TITAS 1 .............................................................................................................................. 11 BAB 1 ................................................................................................................

.................. 11 PENGENALAN ILMU KETAMADUNAN ................................................................. 11 1.1 TAKRIF TAMADUN DAN CIRI-CIRI PENTINGNYA .................................... 11 1.1.1 Hubungan Tamadun dengan Agama ..................................................................... 13 1.1.2 Hubungan Tamadun dengan Budaya .................................................................... 14 1.1.3 Hubungan Tamadun dengan Bangsa ..................................................................... 14 1.1.4 Ciri-ciri Asas Tamadun ........................................................................................... 15 1.2 KELAHIRAN DAN PERKEMBANGAN TAMADUN ...................................... 16 1.3 INTERAKSI ANTARA TAMADUN...................................................................... 20 1.4 PERSAMAANDANPERBEZAANANTARATAMADUN ................................. 24 1.4.1 Alam sekitar............................................................................................................ 24 1.4.2 Keluarga ................................................................................................................... 25 1.4.3 Komuniti ................................................................................................................... 26 1.4.4 Kerajaan .................................................................................................................. 26 1.4.5 Kegiatan Ekonomi ................................................................................................... 27 1.4.6 Pendidikan ............................................................................................................... 27 1.4.7 Kesihatan.................................................................................................................. 28 Bab 2.................................................................................................................................... 29 PENGENALAN TAMADUN ISLAM........................................................................... 29 2.1 KONSEP TAMADUN ISLAM ................................................................................ 29 2.1.1 Pengertian Tamadun dan Tamadun Islam ........................................................... 29 2.1.2 Hubungan Tamadun dengan Kebudayaan ............................................................ 31 2.2 MATLAMAT TAMADUN ISLAM ........................................................................ 32 2.2.1 Hubungan Manusia dengan Allah Pencipta Alam .............................................. 34 2.2.2 Hubungan Manusia Sesama Manusia ................................................................... 37 2.2.3 Hubungan Manusia dengan Alam Sejagat ........................................................... 38 2.3 DASAR TAMADUN ISLAM................................................................................... 40 2.3.1 Hak-hak Hidup ......................................................................................................... 41 2.3.2 Memelihara Akal Fikiran ........................................................................................ 42 2.3.3 Memelihara Kehormatan dan Keturunan ............................................................. 43 2.3.4 Memelihara Harta Benda ........................................................................................ 44 2.3.5 Memelihara Hak dan Kebebasan ........................................................................... 45 2.4 SIFAT.SIFAT TAMADUN ISLAM DAN CIRI-CIRI UTAMA ISLAM .......... 47 2.4.1 Sifat-sifat Tamadun Islam ..................................................................................... 47 2.4.2 Ciri-ciri Utama Islam............................................................................................... 48

Bab 3.................................................................................................................................... 50 3.1 MANUSIA DAN MASYARAKAT JAHILIAH.................................................... 51 3.1.1 Jahiliah dan Pengertiannya ................................................................................... 51 3.1.2 Sistem Kepercayaan dan Agama ........................................................................... 53 3.1.3 Sistem Politik dan Pentadbiran ............................................................................. 56 3.1.4 Sistem Perekonomian .............................................................................................. 57 3.1.5 Sistem Sosial dan Kebudayaan ............................................................................. 59 3.1.6 Ilmu Pengetahuan dan Keintelektualan ............................................................... 60 3.2 KELAHIRAN MASYARAKAT ISLAM DAN KEISTIMEWAANNYA ........ 64 3.2.2 Penyusunan Masyarakat dan Negara Islam Madinah ......................................... 68 3.2.3 Piagam Madinah ...................................................................................................... 70 3.2.4 Dasar Utama Pentadbiran Rasullulah dan Khulafa Ar-Rasyidin ...................... 73 Bab 4.................................................................................................................................... 80 SUMBER-SUMBER TAMADUN ISLAM................................................................... 80 4.1 KITAB AL-QURAN AL-KARIM ........................................................................... 80 4.1.1 Wahyu daripada Tuhan ......................................................................................... 80 4.1.2 Sifat Asli dan Kekal Sepanjang Zaman ............................................................... 86 4.1.3 Kitab Mukjizat ....................................................................................................... 88 4.1.4 Keistimewaan Al-Quran ........................................................................................ 93 4.1.5 Kandungan al-Quran ............................................................................................. 100 4.1.6 Hubungan al-Quran dengan Sains ....................................................................... 102 4.1.7 Hubungan al-Quran dengan Kitab Samawi Lain............................................... 104 4.2 AL-HADIS ................................................................................................................. 106 4.2.1 Pengenalan Hadis ................................................................................................... 106 4.2.2 Hubungan al-Quran dengan al-Hadis .................................................................. 107 Bab 5.................................................................................................................................. 112 ILMU DAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT MENURUT ISLAM .............. 112 5.1 PENGERTIAN DAN KONSEP ILMU ................................................................. 112 5.2 KEDUDUKAN CENDEKIAWAN DI SISI ISLAM .......................................... 115 5.3 PERANAN ILMU DALAM PEMBANGUNAN MASYARAKAT ISLAM .. 116 5.4 PEMBENTUKAN MASYARAKAT ISLAM ...................................................... 116 5.4.1 Perkahwinan .......................................................................................................... 117 5.4.2 Hak dan Tanggungjawab dalam Institusi Keluarga .......................................... 119 5.5 KONSEP KEMASYARAKATAN ISLAM .......................................................... 120 5.6 HAK DAN TANGGUNGJAWAB ANGGOTA MASYARAKAT .................. 122 5.7 ISLAM DAN MASYARAKAT BERBILANG BANGSA ................................ 123

Bab 6.................................................................................................................................. 124 6.1 IBN SINA.................................................................................................................. 124 6.2 IBN KHALDUN ....................................................................................................... 127 6.2.1 Ibn Khaldun dan Karya Agungnya Muqadimah................................................ 128 6.2.2 Ibn Khaldun Sebagai Ahli Sejarah dan Sosiologi ............................................. 129 6.3 IMAMAL-GHA2ALI ............................................................................................... 131 6.4.1 Al-Biruni Sebagai Ahli Astronomi..................................................................... 133 6.4.2 Al-Biruni Sebagai Ahli Sains ............................................................................... 136 6.5.1 Sumbangan Al-Khawarizmi ................................................................................. 140 Bab 7.................................................................................................................................. 145 KEADILAN DALAM TAMADUN ISLAM .............................................................. 145 7.1 KEADILAN DALAM ISLAM ............................................................................... 146 7.2 KEADILAN UNDANG-UNDANG ...................................................................... 147 7.3 KEADILAN SOSIAL .............................................................................................. 153 7.4 KEADILAN SEJAGAT ........................................................................................... 160 Bab 8.................................................................................................................................. 163 ISLAM DAN ISU-ISU SEMASA ................................................................................ 163 8.1 SENI DALAM ISLAM ............................................................................................ 163 8.1.1 Sumber Pengetahuan Seni ................................................................................... 166 8.1.2 Seni Bersumberkan Ajaran Islam ........................................................................ 168 8.1.3 Perbezaan antara Seni Islam dengan Seni Barat............................................... 171 8.2 KEDUDUKAN WANITA DALAM ISLAM ....................................................... 173 8.2.1 Kedudukan Wanita dalam Islam .......................................................................... 174 8.2.2 Peranan Wanita dan Lapangan Kegiatannya...................................................... 183 8.2.3 Poligami Member! Perlindungan kepada Wanita.............................................. 184 Bab 9.................................................................................................................................. 188 PERTEMBUNGAN TAMADUN ISLAM DENGAN KOLONIALISME BARAT
............................................................................................................................................ 188

9.1 CABARAN-CABARAN PENJAJAHAN BARAT ............................................. 188 9.1.1 Sistem Pengajaran dan Pendidikan ................................................................... 189 9.1.2 Akhbar dan Media Massa ..................................................................................... 192 9.1.3 Serangan Sosial ..................................................................................................... 193 9.2 GERAKAN PEMESONGAN PEMIKIRAN ISLAM ......................................... 195 9.3 CABARAN UMAT ISLAM ................................................................................... 196 9.3.1 Cabaran Sekularisme ............................................................................................. 196 9.3.2 Cabaran Orientalisme ............................................................................................ 199

9.4 KESAN-KESAN PENJAJAHAN KE ATAS UMAT ISLAM .......................... 201 9.4.1 Tajdid Tamadun ..................................................................................................... 201 9.4.2 Krisis Pemikiran Halangan Tajdid Masa kini .................................................... 205 Bab 10 ............................................................................................................................... 212 10.1 KONSEP TAMADUN MELAYU ....................................................................... 213 10.4 KESAN-KESAN KEDATANGAN ISLAM KE ALAM MELAYU .............. 219 10.5.1 Masyarkat Melayu Praagama Hindu dan Buddha ........................................... 221 10.5.2 Pandangan Semesta Melayu Pengaruh Agama Hindu dan Buddha ............. 222 10.5.3 Pandangan Semesta Melayu dan Pengaruh Agama Islam ............................. 223 Bab 11 ............................................................................................................................... 226 11.2 PENGARUH AGAMA HINDU-BUDDHA DAN ISLAM ............................. 229 11.3 BAHASA MELAYU SEBAGAI BAHASA PENGANTAR ........................... 229 11.6 SENI DAN TAMADUN MELAYU .................................................................... 238 11.6.1 Seni dan Kehidupan ........................................................................................... 239 11.6.2 Ciri-ciri Hasil Seni Melayu ................................................................................ 242 11.7 PROSES SOSIALISASI DAN PEMBUDAYAAN .......................................... 244 11.8 KAEDAH DALAM PROSES SOSIALISASI ................................................... 246 11.9 PENDIDIKAN AGAMA DAN KEMAHIRAN PRAKTIKAL....................... 247 11.10 PROSES SOSIALISASI FORMAL .................................................................. 248 Bab 12 ............................................................................................................................... 250 TAMADUN MELAYU SEBAGAI ASAS DAN KELANGSUNGAN TAMADUN MALAYSIA ..................................................................................................................... 250 12.1 TAMADUN MELAYU SEBAGAI ASAS TAMADUN MALAYSIA ......... 251 12.1.1 Sejarah dan Asas Sistem Pemerintahan.......................................................... 251 12.1.2 Sistem Perundangan Tradisional ....................................................................... 253 12.1.3 Agama Islam dan Adat-Istiadat Melayu ........................................................... 253 12.1.4 Peranan Bahasa Melayu dan Islam ................................................................. 254 12.1.5 Kedudukan Istimewa Orang Melayu dan Bumiputera dan Undang- Undang Adat ................................................................................................................................... 255 12.1.6 Semangat Kebangsaan ...................................................................................... 255 12.1.7 Kewarganegaraan dan Jati Diri Kebangsaan ................................................. 257 12.1.8 Akta Pendidikan, Rukun Negara, dan Dasar Kebudayaan Kebangsaan .... 258 12.2 TAMADUN MELAYU DALAM KELANGSUNGAN TAMADUN MALAYSIA ..................................................................................................................... 259 12.2.1 Asas Modenisasi dalam Tamadun Malaysia.................................................. 259 12.2.2 Dasar Ekonomi Baru ........................................................................................... 260

12.2.3 Pembinaan Golongan Profesional, Perniagaan, dan Industri......................... 261 12.2.4 Pemilikan Saham dan Sistem Ekonomi Islam ................................................. 262 12.2.5 Globalisasi dan Wawasan 2020 ......................................................................... 263 12.2.6 Cabaran-cabaran Kontemporari ......................................................................... 264 TITAS 2 ............................................................................................................................ 266 Bab 13 ............................................................................................................................... 266 TAMADUN PERIBUMI MALAYSIA........................................................................ 266 13.1 PENDAHULUAN .................................................................................................. 267 13.2 KONSEP PERIBUMI ............................................................................................ 268 13.3 KLASIFIKASI PERIBUMI MALAYSIA .......................................................... 269 13.4 PRASEJARAHDANSEJARAH ........................................................................... 270 13.5 ADAT ....................................................................................................................... 272 13.5.1 Organisasi Sosial.................................................................................................. 274 13.5.2 Ekonomi Tradisional ........................................................................................... 279 13.5.3 Agama dan Pantang Larang ............................................................................... 282 13.5.4 Nilai dan Norma................................................................................................... 291 13.6 KEDUDUKAN MASYARAKAT PERIBUMI KINI ....................................... 295 13.7 KESIMPULAN ....................................................................................................... 295 Bab 14 ............................................................................................................................... 297 TAMADUN INDIA: SEJARAH, KERAJAAN DAN PENTADBIRAN ............... 297 14.1 ZAMAN PRASEJARAH ...................................................................................... 298 14.2 ZAMAN PROTOSEJARAH................................................................................. 298 14.3 ZAMAN SEJARAH AWAL ................................................................................. 300 14.3.1 Zaman Vedik (1,500-500SM) ............................................................................ 301 14.3.2 Zaman Vedik Terkemudian (600-320SM) ....................................................... 302 14.3.3 Empayar Maurya (321-185SM) ......................................................................... 304 14.3.4 Kemerosotan Empayar (200SM-300 TM) ....................................................... 306 14.3.5 Zaman Gupta (300-600 TM) .............................................................................. 308 14.3.6 Zaman Sangam..................................................................................................... 310 14.3.7 Zaman Pallava (600-900) ................................................................................... 310 14.3.8 Zaman Chola (850-1200).................................................................................... 312 14.3.9 Hubungan India dengan Dunia Luar ................................................................. 314 14.4 SEJARAH ZAMAN PERTENGAHAN (1000-1756) ....................................... 316 14.4.1 Zaman Muslim ..................................................................................................... 316 14.4.2 Kerajaan Vijayanagar (1336-1565) ................................................................... 319 14.5 ZAMAN MODEN (1750-1947) ........................................................................... 320

Bab 15 ............................................................................................................................... 322 TAMADUN INDIA: MASYARAKAT DAN BUDAYA ......................................... 322 15.1 MASYARAKAT DAN BUDAYA ...................................................................... 323 15.2 SISTEM KELUARGA........................................................................................... 323 15.2.1 Ashrama Dharma ................................................................................................. 324 15.2.2 Purusartha ............................................................................................................. 326 15.3 KEDUDUKAN KAUM WANITA. ..................................................................... 327 15.3.1 Dalam Masyarakat Indo-Arya............................................................................ 327 15.3.2 Dalam Masyarakat Dravida ................................................................................ 328 15.4 SISTEMKASTA ..................................................................................................... 329 15.4.1 Sistem Varna ........................................................................................................ 329 15.4.2 Sistem Jati ............................................................................................................. 331 15.5 BAHASADANKESUSASTERAAN ................................................................... 332 15.5.1 Kumpulan Bahasa dan Skrip Bahasa ................................................................ 332 15.5.2 Kesusasteraan ....................................................................................................... 334 15.6 AGAMA DAN FALSAFAH................................................................................. 343 15.6.1 Hinduisme ............................................................................................................. 343 15.6.2 Agama-agama Heterodoks ................................................................................. 347 15.6.3 Sistem Falsafah India .......................................................................................... 349 15.7 SENI HALUS .......................................................................................................... 355 15.7.1 Seni Muzik ............................................................................................................ 355 15.7.2 Seni Tarian ............................................................................................................ 356 15.7.3 Seni Drama ........................................................................................................... 357 15.7.5 Seni Lukis ............................................................................................................. 358 15.8 BIDANG SAINS..................................................................................................... 359 15.8.1 Ilmu Matematik .................................................................................................... 359 15.8.2 Ilmu Astronomi dan Kalendar ........................................................................... 360 15.8.3 Ilmu Fizik dan Kimia .......................................................................................... 361 15.3.4 Bidang Logam ...................................................................................................... 362 15.8.5 Bidang Perubatan ................................................................................................. 362 Bab 16 ............................................................................................................................... 363 IKTIBAR TAMADUN INDIA: PANDANGAN SEMESTA DAN NILAI-NILAI
............................................................................................................................................ 363

16.2 PANDANGAN SEMESTA................................................................................... 364 16.2.1 Sifat Penerimaan .................................................................................................. 364 16.2.2 Sifat Toleransi ...................................................................................................... 370

16.2.3 Relevansi kepada Malaysia ................................................................................ 374 16.2 NILAI-NILAI .......................................................................................................... 376 16.2.1 Dharma .................................................................................................................. 376 16.2.2 Kepercayaan kepada Tuhan ............................................................................... 378 16.2.3 Karma .................................................................................................................... 380 16.2.4 Ahimsa .................................................................................................................. 381 16.2.5 Satya ...................................................................................................................... 382 16.2.6 Perpaduan.............................................................................................................. 383 Bab 17 ............................................................................................................................... 388 TAMADUN CINA: ASAL-USUL, UNSUR-UNSUR ASAS DAN ORIENTASI SISTEM NILAI ............................................................................................................... 388 17.1 PENGENALAN: ASAL-USUL DAN LATAR BELAKANG ........................ 389 17.1.1 Kebudayaan Yangshao........................................................................................ 389 17.1.2 Kebudayaan Longshan dan Zaman Gangsa ..................................................... 390 17.2 UNSUR-UNSUR ASAS TAMADUN CINA ..................................................... 392 17.2.1 Alam Sekitar yang Mencorakkan Tamadun Cina ........................................... 392 17.2.2 Sistem Pertanian Purba ....................................................................................... 392 17.2.3 Bahasa dan Sistem Tulisan Cina ....................................................................... 394 17.2.4 Pembentukan Bangsa Tionghoa ........................................................................ 395 17.2.5 Pandangan Semesta dalam Tamadun Cina ...................................................... 395 17.2.6 Falsafah dan Agama Cina ................................................................................... 397 17.2.7 Institusi Politik dan Sistem Pemerintahan........................................................ 400 17.2.8 Keluarga dan Masyarakat Cina .......................................................................... 401 17.2.9 Orientasi Sistem Nilai dalam Tamadun Cina .................................................. 402 Bab 18 ............................................................................................................................... 404 TAMADUN CINA: KESUSASTERAAN, KESENIAN, SAINS DAN TEKNOLOGI CINA ....................................................................................................... 404 18.1 PENGENALAN ...................................................................................................... 405 18.2 BAHASA DAN KESUSASTERAAN CINA KLASIK .................................... 405 18.3 KEPELBAGAIAN GENRE SASTERA CINA KLASIK................................. 406 18.3.1 Puisi ....................................................................................................................... 406 18.3.2 Prosa ...................................................................................................................... 408 18.3.3 Drama .................................................................................................................... 409 18.3.4 Fiksyen .................................................................................................................. 411 18.4 KESENIAN CINA.................................................................................................. 412 18.4.1 Muzik Klasik ........................................................................................................ 412

18.4.2 Kaligrafi ................................................................................................................ 415 18.4.3 Seni Lukis ............................................................................................................. 417 18.4.4 Seni Pembinaan .................................................................................................... 421 18.4.5 Seni Cina yang Lain ............................................................................................ 423 18.5 SAINS DAN TEKNOLOGI CINA ...................................................................... 424 18.5.1 Bidang Astronomi................................................................................................ 425 18.5.2 Bidang Matematik ............................................................................................... 425 18.5.3 Bidang Perubatan ................................................................................................. 425 18.5.4 Bidang Optik ........................................................................................................ 427 18.5.5 Bidang Alkimia .................................................................................................... 427 18.5.6 Teknologi Cina..................................................................................................... 428 18.6 EMPAT PENCIPTAAN AGUNG ....................................................................... 429 18.7 KEMEROSOTAN DAN CIRI-CIRI SAINS CINA .......................................... 430 18.8 PENUTUP................................................................................................................ 431 Bab 19 ............................................................................................................................... 432 TAMADUN CINA: INTERAKSI DENGAN TAMADUN LAIN DAN RELEVANSINYA DI MALAYSIA DAN DUNIA ................................................... 432 19.1 INTERAKSI ANTARA TAMADUN: PENGENALAN .................................. 432 19.2 INTERAKSI BUDAYA CINA DENGAN KAWASAN BULATAN BUDAYA ......................................................................................................................... 434 19.2.1 Interaksi Budaya Cina dengan Korea ............................................................... 434 19.2.2 Interaksi Budaya Cina dengan Jepun ................................................................ 436 19.2.3 Interaksi Budaya Cina dengan Vietnam ........................................................... 439 19.3 INTERAKSI BUDAYA CINA DI LUAR LINGKUNGAN BULATAN BUDAYA: TUMPUAN TERHADAP ASIA TENGGARA, INDIA, DUNIA ISLAM DAN BARAT .................................................................................................... 440 19.3.1 Jalan Sutera: Saluran Interaksi antara Tamadun ............................................. 441 19.3.2 Interaksi Budaya Cina dengan Asia Tenggara................................................. 442 19.3.3 Interaksi Budaya Cina dengan India ................................................................. 445 19.3.4 Interaksi Budaya Cina dengan Dunia Islam..................................................... 450 19.3.5 Dampak Barat dan Respons China .................................................................... 453 19.4 TAMADUN CINA DALAM PEMANTAPAN TAMADUN MALAYSIA DAN DUNIA ................................................................................................................... 458 19.4.1 Prospek Globalisasi: Masalah dan Cabaran ..................................................... 458 19.4.2 Tamadun Cina: Relevansinya di Malaysia dan Dunia.................................... 461 Bab20................................................................................................................................. 466

TAMADUN JEPUN ....................................................................................................... 466 20.1 LATAR BELAKANG DAN PENUBUHAN: SEJARAH TAMADUNJEPUN
............................................................................................................................................ 466

20.1.1 Asal-usul Nama Jepun dan Geografi ................................................................ 466 20.1.2 Sejarah Awal Orang Jepun dan Keluarga Diraja Jepun ................................. 468 20.1.3 Sejarah Awal Penubuhan Negara Jepun dan Peranan Korea Sebagai Jambatan Kemasukan Tamadun Cina ........................................................................... 471 20.2 PEMBINAAN, PERKEMBANGAN, DAN PEMANTAPAN TAMADUN JEPUN SEHINGGA 1912.............................................................................................. 472 20.2.1 Pembaharuan Taika dan Kod Taiho .................................................................. 473 20.2.2 Zaman Nara (710-784 M) ................................................................................... 474 20.2.3 Zaman Heian (794-1185 M)............................................................................... 475 20.2.4 Zaman Kamakura (1185-1331 M)..................................................................... 477 20.2.5 Kesyogunan Ashikaga (1338-1533 M)............................................................. 479 20.2.6 Zaman Sengoku Jidai .......................................................................................... 481 20.2.7 Kesyogunan Tokugawa (1603-1867 M) ........................................................... 483 20.2.8 Zaman Meiji (1868-1912 M) ............................................................................. 484 20.3 PANDANGAN SEMESTA MASYARAKAT JEPUN DAN SUMBANGAN AGAMA DALAM PEMBINAAN TAMADUN JEPUN .......................................... 490 20.3.1 Pandangan Semesta ............................................................................................. 491 20.3.2 Agama Shinto ....................................................................................................... 492 20.3.3 Pengaruh Agama Buddha ................................................................................... 495 20.3.4 Pengaruh Falsafah Konfusian dan Taoisme ..................................................... 497 20.3.5 Sumbangan Agama dalam pembinaan Tamadun Jepun ................................. 499 20.4 INTERAKSI TAMADUN JEPUN DENGAN TAMADUN BARAT ............ 501 20.4.1 Hubungan dengan Kuasa Barat dan Kemasukan Agama Kristian................ 502 20.4.2 Komodor Perry dan Peranannya ........................................................................ 503 20.4.3 Dampak Kemasukan Tamadun Barat ............................................................... 505 20.5 JEPUN MASA KINI .............................................................................................. 509 20.5.1 Aspek Ekonomi Jepun ........................................................................................ 509 20.5.2 Perindustrian......................................................................................................... 510 20.5.3 Pertanian ............................................................................................................... 512 20.5.4 Perikanan .............................................................................................................. 512 20.5.5 Pembalakan........................................................................................................... 513 20.5.6 Penjanaan Kuasa Elektrik ................................................................................... 513 20.5.7 Tenaga Nuklear .................................................................................................... 514

20.6 ASPEK POLITIKJEPUN ...................................................................................... 514 20.6.1 Maharaja dan Sistem Pemerintahan .................................................................. 514 20.6.2 Diet ........................................................................................................................ 515 20.6.3 Kabinet .................................................................................................................. 516 20.6.4 Kehakiman ............................................................................................................ 516 20.6.5 Parti-parti politik .................................................................................................. 516 20.7 ASPEK AGAMA DAN FALSAFAH.................................................................. 518 20.8 SISTEM PENDIDIKAN DI JEPUN .................................................................... 523 20.9 WANITA JEPUN MODEN .................................................................................. 525 20.10 ASPEK KESUSASTERAAN JEPUN ............................................................... 528 20.10.1 Aspek Seni Lukis, Seni bina dan Kraftangan ................................................ 530 20.10.2 Pakaian Tradisional Jepun: Kimono ............................................................... 533 20.10.3 Sistem Tulisan .................................................................................................... 534 20.10.4 Perayaan-perayaan Orang Jepun ..................................................................... 535 20.10.5 Kegemaran Masa Lapang Masyarakat Jepun ................................................ 537 20.10.6 Teater................................................................................................................... 538 20.10.7 Upacara Minum Teh ......................................................................................... 539 20.10.8 Ikebana ................................................................................................................ 539 20.10.9 Seni Mempertahankan Din dan Sumo ............................................................ 540 20.11 KESIMPULAN ..................................................................................................... 540 bab 21 ................................................................................................................................ 542 TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA: CABARAN KONTEMPORARI DAN MASA DEPAN ..................................................................................................... 542 21.1 PENILAIAN TERHADAP TAMADUN ............................................................ 542 21.2 INTERAKSI ASAS TAMADUN ISLAM, TAMADUN ASIA DAN BARAT
............................................................................................................................................ 544

21.3 DAMPAK BARAT ................................................................................................ 545 21.3.1 Dominasi Terhadap Politik................................................................................. 547 21.3.2 Dominasi Terhadap Ekonomi ............................................................................ 548 21.3.3 Dominasi Terhadap Media ................................................................................. 549 21.3.4 Dominasi Terhadap Budaya ............................................................................... 549 21.4 CABARAN PERADABAN ABAD KE-21 ........................................................ 553 21.4.1 Kepentingan Dialog Peradaban ......................................................................... 554 21.4.2 Ke Arah Memperkembangkan Dialog Peradaban........................................... 555 BIBLIOGRAFI ................................................................................................................ 558

TITAS 1 BAB 1 PENGENALAN ILMU KETAMADUNAN

Chandra Muzaffar Che WanJasimah Wan Mohd Radzi Hashim Hj. Musa Mohd. Zuhdi Marsuki Takrif Tamadun, Ciri-ciri Tarnadun, Hubungan Tamadun dengan Agama, Hubungan Tamadun dengan Budaya, Hubungan Tamadun dengan Agama, Hubungan Tamadun dengan Bangsa, Ciri-ciri Asas Tamadun, Kelahiran dan Perkembangan Tamadun, Interaksi antara Tamadun, Persamaan dan Perbezaan antara Tamadun, Alam Sekitar, Keluarga, Komuniti, Kerajaan, Kegiatan Ekonomi, Pendidikan, Kesihatan.

1.1 TAKRIF TAMADUN DAN CIRI-CIRI PENTINGNYA Perkataan 'tamadun' sering digunakan untuk menggambarkan kemajuan kebendaan (material) sesebuah masyarakat. Dari perspektif semasa pula, perkataan 'tamadun' selalunya merujuk kepada pencapaian yang tinggi dalam sains dan teknologi (S&T) selari dengan penonjolannya dalam tamadun Barat pada zaman ini. Sebenarnya perkataan 'tamadun' dari sudut etimologi berasal daripada perkataan maddarm dalam bahasa Arab. Maddana yang merupakan kata kerja yang meruJuk kepada perbuatan membuka bandar atau kota serta perbuatan memperhalus budi pekerti. Daripada perkataan maddana ini diterbitkan perkataan madani yang merupakan sifat nama. Madani merujuk kepada sifat sesuatu yang berkaitan dengan pembangunan perbandaran serta kehalusan budi pekerti yang terpuji. Kedua-dua perkataan maddana dan madani sendiri sebenarnya berasal daripada deen yang bermaksud agama, iaitu menggambarkan kehidupan beragama. Pengertian tamadun berdasarkan etimologi seperti yang dikemukakan, secara tidak langsung menekankan

halus dan sopan ke arah pembentukan peribadi dan komuniti yang memiliki personaliti. tamadun boleh ditakrifkan sebagai sejumlah pencapaian dan pembangunan dalam segala perlakuan. Perkataan ini berasal daripada perkataan civitas dalam bahasa Latin yang bermaksud bandar atau kou. Lebih buruk danpada itu. Bagaimanapun. tatasusila dan budi pekerti yang terpuji untuk membentuk sebuah masyarakat atau negara bangsa. Secara lebih sempurna. perkataan yang senng digunakan dalam bahasa Inggeris untuk memberi maksud tamadun ialah civilization. baik. civilization juga membawa maksud yang menekankan penggabungan antara ketinggian budaya dan kemajuan kebendaan. Selam danpada itu. Kemuncak kewujudan . Perkataan bahasa Arab lain yang turut digunakan untuk mentakrifkan tamadun lalah hadarah yang berasal danpada perkataan hadara yang merujuk kepada perbuatan duduk di bandar dan penlaku kehidupan yang tinggi. pemikiran dan kemajuan (seperti S&T. Seperti hadarah dan peradaban. tasawur terhadap kemajuan penempatan dan kemudahan disempitkan lagi kepada persoalan kebendaan yang menjadi simbol kemewahan. Berdasarkan pengertian-pengertian yang dikemukakan. konsep ketamadunan sepatutnya dilihat dari perspektif yang meliputi pencapaian tatasusila dan moral yang tinggi serta kemajuan penempatan dan kemudahan yang sempurna. Pentakrifan tamadun yang lengkap harus menggabungkan kedua-dua perkara tersebut yang berkaitan dengan kehalusan budi pekerti dan pembangunan perbandaran atau penempatan. konsep ketamadunan yang sering difahami oleh masyarakat manusia hari ini lebih menjurus kepada perkara yang berkaitan dengan kemajuan penempatan dan kemudahan yang sempurna semata-mata.dua perkara yang penting dalam memberi takrifan Halaman 3 yang lengkap terhadap tamadun. Tamadun )uga senng disamakan pengertiannya dengan peradaban yang membawa maksud keadaan dan tingkat kemajuan pada kehidupan jasmani dan rohani dalam sesebuah bangsa dan masyarakat. kesenian. kesusasteraan dan lain-lain) yang tinggi.

manakala kepercayaan seseorang pula merujuk kepada kehidupannya sebagai manusia beragama. terdapat beberapa tamadun yang turut mengumpulkan pelbagai agama yang berbeza sebagai pegangan masyarakat. Peranan agama dalam membentuk pandangan semesta seseorang dan sesebuah masyarakat serta penlaku tindakan mereka dalam kehidupan sememangnya begitu penting. bukan semua tamadun dipengaruhi dengan kuat oleh agama sebagaimana tamadun Barat kontemporari yang lebih cenderung memencilkan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan masyarakatnya. 1. Fenomena ini dapat dilihat dalam zaman tamadun Islam yang lalu.1.1 Hubungan Tamadun dengan Agama Seperti yang telah diterangkan sebelum ini kehidupan yang berbudi pekerti mulia dan bermoral tinggi merupakan satu perkara yang penting dalam kehidupan bertamadun. apabila tidak semua yang bernaung di bawah tamadun itu terdiri dari kalangan masyarakat Islam.n yang digunakan oleh Ibn Khaldun. Halaman 4 kemuculan tamadun-tamadun silam sebelum ini merupakan manifestasi kepada kehidupan beragama yang berperanan membentuk pandangan semesta dan nilai kehidupan yang terpuji dalam masyarakat ketika itu.sesebuah tamadun bukanlah digambarkan oleh limpahan kemewahan tetapi suasana kemakmuran sebagaimana ungkapan umra. Di sini dapat diperlihatkan bagaimana agama mempunyai kaitan yang begitu rapat dengan tamadun sebagaimana yang digambarkan oleh tamadun-tamadun silam. Perkara ini dapat dilihat sendiri kepada peninggalan bangunan dan barangan tamadun-tamadun silam yang dapat menggambarkan penghayatan yang tinggi terhadap kehidupan beragama. Namun begitu. Selam daripada itu. . Pembinaan sifat yang seperti ini pada diri seseorang begitu berkait rapat dengan kepercayaan yang diterima.

3 Hubungan Tamadun dengan Bangsa Hubungan antara tamadun dengan bangsa tidaklah begitu ketara sekalipun terdapat beberapa tamadun yang sering dikaitkan dengan sesebuah bangsa seperti tamadun Cina dan tamadun India. Sebagai contoh.1. Lazimnya sesebuah bangsa mempunyai pertalian yang rapat dengan sejarah. Manakala cara mereka berpakaian dan pemilihan jenis makanan pula merupakan natijah budaya kerana telah mengalami banyak perubahan dalam tempoh seratus tahun ini. Bagaimanapun tamadun berbeza daripada budaya sekiranya dilihat dari dua keadaan berikut: a. Masyarakat yang berbudaya tinggi sudah pasti mempunyai kehalusan budi dan kesempurnaan moral yang juga merupakan ciri.cin kehidupan bertamadun. Tamadun Islam misalnya mengandungi beberapa budaya mengikut negara atau wilayah yang berbeza.2 Hubungan Tamadun dengan Budaya Tamadun dan budaya mempunyai perhubungan yang rapat kerana budaya masyarakat yang tinggi dan terpuji menandakan kehidupan yang bertamadun. Sebagai contoh.1. Budaya kehidupan sesebuah mesyarakat merujuk kepada tatacara mereka bertindak ke atas persekitaran mereka (termasuk persekitaran sosial) dalam menguruskan kehidupan secara kolektif. Halaman 5 1. kesetiaan kepada maharaja merupakan satu natijah tamadun dalam masyarakat Jepun meskipun sistem politik mereka telah jauh berbeza daripada keadaan silam.1. Tamadun melampaui batas-batas kenegaraan dan wilayah sedangkan budaya selalunya dikaitkan dengan negara atau wilayah tertentu. Pengaruh dari natijah tamadun berkekalan lebih lama berbanding dengan pengaruh dari natijah budaya. b. tradisi dan . budaya masyarakat Islam di rantau Melayu berpakaian berbeza daripada masyarakat Islam di Semenanjung Arab sungguhpun mereka berada di bawah naungan ketamadunan Islam. Dengan pengertian lain sesuatu natijah budaya yang kekal lama dalam sesebuah masyarakat merupakan natijah tamadun.

Terdapat beberapa tamadun yang mengandungi lebih daripada satu bangsa seperti tamadun Barat yang mengandungi beberapa bangsa Eropah dan Amerika Utara. Sebaliknya sifat tamadun melintasi sempadan geografi yang secara langsung melampaui batasan kebangsaan. perakaman. bandar. Kemunculan satu bahasa atau beberapa bahasa yang serumpun dengan satu sistem tulisan yang tersendiri bagi menjadi perantaraan komunikasi. Kewujudan sistem organisasi dan institusi sosial dalam bidang politik. b. penyampaian dan pewansan khazanah tamadun dalam pelbagai bidang ilmu. 1. tamadun India. Peningkatan kualiti kehidupan yang lebih sempurna berbanding sebelumnya seterusnya terhasil peningkatan jangka hayat penghidupan yang lebih stabil dan panjang. e. .budaya kawasan geografi tertentu. Setiap tamadun dilihat mempunyai penonjolan yang tersendiri seperti tamadun Yunani yang masyhur dengan falsafah dan keseniannya. ekonomi dan pendidikan yang sempurna dan teratur.4 Ciri-ciri Asas Tamadun Sepanjang sejarah telah muncul tamadun-tamadun yang besar dan masyhur seperti tamadun Mesir. tamadun Cina. pentadbiran. d. kepolisan atau madinah. tamadun Yunani. kesemua tamadun yang telah muncul mempunyai cin-cin dasar yang sejagat seperti benkut: a. manakala tamadun Islam pula masyhur dengan perspektif kehidupan yang menyeluruh di samping perkembangan sains dan teknologi.1. Tamadun dan bangsa sebenarnya tidaklah mempunyai kaitan yang jelas kerana selalunya tamadun melampaui batasan kebangsaan. Meskipun terdapat keistimewaan tertentu pada tamaduntamadun yang berbeza. Kewujudan penempatan masyarakat manusia di sesebuah kawasan atau beberapa kawasan yang disatukan membentuk kota. c. tamadun Islam dan tain-lain. Kewu)udan sistem perundangan yang teratur dan sistem nilai serta moral yang berwibawa yang dikuatkuasakan untuk mengatur perlakuan dan tindak tanduk masyarakatnya dalam segala kegiatan kehidupan.

nilai kehidupan yang tulus dan suci yang mendorong kepada kehidupan bertamadun. Bagaimanapun secara lebih menyeluruh faktor-faktor yang dilihat mendorong kepada kemunculan tamadun. Ajaran agama dan amalan rohani sebenarnya mendorong manusia supaya menghayati nilai. Kelahiran sesebuah tamadun banyak didorong oleh kedudukannya yang strategik yang memungkinkan penempatan masyarakat memperoleh sumber-sumber semula jadi untuk kelangsungan kehidupan. Sesebuah masyarakat yang menghayati kehidupan beragama akan berusaha untuk membangunkan kehidupan mereka menuju kepada kesempurnaan kemanusiaan dan seterusnya melahirkan ketinggian . dan juga tamadun Melaka di pinggiran Selat Melaka. Faktor lokasi seperti ini yang merujuk kepada kesesuaian faktor-faktor geografi telah dilihat menggalakkan kemunculan tamadun Cina di lembah Huang-He dan Yong Tse.2 KELAHIRAN DAN PERKEMBANGAN TAMADUN Sorotan terhadap kemunculan tamadun-tamadun di dunia sebelum ini sememangnya begitu menarik. Tidak dapat dinafikan bahawa bukan mudah untuk menggambarkan secara lengkap bagaimana boleh berlakunya perubahan pada sesebuah masyarakat daripada kehidupan mereka yang tidak bertamadun kepada kehidupan bertamadun. Kelahiran dan peningkatan daya reka cipta dalam penciptaan teknologi Kelahiran dan perkembangan daya kreativiti dalam menghayati dan pembinaan bagi menyempurnakan lagi keselesaan kehidupan. g. kesusasteraan dan nilai estetika yang tersendiri. Setiap tamadun yang muncul kadangkala didorong oleh faktor-faktor yang tertentu baginya. Kemunculan sesebuah tamadun juga boleh dikaitkan dengan rangsangan keagamaan dan kerohanian. tamadun Mesopotamia di Lembah Tigris dan Euphrates.tamadun dunia sebelum ini adalah seperti berikut: a. b.Halaman 6 f. tamadun India di Lembah Ganges dan Brahmaputra. falsafah. Perubahan tersebut boleh jadi berlaku secara beransur-ansur atau secara drastik. kesenian. 1. tamadun Mesir di Lembah Nil.

Nilai-nilai murni yang wujud pada masyarakat sudah pasti menggalakkan kecintaan kepada ilmu dan nilai-nilai murni yang lain seperti kreativiti. Halaman 7 c.budaya. Dalam konteks zaman moden. ketekunan. semangat berdisiplin dan sebagainya. d. bertanggungjawab dan jujur yang seterusnya mendorong rakyatnya barganding bahu untuk membangunkan negara. Situasi kehidupan yang sengsara dan menderita boleh mendorong masyarakat membebaskan diri mereka daripada belenggu tersebut. Kemunculan sesebuah tamadun dikaitkan juga dengan kesengsaraan untuk bekerjasama menggemblengkan tenaga untuk hidup. Penghayatan nilai-nilai murni telah dilihat wujud pada hampir kesemua tokoh tamadun silam seperti Plato dan Aristotle dalam tamadun Yunani. Kelahiran sesebuah tamadun turut didorong oleh penghayatan yang tinggi terhadap moral dan nilai yang terpuji. e. kemunculan negara Jepun seringkali dikaitkan dengan penderitaan masyarakatnya selepas kekalahan mereka dalam Perang Dunia Kedua. Daripada pembangunan kehidupan seperti ini bermulalah bibit-bibit kehidupan bertamadun. Toleransi terhadap sumbangan . kerajinan. Kemunculan tamadun Islam misalnya begitu dipengaruhi oleh rangsangan nilai daripada penghayatan cara hidup Islam yang kamil berserta dorongan langsung daripada risalah wahyu. Kautilya dan Samkara dalam tamadun India serta al-Farabi. Lao Tze dan Kung Fu-Tze dalam tamadun Cina. Hakikat ini bersesuaian dengan pepatah Inggeris yang menyatakan 'keperluan kehidupan merupakan ibu segala reka cipta' (necessity is mother of invention). Kesengsaraan dan pendentaan menjadikan sesebuah masyarakat itu lebih berdisiplin dan kreatif dalam membangunkan kehidupan mereka. Semangat untuk mewujudkan interaksi antara tamadun merupakan satu rangsangan kepada pemupukan kehidupan bertamadun. alGhazah dan Ibn Khaldun dalam tamadun Islam. Nilai-nilai murni yang wujud pada pemimpin sudah pasti menggalakkan kepimpinan yang berhemat. al-Mawardi. Kelahiran sesebuah tamadun turut didorong oleh toleransi yang tinggi terhadap sumbangan tamadun-tamadun yang lain.

Sebagai contoh tamadun Romawi berlangsung dari zaman Augustas sehingga ke zaman Aurelius (30SM -180 M). Tatacara yang tersusun dalam pentadbiran dan perekonomian memakmurkan kehidupan masyarakat yang seterusnya mendorong ke kemuncak kegemilangan. nilai-nilai tersebut merosot kerana limpahan kemewahan dan penyelewengan. Kemerosotan sesebuah . Seterusnya natijah kemunculan sesebuah tamadun dapat digambarkan oleh perilaku dan budaya masyarakat yang tinggi dalam kegiatan kehidupan mereka. Bagaimanapun. Tidak dapat dinafikan bahawa dalam sejarah terdapat beberapa tamadun berlangsung untuk satu tempoh masa yang begitu panjang. tamadun Parsi. Tamadun Islam contohnya merupakan tamadun yang telah bersikap terbuka untuk menerima sumbersumber ilmu daripada tamadun Yunani. Benarkah kemerosotan sesebuah tamadun itu disebabkan hukum sejarah yang pasti berputar setiap masa? Menurut Ibn Khaldun kemerosotan sesebuah tamadun itu adalah putaran sejarah.tamadun-tamadun yang lain menggambarkan sikap terbuka untuk menerima sumber-sumber yang baik daripada tamadun-tamadun tersebut dan seterusnya membantu kemunculan tamadun baru. Sikap tokoh-tokoh penting dalam tamadun-tamadun sebelum ini jelas menampakkan toleransi dan saling hubungan antara tamadun. Pada penngkat permulaan la berjaya kerana nilai. lebih daripada enam kurun. pemikiran dan falsafah. setiap tamadun dalam sejarah mengalami zaman kemerosotan masing-masing. tetapi selepas mencapai kejayaan. Kegemilangan sesebuah tamadun juga dapat dilihat dari segi penciptaan teknologi yang seterusnya berkembang dalam tamadun-tamadun selepas itu. Sebaliknya para sarjana yang lain berpendapat sesebuah tamadun itu merosot bukanlah disebabkan hukum sejarah. Begitu juga dengan tamadun Islam Uthmaniyyah dari tahun masehi 1299 sehingga 1922. kesusasteraan. Hakikat ini menerangkan bahawa kegemilangan dan kecemerlangan bukanlah monopoli sesebuah tamadun tertentu.nilai baik. Pada zaman kegemilangan sesebuah tamadun dapat diperhatikan pencapaian-pencapaian yang halaman 8 luar biasa dalam pelbagai bidang termasuklah kesenian. tamadun India dan tamadun Cina.

Berleluasanya penindasan dan kezaliman sehingga persoalan hak. Edward de Bono . Berlakunya keruntuhan moral dan nilai dalam masyarakat terutama di kalangan pemimpin yang menandakan musnahnya penghayatan terhadap budi pekerti yang murni dan mulia. Sikap tertutup seperti ini sudah tentu merencatkan daya kreativiti dan inovasi sesebuah masyarakat yang seterusnya menyebabkan mereka berada dalam keadaan yang beku atau jumud berpanjangan. Berdasarkan sejarah.hak kemanusiaan diketepikan sama sekali. Berdasarkan sejarah kemerosotan tamadun Yunani. Berlakunya ketidakadilan dengan wujudnya jurang perbezaan yang begitu ketara antara golongan kaya dengan miskin. d. situasi seperti ini dapat diperhatikan di penghujung tamadun Romawi pada kurun ketiga dan keempat Masehi. b. Sebagai contoh. Kehidupan bertamadun sudah tidak bermakna lagi apabila sistem ketatanegaraan dan perundangan tidak dihormati malah dicabuli dengan sewenang. Ahmad Shauqi Bek pernah menukilkan: "Sesungguhnya tertegaknya sesebuah umat itu halaman 9 adalah disebabkan ketinggian moralnya. Wujud sikap tertutup yang tidak mahu menerima perubahan terutamanya dari segi perubahan teknologi atau perubahan dalam struktur politik.' c.tamadun itu boleh dielakkan sekiranya mereka belajar dari sejarah dengan mengekalkan nilai-nilai yang baik. wilayah-wilayah kolonial yang merupakan sebahagian daripada tamadun Barat telah tumbang disebabkan penindasan dan kezaliman yang dilakukan. Seorang tokoh pemikir masa kini. ekonomi dan sosial. Sekiranya moral mereka hilang maka umat tersebut akan lenyap". Seorang penyair Arab.wenangnya. Sebagai contoh. sesebuah tamadun itu boleh merosot kerana faktor-faktor berikut: a. tamadun Romawi dan tamadun Islam boleh dikaitkan dengan keruntuhan moral dan nilai terutama di kalangan pemimpin.

Berlakunya malapetaka atau bencana alam yang menyebabkan kerosakan secara besar-besaran. Bagaimanapun. Selepas Buddha dan misinya. mstitusi dan keinsanan yang berlaku sepanjang sejarah. termasuklah Karma (Rebirth).3 INTERAKSI ANTARA TAMADUN Walaupun setiap tamadun mempunyai keistimewaaan tersendiri.kesan negatif. Sebagai contoh. Faktor seperti ini juga merupakan salah satu penyebab kemerosotan sesebuah tamadun. reformasi Hinduisme dipengaruhi pula oleh pemikiranpemikiran tertentu dari Buddhisme termasuklah kritikannya terhadap sistem kasta. pemikiran. sifat sebenar sesebuah tamadun tidak tertutup. penafian hakhak tertentu kaum wanita dan lain- . interaksi antara tamadun Hinduisme dan tamadun Buddhisme pada zaman silam pada keseluruhannya membuahkan kesan positif. faktor ini di luar kawalan manusia untuk menghalangnya daripada berlaku. e. Saling hubungan seperti ini dilihat telah melahirkan kesan-kesan positif meskipun terdapat juga kesan. Dhamma (Righteousness) dunMokhsa (Liberation). memiliki ciri-ciri tertentu dari falsafah Hinduisme. Sesungguhnya wujud saling hubungan atau interaksi antara tamadun sama ada di peringkat perkongsian nilai.menyatakan bahawa sikap tertutup merupakan halangan yang paling besar terhadap penganjakan paradigma (paradigm shift). Kewujudan interaksi antara tamadun lahir disebabkan oleh semangat toleransi yang tinggi serta sikap saling menghormati antara sesebuah tamadun dengan sesebuah tamadun yang lain. pemusatan kuasa rohaniah dengan golongan Brahmin. Keterbukaan seperti ini memungkinkan berlakunya percambahan pemikiran dan budaya lalu mengelakkan kebekuan atau kejumudan yang boleh menyebabkan kemerosotan sesebuah tamadun. 1. Dalam sejarah dapat dilihat bagaimana tamadun Islam Uthmaniyyah mengalami keruntuhan dari dalam disebabkan sikap tertutup yang tidak mahu menerima perubahan teknologi dan sosial. Buddhisme sebagai sebuah agama yang lahir dalam masyarakat Hindu.

Selain bebas mengamalkan agama masing-masing. Pengiktirafan hak agama-agama bukan Islam untuk mengamalkan agama mereka selagi mereka tidak mengganggu atau menceroboh Islam atau masyarakat Muslim merupakan salah satu prinsip yang penting dalam sistem keadilan Islam.w. Dalam konteks hubungan sosial.kelompok kaum yang lain diberi jaminan perlindungan dalam Piagam Madinah yang digubal oleh Nabi Muhammad s. beberapa individu Yahudi dan Kristian diberi kepercayaan menduduki tempat-tempat tinggi dalam pentadbiran kerajaan Islam. Kemboja. sendiri. hak-hak masyarakat Buddha untuk mengamalkan agama mereka begitu dihormati di negaranegara yang kebanyakan penduduknya terdiri daripada penganut-penganut Islam. Tempat-tempat peribadatan kedua-dua kaum ini diberi perlindungan. Interaksi antara masyarakat Muslim dan Buddhisme di Asia Tenggara juga bersifat positif. Meskipun agama mereka begitu berbeza dari segi metafizik dan teologi. Situasi seperti ini menunjukkan kedua-dua pihak memperoleh manfaat daripada kewujudan interaksi antara tamadun. Saling hubungan masyarakat Muslim dan Hindu di India sebelum zaman kolonial juga memberi manfaat kepada kedua-dua pihak . Sepanjang sejarah ketamadunan Islam dari zaman pemerintahan Umayyah sehingga zaman pemerintahan Uthmaniyyah. Indonesia (Jawa) dan Malaysia sebelum zaman kolonial lagi. terutamanya di bumi Andalusia (Sepanyol). Demikian juga interaksi antara Islam dengan Yahudi dan Islam dengan Kristian pada saat kelahiran Islam di Semenanjung Arab turut memperlihatkan beberapa kesan yangpositif. masyarakat Muslim bermteraksi dengan masyarakat Buddha di Thailand.halaman 10 lain.a. Hak masyarakat Yahudi. Penulis dan sarjana dan kalangan masyarakat Yahudi dan Kristian terus memberi sumbangan kepada perkembangan tamadun Islam. masyarakat Yahudi dan Kristian hidup harmoni dan damai di tengah-tengah masyarakat Muslim yang merupakan majoriti. Kewujudan kuil-kuil seperti Borobudur di PulauJawa yang majoriti penduduknya penganut-penganut Islam merupakan lambang kepada sikap toleransi seperti ini. malah penganut agama Yahudi dan Kristian bebas mengamalkan agama mereka tanpa sebarang ketakutan. Kristian dan kelompok.

Dalam Dinasti Tang. interaksi ini berlaku dalam bentuk perdagangan. Lahirnya bahasa Urdu merupakan hasil daripada interaksi bahasa Parsi (Islam) dan bahasa Hindi (Hindu). terdapat banyak kesejajaran antara pengajaran Islam dan pengajaran Konfusianisme. Saling hubungan dan interaksi antara Islam dan Konfusianisme pula bermula dan kurun Masehi ketujuh lagi. pemakanan dan gaya hidup masyarakat India. Kesemuanya ini dapat menggambarkan kesan yang positif daripada .meskipun hubungan ini tidak bebas daripada cabaran-cabaran tenentu. pemakanan dan sent bina masyarakat di India Utara mengalami beberapa perubahan positif akibat daripada pertemuan dengan tamadun Islam. Dinasti Yuan dan Dinasti Ming. sarjana-sarjana Cina yang beragama Islam mendapati bahawa dalam bidang etika. iaitu antara saudagar-saudagar Arab dan Parsi dengan halaman 11 saudagar-saudagar Cina. Yang lebih menarik lagi. Disebabkan hal tersebut. Sebagai contoh. Beberapa tokoh Islam yang lain turut memberi sumbangan kepada pemikiran Konfusianisme seperti Liu Zhi dan Ma Zhu di samping sumbangan kepada bidang astronomi. Manakala masyarakat Muslim di India pula menerima unsur-unsur tertentu termasuk sent bina. beberapa sarjana Islam berbangsa Cina mempelajari Konfusianisme Konfusianisme menunjukkan seperti minat juga yang terdapat sama sarjana-sarjana terhadap Islam. beberapa tokoh-tokoh Islam muncul memberikan sumbangan yang penting kepada perkembangan tamadun Cina. Dinasti Sung. muzik. dan melalui proses interaksi termasuklah perkahwinan. Kelahiran bahasa Urdu ini merupakan contoh yang paling bermakna berhubung dengan interaksi antara dua tamadun ini. Terdapat di kalangan mereka yang dipertanggungjawabkan menjadi gabenor wilayah dan terdapat pula di kalangan mereka yang ditugaskan menjadi panglima tentera laut seperti Zheng He. Terdapat saudagar-saudagar Arab dan Pars! yang bermastautin di China. mereka menjadi sebahagian daripada masyarakat tempatan. Pada peringkat awal. sent bina dan juga penghasilan peralatan ketenteraan. budaya dalam berpakaian.

Taoisme dan termasuklah penganut Kristian sendiri berjaya hidup harmoni dan damai. faktor-faktor yang berkaitan dengan teologi. Hindu. Keadaan yang sama turut berlaku apabila raja-raja Hindu bertindak membunuh rakyatnya yang beragama Islam. Faktor-faktor yang berkaitan dengan teologi. Bagaimanapun. Sikap golongan beragama seperti sami dan paderi yang sentiasa cuba mewujudkan suasana harmoni. terdapat putera-putera Kristian Eropah di zaman pertengahan melancarkan beberapa sin Perang Salib (Crusades) terhadap masyarakat Islam Timur Tengah sehingga begitu ramai orang Islam dan Yahudi dibunuh. Berlaku di Eropah antara kurun Masehi kesembilan dan kelapan belas. situasi di benua Asia sebelum zaman penjajahan Barat tanpa mengambil kira hubungan Kristian dan Yahudi. terdapat kejadian golongan Buddha memusnahkan kuil-kuil Hindu. Buddha. Hubungan antara Kristian dan Yahudi kurang memuaskan sejak dari permulaan lagi. memerintah negara dengan penuh keadilan dan kesaksamaan. tidaklah tepat sekiranya kita memberi gambaran bahawa pertembungan antara tamadun semuanya membawa kesan positif.faktor yang dilihat dapat membawa kesan yang positif hasil pertembungan antara tamadun lalah: halaman 12 a. panglima dan tentera Islam bertindak menghancurkan kuil-kuil Hindu sungguhpun perkara sebegini dilarang oleh hukum Islam sendiri. ekonomi dan sosial bertanggungjawab terhadap keadaan seperti ini. Dalam sejarah terdapat beberapa kes di India. seperti juga golongan Hindu melakukan tindakan yang sama menghancurkan kuil-kuil Buddha. memberi tafsiran yang sejagat dan . Sifat pemerintah dan pemimpin yang bertoleransi. Sebelum kedatangan Islam ke India. Sekali lagi. b. Kesemua ini merupakan contoh-contoh kesan negatifyang timbul hasil daripada pertembungan tamadun.interaksi antara tamadun. ekonomi dan sosial bertanggungjawab selain daripada faktor politik. beberapa pembunuhan Yahudi secara beramai-ramai. Konfusianisme. Namun begitu secara keseluruhannya. Demikian juga. Faktor. penganut-penganut Islam.

alam sekitar dilihat sebagai anugerah Tuhan. Ciri-ciri perbezaan dan persamaan antara tamadun boleh dilihat terutamanya dalam konteks teologi dan etika. menerima konsep Tuhan walaupun mamfestasi monoteismenya berbeza daripada Islam. Hinduisme pula sebaliknya.4 PERSAMAANDANPERBEZAANANTARATAMADUN Disebabkan tamadun-tamadun yang pernah lahir di dunia mempunyai latar belakang yang tersendiri. persoalan etika sebenarnya kurang menimbulkan kontroversi. tujuh persoalan etika berikut dikemukakan: 1. tetapi boleh juga berlaku dalam sesebuah tamadun. tidak dapat dinafikan terdapat juga banyak persamaan yang dikongsi antara beberapa tamadun tersebut. Kristian dan Yahudi. Namun begitu. persoalan teologi berhubung dengan konsep monoteisme Islam begitu berbeza daripada metafizik Buddhisme yang tidak menerima konsep Tuhan Pencipta (Creator God). Persoalan-persoalan teologi. 1. sering dilihat menimbulkan percanggahan pendapat. Manusia pula .4. Berdasarkan pengajaran sesetengah agama. maka terdapat begitu banyak perbezaan antara satu tamadun dengan satu tamadun yang lain. Sekiranya dibandingkan dengan persoalan teologi.cenderung kepada semangat keinsanan. Sebagai contoh. Dalam konteks melihat perbezaan dan persamaan antara tamadun.1 Alam sekitar Hidup secara harmoni dengan alam sekitar merupakan satu prinsip yang diterima oleh kesemua agama. tetapi kepercayaan monoteisme mereka berbeza antara satu sama lain. malah dalam sesebuah agama itu sendiri. Islam. Hakikat ini dapat menjelaskan bahawa dialog tamadun atau peradaban boleh berlangsung dalam keharmonian sekiranya fokus lebih ditumpukan kepada persoalan etika. Kristian dan Yahudi dilihat secara umum merupakan agama-agama monoteistik. Percanggahan pendapat yang dimaksudkan tidak semestinya berlaku antara satu tamadun dengan satu tamadun yang lain.

memelihara alam sekitar diben pentafsiran pasif sehingga alam sekitar itu disembah dan dilihat sebagai Divine Power. Keluarga yang dimaksudkan pada lazimnya adalah keluarga extended.dipertanggungjawabkan sebagai khalifah (Custodian atau Steward) yang berperanan sebagai penjaga alam sekitar.2 Keluarga Prinsip yang meletakkan keluarga sebagai asas pembentukan masyarakat begitu dihayati oleh tamadun-tamadun tradisional. Pengamalan seperti ini telah menjadi warisan turun-temurun dalam sesebuah keluarga tradisional. tamadun-tamadun tradisional secara umumnya tidak halaman 13 memusnahkan alam sekitar. Berdasarkan hakikat tersebut. 1. Buddhisme dan beberapa aliran Kristian memelihara alam sekitar bermakna menggunakan anugerah Tuhan secara bertanggungjawab. Dalam sesebuah keluarga wujud hierarki kuasa yang menentukan kedudukan kaum lelaki dan kedudukan kaum perempuan. Konsep kekeluargaan dalam pengajaran Islam pula begitu mementingkan kasih sayang dan hormat-menghormati. Sesetengah pihak mempunyai tanggapan bahawa keadaan ini mungkin disebabkan tahap teknologi yang masih rendah pada zaman itu.4. Menurut konfusianisme kesetiaan dan pertalian yang erat merupakan konsep kekeluargaan yang paling penting. bukanlah persoalan kedudukan kaum lelaki dan kaum perempuan dalam sesebuah keluarga itu yang menjadi persoalan utama. Tetapi dalam beberapa tamadun tertentu. . haruslah disedari bahawa penciptaan teknologi dan penggunaannya sangat dipengaruhi oleh pandangan semesta sesuatu tamadun atau pengamalan budaya. Bagi Islam. Sungguhpun terdapat perbezaan ini. Pengabaian terhadap konsep kekeluargaan seperti ini merupakan penafian hak seseorang dan bertentangan dengan keadilan. tetapi setlap mereka harus menunaikan tanggungjawab masingmasing dalam lingkungan kasih sayang dan hormat-menghormati. Bagaimanapun.

al-Mawardi. Kesetiaan kepada raja dan perlindungan yang diberikan oleh raja kepada rakyat merupakan dimensi penting kerajaan dalam tamadun-tamadun tradisional. 1. Begitu juga dalam tamadun India. Komuniti juga dapat memastikan bahawa nilai-nilai dan norma-norma murni dalam masyarakat sentiasa dihormati. seperti juga al-Farabi. Dalam sejarah ketamadunan manusia.4 Kerajaan Falsafah tamadun-tamadun tradisional begitu menekankan persoalan moral atau akhlak sebagai dasar sesebuah kerajaan. komuniti dapat memberi sokongan moral. material dan psikologikal kepada anggotaanggotanya. tulisan Moh-Tze. Namun demikian. Di samping itu. kesetiaan . Tidak boleh dinafikan bahawa komuniti sangat berpengaruh dalam menentukan personaliti dan identiti seseorang manusia.dua pihak berpegang pada nilai-nilai moral tertentu yang lazimnya bersumberkan agama atau kuasa transenden.4. Dalam tamadun Cina. Meng Tze dan beberapa tokoh-tokoh yang lain sangat menekankan perkara ini. Sifat-sifat raja halaman 14 yang saksama dan adil merupakan tema utama tamadun-tamadun silam. Kedua. Kautilya membincangkan ciri-ciri kepimpinan yang saksama dan adil. Kung Fu-Tze. dapat diperhatikan bagaimana identiti seseorang dan kemantapan komuniti mencapai keseimbangan dalam beberapa tradisi tertentu seperti Islam dan Buddhisme. Peranan dan tanggungjawab kerajaan dijelaskan melalui peranan dan tanggungjawab seseorang raja.3 Komuniti Komuniti merupakan satu persoalan yang begitu penting dalam setiap tamadun tradisional. Bagaimanapun.1. Lao-Tze. fenomena seperti ini bukanlah bermakna seseorang itu tidak mempunyai identiti tersendiri dalam komuniti tradisional.4. al-Ghazali dan Ibn Khaldun dalam lamadun Islam yang turut menumpukan perhatian kepada persoalan yang sama. Dikotomi perseorangan (individu) dan komuniti jarang wujud dalam masyarakat tradisional.

Dalam ajaran Islam. Kristian. Proses pengajaran ilmu mempunyai kaitan yang begitu rapat dengan matlamat murni ini. 1. tetapi dalam ajaran Buddha dan beberapa aliran . kegiatan ekonomi berlaku dalam konteks 'Moral Semesta' (Moral Universe). 'pasaran' dan sebagainya sangat dipengaruhi oleh pertimbangan.pertimbangan moral. Bagaimanapun.4. Hakikat ini menjelaskan bahawa wujud kegiatan ekonomi yang boleh mempertingkatkan tahap moral manusia sebagaimana juga wujud kegiatan ekonomi yang boleh merosakkan moral manusia. Sekiranya seseorang raja melanggar lunas-lunas keadilan. Manusia tidak digalakkan menguasai persekitaran luaran melalui pengetahuannya tentang alam tanpa perubahan dalaman yang dapat dilakukan melalui pengetahuan tentang dirinya sendiri. 'laba'. dimensi Inner-Being begitu penting dalam konsep pendidikan Islam. maka ketika itu rakyat boleh menyanggah dengan tujuan untuk membetulkannya. rasuah atau bentuk-bentuk penyelewengan yang lain seperti yang berlaku dalam kegiatan ekonomi moden. Dengan sebab itu wujud konsep hak-hak kehidupan dalam ajaran Buddhisme sebagaimana yang termaktub dalam salah satu daripada eight fold path. 1. Hinduisme dan agamaagama yang lain. prinsip yang berkaitan dengan halal dan haram mempunyai hubungan yang rapat dengan persoalan akhlak.4.5 Kegiatan Ekonomi Dalam tamadun-tamadun tradisional. Cuma cara transformasi ini berlaku berbeza dari satu tradisi ke tradisi yang lain. Dengan menyedari perkara tersebut. kenyataan ini bukanlah bermakna tidak terdapat penipuan. Dalam ajaran Islam persoalan tauhid memainkan peranan penting dalam transformasi manusia. Konsep 'wang'. 'ganjaran'.yang diberikan oleh rakyat tetap berpandukan nilai-nilai moral. Perkara yang membezakan ekonomi tamadun tradisional dan ekonomi zaman moden adalah kayu pengukumya.6 Pendidikan Matlamat paling utama pendidikan dalam tamadun-tamadun tradisional adalah pembmaan sifat-sifat seseorang (character-building).

Holistik di sini bermakna suatu pandangan yang mengakui bahawa kesihatan seseorang dipengaruhi oleh alam sekitarnya yang lebih luas dan lebih menyeluruh. jelas bahawa teras kepada konsep-konsep kehidupan dan pencapaian matlamat hidup dalam tamadun-tamadun tradisional mempunyai beberapa ciri persamaan. dalam persoalan-persoalan tertentu. transformasi sifat dapat dicapai melalui proses mencari diri sendiri. Memahami persamaan dan perbezaan antara satu tamadun dengan tamadun yang lain seharusnya mendorong kita untuk lebih bersikap toleransi ke arah mewujudkan keharmonian sejagat. Kesan besar daripada konsep holistik bagi rawatan penyakit begitu mendalam. Berdasarkan pemerhatian terhadap kehidupan bertamadun. Halaman 15 1. Konsep holistik berdasarkan idea bahawa segala-galanya yang -wujud adalah saling berhubungan. Namun begitu. Sifat penting konsep kesihatan tamadun-tamadun tradisional ialah pandangan dan pendekatan holistiknya. terutamanya yang berkaitan dengan teologi wujud beberapa perbezaan yang harus kita fahami. ekonomi.4.ajaran Hindu. Mengubati penyakit bermakna memulihkan keseimbangan seseorang dan melalui proses ini dapat dipulihkan keharmonian dalam tubuh badan pesakit dan seterusnya keseimbangan dalam kehidupannya.7 Kesihatan Seperti bidang pendidikan. pemerintahan kerajaan dan bidangbidang masyarakat yang lain. konsep kesihatan dalam tamadun-tamadun tradisional tidak boleh dipisahkan daripada pandangan semesta sesebuah agama. Halaman 16 . Kesimpulannya. mengetahui persoalan-persoalan dasar berkaitan dengan ilmu ketamadunan membuka ruang kepada seluruh manusia untuk berinteraksi secara positif ke arah kehidupan yang lebih saksama.

Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM). Konvensyen Masyarakat Madani. Dasar Tamadun Islam. XVI. Naquib. him.1 KONSEP TAMADUN ISLAM 2. him. Memelihara Akal Fikiran. Ill.. M. him. .. Pengertian tamadun atau peradaban secara keseluruhannya dapat dilihat melalui sudut bahasa Arab. Dari sudut bahasa Arab. Hubungan Manusia dengan Allah Pencipta Alam. Matlamat Tamadun Islam. L. Ciri-ciri Utama Islam. Hubungan Manusia dengan Alam Sejagat. Hak-hak Hidup.1 Pengertian Tamadun dan Tamadun Islam Secara umumnya pengertian tamadun dan tamadun Islam mempunyai perkaitan daripada aspek bahasa dan istilah. 11. Hubungan Tamadun dengan Kebudayaan. 2. 1998. 874. 2. Sifat-sifat Tamadun Islam. Vol. "Masyarakat Madani Malaysia: Satu Gagasan". sudut epistemologi bahasa Inggeris dan Latin. Memelihara Haifa Benda. Al-Attas. 1996. Chicago. The New Encylopaedia Britannica. Esposito. Hubungan Manusia dengan Manusia. (Oxford: University Press. J. 3. Memelihara Hak dan Kebebasan. September 19-21.Nota 1. Memelihara Kehormatan dan Keturunan.1. Vol. 1. The Oxford Encylopaedia of The Modem Islamic World. Halaman 17 Bab 2 PENGENALAN TAMADUN ISLAM Ishak Suliaman Pengertian Tamadun dan Tamadun Islam. 1995). S.

Dari sudut epistemologi. kota. tamadun Islam tidak didirikan atas peranan atau kepentingan sesuatu bangsa. Hadarah ialah suatu daerah. istilah civilization dalam bahasa Inggeris berhubung kait dengan kemajuan dalam kehidupan manusia yang membentuk peradaban dan tamadun. Antara istilah-istilah tersebut ialah madaniah. budaya atau bersifat kebangsaan semata-mata." Tamadun Islam bersumberkan wahyu iaitu alQuran dan al-Hadis (al. Ini menunjukkan. Selain daripada definisi di atas. Tamadun Islam . Ibn Khaldun.bandar atau ibu kota yang memiliki kawasan tanah yang didiami dan penempatan. Selain itu. sebelum ini menghuraikan maksud tamadun Islam atau peradaban sebagai "pencapaian manusia yang sudah melebihi keperluan asasi kehidupan sehingga dapat membuka jalan ke arah pemikiran dan penghasilan daya cipta yang lebih halus dan mempunyai nilai-nilai sent.n yang memiliki ciri-ciri tamadun. dan kota-kota dipanggil mudu. Ini bermakna. Di antara sarjana tersebut ialah Syed Muhammad Naquib Al-Attas. terdapat di kalangan sarjana Islam yang memberikan definisi berhubung dengan tamadun Islam. bahawa istilah civilization yang dimaksudkan sebagai tamadun manusiawi lebih merujuk kepada kemajuan jati diri manusia di dalam membangunkan kehidupan dalam pelbagai peringkat terutamanya di peringkat negara. bandar. seorang sarjana Islam yang unggul dalam bidang ilmu kemasyarakatan Islam dalam karyanya Muqaddimmah telah menggunakan istilah urnran.Sunnah) dan tamadun ini didirikan oleh masyarakat yang digelar dan menggelarkan diri mereka sebagai Muslim. Umran digunakan dalam kajian tentang bandar. Beliau telah memberikan takrif tamadun Islam sebagai "keadaan kehidupan insan bermasyarakat yang telah mencapai taraf kehalusan tatasusila dan kebudayaan yang luhur bagi seluruh masyarakatnya" . kampung atau tanah yang riinsahakan. dan hadarah. Dalam penggunaan bahasa Arab moden masa kini. Ibn Khaldun juga menggunakan istilah hadarah sebagai berlawanan dengan istilah badi atau halaman 21 badiah. tamadun. perkataan tamadun bererti memiliki ciri-ciri hidup bandar. keadaan tinggal menetap. berkembang subur dan maju. Ibn Khaldun.terdapat beberapa istilah yang dirujuk dalam konteks tamadun.

t. antara tamadun dengan budaya wujud jurang pengertian yang berbeza terutamanya dari segi jangka hayat. sistem ilmu pengetahuan. organisasi politik dan sebagainya. bahasa sebagai alat komumkasi sama ada bahasa secara lisan ataupun melalui sistem tulisan.didirikan dan didukung sama ada oleh bangsa Arab. Parsi. Antara sumbangan golongan minoriti bukan Islam ialah menterjemahkan bukubuku daripada tamadun-tamadun sebelum Islam ke dalam bahasa Arab dan sumbangan dalam bidang pengkhususan tertentu yang dianggap tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. iaitu yang terkandung dalam semua kebudayaan di dunia ini. perlindungan (rumah). Kebudayaan mengandungi beberapa unsur yang bersifat sejagat atau universal. dan kelima.1. Melayu dan sebagainya yang dianggap saling melengkapi atau dikenali sebagai kesatuan ummah dan berpegang kepada unsur penyatuan iaitu konsep tauhid (meng-Esakan Allah s. .). Sepanyol. peralatan senjata. alat-alat pengeluaran dan sebagainya. Manakala golongan minoriti bukan beragama Islam yang bernaung di bawah pemenntahan Islam dianggap sebagai penyumbang kepada pencapaian tamadun Islam. peralatan dan kelengkapan keperluan kehidupan manusia termasuklah pakaian. iaitu tamadun mempunyai jangka hayat yang panjang dan berkekalan manakala budaya mempunyai jangka hayat yang pendek dan sentiasa mengalami perubahan dan pembaharuan. Keempat. sistem perekonomian dan mata pencarian kehidupan. India. Turki. 2. Unsurhalaman 22 unsur kebudayaan yang berkekalan hayatnya akan dianggap sebagai unsur-unsur tamadun. Kedua. sistem keluarga.2 Hubungan Tamadun dengan Kebudayaan Selain beberapa istilah yang telah digunakan untuk merujuk kepada tamadun atau peradaban. Antara unsur-unsur bersifat sejagat ini ialah pertama. Namun begitu. sistem kemasyarakatan.w. Ketiga. istilah tamadun dapat dihubungkan dengan istilah kebudayaan.

maka melalui ilmu tamadun Islam ini kesemua sistem hidup tersebut akan dihuraikan secara ilmiah. Sekiranya berlaku sebarang pertentangan antara kebudayaan dengan Islam. Pembentukan kebudayaan atau kebudayaan Islam ini tunduk kepada peraturan yang telah ditentukan melalui sumber-sumber asas perundangan Islam. cara berfikir dan cara berasa ketakwaan dalam seluruh bidang kehidupan sekelompok manusia yang membentuk kesatuan sosial dalam satu ruang dan waktu. kebudayaan berbentuk kerohaman dan kedua. iaitu al-Quran dan al-Hadis.2 MATLAMAT TAMADUN ISLAM Tamadun Islam dipelajari dan diperkenalkan secara sistematik kepada semua pengkaji dan pelajar kerana mempunyai dua matlamat yang utama iaitu matlamat umum dan khusus. yang membahagikan kebudayaan kepada dua kategon iaitu pertama. maka ia dianggap sebagai kebudayaan bukan Islam. Keadilan sistem pemerintahan Islam pada zaman awal kebangkitan Islam dapat dibuktikan melalui fakta-fakta sejarah yang telah . Dalam konteks ini. kebudayaan tertakluk kepada prinsip dan merupakan lanjutan dari agama dan membentuk integrasi yang lengkap dengan agama. Matlamat tamadun Islam secara umumnya juga akan memaparkan keadilan sistem pemerintahan Islam yang pernah ditegakkan pada zaman Nabi Muhammad s. kebudayaan Islam diertikan sebagai suatu cara kehidupan.. Secara umumnya matlamat utama tamadun Islam ialah untuk mengangkat Islam sebagai al-Deen iaitu satu cara hidup yang lengkap dan komprehensif.w. Kategori kedua. terdapat sekumpulan sarjana sains kemasyarakatan. kebudayaan berbentuk kebendaan. antaranya pengikut aliran Max Weber. Berdasarkan ketamadunan Islam.Dalam konteks ini. Memandangkan Islam mempunyai satu cara hidup yang lengkap kepada manusia. khulafa' al-Rashidin dan pada zaman pemerintahan Islam yang seterusnya. 2. kebudayaan berbentuk kebendaan inilah yang dinamakan civilization yang bermakna tamadun atau peradaban.a.

masjid dan sebagainya. Matlamat khusus tamadun Islam adalah untuk menjalinkan hubungan manusia dengan Allah Pencipta Alam. Tulisan merupakan salah satu ciri penting tamadun Islam kerana ia berperanan mempercepat proses penyebaran kebudayaan Islam dan seterusnya meningkatkan perkembangan ilmu yang member! kesan penting terhadap perubahan dan pembaharuan dalam semua aspek kehidupan umat Islam. hubungan manusia dengan sesama manusia. Kedua. Perbezaan peranan ini pula melahirkan pembahagian pengkhususan kerja dan seterusnya terbentuklah suatu ekonomi bandar. hubungan manusia dengan alam sejagat. Dan keempat. Ciri-ciri ketamadunan Islam yang telah dipaparkan melalui sistem pemerintahan Islam daripada pelbagai zaman sewajarnya difahami dan dihayati oleh semua generasi umat Islam dan bukan Islam. kedua. Di samping itu. pertama. Ketiga. hubungan manusia dengan Allah Pencipta Alam. Ciri-ciri yang bersifat alat bantu yang diperlukan dan dilaksanakan akan dapat melahirkan matlamat tamadun Islam dalam aspek-aspek berikut iaitu. kewujudan bangunan-bangunan atau monumen bersejarah yang menjadi lambang keagungan dan kebanggaan generasi kemudiannya.halaman 23 disepakati oleh sejarawan. kemunculan kota dan bandar yang berkemampuan untuk menampung peningkatan jumlah penduduk yang sedia ada di samping yang datang berhijrah atau bermigrasi. dan ketiga. Dalam usaha untuk mencapai matlamat tamadun Islam. terdapat beberapa ciri yang dianggap sebagai bersifat alat bantu yang diperlukan dan dilaksanakan seperti pengenalan dan penggunaan sistem tulisan. tamadun Islam juga mempunyai matlamat khusus untuk mewujudkan hubungan manusia dengan sesama manusia serta mewujudkan hubungan manusia dengan alam sejagat. . seperti istana. wujudnya ketidakseragaman jenis bangsa yang memeluk Islam dan membentuk suatu masyarakat Islam yang mengandungi pelbagai bangsa dengan pelbagai peranan.

Hubungan-hubungan lain ini merupakan makhluk Allah yang lain daripada perhubungan manusia dengan-Nya. saudara. unggul. tumpuan tidak hanya sekadar pada bidang pembangunan dengan menggunakan atau mengeksploitasi sepenuhnya segala sumber dalam alam ini. yang melahirkan suatu kenikmatan tidak terhingga kepada jiwa yang bersih dan suci. jenis manusia.2.t.t. Pencipta Alam inilah yang memerintah dan menguasainya tanpa membatalkannya. Maka itu. la menyuruh manusia berfikir lebih jauh daripada itu. Ini bermakna. Firman Allah s. dengan menumpukan pemikiran kepada Allah Pencipta Alam ini dan segala yang terkandung dalam alam ini.t.2. kaum keluargamu. merupakan matlamat yang terpenting dan terakhir untuk dituju dalam kehidupan. hubungan mulia manusia dengan manusia dan alam lainnya akan kembali kepada perhubungan yang kudus dengan Pencipta Alam itu sendiri.t. Dalam konteks ini.t. isteri-isteri.saudara.w. hubungan dengan Allah s.) yang memudahkan dan mengurniakan kepada ahli-ahli fikir untuk mencipta pelbagai ciptaan dari semasa ke semasa untuk memenuhi keperluan dan manfaat manusia sejagat.1 Hubungan Manusia dengan Allah Pencipta Alam Islam tidak menentukan bahawa pemikiran manusia hanya terhad sekadar untuk memikirkan tentang alam ini semata-mata. Islam menyeru penganutnya agar menghidupkan rasa perhubungan dengan pencipta-Nya kerana Dialah (Allah s. dan rumah-rumah kediaman yang kamu sukai .w. perniagaan yang kamu khuatiri kerugian. Jika bapa-bapa. adalah perhubungan yang tertinggi. kudus. kaum dan bangsa.w. anak-anak. Hubungan manusia dengan pencipta-Nya. Hakikatnya. bahagia dan suci murni. harta kekayaan yang kamu usahakan. Perhubungan dengan Allah s.w. kebendaan dan sebagainya. Allah s. seperti hubungan dengan keluarga. Inilah halaman 24 hubungan yang paling tinggi berbanding dengan hubungan-hubungan lain. bermaksud: Katakanlah.w. adalah setinggi-tinggi martabat perhubungan.

dan tidak dapat terpesong daripada. Pertama. terbentuklah pergantungan hati terhadap Penciptanya dan permohonan pertolongan adalah semata-mata kepada Allah s. bahawa ia adalah suatu makhluk yang dimiliki Allah s.t.w.w. Maka itu. .w. yang dikenali dengan nama 'undanghalaman 25 undang sebab-musabab'. manusia di dalam genggaman Allah s. adalah suatu bentuk hubungan yang unik. Dalam pengiktirafan ini.t.orang fasik.w. di samping mencintai sifat-sifat peribadi mereka yang begitu unggul. Umpamanya. serta mematuhi ajaran yang dianjurkan oleh mereka. Pencipta ke atas segala-galanya termasuk undang-undang dan peraturanperaturan yar.Nya dan daripada berjihad di jalan-Nya.w. Hubungan antara manusia dengan Allah s. maka tunggulah sampal Allah mendatangkan keputusan-Nya.adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul. pengiktirafan manusia yang dicipta terhadap Penciptanya.g manusia dan alam tunduk di bawahnya. Allah s.t. (Surah At-Taubah: Ayat 24) Oleh sebab itu. bermaksud: Isa itu tidak lain hanyalah seoranghamha yangKami kumiakan kepadanya nikmat (kenabian)dan Kamijadikan dia sebagai taw/a bukti (kekuasaan Allah) untuk Bani Israel (Surah Az Zukhruf: Ayat 59). Segala kejadian yang berlaku mendorong timbulnya perasaan manusia.w.t. dan daripadanya terbit perasaan bertawakal ketika ia melaksanakan undang-undang sebab.Nya. Bentuk hubungan lain tidaklah sebegitu serta tidak dapat menyamai atau dibuat perbandingan.musabab itu. Pencipta Manusia dan Alam Semesta. kerana para rasul itu sendiri ialah hamba-hamba Allah s.t.t dan di bawah tadbiran-Nya.w. Dan Allah tidak member! petunjuk kepada orang. Firman Allah s. hubungan manusia dengan pencipta-Nya. berkekalan dan mutlak serta tidak menyamai atau dapat dibandmgkan dengan sebarang bentuk hubungan lain.. hubungan dengan para rasul merupakan hubungan untuk mengambil petunjuk dan teladan daripada tingkah laku dan aktiviti mereka (sunnah).t telah melahirkan beberapa implikasi dan tanggapan yang tersendiri. tetapi bukanlah hubungan perhambaan.

Pengiktirafan ini merupakan suatu kewajipan manusia yang berbudi tinggi dan mengenang jasa.t. melalui permohonan dan doa. adalah meliputi dirinya dengan apa yang diusahakan melalui jalan-jalan yang mendampingkan dirinya dengan Allah s. Keempat. serta mentakdiskan-Nya. Keenam. pengiktirafan manusia yang dicipta terhadap nikmat-nikmat Allah s. Maka itu.w.t. kepada manusia tidak ternilai dan tidak terhingga. yang tiada tolok bandingnya itu.t. sebagai makhluk yang dicipta.t. penumpuan hanya kepada Allah s. setelah manusia itu sendiri menghabiskan daya usahanya dalam setiap kegiatan wajib yang berhubung dengan duniawi dan akhirat.t. lahir dari batin semata-mata untuk-Nya. Oleh itu permohonan kepada yang lain. Penciptanya memegang teraju kehidupannya. manusia yang dicipta mempunyai perasaan bertanggungjawab. serta patuh kepada suruhan dan larangan-Nya. Penganugerahan Allah s. adalah merendahkan ketinggian dan kemurahan Allah s. pengiktirafan dan manusia yang dicipta terhadap keagungan ini pemerintahan-Nya kebesaran kekuasaan-Nya.w. Permohonan dan permintaan hanyalah kepada Penciptanya sahaja kerana selain-Nya. Ketiga. dan ini merupakan suatu kepercayaan yang menyeleweng dan sesat.w. manusia membalasnya dengan mengucap kata puji-pujian dan kesyukuran yang layak bagi sifat-sifat ketinggian-Nya dengan membuktikan melalui amal yang ikhlas. s.t. manusia yang dicipta sentiasa menyedari dan mengharapkan rahmat dari Penciptanya. reda dan menyerah diri kepada segala hukuman-Nya. yang lemah dan tidak berdaya.w.t. kerana nikmat-nikmat Allah s. semuanya adalah makhluk yangjuga dicipta-Nya. Melalui satu hubungan kepada yang Allah murni.t. Kelima.w. Pengiktirafan termasuklah sikap mengagungkan dan membesarkan Allah s.Kedua.w. hendaklah sebagai wujud perasaan yang bertanggungjawab nasibnya. penguasa ke atas dirinya dan untung . dan rahmat-Nya.w.w. di samping tunduk dan khusyuk kepada-Nya.

di samping berbuat baik kepada hamba. bertoleransi dan berdisiplin. sebagai sumber bagi segala yang maivjud (wujud) dan sumber bagi segala kenikmatan dan rahmat umum di alam ini. adalah sebagai matlamat kehidupan. di samping mencari keredaanNya yang sejati. bahasa dan bangsa.hamba-Nya.w. agar dapat menikmati kebahagian di dunia dan akhirat.w.w.2 Hubungan Manusia Sesama Manusia Masyarakat Islam merupakan suatu masyarakat yang berbentuk sejagat. Hubungan dengan masyarakat bukan Islam tidak dibataskan sama ada kerana perbezaan jenis. lagi. juga telah memberikan penegasan tentang umat dan berkait pula dengan masyarakat Islam. Ini menunjukkan bahawa idea diskriminasi ras atau perkauman sudah dihapuskan dalam masyarakat Islam sejak zaman Rasulullah s. Dalam konteks ini. warna kulit.2. malah tidak juga memandang keyakinan dan kepercayaan individu tetapi sebaliknya mementingkan hubungan baik.w. lebih berbentuk kesatuan ummah.w.Dan ketujuh.a. supaya kamu saling berkenal-kenalan. Halaman 26 2. Rasulullah s. yakni tidak bersifat perkauman. hanya terdapat satu ukuran untuk mendapat tempat utama di sisi Khaliq. Cinta dan rindukan Allah s. dalam sebuah hadis Baginda yang bermaksud: Tidak ada kelebihan seorangArah dengan seorang 'Ajam. Bagi masyarakat Islam. lalu Kamijadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. saling menghormati.a.t.t. Firman Allah s. dan sebaliknya.t. tidak bersifat kebangsaan dan tidak terbatas dalam lingkungan sempadan geografi dan politik. cinta dan rindukan Allah s. kecuali kerana takwanya (diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim). bermaksud: Wahai manusia. sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu daripada seorang lelaki dan semang iwanita. membuka pintunya kepada seluruh umat manusia di atas . iaitu ketakwaan dan ketaatan kepada-Nya. Sesungguhnyayangpaling mulia di sisiAllah ialahyangpaling takwa di antara kamu (Surah Al-Hujuraat: Ayat 13). bagi manusia yang dicipta.

Menurut sabda Rasulullah s. antaranya yang bermaksud. bahaffanyangsatu mengwttkan bahagian yang lain (diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim). Kepentingan hubungan antara manusia dengan sesama manusia ditonjolkan dalam ajaran Islam. yang bermaksud: Bandingan orang-orangmukmin mengenai kasih sayang mereka.w.muka bumi ini atas dasar persamaan yang sempurna. hubungan yang begitu erat dan kasih sayang yang kukuh.2. kekerasan dan penganiayaan sesama manusia tanpa mengira orang Islam atau bukan Islam ditolak dengan keras menurut ajaran Islam. Islam mewajibkan kepada pemerintah-pemerintah Islam supaya menjaga kepentingan bukan Islam dengan seadil-adilnya. Kezaliman. tetapi berada di kedudukan yang istimewa dan . di samping terhadap orang Islam sendiri. dan di atas landasan perikemanusiaan yang murni.jika satu anggota mendapat sakit.w. belas kasihan mereka dan timbang rasa mereka adalah laksana sebatang tuhuh. Namun begitu. dalam Islam wujud peranan dan tanggungjawab yang berbeza antara orang Islam (Muslim) dengan orang Islam yang lain.a. lagi. Dengan itu. merupakan satu bentuk keharmonian dan disiplin yang tinggi.3 Hubungan Manusia dengan Alam Sejagat Tidak dapat diragukan lagi. Halaman 27 Berdasarkan hubungan manusia sesama manusia. Ini termasuklah sebagaimana dinyatakan dalam beberapa hadis Rasulullah s. maka semua manusia berhak untuk berhimpun dalam pangkuan Islam dan di bawah perlindungan sistem sosialnya. maka seluruh anggota yang lain turut merasai sakit tanpa tidurdan merasa demam (panas) (diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim). Ini merupakan gambaran yang jelas bahawa tamadun Islam begitu mementingkan hubungan sesama manusia.a. OrangMukmin itu dengan mukminyanglainadalahlaksariasatu bangunan. 2. bahawa manusia itu merupakan sebahagian daripada alam sejagat. Atas dasar ini. dan antara orang Islam dengan bukan Islam di dalam sesuatu masyarakat.

macam buah-buahan. bermaksud: Dan Kami tundukkan binatang-hinatang itu untuk mereka. maslahat dan kepentingannya. hubungan manusia dengan alam sebagaimana yang dibentangkan dalam al-Quran ialah pertama. Manfaat hubungan manusia dengan laut. manusia dikurnia atau dianugerahkan dengan pancaindera yang berkembang dan subur. (Surah An Nahl: Ayat 14) Manfaat hubungan manusia dengan air dan tumbuh-tumbuhan. Maka itu.w. dan supaya kamu mencari keuntungan dari kurniaNya dan supaya kamu bersyukur.t. Firman Allah s. yang bermaksud. Dialah yang telah menurunkan air hujan dari langit untuk kamu. Antaranya. anggur. Dan Dialah Allah yang memudahkan lautan (untukmu) agar kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar (ikan) dan kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai. sebagaimana firman Allah s. ternyata banyak ayat yang menyentuh mengenai kemanfaatan yang diperolehi manusia. dan kamu melihat bahtera belayar di dalamnya.t. kurma. maka seixihagiannya menjadi tunggangan mereka dan sebahagiannya mereka makan (Surah Yaa Slin: Ayat 72).w. tanam. sesungguhnya padahal demikian itu tanda (kekuasaan Allah) . yang bermaksud.berbeza antara bahagian-bahagian lain. Berbanding makhluk lain di alam ini. mengenai hubungan manusia dengan binatang.tanaman. Manusia dikurniai roh yang mempunyai keupayaan untuk subur dan membesar serta meningkat ke arah ketinggian. di sampmg akal fikiran yang dapat mengumpulkan segala hasil yang dicapai oleh pancaindera sambil menyelaraskan hasil yang dicapai oleh pancaindera itu hmgga dapat menjelaskan tentang hakikat alam itu sendiri. zaitun. Dalam al-Quran. menurut firman Allah s. dan bermacam.t. Dia menumbuhkan bagi kamu dengan air hujan. hubungan dalam bidang pengambilan kepentingan dan penundukan segala yang terdapat padanya untuk faedah. sebahagiannya menjadi minuman dan halaman 28 sebahagiannya menyuburkan tumbuhan yang pada (tempat tumbuhnya) kamu menggembala ternak.w.

2. manusia mengambil daya usaha untuk memanfaatkan segala ciptaan. Maka itu hubungan manusia dengan Penciptanya. termasuk manusia. Sebagaimana firman Allah s.w. Allah Yang Maha Perkasa.t. dan hubungan manusia dengan alam sejagat akan melahirkan kekukuhan iman di dalam jiwa serta ketakwaan yang padu daripada aspek rohani dan jasmani. selain yang menunjukkan pemikiran iaitu mereka memahami.t.pendengamn. Melalui perkataan-perkataan ini. alam sejagat merupakan pentas yang dijadikan renungan dan kajian serta mendalamkan pemikiran terhadapnya termasuk isi kandungannya.t.w. Allah s.w.pemanclangan. dan akhirnya akan tunduk dan patuh hanya kepada Penciptanya. memerhatikan dan mendalami renungan terhadapnya dengan menggunakan akal yang sempurna. dalam hubungan manusia dengan alam sejagat ini. Tentang alam sejagat ini.bagi kaum yang berfikiran.3 DASAR TAMADUN ISLAM Dasar utama tamadun Islam ialah untuk memelihara dan memulihkan serta menghormati hak asasi manusia yang telah dianugerahkan Allah s. yang bermaksud: Dan apakah mereka tidak. al-Quran telah mengulang-ulangkan beberapaperkataan mengenai pmglihatan. sebagai Pencipta manusia dan alam ini memerintahkan hamba-Nya. . mereka berfikir. memerhatikan bahawasanya Kami menghalau (awan yang mengandungi. Keduanya. Pemanfaatan terhadap ciptaan Allah s.t. Sebagai kesimpulan. manusia dengan fitrah dan tabii yang semula jadi akan tunduk akur kepada Allah Yang Maha Bijaksana sebagai Pencipta Sekalian Alam.w. hendaklah dipergunakan dengan sepenuh tanggungjawab untuk kemaslahatan dan kepentingan manusia.lalu Kami tumbuhkan dengan air hujan itu tanam-tanaman (Surah As-Sajdah: Ayat 27). mereka mengetahuinya dan sebagainya. Berdasarkan ayat-ayat tersebut. hubungan manusia dengan sesama manusia. ini. air) kebumiyangtandus. (Surah An Nahl: Ayat 10-11. manusia hendaklah membuka mata terhadap alam sekitarnya.

telah menegaskannya dalam firman-Nya. yang bermaksud: Siapa yang melakukan yang demikian secara ceroboh dan zaiim. memelihara harta benda.w..t.3.w. didorong dan didukung oleh beberapa aspek penting iaitu memelihara jiwa atau nyawa atau hakhak hidup.t. termasuk lain-lain makhluk ciptaanNya.w. dan memelihara hak dan kebebasan.w.w. Tentang kehidupan ini. 2. maka Kami akan membakamya dengan api (Surah An-Nisaa': Ayat 30). Dalam hal ini. yang Siapayangmembunuh orangtanpakesalahanatau berbuatkerosakan di bumi. Oleh kerana kehidupan adalah hak masyarakat. maka seolah-olah ia membunuh manusia semuanya (Surah Al-Maaidah: Ayat 32). Pencipta Yang Maha Berkuasa terhadap sekalian alam telah mengurniakan kepada setiap makhluk termasuk manusia tentang kehidupan. Firman Allah s. dapat disimpulkan pertamanya. seseorang yang menceroboh kehidupan seseorang yang lain bermakna bermaksud. tanpa kebenaran-Nya tidak ada sesiapa berhak untuk mencabar hak ini. menceroboh masyarakatnya. Allah s.t. setiap perkara yang berhubung dengan kehidupan dan kawalannya adalah wajib . Manakala seseorang yang membunuh dirinya atau orang lain dianggap melakukan jenayah sosial yang besar iaitu melawan qadak Allah s. yang bermaksud: Dan sesungguhnya Kamilahyangmenghidupkandan mematikan.1 Hak-hak Hidup Allah s.t. dan Kamillah yangmenjadi 'waris (Surah Al-Hijr: Ayat 23). memelihara halaman 29 akal fikiran. Dasar utama tamadun Islam ini ditentukan. Maka itu ia berhak untuk menerima azab di akhirat sebagaimana firman Allah s. memelihara kehormatan dan keturunan. Berdasarkan pernyataan di atas.kepada hamba-hamba-Nya di dunia ini.t. dan kekuasaan-Nya.

yang bermaksud: . setiap perkara yang boleh memudaratkan atau merosakkantubuh badan manusia atau mengancam nyawa kehidupan atau melemahkannya adalah haram seperti mabuk (meminum minuman keras.w.w.t. sebagaimana firman Allah s.w. setiap perkara yang bermatlamat untuk kehidupan seperti makan dan minum. Ini ditegaskan oleh sebuah hadis Rasulullah s. memakan benda yang mendatangkan bahaya kepada kesihatan tubuh badan dan yang membawa kepada lemah anggota untuk melakukan ibadat kepada Allah s. tempat atau bangsa.w. Islam telah menggariskan beberapa panduan agar akal fikiran manusia berfikiran baik dan terkawal.t. Halaman 30 2.a.3. Dan keempat. Islam sangat mengambil berat tentang pemeliharaan akal fikiran. diwajibkan ke atas setiap penganutnya supaya menuntut ilmu pengetahuan sebanyak mungkin tanpa dibatasi oleh had masa. Pemeliharaan akal fikiran wajib ke atas manusia kerana membawa kesempurnaan akal. dan terhadap tuhuh kamu. kiranya dengan perbuatan itu dapat menghindarkan diri daripada kematian. tetapijangan melampaui batas (Surah Al-A'raaf: Ayat 31). menghisap dadah). melawan penyakit dan melawan wabak untuk mengawal hidup. setiap perkara yang boleh mengelakkan daripada kematian adalah wajib dilakukan seperti seseorang yang terlampau lapar atau dahaga yang dikhuatiri akan membawa maut. Sabda Rasulullahs. kamu ada mempunyai hak. anjing). yang bermaksud: Tuntutlah ilmu dari dalam buaian hingga ke liang lahad (Diriwayatkan oleh Muslim).w. Kedua. (Diriwayatkan oleh Bukhari).a. yang bermaksud: Makan dan minumlah kamu.seperti memelihara kesihatan. kakamu mempunyai hak. tidak terdapat tempat dalam Islam kepada orang-orang yang jahil. Oleh itu. Dalam Islam. dan ini menunjukkan kesempurnaan makhluk manusia daripada makhluk-makhluk lain.t. pakaian dan sebagainya. Ketiga. yang bermaksud: Sesungguhnya terhadap dirikamu.2 Memelihara Akal Fikiran Dalam konteks ini. maka wajiblah ia minum atau makan yang asalnya dilarang atau diharamkan (babi. seperti yang ditegaskan dalam hadis Rasulullah s. Bersesuaian dengan kewajipan menuntut ilmu.

Allah s.t. melalui firman-Nya. Mereka sama-sama dihukum dan samasama diberi pengajaran. diturunkan segala peraturan dan hukum yang menyentuh semua manusia tanpa pengecualiannya. Mengenai pemeliharaan akal fikiran manusia. Kehormatan bagi setiap manusia itu menentukan tiap-tiap seseorang mendapat hak yang sama terhadap kehormatan diri. dan kemabukan boleh menghilangkan sifat-sifat kemanusiaan serta melahirkan sifat-sifat kebinatangan.Manusia itu ada dua golongan. Islam menggalakkan pemikiran yang berbentuk takwa. dilarang penganutnya untuk minum dan makan makanan yang dilarang atau member! kesan negatif. Islam melarang umatnya meminum minuman yang memabukkan. tetapi tidak difahaminya.w.t. fikiran yang terbuka dan lapang serta bersih daripada segala unsur keburukan.'Ankabuut: Ayat 43).w.w.3. Pencipta Yang Maha Berkuasa telah mencipta manusia sebaikbaik makhluk-Nya di dunia. tidak ada kebajikan selain daripada kedua-duanya (Diriwayatkan oleh Muslim). asal keturunan. Ini akan mempengaruhi kesiuman atau tahap kesedaran seseorang manusia sebagai lambang manusia untuk bertakwa dan berbakti kepada Allah s. Fikiranfikiran negatif ini memungkinkan pelaksanaan tingkah laku negatif dalam kehidupan manusia yang tidak selaras dengan ajaran Islam. 2.w. keamli orang-orangyangpandai (Surah Al.w. dan kehormatannya telah tetap dengan sifat insan Bani Adam tanpa diambil kira agama. Maka itu. melainkan menumt apa yang telah diusahakannya (Surah An-Najm: . telah menjelaskan dengan terang fungsi manusia itu dalam firman-Nya yang bermaksud: Dan sesungguhnya manusia itu tidak akan dapat.. habuan dan sebagainya. khayalan..t. ketauhidan kepada Allah s. orangpandai danpelajar. Maka itu. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Allah s.t. bahasa dan keadaannya. keraguan dan waswas. kedudukan maruah. yang bermaksud: Perumpamaan-perumpamaan itu Kami adakan untuk manusia. kepalsuan.t.3 Memelihara Kehormatan dan Keturunan Allah s.

Jaminan tegas mempertahankan kehormatan ini jelas terkandung di dalam pidato terakhir Rasulullah s. harta dan kehormatan kamu adalah suci. Setiap orang mempunyai kewajipan masing-masing untuk membina masyarakat dan mempunyai kehormatan sebagai manusia tanpa pengecualian. sesungguhnya Tuhan kamu satu (tunggal)dan kamu sekalian berasal daripada Adam dan Adam berasal daripada tanah (DiriwayatkanolehBukharidan Muslim). hubungan di luar tabii (liwat) dan sebagainya adalah untuk memelihara kehormatan dan kemuliaan keturunan manusia daripada sifat-sifat kebinatangan. seks bebas. Segala larangan terhadap perkara-perkara negatif seperti perzinaan. Sabda baginda bermaksud: Sesungguhnya. nyawa. . manusia dapat menjalinkan roh kerjasama di antara seluruh anggota masyarakat. juga menerangkan bahawa seluruh umat manusia adalah berasal daripada satu bapa dan satu ibu.4 Memelihara Harta Benda Dalam konteks ini. Islam melalui kaedah ilmufaraid telah menggariskan cara untuk menafkahkan harta tersebut secara halal mengikul fitrah manusia sendiri. Di samping itu. 2.3. Untuk itu.w.a. Islam telah menetapkan dan memberikan garis panduan mengenai hak untuk memiliki harta benda dan kewajipan untuk mempertahankan haknya. Dalam Islam juga.w. Rasulullah s. terdapat undang-undang dan peraturan-peraturan dalam urusan nikah perkahwinan dengan lengkap. Sabda baginda yang bermaksud: Wahai manusia. ditekankan tentang pemeliharaan keturunan. Dalam usaha memenuhi kehidupan dari aspek pemilikan harta benda. di Padang Arafah.t. semata-mata untuk menjamin keturunan manusia yang sejati dan benar. seperti kesuciannya hari haji ini (Diriwayatkan oleh Bukhari).halaman 31 Ayat 39). Dengan undang-undang dan peraturan-peraturan ini.

Ini jelas danpada sebuah hadis Rsulullah saw yang bermaksud: Abdullah bin Omar berkata.3. yang bermaksud: A llah yang telah memudahkan bagi kamu akan lautan. meluaskan bidang memiliki harta benda seluas-luasnya kepada makhluk-Nya di dunia tanpa sekatan yang di luar tabii manusia.semua orang dituntut mencan haluan hidup dan pencanan rezeki kehidupan adalah terbuka kepada semua orang. penyamun dan penipu akan dikenakan seksaan yang berat. 2.w. Bagaimanakah kamu memperhambakan manusia. sedangkan ia diperanakkan dengan bebas.w bersabda. Apabila seseorang dikurniakan kekayaan melalui titik peluhnya. Kekayaan di dunia ini tidak ditentukan kepada sesuatu golongan sahaja. Halaman 32 Islam mengurniakan pahala yang besar di akhirat kepada pemilik harta untuk mempertahankan hartanya walaupun ke titisan darah terakhir. dan supaya kamu holeh mencan daripada kekayaannya. supaya kamu holeh berjalanpadanya dengan kapal-kapal dengan izin-Nya.w. Kata-kata Saidina Umar al-Khattab berbunyi. maka kekayaan itu tidak harus dilucutkan daripadanya dengan paksa atau dirampas. malah tiap-tiap orang hendaklah berusaha menurut tenaga kemampuan dan kebolehan masing-masing.t. Hak dan kebebasan manusia tidak boleh dilucutkan dalam keadaan tertentu. kecuali ketika seperti mempertahankan diri (kemerdekaan) dan . maka ia mati syahid (Diriwayatkan oleh Bukhari).t.a. Siapa yang terbnnuh kerana mempertahankan hartanya. Firman Allah s. dan la telah memudahkan kamu apaapa yang di langit dan apa-apa yang di humi semuanya (Surah AlJaatsiyah: Ayat 12-13). sesiapa yang bertujuan untuk melucutkan harta tanpa kebenaran seperti pencun.5 Memelihara Hak dan Kebebasan Islam telah menetapkan hak dan kebebasan seseorang individu sejak ia dilahirkan. dan supaya kamu berterima kasih. Allah s. Manakala. Saya telah mendengar Rasulullah s.

w. Islam telah membuka ruang ini kepada mereka yang berkemampuan berbuat demikian. Kekalahan umat Islam bermakna musuhmusuh telah melucutkan hak kebebasan manusia. Pencipta Yang Maha Berkuasa.w. pentadbiran pemerintahnya. Firman Allah s.t. Islam telah menjelaskan kedudukan tersebut sebagai waris. dengan tegas mengingatkan mereka yang berbuat demikian melalui firman-Nya.w.t. yang bermaksud: Dan Kami hendak memberi kumia kepada orang-orangyang tertindas di bumi (Mesir) itu dan hendak menjadikan mereka pemimpin dan menjadikan mereka orang. yang bermaksud: Mereka yang sekiranya Kami berikkan kedudukan yang baik di bumi nescaya mereka mendirikan sembahyang dan mengeluarkan . yang bermaksud: Tidakkah engkaufikirkan (bagaimana peliknya) orangyang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya (Surah Al-Furqaan: Ayat 43).w. Allah s.t.orangyang mewarisi (humi) (Surah Al-Qashash: Ayat 5). Oleh yang demikian.. Teras bagi segala kebebasan ialah kebebasan fikiran yang tiangnya kemerdekaan beragama.untuk keselamatan ummah. Mengenai pandangan kebebasan dan setiap penduduk untuk memberi pendapat. Maksud kebebasan manusia ialah tiada pengabdian seseorang ke atas seseorang atau sesuatu benda di dunia ini melainkan kepada Allah s. setiap orang Islam hendaklah bebas daripada segala unsur kezaliman yang merupakan kongkongan kebendaan dan nafsu yangjahat. Firman Allah s. Sejahat-jahat pengabdian manusia ialah perhambaan kepada hawa nafsu yang ganas. Mengenai kebebasan seseorang individu dalam tanah airnya.ulang sekurang-kurangnya 17 kali sehari semalam di dalam solat lima waktu. Firman Allah s. dan lambang ketaatan ialah.w. dan kritikan terhadap masyarakat.w.t. Maka itu. syiar Islam iaitu tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah s.t. yang bermaksud: Tiadapaksaan dalam beragama (Surah Al-Baqarah: Ayat 256).t. KepadaMulah kami sembah dan kepada Mulah kami memohon pertolongan (Surah Al-Faatihah) yang diulang.

keterbukaan bermakna tamadun Islam yang dilahirkan dan dicipta itu tidak dibatasi oleh had-had tertentu tetapi ia masih diletakkan di atas garis panduan syariat Islam yang tetap dan berkembang selaras dengan perubahan masa. Tamadun Islam terbuka kepada semua tamadun yang tidak bercanggah dengan syariat Islam terutamanya dalam dialog antara tamadun atau interaksi antara tamadun. sifat tamadun Islam itu ialah terbuka dan tidak bersifat tertutup. Panduan dan bimbingan ini juga ditujukan kepada pemerintah agar mereka dapat memenuhi dua aspek penting.SIFAT TAMADUN ISLAM DAN CIRI-CIRI UTAMA ISLAM 2. budaya. Dalam konteks ini. sifat tamadun Islam ialah sejagat. bangsa ataupun sempadan geografi moden. Segala kebebasan ini terikat kepada hak-hak tabii manusia dan maslahat umum. melarang kemungkaran demi kestabilan masyarakat dan negara.4 SIFAT. Kesejagatan tamadun Islam bermakna ia tidak terikat kepada bangsa tertentu atau disandarkan kepada tempat tertentu. Kedua. keterbukaan ini menunjukkan wujudnya sifat toleransi iaitu unsur-unsur tamadun selain .4. Ini bermakna.1 Sifat-sifat Tamadun Islam Tamadun Islam. sebaliknya seluruh umat manusia yang berpegang kepada al-Din. Islam telah meletakkan kebebasan di bawah kepentingan umum.halaman 33 zakatdan menyuruh mamisia herbuat kebaikan dan melarang mereka daripada melakukan mungkar (Surah Al-Hajj: Ayat 41). Tamadun Islam dapat dilihat di mana-mana kawasan di seluruh dunia ini tanpa dibatasi sama ada oleh batasan politik. 2. Pertama. serta mereka sentiasa mendapat sokongan dari rakyat. melaksanakan kebajikan dan kedua. dalam proses kelahiran dan perkembangannya mengandungi beberapa bahagian atau sifat-sifat yang dianggap unik berbanding tamadun. iaitu pertama.tamadun dunia lain. Maka itu.

Ketiga. Penemuan dan hasil ciptaan baru yang dicapai dalam tamadun manusia semuanya dikembalikan kepada kebesaran dan keagungan Tuhan Pencipta Seluruh Alam.Islam boleh diamalkan dan dikembangkan selagi tidak melanggar garis panduan syariat.2 Ciri-ciri Utama Islam Setelah mengetahui sifat-sifat tamadun Islam secara menyeluruh di dalam topik di atas. 2. Keempat. sebagai usaha untuk mengekalkan hubungan balk dalam masyarakat dan kepentingan kestabilan. Surah Al-'Alaq dan tidak pernah berhenti. dan dalam pelbagai bidang semuanya di bawah kesatuan akidah Islam yang menjurus ke arah meng-Esakan Tuhan. kerana ia tidak dibatasi oleh ruang sempadan atau ruang waktu sehingga hari kiamat. Tamadun Islam pernah halaman 34 berkembang dalam dunia yang tidak dikenali. Masyarakat bukan Islam yang berada di bawah pentadbiran dan perkembangan tamadun Islam tidak dilarang untuk mengamalkan agama dan kepercayaan mereka. tetapi tetap mempertahankan toleransi. tamadun Islam juga bersifat sepanjang zaman iaitu berkesinambungan dan mengalami proses kesinambungan sehingga masa kini. tamadun Islam mempunyai ciri kesatuan dalam kepelbagaian. Islam membenarkan dan menggalakkan penerusan sesuatu unsur tamadun yang membawa kebaikan selagi tidak menjejaskan hak orang lain dalam tamadun tersebut. Dan kelima. maka amat wajar untuk kita mengetahui pula ciri-ciri utama Islam yang mendasari kehidupan umat Islam dalam membina sebuah . Sebaliknya.4. Allah Pencipta Sekalian Alam. sifat tamadun Islam ialah toleransi terhadap sistem agama atau kepercayaan atau kebudayaan yang lain. Sebarang bentuk kemajuan dan pencapaian dalam tamadun Islam. Perkembangannya bermula dengan turunnya wahyu pertama.

Ciri utama yang kedua bagi agama Islam ialah umum. la juga menekankan dan menyeru keadilan untuk semua insan. Tunjangnya lalah kesederhanaan dan kesempurnaan. Karim Zaidan dalam bukunya Usul al-Dakwah sebagai ciri-ciri khusus Islam. Islam meliputi seluruh aspek kehidupan manusia termasuklah undang-undang (syariah). akidah.w. Tamadun Islam bersesuaian dengan semua orang setiap masa dan setiap tempat kerana ciri umumnya yang bersifat sejagat dan terbuka. Ciri-ciri utama Islam ini juga disebut oleh Dr.t. Di antara ciri-ciri utama Islam ialah menyeluruh (sempurna). Islam sentiasa menekankan dan meletakkan manusia di tingkat kesempurnaan yang halaman 35 paling tinggi dan dapat dicapai. Setiap manusia di seluruh pelosok dunia dapat menyesuaikan dirinya dengan ciri tersebut.ketamadunan yang suci. Ciri utama Islam yang berikutnya adalah ideal dan realistik. bukan kemajuan kebendaan semata-mata dengan mengetepikan unsur kerohanian (spiritual). terbukalah ruang kepada manusia untuk membina tamadun yang sejagat. la juga meliputi sudut kenegaraan yang meliputi hubungan di peringkat antarabangsa. Islam memberikan kebebasan kepada umatnya dari sudut untuk merealisasikan tamadun dengan mengambil kira matlamat yang harus dicapai. sebagaimana dalam sejarah. tetapi anjal dari sudut cara dan teknik pelaksanaannya. akhlak. Dalam bidang kehakiman. Ini bermakna Islam merupakan suatu yang tetap dan tidak berubah dari segi tujuan dan matlamat pembinaan tamadun manusia. ilmu pengetahuan dan peribadatan. kawan atau lawan dan sama ada mempunyai hubungan keluarga atau sebaliknya. tamadun Islam telah terbukti dapat mengembalikan hak kepada yang berhak. la realistik dan segi mengambil kira realiti alam sejagat atas dasar bahawa alam sejagat merupakan suatu . Dengan ciri yang umum ini juga.w. dengan mengawasi seluruh kegiatan manusia agar tidak bercanggah dengan ajaran Allah s. Agama Islam juga mempunyai ciri yang bersifat tetap dan anjal. dan hubungan sesama manusia. sama ada Islam atau bukan Islam. hubungan dengan Allah s.t.

196. Kelahiran Masyarakat Islam dan Keistimewaannya. Sistem Politik dan Pentadbiran. 1997). Halaman 37 Bab 3 KELAHIRAN TAMADUN ISLAM DAN PERKEMBANGANNYA PADA PERINGKAT AWAL Roslan Mohamed Manusia dan MasyarakatJahiliah. 52. him.Jahiliah dan Pengertiannya. him. Preliminary Statement on A General Theory ofthelslamization of the Malay—Indonesian Archipelago. 3. Karim Zaidan. (Kuala Lumpur. 10. (Beirut: Dar Ihya al-Turath. Sistem Kepercayaan dan Agama. him. him: 49.dt. (Beirut: Dar Ihya al-Turath. Syed Muhammad Naquib Al-Attas.dt. Juz. Ibn Khaldun.w. A. Ibn Khaldun. 1991).. Sistem Sosial dan Kebudayaan. Muqaddimah.. op. him. Ibid. Ibn Manzur. 215. Sistem Perekonomian. 56. 132. (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Lisan al-Arah. 1995. Dewan Bahasa dan Pustaka. Hornby. (al-Manaral-Islamiyah. op.hakikat yang berlaku di dunia nyata yang menunjukkan kewujudan Allah s.. 1972). him. him 4-14.S. Abd. Usul al-Dakwah. him 201. Nabi . Ilmu Pengetahuan dan Keintelektualan. 1990).dan Kamus Dwihahasa.1987). him.t halaman 36 Ibn Manzur.

zaman yang tidak mempunyai nabi dan kitab suci sebagai petunjuk kehidupan.w. Institusi Kehakiman. Kedua. Ketiga. Institusi Masjid.1. Melalui penelitian terhadap ayat-ayat dalam al-Quran. 3. yang bermaksud: Dialah yang mengutus kepada kamu yang buta huruf '(Arab Jahiliah) seorang rasul antara mereka. Ciri-ciri masyarakat Jahiliah ini sememangnya terdapat dalam masyarakat Arab sebelum turunnya kitab suci al-Quran al-Kanm atau sebelum zaman praIslam. yang bermaksud: Apakah hukum jahiliah yang mereka kehendaki dan hukum siapakah yang lehih baik daripada (hukum) Allah hagi orang yang yakin (Surah Ali Imran: Ayat 154) dan firman Allah s. Penyusunan Masyarakat dan Negara Islam Madinah. zaman masyarakatnya tidak berakhlak. Pengertian ini selaras dengan firman Allah s.1 Jahiliah dan Pengertiannya Jahiliah berasal daripada akar kata jahala dan kata terbitan jahalun atau jahalatun yang bererti bodoh dan sesat.Muhammad dan Khulafa al-Rasyidin: Pembentukan Tamadun Islam. Pentadbiran Kawasan dan Wilayah. Piagam Madinah. zaman yang masyarakatnya jahil kerana tidak boieh membaca dan menulis. Kementerian danJabatan. membersihkan mereka dan mengajarkan kepada mereka Kitab halaman 39 dan Hikmah. Sesuatu masyarakat atau zaman itu boleh dianggap sebagai Jahiliah . zaman yang tidak mempunyai tamadun atau peradaban. ciri-ciri masyarakat Jahiliah meliputi antaranya pertama. angkuh dan bongkak. yang membacakan ayat-ayatNya kepada mereka. Dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata (Surah Al-Jumu'ah: Ayat 2).t.w.t. Majlis Syura. Ketua Negara. Dasar Utama Pentadbiran Rasulullah dan Khulafa al-Rasyidin.1 MANUSIA DAN MASYARAKAT JAHILIAH 3. Dan keempat.

Dalam al-Quran.w. Dengan harapan agar sejarah bangsa Arab zaman Jahiliah dapat membayangi sejarah mereka selepas Islam dan inilah usaha yang hendak dilaksanakan oleh golongan orientalis termasuk P. terutamanya di kalangan penulis berbangsa Arab antaranya Ahmad Syalabi dan Hasan Ibrahim Hasan. Namun begitu. begitu juga dengan kamus-kamus Arab yang hanya menyatakan Jahiliah itu zaman sebelum Islam. masyarakat Arab sebelum Islam dianggap sebagai masyarakat Jahiliah. zaman Jahiliah tidak dibataskan menurut masa dan dinyatakan secara umum. dan seterusnya berlaku krisis akhlak atau moral sehinggalah diturunkan kitab suci al-Quran al-Karim.sekiranya memiliki salah satu daripada ciri-ciri tersebut. Ciriciri pembangunan dan ketamadunan hampir lenyap benkutan runtuhnya empangan Ma'arib. Masyarakat ketika itu kehilangan pedoman kerana dilanda kejahilan iaitu tidak mewarisi ilmu pengetahuan sebelumnya. Pada zaman itu. Dalam rangka gerakan golongan orientalisme pihak orientalis sentiasa berusaha memperkukuh semangat nasionalisme di kalangan orang Islam dan cara paling mudah dengan membangkitkan zaman tradisi mereka. orang Arab di kawasan selatan Semenanjung Tanah Arab tidak boleh dianggap jahil atau bodoh kerana mereka telah pun mempunyai tamadun yang tinggi. tempoh masa Jahiliah ialah berlangsung selama kira-kira tiga kurun. Menurut seorang tokoh orientalis. Bermula selepas keruntuhan kerajaan Saba' di penngkat ketiga atau di penngkat akhir kerajaan Himyar (Tubba) sekitar tahun 300SM sehmgga turun al-Quran dan kerasulan Nabi Muhammad s. Hitti. K. orang Arab dan bangsa-bangsa tertentu sememangnya suka dipuji dan disanjung. dan kadangkala mereka sebenarnya terperangkap dengan puji-pujian dan sanjungan ini. Pendapat beliau berhubung dengan makna Jahiliah ini hampir-hampir diterima oleh penulispenulis moden. Beliau berpendapat. tetapi sebenarnya jahil dalam aspek keagamaan sahaja. Dalam konteks Semenanjung Tanah Arab. pada zaman masyarakat Jahiliah tersebut tidak terdapat nabi atau kitab sebagai sumber petunjuk. iaitu P. K. tiada nabi diutuskan dan tidak ada kitab suci diturunkan sebagai petunjuk kepada masyarakat.a. . Hitti beliau menyatakan Jahiliah bukan membawa pengertian jahil dari segi ilmu pengetahuan.pada tahun 610 Masihi. Di dalam dunia Islam. Dengan sebab itulah.

keangkuhan. 3. Sepanjang zaman Jahiliah. bahawa kawasan selatan Semenanjung Tanah Arab terutamanya pada zaman kegemilangan kerajaan Saba' telah mencapai kemajuan. K.1. K. Yaman. Semenanjung Tanah Arab sentiasa terdedah atau menjalinkan hubungan luar terutama dalam urusan perdagangan.s. Tidak dapat dinafikan dari segi sejarah. Kawasan di persisiran pantai dan bandar-bandar strategik iaitu Makkah. dan kebodohan dalam ilmu pengetahuan sebagaimana ditegaskan dalam al-Quran. Allah s. Hitti tidak tepat jika dilihat dari segi kronologi sejarah. mereka juga mengalami keruntuhan dari aspek politik dan pemerintahan. Hitti ini tepat? Pendapat P. dan dengan itu. ekonomi dan sosiobudaya.w.s. tetapi pada waktu itu telah terdapat seorang nabi iaitu Nabi Sulaiman a. Setelah kedua-dua kerajaan ini ingkar terhadap Allah s.Halaman 40 Adakah pernyataan P. kemaksiatan. Selain mengalami keruntuhan dan segi nilai agama dan akhlak.w. mengurniakan kerajaan tersebut sebagaimana firman-Nya yang bermaksud: Negeri yang makmur dan mendapatpengampunan Tuhan (Surah Saba': Ayat 15). Kerajaan Saba' telah menerima ajaran Nabi Sulaiman a. kesesatan dalam sistem kepercayaan dan agama memiliki pertalian dengan ciri-ciri zaman tersebut dan masyarakat Arab ketika itu sedang menempuhi zaman kegelapan.t.w. Oman dan Bahrain telah memainkan peranan penting dalam penyebaran pelbagai agama kerana merupakan pusat tumpuan perdagangan dan . Begitu juga kerajaan Himyar. Hirah. Pengaruh asing merupakan faktor penting yang membawa tersebarnya pelbagai agama di Semenanjung Tanah Arab. di peringkat awal menerima nikmat dan pengampunan dari Allah s.kegiatan keagamaan.2 Sistem Kepercayaan dan Agama Pada zaman Jahiliah. hubungan diplomatik atau kegiatan.t. masyarakat Arab berada dalam keadaan kekufuran.t. maka diturunkan bala dan sejak itu tamadun Arab yang dibina di kawasan selatan Semenan)ung Tanah Arab mengalami keruntuhan.

misalnya merupakan pusat kegiatan agama dan penyembahan berhala. kepercayaan sesetengah orang Arab terhadap Hajar as-Aswad yang berada di Kaabah halaman 41 dikatakan berpunca dari langit. maka disembah sebagaimana mereka menyembah bintang-bintang di langit. al-Manar (antara Makkah dengan Madinah) dan Hubal (kota Makkah). dan baginda . Menurut Ibn Kaibi. dianggarkan terdapat sejumlah 360 buah berhala yang disembah. Antara berhala-berhala yang masyhur disebut dalam al-Quran ialah berhala al-Lat (Taif).s. golongan beragama di Semenanjung Tanah Arab dikategorikan kepada lima iaitu pertama. Penganut agama Majusi menetap di Yaman. Agama menyembah berhala mepJpakan agama paling penting dan berpengaruh di kalangan orang Arab. dan kelima. agama menyembah berhala bermula bila Umar bin Luai yang melawat ke Syam (Syria) untuk mendapatkan ubatan. Kaum Majusi tidak mempunyai kitab suci dan tidak mengakui nabi yang diutuskan oleh Allah s. Agama Yahudi ialah agama yang dibawa oleh Nabi Musa a.t. penyembah apt (Majusi). dibawa ke tempat masing-masing untuk disembah sebagai mengagungkan Kaabah. tetapi mereka mengikut nabi-nabi palsu. Hanif (Samawi). Satu lagi pendapat iaitu. Makkah. ketiga. Oman. Agama menyembah api atau Majusi berasal dari Parsi. Zarwaniyah dan Zaradushtiyah. dan ketika itu beliau melihat kaum Balqa' menyembah berhala. Makkah merupakan pusat agama berhala dan di sekeliling kaabah. Dalam konteks ini. Yahudi. dan Bahrain kerana semua kawasan ini terletak di bawah pengaruh Parsi. Pendapat lain pula menyatakan. penyembah berhala (agama Wathani). Beliau membawa agama ini kembali ke Makkah. selepas mengerjakan haji mereka mengutip batu-batu di Kaabah dan sekitarnya. Berhala-berhala yang disembah diperbuat daripada emas atau perak yang berbentuk asli atau replika. Agama ini terbahagi kepada tiga aliran iaitu Kayumarthiah. al-Uzza (Nakhlah). Nasrani (Kristian). kedua. keempat.kebudayaan di peringkat tempatan dan antarabangsa.w.

yang diturunkan Allah s.t.diutuskan membawa kitab suci Taurat. Di kota Makkah sendiri. pemerintah terakhir kerajaan Himyar. melakukan maksiat dan tidak melakukan perbuatan keji dan dikutuk oleh Allah s.t kepadanya bersama-sama kitab suci Injil dan penganut asalnya. dan Zaid Ibn Amru bin Naufal.w. Namun begitu. Tayy dan Tha'labah (di tengah). adalah hanifQamak: hunafa'} yang mentauhidkan Allah s. kawasan barat daya Semenanjung Tanah Arab. Agama Hanif atau digelar Hunafa' dibawa oleh Nabi Ibrahim a. Lakhm (di timur). Salih.s dan dianuti segelintir orang Arab. minum arak. terdapat beberapa orang tokoh yang menganut agama ini antaranya Waraqah bin Naufal. halaman 42 Namun begitu. Al-Quran menyatakan bahawa Nabi Ibrahim a.t.w. golongan agama bani Israel telah mengubahsuai kandungan kitab suci Taurat dan ini dilaknat oleh Allah s. berjudi. Baginda seorang hanif dan Muslim. bukan Yahudi atau Nasrani. Judham. Antara yang menganut agama ini ialah Nabi Muhammad s. sebahagian masyarakat Arab tidak beragama dan sebahagian pula mengamalkan kepercayaan animisme seperti menyembah . Agama Nasrani berkembang ke utara Semenanjung Tanah Arab menerusi peranan penduduk Ghassan dan Hirah dan di sebelah selatan melalui peranan penduduk Habsyah pada kurun ke-6 Masihi. Penganut asal agama ini ialah dari kalangan bani Israel di utara Semenanjung Tanah Arab. juga dari kalangan bani Israel.w.a.t. dalam firman-Nya yang bermaksud: Maka kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang menulis Al-Kitab dengan tangan mereka sendiri.w.t. lain dikatakannya: 'Ini dari Allah'. Antara yang menganut agama Yahudi ini ialah YusufDhu Nawas. (dengan maksud) untuk memperoleh keuntungan yang sedikit dengan perbuatan itu (Surah Al Baqarah: Ayat 79).s. Terdapat beberapa suku Arab yang menerima agama ini iaitu suku Ghassan. Penganut agama ini tidak menyembah berhala.w. Pusat agama Nasrani yang terkenal ialah di Najran. Mereka juga mengingkari ayat-ayat Allah s.s. Nasrani merupakan agama yang dibawa oleh Nabi Isa a.w. dengan mengubahsuai kitab injil menurut keperluan dan kepentingan mereka.

3. sejumlah besar masyarakat Arab Jahiliah berada dalam kehidupan yang penuh dengan kesesatan dan terpesong dari akidah yang sebenar. kepercayaan beragama dan kedua.a.roh. telah mengubah masyarakat Arab khasnya dan dunia amnya.w. Sejumlah besar kawasan penting di Semenanjung Tanah Arab diletakkan di bawah kuasa-kuasa penjajah asing terutama empayar Rom (Barat dan Utara) dan Parsi (Timur). Secara umumnya. sementara bulan dipuja oleh masyarakat Ma'in. Dalam waktu ini. Maka itu.3 Sistem Politik dan Pentadbiran Pada zaman Jahiliah. kepercayaan animisme. Antaranya masyarakat Petra dan Palmyra menyembah matahari. penunggu atau kuasa ghaib. Antara yang diamalkan ialah menilik nasib bagi melihat masa depan mereka sama ada baik atau buruk. Makkah menerima kesan buruk berikutan pendudukan tentera Habsyah-Rom di Yaman yang secara tidak langsung telah menggugat ketenteraman dan keamanan. kedatangan Islam pada tahun 610 Masihi menerusi Nabi Muhammad s. dan corak penyembahan dan pemujaan yang dilakukan bergantung kepada suasana tempat tinggal dan pekerjaan mereka. Kepercayaan dan agama masyarakat Arab im dibahagikan kepada dua bahagian iaitu pertama. Matahari dan bulan disembah kerana kedua-duanya dianggap menghidupkantanaman mereka. Mereka juga mempercayai kekuasaan ahli sihir dan kuasa azimat.1. Selain itu. Kawasan tengah iaitu Makkah tidak dijajah tetapi menerima kesan buruk daripada penjajahan asing ini. tidak terdapat sebuah kerajaan yang mempunyai struktur pemerintahan yang teratur dan berkuasa penuh kerana negaranegara tersebut telah tergugat akibat penjajahan. masyarakat Arab juga mempunyai kepercayaan terhadap adat (sunnah) yang dianggap sebagai unsur-unsur karut dan tahyul. Empayar Rom (Kristian) dan Parsi (Majusi) menguasai sebelah utara manakala di selatan dikuasai oleh Habsyah-Rom (Kristian) dan Parsi. Makkah pernah diserang oleh tentera Yaman pada tahun Gajah tetapi ia mengalami . tidak setakat pada akidah tetapi juga aspekaspek ketamadunan manusia.

pengeluaran pertanian mengalami kemerosotan teruk kerana tiada sistem pengairan yang baik dan ini mendorong sejumlah masyarakatnya berpindah ke kawasan utara untuk mencari sumber-sumber . Kesan penjajahan menyebabkan mereka hidup secara berpuak-puak atau berkabilah. Ini menunjukkan ketidakstabilan politik menjejaskan sistem perekonomian dan sebaliknya. Di kawasan yang ditakluki kuasa-kuasa asing. Di kawasan selatan. 3.kegagalan.4 Sistem Perekonomian Kehidupan masyarakat Arab di beberapa kawasan di Semenanjung Tanah Arab antaranya di Yaman. dan berstatus merdeka. Makkah dan di beberapa kawasan di utara agak mewah. Ini menunjukkan. Keadaan ini tidak jauh berbeza dengan masyarakat di luar bandar. Ternyata. bentuk politik yang terdapat dalam masyarakat Arab Jahiliah jauh bertentangan atau berbeza dengan keadaan politik pada zaman Islam yang bebas daripada cengkaman penjajahan. kestabilan politik Makkah tergugat dengan kehadiran kuasa-kuasa penjajah asing di Semenanjung Tanah Arab.1. terutama dalam bidang perdagangan dan pertanian. Halaman 43 Walaupun kawasan-kawasan tersebut telah memiliki pemerintahan atau pentadbiran tersendiri tetapi masih tidak boleh dianggap sebagai pemerintahan yang maju atau bertamadun kerana masing-masing dijajah dan tidak merdeka. suasana dan keadaan adalah lebih teruk seperti Ghassan. sering berperang sesama mereka untuk mendapatkan pengiktirafan dan perlindungan daripada kerajaan-kerajaan yang memerintah atau yang menjajah kawasan itu. iaitu kaum Badwi. Kemewahan ini tidak berkekalan apabila ekonomi mengalami kemerosotan berikutan keruntuhan empangan Ma'arib dan kejatuhan beberapa kawasan yang kaya ekonominya di tangan penjajahan kuasa-kuasa asing terutama Rom dan Parsi. selepas keruntuhan empangan Ma'arib. Hirah dan Yaman yang serba mengalami kesusahan dan kepayahan.

Berikutan pecahnya empangan Ma'arib. kerajaan Himyar yang mengalami keadaan ekonomi merosot telah mencari sumber kekayaan ekonomi lain iaitu melaksanakan dasar perluasan kuasa. Ramai pedagang dan selatan berdagang di kota Makkah.dua kawasan ini. Hirah dan Ghassan namun perdagangan tidak menguntungkan kerana terdapat beberapa halangan. Melalui dasar perluasan kuasa.ekonomi baru. Dalam urusan perdagangan. sehingga menyekat perkembangan perdagangannya. dan ini menjejaskan lagi kegiatan ekonomi masyarakatJahiliah. .tengah jalan perdagangan tersepit di antara kedua-dua kuasa besar ini. Maka itu. Tekanan dan desakan ini menyebabkan orang Quraisy Makkah mengeksploitasi perdagangan satu hala halaman 44 dengan kaum Badwi di kawasan padang pasir. Sejak itu pertumbuhan ekonomi bangsa Arab semakin lemah kerana ketidakstabilan politik di Semenanjung Tanah Arab. Manakala di kota Makkah sendiri. yang membantutkan perkembangan ekonomi. Di bahagian utaranya. Himyar berjaya mengumpulkan sejumlah harta yang banyak tetapi kemudiannya kerajaan ini terus mengalami kemelesetan ekonomi yang semakin teruk sehingga membawa kejatuhannya pada tahun 534 di tangan tentera Habsyah. hubungannya dengan Syam menjadi runcing kerana Syam dikuasai oleh Rom. kawasan ini hanya sesuai untuk kegiatan perdagangan kerana dilitupi oleh kawasan padang pasir. Apabila Yaman jatuh ke tangan Parsi. percubaan tentera Habsyah di Yaman untuk menakluki kota Makkah telah menjejaskan hubungan perdagangan antara kedua. wujud persaingan kuasa dan ekonomi antara plongan yang kaya dengan golongan miskin. dan sebagai tindak balas kaum Badwi melancarkan rompakan terhadap kafilah-kafilah dagang Quraisy. Manakala hubungan perdagangan Yaman dengan Hirah juga terjejas kerana Yaman dikuasai kerajaan Habsyah yang bernaung di bawah pemerintahan Rom sedangkan Hirah di bawah kekuasaan Parsi. kedudukan kota Makkah yang terletak di tengah. Antaranya ialah kesan penjajahan kuasa asing dan berlakunya pertelagahan sesama kabilah Arab.

Penyatuan ini diperkukuh dengan jalinan kekeluargaan di peringkat yang lebih kecil kepada peringkat lebih besar. kuasa.biri. Seandainya sesuatu kabilah itu kalah dalam peperangan. iaitu selain sebagai pengangkutan ia juga membekalkan susu. 3. Semangat asabiyah dan perasaan setiakawan setiap golongan terjalin rapat dan ini menyebabkan sering berlaku persengketaan dan semakin kecil kelompok keluarga itu. memandang mulia kabilahnya dan memandang hina kabilah. mereka mempunyai nama dan kemegahan masing-masing. mereka tidak mendapat tempat yang .kabilah lain. tidak banyak terdapat perbezaan struktur masyarakat Arab sama ada yang tinggal di bandar (Arab Hadari) atau di padang pasir (Arab Badwi).5 Sistem Sosial dan Kebudayaan Pada zamanJahiliah. Mereka hidup berpindah-randah mencari kawasan air dan bekalan rumput untuk keperluan mereka dan binatang ternakan. bulu dan belulang. Suasana kejahilan ini digambarkan melalui peperangan sesama mereka dengan tujuan untuk mendapat nama. Unta merupakan binatang yang penting. Kaum Badwi menetap di khemahkhemah yang diperbuat daripada kulit kambing dan unta. Mereka tertakluk kepada sistem kabilah kerana kabilah merupakan satu unit sosial yang mengawal sistem pentadbiran masyarakat. Penyatuan masyarakat berkabilah adalah berlandaskan pertalian darah dan keturunan yang berdasarkan semangat asabiyah. Mengenai kedudukan wanita pada zamanJahiliah. Corak ekonomi mereka melambangkan kehidupan yang primitif berbanding dengan masyarakat Quraisy iaitu masyarakat bandar yang hidup dalam keadaan yang lebih selesa. kambing dan bin.Manakala masyarakat Arab di kawasan padang pasir iaitu kaum Badwi nidup secara nomad dengan menternak binatang seperti unta. maka dia akan dijadikan hamba abdi sekiranya tidak ada sesiapayang ingm menebus atau mehndungi mereka. semakin kuat pula semangat asabiyahnya. pengaruh dan harta benda sebagai lambang kemegahan kabilah mereka walaupun punca kepada persengketaan itu amat kecil.1.

dan mereka juga melangsungkan perkahwinan tanpa had dan batasan. Tradisi ini dilakukan halaman 45 oleh kabilah Bani Tamin dan Asad. ilmu pengetahuan telah tersebar meluas di kawasan-kawasan pinggir.sewajarnya sama ada di dalam keluarga atau masyarakat. sama . Sejak sebelum zaman Jahiliah. Terdapat kepercayaan tradisi dan tanggapan bahawa anak perempuan akan menimbulkan masalah sosial dan ekonomi termasuk nasib sial. Masyarakat Arab Jahiliah bukanlah masyarakat bertamadun dan mempunyai ilmu pengetahuan yang tinggi. Keadaan keruntuhan masyarakat serta sosialnya yang kucar-kacir berlaku kerana akhlaknya telah runtuh dan sering melakukan kemaksiatan. Golongan hamba merupakan kedudukan yang paling rendah dalam struktur sosial masyarakat Arab. orang Arab zaman sebelum Islam mempunyai sedikit ilmu pengetahuan dalam bidang seperti politik dan ekonomi. namun kepandaian dan kebolehan yang dimiliki itu tidak mencukupi untuk meletakkan mereka sebagai bangsa bertamadun. dan kehidupan mereka mengamalkan unsur-unsur yang ternyata bertentangan dengan kehidupan manusia bertamadun. 3. Mereka dipandang hina dan rendah serta diberikan tugasan yang berat.1. Walaupun mereka mempunyai pengetahuan dalam bidang perniagaan.6 Ilmu Pengetahuan dan Keintelektualan Dari segi ilmu pengetahuan dan keintelektualan. dan kesannya terdapat di kalangan mereka yang sanggup menanam hidup-hidup anak perempuan dan lebih suka mempunyai ramai anak lelaki. selalunya melakukan perkara-perkara di luar batas perikemanusiaan terhadap hamba-hambanya itu. Wanita tidak dianggap sebagai maruah keluarga yang tertinggi dan kerana itu mereka dibawa bersama-sama berperang untuk member! perangsang kepada kaum lelaki. Pemilik-pemilik atau tuan-tuan hamba ini.

w. hanya terdapat 17 orang sahaja yang boleh membaca dan menulis. jumlah mereka yang celik huruf ini adalah sangat kecil.t. Mereka ini antaranya Umar al-Khattab. Dan sesungguhnya sebelum (kedatangan Nabi) itu. yang membacakan kepada mereka ay'at-ayat Allah. Pada zaman Jahiliah. kerana hubungan antara masyarakat tempatan dengan antarabangsa. mereka adalah henar-benar dalam kesesatan yang nyata (Surah Ali 'Imran: Ayat 164). tradisi menuntut ilmu hampir dilupakan. Namun begitu. Halaman 46 Maka itu. Alt bin Abi Talib. Maka itu adalah sukar untuk menyatakan masyarakat Arab berjaya . Kegagalan untuk mewarisi ilmu pengetahuan menyebabkan mereka gagal untuk membina semula empangan Ma'arib dan ditambah dengan masalah politik yang semakin runcing. masyarakat ini merupakan masyarakat buta huruf selaras dengan firman Allah s. Dalam masyarakat yang buta huruf ini. kaum Quraisy yang dikatakan paling maju. Uthman Ibn Affan. perkembangan ilmu hanyalah dalam bentuk lisan (ingatan dan hafalan) dan ini membolehkan ilmu itu luput. tidak terjumpa inskripsi atau bahan-bahan yang bertulis pada zaman tersebut. membersihkan (jiwa) mereka. Terdapat hanya dua inskripsi Arab tertua yang diternui di pinggir barat laut Semenanjung Tanah Arab. Abu 'Ubaidah bin al-Jarrah dan lain-lain.ada di bahagian selatan atau barat laut Semenanjung Tanah Arab. Menurut al-Baladhuri. maka kedua-duanya bukan dihasilkan pada zaman Jahiliah. yang bermaksud: Sungguh Allah telah memberi kumia kepada orang-orangyang beriman ketikaA llah mengutus di antara mereka seorang rasul dari golongan mereka sendiri. penyebaran ilmu pengetahuan agak terbatas kerana para pedagang lebih berminat dalam ilmu pelayaran berbanding ilmu pengetahuan. Maka secara umumnya. Tradisi ilmu pengetahuan hampir tiada kerana kebanyakan orang Arab buta huruf. dan mengajarkan kepada mereka Al Kitab dan AlHikmah. pertama bertarikh tahun 56 Masihi dan kedua bertarikh tahun 328 Masihi. Itu pun jika berdasarkan tarikh-tarikh tersebut. Berbanding dengan jumlah penduduk Semenanjung Tanah Arab.

Mereka ini hanyalah menghafaz atau mencipta syair dan sajak yang didasarkan kepada pengalaman pada masa. Zuhair. Amr bin Kulthum dan Harith bin Hilliza. bersajak dan berpidato atau berkhutbah.masa lampau yang terkandung dalam cerita-cerita seharian. menurunkan kitab suci al-Quran al-Karim kepada Nabi Muhammad s. Sementara karya berbentuk ilmiah adalah berdasarkan kajian yang mendalam tentang sesuatu perkara sehingga berupaya menghasilkan satu karya yang kritis yang diistilahkan sebagai kritikan sastera (al-Naqd al-Adabi). Kekufuran dan kejahilan dalam bidang ilmu pengetahuan di kalangan masyarakat Arab pada zaman Jahiliah berakhir apabila Allah s. Karya-karya yang berbentuk kreatif biasanya dihasilkan secara bersahaja.w. Keadaan politik yang tidak stabil menyebabkan ilmu pengetahuan sukar untuk berkembang. Nabi Muhammad s. Labib. judi dan arak.w. Dalam bidang kesusasteraan. termasuklah mengenai perempuan. termasuk kegagalan untuk membina semula empangan Ma'anb dan mengekalkan ketamadunan sebelum ini. dan seterusnya menjadi pedoman . Tarafah.dalam bidang intelektual. Kesemua karya ini lahir daripada kreativiti dan bakat semula jadi yang dimiliki oleh seseorang penyair atau penyajak. Dalam sajak-sajak ini. terdapat kata. Namun begitu.a. madh (sajak pu)ian) atau haja' (sajak sindir-cerca) hanyalah bertupan untuk berhibur dan berseronok semata-mata. sebilangan masyarakat Arab tahu bersyair.t. diutuskan ke atas muka bumi ini sebagai seorang rasul (utusan) untuk menyampaikan ajaran Islam kepada bangsa Arab dan sekalian manusia di atas muka bumi ini. karya-karya Jahiliah ini sama ada bentuk ghazal (sajak cinta). Mereka dikatakan menghasilkan karya-karya bermutu yang disebut al-Mu'allaqatalSab' yang pernah digantung di Kaabah dan syair-syair ini diperdengarkan dalam temasya tahunan seperti di pasar-pasar.w. kajian serupa ini jarang dilakukan oleh sasterawan-sasterawan zaman Jahiliah. 'Antarah. Akan tetapi. Antaranya Imru al-Qais.kata kurang sopan. antaranya Pasar Ukaz. Syair dan pidato yang dihasilkan oleh pujanggapujangga Arab juga dianggap tidak berkualiti dan lemah.a. menerusi pengalaman dan khayalan penults. ritha' (sajak ratapan). dan karya yang dihasilkan berbentuk kreatif.

dan Tuhan mulah yang paling pemurah yang mengajarkan kepada manusia dengan pena.dan petunjuk kepada mereka. tetapi juga menyentuh mengenai bidang-bidang berkaitan kehidupan duniawi antaranya politik dan pentadbiran. Pembacaan dan penulisan merupakan faktor untuk membina kemajuan dan tamadun serta mengenali dan mengingati Allah s. dan cabang-cabang pendidikan lain. Perkembangan ilmu pengetahuan dan tamadun umat Islam khasnya dan tamadun dunia umumnya. Ayat-ayat yang diturunkan mempunyai sebabsebab tertentu (ashab al-nuzu!) dan diturunkan sesuai dengan masyarakat Jahiliah yang hidup dalam kekufuran dan kejahilan.w. ayat pertama yang diturunkan berhubung kait dengan bidang pengajaran dan pembelajaran. dan bidang akidah dan tauhid. sains dan teknologi. until afrer the time of Mohamet when Advicenna and Averros and the rest brought back A ristotle's philosophy into the light of comprehensive exposition. sesungguhnya bukan hanya mengandungi ajaran mengenai bentuk akidah dan akhlak semata-mata. Islam. Daripada ayat tersebut. perundangan. Dalam al-Quran. termasuk membaca dan menulis. ayat 1-4.. Maka itu.w. Kitab suci al-Quran merupakan halaman 47 sumber tamadun Islam yang syumul (lengkap). jelas bahawa bidang akidah dan ilmu pengetahuan amat penting.. perubatan.t. sekiranya dibuat perbandingan antara sumbangan tamadun Islam . ekonomi. sosial. iaitu Surah Al 'Alaq. was the virtual creator of the Renaissance in Europe. Dialah yang mengajar manusia apa yang tidak diketahuinya. The greater part of Aristotle's philosophy failed to have any effect (in the west). was the virtual countries.. Kitab suci al-Quran yang diturunkan. dan tidak boleh dipisahkan daripada kehidupan manusia.a. Beberapa sar)ana Barat telah mengakui kemajuan umat Islam. yang bermaksud: Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang mendptakan. Manakala menurut Stanwood Cobb. Bacalah. merupakan kesan dan pengaruh pendidikan Islam yang disampaikan oleh Rasulullah s. dan antaranya menurut Roger Bacon. Dia yang telah mendptakan manusia daripada segumpaldarah. impinging culturally upon adjacent Christian countries.

Bersesuaian dengan latar belakang kehidupannya. ternyata wujud jurang perbezaan yang luas. Ketika itu. masyarakatnya digelar Jahiliah kerana kerosakan akhlak. The andent Arabs. 3.a. Baginda merupakan seorang yatim sejak kecil lagi dan setelah ayahanda dan bondanya meninggal dunia. Di kalangan masyarakatnya. di samping kejahilan dari segi .a.2 KELAHIRAN MASYARAKAT ISLAM DAN KEISTIMEWAANNYA 3.w. so far as we know. Nabi Muhammad s. dipelihara halaman 48 oleh datuk dan bapa saudaranya. sesuai dengan perjuangan hidupnya di penngkat dewasa yang penuh dengan perjuangan dan nntangan.w. diputerakan pada 12 Rabi'l al-Awwal tahun Gajah bersamaan 20 April 571 Masihi. sangat dihormati sehingga digelarkan sebngai al-Amin (yang jujur). Begitulah tanggapan Barat mengenai ilmu pengetahuan. dan Khulafa Ar-Rasyidin: Pembentukan Tamadun Islam Nabi Muhammad s. baginda sejak kecil lagi telah hidup secara berdikari. Masyarakat Arab Jahiliah tidak membenkan sumbangan dan aspek ilmu pengetahuan. terdidik dengan sifat sabar dan lasak.2.w. Setelah meningkat dewasa baginda selalu mengasingkan din (berkhalwat) dari masyarakat yang dikasihinya. memberikan dengan masyarakat bermakna Arab Jahiliah dianggap tidak ilmu sumbangan kepada perkembangan pengetahuan ketika itu. Gullick. daripada keturunan Quraisy yang merupakan suku Arab yang paling mulia ketika itu.1 Nabi Muhammad s. contribute anything of significance to the body of scientific knowledge to scientific method. did not. sebagaimana menurut Robert L.a. during the many centuries preceding the appearance of Muhammad.dengan masyarakat Jahiliah dari aspek ilmu pengetahuan ke atas tamadun dunia.

Semasa pengasingan diri di Gua Hira'. Muhammad s. selama kirakira tiga tahun Rasulullah s. Maka itu tauhid dalam Islam merupakan satu perkara utama. Dengan penerimaan wahyu Allah s. berlakulah peristiwa turunnya wahyu pertama dari Allah s. terutama orang Quraisy..w.w. kepada baginda iaitu Surah Al 'Alaq.w. orang Islam dan Nabi Muhammad s.a. penindasan dan halangan dilakukan terhadap orang Islam sama ada melalui tindakan berbentuk tekanan kejiwaan atau berbentuk fizikal.a. Dakwah yang disampaikan secara terbuka. Peristiwa ini berlaku pada 17 Ramadhan (6 Ogos 610 M) dan merupakan tarikh kelahiran tamadun Islam dan tamatnya zaman Jahiliah di Semenanjung Tanah Arab. Detik dakwah secara terbuka ini yang kemudian menyerlahkan segala nntangan dan halangan terutama dan kaum keluarganya sendiri dalam perjuangan baginda untuk menegakkan syiar Islam di kota Makkah. dan menentang sebarang perbuatan syirik iaitu menyekutukan Allah s. kepercayaan tahyul dan khurafat. menyebarkan syiar Islam secara rahsia (bersembunyi-sembunyi) terutama di kalangan kaum keluarganya dan para sahabat handainya di kota Makkah. Peristiwa Hijrah ini berlaku pada tahun 622 Masihi yang disertai beratus-ratus orang Islam dari kota Makkah ke Yathrib.t. telah diperintahkan berhijrah ke kota Yathrib..a. Ini membangkitkan penentangan yang hebat daripada kaumnya sendiri.kepercayaan dan agama. masyarakat Makkah dan kabilah-kabilah Arab yang datang menunaikan Haji di Makkah.w. Dalam proses perkembangan dakwah Islam di peringkat awal. dilantik sebagai Nabi dan kemudiannya. mendapat perhatian dari orang ramai.Esakan Allah s. yang memenntahkan baginda berdakwah secara terbuka. Penentangan. melalui perantaraan malaikatJibril.t.w.w. Kemuncak penentangan ini.t. iaitu setelah 13 tahun berdakwah di kota Makkah. maka dakwah disampaikan secara terang-terangan di kalangan kaum kerabatnya.t.w. Dakwah yang disampaikan di kota Makkah lebih bertemakan atau ditumpukan kepada Tauhid iaitu meng. apabila turun wahyu yang kedua baginda dilantik sebagai rasul oleh Allah s. Masyarakat Yathrib terutama bangsa . Dengan turunnya wahyu pertama.w.t. Inilah yang menyebabkan akidah masyarakat ketika itu bersifat Jahiliah. dan asas utama dalam kelahiran dan perkembangan tamadun Islam.

Madinah merupakan negara Islam pertama dan merupakan pusat tamadun Islam. . kota Makkah muncul sebagai salah satu pusat tamadun Islam yang terpenting selain Madinah. ia merupakan detik yang membawa pengislaman secara beramai-rarnai di Semenanjung Tanah Arab. Menerusi perjanjian Aqabah I dan Aqabah II yang dimeterai secara rahsia. sehingga kemunculannya memberikan saingan kepada negara-negara kota di Semenanjung Tanah Arab terutama kota Makkah dan kuasa-kuasa penjajah. bandar ini juga dihuni oleh sejumlah besar orang Yahudi. Dengan penguasaan dan pengislaman ini. yang merupakan sumber kepada tamadun Islam. Di Madinah. empayar Rom dan Parsi. Rasulullah s. sebagaimana insan biasayang mempunyai hayat kehidupan. Madinah merupakan bandar pertapakan kegiatan syiar dan syariat Islam yang tunggal di Semenanjung Tanah Arab. untuk memelihara dan mempertahankan masyarakat dan negara Islam ini. dan seterusnya merupakan pusat kegiatan peribadatan Islam terpenting terutama haji dan umrah. Selain bangsa Arab Madinah.w. Dengan kewafatan baginda. maka tiada lagilah nabi atau rasul selepasnya dan agama Islam merupakan addin.w. Akhirnya.a. jaminan diberi kepada orang Islam untuk berhijrah ke Yathrib dan kemudiannya bandar ini dikenali sebagai Madinat al-Nahiy (Bandar Nabi). Kegagalan masyarakat musyrikin Makkah mematuhi Perjanjian Hudaibiyah yang dimeterai dengan negara Islam Madinah telah membuka ruang kepada orang Islam untuk memasuki kota Makkah pada tahun 630 Masihi bersamaan tahun 8 Hijrah. membentuk sebuah masyarakat dan negara Islam dan keduanya. Melalui peristiwa penguasaan terhadap kota Makkah ini. sebagai insan yang kamil telah wafat pada tahun 11 Hijrah bersamaan tahun 632 Masihi.Arab suku Aus dan Khazraj menyambut baik kedatangan orang Islam malahan sesetengah daripada mereka telah pun halaman 49 menganut agama Islam. terutama di kalangan kabilahkabilah Arab. yang lengkap dan serba sempurna bersumberkan kitab suci al-Quran dan al-Hadis.a. Nabi Muhammad s. melaksanakan beberapa langkah yang bermatlamat pertamanya.

Abi Talib akhirnya digantikan dengan pelantikan Mu'awiyyah b.w. Abi Talib antara tahun 35H-40H (655-661M). negara Islam dan masyarakat Islam dipimpin oleh Khalifah. khalifah kedua ialah Saidina Umar al-Khattab antara tahun 13H-23H (634-644M).w. Saidina Alt b. untuk mentadbir dan memastikan perlaksanaan syiar dan syariat Islam.a. 'Affan antara tahun 23H-35H (644-655M). telah memperkenalkan dan menghidupkan semula sistem monarki melalui pelantikan anaknya sebagai putera mahkota untuk menggantikan beliau serta membentuk kerajaan Bani Umaiyyah. .. kerajaan Bani Abbasiyah dan akhirnya tamat dengan kejatuhan empayar Uthmaniyyah pada tahun 1924 yang berpusat di Turki. Abi Sufyan.a.Setelah kewafatan Rasulullah s. iaitu jawatan bagi menggantikan Rasulullah s. Khulafa' al-Rasyidin. tetapi sistem monarki merupakan institusi yang dikekalkan antaranya oleh kerajaan-kerajaan terkemudiannya.w. Halaman 50 Khalifah Saidina All b.a. dan dengan pelantikan ini maka berakhirnya sistem khalifah. Abi Sufyan. dan khalifah terakhir. Zaman Rhalifah Umar al-Khattab merupakan zaman kegemilangan tamadun Islam kerana pencapaian dan kemajuan penting terutama dalam bidang pemerintahan dan pentadbiran. Fahaman sekular ini merupakan salah satu cabaran terhadap keutuhan pendukung tamadun Islam. Walaupun gelaran Khalifah dikekalkan penggunaannya. Khalifah pertama yang dilantik ialah Saidina Abu Bakar alSiddiq pada tahun 11H (632M) yang memerintah antara tahun 11H-13H (632-634M). Dalam sistem khalifah. Ketika itu. dan dasar penyebaran syiar dan syariat Islam di seluruh Semenanjung Tanah Arab selain dapat menyaingi kuasa Rom dan Parsi. dikenali sebagai Khulafa' al-Rasyidin (Yang Bijaksana). khalifah ketiga ialah Saidina Uthman b. Ini adalah natijah daripada kolonialisme Barat. empat khalifah yang mentadbir negara Islam selepas Rasulullah s. di Turki dan negara-negara orang Islam fahaman sekular begitu cepat berkembang terutama di kalangan masyarakat tempatan yang menerima sistem pendidikan Barat. Mengapakah berlaku sedemikian? Ini kerana Mu'awiyyah b.

a. Dalam Perjanjian Aqabah I pada tahun 621 Masihi. telah mula menyusun sebuah masyarakat Islam dan negara Halaman 51 .w. Di Yathrib (Madinah kemudiannya). menerusi wahyu yang diturunkan. Dengan meneliti isi kandungan perjanjian ini.w. dan tumbuhnya pusat tamadun Islam di Semenanjung Tanah Arab ketika itu. maka termeterai dua perjanjian antara Rasulullah s. akhirnya berhijrah ke Madinah secara rahsia dan perjalanan yang penuh dengan cabaran dan dugaan.a.a. setelah diperintahkan Allah s. orang Madinah telah berikrar untuk tidak mensyirikkan Allah. syariah. Di antara golongan yang datang mengeqakan Haji ini.w.w. Ternyata.a. sebagai mewakili orang Islam Makkah dan orang Islam Madinah berikrar untuk bersatu sehidup semati. Dalam Perjanjian Aqabah II pada tahun 622 Masihi. Antaranya orang Arab Madinah dari suku Aus dan suku Khazraj. dengan orang Madinah iaitu Perjanjian Aqabah I dan Perjanjian Aqabah II. Rasulullah s. ini merupakan langkah awal serta persiapan untuk menyusun sebuah masyarakat Islam dan negara Islam yang akan dibentuk.w. telah mengambil peluang untuk berdakwah dan menyampaikan Islam secara terbuka kepada mereka yang datang mengerjakan Haji di Makkah. berzina.2 Penyusunan Masyarakat dan Negara Islam Madinah Rasulullah s. Rasulullah s.t.a. Kedua-dua perjanjian ini begitu penting kepada perjuangan untuk menyebarkan syiar dan syariat Islam.2. Melalui hubungan di Makkah lagi.w. Ini menunjukkan asas-asas kepada pembentukan sebuah masyarakat Islam dan sebuah pusat pertapakan Islam (negara Islam) telah bermula sejak baginda berdakwah di Makkah lagi. mengumpat. sesetengah danpadanya menunjukkan minat dan tertarik dengan dakwah Rasulullah s.a. Rasulullah s.3. Kegagalan untuk menjadikan Ta'if sebagai pusat pertapakan Islam ternyata tidak melemahkan semangat perjuangan baginda. memfitnah dan menolak perbuatan yang baik. membunuh anak. akhlak dan kesatuan Islam. mencuri. ternyata ia berunsurkan akidah.w.

pertahanan dan seumpamanya yang sesuai ketika itu. kemasyarakatan.w. walaupun baginda sebenarnya seorang yang buta huruf sebelum menjadi rasul dan tidak pernah mempelajari mana-mana aspek tersebut. Persaudaraan ini dihukumkan sebagai persaudaraan kandung dan imlah merupakan titik penting di peringkat keluarga kepada pembentukan perpaduan ummah. Abu Bakar dengan Kharija b. Masyarakat Madinah . sendiri bersaudara dengan All b.Islam. Dengan itu segala langkah dan tindakan yang dilaksanakan Rasulullah s.w. iaitu kitab suci al-Quran.a. Abi Talib. Perpaduan ummah merupakan asas penting sebagai pendukung kepada kebangkitan dan keutuhan tamadun Islam. telah bertindak mempersaudarakan antara golongan Muhajinn dengan golongan Ansar termasuk melalui perkahwinan. Langkah terawal baginda apabila memasuki Yathnb lalah dengan membina Masjid Nabi. baginda mengatur strategi dan langkahlangkah ke arah penyusunan masyarakat dan negara Islam. dan tidak sekadar berfungsi sebagai tempat peribadatan yang biasa semata-mata. Abi Talib dengan Mu'az bin Jabal. Masjid merupakan institusi terpenting terutama kepada masyarakat dan sebagai pusat ummah Islam. Rasulullah s. Hanthah. institusi mas)id dan kedua.a. Hakikatnya. wahyu-wahyu yang diturunkan lebih menekankan kepada aspek-aspek kenegaraan.w. mempersaudarakan golongan Muhajirin (penghijrah dari Makkah) dan golongan Ansar (masyarakat tempatan Islam Madinah). sebagaimana difahami oleh orang Islam berfahaman sekular masa kini. Zaid. dan negara Islam pertama.w. sentiasa tepat. hukum dan perundangan.a. Rasulullah s. telah memperkenalkan beberapa perubahan dan pembaharuan. Malik alKhazraji. dan Hamzah dengan Zaid b.a.w. Terdapat dua langkah terpentmg dalam memperkenalkan perubahan dan pembaharuan ini iaitu pertama. Di peringkat awal penyusunan masyarakat Islam dan ke arah pembentukan negara Islam. Rasulullah s. Melalui masjid. penyusunan masyarakat Islam dan pembentukan negara Islam di Madinah sebagai pusat tamadun Islam dibentuk dan dipimpin melalui sumber wahyu. Di peringkat ini. Ja'far b. Umar al-Khattab dengan Itban b.a. Madinah merupakan pusat tamadun Islam yang dapat dibentuk oleh Rasulullah s.

2. terutama golongan Muhajirin dan golongan Ansar. dengan penerimaan Islam masyarakat Madinah dapat dipersaudarakan dan disatukan. Rasulullah s. al-Quran. selain dari golongan penghijrah dari Makkah (Muhajirin). Perbezaan suku dan bangsa membawa kepada jurang pemisah perpaduan terutamanya fahaman asabiyah begitu kukuh mencengkam.a. dan tanggungjawab yang diperintah sebagai warganegara kepada pemerintah (negara Islam). Rasulullah s. dan bahagian kedua.t telah menggantikan sistem suku dan kabilah. piagam ini mengandungi 47 Fasal iaitu 23 Fasal dalam bahagian pertama dan 24 Fasal dalam bahagian kedua.t. Namun begitu.w.w. 3. dan di kalangan mereka ini mengamalkan sistem suku dan kabilah. mengenai orang Islam dan orang Yahudi. Konsep takwa iaitu kedudukan seseorang di sisi Allah s. Madinah.terbahagi kepada dua iaitu bangsa Arab dan bukan bangsa Arab terutama orang Yahudi.3 Piagam Madinah Berasaskan kepada sumber wahyu. berperanan sebagai ketua hakim dengan . tidak ditentukan oleh kedudukan atau keturunan dan konsep tauhid sebagai unsur penyatuan ummah iaitu mengEsakan Allah s.w.a. Menurut sesetengah pendapat. Perpaduan ummah dan sumber kekuataan dalaman imlah yang membawa kepada kebangkitan tamadun halaman 52 Islam dan menyumbang kepada proses perkembangan peradaban duma berbentuk universal. telah menggubal dan membentuk Piagam Madinah (Sahifah al-Madinah) sebagai asas pembentukan negara Islam pertama.w. Antara mtipati piagam ini lalah bahawa sumber perundangan negara Islam lalah al-Quran dan al-Hadis. Piagam Madinah sebagai sebuah perlembagaan telah menggariskan peranan dan tanggungjawab pemerintah terhadap yang diperintah. Bersesuaian dengan masyarakat Madinah. Sebagai ketua negara Islam. piagam ini dibahagikan kepada dua bahagian penting iaitu bahagian pertama mengenai umat Islam.

Manakala setiap orang yang dizalimi berhak untuk mendapat pembelaan dan penzalim boleh dibicarakan dan dihukum tanpa mengira kedudukan dalam struktur sosial masyarakat. Kos pertahanan adalah dikongsi bersama. Mereka mesti bantu-membantu dan tidak dibenarkan bersekutu dengan musuh. memiliki harta. memperlihatkan bagaimana orang Yahudi dianggap sebagai 'ummah' bersama dengan masyarakat Islam. Tanggungjawab menegakkan keadilan sosial merupakan peranan pemerintah dan yang diperintah. Setiap warganegara bebas untuk bergiat. iaitu orang kafir zimmi wajib dilayan oleh . menunjukkan dan melaksanakan syariat Islam. perbezaan agama tidak bermakna menolak kewarganegaraan seseorang dan sama ada warganegara beragama Islam atau tidak. hak dan tanggungjawab kepada negara iaitu menerima sistem Islam dan tidak menggugat kedaulatan negara. dengan digariskan peranan. menuntut ilmu dan lain-lain selagi tidak mengancam kepentingan negara dan mereka diberikan kebebasan untuk menetap di mana-mana kawasan. selain tiada gangguan atau paksaan kepada orang lain untuk menganut agama mereka. Ancaman musuh atau negara asing hendaklah ditangani secara bersama oleh warganegara beragama Islam atau tidak. Hak dan tanggungjawab dalam pertahanan negara juga ditegaskan. Di sini. Hubungan kebajikan di antara warganegara dengan setiap anggota masyarakat berasaskan semangat bantu-membantu antara satu sama lain terutama jiran. Wujudnya kebebasan untuk bergerak dan menetap di Madinah. Kesatuan ummah dan negara. kerjasama dibentuk untuk kebajikan. Undang-undang untuk keselamatan warganegara dan ummah dilaksanakan seperti Halaman 53 hukuman qisas ke atas pembunuh. Kebebasan beragama menunjukkan warganegara Islam atau bukan Islam berhak untuk mengamalkan ajaran agama.bertindak mentafsirkan. Setiap golongan yang melakukan kesalahan akan menerima hukuman dan masyarakat hendaklah memupuk nilai-mlai murni yang balk bagi mencegah berlakunya kemungkaran ini. Terdapat tanggungjawab negara terhadap warganegara bukan Islam. tetapi kedua-duanya lengkapmelengkapi dengan mempertahankan kedaulatan negara.

kesatuan kepimpinan iaitu Rasulullah s. hak dan tanggungjawab sama ada pemerintah terhadap yang diperintah atau sebaliknya. keempat. bersatu dan teguh tanpa mengira anutan agama. kerana kepentingannya kepada perkembangan negara Islam dan tamadun Islam. Piagam Madinah merupakan model sebuah perlembagaan negara Islam. sebagai ketua negara. dan sentiasa bermusuhan terutama dengan orang Yahudi. iaitu Madinah yang mengandungi masyarakat Islam dan bukan Islam yang dianggap sebagai ummah. Berdasarkan konsep kesatuan ini. la dibincangkan. ia merupakan sesuatu yang tidak boleh ditolak dan hendaklah bersama-sama menyertai perdamaian ini.a. Perdamaian yang dipupuk akan melahirkan sikap toleransi dalam masyarakat dan memelihara keamanan dan kestabilan negara. kerana sebelum ini masyarakat Arab terikat dengan sistem kabilah yang mementingkan semangat asabiyah dan kesukuan. kelima. kesatuan matlamat. iaitu masyarakat yang toleransi dan berharmoni. Dalam konteks ini. dan ditunjukkan melalui al-Hadith (al-Sunnah) dalam bentuk perlaksanaan. Berdasarkan kepada intipati Piagam Madinah. perang dan perdamaian. negara Islam ketika itu telah memperlihatkan sikap toleransi. mementingkan peranan dan tanggungjawab. piagam ini menunjukkan konsep kesatuan atau persekutuan yang diperkenalkan dan diamalkan di waktu itu. misalnya terhadap keadilan. Mereka menjadi tanggungjawab pemerintah selagi patuh kepada negara.pemerintah Islam selagi mereka menunjukkan taat setia kepada negara Islam ini. tersusun dan bertamadun tinggi. dan akan dikenakan hukuman selaras dengan kesalahan yang dilakukan . dan nilai-nilai murni dalam perpaduan ummah dalam proses perkembangan tamadun Islam. ketiga. kesatuan perlembagaan atau undang-undang yang dilandaskan kepada sumber asas Islam iaitu al-Quran. Dalam konteks umum. kesatuan negara. Kesatuan ini meliputipertama. Semua pihak berkewajipan untuk melaksanakan perdamaian.w. kesatuan dalam sikap dan suara. maka ia menandakan kewujudan sesebuah kerajaan yang berkesan. kedua. yang diperintah terhadap yang memerintah. sistem zimmah (golongan bukan Islam) dalam pemerintahan negara Islam lalah memberikan keadilan dan hak sama rata. Sekiranya pihak musuh meminta perdamaian. dan keenam. dibahaskan dan dimuzakarahkan sehingga masa kini.

Peranan dan tanggungjawab hakiki ketua negara ialah untuk melaksanakan tuntutan agama Islam (keagamaan) dan mentadbir berlandaskan syariat Islam (kenegaraan). iaitu Khalifah Saidina Abu Bakar al-Siddiq menank perhatian umat Islam terutama melalui ucapan sulungnya apabila memegang jawatan tersebut.2. maka betulkan aku. Sekiranya aku melakukan kesalahan.4 Dasar Utama Pentadbiran Rasullulah dan Khulafa Ar-Rasyidin Ketua Negara: Ketua negara merupakan jawatan tertinggi dalam negara Islam Madinah. Ucapan beliau yang cukup menarik mengenai kepimpinan dalam Islam ialah: "Aku telah dilantik sebagai pemerintah kamu. Patuhilah aku selagi aku mematuhi . jawatan ini disandang dengan gelaran halaman 54 Khalifah. 3. Orang yang terkuat antara kamu adalah lemah di sisiku sehingga aku mengambil hak daripadanya dengan izin Allah. Sebagai ketua urusan biasa agama Islam. Dalam konteks ini.tanpa pengecualian.w.w. mereka menunjukkan teladan di peringkat paling asas iaitu menjadi imam dalam sembahyang. baginda sendiri merupakan ketua negara dan pada zaman Khulafa' al-Rasyidin.. Pelantikan khalifah pertama dalam negara Islam. Sekiranya aku melakukan kebaikan maka bantulah aku.a. Rasulullah s. Kebenaran adalah suatu amanah dan pendustaan adalah pengkhianatan. Orang yang lemah di antara kamu adalah kuat di sisiku sehingga aku memberikan hak kepadanya dengan izin Allah (dengan cara yang diizinkan Allah). Di zaman Rasulullah s. dan untuk memastikan syariat Islam dilaksanakan tanpa halangan di kalangan rakyat. mereka melaksanakan urusan kenegaraan berlandaskan tuntutan syariat Islam. dan aku bukanlah orang yang terbaik di antara kamu. dan Khulafa' al-Rasyidin memainkan dua peranan penting iaitu sebagai ketua hal-hal biasa agama Islam dan ketua pentadbiran dalam negara Islam. Manakala sebagai ketua pentadbiran.a.

dan RasulNya. Khalifah menerima nasihat. nasihat dan pandangan. . Dalam konteks ini. Saad b. al-Zubair b.w.w. Abi Waqqas dan Abd Rahman b. baginda telah membentuk majlis ini yang dianggotai oleh kalangan para sahabat. Affan (ketua suku Bani Umayyah). pendapat. kerana kepimpinan yang berteraskan kepada syariat Islam merupakan pemimpin yang taat kepada perintah Allah s.Khattab lalah Saidina Alt b. memutuskan sesuatu dasar dan membuat keputusan dalam sesuatu mesyuarat atau muzakarah. Halaman 55 Pada zaman Rasulullah s. Saidina Uthman b. pendapat atau memutuskan sesuatu dasar berasaskan peranan Majlis Syura ini. Pemimpin dan yang dipimpin merupakan bahagian masyarakat yang saling lengkap-melengkapi.w.Allah dan Rasul-Nya.w. Abi Talib (ketua suku Bani Hashim). Awam (ketua suku Bani Asad). terutama yang terdekat. Dasar pemerintahan dan pentadbiran berbentuk permesyuaratan ini seterusnya dilaksanakan pada zaman Khulafa' al-Rasyidin. yang dilantik menganggotai Majlis Syura pada zaman Khalifah Umar al. Talhah b.t.tokoh penring daripada pelbagai kota dan bandar. dan tokoh. Ubaidillah (ketua suku Bani Tamim).a.t.a. pemimpin berhak untuk diberikan teguran. Antara para sahabat Rasulullah s.a." Berdasarkan intipati ucapan beliau. ketua-ketua kabilah dan suku-suku.t. Majlis Syura: Ketua negara memiliki badan penasihat yang berperanan dan bertanggungjawab untuk memberikan pandangan. makajangan kamu mematuhiku.w. pandangan. dan Rasul-Nya. secara tidak rasminya. Majlis Syura dianggotai oleh para sahabat Rasulullah s. sekiranya aku menderhakai Allah dan Rasul-Nya. Auf (ketua suku Bani Zahrah). tetapi lebih berbentuk rasmi apabila ditubuhkan Majlis Syura (Dewan Senat). kepimpinan merupakan suatu amanah yang dilaksanakan berlandaskan syariat agama Islam. dan Rasul-Nya wajib ditaati dan tidak wajib dipatuhi apabila pemimpin tersebut ingkar terhadap perintah Allah s.w. Maka pemimpin yang mentaati perintah Allah s.

Di peringkat awal Islam ini. Manakala Jabatan Ketenteraan menguruskan ketenteraan termasuk dari segi pakaian dan pengangkutan. selain gelaran yang diberikan Saidina Umar al-Khattab.a. Semasa pemerintahan Khulafa' al-Rasyidin. dibantu oleh para sahabat dalam bidang pentadbiran dan antara sahabat yang paling banyak memberi bantuan ialah Saidina Abu Bakar al-Siddiq. jawatan wazir (menteri) dan sistem wi-zarah (kementerian) belum wujud dalam kerajaan-kerajaan Islam sebelum zaman Abbasiyah. dan membuat bayaran gaji serta elaun kepada tentera dan orang di bawah tanggungan mereka. sehingga beliau digelar 'menteri nabi'. Dengan perkembangan halaman 56 tamadun Islam. Saidina All Abi Talib (setiausaha-jurutulis) dan Uthman Affan (penasihat mengenai kabilah) merupakan menteri kepada Saidina Umar al-Khattab. . khalifah mempunyai pembantupembantu terutama dan kalangan para sahabat yang terdekat. penjaga cop mohor dan lain-lain. Rasulullah s.w.w. dan di samping sebagai hakim. jurutulis.a. Semasa Saidina Abu Bakar al-Siddiq memerintah negara Islam. walaupun belum terdapat kementerian dan jabatan secara rasmi. menguruskan kemasukan dan pengeluaran wang dan sebagamya. telah membentuk pembahagian tugas dengan melantik pengurus zakat. Beliau membentuk Jabatan Cukai (DiwanJibayah) dan Jabatan Ketenteraan. dengan merujuk kepada pemerintahan zaman Rasulullah s.a. beberapa jabatan penting dibentuk untuk memenuhi keperluan dan perubahan masa. Pembentukan pentadbiran di peringkat Jabatan (Diwan) secara rasminya dilaksanakan oleh Khalifah Saidina Umar al-Khattab. Rasulullah s. Jabatan Cukai merupakan perbendaharaan negara yang bertanggungjawab terhadap pengurusan harta negara termasuk mencetak wang. telah dibentuk apa yang dmamakan pembahagian tugas. Saidina Umar Al-Khattab merupakan 'menteri' kepada kerajaan dan berperanan sebagai pembahagi zakat. selain terdapat Majlis Syura.w.Kementerian dan Jabatan: Secara rasminya. Namun begitu..

Dengan perluasan negara Islam. pada zaman Rasulullah s. dan sebagainya di wilayah pentadbirannya. Umman. Jazirah perkembangan kawasan negara Islam telah menyebabkan ia dibahagikan Makkah. gabenor merupakan imam dalam sembahyang. ketua suku di Madinah dan kegagalan menyelesaikan pertikaian ini hendaklah dirujuk kepada Rasulullah s. Rasulullah s. Sebagaimana tugas Rasulullah s. Dalam urusan kutipan zakat. Ketua pentadbir wilayah iaitu Gabenor dibantu oleh ketua polls.a.w.a.a. Syria. Di peringkat wilayah. Walaupun kota Makkah muncul sebagai sebuah pusat perdagangan dan pusat keagamaan Islam tetapi peranan ibu negara sebagai pusat pentadbiran tetap dikekalkan di kota Madinah.w. (Mesopotamia). dibantu beberapa Arif (timbalan ketua) dan memiliki pusat pertemuan atau balai (saqifah).a. yang merupakan jawatan tertinggi di peringkat wilayah. dilantik seorang Gabenor (Wall) sebagai wakil ketua negara dan mengetuai urusan pentadbiran. Naqib berperanan dan bertanggungjawab terhadap keamanan dan ketenteraman dalam jajahannya dan beliaulah yang akan menyelesaikan perselisihan di kalangan kumpulannya sebelum dirujuk kepada Rasulullah s.w. Institusi Kehakiman: Mengenai institusi kehakiman. baginda merupakan hakim tertinggi negara Islam Madinah dan tidak semua perkara yang berlaku perlu diselesaikan oleh baginda. Kufah. ketua angkatan tentera. baginda telah rnenjadikan Madinah sebagai pusat pentadbiran seluruh negara Islam dan dibahagikan kepada dua puluh jajahan. panglima tentera. Setiap jajahan ini diketuai Naqib (ketua). Saidina Umar al-Khattab. Manakala perselisihan antara suku akan dirujuk terns .Pentadbiran Kawasan dan Wilayah: Pada zaman Rasulullah s. ketua eksekutif pentadbiran.w. ketua cukai (amil). ianya dibahagikan kepada beberapa buah wilayah iaitu Yaman. Sesetengah gabenor dilantik menjadi hakim dan kadang-kadang diberikan kebenaran untuk melantik hakim-hakim di wilayahnya. Pada kepada zaman lapan pemenntahan wilayah iaitu Khalifah Madinah.a. di peringkat pusat.w. Basrah. Mesir dan Palestin. Bahrayn dan Hadralmaut. setiausaha negara (katib) dan hakim. telah melantik amil-amil untuk membantu gabenor. Perselisihan di peringkat suku akan diselesaikan oleh Naqib.w.a.. Najran.

Rasulullah s.a. telah berpesan menurut sabdanya yang bermaksud: Sekiranya dua orangyang bermusuhan berada di hadapan rnu maka janganlah kamu putuskan sesuatu hukuman melainkan setelah kamu mendengar dan orang yang kedua seperti kamu dengar dari orang pertama.a. Tugas tersebut adalah suatu amanah. Mengenai pelantikau seseorang untuk memegang jawatan Hakim. Tujuan Rasulullah s.w.w. lebih-lebih lagi sekiranya seseorang itu lemah dan tidak berkemampuan untuk menegakkan kebenaran.w. Penolakan pelantikan seperti ini pernah berlaku ke atas seorang yang menuntut jawatan ini. Abu Zar. Pada zaman pemerintahan Khalifah Saidina Umar al-Khattab. akan melantik salah seorang sahabatnya untuk menggantikan baginda terutama dalam menyelesaikan sesuatu perselisihan.a. Rasulullah s. Abi Talib sebagai Hakim di Yaman. seseorang pesalah akan ditahan di masjid dengan dikawal oleh orang yang mendakwanya atau wakilnya. Semuanya ini bersesuaian dengan kedudukannya sebagai nabi dan rasul yang ditugaskan untuk menunjukkan bagaimana perlaksanaan undang-undang Islam. halaman 57 kerana itu lebih menolong engkau mendapatkan hukuman yang hetul. . Dengan perlantikan ini.a.kepada baginda. melantik Saidina All b. Rasulullah s. Beliau melantik beberapa orang hakim di daerah-daerah tertentu antaranya Syuraih (Rufah). Pada hari Qiamat kelak ia mempakanpenghinaan dan penyesalan kecuali mereka yang menjawatnya dengan benar dan menunaikan tanggungawah yang ada padanya. kepada Abu Zar yang bermaksud: Wahai Ahu Zar! Engkau seorang yang lemah. Manakala di peringkat wilayah.w. adalah untuk menghalang pesalah daripada bercampur dengan orang lain.w. Langkah sedemikian dilaksanakan kerana beban tugas seseorang gabenor semakin berat berikutan perkembangan atau perluasan daerah-daerah atau wilayahwilayah yang menerima agama Islam.a. beliau telah memisahkan jawatan pentadbiran dengan kehakiman.a. misalnya. Uthman b. Rasulullah s. Sabda Rasulullah s. Pada zaman Rasulullah s.w.w. tidak akan melantik seseorang yang menuntut jawatan itu.a. dan Khalifah Saidina Abu Bakar alSiddiq.

dan tempat berkumpul para sahabat untuk mentadbir negara.w. seseorang hakim atau kadi tidak lagi bebas sepenuhnya sebaliknya wujud campur tangan menurut kepentingan politik tertentu. telah membina masjid pertama di Madinah yang dikenali sebagai Masjid Nabi. Ini menunjukkan di zaman baginda Rasulullah s. Al-As (Mesir) dan Abu Musa al-Ashari (Basrah). Di peringkat wilayah.a. mengeluarkan arahan kepada gabenor dan pegawai-pegawai kerajaan. hakim mempunyai kuasa autonomi sendiri iaitu bebas untuk membuat dan menjatuhkan keputusan pengadilan tanpa campur tangan dari khalifah. institusi masjid telah dipersempitkan peranan dan tanggungjawab kepada .w. Saidina Umar alKhattab sering memberikan arahan dan peringatan kepada hakim-hakim dengan menggariskan kepentingan pengadilan dan keadilan dalam Islam. Pada zaman pemerintahan Khulafa' al-Rasyidin. Beliau juga memperkenalkan tempat tahanan khas atau penjara terhadap pesalah-pesalah. di samping peranan hakikinya sebagai pusat hal-hal biasa keagamaan. Dengan berakhirnya pemerintahan Khulafa' al-Rasyidin. Melalui peranan masjid ini.a.Qais b.a.Rasyidin. selepas pemerintahan Khulafa' al. Beliau juga mengarahkan supaya tidak menangguhkan hukuman sebagai mengikut jejak Rasulullah s. dan mereka begitu dihormati kerana keadilan dan kebijaksanaannya. menyambut wakilwakil ketua kabilah dan kerajaan. menerima pengaduan daripada rakyat dan mengadakan perbicaraan. masjid memainkan peranan serupa sebagaimanadi peringkat halaman 58 pusat. Rasulullah s.w. institusi masjid kekal memainkan peranan penting dalam semua aspek pemerintahan negara Islam di peringkat pusat dan wilayah.a. Masjid Nabi berperanan sebagai ibu pejabat pemerintahan dan pusat pentadbiran negara Islam Madinah. bermula semasa pemerintahan Bani Umaiyyah.kerajaan asing.w. masjid merupakan institusi penting terhadap perkembangan tamadun Islam. Namun begitu. Namun begitu. menulis surat dan melantik pendakwah untuk dikirim ke kerajaan-kerajaan asing. Institusi Masjid: Rasulullah s.

111.. him. Ibid.a. 144-145. Abi al-fida' Ismail Ibn Khst.\iir. t. Safiyy' al-Rahman al-Mabarkafuri. 1075. Daud. . Muhammad Qutb. Muhammad al-Khudn Bak. cit. him. 10-11. Abu Muhammad Abd' al-Malik ibn Hisyam ibn Abu al-Humairi. Halaman 59 Nota Jubrab Mas'ud. him. him. op. 'Imaddudin Khalil. 1969). him. (Beirut: Dar al Ma'rifah.). ai-Sirah al-Nahawiyyah. Fiqh al-Sirah. al-Rahiq al Makhtum. dan digantikan melalui peranan istana-istana raja dan pembesarnya. 150-151.t). him.. Maktabah Muhammad All Sabih. him. MuhammadRasul-Allah. t... 1996). (Kuala Lumpur: Dewn Bahasa danPustaka. 149. Abu Hassan All al-Nadawi. 1986). (Mesir: Maktabah Mesir. t.fahilliyahal-Quran al-'Ishyrin. Jilid 4. Muhamad al-Khudn Bak. (Mesir: alMaktabah al-Tijaruyyah al-Kubra. 20. Kamu sal-Raid. (Jeddah: Dar al-Syuruq. Muhammad Said Ramadhan al-Buti. Muhadharat Tarikh al-Imam al-Islamiah.t. (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah. Mustafa HJ.cit.cit. him. him. al-Wafa' Lialtaba'ah wa al-nasyr.m. t. Abu Hassan Ah al-Nadawi. (Muassah al-Risalah/ Dar al-Nafais.t). 171. hlm. (Kaherah: Dar al-Syuruq. Sirah alNabis. him 452. op. 35. Nural-Yakinfi Sirah Sayyidal-Mursalin.t. al-Quran. (Beirut: Maktabah alMaaruf. 8-9. 1981).t. him. (Mesir: Dar Nahdah.206. 61. Ibid. 76-78. 'Imaduddin Khalil. 17-21. Maulai Muhammad All. him. Pengantar Politik Islam.t). Safiyy' al-Rahman al-Mabarkafuri. him. him. 60. him. 1985). (Beirut: Lubnan. op. him. 1994).][\[d 1.Mm.34. Dirasahfir al-Sirah.hanya sebagai pusat peribadatan agama. al-Rahiq al-Makhtum. 1979).Al-SirahAl-Nahawiyyah. 531. Muhammad al-Ghazali.

yang mengerjakan amalan baik bahawa mereka disediakan pembalasan yang baik (Surah Al-Israa: Ayat 9). Zin Kitab al-Quran al-Kanm.Halaman 60 Bab 4 SUMBER-SUMBER TAMADUN ISLAM Ab.w. al-Hadis.1 KITAB AL-QURAN AL-KARIM Apakah al-Quran? Untuk mengenali al-Quran. Kitab suci samawi ini diturunkan kepada penyudah segala rasul. . Wahyu. al-Quran dan Sams. Melalui kitab ini. marilah kita lihat ciri-cirinya. Kandungan al-Quran.1 Wahyu daripada Tuhan Kitab suci al-Quran al-Karim merupakan kitab suci samawi (langit) terakhir bagi umat manusia. RabbuJalil. iaitu Nabi Muhammad s. 4. diturunkan dan disampaikan kepada umat Islam dengan matlamat untuk menjadi garis panduan dan membentuk umat manusia dengan suatu cara kehidupan yang diredai oleh Pencipta Semesta Alam.1. Hubungan al-Quran dengan alHadis.w. Mukjizat. wahyu daripada Allah s.t. Keistimewaan al-Quran. alQuran dan kitab Samawi lain. Aziz Mohd. Mukjizat dalam Perundangan. yang bermaksud: Sesungguhnya al-Quran jalan yang amat betul (agama Islam) dan memberi khabar gembira kepada orang mukmin. Ini selaras dengan firman Allah s. selepas turunnya kitab Taurat. 4.t. dan ajaran yang disampaikan ini dikenah sebagai Islam. Zabur dan Injil. asal-usul dan perbandingan dengan kitab-kitab samawi yang lain.w.a.

terdapat beberapa sarjana Barat (orientalisme) yang menolak dan sebaliknya. Pendapat ini disokong oleh seorang orientalis Barat lain. iaitu D.A.t. Namun begitu. bukan kitab suci samawi.R. Antara ayatayat suci yang menerangkan maksud tersebut ialah firman Allah s. Oleh kerana agama memainkan peranan penting dalam perkembangan ekonomi Makkah. al-Quran merupakan ciptaan manusia. Tuduhan ini sehingga masa kini. maka Muhammad cuba untuk mempergunakan pengaruh agama atau revolusi bercorak agama untuk tujuan tersebut dengan mencipta sebuah agama yang dmamakan Islam. yang bermaksud: Dan sesungguhnya al-Quran ini benar-benar diturunnkan oleh Tuhan semesta alam (Surah Asy Syu'araa': Ayat 192).w. iaitu Muhammad dengan agama ciptaannya. Beliau beranggapan isi kandungan al.Qadar (Surah Al-Qadr: Ayat \}. Wahai manusia. sesungguhnya telah datang kepada kamu semua bukti kebenaran dari Tuhan kamu (Muhammad dengan mukji'zatnya)dan telah Kami tumnkan kepada kamu cahaya yang terang benderang al-Quran) (Surah An-Nisaa': Ayat 174).w.Dan sesungguhnya kamu benar-benardiberi al-Quran dari sisi A llah •yang Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui (Surah Al-NamI: Ayat 6). H..Quran sebenarnya telah dibawa oleh agama Nasrani dan Yahudi. baik dari depan maupun dari belakangnya. Mac Donald yang menuduh bahawa al-Quran merupakan ciptaan . Seorang orientalis Barat. Sesungguhnya Kami telah menurunkan (al-Quran) inipada malam Lailatul.w. Maka berdasarkan ini. mengemukakan tuduhan bahawa al-Quran itu merupakan ciptaan manusia.t. Ayat-ayat suci ini memben perkhabaran yang sama iaitu al.t.Quran merupakan kalam daripada Allah s. yang diturunkan dari Tuhan yang Maha Bijaksana lagi Maha Terpuji (Surah Fussilat: Ayat 42). masih tersebar dengan matlamat untuk menimbulkan keraguan dan kekeliruan kepada umat Islam. B. Pencipta Alam Semesta. Gibb mengemukakan pendapat bahawa Muhammad ingin menguasai kepimpman Makkah.Halaman 61 Berbanding dengan kitab-kitab suci samawi lain. Islam. dan Yang tidak datang kepadanya (alQuran) kebatilan. al-Quran menyatakan dengan terang dan jelas bahawa ia merupakan wahyu dan terlalu banyak ayatnya yang menerangkan bahawa ia datang dari Allah s.

tidaklah diperlukan kepada kajian mendalam. dengan tegas Rasulullah s. Berdasarkan sejarah. tuduhan bahawa al-Quran mendapat ilham dari kitab-kitab suci terdahulu. sudah tentu suatu perancangan telah diatur. ingin mencapai matlamat sebagaimana tuduhan tersebut. Untuk menghadapi dan menolak tuduhan-tuduhan tersebut.w. nescaya tidak aku meninggalnya.a. Tuduhan-tuduhan tersebut dibahagikan kepada tiga bahagian iaitu pertama. Sebaliknya. dan ketiga. tuduhan bahawa Muhammad inginkan kepimpinan Makkah melalui agama. sudah tentu ia akan diterima kerana ini merupakan jalan mudah dan pintas untuk mendapatkan kekuasaan kepimpinan Makkah.w. supaya meninggalkan dakwahnya mengenai Islam dan sebagai ganjaran.w.a. bukannya Tuhan. baginda menggembala kambing dan semasa mudanya halaman 62 menceburkan diri dalam bidang perniagaan dan perdagangan.Muhammad dan bukannya daripada Tuhan.a. tidak pernah melahirkan hasrat. kecuali setelah . Rasulullah s. Mengenai tuduhan pertama. yang menyatakan bahawa Muhammad inginkan kepimpinan Makkah melalui agama ternyata sangat bertentangan dengan fakta sejarah. kedua. Sekiranya. keinginan dan sikap yang menjurus ke arah perancangan itu sebaliknya sejak kanak-kanak lagi.w. baginda akan dianugerahi apa sahaja yang dikehendaki sama ada pangkat yang lebih tinggi dan harta kekayaan yang paling banyak.w. Sebaliknya. yang bermaksud: Kalaulah orang-orang Quraisy menawarkan matahari dan bulan sekalipun supaya dengan itu aku meninggalkan dakivah ini. Sekiranya baginda Rasulullah s. menolak tawaran ini melalui bapa saudaranya yang menjadi wakil orang Quraisy dengan sabdanya. berdasarkan fakta-fakta persejarahan dapat memperjelas kebenaran ini. paling tidak bersama ahli keluarga dan para sahabat-sahabat yang terdekat. tuduhan bahawa al. Rasulullah s.Quran itu ciptaan Muhammad. iaitu tawaran orang Quraisy Makkah kepada Rasulullah s. Keadaan tersebut diperjelas melalui suatu peristiwa.a.a. keingman dan sikap sedemikan. mempunyai hasrat.

merasa sangat cemas. sama ada pangkat. Nawfal.a.w. Jawapan Rasulullah s. yang menunjukkan baginda tiada maklumat atau mengetahui tentang itu. Nawfal tidak berkesempatan untuk melaksanakan janjinya kerana ditakdirkan menmggal dunia. Waraqah b.w.aku berjaya atau aku mati. Nawfal merupakan seorang pendeta yang mempunyai maklumat dan mengetahui tentang kitab-kitab suci samawi terdahulu.w.t. Mengenai Waraqah b. Siti Khadijah terus berjumpa dengan Waraqah b.a. Di samping itu. kekayaan dan sebagainya tetapi adalah untuk melaksanakan tanggungjawab yang ditentukan oleh Allah s. Tuduhan kedua. Nawfal berjanji akan membenkan pertolongan bersungguh-sungguh jika beliau masih hidup kepada baginda Nabi Muhammad s.a. tidak pernah menuntut dengan mana-mana tokoh pemikir atau pendeta pada masa itu. ketakutan dan balik berjumpa dengan isterinya. baginda sendiri halaman 63 . Bahkan. Beliau menjelaskan kepada Siti Khadijah dan baginda bahawa itulah malaikatJibnl yang pernah menyampaikan wahyu kepada nabi-nabi dan rasul-rasul sebelumnya. Waraqah b. Waraqah b. ialah al-Quran mendapat ilham dari kitab-kitab suci samawi yang terdahulu dalam penulisan isi kandungannya. yang jelas dan tegas ini menunjukkan dakwah yang dilaksanakan bukan untuk mendapat kepentingan dunia. baginda hanya dipertemukan melalui Siti Khadijah di peringkat pertama menerima wahyu. Ini merupakan satu tuduhan liar dan dapat dipertikaikan kerana ia ternyata di luar dari kebenaran fakta sejarah.a. Sejarah membuktikan dengan jelas bahawa Rasulullah s. baginda setelah menerima wahyu pertama ketika mengasingkan diri dan beribadat di Gua Hira'.w. Siti Khadijah. dan pendeta ini berjanji akan membantu baginda sekiranya dipanjangkan usia. Nawfal. Berikutan peristiwa ini.'' Peristiwa tersebut di luar dugaan Nabi Muhammad s. sepupunya untuk mengetahui dengan jelas rahsia di sebalik peristiwa yang berlaku terhadap suaminya. malah baginda juga tidak mempelajari atau mendengar isu-isu yang terkandung dalam kitab orang Nasrani dan Yahudi.w.

. (Surah Asy Syu'araa': Ayat 13). baginda Rasulullah s.a.w. Pertama.tidak boleh membaca untuk mendapatkan bahan maklumat melalui tulisan.. Tuduhan ketiga ialah mereka menyatakan al-Quran merupakan ciptaan manusia iaitu Muhammad. Mengapakah dapat dikatakan sedemikian? Ini kerana berdasarkan fakta sejarahnya dan menurut al-Quran sendiri.w.w. dan tiada orang di sebaliknya yang memberitahu mengenai semua ini. sekiranya kita meneliti kepada beberapa bukti mengenainya.kitab samawi dari sumber yang sama dan ini membuktikan wujudnya beberapa persamaan dalam syariat masing-masing. dan melalui perantaraan malaikat Jibril. sememangnya wujud persamaan dengan kitab-kitab suci samawi yang lebih dahulu pada sesetengah bahagian.a. Tuduhan-tuduhan tidak berasas ini dapat diketepikan. Firman Allah s.t. baginda sendiri tidak boleh membaca dan menulis.w.w. Dari segi kandungan pengajaran yang disampaikan oleh Rasulullah s. Nahi Isa . dan dengan turunnya kitab suci ini.a. tetapi atas urusan perniagaan..a.t. dan ini merupakan tuduhan yang sengaja direkareka dengan matlamat untuk menimbulkan syak. Nahi Musa. iaitu wahyu dari Allah s. maka nabinabi dan rasul-rasul terdahulu diutuskan melalui Suhufdun kitab. hakikatnya Rasulullah s.t. tidak merahsiakan atau bukan merupakan suatu rahsia. maka termansuhlah kitab-kitab suci samawi sebelum ini.w.kitab terdahulu. Ini kerana kitab al-Quran merupakan kesinambungan dari kitab-kitab terdahulu yang berasal dan sumber yang sama. Dari segi pergerakan. secara lengkap.. Berdasarkan fakta sejarah juga. tidak pernah menuntut ilmu atau mendengar dari manamana mengenai idea-idea kandungan atau kitab. tiada mempunyai idea atau maklumat atau rancangan untuk menyampaikan kandungan dan al-Quran.w. . Antaranya perjalanan baginda dua kali ke Syam iaitu semasa kanak-kanak dan keduanya remaja. Kitab suci al-Quran merupakan rangkuman danpada seluruh wahyu yang diturunkan oleh Allah s. Berdasarkan firman Allah s. keraguan dan ketidak yakinan terhadap Islam terutama kalangan umat Islam. Rasulullah s. yang bermaksud: Dia telah mensyarakkan hagi kamu tentangagama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nahi Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu dan apa yang Kami telah wasiatkan kepada Nahi Ihrahim.w.t.

Sesuai dengan tahap pemikiran manusia dan ketamadunan dari sudut kajian dan penemuan rahsia alam sangat rendah di zaman Rasulullah s. keintelektualan.t. tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya (Surah An-Nisaa': halaman 64 Ayat 82). tidak mungkin dapat mencipta kitab suci al-Quran alKarim kerana ia merupakan sebuah kitab yang lengkap. Dan keempat.. Rasulullah s. sekiranya mereka meraguinya dan sekiranya benar kitab ini dicipta oleh Muhammad.a.w. . sesuai sepanjang masa dan ruang. akhlak persejarahan. merupakan bahasa. Kedua. Firman Allah s. maka rahsia-rahsia (mukjizat) tersebut hanya dapat ditemui oleh manusia sebahagian besarnya semasa pencapaian ketamadunan Islam yang tinggi dan pada kurun ke-20.Quran.a.sewaktu terputusnya wahyu seketika.. menerusi al-Quran sejak awalnya telah mencabar sesiapa sahaja untuk mengemukakan walau sebans ayat seperti al-Quran.t. dalam semua bidang kehidupan ketamadunan manusia termasuk ilmu sains dan teknologi.w. dan lengkap (syumul). kitab suci samawi pemikiran yang dan mengandungi nilai mukjizat yang tinggi. pendeta atau penyair. tiada tokoh semasa ketika itu sama ada ahli pemikir.a. dengan merujuk kepada latar belakang Rasulullah s. Kajian-kajian dan penemuan-penemuan ini.w. Rasulullah s. Ketiga. dan al-Quran moral.w.a. yang bermaksud: Maka apakah mereka tidak memerhatikan al-Quran? Kalau kiranya al-Quran itu bukan dari sisi Allah. sama ada dilakukan oleh pengkaji Islam atau bukan Islam selaras dengan kandungan al. sesuai dengan fitrah manusia dan seimbang antara semua bahagian.penyair yang terkenal masyarakat jahiliah yang boleh menghasilkannya walaupun pada bahagian yang kecil sahaja. merasa begitu risau dan dukacita sehingga akhirnya turunlah Surah Adh Dhuhaa.w. mungkinkah baginda atau mungkin orang lain berkemampuan untuk mencipta sebuah kitab seperti yang ada sekarang ini? Hakikatnya. fakta sejarah membuktikan bagaimana Allah s. ketamadunan. sama ada dari sudut akidah dan syariat. dan sebagainya. berdasarkan latar belakang dan keadaan ini. Ternyata. dan keadaan masyarakat jahiliah di Makkah ketika itu.w. rahsia alam dan semesta.

w. dan akan terus terpelihara di masa depan.w. yang kemudian menerima. sebagaimana yang berlaku ke atas perundangan ciptaan manusia. terdapat sarjana-sarjana Islam kontemporari yang memperkatakan mengenai al-Quran sebagai sumber wahyu dan Allah s.w. Syariat merupakan ciptaan Pencipta Alam Semesta ini yang bermatlamat untuk menyusun masyarakat supaya menjadi contoh dan baik dalam semua aspek ketamadunan manusia. Wahyu diturunkan kepada Rasulullah s. dan seratus peratus dari Allah s. sama ada semasa mula-mula diwahyukan.t.2 Sifat Asli dan Kekal Sepanjang Zaman Berdasarkan hakikat al-Quran itu merupakan mukjizat maka keistimewaan Kalam Allah ini antaranya ialah masih asli atau tulen iaitu tiada perubahan pada Halaman 65 ayat-ayatnya.a.Menerusi kajian dan penelitian.w. dapat disimpulkan bahawa alQuran itu merupakan suatu mukjizat dan tidak mungkin dicipta oleh manusia. dan bukan juga sebagai kesan daripada perkembangan manusia. khasnya Rasulullah s. sehingga masa kini. dan merupakan sebuah mukjizat.1. Antaranya ialah Dr. Yusuf alQaradawi yang menjelaskan bahawa al-Quran adalah Kalam Allah yang tulen.Quran membenkan pengukuhan kepada pemikiran manusia bahawa ia adalah wahyu dari Allah s. termasuk dari fakta-fakta sejarah dan kandungan al-Quran itu sendin.t. Jibril. menjaga dan menyampaikan kandungan ajarannya kepada umat manusia melalui perantaraan malaikat. Manakala Abd al-Qadir 'Audah pula menjelaskan bahawa syariat Islam sebagaimana terkandung dalam al-Quran bukanlah ciptaan manusia.w.. 4. zaman kegemilangan tamadun Islam. menerusi firman-firmannya dalam al. Berdasarkan bukti-bukti dan hujah-hujah ini.t. Pengakuan Allah s.a. tidak dicampur dengan pemikiran dan hawa nafsu manusia yang penuh dengan unsur-unsur penyelewengan. .t.w.

Thabit. . Abi Sufian. ayat-ayat al-Quran dituliskan pada peringkat permulaan. pelepah-pelepah pokok tamar. dikekalkan dan terjamin keaslian atau ketulenan bersesuaian dengan semua masa dan ruang (tempat)? Ini dilihat melalui dua faktor terpenting iaitu pertama. barulah teknologi membuat kertas diperkenalkan. Zaid b. Pada zaman Rasulullah s. Jabal. Jabal. Dengan menggunakan penulisan (catatan dan rekod) terus pada ayat.mula diwahyukan.a. akan menyuruh mereka (penults wahyu) menulisnya dengan suatu catatan yang jelas.w. generasi seterusnya dan sehingga masa kini. ialah Zatd b. ia juga dihafal oleh para sahabat sejak diwahyukan. iaitu Ubai b. Bahan-bahan yang digunakan antaranya ialah kulit binatang terutama kulit kambing. al. iaitu selepas sahaja ia diturunkan.ayat al-Quran ini sejak dari peringkat permulaan. maka tidak mungkin ia berubah dan terseleweng daripada yang apa yang telah diwahyukan di peringkat awal atau aslinya.a. dan khalifah-khalifah yang empat (Khulafa' al-Rasyidin).Mengapakah al-Quran dapat dipelihara. Selepas tamadun Islam berinteraksi dengan tamadun Cina. Muaz b. Kaab. selain beberapa sahabat yang menulis tanpa disuruh olehnya.. al-Quran dihafal sejak mula-mula diwahyukan oleh kalangan para sahabat. Muawiyah b. Malik memberitahu bahawa al-Quran dikumpul pada masa Rasulullah s.w. manakala kertas belum diperkenalkan ketika itu. al-Quran dituliskan sejak mula. Thabit dan Abu Zaid. Kaab. Muaz b.a. baginda mempunyai beberapa orang penulis wahyu terutama dari kalangan para sahabat.w. dan kedua. Di peringkat permulaan ini. Ubai b. Selain dari al-Quran itu direkod melalui tulisan. Berdasarkan fakta sejarah. apabila turunnya mana-mana ayat al-Quran. oleh empat orang yang kesemuanya dari golongan Ansar. Manakala dalam sebuah hadis. sebaliknya di atas bahan-bahan yang digunakan ketika itu untuk mencatatkan segala maklumat.w.a. Rasulullah s.Quran tidak ditulis di atas kertas. Penults wahyu yang utama pada masa Rasulullah s. generasi seterusnya dan sehingga masa kini. batu-batu yang licin dan sebagainya. Menurut Sheikh Muhammad Alt Ash Shabuni. Anas b.

Salim.w. cuma mereka kurang diketahui umum sebagai penghafal al-Quran.3 Kitab Mukjizat Berdasarkan perbincangan di atas. al-Quran juga memaparkan beberapa pengetahuan asas tentang rahsia tabiat semula jadi yang ada pada alam ini. Rasulullah sendiri pernah berpesan supaya mengambil al-Quran dari empat orang iaitu Abdullah ibn Mas'ud. dan Kam ilah yang memelihara dan menjaganya (Surah Al Hijr: Ayat 9). Jabal dan Ubai b.a. al-Quran merupakan kitab mukjizat yang diturunkan (wahyu) dari Allah s.Quran ketika itu bilangannya lebih ramai daripada empat tokoh yang disebutkan dalam hadis tersebut. akan terus dihafal oleh sesetengah para sahabat.w. Pemikiran manusia .w. yang menyebutkan dalam peristiwa pembunuhan Bi'r Ma'unah seramai 70 orang penghafal al-Quran terbunuh. Di situ halaman 66 berlaku pembunuhan mubaligh Islam yang dihantar oleh Nabi Muhammad s. yang bermaksud: Sesungguhnya Kamilah yang menurunkan alQuran.Menurut al-Qattan. 4. Ini dibuktikan menerusi sesetengah riwayat. Berdasarkan kepada al-Quran itu dituliskan sejak diwahyukan dan alQuran ku dihafal sejak diwahyukan maka keaslian al-Quran itu tetap terpelihara sehingga bila-bila masa. penghafal al.. Muaz b. untuk berdakwah. Bi'r Ma'unah ialah nama suatu tempat di luar Kota Madinah. Kaab. dan orang Arab sememangnya terkenal sebagai golongan yang kuat ingatan (hafal). Selain menerangkan suatu model kehidupan manusia bertamadun. memperkuatkan lagi bahawa kitab ini tidak syak lagi datangnya daripada Pencipta Yang Maha Agung atas sifat-Nya yang mengetahui seluruh perkara. Namun begitu. mana-mana ayat al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah s. sama ada yang tersembunyi atau terbuka. Manakala dalam peperangan al-Yammamah seramai 70 orang penghafal al-Quran turut syahid.a.1. terpelihara dan berbeza berbanding dengan kitab-kitab suci lain.t. Ini selaras dengan janji Allah dalam firman-Nya.

masyarakat ketika itu telah mencapai satu tahap yang tinggi dalam bidang kesusasteraan khususnya mengenai syair dan ia merupakan sesuatu yang istimewa bagi masyarakat Jahiliah. mengetahui kelemahan manusia untuk menyahut cabaran ini dan membenkan penngatan.w. penyair-penyair mendapat tempat dan kedudukan yang tinggi di kalangan masyarakat Arab halaman 67 jahiliah.t. menurut beberapa pendapat sejarawan. Allah s.t. mukjizat al-Quran dapat dilihat dalam beberapa aspek penting.. yang bermaksud: Makajika kamu tidak dapat membuat (menyahut cabaran)danpasti kamu tidak dapat membuatnya.w.w. mukjizat dalam perundangan. (Surah Al-Baqarah: Ayat 24).t. Selaras dengan firman Allah s. kedua. Manusia tidak dapat menyahut cabaran dari Allah s.w. bermaksud: Peliharalah din kamu dari api neraka yang bahan bakamya manusia dan batu. Ketinggian dan keindahan bahasa tidak akan difahami dan dinikmati oleh orang yang bukan pakar di dalam bidangnya.. muk}izat yang menyentuh rahsia tabiat semula jadi alam. Dalam konteks ini. Manakala menurut Muhammad Subaih..a.pada ketika al-Quran diturunkan tidak mungkin mengetahui ilmu dan maklumat dalam bidang tersebut. sekiranya melihat pemikiran orang Arab jahiliah dari . secara umumnya dibahagikan kepada tiga bahagian iaitu pertama. yang disediakan bagi orang-orangkafir (Surah Al-Baqarah: Ayat 24). Semasa keputeraan Rasulullah s. mukjizat pada bahasa.t. perbincangan tentang mukjizat dalam bahasa tidak perlu dipanjangkan. Firman Allah s.. Untuk itu.w. malah setinggi-tinggi tempat di hati mereka. dan ketiga. maka datanglah rombongan dari kabilah-kabilah lain untuk mengucapkan tahniah. Menurut Ahmad Shalabi.. Al-Quran Sebagai Mukjizat Pada Bahasa: Sukar bagi mereka yang tidak mendalami bahasa Arab terutamanya orang bukan Arab untuk melihat mukjizat al-Quran dan aspek bahasa. sekiranya mereka merasa syak al-Quran itu merupakan ciptaan manusia. Apabila lahir penyair yang baik di kalangan sesuatu kabilah.

. dalam bidang kesusasteraan. . terkemudian dan sehingga masa kini untuk meniru dan mencipta dan sudut bahasa merupakan suatu mukjizat al-Quran yang menunjukkan la bukan hasil ciptaan manusia. terutama dari segi pegangan akidah dan akhlak. Al-Quran Sebagai Mukjizat yang Menyentuh Rahsia Tabiat Semula jadi Alam.sudut kesusasteraan. Dapat disimpulkan.w. ritha (sajak ratapan). tumbuh-tumbuhan. al-Quran dibentuk dan disampaikan dalam keadaan yang tidak dapat dihasilkan oleh manusia. Melalui penggunaan bahasa yang sama.w.t. walaupun oleh pakar-pakar bahasa Arab. Keindahan dari segi bahasa. ketepatan kaedah dan kekuatan hujah menampakkan mutu al-Quran terlalu tinggi berbanding dengan bahasa biasa yang ditulis. la jelas menunjukkan bahawa mereka telah sampai ke satu peringkat pemikiran yang matang. bahawa kelemahan manusia termasuklah pakar.pakar bahasa Arab sama ada di zaman jahiliah. pencapaian begitu tinggi masyarakat Arab jahiliah dalam bidang kesusasteraan. Walaupun wujud pendapat. yang tidak terbanding. namun sekiranya dibandingkan dengan apa yang dibawa oleh al-Quran ternyata terlampau berbeza dan tidak terbanding. sama ada masa itu atau sampai bila-bila masa pun. arak dan judi. Pada zaman Rasulullah s. dan kelahiran karyakarya seperti ini sebenarnya dicorakkan atau berlatarkan dan berlandaskan kepada latar belakang penyair dan masyarakatnya yang hidup dalam zaman jahiliah. Hakikatnya. boleh dikatakan masih belum terdapat kajian-kajian mengenai rahsia tabiat semula jadi alam atau disebut kajian sains tabii dan sains astronomi.kata kurang sopan termasuklah mengenai wanita. madh (sajak pujian) atau haja' (sajak sindircerca) hanyalah bertujuan untuk berhibur dan berseronok.a. Maklumat mengenai rahsia tabiat semula jadi alam mengenai proses kejadian manusia. susunan ayat-ayat. Sajak-sajak yang dihasilkan oleh penyair-penyair ini banyak mengandungi kata. tetapi wahyu dan Allah s. karya-karya jahiliah sama ada berbentuk ghazal (sajak cinta). dengan huruf yang sama dan kaedah yang sama. melintasi perbatasan Badwi (masyarakat luar bandar) dan telah sampai ke peringkat ketamadunan yang tinggi. jahiliah Inilah pendapat mereka mengenai pencapaian masyarakat Arab dalam bidang kesusasteraan. gaya persembahan.

Antara contoh-contoh rahsia semula jadi alam (ilmu sains) yang ditemui dan terdapat dalam al-Quran ialah langit dan bumi asalnya adalah satu (Surah Al Anbiyaa': Ayat 30).w. menerusi penelitian.w. semua makhluk berpasangan (Surah Adz-Dzaariyaat: Ayat 49). bumi dalam keadaan bergerak (Surah An Nami: Ayat 88). langit yangterkawal (Surah Al Anbiyaa': Ayat 32). Allah s. Melalui penelitian dan pengkajian ini.binatang.. dan sebagainya belum diketahui dengan baik oleh manusia pada ketika itu. angkasa lepas dan kandungannya. Menjelang kurun ke-19 dan ke-20. yang bermaksud: Katakanlah (wahai Muhammad). al-Quran memerintahkan manusia supaya mengkaji rahsia semula jadi alam dengan matlamat hakiki iaitu untuk menernui kebenaran. lagi. semakin tinggi semakin sukar bernafas (Surah Al An'aam: Ayat 125). yang membuktikan keesaan Allah dan kekuasaan-Nya). air dan udara. (Surah Yunus: Ayat 10).t. terlalu banyak ayat yang memerintahkan manusia supaya meneliti dan mengkaji apa yang ada pada din mereka dan sekelilingnya halaman 68 (alam semujadi). yang memerlukan pemikiran tentang asal usul al-Quran.. atom benda paling kecil (Surah Yunus: Ayat 61). Dalam konteks ini.t. Antaranya menurut firman Allah s.t. manusia akan dapat mengetahui rahsia pada diri mereka dan alam semulajadi dalam mencan kebenaran.w. proses kejadian manusia (Surah . Mengapa kamu tidak mahu melihatserta memikirkan (dalil-dalil dan bukti itu)? (Surah Adz-Dzaariyaat: Ayat 51) dan menurut firman Allah s. Dalam al-Quran. dan mengakui keagungan Pencipta Alam Semesta. pokok menghasilkan bahan bakar atau api (Surah Yaa Siin: Ayat 80). yang bermaksud: Dan juga pada din kamu sendiri. penemuan-penemuan ahli sains terhadap segala macam rahsia alam semula jadi adalah selaras dengan maklumat asas yang diberikan oleh al-Quran. perhatikanlah dan fikirkanlah apa yang ada di langit dan di bumi dan segala kejadian yang menajakjubkan. ayat-ayat al-Quran memberikan panduan untuk cuba menyingkap pintu rahsia semula jadi alam. Berpandukan ayat-ayat al-Quran ini. semua cakerawala bergerak terapung-apung (Surah Yaa Siin: Ayat 40).

Maka itu Islam mementingkan pendidikan. Akidah Islam adalah asas halaman 69 kepada pembinaan hukum syarak dan sesuatu pembinaan hukum syarak tidak akan sempurna sekiranya tidak dilandaskan atas asas yang kukuh. kemasyarakatan dan kekeluargaan. Hukuman dijatuhkan setelah meneliti aspek-aspek tertentu dan bukan . maka ia menjadi bukti yang jelas bahawa al-Quran bukan dicipta oleh manusia.Al Mu'minuun). dan ia perlu disertakan terlebih dahulu dengan akidah termasuk keyakinan dan kesedaran. untuk kekuatan akidah di peringkat keluarga atau masyarakat. perekonomian. dan sebagamya." Dalam konteks mementingkan keamanan dan kesejahteraan hidup bermasyarakat. Islam tidak melihat keperluan perundangan semata-mata untuk menyusun kehidupan yang sejahtera. Oleh sebab pada masa turunnya al-Quran. Islam telah menetapkan suatu bentuk undang-undang jenayah yang mantap termasuk bentuk-bentuk hukuman dan bersifat adil. manusia belum mengetahui tentang maklumat-maklumat berhubung dengan ilmu sains. danjambatan ke akhirat ialah kehidupan di dunia. ibadat-ibadat khusus. Peraturan dan perundangan Islam yang dibawa oleh al-Quran merupakan suatu yang lengkap (syumul) mengandungi perkara-perkara berhubung dengan akidah dan akhlak. Mukjizat dalam Perundangan: Islam mengandungi ajaran yang mementingkan susunan kehidupan manusia yang bertamadun supaya tidak sahaja mencapai kejayaan dan kebahagiaan di dunia (duniawi) sematamata tetapi juga akhirat (ukhrawi). sosial dan kebudayaan. politik dan pentadbiran. peringkat-peringkat kehidupan manusia (Surah Ar Ruum: Ayat 54). Untuk menyusun kehidupan manusia. dan cabang-cabang kehidupan lain. al-Quran dan fitrah hidup manusia (Surah Ali'lmran: Ayat 14). Islam datang membawa peraturan dan perundangan dan ini telah diperakui oleh umat Islam menerusi Kalimah Syahadah.

tetapi sebagai satu pengajaran dan pemulihan. dua kepentingan perlu dipenuhi iaitu kepentingan tubuh badan (fizikal) dan kepentingan kerohanian (spiritual). al-Quran telah meletakkan asasasas yang kukuh dalam pembinaan masyarakat dan tamadun Islam. keempat. harta iaitu kawalan terhadap harta supaya terjamin dan tidak tergugat pemilikannya. termasuk tamadun dunia. Dalam konteks ini. Kepentingan atau keperluan tubuh badan hendaklah sentiasa dijaga dan . manusia hendaklah mengamalkan lima perkara asas dan jika melanggarnya. Untuk melahirkan dan menikmati kehidupan yang baik dan sejahtera sebagaimana yang dipohon. Segala peraturan dan perundangan sesuai terhadap manusia pada semua masa dan semua ruang kehidupan. henlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari azab neraka (Surah AlBaqarah: Ayat 201). Untuk mencapai kehidupan sejahtera.w. di dunia dan di akhirat. akal iaitu kawalan terhadap akal supaya tidak rosak. akan menerima hukuman sesuai dengan hukum syarak. Pertama.w. diri iaitu kawalan terhadap diri supaya tidak binasa. kedua.4 Keistimewaan Al-Quran Mementingkan Kesejahteraan Hidup: Menurut firman Allah s.1. termasuk orang Islam ialah kerana tidak mementingkan nilai-nilai keagamaan atau kerohanian. masyarakat terdahulu iaitu di zaman kegemilangan tamadun Islam mereka membentuk umat Islam yang bertamadun tinggi dan natijahnya dapat dirasai sehingga masa kini. dan mementingkan keduniaan semata-mata atau berfaham sekular.t yang bermaksud: Wahai Tuhan kami. agama iaitu kawalan terhadap agama supaya tidak rosak. dan kelima. Antara sebab mengapa berlakunya kemerosotan dalam tamadun manusia masa kini.berbentuk menghukum atau mendera. kerana kejadian manusia berdasarkan bahagian-bahagian ini.. manusia sememangnya disuruh berbuat demikian iaitu memohon permintaan untuk kesejahteraan hidup. Maka itu. ketiga. 4. Berdasarkan firman Allah s. keturunan iaitu kawalan terhadap keturunan supaya dapat dipertanggungjawabkan.t.

dikawal dari segi keperluan memakan makanan yang baik. Puasa untuk mencegah sikap tamak dan keras hati. keyakinan dan kesedaran dan lain-lain aspek positif. Haji untuk menyucikan hati. zakat dan haji yang wajib dilaksanakan tetapi berdasarkan syarat-syarat tertentu yang telah digariskan dalam Islam. tamak haloba. tidak mendedahkan diri kepada kerosakan dan kebinasaan dan lain-lam aspek negatif. Zakat untuk membersihkan hati. Di peringkat sejagat. dan berdisiplin dalam kehidupan. mencaci. hidup bersaudara. Antara nilai-nilai peraturan ini ialah berbuat baik antara satu sama lain. Islam begitu mementingkan kesejahteraan umat. Ibadat sembahyang untuk mengelakkan keburukan dan kemungkaran. penjagaan akal fikiran. memaafkan. bertolong-tolongan. amanah. supaya faham dan sabar ketika genting. mengeratkan hubungan persaudaraan. menjaga kebersihan dan kesihatan. Kepentingan atau keperluan kerohanian hendaklah dengan kawalan melalui kefahaman yang betui. bekerja dan beramal. pertolongan berdasarkan kebaikan dan melawan keburukan. ianya bermatlamat untuk menjamin keselamatan dan kesejahteraan . benar. berkenal-kenalan. Berdasarkan kepada peraturan-peraturan yang digariskan dalam Islam. dan berlumba-lumba ke arah membuat kebaikan dan kebajikan. jaminan kesejahteraan dapat dilihat dalam beberapa peraturan yang telah ditentukan oleh al-Quran yang menyentuh umat Islam khususnya dan seluruh manusia umumnya. cekal. bersederhana dalam semua aspek. membiasakan dengan perjalanan dan kesukaran hidup. Islam menekankan peri pentingnya mematuhi peraturan dan perundangan yang dibahagikan kepada suruhan dan larangan. penyakit dan buruk akhlak. dengan kerosakan terhadap seseorang individu atau keluarganya atau masyarakatnya akan menjejaskan kesejahteraan umat. bertanggungjawab. sabar. menghina dan bermusuhan. mengajak kepada kebaikan. halaman 70 Dalam konteks ini. puasa. Dalam keadaan ini. peribadatan dan pemujaan. tidak menuduh. mematuhi janji. pertolongan dan persamaan perasaan. Antara suruhan dalam ibadat ialah sembahyang.

salah yang satu ciri al-Quran Tuhan dan mahu sebagaimana bermaksud: mempermudahkan dan tidak memayahkan (Surah Al-Baqarah: Ayat 185). Kesejahteraan ini tidak hanya meliputi terhadap umat Islam semata-mata tetapi kepada kesejahteraan di peringkat sejagat atau seluruh manusia. Misalannya. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusiamenurut fitrah itu. mempermudahkan firman merupakan Allah s. . Misalannya. penipuan. Fleksibel (Berubah. seseorang yang tamak. kebersihan. kekotoran.manusia. Melayan Tabiat Semulajadi Manusia: Dalam konteks ini. al-Quran menyuruh manusia berbuat demikian iaitu manusia memerlukan makanan dan minuman.t. rendah akhlaknya dan mementingkan diri tidak bersetuju dengan larangan al-Quran terhadap riba dan berjudi. tidur. dan bermakna sesuai sepanjang masa dan di setiap ruang atau tempat. Dengan itu wujudlah keselarasan antara agama dengan manusia. minum arak dan seks bebas. Dengan ini. Suruhan dan larangan ini menunjukkan bahawa agama itu diasaskan di atas fitrah manusia. halaman 71 Kegagalan untuk mematuhi suruhan dan larangan tersebut dianggap telah melanggar atau menyelewengkan fitrah manusia.w. kasih sayang.w.t. Firman Allah s. dan mengetepikan zakat dengan membiarkan orang lain susah tanpa dibantu. dan sebagainya kerana ianya tidak disukai oleh manusia. iaitu menyuruh manusia berbuat baik dan melarang atau menegah manusia berbuat buruk.Tetapi kehanyakan manusia tidak mengetahui (Surah Ar-Ruum: Ayat 30). Bersesuaian): Kandungan al-Quran itu selalunya fleksibel iaitu boleh berubah mengikut keadaan-keadaan tertentu. bermaksud: Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Manakala itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. bekerjasama dan sebagamya. permusuhan dan perbalahan. al-Quran melayan segala keingman dan kebencian semulajadi manusia. Itulah agama yang lurus. al-Quran melarang manusia berbuat demikian iaitu kezaliman.

memudahkan untuk difahami dan tidak membawa kepada kekeliruan atau silap pengertian. dengan terang dan nyata. Yusuf al-Qaradawi. sembahyang dan lain-lain. misalannya diharuskan sembahyang qasar dan jamak dalam keadaan musafir atau dibenarkan untuk menqadak ibadat puasa. Maka itu terpulanglah kepada setiap individu untuk mematuhinya atau mengingkarinya dengan kesanggupan untuk menerima risikonya.a. dan berhati-hatilah kamu.t. perintah-perintah biasa akan diubah mengikut keadaan. jika kamu herpaling.keadaan tertentu..Menurut Dr.t. menurut syarat-syarat yang digariskan dalam syariat Islam. menjelaskan menerusi firman-Nya yang bermaksud: Dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya.w. sesiapa yang melaksanakan perintah dan suruhan dengan sempuma akan mendapat kesejahteraan dan kebahagiaan sama . dan dapat dilaksanakan oleh seseorang yang faham dengan baik. jelas dan selaras dengan akal yang fitrah. mudah memahaminya. masih di dalam keupayaan manusia untuk mengikutmya.w. Dalam konteks ini.w. Ini menunjukkan kandungan al-Quran yang fleksibel sesuai untuk seluruh umat manusia yang dicorakkan melalui latar belakang yang berbeza dan berlainan di antara satu sama lain. al-Quran itu mudah bacaannya. telah membawa ajaran yang menerangkan mengenai perkara-perkara yang ditegah dan dilarang. Praktikal: Dari sudut akidah dan syariah. apalagi merasai dipaksa. Malah. Allah s. Ajaran al-Quran dilihat mempunyai dua kepentingan iaitu pertama. maka ketahuilah bahawa sesungguhnya kewajipan Rasul Kamihanyalah menyampaikan agama Allah dengan terangnyata (Surah Al-Maa'idah:Ayat 92). mudah menghayatinya bagi orang yang mahu. Segala perintah-Nya. Islam merupakan satu agama yang praktikal kerana ia merupakan agama yang senang difahami. Di dalam al-Quran. tidak membebankan. Praktikal dalam ajaran al-Quran juga dapat dilihat dalam imbangan ajarannya antara satu bahagian dengan bahagian yang lain. Berdasarkan firman Allah s. Rasulullah s. semua ajaran terutama di peringkat asas diterangkan dengan jelas dan nyata.

Allah s. untuk menjelaskan tentang semua aspek dalam ajaran Islam. di samping memerangi tingkatan kelas dan permusuhan.. al-Quran merupakan kitab yang praktikal bagi setiap masa dan tempat. Manakala Dr. yang bermaksud. Misalannya. kerana kandungan kitab-kitab terdahulu tidak begitu lengkap berbanding al-Quran yang memberikan dengan begitu mendalam kandungannya. Kedua.kitab lain. dan mengatur hal-ehwal berkaitan dengan ekonomi dan politik yang berdasarkan kemuliaan akhlak.w. ianya begitu berbeza dengan kitab.t. Seimbang: Kandungan al-Quran adalah seimbang antara semua bahagian dan antara satu sama lain. Menurut al-Sayyid al-Wakil. Maka itu. al-Quran . Zaydan menyatakan bahawa Islam merupakan suatu peraturan yang menyeluruh dalam semua urusan kehidupan dan pekerti manusia.a. Berdasarkan kepada ayat al-Quran ini. harus. makruh. sah dan batal. perbuatan seseorang dan urusannya dengan orang lain tidak terkeluar dari lingkungan hukum agama sama ada wajib.w. dan penjelasan ini secara langsung atau tidak langsung ditafsirkan Rasul-Nya menerusi hadis (sunnah). Dengan kesyumulan al-Quran ini.t. menyusun hubungan manusia sesama manusia untuk melahirkan sebuah masyarakat yang dibina di atas dasar kasih sayang dan keadilan. . telah menurunkan kitab ini kepada Rasulullah s. sunat. Dan Kami tumnkan kepadamu al-Quran 'menjelaskan tiaptiap sesuatu dan menjadi petunjuk serta rahmat dan khabargembira bagi orang-orangyang berserah din (Surah An-Nahl: Ayat 89). beliau menyatakan Islam merupakan satu agama yang menyusun hubungan manusia dengan Pencipta.. haram. Syumul: Kesyumulan al-Quran bermakna bahawa apa sahaja perkara yang membawa kebaikan dan kesejahteraan umat sejagat di dunia dan di akhirat dijelaskan asas-asasnya dalam al-Quran.w. tersusun dan selaras. Firman Allah s.halaman 72 ada di dunia atau akhirat.

menunjukkan bahawa al-Quran datang dari Pencipta Yang Maha Agung. dari segi kandungan dan ajarannya bersesuaian atau fleksibel . apabila sesuatu larangan itu begitu keras. semuanya seimbang antara satu sama lain.melarang perbuatan zina.t. Keseimbangan al-Quran tidak tertentu kepada menyusun kehidupan manusia semata-mata. kerana wujudnya keseimbaugan. maka segala dorongan ke arah itu dilarang termasuk dilarang menghampirinya. Berdasarkan ayat ini. adakah al-Quran masih diperlukan oleh manusia masa kini? Sedangkan diketahui bahawa alQuran. al-Quran memberikan keseimbangan iaitu apabila sesuatu suruhan itu penting. wujud persoalan.w. yang bermaksud: Maka apakah mereka tidak memperhatikan al-Quran? Kalau kiranya al-Quran itu bukan darisisiAllah. Dengan adanya keseimbangan dan keselarasan ini. keselarasan dan tiada perselisihan dalam kandungannya. Ini mendorong kepada pembentukan institusi perkahwinan sebagai jalan keluar daripada zina. Sebaliknya. Berdasarkan kepada penelitian dan kajian terhadap keistimewaankeistimewaan al-Quran.t. maka ganjarannya lebih besar berbanding dengan yang kurang penting.w. sebaliknya terdapat juga keseimbangan antara peraturan manusia dengan peraturan lain yang menyusun seluruh alam ini. Peraturan pada alam kosmos. tentulah inereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya (Surah An-Nisaa': Ayat 82). peraturan pada alam haiwan dan lain-lain. peraturan pada alam tumbuh-tumbuhan. ianya merupakan halaman 73 suatu bukti bahawa al-Quran itu datangnya dari Allah s. Dalam menentukan ganjaran baik dan pembalasan buruk. Firman Allah s. atau terdapatnya pilihan lain yang selaras dengan tuntutan Islam. maka balasan kepada yang melanggarnya adalah lebih keras berbanding dengan larangan yang kurang keras.

yang bermaksud: Inilah agama kamu yang satu dan Aku Tuhan kamu. Manusia tidak mengetahui beberapa perkara antaranya pertama. Seorang sarjana Barat. Dengan ini. maka beberapa aspek perlu diteliti iaitu pertama. kerana kandungannya merupakan bimbingan untuk menyelamatkan mereka daripada kehancuran dan kebinasaan di dunia dan akhirat. natijah daripada tindakan mengetepikan peranan agama (rohani) melalui fahaman sekular. tidak ada .t. Dan ketiga. keadaan manusia pada masa kini dan perbezaannya dengan masa dahulu. sebenarnya merupakan keperluan utama manusia untuk membina kerohanian. al-Quran diperlukan oleh manusia di sepanjang masa dan ruang. keperluan manusia pada masa kini sama dengan keperluan manusia ketika 14 kurun yang lalu. Pada masa kini. Roger Graudy melalui penelitian dan kajian terhadap tamadun Barat. yang bermaksud. Perubahan hanya berlaku dari segi teknik dan cara untuk memenuhi perwatakan dan keperluan manusia. yang mempunyai beberapa sifat dan perasaan. bermakna masyarakar sekarang memerlukan al-Quran sebagaimana masyarakat terdahulu. maka hendaklah kamu menyembah Aku (Surah Al-Anbiyaa": Ayat 92).w. Sebaliknya. ia merosakkan sistem nilai kemanusiaan itu sendiri kerana krisis moral yang berlaku di Barat. mendapati tamadun ini tidak berjaya untuk membawa manusia ke jalan kesempurnaan dan kebaikan. Kedua.t. apakah yang akan berlaku terhadap manusia dan masa depan? Firman Allah s. Siapakah Tuhan yang sebenar untuk diberikan perhambaan diri dan taat setia? Firman Allah s. Dan sesungguhnya Hari Kiamat itupastilah datang. al-Quran diperlukan kerana manusia bukanlah makhluk yang sempurna. manusia memerlukan perkara-perkara bersifat fizikal dan spiritual. manusia mendakwa mereka telah mencapal tahap ketamadunan yang tinggi. malah merupakan makhluk yang lemah.dengan sepanjang masa atau zaman dan bersesuaian dalam semua ruang (tempat). Untuk menjawab persoalan ini. Ini merupakan petanda-petanda permulaan kejatuhan setiap peradaban dan tamadun manusia. Pada asasnya tiada perubahan terhadap perwatakan dan keperluan manusia. terutama dari sudut sains dan teknologi tetapi mereka terlalu rendah dari segi nilai kemanusiaan. Penyembahan kepada Tuhan. Perwatakan manusia menunjukkan. Kedua.w.

diteliti dan dikaji.t.t.w. maka bagi mereka syurga-syurga tempat kediaman sebagai pahala terhadap apa yang telah mereka kerjakan (Surah As-Sajdah: Ayat 19). Keempat.5 Kandungan al-Quran Berdasarkan kandungan. Ketiga. agar diberikan balasan pahala dan syurga. Firman Allah s.w. Walaupun al-Quran mengandungi semua asas-asas kehidupan manusia yang terdapat pada tempat-tempat yang bertaburan di dalamnya. Secara umumnya. 4.halaman 74 Keraguan padanya dan sesungguhnya Allah akan membangkitkan semua orang di dalam kubur (Surah Al-Hajj: Ayat 7). bagaimanakah cara menyusun kehidupan yang sempurna di dunia dan bagaimanakah cara mengongkong nafsu jahat dan sifat negatif yang terdapat pada manusia? Dan kelima. syariah dan akhlak. dan dibuat panduan dalam pembentukan masyarakat manusia bertamadun. tidak akan dapat menatap sebuah kitab yang boleh dibaca.t.1. malah wujud keselarasan dan jalinan sesamanya yang tetap terjamin. Tiga perkara asas ini kemudiannya bercabang-cabang dan beranting-ranting dengan asas-asas dalam semua kehidupan manusia. kitab suci al-Quran al-Karim mengandungi tiga perkara asas iaitu akidah. yang bermaksud: Adapun orang-orangyang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh. al-Quran merupakan kitab yang sesuai untuk dijadikan petunjuk kepada umat Islam dan seluruh manusia sejagat. yang . Maka itu. bagaimanakah cara untuk manusia mendapat kesenangan di hari akhirat nanti? Firman Allah s. Allah s. berdasarkan huraian di atas dapat disimpulkan iaitu alQuran sebuah kitab suci samawi yang mempunyai keistimewaan yang tinggi dan manusia memerlukannya sepanjang zaman dan ruang. namun ia tidak menunjukkan percanggahan atau bertentangan antara satu sama lain. menunjukkan cara-cara unruk mencapai kesenangan iaitu dengan beriman dan mengerjakan amalan-amalan saleh. Manusia hidup di dalam dunia berpenghujung. hari Kiamat berlaku dan manusia akan dibangkitkan dari alam kubur.w.

pula adalah untuk membangunkan keperibadian yang membawa kepada halaman 75 keharmonian hidup sejagat. Peraturan. la mengandungi Ibadat Khusus. Asas dalam peraturan ini ialah seperti peraturan nikah kahwin. akhlak baik dan akhlak buruk. Asas akidah ini terdapat pada Rukun Iman.bermaksud: Maka apakah mereka tidak memerhatikan al-Quran? Kalau kiranya al-Quran itu bukan dari sisi Allah. dan mengenali kelompok-kelompok manusia. 'Izzudin Baliq telah menggariskan bahawa Islam yang dibawa oleh al-Quran itu secara kasarnya mengandungi Akidah. Secara umumnya. Akhlak.a. perkara-perkara yang disuruh. murah hati dan suka pada kebaikan. kekeluargaan. jual belt. Al-Quran ternyata berbeza dengan kitab-kitab agama lain . tentulah mereka mendapat pertentangan yang bariyak didalamnya (Surah An-Nisaa': Ayat 82). jihad. hukum tasyri'. dan kedua. Kandungan al-Quran dapat dibahagikan kepada dua bahagian iaitu pertama.perkara ibadat dan ketaatan. perkara-perkara yang dilarang kerana boleh menjejaskan kesejahteraan dan kebahagian. menurut beliau lagi kandungan Islam yang dibawa oleh al-Quran dan al-hadis merangkumi perkara. kemasyarakatan. menerima wahyu selama 23 tahun dan di tempat-tempat yang berbeza. kerajaan. politik dan hubungan dalam dan luar. adalah untuk memastikan kemuslihatan hidup dan menjamin keadilan sesama makhluk. siapakah orang mukmin. belas kasihan. akidah. iaitu prasyarat kepada kesejahteraan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Percanggahan dan pertentangan antara satu sama lain tidak berlaku. orang kafir dan ahli kitab. Asas akhlak ini ialah seperti sikap tolong menolong. Seorang sarjana Islam. iaitu untuk membebaskan pemikiran manusia dari kongkongan kebiasaan dan pemujaan sesama makhluk ke arah pemikiran yang bebas luas dan pemujaan kepada Yang Maha Agung. Asas dalam ibadat khusus ini terdapat pada Rukun Islam. walaupun diketahui bahawa Rasulullah s. perekonomian. adab-adab kemasyarakatan. bersatupadu.w. kemasyarakatan dan kenegaraan. iaitu untuk peningkatan kerohanian yang akan membawa kepada kemantapan hidup.

Pada masa kini. iaitu pertama. dengan kesedaran bahawa itulah usaha yang paling maksimum untuk tujuan tersebut. apakah pula pandangan alQuran terhadapnya? Apakah al-Quran akan menerimanya. Pengertian tersebut tidak jauh bezanya dengan pengertian ijtihad dalam Islam. Namun begitu. menggalakkannya.6 Hubungan al-Quran dengan Sains Kajian-kajian sains telah banyak menghasilkan penemuan (sains dan teknologi) rahsia semula jadi alam yang membawa kemudahan dan kesenangan kepada manusia. Timbullah persoalan. sedangkan kitab-kitab agama lain lebih menumpukan aspek cara-cara pemujaan. dalam kehidupan. Bahagian pertama adalah jelas wujud pada kedua-dua perkara di atas. terdapat dua persamaan antara ilmu sains dan ilmu ijtihad. 4.kerana kandungannya yang menyeluruh dan menjangkau keseluruhan asas kehidupan manusia. dan kedua. Pada ijtihad juga wujud. iaitu . ketelitian dan teratur. Dari sudut konsepnya. Ijtihad mengikut penggunaan istilah ialah penumpuan usaha dan tenaga oleh ahli fikah untuk menyelesaikan masalah hukum syarak amali berasaskan dalil-dalil syarak yang terperinci. bacaan-bacaan dan sejarah-sejarah lampau. kesungguhan dalam penumpuan usaha tenaga. Manakala halaman 76 bahagian kedua jelas wujud pada ilmu sains. science iaitu ilmu pengetahuan yang teratur (sistematik) yang boleh diuji (dibuktikan) kebenarannya. ataupun menolaknya atau tanpa sebarang pendapat mengenainya? Untuk menjawab persoalan tersebut hendaklah diketahui terlebih dahulu apakah yang dimaksudkan dengan sains? Sains dari perkataan bahasa Inggeris.1. kalaulah peranan penemuan dan ciptaan sains sangat mempengaruhi kehidupan manusia hari ini. terdapat penemuan ini yang disalahgunakan sehingga membawa kepada kerosakan dan penderitaan terhadap manusia dan alam semula jadi. penemuan dan ciptaan hasil kajian sains memainkan peranan yang besar dalam kehidupan manusia.

dengan adanya banyak syarat yang mesti diikuti oleh mujtahid. Dengan demikian, seorang mujtahid berijtihad melakukan ijtihadnya dengan teliti dan teratur. Bagi memastikan lebih jelas tentang apakah hubungan antara al-Quran dengan sains, telitikan kedudukan ilmu dalam Islam. Dilihat dari sudut tersebut dapat ditegaskan bahawa al-Quran sangat mementingkan ilmu pengetahuan dan ayat yang mula-mula tumn, Surah al 'Alaq membawa pengertian suruhan terhadap membaca, yang membuktikan dengan jelas betapa kuatnya penekanan al-Quran terhadap ilmu. Apakah pula ilmu yang diperintahkan oleh al-Quran supaya dipelajari oleh orang Islam? Iaitu semua ilmu yang berfaedah dan memberikan manfaat kepada manusia di dunia dan di akhirat. Maka itu, pembahagian ilmu dalam Islam itu terdiri daripada dua bahagian iaitu pertama, bahagian ilmu fardu ain. la merangkumi pelbagai asas ilmu yang menjadi syarat ke arah pembinaan individu muslim, seperti ilmu asas dalam akidah Islam dan ilmu asas untuk melakukan ibadah khusus. Kedua, bahagian ilmu fardu kifayah. la merangkumi berbagai-bagai ilmu yang membawa faedah kepada kehidupan manusia, seperti ilmu sains tabii, teknologi dan sebagainya. Al-Quran menyuruh manusia memerhati dan meneliti kejadian alam ini, kerana di sebalik setiap kejadian alam ini ada rahsia yang tersembunyi. Ini membuktikan, al-Quran mementingkan penelitian dan kajian, dalam mencari ilmu pengetahuan. Semasa manusia masih diselubungi kejahilan dalam bidang sains, al-Quran telah menyingkap beberapa isu berhubung dengan sunnah alam, kemudian menyuruh manusia melakukan penelitian dan kajian selanjutnya. Sebagai kesimpulannya, al-Quran merupakan sumber ilmu pengetahuan dan berhubung rapat dengan bidang sains, dan oleh sebab itu Islam menekankan peri pentingnya ilmu pengetahuan sebagai asas pembentukan tamadun manusia. Terdapat beberapa sebab mengapa hubungan keduadua, al-Quran dan ilmu pengetahuan (sains) dianggap rapat iaitu Islam mementingkan ilmu pengetahuan dan menggalakkan umatnya untuk melakukan penelitian dan kajian terhadap alam semula jadi ini; Islam mementingkan kesejahteraan umat manusia sejagat yang boleh

disumbangkan melalui penemuan-penemuan sains; wahyu dan sunnah alam ditentukan oleh Allah s.w.t. Dengan itu wahyu merupakan asas kepada Islam dan sunnah alam yang merupakan asas kepada ilmu sains datang dari sumber yang sama.

4.1.7 Hubungan al-Quran dengan Kitab Samawi Lain

Hubungan kitab al-Quran dengan kitab samawi lain dikaitkan dengan tugas dan peranan rasul. Rasul dilantik untuk menyampaikan ajaran agama Allah s.w.t. kepada manusia dengan menerangkan jalan menuju keselamatan dan menolak jalan yang membawa kepada kebinasaan. Firman Allah s.w.t. yang bermaksud: Dan sesungguhnya Kami telah mengutuskan rasul pada tiap-tiap umat. untuk menyerukan masyarakat mereka supaya menyembah Allahdan menjauhi taghut... (Surah An-Nahl: halaman 77 Ayat 36). Ayat di atas menjelaskan mengenai tujuan dan peranan Allah s.w.t. melantik rasul-rasul-Nya di kalangan masyarakat ialah untuk menyembah Allah s.w.t. dan mengelakkan dari memperhambakan diri kepada taghut, kerana ia akan membawa kebinasaan. Rasul dilantik sebagai rantaian perutusan Allah s.w.t. kepada umat manusia sepanjang zaman dan seramai 313 rasul utusan dilantik, dan pengakhir kepada rasul-rasul ini ialah Rasulullah s.a.w. Di dalam al-Quran, disebutkan 25 orang rasul dan lima daripadanya digelar ulu al-‘azm iaitu Nabi Nuh a.s., Nabi Ibrahim a.s., Nabi Musa a.s. (kitab Taurat), Nabi Isa a.s. (kitab Injil), dan Nabi Muhammad s.a.w. (kitab al-Quran). Ketiga-tiga kitab suci samawi iaitu Taurat, Injil dan al-Quran bersumberkan Allah s.w.t., maka ia saling berkait rapat dan saling membenarkan antara satu sama lain. Firman Allah s.w.t. bermaksud: Dan (ingatlah) ketika itu Isa Putra Maryam berkata; "Hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab (yang diturun) sebelumku, iaitu Taurat dan memberi khabar gembira

dengan (datangnya) seorang rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad (Muhammad)". Maka tatkala rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata: "Ini ialah sihir yang nyata". (Surah Ash-Shaff: Ayat 6) Ayat di atas menjelaskan hubungan rapat antara tiga orang rasul terakhir ini, iaitu Nabi Musa a.s., Nabi Isa a.s., dan Nabi Muhammad s.a.w., yang saling benar-membenar antara satu sama lain. Apabila diutuskan seseorang rasul, maka rasul yang terkini mesti diterima pakai ajaran yang disampaikannya. Firman Allah s.w.t. yang bermaksud, Katakanlah wahai orang-orang mukmin; Kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami, dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yaakub dan anak cucunya, dan apa yang diturunkan kepada Musa dan Isa serta apa yang diturunkan kepada nabi-nabi dari Tuhannya. Kami tidak membeza- bezakan seseorang pun di antara mereka dan kami hanya tunduk dan patuh kepada-Nya. (Surah Al-Baqarah: Ayat 136) halaman 78 Berdasarkan ayat di atas, setiap umat Islam wajib mempercayai kepada semua nabi dan rasul yang diutuskan Allah s.w.t., tanpa membeza-bezakan antara mereka. Setiap rasul menyampaikan asas-asas dakwah yang sama laitu mempercayai Allah s.w.t. dengan segala yang ada pada-Nya; mempercayai semua rasul dan utusan Allah kepada manusia; mempercayai wujudnya hari akhirat dan apa yang berlaku padanya; dan kelakuan dalam kehidupan yang berasaskan keimanan dan kepercayaan. Kitab suci al-Quran, kitab Taurat dan kitab Injil merupakan kitab yang membawa petunjuk, hidayah dan cahaya dari Allah s.w.t. kepada seluruh umat Islam dan umat manusia. Firman Allah mengenai kitab suci al-Quran yang bermaksud: Dengan (al-Quran) itu Allah menunjukkan jalan-jalan keselamatan dan kesejahteraan kepada. sesiapa yang mengikut keredhaan-Nya, dan (dengannya) Tuhan keluarkan mereka dan gelap gelita (kufur) kepada cahaya (iman)yang terang benderang, dengan izin-Nya dan

(dengannyajuga) Tnhan menunjukkan mereka kejalan 'yang lurus (Surah Al-Maa'idah:Ayat 16). Firman Allah s.w.t. mengenai kitab suci Taurat yang bermaksud: Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitah Taurat, yang mengandungi petunjuk dan cahaya yang menerangi... (Surah Al-Maa'idah: Ayat 44). Firman Allah mengenai kitab suci Injil yang bermaksud:... Dan Kami telah berikan kepadanya Kitab Injil, yang mengandungi petunjuk (hidayah) dan cahayayang menerangi... (Surah Al-Maa'idah: Ayat 46). Berdasarkan kepada sumber yang sama iaitu wahyu Allah s.w.t., maka wujud persamaan-persamaan yang ada pada kitab-kitab samawi dan ini menolaktuduhan bahawa al-Quran meniru dari kitab-kitab suci samawi terdahulu. Sebaliknya, ini merupakan kesepaduan kitab-kitab suci samawi yang datang dari sumber yang sama, Allah s.w.t.

4.2 AL-HADIS

4.2.1 Pengenalan Hadis

Al-Hadis (al-Sunnah) ialah segala yang disandarkan kepada Rasulullah s.a.w. sama ada perkataan, perbuatan dan pengakuan serta sifat kejadian, akhlak dan riwayat hidup baginda, sebelum dan sesudah baginda dilantik menjadi Rasul. Al-Hadis diriwayatkan daripada Rasulullah s.a.w. oleh para Sahabat, Tabiin dan seterusnya, sehingga dikumpulkan dan ditulis oleh ulama-ulama hadis. Dalam konteks ini, umat Islam telah bersepakat (ijmak) bahawa al-Hadis merupakan sumber hukum syariah (perundangan Islam). Firman Allah s.w.t. yang bermaksud: Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah ia, dan apa yang ditegahnya maka tinggalkan ia (Surah AlHasy: Ayat 7). Sebagai sumber hukum syariah, al-Hadis melengkapi alQuran dengan melalui tiga cara iaitu pertama, ia menegaskan hukum yang terdapat dalam al-Quran; kedua, menjelaskan apa yang tidak diperincikan oleh kitab al-Quran; dan ketiga, ia menetapkan sesuatu hukum yang tidak terdapat dalam al-Quran tetapi hukum ini bertepatan dengan prinsip umum dalam al-Quran. halaman 79

Namun begitu terdapat sebahagian daripada al-Hadis yang bukan menjadi hukum kepada umat Islam iaitu terdapat perkara-perkara yang dilakukan oleh Rasulullah s.a.w. sebagai seorang insan seperti bangun, duduk, tidur, dan makan; kecuali baginda memerintahkannya. Perkara-perkara duniawi yang diperolehi dari pengalaman baginda sendiri, dari segi pertanian, perniagaan, peperangan, dan sebagainya. Perkara-perkara yang khusus bagi baginda sahaja seperti puasa tanpa buka, wajib bertahajud dan lainlain.

4.2.2 Hubungan al-Quran dengan al-Hadis

Mengenai hubungan kitab suci al-Quran al-Karim dengan al-Hadis, keduaduanya meniiliki hubungan rapat kerana berasaskan sumber yang sama iaitu wahyu Allah s.w.t. Walaupun hadis itu dari Rasulullah s.a.w., namun dari sudut ajarannya tetap berpandukan wahyu. Rasulullah s.a.w., sebagai pesuruh Allah akan menerima ajaran dan arahan untuk disampaikan kepada umat manusia, mesti diikuti dan ditaati oleh umatnya berdasarkan wahyu. Rasulullah s.a.w. juga melakukan ijtihad, tetapi bukanlah bererti terlepas dari panduan wahyu, kerana ijtihad itu lebih banyak bertujuan untuk memberi pengajaran kepada umatnya. Hubungan al-Quran dengan hadis dirapatkan lagi dengan pergantungan antara satu sama lain. Al-Quran memerlukan hadis, kerana banyak perkara umum ditafsirkan dan diberi secara terperinci oleh hadis. Seandainya, tiada tafsiran dari hadis banyak perkara dalam al-Quran tidak dapat difahami dan dilakukan. Begitu juga hadis memerlukan al-Quran, kerana al-Quran merupakan induk kepada hadis dan tanpa al-Quran agama Islam tiada. Menurut al-Sayyid Nawfal, al-Quran diturunkan untuk menerangkan urusan Islam kesemuanya. Manakala peranan al-Hadis atau al-Sunnah ialah menerangkan dan mentafsirkan al-Quran. Dengan itu, hadis diperlukan untuk memahami al-Quran. Dari sudut ini, ada beberapa persamaan dengan peranan mahkamah (hakim) yang mentafsirkan undang-undang, termasuk undang-undang perlembagaan negara. Dr. Mustafa al-Siba'i

menerangkan bahawa banyak ayat al-Quran diturunkan dalam bentuk umum, dengan tidak diperincikan. Maka itu banyak hukum tidak dapat dilaksanakan jika tidak dirujuk kepada Rasulullah s.a.w. untuk mengetahui kedudukan yang jelas. Penjelasan hukumnya adalah Rasulullah s.a.w. yang bertindak sebagai jurucakap dan penjelasan dari Tuhan. Namun begitu, wujud satu fahaman yang berpendapat bahawa hadis tidak diperlukan kerana al-Quran merupakan kitab yang sempurna dan terdapat di dalamnya segala yang diperlukan. Antara hujah fahaman ini ialah kerana terdapat ayat yang menyebut, firman Allah s.w.t. yang bermaksud: Dan tidaklah binatan-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua-dua sayapnya melainkan umat seperti kamu juga. Tidaklah kami alpakan sesuatupun di dalam al-Kitab, kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan (Surah Al-An'aam: Ayat 38). Ayat di atas, jelas menyatakan bahawa setiap sesuatu terdapat di dalam al-Kitab, namun yang dimaksudkan dengan al-Kitab di sini ialah Luh halaman 80 Mahfuz. Kebanyakan ahli tafsir berpendapat demikian, misalannya alQurtubi dan al-Maraghi yang lebih bersetuju kepada Luh Mahfuz. Berdasarkan hubungan ayat di atas dengan bahagian sebelum dan selepasnya, ia menunjukkan hubungannya dengan ilmu Allah s.w.t.. Maka ia lebih bersesuaian dengan maksud Luh Mahfuz. Walaupun begitu, ulama tafsir yang berpendapat bahawa maksud al- Kitab itu ialah al-Quran, tidaklah bererti bahawa mereka bersetuju terdapat semua perkara di dalam al-Quran. Ini kerana, maksudnya ialah al-Quran mengandungi semua perkara (lengkap) secara umum. Maksud tersebut adalah jelas, iaitu perkara-perkara yang berhubung dengan sams dan teknologi tidak disebut di dalam al-Quran, dan kalau disebut ia adalah secara sepintas lalu sahaja. Dalam perkara-perkara tertentu jelas bahawa al-Quran memerlukan tafsiran hadis, kerana hadis lebih memperincikan. Misalannya, seseorang yang mempelajari Islam melalui al-Quran sahaja, maka bagaimanakah dia dapat

melakukan

ibadat

sembahyang,

haji

dan

sebagainya?

Ini

kerana

keterangan melakukan ibadat-ibadat tersebut dengan terperincinya tidak disebut di dalam al-Quran. Hubungan, saling bergantungan dan gandingan antara al-Quran dan hadis dapat dilihat dalam beberapa ayat al-Quran. Antaranya firman Allah s.w.t. yang bermaksud:... Apa yang diberikan Rasul kepada kamu maka terimalah ia dan apa yang dilarangnya ke atas kamu maka tinggalkanlah dan bertakwalah kepada A llah, kerana sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya (Surah Al-Hasyr: Ayat 7). Ayat ini dengan jelas menyebut mengenai kewajipan setiap orang untuk mematuhi semua perintah Rasulullah s.a.w. dan mengikuti perintahnya. Kewajipan tersebut ditujukan kepada umat terdahlulu dan umat kini, dan tidak terhad kepada para sahabat atau yang sezaman dengan Rasulullah s.a.w. sahaja dan berterusan. Dalam hubungan ini Allah s.w.t. berfirman yang maksudnya: Dan taatlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, supaya kamu diberi rahmat (Surah All' Imran: Ayat 132). Firman Allah s.w.t. lagi, yang bermaksud: Katakanlah, Taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir (Surah Ali' Imran: Ayat 32) dan, Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah Rasul-Nya dan ulilamridi antara kamu. Kemudian, jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikan ia kepada Allah (alQuran) dan Rasul (sunnah), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Demikian itu lebih utama dan lebik baik akibatnya (Surah An-Nisaa': Ayat 59). Ketiga-tiga ayat tersebut menyentuh tentang orang Islam diperintahkan supaya taat kepada Rasul, pesuruh Allah s.w.t. Ayat-ayat tersebut tidak boleh digunakan pada masa kini, sekiranya ketaatan kepada Rasulullah itu berlaku hanya pada zaman kehidupan baginda. Ini sudah tentu bercanggah dengan dasar ayat-ayat tersebut, kerana ia tiada nas yang menunjukkan demikian. Perintah supaya kembali kepada Allah s.w.t. dan Rasul-Nya jika berlaku kelainan pendapat ialah kembali kepada al-Quran dan sunnah Rasul selepas wafatnya. halaman 81

Maksud tersebut jelas kerana taat akan Allah membawa erti mengikut kitabNya, al-Quran; taat akan Rasul bererti mengamalkan sunnah dan taat akan ulul amri ialah mengikuti perintah-perintah yang tidak bercanggah dengan kehendak Allah s.w.

halaman 82 Muhammad al-Bahi, a-Fikral-Islami al-Hadis iaa Silatuhu hi al-Isti'maralGharh, (Kaherah: Wahbah, 1975), him. 206. Ibid., him. 207-208. 'Abd. Al-HalimMahmod, al-Ghazwal-FikriwaAtharuhufial-Mujtama'al- Islami al-Ma-asir, (Dar al-Buhuth, 1979), him. 36-37. Abi Hassan All al-Hasani Al-Nadawi, al-Sirah al-Nabawuyah, (Jeddah: Dar al-Syuruq, 1997), him. 96-97. Ibid, him. 90. Abu Muhammad 'And al-Malik Ibn Hisham, al-Sirah al-Nahawiyah li Ibn Hisham, Bahagian I, (Beirut: Muasasah Ashwar, t.t), him. 238. Muhammad 'Abd al-Azim Al-Zarqani, Manahilal-'Irfanfi 'Ulum al-Quran, muj.2, (Beirut: Ihya' al-Turath al-'Arabi, t.t.), him. 317. Ahmad Mustafa al-Maraghi, Tafsir al-Maraghi, (Mesir: Dar al-Fikr, t.t.), him. 182. Yusuf al-Qardawi, Thaqafah al-Da'iyah, (Beirut: Muasasah al-Risalah, 1978), him. 11. Abd. Al-Qadir 'Audah, al-Tasyri al-Jina'i al-Islami, Jilid I, (Beirut: Dar alKitab al-Arabi, t.t), him. 22. Muhammad All al-Sabum,al-Tibyanfi 'Ulum al-Quran, 1980), him. 48. Ab. Aziz Mohd. Zin, al-Quran Dan Mesej Kesejahteraan Sejagat, (Kuala Lumpur: BAHEIS, 1997), him. 8. Mana' al-Qattan, Mabahithfl 'Ulum al-Quran, (Beirut: Muasasah al-Risalah, 1976), him. 119. Ahmad ibn All ibn Hajar, Fathal-Bari, (Riyadh: al-Riyadh al-Hadis, t.t.), him. 46. Ibid., him. 52. Muhammad Subaih, BathJadid 'an al-Quran al-Karim, (Kaherah/Beirut: al-

Syuruq, 1983), him. 130. Mana' al-Qattan, Op.cit. him. 266. Karim Zaydan, Usul al-Da'wah, (al-Manar al-Islamiyah, 1976), him. 49. Ahmad Ghdush, al-Da'wah al-Islamiyah Usuluhawa Wasailuha, (Kaherah: Dar al-Kitab al-Misri, t.t.), him. 34. halaman 83 Ibid., 119. Ibid., 119-120. Muhammad Fathi 'Uthman, lal-Din lil-Waqi', (Kuwait: Dar Kuwait, t.t.), him. 22-3. Ahmad Ghalush, op.cit., him. 201. Yusuf al-Qaradawi, op.cit., him. 13. Muhammad Fathi 'Uthman, op-cit. him. 57. Sayyid Qutb, Fi Zilal al-Quran, (Beirut: Dar al-Syuruq,1977), him. 976, Ahmad Mustafa al-Maraghi, op.cit., him. 127-128. Muhammad al-Sayyid al-Wakil, Taqnin al-Da 'wah, (Jeddah: Dar alMujtama', 1994), him. 22. KarimZaydan,op.C!t. him. 49.. Dipetik oleh Shahnum Hanif dan Abdullah Shuhaimi, "Mengekang Keruntuhan Moral Melalui Agama", Berita Harian, 17 Disember 1993, him. 10. 'Izuddin Baliq, Minhajal-Salhin, Beirut, 1978, him. 76. Ibid., him. 1014-1023. Kamus DBP, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1985), him. 1111. Badran Abu al-'Ainnain, t.t. him. 471, Al-Sabuni, op.cit., him. 12,14-15. Hasan Isa Abd al Zahir, Fusul fi-al-Da'wah al-Thaqafahal-Islami'yah, (Kuwait: Daral-Qalam, 1981), him. 151. Abu al-Majd al-Sayyid Nawfal, al-Da'wah ila Allah Ta'ala Khasaisuha Muqawwimatuha Manahijuha, (t.p, 1977), him. 137. Mustafa al-Siba'i, al-Sunnah wa Makanatuhafial-Tashri'al-Islamu, (Beirut: alMaktab al-Islami, 1978), him. 49. Al-Qurtubi, Abu Abdullah Muhammad ibn Ahmad ibn Abi Bakr ibn Farah alAnsari al Khazarji al-Andalusi, al-fami' Al Ahkam al-Quran, Beirut, 1965.

him. 420 Al-Maraghi, op.cit., him. 118-119. Karim Zaydan, op.cit., him. 32-33). Al-Qurtubi, op-cit, him. 216. Al-Sabuni, op. cit. him. 408. halaman 84

Bab 5

ILMU DAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT MENURUT ISLAM Aizan All @ Mat Zin Pengertian dan Konsep Ilmu, Kedudukan cendekiawan di sisi Islam, Peranan Ilmu dalam Pembangunan Masyarakat, Pembentukan Masyarakat Islam, Perkahwinan, Hak dan Tanggungjawab dalam Institusi Keluarga, Konsep Kemasyarakatan Islam, Hak dan Tanggungjawab anggota Masyarakat, Islam dan Masyarakat Berbilang Kaum.

5.1 PENGERTIAN DAN KONSEP ILMU

Menurut Abd al-Jabbar, ilmu ditakrifkan sebagai kepercayaan yang memuaskan jiwa bahawa objek yang dipercayai itu adalah menepati perkara yang sebenarnya menurut realiti yang berlaku. Ini bermakna, ketepatan maklumat selaras dengan realiti itulah yang dikatakan ilmu. Profesor Abdullah Hassan, seorang tokoh akademik memberikan definisi ilmu sebagai apa saja yang bererti, bernilai dan berguna. Manakala Kamus Dewan pula mendefinisikan ilmu sebagai pengetahuan, kepandaian (dalam perkara dunia, akhirat, zahir, batin dan lain-lain). Ilmu merupakan pelengkap kepada kebijaksanaan manusia dalam melakukan tindakan. Ilmu akan mengangkat darjat (martabat) kebijaksanaan seseorang di peringkat individu, masyarakat, negara dan

seterusnya memberikan dampak kepada proses pembentukan sesuatu tamadun manusia. Oleh yang demikian, konsep ilmu Islam amat ketara perbezaannya dengan konsep ilmu- ilmu lain. Ilmu Islam mempunyai ciri-ciri yang tersendiri iaitu ketuhanan (RabbamaV), terbuka dan global. halaman 85 Konsep ilmu menurut ciri ketuhanan (rabbaniah): Ketuhanan dari segi sumber, penggunaan dan matlamat ilmu. Ketuhanan dari segi sumber bererti segala ilmu yang manusia perolehi berasal daripada Tuhan Yang Maha Mengetahui sama ada secara terus iaitu wahyu (Zabur, Taurat, Injil dan al-Quran) atau secara tidak langsung iaitu melalui penelitian dan kajian terhadap alam semesta. Ini selaras dengan wahyu pertama yang diturunkan kepada baginda Rasulullah s.a.w. dan ia termaktub di dalam surah al-'Alaq: Ayat 1 yang memenntahkan manusia supaya mencari ilmu (membaca) dengan nama Tuhan yang menciptakan. Ini membuktikan bahawa semua ilmu dikaitkan dengan Allah s.w.t. Ketuhanan dari segi penggunaan pula bererti ilmu yang diperolehi hendaklah dilaksanakan selaras dengan syariat Islam tanpa sebarang penyelewengan. Manakala ketuhanan dari segi matlamat ilmu bermaksud tujuan dan objektif pencapaian ilmu adalah untuk memenuhi keperluan kehidupan manusia dan alam semesta secara keseluruhannya selaras dengan syariat Islam. Ilmu menurut Islam bukan bersifat monopoli atau digunakan untuk kepentingan individu semata-mata bagi menjadikan dirinya seorang manusia yang agung, berkuasa dan terkenal. Ini amat bertentangan dengan ciri ketuhanan tersebut. Konsep ilmu Islam menurut ciri terbuka: Terbuka dalam dalam dua aspek iaitu memperolehi ilmu dan menggunakan ilmu. la tidak membataskan sumber perolehan daripada kitab al-Quran atau al-Hadis sahaja. Malah ilmu Islam tidak hanya terbatas untuk kegiatan keagamaan semata-mata bahkan untuk kegiatan keduniaan. Dr. Yusuf al-Qaradawi membahagikan ilmu kepada dua bahagian. Pertama, ilmu yang berkaitan dengan syariat (akidah, ibadah dan akhlak). Kedua,

Rasulullah s. tidak wujud pemisahan antara ilmu Islam .ilmu yang berkaitan dengan pengurusan pembangunan tamadun manusia. Dalam konteks ini. maka di mana sahaja dia menjumpainya maka dia berhak mendapatkannya.w. malah dari orang bukan Islam.. malah diberikan penghormatan. Orang-orang Eropah datang ke sana untuk mempelajari dan meneliti ilmu pengetahuan terutama daripada sarjana-sarjana Islam. baginda menerima cadangan yang dikemukakan oleh Salman alFarisi untuk menggunakan ilmu peperangan yang diperolehmya daripada orang-orang Parsi.a. Manakala ilmu berkaitan dengan pengurusan pembangunan tamadun manusia boleh dituntut atau diperolehi daripada guru bukan Islam. sudah semestinya mereka ini akan disekat dan dihalang untuk mendapatkan ilmu pengetahuan tersebut.a. Sejarah membuktikan sirat keterbukaan halaman 86 dalam penggunaan ilmu dipraktikkan di Cordova dan Sicily iaitu pada zaman Kerajaan Islam Andalusia. Ilmu peperangan tersebut ialah menggali parit untuk membentengi kota Madinah ketika peperangan Khandak.w. Rasulullah s. Ilmu yang berkaitan dengan syariat hanya bergurukan orang Islam yang dipercayai keilmuannya (mursyid). sendiri telah membuktikan bahawa sumber ilmu untuk memajukan tamadun manusia ini tidak terbatas kepada orang Islam sahaja.a. Kedatangan mereka tidak dihalang. Bahkan ilmu Islam tidak bersifat monopoli.w. juga telah memberitahu bahawa segala ilmu yang berguna itu berhak dimiliki oleh umat Islam sebagaimana sabdanya yang bermaksud: Hikmah (ilmu yang berguna) adalah barang mukmin yang hilang. Sekiranya ilmu Islam tidak bersifat terbuka. Konsep ilmu Islam menurut ciri global: Keseluruhan ilmu yang memberikan manfaat kepada manusia sama ada ilmu syariat atau ilmu pengurusan tamadun manusia. Hakikatnya. Pada zaman Rasulullah s. Manakala terbuka dalam penggunaan ilmu ialah ilmu yang diperoleh hendaklah dikongsi sama ada di kalangan muslim atau bukan muslim.

a. (Hadis Riwayat al-Baihaqi) . ialah: Menuntut ilmu adalah wajib ke atas setiap lelaki dan perempuan. ibadat dan akhlak. Selam daripada itu. Antara hadis Baginda s. Rasulullah s. terdiri daripada orang-orang yang berilmu Surah Al-Fathir:Ayat 28). (Hadis Riwayat Ibn Majah dan Baihaqi) halaman 87 Ulama [cendekiawan] adalah pewaris para Nabi.orang yang bertakwa kepada Allah: Sesungguhnya orangyang taqwa (orangwang menaruh bimbingdan takut melanggar perintah Allah).a. Ilmu naqliyyah merangkumi ilmu syariat yang telah diwahyukan seperti akidah. la termaktub dalam al-Quran apabila Allah menyatakan kedudukan orang yang berilmu di tahap yang tinggi dalam beberapa surah. 5.w.dan ilmu sekular kerana keseluruhan ilmu yang bermanfaat telah terangkum ke dalam ilmu Islam. Ibn Khaldun telah membahagikan ilmu Islam kepada dua kategori: Ilmu naqliyyah dan ilmu 'aqliyyah.T yang bermaksud: Allah meninggikan kedudukan orangorangyang berimon di kalangan kamu dan orang-orangyang berilmu beberapa darjat (Surah Al-Mujadalah: Ayat 11). Manakala ilmu 'aqliyyah pula meliputi ilmu yang terhasil daripada proses pemikiran (kajian akal).W. Di sampmg itu. sesunggsuhnya orang-orang yang dapat mengambil pelajaran hanyalah orang-orang yang berakal (Surah Al-Zumar: Ayat 9).w. pemerhatian dan penelitian tentang alam sekeliling. banyak menyebut tentang kelebihan orang yang berilmu.2 KEDUDUKAN CENDEKIAWAN DI SISI ISLAM Islam meletakkan para cendekiawan dan sarjana di tahap yang tinggi. Antaranya firman Allah S. Allah turut mengakui bahawa orang yang berilmu tidak sama dengan orang yang tidak berilmu: Adakah sama orangyang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Islam juga mengaitkan cendekiawan dengan orang. Malah setlap individu muslim wajib menuntut ilmu.

Perhatian yang khusus telah diberikan oleh Islam terhadap pembentukan keluarga bagi mengekalkan generasi manusia (baka). (Hadis Riwayat Ibn Majah) 5. 5. menegaskan bahawa Islam tidak menggalakkan umatnya memencilkan diri untuk beribadat dan meninggalkan tuntutan mencari ilmu sama ada bagi kegunaan diri sendiri iaitu fardu ain ataupun kegunaan masyarakat laitu fardu kifayah. Individuindividu yang berilmu akan membentuk masyarakat yang cemerlang manakala individu yang jahil akan menggagalkan proses pembangunan masyarakat. Ini kerana pembentukan sesuatu masyarakat adalah berasaskan institusi keluarga.4 PEMBENTUKAN MASYARAKAT ISLAM Apabila isu pembentukan masyarakat Islam dibincangkan.Orang yang berpeluang memberi syafaat pada hari kiamat adatiga golongan: Nabi. Manakala institusi keluarga pula bermula dengan perkahwinan di antara dua individu yang berlainan jantina. pengkajian dan menghasilkan penemuan baru atau teknologi. Ini kerana. Justeru. Pencapaian-pencapaian ini merupakan puncak keupayaan akal dan kejayaan manusia untuk membentuk sesuatu ketamadunan bagi memenuhi keperluan kehidupan manusia dan makhlukmakhluk sekitarnya. Imam al-Ghazali di dalam bukunya Ihya 'Ulum al-Din. ulama dan syuhada.individu muslim tidak dapat dipinggirkan. Kualiti ilmu yang dimiliki oleh individu-individu yang membentuk keluarga dan seterusnya masyarakat adalah faktor penentu kepada kualiti sesebuah masyarakat. masyarakat yang gemilang merupakan representasi individu yang berilmu. pengabaian pembentukan institusi keluarga akan membawa kepada .3 PERANAN ILMU DALAM PEMBANGUNAN MASYARAKAT ISLAM Ilmu merupakan elemen terpenting yang memangkinkan pergerakan manusia untuk melakukan penelitian. peranan individu.

Hukum haram abadi ada tiga kategori iaitu mereka yang adapertalian darah seperti ayah.keruntuhan dan kehancuran sesebuah masyarakat.1 Perkahwinan Perkahwinan merupakan ikatan antara dua individu. cantik dan beriman (berakhlak). Justeru. . la diklasifikasikan oleh fukaha di dalam kitab-kitab fikah sebagai Munakahat yang bermaksud nikah-kahwin. Golongan yang haram dikahwini hukumnya terbahagi kepada dua iaitu haram abadi dan haram sementara. kebiasaannya seseorang akan memilih pasangannya berdasarkan kepada empat ciri iaitu berharta. keutamaan diberikan kepada calon yang beriman kerana menurut Baginda Rasulullah s. Di samping itu. Rasulullah s. tata susila dan kemuliaan manusia halaman 88 melalui ikatan perkahwinan. lelaki dan wanita melalui akad nikah dan ijab kabul. Undang-undang keluarga Islam juga turut memberikan garis panduan mengenai pasangan yang boleh dikahwini dan golongan yang haram dikahwini.t.a. menyarankan agar umatnya memberi keutamaan kepada faktor yang keempat iaitu beriman (berakhlak). dari keluarga yang baik akan melahirkan masyarakat yang baik dan seterusnya tertegak sebuah negara yang cemerlang di bawah keredaan Allah s. Namun.a. Allah s.t. ibu dan anak. berketurunan baik. Semasa proses pencarian jodoh. hanya keimanan dapat menjamin keharmonian institusi keluarga dalam mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. ia mempunyai peranan yang amat Denting dalam pembentukan peribadi individu kerana peribadi yang balk akan membentuk keluarga yang baik. telah menurunkan undang-undang keluarga Islam sebagai panduan kepada seluruh institusi keluarga. Dalam konteks ini.4.w.w.w. Institusi keluarga dapat memelihara akhlak.w. Segala ilmu ini perlu dipelajari oleh setiap individu muslim sebelum mendirikan sebuah rumah tangga. 5.

Menurut mazhab Syafie. pertalian penyusuan seperti ibu susu dan saudara sesusu. mencapai ketenangan hati. tidak berkemampuan zahir dan batin serta tidak bertanggungjawab kerana dibimbangi akan merosakkan rumah tangga serta masa halaman 89 depan isteri dan anak. hukum nikah terbahagi kepada lima. Keempat. memelihara kehormatan diri. dan perempuan dalam idah (idah ialah tempoh menunggu bagi wanita yang bercerai dengan suaminya sama ada hidup atau mati. wajib nikah: bagi yang berkemampuan dari segi zahir dan batin. Kelima. cukup syarat dan berkemampuan (zahir dan batin). ketenangan jiwa dan sebagai cara untuk menyalurkan naluri cinta dan kasih sayang. . sunat berkahwin: sekiranya dia ingin menjaga kesuciannya. Ketiga.w. Terdapat beberapa kategori dalam hukum berkahwin.t. sebelum ia dibolehkan berkahwin lain selama 4 bulan 10 hari) apabila tamat tempohnya maka dibolehkan berkahwin. ahli ibadat. harus: bagi seseorang yang ingin melakukan seks. Manakala hukum haram sementara pula ialah ipar iaitu apabila pasangan meninggal maka perkahwinan antara suami dengan ipar atau isteri dengan ipar dibolehkan. la merupakan jalan penyelesaian kepada naluri tabii atau fitrah semula jadi manusia iaitu hubungan seks antara lelaki dan wanita yang dijadikan Allah s.pertalian kekeluargaan seperti anak tiri. haram berkahwin: orang yang tidak mencukupi syarat. serta nafsu syahwatnya begitu tinggi hingga boleh mendorong kepada perzinaan. Kedua. Islam menyarankan agar dia berpuasa. orang yang bend kepada perkahwinan dan seumpamanya. Fukaha menetapkan hukum berkahwin ini berdasarkan kepada keadaan individu. Perkahwinan bertujuan untuk memperolehi zuriat dan mengekalkan baka. makruh nikah: orang yang tidak berhajat kepada seks. mertua dan menantu. Pertama. perempuan bukan Islam apabila dia memeluk Islam perkahwinan dibolehkan. Bagi yang tidak berkemampuan dari segi perbelanjaan perkahwinan.

suami dan isteri memiliki hak ke atas satu sama lain lantaran tanggungjawab yang dipikul sama ada bagi pihak suami. dan bertawakal kepada Allah s. digalakkan bersembahyang berjemaah. termasuk zahir dan batin daripada isteri. kemkmatan dan kebahagiaan hidup berumah tangga. harta kedua. saling memaafkan jika berlaku kesilapan dan saling menasihati.w. ketaatan dan kesetiaan isteri kepada suami selagi tidak bertentangan dengan ajaran Islam. dan meminta keizinan suami sebelum keluar rumah. memperolehi jaminan keselamatan dan kebajikan daripada suami.duanya boleh diwarisi oleh salah seorang daripada keduanya apabila berlaku kematian. . memperolehi nasihat yang baik daripada suami.4. mendalami ilmu fardhu am bersama.5. isteri bertanggungjawab merahsiakan kecacatan atau kekurangan suami kepada orang lain dan menjaga kehormatan dan harta suami ketika ketiadaannya. memperolehi pakaian dan tempat tinggal yang sesuai daripada suami. berbincang tentang kebaikan bersama. dia berhak menerima layanan yang munasabah dan kasih sayang. Dalam konteks ini. Hak dan tanggungjawab bersama suami isteri ialah suami dan isteri samasama berhak untuk menikmati kemanisan.2 Hak dan Tanggungjawab dalam Institusi Keluarga Hak dan Tanggungjawab Suami Isteri: Dalam institusi keluarga Islam. bersikap jujur dan menetapi janji. dan suami wajar mengasihi keluarga isteri. Hak ini hanya dimiliki oleh isteri setelah tanggungjawab sebagai seorang isteri dilaksanakan dengan baik seperti melayani keperluan batin suami. Apabila dia melaksanakan tanggungjawab sebagai seorang suami. isteri atau tanggungjawab bersama: suami dan isteri. isteri memiliki hak untuk memperolehi nafkah zahir dan batin daripada suami. suami bertanggungjawab melindungi rahsia kecacatan atau kekurangan isteri kepada orang lain. suami dan isteri bersama-sama bertanggungjawab mengeratkan hubungan silaturrahim dengan keluarga kedua-dua belah pihak. bantu membantu dalam hal kebajikan dan meninggalkan kemungkaran.t. dia merupakan pemimpin dan ketua dalam institusi keluarga. mentaati suami. isteri menjaga maruah dan akhlak sama ada berada di hadapan ataupun di belakang suami. Mengenai tanggungjawab suami.

Islam melihat tanggungjawab dua hala iaitu ibu bapa terhadap anak dan tanggungjawab anak terhadap ibu bapa. menyahut seruan dan panggilan mereka dan segera hadir apabila diperlukan.t.setelah berusaha untuk mencapai kebahagiaan hidup. agar dikurniakan anak yang soleh sebaik sahaja bernikah. 5. Tanggungjawab ibu bapa terhadap anak merangkumi berdoa kepada hadrat Allah s. dan menguruskan perkahwinan mereka apabila sampai masa untuk berkahwin. .t. memberi kasih sayang secukupnya dan bersikap adil terhadap anak-anak. menyediakan makanan. halaman 90 Hak dan Tanggungjawab Keibubapaan: Dalam konteks ini. pakaian dan tempat tinggal yang sesuai dengan kehidupan. memberikan nama yang baik kepada anak. jangan meninggikan suara apabila bercakap dengan keduaduanya. mendidik anak supaya menjadi orang soleh dan beriman serta memberi pendidikan yang sewajarnya. mengazankan anak lelaki dan mengqamatkan anak perempuan sebaik sahaja dilahirkan.w.duanya sama ada ketika hidup mahupun sesudah meninggal dunia. menyusukan anak sehingga berusia duatahun. dan menyebut segala kebaikan ibu bapa dan melupakan segala kesilapan dan kekurangan. masyarakat Islam ialah orang Islam yang hidup bersama-sama dengan masyarakat bukan Islam dalam sesuatu kelompok masyarakat dan masyarakat ini melaksanakan kehidupan berlandaskan nilainilai Islam.w. Dalam Islam. Hakikatnya.5 KONSEP KEMASYARAKATAN ISLAM Masyarakat Islam ialah kelompok manusia yang beragama Islam dan mengamalkan ajaran Islam iaitu melaksanakan suruhan dan meninggalkan larangan Allah s. Tanggungjawab anak terhadap ibu bapa merangkumi mentaati ibu bapa dalam semua perkara selagi tidak bertentangan dengan ajaran Islam. berdoa untuk kedua. mendirikan sesuatu masyarakat yang melaksanakan nilai-nilai keislaman merupakan suatu kewajipan yang terletak di atas bahu semua orang Islam.

Selain daripada itu. .a.a. pembentukan peribadi mulia Muslim merupakan tunggak masyarakat yang cemerlang dan ia akan menentukan kestabilan serta keharmonian sesebuah masyarakat. Umat Islam di bawah kepimpinan Rasulullah s.w. kemudiannya membentuk sebuah negara Islam pertama melalui penggubalan Piagam Madinah (Sahifah Madinah).Berdasarkan kelahiran dan perkembangan tamadun Islam. Persaudaraan merupakan suatu ikatan antara seseorang individu dengan individu yang lain termasuk bantu-membantu dan bekerjasama dalam semua perkara. menjadi contoh dan model bagi masyarakat selepasnya sehingga masa kmi.w.a. Pada peringkat asasnya. Melalui akhlak. akhlak perlulah ditanam dan disuburkan dalam pembinaan sesuatu masyarakat dan kegagalan untuk menitikberatkan akhlak akan mengkucarkacirkan sesuatu masyarakat. Rasulullah s.w. Setiap daripada asas-asas yang dibincangkan itu. pada ketika itu telah melaksanakan tugas mendirikan masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai Islam dengan cekal. masyarakat Islam yang penama terbentuk ialah masyarakat yang didirikan oleh Rasulullah s. Dalam proses pembentukan sesuatu masyarakat Islam. dan para sahabat di Madinah. ia didasarkan kepada ilmu tentang asas-asas ajaran Islam. saling berhubung kait dan lengkap-melengkapi antara satu sama lain dalam proses pembentukan peribadi Muslim dan seterusnya menentukan pembentukan sesuatu masyarakat Islam. Dalam konteks halaman 91 ini. sebaik sahaja baginda berhijrah dari Makkah pada tahun 622 Masihi. syariah (undang-undang Islam) merupakan garis panduan terpenting. ibadah juga merupakan asas kepada pembentukan sesuatu masyarakat dan pembinaan tempat peribadatan juga diberi penekanan. gigih dan jujur sehingga berjaya membentuk sebuah masyarakat yang ideal.

Anggota masyarakat mempunyai hak untuk melantik pemimpm secara bebas dalam memilih pemerintah yang dianggap layak untuk mentadbir sesuatu masyarakat atau negara. Setiap individu berhak untuk bekerja dan mengusahakan sesuatu kegiatan untuk mencari rezeki dan kekayaan secara halal. Oleh itu hendaklah ada segolongan daripada masyarakat melaksanakan tugas menegakkan kebaikan dan menentang kemungkaran. dan melahirkan pendapat juga merupakan hak anggota masyarakat. maruah dan peribadi. nilai diri dan nama baik setiap anggota masyarakat tidak boleh dicela dan dihina dengan sesuka hati. perlindungan politik mestilah diberikan kepada sesiapa sahaja yang dianiayai tanpa mengira bangsa. Menegakkan kebaikan dan menentang kemungkaran atau kebatilan merupakah hak bagi setiap anggota masyarakat.5. tanpa melanggar batas-batas ajaran Islam. Individu diberi hak untuk menuntut ilmu. Dalam konteks ini. kebebasan untuk memilih agama yang dianuti.6 HAK DAN TANGGUNGJAWAB ANGGOTA MASYARAKAT Dalam kehidupan sesuatu masyarakat Islam. dalam menentukan hak keadilan dan kehakiman. Dalam Islam. Setiap individu dalam masyarakatnya bebas untuk bergerak dan melakukan sebarang aktiviti yang bermanfaat tanpa dibatasi oleh warna kulit atau pegangan agama. malah ia merupakan halaman 92 . Kebebasan berfikir untuk mencari kebenaran dengan bebas untuk menolak dan menentang kezaliman. seseorang individu berhak untuk hidup dengan aman dan tenteram menurut peruntukan undangundang. Setiap individu dilahirkan dalam keadaan bebas dan kebebasan ini tidak boleh dicerobohi oleh sesiapa pun dengan sewenang-wenangnya. Dalam bidang politik dan pentadbiran (pemerintahan). konsep pemisahan kawasan berdasarkan warna kulit dan pegangan agama tidak wujud dan bertentangan dengan ajaran Islam. pegangan agama dan warna kulit. tidak wujud perbezaan dan pengecualian dalam pelaksanaan undang-undang dan tertuduh berhak untuk membela dinnya.

Islam mempunyai pendekatan tersendiri dalam mengendalikan masyarakat majmuk dan ini telah dilaksanakan dan dibuktikan di Madinah oleh Rasulullah s. masyarakat majmuk ditakrifkan sebagai masyarakat yang berlainan bangsa. bukan tanggungjawab akidah atau agama. Pertama.a. Kedua. maka ia bertanggungjawab untuk tunduk kepada undang-undang Islam kerana ia tertakluk kepada tanggungjawab politik. Masyarakat Islam wajib tunduk kepada semua peruntukan dalam sistem perundangan Islam dan kewajipan ini ditentukan oleh dua faktor terpenting.w.w. tanggungjawab individu kepada pemenntah atau pemimpm yang mengambil dan melaksanakan sistem perundangan Islam sebagai dasar pemerintahan negara (tanggungjawab politik). kewajipan terhadap Allah s.satu kewajipan bagi setiap individu.t. Negara Islam Madinah merupakan sebuah negara yang mengandungi komponen masyarakat Islam dan masyarakat bukan Islam. bahasa. setiap anggota masyarakat melaksanakan dengan cara yang bermaruah kerana keluarga menjadi institusi terpenting dalam masyarakat. kebudayaan dan agama. Ini menunjukkan bahawa semua masyarakat Islam mesti tunduk kepada undang-undang Islam secara menyeluruh tanpa mengira aliran mazhab dan tidak terdapat kebebasan untuk memilih hukum selain daripada hukum Islam.7 ISLAM DAN MASYARAKAT BERBILANG BANGSA Menurut ahli sains sosial. mereka yang tinggal dengan aman di bawah pemerintahan menurut sistem Islam dan menurut undang-undang Islam. dan selagi tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Dalam konteks ini. ia membentuk masyarakat majmuk. Justeru. Bagi masyarakat bukan Islam. Begitu juga dalam hal membentuk dan memperkukuh institusi keluarga. 5. halaman 93 NOTA . iaitu apabila ia mengiktiraf Islam sebagai agamanya (tanggungjawab akidah atau agama) melalui pengucapan dua kalimah syahadah.

Second Editon. Adillatuh. Lihat juga Wahbah al-Zulaihi. Penjelasan Budaya Ilmu.. WillDurrant. 6.1 IBN SINA Ibn Sina atau dikenali sebagai Avicenna di kalangan masyarakat Barat merupakan ahli falsafah dan doktor perubatan yang berpengaruh dalam .1. 13. 1991). 5. 6515-6519. halaman 94 Bab 6 TOKOH-TOKOH ISLAM DAN SUMBANGANNYA DALAM PEMBINAAN TAMADUN MANUSIA Ali Mohamad Ibn Sina. Al-Biruni. al-Tiflfial-Syari'ahal-Islamiyah waManhajal-Tarbiyah al-Nabawiyah. Ibn Khaldun dan Karya Agungnya Muqadimah. (Beirut. dan Sayyid Sabiq.l-Arba'ah. Ibn Khaldun. (Kaherah. Rahman al-Juzairi. Wahbah al-Zuhaili. Abd. him. 12. (Beirut. The Story of Civilization. al-Fiqh al-Islami wo. him. 338-346. Fiqhal-Sunnah. Dakwah dan Islam. him. 213-214. 1990). Zaharah Salleh. him. 1997). Lihat juga Wan Mohd Nor Wan Daud. 6. (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. jilid 2. 1939). 3. Ibn Khaldun. him. 1969). Al-Khawarizmi. 2. 1990). Ibid. (New Jersey. (New Jersey. terj. Kitabal-Fiqh 'ala al-Ma'zahib a. al-Muqaddimah. Lihat Siham MahdiJabbar. terj. (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 4. 1993). Franz Rosenthal. (Damsyik. Lihat Afzalur Rahman. Ensiklopedia Sirah: Sunah. Imani Al-Ghazali. 1997). him.]ilid3. 1012.

Hasil karya Ibn Sina ini menjadi rujukan utama dalam bidang perubatan di universiti-universiti Eropah sehingga kurun ke-17. diagnosis dan pembedahan dalam ilmu perubatan moden banyak diambil danpada Ibn Sina. Ibn Sina telah memperkembangkan ilmu psikologi dalam perubatan dan membuat beberapa penemuan dalam ilmu yang dikenali hari ini sebagai ilmu perubatan psikosomatiks (psychosomatic medicine). Ibn Sina telah terpengaruh dengan falsafah Plato dan Aristotle. sebagaimana dihuraikan oleh Imam al-Ghazali dalam karyanya berjudul Tahafut al-Falasifah (Ketidaksinambungan Dalam Pemikiran Falasauf). Diagnosis melalui denyut jantung ini masih dipraktikkan oleh para hakim (doktor-doktor muslim) di Pakistan. Beliau memperkembangkan ilmu diagnosis melalui denyutan jantung (pulse diagnosis') untuk mengenal pasti (dalam masa beberapa detik sahaja) ketidakseimbangan yang berkenaan.kebudayaan Eropah. Dalam konteks ini. Gerard Cremona yang berpindah ke Toledo (Sepanyol) telah menterjemahkan hasil karya Ibn Sina ini ke dalam bahasa Latin. China. Afghanistan dan Parsi yang menggunakan ilmu perubatan Yunani. Seorang doktor tabii dari Amerika Syarikat (1981) melaporkan bahawa para hakim di Afghanistan. dan pengalaman daripada ahliahli perubatan dari India dan Parsi serta pengalaman beliau sendiri. Dari segi penggunaan ubat. Karyanya ini telah disalin (dicetak) 16 kali. Penulis-penulis Barat menganggap Ibn Sina sebagai "Bapa Doktor" kerana beliau telah menyatupadukan teori perubatan Yunani Hippocrates dan Galen. India dan Parsi sangat berkebolehan dalam penentuan . Sumbangan umat Islam yang halaman 95 ketara dalam ilmu perubatan adalah dari segi pengalaman dan kebolehan mereka untuk mengubat. Hasil karya beliau berjudul al-Qanunfial-Tibb (Peraturan Perubatan) merupakan suatu himpunan perbendaharaan mengenai ilmu perubatan yang mengandungi 14 jilid. Dalam perkara Tauhid (ketuhanan). Pada kurun ke-12 Masihi. hasil karya ini dicetak sebanyak 21 kali. Menjelang kurun ke-16. iaitu 15 edisi dalam bahasa Latin dan sebuah edisi dalam bahasa Yahudi (Hebrew).

jika anda tidak dapat mengubat penyakitnya melainkan dengan menemukan si pesakit dengan kekasihnya. nama jalan. Banyak karyanya yang ditulis dalam bahasa Arab dan juga beberapa karya dalam bahasa Parsi.universiti sehingga kurun ke-17. Ibn Sina juga menyedari pentingnya emosi dalam pemulihan seseorang pesakit. Caranya adalah untuk menyebut banyak nama-nama dan mengulangnya dan semasa itu jarinya diletakkan atas denyutan nodi (pulse) apahila denyutan itu terjadi tidak teratur atau hampirhampir terhenti. Sepanjang riwayat hidupnya. masa antara denyutan. rumah dan keluarga disebutkan. Apabila seseorang pesakit mengalami sakit jiwa kerana dipisahkan dengan kekasihnya. Dari ukuran-ukuran denyutan jantung seseorang hakim mungkin mengetahui dengan tepat penyakit yang dihadapi di dalam tubuh si pesakit. (terjemahan). Kaedahnya bukan sahaja mengira berapa denyut jantung di tempat yang dirasai tetapi mutunya yang pelbagai merangkumi sama ada kuat atau tidak denyutan. maka beliau boleh mendapatkan nama dan alamat kekasihnya itu. kandungan kelembapan di paras kulit dekat denyutan itu dan sebagainya. seseorang itu hendaklah mengulang proses tersebut.penyakit melalui 'denyutan jantung'. Karya beliau ini mempunyai pengaruh asas dalam ilmu perubatan di Eropah pada zaman Renaissance dan merupakan buku rujukan yang utama di universiti. Karya beliau iaitu al-Qanunfi al-Tibh merupakan karya terkenal di Eropah dan dicetak berulang kali pada zaman Renaissance. menurut peraturan syariah maka buatlah. Beliau memberikan dengan tepat tanda-tanda penyakit kencing manis dan kesan atau masalah yang timbul daripadanya. Beliau sangat bermmat dalam bidang berkenaan kesan minda atas jasad dan telah banyak menulis berkenaan gangguan psikologi. Ibn Sina adalah doktor perubatan yang pertama mencatatkan bahawa penyakit paru-paru (pulmonary tuberculosis) adalah suatu penyakit yang boleh berjangkit (contagious). Dengan cara sedemikian. Selepas itu. Menurut beliau. halaman 96 . Ibn Sina telah menghasilkan 250 buah karya yang kekal sehingga masa kini termasuk 116 buah karyanya dalam bidang ilmu perubatan.

Ibn Khaldun merupakan seorang sarjana Islam yang terkenal dalam bidang sejarah dan sosiologi. Arnold . Beliau dilahirkan di Tunis pada tahun 732H (1331M) dan meninggal dunia pada tahun 808H (1406 M). Algeria. terutamanya dalam bidang politik. Ketokohan Ibn Khaldun turut diperakui oleh ramai sarjana Barat yang menyifatkannya sebagai tokoh dan ahli fikir yang tidak ada taranya. Ini membangkitkan semangat beliau untuk memberi kesedaran kepada masyarakat Islam tentang erti dan maksud tamadun yang sebenar berdasarkan perubahan. Antaranya beliau pernah dilantik menjadi Ahli Persuratan di Istana Fas. Sewaktu di Mesir beliau telah dilantik memegang jawatan Hakim Mahkamah Raja. falsafah dan matematik serta ilmu bahasa Arab daripada beberapa sarjana yang terkenal ketika itu. selain sebagai tokoh agama dan politik yang terkenal pada kurun ke-8 Hijrah (kurun 14 Masihi). Minat beliau terhadap penulisan adalah cetusan daripada pembelajaran dan pengalaman yang kaya dalam disiplin ilmu-ilmu tradisional dan ilmu pengetahuan semasa. hadis dan ilmu-ilmu berbentuk akii seperti ilmu logik. hajib (menyamai taraf PerdanaMenteri) di Bougie. Beliau kemudiannya mengajar dan memegangjawatan-jawatan penting di Tunis.6.2 IBN KHALDUN Nama lengkap Ibn Khaldun ialah Abdurrahman Abu Zaid Waliuddin Bin Khaldun. tafsir. Maghribi dan Mesir.perubahan yang berlaku dalam sejarah ketamadunan manusia. Pada tahun 789 H (1387 M). Keluarganya berasal dari Hadramaut yang kemudiannya berpindah ke Seville (Sepanyol) dan akhirnya ke Tunis tempat beliau dilahirkan. sekembalinya dari menunaikan ibadat haji beliau menumpukan pula perhatian kepada bidang penulisan. Ketika itu umat Islam sedang menempuhi zaman kemerosotan kuasa politik dan peradaban Islam semakin tergugat benkutan ancaman dari kemunculan dunia Barat. Gabungan ilmu dengan pengalaman ini menyebabkan beliau peka dengan makna dan pengertian sejarah. Ibn Khaldun telah menuntut ilmu-ilmu agama dalam bidang fikah. bertugas menjadi seorang kadi dan khatib.

Ibn Khaldun merupakan ahli falsafah Islam. Lewis. R.2. Nicholson berpendapat bahawa tidak ada seorang Muslim yang cuba mengesan secara mendalam akan sebab-sebab peristiwa yang berlaku bagi mendedahkan kuasa-kuasa moral dan spiritual yang mendasari permukaannya. bermula dari zaman ahh-ahli sejarah klasik sehinggalah ke zaman Machiavelli. Sarton. Hitti. Ibn Khaldun merupakan ahli sejarah dan falsafah agung bukan sahaja pada kurun-kurun pertengahan malah sepanjang zaman.1 Ibn Khaldun dan Karya Agungnya Muqadimah Dalam bidang penulisan. . Bodin dan Vico. Manakala halaman 97 menurut P.Barbar. satu-satunya karya teragung beliau dalam bidang persejarahan ialah Muqadimah iaitu pendahuluan kepada karyanya yang kedua al.'Ibar wa Diwan al-Mubtada' wo al-Khabarfi Ayyam al. atau untuk mentakdiskan (menyucikan) undang-undang mengenai jatuh bangunnya sesuatu bangsa kecuali Ibn Khaldun. Muqadimah telah membincangkan secara terperinci mengenai sejarah dan persejarahan. Kebolehan Ibn Khaldun telah melewati usianya. Ibn Khaldun membahagikan karyanya ini kepada enam bab iaitu bab pertama. R. sejarawan Islam yang agung dan seorang daripada sarjana teragung sepanjang zaman.Toynbee berpendapat bahawa falsafah sejarah yang dihasilkan oleh Ibn Khaldun merupakan sumbangan yang terbesar pernah dilahirkan oleh manusia di atas muka bumi ini.'A rah wa al'Ajam wa al. Menurut B. mengenai risalah umum tentang masyarakat manusia. dan rakan-rakan senegara dengannya hanya berasa takjub tetapi tidak mengikuti jejaknya. Menurut G. Flint pula berpendapat bahawa Ibn Khaldun merupakan ahli falsafah Islam yang tiada bandingannya. K. Muqadimah karya Ibn Khaldun merupakan sebuah ensiklopedia sintesis metodologi sains kebudayaan yang sangat penting dan boleh membantu ahli sejarah untuk menghasilkan kajian-kajian yang tepat dan ilmiah. 6.

2 Ibn Khaldun Sebagai Ahli Sejarah dan Sosiologi Berdasarkan latarbelakang dan karyanya Muqadimah ini. nukilan atau ringkasan daripada berbagai-bagai sumber yang diambil oleh Ibn Khaldun bagi menyuarakan pandangan dan pendapatnya mengenai perkara-perkara yang berkenaan. 6. ketokohan dan kesarjanaan Ibn Khaldun hendaklah dilihat dari kedua-dua aspek ini. Akan tetapi yang lebih penting dalam Muqadimah ialah mengenai ilmu sejarah dan sosiologi. agama dan falsafah. Pendekatannya yang rasional. Bab kelima.Bab kedua. Bahagian yang tidak asasi pula merangkumi pelbagai aspek termasuk geografi. mengenai pekerjaan dan kehidupan manusia seharian serta hal-hal yang berkaitan dengan ekonomi secara umum. Bab keempat. Bab ketiga. ilmu pengetahuan. peradaban dan lain-lain yang berkaitan dengan politik.2. Setiap bab dalam karya ini didahului dengan bahagian pendahuluan dan diikuti oleh tajuk-tajuk kecil yang dipanggil fasal. mengenai masyarakat bandar atau masyarakat yang dianggap sudah maju. Dan bab keenam. perusahaan. mengenai pemerintahan khalifah-khalifah dan raja-raja. kebudayaan. mengenai ilmu pengetahuan dan pendidikan. kaedah dan halaman 98 . Bahagian yang asasi ialah mengenai disiplin sejarah atau falsafah sejarah dan disiplin sosiologi atau falsafah sains sosial. Dalam karyanya ini dijelaskan bagaimana sesuatu peristiwa sejarah itu harus dikaji. diteliti dan difahami. Muqadimah dianggap sebagai suatu sumbangan agung dalam bidang ilmu sejarah atau persejarahan kerana ia merupakan percubaan terawal yang pernah dilakukan oleh ahli sejarah bagi memahami pola perubahan yang berlaku pada organisasi politik dan sosial manusia. ketokohan dan kesarjanaannya dilihat dari aspek ilmu sejarah dan sosiologi. Kandungan Muqadimah terbahagi kepada dua bahagian iaitu yang asasi dan tidak asasi. Dalam konteks ini. Bahagian kedua yang tidak asasi ini hanya merupakan gagasan-gagasan umum. mengenai masyarakat Badwi atau masyarakat yang dianggap primitif.

Kesemua unsur ini seharusnya bekerjasama untuk memenuhl kebahagian dan kepuasan kehidupan. maka itu Ibn Khaldun sangat menekankan aspek dalaman sesuatu peristiwa. mengenai sifat-sifat semula jadi dan kedua. Kaedah penyelidikan yang digunakan oleh Ibn Khaldun lebih mirip kaedah sosiologi. Pada zahirnya. la telah mengambil pendiriannya sendiri dengan mengetepikan persejarahan tradisional dan sikap konservatif golongan ahli-ahli sejarah tradisi. Menurut Ibn Khaldun. Sejarah mempunyai hubungan sangat rapat dengan latar belakang sesuatu masyarakat. la berusaha mencari suatu penyelesaian yang baru dan dengan itu mewujudkan suatu falsafah sejarah yang baru. Beliau menekankan dua aspek penting iaitu pertama. mengenai sebab-sebab peristiwa sejarah berlaku. dia mengkaji dan memahami secara mendalam akan sifat-sifat semula jadi dan tindak-tanduk masyarakat yang melakukan sesuatu peristiwa tersebut maka sejarah yang ditulisnya boleh dianggap sebagai sejarah khas. maju atau mundurnya sesuatu masyarakat. peristiwa yang telah lalu. Persoalan penting di sini ialah sejauh manakah seorang ahli sejarah itu dapat memahami kedua-dua aspek tersebut? Jika dia hanya mengkaji sesuatu peristiwa yang berlaku tanpa memahami sifat-sifat semula Jadi atau latar belakang bagi sesuatu peristiwa itu maka sejarah yang ditulisnya itu hanya boleh dianggap sebagai sejarah yang umum sahaja. akal dan tubuh badan serta masing-masing mempunyai tugas dan keperluannya. Tetapi jika sebaliknya. Menerusi perkembangan roh. Sejarah khas mempunyai dua kualiti iaitu zahir dan batin.perbahasan yang analitikal serta terperinci menyebabkan karya ini menjadi suatu bahan kajian penting lagi menarik. . manusia ialah makhluk sosial yang mempunyai roh. sejarah itu tidak lebih daripada benta-benta perang. Tetapi pada batinnya ialah tinjauan dan penyelidikan serta keterangan-keterangan yang nyata mengenai kehidupan manusia dan pengetahuan yang mendalam mengenai sesuatu peristiwa dan sebabsebabnya. akal dan tubuh badan manusia inilah yang akan melahirkan peradaban dan peradaban ini jugalah yang melahirkan sejarah sains.

Beliau berketurunan Parsi dan hidup di sekitar berlakunya Perang Salib. Beliau sangat terkenal dalam pelbagai bidang ilmu pengetahuan terutamanya dalam falsafah akhlak. begitu juga boleh jadi kamu mencintai sesuatu. Pengertian akhlak bagi al-Ghazali bersesuaian dengan yang ditetapkan oleh halaman 99 syariat Islam. termasuk al-Mas'udi. dasar budi pekerti manusia dibahagikan kepada tiga sebab asas iaitu akal. kadangkala terpaksa mengorbankan perkara yang baik pada pandangan manusia.w. padahal perkara itu tidak baik untukmu (Surah Al-Baqarah: Ayat 216). Inilah yang dikatakan penulis. 6. Ukuran untuk menilai sesuatu itu sama ada baik atau buruk adalah berpandukan syariat sebagai ukuran yang tetap dan tidak berubah-ubah. Maka itu pelbagai nama yang digunakan untuk akhlak antaranya sifat-sifat hati. yang bermaksud: Boleh jadi kamu membenci sesuatu. Untuk membentuk peribadi yang baik.Ahli sejarah Islam sebelum Ibn Khaldun dianggap kurang mengetahui sosiologi masyarakat. padahal perkara itu adalah baik untukmu.penulis sejarah am. Dalam bidang pendidikan kanak-kanak pula. agama dan budi pekerti yang baik. Memperbaiki budi pekerti ialah dengan cara memperseimbangkan ketiga-tiga sifat dasar itu. hawa nafsu dan marah. rahsia-rahsia amal ibadat.t. al-Ghazali memberikan peringatan bahawa hendaklah membentuk kanak-kanak ke arah suatu . sesuai dengan firman Allah s. Ini berbeza daripada apa yang berlaku di dunia Barat kerana yang menjadi ukuran ialah pendapat umum. Mereka ini hanya menulis berdasarkan maklumatmaklumat yang disalurkan kepada mereka tanpa mengkaji asal usul.3 IMAMAL-GHA2ALI Al-Ghazali dilahirkan di Thos pada tahun 450 Hijrah. sifat semula jadi atau sebab-sebab sesuatu peristiwa itu berlaku. Menurut al-Ghazali.

bukan membiarkan kanak-kanak memilih sendiri bidang yang disukainya. Beliau dilahirkan pada 3 Zulhijah tahun 362 H (4 September 973M) di negeri Parsi. Menurut beliau. Bagaimanakah timbulnya gelaran alBiruni ini? Menurut kitab al-Ansab yang ditulis oleh Sam'ani dan kitab Mu'jam al. berkemungkinan berlakunya pemilihan yang tidak tepat dan membawa kepada perkara yang negatif. 6. Maka atas alasan inilah yang menyebabkan Abu Rayhan dikenali sebagai al-Biruni kerana beliau merupakan orang asing bagi penduduk Khawarizm. halaman 100 Al-Biruni banyak mendapat ilmu pengetahuan daripada seorang putera Raja Parsi iaitu Abu Nasr Mansur bin AliJilani.Buldan yang ditulis oleh Yaqut al-Hamawi.4 AL-BIRUNI Nama penuh al-Biruni ialah Abu Rayhan Muhammad bin Ahmad al-Biruni daripada keluarga Tajik. penduduk Khawarizm memanggil orang asing sebagai Biruni (dalam bahasa Parsi). Oleh kerana Abu Rayhan orang yang lebih terkenal di kalangan mereka. Beliau turut digelar 'Khawarizmi' kerana nama kawasan itu juga dipanggil Khawarizm. keluarga Abu Nasr begitu mengambil berat mengenai al-Biruni. maka penduduk Kath yang berhijrah ke bandar itu digelar Biruni. Oleh itu ada kemungkinan apabila Khawarizm menjadi ibu kota Ma'muniyah. Beberapa sarjana lain pula menyatakan al-Biruni bukan dilahirkan di Khawarizm tetapi di Birun iaitu sebuah bandar di luar Kath.matlamat. seorang pakar ilmu matematik. Bandar Khawarizm terletak kira-kira 20 farsakh (60 km) dari Kath yang menjadi ibu kota kerajaan pemerintahan putera-putera Ma'muniyah. sekiranya dibiarkan kanak-kanak memilih sendiri bidang yang hendak diceburinya. Walaupun terdapat kecenderungan pendapat daripada ahli-ahli pendidik sekarang bahawa mereka lebih suka membiarkan kanak-kanak memilih sendiri bidang yang hendak diceburinya. Dengan sebab itu beliau menekankan bimbingan ke arah pemilihan itu sangat penting lantaran kanak-kanak sangat terhad pemikiran mereka. Al-Biruni merupakan sarjana agung pada akhir kurun ke-4 Hijrah (kurun ke- . maka gelaran ini diberikan kepadanya.

Dengan itu. Akhirnya. geografi. sebagai seorang yang dahagakan ilmu pengetahuan beliau tidak suka membuang masa. Salah seorang daripadanya ialah ahli fizik Kristian iaitu Abu Sahl. Contoh ini menunjukkan pengaruh matahari dan . sejarah dan bahasa serta hidup sezarnan dengan sarjana Islam. beliau dapat menguasai dua buah tamadun besar pada ketika itu iaitu tamadun Arab dan tamadun Yunani. Beliau mempunyai hubungan erat dengan para sarjana Islam dan Kristian. Sepanjang hayat kehidupannya ditumpukan kepada bidang penyelidikan dan penulisan.1 Al-Biruni Sebagai Ahli Astronomi Bidang kajian. al-Biruni meninggal dunia pada tahun 440 Hijrah (11 September 1048M). Ibn Sina." Al-Biruni mengemukakan contoh tentang kegunaan harian pengetahuan matematik dan astronomi. sebuah ensiklopedia astronomi dan matematik. Serdasarkan latar belakangnya. dan sejak awal wujud di dunia ini lagi saya terkenal kerana ilmu itu dan saya tidak berniat untuk keluar dari disiplin ilmu itu. 6.10 Masihi) dan merupakan pakar dalam bidang astronomi. Antara karya beliau yang dianggap teragung ialah Rasa 'il al-Biruni. namun beliau masih sempat menyiapkan sebuah karyanya berjudul Kitahal-Saydanah. ketika pemerintahan Mawdud iaitu selepas beliau hidup pada zaman Dinasti Yamini selama 31 tahun.4. Bidang pengajiannya yang utama ialah astronomi berdasarkan pengakuannya sendiri iaitu "Oleh kerana bidang saya ialah bidang astronomi. Ini termasuklah teori-teori abstrak tentang falsafah sehingga kepada sains praktis matematik. maka saya mahu berkhidmat kepada perbendaharaan baginda (Mas'ud) yang dikenali sebagai nikmat. Beliau juga berhubung rapat dengan para saudagar Kristian Syria yang bertujuan untuk mempelajari nama-nama orang Yunani serta sebutan dan ejaan istilah perubatan yang betul. fizik dan astronomi. dengan menulis kanun (undang-undang) Sina'at al-Tanjim (seni astronomi). Meskipun beliau uzur kerana usianya yang lanjut. minat dan aktiviti al-Biruni merangkumi skop yang luas.

beliau tidak bersetuju dengan konsep graviti alam semesta sebagai kuasa sebenar yang terlibat seperti yang dilihat daripada pengalaman. walaupun Qanunal-Mas'udi tidak membincangkan asal. Teori-teori astronominya yang penting antaranya ialah teori alam semesta. Beliau menolak pandangan yang menyatakan bahawa dunia ini kekal.bulan ketika menentukan musim dan pasang surut air laut. Beliau mengumpul pelbagai arus pertukaran bumi di zamannya dan melengkapkan karya Abdul al-Malik alTayyib al-Bustri yang mempunyai muka surat. la juga sangat berguna ketika menentukan arah kiblat. Mengenai teori geosentrik." Mengenai kosmogeni. Ilmu pengetahuan tentang bmtang-bintang dan kedudukannya sangat penting bagi menentukan arah pengembaraan dan perjalanan. "Apabila sesuatu bahagian anggota jisim tegar bergerak secara garis lurus dari bahagian ke satu bahagian yang lain. Beliau menyatakan bahawa. al-Biruni beranggapan bahawa alam semesta terletak di luar permukaan sfera yang terhad. Beliau menyatakan bahawa sebarang teori baru tidak dapat diterima tanpa bukti . al-Biruni dan cendekiawan sezaman dengannya sering memikirkan tentang kontroversi geosentrik dan heliosentrik. sebaliknya jasad itu mengelilingi jasad lain dalam gerakan bulatan yang menggambarkan gerakan mengelilingi satu titik tetap seperti pusat bumi ketika jasad lain itu tegar. Walau bagaimanapun. matahari dan sebagainya. Pada masa yang sama. waktu solat dan kedudukan garisan lintang atau bujur sesuatu bandar.usul alam semesta tetapi al-Biruni membincangkannya secara terperinci dalam bukunya al-Tahdid. kosmogeni. kawasan persekitaran matahari menyebabkan planet bergerak dalam bentuk elips. kalendar dan kronologi. halaman 101 Maka beliau telah menunjukkan bahawa astronomi sangat berguna dan sesuai menurut Islam. Dalam teori alam semesta. teori geosentrik.

Semasa mengkaji panjang tahun solar (tropika). penerangan terperinci mengenai perbezaan takwim. Mengenai kalendar dan kronologi. Selagi sesuatu teori alternatifyang sebenar belum ditemui maka wajarlah seseorang itu mempercayai serta menerima teori dan penerangan yang terdahulu. Al-Biruni mempercayai teori geosentrik dan menganggap matahari bergerak mengelilmgi bumi. mengubah takwim Sakkala kepada takwim Hijrah dan sebagainya. AlBiruni cekap dalam pengajian ilmu fizik dan kadangkala memberikan sumbangan asli. bulan dan tahun. 365.sains yang kukuh. Antaranya ialah mengenai sifat fizikal matahari. Mengenai matahari. Beliau telah mencipta sejenis alat untuk mengukur masa dan waktu di siang hari serta menulis buku mengenainya yang berjudul Ta'hiral-Mizanwa Ta'bir al-Azman. matahari ialah jasad yang panas bagi letusan solar yang boleh diperhatikan apabila gerhana penuh. Manakala buku TasawwurAmral-Fajr wa al. al-Biruni memerhatikan perubahan dan perbezaan pendapat mengenai zaman lepas. Karyanya yang berjudul Tanqihal. Misalnya.Tatbiqfi Tahqiq Harakat al-Syams yang berkaitan dengan teori ini. Beliau melaporkan terdapat empat rumusan yang berbeza iaitu 365.2421.2398 dan 365. samajuga seperti nyalaan yang muncul di sekeliling jasad yang membakar. Al-Biruni menulis mengenai pergerakan matahari dalam sebuah karyanya yang berjudul Kitab al. Beliau berfikir bahawa gerakan matahari yang perlahan dan cepat menggambarkan sesuatu orbit. Qanun al-Mas'udi merupakan karya terakhirnya yang membincangkan perkara di atas dengan lebih terperinci.Tawarikh membincangkan tarikh. beliau membuat kajian mengenai sifat fizikal waktu matahari. Al-Biruni . la membincangkan siang dan malam.Shafiq fiJihat al-Gharb wa al-Sharq pula membincangkan terbitnya fajar. maklumat halaman 102 tambahan mengenai kalendar orang India. al-Biruni telah menulis satu risalah kecil yang menerangkan tentang siang dan malam yang juga dapat membuktikan panjang siang dalam setahun di kutub. Menurutnya. 365.248 hari. bulan dan matahari.2426. al-Biruni membuat kajian tentangnya dan perkaraperkara yang berkaitan.

44. Ketika ahli sains ini berusia 60 tahun. geografi. graviti. 0. Al-Biruni.2 Al-Biruni Sebagai Ahli Sains Walaupun al-Biruni lebih melibatkan dinnya dalam bidang astronomi namun beliau juga berkemahiran dalam ilmu matematik. Beliau Juga berminat dalam bidang fizik namun tidak meminati bidang muzik.2 setlap tahun dan satu darjah dalam masa 72 tahun. 7. Kiraan al-Biruni ini tidak jauh perbezaannya dengan kiraan moden iaitu 365 hari. geodesi dan stratografi dan sebagainya. 54 dalam satu hari. berat dan ukuran. antmetik dan menggunakan algebra dengan mahir. 49 minit.membuat pengiraan bahawa terdapat 365 han. ketumpatan. 5 jam. Al-Biruni patut diberi penghargaan kerana beliau menganggap trigonometri sebagai bidang yang terpisah dengan astronomi serta mengembangkannya dengan cara yang sistematik. Salah satu daripadanya diberi judul Jami’al al Tarq al Sa’irah fi Ma’rafah Awtar al Da’irah yang membincangkan kaedah-kaedah dalam penemuan ukur lilit bulatan.4. cahaya dan bunyi. beberapa karya beliau dilengkapkan lagi. Beliau tidak membataskan dirinya setakat huraian yang ringkas tetapi membandingkannya dengan bahan halaman 103 . aritmetik orang India. Al-Biruni menghasilkan sebuah karya berjudul Maqalid 7lm al-Haiahfi Basit al-Kurah sebagai satu karya yang setanding dengan buku astronomi berjudul al-Tafhim kerana penguasaan bahasa dan subjeknya yang balk serta mudah difahami. 6. Kalendar Jalali juga mendapat 365 hari. mekanik. beliau mengira titik yang tertmggi di antara matahari dengan bumi bergerak satu darjah dalam masa 1/3 tahun dan 0. sebagai seorang sarjana dalam bidang sains telah menghasilkan beberapa aspek mengenainya antaranya trigonometri sfera. 48 minit dan 47 saat. 5 jam dan 46 minit. Ketika menulis Qanun. 5 jam. Perkiraan yang telah dibuat oleh al. Al-Biruni dapat menguasai geometn.Biruni ini hampir sama dengan angka moden iaitu 52.

Di samping trigonometri sfera ini. Beliau menolak idea bahawa tempat asal bagi air ialah di atas muka bumi kerana tidak ada tempat asal bagi sesuatu objek. al-Biruni mempercayai bahawa cahaya lebih laju daripada bunyi. kaedah aritmetik yang berbeza dalam Brahma Siddhant. Bab pertama menerangkan cara-cara mendapatkan sisi. Menurut beliau sinaran membawa haba dari matahari dan ia dapat menembusi air serta udara. Al-Biruni menggunakan suatu alat yang berfungsi sebagai dosimeter untuk menyukat ketumpatan. al-Biruni dapat menyukat dengan betui ketumpatan bahan-bahan. Mengenai graviti. beliau membenkan sumbangan yang pentmg dalam aspek ini. menilai. Beliau menolak pendapat Aristotle yang menganggap langit tidak mempunyai kuasa graviti. Beliau telah menghasilkan beberapa buah karya berhubung dengan subjek itu antaranya ialah Rashikat al-Hind Zodiak di India. Beliau dapat menyukat air dengan begitu tepat sehinggakan hasil percubaannya itu selaras dengan nilai moden.sisi daripada pelbagai gambar rajah seperti segi tiga sisi dan segi empat sama hingga segi sepuluh jejari sesuatu bulatan. kaedah-kaedah orang India (Rusum al.dan keterangan lain yang berkaitan. Penemuan al-Biruni ini sama dengan penemuan dalam penyelidikan moden. mengkritik dan memben pengolahan yang balk. al-Mas'udi yang berkaitan dengan trigonometri mengandungi 10 bab. Mengenai ketumpatan. Beliau juga mendapati bahawa senjakala bermula atau berakhir apabila matahari berada di bawah kaki langit. Dalam bab seterusnya membincangkan cara untuk mendapatkan pelbagai garis rentak lentuk. Karangan Qanun. Teori ini beliau gunakan ketika menentukan sinus bagi sudut-sudut yang berganda. dan Mansuhat al-Darah yang menerangkan tentang kaedah mendarab yang berbeza. al-Biruni turut menguasai aritmetik orang India. Mengenai cahaya dan bunyi. Beliau turut memberikan sumbangan yang tulen dalam bidang .Hind) dalam pengajaran aritmetik. Menurutnya jika air mengalir ia akan sampai ke pusatnya.

82 11. mata air dan prinsip. Beberapa keputusan dicatatkan seperti berikut: Bahan Emas Raksa Tembaga Loyang Besi Plumbum Ukuran dengan emas 19.83 8.26 13.67 7. beliau telah mengukur ketumpatan relatif beberapa logam dan bahan bukan logam dengan kejituan yang tinggi. Ini berkait rapat dengan bidang kajian astronomi dan fizik. zamrud dan kuartza untuk menentukan ketumpatan. raksa. Ketumpatan sebenar 18 bahan yang diukur oleh beliau menunjukkan kepakarannya dalam menyediakan berat dan ukuran yang paling tepat.prinsip yang berkaitan.92 8. Melalui alat ini. Minatnya yang mendalam dalam matematik menyebabkan al-Biruni mempelajari berat dan ukuran.59 8.hidrostatik.05 13. Dalam bidang mekanik.40 Ukuran dengan raksa 19. dan ke dalam telaga atau sungai. la dinamakan al.40 7.Ustawani yang digunakan untuk mengukur bmtang-bintang. Beliau telah mencipta dua alat yang istimewa dan salah satu daripadanya ialah pengimbang hidrostatik.29 Moden 19.79 11. beliau dapat mencari ketumpatan 18 bahan. Beliau menerangkan fenomena tentang banjir. Satu lagi alat ialah sejenis balai cerap yang baru. ketinggian menara dan bukit.74 11.35 halaman 104 Jadual di atas merupakan penemuan al-Biruni yang kiraannya hampir sama dengan kiraan moden. Al-Biruni menggunakan emas.26 13. Al-Biruni juga telah memberikan sumbangan yang sangat penting dalam bidang geografi. Al-Biruni juga memberikan sumbangan yang banyak dalam bidang mekanik dan beliau mahir dalam bidang pengetahuan tentang peralatan.85 8. Sumbangan beliau dalam menyukat ketumpatan sangat bermanfaat kerana beliau berjaya membuat ukuran tepat. Antaranya ialah beliau telah membezakan .58 7.74 8.59 8.

beliau sendiri telah menulis beberapa buah buku. beliau membincangkan peranan kawasan pergunungan dalam menyumbang hu)an lebat dan melindungi bahagian daerah Kashmir.Biruni. Dalam karyanya berjudul India. Beliau dilahirkan pada 780 M di daerah Hawarizmi yang sekarang ini dikenali dengan nama Khiwa (satu daerah ke selatan Laut Arab). longitud (darjah bujur) dan membuat pengukuran sendiri untuk menetapkan antupoda dan kebulatan bumi juga ketinggian dan sifat-sifat geografi bandar-bandar. Beliau telah membuat ukuran bagi mentafsirkan lilitan bumi dan mendapat anggarannya 25.antara kuala dan teluk. Ahli geografi agung ini tahu tentang banjaran gunung di India yang dikenali sebagai Himalaya.000 batu. Pengetahuan al-Biruni mengenai Asia sangat luas dan beliau dapat mempenhalkan dengan terperinci negara Turki.Ma'mun sebagai penasihat astronomi dan pengawas Khalifah di Baghdad. Beliau telah dilantik oleh Khalifah Al. Melalui al. Pada halaman 105 tahun 830M Al-Ma'mun telah membina sebuah Marsod (bilik memerhati bintang) berhubungan dengan Khizanatul-hik'mahnya (perbendaharaan hikmah atau perpustakaan). dapat diketahui saudagar-saudagar Muslim telah sampai ke pulau-pulau Lautan India berhampiran dengan Pulau Jawa pada kurun ke11. 6. seorang ahli matematik. Beliau telah menghasilkan kaedah baru untuk mengukur latitud (darjah lintang).Biruni telah mengarang beberapa karya geografi. dikenali juga dengan panggilan Abu Abdullah.5 AL-KHAWARIZMI Mohammad bin Musa Al-Khawarizmi. yang berkaitan dengan Sungai Augarer dan kawasan Tasik Baikal. Al. Namun sumbangan utama beliau ialah tentang India dan memberikan maklumat tentang kawasan barat laut India. Beliau menganggap semua kelompok Eurasia dan Afrika sebagai satu benua yang didapati terletak di Barat dan Timur. contohnya Hisah al-Jabr . Selain daripada mengumpul serta menterjemahkan kerja-kerja Sarjana Greek. astronomi dan sejarah. Ada di antaranya yang telah diterjemahkan kepada bahasa Latin. antaranya Tahdidi Nihayatal.Amakin (Penentuan Batas Daerah).

5. contohnya al-Karismi.w. al-Goritmi. sehingga namanya ditulis dengan beberapa variasi ejaan. banyak dan sangat banyak. trigonometri. Ini dengan jelas menunjukkan bahawa satu sistem nombor yang baik adalah suatu perkara yang penting bagi perkembangan sesuatu tamadun.isa. sekurang-kurangnya dalam bahasa masingmasing kerana dengan adanya konsep bilangan inilah. iaitu supaya manusia ini mengesakan Allah s. Untuk menyempurnakan amalan-amalan agama. manusia Muslim itu perlu . Beliau telah meninggal dunia pada tahun 850 M. al-Chowarizmi. al-Chwarizmi dan sebagainya. seseorang itu mampu memahami apa yang diserukan oleh setiap Rasul yang diutuskan ke dunia ini. Hasil kerja Al-Khawarizmi juga terdapat di dalam bidang astronomi. Al-Khawarizmi juga bertanggungjawab memperkenalkan sistem angka kita sekarang ini kepada kebudayaan Barat. geometri dan kaedah berangka.t. memudahkan wakilan bagi nombor-nombor besar serta memudahkan perhitungan dilakukan ke atas nombor-nombor tersebut. Setiap Muslim itu perlu tahu apakah yang dimaksudkan dengan satu. Hanya apabila sistem ini telah digunakan di Barat barulah mereka dapat mengembangkan ilmu matematik dengan pesatnya. dua. al-Muqabalah buku yang memperkenalkan al-jabar dan menjadi buku teks matematik yang utama di universiti-universiti Eropah semenjak diterjemahkan pada abad ke-12 M hingga abadke-16M. Dengan sistem angka yang salah satu daripadanya adalah sifar (angka kosong) telah membuka jalan bagi kefahaman kepada konsep nombor positif dan negatif. Oleh sebab sumbangannya yang begitu besar kepada matematik dan selalu disebut oleh penulispenulis Barat.1 Sumbangan Al-Khawarizmi Nombor: Setlap tamadun yang terdahulu mempunyai sistem nombor atau angka masing-masing. dan jangan menduakan-Nya dengan yang lain. 6.

Dengan sistem angka Islam ini bukan sahaja operasi tambah. Kenyataan ini tidak boleh diragui lagi kerana didapti buku pertama di Arab yang menggunakan angka Islam ini ditulis pada tahun 873 M. malah matematik sendiri mungkin masih di dalam buaiannya. Begitu juga dengan amalan puasa (hari). bahkan dalam berpuluh-puluh operasi yang lain contohnya kuasa.tahu tentang bilangan waktu sembahyang dan rakaatnya. Sistem angka yang dipakai sekarang ini adalah lebih layak dipanggil sistem angka Islam dan bukan sistem angka Hindu. menentukan planet-planet atau komet-komet yang baru. Sebelum angka Islam ini digunakan. log. Sedangkan buku pertama di India yang menggunakan sistem angka ini diterbitkan dua tahun kemudiannya. Sebelum diperkenalkan sistem angka Islam ini. menganggar umur duma dan sebagainya. tetapi apabila orang Barat mula menerimanya perubahan yang pesat berlaku dalam bidang tersebut. tolak. kebanyakan daripada kesenian yang ada sekarang tidak mungkin diimpikan. yang seseorang itu perlu tahu membilangnya. apatah lagi sistem angka halaman 106 Inggeris kerana yang memperkenalkan sistem ini ialah orang-orang Islam. Bukan sahaja nombor paling diperlukan bahkan juga nombor pecahan. kosinus dan sebagainya. Orang yang memperkenalkan sistem ini ialah sarjana matematik Muslim . supaya pembahagian zakat dapat dikeluarkan dengan lebih tepat. operasi-operasi aritmetik ke atas nombor-nombor adalah begitu terhad sekali. Dengan sistem ini manusia telah dilengkapi dengan kuasa yang menakjubkan seperti meramal gerhana. perkembangan ilmu sains dan teknologi agak lembab sedikit. Penulis-penulis sejarah matematik termasuk penults Barat mengakui bahawa tanpa sistem angka Islam ini. menghantar roket menjelajah ruang angkas berjuta batu jauhnya. darab dan bahagi dapat dilaksanakan dengan mudah. zakat (berat / jumlah harta) dan haji.

Beliau juga telah menerangkan angka sifar di dalam bukunya itu. iaitu satu bidang matematik yang menggunakan tanda-tanda dan huruf-hurf untuk mewakili nombor. kerapkali juga masalah-masalah yang timbul memerlukan perhatian yang lebih teliti. Ketika bertugas mengawasi astronomi di Baghdad dan Istanbul. Aljabar: Kemajuan aritmetik membawa kemajuan kepada aljabar. Al-Rhawarizmi telah menulis tentang aljabar bertajuk Alfahar wa al-Muqabalah. aljabar membicarakan kaedah memanipulasikan simbol. setelah mengkaji sistem angka Hindu yang telah menank perhatiannya sebelum itu. Di sini "al-Jabar" bermaksud mengubahkan satu kuantiti dari sebelah persamaan ke sebelah yang satu lagi.yang Latin teragung sahaja "Al-Khawanzmi".Jabr wa al-Muqabalah yang bertujuan khusus untuk mencari penyelesaian kepada masalah praktikal di dalam kehidupan orang-orang .simbol dengan hukum-hukum atau petua-petua tertentu. nilai atau pembolehubah atau nngkasnya ilmu persamaan. seperti masalah perwarisan. AlKhawarizmi telah menulis sebuah lagi bukunya al-Kitabal-Mukhtasarfi Hisahal. Al-Khawanzmi orang yang pertama sekali mengajar aljabar dalam bentuk yang mudah dan menyelesaikan banyak masalah yang dihadapi oleh masyarakat Islam di dalam kehidupan harian. Walaupun kebanyakan masalah tersebut mudah diselesaikan halaman 107 mengikut ketetapan al-Quran dan al-Hadis. Bagi masyarakat umum. Pada abad ke-9 M. dijumpai—De Dialah yang telah menerangkan berkaitan penggunaan sistem angka ini dalam salah sebuah bukunya (hanya naskhah yang Numero Indorum—iaitu aritmetik). dan "alMuqabalah" bermaksud memudahkan atau menngkaskan ungkapan yang terhasil (dengan menghapuskan sebutan yang sama di kedua-dua belah persamaan). pembahagian hana dan perniagaan. iaitu suatu penjurusan kepada aritmetik.

bukan sahaja trigonometri bergantung kepada aljabar bahkan juga dengan alat-alat pelayaran seperti Kuadran (alat untuk menyukat sudut dan altitud) dan Astrolab (satu alat untuk menentukan altitud bintang. Astrolab juga boleh digunakan untuk mengukur . permukaan dan pepejal di dalam ruang. segi empat selari dan bulatan.Islam ketika itu. AlKhawarizmi menumpukan perhatiannya khusus kepada geometri sahaja. sudut. Dalam hal ini beliau telah dikenali sebagai bapa aljabar. Perkembangan trigonometri berikutnya (pada abad ke-12 M) didorong oleh keperluan penyelesaian berangka berhubung dengan astronomi yang dipelopori oleh sarjana-sarjana Muslim. sukatan sisi dan sudutnya. garis. roots (punca) daripada perkataan Latin radix yang diterjemahkan oleh Al-Khawarizmi. Al-Khawarizmi juga telah memberi satu teorem tentang segi tiga sudut tegak sama kaki serta menghitung luas segi tiga. Ilmu ini adalah berkenaan dengan masalah magnitud dan ciri-ciri ruang. Bab itu bertajuk "Bab al-Misaha" (bab sukatan luas). Di dalam satu bab daripada buku aljabarnya tentang sukatan. Dengan itu. matahari dan planet). Peranan Al-Khawarizmi sebagai ahli matematik agung yang memperkenalkan aljabar kepada tamadun dunia. Geometri: Geometri merupaka satu bidang matematik tentang ciri dan hubungan antara titik. Ilmu yang berkaitan dengan aljabar ini pada asalnya (ketika tamadun Greek) hanya dilihat sebagai perkembangan daripada geometri. Tigonometri (dan Astronomi): Trigonometri merupakan satu bidang matematik mengenai segi tiga. Kerjanya dalam geometri tidak mempunyai pengaruh Euklid (sarjana geometri Greek yang terkenal) kerana tidak kedapatan unsur Euklid dm segi kandungan atau istilah-istilah yang digunakan. jelas kelihatan daripada perkataan yang digunakan dalam bidang ini seperti algebra daripada namanya iaitu Al-Kawarizmi. Maka bolehlah dikatakan bahawa trigonometri adalah sebagai suatu ilmu yang memenuhi keperluan praktikal bagi keduadua bidang astronomi dan geometri.

penyelesaian kepada masalahmasalah boleh dilakukan secara kualitatif atau kuantitatif. lebih-lebih lagi apabila karyanya diterjemahkan dan diperkatakan oleh ahli-ahli matematik kemudiannya. Al-Khawarizmi merupakan salah seorang yang pertama menghitung jadual astronomi dan sifar trigonometri.waktu. Dengan kemajuan teknologi komputer sekarang ini. Kaedah Berangka: Dalam matematik. Satu melibatkan analisis umum yang memberi penyelesaian tepat tetapi tidak menggunakan angka. sumbangan Al-Khawarizmi sebagai seorang yangterawal mengkaji dan menulis dalam bidang ini tidak boleh diperkecilkan. yang kemudiannya diterjemahkan kepada bahasa Inggeris oleh Adelard. Cara kualitatif baru menampakkan kesannya pada abad ke-10 M ini dengan kejayaan yang besar dalam sesetengah bidang matematik. Al-Biruni salah seorang halaman 108 sarjana matematik pada abad ke-11 M telah menulis sebuah buku berkenaan dengan jadual astronomi yang dihasilkan oleh sarjana Muslim Al-Khawanzmi. Antara kandungan kerja Al-Khawarizmi di dalam bidang trigonometri ialah 100 sifir sinus dan kotangen. Cara kualitatif terbahagi kepada dua. Walaupun trigonometri dan astronomi mula berkembang pesat pada penghujung abad ke-9M dengan Al-Battani memainkan peranan terpenting. ketinggian gunung serta dalamnya perigi. Ini tidaklah menghairankan kalau dilihat kepada peranan yang dimainkan oleh . Satu lagi ialah yang disebut sebagai kaedah berangka yang boleh menghasilkan penyelesaian dalam bentuk angka walaupun mungkin tidak tepat tetapi untuk praktikalnya mencukupi kerana penyelesaian itu memenuhi kejituan yang ditetapkan. bidang kaedah berangka ini telah mencapai kemajuan yang mengagumkan.

Siren Keadilan dalam Islam. Zin Norrodzoh Hj. ekonomi. Kesan daripada kemajuan dalam kaedah berangka ini adalah menyeluruh dalam kehidupan masyarakat sama ada disedari ataupun tidak. atau nama "algorithm" yang bermaksud suatu susunan langkah-langkah aturcara bagi menyelesaikan sesuatu masalah secara berangka.komputer sebagai pembantu. halaman 109 Bab 7 KEADILAN DALAM TAMADUN ISLAM Ab. statistik. Keadilan Sejagat. kejuruteraan. Keadaan ini jelas apabila kaedah-kaedah ini digunakan dalam pelbagai ilmu. Ini Jelas kehhatan apabila istilah tersebut diterjemahkan sebagai "algontma" dalam bahasa Malaysia yang tidak langsung menggambarkan pengaruh Arab atau perkataan asalnya sendiri "AlKhawarizmi". Keadilan Undang-Undang. memang sudah sewajarnya Al-Khawarizmi digelar "Bapa Kaedah Berangka". . Sebagai sarjana terawal dalam bidang ini dan pemikirannya yang begitu jauh ke hadapan. Keadilan Sosial. pengurusan dan lainlain lagi. Malangnya asal-usul istilah ini tidak diketahui oleh kebanyakan ahli matematik sendin. Aziz Mohd. Ini secara tidak langsung diakui apabila namanya tertera pada setiap penulisan tentang kaedah atau analisis berangka dalam bahasa Inggens. malah boleh dikatakan sebagai pendorong para penyelidik dalam bidang ini. antaranya dalam bidang fizik.

Islam melihat keadilan secara menyeluruh kerana keadilan mutlak adalah syiar bagi peraturan Islam dan menjadi lambang kesucian agama Islam. Keadilan merujuk kepada perbuatan dan tindakan yang wajar dan boleh diterima oleh orang lain. yang bermaksud: Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Rasulullah s. bersabda yang bermaksud: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan. Oleh itu. dan telah Kami turunkan bersama-sama mereka al-Kitab dan neraca keadilan supaya manusia dapat melaksanakan keadilan (Surah Al-Hadiid:Ayat 25).7. Kekuasaan yang berbagai-bagai itu . tidak memihak kepada mana-mana dan tidak dilakukan secara sewenang-sewenangnya.t. la merupakan pembahagian kekuasaan manusia di alam wujud ini supaya tiap-tiap kekuasaan itu menuju ke arah yang dirancangkan serta mengikut dasarnya. sebarang tindakan dan perlakuan yang apabila dilakukan menimbulkan tindak balas yangpositifkerana kepuasan maka keadilan sedang berlangsung. memberi kepada kaum kerabat apa yang mereka perlukan dan melanang dari perbuatan keji. firman Allah s. Tetapi apabila hasil daripada sesuatu tindakan atau perlakuan telah menimbulkan kekecohan.a." halaman 111 Keadilan merupakan syiar bagi seluruh agama Ilahi yang dibawa oleh para Anbia.w.w. pemberontakan dan kemarahan orang lain maka ketidakadilan sedang berlaku. Keadilan merupakan asas bagi setiap penyusunan perseorangan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pengajaran. kemungkarandanpermusuhan. masyarakat atau negara.1 KEADILAN DALAM ISLAM Keadilan berasal daripada perkataan adil yang bermaksud pertimbangan yang wajar atau berpatutan.

keadilan sejagat. kalau pun ada kelebihan. tetapi beliau di hadapan undang-undang adalah sama sahaja dengan orang Arab dusun itu.a. Berdasarkan kenyataan ini.a. tetapi di hadapan undang-undang kita adalah sama sahaja. Setiap bahagian ini merupakan komponen yang lengkapmelengkapi dalam pembentukan keadilan dalam Islam. keadilan terbahagi kepada tiga bahagian iaitu pertama. maka itu adalah dari kebaikan perseorangan yang dilakukan oleh seseorang manusia.w. kita berbeza antara satu sama lain. Ini menunjukkan kesemua mereka adalah sama sahaja di hadapan undang-undang. bangsa dan agama. Rasulullah s. umpamanya lebih mulia dari seorang Arab dusun dari segi budi pekerti dan agama. Kata-kata ini merupakan kesimpulan yang paling baik mengenai pandangan Islam tentang keadilan undang-undang. tidak ada unsur lebih melebihi di dalam melaksanakan undang-undang itu di kalangan manusia. Menurut al-marhum Saad Zaglul.akan bertemu akhirnya pada pusat kekuasaan sesuatu bangsa atau dalam kekuasaan kemanusiaan seluruhnya. telah menekankan tentang persamaan yang mutlak pada .2 KEADILAN UNDANG-UNDANG Keadilan undang-undang ialah bahawa undang-undang itu dikenakan atau dikuatkuasakan ke atas semua orang secara sama rata tanpa dibezakan di antara yang kaya dengan yang miskin dan tanpa sebarang perbezaan berdasarkan warna kulit.w. 7. kedua. keadilan sosial. manusia dapat menyempurnakan tugasnya sebagai khalifah Allah dengan cara yang sempurna atau hampir kepada yang sempurna ke arah kebaikan dan mengatasi unsur-unsur keburukan yang merosakkan. keadilan undang-undang. juga tanpa sebarang perbezaan di antara orang yang jahil dengan orang yang terpelajar dan sebagainya. Saidina Abu Bakar al-Siddiq yang menjadi khalifah kepada Rasulullah s. Melalui keadilan pembahagian kemanusiaan ini.. dan ketiga.

Sabda baginda lagi yang bermaksud. Saidina Umar al-Khattab pernah menekankan kepada para sahabat. apakah kamu meminta syufaat terhadap suatu kesalahan yang dilakukan terhadap Allah? Kemudian baginda berdiri di hadapan orang ramai sambil memberi ucapan. Pernah diriwayatkan bahawa seorang wanita dari keturunan Quraisy telah mencuri selepas pembukaan Makkah. Rasulullah s. maka dia dibiarkan tanpa dihukum. Usamah telah menemui Rasulullah s. mengambil sikap tegas di dalam melaksanakan hukum.w. sesungguhnya orang yang terdahulu daripada kamu binasa disebabkan mereka apabila seseorang bangsawan di antara mereka mencari. Orang Quraisy telah mengutus Usamah bin Zaid seorang yang dikasihinya dan anak kepada bekas hambanya yang dimerdekakan.a. manusia semua adalah sama seperti halaman 112 gigi sikat. tidak ada kelebihan bagi orang Arab ke atas yang bukan Arab kecuali dengan sifat takwa (Riwayat Bukhari dan Muslim). Lalu baginda berkata kepadanya.w. akan memotong tangannya dan ini sudah tentu akan mencemarkan sekali nama baik suku ini di kalangan bangsa Arab. katanya. Demi Allah. Beliau telah melaksanakan kata-katanya itu . Orang Quraisy sangat khuatir sekiranya Rasulullah s.hukum syarak dan baginda melarang sama sekali sikap pilih kasih. Saidina Umar al-Khattab dan Saidina Uthman ibn Affan melaksanakan keadilan seperti ini secara yang paling sempurna. untuk meminta Syufaat' terhndap wanita itu. maka ia dikenakan hukuman keatasnya. Apa halnya dengan snatu kumpulan yang memohon syufaat terhadap kesalahan yangdilakukan terhadap Allah.a.w. tetapi apabila orang yang lemah melakukannya. semua kamu adalah dari ketumnan Adam dan A dam Hawa itu dari tanah. yang kuat di antara kamu adalah lemah di sisiku sehingga aku mengambil hak daripadanya dan yang lemah di antara kamu adalah kuat sehingga aku pulangkan hak kepadanya. maka aku akan potong tangannya. Para sahabat di zaman pemerintahan Khalifah Saidina Abu Bakar alSiddiq. kiranya Fatimah binti Muhammad mencuri. Sabda baginda bermaksud.a. katanya.pandangan hukum-hukum syarak.

bagaimana boleh berlaku demikian. malah menuntut memukul balas. Peristiwa tersebut tidak sedikit pun menyedihkan Saidina Umar kerana adalah lebih baik bagi agama Islam sekiranya ada beberapa ribu orang yang tidak tebal imannya keluar dari . Oleh sebab Amir itu yakin bahawa Saidina Umar akan membiarkan pemuda itu bertindak balas terhadapnya. kamu tidak melebihinya melainkan dengan sifat takwa sahaja. hendaklah kamu samaratakan di antara yang menuduh dan yang dituduh di dalam majlis engkau dan juga di dalam masa kamu menerima keduaduanya. pemuda itu berhak bertindak balas ke atas kamu. Pernah diriwayatkan tentang sikap Saidina Umar di dalam melayani orang ramai secara sama rata di hadapan undang-undang. maka salah seorang pemuda dari suku Fazzarah telah terpijak jubah yang dipakai oleh amir itu. sesungguhnya agama Islam telah menyamaratakan antara kamu berdua. maka kata halaman 113 Amir itu. Antaranya diceritakan bahawa salah seorang amir dari keturunan Ghassan semasa melakukan tawafdi Baitullah. Beliau juga pernah berkata kepada Abu Musa al-Ashaari sewaktu melantiknya sebagai seorang Kadi. maka beliau memanggil anak-anaknya sambil berkata kepada mereka. demi Allah kalau aku dapati kamu melakukan sesuatu yang bertentangan dengan arahan itu. saya seorang bangsawan sedangkan dia adalah seorang biasa. ataupun dia memaafkan kamu. maka si Amir tadi cuba memujuk pemuda itu tetapi ia enggan mengampunkannya. aku telah mengeluarkan kepada. Amir itu telah bertindak memukul pemuda itu sehingga berdarah hidungnya lalu pemuda itu mengadu kepada Saidina Umar dan Amir itu juga mengadu hal yang sama kepadanya.dengan sepenuhnya kerana merasa khuatir sekiranya keluarganya melebihlebihkan diri mereka ke atas orang ramai disebabkan hubungan dengannya. maka amir itu pun melarikan dirinya ke negeri Rom dan seterusnya keluar dari agama Islam. orang ramai hari ini sekian. Beliau lalu berkata kepada Amir itu. Mendengar jawapan itu. maka aku akan lipat gandakan hukuman ke atas sesiapa di antara kamu yang melakukannya. Maka Saidina Umar berkata. Apabila beliau mengeluarkan sesuatu arahan atau membuat sesuatu larangan. katanya.

seorang merdeka yang meminum arak dikenakan sebat sebanyak 80 rotan. hukumannya hanya separuh sahaja dari yang dikenakan ke atas wanita yang merdeka. Seorang hamba sememangnya seorang yang sudah hina. malah ia mengambil suatu sikap yang tidak pernah dilakukan oleh mana-mana peraturan pun. manakala hukuman Islam pula mencermmkan keadilan yang sebenar.agama Islam daripada ia mengakui di atas sesuatu kezaliman atau memandang ringan terhadap sesuatu kezaliman yang dilakukan. sebaliknya keadilan pula akan mendekatkan mereka yang mempunyai jiwa yang suci yang sentiasa menuju ke arah kebenaran. Maka itu seseorang. manakala seorang hamba hanya dikenakan sebanyak 40 rotan sahaja. Agama Islam tidak sahaja menyamaratakan antara yang kuat dengan yang lemah di dalam menghadapi hukuman. iaitu ia mengukur besar kecilnya sesuatu kesalahan itu mengikut orang yang melakukannya. kerana ia dimiliki oleh orang lain. Ini kerana kesalahan itu sendiri merupakan penghinaan ke atas diri orang yang melakukannya. maka dengan itu hukuman hendaklah dijatuhkan setimpal dengan kedudukan orang yang melakukan kesalahan itu. Sebaliknya. Mereka ini biar betapa kecil pun bilangan mereka adalah lebih baik dan lebih member! kesan. Begitu juga kedudukannya di antara seorang amah (jariah) dengan seorang wanita yang merdeka. ia disebat sebanyak 100 rotan dan seorang hamba yang melakukan kesalahan yang sama hanya dikenakan sebanyak 50 rotan. yang merdeka melakukan kesalahan zina. Seorang hamba yang melakukan kesalahan zina dijatuhkan hukuman mati tetapi seorang anggota majlis senat yang melakukan kesalahan yang sama hanya dikenakan denda dengan wang sahaja. Kezaliman akan menjauhkan orang yang benar. mahupun pada hari ini. Hukuman dijatuhkan selaras dengan kesalahan. Seorang hamba hanya dikenakan separuh sahaja dari hukuman yang dikenakan ke atas seorang yang merdeka. jadi sudah tentu seorang yang hina mudah . Perkara ini jelas sekali daripada hukuman yang dikenakan ke atas seseorang hamba dengan hukuman yang dikenakan ke atas seseorang yang merdeka. Undang-undang Roman tersebut adalah undangundang zaiim yang tidak terdapat unsur-unsur keadilan di dalamnya. undang-undang Roman (Romawi) berbeza sekali dengan apa yang dilaksanakan menurut agama Islam.

ungkapan yang dilahirkan oleh sesetengah para hakim dan penolong pendakwa raya membayangkan bahawa ketua-ketua . jadi dengan melakukan sesuatu kesalahan. Demikianlah dapat kita lihat keagungan penyusunan undang-undang Islam yang tidak dapat ditandingi oleh mana-manapun undang-undang sekarang ini. seseorang yang tinggi kedudukannya tidak terdapat kehinaan pada dirinya. Ini kerana ketua negara itu tidak sepatutnya akan melakukan kesalahan. Manakala kesalahan yang dilakukan oleh orang biasa tidak akan mendorong orang lain untuk melakukannya. Jadi kesalahannya itu lebih besar bahaya dan kesannya lebih menimbulkan keburukan di dalam jiwa individu serta masyarakat. walaupun berjalan di atas dasar persamaaan yang tidak melebih-lebihkan mana-mana pihak. di samping mendewa. tetapi dalam pelaksanaannya akan bertindak untuk meringankan kesalahan yang dilakukan oleh golongan yang mempunyai kedudukan dan sebaliknya membesarkan kesalahan yang dilakukan oleh golongan yang tidak mempunyai kedudukan dalam masyarakat.melakukan sesuatu yang hina dan orang yang rendah halaman 114 kedudukannya selalu menuju ke arah melakukan kesalahan-kesalahan. Undangundang ciptaan manusia sehingga kini menganggap peribadi ketua negara sebagai peribadi yang terlindung dan tidak boleh disentuh. maka orang itu telah mencemar serta merendahkan kedudukannya mengikut kesalahan yang dilakukan itu. Tidak syak lagi kalau seseorang yang mempunyai kedudukan melakukan kesalahan zina. maka perbuatan itu akan menggalakkan orang yang lebih rendah kedudukannya melakukan kesalahan itu. Maka dengan sebab itulah agama Islam membesarkan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mempunyai kedudukan yang tinggi dan berikutnya hukuman yang dikenakan ke atasnya adalah lebih besar selaras dengan kedudukannya itu. Kebanyakan undang-undang. Sebaliknya. Kebanyakan undang-undang yang berjalan sekarang ini tidak menjatuhkan hukuman ke atas kesalahan yang dilakukan oleh "ketua negara".dewakannya sehingga seolah-olah mereka itu dari golongan yang suci. Ungkapan.

Ini menyebabkan mereka berhak dikenakan hukuman di dalam soal-soal kira bicara dan keadilan seperti yang dikenakan ke atas orang Islam tanpa sebarang . Ini menunjukkan tidak wujud sebarang perbezaan di antara pemerintah yang tertinggi. iaitu Khalifah. iaitu keadilan yang tidak mengenai sebarang perbezaan di antara penganut berbagai-bagai agama. Jawatan dan kedudukan yang disandangnya itu tidak boleh mengecualikan atau halaman 115 memberikan keistimewaan kepadanya terhadap perbicaraan dan kesalahan yang dilakukan. walaupun corak pemerintahan beraja mulai terhapus. Sekiranya ia melakukan kesalahan membunuh maka ia boleh dihukum bunuh balas dan kadi berhak memerintahkan supaya harta itu dirampas daripadanya. tetapi kesannya masih ada. mereka mempunyai hak dan tanggungjawab yang sama dengan hak dan tanggungjawab orang Islam. dengan orang ramai di dalam menghadapi perbicaraan dan hukuman kalau ia melakukan sesuatu kesalahan. hukuman adalah dijatuhkan berdasarkan kepada peraturan agama yang dianuti mereka. Ini kerana terdapatduaperkara yang membentukperhubungan antara mereka dengan orang Islam. Orang bukan Islam yang hidup dalam masyarakat Islam juga dikenakan hukumanhukuman yang dijalankan ke atas orang-orang Islam tanpa sebarang perbezaan antara mereka dalam apa bentuk sekalipun kecuali dalam perkara-perkara yang berhubung dengan hal ehwal perseorangan mereka seperti perkahwinan dan perceraian. Pertama. Agama Islam tidak mengenal semua ini dan para ulama fikah bersependapat bahawa gabenor-gabenor dan juga pemerintah tertinggi (imam) akan menghadapi perbicaraan dan hukuman terhadap kesalahankesalahan yang dilakukannya seperti yang dikenakan ke atas orang lain tanpa sebarang pengecualian. kerana peribadi ketua negara masih lagi disalut oleh pandangan tadi. Realitinya. Ini merupakan pandangan mengenai keadilan undang-undang dan hukuman-hukuman di dalam Islam.negara itu sebagai peribadi yang suci dan tidak boleh disentuh.

Sebaliknya keadilan sosial hanya bertujuan untuk meringankan sedikit kesengsaraan yang dihadapi oleh golongan miskin. Manusia akan berbeza dari segi kemiskinan dan kekayaan mereka sehinggalah bumi ini dan makhluk-makhluk diambil semua oleh Allah s. manusia adalah seperti unto. perkahwinan dan perceraian mereka. 7.a. Kemiskinan sukar untuk dihapuskan sepenuhnya. Jadi untuk memelihara kebebasan beragama. . orang Islam diperintahkan supaya membiarkan orang bukan Islam dengan agama mereka dan tidak harus bagi orang Islam menyentuh soal-soal ibadat.w. pakaian dan tempat tinggal. pernah bersabda.w. la memberi kesempatan kepada masyarakat untuk mempergunakan kebolehan yang dimilikinya untuk kemanfaatan diri dan masyarakat. maka mereka hendaklah dibiarkan menjalankan sendiri soal-soal yang berhubung dengan hal-hal tadi.3 KEADILAN SOSIAL Keadilan sosial bertujuan supaya setiap orang dapat hidup di dalam masyarakatnya secara yang mulia tanpa sebarang penindasan.perbezaan.t. Rasulullah s. mengikiskan rasa iri hati dan dengki terhadap golongan kaya serta memberi peluang kepada mereka untuk mendapat makanan. kerana peraturan-peraturan ini adalah dipetik dari agama mereka. Kemiskinan tidak mungkin dapat dibanteras melainkan setelah semua kekuatan dapat disatukan. seratus daripadanya tidak mempunyai penunggang. Kesannya. Keduanya. tenaga yang ada boleh dipergunakan dan boleh membawa kebaikan untuk masyarakat serta dapat menghindarkan keburukan ke atas diri mereka dan juga ke atas masyarakat sendiri. Ini kerana manusia adalah berbeza sesama mereka halaman 116 dalam segi kekuatan. punca-punca rezeki dan gejala-gejala kebendaan serta pemikiran dapat disatukan.

Di dalam Islam tidak terdapat sebarang peraturan kasta seperti yang dapat kita saksikan di dalam pelaksanaannya terhadap keadilan undang-undang. Ini kerana seseorang itu mungkin mempunyai sumber yang tidak dimiliki oleh orang lain atau pengeluaran belum dapat dipastikan sekiranya mereka menggunakan punca. Kelebihan manusia di sisi Allah s. sedangkan peladang yang tanamannya dilanda banjir mendapat hasil yang kurang. Walau bagaimanapun ini tidak bererti bahawa agama Islam mengakui wujudnya kasta atau kelas berdasarkan kemiskinan atau pemilikan kekayaan. Jadi sudah tentu orang ini akan mendapat pendapatan yang berlebihan. Orang yang berada tidak ramai di kemuncaknya.punca tersebut. umpama segi tiga piramid. Agama Islam juga memastikan bahawa orang kaya tidak akan bersikap tinggi diri terhadap golongan miskin berdasarkan kekayaan. kekayaannya tidak dapat diselamatkan. hanya berdasarkan sifat ketakwaan dan .t. tetapi punca kekayaannya tidak dapat disatukan.t. Walaupun mereka ini menanam tanaman yang sama.Manusia dilihat dari segi kekuatan pemikiran dan kekuatan fizikal. Berdasarkan kemiskinan dan kekayaan. Berdasarkan perbandingan.w. tetapi kadangkadang berlaku ke atas salah seorang daripada mereka perkara-perkara yang di luar dugaan. manakala bilangan bertambah apabila kedudukan semakin ke peringkat bawahan.w. yang bermaksud: Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia. umpamanya peladang yang tanahnya berhampiran dengan sungai dilanda banjir. atau dapat menyelamatkan tanamannya sebelum dilanda banjir. menggunakan baja yang sama serta samasama melindungi tanaman mereka dari ancaman musuh. sedangkan peladang yang tanahnya agak berjauhan sedikit terselamat dari bencana tersebut. manfaatmanfaat yang didapati oleh para pengusaha dari pekerjaan mereka bolehlah dibandingkan dengan peladang-peladang. Walaupun daya pengeluaran dapat disatukan di kalangan individu dalam sesuatu masyarakat. Hakikat ini telah diakui oleh al-Quran di dalam firman Allah s. tetapi akibat ditimpa bencana. agama Islam menganggap ia suatu hakikat yang tetap dan menganggap gejala-gejala ini sebagai suatu perkara semula jadi bagi kehidupan manusia. sedangkan yang lain pula tidak menghadapi bencana tersebut.

bersabda. serta kedudukan yang tinggi di sisi Allah s. tetapi ia melihatpada hati dan pekerjaan kamu. katakan bahawa Bilal dan Abu Sufian ada menunggu di luar. Kesemuanya ini adalah bertujuan untuk menyatukan masyarakat Islam. Saidina Umar juga telah mengeluarkan arahan melarang pembesar-pembesar Quraisy berpindah ke daerah-daerah pembukaan Islam. dalam kehidupannya memperlihatkan sikap untuk menghapuskan kasta di kalangan manusia. Beliau berkata kepada penjaga pintu itu. bahawa A llah tidak melihat kepada rupa bentuk kamu.a.w. Sabda Rasulullah s. Mendengar itu Saidina Umar merasa marah kerana penjaga pintu itu mendahulukan nama Abu Sufian dari nama Bilal. Di samping itu Rasulullah s. .t.ketaatan.w. Rasulullah berkata kepada sahabat itu. Ini kerana dibimbangi mereka akan dijadikan golongan bangsawan yang menguasai orang ramai atas nama pemerintah. dan seluruhnya.a. maka penjaga pintu bilik masuk memberitahu beliau. Apakah kamu menggiatnya kerana ibunya? Sesungguhnya terdapatpada engkau unsur-unsur jahiliyah.w. Saidina Umar kemudiannya membenarkan Bilal menemuinya dan enggan menemui Abu Sufian.w. Segala perbuatan yang ditunjukkan oleh Rasulullah s. Abu Sufian dan Bilal ada menunggu di luar pintu. bukan dan kami orang yang menyeru kearah sikapfanatik. itu hanya diukur dari segi amalan soleh. Para pemerintah Islam telah melebihkan golongan yang lemah dan mulia iaitu dengan mendekatkan golongan ini kepada mereka supaya perasaan asabiyah dan kasta dapat dihapuskan. Ada diriwayatkan bahawa pada suatu ketika Bilal.a. Abu Sufian dan beberapa orang lagi pembesar Quraisy meminta kebenaran untuk menemui Saidina Umar al-Khattab. Baginda pernah melarang sikap bermegah-megah dengan keturunan yang menjadi tradisi pegangan masyarakat Arab kerana melahirkan semangat halaman 117 asabiyah berdasarkan sistem suku atau kabilah. Diriwayatkan bahawa seorang sahabat telah "menggiat" seorang sahabat yang lain kerana ibunya.

dari keturunan yang mulia atau tidak. beberapa pendekatan dilakukan untuk mengelakkan timbulnya suatu golongan yang mengancam masyarakat serta mencetuskan perasaan iri hati di kalangan orang miskin yang kelak akan memberontak terhadap peraturan-peraturan masyarakat sehingga sanggup melakukan kegiatan mencuri. Agama Islam telah berusaha untuk mengatasi kemiskinan dan cuba menghalang agar kemiskinan ini tidak merendahkan atau menghinakan umat Islam. pernah memberi galakan agar seseorang itu bekerja dengan tangannya (usahanya). merampas. warna kulit. di Baitullah al-Haram dan kesemuanya memakai pakaian yang sama diperbuat daripada kapas. umpamanya.w. seperti pada mula-mula mereka diciptakan. masing-masing dengan perasaan tunduk dan khusyuk kepada Allah s.t. Sabda baginda bermaksud: Tidak ada makanan yang lebih baik yang dimakan oleh anak Adam dari usaha tangannya sendiri. seorang miskin berdiri dalam satu baris dengan orang kaya.w.w. kesemuanya mendidik hati manusia menuju ke atas persamaan tanpa sebarang perbezaan dan tanpa memandang kedudukannya. Di dalam ibadat sembahyang. maka ia boleh melakukan sebarang pekerjaan dengan menggunakan tenaga tangannya. Di dalam ibadat haji pula segala perbezaan sosial terhapus sama sekali baik dari segi bangsa. Sekiranya tidak berpeluang untuk melakukannya.a. merompak dan mungkin juga membawa kepada mengubah peraturan sesuatu masyarakat. Begitulah keadaannya dengan peribadatan-peribadatan Islam yang lain. memberi peluang kepada setiap orang untuk berusaha dengan menyediakan peluang pekerjaan. halaman 118 Pertama.w.t. dan sama-sama mengucapkan kata-kata Allah Maha Besar. Islam mengakui hakikat realiti yang berlaku iaitu bahawa di kalangan manusia itu terdapat golongan yang miskin dan yang kaya. Oleh itu.Agama Islam telah berusaha untuk menghapuskan sistem kasta ini dan mengikisnya dari jiwa manusia melalui penbadatan-peribadatannya.t. kaya atau miskin. sesungguhnya Nabi Allah . kesemuanya menjadi tetamu Allah s. baik miskin atau kaya. Rasulullah s. malah semuanya adalah sama di hadapan Allah s.

Sekiranya pekerjaan seperti ini dipandang rendah maka sudah tentulah kemakmuran tidak dapat dicapai dan perusahaan tidak dapat dipertingkatkan. Ulama fikah menegaskan bahawa setiap usaha yang membawa . tetap dihormati dan dimuliakan.w.a. Kedua. seorang pemimpin yang agung dan seorang raja yang berkuasa. seorang lelaki telah datang menemui baginda untuk meminta sedekah dari harta Baitulmal. menggalakkan orang yang bertenaga untuk bekerja dan sabda baginda. Dengan itu terhindarlah sesuatu masyarakat yang memandang rendah golongan pekerja sedangkan golongan yang tidak melakukan sebarang pekerjaan. maka itu adalah lebih baik baginya dari meminta. kerana usaha-usaha mereka ini sangat diperlukan untuk proses pembangunan. Baginda lebih suka makan dari hasil usaha tangannya sendiri untuk mendapatkan rezeki yang halal dan itulah rezeki yang sebaikbaiknya.minta kepada orang yang mungkin akan memberikan sesuatu kepadanya atau tidak memberikannya. maka tidak diberikan wang sebaliknya dibelikan sebilah kapak untuknya mencari kayu api dan dengan itu dia dapat mencari rezeki dari hasil tangannya sendiri. Baginda mendapati lelaki itu masih kuat dan bertenaga.w. walaupun baginda boleh mengambil sebahagian dari kekayaan itu secara yang benar untuk diri dan keluarganya. Rasulullah s.. untuk mengatasi kemiskinan ini ialah dengan menyediakan peluang-peluang supaya mereka yang mempunyai kemampuan dapat mengambil faedah dari keupayaan dan kebolehan yang mereka miliki. Hadis ini menyebut mengenai Nabi Allah Daud. Baginda memuliakan pekerjaan seperti ini supaya orang tidak memandang rendah terhadapnya dan juga bertujuan untuk meningkatkan bilangan pekerja-pekerja dan tukang-tukang yang membuat perkakas-perkakas dengan tangan mereka.a. Selain daripada itu pandangan tinggi yang disarankan oleh hadis tadi dapat mengelakkan orang ramai dari memandang rendah terhadap sebahagian dari mereka. seandainya seseorang itu mencari kayu api dengan menggunakan kapaknya.Daud makan dari pekerjaan tangannya sendiri. Pada zaman Rasulullah s. maka kekuasaan serta kekayaan terletak di bawah tangannya.

kehakiman dan lain-lain. Selepas menyempurnakan peringkat kedua.kemakmuran iaitu pertanian. Pengkhususan merangkumi pelbagai bidang ilmu pengetahuan antaranya bidang ketenteraan. membuat perusahaan tangan. Namun begitu ada di antara mereka yang boleh berusaha dengan tenaga tangan sendiri dengan bertani. berdasarkan kelayakan untuk meningkatkan kemahiran. Seandainya sistem ini lengkap dan diikuti. berniaga. maka sudah tentu ada di antara mereka yang mempunyai kelayakan untuk meneruskan pengajian mereka ke peringkat akhir. kilang-kilang perusahaan. dan melakukan jihad untuk menegakkan agama Allah adalah wajib ke atas umat Islam. membuka perusahaan-perusahan sendiri atau lain-lain bidang yang tidak memerlukan tahap kemahiran dan teknologi tinggi. maka mereka ini disalurkan kepada bidang-bidang yang diperlukan untuk pembangunan. Ahli fikah juga menekankan bahawa cara untuk menyediakan peluang yang seluas-luasnya kepada semua orang ialah dengan menyediakan pendidikan. la adalah wajib secara khusus ke atas setiap orang yang mampu dalam salah satu usaha-usaha tadi dan wajib secara umum ke atas umat Islam. Mereka yang tidak mempunyai kelayakan untuk meningkat dari peringkat ini akan disalurkan kepada bidang-bidang yang diperlukan oleh masyarakat. Usaha-usaha pembangunan memerlukan kepada orang yang mahir di dalam bidang perangkaan dan juga dalam bidang perusahaan untuk menyelia kilang-kilang perusahaan dan lain-lain bidang yang memadai dengan kelulusan setakat peringkat ini. iaitu peringkat seseorang itu akan membuat pengkhususan dalam sesuatu bidang. maka ia akan dapat menyediakan peluang bagi semua orang di samping dapat mencungkil . halaman 119 dikembangkan dan dipertingkatkan kepentingan di kalangan umat Islam terutama golongan muda. Pendidikan dalam peringkat pertama adalah untuk setiap orang (umum). Setiap dari usaha-usaha ini hendaklah dikekalkan. di peringkat kedua.

bakat yang ada pada mereka.w. selain kemudahan yang disediakan untuk para pekerja dan juga bagi mereka yang memiliki bakat untuk mencungkil kebolehan mereka. maka ia adalah untuk waris-warisnya dan siapa yang ditinggalkan tanpa sebarang harta. sesuatu tugas tidak akan diletakkan ke atas seseorang yang tidak mempunyai kelayakan untuknya. Kedua. Dan ketiga. bersabda. Ini bermakna tanggungjawab terhadap anak-anak yatim ini memberikan perlindungan. Rasulullah s. Agama Islam telah mengemukakan tiga sumber untuk memenuhi keperluan golongan kurang berdaya ini iaitu pertama. kerana pembiayaan mereka adalah dijalankan mengikut syariat Islam. menegaskan bahawa mereka itu adalah terpulang kepadanya dan pembiayaan mereka adalah menjadi tanggungjawabnya.a.warisnya. Maka. maka ia terpulang kepada aku dan menjadi tanggung jawabku (diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim). Hadis ini jelas menunjukkan bahawa sesiapa yang mati dan meninggalkan harta. untuk mengatasi kemiskinan ialah dengan menyediakan kemudahan hidup bagi golongan yang tidak berdaya untuk bekerja. wajar bagi agama Islam untuk menyediakan kemudahan hidup bagi golongan ini dan tidak mengabaikannya. Jadi mereka hendaklah diberi peruntukan dari harta zakat. maksudnya: sesiapa yang meninggalkan harta. Ketiga. Tugas ini terletak ke atas Rasulullah s. golongan wanita dan anak-anak yatim yang sudah tentu kehilangan tempat bergantung hidup. bimbingan dan pemeliharaan terhadap mereka sehingga halaman 120 membolehkan mereka menjadi seorang insan yang berguna di masa hadapan. amanah dan adil. Maka. sumber harta Baitulmal.a. Setiap pungutan atau kemasukan ke dalam Baitulmal adalah untuk orang miskin kerana ia merupakan hak mereka dan wajib dikeluarkan kepada mereka secara teratur.a. melalui dasar . dan sesiapa yang mati meninggalkan tanggungan tanpa sebarang harta. maka harta itu adalah untuk waris. sumber zakat iaitu pengeluaran dari sumber ini hendaklah didahulukan kepada fakir miskin dan mereka yang terputus perbelanjaan semasa dalam perjalanan.bakat.w.w. maka Rasulullah s. Golongan yang tidak berdaya antaranya orang-orang tua.

Keadilan merupakan hak suci yang ditentukan dan samasama dinikmati bahkan oleh pihak musuh. Sebagaimana firman Allah s.t.t. berlaku adillah.'nafkah' terhadap kaum keluarga.Baqarah: . Maka. dan barangsiapa yang menjadikan mereka itu sebagai kawan. maka serangilah ia selaras dengan serangannya terhadap kamu. maka "keadilan" adalah menjadi kata pemutus dalam keadaan ini. Apabila berlaku permusuhan dan meletus peperangan. Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berlaku adil.w. Perasaan kasih sayang merupakan asas perhubungan kemanusiaan. Orang Islam mesti melaksanakan keadilan biar betapa kuat sekalipun permusuhan itu. kerana adil itu lebih hampir kepada takwa (Surah AlMaa'idah: Ayat 8). Ini menunjukkan sifat kebencian yang melulu akan mendorong berlaku sikap tidak adil. maka mereka itulah orang yang zalim (Surah Al-Mumtahanah: Ayat 8 dan 9). apabila berlaku permusuhan. 7.t. telah berfirman yang bermaksud: Danjanganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk tidak berlaku adil.w. yang bermaksud: Allah tiada melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi kamu kerana agama dan tidak pula mengusir kamu dari negeri kamu. Allah s. bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahawa Allah berserta orang-orang yang bertakwa (Surah Al. Allah hanya melarang kamu menjadikan sebarang kawan kamu dari orang yang memerangi kamu kerana agama dan mengusirkamu dari negeri kamu dan membantu untuk mengusirkamu.w. kerana agama Islam mewajibkan keluarga yang kaya memberi nafkah kepada keluarga yang miskin dan tidak mampu. undang-undang keadilan mengehendaki supaya ditentang permusuhan tersebut selaras dengan firman Allah s. yang bermaksud: barangsiapa yang menyerang kamu.4 KEADILAN SEJAGAT Hubungan antara orang Islam dengan bukan Islam telah ditegakkan sejak dari mulanya di atas dasar kasih sayang.

Firman Allah s.w. yang bermaksud: Dan tepatilah perjanjian dengan Allah. dan kalau Allah mengehendaki. sedangkamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu.w. iaitu firman Allah s.t. apabila kamu berjanji danjanganlah kamu membatalkan sumpahmu itu sesudah mengukuhkannya. malah harus halaman 121 menyerang terlebih dahulu sebelum diserang. Sekiranya mereka tidak melahirkan permusuhan. maka orang Islam tidak berhak untuk menyerang mereka kecuali sekiranya diyakini mereka membuat persediaan untuk melakukan permusuhan. nescaya ia menjadikan kamu satu umat sahaja. sesungguhnya Allah hanya menguji kamu dengan hal itu dan sesungguhnya di hari Kiamat akan dijelaskannya kepada kamu apa dahulunya kamu perselisihkan itu. Orang Islam tidak seharusnya menunggu sehingga mereka melancarkan serangan. Danjanganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat menjadi cerai berai kernbali dengan menjadikan sumpahmu sebagai alat menipu di antara kamu disebabkan adanya satu golongan yang lebih banyak jumlahnya dari golongan yang lain. Di dalam al-Quran terdapat suatu ayat yang tegas menekankan supaya janji hendaklah ditunaikan. tetapi Allah menyesatkan siapa yang dikehendaki-Nya dan sesungguhnya kamu akan ditanya tentang apa yang telah kamu kerjakan dahulu.Ayat 194). kamu azabyang besar . Agama Islam juga mewajibkan umatnya sentiasa "menepati janji" apabila membuat ikatan perjanjian dengan pihak musuh. yang bermaksud: hendaklah kamupenuhi janji kerana sesungguhnya janji itupasti diminta pertanggungjawabnya. dan Islam menekankan supaya janji itu ditepati dan ditunaikan. Ini kerana sebaik-baik pertahanan ialah melakukan serangan apabila terdapat tanda-tanda yang jelas bahawa mereka akan melancarkan serangan terhadap orang Islam. Islam menekankan bahawa menunaikan janji itu merupakan suatu "kekuatan".t. sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu buat. Danjanganlah kamujadikan sumpahmu sebagai alatpenipu di antara kamu yang menyebabkan tergelincir kaki kamu sesudah kukuh tegaknya dan kamu rasakan kemelaratan di dunia kerana kamu menghalangi manusia darijalan Allah dan bagi.

t.w. Sebaliknya. mengkhianatinya akan menghapuskan pengukuhan tersebut.t. perjanjian itu sendiri merupakan "kekuatan" dan menunaikannya adalah merupakan suatu "kekuatan" pula. Mengkhianati janji akan menggelincirkan kaki seseorang sesudah kukuh tegaknya. Dan ketiga.a. Pertama.. Tetapi seandainya . Perjanjian mengukuhkan perdamaian. dapat dijelaskan tiga perkara pokok terpentmg. bersabda kepada mereka.(Surah Al-Nahl. bahawa orang-orang Musyrikin Makkah membuat persediaan perang selepas Perjanjian Hudaibiyah. Pernah diriwayatkan bahawa orang-orang Islam telah mengadu kepada Rasulullah s.w. dan di dalam perdamaian itu terdapat kekuatan dan pengukuhan.w. Dengan sebab itu diterangkan di antara sebab-sebab mengkhianati janji yang tidak benar ialah "disebabkan adanya satu golongan yang lebih banyak jumlahnya dari golongan yang lain. Kedua. Rasulullah s. kerana di dalam "janji" terdapat hak-hak dan pembahagiannya. Dengan sebab itu.w. iaitu yang diistilahkan oleh ahli-ahli undang-undang dengan "perundangan ikatan". maka ketika itu baru boleh dikhianati janji dengan mereka." Penegasan untuk menunaikan janji itu sendiri merupakan "keadilan". Jadi menunaikan janji itu adalah melaksanakan keadilan yang terkandung di dalamnya. halaman 122 Janji ini tidak boleh dikhianati hanya didasarkan kepada sangkaan bahawa pihak lain akan mengkhianatinya. janji yang paling diutamakan ialah janji terhadap Allah s. Berdasarkan ayat al-Quran tadi. dibandingkan orang yang mengkhianati janji itu seumpama seorang perempuan yang menghuraikan benang yang sudah dipintal kemas kemudian terburai. Ayat 91). tidak sepatutnya masyarakat yang ramai dan pemerintah yang banyak dijadikan sebab untuk mengkhianati janji. dan sesiapa yang mencabulnya maka ia mencabul janji Allah s.a. tunailah janji terhadap mereka dan mintalah pertolongan dan Allah terhadap mereka. Persediaan yang dilakukan oleh pihak musuh itu sendiri tidak boleh dijadikan sebab untuk mengkhianati janji kecuali jika terbayang niat dan tanda-tanda yang jelas bahawa mereka akan mengkhianati janji tersebut.

Hak wanita dan Jaminan Hak.1 SENI DALAM ISLAM Seni disebut dalam perkataan Inggeris sebagai art. Prinsip Perkahwinan Poligami. Bagi Plato (428 -348 S. Estetika atau aisthesis dalam bahasa Yunani membawa makna kepekaan iaitu tertumpu kepada penciptaan yang berkaitan dengan keindahan. Hikmah Poligami. Keadilan dan Tanggungjawab. Syarat Poligami.M). Sumber Pengetahuan Sent. bentuk-bentuk atau objek-objek yang indah dikesan melalui kuasa deria tetapi pemahaman tentang keindahan hanya wujud di alam akiiah sahaja. la meliputi kecekapan dan kebolehan dalam segala usaha penciptaan bentuk-bentuk atau karya yang member! kesenangan estetika. Islam pula merupakan agama yang merangkumi segala aspek kehidupan manusia termasuklah menggalakkan seni dan penciptaan yang indah- . Seni bina dan Falsafah. 8. yang berasal daripada bahasa Yunani yang bermaksud kecekapan dan kebolehan. maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur (Surah Al-Anfal: Ayat 58). Kedudukan Wanita Pra-Islam. Kedudukan Wanita.t.w. maka hendaklah dikembalikan perjanjian itu dan mereka hendaklah diberitahu tentang itu. Peranan Wanita. Siren Kesenian. yang bermaksud: dan jika kamu mengetahui pengkhianatan dari satu golongan. Gerakan Pembebasan Wanita.terdapat tanda-tanda pengkhianatan dari mereka. halaman 123 Bab 8 ISLAM DAN ISU-ISU SEMASA Norrodzoh Hj. Firman Allah s. Seni bina Islam. Perbezaan antara seni Islam dengan seni Barat.

sesungguhnya keindahan merupakan perhiasan halaman 125 dan kebahagiaan hidup.a. Al-Ghazali.w. mengungkapkan bahawa setiap yang indah merupakan sesuatu yang sempurna dan manusia akan terdorong untuk memilikinya sebagai penyokong kepada kewujudan manusia itu. Seni sebagai pengungkap keindahan itu mempunyai makna tersendiri yang merupakan perjalanan hidup manusia mencari keredaan Allah. Keinginan manusia terhadap seni dan keindahan merupakan satu fitrah kejadian manusia itu sendiri. kesenian merupakan satu penghasilan dari jiwa yang jujur dan tercipta bagi menyatakan suara jiwa terhadap al-Khalik. mental dan jiwa. Cinta juga yang menjadi bukti akan hakikat hubungan kasih sayang antara makhluk terhadap Penciptanya. Rasulullah s. Penciptaan bentuk-bentuk kesenian tersebut mengandungi nilai estetika yang berpadu dengan nilai estetika Islam. bersabda yang bermaksud: Allah itu indah dan sukapada keindahan. Sidi Gazalba pula mentakrifkan sent sebagai sebahagian daripada kebudayaan yang dicetuskan oleh sesuatu kelompok manusia kerana fitrah manusia yang cinta kepada sesuatu yang menyenangkan had melalui pancaindera yang lima. la ibarat pengaduan rasa dan ucap syukur akan keindahan yang diciptakan-Nya kepada diri manusia. Cinta akan menggerakkan segala-galanya.indah. Baginda juga menerangkan: keindahan itu menenangkan segala hati dan ubat untuk luka. Malah kegemaran manusia menikmati keindahan akan dapat melupakan manusia terhadap segala resah dan risau dan mampu memulihkan kemantapan fizikal. Nilai . Oleh itu. Beliau juga memperkatakan keindahan sesuatu seni itu hanya akan dinikmati apabila terdapat rasa cinta terhadap apa yang dihadapinya. Kemurnian cinta terhadap kesenian akan mampu memunggahkan kerinduan kepada sesuatu yang dicari.

imaginasi. intuisi dan lisan untuk menghasilkan penciptaannya sendiri sebagai anugerah Allah yang menjadi amanah dan penggunaannya perlu dipertanggungjawabkan. kemakrufan. jiwa dan nyawa manusia. kesolehan dan budi yang lebih mantap. Seni yang dihasilkan oleh manusia mempunyai dua matlamat penting iaitu sebagai suatu alat (instrumen) untuk mencapai matlamat lebih tinggi dan bermakna iaitu untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat dan sebagai suatu penawar halaman 126 hati.w.t. murni dan diredai Allah s. Islam melihat seni begitu murni untuk tujuan mencantikkan dan meninggikan martabat. Malah seni bukan sesuatu yang diberi keutamaan berbanding dengan nyawa manusia. manakala yang pasti membawa mudarat dan kerosakan diharamkan. Penghasilan sent bertujuan untuk meninggikan apresiasi manusia tentang semua nilai baik.t. la bukan untuk mencantikkan dan memperbaiki perkara-perkara sampingan kehidupan manusia atau sebagai aksesori kehidupan. Ini kerana manusia diberi akal dengan kelebihan daya cipta.dalam estetika Islam itu ialah akhlak. Kesenian yang tidak membawa mudarat atau kerosakan diharuskan oleh Islam. Kesenian merupakan antara aspek terpenting dalam kehidupan manusia yang bertamadun selagi kesenian tersebut berada di atas landasan syariah Allah s. Kesemuanya ke arah mendorong manusia mencapai tingkat ketakwaan.w. kesenian yang diutamakan dalam Islam ialah kesenian yang mampu meningkatkan kehalusan dan keindahan budi manusia dalam membentuk hubungan antara manusia dengan al-Khalik dan antara manusia dengan manusia. Manusia adalah pendukung utama kepada kemunculan kesenian. Contohnya seni . Tetapi seni yang mungkin boleh membawa kemudaratan dan kerosakan adalah dimakruhkan. Oleh itu. penghibur bagi seseorang yang mengembara di dunia untuk menuju alam akhirat.

Perbezaan ini wujud kerana seseorang Muslim itu tidak mendalami ilmu yang berkaitan dengan Islam atau tidak mahu mengamalkan ilmunya dengan baik. umat Islam telah mempelajari seni tradisi purba dari segala bangsa dan tamadun. termasuk peraturan dalam menunaikan keinginan kesenian itu sendiri. Persoalannya. 8.lukisan dan ukiran. Manakala seni Muslim ialah pendukung seni itu mengaku sebagai orang Islam atau muslim tetapi karyanya belum tentu berasaskan prinsip-prinsip Islam. apakah perbezaan di antara kesenian Islam dengan kesenian Muslim? Seni Islam ialah seni yang bersumberkan kepada ajaran Islam iaitu kitab suci al-Quran dan al-Hadis. Tetapi Islam telah menapis. menyaring dan mengambil yang terbaik. Ini kerana.1. Pengamalan terhadap prinsip-prinsip Islam dalam kehidupan atau dalam kesenian itu berbeza antara seseorang Muslim dengan seseorang Muslim. Oleh itu. bersesuaian serta meninggalkan kesenian yang tidak mendatangkan manfaat. kesenian dalam Islam adalah kesenian yang mengikuti batasbatas seni yang ditetapkan. Ini menunjukkan bahawa orang Islam atau muslim itu merupakan pendukung utama kepada seni Islam dan seni Muslim. Apabila masyarakat Islam terbentuk dengan pembentukan negara Islam yang membawa tamadun Islam yang unggul. Bentuk-bentuk haiwan dan manusia lengkap dan sempurna adalah haram hukumnya walaupun tidak bernyawa kerana mempunyai hubungan dengan penyembahan berhala sama ada pada zaman pra-Islam atau masa kini.1 Sumber Pengetahuan Seni Kesenian telah lahir sejak zaman Jahiliah lagi. Ulama dan para cerdik pandai Islam bersepakat mengatakan bahawa seni yang melahirkan lukisan dan ukiran yang dibenarkan perlu menurut had-had tertentu selaras dengan tuntutan syariah Islam. Berdasarkan kesinambungan latar belakang pra-Islam. corak kesenian juga turut berubah. . segala peraturan hidup yang selaras dengan tuntutan Islam akan membawa kebahagiaan dunia dan akhirat.

Contohnya kesenian kesusasteraan. Kedua. garisan. Ciri kedua.unsur kesenian kebudayaan di kawasan Asia Barat terutama di Semenanjung Arab dan Parsi. Keindahan rupa dan bentuk merupakan penghasilan berbentuk zahir (fizikal) yang dihasilkan atau dicorakkan dari nilai-nilai kebatinan. umat Islam menggunakan daya kreativiti dan inovasi untuk mengubahsuai seni yang ada dan mengharmonikannya selaras dengan tuntutan Islam terhadap alam semesta. seni bina atau sent kraftangan merupakan penghasilan proses fikiran dan perasaan manusia yang disampaikan dalam bentuk zahir. warna. ruang dan elemen-elemen lain. Secara umumnya. mempunyai asas hubungan dengan kesenian Arab yang dipengaruhi oleh unsur. iaitu rupa. atau negara. Seni merupakan instrumen perantara yang menghubungkan suatu jiwa (pencipta) dengan suatu jiwa yang lain (pengamat) melalui fikiran dan pancaindera. budaya. umat Islam mencipta seni yang asli dan tulen. la mempunyai keagungan yang tersendiri sebagaimana seni rupa dalam tamadun Barat. kebudayaan Islam telah mewujudkan suatu bentuk seni rupa yang mempunyai nilai-nilai dan sifat-sifat yang tersendiri. Cina dan lain-lain. bentuk. bersumberkan dan berlandaskan syariah Islam. corak. halaman 127 Al-Ghazali mengatakan. seni khat dan seni suara (pembacaan al-Quran). la mewakili kepelbagaian bangsa. seni dan keindahan seperti seni rupa. Seni dalam Islam mempunyai beberapa ciri penting iaitu pertama.Pemilihan terhadap kesenian oleh umat Islam dilakukan secara hikmah (bijaksana) iaitu pertama. tone. seni dan keindahan melahirkan persoalanpersoalan mengenai nilai-nilai kebatinan (dalaman) yang wujud di sebalik rupa dan bentuk sesuatu. Ciri ketiga ialah seni rupa Islam bukanlah seni rupa yang mewakili sesebuah bangsa. budaya dan negara yang mempunyai kepercayaan akidah yang sama .

Quran yang mengandungi nilai-nilai kesusasteraan yang tinggi dan berwibawa.kata hikmah yang diukirkan dan dipahat. Islam mengutamakan pengabdian diri kepada Allah. Aku tidak jadikan manusia danjin melainkan untuk mereka dapat menyembah dan beribadat kepada-Ku. bidang seni suara natijah dari pembacaan al-Quran dan azan dengan suara yang indah. bidang retorika yang berkembang untuk kepentingan dakwah dan syiar Islam. (Surah Al-Zariyat: Ayar 56) halaman 128 Pengabdian diri seseorang pencipta dan penikmat kesenian akan membawa mereka mematuhi perintah-Nya dan mampu meninggalkan segala larangan-Nya. Islam melihat kesenian bukan sahaja pada perkara yang bercanggah bahkan turut menitikberatkan tujuan kesenian itu dipersembahkan. 8.2 Seni Bersumberkan Ajaran Islam Seiring dengan sejarah awal kelahiran dan perkembangan tamadun Islam. pandangan hidupnya. bidang seni bina. hadis dan kata. Allah telah berfirman. Antara kesenian yang diberi perhatian dalan Islam meliputi bidang kesusasteraan iaitu natijah dari pengaruh kitab suci al. dan sebagainya. kesenian Islam berkembang bersumberkan ajaran Islam. Walau apapun tujuan kesenian itu berlangsung. telah dilahirkan pada bangunan-bangunan yang didirikannya. Malah penyebaran seni tersebut melambangkan syiar Islam yang tersebar luas di muka bumi ini. Tiap bangsayang mendorong ke arah kemajnan pasti . Seni bina Islam dan Ciri-ciri: Ibn Khaldun dalam kitabnya berjudul alMuqadimah menyatakan. bidang kaligrafi (tulisan indah) dari ayat-ayat al-Quran.1. cita-citanya. Kedudukan rohani setiap bangsa.sebagai unsur penyatuan dan kesatuan ummah melalui konsep tauhid. bidang seni sulam untuk keperluan alas sembahyang. Oleh itu kesenian Islam sebagai media dakwah perlu dipersembahkan dengan niat yang ikhlas kerana Allah semata-mata.

Antaranya pertama. Seni bina dan Falsafahnya: Terdapat dua falsafah yang terkemuka . oleh sebab Islam itu merupakan suatu cara hidup (ad-Din) yang menyeluruh dan sempurna. di peringkat negara Islam dan seluruh pelosok dunia terdapat kesatuan dalam seni bina. Baghdad (Iraq) dan Damsyik (Syria). Di peringkat awal. Kedua.pusat ketamadunan Islam seperti Madinah dan Makkah (Semenanjung Arab). masjid tidak mempunyai menara mihrab atau kubah. masjid secara umumnya mengandungi mimbar. seni bina Islam mengandungi beberapa ciri-ciri utama. Ketiga.a. seni bina merupakan suatu bukti mengenai ketinggian tamadun dari sudut fizikal dan nilai-nilai kebatinan. melalui konsep tauhid. Hanya terdapat satu alat di dalam masjid iaitu satu mimbar yang diperbuat daripada batang palma. Pada masa kini. Pembinaan kubah masjid dikatakan bermula apabila ia dibina berdekatan dengan masjid yang didirikan oleh Khalifah Umar al-Khattab pada tahun 636 Masihi berhampiran dengan Masjid al-Aqsa di Jerusalem. seni bina Islam muncul dan berkembang secara berperingkat seiring dengan perkembangan seni pembinaan kota dan tradisi ilmu. maka ia menyerap dan berkembang secara menyeluruh ke dalam kehidupan manusia serta tidak disempitkan atas dasar ibadat semata-mata.w. Baitui Muqaddis (Palestin). Pada peringkat awal ini. natijah dari kesatuan dalam Islam. menara mihrab atau kubah untuk melambangkan identiti institusi masjid di peringkat zahir. Seni bina Islam bermula melalui pembinaan masjid (Masjid Nabi) di Madinah yang diasaskan oleh Rasulullah s. Seni bina Islam. dibentuk berlandaskan kepada nilai-nilai kebatinan yang selari dengan tuntutan dan ajaran Islam. di seluruh pelosok dunia. ciri-ciri kesatuan dalam seni bina Islam ialah pengaruh dari pusat. yang secara tidak langsung menggambarkan identiti Islam dari sudut nilai-nilai kebatinan. Berdasarkan pernyataan ini. Palestin.mempunyai kepintaran ilmu bangunan sebagai pembuktian betapa tingginya tamadun dan cita-cita kebatinannya. Menurut Islam.

Seni bina Islam berlandaskan mentauhidkan atau meng-Esakan Allah s. bahagian ruang yang dibina menpunyai sempadan-sempadannya. Naturalisme beranggapan bahawa manusia merupakan suatu penghasilan yang teragung oleh kuasa tabii dalam alam dunia. Seni bina Islam dan falsafah tauhidullah. Pengaruh naturalisme ini telah meresap masuk ke dalam sent bina tamadun Barat pada zaman Renaissance (Pemulihan Budaya) di Eropah. Berdasarkan ajaran Islam. Oleh itu tragedi merupakan suatu intipati dalam kehidupan yang berasaskan kepada pertarungan dan pertentangan.w.t.dihubungkaitkan dengan seni bina iaitu Naturalisme dan Tauhidullah (keEsaan A llah). Falsafah naturalisme merujuk kepada penghasilan seni bina terutama halaman 129 dalam tamadun Barat dan tauhidullah merujuk kepada penghasilan seni bina tamadun Islam. Naturalisme (tabii sebagai pencipta) merupakan suatu fahaman dalam tamadun Yunani yang beranggapan bahawa tuhan dan tabii adalah satu laitu tabii dan Tuhan mempunyai hakikat dalam konsep 'kesatuan dalam kejadian' (unity in being). Kematian merupakan suatu proses tabii dan norma. pertama. Sempadan sesuatu bangunan adalah sisi tegaknya dan yang terlihat pada kaki langit. Struktur tanah dipilih dari yang tinggi atau membuang segala struktur berhampiran supaya menonjolkan autonomi bangunan dalam ruang berkenaan.w. ternyata melahirkan ciri-ciri yang bertentangan dengan ciri-ciri seni bina naturalisme. Manusia sebagai . manusia merupakan hamba Allah s. Manusia tidak tertakluk kepada sebarang kuasa sebaliknya ditentukan oleh nasib. Falsafah sedemikan telah melahirkan ciri-ciri seni bina naturalisme yang berikut iaitu. dan perjuangan. kedua. Ketiga.t. seni bina menggambarkan kekuatan kekuasaan manusia dalam ruang untuk berjuang dalam arena fizikal Tuhan.

t. yang lebih menientingkan manusia sebagai objek penentu dan agama adalah bersifat ritual (ibadat) semata-mata (sekularisme).percubaan-percubaan sains untuk menundukkan tabii (scientific afford to conquer nature).hamba tidak akan menentang ketentuan Allah s.w. supaya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan manusia. Sifat ini merupakan faktor penting dalam seni barat terutamanya sejak zaman Renaissance (Pemulihan Budaya). Allah s.1. sekiranya dirujuk kepada Islam maka diubahsuai kepada percubaan-percubaan sains untuk memahami rahsia-rahsia tabii. Oleh itu. Berbanding dengan seni Barat yang berakar-umbi kepada tradisi halaman 130 seni Eropah yang sifatnya untuk melahirkan watak individu dan pernyataan perasaan jiwa individu. la dicipta bukan untuk melahirkan watak individu tertentu atau melahirkan perasan jiwa individu atau melahirkan sifat keegoan.3 Perbezaan antara Seni Islam dengan Seni Barat Seni rupa Islam dihasilkan untuk mencerminkan nilai-nilai yang merangkumi seluruh aspek kehidupan manusia Muslim.w. bahkan reda kepada ke-Esaan Allah s.t. dan bukannya dengan sikap pertentangan atau pertarungan dengan tabii.t. Manusia merupakan pendukung utama dan sumber inspirasi kepada kesenian Barat yang ternyata memisahkan aspek duniawi dengan .w. Oleh kerana tabii tidak dapat ditundukkan. merupakan Pemilik kepada segala ciptaan dan ruang. Sekiranya manusia berkeinginan untuk membuat tempat kediaman atau petempatan maka mestilah dilangsungkan dengan sikap rendah diri. maka ahli sains perlu memahami rahsia-rahsianya dan bekerja berharmoni dengannya. 8. istilah yang biasa digunakan mtu. Seni barat juga dapat dihubungkaitkan dengan kelahiran fahaman humanisme (kemanusiaan).

seimbang dan dimajukan dengan susunan imbangan yang harmoni.akhirat.w. Seni rupa Islam menekankan logik tampak lebih dari pernyataan emosi. Hiasan geometri juga digunakan dalam pertukangan kayu bertatah dan hiasan pada kitab suci al-Quran. seni Islam tetiap bersumberkan kepada prinsip-prinsip Islam yang memperlihatkan unsur kesatuan dalam kepelbagaian.w. Malaikat tidak akan masuk rumah yang terdapat gambar atau anjing (diriwayatkan oleh al-Bukhari). melalui konsep tauhid. ruq'ah dan lain-lain) untuk tujuan mengagungkan ayat-ayat al-Quran. dewani. Terdapat banyak perbezaan antara seni menurut Islam dengan seni Barat sama ada yang berbentuk abstrak atau natural. Susunan abstrak geometri diatur dan diadun menjadi susunan aneka kemungkinan dan sambungan yang tidak terhad.t. tidak berlandaskan kepada sumber-sumber keagamaan dan kerohanian. Berbanding dengan Islam. Rasulullah s.tingkap dan dinding-dinding best. Islam tidak memisahkan antara Islam sebagai ad-din dan cara kehidupan manusia seharian. maka penggunaan lukisan haiwan dan manusia adalah kurang sekali berbanding penggunaan reka bentuk abstrak geometri terutama di tingkap. Berbanding dengan kesenian Barat pada zaman moden. Meneliti kesenian Islam udak sekadar menilai dan melihatnya dari ruang atau kebendaan semata-mata retapi di peringkat konsep (nilai kerohanian). Berdasarkan sumber syanat Islam ini. ditulis dengan pelbagai cara dan kaedah (naskh. Aspek kesenian dilihat oleh orang Islam berlandaskan tumpuan fikiran kepada ilmu matematik. Bentuk-bentuk geometri dibahagi-bahagikan kepada variasi yang sama. seni rupa abstrak diterima sebagai bentuk seni yang menghasilkan daya gambaran yang tidak menyekat imagmasi dan tidak tenkat kepada cara kehidupan manusia seharian. ataupun melukis reka bentuk geometri yang menunjukkan wujudnya . Kebanyakan lukisan ditumpukan kepada tulisan khat yang indah. bersabda yang bermaksud. Seni lukis Islam tidak menggambarkan drama atau potret-potret yang beremosi sebaliknya menggambarkan atau meliputi ke-Esaan Allah s.a.

Tetapi bagi kesenian Barat. 8. pertama. untuk memelihara lelaki dan isterinya daripada melakukan perbuatan yang dilarang. Motif tumbuhan sering digunakan untuk membuat sent tembikar. Islam begitu menitikberatkan persoalan wanita dan keluarga di dalam al-Quran bahawa satu pertiga dari hukum-hakamnya berkaitan dengan institusi keluarga dan peraturan. tenunan kain. berperasaan emosi dan bersifat keegoan. Motif-motif digunakan mengikut susunan geometri untuk mewujudkan keadaan yang tenteram dan harmoni melalui kesenian. keharmonian dan kesatuan. batu jubin. Institusi keluarga meliputi beberapa matlamat antaranya. Wanita berperanan dalam pembentukan sesebuah keluarga dan keluarga merupakan asas kepada pembentukan masyarakat. mereka menjadikan manusia sebagai halaman 131 objek potret bagi melahirkan sifat watak individu tertentu. Ketiadaan potret manusia mewujudkan suasana tenang atau tidak beremosi yang menghasilkan perwujudan yang tidak berbelah bagi untuk bermeditasi. Motif tumbuhan merupakan elemen-elemen yang memben sifat persendirian dalam seni rupa Islam.keseimbangan.2 KEDUDUKAN WANITA DALAM ISLAM Persoalan mengenai wanita dan institusi keluarga merupakan unsur yang amat penting dalam perkembangan sesebuah tamadun sama ada Tamadun Islam atau Tamadun yang lain. kedua. dan ketiga. untuk memelihara keselamatan zuriat atau keturunan. untuk memelihara supaya insan ini tidak musnah dan menjadi pupus dengan adanya keturunan dan peranakan. Bentuk pohon-pohon yang biasa digunakan ialah pohon anggur dengan tangkainya yang melengkuklengkuk.peraturan kekeluargaan yang baik. ukiran (batu pada bangunan). permaidani dan lainlam. .

halaman 132 Namun begitu.w. hak dan tanggungjawab serta kedudukan mereka dalam masyarakat mempunyai kaitan yang rapat dengan perbezaan tabii mereka. ditugaskan untuk memimpm dan melmdungi wanita yang bertubuh lemah. bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah mendptakan kamu dari seorangdiri.. (Surah Al-Rum 30: Ayat 8. Kedua-dua lelaki dan wanita ini telah diberi oleh Tuhan. Lelaki yang bertubuh kuat perkasa. Institusi keluarga akan membentuk konsep bantumembantu. kerana berpegang kepada ke-Esaan Allah s. berfirman yang bermaksud: Hai sekelian manusia.2. supaya kamu hersenang hati dan hidup mesra 21). berperasaan halus dan agak sentimental.Wujudnya institusi keluarga merupakan suatu kurniaan dan masyarakat menjadi lebih sempurna.t. dan dijadikan-Nya di antara kamu (suami isteri)perasaankasihsayangdan helas kasihan. Allah menegaskan melalui hrmannya yang bermaksud: Kaum lelaki itu adalah . isteri-isteri darijenis kamu sendiri. Lelaki dan wanita dicipta sebagai makhluk yang berlainan sifatnya.1 Kedudukan Wanita dalam Islam Lelaki dan Wanita: Keadilan dan Tanggungjawab: Bersesuaian dengan fitrah semula jadi manusia sama ada lelaki atau wanita.. ini. dengannya. Allah s.w. lelaki atau wanita mempunyai kedudukan yang sama. Firman Allah yang bermaksud: Dan di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaan-Nya dan rahmat-Nya bahawa la menciptakan untuk kamu (wahai kaurn lelaki). Islam telah member! mereka keadilan. kasih-mengasihi dan bergotong-royong (bekerjasama) bagi memenuhi keperluan dan kepentingan bersama.t. hak dan kewajipan yang sesuai dengan keadaan jasmani dan peribadi mereka.w. Oleh itu.t. dan daripadanya Allah mendptakan isterinya dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki danperempuan (Surah Al-Nisa': Ayat 1). Berdasarkan firman Allah s. wanita telah diberikan hak asasi yang sama dengan lelaki.

Mereka menyumh (mengerjakan) yang makmf. Di Semenanjung Tanah Arab pra-Islam. iaitu selepas keruntuhan empangan Ma'arib sehinggalah Nabi Muhammad s.w. Ini kerana hubungan antara lelaki dan wanita bukan hanya dnkat dengan ikatan harta benda dan pengajaran sahaja. dilantik sebagai Nabi dan Rasul. bersabda yang bermaksud. dan mereka taatkepada Allah dan Rasul-Nya. iaitu sebagai hamba dan harta. semua aktiviti kehidupan sama ada lelaki atau wanita merupakan suatu ibadah. Dan orangyang beriman lelaki danperempuan sebaliagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi bahagian yang lain. Ini menunjukkan. dikenali sebagai zaman masyarakat jahiliah. Allah berfirman yang bermaksud: Mereka pakaian kamu dan kamupun pakaian mereka (Surah Al-Baqarah: Ayat 187). Mereka itu akan diben rahmat oleh Allah. mendirikan sembahyang. tetapi tidak timbul sama sekali tentang siapa yang berkuasa dan siapa yang dikuasai.a. . Islam juga tidak mengabaikan peluang pendidikan kepada wanita.w.t. dan kerana lelaki telah menafkahkan harta mereka (Surah Al-Nisa':Ayat 34). Islam tidak membezakan lelaki atau wanita dari segi mencari ilmu pengetahuan sebagai suatu bentuk tanggungjawab kepada umat Islam. Rasulullah s. Mencan ilmu itu wajib bagi semua orang Islam lelaki dan perempuan (Riwayat Ibn Majah).w.a. Maka itu tanggungjawab seseorang lelaki atau wanita adalah sama terhadap Allah s. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana (Surah Al-Taubah: Ayat 71). Walaupun tugas memimpin dan memben nafkah itu merupakan kelebihan lelaki. tetapi dnkat oleh ikatan kasih sayang. Masyarakat Jahiliah meletakkan wanita dalam kedudukan terendah dari segi peranan dan moralnya.t. Kedudukan Wanita Pra-Islam: Pada zaman pra-Islam.pemimpin bagi kaum wanita disebabkan Allah telah melebihkan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain. menunaikan zakat.w. yang bermaksud. Firman Allah s. Menurut Islam. kedudukan wanita secara umumnya dapat ditemui dalam beberapa agama dan tamaduntamadun dunia. Wanita dianggap oleh masyarakat Jahiliah sebagai pemuas hawa nafsu lelaki. mencegah dari yang mungkar.

persetujuan akad. Malah jika wanita melahirkan anak yang hodoh.w. Wanita tidak mempunyai sebarang hak ke atas dirinya sendiri sama ada hak memegang jawatan. setaraf dengan lelaki.t. Kedatangan Islam melalui Rasulullah s. mereka akan dibunuh.w. Pada zaman pemerintahan Parsi dan Byzantium. Layanan terhadap wanita tersebut juga dikatakan menjadi punca kejatuhan kerajaan Parsi yang dianggap hebat. Kaum lelaki boleh melakukan apa sahaja terhadap wanita sebagaimana barang kepunyaan mereka. Keadaan wanita yang hanya dijadikan pelepas nafsu atau kehidupan seks bebas menyebabkan punca utama kejatuhan pemerintahan Romawi dan ketamadunannya. mewarisi harta. Leiaki mengahwini wanita untuk kepentingan dirinya sendiri. Mereka menganggap wanita hanya sekadar barang perhiasan yang boleh dijual beli dan hanya layak melahirkan anak sahaja. Wanita juga akan dieksploitasi oleh saudara maranya dan dilayan sebagai hamba untuk bekerja keras mengikut kehendak mereka. dan membawa kitab suci sebagai petunjuk daripada Allah s. Masyarakat Tamadun Greek juga turut memandang rendah kepada kaum wanita. merupakan suatu sinar baru untuk mentamadunkan bangsa Arab dan meletakkan martabat wanita pada kedudukan yang tinggi. mereka akan diasingkan ke luar kota khas kerana dianggap bernajis. Tamadun Romawi menganggap wanita hanya sebagai hamba. kaum wanita dihina oleh ahli agama fanatik.. menurut tuntutan-tuntutan . Apabila wanita di dalam keadaan haid. menjadi saksi dan sebarang hak dalam undang-undang.sehingga terdapat tradisi di kalangan kabilah-kabilah halaman 133 tertentu yang menanam anak perempuan mereka hidup-hidup kerana dianggap membawa sial.a. Mereka menjadi sasaran segala kejahatan tanpa proses pengadilan.

suku supaya kamu soling/serial mengenal. Al-Quran telah mengeluarkan kaum Jahiliah dari kehinaan dengan sentiasa mengingatkan mereka terhadap peristiwa wanita di masa lalu. sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-hangsa dan hersuku. Kedudukan.w. Berdasarkan ayat di atas. melainkan mereka menunaikan kewajipan-kewajipan yang ditentukan dalam rumah tangga sebagai ibu. kedudukan dan hak wanita telah diletakkan di halaman 134 tempat yang sewajarnya dan diberikan tanggungjawab yang sama. sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Syurga itu di hawah telapak kaki ibu. Dan apabila anak perempuan yang dikuburkan hidup-hidup ditanya. membentuk manusia-manusia gagah untuk mempertahankan kebenaran dan membasmi kemungkaran. tidak wujud perbezaan antara lelaki atau .a. kerana dosa apakah dia dibunuh (Surah Al-Takwir: Ayat 7-9). Kedatangan Islam menjadikan wanita sebagai penggerak dalam menuju keagungan Islam. Dan apabila roh-roh dipertemukan dengan tubuhnya.t.. Kemuliaan wanita Islam terserlah apabila dikurniakan darjat yang amat mulia iaitu seperti sabda Rasulullah s. Mereka mengisi hidup mereka dengan amal bakti yang ikhlas dan menjauhkan segala rupa kemaksiatan. Tetapi kemuliaan tersebut tidak akan mendatangkan sebarang pengertian. yang bermaksud: Hai sekalian manusia. setaraf dengan lelaki dalam segala aspek kehidupan yang bersesuaian.w. Firman Allah s.Islam selaras dengan proses pembentukan tamadun Islam. Hak Wanita Islam danJaminan Hak: Sejak kedatangan Islam kira-kira 1400 tahun yang lalu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal (Surah AlHujurat: Ayat 12).

.Nya. dan digalakkan menjalin hubungan serta kenalmengenal menurut tuntutan dan batasan kehidupan manusia Islam. adalah sifat takwa iaitu mentaati perintah-Nya dan menjauhi segala larangan. Ini membuktikan. wanita diberikan hak untuk memilih jodohnya. berhak berpisah dari suammya dan hakim atau kadi.t. Islam telah memperkenalkan konsep persamaan antara lelaki dan perempuan dengan menyatakan bahawa setiap jantina ini sebenarnya adalah saling melengkapi atau saling menyempurnakan antara satu sama lain. Perbezaan di sisi Allah s. Menurut undang-undang syariah. dalam termasuk melaksanakan hak dan tanggungjawab tertentu. dan dijadikan. lagi yang bermaksud: Dan para 'wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajipannya menurut cara yang makruf (Surah Al-Baqarah: Ayat 228).Nya di antaramu rasa kasih dan sayang (Surah Al-Ruum: Ayat 21). mempunyai hak untuk memiliki dan menerima harta. Firman Allah s.w. a. Lelaki dan wanita saling institusi menegakkan rumah tangga dengan saling membantu dan berkasih-sayang. wanita mempunyai hak dan tanggungjawab yang seimbang dengan lelaki.t. Islam tidak mengabaikan melengkapi perbezaan-perbezaan dalam perkahwinan dan antara kedua-duanya keluarga. atau satu bangsa dengan bangsa yang lain sama ada berkulit putih atau berkulit warna.w. supaya kamu cenderungdan merasa tenteram kepadanya. Walaupun terdapat persamaan antara lelaki dan perempuan. Menurut firman Allah s. Kekurangan dengan anak lelaki ini berlaku kerana lelaki secara umumnya mempunyai keluarga yang perlu ditanggung dan perlu membayar mas kahwm. Wanita sebagai anak Islam memberi hak kepada anak perempuan untuk mewarisi harta peningggalan iaitu setengah dari anak lelaki.t. dan sebagamya. menggunakan nama sendiri yang diberikan oleh ibu bapanya.w. Ini bermakna. yang bermaksud: Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri darijenismu sendiri.perempuan.

Rasulullah s. Wanita juga dicipta khas sebagai pasangan bagi kaum lelaki hasil dari perkahwinan yang sah dan mengembangbiakkan umat di muka bumi ini. Wanita dengan sifatnya yang lemah. Sesudah itu siapa? . Wanita sehagai isteri Islam memandang wanita sebagai antara perhiasan yang diciptakan oleh Allah untuk manusia. Oleh itu suami berkewajipan membenkan kasih sayang dan nafkah berdasarkan keperluan isterinya.a. membesarkan dan mendidik anak-anaknya. Seorang isteri adalah pemimpin rumah tangga suaminya dan dia akan diminta bertanggungjawab tentang soalkeluarganya. Sabda Rasulullah s. c Wanita sebagai Ibu Kedudukan wanita sebagai ibu amat mulia dan tinggi berbandmg dengan kedudukan lelaki sebagai bapa.w.a. lalu bertanya: Ya Rasulullah! Siapakah yang lebih berhak aku taati? Baginda menja'wab. Manakala isteri diberi tanggungjawab mentaati suami dan memelihara diri serta harta suaminya.w. Anak-anak pula mesti melayani dan mentaati ibunya selagi tidak melanggar syariat Islam serta bertanggungjawab memberikan keselesaan hidup kepada kedua orang tuanya. Rasulullah s. Daripada Abu Hurairah r.b. Wanita juga turut menjadi pemimpm dalam urusan rumah tangganya. Wanita lebih berhak ke atas ketaatan anakanak terhadapnya kerana kesusahan dan kepayahan ibu melahirkan. Wanita sebagai teman hidup lelaki yang memberi rahmat sebagai halaman 135 sumber ketenangan dan hiburan kepada lelaki di kala kesusahan. mengiktiraf kemuliaan dan kekuasaan wanita sebagai pemimpin dalam rumah tangga. sensitif dan penyayang memerlukan belaian dan kasih sayang serta pertolongan daripada suaminya.w.w.a.a.a dia berkata: Datang seorang lelaki kepada Rasulullah s. bersabda yang bermaksud. Sebaik-baik perhiasan ialah 'wanita (isteri) yang solehah. yang bermaksud: Dunia umumnya adalah perhiasan. Ibumu! Orang itu bertanya lagi.

. Walau bagaimanapun. Hadis ini menunjukkan bahawa ibu bapa mesti dihormati dan ditaati terutama ibu yang bersusah payah membesarkan anak-anaknya.s.Baginda menjawab. Menurut Said Abdullah Seif al-Hatimy. Ibumu! Lalu dia bertanya lagi. dinyatakan mengenai beberapa wanita yang menjadi teladan dalam sejarah terutama dalam bidang kerohanian. dan ibu Nabi Isa a. tetapi membenarkan sebagai ketua di peringkat bawah. Wanita sebagai Anggota Masyarakat Islam memberi kebebasan kepada wanita untuk menentukan hidupnya dalam masyarakat. Ayahmu. Mengenai isteri kepada Firaun. ketua negara bukan sahaja sebagai ketua yang memerintah negara. dalam al-Quran yang . Sesudah itu siapa lagi? Bagmda menja'wab. firman Allah s. Kewajipan Agama dan Ciri-ciri Penting Wanita: Berdasarkan kitab suci al-Quran. Maryam. Wanita Teladan dalam Bidang Rohani.w. ibu Nabi Musa a.s. dan ketua dalam peperangan menentang musuh. tetapi termasuk ketua keadilan (hakim). d.t. Ini kerana keadaan kekuatan halaman 136 fizikal wanita yang tidak setanding dengan lelaki dan keadaan psikologi wanita sendin yang bersifat emosional. Islam tidak membenarkan wanita menjadi Ketua Negara. Antara mereka ialah isten kepada Firaun. Islam membenarkan wanita mencari harta kekayaan terutama jika tiada yang menanggung kehidupannya. ketua sembahyang (imam) terutama sembahyang Jumaat. Islam mengutamakan pekerjaan yang sesuai dengan kewanitaan dan menjauhkan segala bentuk penghinaan dan kesusahan serta mengelakkan diri dari berlaku fitnah dalam masyarakat. Ibumu! Orang itu bertanya lagi. Sesudah itu siapa lagi? Baginda menjawab. Wanita juga boleh terlibat dalam politik mengikut batas yang tertentu.

bermaksud: Dan A llah memiwat isteri Firaun misalan (perempuan) bagi orang yang beriman. Secara umumnya. Mereka .s.. yang bermaksud: Dan Kami ilhamkan kepada ibu Musa (Surah Al-Qashash: Ayat 7).t. Semasa berada dalam situasi tersebut. dalam beberapa perkara tertentu terutamanya peribadatan. Aspek rohani pula melihat perasaan wanita lebih halus dan lembut berbanding lelaki. mensucikan kamu dan melebihkan kamu atas segala wanita di dunia (Surah All Imran: Ayat 42). keuzuran ketika mengandung dan sesudah bersalin. Ciri-ciri wanita dilihat dari dua aspek iaitu sifat jasmani (fizikal) dan sifat rohani (spiritual).s. penyayang dan berkecenderungan untuk menerima pimpinan daripada lelaki. Kelebihan Lelaki dan Wanita: Lelaki dan wanita merupakan insan manusia yang saling melengkapi terutama dalam institusi keluarga. sesungguhnya Allah telah memilih kamu. Antaranya wanita dikecualikan daripada melakukan ibadat sembahyang dan berpuasa semasa didatangi haid dan nifas. Rasulullah s. dan aspek jasmani. dan sebagainya. bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam syurga dan selamatkan aku dari Firaun dan perbuatannya dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim (Surah AlTahrnm: Ayat 11). firman Allah s.. Wanita diberikan kedudukan seimbang dengan lelaki dalam semua aspek akidah. mengerjakan sembahyang jenazah. Wanita mempunyai ciri-ciri yang penting yang membezakannnya dengan lelaki.t. Mengenai ibu Nabi Musa a.w. Mengenai ibu Nabi Isa a. menjelaskan bahawa kaum wanita mengalami keuzuran pada sebahagian besar dan kehidupannya antaranya keuzuran bulanan. bersembahyang Jumaat. ketika ia berkata. wanita merupakan insan yang mudah tersinggung dan fikirannya mudah terganggu untuk seketika. firman Allah s. Ya Tuhanku.a.w. yang bermaksud: Dan (ingatlah) ketika Malaikat (fibril) berkata:Hai Maryam.w. perang sabil. syariat dan akhlak. Namun begitu. wanita diberikan kekecualian menurut fitrahnya berbanding dengan lelaki dalam hukum fardu ain dan fardu kifayah.

Sesetengah daripada mereka bekerja untuk membantu suaminya dalam memenuhi keperluan rumah tangga.mempunyai kelebihan atau kekurangan di antara satu dengan yang lain dalam aspek-aspek tertentu dalam kehidupan. terdapat larangan terhadap wanita untuk menduduki jawatan sebagai ketua negara dan terdapat beberapa mazhab yang melarangnya untuk menjadi hakim atau kadi. Kelebihan lelaki ke atas wanita hanya dalam bidang keluarga dan bidang siasah. yang bermaksud: Syurga itu terletak di bawah telapak kaki ibu.w. Tetapi secara umumnya. Al-Quran menyatakan suami diwajibkan untuk memberi nafkah kepada keluarganya.a. hak dan halaman 137 tanggungjawabnya sebagaimana digariskan oleh Islam. Allah s. Wanita tetap diberi peranan. tidak mewajibkannya untuk mencari nafkah keluarganya. Kelebihan-kelebihan lelaki berdasarkan fitrah dan tabii manusia yang bersesuaian dengan peranan. Pada masa kini.kelebihan tetapi bukan secara mutlak. Wanita pula memiliki sifat keibuan. Firman Allah s.a.w. Oleh sebab tanggungjawab ibu adalah berat maka dalam Islam.t. hak dan tanggungjawab dalam bidang kerjaya dan pekerjaan sesuai menurut fitrah manusia dan tiada halangan untuk menjawat kedudukan tinggi. Rasulullah s. Namun begitu.t. Manakala isteri dipertanggungjawabkan untuk mentadbir hal ehwal rumahtangganya termasuk anak-anak. dibenkan penghormatan tinggi dalam keluarga sebagaimana sabda Rasulullah s. (Diriwayatkan oleh al-Bukhari).w. terdapat wanita yang memilih untuk memiliki kerjaya dan pekerjaan. bersabda yang bermaksud: Kamu semua (lelaki dan wanita) adalah ketua (pengembala) dan kamu semua ada bertanggungjawab atas mereka yang di baivah jagaan kamu. lelaki mempunyai kelebihan. . Keadaan seperti ini tidak dilarang oleh Islam dengan syarat kehormatan dan kejujuran dipelihara.w. tetapi bukan dalam hak insaniah atau sifat-sifatnya. yang bermaksud: Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istennya {Surah Al-Baqarah: Ayat 228).

8.2.2 Peranan Wanita dan Lapangan Kegiatannya

Secara umumnya, peranan wanita lalah sebagai isteri, dan merupakan suri rumah tangga atau wazir kepada suaminya dalam institusi keluarga. Sebagai ibu, wanita merupakan pengasuh dan pendidik kepada anakanaknya. Kegagalan wanita untuk memenuhi tanggungjawab yang diamanahkan ini akan mengakibatkan institusi keluarga menjadi goyah dan kucar-kacir. Fitnah akan berlaku apabila berlaku pengabaian peranan, hak dan tanggungjawab dan akhirnya, anak-anak terbiar tanpa asuhan dan didikan, serta kasih sayang yang sempurna. Pengabaian tanggungjawab dan peranan akan melahirkan masyarakat yang rosak akhlaknya terutamanya anak-anak yang tidak lagi menghormati ibu bapa (menderhaka) dan terpengaruh dengan gejala-gejala sosial yang tidak sihat. Institusi keluarga yang goyah dan kucar-kacir akan memberikan kesan kepada institusi masyarakat dan akhirnya, institusi negara. Bagi wanita yang beriman, rumahnya merupakan sambungan kepada masjid, dan sebagaimana institusi masjid wajib diimarahkan, begitu juga institusi rumah tangga (rumah). Wanita yang mengimarahkan rumah dengan perkara- perkara berlandaskan tuntutan Islam akan menjadi tempat untuk mendapat halaman 138 ketenangan, tempat turunnya sakinah, tempat perlindungan dari fitnah, dan tempat untuk mengumpul kekuatan rohani dan jasmani untuk keluarganya. Rasulullah s.a.w. bersabda yang bermaksud: Bahawa apabila seseorang wanita mencari keredaan suaminya dan menguruskan kerja-kerja rumahnya dengan puas hati suaminya, maka la mendapat ganjaran yang sama dengan lelaki dalam amal-amalnya kerana Allah itu. Berdasarkan kenyataan ini, tidak bermakna peranan, hak dan tanggungjawab wanita hanya terhadap institusi keluarga sahaja. Sebaliknya, dengan keizinan suaminya ia tidak dilarang untuk berkhidmat kepada institusi masyarakatnya setelah memenuhi kewajiban institusi keluarga, dengan

syarat menjaga kehormatan dan menjaga pergaulan. Firman Allah s.w.t. yang bermaksud: Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dan padanya (Surah Al-Nur: Ayat 31). Berdasarkan ayat tersebut, Allah s.w.t. memerintahkan supaya wanita Islam memelihara penglihatannya daripada perkara yang menaikkan keinginan nafsu dan menutup aurat menurut tuntutan syariat Islam. Sesungguhnya, memelihara penglihatan, memelihara keinginan nafsu dan menutup aurat merupakan sebahagian daripada tujuan untuk memelihara akhlak dan kehormatan wanita dan mengelakkan berlakunya Islam gejala-gejala bukan tidak bermoral. Peraturan tersebut membuktikan sahaja memberikan

kebebasan yang cukup sempurna kepada wanita tetapi menurut batasanbatasan tertentu. Batasan-batasan kebebasan ini demi untuk memelihara keturunan manusia atau zunat yang mulia dan bermaruah.

8.2.3 Poligami Member! Perlindungan kepada Wanita

Prinsip Perkahwinan Poligami: Islam merupakan ad-Din al-fitrah iaitu ia tidak menentang fitrah manusia tetapi mengawal dan menyusunnya dengan baik. Islam memberikan sistem dan aturan kepada semua keperluan kehendak manusia untuk kepentingan dan kebahagian manusia itu sendiri, sama ada di dunia atau akhirat. Sehubungan dengan itu, Islam telah mengiktirafprinsip perkahwinan poligami sebagai sebahagian institusi keluarga kerana tujuan kemaslahatan kemasyarakatan. Menurut sesetengah alim ulama, poligami merupakan sesuatu pengecualian, bukan suatu yang biasa kerana dalam aspek-aspek tertentu poligami diperlukan. Islam mengharuskan poligami untuk melindungi wanita dan sebagai Jalan keluar dan kesulitan. Allah s.w.t. berfirman yang bermaksud: Maka kahwimlah oleh kamu wanitawanita yang kamu sukai, dua, tiga atau empat, Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka kahwinilah seorang sahaja (Surah al-Nisa': Ayat 3). Walaupun pada permulaan ayat tersebut menyuruh berpoligami

tetapi

dinyatakan

juga

ugutan

dan

peringatan

supaya

tidak

menyalahgunakan poligami di tempat yang tidak wajar. Di Barat, undangundangnya tidak membenarkan poligami sebaliknya membenarkan hidup bersekedudukan terutama dengan wanita halaman 139 simpanan. Antara kesannya ialah wanita menjadi permainan lelaki, menggalakkan perzinaan (seks bebas) yang boleh membawa penyakit AIDS atau penyakit kelamin yang lain dan kelahiran anak luar nikah (haram). Kesannya anak-anak yang dilahirkan tidak akan mendapat pendidikan sempurna dan akan mengakibatkan masyarakat yang rosak zuriat dan keturunannya. Hikmah Poligami: Kehidupan berpoligami membawa banyak hikmah yang tersembunyi dalam sesuatu institusi keluarga dan masyarakat. Antaranya ialah pertama, seseorang isteri itu mungkin mengalami penyakit jasmani (sakit anggota badan), atau mandul atau sakit jiwa. Poligami dibenarkan untuk menghindari keburukan-keburukan yang diakibatkan oleh penyakitpenyakit tersebut dan akan melenyapkan sebab-sebab atau mengurangkan penceraian. Kedua, penyelidikan-penyelidikan di penngkat antarabangsa menunjukkan bilangan wanita melebihi lelaki dalam masa aman damai. Poligami akan mengurangkan ketidakseimbangan ini dengan membentuk institusi keluarga yang lebih besar. Ketiga, dalam suasana kini, bilangan wanita akan mengatasi bilangan lelaki. Peningkatan sejumlah besar wanita akan melahirkan masalah moral yang sekiranya tidak diselesaikan akan menyebabkan merebaknya kegiatan pelacuran. Kegiatan pelacuran berlaku tidak hanya disebabkan keruntuhan moral sahaja, tetapi untuk memenuhl keperluan kehidupan berkeluarga kesan daripada kehilangan atau ketiadaan lelaki sebagai ketua keluarga. Poligami secara tidak langsung akan dapat mengurangkan masalah pelacuran ini, melalui perkongsian kehidupan. Dan keempat, poligami boleh membentuk perkahwinan yang sihat termasuk melenyapkan jumlah gadis-gadis yang diserang penyakit perempuan yang begitu berleluasa sama ada di dunia Timur atau Barat.

Dalam sejarah sebelum Islam, iaitu masyarakat Arab turut menggalakkan poligami dan sesetengahnya memiliki seramai sepuluh orang isteri. Manakala di negara China, menurut Encyclopedia Britannica, seseorang lelaki berkahwin dengan isteri utama tetapi isteri sampingan dibenarkan. Agama Hindu, menurut Manu's Dharma Shastra, digalakkan berpoligami. Di India pada tahun 1961, menerusi suatu bancian kebangsaan, penganut Hindu yang berpoligami adalah lebih tinggi berbanding dengan penganut Islam yang berpoligami. Ajaran Yahudi pula mengatakan berkahwin lebih dari satu merupakan suatu amalan biasa. Dalam agama Kristian, dalam kitab Bible hah 2 Samuel 3, ayat 2-5, dinyatakan bahawa Nabi Daud (David) mempunyai lebih dari satu isteri dan ini menggambarkan, baginda mengamalkan kehidupan berpoligami. Pada tahun 1650, di Nurenberg (Eropah) berlaku perjumpaan yang mengambil keputusan untuk membenarkan rakyat berkahwin lebih dari satu isteri bagi mengatasi masalah kekurangan bilangan rakyat akibat daripada peperangan. halaman 140 Syarat Poligami Islam: Amalan dalam kehidupan berpoligami Islam tidak memberikan kebebasan mutlak kepada lelaki semata-mata untuk mencari keseronokan sahaja. Sebaliknya, poligami diharuskan dengan bersyarat kepada lelaki iaitu hendaklah berlaku adil kepada isteri-isterinya. Keadilan kepada isteri- isterinya meliputi keadilan dalam pemberian nafkah zahir dan batin seperti pergaulan suami isteri, pemberian nafkah zahir dari segi harta benda dan terpenting ialah memberikan layanan baik, sama rata dan menunaikan kewajiban suami isten. Poligami juga diharuskan jika aman daripada kezaliman. Firman Allah s.w.t. yang bermaksud: Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kahwinilah) seorang sahaja! (Surah Al-Nisa': Ayat 3). Berdasarkan ayat di atas, poligami bukanlah suatu perkara yang dibenarkan secara sewenangwenangnya tanpa mengambil kira kesannya terutama kezaliman. Kezaliman dianggap merupakan kegagalan suami untuk memenuhi tanggungjawab berpoligami dengan menzalimi tidak hanya dirinya, malah isteri-isteri, keluarganya dan seterusnya menggugat institusi

masyarakat. Menyedari hakikat ini, poligami adalah dilarang sekiranya tidak dapat berlaku adil dan zalim. halaman 141 NOTA 1. Hamidah Abdulhamid, PengantarEstetik, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1995), him. 3. 2. Sidi Gazalba, Pandangan Islam TentangKesenian, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1977), him. 10. 3. Mohd. Kamal Hassan, "Konsep Keindahan dalam Islam dan Hubungannya dengan Sen! dan Sastera: Suatu Pandangan Umum", Dr. Farid M. Onn (ed.), Stilistik Simposium Keindahan Bahasa, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1982), him. 11. 4. Hamidah Abdulhamid, op.cit. him. 28. 5. Mustafa Sibaie, al-Mar'ah bain al-Faqh wa al-Quran, (Damsyik: Matba'ah Jami'ah, 1962), him. 22. 6. N.M Shaik, Women In Society, NusratAU NasriforKitahBharan, (India: New Delhi, 1991), him. 3. 7. Muhammad b. Abdullah Sulaiman Arafah, Hak dan

PerananAktifWanita Muslimah, KathurSuharji (terjem.), (PasarJogIa: Hazanahllmu, 1994), him. 34. 8. Islamic Concepts (3), The Muslim Family, Foundation, 1988), him. 7. 9. Ali Abd. Halim Mahmud (Dr), (t.t), Al-Mar'ah alMuslimah 'wa Fiqh alDakwah ila Allah, Al-Mansurah, him. 37. (Iran: al-Balagh

10. Khamsiah Ahmad, Wanita Islam, (Singapura: Pustaka Nasional, 1981), him. 9. 11. Al-Hafiz Abi Abd. Al-Rahman bin Syuaib al-Nasa'1,1964, al- Mujtabi, him. 57. 12. Muhammad Mahyuddin Abdul Hamid, Sunan A hi Dawud, Juz ke-3. (Dar Ihya al-Sunnah al-Nabawiyah, t.t), him. 130. 13. Kamal Buyuni al-Abyiani, Mukhtasar Sahih al-Bukhari, (Riyard: Maktabah al-Muayyad al Mamlakah al-Arabiyah as-Sa'udiyah, 1992), him. 519. 14. Said Abdullah, Seifal-Hatimy, Woman In Islam: A Comparative Study, Pakistan, (Lahore: Islamic Publication Ltd), him. 48 - 49. halaman 142 Bab 9

PERTEMBUNGAN TAMADUN ISLAM DENGAN KOLONIALISME BARAT

Mohamad Kamil Abdul Majid Cabaran-cabaran Penjajahan Barat, Sistem Pengajaran dan Pendidikan, Akhbar dan Media Massa, Medium Serangan Sosial, Gerakan Pemesongan Pemikiran Islam, Cabaran Umat Islam dari Fahaman Sekularisme dan Orientalisme, Cabaran Sekularisme, Cabaran Orientalisme, Kesan-kesan Penjajahan Fizikal dan Fikiran Barat ke atas Umat Islam, Tajdid Tamadun, Krisis Pemikiran Halangan Tajdid Masa Kini.

9.1 CABARAN-CABARAN PENJAJAHAN BARAT

Sejak kurun ke-18 dan ke-19, masyarakat dan dunia Islam telah dilanda kebekuan (sifat jumud) terutama dari aspek pemikiran dan memiliki ciri-ciri

kejahilan. Islam sebagai suatu cara kehidupan, syiar dan syariat hanya tinggal pada nama dan lambangnya, ini membuka ruang dan peluang yang luas serta terdedah kepada serangan pemikiran dan fizikal termasuk budaya, politik dan ketenteraan. Serangan berbentuk pemikiran dan fizikal ini merupakan sebagai suatu tindak balas dunia Barat terhadap kekalahan dan keaiban mereka di dalam beberapa siri Perang Salib, di samping untuk menguasai sumber kekayaan ekonomi negara- negara Islam. Dari segi psikologi, ia berjaya menyogok falsafah penguasaan 'orang putih' dan kemenangan materialisme (kebendaan) ke atas konsep ketuhanan dan iman. Seorang sarjana Islam kontemporari iaitu Dr. Yusufal-Qaradawi telah merumuskan tiga medium (alat) utama ke arah penguasaan kolonial Barat ke halaman 143 atas umat Islam. Pertamanya, melalui medium sistem pengajaran dan pendidikan; kedua, melalui medium media massa; dan ketiga, melalui medium serangan sosial.

9.1.1 Sistem Pengajaran dan Pendidikan

Dalam proses penjajahan ini, pihak kolonial Barat menggunakan sistem pengajaran dan pendidikan sebagai salah satu medium atau saluran utama umat Islam. Natijahnya, berlaku perubahan terhadap moral umat Islam sehingga menjadikan mereka lemah, lupa dan jahil mengenai kekuatan diri dan keupayaan sendiri, serta merasa rendah diri sehingga menjadi mundur dan ketertinggalan. Umat Islam telah kehilangan personaliti dan kedinamisan serta menjadi murid (pengikut) yang sentiasa patuh kepada tamadun Barat dan merasa rendah diri terhadap tamadunnya, tamadun Islam. Dalam sistem pengajaran dan pendidikan ini, sekolah-sekolah dan institusiinstitusi pendidikan Barat ditubuhkan di negara-negara umat Islam dengan

matlamat mengambil kanak-kanak muslim yang masih lembut ubun- ubun untuk dibentuk. Ini menjadikan mereka semakin jauh dari ajaran Islam malah lebih dekat kepada kebudayaan Barat. Lahirnya golongan muslim yang semakin mengkagumi tamadun Barat dan merasa rendah diri serta kurang selesa dengan tamadun Islam dan nilai-nilai ketimuran. Sistem pendidikan Barat diperkukuh melalui sekolah-sekolah moden Barat dan misionari selaras dengan buku teks, kurikulum, guru-guru yang lebih cenderung kepada pemikiran Barat termasuk faham sekular. Menurut seorang sarjana Islam, Malik bin Nabi, ia (kolonial Barat) telah memperkenalkan unsur budaya baru kepada dunia Islam. Malahan Muhammad Iqbal sendiri telah mengakui begitu cepatnya perkembangan rohani umat Islam bergerak ke Barat. Dr. Alt Syari'ati mengakui bahawa kejayaan Barat yang mahukan semua orang di dunia hidup serupa, berfikiran serupa dan tidak dibezakan lagi oleh keperibadian dan jiwa seperti juga agama, sejarah, kebudayaan, peradaban lampau, pendidikan dan tradisi. Bentuk kehidupan manusia sejagat ciptaan dan cita-cita dunia Barat ini, pada hari ini secara umumnya dikenali sebagai glohalisasi (keseyagatan). Dalam konteks ini juga, atas dasar untuk pemodenan dan pembaratan beberapa negara umat Islam seperti Turki dan Mesir telah menghantar pelajar- pelajar untuk menimba ilmu pengetahuan Barat ke dunia Barat terutama Eropah. Di peringkat ini, tumpuan terutamanya dalam bidang pengajian sains sosial dan kesusasteraan sehingga akhirnya membentuk golongan manusia yang berfikiran Barat, nilai, neraca, cita rasa, aliran dan tingkah laku kebaratan. Akhirnya golongan muslim ini sekembalinya ke tanah air kecuali mereka yang dipelihara Allah s.w.t. dikenali sebagai manusia celupan Barat, faham sekular dan tidak beragama. Golongan ini secara rasminya tidak menukar nama atau agama tetapi pemikiran mereka telah mengalami perubahan yang berlandaskan kepada pengaruh dalam tamadun Barat. Nilai dan pandangan hidup mereka terhadap halaman 144 agama, kehidupan manusia, masa lampau dan pada masa kini ternyata berbeza. Malah pandangan mereka terhadap sistem perundangan, budi

pekerti dan budaya yang menjadi ruang lingkup peraturan kehidupan sudah berubah. Ini dapat dilihat melalui tingkah laku, akhlak serta pemikiranpemikiran mereka melalui tulisan-tulisan yang dihasilkan. Golongan ini berfahaman sekular iaitu memisahkan agama atau sesuatu yang berunsur transenden dengan kehidupan dunia manusia. Sebagai contohnya di Turki, seorang tokoh nasionalis iaitu Ziya Gokalp (1875-1924) yang kemudian dikenali sebagai Bapa Nasionalisme Turki merupakan seorang pemuja tamadun Barat. Berlandaskan pemikiran sekular, beliau menganggap agama hanya merupakan suatu kepercayaan atau ritual. Dengan itu ilmu pengetahuan psikologi, sosiologi, biologi, fizik, matematik itu tidak ada hubungan dengan agama. Seorang lagi tokoh nasionalis Turki yang berjaya dibaratkan ialah Mustafa Kamal Ataturk (1881-1934) sehingga digelar sebagai Bapa Sekular Turki. Beliau berjaya melaksanakan penghapusan institusi keagamaan dan apa sahaja yang berkaitan dengan agama Islam disingkirkan. Malah selepas memegang tampuk kuasa pada tahun 1923, beliau memusnahkan agama Islam sebagai suatu cara kehidupan dengan menggantikan sistem pemerintahan berasaskan sekulansme dan nasionalisme. Mustafa Kamal Ataturk dalam proses pembaratan ini, betulbetui merupakan pengikut setia berkiblatkan Barat dalam semua aspek serta memutuskan Turki dari tradisi Islam. Di kemuncak sekularismenya, masjid-masjid ditutup, pakaian Barat diwajibkan malah memakai tarbus atau songkok merupakan suatu kesalahan jenayah. Pada tahun 1926, diluluskan Turkish Civil Codeuntuk menggantikan undang-undang syariah. Sehingga kini, Turki merupakan sebuah negara umat Islam yang berfikiran sekularisme dan mempertahankan nilai-nilai Barat dalam semua aspek kehidupan. Ini selaras dengan kesetiaannya kepada Bapa Sekular Turki, Mustafa Kamal Ataturk dan pengaruh Barat, di samping untuk membentuk identitinya sebagai sebahagian dan benua Eropah (Barat), tidak beridentitikan Islam atau Asia. Manakala di Mesir pula ia bermula dengan kejatuhan negara ini ke tangan Napoleon Bonarparte (kolonial Perancis) pada tahun 1798. Namun begitu proses pembaratan Mesir secara meluas bermula di zaman pemerintahan Muhammad All (1795-1845) apabila dikirim para pelajar Mesir ke England, Perancis, Itali dan Austria. Selepas itu, berkembanglah aliran pemikiran tamadun Barat ke negara Mesir melalui kemunculan al-Tahtawi (1801-

1873) kemudian diikuti oleh Qasim Amin, Alt 'Abd al-Raziq, Taha Husin dan lain-lain. Menerusi golongan yang menerima pendidikan Barat seperti inilah, menurut Dr. All Syari'ati, orang- orang Asia, Afrika diajar bagaimana cara berfikir, berpakaian, berkeinginan, malah bagaimana harus bersedih dan bergembira. Mereka diajar bagaimana membina hubungan sosial dan berbelanja. Ini bererti, suatu kebudayaan baru diperkenalkan dan diwujudkan secara tidak langsung melalui golongan masyarakat tempatan yang menerima pendidikan Barat. Menurut Dr. Alt Syari'ati halaman 145 lagi, modenisasi merupakan kaedah yang paling berkesan menyesatkan dunia bukan Eropah (Barat) dari segi susunan dan bentuk pemikiran serta keperibadian (jati diri) Secara umumnya, sistem pengajaran dan pendidikan Barat telah melahirkan segolongan masyarakat tempatan yang menerima sistem pendidikan Barat sebagai perantara, dalam proses kemasukan dan perkembangan pengaruh Barat, sama ada di negara-negara umat Islam atau di negara-negara bukan Barat. Memetik pendapat Macauly mengenai pengaruh Barat ke atas benua India, iaitu India dalam bentuk warna kulit dan darah, tetapi Inggerispada cita rasa pemikiran, bahasa dan idea.

9.1.2 Akhbar dan Media Massa

Pengenalan sistem pendidikan Barat di peringkat rendah, menengah dan tinggi turut diperkukuhkan lagi di peringkat awam melalui saluran media massa terutama persuratkhabaran. Ini merupakan saluran kepada massa yang memungkinkan berlakunyaperubahan cara berfikir, nilai, neraca malah pendapat umum. la dilakukan dalam bentuk berita, rencana, kesusasteraan yang kreatif malah menggunakan gambar-gambar, di samping ruangan penyelidikan wartawan dan temu ramah. Penguasaan, cengkaman dan arah aliran maklumat oleh akhbar dan media massa semakin memperkukuh cengkaman serta pengaruh kolonial Barat.

Dengan melihat di negara Mesir, akhbar-akhbar digunakan oleh para misionari bagi mengungkapkan pandangan Kristian lebih daripada apa yang dilakukan di negara Islam lainnya. H. A. R. Gibb dalam bukunya yang berjudul, Modern Trends in Islam menyatakan bahawa institusi sekolah dan kolej sahaja belum cukup. la hanya merupakan langkah pertama kerana ia mampu memimpin aliran politik dan pentadbiran. Untuk sampai ke situ mestilah diberikan perhatian kepada pembentukan 'pendapat umum 'yang dapat dibentuk melalui peranan media massa terutama akhbar. Menurut beliau lagi, akhbar merupakan alat atau saluran paling berkesan dan berpengaruh di dunia Islam.

9.1.3 Serangan Sosial

Selain sistem pendidikan dan media massa, diperkukuh pula medium serangan sosial terutama dalam aspek kebudayaan. Serangan sosial berlaku dalam proses sama ada berbentuk evolusi atau revolusi meliputi asimilasi adat, tradisi dan cita rasa nilai-nilai Barat ke dalam institusi keluarga dan masyarakat Islam. Institusi keluarga dan masyarakat Islam semakin longgar kesepaduannya, sehingga akhirnya tunduk kepada arus kemasukan pengaruh Barat. Berdasarkan kepada penelitian dan kajian, ternyata strategi serampang tiga mata ini tidak mampu untuk dihadapi oleh umat Islam yang sedang mengalami kejumudan terutama pemikiran. Taklid menjadikan umat Islam tidak mampu halaman 146 bangkit untuk memberi jawapan yang tepat dan sepadan, malahan mereka menyedari peranan musuh yang sudah menyisihkan mereka dan semua kekuatan tenaga, keyakinan diri dan tindakan berkesan. Natijah daripada pertembungan antara Barat dengan bukan Barat, ialah kemasukan pelbagai fahaman atau isme- isme yang dianggap moden terutamanya sekularisme dan modenisme. Ini telah melahirkan segolongan masyarakat Islam tempatan yang mengagumi dan menganuti aliran ini, menerima jiwa serta

malah menjadikan ia semakin jauh jaraknya dengan tamadun Islam. yang masih meneruskan dan mengagumi Barat. Menurut penilaian seorang sarjana kontemporari Islam. India atau negara-negara Islam lain bukan sahaja gagal untuk memperbaiki keadaan kelemahan umat Islam secara keseluruhannya. Menurut Malik bin Nabi.pendidikan Barat. Beliau beranggapan. ideologi. materialisme. Malahan mereka ini mengambil nilai-nilai Barat yang terlalu asing bagi diri mereka untuk menjadi dasar hidup mereka sehingga akhirnya mereka ini kehilangan jati diri (identiti). ini menambahkan lagi kemunduran yang semakin tenat dan berpecah-belah. ini juga disebabkan umat Islam gagal untuk menggembleng nilai-nilai akidah.12 Di India. Selain kelahiran golongan berfahaman Barat di kalangan masyarakat tempatan. bukannya bersifat sepadu. menolak hukum Islam yang dianggap tidak sesuai lagi dengan zaman moden seperti hukum potong tangan bagi kesalahan mencuri atau hukuman rejam atau sebatan bagi kesalahan berzina. dorongan jiwa dan sebagainya. Ini menunjukkan modenisme menurut pandangan atau acuan Barat sama ada di negara Turki. muncul Syed Ahmad Khan (1817-1898) yang berusaha untuk mentafsirkan al-Quran berasaskan semangat modenisme Barat iaitu berasaskan nilai-nilai rasionalisme. melalui sokongan kolonial British. hukuman syariat Islam seperti ini hanya sesuai untuk masyarakat primitif dan tidak sesuai di zaman moden. aliran pengkagum Barat yang disebut modenis ini merupakan peniru tanpa keaslian. saintisme. Nyata. Mesir. . evolusionisme dan sebagainya. Di bidang pendidikan. la menerima tentangan daripada ulama kerana tunduk kepada nilai tamadun Barat kerana sistem seumpama ini akan mempengaruhi akidah dan akhlak masyarakat Islam. Malahan sehingga masa kini. naturalisme. relativisme. Antara pendapat serta tindakan beliau ialah menolak mukjizat di dalam Islam. Abu'l Hasan All al-Nadwi menyatakan sistem ini mempunyai dua kelemahan iaitu bersifat sekular dan dualisme. beliau telah menubuhkan Muhammadan Anglo-Oriental College (Aligarh) menurut model Universiti Cambridge yang bercorak pendidikan sekular dan liberal. terdapat golongan yang menerima pendidikan Barat di negara-negara Islam.

Lebih dari itu kebangkitan semula negara-negara Islam tidak mencerminkan evolusi sosial umat Islam.2 GERAKAN PEMESONGAN PEMIKIRAN ISLAM Gerakan pemesongan pemikiran umat Islam digerakkan melalui tiga medium tersebut. memesongkan pemikiran terhadap al-Hadis supaya orang Islam tidak memahami hadis dengan yang sebenarnya. masyarakat Islam telah bercerai dari budayanya. memesongkan fikiran terhadap kefahaman al-Quran supaya tidak difahami oleh orang Islam dengan kefahaman yang sebenarnya. terdapat tanda-tanda bahawa orang Islam mula bangkit dengan kembali kepada ajaran Islam sebenar untuk membentuk suatu umat yang kuat. Keempat. . warisan rohani dan aspek teknikal yang hanya sudah menjadi catatan sejarah. golongan yang memimpin ke arah kebangkitan ini mula berusaha untuk memahami kehendak Islam (landasan syariah) sebagaimana agama ini diturunkan untuk memberi panduan kepada manusia bagi membina kesejahteraan sejagat manusia. Kedua. Menjelang akhir kurun ke-20. Malah mereka menjadi umat yang waham dan berbicara dengan lidah yang kelu. Dengan itu.a. memesongkan pemikiran terhadap keperibadian mulia Rasulullah s. memesongkan pemikiran umat Islam terhadap sirah dan sejarah Islam. halaman 147 9. Kelima. dengan matlamat untuk menjatuhkan keperibadiannya. memesongkan pemikiran umat Islam terhadap peraturan hidup dalam Islam.Menurut Malik bin Nabi. Gerakan pemesongan pemikiran ini dilaksanakan dalam aspek-aspek atau tempat-tempat tertentu. Dan keenam. Pertama.w. Gerakan pemesongan pemikiran terhadap Islam ini dilaksanakan di zaman penjajahan atau kolonialisme Barat malahan berkesinambungan di masa kini. Ketiga. banyak negara-negara Islam telah mencapai kemerdekaan. walaupun dari segi politiknya. memesongkan pemikiran umat Islam terhadap warisan Islam supaya tidak memahami dengan sebenar tentang Islam.

3. tidak memiliki hubungan atau menentukan atau dijadikan landasan kehidupan manusia. Sistem agama atau kepercayaan merupakan suatu berbentuk ritual dan peribadi. pendukung utama aliran empirisisme. Kepler.9. Gerakan golongan sekular ini menganut fahaman sekular iaitu yang memisahkan sistem agama atau kepercayaan berbentuk transenden dengan aspek kehidupan manusia duniawi. Galileo dan Newton. yang diperkenalkan Barat ke dunia Islam iaitu pergaulan bebas. walaupun sudah mencapai kemerdekaan. sama ada dari kalangan masyarakat Barat atau golongan tempatan (umat Islam) yang menerima sistem pendidikan moden Barat merupakan cabaran utama kepada umat Islam. Melalui proses penjajahan.1 Cabaran Sekularisme Golongan sekular. sains akhirnya akan menggantikan agama dengan memberikan kepada manusia kuasa mutlak atas alam tabii. Beliau menyatakan. Pengenalan budaya ini tidaklah sukar untuk diterima pada masa umat Islam tidak lagi memahami kandungan alQuran malahan halaman 148 al-Quran sekadar digunakan untuk mencari keberkatan. Kajian mereka inilah pada masa berlakunya revolusi sains (1500-1700) di Barat tidak langsung menggugat sendi-sendi dasar agama. Antara yang paling berpengaruh ialah Sir Francis Bacon (1561-1626). Aspek yang tidak kurang bahayanya ialah ajaran yang memisahkan secara keseluruhan antara ilmu pengetahuan dengan agama yang diperkenalkan di Barat oleh Copernicus. Antara aspek yang menjadi tumpuan ialah mengenai hal-ehwal keluarga atau hubungan di antara lelaki dan perempuan. sekularisme diterap masuk dalam semua aspek terutama sistem pentadbiran dan ia kemudiannya berkesinambungan sehingga masa kini di negara-negara Islam. malah akan mewujudkan di atas muka bumi ini syurga dengan .3 CABARAN UMAT ISLAM 9. Baginya sumber ilmu pengetahuan yang lebih dipercayai hanya melalui ujian dan pengalaman.

Di sinilah berkembangnya teon evolusi Charles Darwin yang selepas itu menjadi dasar kepada pemikiran dan pandangan hidup. Perkembangan selanjutnya mengenai aliran liberalisme. Selepas itu muncul perbahasan epistemologi antara aliran rasionalisme. ia merupakan kemuncak penolakan orang Barat terhadap agama iaitu Kristian atau apa sahaja yang berhubung dengan agama. Apa yang penting bukan pada motifnya. Pada kurun ke-19. malah mempelopori aliran liberalisme dalam bidang politik dan ekonomi. la dianggap mendatangkan kesusahan. Pengaruh pemikiran beliau dapat dilihat dalam politik Perancis dan Amerika Syankat. Masyarakat berhak untuk menyekat individu sekiranya ia melibatkan orang lain. Perkembangan di benua Eropah terutama kesan daripada Zaman Renaissance membawa kemunculan tokoh-tokoh seperti Montesquiens (1689.kesejahteraan dan kemakmuran. empirisme sehingga munculnya aliran idealisme.1755). John Lock (1632-1704) bukan sahaja salah seorang tokoh aliran empirisisme. Dalam aspek ekonomi. John Stuart Mill berpendapat bahawa segala tindakan masyarakat tidak berhak untuk disekat selagi ia tidak merosakkan orang lain. mengambil bentuk utilitarianisme iaitu satu aliran falsafah moral yang mengutamakan faedah (utility) sebagai ukuran nilainya. Hegel (1770-1831) dan kin-lain. Dalam konteks ini. terutama teori-teori AdamSMith. tetapi akibatnya. Maka itu. pemikirannya sangat mendalam kesannya kepada sistem ekonomi bebas atau laissez-faire. Teori-teori ahli falsafah meletakkan mereka mengatasi golongan agama sebagai tempat rujukan dalam menyelesaikan masalah kehidupan. Kurun ke-19 pernah diungkap sebagai idea perkembangan {idea of development) yang mencapai bentuk yang sempurna di tangan Charles Darwin. kemajuan sains telah mencapai kemuncaknya sebagai The Golden Age of Sciences. Fachte (1762. Maka muncullah nama-nama seperti Immanuel Kant (1772-1804). Pada waktu itu. falsafah hidup ini membawa faham mdividualistik atau bersifat mementingkan diri sendiri. Voltaire (1692-1778) dan Rousseau (1712-1778). memperolehi ilmu pengetahuan dan kebenaran hanya dapat dilakukan melalui kaedah saintifik sahaja menurut aliran sainstisme.1814). Teori ini menyarankan manusia . Kemudiannya muncul Bentham (17481832) dan John Stuart Mill (1806-1873) ukuran baik buruk sesuatu dikira dan segi akibatnya.

malah dianggap sebagai suatu khayalan. Teori pragmatisme merupakan suatu doktrin tentang perubahan dan perkembangan. Beliau menolak agama Kristian dan menjadi penganut ateisme. muncul pula aliran pemikiran yang amat berpengaruh di Amerika Syarikat iaitu pragmatisme. Akhirnya bertukarlah. Suatu idea itu dikira benar jika ia dapat dilaksanakan.berasal dari haiwan iaitu mawashalaman 149 manusia. Teori komunismenya banyak dipengaruhi oleh dialektik Hegel dan teori Darwin. Salah seorang tokoh yang berpengaruh pada kurun ini iaitu Sigmund Freud (1856-1939). Aliran ini semakin kukuh melalui peranan William James (1842-1910) dan John Dewey (1859-1952) yang menerapkannya melalui bidang pendidikan. Dari teorinya ini timbul pula teori historical materialisme iaitu suatu bentuk teori yang menekankan faktor kebendaan untuk memahami sejarah. suatu aliran relativisme dalam pandangan hidup. Kurun ke-19 juga menyaksikan kelahiran Karl Marx (1818-1883). Kemudian muncul beberapa nama seperti Jean-Paul Sarte (1905-1980). dan bukan diciptakan Tuhan. agama sudah tidak penting. la sebagai tindak balas terhadap masyarakat moden serta kehilangan arah . Albert Camus (1913-1960) dan Jaspers (1883-1969) yang menghebahkan aliran eksistensialisme iaitu seseorang itu tidak dapat memahami sesuatu dengan baik tanpa mengenali latar belakang suasana yang melahirkannya. Pada akhir kurun ke-19 dan awal kurun ke-20. Semua haiwan pula berasal daripada nenek-moyang yang sama iaitu suatu sel purba. Teori ini sama sekali menolak Adam sebagai manusia pertama malah ia menjadikan orang percaya bahawa segala sesuatu itu terjadi dengan sendirinya. John Dewey menyarankan pendidikan yang bersifat problem solving iaitu dapat menyelesaikan masalah atau menyesuaikan diri dengan dunia yang sentiasa berubah-ubah. Justeru itu dalam psikologi moden. Pengaruh pemikirannya dalam bidang psikologi khususnya meletakkan asas-asas materialisme dan atheisme di dalamnya. bapa aliran komunisme. Dialectical Idealisme kepada Dialectical Materialisme.

Dalam konteks ini. pengalaman Barat pada hari ini mencabar umat Islam sebagai pendukung tamadun Islam terutama kelahiran golongan intelektual yang menerima pendidikan Barat sama ada di institusi-institusi pendidikan moden atau di dunia Barat. Dari aspek lain. Demikianlah secara umumnya mengenai falsafah Barat yang dianggap dapat dihubungkaitkan dengan sekularisme sehingga merupakan suatu tema cabaran kepada tamadun Islam dan tamadun bukan Barat lain. Manakala Simone de Beavoir (1940-1986) pula merupakan seorang yang mempelopori gerakan emansipasi wanita. 9. Jean-Paul Sarte khususnya menggambarkan manusia sebagai pencipta dirinya serta bertanggungjawab ke atas dirinya.3. sekularisme ilmu dan pandangan hidup. kerana bagi mereka perkahwinan adalah obscene bourgeois institution. penjajahan bentuk baru.pada ciri-ciri individualismenya. Cabaran orientalisme merupakan sebahagian dari cabarancabaran terhadap umat Islam kontemporari dan kurun pada masa depan selain cabaran kolonialisme atau masa kini. . Golongan tradisional masih berlawan dengan aliran Jabariyya. ekonomi. Ini menunjukkan ramai alim ulama termasuk intelektual Islam dan umatnya berjuang di medan yang tidak ada musuh sebaliknya gagal untuk menghadapi musuh di depan mata dalam bentuk baru. Manusia tidak memerlukan Tuhan untuk meringankan bebannya. Menurut Maiek Bennabi. golongan yang dianggap tradisional halaman 150 (intelektual Islam) pula kebanyakannya kurang memahami perkembangan ini. Beliau cukup mempertahankan konsep kebebasan malah selama 51 tahun beliau bersekedudukan dengan Simone de Beavoir tanpa nikah.2 Cabaran Orientalisme Peranan golongan orientalis atau golongan yang mendukung aliran orientalisme merupakan antara cabaran penting terhadap umat Islam dan tamadun Islam. politik. Qadanyah dan Muktazilah yang semakin pupus.

Irving.a. menurut Dr. H. Arberry dan Arnold Toynbee tetapi di kalangan mereka ini pun tidak terlepas dari melakukan kesalahan dan penyelewengan terhadap Islam. Wilkinson dan R. Pickthall. terdapat beberapa hasil penuhsan golongan ini bersifat ilmiah dan keilmuan tetapi jumlahnya sangat sedikit. M. M. ia tidak dapat disangkal untuk melemahkan keyakinan umat Islam di samping melaksanakan penjajahan dalam semua aspek. R. Arberry pula meremehkan hadis atau sunnah. Di negara kita. B. Gibb. J. Kadangkala tulisan mereka ini cuba mengingkari al-Quran sebagai kitab wahyu atau mendatangkan keraguan terhadap hadis Rasulullah s. menjemukan malah bercampur aduk dan tidak teratur. Mengenai tujuan dan matlamat golongan orientalis. Dalam konteks ini.A. G. J. Namun begitu. Mustafa alSiba'i mereka ini sama ada untuk mengacau atau memutarbelitkan agama Islam melalui penyemaian bibit-bibit keraguan terhadap Islam seperti memalsukan sejarahnya. Abdul Ahad Daud dan lain-lain lagi. Ini disamakan sebagaimana menceritakan kekayaan kepada orang yang kebuluran. dan lebih tepat lagi mereka menulis tentang hal-ehwal ketimuran termasuk hal keislaman dan penganutnya. A. A.J. 0.A.R. T.penulis Barat yang menulis mengenai pemikiran Islam dan peradaban Islam. Shellabear. Perkara atau penyakit seperti ini dihidapi oleh umat Islam kerana mereka memiliki suatu sifat pasif halaman 151 . Winstedt. sebelum mencapai kemerdekaan (pentadbiran British) golongan orientalis ini terdiri dari kalanganpentadbir kolonial British dan mubaligh-mubaligh Kristian antaranya W. Malah menurut Malik bin Nabi.R.w. MaryamJameelah. Gibb pernah menganggap al-Quran merupakan suatu yang sulit.orientalis merujuk kepada penulis. golongan yang memuji Islam pun dari suatu segi memberi hiburan secara terpesona dan mengasingkan fikiran dan perasaan yang tidak membawa apa-apa faedah. Di kalangan golongan ini juga terdapat yang bersikap objektif seperti H. Beberapa orang dari golongan orientalis ini akhirnya secara jujur menyatakan mereka telah bertemu dengan kebenaran apabila mengkaji mengenai Islam antaranya Muhammad Asad.

pendidikan.1 Tajdid Tamadun Dari perspektif masa kini. Natijahnya. Keadaan ini berbeza dengan orang Jepun yang sejak 50 tahun dahulu berpindah dari zaman pertengahan ke zaman moden. malah bercakap dengan bahasa mereka. tajdid merupakan suatu kebangkitan yang merangkumi kesedaran politik. iaitu kebendaan dan akhlak berikutan daripada reformasi sosial berasaskan moral yang membolehkan mereka berkemampuan untuk menangani segala cabaran itu. jelas ia menunjukkan bahawa kegemilangan Dalam konteks ini. 9. kemudiannya tersebar ke Afrika. bibit-bibit yang telah ditanam oleh mujaddid dakwah dan juru islah klasik telah memberikan sumber inspirasi kepada generasi Islam pada kurun ke-20. bukannya produk yang mencipta tamadun. la tidak lebih dari longgokan maklumat yang tidak membawa faedah malah lebih banyak mengkhayalkan dan menghiburkan sahaja. yang dianggap lebih gagah dan berpengaruh. intelektualisme. Maka itu menurut Maiek Bin Nabi. muncullah gerakan tajdid di Asia Barat dan benua India. jihad dan ijtihad baru yang bersepadu sepadan dengan cabaran semasa iaitu suatu tajdid tamadun. dan Asia Tenggara . Dalam dunia Islam. hanya seperti Islam digambarkan menurut Cerita Serihu SatuMalam (Hikayat 1001 Malam) untuk kemudiannya terjaga betapa jauhnya realiti masa kini dengan idealisme masa lampau.4.4 KESAN-KESAN PENJAJAHAN KE ATAS UMAT ISLAM 9.iaitu inferiority (rasa rendah diri) apabila berhadapan dengan tamadun Barat. umat Islam masih juga tidak maju seperti orang Barat. apabila orang Islam menyarungkan pakaian Eropah (Barat) ke badan mereka kira-kira setengah kurun yang lalu di kebanyakan negara umat Islam. ekonomi. Mereka ini berkemampuan untuk menyediakan alat untuk menjadi negara maju. Tamadun adalah penciptaan terhadap penghasilan. media.

serta melaksanakan metodologi Islam secara menyeluruh. Menurut Malik bin Nabi. walaupun kebangkitan Islam sehingga masa kini sudah menghampiri satu kurun lamanya. kebangkitan Islam telah bertapak dan sedang berkembang di beberapa buah negara umat Islam terutamanya di Mesir. Pakistan. Justeru itu. Jepun berjaya mencapai kejayaan sedangkan negara-negara umat Islam gagal melepaskan diri dari cengkaman kemunduran. Turki. Dalam konteks ini. ia masih jauh untuk sampal kepada matlamatnya iaitu menerajui kepimpinan tamadun kemanusiaan. Iran sebelum ini dianggap sebagai sekutu Barat paling berpengaruh di Asia Barat ketika di bawah pimpinan Maharaja Shah Reza Pahlawi malahan memiliki hubungan serta perjanjian rahsia dengan rejim Yahudi (Israel).' Muhammad al-Ghazali bersetuju dengan pandangan Malik bin Nabi yang meletakkan kesalahan umat Islam atas kejahilan mereka dengan ilmu kehidupan. Tajdid dan islah era baru ini lebih dikenali dengan kebangkitan semula Islam (al-Ba'th al-Islami) untuk memperbaharui kefahaman dan amalan Islam. Inilah yang cuba diperbaharui oleh Hasan al-Banna melalui dasar lOPerkara (Usul al-Isyrin). Malik bin Nabi meletakkan fikrah (idea) suatu sumber yang paling utama. Pada masa kini. Indonesia dan tidak terkecuali di Malaysia. Antara misalannya merujuk kepada mentafsirkan sembahyang dan wuduk mengambil masa berbulan-bulan malah bertahuntahun. bukan sahaja idea tetapi idea praktikal umat . ia hanya akan berjaya apabila dilaksanakan oleh jam'ah (golongan) yang penuh dengan keimanan dan istiqamah. Sudan. biarpun ia mempunyai segala potensi. peri pentingnya tajdid masa kini lalah dengan menemukan metodologi yang sesuai dan menggabungkan seluruh potensi yang ada. Menurut Sayyid Qutb. Tajdid yang berlaku di negara Iran ini ternyata memberikan kesan ke atas gerakan Islam di seluruh dunia selepas tahun 1980. Bagi umat Islam aliran Syiah. halaman 152 Namun begitu.terutamanya di Tanah Melayu. kejayaan Ayatullah Khomeini merubah wajah Iran kepada kepimpinan Islam telah meletakkan ia menjadi suatu kuasa Islam yang dihormati. dalam tempoh masa lima puluh tahun yang lampau. Sesetengah umat Islam ini begitu mementingkan atau terlampau memberikan perhatian hanya kepada sebahagian ilmu sahaja.an sehingga masa kini.

Suatu contoh yang nyata. Di negara Mesir.lain tetapi kesemuanya berakhir dengan kegagalan sebaliknya tamadun Islam menerima ancaman dari kalangan pendukungnya sendiri. secara umumnya umat Islam yang berpaksikan kepimpinannya kepada Empayar Uthmaniyyah di Turki telah menjadi 'pengikut' kepada dunia Barat (Eropah) dari segi pemindahan ilmu. Dalam konteks ini.Islam di mana. dibandingkan pula dengan praktikalnya atau perlaksanaannya. Menjelang kurun ke-18. sosial dan lain. Persoalannya di sini ialah ia bukan sekadar idea sematamata tetapi mengenai keberkesanannya. wujud persoalan sejauh manakah kesan sistem perbankan Barat yang dieksport ke dunia Islam? Sedangkan mereka (umat Islam) memiliki akidah dan nilai yang berbeza—jawapannya negatif. Ini dikaitkan dengan persoalan budaya iaitu kebudayaan lebih dipengaruhi oleh persekitaran berbanding dengan ilmu. yang memungkinkan mereka menikmati kesenangan hidup halaman 153 di dunia tetapi akan menerima azab yang dahsyat di akhirat nanti. sistem perbankan Barat tidak mampu membantu kemajuan ekonomi umat Islam kerana ia meletakkan umat Islam dalam keadaan serba salah di antara dua keadaan iaitu mencapai kemajuan ekonomi dan menjadi kaya tetapi mengamalkan riba. hancur dan mundur kerana semuanya ini berpunca dari peniruan yang membuta tuli. keadaan yang sama berlaku sebagaimana di Turki semasa di bawah kepimpinan Muhammad All pada kurun ke-18.mana sahaja amat kaya dengan ucapan dan karya tetapi kurang keberkesanannya seperti khutbah mingguan di seluruh dunia Islam yang begitu banyak. kepakaran. mereka akan sentiasa berusaha untuk mencapai pembangunan ketamadunan di dunia tetapi tidak mengabaikan . teknik malah ketenteraan yang bukan sahaja tidak memperkuatkan mereka malah melemahkan. Ataupun mereka tetap papa dan miskin di dunia kerana menolak riba tetapi tetap iltizam (kukuh pendirian) dengan nilai-nilai Islam dan syariat. Ini termasuklah mengirim para pelajar dan intelektual ke Barat dan kembali semula untuk mengadakan reformasi pemikiran. Bagi seseorang umat Islam yang sejati. Negara Mesir semakin bertambah sakit.

Aliran klasik yang diwarisi ini merupakan zaman kekalahan pemikiran dan mereka lebih senang mengikut apa sahaja amalan lampau dengan mengajak kembali kepada gambaran-gambaran lampau. Inilah yang dinamakan kegagalan kepimpinan dunia Islam dalam memahami dimensi pemikiran dan budaya kerana metodologi asing diguna sebagai jalan penyelesaian. sejarah dan dorongan Islam bagi menghadapi cabaran masa kini. aliran pemikiran Islam semasa (tajdid) yang mula dicanangkan olehJamaluddin al-Afghani mampu memberikan penyelesaian bagi menghadapi masalah tamadun semasa iaitu tamadun berasaskan kepada Islam dari segi tujuan. akar umbi (jati diri). kita berperanan untuk memastikan ketulenan prinsip dengan pendekatan semasa. nilai dan tasawwur. beliau menggambarkan sikap umat Islam menghadapi metodologi penyelesaian secara import (Barat) bagaikan penonton yang tidak memiliki peranan kecuali bersikap negatif dengan menjerit dan bertepuk tangan. lingkungan dan perjalanan sejarah. Sekiranya usahausaha ke arah tajdid ini tidak digerakkan maka sejarah kegagalan umat Islam akan berulang semula. akidah. Dalam konteks masa kini. Ini bererti. Aliran ini lebih mengambil sikap uzlah dan intiwa. nasionalisme dan liberalisme yang beratus-ratus tahun terus menyumbang kepada kemunduran dan kegagalan. Kegagalan juga akan dialami umat Islam sekiranya mereka terus mengamalkan metodologi klasik Islam yang tidak mengambil kira dimensi zaman. bukan sebagai pelakon utama. la mesti bertolak dari akidah. mendalam. nilai dan kecenderungan Islam dengan kefahaman terhadap realiti umat serta mengambil kira dimensi zaman dan lingkungan dalam memahami turath (warisan) dan tajrihah (pengalaman) zaman awal Islam. Menurut Abdul Hamid Abu Sulayman.akhiratnya. la juga harus mengambil kira perubahan kualiti dan kuantiti dalam kehidupan umat secara menyeluruh. Golongan ini dianggap sebagai menentang proses tajdid apabila cuba mengembalikan umat Islam kini kepada kehidupan zaman lalu dalam erti tidak mampu membuat tafsiran baru. Dalam konteks ini. iaitu ertinya meletakkan fikah lama sebagai syariat. . tajdid dilangsungkan melalui peranan institusiinstitusi dan gerakan-gerakan (harakah) Islam untuk mengajak kepimpinan umat supaya kembali semula kepada agama. Mereka ini terapung-apung antara sekularisme dan marxisme. umat dan dunia Islam.

Abdul Hamid Abu Sulayman. keadilan. Apa yang lebih penting dan utama ialah ia harus ditunjangi oleh tujuan syariah {Maqasidal-Syari'ah). la biasa berlaku di kalangan orang awam tetapi yang lebih malang sebenarnya apabila ia juga berlaku di kalangan pemimpin politik. Fiqh al- . Dengan ini. persaudaraan malah seluruh nilai Islam lain. Muhammad al-Ghazali. ia berbeza dengan metodologi klasik dan metodologi import. Tujuan syariah dengan segala nilai dan prinsip asasi dijadikan asas pemikiran sosial Islam pada masa kini yang berdin pada tunggak asal.2 Krisis Pemikiran Halangan Tajdid Masa kini Krisis pemikiran umat Islam diakui oleh Malik bin Nabi. metodologi Islam semasa menuntut kemampuan. Yusuf al-Qaradawi. Yusuf al-Qaradawi menyarankan institusi Islam memahami ilmu fikah baru iaitu Fiqh al-Sunan. Kesemuanya ini bertolak dari kaedah saintifik Islam memastikan ilmu terhadap halaman 154 fitrah dan tabiat di samping kaedah pengalaman terhadap realiti. 9. Secara umumnya. syura. Dengan erti lain. Keadaan seperti ini antara lain ditandai oleh sikap membesar-besarkan perkara yang remeh-temeh atau meremehkan perkara yang serius. pengalaman teknikal dan ketepatan serta pendekatan yang memerlukan pula kepada penyelidikan dan analisis. barulah dapat berlakunya pemindahan pemikiran dan tamadun daripada masyarakat biasa kepada tamadun yang lebih kompleks masa kini. umat manusia sememangnya bersifat jahil dengan apa yang ada pada orang lain tetapi lebih memburukkan keadaan ialah mereka sendiri jahil mengenai kekuatan dan kelemahan diri sendiri. kerjasama. masalah. kepakaran dan analisis. Untuk menghadapi dan mengatasi perkara ini. kemampuan dengan kesyumulan teori dan amali. Berdasarkan hakikat ini. TahaJabir dan lainlain sebagai membelenggu tajdid termasuk kelemahan memahami realiti masa kini. intelektual atau pendukung institusi-institusi atau gerakan-gerakan Islam.teliti.4.

iman dan keduanya. dikembalikan semula institusi sistem dan peraturan politik sosial yang bersifat lengkap-melengkapi (takamul) dan berurutan (tasalsul) yang tepat dalam gerakan sosial ke arah mengembalikan pembinaan semula berasaskan nilai Islam. Di samping itu. halaman 155 kaedah dan peraturan Islam. Falsafah Islam semestinya menjadi teras dalam bidang pengetahuan khususunya sains sosial dan sains kemanusiaan. Lebih jauh dari itu. mengembalikan semula Siyaghah metodologi dan pemikiran yang dikira cukup dalam pendidikan Islam yang sebenar. Institusi Islam selain berfungsi yang tersebut di atas memerlukan calon-calon pemimpin Islam yang berwibawa . Menurut seorang sarjana Islam. pemikiran.Awlawiyat. Institusi masjid didirikan menjadi pusat pendidikan. pengajaran dan penyebaran ilmu pengetahuan yang akhimya telah melahirkan sarjana-sarjana dan tokoh-tokoh Islam penting. mengatasi diplomasi kekuatan tentera musuh pada Perang Khandak mahupun mengatasi musuh dalam Perjanjian Hudaibiyah malah ketika pembukaan Kota Makkah. Abdul Hamid Abu Sulayman pula mencadangkan kesepaduan pembelajaran aspek roh dan nilai dengan aspek teknikal dan amali dalam semua peringkat. Ternyata. sejarah berdasarkan kepada hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah memperlihatkan bahawa pada setiap zaman tajdid berlaku apabila munculnya tokoh-tokoh yang mengetuai usaha ini. Bukan itu sahaja malahan diseru supaya dikembalikan urusan hierarki ilmu. Malahan tajdid sepanjang sejarah manusia mempersaksikan akidah Islam yang murni lagi membina dan ketinggian pemikiran yang berkesan telah menjayakannya sehingga dapat memutuskan saluran perdagangan Quraisy. Di sinilah tercapainya tajdid Islam dan kepimpinan tamadun manusia masa kini dengan dua tunggak yang kukuh iaitu pertama. al-Maududi menyatakan pemimpin itu sebagai kepala kereta api yang bagaimana panjang pun gerabaknya tidak akan bergerak ke hadapan tanpa ditarik oleh enjin yang berkuasa tinggi. unsur ini jugalah yang menjayakan peperangan apabila berhadapan dengan Empayar Rom dan Parsi malah menjalankan siasah. Fiqh al-Ikhtilafdun Fiqh al-Muwazanat.

berani. berhikmah. di negara Sudan mendapat kecaman keras apabila menyertai parti sosialis pimpinan Jaafar . mengetepikan sikap ego diri yang menuding kelemahan diri orang lain dengan tidak meneliti (bermuhasabah diri) diri sendiri.inteiek. berilmu. menghapuskan kejahilan dan kemiskinan hidup.n jihad Siyasi untuk membebaskan umat Islam dari cengkaman kuasa kufar. Turut juga diperjelaskan kefahaman yang salah. Tajdid amali masa kini tentunya tidak semudah fikrah semata-mata. Malah mampu menghadapi aktiviti-aktiviti kumpulan atau pertubuhan yang bergerak atas landasan nama kemanusiaan dan kebajikan tetapi tujuannya untuk mengubah identiti umat dan akidah mereka. Beberapa peristiwa menjadi contoh antaranya al-Maududi telah dikecam hebat kerana menyokong Fatimah Jinnah yang berhadapan dengan pemerintah pimpinan rejim Ayub Khan. maka umat Islam mestilah memahami kaedah-kaedah syariat. tegas. tajdid atau kebangkitan Islam tidak akan mencapai kejayaan hanya dengan retorika kosong yang menyedapkan telinga mendengarnya. memahami realiti semasa dan bagaimana mengaplikasikan nas dan ijtihad kepada suasana semasa. Hasan al-Turabi. pembaharuan yang diperkenalkan haruslah membebaskan umat dari belenggu sistem riba dan eksploitasi pemodal (kapitalis). la juga bergantung kepada kejayaan untuk menggerakkan seluruh potensi dengan mengurangkan perbezaan pendapat atau mengurangkan karenah remeh temeh di antara pendukung Islam. fatwa yang lemah. Meninjau tajdid sepanjang sejarah dan perspektif umat Islam masa kini. malah mampu mewujudkan fikah baru yang berasaskan realiti semasa. Sebaliknya hendaklah melaksanakan secara praktikal dengan turun ke lapangan untuk merawati penyakit sosial. Tajdid politik pula meneruska. Dari sudut ekonomi. Tajdid dakwah menyebarkan fikrah yang tepat dengan segala Syumuliyyah dan Wasatiyyah tanpa mengetepikan wasilah termoden dan teknik tercanggih sehinggakan tasawwur Islam benar-benar jelas dari segi idea dan praktis di kalangan orang Islam dan difahami oleh bukan Islam. Dalam konteks ini. lemah-lembut malah berperwatakan kepimpinan.

Dalam aspek sistem . gerakan Islam telah mengambil keputusan untuk membentuk kerjasama dengan golongan bukan Islam bagi halaman 156 menghadapi sistem politik yang lebih zaiim. Kashmir. Somalia. Kemboja. asalkan asas urusannya 'hams' meskipun mungkin sedikit sebanyak bercampur urusan riba. umat Islam memerlukan bank maklumat iaitu maklumat tentang orang lain dan diri sendiri. keadaan ini juga berlaku di bidang ekonomi. Beberapa seminar ekonomi Islam antarabangsa yang mengumpulkan ulama fikah dan pakar ekonomi telah mengambil beberapa keputusan penting.Numairi. Dalam konteks ini. apa lagi setelah menerima jawatan rasmi. Harapan dan cita-cita tanpa infrastruktur yang cukup hanyalah tidak lebih dari sekadar membina istana di atas air. Selain di bidang politik. Indonesia atau di mana-mana sahaja. Ditambah pula terdapat kalangan orang Islam yang lebih menekankan perkara remeh temeh dari soal dasar. Di negara Syria. Ramai orang Islam yang berkemampuan dari segi ekonomi berlumba-lumba untuk mengerjakan ibadat haji dan umrah berulang-ulang kali tetapi keberatan untuk menghulurkan derma kepada umat Islam yang tertindas di Palestin. Di sinilah peranan institusi-institusi pengajian tinggi Islam berperanan dalam alam realiti bukannya dalam keadaan berkabus dan kebekuan. institusi dan gerakan Islam hendaklah terlebih dahulu mesti berada di kedudukan realiti masa kini dan tidak berdiri di awangawangan. Maka itu sebelum benar-benar terlaksana. menekankan isu-isu kecil yang bersifat umum. Malahan sesetengah umat Islam lebih selesa menunggu kehadiran alMahdi al-Muntazar dari Mujadid Muntazar meskipun sebelum ini kemunculan al-Mahdi palsu lebih banyak membawa kepada perpecahan malahan pertumpahan darah. malah lebih suka berselisih dari berbaik sangka. Bosnia. Manakala di pihak yang lain lebih suka menjawab 'tidak' atau 'haram' atas segala perkara yang memerlukan pemikiran mendalam dan ijtihad. Antaranya mengharuskan terlibat dalam institusi dan syarikat yang ditubuhkan di negara Islam dan menawarkan saham kepada awam.

al-Hululal-Mustawradah. Dengan meletakkan ilmu menjadi natural. para pemikir dan ilmuan kurun ini melepaskan diri mereka dari ideal-ideal dan hanya menyediakan diri mereka menjadi 'hamba' kekuasaan dan wang. mahasiswa dan golongan terpelajar yang mengabdikan diri kepada tujuan-tujuan ideologi akan mampu memimpin pergerakan yang progresif dalam sejarah dan halaman 157 menyedarkan umat terhadap kenyataan kehidupan. him. ilmuan. . Peranan golongan terpelajar boleh menjadi titik awal yang paling berkesan. serius dan beriltizam merancang secara rapi dan tersusun serta mampu melaksanakan secara berterusan. Menurut Dr.kepimpinan. sarjana. berwawasan. Pada waktu yang sama. hanya para intelektual. Menurut Dr. Tajdid akan muncul dari kalangan mereka yang dapat menyedarkan fikiran yang tumpul. tajdid bukan bererti bermula dari menara gading tetapi dari tengah-tengah rakyat jelata dari suatu gerakan ideologis.t. Ali Syari'ati. malah menggerakkan agama yang sudah menjadi tradisi kepada agama yang mempunyai jiwa. Dalam konteks ini. tetapi orang awam yang dapat mewujudkannya dalam bentuk tindakan. kumpulan yang tangkas. bukan Islam yang ortodoks dan fanatik. 23. Namun begitu.). Halaman 158 NOTA 1. membangkitkan semangat yang lemah dan tidak berkeyakinan. sikap inilah yang membina fikiran ilmuan yang membuat asumsi umum bahawa ilmu bersifat natural dan tidak natural dari tidak memihak serta berhubungan dengan keperluan kemanusiaan yang lebih tinggi. t. Yusuf al-Qaradawi. (Kaherah: Dar alRisalah. Ali Syari'ati lagi. para pemimpin institusi Islam tidak harus muncul sebagai kelas yang gilakan kekuasaan dan pencinta wang. fikiran yang segar hams dibebaskan dari kerangka agama tradisional yang kaku sehingga pemikiran tersebut dapat menerima Islam melalui bentuknya yang paling sublim iaitu dalam bentuknya sebagai satu ideologi.

him. 7. 151. 13. . 1991).Azmahal'Aqlal-Muslim. 91-97. him.cit. him. 34.cit. him. Ibid. Ibid. Abdul Hamid Abu Svlsyman.. Abdul Rahman Hj Abdullah. Pemikiran Islam MasaKini.R. 91-97. 93. (Kaherah: Dar al-Fikr. op. him. 59-68. dipetik daripada. All Syari'ati. him. 3. (tanpa tempat: Penerbit Mi2an. Tajdid al-Tafkir al-Dinifial-Islam.. (Kaherah: tanpa penerbit.. him. Abdul Rahman Haji Abdullah. him. Malik bin Nabi. tanpa halaman. Muhammad Iqbal. Ideologi Kawn Intelektual. 1970). op. 1970). 151. op. al-Fikr al-Islami al-Hadith. Malik bin Nabi.cit. 1987). 11.. 5. 15.Alam al-Islami. Ibid. him. him. (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 10. Abdul Rahman Haji Abdullah. 1989). 31. Muhammad al-Bahi. (USA: International Institute of Islamic Thought. Ali Syari'ati. 4. tanpa penerbit.2. 41-46. Ibid.cit. Gibb. 8.cit. Yusuf al-Qaradawi. 6. H. op..A. 12.. 31..1968). him. Ibid. 9. Wijhah al. Op. (Kaherah. 14. 19-25.

. 61-68. him. op. 28. 1991). halaman 159 21.). al-Qadayaal-Kuhra. (USA: International Institute of Islamic Thought. (tanpa tempat: tanpa penerbit.. Ibid. Majmu'ah al-Rasail. him.t. 40. "Skop. 170-173. (Kuala Lumpur: Penerbit Universiri Malaya. t. Ibid. Turathuna olFiknfiMazan al-Shar'wa-Al-oql. him.. 23. 41.. 30. him. t. Malik bin Nabi. (tanpa tempat: tanpa penerbit.cit. 31.42. op. 19. 30. Ibid.. Ibid. 22. 128-129. him.t. 2000).. 25.16.). Abdul Hamid Abu Sulayman. Sejarah dan Aliran Pemikiran Islam".. Malik bin Nabi. t. 17. him. Malik bin Nabi. Hasan al-Banna.cit. 167. Disember 1996. 27. 22. 18. 24.. dlm. TajdidPerspektifSejarah dan Masa Kini. Ibid.t.cit. Muhammad al-Ghazali. 29. 22. op. 26. him. Mohamad Kamil Ab Majid. tanpa halaman.jumal Usuluddin. 50-51. Bil. him.. 20. .50. 5. him.hlm. Abdul Rahman Haji Abdullah. Mohamad Kamil Ab Majid. him. Ibid.51.

195. him.. him. 36.cit. Ibid. 35.cit. Ibid. op. 32. him... him. him. Ibid.. Ibid. 32. him. 37. Yusuf al-Qaradawi. Ibid. 16. 39. him.hlm. Ali Syari'ati. 37. halaman 160 Bab 10 KONSEP. 40. 16. 43. 38. 105. 31. 34. LATAR BELAKANG DAN PANDANGAN SEMESTA MASYARAKAT MELAYU Hashim Musa Zainal Abidin Borhan Othman Mohd Yatim . 33.31. Ibid.. Ibid... op. Ibid.. him.42. 42.. him. 123.

Alam Melayu. Tawhid. Mitos Epik Roman.2 KEMUNCULAN PUSAT-PUSAT KERAJAAN DAN TAMADUN MELAYU Kerajaan-kerajaan pra-Islam di Alam Melayu terbahagi kepada dua bentuk. Islam juga disampaikan dengan perantaraan bahasa Melayu dengan kitab-kitabnya tertulis di dalam tulisan Jawi. Adat Konsep al-Din. Minangkabau. Istilah Melayu boleh juga ditakrifkan berdasarkan rumpun bangsa dan bahasanya iaitu Melayu tergolong di dalam cabang Melayu-Indonesia yang mengelompokkan bersama-samanya suku Jawa. bahasa Melayu yang menajdi lingua franca atau bahasa perhubungan luas di seluruh kawasan ini. Cabang Melayu-Indonesia terangkum pula di dalam Rumpun Bahasa Austronesia daripada keluarga bahasa sumbernya iaitu Keluarga Bahasa Austric. Nusantara. Aceh. Teori Kedatangan Islam. agama Islam yang dianuti oleh majoriti penduduknya. Bugis. Sasak. . dan kedua. Pandangan Semesta.Konsep dan Pusat Tamadun Melayu. Dinamisme. Sunda. 10. Bajau.1 KONSEP TAMADUN MELAYU Tamadun Melayu ialah sebuah tamadun yang dibentuk oleh sekelompok manusia yang digolongkan secara luas sebagai kumpulan orang-orang Melayu dan bertempat di suatu wilayah di Asia Tenggara yang dikenali dengan pelbagai nama seperti Gugusan Kepulauan Melayu (Malay Archipelago) atau Gugusan Kepulauan Melayu-Indonesia. Adat Sebenar. Tanah Jawi dan sebagainya. Dua elemen yang menjadi faktor utama yang mewarnai wilayah ini sebagai Melayu ialah pertama. Konsep Lambang. seperti berikut: halaman 163 10. Sulu dan sebagainya. Murut. Melanau. Animisme. Estetik Rasional. Madura. Kerajaan Agraria dan Maritim. Iban. Melanau.

Surabaya dan Tuban di Jawa Timur (pada zaman Airlangga kurun ke-11 dan kerajaan Majapahit kurun ke-13). Ligor dan Singora di Langkasuka (kurun ke-2). Antara pelabuhan-pelabuhan entrepot dan kerajaannya ialah Oc Eo di Funan (kurun ke-2). Kuala Selinsing di Perak (kurun ke-5).Pertama. Kerjaan Funan merupakan negeri pertama yang menerima pengaruh kebudayaan India (Hindu. Antaranya ialah empayar Funan dan kerajaan Angkor di Tanah Besar Asia Tenggara dan Majapahit di Jawa. Jambi/Melayu (kurun ke6/7) yang dicantumkan dengan Srivijaya di Palembang (kurun ke-7). Di Pulau Jawa.Buddha). pusat-pusat demikian menjadi pintu masuk pengaruh asing yang melahirkan interaksi antara tamadun. Kemunculan dan pembinaan negara-negara kota dan kerajaan pada zaman ini telah menjadi pusat-pusat kepada pembinaan dan pembentukan tamadun Melayu seterusnya. empayar Majapahit di peringkat awal merupakan kerajaan berbentuk agraria di lembah Sungai Berantas. berbentuk agraria yang menjadikan kegiatan pertanian sebagai latarbelakang ekonomi negara. di Sumatra Kan-t'o-li (kurun ke-5). sejak kurun pertama Masihi. Lembah Bujang di Kedah (kurun ke-4). Semenanjung Tanah Melayu dan Jawa Barat dan juga perairan Selat Malaka dan Selat Sunda. iaitu bentuk kerajaan yang kedua. Pelabuhan entrepot memainkan peranan penting sebagai pusat persinggahan pedagangpedagang dan pengumpulan dan penyebaran barangan dari Barat ke Timur dan sebaliknya. Seterusnya Funan telah berkembang menjadi kerajaan berbentuk maritim. tetapi melalui dasar peluasan kuasa dan perdagangan ia bertukar menjadi kerajaan maritim halaman 164 terpenting dari kurun ke-13 hingga ke-15/16. Kerajaan demikian memiliki sebuah atau beberapa buah pelabuhan entrepot. . Srivijaya dari kurun ke-7 hingga ke-11 merupakan kerajaan maritim Melayu yang terpenting yang mendominasi seluruh pesisir laut di utara dan barat Sumatara. Melalui peranan pelabuhan entrepot ini. yang menjadikan kegiatan perdagangan laut sebagai latarbelakang ekonomi negara.

Jawa bertarikh 1082. Teori ini dikemukakan oleh John Crawford dan juga oleh Niemann dan de Hollander yang seterusnya mendapat sokongan "Seminar Masuknya Islam ke Indonesia" dan juga Prof. Pendapat ini berdasarkan antaranya. kegiatan hubungan perdagangan orang Arab dengan Alam Melayu sejak zaman sebelum munculnya Islam di Semenanjung Tanah Arab. dan juga kawasan manakah yang menerima agama Islam. Naquib al-Attas menegaskan hakikat bahawa kandungan persuratan Melayu Islam dengan konsep dan istilah dan sistem tulisan Jawi yang digunakan menunjukkan sumber Arab atau Timur Tengah sebagai puncanya. S. di Brunei bertarikh 1048.10.3 KEMUNCULAN PUSAT-PUSAT TAMADUN MELAYU PADA ZAMAN ISLAM Dalam konteks kemasukan atau kedatangan agama Islam ke rantau ini. Islam telah dibawa ke Alam Melayu. Emanuel Godinho de Eredia. Antara bukti dan hujah rasional yang dikemukakan ialah penemuan batu bersurat di Campa bertarikh 1039. Teori kedua menyatakan Islam dibawa daripada China melalui Canton dan Hainan pada kurun ke-9. S. M. Daripada negeri China. Selain itu. Teori-teori ini menunjukkan perbezaan pendapat mengenai tarikh dan punca kedatangannya. Teori ketiga punca kedatangan Islam adalah daripada India melalui Gujerat. Teori ini telah dikemukakan oleh seorang sarjana Belanda Pijnappel yang . Naquib al-Attas. Kesemua bukti sejarah ini mencatatkan adanya masyarakat Islam dan menunjukkan arah kedatangan Islam ke rantau ini melalui negara China. di Laren. Ini diperkukuhkan dengan hujah bahawa wujudnya hubungan perdagangan di antara Tanah Arab dengan negara China yang membawa kepada kemasukan agama Islam ke negeri China. M. terdapat tiga teori mengenainya yang telah dikemukakan oleh beberapa orang sarjana. Ini diperkukuh dengan laporan yang menyatakan hakikat bahawa telah terdapat beberapa buah perkampungan atau koloni orang Islam berketurunan Arab di kawasan pantai timur dan barat Sumatera seperti tercatat dalam dokumen kerajaan China. Teori pertama menyatakan bahawa Islam dibawa terus dari Semenanjung Tanah Arab pada kurun ke-7. dan batu bersurat di Terengganu bertarikh 1303. Teori ini dipelopori oleh seorang penults Sepanyol.

Sulu (1450) dan Magindanao (1490) di Indoesia timur. ketiga-tiga teori ini telah membuktikan secara mutlak bahawa agama Islam telah dibawa masuk ke rantau Asia Tenggara dan ini telah membuahkan interaksi antara tamadun. Pendapat ini diperkukuh dengan halaman 165 wujudnya hubungan perdagangan di antara India dengan rantau ini sejak zaman pra-Islam lagi. ulama dan ahli sufi juga berperanan menyebarkan Islam secara hikmah dengan akhlak yang mulia. Siapakah yang memainkan peranan dan. Teori ini didasarkan pada bukti bahawa wujudnya persamaan batu nisan yang ditemui di Pasai iaitu batu nisan Sultan Malik al-Saleh bertarikh tahun 1297 dan batu nisan Maulana Malik Ibrahim di GrisekJawa dengan yang di Gujerat India namun ini ditentang hebat oleh G. Secara umumnya. Patani di Selatan Thailand (1500). iaitu para pedagang yang juga pendakwah (ada yang berkahwin dengan wanita tempatan dan melahirkan zuriat penyebar Islam seterusnya). Kesultanan Melayu Melaka (1400-1511). Moquette. Bantan (1572). Demak (1450). muncul Campa di Indo-China. Kemunculan kerajaan-kerajaan Melayu Islam ini menunjukkan juga peranan yang dimainkan oleh raja dan golongan pemerintah melalui istana dengan memberikan naungan kepada Islam. rasional dan bijaksana. Kerajaan-kerajaan Melayu Islam ini memainkan peranan penting . maka muncullah kerajaankerajaan Melayu Islam seperti Perlak-Samudera-Pasai (840) dan kemudiannya kerajaan Islam Aceh (1507). Apabila agama Islam bertapak kukuh di India. Marrison. pendakwah. Melalui penyebaran ini. menyebarkannya kepada rakyat/pengikutnya. pedagang-pedagang India yang telah memeluk agama Islam. Makassar (1600). P. Kerajaan Johor-RiauLingga (1673). Brunei (1480). Para mubaligh. Manakala di Tanah Besar Asia Tenggara. Sambas (1580). Sunda Kelapa (1527) dan Mataram (1586) di Pulau Jawa. Juga golongan bangsawan tempatan yang terawal memeluk agama Islam. Minangkabau (1500) di Sumatera. Ternate (1490). E.diperkukuh oleh Snouck Hurgronje dan J. bagaimanakah agama Islam dapat tersebar di Alam Melayu? Peranan menyebarkan agama Islam telah dijalankan oleh beberapa golongan. datang berdagang ke Asia Tenggara dengan membawa Islam bersama-sama mereka dan menyebarkannya.

Antara raja Aceh yang penting dan terkenal ialah Sultan Allaudin Ri'ayat Shah (1588-1604).1636).raja perempuan apabila Sultanah Safiatuddin (1641-1675) ditabalkan sebagai pemerintah Aceh. . seorang utusan dari Sharif Makkah. Peranan Aceh sebagai pusat penyebaran dan kegiatan agama Islam telah menyebabkan ianya digelar Serambi Makkah. Pada zaman pemerintahan Sultan al-Mukammil seorang ulama bernama Abdullah Ariff telah sampai dengan membawa kitab BahrLahut (Lautan Ketuhanan) yang membicarakan ilmu tasawuf. Sultan Iskandar Thani (16361641). Seperti yang dinyatakan. yang menekankan kesamarataan antara lapisan masyarakat. Aceh seterusnya dikuasai oleh raja. Aceh berkembang selepas kejatuhan Melaka dan mengambil alih peranan penting sebagai pusat penyebaran dan kegiatan agama Islam terutama di kawasan barat Alam Melayu sekitar kurun ke-17. Sultan Syed Maulana Abdul Aziz Syah. Raja Pasai bernama Meurah Silau telah diislamkan dan diberi nama Sultan halaman 166 Malik al-Saleh oleh Syeikh Ismail.sebagai pusat penyebaran dan penegakan tamadun Melayu di Alam Melayu. Ciri-ciri istimewa ini antaranya agama Islam merupakan agama yang mudah difahami. Samudera-Pasai pula telah muncul sekitar tahun 1042 sehingga tahun 1450 dengan raja pertamanya. Di Sumatera Utara ini kemudiannya muncul kerajaan Islam Aceh. kerajaan Perlak dan Samudera-Pasai merupakan pusat tamadun Melayu Islam terawal. Sultan Iskandar Muda Mahkota Alam (1606. selain peranannya sebagai pusat perdagangan dan kuasa politik orang Melayu Islam. Perlak merupakan kerajaan Melayu Islam pertama yang ditubuhkan pada tahun 840 dengan raja pertamanya. Meurah Giri yang menggunakan gelaran Maharaja Mahmud Syah. terdapat beberapa ciri istimewa yang menyebabkan ia dapat diterima dengan meluas oleh masyarakat Melayu di Alam Melayu. yang mengutamakan akhlak dan kehalusan budi bahasa yang dianggap serasi dengan budaya orang Melayu. Mengenai agama Islam itu sendiri. bersifat rasional dan logikal.

setengah pengkaji mengatakan pada 1480) Namun penemuan batu nisan bertarikh tahun 1048. Ini didorong oleh tindakan pedagangpedagang dan penyebar (mubaligh) agama Islam yang telah mencari pelabuhan alternatif selain Melaka yang terletak di bawah penguasaan kuasa Portugis yang beragama Kristian. Luzon. seorang mubaligh dari Makkah sekitar 1414. Kekuasaan dan pengaruh Brunei telah berkembang sampai ke Kepulauan Filipina (Sulu. Melaka muncul sebagai sebuah pusat tamadun Melayu Islam yang menguasai persisiran Selat Melaka sekitar kurun ke-15 dan awal kurun ke-16. muncul sebuah pusat tamadun Melayu Islam terulung iaitu Kesultanan Melayu Brunei sebagaimana kemunculan kerajaan Islam Aceh dan Kerajaan Johor-Riau-Lingga. menjadi pelabuhan perdagangan berbentuk entrepot antara dunia timur dan barat yang sibuk. dan di bahagian utara Pulau Borneo pula iaitu pantai barat Sabah dan Sarawak dikuasai oleh pihak Inggeris. Brunei juga menjadi lebih teguh dan berkembang menjelang kurun ke-16 terutama selepas kejatuhan Melaka. juga sebagai pusat penyebaran dan pengajaran agama Islam. halaman 167 . Brunei dikatakan menerima Islam apabila rajanya bernama Awang Alak Betatar memeluk Islam dengan menggunakan gelaran Sultan Muhammad (1363-1402. Melaka mencapai zaman kegemilangannya pada pertengahan kurun ke-15. Di Pulau Borneo. dan melalui dasar peluasan kuasa (imperialisme) telah berjaya menguasai wilayah-wilayah di pesisiran Semenanjung dan juga bahagian timur Sumatera di persisiran Selat Melaka sehinggalah kejatuhan ibu kotanya di tangan kuasa Portugis pada tahun 1511. Sebagaimana Aceh yang mengambil alih peranan Melaka.Di Semenanjung Tanah Melayu. Mula-mula baginda ke Temasik kemudian membuka Melaka yang seterusnya menerima Islam di tangan Makhdum Syed Abdul Aziz. menunjukkan wujudnya penempatan orang Islam lebih awal lagi di kawasan ini. Mindanao) sehinggalah wilayah-wilayah ini jatuh ke tangan kuasa Sepanyol. Melaka telah dibuka sekitar tahun 1400 oleh Parameswara. seorang keturunan Raja Srivijaya yang telah berundur dari Palembang apabila ianya diserang oleh kerajaan Jawa.

Di dalam pelaksanaan pentadbiran. sultan dijadikan 'Khalifah Allah di bumi' dibantu oleh golongan penasihat yang terdiri daripada alim ulama dan mufti. maka istana telah dijadikan pusat kegiatan dan penyebaran ilmu pengetahuan. diperkenalkan Uthmaniyah meletakkan 'sultan' sebagai ketua negara dan ketua agama Islam. Belanda. Sepanyol. dan kemudiannya Inggeris untuk menakluki dan mendominasi pusat-pusat tamadun Melayu telah memunculkan dan meningkatkan semangat jihad di kalangan masyarakat Islam untuk menentang kuasa-kuasa Eropah yang beragama Kristian ini. sebagaimana yang ditunjukkan di dalam Hukum Kanun Melaka di zaman Melaka dan Batu Bersurat Terengganu 1303.Berdasarkan kemunculan dan peranan kerajaan-kerajaan Melayu Islam atau pusat-pusat tamadun Melayu Islam itu. pemerintahan Mengenai empayar sistem politik pentadbiran.4 KESAN-KESAN KEDATANGAN ISLAM KE ALAM MELAYU Kedatangan dan penerimaan agama Islam telah membuahkan beberapa ciri utama dalam tamadun Melayu sebagai dan telah kesan atau natijah sistem dengan terpentingnya. 10. Mengenai sistem pendidikan. Pusat-pusat tamadun Melayu Islam ini mengambil alih peranan Melaka. Undang-undang yang berdasarkan hukum syariah telah diperkenalkan walaupun ia tidak secara menyeluruh. dan pandangan semesta ternyata agama Islam telah membawa beberapa perubahan dan pembaharuan kepada peradaban Melayu. perkembangan ilmu pengetahuan. Institusi-institusi pendidikan sama ada secara rasmi atau tidak rasmi . ternyata kejatuhan Melaka telah mendorong kemunculan puat-pusat itu secara bertaburan hampir di setiap pelosok kawasan di rantau ini. walaupun kemunculannya tidak dapat menyaingi Melaka kecuali kerajaan Islam Aceh. Kedatangan kuasa-kuasa Eropah iaitu kuasa Portugis. Oleh sebab agama Islam menerima naungan daripada istana raja-raja Melayu. Persaingan dan pertembungan antara pusat tamadun Melayu Islam dengan kuasa Eropah Kristian menggambarkan penerusan siri Perang Salib tetapi berlangsung di kawasan dunia timur.

muncullah golongan intelektual terutama alim ulama di beberapa pusat tamadun Melayu Islam dengan karya-karya utama mereka terutama karyakarya berbentuk keagamaan yang disampaikan dalam bentuk persuratan yang dinamakan sastera kitab. Mengenai kehidupan masyarakat Melayu di pusat-pusat tamadun Melayu Islam ini.5 PANDANGAN SEMESTA MELAYU PRA-ISLAM DAN PADA ZAMAN ISLAM . pusat-pusat tamadun Melayu Islam ini menjadikan agama Islam sebagai agama rasmi dan ini secara langsung meletakkan tamadun Melayu di dalam jaringan tamadun Islam global yang berhubungan dengan kerajaan Uthmaniah Turki. pondok atau pesantren atau di masjid-masjid dan surau-surau telah wujud. Ini menunjukkan semua golongan tanpa mengira kedudukan sosial berpeluang untuk mendapat dan mempelajari ilmu pengetahuan terutama ajaran Islam. Walaupun terletak di dalam lingkungan jaringan tamadun Islam global.' 10.t. mereka juga menerima kesan daripada pancaran tamadun Islam ini. Kesannya. Sultan menerima nasihat dan panduan daripada golongan alim ulama dan mufti termasuk dalam melaksanakan undangundang syariah terhadap masyarakat tersebut. Mughal India dan kerajaan-kerajaan Islam di Timur Tengah dan Afrika.antaranya ialah pendidikan di peringkat madrasah. Secara umumnya.w. Antaranya institusi kesultanan dan sultan sebagai 'Khailfah Allah di bumi' atau Khalifatullahfi l-Ardhi bagi menggantikan sistem beraja berteraskan pengaruh halaman 168 kosmologi Hindu-Buddha. Safawiyah Parsi. tamadun Melayu dari sudut kebudayaan temyata terus berkembang subur dan bersifat dinamik dengan menyerap unsur-unsur tempatan selagi ia tidak bercanggah dengan akidah dan syariah Islam yang berteraskan konsep Tauhid atau 'mengesakan Allah s.

tumbuh.1 Masyarkat Melayu Praagama Hindu dan Buddha Menurut persejarahan awal di rantau Alam Melayu ini.tumbuhan. pewayangan. Dalam konteks ini. Kepercayaan ini pula telah melahirkan peraturan atau pantang larang tertentu dalam sesuatu masyarakat. ada pendapat yang mengatakan bahawa telah wujud agama tauhid iaitu kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa di Alam Melayu.10. perbomohan dan sebagainya. penyembelihan. bomoh dan dalang merupakan peribadi-peribadi perantara yang boleh menghubungi hyang itu melalui upacara. 'tuhan' . Kepercayaan dinamisme ini melahirkan magis iaitu penguasaan terhadap tenaga ghaib dengan perbuatan atau upacara tertentu yang dilakukan oleh bomoh dan pawang. pawang. haiwan. Bahawa perkataan 'Tuhan' itu sendiri berasal daripada perkataan 'tuha-an' iaitu gandingan perkataan 'tuha' yang bermaksud 'tua' danakhiran'an'.upacara tertentu berbentuk pemujaan atau penyembahan iaitu jampi. roh dan semangat yang mempunyai perwatakan sendiri. halaman 169 Namun begitu dalam sistem kepercayaan pra-Hindu-Buddha ini. Roh nenek moyang ini dipercayai masih berada di kalangan mereka dan mempunyai tenaga yang kuat yang boleh mempengaruhi kehidupan mereka.5. juga wujud kepercayaan kepada roh nenek moyang yang dinamakan hyang yang seerti dengan poyang atau moyang. jiwa dan semangat dalam diri manusia. benda-benda yang boleh mendatangkan kesan baik dan buruk kepada manusia. sistem kepercayaan masyarakat peribumi berasaskan 'animisme' dan 'dinamisme'. Sistem kepercayaan animisme bermakna kepercayaan bahawa setiap benda (objek) ada jiwa. serapah. penyajian. maka timbullah istilah semhahyang iaitu menyembah roh jelmaan luhan. Sistem kepercayaan dinamisme ialah kepercayaan kepada tenaga yang ada dalam roh. Hyang itu juga ada yang dianggap sebagai jelmaan Tuhan yang perlu dipuja dan disembah. sehingga tenaga ghaib itu dapat dipergunakan untuk keuntungan sendiri atau untuk kerugian kepada orang lain. Dalam masyarakat Melayu tradisional ini. Oleh itu roh nenek moyang itu perlu ditenangkan melalui upacara pemujaan dan penyajian.

Bhagavad Sita dan Baratayudha. Mengenai aspek kesusasteraan dan aestetik.2 Pandangan Semesta Melayu Pengaruh Agama Hindu dan Buddha Dengan kedatangan agama Hindu-Buddha di rantau Alam Melayu ini. Namun begitu terdapat pandangan yang menyatakan kesan pengaruh Hindu-Buddha ini hanya berlaku pada lapisan atas masyarakat Melayu iaitu golongan pemerintah dan bangsawan sahaja tetapi tidak menyerap ke segenap lapisan masyarakat Melayu terutama di lapisan bawahan iaitu golongan rakyat jelata yang masih mengamalkan kepercayaan animisme dan dmamisme. Ajaran agama Hindu-Buddha juga telah mengalami proses sinkritisme atau penyerapan dengan kepercayaan tempatan yang asli untuk membentuk satu kepercayaan baru yang saling melengkapi. Mengenai aspek politik dan pentadbiran. kedudukan raja-raja dari aspek spiritual dan peranan fizikal diperkukuhkan melalui upacara keagamaan untuk menjadikan raja-raja sebagai peribadi yang luhur.perkara yang membesarkan dewa-dewa supaya dapat dikaitkan dengan kedudukan dan status raja sebagai penjelmaan dewa-dewa seperti yang telah diungkapkan oleh konsep 'dewaraja'. pengaruh ini tidak benar-benar melibatkan keseluruhan doktrin atau ajaran murni yang terdapat dalam falsafah Hindu-Buddha asli yang luhur itu. Oleh yang demikian.5. Maka timbulah konsep Sang Hyang Tunggal yang bermaksud Tuhan yang Maha Esa'. bukan aspek falsafah dan penghujahan . Hanya yang dipentingkan ialah perkara. Melalui konsep ini. suci dan kudus. ternyata ajaran agama Hindu dan Buddha yang lebih diutamakan bukan aspek rasional dan intelektual yang bersendikan akal budi dan pengetahuan akiiah.membawa maksud 'yang paling tua' dan yang tidak berpermulaan'. yang merupakan peninggalan daripada agama Tauhid yang dari permulaan (primordial) dibawa oleh para Nabi. upacara dan penyembahan keagamaan menjadi lebih tersusun dan berbentuk rasmi. pengaj aran daripada kitab-kitab suci agama Hindu seperti Mahabarata. 10.

Hikayat Pendawa (daripada Mahabharata) dan lain-lain. sistem sosial. sistem politik dan sebagainya. para bangsawan. Begitu juga apabila manusia Melayu berinteraksi dengan alam maka ini akan melahirkan satu konsep yang cukup pentinguntuk mendasari kehidupan mereka. keromantisan. Konsepsi 'adat yang sebenar adat' (iaitu hukum alam) merupakan contoh terbaik pandangan semesta manusia Melayu sebagaimana digambarkan di dalam pepatahnya iaitu 'adat air membasah. kesan daripada aspek-aspek ajaran Hindu ini seperti sistem penglapisan masyarakat (sistem kasta) yang memisahkan golongan raja. roman. keindahan. keagungan dan ketakjuban yang lebih ditekankan. sistem ekonomi. mitos dan sastera keperwiraan yang ditekankan menjadi amat popular di kalangan golongan bangsawan di istana dan kraton di rantau Alam Melayu. adat angin menyejukkan'. halaman 170 Namun begitu. 10. pandangan semesta Melayu' berpusat kepada manusia (man-centered).3 Pandangan Semesta Melayu dan Pengaruh Agama Islam Bagi masyarakat Melayu. Juga unsur-unsur kesusasteraan Hindu dari segi epik. golongan agama dan rakyat jelata sedikit sebanyak telah menular ke dalam sistem sosial kelompok Melayu.metafizik yang rasional yang diutamakan. tetapi aspek-aspek kesenian. adat api membakar. dan mengenai kehidupan mereka sama ada dari segi sosial dan bukan sosial.5. Maka muncullah epik Hikayat Sri Rama (daripada Ramayana). Manusia Melayu juga di dalam alam ini terdapat makhluk lain dan ada manusia lain yang wujud di samping mereka. keharuan. Keseluruhan kedinamikan hubungan sosial sesama manusia melahirkan sistem budaya. bertitik-tolak kepada tanggapan mereka terhadap alam sama ada alam nyata (fizikal) atau alam ghaib (spiritual). Hikayat maharajaRawana (daripada Ramay ana). iaitu 'peng alam .

Ayat-ayat di dalam kitab suci Al-Quran bukan sahaja ditafsirkan untuk mengetahui segala rahsia tersembunyi dalam kewujudan Tuhan. Demikian juga segala amalan yang jahat akan halaman 171 mendatangkan keburukan kepada pelakunya baik di dunia ini lebih-lebih lagi di akhirat nanti sebagai balasan muktamadnya. Juga agama Islam memasukkan kepercayaan kepada alam akhirat sebagai natijah atau hasil daripada kehidupan manusia di alam dunia ini. Amalan yang baik di dunia bukan sahaja memanfaatkan kehidupan di dunia tetapi lebih-lebih lagi kehidupan di akhirat sebagai natijah atau hasil yang muktamad. Juga terangkum dalam konsep tauhid ialah prinsip tentang kejadian alam semesta sebagai ciptaan Tuhan untuk memanfaatkan manusia di dunia ini dan untuk menjadi satu tanda atau bukti bagi wujudnya Rabbul'alamin Tuhan Semesta Alam. dan menyedari bahawa seluruh hidup mereka juga berfokus dan terarah kepada Tuhan (god-centered). dan ketauhidan mereka kepada Allah s. Pemilik dan Pentadbir yang tunggal bagi alam ini. Konsep tauhid mengandungi Tauhid Rahuhiyah iaitu mempercayai Tuhan yang esa sebagai Rabb Pencipta. Kedatangan agama Islam ke Alam Melayu sebenarnya telah memantapkan keseluruhan pandangan semesta Melayu dan berlakunya proses pentakrifan semula tentangnya. tetapi juga untuk mengukuhkan keyakinan. ketakwaan.an (pengalaman)'. maka manusia Melayu . dan sebagai wakil Tuhan di alam dunia ini atau Khalifatullahfi l-Ardhi.t.w. dan juga Tauhid 'Uludiyah iaitu penyembahan. roh dan semangat. Juga dikaitkan dengan konsep tauhid tentang kejadian manusia sebagai hamba Tuhan atau 'Abdullah. Lantaran pandangan semesta Melayu berpusat kepada manusia Melayu {man-centered). Interaksi dengan alam juga membolehkan manusia Melayu memahami persoalan kosmologi mereka sama ada yang berbentuk makrokosmik yang luas dan tinggi (alamjagat raya) atau berbentuk mikrokosmik iaiatu alam kecil (diri manusia). pemujaan. sebagai sebahagian daripada pandangan semesta Melayu. pengharapan dan permohonan hanya kepada Tuhan yang satu bukan kepada dewa-dewa.

(Lahore: Muahmmad Ashraf. 265. Hall. E.t. 24. him. 2.w. Preliminary Statement on A General Theory of the IslamizationoftheMalay-IndonesianArchipelago. Jaringan Ulama: Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara 7. (Kuala Lumpur: Macmillan. 364. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Kebangsaan.w. "New Light on the Coming of Islam to Indonesia?".W. dan Islam dalam Sejarah dan Kebudayaan Melayu. 124. pandangan semesta Melayu juga turut dibentuk berasaskan kepada 'hablumminallah' (hubungan manusia dengan Allah s.) dan 'hablumminannas' (hubungan manusia dengan manusia). 8. Lihat G. 439-440. 1972. Maha Mengasihani. 1968. halaman 172 NOTA 1. 1969). N. J. 4. G. 9. Kuala Lumpur: Oxford University Press. M. Justeru itu. The Preaching of Islam. Risalah SeminarSejarah Masuknya Islam ke Indonesia. him.J. yang Maha Berkuasa. 1977. him. Al-Attas. 24..menyedari dan menyakini bahawa Allah s. Azyumardi Azra. him. 1995). Lihat S. Ibid 3. 1994). A History of South-East Asia. 6. M. 1963. Drewes. . dan T. Lihat D. Ibid.t. Arnold. (Bandung: Penerbit Mizan. BKI. The Making of Modem South-East Asia. Ibid. W. D. Abadke-17dan ke-18. Tate. 1968). 5. (Kuala Lumpur: DBP. him.

Pendidikan Formal dan Tak Formal. Tulisan Jawi. Lingua Franca. melalui kaedah arkeologi telah ditemui batu-batu bersurat atau prasasti di sekitar Palembang. Nilai. Ontologi. Antaranya ialah Batu Bersurat Kedukan Bukit bertarikh 683 Masihi dan Batu Bersurat Talang Tuwo bertarikh 684 Masihi di Palembang. Peribadi Melayu. PROSES SOSIAUSASI DAN FEMBUDAYAAN MASYARAKATMELAYU Abu Hassan Sham Hashim Ismail Hashim Musa Rahmah Bujang Yaacob Harun Prasasti Batu Bersurat. KESUSASTERAAN. Kreativiti. 11. Bahasa Rasmi. Kawalan Sosial.kerajaan awal di rantau Alam Melayu. yang dipercayai berperanan sebagai ibu kota (pusat) empayar agung Melayu ini. KESENIAN. Pola dan Motif. Batu Bersurat Kota Kapur bertarikh 686 Masihi di Pulau Bangka dan Batu Bersurat Karang Berahi bertarikh 692 Masihi di Jambi. terdapat tinggalan sejarah yang menyatakan penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi bagi kerajaan. Seni Estetik. Kandungan inskripsi pada batu-batu bersurat ini membuktikan dengan jelas penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa . Kitaran Hidup. Epistemologi. Genre Lisan dan Tulisan. Kosmologi. Jati Diri.1 BAHASA MELAYU SEBAGAI WAHANA KEPADA PERTUMBUHAN TAMADUN MELAYU Dalam sejarah pertumbuhan tamadun Melayu. Rasionaliti. Sosialisasi.halaman 173 Bab 11 BAHASA. Dalam konteks penggunaan bahasa Melayu di zaman empayar Srivijaya. dan juga di beberapa tempat yang berdekatan.

keris. menteri. bidadari. kawasan Segenting Kra dan Semenanjung Tanah Melayu. sastera dan bijaksana". bangsa. negeri. jiwa. tembaga. istilah dan daya pengungkapannya dengan penyerapan daripada bahasa Sanskrit sehingga menjadi bahasa agama. teruna. ketika. kunci. satria. kapas. menurut catatan ahli pelayaran Cina. bahasa pemerintahan dan secara umumnya merupakan bahasa wahana (saluran. pesaka. merdeka. dewasa. pujangga. purnama. cinta. perdagangan dan lain-lain kegiatan yang dikaitkan dengan urusan rasmi bagi sesebuah empayar yang besar. baginda. barat PulauJawa. sendi. derma. rupa. Srivijaya melaksanakan dasar peluasan kuasa (imperialisme) dengan menguasai keseluruhan Kepulauan Sumatera. tentera. kala. Bahasa Melayu sebagai bahasa pemerintahan Srivijaya telah berkembang dari segi kosa kata. Antara contoh kata pinjaman daripada bahasa Sanskrit ialah "anggota. bangsa. pancalogam. sastera. hulubalang. Namun setelah kerajaan Srivijaya menakluki kerajaan Melayu itu dan . sutera. pertama. kuasa. puji. nama. hari. bonda. emas. neraka. Pada mulanya bahasa Melayu hanya merupakan satu bahasa kumpulan etnik Melayu dan kerajaan Melayu kecil (kerajaan Malayu-Jambi) yang terletak di kawasan daerahJambi sekarang. Kerajaan ini wujud kira-kira selama enam ratus tahun iaitu sekitar kurun ke7 sehingga kurun ke-14. suami. pangkat. senjata. cita. peti.rasmi. masa. hantu. denda. agama. raja. dewata. sentiasa. kota. punca. perantaraan) pembentukan sebuah tamadun Melayu. kurnia. saudara. budi. permata. budaya. seni. kerja. dan malahan sehingga sampai ke Sri Lanka. paduka. angka. mastika. Isi kandungan pada batu-batu bersurat (yang terserap dengan pinjaman perkataan halaman 175 Sanskrit sebanyak kira-kira 30 peratus) menunjukkan dengan jelas kewujudan sebuah kerajaan yang agak besar yang bernama Srivijaya (daripada bahasa Sanskrit bermakna "kejayaan yang gilang-gemilang'). guru. isteri. penjara. bahasa. suka. dara. kepala. jentera. puja. panglima. duka. pentadbiran. neraca. syurga. dosa.

maka bahasa Melayu telah berkembang dan meningkat maju selaras dengan tahap perkembangan kerajaan itu. bukti pertama yang menunjukkan penggunaan bahasa .mengambil bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi kerana kecekapan bahasa itu. agama. dan batu nisan Sultan Malik al-Saleh. maka kerajaan ini menjalankan dasar peluasan kuasa (imperialisme) melalui penaklukan ke atas seluruh PulauJawa dan kawasan berdekatan. Walaupun pendukung utama bahasa Melayu iaitu Srivijaya mengalami kemerosotan dan akhirnya runtuh. Surabaya di Jawa Timur yang dikatakan bertarikh 481 Hijrah atau bersamaan 1082 Masihi. penemuan batu nisan di Leran. kesenian dan kesusasteraan. Palembang diletakkan di bawah penguasaan Majapahit. Pada waktu yang sama. Inilah zaman kegemilangan pertama bahasa Melayu yang telah menjadi wahana dan pengantar kepada sebuah kerajaan dan tamadun Melayu yang pertama yang merentasi beberapa wilayah di Alam Melayu. Mengenai kedatangan agama Islam ke Alam Melayu ini. Raja Pasai yang dikatakan bertarikh 696 Hijrah bersamaan 1297 Masihi dijumpai di Pasai. Tulisan Pallawa dari India telah digunakan dan ratusan istilah daripada bahasa Sanskrit dalam pelbagai bidang kehidupan telah diserap ke dalam bahasa Melayu terutamanya dalam bidang ilmu pengetahuan. aspek-aspek kemanusiaan dan kemasyarakatan yang lain. Namun begitu. antara tanda yang terawal ialah penemuan batu nisan di Brunei yang dikatakan bertarikh 447 Hijrah atau bersamaan tahun 1048 Masihi. sehingga kuasanya melangkau ke Pulau Sumatera dan Semenanjung Tanah Melayu. Apabila kerajaan Majapahit yang ditubuhkan oleh Raden Wijaya pada tahun 1293 semakin berkembang. kerajaan Srivijaya sedang mengalami zaman kemerosotan sehinggalah ibu kotanya. politik dan pentadbiran. bahasa Melayu halaman 176 seterusnya telah mendapat satu tenaga baru atau menerima sunrikan baru dalam proses perkembangannya iaitu kedatangan agama Islam. ekonomi dan perdagangan.

surau ataupun di rumah-rumah alim ulama.Quran dan A lHadis (Sunnah). ketakjuban. daya khayalan dan imaginasi. Dengan kedatangan agama Islam. dan Afrika Selatan. Tulisan . Dalam perubahan dan perkembangan ini. dan pelaksanaan hukum Islam (syariah) dalam sistem pemerintahan dan pentadbiran. tumpuan terhadap ilmu pengetahuan dan persuratan bukan lagi menekankan aspek estetik. iaitu di kalangan bangsawan dan pemermtah. 11. yang terhasil dari cetusan dan dorongan secara langsung danpada sumber tamadun Islam iaitu A I.Melayu untuk mengungkapkan ajaran agama Islam ialah Batu Bersurat Terengganu yang bertarikh 702 Hijrah bersamaan 1303 Masihi. tetapi kepada yang lebih rasional. Gugusan Kepulauan Melayu atau TanahJawi kerana agama Islam yang tersebar dan dianuti berkembang melalui penggunaan bahasa Melayu dan kitab-kitab Melayu Jawi. 11. Kitab-kitab Melayu yang tertulis dalam tulisanJawi telah tersebar meluas ke merata pelosok kawasan di Alam Melayu termasuk tempat-tempat penghijrahan yang baru seperti Sri Lanka. pada zaman pengaruhan agama HinduBuddha la terkongkong di kawasan istana dan kraton.golongan tertentu sebaliknya turut disebarkan dan diajarkan di kalangan rakyat jelata sama ada melalui pendidikan dan pengajaran secara rasmi (formal) atau tidak rasmi seperti di madrasah. Kandungan batu bersurat ini menunjukkan dengan jelas kedudukan agama Islam sebagai agama rasmi bagi sesebuah kerajaan Melayu. masjid. Sumber tamadun Islam ini memberikan penekanan kepada aspek kerasionalan berdasarkan akal budi dan ilmu yang sahih dan nyata. pondok atau pesantren. Malagas! (Madagascar). akali dan intelektual.3 BAHASA MELAYU SEBAGAI BAHASA PENGANTAR Kawasan dunia atau rantau ini diberikan nama rantau Alam Melayu. ilmu pengetahuan tidak lagi dikongkong atau dibataskan kepada golongan. romantis. sebagai pusat ilmu pengetahuan.2 PENGARUH AGAMA HINDU-BUDDHA DAN ISLAM Dalam bidang ilmu pengetahuan.

Karya terawal yang dijumpai setakat ini ialah terjemahan kitab Aqa'idal-Nasafi daripada bahasa Arab. Penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar agama Islam telah meningkatkan taraf. Dengan kedatangan kuasa dan pengaruh Barat. persis dan saintifik. Riau). al-Jaivah iaitu namauntuk merujuk kepada utara Pulau Sumatera (Perlak-SamuderaPasai-Aceh) yang mula-mula menerima agama Islam. Terengganu. Jawi ialah adjektif al-Ja'wah dan tulisan ini telah mengambil alih peranan tulisan Pallawa dan Kawi dari tamadun India untuk mengeja bahasa Melayu.wilayah Melayu di Sumatera (Aceh.halaman 177 Jawi telah digunakan sejak permulaan kedatangan Islam. Istilah 'Jawi' besar kemungkinan berpunca daripada istilah Arab. Johor. falsafah. kecekapan dan kewibawaannya. Juga bahasa Melayu telah mencapai taraf lingua franca atau bahasa perantaraan di kalangan penduduk wilayah ini pada zaman empayar Srivijaya. Antara faktor yang menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar penyebaran. Al-Jawah bermaksud 'tanah hujung' merujuk kepada hujung utara Sumatera. dan persuratan Islam di Alam Melayu adalah kerana sifat dalaman bahasa Melayu yang sederhana. Karya-karya yang demikian telah muncul dengan subumya dalam kurun ke-16 dan ke-17 yang memperkatakan tentang metafizik. cekap dan tepat. Di samping itu juga. Patani) dalam penyebaran agama Islam ke seluruh Alam Melayu dan sebahagian daripada Indo-China. terdapat peranan yang telah dimainkan oleh daerahdaerah atau wilayah. penyampaian. dan di Semenanjung Tanah Melayu (Melaka. kosa katanya tanpa banyak perlambangan dan tafsiran yang berlapis-lapis. dan teologi yang rasional dan logikal. sifat . Terjemahan kitab Injil ke dalam bahasa Melayu tertulis dalam tulisan Jawi. mubaligh-mubaligh Kristian yang datang ke Alam Melayu juga telah menggunakan bahasa Melayu dan tulisan Jawi untuk menyebarkan ajaran agama itu. yang menghuraikan hakikat. Kelantan. Istilah-istilah yang baru dan cara penghujahan dan pernyataan yang baru demi mengungkapkan penegasan dan penghujahan yang lebih rumit dan kompleks tetapi lebih tepat.

menurut Syed Muhammad Naquib al-Attas. dalam aspek pemikiran orang Melayu Islam iaitu kemasukan fahaman sekular yang menjejaskan pemikiran dan pegangan orang Melayu Islam sehingga menimbulkan satu keadaan kecelaruan ilmu. dan tersusun. Oleh itu. dan penggunaan bahasa Melayu sebagai pengantar pendidikan sepenuhnya. dalam . melalui proses berfikir yang bertahap-tahap. iaitu unsur yang telah pun disemai oleh Islam halaman 178 sebelum ini. keintelektualan membawa makna keadaan atau sifat penggunaan fikiran yang mendalam dalam mencari sesuatu jawapan atau penyelesaian yang menuju ke arah kesempurnaan. 11. teratur. 11. Ciri-ciri keintelektualan itu dapat dilihat pada proses berfikir secara kreatifdan juga pada kerasionalan idea dan hujah yang dapat pula dipertanggungjawabkan alasannya. hakikat kewujudan (ontologi) dan hakikat alam semesta (kosmologi) yang sebenarnya menjadi tunjang dan asas akidah Islam. pendedahan ilmu pengetahuan yang lebih saintifik dan rasional dalam sistem pendidikan orang Melayu di Malaysia dan juga di Indonesia.dan sumber ilmu (epistemologi). ekonomi dan juga.5 TRADISI KEINTELEKTUALAN DAN KESUSASTERAAN DI ALAM MELAYU Secara umumnya. Namun dari segi yang lain Barat juga membawa semangat dan elemen rasionaliti dalam ilmu pengetahuan dan pendidikan. telah meningkatkan lagi kecekapan dan kewibawaan bahasa Melayu sehingga menjadi bahasa pengantar ilmu pengetahuan yang tinggi pada masa ini.4 KEDATANGAN BARAT DAN PENGARUH KE ATAS BAHASA MELAYU Kedatangan kuasa Barat telah membantutkan perkembangan tamadun Melayu dari aspek politik dan pentadbiran.

yang memperlihatkan kekreatifan dan kebijaksanaan berfikir anggota masyarakatnya yang bermula pada zaman praliterasi. di Brunei bermula dengan pemerintahan sultan ketiganya iaitu Sultan Sharif All (1425-1432). Bentuk-bentuk sastera lisan itu misalnya cerita penglipur lara. cerita jenaka. legenda. Pasai sekitar tahun 1250-1524. Sejarah keagungan perkembangan pusat-pusat keintelektualan dan kesusasteraan Melayu yang bertulis bermula dengan kemunculan empayar Srivijaya sekitar tahun 650-1200. Keintelektualan dibezakan daripada proses merasa {to feel) dengan pancaindera. Sastera lisan misalnya yang diperturunkan daripada satu generasi ke satu generasi melalui proses sosialisasi anggota masyarakat merupakan satu unsur local genius kebijaksanaan tempatan. kesusasteraan di Patani sekitar tahun 1500-1900. Melaka sekitar tahun 1400-1511. secara langsung telah mencetuskan perkembangan hasil-hasil kesusasteraan Melayu mengikut tahap perkembangan kerajaan dan kemampuan pengarang-pengarangnya di halaman 179 istana-istana raja Melayu. kesusasteraan zaman Palembang sekitar tahun 1650-1824. Bentuk lisan dan tulisan berkembang secara terus-menerus selaras dengan perkembangan tamadun Melayu. cerita binatang. diikuti kesusasteraan zaman Johor 1528-1779.mencari sesuatu jawapan atau menyelesaikan sesuatu masalah. menampakkan ciri-ciri akal budi dan kebijaksanaan orang Melayu menangam segala gelagat penghidupan yang terhasil daripada proses pengintelektualan orang Melayu sepanjang zaman. Istana-istana raja Melayu merupakan pusat kegiatan keintelektualan dalam tamadun Melayu Islam. . dan di Riau sekitar tahun 1673 sehingga tahun 1911. Bentukbentuk ucapan lisan yang lain seperti pantun. peribahasa.lain. cerita asal-usul dan lain. pepatah-petitith. Keagungan kerajaan-kerajaan Melayu tradisional tersebut. seloka dan seumpamanya (yang kemudiannya dirakam dalam bentuk tulisan). cerita nasihat. mitos. simpulan bahasa. Tradisi keintelektualan Melayu boleh dilihat pada hasil-hasil kesusasteraan yang terdiri daripada bentuk lisan dan tulisan. dan proses berkehendak (to will) melalui keinginan nafsu.

sastera undang-undang iaitu Hukum Kanun Melaka (Undang-undang Melaka) dan Undang-undang Laut Melaka menjadi panduan kepada peraturan mentadbir negeri dan dalam menegakkan keadilan masyarakat umum.Srivijaya merupakan pusat kebudayaan Melayu tertua yang memainkan peranan penting dalam perkembangan keintelektualan dan kesusasteraan Melayu tradisional. Hikayat Amir Hamzah. Kegiatan berpindah keintelektualan ke Melaka. Walau bagaimanapun. . Hikayat Nabi Mi'raj. hasil kesusasteraan yang bertulis di atas bahan-bahan yang lain tidak kedapatan atau ditemui. dan tulisanJawi merupakan tulisan yang digunakan dalam kesusasteraan Melayu. kisah mengenai nabi-nabi dan pahlawan Islam telah 'dimelayukan'. dan juga cerita rekaan berkenaan Nabi-nabi seperti Hikayat Nabi Yusuf dan lain-lain. Di sini muncul bahasa Melayu persuratan yang bertindak sebagai wahana atau alat untuk penyebaran agama dan kesusasteraan Islam. Melayu dan Pasai. dan Hikayat Muhammad Hanafiyah. Manakala cerita-cerita berkenaan ketokohan pahlawan Islam turut tersebar di Pasai contohnya Hikayat Muhammad Hanafiyah. pahlawan dan sejarah seperti Hikayat Raja-Raja Pasai. Hikayat Nabi Wafat. para sahabat. Walaupun karya-karya kesusasteraan zaman ini umumnya ditulis dalam bahasa Sanskrit. Hasil-hasil kesusasteraan dipenuhi dengan ciri kesusasteraan agama khususnya sastera kitab. cerita nabi-nabi. kesusasteraan Kegiatan Melayu kemudiannya lanjutan agama dari Islam Perkembangannya merupakan penyebaran kesusasteraan diteruskan di Melaka dan pada zaman inilah. riwayat hidup Nabi Muhammad. Pada zaman Melaka ini. Antara karya yang terhasil pada zaman ialah Hikayat Nur Muhamammad. Hikayat Bulan Berbelah. Namun sastera lisan dan hasil karya pada zaman pengaruh Hindu masih dikekalkan. namun terdapat juga bentuk penulisan dalam bahasa Melayu kuno seperti yang tercatat di atas batubatu bersurat. Pada zaman Pasai kegiatan kesusasteraan pula lebih banyak dikaitkan dengan kegiatan kerajaan ini sebagai kerajaan Melayu yang pertama menerima dan memeluk agama Islam di Alam Melayu.

ketika ini Johor tidak dapat bersaing dengan Aceh yang merupakan kuasa politik dan ketenteraan dan pusat perdagangan dan kebudayaan Melayu terpenting di persisiran Selat Melaka. Dikatakan Aceh mengambil alih peranan yang sebelum im dikembangkan oleh Pasai dan Melaka. Kesusasteraan zaman Aceh mencapai zaman kemuncaknya pada kurun ke-17 dengan kemunculan nama-nama seperti Hamzah Fansuri dan Syamsuddin alSumatra'l yang membawa fahaman wahdatui al-wujud. Selain Syeikh Nuruddin. ia merupakan salah satu pusat keagungan tamadun Melayu tradisional untuk selama empat kurun lamanya. kesusasteraan zaman ini paling dominan ditandai dengan penulisan hikayat klasik Melayu seperti Hikayat Hang halaman 180 Tuah. Keempat-empat orang tokoh ini banyak menghasilkan karya agama iaitu Hamzah Fansuri dengan karya seperti Sya'ir Perahu. dan juga kerajaan Islam Aceh. Manakala kesusasteraan undang-undang seperti Umlang-undangJohor diadaptasi dari Hukum Kanun Melaka. Mengenai kerajaan Islam Aceh (1500-1900). Adat Raja-raja Melayu dan Sejarah Melayu atau Sulalat al-Salatin. Walau bagaimanapun. Syeikh Nuruddin al-Raniri dengan karyanya berjudul Hujjah al-Siddiq li dafa 'al-'Zindiq dan Tihyanfi Ma 'rifat al-Adyan. ada juga tokoh yang mengambil jalan tengah dalam perselisihan ini iaitu Abdul Rauf al-Singkeli. .Kejatuhan Melaka pada tahun 1511 di tangan kuasa Portugis menyebabkan pusat keintelektualan dan kesusasteraan Melayu telah berpindah ke kerajaan Johor yang telah diasaskan sebagai kesinambungan tradisi Melaka. dan Abdul Rauf al-Singkeli dengan karyanya berjudul Mir'at al. Syamsuddin al-Sumatra'l dengan karyanya berjudul Mir'atal-Mu'min. Namun begitu. Alim ulama lebih menumpukan kegiatan perkembangan agama Islam di Aceh berbanding di Johor.Tullab. Fahaman ini ditentang oleh Syeikh Nuruddin al-Raniri yang berasal dari Gujerat tetapi telah menyerap dalam kebudayaan Melayu. Aceh berkembang pesat dengan penulisan kesusasteraan agama dan penulisan sejarah. Sya'ir Burung Pinggai dan Syarab al-Asyikin.

Muhammad Muhyidin bin Syihabuddin dan Kemas Muhammad bin Ahmad. Ulama lain yang termasyhur ialah Syeikh Ahmad bin Muhammad Zain al-Fatani (1856-1906) yang telah belajar di Patani kemudian ke Haramain dan juga pernah ke Baitui Muqaddis (untuk belajar ilmu perubatan). Islam menjadi agama rasmi sesudah rajanya memeluk Islam pada awal kurun ke-16 dan dengan itu bermulalah kegiatan keislaman yang kuat melalui sistem pendidikan Islam secara sistem pondok yang telah melahirkan masyarakat Islam dan para ulama Islam yang kukuh dan berpengaruh. Sair al-Salikin dan lain-lain. Karyanya yang berjumlah tidak kurang daripada 57 buah yang mencakupi hampir semua bidang pengajian Islam. Beliau juga telah menjadi penyelia bahagian penerbitan Melayu bagi Percetakan Kerajaan Turki di Makkah pada tahun 1884. Di Patani. Pada masa Raja All bin RajaJaafar (1845-1857) menjadi Yang Dipertuan Muda Ke-8. yang merupakan sebahagian daripada kerajaanJohorRiau-Lingga. kebangkitan Riau sebagai pusat keintelektualan dan keilmuan Melayu telah bertambah kukuh apabila golongan pembesarnya sendiri termasuklah Yang Dipertuan Mudanya menjadi pendukung dan penggerak utama kegiatan itu. Riau. mulai meningkat sebagai pusat kebudayaan. Di samping itu muncul tokoh-tokoh seperti Syihabuddin bin Abdullah Muhammad. Satu . Kemas Fakhruddin. Sumatera dalam bidang karya agama muncullah Syeikh Abdul Samad al-Palembani dengan karyanya berjudul Hidayat al-Salikin. antaranya ialah Furu 'al-Masa 'il. Antara ulama Patani yang paling terkenal ialah Syeikh Daud bin Abdullah al-Fatani (1740-1847) yang mula-mula belajar di Patani kemudian ke Aceh dan seterusnya ke Haramain (Makkah dan Madinah). keintelektualan dan kesusasteraan Melayu pada masa pemerintahan Yang dipertuan Muda Ke-4 iaitu Raja Haji Syahid fi Sabilillah (1778-1784). Pondok.pondok di Patani pada kurun ke-18 dan ke-19 mempunyai status yang tinggi kerana sumbangannya melahirkan barisan ulama yang diiktirafdi seluruh Alam Melayu. halaman 181 Seterusnya. kemudian ke Universiti al-Azhar di Kaherah sebagai anak Melayu yang pertama belajar di universiti itu.Di Palembang.

malah menggunakan watak dan latar Mesir. telah menghasilkan novel perta. Syed Syeikh al-Hadi yang banyak dipengaruhi keintelektualan Mesir. dicetuskan oleh dua elemen yang utama iaitu pertama. dilihat dari satu sudut pandangan. Ciri-ciri keintelektualan dan kesusasteraan Melayu kurun ke-20 sehingga kini. Mufti Mesir (1888. Tokoh karyawan yang paling menonjol di Riau pada kurun ke-19 ini ialah Raja All Haji (1808/9-1872) melalui karya-karyanya yang pelbagai jenis berjumlah tidak kurang daripada 12 buah antaranya ialah Tuhfat al-Nafis. Syeikh Abdul Ghani dan Syeikh Ismail Abdul Mutalib (Aceh) dan Syed Syeikh al-Hadi yang pernah mengunjungi Mesir dan tersepuh dengan gerakan pembaharuan ini. pengaruh kebangkitan semula Islam yang dipelopori oleh Syeikh Muhammad Abduh (1849-1905). Melalui karya ini. Syeikh Muhammad Abduh telah berpecah dengan Jamaluddin al-Afghani. Berikutan daripada perkembangan tersebut. Gerakan kebangkitan semula Islam tiba ke rantau Alam Melayu melalui tokoh. usuluddin. para bangsawan Riau yang lain juga telah menghasilkan karya-karya mereka melalui satu pertubuhan persuratan yang dinamakan 'Persekutuan Rusydiah (Rusydiah Kelab/ yang ditubuhkan sekitar tahun 1892. Selain daripada Raja All Haji. dan pengajian tentang nahu dan morfologi bahasa Arab. kedatangan Barat yang membawa pengaruh sekularisme. Ini diikuti oleh tokoh yang dianggap . Pada tahun 1885.ber'judul Hikayat Fariclah Hanum (1925-1926). la terpengaruh dengan sifat-sifat romantis yang terdapat dalam novel-novel Mesir. nasionalisme. Cetusan daripada pemikiran demikian telah melahirkan sebarisan orang-orang Melayu Islam yang dikenali sebagai 'kaum muda' dengan idea pembaharuan menentang amalan dan pemikiran Islam yang didukung oleh ulama-ulama tradisional Islam dan badan-badan Islam kerajaan yang dinamakan sebagai 'kaum tua'.pusat keilmuan dan pengajian iaitu Bait al-Talahah di dalam kawasan istana dan masjid di Pulau Penyengat telah menjadi pusat kegiatan itu.tokoh yang pernah belajar di Universiti Al-Azhar seperti Syeikh TahirJalaludin (Minangkabau).miinya. dan kedua. fikah dan tasawuf diajar. realisme dan humanisme dalam kaedah berfikir dan pengungkapan orang-orang Melayu.1889) yang bersama-sama dengan Jamaluddin alAfghani (1838-1897) telah mempelopori gerakan Islam yang terkenal dengan nama Gerakan Salafiah dan menerbitkan majalah-majalah yang menganjurkan fahaman itu.

sosial dan politik./Maw oleh S. Persatuan Penults Johor (PPJ-diJohor. misalnya Senja Belum Berakhir (1971) oleh Azizi Haji Abdullah.tokoh agama seperti terlihat dalam no\e\ny3iAl-SyaqaqI(\WS) dan Tok Guru (1988). Perkembangan ini seterusnya disambung oleh penulis-penulis dalam Angkatan Sasterawan 50 (ASAS 50) seperti Keris Mas. Awam il-Sarkam. Di peringkat nasional pula muncul persatuan.N dan Hamzah. Sekitar tahun-tahun 1960-an hingga 1990-an pula menyaksikan penghasilan novel-novel yang lebih mengarah kepada pengutaraan nilainilai falsafah atau pandangan hidup tertentu. Manakala bagi tahun-tahun 1980. Iman (1995) oleh Abdullah Hussein dan sebagainya. Tema-tema novel beliau ialah pendedahan kepincangan ekonomi. Othman Kelantan dunHari-hari Terakhir Seorang Seniman (1979) oleh Anwar Ridzuan. Antaranya ialah PELITA (Terengganu). Mereka bergiat bukan sahaja dalam bidang penulisan novel tetapi juga dalam bidang penulisan cerpen. Ranjau SepanjangJalan (1966). Antara sasterawan yang terkenal ialah Shahnon Ahmad. Srengenge (1974). Shit (1999) dan sebagainya. sajak dan drama. lakah Salmah? (1928). Ini terlihat dalam karyanya berjudul Rentong (1965).penting dalam genre ini.novel tahun 1990-an pula diwakili oleh Sidang Serangga (1980) oleh Ishak Haji Muhammad (Pak Sako). Dalam meningkatkan kegiatan kesusasteraan.an diwakili oleh novel Saudagar BesarDari Kuala Lumpur oleh Keris Mas. Terdedah (1965). Novel. Beliau juga mengkritik tokoh. ASASI di Kedah dan sebagainya. 12 Kali halaman 182 Sengsara (1929) dan Siapa Jahat (1929-1930) yang membawa watak dan latar Tanah Melayu sendiri dan tidak lagi berlatarkan Timur Tengah. Usman Awang. Persatuan Penults Kelantan (PKK) dt Kelantan.persatuan penulis seperti Gabungan Penulisan Nasional (GAPENA/ Kesemuanya memainkan peranan penting kepada . Asraf. pelbagai persatuan penults muncul di seluruh tanah air. Masuri S. iaitu Ahmad Rashid Talu dengan novel-novelnya berjudul Kawan Benar (1927).

Herbert Read pula mengaitkan keindahan kepada kesatuan hubungan bentuk-bentuk. sebagai hasil ekspresi yang mengutamakan dua proses aktiviti iaitu proses fizikal dan proses psikologikal. Seni itu merupakan kegiatan manusia yang mempunyai waktu senggang (lapang) dan hasil seni itu menimbulkan perasaan menyenangkan penciptanya dan penatapnya. Kemuncaknya ialah seni itu merupakan kegiatan bangsa yang maju iaitu menunjukkan wujudnya tamadun atau peradaban. antaranya. beberapa takrifan telah dikemukakan antaranya menurut ahli falsafah Yunani misalnya Aristotle yang menyatakan bahawa seni sebagai peniruan bentuk alam di mana penciptanya turut menyertakan ideanya dalam peniruan tentang alam itu. Monroe Breadsky menghubungkan seni dan keindahan kepada suatu benda yang memiliki kesan yang menyenangkan. Efek psikologis yang dimaksudkan mencakupi segala tanggapan melalui pengamatan. pengenalan dan imaginasi yang rasional . kenikmatan atau dorongan kerohanian. sebagai sebuah pertubuhan di peringkat nasional sastera menggalakkan pertumbuhan sastera tanah air. 11.6 SENI DAN TAMADUN MELAYU Konsep sent boleh difahamkan dengan meneliti beberapa penegasan mengenainya. halaman 183 Mengenai definisi seni ini. bahawa seni itu merupakan buatan manusia yang dihasilkan bertolak dari fitrah akal. Rumusannya. untuk GAPENA sendiri. budi dan perasaan. Everyman Encyclopedia mentakrifkan seni sebagai sesuatu yang dilakukan orang yang bukan merupakan keperluan asas melainkan dilakukan kerana kemewahan. seni ialah buatan manusia yang berkemampuan untuk menimbulkan kesan atau efek psikologis ke atas manusia lain yang melihat dan menikmatinya.pembentukan aliran kesusasteraan sentiasa mengadakan sayembara dan keintelektualan dan seminar itu sendiri. Seni itu mengekspresikan alam sekitar dan budaya manusianya sebagai pencetus atau pendorong penciptaannya.

hubungan manusia dengan alam semula jadi.w. dan Nabi. 11. manusia dengan kepercayaan dan agamanya. Semua ini akan mempengaruhi dan mengawal manusia ketika mereka mengisi daya kreatif mereka melalui penghasilan seni. dengan penentuan tindak-tanduk dan kelakuannya ditentukan pula oleh sistem kepimpinan seperti raja atau pemerintah dan rakyat. Perkembangan yang dimaksudkan ialah bagaimana hasil seni menunjukkan hubungan manusia Melayu dengan manusia lain. apabila ayat-ayat Al-Quran halaman 184 . Tukang dan seniman Melayu turut menyalurkan kreativiti seni dengan matlamat "demi Tuhan". umpamanya dalam penghasilan seni ukir.atau emosional.6. dan penentuan pekerjaan mereka seperti seorang petani atau nelayan. Dalam konteks penghasilan seni dengan ketamadunan.1 Seni dan Kehidupan Hubungan seni bagi orang Melayu terungkap dalam kawalan kehidupan yang boleh dinyatakan seperti dalam ungkapan benkut: Kehidupan kawalannya agama dan tatacara.t. Daya inspirasi dan usaha mereka juga didorong oleh kepuasan dimana hasil itu sebagai ekspresi rohani jiwa Islam. daya usaha seseorang seniman Islam diberi erti pula melalui hubungannya dengan alam sekitar dan nilai agamanya. Penegasan ini sangat cocok dengan perkembangan yang telah dilalui oleh manusia yang mengisi dan member! erti kepada tamadun Melayu. seperti usaha menyalin semula Al-Quran dengan bertulis tangan. Tatacara isiannya membentukkan wajah seni. seperti lagu nasyid. menggubah lagu untuk nyanyian puji-pujian terhadap Allah s. bahkan juga ditentukan oleh perhubungan melalui perdagangan dan pembuatan seperti menggunakan teknik dan teknologi.

serta pewarna. Borneo. Menjelang kurun ke-15. walaupun terdapat juga hasil kain yang memang asali tempatan antaranya kain pua dan kain tenun. dan dari Timur Tengah kain bertekat dan bertenun benang emas. dan seni anyaman bakul. Pulau Jawa. anyaman. kelarai juga sebagai hasil kraf Melayu. Kerajaan-kerajaan ini telah menaungi pelbagai kegiatan keseniaan seperti kegiatan hasil seni rupa dalam bentuk kaligrafi. selatan Thailand dan Semenanjung Tanah Melayu. Alam semulajadi ialah sumber utama kreativiti seni orang Melayu. dunia Melayu (Alam Melayu) telah mempunyai beberapa buah kesultanan Melayu Islam iaitu di Pulau Sumatera. Melalui hubungan ini juga terhasil bentuk-bentuk seni khat yang diupayakan sebagai kerajinan tangan hingga menghasilkan manuskrip dan kitab bertulis tangan. tenunan. Dari hubungan ini terhasil bentuk-bentuk seni tekstil seperti kain songket. dan Kepulauan Filipina. berkedudukan strategik terletak di pertengahan jalan laut (Jalan Sutera Maritime antara kedua kawasan utama ini. ukiran. Perdagangan merupakan faktor yang turut membawa pengaruh dalam pembentukan seni budaya Melayu. dunia Melayu sudah menjadi laluan utama budaya dan perdagangan dari luar sama ada dari negara-negara di bahagian dunia timur atau barat. dan diukir atas dinding-dinding rumah. iaitu tumbuhan dan haiwan . Seni tekat. Menjelang kurun ke-13. dipahat atas batu. kain batik. Umpamanya dari negara China dibawa masuk kain dan benang sutera. muzik. dari India kain dan benang kapas. ikat dan ceiup warna (tie and dye). tikar. dan seni persembahan antaranya dalam bentuk pengucapan.14 dan 15. dari Eropah kertas dan dakwat.diukir pada kayu bagi menghasilkan sen! kaligrafi. bercerita dan seni lakon. Ini kerana dunia Melayu dari segi geografi. lukisan. Sulawesi dan Kepulauan Maluku. kain sutera. Barang dagangan tersebut membuka peluang baru dalam berkarya dengan daya kreativiti manusia Melayu. kain limar. tarian. Oleh itu peniruan alam mencakupi unsurflora dun fauna. Istana raja-raja Melayu Islam sebagai pusat kebudayaan telah berperanan menjadi penaung kepada kegiatan seni sebagai salah satu ciri dalam tamadun Melayu.

seperti kuda laut. jambak bunga dan sebagainya. pucuk rebung berjuang dan seumpamanya mengikut lakaran hiasan wajah bentuk pucuk rebungnya. bintang. pada kenderaan seperti perahu dan pada perabot rumah.dalam dunia Melayu. seperti cicak. serangga. daun dan buah peria dan sulur keladi. ikan. Terdapat juga peniruan dari alam semula jadi seperti langit. Ada juga bentuk pola bungabunga renik yang disusun dalam pola rangkaian empat persegi atau berantai. Contoh motif dan pola flora seperti pola bunga tabur yang terisi dalam pilihan motif bunga-bunga kecil seperti bunga cempaka. Terdapat juga motif dan pola dari daun dan pohon. Peniruan unsur alam sumber flora Melayu dari batang pokok dan dahan. cengkeh. terutama pada bahagian tinggi seperti pada bumbung rumah. Pola dan motif fauna. daun dan buah. dengan pengisian motif seperti daun dan bunga kangkong. Contoh pilihan fauna sebagai penghias dalam bentuk pola dan motif dalam seni hias Melayu pada rumah dan peralatan rumah ialah binatang darat. Kreasi yang berpolakan flora dan fauna dihias pula dengan motif dari sumber yang sama. pucuk rebung lawi ayam. Terdapat juga pola dari jenis pucuk seperti pola dari pucuk rebung yang disusun dalam sesuatu pola barisan lalu digelar dengan nama seperti pucuk rabung tunjuk langit. bukit dan seumpamanya yang kemudian direka cipta dalam bentuk motif dan pola geometri seperti yang terdapat pada hasil seni bina Melayu . dan dari binatang laut. Pola pucuk rebung halaman 185 itu turut pula dihias bahagian dalam atau luar lakarannya dengan motif seperti bunga-bunga kecil. yang semuanya dibentuk secara tiruan yang berusaha mematuhi bentuk asalnya atau diabstrakkan dengan hanya mengambil bentuk kasarnya. bunga dan kuntumnya sangat disukai oleh pereka seni Melayu hingga dijadikan sumber kreativiti seni oleh mereka. juga digemari sebagai pola dan motif penghias bahan ukiran kayu. ketumbit. lawang. iaitu haiwan darat dan laut. awan. bulan. umpamanya pola batang atau dahan yang menjalar. burung.

empat segi. 11. tangga. baik alam luaran (rupa) dan alam dalaman (jiwa). kendi. Antara bentuk pola yang popular ialah pola bentuk potong wajik. tempayan. awan berarak. Kuih-muih Melayu juga dihias pemotongan atau pembentukannya dengan cara dipotong bentuk -wajik. Istana golongan raja-raja perlu pula diseri dengan balairong penghadapan. Batu nisan di perkuburan turut diolah dengan atur letak dan . tiang. parang dan meriam. Seni bina Melayu dalam menghasilkan bangunan bukan sahaja menjadi tempat pelindungan bagi orang Melayu tetapi menampilkan wajahnya yang sesuai dengan fungsinya. tiga segi. balai istiadat dan halaman 186 seumpamanya. silang beratur dan seumpamanya. seperti kendi bentuk buah asam gelugur atau jenis-jenis labu. Sebagai contoh. lembing. bulan sabit. bulan dan bintang. telaga atau pancur air untuk tempat berwuduk dan bumbung yang khusus bentuknya memberikannya ciri seni bina masjid. Sesuatu hasil seni itu mampu menyatakan 'alamnya'. kegemaran. bujur dan seumpamanya supaya nampak seni. Contoh lain umpamanya dalam pembentukan rupa senjata yang juga merujuk kepada fauna atau bahagian-bahagiannya yang kelihatan pada hulu atau mata peralatan senjata tradisional seperti pisau (lawi ayam) keris. dan labu adalah nama. tempat persemayaman diraja.2 Ciri-ciri Hasil Seni Melayu Sesuatu hasil seni bahkan mampu menampilkan kemahiran. dinding dan atap yang berunsurkan tebukan dan ukiran kaligrafi.iaitu jenis pagar. dan kemajuan kreasi dan pengkaryanya melalui proses dan hasil seni itu. terutama jika hasil itu menjadi keperluan yang disenangi dan berguna.nama untuk bekas pengisi air yang meniru bentuk buah-buahan dan sayuran tempatan. Umpamanya. Umpamanya masjid yang terisi dengan mimbar. kerajinan tangan orang Melayu telah menghasilkan seni tampak yang khusus. dibentuk bulat.6. yang dipolakan dalam bentuk susunan dan gandingan.

Sementara itu tarian dabus. Terdapat juga wangi-wangian seperti bunga rampai. Seni dalam tamadun Melayu Islam mempamerkan kerajinan. tarian inai. pemelih. dan tanjak. ikat. Alat muzik yang merupakan seni persembahan muzik untuk mengiringi seni nyanyi. iaitu sama ada dengan penggunaan tali. kasut. biarpun masing-masing menggunakan prinsip bunyi yang sama. serunai dan sending adalah bentuk-bentuk alat muzik orang Melayu yang ada kelainannya jika dibandingkan dengan alat. Rebab gendang dan gong. dan kain limar. seni tekstil kerajinan tenun orang Melayu melahirkan bentuk-bentuk antaranya seperti kain pua. Daripada keperluan berbusana terhasil pula kerajinan tangan untuk alat hiasan berbusana. Terdapat juga hiasan-hiasan badan seperti gelang tangan dan kaki. silat. untuk upacara dan adat istiadat. kompang.alat muzik dari jenis yang sama dari budaya lain. tarian inang dan tarian lilin menampilkan kelembutan dan kesopanan. tiara. terompah dan seumpamanya. kain sampin. Gubahan gerak dan bentuk tari Melayu seperti tari menghadap rebab. cincin. tari gamelan. dokoh untuk penutup dan penghias dada. setangan dan seumpamanya untuk lelaki. pending dan tali pinggang. atau untuk hiasan dan warisan. Seni tekstil dan busana Melayu turut menjadi suatu keunikan yang tersendiri dalam penampilan rupanya. rantai. . Seni persembahan orang Melayu menampilkan kelembutan dan kesopanan wanita Melayu. tari dan lakon menyatakan jugajiwa dan rupa Melayu. kain selendang.nukilan yang mencerminkan rupa dan jiwa manusia Melayu. tari makyong. songkok. mahkota untuk hiasan di kepala bagi wanita. atau pukulan. Pakaian alas kaki pula seperti capal. Sebagai contoh. seperti butang baju. kuda kepang. barongan dan zapin umpamanya mengutamakan ketangkasan dan kelincahan pada geraknya. tiupan. bunga malai. selipar. Terdapat juga penghasilan batik dan songket yang khusus pembuatan dan penampilan motif dan polanya. dan sebaliknya ketampanan dan ketangkasan lelaki Melayu. kreativiti dan pemikiran orang Melayu dengan menentukan pengisian hasil seni itu sama ada untuk kegunaan harian. terendak. dan seumpamanya.

mores. tindakan badan-badan formal seperti mahkamah. . pembentukan jati diri dan peribadi Melayu yang baik. beragama. Kawalan sosial sama ada berbentuk primer (primary social control) seperti adat resam. maka akan dikenakan tekanan (sanction) oleh masyarakat dalam bentuk cacian. berakhlak dan berbudi menjadi keutamaan dalam proses sosialisasi dan pembudayaan.7 PROSES SOSIALISASI DAN PEMBUDAYAAN Proses sosialisasi (socialization process) ialah proses mempelajari perkaraperkara yang diamalkan oleh masyarakat bagi membolehkan seseorang berfungsi di dalam masyarakat tersebut. Dalam masyarakat Melayu.undang. Tujuan utamanya ialah mendidik dan mengajar supaya seseorang anak itu akan menjadi anggota masyarakat yang fungsional atau menjadi "orang". Proses sosialisasi dilengkapi dengan kawalan sosial (social control) dan tekanan sosial (social sanction). Pembudayaan (enculturation) pula ialah proses penerapan unsur-unsur budaya (culture traits) bagi memastikan seseorang itu bertindak dalam lingkungan peraturan.11. Sekiranya terdapat penyelewengan. Kedua-dua proses ini dijalankan pada semua tahap dalam kitaran hidup (life halaman 187 cycles) seseorang individu. dan seterusnya kehidupan bertamadun. norma dan nilai (budaya) masyarakat yang dianggotainya. Proses sosialisasi dan pembudayaan ini bertujuan mengekalkan kesinambungan budaya dan identiti masyarakat. iaitu dari tahap kelahiran hingga ke tahap remaja. cemuhan ataupun denda. polls dan sebagainya. dan sebagainya. atau berbentuk sekunder (secondary social control) seperti undang. tetapi yang terpenting adalah pada masa seseorang itu masih kecil. amalan masyarakat (folk ways). Keluarga sebagai agen sosialisasi utama dalam masyarakat menjalankan tanggungjawab ini dan turut dibantu oleh komuniti yang melaksanakan kawalan serta tekanan sosial. Tujuannya adalah untuk memastikan agar anggota masyarakat akur kepada segala peraturan dan bertindak dalam lingkungan yang dibenarkan oleh masyarakat dan budayanya.

iaitu gabungan unsur agama dan adat diadakan pada hampir setiap tahap dalam kitaran hidup. mengadakan kenduri nasi (pulut) kuning. All dan lainlain. dikehendaki supaya tidak melakukan perbuatan yang buruk dan keji termasuklah tidak mendera binatang. jika tidak dipercayai anak yang bakal dilahirkan itu sedikit sebanyak akan mewarisi perangai buruk kedua-dua ibu bapanya (yang dilakukan semasa ibunya mengandung). Selain itu. atau 'mengqamatkan' jika ia bayi perempuan. sebelum seseorang itu dilahirkan lagi. Dalam upacara mencukur rambut lazimnya pemberian nama kepada bayi juga dilakukan iaitu bagi lelaki berdasarkan nama Tuhan dengan tambahan halaman 188 'Abdul' di hadapannya misalnya Abdullah.Oleh sebab budaya Melayu berteraskan Islam dan adat. Omar. Hampir semua upacara yang disebutkan ini disertai dengan amalan yang memperlihatkan gabungan unsur-unsur adat dan Islam. dan upacara berkhatam al-Quran. termasuk mematuhi suruhan agama dan tidak meninggalkannya. marhaban. membaca ayat-ayat al-Quran. Beberapa upacara rites de passage.dua aspek ini menjadi asas utama dalam proses sosialisasi dan pembudayaan. upacara 'membelah mulut'. Ini termasuk upacara mencukur rambut. maka kedua. dan juga namaNabi seperti Muhammad. beberapa upacara lain diamalkan oleh masyarakat Melayu (tradisi) dari peringkat kelahiran sehingga seseorang itu meningkat remaja. Sebaik sahaja dilahirkan. Ibrahim. Khadijah. atau nama sahabat Nabi seperti Abu Bakar. berbagai-bagai pantang larang dhkuti. upacara menjejak tanah. ibu bapa dikehendaki melakukan perkara yang baik-baik. bapa ataupun datuk akan 'mengazankan' jika bayi itu lelaki. Ismail dan lain-lain. upacara berendoi. manakala untuk perempuan nama-nama isteri Nabi misalnya Aisyah. Uthman. Musa. Ibu yang mengandung malah bapa pun. berzanji dan membaca doa . Abdul Rahim dan lain-lain. Pada peringkat ibu mengandung itu juga. Malah. Sufiah atau anaknya Fatimah. upacara berkhatan. Tujuannya ialah untuk memperdengarkan buat pertama kalinya kepada bayi itu seruan azan yang mengandungi kalimah syahadah dan meniupkan roh dan semangat Islam' kepada bayi tersebut.

Orang Melayu mempunyai daya kreativiti intelektual yang tinggi dari segi memerhati dan menghayati faktor-faktor alam secara rasional dan saintifik dan kemudiannya menggubah peribahasa dan pelbagai kata perbilangan yang lain sebagai analog! kepada perkara-perkara yang mereka perhatikan. teladan dan sempadan dalam menjalani kehidupan bermasyarakat termasuk Contohnya: digunakan dalam proses sosialisasi dan pembudayaan. halal dan sebagainya. sama ada separuh hari atau beberapa hari penuh berselang-seli di sepanjang bulan Ramadan. mengaji muqaddam dan al-Quran. Kaedah teguran dan nasihat dilakukan dengan secara berhemah dan bijaksana. Dalam perkampungan Melayu. 11. Setelah meningkat umur lima tahun ke atas kanak-kanak juga diajar bersembahyang. . di samping membetulkan kesalahan yang dilakukan oleh anak tersebut ibu bapa Melayu menggunakan beberapa kaedah termasuk menegur. berpuasa dan lain-lain. haram. Proses sosialisasi pada tahap kanak-kanak juga memperlihatkan penerapan unsur-unsur Islam yang berterusan. member! nasihat.selamat. malah selepas mereka mendirikan rumah tangga. pahala. tetapi tidaklah sampai mencederakan. Ibu bapa juga melatih anak mereka berpuasa.8 KAEDAH DALAM PROSES SOSIALISASI Dalam konteks mengajar seseorang anak ke arah pembentukan peribadi yang baik. alami dan hayati tersebut. kaedah teguran dan nasihat lebih digunakan dan bagi orang Melayu teguran ini dilakukan sepanjang masa sehingga pada peringkat anak sudah dewasa. Peribahasa ini digunakan sebagai panduan. menakut-nakutkan anak atau dengan merotan. Seseorang kanak-kanak sejak kecil lagi diajar konsep-konsep dosa. Apabila anak-anak meningkat remaja. lazim kelihatan ibu bapa membawa anak mereka ke masjid atau ke surau terutama pada hariJumaat dan pada sepanjang bulan puasa (Ramadan).

halaman 189 Untung sabut timbul. diam penggali berkarat. seperti di Kelantan. Sebelum kedatangan kuasa Barat. ramai ibu bapa menghantar anak mereka mengaji agama ke peringkat yang lebih tinggi melalui sistem pendidikan pondok. Lain padang lain belalang.Diam ubi berisi. hidup manusia biar berjasa. Jangan bawa rasmi jagung. anak-anak dihantar untuk mengaji dengan guru agama yang tinggal berdekatan. Bawa rasmi padi. Hitam-hitam tahi minyak dimakan juga. atau menjadi role model yang baik dan menggambarkan contoh peribadi MelayuIslam yang unggul. cakap di bawah-bawah. Kedah dan Patani. manusia dipegang katanya. 11.9 PENDIDIKAN AGAMA DAN KEMAHIRAN PRAKTIKAL Pendidikan agama. Jika tidak berupaya mengajar sendiri. Sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. Hidup kayu berbuah. Besar pasak dari tiang. Mereka menjadi contoh teladan. Lulusan sekolah pondok boleh menyambung pendidikan hingga ke Timur Tengah sama ada ke Haramain (Makkah dan Madinah) atau Universiti Al-Azhar di Mesir. makin berisi makin tunduk. Alah jadi abu. Mandi diolak-olak. untung batu tenggelam. lain lubuk lain ikannya. Status mereka yang mendapat pendidikan agama yang bergelar 'lebai pondok'adalah tinggi dalam masyarakat Melayu. lain negeri lain adatnya. . Kerbau dipegang talinya. Lulusan agama ini selalunya menjadi pemimpin masyarakat terutama mengenai aspek-aspek keagamaan di peringkat lokal atau tempatan. ada budi ada balas. makin berisi makin tegak. Putih-putih hampas kelapa dibuang juga. menang jadi arang. Terlajak perahu boleh undur. khususnya mengaji al-Quran sangat dipentingkan oleh orang Melayu. terlajak kata buruk padahnya. Ada padi ada batas.

Ibu pula berperanan melatih anak perempuan dengan tugas-tugas domestik (keperluan rumah tangga) sebagai halaman 190 persediaan apabila anak perempuannya itu berkahwin.10 PROSES SOSIALISASI FORMAL Proses Sosialisasi secara formal pada masa ini dijalankan oleh agen-agen sosialisasi formal atau institusi-institusi pendidikan rasmi seperti di peringkat sekolah dan di peringkat institut pengajian tinggi iaitu maktab. malah berlanjutan hingga ke hari ini seseorang anak itu dibekalkan dengan kemahiran praktikal yang perlu bagi mengambil alih peranan ibu bapa apabila dewasa. Terdapat juga ibu bapa yang menghantar anak mereka ke sekolah agama sehingga terus ke peringkat universiti. Malah. menjadi isteri dan seterusnya bergelar ibu. dalam masyarakat Melayu hingga kini. Namun demikian. tetapi juga membekalkan mereka dengan ilmu agama yang dapat membentuk peribadi dan jati diri Melayu-Islam. kolej atau universiti. Kecenderungan gabungan pendidikan sekular dan agama ini menjadi bertambah popular di kalangan orang Melayu kerana pada masa ini mereka sedar bahawa tuntutan Islam adalah seimbang dari segi duniawi dan ukhrawi. bagi sebahagian daripada orang Melayu yang berpegang kuat kepada kepercayaan agama selain menghantar anak mereka ke institusi pendidikan sekular. Pendidikan formal ini bertujuan untuk melengkapkan seseorang itu dengan kemahiran atau latihan yang diperlukan dalam bidang pekerjaan. Lazimnya. Tujuannya ialah bukan semata-mata membekalkan anak mereka dengan pengetahuan duniawi. kemahiran praktikal ini dihubungkan dengan gender atau jantina. Di kawasan luar bandar bapaakan melatih anak lelakinya dengan tugas dan tanggungjawab serta kerja-kerja berat yang biasanya dilakukan oleh kaum lelaki.Dalam masyarakat Melayu tradisi. mereka juga menghantar anak mereka belajar agama secara formal di sekolah agama rakyat atau sekolah agama yang dikendalikan oleh pentadbiran kerajaan negeri. peribadi yang . 11.

proses kebangkitan Islam yang berterusan kini . tidak dianggap mempunyai peribadi atau identiti Melayu. Ketamadunan bukan sahaja diukur dari segi kemajuan material semata.mata malah yang lebih utama ialah kemajuan kerohanian selaras dengan tuntutan agama dan budaya. dan seterusnya didenda atau dihukum mengikut ketetapan undang-undang enakmen pentadbiran syariah yang ditadbirkan oleh pihak berkuasa agama negeri dalam Persekutuan Malaysia. berkelakuan atau terlibat dalam perbuatan lucah dan sebagainya adalah bertujuan untuk menjaga serta mengawal kesucian ajaran Islam supaya tidak tercemar. Kawalan sosial sekunder dari segi penguatkuasaan undang-undang Islam ke atas kesalahan tingkah laku individu Melayu-Islam seperti berkhalwat.Islam yang sebenarnya. Orang Melayu yang mengakui dirinya sebagai orang Islam dikehendaki patuh dengan ajaran Islam. Proses sosialisasi yang berkesan hasil gemblengan tenaga halaman 191 dari semua pihak dapat mengawal sesuatu masyarakat dan tamadun dan menjadi lemah dan runtuh. Perubahan masyarakat yang pesat dalam zaman teknologi maklumat kini bukan saja membawa implikasi positif dari segi peningkatan ilmu pengetahuan dan kemajuan ekonomi. Mengenai kes-kes penyelewengan pesalah akan diambil tmdakan.baik. setidak-tidaknya ajaran atau amalan yang paling asas. berjudi. Gejala sosial yang berlaku dalam masyarakat Melayu hari ini berpunca sebahagian besarnya daripada kelunturan proses sosialisasi dari segi penerapan ciri-ciri budaya berlandaskan ajaran Islam. tetapi juga membawa pelbagai implikasi negatif. seseorang itu tidak mempunyai benteng dalaman atau internal sanction yang cukup kuat untuk mengelakkan diri dari terpengaruh hingga melakukan sesuatu di luar batasan agama dan adat. Walau bagaimanapun. tidak berpuasa. Dengan demikian. didakwa. Manusia Melayu yang tidak mengamalkan ajaran agama. bersekedudukan tanpa nikah. luhur dan sebagainya atau sebaliknya diukur dari segi agama.

120. Islam and Secularism. 27-57. (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Semangat Kebangsaan. Dewan Negara. Gugusan Kepulauan Melayu. Parlimen. (Kuala Lumpur: ABIM. Dewan Rakyat. Wawasan 2020.M.Jati Din. Raja Berperlembagaan. S. Pemilikan Saham. Jus Sanguinis. Legislatif. Mahkamah Sivil. Landskap budaya. him. halaman 193 Bab 12 TAMADUN MELAYU SEBAGAI ASAS DAN KELANGSUNGAN TAMADUN MALAYSIA Zainal Abidin Borhan Politik. 1978). Jus soli.N Al-Attas. Kanun Perundangan.memben semangat baru ke arah pembentukan penbadi Melayu-Islam yang lebih mantap. Asas Modenisasi. 63-68. EpigrafiMelayu: Sejarah Sistem Tulisan dalam Bahasa Melayu. kesinambungan tamadun Melayu Islam bukan sahaja terjamm tetapi akan terus berkembang yang sekaligus memartabatkan bangsa Melayu itu sendiri serta meletakkannya pada mercu yang tinggi setandmg dengan bangsa-bangsa lain di dalam dunia yang sedang mengalami gejala globalisasi atau kesejagatan yang pesat kini. halaman 192 NOTA 1. Eksekutif. Keluhuran Perlembagaan. Inteligensia. Kehakiman. him. . 1997). Sistem Ekononii Islam. Berdaulat. Globalisasi. Hashim Musa. Dengan itu. 2.

Terengganu. Temasik (Singapura). Gugusan Kepulauan MelayuIndonesia. Sistem pemerintahan beraja (sekarang sistem pemerintahan raja berperlembagaan) adalah antara sumbangan utama tamadun Melayu kepada tamadun Malaysia.1 Sejarah dan Asas Sistem Pemerintahan Tamadun Malaysia yang sedang mengalami proses pemantapan sekarang wujud hasil dari satu proses sejarah yang berkesinambungan yang dapat dibuktikan melalui pelbagai sumber sejarah dan kaedah arkeologi. Yang di- . Kesultanan Melayu Melaka. Selangor.1.Johor Riau-Lingga. Pulau Pinang. dan di wilayah-wilayah inilah tamadun Melayu wujud dan berkembang. serta Sabah dan Sarawak. Dari segi sejarah terbukti bahawa wilayah politik atau negara-bangsa yang dikenali sebagai Malaysia merupakan lanjutan dari kemunculan politi-politi atau kerajaan-kerajaan Melayu lebih awal. Johor. Alam Melayu atau Nusantara. Kini Malaysia merupakan sebuah negara-bangsa halaman 195 berbentuk persekutuan yang mengandungi komponen beberapa buah negeri Melayu iaitu Melaka. Perlembagaan Malaysia memaktubkan dua institusi beraja iaitu Yang diPertuan Agong dan Majlis Raja. Kelantan. Keseluruhan politi ini terangkum dalam satu wilayah budaya yang dikenali sebagai Gugusan Kepulauan Melayu.1 TAMADUN MELAYU SEBAGAI ASAS TAMADUN MALAYSIA 12. maka paksi atau landasan utama yang menyumbang kepada pembinaan dan pemantapan tamadun Malaysia ialah tamadun Melayu. Kedah. Perak.12. Setiap politi Melayu yang disebutkan di atas diperintah oleh raja atau sultan atau Yang di-Pertua. Politi-politi Melayu ini juga merupakan kesinambungan dari beberapa buah kerajaan atau pusat tamadun Melayu yang pernah wujud sebelum ini seperti Srivijaya.Raja Melayu sebagai komponen penting dalam sistem pemerintahan demokrasi berparlimen di negara kita. Pahang. Perils. Negeri Sembilan. dan sebagainya. Lantaran fakta sejarah tersebut.

maka menurut peruntukan undang-undang selepas tempoh 30 hari undang-undang tersebut akan diwartakan dan dianggap sah. Yang di-Pertuan Agong merupakan Pemerintah Tertinggi Angkatan Tentera Malaysia dan dalam bidang keagamaan bertindak sebagai ketua agama Islam di negeri-negeri yang tidak beraja iaitu Wilayah Persekutuan. Pulau Pinang. pemerintahan (eksekutif). iaitu Dewan Rakyat dan Dewan Negara di peringkat persekutuan. Yang di-Pertuan Agong mempunyai kuasa untuk memperkenankan undangundang yang telah diluluskan oleh Parlimen. Yang di-Pertuan Agong 'bertindak' atas nasihat Perdana Menteri atau Jemaah Menteri. halaman 196 . Sebelum ini. Baginda merupakan payung dan paksi kepada perjalanan sistem pemerintahan negara. Yang di-Pertuan Agong mempunyai kuasa untuk mengampunkan setiap kesalahan sama ada di mahkamah sivil yang dilakukan di Wilayah Persekutuan atau di mahkamah tentera. seperti yang termaktub dalam peruntukan Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Yang di-Pertuan Agong sekiranya tidak memperkenankan atau menandatangani undang-undang yang telah diluluskan oleh Parlimen. Sebagai ketua utama negara dalam badan pemerintahan. Imlah hakikat sistem raja berperlembagaan kerana baginda tidak berkuasa mutlak. Duta-duta dan Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke luar negara. Ketua Hakim Negara dan Hakim-hakim. Yang di-Pertuan Agong tidak terlibat di dalam politik dan pemerintahan negara. dan baginda berdasarkan bidang kuasanya boleh mewakilkan tugasnya kepada sesiapa atau suruhanjaya yang dilantik atas perkenan baginda. Sebagai ketua negara utama dalam badan kehakiman yang menjadi sumber keadilan negara.Pertuan Agong merupakan ketua utama negara yang mengetuai tiga badan di dalam kerajaan iaitu badan perundangan (legaslatif). dan kehakiman. Namun kini. Yang di-Pertuan Agong melantik Perdana Menteri danJemaah Kabinet (Menteri-Menteri). sebagai ketua utama negara dalam badan perundangan.undang yang sah. sebelum diwartakan dan menjadi undang. Sabah dan Sarawak. Yang di-Pertuan Agong akan menerima nasihat daripada Perdana Menteri dan Jemaah Menteri. Melaka. Menurut perlembagaan. Sebagai ketua negara utama.

1.3 Agama Islam dan Adat-Istiadat Melayu Berdasarkan proses sejarahnya.12. Takrifan ini secara umumnya bukan sahaja berlaku di negara kita.1. Rembau. Undang-undang Tubuh Negeri Johor. di Perak dengan Undang-Undang 99 Perak dan Undang-undang Keturunan Daripada Turun Negeri Perak. Islam dan adat Melayu merupakan struktur yang saling melengkapi dan berintegrasi ke dalam wadah kemelayuan. Islam menjadi identiti sosial dan budaya orang . di Kedah dengan Undang-Undang Kedah. di Johor dengan Undang-undang Johor dan kemudiannya.2 Sistem Perundangan Tradisional Sebagai satu entiti politik. 1911 (Itqan al-Mulk). 1895: di Pahang dengan Undangundang Pahang. Islam dan adat Melayu. berbahasa Melayu dan beragama Islam. Negeri-negeri Melayu seperti Melaka memilik Hukum Kanun Melaka (undang-undang daratan) dan Undang. secara khususnya telah menjadi salah satu struktur terpentmg kemelayuan dalam tamadun Malaysia. Islam terus menjadi faktor definitif Melayu iaitu Melayu sebagai yang mengamalkan adat istiadat Melayu. politipoliti atau negeri-negeri Melayu memiliki kanun perundangan yang berasaskan adat Melayu dan hukum syariah (undang-undang Islam). 12. Berdasarkan sejarahnya. di Terengganu dengan Perlembagaan Negeri Terengganu. Johol danJelebu. Malaysia merupakan sebuah negara merdeka yang berdiri di atas tunggak Rukun Negara. takrifan ini telah diletakkan ke dalam Perlembagaan Persekutuan Malaysia untuk merujuk takrifan Melayu dari sudut undang-undang.Undang Laut Melaka (undangundang lautan). tetapi secara meluas di rantau Alam Melayu. Di negara kita. tamadun Melayu telah dimantapkan oleh agama Islam. Tradisi pemerintahan berdasarkan perundangan dan perlembagaan ini telah dilanjutkan pula kepada entiti politik Malaysia dalam perlembagaan Malaysia dan perlembagaan negeri. dan di Negeri Sembilan diamalkan hukum adat dan undang-undang adat yang terdapat di empat buah negeri (daerah) iaitu di Sungai Ujong.

4 Peranan Bahasa Melayu dan Islam Penyebaran dan perkembangan agama Islam di Alam Melayu tidak boleh dipisahkan dari peranan yang dimainkan oleh bahasa Melayu. Peruntukan ini termaktub di dalam Perkara 3(1) Perlembagaan Persekutuan Malaysia. dan setiap raja atau sultan adalah ketua agama bagi setiap negeri di dalam Persekutuan Malaysia. Islam bukan sahaja menjadi faktor yang mentakrif Melayu. Para mubaligh atau pendakwah menggunakan bahasa Melayu sebagai media komunikasi mereka. Bahasa Melayu melalui tulisan Jawi bukan sahaja menjadi bahasa tulisan untuk sejumlah besar kitab-kitab agama dan kesusasteraan Melayu. juga dimaktubkan di dalam perlembagaan Malaysia bahawa Islam adalah agama bagi persekutuan Malaysia. Berdasarkan pernyataan sejarah tersebut. maka dimaktubkan juga di dalam Perkara 152 Perlembagaan Persekutuan Malaysia bahawa bahasa Melayu . kerajaan boleh halaman 197 menggubal undang-undang untuk mengawal atau menyekat aliran atau fahaman kepercayaan yang dianggap menyeleweng. 12. wujud kebebasan beragama tetapi bagi penganut agama Islam. dan peruntukan ini membolehkan kerajaan pusat melaluiJabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) dan kerajaan negeri melalui pihak berkuasa agama negeri melaksanakan pembangunan Islam dalam pelbagai bidang.Melayu. Dengan termaktubnya agama Islam sebagai agama bagi persekutuan Malaysia. Menurut perlembagaan. malahan menjadi bahasa pengantar komunikasi utama perkembangan Islam di Alam Melayu. Bahasa Melayu menjadi lingua franca di kalangan para pedagang yang telah berdagang di kawasan ini dan bahasa Melayu ialah bahasa persatuan dan kesatuan Melayu di Alam Melayu.1. tidak bermakna agama-agama lain tidak boleh dianuti atau diamalkan oleh orang-orang bukan Melayu atau bukan Islam. termasuk melaksanakan pentadbiran hukum syariah Islam tetapi dengan bidang kuasa yang tertentu.

Selain itu. Berdasarkan sejarah. taraf kedudukan istimewa telah diperluas kepada kaum bumiputera di Sabah dan Sarawak. Akta Pendidikan (1961) juga telah menetapkan bahawa bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama dalam sistem pendidikan negara. 12. Perlembagaan Persekutuan juga mengiktiraf peranan undangundang adat yang dapat dilaksanakan di kalangan orang Melayu dan juga masyarakat bumiputera atau penbumi di Sabah dan Sarawak.pemimpin Melayu telah membolehkan pemimpin-pemimpin bukan Melayu mengakui kedudukan istimewa orang Melayu dan orang Islam. sehinggalah ke peringkat pengajian tinggi.1. Persetujuan melonggarkan syarat-syarat kewarganegaraan oleh pemimpin. di peringkat sekolah rendah. Kedudukan istimewa orang Melayu dan bumiputera dimaktubkan menurut Perkara 153 Perlembagaan Persekutuan Malaysia. kemasukan .6 Semangat Kebangsaan Tamadun Melayu sebenarnya telah banyak memainkan peranan sebagai asas ke arah pemantapan tamadun Malaysia masa kini.Undang Adat Pembentukan Perlembagaan Persekutuan merupakan hasil tolak ansur antara pelbagai kaum di negara ini semasa penubuhan Persekutuan Tanah Melayu.undang bertulis telah lama diamalkan. Dengan pembentukan gagasan Persekutuan Malaysia pada 16 September 1963.1.5 Kedudukan Istimewa Orang Melayu dan Bumiputera dan Undang. 12.undang tersebut tidak boleh mengatasi atau bertentangan dengan peruntukan dalam Perlembagaan Persekutuan Malaysia.sebagai bahasa kebangsaan Malaysia. Di bidang pendidikan kini. namun dari segi pelaksanaannya undang. Undangundang adat yang sudah lama berkembang iaitu semenjak sebelum adanya undang.

telah menyatukan semua orang Melayu dari pelbagai negeri Melayu dan lapisan masyarakat untuk menunjukkan penentangan terhadap penjajahan dan kemudiannya. Singapura. Golongan berpendidikan agama ini atau dikenali juga sebagai golongan modenisme. dan 'kaum muda' yang cuba membangkitkan kesedaran terhadap agama. Persekutuan Tanah Melayu atau Malaya telah diberikan kemerdekaan. Mereka menerbitkan beberapa buah akhbar untuk menyalurkan pendapat dan pandangan antaranya melalui akhbar Al-Imam (1906) di Singapura. dan pada 16 September 1963. Penentangan terhadap Malayan Union. Neracha (1911-1915) dan majalah al-Ikhwan (1926-1931) di Pulau Pinang. bangsa dan tanah air. dan ini membentuk sebuah masyarakat majmuk di Semenanjung Tanah Melayu. wilayah Sabah dan Sarawak kecuali Brunei bersetuju untuk menjadi sebahagian dari gagasan Persekutuan Malaysia yang ditubuhkan itu. Pentadbiran British telah membawa masuk atau membenarkan kemasukan orang-orang Cina dan India ke negeri-negeri Melayu kerana kepentingan ekonorni. Melayu.halaman 198 pengaruh British ke negeri-negeri Melayu telah banyak mengubah landskap budaya dan ketamadunan masyarakat Melayu. reformis. Di bawah pengaruh British. islah. menentang gagasan Kesatuan Malaya atau Malayan Union (MU) yang cuba diperkenalkan oleh British Military Adminstration (BMA) pada tahun 1946. menuntut kemerdekaan. khususnya dari Maktab Perguruan Sultan Idris (MPSI) atau Sultan Idris Training College (SITC) melalui tulisantulisan mereka di akhbar-akhbar berpendidikan dan majalah. mereka yang Bersama telah berusaha dengan bersatu membangkitkan inteligensia kesedaran kebangsaan Melayu Inggeris. Syed Sheikh al-Hadi dan lain-lain. Usaha sedemikian kemudiannya dilanjutkan pula oleh inteligensia Melayu yang menerima pendidikan Melayu. Antara tokoh penting ialah Sheikh Mohd Tahir Jalaluddin. semangat kebangsaan Melayu mula berkembang pada awal tahun 1900 dengan dipelopori oleh segolongan inteligensia (cerdik-pandai) Melayu yang menenma pendidikan Islam terutama dari Universiti al-Azhar di Mesir dan di Haramain (Makkah dan Madinah). yang cuba menghapuskan kedaulatan dan kedudukan raja-raja Melayu dan member! kerakyatan kepada orang asing atau pendatang. . Kemuncaknya ialah pada 31 Ogos 1957 dengan rasminya.

mstrumen ini juga berjaya melemahkan atau dapat menghapuskan ideologi komunis dari negara ini. faktor jus soli atau pengiktirafan warganegara secara undang-undang {by act of law) juga dapat diterima.1. satu dasar ekonomi diperkenalkan iaitu Dasar Ekonomi Baru (DEB) (1971) untuk digunakan sebagai instrumen atau wahana perpaduan kaum dan negara. tetapi dengan kematangan polkik pemimpin negara. seperti yang termaktub di dalam Akta Pendidikan (1961) dan Akta Bahasa (1967).7 Kewarganegaraan dan Jati Diri Kebangsaan Sebagai sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Dasar Rebudayaan Rebangsaan (1971) dan Rukun Negara (1971) juga merupakan di antara wahana untuk mencapai perpaduan kaum dan negara. Dasar Rebudayaan Rebangsaan (1971) sudah diterima sebagai dasar . 12. Perlembagaan mengiktiraf taktor jus sanguinis (hy hirth) atau menjadi warganegara kerana faktor kelahiran. isu kewarganegaraan merupakan isu yang dianggap sensitif dan mencabar terutama dalam proses halaman 199 pembinaan negara bangsa dan pemantapan tamadun Malaysia. Selepas mencapai kemerdekaan Malaysia berusaha mewujudkan satu jati diri kebangsaan bagi warganegaranya atau masyarakatnyayang mengandungi beberapa komponen pelbagai kaum. Kematangan politik melalui musyawarah dan perundingan telah dapat menyelesaikan pelbagai isu di dalam negara Malaysia yang berdaulat.Semangat kebangsaan Melayu yang berasaskan Islam telah berjaya menyatupadukan orang Melayu dan merupakan mstrumen terpenting untuk mencapai kemerdekaan negara bersama-sama orang bukan Melayu. Asas-asas kebangsaan tersebut telah sedia ada. Inilah sumbangan terbesar tamadun Melayu dalam pembentukan negara dan bangsa Malaysia yang harus difahami oleh semua rakyat Malaysia dan juga dunia luar. Namun selepas tragedi 13 Mei 1969.

8 Akta Pendidikan. 12. dan Rukun Negara (1971) merupakan akta dan dasar yang tidak dapat dipisahkan dari keseluruhan roh dan falsafah yang termaktub di dalam perlembagaan negara. Rekuatan inilah yang mengukuhkan tamadun Melayu sebagai asas tamadun Malaysia. Reseluruhan dasar-dasar tersebut dimantapkan pula dengan proses penerapan nilai-nilai Islam' yang selari dengan nilai-nilai unviersal di dalam pentadbiran negara. yang berpaksikan ketauhidan. Akta Bahasa Rebangsaan (1967). dan nilai-mlai yang baik dan budaya lain akan diambil kira. Dasar Rebudayaan Rebangsaan (1971).negara untuk mewujudkan jati diri tersebut. Islam sebagai agama yang universal ialah teras kebudayaan kebangsaan. Dasar ini telah mengambil kira bahawa imej atau citra kebangsaan mestilah citra kemelayuan. halaman 200 Rukun Negara (1971) telah dirangka sebagai ideologi negara agar rakyat . Rekuatan sistem nilai Islam. Reseluruhan dasar-dasar tersebut merupakan instrumen yang menyumbang kepada pembinaan bangsa Malaysia dan tamadun Malaysia khususnya dari segi sosiobudaya dan sosiopolitik. Rukun Negara. sama ada nilai sosial. telah terbukti dari segi sejarah mengukuhkan dan memantapkan jati diri serta identiti Melayu dan kemelayuan. dan Dasar Kebudayaan Kebangsaan Akta Pendidikan (1961) yang kemudiannya mendasari Dasar Pendidikan Kebangsaan. Dasar ini tidak pula melarang budaya-budaya lain untuk berkembang atau dipertontonkan kepada orang luar. politik dan budaya yang berasaskan prinsip 'pertengahan' selaras dengan konsep Konfucius 'Chun Yung' dan konsep etika Aristotle The Golden Mean.1. Dasar ini menyatakan bahawa kebudayaan kebangsaan negara hendaklah berasaskan kebudayaan masyarakat asal rantau ini. iaitu citra yang sudah sebati dengan wilayah budaya rantau ini selama ribuan tahun. Islam terus memainkan peranan penting di dalam pembinaan tamadun Malaysia dan dikemukakan sebagai alternatif kepada sistem sekular Barat.

Di sebalik sistem ekonomi sedemikian. khususnya dan segi kemudahan mtrast. disebabkan saiz pemilikan tanah yang kecil. Aceh. dan kepeibagaian rersebut adalah merupakan suatu kekuatan bukannya suatu kelemahan. Prinsip-prinsip tersebut ialah "kepercayaan kepada Tuhan. Lanraran itu senap kepeibagaian perlu diikat dengan prinsip yang dapat d. ekonomi orang Melayu tel-ika: kepada sistem ekonomi dualisme iaitu di satu segi mereka terus hidup secara sara din dan terlibat dengan ekonomi sara din dan terpaksa pula masuk ke dalam sistem ekonomi wang atau sistem ekonomi moden dengan menghasilkan tanaman-ranaman berasaskan ekonomi wang (komersil) seperti tanaman getah. dan Majapahit telah berubah Kepada ekonomi pertanian berbanding masyarakat pendatang atau bukan Melavu. kesetiaan kedaulatan kepada undangraja dan negara.1 Asas Modenisasi dalam Tamadun Malaysia Tamadun Malaysia kmi dibma dan dimamapkan di atas asas modenisasi. undang dan kesopanan kesusilaan".Malaysia memiliki sistem nilai yang berasaskan prinsip-prinsip yang dipersetujui secara bersama. keluhuran dan perlembagaan. 12.-ukrur. malah ada yang tidak . Melaka. Pada zaman pengaruh pentadbiran British. Prinsip-prinsip tersebut dilihat bersifat universal tetapi memiliki unsur-unsur serempat. Sistem ekonomi seperti ini juga disebut sebagai ekonomi pertanian yang terdapat di kawasan luar bandar. Kelangsungan tamadun Melayu di dalam tamadun Malaysia berrit.2 TAMADUN MELAYU DALAM KELANGSUNGAN TAMADUN MALAYSIA 12.k-:oiak kepada usaha-usaha untuk memodenkan orang Melayu khususnva di bidang ekonomi. ekonomi orang Melayu vans pada suatu masa dahulu berasaskan ekonomi mantim atau kelautan seperti di zaman empayar Srivijaya. orang Melayu )uga menghadapi masalah kemiskinan.:enma oleh semua pihak untuk menyatupadukan mereka. Masvarakat Malaysia terdiri dari pelbagai kaum dan agama. Disebabkan kepintaran kuasaBarat menyekat dan menguasai perairan perdagangan di Alam Melayu.2.

Jurang yang meluas . Wujud juga keadaan ketidakseimbangan yang serius di dalam sektor pekerjaan dan pemilikan saham antara orang Melayu dengan bukan Melayu. Socfin dan sebagainya yang dimiliki oleh pelabur-pemodal Barat terutama British dan golongan pendatang lain terutamanya orang Cina pada zaman pemerintahan kolonial British.usaha ini dilaksanakan untuk mengimbangi rancangan pembukaan dan pemberian tanah kepada syarikat-syarikat atau firma-firma besar seperti Guthrie. pihak kerajaan telah memberikan tanah kepada mereka melalui penubuhan Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan (LKTP) atau Federal Land Development Authority (FELDA).2 Dasar Ekonomi Baru Setelah berlaku tragedi 13 Mei 1969. yang ditubuhkan pada tahun 1956.2. DEB direncanakan. 12. yang memberi kesan kepada hubungan dan perpaduan antara kaum. Usaha. kerana terdapatnya data statistik pada tahun 1970 yang menunjukkan terdapatnya jurang pendapatan antara kaum. Sime Darby. Melalui agensi kerajaan ini. Orang Melayu terperangkap di dalam 'lingkaran ganas kemiskinan'. yang menghasilkan pengeluaran yang kecil.bertanah. Untuk mengatasi masalah tanah dan pemilikan tanah. yang menyebabkan kadar simpanan yang rendah atau tiada langsung. Tragedi 13 Mei 1969 menjadi iktibar kepada keperluan perpaduan antara kaum melalui kesamarataan dan pengurangan jurang antara kaum. Dasar Ekonomi Baru (DEB) telah dirangka pada tahun 1970 dan menjadi kerangka serta matlamat utama Rancangan Malaysia Kedua (1970-1975) dan rancangan pembangunan lima tahun seterusnya dalam tempoh Rancangan JangkaPanjangPembangunan (RJPP 1) (1970-1990). rancangan pembangunan tanah meliputi pembukaan petempatan baru dan tanah-tanah baru merupakan tumpuan utama kerajaan untuk berusaha memodenkan orang Melayu halaman 201 di kawasan luar bandar dengan menyediakan kemudahan infrastruktur. Dunlop.

Secara umumnya. untuk menghapuskan kemiskinan tanpa mengira kaum. Matlamat tersebut merupakan antara usaha untuk mewujudkan dan memperkukuh perpaduan kaum melalui tindakan sosiopolitik yang bercorak ekonomi. RIDA kemudiannyaditukarkan namamenjadi Majlis Amanah Rakyat . Tindakan ini perlu untuk memodenkan kehidupan masyarakat di luar bandar. Perniagaan.3 Pembinaan Golongan Profesional. Melalui dasar ini. Ramai dari kalangan mereka menerima pendidikan di peringkat tinggi sehingga dapat halaman 202 memenuhi keperluan bidang pekerjaan profesional dan pengurusan sama ada di sektor awam (kerajaan) atau sektor swasta.2. pertumbuhan yang seimbang dalam aktiviti perbandaran dan pembentukan masyarakat perniagaan dan perindustrian bumiputera. Matlamat DEB yang tercatat di dalam Rancangan Malaysia Kedua (19701975) seperti yang dibentangkan di Parlimen. DEB juga merupakan kerangka atau rujukan kepada dasar pembangunan negara kita Malaysia. dan Industri Proses modenisasi ini juga meningkatkan peluang pendidikan dari pelbagai jurusan dan sektor yang diwujudkan untuk orang Melayu dan Bumiputera. 12.di antara kaum boleh menggugat perpaduan di Malaysia dan ini merupakan salah satu cabaran penting dalam pembinaan dan pemantapantamadun Malaysia. untuk menyusun semula masyarakat agar pengenalan kaum melalui fungsi-fungsi ekonomi akan berkurangan. Kerajaan kemudiannya telah menubuhkan Bank Bumiputera Malaysia Berhad (BBMB) dan sebelum itu ditubuhkan Rural IndustrialDevelopment Authority (RIDA) padatahun 1956. diharapkan orang Melayu dan bumiputera lain akan dapat memiliki dan menguasai sekurang-kurangnya 30 peratus keseluruhan aktiviti perdagangan industri dan pegangan ekuiti dan pemilikan saham permodalan. menyatakan pertamanya. dan kedua.

(MARA) untuk melaksanakan matlamat mewujudkan masyarakat perniagaan. Dalam tempoh 20 tahun (1970-1990). sesuai dengan kedudukan dan hak istimewa orang Melayu dan bumiputera lain sepertimana termaktub di dalam perlembagaan Malaysia. perdagangan. Struktur komposisi pekerjaan. Antara kesan terpenting ialah ekonomi orang Melayu telah dipinggirkan daripada arus pembangunan dan perkembangan ekonomi moden. Institut Teknologi Mara (kini Universiti Teknologi Mara UiTM) ditubuhkan untuk memberi latihan ikhtisas kepada pelajar-pelajar Melayu dan bumiputera.4 Pemilikan Saham dan Sistem Ekonomi Islam Usaha juga dibuat untuk mempertingkat pegangan ekuiti dan pemilikan saham orang Melayu dan bumiputera dalam pelbagai sektor ekonomi terutama perusahaan dan perdagangan. orang Melayu dan peribumi lain terutama di Sabah dan Sarawak. juga sebagai usaha mencapai matlamat pembentukan masyarakat perniagaan. berlaku perubahanperubahan struktural iaitu orang Melayu tidak lagi terlibat dalam ekonomi pertanian semata-mata sebaliknya berubah kepada perniagaan dan perindustrian. PNB memainkan peranan penting melabur di sektor-sektor ekonomi untuk mempertingkat pegangan ekuiti dan pemilikan saham orang Melayu dan bumiputera. perdagangan dan perindustrian bumiputera. 12. dan perindustrian bumiputera. Permodalan Nasional Berhad (PNB) (1981) ditubuhkan untuk menggalakkan tabungan serta simpanan orang Melayu melalui pelaburan dalam tabung-tabung berbentuk amanah antaranya Amanah Saham Nasional (ASN) dan Amanah Saham Bumiputera (ASB) (1991).2. Malaysia sedar bahawa matlamat utamanya ialah perpaduan kaum dan menjaga kepentingan orang Melayu serta bumiputera sebagai kelompok majoriti di negara ini. mereka juga berubah. Sebagai sebuah negara yang berdaulat dan merdeka. Sistem ekonomi Islam sebagai alternatif kepada sistem ekonomi konvensional yang berasaskan kepada ekonomi sekular Barat telah . Pemerintahan kolonial British telah melahirkan kesan-kesan penting ke atas masyarakat tempatan.

dan pajak gadai Islam (Ar. perpaduan nasional atau integrasi nasional (hubungan penduduk di Semenanjung Malaysia dan Sabah dan Sarawak) terus dipertingkat dalam semangat yang baru iaitu usaha untuk mewujudkan satu bangsa Malaysia pada kurun ke21. Mesir. Semasa kuasa Barat berusaha memperluas empayarnya.diperkenalkan di kalangan masyarakat di negara kita. Namun kini proses globalisasi lebih meluas sifatnya kerana . Arus pembangunan negara tidak dapat dipisahkan daripada suasana global atau sejagat kerana negara kita merupakan sebahagian daripada masyarakat dunia. Istanbul. Para petani Melayu terutamanya penanam getah juga secara langsung turut terseret ke dalam penentuan harga oleh pasaran dunia. 12. Ditubuhkan juga Lembaga Urusan Tabung Haji (LUTH) sebagai agensi simpanan untuk menunaikan fardu haji dan menyempurnakan rukun Islam halaman 203 kelima. tetapi kini agensi ini juga berperanan sebagai agensi pelaburan dan perdagangan.5 Globalisasi dan Wawasan 2020 Usaha pemodenan melalui pembangunan ekonomi tidak terhenti setakat Rancangan Jangka Panjang Pembangunan I (RJPP I) 1970-1990 bahkan rancangan tersebut kemudiannya dilanjutkan melalui pembentukan RJPP 11 (1990-2020). perpaduan antara kaum. Dalam zaman keagungan Islam di Alam Melayu (abad kel3 hingga 16). orang Melayu telah mengalami proses globalisasi melalui jaringan pan-Islamisme sejagat. Antaranya melalui penubuhan Bank Islam dan kaunter-kaunter Sistem Perbankan Tanpa Faedah (SPTF) di institusi kewangan konvensional. Proses globalisasi bukanlah perkara yang baru kepada orang Melayu. Melaka dan kemudian Aceh telah dihubungkan dengan pusat-pusat tamadun Islam di Andalusia. Dalam konteks ini. insuran Islam (Takaful). Tanah Melayu juga turut terserap ke dalam proses peluasan kuasa ini.2.Rahn). Marghribi. Isfahan dan Agra.

tenteram dan dan berkeyakinan. dan memupuk dan membina masyarakat makmur.6 Cabaran-cabaran Kontemporari Dalam kelangsungan tamadun Melayu.ia melibatkan teknologi maklumat dan sistem komunikasi yang membentuk 'dunia tanpa sempadan'. Justeru itu Wawasan 2020 telah dikemukakan sebagai asas utama Rancangan Jangka Panjang Pembangunan II (RJPP 11) 1990-2020. salah laku juvana dan sebagainya. membina masyarakat berjiwa bebas. orang Melayu juga turut menghadapi pelbagai cabaran dari dalam dan luar. Malaysia juga berusaha untuk mewujudkan satu bangsa Malaysia yang bersatu pada kurun ke-21. mewujudkan masyarakat penyayang dan berbudaya penyayang. membina masyarakat yang maju dan saintifik. Globalisasi secara tidak langsung adalah usaha untuk menebarkan kembali dominasi Barat (kini dalam bentuk ekonomi. ekonomi dan politik moden Barat. masyarakat liberal dan demokratik yang matang. . yang mengandungi sembilan cabaran untuk diatasi dan dipenuhi bagi mencapai matlamat pembentukan negara maju menjelang tahun 2020. Cabaran dari dalam ialah cabaran sosiobudaya kesan daripada kemajuan dan perubahan yang dicapai dan dialami. membina bangsa Malaysia yang bersatu padu. halaman 204 12. Orang Melayu dan tamadun Malaysia turut tidak terlepas daripada asakan pengaruh budaya. mewujudkan sebuah masyarakat yang bermoral beretika. Dalam usaha untuk memajukan negara sebagai sebuah negara industri. Sembilan cabaran itu ialah.2. bertoleransi. ideologi dan nilai budaya) ke atas negara-negara sedang membangun dan negara mundur. menjamin sebuah masyarakat yang adil dan saksama ekonominya. di dalam 'acuan' sendiri. Cabaran dalaman yang lain ialah pengaruh dan tekanan kebendaan dan kemewahan hidup yang membawa kepada pelbagai jenayah kewangan. Remaja Melayu menghadapi pelbagai masalah sosial seperti penyalahgunaan dadah. mewujudkan memupuk masyarakat dan yang membina matang. sosial.

liberalisme.). Cabaran daripada luar ialah kemasukan pengaruh asing terutama sekali unsur-unsur tamadun Barat iaitu tamadun yang paling kuat dan terpengaruh kini yang menjejaskan kekuatan asasi orang Melayu terutama sekali dari segi nilai dan amalan agamanya. rasuah dan lain-lain. rasionalisme. mikroelektronik. dll. perniagaan arak. perjudian. dan sebagainya. Mukmin (menghayati semua rukun iman). dan Muhsin (menyemai keikhlasan. Cabaran-cabaran dalaman dan luaran demikian seperti yang dibuktikan oleh sejarah tamadun Melayu hanya dapat diatasi melalui kekuatan pembersihan dalaman berdasarkan Islam yang menekankan penghisaban atau akauntabiliti. dari segi penerokaan sains dan teknologi (teknologi maklumat dan komunikasi. Pengaruh Barat dari segi ideologi (sekularisme. dari segi politik (demokrasi liberal ala-Barat) dan sebagainya. aeroangkasa. Oleh itu hendak dicapai itu yang menjustifikasikan sebarang tmdakan ke arahnya'. tidak benar-benar yakin tentang pembalasan akhirat) dan juga pragmatisme yang melampau yang menegaskan bahawa 'sesuatu matlamat yang sesetengah lapisan masyarakat.). prinsip pertengahan. dll. robotik. ketakwaan (sentiasa sedar akan pengawasan Tuhan). dll.penyalahgunaan kuasa. pengorbanan diri. dari segi budaya dan nilai (hedonisme. hiburan haram) berlaku juga di kalangan orang Melayu. Nilai dan pegangan hidup kini banyak juga dipengaruhi oleh sikap "cinta kepada keduniaan. kemegahan dan juga kebendaan". Strategi ini adalah untuk menuju ke arah pemantapan dalaman bagi orang Melayu iaitu hati budinya yang membawa kepada pembentukan peribadi Muslim (mengamalkan semua rukun Islam). menjadi cabaran kepada orang Melayu dan masyarakatnya.). yang menyerap terutama sekali melalui media massa dan jaringan internet yang tidak dapat dikawal dan ditapis lagi. penerokaan dalam bioteknologi. pasaran bebas. dll. dari segi ekonomi (kapitalisme.). menular ke dalam amalan-amalan bertentangan dengan nilai Islam terutama sekali di dalam bisnes (riba. humanisme. adat resamnya dan juga proses sosialisasi dan pembudayaannya. ateisme. perniagaan wang. khusuk dan tunduk . kesederhaan. Fahaman sekularisme (segala manfaat dan keutamaan ialah untuk masa di dunia saja. individualisme. materialisme.

Senoi dan Proto-Melayu. pendidikan. Hoabinhian. . Semang-Ngerito. kerana pada hakikatnya itulah kejayaannya yang sebenar bagi manusia. pengangkutan. Bobohizan. Pemimpin Pendapat. Namun. Konsep Kempunan. etika. TeoiiMongoloidStock. politik. sains dan teknologi di kalangan orang Melayu yang berasaskan nilai rasional. halaman 206 TITAS 2 Bab 13 TAMADUN PERIBUMI MALAYSIA Juli Edo Peribumi. Omen. pertahanan dan lain-lain. Di samping itu Strategi pemantapan budaya ilmu. Ketua Kelompok. pemerintahan. moral dan akhlak mulia harus juga dilaksanakan. Neolistik. Tulah. mukmin dan muhsin. harus diolah dan dilaksanakan demi kecekapan dan kecemerlangan bidang-bidang itu. perhubungan. saintifik. perundangan. Orang Asli dan Natif. Semangat dan Tuhan. matlamat terakhir bagi segala strategi dan operasi membangun dan memajukan orang Melayu dan tamadunnya. Rumah Panjang. pentadbiran. Juga Strategi pemantapan asas halaman 205 organisasi dan operasi bagi segala bentuk institusinya dalam bidang-bidang ekonomi. ialah untuk mencapai pembentukan peribadi muslim.kepada Tuhan sepenuhnya).

sistem tulisan. ngayau}ynng diamalkan di kepulauan Borneo tetapi halaman 209 masyarakat di sini menganggap amalan tersebut sebagai rites de passage atau sesuatu kewajiban yang mesti ditunaikan. Walaupun mengamalkan cara hidup yang berpindah-randah. mengamalkan sikap bekerjasama. gotong-royong. Ciri-ciri seperti ini tidak wujud di rantau ini kerana peribumi Malaysia pada asasnya merupakan masyarakat yang berpindah-randah (tribal) atau separa nomadik. peribumi Malaysia kurang mengamalkan kehidupan yang liar berbanding dengan orang-orang barbarian yang digambarkan dalam sejarah Eropah. Orang-orang barbarian di benua tersebut menjadikan eksploitasi sebagai nilai kehidupan iaitu orang yang kuat akan berkuasa menguasai orang-orang yang lemah. perdagangan dan komunikasi dan perkembangan teknologiteknologi yang lain seperti teknik pertanian. mencintai . sebaliknya kegiatan ini didasari oleh nilai serta falsafah sosial dan keagamaan yang tinggi dan mendalam. mereka mampu hidup dalam suasana yang aman dan damai kerana mereka sentiasa memelihara keharmonian sosial dan keseimbangan alam. dalam tradisi memburu kepala (dalam Iban. la bukannya bersifat eksploitatif serta tidak boleh dilakukan dengan sewenang-wenangnya. Ciriciri kehidupan seperti ini wujud di rantau ini tetapi tidak jelas diamalkan. wujud nilai peradaban yang tinggi seperti hormatmenghormati. Umpamanya.13. Perbincangannya berkisar dalam persoalan-persoalan mengenai perkembangan kota atau bandar dan kepada artifak-artifak yang wujud sebagai ciri-ciri utama sesebuah kota seperti monumen. Secara keseluruhannya. stratifikasi atau kelas sosial (buruh dan perhambaan). tembikar dan sebagainya. keagamaan.1 PENDAHULUAN Pengajian tamadun bertumpu pada perkembangan bandar atau kota purba. Kegiatan memburu (dan memenggal) kepala hanya dilakukan kepada musuh atau pihak-pihak luar yang mengancam keselamatan dan kesejahteraan sesuatu kelompok. matematik. pengairan. Di peringkat kelompok pula.

Menurut Bangsa-bangsa Bersatu: Indigenous peoples are composed of the peoples who inhabited the present territory of a country wholly or partially at the time when persons of a different cuture or ethnic origin arrived there from other parts of the world.2 KONSEP PERIBUMI Secara umumnya. reduced them to a non-dominant or colonial situation. settlement or other means. peribumi atau indigenous merupakan istilah rujukan bagi kumpulan-kumpulan etnik yang menjadi penduduk asal sesebuah wilayah atau negara. 13. Monumen-monumen yang diwujudkan dalam upacara-upacara tertentu. sistem nilai yang murni dan peraturan-peraturan yang adil. mereka sentiasa mempunyai sistem keagamaan yang mantap. Unsur-unsur ini ditonjolkan melalui sistem budaya yang kompleks dan. telah wujud ribuan monumen seperti ini tetapi lenyap mengikut hukum alam. overcame them and. sama ada di semenanjung atau Borneo. Kewujudan nilai-nilai peradapan yang tinggi ini telah meletakkan masyarakat peribumi seperti kota-kota yang bergerak: kota-kota ini tidak wujud setempat tetapi sentiasa bergerak dari satu tempat ke satu tempat yang lain. dalam kebanyakan masyarakat peribumi. Kumpulan-kumpulan etnik ini telah wujud di wilayah atau negara tersebut sebelum sesebuah kerajaan ditubuhkan di situ.alam sekitar dan seumpamanya. Di kawasan-kawasan hutan yang pernah atau sedang menjadi 'dunia' masyarakat peribumi di negara ini. economic and cultural customs and traditions than with the institutions of the country of which they now . sangkak dan seumpamanya. Yang kekal hanyalah unsur-unsur peradaban yang telah sebati dalam jiwa setiap ahli masyarakat peribumi. who today live more in conformity with their particular social. "Walaupun bergerak. seperti balai. by conquest. unsur-unsur ini dikonsepsikan sebagai adat. hanyalah bersifat sementara kerana ia diperbuat daripada bahan-bahan tropika tetapi cepat reput. Kesemuanya ini tidak diterjemahkan dalam bentuk monumen-monumen yang konkrit tetapi sentiasa tersemat di dalam diri setlap ahli masyarakat dan dipelihara sebagai sesuatu wansan yang suci.

Mereka mengamalkan cara hidup yang berbeza dan bertutur dalam bahasa dan diaiek yang berbeza juga. Suku Terasing. Melayu dan natif di Sabah dan Sarawak. Orangorang Semang-Negrito dan Senoi bertutur dalam bahasa dari rumpun Austroasiatik. under a state structure which incorporates mainly the national. social and cultural characteristics of other sagments of the populations which are predominant. pedalaman dan pergunungan. Di negara-negara yang ditubuhkan ini. Indian. Walau bagaimanapun. halaman 211 . Manakala orang Proto-Melayu pula bertutur dalam bahasa dari rumpun Austronesia.halaman 210 form a part. Tribal Filipino. masyarakat peribumi terdin danpada Orang Asli. Ainu. menjadikan keseluruhannya 18 suku kaum. Senoi dan Proto-Melayu. Bahasa mereka ada persamaan dengan bahasa Mon-Khmer. Setiap sebuah rumpun bangsa ini mengandungi enam suku kaum. Masyarakat Orang Asli terdiri daripada tiga buah rumpun bangsa utama: Semang-Ngerito.3 KLASIFIKASI PERIBUMI MALAYSIA Di Malaysia. masyarakat Orang Asli bertutur dalam 12 buah bahasa (dan diaiek) yang lahir dari dua buah rumpun bahasa yang utama: Austroasiatik dan Austronesia. Chao Khao (Orang Bukit). masyarakat penbumi im dikenali dengan pelbagai istilah rujukan seperti Orang Ash. Mengikut ahli linguistik. Natif. dan sebagainya. 13. Dalam kebanyakan wilayah atau negara. masyarakat peribumi mendiami kawasan. Aboriginal. bahagian ini hanya membincangkan masyarakat Orang Asli dan Natif di Sabah dan Sarawak. Bahasa ini dipertuturkan di seluruh Kepulauan Melayu dan di beberapa bahagian Kepulauan Pasifik (Malayo-Polynesia).kawasan pinggir.

iaitu pada penghujung zaman air batu. Solheim. Dalam zaman ini masyarakat di pedalaman telah menjadi pembekal utama hasilhasil hutan seperti damar. Dalam alaf pertama Masihi. iaitu Bidayuh. pelayar-pelayar yang bertutur dalam bahasa . tidar pandan.pedagang dari China. Manusia Hoabinhian mula mendiami negara ini pada kira-kira 8. pedagang. Mereka dikenali sebagai pemburu dan peramu hasil-hasil hutan. Keseluruhan masyarakat peribumi Sabah dan Sarawak bertutur dalam bahasa-bahasa dari rumpun Austronesia. kayu gaharu.000 Sebelum Masihi (SM). dikategorikan sebagai peribumi. India dan tamadun Mon (yang berkembang di Selatan Thailand) mula sampai ke semenanjung. Sementara itu. Mereka telah menggunakan peralatan-peralatan yang diperbuat daripada batu dan menjalankan kegiatan pertanian. Pada kira-kira 1. halaman 212 13. sarang burung dan lain-lain (seperti emas).Peribumi di Sabah dan Sarawak juga terdiri daripada berbagai kumpulan etnik.000SM. dan 10 lagi di bawah kategpri lain-lam. salah satu cabang budaya Ban Kao yang berkembang di bahagian barat negara Thailand. madu. tanduk. semua penduduk Sabah. Orang Asli dari kumpulan Semang-Negrito dan Senoi berasal dari keturunan manusia purba pertama yang mendiami Semenanjung Malaysia yang dikenali sebagai Hoabinhian.4 PRASEJARAHDANSEJARAH Menurut ahli-ahli arkeologi seperti Wilhelm G. tradisi Hoabinhian telah mula digantikan oleh Neolitik. Menurut Band Penduduk 1980. Iban. Melayu dan Melanau. Pendatang Neolitik telah berkahwin dengan penduduk Hoabinhian dan mengembangkan budaya bertani di kalangan masyarakat asal. yang terdiri daripada 39 buah kelompok etnik kesemuanya. Peter Bellwood dan Adi Haji Taha. Pada alaf keduaSM. Tradisi Neolitik ini diperkenalkan oleh orang-orang yang bertutur dalam bahasa Mon-Khmer. penduduk peribumi Sarawak terdiri daripada empat kumpulan etnik utama.

Keadaan air yang cetek di sepanjang permatang laut ini membolehkan penduduk tanah besar berhijrah ke selatan melalui Taiwan terus ke Kepulauan Filipina.Proto (Orang Asli) dan Melayu-Deutro (Melayu). menghubungkan tanah besar Asia dengan Taiwan. Orang Melayu kemudiannya halaman 213 membina penempatan di persisir. Manakala bahagian utara Borneo (Sabah) mula didiami oleh nenek-moyang orang Kadazan-Dusun sejak 30. di mana gua-gua ini dipercayai menjadi tempat persinggahan utama masyarakat purba semasa mereka memburu dan memungut hasil-hasil hutan. Penduduk yang awal sekali dipercayai nenekmoyang kepada orang Murut (dan Lun Bawang) hari ini.pusat pertukaran barang-barang. atau selewat-lewatnya 15. Penemuan arkeologi di Gua Niah dan Gunung Subis menunjukkan bahagian tengah Borneo (Sarawak) rnula didiami sejak 40.Austronesia mula sampai di semenanjung. Kepastian mengenai tankh sebenar kepulauan ini diduduki masih lagi menjadi perdebatan. penduduk awal Borneo telah berhijrah ke kepulauan tersebut dari Mongolia. Dari segi bentuk muka bumi.000 tahun yang lalu. Filipina. Mereka merupakan nenek moyang orangorang Melayu. Penduduk-penduduk awal Pulau Borneo dipercayai berasal dan stok Mongoloid. Menurut teori MongoloidStock. Pada zaman tersebut. terdapat sebuah permatang laut (yang memanjang ke selatan) mengelilingi Teluk Siam (dan Laut China Selatan). .000 tahun yang lalu. Anggaran ini dibuat berdasarkan penemuan-penemuan di gua batu kapur Madai dan Baturong. Borneo dan kepulauan Indonesia. beberapa buah kerajaan Melayu tradisional terbentuk. paras air laut di Teluk Siam dan Laut Jawa berada pada paras 200 meter lebih cetek dari paras hari ini. mendiami muara-muara sungai dan kawasan persisir pantai. Prasejarah di Borneo juga bergantung kepada penemuan-penemuan arkeologi dan disokong oleh kajian sosioantropologik dan sejarah.000 tahun yang lalu. Pada alaf kedua Masihi. yang kemudiannya berkembang menjadi pusat. Perhijrahan mereka berlaku pada zaman air batu.

Pergerakan bumi dan hakisan ini telah membentuk kawasan Asia Tenggara seperti kaadaannya hari ini. Murut. Kepulauan Indonesia dan Borneo daripada tanah besar Asia. adat sebagai cara hidup. Di bahagian pantai barat pula (Sarawak). Bugis dari Sulawesi dan Bajau pantai timur dari selatan Filipina. yang memisahkan Kepulauan Filipina. Antara penduduk yang awal berhijrah ke Borneo Utara (Sabah) ialah Banggi dari Pulau Pahlawan. Suluk dari Jolo. paras laut mula naik menyebabkan berlaku pergerakan bumi yang besar serta hakisan-hakisan. Kedatangan masyarakat ini telah menolak orang KadazanDusun dan Murut (Lun Bawang) ke kawasan pedalaman. 13. Pertama. bahagian tengah Taiwan dan juga wilayah pergunungan Filipina. adalah menjadi adat bagi ayam jantan untuk berkokok. Teori ini telah disokong oleh kajian sosio-antropologikal yang menunjukkan pelbagai persamaan antara penduduk pulau ini (Borneo) dengan penduduk-penduduk di tanah besar seperti di Burma. Penan dan Punan-mendiami kawasa tanah tinggi. Illanun dari Lanao (Mindanao). Persamaan-persamaan dari segi perawakan. . Kelabit. penduduk-penduduk dari kepulauan berhampiran mula berhijrah ke Borneo. orang Melayu dan kelompok-kelompok etnik yang yang telah berhijrah dari Kepulauan Indonesia dan Kalimantan. adat sebagai hukum alam dan kedua.Kepulauan Indonesia dan Borneo. Adat sebagai hukum alam merujuk kepada perkara-perkara yang berlaku mengikut aturan semula jadi makhluk-makhluk yang wujud di dunia ini. Kenyah. Umpamanya.5 ADAT Di kalangan masyarakat peribumi. Iban dan Bidayuh mendiami kawasan tanah rendah di pedalaman manakala kelompok-kelompok etnik yang lain-Kayan. amalan sosial. amalan pemakanan dan bahasa telah memperkuatkan lagi teori ini. Apabila zaman air batu berakhir. Selepas zaman air batu. pergunungan Thailand. adat membawa dua pengertian umum. Orang Melayu dan Melanau mendiami kawasan halaman 214 persisir pantai.

dan begitulah seterusnya. khususnya hak tanah. . sistem kepimpinan sentiasa disokong oleh aspek keagamaan. Sesuatu kegiatan ekonomi tidak boleh dijalankan tanpa disokong oleh upacara-upacara keagamaan. Menurut prinsip ini. berkaitan rapat di antara satu dengan yang lain. tindakan tersebut telah menimbulkan pelbagai bencana seperti penyakit mad cow dan krisis pencemaran dioksin ke atas hasil-hasil tenusu yang berlaku pada 1998. Oleh yang demikian. Peraturan-peraturan perkahwinan diperkukuh dengan idealisme keagamaan dan ekonomi. 'kejadian' tersebut dianggap sebagai bertentangan dengan hukum alam. pokok tidak boleh tumbuh di awang-awangan. Pada hari ini. Selain itu. Umpamanya. tindakan tersebut seolah-olah mengundang kecelakaan dan kemusnahan. Apabila manusia cuma mengetepikan adat ini. Sekiranya ayam betina berkokok. prinsip yang sama turut diterapkan dalam usaha masyarakat ini mempertahankan hak-hak mereka. adat juga membawa maksud keseluruhan cara hidup. Dalam menjaga kesejahteraan manusia dan kestabilan alam. Sekiranya manusia cuba bertindak berlawanan dengan adat ini. sistem keagamaan pula sentiasa dipelihara oleh kesepaduan sosial yang kukuh. keseluruhan aspek kehidupan mereka.Berkokok adalah aturan semula jadi bagi ayam jantan dan tidak pada ayam betina. adat ini sentiasa menjadi panduan bagi masyarakat peribumi dalam mengatur kehidupan seharian mereka. seperti kepimpinan (politik). ekonomi. Di kalangan Orang Asli (seperti orang Semai). adalah menjadi adat bagi pokok untuk tumbuh di atas tanah. Mereka sentiasa mematuhi dan memelihara hukum-hukum alam dengan mengabadikannya sebagai satu cara hidup. tuntutan yang dibuat ke atas pokok-pokok atau tanaman akan merangkumi tuntutan ke atas tanah (kawasan) dengan pokok-pokok atau tanaman tersebut tumbuh kerana mengikut hukum alam. seperti yang pernah dilakukan masyarakat Eropah yang cuba menukarkan makanan lembu daripada rumput kepada makanan yang diproses dari bahan-bahan bukan tumbuh-tumbuhan. Kejadian atau perbuatan yang bertentang dengan hukum ini dipercayai mengganggu kestabilan alam dan mengancam kehidupan manusia dan makhluk-makhluk alam yang lain. sosial dan kepercayaan (agama). adalah menjadi adat bagi lembu untuk memakan rumput (dan tumbuh-tumbuhan).

ekonomi.' (di kalangan orang Semai).1 Organisasi Sosial Setiap masyarakat peribumi di negara ini mempunyai organisasi sosial yang tersendiri. keagamaan. sebagai ketua kelompok (group leader) dan dikenali dengan panggilan panggilan seperti rakwun.halaman 215 Kedudukan sistem kehidupan yang saling berkaitan dan melengkapi ini telah mendorong orang Semai untuk mendaulatkannya sebagai satu adat. yang melihat adat (adet) sebagai satu falsafah hidup yang merangkumi aspek-aspek ekonomi. Orang Semai (dan Temiar) mengistilahkannya sebagai gu. Kelompok ini dikenali dengan berbagai-bagai konsep. batin (di . setiap suku kaum mempunyai istilah mereka yang tersendiri. Adet orang Kenyan melibatkan peraturan-peraturan. Pemimpin-pemimpin pendapat ini pula memilih salah seorang daripada mereka. interaksi dengan dunia luar dan peredaran masa. sama dataran atau lembah sungai.5. Di kalangan Orang Asli. politik dan agama. Wilayah-wilayah ini dikenali sebagai lengrii'ntsa kampuk. organisasi sosial yang paling asas ialah kelompok kekeluargaandwisisi (ramage). hukum dan sekatan yang diterima seluruh komuniti dan dipraktikkan dalam semua bidang kehidupan— sosial dan politik. Setiap gu terdiri daripada keluarga-keluarga (biasanya antara 10-25 buah keluarga) yang mempunyai pertalian darah dan menduduki sebuah wilayah. tuaa' (di kalangan orang Temiar). sebagaimana penghormatan mereka terhadap hukum alam. Pengertian ini turut diperakukan oleh orang-orang Kenyan di Sarawak. Adet sebagai sistem moral dan keagamaan. 13. la membentuk mekanisme yang bersepadu dalam menyusurgalurkan keseluruhan interaksi sosial. Setiap wilayah ini diketuai oleh sekumpulan pemimpin pendapat (opinion leader) yang terdiri daripada ahli masyarakat yang berumur dan matang. nilai dan norma. Kedua-duanya sistem tidak boleh dipisahkan: sistem moral telah menyediakan kualiti keagamaan dan agama mengetengahkan amalan tentang kod moral dan perlakuan. biasanya ahli yang paling tua serta mempunyai ilmu kebatinan yang tinggi. Pembentukan organisasi-organisasi sosial masyarakat ini banyak dipengaruhi oleh keadaan persekitaran.

Johor. Perakuan ini ditunjukkan melalui pelantikan ketua-ketua Orang Asli ini sebagai pembesar di wilayah. perakuan ini diberikan oleh Kerajaan) sebagai ketua kelompok dan digelar penghulu atau batin. kerajaan Melayu lama Perak juga menganugerahkan gelaran-gelaran lain kepada pemimpin-pemimpin wilayah orang Semai di negeri itu seperti Tok Leia Dewa Angsa. ketua-ketua mereka dikenali sebagai batin. Dari kedudukan ini. kelompok-kelompok budaya (atau komuniti) Proto-Melayu diketuai oleh seseorang yang memiliki ilmu kebatinan yang tinggi.kalangan orang Temuan) dan sebagainya.Melayu: Selangor. Selain penghulu atau batin. Tok Singa Merjan dan sebagainya.wilayah pedalaman. Pada hari ini. Kerajaan-kerajaan Melayu lama telah memperakui kewujudan masyarakat Orang Asli sebagai sebahagian daripada rakyat mereka. Di kalangan orang . Tok Batin Leia Perkasa. Ketua-ketua ini kemudiannya diperakukan oleh raja-raja Melayu (selepas Merdeka. Dalam organisasi sosial tradisional. di Nenggiri (Kelantan) dikenali sebagai TokMikong. Perkataan penghulu diperkenalkan oleh kerajaan Melayu lama sebagai merujuk kepada ketua-ketua masyarakat ini. konsep penghulu boleh ditafsirkan sebagai ketua masyarakat di kawasan hulu. Negeri Sembilan. Di samping itu. pemimpinnya dikenali dengan gelaran TokRaje. halaman 216 Selaras dengan kriteria ini. yang kebanyakannya tinggal di kawasan pedalaman dan hulu sungai. Tok Sang Leia Nuangga. Mereka telah dianugerahi kuasa-kuasa tertentu di samping gelaran-gelaranyangtersendiri. Di WilayahJelai (Pahang). Melaka. Tok Antan Bedui. Kedah dan Kelantan. Konsep batin ini berakar-umbi dari struktur sosial masyarakat Proto-Melayu itu sendiri. manakala di Sungai Siput (Perak) dikenali sebagai Tok Pangku. pengamal-pengamal perubatan tradisional (hala' dan pawang) dan bidan juga mempunyai kedudukan yang penting dalam struktur kepimpinan masyarakat Orang Asli. Manakala gelaran batin pula digunakan di negeri-negeri yang kebanyakannya didiami oleh orang Proto. Tok Pawang Setia Di Raja. gelaran penghulu digunakan di negeri-negeri yang didiami orang Senoi dan Semang-Negrito: Perak. Pahang dan Trengganu.

Pawang pula mempunyai tanggungjawab yang lebih luas.Semai. khususnya apabila mendapat pedoman dari mimpi atau tilikan bahawa penunggu-penunggu tersebut bersikap 'bengis' atau ganas. pawang akan mengadakan upacara meminta kebenaran menggunakan tempat (kawasan) tersebut daripada penunggu-penunggu supaya penduduk tidak ditimpa bencana dan bebas dari sebarang gangguan kuasa ghaib dan penyakit. Sesebuah keluarga bilek . Setiap kelompok budaya ini mempunyai organisasi sosial yang tersendiri. Wa'merupakan tokoh penting dalam upacara mengubat penyakit dan menghalau hantu (nyaniik). pengambilan anak angkat. pawang terpaksa memujuk atau memindahkan penunggu-penunggu sesuatu kawasan ke tempat lain. pawang berperanan mengendalikan upacara. rumah panjang merupakan organisasi sosial yang utama. bidan pula bertanggungjawab menjaga dan mendapatkan perlindungan supernatural bagi ibu-ibu mengandung dan kanak-kanak. umpamanya.upacara yang berkaitan dengan tanah. Di kalangan kebanyakan masyarakat peribumi. hala'. unit sosial yang paling asas dikenali sebagai bilek. Sementara itu. halaman 217 penggabungan keluarga dan perkahwinan. Bilek secara umumnya merujuk kepada unit-unit rumah atau apartment yang terdapat dalam sesebuah rumah panjang. Kanak-kanak biasanya berada di bawah penjagaan bidan semenjak dan dalam kandungan ibu lagi sehinggalah mereka lahir dan boleh berlari. Mereka bertindak sebagai penasihat kepada penghulu atau batin serta berperanan mendapatkan perlindungan supernatural bagi penduduk secara keseluruhannya. Secara umumnya. Kayan dan Kenyah. antara orang Iban. Sebelum sesebuah ladang atau kawasan penempatan dibuka. Selain mengubat penyakit dan menghalau hantu. Ada ketika. Masyarakat peribumi Sarawak juga berasal dari latar belakang budaya yang pelbagai.ny a. Keahlian sesebuah bilek ditentukan melalui kelahiran. pawang dan bidan mempunyai kedudukan yang penting dalam struktur kepimpinan masyarakat Orang Asli tradisional. Dalam sesebuah rumah panjang orang Iban.

biasanya mengandungi sepasang suami isteri (sebagai pasangan utama). Bilek diketuai oleh suami daripada pasangan utama (dan bukannya lelaki tertua dalam bilek tersebut) dan dikenali sebagai Tuai Bilek. anak-anak dan ibu bapa kepada suami atau isteri. Setiap rumah panjang biasanya mempunyai bilangan bilek yang agak banyak. lelaki tersebut menghadapi berbagai cabaran termasuklah risiko berhadapan dengan kegiatan ngayau yang dijalankan oleh pihak musuhnya. sama ada yang muda ataupun tua. Di kalangan masyarakat Iban tradisional. mendamaikan penduduk-penduduk yang berselisih faham. Kombinasi tiga generasi im dianggap ideal bagi sesebuah bilek. lelaki tersebut biasanya menggunakan sebahagian daripada 'kekayaannya' untuk membeli gong (tawak) dan dibawa pulang sebagai lambang keberanian dan kemampuannya mempertahankan diri. Dalam perantauan ini. terdapat juga bilek yang hanya mengandungi dua generasi iaitu ibu bapa dan anak-anak. Masyarakat Iban tradisional melihat kegiatan ngayau sebagai prasyarat untuk membolehkan seseorang lelaki menukarkan statusnya daripada remaja kepada dewasa (dan seterusnya membolehkannya berkahwin) dan daripada 'orang kebanyakan' kepada pemimpin. Tujuan utama bejalai adalah untuk mencari kekayaan. setiap rumah panjang Iban diketuai oleh Tuai Rumah. Selain itu. Namun. Tuai Bilek biasanya terdiri daripada suami-suami 'muda' yang berpengalaman. Dalam struktur kepimpinan tradisional. kemampuan untuk memberikan perlindungan ini diukur melalui kemampuan lelaki tersebut memenggal kepala musuh (ngayau). menangani perbalahan serta . Ada antaranya hanya mempunyai 20 hingga 30 buah bilek dan ada juga yang mencapai ratusan unit. daripada sebarang ancaman. menasihatkan mereka dalam pelbagai perkara. bertenaga dan berkemampuan untuk melindungi ahli bileknya. kemampuan seseorang lelaki juga diukur melalui amalan merantau (bejalai). Dalam sesebuah kawasan penempatan tradisional masyarakat Iban biasanya hanya mengandungi sebuah rumah panjang (tetapi kini ada yang mengandungi beberapa buah atau blok rumah panjang kerana peningkatan jumlah penduduk). Tuai Rumah berperanan mentadbirkan (mengawal dan melaksanakan) undang-undang sosial di kalangan penghuni rumah panjang seperti menyelesaikan sebarang masalah yang timbul di kalangan penduduk. Sekiranya perantauan ini berjaya. bergantung kepada jumlah keluarga yang mendiami penempatan tersebut.

Di penngkat lokal (atau rumah panjang). gawai. Ramalannya yang tepat membolehkan penduduk memperolehi hasil tuaian yang lumayan. terdapat beberapa lagi jawatan pemimpin atau ketua dalam struktur kepimpinan tradisional masyarakat Iban. Dalam kes seperti ini. ketua-ketua ini dikenali sebagai Tuai Burung. Lemambang dan Manang. Tuai Burung merupakan satu kedudukan sosial yang penting dalam masyarakat ini. Orang-orang yang ingin menjadi LemamhangpeAu menuntut ilmu serta kemahiran dalam bidang ini dalam satu jangka masa panjang. iaitu salah satu upacara keagamaan yang disertakan dengan sambutan perayaan. peranan Tuai Rumah menjadi lebih luas dan run-lit kerana selain bertanggungjawab memelihara kesejahteraan sosial. Di samping itu. bukan sahaja sebagai jurucakap rumah panjang tetapi juga sebagai pemimpin masyarakat yang memikul tanggungjawab untuk memelihara kesejahteraan sosial dan spiritual para penghuni rumah panjang.jenayah-jenayah kecil. khususnya jenayahjenayah berat yang gagal diselesaikan di peringkat rumah panjang. Tuai Burung menjadi orang yang berperanan besar. Dalam struktur kepimpinan tradisional Iban juga. Peranan Tuai Burung sangat penting dalam kegiatan pertanian padi. Bagi kes-kes yang besar. . Beliau biasanya mendapat alamat atau pedoman melalui mimpi. Tuai Burung berperanan sebagai tukang ramal yang mempunyai hubungan dengan dunia ghaib. Lemambang berperanan membaca mantera (pengap) semasa mengendalikan upacara. Bagi amalan di mana kedudukan Tuai Burung dan Tuai Rumah diterajui oleh orang yang sama. Lemambang pula dianggap sebagai 'pendeta' dalam sistem keagamaan Iban. Tuai Rumah bertanggungjawab menyampaikannya kepada pihak berkuasa negeri supaya diadili oleh mahkamah daerah. beliau juga turut bertanggungjawab memelihara hubungan antara penduduk rumah panjang dengan mahkluk-mahkluk ghaib yang berkaitan dengan kehidupan halaman 218 spiritual masyarakat ini supaya hubungan antara kedua-dua dimensi ini sentiasa seimbang (dalam kaadaan yang aman). Tuai Rumah biasanya turut dilantik sebagai Tuai Burung.

Di kalangan masyarakat Kadazan. halaman 219 13. Setiap 'jawatan' dalam struktur kepimpinan (atau individu-individu yang memegang 'jawatan' tersebut) haruslah salmg merujuk dan bekerjasama sesama sendiri dalam merancang sesuatu atau sebelum mengambil sesuatu keputusan. Struktur-struktur ini sating berkaitan dan melengkapi antara satu sama lain. Mereka mengambil tanggungjawab bersama dalam mentadbirkan masyarakat serta menangani setiap masalah yang timbul dalam komuniti mereka. Bobohizan—pengamal ilmu perbomohan. Adat (ahli-ahlinya dipilih atas kemahiran serta penguasaan adat Kadazan). Orang Semang-Negrito secara tradisinya . Di Sabah.5. setiap kelompok peribumi tradisional mempunyai sistem pentadbiran dan pemenntahan yang tersendin. umpamanya. Sinompu 'uvan do mohoingon tangaba'a kouhasanan—Lembaga.Akhir sekali. Secara keseluruhannya. Proses in dapat mengekalkan keharmonian dalam sistem dan seterusnya dalam komuniti. masyarakat peribumi mengamalkan perkongsian kuasa. wujud sistem pentadbiran yang mengandungi empat institusi penting: Huguan Pogun —ketua kampung atau ketua "tanah air". Manang merujuk kepada pengamalan perubatan tradisional (perbomohan) masyarakat ini. dan Pangazau—pahlawanpahlawan. dengan Huguan Siou atau ketua ulung yang menduduki kedudukan tertinggi dan terpenting dalam sistem pertahanan dan perlindungan masyarakat Kadazan. bergantung kepada kedudukan penempatan dan interaksi mereka dengan masyarakat luar. Tampuk kuasa biasanya dipegang oleh sekumpulan ahli masyarakat yang telah berumur dan matang. Manang secara khususnya berperanan mengendalikan upacara-upacara penyembuhan penyakit.2 Ekonomi Tradisional Masyarakat peribumi tradisional mengamalkan kegiatan ekonomi yang pelbagai.

Masyarakat ini mentafsirkan hutan sebagai merangkumi segala makhluk yang terdapat di dalam kawasan hutan tersebut: tumbuh-tumbuhan. Dari hutan mereka memperoleh makanan. Setiap kumpulan dianggotai oleh ahli-ahli yang mempunyai pertalian darah (sekeluarga). atau menebang pokok apabila diperlukan untuk bahan binaan. pusaka). Masyarakat ini terbahagi kepada kumpulan. Orang-orang Senoi pula terkenal sebagai petani pindah atau peladang padi huma. Mereka tinggal di sesebuah kawasan sehingga sumber makanan di kawasan tersebut hampir habis. Kumpulankumpulan ini mempunyai wilayah masing. Mereka menjalankan kegiatan pertanian pindah sebagai kegiatan . atau buah itu selamat dimakan oleh burung. Selain itu mereka juga bergantung rapat kepada haiwan-haiwan yang terdapat dalam 'dunia' tersebut sebagai sumber makanan dan pengetahuan. Kegiatan memburu dan meramu hasilhasil hutan dianggap bersifat 'mesra alam' kerana kedua-duanya tidak merosakkan alam sekitar. haiwan. jeram.masing yang diwarisi turuntemurun dan dikenali sebagai saka' (berasal dari perkataan Melayu. Justeru itu. maka bahan-bahan tersebut boleh dimakan oleh manusia. Wilayah-wilayah ini biasanya ditentukan mengikut lembah sungai atau dataran. ikan. serangga. haiwan-haiwan ini menjadi penunjuk utama dalam mengenali sumber-sumber makanan yang baru ditemui: sekiranya mereka baru menemui sejenis ubi dan mendapati ubi itu selamat dimakan oleh babi. Mereka hanya akan membunuh apabila haiwan-haiwan ini diperlukan sebagai makanan. Dari segi pengetahuan. batu-batan. air. pengetahuan dan idea-idea keagamaan.kumpulan kecil. yang dianggap sebagai dunia mereka. reptilia dan sebagainya. mereka sentiasa menghormati haiwan-haiwan (dan tumbuhtumbuhan) dan menganggapnya sebagai 'sahabat'. Kehidupan tradisional orang Semang-Negrito banyak bergantung kepada hutan. Kumpulan-kumpulan ini sering berpindah-randah tetapi kegiatan tersebut terbatas di dalam kawasan-kawasan yang terletak di dalam wilayah masing-masing. Begitulah gambaran pergantungan mereka kepada makhluk-makhluk ini.merupakan pemburu dan pemungut hasil-hasil hutan. Hutan dianggap sebagai sumber kehidupan utama. atau pucuk kayu itu selamat dimakan oleh rusa. barulah mereka berpindah ke kawasan baru. alur dan sungai.

. menangkap ikan merupakan kegiatan utama di samping kegiatan-kegiatan bercucuktaman dan berniaga secara kecil-kecilan. Secara umumnya. Kegiatan ekonomi tradisional masyarakat ini juga dianggap sebagai mesra alam kerana tidak merosakkan alam sekitar. memburu dan memungut hasil-hasil hutan. Selain itu. mereka menjalankan kegiatan perikanan. Di kalangan masyarakat yang tinggal di kawasan persisir ini. sebahagian daripada hasil-hasil hutan ini dipasarkan. Manakala bagi kelompok yang tinggal di lembah-lembah sungai pula. buah-buahan dan sebagainya. ahli-ahli kumpulan ini menjalankan kegiatan memburu dan menangkap ikan. pertanian dan perdagangan. Bagi kelompok masyarakat yang tinggal di kawasan persisiran.utama manakala memburu dan memungut hasil-hasil hutan sebagai kegiatan sampingan. seperti orang Buket (Uket). mereka juga terlibat dalam kegiatan halaman 222 memungut hasil-hasil hutan seperti rotan. seperti orang Melayu. Kayan dan Kenyah di Sarawak. mereka menjalankan kegiatan pertanian pindah. Melanau dan Iban di Sarawak dan orang Bajau. Mereka mengerjakan sesuatu kawasan untuk satu musim dan berpindah ke kawasan yang baru pada musim berikutnya. Hasil-hasil hutan ini lazimnya digunakan untuk memenuhi keperluan domestik. kegiatan ekonomi tradisional masyarakat peribumi di Sabah dan Sarawak dibahagikan mengikut kawasan penempatan. kayu. antaranya orang Penan. memburu dan memungut hasil-hasil hutan. Masyarakat Melayu-Proto menjalankan kegiatan yang berasaskan maritim. kawasan penempatan mereka terbahagi kepada tiga iaitu kawasan persisiran pantai. Sementara menunggu padi masak. buluh. Setiap kumpulan membuka ladang padi huma di wilayah masing-masing. damar. Suluk. kelompok-kelompok peribumi yang tinggal di pedalaman. Iranun dan Melayu di Sabah. menjalani kehidupan berpindahrandah. Sementara itu. Orang Senoi juga terbahagi kepada kumpulankumpulan yang mempunyai pertalian darah dan mewarisi wilayah saka'. Sekiranya ada lebihan atau permintaan dari luar. lembah-lembah sungai dan pedalaman. Sementara itu.

Kehidupan mereka menekankan proses perseimbangan antara semua makhluk halaman 221 yang wujud. yang akhirnya membolehkan mereka wujud sebagai sebuah masyarakat sehingga kini. merumput dan menuai. Mereka berkongsi seluruh kandungan hutan ini dengan organisme bukan-manusia. umpamanya.upacara keagamaan yang khusus. Dalam menjalankan kehidupan harian. ribuan makhluk yang lain. serangga. menanam. Kehidupan yang sejahtera hanya boleh dicapai apabila kesemua penghuni alam ini—manusia dan bukan manusia. Dalam kegiatan pertanian pindah. Semua upacara ini memerlukan kerjasama dan penyertaan menyeluruh setiap ahli masyarakat. batu-batan. sama ada yang nyata dan ghaib: Corak kehidupan yang begini didorong oleh kepercayaan bahawa semua makhluk yang wujud di alam ini mempunyai roh atau semangat yang tersendiri. Masyarakat peribumi memelihara keseimbangan ini melalui sistem nilai dan norma.5. membakar. .Kegiatan ekonomi tradisional masyarakat peribumi melibatkan pelbagai upacara keagamaan dan hampir semua upacara ini memerlukan kerjasama dan penyertaan menyeluruh ahli masyarakat. setiap tahap pengerjaan ladang akan dimulakan dengan upacara. Semangat kerjasama seperti yang diamalkan dalam proses pengerjaan ladang merupakan nilai yang dijunjung oleh masyarakat peribumi. yang di dalamnya mengandungi tumbuh. masyarakat peribumi melihat dan mentafsirkan alam mereka melalui pengalaman-pengalaman. sungai dan jeram. Semangat yang sama turut diamalkan dalam kerja-kerja fizikal ladang seperti menebas dan menebang. dunia nyata dan dunia ghaib—berada dalam keadaan yang seimbang. haiwan. 13. kepercayaan dan pantang larang.tumbuhan.3 Agama dan Pantang Larang Masyarakat peribumi Malaysia hidup dalam dunia yang disusungalurkan oleh sistem ekologi hutan hujan tropika.

Antara kuasa-kuasa ini ialah petir. Petir dipercayai duduk dalam awan dan memerhatikan tingkah-laku manusia di bawahnya (bumi). masyarakat peribumi tradisional di Sabah mempercayai semua objek mempunyai semangat. semangat-semangat binatang dan makhluk-makhluk hidup yang lain (selain semangat manusia) yang 'berminat' mendekati manusia dikenali sebagai omen. Namun lambang kuasa agung ini tidak mempengaruhi kehidupan masyarakat ini secara langsung. mereka mempercayai terdapat kuasa-kuasa lain yang wujud di sekeliling mereka dan mempunyai pengaruh yang besar ke atas kehidupan manusia. petir akan marah dan menurun bencana banjir dan ribut petir. Agama tradisional ini turut menganjurkan kepercayaan kepada satu kuasa yang agung. Masyarakat tradisional di Sabah dan Sarawak turut mempunyai sistem kepercayaan yang hampir sama dengan peribumi di Semenanjung.Secara umumnya. Orang Asli mengamalkan agama nusantara tradisional. Tbhan (Che' Wong) dan sebagainya. Petir—makhluk yang menyerupai ungka dan dikenali dengan berbagai panggilan seperti ngkuu' (Semai). Sebaliknya. di antaranya mentertawakan atau mempersendakan makhluk-makhluk yang lemah seperti binatang. Sekiranya ahli masyarakat ini melanggar laranganlarangan tertentu. Secara umumnya. serangga atau tumbuhtumbuhan. Sementara itu. Moyang (Temuan). Kepercayaan terhadap kekuasaan makhluk ghaib ini telah mendorong ahli masyarakat mengawal perlakuan mereka sendiri. Kuasa ini dikenali dengan berbagai istilah berdasarkan sukukaum: Nyenang atau Jenang (Semai). Selain itu. Kesan 'kemarahan' ini bukan sahaja dihadapi oleh pesalah tersebut tetapi oleh keseluruhan komunitinya. keramat dan semangat-semangat bebas yang lain. naga (atau ular besar). Terdapat duajenis omen: satu di antaranya boleh . yang dianggap oleh sesetengah ahli antropologi sebagai agama pra-Aryan. mereka juga mempercayai lambang-lambang kuasa lain seperti naga dan keramat yang berperanan mengawal kegiatan manusia di atas permukaan bumi. karei (Temiar dan Chewong). Upacara-upacara diadakan untuk 'meredakan' kemarahan semangat atau memujuk makhluk-makhluk ini supaya memberikan perlindungan dan menjauhkan semangat jahat (rogon) danpada membawa bencana dan wabak penyakit kepada ahli komuniti. gohar (Batek) dan sebagainya—ialah lambang kuasa yang agak dominan dalam kepercayaan Orang Asli.

peribumi Sabah juga mempercayai kewujudan lambang kuasa agung. yang ditunjukkan melalui upacara-upacara keagamaan tertentu. Pengabaian halaman 222 omen boleh mendatangkan bencana atau gangguan kepada manusia.membawa nasib baik manakala satu lagi membawa nasib buruk. Ciri-ciri seperti ini membolehkan mereka mendekati makhluk-makhluk halus. Kegagalan manusia menjaga keseimbangan dalam hubungan antara dua dimensi alam ini akan mengancam kestabilan alam dan seterusnya menyebabkan berlaku bencana atau malapetaka di alam nyata. Bohohizan biasanya terdiri daripada wanita kerana mereka dikatakan mempunyai jiwa yang halus dan hati yang dingin. Untuk mendapatkan nasib yang baik. Semangat-semangat ini dipercayai mendiami segenap pelosok alam semesta seperti hutan. Di samping kuasa-kuasa luar biasa ini. Kepercayaan terhadap kuasa ghaib. ekonomi dan politikal mereka. Ada juga upacara-upacara dijalankan di tempat-tempat suci. Kematian merupakan tahap perubahan yang terpaksa dilalui semua manusia dan pada tahap ini.ganang. gunung. Suminundu. Ahli masyarakat dikehendaki menghormati semangat-semangat ini untuk menjaga keseimbangan dalam perhubungan antara manusia dengan kuasa-kuasa ghaib yang dipercayai wujud di sekeliling mereka. Dari segi kewajipan pula. Semangat boleh ditemui melalui mimpi dan biasanya dilakukan oleh pakar pengamal perubatan (perbomohan) tradisional yang dikenali sebagai babalian atau bohohizan. yang boleh mendatangkan kebaikan dan keburukan. khususnya dalam mengatur disiplin diri dan hubungan sosial. Selain itu. manusia hendaklah memberikan perhatian kepada omen. hobolihizan berperanan mengendalikan upacara penyembuhan dan perbidanan. dikenali sebagai Kinoringan dan isterinya. sifat semangat si mati akan berubah daripada manusia kepada binatang. gua dan bahagian bawah bumi. Manusia boleh berhubung dengan semangat-semangat ini melalui beberapa cara seperti persembahan di mana semangat dijemput untuk 'berkenduri'. hobohizan menggunakan ubat-ubat herba dan tumbuh-tumbuhan sebagai bahan . masyarakat peribumi Sabah juga mempercayai akan kewujudan dimensai kehidupan di alam akhirat. jelas mempengaruhi kehidupan masyarakat peribumi Sabah. sungai. Dalam praktisnya.

terdapat tuhan. memperbaharui permohonan perlindungan dan menunjukkan tanda kesyukuran kepada tuhan-tuhan ini kerana perlindungan yang telah diberikan di setiap penjuru alam tersebut telah membolehkan ahli masyarakat mendapat hasil tuaian yang lumayan. Dewa pemujaan padi. dipercayai menjadi penjaga bumi . mempercayai akan kewujudan berbagai semangat (antu) dan tuhan-tuhan (petara). Upacara-upacara keagamaan dan penyembuhan dijalankan mengikut keperluan kecuali upacara kesyukuran yang wajib diadakan setiap tahun.petara kehonglangit (tuhan syurga). Kepercayaan masyarakat peribumi tradisional di Sarawak juga mempunyai banyak persamaan dengan kepercayaan peribumi Malaysia yang lain. petara pucuk kaiyu (tuhan pucuk kayu) dan petara tengah tanah (tuhan bumi). dengan 'kehadiran' lambang-lambang kuasa.tuhan dipercayai menjaga segenap tempat dan penjuru alam. Orang Iban. Ilham mengenai herba dan tumbuhtumbuhan yang sesuai untuk mengubati sesuatu penyakit biasanya diperoleh melalui mimpi. palang gana. Selain itu.utama dalam upacara penyembuhan. Tuhan ini dipercayai turun ke alam nyata (dunia) dengan menjelmakan dirinya seperti seekor katak atau belalang (yang aktif pada waktu malam). mereka (komuniti rumah panjang) akan dilimpahkan dengan perlindungan luar biasa (supernatural) dan seterusnya dapat mewujudkan kesejahteraan di segenap penjuru alam. Salampandai mencipta manusia dari tanah liat. Dalam rangka memahami tuhan petara. pulanggana (tuhan utama dalam pemujaan padi) dan singalang hurung (tuhan perang). Tuhan. Upacara-upacara keagamaan seperti gawai diadakan bertujuan untuk memujuk. Justeru itu. kesihatan yang baik dan terlepas daripada sebarang ancaman atau dugaan. jampi halaman 223 dan mantera kerana dipercayai.tuhan lain yang mempunyai kuasa yang sama dan berpengaruh ke atas kehidupan masyarakat ini seperti bunsu rihut (tuhan angin). umpamanya. nama tuhan-tuhan ini sering diseru dan 'dilibatkan' dalam upacara-upacara gawai. terdapat tiga lagi tuhan yang berpengaruh ke atas kehidupan masyarakat ini: salampandai (pencipta manusia). kecuali berbeza dari segi terminologi unsur-unsur keagamaan dan tafsiran konsep.

iaitu semangat. haiwan. bertujuan memberitahu tuhan ini tentang tujuan penggunaan-penggunaan tanah tersebut. Ketiga. Tiga antu yang utama dinamakan gerasipapa.gerakan memburu kepala. Seterusnya. orang Iban juga mempercayai akan dualisme tubuh dan semangat pada setiap makhluk. batu-batan dan sebagainya. memujuk palang gana supaya mengembalikan kesuburan padi. orang Iban menyeru nama singalang hurung dalam upacara-upacara perayaan yang ada hubungannya dengan amalan ngayau (penggal kepala) kerana dipercayai tuhan ini sentiasa melindungi keselamatan dan membantu mereka dalam gerakan.(tanah). Justeru peranannya yang sedemikian rupa. Semangatsemangat ini boleh keluar dari tubuh dan bergerak dengan agak bebas. masyarakat Iban mengadakan upacara pemujaan tuhan ini pada setiap tahap pengerjaan ladang huma. Menurut mitos masyarakat ini. Upacara korban juga diadakan semasa membina rumah baru atau sebelum upacara pengkebumian berlangsung. tumbuh-tumbuhan. Pengembaraan semangat manusia dijelmakan melalui mimpi- .tiga antu ini dianggap 'jahat' kerana hanya menimbulkan perkaraperkara yang negatifyang mengganggu kehidupan manusia. Makhluk-makhluk ini termasuklah manusia. bertukar-tukar maklumat tentang alam. reptilia. Dalam pengembaraan tersebut. Sebagai tuhan perang. Selain daripada konsepsi terhadap tuhan-tuhan dan semangat. Sekiranya padi diserang penyakit. orang-orang Iban juga mempercayai konsep semangat (antu) sebagai lambang kuasa yang sentiasa wujud di sekeliling mereka. penyakit. serangga. penyembuhan dan halaman 224 sebagainya. semangat-semangat ini berjumpa antara satu sama lain. singalang hurung telah memperkenalkan rahsia bercucuk tanam serta menjaga semangat tanaman ini kepada orang Iban. Singalang burung merupakan tuhan terpenting kerana peranannya sebagai dewa perang dan melindungi kebajikan manusia. Dualisme ini menganjurkan kepercayaan bahawa setiap makhluk alam yang wujud secara nyata {tubuh} mempunyai pasangan ghaibnya. masyarakat ini akan mengadakan upacara korban (piring). kilat. antu bung kamba dan antu kelansat.

akan menyebabkan kesuburan padi terganggu dan seterusnya gagal mengeluarkan hasil. orang Iban sentiasa menjaga hubungan baik dengan semangat-semangat ini. Kepercayaan ini merupakan contoh hubungan antara dunia nyata dan ghaib yang perlu dipelihara demi keseimbangan kedua-dua dimensi ini. Berdasarkan kepercayaan ini. orang Iban berkewajipan membekalkan antu saudara-mara mereka dengan peralatan-peralatan seperti parang dan makanan serta barang-barang kelengkapan yang lain untuk membolehkannya menjalankan kehidupan harian dengan sempurna di sebayan. Antara upacara utama dinamakan gawai.mimpi yang menjadi punca ilham utama bag! manang dalam usahanya menghalau antu jahat atau mengubat penyakit. Kaadaan ini akan mengancam kehidupan manusia akibat kekurangan bekalan makanan. Gangguan kepada semangat padi. berkaitan dengan pencarian harta dan kekayaan. umpamanya. Gawai diadakan dengan berbagai-bagai skop dan tujuan. Kaadaan serta kehidupan di sehayan dipercayai mempunyai persamaan dengan dunia nyata kecuali kewujudannya dalam dimensi yang ghaib. dan berhubungan dengan ngayau dan martabat. Perspektif keagamaan yang hampir sama diamalkan oleh kelompokkelompok peribumi yang lain seperti orang Kenyah. Kesemua upacara gawai diadakan bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan dalam hubungan di antara manusia dengan petara ataupun antu. Kayan. . upacara yang berkaitan dengan kesihatan dan kelangsungan hidup. Kelabit.kelengkapan tersebut mungkin menyebabkan antu marah (kerana tidak dapat menjalankan kehidupan hanannya dengan sempurna) dan menunjukkan kemarahan dalam bentuk gangguan-gangguan kepada kehidupan manusia ataupun kepada semangat-semangat lain. Lun Bawang dan sebagainya. Pelbagai upacara dan pantang larang diadakan dan dipatuhi sebagai pendekatan mengekalkan hubungan baik ini. misalnya. Kegagalan menyediakan kelengkapan. Agama tradisional Kenyah. Memandangkan semua makhluk mempunyai semangat. Semangat manusia yang telah meninggal dunia akan tinggal di tempat bernama sebayan. yang kesemuanya boleh diklasifikasikan kepada empat: upacara yang berkaitan dengan penanaman padi.

Oleh itu. sejahtera dari segi zahir dan batin. Sebagai pelengkap kepada kawalan ini. Sebahagian daripadanya berkaitan dengan sistem keagamaan dengan bentuk. Misalnya. orang Semai melarang ahli-ahlinya daripada memakan makanan dari kategori yang berbeza. Perbincangan di atas secara umumnya menunjukkan bahawa sistem keagamaan peribumi negara ini menganjurkan satu pandangan mengenai alam halaman 225 semesta di mana dunia nyata haruslah wujud dalam keadaan yang seimbang dengan dunia luar biasa atau ghaib (yang diwakili oleh tuhan dan semangat). masyarakat ini juga melarang sisa-sisa makanan yang berlainan kategori ini dibuang di tempat yang sama. semangat. haiwan dan makhluk-makhluk alam yang lain saling bergantungan dan melengkapi di antara satu sama lain. Pantang-larang ini amat berkesan mengawal sikap dan perlakuan ahli masyarakat peribumi membolehkan mereka sentiasa wujud dalam kaadaan yang bersepadu. menyebabkan berlaku ketegangan di . Bungan Malan dipercayai mengawal kesuburan padi dan kesihatan manusia. dalam satu masa. masyarakat peribumi juga mempunyai pelbagai bentuk kawalan sosial. Selain itu. upacara-upacara diadakan untuk untuk tuhan ini bertujuan untuk mendapatkan hasil tuaian yang lumayan dan perlindungan keselamatan (kesihatan). dalam mana tuhan-tuhan. seperti ikan dengan daging. masyarakat peribumi juga dikawal oleh berbagaibagai pantang larang. khususnya dalam mewujudkan kestabilan diri dan kesepaduan sosial. manusia. Dalam agama tradisional yang dinamakan Bungan. Salah satu larangan yangjelas mempengaruhi kehidupan masyarakat ini adalah peraturanperaturan yang berhubung dengan aspek makanan dan pemakanan. Larangan ini dikenakan kerana bimbang semangat-semangat makanan dari kategori yang berlainan ini tidak serasi antara satu sama lain. Selain keagamaan. Kepercayaan ini telah menjadi panduan dan pegangan hidup yangjitu.menawarkan satu kosmologi yang kompleks.bentuk kawalan yang ditawarkan adalah bersifat kawalan supernatural. tuhan Bungan Malan merupakan lambang kuasa utama dan mempunyai pengaruh yang agak meluas ke atas kehidupan masyarakat ini.

Di samping itu. Mangsa penyakit ini akan menghidap sakit kuning dan keguguran rambut. Mengikut kepercayaan ini. larangan ini dinamakan lawac. yang dinamakan penaliik. Kemarahan gohar terserlah ke alam nyata dalam bentuk bencana alam khususnya hujan. binatang dan serangga. Di kalangan orang Batek-Negrito. haiwan atau serangga tersebut dijaga oleh tuhan petir dan harimau. Kehilangan semangat padi akan menyebabkan hasil tuaian pada musim berikutnyajatuh. dikenali sebagai gobar. Larangan yang melibatkan kawalan supernatural seperti ini menyediakan pengajaran moral yang tinggi kepada ahli masyarakat ini. terdapat juga larangan mempersendakan makhluk-makhluk alarn yang lain seperti tumbuh-tumbuhan. Penalik merupakan nyaniik yang menimbulkan penyakit yang dinamakan salah caknak (salah makan). Makanan yang zatnya tercemar ini dipercayai menjadi racun dan memudaratkan kesihatan sesiapa yang memakannya. Sekiranya manusia melanggar larangan ini. Temiar. seperti memotong kayu tanpa niat untuk menggunakannya atau membunuh binatang tanpa niat untuk memakannya.antara semangat-semangat tersebut. ribut petir dan banjir besar. "Pergaduhan" semangat-semangat ini boleh menyebabkan 'zat' makanan-makanan tersebut tercemar. seperti orang Semai. Kenyah. perbuatan menyatukan berbagai jenis makanan ini menimbulkan kemarahan kuasa yang menjaganya. halaman 226 Selain itu. ia boleh membawa maut. juga melarang anggotanya membazirkan makanan (nasi). Lun Bawang dan lain-lain. Mereka diwajibkan mendisiplinkan diri supaya berjimat cermat dalam pengurusan dan penggunaan sumber (makanan) serta mengelakkan pembaziran: lauk mestilah dimakan sedikit demi sedikit (sejenis sekali makan) dan nasi mestilah dimakan dengan cermat. kebanyakan masyarakat peribumi. pertembungan semangat makanan ini dipercayai akan 'melahirkan' satu semangat jahat (nyaniik) yang baru. manakala orang Semai menamakannya terlaij. Sekiranya nasi bertaburan di atas lantai. dipercayai semangat padi akan merajuk dan lari meninggalkan keluarga itu. tuhan harimau akan marah dan membalas dendam dengan memakan atau membunuh orang yang melakukan kesalahan tersebut secara biasa (membaham . Dari perspektif kosmologi Semai pula. Di kalangan orang Batek Negrito pula. Jika dibiarkan.

terutama . Orang-orang Semai. Mereka melarang mentertawakan makhluk-makhluk rendah seperti kucing. ribut petir dan banjir besar. masyarakat ini turut dikawal oleh pelbagai pantang larang. Temiar dan Batek. Larangan yang sama menjadi pegangan orang Lun Bawang di Sarawak. Masyarakat peribumi juga melarang keras perlakuan seks bebas. khususnya makhluk-makhluk yang kecil dan lemah. karey atau karei). pesalah juga mungkin mendapat pembalasan yang lebih teruk kerana beliau bersama-sama dengan rumah panjangnya akan bertukar menjadi batu. Kemarahan lambang kuasa ini. Temiar dan Batek menganggap pelanggaran larangan ini seperti mengundang kemusnahan kerana perbuatan ini akan memmbulkan kemarahan tuhan petir (ngkuu'. Larangan tulah mendidik ahli masyarakat yang muda menghormati warga tua. tulah berlaku apabila orang yang lebih muda mempersenda atau membantah percakapan atau melawan orang tua. Kepercayaan terhadap bencana tulah turut menjadi pegangan masyarakat peribumi di Sabah dan Sarawak (seperti orang Bisayah). ayam. yang dikenali sebagai terlaij atau lawac. lembab berfikir dan akhirnya menghilangkan keupayaan fizikalnya. Menurut teori penyakit orang Semai (dan kebanyakan suku-kaum Orang Ash yang lain). Pantang larang ini mengajar masyarakat peribumi menghormati alam sekitar. Perbuatan ini boleh mengundang malapetaka (asah) yang berbentuk hujan batu. Tulah dikatakan bersifat seperti kekotoran (daki) yang melekat pada setiap bahagian tubuh badan menyebabkan pesalah tersebut berat untuk bergerak. Pembunuhan secara luar biasa dilakukan dengan memakan semangat (ruwai) pesalah. seseorang itu akan mati sekiranya ruiaai atau semangatnya rerbunuh. Selain itu. katak. Menurut orang Semai. Sifat-sifat seperti ini diistilahkan oleh orang Semai sebagai la-es. dimanifestasikan dalam bentuk hujan. di antaranya dinamakan tulah. beruang dan lain-lain. masyarakat ini juga mematuhi larangan-larangan lain seperti mentertawakan atau mempersendakan ahli-ahli yang kurang bernasib baik (seperti orang cacat).pesalah) atau luar biasa. Dalam hubungan sesama manusia. Selain itu. binatang dan serangga (umpamanya rama-rama). air bah atau ribut taufan melanda rumah panjang pesalah. dan mengekalkan sistem ekologi dalam kaadaan yang seimbang.

penduduk akan merejamkan kemaluan pesalah lelaki dengan pokok tepus. Melalui hukuman pelahai. Orang Murut tradisional turut mengenakan hukuman mati ke atas pesalah sumbang muhrim.sumbang muhrim (perlakuan seks di kalangan ahli keluarga). Aturan-aturan sosial dan supernatural yang diamalkan melalui konsep pantang larang ini dapat melatih ahli masyarakat peribumi menghargai setiap makhluk yang wujud di persekitaran mereka. pasangan yang melakukan sumbang muhrim dihukum bunuh dengan memasukkan kedua-kedua pesalah tersebut ke dalam bubu raya dan mencampakkannya ke dalam lubuk. terdapat banyak lagi pantang larang yang berperanan menyusungalurkan kehidupan masyarakat ini. 13. antara manusia dengan alamnya dan seterusnya memelihara keseimbangan dimensi-dimensi alam. Di kalangan orang Semai pula.4 Nilai dan Norma Kehidupan harian masyarakat peribumi banyak berpandukan sistem nilai dan norma. Sementara itu. Hukuman-hukuman yang berat seperti ini menyangkal mitos yang dicipta masyarakat Barat yang mendakwa masyarakat peribumi di rantau itu mengamalkan seks bebas. Umpamanya. Hampir setiap masyarakat mengenakan hukuman berat ke atas ahli-ahli masyarakat yang melanggar larangan ini.pesalah dan mencampakkan (menghanyutkan) mayat mereka ke dalam sungai. pesalah wanita pula akan ditelanjangkan dan diikat pada tiang sen rumah panjang. Orang ramai yang lalu-lalang akan meludah ke atas badan pesalah tersebut sambil menderanya dengan kata-kata yang kesat. Umpamanya. Disiplin seperti ini dapat mewujud sikap hormat-menghormati ahli-ahli komuniti. orang Kenyah mengenakan hukuman yang halaman 227 dinamakan pelabai. Hukuman ini dilaksanakan secara memenggal kepada pesalah. Selain daripada larangan-larangan yang dibincangkan di atas. menghormati warga tua merupakan nilai yang .5.

binatang buruan. warga muda juga hendaklah bertutur dalam nada suara yang rendah semasa bercakap dengan warga halaman 228 tua. Falsafah. Di kalangan orang Semai. Amalan perkongsian sumber yang diamalkan dalam kehidupan ekonomi membolehkan ahli masyarakat yang lemah. tanggungjawab keagamaan (khususnya dalam menyempurnakan upacara-upacara). Masyarakat Orang Asli tradisional berkongsi semua sumber kehidupan seperti tanah.utama.falsafah seperti ini mengajar ahli masyarakat mengenali asal usul kehidupan. kewajipan sosial (seperti membantu ahli masyarakat yang malang) dan sebagainya. di antaranya: "Kalau tidak ada warga tua. tanggungjawab dan seumpamanya. umpamanya. Justeru itu. Selain nilai ini. orang tua. secara saksama di kalangan ahli masyarakat atau komuniti. warga muda dikehendaki melakukannya dengan sopan iaitu menundukkan badan ke arah lain sambil meludahkan air liur perlahan-lahan. Selain itu. Sewaktu meludah. Antaranya. Nada suara yang rendah melambangkan tanda hormat warga muda tersebut kepada warga tua. warga muda juga dibendung pelbagai norma. Satu lagi nilai yang dianggap mulia oleh kebanyakan masyarakat peribumi ialah amalan perkongsian. hasil-hasil hutan. sikap menghormati warga tua dianggap sebagai satu kewajipan yang mesti ditunaikan oleh setiap warga muda. Di . terus hidup tanpa diancam kelaparan. masyarakat ini menganjurkan agar warga muda belajar mengenai liku-liku kehidupan daripada warga tua kerana pada suatu masa nanti mereka (warga muda) juga akan menduduki status ini. di samping mengingatkan warga muda bahawa warga tua lebih dahulu mengharungi pengalaman-pengalaman hidup. warga muda dilarang berkelakuan biadap di hadapan warga tua. orang sakit dan orang cacat. seperti kanak-kanak. Kewajipan ini ditunjangi oleh pelbagai falsafah. warga muda tidak wujud". Masyarakat ini juga berkongsi kuasa (khususnya tanggungjawab memimpm masyarakat). warga muda dilarang meludah ke arah warga tua walaupun tanpa niat untuk menghina atau memarahinya. "Orang tua lebih dahulu makan garam". Selain dikawal oleh larangan tulah. khususnya dalam menjaga hubungan baik antara ahli masyarakat.

Di kalangan masyarakat kecil. dibaham binatang buas atau jatuh dari atas pokok) dan kadang-kadang boleh membawa maut. seperti Orang Asli. Dalam kegiatan ngeruyud. Amalan kerjasama juga dilaksanakan melalui konsep berderau iaitu menyiapkan sesuatu pekerjaan secara bergilir-gilir. kegiatan seperti ini dinamakan ngeruyud. amalan perkongsian dari segi ekonomi dikawal oleh konsep kempunan (punan ataupuhnan). sekiranya ada keluarga yang kurang bernasib baik kerana rumah mereka runtuh dipukul ribut. Mereka berkongsi kesedihan dan emosi khususnya apabila berlaku kemalangan atau kehilangan anggota masyarakat. mereka menyelesaikan atau menyempurnakan sesuatu pekerjaan (seperti membuka ladang. Kumpulan senguyun biasanya dibentuk dalam proses mengerjakan ladang. konsep perkongsian mereka meliputi aspek emosi. membersihkan kawasan perkuburan dan sebagainya) secara bersamasama. Di kalangan orang Kenyah. Nilai ini merupakan sebahagian daripada perkongsian tanggungjawab sosial yang utama. ladang-ladang ahli yang menyertai kumpulan senguyun akan dikerjakan satu persatu sehingga halaman 229 . Di kalangan orang Lun Bawang. anggota-anggota masyarakat yang lain akan menggabungkan tenaga dan membina rumah keluarga malang itu bersama-sama. Di kalangan masyarakat Semai. membina rumah. yang wajib diamalkan oleh semua pihak. Amalan ini memerlukan anggota masyarakat mengumpul tenaga dan kemudiannya menyiapkan sesuatu pekerjaan secara bergilir-gilir. Puhnan ialah gejala atau kemalangan yang berlaku apabila seseorang itu gagal memenuhi hasratnya untuk menikmati sesuatu jenis makanan. Mengikut amalan ini. kehilangan ahli masyarakat memberi kesan yang mendalam kepada anggota komuniti yang lain. mereka sentiasa mengutamakan perkongsian sumber (makanan) sebagai langkah mengelakkan kejadian puhnan kerana bimbang akan kehilangan anggota masyarakat. Masyarakat peribumi juga mengutamakan sikap bekerjasama dan bergotong-royong.kalangan masyarakat Temiar. Contohnya. Mangsa puhnan akan ditimpa kemalangan (seperti dipatuk ular. Oleh itu. kegiatan ini dinamakan senguyun.

Kayan. Semua ibu bapa bertanggungjawab mendidik dan memasyarakatkan anak-anak mereka sejak dari umur yang paling muda. misalnya. Di Sabah dan Sarawak. anak-anak diajak bekerja sejak dari kecil lagi. Selain itu.kanak tidak disuruh bekerja tetapi dibiarkan meniru kegiatan yang dijalankan oleh ibu-bapa mereka: anak lelaki meniru pekerjaan bapa manakala kanak-kanak perempuan meniru pekerjaan ibu. Dalam proses pembelajaran ini. kanak. tuan punya ladang tersebut berkewajipan menyediakan makanan dan minuman untuk para peserta senguyun. Mempelajari kehidupan masyarakat melalui proses sosialisasi merupakan norma utama yang dipegang oleh setiap ahli masyarakat. khususnya untuk mensosialisasikan anak-anak mereka. Sewaktu pulang ke rumah. sikap jujur (dan telus) merupakan nilai yang dipandang tinggi dan amat dititik beratkan oleh semua anggota masyarakat ini. seperti menipu atau memperdayakan orang lain. kebanyakan . kejujuran seseorang itu dikawal oleh konsep tenghaak. Orang yang tidak jujur. Di kalangan orang Semai. Kegiatan mereka tidak pernah dihalang oleh ibu bapa kerana ia dianggap sebagai norma pembelajaran yang wajar diikuti setiap kanak-kanak. Fenomena ini merupakan sesuatu yang diterima umum oleh masyarakat ini kerana ia satu proses pembelajaran tidak formal. Di negeri-negeri ini. khususnya dalam melindungi komuniti rumah panjang. Oleh itu. ditimpa penyakit yang serius. dan seumpamanya. mendapat kemalangan. sikap jujur dan berbudi bahasa juga dipandang tinggi oleh masyarakat. Kenyah. Tenghaak merupakan satu bentuk pembalasan menyerupai konsep dosa tetapi pembalasan tenghaak biasanya berlaku di dunia. akan mendapat pembalasan tenghaak seperti mengalami kerugian besar. Pada masa sesebuah ladang dikerjakan.selesai. Di kalangan orang Negrito. kebanyakan masyarakat peribuminya (seperti orang Iban. Rungus) meletakkan penilaian yang tinggi ke atas sifat keberanian yang ditunjukkan oleh ahli-ahlinya. setiap kanakkanak Negrito akan meniru (dan mempraktikkan) kegiatan-kegiatan ibubapa mereka dalam permainan-permainan di kalangan rakan sebaya. ketika orang yang tidak jujur itu masih hidup.

yang menyebabkan mereka lambat untuk mencapai pembangunan yang ideal. norma peraturan-peraturan (cara) hidup masyarakat peribumi. atau adat.6 KEDUDUKAN MASYARAKAT PERIBUMI KINI Pada hari ini. Namun bagi Peribumi (atau Orang Asli) di Semenanjung.pegawai tinggi kerajaan. ahli-ahli perniagaan yang berjaya dan seumpamanya. telah diinstitusikan sebagai sebahagian daripada undang-undang formal. Di Sabah. (Native Customary Pengangkatan undang-undang menunjukkan pengiktirafan kerajaan Sabah dan Sarawak ke atas nilai-nilai peradaban peribumi mereka. Dalam pencapaian ini. Di Sabah dan Sarawak. kurang pendedahan. Dalam mengharungi pembangunan hari ini. keterbatasan peluangpeluang dan seumpamanya. 13. yang dikenali sebagai adat. masyarakat Peribumi telah jauh berubah. Orang Asli masih dibelenggu pelbagai masalah seperti kemiskinan.7 KESIMPULAN Masyarakat peribumi Malaysia secara umumnya mempunyai cara hidup. pegawai. adat . Peribumi di Sabah dan Sarawak jauh lebih maju (dan membangun) berbanding halaman 230 Peribumi di Semenanjung. yang bercirikan nilai-nilai peradaban yang tinggi. sudah ada ahli masyarakat Peribumi yang menjadi pemimpin tertinggi negara. undang-undang adat ini dinamakan dinamakan "Undang-undang "Undang-undang adat sebagai Anak Adat Negeri" Natif" manakala formal di Sarawak Law). Mereka sudah pun 'meninggalkan' corak kehidupan tradisional tetapi belum lagi sampai ke puncak kemajuan. 13. pemimpin negen.sistem nilai. Memandangkan masyarakat-masyarakat perbumi ini tidak mempunyai sistem tulisan. mereka masih perlu belajar dan berusaha lebih gigih untuk mencapai kedudukan seperti ini.

Masyarakat Lun Bawang Sarawak: Satu Pengenalan. . him.Bellwood. Indigenous Peoples of Asia: Many Peoples. Vol. 1-25. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 4. Ketiadaan sistem tulisan juga telah 'memaksa' mereka menghafal serta menghayati setiap unsur adat. dan R. Honolulu: University of Hawai'i Press.K. 1966. halaman 231 NOTA 1. Lihat Tuie Meechang. 3. "Temiar Social Groupings. 161. mematuhi setiap peraturan dan larangan serta menghormati makhluk-makluk yang wujud di sekeliling mereka. Benjamin. Rinehart & Winston. "The Indigenous People of Sabah. him.diperturunkan secara lisan dan terpaksa dipelihara dalam ingatan setiap ahli masyarakat. Lihat P. (Bangkok: Asia Indigenous People Pact. Dentan." PhD Thesis." dim. yang akhirnya meletakkan sistem pemikiran mereka seolah-olah seperti sebuah kitab atau teks undang-undang (adat). 1996). Kesebatian serta penghayatan ini membolehkan setiap ahli masyarakat mengawal diri. Lihat juga G.. 1995." dim. menunaikan kewajipan dan tanggungjawab. 2. Prehistory oftheIndo-Malaysian A rchipelsgo. Ciri-ciri peradaban yang tinggi ini menjadi landasan utama bagi setiap kelompok peribumi untuk meneruskan kewujudan mereka sebagai sebuah masyarakat atau komuniti dan seterusnya mengekalkan identiti mereka sehingga kini. 1997. 1968. One Struggle. Bell-wood. 1998. Federation Museums Journal.xii. "Claiming Our Ancestors' Land: An Ethnohistorical Study of Seng-oi Land Rights in Perak. 177-195. Ibid. 5. Juli Edo. Australian National University. TheSemai:A Nonviolent People of Malaya. Malaysia. (revised edition). LasimbangJannie. New York: Holt.

op. 12. 1996. halaman 232 dlm. Pahang: Dahulu dan Sekarang. 303. 1989. 61 (New Series). 1968. Modernization among thelhan of Sarawak. Cit. him." dim.. Kredit Peter. Sivapalan M. Vol. (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Op. 8. Report on thelhan. 1979.op. Juli Edo." Malaysia. 1-43. 1980). Lihat M.1968. 13. 1988. KERAJAAN DAN PENTADBIRAN G. Lihat Jacob Dungau Sagan. Lihat D.cit. 11. Endicott. The Sarawak Museum Journal. 1970). 7." dim. 1984. dan M. Freeman. Lihat Dentan. "The Kenyah of Sarawak. Kuala Lumpur: Persatuan Muzium Bab 14 TAMADUN INDIA: SEJARAH. Freeman.NorazitSelat(ed). 10. XL. Federation Museums Journal (New Series). 13. Lihat D. 9. Juli. G. Rajantheran R. Benjamin. him. (London: Athline Press. "Upacara Serah: Singkapan Hubungan Orang Semai DenganKerajaanMelayuLamaPahang. Howell. No.6.Cit. Lihat Juli Edo. Kedit Peter. "Headmanship and Leadership in Temiar Society. Rajakrishnan .

Pallava. Kamshka. Vijayanagar. Mughal. Indian National Congress. Asoka. iaitu Zaman Batu Pertengahan (Mesolitik) penduduk India telah menjalankan aktiviti pertanian dan penternakan. Chola. penternakan. Dalam konteks ini. Berdasarkan penemuan jenisjenis peralatan batu dapat disimpulkan bahawa aktiviti pemburuan dan mengumpul bahan-bahan makanan berlaku di tebing sungai. Harsha. Lord Warren Hastings. Variyam.000SM. pertanian. tradisi Zaman Batu Baru dianggap sebagai pendahuluan kepada kemunculan tamadun Harrapa (3. tembikar dan penggunaan kayu dalam pembinaan. 14. 14. unsur-unsur zaman batu ini selaras dengan unsur-unsur zaman batu di beberapa kawasan lain di dunia. Sangam.2 ZAMAN PROTOSEJARAH Zaman proto-sejarah di India bermula lebih kurang pada tahun 3. Samudragupta. Mahatma Gandhi.Lembah Sungai Indus. Zaman Vedik. Lord Mountbatten. Bentuk budaya yang muncul di India menunjukkan alat-alat batu yang digilap. Sabha. Devaraja. Chandragupta. Tinggalantinggalan zaman ini terdapat hampir di seluruh kawasan halaman 235 benua kecil India dan mereka telah mengetahui kaedah menghasilkan benang dan kain. Kaveripattmam.1 ZAMAN PRASEJARAH Zaman Batu Awal (Paleolitik) dapat dibuktikan melalui penemuanpenemuan arkeologi yang membawa kita sehingga ke tahun 400. Bukti-bukti menunjukkan wujudnya konsep kehidupan selepas kematian.500SM) di Lembah Sungai Indus. menggunakan binatang kecil dan penggunaan biji-bijian. Arya Samaj.000SM di . Di Zaman Batu Baru (Neolitik). Maurya. Kalabhra.0001. Gupta. Akbar. Pada zaman berikutnya. tetapi ketidakwujudan atau kekurangan lain-lain bukti telah menghadkan pengetahuan tentang kehidupan zaman ini. Samiti. menghiasi badan. Indo Arya.

300SM) dan ini membuktikan serta menyakinkan kita tentang perdagangan antarabangsa yang telah berlangsung ketika itu antara dua kawasan peradaban. Perancangan bandar yang rapi. Sind. Punjab) yang bermula pada tahun 1872 dan di Mohenjo-daro (di daerah Larkana. Di Mesopotamia. Penemuan-penemuan seni ukir juga menunjukkan pergaulan . Mohenjo. Jalan-jalan ini pula mengandungi lorong-lorong yang penuh sesak dengan rumah-rumah. Rumah-rumah dibina dengan batu bata yang dibakar dan asas bangunan dibina di bawah tanah.daro. Sind) pada tahun 1921 menunjukkan masyarakat Lembah Sungai Indus telah mencapai suatu tahap tamadun yang tinggi termasuk dalam bidang pertanian. dijumpai barang-barang buatan Harappa (2. Ini juga terlihat pada tiang. Bangunan-bangunan perusahaan dan perdagangan serta rumah-rumah tukang. Lothal. carigali-carigali menunjukkan bahawa penduduk Lembah Sungai Indus memiliki kemahiran dalam perancangan bandar dan peraturan kesihatan. Penemuan-penemuan tinggalan arkeologi di kawasan Harappa (di daerah Montgomery.tiang lampu di jalan raya dan sampah sarap seperti tembikar yang pecah dijumpai dalam lubang jauh dari kota. Mengenai penduduknya. bekalan air yang mencukupi dan sistem saluran yang baik memungkinkan kita membuat andaian bahawa wujudnya kewibawaan sivik yang tinggi. Mengenai perancangan bandar. Kota mempunyai sistem saluran yang sungguh tersusun. Setiap lorong mempunyai kolam awam dan kebanyakan rumah mempunyai kolam dan tempat mandinya tersendiri. pekedai dan rumah-rumah orang kaya boleh diasingkan dari runtuhan itu. utara Rajasthan dan kawasan Kathiawar di barat India. tamadun Mesir dan tamadun Cina. Melalui kaedah arkeologi. Kalibangan dan Dholavira di Lembah Sungai Indus menunjukkan bahawa India (tamadun Indus) juga merupakan perintis dalam pembentukan peradaban-peradaban dunia seiring dengan kemunculan tamadun Mesopotamia (Sumeria). pertukangan dan organisasi. Budaya Lembah Sungai Indus meliputi kawasan Punjab. ujian-ujian terhadap penemuan tengkorak manusia membuktikan wujudnya empat jenis ras di Mohenjo-daro dan dapat disimpulkan penduduknya merupakan masyarakat kosmopolitan. Penemuan-penemuan arkeologi di Harappa.Lembah Sungai Indus. kota-kota itu mempunyai jalan yang lebar (9-34 kaki) dan lurus serta panjangnya setengah batu untuk digunakan bagi trafik beroda dan orang jalan kaki.400-2.

atau interaksi antara pelbagai bangsa. Beberapa patung yang ditemui di Lembah Sungai Indus menggambarkan konsep Dewi Ibu dan Dewa Shiva diamalkan. Broach dan Nagara. Mereka menggunakan beberapa simbol untuk menandakan burung. Gandum. Dewa Shiva nisembah bukan sahaja dalam bentuk patung tetapi juga dalam bentuk lingo. beras dan barii dijumpai dari runtuhan dan daging lembu. Mohor-mohor juga menggambarkan tulisan-tulisan Indus yang disifatkan sebagai logosillabik piktograf). perdagangan laut memainkan peranan penting terutama di bandar-bandar iaitu Prabhaspatan. menandakan ikan atau bintang dan sebagainya.bahan makanan. kambing. Di kawasan Gujarat. 14. Contohnya seperti menandakan sikat. manusia. tangkal dan dari objek-objek kecil dapat kita menemui unsurunsur budaya lmbah Sungai Indus. ikan dan sebagainya. begitu juga bentuk periuk dan benda-benda logam.500SM tetapi unsur-unsur budaya tetap diteruskan di kawasan-kawasan lain terutama di Gujarat.3 ZAMAN SEJARAH AWAL Walaupun tamadun Indus telah lenyap lebih kurang pada tahun 1. menandakan daun. mohor-mohor. Hanya menerusi penemuan patung-patung. Tembikar merah seperti yang ditemui dalam tamadun Indus digunakan di Gujarat.penemuan dari galian di Ankamedu dan Adichanallur di India Selatan juga menunjukkan unsur-unsur yang sama dengan tamadun Indus. (si mbol rakaman cahaya agung). Ini merupakan rantaian dan kesinambungan kepada perdagangan Gujarat. . Dari mohor-mohor terdapat tanda-tanda kapal tanpa tiang kapal dengan kelasi yang menunjukkan penduduk Mohenjo-daro biasa mengenali kapalkapal dan benda-benda yang sama dijumpai di Mesopotamia yang memungkinkan kita membuat kesimpulan tentang hubungan rapat dengan luar negeri. Penemuan. halaman 236 Penemuan alatan membajak yang banyak menunjukkan aktiviti pertanian 2iusahakan secara besar-besaran. ikan dan sebagainya merupakan bahan.

500SM telah membawa kemunculan satu peradaban baru di barat laut India. kita dapat menyusun dan mengetahui mengenai semua unsur kehidupan politik. beberapa keluarga tinggal dalam sebuah kampung (grama) yang diketuai olehgramina. Orang-orang Indo Arya telah mencipta teks-teks agama atau Veda-Veda yang mengandungi mazmur-mazmur agama. Kekurangan kawasan rumput-rampai bagi ternakan mereka telah mendorong kaum ini untuk bermigrasi ke kawasan utara. Kedatangan mereka tidak berlaku serentak tetapi berselang-seli dan dalam masa inilah berlaku pertembungan budaya dengan penduduk tempatan. Kuasanya dikawal oleh pandangan umum dan undang-undang dan rakyat .3.500-500SM) Asal-usul orang-orang Indo Arya dapat dikesan di kawasan-kawasan antara Poland dan Asia Tengah. dan beberapa visya adalah sebahagian danjana yang diketuai oleh raja (rajana).000SM. Asas organisasi politik dan sosial masyarakat Indo Arya ialah kula (keluarga) yang diketuai oleh grihaspati. sosial. Sebahagian dari kumpulan yang datang ke kawasan Iran dan Iraq meneruskan migrasi sampai ke benua kecil India.1 Zaman Vedik (1. 14. Walaupun kumpulan Arya halaman 237 dapat mengekalkan beberapa unsur-unsur budaya yang dibawa bersama mereka tetapi pertembungan ini menyebabkan kemunculan satu budaya komposit di kawasan utara India yang dikenali sebagai Budaya Indo Arya (Budaya Vedik).200SM dan 1.Budaya Indus mulai mengalami kemerosotan dan akhirnya kedatangan orang-orang Arya pada tahun 1. terutama Rig Veda yang disusun antaratahun 1. ekonomi dan agama masyarakat Indo Arya. beberapa kampung adalah bahagian visya (bandar) yang diketuai oleh visyapati. Kedudukan raja begitu dihormati dan baginda dinasihati oleh mantriparishad (ahli-ahli adalah negarawan yang dipilih oleh raja). Dari Vedaveda ini. barat dan selatan.

ketua keluarga untuk membincangkan perkara-perkara penting. perindustrian dan perdagangan. penubuhan republik dan negeri-negeri beraja di kawasan utara India telah membawa sejarah tamadun India ke satu tahap yang penting.2 Zaman Vedik Terkemudian (600-320SM) Lebih kurang pada tahun 600SM. Selain itu. halaman 238 . Republik-republik terdiri dari satu puak seperti Shakya. Kekuatan republik terletak dalam aspek korporat kerajaan iaitu pertemuan wakil-wakil puak atau ketua. cukai ke atas tanah merupakan cukai asas. Sumber pendapatan sesebuah republik adalah dari cukai tanah. Koliya dan Malla atau gabungan puak-puak seperti Vriji dan Yadava. Champa. tukang dobi. kegiatan penternakan binatang juga penting dan orang-orang Indo Arya menggunakan lembu dalam bidang pertanian dan sebagai sumber susu. 14. pembuat Bharukachcha bakul. Terdapat juga orangorang Indo Arya yang menjadi nelayan. penggunting rambut. Dari sudut percukaian.ketua dan orang-orang kaya raya) dan samriti (perhimpunan rakyat) berperanan dan bertanggungjawab mengawal kuasa raja. penjual daging. dan pembuattembikar.3.peminjamwangdanpedagang. Tamralipti menjadi kota-kota penting dalam perdagangan luar. Dua badan iaitu sahha (anggota-anggotanya terdiri dari ketua.mempunyai kuasa untuk menggantikan seorang raja yang menyeleweng dalam tugasnya. Pertanian merupakan aktiviti utama orang-orang Indo Arya terutamanya tanaman bijirin iaitu barii dan gandum. Bandar-bandar perindustrian dan perdagangan pada zaman ini antaranya Shravasti. Repubik-republik terletak di kawasan kaki Gunung Himalaya dan di barat laut Punjab manakala negeri-negeri beraja terletak di kawasan Sungai Ganges. Salah seorang wakil mempengerusikan pertemuan itu dan beliau diberi gelaran "raja" dan pangkat ini bukan berbentuk turun-temurun.

Kashi dan Vriji di utara dan Anga di timur yang menghubungkan perdagangan dalam dan perdagangan luar. Kosala dan Magadha dan republik Vriji. diganti oleh puteranya Ajatashatru pada tahun 493SM dan meneruskan dasar menakluki Kosala. Namun begitu. Bimbisara memerintah pada pertengahan kedua kurun ke-6SM dan merupakan seorang raja yang gigih serta berwawasan politik. vajapeya (menjadikan raja muda semula) dan asva medha (pengorbanan kuda). membina jalan raya. perkembangan ini tersekat kerana Chandragupta Maurya dapat mengalahkan Nanda dan menerajui kerajaan pada tahun 321SM.Rajagriha. membina saluran air dan sebagainya. Baginda berkahwin dengan puteri Kosala dan Vaishali. raja-raja dan golongan sami-sami bekerjasama dalam menekankan konsep dewaraja. melantik pegawai untuk mengukur tanah dan menilai tanaman dan menggalakkan pembangunan di bidang pertanian. Bimbisara kemudiannya. Ajatashatru meninggal dunia pada tahun 461SM dan baginda digantikan oleh dinasti Shishunagapada tahun 413SM. Peperangan berlaku selama seratus tahun dan akhirnya Magadha dapat mengekalkan kuasanya di India Utara. Dalam konteks ini. Ayodhya. Kaushambi dan Kashi yang penting bagi ekonomi kawasan Ganges manakala Vaishali. Ujjain. Di republik ini tidak ada sekatan atau tentangan terhadap pandangan individu yang berbeza dan ini menyebabkan kemunculan pemimpin dan pemikir yang membawa pandangan bukan ortodoks seperti Siddharta Gautama (Buddha) dari puak Shakya dan Vardhamana (Mahavira) dari puakJnatrika. Pemerintah Magadha. Peperangan untuk menentukan keagungan politik dan kekuasaan berlaku antara kerajaan beraja Kashi. Taxila dan Bharukachcha di barat mengadakan hubungan ekonomi yang lebih luas. mendirikan dan menyusun pentadbiran cekap. Negeri-negeri atau kerajaan-kerajaan yang mengamalkan sistem pemerintahan beraja berbentuk turun-temurun dan mementingkan sistem dewamja dengan mengadakan upacara-upacara rajasuya (pentahbisan raja). menakluki kawasan-kawasan di barat dan utara. mengenakan cukai tanah yang tinggi. . Baginda mewarisi kerajaan Magadha. Lima puluh tahun kemudian Mahapadma Nanda mendirikan kerajaan dan dinasti bukan Kshatriya yang pertama.

14. Chandragupta Maurya telah menggantikan . berperang dengan Raja Poros (Puru) iaitu raja kawasan Jhelum.3. Maharaja Alexander dari Macedonia (Greece) telah menewaskan Darius III. Hindush dianggap wilayah kedua puluh empayar Persia dan terdapat askar-askar India yang bertugas dalam tentera Persia. Alexander akhirnya terpaksa membatalkan rancangannya untuk menakluki seluruh India. Pada tahun 519SM di bawah Darius. Pergerakan tentera Greek ini telah merintis dan membuka beberapa jalan perdagangan antara barat laut India melalui Afghanistan dan Persia ke Laut Mediterranean (selatan Eropah).3 Empayar Maurya (321-185SM) Dengan kemunculan empayar Maurya. menakluki puak-puak halaman 239 tempatan dan melantik gabenor-gabenor untuk mentadbir wilayah-wilayah ini. Jeneral tentera Greek yang terakhir meninggalkan India pada tahun 317SM. Oleh sebab tenteranya tidak ingin meneruskan dasar perluasan kuasa. Pengasas empayar Maurya. Dasar perluasan kuasa dan serangan Maharaja Alexander telah menyebabkan terbentuknya beberapa petempatan orang Greek di Punjab.Kawasan-kawasan yang terletak di barat laut India berada di bawah pengaruh Cyrus Yang Mahsyur dari Persia (558-520SM) dan puak-puak dari Kamboja. Pada tahun 330SM. latar belakang sejarah menjadi semakin jelas kerana terdapat banyak bukti dari beberapa sumber persejarahan. Gandhara dan kawasan Indus membayar ufti kepadanya. Pengaruh Persia terdapat pada syiling-syiling India dan skrip India. Gambaran politik India juga semakin jelas kerana empayar Maurya merupakan sebuah kuasa besar yang menguasai sejumlah besar kawasan di India dan sistem politik mencapai tahap keseragaman. khususnya Punjab. Kharoshti mempunyai unsur-unsur skrip Aramaic yang digunakan di Persia. kemudian mara ke wilayah-wilayah di India.

Majlis ini juga memutuskan supaya dihantar pengembang-pengembang agama Buddha ke kawasan lain di India dan ke luar India.239SM).utusan diplomatik dan agama ke Syria (Antiochus II Theos 260246SM). perjanjian yang dibuat antara mereka dan perkahwinan puteri Seleucus dengan Chandragupta. Macedonia (Antigonus Gonatus. Hubungan dengan dunia luar berkembang sehingga kerajaan dan masyarakat Greek mempunyai pengetahuan yang luas tentang kehidupan . 276. Di bawah pemerintahan Asoka. Mesir halaman 240 (Ptolemy III Philadelphus. Asoka Piyadassi kemudiannya menakluki Kalinga di timur. 285-247SM). Asoka telah menghantar utusan. Kautalya atau Chanakya (seorang Brahmin) telah membantu Chandragupta menjalankan dasar perluasan kuasa dengan menakluki kawasan-kawasan Indus. Ganges dan barat laut India.Nanda pada tahun 321SM ketika baginda berusia 25 tahun dan berasal dari puak Moriya. Cyrene (Magas) dan Epirus (Alexander). Chandragupta telah memeluk agamaJainisme dan menyerahkan takhta kepada puteranya. Penaklukan Kalinga penting dalam sejarah Maurya kerana kemusnahan yang berlaku di dalam peperangan ini menimbulkan kesedihan kepada Asoka sehingga baginda memeluk agama Buddha yang menekankan ahisma (tidak melakukan kekejaman). Sumber-sumber bertulis Greek menyebutkan tentang peperangan antara Sandracottos (Chandragupta) dengan Seleucus Nikator (pemerintah Greek). Bindusara. Pada tahun 297SM. kemenangan ke atas kawasan-kawasan Seleucid di Indus pada tahun 303SM. sistem Buddhisme disusun semula semasa Majlis Buddhis Ketiga bersidang di Pataliputra pada tahun 250SM. Megasthenes yang menetap di Pataliputra dan kewujudan jawatankuasa khas bertujuan untuk menjaga kebajikan orang asing. Disebutkan juga tentang duta Seleucus. Panduan dan strategi yang diberikan oleh penasihatnya. Bindusara telah meluaskan empayar sehingga ke Mysore di selatan India dan penggantinya.

Idea inskripsi batu mungkin berasal dari Persia. Demetrius II menakluki Punjab dan Lembah Indus dan mengekalkan kuasa Indo-Greek di barat laut India. Mahindra telah melawat Ceylon sebagai pengembang agama Buddhis. Hubungan erat diadakan dengan kerajaan Seleucid di barat laut dan ini dibuktikan melalui ciri-ciri Persia yang terdapat pada Tiang-tiang Asoka (Asokan Pillars) yang mungkin diukir oleh pengukir dari kawasan barat laut. Pandya. Pemerintahan raja-raja Maurya yang pertama. kedua dan ketiga penting bukan oleh kerana Kautalya penaklukan (penasihat tetapi sistem kerajaan yang yang didirikan. Raja Demetrius mara ke arah tenggara.4 Kemerosotan Empayar (200SM-300 TM) Peristiwa-peristiwa politik selepas zaman Maurya menjadi semakin kabur dan utara India lebih dipengaruhi oleh keadaan di Asia Tengah. Inskripsi-inskripsi Asoka terdapat di kawasan India Selatan dan baginda mengadakan hubungan persahabatan dengan kerajaan Chola.di India. Dinasti Kanva mencapai zaman kegemilangan di bawah pemerintahan Raja Kharavela dengan kawasan yang dikuasai terbentang sehingga India Selatan. menakluki Arachosia dan Gedrosia. Satiyaputra dan Keralaputra. dengan Greek di barat laut dan Kalinga di tenggara. Kerajaan ini sering berperang dengan kerajaan di selatan. Empayar Maurya diganti oleh kemunculan dinasti Shunga (keluarga Brahmin) yang diketuai oleh Pushyamitra pada tahun 180SM. . Pada tahun 200SM. Selepas keruntuhan pemerintahan Achaemenid di Persia dan kematian Maharaja Sikandar beberapa pemerintah Greek dan Persia cuba mewujudkan empayar mereka. empayar Maurya menjadi semakin kecil dan kawasan Magadha yang diperintah oleh Shunga dikuasai oleh dinasti Kanva yang meneruskan pemerintahan sehingga tahun 28SM.3. Dalam masa seratus tahun. Putera Asoka. merupakan teks tentang kerajaan dan ekonomi yang disusun Chandragupta) memberi kepadapemerintah-pemerintah India. panduan Arthasastra. 14. Antara kerajaan yang terpenting muncul ialah Bactria.

menakluki Sanchi dan lembah Sungai Godavari di Selatan. Dalam sistem pentadbiran kuasa dibahagikan kepada wilayah-wilayah di bawah gabenor sivil (amalya)dsn gabenor militeri (mahasenapati). Vima digantikan oleh Kanishka yang dapat meluaskan kawasan taklukannya sehingga ke Sanchi di selatan dan Banaras di timur. Pengganti-pengganti Kanishka memerintah selama seratus lima puluh tahun sehingga kuasa Sassania di bawah Ardashir menakluki Peshawar dan Taxila.pemerintah'. Hippostratos.pemerintah Indo-Greek ialah Strato. Pemerintah Shaka halaman 241 menggunakan gelaran 'pemerintah agung' dan 'pemerintah bagi pemerintah. Mithridates. dan raja-raja Kushana akhirnya terpaksa membayar ufti. Mereka ditewaskan oleh puak Yueh-chi di bawah Kujula Khadphises dan mendirikan dinasti Kushana. Sungai Krisna dan utara Madras di tenggara. Di India Tengah. Vasishthiputra dan kawasan diperluaskan sehingga Kathiawan di barat. Dinasti ini menjadi lebih kuat pada pertengahan pertama kurun ke2 Masihi di bawah Gautami Putra dan puteranya. Buddhisme mendapat sokongan Kanishka. Raja pertama dinasti Shaka ialah Maues atau Moga (80SM) yang mengekalkan kuasa di Gandhara tetapi penggantinya. iaitu di kawasan Deccan. Baginda telah meluaskan pengaruhnya ke kawasan sehingga Lembah Ganges. Putera Vima Khadphises memperkenalkan penggunaan wang syiling emas yang mempunyai unsur-unsur India. Heliodorus dan Appolodotus tetapi yang termashyur ialah Menander (Milinda) yang memeluk agama Buddhisme. Azes mengalahkan raja Indo Greek terakhir. dinasti Satavahana (dinasti Andhra) telah menjadi masyhur pada kurun pertama sebelum Masihi. . Kerajaan Indo-Greek ditewaskan oleh kumpulan Shaka atau Scythia dari kawasan Laut Aral di Asia Tengah. dan Majlis Buddhis Keempat diadakan dan pengembang agama Buddha dihantar ke negara China dan Asia Tengah. Di bawah pemimpin Satakarni mereka meluaskan kawasan sehingga Sungai Narmada di utara.Antara pemerintah.

Puteri Chandra Gupta II dikahwinkan dengan raja Vakataka. Baginda mengekalkan kerajaan Hindu. Rudrasena II meninggal dunia lima tahun kemudian dan balunya (anak perempuan Chandra Gupta) memangku takhta kerajaan dari tahun 390-410. Asal-usul Gupta tidak begitu jelas dan dipercayai suatu keluarga tuan tanah beransur-ansur menguasai arena politik kawasan Magadha. Samudra Gupta yang menaiki takhta pada tahun 335 telah meluaskan kawasan pengaruhnya sehingga raja-raja di timur dan selatan tunduk serta membayar ufti. seorang Buddhis China yang melawat India dari tahun 400 hingga 411 bertujuan untuk mengutip teksteks. Puteranya.5 Zaman Gupta (300-600 TM) Zaman Gupta digelar sebagai Zaman Klasik atau Zaman Keemasan kerana kebudayaan Hindu semakin kukuh di kawasan utara India. Rudrasena II. Kerajaan Vakataka menjadi sebahagian empayar Gupta. melalui catatannya telah menggambarkan India sebagai satu negara aman . Chandra Gupta II yang menerajui kepimpinan pada tahun 380 telah menewaskan kerajaan Shaka dan merampas kawasan barat India tetapi kawasan Deccan di bawah dinasti Vakataka tidak dapat ditakluki. tinggalan empayar Maurya. suatu puak ternama dan mengambil gelaran Maharajadhiraja. Chandra halaman 242 Gupta II menggunakan gelaran Vikmmaditya (matahari kegagahan) tetapi pemerintahannya lebih diingati kerana naungannya terhadap bidang kesusasteraan dan kesenian. dan manuskrip-manuskrip Buddhisme.14. dan belajar di biara-biara India. Fa Hsien.orang Ceylon yang berziarah ke tempat suci ini. meneruskan hubungan luar dan mendirikan pentadbiran yang cekap. RajaMeghavarnadari Ceylon (352-379) telah meminta kebenaran untuk membina biara dan rumah rehat di Bodh Gaya bagi orang. dan hubungan persahabatan terus dikekalkan. Dinasti Gupta menjadi semakin penting selepas Chandra Gupta II berkahwin dengan seorang puteri Lichchavi.3. memulihkan konsep devaraja dan asamedha.

Selepas kemerosotan empayar Gupta. Kumpulan Hun yang datang ke India dikenali sebagai Huna dan Raja Huna pertama yang memerintah India Utara sehingga Eran di India Tengah ialah Toramana. Kerajaan Maukhari menewaskan Gupta dan mengadakan hubungan kekeluargaan dengan Pushyabhuti. Puteranya. tetapi kemudian menghadapi serangan dari orangorang Arab. Mihirakula tidak begitu popular dan membenci agama Buddhisme. Perjuangan untuk menakluki kawasan-kawasan Deccan gagal . Pemerintahan Kumara Gupta (415-454) dan Skanda Gupta (454-467) telah menghadapi cabaran dan serangan dari puak Hun (dari Asia Tengah di sempadan China) yang telah menguasai kawasan-kawasan dari Persia hingga ke Khotan. meluaskan kawasan pengaruhnya sehingga Punjab. Maukhari di Uttar Pradesh barat. Harsha memulakan pemerintahan pada tahun 606.567). Manakala kerajaan Maitraka kekal sehingga pertengahan kurun ke-8.dan damai. Nepal dan Valabhi di barat laut dan utara. Pushyabhuti di Thanesar (di utara Delhi) dan Maitraka (asal-usul Persia) di Gujarat. Kashmir. Rekod-rekod Sung. Kedatangan puak Hun menyebabkan pergerakan pendudukpenduduk yang mempunyai latar belakang etnik yang berlainan yang mula mendiami kawasan India Utara. Keluarga Pushyabhuti menjadi kuasa penting dan selepas kemangkatan raja Maukhari. Gupta di Magadha. Sebahagian dari puak Hun yang pernah berperang dengan puak Yueh. Kuasa Hun di India mula merosot pada akhir kurun ke-6 bukan kerana tentangan raja-raja India tetapi kerana orang-orang Turki dan Persia menyerang Bactria yang berada di bawah kawalan Hun (563. barat dan selatan.Yun (duta China ke kerajaan Hun) member! gambaran keganasan dan kezaliman kerajaan pimpinan Mihirakula.chi telah bermigrasi ke barat dan disebutkan dalam catatan sejarah Rom dan Greek sebagai Hun Putih. pemerintah Pushyabhuti iaitu Harsha telah menggabungkan kedua-dua kerajaan ini. India Utara dibahagikan kepada empat buah kerajaan iaitu. Walaupun pengasas kerajaan Pushyabhuti ialah Prabhakara-vardhana tetapi pemerintah yang termashyur ialah Harsha-vardhana atau Harsha.

halaman 243 14. Harsha menubuhkan sebuah kerajaan yang cekap dan mengadakan hubungan luar dengan negara China sehingga Maharaja Tang Tai Tsung menghantar dua duta. Afghanistan dan Asia Tengah. Masyarakat India Selatan mengadakan hubungan dengan kawasan India utara melalui kawasan Deccan. rekod-rekod kesusasteraan Sangam memberi gambaran jelas tentang peristiwa-peristiwa politik. Pada tahun 200SM. 14. Chola mengendalikan perdagangan Lautan India.kapal besar dan kecil yang digunakan dalam pelayaran ke rantau Asia Tenggara. Kapal-kapal Yavana (dari Asia Barat dan Laut Mediterranean) berlayar ke Kaveripattinam untuk berdagang atau bertukar barang (barter) mereka dengan barangan dari Asia Tenggara dan China. Petempatan Romawi bertarikh kurun pertama sebelum Masihi dibuktikan dengan penemuan syiling.sylling emas Augustus. kerajaan Chola telah menakluki dan memerintah Ceylon Utara sehingga dihalau oleh Raja Sinhala Duttagamini.3. Tiberius dan Nero di Arikamedu. di samping menjalinkan hubungan perdagangan dengan negara-negara barat seperti Romawi dan Greek. Kewujudan pelabuhan atau pangkalan kapal.7 Zaman Pallava (600-900) Selepas zaman Sangam (300SM-200 TM) sejarah India selatan amat kabur .6 Zaman Sangam Di India Selatan. membina kapal. pejabat kastam dan bangunan membuktikan terdapatnya perdagangan luar (antarabangsa). Chola di timur dan Pandya di selatan sering berperang antara satu sama lain.kerana ditewaskan oleh Pulikeshin II dari kerajaan Chalukya. Kepentingan Arikamedu dan Kaveripattinam dalam perdagangan lautan boleh dibandingkan dengan kepentingan Bharukachcha dan Taxila di barat laut India yang mengendalikan perdagangan luar dari Persia. menara api. dermaga.3. Kerajaan-kerajaan Chera di barat.

dipercayai karyakarya etika Tamil yang disanjung tinggi oleh masyarakat Tamil seperti Naladiyar. Zaman Pallava Awal. Dinasti Pallava telah dapat menguasai negeri Tamil. Tirukkural dan Palamoli disusun pada zaman ini. Pallava Pertengahan (340-595) dan Pallava Akhir (575900). terdapat satu golongan yang dikenali sebagai Kalabhra telah menguasai India Selatan.sehingga dirujuk sebagai zaman gelap. Antara ketiga-tiga kerajaan ini. Raja Pandya Kandungon menewaskan Kalabhra pada tahun 575 dan menamatkan pemerintahan golongan ini yang telah berkuasa selama tiga ratus tahun di India Selatan. kita dapat mengetahui bahawa Raja Sivaskandavarman yang merupakan pemerintah terkemuka memerintah dari Kanchi. iaitu Chalukya dari Badami. Zaman Pallava Pertengahan. Selain daripada Perhimpunan Penyairpenyair Jain (Sangam Jain) yang diadakan pada 470. kerajaan Pallava dan Pandya berkembang serta mengusir golongan Kalabhra. halaman 244 Zaman berikutnya iaitu dari pertengahan kurun ke-6 sehingga kurun ke-9 dalam sejarah India Selatan memperlihatkan peperangan di antara tiga buah kerajaan yang cuba meluaskan wilayah masing-masing. Namun begitu. Oleh kerana raja-raja Pallava menggunakan gelaran seperti kadavar. Cara pemerintah Kalabhra mengembangkan agama Buddha telah membangkitkan kemarahan orang-orang Tamil yang menyifatkan mereka sebagai raja-raja yang zaiim (kali amsar). vajapaya dan agnishtoma dan mementingkan bahasa Prakrit dan Sanskrit. Selepas pemerintahan Accuta. Pallava dari Kanchi dan Pandya dari Madurai. kadavarkon dipercayai mereka yang meneroka hutan serta menubuhkan bandar dan kampung. Dari keterangan-keterangan kitab-kitab Buddhisme kita dapat mengetahui bahawa raja Accutavikkanta telah menggalakkan kegiatan-kegiatan agama Buddha dan penyair-penyair Buddha telah mendapat layanan yang baik. Walaupun zaman Kalabhra digelar zaman gelap terdapat beberapa sumbangan penting (istimewa) yang berlaku. merasmikan upacara-upacara asvamedha. Dinasti Pallava telah melalui tiga zaman. dipenuhi dengan peperangan menentang . memperkenalkan Buddhisme sebagai agama rasmi dan mementingkan bahasa Sanskrit. iaitu Pallava Awal (250-340). Kepingan pinggan tembaga dan inskripsi-inskripsi batu menggunakan bahasa-bahasa ini.

Raja Mahendravarman. memberikan keutamaan kepada bahasa Tamil dan terlibat dalam pembinaan kuil-kuil Hindu. Pemulihan agama Hindu telah dilakukan oleh pergerakan bhakti iaitu mazhab Saivisme dan Vaisnavisme diberikan keutamaan sehingga dapat menggantikan Buddhisme dan Jainisme sebagai agama rasmi. Kadamba.3.8 Zaman Chola (850-1200) Selepas pemerintahan Kalabhra. Terdapat tiga jenis kuil Hindu yang dibina iaitu kuil-kuil gua. Zaman Pallava Akhir pula merupakan zaman kegemilangan dinasti Pallava bukan sahaja kerana penguasaan kawasan India Selatan tetapi juga kerana beberapa perkembangan signifikan yang berlaku. Terdapat raja. kuil-kuil batu best dan kuil-kuil biasa yang dibuat dari pasir dan batu-bata. dan agama Jainisme juga diamalkan. Kewujudan sebuah kolam Avani Naranan dan tempat berhala di negeri Thai yang dibina oleh pedagang-pedagang zaman Pallava menunjukkan kepentingan perdagangan luar.Gupta. Raja Rajasimhan dan Raja Nandivarman III adalah antara pemerintah-pemerintah terkemuka zaman Pallava yang memperbanyakkan pembinaan kuil-kuil Hindu dan meluaskan perdagangan luar. halaman 245 14. Kebanyakan golongan nayanmar (wali-wali mazhab Saivisme) dan alvar (wali-wali mazhab Vaisnavisme) telah hidup pada zaman ini dan menyumbangkan kepada penyebaran mazhab-mazhab ini. Pembinaan kuil-kuil berlaku secara besar-besaran dan seorang pengembara Cina. Raja Narasimhavarman. kerajaan Pallava telah menjadi kuasa . Raja Vishnugopan adalah salah seorang pemerintah yang menentang serangan Gupta dari utara. dan lapan puluh kuil Saivisme dan Vaisnavisme. dan agama Buddhisme dan Jainisme diberikan keutamaan pada zaman ini. Dalam rekodnya. beliau menyatakan Kanchi mempunyai seratus buah vihara Buddhis serta sepuluh ribu orang rahib Buddhis. Chalukya dan Chola. Tsuan Tsang telah melawat Kanchi pada tahun 642. Vakataka.raja Pallava yang telah memeluk agama-agama ini.

menyelenggara sekolah dan hospital. India Selatan. Kanchi menjadi ibu negeri yang kedua pentingnya dalam empayar Chola. daerah dan kampung.terpenting di kawasar. Pemerintah-pemerintah Chola begitu giat terlibat dalam pembinaan kuilkuil. Pentadbiran kampung dikendalikan oleh jawatankuasa eksekutif yang dilantik oleh majlis besar. Cukai tanah merupakan sumber kewangan kerajaan yang paling besar. sudah terbentuk hubungan erat dengan empayar itu yang menunjukkan dasar luar kerajaan China. Raja-raja yang termasyhur dalam dinasti Chola adalah Raja Rajendra I dan Kulotangga. Secara bandingannya. Kerajaan Chola muncul semula dari kemerosotan dan berkembang menjadi satu kuasa imperialis selama tiga ratus lima puluh tahun. Penawanan Tanjore oleh Vijayalaya dan pembinaan sebuah kuil untuk Dewi Durga (Nishumbhasudini) pada 850 merupakan langkah pertama ke arah kebangkitan semula kerajaan Chola. menggalakkan kerja-kerja talian air. meluaskan wilayahnya sehingga meliputi seluruh kawasan India Selatan. Mereka juga menjalinkan hubungan perdagangan luar dengan Gugusan Kepulauan Melayu dan negeri-negeri lain di rantau Asia Tenggara. Oleh yang . Penemuan inskripsi Tamil di Takuapa. membuktikan kegiatan persatuan pedagang iaitu Manigaman bergiat dalam perdagangan di negeri Siam (Thailand). bentuk pemerintahan Chola adalah lebih kurang sama dengan kerajaan Pallava iaitu empayar dibahagikan kepada beberapa wilayah. reklamasi tanah. Ada juga jawatankuasa (variyam) yang ditubuhkan untuk tugas tertentu dan ahli-ahli jawatankuasa dipilih dari wakil bahagian-bahagian kampung. Manakala kerajaan Chola tidak dapat menebus atau memulihkan semula zaman kegemilangan mereka dan dikatakan bertapak di tepi Sungai Kaveri. dan pemerintah-pemerintahnya menggunakan gelaran Chakravarthigal. Ekspedisi ketenteraan dan serangan Rajendra Chola I pada tahun 1025 terhadap empayar Srivijaya membuktikan sebelum ini. Walaupun Tanjore dipilih sebagai ibu negeri utama tetapi selepas penaklukan kerajaan Pallava. Chola merupakan sebuah kerajaan yang tidak begitu penting dan memermtah kawasan yang dikenali sebagai Rayalaseema. Kerajaan Chola melalui dasar perluasan kuasa.

Unsur-unsur budaya dan tradisi India yang dibawa oleh pedagangpedagang ke Asia Selatan telah mempengaruhi kehidupan beragama. Oc-eo di Indo China. bantuan juga diberikan kepada kuil-kuil Buddhis dan Jain. unsur-unsur agama Hindu dan Buddha menjadi asas kerohanian bagi institusi kerajaan sehingga pihak pemenntah .9 Hubungan India dengan Dunia Luar Dalam persejarahan India sehingga zaman pertengahan berlakunya hubungan atau interaksi antara orang India dengan dunia luar terutama di kawasan rantau Asia. Melalui kaedah arkeologi. 14. Semua kawasan yang dikenakan membayar cukai akan diukur dan ditentukan cukai berdasarkan kesuburan tanah itu serta jenis tanaman yang dihasilkan. sastera dan seni rakyat ke rantau ini. ketatanegaraan. Raja-raja Chola yang menganuti agama Hindu memainkan peranan penting dalam perkembangan mazhab Saivisme dan Vaisnavisme. Hubungan awal telah bermula sejak zaman sebelum Masihi di mana pedagang-pedagang India belayar ke lautan Asia Tenggara mencari kekayaan termasuk rempah-rempah. Banyak kuil-kuil dan matha (dewan awam) dibina serta melatih penyanyi-penyanyi untuk menyanyikan Timpadiyam di kuil-kuil. carigali di Arikamedu di India Selatan. kawasan India Selatan dan Empayar Greco-Roman pada permulaan tarikh masihi. Kuala Selinsing di Perak menunjukkan kesan-kesan pusat perniagaan antarabangsa yang meliputi rantau Asia Tenggara. damar.3. bahasa.demikian segala peraturan mengenai hak milik serta cukai hasil tanah dikendalikan secara terperinci. kayu-kayuan. emas dan lain-lainnya. Dalam sistem politik Asia Tenggara. Inskripsi-inskripsi Tamil yang dijumpai di Takuapa (di selatan Thai) dan Labu Tuwa (Sumatera) menunjukkan peranan gabungan syankat peniaga-peniaga India di Asia Tenggara. Dalam hal ini agama dapat dilihat melalui sifat tolak ansur raja-raja Chola yang membenarkan unsur-unsur Vaisnavisme dan halaman 246 Buddhisme pada hiasan kuil Saivisme. Selain itu.

Pali dan Tamil. halaman 247 kekeluargaan. keagamaan. Hikayat Seri Rama. pengaruh agama Buddha dapat dilihat pada candi BorobudurdiPulauJawa dan candi Angkor Thorn di Kampuchea. perbendaharaan bahasa-bahasa di Asia Tenggara diperkayakan melalui proses pinjam meminjam dari banyak perkataan dari bahasa Sanskrit.digelar sebagai devaraja. Mahabharata danJataka menyediakan bahan-bahan penting untuk perkembangan tradisi kesusasteraan yang bercorak lisan dan bertulis. seni tarian dan seni muzik. Manakala negara China tidak terkecuali dari pengaruh India terutama . perdagangan. ianya dijalankan oleh pendita-pendita Brahmin atau sami-sami Buddha melalui nyanyian-nyanyian suci berbahasa Sanskrit dan Tamil di istana-istana raja. pengaruh India dapat dilihat pada masa agama Buddha disebarkan pada zaman Asoka dan kemudiannya menjadi agama rasmi. Cerita-cerita Ramayana dan Mahabharata telah memperkayakan lagi seni pertunjukan pentas seperti wayangkulit. pengaruh karya-karya epik Hindu dan cerita-cerita agama Buddha amat penting. Dalam bidang kesusasteraan Asia Tenggara. dalam seni bina seperti di Anuradhapura dan Polonnaruva. Dalam bidang bahasa. Cerita-cerita Ramayana. Nyanyian-nyanyian suci dari Tevaram dan Tiruvacakam masih diamalkan sehingga kini di Thailand semasa upacara pertabalan raja. Pengaruh ajaran Saivisme terlihat pada candi yang mempunyai patung lingo. pengetahuan. Begitu juga dengan Sri Lanka (Ceylon). Hikayat Sang Boma. Manakala. seni ukir. dalam seni lukis. (lambang aspek kedewaan Siva) manakala pemerintah yang menganuti Vaisnavisme dianggap sebagai inkamasi Dewa Vishnu. Untuk memperkukuhkan dan mengesahkan konsep mengenai pemujaan devaraja. Hikayat Pendawa Lima di Malaysia dan Ramakien di Siam menunjukkan kepentingan cerita Sri Rama di kalangan penduduk Asia Tenggara. fenomena semula jadi dan sebagainya. la melibatkan dalam bidang ketatanegaraan.

Kumpulan-kumpulan orang Greek. kedatangan kumpulankumpulan Muslim (orang Islam) adalah berbeza kerana mereka dapat mengekalkan agama mereka di India.agama Buddha yang telah menggalakkan pengembara Buddhis Cina seperti Fa Hsien. Pengaruh politik mereka begitu kuat sehinggakan pedagang kuda dan peniaga Arab di Korkai dilantik sebagai menteri dalam kerajaan Pandya. pemelukan selepas penaklukan mula berlaku selepas kumpulan-kumpulan Muslim berketurunan Turki. Pemerintah-pemerintah dinasti Hamba (1206-1290) digantikan oleh dinasti Khiiji (1290 -1320). Sebaliknya. Kanauj dan Mathura dimusnahkan. Scythia. Parthia dan Hun yang datang sebagai orang asing untuk memerintah India. dinasti Sayyid (14121450) dan dinasti Lodi (1451-1526). Di India. dinasti Tughluq (1320-1412). Ini bermula dengan serangan-serangan Mahmud Ghaznih dari tahun 1008 hingga 1026 yang menyebabkan beberapa bandar berkuil seperti Thanesar. Ini diikuti pula oleh serangan Muhammad Ghuri pada tahun 1191 dan pembukaan petempatan-petempatan di India Utara.4. . mengkaji dan mengumpul kitab-kitab Buddhis. seorang pengikut (hamba) Ghuri yang kemudiannya membentuk Kesultanan Delhi. penyebaran agama Islam dilakukan melalui dua cara iaitu pertama. Hsuan Tsang dan I Tsing yang melawat India untuk belajar. Pada tahun 1206.kesultanan mereka. hubungan pedagang-pedagang Arab dengan penduduk-penduduk India dari kawasan-kawasan pantai di India Selatan sehingga menyebabkan mereka memeluk agama Islam. akhirnya mereka telah diasimilasikan. 14.1 Zaman Muslim India Utara tidak bebas daripada ancaman dan serangan luar sejak sebelum tahun Masihi. Kedua.4 SEJARAH ZAMAN PERTENGAHAN (1000-1756) 14. Ghuri telah dibunuh oleh Qutb-ud-din Aibak. sehingga tahun 1000SM. Afghan dan Mongol menguasai kawasan-kawasan di India dan menubuhkan kesultanan.

ShahJahan (1628. Pada peringkat akhir pemerintahan Mughal. Turki. Rajput dan Brahmin dilantik memegang jawatan dalam pentadbiran. Iran. mempengerusikan sidang diskusi antara agama-agama dan cuba memperkenalkan agama Din -I. Kemenangan kuasa British dengan menakluki . ianya dapat meyakinkan semua kumpulan etnik bahawa baginda adalah ketua mereka. Uzbek.-lahi bertujuan untuk menyatupadukan penganut Hindu dengan penganut Muslim. Sikh dan Rajput. Untuk mengelakkan tentangan rakyat keturunan Afghan. memusnahkan kuil-kuil Hindu dan menggantikan pegawai-pegawai Hindu dengan pegawai-pegawai Muslim. Baginda mengamalkan sikap toleransi terutama terhadap penganut Hindu dengan membatalkan cukai jizayah. Dasar toleransi tidak lagi diutamakan oleh pemerintah-pemerintah selepas Akbar seperti Jahangir (1605-1627) yang menunjukkan penentangan rerhadap ajaranJain dan membunuh ketua Sikh. dari keturunan Mongol Genghis Khan pada tahun 1526 yang mengasaskan kerajaan dan dinasti baru iaitu dinasti Mughal. Kerajaan Mughal menjadi termasyhur di bawah pemerintahan Akhbar. membenarkan isteri-isteri orang Hindu bersembahyang di istana-istana mereka. Melalui tindakan ini. memulihkan tempattempat suci Hindu.Pemerintah Ibrahim Lodi diserang oleh Babur. dan membenarkan orang Hindu membina kuil dan mengadakan upacara umum. Aurangzeb (1658-1707) yang memperkenalkan semula -izayah. Sebelum tahun 1599 kawasan kekuasaan Mughal terbentang dari Kashmir di utara India sehingga Deccan di selatan. Akhbar halaman 248 telah menjalinkan hubungan baik dengan rakyat beragama Hindu melalui cara perkahwinan dengan melantik pegawai-pegawai Hindu memegang jawatan dalam kerajaan. Dasar-dasar ini menyebabkan kerajaan Mughal terpaksa menghadapi tentangan dari kumpulan-kumpulan Maratha. Peshwa. Baginda juga menggalakkan penterjemahan Veda-veda. Guru Arjun. Turani. apabila kuasa British (Inggeris) menyerang kerajaan Muslim maka orang-orang Hindu ridak lagi memberikan sokongan.1658) yang tidak membenarkan pembinaan kuil Hindu dan menghalang mereka yang keluar dari Islam. Ramayana dan Mahabharata. Kayastha.

termasuklah tekstil Gujarat dan Bengal diekspot. yang berkhidmat dengan British.pedagang dan ahli perniagaan. Borneo dan Kepulauan Maluku. ketua hubungan luar negeri dan ketua menjaga hubungan dalam negeri. Di Delhi. seorang pengembara Arab menggambarkan Delhi sebagai bandar tercantik dalam dunia Muslim. wujud pasar-pasar yang menerima barangan dari dalam dan luar India menjadikan ianya termasyhur sehingga Ibn Batutta.kawasan demi kawasan di India terutama di bawah pemerintahan Mughal kerana peranan tentera sepoi-sepoi India. Bengal meneruskan hubungan perdagangan dengan rantau Asia Tenggara dan kapal-kapal India yang membawa rempah. Pentadbiran sivil diketuai oleh wazir (menteri perdana) yang mengendalikan kutipan cukai. tekstil dan lain-lain berdagang di Melaka dengan barang-barang yang dibawa dari Pulau Jawa. akaun dan perbelanjaan selain daripada menasihati sultan. Kedatangan Islam ke India telah menyebabkan kemunculan satu budaya . sultan dianggap sebagai wakil Khalifah walaupun ia bebas dengan berautoriti sendiri. Golongan bangsawan menggalakkan pertukaran barang-barang India dengan barang-barang di pasar-pasar Asia Tengah. Serangan orang-orang Turki dan Afghan telah membuka India Utara kepada perdagangan dengan Asia Tengah yang kemudian diperkuatkan oleh kedatangan kumpulan Mongol. Dalam hal pentadbiran rerdapat kawalan atas kuasanya iaitu undang-undang Syariah. Pentadbiran di peringkat wilayah diketuai oleh gabenor dengan beberapa jabatan pentadbiran manakala pentadbiran kampung dikendalikan oleh ketua kampung. Dalam hal kerajaan dan pentadbiran. akauntan (patwari) dan pendaftar (chauduri). Setiap bandar mempunyai halaman 249 pasar-pasar yang menjadi pusat pertemuan dan perniagaan di antara pedagang. Wazir menjaga hal pentadbiran kerajaan pusat di samping bersama dengan tiga menteri lain iaitu ketua jabatan tentera.

dan dalam seni bina Turki. Agama Din-i-llahi yang diperkenalkan oleh Akbar. Keadaan kucar-kacir ini berubah dengan kemunculan. Iran dan Jain. Kakatiya dan Yadavatetapi permusuhan di antara kerajaankerajaan ini.orang Muslim yang bermula pada hujung kurun ke-13 telah memporak. seni bina dan lukisan. dan serangan orang. astronomi. dan seni halus seperti muzik. Kerajaan-kerajaan tersebut ialah Pandya. Ajaran sufi dengan doktrin mistik yang menekankan penyatuan dengan Tuhan melalui kasihkan Tuhan juga telah mempengaruhi orang-orang Hindu. Apa yang harus diperhatikan di sini ialah kedatangan Islam ke India menyebabkan kemunculan budaya unik yang mengintegrasikan unsur-unsur Islam dengan unsur-unsur Hindu. Hoysala. Kerajaan Vijayanagar telah berkembang menjadi satu empayar yang besar dan agung. Afghan dan Mughal dapat dikesani unsurunsur Hindu. ajaran Kabir (1440-1518) dan Nanak (1469-1533) semuanya mengambil ciri-ciri Hinduisme dan Islam dengan tujuan mewujudkan agama universal yang dapat menjalinkan hubungan persahabatan atau perpaduan antara komuniti Muslim dan Hindu. Misalnya bahasa Urdu mempunyai nahu Prakrit dengan katakata Persia.perandakan keempat-empat kerajaan itu sehingga keadaannya menjadi kucar. persajakan mahupun dalam agama dapat dilihat unsur-unsur campuran.2 Kerajaan Vijayanagar (1336-1565) Selepas empayar Chola lenyap pada awal kurun ke-13. Arab dan Turki dan ditulis dengan skrip Arab. kesusasteraan.4. dalam tarian kathak terdapat pakaian Persia dengan tema Hindu. Empayar ini telah mempertahankan kemaraan serta menyekat halaman 250 .komposit natijah dari interaksi antara tamadun di mana unsur-unsur Islam dan Hindu telah diterima pakai oleh orang Muslim di India.kacir. perkembangan dan perluasan kuasa oleh kerajaan Vijayanagar pada pertengahan kedua kurun ke-14. tarian. dalam bidang muzik iaitu alat muzik sitar adalah gabungan vinai India Selatan dan tanbura Persia. Dalam semua aspek kehidupan sama ada dalam aspek bahasa. sejarah India merupakan sejarah empat buah kerajaan yang muncul dari keruntuhan empayar-empayar sebelumnya. 14. perubatan.

kuasa Belanda (1602) dan diikuti oleh kuasa Perancis pada tahun 1664. Layanan yang diberi kepada rombongan-rombongan luar negara. 14. Pihak pemerintahan British telah membahagikan India kepada tiga presidensi iaitu Bengal (timur). Penaklukan ini dilakukan dengan bantuan orang-orang dan askar-askar (sepoi-sepoi) India.5 ZAMAN MODEN (1750-1947) Kedatangan kuasa-kuasa Barat di India bermula dengan kedatangan dan penaklukan kuasa Portugis ke atas Goa (1510). Bagaimanapun kawasan seluas dua pertiga India tidak tertakluk kepada pemerintahan British dan kekal sebagai negerinegeri beraja sehingga kemerdekaan India. pemerintah-pemerintah Vijayanagar yang berikutnya tidak dapat menahan kuasa-kuasa Muslim untuk menakluki kawasan-kawasan India Selatan. Tetapi kemudiannya. Sejarah Vijayanagar merupakan zaman kegemilangan yang akhir di negeri Hindu di India Selatan. pendidikan dan kesenian. sahaja tetapi ia dianggap kerana merupakan seorang pahlawan dalam perang yang dapat meluaskan kawasan empayar tetapi juga kerana ianya pakar dalam ketatanegaraan dan pentadbiran di samping menjadi penaung seni dan sastera. Selepas kemangkatan Krishnadeva Raya. dan pembinaan kuil-kuil Hindu menjadikannya seorang pemerintah yang popular. Bombay (barat) dan Madras (selatan) untuk . perwatakannya sendiri serta cintanya kepada kesusasteraan dan agama. kedatangan British pada tahun 1612 dan penaklukan kawasan-kawasan di India yang bermula sejak tahun 1750 merupakan permulaan zaman baru di negara ini. Walaupun Harihara I menjadi pengasas empayar Vijayanagar yang menyumbangkan Krishnadeva Raya kepada penyusunan termahsyur sistem bukan pentadbiran.pemusnahan tradisi Hindu dari golongan Muslim dan mempelopori tradisi peradaban dan kebudayaan Hindu di India Selatan selama lebih kurang dua ratus tahun (1336-1570). Dengan ini mereka dapat memelihara tradisi yang diwarisi dari segi ketatanegaraan.

Kesan pergolakan politik ini.undang yang mengurangkan kebebasan orang India. Dalam arena politik. Kesannya.memudahkan pentadbiran. . orang-orang India merasa tidak puas hati dengan tindakan British menakluki kawasan demi kawasan dengan tidak menghormati tradisi pemerintahan tempatan. Antara Gabenor. dan Lord Mountbatten (bertanggungjawab membahagikan India dan memberi kemerdekaan) adalah pentadbir-pentadbir yang terkenal. menyebabkan berlaku proses pembentukan semula di mana pihak British memperkuatkan kuasa tentera dan memperkenalkan undang.Jeneral British yang memerintah India ialah Warren Hastings (mengekalkan kuasa British dan memperkenalkan pentadbiran moden). memperkenalkan sistem pendidikan Inggeris. Semua ini menyebabkan berlakunya pergolakan sosial pada tahun 1857 dan pihak British menggunakan tindakan kekerasan untuk mengalahkan pemberontak-pemberontak. William Bentinck (memperkenalkan dasar pendidikan). dibentuk satu dasar yang merupakan satu gabungan pelbagai pendirian iaitu British menghormati budaya dan agama dengan memberi jaminan tidak akan campurtangan dalam hal-ehwal ini. Di kalangan pemimpin ada yang mengizinkan perubahan yang perlahan (evolusi) dengan menghormati tradisi-tradisi tempatan dan ada yang ingin mengEropahkan India. Pada permulaan kurun ke-19. Presidensi diketuai oleh gabenor dan seorang Gabenor-Jeneral dilantik sebagai ketua pentadbiran India. sosial dan budaya yang diperkenal dan dibentuk banyak dipengaruhi oleh pemimpin-pemimpin British di India dan England. kerajaan British begitu mementingkan dasar perdagangan yang menguntungkan England termasuk dorong kerana Revolusi Perindustrian. Dasar politik. Lord Dalhosie (dasar halaman 251 memperluaskan kawasan India-British). dan memperkenalkan dan membentuk pentadbiran moden. ekonomi. barang-barang perkilangan buatan mesin dari England yang dieksport ke India secara besar-besaran menyebabkan barangan buatan India yang serupa mengalami kerugian besar kerana kegagalan untuk bersaing. Akhirnya. Lord Curzon (dasar luar negara dan kecekapan pentadbiran).

Usaha-usaha dilakukan untuk meneruskan perjuangan kebangsaan melalui Indian National Congress (1885) yang dipimpin oleh Mahatma Gandhi dan usaha-usaha ini mula mengancam kedudukan British di India. British telah memberikan kemerdekaan tetapi dengan membahagikan tanah India kepada dua bahagian. Dalam konteks ini. India untuk orang-orang Hindu dan mewujudkan negara Pakistan bagi memenuhi kehendak Liga Muslim yang mewakili orang-orang Muslim di India. Prarthana Samaj dan lainlain pertubuhan membangkitkan kesedaran sosial tentang beberapa amalan dalam masyarakat. peranan Brahma Samaj. peranan mubaligh Kristian dan pembaharu-pembaharu India telah menyakinkan orang India tentang reformasi sosial dan agama. Brahma Samaj memainkan peranan penting dan Raja Ram Mohan Roy dianggap pula dianggap sebagai perintis dalam reformasi sosial dan agama. tuntutan untuk kemerdekaan terus dibuat sehingga England terpaksa berundur dari tanah India pada tahun 1947. Sivapalan M. Penubuhan pertubuhanpertubuhan untuk memulihkan agama Hindu seperti Arya Samaj dan Ramakrishna Mission. Walaupun pihak British berusaha membahagikan orang-orang Hindu dan Muslim. Rrajantheran R. Pertengahan kedua kurun ke-19 memperlihatkan kebangkitan kesedaran kebangsaan di kalangan orang-orang India.Dasar memperkenalkan sistem pendidikan Inggeris. Dalam hal ini. Amalan-amalan dan adat-adat yang difikirkan tidak bersesuaian ditentang dan usaha-usaha dilakukan untuk memperbaiki kedudukan kaum wanita. halaman 252 Bab 15 TAMADUN INDIA: MASYARAKAT DAN BUDAYA G. Rajakrishnan .

Varma. orang Indo Arya menetap di kawasan utara India manakala orang Dravidia menetap di kawasan selatan India. orang Indo Arya dan kedua. Ramayana. Sankhya. Sangam.1 MASYARAKAT DAN BUDAYA Pada amnya. Tujuan mendirikan keluarga adalah untuk mendapatkan teman sokongan dari segi fizikal dan rohani serta untuk mendapatkan atau melahirkan anak sebagai penyambung zuriat (keturunan). Grhastya. Aham. Veda. Upanishad Buddhisme. orang Dravidia. Saivisme. dan budaya serta tamadun itulah dianggap sebagai tamadun India.2 SISTEM KELUARGA Keluarga merupakan unit asas dan terkecil dalam struktur masyarakat India. Dari segi demografi. Raga. Tolkappiyar. iaitu pertama. Yajna. dharma. Pertembungan antara kedua-dua golongan budaya yang berbeza sejak beberapa kurun sebelum masihi lagi telah melahirkan suatu budaya yang dikongsi bersama. Vedanta. Jyotisa. Ahimsa. Karma. Nyaya. Bhakti.Bhagavadgita. Keluarga bersama dibentuk oleh . Orang Indo Arya dan orang Dravidia memiliki tradisi kebudayaan masingmasing. Vaisesika. Vaisnavisme. Atman. Brahmacarya. halaman 253 15. Puram. Sannyasa. Vanaprastya. Brahman. Dalam masyarakat India. Jainisme. Astadhyayi. Sakuntala. Samsara. Natya Sastra. Aryabhata. sistem keluarga yang biasa diamalkan ialah keluarga bersama (joint-family). Moksha. Jau. masyarakat India boleh dibahagikan kepada dua golongan besar berdasarkan kepada keluarga bahasa. Purushortha. Nirwana. Bharatanaryam. Yoga. Tirukkural. Sanatana Dharma. Sanskrit Tamil. 15.Asramadharma. Mahabharata.

masih terdapat perkahwinan berdasarkan percintaan yang direstui oleh keluarga. juga jodoh bagi anggota keluarga dipilih oleh mereka. kecacatan anggota dan sebagainya. Kepercayaan serta budaya keluarga dipelihara dan diturunkan kepada generasi muda kerana hubungan datuk nenek dengan cucu mereka adalah erat. Ini termasuklah anggota keluarga yang tidak berkeupayaan untuk bekerja kerana usia tua. Dengan ini nilai keprihatinan dapat disemaikan dalam sesuatu keluarga bersama. Namun begitu. Anak perempuan yang sudah berkahwin akan menjadi anggota keluarga suaminya dan bilangan anggota keluarga bersama adalah tidak terhad. Sistem keluarga bersama juga turut mengalami kemerosotan kerana tidak dapat bertahan dengan cabaran-cabaran permodenan.undang moden. sistem pemerintahan baru dan sebagainya menonjolkan konsep individu dan sekali gus membawa kemerosotan kepada sistem keluarga bersama. purusartha iaitu tentang empat objektif mulia hidup yang utama.1 Ashrama Dharma Tahap pertama. khidmat nasihat daripada orang tua dapat dimanfaatkan terutama sekiranya berlaku perselisihan faham antara ahli keluarga. pendidikan barat.2. Perpaduan keluarga dipelihara dengan nilai kasih sayang yang murni dan kepentingan setiap anggota keluarga dijaga. Kewujudan sistem undang. Sistem keluarga dipelihara oleh dua aspek hidup iaitu pertama.keanggotaan semua anggota lelaki yang seketurunan. isteri-isteri serta anak-anak mercka yang masih belum berkahwin. Dalam perkahwinan ini. sesuatu perkahwinan diatur oleh ibu bapa. ashrama dharma yang menjelaskan tentang empat tahap yang harus dilalui oleh setiap manusia dan kedua. Secara amnya. 15. Sistem keluarga ini disokong oleh semangat kepentingan bersama dan harta benda keluarga merupakan milik bersama. menghidap penyakit. Brahmacharya iaitu seseorang dikatakan masuk ke tahap . institusi-institusi moden.

Tahap ketiga.ini secara formal pada usia 12 tahun dan berterusan sehingga usia 24 tahun. Dalam lingkungan usia sebegini. Pada tahap ini seseorang hendaklah sama sekali dapat mengatasi nafsu dan keinginan terutama perkaraperkara duniawi. seseorang itu telah mencapai kearifan dan berkeupayaan untuk menasihati orang lain. Dalam konteks perkahwinan ini. seseorang itu akan memulakan kehidupan berumah tangga. Memelihara keharmonian keluarga merupakan tanggungjawab utama dalam tahap ini. Orang berumahtangga dianggap sebagai teras masyarakat. Tahap keempat. Seseorang itu diharapkan dapat menghasilkan ataupun mencari kekayaan yang secukupnya sebelum mendirikan rumah tangga. Vanapmstya iaitu golongan berumah tangga yang berusia antara 48 hingga 72 tahun. kerana golongan inilah yang akan bertanggungjawab melindungi serta menyara golongan manusia yang lain seperti hrahmachariya. Mereka yang berumahtangga berhak untuk menikmati nikmat perkelaminan dan ia dilarang sama sekali untuk mencari keseronokan di luar rumah. Dua belas tahun pertama menandakan tahap pembelajaran yang biasa (informal) dan dua belas tahun kedua menandakan tahap pembelajaran yang serius (formal). seseorang itu hendaklah menyelesaikan tanggungjawabnya terhadap keluarga dan menggiatkan usaha-usaha untuk mendalami ajaranajaran agama serta menolak perkara-perkara duniawi. Sannyasa iaitu seseorang akan memasuki tahap ini apabila berusia kira-kira 72 tahun. halaman 254 Tahap kedua. Grihasta iaitu apabila tamatnya tahap pembelajaran. Pada tahap ini. dan ini merupakan zaman bujang. tamadun India mengesyorkan usia 21 hingga 30 tahun sebagai usia perkahwinan bagi kaum leVaki manakala usia 18 hingga 25 ta\iun sebagai usia perkahwinan kaum wanita. vanaprastha golongan wargatua) dan sonny asa (golongan alim) yang tersebut dalam sistem ashrama dharma. Golongan warga tua yang penuh dengan ilmu ini dan golongan alim disyaratkan menjalankan kerja-kerja amal terutamanya dalam usaha untuk .

Aram hendak ditanam pada hati seseorang sejak tahap brahmacharya. Objektif keempat mulia. Objektif kedua mulia. orang alim dan sebagainya hendak dipelihara dengan kekayaan yang dimiliki. Perbelanjaan yang melebihi pendapatan pula dianggap sebagai perbuatan yang melanggar dharma. wargatua. Ini dapat .2 Purusartha Purusartha bermaksud empat objektif mulia yang harus diamalkan oleh umat manusia. Porul/artha iaitu kekayaan. golongan ini selalu mengembara dari suatu tempat ke tempat yang lain. Dharma merupakan suatu peraturan moral dan etika yang bersifat kerohanian. Aram/dharma iaitu diperoleh melalui pendidikan yang bersifat kerohanian. Objektif pertama mulia.2. anak. Vidu/moksha bermaksud pencapaian kebebasan kerohanian. iaitu mencapai kesempurnaan kesedaran kerohanian dan terlepas daripada lingkaran kelahiran serta kematian. Seseorang yang sudah memperolehi ilmu atau kemahiran yang mencukupi hendaklah mencari pekerjaan dan mengumpulkan harta. Bagi mencapai tujuan tersebut. Namun begitu. saudara mara. 15. Menyedari serta memiliki sifatsifat dharma merupakan objektif pertama kehidupan ini.menyebarkan ajaran-ajaran agama. Kegembiraan kerohanian dianggap sesuatu yang berkekalan lagi maha besar. Isteri. contohnya melanggar etika kerja dianggap sebagai pelanggaran atau ingkar. Inbam/kama iaitu orang yang mengumpulkan kekayaan secara halal berhak untuk menikmati kekayaan tersebut dan halaman 255 berlandaskan lunas-lunas dharma. objektif pertama mulia iaitu aram yang sudah ada pada diri hendaklah menjadi asas dalam pengumpulan kekayaan dan hendaklah diperolehi melalui cara yang halal. Objektif ketiga mulia. Sebahagian daripada kekayaan yang dikumpul hendaklah digunakan untuk menjalankan atau pun menyokong kerja-kerja amal.

upacara keagamaan. pada Zaman Veda Kemudian (1000SM-500SM) dan selepasnya didapati kedudukan kaum wanita merosot dan banyak sekatan dikenakan ke atas mereka. Namun begitu. Sembahyang. pergerakan- . Selepas kehadiran dan pengukuhan kuasa British di India. Pertapakan yang diseitai dengan ilmu yang suci iaitu ilmu kerohanian juga dapat membawa moksha. Dari segi pendidikan.3 KEDUDUKAN KAUM WANITA. dapat porul/artha dan inban/kama moksha/vidu dicapai. ashrama dharma dan pumshrtha menjadi teras keluarga dalam masyarakat India. Sebagai kesimpulannya. 15.bukti yang menunjukkan kaum wanita menjadi orang pertapa dan mereka dapat membawa mazmur-mazmur suci serta kitab-kitab suci. Sekiranya seseorang itu melaksanakan tanggungjawabnya menurut ashrama dharma maka serta mengecapi akan aram/dharma.3.dicapai pada tahap sannyasa mahupun sebelum itu. Terdapat bukti.1 Dalam Masyarakat Indo-Arya Pada zaman Veda Awal (1500SM-1000SM). Peranan dan tanggungjawab mereka dihadkan dalam lingkungan urusan rumah tangga semata-mata. Pelaksanaan tanggungjawab tanpa mementingkan diri akan membawa kepada moksha. 15. khidmat bakti serta keimanan yang kuat akan turut membawa moksha. Moksha merupakan pencapaian yang amat dicita-citakan oleh orang beragama Hindu. Mereka juga diberikan peluang untuk mendapat pendidikan yang sama. dirasakan pendidikan asas memadai untuk kaum wanita dan ini kemudiannya seolah-olah menjadi undang-undang tidak bertulis. kaum wanita dihormati dan diberikan kebebasan serta kesaksamaan seperti kaum lelaki. Malah mereka tidak lagi dibenarkan untuk membaca kitab-kitab suci ataupun menjalankan upacara.

peranan kaum ibu amat penting dan mereka mempunyai segala kebebasan termasuk untuk mendapatkan pendidikan yang setinggi mungkin.3. Anak perempuan yang kecil dipanggil sebagai 'amma' bererti emak kerana anak perempuan itu bakal menjadi ibu apabila berkahwin.kurun ke-3 TM). terdapat juga kaum wanita yang pernah menjadi pertapa-pertapa yang disegani lagi dihormati dalam masyarakat tersebut.2 Dalam Masyarakat Dravida Pada Zaman Sangam (kurun ke-3SM. Dalam konteks ini. Di India Selatan juga pergerakan-pergerakan reformasi menjadi asas kepada pihak British untuk meluluskan undang-undang bagi melindungi serta menegakkan hak kaum wanita. disanjung dan dianggap sebagai suatu nilai yang mulia. 15. kedudukan kaum wanita mulai mengalami kemerosotan selepas Zaman Sangam.pergerakan reformasi Hinduisme telah membawa mengenai masalah kedudukan wanita kepada pihak British supaya ianya dapat dihalang atau diketepikan dengan meluluskan undang-undang. Prarthana Samaj dan sebagainya. Dengan kerjasama pergerakan-pergerakan halaman 256 reformasi seperti Brahmo Samaj. . Di samping itu. Antara pujangga-pujangga Tamil yang terkemuka pada zaman Sangam termasuklah beberapa pujangga wanita. Pujanggapujangga wanita ini didapati berupaya membuktikan kebolehan mereka dengan mencipta puisi-puisi yang dianggap setanding malah adakalanya lebih baik berbanding dengan kaum lelaki. Masalah kemerosotan ini dapat diatasi atau dipulihkan semula selepas kedatangan dan pertapakan kuasa penjajah khasnya kuasa British di India. kedudukan kaum wanita dapat dipulihkan pada kurun ke-19 dan kurun ke20. Sifat keibuan yang ada pada mereka dihormati. Akhirnya. kaum wanita telah diberikan kedudukan yang tinggi dalam masyarakat India Selatan.

Kshatriya iaitu kelas pemerintah dan pasukan keselamatan negara. bawahan dan sebaliknya. Vaishya iaitu kelas perekonomian. Kelas sosial dibahagikan kepada lima kategori iaitu pertama.1 Sistem Varna Terdapat perbezaan yang nyata antara sistem vama dengan sistem jati dan kedua. Brahmin iaitu golongan guru-guru agama. halaman 257 15. Panchama/Chandala iaitu golongan murtad dan dibuang varna.15. Sistem varna merupakan pembahagian kelas sosial yang tetap hierarkinya dan tidak boleh diubah iaitu sistem ini mengehadkan mobiliti sosial. yang baik membawa kepada tindak balas yang baik dan begitu sebaliknya. Selalunya sistem jati dianggap sebagai salah satu aspek dalam ajaran agama Hindu tetapi tafsiran seperti ini adalah salah dan usaha untuk menghubungkaitkan konsep karma dengan sistem jati merupakan interpretasi yang salah. pedanda. Konsep karma merupakan salah satu ajaran agama Hindu yang menyatakan bahawa segala perbuatan (fizikal). golongan terpelajar dan lainlain. pengendali upacara di kuil. kedua. tidak boleh dicampuradukkan.duanya.4. Bermakna. Shudra yang berkhidmat kepada tiga-tiga golongan di atas. fikiran (minda) dan percakapan (kata-kata) tetap membawa kepada tindak balas (pembalasan). Konsep seumpama ini mudah disalah tafsir demi untuk kepentingan golongan-golongan tertentu. Golongan kasta atasan seperti Brahmin menyatakan bahawa orang yang banyak dosanya dilahirkan dalam jati/kasta. dan kelima. keempat. Peristiwa-peristiwa yang dapat menyokong pandangan ini diselitkan dalam beberapa karya yang bersifat agama kemudiannya. ketiga. .4 SISTEMKASTA Sistem kasta merupakan satu institusi sosial yang unik bagi masyarakat India dan ia juga dikenali sebagai sistem jati.

berambut kerinting. . kejahilan orang Arya mengenai bidang pertanian menyebabkan mereka memandang hina kegiatan ini. Brahmin. pertembungan dan pertentangan budaya ini telah menjadi asas bagi permusuhan antara penduduk tempatan dan kumpulan pendatang. orang tempatan dimasukkan ke dalam sistem vama dengan diletakkan sebagai varna keempat. Pertentangan budaya yang berlaku menyebabkan orang tempatan tidak dimasukkan dalam sistem varna di peringkat awal. Di samping itu. berkulit gelap. Dengan ini. konsep Caturvama iaitu empat varna diterima oleh masyarakat Arya. sifat orang Arya membolehkan mereka dapat mengatasi orang tempatan dan mereka beranggapan kaum mereka lebih bermartabat berbanding orang tempatan. Tetapi selepas beberapa lama kemudian orang Arya mula menyedari akan kepentingan bidang pertanian dan mulai menunjukkan rasa hormat terhadap bidang tersebut kerana mereka sudah mula mempelajari cara-cara pertanian daripada orang tempatan. orang Arya. Pada awalnya kegiatan pertanian turut dianggap sebagai sektor pekerjaan yang tidak bermartabat kerana ianya diceburi oleh orang tempatan.Sistem varna yang tersebut di atas hanya diamalkan di India Utara dengan begitu berkesan serta sistem ini dipelihara oleh pemerintah. berkulit cerah dan hidup secara berpindah-randah. Shudra. Kshatriya dan Vaisya yang dikenali sebagai Trivama dan kemudiannya. Orang tempatan merupakan masyarakat tani. terutamanya di India Utara telah mencetuskan pertembungan dan pertentangan dengan kebudayaan tempatan. Apabila mereka sampai ke kawasan barat laut India dan membuka petempatan. Orang Arya merupakan masyarakat yang sentiasa berperang yang tidak mengenali sistem pertanian setempat. Maka itu orang tempatan dipanggil sebagai dasha ataupun dasyu bererti hamba abdi. Kehadiran kumpulan orang Arya ke benua kecil India. Orang Arya telah meletakkan dan menyusun kedudukan mereka dalam tiga varna.1000SM). Ini termasuklah varna. Amalan sistem ini didapati sudah wujud sekurang-kurangnya sejak Zaman Veda Awal (1500SM. tidak mengenah ajaranajaran Veda dan bahasa serta budaya orang Arya. budaya kebendaan mereka masih tidak maju. Interaksi. Namun begitu.

Jati merupakan kumpulan yang berfungsi berdasarkan pekerjaan yang mempunyai identiti sosial dan kepentingan ekonomi. Desakan dan tekanan ini menyebabkan orang Indo-Arya meletakkan dan menyusun masyarakat mereka kepada unit-unit pentadbiran kecil berasaskan pengkhususan pekerjaan. Wakil jati akan memastikan kebajikan masing-masing dipelihara. Semangat jatisme semakin bertambah kuat sehinggakan dapat mengatasi semangat kebangsaan (nasionalisme). Pemerintahan pusat tidak dipedulikan oleh ahli-ahli jati kerana segala isu mereka dikendalikan oleh jati mereka.halaman 258 15. Sistem keadilan bagi jati dikendalikan oleh jawatankuasa lima orang iaitu Panchayat. Bezanya keahlian dalam jati ditentukan menurut kelahiran dan pada peringkat awalnya. Perkahwinan endogami amat dipentingkan supaya martabat jati tidak dicemari. peraturan-peraturan serta sistem keadilan yang tersendiri. terdapat pelbagai suku kaum yang berperang antara satu sama lain.2 Sistem Jati Pada akhir Zaman Veda Kemudian (1000SM-500SM). Selepas beberapa kurun kemudiannya muncul pula pemeringkatan taraf dalam sistem jati dan ianya begitu dititikberatkan. Sistem ini bermula di India Utara dan kemudiannya tersebar meluas ke seluruh benua kecil India. Pemerintahan pusat yang lemah tidak lagi dapat menjamin keselamatan rakyat dan kesannya. dan sebagainya) digunakan sebagai alat yang berkesan untuk menjaga identiti jati masing-masing. sistem jati tidak bersifat hierarki. rakyat terpaksa menjaga kebajikan masing-masing. dan ini bermaknajati berperanan sebagai unit politik terkecil. Pengasingan sosial (makan-minum. Dengan ini sistem varna menjadi lumpuh dan ini merintis jalan bagi kewujudan unit-unit kecil yang dikenali sebagai jati yang pada asasnya adalah bersifat kesatuan pekerja. . Sistem jati memiliki sistem pentadbiran. dan tiada sesiapa pun yang terkecuali dalam sistem ini.4. perkahwinan.

Manusia dalam golongan jati seumpama ini sekarang dikenali sebagai 'Harijan' (anak-anak Tuhan) ata. Bahasa-bahasa tersebut dan peratus penggunaannya ialah bahasa Hindi (30%). Marathi (8%).uDalit. Apabila orang-orang Indo-Arya meluaskan kawasan sehingga ke Lembah Ganges dan ke timur.1 Kumpulan Bahasa dan Skrip Bahasa Di negara India. Lebih kurang 87 peratus halaman 259 daripada rakyat India menggunakan 14 bahasa utama ini. Punjabi (3%). Assam (2%). Mengenai bahasa Indo-Arya. Kannada (4%).5 BAHASADANKESUSASTERAAN 15. Telugu (9%). dan mereka ini juga tidak dibenarkan masuk ke kawasan kediaman jati-jati atasan tanpa urusan kerja. bentuk asli bahasa ini terdapat dalam bahasa Sanskrit. Islam. Kashmiri (1%) dan lain-lain (13%). Bahasa-bahasa di India dibahagikan kepada dua rumpun keluarga bahasa iaitu bahasa-bahasa Indo Arya dan bahasa-bahasa Dravida. Bengali (8%). Gujarati (5%). Malayalam (4%). terdapat lebih kurang 325 bahasa dan 750 loghat tetapi hanya 14 bahasa utama diperakui menurut perlembagaan. Tamil (7%). Pengasingan sosial yang diamalkan kemudiannya menjadi sebegitu kejam sehinggakan terdapat jati-jati yang dianggap 'tidak boleh disentuh' (untouchables) iaitu Harijan. perbezaan loghat tempatan (bersifat daerah) . sebaliknya terdapat juga di kalangan penganut agama-agama lain sepeiti Kristian. Urdu (5%).Sistem jati bukan sahaja wujud di kalangan orang beragama Hindu.5. 15. Bahai dan sebagainya di India yang turut mengamalkan jati masing-masing. Oriya (1%).

Pali.masing.) yang menggunakan skrip Kharosthi. iaitu skrip Devanagari yang menggunakan garis di atas perkataan untuk menyambung huruf-huruf. Oriya. Skrip Parsi-Arab yang diperkenalkan oleh orang-orang Muslim dari Arab dan Parsi masih digunakan dalam bahasa Urdu moden. Oriya. Telegu dan juga Gondi (Madhya Pradesh). Kaudh atau Kui (Orissa) dan di kalangan puak-puak Toda dan Kota. Kannada. Brahui (Baluchistan). bahasa Dravida kuno digunakan oleh beberapa puak seperti Toda. Selain daripada bentuk lama Brahmi terdapat juga skrip India Utara.loghat baru zaman pertengahan seperti Prakrit. Marathi. Bengali. loghat-loghat ini dianggap sebagai bahasa-bahasa tempatan yang dihubungkan dengan kawasan geografi masing.membawa perubahan dalam bahasa Sanskrit. Bahasa-bahasa yang belum diklasifikasikan termasuklah Burushaski di Kashmir Utara dan Andamanese di kepulauan Andaman. Gujarati . Pada tahun 800SM. Punjabi. Selain daripada kumpulan bahasa Indo-Arya dan bahasa Dravida terdapat juga kumpulan bahasa Munda yang digunakan terutama di kawasan pergunungan di Bengal dan Bihar (Kherwari). Prakrit. Rajastam dan Sindhi. bahasa Sanskrit mengalami perubahan fonologi dan morfologi sehingga wujudnya loghat. Hindi. Contoh kumpulan bahasa Tibet-Burma ialah Ladakhi di Kashmir dan Garo. dan kemudiannya tidak digunakan selepas kurun ke-3. Mengenai bahasa Dravida. Pada zaman Buddha (500SM). Dokumen bertulis yang tertua sekali ialah inskrispsi-inskripsi Zaman Asoka (kurun ke-3 S. Sanskrit. Bahasa-bahasa dalam kumpulan ini termasuklah Assamese.M. Sanskrit. Bahasa-bahasa ini menjadi awalan (precursors) kepada bahasa-bahasa tempatan yang digunakan sekarang. Malayalam. Shauraseni. Urdu. Hindi. Bahasa-bahasa Dravida termasuklah Tamil. Orissa Quang) dan Madhya Pradesh (Kurku). Gujarati. Kashmiri. Marathi dan variasi-variasi tempatan seperti Punjabi. Tetapi kebanyakan skrip-skrip India mempunyai asal-usul dalam skrip Brahmi kerana adaptasinya kepada pelbagai bunyi bahasa-bahasa India. Bentuk arah tulisannya ialah dari kanan ke kiri dan ia menggunakan beberapa vokal sahaja. Tripura Naga dan Kuku Chin di Assam. Skrip ini juga digunakan di Parsi dan di barat laut India. Magadhi dan lain-lain.

SMriti merupakan ulasan-ulasan dan tafsiran-tafsiran yang diturunkan oleh generasi manusia kepada generasi manusia secara turuntemurun. Orang-orang Tamil mengembangkan huruf-huruf mereka tersendiri. Lebih-lebih lagi bahasa Sanskrit merupakan bahasa utama dalam kumpulan bahasa-bahasa Indo-Arya. Shruti merupakan ajaran-ajaran yang diwahyukan ataupun ajaran-ajaran yang didengarkan oleh Tuhan kepada para maharesi (sages) dari semasa ke semasa menurut kehendak zaman. Kesusasteraan Vedik Kesusasteraan Vedik berlangsung antara tahun 1500SM sehingga 500SM. kesusasteraan India turut dibahagikan kepada dua bahagian iaitu kesusasteraan Indo-Arya dan kesusasteraan Dravida. Kitab-kitab suci zaman Veda boleh digolongkan kepada dua bahagian iaitu pertama. ertinya melihat dan mengetahui. isi kandungan Shruti tidak pernah diubah ataupun tidak boleh diubah. Oleh itu tumpuan diberikan kepada kesusasteraan Sanskrit.Arya dan Dravida. manakalaSMriti boleh diubahsuai dari semasa .dan Bengali menggunakan skrip ini.5. Hasil-hasil kesusasteraan yang dicipta dan dihasilkan dalam bahasa Sanskrit menjadi karya sastera yang paling berjaya lagi menonjol pada zaman klasik. iaitu hurufhalaman 260 hurufnya mempunyai perhiasan bulat. Perkataan Veda berasal dari kata dasar Vid. (i) Kesusasteraan Indo-Arya Kesusasteraan Indo-Arya lebih menonjol sebagai kesusasteraan yang tertua dan terkemuka di India.2 Kesusasteraan Bersesuaian dengan dua kumpulan keluarga besar India. dan kedua. 15. bahasa-bahasa Indo. Skrip yang digunakan di India Selatan mengambil bentuk yang berlainan. Dari segi perbandingan.

Dalam konteks ini. irama puisi. . Tiga kitab suci yang pertama dianggap tercipta sebelum tahun 1000SM. Siksa-tonetik. Nirukta-et[mo\ogi. Epik Mahabharata Epik Mahabharata dicipta dan dihasilkan oleh Vyasa antara tahun 400SM dan 400 Masihi.tatacara pengendalian upacara pengorbanan. Antaranya. yang menekankan sebutan yang tepat. ChancU-prosodi/pola. kedua. Zamannya berlangsung antara tahun 600SM sehingga 200SM. ilmu falak. bukan sahaja di India malah seluruh dunia.cerita seperti ini digunakan untuk menyebarkan ajaran-ajaran dharma. Yajur Veda.ke semasa. Kalpa . Rig Veda merupakan kitab suci yang tertua. keempat. dan bukan semua lapisan masyarakat dapat memahami. terutama melalui cerita lisan. Empat kitab suci veda tersebut ialah Rig Veda. Karya-karya Vedanga bukan bersifat tafsiran ajaran-ajaran Veda. tafsiran istilah-istilah tertentu. Vyakarana iaitu nahu. Vedanga bererti anggota kitab-kitab Veda dan terdapat enam bidang pengajian. dan kelima. Karya ini mengandungi lebih kurang 100 000 seloka (puisi) dan merupakan karya puisi yang terbesar di dunia. dan keennm. Enam bidang pengajian tersebut ialah pertama. Sama Veda dan Atharva Veda. Sebaliknya merupakan enam bidang yang dipelajari supaya dapat membantu dalam memahami kitab-kitab Veda dengan tepat. fyotisa iaitu astronomi. Cerita epik ini mudah difahami dan diingati oleh rakyat biasa. Oleh itu wujud karya-karya kesusasteraan bersifat epik yang menyampaikan ajaran-ajaran dharma yang serius lag! tegas dalam bentuk cerita dengan memuatkan watak-watak yang cukup mantap. Oleh itu cerita. halaman 261 Kesusasteraan Epik Kebanyakan teks-teks dharma (ajaran-ajaran mengenai keadilan dan kebaikan yang patut menjadi amalan setiap insan) adalah bersifat arahanarahan langsung tanpa ulasan tambahan. ketiga.

rajyavinasa (kehilangan negara) dsmjaya (kekayaan). purana (cerita-cerita tentang dewa-dewi). etika. perbincangan mengenai falsafah yang terkandung dalam Bhagavadgita menduduki tempat yang penting dalam koleksi pemikiran falsafah India. Sebab itulah Mahabharata dianggap sebagai itihasa (yang membincangkan sembilan jenis emosi dan matlamat kehidupan). Bhagavadgita (BG) Antara ajaran agama yang terdapat dalam Mahabharata. iaitu antara kebaikan dengan kejahatan ataupun keadilan dengan ketidakadilan tetapi pada akhirnya kejayaan adalah kepada pihak yang mendukung dharma. nitisastra (yang menekankan idea-idea etika). Secara ringkas Mahabharata boleh dianggap sebagai sejarah bheda (konflik). Tema utama Mahabharata adalah berkaitan dengan peperangan besar di antara Pandava dengan Kaurava tetapi epik ini sengaja diperluaskan dengan pelbagai jenis cerita sisipan. arthasastra (karya-karya yang menyentuh perkara-perkara kerajaan dan pemerintahan).lagenda dan mitos). Dari sudut pandangan biasa Mahabharata merupakan peristiwa benar tentang satu peperangan antara dua pihak yang menuntut takhta kerajaan.Epik ini berkisar kepada kisah pemerintahan kerajaan Kurukshetra di India Utara. Mahabharata mengandungi pelbagai perkara yang menarik perhatian sarjana-sarjana dalam pelbagai bidang seperti agama. Cerita-cerita sisipan ini berperanan sebagai didaktik. Sekiranya dilihat dari segi etika peperangan ia mewakili konflik prinsip dharma dan adharma. kamasastra (yang membincangkan percintaan). Arjuna (kumpulan Pandava) menghadapi konflik halaman 262 . dharmasastra (yang mengajar tentang pelbagai jenis dharma). falsafah. dan moksasastra (membincangkan cara-cara membebaskan diri daripada kelahiran semula). masyarakat dan kesusasteraan. memberi ajaran-ajaran agama dan moral. akhyana (yang mengandungi lagenda. Sebelum tercetusnya peperangan antara Pandawa dengan Kaurava.

Epik Ramayana Epik Ramayana dicipta dan dihasilkan oleh Valmiki. di samping mengesyorkan rajayoga (disiplin badan dan minda). Rama merupakan pendukung watak yang harus diteladani oleh setiap manusia kerana beliau merupakan pendukung kewajipan. iaitu ibu negeri kerajaan Kosala yang terletak di timur Kuruksetra. dan Krishna merupakan jiwa yang bersemayam dalam hati setiap manusia. karma-yoga (jalan tmdakan). tidak gentar. Rama digambarkan sebagai anak yang setia. ideal pengorbanan diri. Dengan ini. tanpa egoisme). suami yang bertanggungjawab. seorang pertapa di antara tahun 200SM hingga tahun 200 Masihi.jnanayoga (melalui pengetahuan benar) dan hhakti yoga (melalui kebaktian kepada Tuhan) sebagai jalan untuk mengenali jiwa atau Tuhan. abang yang dihormati. Epik ini mengandungi 24 000 seloka (puisi) dan ceritanya berpusat di Ayodhya. Dalam epik ini. Arjuna merupakan kuasa mulia (diwakili oleh hati suci. Bhagavadgita mengajar manusia tentang svadharma atau kewajipan hidup seseorang untuk mencapai kebenaran.jiwa kerana beliau terpaksa membunuh sanak saudara dan ahli-ahli keluarganya. Duryodhana (kumpulan Kaurava) merupakan kuasa jahat yang ada dalam badan kita. rakan yang . Krishna menggalakkan beliau supaya bertindak tanpa mengharapkan apa-apa balasan dan menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Krishna mengajar kepada Arjuna agar melawan kuasa-kuasa jahat ini. Apa sahaja yang dilaksanakan hendaklah disertakan dengan kebaktian dan ianya harus ditujukan kepada Tuhan. Sri Krishna yang berperanan sebagai penasihat Arjuna memahami perasaan tersebut lalu mengajar intipati kebenaran suci untuk mencapal tarafhidup yang kekal abadi. Walau apa pun jalan yang ditempuhi. Valmiki mencipta epik Ramayana ini bertujuan untuk menggambarkan kehidupan seorang manusia yang sempurna. kewajipan tidak seharusnya dilaksanakan sebagai suatu dosa. dan menjelaskan bahawa medan peperangan merupakan badan manusia di mana segala peristiwa berlangsung. iaitu gambaran perwatakan yang ideal. manusia yang penuh dengan kasih sayang serta pelindung kepada sesiapa sahaja yang cinta akan dharma.

Contoh dramadrama sebegini ialah seperti drama Sakuntala (yang menggambarkan cinta dan belas kasihan). selain sebagai karya teks seni sastera dan sejarah. Oleh kerana terdapat bahan-bahan falsafah hari. penegak keadilan dan sebagainya. ciptaan berjudul Natya Sastra dijadikan sebagai buku teks drama. Karya Linguistik Karya linguistik [mtuAstadhyayi ciptaan Panini telah disusun pada kurun ke4SM. Misalnya teknik koreografi dan pergerakan pentas dapat dilihat dalam sistem-sistem pelbagai halaman 263 pergerakan fizikal. Buku ini membincangkan mengenai seni bina teater. Mudraraksasa (menggambarkan heroisme) dan Mrcchakatika (menggambarkan kama). 10 gerakan untuk badan dan lain-lain. Menurut Profesor A. Basham. Natya Sastra menyatakan terdapat 13 gerakan untuk kepala.drama. persembahan dan artis-artis. la menerangkan prinsip-prinsip abadi (sanatoria dharma) dan menjelaskan sifat-sifat ideal yang merupakan asas kepada dharma.setia. ketepatan prinsipprinsip linguistik yang terdapat dalam karya ini tidak pernah dicapai oleh dan dramatik yang dimasukkan. 36 gerakan untuk mata. muzik dan tarian yang menyumbangkan kepada perkembangan drama. Epik Ramayana.L. Karya nahu ini menandakan pencapaian terkemuka dan terulung dalam bidang linguistik. sesuatu drama yang dipersembahkan kadangkala akan mengambil masa selama tiga hmgga 15 . Drama Dalam arena drama. konvensi-konvensi pentas. Drama Sanskrit dicipta untuk menghiburkan para hadirin (finanda) dengan menyampaikan rasa melalui lapan emosi (sthayihhava). teknik-teknik produksi. ia juga merupakan dharmasastra atau teks suci yang mengajar perihal keadilan.

Karya ini mengandungi tiga bahagian iaitu halaman 264 . Malayalam dan Kannada yang memiliki tradisi kesusasteraan yang kaya.000 peraturan tatabahasa yang teliti dan saintifik. Bahasa Tamil dikatakan sebagai bahasa teras bagi keluarga bahasa Dravida dan oleh sebab itu. Karya ini mendukung lebih kurang 4. kesusasteraan Tamil diberikan tumpuan penting. ia kekal sebagai sastera sekular.tamadun lain di seluruh dunia sehingga kurun ke-19 Masihi. cerita Brhatkatha yang mempunyai satu rangka cerita dengan banyak episod. Sastera Cerita Permulaan sastera cerita terdapat dalam kesusasteraan Vedik dan kemudian dalam cerita-cerita dongengJataka. Maklumat mengenai pencipta karya ini tidak diketahui. Bahasa Tamil memiliki sejarah kesusasteraan terawal dalam keluarga bahasa Dravida.tamadun. bahagian kesusasteraan Dravida. Telugu. (ii) Kesusflsteraan Dravida Dalam keluarga bahasa Dravida. terdapat empat bahasa utama iaitu bahasa Tamil. Sastera cerita sebenarnya tidak mengambil bentuk ajaran agama. Cerita-ceritaJataka yang bersifat pendidikan moral dimasukkan ke dalam ajaran Buddhisme pada kurun pertama sebelum masihi. dan novel klasik seperti Dasakumaracarita oleh Dandin dan Kadambari oleh Bana. kecuali nama beliau diterbitkan daripada karyanya. Tolkappiyam Karya nahu berjudul Tolkappiyam yang bertarikh tahun 300SM merupakan bahan bertulis yang tertua ditemui dalam bahasa Tamil. menjadi Tolkappiyar. Antara sastera cerita yang penting ialah cerita dongeng seperti Pancatantra.

karpu merupakan cinta selepas perkahwinan. Manakala cinta yang tidak sepadan dianggap berdasarkan nafsu sahaja. Dalam konteks puisi zaman Sangam. berani. cinta yang terkandung dalam hati dikenali sebagai aham. murah hati dan sebagainya. Cinta yang sepadan akan melalui dua tahap masa iaitu pertama. Terdapat rujukan mengenai karya-karya yang lebih awal seperti Aindiram dan Agattiyam. Tema puisi-puisi Sangam boleh dibahagikan kepada dua jenis iaitu aham danpuram. Misalnya perempuan yang lebih tua bercinta dengan lelaki yang jauh lebih muda usianya. Puisi-puisi Sangam disusun kepada dua koleksi iaitu Pattuppattu (sepuluh puisi iaitu setiap puisi merupakan gambaran ringkas tentang sesuatu perkara) dan Ettuttokai (lapan antologi puisi). Puram dalam konteks puisi-puisi Sangam menandakan sifat-sifat mulia seperti semangat keperwiraan. Puisi Aham Cinta dalam puisi aham dibahagikan kepada dua jenis iaitu cinta yang sepadan dan cinta yang tidak sepadan.penyair ini menghasilkan karya berbentuk puisi Zaman Sangam yang meliputi tempoh masa dari kurun ke-3SM sehingga kurun ke-2 Masihi. keadilan. Penyair. cinta terhadap anak gadis sunti. Kesusasteraan Sangam Perkataan Sangam merujuk kepada akademi penyair-penyair agung. Puram bererti bahagian luaran. .fonologi. morfologi dan sintaksis dan konvensi-konvensi puisi. Aham berertibahagiandalamanataupunperasaan dalam hati. Buku ini masih menjadi rujukan penting dalam bidang nahu serta konvensi Tamil. cinta yang tidak berbalas dan sebagainya. kalavu merupakan cinta sebelum perkahwinan dan kedua. umur yang bersesuaian (lelaki sepatutnya lebih tua daripada perempuan) dan sebagainya. Cinta yang sepadan bermaksud dua orang bercinta antara satu sama lain dan mereka mempunyai beberapa persamaan dari segi pendidikan. tetapi hanya beberapa puisi daripada karya-karya tersebut dapat diperoleh sebagai rujukan dalam karya-karya lain.

keperwiraan serta nilai. kekayaan. kemiskinan. penantian. nilai-nilai masa dan alam. Aintinai bererti lima jenis bentuk muka bumi. Tirukkural Terdapat 18 buah karya etika dalam bahasa Tamil yang dikenali sebagai Patienenkiilkanakku ataupun Niitinuulkal. iaitu pertemuan. Sifat istimewa puisi-puisi ini terlihat pada kebolehan penyair-penyair menggunakan unsur-unsur alam semula jadi untuk menandakan dan menggambarkan perasaan dalaman. peperangan membawa kemusnahan pengorbanan nyawa dan harta benda. penantian cemas dan perpisahan bagi sementara waktu. Tirukkural merupakan satusatunya karya etika yang disanjung tinggi kerana kewibawaan ajarannya . Oleh itu ia meliputi masyarakat. halaman 265 pendidikan dan berbagai-bagai cita-cita yang ideal (sempurna) yang berkaitan dengan kehidupan. peperangan kerana peperangan merupakan sesuatu yang dapat walaupun menguji keperwiraan seseorang raja serta serta kemuliaannya.Bagi aham terdapat lima uripporul (tema khusus). Fikiran dan perasaan yang digambarkan itu adalah berdasarkan kenyataan hidup. Ini kerana masyarakat memberikan keutamaan kepada sifat keperwiraan. raja. Kelima-lima tema ini dikenali sebagai disiplin aintinai. Perasaan yang diluahkan atau digambarkan dalam puisi-puisi puram adalah perasaan diri sendiri atau individu bukan sepeiti aham yang melibatkan hubungan dengan orang lain. kecurangan suami/isteri merajuk. Bahagian puram mengandungi sebilangan besar sajak-sajak berkenaan. Puisi Puram Puram merangkumi segala-galanya kecuali aham (cinta). negara.nilai sosial yang lain. kumpulan-kumpulan pekerja.

Nilai-nilai yang diperkatakan dalam karya ini bersifat sejagat (universal) dan karya berbahasa Tamil ini dicipta oleh Tiruvalluvar (Valluvar). Dalam Tirukkural. Porul (kebendaan/politik) yang mengandungi 70 bab dan Inbam (cinta) yang dibincangkan dalam 25 bab. setiap sajak merupakan unit yang berasingan dan berfungsi.yang bersifat universal di kalangan masyarakat Tamil. iaitu jika diasingkan dari struktur ia kehilangan maksud di dalam strukturnya dan Rural hanya merupakan satu kata-kata hikmat. Setiap sajak mempunyai dua bentuk maksud. Angkatan Bhakti disertai oleh wali-wali Hindu yang dikategorikan kepada dua iaitu pertama nayanmar yang mempelopori aliran mazhab Saivisme. dan kedua-dua agama ini hampir mengetepikan atau menyingkirkan agama Hindu. Nayanmar dan alvar menggunakan bahasa Tamil yang mudah untuk menyebarkan ajaran mazhab-mazhab mereka. dan alvar yang menyumbangkan kepada perkembangan aliran mazhab Vaisnavisme. Menerusi lagulagu halaman 266 suci yang agak mudah bentuknya mereka berjaya mengembalikan penduduk India Selatan kepada agama asal mereka iaitu agama Hindu. Lagu-lagu suci yang dapat dinyanyikan dengan iringan muzik dicipta oleh mereka ini. Kesusasteraan Bhakti Menjelang kurun ke-2 Masihi. Keadaan ini berterusan sehinggalah kemunculan angkatan Bhakti yang memulihkan semula agama Hindu dengan menamatkan pengaruh agama Buddha dan Jaina. Kandungan Kural adalah tersusun rapi dan setiap sajak adalah sangat penting dalam struktur keseluruhannya. Ini menjadikan Tirukkural sebagai satu karya agung ciptaan seorang pertapa yang merupakan pemberian peraturan hidup kepada orang-orang Tamil. Koleksi lagu-lagu suci ciptaan mereka turut dibahagikan kepada dua . lanya mengandungi tiga bahagian utama dengan 1330 kuplat dalam 133 bab iaitu Aram (etika/kebenaran) yang mengandungi 38 bab. pengaruh agama Buddha dan Jaina mulai dirasai di kawasan India Selatan.

Koleksi lagu-lagu suci ini bertarikh antara kurun ke-6 Masihi sehingga kurun ke-11 Masihi. Bukti terawal mengenai agama Hindu ditemui dalam tamadun Lembah Sungai Indus yang berusia lebih kurang 4 000 tahun. Karya-karya Bahasa Tatabahasa.6 AGAMA DAN FALSAFAH 15. Yapparungalam dan Yapparungalakkaarigai merupakan karya-karya tentang Prosodi yang disusun oleh Amitasagara. 15. sebuah mohor (yang menandakan penyembahan Dewa Shiva yang awal).kategori iaitu Tirumurai bagi mazhab Saivisme dan Nalayirat Tivya Pirapantam bagi mazhab Vaishnavisme. Virasoliyam pula ialah sebuah karya yang amat berguna untuk mengetahui sejarah teori tatabahasa dalam bahasa Tamil.6. Nama asal agama Hindu ialah Sanata Dharma bererti prinsip ataupun peraturan kerohanian yang kekal abadi seperti juga sifat Tuhan yang kekal abadi. Kepercayaan dan ajaran Hindu diwarisi secara turun-temurun.1 Hinduisme Sejarah awal kemunculan agama Hindu sukar untuk ditentukan kerana agama ini dianggap bersifat agama semulajadi. Perkembangan yang besar dalam bidang ini berlaku pada zaman Chola. gaya bahasa {rhetoric) dan perkamusan (lexicography) sentiasa diberi perhatian oleh para pengarang India sejak bermulanya kesusasteraan bertulis. seorang pertapa Jaina pada akhir kurun ke -10. Hinduisme tidak mempunyai pengasas dan tidak memiliki institusi agama yang bersifat pusat untuk mengetuai segala pengikut agama ini di seluruh dunia. objek-objek yang berbentuk seolaholah seperti Shiva-Linga dan kolam permandian yang digunakan untuk . Penemuan bukti-bukti arkeologi di Lembah Sungai Indus seperti patung-patung (yang menandakan konsep Dewi ibu).

angin. Proses mempersonifikasikan unsur-unsur alam ini berlaku dan kuasa-kuasa ini dianggap sebagai dewa atau dewi serta memiliki nama-nama seperti Agni. semua ini merupakan beberapa aspek kepada satu kuasa yang tunggal. lalu dipuja dengan halaman 267 pengorbanan dan penyembahan. Monoteisme dan Monisme. Peringkat Politeisme memperlihatkan orang Indo-Arya memuja unsur. Mereka mengetahui bahawa walaupun terdapat beberapa dewadewi yang dipuja dan disembah. Konsep ini mulai muncul dalam pemikiran agama orang Indo-Arya dan kuasa ini diberi . Usas.unsur alam semulajadi seperti api. Kepercayaan seperti ini disifatkan sebagai henoteisme. (i) Tahap-tahap Perkembangan Kerohanian Dalam perkembangan pemikiran orang-orang Indo-Arya terdapat empat peringkat yang nyata iaitu Politeisme. Indra.tujuan kerohanian. Biasanya upacara-upacara ini diiringi dengan pembacaan mazmur-mazmur daripada kitab-kitab suci Veda. sungai dan sebagainya. Mereka berfikiran bahawa semua kuasa ini patut digembirakan. Ini membuktikan pandangan bahawa agama Hindu merupakan agama tertua di dunia yang masih ada dalam amalan kebanyakan orang di India dan di luar benua kecil India. pokok. Peringkat Monoteisme merupakan kepercayaan bahawa terdapat satu kuasa agung yang bertanggungjawab menggerakkan duniawi. Peringkat Henoteisme memperlihatkan kepercayaan politeisme semula jadi mengalami proses perubahan dan wujudlah fikiran bahawa pelbagai dewadewi memiliki beberapa sifat yang sama. Vayu dan sebagainya. Henoteisme. Ini menjadi sumber (dasar) bagi orang Indo-Arya untuk memperkenalkan dewa Visvakarman (dewa pencipta) dan Prajapati atau dewa yang menjadi ketua bagi semua makhluk di dunia. Apabila seseorang memuja sesuatu dewa-dewi lain dianggap sebagai manifestasi dewa atau dewi yang sedang dipuja olehnya. Rudra.

dan dianggap sebagai Tuhan. Pengorbanan atau yajna dianggap sebagai amalan agama yang terbaik kerana manusia dapat menggembirakan dewa-dewi. dewa Vishnu (Dewa Pelindung/Pemelihara) dan dewa Shiva (Dewa Pemusnah).sifat-sifat penciptaan. Biasanya pengorbanan ditujukan kepada dewa-dewi ataupun pada anasir-anasir jahat seperti asura atau raksasa dengan tujuan yang tertentu. dan pemusnahan. Monisme menyatakan bahawa segala sesuatu di dunia ini berasal dari satu sumber yang kewujudannya boleh dirasai di mana-mana sahaja. seperti untuk mendapatkan faedah duniawi. Sumber itu tidak bersifat pusat sebaliknya tersebar ke seluruh dunia. Pemikiran monoteisme ini menjadi semakin penting dalam kepercayaan agama orang Indo-Arya. pemeliharaan. Grhya karmani dijalankan oleh ketua keluarga (grhapati) dengan bantuan isterinya. mereka mencipta dewa Brahma (Dewa Pencipta). Ada dua jenis pengorbanan yang diamalkan oleh orang-orang Indo-Arya iaitu grhya karmani bermakna upacara pengorbanan di rumah dan mahakratu dan srauta bermakna upacara pengorbanan umum. (ii) Upacara Pengorbanan Upacara pengorbanan sebagai amalan agama mempunyai kedudukan utama dalam kultus Indo-Arya. pumsavana (pada bulan ketiga kehamilan. Upacara ini menandakan setiap peringkat dalam kehidupan atau samskara seperti garbhadana halaman 268 (apabila seseorang wanita hamil). Peringkat Monisme merupakan pemikiran agama orang India tidak terhenti di peringkat monoteisme. Yajamana memerlukan perkhidmatan beberapa ratus orang pedanda untuk menjalankan upacara . bagi mendapat anak lelaki) dan sebagainya. Mereka maju selangkah lagi dengan memperkenalkan monisme. Untuk mewakili ketiga-tiga sifat Tuhan ini. Manakala pengorbanan umum atau mahakratu dijalankan pada waktuwaktu tertentu olehyajamana raja-raja seperti orang-orang kaya dan ketuaketua yang menanggung segalaperbelanjaan.

Saguna Brahman bererti Tuhan yang dikenali manusia dengan pelbagai sifatnya dan ini . Atman. Menurut karya Upanishad Brahman dalam Upanishad mempunyai dua aspek. iaitu Brahman. Brahman menandakan Tuhan yang dibincangkan sebagai satu prinsip yang menyelubungi segala-galanya (roh duniawi). Jenis upacara-upacara pengorbanan yang dianggap sebagai mahakratu termasuklah vajapeya (bertujuan untuk kembali muda). Atman ialah roh individu dalam badan manusia yang bertujuan untuk diserap ke dalam roh duniawP/ Brahman. iaitu saguna (personal) dan nirguna (impersonal). moksha ialah pelepasan daripada kehidupan duniawi dan penyatuan dengan Brahman. Karma merupakan perbuatan. Samsara ialah lingkaran kelahiran dan kematian yang dilalui oleh Atman. pemikiran dan pertuturan yang dilakukan oleh individu dalam sesuatu kehidupan dan akibat yang akan dialami dalam kehidupan akan datang. Pada asasnya Brahman dan Atman adalah sama seperti yang dilihat dari namsiParatman bagi Brahman danfivatman bagi roh individu. jadi Atman mestilah menghapuskan semua karma untuk mendekati Brahman. Tetapi karma menjauhkan Atman dari Brahman. Keinginan dan nafsu manusia melahirkan tindakan sama ada tindakan ini boleh jadi baik atau buruk. Akhir sekali. karma. Terdapat duajenis karma inhupunya karma (perbuatan baik) danpava karma (yang tidak baik). asvamedha (pengorbanan kuda untuk mengagungkan kuasa seseorang raja) dan sebagainya.seperti ini. samsara dan moksha. Segala dosa dan pahala hendaklah diselesaikan oleh roh untuk bersatu dengan Tuhan. (iii) Falsafah Agama Vedik Falsafah Vedik mementingkan lima konsep yang saling berkaitan antara satu sama lain. rajasuya (untuk menerima sifat-sifat kedewaan). Lazimnya upacara pengorbanan seperti ini diadakan untuk kepentingan diri sendiri dan bukannya untuk kebaikan negara walaupun raja yang menjalankannya. Jadi tujuan setiap Atman adalah untuk membebaskan diri daripada karma dan mencapai moksha. dan dari segi pembalasannya perbuatan baik dibalas pahala dan perbuatan buruk dibalas dengan dosa.

Shiva.2 Agama-agama Heterodoks Agama-agama seperti Buddha dan Jaina disebut sebab tidak menerima kewibawaan kitab Veda dan tidak mengakui kewujudan Tuhan.6.sifat seperti maha penyayang. tidak berbayang atau gelap. Nirguna Brahman bererti konsep Tuhan yang abstrak tiada sifat (attributes) dan diterangkan dalam bentuk penyangkalan seperti tidak panjang. Buddha pula menandakan seseorang manusia itu telah mencapai taraf kesedaran kerohanian yang sempurna. Ajaran Buddha Tentang Dhamma Intisari ajaran Dhamma dirangkumkan dalam Empat Kebenaran YangMulia . halaman 269 15. tidak pendek.termasuklah sifat. Sebaliknya.ajaran agama tadi menunjukkan terdapat banyak persamaan dengan idea-idea yang terkandung dalam karya-karya Upanishad. Vishnu dan sebagainya. maha adil serta pelbagai nama seperti Brahma. ajaran Buddha merupakan ajaran-ajaran psikologi dan etika yang berhubung kait dengan kehidupan. (i) Buddhisme Pengasas doktrin Buddhisme ini ialah Siddhartha Gautama Buddha. Siddhartha ialah nama yang berikan oleh ibu bapanya manakala Gautama pula ialah nama keluarga (gotra). Tetapi ajaran. metafizika atau suatu falsafah kerana beliau sendiri tidak menggalakkan falsafah. tiada rasa atau berbau dan sebagainya. Ajaran-ajaran metafizika dalam Buddhisme adalah tambahan (Ahhidhamma) kemudian kepada ajaran asal Buddha (Dhamma). Keduadua agama ini muncul pada akhir Zaman Vedik di India. Ajaran Agama Buddha Buddha tidak mengajar mengenai hal-hal ketuhanan.

gembira dan ketenangan yang berkekalan. iaitu pertama. dan ketiga. ketiga. keempat. kedua. Samudaya (punca. kedua. cinta. mengetahui kebenaran serta memperolehi kesedaran secara keseluruhan. walaupun untuk mengisi perut. marga iaitu jalan ataupun cara untuk memadamkan api keinginan. yakin pada Buddha Dhamma bagi mencapai nirwana). kelima. Boleh dikatakan konsep ini merupakan sumbangan Buddha kepada dunia kerohanian. Istilah nirwana (nibbana dalam bahasa Pali) boleh dikatakan sebagai suatu keadaan apabila sesuatu makhluk itu melepaskan segala ikatan duniawi. berkelakuan seperti yang ditentukan oleh Sangha. Orang yang mencapai keadaan nirwana dikatakan akan berada dalam keadaan bahagia. dan kelapan. kepercayaan (pada Buddha sebagai guru. (ii) Jainisme . renungan yang baik. Ajaran Buddha mengesyorkan lapan cara atau jalan iaitu pertama. Akhirnya. Apt keinginan. seorang itu tidak boleh membunuh binatang. atau sebab membawa penderitaan). Ini menjadi suatu halaman 270 konsep yang penting dalam ajaran agama Buddha. nafsu. kepercayaan yang betui (benar). pertuturan yang baik. fikiran yang betui. melakukan renungan yang baik menurut Dhamma bagi mencapai nirwana. hidup yang betui. perbuatan yang betui. usaha yang benar. keenam. Nirodha dan Marga. tujuan atau cita-cita yang betui. ketujuh.iaitu Dukka (penderitaan). Konsep Ahimsa Ahimsa bererti menolak penyeksaan (himsa) serta pembunuhan. la merupakan keadaan apabila apt keinginan dipadamkan sama sekali. Kelapan-lapan jalan hidup ini boleh dirangkumkan dalam tiga prinsip utama. gila kekayaan dan sebagainya merupakan Samudaya yang membawa kepada penderitaan.

papa karma (dosa. bandha (ikatan roh dengan keinginan dan kejahilan). Yoga. iaitu pertumn. 15. ketujuh. Ajaran Mahavira ini mengandungi sembilan prinsip atau nava-tattva.6. keempat. Vaisheshika. hasil perbuatan baik). jiva (roh terdapat dalam semua benda. Perbuatan baik.Agama Jaina diperkenalkan oleh Mahavira (Vardhamana) yang mempunyai banyak persamaan dengan ajaran-ajaran Upanishad dan Buddhisme. asmva (daya penarik). kelapan. nirjara (penghapusan karma). keenam. Ini menunjukkan konsep karma dan samsara yangterdapat dalam Upanishad amat penting kepada agama Jaina. punya karma (pahala. siddhi (pelepasan dari kelahiran semula). Pendukung falsafah Nyaya ialah Gautama dan karya beliau berjudul Nyaya Sutra yang bertarikh kurun ke-2SM menjadi teks asas aliran falsafah ini. Papa karma dan punya karma akan menentukan kelahiran semula roh. Oleh yang demikian. kedua. meditasi dan kelakuan baik membantu manusia mencapai samvara. Seseorang yang dapat samvara dan mencapai siddhi dianggap sebagai wira yang menang dalam perjuangannya dan manusia ini disebutjina (perwira). Ajiva (benda-benda yang tidak bernyawa). . Nyaya Ciri-ciri sekolah falsafah ini dikesan dalam kitab-kitab Veda dan Upanishad. Agama ini mementingkan undang-undang sebab dan akibat yang dipercayai menentukan kelahiran semula roh-roh individu. Sekolah-sekolah falsafah ini menerima bulat-bulat ajaran daripada kitabkitab Veda. Mimamsa dan Vedanta. disiplin mental dan moral. dan kesembilan.3 Sistem Falsafah India Sistem falsafah India boleh dibahagikan kepada enam aliran (sekolah) falsafah iaitu Nyaya. Sankhya. ketiga. kelima. hasil perbuatan yang jahat). yang bergerak dan bernyawa termasuk tumbuhan dan ia adalah kekal abadi). samvara (menahan pengaliran karma). aliran-aliran falsafah ini juga dikenali sebagai astika darshana.

pemeliharaan dan pembinasaan disertai penjanaan semula tenaga. analogi/perbandingan (upamana) dan testimoni/pembuktian (shabda). Nyaya menekankan empat faktor halaman 271 dalam mendapatkan ilmu pengetahuan iaitu Subjek yang diketahui (pramata). akasha (eter). Pengasas sistem falsafah ini ialah Kanada (kurun ke-3SM) dan karyanya berjudul Vaisheshika Sutra menjadi sumber asas falsafah ini. Cara memperolehi pengetahuan yang sah (pramana) dan Pengetahuan yang sah (prama). Gabungan empat jenis atom tadi dalam ukuran yang berbeza membentuk pelbagai benda dan bahan.dua sistem falsafah ini turut menekankan pentingnya pembebasan dalam seseorang individu. Sebaliknya. Dunia ialah sesuatu entiti benar. Oleh itu falsafah Nyaya mengutamakan doktrin teori pengetahuan serta menerima akan kewujudan Tuhan. api dan udara. terdapat lima unsur yang terlibat dalam pembentukan dunia iaitu dik (ruang). Inferens (anumana). air. Vaisheshika dan Nyaya merupakan dua sistem falsafah yang saling berkaitan dan keduaduanya berkongsi pandangan bahawa kejahilan merupakan sumber bagi segala penderitaan. bukan rekaan ataupun imaginasi minda. Vaisheshika Sekolah falsafah ini dikenali sebagai Vaisheshika darshana. Tuhan dikatakan sebagai bersifat tunggal dan mutlak serta kekal abadi.Nyaya bermaksud pertimbangan logik dan menurut falsafah ini terdapat empat sumber ilmu pengetahuan iaitu Persepsi (pratyaksha). Semua benda dikatakan diperbuat daripada empat jenis paramanu (atom) iaitu atom.atom kepunyaan bumi. Kebebasan hanya dapat dicapai menerusi pengetahuan yang betui terhadap kebenaran dan kedua. menjalankan fungsi penciptaan. Hidup ini pula bertujuan untuk membawa pengetahuan/kesedaran kepada jiwa. kala (masa). Vaisheshika lebih menonjolkan minat dalam bidang kosmologi. Objek pengetahuan (prameya). manas (minda) dan atma .

purusha iaitu jiwa yang bilangannya tidak terkira. Sankhya-Karika ciptaan Isvarakrisna merupakan sebuah lagi teks berwibawa bagi sistem falsafah Sankhya. prakriti iaitu jirim yang sedia wujud sejak dari awal lagi. Falsafah ini didukung dan dipelopori oleh Kapila dan beliau dipercayai hidup pada kurun ke-7SM. pengetahuan sempurna tentang realiti diutamakan dalam sistem ini. apa yang penting ialah Tuhan tidak menjadi sebahagian dari sembilan unsur yang diperjelaskan di atas. Oleh itu sejarah permulaan falsafah Sankhya turut digariskan sejak kurun ke-7SM. Sejarah kelahirannya melampaui zaman Buddha. Oleh itu falsafah Vaisheshika walaupun bukan ateis {atheistic) tetapi menampakkan perbezaan dengan konsep kepercayaan yang ternyata berlainan dengan aliran sekolah-sekolah falsafah Hinduisme tradisional. Kapila menghasilkan karya yang merupakan teks asas sekolah falsafah ini iaitu Sankhya Sutra. dan kedua. Tuhan membentuk serta menyusun dunia ini. Falsafah ini menyatakan tentang dua realiti mutlak dalam alam semesta iaitu pertama. Pengaruh falsafah ini dapat dikesan dalam kebanyakan sekolah halaman 272 falsafah di India.(jiwa). Sankhya bererti bilangan iaitu falsafah ini menghuraikan mengenai realiti dalam bilangan yang terhad dan Sankhya juga bererti pengetahuan yang sempurna. Vaisheshika mengakui konsep ketuhanan dan Tuhan dikatakan mencipta dunia daripada sembilan unsur yang tersebut di atas dan kesemuanya wujud sebelum dunia diciptalagi. Oleh itu. Dalam konteks ini. Prakriti dikatakan bahan asas bagi perkembangan dunia dan perkembangan ini menjadi kerana adanya purusha. Oleh itu sejarah dunia merupakan sejarah perkembangan yang diakibatkan oleh prakriti dan . Sankhya Sankhya dipercayai merupakan sistem falsafah terawal dalam tamadun India.

meja wujud dalam kayu dan sebagainya. Ketiga-tiga sifat tersebut memainkan peranan tertentu dan berlainan dalam perkembangan prakriti. Untuk ini inteiek (buddhi) diperlukan dan kebebasan kerohanian pula dicapai menerusi pengetahuan. dan ketiga. Rajas pula mengakibatkan segala macam aktiviti. Yoga Sistem Yoga mempunyai idea falsafah yang sama dengan sistem Sankhya dalam teori pengetahuan dan metafizika. kecuali sistem Yoga memperkenalkan konsep Tuhan mutlak dalam sistem falsafahnya. gerakan dan keghairahan. Triguna mengandungi tiga sifat. Sistem Yoga dikatakan memiliki sejarah yang panjang tetapi pembentukan sistem ini sebagai satu aliran falsafah hanya dapat dilihat pada permulaan . Maka sesuatu yang sedia wujud itu terlebih dahulu dalam penyebab (material) apabila efek (kesan) dihasilkan sebagai penyebab material. Tamas pula membawa segala halangan dan keghairahan. Sistem Sankhya tidak membicarakan mengenai hal-ehwal konsep Tuhan. kedua. Rajas iaitu tenaga merupakan sesuatu yang mengakibatkan aktiviti. dikatakan pokok wujud dalam benih. kemahiran. tetapi sistem Yoga memperjelaskan realiti Tuhan. ketelitian. kekasaran. ianya sudah wujud. Falsafah Sankhya percaya akan konsep sebab dan akibat. Satu lagi sumbangan penting sistem falsafah Sankhya ialah konsep triguna (tiga sifat) alam semesta. kemalasan dan ketidakaktifan.purusha. Maksudnya sebelum sesuatu benda itu mendapat bentuk. kerana tiada apa boleh wujud dalam kekosongan. Misalnya. Sattva pada awalnya bertanggungjawab bagi manifestasi prakriti serta memelihara perkembangannya. ketidakseimbangan. pertama Sattva iaitu kecerdasan merupakan sesuatu yang membawa kepada keharmonian. Jamas iaitu kegelapan merupakan sesuatu yang membawa kejahilan. kesucian dan keterangan. Kitaran kematian dan kelahiran akan terhapus jika pengetahuan mengenai perbezaan antara prakriti dan purusha dicapai.

Sistem Yoga menolak dakwaan bahawa moksha (kesempurnaan kerohanian) hanya dapat dicapai melalui pengetahuan. Ini termasuklah latihan mengawal serta mematikan fungsi anggota badan.kurun masihi. Aliran ini tidak bersifat spekulatif. Vedanta . minda. pancaindera. Pendukung ataupun eksponen terawal bagi sistem ini ialah Patanjali halaman 273 yang mencipta teks Yoga Sutra (Kurun ke-2SM). tetapi lebih bercorak praktikal. Kepentingan sistem falsafah ini terletak pada sistem tafsiran kitab-kitab Veda. disiplin sistem Yoga mengandungi latihan minda dan badan fizikal. Sebaliknya sistem ini percaya bahawa disiplin minda dan badan fizikal dapat membantu dalam proses pencapaian moksha. Oleh itu sistem ini mencadangkan meditasi (renungan mendalam) sebagai salah satu praktikal untuk menyucikan minda dan mencapai moksha. minda yang kompleks serta deria inteiek. Tetapi teks yang mendukung falsafah Mimamsa secara sistematik hanya dicipta pada tahun 400SM berjudul Purva-mimamsa Sutra. Teks ini merupakan sebuah karya agung yang berwibawa dalam aliran falsafah Yoga. ciptaanJaimini. Mimamsa Mimamsa bererti siasatan dan objektif utama sistem ini ialah menegakkan kewibawaan kitab-kitab Veda serta aspek ritualnya. iaitu bermula sejak Zaman Veda Awal. Dalam amalan. Pencapaian ini akan membuktikan bahawajiwa adalah lebih unggul daripada anggota badan. Ini membawa kepada pencsipaimprajna iaitu pengetahuan bahawa jiwa itu berbeza daripada minda dan badan fizikal. Penyatuan roh individu dengan roh duniawi (cosmic soul) menjadi usaha atau pun tujuan kehidupan ini. Sejarah falsafah ini berusia sejak tahun 1500SM. inteiek dan ego tanpa menghilangkan kesedaran diri iaitu pengalaman jiwa.

Sistem

falsafah

Vedanta

merupakan

aliran

falsafah

yang

paling

berpengaruh dan pengaruhnya masih berterusan dalam kehidupan dan amalan orang Hindu. la turut dikenali sebagai Uttara Mimamsa kerana falsafahnya dibentuk berteraskan karya-karya Upanishad. Doktrin Brahman (Tuhan) menjadi pokok persoalan utama dalam sistem falsafah ini. Pelopor falsafah ini ialah Badarayana yang mencipta karya berjudul Brahma Sutra (tahun 400SM) dan teks ini turut dikenali sebagai Vedanta Sutra. Selain karya-karya Upanishad dan Brahma Sutra, karya Bhagavad Gita turut menjadi teks asas sistem falsafah ini. Pendukung falsafah Vedanta yang terkenal ialah Sankara (kurun ke-8 Masihi), orang India Selatan. Terdapat dua aliran utama dalam sistem Vedanta iaitu, Advaita (non-dualistic) dan dvaita (dualistic). Sankara mendukung aliran advaita, yang menyatakan atman (jiwa) dan Brahman (Tuhan) bukanlah dua entiti yang berbeza. Sankara menyatakan bahawa dunia ini bukanlah ilusi semata-mata, sebaliknya ialah manifestasi Brahman itu sendiri. Hanya mereka halaman 274 yang bijaksana dapat melihat kebenaran ini dan sebaliknya, Brahman tidak bergantung kepada rupa dunia luaran. Jiwa ataupun roh (atman) peribadi merupakan manifestasi Brahman dan Avidya (kejahilan) membawa perasaan ego pada jiwa. Akhiran bagi atman ialah kebebasan dan penyatuan dengan roh duniawi (Brahman). la hanya dapat dicapai melalui kesedaran kerohanian. Kesedaran bahawa atman dan Brahman adalah sama dan satu akan membawa moksha (kebebasan kerohanian). Ahli-ahli falsafah Vedanta kemudian seperti Ramanuja (tahun 1017-113) dan Madhva (tahun 1199-1278) pula membawa tafsiran yang berbeza dengan Sankara dalam hal Brahman dan Atman. Ramanuja menyatakan bahawa dunia, Atman dan Brahman adalah berlainan tetapi tidak terpisah. Jiwa dan dunia adalah umpama badan Tuhan (Brahman). Maka itu, segala-

galanya terdapat pada Brahman, tetapi jiwa individu adalah berbeza daripada Brahman. Aliran Ramanuja pula disebut Visistadvaita-Vedanta. Madhva percaya akan Dvaita (dualisme), Brahman dan Atman, dan beliau sebenarnya turut menerima kewujudan dunia. Brahman/Tuhan (Vishnu) adalah kuasa tertinggi dan sempurna. Terdapat jiwa individu yang tidak terkira dan jiwa bergantung pada Brahman. Tuhan hanya dapat disedari melalui kitab-kitab Veda. Persepsi, inferens dan testimoni lisan adalah tiga cara untuk mengetahui kebenaran. Aliran Madhva pula dikenali sebagai Dvaita- Vedanta.

15.7 SENI HALUS

Kehidupan orang India lebih terikat pada alam semula jadi dan kesenian. Dalam bidang seni halus, India telah mencapai kecemerlangan pada awal tahun-tahun masihilagi. Bidang muzik,tarian dan drama berkembangmaju. Asimilasi budaya Hindu dan Muslim memberikan sumbangan yang tidak ternilai dalam bidang sent bina, seni ukir dan lukisan di benua kecil India.

15.7.1 Seni Muzik

Dalam seni muzik India, tala atau corak, metrik menjadi asas teori irama. Raga atau corak melodi pula menjadi asas teori melodi. Pemain dram biasanya menjelaskan rangka tala dengan menggunakan pelbagai paluan dengan tangan dan jari di bahagian-bahagian gendang untuk memperbaiki irama yang kompleks. Dalam muzik India, walaupun teori harmoni tidak begitu meluas, mereka mempunyai raga yang lebih kompleks daripada corak melodi Barat. Pada zaman pertengahan, raga telah mempunyai skala komplementari yang disebut ragini. Raga dan ragini digunakan untuk menggambarkan waktu (kala) atau sesuatu musim, perayaan dan emosi. Alat-alat muzik India terbahagi kepada empat kategori iaitu pertama, tata (tali); kedua, avanaddha (dram); ketiga, ghana (solid atau ideophone); dan halaman 275

keempat, susira (angin). Alat muzik India Utara adalah berbeza dengan alat muzik India Selatan. Di India Utara, sitar, sahnai, dan tabala merupakan alat muzik utama. Vinai, natasvaram dan mrdanga, menjadi alat muzik yang penting di India Selatan. Muzik India Utara (Hindustani) dan muzik India Selatan (Karnataka) mempunyai asal-usul dalam teks asas Natya-Sastra dan Sangita Ratnakara.

15.7.2 Seni Tarian

Tradisi kesenian India juga menunjukkan bahawa seni tarian dan sent muzik mempunyai hubungan yang erat. Misalnya tarian Kathak dan muzik Hindustani (India Utara), dan Bharata Natyam dan muzik Karnataka (India Selatan). Manakala taridra pula biasanya dimainkan berdasarkan tradisitradisi sastera, misalnya taridra Katakkali yang berdasarkan bahan-bahan epik Purana dan taridra Manipuri pula berdasarkan tema-tema dari Bhagavata Purana dan Gita Govinda. Natya Sastra merupakan teks tarian India dan dicipta oleh Bharata antara kurun kedua dan keenam Masihi. lanya membincangkan secara keseluruhan tentang drama, cara dan teknik mengatur pentas, bahasa persajakan, emosi dramatik (dari mana munculnya aliran-aliran estetik seperti ala.mka.ra dan rasa). Sanggita Ratnakara, karya ciptaan Sangadeva pada kurun ke-13, walaupun mementingkan muzik, mempunyai satu bab tentang tarian. Jenis-jenis tarian yang menjadi popular di sesuatu kawasan akhirnya telah diakui oleh keseluruhan masyarakat India dan menjadi warisan bersama. Antara tarian-tarian utama ialah seperti Manipuri iaitu dipersembahkan oleh artis-artis wanita sebagai taridra. Berasal dari Manipur di sempadan IndiaBurma pada akhir kurun ke-18 dan disebarkan ke seluruh India oleh Rabindranath Tagore padatahun-tahun 1920-an. Bharata Natyam iaitu satu jenis tarian tulen disifatkan sebagai penuh dengan gerakan kompleks, gaya tangan, pernyataan perasaan pada muka, gerakan kaki dan tangan. Bentuk yang terdapat sekarang berasal dari kurun ke-17. lanya dipersembahkan

oleh penari-penari istana (rajasadasi) dan penari-penari di kuil (deva dasi). Katakkali iaitu dipersembahkan oleh artis- artis lelaki berasal dari Kerala pada kurun ke-16 dan taridra ini dilambangkan dengan pakaian berwarnawarni. Kathak yang dipersembahkan oleh artis lelaki atau wanita secara solo dan kadang-kadang dipersembahkan oleh dua atau tiga orang penari. la berasal dari India Utara pada kurun ke-14. Tarian-tarian lain seperti Orissi, Mokiniyattam, Bhagavata Mela Nataka, Kutiyattam dan Yaksagana dianggap sebagai tarian-tarian minor.

15.7.3 Seni Drama

Dalam arena drama, ciptaan karya berjudul Natya Sastra merupakan teks drama, muzik dan tarian yang menyumbangkan kepada perkembangan bidang drama. Ciri awal seni drama India berbentuk taridra. Teks ini membincangkan seni halaman 276 bina teater, konvensi-konvensi pentas, teknik-teknik produksi, persembahan dan artis-artis. Misalnya, teknik koreografi dan pergerakan pentas dapat dilihat dalam sistem-sistem pelbagai pergerakan fizikal dan menyebutkan 13 gerakan untuk kepala, 36 untuk mata, 10 untuk badan dan lain-lain. Tujuan drama Sanskrit adalah untuk menghiburkan para hadirin (ananda) dengan menyampaikan rasa melalui lapan emosi (Sthay ibhava). Contoh drama- drama seperti ini ialah drama Sakuntala (menggambarkan cinta dan belas kasihan), dan Mudraraksasa (menggambarkan kama). Unsur-unsur falsafah dan dramatik yang dimuatkan menyebabkan sesuatu drama yang dipersembahkan itu mengambil masa tiga hingga lapan belas hari. Misalnya Mattavilasa, drama babak solo kurun ke-7 Masihi dipersembahkan selama lapan belas hari. 15.7.4 Seni Bina dan Seni Ukir Pada zaman Maurya, bidang seni bina dan seni ukir India berkembang

maju. Tiang Asoka merupakan contoh terbaik kemegahan seni bina dan seni ukir India. Pada zaman Gupta, senibina dan seni ukir mencapai kegemilangannya. Di India Utara, Stupa Sanchi, imej Buddha dan Bodhisattva adalah antara lambang kemegahan seni bina India. Ukiran Gua Ajanta dan Ellora serta duit syiling India zaman Gupta membuktikan seni ukir India yang tinggi nilainya. Di India Selatan, kuil batu Mamallapuram yang dibina oleh raja Pallava menunjukkan corak seni bina dan seni ukir kompleks yang mengagumkan. Pada zaman Chola, kuil Brigathiswarar yang dibina di Thanjavur menunjukkan keunikan corak seni bina bangunan kuil ini, dan masih menjadi misteri dalam seni bina India. Dalam bidang seni ukir, India maju dalam seni ukir logam. Pada zaman Muslim (Islam) di India, kombinasi gaya Parsi (Islam) dan Hindu berkembang dalam bidang seni bina dan seni ukir. Pembinaan dasar menampakkan sepenuhnya ciri-ciri seni bina Islam tetapi kerja-kerja pengindahan sesuatu bangunan banyak melibatkan ciri-ciri Hindu. Bangunan kuil dewa Govinda; istana Fathpur (dibina pada zaman Akhbar); Taj Mahal danJami Masjid (1644- 58) yang dibina semasa ShahJahan merupakan contoh terbaik yang menunjukkan gaya seni bina dan seni ukir Indo-Parsi.

15.7.5 Seni Lukis

Kesusasteraan India awal menunjukkan bahawa bidang seni lukis India mencapai kemajuan pada zaman tersebut. Dinding Istana dan ruang dalaman rumah golongan berada dihiasi dengan lukisan-lukisan yang menarik. Kebanyakan kuil gua (cave temples) India dihiasi dengan lukisan bersifat agama. Para pelukis mendapat ilham daripada epik klasik India seperti Ramayana dan Mahabharata. Gua Ellora, Badami dan Bagh adalah di antara contoh bagi lukisan bersifat agama. Walaupun tujuan utama lukisan Gua Ajanta adalah agama tetapi ianya turut memuatkan unsurunsur lukisan bersifat sekular. halaman 277

Dalam zaman Islam pemulihan seni lukisan berlaku di India dan asimilasi seni lukisan menghasilkan gaya lukisan Indo-Sino-Parsi. Akbar telah menubuhkan institusi lukisan untuk menggabungkan gaya lukisan Islam dengan Hindu.

15.8 BIDANG SAINS

Kematangan dan kesempurnaan yang dicapai dalam bidang kerohanian telah merintis jalan bagi orang India memiliki beberapa keistimewaan lain. Ini dapat dilihat dari penemuan-penemuan awal yang telah dilakukan dalam bidang sains. Pengetahuan orang India dalam bidang matematik, astronomi, fizik, kimia, perubatan dan bidang logam merupakan sumbangan yang tidak ternilai kepada perkembangan tamadun dunia.

15.8.1 Ilmu Matematik

Dalam bidang ilmu matematik, pengetahuan mengenai konsep geometri telah berkembang sejak zaman sebelum masihi lagi. Sejak zaman Gupta (319 TM), India telah maju dalam bidang ilmu matematik. Kemajuan ini dapat dicapai oleh orang India hasil pengetahuan yang dimiliki oleh mereka dalam konsep nombor abstrak. Mereka berupaya membezakan nombor abstrak dan nombor kuantiti objek-objek ataupun keluasan ruang. Berbandmg dengan matematik Greek (Yunani) yang lebih bersifat mengukur panjang, lebar dan geometri, India sudah melepasi tahap ini lebih awal lagi. Orang India menggunakan nombor- nombor asas dengan simbol 0 hingga 9 untuk mencipta cara kiraan Algebra asas dan ini membolehkan tamadun India menceburi bidang ilmu matematik yang lebih rumit. Dalam batu-batu bersurat/inskripsi awal India, tarikhnya tidak ditulis dengan menggunakan simbol-simbol Yunani-Romawi dan Hebrew tetapi telah digunakan sembilan notasi (notation) bagi 9 angka pertama diikuti dengan angka '0' dan '0' menjadi asas bagi menulis 10, 100 dan sebagainya. Inskripsi seumpama ini bertarikh 595 Masihi telah ditemui di Gujarat, India. Pada kurun ke-6, konsep ini sudah pun sampai ke Syria dan juga telah

tersebar sehingga ke Indo-China. Terdapat beberapa karya matematik awal India yang turut menggunakan nombor dalam cara 10 angka. A.ntursLnya.ManuskripBakshali bertarikh kurun ke-4 dan tidak diketahui siapa pengarangnya. Seterusnya karya berjudul Aryabhatiya, ciptaan Aryabhata yang bertarikh tahun 449 Masihi ialah karya matematik yang kedua yang pernah dicipta di India. Ada sarjana yang beranggapan bahawa sistem perpuluhan yang digunakan dalam matematik adalah ciptaan awal orang Arab. Tetapi anggapan ini salah kerana orang Arab menamakan bidang matematik sebagai Hindisat, ertinya seni halaman 278 India dan ini membuktikan bahawa sistem perpuluhan adalah ciptaan orang India. Sebenarnya orang Arab telah mempelajari seni matematik dari orang India. Ini berkemungkinan besar berlaku menerusi hubungan perdagangan yang kukuh di antara India dan Timur Tengah sejak kurun sebelum masihi lagi. Terdapat juga kemungkinan orang Arab mempelajarinya setelah mereka menakluk Sind, India pada tahun 712 Masihi. Beberapa penemuan baru yang dilakukan pada zaman pertengahan oleh pakar-pakar matematik seperti Brahmagupta (kurun ke-7), Mahavira (kurun ke-9) dan Bhaskara (kurun ke-12) tidak pernah diketahui di Eropah sehinggakan berlakunya zaman Renaissance (Pemulihan Budaya). Orang India telah mengenali nombor-nombor positif dan negatif, kubus serta kuasa 3. Mereka juga dapat menyelesaikan persamaan kuadratik dan beberapa persamaan. Orang India juga telah memahami trigonometri, geometn bulatan, kalkulus dan sebagainya. Angka 0 (sunya) dan infiniti telah diketahui lebih awal di India berbanding dengan tamadun-tamadun lain.

15.8.2 Ilmu Astronomi dan Kalendar

Jyotisa adalah salah satu bahagian utama Veda. la merupakan perkiraan

astronomi yang digunakan pada zaman awal untuk menentukan tarikh dan masa bagi upacara pengorbanan. Berdasarkan perkiraan astronomi muncul kalendar matahari. Pada zaman awal, orang India berjaya menemui 7 planet tanpabantuanteknologiperalatan. Planet-planet tersebut ialah Matahari, Bulan, Marikh, Utarid, Musytari, Zuhrah, Zuhal dan kemudian dua lagi planet ditambah, iaitu Rahu dan Kethu (pusat tenaga) yang berada pada arah bertentangan 180 . 27bintang (nakshatra) turut dikenali dan mempercayai 27 bintang dan 9 planet ini mempengaruhi kehidupan manusia. Kepercayaan inilah yang menjadi asas bagi kemunculan ilmu menilik (astrologi). Bermula pada zaman Gupta, ilmu astrologi berkembang, diterima dan akhirnya, dipercayai oleh semua orang India. Para sarjana mengatakan terdapat pengaruh seni astronomi orang Mesapotamia (Sumeria) dalam astronomi India. Bagaimanapun, tidak terdapat bukti dan penjelasan yang konkrit untuk memperkukuhkan kenyataan ini. Pakar astronomi Syria, Severus Sebokht (kurun ke-7) telah mengetahui keunggulan astronomi dan matematik India. Beliau berpendapat perkiraan astronomi India adalah sesuai untuk tujuan praktikal dan lebih tepat daripada astronomi Greek- Romawi.

15.8.3 Ilmu Fizik dan Kimia

Pengetahuan mengenai ilmu fizik dan kimia orang India adalah berkaitan dengan agama dan teologi. Konsep jirim muncul berdasarkan intuisi dan logika, dan bukannya eksperimen. Dipercayai bahawa alam semesta terdiri dari gabungan halaman 279 lima elemen iaitu tanah, angin, api, air dan angkasa. Pengikut Buddha dan Ajivika menolak angkasa. Hampirsemuaaliranagamadi India percaya bahawa unsur-unadr alam kecuali angkasa adalah bercirikan atom. Ilmu atom India adalah lebih tulen dan berdikari dengan sumbangan pakar atom seperti Pakudha Katyayana (sezaman dengan Buddha).

Menurut Jaina, corak percantuman atom yang berbeza menghasilkan elemen-elemen dengan pelbagai sifat. Orang Buddha melihat atom sebagai "occupying minutest space in the minutest time". Mengikut falsafah Vaisesika pula atom-atom membuat satu percantuman diacldsin triad yang primari sebelum bercantum untuk membentuk sesuatu objek bahan. Orang India percaya bahawa elemen-elemen tanah dan air adalah jenis jatuh, api jenis menaik, padu [solid) dan bendalir jenis mengembang dalam panas. Tetapi usaha eksperimen yang sebenar dan saintifik tidak dilakukan dalam bidang ini. Konsep bunyi ditentukan berdasarkan eksperimen. Latihan bagi

meningkatkan kebolehan mendengar dibuat untuk memahami intonasi sebutan mazmur-mazmur Veda dengan lebih tepat. Sejak awal lagi oktaf (octave) dibahagikan kepada 22 sruti (microtone). Bidang kimia di India lebih tertumpu pada pembuatan ubat. Pengetahuan kimia tidak digunakan untuk mengubah dan menjadikan logam besi kepada emas, seperti yang dilakukan di Eropah. Orang India membuat ubat bagi hidup lama, racun dan antidotnya. Melalui kimia perubatan juga beberapa bahan alkali utama, asid dan garam logam dicipta dengan proses yang mudah seperti pembakaran dan penyulingan. Mereka juga dikatakan sudah mencipta ubat bedil.

15.3.4 Bidang Logam

Dalam bidang pertukangan besi, kemahiran orang India jelas nampak pada Iron Pillar (Tiang Besi) di Delhi yang dibuat pada kurun ke-5. la merupakan sebatang besi 7 meter tinggi dan begitu tulen sehingga tidak berkarat. Mereka berkemahiran dalam bidang ilmu kaji logam dan barangan logam buatan mereka begitu dihargai di zaman Empayar Romawi dan di Asia Barat.

15.8.5 Bidang Perubatan

Pengetahuan perubatan orang India bermula pada zaman Vedik sebagai sent ilmu sihir. Unsur-unsur bidang perubatan seperti fisiologi, pembedahan, pernafasan melalui amalan yoga, reproduksi manusia, farmakologi dan perubatan binatang wujud sebelum tahun-tahun masihi. Teks-teks perubatan India seperti Caraka (kurun pertama hingga ke-2) dan Susruta (kurun ke-4) dianggap setaraf dengan Hippocrates dan Galen dalam beberapa segi dan lebih maju pada keseluruhannya. halaman 280

Bab 16

IKTIBAR TAMADUN INDIA: PANDANGAN SEMESTA DAN NILAI-NILAI

G. Sivapalan M. Rajantheran R. Rajakrishnan Pandangan Semesta Organik, Aatya, Ahimsa, Perpaduan, Kepelbagaian, Rajadhanna, Perpaduan dalam Kepelbagaian, Pandangan Semesta Atomistik, Dharma, Svadharma, Visesadharma, Sadharna Dharma, Majmuk-relativisme, Keseluruhan yang Berbeza (differentiated totality), Kontradiksi, Perbezaan, Toleransi. 16.1 PANDANGAN UMUM Kepercayaan bahawa terdapat satu tamadun atau peradaban yang sempurna adalah mitos, bukan realiti. Setiap tamadun mempunyai kekuatan-kekuatan (keunikan) dan kelemahan-kelemahan yang tersendiri. Kekuatan sesuatu tamadun mungkin terletak pada nilai-nilai moral, agama, falsafah, politik dan estetik manakala kelemahannya terletak pada nilai-nilai ideal. Untuk meneliti dan mengkaji nilai-nilai ideal bukanlah merupakan suatu tugas yang sukar tetapi untuk mengidentifikasikan kelemahankelemahan dan memahami sesuatu tamadun itu, menjadi satu cabaran.

Dari tamadun India, kita dapat memerhatikan dua sudut pandangan yang menarik mengenainya iaitu pertama, nilai-nilai ideal dan kontradiksi terhadap nilai-nilai itu; dan keduanya, cara tamadun ini menyesuaikan diri terhadap perkara ini. Inilah dianggap iktibar tamadun India yang menjadi teladan kepada zaman moden masa kini. Dalam konteks ini, iktibar dari tamadun India dilihat melalui dua aspek terpenting iaitu pertama, pandangan semesta dan kedua, nilai- nilai. halaman 281

16.2 PANDANGAN SEMESTA

16.2.1 Sifat Penerimaan

Sejarah India yang dibahagikan kepada tiga zaman, iaitu zaman purba, zaman pertengahan dan zaman moden atau masing-masing dikenali sebagai Zaman Hindu, Muslim dan British, telah menyaksikan kedatangan penduduk-penduduk baru dan kemunculan budaya, tradisi, agama, falsafah, bahasa, idea dan sistem baru. Tamadun India dapat meresap, mengubah suai dan kekal dengan elemen- elemen dari dalam dan luar India. Semuanya ini membentuk suatu masyarakat berbilang budaya, agama dan kumpulan etnik dan subetnik di samping terdapat perbezaan berdasarkan kasta, kawasan dan bahasa, yang masing-masing membuka ruang dan peluang bagi pembahagian masyarakat. Kepelbagaian dalam masyarakat menyumbangkan unsur-unsur kontradiksi seperti kebaikan dan keburukan, toleransi dan tidak bertoleransi, perpaduan dan tidak bersatupadu, kesetiaan dan ketidaksetiaan, persamaan dan ketidaksamaan, integrasi dan perasingan, bekerjasama dan persaingan, persetujuan dan konflik, persamaan dan perbezaan, keadilan dan ketidakadilan, dan perasaan khuatir dan tidak dipedulikan. Tetapi masyarakat India tidak berpecah belah atau tidak menimbulkan keadaan huru-hara walaupun beberapa perubahan antaranya dilakukan dengan

telah mengembangkan kecenderungandunia semesta mengharmonikan unsur kecenderungan lain-lain kepelbagaian fenomena. Tamadun pandangan India. Ini kerana pandangan semesta India yang menekankan perpaduan dalam kepelbagaian dan dibantu oleh organisasi sosial yang menerima pelbagai unsur sambil menentang perubahan-perubahan. Unsur. jadi ia bersedia untuk menerima pelbagai sistem. Pandangan semesta ini lebih bersesuaian dengan unsur-unsur kompleks yang terdapat dalam realiti sosial. Tiap-tiap satu ini diakui sebagai realiti dengan unsur-unsur tersendiri di peringkat masing-masing. Walaupun perbezaan. halaman 282 Jadi pandangan semesta ini menekankan sifat perpaduan di satu permgkat dan sifat majmuk-relativisme di peringkat lain. konflik yang berlaku di peringkat duniawi dapat diatasi.perbezaan ini diakui sebagai satu yang berdasarkan tujuan ia wujud dalam konteksnya.unsur majmuk. Pandangan semesta organik ini. walaupun dibentuk berasaskan sifat kerohanian. Tiap-tiap satu boleh menjadi tumpuan bagi memahami keseluruhan.kekerasan bukan secara sukarela. Pada peringkat dasar realiti dilihat sebagai tidak berpenghujung (infinite) dan tidak terbatas tetapi pada peringkat duniawi ia dilihat sebagai bersifat majmuk dengan pelbagai nama dan bentuk. Sebenarnya mereka ini adalah manifestasi kepelbagaian realiti yang tidak berbeza. Masyarakat India kekal dengan kestabilan walaupun terdapat zaman-zaman yang menyaksikan perubahan pesat dan radikal kerana serangan luar. saling berhubung dan bergantung antara satu sama lain sebagai elemen-elemen keseluruhan yang berbeza {differentiated totality). corak kehidupan sosial dan kepercayaan-kepercayaan. Dengan mengidentifikasikan unsur-unsur majmuk dengan keseluruhan. yang dianggap sebagai manifestasi realiti mutlak. khasnya yang berkonflik tamadun dapat dan Hindu. mereka ini haruslah dilihat sebagai pandangan terhad. menerangkan realiti seperti yang didapati di peringkat dasar (ultimate) dan di peringkat duniawi. la tidak menuntut atau diganggu oleh prinsip moral yang terlibat dengan .

Dewa-dewi politeistik dianggap sebagai penjaga nilai-nilai manusia seperti kesihatan. semuanya menegakkan legitimasi dengan menyatakan bahawa mereka didasarkan pada Veda-Veda. pandangan semesta ini bukan sahaja menerima perbezaan dan kepelbagaian tetapi menuntut supaya mereka wujud bersama. Oleh yang demikian kontradiksi diterima sebagai unsur kehidupan yang tidak dapat dielakkan. Pandangan semesta ini membenarkan seseorang memilih cara berfikir dan melakukan tindakan sendiri. Sama ada ia politeisme atau monoteisme mahupun Vaisnavisme atau Saivisme semuanya adalah sama bagi seorang Hindu kerana mereka ialah perwakilan simbolik realiti agama yang sama. Sifat ini membenarkan kepelbagaian dan menerima hakikat bahawa kontradiksi bukan sahaja boleh wujud bersama tetapi harus wujud bersama kerana dalam dunia benar semua benda dan perkara tidak diaturkan dalam satu sistem yang teratur. perbezaan dan kontradiksi dalam tradisi sosiobudaya merupakan sumbangan utama tamadun India kepada tamadun dunia. cara hidup dan cara membuat sesuatu yang berbeza dan alternatif walaupun ia bertentangan satu sama lain. Tradisi India menerima semua ini dengan kepercayaan bahawa mereka ialah unsur-unsur benar Hinduisme. Misalnya dalam aspek agama terdapat pelbagai kepercayaan. Jadi tradisi ini tidak menuntut bahawa bagi dua perkara untuk wujud bersama mereka tidak boleh mempunyai unsur-unsur bertentangan. Sifat ini ialah asas pandangan semesta India yang asal. amalan dan falsafah yang dianggap sebagai unsur realiti agama. Pendek kata. pandangan dan pemikiran yang sering berbeza. Sikap menerima kepelbagaian. panjang umur.kepercayaan bahawa ia mempunyai kebenamn. seimbang dan berpadu. Lama. Dewa-dewi baru dan pelbagai sistem agama yang berbeza dan kadang-kadang bertentangan muncul. Dalam perkembangan tradisi agama didapati dewa-dewi yang terpenting pada Zaman Veda Awal dengan beriburibu mazmur suci dicipta dan pelbagai upacara pengorbanan diadakan. Perspektif ini menunjukkan bagaimana India dapat menerima dan dapat mengekalkan pelbagai tradisi. kemasyhuran dan kejayaan dan . kekayaan.kelamaan dewa-dewi ini hilang kepentingan dan akhirnya lenyap dari sistem agama orang Indo Arya. la menekankan hakikat bahawa terdapat cara berfikir.

Kedua-dua ini wujud bersama dengan kepercayaan dan amalan Hindu dan orang-orang India menerima semua ini dengan semangat dan minda yang membenarkan perbezaan dan kontradiksi. Meo dari Punjab menyembahkan dewa-dewa seperti Siansi.amalan ini dan tidak menyuarakan bantahan terhadapnya.patung seperti yang terlihat pada orang Chaurishara di Uttar Pradesh yang menyembah Kalka Sahja Mai. orang Muslim Bengal menyembah Sitata. Bagi mereka yang mempunyai orientasi psikologi dan kemahiran kerohanian yang tidak sesuai bagi pencanan kehidupan kekal abadi atau integrasi kosmik halaman 283 boleh meneruskan usaha mencari ketuhanan dalam kehidupan seharian. Konsep bahawa dewa-dewi menjaga sesuatu yang dikehendaki oleh manusia merupakan cara menegakkan nilai-nilai manusia dan memberi sifat-sifat kerohanian kepadanya. Jadi politeisme memainkan peranan mengikut rangka keperluannya.mereka boleh merayu kepada dewa-dewi supaya mengurniakan nilai-nilai ini. India juga menyaksikan kedatangan dua agama utama iaitu Islam dan Kristian dengan tradisi. Magti dan Lachi. Dalam sistem pemikiran falsafah Hindu terdapat enam aliran iaitu Sankhya. orang Shin menyembah lembu dan orang Momin dari Kutch menyembah triniti Hindu. Turk Nawa dari Bengal menyembah Lakshmi. . Kali dan Dharmaraj. ketidakbenaran perkahwinan semula balu. kepercayaan dan amalan masing-masing. Pengikut tradisi Hindu tidak melihat apa jua kontradiksi sebab mereka melihat kesahan berhubung dengan tujuan. Di samping itu kita dapat lihat orang-orang India yang memeluk kedua-dua agama ini kekal dengan pandangan. penyembahan patung dan amalan upacara diteruskan. Tetapi masyarakat Muslim termasuk pemerintah dan ulama menerima amalan. Kontradiksi dengan ajaran Islam adalah ketara sebab terdapat orang India Muslim yang menyembah orang soleh dan tempat pengkebumian (seperti Shaikh Chisti dan Bairom Nath) yang bertentangan dengan monoteisme Islam. Amalan penyembahan patung. Misalnya prasangka-prasangka kasta. Selain daripada struktur pluralistik tradisi agama Hindu. unsur dan amalan Hindu.

Vaisesika menyatakan tentang penciptaan duniawi dari atom dan pelepasan dari kehidupan duniawi bergantung kepada kebolehan mengidentifikasikan elemen-elemen atomik duniawi. Pandangan berbeza tidak sehingga menyingkirkan sesuatu pandangan lain untuk memahami kebenaran. Kuasa dan undang-undang dalam kitab Veda dibincangkan oleh Mimamsa manakala Vedanta mencadangkan kewujudan Roh Mutlak dalam semua benda. Pandangan berbeza sebenarnya digalakkan halaman 284 oleh keinginan untuk menerangkan mengenai kebenaran dari sesuatu sudut pandangan. Bahawa terdapat pandangan yang berbeza atau bertentangan antara satu sama lain yang terus wujud dan berkembang menunjukkan kebolehan dan kesudian orang India menerima pandangan yang bertentangan mengenai sesuatu perkara. Tentang hubungan roh individu dan Tuhan terdapat sekurang-kurangnya tujuh interpretasi seperti dvaita (dualisme). Pemikiran falsafah Hindu wujud dalam suasana budaya yang sama dengan Buddhisme danJainisme yang menekankan falsafah heterodoks dan ateistik. biar dalam aspek sosial mahupun dalam aspek agama atau falsafah. Nyaya berdasarkan kepada logik jadi penekanan terhadap pemikiran yang jelas dan logik adalah cara mencapai kegembiraan teragung. Doktrin maya atau illusi tentang duniawi didokumentasikan dalam aliran Yogacara dan . Kesemua aliran falsafah ini wujud pada masa yang sama dan mewakili pandangan berbeza dan menerangkan kewujudan realiti dari sudut pandangan tertentu. Nyaya. advaita (tanpa dualisme). Sankhya membincangkan 25 tattva atau prinsip yang menyumbang kepada penciptaan manakala Yoga menekankan kawalan badan dan pancaindera sebagai cara mencapai pengetahuan benar tentang Realiti Agung.Yoga. Vaisesika. Kedua-dua agama ini bukan sahaja mengelakkan perbincangan tentang Tuhan tetapi juga menafikan realiti dunia fenomena. dan tujuan kehidupan ialah mencapai penyatuan roh individu dengan roh duniawi. visistadvaita (tanpa dualisme dengan syarat) dan sebagainya. suddhadvaira (tanpa dualisme secara mutlak). Mimamsa dan Vedanta.

Ini merupakan usaha golongan yang menikmati kehidupan yang baik menjustifikasikan kedudukan mereka. Dalam aspek politik terdapat konsep rajadharma atau tugas-tugas yang diwajibkan bagi seorang pemerintah atau kerajaan. Penerimaan unsur-unsur perbezaan dalam aspek agama membawa kesan positif bagi masyarakat India yang tidak mengalami sebarang pergolakan agama dalam sejarahnya. Kaum wanita juga tidak dikecualikan daripada penghinaan. Masyarakat India tidak mempedulikan ketidakseimbangan dan ketidakadilan yang berlaku di hadapan mereka walaupun tradisi bhakti menekankan persamaan manusia di sisi Tuhan.Madhyamika mazhab Buddhisme Mahayana dan juga dalam mazhab Buddhisme Hinayana yang awal. diasingkan dan dikehendaki tinggal dikawasan terpencil. Prasangka dan diskriminasi terhadap balu begitu negatif sehingga mereka sanggup melakukan sati (membakar diri) bersama mayat suami mereka daripada hidup sebagai seorang balu. didiskriminasikan dan dieksploitasi. Terdapat sebilangan manusia yang dianggap sebagai orang yang tidak boleh disentuh dan didekati. Memang tidak berlaku pergolakan sosial dalam masyarakat kerana perasaan batin ahli-ahli keluarga dan masyarakat tidak dibangkitkan dan mereka menerima adat-adat ini sebagai desachara (adat sesuatu kawasan). pemberian dowri dan larangan terhadap perkahwinan semula balu menyebabkan kemunculan balu. Tetapi sifat penerimaan yang terlihat dalam kehidupan sosial membawa kesan negatif terhadap seseorang individu dan sesuatu kumpulan yang menjadi mangsa diskrimmasi dan penghinaan.balu muda. Bahawa terdapat tugas . kasta dan kedudukan orang Brahmin tetapi orang India sudi menerima agama Buddha dan rarnai yang telah memeluknya. Perkahwinan awal. diskriminasi dan layanan yang berbeza. amalan hipergami. Ada yang cuba menggunakan konsep karma yang menyatakan bahawa kelahiran seseorang ditentukan oleh perbuatannya dalam kehidupan lalu iaitu sebelum kehidupan ini. Semangat dan minda orang India tidak mengasingkan perbezaan dan kontradiksi kerana mereka percaya bahawa sesuatu pandangan itu mungkin benar di sesuatu peringkat dan mungkin betui tentang sesuatu aspek realiti. Tambahan pula Buddha sendiri telah menolak Hinduisme.

Rakyat yang setia dan membayar cukai mempunyai hak untuk menggantikan pemerintah atau kerajaan yang kejam atau tidak cekap. Rakyat India menerima pelanggaran norma oleh pemerintah dengan falsafah bahawa penyelewengan adalah sesuatu yang tidak dapat dielakkan.2.2 Sifat Toleransi Pandangan semesta organik ini mengalami perubahan selepas kedatangan kuasa British ke India. Kita dapat melihat dalam sejarah India. Alauddin Hussein Shah. dan kuil-kuil Hindu dimusnahkan. Pegawai-pegawai beragama Hindu disingkirkan dari perkhidmatan kerajaan. bukan sahaja pemerintahan (seperti Chandragupta Maurya. Jadi sifat penerimaan yang menjadi asas pandangan semesta India mempengaruhi pemikiran orang India sehinggalah mereka menerima idea. Jadi tekanan terhadap obligasi atau tanggungjawab antara satu sama lain penting dalam hubungan antara kerajaan dan rakyat. Sultan Zainal Abidin dan Akbar) yang selaras dengan konsep rajadharma tetapi terdapat juga pemerintah-pemerintah yang bersifat autokrat. cukai jizayah ke atas bukan Muslim dikuatkuasakan. mengganggu hak dan kebebasan rakyat.dan tanggungjawab pemerintah bererti golongan yang diperintah mempunyai hakhalaman 285 hak tertentu untuk menuntut perhatian kerajaan. Islam dijadikan agama rasmi negara. 16. pandangan. amalan dan kehidupan yang berbeza dan kadang-kadang bertentangan. Mereka mulai menyedari beberapa . Dasar memperkenalkan pendidikan Inggeris dan usaha-usaha yang dijalankan oleh mubaligh Kristian telah mempengaruhi pemikiran dan perasaan orang India. menyalahgunakan kuasa dan tidak berperikemanusiaan. Asoka Harsha. baginda tidak ingin menaungi sent dan agama rakyat bukan Muslim. Pada zaman pemerintahan Aurangzeb.

Mereka melihat masyarakat secara kritis dan dari sudut pandangan rasional dan apa-apa saja yang difikir tidak selaras dengan unsur rasional dan saintifik ditentang. keadilan. Konsep atau prinsip perpaduan dalam kepelbagaian mula diancam dan India menghadapi pelbagai tuntutan. Pandangan semesta baru mula muncul dalam .kelemahan dalam masyarakat terutama dalam aspek sosial dan agama lalu mengambil tindakan untuk memperbaharui masyarakat. persetujuan dan keharmonian. perspektif. Mengikut pandangan semesta ini bagi dua benda untuk wujud bersama mereka tidak boleh mempunyai unsur-unsur berkontradiksi. dan yang telah diterima. rasionaliti. rusuhan antara orang Hindu dengan Muslim. kepercayaan dan pemikiran orang India melalui perubahan utama dan mempengaruhi pandangan semesta yang dipegang selama itu.mubaligh Kristian juga menunjukkan kepentingan nilai-nilai ini. perjuangan untuk menuntut kemerdekaan. termasuk tuntutan untuk memisahkan negara. usaha-usaha perubahan terhadap kedudukan kaum wanita dan lain-lain lagi. kebenaran dan kesedaran batin. tuntutan oleh kasta-kasta bawahan untuk memperbaiki kehidupan dan kedudukan mereka. Ini bermakna. supaya dapat mengharmoniskan tendensi berkonflik yang muncul dalam masyarakat bersifat majmuk. kesetiaan. halaman 286 Tamadun India mempunyai atau memiliki mekanisme yang dapat menguruskan pemikiran dan tindakan rakyatnya. Oleh yang demikian sikap. dan juga hubungan antara individu terpaksa menghadapi pandangan semesta yang bertentangan. Masyarakat India beransur-ansur menerima pandangan semesta atomistik yang mementingkan persamaan. persamaan. Kedatangan British dan tindakan memperkenalkan pendidikan Inggeris di India telah menyebarkan idea-idea seperti kebebasan. usaha untuk menentang pihak British. Ketidaksamaan dan perbezaan akan menyebabkan mereka percaya India akan menyaksikan perubahan-perubahan sosial dan agama. ciri-ciri masyarakat yang wujud sejak zaman purba dan zaman pertengahan. Peranan mubaligh. tuntutan untuk negara berasingan bagi orang Muslim. sekarang dipersoalkan dan ditentang.

Jadi perpaduan dilihat dalam bentuk sistem yang seimbang. Misalnya. tetap dan tekun. la menekankan bahawa terdapat perbezaan mutlak antara benda-benda yang boleh wujud secara berasingan atau mengadakan hubungan dengan benda-benda lain. Syed Ameer Alt dan Bahruddin Tyabji yang memulakan pembaharuan sosial dan budaya supaya mereka menjadi lebih progresif. kawasan dan jantina sebagai unsur-unsur tidak sesuai dan tidak selari dengan idea-idea keadilan dan persamaan. Ishwar Chandra Vidyanagar dan B. Ada kemungkinan benda-benda ini boleh wujud bersama sekiranya tidak ada konflik atau pertentangan antara mereka. Di kalangan orang Muslim terdapat Syed Ahmad Khan. Benda-benda yang menunjukkan konflik dan pertentangan tidak boleh wujud bersama. Mereka melihat masyarakat India secara kritis dan melihat ketidaktetapan. iaitu benda-benda yang menjadi sebahagian susunan atau sebahagian dari perpaduan tidak boleh menunjukkan konflik dan kontradiksi antara mereka. perkahwman semula balu. pembunuhan bayi perempuan dan upacara sati menyentuh kesedaran batin perubahan-perubahan di India seperti Ram Mohan Roy. Adat-adat sosial yang melibatkan kaum wanita seperti kahwin awal. Mengikut pandangan semesta ini semua benda mempunyai unsur-unsur semulajadi yang unik dan berbeza. Swami Vivekananda mengingatkan orang India bahawa penerimaan secara buta adat-adat menyebabkan kemerosotan sosial dan budaya dalam masyarakat India.minda orang India. kontradiksi dan konflik dalam semua aspek masyarakat sebagai sesuatu yang harus dipersoalkan dan diubahkan. perbezaan kasta dan ketidaksamaan menjadi sasaran pembaharu-pembaharu sosial dari Raja Ram Mohan Roy sehingga ke Gandhi. M. Perkembangan sifat menghormati diri dan berkeyakinan diri menggalakkan orang India supaya memperjuangkan kemerdekaan daripada halaman 287 . pendidikan wanita. Malabari. kasta. Dipengaruhi oleh pandangan semesta baru ini masyarakat India mula melihat perbezaan agama. Ambedkar dan Naicker.

Kasta-kasta rendah yang telah menerima kedudukan mereka sehingga kurun ke-19 mula menuntut hak dan kedudukan mereka yang sah dalam masyarakat. Orissa (bahasa Oriya). dan sesuatu benda dianggap baik atau buruk. Masyarakat India kontemporari menghadapi banyak masalah berkaitan dengan kasta. Dalam hubungan antara kaum masyarakat India menyaksikan perselisihan faham antara Hindu dengan Muslim. Bihar (bahasa Bihari).cengkaman kuasa imperialis. Kesan daripada permintaan ini pembentukkan negeri. Jadi keperluan menyingkirkan kejahatan yang wujud dalam bentuk kontradiksi. la berkait rapat dengan tujuan sesuatu benda. Perbezaan dan konflik meluaskan jurang hubungan antara kedua-dua kumpulan ini sehingga tuntutan dibuat untuk mewujudkan negara Pakistan. Sifat toleransi menjadi intipati pandangan semesta orang India. Pandangan semesta baru yang menekankan perbezaan dan hak-hak individu member! galakan bagi sikap kritis terhadap realiti sosial. Punjab (bahasa Punjabi). Gujarat (bahasa Gujerati). dan agama kerana pandangan semesta atomistik ini yang menekankan peri pentingnya sifat keindividuan dan toleransi. perbezaan dan ketidaksesuaian tidak lagi diterima tetapi hanya ditoleransikan. Tamil Nadu (bahasa Tamil).negeri seperti Andhra Pradesh (bahasa Telegu). konflik. . bukan sifat berkumpulan dan penerimaan. Dalam kehidupan sosial dan budaya. Karnataka (bahasa Kannada). kaum. Baik sekiranya ia memenuhi tujuan seseorang individu atau individuindividu. biar orang Hindu mahupun orang Muslim. Kaum wanita juga berjuang untuk kebebasan dan persamaan. Kerala (bahasa Malayalam) dan lain-lain berlaku mulai tahun-tahun 1950-an. Ini menunjukkan bahawa orang India tidak lagi dapat menerima penjajahan negara mereka oleh kuasa imperialis asing. konflik dan perbezaan tidak dapat dielakkan. Kumpulan-kumpulan bahasa yang tinggal di merata-rata tempat di India juga menuntut kerajaan India mewujudkan negeri-negeri berdasarkan bahasa selepas kemerdekaan. segala kontradiksi. atau buruk sekiranya ia menghalang tujuan. Sebahagian besar dari kaum wanita dan kasta rendah yang tidak dapat menentang kedudukan mereka kerana tidak ada kuasa untuk melancarkan perjuangan hanya mentoleransikan kedudukan mereka.

Dari segi demografi. persaudaraan. Cina dan India memegang pandangan semesta organik. perladangan (estet) dan bandar. memerlukan kerajaan sebagai pelindung (penaung) kepada rakyatnya memahami keadaan dan kedudukan sosial dan ekonomi yang berbeza dan mengambil tindakan mengatasi perbezaan ini.2. Mereka yang menetap di bandar menyaksikan pertemuan dan pertembungan pelbagai budaya dan tradisi. bahasa. agama dan kedudukan sosioekonomi menjadi isu-isu dalam perubahan. Perbezaan diterima sebagai halaman 288 suatu realiti sosial. budaya dan agama tetapi juga dalam pandangan semesta. menyaksikan kemunculan (komitmen). Unsur-unsur kontradiksi antara komuniti diberi perhatian. hormat-menghormati dan pandangan semesta atomistik iaitu perbezaan dikenali dan diakui dan masyarakat dipandang dari perspektif kritis.16. Terdapat perpaduan antara kaum etnik dan interaksi antara kaum berlangsung dengan penuh tanggungjawab persefahaman. Ketidakseimbangan dari segi sosio-ekonomi telah menyebabkan kerajaan memperkenalkan dasar-dasar untuk membaiki dan meningkatkan kedudukan kaum Melayu. Kebolehan pandangan ini untuk menerima elemenelemen berbeza dan berkonflik dalam satu sistem memberi satu wawasan luas dan kuasa untuk berasimilasi dan bertoleransi. salah satu aspek pandangan semesta atomistik. dan menerima segala unsur masyarakat sama ada yang serupa atau berbeza. masyarakat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum iaitu Melayu. Tahun-tahun pasca 1970 di Malaysia. kaum-kaum ini mendiami kawasan-kawasan yang berbeza sama ada menetap di perkampungan. dan kaum-kaum ini kurang berinteraksi. sebagai kaum teras di negara ini. Pemikiran rasional. dengan budaya. Sehingga akhir 1960-an.3 Relevansi kepada Malaysia Malaysia dan India mempunyai banyak persamaan bukan sahaja dalam unsur kepelbagaian kaum. Dasar Ekonomi Baru (DEB) diperkenalkan dengan matlamat untuk membasmi kemiskinan dan menyusun semula masyarakat .

Tindakan melanjutkan dasar-dasar yang menyebelahl sesuatu kaum atau memberikan keutamaan kepada sesuatu kaum menyebabkan kemunculan kontradiksi baru. Ini kerana program membantu kaum Melayu dianggap sementara iaitu sehingga mereka mencapai kedudukan sosioekonomi yang lebih kurang sama dengan kaum-kaum lain di negara ini. perbezaan dan kontradiksi tetapi pandangan semesta atomistik mengajar orang-orang India mentoleransikan kepelbagaian dan perbezaan dan menolak kontradiksi. Pandangan semesta organik membenarkan penerimaan penuh kepelbagaian. Kontradiksi seperti ini akan mewujudkan ketidaktentuan psikik di kalangan kaum. Wujud keadaan kaum Melayu akan menjadi sangat bergantung kepada kerajaan sehingga tidak boleh mencapai mobiliti sosioekonomi dengan usaha sendiri dan tidak mampu untuk bersaing secara terbuka dengan orang bukan Melayu. Jadi di India moden terdapat penerimaan toleransi dan penoiaksn penerimaan. kaum-kaum lain turut dilibatkan tanpa pengecualian.tanpa mengira kaum dalam kedudukan sosio-ekonomi. DEB (1970-1990) diterima oleh kaum-kaum bukan Melayu kerana walaupun tumpuan utama diberikan kepada kaum Melayu dan bumiputera lain tetapi. . Dalam analisis terhadap tamadun India terdapat kemunculan tiga prinsip asas yang penting bagi masyarakat pelbagai kaum dan budaya. Tambahan pula kaum bukan Melayu mulai mencurigai keinginan kerajaan untuk menamatkan dasardasar ini. Di sini juga kita menyaksikan penolakan 'penerimaan'.kaum lain yang tidak bersesuaian bagi hubungan antara kaum dan integrasi nasional. Terdapat sebilangan besar individu dalam kaum Melayu yang telah mencapai taraf sosioekonomi yang tinggi tetapi masih menikmati kemudahan-kemudahan yang diberi melalui dasar-dasar ini. Di Malaysia juga terdapat penerimaan kepelbagaian dan perbezaan pada sebelum tahun 1970 halaman 289 tetapi ia berubah menjadi toleransi kepelbagaian dan perbezaan dan penolakan kontradiksi secara pilihan pada zaman berikut.

Karma. memupuk semangat persaudaraan. 16. masyarakat dan nasional seperti persamaan. 16. dan Perpaduan. Ahimsa. Satya.2 NILAI-NILAI Tamadun India menekankan beberapa nilai yang penting untuk membentuk individu. Dharma individu memerlukan apa yang harus dilakukan oleh seseorang mengikut kelahiran dan peringkat dalam kehidupan. Antara nilai dan kepercayaan yang menyumbangkan kepada unsur-unsur tersebut ialah Dharma. Semua fungsi dalam masyarakat adalah penting bagi sesuatu aturan. Sifat toleransi dalam masyarakat majmuk membawa kesan negatif. Amalan mempertingkatkan fungsi adalah percubaan untuk mengedarkan sumber kuasa iaitu yang mempunyai status tertinggi tidak mempunyai . integrasi dan kesetiaan.Toleransi biasanya menandakan unsur-unsur negatif iaitu sesuatu atau seseorang tidak diterima atau disambut tetapi bertolak ansur kerana keadaan mendesak yang tidak boleh diubah. Jadi dharma masyarakat memerlukan idea tentang fungsi dan peraturan bagi menentukan apa yang harus dilakukan oleh siapa. Barulah satu aturan sosial yang stabil akan muncul dengan nilai-nilai individu. pencapaian.1 Dharma Tradisi Hindu memperkenalkan konsep dharma untuk menandakan sifat benar individu dan masyarakat iaitu dharma berfungsi sebagai konsep semula jadi atau deskriptif (sebagaimana sesuatu itu wujud atau berlaku). agama atau status sosial yang lain. menggalakkan sifat bertanggungjawab dan mewujudkan keharmonian dalam masyarakat. kumpulan. kepercayaan kepada Tuhan. kerjasamapersetujuan. perpaduan.2. Apa yang perlu bagi integrasi nasional dan hubungan antara kaum ialah penerimaan secara penuh segala perbezaan dan kepelbagaian dan penolakan penuh segala kontradiksi tidak kira kaum.

Aturan seperti ini mengesahkan kewujudan sistem Varna dalam masyarakat. Kuasa yang dipegang oleh seorang raja dikaitkan dengan kedudukannya dalam masyarakat bukan sebagai seorang individu berasingan atau sebagai wakil rakyat tetapi tugasnya adalah melindungi undang-undang sosial. kawalan minda. rajadharma meliputi tugas dan tanggungjawab yang diwajibkan bagi seorang pemerintah. tidak melakukan kekejaman. Visesa dharma merujuk kepada dharma yang dikaitkan dengan sesuatu kumpulan seperti vamadharma (bagi vama). kawalan deria. mereka yang mempunyai kuasa politik tidak menguasai sumber kekayaan dan mereka yang menguasai kekayaan tidak mempunyai kuasa politik atau kedudukan tertinggi. seseorang Brahmin yang berada dalam peringkat brahmacarya diwajibkan menumpukan perhatian kepada pelajaran dan seorang Kshatriya dalam peringkat kedua atau grhastya dikehendaki menceburkan diri dalam pemerintahan atau ketenteraan. tidak mencuri.kuasa politik atau ekonomi. Tugas utama raja ialah memerintah demi kebahagiaan rakyat dan rajadharma memerlukan seorang pemerintah menganggap kebahagiaan rakyat sebagai kebahagiaannya dan kebajikan rakyat sebagai tugas utamanya. diikuti pula oleh fungsi politik dan ketenteraan. Dalam susunan seperti ini fungsi agama. Misalnya. Dharma khas bagi individu atau svadharma yang ditentukan mengikut kedudukan (varna) dan peringkat dalam kehidupan (asrama) harus dilakukan halaman 290 walaupun ia tidak sempurna. memaafkan.jatidharma (bagi jan). kesabaran. Misalnya. kemudian fungsi ekonomi dan kerja buruh. Rakyat mempunyai kuasa untuk menggantikan raja yang menyeleweng dalam tugasnya iaitu mengambil cukai tetapi tidak melindungi mereka. usaha untuk kesucian moral dan kerohanian diberi nilai tinggi dalam masyarakat. ikhlas dan tidak . pengetahuan. kebersihan. Sadharna dharma menekankan sifat-sifat am seperti kebenaran. rajadharma (bagi raja-raja) dan stridharma (bagi isteri). pengajaran.

Maka itu.2. daripadanya segala. Brahman mempunyai dua aspek iaitu saguna (mempunyai sifat) dan nirguna (tanpa aspek). . Dialah yang mengarahkan takdir bagi semua makhluk dan yang tinggal di dalamnya.marah. Dia digelar sebagai Isvara dan badannya adalah jumlah campuran badan di alam semesta. Brahman adalah ketua bagi semua. sebaliknya halaman 291 menghukum merekayangjahat.2 Kepercayaan kepada Tuhan Kepercayaan kepada satu entiti yang melampaui batasan pemikiran dan kesedaran manusia merupakan asas sistem pemikiran agama orang-orang Hindu. Brahman adalah pemerintah alam semesta. yang perlu ada bagi semua manusia. Dialah yang mencipta. Dalam tamadun India kita dapat lihat setakat manakah konsep ketuhanan itu penting dengan merujuk kepada tradisi falsafah mereka sejak Zaman Vedik.galanya berhasil dan kepadanya sahaja segala-galanya bersatu. Tanggung jawab dan aturan member! makna kepada kehidupan manusia iaitu member! individu identiti dan makna kepada peranannya dalam kehidupan keseluruhan. memelihara dan akhirnya memusnahkannya. dharma yang dikaitkan dengan tugas. mengetahui segala-galanya dan pemerintah bagi pemikiran dalaman. Manusia tidak mempunyai pilihan bahkan tugas-tugas spesitik dan jaminan bahawa perlakuannya memberi kesan kosrruk dan akhirnya akan membantu dalam usaha untuk melepaskan diri daripada kehidupan duniawi. 16. Dia menganugerahkan kebahagiaan berdasarkan pahala dan memimpin mereka ke arah kesejahteraan dan kebebasan. Dalam karya-karya Upanishad konsep ketuhanan telah dipelopori secara mendalam dan dikenali sebagai Brahman. Dalam aspek saguna. Dialah yang menyebabkan semua.

Dialah yang menerangkan kesemua dan nirguna Brahman hanya dapat diterangkan dalam bentuk penyangkalan seperti tidak panjang dan tidak pendek. ada yang menekankan bahawa tidak ada keduaan dan lain-lain tetapi semua aliranaliran ini menerima konsep ketuhanan. tidak terbayang atau gelap. Ini menjadi faktor utama untuk menyatupadukan umat manusia di dunia ini. ada yang membincangkan hubungan bersyarat. Kewujudannya mutlak. bunga api dan apt. Atman haruslah menyingkirkan segala karma atau hasil perbuatan untuk mencapal Brahman. Atman. mereka akan menyedari tentang tiadanya pembatasan dari segi geografi. Roh individu digunakan untuk menerangkan Brahman yang juga dikenali sebagai Paratman (roh duniawi). Dalam usaha untuk menerangkan hubungan Atman dan Brahman pendapat mereka berbeza iaitu ada aliran pemikiran yang menekankan sifat perbezaan antara roh individu dan roh duniawi. bangsa dan agama. Atman yang sebenarnya berasal dari Brahman menjadi berbeza kerana diselubungi oleh badan dan sehingga sifat keindividuan itu keksA Atman tidak dapat melepaskan diri dari duniawi dan bersatu dengan Brahman. pengetahuannya mutlak dan kebahagiaannya mutlak tetapi kesemua ini tidak merupakan sifat-sifatnya. besi dan gunting. tanah liat dan periuk belanga.Dalam aspek nirguna Dia tiada sifat-sifatnya. emas dan rantai dan lain-lain untuk menerangkan sifat-sifat persamaan antara Brahman dan Atman. Dalam konteks menerangkan Brahman pemikir-pemikir Vedik telah membincangkan roh individu sitau. Atman digambarkan sebagai entiti yang bersemadi dalam badan manusia tetapi pada dasarnya adalah sama dengan Brahman. Pemikiran agama dan falsafah yang muncul kemudiannya masih berasaskan kepada ajaran Upanishad. tiada rasa atau berbau dan sebagainya. Upanishad-upanishad telah menggunakan beberapa tamsil dan ibarat seperti garam yang dicampurkan dengan air setiap titik air itu bergaram. Pemikiran falsafah India menyarankan setiap orang menyedari warisan kedewaan mereka dan menerusi ini. la memecahkan segala bentuk perbezaan yang membelenggui kita dan meningkatkan umat manusia kepada status yang sebenar sebagai anak- .

pemikiran yang baik. Jadi ini menggalakkan setiap manusia berbuat baik kepada semua makhluk di dunia ini supaya menentukan bahawa dalam kelahiran semula kehidupannya adalah selesa. mengeluarkan kata-kata yang tidak melukakan hati orang lain.2. renungan yang baik. la merupakan penjelasan kepada persoalan mengapa kita hams buat baik kepada orang lain? Kita harus berbuat baik kepada orang lain kerana kita kesemuanya ini adalah satu dan dengan menolong orang lain bermakna kita menolong diri kita sendiri. misalnya Buddha yang melihat sifat keinginan sebagai sumber penderitaan manusia mencadangkan lapan cara yang mulia seperti perbuatan yang baik. halaman 292 16. Agama-agama Budhisme dan Jainisme yang dianggap heterodoks kerana tidak menerima Veda sebagai autoriti dan tidak mementingkan konsep ketuhanan dalam ajaran-ajaran mereka telah menerima prinsip karma dengan makna yang sama. ucapan yang baik dan sebagainya dan semua ini . ucapan. Sebaliknya. pengetahuan yang baik. dengan menyakiti orang lain kita tidak mencederakan sesiapa tetapi sebenarnya mencederakan diri kita sendiri. Perbuatan yang baik membantu seseorang individu mengumpulkan punya karma dan perbuatan sebaliknya menyebabkan pengumpul&npava karma.3 Karma Prinsip karma yang merujuk kepada jumlah perbuatan. Membantu orang lain. menderma kepada golongan miskin. Prinsip ini menjadi asas pengajaran kepada kedua-dua agama ini. pemikiran dan tindakan seseorang dalam kehidupan ini akan menentukan kedudukannya dalam kelahiran semula. memikirkan tentang perkara-perkarayang baik dan sentiasa berbakti kepada Tuhan ialah unsurunsur cara hidup yang disyorkan bagi seseorang yang menuju kepunya karma.anak kekal abadi. Kepercayaan bahawa seseorang yang mempunyai banyak pava karma akan lahir semula dalam keadaan di mana beliau terpaksa menghadapi penderitaan meyakinkannya supaya tidak membuat sesuatu yang tidak baik.

. Ajaran Bhagavadgita menekankan nishkama karma atau membuat kerja tanpa menginginkan hasil dari kerja itu. Tindakan melakukan kekejaman bukan sahaja melibatkan manusia tetapi juga makhluk-makhluk lain. 16.4 Ahimsa Ahimsa yang bermaksud tidak melakukan kekejaman. beransur.merangkumi prinsip karma. Mengesyorkan karma yoga sebagai salah satu cara untuk mencapai pelepasan dari kehidupan duniawi. Buddhisme dan Jainisme. amalan tidak memakan daging menjadi satu unsur penting dalam budaya India sejak zaman purba. seorang penganut haruslah menjalankan kerja dengan sempurna sebagai instrumen Tuhan tanpa mengharapkanapajuapunbalasan. Ini dianggap sebagai perbuatan dosa yang menyebabkan pengumpulan pava karma yang menjauh individu dari mencapai nirvana atau pelepasan. Agama Sikhisme yang merupakan agama yang menggabungkan unsur-unsur Hinduisme dan Islam juga menerima prinsip karma dalam ajarannya.2. Oleh yang halaman 293 demikian. Di dalam semua benda yang bernyawa wujudnya roh dan perbuatan membunuh benda itu bererti mengganggu roh yang bersemadi dalam badan itu. merupakan satu lagi prinsip asas yang dtekankan oleh ajaran Upanishad. Agama Buddhisme menganggap ahimsa sebagai prinsip terpenting dalam ajarannya.ansur melepaskan diri dari ikatan kepada badan. Ditegaskan oleh pemikiran falsafah India bahawa orang yang mencari kebenaran mesti mempunyai kuasa untuk mengawal emosi-emosi dan keinginan. Jadi karma adalah prinsip asas bagi semua aliran pemikiran falsafah dan agama di India biar yang berpandangan ortodoks mahupun yang memilih pandangan hetorodoks.

ucapan dan pemikiran yang benar dan juga realiti mutlak atau Tuhan. Seseorang haruslah melawan dan menguasai musuh dalaman seperti hawa nafsu dan emosi-emosi supaya dapat mencapai ketenangan dan jelas untuk memahami kebenaran. Tuhan merupakan ucapan. tindakan yang benar. Satya juga digunakan bagi cara dan tujuan kerana kedua-dua ini dianggap sama.sifat ini haruslah diperkukuh supaya mengelakkan diri daripada melakukan kekejaman atau melukakan hati orang lain. murah hati. berjuang untuk kebebasan politik dan mengekalkan undang-undang dan peraturan. dan dianggap sebagai kuasa kebaikan iaitu satya. Jadi dalam prinsip ahimsa terdapat unsur-unsur positif seperti kasih sayang. jasa dan pengorbanan diri. ianya kalah dalam perlawanan kerana perkembangan rohani terhenti dan pencarian kebenaran menjadi sukar.Bagi Mahatma Gandhi. mentadbir duniawi dan terdapat dalam sifat semulajadi manusia ialah kebenaran atau satya. tidak berubah. Jadi satya bererti pengetahuan benar yang merangkumi kebaikan.5 Satya Undang-undang kehidupan yang kekal abadi. Kesucian merupakan cara yang amat penting dalam mencapai sesuatu tujuan. kuasa ahimsa merupakan instrumen untuk mengubah individu-individu supaya menentang ketidakadilan sosial. simpati. Sifat. objek pencarian dan dan seseorang yang benar yang akan mengamalkan pemikiran tindakan mencapainya. keadilan. Menggunakan kekejaman untuk mengatasi lawannya hanyalah sekadar mencapai kemenangan pada zahir sahaja. Sebenarnya. 16. beliau mengesyorkan melayan musuh luar dengan kasih sayang dan simpati kerana mereka merupakan mangsa kuasa. Dipercayai bahawa wujudnya suatu kuasa di peringkat duniawi dan kewujudannya dirasai oleh manusia. betas kasihan. pihak lawan merupakan kuasa-kuasa kekejaman yang wujud dalam diri manusia.kuasa jahat. Ini kerana tujuan merupakan tahap akhir dalam .2. Menurut Mahatma Gandhi. Pada hakikatnya.

dan adalah penting kepada kerajaan untuk menggalakkan hubungan Hindu dan erat dan keharmonian dan masyarakat. 16.2. Di samping mengumumkan tindakan untuk tidak bekerjasama dengan pihak British beliau juga sanggup mengorbankan diri demi mencapai tujuan perjuangan. pada zaman pemerintahan Turko- . la bersabit dengan seseorang yang mempunyai tujuan yang mulia dan cara bertindak yang dianggap benar.siri tindakan. dan setiap tindakan yang diambil terhadap tujuan adalah merupakan pencapaian separuh tujuan itu. Doktrin karma yoga iaitu bertindak tanpa mengharapkan hasil daripadanya merupakan salah satu ajaran penting dalam falsafah India dan adalah sama dengan satya. Mahatma Gandhi telah menggunakan satya sebagai senjata sosial dan politik. Kesemuanya ini dilakukan demi untuk mengekalkan prinsip satya. Beliau menyeksa dirinya dengan mengamalkan tindakan berpuasa sehingga man dengan harapan penderitaannya akan menyentuh perasaan dalaman pihak pemerintah dan juga pihak yang saling bermusuhan iaitu Hindu dan Muslim.6 Perpaduan Negara India mengandungi masyarakat daripada pelbagai kaum dan agama. tidak memerlukan kita bimbang terhadap hasil tindakan. Sejarah yang India menggambarkan pemerintah-pemerintah mengeratkan hubungan antara MusSim pemerintah-pemerintah melakukan sebaliknya. Kerajaan-kerajaan Muslim di India. Tindakan yang benar/baik dianggap sebagai halaman 294 pencapaian separuh kebenaran (yang merupakan tujuan dasar manusia). Dalam perjuangan untuk mencapai kemerdekaan. Ini bermakna tujuan dan cara mempunyai sifat semulajadi yang sama.

Pemerintahan Akbar memberikan gambaran dan teladan mengenai apa yang hams dilakukan oleh sesuatu kerajaan untuk memupuk semangat perpaduan di kalangan rakyat. kitab Bhagavadgita dan Mahabharata diterjemahkan dari bahasa Sanskrit ke bahasa Bengali. dibuka untuk Hindu dan Muslim.Afghan yang mendirikan kesultanan Delhi mahupun pada pemerintahan Mughal. Atas arahan baginda. Sultan merupakan penaung kepada keseniaan dan kesusasteraan Hindu. Semua perkhidmatan kerajaan. Alauddin Hussain Shah (1493-1513) menjadi terkenal di kawasan Bengal bukan sahaja kerana melantik orang Hindu dalam kerajaan tetapi juga kerana naungannya terhadap bahasa dan kesusasteraan Hindu. . Pelantikan seperti ini membantu pentadbir mewujudkan hdbungan erat dengan masyarakat Hindu. baginda bertindak mengasingkan diri dari tradisi yang menerima sistem Khalifah Arab sebagai kuasa atau ketua kerajaan Muslim. pegawai-pegawai yang dilantik adalah berdasarkan kebolehan dan bukan berdasarkan agama saereka. Kahwin campur antara ahli-ahli keluarga diraja Mughal dan puteraputeri Rajput digalakkan sebagai cara mewujudkan semangat persaudaraan antara Hindu dengan Muslim. sivil dan ketenteraan. Buku-buku Sanskrit diterjemahkan ke dalam bahasa Persia supava orang Muslim dapat membaca. kasta atau agama. Antara tindakantindakan lain yang menunjukkan kejujurannya menyatupadukan halaman 295 rakyatnya dan mengakui kebebasan individu ialah mengharamkan institusi perhambaan serta menggalakkan sifat persamaan rakyat disisi undangundang tidak kira kedudukan kelas. Sultan Zainal Abidin dihormati kerana tidak mempunyai prasangka agama dan tidak bersikap diskriminasi antara masyarakat Hindu dan Muslim. Maka itu. memahami agama Hindu dan budaya Hindu purba. Baginda sedar kepentingan kerajaan sebagai asas kehidupan berkolektif dan bukannya kepentingan agama. Akbar menekankan konsep kerajaan sekular dan tanpa unsur perkauman. Sebaik sahaja Akbar menerajui takhta kerajaan baginda membatalkan cukaijizayah yang dikenakan ke atas rakyat bukan beragama Islam. Pemerintah Kashmir.

ke dalam bahasa Persia. karya klasik matematik. geometri. fizik.Melaluinya juga. Buat kali pertamanya di India. ilmu menyimpan akaun dan kerja pejabat. Maka itu keutamaan diberikan kepada bahasa Persia bukan sahaja sebagai bahasa rasmi tetapi juga sebagai bahasa pertuturan. etika. Dara Shikoh. Dasar menekankan sukatan pelajaran sekular adalah untuk mewujudkan suasana yang menggalakkan perpaduan nasional. Geran-geran kewangan diberikan kepada mandir sebagaimana peruntukan diberi kepada institusi masjid. iaitu suatu tradisi si balu [wanita] akan membakar dirinya bersama mayat mendiang suaminya. Mulla Abdu Qadir Badaoni bekerjasama dengan seorang pundit Hindu menterjemahkan kitab Atharva Veda dan Ramayana ke dalam bahasa Persia. sumbangan dan bantuan diberikan kepada masyarakat Hindu. baginda cuba menggalakkan penggunaan satu bahasa am. senipolitik. Dasar pendidikan ini menggalakkan persefahaman budaya sehingga terdapat masyarakat Islam dan Hindu yang mula menulis dan menterjemahkan Atharva Veda dan Ramayana ke dalam bahasa Persia. Idea satu budaya am menggalakkannya memperkenalkan sukatan pelajaran yang sama bagi semua sekolah sekular. putera ShahJahan yang berminat dalam bidang falsafah dan mistikisme Hindu bukan sahaja . Tindakan juga diambil terhadap sati. Tindakan ini boleh disamakan dengan usaha Maharaja Cina Shih Huang Ti dalam kurun sebelum masehi yang memperkenalkan bahasa Mandarin sebagai bahasa am. tetapi asas kedua-dua bahasa ini ialah bahasa Persia. sadhu-sadhu dan pundit-pundit Hindu dan disokong oleh kerajaan seperti ulama-ulama Muslim. ekonomi. Akbar sedar kepentingan untuk mewujudkan suatu budaya am dan dalam hal ini. Sukatan pelajaran am mengandungi kesusasteraan Persia. sejarah. pertanian. Bahasa Urdu merupakan bahasa yang digunakan oleh orang-orang Muslim dan bahasa Hindi oleh orang-orang Hindi. Misalnya. walaupun ia melibatkan adat Hindu atas alasan ia tindakan tidak berperikemanusiaan. Penyair terkenal Faizi menterjemahkan Lilavati. kerajaan membina banyak sekolah dengan pelajar-pelajar Muslim dan Hindu diajar melalui bahasa Persia. astrologi. logik. Arahan diberi oleh kerajaan supaya semua akaun rasmi disimpan dalam bahasa ini dan semua komunikasi haruslah dijalankan melalui bahasa Persia. perubatan. matematik.

terutama Islam. Aurangzeb bukan sahaja menjadikan Islam sebagai agama rasmi kerajaan. sosial. tarian. Baginda dapat mengekalkan perpaduan politik. Dalam konteks ini. Penekanan yang diberikan kepada agama Islam begitu kuat sehingga nyanyian.unsur Muslim dan Hindu. Terdapat penyair-penyair Hindu seperti Chandran Bhan halaman 296 Brahman yang telah mengubah syair-syair Persia yang bertaraftinggi. Kemudian baginda melancarkan serangan terhadap Hinduisme. baginda juga mengamalkan sikap tidak bertoleransi terhadap penganut agama-agama lain. dan mewujudkan stall Mughal seperti yang digambarkan dalamJama Masjid di Fatehpur Sikri. dan kita dapat gambaran yang bertentangan. Akbar cuba mengintegrasikan unsur-unsur Muslim dan Hindu. sama seperti Abdul Rahim Khan Khanam dan Ras Khan yang mencipta syairsyair Hindi. lalu menghancurkan struktur harmoni. dan budaya dalam empayarnya yang mengandungi pelbagai tamadun. Sent lukisan juga mengalami perubahan besar selepas Akbar menubuhkan akademi lukisan dan pelukispelukis Muslim dan Hindu diberikan tugas untuk mencipta lukisan yang menggabungkan unsur. Akbar bukan sahaja mempunyai kepimpinan yang cekap tetapi dapat menyatupadukan rakyatnya melalui dasar-dasar yang adil dan saksama. Dalam bidang sent bina. sosial dan keagamaan yang dibina oleh Akbar. malah beliau menulis Majma-ul-Bahrai (tempat pertemuan dua lawatan) yang merupakan kajian perbandingan falsafah mistik Hindu dan Islam. lukisan dan sajak tidak dibenarkan di balai istana.menterjemahkan Upanishad. ekonomi. bandingkan dasar-dasar pemerintahan Akbar dengan pemerintahan Aurangzeb. Sebagai suatu kesimpulan. mengharamkan pesta-pesta dan perayaan Hindu pada tahun . Hindu dan Buddha. Bagi menguatkuasakan kod etika Islam untuk semua orang Muslim. baginda melantik pegawai-pegawai di setiap bandar untuk mendenda orang-orang Muslim yang tidak mencapaitarafmoraliti yang ditetapkan. Bhagavadgita dan Yoga Vashistha ke dalam bahasa Persia.

Baginda cuba mentadbir empayar tanpa melibatkan orang Hindu tetapi akhirnya menyedari bahawa ia tidak mungkin dapat dilakukan lalu terpaksa mengambil balik kerani-kerani yang dibuang daripada perkhidmatan kerajaan. kita dapat . orang-orang Sikh melawan kerajaan selepas guru kesembilan komuniti mereka. Guru Gobind Singh bersumpah akan membalas dendam demi bapanya dan agamanya lalu mengubah kaum Sikh menjadi tentera 'singa' yang mendedikasikan diri untuk memusnahkan kuasa Mughal.orang Rajput yang begitu setia kepada Akbar memberontak pada tahun 1679 dan orang-orang Maratha di bawah Shivaji Maharaj berjuang menentang kuasa Mughal untuk mencapai kemerdekaan kawasan mereka. baginda bertindak membatalkan semua cukai ke atas orang-orang Muslim dan kemudian memperkenalkan semula cukai jizayah ke atas orang-orang Hindu. Orang. dipenggal kepalanya kerana tidak ingin memeluk agama halaman 297 Islam. menggunakan askar-askarnya untuk merobohkan kuil-kuil Hindu dan institusi pendidikan Hindu. pegawai-pegawai beragama Hindu dalam kerajaan termasuk menteri-menteri yang meninggal dunia digantikan dengan pegawai-pegawai Muslim. Dasar Aurangzeb menyebabkan wujudnya perasaan tidak puas hati di kalangan masyarakat bukan Muslim dan kesannya. Berdasarkan perbandingan kepada kedua-dua pemerintahan. Masyarakat Hindu di Mathura menentang pencabulan kuil-kuil Hindu pada tahun 1669. pemberontakan mula tercetus di seluruh empayarnya. Kebangkitan penentangan dan pemberontakan terhadap kuasa Mughal di seluruh empayar secara beransur-ansur menyumbang kepada kemerosotan dan kejatuhan kerajaan Islam ini. Dalam bidang pentadbiran. inilah kali pertama India menyaksikan begitu besar bilangan kuil-kuil Hindu di India Utara yang dimusnahkan dan digantikan dengan masjid-masjid. petani-petani Punjab memberontak pada tahun 1672. Anak Tegh Bahadur.1668. Dengan tujuan mematuhi undang-undang Sunni. Tegh Bahadur. Sejak Mohamad Ghazni.

Kestabilan politik terancam dan kerajaannya sentiasa terpaksa menghadapi kebangkitan penentangan dan pemberontakan dalam empayar. agama dan bahasa. halaman 298 Bab 17 TAMADUN CINA: ASAL-USUL. Alam Sekitar yang Mencorakkan Tamadun Cina. UNSUR-UNSUR ASAS DAN ORIENTASI SISTEM NILAI Soo Khin Wah Asal-usul dan Latar Belakang. Melalui dasar yang rasional menurut penganut Hindu. Kebudayaan Longshan. Maka itu. Sistem Pertanian Purba (Tradisional). Kebudayaan Yangshao (Zaman Neolitik).lihat keperluan dan kepentingan dasar yang adil bagi sesuatu negara yang mempunyai pelbagai tamadun yang mengandungi pelbagai kaum.unsur Asas Tamadun Cina. Akbar dapat menarik perhatian semua rakyatnya terutama di kalangan bukan Muslim untuk diperakui sebagai pemerintah teragung dan memberikan taat setia kepadanya. Bahasa dan Sistem Tulisan Cina. . Zaman Gangsa. Pembentukan Bangsa Tionghoa. Falsafah dan Agama. dianggap telah mengganggu keharmonian dan perpaduan rakyatnya kerana dasarnya yang dianggap berat sebelah dan tidak adil. perbezaan dalam dasar-dasar pemerintahan Akbar dan Aurangzeb menjadi pengajaran (teladan) tentang dasar yang harus diamalkan dalam negara berbilang kaum seperti Malaysia supaya dapat mewujudkan perpaduan dan kestabilan politik. Institusi Politik dan Sistem Pemerintahan. Orientasi Sistem Nilai. Manakala pemerintahan Aurangzeb. Unsur. Keluarga dan Masyarakat Cina. Pandangan Semesta. budaya.

yang paling awal dan mempunyai ciri tersendiri disebut Yangshao berdasarkan namatinggalan kampung jenis tradisi kebudayaan ini yang terletak di Yangshao di provinsi Shaanxi.tapak tradisi kebudayaan Yangshao ini dijumpai di teres-teres berhampiran cawangan-cawangan Sungai Wei dan Huanghe (The Yellow River) dan ini menunjukkan kawasan terletaknya pusat peradaban Cina. Keadaan bentuk geografi ini telah mendorong dan menggalakkan pembangunan petempatan manusia dan kegiatan pertanian. integratif dan dinamik walaupun pernah dicabar oleh tamadun-tamadun lain dan mengalami perubahan. Berdasarkan tinggalan arkeologi. Tapak. halaman 301 17. jauh daripada terserap oleh tamadun lain.1.perubahan dalam proses perkembangan yang panjang.17. selama berkurun-kurun lamanya tanah pasir halus yang dimendapkan oleh angin telah menjadi tanah loes yang subur. Tapak terawal petempatan Yangshao yang dibangunkan sepenuhnya itu pula mula muncul pada milenium ke-5SM di Banbo. didapati bahawa orang Yangshao . tamadun India (Lembah Sungai Indus). berdasarkan bukti-bukti penemuan arkeologi antara kebudayaan-kebudayaan Neolitik (Zaman Batu Baru). Namun. dan tamadun Yunani (Eropah).1 Kebudayaan Yangshao Tamadun Cina dipercayai bermula kira-kira pada milenium ke-6 Sebelum Masihi (SM). Xi'an di provinsi Shaanxi.1 PENGENALAN: ASAL-USUL DAN LATAR BELAKANG Sebagai mana tamadun Mesir (Lembah Sungai Nil). tamadun Cinajuga merupakan salah sebuah tamadun yang tertua dan berkesinambungan sehingga masa kini di atas muka bumi ini. Di kawasan ini. tamadun Mesopotamia atau Sumeria (Lembah Sungai Tigris dan Sungai Euphrates). lembap serta mudah untuk dikerjakan terutama dalam bidang pertanian. Tamadun Cina memiliki sifat-sifat terbuka dalam interaksinya dengan tamadun-tamadun dunia lain. tamadun Cina mengekalkan identitinya sebagai suatu tamadun berkesinambungan dan kekal pada keseluruhannya. Bagaimanapun.

Berbanding tembikar bertanda tali pintal (cord-marked) dan yang berlukisan. 17. Selama lebih kurang 5. dan kemudiannya diganti secara beransur-ansur oleh kebudayaan Longshan. juga menyumbang terhadap asas pertumbuhan ekonomi dalam tamadun Cina.menetap di perkampungan kecil dengan kegiatan bertani. Satu lagi unsur tradisi dan kesinambungan ialah peranan orang Cina dalam bidang penternakan binatang seperti babi (dan kemudiannya ayam) sebagai diet tambahan. Manakala pusat-pusat penting peradaban Zaman Gangsa terletak di Lembah Sungai Yangzi di provinsi Jiangxi dan juga di Sanxingdui. kebudayaan atau tamadun Yangshao ini telah berkembang serta terbentang di bahagian-bahagian tengah dan ulara negara China. Tamadun Longshan diberi nama berdasarkan penemuan tapak arkeologi di Longshan.2 Kebudayaan Longshan dan Zaman Gangsa Kebudayaan Longshan muncul sejak pertengahan kurun ke-2SM dan Zaman Gangsa Awal (Bronze Age) lewat milenium ke-2SM atau awal milenium pertamaSM merupakan kebudayaan yang lebih maju berbanding kebudayaan Yangshao. Asas teknologi pertanian yang diubahsuaikan secara turun-temurun ini. di provinsi Shandung. membuat tembikar berlukisan (paintedpottery) dan menanam mayat si mati dalam tanah perkuburan yang khas. tembikar Longshan (terutamanya tembikar hitam) bergantung kepada gaya dan bentuk sebagai daya penarik estetiknya dan jarang dijumpai lukisan hiasan seperti yang ada pada bekas-bekas Yangshao. Makanan asasi atau ruji orang Yangshao ialah bijirin (milet) dan ia kekal diet asas rakyat biasa di bahagian utara negara China. Ciri-ciri peradaban pertanian . memelihara babi. di provinsi Sichuan.1.000 tahun lamanya iaitu kira-kira 6 mileniumSM. Kualiti tembikar Longshan yang lebih tinggi mutunya menunjukkan penggunaan mesin peroda tembikar halaman 302 (potter's -wheel) dalam pengeluarannya.

kesemuanya diperbuat daripada gangsa secara berterusan sepanjang era empayar tersebut.Longshan termasuk penanaman bijirin dengan menggunakan penyodok dan sabit. Namun begitu. penggunaan sistem tulisan.bukti yang menyokong pendapat bahawa dinasti Shang bermula kira-kira 1600SM dan berakhir pada tahun 1027SM. Namun begitu. Walaupun tahun 1766SM-1122SM adalah tarikh yang diterima secara tradisi. Dinasti Shang memperlihatkan dengan ketara mengenai satu fasa pembangunan yang baru iaitu kemunculan peradaban melalui kelahiran ciriciri bertamadun antaranya pembentukan negara-kota. peningkatan pengkhususan pekerjaan dan organisasi masyarakat yang lebih kompleks. pembangunan teknologi besi sejak lebih kurang 500SM telah mengehadkan perkembangan kegunaan gangsa untuk tujuan umum. Penggunaan gangsa tersebar meluas di kalangan kaum bangsawan yang lebih rendah taraf statusnya di sepanjang tempoh dinasti Zhou (kk 1123221SM). gangsa dinilaikan sebagai simbol elit kuasa diraja dinasti Shang (1766SM-1122SM) dan tukang-tukang gangsa dihormati sebagai ahli masyarakat yang penting di negara ini. tarikh tepat peradaban Shang dan dinasti Shang masih tidak dapat ditetapkan. tembok-tembok mengelilingi ibu kota-ibu kota dinasti Shang. hasil penemuan arkeologi ini memperlihatkan perbezaan-perbezaan utama antara peradaban Shang dengan peradaban-peradaban Neolitik sebelumnya. . yang ditemui dua tapak arkeologi di Zhengzhou dan Anyang yang memberikan maklumat sejarah mengenai dinasti dan tamadun ini. Logam gangsa dihubung kait dengan bekas-bekas ritus (ritual vessels) atau untuk upacara keagamaan selain digunakan untuk membuat loceng dan senjata. Artifak-artifak halus termasuk lampu dan patung-patung kecil. Dalam Zaman Gangsa pula. Selain penemuan inskripsi di atas tulang oracle dan kulit kura-kura (tortoise shells) dan bekas-bekas yang diperbuat dengan gangsa rata yang ditarik oleh kuda. Peradaban Shang berpusat di bahagian utara He'nan. namun terdapat bukti.

provinsi Zhejiang.1 Alam Sekitar yang Mencorakkan Tamadun Cina Tempoh Neolitik di negara China mempunyai kedudukan yang unggul dalam sejarah perkembangan peradaban Cina kerana dalam tempoh terdekat ini. Benih-benih padi telah ditemui di sekitar tapak tersebut. 17.2 Sistem Pertanian Purba Ternyata asal-usul peradaban pertanian purba di negara China memperlihatkan kesanggupan manusia untuk menyesuaikan diri dengan keadaan cuaca dan lokasi geografi yang berbeza (di kedua-dua dataran loes tinggi dan lembah Sungai Yangzi). menggalakkan penanaman bijirin. Kedua-dua jenis kebudayaan tersebut telah mengasaskan peradaban pertanian di negara China untuk selama beberapa ribu tahun. yang menandakan bahawa ia adalah tapak awal sawah halaman 303 padi ditanam secara meluas. bersesuaian dengan keadaan cuaca gersang di bahagian timur negeri China. aktiviti-aktiviti pertanian telah dimulakan.2.faktor tersebut juga membantu menjawab persoalan (dari perspektifsejarah) kenapa pembangunan berbentuk pertanian begitu dititikberatkan oleh dinasti- . Pusat utama kebudayaan Yangshao tersebar di sekitar dataran tinggi Loes.2. Cuaca lembap dan panas dengan lokasi geografinya yang rendah menyumbang terhadap kejayaan penanaman sawah padi di kawasan ini. dan menghasilkan apa yang disebut Kebudayaan Milet (Bijirin) dan Kebudayaan Sawah Padi yang wujud secara berasingan di bahagian utara dan selatan China. Tapak kebudayaan Hemudu terletak di bahagian bawah Lembah Yangzi. Faktor.2 UNSUR-UNSUR ASAS TAMADUN CINA 17.17. di selatan Teluk Hangzhou.

000 meter secara purata) telah membentuk satu zon yang separuh tertutup dari dunia luar. Seiring dengan pola pergerakan ini. kebudayaan dan ketenteraan. ekonomi. di samping musim panas yang jauh lebih panjang berbanding dengan keadaan di utara telah menggalakkan pergerakan penduduk. Bagaimanapun.000 hingga 5. di bahagian barat-laut dirintangi oleh gurun yang luas dan di barat daya iaitu Dataran Tinggi Qinghai-Tibet yang terluas di dunia (dengan ketinggian 4. Berdasarkan lokasi geografi negara China. di bahagian timurnya menghadap ke lautan. Namun. Mengenai peranan dan kepentingan sungai. Keyakinan diri pula membolehkan mereka menerima dan mengasimilasikan sebarang kebudayaan luar yang dibawa masuk ke dalam negara China. perkembangan kebudayaan juga turut menghala ke kawasan selatan.dinasti Cina yang lepas. terutamanya para petani untuk menetap di bahagian selatan China. pengaliran sungai yang kebanyakannya menghala ke kawasan timur atau selatan. bekerja keras dan berpuas hati dengan segala yang sedia dimiliki mereka telah halaman 304 mencerminkan psikologi bangsa yang merindui kampung asal dan ontakan . tanah yang sesuai untuk dijalankan kegiatan bercucuk tanam itu adalah terhad. wilayah-wilayah di negara China adalah luas sekali. pendapatan danpada hasil tanaman ini sekadar untuk menampung kehidupan mereka. sikap terikat dengan tanah. Tekanan kekurangan tanah ini telah mengakibatkan tanah diusahakan secara maksimum. Alam sekitar sedemikian bersama daerah pedalamannya yang luas telah mencorakkan sikap bangsa Cina yang berdikari. Berbanding negara-negara kelautan yang memiliki kawasan pedalaman yang terhad. Ini ditambah lagi dengan dataran pedalamannya yang luas tanpa wujudnya halangan-halangan semula jadi yang menghalang atau membatasi hubungan rakyat telah memudahkan integrasi dan keseragaman politik. peramah serta cintakan pendamaian. Berbanding dengan bilangan penduduk yang agak besar sejak dinasti Qin (221SM-206SM) dan Han (206SM-220TM).

tulisan Cina juga digunakan oleh bangsa-bangsa lain di Asia terutama di Asia Timur seperti negara Jepun. Mengenai sistem tulisan. Maka bahasa Cina telah menjadi faktor unifikasi utama dan amat penting bagi rakyat Cina dan tamadun Cina. . Ini adalah kerana sungguhpun terdapat banyak diaiek di China yang sebutannya mungkin jauh berbeza antara satu dengan yang lain. hidup dan berkembang dan digunakan sehingga masa kini.3 Bahasa dan Sistem Tulisan Cina Berdasarkan perbandingan dari segi bahasa. tulisan Cina yang dikenali sebagai Hanzi (tulisan Han) telah dicipta berdasarkan kaedah xiang xing (lambang bergambar). Bentuk tulisan Cina inilah yang telah menyumbang terhadap perpaduan bangsa Cina dan pembentukan kebudayaan Cina yang agung di dunia. zh'shi (lambang petunjuk). dengan bahasa-bahasa lama ("kuno'i mencatatkan sejarah kerana penggunaannya yang meluas di zaman silam. Selain bangsa Cina. bersamaan dua kaedah yang berfungsi memperluaskan erti atau penggunaan sesuatu hurufCina. tetapi bahasa Cina pula merupakan satu-satunya bahasa yang masih kekal. huiyi (lambang petunjuk fikiran) dan xing sheng (gabungan bentuk-bunyi). Kesemua kaedah tersebut dikenali secara tergolong sebagai liushu (six principles of writing). setiap tulisan Cina mempunyai bentuk yang istimewa. iaitu zhuanzhu (mutual semantik transfer) dan jiajie [loan character).tanah air. Vietnam dan Korea. Selain sebutan bunyi dan maksud. 17. Walaupun mereka mempunyai bahasa tersendiri namun tulisan Cina juga digunakan sebagai sebahagian daripada tulisan mereka. tetapi orang Cina hanya perlu mempunyai satu sistem tulisan yang tunggal yang boleh digunakan oleh semua orang Cina sebagai bahasa pengantar untuk berkomunikasi.2.

sehingga menjadi satu suku bangsa yang kuat. di samping suku-suku bangsa yang lain selama beberapa ribu tahun maka terbentuklah suatu entiti bersepadu yang diberi nama bangsa Tionghoa (Zhonghua minzu) pada hari ini. 17. kumpulan Feng-Yang yang tersebar di sekitar dataran-dataran yang terletak di bahagian timur China dan ketiga.5 Pandangan Semesta dalam Tamadun Cina Pemujaan nenek moyang dan Tian di samping kepercayaan primitif. kumpulan Yan-Huang yang diwakili Yan Di dan Huang Di yang dikatakan berasal dari kawasan loes di Provinsi Shaanxi di bahagian barat China. Melalui penemuan arkeologi dan catatan-catatan sejarah purba negara China yang begitu banyak menunjukkan bahawa terdapat suku-suku yang berbilang kaum pada zaman Neolitik dan zaman purba yang berikutnya. kedua. melalui proses peredaran zaman dan kerjasama antara semua kaum. kumpulan Miao-Man yang terdiri dari suku-suku bangsa di Selatan China. Seterusnya. bersengketa dan berperang.17. terdapat tiga kumpulan bangsa yang terbesar pada zaman purba Cina iaitu pertama. dan berintegrasi. yang mengandungi pelbagai kaum di negara China.2. mereka memimpin suku-suku kecil di sekitar wilayahnya dan halaman 305 mendirikan negara yang berbentuk primitif. maka terbentuk suatu bangsa Tionghoa dalam erti kata nation (rninzu) yang moden. iaitu . Hasil daripada integrasi ketiga-tiga kumpulan bangsa utama yang tersebut di atas.2. berkahwin campur.4 Pembentukan Bangsa Tionghoa Dari aspek kenegaraan. Perkembangan ini merupakan asas kepada struktur pembentukan bangsa Tionghoa. Menurut para sarjana China. Di kalangan suku-suku im mereka tiru-meniru. China merupakan sebuah negara besar yang mengandungi masyarakat yang berbilang kaum. Menurut sejarahnya.

Dao dianggap prinsip agung yang merangkumi keseluruhannya {all embracing). Menurut kitab ini. sungai serta kuasa-kuasa lain yang dipercayai wujud dalam alam semula jadi. Konsep perpaduan antara Tian dengan insan {tian-ren hey!) pula terbentuk berdasarkan sesuatu pernyataan bahawa insan merupakan sebahagian daripada halaman 306 . kitab Yijing (The Books of Changes) pula menggunakan konsep Taiji untuk merujuk kepada kenyataan muktamad (ultimate reality). Dalam kitab ini juga. tempat asal-usul semua makhluk. Konsep Tian atau langit sebagai makhluk unggul {supreme being) yang menguasai nasib seseorang telah wujud sejak dinasti Zhou (kkll23SM221SM). tanaman. matahari. Tian juga membawa maksud prinsip tertinggi dalam alam semesta serta dalam konteks etika Konfusianisme. terhasillah dua kuasa dwikutub (bipolar) Yin dan Yang. Menerusi perubahan Taiji.animisme iaitu pemujaan binatang. telah wujud di kalangan masyarakat Cina sejak zaman silam lagi. bintang. Dalam kitab Daoisme iaitu Daodejing pula. Dao diibaratkan sebagai ibu yang melahirkan serta memupuk makhluk sejagat {wanwu) dan ia juga merupskanprimordial (bentuk permulaan). Tian disamakan dengan Daa Konsep Dao secara harfiah bermaksud jalan {the way). Namun. Di samping konsep Dao. Perubahan yang berterusan ini diibaratkan sebagai pergerakan Dao. Fasa pertukaran bergilir-gilir dua kuasa dwikutub pula menghasilkan lima unsur {wuxing) yang menjadi asas kepada kewujudan semua benda {material). dengan semua makhluk berasal dan akan kembali pada akhir hayat mereka. Manifestasi kuasa Yin dan Yang serta lima unsur tersebut disifatkan sebagai proses pusingan atau putaran yang timbul dan tenggelam tanpa pengakhirannya. tiada sebarang batasan bagi diri Taiji. Ini disebabkan kesemua fenomena tersebut akan berubah kepada kutub yang berlawanan apabila mencapai peringkat kemuncak.

seimbang dan bersesuaian.ciri keyakinan diri. Konsep yang menggabungkan aliran pemikiran Yin-Yang dengan falsafah sosiopolitik Konfusianisme ini dikemukakan oleh Dong Zhongshu (kkl79SMkkl04SM). Disebabkan hubungan antara insan dan Tian yang begitu rapat maka segala kesalahan yang dilakukan oleh kerajaan duniawi akan menghasilkan manifestasi fenomena luar biasa dalam alam semulajadi sebagai isyarat atau tanda kemarahan Tian dan amaran kepada kerajaan berkenaan. Usaha berterusan untuk merealisasikan matlamat ini memaparkan ciri. Dalam kitab The Doctrine of Mean dinyatakan bahawa pencapaian tahap pemusatan (centrality) dan keseimbangan akan mendatangkan keharmonian alam semesta dan bumi ini. mencuri atau pemberontakan yang berlaku di atas muka bumi tersebut. dengan kesempurnaan hidup semua makhluk terpelihara. Walaupun matlamat tersebut amat sukar untuk dicapai. Ini termasuklah yang tua akan dijaga dan yang muda dipelihara dengan sempurna di samping tiada perbuatan maksiat. nilai-mlai murni serta ketabahan hati yang mendorong mereka agar menghala ke Jalan Agung yang dicita-citakan itu. 17. tanpa membazir dan digunakan demi kepentingan umum. namun Utopia Konfusian ini tetap menjadi pegangan bagi masyarakat Cina. seorang pujangga Konfusian di zaman dinasti Han.Tian. Tahap pencapaian keharmonian masyarakat yang paling ideal ialah datong (The Grand Unity). Jalan Agung ini dipercayai hanya akan dapat dicapai apabila segala objek atau benda di dunia ini dikongsi atau dibahagi oleh semua pihak dengan adil serta saksama.2. Datong merupakan Utopia Konfusian yang diibaratkan sebagai Jalan Agung. Konsep ini terus mempengaruhl tradisi pemikiran orang Cina sehingga masa kini dalam proses perkembangan ketamadunannya.6 Falsafah dan Agama Cina . Prinsip kesederhanaan atau zhongyong (The Golden Mean) pula merupakan pemikiran moral asas yang bersifat sederhana. Prinsip ini merupakan norma masyarakat yang dapat menyumbang terhadap pencapaian keharmonian sejagat sekiranya ia dihayati dan diamalkan sepenuhnya.

Konfusianisme merupakan doktrin kenegaraan (state) yang merangkumi aspek- aspek falsafah, keagamaan dan sosiopolitik yang termaktub dalam pengajaran Konfusius (551SM-479SM). Asas Konfusianisme dikatakan berasal daripada tulisan-tulisan klasik yang diterbitkan atas nama Konfusius. Seperti yang terkandung dalam kitab Analects, pengajaran utama Konfusius menekankan pengamalan nilai dan sifat moral yang mulia, terutama mengenai perikemanusiaan (ren), kesusilaan (/;) dan ketaatan kepada ibu bapa (xiao). Kesemua nilai yang mulia ini diteladani orang yang bermoral dan bersikap mulia (junzi). Mencius (372SM-289SM), salah seorang pujangga agung Konfusianisme telah menegaskan sifat semula jadi manusia yang baik ketika dilahirkan. Oleh yang demikian, manusia dikatakan berpotensi untuk mencapai empat jenis sifat halaman 307 yang baik, iaitu perikemanusiaan (ren), kewajaran (yi), kesusilaan (li) dan keanfan (zhi). Buddhisme diasaskan oleh Siddhartha Gautama Buddha (kk 563SM483SM) di India pada kurun ke-6SM dan kemudiannya disebar ke negara China pada kurun Masihi yang pertama. Bagaimanapun, selepas disebarkan Buddhisme ke negara China, agama ini telah mengalami pelbagai pengubahsuaian dan sehingga menjadi suatu sistem keagamaan yang menyerapkan ciri-ciri kecinaan sehingga ia dikenali sebagai Buddhisme Cina. Namun begitu, asas pengajarannya tetap berkekalan iaitu penderitaan adalah berpunca daripada hawa nafsu yang merupakan akar kepada pelbagai masalah manusia. Hawa nafsu bagaimanapun, dapat dihindarkan dengan mengikuti Jalan Lapan Lapis Mulia atau Jalan Pertengahan (middle way) yang mengelakkan din daripada melakukan perbuatan melampau yang terlalu mengikut perasaan menurut ajaran Gautama Sidhartha Buddha. Jalan Lapan Lapis Mulia yang mengandungi lapan aspek penting dibahagikan kepada tiga bahagian iaitu pertama, panna (kebijaksanaan) yang meliputi pemahaman yang betui {Right Understanding) dan pemikiran yang betui (Right Thought); kedua, samadhi (penumpuan) yang meliputi pengucapan yang betui (Right Speech), tindakan yang betui (RightAction) dan cara hidup yang betui (Right

Livelihood); dan ketiga, sila (moral) yang meliputi usaha yang betui (Right Efford), pertimbangan yang betui (Right Mindfulness), dan tumpuan yang betui (Right Concentration). Daoisme pula diasaskan oleh dua orang pemikir agung Cina iaitu Lao Zi yang dilahirkan pada tahun 604SM dan Zhuang Zi (kk 369SM-2865SM) yang berpendapat bahawa pemeliharaan semula jadi serta konsep wuwei (non-action) atau melakukan perbuatan secara spontan dan tanpa sebarang usaha. Daoisme terbahagi kepada dua cabang yang utama iaitu pertama, pemikiran falsafah Dao (daojia) dan aliran keagamaan Dao (daojiao). Kitab Daoisme iaitu Daodejing merupakan sebuah karya klasik mistik bagi aliran keagamaan Dao kerana kebanyakan ayatnya yang nngkas, penuh dengan konotasi yang terbuka kepada pelbagai tafsiran selain menerangkan mengenai aspek metafizik Dao. Dao iaitu jalan (the way} yang mempunyai pengertian bahawa punca segala penjelasan yang tidak dilahirkan (unproduced) dan tidak dapat diperikan (inexpressible). Tahap pencapaian pengamalan Dao yang tertinggi ialah kembali semula dan bersatu dengannya. Moisme diasaskan oleh Mo Zi (kk 479SM-381SM). Antara konsep penting dalam pemikiran aliran ini termasuk aspek kasih sayang sejagat (jian'ai), mengecam sikap suka berperang (feigong) dan menyerah kepada nasib (feiming) dan mengutamakan golongan cerdik pandai (shangxian). Disebabkan penegasan aliran ini kepada sikap mengejar kepentingan (gongli), pengikutnya menentang konsep mandat tuhan yang dikemukakan oleh aliran Konfusianisme. Aliran Moisme menitikberatkan konsep nama dan penganalisisan mengenainya dan ini bermakna, aliran ini telah mempelopori analisis logik di negara China. halaman 308 Legalisme pula diasaskan oleh seorang ahli falsafah Cina, Han Fei Zi dan dilaksanakan semasa China di bawah pemerintahan dinasti Chin. Legalisme mengutamakan pemikiran sosiopolitik dan kekuasaan pihak pemerintah terhadap rakyatnya. Legalisme menyarankan pemerintahan berteraskan undang-undang adalah lebih baik daripada pemerintahan

teladan China.

seperti

yang

disarankan

oleh

Konfusius.

Aliran

ini telah

mengasaskan pembentukan kerajaan pusat autokrasi mutlak di negara

17.2.7 Institusi Politik dan Sistem Pemerintahan

Pemikiran politik tradisional Cina asasnya telah terbentuk sejak tempoh sebelum dinasti Qin (221SM-209SM). Antara aliran pemikiran politik yang terutama ialah Konfusianisme, Daoisme, Legalisme dan Moisme. Pusat pemikiran politik Konfusianisme berasaskan perhubungan sesama manusia (renlun) yang berperikemanusiaan dan bermoral. Pemikiran politik aliran Daoisme pula cenderung kepada fahaman anarki dalam erti kata moden pada masa kini. Pengikut pemikiran Daoisme menafikan bulat-bulat peranan institusi politik, sistem moral dan tatasusila yang begitu dititikberatkan oleh Konfusianisme. Sebaliknya Daoisme mencadangkan gaya pemerintahan tanpa menguatkuasakan sebarang usaha yang keras (wuwel) dan juga kehidupan secara primitifyang mengharmonikan diri dengan alam semesta. Pemikiran ini cuma menjadi penawar hati kepada mereka yang gagal dalam kerjaya sebagai pegawai kerajaan dan orang yang tidak berpuas hati dengan kenyataan hidup, tetapi tidak mendatangkan impak yang besar kepada sistem politik negara China. Aliran pemikiran yang memberi kesan sebenar kepada tempoh sebelum dinasti Qin yang huru-hara dan mengalami perubahan besar dari segi masyarakat dan politik China ialah Legalisme. Kedua-dua teori dan perlaksanaan Legalisme berjaya membawa pembaharuan yang menggantikan sistem pemerintahan feudal bercirikan pelbagai negeri atau jajahan (multistate) kepada sistem pentadbiran commanderies dan counties (junxian zhi) iaitu kerajaan birokratik terpusat (centralized bureaucractic government memperoleh kuasanya. Sistem birokrasi ini telah menyumbang kepada pengekalan pentadbiran dan kestabilan politik di sepanjang sejarah ketamadunan China. Aliran pemikiran politik Moisme pula menegaskan penyelarasan peraturan

dan pembentukan kekuasaan pusat (shangtong) itu, walaupun selari dengan kehendak lapisan pemerintah, namun pengajarannya yang menggalakkan berjimat-cermat (jieyong) dan melantik sesiapa yang berkelayakan dan berkemampuan (xuan xian yu neng) ke jawatan kerajaan, kadang-kadang sukar hendak dipatuhi sepenuhnya. Oleh sebab itu, pemikiran politik aliran Moisme kemudiannya diketepikan oleh pihak pemerintah. Bagaimanapun, selepas dinasti Qin (221SM-206SM) dan Han (206SM-220 TM), keempat-empat aliran pemikiran politik telah bersepadu. Namun, halaman 309 golongan pemerintah China biasanya menonjolkan pemikiran

Konfusianisme sedangkan menguatkuasakan pentadbiran negara menerusi pemikiran Legalisme. Pemikiran politik aliran Moisme dan Daoisme mungkin memainkan peranan yang membawa kepada ideologi pembaharuan atau menjadi batu api kepada permulaan satu-satu revolusi termasuk mewujudkan pemberontakan terhadap pemerintah. Namun begitu, selepas pihak pemberontak berjaya menguasai dan memimpin negara, ideologi yang merupakan cantuman Konfusianisme dan Legalisme itu tetap berkesinambungan dan memainkan peranan yang terpenting dalam sistem pentadbiran negara.

17.2.8 Keluarga dan Masyarakat Cina

Walaupun

sistem

kekeluargaan

masyarakat

Cina

tradisional

dan

organisasinya pernah mengalami pelbagai perubahan namun asas sistem keluarga yang memusatkan kuasa bapa (patriachy) dan nisab bapa (patrilineat) tetap berkekalan dan berlanjutan selama beberapa ribu tahun. Sistem kekeluargaan tradisional Cina berasaskan kuasa bapa ini telah terserap masuk ke dalam pelbagai aspek kehidupan sosial dan mendatangkan impak yang mendalam terhadap arah perkembangan kebudayaan Cina dan pembawaan (temperament) bangsa Cina.

Antara

ciri-ciri

masyarakat

yang

memperlihatkan

pengaruh

sistem

kekeluargaan Cina termasuk waris sebelah bapa dan pemerintah yang memusatkan kuasa bapa, kuasa suami yang tertinggi dan perhubungan suami isteri yang berjauhan, mementingkan anak lelaki berbanding anak perempuan, mementingkan pertalian darah dan kaum kerabat keluarga, penguasaan masyarakat berdasarkan pendidikan yang membezakan nama (mingfen) dan kedudukan sosial, dan kecenderungan nilai yang memuja autokrasi dan mengagung-agungkan zaman silam.

17.2.9 Orientasi Sistem Nilai dalam Tamadun Cina

Terdapat persetujuan agak ramai di kalangan cendekiawan bahawa tamadun Cina berorientasikan humanisme, iaitu manusia dianggap mempunyai kedudukan yang unggul dan memainkan peranan penting dalam alam semesta. Banyak sifat khas tamadun Cina dan nilai-nilainya, yang akan dinyatakan di bawah adalah hasil daripada humanisme antaranya transendensi dalaman, sifat sekular, moralisme sebagai ideologi, personalisme, hubungan manusia dengan alam semesta, institusi keluarga dan pendidikan diberi keutamaan, serta keharmonian merupakan nilai utama. Tamadun Cina amat berbeza daripada tamadun- tamadun lain yang berorientasikan teisme atau kepercayaan kepada satu Tuhan semesta sebagai pencipta dan pemerintah alam. Sungguhpun tamadun-tamadun berbeza dari segi orientasi pada peringkat nilai, manusia dapat berinteraksi dan bekerjasama atas nilai-nilai yang berbentuk sejagat. Walaupun orang Cina menganggap bahawa prmsip-prinsip moral serta nilai-nilai murni (Dao) berasal daripada Maha Agung (Tian), tetapi manusia sendiri halaman 310 mampu menjangkau segala kekangan duniawi lalu mencapai kebijaksanaan dan kesucian iaitu transendensi bergantung kepada ikhtiar orang perseorangan - transendensi dalaman. Hal ini dapat dibandingkan dengan tamadun-tamadun lain yang berdasarkan teisme dan mementingkan transendensi luaran.

Humanisme menyebabkan cara hidup orang Cina bersifat sekular iaitu memisahkan urusan duniawi dengan urusan keagamaan. Teokrasi tidak pernah dijadikan agenda atau pernah muncul sepanjang sejarah China, sebaliknya sisrem politik dan pemerintahan, sistem pendidikan dan institusiinstitusi yang lain dipisahkan daripada agama. Namun begitu, ini tidak bererti orang Cina tidak ada rasa takut kepada Maha Agung atau Tian. Masyarakat dan negara harus diperintah secara beretika. Keabsahan kuasa dan kewibawaan maharaja, menteri, pemimpin, guru dan ketua keluarga berasaskan moral yang tinggi sebagai ideologi. Kerajaan dan sistem politik berpadu dengan akhlak. Berkhidmat dalam kerajaan bermakna dipertanggungjawabkan mendukung akhlak dan menjadi pegawai kerajaan berakhlak tinggi. Kepentingan moral begitu dipentingkan sehingga timbul tanggapan menuntut ilmu yang mendalam tidak bermakna sekiranya tidak berakhlak. Berdasarkan transendensi dalaman, orang perseorangan harus berusaha sendiri untuk mempertingkatkan darjahnya dari segi kesarjanaan, kebijaksanaan dan akhlak. Dalam proses pembinaan diri ini antara aspek yang perlu diberi penekanan ialah disiplin diri, pengorbanan diri dan harga diri. Orang perseorangan mestilah mempunyai batin atau dalaman yang murni dan niat yang ikhlas. Adalah nyata bahawa yang mencirikan minda orang Cina ialah personalisme (penyendirian) dan bukannya egoisme atau individualisme yang agresif. Manusia dianggap berkedudukan tinggi iaitu di antara Tian dengan Di (langit dan bumi). Manusia dapat menyertai dan membantu proses perubahan dalam alam semesta. Manusia harus sentiasa menjalin hubungan yang harmoni dengan alam semesta supaya tercapai kesatuan antara kedua-duanya. Sistem etika Konfusianisme berasaskan pada keluarga yang merupakan institusi sosial yang terulung dalam tamadun Cina. Negara merupakan lanjutan daripada keluarga. Hubungan luar keluarga dianggap selaras dengan hubungan dalam keluarga.

Oleh sebab pegangan yang kuat dan teguh kepada humanisme, personalisme dan moralisme maka pendidikan yang beitradisi panjang diberi penghargaan yang tinggi. Golongan birokrat dan cendekiawan merupakan kelas sosial yang tertinggi kedudukannya, dan masyarakat menjunjung tinggi golongan guru dan pekerjaannya. Ibu bapa sedayaupaya berusaha untuk membiayai anak- anak kerana pelajaran merupakan satu-satunya saluran mobiliti sosial dalam masyarakat Cina tradisional. halaman 311 Keharmonian dititikberatkan dalam sebarang bentuk hubungan sama ada hubungan antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok, keluarga, komumti atau institusi, antara kelompok dan juga antara manusia dengan alam semesta. Keharmonian dianggap sebagai suatu nilai yang bersesuaian dengan humanisme dan moralisme. halaman 312

Bab 18

TAMADUN

CINA:

KESUSASTERAAN,

KESENIAN,

SAINS

DAN

TEKNOLOGI CINA

Teo Lay Teen Bahasa dan Sastera, Kesinambungan Budaya, Kepelbagaian Genre, Puisi, Nyanyian dan Muzik, Prosa Klasik dan Vernakular, Fungsi Moral dan Etika, Drama dan Nilai, Konfusianisme, Fiksyen, Budaya dan Adat resam, Muzik, Lukisan dan Kaligrafi, Seni Pembinaan, Sifat Berharmoni dengan Alam Semesta, Landskap, Tema Bermspirasi, Konsep Fengshui, Sains dan Teknologi, Sifat Konservatif, Astrononii, Matematik, Perubatan, Teori Yin dan Yang, Akupunktur, Kemerosotan Sains dan Teknologi Cina.

18.1 PENGENALAN

Tamadun

Cina

pada

dasarnya

merupakan.

sebuah

tamadun

berorientasikan agraria atau pertanian yang sangat dipengaruhi oleh keadaan cuaca dan sifat geografi dalam proses pembangunan dan perkembangan. Bagaimanapun, sebagai mana yang telah dibincangkan dalam bab terdahulu, proses pembangunan tamadun Cina mengambil masa yang panjang. Tamadun Cina telah melahirkan perkembangan pelbagai aliran falsafah, organisasi politik secara kompleks, serta sistem pentadbiran dan institusi sosial yang maju. Bab ini akan membincangkan mengenai beberapa aspek lain yang tidak kurang pentingnya dalam tamadun Cina iaitu bahasa dan kesusasteraan, kesenian, sains dan teknologi. halaman 313

18.2 BAHASA DAN KESUSASTERAAN CINA KLASIK

Sejarah kesusasteraan Cina bermula sekurang-kurangnya seawal kurun ke14SM dan pci-kembangannya berterusan sepanjang lebih daripada 3,000 tahun. Perkembangan kesusasteraan Cina ini tidak pernah menerima gangguan atau sekatan. Sifat ini khasnya disebabkan bahasa pengantar bagi sastera Cina klasik iaitu bahasa Cina telah mengekalkan identitinya dari segi lisan dan tulisan "walaupun negara China pernah diperintah oleh puak asing seperti orang Mongol (dinasti Yuan, 1279-1368) dan orang Manchu (dinasti Qing, 1644-1911). Tulisan Cina pada dasarnya bersifat grafik dan bukan fonetik (non-phonetic); dan sifat ini menjadikan bahasa Cina kurang sesuai untuk digunakan dalam usaha mentranskripsikan bahasa lain. Dengan ini ia tetap tidak berubah dan seterusnya meninggalkan penyebarannya. Sifat bahasa Cina yang bukan berabjad-fonetik (alphabetic-phonetic) bermakna huruf-hurufnya tidak menunjukkan bunyi sebutan. Bahasa Cina boleh disebut dalam kelainan cara dari segi fonologi mengikut tempat atau beberapa kesan terhadap kesusasteraan Cina dan

mengikut kesesuaian selaras dengan perubahan zaman-zaman dalam sejarah Cina. Namun begitu, maksud sesuatu huruf tetap sama tidak kira dalam diaiek apapun ia disebutkan atau dipertuturkan. Maka itu kesusasteraan Cina dapat dinikmati dan dihayati oleh semua yang mengenali huruf Cina. Sesebuah karya klasik Konfusius misalnya, boleh dibaca dalam apa jua diaiek tanpa menjejaskan maksudnya. Sifat bahasa Cina ini mengekalkan kesinambungan budaya Cina dan membolehkan kesusasteraan Cina klasik terus menjadi aset budaya masyarakat Cina yang amat bemilai.

18.3 KEPELBAGAIAN GENRE SASTERA CINA KLASIK

18.3.1 Puisi

Antologi puisi Cina yang terawal bertajuk Shijing (Klasik Puisi). Antologi ini mengandungi 305 buah nyanyian kuil, nyanyian istana dan nyanyian rakyat yang wujud pada tempoh antara zaman Zhou Barat (kurun ke-11SMP771SM) hingga zaman Musim Bunga Musim Luruh (770SM-476SM) dan dikumpul dari kawasan Lembah Huanghe. la dipercayai disusun pada lebih kurang masa Konfusius (551SM-479SM). Puisi-puisi dalam antologi ini penuh dengan pelbagai idea dan teknik kesusasteraan yang menjadi contoh dan member! inspirasi kepada penyajak serta penulis generasi kemudian. Shijing bersama empat klasik lain iaitu Yijing (Klasik Perubahan), Shujing (Klasik Sejarah), Liji (Rekod Ritual) dan Chun qiu (Klasik Musim Bunga dan Musim Luruh), dikenali sebagai Wujing (Lima Klasik) dan sejak kurun ke-2SM ianya sangat dihormati oleh sarjana- sarjana Cina. Puisi yang terkandung dalam Shijing pada asasnya dinyanyikan dengan iringan muzik. Sesetengah puisi, terutamanya puisi kuil juga diiringi oleh tarian. halaman 314 Pada keseluiuhannya kebanyakan puisi dalam Shijing mementingkan elemen lirik lebih daripada elemen naratif. Rima akhir diutamakan untuk mencapai kesan muzik dan tidak bergantung kepada penggunaan

kecantikan retorik. Puisi dalam Shijing mempunyai fungsi politik dan sosial selain daripada fungsi sastera. la digunakan dalam pertemuan rasmi; raja dan pegawai diplomatik menyanyikan puisi sebagai pembayang bagi sesuatu keadaan sebenar atau untuk menyatakan maksud sebenar. Chu ci (Nyanyian Chu) yang juga berasal dari muzik dan tarian dianggap mewakili antologi puisi Cina awal dari selatan di sekeliling kawasan Sungai Yangzi. Puisi-puisi yang berasal dari kawasan selatan ini menunjukkan pola irama yang agak berbeza daripada Shijing, misalnya baris-bans lebih panjang dan kurang tetap menyebabkan puisinya lebih sesuai dideklamasikan. Mulai dari Shijing hmgga ke Chu ci, puisi Cina klasik kian matang dan sempurna. Dmasti Tang (618-907) menyaksikan kemuncak perkembangan genre ini. Keadaan politik dan ekonomi yang stabil khasnya pada tahap permulaan zaman ini menggalakkan perkembangan puisi Cina klasik mencapai tahap keemasan. Puisi yang telah dihasilkan tiada tandingan dari segi kuantiti dan kualiti. Quan Tangshi (Koleksi Lengkap Puisi Tang) mengumpulkan jumlah puisi lebih kurang 50,000 buah, hasil ciptaan dari 2,000 atau lebih orangpenyajak, termasuk penyajak agung seperti Li Bai, Du Fu dan Bai Juyi. Bentuk puisi utama yang wujud dalam sejarah puisi Cina klasik seperti jueju (puisi empat baris) dan lu shi (puisi lapan baris) juga telah mencapai tahap kematangan. Puisi- puisi ini dihasilkan dan ditulis dengan menggunakan pelbagai terna. Bagi orang Cina, skop genre shi, yang biasanya diterjemahkan puisi, adalah sangat terhad. Sebenarnya yang boleh kita klasifikasikan di bawah golongan genre puisi wujud dalam banyak bentuk selain bentuk shi. Balada misalnya, begitu banyak jumlahnya. Kebanyakan teks drama juga mengandungi nyanyian dalam bentuk puisi. Yang harus diberi perhatian ialah sejenis puisi yang timbul dari nyanyian penghibur dan digubah dalam rangkap berlainan panjang mengikut bunyi atau suit muzik tertentu dikenali sebagai lirik ci. Di bawah usaha sebilangan penulisan ci yang berbakat seperti Liu Yong, Su Shi, Li Qingzhao, Zhou Bangyan dan Xin Qiji, bentuk ini mengambil tempat shi pada zaman pemerintahan dinasti Song (9601279) untuk menjadi genre yang paling popular dan representatif.

Ringkasnya, bolehlah kita simpulkan di sini secara keseluruhannya, puisi Cina klasik mempunyai ciri-ciri tersendiri. Antara ciri yang hams diberikan perhatian ialah pertama, puisi Cina berhubungan rapat dengan muzik; kedua, bersifat kompak (padat) dan singkat, panjangnya kadang-kadang serupa dengan sepucuk telegram; ketiga, puisi naratif atau deskriptif yang boleh dikatakan panjang mengikut standard sastera lain di dunia ini sangat kurang, dan epik tidak wujud; dan keempat, puisi mempunyai fungsi sosial dan politik selain fungsi sastera. halaman 315

18.3.2 Prosa

Garis pemisah antara puisi dengan prosa kurang jelas. Ini dapat dilihat khususnya dalam tiga jenis genre. Bentuk fu, genre representatif bagi dinasti Han (206SM-220) misalnya, menunjukkan sifat puisi bercampur prosa. Ini menjelaskan mengapa/M diberi label berlainan seperti prosa bersifat puisi (poetic prose), prosa berima (rhyme prose), rapsodi (rhapsody), puisi bersifat prosa (prose poetry) dalam bahasa Inggeris. Genre lain dalam kumpulan ini termasukpianwen (prosa selari) iaitu sejenis prosa berirama iaitu syarat-syarat tertentu khasnya mengenai kecantikan retorik dikenakan, dan bagu wenzhang (eight-legged essay), yang merupakan kayu pengukur paling utama dalam menggredkan calon peperiksaan perkhidmatan awam. Prosa jenis bagu ini mensyaratkan penults perlu mematuhi pelbagai syarat dari segi kandungan dan bentuk apabila menulis. Prosa jenis bagu begitu dominan dalam bidang penulisan Cina selama berabad-abad (1487- 1901). Prosa klasik, atau dikenali guwen, adalah dominan dalam sastera Cina klasik. la menggunakan bahasa klasik. Terdapat juga prosa vernakular, atau haihuawen, yang ditulis dalam bahasa pertuturan (percakapan). Prosa klasik berdasarkan standard dan stall karya pakar zaman purba, khasnya klasik-klasik Konfusius dan karya ahli falsafah zaman awal sebagai model. Bahasa klasik adalah jauh berbeza dan bahasa pertuturan sehan-hanan

3 Drama Drama Cina berkembang agak lewat.3. Manakala Shiji (Rekod Sejarah) hasil Sima Qian. Drama Cina yang paling menarik ialah jenis zaju. sesebuah prosa yang berkualiti harus bermanfaat dari segi moral dan etika. Prosa vernakular yang ditulis dalam bahasa sehari-hari itu dipandang rendah. Bahasa percakapan. atau menunjukkan jalan atau cara dari segi moral dan etika. Zhuang Zi (Zhuang Zi juga nama penulis) boleh dikatakan prosa pra. Pada dinasti Yuan (1279-1368). di mana penakluk asing mendirikan pusat pentadbiran mereka. dan dielakkan dalam penulisan sastera sehmgga kurun ke-13 dan ia mulai diguna oleh penulis drama dan fiksyen. bahasa klasik telah menjadi medium bagi hampir semua penulisan prosa disebabkan ia adalah bahasa yang dikhaskan dalam peperiksaan rasmi dan juga kerana penghormatan tradisional yang ada pada pencapaian budaya zaman dahulu. Bagaimanapun. tidak ditegaskan dalam tradisi Cina.kerana la sukar untuk difahami atau dikuasai. prosa Cina seperti puisi purba. khasnya sarjana Konfusian. Berlainan dengan prosa di Barat. Buku ini diberi nilai sastera yang amat tinggi dan mempunyai pengaruh besar terhadap bukan sahaja prosa. walaupun lebih mendekati kegunaan biasa. Bagi seorang sarjana tradisional. tetapi juga novel dan drama hari kemudian. prestij tradisi lama mulai merosot di bawah pemerintahan Mongol. sejenis bentuk sastera berbentuk puisi . halaman 316 18. juga mempunyai rungsi sosial dan politik. Satu daripada tujuan penulisan prosa adalah untuk 'menyampaikan dao'. sebuah buku sejarah mempunyai penulisan prosa yang terbaik sekali bagi zaman dinasti Han (206SM-220SM).Qin yang indah sekali. menjadi satu persekitaran yang unik dengan aktiviti sastera yang bukan konvensional seperti drama berkembang. dan kawasan utara China. Kecemerlangan Shiji terletak kepada sifatnya sebagai model percantuman sejarah dan kesusasteraan.

pentas di Beijing.yang digubah mengikut suit muzik tertentu dan bersemarak pada zaman Yuan. Tanggungjawab terhadap ibu bapa dan suami atau taat setia kepada tuan atau ketua adalah nilai yang berulang kali disalurkan dalam karya-karya drama. Chuanqi yang berkembang semasa zaju. Terdapat penulis-penulis yang menghasilkan karya dan menggunakan karya mereka sebagai saluran untuk mengeluarkan perasaan tidak puas hati atau sebagai alat kritikan. Pelbagai tema dihasilkan dan terkandung dalam karya-karya drama. drama rakyat dan berlainan daerah mula berkembang dan semakin popular sehingga akhirnya dipentaskan di pentas. lebih panjang dari segi skop iaitu biasanya berjumlah tiga sehingga empat puluh adegan (babak) dan lebih fleksibel dari segi muzik dan nyanyian. Dengan ini zaju bukan sahaja member! hiburan tetapi juga berperanan sebagai pengkritik sosial yang berjaya mendapat konsensus dan simpati penonton. Menjelang lewat kurun ke-18. Sebagai contoh. Seperti yang dibincangkan di atas. Karya lain seperti drama Xixiangji (Percintaan Kamar Barat) hasil penulisan Wang Shifu. . mengkritik kelemahan pegawai Mongol yang menerima rasuah sehingga mengakibatkan seorang suri rumah dihukum mati tanpa melakukan apa-apa kesalahan. jie (kesucian seseorang wanita) dan yi (keadilan). xiao (penghormatan terhadap ibu bapa). drama Cina lebih berkecenderungan menekankan nilai-nilai etika berbanding agama. Selain chuanqi. Dari sini. kegiatan drama ini akhirnya melahirkan opera Cina yang menjadi salah satu kegemaran ramai masyarakat Cina sehingga masa kini. menyanjung cinta bebas melalui pelukisan watak utama sebagai berani menentang tradisi lama dalam hal perkahwinan. Zaju banyak menyokong nilai-nilai Cina tradisional khasnya nilai seperti zhong (kesetiaan). Drama jenis lain yang harus diperkenalkan ialah chuanqi. kunqu Juga amat menarik. Bentuk drama ini berdominan sejak kurun ke-16 sehingga ke-18 dan merupakan kegemaran golongan pujangga kerana stall nyanyiannya halus dan muziknya bergaya. prinsip moral Konfusius terkandung di dalam drama Cina tradisional. drama Dou'er yuan (Ketidakadilan Dou'er) karya Guan Hanqing. Secara keseluruhannya.

Contoh terbaik ialah Sanguoyanyi (Roman Tiga Negara). Sesebuah drama Cina yang tipikal akan berakhir dengan mesej yang mengatakan halaman 317 sesiapa yang berbuat baik akan mendapat ganjaran dan sebaliknya. Hasil karya berbentuk fiksyen begitu banyak dicipta dan kebanyakannya merupakan naratif yang panjang. dan percakapan sia-sia. Roman sejarah seperti Sanguo yanyi mengandungi maklumat-maklumat dan bahan-bahan yang begitu menarik bagi penulis drama Cina. yang jahat akan menerima hukuman.4 Fiksyen Disebabkan cerita-cerita yang ditulis adalah dalam bahasa vernakular maka golongan terpelajar tradisional yang memandang tinggi stall klasik secara rasmi tidak menganggap fiksyen bernilai untuk diberi taraf sastera. Sebahagiannya adalah dalam bentuk roman sejarah. pada zaman awal dinasti Song (960-1279) perkembangan cerita dalam bahasa harian telah mulai wujud. kedudukan fiksyen tidak setanding dengan puisi atau prosa yang selama ini bukan sahaja mempunyai fungsi sastera tetapi juga berperanan sebagai pendukung prinsip-prinsip moral etika dan juga sebagai alat politik. Istilah Cina bagi merujuk genre ini ialah xiaoshuo bermaksud percakapan kecil. 18. Konsep tragedi seperti yang terdapat di Barat yang menegaskan bahawa manusia tidak berupaya memahami atau menguasai kuasa alam semesta tidak mendapat tempat dalam drama Cina. Ternyata. Walau bagaimanapun. selanjutnya mencapai tahap kematangan dan kegemilangan pada zaman dinasti Yuan (1279-1368).Drama bertujuan mendukung kelakuan baik dan memberi amaran atau berwaspada terhadap perbuatan-perbuatan jahat. Beberapa fiksyen mempunyai nilai yang amat tinggi misalnya Honglou meng (Mimpi . dinasti Ming (1368-1644) dan dinasti Qing (1644-1911).3. sebuah roman berdasarkan cerita yang telah lama tersebar di kalangan rakyat mengenai perebutan kuasa tiga buah negara pada akhir kurun ke-2.

Terdapat fiksyen mengenai keghaiban seperti Xijouji (Perjalanan ke Barat) dan ada juga yang merupakan mengenai pornografi seperti/w PingMei (Emas Vas Plum). 18.Loteng Merah). Fiksyen Cina kadangkala digunakan sebagai alat untuk menggambarkan dunia Utopia. yang menceritakan dengan penuh imaginasi perjalanan seorang sami Cina ke India untuk mendapatkan kitab suci Buddha. terdapat juga halaman 318 fiksyen yang temanya telah diilhamkan oleh catatan agama Buddha. Nilai terbesar novel China boleh dilihat dari aspek bahawa kebanyakannya member! wawasan mendalam tentang budaya dan adat resam orang Cina pada zaman sesuatu novel itu ditulis. Bertepatan dengan penerimaan Buddhisme natijah dari interaksi dengan tamadun India maka terdapat pengaruh unsur-unsur agama ini yang jelas. yang melukiskan kehidupan dan nasib sebuah keluarga besar pada zaman dinasti Qing. dan menyokong perubahan misalnya.4 KESENIAN CINA 18. karya Shuihu zbuan (Kisah Pinggir Air). Fiksyen Cina berkembang di atas dasar tradisi mencerita {story-telling) zaman lebih awal iaitu penglipur lara telah meniru format dikir agama Buddha untuk menyampaikan cerita mereka.4. Antara contoh terbaik ialah Xiyou ji. walaupun buku ini juga mempamerkan sudut gelap masyarakat Cina yang penuh dengan rasuah dan keruntuhan moral. la merupakan sebuah novel dengan pencapaian sangat cemerlang kelihatan dari segi perwatakan dan pelukisan gambaran yang mendalam serta bermaklumat tentang kehidupan dan adat resam orang Cina.1 Muzik Klasik . Selain daripada cara penyampaian.

Dalam bab "Yue ji" (Rekod Muzik) yang terkandung dalam buku Liji telah direkodkan komen bahawa muzik adalah hasil harmoni langit dengan bumi. bahan muzik ini telah hilang dan yang masih dapat dilihat hanya bahan yang wujud sejak dari zaman dinasti Song. kulit. Pada dasarnya bahan-bahan ini termasuk logam. Palp buluh yang dicari ini dikatakan boleh mengeluarkan bunyi serupa dengan bunyi burung phoenix dengan tujuan mendapatkan muzik yang berharmoni dengan alam semesta. perayaan rakyat dan peristiwa yang berkaitan dengan agama. tanah liat. Namun begitu.Muzik Cina klasik adalah antara sistem muzik yang paling lama dan paling berkembang dalam dunia ini. sutera. Tokoh-tokoh seperti Konfusius juga mempunyai minat terhadap muzik dan menimbulkan teori muzik yang lebih khusus serta prinsip estetik tentang muzik. kayu. Tanggapan bersifat kosmologi ini memang bukan kepercayaan karut tetapi merupakan pemahaman mendalam mengenai fungsi budaya muzik dalam dunia manusia. Sistem melodi (tune) muzik Cina klasik adalah kompleks. dan Jumlahnya sudah sama dengan jumlah kesemua bahan sistem muzik utama dalam sejarah Eropah. genderang. Perbincangan dan rujukan terhadap muzik juga terdapat dalam buku-buku klasik seperti Li ji (Rekod Ritual) yang bertarikh pada kurun ke2SM dan Shi jing. labu dan buluh. Konfusius memberi pendapat yang sama. mengatakan bahawa muzik teragung kepada kategori meniup. Maharaja Huang Di (maharaja legenda yang dikatakan salah satu maharaja terawal yang wujud di dalam sejarah Cina) telah menghantar orang untuk mencari paip buluh. Bukti dokumentasi menunjukkan bentuk muzik Cina yang wujud tidak terbilang jumlahnya dan aktiviti penciptaan muzik Cina yang awal melibatkan kegiatan di istana. Mengenai asal-usul muzik Cina. Alat-alat muzik Cina dikategorikan mengikut bahan akustik yang digunakan dan cara sesuatu alat itu dimainkan. Pemikiran bahawa muzik harus berharmoni dengan alam semesta bukan sahaja wujud dalam legenda. rekod Cina menyatakan bahawa lebih kurang pada tahun 2697SM. Berdasarkan cara sesuatu jenis alat muzik ini dimainkan muzik Cina memetik dapat dan diklasifikasikan menggesek. . batu.

Pengaruh muzik Cina pula dapat dilihat terhadap tamadun-tamadun lain terutama sekali muzik Korea dan Vietnam natijah daripada interaksi antara tamadun. dan melalui harmoni ini dapat memulihkan keadaan dunia fizikal.adalah muzik yang berharmoni dengan alam sekitar. misalnya muzik dari Iran juga banyak mempengaruhi muzik Cina melalui aktiviti perdagangan dan penyebaran agama Islam ke China pada abad ke-8. Cerita yang terkandung dalam muzik Vietnam banyak diambil daripada sejarah dan legenda Cina. muzik Cina juga menggabungkan pelbagai corak muzik kaum minoriti dari seluruh negara China. Beliau juga menghuraikan tentang pemilihan muzik yang bersesuaian demi menyempurnakan seseorang berbudi pekerti dari segi moral. Hanya manusia yang bersifat unggul (superior) dan yang berupaya memahami muzik mempunyai kelengkapan memerintah. corak muzik Cina klasik banyak dipelajan dan sebahagian dan peralatan muzik berasal dari negara China. iaitu kesedihan. mengiktiraf peranannya dalam memberikan perkhidmatan dan membuat sumbangan halaman 319 terhadap pembentukan dunia yang bersifat teratur dan bermoral. Muzik. . Kedatangan muzik India melalui penerimaan agama Buddha telah memberikan kenikmatan muzik yang berlainan. Selain itu. kemarahan. Manakala di Vietnam. Muzik Cina tersebar ke Korea sejak zaman pemerintahan dinasti Song (960-1279) dan masih digunakan serta dikekalkan sebagai muzik sembahyang sehingga masa kini. Sifat yang suka berpura-pura dan menipu tidak mungkin dapat berterusan. muzik dan pihak pemerintah adalah saling membayangkan atau lengkap melengkapi. Pada pendapat beliau. Konfusius meletakkan muzik berkedudukan (status) penting. kegembiraan. kepuasan. melalui pemaparan enam jenis emosi. ketaatan dan kecintaan dapat mempamerkan sifat benar seseorang. Muzik bercorak Asia Tengah dan Asia Barat.

berus. Berus diperbuat daripada bulu kambing. Sebagaimana usaha menghasilkan kaligrafi. kedua. kuil-kuil. Empat stall tulisan lebih biasa digunakan masa kini. tulisannya lebih . papan tanda. lishu iaitu sejenis stall yang dikembangkan pada asalnya untuk kegunaan kerani. Dalam sistem pendidikan lama. contoh kaligrafi lebih tersebar meluas.2 Kaligrafi Berbanding dengan bentuk kesenian yang lain. tiang bangunan dan di rumah-rumah.18.4. stall biasa atau kaishu iaitu setiap pergerakan berus dan garis (stroke) ditulis dengan jelas. Kaligrafi menggunakan bahan-bahan antaranya dakwat. Berbanding dengan sent lukisan. dan kadang-kadang sutera. Inskripsi dijumpal di mana-mana sama ada dalam bentuk batu bersurat yang terletak di pintu tembok. Kaligrafi dianggap mempunyai keunikan dalam membayangkan kemurnian dan kualiti seseorang ahli kaligrafi dari segi pemupukan personaliti. rusa atau serigala dan adalah tajam di hujung. gerbang kehormat. Kaligrafi Cina telah menghasilkan banyak stall tulisan yang telah dikembangkan. Skrol yang tergantung berpasangan dan mengandungi tulisan sepadan hampir dapat dilihat di seluruh tempat. termasuklah pertama. Kertas yang diguna ialah sejenis kertas xuan yang mudah menyerap dakwat. kertas. Dakwat dibekukan dalam bentuk batang pendek dan akan digosok pada batu dakwat bersama sedikit air sehingga mendapat halaman 320 kekonsistenan yang betui sebelum menulis. Terdapat pakar kaligrafi yang cemerlang dan unggul di antaranya ialah Wang Xizhi (321-379). untuk memkmati seni im Juga memerlukan kualiti seseorang yang tinggi dan murni serta sensitiviti estetik yang luar biasa. salinan spesimen kaligrafi dari pakar kaligrafi yang terkenal dibuat dalam bentuk buku untuk ditiru oleh para pelajar. Terdapat enam jenis stail tulisan yang masih digunakan masa sekarang walaupun ada di antaranya yang hanya digunakan untuk tujuan spesifik. kaligrafi diberi penghormatan yang paling tinggi di negara China.

Sebuah kaligrafi yang baik bukanlah satu susunan bersimetri bagi bentuk konvensional. dengan pergerakan berus dan garis berdatar lebih panjang sedikit daripada pergerakan berus dan garis tegak. bahkan ia boleh disamakan dengan gerak-geri dalam sebuah tarian yang dikoordinasikan dengan penuh kemahiran. dan interaksi yang penuh kekuatan bergabung untuk menghasilkan satu kesempurnaan seimbang. dengan impuls. poise sejenak. iaitu alam semula jadi. setiap garis dalam sebuah kaligrafi yang halus juga mempunyai tenaga benda hidup. Pada masa yang sama seseorang pakar kaligrafi juga perlu menjaga ruang di antara stroke berseimbangan dan ini merupakan satu teknik yang hanya dapat dicapai hanya selepas berlatih dalam tempoh masa yang lama. dan keempat. tidak mentoleransikan sifat ketetapan. Kecantikan sesebuah kaligrafi tidak dinilai secara perkataan demi perkataan tapi dibuat terhadap keharmonian yang ditunjukkan oleh keseluruhan hasil. Jenis kaishu ialah stall yang biasa digunakan dalam buku cetakan. Usaha ini hams dijalankan tanpa sebarang percubaan dengan sengaja untuk memperelok atau menggelapkan stroke-stroke tertentu.berbentuk segi empat. caoshu atau stall rumput yang telah mendapat namanya berdasarkan rupa bentuk iaitu rumput ditiup angin yang nampaknya berselerak tetapi pada hal adalah teratur. Inspirasi asas bagi kaligrafi Cina sama dengan semua jenis seni Cina. dengan ini menghasilkan tulisan yang bersifat kurang teratur. Pakar kaligrafi Cina terutama pakar caoshu. Sebagai mana ranting pokok yang hidup adalah bernyawa. kaligrafi Cina amat bergantung kepada kemahiran dan imaginasi seseorang pakar kaligrafi untuk menghasilkan bentuk garis yang menarik lalu menggubah struktur yang cantik berdasarkan garis-garis ini. . ketiga. Dari segi teknikal. Ini adalah sangat berbeza daripada garis hurufyang terdapat dalam bahan cetakan. dengan variasi bentuk dan struktur tidak dibenarkan. Caoshu pula hanya dapat difahami oleh pakar kaligrafi yang telah mahir dalam seni ini dan bukan satu stall yang sesuai untuk kegunaan biasa. xingshu atau stall berlari iaitu bentuknya seakan-akan kaishu tetapi tangan seperti berjalan cepat atau bergerak dengan laju apabila menulis. momentum.

batu. dan membawa peminat ke dalam dunia alam semula jadi serta bersatu dengannya.3 Seni Lukis Dalam tradisi Cina. bahan yang sama digunakan sebagai mana yang digunakan oleh ahli kaligrafi Cina. xieyi (bebas tangan/freehand brushwork) dan kedua. kaligrafi dan lukisan'. Xieyi merupakan pendekatan asas lukisan Cina. Biasanya sebuah puisi yang berkaitan dengan sesuatu lukisan ditulis di sudut ruangan kosong supaya mencapai tahap 'kesatuan di antara puisi. Dalam lukisan Cina. serangga. sungai. Walaupun mereka mengelakkan dari memberi gambaran tepat. mereka perlu membuat lukisan landskap yang digemari mereka sebagai landskap. Berdasarkan cara penyampaian. Qi Baishi. Apabila melukis landskap. pelukis Cina terkenal pada masa moden misalnya.halaman 321 18. tidak melukis udang. lukisan mempunyai hubungan yang rapat dengan kaligrafi dan juga puisi.4. Kebanyakan lukisan Cina dilukis dengan menggunakan dakwat monokrom. Aspek seperti perspektif dan cahaya tidak penting. Seseorang pelukis perlu memastikan terlebih dahulu mengenai apa yang . pokok untuk dijadikan alat menyatakan perasaan dan idea mereka. jarang pelukis xieyi melukis tempat yang benar-benar wujud. Kebanyakan pelukis bukan sahaja mahir melukis tetapi juga merupakan sarjana dan pakar kaligrafi antaranya Su Dongpo (1037-1101) pada zaman dinasti Song. Teori estetik xieyi menitikberatkan sentimen dan mengabaikan realisme. gonghi (menggunakan garis halus dan teliti dengan memberi perhatian kepada butir-butir). burung atau bunga mengikut rupa bentuk sebenar tetapi hanya menunjukkan sifat paling penting (essence) objek-objek ini mengikut pengalaman dan fahaman sendiri. lukisan Cina tradisional boleh dibahagikan kepada dua kategori iaitu pertama. tetapi mereka hanya meminjam bentuk-bentuk gunung. Sebuah lukisan Cina merupakan kombinasi sent puisi. kaligrafi. lukisan dan juga seni ukir cap (seal engraving).

Keyakinan dan kemahiran ini hanya dapat diperolehi melalui latihan yang panjang dan berdasarkan pengalaman. tulisan. Format lukisan biasanya dalam bentuk skrol panjang yang digantung secara tegak atau skrol tangan melintang yang berbeza panjangnya. Percubaan untuk menyampaikan lebih daripada apa yang diperlukan akan menyebabkan sesuatu lukisan itu dikritik sebagai kasar. biasanya puisi dan cap merupakan bahagian komposisi yang juga diperlukan. halaman 322 Bagaimanapun. Dalam lukisan mereka maksud sebenar disampaikan secara tersembunyi kerana bukan semua maksud hams dikatakan. sedikit bayangan adalah mencukupi. . Bagi seorang pelukis pujangga. Lukisan Cina di peringkat awal dihasilkan oleh tukang-tukang lukis yang tidak diketahui namanya untuk kegunaan istana dan keluarga feudal. tandatangan pelukis.ingin dilukiskan supaya tidak berlaku kesilapan atau kesalahan apabila melukis dan beliau perlu menyiapkan hasil lukisan dengan penuh keyakinan. Lama-kelamaan satu tradisi wujud iaitu pelukis pujangga amatur ini kian terpisah dengan tukang lukis istana dan tukang lukis profesional yang menjual lukisan mereka untuk tujuan mendapat keuntungan. Kriteria menilai lukisan berdasarkan kriteria sama yang digunakan untuk menilai kaligrafi. Sesuatu lukisan yang bernilai harus menunjukkan pergerakan berus yang penuh dengan tenaga (vitality) dan perasaan (expressiveness) serta komposisi yang bersifat harmoni secara keseluruhan. selepas dinasti Han (206SM-220SM) konsep seni halus (fine art) mulai wujud sebagai hasil kegemaran waktu lapang bagi golongan atasan yang berpendidikan. kadang-kadang sepanjang lima belas meter. kelajuan serta kemahiran menguasai teknik lukis. Bentuk lain ialah kipas dan lembaran album. Sedangkan tukang lukis istana dan profesional lebih cenderung kepada sifat realisme pelukis pujangga mengabaikan pencapaian ketepatan dari segi visual (visual accuracy). dan dianggap tidak ada konsep seni. Bagi seseorang peminat lukisan Cina.

Sifat simbolik ini menjadikan lukisan Cina sebagai satu perantara paling baik yang membayangkan personaliti. Simbol paling popular yang diambil dan dunia tumbuh-tumbuhan ialah orkid. kebanyakan pelukis Cina memberi fokus kepada menyatakan kesedaran halaman 323 . Batu dan sungai dianggap seperti bernyawa dan merupakan manifestasi kuasa yang tidak dapat dilihat dalam alam semesta. Boleh dikatakan kebanyakan lukisan Cina bersifat simbolik. kawasan bandar.Berbanding tema dalam lukisan Barat. burung jenjang bersimbolik hidup panjang. Subjek seperti peperangan. kematian. simbol Konfusian bagi kesucian dan kehalusan budi pekerti. dan itik mandarin yang selalu berpasangan menunjuk kepada kesetiaan suami-isten. seni lukisan bukan dihasilkan dengan maksud untuk menggambarkan kesemuanya ini dan objek yang tidak bernyawa jarang dilukiskan. kekerasan. Buluh menandakan semangat seorang sarjana yang mungkin dibengkok oleh sebab keadaan tertentu tetapi tidak boleh dipatah. Bagi orang Cina. Lukisan mengenai tumbuh-tumbuhan dan binatang-binatang juga digeman. Lukisan yang hanya mementingkan bentuk juga tidak ada tempat kerana orang Cina tidak menerima lukisan yang bentuknya cantik tetapi temanya tidak memberikan manfaat dari segi keimanan dan akhlak. Dalam konteks ini. Selam itu juga terdapat lukisan potret dan figura. perhubungan antara manusia sangat penting dalam negara China. sudut gelap dalam kehidupan dan kebogelan jarang menarik minat pelukis Cina. dan pokok pain tua yang berbonjol-bonjol mewakili sifat bertahan dalam persekitaran politik yang keras atau semangat usia tua yang tidak dapat ditakluk. Oleh itu. Bunga plum pada musim sejuk yang berbunga juga dalam cuaca saiji melambangkan semangat atau kehalusan kualiti yang tidak akan tunduk dilihat dari segi politik. Lukisan landskap merupakan jenis lukisan utama. tema lukisan Cina adalah terhad dan tidak dianggap menyeluruh. Jadi satu tema biasa bagi lukisan figura ialah berkenaan dengan para lelaki yang berbudi bahasa menikmati aktiviti ilmiah bersama atau berkenaan perpisahan dan pertemuan semula para pegawal kerajaan. perasaan dan jiwa seseorang pelukis.

penekanan diberi kepada menggambarkan kefahaman manusia terhadap alam semula jadi. juga mempunyai fungsi sosial dan moral. Kita dapat menyimpulkan aspek lukisan Cina ini sebagai aspek Daois. Sehingga masa kini. Kesan corak Lingnan shanshui iaitu lukisan landskap sekolah Lingnan dari dinasti Song banyak terdapat dalam lukisan landskap Jepun. Mengenai pengaruh dari tamadun lain. Tukang lukis istana juga melukiskan berkenaan peristiwa-peristiwa yang dianggap bertuah dan tidak dapat dilupakan.dalaman terhadap sesuatu lebih daripada cuba menggambarkan objek sebenar atau menyampaikan rasa realiti (sense of reality) atau objek bertiga dimensi. Lukisan potret membayangkan peribadi dan peranan sosial seseorang. Lukisan Korea dan Jepun mempunyai kesan corak seni lukis dinasti Tang. pakar-pakar kaligrafi masih dihormati oleh masyarakat Korea dan Jepun serta karya kaligrafi dianggap sebagai bahan seni yang amat bernilai. terutamanya lukisan landskap. Dalam lukisan. Masyarakat Cina yang bersifat pertanian menegaskan manusia harus memahami corak alam semula jadi dan hidup bertepatan serta secara harmoni dengannya. Latar belakang dan dewadewi yang berwarna-warm diambil daripada centa dan ajaran agama Buddha masih dapat dilihat di dinding dalam Groto Dunhuang tinggalan dinasti Tang. . Pelukis juga suka melukis objek kecil dalam alam sekitar seperti buluh. tumbuhan. burung. Bukan semua lukisan Cina berkecenderungan Daois. bunga. iaitu Korea dan Jepun yang masih mengekalkan tulisan Cina kuno sebagai tulisan klasik mereka. Kaligrafi dan lukisan Cina memberi kesan terhadap seni Asia Timur. Seni lukis Cina juga dipengaruhi oleh agama Buddha sejak zaman dinasti Han. Seni kaligrafi telah disebarkan ke Korea dan Jepun pada zaman dinasti Tang. Hasil lukisan di peringkat awal misalnya. ikan dan sebagainya. seni khat dengan tulisan Arab bercorak Islam telah bersatu dengan seni kaligrafi Cina untuk menghasilkan sent khat bersifat Cina beragama Islam. Ini merupakan aspek Konfusian lukisan Cma.

Tembok juga dibina bukan sahaja untuk mengelilingi kota tetapi juga untuk memagari . tinggalan binaan dan tembok dari zaman dahulu yang masih wujud sehingga kini sangat berkurangan.18. harus berusaha untuk mencapai keharmonian dengannya. Sejak dari awal lagi. Lilitan tembok sepanjang lima atau enam batu merupakan suatu yang biasa dan di sesetengah bandar misalnya di Beijing. Tembok kota kebiasaannya mengagumkan dengan ketinggian kebanyakannya dua puluh lima hingga tiga puluh kaki dan luasnya dua puluh kaki atau lebih. orang Cina mempercayai sekiranya manusia ingin maju ia tidak harus menimbulkan kemarahan atau cuba menguasai alam semesta tetapi sebaliknya.4. kadangkadang benteng tanah dibina mengelilingi kawasan tersebut dengan tujuan yang sama. Tembok kota mempunyai pintu yang dibuka pada waktu tertentu iaitu waktu fajar dan ditutup pada waktu malam. Ciri utama binaan Cina dapat dilihat dari pelbagai segi antaranya yang paling jelas lalah kemginan membuat binaan yang berharmoni dengan alam semesta. Di atas pintu terdapat menara yang tinggmya beberapa tingkat. iaitu lokasi dan susunan dalam sesebuah rumah atau kubur selalunya ditetapkan dengan panduan teon fengshui. Tembok kota biasanya dikelilingi oleh pant penuh dengan air yang dalam dan lebar. Dalam seni bina Cina. Di peringkat kampung dan desa.4 Seni Pembinaan Dalam aspek seni bina. Pemikiran ini dapat dinyatakan dengan jelas dalam kepercayaan fengshui (geomancy). Lokasi dan susunan yang halaman 324 mempunyai fengshui yang buruk. Tembok yang terkenal di negara China dan juga di dunia ialah Tembok Besar China {The Great Wall of China). tembok merupakan antara binaan yang sangat penting kerana semua kota mempunyai satu tembok yang bertujuan untuk pertahanan dan keselamatan. Ini disebabkan sebahagian besar bahan-bahan yang digunakan iaitu kayu tidak dapat bertahan lama kerana pengaruh ikhm dan cuaca. tembok lebih tinggi dan meliputi kawasan lebih luas. iaitu yang tidak berharmoni dengan alam semesta akan menjejaskan masa depan sesebuah keluarga.

Pagoda hilang hubungannya dengan agama Buddha kemudian. atau sebuah keluarga yang hidup bersama untuk beberapa generasi.kuil-kuil. Istana Musim Panas (The Summer Place) di kawasan desa Beijing mempamerkan kejayaan cemerlang orang Cina halaman 325 . Pailou Sitnupaifang iaitu gerbang pada asalnya dibina untuk tujuan memperingati seseorang berdasarkan merit. dan kebanyakan pagoda yang dibina terkemudian adalah untuk tu]\iznfengshui. adalah ciri lain binaan Cina. misalnya seorang balu muda yang hidup mulia hingga ke usia tua. Bagi orang Cina seni taman berkait rapat dengan seni bina. melanjutkan lagi pnnsip binaan dengan reka bentuk telah diubahsuaikan untuk bersesuaian dengan alam sekitar dan bukan untuk berdominan. Binaan Cina tradisional yang diperbuat dari kayu biasanya kayu berkualiti baik dan mempunyai rangka yang berbentuk "tiang dan ambang" (post-andlintel frame). istana dan rumah-rumah kediaman. Pavilion dalam bentuk oktagonal untuk tujuan hiasan Juga merupakan satu cin seni bina Cina. Ciri lain termasuklah pagoda. yang dipengaruhl oleh agama Buddha. atau tiang tegak dengan balak melintang di atas.taman Cina bahkan taman-taman diraja atau persendirian. Bumbung binaan Cina adalah menonjol. Bumbung kuil dan istana biasanya mempunyai tembikar berwarna kilat misalnya. Bumbung biasanya dipasang tembikar walaupun keluarga miskin menggunakan bumbung atas. Tiang kayu yang digunakan untuk menyokong bumbung kadang-kadang dicat dan kayu lintang yang mengikut keseluruhan binaan biasanya dihiaskan dengan ukiran atau lukisan corak berwarna. bercerun curam dengan cucur bumbung yang melengkung ke atas di sudutnya. Taman. Jambatan kebanyakannya dibina dari batu dan ada yang mempunyai lebih dari satu gerbang. bumbung Tian Tan (Kuil Syurga) di Beijing yang berwarna kilat biru.

iaitu harmoni antara emosi dengan rasional. Dan kehma. seni lakuer. pencapaian kesusasteraan dan kesenian Cina telah memperkayakan tamadun Cina.dalam merancangkan susunan binaan yang bersesuaian dengan landskap. unsur luar seperti kedatangan Buddhisme menggalakkan interaksi tamadun dan seterusnya membawa pengaruh asing kepada sastera Cina. kesusasteraan Cina mempunyai fungsi sosial dan politik selain rungsi sastera. 18. Hasil tembikar berkilat telah wujud seawal kurun ke-2SM dan porselin diperkembangkan pada kurun ke-6. kegunaan bahasa Cina telah menyebabkan perkembangan kesusasteraan Cina berterusan tanpa gangguan. seni Cina banyak memperlihatkan ciri-ciri Daoisme dan . agama atau pengkebumian. sent logam. Bagaimanapun. Seni hias yang paling penting termasuk seni tembikar. Sastera Cina menegaskan ciri zhonghe. Sastera khasnya sastera yang wujud sebelum pemerintahan orang Mongol.5 Seni Cina yang Lain Hasil area di negara China biasanya tidak diperbuat sebagai objek seni tetapi untuk tujuan keperluan istiadat. Keempat. Dilihat dari segi pembinaan. Pertama. seni ukir.4. Ketiga. falsafah Konfusius tidak memberi pengaruh yang kuat terhadap aspek seni Cina. perabot dan tekstil. Pengaruh seni porselin Cina terhadap seni tembikar Eropah adalah sangat besar. selaras dengan semangat zhongyong (kesederhanaan) dalam tamadun Cina. harus mempunyai tujuan mempertingkat dan menyempurnakan seseorang individu dan segi moral dan etika. sifat harmoni diutamakan. dapat disimpulkan mengenai beberapa aspek-aspek penting dalam bidang bahasa dan kesusasteraan. lebih awal daripada penemuannya di Eropah. Hasil area yang teragung merupakan patung dewa-dewi agama Buddha yang diukir daripada batu atau kayu. dan kesenian dalam tamadun Cina. Beijing yang dibina bertepatan dengan statusnya sebagai ibu kota sebuah empayar boleh dikatakan bandar yang paling mengagumkan. Sebaliknya. Kedua. Secara umumnya. Kesenian Cina juga menunjukkan sifat harmoni dengan alam semesta.

budaya Cina menjadi satu dengan golongan elit birokratik begitu dominan.1292. pembuatan kertas dan porselin di dunia Barat dibawa masuk dari negara China. Di peringkat awal permulaannya. Golongan ini telah membawa kesan konservatif terhadap inovasi.Buddhisme. evolusi politik dan pergolakan sosial telah membangkitkan kesedaran orang Cina tentang kepentingan sains dan . Namun begitu. wujud pertemuan sekali. Bagaimanapun. Ilmu mengenai sutera. unsur-unsur budaya pendatang dari kawasan sekitar negara China juga diserap dalam bidang seni.sekala yang berlangsung antaranya pengembaraan Marco Polo pada tahun 1275. Ini telah menarik perhatian dunia Barat tentang keunggulan teknologi Cina dan seterusnya berlaku pemindahan pengetahuan teknologi dan China ke Barat. pembuatan kertas dan loyang. Bagaimanapun.5 SAINS DAN TEKNOLOGI CINA Hasil arkeologi menunjukkan sains dan teknologi Cina sudah wujud pada kurun ke-15 sehingga kurun ke-11SM. para pemerintah China tidak berminat untuk menggalakkan penciptaan atau perniagaan dan perindustrian serta tidak menggalakkan perhubungan perniagaan dengan dunia luar. pengeluaran halaman 326 porselin. teknologi melebur dan menuang besi ke dalam acuan (eating of iron). dan selanjutnya telah menghalang segala pengenalan teknik baru kecuali teknik itu boleh mendatangkan manfaat secara langsung kepada seluruh birokrasi. Teknologi yang lain misalnya. 18. dipercayai telah wujud pada masa yang lebih awal lagi. Interaksi atau hubungan antara China dengan Barat kurang terserlah sehinggalah kemunculan zaman moden. berikutan perkembangan sejarah. Selain itu. Kesannya. budaya Cina sangat menghargai kemahiran dalam teknologi khasnya kejuruteraan hidraulik kerana kewujudan budaya Cina bergantung kepada kejayaan atau keupayaan untuk mengawal banjir Sungai Kuning. negara China telah ketinggalan dalam bidang sains dan teknologi sehingga abad ke-20 yang kemudiannya. kompas.

18.1 Bidang Astronomi Di zaman awal pemerintahan dinasti Zhou (kurun ke-11 sehingga ke-3SM). Sumbangan terbesar ahli astronomi Cina ialah penghasilan peralatan astronomi dan penyelenggaraan rekod astronomi yang sempurna. Kesemua kemajuan dalam bidang matematik ini kekal digunakan sehingga masa kini. 18. Sistem kalendar Cina juga adalah salah satu sistem yang paling awal.5.3 Bidang Perubatan Sistem perubatan Cina tradisional bersifat kepurbaan dan adalah bebas daripada pengaruh asing.5. Penggunaan sempoa (abacus) disebut buat pertama kali pada kurun ke-2 dalam karya ahli matematik Xu Yue. sistem pecahan dan sistem perpuluhan. halaman 327 18. Rangka teori asas bagi perubatan Cina tradisional ialah teori kosmik .5. walaupun alat itu tidak digunakan secara meluas sehingga masa yang lebih lewat. mencatat rekod tepat tentang gerhana dan komet. Ahli matematik Cina juga mengenai pasti nilai pi. ia bermula sejak masa Fu Xi (2953SM?) dan diperkembangkan seterusnya oleh Shen Nong (?2698SM?) dan Huang Di (?-2598SM?). orang Cina telah mampu menyediakan katalog bintang. Kebanyakan matematik Cina terkandung dalam karya agong jiuzhang suanshu (Sembilan Bab Matematik) oleh Zhang Cang (kurun ke-2SM).2 Bidang Matematik Orang Cina juga banyak mencapai kemajuan dalam bidang matematik. Di dalam buku ini terdapat misalnya catatan mengenai kuantiti negatif. maju dan tepat berbanding dengan sistem lain di dunia ini.000 tahun. Mengikut legenda. tepat dan berterusan sepanjang lebih daripada 2.teknologi moden.

Berdasarkan teori jing dan luo. Satu lagi bentuk teori penting ialah teonjing (saluran) dan luo (kolateral) yang merupakan asas bagi rawatan terapeutik seperti akupuntur dan moxishustion (membakar daun moxa). kesakitan berlaku. Oleh itu seseorang yang menghadapi gangguan paru-paru mudah menjadi marah. Mengikut teori ini. paru-paru dianggap mempunyai kualiti kayu yang boleh dinyala oleh api.dualistik yin dan yang dan juga teori lima elemen. Apabila kadar yin dan yang dalam badan manusia kurang seimbang. Misalnya. daun moxa (Artemisia chinensis) dibubuh pada titik tertentu pada permukaan kulit lalu dibakar. Akupuntur dan moxihustion sangat penting dalam perubatan Cina tradisional. darah dan qi tidak dapat mengalir lancar dan ini akan menyebabkan kesakitan. Pengamalan akupuntur telah bermula sejak kira-kira 2. paru-paru dan ginjal adalah secocok dengan lima elemen dalam alam semesta. limpa. yang panjangnya antara 3 sehingga 24 cm ke dalam kulit dan tisu di bawah kulit. Teori yin dan yang mengatakan bahawa keseimbangan secara harmoni kedua-dua kuasa yin dan yang akan mempengaruhi kesihatan badan manusia. Dalam badan manusia kadar yin dan yang boleh dikawal dan ini merupakan tumpuan paling utama dalam perubatan Cina tradisional.500SM atau lebih awal dan adalah benar-benar sifat Cina dari sudut perubatan. Berdasarkan dua teori ini doktor Cina tradisional mengambil berat tentang kepentingan melaraskan semula keseimbangan harmoni badan seseorang pesakit. akupuntur melibatkan perbuatan memasukkan atau mencucuk jarum logam yang telah disteril. Salah satu tujuannya adalah untuk menstimulasikan titik tertentu pada saluran jing dan luo supaya gangguan peredaran darah atau qi dapat dibetulkan. jantung. organ dalaman. . tangan dan kaki badan manusia adalah berkaitan dan dihubungkan oleh saluran di mana darah dan qi (tenaga dinamik) beredar. Apabilaywg atau luo tersekat. Dengan ini memastikan darah dan qi mengalir lancar merupakan asas dan langkah pertama untuk menyembuhkan sesuatu penyakit. Dalam rawatan moxibustion. Teori lima elemen menganggap badan manusia sebagai sebahagian daripada dunia fizikal ini dan organ dalaman seperti hati.

4 Bidang Optik Dalam bidang optik.hole camera). Herba mahuang telah digunakan sekurang-kurangnya sepanjang 4. 18.5. Huangdi neijing (Klasik Perubatan Maharaja Kuning). dan begitu juga pelbagai imej yang dihasilkan oleh kanta cekung (concave. Ini menyebabkan cara mempreskripsi halaman 328 (menentukan penggunaan ubat-ubatan) bersifat kompleks.Bahan yang digunakan sebagai ubat-ubatan sangat luas termasuklah tumbuh-tumbuhan (herba).lens).000 tahun di negara China dan sekarang sangat berguna dalam bidang perubatan Barat untuk merawat penyakit lelah (asthma) dan penyakit lain yang berkaitan. yang dipercayai dihasilkan oleh sarjana perubatan tidak bernama pada Zaman Negeri Berperang (475-221SM).5. saintis Cina awal telah memberi perhatian kepada penyongsangan (inversion) imej yang dihasilkan oleh kamera lubangjarum (pin. besi (untuk anemia). Bencao gangmu (Farmakopeia Agung) yang ditulis oleh Li Shizhen (1518-1593) ialah farmakopeia Cina teragung dan mengandungi 52 jilid yang masih dianggap berwibawa sehingga masa kini.000 jenis. Buku mengenai perubatan dan farmokologi Cina tradisional sangat berguna dalam memperkembangkan sains perubatan Cina.5 Bidang Alkimia . Terdapat ubat yang telah diguna oleh sistem perubatan Barat misalnya rubarb. dan kapur barus (champor). merupakan kesimpulan sempurna yang pertama bagi perubatan Cina tradisional. Mereka juga memahami prinsip fokus. Kegunaan ubatubatan dalam rawatan pada dasarnya ialah untuk memulihkan keseimbangan yin dan yang dan merupakan satu perkara yang agak rumit. Terdapat herba zaman purba yang berjumlah lebih kurang 1. binatang dan sumber galian. 18.

Ciptaan ini membolehkan kuda membawa muatan yang lebih berat dengan lebih mudah. orang Cina sudah tahu akan teknik pengairan. uji kaji ahli alkimia Cina dalam mencampur pelbagai bahan. plumbum dan arsenik. la dibawa dari China ke Barat antara kurun ke-7 hingga ke-11 dan adalah asas bagi abah kerongkong yang halaman 329 digunakan masa sekarang. pertanian.5. dan ulat sutera serta pokok mulberi diperkenalkan di Eropah pada kurun ke-6. dibawa kain sutera ke dunia Barat semasa pemerintahan era Roma. 18. "Eliksir kehidupan" ini mengandungi bahanbahan seperti merkuri.Ahli alkimia Cina dalam usaha mereka mencari satu cara yang dapat membuat manusia hidup selama-lamanya telah menghasilkan sejenis "eliksir kehidupan" (elixir of life). cara membuat kalendar dan penulisan. termasuk bahan beracun. Dari China. Bahan-bahan tersebut kebanyakan adalah bersifat toksik dan ahli alkimia sedar akan sifat ini.6 Teknologi Cina Antara kurun ke-15 sehingga ke-11SM. sedangkan di Eropah hanya selepas Leonardo da Vinci iaitu kira-kira pada kurun ke-15. Masyarakat Cina juga menyedari mengenai kebaikan tumbuh-tumbuhan dan binatang-binatang dari segi perekonomian. . penggunaan bahan beracun adalah biasa. mereka telah menghasilkan abah-abah yang diikat pada dada (breast-strap harness). astronomi. Kereta sorong (wheelbarrow) yang banyak meringankan tenaga manusia pula dicipta pada kira-kira tahun 200SM. Walaupun tujuan utama adalah untuk mengkaji hasil yang dapat memanjangkan usia manusia. Seawal lebih kurang tahun 200SM. Dalam bidang perubatan moden. telah menyebabkan ciptaan lain yang berguna. Manakala fosil dikenali buat pertama kali di negara China kira-kira pada tahun 1050 oleh Zhu Xi.

Antara buku bercetak yang paling awal dan masih wujud sehingga kini ialah fingangjing (Kitab Sutra Diamond) versi Cina yang bertarikh 11 Mei 868 yang kini disimpan dan dipelihara di Muzium British di England. Teknologi membuat kertas ini kemudiannya telah dibawa dan diperkenalkan ke dunia Barat melalui Jalan Sutera Lama (The Old Silk Road) dan tiba di Eropah pada kira-kira kurun ke-13. bahan letupan dan kompas. Teknologi teknik pencetakan (printing) telah mula diperkenalkan semasa pemerintahan dinasti Tang (618-906). Bi Sheng mencipta teknik percetakan bergerak (mobiletype printing) dan mula menggunakannya secara umum. Pada tahun 1045. Penciptaan Bi Sheng adalah 400 tahun lebih awal daripada penciptaan yang sama di dunia Barat yang hanya berlaku pada kurun ke-15. orang Cina sudah pun menggunakan bahan letupan untuk membuat bunga api. Semasa dinasti Han (206SM . Menjelang kurun ke-7. pencetakan.6 EMPAT PENCIPTAAN AGUNG Antara pencapaian teknologi Cina purba. Bahan letupan (gunpowder) pula telah dicipta oleh ahli-ahli alkimia Daois yang menemui formulanya dalam uji kaji mencampur saltpetre dengan sulfur dan karbon. yang paling berguna dan berpengaruh dan segi sumbangan terhadap perkembangan teknologi serta tamadun dunia ialah empat penciptaan agung iaitu teknik membuat kertas. Kompas juga merupakan salah satu dari empat penciptaan agung dalam tamadun Cina yang memberikan sumbangan bermakna kepada tamadun dunia sehingga masa kini. Buku ini dianggap mewakili hasil daripada pengalaman lama orang Cina dalam teknik percetakan blok (block-printing).220SM) sifat-sifat . ia telah dicipta oleh Cai Lun dengan bahan-bahannya menggunakan fiber tumbuh-tumbuhan pada tahun 105. Bahan letupan mulai digunakan dalam bidang militari pada tahun 906 oleh ketua tentera Tang (618-906). Ilmu bahan letupan dibawa masuk dan diperkenalkan ke negara Arab pada kurun ke-13 dan seterusnya dan situ diperkenalkan ke negara Eropah.18. Mengenai teknik membuat kertas.

Orang Cina lebih mengutamakan teknologi atau alat. Pemikiran . 18.7 KEMEROSOTAN DAN CIRI-CIRI SAINS CINA Seperti yang dibincangkan di atas. sifat orang Cina yang pragmatik dan praktikal. cara pengairan. Beberapa ciri yang berkaitan dengan perkembangan sains dan teknologi Cina boleh dirumuskan seperti berikut iaitu pertama.magnet halaman 330 sudah diketahui di negara China. Akan tetapi. Berdasarkan ilmu pengetahuan ini. cara berfikir Cina yang mengutamakan pengalaman. analisis dan logik. yang pada mulanya untuk digunakan di kapal. Mereka berminat akan aspek 'apa' dan bukan aspek 'mengapa' tentang sesuatu keadaan atau benda. Antara kurun pertama dengan kurun ke-6. selepas ini sains dan teknologi di China boleh dikatakan mengalami tahap kemerosotan. Berdasarkan pengalaman orang Cina telah mencapai tahap kemajuan yang tinggi mengenai teknologi dan alat-alat penggunaan seperti kalendar. Ketiga. abacus. dan menjelang kurun ke-8 dan ke-9. Mereka jarang mengaplikasikan pendekatan kuantitatif dan logik terhadap pengetahuan empirik. orang Cina telah menghasilkan kompas. Kedua. Akan tetapi.alat penciptaan untuk tujuan pragmatik atau kegunaan berbanding dengan menjalankan penyelidikan dalam bidang sains untuk maksud pengetahuan yang bersifat asas dan teoretikal. orang Cina sudah pun menemui pengetahuan tentang gejala kemagnetan aruhan (induced magnetism). negara China telah banyak menyumbang kepada tamadun dunia di bidang sains dan teknologi terutamanya sebelum kurun ke-14. falsafah Cina yang mementingkan aspek humanisme. mereka kurang menjalankan penyelidikan tentang teori sains secara kritis. ilmu pengherotan (declination) dan juga kekutuban magnet (polarity) dikuasai. perubatan Cina tradisional dan sebagainya.

para sarjana kurang berminat terhadap pengetahuan sains. khususnya sains semulajadi (natural science). 18. Dan kelima. kandungan kesusasteraan klasik dan kesenian Cina adalah sangat kaya dan menarik. Pendekatan holistik ini jelas kelihatan di bidang perubatan Cina yang memandang seluruh bahagian badan manusia itu sebagai satu. walaupun perkembangannya tidak sebegitu . dan seseorang pesakit diteliti dari konteks yang luas termasuk sosial dan biologi. masyarakat.8 PENUTUP Kesusasteraan klasik dan kesenian Cina merupakan hasil budaya Cina yang amat bernilai. iaitu sebarang bahagian badan tidak halaman 331 terpisah daripada bahagian yang lain.Konfusius yang berasaskan sifat humanisme mengutamakan aspek pembinaan akhlak perseorangan supaya menjadi individu yang berguna terhadap keluarga. Sehubungan ini. negara dan dunia. Seperti komponen budaya Cina yang lain. Interaksi antara tamadun di bidang sains dan teknologi berlaku sejak tahap permulaan dengan pelbagai tradisi sains saling pengaruh mempengaruhl antara satu sama lain. kewajipan sosial seseorang dalam konteks 'lima hubungan sosial' ditegaskan dalam sistern pendidikan Cina. kesan sistem peperiksaan perkhidmatan awam. Di bidang sains dan teknologi. Sistem peperiksaan ini mementingkan aspek falsafah dan etika Konfusianisme dan dengan ini tidak menggalakkan kemunculan bakat yang mahir dalam bidang sains. Keempat. Sumbangan tamadun Cina terhadap tamadun dunia di bidang sains dan teknologi adalah banyak dan besar. Akibatnya. pendekatan holistik terhadap kehidupan.

Xia dan Zhongguo mula digunakan untuk merujuk kepada kawasan di bahagian tengah antara dua sungai besar. iaitu Huanghe dan Yangzi. Buddhisme di China. kesenian. pencapaian-pencapaian tamadun Cina kemudiannya telah dibawa dan diperkenalkan kepada tamaduntamadun lain sehingga sesetengahnya kekal sehingga masa kini walaupun berlaku proses pembaharuan. Melalui hubungan atau interaksi antara tamadun. bahan letupan dan kompas yang banyak memberi manfaat kepada permodenan negara-negara Barat. China-India. Dampak Barat. sains dan teknologi dalam tamadun Cina. orang Cina telah mempelopori penciptaan kertas. perubahan dan penyesuaian menurut zaman. nama seperti Hua. Jalan Sutera. halaman 332 Bab 19 TAMADUN CINA: INTERAKSI DENGAN TAMADUN LAIN DAN RELEVANSINYA DI MALAYSIA DAN DUNIA Cheng Gek Nai Zaman Xia. Proses Penyesuaian Diri. percetakan.pesat berbanding dengan sains dan teknologi moden. Interaksi Budaya: China-Asia Tenggara. Jepun. Dengan pencapaian-pencapaian penting dalam bidang bahasa dan kesusasteraan. Vietnam. Amalgamasi.1 INTERAKSI ANTARA TAMADUN: PENGENALAN Pada zaman Xia (kk kurun ke-21SM hingga ke-16SM). Asimilasi. Akulturasi. 19. Bulatan budaya Cina: Korea. Ini . ini membuktikan bahawa tamadun Cina merupakan antara penyumbang utama dan penting kepada perkembangan tamadun dunia. Globalisasi Zaman Informasi. Islam di China. China-Dunia Arab. Kerelevanan Tamadun Cina di Malaysia. Dialog Peradaban.

Sistem politik yang berwibawa. dan Eropah. Di peringkat luar bulatan budaya. Mengikut ahli-ahli antropologi. yang namanya dapat dikesan dalam rekod sejarah halaman 333 Cina. Bagi kebudayaan Cina. Tanah Arab dan Parsi (Islam). Proses ini memakan masa beribu-ribu tahun dan sukar dikesan dalam kebudayaan Xia. kuat dan stabil serta pencapaian tahap kemajuan yang lebih tinggi secara relatifnya telah mendorong kebudayaan Cina berkembang ke rantau lain. interaksi pada peringkat tamadun antara China dengan dunia lain mula terbentuk. iaitu kesedaran bahawa dari beberapa aspek budaya mereka adalah satu entiti yang berlainan daripada kumpulankumpulan lain di sekelilingnya. India. dinasti Han (206SM-220 TM) dan zaman seterusnya. telah bergabung atau diasimilasikan dengan orang Xia (kemudiannya dikenali sebagai orang Han atau Cina). kawasan-kawasan yang dipengaruhi (dilingkungi) oleh sesuatu kebudayaan dapat dikenali sebagai bulatan budaya. . bulatan budayanya meliputi kawasan Korea. dinasti Qin (221SM-206SM). Perasaan identiti ini adalah hasil daripada satu proses pembudayaan yang mengintegrasikan masyarakat berbilang ras atau etnik yang menetap di kawasan tersebut. Kawasan yang dipengaruhi oleh kebudayaan Cina terus berkembang serentak dengan perkembangan tanah jajahan dinasti Zhou (kk 1123SM-221SM). sama ada di kawasan berdekatan atau jauh. kebudayaan Cina telah berinteraksi dengan kebudayaan di rantau Asia Tenggara. Melalui proses interaksi antara budaya ini. Jepun dan Vietnam.menunjukkan penduduk di kawasan berkenaan telah mempunyai satu perasaan identiti sosial dan budaya. Oleh kerana kebudayaan Cina berpunca daripada kebudayaan Xia maka dapat dianggap bahawa interaksi kebudayaan Cina dengan kebudayaan lain bermula pada zaman ini. Interaksi antara budaya terus berlangsung sehingga mengakibatkan banyak lagi kumpulan etnik.

muncul tiga negeri berbentuk sukuan iaitu Koguryo. Pada tahun 108SM.2. Oleh sebab kedua-dua negeri berdekatan dan bercorak agraria. Dari dinasti Sui sehingga dinasti Qing (581-1911). wilayahwilayah puak Korea termasuk Chosan telah dikuasai dan dijajah oleh empayar Han. Antara kurun pertama dengan ke-6. Proses perkembangan ini mencapai kemuncaknya apabila Korea muncul sebagai sebuah negara berfahaman Konfusianisme semasa dinasti Li (1392-1910) yang memerintah seluruh halaman 334 Semenanjung Korea.besaran oleh setiap negeri sukuan ini. Paekche dan Silla yang masing-masing menyatukan sebilangan wilayah puak-puak. . Walau bagaimanapun. orang Korea adalah berlainan daripada orang Cina dari segi ras dan bahasa.1 Interaksi Budaya Cina dengan Korea Bukti-bukti arkeologi menunjukkan bahawa Korea semasa zaman Neolitik dan Gangsa (sehingga kk kurun ke-10SM) mempunyai kebudayaan yang sama dengan Provinsi Liaoning dan Shandong.19. sehingga Korea dijajah oleh kuasa Jepun pada tahun 1910. orang Cina berhijrah ke Korea kerana melarikan diri daripada peperangan ataupun penyeksaan politik. kebudayaan Cina amat berpengaruh terhadap kebudayaan Korea sehingga awal kurun ke-20.2 INTERAKSI BUDAYA CINA DENGAN KAWASAN BULATAN BUDAYA 19. Seorang pelarian politik Cina iaitu Wiman. Unsur-unsur kebudayaan Cina telah diserap secara besar. China. Imigrasi orang Cina. Pada zaman dinasti Shang (kk kurun ke-16SM-ke-11SM) orang Cina telah mengenali Korea sebagai satu kawasan dan entiti yang tersendiri. pemerintahan Wiman dan penjajahan empayar Han telah mempengaruhi orang Korea mirip kepada kebudayaan Cina sepanjang sejarahnya. dikatakan pernah memerintah sebuah wilayah puak Korea iaitu Chosan pada kurun ke-2SM. Selain kegiatan perdagangan.

budaya dan politik Cina diterima secara bulat-bulat oleh semua lapisan masyarakat Korea.interaksi antara China dengan Korea tidak terhenti-henti malah sentiasa berkembang. dan mempelajari proses perkembangan ini. undang-undang dan institusi sosial. Akibat daripada interaksi ini. kerajaan menghantar beratus-ratus pelajar ke negara China untuk mempelajari Konfusianisme dan memahami sistem pentadbiran China. Setiap tahap perkembangan Konfusianisme di China. Buddhisme dibawa masuk dan disebar oleh sami-sami Cina yang dikirim oleh pemerintah-pemerintah negara China. Ketiga-tiga negeri sukuan tersebut mendirikan institusi pendidikan untuk mengkaji Konfusianisme dan Buddhisme di samping dijadikan bahan pengajaran. Pada tahun 392. Paekche pula dikenali sebagai sebuah negeri yang mempunyai banyak kuil (rumah peribadatan) dan terdapat ramai sami. . seperti Neo-Konfusianisme yang diketuai oleh Zhu Xi (1130-1200) di zaman dinasti Song dan Wang Yangming (1472-1528) di zaman dinasti Ming. Untuk mengukuhkan kedudukan ini. maka Buddhisme juga mengalami jatuh-bangun dalam proses perkembangannya di Korea. Antara unsur-unsur kebudayaan Cina yang amat berpengaruh di Korea ialah Konfusianisme dan Buddhisme. sistem birokrasi. peperiksaan. Bagaimanapun. kerajaan Silla dianggap sebagai "dinasti Buddha "kerana pemerintahnya menggunakan agama Buddha untuk mengesahkan atau mengabsahkan kedaulatannya di Korea. Klasik Konfusius begitu terkenal dan bernilai di kalangan golongan atasan dan cendekiawan. kerajaan Koguryo mengeluarkan dekri bahawa semua rakyat harus percaya pada Buddhisme. oleh sebab persaingan dan perdebatan antara Buddhisme dan Konfusianisme. Setelah kejayaan menyatupadukan Korea. Sebagaimana Konfusianisme. perundangan dan ketenteraan telah dipindah atau dibawa sepenuhnya ke Korea. dan pengajian Konfusianisme diiktiraf oleh kerajaan sebagai pengajian yang unggul. telah tersebar dan berkembang ke Korea. Konfusianisme dan Buddhisme adalah dua unsur yang penting dalam kebudayaan Korea. kemasukan "Buddhisme Cina"disambut baik dan berkembang pesat di ketiga-tiga negara sukuan tersebut. Sarjanasarjana Korea telah mengikuti. Sebagaimana di negara China. Buddhisme di Korea merupakan agama yang telah ditafsir dan diubahsuai mengikut kebudayaan Cina. mengkaji. Melalui Konfusianisme.

Melalui interaksi ini juga. bidang kesenian. terutamanya Konfusianisme dan sastera klasik Cina.2. Pada kurun ke-15 (dinasti Li Korea). kerana China dan Korea amat berdekatan. seni lukis dan kaligrafi sebenarnya merupakan lanjutan kesenian Cina. halaman 335 Sejak zaman purba. Melalui kajibanding. penggubalan kalendar. perubatan dan lain-lain lagi. diperkenalkan lagi unsur-unsur kesenian Buddha dalam sent bina. Interaksi di peringkat awal ini telah membawa masuk teknologi pertanian. Akibatnya.2 Interaksi Budaya Cina dengan Jepun Interaksi secara langsung atau tidak langsung iaitu melalui Korea antara Jepun dengan sesetengah wilayah China telah berlangsung pada kurun ke2SM. lukisanlukisan mural dalam kubur-kubur lama di Korea menunjukkan teknik. Begitu juga mengenai teknik dan ilmu pengetahuan dalam bidang astronomi. sains dan teknologi Cina telah mengalir masuk ke Korea secara berterusan. interaksi budaya antara Korea dengan China dimudahkan lagi melalui penggunaan bahasa Cina oleh orang Korea sejak kurun ke-5SM sebagai bahasa perantara untuk mempelajari apa-apa sahaja unsur kebudayaan dari negara China. Teknologi Cina dalam perkilangan kertas. 19. sistem tulisan Korea dicipta dengan merujuk kepada hasil yang tercapai dalam ilmu fonetik Cina. buatan logam dan kraftangan yang berasal dari China. iaitu di zaman Qin (221SM-206SM). pencetakan dan pembuatan bahan letupan dibawa masuk ke Korea lebih awal berbanding dengan negeri-negeri lain. pemeliharaan ulat sutera dan . dan lain-lain). Korea amat kuat dipengaruhi oleh kebudayaan Cina dalam kedua-dua bidang tersebut. pertukangan. Korea kuno telah memperolehi pelbagai teknologi penghasilan (pertanian. Kesenian Korea termasuk seni tembikar. sent area dan sent lukis.Selain faktor geografi. Apabila Buddhisme memasuki Korea. gaya dan isi kandungan yang sama dengan yang terdapat di China. perubatan. Sehingga kini perbendaharaan kata bahasa Korea masih penuh dengan istilah-istilah Cina.

Konfusianisme dibawa masuk dan disebar keJepun pada masa dinasti Jin Barat (265-316). pendekatan. Bermula dari zaman Nara hingga zaman Kesyogunan Tokugawa (646-1867). Selain melalui diplomat dan pelajar. Pada zaman dinasti Sui (581-618) dan dinasti Tang (618-907). kesenian. lalu telah memajukan masyarakat Jepun. format dan susunan. rekod rasmi yang terawal mengenai sejarah Jepun ialah Nihongi (Annals of Japan]. dan bahasa Cina adalah bahasa bersama bagi China dan Jepun buat masa yang panjang. perspektif dan orientasi nilai adalah sama dengan persejarahan Cina. Hubungan diplomatik antara China dengan Jepun telah bermula semasa pemerintahan dinasti Han Timur (25-220). Pada tahap ini. bilangan pelajar dari Jepun yang menuntut di China agak ramai. agama.pembuatan perkakas best dan gangsa ke negara Jepun. Bahasa Cina terus digunakan oleh orang Jepun kerana bahasa Jepun ketiadaan sistem tulisan sendiri. akibat peningkatan pengajian mengenai Cina diJepun. tergubal dalam bahasa Cina pada awal kurun ke-8. maka tata etika. Kini kedua-dua sistem tulisan ini diguna secara bercampur dalam bahasa Jepun. iaitu sistem tulisan Cina. dan pedagang dan imigran telah mempertingkatkan lagi interaksi budaya China dengan Jepun. ahli seni. negara Jepun telah mengalami satu proses panjang dalam mempelajari pelbagai aspek kebudayaan Cina termasuklah bahasa. orang Cina yang bermigrasi telah membawa masuk bahasa Cina untuk disebarkan di Jepun. keluarga diraja dan golongan atasan baru mementingkan bahasa Cina sebagai alat untuk menuntut ilmu pengetahuan dari negara China. pemikiran . sejarah. penulisan sejarah rasmi di Jepun semuanya adalah halaman 336 dalam bahasa Cina. Pada kurun ke-9. dicipta berdasarkan Kanji. sistem politik dan sebagainya. pengaliran dua hala yang melibatkan sami. Bahkan. iaitu sistem tulisan Jepun. Perkembangan Konfusianisme diJepun boleh dibahagikan kepada tiga tahap. Beberapa kurun kemudiannya. Pada zaman Qin (221SM-206SM). Seterusnya sehingga awal kurun ke-20. Kana. teori politik. Dalam bidang persejarahan pula. Tahap yang pertama meliputi jangka masa antara awal kurun ke-5 hingga akhir kurun ke-12. falsafah.

pengajian mengenai Konfusianisme merupakan bahan utama dalam pendidikan intelektual. pengaruh Konfusianisme begitu kuat sehinggakan Maharaja Jepun terdorong mengisytiharkan satu dekri untuk mengaplikasi prinsip dan konsep Konfusianisme terhadap perkara sosial dan etika. seorang ahli falsafah pada zaman dinasti Ming (1368-1644). Selaras dengan pemerintahan Syogun Tokugawa yang bersifat tegas maka adalah bermanfaat bagi pihak kerajaan memajukan pengajian mengenai Konfusianisme.hukum alam semula jadi. Dalam jangka waktu ini. Golongan sami mazhab Buddhisme Zen. Pada masa ini terdapat tiga aliran fahaman Konfusianisme iaitu pertama. dan ketiga. dan ahli falsafah Cina pada masa dinasti Song (960-1279) amat dihormati. Aliran Wang Yangming yang berdasarkan doktrin Wang (1472-1528). Fahaman Lao Zi (kk kurun ke-6SM) dan Zhuang Zi (kk 369-286SM) turut bergabung dalam prinsip Dao. Zaman Edo atau Kesyogunan Tokugawa (1603-1867) dikenali sebagai tahap ketiga perkembangan Konfusianisme di Jepun. kedua. Pada kurun ke-7. Ajaran Konfusianisme ini bersendikan prinsip semesta Dao (atau Mishi dalam bahasa Jepun). Mengikut Dao. mengkaji dan mengajar falsafah Rasionalistik. la bermula dengan tersebarnya Neo-Konfusianisme diJepun dan berakhir dengan wujudnya beberapa aliran falsafah.dan institusi perundangan dan pendidikan yang berasaskan ajaran Konfusianisme amat berpengaruh dalam masyarakatJepun. Tempoh masa antara akhir kurun ke-12 sehingga awal kurun ke-17 merupakan tahap kedua perkembangan Konfusianisme diJepun. Pengaruh Konfusianisme menjadi sebegitu kuat sehingga akhirnya membantu pembentukan minda atau mentaliti Jepun moden. giat menyebarkan falsafah Neo-Konfusianisme. Aliran Kogaku (Pelajaran Purba). kesusasteraan ataupun dalam bidang matematik dan perubatan. sama ada keturunan Cina atau Jepun. Dalam sistem pendidikan. semua perkara akan sempurna dengan tidak bersusah payah sekiranya mematuhi hukum. Aliran Shushi yang berdasarkan rukun-rukun Zhu Xi (1130-1200). dan diterima secara rasmi oleh Kesyogunan Tokugawa sebagai ortodoks dan amat berpengaruh. yang mementingkan klasik Konfusian . kurikulum pelajaran klasik Konfusian dan teks Cina digunakan dengan luasnya sama ada dalam bidang etika.

dan bertentangan dengan fahaman Zhi Xi dan Wang. upacara dan ritus (penyembahan). penggunaan penyepit). makanan (tauhu. kesusasteraan dan muzik. mahjong). permainan (wau.yang asli. perkebunan. Banyak bidang ilmiah dan kesenian Jepun yang menerima pengaruh dari kebudayaan Cina seperti sent bina. kertas. Vietnam dianggap berada dalam bulatan budaya Cina. Buddhisme yang diamalkan diJepun ternyata mempunyai banyak ciri. unsur Cina yang . Putera Shotoku (573-621) menganggap fahaman Buddha sebagai fahaman yang terunggul di dunia dan mengeluarkan dekri menyuruh rakyat jelata supaya menganutinya. kaligrafi.2. kicap. Teknologi pencetakan penghasilan barang lakuer. teh dan seni teh. Vietnam merupakan negara yang kuat sekali dipengaruhi oleh kebudayaan Cina. agama Buddha disebarkan pada awal kurun ke-6 dari halaman 337 China sebagai sebahagian daripada kebudayaan Cina. Oleh itu.618) dan dinasti Tang (618-907).ciri Jepun. 19. Kajian etnografi dan bukti arkeologi menunjukkan wujudnya pelbagai unsur yang terlibat dalam pembentukan orang Vietnam sebagai satu kumpulan ras atau etnik yang tersendin. Pada hal. Unsur-unsur kebudayaan China dalam kehidupan sehari-hari pun banyak menyerap dalam pakaian (kimono). sungguhpun pada suatu ketika dahulu pernah dipengaruhi dan dikuasai oleh kebudayaan Hindu. sent lukis. Mazhab Buddha yang berasal dari China masing-masing berkembang di Jepun. Agama Buddha mendapat sambutan baik diJepun pada zaman dinasti Sui (581. porselin dan tembikar. pesta dan perayaan. kain sutera. bahan letupan dan banyak lagi menyebar ke Jepun juga secara berterusan sehingga kedatangan kuasa Barat pada pertengahan kurun ke-19. Antara unsur-unsur tersebut. iaitu yang telah dicinakan.3 Interaksi Budaya Cina dengan Vietnam Di kalangan negara-negara Asia Tenggara.

peralatan muzik. bahasa Cina telah digunakan dalam bidang pentadbiran. kebudayaan Cina amat berpengaruh secara meluas dan mendalam terhadap sistem bahasa. Unsur Cina dalam kebudayaan Vietnam amat menonjol kerana kedua-dua negara berdekatan dan Vietnam merupakan sebahagian daripada empayar China dalam satu jangka masa yang panjang (111-939). makanan.dikatakan bermula pada zaman Paleolitik dan Neolitik (kk 8000SM2000SM) adalah nyata sekali. tidak dapat dinafikan kemunculan juga orang Vietnam yang memiliki kepandaian dalam menulis puisi Cina dan mahir dalam seni lukis. Melalui bahasa Cina. ekonomi. Sebelum Vietnam dijajah oleh kuasa Perancis. Konfusianisme amat berpengaruh sebagai suatu sumber rujukan bagi politik. perundangan. pemikiran. kesusasteraan. perayaan (Tahun Baru Cina). seni ukir. Buddhisme merupakan lanjutan daripada Buddhisme Cina di Vietnam. Konfusianisme merupakan rukun panduan bagi pihak golongan pemerintah dan semua lapisan masyarakat. adat resam dan sistem nilai orang Vietnam. antaranya pakaian. DUNIA . seni bina dan kaligrafi Cina. ritus dan upacara. 19.3 INTERAKSI BUDAYA CINA DI LUAR LINGKUNGAN BULATAN BUDAYA: TUMPUAN TERHADAP ASIA TENGGARA. terdapat banyak lag! aspek-aspek budaya sehari-harian orang Vietnam yang berasal daripada kebudayaan Cina. mstitusi dan sistem kerajaan serta politik. INDIA. persejarahan. Klasik Konfusian dijadikan bahan peperiksaan awam yang berfungsi sebagai mekanisme untuk pengambilan dan pelantikan pegawai-pegawai kerajaan. Dalam sejarah Vietnam. Selain Konfusianisme. Melalui interaksi dan penaklukan ke atas Vietnam. Sebagaimana Korea dan Jepun. pendidikan. Pendek kata. sosial dan etika sepanjang sejarah Vietnam sehingga halaman 338 kedatangan kuasa penjajah-penjajah Barat. pendidikan dan peperiksaan dari China terus dipinjam. permainan. perubatan dan bidang-bidang ilmiah.

Pada zaman dinasti Han (206SM-220 TM). Jalan yang menghubungkan antara China dengan kawasan Asia Timur. Pada tahun 119SM. Maharaja Han Wu (140SM-87SM) telah mengirim Zhang Qian pada tahun 138SM ke Bactria dengan tujuan menggembleng sokongan kaum Yuezhi untuk menentang kaum Xiongnu. Namun demikian. Asia Barat Tengah dan Barat. manakala jalan laut yang menghubungkan China dengan kawasan rantau Asia Tenggara. usaha ini gagal dan beliau telah ditangkap dan terus ditahan selama 10 tahun oleh orang Xiongnu.1 Jalan Sutera: Saluran Interaksi antara Tamadun Interaksi antara China dengan Asia Barat dan Eropah agak lembap. Jalan Sutera Lamaterbentang arah ke barat dari Chang'an (kini dikenali Xi'an). berbanding interaksinya dengan Asia Timur kerana dari segi geografi negara China agak terpisah daripada Eropah dengan padang gurun dan gunung-ganang.kawasan di sebelah barat wilayahnya. serta maklumat tentang keadaan geografi dan kehidupan kaum-kaum di Asia Barat. sekali lagi Zhang Qian melawat ke kawasan-kawasan barat. India dan Afrika dikenali sebagai Jalan Sutera Maritim (Laut). China ke Antakya di Turki sejauh lebih 7. Ekspedisi Zhang Qian berjaya memperluaskan wilayah . dan Eropah dikenali sebagai Jalan Sutera Lama.ISLAM DAN BARAT 19. negara China pernah berinteraksi dengan negara-negara Eropah sehingga ke Rom seawal kira-kira kurun pertama sebelum masehi melalui saluran perdagangan terutama kain sutera.3. Seterusnya. Untuk mengatasi ancaman ini. Asia Tengah dan Mesir. Namun begitu. China telah saling utus-mengutus dengan kerap dengan negara-negara di Asia Tengah dan Asia Barat. Akhirnya Zhang Qian kembali dengan membawa berjenis-jenis tumbuhan (antaranya buah anggur) dan hasil-hasil semula jadi yang lain.000 km. Pembukaan Jalan Sutera Lama ini adalah akibat usaha empayar Han untuk menerokai kawasan. kaum Xiongnu iaitu suatu kuasa bersekutu nomad yang semakin kuat kekuasaannya di utara China telah menimbulkan ancaman terhadap perdagangan antara China dengan Arab dan Rom.

bahan letupan. dan imigrasi maka kebudayaan Cina telah meninggalkan banyak kesan terhadap rantau Asia Tenggara. China memperkenalkan kepada Asia Tenggara jenis-jenis tekstil (kain) antaranya kain sutera dan kain kapas. Bersama. lilin. samsu.2 Interaksi Budaya Cina dengan Asia Tenggara Mengikut rekod sejarah China. pada zaman Tiga Negara (220-280) negara Wu (222-280) pernah mengutus satu rombongan ke negeri Funan (Kampuchea) dan negeri-negeri di Asia Tenggara lain untuk menerokai satu jalan laut ke Rom. perniagaan dan perdagangan. dapat dikatakan bahawa melalui perdagangan dan juga misi diplomatik. lakuer atau logam. kertas.sama ini. . penemuan-penemuan arkeologi menunjukkan hubungan antara China dengan rantau Asia Tenggara terbentuk lebih awal lagi iaitu pada zaman dinasti Han (206SM-220TM) ataupun dinasti Qin (221SM-206SM). Hubungan ini semakin berkembang berikutan peningkatan teknologi pembinaan kapal dan pengemudian di China. 19. dan sebagainya). dan sebagainya. tenun. muzik. Tetapi. pembinaan. tembikar. Justeru itu. diperkenalkan juga teknologi penghasilan barangan (gula tebu. peperangan dan ketenteraan. makanan. selain pengenalan teknik dan cara memasak yang baru.3.halaman 339 empayar China serta mempertingkatkan hubungan perdagangan antara China dengan kawasan-kawasan barat melaluiJalan Sutera Lama ini. pertukangan. Melalui beberapa saluran interaksi seperti pengiriman utusan atau misi diplomatik. dan mencapai kemuncaknya pada zaman dinasti Tang (618-907) dan dinasti Ming (1368-1644). Selain menjalinkan pertalian rasmi antara negara. rumah. dan ada yang merupakan hiasan. kicap dan sayur-sayuran. dan makanan seperti taugeh. barang yang diperbuat daripada porselin. kasut. tauhu. perlombongan. Barang-barang ini ada yang merupakan bekas dan perkakas untuk dapur. kain. kain. misi diplomatik dahulu kala berfungsi juga seperti perdagangan iaitu saling bertukar barang secara besar-besaran sebagai hadiah.

kemahiran dan teknologi Cina. Pada akhir dinasti Tang (618-907). Dinasti Yuan (1279-1368) mengirim ekspedisi tentera yang berperang dengan Myanmar sebanyak tiga kali pada separuh kedua kurun ke-13. Imigrasi orang Cina ke rantau Asia Tenggara secara langsung juga menyumbang kepada interaksi antara budaya terutamanya pemindahan budaya kebendaan. dinasti Song (9601279). Pada awal kurun ke-14. bahkan nilai kerja dan estetik yang baru. setlap negara di Asia Tenggara mempunyai satu komuniti Cina yang agak besar berbanding dengan komuniti Cina seberang laut di luar rantau Asia Tenggara. Melalui saluran interaksi peperangan dan imigrasi.pertanian (padi dan sayur-sayuran) dan pertukangan (emas dan besi) yang lebih baik dan berkesan. Daripada rantau Asia Tenggara pula. produk haiwan dan tumbuh-tumbuhan. Ekspedisi tentera Yuan pernah melanggar Pulau Jawa pada tahun 1292.kuasa penjajah Barat di rantau Asia Tenggara telah membawa masuk dan menggalakkan import tenaga buruh dari India dan China untuk memenuhi keperluan di sektor perladangan dan perlombongan. dan semuanya dapat memperkayakan kebudayaan kebendaan negara China. Di kalangan halaman 340 mereka terdapat golongan artisan yang memiliki pelbagai kemahiran dan dipercayai mereka ini telah memudahkan pemindahan ilmu pengetahuan. China menerima kemasukan hasil ekonomi antaranya rempah. ramai anggota tentera Yuan kemudiannya mengambil keputusan menetap di luar negara. angkatan tentera Yuan telah memperkukuhkan kedudukannya di Myanmar selama lebih daripada 20 tahun. Akibatnya. dinasti Yuan (1279-1368) dan dinasti Ming (1368-1644). Melalui penempatan tetap orang-orang Cina di rantau Asia Tenggara maka . beberapa teknik dan teknologi Cina telah dibawa masuk lalu disebarkan di rantau Asia Tenggara. apabila keadaan politik dan ekonomi menjadi kurang stabil. Selain itu. menjelang pertengahan kurun ke-19. Melalui ekspedisi ketenteraan ini. sejumlah orang Cina terpaksa bermigrasi ke rantau Asia Tenggara. kuasa.

dimanifestasikan juga dalam kehidupan keluarga orang Filipina. Nilai-nilai dalam kebudayaan Cina seperti keharmonian. tetapi aspek institusi dan nilai juga turut terlibat. . Buddhisme di China merupakan aliran Mahayana manakala di Myanmar dan Thailand merupakan aliran Buddha Theravada. Proses akulturasi antara orang Cina dengan orang tempatan lebih melibatkan aspek kebendaan seperti makanan. iaitu proses pertembungan yang membawa kepada saling pinjam. semakin meningkat juga dengan wujudnya komuniti Cina yang hidup saling berdampingan dengan pelbagai etnik lain di Asia Tenggara. komuniti peranakan muncul akibat perkahwinan campur antara orang Cina dengan orang tempatan sejak dua atau tiga kurun dahulu. proses akulturasi (pembudayaan). Di Filipina misalnya. adat resam perkahwinan. Selain amalgamasi. banyak unsur budaya Cina didapati menonjol dalam kehidupan dan pengurusan keluarga. Buddhisme merupakan salah satu komponen penting dalam interaksi ini. pengucapan dan tingkah laku. Dalam interaksi antara China dengan Myanmar dan China dengan Thailand. manakala di Malaysia dan Indonesia. pakaian. Kadar amalgamasi agak tinggi berlaku di Thailand dan Filipina. Di halaman 341 Myanmar. upacara pengkebumian. masakan dan perkakas dapur. Sungguhpun demikian. penghormatan terhadap ibu bapa. Sesetengah kitab awal Buddhisme dalam bahasa Sanskrit atau Pali yang sudah hilang atau musnah masih terdapat dan disimpan di China tetapi telah diterjemahkan ke dalam bahasa Cina.meminjam unsur-unsur budaya berlaku hasil daripada interaksi antara dua kumpulan etnik. integrasi keluarga. sebilangan konsep Buddhisme berasal-usul China danterdapat rumah peribadatan iaitu kuil yang sama reka bentuk dengan kuil-kuil di negara China. selain daripada makanan. sami-sami Cina telah menyelamat dan menyumbang kepada pemulihan kitab-kitab asal ajaran ini.satu proses budaya iaitu amalgamasi (penyatuan) atau perkahwinan campur telah berlaku dengan penduduk tempatan. Oleh itu. ketiga-tiga pihak yang berinteraksi ini tetap mementingkan ajaran agama Buddha yang asal.

Myanmar merupakan salah satu persinggahan yang penting dalam perjalanan ke India atau kawasan di seberang dan sebaliknya. Tanah Arab dan Afrika Timur sebanyak tujuh kali dalam jangka masa 28 tahun (1405-1433). Malaysia merupakan satu model yang unik hasil daripada pertembungan dan interaksi antara tamadun di Asia Tenggara.3 Interaksi Budaya Cina dengan India . interaksi antara China dengan rantau Asia Tenggara adalah berbeza daripada interaksi antara China dengan Korea.Hubungan antara tamadun Cina dengan Asia Tenggara mencapal zaman kemuncaknya semasa dinasti Ming (1368-1644) berikutan ekspedisi pelayaran Hulubalang Zheng He (1371-1433). semasa di bawah kuasa penjajah Sepanyol. Asia Tenggara berkedudukan strategik bagi China dan negara-negara Asia Timur untuk berhubung dengan dunia luar melalui jalan laut atau kemudiannya dikenali sebagai Jalan Sutera Maritim (Laut). Ekspedisi ini melancarkan pelayaran ke rantau Asia Tenggara. Dalam satu jangka masa panjang. Melalui kedudukan yang strategik kerana terletak di pertengahan jalan perdagangan antara dunia timur dan dunia barat. Ekspedisi Zheng He merupakan ekspedisi pelayaran yang terbesar di dunia pada masa itu dari segi muatan dan keperluan. 19. India. Kedatangan dan penyebaran agama Islam di Gugusan Kepulauan Melayu dan kedatangan agama Kristian di utara Filipina telah memberikan dampak yang mendalam terhadap kebudayaan atau cara hidup di kedua-dua kawasan ini. bilangan anak kapal dan tugas yang dilaksanakan. Asia Tenggara secara keseluruhannya pernah dipengaruhi kuat oleh tamadun India yang berteraskan Buddhisme dan kemudiannya Hinduisme. Jepun dan Vietnam terutama dari segi pola dan dampak.3. China telah membentuk hubungan perdagangan dengan Amerika Syarikat secara tidak langsung. beberapa tamadun dan agama telah bertembung dan berinteraksi di rantau Asia Tenggara. Selat Melaka merupakan satu jalan lintasan yang amat diperlukan untuk menghubungkan dunia timur dengan dunia barat. Melalui Filipina pula. Oleh itu. Satu bahagian akan dikhaskan untuk meninjau kesan dan kepentingan tamadun atau kebudayaan Cina dalam proses pembmaan negara Malaysia.

diserap ataupun dicontohi oleh orang Cina. sama ada berkaitan dengan ajaran Buddha atau tidak. perubatan. seni area dan seni mempertahankan diri dari India diminati lalu dipinjam. tetapi prinsip. Selain itu. Ciptaan kesusasteraan. tamadun Cina telah bertembung dan berinteraksi dengan tamadun India di rantau Asia Tenggara. Pada kurun ke-2. Mengikut rekod sejarah China. Pada masa itu yang menjadi aliran utama tamadun India halaman 342 ialah kebudayaan Arya. Pertukaran pemikiran. terus tersebar ke China dan meninggalkan kesan yang tidak dapat dikikis pada pelbagai aspek kebudayaan Cina. banyak unsur-unsur kebudayaan India. Namun begitu. seni muzik dan tarian. amat sukar bagi agama Buddha untuk diterima di China dengan mudah kerana ajarannya tidak bersesuaian dengan institusi keluarga dan politik serta tataetika dan moral orang Cina yang berasaskan Konfusianisme. ajaran Buddha telah muncul di India dan kemudiannya disebarkan ke kawasan Asia Tengah. pengetahuan dan teknologi juga berlaku dalam bidang falsafah.prinsip asas dan identiti tidak terjejas. lalu membentuk lingkungan bulatan budaya masing-masing. terdapat juga bahasa dan ilmu fonetik Cina yang menunjukkan wujudnya ciri-ciri kebudayaan India. Akhirnya agama Buddha menjadi satu sistem kepercayaan yang menggabungkan unsur-unsur penting kebudayaan Cina. Asia Tenggara dan Asia Timur. kedua-dua tamadun agung tersebut melebarkan atau tersebar ke kawasan persekitaran. penyebaran agama Buddha di China merupakan satu proses penyesuaian diri dengan tradisi budaya Cina termasuk doktrin Daoisme. Bersama-sama dengan ajaran Buddha. Oleh itu.000 tahun dahulu dan berkembang sehingga kini di kawasan yang berlainan di benua Asia. Pada kurun ke-6SM. Agama Buddha yang berkembang pesat di India pada kurun ke-6SM kemudiannya telah dibawa masuk dan diperkenalkan ke negara China pada kurun pertama (zaman Han Timur). sains dan teknologi. hubungan perniagaan dan perdagangan antara China dengan India telah terbentuk lebih awal lagi iaitu sekurang-kurangnya pada kurun ke-2SM. Dalam proses yang panjang ini.Tamadun Cina dan tamadun India masing-masing terbentuk semenjak kirakira 5. .

682 jilid) dan melibatkan hampir 200 orang penterjemah dalam usaha penterjemahan ini. halaman 343 Selain hasil penterjemahan Cina seperti Tripitaka ini dan buku-buku yang ditulis oleh Fa Xian.673 teks dalam 15. menetap di situ.Perkembangan agama Buddha di China adalah merupakan satu contoh dialog peradaban yang gemilang dalam sejarah ketamadunan manusia. para sami-sami dan penziarah-penziarah Cina harus melakukan suatu perjalanan yang sukar. Dalam tempoh masa lebih daripada 700 tahun (68-789). Tripitaka yang telah diperkenal dan diterbitkan di Korea dan Jepun menyumbang kepada penyebaran agama Buddha di seluruh keseluruhan Asia Timurini. Dalam konteks untuk memahami ajaran Buddha ini. Xuan Zang dan sami Cina lain. catatan mengenai pengalaman mereka mengembara ke India juga merupakan sumber yang bernilai untuk mengkaji sejarah dan kebudayaan India kuno dan interaksinya dengan tamadun Cina. Dalam proses berinteraksi ini. menetap di India dan mempelajari kitab Buddha dalam bahasa Sanskrit. terdapat juga perdebatan dan perbincangan antara Buddhisme dengan Konfusianisme untuk selama beberapa ratus tahun di negara China. Antara penterjemah penting yang memberikan sumbangan besar ialah sami Fa Xian (338-423) pada zaman dinastiJin Timur (317-420) dan sami Xuan Zang (596-664) pada zaman dinasti Tang (618-907). Sesetengah kitab Buddhisme asal yang hilang atau kehilangan sebahagiannya kemudian dapat dipulihkan semula dalam bahasa Sanskrit berdasarkan penterjemahan Cina. Selain itu. orang Cina telah dapat menyusun doktrin Buddha dalam satu koleksi berjudul Tripitaka yang meliputi kandungan kitab Mahayana dan Hinayana (berjumlah 3. antara kerja atau usaha asas yang dilaksanakan ialah melakukan penterjemahan kitab-kitab Buddhisme dari bahasa Sanskrit atau Pali ke dalam bahasa Cina. mempelajari bahasa Sanskrit dan mengkaji ajaran agama Buddha. Kedua-dua sami ini pernah melakukan lawatan ke India. Kerja penterjemahan ini berterusan sehingga kurun ke-13. .

teknologi pencetakan dan penggunaan kompas. pembuatan kertas.Beberapa jenis peralatan muzik (konghou. golongan kelas atasan atau bangsawan. Pada zaman dinasti Tang (618-907). dan di kalangan tentera. Dalam bidang ilmu perubatan. Melalui kerjasama dan usaha sama antara pakar astronomi India dan China maka satu sistem kalendar lunar Cina yang baru telah diperkenal dan dirasmikan pada tahun 727. Pada zaman dinasti Tang (618-907) pula. seni Buddha Gandhara ini amat kuat dipengaruhi oleh ajaran Buddha dan ini membanggakan Asia Tengah dan Asia Timur dengan karya-karya yang cemerlang. pasti telah dibawa masuk ke India melalui perdagangan dan pelbagai saluran lain. Sebagai satu gabungan gaya seni Yunani-Rom dengan kebudayaan etnik India yang berpusat di Gandhara. Penciptaan dalam bidang sains dan teknologi orang Cina yang memberi sumbangan besar kepada dunia seperti senkultur dan penanaman pokok mulberi. pipa) dan struktur muzik yang mengandungi tujuh nota setiap tala diperkenalkan ke China daripada India atau Parsi. Di kawasan bahagian barat dan utara China. kalendar lunar Cina didapati kurang tepat maka sistem India diperkenalkan pada akhir kurun ke7. tembikar dan bahan letupan. melawat . Gautama dan keturunan beliau sebanyak empat generasi telah berkhidmat di Balai Cerap Tang selama 110 tahun. terutama di Xinjiang dan Gansu. sesetengah kuil Buddha India di negara China memperlihatkan gaya reka bentuk seni bina Yunani-Rom. Menurut rekod sejarah China. tamadun India dan Cina masing-masing mempunyai keunggulan tersendiri. Semasa sami Cina. teknologi India menghasilkan gula daripada tebu diperkenalkan ke China. terdapat banyak groto dengan area Buddha dan mural yang bercorak seni Buddha Gandhara. Rekod sejarah China menunjukkan muzik dan tarian dari India dan Xiyu (kawasan-kawasan barat China) adalah popular dan terkenal di dalam istana. Sejarah Dinasti Sui menyenaraikan tajuk 60 koleksi ilmu astronomi India yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Cina. Yi Jing. Di samping itu. Salah seorang ahli astronomi India terpenting.

India pada tahun 671-685 yang bertujuan untuk mempelajari dan mengkaji kitab Buddha. istana Tang amat menaruh keyakinan pada ahli-ahli perubatan India dan antara ubat yang diperkenalkan ialah ubat untuk umur panjang. pediatriks dan ginakologi. iaitu satu genre penulisan naratif yang digunakan untuk menyampaikan dongeng pada zaman dinasti Tang (618-906) dan ditulis dalam bentuk prosa bercampur dengan puisi. kitab Buddha membekalkan banyak bahan untuk panduan dan rujukan kepada kesusasteraan Cina. adalah sama dengan corak sesetengah kitab-kitab Buddha. banyak karya perubatan India diterjemahkan ke dalam bahasa Cina. Bermula dari zaman dinasti Sui (581-618). Mengikut Sejarah Dinasti Sui. Namun begitu.000. dan antara falsafah India. Corak Bianwen. gaya atau genre. Mengikut rekod sejarah. Kitab-kitab Buddha boleh dianggap sebagai ciptaan sastera yang penuh dengan pelbagai puisi indah. beliau mendapati perubatan Cina sangat diberikan kedudukan dan penghormatan tinggi di India. ilmu fonetik bahasa Cina menjadi semakin maju kerana orang Cina menggunakan pengetahuan dan teknik-teknik daripada ilmu fonetik bahasa Sanskrit. perkataan dan frasa dalam bahasa Cina yang ada kaitan dengan konsep Buddhisme berjumlah 30. Buddhisme merupakan satu sistem falsafah selain sebagai sistem kepercayaan. Mengikut satu pendapat. Fanqie iaitu suatu cara orang Cina menunjukkan sebutan perkataan. falsafah Buddha adalah yang . lalu memperkayakannya dari segi perbendaharaan kata. adalah salah satu hasil penting yang berkaitan. manakala dalam halaman 344 buku-buku perubatan dinasti Tang tercatat juga ubat dan teknik surgeri India dalam bidang oftalmologi. dongeng dan ibarat untuk menambah daya penarikan doktrin Buddha dan menerangkan kisah mengenai kehidupan dan perbuatan Buddha. ahli-ahli perubatan Cina amat tertarik dengan teori dan presknpsi India. Pengajian mengenai fonetik bahasa Cina sukar untuk dilakukan kerana bahasa ini tidak berabjad. Oleh itu. tema.

Mereka tidak sahaja mempunyai .paling berpengaruh di China. dan keduanya. ini tidak menjejaskan pengaruh Buddhisme di bulatan budaya Cina.3. agama ini tidak begitu penting lagi dalam interaksi antara India dengan China. hubungan India dengan China semakin meningkat tetapi hanya dalam bidang perdagangan dan diplomatik. Ma Zhu (kk 1640-1711). Kesemua aliran ini memberikan dampak tertentu terhadap Neo-Daoisme dan Neo-Konfusianisme. bahawa sebahagian besar dialog antara tamadun Cina dengan India berlangsung melalui peranan agama Buddha. Dapat dirumuskan. kedudukan agama Buddha di India semakin merosot dan akhirnya kehilangan pengaruh. Pada kurun-kurun berikutnya. melalui peranan pedagang Islam Arab dan Parsi yang mendarat di selatan China (mereka ini mendirikan masjid) iaitu di Guangzhou dan Quanzhou. Huayan dan Chan (Zen dalam bahasa Jepun). Selepas itu. melalui peranan halaman 345 pedagang Islam yang menggunakan Jalan Sutera melalui kawasan Parsi dan Afghanistan. Di peringkat awal. Dampak Islam menjadi semakin kuat dan mendalam beberapa kurun kemudian melalui usaha beberapa tokoh Islam Cina seperti Wang Daiyu (kkl5801658). Mereka menghasilkan beberapa karya dalam bahasa Cina sertaterjemahantentang agama Islam. Pada kurun ke-10. walaupun terdapat cebisan-cebisan tulisan dalam bahasa Cina mengenai Islam demi memperkenalkan ajaran agama ini kepada orang Cina tetapi ianya didapati tidak berkesan. Hubungan ini mencapai zaman kemuncaknya melalui ekspedisi-ekspedisi Hulubalang Zheng He ke India pada kurun ke-15. Beberapa aliran falsafah Buddha telah dikembangkan di China antaranya aliran Tiantan. Namun begitu. 19. Liu Zhi (kk 1660-1730) dan Ma Dexin (17941874).4 Interaksi Budaya Cina dengan Dunia Islam Agama Islam dibawa masuk dan diperkenalkan ke negara China melalui dua saluran jalan pada kira-kira kurun ke-8: pertamanya.

zhong (kesetiaan). Kebanyakan penganut Islam berbangsa Cina ini terdapat di kawasan autonomi seperti Xinjiang. agama Islam ditenma dengan baik di negara China. Liu Zhi pula menggunakan kata-kata Konfusius dan Mensius yang sesuai untuk menerangkan hukum syariah agama Islam. Usaha-usaha penyesuaian ini tidak menjejaskan prinsip-prinsip asas dan identiti Islam sebagai agama. shu (altruisme) dan sebagainya untuk menerangkan ajaran Islam. Interaksi budaya antara China dengan dunia Arab. Salah satu kesan dari peristiwa ini ialah teknologi Cina dibawa dan diperkenalkan ke dunia Arab dan kemudian dari sana diperkenalkan ke benua Eropah. khasnya klasik Konfusianisme. Wang Daiyu menggunakan beberapa istilah atau konsep Konfusian seperti xiao (penghormatan terhadap ibu bapa). Melalui penelitian terhadap hasil-hasil karya sarjana-sarjana tersebut. Semenjak itu. terutamanya dalam perdagangan barangan dua hala berlangsung dalam tempoh masa yang panjang. Rakyat China yang beragama Islam dianggarkan sejumlah 17 juta orang dan terdiri daripada 10 kaum. tentera Cina tewas dalam pertembungan dengan tentera Arab di Sungai Talas pada tahun 751. Misalnya. diperlihatkan beberapa ciri-ciri yang menonjol. Mengikut rekod sejarah. Teknologi membuat kertas merupakan satu contoh yang menonjol dari sana ke . Karya pertama beliau yang berjudul Zhengiao zhenquan (Anotasi Tulin Ajaran Ortodoks) diterbitkan pada tahun 1642. Pada masa itu dan sehmgga kirn. Wang Daiyu ialah tokoh yang pertama menghasilkan karya tentang agama Islam dalam bahasa Cina. Ningxia dan beberapa wilayah lain di bahagian barat laut China. dan menganggap shangdi dalam klasik Konfusian seerti dengan Tuhan Yang Maha Esa dalam Islam. demi membolehkan orang Cina memahami dan menenma agama Islam. Antara mereka.kefahaman yang mendalam tentang ajaran Islam tetapi juga pakar dalam klasik Cina. Kedua-dua mereka juga cuba mencantumkan konsep wugong (lima rukun) dalam Islam dengan konsep wude (lima sifat baik) dalam Konfusianisme untuk menunjukkan bahawa Islam dan Konfusianisme tidak bercanggah sama sekali tetapi sebaliknya adalah saling melengkapi. berpuluh-puluh sarjana Konfusian-Muslim mengikut jejak langkah Wang Daiyu dalam memainkan peranan penting dan memberikan sumbangan dalam tradisi keilmuan Islam di negara China.

Tiga ciptaan Cina yang penting. Dalam bidang astronomi. Selain itu. manakala Alowating (mungkin ala' al-Din) dan Isumayin (mungkin Ismail) berkhidmat pada tahun 1271. Selain itu. Teknologi ini kemudiannya disebarkan dari Samarkand ke Baghdad dan Damascus. seorang ahli astronomi Parsi. Li Xun (kk 855-930). Teknologi membuat kertas merupakan contoh yang paling menonjol kerana tawanan Cina telah mengajar halaman 346 orang Arab mengenai teknologi ini. Jamal al-Din. iaitu kompas (kk pada kurun ke-13). dan akhi-nya ke Andalusia (Sepanyol) pada kurun ke-10. ke Mesir dan Maaghreb. . Misalnya. seorang Nestorian dari Syria bernama Ai-xue (Isa Tarjaman). Selain itu. pelbagai ilmu pengetahuan dibawa masuk dan diperkenalkan ke China secara besar-besaran sejak zaman dinasti Tang (618-907). dewan membaca al-Quran dan tanah-tanah perkuburan di seluruh negara China. Dari dunia Arab pula. Kesan pengaruh atau dampak Islam terhadap kebudayaan Cina dapat dibuktikan dari segi fizikal melalui reka bentuk beribu-ribu masjid. seorang sarjana Muslim Cina yang berasal dari Parsi. telah menyusun enam jilid Haiyao bencao (Materia Medica Seberang Laut) yang mencatat sekurang-kurangnya 124 jenis ubat-ubatan dari Arab. selain daripada barangan rempah dan bahan-bahan perubatan. Kaedah rawatan dan perubatan dari Arab atau Parsi juga dibawa masuk ke China. telah mencipta tujuh jenis peralatan astronomi serta satu kalendar baru untuk Kublai Khan pada tahun 1267. teknologi metalurgi (logam dan aloi) dan barangan Cina lain seperti sutera dan porselin juga sampai ke dunia Arab sebelum merebak ke Eropah dan Afrika. bahan letupan (pada kurun ke-8) dan teknologi pencetakan (pada kurun ke-13) juga diperkenalkan ke dunia Arab dan seterusnya dari sana ke Eropah.Eropah. ahli matematik dan astronomi yang juga pakar perubatan dan farmasi. Rekod sejarah juga menunjukkan bahawa orang Cina mula menggunakan angka Arab pada zaman dinasti Yuan (1260-1368). tukang emas dan pelukis. antara tawanan Cina terdapat juga tukang sepeiti tukang tenun sutera. berkhidmat dengan kerajaan Mongol antara tahun 1250-1308.

Pengalaman Marco Polo dianggap sebagai satu fasa baru bagi interaksi budaya antara China dengan Barat. Di waktu itu. Dengan matlamat untuk menyebarkan agama Kristian. terutamanya yang dibina selepas kurun ke-14. hanya struktur luar sahaja kelihatan menerima pengaruh seni bina Cina tradisional sedangkan bahagian dalaman masjid di China tidak mengorbankan sama sekali prinsip asas agama Islam.5 Dampak Barat dan Respons China Pada kurun ke-13. beliau menggunakan strategi penyesuaian diri dengan kebudayaan Cina. Beliau . Walau bagaimanapun. Beliau berada di China selama 28 tahun dan menetap di Beijing selama 10 tahun. mirip kepada reka bentuk kuil atau istana Cina tradisional. Melalui interaksi awal dengan Barat. 19. yang mengekalkan ciri-ciri reka bentuk masjid Arab. dikaiakan bertugas sebagai pegawai di China selama 16 tahun dan rekod pengembaraannva di China halaman 347 amat mengagumkan orang Barat. Matteo Ricci merupakan seorang Jesuit dari Itali yang tiba di China pada tahun 1582. terdapat ramai golongan pengembara dan mubaligh yang datang dan ada amara mereka yang menetap di sini. dengan menggunakan kayu sebagai komponen bahan utama seperti masjid Niujie di Beijing. revolusi sains baru sedang bermula di Eropah sedangkan ilmu sains di China sedang mengalami kemerosotan.3. reka bentuk masjid di China terbahagi kepada dua jenis yang utama iaitu pertama. apabila negara China diperintah oleh dinasti Mongol. agama Kristian dibawa masuk ke China oleh penganut Kristian Nestorian sebelum kurun ke-7. Marco Polo (1275-1292) misalnya. seperti kebanyakan masjid di Xinjiang. tetapi ia gagal menarik perhatian dan minat orang Cina. dan keduanya.Secara umumnya. Pengaruh agama Kristian mulai bertapak pada akhir kurun ke-16 apabila maharaja dinasti Ming (1368-1644) membenarkan para mubaligh Jesuit yang diketuai oleh Matteo Ricci (15521610) membinagerejasertamenetapdiBeijing dan bandar-bandar lain.

yang mula-mula bertumpu pada aspek kebendaan seperti sutera dan porselin. orang Barat sedar akan penting dan perlunya untuk mengadakan hubungan dengan China. Ternyata bahawa interaksi antara China dengan Barat bermula melalui penyebaran berbentuk kebendaan termasuk empat ciptaan agung Cina. Di negara China pula. ketenteraan dan perubatan. matematik. Gottfried W. Leibniz (1646-1716).mempelajari bahasa dan sejarah Cina. mencipta beberapa peralatan astronomi. Xu Guangqi (1562-1633). matematik dan sains. Misalnya. astronomi. perubatan. Akibatnya. Ini menimbulkan kekaguman orang Cina khususnya pegawai-pegawai kerajaan. mempelajari Konfusianisme dan menghormati tradisi Cina termasuk amalan pemujaan nenek moyang. beliau menghasilkan peta dunia baru. Oleh itu. Misalnya. pertanian. seorang pegawai Cina Muslim dan juga pembantu Matteo Ricci. memang diakui kebenaran bahawa Ricci telah memainkan peranan penting sebagai pembina jambatan budaya baru antara China dengan dunia Barat. Xu Guangqi memang boleh dianggap sebagai pengasas sains moden Cina dan juga penghubung antara sains Barat dengan cendekiawan Cina.buku mengenai agama. astronomi. menterjemahkan buku. telah beralih kepada pemikiran dan kebudayaan. seorang ahli falsafah dan pemikir Perancis yang menyanjung tinggi Konfusius sebagai The Sage of Morality. Li Madou. seorang ahli falsafah Jerman yang memuji keunggulan akhlak masyarakat Cina. Barat lebih maju dalam bidang sains semula jadi. minat orang Barat terhadap China. telah menghasilkan banyak buku sains merangkumi pelbagai bidang seperti matematik. dan Gottfried W. Misalnya. Ricci juga memperkenalkan ilmu pengetahuan Barat yang ma)u dalam bidang sains. sedangkan falsafah Cina halaman 348 . Leibniz dan sesetengah sarjana Eropah berpendapat bahawa budaya Cina dan budaya Eropah masing-masing mempunyai kekuatan yang tidak bercanggah tetapi saling bermanfaat. Pada kurun ke-18. mengangkat nama Cina. Francois Voltaire (1694-1778). sains pemikiran dan logik. geografi dan astronomi.

pintu ke China telah pun tutup bagi orang Jesuit dan mubaligh Kristian lain selama 120 tahun sehingga tamatnya Perang Candu pada tahun 1842. Antara langkah yang dilaksanakan ialah pelancaran Gerakan Menguatkan Kendiri (Self-Strengthening . Walau bagaimanapun. Oleh yang demikian. kerajaan Qing terpaksa menandatangani perjanjian yang tidak adil dengan kuasa asing. negara China telah mengalami kekalahan berturut-turut dalam empat peperangan utama dengan kuasa-kuasa asing seperti Perang Candu (1839-1842). Setiap kali ditewaskan. serta status negara yang paling diutamakan (most-favoured nation). secara keseluruhannya peranan mubaligh dan orang Barat sebelum kurun ke-20 tidak mendatangkan kesan yang kuat terhadap China. Perang Anglo-China (1856-1860). kerana kebanyakan golongan intelektual Cina masih bertanggapan bahawa Barat sebagai barbarian tidak setanding dan setarafdengan China yang mempunyai tamadun yang terunggul di dunia. khasnya ilmu pengetahuan Barat dalam bidang ketenteraan dan persenjataan moden. Perang China-Perancis (1884-1885) dan Perang China-Jepun (1894-1895). Di kalangan mereka ada yang berpendapat bahawa supaya terus hidup. kerana beliau mengesyaki mereka sedang berkonspirasi menggulingkannya. Apabila Yong Zheng ditabal sebagai Maharaja (r.mengutamakan kegunaan dan etika dalam pengurusan masyarakat dan negara. beliau memerintahkan semua mubaligh supaya berpindah ke Macao dan dihalang masuk ke China. Dasar tutup pintu (isolasi) ini menyebabkan China ketinggalan zaman dan mengalamai kemunduran pada kurun ke-19. menyerahkan hak milik kawasan tertentu. Maka interaksi budaya antara dua pihak ini pasti akan mendatangkan manfaat kepada kedua-duanya. antaranya membayar berjuta-juta wang ganti rugi. kekalahan berturut-turut yang amat memalukan China telah mendatangkan pelbagai reaksi dari golongan intelektual Cina. Sejak pertengahan sehingga ke akhir kurun ke-19. membuka pelabuhan tertentu untuk perdagangan. orang Cina hams mempelajari barbarian untuk mengawal barbarian. memberikan hak bidang kuasa luar wilayah (extraterritoriality rights). Dalam jangka masa setengah kurun tersebut. 1723-173 5).

usaha gerakan ini mengalami kegagalan kerana maharaja ketika itu tidak mempunyai kuasa sebenar. Pada akhir kurun ke-19. Matlamat gerakan ini bertujuan untuk menasihati Maharaja Qing supaya halaman 349 mencontohi reformasi institusi dan politik yang dilancarkan di Jepun oleh Emperor Meiji. melancarkan Gerakan Reformasi 100 Hari (Hundred Days' Reform} pada tahun 1898. Namun begitu.Movement) dan penubuhan Biro Penterjemahan. langkahlangkah tersebut hanya memperkenalkan modenisasi yang dianggap cetek dan tidak berkesan manakala perkembangan sistem politik.hara yang sedang berlaku di negara China. Dr. Namun begitu. Dua tahun selepas kegagalan gerakan reformasi ini seiring dengan sikap permusuhan maka tercetuslah Pemberontakan Boxer yang mengakibatkan banyak jiwa terkorban dan harta benda musnah. Sementara itu. rakyat Cina telah menunjukkan sikap permusuhan terhadap orang Barat yang dianggap bertanggungjawab terhadap segala huru. dan keadaan negara terus kacau-bilau. cara hidup tradisi dan fahaman lapuk orang Cina masih berkekalan. Western learning for practical use)'yang diutarakan oleh Zhang Zhidong (1837-1909) pada tahun 1898. institusi ekonomi dan sistem pendidikan diabaikan atau dipinggirkan. Sarjana lain pula seperti yang diwakili oleh Liang Qichao (1873-1929). yang dikenali sebagai Temulihan Meiji". Kejadian-kejadian tersebut telah menyebabkan seluruh rakyat Cina hilang keyakinan terhadap pemerintahan dinasti Qing. Sun Yatsen (1866-1925) berpendapat bahawa negara China tidak dapat diselamatkan dengan perubahan sesetengah institusi-institusi sahaja (tidak menyeluruh) dan penderitaan China hanya dapat diselesaikan dengan tindakan menggulingkan dinasti Qing. ilmu Barat untuk kegunaan" (Chinese learning as essence. Walaupun pemerintahan dinasti Qing kemudiannya dijatuhkan melalui Revolusi 1911. Sistem pemerintahan berbentuk republik diperkenalkan tetapi tidak membawa banyak erti kepada . Slogan yang terkenal pada akhir kurun ke-19 ialah "Ilmu Cina sebagai asas.

Untuk mencapai matlamat ini. Pengaruh Barat semakin ketara terutama selepas Gerakan 4 Mei apabila nilai-nilai Barat seperti idea individu. Banyak aliran pemikiran falsafah Barat telah diserap masuk ke negara China. Selain perubahan sistem politik. Peperiksaan Perkhidmatan Awam yang telah berrungsi sebagai tangga mobihti ke kelas atasan selama berkurun-kurun lamanya telah dimansuhkan.rakyat kerana negara China masih terus mundur. namun keadaan politik pada tahun-tahun selepas Gerakan 4 Mei masih tidak tenteram dan stabil.karya berbahasa vernakular telah menggantikan karya-karya berbahasa klasik yang selama lebih dua ribu tahun telah dianggap sebagai ortodoks. diperkenalkan Gerakan Kebudayaan Baru oleh kalangan intelektual yang menerima pendidikan sama ada di Jepun. kebebasan dan persamaan antara lelaki dan wanita tersebar luas. negara Eropah atau Amerika Syarikat. Dalam bidang bahasa dan kesusasteraan pula. Marxisme yang menekankan pendekatan revolusi yang berinspirasikan kejayaan peristiwa Revolusi Rusia. Sistem pendidikan tradisi telah digantikan dengan institusi-institusi pendidikan Barat. dua konsep yang popular pada masa itu ialah "sains " dan "demokrasi". maka ini bermakna usaha-usaha pemodenan dianggap masih belum selesai dan mencapai matlamat. Oleh itu. golongan intelektual Cina amat tertarik dengan dua ideologi Barat iaitu pertama. golongan intelektual Cina berpendapat bahawa China tidak akan menjadi negara moden. PragmatismeJohn Dewey yang menekankan pendekatan evolusi untuk memajukan keadaan sosial. . Berikutan interaksi dengan Barat ini. dan keduanya. karya. pengaruh Barat telah mendorong tercetusnya banyak perubahan-perubahan sosial di negara China. Selain itu. Pada tahun 1905. Puncak gerakan ini ialah Gerakan 4 Mei pada tahun 1919 yang mengakibatkan pertentangan sepenuhnya terhadap cara hidup tradisi lama dan segala ajaran Konfusius. Sastera moden halaman 350 yang mencontohi sastera Barat juga menjadi popular. jika perubahan pemikiran di kalangan rakyat dan pembelajaran mengenai cara Barat (ilmu Barat) secara keseluruhan tidak berlaku. Walaupun pelbagai usaha dilaksanakan dan perubahan-perubahan berlaku di kalangan orang Cina.

integrasi nasional diberikan penekanan sebagai satu nilai yang terunggul dalam proses pembinaan negara. Hakikat ini serta implikasi-implikasinya bagi pembinaan negara perlu disedari dan diambil kira oleh para pemimpin dan rakyat Malaysia. pucuk pimpinan negara hendaklah berpegang kepada integrasi nasional yang harus berasaskan keharmonian antara kaum melalui interaksi budaya dan dialog peradaban serta keadilan terhadap semua pihak. Oleh itu.4 TAMADUN CINA DALAM PEMANTAPAN TAMADUN MALAYSIA DAN DUNIA 19. dan ketiga. negara-negara harus bekerjasama untuk menangani segala masalah dan cabaran yang berbangkit daripada globalisasi. dikupas dan diberi pengertian baru . Pada ketika ini. sejak kemerdekaan negara pada tahun 1957. kemajuan sains dan teknologi telah meningkatkan taraf hidup manusia pada kurun ke-20 dan awal kurun ke-21 ini yang memungkinkan terbentuknya zaman informasi (teknologi maklumat). Di peringkat global. Wawasan 2020 yang dilancarkan pada tahun 1991 merupakan cita-cita dan strategi pucuk pimpinan negara untuk menghadapi tiga prospek globalisasi yang tersebut itu.1 Prospek Globalisasi: Masalah dan Cabaran Dari segi persejarahannya. negara Malaysia merupakan satu dataran bagi pertembungan beberapa tamadun utama Timur dan Barat kerana kedudukannya dari segi geografi. Sumber-sumber kerohanian sejagat ini harus digali. Malaysia mempunyai sebuah masyarakat majmuk dengan berbilang kelompok etnik masingmasing mempunyai tradisi budaya yang berakar umbi dalam tamaduntamadun yang bertembung itu. Malaysia dan negara-negara lain akan menghadapi tiga prospek yang berkaitan iaitu pertama. Akibatnya kini. Dalam hubungan ini. Proses globalisasi dalam zaman informasi ini turut melibatkan Malaysia. Malaysia amat beruntung kerana memiliki satu khazanah yang kaya dengan pelbagai sumber kerohanian. interaksi budaya dan dialog peradaban akan menjadi lebih giat dan mendalam.4. kepercayaan dan nilai yang baru harus dikenal pasti untuk dipatuhi di peringkat sejagat.19. Dalam hubungan ini. satu set ideal. kedua.

Walaupun banyak kemajuan yang telah dicapai dalam zaman moden halaman 351 ini. sebilangan besar manusia masih menghadapi masalah. Dan keempat. yang paling utama adalah untuk membentuk sebuah masyarakat dengan sifat-sifat yang diingini. namun manusia masih menghadapi masalah-masalah yang berkesinambungan semenjak dahulu dan baru yang lebih mencabar. Penemuan-penemuan daripada penelitian semula ini akan menyumbang kepada perumusan ideal. wujud masalah-masalah dalam zaman informasi. pencemaran alam sekitar dan gangguan keseimbangan ekologi akan mengancam kehidupan manusia. Dalam proses globalisasi ini. Masyarakat yang diidamkan adalah seperti berikut: . akibat eksploitasi sumber alam secara besar-besaran.masalah akibat kemiskinan dan kemunduran. Antaranya. sifat tamak haloba. sifat mementingkan diri dan sikap materialistik. Justeru itu. pembangunan ekonomi dan kebendaan jauh lebih pesat berbanding dengan pembangunan kerohanian. supaya masalahmasalah pada zaman informasi itu dapat diatasi. dimensi moral dan etika adalah penting dan harus diambil kira demi mengatasi masalah-masalah ini. kepercayaan dan nilai untuk negara dan dunia sejagat. Kedua. Masalah-masalah tersebut disebabkan oleh kemerosotan akhlak dan kelemahan manusia sendiri. mengakibatkan kemerosotan ketenteraman sosial dan keruntuhan akhlak di kalangan sesetengah masyarakat moden. oleh sebab pengagihan kekayaan yang tidak seimbang.dalam konteks semasa. seperti kecenderungan kepada amalan rasuah. Antara masalah-masalah tersebut ialah pertama. Cabaran-cabaran yang dihadapi oleh rakyat Malaysia dalam proses pembinaan negara dan pemantapan tamadun Malaysia terkandung dalam Wawasan 2020. sifat mementingkan nafsu. Ketiga. institusi keluarga dan perkahwinan menjadi semakin lemah atau longgar kerana diserap oleh unsurunsur negatifmodenisasi.

3. Pada tahun-tahun 1990-an. Antaranya. Dapat dirumuskan bahawa cabaran yang dihadapi oleh Malaysia adalah untuk mendirikan sebuah negara-bangsa beretika yang terdiri daripada rakyat yang beretika. bermuafakat dan berorientasikan komuniti. Masyarakat yang berkebudayaan penyayang yang berteraskan satu sistem sosial yang memegang pada konsep kepentingan kolektif mendahului kepentingan individu. Projek ini akan melibatkan banyak pelaburan dalam pembangunan tenaga manusia demi perkembangan teknologi peraiatan (hardware) dan program perisian (software). Selain itu. 2. supaya rakyat yang berbilang kaum bebas mengamalkan tradisi budaya dan ajaran agama masing-masing tanpa keterasingan. Masyarakat yang demokratik. Masyarakat yang bermoral dan beretika dengan rakyatnya berpegang kuat pada nilai-nilai agama dan rohaniah serta mempunyai standard etika yang tertinggi. dan bukan pada kerajaan atau negara. khususnya perindustrian dan perdagangan. pendidikan negara harus .1. kerajaan Malaysia telah memperkenalkan beberapa konsep dan rancangan baru untuk merealisasikan matlamat Wawasan halaman 352 2020. Masyarakat yang matang. liberal dan bertoleransi. Oleh itu. Multimedia Super Corridor (MSC) yang merupakan satu projek untuk memenuhi keperluan telekomunikasi antara negara dengan dunia pada zaman informasi ini. mengamalkan "demokrasi Malaysia" yang mantap. 4. Malaysia memerlukan banyak lagi tenaga manusia yang terlatih dalam pelbagai bidang demi menmgkatkan produktiviti setiap sektor. yang menempatkan pula dalam keluarga yang beretika. dan satu institusi keluarga yang teguh supaya kebajikan warganya berkisar pada keluarga.

Perbandmgan ini dilakukan dengan merujuk kepada wawasan atau strategi dalam bidang-bidang tertentu iaitu bidang politik. pendidikar. kepercayaan dan nilai yang dipegang oleh rakyat dan pucuk pemimpin Malaysia tetap tidak berubah. Walau bagaimanapun. Nilai-nilai yang harus dioenkan tumpuan dapat dikenal pasti daripada kenyataan ini. lalu menjelmakan cita-cita Malaysia sebagai pusat kecemerlangan pendidikan di rantau ini dan juga sebuah negara yang maju pada kurun ke-21. dan pemeliharaan alam sekitar. sekiranya Wawasan 2020 terus menjadi citacitanva. di samping melatih dan mengeluarkan sumber tenaga manusia. psikologi. kita mungkin akan menghadapi prospek kemerosotan yang umum. beberapa inovasi telah diperkenalkan dalam bidang pendidikan. Perkembangan ini akan mendatangkan pembaharuan yang bersifat revolusi dalam pendidikan.2 Tamadun Cina: Relevansinya di Malaysia dan Dunia Berdasarkan masyarakat ideal yang digambarkan di atas. Wawasan 2020 terus menyatakan pelbagai wawasan rakyat Malaysia pada kurun ke-21 dan strategi untuk merealisasikannya. .dipertingkatkan dari segi kualiti dan kuantiti. Inovasi yang agak berkesan ialah sektor swasta dibenarkan melabur dalam bidang pendidikan terutamanya pada peringkat tinggi. Melalui usaha bersama sektor awam dan sektor swasta. 19. Justeru itu. Wawasan 2020 mungkin tidak dapat direalisasikan dalam tempoh masa yang dirancangkan. ekonomi. sosial. ideal. Bahagian ini akan mengenal pasti nilai-nilai itu dan membandingkannya dengan nilai-nilai dalam tamadun Cina untuk melihat persamaan dan kaitan antara kedua-dua set nilai itu. kini kemampuan sistem pendidikan Malaysia membekalkan kemudahan-kemudahan untuk latihan dan penyelidikan telah meningkat berlipat ganda.4. Sehubungan ini. Dua lagi rancangan inovatif dalam pendidikan ialah sekolah bestan (smart school) dan universiti maya (virtual university) yang menggunakan teknologi telekomunikasi dari MSC. Sejak Julai 1997. Oleh sebab terdapatnya banyak faktor luaran yang di luar kawalan negara kita dan dunia. Malaysia dan juga beberapa buah negara di Asia Tenggara dan Asia Timur mengalami kegawatan ekonomi yang agak teruk.

keadilan. Selain itu. Tamadun Cina memang bersifat terbuka dan bertolak ansur. ajaran Konfusianisme mungkin memberi banyak implikasi bagi pemupukan kebudayaan penyayang dan pembangunan masyarakat yang beretika. tabah hati mengejar kualiti. sistem etika Cina sejak zaman purba berasaskan keluarga semata-mata dan mengutamakan kebaikan hati (benevolence atau cohumanity) serta keharmonian dalam hubungan antara sebarang entiti (individu. bersifat terbuka dan toleransi. kelompok. ketaatan dan ideal-ideal demokrasi seperti yang terkandung dalam The Grand Unity sebagaimana yang telah dibincangkan sebelum ini. Tamadun Cina yang berasaskan humanisme dan moralisme memang menekankan keharmonian. Dalam bidang sosial. Dalam bidang psikologi. liberal dan bebas dari segi agama dan budaya. Sebagai mana yang telah dibincangkan sebelum ini. yang diidamkan ialah sebuah masyarakat bermoral dan beretika. Oleh itu. dan berasaskan institusi keluarga yang kukuh. Dalam tamadun Cina yang bercirikan personalisme sebagaimana yang telah dibincangkan. berkebudayaan penyayang. yang ditekankan ialah mengenai ideal demokrasi (khasnya kematangan. bersikap teguh terhadap pelbagai cabaran. bersifat bebas untuk mengamalkan tradisi budaya dan ajaran agama. alam). keadilan dan dedikasi terhadap negara. tamadun Cina dalam proses perkembangannya telah menerima banyak pengaruh agama dan kebudayaan asing kesan daripada interaksi dengan tamadun lain. nilai utama yang diberikan tumpuan ialah integrasi nasional (perpaduan nasional). kemuafakatan. rakyat Malaysia harus dibangunkan psikologinya agar selaras dengan aspek pembangunan yang lain terutama pembangunan kebendaan. Selain itu. kesederhanaan. iaitu rasa bangga kerana keahlian dalam masyarakat dan pencapaian masyarakat. keamanan dan keharmonian. bersifat saintifik dan progresif. komuniti sebagai halaman 353 tumpuan). dan adanya pembebasan psikologi (tidak rasa diri kurang penting). pemupukan kendiri . Sifat-sifat psikologis yang diperlukan ialah keyakinan kendiri secara kolektif.Dalam bidang politik.

Dalam bidang pendidikan.bentuk pemikiran ini terdapat dalam tamadun Cina yang sememangnya relevan sebagai pedoman untuk merancang kurikulum dan pedagogi bagi pembangunan psikologi yang dimgini. berjimat-cermat. terdapat banyak nilai dalam tamadun Cina yang patut ditekankan dalam aktiviti ekonomi. nilai etika seperti keharmonian. semangat bekerjasama dan sebagainya mungkin memberi implikasi yang positif bag! teori organisasi. kerajinan. Kita harus mengambil satu perspektif perbandingan supaya kebijaksanaan dan fikiran Konfusianisme dan tradisi lain dapat digunakan dalam segala pertimbangan mengenai perkembangan kurikulum dan strategi mengajar dan pengajaran. dan bukan untuk diri sendiri semata-mata. Sebenarnya keadilan pengagihan kekayaan adalah salah satu ideal dalam The Grand Unity. pendidikan merupakan kunci pembangunan dan medium untuk merealisasikan Wawasan 2020. keadilan dan sikap berpatutan merupakan dua nilai yang penting. . integriti dan ketaatan akan memanfaatkan halaman 354 pertubuhan perniagaan secara langsung. Nyatalah bentuk. Lanjutan daripada premis ini ialah kepercayaan bahawa setiap orang tanpa mengira latar belakangnya harus dididik dan boleh dididik. tingkah laku organisasi. Misalnya.wajar diamalkan atas premis bahawa manusia berkeupayaan untuk mencapai semaksima kebaikan dan memberi manfaat. kepatuhan kepada norma dan peraturan. Kedua-dua nilai ini khasnya merujuk kepada pengagihan kekayaan secara adil saksama dan pekerjaan tidak dikenal pasti dengan ras. tanggungjawab (komitmen). disiplin din. pemupukan kendiri dalam tradisi Cina bertujuan untuk kepentingan keluarga. pengurusan perniagaan dan psikologi perindustrian. Selain itu. warisan-warisan tamadun Cina yang relevan dan menarik hati ialah pertama. Dalam bidang ekonomi. Dalam konteks ini. negara dan dunia. kesetiaan. kesopanan. kedua. kepercayaan optimistik pada potensi manusia untuk mencapai kecemerlangan individu atau berkelompok. Banyak inovasi dan ciri baru diperkenalkan ke dalam sistem pendidikan sejak tahun 1990. Selain itu.

Mengikut ajaran sama ada Konfusianisme. maka manusia harus berusaha memahami prinsipprinsip alam semesta (tian) supaya tercapai satu keadaan yang dikenali sebagai "kesatuan tian dengan manusia". isu ini menjadi semakin runcing dan memerlukan persetujuan konsepsi dan kerjasama di permgkat sedunia. Ideal Konfusian mengenai penubuhan sesebuah negara beretika bersesuaian dengan Wawasan 2020. Nyatalah bahawa warisanwarisan ini adalah berpunca daripada humanisme. Walau apapun. perlu ditekankan di sini bahawa terdapat tiga kekuatan tamadun Cina sebagai sumber rujukan. dan sudut kesesuaian.pendidikan sentiasa diutamakan.4. Daoisme atau Buddhisme dalam tamadun Cina. khasnya sistem nilainya dengan Malaysia dan dunia dalam konteks pembentukan semula sistem etika. Dalam bidang pemeliharaan alam sekitar. guru harus dihormati dan diberi status sosial yang tinggi. pembentukan keperibadian atau ajaran moral dan etika diberikan keutamaan. 19. tamadun harus berdialog antara satu dengan yang lain supaya mencapai satu konsepsi yang rasional mengenai alam.3 Kekuatan Tamadun Cina sebagai Sumber Rujukan Selain daripada adanya kaitan tamadun Cina. personalisme. keharmonian yang tertinggi darjahnya harus diusahakan dalam hubungan manusia dengan alam semesta. ketiga. halaman 355 . kaitannya dengan manusia dan kewajipan manusia bagi mengatasi kemerosotan mutu alam sekitar. ideal dan nilai. Sehubungan ini. manusia perlu merujuk kepada tradisi yang menekankan serta mengamalkan hubungan harmoni antara manusia dengan alam semulajadi. Fahaman mengenai alam dan keadaan kesatuan ini adalah bersifat transendensi dan bukan empirik. intelektualisme dan moralisme dalam tamadun Cina. Keduaduanya mempunyai konsepsi yang sama mengenai kepercayaan. Pertama. kepercayaan bahawa setiap individu harus dan boleh dididik. dan kelima. manusia berkedudukan setaraf dengan alam. keempat. Secara asasnya.

iaitu Lima Perhubungan (wulun). berdasarkan kepercayaan pada perkembangan sepenuh potensi manusia peringkat yang perseorangan. Tambahan lagi. pada keseluruhannya. Pelbagai pendapat tentang keistimewaan atau keunikan dan juga kelemahan-kelemahan dalam tamadun Cina telah diutarakan. pemeliharaan alam sekitar. Dan ketiganya. Sungguhpun Konfusianisme dikembangkan lebih kurang 2. kebanyakan sarjana percaya bahawa tamadun Cina mempunyai unsur positif dan kebijaksanaan seperti yang telah dibincangkan. seperti tamadun. Dalam Konfusianisme. adalah secocok dengan fikiran pendidikan moden di Malaysia dan dunia. ketenteraan. pendidikan. ideologi Konfusianisme berteraskan humanisme. Dalam hal ini. Malaysia sebagai satu negara-bangsa moden amat komited terhadap pembangunan pendidikan. humanitarianisme. Namun.tahun kebelakangan ini terdapat ramai sarjana yang terlibat dalam perbincangan tentang kaitan tamadun Cina dengan dunia moden dalam pelbagai bidang termasuk politik. tamadun Cina yang kaya dengan wawasan dan kebijaksanaan akan terus menjadi satu sumber inspirasi yang relevan bagi manusia pada kurun ke21. dari sudut kaya dengan wawasan dan kebijaksanaan. nilai. sifat moral dan prinsip etika yang berkisar kepada lima perhubungan sosial adalah penting dan cukup sesuai untuk memberi ilham kepada mereka yang memikirkan satu sistem nilai yang sewajarnya. ekonomi. Wawasan Konfusian mengenai masa depan manusia. Pada tahun. seperti yang dinyatakan dalam The Grand Unity amat berkaitan dengan masyarakat global. pengurusan perniagaan. adalah sahih lagi komprehensifsehingga masa kini. Kedua. dari sudut skop yang komprchensif. Sebilangan kecil mereka menegaskan bahawa tamadun Cina yang wujud dan berlangsung beribu-ribu tahun itu mempunyai unsur-unsur yang kurang sesuai pada masa kini.Khususnya. perubatan dan kesihatan. intelektualisme dan rasionalisme.500 tahun dahulu. Tegasnya. keluarga dianggap sebagai satu institusi sosial penting yang seharusnya dipelihara dan dipertahankan.tamadun lain yang memiliki jangka hayat yang lama. . konsepsinya mengenai perhubungan sosial.

Hubungan dengan Kuasa Barat. Istilah Nihon digunakan buat pertama kalinya oleh cendekiawan-cendekiawan Korea pada awal kurun ke-7 yang berkunjung ke negara Jepun. Pemildran Masyarakat Jepun.halaman 356 Bab20 TAMADUN JEPUN Azhar Mad Aros Sejarah Tamadun Jepun. Sejarah Awal dan Keluarga Diraja Jepun.1 LATAR BELAKANG DAN PENUBUHAN: SEJARAH TAMADUNJEPUN 20.1 Asal-usul Nama Jepun dan Geografi Nama untuk negara Jepun atau Nihon (Nippon) datum bahasa Jepun bermakna Tanoh Matahari Terbit dan juga dikenali sebagai Yamato. Zaman Kamakura. Zaman Nara. Sumbangan Agama dalam Pembinaan Tamadun Jepun. Pandangan Semesta. Istilah Nippon pula digunakan dengan meluas semasa Era Meiji (1868-1912) dan Era Taisho (1912-1926). Sejarah Awal Penubuhan Negara Jepun. Istilah Nihon digunakan dengan meluas dan dirujukkan kepada Jepun selepas tamatnya Perang Dunia Kedua. Kesyogunan Ashikaga. Kemasukan Tamadun Barat.1. 20. Asal-usul nama Jepun dan Geografi. Falsafah. Pembaharuan Taika dan Taiho. Interaksi TamadunJepun dengan Tamadun Barat. halaman 359 . Zaman Heian. Kesyogunan Tokugawa. Peranan Korea. Kemasukan Agama Kristian. Pemantapan TamadunJepun. Zaman SengokuJidai. Zaman Meiji.

Kyushu. Jepun merupakan negara yang kaya dengan sumber dan hasil bumi. Purata suhu di Jepun sentiasa berubah-ubah setiap tahun misalnya. suhu di Tokyo biasanya dalam lingkungan 37 C pada bulan Januari meningkat kepada 39 C pada bulan Ogos. Kinai (Teluk Osaka) dan di Teluk Ise. Jepun mengalami ikiim sederhana yang mengalami empat musim iaitu musim bunga. Gunung yang terkenal di Jepun ialah Gunung Fuji yang mempunyai ketinggian 12. Tumpuan utama penduduk Jepun sejumlah besamya menetap di Pulau Honshu.461 meter. Negara Jepun terletak dalam lingkungan gunung berapi yang aktif di Asia Pasifik (TimurJauh). Tiga kawasan dataran tersebut ialah Kanto (Teluk Tokyo). Kawasan pantai barat dan barat laut Pulau Hokkaido dan Honshu misalnya. dan dianggarkan terdapat sejumlah hampir enam ratus buah pulau kecil di sekitarnya. negara ini juga kaya dengan sumber alam lain terutamanya besi. Dataran. Dari segi ekonomi. Dianggarkan sejumlah lebih daripada 50 buah gunung berapi yang aktif dan pergerakan bawah tanah menghasilkan lebih dari seribu pancutan dan kolam air panas di Jepun. Keadaan muka bumi yang berlainan mempengaruhi keadaan suhu. dan dataran ini merupakan punca perselisihan dan persaingan di kalangan tuan- . Di peringkat awal. panas. Kyushu dan Shikoku. Daripada sejumlah 250 buah gunung yang terdapat di Jepun. kegiatan ekonomi utama masyarakat Jepun ialah kegiatan pertanian dan perikanan. Selain arang batu dan sulfur. terutamanya arang batu tetapi memiliki kawasan tanah subur untuk bercucuk tanam yang terhad. zink. sumber kekayaan dan kekuasaan.Kepulauan Jepun mengandungi empat buah pulau utama iaitu Pulau Honshu. aluminium. terletak dalam kawasan yang berhawa dingin dan bersaiji apabila tiba musim sejuk. luruh dan sejuk.dataran ini berpenduduk padat. Galian sulfur juga terdapat dengan banyaknya hasil daripada letusan gunung berapi yang aktif. kromium. Lanar gunung berapi di Jepun merupakan punca utama kesuburan tanah dan bersesuaian untuk kegiatan pertanian. Shikoku dan Hokkaido. magnesium dan uranium. merupakan kawasan pengeluaran makanan. Kawasan dataran yang subur dan sesuai untuk kegiatan pertanian kebanyakannya terletak di kepulauan Honshu. kebanyakannya merupakan gunung berapi aktif dan masih mengeluarkan lahar.

Orang Jepun berketurunan Mongoloid sampai ke Kyushu melalui negara China dan berhijrah ke Honshu. Kawasan yang sesuai untuk kegiatan pertanian merangkumi hanya seperlima daripada negara Jepun. sekiranya terdapat sungai ia dipisahkan oleh bukit-bukau atau gunung.ganang. Mereka merupakan . pertanian. Sebahagian besar orang Jepun merupakan keturunan Mongoloid dan mempunyai pertalian rapat dengan orang Cina. Dalam proses perpmdahan ini berlaku penyerapan orang Amu ke dalam suku bangsa Jepun. Sungai terpanjang ialah Sungai Shinano yang mengalir di barat selatan kepulauan Honshu dan sejauh 229 batu yang dianggap kurang sesuai kerana keadaannya yang cetek hanya sesuai untuk pengangkutan ringan sahaja. orang Ainu (bangsa proto-Caucasoid) telah menduduki Jepun lebih awal berbanding dengan orang Mongoloid. antaranya dengan orang Ainu. Burma dan lain-lain. iaitu lebih kurang 5.tuan tanah dan keluarga-keluarga feudal. Faktor terpenting disebabkan bentuk muka bumi yang tidak rata. 20. Kekayaan sumber air ini halaman 360 kemudiannya memainkan peranan untuk mengain sistem pengairan. Thailand. Keadaan muka bumi yang tidak rata mengakibatkan aktiviti pengangkutan dan komunikasi (perhubungan) tidak berjalan dengan begitu baik dan lancar. Jepun memiliki kawasan yang kaya dengan sumber air laut dan orang Jepun amat bergantung sepenuhnya kepada sumber ini.1. Peningkatan kemasukan orang Mongoloid yang berlanjutan sehingga kurun ke-8 lelah mendorong orang Ainu untuk berpindah ke utara Hokkaido. Vietnam. Orang Mongoloid (China-Monggolia) dan Nusantara (Asia Pasifik). perindustrian dan perikanan. Shikoku dan Hokkaido. Orang Jepun telah bercampur-aduk dengan kumpulankumpulan bangsa lain. orang Jepun dikatakan berasal dari tiga keturunan iaitu Orang Ainu (Kaukosid).2 Sejarah Awal Orang Jepun dan Keluarga Diraja Jepun Menurut teorinya.000 tahun dahulu. Dari segi sejarahnya.

mereka masih menggunakan kulit binatang atau kul. mereka mempercayai suatu jenis kuasa ghaib melalui penciptaan rupa-rupa patung Dewi dari tanah liat dan gada-gada batu yang besar yang dipercayai mempunyai kaitan dengan ilmu sihir.t kayu sebagai pakaian.belulang dan kayu. Mereka menggunakan peralatan budaya yang diperbuat daripada batu batan. dan dipercayai memiliki kebudayaan yang sama dengan Zaman Neolitik. Dari segi kebudayaan. orang yang meninggal tidak dikebumikan menggunakan keianda. Dari segi kegiatan ekonomi. dipercayai masyarakat ini telah mengikut aliran hidup yang kolektif dan tetap tanpa jurang perbezaan antara golongan kaya dan miskin. Dalam halaman 361 aspek pengkebumian. tulang. dan tembikar-tembikar Jomon yang mempunyai kehalusan sent dan corakcorak luar biasa. menguup hasi! hutan dan mengutip hasil laut terutama menangkap ikan dan kerang. pengaruh kebudayaan Cina mulai mengalir masuk . maka itu mereka mengamalkan kegiatan memburu bmatang. Dan segi sosial.masyarakat primitif yang hidup memburu dan memungul makanan. dibuktikan penemuan artifak-artifak antaranya kulit kerang yang ditanam bersama tulang manusia di dalam perkuburan orang Jomon. Penemuan-penemuan ini membuktikan masyarakat asli Jepun telah mencapai tarafseni kebudayaan yang tinggi menjelang tahun 5000SM. Sejarah awal tamadun Jepun dikenali sebagai zaman jomon iaitu istilah yang berasal daripada barang-barang yang dicipta dari sejenis tanah liat iaitu Jomon. mereka merupakan masyarakat yang belum berkemahiran dalam bertani (bercucuk Lanam). Melalui kaedah arkeologi auu cangali. Mereka tinggal menetap dengan sent bina tempat tinggal iaitu rumah dengan menggali lubang dan dindingnya diperbuat daripada jerami. tulang ikan dan tanah liat. Dari segi kepercayaan. dengan peralatan budaya diperbuat danpada serpihan batu yang leiah digilapkan. tangan dan kaki dilipat dan kadangkala di dada mereka diletakkan batu yang besar untuk menghalang daripada menjelma semula. Menjelang tahun 200SM.

teknik pembuatan yang lebih kukuh dipelajari daripada teknik pembuatan tembikar Korea. ketika itu mula menekankan pengaruhnya ke atas Jepun. jenis periuk belanga dan tembikar yang baru dan sem berkebun. terbentuk perbezaan-perbezaan di dalam kedudukan sosial dan politik di antara pemerintah dan diperintah. Corak lebih cantik. Di peringkat ini. Pada zaman kebudayaan Yayoi ini.ke negara Jepun dan Dinasti Han (206SM-24 TM). Pemimpin-pemimpin Yamato mengabsahkan mereka berketurunan Dewi Matahari (Amateresu) . dan diperkenalkan amalan menyimpan beras dan barangan pertanian lain. Kemasukan kebudayaan Cina dan pertembungan ini telah membawa kepada perubahan-perubahan dalam masyarakat Jepun sehingga membentuk kebudayaan baru yang dikenali sebagai Yayoi. menarik.corak Ibi yang mudah dan kemas. dan di kalangan mereka ini kumpulan Yamato (nenekmoyang keluarga Imperial Jepun) muncul sebagai kumpulan politik yang paling berkuasa ke atas kumpulan-kumpulan lain yang dipanggil Uji. Kemunculan lebih ramai pemimpin-pemimpin politik seperti di Yamato (Nara) dan Kyushu. Barang-barang tembikar ini bercirikan garisan-garisan Inrus dan corak. tenggala untuk membajak dan pengairan. Nama ini diambil dari suatu jenis periuk belanga tembikar yang dicipta pada ketika itu iaitu dari zaman prasejarah Jepun sehingga hampir kurun ke-4 Masihi. Antara yang diperkenalkan ialah teknik membuat perkakas tembaga dan besi. Pembukaan tanah-tanah. Menjelang kurun ke-4. Barang-barang tembikar ini bercirikan garisan-garisan Inrus dan corak-corak Ibi yang mudah dan kemas. kegiatan memburu binatang dan mengutip hasil hutan masih diteruskan tetapi perbezaan yang ketara ialah pengetahuan tentang pertanian. berwarna-warni. Era Yayoi dibezakan dengan pengenalan peralatan logam dari benua Asia terutamanya dari negara China. Masyarakat zaman ini telah mencapai peningkatan dan kemajuan dalam pertanian antaranya tentang penggunaan tanah. penanaman padi dan pengairan telah meningkatkan pengeluaran bahan makanan (lebihan). kekuasaan kumpulan Yamato meliputi seluruh negara Jepun kecuali di beberapa daerah di Kyushu. Mereka telah menjalankan kegiatan penanaman padi sawah dan sistem batas. Peningkatan ini membawa kepada wujudnya jurang perbezaan di antara golongan kaya dengan golongan miskin. terutama perubahan mengenai status atau kedudukan dalam masyarakat.

kumpulan Yamato merupakan kalangan pemimpm terawal dan membawa kepada perpaduan terhadap negara tersebut. ibu kota di Yamato dan menjalankan dasar mengukuhkan empayar Jepun. Jepun menumpukan perhatian kepada pengukuhan empayar termasuk menakluki sebahagian daripada Semenanjung Korea. Raja Pakche iaitu salah seorang daripada pemerintah tiga kerajaan di Korea telah mempersembahkan beberapa buah buku mengenai doktrin agama Buddha dan sebuah patung Buddha kepada Kerajaan Imperial di Jepun.1. Simbol kekuasaan dan alat kebesaran keluarga dirajaJepun (Imperial Jepun) ialah sebuah cermin tembaga. sehinggalah semasa pemerintahan Maharaja Yuryaku. empayar Jepun telah diasaskan pada tahun 660SM iaitu pada Zaman Yayoi. halaman 362 dan melaksanakan dasar imperialisme terutama ke atas beberapa bahagian di Semenanjung Korea. Pada tahun 552 M. 20. Pemerintah ketika itu. Selama 1.3 Sejarah Awal Penubuhan Negara Jepun dan Peranan Korea Sebagai Jambatan Kemasukan Tamadun Cina Menurut catatan Rekod atau Kojiki perkara-perkara purba. Beliau memberi patung (Buddha) kepada Perdana Menteri Soga yang mendirikan . Korea memainkan peranan penting sebagai jambatan kemasukan kebudayaan Cina ke negara Jepun. Di peringkat ini. sebuah pedang best yang panjang dan permata yang melengkung (magatama). Menurut sejarahnya. Maharaja Jimmu Temo yang merupakan maharaja kelima dari keiurunan Dewi Matahari menjadikan Kashiwara. Maharaja Jepun ingin menganut agama Buddha tetapi menerima tentangan hebat daripada menteri-menteri. Apakah kepentingan Korea kepada negara Jepun ketika itu? Penaklukan Korea telah membuka hubungan langsung antara Jepun dengan Semenanjung Korea.dan menentukan bahawa pemujaan dewi ini merupakan penyembahan terulung di negara ini.100 tahun. dan melaluinya membuka jalan kepada kemasukan agama Buddha dan pengaruh kebudayaan Cina ke Jepun.

sebuah kuil. termasuk kuil Horyuji (Nara). Penerimaan dan pengukuhan kedudukan agama Buddha di Jepun dimainkan oleh peranan pengaruh Maharani Suiko Putera Mahkota Umayado (572-621 M) dan Putera Umayado ini dikenali sebagai Shotoku Taishi. halaman 363 Shotoku Taishi mengirim suatu utusan yang besar ke negara China pada tahun 607 M dan utusan-utusan seterusnya. Kebudayaan Cina memainkan peranan dalam pembentukan tamadunJepun untuk selama setengah kurun berikutnya.2 PEMBINAAN. sent lukis dan kerja-kerja logam dan sebagainya telah dibawa masuk dari Korea. Hubungan antara Jepun dengan Korea dan China semakin meningkat. konsep politik dan etika Konfucius. beliau telah membina kuil-kuil yang indah. 20. Kuil ini kemudiannya telah dibakar oleh beberapa pegawai kerana dianggap membawa wabak penyakit yang dahsyat ke seluruh negara. DAN PEMANTAPAN TAMADUN JEPUN SEHINGGA 1912 . telah membawa kepada perubahan dan pembaharuan. seni pahat. Dalam bidang seni bina. Penerimaan agama Buddha dan pengaruh kebudayaan Cina terutama mengenai idea-idea dan ilmu pengetahuan. namun agama ini akhirnya diberikan kedudukan yang kuat. Shotoku Taishi mudah menerima agama Buddha dan baginda merupakan wall agama Buddha pertama dan penaung pelajaran terulung di Jepun. sehingga ramai tukang yang mahir dalam sent bina. Apakah perubahan dan pembaharuan yang telah diperkenalkan dan dilaksanakan semasa pemerintahan Shotoku Taishi ini? Antaranya ialah pada tahun 604 M. Shotoku Taishi memperkenalkan Perlembagaan 17 Artikel yang berasaskan ajaran agama Buddha. Walaupun di peringkat awal kemasukan agama Buddha wujud penentangan dan perasaan tidak puas hati. PERKEMBANGAN.

Antara pembaharuan terpenting ialah pengenalan struktur kerajaan yang sistematik iaitu sistem pentadbiran pusat berasaskan sistem kerajaan Tang di negara China. diperkenalkan Kod Taiho (Taihoryo) dan melaluinya struktur kerajaan telah dikaji semula. Bilangan wilayah semakin meningkat apabila tanah-tanah baru diterokai dan dimajukan. mengutip cukai dan mengambil tenaga buruh untuk kerja wajib. Pegawai. Utusan-utusan ke negara China membawa idea-idea dan ilmu pengetahuan Cina balik ke negara Jepun. Jabatan Pemujaan lebih penting berbanding dengan Jabatan Negara. Daftar penduduk dan peruntukan tanah dikekalkan. Pada kurun ke-8. Berdasarkan sistem baru ini.20. dan ia mempercepat pengaliran masuk idea-idea. Pada tahun 702 M. Wilayah-wilayah dibahagikan kepada beberapa daerah (Gun atau Kori) dan ditadbir oleh gabenor-gabenor daerah (Gunshi). kebudayaan dan pelajaran. Selain melalui saluran diplomatik.2. terdirinya sebuah ibu kota mengikut contoh Chang-an di China iaitu Kota Nara. Kerajaan Pusat dibahagikan kepada dua bahagian iaitu Jabatan Pemujaan ffingi-kan) dan Jabatan Negara (Dajo-kan). kematian Shotoku Taishi pada tahun 621 M tidak memutuskan hubungan antaraJepun dengan negara China secara langsung dan tidak secara langsung melalui Korea. Pembaharuan Taika merangkumi sistem politik dan pentadbiran. negara Jepun dibahagikan mengikut wilayah (kuni) dan setiap wilayah ditadbir oleh gabenor (kami) yang dilantik oleh Kerajaan Pusat.1 Pembaharuan Taika dan Kod Taiho Dalam proses pembentukan tamadun Jepun ini. pemikiran dan nilai-nilai moral agama Buddha dan Konfucius ke negara Jepun. Sistem baru yang diperkenalkan ini merupakan pengaruh dari . Menjelang kurun ke-8. Menurut kod ini. Jepun telah mengirim sejumlah besar pelajarnya ke China dan pelajar-pelajar ini memainkan peranan penting membawa masuk mengenai ilmu sains dan kesusasteraan. Pada tahun 645 M berlaku suatu rampasan kuasa yang dipimpin oleh sekumpulan pelajar yang kembali dari negara China dan mereka memperkenalkan beberapa perubahan yang dikenali sebagai Pembaharuan Taika.pegawai di peringkat wilayah dan daerah bertanggungjawab untuk menjaga keamanan dan kestabilan. terdapat sejumlah 66 buah wilayah yang mengandungi 592 daerah.

kebudayaan Cina terutama struktur kerajaan dinasti Tang. Berdasarkan peranan sebagai pusat agama Buddha. ia berhubungkait dengan aspek politik. Maharaja atau Maharani yang menaiki takhta akan bertukar tempat atau memindahkan ibu negara (pusat kerajaan) dan ini merupakan suatu tradisi penting. seni tulis dan kesusasteraan. halaman 364 Di samping itu dari segi pencapaian. iaitu sebuah kuil terawal yang kesemuanya merupakan binaan kayu tertua di dunia. Nara merupakan pusat pentadbiran. kemunculan aristokrasi yang memainkan peranan penting dalam struktur Kerajaan di Yamato. kesenian.2 Zaman Nara (710-784 M) Dalam adat resam keluarga diraja Jepun. Istana keluarga diraja serta kerabat dan golongan bangsawan terutama kerabat Fujiwara mengadakan upacara-upacara agama Buddha yang penting. pusat agama Buddha dan perkembangan keseniaan dan terletak di bawah pengaruh keluarga Fujiwara. Kelas aristokrat ini kemudiannya. 20. Di bidang politik. Pada waktu ini diperkenalkan penciptaan Daibutsu (patung Buddha) yang terkenal. Pembaharuan Taika dan Kod Taiho telah membina asas dan membawa kepada pembentukan sebuah kerajaan yang lebih sistematik (lengkap) dan teratur.2. Tradisi ini tidak diikuti oleh Maharani Gemmyo apabila pada tahun 710 M beliau mendirikan ibu negara yang tetap di Nara dan diikuti hampir keseluruhannya oleh pemerintah-pemerintah terkemudian. wujud cubaan untuk mempengaruhi politik dari kalangan sami Buddha terhadap keluarga diraja Jepun tetapi dapat dihalang dan dikawal sepenuhnya. Selaras dengan perkembangan agama Buddha. . memainkan peranan penting (dominan) dalam sejarah perkembangan politik Jepun sejak kurun ke-8 sehingga kurun ke-12 Masihi. banyak kuil Buddha dibina dan termasuklah Horyuji.

Selepas pemindahan ibu negara ini. Kemasukan agama Buddha ke Jepun disertai oleh kesenian-kesenian dari negara China yang lain. Pemangku Raja Fujiwara yang paling berkuasa dan terkenal ialah Michinaga yang menguasai sepenuhnya kerajaan diraja di antara tahun 996-1017 M.160 dan zaman ini juga dikenali sebagai Zaman Fujiwara. Di Nara.100 tahun iaitu sehingga era pemerintahan Meiji.2. dan perlantikan jawatan Perdana Menteri merupakan hak turun-temurun. Zaman Nara merupakan zaman yang menandakan kemuncak peminjaman kebudayaan dari negara China. Dalam Zaman Heian. keluarga Fujiwara semakin berkuasa terutama di antara tahun 866 sehingga 1. ramai Maharaja Jepun yang telah bersara menjadi samisami Buddha.3 Zaman Heian (794-1185 M) Pada tahun 794 M. Kedudukan pengaruh keluarga Fujiwara semakin meningkat serta berjaya mengekalkan kuasa-kuasa mereka sepenuhnya sehingga kemudiannya kuasa mereka dilemahkan oleh golongan tentera atau perwira (samurai). Berdasarkan kepada penulisan sejarah. agama Buddha dikatakan menikmati lebih banyak sokongan daripada Shintoisme. Dalam bidang seni tulis dan kesusasteraan.Kyo (Kyoto) dan menjadi pusat kerajaan diraja selama hampir 1.Dalam konteks ini. Keluarga Fujiwara mulai halaman 365 memonopoli jawatan-jawatan Pemangku Raja (Sessho) dan Pengarahpengarah Awam (Kampaku). Maharaja Kammu telah mendirikan ibu negara baru di Heian. orang Jepun sudah biasa dengan tulisan Cina tetapi pada zaman Nara orang Jepun buat pertama kalinya telah berjaya menghasilkan kesusasteraan mereka menggunakan bahasa Cina. berlaku pembaharuan-pembaharuan yang . 20. Karya sastera yang dihasilkan berbentuk penulisan sejarah (historiografi) dan antara yang terpenting ialah Nihonshoki (Nihongi) yang disusun dalam bahasa Cina pada tahun 720 M.

Pada Zaman Heian. ekonomi atau kebudayaan. Kesenian dan pertukangan iaitu lukisan. berlaku perkembangan senarai tulisan Jepun atau Kana. terutama untuk melindungi daripada pemungut-pemungut cukai kerajaan pusat. Perkembangan ini memperlihatkan unsur-unsur atau ciri- . golongan aristokrat semakin meningkat kekayaan dan hasil kerajaan pusat semakin merosot yang dalam jangka masa panjang menyumbang kepada kemerosotan kuasa dan pengaruh pemerintah.mencorakkan pembentukan tamadun Jepun sama ada dalam bidang politik. Manakala dalam bidang keagamaan. pembaharuan dan pencapaian- pencapaian memberikan kesan positif terhadap pembentukan kebudayaan tamadun Jepun. Manakala biara atau kuil Buddha yang berkuasa juga memiliki sejumlah besar tanah. Keluarga Fujiwara memainkan peranan penting dalam perkembangan kesenian kerana mereka merupakan penaung. Mereka menguasai dan memiliki sejumlah besar tanah yang diperolehi sebagai hadiah kerana perkhidmatan mereka. agama Buddha Tendai dan mazhab Buddha dikenali sebagai Shingon telah diperkenalkan oleh Saicho dan Kukai. Pada waktu ini. Dalam bidang politik. Sistem Kana telah member! rangsangan kepada perkembangan puisi (waka). ukiran. Antara hasil kesusasteraan yang luar biasa ketika itu ialah sebuah novel berjudul The Tale of Genji karya Lady Murasaki. prosa dan kegiatan kesusasteraan dalam bahasa Jepun. hubungan antara Jepun dengan China tidaklah berbentuk peminjaman sebaliknya unsur-unsur pinjaman dengan unsurunsur Jepun. Pada tahun 960 M. Kurun ke-10 dan ke-11 merupakan zaman keemasan bagi perkembangan prosa Jepun. perubahan. Jepun mengambil keputusan menamatkan hubungan rasmi dengan China dan perkembangan kebudayaan diberikan suatu imej yang baru. seni bina dan lain-lain menunjukkan ciriciri Jepun. Mereka berusaha untuk mencapai kematangan intelektual dan tidak lagi pinjam-meminjam atau bergantung kepada kebudayaan Cina. Golongan aristokrat di peringkat wilayah memiliki hubungan istimewa dengan aristokrat di peringkat pusat (Kyoto) atau biara-biara yang berpengaruh. Kana dibahagikan kepada dua iaitu hiragana iaitu sesuatu huruf adalah dalam bentuk berangkal atau bergaya dan satu lagi ialah katakana. Dalam bidang kebudayaan. muncul kelas aristokrat yang dikuasai keluarga Fujiwara. Dalam bidang ekonomi.

2. diperkenalkan pemerintahan berbentuk ketenteraan (Kesyogunan) dan di waktu ini mulanya berakar umbi sistem feudal di Jepun. Pada Zaman Kamakura.unsur tamadun Cina.ciri Jepun yang lebih jelas berbanding sebelum ini. ke. Menjelang akhir kurun ke-11. pembaharuan dan pencapaian penting terhadap pembentukan tamadun Jepun. keluarga Mmamoto memenangi peperangan ini dan pemimpinnya Minamoto Yonmoro muncul sebagai pemimpin yang paling berkuasa di Jepun. Dalam persaingan dan pertelingkahan antara dua keluarga ini. Kesyogunan Kamakura memainkan peranan penting . Dalam bidang ekonomi. seolah-olah dibayangi oleh unsur. 20. Pada tahun 1192. Dalam peperangan tersebut. Kerajaan berbentuk tentera ini dikenali sebagai Bakufu (Kerajaan Khemah). keluarga Fujiwara tidak halaman 366 lagi menonjolkan pemimpin-pemimpin yang berkeupayaan dan berkaliber. Dalam bidang politik. berlaku beberapa perubahan. Tindakan pertama beliau ialah mendirikan ibu negennya di Kamakura dan mewujudkan era baru dalam sejarah tamadun Jepun iaitu Zaman Kamakura (1185-1331 M). beliau mengambil gelaran SeiI-Taishogun (Panglima) dan ini merupakan bentuk pemerintahan kediktaktoran tentera atau kesyogunan pertama di Jepun iaitu Kesyogunan Kamakura.4 Zaman Kamakura (1185-1331 M) Kemuncak kepada persaingan dan pertelingkahan antara Keluarga Taira dengan keluarga Minamoto ialah peperangan yang meie:ui paaa tahun 11SC hmgga 1185M. muncul dua keluarga penting yang begitu berpengaruh iaitu Minamoto dan Taira yang terdiri daripada golongan Tentera atau perwira dan menuntut hak keturunan mereka daripada keluarga diraja. Yoritomo membenarkan keluarga diraja dan keluarga Fujiwara meneruskan kerajaan mereka di Heian. Sebaliknya.uarga Minamoto memenangi persaingan ini dan mereka kemudiannya mengsaasKan Kesyogunan Kamakura.

Maharaja dan golongan bangsawan di Kyoto meneruskan adat-adat tradisional aristokrasi. kegiatan kesenian dan kesusasteraan berkembang pesat terutamanya kerana minat yang ditunjukkan oleh golongan aristokrat terhadap puisi (waka) Jepun. dan karya-karya Saigyo (118.1190) yang merupakan seorang sami dan penyajak terkenal.patung Raja-raja Dewa (Kongo Rikishi). mendorong kemunculan pedagang-pedagang dan mereka ini kemudiannya membentuk persatuan-persatuan perdagangan (guilds). perkembangan dipengaruhi oleh peristiwaperistiwa politik yang terbahagi kepada dua iaitu pertama. suatu jenis kebudayaan baru sedang dipopularkan di kalangan golongan perwira. berlaku peningkatan dalam aktiviti pertukangan tangan. Dalam bidang kebudayaan. dan peningkatan kegiatan perniagaan. Dalam bidang keagamaan. Antara hasil karya yang halaman 367 terkenal ialah antologi puisi-puisi Jepun berjudul Shin Kokin Wakashu (Kokin Wakashu Baru) yang disusun pada tahun 1205. pada zaman ini muncul pelbagai mazhab . diperkenalkan penulisan prosa bergaya baru dengan menggunakan stall yang bersemangat. Antara karya tersebut ialah Heike Monogatari dan (Cerita kejatuhan Keluarga keluarga Heike) Taira yang pada memperihalkan tahun 1233.dalam pertumbuhan ekonomi Jepun terutamanya berlaku peningkatan hasil pengeluaran pertanian dan pembuatan serta penggunaan peralatan untuk pertanian. Peningkatan dalam bidang ekonomi. Kebanyakan puisi ini diminati oleh golongan aristokrat. Peningkatan hasil pertanian dan pembuatan ini mendorong kepada lebihan hasil pengeluaran sehingga membawa kemunculan pasarpasar dan kedai-kedai. Unkei dan Kaikei merupakan dua pengukir terkenal yang mengukir patung. terutamanya di Kamakura (Kesyogunan Kamakura). Lukisan atas gulungan kertas (emakimono) dan lukisan potret merupakan seni yang begitu terkenal dan penting. Di Kyoto. Di samping itu. Keduanya. Peningkatan perniagaan mendorong pertumbuhan ekonomi wang dan pertukaran wang. Manakala di kalangan orang kebanyakan. sehingga membawa kepada urbanisasi (perbandaran) baru. kebangkitan Perkembangan dalam bidang seni lukis dan seni ukir memperlihatkan peranan penting golongan aristoktrat.

perubahan penting berlaku dalam bidang pertanian dan perindustrian. Pada tahun 1333.agama Buddha. Syogun Yoshiaki dipecat oleh Oda Nobunaga seorang daimyo yang paling berpengaruh pada tahun 1753. negara Jepun telah mengalami beberapa perubahan. Ashikaga Takauji telah melancarkan pemberontakan dan penentangan terhadap kerajaan diraja (Keluarga Imperial) yang dipimpin oleh Maharaja Godaigo. Kesyogunan Ashikaga dari segi politik gagal untuk mengenakan kawalan sepenuhnya ke atas kelas tentera wilayah dan daimyo atau tuan-tuan tanah feudal. dan agama. pembaharuan dan pencapaian dalam bidang ekonomi. setiap tahun diusahakan dua jenis tanaman iaitu . 20. mazhab Hokkeshu yang diasaskan oleh Nichiren (1222-1283). Nitt Yoshisada (1301-1338) dan Ashikaga Takauji (1305-1358). Dalam bidang pertanian. Antara mazhab yang muncul ialah mazhab Jodo (1175) yang diasaskan oleh Sami Honen (1132-1212) dan popular di kalangan golongan kebanyakan. Berbanding Kesyogunan Kamakura.5 Kesyogunan Ashikaga (1338-1533 M) Pada tahun 1335. Pada zaman Kesyogunan Ashikaga. kebudayaan dan sosial. Kesyogunan Kamakura digulingkan oleh Maharaja Godaigo (1288-1339) dengan sokongan beberapa jeneral iaitu Kusunoki Masashige (1294-1336). Maharaja Godaigo gagal untuk mempertahankan kekuasaan dan pengaruh keluarga diraja dan pada tahun 1335 digulingkan oleh Ashikaga Takauji. Kegagalan ini akhirnya menyebabkan ia mengalami kemerosotan dan akhirnya. dan mazhab Buddha Zen yang di bawa masuk ke Jepun semasa Zaman Heian popular terutamanya di kalangan kelas perwira. mazhab Jodo-Shinshu (Ikkoshu) yang diasaskan oleh Shinran (1173-1262). mazhab agama Buddha Tendai dan Shingon kekal dan popular.2. Dalam bidang ekonomi. Kejayaan menundukkan kuasa keluarga diraja mendorong kepada Ashikaga Takauji untuk melantik dirinya sebagai Sei-ITaishogun pada tahun 1338 dan mengasaskan Kesyogunan Ashikaga. Di kalangan golongan aristokrat.

muzik dan tarian dipopularkan dalam Zaman Muromachi. muncul organisasi-organisasi yang serupa dengan persatuan (za) atau guilds yang berperanan memonopoli pengeluaran dan pemasaran sebarang barangan. . muncul dua pelukis terkenal ialah Tosa Mitsunobu dan Kano Motonobu. Kyoto yang dibina oleh Ashikaga Yoshimitsu dan Ashikaga Yoshimasa. pembuatan dan pengeluaran barangan tembikar dan perlombongan terutama emas. perak dan tembaga semakin meningkat. Dalam bidang perindustrian.biara (terakoya) berkembang dengan pesat. Dalam bidang ekonomi. pembaharuan dan pencapaian zaman Kesyogunan Ashikaga ini merupakan warisan yang penting kepada tamadun Jepun masa kini. tanaman teh dan kapas ditanam secara besar-besaran dan diperkenalkan sistem pengairan. Antara seni bina penting ialah Pavillion Emas (Kinkaku) di Kitano. perubahan. Dalam bidang kebudayaan. Ini meningkatkan hubungan perdagangan di peringkat tempatan dan luar negeri. Pertumbuhan ekonomi ini telah menggalakkan kemunculan persatuanpersatuan kewangan (Tanomoshiko/Mujinko) dan pertumbuhan ekonomi wang. Dalam bidang agama. Mengenai kesusasteraan. kesusasteraan dan sebagainya. Secara umumnya. Mengenai seni lukis. berlaku perubahan dan pencapaian terutamanya dalam seni bina. Sarugaku (sejenis pengajuan komik) dan Dengaku (sejenis tarian dan muzik) begitu popular di kalangan rakyat. Kemerosotan Kesyogunan Ashikaga menimbulkan huru-hara politik untuk suatu jangka waktu yang dikenali sebagai Sengoku Jidai (era peperangan). sent lukis. Kyoto dan Pavillion Perak (Ginkaku) di Higashiyama.selepas penanaman padi ditanam Halaman 368 pula gandum atau barli. Upacara teh (Cha-nu-yut) dan penyusunan bunga (Ikehana) menjadi popular terutama di kalangan aristokrat. dan penggunaan kuda dan sapi untuk proses penanaman. No iaitu drama menjadi popular di kalangan golongan aristokrat dan bangsawan tempatan. muncul beberapa mazhab agama Buddha seperti Judo Shinshu yang begitu terkenal dan biara.

20.dua pemimpin agung tentera ini menggalakkan perkembangan kegiatan perdagangan. walaupun wujud ketidakstabilan politik tetapi kegiatan ekonomi dan kebudayaan tetap berkembang terutamanya melalui peranan Oda Nobunaga dan Hideyoshi. pedagangpedagang {chonin) telah memperluas kegiatan perniagaan mereka ke seluruh negara Jepun dan monopoli za atau persatuan-persatuan dipecahkan pada tahun 1568. yang dalamnya mengandungi pintu-pintu sorong (fusuma) dihiasi dengan lukisanlukisan. Oda Nobunaga menggalakkan hubungan kebudayaan dengan orang-orang Eropah. Dalam bidang kebudayaan. Ketidakstabilan politik ini akhirnya membawa kemunculan seorang pemimpin tentera yang teragung iaitu Oda Nobunaga (1534-1582).6 Zaman Sengoku Jidai Zaman Sengoku Jidai merupakan zaman yang penuh dengan persaingan dan peperangan di kalangan daimyo-daimyo untuk merebut kekuasaan. Upacara minum teh di kalangan orang Jepun begitu terkenal . zaman Sengoku Jidai merupakan zaman ketidakstabilan politik yang penuh dengan perpecahan dan peperangan.2. Zaman Sengoku Jidai menyaksikan bagaimana pemerintahnya. Dalam bidang ekonomi. Diperkenalkan pendaftaran tanah baru dan sistem cukai tanah yang lebih tersusun. Dan segi politik. Muncul beberapa pelukis terkenal iaitu Kano Eitoku dan Kanu Sanraku yang melukis penuh dengan kekayaan warna-warni dan kualiti kehidupan. Kedua. halaman 369 Dalam zaman ini. Mata wang syiling tembaga telah digunakan dengan meluas dan dipertingkatkan pengeluaran emas. la berlangsung sekitar akhir kurun ke-15 dan awal kurun ke-16. Oda Nobunaga merupakan tokoh yang berperanan penting ke arah penyatuan negara Jepun di samping seorang tokoh agung lain iaitu Hideyoshi. pengaruh dan keunggulan. pencapaian dalam seni bina dengan pembinaan istana-istana yang indah antaranya Istana Fushimi. perak dan tembaga untuk memudahkan percetakan syiling-syiling ini.

pelbagai jenis barangan Barat diperkenalkan (tembakau. Toleransi terhadap mazhab agama Buddha telah mendorong agama ini berkembang pesat di Jepun. Tokugawa leyasu (1542-1616). topi. kerusi. dan penganut Kristian Jepun telah dianiaya.dan ini mendorong kepada perkembangan kesenian tembikar. Franciscan. halaman 370 Zaman Sengoku Jidai berakhir apabila salah seorang pemimpin tentera agungnya. butang [botan] dan dalam bahasa Jepun ialah pan. beliau bertoleransi dengan mazhab. Dalam bidang agama. dan bahasa Belanda (doek iaitu itik dan zukku dalam bahasa Jepun). Antaranya ialah mengeluarkan undang-undang mengharamkan agama Kristian dan mengarahkan semua paderi keluar dari Jepun. jihan dan botan). Bahasa Jepun diperkayakan perbendaharaannya dengan menerima masuk istilah-istilah asing terutama dari bahasa Portugis (roti [pao]. seluar panjang. Namun begitu beliau menyambut baik kedatangan pedagang-pedagang Portugis. Orang Jepun yang memeluk agama Kristian terdiri dari kalangan petani dan golongan daimyo. dasar Oda Nobunaga yang menyambut baik dan membenkan perlindungan membolehkan mubalighmubaligh Kristian dari pelbagai mazhab (Jesuit.mazhab ini. seluar dalam [gibao]. roti) terutamanya oleh pedagang dan pengembang agama Kristian. cermin mata. Dominican) menyebarkan agama ini ke seluruh Jepun. iaitu Hideyoshi mati pada tahun 1598 dan kekuasaan politik di bawah pengaruh sekutunya. Namun begitu. terutamanya membuat cawan dan teko untuk upacara teh. beliau bersikap tegas dan keras terhadap beberapa mazhab agama Buddha terutamanya mazhab Tendai dan mazhab Ikko dengan matlamat untuk mengawal mazhab. . Berbeza dengan Hideyoshi. Melalui hubungan kebudayaan dengan Barat terutama di zaman Oda Nobunaga.000 penganut Kristian. Menjelang tahun 1582. jam.mazhab agama Buddha terutamanya mazhab Tendai kecuali mazhab Ikko dan bertindak tegas terhadap penganut Kristian. terdapat lebih kurang 200 buah gereja dan hampir 150. bahasa Sepanyol (jabon atau sabun iaitu shabon dalam bahasa Jepun).

Beliau merupakan pemimpin teragung di Jepun pada kurun ke-17 dan Kesyogunan Tokugawa merupakan memenuhi pemerintah kerajaan tentera paling Jepun lama (1603-1867). Golongan samurai Tokugawa menikmati kedudukan istimewa di kalangan rakyat jelata.7 Kesyogunan Tokugawa (1603-1867 M) Tokugawa leyasu merupakan sekutu paling berkuasa kepada Hideyoshi semasa zaman SengokuJidai. perdagangan asing telah diharamkan dan orang asing diusir keluar. Golongan rakyat jelata dibahagikan kepada empat kumpulan iaitu pahlawan (samurai). Mubaligh-mubaligh serta penganut agama Kristian Jepun dihukum bunuh. selepas tahun 1630-an pemerintahan Kesyogunan Tokugawa mengambil keputusan untuk melaksanakan dasar pemencilan Jepun dengan menutup pintu kepada dunia luar dan ia berlangsung hampir selama 200 tahun. Apabila dasar pemencilan dilakukan. pemerintahan Kesyogunan Tokugawa membawa zaman kestabilan dan keamanan yang berlangsung selama hampir 200 tahun kepada negara Jepun. sebelum tahun 1630-an pemerintahan Kesyogunan Tokugawa telah menggalakkan perdagangan terutama dengan perdagangan asing dan membuka pintu kepada kemasukan semula agama Kristian. Dalam bidang pendidikan.2. dan saudagar (Chonin). Ini membuka peluang kepada Tokugawa leyasu untuk menguasai politik di antara tahun 1603 sehingga 1616 dan kemudiannya mengasaskan Kesyogunan Tokugawa. Kematian Hideyoshi telah membuka ruang kosong kepada politik Jepun. dan mengamalkan sistem feudalisme. . Faktor utama membawa dasar pemencilan ialah kerana tercetusnya Pemberontakan Shimbara (1637-1638) di Kyushu yang dianggap oleh Bakufu sebagai pemberontakan penganut Kristian Jepun terhadap pemerintahan Kesyogunan Tokugawa. petukang {Shonin). wujud pembahagian kelas masyarakat yang begitu ketat iaitu di puncak piramid ialah golongan bangsawan (kuge). leyasu berjaya tanggungjawab menyatukan berbanding duatokohtadi. Dalam bidang politik dan pemerintahan. Dalam sistem sosial Bakufu. kaum tani (Nomin). daimyo dan Hatamoto. Dalam bidang ekonomi. Secara umumnya.20. keduaBerbanding Oda Nobunaga dan Toyotomi Hideyoshi.

lhara Saikaku (penulis novel) dan Matsuo Basho (pakar haiku atau pantun tujuh belas suku kata). Bakufu dan tuan-tuan tanah mendirikan sekolah-sekolah elit untuk anak-anak samurai.2. Di samping itu.8 Zaman Meiji (1868-1912 M) . Akhirnya. Ini ditambah dengan masalah-masalah luaran terutamanya dengan kedatangan kuasa-kuasa Barat ke Jepun. 20. Kejatuhan Kesyogunan Tokugawa telah membuka ruang kepada proses pemodenan Jepun melalui dasar Pemulihan Meiji (1868-1912) dengan pengembalian atau pemulihan kuasa kepada Maharaja Jepun.masyarakat Tokugawa merupakan golongan berpelajaran. Pembelajaran bahasa Belanda atau Rangaku dan kajian terhadap buku-buku halaman 371 klasik Cina dan Kung Fu Tze telah dilakukan yang juga mendapat sokongan daripada golongan daimyo. dan terdapat hampir 60. muncul beberapa tokoh sastera dan penyair-penyair yang agung antaranya Chikamatu Monzaemon (pengarang drama). Kesyogunan Tokugawa mengalami zaman kemerosotan dan keruntuhan berikutan sistem politik dan pemerintahan Bakufu yang dianggap semakin lemah kerana masalah-masalah dalaman termasuk penentangan yang menggunakan slogan 'SonnoJoi' iaitu 'Junjung Maharaja: Usir Orang-orang Gasar' (orang-orang asing).000 sekolah-sekolah kampung (terakaya) didinkan terutama untuk menampung keperluan pendidikan anak-anak petani. kerajaan berbentuk tentera ini runtuh pada tahun 1867 dan secara langsung menamatkan sistem feudalisme. kemahiran-kemahiran asas iaitu membaca. sastera. menulis dan mengira merupakan sukatan utama. muncul seorang sejarawan Jepun yang terkenal iaitu Aral Hakuseki yang menulis sebuah karya berjudul Koshitsu (Suatu Tinjauan Penulisan Sejarah Purba). Seni lukis terutamanya ukiyo-e. kabuki dan sebagainya berkembang pesat dan di antara pelukis terkenal ialah Hishikawa Moronobu pengasas sekolah sem lukis ukivo-e. puisi. Dalam bidang kesusasteraan. Di peringkat ini.

Dalam bidang perundangan. memperkenalkan sistem kerahan tentera moden. dan latihanlatihan ketenteraan melalui penubuhan akademi-akademi tentera. Sistem undang-undang . angkatan tentera darat dan laut dipermodenkan menurut cara Barat dengan memperkenalkan industri persenjataan moden. ekonomi dan sosial menurut garisan panduan dari Barat. penghapusan sistem atau hierarki sosial ketat terutama menghapuskan sistem kelas. Dalam bidang ketenteraan.undang moden. Bagi menghadapi ancaman ini. mengambil alih beban hutang semua daimyo dan Han (kerajaan bawah kuasa feudal). suatu peristiwa penting berlaku di negara Jepun iaitu Pemulihan Meiji pada tahun 1868. sistem kerahan tentera moden.kuasa Barat merupakan suatu ancaman kerana dasar imperialisme mereka. Langkah pertama ke arah modenisasi Jepun ialah sistem feudalisme dihapuskan. Dengan pemansuhan sistem feudalisme maka beberapa dasar mengenainya diperkenalkan iaitu semua tanah diserahkan dan merupakan hak milik diraja.Dengan kejatuhan Kesyogunan Tokugawa. Matlamat utama pemulihan ini ialah untuk mengembalikan semula Maharaja kepada kedudukannya yang sebenar sebagai ketua masyarakat Jepun yang tertinggi dan bersesuaian dengan keturunannya dari Dewi Matahari. dasar pemodenan dilaksanakan iaitu yang meliputi pembentukan semula institusi-institusi politik. Pemimpin-pemimpin Pemulihan Meiji menyedari bahawa kedatangan kuasa.cho. memansuhkan tentera feudal dan memperkukuhkan tentera pusat. Maharaja Meiji berusia 16 tahun ketika berlangsungnya peristiwa ini maka itu beliau hanyalah merupakan ketua negara yang simbolik kerana kepimpinan kerajaan dikuasai oleh beberapa pemimpin samurai muda terutama dari suku kaum Satsuma dan Choshu atau oligarki Sat. pemimpin-pemimpin Pemulihan Meiji bermatlamat untuk menjadikan kerajaan baru sebuah negara yang kaya (ekonomi) dan tentera yang kuat (Fukoku Kyohei) di samping memodenkan negara tersebut. negara Jepun dibahagi-bahagikan menurut halaman 372 daerah (Ken). Untuk mencapai matlamat tersebut. diperkenalkan beberapa pembaharuan untuk membentuk suatu sistem undang.

pusat pendidikan dan pusat penyelidikan. kerajaan Jepun telah melantik seorang peguam Perancis. sistem pendidikan berbentuk moden diperkenalkan. Dalam bidang perhubungan. Pada tahun 1886. iaitu perjanjian antara Jepun dengan kuasa-kuasa Barat sekitar tahun 1850-an dan 1860-an di samping untuk memenuhi perkembangan kapitalisme (industri). Gustave Roissonade de Fontarabe sebagai penasihat kepada Kementerian Keadilan. Sistem pendidikan Jepun menekankan kepatuhan dan penghormatan terhadap Maharaja dan negara (nasionalisme). dan landasan kereta api antara Kyoto-Otsu (1880) dibina sepenuhnya oleh jurutera-jurutera Jepun. Kerajaan Jepun telah menghantar pelajar-pelajarnya ke seberang laut untuk mempelajari bidang pentadbiran. Dalam bidang pengangkutan.Jepun sudah memiliki landasan kereta api sepanjang 26 batu. sains dan teknik perindustrian Barat dan mengambil sejumlah besar pakar untuk mengajar kemahiran kepada rakyat Jepun di dalam negeri. Ini . hampir semua bandar-bandar besar memiliki sistem perhubungan moden ini. pendidikan berorientasikan Barat dan pendidikan moral (etika Kung Fu Tze). Pada tahun 1873. diperkenalkan penggunaan telegraf yang jauh lebih pesat berbanding dengan pembinaan landasan keretapi dan menjelang tahun 1880. Menjelang tahun 1881. Proses modenisasi dilaksanakan dalam bidang komunikasi yang meliputi perhubungan dan pengangkutan. diperkenalkan pengangkutan kereta api melalui pembinaan landasan-landasan kereta apt untuk mengangkut penumpang dan barangan ekonomi. Bagi mencapai matlamat pembentukan negara sebagai sebuah kuasa ekonomi dan ketenteraan yang moden maka bidang pendidikan dibenkan tumpuan penting oleh pemimpin-pemimpm Pemulihan Meiji. ditubuhkan Universiti Diraja Tokyo yang merupakan pusat pendidikan tertinggi di Jepun. Pada tahun 1871 ditubuhkan Kementerian Pelajaran dan sistem pendidikan yang seragam.moden amat penting untuk diperkenalkan kerana ia merupakan syarat mutlak bagi mengkaji semula perjanjian-perjanjian yang dianggap berat sebelah. Pendidikan merupakan alat transformasi untuk mencapai matlamat ini dan kesannya. Universiti ini juga berperanan sebagai sekolah latihan dalam perkhidmatan aw am (pentadbiran). Peraturan dan sistem undangundang moden telah berjaya menghapuskan perjanjian-perjanjian berat sebelah dan membentuk sebuah masyarakat industri moden.

kabuki zaman Edo yang diminati oleh golongan saudagar-saudagar (kelas terendah struktur sosial) telah mengalami perubahan penting dan seni drama ini mendapat penghormatan sosial yang tinggi di zaman Meiji. piring-piring hitam Barat membanjiri pasaran muzik. lukisan minyak menjadi semakin terkenal dan lukisan gaya Barat terutama penggunaan warna-warna terang begitu diminati pelukis-pelukis Jepun. Seni muzik gaya Barat iaitu instrumental dan vokal menjadi semakin terkenal. Alat-alat muzik tradisional antaranya shakuhachi. struktur panggung dan teknik penggunaan lampu. ianya sudah mencapai taraf atau melebihi taraf sebuah negara Barat. penggunaan sarikata. Mengenai seni drama. Melalui karya-karya terjemahan ini. seni drama dan lain-lain. Seni lukis tradisional Jepun dipulihkan dan diperbaharui. industri perfileman berkembang pesat dengan filem-filem bisu di peringkat awal. Antara karya yang diterjemahkan lalah Pilgrim's Progress. Shakespeare. Di peringkat awal Pemulihan Meiji. berlaku perubahan dalam beberapa kesenian iaitu seni lukis.halaman 373 membuktikan dari segi komunikasi. Dalam bidang kesusasteraan. seni muzik. Dalam bidang kebudayaan. 'prop' dan sebagainya. Industri perfileman mencapai kemajuan dalam penggunaan teknologi teknik kamera moden. The Bible (Old Testament) dan Social Contract. Drama Kabuki mengalami perubahan-perubahan lain dalam bentuk peralatan dan muzik. berlaku beberapa perubahan dan pengenalan kepada beberapa aliran kesusasteraan baru. Rousseau dan lain-lain. masyarakat Jepun . Selain itu diperkenalkan pementasan sandiwara gaya Barat iaitu Shingeki. Voltaire. dan tarian-tarian Barat antaranya tarian ballroom. koto dan samisen dan gaya muzik tradisional Jepun iaitu gagaku telah dihidupkan semula dengan gabungan antara seni muzik tradisional dengan Barat. Seiring dengan perkembangan Kabuki. minat terhadap kesusasteraan Barat semakin meningkat sehingga mendorong kepada penterjemahan karya-karya Barat termasuk terjemahan berbentuk biografi tokoh-tokoh Barat seperti Homer. teknik sinaran tiruan.

pemikiran politik. Menjelang tahun 1875. pendidikan dan sebagainya. OdaJunichiro merupakan penterjemah terkenal yang menerima pendidikan dari University of Edinburgh (Scotland). Berdasarkan penterjemahan buku-buku Barat. Antara tokoh terkenal ialah Futabatei Shimei dengan karya terjemahannya berjudul Rendezvous (1889). melalui penulisannya berjudul Dasar Ekonomi (Keizai Saku) pada tahun 1882. kebudayaan dan sosial. berlaku perkembangan persuratkhabaran. Suyehiro Tetcho. ilmu pengetahuan dan sains. Idea-idea pemikiran dan teori. Idea-idea dan pemikiran politik halaman 374 Fukuzawa Yukichi mengenai pemodenan telah menjadi panduan dan semangat kepada pemimpin-pemimpin Pemulihan Meiji. Diperkenalkan ideologi rasmi Kokutai berhubungkait dengan kerohanian masyarakat Jepun dan sebahagian darinya memberikan kesetiaan dan ketaatan yang sepenuhnya kepada . dan lainlain.terutama golongan elit telah terdedah dengan idea-idea Barat. Kato Hiroyuku dan Itagaki Taisuke.teori ekonomi yang membawa kepada doktrin laissezfaire (perdagangan bebas) telah dipelopori oleh Taguchi Ukichi. Sudo Nansui. Kawashima Chunosuke. Tokoh-tokoh kesusasteraan lain yang terkenal ialah Baba Tatsui. Untuk memperkukuh semangat nasionalisme dan membma sebuah masyarakat yang mantap terutama dalam menghadapi pengaruh negatif dari Barat maka pemimpin-pemimpin Pemulihan Meiji berpendapat suatu ideologi negara perlu dibentuk. Akhbar harian pertama dalam bahasa Jepun ialah Nisshin Shinjishi (Reliable Daily News). Kegiatan penterjemahan telah membawa kepada perkembangan bentuk kesusasteraan baru yang menggunakan perbendaharaan bahasa Jepun iaitu gembun itchi oleh penulis-penulis novel. terdapat sejumlah lebih 100 jenis surat khabar dan majalah berkala dicetak di Jepun. Di negara Jepun juga. maka bahasa Inggeris merupakan bahasa asing terpenting di zaman Pemulihan Meiji. Kanagaki Robun. Penerbitan akhbar menggunakan mesin cetak yang diimport dan ini memperkenalkan industri pencetakan di Jepun. Terdapat penulis-penulis Jepun yang mengilhamkan pemikiran politik dan sistem politik Barat antaranya Fukuzawa Yukichi.

Pemimpin-pemimpin Jepun telah mewujudkan asas kerohanian bagi masyarakat dan kerajaan dengan memperkenalkan agama rasmi iaitu bentuk Shinto Negara. Shintoisme merupakan suatu sistem agama purba yang mempunyai empat bentuk iaitu Shinto Istana Diraja (Koshitsu Shinto). . pemimpin. Agama Kebangsaan halaman 375 Jepun). Persatuan dan kumpulan ini bertekad dan bermatlamat untuk menyanjung tradisi serta warisan negara dengan mengetepikan pengaruh kebuuayan Barat. Yokohama (Presbyterian) dan Hakodate (Gereja Ortodoks Greek) pada tahun 1870-an.pemimpin Buddha dapat memujuk kerajaan untuk mengubahsuaikan dan melonggarkan dasar-dasar yang keras terhadap agama Buddha. Namun begitu kemudiannya. Shinto Mazhab (Kyoha Shinto) dan Shinto Rakyat (Minkan Shinto). ajaran Kung Fu Tze (Konfusianisme) memainkan peranan penting dan bertanggungjawab memperkukuhkan nilai-nilai tradisional yang memberikan rangka etika dan ideologi. Perkembangan agama Buddha telah disekat oleh pemimpin. Shinto Tempat-tempat Suci ffinja Shinto).pemimpin Pemulihan Meiji bagi membolehkan kerajaan member! keutamaan kepada Shinto Tindakan keras dilakukan terhadap agama Buddha antaranya mengeluarkan kitab-kitab suci Buddha dan patungpatung dari tempat suci Shinto untuk dibakar dan dihanyutkan. Kokutai telah membangkitkan semangat nasionalisme di kalangan rakyat yang memudahkan pemodenan negara Jepun. pembukaan sekolah-sekolah agama Kristian oleh mubalighmubaligh. Agama Kristian telah diberikan kebebasan semula untuk berkembang dengan menubuhkan pusat-pusat keagamaan iaitu di Nagasaki (Khatolik Roman). Berbanding dengan agama Buddha. Nippon Kokkyo Daido-sha (Persatuan Cara Agung. membawa kepada kesedaran moral. dan pencetakan majalah-majalah agama Kristian. Perkembangan agama Kristian terhalang kemudiannya dengan kemunculan beberapa persatuan atau kumpulan berfahaman nasionalis seperti Nippon-sin (The Japanese). Ajaran Kung Fu Tze dapat bergabung dan berharmoni dengan Shinto Negara. Sebelum diperkenalkan Shinto Negara.Maharaja Jepun yang dianggap suci.

pertemuan dan interaksi telah membawa kepada proses pinjam-meminjam dan pengaruhmempengaruhi antara satu sama lain sehingga membawa penggabungan dan pembentukan tamadun Jepun baru. Agama Buddha dan Konfusianisme pula mempengaruhi corak kerohanian dan kehidupan sosial orang Jepun sejak kurun ke-6 lagi. Dalam konteks ini. Jepun merupakan sebuah negara kepulauan dan dikelilingi oleh lautan tetapi mempunyai hubungan yang berkekalan dengan China sejak zaman purba lagi. dasar Pemulihan Meiji (1868-1912) telah membawa negara Jepun ke arah matlamat sebuah negara perindustrian yang kaya dan memiliki kekuatan angkatan tentera (politik) yang dianggap moden. Natijahnya. memberikan dampak ke atas kebudayaan dan keintelektualan sejak diperkenalkan pada tahun 1549 dan kembali semula pada kurun ke-19.000 tahun dahulu. 20. setaraf dan dapat menyaingi kuasa-kuasa Barat. ini meletakkan Jepun sebagai negara tunggal di Asia yang muncul sebagai sebuah kuasa ekonomi dan ketenteraan. Kedudukan yang jauh antara kedua-dua negara ini tidak menghalang kemasukan pengaruh kebudayaan Cina sama ada secara langsung atau tidak langsung tetapi tidak dari segi ketenteraan dan kawalan kuasa politik dari China terutama semasa pemerintahan Kesyogunan Tokugawa. Manakala agama Kristian.Secara umumnya. dan ini menyumbang kepada proses mencerna dan menyesuaikan apa yang diterima. Ciri-ciri kebudayaan ini juga disumbangkan melalui faktor geografi negara Jepun. Pencapaian dalam pelbagai bidang terutamanya melalui hubungan dengan Barat mendorong kepada pemodenan negara Jepun. terdapat pelbagai agama yang wujud dan yang terpenting ialah Shintoisme iaitu agama purba yang telah wujud sejak 2. kehidupan tradisi. Dasar pengasingan dan bentuk geografi Jepun telah mencorakkan pembinaan budaya yang istimewa walaupun terdapat pengaruh dari . Pemerintah Jepun menjalankan dasar menghalang dan mengawal sebarang bentuk kemasukan unsur-unsur budaya asing.3 PANDANGAN SEMESTA MASYARAKAT JEPUN DAN SUMBANGAN AGAMA DALAM PEMBINAAN TAMADUN JEPUN Dalam tamadun Jepun.

Konsep pertama. mengenai entiti kuasa luar biasa yang memberikan pemeliharaan. Shintoisme iaitu di dalam interpretasi falsafahnya. Upacara keagamaan yang diamalkan terhadap entiti ini adalah dengan bercirikan penghormatan iaitu mengharapkan restu dan membalas segala pemberian. Manusia adalah mikrokosmos manakala tuhan dan alam semula jadi adalah makrokosmos.3. Dalam konteks ini. la dapat dilihat sebagai Tao oleh orang Cina. manusia menerima restu daripada tuhan.kebudayaan Cina dan berjaya mengekalkan identiti budaya yang berterusan sehingga masa kini. Antaranya termasuklah konsep syurga dan dunia Konfusianisme. hlaman 376 20. Neo-Konfusianisme Li. yang kebiasaannya diterjemahkan sebagai 'taakulan' dan Hsin atau hati dan pemikiran. menjaga dan mengasihi. Li pula terdapat dalam konsep Buddha-alam semula j adi dan Kami. adalah lebih sukar untuk dijelaskan. Amida dewa-dewa Shintoisme. alam semula jadi. Mazhab-mazhab dan tanah asal iaitu negara China yang menekankan kepercayaan kepada Amida iaitu Dewa dalam pandangan semesta ini masih boleh menerima interpretasi metafizik. di dalam diri manusia terdapat Buddha alam semula jadi atau Tao . Konsep kedua.dua konsep ini. la mungkin dianggap asas kepada kejadian atau realiti bagi asas dalaman. Hanya terdapat beberapa bentuk Zen yang dianggap ekstrim yang tidak menenma pandangan semesta ini. Manusia dianggap sebagai dunia dan syurga kecil. digambarkan seolah-olah wujudnya dua konsep ketuhanan. dewa-dewa tempatan dan nenek moyang. Kebanyakan mazhab dan pergerakan kebangsaan menekankan kombinasi kedua. la dibayangi pula di dalam kekuasaan politik serta keibubapaan. kuasanya dan manusia akan menjadi tidak berdaya tanpa mendapat restu ini. Kedua-dua konsep ketuhanan ini tidaklah seharusnya dianggap saling bersaing dan sekiranya terdapat sedikit konflik keagamaan ia akan diselesaikan dengan teori tahap kebenaran iaitu konsep ketuhanan.1 Pandangan Semesta Mengenai kepercayaan di kalangan orang Jepun.

Agama ini dianggap sebagai agama peribumi yang tidak memiliki doktrin-doktrin falsafah dan prinsip-prinsip moral sebagaimana agama Buddha.. ryoshin) sama seperti Li. Interaksi antara tamadun membolehkan pengenalan kepada unsur-unsur yang terdapat pada sesuatu tamadun.atau Li atau hati yang sebenar {hoshin. Pandangan semesta Shinto adalah sama sebagaimana dengan pandangannya terhadap manusia iaitu manusia itu adalah baik dan tidak ada istilah dosa di dalam kehidupannya. dan kemudiannya bennteraksi dengan tamadun Barat. dan tidak mempunyai kitab suci.3. Menurut . Shinto meletakkan dunia sebagai tumpuan utama tetapi tidak menafikan kewujudan dunia lain. ini termasuklah agama. Tidak terdapat dokumen-dokumen atau rekod-rekod khas bertulis mengenainya kecuali beberapa sumber berbentuk kompilasi (kutipan) dalam Kojiki (Tulisan Mengenai Peristiwa-peristiwa) pada tahun 712. Nihonshoki (Susurgalur Jepun) padatahun 720. Sebaliknya. Dalam erti kata lain. keadaan manusia semula jadi akan dicemari oleh kekotoran daripada sifat mementingkan diri dan nafsu. Kemasukan Buddhisme. Agama-agama di negara Jepun kecuali Shintoisme telah diperkenalkan dan masuk ke Jepun sejak zaman purba lagi iaitu sejak terbentuknya interaksi antara tamadun Jepun dengan tamadun Cina sama ada melalui Semenanjung Korea. tidak mempunyai pengasas atau guru-guru atau wali-wali.2 Agama Shinto Masyarakat Jepun telah mempunyai kepercayaan agama purba iaitu Shinto (cara Tuhan-tuhan [The Way of the Gods]) atau Kami-no-Michi wujud lebih awal berbanding agama Buddha dan Konfusianisme di Jepun. Kogoshu (Petikan Daripada Ungkapan-ungkapan Purba) pada tahun 807 dan Engishiki (Upacara Era Engi) pada tahun 927. halaman 377 20. masyarakat Jepun telah menapis atau menyaring dan menerima unsur-unsur yang dianggap bersesuaian dengan keperluan dan kepentingan masyarakat. Konfusianisme serta Kristian tidaklah diterima dengan bulat-bulat oleh masyarakat.

Kami tidak mempunyai moral yang mempunyai kuasa dan bertindak balas sama ada disukai atau tidak oleh manusia. Tuhan-tuhan agama Shinto dikenali sebagai Kami dan dalam konteks ini. Dalam bentuk asalnya. Kami merujuk kepada Dewi Matahari yang merupakan nenek moyang kepada keluarga diraja Jepun. Untuk menjelmakannya ia perlulah diseru dan ianya menjelma dalam bentuk yang bersesuaian. sehingga tahun 550 M. Kami iaitu Dewi Amaterasu menjadikan atau mewujudkan bumi Jepun dengan tanah yang baik dan diperintah olehnya untuk selama-lamanya. Kami tidak mempunyai bentuk. Kedua. Shinto merupakan suatu jenis pemujaan terhadap alam. pemujaan terhadap roh nenek moyang dan sebagainya. Bentuk ini dikenali sebagai Yorishiro yang biasanya berbentuk kurus dan panjang seperti pokok. dan dianggap tidak merupakan agama yang teratur. tuhan yang dipuja akan berkurangan kepentingannya. tidak terdapat agama sebagai sebuah institusi. berdasarkan kepada layanan atau tindakan . golongan yang memenangi peperangan. batu berbentuk panjang dan seumpamanya. Agama Shinto memiliki banyak tuhan dan setiap golongan (suku) atau Uji memuja satu tuhan. Yomi no kuni (dunia bawah/neraka) dan Tokayonokuni (dunia). Sesetengah orang halaman 378 dianugerahkan sebagai pengantara antara Kami dengan manusia yang biasanya terdiri dari kaum wanita yang disebut Miko. Terdapat tiga dunia lain iaitu Takama no hara (syurgd).legenda purba Jepun. Terdapat pelbagai Kami yang berbeza tetapi mempunyai beberapa ciri persamaan iaitu pertama. Anak patung terawal bukanlah sebagai alat permainan tetapi ia merupakan tempat persinggahan sementara bagi Kami. yang wujud ialah himpunan legenda-legenda yang diperturunkan dari generasi ke generasi mengenai asal-usul pembentukan negara Jepun dan Maharaja itu sebagai Tuhan. Pada zaman purba. Penyatuan masyarakat Jepun semasa pemerintahan Yamato telah membawa kepada penggabungan dalam satu polisi keagamaan dengan mitos dan sistem upacara seluruh negara bertumpu kepada Dewi Matahari. tuhannya akan disembah dan menjadi penting manakala golongan yang kalah. Ketika itu. Di dalam peperangan.

dan kekurangannya dilengkapi dengan nilai etika dan moral dalam Buddhisme. Kami digunakan untuk merestui kepentingan kebendaan (material). Antaranya membawa kepada pembentukan doktrin Honjisuika.manusia terhadap mereka. dimulakan oleh Hayashi Kazan pada awal kurun ke-17 Masehi. Ketiga. memulihkan daripada penyakit. Kami menetap di dunianya yang tersendiri dan hanya melawat manusia pada musim-musim tertentu. . kebanyakan daripada Kami tidak menyukai darah. iaitu menerangkan Kami sebagai manifestasi sementara Buddha yang sebenar atau Boddhisatva. Sejak Zaman Heian dan zaman seterusnya. ada Kami yang dipohon untuk pembenan yang tertentu. Begitu juga sebaliknya. mengatur perkahwinan yang bahagia dan berbagai-bagai permohonan lagi. Sekiranya manusia melayani dengan baik iaitu dengan upacara-upacara yangteratur. perlindungan dari kebakaran. Shintoisme telah bertentangan arah dengan Buddhisme. dan beberapa pemikiran cuba untuk menyesuaikan Shinto dengan Neo-Konfusianisme. Sesetengah sistem berusaha untuk menyerapkan falsafah dan doktrinnya kepada percampuran kebudayaan ini. pemberian-pemberian dan pemujaan yang penuh khusyuk. Keempat. Shintoisme telah dipertemukan dengan Buddhisme. Shintoisme tidak mempunyai nilai etika dan moral. Semasa zaman pemerintahan Kesyogunan Tokugawa. Manusia yang mengalami luka atau kecederaan berdarah. kekotoran dan kematian. Pemujaan terhadap Kami tidak berbeza dengan cara memuja Boddhisatva. Sesetengah Kami dipohon untuk pelbagai permintaan. Pertemuan antara dua fahaman agama ini membawa kepada sistem kepercayaan saling melengkapi. penyakit dan sebagainya. Kami ini akan membalas dengan restu di dalam bentuk hasil tuaian (pertanian) yang baik. iaitu Shintoisme memuja Kami dan melalui Buddhisme diserapkan nilai etika dan moral. Dan akhirnya. manusia akan terdedah kepada pencemaran dan dikenakan sumpahan (tatari). wanita yang melahirkan bayi serta wanita yang dalam keadaan haid dan yang menghadapi kematian mestilah menjauhi daripada Kami. Matsuri merupakan upacara Shinto yang paling asas.

Di dalam ajaran Buddhisme. Pertamanya. maka Buddhisme diperlukan untuk memenuhi kekurangan atau keperluan ini dan dapat mengisi keperluan kerohanian orang Jepun. golongan majoriti yang tidak mempunyai aspirasi sebenar untuk menerima ajaran Buddhisme. Buddhisme telah memberikan dua sumbangan terpenting kepada ketamadunan Jepun dari sudut kepercayaan dan keagamaan. sama ada dari segi praktikal dan kerohanian. Pengenalan dan kemasukan Buddhisme ke Jepun melalui Semenanjung .3. sumbangan dalam urusan kematian.20. mengasihani dan tain-lain yang berkaitan dengan kerohanian (spiritual). iaitu Buddhisme mempunyai kaedah-kaedah atau amalan kerohanian dengan tanggapan ianya akan membawa kesedaran. sebaliknya Buddhisme memperkenalkan istilah-istilah moral mengenai konsep belas kasihan. Sejumlah kecil orang Jepun dapat menerima ajaran Buddhisme mengenai dunia yang penuh dengan penderitaan. Dengan mengetahui punca-punca penderitaan ini. Buddhisme di negara Jepun halaman 379 memperlihatkan dua aspek yang berbeza iaitu ianya menyediakan atau membentuk kepada dua golongan masyarakat. Oleh sebab Shinto tidak menyukai kekotoran dan pencemaran termasuklah kematian. untuk memadamkan ilusi-ilusi adalah dengan kembali semula kepada dharma Buddha dan ajarannya. dan dengan ini penderitaan akan berakhir. kebanyakan kuil mazhab memperolehi pendapatan daripadajampi-jampi untuk menyembuhkan penyakit. Di dalam Shintoisme tidak wujud istilah-istilah mengenai moral. Menurutnya. Kedua. kebijaksanaan. Pertamanya. manusia akan mengenali diri sendiri dan dunia. penderitaan wujud kerana nafsu daripada dalam diri manusia. golongan yang berkesanggupan untuk menerima satu agama yang penuh dengan disiplin dan kedua. memohon keselamatan daripada kemalangan dan mendapatkan jodoh yang baik.3 Pengaruh Agama Buddha Buddha menyatakan dunia adalah tidak wujud dan ianya penuh dengan penderitaan.

Bencana alam yang halaman 380 berlaku telah menyakinkan mereka bahawa ianya berpunca daripada sikap tidak mengambil peduli masyarakat sertapegangan agama yang lemah. Buddhisme telah bertapak dengan lebih kukuh untuk berkurun-kurun lamanya. Aspek paling penting sekali adalah berlakunya proses penyesuaian dengan Shintoisme. Penyembahan dan ketaatan kepada kuasa Buddha Amida untuk menyelamatkan penganutnya daripada kematian dan membawa ke syurga merupakan agama yang telah diterima sejak kurun ke-11 di istana lagi.6 sehinggalah kepada pemerintahan Maharaja Showa pada pertengahan kurun ke-9. Kami menjadi penjaga masyarakat tempatan dengan mempunyai tempat pemujaan di dalam kuil Buddhisme. beliau mengarahkan supaya kuil-kuil Buddha dibina di setiap wilayah di negara China. Sejak pemerintahan Putera Shotoku Taishi pada akhir kurun ke. Aliran Amidisme ini adalah hampir kepada agama monoteistik iaitu mempercayai kepada kewujudan syurga dan matlamat utama adalah . Perkembangan ini bermula dengan ketibaan dua mazhab Buddha dari negara China iaitu mazhab Tendai dan Shingon. Buddhisme dapat diterima oleh pihak istana atau keluarga diraja Jepun dalam jangka masa pendek dan diterima kemudiannya sebagai agama rasmi negara. ini kemudiannya telah membawa Buddhisme kepada bentuk yang baru. Kemasukan agama ini membawa bersama-sama sutra iaitu ianya menjanjikan perlindungan kepada sesuatu negara sekiranya ia dianuti dengan penuh ketaatan dan berdisiplin.Korea membawa bersama-sama dalam bentuk separuh magis. Pada kurun ke-9 iaitu di Zaman Heian. apabila ibu kota berpindah ke Kyoto. Sistem doktrin yang lebih tersusun diwujudkan iaitu Kami dimasukkan ke dalam manifestasi sementara Buddha dan Bodhisattva sendiri kepada agama yang semakin terkenal ini. Perkembangan Buddhisme di zaman pertengahan dan penerimaan penduduk tempatan terhadap pengajaran yang kurang kompleks telah memberi harapan dalam penyelesaian masalah masyarakat Jepun.

dan amalan bertanggungjawab dalam pentadbiran berasaskan merit atau kepentingan. Unsurunsur humanisme lebih diberi penekanan oleh anak murid Konfusius iaitu Mencius yang telah memperkembangkan lagi ajaran Konfusius terutamanya . dan peraturan-peraturan politik birokratik. Konfusianisme turut menjelaskan mengenai keadaan masyarakat dari perspektif kekuasaan dan pengaruh politik. ia telah meletakkan Buddhisme sebagai suatu institusi di bawah pengawasan kerajaan.kehidupan selepas mati. nilai moral dan budaya dalam pembinaan diri. Kung Fu Tze (Konfusius) melalui Konfusianisme menyatakan bahawa penyelesaian dalam diri merupakan pencapaian yang terbaik untuk kerohanian di dalam konteks sosial berhierarki. Falsafah ini mengambil sempena nama pengasasnya iaitu Kung Fu Tze (551-479SM). budaya dan ajaran-ajaran politik tradisi yang berakar-umbi dari China tradisi. Melalui Pemulihan Meiji pada akhir kurun ke19.4 Pengaruh Falsafah Konfusian dan Taoisme Konfusianisme mengandungi nilai-nilai moral. mazhab Buddha Zen telah berkembang di bawah naungan pemerintah dan telah mempengaruhi semua bentuk kesenian dan budaya. egalitarian dan nilai-nilai meritokratik. Pada kurun ke-14 sehingga kurun ke-19. Iaitu melalui penguasaan terhadap kod tingkah laku. tetapi beliau juga seorang humanis yang percaya terhadap kemuliaan. Buddhisme telah menghadapi zaman kegelapan kerana Shintoisme telah dijadikan agama rasmi negara. Konfusianisme menekankan kepada kepentingan nilai-nilai kekeluargaan. ia telah memberikan sedikit kelonggaran. Antaranya ialah mazhab Tendai yang menentang pemerintah dengan menggunakan tindakan bersenjata.3. 20. Dengan ini. Mazhab-mazhab Buddha yang begitu popular dan terkenal mula bersaing antara satu sama lain dan akibatnya membawa kepada pertelingkahan dan peperangan. terutamanya dalam menghormati orang yang lebih tua dan mengenai nilainilai pendidikan. kualiti asas dan autonomi individu yang terhad. Namun begitu semasapemerintahan awal Meiji. Konfusianisme mengandungi kedua-dua potensi untuk mempertingkatkan humanistik. Apabila Kesyogunan Tokugawa memerintah pada kurun ke-17.

SekolahJu Xi (1130-1200) yang menekankan pengajian teks klasik dan keduanya. iaitu dalam bidang konsep-konsep politik dan etika. Neo-Konfusianisme terbahagi kepada dua cabang iaitu pertama. tradisi disebarkan dengan meluas sekali tetapi ianya hanya mempengaruhi sedikit sahaja struktur institusi politik yang dinaungi oleh pemerintah. Ramai Daimyo-daimyo menggajikan penasihat Konfusianisme untuk mengajar dan . la dikembangkan oleh sami-sami Zen dan digambarkan sebagai ajaran yang memberi manfaat dan membawa kepada penganut-penganut kepada pemahaman Buddhisme yang benar. teks dan idea. Teks Neo-Konfusianisme ini berkemungkinan dibawa ke Jepun pada kurun ke-13. serta memberi metodologi self cultivate yang menuju kepada identifikasi mistikal. Zaman Pertengahan dalam sejarah tamadun Jepun menunjukkan ianya didominasi oleh Buddhisme. Konfusianisme tidak berkembang sendiri pada Zaman Pertengahan. pengaruhnya dapat dilihat pada zaman awal pembangunan Jepun. halaman 381 Konfusianisme. golongan idealis yang menekankan terhadap autonomi individu. Konfusianisme kembali semula dengan perubahan-perubahan terutama penumpuan dan pembaharuan di dalam perkara yang berkaitan dengan individu. Pada masa yang sama di negara China.idea Konfusianisme digunakan dalam hierarki dan birokratik di bawah pemerintahan Maharaja Jepun. Pemikiran Konfusianisme juga merupakan inspirasi di dalam pembaharuan-pembaharuan Taika. Konfusianisme semasa pemerintahan dinasti Han dan Tang iaitu sebelum tahun 1600 Sebelum Masehi telah dibawa masuk dan diperkenalkan ke Jepun melalui Semenanjung Korea. Kestabilan negara Jepun di bawah pemerintahan Kesyogunan Tokugawa telah memberi suasana yang lebih baik kepada Konfusianisme dan ketika itu. Di dalam Perlembagaan Tujuh Belas Artikel oleh Putera Shotoku Taishi.bidang moral politik. baik oleh Bakufu atau pentadbiran Daimyo-daimyo. NeoKonfusianisme memperteguhkan lagi sosial dan objektif politik tradisi purba. berkemungkinan pada kurun ke-5 Masehi.

Dalam bidang politik. Kuil-kuil Konfusian di Tokyo telah terbiar selama beberapa tahun selepas perang. Usaha-usaha dilaksanakan untuk menggabungkan perintahperintah Meiji dengan nilai-nilai moral Konfusianisme.5 Sumbangan Agama dalam pembinaan Tamadun Jepun Dalam sejarah Jepun. agama-agama baru menarik minat orang Jepun kontemporari kerana kesesuaiannya dengan masyarakat moden. bersifat kerohanian. agama memberikan sumbangan penting kepada proses pembinaan tamadun dalam semua aspek sama ada dalam bidang sosial. telah Semasa zaman dan Konfusianisme diabaikan digambarkan dengan nama atau imej yang buruk. Walau bagaimanapun. sistem maharaja. Namun begitu. Dalam bidang sosial.3. keperluan terhadap agama merupakan sesuatu yang amat diharapkan dengan matlamat dapat mengatasi masalah-masalah mengenai kemanusiaan tersebut. 20. Dalam konteks ini. etika-etika Konfusianisme tetap digunakan semula sebagai elemen-elemen penting di dalam sistem ideologi yang dikenali sebagai Tennosei. Terutamanya yang berkaitan dengan kesetiaan dan kelakuan yang sempurna terhadap ibu bapa kesemuanya ini dimasukkan ke dalam Titah Maharaja Pendidikan pada tahun 1890.menjalankan Pemulihan upacara-upacara Meiji (1868-1912). agama bukanlah merupakan sesuatu yang tidak sesuai di dalam zaman Jepun kontemporari (moden). politik dan ekonomi. agama memainkan peranan penting dan ini dilihat . antaranya Aum Shinrikyo. terdapat sejumlah masyarakat yang merasa kecewa dengan halaman 382 keadaan hubungan sesama manusia yang menunjukkan corak kehidupan mementingkan diri sendiri dan mengasingkan diri masyarakat sekeliling. tetapi pada masa kini ianya mulai dimakmurkan dan berkuasa (pengaruh). Mereka merasa menderita di dalam keadaan seperti ini yang sukar untuk diterangkan dan seolah-olah tidak mengenali identiti mereka sendiri. Pada zaman kontemporari ini.

pembela dan penjaga tradisitradisi purba termasuk Bushido (latahukum Peraturan-peraturan Moral Golongan Samurai Jepun). ianya dikaitkan dengan ciri-ciri ketuhanan. Terdapat kenyataan Maharaja Jepun bahawa Kuasa ini kami warisi daripada Maharaja nenek moyang kamu. not only as the morality of the warrior class bat as the cornerstone of national morals. samurai pada zaman Kesyogunan Tokugawa tidak semuanya terlibat secara langsung dalam bidang ekonomi iaitu perniagaan dan perdagangan. Bushido which had originally developed from the practical necessities or warriors. dan faktor kedua. ianya penting untuk memahami tingkah laku sebahagian besar samurai yang memimpin atau mentadbir perniagaan dan industri semasa zaman Pemulihan Meiji. Di dalam perlembagaan ini juga dinyatakan. Adat merupakan sebahagian daripada tradisi kehidupan orang . came to be popularized by Confucian moral ideas. di dalam Artikel 17 dinyatakan. Dari sudut keagamaan. Seorang sarjana Jepun. Sifat-sifat inilah yang dikatakan banyak membantu pembinaan negara Jepun. ianya memberi kesan kepada etika yang berkaitan dengan ekonomi pada zaman Kesyogunan Tokugawa. tentera merupakan barisan hadapan negara. Sememangnya. ditubuhkan badan pemerintahan iaitu badan legislatif. Dalam konteks ini. perundangan dan eksekutif. Mengenai kuasa ketenteraan. Dalam bidang ekonomi. Maharaja adalah suci dan tidak boleh ditentang. Dalam perlembagaan ini. sifat rajin dan ekonomi digalakkan untuk mendapatkan atau mewujudkan keseimbangan dan kestabilan. Maharaja Jepun merupakan ketua empayar. sumbangan agama dapat dilihat melalui peranan sifat rajin dan ekonomi merupakan sebahagian daripada Bushido. orang Jepun bukanlah masyarakat monoteistik dan berfikiran luas terhadap agama.dalam Perlembagaan Meiji yang diisytiharkan pada 11 Februari 1889. Namun begitu etika ekonomi samurai penting berdasarkan kepada dua faktor iaitu faktor pertama. yang bergabung di dalam dirinya hakhak memerintah dan menjalankan pemerintahan berdasarkan perlembagaan. dan menubuhkan kabinet menterimenteri negara. sehingga masa kini. dan juga berfungsi sebagai ketua bangsa dan memegang kuasa agama. Maharaja merupakan pemimpin negara termasuk kuasa sekular dalam kuasa yang melebihi kerajaan dan kuasa ketenteraan. Pemyataan ini menunjukkan. Kawakami Tasuke menyatakan bahawa.

Kepelbagaian dan keadaan yang kompleks mengenai agama-agama di negara Jepun menunjukkan perkaitannya dengan kecenderungan untuk berasimilasi (menyerap) ke dalam kebudayaan Jepun. dan dihayati tanpa sebarang perasaan tidak konsisten. Lebih menarik lagi untuk dikaji ialah bagaimana Jepun berjaya menjepunkan tamadun Barat sebagaimana yang berlaku kepada tamadun Cina. politik dan ekonomi. Melihat dari perspektif sejarah. Untuk tujuan ini. yang berkesinambungan dan berharmoni. dan pengenalan serta kemasukan agama Buddha dan Konfusianisme. dan kemudiannya Kristian pada kurun ke-17. Agama halaman 383 asli orang Jepun. . Penerimaan ideaidea baru yang kemudiannya diasimilasikan ternyata tidak dapat meminggirkan atau menghapuskan kepercayaan tradisi asal orang Jepun sebaliknya ianya bergabung dan saling melengkapi. tidak mengakibatkan banyak pergeseran. 20. kita akan mengkaji proses pertembungan antara Barat-Jepun yang menimbulkan persoalan kenapakah ianya berlaku dan bilakah ianya berlaku? Akhirnya kita akan melihat mengenai dampak (implikasi) kedatangan Barat ke Jepun dari tiga bidang iaitu sosio budaya.4 INTERAKSI TAMADUN JEPUN DENGAN TAMADUN BARAT Dalam usaha untuk memahami pertembungan antara tamadun Barat dengan tamadun Jepun.Jepun walaupun ia berdasarkan kepada agama yang berbeza. Shintoisme tidak pernah menjadi agama eksklusif atau tidak bertoleransi. adalah wajar sekiranya diteliti dan dikaji mengenai latar belakang Jepun tradisional dan sebab-sebab kedatangan kuasa-kuasa Barat. negara Jepun telah menerima masuk pelbagai bentuk keagamaan atau kerohanian. termasuk idea-idea baru. yang kemudiannya dikenali sebagai Agama Orang Jepun.

apabila terdapat paderi Kristian memusnahkan Candi Shinto dan Kuil Buddha.600 Masehi terdapat sejumlah 300. Pemerintah Kesyogunan Tokugawa. Di samping itu. orang Jepun dapat merasakan halaman 384 kelebihan tamadun Eropah terutama dalam teknologi persenjataan dan peperangan.paderi Sepanyol (Filipina). leyasu Tokugawa menyedari perkembangan pesat pengaruh agama Kristian dan . Doktnn Kristian bukan sahaja melemahkan kepercayaan Tuhan asal orang Jepun tetapi mencabar ideologi negara mereka. Maharaja Jepun akhirnya memutuskan bahawa agama Kristian bercanggah dengan masyarakat Jepun dan mengisytiharkan semua mubaligh diarahkan pulang atau keluar dari negara Jepun pada tahun 1857. iaitu pada tahun 1542 apabila sebuah kapal Cina yang membawa tiga orang Portugis dari Melaka hanyut berdekatan Pulau Kyushu. Tujuh tahun kemudian.4.20. Orang Portugis mendesak bahawa mereka akan berdagang hanya sekiranya Daimyo-daimyo tempatan memberi kebebasan agama Kristian kepada mubaligh Kristian Portugis untuk bertapak diSMi. Ketibaan orang Portugis ke Jepun seiring dengan peristiwa kemuncak perang saudara yang diakibatkan oleh kelemahan kesyogunan mengawal keadaan negara. Pada tahun 1. Dalam konteks ini. Ketibaan dan penemuan ini membuka jalan kepada orang Portugis untuk berdagang di Kagoshima apabila mereka bertapak di Macao pada tahun 1557. Berdasarkan kepada perkembangan ini. seorang mubaligh Kristian tiba di Kagoshima. dan kedua. Pada masa itu suatu pergerakan antiKristian mula muncul dan antara faktor kemunculan tersebut ialah pertama. Orang Portugis mengambil kesempatan dengan membekalkan senjata dan senapang semasa peperangan ini.1 Hubungan dengan Kuasa Barat dan Kemasukan Agama Kristian Kuasa Eropah yang pertama tiba ke negara Jepun adalah orang Portugis. wujud persaingan di kalangan paderi-paderi Jesuit dan paderi. dan juga membawa masuk agama Kristian. ajaran Kristian menyatakan kedudukan Pope setaraf dengan Maharaja Jepun (yang dianggap separa keTuhanan).000 orang Jepun yang telah menganut agama Kristian. Sir Francis Xavier.

20. samurai dan rakyat jelata sehingga membawa kepada kebangkitan menentang pemerintah. orang Jepun amat tertarik dengan kemajuan Barat dalam bidang anatomi. Perdagangan antarabangsa terhad kepada pedagang-pedagang Cina. Menjelang kurun ke-19. Korea dan Belanda.4. kuasa Barat lain iaitu Amerika Syarikat mendapati negara Jepun amat baik lokasinya sebagai tempat persinggahan perjalanan yang penring. perubatan.kekuatan serta kemodenan angkatan tentera kuasa-kuasa Barat. leyasu Tokugawa memulakan kempen anti-Kristian pada tahun 1615 dan bertindak membunuh mubaligh-mubaligh Portugis dengan kejam. wujud keamanan di negara Jepun selama lebih dua kurun yang secara langsung memperkukuhkan kedudukan Kesyogunan Tokugawa dan penentangan semakin berkurangan.2 Komodor Perry dan Peranannya Timbul perasaan tidak puas hati terhadap kepimpinan dan pemerintahan Kesyogunan Tokugawa terutama dari kalangan daimyo-daimyo. Tindakan ini bertujuan memaksa rakyat meninggalkan agama Kristian dan pada masa itu. Syogun membenarkan kemasukan buku-buku Barat kecuali buku mengenai agama Kristian. Komander Matthew Calbraith Perry dibenarkan . Daimyodaimyo yang beragama Kristian memaksa pengikutnya memeluk agama Kristian sebagai membantah Kesyogunan Tokugawa. agama Kristian telah diharamkan sama sekali dan rarnai orang Jepun yang beragama Kristian dibunuh. Pada 3 Julai 1853. Percubaan awal untuk membuka pintu negara Jepun telah dibuat oleh orang Rusia pada tahun 1739 tetapi mengalami kegagalan. Dalam tempoh masa ini. Dalam masa sama. muncul golongan terpelajar dan inteiek yang mulai mempersoalkan dan mempertikaikan mengenai kepimpinan Kesyogunan Tokugawa. sains dan teknologi. halaman 385 Selain Rusia. Pada tahun 1638. Dasar pemencilan atau penutupan pintu berlangsung sejak tahun 1638 sehmgga 1853. Syogun telah memerintahkan semua orang Portugis meninggalkan negara Jepun dan bermulalah dasar pemencilan Jepun (isolasi).

Kedua. membenarkan seorang Konsul Amerika ditempatkan di Shimoda. Akhirnya surat tersebut diterima oleh Maharaja Jepun setelah menunggu selama enam hari. puak-puak antiKesyogunan Tokugawa mula menunjukkan penentangan terhadap Syogun Tokugawa kerana membuka pintu Jepun kepada orang asing. mendapat bekalan makanan dan arang batu. Antara kandungan perjanjian ini ialah pertama. Akhirnya. Komodor Perry kembali semula ke Jepun bersama-sama dengan skuadron yang mengandungi tujuh buah kapal pada 13 Februari 1854. Pedagangpedagang British dibenarkan berdagang di Hakodate dan Shimoda. hak untuk membeli arang batu di pelabuhan tertentu. Lain-lain kuasa Eropah yang memerhatikan perkembangan pengaruh Amerika Syarikat turut mengambil langkah dan tindakan sama. tetapi ianya ditentang oleh Kesyogunan Tokugawa dan mendapatkan persetujuan dari Maharaja Jepun untuk membuka pintu. persetujuan dicapai antara Jepun dengan Amerika Syarikat yang membentuk kepada Perjanjian Kanagawa yang ditandatangani pada 31 Mac 1854. membuka dua pelabuhan iaitu Shimoda dan Hekodate sebagai tambahan kepada pelabuhan Nagasaki. Walaupun Daimyo-daimyo ingin mengekalkan dasar tutup pintu. kerajaan Jepun terpaksa menerima dan membuka peluang untuk membenarkan kuasa-kuasa ini menjalankan perdagangan. iaitu kapal-kapal Amerika boleh dibaiki. Akhirnya. . melayan dengan baik dan menghantar pulang kelasi kapal karam Amerika yang dijumpai di pelabuhan-pelabuhan tersebut. Antara kandungan surat ini menyatakan hasrat Amerika Syarikat untuk membuka sebuah atau lebih pelabuhan di Jepun untuk berdagang. Akhirnya. manakala pedagang-pedagang Belanda kini mendapat layanan yang sama. dan mendapatkan jaminan bahawa kelasi kapal Amerika yang karam berdekatan akan diberi perlindungan dan layanan yang sempurna. Apabila era kemasukan Barat bermula dan berkembang.menghantar surat dari Presiden Amerika Syarikat yang ditujukan kepada Maharaja Jepun di Edo. Dan ketiga. Maharaja Jepun mengambil keputusan untuk memerintahkan supaya Syogun Tokugawa supaya jangan melibatkan diri dalam sebarang perjanjian dengan kuasa-kuasa asing lagi.

. Dalam bidang pentadbiran Meiji telah undang-undang undang-undang. Dalam bidang politik. bermula dengan Amerika Syarikat telah mendapat tentangan daripada kalangan Daimyo. Ini menyebabkan orang Barat semakin lama semakin hilang kepercayaan kepada Syogun Tokugawa dan akhirnya. Kumpulan anti-Kesyogunan Tokugawa ini telah berjaya memujuk Maharaja Jepun dengan hal-ehwal mengatakan orang bahawa Syogun Tokugawa sering membuat keputusan keputusan sendiri tanpa merujuk kepada Maharaja. kepercayaan dan agama. Kesyogunan Tokugawa. majalah dan mendorong rakyat berkecimpung . natijah pertembungan antara negara Jepun dengan kuasa-kuasa Barat. atau ekonomi. kepada negara Jepun.20.dampak berbentuk positifdan negatif. penerbitan surat khabar. bertindak tidak memberikan sokongan kepada Tokugawa untuk menentang kumpulan anti-Kesyogunan Tokugawa iaitu Daimyo-daimyo dan pembesarpembesar feudal. menghapuskan Barat pemimpin-pemimpin sistem feudal dan wajib. mengetepikan halangan dan kelaskelas sosial. sosiobudaya. secara umumnya telah membawa dampak kepada halaman 386 kemerosotan dan kejatuhan sistem kesyogunan. jika ianya melibatkan asing. maka bermulalah proses pembentukan negara Jepun moden di bawah pemerintahan Maharaja Mutsuhito yang menggelarkan kerajaannya sebagai KerajaanMeiji dan melaksanakan dasurPemulihan Meiji. Maharaja Jepun mengambil memerintahkan supaya Syogun Tokugawa jangan melibatkan diri dengan hal-ehwal orang asing. Pembukaan pintuJepun kepada hubungan dan kemasukan orang asing. Selepas kejatuhan Kesyogunan Tokugawa pada tahun 1868.3 Dampak Kemasukan Tamadun Barat Interaksi antara Jepun dengan kuasa-kuasa Barat telah memberikan dampak. pelajaran pemerintahan memperkenalkan antaranya penyusunan jabatan kerajaan pusat.4. Kerajaan juga membenarkan perjalanan ke luar negara.daimyo dan pembesar-pembesar feudal lain. Dampak-dampak ini merupakan perubahan-perubahan dan pembaharuanpembaharuan dalam semua aspek ketamadunan sama ada dalam bidang politik.

kerajaan Jepun telah mengirim penuntut-penuntutnya ke negara-negara Barat untuk mempelajari dan mendalami bidang sains. idea industri berat daii cebagainya. Matlamat jangka panjang pemerintahan Meiji ialah dasar penaklukan.lembut. terutama di Kepulauan Hawaii selepas mereka mendapat kewarganegaraan Amerika Syarikat terutama selepas tamatnya Perang Dunia Kedua. Orang Jepun mulai berasa kagum dengan kemajuan serta pencapaian dan kemodenan negara-negara Barat. bersopan-santun dan penyabar. Asimilasi orang Jepun dengan Barat dapat dilihat masa kini. Untuk itu. Interaksi antaraJepun dengan kuasa-kuasa Barat. iaitu pada tahun 1877 tiada suatu kampung di negaraJepun yang wujud tanpa sekolah.dalam bidang perniagaan. Budaya tani Jepun dahulu telah sedikit sebanyak dipengaruhi oleh budaya Barat yang berasaskan ternakan. Menjelang pertengahan kurun ke-19. Orang Jepun lebih merendah diri berbanding dengan orang Eropah yang dianggap berbangga diri. berbanding dengan orang Barat yang bersikap lebih lantang dan terbuka. menyebabkan orang . Haiwan ternakan merupakan suatu unsur yang nyata tidak wujud dalam kehidupan tradisi bangsa Jepun sehingga kedatangan kuasa Barat pada zaman Meiji. hampir setiap kampung mempunyai sekolah sendiri dan menurut orang Perancis. Dalam bidang sosiobudaya. perubatan dan ketenteraan Barat yang dianggap lebih maju dalam proses pembentukan negara Jepun moden. Kerana itulah orang Eropah begitu kagum dengan sosiobudaya masyarakat Jepun. orang Jepun merupakan masyarakat yang lemah. Walaupun pengaruh Barat telah bertapak tetapi ianya tidak memberi kesan besar terhadap budaya Jepun yang kukuh. teknologi. Interaksi antara Jepun dengan kuasa-kuasa Barat ini memberikan dampak dalam bidang pendidikan. Ramai penuntut Jepun yang kembali dari negara Britain membawa bersama mereka halaman 387 ilmu pengetahuan mengenai teknik dan teknologi pembaikan kapal.

Britain dikehendaki memberikan sokongan ataupun berkecuali. Pada masa kini. Pemodenan ketenteraan Jepun ternyata. Pada tahun 1902. ianya memberikan hak istimewa kepada Amerika Syarikat berbanding dengan kuasa-kuasa Barat yang lain. Komodor Perry memiliki dua buah kapal wap sementara hadiah-hadiah yang diberikan kepada Maharaja Jepun termasuklah satu model enjin wap kereta api. Perjanjian Britain-Jepun ditandatangani yang mengiktiraf kedudukan Jepun setaraf dengan Britain dan sekiranya berlaku peperangan.Jepun sentiasa memerhatikan dan mengawasi perkembangan sains moden serta pencapaian orang Eropah dan Amerika Syarikat. alat telegraf . Pada tahun 1894. Pada tahun 1882. Selain itu. Ianya memainkan peranan penting bagi Jepun semasa melaksanakan dasar penaklukan atau perluasan kuasa di negara China.bahagian Asia yang lain. Semenanjung Korea dan dalam Perang Dunia Kedua. implikasi penting pertembungan Jepun dengan Barat adalah sistem perhubungan. sistem jalan kereta api merupakan antara termoden di dunia malah merupakan alat pengankutan awam yang amat penting. tercetus pertelingkahan antara negara Jepun dengan China. membawa Perjanjian Shimonseki pada tahun 1895. alat telegraf. Sistem jalan kereta api bermula pada tahun 1872 sejauh kira-kira 18 km. meletakkan negara ini sebagai salah suatu kuasa besar sehingga tamat Perang Dunia Kedua pada tahun 1945. kapal wap dan alat kelengkapan tentera yang moden. Tentera Imperial Jepun memasuki Manchuria dan China dikalahkan. Kerajaan Jepun menyedari bahawa setelah mempelajari dan memperolehi teknologi ketenteraan moden maka ini akan meletakkannya setaraf dengan kuasakuasa Barat. Amerika Syarikat diberikan kebebasan untuk berdagang dan membekalkan bahan api semasa dalam perjalanan ke bahagian. Dengan adanya perjanjian ini. iaitu infrastruktur kereta api sebagai suatu alat hubungan yang penting. Dalam sistem perhubungan dan komunikasi. Pemodenan dan kekuatan ketenteraan akan dapat melaksanakan dasar penaklukan kuasa di luar Jepun terutamanya di negara China dan Semenanjung Korea. kerajaan telah menubuhkan sebuah akademi tentera di samping pemodenan kelengkapan ketenteraan termasuk senapang dan senjata perang yang telah memantapkan kekuatan ketenteraannya. Dalam bidang komunikasi. kapal-kapal laut dan tentera telah diperkenalkan oleh Barat. Dalam Perjanjian Harris.

Industri perkilangan dipertingkatkan dengan kilang-kilang besi waja dan besi keluli (industri berat) dibuka untuk membekalkan pembinaan kapal dan keretapi. suatu sistem pos moden diperkenalkan bagi tujuan komunikasi. ramai yang menerima agama ini tetapi lama-kelamaan agama Kristian im mendapat tentangan terutama daripada pembesar-pembesar Jepun. iaitu langkah diambil pada tahun 1872 apabila perintah dikeluarkan untuk menubuhkan sistem bank yang moden mencontohi bankbank Amerika Syarikat.yang dihadiahkan kepada Maharaja Jepun telah membuka jalan ke arah sistem pemodenan komunikasi di Jepun. halaman 388 Dalam sistem kepercayaan dan agama. ini membawa kepada sistem pembayaran cukai tanah yang menggantikan bayaran cukai kepada golongan feudal. hak milik tanah individu cara Barat telah membuka mata orang Jepun dalam proses permodenan. Akhirnya. tanah merupakan milik kepada pembesar-pembesar sahaja tetapi kini hak milik diberikan kepada semua golongan masyarakat termasuk kaum petani. Sebelum ini. Kesannya. Antaranya adalah untuk memulihkan nilai mata wang. interaksi antara Jepun dengan Barat memberikan dampak kepada negara Jepun. Penentangan ini timbul kerana ianya dianggap bercanggah dengan fahaman Buddha dan ajaran adat istiadat Shintoisme Jepun. titik permulaan kemasukan kuasakuasa asing ke Jepun menandakan masuknya agama Kristian. Dalam bidang ekonomi. Manakala modal dipinjam daripada golongan kaya feudal yang sedia ada. Bank kebangsaan pertama ditubuhkan pada tahun 1873 dengan gabungan dua agensi kewangan kerajaan yang utama. Alat ini telah dikaji dan direka dengan lebih moden lagi oleh orang Jepun. Perdagangan dengan dunia luar juga membawa banyak keuntungan dan pertukaran mata wang asing ke negara Jepun. Di peringkat awal. Kilang-kilang ini membekalkan tenaga dan alat-alat kelengkapan peperangan untuk usaha penaklukan kuasa. Manakala dalam bidang pemilikan tanah. Ini membolehkan negara Jepun memajukan sektor perindustriannya tanpa . Pengetahuan seperti ini dibawa masuk melalui penasihat-penasihat asing dari luar negara.

5. Dalam konteks kontemporari. Selain dari itu. Jepun merupakan kuasa ekonomi yang terkemuka. pencapaian dalam ketamadunan ini menunjukkan bagaimana negara Jepun tidak pernah dijajah atau dipengaruhi kuat terutama dari segi politik oleh kuasa-kuasa Barat.1% pada penghujung tahunl990. Kedua-dua belah pihak mendapat faedah dari interaksi pertembungan ini. kaya dan mampu bersaing dalam bidang perindustrian. orang Jepun mempunyai aset 3 kali ganda daripada rakyat Amerika Syarikat. Pada awal tahun 1990. Mereka telah banyak mempergunakan teknologi Barat. ekonomi Jepun merupakan yang keduaterbesar di dunia selepas Amerika Syarikat.5 JEPUN MASA KINI 20. pertembungan antara Jepun dengan Barat banyak membawa dampak-dampak positif dan negatif. Kini. negara Jepun telah mendapat banyak manfaat dalam proses pemodenan negara tersebut. halaman 389 20. Menariknya. ilmu pengetahuan sains dan sebagainya untuk memodenkan negara Jepun.cagaran dalam bentuk pinjaman bank dengan kuasa-kuasa Barat. orang-orang Jepun bekerja keras untuk menukarkan negaranya daripada negara miskin kepada negara maju dan moden. Melalui pertembungan ini. dan hanya meningkat sebanyak 2. harga barang . Radar pengangguran di Jepun kekal di bawah paras 3% pada waktu yang panjang. terutama pergantungan dari sudut ekonomi. negara Jepun merupakan salah sebuah kuasa utama dalam ekonomi antarabangsa dan sejagat. 4 kali ganda aset rakyat Britain danJerman. Malahan Jepun telah diletakkan setaraf dengan kuasa-kuasa Barat dari sudut perekonomian dan ketenteraan.1 Aspek Ekonomi Jepun Sejak lebih dari 100 tahun. Secara umumnya.

5. sesebuah kerajaan seperti kerajaan Jepun yang dapat mengawal perbelanjaan negara sehingga terselamat daripada inflasi adalah kerajaan yang efektif dan patut dihargai. penjanaan kuasa elektrik dan penghasilan tenaga nuklear. Bidang ini mula diperkenalkan di Jepun pada 1860an semasa zaman Pemulihan Meiji. Walaupun perindustrian Barat telah diperkenalkan di Jepun. Walaupun reputasi politik Jepun tidak sehebat kecanggihan ekonominya. sistem senioriti.8% Kemajuan ekonomi Jepun dibantu oleh kewangan kerajaan Jepun yang berada dalam keadaan baik. perikanan. sistem kerjaya seumur hidup (lifetime employment) dan hubungan erat antara kakitangan dengan syarikat tempat mereka bekerja. Bidang utama yang banyak member! sumbangan kepada kemajuan ekonomi Jepun ialah perindustrian. ahli-ahli syarikat bersatu-padu untuk menjayakan syarikat masingmasing. . Jepun menjadi antara negara perindustrian yang terkenal di dunia. Ini berbeza dengan keadaan pada 1970-an. Industri tradisional yang mengeluarkan barangan untuk kegunaan tempatan seperti makanan. iaitu 34. 20.2 Perindustrian Bidang perindustrian amat penting dan banyak memberi sumbangan kepada ekonomi Jepun. Bidang-bidang lain yang turut menyumbang kepada ekonomi Jepun termasuklah pertanian. Antaranya ialah jarang berlaku mogok. Oleh itu. terdapat 2 jenis industri: 1. pembalakan.7% daripada perbelanjaan negara terpaksa dipinjam dari luar.adalah stabil dan kadar inflasi bagi barang-barang pengguna dari tahunl985 sehingga tahun 1990 hanya 1. wujud banyak sektor-sektor swasta. Terdapat beberapa faktor yang membawa kepada kemajuan ekonomi Jepun. tetapi rakyat Jepun tetap mengekalkan nilai-nilai tradisi.Oleh itu. Selepas Perang Dunia Kedua. Jepun dikenali sebagai sebuah negara perindustrian moden. pakaian dan alat-alat kelengkapan.

Sehingga 1953. Pada 1950-an. Filipina dan Malaysia. tetapi juga melabur dalam lombong-lombong besi di India. Industri automobil juga penting di Jepun. soda kaustik dan sebatian karbon. Jepun juga terkenal dengan industri besi dan keluli.halaman 390 2. alat-alat elektronik dantekstil. perubahan berlaku daripada pengeluaran kimia organik kepada kimia bukan organik. Sebelum ini. Best yang diperlukan diimport dari negara luar. Industri ini mampu berkembang walaupun kekurangan bahan mentah terutamanya petroleum. Kebelakangan ini. Jepun mula mengeluarkan kereta. barulah wujud industri yang mengeluarkan barang-barang elektronik. Untuk menghasilkan tekstil. Jepun hanya mengeluarkan lori. Industri tekstil penting di Jepun. tetapi kini Jepun lebih member! tumpuan kepada industri berat. Jepun tidak hanya mengimport besi. eksport utama Jepun ialah automobil. simen dan ammonium sulfat. kimia dan besi-keluli. automobil. radio. Industri moden yang dikendalikan oleh kilang-kilang besar dan mengeluarkan barang-barang moden seperti yang terdapat di barat. mesin basuh. Jepun juga adalah pengeluar utama barang-barang elektronik. peti sejuk. Walaupun Jepun masih antara pengeksport utama barang-barang tekstil. kebanyakan industri di Jepun merupakan industri yang mengeluarkan barang-barang pengguna dan kraftangan. Jepun juga . Jepun juga mengeksport bas dan motosikal. Industri kimia di Jepun mengeluarkan barangan seperti asid sulfurik. Selepas itu. Pada masa ini. Untuk memastikan bahawa Jepun mendapat besi yang mencukupi. Kemajuan industri elektronik berpunca dari permintaan yang tinggi terhadap barangbarang elektronik seperd televisyen. kapas diimport dari Amerika Syarikat dan bulu biri-biri diimport dari Australia. komputer dan sebagainya.

20. Ini termasuklah penggunaan baja kimia. Jepun terpaksa menggunakan kawasan tanaman yang terhad secara intensif untuk menampung keperluan penduduk yang ramai. pertanian tetap penting bagi ekonomi Jepun. terdapat banyak bot-bot milik persendirian yang menjalankan kegiatan perikanan secara beramai-ramai. biji benih bermutu tinggi dan mesin.4 Perikanan Jepun adalah di antara negara perikanan yang terbesar di dunia. pertanian intensif diusahakan dengan menggunakan teknik moden.5. Oleh itu.5. Kawasankawasan berhampiran pantai merupakan kawasan-kawasan perikanan. Ini terbukti berjaya dilakukan apabila hasil padi bagi setiap ekar tanah di Jepun adalah lebih tinggi berbanding dengan hasil padi di China dan Asia Tenggara. Walau bagaimanapun. ikan hering dan ikan mackerel. 20.3 Pertanian Walaupun Jepun merupakan sebuah negara perindustrian. Antara ikan yang ditangkap termasuklah ikan sardin. Jepun tidak mempunyai tanah yang cukup untuk pertanian kerana Jepun merupakan negara yang bergunung-ganang. halaman 391 Antara tanaman penting yang ditanam termasuklah padi yang merupakan makanan asasi penduduk Jepun.ada menghasilkan perak. Setiap pelawat yang datang ke Jepun terpesona dengan pemandangan indah pertanian intensif yang diusahakan sehingga meliputi lereng dan puncak bukit. Di situ. Ini kerana negara Jepun merupakan pulau-pulau yang dikelilingi oleh laut.bukau dan terletak dalam kawasan gunung berapi. aluminium dan titanum. . berbukit. 45% daripada penduduk Jepun bergiat dalam lapangan pertanian.

kemudahan memproses dan mengetm ikan-ikan.6 Penjanaan Kuasa Elektrik Pada waktu malam. salmon. kerajaan dan sektor swasta berusaha untuk memelihara hutan dengan menjalankan penanaman semula hutan. Syarikat-syarikat ini mempunyai kapal-kapal perikanan yang lengkap dengan peti ais. Hutan membekalkan Jepun dengan kayu-kayan untuk kerja-kerja pembinaan. 20. Jepun telah menandatangani beberapa perjanjian dengan negara-negara perikanan yang lain. Ikan-ikan yang biasanya ditangkap ialah tuna. 20. maka Jepun mengambil berat tentang pemeliharaan sumber-sumber laut. ketam dan ikan paus. Oleh itu. Jepun juga menggunakan teknik moden dalam perikanan dan teknik ini sangat diperlukan oleh negara-negara perikanan yang lain. Ini menunjukkan bahawa Jepun mempunyai sumber kuasa elektrik halaman 392 .5. menghasilkan pulpa dan sebagai bahan bakar (arang). neon-neon yang berkilauan merupakan pemandangan biasa di Jepun. Untuk menjaga kepentingan antarabangsa mengenai perikanan laut dalam. Oleh kerana perikanan penting kepada ekonomi Jepun. Jepun telah bekerjasama dengan beberapa negara perikanan dengan memperkenalkan teknik.5 Pembalakan 2/3 daripada negara Jepun diliputi oleh hutan. tetapi kayu tetap digunakan sebagai bahan utama.5.teknik baru dalam perikanan dan mengendalikan pemasaran hasil tangkapan ikan. Walaupun seni bina Jepun kini lebih merupakan seni bina daripada konkrit dan keluli. Oleh itu.Perikanan Laut Dalam sangat penting bagi negara Jepun. la dikendalikan oleh syarikat-syarikat perikanan yang besar.

pelbagai usaha dijalankan untuk memajukan kuasa elektrik bagi memenuhi keperluan negara.yang banyak. Maharaja tidak lagi mempunyai kuasa dalam . di kawasan-kawasan kampung yang terpencil. banyak pembaharuan dilakukan.6. bukan membahayakan manusia. 70% daripada tenaga elektrik didapati dan janakuasa hidroelektrik.6 ASPEK POLITIKJEPUN 20. 1946 dan berkuatkuasa pada 3 Mei 1947. Sejak 1955. Melalui sistem tersebut. Oleh itu. Keadaan negara Jepun yang bergunung-ganang dan hujan yang selalu turun menyebabkan negara Jepun mampu membekalkan tenaga elektrik yang banyak. Kemudahan elektrik terdapat di seluruh negaraJepun termasuklar. Pusat ini dikendalikan oleh 'Atomic Energy Commission' yang ditubuhkan pada 1 Januari 1956. perubatan dan pengawetan makanan. Terdapat banyak empangan-empangan besar diJepun yang menjadi pusat janakuasa elektrik.7 Tenaga Nuklear Tokai-mura merupakan pusat tenaga nuklear yang terawal.1 Maharaja dan Sistem Pemerintahan Sistem pemerintahan Jepun diumumkan pada 3 November. para saintis sentiasa menjalankan penyelidikan untuk mencari kegunaan-kegunaan baru bagi tenaga nuklear seperti penggunaan tenaga nuklear untuk memajukan pertanian. 20. Peningkatan penggunaan alat-alat elektrik di rumah-rumah dan perkembangan pesat industri menyebabkan bertambahnya permintaan terhadap kuasa elektrik. 'Atomic Energy Commission' bertanggungjawab memastikan bahawa tenaga nuklear yang terhasil digunakan kepada perkara-perkara yang mendatangkan faedah terhadap manusia. 20.5. Oleh itu.

Sebenarnya. Jika perkara ini terjadi. Kuasa pengurusan dipegang oleh kabinet. Dewan Perwakilan juga berkuasa menanamkan rasa curiga pada pergerakan kabinet. Selain dari itu. 2. . Kuasa politik dikongsi bersama oleh 3 bahagian kerajaan iaitu: halaman 393 1. Dewan Perwakilan berkuasa meluluskan perkara.2 Diet Diet berada pada tempat paling tinggi. Kuasa undang-undang dipegang oleh bahagian kehakiman.perkara yang ditolak oleh Dewan 'Councillors' dan seterusnya mengumumkannya sebagai keputusan Diet. Maharaja Jepun juga bertanggungjawab mengumumkan undang-undang dan perjanjian yang dibuat oleh kerajaan. Kuasa menggubal undang-undang dipegang oleh Diet. Tugas baginda hanya melantik secara rasmi Perdana Menteri dan Ketua Hakim (Chief Justice of the Supreme Court). 3. menganugerahkan pingat dan darjah kebesaran kepada mereka yang terpilihOrganisasi kerajaan Jepun seakan-akan sistem Parlimen British.kerajaan tetapi hanya menjadi simbol negara dan lambang perpaduan rakyat. 20. Dewan Perwakilan mempunyai kuasa yang lebih tinggi daripada Dewan 'Councillors'.6. ahli-ahli kabinet terpaksa meletak jawatan dan Dewan Perwakilan dibubarkan. Perdana Menteri telah terlebih dahulu dicadang oleh Diet sementara Ketua Hakim pula dicadangkan oleh Kabinet. la terdiri daripada Dewan Perwakilan (yang terdiri daripada 512 orang ahli yang berkhidmat untuk jangka masa 4 tahun) dan Dewan 'Councillors' (yang terdiri daripada 252 orang ahli yang dipilih untuk tempoh 6 tahun). memanggil ahli-ahli parlimen untuk bersidang dar.

5 Parti-parti politik . Beliau juga bertanggungjawab mewakili Jepun dalam persidangan antarabangsa. manakala hakim-hakim lain dipilih oleh kabinet. Pemilihan mereka disemak dalam referendum nasional. Perdana Menteri merupakan ketua parti yang memperolehi undi paling banyak. sistem kehakiman Jepun diubahsuai. Ketua hakim dicadangkan oleh Kabinet dan dipilih oleh Maharaja. Tetapi kini mahkamah bebas dari pengawasan bahagian eksekutif dan perundangan kerajaan. semua hakim mahkamah rendah dipilih untuk tempoh 10 tahun sahaja. Jika hakim melakukan kesalahan.6. 20. tetapi beliau dipilih secara tidak langsung melalui kekuatan parti politik. hakim Mahkamah Tinggi diminta berhenti dari perkhidmatan pada masa yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Untuk mengelak penyalahgunaan kuasa. dia akan didakwa oleh Court of Impeachment.20. Beliau dipilih oleh ahli-ahli Diet.4 Kehakiman Selepas perang. Sementara itu. Hakim Mahkamah Rendah pula dipilih oleh kabinet daripada daripada mereka yang dicalonkan oleh Mahkamah Tinggi. namun tidak ada sekatan untuk mereka dipilih semula setelah tamat tempoh perkhidmatan. Berbeza dengan Presiden Amerika Syarikat.3 Kabinet Perdana Menteri mengetuai kabinet. mahkamah diletakkan di bawah kuasa kerajaan. Perdana Menteri Jepun tidak dipilih secara langsung oleh rakyat. Sebelum ini iaitu semasa zaman Pemulihan Meiji. halaman 394 20.6. Mahkamah Tinggi terdiri daripada ketua hakim dan dibantu oleh hakimhakim lain.6.

Untuk menjamin kestabilan ekonomi dan sosial dan seterusnya menyumbang kepada kepentingan awam. . ketenangan dan kebebasan serta membma negara Jepun yang mampu berdikan. Parti Sosialis menggalakkan polisi neutral. la dilakukan melalui revolusi yang aman. la berpegang kepada ideologi yang ekstrem dan berusaha untuk membentuk masyarakat sosialis melalui proses demokrasi. melalui perjanjian damai dengan Amerika Syarikat. 3.Di Jepun. Soviet Rusia dan Republik China.s Jepun (JCP) dan United Social Democratic Party. 2. • Parti Sosialis. Membentuk sistem demokrasi di Jepun untuk meningkatkan taraf hidup rakyat dan membentuk semula institusi-institusi yang telah ada selari dengan prinsip asas demokrasi. Parti ini menentang Perjanjian KerjasamaJepun-Amerika dan mendesak supaya tentera darat Amerika keluar dari Jepun dan menutup pangkalan tentera mereka di Jepun. Tujuan utama Parti Sosialis untuk membentuk masyarakat Jepun yang berbentuk sosialis. Mengenai dasar luar Jepun. • Parti Demokratik Sosialis dibentuk pada Januari 1960 oleh kumpulan yang keluar dari Parti Sosialis pada tahun yang lalu. terdapat juga parti Komeikai. sistem kebajikan sosial yang kukuh dan peningkatan taraf hidup golongan miskin. Parti ini mempunyai polisinya tersendiri dan tidak bergantung kepada parti-parti lain. penubuhannya ialah: 1. Selain daripada parti-parti tersebut. Prinsipnya serupa dengan Parti Demokratik Sosialis di Eropah. terdapat tiga parti politik utama: • Parti Demokratik Liberal (LDP) ialah parti konservatif. Tujuar. dan polisinya termasuklah mendapatkan kerjaya penuh (full employment). Paiti Komun. Ingin bekerja keras bagi memulihkan hubungan antarabangsa mengenai dasar keadilan sejagat.

No . Terdapat tiga agama utama di Jepun iaitu Shinto. Buddhisme pula memperkatakan tentang aspek-aspek ketuhanan yang jauh dari jangkauan akal manusia. Ketiga-tiga agama ini saling melengkapi antara satu sama lain. Sementara itu. Konfusianisme membekalkan masyarakat Jepun dengan nilai-nilai etika. No religious organization shall receive any privileges from the State.7 ASPEK AGAMA DAN FALSAFAH Masyarakat Jepun kini tidak menganggap agama sebagai satu kepercayaan tetapi sekadar satu rekreasi. Ketua-ketua bagi setiap kumpulan tersebut memberi wang kepada halaman 395 pengikut-pengikutnya semasa pilihan raya dan membantu ahli-ahli yang setia untuk mendapatkan kedudukan penting dalam parti dan kabinet. Parti Demokratik Liberal mempunyai 5 kumpulan terbesar. nor exercise any political authority.6 Kewujudan Puak dalam Parti Keunikan politik Jepun ialah kemunculan puak-puak dalam parti. 20. Sistem politik Jepun yang bersifat tradisional tetapi telah berjaya mencipta sebuah negara moden yang berjaya merupakan satu perkara yang menank. Buddhisme dan Konfusianisme. Shinto sering dikaitkan dengan pusingan dalam pertanian dan mengajartentang kebiasaan (rutin) dalam kehidupan seharian. bukannya didorong oleh perbezaan pandangan. terdapat beberapa agama lain yang wujud di Jepun termasuklah agama Kristian dan agama-agama baru. Dianggarkan bahawa kurang dari 1/3 penduduk Jepun berpegang kepada agama. Masyarakat Jepun diberi kebebasan untuk menganut mana-mana agama. Setiap kuumpulan dibentuk berdasarkan persamaan kepentingan peribadi.6. Ini dapat dilihat dalam perlembagaan yang digubal pada 1947. Selain dari tiga agama tersebut. artikel 20 yang menyatakan: Freedom of religion is guaranteed to all.20.

Upacara Shinto berkait rapat dengan pertanian terutamanya padi. shamanisme dan penyembahan alam.person shall he compelled to take part in any religious act. Antaranya ialah Yasukuni shnne di Tokvo. yang melambangkan semangat pahlawan-pahlawan muda yang gugur kerana mempenahankan negara. Penganut Shinto diajar supaya menyukai alam dan menghormati roh nenek moyang. Shinto terbahagi kepada dua: halaman 396 1. Sect. manusia adalah baik dan tidak berdosa.pahlawan Jepun. Shinto telah membentuk falsafah masyarakat Jepun. upacara Shinto termasuklah pesta menuai. Menurut Shinto.Shinto iaitu agama yang tulen. iaitu kuasa suci yang terjelma dalam pelbagai bentuk seperti matahari. Semua maharaja Jepun dipercayai sebagai Tuhan. The State and its organ shall refrain/win religious education or any otherreligious activity. gunung. pokok. angin dan batu. Pelbagai upacara dijalankan sebagai penghormatan kepada Kami agar beroleh kesejahteraan dalam hidup (seperti mendapat hasil tuaian yang banyak) dan mengelak dari bencana (seperti kebakaran dan penyakit). Dewa yang penting ialah Amaterasu iaitu Dewi Matahari. menanam dan menjaga tanaman dari gangguan binatang . Dalam agama Shinto. Shinto menjadi agama rasmi Jepun pada kurun ke-6. Oleh itu. Shinto ialah kepercayaan ash masyarakat Jepun yang berunsur animisme. Manusia perlu patuh kepada Kami. celebration. Agama ini tidak mempunyai kitabkitab atau nabi-nabi dan tidak perlu disebarkan seperti agama-agama lain kerana Shinto telah sebati dalam diri masyarakat Jepun. kerana mereka berasal dari Dewi Matahari. 2. masyarakat Jepun menyembah Kami. State Shinto telah membina beribu-ribu shrines untuk menghormati pahlawan. rites or practice. Pada pertengahan kurun ke-19. apabila maharaja ingin menguatkan kekuasaan dan kedudukannya. State Shinto iaitu agama menyembah maharaja dengan tujuan untuk menguatkan semangat kebangsaan masyarakat Jepun.

gerakan ini terus mengendalikan institusi-institusi agama Buddha. Kemudian. ia bertukar bentuk kepada semangat nasionalisme terhadap Putera Nichiren. Agama Shinto meletakkan dunia sebagai tumpuan utama dengan menekankan kegembiraan hidup di dunia. Secara umumnya. mereka menuju ke kuil Buddha untuk mendengar deringan loceng yang dipercayai boleh menghalau 108 kejahatan. Kemudian. Penentangan ganas antara penganut agama Buddha dengan Diktator Oda Nobunaga pada kurun ke-16 telah menukar agama Buddha menjadi satu gerakan politik yang berjuang menentangtentera Jepun. Terdapat pelbagai versi agama Buddha. yomi no kuni (neraka) dan Tokayo no kuni (dunia). terdapat tiga alam iaitu takama no hara(syurga). agama ini lebih bersifat eksoterik. Agama Buddha dibawa ke Jepun oleh orang-orang Cina pada kurun ke. Sebaliknya. Masyarakat Jepun menggunakan agama Shinto dalam upacara perkahwinan. Biasanya. pada malam tersebut juga. agama Shinto juga mempercayai bahawa ada hidup selepas mati. Dalam falsafah Shinto. Doktrin-doktrin Konfusianisme telah lama diperkenalkan ke Jepun sebagai elemen penting dalam tamadun dan pendidikan Cina. pada malam Tahun Baru. ketua mazhab agama Buddha akan melibatkan diri dalam politik dan membuat penentangan secara terbuka kepada pihak berkuasa yang bersifat sekular. agama Buddha digunakan. Agama ini dianuti oleh 83 juta orang daripada 123 juta orang rakyat Jepun. Tetapi. pengaruh Konfusianisme semakin berkurangan akibat kemunculan kuasa tentera halaman 397 .6.dan alam semula jadi. Walau bagaimanapun. Pada kurun ke-9. Matsuri adalah upacara Shinto yang paling popular. masyarakat Jepun akan mengunjungi tempat ibadat Shinto (Shinto shrine) untuk mendapatkan cahaya kebaikan. Dalam masayang sama. Selain dari itu. Konfusianisme diperkenalkan oleh Tokugawa demi untuk menjayakan citacita politiknya. pada kurun ke-13. semasa kematian. Shinto dan Buddhisme saling melengkapi antara satu sama lain.

idea konfucianisme digunakan untuk menyatukan negaraJepun dan bertapak kukuh dalam sanubari masyarakat Jepun. namun agama ini mempunyai pengaruh besar terhadap masyarakat Jepun.selepas kurun ke-12. kegembiraan dan kemudahan dalam sesuatu urusan. Agama ini mempunyai kitab suci. Banyak agama baru muncul di Jepun dan dianuti oleh 14 juta orang. Oleh itu. agama Kristian telah menjadi pelopor dalam pembinaan sekolah-sekolah bagi anak-anak perempuan. Tenrikyo menekankan tentang kebersihan. bandar suci (tenri) dan cara beribadat tersendiri. Agama Kristian juga wujud di Jepun dan terbahagi kepada dua iaitu Protestan dan Katolik. (12% daripada penduduk Jepun). Tennkyo berdasarkan agama Buddha. Pada 1920-an. pengikut agama Kristian telah bergabung dengan penyokong Parti Sosialis bagi menjayakan gerakan pekerja (labour movement. Penganut-penganut agama ini sering mengadakan gotong-royong membersihkan halaman . la diasaskan oleh seorang suri rumah. Contohnya. Sikap ini berjaya menukar samurai dari golongan pahlawan feudal kepada ahli birokrat yang baik seperti ahli birokrat di China. Secara umumnya. Semenjak itu. Gerakan Kristian di Jepun juga terlibat dalam isu keadilan sosial. Maharaja Hirohito mengisytiharkan bahawa baginda bukanlah Tuhan. Selepas perang terutamanya selepas tahun 1946. Ideologi ini dikaitkan pula dengan pegangan tradisi samurai lalu membentuk sifat yang dinamakan bushido {the way of the warrior). Dua agama baru yang paling popular ialah Tenrikyo dan Soka Gakkoi. hubungan antara agama dan negara mulai renggang. Walaupun hanya 1% penduduk Jepun beragama Kristian. Tokugawa mula memberi penekanan terhadap fahaman Neo-konfusianisme yang mementingkan kesetiaan orang bawah kepada orang atasan seperti kesetiaan rakyat terhadap pemerintah dan ketaatan anak kepada ibubapa. Idea. Prinsip-prinsipnya digabungkan bersama prinsip State Shinto untuk membangkitkan semangat nasionalisme di Jepun sebelum Perang Dunia Kedua.idea yang diperkenalkan oleh agama Kristian digunakan dalam pendidikan dan kerja-kerja kebajikan.

Soka Gakkai menggunakan kaedah paramilitary halaman 398 untuk membangkitkan semangat pengikutnya melalui perarakan. Masyarakat Jepun sejak zaman silam mementingkan kebersihan. Penganut agama ini terdin daripada kumpulan militan Buddhisme. kebanyakan rumah di Jepun mempunyai shrine yang kecil dan dilengkapi dengan patung Buddha. Perkara ini menggambarkan kebersihan rohani. Soka Gakkai menjanjikan kesihatan dan kebahagiaan kepada penganutnya. Penganut Shinto membersihkan tangan dan mulut sebelum menuju ke tempat ibadat. menerusi zikir. Bahkan. Semasa agama-agama baru ini muncul. Satu lagi agama baru yang cepat tersebar ialah Soka Gakkai (ValueCreating Society). hormat kepada orang tua. Menurut agama ini. Agama ini juga dikritik kerana menggunakan kaedah brainwashing dan strong-arm. masyarakat Jepun sepatutnya melawat shrine untuk berdoa atau sebagai satu penghormatan. perbezaan peranan lelaki dan wanita dan persamaan ant