerohanian orang Jepun. Sejumlah kecil orang Jepun dapat menerima ajaran Buddhisme mengenai dunia yang penuh dengan penderitaan. Buddhisme di negara Jepun halaman 379 memperlihatkan dua aspek yang berbeza iaitu ianya menyediakan atau membentuk kepada dua golongan masyarakat. dan dengan ini penderitaan akan berakhir. Oleh sebab Shinto tidak menyukai kekotoran dan pencemaran termasuklah kematian. manusia akan mengenali diri sendiri dan dunia. sama ada dari segi praktikal dan kerohanian. golongan majoriti yang tidak mempunyai aspirasi sebenar untuk menerima ajaran Buddhisme.20. Dengan mengetahui punca-punca penderitaan ini. Pertamanya. Pengenalan dan kemasukan Buddhisme ke Jepun melalui Semenanjung . iaitu Buddhisme mempunyai kaedah-kaedah atau amalan kerohanian dengan tanggapan ianya akan membawa kesedaran. Pertamanya. kebijaksanaan. Buddhisme telah memberikan dua sumbangan terpenting kepada ketamadunan Jepun dari sudut kepercayaan dan keagamaan. golongan yang berkesanggupan untuk menerima satu agama yang penuh dengan disiplin dan kedua.3. memohon keselamatan daripada kemalangan dan mendapatkan jodoh yang baik.

6 sehinggalah kepada pemerintahan Maharaja Showa pada pertengahan kurun ke-9. Penyembahan dan ketaatan kepada kuasa Buddha Amida untuk menyelamatkan penganutnya daripada kematian dan membawa ke syurga merupakan agama yang telah diterima sejak kurun ke-11 di istana lagi. Kami menjadi penjaga masyarakat tempatan dengan mempunyai tempat pemujaan di dalam kuil Buddhisme. Buddhisme dapat diterima oleh pihak istana atau keluarga diraja Jepun dalam jangka masa pendek dan diterima kemudiannya sebagai agama rasmi negara. Buddhisme telah bertapak dengan lebih kukuh untuk berkurun-kurun lamanya. Aspek paling penting sekali adalah berlakunya proses penyesuaian dengan Shintoisme. Kemasukan agama ini membawa bersama-sama sutra iaitu ianya menjanjikan perlindungan kepada sesuatu negara sekiranya ia dianuti dengan penuh ketaatan dan berdisiplin. Perkembangan Buddhisme di zaman pertengahan dan penerimaan penduduk tempatan terhadap pengajaran yang kurang kompleks telah memberi harapan dalam penyelesaian masalah masyarakat Jepun. beliau mengarahkan supaya kuil-kuil Buddha dibina di setiap wilayah di negara China. Pada kurun ke-9 iaitu di Zaman Heian. Bencana alam yang halaman 380 berlaku telah menyakinkan mereka bahawa ianya berpunca daripada sikap tidak mengambil peduli masyarakat sertapegangan agama yang lemah. Sistem doktrin yang lebih tersusun diwujudkan iaitu Kami dimasukkan ke dalam manifestasi sementara Buddha dan Bodhisattva sendiri kepada agama yang semakin terkenal ini. apabila ibu kota berpindah ke Kyoto. Perkembangan ini bermula dengan ketibaan dua mazhab Buddha dari negara China iaitu mazhab Tendai dan Shingon. Sejak pemerintahan Putera Shotoku Taishi pada akhir kurun ke. Aliran Amidisme ini adalah hampir kepada agama monoteistik iaitu mempercayai kepada kewujudan syurga dan matlamat utama adalah . ini kemudiannya telah membawa Buddhisme kepada bentuk yang baru.Korea membawa bersama-sama dalam bentuk separuh magis.

Antaranya ialah mazhab Tendai yang menentang pemerintah dengan menggunakan tindakan bersenjata. kualiti asas dan autonomi individu yang terhad. Mazhab-mazhab Buddha yang begitu popular dan terkenal mula bersaing antara satu sama lain dan akibatnya membawa kepada pertelingkahan dan peperangan. Falsafah ini mengambil sempena nama pengasasnya iaitu Kung Fu Tze (551-479SM). egalitarian dan nilai-nilai meritokratik. Konfusianisme mengandungi kedua-dua potensi untuk mempertingkatkan humanistik. dan amalan bertanggungjawab dalam pentadbiran berasaskan merit atau kepentingan. Iaitu melalui penguasaan terhadap kod tingkah laku. Apabila Kesyogunan Tokugawa memerintah pada kurun ke-17.4 Pengaruh Falsafah Konfusian dan Taoisme Konfusianisme mengandungi nilai-nilai moral. ia telah meletakkan Buddhisme sebagai suatu institusi di bawah pengawasan kerajaan. Melalui Pemulihan Meiji pada akhir kurun ke19. budaya dan ajaran-ajaran politik tradisi yang berakar-umbi dari China tradisi. Dengan ini.kehidupan selepas mati. ia telah memberikan sedikit kelonggaran.3. Pada kurun ke-14 sehingga kurun ke-19. Buddhisme telah menghadapi zaman kegelapan kerana Shintoisme telah dijadikan agama rasmi negara. 20. Unsurunsur humanisme lebih diberi penekanan oleh anak murid Konfusius iaitu Mencius yang telah memperkembangkan lagi ajaran Konfusius terutamanya . Kung Fu Tze (Konfusius) melalui Konfusianisme menyatakan bahawa penyelesaian dalam diri merupakan pencapaian yang terbaik untuk kerohanian di dalam konteks sosial berhierarki. dan peraturan-peraturan politik birokratik. tetapi beliau juga seorang humanis yang percaya terhadap kemuliaan. Konfusianisme turut menjelaskan mengenai keadaan masyarakat dari perspektif kekuasaan dan pengaruh politik. Konfusianisme menekankan kepada kepentingan nilai-nilai kekeluargaan. terutamanya dalam menghormati orang yang lebih tua dan mengenai nilainilai pendidikan. mazhab Buddha Zen telah berkembang di bawah naungan pemerintah dan telah mempengaruhi semua bentuk kesenian dan budaya. nilai moral dan budaya dalam pembinaan diri. Namun begitu semasapemerintahan awal Meiji.

Pada masa yang sama di negara China. baik oleh Bakufu atau pentadbiran Daimyo-daimyo. Konfusianisme semasa pemerintahan dinasti Han dan Tang iaitu sebelum tahun 1600 Sebelum Masehi telah dibawa masuk dan diperkenalkan ke Jepun melalui Semenanjung Korea.idea Konfusianisme digunakan dalam hierarki dan birokratik di bawah pemerintahan Maharaja Jepun. SekolahJu Xi (1130-1200) yang menekankan pengajian teks klasik dan keduanya. Konfusianisme kembali semula dengan perubahan-perubahan terutama penumpuan dan pembaharuan di dalam perkara yang berkaitan dengan individu. Konfusianisme tidak berkembang sendiri pada Zaman Pertengahan. Neo-Konfusianisme terbahagi kepada dua cabang iaitu pertama. golongan idealis yang menekankan terhadap autonomi individu. Teks Neo-Konfusianisme ini berkemungkinan dibawa ke Jepun pada kurun ke-13. halaman 381 Konfusianisme. la dikembangkan oleh sami-sami Zen dan digambarkan sebagai ajaran yang memberi manfaat dan membawa kepada penganut-penganut kepada pemahaman Buddhisme yang benar. serta memberi metodologi self cultivate yang menuju kepada identifikasi mistikal. tradisi disebarkan dengan meluas sekali tetapi ianya hanya mempengaruhi sedikit sahaja struktur institusi politik yang dinaungi oleh pemerintah. pengaruhnya dapat dilihat pada zaman awal pembangunan Jepun. teks dan idea. NeoKonfusianisme memperteguhkan lagi sosial dan objektif politik tradisi purba. Pemikiran Konfusianisme juga merupakan inspirasi di dalam pembaharuan-pembaharuan Taika. Kestabilan negara Jepun di bawah pemerintahan Kesyogunan Tokugawa telah memberi suasana yang lebih baik kepada Konfusianisme dan ketika itu. Ramai Daimyo-daimyo menggajikan penasihat Konfusianisme untuk mengajar dan . Zaman Pertengahan dalam sejarah tamadun Jepun menunjukkan ianya didominasi oleh Buddhisme. berkemungkinan pada kurun ke-5 Masehi. iaitu dalam bidang konsep-konsep politik dan etika.bidang moral politik. Di dalam Perlembagaan Tujuh Belas Artikel oleh Putera Shotoku Taishi.

Dalam bidang sosial. Terutamanya yang berkaitan dengan kesetiaan dan kelakuan yang sempurna terhadap ibu bapa kesemuanya ini dimasukkan ke dalam Titah Maharaja Pendidikan pada tahun 1890. Dalam bidang politik. agama memberikan sumbangan penting kepada proses pembinaan tamadun dalam semua aspek sama ada dalam bidang sosial. Mereka merasa menderita di dalam keadaan seperti ini yang sukar untuk diterangkan dan seolah-olah tidak mengenali identiti mereka sendiri. agama-agama baru menarik minat orang Jepun kontemporari kerana kesesuaiannya dengan masyarakat moden. agama bukanlah merupakan sesuatu yang tidak sesuai di dalam zaman Jepun kontemporari (moden). telah Semasa zaman dan Konfusianisme diabaikan digambarkan dengan nama atau imej yang buruk.menjalankan Pemulihan upacara-upacara Meiji (1868-1912). Usaha-usaha dilaksanakan untuk menggabungkan perintahperintah Meiji dengan nilai-nilai moral Konfusianisme. terdapat sejumlah masyarakat yang merasa kecewa dengan halaman 382 keadaan hubungan sesama manusia yang menunjukkan corak kehidupan mementingkan diri sendiri dan mengasingkan diri masyarakat sekeliling. Kuil-kuil Konfusian di Tokyo telah terbiar selama beberapa tahun selepas perang. Namun begitu. Walau bagaimanapun. bersifat kerohanian.5 Sumbangan Agama dalam pembinaan Tamadun Jepun Dalam sejarah Jepun.3. antaranya Aum Shinrikyo. Dalam konteks ini. agama memainkan peranan penting dan ini dilihat . politik dan ekonomi. etika-etika Konfusianisme tetap digunakan semula sebagai elemen-elemen penting di dalam sistem ideologi yang dikenali sebagai Tennosei. Pada zaman kontemporari ini. 20. keperluan terhadap agama merupakan sesuatu yang amat diharapkan dengan matlamat dapat mengatasi masalah-masalah mengenai kemanusiaan tersebut. tetapi pada masa kini ianya mulai dimakmurkan dan berkuasa (pengaruh). sistem maharaja.

perundangan dan eksekutif. Dalam perlembagaan ini. Maharaja merupakan pemimpin negara termasuk kuasa sekular dalam kuasa yang melebihi kerajaan dan kuasa ketenteraan. dan faktor kedua. di dalam Artikel 17 dinyatakan. sumbangan agama dapat dilihat melalui peranan sifat rajin dan ekonomi merupakan sebahagian daripada Bushido. Pemyataan ini menunjukkan. Bushido which had originally developed from the practical necessities or warriors. Maharaja adalah suci dan tidak boleh ditentang. Di dalam perlembagaan ini juga dinyatakan. Dalam konteks ini. dan juga berfungsi sebagai ketua bangsa dan memegang kuasa agama. Seorang sarjana Jepun. orang Jepun bukanlah masyarakat monoteistik dan berfikiran luas terhadap agama. Mengenai kuasa ketenteraan. yang bergabung di dalam dirinya hakhak memerintah dan menjalankan pemerintahan berdasarkan perlembagaan. Namun begitu etika ekonomi samurai penting berdasarkan kepada dua faktor iaitu faktor pertama. not only as the morality of the warrior class bat as the cornerstone of national morals. Dalam bidang ekonomi. Dari sudut keagamaan. dan menubuhkan kabinet menterimenteri negara. Sifat-sifat inilah yang dikatakan banyak membantu pembinaan negara Jepun. sifat rajin dan ekonomi digalakkan untuk mendapatkan atau mewujudkan keseimbangan dan kestabilan. tentera merupakan barisan hadapan negara. ianya dikaitkan dengan ciri-ciri ketuhanan.dalam Perlembagaan Meiji yang diisytiharkan pada 11 Februari 1889. Maharaja Jepun merupakan ketua empayar. ditubuhkan badan pemerintahan iaitu badan legislatif. pembela dan penjaga tradisitradisi purba termasuk Bushido (latahukum Peraturan-peraturan Moral Golongan Samurai Jepun). sehingga masa kini. samurai pada zaman Kesyogunan Tokugawa tidak semuanya terlibat secara langsung dalam bidang ekonomi iaitu perniagaan dan perdagangan. Sememangnya. ianya memberi kesan kepada etika yang berkaitan dengan ekonomi pada zaman Kesyogunan Tokugawa. ianya penting untuk memahami tingkah laku sebahagian besar samurai yang memimpin atau mentadbir perniagaan dan industri semasa zaman Pemulihan Meiji. Kawakami Tasuke menyatakan bahawa. Adat merupakan sebahagian daripada tradisi kehidupan orang . Terdapat kenyataan Maharaja Jepun bahawa Kuasa ini kami warisi daripada Maharaja nenek moyang kamu. came to be popularized by Confucian moral ideas.

yang berkesinambungan dan berharmoni. 20. dan pengenalan serta kemasukan agama Buddha dan Konfusianisme. politik dan ekonomi. dan dihayati tanpa sebarang perasaan tidak konsisten. dan kemudiannya Kristian pada kurun ke-17.Jepun walaupun ia berdasarkan kepada agama yang berbeza. kita akan mengkaji proses pertembungan antara Barat-Jepun yang menimbulkan persoalan kenapakah ianya berlaku dan bilakah ianya berlaku? Akhirnya kita akan melihat mengenai dampak (implikasi) kedatangan Barat ke Jepun dari tiga bidang iaitu sosio budaya. yang kemudiannya dikenali sebagai Agama Orang Jepun. Melihat dari perspektif sejarah.4 INTERAKSI TAMADUN JEPUN DENGAN TAMADUN BARAT Dalam usaha untuk memahami pertembungan antara tamadun Barat dengan tamadun Jepun. Agama halaman 383 asli orang Jepun. Untuk tujuan ini. Penerimaan ideaidea baru yang kemudiannya diasimilasikan ternyata tidak dapat meminggirkan atau menghapuskan kepercayaan tradisi asal orang Jepun sebaliknya ianya bergabung dan saling melengkapi. tidak mengakibatkan banyak pergeseran. negara Jepun telah menerima masuk pelbagai bentuk keagamaan atau kerohanian. . Kepelbagaian dan keadaan yang kompleks mengenai agama-agama di negara Jepun menunjukkan perkaitannya dengan kecenderungan untuk berasimilasi (menyerap) ke dalam kebudayaan Jepun. adalah wajar sekiranya diteliti dan dikaji mengenai latar belakang Jepun tradisional dan sebab-sebab kedatangan kuasa-kuasa Barat. Lebih menarik lagi untuk dikaji ialah bagaimana Jepun berjaya menjepunkan tamadun Barat sebagaimana yang berlaku kepada tamadun Cina. Shintoisme tidak pernah menjadi agama eksklusif atau tidak bertoleransi. termasuk idea-idea baru.

Di samping itu. Orang Portugis mendesak bahawa mereka akan berdagang hanya sekiranya Daimyo-daimyo tempatan memberi kebebasan agama Kristian kepada mubaligh Kristian Portugis untuk bertapak diSMi.20. Sir Francis Xavier. Orang Portugis mengambil kesempatan dengan membekalkan senjata dan senapang semasa peperangan ini. Berdasarkan kepada perkembangan ini. Pada masa itu suatu pergerakan antiKristian mula muncul dan antara faktor kemunculan tersebut ialah pertama. Ketibaan orang Portugis ke Jepun seiring dengan peristiwa kemuncak perang saudara yang diakibatkan oleh kelemahan kesyogunan mengawal keadaan negara. leyasu Tokugawa menyedari perkembangan pesat pengaruh agama Kristian dan . Dalam konteks ini. Maharaja Jepun akhirnya memutuskan bahawa agama Kristian bercanggah dengan masyarakat Jepun dan mengisytiharkan semua mubaligh diarahkan pulang atau keluar dari negara Jepun pada tahun 1857. ajaran Kristian menyatakan kedudukan Pope setaraf dengan Maharaja Jepun (yang dianggap separa keTuhanan). Doktnn Kristian bukan sahaja melemahkan kepercayaan Tuhan asal orang Jepun tetapi mencabar ideologi negara mereka.paderi Sepanyol (Filipina).000 orang Jepun yang telah menganut agama Kristian.1 Hubungan dengan Kuasa Barat dan Kemasukan Agama Kristian Kuasa Eropah yang pertama tiba ke negara Jepun adalah orang Portugis. Pemerintah Kesyogunan Tokugawa.4. Pada tahun 1. apabila terdapat paderi Kristian memusnahkan Candi Shinto dan Kuil Buddha. wujud persaingan di kalangan paderi-paderi Jesuit dan paderi. iaitu pada tahun 1542 apabila sebuah kapal Cina yang membawa tiga orang Portugis dari Melaka hanyut berdekatan Pulau Kyushu. seorang mubaligh Kristian tiba di Kagoshima. Tujuh tahun kemudian.600 Masehi terdapat sejumlah 300. Ketibaan dan penemuan ini membuka jalan kepada orang Portugis untuk berdagang di Kagoshima apabila mereka bertapak di Macao pada tahun 1557. orang Jepun dapat merasakan halaman 384 kelebihan tamadun Eropah terutama dalam teknologi persenjataan dan peperangan. dan kedua. dan juga membawa masuk agama Kristian.

Menjelang kurun ke-19. kuasa Barat lain iaitu Amerika Syarikat mendapati negara Jepun amat baik lokasinya sebagai tempat persinggahan perjalanan yang penring. Tindakan ini bertujuan memaksa rakyat meninggalkan agama Kristian dan pada masa itu.4. Korea dan Belanda. orang Jepun amat tertarik dengan kemajuan Barat dalam bidang anatomi. Perdagangan antarabangsa terhad kepada pedagang-pedagang Cina. Dalam masa sama. sains dan teknologi. muncul golongan terpelajar dan inteiek yang mulai mempersoalkan dan mempertikaikan mengenai kepimpinan Kesyogunan Tokugawa. halaman 385 Selain Rusia. Syogun telah memerintahkan semua orang Portugis meninggalkan negara Jepun dan bermulalah dasar pemencilan Jepun (isolasi). Percubaan awal untuk membuka pintu negara Jepun telah dibuat oleh orang Rusia pada tahun 1739 tetapi mengalami kegagalan.2 Komodor Perry dan Peranannya Timbul perasaan tidak puas hati terhadap kepimpinan dan pemerintahan Kesyogunan Tokugawa terutama dari kalangan daimyo-daimyo. Pada tahun 1638. leyasu Tokugawa memulakan kempen anti-Kristian pada tahun 1615 dan bertindak membunuh mubaligh-mubaligh Portugis dengan kejam. Daimyodaimyo yang beragama Kristian memaksa pengikutnya memeluk agama Kristian sebagai membantah Kesyogunan Tokugawa. samurai dan rakyat jelata sehingga membawa kepada kebangkitan menentang pemerintah. Syogun membenarkan kemasukan buku-buku Barat kecuali buku mengenai agama Kristian.kekuatan serta kemodenan angkatan tentera kuasa-kuasa Barat. Dalam tempoh masa ini. wujud keamanan di negara Jepun selama lebih dua kurun yang secara langsung memperkukuhkan kedudukan Kesyogunan Tokugawa dan penentangan semakin berkurangan. 20. Pada 3 Julai 1853. agama Kristian telah diharamkan sama sekali dan rarnai orang Jepun yang beragama Kristian dibunuh. perubatan. Komander Matthew Calbraith Perry dibenarkan . Dasar pemencilan atau penutupan pintu berlangsung sejak tahun 1638 sehmgga 1853.

Akhirnya surat tersebut diterima oleh Maharaja Jepun setelah menunggu selama enam hari. Komodor Perry kembali semula ke Jepun bersama-sama dengan skuadron yang mengandungi tujuh buah kapal pada 13 Februari 1854. dan mendapatkan jaminan bahawa kelasi kapal Amerika yang karam berdekatan akan diberi perlindungan dan layanan yang sempurna. hak untuk membeli arang batu di pelabuhan tertentu. Apabila era kemasukan Barat bermula dan berkembang. tetapi ianya ditentang oleh Kesyogunan Tokugawa dan mendapatkan persetujuan dari Maharaja Jepun untuk membuka pintu. Antara kandungan perjanjian ini ialah pertama. Pedagangpedagang British dibenarkan berdagang di Hakodate dan Shimoda. puak-puak antiKesyogunan Tokugawa mula menunjukkan penentangan terhadap Syogun Tokugawa kerana membuka pintu Jepun kepada orang asing. . melayan dengan baik dan menghantar pulang kelasi kapal karam Amerika yang dijumpai di pelabuhan-pelabuhan tersebut. membuka dua pelabuhan iaitu Shimoda dan Hekodate sebagai tambahan kepada pelabuhan Nagasaki. Lain-lain kuasa Eropah yang memerhatikan perkembangan pengaruh Amerika Syarikat turut mengambil langkah dan tindakan sama. Kedua. Dan ketiga. Maharaja Jepun mengambil keputusan untuk memerintahkan supaya Syogun Tokugawa supaya jangan melibatkan diri dalam sebarang perjanjian dengan kuasa-kuasa asing lagi. kerajaan Jepun terpaksa menerima dan membuka peluang untuk membenarkan kuasa-kuasa ini menjalankan perdagangan. Akhirnya. membenarkan seorang Konsul Amerika ditempatkan di Shimoda. Walaupun Daimyo-daimyo ingin mengekalkan dasar tutup pintu. mendapat bekalan makanan dan arang batu. manakala pedagang-pedagang Belanda kini mendapat layanan yang sama. Akhirnya.menghantar surat dari Presiden Amerika Syarikat yang ditujukan kepada Maharaja Jepun di Edo. persetujuan dicapai antara Jepun dengan Amerika Syarikat yang membentuk kepada Perjanjian Kanagawa yang ditandatangani pada 31 Mac 1854. Antara kandungan surat ini menyatakan hasrat Amerika Syarikat untuk membuka sebuah atau lebih pelabuhan di Jepun untuk berdagang. iaitu kapal-kapal Amerika boleh dibaiki. Akhirnya.

kepercayaan dan agama. majalah dan mendorong rakyat berkecimpung . Kumpulan anti-Kesyogunan Tokugawa ini telah berjaya memujuk Maharaja Jepun dengan hal-ehwal mengatakan orang bahawa Syogun Tokugawa sering membuat keputusan keputusan sendiri tanpa merujuk kepada Maharaja. jika ianya melibatkan asing. Maharaja Jepun mengambil memerintahkan supaya Syogun Tokugawa jangan melibatkan diri dengan hal-ehwal orang asing. Dalam bidang pentadbiran Meiji telah undang-undang undang-undang.daimyo dan pembesar-pembesar feudal lain. secara umumnya telah membawa dampak kepada halaman 386 kemerosotan dan kejatuhan sistem kesyogunan. Kesyogunan Tokugawa. Kerajaan juga membenarkan perjalanan ke luar negara. pelajaran pemerintahan memperkenalkan antaranya penyusunan jabatan kerajaan pusat. menghapuskan Barat pemimpin-pemimpin sistem feudal dan wajib.3 Dampak Kemasukan Tamadun Barat Interaksi antara Jepun dengan kuasa-kuasa Barat telah memberikan dampak..4. bermula dengan Amerika Syarikat telah mendapat tentangan daripada kalangan Daimyo. penerbitan surat khabar. kepada negara Jepun. natijah pertembungan antara negara Jepun dengan kuasa-kuasa Barat. Dalam bidang politik. Dampak-dampak ini merupakan perubahan-perubahan dan pembaharuanpembaharuan dalam semua aspek ketamadunan sama ada dalam bidang politik. maka bermulalah proses pembentukan negara Jepun moden di bawah pemerintahan Maharaja Mutsuhito yang menggelarkan kerajaannya sebagai KerajaanMeiji dan melaksanakan dasurPemulihan Meiji. Ini menyebabkan orang Barat semakin lama semakin hilang kepercayaan kepada Syogun Tokugawa dan akhirnya.dampak berbentuk positifdan negatif. sosiobudaya. atau ekonomi. bertindak tidak memberikan sokongan kepada Tokugawa untuk menentang kumpulan anti-Kesyogunan Tokugawa iaitu Daimyo-daimyo dan pembesarpembesar feudal.20. Selepas kejatuhan Kesyogunan Tokugawa pada tahun 1868. Pembukaan pintuJepun kepada hubungan dan kemasukan orang asing. mengetepikan halangan dan kelaskelas sosial.

idea industri berat daii cebagainya. terutama di Kepulauan Hawaii selepas mereka mendapat kewarganegaraan Amerika Syarikat terutama selepas tamatnya Perang Dunia Kedua. kerajaan Jepun telah mengirim penuntut-penuntutnya ke negara-negara Barat untuk mempelajari dan mendalami bidang sains. berbanding dengan orang Barat yang bersikap lebih lantang dan terbuka. Dalam bidang sosiobudaya. Haiwan ternakan merupakan suatu unsur yang nyata tidak wujud dalam kehidupan tradisi bangsa Jepun sehingga kedatangan kuasa Barat pada zaman Meiji. Orang Jepun mulai berasa kagum dengan kemajuan serta pencapaian dan kemodenan negara-negara Barat. Kerana itulah orang Eropah begitu kagum dengan sosiobudaya masyarakat Jepun.lembut. Untuk itu. Ramai penuntut Jepun yang kembali dari negara Britain membawa bersama mereka halaman 387 ilmu pengetahuan mengenai teknik dan teknologi pembaikan kapal. Menjelang pertengahan kurun ke-19. orang Jepun merupakan masyarakat yang lemah. Interaksi antaraJepun dengan kuasa-kuasa Barat. Matlamat jangka panjang pemerintahan Meiji ialah dasar penaklukan. Asimilasi orang Jepun dengan Barat dapat dilihat masa kini. Interaksi antara Jepun dengan kuasa-kuasa Barat ini memberikan dampak dalam bidang pendidikan. Walaupun pengaruh Barat telah bertapak tetapi ianya tidak memberi kesan besar terhadap budaya Jepun yang kukuh. menyebabkan orang . Orang Jepun lebih merendah diri berbanding dengan orang Eropah yang dianggap berbangga diri. Budaya tani Jepun dahulu telah sedikit sebanyak dipengaruhi oleh budaya Barat yang berasaskan ternakan.dalam bidang perniagaan. perubatan dan ketenteraan Barat yang dianggap lebih maju dalam proses pembentukan negara Jepun moden. hampir setiap kampung mempunyai sekolah sendiri dan menurut orang Perancis. iaitu pada tahun 1877 tiada suatu kampung di negaraJepun yang wujud tanpa sekolah. teknologi. bersopan-santun dan penyabar.

Ianya memainkan peranan penting bagi Jepun semasa melaksanakan dasar penaklukan atau perluasan kuasa di negara China. alat telegraf. Tentera Imperial Jepun memasuki Manchuria dan China dikalahkan. Pemodenan dan kekuatan ketenteraan akan dapat melaksanakan dasar penaklukan kuasa di luar Jepun terutamanya di negara China dan Semenanjung Korea. alat telegraf . Dengan adanya perjanjian ini. Pemodenan ketenteraan Jepun ternyata. sistem jalan kereta api merupakan antara termoden di dunia malah merupakan alat pengankutan awam yang amat penting. membawa Perjanjian Shimonseki pada tahun 1895.Jepun sentiasa memerhatikan dan mengawasi perkembangan sains moden serta pencapaian orang Eropah dan Amerika Syarikat. Pada tahun 1902. Pada tahun 1894. Kerajaan Jepun menyedari bahawa setelah mempelajari dan memperolehi teknologi ketenteraan moden maka ini akan meletakkannya setaraf dengan kuasakuasa Barat. kapal-kapal laut dan tentera telah diperkenalkan oleh Barat. Semenanjung Korea dan dalam Perang Dunia Kedua. tercetus pertelingkahan antara negara Jepun dengan China. implikasi penting pertembungan Jepun dengan Barat adalah sistem perhubungan. Selain itu.bahagian Asia yang lain. Dalam bidang komunikasi. meletakkan negara ini sebagai salah suatu kuasa besar sehingga tamat Perang Dunia Kedua pada tahun 1945. Dalam Perjanjian Harris. kapal wap dan alat kelengkapan tentera yang moden. Britain dikehendaki memberikan sokongan ataupun berkecuali. Pada tahun 1882. Perjanjian Britain-Jepun ditandatangani yang mengiktiraf kedudukan Jepun setaraf dengan Britain dan sekiranya berlaku peperangan. ianya memberikan hak istimewa kepada Amerika Syarikat berbanding dengan kuasa-kuasa Barat yang lain. iaitu infrastruktur kereta api sebagai suatu alat hubungan yang penting. Sistem jalan kereta api bermula pada tahun 1872 sejauh kira-kira 18 km. Pada masa kini. Amerika Syarikat diberikan kebebasan untuk berdagang dan membekalkan bahan api semasa dalam perjalanan ke bahagian. Komodor Perry memiliki dua buah kapal wap sementara hadiah-hadiah yang diberikan kepada Maharaja Jepun termasuklah satu model enjin wap kereta api. Dalam sistem perhubungan dan komunikasi. kerajaan telah menubuhkan sebuah akademi tentera di samping pemodenan kelengkapan ketenteraan termasuk senapang dan senjata perang yang telah memantapkan kekuatan ketenteraannya.

Kilang-kilang ini membekalkan tenaga dan alat-alat kelengkapan peperangan untuk usaha penaklukan kuasa. Penentangan ini timbul kerana ianya dianggap bercanggah dengan fahaman Buddha dan ajaran adat istiadat Shintoisme Jepun. halaman 388 Dalam sistem kepercayaan dan agama. Alat ini telah dikaji dan direka dengan lebih moden lagi oleh orang Jepun. Antaranya adalah untuk memulihkan nilai mata wang. suatu sistem pos moden diperkenalkan bagi tujuan komunikasi.yang dihadiahkan kepada Maharaja Jepun telah membuka jalan ke arah sistem pemodenan komunikasi di Jepun. Sebelum ini. Akhirnya. Dalam bidang ekonomi. ini membawa kepada sistem pembayaran cukai tanah yang menggantikan bayaran cukai kepada golongan feudal. interaksi antara Jepun dengan Barat memberikan dampak kepada negara Jepun. ramai yang menerima agama ini tetapi lama-kelamaan agama Kristian im mendapat tentangan terutama daripada pembesar-pembesar Jepun. Manakala dalam bidang pemilikan tanah. titik permulaan kemasukan kuasakuasa asing ke Jepun menandakan masuknya agama Kristian. Ini membolehkan negara Jepun memajukan sektor perindustriannya tanpa . Bank kebangsaan pertama ditubuhkan pada tahun 1873 dengan gabungan dua agensi kewangan kerajaan yang utama. Perdagangan dengan dunia luar juga membawa banyak keuntungan dan pertukaran mata wang asing ke negara Jepun. iaitu langkah diambil pada tahun 1872 apabila perintah dikeluarkan untuk menubuhkan sistem bank yang moden mencontohi bankbank Amerika Syarikat. hak milik tanah individu cara Barat telah membuka mata orang Jepun dalam proses permodenan. Pengetahuan seperti ini dibawa masuk melalui penasihat-penasihat asing dari luar negara. Manakala modal dipinjam daripada golongan kaya feudal yang sedia ada. Industri perkilangan dipertingkatkan dengan kilang-kilang besi waja dan besi keluli (industri berat) dibuka untuk membekalkan pembinaan kapal dan keretapi. tanah merupakan milik kepada pembesar-pembesar sahaja tetapi kini hak milik diberikan kepada semua golongan masyarakat termasuk kaum petani. Kesannya. Di peringkat awal.

1% pada penghujung tahunl990. ilmu pengetahuan sains dan sebagainya untuk memodenkan negara Jepun. harga barang . terutama pergantungan dari sudut ekonomi. Mereka telah banyak mempergunakan teknologi Barat. 4 kali ganda aset rakyat Britain danJerman. Jepun merupakan kuasa ekonomi yang terkemuka. Kedua-dua belah pihak mendapat faedah dari interaksi pertembungan ini. negara Jepun merupakan salah sebuah kuasa utama dalam ekonomi antarabangsa dan sejagat. orang Jepun mempunyai aset 3 kali ganda daripada rakyat Amerika Syarikat.5. Dalam konteks kontemporari. pertembungan antara Jepun dengan Barat banyak membawa dampak-dampak positif dan negatif. Malahan Jepun telah diletakkan setaraf dengan kuasa-kuasa Barat dari sudut perekonomian dan ketenteraan. kaya dan mampu bersaing dalam bidang perindustrian. Kini. orang-orang Jepun bekerja keras untuk menukarkan negaranya daripada negara miskin kepada negara maju dan moden. halaman 389 20. pencapaian dalam ketamadunan ini menunjukkan bagaimana negara Jepun tidak pernah dijajah atau dipengaruhi kuat terutama dari segi politik oleh kuasa-kuasa Barat. dan hanya meningkat sebanyak 2.5 JEPUN MASA KINI 20. Selain dari itu.cagaran dalam bentuk pinjaman bank dengan kuasa-kuasa Barat. Melalui pertembungan ini. Secara umumnya. ekonomi Jepun merupakan yang keduaterbesar di dunia selepas Amerika Syarikat. Pada awal tahun 1990. Radar pengangguran di Jepun kekal di bawah paras 3% pada waktu yang panjang.1 Aspek Ekonomi Jepun Sejak lebih dari 100 tahun. negara Jepun telah mendapat banyak manfaat dalam proses pemodenan negara tersebut. Menariknya.

sistem senioriti. sistem kerjaya seumur hidup (lifetime employment) dan hubungan erat antara kakitangan dengan syarikat tempat mereka bekerja.5. Bidang utama yang banyak member! sumbangan kepada kemajuan ekonomi Jepun ialah perindustrian. wujud banyak sektor-sektor swasta.2 Perindustrian Bidang perindustrian amat penting dan banyak memberi sumbangan kepada ekonomi Jepun. Jepun menjadi antara negara perindustrian yang terkenal di dunia. tetapi rakyat Jepun tetap mengekalkan nilai-nilai tradisi. terdapat 2 jenis industri: 1.Oleh itu.adalah stabil dan kadar inflasi bagi barang-barang pengguna dari tahunl985 sehingga tahun 1990 hanya 1. sesebuah kerajaan seperti kerajaan Jepun yang dapat mengawal perbelanjaan negara sehingga terselamat daripada inflasi adalah kerajaan yang efektif dan patut dihargai. Walaupun reputasi politik Jepun tidak sehebat kecanggihan ekonominya. Bidang-bidang lain yang turut menyumbang kepada ekonomi Jepun termasuklah pertanian. pembalakan. . 20. Bidang ini mula diperkenalkan di Jepun pada 1860an semasa zaman Pemulihan Meiji. pakaian dan alat-alat kelengkapan.8% Kemajuan ekonomi Jepun dibantu oleh kewangan kerajaan Jepun yang berada dalam keadaan baik.7% daripada perbelanjaan negara terpaksa dipinjam dari luar. Terdapat beberapa faktor yang membawa kepada kemajuan ekonomi Jepun. perikanan. penjanaan kuasa elektrik dan penghasilan tenaga nuklear. Industri tradisional yang mengeluarkan barangan untuk kegunaan tempatan seperti makanan. iaitu 34. Ini berbeza dengan keadaan pada 1970-an. Selepas Perang Dunia Kedua. Walaupun perindustrian Barat telah diperkenalkan di Jepun. Jepun dikenali sebagai sebuah negara perindustrian moden. ahli-ahli syarikat bersatu-padu untuk menjayakan syarikat masingmasing. Antaranya ialah jarang berlaku mogok. Oleh itu.

Untuk menghasilkan tekstil. kebanyakan industri di Jepun merupakan industri yang mengeluarkan barang-barang pengguna dan kraftangan. Industri tekstil penting di Jepun. Walaupun Jepun masih antara pengeksport utama barang-barang tekstil. kapas diimport dari Amerika Syarikat dan bulu biri-biri diimport dari Australia. radio. Untuk memastikan bahawa Jepun mendapat besi yang mencukupi. eksport utama Jepun ialah automobil. Industri ini mampu berkembang walaupun kekurangan bahan mentah terutamanya petroleum. tetapi juga melabur dalam lombong-lombong besi di India. Best yang diperlukan diimport dari negara luar. Sebelum ini. Industri moden yang dikendalikan oleh kilang-kilang besar dan mengeluarkan barang-barang moden seperti yang terdapat di barat. simen dan ammonium sulfat. Jepun hanya mengeluarkan lori. Filipina dan Malaysia. kimia dan besi-keluli. Jepun juga adalah pengeluar utama barang-barang elektronik. Jepun juga terkenal dengan industri besi dan keluli. automobil. perubahan berlaku daripada pengeluaran kimia organik kepada kimia bukan organik. komputer dan sebagainya. Kemajuan industri elektronik berpunca dari permintaan yang tinggi terhadap barangbarang elektronik seperd televisyen. Jepun mula mengeluarkan kereta. peti sejuk. soda kaustik dan sebatian karbon. Industri kimia di Jepun mengeluarkan barangan seperti asid sulfurik. mesin basuh. alat-alat elektronik dantekstil. Sehingga 1953. Kebelakangan ini. Jepun tidak hanya mengimport besi. Pada 1950-an. barulah wujud industri yang mengeluarkan barang-barang elektronik. Jepun juga mengeksport bas dan motosikal. tetapi kini Jepun lebih member! tumpuan kepada industri berat. Pada masa ini. Selepas itu.halaman 390 2. Industri automobil juga penting di Jepun. Jepun juga .

pertanian tetap penting bagi ekonomi Jepun. 45% daripada penduduk Jepun bergiat dalam lapangan pertanian.ada menghasilkan perak. Setiap pelawat yang datang ke Jepun terpesona dengan pemandangan indah pertanian intensif yang diusahakan sehingga meliputi lereng dan puncak bukit. Ini termasuklah penggunaan baja kimia. biji benih bermutu tinggi dan mesin. Kawasankawasan berhampiran pantai merupakan kawasan-kawasan perikanan. ikan hering dan ikan mackerel. Di situ. berbukit.5. Ini terbukti berjaya dilakukan apabila hasil padi bagi setiap ekar tanah di Jepun adalah lebih tinggi berbanding dengan hasil padi di China dan Asia Tenggara. Walau bagaimanapun. aluminium dan titanum.3 Pertanian Walaupun Jepun merupakan sebuah negara perindustrian. Antara ikan yang ditangkap termasuklah ikan sardin.4 Perikanan Jepun adalah di antara negara perikanan yang terbesar di dunia. halaman 391 Antara tanaman penting yang ditanam termasuklah padi yang merupakan makanan asasi penduduk Jepun.bukau dan terletak dalam kawasan gunung berapi. pertanian intensif diusahakan dengan menggunakan teknik moden. Jepun tidak mempunyai tanah yang cukup untuk pertanian kerana Jepun merupakan negara yang bergunung-ganang. Jepun terpaksa menggunakan kawasan tanaman yang terhad secara intensif untuk menampung keperluan penduduk yang ramai. Oleh itu. terdapat banyak bot-bot milik persendirian yang menjalankan kegiatan perikanan secara beramai-ramai. . Ini kerana negara Jepun merupakan pulau-pulau yang dikelilingi oleh laut. 20.5. 20.

Hutan membekalkan Jepun dengan kayu-kayan untuk kerja-kerja pembinaan. Ini menunjukkan bahawa Jepun mempunyai sumber kuasa elektrik halaman 392 . Jepun telah menandatangani beberapa perjanjian dengan negara-negara perikanan yang lain. Walaupun seni bina Jepun kini lebih merupakan seni bina daripada konkrit dan keluli. Jepun juga menggunakan teknik moden dalam perikanan dan teknik ini sangat diperlukan oleh negara-negara perikanan yang lain. maka Jepun mengambil berat tentang pemeliharaan sumber-sumber laut. Untuk menjaga kepentingan antarabangsa mengenai perikanan laut dalam. Oleh itu. 20. kemudahan memproses dan mengetm ikan-ikan. Oleh kerana perikanan penting kepada ekonomi Jepun. neon-neon yang berkilauan merupakan pemandangan biasa di Jepun.5. ketam dan ikan paus. Syarikat-syarikat ini mempunyai kapal-kapal perikanan yang lengkap dengan peti ais. Jepun telah bekerjasama dengan beberapa negara perikanan dengan memperkenalkan teknik. 20.Perikanan Laut Dalam sangat penting bagi negara Jepun.5. Ikan-ikan yang biasanya ditangkap ialah tuna. salmon. la dikendalikan oleh syarikat-syarikat perikanan yang besar. menghasilkan pulpa dan sebagai bahan bakar (arang).6 Penjanaan Kuasa Elektrik Pada waktu malam.5 Pembalakan 2/3 daripada negara Jepun diliputi oleh hutan. tetapi kayu tetap digunakan sebagai bahan utama. Oleh itu. kerajaan dan sektor swasta berusaha untuk memelihara hutan dengan menjalankan penanaman semula hutan.teknik baru dalam perikanan dan mengendalikan pemasaran hasil tangkapan ikan.

para saintis sentiasa menjalankan penyelidikan untuk mencari kegunaan-kegunaan baru bagi tenaga nuklear seperti penggunaan tenaga nuklear untuk memajukan pertanian. Peningkatan penggunaan alat-alat elektrik di rumah-rumah dan perkembangan pesat industri menyebabkan bertambahnya permintaan terhadap kuasa elektrik. Maharaja tidak lagi mempunyai kuasa dalam . 20.1 Maharaja dan Sistem Pemerintahan Sistem pemerintahan Jepun diumumkan pada 3 November. bukan membahayakan manusia. banyak pembaharuan dilakukan. 70% daripada tenaga elektrik didapati dan janakuasa hidroelektrik.yang banyak. Pusat ini dikendalikan oleh 'Atomic Energy Commission' yang ditubuhkan pada 1 Januari 1956. di kawasan-kawasan kampung yang terpencil. 'Atomic Energy Commission' bertanggungjawab memastikan bahawa tenaga nuklear yang terhasil digunakan kepada perkara-perkara yang mendatangkan faedah terhadap manusia. Melalui sistem tersebut. 20.5. Kemudahan elektrik terdapat di seluruh negaraJepun termasuklar. Terdapat banyak empangan-empangan besar diJepun yang menjadi pusat janakuasa elektrik.6 ASPEK POLITIKJEPUN 20.6.7 Tenaga Nuklear Tokai-mura merupakan pusat tenaga nuklear yang terawal. pelbagai usaha dijalankan untuk memajukan kuasa elektrik bagi memenuhi keperluan negara. Keadaan negara Jepun yang bergunung-ganang dan hujan yang selalu turun menyebabkan negara Jepun mampu membekalkan tenaga elektrik yang banyak. Oleh itu. Oleh itu. Sejak 1955. perubatan dan pengawetan makanan. 1946 dan berkuatkuasa pada 3 Mei 1947.

Dewan Perwakilan mempunyai kuasa yang lebih tinggi daripada Dewan 'Councillors'. 3. memanggil ahli-ahli parlimen untuk bersidang dar. Kuasa pengurusan dipegang oleh kabinet. Selain dari itu. ahli-ahli kabinet terpaksa meletak jawatan dan Dewan Perwakilan dibubarkan. Kuasa politik dikongsi bersama oleh 3 bahagian kerajaan iaitu: halaman 393 1. Sebenarnya. 20. Dewan Perwakilan berkuasa meluluskan perkara.6. Maharaja Jepun juga bertanggungjawab mengumumkan undang-undang dan perjanjian yang dibuat oleh kerajaan. Perdana Menteri telah terlebih dahulu dicadang oleh Diet sementara Ketua Hakim pula dicadangkan oleh Kabinet. Dewan Perwakilan juga berkuasa menanamkan rasa curiga pada pergerakan kabinet. la terdiri daripada Dewan Perwakilan (yang terdiri daripada 512 orang ahli yang berkhidmat untuk jangka masa 4 tahun) dan Dewan 'Councillors' (yang terdiri daripada 252 orang ahli yang dipilih untuk tempoh 6 tahun). 2. Kuasa menggubal undang-undang dipegang oleh Diet. .kerajaan tetapi hanya menjadi simbol negara dan lambang perpaduan rakyat.2 Diet Diet berada pada tempat paling tinggi. Kuasa undang-undang dipegang oleh bahagian kehakiman. Tugas baginda hanya melantik secara rasmi Perdana Menteri dan Ketua Hakim (Chief Justice of the Supreme Court).perkara yang ditolak oleh Dewan 'Councillors' dan seterusnya mengumumkannya sebagai keputusan Diet. Jika perkara ini terjadi. menganugerahkan pingat dan darjah kebesaran kepada mereka yang terpilihOrganisasi kerajaan Jepun seakan-akan sistem Parlimen British.

20. semua hakim mahkamah rendah dipilih untuk tempoh 10 tahun sahaja. Untuk mengelak penyalahgunaan kuasa.6. Berbeza dengan Presiden Amerika Syarikat.4 Kehakiman Selepas perang. Perdana Menteri merupakan ketua parti yang memperolehi undi paling banyak. mahkamah diletakkan di bawah kuasa kerajaan. Jika hakim melakukan kesalahan.20. dia akan didakwa oleh Court of Impeachment.6. Pemilihan mereka disemak dalam referendum nasional.3 Kabinet Perdana Menteri mengetuai kabinet. Beliau juga bertanggungjawab mewakili Jepun dalam persidangan antarabangsa. Mahkamah Tinggi terdiri daripada ketua hakim dan dibantu oleh hakimhakim lain. sistem kehakiman Jepun diubahsuai.6. Sebelum ini iaitu semasa zaman Pemulihan Meiji. Tetapi kini mahkamah bebas dari pengawasan bahagian eksekutif dan perundangan kerajaan. Ketua hakim dicadangkan oleh Kabinet dan dipilih oleh Maharaja. Hakim Mahkamah Rendah pula dipilih oleh kabinet daripada daripada mereka yang dicalonkan oleh Mahkamah Tinggi. halaman 394 20. Sementara itu. hakim Mahkamah Tinggi diminta berhenti dari perkhidmatan pada masa yang telah ditetapkan oleh undang-undang. tetapi beliau dipilih secara tidak langsung melalui kekuatan parti politik. Perdana Menteri Jepun tidak dipilih secara langsung oleh rakyat. namun tidak ada sekatan untuk mereka dipilih semula setelah tamat tempoh perkhidmatan. manakala hakim-hakim lain dipilih oleh kabinet. Beliau dipilih oleh ahli-ahli Diet.5 Parti-parti politik .

Paiti Komun. . ketenangan dan kebebasan serta membma negara Jepun yang mampu berdikan. la dilakukan melalui revolusi yang aman. Tujuan utama Parti Sosialis untuk membentuk masyarakat Jepun yang berbentuk sosialis. Selain daripada parti-parti tersebut. la berpegang kepada ideologi yang ekstrem dan berusaha untuk membentuk masyarakat sosialis melalui proses demokrasi. Membentuk sistem demokrasi di Jepun untuk meningkatkan taraf hidup rakyat dan membentuk semula institusi-institusi yang telah ada selari dengan prinsip asas demokrasi. Parti ini menentang Perjanjian KerjasamaJepun-Amerika dan mendesak supaya tentera darat Amerika keluar dari Jepun dan menutup pangkalan tentera mereka di Jepun. terdapat tiga parti politik utama: • Parti Demokratik Liberal (LDP) ialah parti konservatif. melalui perjanjian damai dengan Amerika Syarikat. Soviet Rusia dan Republik China. • Parti Demokratik Sosialis dibentuk pada Januari 1960 oleh kumpulan yang keluar dari Parti Sosialis pada tahun yang lalu. Parti Sosialis menggalakkan polisi neutral. Untuk menjamin kestabilan ekonomi dan sosial dan seterusnya menyumbang kepada kepentingan awam. Tujuar. 2. Prinsipnya serupa dengan Parti Demokratik Sosialis di Eropah. • Parti Sosialis. Ingin bekerja keras bagi memulihkan hubungan antarabangsa mengenai dasar keadilan sejagat. Mengenai dasar luar Jepun. Parti ini mempunyai polisinya tersendiri dan tidak bergantung kepada parti-parti lain. penubuhannya ialah: 1. dan polisinya termasuklah mendapatkan kerjaya penuh (full employment). sistem kebajikan sosial yang kukuh dan peningkatan taraf hidup golongan miskin. terdapat juga parti Komeikai.s Jepun (JCP) dan United Social Democratic Party. 3.Di Jepun.

No religious organization shall receive any privileges from the State. Masyarakat Jepun diberi kebebasan untuk menganut mana-mana agama. Ketiga-tiga agama ini saling melengkapi antara satu sama lain. terdapat beberapa agama lain yang wujud di Jepun termasuklah agama Kristian dan agama-agama baru. Ini dapat dilihat dalam perlembagaan yang digubal pada 1947.20. Ketua-ketua bagi setiap kumpulan tersebut memberi wang kepada halaman 395 pengikut-pengikutnya semasa pilihan raya dan membantu ahli-ahli yang setia untuk mendapatkan kedudukan penting dalam parti dan kabinet. Buddhisme pula memperkatakan tentang aspek-aspek ketuhanan yang jauh dari jangkauan akal manusia. Buddhisme dan Konfusianisme. Sistem politik Jepun yang bersifat tradisional tetapi telah berjaya mencipta sebuah negara moden yang berjaya merupakan satu perkara yang menank. Setiap kuumpulan dibentuk berdasarkan persamaan kepentingan peribadi.6. nor exercise any political authority. artikel 20 yang menyatakan: Freedom of religion is guaranteed to all.7 ASPEK AGAMA DAN FALSAFAH Masyarakat Jepun kini tidak menganggap agama sebagai satu kepercayaan tetapi sekadar satu rekreasi. Konfusianisme membekalkan masyarakat Jepun dengan nilai-nilai etika.6 Kewujudan Puak dalam Parti Keunikan politik Jepun ialah kemunculan puak-puak dalam parti. Dianggarkan bahawa kurang dari 1/3 penduduk Jepun berpegang kepada agama. 20. bukannya didorong oleh perbezaan pandangan. Parti Demokratik Liberal mempunyai 5 kumpulan terbesar. Selain dari tiga agama tersebut. No . Terdapat tiga agama utama di Jepun iaitu Shinto. Sementara itu. Shinto sering dikaitkan dengan pusingan dalam pertanian dan mengajartentang kebiasaan (rutin) dalam kehidupan seharian.

kerana mereka berasal dari Dewi Matahari. manusia adalah baik dan tidak berdosa. Pelbagai upacara dijalankan sebagai penghormatan kepada Kami agar beroleh kesejahteraan dalam hidup (seperti mendapat hasil tuaian yang banyak) dan mengelak dari bencana (seperti kebakaran dan penyakit). angin dan batu. masyarakat Jepun menyembah Kami. iaitu kuasa suci yang terjelma dalam pelbagai bentuk seperti matahari. Agama ini tidak mempunyai kitabkitab atau nabi-nabi dan tidak perlu disebarkan seperti agama-agama lain kerana Shinto telah sebati dalam diri masyarakat Jepun. Semua maharaja Jepun dipercayai sebagai Tuhan. Pada pertengahan kurun ke-19. State Shinto telah membina beribu-ribu shrines untuk menghormati pahlawan. rites or practice. The State and its organ shall refrain/win religious education or any otherreligious activity. shamanisme dan penyembahan alam. State Shinto iaitu agama menyembah maharaja dengan tujuan untuk menguatkan semangat kebangsaan masyarakat Jepun. Shinto telah membentuk falsafah masyarakat Jepun. Manusia perlu patuh kepada Kami. apabila maharaja ingin menguatkan kekuasaan dan kedudukannya. pokok.person shall he compelled to take part in any religious act.Shinto iaitu agama yang tulen. Penganut Shinto diajar supaya menyukai alam dan menghormati roh nenek moyang. Sect. Shinto ialah kepercayaan ash masyarakat Jepun yang berunsur animisme. Dewa yang penting ialah Amaterasu iaitu Dewi Matahari. gunung.pahlawan Jepun. menanam dan menjaga tanaman dari gangguan binatang . 2. Upacara Shinto berkait rapat dengan pertanian terutamanya padi. celebration. yang melambangkan semangat pahlawan-pahlawan muda yang gugur kerana mempenahankan negara. Menurut Shinto. Oleh itu. Shinto menjadi agama rasmi Jepun pada kurun ke-6. Dalam agama Shinto. Antaranya ialah Yasukuni shnne di Tokvo. Shinto terbahagi kepada dua: halaman 396 1. upacara Shinto termasuklah pesta menuai.

Dalam masayang sama. Shinto dan Buddhisme saling melengkapi antara satu sama lain. Kemudian. pada kurun ke-13. Konfusianisme diperkenalkan oleh Tokugawa demi untuk menjayakan citacita politiknya. ketua mazhab agama Buddha akan melibatkan diri dalam politik dan membuat penentangan secara terbuka kepada pihak berkuasa yang bersifat sekular. agama Buddha digunakan. semasa kematian. Kemudian. Pada kurun ke-9. ia bertukar bentuk kepada semangat nasionalisme terhadap Putera Nichiren.6. Doktrin-doktrin Konfusianisme telah lama diperkenalkan ke Jepun sebagai elemen penting dalam tamadun dan pendidikan Cina. gerakan ini terus mengendalikan institusi-institusi agama Buddha. Agama Buddha dibawa ke Jepun oleh orang-orang Cina pada kurun ke. terdapat tiga alam iaitu takama no hara(syurga). pada malam tersebut juga. Secara umumnya. Terdapat pelbagai versi agama Buddha. yomi no kuni (neraka) dan Tokayo no kuni (dunia). Masyarakat Jepun menggunakan agama Shinto dalam upacara perkahwinan. masyarakat Jepun akan mengunjungi tempat ibadat Shinto (Shinto shrine) untuk mendapatkan cahaya kebaikan. Dalam falsafah Shinto. pengaruh Konfusianisme semakin berkurangan akibat kemunculan kuasa tentera halaman 397 . pada malam Tahun Baru. Sebaliknya. Biasanya.dan alam semula jadi. agama ini lebih bersifat eksoterik. Matsuri adalah upacara Shinto yang paling popular. Agama Shinto meletakkan dunia sebagai tumpuan utama dengan menekankan kegembiraan hidup di dunia. mereka menuju ke kuil Buddha untuk mendengar deringan loceng yang dipercayai boleh menghalau 108 kejahatan. Penentangan ganas antara penganut agama Buddha dengan Diktator Oda Nobunaga pada kurun ke-16 telah menukar agama Buddha menjadi satu gerakan politik yang berjuang menentangtentera Jepun. Selain dari itu. Agama ini dianuti oleh 83 juta orang daripada 123 juta orang rakyat Jepun. Walau bagaimanapun. agama Shinto juga mempercayai bahawa ada hidup selepas mati. Tetapi.

pengikut agama Kristian telah bergabung dengan penyokong Parti Sosialis bagi menjayakan gerakan pekerja (labour movement. Pada 1920-an. idea konfucianisme digunakan untuk menyatukan negaraJepun dan bertapak kukuh dalam sanubari masyarakat Jepun. Walaupun hanya 1% penduduk Jepun beragama Kristian. Oleh itu. Dua agama baru yang paling popular ialah Tenrikyo dan Soka Gakkoi. Gerakan Kristian di Jepun juga terlibat dalam isu keadilan sosial. Tokugawa mula memberi penekanan terhadap fahaman Neo-konfusianisme yang mementingkan kesetiaan orang bawah kepada orang atasan seperti kesetiaan rakyat terhadap pemerintah dan ketaatan anak kepada ibubapa. (12% daripada penduduk Jepun).selepas kurun ke-12. kegembiraan dan kemudahan dalam sesuatu urusan. Contohnya. Agama Kristian juga wujud di Jepun dan terbahagi kepada dua iaitu Protestan dan Katolik. Selepas perang terutamanya selepas tahun 1946. Secara umumnya.idea yang diperkenalkan oleh agama Kristian digunakan dalam pendidikan dan kerja-kerja kebajikan. Ideologi ini dikaitkan pula dengan pegangan tradisi samurai lalu membentuk sifat yang dinamakan bushido {the way of the warrior). Tennkyo berdasarkan agama Buddha. Tenrikyo menekankan tentang kebersihan. Semenjak itu. agama Kristian telah menjadi pelopor dalam pembinaan sekolah-sekolah bagi anak-anak perempuan. Maharaja Hirohito mengisytiharkan bahawa baginda bukanlah Tuhan. namun agama ini mempunyai pengaruh besar terhadap masyarakat Jepun. Penganut-penganut agama ini sering mengadakan gotong-royong membersihkan halaman . Agama ini mempunyai kitab suci. bandar suci (tenri) dan cara beribadat tersendiri. la diasaskan oleh seorang suri rumah. Banyak agama baru muncul di Jepun dan dianuti oleh 14 juta orang. Sikap ini berjaya menukar samurai dari golongan pahlawan feudal kepada ahli birokrat yang baik seperti ahli birokrat di China. Prinsip-prinsipnya digabungkan bersama prinsip State Shinto untuk membangkitkan semangat nasionalisme di Jepun sebelum Perang Dunia Kedua. Idea. hubungan antara agama dan negara mulai renggang.

Menurut agama ini. Beliau pernah menjadi paderi Shinto dan berhasrat untuk menjadi Kami. kebanyakan rumah di Jepun mempunyai shrine yang kecil dan dilengkapi dengan patung Buddha. orang bawahan dan golongan yang tertindas. Penganut agama ini berzikir dengan menyebut Namu-myo-ho-renge-kyo sebagai jalan untuk menuju englightenment. Pengasasnya ialah Kiromizu Munetada. Masyarakat Jepun sejak zaman silam mementingkan kebersihan. Shinto dan agama Buddha tetap memainkan peranan penting dalam masyarakat Jepun. Masyarakat Jepun juga sering mandi untuk menjaga kebersihan diri.penganutnya boleh mendapatkan apa yang diidam-idamkan termasuklah pekerjaan dan teman wamta. Semasa agama-agama baru ini muncul. penganut. Kiromizukyo adalah agama baru yang be