bukutitas

TITAS 1 .............................................................................................................................. 11 BAB 1 ................................................................................................................

.................. 11 PENGENALAN ILMU KETAMADUNAN ................................................................. 11 1.1 TAKRIF TAMADUN DAN CIRI-CIRI PENTINGNYA .................................... 11 1.1.1 Hubungan Tamadun dengan Agama ..................................................................... 13 1.1.2 Hubungan Tamadun dengan Budaya .................................................................... 14 1.1.3 Hubungan Tamadun dengan Bangsa ..................................................................... 14 1.1.4 Ciri-ciri Asas Tamadun ........................................................................................... 15 1.2 KELAHIRAN DAN PERKEMBANGAN TAMADUN ...................................... 16 1.3 INTERAKSI ANTARA TAMADUN...................................................................... 20 1.4 PERSAMAANDANPERBEZAANANTARATAMADUN ................................. 24 1.4.1 Alam sekitar............................................................................................................ 24 1.4.2 Keluarga ................................................................................................................... 25 1.4.3 Komuniti ................................................................................................................... 26 1.4.4 Kerajaan .................................................................................................................. 26 1.4.5 Kegiatan Ekonomi ................................................................................................... 27 1.4.6 Pendidikan ............................................................................................................... 27 1.4.7 Kesihatan.................................................................................................................. 28 Bab 2.................................................................................................................................... 29 PENGENALAN TAMADUN ISLAM........................................................................... 29 2.1 KONSEP TAMADUN ISLAM ................................................................................ 29 2.1.1 Pengertian Tamadun dan Tamadun Islam ........................................................... 29 2.1.2 Hubungan Tamadun dengan Kebudayaan ............................................................ 31 2.2 MATLAMAT TAMADUN ISLAM ........................................................................ 32 2.2.1 Hubungan Manusia dengan Allah Pencipta Alam .............................................. 34 2.2.2 Hubungan Manusia Sesama Manusia ................................................................... 37 2.2.3 Hubungan Manusia dengan Alam Sejagat ........................................................... 38 2.3 DASAR TAMADUN ISLAM................................................................................... 40 2.3.1 Hak-hak Hidup ......................................................................................................... 41 2.3.2 Memelihara Akal Fikiran ........................................................................................ 42 2.3.3 Memelihara Kehormatan dan Keturunan ............................................................. 43 2.3.4 Memelihara Harta Benda ........................................................................................ 44 2.3.5 Memelihara Hak dan Kebebasan ........................................................................... 45 2.4 SIFAT.SIFAT TAMADUN ISLAM DAN CIRI-CIRI UTAMA ISLAM .......... 47 2.4.1 Sifat-sifat Tamadun Islam ..................................................................................... 47 2.4.2 Ciri-ciri Utama Islam............................................................................................... 48

Bab 3.................................................................................................................................... 50 3.1 MANUSIA DAN MASYARAKAT JAHILIAH.................................................... 51 3.1.1 Jahiliah dan Pengertiannya ................................................................................... 51 3.1.2 Sistem Kepercayaan dan Agama ........................................................................... 53 3.1.3 Sistem Politik dan Pentadbiran ............................................................................. 56 3.1.4 Sistem Perekonomian .............................................................................................. 57 3.1.5 Sistem Sosial dan Kebudayaan ............................................................................. 59 3.1.6 Ilmu Pengetahuan dan Keintelektualan ............................................................... 60 3.2 KELAHIRAN MASYARAKAT ISLAM DAN KEISTIMEWAANNYA ........ 64 3.2.2 Penyusunan Masyarakat dan Negara Islam Madinah ......................................... 68 3.2.3 Piagam Madinah ...................................................................................................... 70 3.2.4 Dasar Utama Pentadbiran Rasullulah dan Khulafa Ar-Rasyidin ...................... 73 Bab 4.................................................................................................................................... 80 SUMBER-SUMBER TAMADUN ISLAM................................................................... 80 4.1 KITAB AL-QURAN AL-KARIM ........................................................................... 80 4.1.1 Wahyu daripada Tuhan ......................................................................................... 80 4.1.2 Sifat Asli dan Kekal Sepanjang Zaman ............................................................... 86 4.1.3 Kitab Mukjizat ....................................................................................................... 88 4.1.4 Keistimewaan Al-Quran ........................................................................................ 93 4.1.5 Kandungan al-Quran ............................................................................................. 100 4.1.6 Hubungan al-Quran dengan Sains ....................................................................... 102 4.1.7 Hubungan al-Quran dengan Kitab Samawi Lain............................................... 104 4.2 AL-HADIS ................................................................................................................. 106 4.2.1 Pengenalan Hadis ................................................................................................... 106 4.2.2 Hubungan al-Quran dengan al-Hadis .................................................................. 107 Bab 5.................................................................................................................................. 112 ILMU DAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT MENURUT ISLAM .............. 112 5.1 PENGERTIAN DAN KONSEP ILMU ................................................................. 112 5.2 KEDUDUKAN CENDEKIAWAN DI SISI ISLAM .......................................... 115 5.3 PERANAN ILMU DALAM PEMBANGUNAN MASYARAKAT ISLAM .. 116 5.4 PEMBENTUKAN MASYARAKAT ISLAM ...................................................... 116 5.4.1 Perkahwinan .......................................................................................................... 117 5.4.2 Hak dan Tanggungjawab dalam Institusi Keluarga .......................................... 119 5.5 KONSEP KEMASYARAKATAN ISLAM .......................................................... 120 5.6 HAK DAN TANGGUNGJAWAB ANGGOTA MASYARAKAT .................. 122 5.7 ISLAM DAN MASYARAKAT BERBILANG BANGSA ................................ 123

Bab 6.................................................................................................................................. 124 6.1 IBN SINA.................................................................................................................. 124 6.2 IBN KHALDUN ....................................................................................................... 127 6.2.1 Ibn Khaldun dan Karya Agungnya Muqadimah................................................ 128 6.2.2 Ibn Khaldun Sebagai Ahli Sejarah dan Sosiologi ............................................. 129 6.3 IMAMAL-GHA2ALI ............................................................................................... 131 6.4.1 Al-Biruni Sebagai Ahli Astronomi..................................................................... 133 6.4.2 Al-Biruni Sebagai Ahli Sains ............................................................................... 136 6.5.1 Sumbangan Al-Khawarizmi ................................................................................. 140 Bab 7.................................................................................................................................. 145 KEADILAN DALAM TAMADUN ISLAM .............................................................. 145 7.1 KEADILAN DALAM ISLAM ............................................................................... 146 7.2 KEADILAN UNDANG-UNDANG ...................................................................... 147 7.3 KEADILAN SOSIAL .............................................................................................. 153 7.4 KEADILAN SEJAGAT ........................................................................................... 160 Bab 8.................................................................................................................................. 163 ISLAM DAN ISU-ISU SEMASA ................................................................................ 163 8.1 SENI DALAM ISLAM ............................................................................................ 163 8.1.1 Sumber Pengetahuan Seni ................................................................................... 166 8.1.2 Seni Bersumberkan Ajaran Islam ........................................................................ 168 8.1.3 Perbezaan antara Seni Islam dengan Seni Barat............................................... 171 8.2 KEDUDUKAN WANITA DALAM ISLAM ....................................................... 173 8.2.1 Kedudukan Wanita dalam Islam .......................................................................... 174 8.2.2 Peranan Wanita dan Lapangan Kegiatannya...................................................... 183 8.2.3 Poligami Member! Perlindungan kepada Wanita.............................................. 184 Bab 9.................................................................................................................................. 188 PERTEMBUNGAN TAMADUN ISLAM DENGAN KOLONIALISME BARAT
............................................................................................................................................ 188

9.1 CABARAN-CABARAN PENJAJAHAN BARAT ............................................. 188 9.1.1 Sistem Pengajaran dan Pendidikan ................................................................... 189 9.1.2 Akhbar dan Media Massa ..................................................................................... 192 9.1.3 Serangan Sosial ..................................................................................................... 193 9.2 GERAKAN PEMESONGAN PEMIKIRAN ISLAM ......................................... 195 9.3 CABARAN UMAT ISLAM ................................................................................... 196 9.3.1 Cabaran Sekularisme ............................................................................................. 196 9.3.2 Cabaran Orientalisme ............................................................................................ 199

9.4 KESAN-KESAN PENJAJAHAN KE ATAS UMAT ISLAM .......................... 201 9.4.1 Tajdid Tamadun ..................................................................................................... 201 9.4.2 Krisis Pemikiran Halangan Tajdid Masa kini .................................................... 205 Bab 10 ............................................................................................................................... 212 10.1 KONSEP TAMADUN MELAYU ....................................................................... 213 10.4 KESAN-KESAN KEDATANGAN ISLAM KE ALAM MELAYU .............. 219 10.5.1 Masyarkat Melayu Praagama Hindu dan Buddha ........................................... 221 10.5.2 Pandangan Semesta Melayu Pengaruh Agama Hindu dan Buddha ............. 222 10.5.3 Pandangan Semesta Melayu dan Pengaruh Agama Islam ............................. 223 Bab 11 ............................................................................................................................... 226 11.2 PENGARUH AGAMA HINDU-BUDDHA DAN ISLAM ............................. 229 11.3 BAHASA MELAYU SEBAGAI BAHASA PENGANTAR ........................... 229 11.6 SENI DAN TAMADUN MELAYU .................................................................... 238 11.6.1 Seni dan Kehidupan ........................................................................................... 239 11.6.2 Ciri-ciri Hasil Seni Melayu ................................................................................ 242 11.7 PROSES SOSIALISASI DAN PEMBUDAYAAN .......................................... 244 11.8 KAEDAH DALAM PROSES SOSIALISASI ................................................... 246 11.9 PENDIDIKAN AGAMA DAN KEMAHIRAN PRAKTIKAL....................... 247 11.10 PROSES SOSIALISASI FORMAL .................................................................. 248 Bab 12 ............................................................................................................................... 250 TAMADUN MELAYU SEBAGAI ASAS DAN KELANGSUNGAN TAMADUN MALAYSIA ..................................................................................................................... 250 12.1 TAMADUN MELAYU SEBAGAI ASAS TAMADUN MALAYSIA ......... 251 12.1.1 Sejarah dan Asas Sistem Pemerintahan.......................................................... 251 12.1.2 Sistem Perundangan Tradisional ....................................................................... 253 12.1.3 Agama Islam dan Adat-Istiadat Melayu ........................................................... 253 12.1.4 Peranan Bahasa Melayu dan Islam ................................................................. 254 12.1.5 Kedudukan Istimewa Orang Melayu dan Bumiputera dan Undang- Undang Adat ................................................................................................................................... 255 12.1.6 Semangat Kebangsaan ...................................................................................... 255 12.1.7 Kewarganegaraan dan Jati Diri Kebangsaan ................................................. 257 12.1.8 Akta Pendidikan, Rukun Negara, dan Dasar Kebudayaan Kebangsaan .... 258 12.2 TAMADUN MELAYU DALAM KELANGSUNGAN TAMADUN MALAYSIA ..................................................................................................................... 259 12.2.1 Asas Modenisasi dalam Tamadun Malaysia.................................................. 259 12.2.2 Dasar Ekonomi Baru ........................................................................................... 260

12.2.3 Pembinaan Golongan Profesional, Perniagaan, dan Industri......................... 261 12.2.4 Pemilikan Saham dan Sistem Ekonomi Islam ................................................. 262 12.2.5 Globalisasi dan Wawasan 2020 ......................................................................... 263 12.2.6 Cabaran-cabaran Kontemporari ......................................................................... 264 TITAS 2 ............................................................................................................................ 266 Bab 13 ............................................................................................................................... 266 TAMADUN PERIBUMI MALAYSIA........................................................................ 266 13.1 PENDAHULUAN .................................................................................................. 267 13.2 KONSEP PERIBUMI ............................................................................................ 268 13.3 KLASIFIKASI PERIBUMI MALAYSIA .......................................................... 269 13.4 PRASEJARAHDANSEJARAH ........................................................................... 270 13.5 ADAT ....................................................................................................................... 272 13.5.1 Organisasi Sosial.................................................................................................. 274 13.5.2 Ekonomi Tradisional ........................................................................................... 279 13.5.3 Agama dan Pantang Larang ............................................................................... 282 13.5.4 Nilai dan Norma................................................................................................... 291 13.6 KEDUDUKAN MASYARAKAT PERIBUMI KINI ....................................... 295 13.7 KESIMPULAN ....................................................................................................... 295 Bab 14 ............................................................................................................................... 297 TAMADUN INDIA: SEJARAH, KERAJAAN DAN PENTADBIRAN ............... 297 14.1 ZAMAN PRASEJARAH ...................................................................................... 298 14.2 ZAMAN PROTOSEJARAH................................................................................. 298 14.3 ZAMAN SEJARAH AWAL ................................................................................. 300 14.3.1 Zaman Vedik (1,500-500SM) ............................................................................ 301 14.3.2 Zaman Vedik Terkemudian (600-320SM) ....................................................... 302 14.3.3 Empayar Maurya (321-185SM) ......................................................................... 304 14.3.4 Kemerosotan Empayar (200SM-300 TM) ....................................................... 306 14.3.5 Zaman Gupta (300-600 TM) .............................................................................. 308 14.3.6 Zaman Sangam..................................................................................................... 310 14.3.7 Zaman Pallava (600-900) ................................................................................... 310 14.3.8 Zaman Chola (850-1200).................................................................................... 312 14.3.9 Hubungan India dengan Dunia Luar ................................................................. 314 14.4 SEJARAH ZAMAN PERTENGAHAN (1000-1756) ....................................... 316 14.4.1 Zaman Muslim ..................................................................................................... 316 14.4.2 Kerajaan Vijayanagar (1336-1565) ................................................................... 319 14.5 ZAMAN MODEN (1750-1947) ........................................................................... 320

Bab 15 ............................................................................................................................... 322 TAMADUN INDIA: MASYARAKAT DAN BUDAYA ......................................... 322 15.1 MASYARAKAT DAN BUDAYA ...................................................................... 323 15.2 SISTEM KELUARGA........................................................................................... 323 15.2.1 Ashrama Dharma ................................................................................................. 324 15.2.2 Purusartha ............................................................................................................. 326 15.3 KEDUDUKAN KAUM WANITA. ..................................................................... 327 15.3.1 Dalam Masyarakat Indo-Arya............................................................................ 327 15.3.2 Dalam Masyarakat Dravida ................................................................................ 328 15.4 SISTEMKASTA ..................................................................................................... 329 15.4.1 Sistem Varna ........................................................................................................ 329 15.4.2 Sistem Jati ............................................................................................................. 331 15.5 BAHASADANKESUSASTERAAN ................................................................... 332 15.5.1 Kumpulan Bahasa dan Skrip Bahasa ................................................................ 332 15.5.2 Kesusasteraan ....................................................................................................... 334 15.6 AGAMA DAN FALSAFAH................................................................................. 343 15.6.1 Hinduisme ............................................................................................................. 343 15.6.2 Agama-agama Heterodoks ................................................................................. 347 15.6.3 Sistem Falsafah India .......................................................................................... 349 15.7 SENI HALUS .......................................................................................................... 355 15.7.1 Seni Muzik ............................................................................................................ 355 15.7.2 Seni Tarian ............................................................................................................ 356 15.7.3 Seni Drama ........................................................................................................... 357 15.7.5 Seni Lukis ............................................................................................................. 358 15.8 BIDANG SAINS..................................................................................................... 359 15.8.1 Ilmu Matematik .................................................................................................... 359 15.8.2 Ilmu Astronomi dan Kalendar ........................................................................... 360 15.8.3 Ilmu Fizik dan Kimia .......................................................................................... 361 15.3.4 Bidang Logam ...................................................................................................... 362 15.8.5 Bidang Perubatan ................................................................................................. 362 Bab 16 ............................................................................................................................... 363 IKTIBAR TAMADUN INDIA: PANDANGAN SEMESTA DAN NILAI-NILAI
............................................................................................................................................ 363

16.2 PANDANGAN SEMESTA................................................................................... 364 16.2.1 Sifat Penerimaan .................................................................................................. 364 16.2.2 Sifat Toleransi ...................................................................................................... 370

16.2.3 Relevansi kepada Malaysia ................................................................................ 374 16.2 NILAI-NILAI .......................................................................................................... 376 16.2.1 Dharma .................................................................................................................. 376 16.2.2 Kepercayaan kepada Tuhan ............................................................................... 378 16.2.3 Karma .................................................................................................................... 380 16.2.4 Ahimsa .................................................................................................................. 381 16.2.5 Satya ...................................................................................................................... 382 16.2.6 Perpaduan.............................................................................................................. 383 Bab 17 ............................................................................................................................... 388 TAMADUN CINA: ASAL-USUL, UNSUR-UNSUR ASAS DAN ORIENTASI SISTEM NILAI ............................................................................................................... 388 17.1 PENGENALAN: ASAL-USUL DAN LATAR BELAKANG ........................ 389 17.1.1 Kebudayaan Yangshao........................................................................................ 389 17.1.2 Kebudayaan Longshan dan Zaman Gangsa ..................................................... 390 17.2 UNSUR-UNSUR ASAS TAMADUN CINA ..................................................... 392 17.2.1 Alam Sekitar yang Mencorakkan Tamadun Cina ........................................... 392 17.2.2 Sistem Pertanian Purba ....................................................................................... 392 17.2.3 Bahasa dan Sistem Tulisan Cina ....................................................................... 394 17.2.4 Pembentukan Bangsa Tionghoa ........................................................................ 395 17.2.5 Pandangan Semesta dalam Tamadun Cina ...................................................... 395 17.2.6 Falsafah dan Agama Cina ................................................................................... 397 17.2.7 Institusi Politik dan Sistem Pemerintahan........................................................ 400 17.2.8 Keluarga dan Masyarakat Cina .......................................................................... 401 17.2.9 Orientasi Sistem Nilai dalam Tamadun Cina .................................................. 402 Bab 18 ............................................................................................................................... 404 TAMADUN CINA: KESUSASTERAAN, KESENIAN, SAINS DAN TEKNOLOGI CINA ....................................................................................................... 404 18.1 PENGENALAN ...................................................................................................... 405 18.2 BAHASA DAN KESUSASTERAAN CINA KLASIK .................................... 405 18.3 KEPELBAGAIAN GENRE SASTERA CINA KLASIK................................. 406 18.3.1 Puisi ....................................................................................................................... 406 18.3.2 Prosa ...................................................................................................................... 408 18.3.3 Drama .................................................................................................................... 409 18.3.4 Fiksyen .................................................................................................................. 411 18.4 KESENIAN CINA.................................................................................................. 412 18.4.1 Muzik Klasik ........................................................................................................ 412

18.4.2 Kaligrafi ................................................................................................................ 415 18.4.3 Seni Lukis ............................................................................................................. 417 18.4.4 Seni Pembinaan .................................................................................................... 421 18.4.5 Seni Cina yang Lain ............................................................................................ 423 18.5 SAINS DAN TEKNOLOGI CINA ...................................................................... 424 18.5.1 Bidang Astronomi................................................................................................ 425 18.5.2 Bidang Matematik ............................................................................................... 425 18.5.3 Bidang Perubatan ................................................................................................. 425 18.5.4 Bidang Optik ........................................................................................................ 427 18.5.5 Bidang Alkimia .................................................................................................... 427 18.5.6 Teknologi Cina..................................................................................................... 428 18.6 EMPAT PENCIPTAAN AGUNG ....................................................................... 429 18.7 KEMEROSOTAN DAN CIRI-CIRI SAINS CINA .......................................... 430 18.8 PENUTUP................................................................................................................ 431 Bab 19 ............................................................................................................................... 432 TAMADUN CINA: INTERAKSI DENGAN TAMADUN LAIN DAN RELEVANSINYA DI MALAYSIA DAN DUNIA ................................................... 432 19.1 INTERAKSI ANTARA TAMADUN: PENGENALAN .................................. 432 19.2 INTERAKSI BUDAYA CINA DENGAN KAWASAN BULATAN BUDAYA ......................................................................................................................... 434 19.2.1 Interaksi Budaya Cina dengan Korea ............................................................... 434 19.2.2 Interaksi Budaya Cina dengan Jepun ................................................................ 436 19.2.3 Interaksi Budaya Cina dengan Vietnam ........................................................... 439 19.3 INTERAKSI BUDAYA CINA DI LUAR LINGKUNGAN BULATAN BUDAYA: TUMPUAN TERHADAP ASIA TENGGARA, INDIA, DUNIA ISLAM DAN BARAT .................................................................................................... 440 19.3.1 Jalan Sutera: Saluran Interaksi antara Tamadun ............................................. 441 19.3.2 Interaksi Budaya Cina dengan Asia Tenggara................................................. 442 19.3.3 Interaksi Budaya Cina dengan India ................................................................. 445 19.3.4 Interaksi Budaya Cina dengan Dunia Islam..................................................... 450 19.3.5 Dampak Barat dan Respons China .................................................................... 453 19.4 TAMADUN CINA DALAM PEMANTAPAN TAMADUN MALAYSIA DAN DUNIA ................................................................................................................... 458 19.4.1 Prospek Globalisasi: Masalah dan Cabaran ..................................................... 458 19.4.2 Tamadun Cina: Relevansinya di Malaysia dan Dunia.................................... 461 Bab20................................................................................................................................. 466

TAMADUN JEPUN ....................................................................................................... 466 20.1 LATAR BELAKANG DAN PENUBUHAN: SEJARAH TAMADUNJEPUN
............................................................................................................................................ 466

20.1.1 Asal-usul Nama Jepun dan Geografi ................................................................ 466 20.1.2 Sejarah Awal Orang Jepun dan Keluarga Diraja Jepun ................................. 468 20.1.3 Sejarah Awal Penubuhan Negara Jepun dan Peranan Korea Sebagai Jambatan Kemasukan Tamadun Cina ........................................................................... 471 20.2 PEMBINAAN, PERKEMBANGAN, DAN PEMANTAPAN TAMADUN JEPUN SEHINGGA 1912.............................................................................................. 472 20.2.1 Pembaharuan Taika dan Kod Taiho .................................................................. 473 20.2.2 Zaman Nara (710-784 M) ................................................................................... 474 20.2.3 Zaman Heian (794-1185 M)............................................................................... 475 20.2.4 Zaman Kamakura (1185-1331 M)..................................................................... 477 20.2.5 Kesyogunan Ashikaga (1338-1533 M)............................................................. 479 20.2.6 Zaman Sengoku Jidai .......................................................................................... 481 20.2.7 Kesyogunan Tokugawa (1603-1867 M) ........................................................... 483 20.2.8 Zaman Meiji (1868-1912 M) ............................................................................. 484 20.3 PANDANGAN SEMESTA MASYARAKAT JEPUN DAN SUMBANGAN AGAMA DALAM PEMBINAAN TAMADUN JEPUN .......................................... 490 20.3.1 Pandangan Semesta ............................................................................................. 491 20.3.2 Agama Shinto ....................................................................................................... 492 20.3.3 Pengaruh Agama Buddha ................................................................................... 495 20.3.4 Pengaruh Falsafah Konfusian dan Taoisme ..................................................... 497 20.3.5 Sumbangan Agama dalam pembinaan Tamadun Jepun ................................. 499 20.4 INTERAKSI TAMADUN JEPUN DENGAN TAMADUN BARAT ............ 501 20.4.1 Hubungan dengan Kuasa Barat dan Kemasukan Agama Kristian................ 502 20.4.2 Komodor Perry dan Peranannya ........................................................................ 503 20.4.3 Dampak Kemasukan Tamadun Barat ............................................................... 505 20.5 JEPUN MASA KINI .............................................................................................. 509 20.5.1 Aspek Ekonomi Jepun ........................................................................................ 509 20.5.2 Perindustrian......................................................................................................... 510 20.5.3 Pertanian ............................................................................................................... 512 20.5.4 Perikanan .............................................................................................................. 512 20.5.5 Pembalakan........................................................................................................... 513 20.5.6 Penjanaan Kuasa Elektrik ................................................................................... 513 20.5.7 Tenaga Nuklear .................................................................................................... 514

20.6 ASPEK POLITIKJEPUN ...................................................................................... 514 20.6.1 Maharaja dan Sistem Pemerintahan .................................................................. 514 20.6.2 Diet ........................................................................................................................ 515 20.6.3 Kabinet .................................................................................................................. 516 20.6.4 Kehakiman ............................................................................................................ 516 20.6.5 Parti-parti politik .................................................................................................. 516 20.7 ASPEK AGAMA DAN FALSAFAH.................................................................. 518 20.8 SISTEM PENDIDIKAN DI JEPUN .................................................................... 523 20.9 WANITA JEPUN MODEN .................................................................................. 525 20.10 ASPEK KESUSASTERAAN JEPUN ............................................................... 528 20.10.1 Aspek Seni Lukis, Seni bina dan Kraftangan ................................................ 530 20.10.2 Pakaian Tradisional Jepun: Kimono ............................................................... 533 20.10.3 Sistem Tulisan .................................................................................................... 534 20.10.4 Perayaan-perayaan Orang Jepun ..................................................................... 535 20.10.5 Kegemaran Masa Lapang Masyarakat Jepun ................................................ 537 20.10.6 Teater................................................................................................................... 538 20.10.7 Upacara Minum Teh ......................................................................................... 539 20.10.8 Ikebana ................................................................................................................ 539 20.10.9 Seni Mempertahankan Din dan Sumo ............................................................ 540 20.11 KESIMPULAN ..................................................................................................... 540 bab 21 ................................................................................................................................ 542 TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA: CABARAN KONTEMPORARI DAN MASA DEPAN ..................................................................................................... 542 21.1 PENILAIAN TERHADAP TAMADUN ............................................................ 542 21.2 INTERAKSI ASAS TAMADUN ISLAM, TAMADUN ASIA DAN BARAT
............................................................................................................................................ 544

21.3 DAMPAK BARAT ................................................................................................ 545 21.3.1 Dominasi Terhadap Politik................................................................................. 547 21.3.2 Dominasi Terhadap Ekonomi ............................................................................ 548 21.3.3 Dominasi Terhadap Media ................................................................................. 549 21.3.4 Dominasi Terhadap Budaya ............................................................................... 549 21.4 CABARAN PERADABAN ABAD KE-21 ........................................................ 553 21.4.1 Kepentingan Dialog Peradaban ......................................................................... 554 21.4.2 Ke Arah Memperkembangkan Dialog Peradaban........................................... 555 BIBLIOGRAFI ................................................................................................................ 558

TITAS 1 BAB 1 PENGENALAN ILMU KETAMADUNAN

Chandra Muzaffar Che WanJasimah Wan Mohd Radzi Hashim Hj. Musa Mohd. Zuhdi Marsuki Takrif Tamadun, Ciri-ciri Tarnadun, Hubungan Tamadun dengan Agama, Hubungan Tamadun dengan Budaya, Hubungan Tamadun dengan Agama, Hubungan Tamadun dengan Bangsa, Ciri-ciri Asas Tamadun, Kelahiran dan Perkembangan Tamadun, Interaksi antara Tamadun, Persamaan dan Perbezaan antara Tamadun, Alam Sekitar, Keluarga, Komuniti, Kerajaan, Kegiatan Ekonomi, Pendidikan, Kesihatan.

1.1 TAKRIF TAMADUN DAN CIRI-CIRI PENTINGNYA Perkataan 'tamadun' sering digunakan untuk menggambarkan kemajuan kebendaan (material) sesebuah masyarakat. Dari perspektif semasa pula, perkataan 'tamadun' selalunya merujuk kepada pencapaian yang tinggi dalam sains dan teknologi (S&T) selari dengan penonjolannya dalam tamadun Barat pada zaman ini. Sebenarnya perkataan 'tamadun' dari sudut etimologi berasal daripada perkataan maddarm dalam bahasa Arab. Maddana yang merupakan kata kerja yang meruJuk kepada perbuatan membuka bandar atau kota serta perbuatan memperhalus budi pekerti. Daripada perkataan maddana ini diterbitkan perkataan madani yang merupakan sifat nama. Madani merujuk kepada sifat sesuatu yang berkaitan dengan pembangunan perbandaran serta kehalusan budi pekerti yang terpuji. Kedua-dua perkataan maddana dan madani sendiri sebenarnya berasal daripada deen yang bermaksud agama, iaitu menggambarkan kehidupan beragama. Pengertian tamadun berdasarkan etimologi seperti yang dikemukakan, secara tidak langsung menekankan

Seperti hadarah dan peradaban. halus dan sopan ke arah pembentukan peribadi dan komuniti yang memiliki personaliti. Kemuncak kewujudan . Selam danpada itu. Tamadun )uga senng disamakan pengertiannya dengan peradaban yang membawa maksud keadaan dan tingkat kemajuan pada kehidupan jasmani dan rohani dalam sesebuah bangsa dan masyarakat. Perkataan ini berasal daripada perkataan civitas dalam bahasa Latin yang bermaksud bandar atau kou. perkataan yang senng digunakan dalam bahasa Inggeris untuk memberi maksud tamadun ialah civilization. Secara lebih sempurna. konsep ketamadunan sepatutnya dilihat dari perspektif yang meliputi pencapaian tatasusila dan moral yang tinggi serta kemajuan penempatan dan kemudahan yang sempurna. Lebih buruk danpada itu. Perkataan bahasa Arab lain yang turut digunakan untuk mentakrifkan tamadun lalah hadarah yang berasal danpada perkataan hadara yang merujuk kepada perbuatan duduk di bandar dan penlaku kehidupan yang tinggi. pemikiran dan kemajuan (seperti S&T. kesenian. tamadun boleh ditakrifkan sebagai sejumlah pencapaian dan pembangunan dalam segala perlakuan.dua perkara yang penting dalam memberi takrifan Halaman 3 yang lengkap terhadap tamadun. konsep ketamadunan yang sering difahami oleh masyarakat manusia hari ini lebih menjurus kepada perkara yang berkaitan dengan kemajuan penempatan dan kemudahan yang sempurna semata-mata. Berdasarkan pengertian-pengertian yang dikemukakan. tasawur terhadap kemajuan penempatan dan kemudahan disempitkan lagi kepada persoalan kebendaan yang menjadi simbol kemewahan. civilization juga membawa maksud yang menekankan penggabungan antara ketinggian budaya dan kemajuan kebendaan. tatasusila dan budi pekerti yang terpuji untuk membentuk sebuah masyarakat atau negara bangsa. Bagaimanapun. baik. kesusasteraan dan lain-lain) yang tinggi. Pentakrifan tamadun yang lengkap harus menggabungkan kedua-dua perkara tersebut yang berkaitan dengan kehalusan budi pekerti dan pembangunan perbandaran atau penempatan.

1 Hubungan Tamadun dengan Agama Seperti yang telah diterangkan sebelum ini kehidupan yang berbudi pekerti mulia dan bermoral tinggi merupakan satu perkara yang penting dalam kehidupan bertamadun. Perkara ini dapat dilihat sendiri kepada peninggalan bangunan dan barangan tamadun-tamadun silam yang dapat menggambarkan penghayatan yang tinggi terhadap kehidupan beragama. Di sini dapat diperlihatkan bagaimana agama mempunyai kaitan yang begitu rapat dengan tamadun sebagaimana yang digambarkan oleh tamadun-tamadun silam. Peranan agama dalam membentuk pandangan semesta seseorang dan sesebuah masyarakat serta penlaku tindakan mereka dalam kehidupan sememangnya begitu penting.n yang digunakan oleh Ibn Khaldun.sesebuah tamadun bukanlah digambarkan oleh limpahan kemewahan tetapi suasana kemakmuran sebagaimana ungkapan umra.1. 1. Selam daripada itu. Namun begitu. manakala kepercayaan seseorang pula merujuk kepada kehidupannya sebagai manusia beragama. bukan semua tamadun dipengaruhi dengan kuat oleh agama sebagaimana tamadun Barat kontemporari yang lebih cenderung memencilkan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan masyarakatnya. apabila tidak semua yang bernaung di bawah tamadun itu terdiri dari kalangan masyarakat Islam. . terdapat beberapa tamadun yang turut mengumpulkan pelbagai agama yang berbeza sebagai pegangan masyarakat. Pembinaan sifat yang seperti ini pada diri seseorang begitu berkait rapat dengan kepercayaan yang diterima. Halaman 4 kemuculan tamadun-tamadun silam sebelum ini merupakan manifestasi kepada kehidupan beragama yang berperanan membentuk pandangan semesta dan nilai kehidupan yang terpuji dalam masyarakat ketika itu. Fenomena ini dapat dilihat dalam zaman tamadun Islam yang lalu.

1. budaya masyarakat Islam di rantau Melayu berpakaian berbeza daripada masyarakat Islam di Semenanjung Arab sungguhpun mereka berada di bawah naungan ketamadunan Islam. Tamadun Islam misalnya mengandungi beberapa budaya mengikut negara atau wilayah yang berbeza.3 Hubungan Tamadun dengan Bangsa Hubungan antara tamadun dengan bangsa tidaklah begitu ketara sekalipun terdapat beberapa tamadun yang sering dikaitkan dengan sesebuah bangsa seperti tamadun Cina dan tamadun India.1.cin kehidupan bertamadun. tradisi dan . b. Budaya kehidupan sesebuah mesyarakat merujuk kepada tatacara mereka bertindak ke atas persekitaran mereka (termasuk persekitaran sosial) dalam menguruskan kehidupan secara kolektif. Halaman 5 1. Sebagai contoh. Dengan pengertian lain sesuatu natijah budaya yang kekal lama dalam sesebuah masyarakat merupakan natijah tamadun. Bagaimanapun tamadun berbeza daripada budaya sekiranya dilihat dari dua keadaan berikut: a.1.2 Hubungan Tamadun dengan Budaya Tamadun dan budaya mempunyai perhubungan yang rapat kerana budaya masyarakat yang tinggi dan terpuji menandakan kehidupan yang bertamadun. Masyarakat yang berbudaya tinggi sudah pasti mempunyai kehalusan budi dan kesempurnaan moral yang juga merupakan ciri. kesetiaan kepada maharaja merupakan satu natijah tamadun dalam masyarakat Jepun meskipun sistem politik mereka telah jauh berbeza daripada keadaan silam. Pengaruh dari natijah tamadun berkekalan lebih lama berbanding dengan pengaruh dari natijah budaya. Lazimnya sesebuah bangsa mempunyai pertalian yang rapat dengan sejarah. Tamadun melampaui batas-batas kenegaraan dan wilayah sedangkan budaya selalunya dikaitkan dengan negara atau wilayah tertentu. Manakala cara mereka berpakaian dan pemilihan jenis makanan pula merupakan natijah budaya kerana telah mengalami banyak perubahan dalam tempoh seratus tahun ini. Sebagai contoh.

ekonomi dan pendidikan yang sempurna dan teratur. Kemunculan satu bahasa atau beberapa bahasa yang serumpun dengan satu sistem tulisan yang tersendiri bagi menjadi perantaraan komunikasi. tamadun Islam dan tain-lain. Kewujudan sistem organisasi dan institusi sosial dalam bidang politik. .budaya kawasan geografi tertentu. Tamadun dan bangsa sebenarnya tidaklah mempunyai kaitan yang jelas kerana selalunya tamadun melampaui batasan kebangsaan. tamadun Cina. kesemua tamadun yang telah muncul mempunyai cin-cin dasar yang sejagat seperti benkut: a.1. Sebaliknya sifat tamadun melintasi sempadan geografi yang secara langsung melampaui batasan kebangsaan.4 Ciri-ciri Asas Tamadun Sepanjang sejarah telah muncul tamadun-tamadun yang besar dan masyhur seperti tamadun Mesir. Setiap tamadun dilihat mempunyai penonjolan yang tersendiri seperti tamadun Yunani yang masyhur dengan falsafah dan keseniannya. kepolisan atau madinah. Kewujudan penempatan masyarakat manusia di sesebuah kawasan atau beberapa kawasan yang disatukan membentuk kota. e. b. Kewu)udan sistem perundangan yang teratur dan sistem nilai serta moral yang berwibawa yang dikuatkuasakan untuk mengatur perlakuan dan tindak tanduk masyarakatnya dalam segala kegiatan kehidupan. c. Terdapat beberapa tamadun yang mengandungi lebih daripada satu bangsa seperti tamadun Barat yang mengandungi beberapa bangsa Eropah dan Amerika Utara. manakala tamadun Islam pula masyhur dengan perspektif kehidupan yang menyeluruh di samping perkembangan sains dan teknologi. pentadbiran. penyampaian dan pewansan khazanah tamadun dalam pelbagai bidang ilmu. tamadun Yunani. d. 1. tamadun India. Peningkatan kualiti kehidupan yang lebih sempurna berbanding sebelumnya seterusnya terhasil peningkatan jangka hayat penghidupan yang lebih stabil dan panjang. perakaman. Meskipun terdapat keistimewaan tertentu pada tamaduntamadun yang berbeza. bandar.

2 KELAHIRAN DAN PERKEMBANGAN TAMADUN Sorotan terhadap kemunculan tamadun-tamadun di dunia sebelum ini sememangnya begitu menarik. Kemunculan sesebuah tamadun juga boleh dikaitkan dengan rangsangan keagamaan dan kerohanian. Kelahiran sesebuah tamadun banyak didorong oleh kedudukannya yang strategik yang memungkinkan penempatan masyarakat memperoleh sumber-sumber semula jadi untuk kelangsungan kehidupan. tamadun Mesopotamia di Lembah Tigris dan Euphrates. 1. Faktor lokasi seperti ini yang merujuk kepada kesesuaian faktor-faktor geografi telah dilihat menggalakkan kemunculan tamadun Cina di lembah Huang-He dan Yong Tse. g. kesusasteraan dan nilai estetika yang tersendiri. b.tamadun dunia sebelum ini adalah seperti berikut: a. Ajaran agama dan amalan rohani sebenarnya mendorong manusia supaya menghayati nilai.Halaman 6 f. Tidak dapat dinafikan bahawa bukan mudah untuk menggambarkan secara lengkap bagaimana boleh berlakunya perubahan pada sesebuah masyarakat daripada kehidupan mereka yang tidak bertamadun kepada kehidupan bertamadun. Perubahan tersebut boleh jadi berlaku secara beransur-ansur atau secara drastik. dan juga tamadun Melaka di pinggiran Selat Melaka. Sesebuah masyarakat yang menghayati kehidupan beragama akan berusaha untuk membangunkan kehidupan mereka menuju kepada kesempurnaan kemanusiaan dan seterusnya melahirkan ketinggian . falsafah. Kelahiran dan peningkatan daya reka cipta dalam penciptaan teknologi Kelahiran dan perkembangan daya kreativiti dalam menghayati dan pembinaan bagi menyempurnakan lagi keselesaan kehidupan. Bagaimanapun secara lebih menyeluruh faktor-faktor yang dilihat mendorong kepada kemunculan tamadun. kesenian. Setiap tamadun yang muncul kadangkala didorong oleh faktor-faktor yang tertentu baginya. tamadun India di Lembah Ganges dan Brahmaputra.nilai kehidupan yang tulus dan suci yang mendorong kepada kehidupan bertamadun. tamadun Mesir di Lembah Nil.

Kesengsaraan dan pendentaan menjadikan sesebuah masyarakat itu lebih berdisiplin dan kreatif dalam membangunkan kehidupan mereka.budaya. bertanggungjawab dan jujur yang seterusnya mendorong rakyatnya barganding bahu untuk membangunkan negara. Kelahiran sesebuah tamadun turut didorong oleh toleransi yang tinggi terhadap sumbangan tamadun-tamadun yang lain. d. Halaman 7 c. Penghayatan nilai-nilai murni telah dilihat wujud pada hampir kesemua tokoh tamadun silam seperti Plato dan Aristotle dalam tamadun Yunani. Toleransi terhadap sumbangan . Kemunculan sesebuah tamadun dikaitkan juga dengan kesengsaraan untuk bekerjasama menggemblengkan tenaga untuk hidup. semangat berdisiplin dan sebagainya. Kemunculan tamadun Islam misalnya begitu dipengaruhi oleh rangsangan nilai daripada penghayatan cara hidup Islam yang kamil berserta dorongan langsung daripada risalah wahyu. al-Mawardi. kemunculan negara Jepun seringkali dikaitkan dengan penderitaan masyarakatnya selepas kekalahan mereka dalam Perang Dunia Kedua. Situasi kehidupan yang sengsara dan menderita boleh mendorong masyarakat membebaskan diri mereka daripada belenggu tersebut. Kelahiran sesebuah tamadun turut didorong oleh penghayatan yang tinggi terhadap moral dan nilai yang terpuji. Kautilya dan Samkara dalam tamadun India serta al-Farabi. e. kerajinan. Semangat untuk mewujudkan interaksi antara tamadun merupakan satu rangsangan kepada pemupukan kehidupan bertamadun. Daripada pembangunan kehidupan seperti ini bermulalah bibit-bibit kehidupan bertamadun. Hakikat ini bersesuaian dengan pepatah Inggeris yang menyatakan 'keperluan kehidupan merupakan ibu segala reka cipta' (necessity is mother of invention). Nilai-nilai murni yang wujud pada masyarakat sudah pasti menggalakkan kecintaan kepada ilmu dan nilai-nilai murni yang lain seperti kreativiti. Nilai-nilai murni yang wujud pada pemimpin sudah pasti menggalakkan kepimpinan yang berhemat. alGhazah dan Ibn Khaldun dalam tamadun Islam. Lao Tze dan Kung Fu-Tze dalam tamadun Cina. ketekunan. Dalam konteks zaman moden.

Tamadun Islam contohnya merupakan tamadun yang telah bersikap terbuka untuk menerima sumbersumber ilmu daripada tamadun Yunani. Tidak dapat dinafikan bahawa dalam sejarah terdapat beberapa tamadun berlangsung untuk satu tempoh masa yang begitu panjang. lebih daripada enam kurun. nilai-nilai tersebut merosot kerana limpahan kemewahan dan penyelewengan. Sebagai contoh tamadun Romawi berlangsung dari zaman Augustas sehingga ke zaman Aurelius (30SM -180 M). Begitu juga dengan tamadun Islam Uthmaniyyah dari tahun masehi 1299 sehingga 1922. tamadun India dan tamadun Cina. Pada penngkat permulaan la berjaya kerana nilai. tamadun Parsi. kesusasteraan. Bagaimanapun. Pada zaman kegemilangan sesebuah tamadun dapat diperhatikan pencapaian-pencapaian yang halaman 8 luar biasa dalam pelbagai bidang termasuklah kesenian. tetapi selepas mencapai kejayaan. Tatacara yang tersusun dalam pentadbiran dan perekonomian memakmurkan kehidupan masyarakat yang seterusnya mendorong ke kemuncak kegemilangan.nilai baik. Benarkah kemerosotan sesebuah tamadun itu disebabkan hukum sejarah yang pasti berputar setiap masa? Menurut Ibn Khaldun kemerosotan sesebuah tamadun itu adalah putaran sejarah. pemikiran dan falsafah. Kegemilangan sesebuah tamadun juga dapat dilihat dari segi penciptaan teknologi yang seterusnya berkembang dalam tamadun-tamadun selepas itu. Sikap tokoh-tokoh penting dalam tamadun-tamadun sebelum ini jelas menampakkan toleransi dan saling hubungan antara tamadun. Sebaliknya para sarjana yang lain berpendapat sesebuah tamadun itu merosot bukanlah disebabkan hukum sejarah.tamadun-tamadun yang lain menggambarkan sikap terbuka untuk menerima sumber-sumber yang baik daripada tamadun-tamadun tersebut dan seterusnya membantu kemunculan tamadun baru. Hakikat ini menerangkan bahawa kegemilangan dan kecemerlangan bukanlah monopoli sesebuah tamadun tertentu. Seterusnya natijah kemunculan sesebuah tamadun dapat digambarkan oleh perilaku dan budaya masyarakat yang tinggi dalam kegiatan kehidupan mereka. setiap tamadun dalam sejarah mengalami zaman kemerosotan masing-masing. Kemerosotan sesebuah .

wenangnya. tamadun Romawi dan tamadun Islam boleh dikaitkan dengan keruntuhan moral dan nilai terutama di kalangan pemimpin. b. Berlakunya ketidakadilan dengan wujudnya jurang perbezaan yang begitu ketara antara golongan kaya dengan miskin. Kehidupan bertamadun sudah tidak bermakna lagi apabila sistem ketatanegaraan dan perundangan tidak dihormati malah dicabuli dengan sewenang. Sebagai contoh. ekonomi dan sosial. Sebagai contoh. d. Sikap tertutup seperti ini sudah tentu merencatkan daya kreativiti dan inovasi sesebuah masyarakat yang seterusnya menyebabkan mereka berada dalam keadaan yang beku atau jumud berpanjangan. sesebuah tamadun itu boleh merosot kerana faktor-faktor berikut: a. Seorang penyair Arab. Sekiranya moral mereka hilang maka umat tersebut akan lenyap". Berdasarkan sejarah kemerosotan tamadun Yunani. Berleluasanya penindasan dan kezaliman sehingga persoalan hak. Ahmad Shauqi Bek pernah menukilkan: "Sesungguhnya tertegaknya sesebuah umat itu halaman 9 adalah disebabkan ketinggian moralnya. Edward de Bono .' c. situasi seperti ini dapat diperhatikan di penghujung tamadun Romawi pada kurun ketiga dan keempat Masehi. Berdasarkan sejarah. Wujud sikap tertutup yang tidak mahu menerima perubahan terutamanya dari segi perubahan teknologi atau perubahan dalam struktur politik. Berlakunya keruntuhan moral dan nilai dalam masyarakat terutama di kalangan pemimpin yang menandakan musnahnya penghayatan terhadap budi pekerti yang murni dan mulia. wilayah-wilayah kolonial yang merupakan sebahagian daripada tamadun Barat telah tumbang disebabkan penindasan dan kezaliman yang dilakukan. Seorang tokoh pemikir masa kini.tamadun itu boleh dielakkan sekiranya mereka belajar dari sejarah dengan mengekalkan nilai-nilai yang baik.hak kemanusiaan diketepikan sama sekali.

Dhamma (Righteousness) dunMokhsa (Liberation). interaksi antara tamadun Hinduisme dan tamadun Buddhisme pada zaman silam pada keseluruhannya membuahkan kesan positif. memiliki ciri-ciri tertentu dari falsafah Hinduisme. Berlakunya malapetaka atau bencana alam yang menyebabkan kerosakan secara besar-besaran. e. Buddhisme sebagai sebuah agama yang lahir dalam masyarakat Hindu. Sebagai contoh. Selepas Buddha dan misinya. Bagaimanapun. pemikiran. Kewujudan interaksi antara tamadun lahir disebabkan oleh semangat toleransi yang tinggi serta sikap saling menghormati antara sesebuah tamadun dengan sesebuah tamadun yang lain. Saling hubungan seperti ini dilihat telah melahirkan kesan-kesan positif meskipun terdapat juga kesan.3 INTERAKSI ANTARA TAMADUN Walaupun setiap tamadun mempunyai keistimewaaan tersendiri. faktor ini di luar kawalan manusia untuk menghalangnya daripada berlaku. penafian hakhak tertentu kaum wanita dan lain- .menyatakan bahawa sikap tertutup merupakan halangan yang paling besar terhadap penganjakan paradigma (paradigm shift). mstitusi dan keinsanan yang berlaku sepanjang sejarah. reformasi Hinduisme dipengaruhi pula oleh pemikiranpemikiran tertentu dari Buddhisme termasuklah kritikannya terhadap sistem kasta. Sesungguhnya wujud saling hubungan atau interaksi antara tamadun sama ada di peringkat perkongsian nilai. pemusatan kuasa rohaniah dengan golongan Brahmin. 1. Faktor seperti ini juga merupakan salah satu penyebab kemerosotan sesebuah tamadun. Keterbukaan seperti ini memungkinkan berlakunya percambahan pemikiran dan budaya lalu mengelakkan kebekuan atau kejumudan yang boleh menyebabkan kemerosotan sesebuah tamadun. sifat sebenar sesebuah tamadun tidak tertutup. termasuklah Karma (Rebirth). Dalam sejarah dapat dilihat bagaimana tamadun Islam Uthmaniyyah mengalami keruntuhan dari dalam disebabkan sikap tertutup yang tidak mahu menerima perubahan teknologi dan sosial.kesan negatif.

hak-hak masyarakat Buddha untuk mengamalkan agama mereka begitu dihormati di negaranegara yang kebanyakan penduduknya terdiri daripada penganut-penganut Islam. Kewujudan kuil-kuil seperti Borobudur di PulauJawa yang majoriti penduduknya penganut-penganut Islam merupakan lambang kepada sikap toleransi seperti ini. Saling hubungan masyarakat Muslim dan Hindu di India sebelum zaman kolonial juga memberi manfaat kepada kedua-dua pihak . Dalam konteks hubungan sosial. Demikian juga interaksi antara Islam dengan Yahudi dan Islam dengan Kristian pada saat kelahiran Islam di Semenanjung Arab turut memperlihatkan beberapa kesan yangpositif.a. Selain bebas mengamalkan agama masing-masing. sendiri. Meskipun agama mereka begitu berbeza dari segi metafizik dan teologi. Tempat-tempat peribadatan kedua-dua kaum ini diberi perlindungan. Pengiktirafan hak agama-agama bukan Islam untuk mengamalkan agama mereka selagi mereka tidak mengganggu atau menceroboh Islam atau masyarakat Muslim merupakan salah satu prinsip yang penting dalam sistem keadilan Islam. masyarakat Muslim bermteraksi dengan masyarakat Buddha di Thailand.w. Hak masyarakat Yahudi.kelompok kaum yang lain diberi jaminan perlindungan dalam Piagam Madinah yang digubal oleh Nabi Muhammad s. Indonesia (Jawa) dan Malaysia sebelum zaman kolonial lagi. masyarakat Yahudi dan Kristian hidup harmoni dan damai di tengah-tengah masyarakat Muslim yang merupakan majoriti. malah penganut agama Yahudi dan Kristian bebas mengamalkan agama mereka tanpa sebarang ketakutan. Kemboja.halaman 10 lain. Sepanjang sejarah ketamadunan Islam dari zaman pemerintahan Umayyah sehingga zaman pemerintahan Uthmaniyyah. Kristian dan kelompok. Situasi seperti ini menunjukkan kedua-dua pihak memperoleh manfaat daripada kewujudan interaksi antara tamadun. terutamanya di bumi Andalusia (Sepanyol). Interaksi antara masyarakat Muslim dan Buddhisme di Asia Tenggara juga bersifat positif. Penulis dan sarjana dan kalangan masyarakat Yahudi dan Kristian terus memberi sumbangan kepada perkembangan tamadun Islam. beberapa individu Yahudi dan Kristian diberi kepercayaan menduduki tempat-tempat tinggi dalam pentadbiran kerajaan Islam.

sent bina dan juga penghasilan peralatan ketenteraan. Dinasti Sung. pemakanan dan gaya hidup masyarakat India. muzik. budaya dalam berpakaian.meskipun hubungan ini tidak bebas daripada cabaran-cabaran tenentu. Dinasti Yuan dan Dinasti Ming. Kesemuanya ini dapat menggambarkan kesan yang positif daripada . beberapa sarjana Islam berbangsa Cina mempelajari Konfusianisme Konfusianisme menunjukkan seperti minat juga yang terdapat sama sarjana-sarjana terhadap Islam. terdapat banyak kesejajaran antara pengajaran Islam dan pengajaran Konfusianisme. Dalam Dinasti Tang. dan melalui proses interaksi termasuklah perkahwinan. Sebagai contoh. iaitu antara saudagar-saudagar Arab dan Parsi dengan halaman 11 saudagar-saudagar Cina. Lahirnya bahasa Urdu merupakan hasil daripada interaksi bahasa Parsi (Islam) dan bahasa Hindi (Hindu). Terdapat saudagar-saudagar Arab dan Pars! yang bermastautin di China. Terdapat di kalangan mereka yang dipertanggungjawabkan menjadi gabenor wilayah dan terdapat pula di kalangan mereka yang ditugaskan menjadi panglima tentera laut seperti Zheng He. Kelahiran bahasa Urdu ini merupakan contoh yang paling bermakna berhubung dengan interaksi antara dua tamadun ini. Beberapa tokoh Islam yang lain turut memberi sumbangan kepada pemikiran Konfusianisme seperti Liu Zhi dan Ma Zhu di samping sumbangan kepada bidang astronomi. mereka menjadi sebahagian daripada masyarakat tempatan. sarjana-sarjana Cina yang beragama Islam mendapati bahawa dalam bidang etika. Yang lebih menarik lagi. Saling hubungan dan interaksi antara Islam dan Konfusianisme pula bermula dan kurun Masehi ketujuh lagi. Pada peringkat awal. Manakala masyarakat Muslim di India pula menerima unsur-unsur tertentu termasuk sent bina. Disebabkan hal tersebut. pemakanan dan sent bina masyarakat di India Utara mengalami beberapa perubahan positif akibat daripada pertemuan dengan tamadun Islam. interaksi ini berlaku dalam bentuk perdagangan. beberapa tokoh-tokoh Islam muncul memberikan sumbangan yang penting kepada perkembangan tamadun Cina.

Keadaan yang sama turut berlaku apabila raja-raja Hindu bertindak membunuh rakyatnya yang beragama Islam. Sekali lagi. terdapat kejadian golongan Buddha memusnahkan kuil-kuil Hindu. panglima dan tentera Islam bertindak menghancurkan kuil-kuil Hindu sungguhpun perkara sebegini dilarang oleh hukum Islam sendiri. Faktor. tidaklah tepat sekiranya kita memberi gambaran bahawa pertembungan antara tamadun semuanya membawa kesan positif. ekonomi dan sosial bertanggungjawab selain daripada faktor politik. situasi di benua Asia sebelum zaman penjajahan Barat tanpa mengambil kira hubungan Kristian dan Yahudi. Sikap golongan beragama seperti sami dan paderi yang sentiasa cuba mewujudkan suasana harmoni. Dalam sejarah terdapat beberapa kes di India. Faktor-faktor yang berkaitan dengan teologi. Kesemua ini merupakan contoh-contoh kesan negatifyang timbul hasil daripada pertembungan tamadun. Berlaku di Eropah antara kurun Masehi kesembilan dan kelapan belas. Hubungan antara Kristian dan Yahudi kurang memuaskan sejak dari permulaan lagi. Sebelum kedatangan Islam ke India. Hindu. Bagaimanapun.faktor yang dilihat dapat membawa kesan yang positif hasil pertembungan antara tamadun lalah: halaman 12 a. faktor-faktor yang berkaitan dengan teologi. ekonomi dan sosial bertanggungjawab terhadap keadaan seperti ini. Buddha. terdapat putera-putera Kristian Eropah di zaman pertengahan melancarkan beberapa sin Perang Salib (Crusades) terhadap masyarakat Islam Timur Tengah sehingga begitu ramai orang Islam dan Yahudi dibunuh. Namun begitu secara keseluruhannya. beberapa pembunuhan Yahudi secara beramai-ramai. Sifat pemerintah dan pemimpin yang bertoleransi.interaksi antara tamadun. memberi tafsiran yang sejagat dan . memerintah negara dengan penuh keadilan dan kesaksamaan. b. Demikian juga. Taoisme dan termasuklah penganut Kristian sendiri berjaya hidup harmoni dan damai. seperti juga golongan Hindu melakukan tindakan yang sama menghancurkan kuil-kuil Buddha. penganut-penganut Islam. Konfusianisme.

persoalan teologi berhubung dengan konsep monoteisme Islam begitu berbeza daripada metafizik Buddhisme yang tidak menerima konsep Tuhan Pencipta (Creator God). Hakikat ini dapat menjelaskan bahawa dialog tamadun atau peradaban boleh berlangsung dalam keharmonian sekiranya fokus lebih ditumpukan kepada persoalan etika. 1. Manusia pula . Hinduisme pula sebaliknya.cenderung kepada semangat keinsanan. Sebagai contoh. Ciri-ciri perbezaan dan persamaan antara tamadun boleh dilihat terutamanya dalam konteks teologi dan etika.4. tetapi kepercayaan monoteisme mereka berbeza antara satu sama lain. tetapi boleh juga berlaku dalam sesebuah tamadun. Berdasarkan pengajaran sesetengah agama. menerima konsep Tuhan walaupun mamfestasi monoteismenya berbeza daripada Islam.4 PERSAMAANDANPERBEZAANANTARATAMADUN Disebabkan tamadun-tamadun yang pernah lahir di dunia mempunyai latar belakang yang tersendiri. alam sekitar dilihat sebagai anugerah Tuhan. malah dalam sesebuah agama itu sendiri. Kristian dan Yahudi. Percanggahan pendapat yang dimaksudkan tidak semestinya berlaku antara satu tamadun dengan satu tamadun yang lain. Sekiranya dibandingkan dengan persoalan teologi. Persoalan-persoalan teologi. persoalan etika sebenarnya kurang menimbulkan kontroversi. Dalam konteks melihat perbezaan dan persamaan antara tamadun. Islam. tujuh persoalan etika berikut dikemukakan: 1. maka terdapat begitu banyak perbezaan antara satu tamadun dengan satu tamadun yang lain. Namun begitu.1 Alam sekitar Hidup secara harmoni dengan alam sekitar merupakan satu prinsip yang diterima oleh kesemua agama. sering dilihat menimbulkan percanggahan pendapat. Kristian dan Yahudi dilihat secara umum merupakan agama-agama monoteistik. tidak dapat dinafikan terdapat juga banyak persamaan yang dikongsi antara beberapa tamadun tersebut.

Pengamalan seperti ini telah menjadi warisan turun-temurun dalam sesebuah keluarga tradisional. Konsep kekeluargaan dalam pengajaran Islam pula begitu mementingkan kasih sayang dan hormat-menghormati. . haruslah disedari bahawa penciptaan teknologi dan penggunaannya sangat dipengaruhi oleh pandangan semesta sesuatu tamadun atau pengamalan budaya.4. 1. tamadun-tamadun tradisional secara umumnya tidak halaman 13 memusnahkan alam sekitar. Bagi Islam. memelihara alam sekitar diben pentafsiran pasif sehingga alam sekitar itu disembah dan dilihat sebagai Divine Power. Pengabaian terhadap konsep kekeluargaan seperti ini merupakan penafian hak seseorang dan bertentangan dengan keadilan. Dalam sesebuah keluarga wujud hierarki kuasa yang menentukan kedudukan kaum lelaki dan kedudukan kaum perempuan.2 Keluarga Prinsip yang meletakkan keluarga sebagai asas pembentukan masyarakat begitu dihayati oleh tamadun-tamadun tradisional. Buddhisme dan beberapa aliran Kristian memelihara alam sekitar bermakna menggunakan anugerah Tuhan secara bertanggungjawab. Berdasarkan hakikat tersebut. Menurut konfusianisme kesetiaan dan pertalian yang erat merupakan konsep kekeluargaan yang paling penting. Sungguhpun terdapat perbezaan ini. bukanlah persoalan kedudukan kaum lelaki dan kaum perempuan dalam sesebuah keluarga itu yang menjadi persoalan utama. tetapi setlap mereka harus menunaikan tanggungjawab masingmasing dalam lingkungan kasih sayang dan hormat-menghormati. Sesetengah pihak mempunyai tanggapan bahawa keadaan ini mungkin disebabkan tahap teknologi yang masih rendah pada zaman itu. Keluarga yang dimaksudkan pada lazimnya adalah keluarga extended. Bagaimanapun.dipertanggungjawabkan sebagai khalifah (Custodian atau Steward) yang berperanan sebagai penjaga alam sekitar. Tetapi dalam beberapa tamadun tertentu.

4 Kerajaan Falsafah tamadun-tamadun tradisional begitu menekankan persoalan moral atau akhlak sebagai dasar sesebuah kerajaan. Namun demikian. fenomena seperti ini bukanlah bermakna seseorang itu tidak mempunyai identiti tersendiri dalam komuniti tradisional. 1. kesetiaan . Sifat-sifat raja halaman 14 yang saksama dan adil merupakan tema utama tamadun-tamadun silam.3 Komuniti Komuniti merupakan satu persoalan yang begitu penting dalam setiap tamadun tradisional. material dan psikologikal kepada anggotaanggotanya. Tidak boleh dinafikan bahawa komuniti sangat berpengaruh dalam menentukan personaliti dan identiti seseorang manusia. Peranan dan tanggungjawab kerajaan dijelaskan melalui peranan dan tanggungjawab seseorang raja.4. Dikotomi perseorangan (individu) dan komuniti jarang wujud dalam masyarakat tradisional. Meng Tze dan beberapa tokoh-tokoh yang lain sangat menekankan perkara ini. Begitu juga dalam tamadun India. tulisan Moh-Tze. Kautilya membincangkan ciri-ciri kepimpinan yang saksama dan adil. seperti juga al-Farabi. Lao-Tze. komuniti dapat memberi sokongan moral.1. al-Mawardi. dapat diperhatikan bagaimana identiti seseorang dan kemantapan komuniti mencapai keseimbangan dalam beberapa tradisi tertentu seperti Islam dan Buddhisme. Di samping itu. Komuniti juga dapat memastikan bahawa nilai-nilai dan norma-norma murni dalam masyarakat sentiasa dihormati.4. al-Ghazali dan Ibn Khaldun dalam lamadun Islam yang turut menumpukan perhatian kepada persoalan yang sama. Dalam sejarah ketamadunan manusia. Kesetiaan kepada raja dan perlindungan yang diberikan oleh raja kepada rakyat merupakan dimensi penting kerajaan dalam tamadun-tamadun tradisional. Kung Fu-Tze. Kedua. Dalam tamadun Cina.dua pihak berpegang pada nilai-nilai moral tertentu yang lazimnya bersumberkan agama atau kuasa transenden. Bagaimanapun.

4. 1. maka ketika itu rakyat boleh menyanggah dengan tujuan untuk membetulkannya. rasuah atau bentuk-bentuk penyelewengan yang lain seperti yang berlaku dalam kegiatan ekonomi moden. kenyataan ini bukanlah bermakna tidak terdapat penipuan. dimensi Inner-Being begitu penting dalam konsep pendidikan Islam.4. 'pasaran' dan sebagainya sangat dipengaruhi oleh pertimbangan. Dalam ajaran Islam. Bagaimanapun. Manusia tidak digalakkan menguasai persekitaran luaran melalui pengetahuannya tentang alam tanpa perubahan dalaman yang dapat dilakukan melalui pengetahuan tentang dirinya sendiri.pertimbangan moral. Dalam ajaran Islam persoalan tauhid memainkan peranan penting dalam transformasi manusia. Konsep 'wang'. Sekiranya seseorang raja melanggar lunas-lunas keadilan.yang diberikan oleh rakyat tetap berpandukan nilai-nilai moral. Hakikat ini menjelaskan bahawa wujud kegiatan ekonomi yang boleh mempertingkatkan tahap moral manusia sebagaimana juga wujud kegiatan ekonomi yang boleh merosakkan moral manusia. 'laba'. Cuma cara transformasi ini berlaku berbeza dari satu tradisi ke tradisi yang lain. 'ganjaran'.6 Pendidikan Matlamat paling utama pendidikan dalam tamadun-tamadun tradisional adalah pembmaan sifat-sifat seseorang (character-building). Hinduisme dan agamaagama yang lain. kegiatan ekonomi berlaku dalam konteks 'Moral Semesta' (Moral Universe). Kristian. Proses pengajaran ilmu mempunyai kaitan yang begitu rapat dengan matlamat murni ini. Dengan sebab itu wujud konsep hak-hak kehidupan dalam ajaran Buddhisme sebagaimana yang termaktub dalam salah satu daripada eight fold path. prinsip yang berkaitan dengan halal dan haram mempunyai hubungan yang rapat dengan persoalan akhlak. 1.5 Kegiatan Ekonomi Dalam tamadun-tamadun tradisional. Dengan menyedari perkara tersebut. tetapi dalam ajaran Buddha dan beberapa aliran . Perkara yang membezakan ekonomi tamadun tradisional dan ekonomi zaman moden adalah kayu pengukumya.

dalam persoalan-persoalan tertentu.7 Kesihatan Seperti bidang pendidikan.ajaran Hindu. Holistik di sini bermakna suatu pandangan yang mengakui bahawa kesihatan seseorang dipengaruhi oleh alam sekitarnya yang lebih luas dan lebih menyeluruh. konsep kesihatan dalam tamadun-tamadun tradisional tidak boleh dipisahkan daripada pandangan semesta sesebuah agama. Memahami persamaan dan perbezaan antara satu tamadun dengan tamadun yang lain seharusnya mendorong kita untuk lebih bersikap toleransi ke arah mewujudkan keharmonian sejagat. Kesan besar daripada konsep holistik bagi rawatan penyakit begitu mendalam. Mengubati penyakit bermakna memulihkan keseimbangan seseorang dan melalui proses ini dapat dipulihkan keharmonian dalam tubuh badan pesakit dan seterusnya keseimbangan dalam kehidupannya. Sifat penting konsep kesihatan tamadun-tamadun tradisional ialah pandangan dan pendekatan holistiknya. jelas bahawa teras kepada konsep-konsep kehidupan dan pencapaian matlamat hidup dalam tamadun-tamadun tradisional mempunyai beberapa ciri persamaan.4. Namun begitu. Halaman 16 . terutamanya yang berkaitan dengan teologi wujud beberapa perbezaan yang harus kita fahami. mengetahui persoalan-persoalan dasar berkaitan dengan ilmu ketamadunan membuka ruang kepada seluruh manusia untuk berinteraksi secara positif ke arah kehidupan yang lebih saksama. pemerintahan kerajaan dan bidangbidang masyarakat yang lain. Konsep holistik berdasarkan idea bahawa segala-galanya yang -wujud adalah saling berhubungan. transformasi sifat dapat dicapai melalui proses mencari diri sendiri. ekonomi. Berdasarkan pemerhatian terhadap kehidupan bertamadun. Halaman 15 1. Kesimpulannya.

Ill. The New Encylopaedia Britannica. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM). M. . 874. Memelihara Akal Fikiran. 1995). Al-Attas. 2. him. Vol. Hubungan Manusia dengan Allah Pencipta Alam. "Masyarakat Madani Malaysia: Satu Gagasan". Hubungan Manusia dengan Alam Sejagat. Sifat-sifat Tamadun Islam. Halaman 17 Bab 2 PENGENALAN TAMADUN ISLAM Ishak Suliaman Pengertian Tamadun dan Tamadun Islam. Matlamat Tamadun Islam. 11. Dari sudut bahasa Arab. The Oxford Encylopaedia of The Modem Islamic World. 1996. Dasar Tamadun Islam. Hubungan Tamadun dengan Kebudayaan. 3. Memelihara Haifa Benda. S. sudut epistemologi bahasa Inggeris dan Latin.1. Memelihara Hak dan Kebebasan.. Memelihara Kehormatan dan Keturunan. XVI. J..1 KONSEP TAMADUN ISLAM 2.Nota 1. Hak-hak Hidup. L. Pengertian tamadun atau peradaban secara keseluruhannya dapat dilihat melalui sudut bahasa Arab. 2. (Oxford: University Press. September 19-21. Hubungan Manusia dengan Manusia. Vol. Konvensyen Masyarakat Madani. 1.1 Pengertian Tamadun dan Tamadun Islam Secara umumnya pengertian tamadun dan tamadun Islam mempunyai perkaitan daripada aspek bahasa dan istilah. Ciri-ciri Utama Islam. Esposito. him. 1998. him. Chicago. Naquib.

terdapat di kalangan sarjana Islam yang memberikan definisi berhubung dengan tamadun Islam. istilah civilization dalam bahasa Inggeris berhubung kait dengan kemajuan dalam kehidupan manusia yang membentuk peradaban dan tamadun. keadaan tinggal menetap. kota. Ini bermakna. tamadun Islam tidak didirikan atas peranan atau kepentingan sesuatu bangsa. kampung atau tanah yang riinsahakan. budaya atau bersifat kebangsaan semata-mata. Selain daripada definisi di atas. Tamadun Islam . Beliau telah memberikan takrif tamadun Islam sebagai "keadaan kehidupan insan bermasyarakat yang telah mencapai taraf kehalusan tatasusila dan kebudayaan yang luhur bagi seluruh masyarakatnya" . Umran digunakan dalam kajian tentang bandar. sebelum ini menghuraikan maksud tamadun Islam atau peradaban sebagai "pencapaian manusia yang sudah melebihi keperluan asasi kehidupan sehingga dapat membuka jalan ke arah pemikiran dan penghasilan daya cipta yang lebih halus dan mempunyai nilai-nilai sent. Ini menunjukkan. dan hadarah. Ibn Khaldun. Ibn Khaldun. seorang sarjana Islam yang unggul dalam bidang ilmu kemasyarakatan Islam dalam karyanya Muqaddimmah telah menggunakan istilah urnran. bahawa istilah civilization yang dimaksudkan sebagai tamadun manusiawi lebih merujuk kepada kemajuan jati diri manusia di dalam membangunkan kehidupan dalam pelbagai peringkat terutamanya di peringkat negara." Tamadun Islam bersumberkan wahyu iaitu alQuran dan al-Hadis (al.n yang memiliki ciri-ciri tamadun. perkataan tamadun bererti memiliki ciri-ciri hidup bandar.terdapat beberapa istilah yang dirujuk dalam konteks tamadun.bandar atau ibu kota yang memiliki kawasan tanah yang didiami dan penempatan. Dari sudut epistemologi. Ibn Khaldun juga menggunakan istilah hadarah sebagai berlawanan dengan istilah badi atau halaman 21 badiah. Hadarah ialah suatu daerah. Antara istilah-istilah tersebut ialah madaniah.Sunnah) dan tamadun ini didirikan oleh masyarakat yang digelar dan menggelarkan diri mereka sebagai Muslim. Dalam penggunaan bahasa Arab moden masa kini. berkembang subur dan maju. dan kota-kota dipanggil mudu. Di antara sarjana tersebut ialah Syed Muhammad Naquib Al-Attas. bandar. Selain itu. tamadun.

Namun begitu. Turki. dan kelima. . peralatan dan kelengkapan keperluan kehidupan manusia termasuklah pakaian. Sepanyol. sistem kemasyarakatan. sistem ilmu pengetahuan. Kedua.2 Hubungan Tamadun dengan Kebudayaan Selain beberapa istilah yang telah digunakan untuk merujuk kepada tamadun atau peradaban.t.1.didirikan dan didukung sama ada oleh bangsa Arab. iaitu yang terkandung dalam semua kebudayaan di dunia ini.w. iaitu tamadun mempunyai jangka hayat yang panjang dan berkekalan manakala budaya mempunyai jangka hayat yang pendek dan sentiasa mengalami perubahan dan pembaharuan. Antara unsur-unsur bersifat sejagat ini ialah pertama. Keempat. istilah tamadun dapat dihubungkan dengan istilah kebudayaan. Melayu dan sebagainya yang dianggap saling melengkapi atau dikenali sebagai kesatuan ummah dan berpegang kepada unsur penyatuan iaitu konsep tauhid (meng-Esakan Allah s. peralatan senjata. Unsurhalaman 22 unsur kebudayaan yang berkekalan hayatnya akan dianggap sebagai unsur-unsur tamadun. perlindungan (rumah). bahasa sebagai alat komumkasi sama ada bahasa secara lisan ataupun melalui sistem tulisan.). sistem keluarga. antara tamadun dengan budaya wujud jurang pengertian yang berbeza terutamanya dari segi jangka hayat. organisasi politik dan sebagainya. sistem perekonomian dan mata pencarian kehidupan. Ketiga. Kebudayaan mengandungi beberapa unsur yang bersifat sejagat atau universal. 2. India. Parsi. Manakala golongan minoriti bukan beragama Islam yang bernaung di bawah pemenntahan Islam dianggap sebagai penyumbang kepada pencapaian tamadun Islam. Antara sumbangan golongan minoriti bukan Islam ialah menterjemahkan bukubuku daripada tamadun-tamadun sebelum Islam ke dalam bahasa Arab dan sumbangan dalam bidang pengkhususan tertentu yang dianggap tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. alat-alat pengeluaran dan sebagainya.

Berdasarkan ketamadunan Islam. Matlamat tamadun Islam secara umumnya juga akan memaparkan keadilan sistem pemerintahan Islam yang pernah ditegakkan pada zaman Nabi Muhammad s. kebudayaan berbentuk kerohaman dan kedua. kebudayaan berbentuk kebendaan. cara berfikir dan cara berasa ketakwaan dalam seluruh bidang kehidupan sekelompok manusia yang membentuk kesatuan sosial dalam satu ruang dan waktu. kebudayaan tertakluk kepada prinsip dan merupakan lanjutan dari agama dan membentuk integrasi yang lengkap dengan agama. 2. Keadilan sistem pemerintahan Islam pada zaman awal kebangkitan Islam dapat dibuktikan melalui fakta-fakta sejarah yang telah . khulafa' al-Rashidin dan pada zaman pemerintahan Islam yang seterusnya. Memandangkan Islam mempunyai satu cara hidup yang lengkap kepada manusia. iaitu al-Quran dan al-Hadis. maka melalui ilmu tamadun Islam ini kesemua sistem hidup tersebut akan dihuraikan secara ilmiah. Dalam konteks ini.Dalam konteks ini. terdapat sekumpulan sarjana sains kemasyarakatan. antaranya pengikut aliran Max Weber. maka ia dianggap sebagai kebudayaan bukan Islam.a.w. Kategori kedua. Pembentukan kebudayaan atau kebudayaan Islam ini tunduk kepada peraturan yang telah ditentukan melalui sumber-sumber asas perundangan Islam.2 MATLAMAT TAMADUN ISLAM Tamadun Islam dipelajari dan diperkenalkan secara sistematik kepada semua pengkaji dan pelajar kerana mempunyai dua matlamat yang utama iaitu matlamat umum dan khusus. kebudayaan berbentuk kebendaan inilah yang dinamakan civilization yang bermakna tamadun atau peradaban.. kebudayaan Islam diertikan sebagai suatu cara kehidupan. Sekiranya berlaku sebarang pertentangan antara kebudayaan dengan Islam. yang membahagikan kebudayaan kepada dua kategon iaitu pertama. Secara umumnya matlamat utama tamadun Islam ialah untuk mengangkat Islam sebagai al-Deen iaitu satu cara hidup yang lengkap dan komprehensif.

hubungan manusia dengan sesama manusia. hubungan manusia dengan Allah Pencipta Alam. dan ketiga. Ciri-ciri ketamadunan Islam yang telah dipaparkan melalui sistem pemerintahan Islam daripada pelbagai zaman sewajarnya difahami dan dihayati oleh semua generasi umat Islam dan bukan Islam. Perbezaan peranan ini pula melahirkan pembahagian pengkhususan kerja dan seterusnya terbentuklah suatu ekonomi bandar. Ciri-ciri yang bersifat alat bantu yang diperlukan dan dilaksanakan akan dapat melahirkan matlamat tamadun Islam dalam aspek-aspek berikut iaitu. wujudnya ketidakseragaman jenis bangsa yang memeluk Islam dan membentuk suatu masyarakat Islam yang mengandungi pelbagai bangsa dengan pelbagai peranan. tamadun Islam juga mempunyai matlamat khusus untuk mewujudkan hubungan manusia dengan sesama manusia serta mewujudkan hubungan manusia dengan alam sejagat. Matlamat khusus tamadun Islam adalah untuk menjalinkan hubungan manusia dengan Allah Pencipta Alam. kewujudan bangunan-bangunan atau monumen bersejarah yang menjadi lambang keagungan dan kebanggaan generasi kemudiannya. pertama. Kedua. . masjid dan sebagainya. Di samping itu.halaman 23 disepakati oleh sejarawan. terdapat beberapa ciri yang dianggap sebagai bersifat alat bantu yang diperlukan dan dilaksanakan seperti pengenalan dan penggunaan sistem tulisan. Dan keempat. kemunculan kota dan bandar yang berkemampuan untuk menampung peningkatan jumlah penduduk yang sedia ada di samping yang datang berhijrah atau bermigrasi. kedua. hubungan manusia dengan alam sejagat. Dalam usaha untuk mencapai matlamat tamadun Islam. Ketiga. seperti istana. Tulisan merupakan salah satu ciri penting tamadun Islam kerana ia berperanan mempercepat proses penyebaran kebudayaan Islam dan seterusnya meningkatkan perkembangan ilmu yang member! kesan penting terhadap perubahan dan pembaharuan dalam semua aspek kehidupan umat Islam.

Allah s. kaum dan bangsa.t. unggul. anak-anak. perniagaan yang kamu khuatiri kerugian. hubungan mulia manusia dengan manusia dan alam lainnya akan kembali kepada perhubungan yang kudus dengan Pencipta Alam itu sendiri.w. Islam menyeru penganutnya agar menghidupkan rasa perhubungan dengan pencipta-Nya kerana Dialah (Allah s. Ini bermakna. bermaksud: Katakanlah. Pencipta Alam inilah yang memerintah dan menguasainya tanpa membatalkannya. dengan menumpukan pemikiran kepada Allah Pencipta Alam ini dan segala yang terkandung dalam alam ini.t. Maka itu. Perhubungan dengan Allah s. hubungan dengan Allah s. kudus. Firman Allah s. Hubungan manusia dengan pencipta-Nya.t. Hubungan-hubungan lain ini merupakan makhluk Allah yang lain daripada perhubungan manusia dengan-Nya. bahagia dan suci murni.w. Inilah halaman 24 hubungan yang paling tinggi berbanding dengan hubungan-hubungan lain.w. adalah perhubungan yang tertinggi. merupakan matlamat yang terpenting dan terakhir untuk dituju dalam kehidupan. dan rumah-rumah kediaman yang kamu sukai . tumpuan tidak hanya sekadar pada bidang pembangunan dengan menggunakan atau mengeksploitasi sepenuhnya segala sumber dalam alam ini.2.w. Hakikatnya. harta kekayaan yang kamu usahakan.t. isteri-isteri. kaum keluargamu. Jika bapa-bapa. adalah setinggi-tinggi martabat perhubungan. jenis manusia. la menyuruh manusia berfikir lebih jauh daripada itu.2. yang melahirkan suatu kenikmatan tidak terhingga kepada jiwa yang bersih dan suci.saudara.w.t. seperti hubungan dengan keluarga. Dalam konteks ini. kebendaan dan sebagainya.1 Hubungan Manusia dengan Allah Pencipta Alam Islam tidak menentukan bahawa pemikiran manusia hanya terhad sekadar untuk memikirkan tentang alam ini semata-mata. saudara.) yang memudahkan dan mengurniakan kepada ahli-ahli fikir untuk mencipta pelbagai ciptaan dari semasa ke semasa untuk memenuhi keperluan dan manfaat manusia sejagat.

(Surah At-Taubah: Ayat 24) Oleh sebab itu. di samping mencintai sifat-sifat peribadi mereka yang begitu unggul.adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul.w.t.t.t. terbentuklah pergantungan hati terhadap Penciptanya dan permohonan pertolongan adalah semata-mata kepada Allah s. Allah s. berkekalan dan mutlak serta tidak menyamai atau dapat dibandmgkan dengan sebarang bentuk hubungan lain.t. maka tunggulah sampal Allah mendatangkan keputusan-Nya. hubungan dengan para rasul merupakan hubungan untuk mengambil petunjuk dan teladan daripada tingkah laku dan aktiviti mereka (sunnah). Pertama. tetapi bukanlah hubungan perhambaan. dan tidak dapat terpesong daripada. serta mematuhi ajaran yang dianjurkan oleh mereka. bahawa ia adalah suatu makhluk yang dimiliki Allah s. yang dikenali dengan nama 'undanghalaman 25 undang sebab-musabab'.w.g manusia dan alam tunduk di bawahnya.Nya dan daripada berjihad di jalan-Nya. Pencipta ke atas segala-galanya termasuk undang-undang dan peraturanperaturan yar.musabab itu. Segala kejadian yang berlaku mendorong timbulnya perasaan manusia. Hubungan antara manusia dengan Allah s. . Firman Allah s.Nya.orang fasik. adalah suatu bentuk hubungan yang unik. dan daripadanya terbit perasaan bertawakal ketika ia melaksanakan undang-undang sebab.t telah melahirkan beberapa implikasi dan tanggapan yang tersendiri.w.w.t. kerana para rasul itu sendiri ialah hamba-hamba Allah s.w.w. Bentuk hubungan lain tidaklah sebegitu serta tidak dapat menyamai atau dibuat perbandingan. Dan Allah tidak member! petunjuk kepada orang. bermaksud: Isa itu tidak lain hanyalah seoranghamha yangKami kumiakan kepadanya nikmat (kenabian)dan Kamijadikan dia sebagai taw/a bukti (kekuasaan Allah) untuk Bani Israel (Surah Az Zukhruf: Ayat 59).t dan di bawah tadbiran-Nya. Dalam pengiktirafan ini. Pencipta Manusia dan Alam Semesta. Umpamanya..w. hubungan manusia dengan pencipta-Nya. Maka itu. pengiktirafan manusia yang dicipta terhadap Penciptanya. manusia di dalam genggaman Allah s.

Keempat. dan ini merupakan suatu kepercayaan yang menyeleweng dan sesat. melalui permohonan dan doa. Permohonan dan permintaan hanyalah kepada Penciptanya sahaja kerana selain-Nya. Keenam.t. serta patuh kepada suruhan dan larangan-Nya. penguasa ke atas dirinya dan untung .t. manusia membalasnya dengan mengucap kata puji-pujian dan kesyukuran yang layak bagi sifat-sifat ketinggian-Nya dengan membuktikan melalui amal yang ikhlas. Kelima.w. adalah meliputi dirinya dengan apa yang diusahakan melalui jalan-jalan yang mendampingkan dirinya dengan Allah s.w. pengiktirafan dan manusia yang dicipta terhadap keagungan ini pemerintahan-Nya kebesaran kekuasaan-Nya.t. Oleh itu permohonan kepada yang lain. hendaklah sebagai wujud perasaan yang bertanggungjawab nasibnya. serta mentakdiskan-Nya. di samping tunduk dan khusyuk kepada-Nya. Melalui satu hubungan kepada yang Allah murni. Penciptanya memegang teraju kehidupannya.w.w. reda dan menyerah diri kepada segala hukuman-Nya. Ketiga. manusia yang dicipta mempunyai perasaan bertanggungjawab.w. setelah manusia itu sendiri menghabiskan daya usahanya dalam setiap kegiatan wajib yang berhubung dengan duniawi dan akhirat. Pengiktirafan termasuklah sikap mengagungkan dan membesarkan Allah s. s.t. Maka itu.Kedua. Penganugerahan Allah s. yang tiada tolok bandingnya itu. lahir dari batin semata-mata untuk-Nya.t. Pengiktirafan ini merupakan suatu kewajipan manusia yang berbudi tinggi dan mengenang jasa.t. semuanya adalah makhluk yangjuga dicipta-Nya. sebagai makhluk yang dicipta. kepada manusia tidak ternilai dan tidak terhingga. adalah merendahkan ketinggian dan kemurahan Allah s. penumpuan hanya kepada Allah s. kerana nikmat-nikmat Allah s.w.t.w. yang lemah dan tidak berdaya. dan rahmat-Nya. manusia yang dicipta sentiasa menyedari dan mengharapkan rahmat dari Penciptanya.w. pengiktirafan manusia yang dicipta terhadap nikmat-nikmat Allah s.t.

di samping berbuat baik kepada hamba. Halaman 26 2. lebih berbentuk kesatuan ummah. Bagi masyarakat Islam. juga telah memberikan penegasan tentang umat dan berkait pula dengan masyarakat Islam. dan sebaliknya.Dan ketujuh.w.hamba-Nya. bagi manusia yang dicipta. Hubungan dengan masyarakat bukan Islam tidak dibataskan sama ada kerana perbezaan jenis. malah tidak juga memandang keyakinan dan kepercayaan individu tetapi sebaliknya mementingkan hubungan baik. Dalam konteks ini.t.t. kecuali kerana takwanya (diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim).a.t. Rasulullah s. cinta dan rindukan Allah s. hanya terdapat satu ukuran untuk mendapat tempat utama di sisi Khaliq. warna kulit. Firman Allah s.2 Hubungan Manusia Sesama Manusia Masyarakat Islam merupakan suatu masyarakat yang berbentuk sejagat. lalu Kamijadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku.2. membuka pintunya kepada seluruh umat manusia di atas .w. tidak bersifat kebangsaan dan tidak terbatas dalam lingkungan sempadan geografi dan politik. saling menghormati.a. adalah sebagai matlamat kehidupan. sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu daripada seorang lelaki dan semang iwanita. Cinta dan rindukan Allah s. lagi. dalam sebuah hadis Baginda yang bermaksud: Tidak ada kelebihan seorangArah dengan seorang 'Ajam.w.w. bermaksud: Wahai manusia. agar dapat menikmati kebahagian di dunia dan akhirat. bahasa dan bangsa. Ini menunjukkan bahawa idea diskriminasi ras atau perkauman sudah dihapuskan dalam masyarakat Islam sejak zaman Rasulullah s. iaitu ketakwaan dan ketaatan kepada-Nya. di samping mencari keredaanNya yang sejati.w. yakni tidak bersifat perkauman. supaya kamu saling berkenal-kenalan. bertoleransi dan berdisiplin. sebagai sumber bagi segala yang maivjud (wujud) dan sumber bagi segala kenikmatan dan rahmat umum di alam ini. Sesungguhnyayangpaling mulia di sisiAllah ialahyangpaling takwa di antara kamu (Surah Al-Hujuraat: Ayat 13).

belas kasihan mereka dan timbang rasa mereka adalah laksana sebatang tuhuh.3 Hubungan Manusia dengan Alam Sejagat Tidak dapat diragukan lagi. dalam Islam wujud peranan dan tanggungjawab yang berbeza antara orang Islam (Muslim) dengan orang Islam yang lain.a. dan di atas landasan perikemanusiaan yang murni. 2. Dengan itu. Ini merupakan gambaran yang jelas bahawa tamadun Islam begitu mementingkan hubungan sesama manusia. yang bermaksud: Bandingan orang-orangmukmin mengenai kasih sayang mereka. tetapi berada di kedudukan yang istimewa dan . lagi. Kepentingan hubungan antara manusia dengan sesama manusia ditonjolkan dalam ajaran Islam. bahaffanyangsatu mengwttkan bahagian yang lain (diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim). antaranya yang bermaksud.muka bumi ini atas dasar persamaan yang sempurna. hubungan yang begitu erat dan kasih sayang yang kukuh. kekerasan dan penganiayaan sesama manusia tanpa mengira orang Islam atau bukan Islam ditolak dengan keras menurut ajaran Islam.2. bahawa manusia itu merupakan sebahagian daripada alam sejagat. maka semua manusia berhak untuk berhimpun dalam pangkuan Islam dan di bawah perlindungan sistem sosialnya. maka seluruh anggota yang lain turut merasai sakit tanpa tidurdan merasa demam (panas) (diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim).w. Atas dasar ini. Islam mewajibkan kepada pemerintah-pemerintah Islam supaya menjaga kepentingan bukan Islam dengan seadil-adilnya.jika satu anggota mendapat sakit. Menurut sabda Rasulullah s. OrangMukmin itu dengan mukminyanglainadalahlaksariasatu bangunan.a. Halaman 27 Berdasarkan hubungan manusia sesama manusia. di samping terhadap orang Islam sendiri. Ini termasuklah sebagaimana dinyatakan dalam beberapa hadis Rasulullah s. Kezaliman. merupakan satu bentuk keharmonian dan disiplin yang tinggi. Namun begitu.w. dan antara orang Islam dengan bukan Islam di dalam sesuatu masyarakat.

di sampmg akal fikiran yang dapat mengumpulkan segala hasil yang dicapai oleh pancaindera sambil menyelaraskan hasil yang dicapai oleh pancaindera itu hmgga dapat menjelaskan tentang hakikat alam itu sendiri. Maka itu. yang bermaksud.w. manusia dikurnia atau dianugerahkan dengan pancaindera yang berkembang dan subur. maka seixihagiannya menjadi tunggangan mereka dan sebahagiannya mereka makan (Surah Yaa Slin: Ayat 72).berbeza antara bahagian-bahagian lain.t. menurut firman Allah s. Manfaat hubungan manusia dengan laut. Dia menumbuhkan bagi kamu dengan air hujan. sebagaimana firman Allah s. Dalam al-Quran.macam buah-buahan.w. dan bermacam. (Surah An Nahl: Ayat 14) Manfaat hubungan manusia dengan air dan tumbuh-tumbuhan.tanaman.w. Berbanding makhluk lain di alam ini. Antaranya. Firman Allah s. Manusia dikurniai roh yang mempunyai keupayaan untuk subur dan membesar serta meningkat ke arah ketinggian.t.t. maslahat dan kepentingannya. dan kamu melihat bahtera belayar di dalamnya. tanam. sebahagiannya menjadi minuman dan halaman 28 sebahagiannya menyuburkan tumbuhan yang pada (tempat tumbuhnya) kamu menggembala ternak. zaitun. anggur. hubungan dalam bidang pengambilan kepentingan dan penundukan segala yang terdapat padanya untuk faedah. Dialah yang telah menurunkan air hujan dari langit untuk kamu. yang bermaksud. sesungguhnya padahal demikian itu tanda (kekuasaan Allah) . Dan Dialah Allah yang memudahkan lautan (untukmu) agar kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar (ikan) dan kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai. hubungan manusia dengan alam sebagaimana yang dibentangkan dalam al-Quran ialah pertama. kurma. ternyata banyak ayat yang menyentuh mengenai kemanfaatan yang diperolehi manusia. mengenai hubungan manusia dengan binatang. bermaksud: Dan Kami tundukkan binatang-hinatang itu untuk mereka. dan supaya kamu mencari keuntungan dari kurniaNya dan supaya kamu bersyukur.

al-Quran telah mengulang-ulangkan beberapaperkataan mengenai pmglihatan. dan akhirnya akan tunduk dan patuh hanya kepada Penciptanya. Sebagai kesimpulan. manusia dengan fitrah dan tabii yang semula jadi akan tunduk akur kepada Allah Yang Maha Bijaksana sebagai Pencipta Sekalian Alam.w.t. Melalui perkataan-perkataan ini. hubungan manusia dengan sesama manusia. Allah Yang Maha Perkasa. (Surah An Nahl: Ayat 10-11. hendaklah dipergunakan dengan sepenuh tanggungjawab untuk kemaslahatan dan kepentingan manusia. memerhatikan dan mendalami renungan terhadapnya dengan menggunakan akal yang sempurna. yang bermaksud: Dan apakah mereka tidak. Tentang alam sejagat ini. manusia hendaklah membuka mata terhadap alam sekitarnya.lalu Kami tumbuhkan dengan air hujan itu tanam-tanaman (Surah As-Sajdah: Ayat 27). dalam hubungan manusia dengan alam sejagat ini. mereka berfikir.pemanclangan.t.w. Allah s.pendengamn. Keduanya.t. alam sejagat merupakan pentas yang dijadikan renungan dan kajian serta mendalamkan pemikiran terhadapnya termasuk isi kandungannya. mereka mengetahuinya dan sebagainya. Sebagaimana firman Allah s.t. ini.w. air) kebumiyangtandus. dan hubungan manusia dengan alam sejagat akan melahirkan kekukuhan iman di dalam jiwa serta ketakwaan yang padu daripada aspek rohani dan jasmani. Maka itu hubungan manusia dengan Penciptanya. Berdasarkan ayat-ayat tersebut.3 DASAR TAMADUN ISLAM Dasar utama tamadun Islam ialah untuk memelihara dan memulihkan serta menghormati hak asasi manusia yang telah dianugerahkan Allah s. termasuk manusia.bagi kaum yang berfikiran. selain yang menunjukkan pemikiran iaitu mereka memahami. Pemanfaatan terhadap ciptaan Allah s.w. 2. sebagai Pencipta manusia dan alam ini memerintahkan hamba-Nya. memerhatikan bahawasanya Kami menghalau (awan yang mengandungi. . manusia mengambil daya usaha untuk memanfaatkan segala ciptaan.

Berdasarkan pernyataan di atas. yang bermaksud: Dan sesungguhnya Kamilahyangmenghidupkandan mematikan. dapat disimpulkan pertamanya. tanpa kebenaran-Nya tidak ada sesiapa berhak untuk mencabar hak ini.t. yang bermaksud: Siapa yang melakukan yang demikian secara ceroboh dan zaiim. Dasar utama tamadun Islam ini ditentukan.1 Hak-hak Hidup Allah s. termasuk lain-lain makhluk ciptaanNya.. setiap perkara yang berhubung dengan kehidupan dan kawalannya adalah wajib . maka seolah-olah ia membunuh manusia semuanya (Surah Al-Maaidah: Ayat 32). Allah s.t. Firman Allah s. Maka itu ia berhak untuk menerima azab di akhirat sebagaimana firman Allah s. Oleh kerana kehidupan adalah hak masyarakat.w.t. memelihara harta benda. Tentang kehidupan ini. maka Kami akan membakamya dengan api (Surah An-Nisaa': Ayat 30). dan kekuasaan-Nya.kepada hamba-hamba-Nya di dunia ini. telah menegaskannya dalam firman-Nya. dan memelihara hak dan kebebasan. didorong dan didukung oleh beberapa aspek penting iaitu memelihara jiwa atau nyawa atau hakhak hidup.w. menceroboh masyarakatnya. Dalam hal ini.w. seseorang yang menceroboh kehidupan seseorang yang lain bermakna bermaksud. yang Siapayangmembunuh orangtanpakesalahanatau berbuatkerosakan di bumi.w. Manakala seseorang yang membunuh dirinya atau orang lain dianggap melakukan jenayah sosial yang besar iaitu melawan qadak Allah s. Pencipta Yang Maha Berkuasa terhadap sekalian alam telah mengurniakan kepada setiap makhluk termasuk manusia tentang kehidupan.t.t. dan Kamillah yangmenjadi 'waris (Surah Al-Hijr: Ayat 23).3. 2. memelihara kehormatan dan keturunan.w. memelihara halaman 29 akal fikiran.

(Diriwayatkan oleh Bukhari).t. setiap perkara yang boleh mengelakkan daripada kematian adalah wajib dilakukan seperti seseorang yang terlampau lapar atau dahaga yang dikhuatiri akan membawa maut. Ini ditegaskan oleh sebuah hadis Rasulullah s. yang bermaksud: Makan dan minumlah kamu.w. Islam telah menggariskan beberapa panduan agar akal fikiran manusia berfikiran baik dan terkawal. yang bermaksud: .3. Oleh itu. setiap perkara yang boleh memudaratkan atau merosakkantubuh badan manusia atau mengancam nyawa kehidupan atau melemahkannya adalah haram seperti mabuk (meminum minuman keras. Ketiga. diwajibkan ke atas setiap penganutnya supaya menuntut ilmu pengetahuan sebanyak mungkin tanpa dibatasi oleh had masa. memakan benda yang mendatangkan bahaya kepada kesihatan tubuh badan dan yang membawa kepada lemah anggota untuk melakukan ibadat kepada Allah s.a. tempat atau bangsa. Islam sangat mengambil berat tentang pemeliharaan akal fikiran.t. seperti yang ditegaskan dalam hadis Rasulullah s.w. Sabda Rasulullahs.w. Dan keempat. tidak terdapat tempat dalam Islam kepada orang-orang yang jahil. setiap perkara yang bermatlamat untuk kehidupan seperti makan dan minum. Bersesuaian dengan kewajipan menuntut ilmu. dan terhadap tuhuh kamu.a. Pemeliharaan akal fikiran wajib ke atas manusia kerana membawa kesempurnaan akal. maka wajiblah ia minum atau makan yang asalnya dilarang atau diharamkan (babi.seperti memelihara kesihatan. sebagaimana firman Allah s. dan ini menunjukkan kesempurnaan makhluk manusia daripada makhluk-makhluk lain. anjing). yang bermaksud: Tuntutlah ilmu dari dalam buaian hingga ke liang lahad (Diriwayatkan oleh Muslim).w. Halaman 30 2. kamu ada mempunyai hak.t. kiranya dengan perbuatan itu dapat menghindarkan diri daripada kematian. Dalam Islam.w. tetapijangan melampaui batas (Surah Al-A'raaf: Ayat 31). menghisap dadah). kakamu mempunyai hak. melawan penyakit dan melawan wabak untuk mengawal hidup. pakaian dan sebagainya. Kedua. yang bermaksud: Sesungguhnya terhadap dirikamu.2 Memelihara Akal Fikiran Dalam konteks ini.

t. dilarang penganutnya untuk minum dan makan makanan yang dilarang atau member! kesan negatif. bahasa dan keadaannya. ketauhidan kepada Allah s.w. 2. tidak ada kebajikan selain daripada kedua-duanya (Diriwayatkan oleh Muslim).w. khayalan. diturunkan segala peraturan dan hukum yang menyentuh semua manusia tanpa pengecualiannya. fikiran yang terbuka dan lapang serta bersih daripada segala unsur keburukan. dan kehormatannya telah tetap dengan sifat insan Bani Adam tanpa diambil kira agama. Kehormatan bagi setiap manusia itu menentukan tiap-tiap seseorang mendapat hak yang sama terhadap kehormatan diri. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Allah s.w. asal keturunan.w. Mengenai pemeliharaan akal fikiran manusia.Manusia itu ada dua golongan. Islam menggalakkan pemikiran yang berbentuk takwa. Pencipta Yang Maha Berkuasa telah mencipta manusia sebaikbaik makhluk-Nya di dunia.t. yang bermaksud: Perumpamaan-perumpamaan itu Kami adakan untuk manusia. kedudukan maruah.'Ankabuut: Ayat 43). Maka itu. melalui firman-Nya.t.. tetapi tidak difahaminya. Fikiranfikiran negatif ini memungkinkan pelaksanaan tingkah laku negatif dalam kehidupan manusia yang tidak selaras dengan ajaran Islam. habuan dan sebagainya. Ini akan mempengaruhi kesiuman atau tahap kesedaran seseorang manusia sebagai lambang manusia untuk bertakwa dan berbakti kepada Allah s.3. telah menjelaskan dengan terang fungsi manusia itu dalam firman-Nya yang bermaksud: Dan sesungguhnya manusia itu tidak akan dapat.t. Islam melarang umatnya meminum minuman yang memabukkan. Maka itu. orangpandai danpelajar. Mereka sama-sama dihukum dan samasama diberi pengajaran. Allah s.t.w. keamli orang-orangyangpandai (Surah Al.. dan kemabukan boleh menghilangkan sifat-sifat kemanusiaan serta melahirkan sifat-sifat kebinatangan. melainkan menumt apa yang telah diusahakannya (Surah An-Najm: . kepalsuan.3 Memelihara Kehormatan dan Keturunan Allah s. keraguan dan waswas.

seks bebas. sesungguhnya Tuhan kamu satu (tunggal)dan kamu sekalian berasal daripada Adam dan Adam berasal daripada tanah (DiriwayatkanolehBukharidan Muslim).halaman 31 Ayat 39). Islam telah menetapkan dan memberikan garis panduan mengenai hak untuk memiliki harta benda dan kewajipan untuk mempertahankan haknya. terdapat undang-undang dan peraturan-peraturan dalam urusan nikah perkahwinan dengan lengkap. Untuk itu. Di samping itu. .4 Memelihara Harta Benda Dalam konteks ini.w. hubungan di luar tabii (liwat) dan sebagainya adalah untuk memelihara kehormatan dan kemuliaan keturunan manusia daripada sifat-sifat kebinatangan. Dengan undang-undang dan peraturan-peraturan ini. Sabda baginda yang bermaksud: Wahai manusia. Jaminan tegas mempertahankan kehormatan ini jelas terkandung di dalam pidato terakhir Rasulullah s. Segala larangan terhadap perkara-perkara negatif seperti perzinaan.w. manusia dapat menjalinkan roh kerjasama di antara seluruh anggota masyarakat. Islam melalui kaedah ilmufaraid telah menggariskan cara untuk menafkahkan harta tersebut secara halal mengikul fitrah manusia sendiri. Rasulullah s. seperti kesuciannya hari haji ini (Diriwayatkan oleh Bukhari). juga menerangkan bahawa seluruh umat manusia adalah berasal daripada satu bapa dan satu ibu. Dalam usaha memenuhi kehidupan dari aspek pemilikan harta benda. nyawa. Dalam Islam juga. di Padang Arafah. Sabda baginda bermaksud: Sesungguhnya. harta dan kehormatan kamu adalah suci.a.3. Setiap orang mempunyai kewajipan masing-masing untuk membina masyarakat dan mempunyai kehormatan sebagai manusia tanpa pengecualian. semata-mata untuk menjamin keturunan manusia yang sejati dan benar. 2. ditekankan tentang pemeliharaan keturunan.t.

Kekayaan di dunia ini tidak ditentukan kepada sesuatu golongan sahaja. 2. Bagaimanakah kamu memperhambakan manusia.t. meluaskan bidang memiliki harta benda seluas-luasnya kepada makhluk-Nya di dunia tanpa sekatan yang di luar tabii manusia.a. maka ia mati syahid (Diriwayatkan oleh Bukhari). Ini jelas danpada sebuah hadis Rsulullah saw yang bermaksud: Abdullah bin Omar berkata. dan la telah memudahkan kamu apaapa yang di langit dan apa-apa yang di humi semuanya (Surah AlJaatsiyah: Ayat 12-13). penyamun dan penipu akan dikenakan seksaan yang berat. Apabila seseorang dikurniakan kekayaan melalui titik peluhnya. kecuali ketika seperti mempertahankan diri (kemerdekaan) dan . Manakala. yang bermaksud: A llah yang telah memudahkan bagi kamu akan lautan. dan supaya kamu berterima kasih.w. sedangkan ia diperanakkan dengan bebas. Hak dan kebebasan manusia tidak boleh dilucutkan dalam keadaan tertentu. sesiapa yang bertujuan untuk melucutkan harta tanpa kebenaran seperti pencun. supaya kamu holeh berjalanpadanya dengan kapal-kapal dengan izin-Nya. Halaman 32 Islam mengurniakan pahala yang besar di akhirat kepada pemilik harta untuk mempertahankan hartanya walaupun ke titisan darah terakhir.5 Memelihara Hak dan Kebebasan Islam telah menetapkan hak dan kebebasan seseorang individu sejak ia dilahirkan. Siapa yang terbnnuh kerana mempertahankan hartanya. Firman Allah s. Saya telah mendengar Rasulullah s.semua orang dituntut mencan haluan hidup dan pencanan rezeki kehidupan adalah terbuka kepada semua orang.3. dan supaya kamu holeh mencan daripada kekayaannya. Kata-kata Saidina Umar al-Khattab berbunyi.t. Allah s.w bersabda.w. maka kekayaan itu tidak harus dilucutkan daripadanya dengan paksa atau dirampas. malah tiap-tiap orang hendaklah berusaha menurut tenaga kemampuan dan kebolehan masing-masing.

t. Firman Allah s. dan kritikan terhadap masyarakat. Mengenai kebebasan seseorang individu dalam tanah airnya. Allah s. pentadbiran pemerintahnya. Mengenai pandangan kebebasan dan setiap penduduk untuk memberi pendapat.w.w. setiap orang Islam hendaklah bebas daripada segala unsur kezaliman yang merupakan kongkongan kebendaan dan nafsu yangjahat. yang bermaksud: Tidakkah engkaufikirkan (bagaimana peliknya) orangyang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya (Surah Al-Furqaan: Ayat 43). Islam telah menjelaskan kedudukan tersebut sebagai waris. syiar Islam iaitu tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah s.untuk keselamatan ummah. yang bermaksud: Tiadapaksaan dalam beragama (Surah Al-Baqarah: Ayat 256).w. Pencipta Yang Maha Berkuasa.t. Firman Allah s.t.w. Islam telah membuka ruang ini kepada mereka yang berkemampuan berbuat demikian. yang bermaksud: Dan Kami hendak memberi kumia kepada orang-orangyang tertindas di bumi (Mesir) itu dan hendak menjadikan mereka pemimpin dan menjadikan mereka orang.w.orangyang mewarisi (humi) (Surah Al-Qashash: Ayat 5).t. Maksud kebebasan manusia ialah tiada pengabdian seseorang ke atas seseorang atau sesuatu benda di dunia ini melainkan kepada Allah s.w. Firman Allah s. Sejahat-jahat pengabdian manusia ialah perhambaan kepada hawa nafsu yang ganas..t. yang bermaksud: Mereka yang sekiranya Kami berikkan kedudukan yang baik di bumi nescaya mereka mendirikan sembahyang dan mengeluarkan . Oleh yang demikian. Maka itu.ulang sekurang-kurangnya 17 kali sehari semalam di dalam solat lima waktu. Kekalahan umat Islam bermakna musuhmusuh telah melucutkan hak kebebasan manusia. dengan tegas mengingatkan mereka yang berbuat demikian melalui firman-Nya.t. dan lambang ketaatan ialah. KepadaMulah kami sembah dan kepada Mulah kami memohon pertolongan (Surah Al-Faatihah) yang diulang. Teras bagi segala kebebasan ialah kebebasan fikiran yang tiangnya kemerdekaan beragama.

keterbukaan ini menunjukkan wujudnya sifat toleransi iaitu unsur-unsur tamadun selain . Tamadun Islam terbuka kepada semua tamadun yang tidak bercanggah dengan syariat Islam terutamanya dalam dialog antara tamadun atau interaksi antara tamadun. Ini bermakna. Panduan dan bimbingan ini juga ditujukan kepada pemerintah agar mereka dapat memenuhi dua aspek penting. iaitu pertama. dalam proses kelahiran dan perkembangannya mengandungi beberapa bahagian atau sifat-sifat yang dianggap unik berbanding tamadun.SIFAT TAMADUN ISLAM DAN CIRI-CIRI UTAMA ISLAM 2. Kesejagatan tamadun Islam bermakna ia tidak terikat kepada bangsa tertentu atau disandarkan kepada tempat tertentu. serta mereka sentiasa mendapat sokongan dari rakyat. sifat tamadun Islam ialah sejagat. sebaliknya seluruh umat manusia yang berpegang kepada al-Din.halaman 33 zakatdan menyuruh mamisia herbuat kebaikan dan melarang mereka daripada melakukan mungkar (Surah Al-Hajj: Ayat 41). bangsa ataupun sempadan geografi moden. budaya.4.4 SIFAT. sifat tamadun Islam itu ialah terbuka dan tidak bersifat tertutup.1 Sifat-sifat Tamadun Islam Tamadun Islam. Dalam konteks ini. keterbukaan bermakna tamadun Islam yang dilahirkan dan dicipta itu tidak dibatasi oleh had-had tertentu tetapi ia masih diletakkan di atas garis panduan syariat Islam yang tetap dan berkembang selaras dengan perubahan masa. Segala kebebasan ini terikat kepada hak-hak tabii manusia dan maslahat umum. Tamadun Islam dapat dilihat di mana-mana kawasan di seluruh dunia ini tanpa dibatasi sama ada oleh batasan politik. 2. melaksanakan kebajikan dan kedua. Pertama. Islam telah meletakkan kebebasan di bawah kepentingan umum. Kedua. melarang kemungkaran demi kestabilan masyarakat dan negara.tamadun dunia lain. Maka itu.

Ketiga.2 Ciri-ciri Utama Islam Setelah mengetahui sifat-sifat tamadun Islam secara menyeluruh di dalam topik di atas. Perkembangannya bermula dengan turunnya wahyu pertama. maka amat wajar untuk kita mengetahui pula ciri-ciri utama Islam yang mendasari kehidupan umat Islam dalam membina sebuah .Islam boleh diamalkan dan dikembangkan selagi tidak melanggar garis panduan syariat. Allah Pencipta Sekalian Alam. kerana ia tidak dibatasi oleh ruang sempadan atau ruang waktu sehingga hari kiamat. Tamadun Islam pernah halaman 34 berkembang dalam dunia yang tidak dikenali.4. Dan kelima. tetapi tetap mempertahankan toleransi. tamadun Islam mempunyai ciri kesatuan dalam kepelbagaian. tamadun Islam juga bersifat sepanjang zaman iaitu berkesinambungan dan mengalami proses kesinambungan sehingga masa kini. 2. Islam membenarkan dan menggalakkan penerusan sesuatu unsur tamadun yang membawa kebaikan selagi tidak menjejaskan hak orang lain dalam tamadun tersebut. Masyarakat bukan Islam yang berada di bawah pentadbiran dan perkembangan tamadun Islam tidak dilarang untuk mengamalkan agama dan kepercayaan mereka. Penemuan dan hasil ciptaan baru yang dicapai dalam tamadun manusia semuanya dikembalikan kepada kebesaran dan keagungan Tuhan Pencipta Seluruh Alam. sebagai usaha untuk mengekalkan hubungan balk dalam masyarakat dan kepentingan kestabilan. dan dalam pelbagai bidang semuanya di bawah kesatuan akidah Islam yang menjurus ke arah meng-Esakan Tuhan. Keempat. sifat tamadun Islam ialah toleransi terhadap sistem agama atau kepercayaan atau kebudayaan yang lain. Surah Al-'Alaq dan tidak pernah berhenti. Sebarang bentuk kemajuan dan pencapaian dalam tamadun Islam. Sebaliknya.

la realistik dan segi mengambil kira realiti alam sejagat atas dasar bahawa alam sejagat merupakan suatu . tetapi anjal dari sudut cara dan teknik pelaksanaannya. tamadun Islam telah terbukti dapat mengembalikan hak kepada yang berhak. Tamadun Islam bersesuaian dengan semua orang setiap masa dan setiap tempat kerana ciri umumnya yang bersifat sejagat dan terbuka. kawan atau lawan dan sama ada mempunyai hubungan keluarga atau sebaliknya.ketamadunan yang suci. la juga menekankan dan menyeru keadilan untuk semua insan. sebagaimana dalam sejarah. la juga meliputi sudut kenegaraan yang meliputi hubungan di peringkat antarabangsa. hubungan dengan Allah s. dan hubungan sesama manusia. Dengan ciri yang umum ini juga. sama ada Islam atau bukan Islam.w. Islam meliputi seluruh aspek kehidupan manusia termasuklah undang-undang (syariah). Islam memberikan kebebasan kepada umatnya dari sudut untuk merealisasikan tamadun dengan mengambil kira matlamat yang harus dicapai. Islam sentiasa menekankan dan meletakkan manusia di tingkat kesempurnaan yang halaman 35 paling tinggi dan dapat dicapai.t.w. Agama Islam juga mempunyai ciri yang bersifat tetap dan anjal. akhlak. bukan kemajuan kebendaan semata-mata dengan mengetepikan unsur kerohanian (spiritual).t. Ciri-ciri utama Islam ini juga disebut oleh Dr. akidah. Tunjangnya lalah kesederhanaan dan kesempurnaan. ilmu pengetahuan dan peribadatan. dengan mengawasi seluruh kegiatan manusia agar tidak bercanggah dengan ajaran Allah s. Dalam bidang kehakiman. Ciri utama yang kedua bagi agama Islam ialah umum. Setiap manusia di seluruh pelosok dunia dapat menyesuaikan dirinya dengan ciri tersebut. terbukalah ruang kepada manusia untuk membina tamadun yang sejagat. Karim Zaidan dalam bukunya Usul al-Dakwah sebagai ciri-ciri khusus Islam. Di antara ciri-ciri utama Islam ialah menyeluruh (sempurna). Ciri utama Islam yang berikutnya adalah ideal dan realistik. Ini bermakna Islam merupakan suatu yang tetap dan tidak berubah dari segi tujuan dan matlamat pembinaan tamadun manusia.

dan Kamus Dwihahasa. Sistem Kepercayaan dan Agama. him 4-14. Ibn Manzur. him 201. Muqaddimah. 1990).1987). Sistem Politik dan Pentadbiran.dt. Juz.. Ibid. (Beirut: Dar Ihya al-Turath. (al-Manaral-Islamiyah. 196. 1991). Syed Muhammad Naquib Al-Attas. 1995. op. A. him. 56. 215. him. (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 52. 10. Ilmu Pengetahuan dan Keintelektualan. Kelahiran Masyarakat Islam dan Keistimewaannya. Sistem Sosial dan Kebudayaan. 3. Usul al-Dakwah. Karim Zaidan..dt. op.Jahiliah dan Pengertiannya. (Beirut: Dar Ihya al-Turath. him: 49. Dewan Bahasa dan Pustaka. Ibn Khaldun. Nabi . 1997).w. him. Halaman 37 Bab 3 KELAHIRAN TAMADUN ISLAM DAN PERKEMBANGANNYA PADA PERINGKAT AWAL Roslan Mohamed Manusia dan MasyarakatJahiliah. Abd. him. Hornby.. him. 1972). Ibn Khaldun. 132.hakikat yang berlaku di dunia nyata yang menunjukkan kewujudan Allah s.S. Preliminary Statement on A General Theory ofthelslamization of the Malay—Indonesian Archipelago. him. (Kuala Lumpur.t halaman 36 Ibn Manzur. Sistem Perekonomian. Lisan al-Arah.

Melalui penelitian terhadap ayat-ayat dalam al-Quran.1. angkuh dan bongkak. Pentadbiran Kawasan dan Wilayah. Piagam Madinah. Institusi Kehakiman. yang bermaksud: Dialah yang mengutus kepada kamu yang buta huruf '(Arab Jahiliah) seorang rasul antara mereka. Dan keempat.t. zaman masyarakatnya tidak berakhlak. Majlis Syura. Ciri-ciri masyarakat Jahiliah ini sememangnya terdapat dalam masyarakat Arab sebelum turunnya kitab suci al-Quran al-Kanm atau sebelum zaman praIslam. zaman yang masyarakatnya jahil kerana tidak boieh membaca dan menulis. yang membacakan ayat-ayatNya kepada mereka. membersihkan mereka dan mengajarkan kepada mereka Kitab halaman 39 dan Hikmah. Sesuatu masyarakat atau zaman itu boleh dianggap sebagai Jahiliah . Dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata (Surah Al-Jumu'ah: Ayat 2).t. zaman yang tidak mempunyai nabi dan kitab suci sebagai petunjuk kehidupan. zaman yang tidak mempunyai tamadun atau peradaban.w. Ketiga. ciri-ciri masyarakat Jahiliah meliputi antaranya pertama. Institusi Masjid. Penyusunan Masyarakat dan Negara Islam Madinah. Dasar Utama Pentadbiran Rasulullah dan Khulafa al-Rasyidin.1 Jahiliah dan Pengertiannya Jahiliah berasal daripada akar kata jahala dan kata terbitan jahalun atau jahalatun yang bererti bodoh dan sesat. Pengertian ini selaras dengan firman Allah s. yang bermaksud: Apakah hukum jahiliah yang mereka kehendaki dan hukum siapakah yang lehih baik daripada (hukum) Allah hagi orang yang yakin (Surah Ali Imran: Ayat 154) dan firman Allah s.Muhammad dan Khulafa al-Rasyidin: Pembentukan Tamadun Islam. Ketua Negara.1 MANUSIA DAN MASYARAKAT JAHILIAH 3. Kementerian danJabatan. Kedua. 3.w.

Hitti. Dalam rangka gerakan golongan orientalisme pihak orientalis sentiasa berusaha memperkukuh semangat nasionalisme di kalangan orang Islam dan cara paling mudah dengan membangkitkan zaman tradisi mereka. Dengan harapan agar sejarah bangsa Arab zaman Jahiliah dapat membayangi sejarah mereka selepas Islam dan inilah usaha yang hendak dilaksanakan oleh golongan orientalis termasuk P. orang Arab dan bangsa-bangsa tertentu sememangnya suka dipuji dan disanjung. Menurut seorang tokoh orientalis. dan kadangkala mereka sebenarnya terperangkap dengan puji-pujian dan sanjungan ini. K. zaman Jahiliah tidak dibataskan menurut masa dan dinyatakan secara umum. terutamanya di kalangan penulis berbangsa Arab antaranya Ahmad Syalabi dan Hasan Ibrahim Hasan.pada tahun 610 Masihi. Pada zaman itu. iaitu P.sekiranya memiliki salah satu daripada ciri-ciri tersebut. Dalam konteks Semenanjung Tanah Arab. masyarakat Arab sebelum Islam dianggap sebagai masyarakat Jahiliah. tempoh masa Jahiliah ialah berlangsung selama kira-kira tiga kurun. pada zaman masyarakat Jahiliah tersebut tidak terdapat nabi atau kitab sebagai sumber petunjuk. Ciriciri pembangunan dan ketamadunan hampir lenyap benkutan runtuhnya empangan Ma'arib. Bermula selepas keruntuhan kerajaan Saba' di penngkat ketiga atau di penngkat akhir kerajaan Himyar (Tubba) sekitar tahun 300SM sehmgga turun al-Quran dan kerasulan Nabi Muhammad s.a. orang Arab di kawasan selatan Semenanjung Tanah Arab tidak boleh dianggap jahil atau bodoh kerana mereka telah pun mempunyai tamadun yang tinggi. Namun begitu. tetapi sebenarnya jahil dalam aspek keagamaan sahaja. Hitti beliau menyatakan Jahiliah bukan membawa pengertian jahil dari segi ilmu pengetahuan. K. Masyarakat ketika itu kehilangan pedoman kerana dilanda kejahilan iaitu tidak mewarisi ilmu pengetahuan sebelumnya.w. begitu juga dengan kamus-kamus Arab yang hanya menyatakan Jahiliah itu zaman sebelum Islam. Dalam al-Quran. Di dalam dunia Islam. Dengan sebab itulah. Beliau berpendapat. Pendapat beliau berhubung dengan makna Jahiliah ini hampir-hampir diterima oleh penulispenulis moden. . tiada nabi diutuskan dan tidak ada kitab suci diturunkan sebagai petunjuk kepada masyarakat. dan seterusnya berlaku krisis akhlak atau moral sehinggalah diturunkan kitab suci al-Quran al-Karim.

keangkuhan.s.kegiatan keagamaan. mengurniakan kerajaan tersebut sebagaimana firman-Nya yang bermaksud: Negeri yang makmur dan mendapatpengampunan Tuhan (Surah Saba': Ayat 15). K. dan kebodohan dalam ilmu pengetahuan sebagaimana ditegaskan dalam al-Quran. Pengaruh asing merupakan faktor penting yang membawa tersebarnya pelbagai agama di Semenanjung Tanah Arab. Selain mengalami keruntuhan dan segi nilai agama dan akhlak. mereka juga mengalami keruntuhan dari aspek politik dan pemerintahan. bahawa kawasan selatan Semenanjung Tanah Arab terutamanya pada zaman kegemilangan kerajaan Saba' telah mencapai kemajuan.t. Hitti tidak tepat jika dilihat dari segi kronologi sejarah. Setelah kedua-dua kerajaan ini ingkar terhadap Allah s. Oman dan Bahrain telah memainkan peranan penting dalam penyebaran pelbagai agama kerana merupakan pusat tumpuan perdagangan dan .2 Sistem Kepercayaan dan Agama Pada zaman Jahiliah. Kerajaan Saba' telah menerima ajaran Nabi Sulaiman a. Hitti ini tepat? Pendapat P. Kawasan di persisiran pantai dan bandar-bandar strategik iaitu Makkah.w. kesesatan dalam sistem kepercayaan dan agama memiliki pertalian dengan ciri-ciri zaman tersebut dan masyarakat Arab ketika itu sedang menempuhi zaman kegelapan. di peringkat awal menerima nikmat dan pengampunan dari Allah s.Halaman 40 Adakah pernyataan P. Tidak dapat dinafikan dari segi sejarah. K. masyarakat Arab berada dalam keadaan kekufuran. kemaksiatan.1. Yaman. Allah s. tetapi pada waktu itu telah terdapat seorang nabi iaitu Nabi Sulaiman a.t.s. ekonomi dan sosiobudaya. hubungan diplomatik atau kegiatan.w. maka diturunkan bala dan sejak itu tamadun Arab yang dibina di kawasan selatan Semenan)ung Tanah Arab mengalami keruntuhan. Begitu juga kerajaan Himyar. Hirah.t. Semenanjung Tanah Arab sentiasa terdedah atau menjalinkan hubungan luar terutama dalam urusan perdagangan. dan dengan itu. Sepanjang zaman Jahiliah. 3.w.

Menurut Ibn Kaibi. keempat. Berhala-berhala yang disembah diperbuat daripada emas atau perak yang berbentuk asli atau replika. Kaum Majusi tidak mempunyai kitab suci dan tidak mengakui nabi yang diutuskan oleh Allah s. tetapi mereka mengikut nabi-nabi palsu. Beliau membawa agama ini kembali ke Makkah. penyembah berhala (agama Wathani). Oman. dan kelima. Zarwaniyah dan Zaradushtiyah. Antara berhala-berhala yang masyhur disebut dalam al-Quran ialah berhala al-Lat (Taif). Yahudi. Satu lagi pendapat iaitu. Penganut agama Majusi menetap di Yaman. maka disembah sebagaimana mereka menyembah bintang-bintang di langit. dan Bahrain kerana semua kawasan ini terletak di bawah pengaruh Parsi. al-Manar (antara Makkah dengan Madinah) dan Hubal (kota Makkah). ketiga. kedua. misalnya merupakan pusat kegiatan agama dan penyembahan berhala. agama menyembah berhala bermula bila Umar bin Luai yang melawat ke Syam (Syria) untuk mendapatkan ubatan. Makkah. Pendapat lain pula menyatakan.kebudayaan di peringkat tempatan dan antarabangsa. dan baginda . kepercayaan sesetengah orang Arab terhadap Hajar as-Aswad yang berada di Kaabah halaman 41 dikatakan berpunca dari langit. Agama ini terbahagi kepada tiga aliran iaitu Kayumarthiah. al-Uzza (Nakhlah). penyembah apt (Majusi). Agama menyembah api atau Majusi berasal dari Parsi.t.s. Makkah merupakan pusat agama berhala dan di sekeliling kaabah.w. dianggarkan terdapat sejumlah 360 buah berhala yang disembah. dibawa ke tempat masing-masing untuk disembah sebagai mengagungkan Kaabah. Hanif (Samawi). selepas mengerjakan haji mereka mengutip batu-batu di Kaabah dan sekitarnya. golongan beragama di Semenanjung Tanah Arab dikategorikan kepada lima iaitu pertama. dan ketika itu beliau melihat kaum Balqa' menyembah berhala. Dalam konteks ini. Agama Yahudi ialah agama yang dibawa oleh Nabi Musa a. Agama menyembah berhala mepJpakan agama paling penting dan berpengaruh di kalangan orang Arab. Nasrani (Kristian).

melakukan maksiat dan tidak melakukan perbuatan keji dan dikutuk oleh Allah s. juga dari kalangan bani Israel. pemerintah terakhir kerajaan Himyar. terdapat beberapa orang tokoh yang menganut agama ini antaranya Waraqah bin Naufal.t. Penganut asal agama ini ialah dari kalangan bani Israel di utara Semenanjung Tanah Arab. Lakhm (di timur). adalah hanifQamak: hunafa'} yang mentauhidkan Allah s.w.s dan dianuti segelintir orang Arab.t.w. halaman 42 Namun begitu. yang diturunkan Allah s. lain dikatakannya: 'Ini dari Allah'. Penganut agama ini tidak menyembah berhala.t. Nasrani merupakan agama yang dibawa oleh Nabi Isa a. Terdapat beberapa suku Arab yang menerima agama ini iaitu suku Ghassan. dan Zaid Ibn Amru bin Naufal.w. golongan agama bani Israel telah mengubahsuai kandungan kitab suci Taurat dan ini dilaknat oleh Allah s. minum arak. Salih. berjudi. bukan Yahudi atau Nasrani. Di kota Makkah sendiri. dengan mengubahsuai kitab injil menurut keperluan dan kepentingan mereka.w. Pusat agama Nasrani yang terkenal ialah di Najran. Baginda seorang hanif dan Muslim.s. Antara yang menganut agama Yahudi ini ialah YusufDhu Nawas. dalam firman-Nya yang bermaksud: Maka kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang menulis Al-Kitab dengan tangan mereka sendiri. Tayy dan Tha'labah (di tengah). Agama Hanif atau digelar Hunafa' dibawa oleh Nabi Ibrahim a. Mereka juga mengingkari ayat-ayat Allah s.a. kawasan barat daya Semenanjung Tanah Arab. Antara yang menganut agama ini ialah Nabi Muhammad s.diutuskan membawa kitab suci Taurat. Agama Nasrani berkembang ke utara Semenanjung Tanah Arab menerusi peranan penduduk Ghassan dan Hirah dan di sebelah selatan melalui peranan penduduk Habsyah pada kurun ke-6 Masihi. (dengan maksud) untuk memperoleh keuntungan yang sedikit dengan perbuatan itu (Surah Al Baqarah: Ayat 79).w. Al-Quran menyatakan bahawa Nabi Ibrahim a. Judham.t kepadanya bersama-sama kitab suci Injil dan penganut asalnya. sebahagian masyarakat Arab tidak beragama dan sebahagian pula mengamalkan kepercayaan animisme seperti menyembah .t. Namun begitu.s.w.

dan corak penyembahan dan pemujaan yang dilakukan bergantung kepada suasana tempat tinggal dan pekerjaan mereka. Mereka juga mempercayai kekuasaan ahli sihir dan kuasa azimat.3 Sistem Politik dan Pentadbiran Pada zaman Jahiliah. Makkah menerima kesan buruk berikutan pendudukan tentera Habsyah-Rom di Yaman yang secara tidak langsung telah menggugat ketenteraman dan keamanan. Makkah pernah diserang oleh tentera Yaman pada tahun Gajah tetapi ia mengalami . Selain itu. Antaranya masyarakat Petra dan Palmyra menyembah matahari. Secara umumnya. telah mengubah masyarakat Arab khasnya dan dunia amnya. Sejumlah besar kawasan penting di Semenanjung Tanah Arab diletakkan di bawah kuasa-kuasa penjajah asing terutama empayar Rom (Barat dan Utara) dan Parsi (Timur). Antara yang diamalkan ialah menilik nasib bagi melihat masa depan mereka sama ada baik atau buruk. Kepercayaan dan agama masyarakat Arab im dibahagikan kepada dua bahagian iaitu pertama.w. kedatangan Islam pada tahun 610 Masihi menerusi Nabi Muhammad s. Matahari dan bulan disembah kerana kedua-duanya dianggap menghidupkantanaman mereka. sementara bulan dipuja oleh masyarakat Ma'in. Kawasan tengah iaitu Makkah tidak dijajah tetapi menerima kesan buruk daripada penjajahan asing ini. 3. Dalam waktu ini. tidak terdapat sebuah kerajaan yang mempunyai struktur pemerintahan yang teratur dan berkuasa penuh kerana negaranegara tersebut telah tergugat akibat penjajahan. kepercayaan animisme. Maka itu.a. Empayar Rom (Kristian) dan Parsi (Majusi) menguasai sebelah utara manakala di selatan dikuasai oleh Habsyah-Rom (Kristian) dan Parsi. tidak setakat pada akidah tetapi juga aspekaspek ketamadunan manusia. kepercayaan beragama dan kedua. masyarakat Arab juga mempunyai kepercayaan terhadap adat (sunnah) yang dianggap sebagai unsur-unsur karut dan tahyul. sejumlah besar masyarakat Arab Jahiliah berada dalam kehidupan yang penuh dengan kesesatan dan terpesong dari akidah yang sebenar. penunggu atau kuasa ghaib.roh.1.

Keadaan ini tidak jauh berbeza dengan masyarakat di luar bandar. iaitu kaum Badwi. Ini menunjukkan. Di kawasan selatan. dan berstatus merdeka.1. kestabilan politik Makkah tergugat dengan kehadiran kuasa-kuasa penjajah asing di Semenanjung Tanah Arab. suasana dan keadaan adalah lebih teruk seperti Ghassan. pengeluaran pertanian mengalami kemerosotan teruk kerana tiada sistem pengairan yang baik dan ini mendorong sejumlah masyarakatnya berpindah ke kawasan utara untuk mencari sumber-sumber . bentuk politik yang terdapat dalam masyarakat Arab Jahiliah jauh bertentangan atau berbeza dengan keadaan politik pada zaman Islam yang bebas daripada cengkaman penjajahan. Kesan penjajahan menyebabkan mereka hidup secara berpuak-puak atau berkabilah. Makkah dan di beberapa kawasan di utara agak mewah. Hirah dan Yaman yang serba mengalami kesusahan dan kepayahan. Ini menunjukkan ketidakstabilan politik menjejaskan sistem perekonomian dan sebaliknya. Ternyata. sering berperang sesama mereka untuk mendapatkan pengiktirafan dan perlindungan daripada kerajaan-kerajaan yang memerintah atau yang menjajah kawasan itu. 3.kegagalan. Kemewahan ini tidak berkekalan apabila ekonomi mengalami kemerosotan berikutan keruntuhan empangan Ma'arib dan kejatuhan beberapa kawasan yang kaya ekonominya di tangan penjajahan kuasa-kuasa asing terutama Rom dan Parsi. Halaman 43 Walaupun kawasan-kawasan tersebut telah memiliki pemerintahan atau pentadbiran tersendiri tetapi masih tidak boleh dianggap sebagai pemerintahan yang maju atau bertamadun kerana masing-masing dijajah dan tidak merdeka. Di kawasan yang ditakluki kuasa-kuasa asing. terutama dalam bidang perdagangan dan pertanian. selepas keruntuhan empangan Ma'arib.4 Sistem Perekonomian Kehidupan masyarakat Arab di beberapa kawasan di Semenanjung Tanah Arab antaranya di Yaman.

kawasan ini hanya sesuai untuk kegiatan perdagangan kerana dilitupi oleh kawasan padang pasir. Tekanan dan desakan ini menyebabkan orang Quraisy Makkah mengeksploitasi perdagangan satu hala halaman 44 dengan kaum Badwi di kawasan padang pasir. dan sebagai tindak balas kaum Badwi melancarkan rompakan terhadap kafilah-kafilah dagang Quraisy. Manakala hubungan perdagangan Yaman dengan Hirah juga terjejas kerana Yaman dikuasai kerajaan Habsyah yang bernaung di bawah pemerintahan Rom sedangkan Hirah di bawah kekuasaan Parsi. sehingga menyekat perkembangan perdagangannya. Melalui dasar perluasan kuasa. . Di bahagian utaranya. Ramai pedagang dan selatan berdagang di kota Makkah. percubaan tentera Habsyah di Yaman untuk menakluki kota Makkah telah menjejaskan hubungan perdagangan antara kedua. Dalam urusan perdagangan. Apabila Yaman jatuh ke tangan Parsi. Himyar berjaya mengumpulkan sejumlah harta yang banyak tetapi kemudiannya kerajaan ini terus mengalami kemelesetan ekonomi yang semakin teruk sehingga membawa kejatuhannya pada tahun 534 di tangan tentera Habsyah. hubungannya dengan Syam menjadi runcing kerana Syam dikuasai oleh Rom. Berikutan pecahnya empangan Ma'arib. kedudukan kota Makkah yang terletak di tengah.ekonomi baru. dan ini menjejaskan lagi kegiatan ekonomi masyarakatJahiliah. Antaranya ialah kesan penjajahan kuasa asing dan berlakunya pertelagahan sesama kabilah Arab. wujud persaingan kuasa dan ekonomi antara plongan yang kaya dengan golongan miskin.dua kawasan ini.tengah jalan perdagangan tersepit di antara kedua-dua kuasa besar ini. kerajaan Himyar yang mengalami keadaan ekonomi merosot telah mencari sumber kekayaan ekonomi lain iaitu melaksanakan dasar perluasan kuasa. Sejak itu pertumbuhan ekonomi bangsa Arab semakin lemah kerana ketidakstabilan politik di Semenanjung Tanah Arab. Manakala di kota Makkah sendiri. Maka itu. yang membantutkan perkembangan ekonomi. Hirah dan Ghassan namun perdagangan tidak menguntungkan kerana terdapat beberapa halangan.

5 Sistem Sosial dan Kebudayaan Pada zamanJahiliah. bulu dan belulang. Kaum Badwi menetap di khemahkhemah yang diperbuat daripada kulit kambing dan unta. iaitu selain sebagai pengangkutan ia juga membekalkan susu. Penyatuan ini diperkukuh dengan jalinan kekeluargaan di peringkat yang lebih kecil kepada peringkat lebih besar. mereka mempunyai nama dan kemegahan masing-masing.Manakala masyarakat Arab di kawasan padang pasir iaitu kaum Badwi nidup secara nomad dengan menternak binatang seperti unta. kuasa. Unta merupakan binatang yang penting. mereka tidak mendapat tempat yang . Mereka hidup berpindah-randah mencari kawasan air dan bekalan rumput untuk keperluan mereka dan binatang ternakan. pengaruh dan harta benda sebagai lambang kemegahan kabilah mereka walaupun punca kepada persengketaan itu amat kecil. 3.biri. Corak ekonomi mereka melambangkan kehidupan yang primitif berbanding dengan masyarakat Quraisy iaitu masyarakat bandar yang hidup dalam keadaan yang lebih selesa.1. Mengenai kedudukan wanita pada zamanJahiliah. Semangat asabiyah dan perasaan setiakawan setiap golongan terjalin rapat dan ini menyebabkan sering berlaku persengketaan dan semakin kecil kelompok keluarga itu. Suasana kejahilan ini digambarkan melalui peperangan sesama mereka dengan tujuan untuk mendapat nama. tidak banyak terdapat perbezaan struktur masyarakat Arab sama ada yang tinggal di bandar (Arab Hadari) atau di padang pasir (Arab Badwi). Penyatuan masyarakat berkabilah adalah berlandaskan pertalian darah dan keturunan yang berdasarkan semangat asabiyah. Seandainya sesuatu kabilah itu kalah dalam peperangan. Mereka tertakluk kepada sistem kabilah kerana kabilah merupakan satu unit sosial yang mengawal sistem pentadbiran masyarakat. kambing dan bin. semakin kuat pula semangat asabiyahnya. memandang mulia kabilahnya dan memandang hina kabilah. maka dia akan dijadikan hamba abdi sekiranya tidak ada sesiapayang ingm menebus atau mehndungi mereka.kabilah lain.

6 Ilmu Pengetahuan dan Keintelektualan Dari segi ilmu pengetahuan dan keintelektualan. 3. Keadaan keruntuhan masyarakat serta sosialnya yang kucar-kacir berlaku kerana akhlaknya telah runtuh dan sering melakukan kemaksiatan. Golongan hamba merupakan kedudukan yang paling rendah dalam struktur sosial masyarakat Arab. ilmu pengetahuan telah tersebar meluas di kawasan-kawasan pinggir. Sejak sebelum zaman Jahiliah. Wanita tidak dianggap sebagai maruah keluarga yang tertinggi dan kerana itu mereka dibawa bersama-sama berperang untuk member! perangsang kepada kaum lelaki.1. Terdapat kepercayaan tradisi dan tanggapan bahawa anak perempuan akan menimbulkan masalah sosial dan ekonomi termasuk nasib sial. namun kepandaian dan kebolehan yang dimiliki itu tidak mencukupi untuk meletakkan mereka sebagai bangsa bertamadun. Mereka dipandang hina dan rendah serta diberikan tugasan yang berat.sewajarnya sama ada di dalam keluarga atau masyarakat. sama . Pemilik-pemilik atau tuan-tuan hamba ini. selalunya melakukan perkara-perkara di luar batas perikemanusiaan terhadap hamba-hambanya itu. dan kehidupan mereka mengamalkan unsur-unsur yang ternyata bertentangan dengan kehidupan manusia bertamadun. Masyarakat Arab Jahiliah bukanlah masyarakat bertamadun dan mempunyai ilmu pengetahuan yang tinggi. dan kesannya terdapat di kalangan mereka yang sanggup menanam hidup-hidup anak perempuan dan lebih suka mempunyai ramai anak lelaki. orang Arab zaman sebelum Islam mempunyai sedikit ilmu pengetahuan dalam bidang seperti politik dan ekonomi. Tradisi ini dilakukan halaman 45 oleh kabilah Bani Tamin dan Asad. dan mereka juga melangsungkan perkahwinan tanpa had dan batasan. Walaupun mereka mempunyai pengetahuan dalam bidang perniagaan.

jumlah mereka yang celik huruf ini adalah sangat kecil. Dalam masyarakat yang buta huruf ini. membersihkan (jiwa) mereka. Itu pun jika berdasarkan tarikh-tarikh tersebut. Halaman 46 Maka itu. Dan sesungguhnya sebelum (kedatangan Nabi) itu. Namun begitu. Berbanding dengan jumlah penduduk Semenanjung Tanah Arab. kerana hubungan antara masyarakat tempatan dengan antarabangsa. Alt bin Abi Talib. Pada zaman Jahiliah. yang membacakan kepada mereka ay'at-ayat Allah. Terdapat hanya dua inskripsi Arab tertua yang diternui di pinggir barat laut Semenanjung Tanah Arab. kaum Quraisy yang dikatakan paling maju.t. Mereka ini antaranya Umar al-Khattab. tidak terjumpa inskripsi atau bahan-bahan yang bertulis pada zaman tersebut. masyarakat ini merupakan masyarakat buta huruf selaras dengan firman Allah s. tradisi menuntut ilmu hampir dilupakan. maka kedua-duanya bukan dihasilkan pada zaman Jahiliah. penyebaran ilmu pengetahuan agak terbatas kerana para pedagang lebih berminat dalam ilmu pelayaran berbanding ilmu pengetahuan.ada di bahagian selatan atau barat laut Semenanjung Tanah Arab. Uthman Ibn Affan. Kegagalan untuk mewarisi ilmu pengetahuan menyebabkan mereka gagal untuk membina semula empangan Ma'arib dan ditambah dengan masalah politik yang semakin runcing. pertama bertarikh tahun 56 Masihi dan kedua bertarikh tahun 328 Masihi. Maka secara umumnya. Menurut al-Baladhuri. Maka itu adalah sukar untuk menyatakan masyarakat Arab berjaya . dan mengajarkan kepada mereka Al Kitab dan AlHikmah. perkembangan ilmu hanyalah dalam bentuk lisan (ingatan dan hafalan) dan ini membolehkan ilmu itu luput. Abu 'Ubaidah bin al-Jarrah dan lain-lain. mereka adalah henar-benar dalam kesesatan yang nyata (Surah Ali 'Imran: Ayat 164). yang bermaksud: Sungguh Allah telah memberi kumia kepada orang-orangyang beriman ketikaA llah mengutus di antara mereka seorang rasul dari golongan mereka sendiri. hanya terdapat 17 orang sahaja yang boleh membaca dan menulis. Tradisi ilmu pengetahuan hampir tiada kerana kebanyakan orang Arab buta huruf.w.

diutuskan ke atas muka bumi ini sebagai seorang rasul (utusan) untuk menyampaikan ajaran Islam kepada bangsa Arab dan sekalian manusia di atas muka bumi ini. kajian serupa ini jarang dilakukan oleh sasterawan-sasterawan zaman Jahiliah. Tarafah. Mereka ini hanyalah menghafaz atau mencipta syair dan sajak yang didasarkan kepada pengalaman pada masa. Dalam bidang kesusasteraan.w. Zuhair. bersajak dan berpidato atau berkhutbah. dan karya yang dihasilkan berbentuk kreatif.a. Amr bin Kulthum dan Harith bin Hilliza. Karya-karya yang berbentuk kreatif biasanya dihasilkan secara bersahaja. Kekufuran dan kejahilan dalam bidang ilmu pengetahuan di kalangan masyarakat Arab pada zaman Jahiliah berakhir apabila Allah s.masa lampau yang terkandung dalam cerita-cerita seharian.kata kurang sopan. 'Antarah. Akan tetapi. judi dan arak. ritha' (sajak ratapan). madh (sajak pu)ian) atau haja' (sajak sindir-cerca) hanyalah bertupan untuk berhibur dan berseronok semata-mata.t. Keadaan politik yang tidak stabil menyebabkan ilmu pengetahuan sukar untuk berkembang. menerusi pengalaman dan khayalan penults. Mereka dikatakan menghasilkan karya-karya bermutu yang disebut al-Mu'allaqatalSab' yang pernah digantung di Kaabah dan syair-syair ini diperdengarkan dalam temasya tahunan seperti di pasar-pasar. Dalam sajak-sajak ini. Kesemua karya ini lahir daripada kreativiti dan bakat semula jadi yang dimiliki oleh seseorang penyair atau penyajak. Nabi Muhammad s. dan seterusnya menjadi pedoman .dalam bidang intelektual. menurunkan kitab suci al-Quran al-Karim kepada Nabi Muhammad s. termasuklah mengenai perempuan. Namun begitu.w. termasuk kegagalan untuk membina semula empangan Ma'anb dan mengekalkan ketamadunan sebelum ini. terdapat kata. karya-karya Jahiliah ini sama ada bentuk ghazal (sajak cinta). Antaranya Imru al-Qais. Labib.a. Sementara karya berbentuk ilmiah adalah berdasarkan kajian yang mendalam tentang sesuatu perkara sehingga berupaya menghasilkan satu karya yang kritis yang diistilahkan sebagai kritikan sastera (al-Naqd al-Adabi). Syair dan pidato yang dihasilkan oleh pujanggapujangga Arab juga dianggap tidak berkualiti dan lemah. antaranya Pasar Ukaz.w. sebilangan masyarakat Arab tahu bersyair.

ayat 1-4.w. The greater part of Aristotle's philosophy failed to have any effect (in the west).w. dan antaranya menurut Roger Bacon. Pembacaan dan penulisan merupakan faktor untuk membina kemajuan dan tamadun serta mengenali dan mengingati Allah s. Bacalah. Daripada ayat tersebut.. dan bidang akidah dan tauhid. was the virtual countries. sains dan teknologi.t.dan petunjuk kepada mereka. impinging culturally upon adjacent Christian countries. Beberapa sar)ana Barat telah mengakui kemajuan umat Islam. Kitab suci al-Quran merupakan halaman 47 sumber tamadun Islam yang syumul (lengkap). perundangan. dan tidak boleh dipisahkan daripada kehidupan manusia. sekiranya dibuat perbandingan antara sumbangan tamadun Islam . sosial. Dialah yang mengajar manusia apa yang tidak diketahuinya. ekonomi. iaitu Surah Al 'Alaq. until afrer the time of Mohamet when Advicenna and Averros and the rest brought back A ristotle's philosophy into the light of comprehensive exposition. merupakan kesan dan pengaruh pendidikan Islam yang disampaikan oleh Rasulullah s. Manakala menurut Stanwood Cobb. tetapi juga menyentuh mengenai bidang-bidang berkaitan kehidupan duniawi antaranya politik dan pentadbiran. Dia yang telah mendptakan manusia daripada segumpaldarah. Ayat-ayat yang diturunkan mempunyai sebabsebab tertentu (ashab al-nuzu!) dan diturunkan sesuai dengan masyarakat Jahiliah yang hidup dalam kekufuran dan kejahilan. dan cabang-cabang pendidikan lain. jelas bahawa bidang akidah dan ilmu pengetahuan amat penting. perubatan. Dalam al-Quran.a. Kitab suci al-Quran yang diturunkan. ayat pertama yang diturunkan berhubung kait dengan bidang pengajaran dan pembelajaran. Perkembangan ilmu pengetahuan dan tamadun umat Islam khasnya dan tamadun dunia umumnya. Maka itu. sesungguhnya bukan hanya mengandungi ajaran mengenai bentuk akidah dan akhlak semata-mata. termasuk membaca dan menulis.. Islam. was the virtual creator of the Renaissance in Europe.. dan Tuhan mulah yang paling pemurah yang mengajarkan kepada manusia dengan pena. yang bermaksud: Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang mendptakan.

a. Gullick.a. Bersesuaian dengan latar belakang kehidupannya. Begitulah tanggapan Barat mengenai ilmu pengetahuan. Nabi Muhammad s. did not. sesuai dengan perjuangan hidupnya di penngkat dewasa yang penuh dengan perjuangan dan nntangan. Setelah meningkat dewasa baginda selalu mengasingkan din (berkhalwat) dari masyarakat yang dikasihinya. diputerakan pada 12 Rabi'l al-Awwal tahun Gajah bersamaan 20 April 571 Masihi. ternyata wujud jurang perbezaan yang luas. terdidik dengan sifat sabar dan lasak. Di kalangan masyarakatnya.1 Nabi Muhammad s.w.dengan masyarakat Jahiliah dari aspek ilmu pengetahuan ke atas tamadun dunia. Masyarakat Arab Jahiliah tidak membenkan sumbangan dan aspek ilmu pengetahuan. di samping kejahilan dari segi . Baginda merupakan seorang yatim sejak kecil lagi dan setelah ayahanda dan bondanya meninggal dunia. during the many centuries preceding the appearance of Muhammad. The andent Arabs. memberikan dengan masyarakat bermakna Arab Jahiliah dianggap tidak ilmu sumbangan kepada perkembangan pengetahuan ketika itu.a. dan Khulafa Ar-Rasyidin: Pembentukan Tamadun Islam Nabi Muhammad s.w. dipelihara halaman 48 oleh datuk dan bapa saudaranya. Ketika itu. so far as we know. sebagaimana menurut Robert L. baginda sejak kecil lagi telah hidup secara berdikari.2. masyarakatnya digelar Jahiliah kerana kerosakan akhlak. contribute anything of significance to the body of scientific knowledge to scientific method. sangat dihormati sehingga digelarkan sebngai al-Amin (yang jujur).w. daripada keturunan Quraisy yang merupakan suku Arab yang paling mulia ketika itu.2 KELAHIRAN MASYARAKAT ISLAM DAN KEISTIMEWAANNYA 3. 3.

Masyarakat Yathrib terutama bangsa .t. Inilah yang menyebabkan akidah masyarakat ketika itu bersifat Jahiliah. kepercayaan tahyul dan khurafat. Maka itu tauhid dalam Islam merupakan satu perkara utama. menyebarkan syiar Islam secara rahsia (bersembunyi-sembunyi) terutama di kalangan kaum keluarganya dan para sahabat handainya di kota Makkah. Dakwah yang disampaikan di kota Makkah lebih bertemakan atau ditumpukan kepada Tauhid iaitu meng. Peristiwa Hijrah ini berlaku pada tahun 622 Masihi yang disertai beratus-ratus orang Islam dari kota Makkah ke Yathrib. Muhammad s. Peristiwa ini berlaku pada 17 Ramadhan (6 Ogos 610 M) dan merupakan tarikh kelahiran tamadun Islam dan tamatnya zaman Jahiliah di Semenanjung Tanah Arab.a.w. mendapat perhatian dari orang ramai. Kemuncak penentangan ini. Dengan penerimaan wahyu Allah s.w. melalui perantaraan malaikatJibril. terutama orang Quraisy.Esakan Allah s. Detik dakwah secara terbuka ini yang kemudian menyerlahkan segala nntangan dan halangan terutama dan kaum keluarganya sendiri dalam perjuangan baginda untuk menegakkan syiar Islam di kota Makkah.w. Semasa pengasingan diri di Gua Hira'.w. dilantik sebagai Nabi dan kemudiannya.a.. yang memenntahkan baginda berdakwah secara terbuka. selama kirakira tiga tahun Rasulullah s. Dakwah yang disampaikan secara terbuka. apabila turun wahyu yang kedua baginda dilantik sebagai rasul oleh Allah s. masyarakat Makkah dan kabilah-kabilah Arab yang datang menunaikan Haji di Makkah..kepercayaan dan agama. telah diperintahkan berhijrah ke kota Yathrib.t. Penentangan. Dalam proses perkembangan dakwah Islam di peringkat awal. Dengan turunnya wahyu pertama.w. iaitu setelah 13 tahun berdakwah di kota Makkah.t. dan asas utama dalam kelahiran dan perkembangan tamadun Islam. Ini membangkitkan penentangan yang hebat daripada kaumnya sendiri.w.w.t.t. penindasan dan halangan dilakukan terhadap orang Islam sama ada melalui tindakan berbentuk tekanan kejiwaan atau berbentuk fizikal.w. kepada baginda iaitu Surah Al 'Alaq. orang Islam dan Nabi Muhammad s. dan menentang sebarang perbuatan syirik iaitu menyekutukan Allah s. maka dakwah disampaikan secara terang-terangan di kalangan kaum kerabatnya. berlakulah peristiwa turunnya wahyu pertama dari Allah s.a.

Arab suku Aus dan Khazraj menyambut baik kedatangan orang Islam malahan sesetengah daripada mereka telah pun halaman 49 menganut agama Islam. melaksanakan beberapa langkah yang bermatlamat pertamanya. sehingga kemunculannya memberikan saingan kepada negara-negara kota di Semenanjung Tanah Arab terutama kota Makkah dan kuasa-kuasa penjajah. maka tiada lagilah nabi atau rasul selepasnya dan agama Islam merupakan addin. . dan seterusnya merupakan pusat kegiatan peribadatan Islam terpenting terutama haji dan umrah. untuk memelihara dan mempertahankan masyarakat dan negara Islam ini. yang merupakan sumber kepada tamadun Islam. Kegagalan masyarakat musyrikin Makkah mematuhi Perjanjian Hudaibiyah yang dimeterai dengan negara Islam Madinah telah membuka ruang kepada orang Islam untuk memasuki kota Makkah pada tahun 630 Masihi bersamaan tahun 8 Hijrah. Rasulullah s.a. Melalui peristiwa penguasaan terhadap kota Makkah ini. Madinah merupakan negara Islam pertama dan merupakan pusat tamadun Islam. sebagai insan yang kamil telah wafat pada tahun 11 Hijrah bersamaan tahun 632 Masihi. membentuk sebuah masyarakat dan negara Islam dan keduanya.a. Dengan penguasaan dan pengislaman ini. sebagaimana insan biasayang mempunyai hayat kehidupan. jaminan diberi kepada orang Islam untuk berhijrah ke Yathrib dan kemudiannya bandar ini dikenali sebagai Madinat al-Nahiy (Bandar Nabi). ia merupakan detik yang membawa pengislaman secara beramai-rarnai di Semenanjung Tanah Arab. yang lengkap dan serba sempurna bersumberkan kitab suci al-Quran dan al-Hadis.w. Madinah merupakan bandar pertapakan kegiatan syiar dan syariat Islam yang tunggal di Semenanjung Tanah Arab. Menerusi perjanjian Aqabah I dan Aqabah II yang dimeterai secara rahsia. kota Makkah muncul sebagai salah satu pusat tamadun Islam yang terpenting selain Madinah. Dengan kewafatan baginda.w. Akhirnya. bandar ini juga dihuni oleh sejumlah besar orang Yahudi. Selain bangsa Arab Madinah. empayar Rom dan Parsi. terutama di kalangan kabilahkabilah Arab. Nabi Muhammad s. Di Madinah.

Abi Talib akhirnya digantikan dengan pelantikan Mu'awiyyah b. untuk mentadbir dan memastikan perlaksanaan syiar dan syariat Islam. di Turki dan negara-negara orang Islam fahaman sekular begitu cepat berkembang terutama di kalangan masyarakat tempatan yang menerima sistem pendidikan Barat. Ketika itu. Ini adalah natijah daripada kolonialisme Barat. Saidina Alt b..w. Halaman 50 Khalifah Saidina All b. negara Islam dan masyarakat Islam dipimpin oleh Khalifah. empat khalifah yang mentadbir negara Islam selepas Rasulullah s.Setelah kewafatan Rasulullah s. Mengapakah berlaku sedemikian? Ini kerana Mu'awiyyah b. dikenali sebagai Khulafa' al-Rasyidin (Yang Bijaksana). tetapi sistem monarki merupakan institusi yang dikekalkan antaranya oleh kerajaan-kerajaan terkemudiannya. telah memperkenalkan dan menghidupkan semula sistem monarki melalui pelantikan anaknya sebagai putera mahkota untuk menggantikan beliau serta membentuk kerajaan Bani Umaiyyah. Dalam sistem khalifah.a.w. dan dengan pelantikan ini maka berakhirnya sistem khalifah. Abi Talib antara tahun 35H-40H (655-661M). dan dasar penyebaran syiar dan syariat Islam di seluruh Semenanjung Tanah Arab selain dapat menyaingi kuasa Rom dan Parsi.a. Abi Sufyan. iaitu jawatan bagi menggantikan Rasulullah s. khalifah kedua ialah Saidina Umar al-Khattab antara tahun 13H-23H (634-644M).w. Zaman Rhalifah Umar al-Khattab merupakan zaman kegemilangan tamadun Islam kerana pencapaian dan kemajuan penting terutama dalam bidang pemerintahan dan pentadbiran. dan khalifah terakhir. Abi Sufyan. Khulafa' al-Rasyidin. khalifah ketiga ialah Saidina Uthman b.a. Walaupun gelaran Khalifah dikekalkan penggunaannya. 'Affan antara tahun 23H-35H (644-655M). Fahaman sekular ini merupakan salah satu cabaran terhadap keutuhan pendukung tamadun Islam. kerajaan Bani Abbasiyah dan akhirnya tamat dengan kejatuhan empayar Uthmaniyyah pada tahun 1924 yang berpusat di Turki. Khalifah pertama yang dilantik ialah Saidina Abu Bakar alSiddiq pada tahun 11H (632M) yang memerintah antara tahun 11H-13H (632-634M). .

t. dengan orang Madinah iaitu Perjanjian Aqabah I dan Perjanjian Aqabah II.w. berzina.a.a. memfitnah dan menolak perbuatan yang baik. maka termeterai dua perjanjian antara Rasulullah s.w.a.w.a. Rasulullah s. syariah. Rasulullah s. sesetengah danpadanya menunjukkan minat dan tertarik dengan dakwah Rasulullah s.w.w. menerusi wahyu yang diturunkan. Dalam Perjanjian Aqabah II pada tahun 622 Masihi. orang Madinah telah berikrar untuk tidak mensyirikkan Allah. Dalam Perjanjian Aqabah I pada tahun 621 Masihi. Kegagalan untuk menjadikan Ta'if sebagai pusat pertapakan Islam ternyata tidak melemahkan semangat perjuangan baginda. akhirnya berhijrah ke Madinah secara rahsia dan perjalanan yang penuh dengan cabaran dan dugaan. Di Yathrib (Madinah kemudiannya).w.a. membunuh anak. ini merupakan langkah awal serta persiapan untuk menyusun sebuah masyarakat Islam dan negara Islam yang akan dibentuk. setelah diperintahkan Allah s. sebagai mewakili orang Islam Makkah dan orang Islam Madinah berikrar untuk bersatu sehidup semati. mencuri. telah mengambil peluang untuk berdakwah dan menyampaikan Islam secara terbuka kepada mereka yang datang mengerjakan Haji di Makkah. Ternyata. mengumpat.3.a.2 Penyusunan Masyarakat dan Negara Islam Madinah Rasulullah s. Dengan meneliti isi kandungan perjanjian ini. Melalui hubungan di Makkah lagi.w. Kedua-dua perjanjian ini begitu penting kepada perjuangan untuk menyebarkan syiar dan syariat Islam. dan tumbuhnya pusat tamadun Islam di Semenanjung Tanah Arab ketika itu. Antaranya orang Arab Madinah dari suku Aus dan suku Khazraj. akhlak dan kesatuan Islam. ternyata ia berunsurkan akidah.2. Di antara golongan yang datang mengeqakan Haji ini. Rasulullah s. Ini menunjukkan asas-asas kepada pembentukan sebuah masyarakat Islam dan sebuah pusat pertapakan Islam (negara Islam) telah bermula sejak baginda berdakwah di Makkah lagi. telah mula menyusun sebuah masyarakat Islam dan negara Halaman 51 .

Persaudaraan ini dihukumkan sebagai persaudaraan kandung dan imlah merupakan titik penting di peringkat keluarga kepada pembentukan perpaduan ummah. baginda mengatur strategi dan langkahlangkah ke arah penyusunan masyarakat dan negara Islam.w. dan tidak sekadar berfungsi sebagai tempat peribadatan yang biasa semata-mata. Abu Bakar dengan Kharija b. wahyu-wahyu yang diturunkan lebih menekankan kepada aspek-aspek kenegaraan. Madinah merupakan pusat tamadun Islam yang dapat dibentuk oleh Rasulullah s.w. iaitu kitab suci al-Quran. walaupun baginda sebenarnya seorang yang buta huruf sebelum menjadi rasul dan tidak pernah mempelajari mana-mana aspek tersebut. Ja'far b. sebagaimana difahami oleh orang Islam berfahaman sekular masa kini. telah memperkenalkan beberapa perubahan dan pembaharuan.a. Umar al-Khattab dengan Itban b. Rasulullah s. sentiasa tepat. Di peringkat awal penyusunan masyarakat Islam dan ke arah pembentukan negara Islam.a. Abi Talib dengan Mu'az bin Jabal. Masyarakat Madinah . kemasyarakatan. Langkah terawal baginda apabila memasuki Yathnb lalah dengan membina Masjid Nabi.w. mempersaudarakan golongan Muhajirin (penghijrah dari Makkah) dan golongan Ansar (masyarakat tempatan Islam Madinah). dan Hamzah dengan Zaid b. Masjid merupakan institusi terpenting terutama kepada masyarakat dan sebagai pusat ummah Islam. Terdapat dua langkah terpentmg dalam memperkenalkan perubahan dan pembaharuan ini iaitu pertama.a.a. Hakikatnya. penyusunan masyarakat Islam dan pembentukan negara Islam di Madinah sebagai pusat tamadun Islam dibentuk dan dipimpin melalui sumber wahyu. Abi Talib.a. Perpaduan ummah merupakan asas penting sebagai pendukung kepada kebangkitan dan keutuhan tamadun Islam. telah bertindak mempersaudarakan antara golongan Muhajinn dengan golongan Ansar termasuk melalui perkahwinan. Zaid.Islam.w. sendiri bersaudara dengan All b. Dengan itu segala langkah dan tindakan yang dilaksanakan Rasulullah s. Di peringkat ini. institusi mas)id dan kedua. Hanthah. pertahanan dan seumpamanya yang sesuai ketika itu.w. Melalui masjid. Rasulullah s. Rasulullah s. Malik alKhazraji. hukum dan perundangan. dan negara Islam pertama.

Namun begitu.a. dan bahagian kedua. dengan penerimaan Islam masyarakat Madinah dapat dipersaudarakan dan disatukan. Perpaduan ummah dan sumber kekuataan dalaman imlah yang membawa kepada kebangkitan tamadun halaman 52 Islam dan menyumbang kepada proses perkembangan peradaban duma berbentuk universal. Sebagai ketua negara Islam.t. tidak ditentukan oleh kedudukan atau keturunan dan konsep tauhid sebagai unsur penyatuan ummah iaitu mengEsakan Allah s. Menurut sesetengah pendapat. piagam ini mengandungi 47 Fasal iaitu 23 Fasal dalam bahagian pertama dan 24 Fasal dalam bahagian kedua. al-Quran. Perbezaan suku dan bangsa membawa kepada jurang pemisah perpaduan terutamanya fahaman asabiyah begitu kukuh mencengkam. 3.terbahagi kepada dua iaitu bangsa Arab dan bukan bangsa Arab terutama orang Yahudi. Bersesuaian dengan masyarakat Madinah. Rasulullah s.3 Piagam Madinah Berasaskan kepada sumber wahyu. telah menggubal dan membentuk Piagam Madinah (Sahifah al-Madinah) sebagai asas pembentukan negara Islam pertama. terutama golongan Muhajirin dan golongan Ansar.w. berperanan sebagai ketua hakim dengan . selain dari golongan penghijrah dari Makkah (Muhajirin). Rasulullah s. Madinah.t telah menggantikan sistem suku dan kabilah.w.2. dan tanggungjawab yang diperintah sebagai warganegara kepada pemerintah (negara Islam). piagam ini dibahagikan kepada dua bahagian penting iaitu bahagian pertama mengenai umat Islam.a.w. Antara mtipati piagam ini lalah bahawa sumber perundangan negara Islam lalah al-Quran dan al-Hadis.w. mengenai orang Islam dan orang Yahudi. dan di kalangan mereka ini mengamalkan sistem suku dan kabilah. Konsep takwa iaitu kedudukan seseorang di sisi Allah s. Piagam Madinah sebagai sebuah perlembagaan telah menggariskan peranan dan tanggungjawab pemerintah terhadap yang diperintah.

hak dan tanggungjawab kepada negara iaitu menerima sistem Islam dan tidak menggugat kedaulatan negara. dengan digariskan peranan. Mereka mesti bantu-membantu dan tidak dibenarkan bersekutu dengan musuh. memperlihatkan bagaimana orang Yahudi dianggap sebagai 'ummah' bersama dengan masyarakat Islam. kerjasama dibentuk untuk kebajikan. menunjukkan dan melaksanakan syariat Islam. Setiap warganegara bebas untuk bergiat. tetapi kedua-duanya lengkapmelengkapi dengan mempertahankan kedaulatan negara. Di sini.bertindak mentafsirkan. Hubungan kebajikan di antara warganegara dengan setiap anggota masyarakat berasaskan semangat bantu-membantu antara satu sama lain terutama jiran. memiliki harta. Manakala setiap orang yang dizalimi berhak untuk mendapat pembelaan dan penzalim boleh dibicarakan dan dihukum tanpa mengira kedudukan dalam struktur sosial masyarakat. Setiap golongan yang melakukan kesalahan akan menerima hukuman dan masyarakat hendaklah memupuk nilai-mlai murni yang balk bagi mencegah berlakunya kemungkaran ini. Undang-undang untuk keselamatan warganegara dan ummah dilaksanakan seperti Halaman 53 hukuman qisas ke atas pembunuh. Hak dan tanggungjawab dalam pertahanan negara juga ditegaskan. Tanggungjawab menegakkan keadilan sosial merupakan peranan pemerintah dan yang diperintah. menuntut ilmu dan lain-lain selagi tidak mengancam kepentingan negara dan mereka diberikan kebebasan untuk menetap di mana-mana kawasan. Ancaman musuh atau negara asing hendaklah ditangani secara bersama oleh warganegara beragama Islam atau tidak. Kesatuan ummah dan negara. selain tiada gangguan atau paksaan kepada orang lain untuk menganut agama mereka. Terdapat tanggungjawab negara terhadap warganegara bukan Islam. iaitu orang kafir zimmi wajib dilayan oleh . Kebebasan beragama menunjukkan warganegara Islam atau bukan Islam berhak untuk mengamalkan ajaran agama. Kos pertahanan adalah dikongsi bersama. perbezaan agama tidak bermakna menolak kewarganegaraan seseorang dan sama ada warganegara beragama Islam atau tidak. Wujudnya kebebasan untuk bergerak dan menetap di Madinah.

ketiga. kesatuan kepimpinan iaitu Rasulullah s. sebagai ketua negara. Piagam Madinah merupakan model sebuah perlembagaan negara Islam.a. bersatu dan teguh tanpa mengira anutan agama. Kesatuan ini meliputipertama. kesatuan dalam sikap dan suara. Semua pihak berkewajipan untuk melaksanakan perdamaian. ia merupakan sesuatu yang tidak boleh ditolak dan hendaklah bersama-sama menyertai perdamaian ini. Dalam konteks umum. dibahaskan dan dimuzakarahkan sehingga masa kini. kesatuan negara. kesatuan matlamat. Berdasarkan konsep kesatuan ini. maka ia menandakan kewujudan sesebuah kerajaan yang berkesan. Dalam konteks ini. la dibincangkan. piagam ini menunjukkan konsep kesatuan atau persekutuan yang diperkenalkan dan diamalkan di waktu itu. misalnya terhadap keadilan. kelima. Mereka menjadi tanggungjawab pemerintah selagi patuh kepada negara. dan keenam. keempat. negara Islam ketika itu telah memperlihatkan sikap toleransi. dan akan dikenakan hukuman selaras dengan kesalahan yang dilakukan .w. perang dan perdamaian. dan nilai-nilai murni dalam perpaduan ummah dalam proses perkembangan tamadun Islam. hak dan tanggungjawab sama ada pemerintah terhadap yang diperintah atau sebaliknya. iaitu Madinah yang mengandungi masyarakat Islam dan bukan Islam yang dianggap sebagai ummah. dan ditunjukkan melalui al-Hadith (al-Sunnah) dalam bentuk perlaksanaan. iaitu masyarakat yang toleransi dan berharmoni. Perdamaian yang dipupuk akan melahirkan sikap toleransi dalam masyarakat dan memelihara keamanan dan kestabilan negara. Berdasarkan kepada intipati Piagam Madinah. Sekiranya pihak musuh meminta perdamaian. dan sentiasa bermusuhan terutama dengan orang Yahudi. kesatuan perlembagaan atau undang-undang yang dilandaskan kepada sumber asas Islam iaitu al-Quran. tersusun dan bertamadun tinggi. mementingkan peranan dan tanggungjawab.pemerintah Islam selagi mereka menunjukkan taat setia kepada negara Islam ini. kedua. yang diperintah terhadap yang memerintah. kerana sebelum ini masyarakat Arab terikat dengan sistem kabilah yang mementingkan semangat asabiyah dan kesukuan. sistem zimmah (golongan bukan Islam) dalam pemerintahan negara Islam lalah memberikan keadilan dan hak sama rata. kerana kepentingannya kepada perkembangan negara Islam dan tamadun Islam.

dan Khulafa' al-Rasyidin memainkan dua peranan penting iaitu sebagai ketua hal-hal biasa agama Islam dan ketua pentadbiran dalam negara Islam. dan aku bukanlah orang yang terbaik di antara kamu. Sekiranya aku melakukan kesalahan. iaitu Khalifah Saidina Abu Bakar al-Siddiq menank perhatian umat Islam terutama melalui ucapan sulungnya apabila memegang jawatan tersebut. Patuhilah aku selagi aku mematuhi . mereka melaksanakan urusan kenegaraan berlandaskan tuntutan syariat Islam. Sekiranya aku melakukan kebaikan maka bantulah aku. Pelantikan khalifah pertama dalam negara Islam. Manakala sebagai ketua pentadbiran.2. Ucapan beliau yang cukup menarik mengenai kepimpinan dalam Islam ialah: "Aku telah dilantik sebagai pemerintah kamu. baginda sendiri merupakan ketua negara dan pada zaman Khulafa' al-Rasyidin. maka betulkan aku. 3.a. mereka menunjukkan teladan di peringkat paling asas iaitu menjadi imam dalam sembahyang. jawatan ini disandang dengan gelaran halaman 54 Khalifah.a.4 Dasar Utama Pentadbiran Rasullulah dan Khulafa Ar-Rasyidin Ketua Negara: Ketua negara merupakan jawatan tertinggi dalam negara Islam Madinah. Kebenaran adalah suatu amanah dan pendustaan adalah pengkhianatan.w. Rasulullah s.tanpa pengecualian. Orang yang lemah di antara kamu adalah kuat di sisiku sehingga aku memberikan hak kepadanya dengan izin Allah (dengan cara yang diizinkan Allah). Sebagai ketua urusan biasa agama Islam. Peranan dan tanggungjawab hakiki ketua negara ialah untuk melaksanakan tuntutan agama Islam (keagamaan) dan mentadbir berlandaskan syariat Islam (kenegaraan). dan untuk memastikan syariat Islam dilaksanakan tanpa halangan di kalangan rakyat.. Orang yang terkuat antara kamu adalah lemah di sisiku sehingga aku mengambil hak daripadanya dengan izin Allah.w. Dalam konteks ini. Di zaman Rasulullah s.

w. pendapat. makajangan kamu mematuhiku.a. Affan (ketua suku Bani Umayyah). dan RasulNya.a. Maka pemimpin yang mentaati perintah Allah s. al-Zubair b.t.w. Saad b. yang dilantik menganggotai Majlis Syura pada zaman Khalifah Umar al. Majlis Syura dianggotai oleh para sahabat Rasulullah s. Khalifah menerima nasihat.tokoh penring daripada pelbagai kota dan bandar. Halaman 55 Pada zaman Rasulullah s. Dalam konteks ini. pemimpin berhak untuk diberikan teguran. Saidina Uthman b. dan Rasul-Nya. terutama yang terdekat.Allah dan Rasul-Nya. pandangan. Pemimpin dan yang dipimpin merupakan bahagian masyarakat yang saling lengkap-melengkapi. kepimpinan merupakan suatu amanah yang dilaksanakan berlandaskan syariat agama Islam. Abi Talib (ketua suku Bani Hashim). Awam (ketua suku Bani Asad). Auf (ketua suku Bani Zahrah). . Antara para sahabat Rasulullah s.w.t.w. pendapat atau memutuskan sesuatu dasar berasaskan peranan Majlis Syura ini. dan tokoh.t. secara tidak rasminya.Khattab lalah Saidina Alt b. tetapi lebih berbentuk rasmi apabila ditubuhkan Majlis Syura (Dewan Senat)." Berdasarkan intipati ucapan beliau. memutuskan sesuatu dasar dan membuat keputusan dalam sesuatu mesyuarat atau muzakarah. sekiranya aku menderhakai Allah dan Rasul-Nya. ketua-ketua kabilah dan suku-suku. Dasar pemerintahan dan pentadbiran berbentuk permesyuaratan ini seterusnya dilaksanakan pada zaman Khulafa' al-Rasyidin.w. Majlis Syura: Ketua negara memiliki badan penasihat yang berperanan dan bertanggungjawab untuk memberikan pandangan.w. baginda telah membentuk majlis ini yang dianggotai oleh kalangan para sahabat. Ubaidillah (ketua suku Bani Tamim). Talhah b. kerana kepimpinan yang berteraskan kepada syariat Islam merupakan pemimpin yang taat kepada perintah Allah s. nasihat dan pandangan.a. Abi Waqqas dan Abd Rahman b. dan Rasul-Nya wajib ditaati dan tidak wajib dipatuhi apabila pemimpin tersebut ingkar terhadap perintah Allah s.

telah membentuk pembahagian tugas dengan melantik pengurus zakat. Rasulullah s.w.a. dengan merujuk kepada pemerintahan zaman Rasulullah s. Pembentukan pentadbiran di peringkat Jabatan (Diwan) secara rasminya dilaksanakan oleh Khalifah Saidina Umar al-Khattab. walaupun belum terdapat kementerian dan jabatan secara rasmi. telah dibentuk apa yang dmamakan pembahagian tugas. dan di samping sebagai hakim. Jabatan Cukai merupakan perbendaharaan negara yang bertanggungjawab terhadap pengurusan harta negara termasuk mencetak wang. Semasa Saidina Abu Bakar al-Siddiq memerintah negara Islam. selain terdapat Majlis Syura. Rasulullah s.a. Dengan perkembangan halaman 56 tamadun Islam.w. dibantu oleh para sahabat dalam bidang pentadbiran dan antara sahabat yang paling banyak memberi bantuan ialah Saidina Abu Bakar al-Siddiq. jurutulis. jawatan wazir (menteri) dan sistem wi-zarah (kementerian) belum wujud dalam kerajaan-kerajaan Islam sebelum zaman Abbasiyah.a. Saidina Umar Al-Khattab merupakan 'menteri' kepada kerajaan dan berperanan sebagai pembahagi zakat.Kementerian dan Jabatan: Secara rasminya. khalifah mempunyai pembantupembantu terutama dan kalangan para sahabat yang terdekat.w. Semasa pemerintahan Khulafa' al-Rasyidin. beberapa jabatan penting dibentuk untuk memenuhi keperluan dan perubahan masa. Di peringkat awal Islam ini. Beliau membentuk Jabatan Cukai (DiwanJibayah) dan Jabatan Ketenteraan. selain gelaran yang diberikan Saidina Umar al-Khattab. penjaga cop mohor dan lain-lain. Namun begitu.. menguruskan kemasukan dan pengeluaran wang dan sebagamya. Manakala Jabatan Ketenteraan menguruskan ketenteraan termasuk dari segi pakaian dan pengangkutan. sehingga beliau digelar 'menteri nabi'. . dan membuat bayaran gaji serta elaun kepada tentera dan orang di bawah tanggungan mereka. Saidina All Abi Talib (setiausaha-jurutulis) dan Uthman Affan (penasihat mengenai kabilah) merupakan menteri kepada Saidina Umar al-Khattab.

w. Institusi Kehakiman: Mengenai institusi kehakiman. Sebagaimana tugas Rasulullah s. Mesir dan Palestin. Perselisihan di peringkat suku akan diselesaikan oleh Naqib. Kufah. panglima tentera. dilantik seorang Gabenor (Wall) sebagai wakil ketua negara dan mengetuai urusan pentadbiran. (Mesopotamia).a. di peringkat pusat. dibantu beberapa Arif (timbalan ketua) dan memiliki pusat pertemuan atau balai (saqifah). ketua eksekutif pentadbiran. setiausaha negara (katib) dan hakim.w. ianya dibahagikan kepada beberapa buah wilayah iaitu Yaman.a. Saidina Umar al-Khattab. ketua cukai (amil). Setiap jajahan ini diketuai Naqib (ketua).a. Bahrayn dan Hadralmaut. yang merupakan jawatan tertinggi di peringkat wilayah. Pada kepada zaman lapan pemenntahan wilayah iaitu Khalifah Madinah. Dengan perluasan negara Islam. Walaupun kota Makkah muncul sebagai sebuah pusat perdagangan dan pusat keagamaan Islam tetapi peranan ibu negara sebagai pusat pentadbiran tetap dikekalkan di kota Madinah. telah melantik amil-amil untuk membantu gabenor.w.w. Di peringkat wilayah.w. Sesetengah gabenor dilantik menjadi hakim dan kadang-kadang diberikan kebenaran untuk melantik hakim-hakim di wilayahnya. ketua suku di Madinah dan kegagalan menyelesaikan pertikaian ini hendaklah dirujuk kepada Rasulullah s.a. Jazirah perkembangan kawasan negara Islam telah menyebabkan ia dibahagikan Makkah. gabenor merupakan imam dalam sembahyang. Dalam urusan kutipan zakat.a. Rasulullah s.. Umman. Basrah. ketua angkatan tentera. Syria. Najran.w.a. baginda telah rnenjadikan Madinah sebagai pusat pentadbiran seluruh negara Islam dan dibahagikan kepada dua puluh jajahan. dan sebagainya di wilayah pentadbirannya. baginda merupakan hakim tertinggi negara Islam Madinah dan tidak semua perkara yang berlaku perlu diselesaikan oleh baginda. Ketua pentadbir wilayah iaitu Gabenor dibantu oleh ketua polls. Manakala perselisihan antara suku akan dirujuk terns . Naqib berperanan dan bertanggungjawab terhadap keamanan dan ketenteraman dalam jajahannya dan beliaulah yang akan menyelesaikan perselisihan di kalangan kumpulannya sebelum dirujuk kepada Rasulullah s.Pentadbiran Kawasan dan Wilayah: Pada zaman Rasulullah s. pada zaman Rasulullah s.

w. Sabda Rasulullah s. lebih-lebih lagi sekiranya seseorang itu lemah dan tidak berkemampuan untuk menegakkan kebenaran. adalah untuk menghalang pesalah daripada bercampur dengan orang lain. telah berpesan menurut sabdanya yang bermaksud: Sekiranya dua orangyang bermusuhan berada di hadapan rnu maka janganlah kamu putuskan sesuatu hukuman melainkan setelah kamu mendengar dan orang yang kedua seperti kamu dengar dari orang pertama. Penolakan pelantikan seperti ini pernah berlaku ke atas seorang yang menuntut jawatan ini. beliau telah memisahkan jawatan pentadbiran dengan kehakiman. Uthman b.w. Rasulullah s. Dengan perlantikan ini.a.a. Beliau melantik beberapa orang hakim di daerah-daerah tertentu antaranya Syuraih (Rufah). Pada zaman Rasulullah s. Tujuan Rasulullah s. Abi Talib sebagai Hakim di Yaman. Manakala di peringkat wilayah. Semuanya ini bersesuaian dengan kedudukannya sebagai nabi dan rasul yang ditugaskan untuk menunjukkan bagaimana perlaksanaan undang-undang Islam. misalnya. Rasulullah s. Rasulullah s. melantik Saidina All b.a.w. Pada zaman pemerintahan Khalifah Saidina Umar al-Khattab. Tugas tersebut adalah suatu amanah. Langkah sedemikian dilaksanakan kerana beban tugas seseorang gabenor semakin berat berikutan perkembangan atau perluasan daerah-daerah atau wilayahwilayah yang menerima agama Islam.w. dan Khalifah Saidina Abu Bakar alSiddiq.kepada baginda.w. tidak akan melantik seseorang yang menuntut jawatan itu. Abu Zar.a. Pada hari Qiamat kelak ia mempakanpenghinaan dan penyesalan kecuali mereka yang menjawatnya dengan benar dan menunaikan tanggungawah yang ada padanya.a. kepada Abu Zar yang bermaksud: Wahai Ahu Zar! Engkau seorang yang lemah. akan melantik salah seorang sahabatnya untuk menggantikan baginda terutama dalam menyelesaikan sesuatu perselisihan.a. seseorang pesalah akan ditahan di masjid dengan dikawal oleh orang yang mendakwanya atau wakilnya.w. Mengenai pelantikau seseorang untuk memegang jawatan Hakim.a.w. halaman 57 kerana itu lebih menolong engkau mendapatkan hukuman yang hetul. . Rasulullah s.

institusi masjid telah dipersempitkan peranan dan tanggungjawab kepada . hakim mempunyai kuasa autonomi sendiri iaitu bebas untuk membuat dan menjatuhkan keputusan pengadilan tanpa campur tangan dari khalifah. menerima pengaduan daripada rakyat dan mengadakan perbicaraan. Melalui peranan masjid ini. Di peringkat wilayah. Ini menunjukkan di zaman baginda Rasulullah s. Rasulullah s. di samping peranan hakikinya sebagai pusat hal-hal biasa keagamaan. Namun begitu.Rasyidin. Beliau juga mengarahkan supaya tidak menangguhkan hukuman sebagai mengikut jejak Rasulullah s. Al-As (Mesir) dan Abu Musa al-Ashari (Basrah). Dengan berakhirnya pemerintahan Khulafa' al-Rasyidin. selepas pemerintahan Khulafa' al.w. Masjid Nabi berperanan sebagai ibu pejabat pemerintahan dan pusat pentadbiran negara Islam Madinah.kerajaan asing. Pada zaman pemerintahan Khulafa' al-Rasyidin. Beliau juga memperkenalkan tempat tahanan khas atau penjara terhadap pesalah-pesalah. Saidina Umar alKhattab sering memberikan arahan dan peringatan kepada hakim-hakim dengan menggariskan kepentingan pengadilan dan keadilan dalam Islam. seseorang hakim atau kadi tidak lagi bebas sepenuhnya sebaliknya wujud campur tangan menurut kepentingan politik tertentu.w. institusi masjid kekal memainkan peranan penting dalam semua aspek pemerintahan negara Islam di peringkat pusat dan wilayah. menulis surat dan melantik pendakwah untuk dikirim ke kerajaan-kerajaan asing. mengeluarkan arahan kepada gabenor dan pegawai-pegawai kerajaan. masjid memainkan peranan serupa sebagaimanadi peringkat halaman 58 pusat. dan tempat berkumpul para sahabat untuk mentadbir negara.w.a. bermula semasa pemerintahan Bani Umaiyyah. Institusi Masjid: Rasulullah s. dan mereka begitu dihormati kerana keadilan dan kebijaksanaannya.a.w. telah membina masjid pertama di Madinah yang dikenali sebagai Masjid Nabi.a. masjid merupakan institusi penting terhadap perkembangan tamadun Islam. Namun begitu. menyambut wakilwakil ketua kabilah dan kerajaan.a.Qais b.

20. Muhammad Said Ramadhan al-Buti. him.a. him. 1986).t.t.\iir. Muhadharat Tarikh al-Imam al-Islamiah. hlm.t). 'Imaddudin Khalil. Mustafa HJ. op. 1979). Daud. him. 17-21.34. 61. Maulai Muhammad All.. (Muassah al-Risalah/ Dar al-Nafais. Safiyy' al-Rahman al-Mabarkafuri. Maktabah Muhammad All Sabih. 144-145.][\[d 1.t). Muhammad Qutb. t. him. . 'Imaduddin Khalil. dan digantikan melalui peranan istana-istana raja dan pembesarnya.cit. (Jeddah: Dar al-Syuruq. Muhammad al-Khudn Bak. (Mesir: Dar Nahdah. him. him. him. Fiqh al-Sirah. 1075. 1996). 1969). cit.cit. MuhammadRasul-Allah.fahilliyahal-Quran al-'Ishyrin. Kamu sal-Raid.Al-SirahAl-Nahawiyyah. Pengantar Politik Islam. him. op. him. t. 8-9. him. (Mesir: Maktabah Mesir. 149. Muhammad al-Ghazali. al-Quran. him 452. Abu Muhammad Abd' al-Malik ibn Hisyam ibn Abu al-Humairi. al-Wafa' Lialtaba'ah wa al-nasyr. (Kaherah: Dar al-Syuruq.t.m. (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah. him. Dirasahfir al-Sirah.. Sirah alNabis. Abu Hassan All al-Nadawi. Ibid. 10-11. 150-151. 111. Abi al-fida' Ismail Ibn Khst.t). al-Rahiq al-Makhtum. 531. him. (Beirut: Dar al Ma'rifah. him. 76-78. (Kuala Lumpur: Dewn Bahasa danPustaka. (Beirut: Lubnan. op.Mm. 1994). (Beirut: Maktabah alMaaruf. Safiyy' al-Rahman al-Mabarkafuri.hanya sebagai pusat peribadatan agama. 1985). 1981). 171. Jilid 4. Nural-Yakinfi Sirah Sayyidal-Mursalin. him. 60... al-Rahiq al Makhtum. Muhamad al-Khudn Bak. Ibid.).206. (Mesir: alMaktabah al-Tijaruyyah al-Kubra. Halaman 59 Nota Jubrab Mas'ud. ai-Sirah al-Nahawiyyah. t. t. Abu Hassan Ah al-Nadawi. him. 35.

al-Hadis. yang mengerjakan amalan baik bahawa mereka disediakan pembalasan yang baik (Surah Al-Israa: Ayat 9).a.1 Wahyu daripada Tuhan Kitab suci al-Quran al-Karim merupakan kitab suci samawi (langit) terakhir bagi umat manusia. wahyu daripada Allah s.t. 4. marilah kita lihat ciri-cirinya. Zin Kitab al-Quran al-Kanm. Kitab suci samawi ini diturunkan kepada penyudah segala rasul. Hubungan al-Quran dengan alHadis.1 KITAB AL-QURAN AL-KARIM Apakah al-Quran? Untuk mengenali al-Quran. .Halaman 60 Bab 4 SUMBER-SUMBER TAMADUN ISLAM Ab. Zabur dan Injil. yang bermaksud: Sesungguhnya al-Quran jalan yang amat betul (agama Islam) dan memberi khabar gembira kepada orang mukmin. RabbuJalil. asal-usul dan perbandingan dengan kitab-kitab samawi yang lain.t. iaitu Nabi Muhammad s. diturunkan dan disampaikan kepada umat Islam dengan matlamat untuk menjadi garis panduan dan membentuk umat manusia dengan suatu cara kehidupan yang diredai oleh Pencipta Semesta Alam. Wahyu. Kandungan al-Quran.w.1. Aziz Mohd. alQuran dan kitab Samawi lain. Ini selaras dengan firman Allah s. 4. al-Quran dan Sams. Keistimewaan al-Quran. Mukjizat. dan ajaran yang disampaikan ini dikenah sebagai Islam. Mukjizat dalam Perundangan. Melalui kitab ini.w. selepas turunnya kitab Taurat.w.

A. iaitu D..Quran merupakan kalam daripada Allah s. Namun begitu. Islam.Quran sebenarnya telah dibawa oleh agama Nasrani dan Yahudi. Tuduhan ini sehingga masa kini. iaitu Muhammad dengan agama ciptaannya. Antara ayatayat suci yang menerangkan maksud tersebut ialah firman Allah s.w. al-Quran menyatakan dengan terang dan jelas bahawa ia merupakan wahyu dan terlalu banyak ayatnya yang menerangkan bahawa ia datang dari Allah s.w. Oleh kerana agama memainkan peranan penting dalam perkembangan ekonomi Makkah. Maka berdasarkan ini. al-Quran merupakan ciptaan manusia. H.R.t. Seorang orientalis Barat. Pencipta Alam Semesta. Wahai manusia. Beliau beranggapan isi kandungan al. masih tersebar dengan matlamat untuk menimbulkan keraguan dan kekeliruan kepada umat Islam. bukan kitab suci samawi. dan Yang tidak datang kepadanya (alQuran) kebatilan. sesungguhnya telah datang kepada kamu semua bukti kebenaran dari Tuhan kamu (Muhammad dengan mukji'zatnya)dan telah Kami tumnkan kepada kamu cahaya yang terang benderang al-Quran) (Surah An-Nisaa': Ayat 174).w.Halaman 61 Berbanding dengan kitab-kitab suci samawi lain. B. Gibb mengemukakan pendapat bahawa Muhammad ingin menguasai kepimpman Makkah. Ayat-ayat suci ini memben perkhabaran yang sama iaitu al. mengemukakan tuduhan bahawa al-Quran itu merupakan ciptaan manusia.t. Sesungguhnya Kami telah menurunkan (al-Quran) inipada malam Lailatul. yang diturunkan dari Tuhan yang Maha Bijaksana lagi Maha Terpuji (Surah Fussilat: Ayat 42). Mac Donald yang menuduh bahawa al-Quran merupakan ciptaan . maka Muhammad cuba untuk mempergunakan pengaruh agama atau revolusi bercorak agama untuk tujuan tersebut dengan mencipta sebuah agama yang dmamakan Islam.Qadar (Surah Al-Qadr: Ayat \}. yang bermaksud: Dan sesungguhnya al-Quran ini benar-benar diturunnkan oleh Tuhan semesta alam (Surah Asy Syu'araa': Ayat 192). terdapat beberapa sarjana Barat (orientalisme) yang menolak dan sebaliknya.t. Pendapat ini disokong oleh seorang orientalis Barat lain.Dan sesungguhnya kamu benar-benardiberi al-Quran dari sisi A llah •yang Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui (Surah Al-NamI: Ayat 6). baik dari depan maupun dari belakangnya.

w. Rasulullah s. nescaya tidak aku meninggalnya. tidaklah diperlukan kepada kajian mendalam. dengan tegas Rasulullah s. tuduhan bahawa al-Quran mendapat ilham dari kitab-kitab suci terdahulu.w.w. Untuk menghadapi dan menolak tuduhan-tuduhan tersebut. kedua. tidak pernah melahirkan hasrat. tuduhan bahawa Muhammad inginkan kepimpinan Makkah melalui agama.Quran itu ciptaan Muhammad.w. dan ketiga. baginda akan dianugerahi apa sahaja yang dikehendaki sama ada pangkat yang lebih tinggi dan harta kekayaan yang paling banyak.a. Keadaan tersebut diperjelas melalui suatu peristiwa. paling tidak bersama ahli keluarga dan para sahabat-sahabat yang terdekat. mempunyai hasrat.Muhammad dan bukannya daripada Tuhan. Rasulullah s.a. ingin mencapai matlamat sebagaimana tuduhan tersebut. Tuduhan-tuduhan tersebut dibahagikan kepada tiga bahagian iaitu pertama. sudah tentu ia akan diterima kerana ini merupakan jalan mudah dan pintas untuk mendapatkan kekuasaan kepimpinan Makkah. Mengenai tuduhan pertama. tuduhan bahawa al. menolak tawaran ini melalui bapa saudaranya yang menjadi wakil orang Quraisy dengan sabdanya. Sekiranya baginda Rasulullah s.a.w.a. sudah tentu suatu perancangan telah diatur. baginda menggembala kambing dan semasa mudanya halaman 62 menceburkan diri dalam bidang perniagaan dan perdagangan. keingman dan sikap sedemikan. yang bermaksud: Kalaulah orang-orang Quraisy menawarkan matahari dan bulan sekalipun supaya dengan itu aku meninggalkan dakivah ini. iaitu tawaran orang Quraisy Makkah kepada Rasulullah s. berdasarkan fakta-fakta persejarahan dapat memperjelas kebenaran ini.a. kecuali setelah . keinginan dan sikap yang menjurus ke arah perancangan itu sebaliknya sejak kanak-kanak lagi. Berdasarkan sejarah. supaya meninggalkan dakwahnya mengenai Islam dan sebagai ganjaran. Sebaliknya. bukannya Tuhan. Sekiranya. Sebaliknya. yang menyatakan bahawa Muhammad inginkan kepimpinan Makkah melalui agama ternyata sangat bertentangan dengan fakta sejarah.

baginda setelah menerima wahyu pertama ketika mengasingkan diri dan beribadat di Gua Hira'.w. Nawfal berjanji akan membenkan pertolongan bersungguh-sungguh jika beliau masih hidup kepada baginda Nabi Muhammad s. Nawfal tidak berkesempatan untuk melaksanakan janjinya kerana ditakdirkan menmggal dunia. Beliau menjelaskan kepada Siti Khadijah dan baginda bahawa itulah malaikatJibnl yang pernah menyampaikan wahyu kepada nabi-nabi dan rasul-rasul sebelumnya. Waraqah b. sepupunya untuk mengetahui dengan jelas rahsia di sebalik peristiwa yang berlaku terhadap suaminya. Mengenai Waraqah b. malah baginda juga tidak mempelajari atau mendengar isu-isu yang terkandung dalam kitab orang Nasrani dan Yahudi. Waraqah b. Nawfal.w. Siti Khadijah terus berjumpa dengan Waraqah b. Tuduhan kedua.w. Sejarah membuktikan dengan jelas bahawa Rasulullah s.a. tidak pernah menuntut dengan mana-mana tokoh pemikir atau pendeta pada masa itu. Di samping itu. Jawapan Rasulullah s. sama ada pangkat.aku berjaya atau aku mati. Nawfal. kekayaan dan sebagainya tetapi adalah untuk melaksanakan tanggungjawab yang ditentukan oleh Allah s. baginda hanya dipertemukan melalui Siti Khadijah di peringkat pertama menerima wahyu.w.t.'' Peristiwa tersebut di luar dugaan Nabi Muhammad s. yang jelas dan tegas ini menunjukkan dakwah yang dilaksanakan bukan untuk mendapat kepentingan dunia. ketakutan dan balik berjumpa dengan isterinya. Ini merupakan satu tuduhan liar dan dapat dipertikaikan kerana ia ternyata di luar dari kebenaran fakta sejarah. yang menunjukkan baginda tiada maklumat atau mengetahui tentang itu.a. ialah al-Quran mendapat ilham dari kitab-kitab suci samawi yang terdahulu dalam penulisan isi kandungannya.w. Bahkan. merasa sangat cemas. Berikutan peristiwa ini. Waraqah b. baginda sendiri halaman 63 . dan pendeta ini berjanji akan membantu baginda sekiranya dipanjangkan usia. Siti Khadijah.a.a. Nawfal merupakan seorang pendeta yang mempunyai maklumat dan mengetahui tentang kitab-kitab suci samawi terdahulu.

w.tidak boleh membaca untuk mendapatkan bahan maklumat melalui tulisan.w. maka termansuhlah kitab-kitab suci samawi sebelum ini. tiada mempunyai idea atau maklumat atau rancangan untuk menyampaikan kandungan dan al-Quran. Firman Allah s. Pertama. dan ini merupakan tuduhan yang sengaja direkareka dengan matlamat untuk menimbulkan syak. Tuduhan-tuduhan tidak berasas ini dapat diketepikan. Berdasarkan fakta sejarah juga. hakikatnya Rasulullah s. sememangnya wujud persamaan dengan kitab-kitab suci samawi yang lebih dahulu pada sesetengah bahagian.t. tidak merahsiakan atau bukan merupakan suatu rahsia.a.w.kitab terdahulu.w. Nahi Musa. yang bermaksud: Dia telah mensyarakkan hagi kamu tentangagama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nahi Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu dan apa yang Kami telah wasiatkan kepada Nahi Ihrahim. Berdasarkan firman Allah s. baginda Rasulullah s. .w. tidak pernah menuntut ilmu atau mendengar dari manamana mengenai idea-idea kandungan atau kitab. (Surah Asy Syu'araa': Ayat 13).. sekiranya kita meneliti kepada beberapa bukti mengenainya. secara lengkap. dan tiada orang di sebaliknya yang memberitahu mengenai semua ini. Mengapakah dapat dikatakan sedemikian? Ini kerana berdasarkan fakta sejarahnya dan menurut al-Quran sendiri.w.a.. Ini kerana kitab al-Quran merupakan kesinambungan dari kitab-kitab terdahulu yang berasal dan sumber yang sama.w. maka nabinabi dan rasul-rasul terdahulu diutuskan melalui Suhufdun kitab. Dari segi pergerakan. Antaranya perjalanan baginda dua kali ke Syam iaitu semasa kanak-kanak dan keduanya remaja. dan melalui perantaraan malaikat Jibril. Kitab suci al-Quran merupakan rangkuman danpada seluruh wahyu yang diturunkan oleh Allah s. dan dengan turunnya kitab suci ini.a.t.a. tetapi atas urusan perniagaan. Nahi Isa .t. Dari segi kandungan pengajaran yang disampaikan oleh Rasulullah s.w. keraguan dan ketidak yakinan terhadap Islam terutama kalangan umat Islam.t. iaitu wahyu dari Allah s.kitab samawi dari sumber yang sama dan ini membuktikan wujudnya beberapa persamaan dalam syariat masing-masing.. baginda sendiri tidak boleh membaca dan menulis. Rasulullah s. Tuduhan ketiga ialah mereka menyatakan al-Quran merupakan ciptaan manusia iaitu Muhammad..

keintelektualan.penyair yang terkenal masyarakat jahiliah yang boleh menghasilkannya walaupun pada bahagian yang kecil sahaja. Rasulullah s. Kedua.. . dan keadaan masyarakat jahiliah di Makkah ketika itu. ketamadunan. dengan merujuk kepada latar belakang Rasulullah s. maka rahsia-rahsia (mukjizat) tersebut hanya dapat ditemui oleh manusia sebahagian besarnya semasa pencapaian ketamadunan Islam yang tinggi dan pada kurun ke-20. Rasulullah s.a.w. sekiranya mereka meraguinya dan sekiranya benar kitab ini dicipta oleh Muhammad.a. yang bermaksud: Maka apakah mereka tidak memerhatikan al-Quran? Kalau kiranya al-Quran itu bukan dari sisi Allah.a.w.sewaktu terputusnya wahyu seketika. Firman Allah s. Sesuai dengan tahap pemikiran manusia dan ketamadunan dari sudut kajian dan penemuan rahsia alam sangat rendah di zaman Rasulullah s. dan sebagainya. rahsia alam dan semesta.w. Kajian-kajian dan penemuan-penemuan ini. sama ada dari sudut akidah dan syariat. Ketiga.w. mungkinkah baginda atau mungkin orang lain berkemampuan untuk mencipta sebuah kitab seperti yang ada sekarang ini? Hakikatnya.t.a. sesuai dengan fitrah manusia dan seimbang antara semua bahagian. berdasarkan latar belakang dan keadaan ini. dan lengkap (syumul). sama ada dilakukan oleh pengkaji Islam atau bukan Islam selaras dengan kandungan al. Dan keempat.w. tiada tokoh semasa ketika itu sama ada ahli pemikir.Quran. menerusi al-Quran sejak awalnya telah mencabar sesiapa sahaja untuk mengemukakan walau sebans ayat seperti al-Quran..w. tidak mungkin dapat mencipta kitab suci al-Quran alKarim kerana ia merupakan sebuah kitab yang lengkap. tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya (Surah An-Nisaa': halaman 64 Ayat 82). Ternyata. merupakan bahasa. dan al-Quran moral. merasa begitu risau dan dukacita sehingga akhirnya turunlah Surah Adh Dhuhaa. sesuai sepanjang masa dan ruang. kitab suci samawi pemikiran yang dan mengandungi nilai mukjizat yang tinggi. pendeta atau penyair. akhlak persejarahan. fakta sejarah membuktikan bagaimana Allah s. dalam semua bidang kehidupan ketamadunan manusia termasuk ilmu sains dan teknologi.t.

Wahyu diturunkan kepada Rasulullah s. sebagaimana yang berlaku ke atas perundangan ciptaan manusia. dan bukan juga sebagai kesan daripada perkembangan manusia.t. sama ada semasa mula-mula diwahyukan.Menerusi kajian dan penelitian. Jibril.. dan merupakan sebuah mukjizat.a.2 Sifat Asli dan Kekal Sepanjang Zaman Berdasarkan hakikat al-Quran itu merupakan mukjizat maka keistimewaan Kalam Allah ini antaranya ialah masih asli atau tulen iaitu tiada perubahan pada Halaman 65 ayat-ayatnya. termasuk dari fakta-fakta sejarah dan kandungan al-Quran itu sendin. yang kemudian menerima. . Pengakuan Allah s. Manakala Abd al-Qadir 'Audah pula menjelaskan bahawa syariat Islam sebagaimana terkandung dalam al-Quran bukanlah ciptaan manusia.t.w.1. dan seratus peratus dari Allah s. Berdasarkan bukti-bukti dan hujah-hujah ini.w. Yusuf alQaradawi yang menjelaskan bahawa al-Quran adalah Kalam Allah yang tulen.Quran membenkan pengukuhan kepada pemikiran manusia bahawa ia adalah wahyu dari Allah s. dan akan terus terpelihara di masa depan.t.w. dapat disimpulkan bahawa alQuran itu merupakan suatu mukjizat dan tidak mungkin dicipta oleh manusia. menjaga dan menyampaikan kandungan ajarannya kepada umat manusia melalui perantaraan malaikat.t. khasnya Rasulullah s. Antaranya ialah Dr. terdapat sarjana-sarjana Islam kontemporari yang memperkatakan mengenai al-Quran sebagai sumber wahyu dan Allah s.a. menerusi firman-firmannya dalam al. Syariat merupakan ciptaan Pencipta Alam Semesta ini yang bermatlamat untuk menyusun masyarakat supaya menjadi contoh dan baik dalam semua aspek ketamadunan manusia.w. 4.w.w. sehingga masa kini. tidak dicampur dengan pemikiran dan hawa nafsu manusia yang penuh dengan unsur-unsur penyelewengan. zaman kegemilangan tamadun Islam.

Rasulullah s. Jabal. ia juga dihafal oleh para sahabat sejak diwahyukan. iaitu selepas sahaja ia diturunkan. Thabit. Selain dari al-Quran itu direkod melalui tulisan. Anas b. .a.w.a. apabila turunnya mana-mana ayat al-Quran. batu-batu yang licin dan sebagainya.w. Kaab. Zaid b. Abi Sufian. Kaab. pelepah-pelepah pokok tamar. barulah teknologi membuat kertas diperkenalkan. Ubai b. Selepas tamadun Islam berinteraksi dengan tamadun Cina. dikekalkan dan terjamin keaslian atau ketulenan bersesuaian dengan semua masa dan ruang (tempat)? Ini dilihat melalui dua faktor terpenting iaitu pertama. selain beberapa sahabat yang menulis tanpa disuruh olehnya. ialah Zatd b. al-Quran dihafal sejak mula-mula diwahyukan oleh kalangan para sahabat. Pada zaman Rasulullah s. Thabit dan Abu Zaid. iaitu Ubai b. baginda mempunyai beberapa orang penulis wahyu terutama dari kalangan para sahabat.w. generasi seterusnya dan sehingga masa kini. manakala kertas belum diperkenalkan ketika itu. Muawiyah b. al-Quran dituliskan sejak mula. Muaz b. al. dan kedua. Manakala dalam sebuah hadis. Di peringkat permulaan ini.a. Menurut Sheikh Muhammad Alt Ash Shabuni. generasi seterusnya dan sehingga masa kini. Dengan menggunakan penulisan (catatan dan rekod) terus pada ayat. Berdasarkan fakta sejarah. sebaliknya di atas bahan-bahan yang digunakan ketika itu untuk mencatatkan segala maklumat.a. ayat-ayat al-Quran dituliskan pada peringkat permulaan. Bahan-bahan yang digunakan antaranya ialah kulit binatang terutama kulit kambing. dan khalifah-khalifah yang empat (Khulafa' al-Rasyidin).mula diwahyukan. Penults wahyu yang utama pada masa Rasulullah s.ayat al-Quran ini sejak dari peringkat permulaan. Malik memberitahu bahawa al-Quran dikumpul pada masa Rasulullah s.. maka tidak mungkin ia berubah dan terseleweng daripada yang apa yang telah diwahyukan di peringkat awal atau aslinya.Mengapakah al-Quran dapat dipelihara. oleh empat orang yang kesemuanya dari golongan Ansar.w.Quran tidak ditulis di atas kertas. Muaz b. akan menyuruh mereka (penults wahyu) menulisnya dengan suatu catatan yang jelas. Jabal.

untuk berdakwah. terpelihara dan berbeza berbanding dengan kitab-kitab suci lain. Salim. dan orang Arab sememangnya terkenal sebagai golongan yang kuat ingatan (hafal). akan terus dihafal oleh sesetengah para sahabat. Muaz b. memperkuatkan lagi bahawa kitab ini tidak syak lagi datangnya daripada Pencipta Yang Maha Agung atas sifat-Nya yang mengetahui seluruh perkara.a. cuma mereka kurang diketahui umum sebagai penghafal al-Quran.Quran ketika itu bilangannya lebih ramai daripada empat tokoh yang disebutkan dalam hadis tersebut. Bi'r Ma'unah ialah nama suatu tempat di luar Kota Madinah.w.w.a. Pemikiran manusia .Menurut al-Qattan. Jabal dan Ubai b. dan Kam ilah yang memelihara dan menjaganya (Surah Al Hijr: Ayat 9).t. al-Quran juga memaparkan beberapa pengetahuan asas tentang rahsia tabiat semula jadi yang ada pada alam ini. penghafal al. Di situ halaman 66 berlaku pembunuhan mubaligh Islam yang dihantar oleh Nabi Muhammad s. Manakala dalam peperangan al-Yammamah seramai 70 orang penghafal al-Quran turut syahid. Ini dibuktikan menerusi sesetengah riwayat. yang bermaksud: Sesungguhnya Kamilah yang menurunkan alQuran. Selain menerangkan suatu model kehidupan manusia bertamadun. Ini selaras dengan janji Allah dalam firman-Nya. Kaab.1. Berdasarkan kepada al-Quran itu dituliskan sejak diwahyukan dan alQuran ku dihafal sejak diwahyukan maka keaslian al-Quran itu tetap terpelihara sehingga bila-bila masa. mana-mana ayat al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah s. Rasulullah sendiri pernah berpesan supaya mengambil al-Quran dari empat orang iaitu Abdullah ibn Mas'ud. sama ada yang tersembunyi atau terbuka. yang menyebutkan dalam peristiwa pembunuhan Bi'r Ma'unah seramai 70 orang penghafal al-Quran terbunuh.3 Kitab Mukjizat Berdasarkan perbincangan di atas..w. al-Quran merupakan kitab mukjizat yang diturunkan (wahyu) dari Allah s. 4. Namun begitu.

perbincangan tentang mukjizat dalam bahasa tidak perlu dipanjangkan. Manakala menurut Muhammad Subaih. dan ketiga. yang disediakan bagi orang-orangkafir (Surah Al-Baqarah: Ayat 24). Semasa keputeraan Rasulullah s. Selaras dengan firman Allah s.pada ketika al-Quran diturunkan tidak mungkin mengetahui ilmu dan maklumat dalam bidang tersebut.. mukjizat pada bahasa. yang bermaksud: Makajika kamu tidak dapat membuat (menyahut cabaran)danpasti kamu tidak dapat membuatnya.w.t...t.t. Menurut Ahmad Shalabi. Manusia tidak dapat menyahut cabaran dari Allah s. Dalam konteks ini.w.. Al-Quran Sebagai Mukjizat Pada Bahasa: Sukar bagi mereka yang tidak mendalami bahasa Arab terutamanya orang bukan Arab untuk melihat mukjizat al-Quran dan aspek bahasa. mengetahui kelemahan manusia untuk menyahut cabaran ini dan membenkan penngatan. Allah s.w. Untuk itu. Firman Allah s. maka datanglah rombongan dari kabilah-kabilah lain untuk mengucapkan tahniah.w. secara umumnya dibahagikan kepada tiga bahagian iaitu pertama.w.a. mukjizat dalam perundangan. malah setinggi-tinggi tempat di hati mereka. Apabila lahir penyair yang baik di kalangan sesuatu kabilah. (Surah Al-Baqarah: Ayat 24). masyarakat ketika itu telah mencapai satu tahap yang tinggi dalam bidang kesusasteraan khususnya mengenai syair dan ia merupakan sesuatu yang istimewa bagi masyarakat Jahiliah. sekiranya melihat pemikiran orang Arab jahiliah dari . kedua. sekiranya mereka merasa syak al-Quran itu merupakan ciptaan manusia. bermaksud: Peliharalah din kamu dari api neraka yang bahan bakamya manusia dan batu. muk}izat yang menyentuh rahsia tabiat semula jadi alam. menurut beberapa pendapat sejarawan.t. mukjizat al-Quran dapat dilihat dalam beberapa aspek penting. penyair-penyair mendapat tempat dan kedudukan yang tinggi di kalangan masyarakat Arab halaman 67 jahiliah. Ketinggian dan keindahan bahasa tidak akan difahami dan dinikmati oleh orang yang bukan pakar di dalam bidangnya..

madh (sajak pujian) atau haja' (sajak sindircerca) hanyalah bertujuan untuk berhibur dan berseronok. susunan ayat-ayat. terkemudian dan sehingga masa kini untuk meniru dan mencipta dan sudut bahasa merupakan suatu mukjizat al-Quran yang menunjukkan la bukan hasil ciptaan manusia. terutama dari segi pegangan akidah dan akhlak. dengan huruf yang sama dan kaedah yang sama. . walaupun oleh pakar-pakar bahasa Arab. arak dan judi. sama ada masa itu atau sampai bila-bila masa pun. tumbuh-tumbuhan. melintasi perbatasan Badwi (masyarakat luar bandar) dan telah sampai ke peringkat ketamadunan yang tinggi. Al-Quran Sebagai Mukjizat yang Menyentuh Rahsia Tabiat Semula jadi Alam. Dapat disimpulkan. gaya persembahan.. al-Quran dibentuk dan disampaikan dalam keadaan yang tidak dapat dihasilkan oleh manusia. ritha (sajak ratapan). ketepatan kaedah dan kekuatan hujah menampakkan mutu al-Quran terlalu tinggi berbanding dengan bahasa biasa yang ditulis.w. bahawa kelemahan manusia termasuklah pakar.sudut kesusasteraan. pencapaian begitu tinggi masyarakat Arab jahiliah dalam bidang kesusasteraan. Keindahan dari segi bahasa. yang tidak terbanding. Walaupun wujud pendapat.t. Sajak-sajak yang dihasilkan oleh penyair-penyair ini banyak mengandungi kata. Melalui penggunaan bahasa yang sama. dan kelahiran karyakarya seperti ini sebenarnya dicorakkan atau berlatarkan dan berlandaskan kepada latar belakang penyair dan masyarakatnya yang hidup dalam zaman jahiliah.pakar bahasa Arab sama ada di zaman jahiliah. tetapi wahyu dan Allah s. la jelas menunjukkan bahawa mereka telah sampai ke satu peringkat pemikiran yang matang. dalam bidang kesusasteraan.w. namun sekiranya dibandingkan dengan apa yang dibawa oleh al-Quran ternyata terlampau berbeza dan tidak terbanding. karya-karya jahiliah sama ada berbentuk ghazal (sajak cinta).a.kata kurang sopan termasuklah mengenai wanita. Maklumat mengenai rahsia tabiat semula jadi alam mengenai proses kejadian manusia. Pada zaman Rasulullah s. jahiliah Inilah pendapat mereka mengenai pencapaian masyarakat Arab dalam bidang kesusasteraan. boleh dikatakan masih belum terdapat kajian-kajian mengenai rahsia tabiat semula jadi alam atau disebut kajian sains tabii dan sains astronomi. Hakikatnya.

perhatikanlah dan fikirkanlah apa yang ada di langit dan di bumi dan segala kejadian yang menajakjubkan.t. semakin tinggi semakin sukar bernafas (Surah Al An'aam: Ayat 125). Dalam al-Quran.binatang. semua makhluk berpasangan (Surah Adz-Dzaariyaat: Ayat 49). yang membuktikan keesaan Allah dan kekuasaan-Nya). Antaranya menurut firman Allah s. yang memerlukan pemikiran tentang asal usul al-Quran. proses kejadian manusia (Surah . angkasa lepas dan kandungannya. Mengapa kamu tidak mahu melihatserta memikirkan (dalil-dalil dan bukti itu)? (Surah Adz-Dzaariyaat: Ayat 51) dan menurut firman Allah s. Melalui penelitian dan pengkajian ini. dan mengakui keagungan Pencipta Alam Semesta. (Surah Yunus: Ayat 10). Menjelang kurun ke-19 dan ke-20.t. terlalu banyak ayat yang memerintahkan manusia supaya meneliti dan mengkaji apa yang ada pada din mereka dan sekelilingnya halaman 68 (alam semujadi). langit yangterkawal (Surah Al Anbiyaa': Ayat 32). Antara contoh-contoh rahsia semula jadi alam (ilmu sains) yang ditemui dan terdapat dalam al-Quran ialah langit dan bumi asalnya adalah satu (Surah Al Anbiyaa': Ayat 30). lagi.w. air dan udara. Dalam konteks ini.w. menerusi penelitian. bumi dalam keadaan bergerak (Surah An Nami: Ayat 88). yang bermaksud: Katakanlah (wahai Muhammad). Berpandukan ayat-ayat al-Quran ini. yang bermaksud: Dan juga pada din kamu sendiri. dan sebagainya belum diketahui dengan baik oleh manusia pada ketika itu. pokok menghasilkan bahan bakar atau api (Surah Yaa Siin: Ayat 80). manusia akan dapat mengetahui rahsia pada diri mereka dan alam semulajadi dalam mencan kebenaran. Allah s.t..w. semua cakerawala bergerak terapung-apung (Surah Yaa Siin: Ayat 40). atom benda paling kecil (Surah Yunus: Ayat 61).. penemuan-penemuan ahli sains terhadap segala macam rahsia alam semula jadi adalah selaras dengan maklumat asas yang diberikan oleh al-Quran. al-Quran memerintahkan manusia supaya mengkaji rahsia semula jadi alam dengan matlamat hakiki iaitu untuk menernui kebenaran. ayat-ayat al-Quran memberikan panduan untuk cuba menyingkap pintu rahsia semula jadi alam.

Untuk menyusun kehidupan manusia. Islam tidak melihat keperluan perundangan semata-mata untuk menyusun kehidupan yang sejahtera. perekonomian. Islam datang membawa peraturan dan perundangan dan ini telah diperakui oleh umat Islam menerusi Kalimah Syahadah. ibadat-ibadat khusus. Maka itu Islam mementingkan pendidikan. sosial dan kebudayaan." Dalam konteks mementingkan keamanan dan kesejahteraan hidup bermasyarakat. maka ia menjadi bukti yang jelas bahawa al-Quran bukan dicipta oleh manusia. Oleh sebab pada masa turunnya al-Quran. Peraturan dan perundangan Islam yang dibawa oleh al-Quran merupakan suatu yang lengkap (syumul) mengandungi perkara-perkara berhubung dengan akidah dan akhlak. dan cabang-cabang kehidupan lain. untuk kekuatan akidah di peringkat keluarga atau masyarakat. Akidah Islam adalah asas halaman 69 kepada pembinaan hukum syarak dan sesuatu pembinaan hukum syarak tidak akan sempurna sekiranya tidak dilandaskan atas asas yang kukuh. kemasyarakatan dan kekeluargaan. Islam telah menetapkan suatu bentuk undang-undang jenayah yang mantap termasuk bentuk-bentuk hukuman dan bersifat adil. politik dan pentadbiran. al-Quran dan fitrah hidup manusia (Surah Ali'lmran: Ayat 14). dan sebagamya. Mukjizat dalam Perundangan: Islam mengandungi ajaran yang mementingkan susunan kehidupan manusia yang bertamadun supaya tidak sahaja mencapai kejayaan dan kebahagiaan di dunia (duniawi) sematamata tetapi juga akhirat (ukhrawi). danjambatan ke akhirat ialah kehidupan di dunia.Al Mu'minuun). manusia belum mengetahui tentang maklumat-maklumat berhubung dengan ilmu sains. dan ia perlu disertakan terlebih dahulu dengan akidah termasuk keyakinan dan kesedaran. peringkat-peringkat kehidupan manusia (Surah Ar Ruum: Ayat 54). Hukuman dijatuhkan setelah meneliti aspek-aspek tertentu dan bukan .

tetapi sebagai satu pengajaran dan pemulihan. Untuk mencapai kehidupan sejahtera. termasuk orang Islam ialah kerana tidak mementingkan nilai-nilai keagamaan atau kerohanian. manusia hendaklah mengamalkan lima perkara asas dan jika melanggarnya. henlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari azab neraka (Surah AlBaqarah: Ayat 201).t.berbentuk menghukum atau mendera.1. agama iaitu kawalan terhadap agama supaya tidak rosak.t yang bermaksud: Wahai Tuhan kami. manusia sememangnya disuruh berbuat demikian iaitu memohon permintaan untuk kesejahteraan hidup. Pertama. al-Quran telah meletakkan asasasas yang kukuh dalam pembinaan masyarakat dan tamadun Islam. Berdasarkan firman Allah s.w. Kepentingan atau keperluan tubuh badan hendaklah sentiasa dijaga dan . keempat. 4. di dunia dan di akhirat. dan kelima. Segala peraturan dan perundangan sesuai terhadap manusia pada semua masa dan semua ruang kehidupan. dan mementingkan keduniaan semata-mata atau berfaham sekular. dua kepentingan perlu dipenuhi iaitu kepentingan tubuh badan (fizikal) dan kepentingan kerohanian (spiritual).4 Keistimewaan Al-Quran Mementingkan Kesejahteraan Hidup: Menurut firman Allah s. Antara sebab mengapa berlakunya kemerosotan dalam tamadun manusia masa kini..w. masyarakat terdahulu iaitu di zaman kegemilangan tamadun Islam mereka membentuk umat Islam yang bertamadun tinggi dan natijahnya dapat dirasai sehingga masa kini. kerana kejadian manusia berdasarkan bahagian-bahagian ini. akan menerima hukuman sesuai dengan hukum syarak. Dalam konteks ini. kedua. keturunan iaitu kawalan terhadap keturunan supaya dapat dipertanggungjawabkan. Maka itu. ketiga. harta iaitu kawalan terhadap harta supaya terjamin dan tidak tergugat pemilikannya. diri iaitu kawalan terhadap diri supaya tidak binasa. termasuk tamadun dunia. Untuk melahirkan dan menikmati kehidupan yang baik dan sejahtera sebagaimana yang dipohon. akal iaitu kawalan terhadap akal supaya tidak rosak.

menjaga kebersihan dan kesihatan. tamak haloba. tidak menuduh. Antara suruhan dalam ibadat ialah sembahyang. Di peringkat sejagat. peribadatan dan pemujaan. memaafkan. zakat dan haji yang wajib dilaksanakan tetapi berdasarkan syarat-syarat tertentu yang telah digariskan dalam Islam. Kepentingan atau keperluan kerohanian hendaklah dengan kawalan melalui kefahaman yang betui. hidup bersaudara. Ibadat sembahyang untuk mengelakkan keburukan dan kemungkaran. benar. Islam menekankan peri pentingnya mematuhi peraturan dan perundangan yang dibahagikan kepada suruhan dan larangan. keyakinan dan kesedaran dan lain-lain aspek positif. Islam begitu mementingkan kesejahteraan umat. bekerja dan beramal. menghina dan bermusuhan. ianya bermatlamat untuk menjamin keselamatan dan kesejahteraan . mematuhi janji. pertolongan berdasarkan kebaikan dan melawan keburukan. puasa. dan berlumba-lumba ke arah membuat kebaikan dan kebajikan. bersederhana dalam semua aspek. bertanggungjawab. sabar. mengeratkan hubungan persaudaraan. tidak mendedahkan diri kepada kerosakan dan kebinasaan dan lain-lam aspek negatif. jaminan kesejahteraan dapat dilihat dalam beberapa peraturan yang telah ditentukan oleh al-Quran yang menyentuh umat Islam khususnya dan seluruh manusia umumnya. cekal. pertolongan dan persamaan perasaan. bertolong-tolongan. Zakat untuk membersihkan hati. Haji untuk menyucikan hati. mencaci. supaya faham dan sabar ketika genting. Puasa untuk mencegah sikap tamak dan keras hati. amanah. Antara nilai-nilai peraturan ini ialah berbuat baik antara satu sama lain. mengajak kepada kebaikan. halaman 70 Dalam konteks ini. berkenal-kenalan. dengan kerosakan terhadap seseorang individu atau keluarganya atau masyarakatnya akan menjejaskan kesejahteraan umat. Berdasarkan kepada peraturan-peraturan yang digariskan dalam Islam. Dalam keadaan ini.dikawal dari segi keperluan memakan makanan yang baik. dan berdisiplin dalam kehidupan. membiasakan dengan perjalanan dan kesukaran hidup. penyakit dan buruk akhlak. penjagaan akal fikiran.

Misalannya. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Suruhan dan larangan ini menunjukkan bahawa agama itu diasaskan di atas fitrah manusia. . Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusiamenurut fitrah itu. Itulah agama yang lurus. bermaksud: Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. al-Quran melarang manusia berbuat demikian iaitu kezaliman. Firman Allah s.t. Dengan itu wujudlah keselarasan antara agama dengan manusia. dan bermakna sesuai sepanjang masa dan di setiap ruang atau tempat. Melayan Tabiat Semulajadi Manusia: Dalam konteks ini. Bersesuaian): Kandungan al-Quran itu selalunya fleksibel iaitu boleh berubah mengikut keadaan-keadaan tertentu. iaitu menyuruh manusia berbuat baik dan melarang atau menegah manusia berbuat buruk. kasih sayang. kekotoran.w. al-Quran melayan segala keingman dan kebencian semulajadi manusia.Tetapi kehanyakan manusia tidak mengetahui (Surah Ar-Ruum: Ayat 30). salah yang satu ciri al-Quran Tuhan dan mahu sebagaimana bermaksud: mempermudahkan dan tidak memayahkan (Surah Al-Baqarah: Ayat 185). kebersihan.manusia.t. mempermudahkan firman merupakan Allah s. minum arak dan seks bebas. dan sebagainya kerana ianya tidak disukai oleh manusia. bekerjasama dan sebagamya. permusuhan dan perbalahan. Kesejahteraan ini tidak hanya meliputi terhadap umat Islam semata-mata tetapi kepada kesejahteraan di peringkat sejagat atau seluruh manusia. Manakala itu. Dengan ini. seseorang yang tamak. halaman 71 Kegagalan untuk mematuhi suruhan dan larangan tersebut dianggap telah melanggar atau menyelewengkan fitrah manusia. penipuan. Misalannya. rendah akhlaknya dan mementingkan diri tidak bersetuju dengan larangan al-Quran terhadap riba dan berjudi. dan mengetepikan zakat dengan membiarkan orang lain susah tanpa dibantu. Fleksibel (Berubah.w. al-Quran menyuruh manusia berbuat demikian iaitu manusia memerlukan makanan dan minuman. tidur.

a. Dalam konteks ini. Ajaran al-Quran dilihat mempunyai dua kepentingan iaitu pertama. maka ketahuilah bahawa sesungguhnya kewajipan Rasul Kamihanyalah menyampaikan agama Allah dengan terangnyata (Surah Al-Maa'idah:Ayat 92).Menurut Dr. dan berhati-hatilah kamu. perintah-perintah biasa akan diubah mengikut keadaan. mudah memahaminya. jika kamu herpaling. Allah s. apalagi merasai dipaksa. dan dapat dilaksanakan oleh seseorang yang faham dengan baik. misalannya diharuskan sembahyang qasar dan jamak dalam keadaan musafir atau dibenarkan untuk menqadak ibadat puasa. Di dalam al-Quran.w. menurut syarat-syarat yang digariskan dalam syariat Islam. Islam merupakan satu agama yang praktikal kerana ia merupakan agama yang senang difahami.t. Segala perintah-Nya. sesiapa yang melaksanakan perintah dan suruhan dengan sempuma akan mendapat kesejahteraan dan kebahagiaan sama . al-Quran itu mudah bacaannya.keadaan tertentu. sembahyang dan lain-lain. Maka itu terpulanglah kepada setiap individu untuk mematuhinya atau mengingkarinya dengan kesanggupan untuk menerima risikonya. mudah menghayatinya bagi orang yang mahu. semua ajaran terutama di peringkat asas diterangkan dengan jelas dan nyata.w. masih di dalam keupayaan manusia untuk mengikutmya.w. Praktikal dalam ajaran al-Quran juga dapat dilihat dalam imbangan ajarannya antara satu bahagian dengan bahagian yang lain. Praktikal: Dari sudut akidah dan syariah. Malah. telah membawa ajaran yang menerangkan mengenai perkara-perkara yang ditegah dan dilarang. Rasulullah s. Berdasarkan firman Allah s. memudahkan untuk difahami dan tidak membawa kepada kekeliruan atau silap pengertian.t. Ini menunjukkan kandungan al-Quran yang fleksibel sesuai untuk seluruh umat manusia yang dicorakkan melalui latar belakang yang berbeza dan berlainan di antara satu sama lain. tidak membebankan. dengan terang dan nyata. jelas dan selaras dengan akal yang fitrah. menjelaskan menerusi firman-Nya yang bermaksud: Dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya.. Yusuf al-Qaradawi.

w. al-Quran . telah menurunkan kitab ini kepada Rasulullah s.a. Maka itu. makruh. sunat. di samping memerangi tingkatan kelas dan permusuhan. haram. Berdasarkan kepada ayat al-Quran ini. Dan Kami tumnkan kepadamu al-Quran 'menjelaskan tiaptiap sesuatu dan menjadi petunjuk serta rahmat dan khabargembira bagi orang-orangyang berserah din (Surah An-Nahl: Ayat 89). sah dan batal.w. Menurut al-Sayyid al-Wakil.w. . untuk menjelaskan tentang semua aspek dalam ajaran Islam. harus..t. Seimbang: Kandungan al-Quran adalah seimbang antara semua bahagian dan antara satu sama lain. ianya begitu berbeza dengan kitab. perbuatan seseorang dan urusannya dengan orang lain tidak terkeluar dari lingkungan hukum agama sama ada wajib. dan mengatur hal-ehwal berkaitan dengan ekonomi dan politik yang berdasarkan kemuliaan akhlak.kitab lain. Firman Allah s. al-Quran merupakan kitab yang praktikal bagi setiap masa dan tempat.. Syumul: Kesyumulan al-Quran bermakna bahawa apa sahaja perkara yang membawa kebaikan dan kesejahteraan umat sejagat di dunia dan di akhirat dijelaskan asas-asasnya dalam al-Quran. Allah s. tersusun dan selaras. Dengan kesyumulan al-Quran ini. menyusun hubungan manusia sesama manusia untuk melahirkan sebuah masyarakat yang dibina di atas dasar kasih sayang dan keadilan. Misalannya.halaman 72 ada di dunia atau akhirat. yang bermaksud. beliau menyatakan Islam merupakan satu agama yang menyusun hubungan manusia dengan Pencipta. Manakala Dr. Kedua.t. Zaydan menyatakan bahawa Islam merupakan suatu peraturan yang menyeluruh dalam semua urusan kehidupan dan pekerti manusia. kerana kandungan kitab-kitab terdahulu tidak begitu lengkap berbanding al-Quran yang memberikan dengan begitu mendalam kandungannya. dan penjelasan ini secara langsung atau tidak langsung ditafsirkan Rasul-Nya menerusi hadis (sunnah).

atau terdapatnya pilihan lain yang selaras dengan tuntutan Islam. Berdasarkan kepada penelitian dan kajian terhadap keistimewaankeistimewaan al-Quran. ianya merupakan halaman 73 suatu bukti bahawa al-Quran itu datangnya dari Allah s.t.melarang perbuatan zina. maka ganjarannya lebih besar berbanding dengan yang kurang penting. menunjukkan bahawa al-Quran datang dari Pencipta Yang Maha Agung. apabila sesuatu larangan itu begitu keras. keselarasan dan tiada perselisihan dalam kandungannya. yang bermaksud: Maka apakah mereka tidak memperhatikan al-Quran? Kalau kiranya al-Quran itu bukan darisisiAllah. Sebaliknya. Firman Allah s. tentulah inereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya (Surah An-Nisaa': Ayat 82). al-Quran memberikan keseimbangan iaitu apabila sesuatu suruhan itu penting. maka balasan kepada yang melanggarnya adalah lebih keras berbanding dengan larangan yang kurang keras. Dalam menentukan ganjaran baik dan pembalasan buruk. peraturan pada alam tumbuh-tumbuhan. kerana wujudnya keseimbaugan. dari segi kandungan dan ajarannya bersesuaian atau fleksibel . Keseimbangan al-Quran tidak tertentu kepada menyusun kehidupan manusia semata-mata. Ini mendorong kepada pembentukan institusi perkahwinan sebagai jalan keluar daripada zina. Berdasarkan ayat ini.t. maka segala dorongan ke arah itu dilarang termasuk dilarang menghampirinya. Peraturan pada alam kosmos. semuanya seimbang antara satu sama lain. peraturan pada alam haiwan dan lain-lain. sebaliknya terdapat juga keseimbangan antara peraturan manusia dengan peraturan lain yang menyusun seluruh alam ini. wujud persoalan. Dengan adanya keseimbangan dan keselarasan ini. adakah al-Quran masih diperlukan oleh manusia masa kini? Sedangkan diketahui bahawa alQuran.w.w.

dengan sepanjang masa atau zaman dan bersesuaian dalam semua ruang (tempat). yang bermaksud: Inilah agama kamu yang satu dan Aku Tuhan kamu. Perubahan hanya berlaku dari segi teknik dan cara untuk memenuhi perwatakan dan keperluan manusia. Dan sesungguhnya Hari Kiamat itupastilah datang. manusia mendakwa mereka telah mencapal tahap ketamadunan yang tinggi. Kedua. keperluan manusia pada masa kini sama dengan keperluan manusia ketika 14 kurun yang lalu. yang mempunyai beberapa sifat dan perasaan.w. maka beberapa aspek perlu diteliti iaitu pertama. malah merupakan makhluk yang lemah. Dan ketiga. Siapakah Tuhan yang sebenar untuk diberikan perhambaan diri dan taat setia? Firman Allah s. tidak ada . kerana kandungannya merupakan bimbingan untuk menyelamatkan mereka daripada kehancuran dan kebinasaan di dunia dan akhirat.w. Sebaliknya. keadaan manusia pada masa kini dan perbezaannya dengan masa dahulu. ia merosakkan sistem nilai kemanusiaan itu sendiri kerana krisis moral yang berlaku di Barat. al-Quran diperlukan kerana manusia bukanlah makhluk yang sempurna. Dengan ini. Kedua.t. manusia memerlukan perkara-perkara bersifat fizikal dan spiritual. Untuk menjawab persoalan ini. Ini merupakan petanda-petanda permulaan kejatuhan setiap peradaban dan tamadun manusia. Pada masa kini. Perwatakan manusia menunjukkan. Manusia tidak mengetahui beberapa perkara antaranya pertama. bermakna masyarakar sekarang memerlukan al-Quran sebagaimana masyarakat terdahulu. maka hendaklah kamu menyembah Aku (Surah Al-Anbiyaa": Ayat 92). Pada asasnya tiada perubahan terhadap perwatakan dan keperluan manusia. apakah yang akan berlaku terhadap manusia dan masa depan? Firman Allah s. Penyembahan kepada Tuhan. al-Quran diperlukan oleh manusia di sepanjang masa dan ruang. yang bermaksud. terutama dari sudut sains dan teknologi tetapi mereka terlalu rendah dari segi nilai kemanusiaan. mendapati tamadun ini tidak berjaya untuk membawa manusia ke jalan kesempurnaan dan kebaikan.t. Roger Graudy melalui penelitian dan kajian terhadap tamadun Barat. sebenarnya merupakan keperluan utama manusia untuk membina kerohanian. natijah daripada tindakan mengetepikan peranan agama (rohani) melalui fahaman sekular. Seorang sarjana Barat.

dan dibuat panduan dalam pembentukan masyarakat manusia bertamadun.1. maka bagi mereka syurga-syurga tempat kediaman sebagai pahala terhadap apa yang telah mereka kerjakan (Surah As-Sajdah: Ayat 19). al-Quran merupakan kitab yang sesuai untuk dijadikan petunjuk kepada umat Islam dan seluruh manusia sejagat.t.5 Kandungan al-Quran Berdasarkan kandungan. malah wujud keselarasan dan jalinan sesamanya yang tetap terjamin. Tiga perkara asas ini kemudiannya bercabang-cabang dan beranting-ranting dengan asas-asas dalam semua kehidupan manusia. namun ia tidak menunjukkan percanggahan atau bertentangan antara satu sama lain. bagaimanakah cara untuk manusia mendapat kesenangan di hari akhirat nanti? Firman Allah s. 4.w. Ketiga. yang bermaksud: Adapun orang-orangyang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh. tidak akan dapat menatap sebuah kitab yang boleh dibaca. Keempat. hari Kiamat berlaku dan manusia akan dibangkitkan dari alam kubur. kitab suci al-Quran al-Karim mengandungi tiga perkara asas iaitu akidah.halaman 74 Keraguan padanya dan sesungguhnya Allah akan membangkitkan semua orang di dalam kubur (Surah Al-Hajj: Ayat 7).w. agar diberikan balasan pahala dan syurga. Walaupun al-Quran mengandungi semua asas-asas kehidupan manusia yang terdapat pada tempat-tempat yang bertaburan di dalamnya. syariah dan akhlak. Maka itu. menunjukkan cara-cara unruk mencapai kesenangan iaitu dengan beriman dan mengerjakan amalan-amalan saleh. berdasarkan huraian di atas dapat disimpulkan iaitu alQuran sebuah kitab suci samawi yang mempunyai keistimewaan yang tinggi dan manusia memerlukannya sepanjang zaman dan ruang. bagaimanakah cara menyusun kehidupan yang sempurna di dunia dan bagaimanakah cara mengongkong nafsu jahat dan sifat negatif yang terdapat pada manusia? Dan kelima.w.t. yang . Firman Allah s. Manusia hidup di dalam dunia berpenghujung. diteliti dan dikaji.t. Allah s. Secara umumnya.

iaitu untuk peningkatan kerohanian yang akan membawa kepada kemantapan hidup. perkara-perkara yang dilarang kerana boleh menjejaskan kesejahteraan dan kebahagian. iaitu untuk membebaskan pemikiran manusia dari kongkongan kebiasaan dan pemujaan sesama makhluk ke arah pemikiran yang bebas luas dan pemujaan kepada Yang Maha Agung. Akhlak. walaupun diketahui bahawa Rasulullah s. perkara-perkara yang disuruh. kemasyarakatan. siapakah orang mukmin. dan mengenali kelompok-kelompok manusia. akidah. perekonomian. orang kafir dan ahli kitab. Asas dalam peraturan ini ialah seperti peraturan nikah kahwin.perkara ibadat dan ketaatan.a. la mengandungi Ibadat Khusus. dan kedua. kekeluargaan. Asas akhlak ini ialah seperti sikap tolong menolong. Percanggahan dan pertentangan antara satu sama lain tidak berlaku. pula adalah untuk membangunkan keperibadian yang membawa kepada halaman 75 keharmonian hidup sejagat. iaitu prasyarat kepada kesejahteraan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. politik dan hubungan dalam dan luar. adab-adab kemasyarakatan. akhlak baik dan akhlak buruk.w. belas kasihan. jual belt. menerima wahyu selama 23 tahun dan di tempat-tempat yang berbeza. Asas dalam ibadat khusus ini terdapat pada Rukun Islam. Secara umumnya.bermaksud: Maka apakah mereka tidak memerhatikan al-Quran? Kalau kiranya al-Quran itu bukan dari sisi Allah. 'Izzudin Baliq telah menggariskan bahawa Islam yang dibawa oleh al-Quran itu secara kasarnya mengandungi Akidah. hukum tasyri'. Asas akidah ini terdapat pada Rukun Iman. jihad. Peraturan. Seorang sarjana Islam. tentulah mereka mendapat pertentangan yang bariyak didalamnya (Surah An-Nisaa': Ayat 82). adalah untuk memastikan kemuslihatan hidup dan menjamin keadilan sesama makhluk. bersatupadu. Al-Quran ternyata berbeza dengan kitab-kitab agama lain . kemasyarakatan dan kenegaraan. menurut beliau lagi kandungan Islam yang dibawa oleh al-Quran dan al-hadis merangkumi perkara. Kandungan al-Quran dapat dibahagikan kepada dua bahagian iaitu pertama. murah hati dan suka pada kebaikan. kerajaan.

menggalakkannya. Pada masa kini. iaitu . Manakala halaman 76 bahagian kedua jelas wujud pada ilmu sains.6 Hubungan al-Quran dengan Sains Kajian-kajian sains telah banyak menghasilkan penemuan (sains dan teknologi) rahsia semula jadi alam yang membawa kemudahan dan kesenangan kepada manusia.kerana kandungannya yang menyeluruh dan menjangkau keseluruhan asas kehidupan manusia. terdapat dua persamaan antara ilmu sains dan ilmu ijtihad. apakah pula pandangan alQuran terhadapnya? Apakah al-Quran akan menerimanya. 4. dengan kesedaran bahawa itulah usaha yang paling maksimum untuk tujuan tersebut. Ijtihad mengikut penggunaan istilah ialah penumpuan usaha dan tenaga oleh ahli fikah untuk menyelesaikan masalah hukum syarak amali berasaskan dalil-dalil syarak yang terperinci. bacaan-bacaan dan sejarah-sejarah lampau. dan kedua. Namun begitu. kesungguhan dalam penumpuan usaha tenaga. Bahagian pertama adalah jelas wujud pada kedua-dua perkara di atas. kalaulah peranan penemuan dan ciptaan sains sangat mempengaruhi kehidupan manusia hari ini. Timbullah persoalan. terdapat penemuan ini yang disalahgunakan sehingga membawa kepada kerosakan dan penderitaan terhadap manusia dan alam semula jadi. Pengertian tersebut tidak jauh bezanya dengan pengertian ijtihad dalam Islam. sedangkan kitab-kitab agama lain lebih menumpukan aspek cara-cara pemujaan. science iaitu ilmu pengetahuan yang teratur (sistematik) yang boleh diuji (dibuktikan) kebenarannya. iaitu pertama. penemuan dan ciptaan hasil kajian sains memainkan peranan yang besar dalam kehidupan manusia. Dari sudut konsepnya.1. dalam kehidupan. ataupun menolaknya atau tanpa sebarang pendapat mengenainya? Untuk menjawab persoalan tersebut hendaklah diketahui terlebih dahulu apakah yang dimaksudkan dengan sains? Sains dari perkataan bahasa Inggeris. Pada ijtihad juga wujud. ketelitian dan teratur.

dengan adanya banyak syarat yang mesti diikuti oleh mujtahid. Dengan demikian, seorang mujtahid berijtihad melakukan ijtihadnya dengan teliti dan teratur. Bagi memastikan lebih jelas tentang apakah hubungan antara al-Quran dengan sains, telitikan kedudukan ilmu dalam Islam. Dilihat dari sudut tersebut dapat ditegaskan bahawa al-Quran sangat mementingkan ilmu pengetahuan dan ayat yang mula-mula tumn, Surah al 'Alaq membawa pengertian suruhan terhadap membaca, yang membuktikan dengan jelas betapa kuatnya penekanan al-Quran terhadap ilmu. Apakah pula ilmu yang diperintahkan oleh al-Quran supaya dipelajari oleh orang Islam? Iaitu semua ilmu yang berfaedah dan memberikan manfaat kepada manusia di dunia dan di akhirat. Maka itu, pembahagian ilmu dalam Islam itu terdiri daripada dua bahagian iaitu pertama, bahagian ilmu fardu ain. la merangkumi pelbagai asas ilmu yang menjadi syarat ke arah pembinaan individu muslim, seperti ilmu asas dalam akidah Islam dan ilmu asas untuk melakukan ibadah khusus. Kedua, bahagian ilmu fardu kifayah. la merangkumi berbagai-bagai ilmu yang membawa faedah kepada kehidupan manusia, seperti ilmu sains tabii, teknologi dan sebagainya. Al-Quran menyuruh manusia memerhati dan meneliti kejadian alam ini, kerana di sebalik setiap kejadian alam ini ada rahsia yang tersembunyi. Ini membuktikan, al-Quran mementingkan penelitian dan kajian, dalam mencari ilmu pengetahuan. Semasa manusia masih diselubungi kejahilan dalam bidang sains, al-Quran telah menyingkap beberapa isu berhubung dengan sunnah alam, kemudian menyuruh manusia melakukan penelitian dan kajian selanjutnya. Sebagai kesimpulannya, al-Quran merupakan sumber ilmu pengetahuan dan berhubung rapat dengan bidang sains, dan oleh sebab itu Islam menekankan peri pentingnya ilmu pengetahuan sebagai asas pembentukan tamadun manusia. Terdapat beberapa sebab mengapa hubungan keduadua, al-Quran dan ilmu pengetahuan (sains) dianggap rapat iaitu Islam mementingkan ilmu pengetahuan dan menggalakkan umatnya untuk melakukan penelitian dan kajian terhadap alam semula jadi ini; Islam mementingkan kesejahteraan umat manusia sejagat yang boleh

disumbangkan melalui penemuan-penemuan sains; wahyu dan sunnah alam ditentukan oleh Allah s.w.t. Dengan itu wahyu merupakan asas kepada Islam dan sunnah alam yang merupakan asas kepada ilmu sains datang dari sumber yang sama.

4.1.7 Hubungan al-Quran dengan Kitab Samawi Lain

Hubungan kitab al-Quran dengan kitab samawi lain dikaitkan dengan tugas dan peranan rasul. Rasul dilantik untuk menyampaikan ajaran agama Allah s.w.t. kepada manusia dengan menerangkan jalan menuju keselamatan dan menolak jalan yang membawa kepada kebinasaan. Firman Allah s.w.t. yang bermaksud: Dan sesungguhnya Kami telah mengutuskan rasul pada tiap-tiap umat. untuk menyerukan masyarakat mereka supaya menyembah Allahdan menjauhi taghut... (Surah An-Nahl: halaman 77 Ayat 36). Ayat di atas menjelaskan mengenai tujuan dan peranan Allah s.w.t. melantik rasul-rasul-Nya di kalangan masyarakat ialah untuk menyembah Allah s.w.t. dan mengelakkan dari memperhambakan diri kepada taghut, kerana ia akan membawa kebinasaan. Rasul dilantik sebagai rantaian perutusan Allah s.w.t. kepada umat manusia sepanjang zaman dan seramai 313 rasul utusan dilantik, dan pengakhir kepada rasul-rasul ini ialah Rasulullah s.a.w. Di dalam al-Quran, disebutkan 25 orang rasul dan lima daripadanya digelar ulu al-‘azm iaitu Nabi Nuh a.s., Nabi Ibrahim a.s., Nabi Musa a.s. (kitab Taurat), Nabi Isa a.s. (kitab Injil), dan Nabi Muhammad s.a.w. (kitab al-Quran). Ketiga-tiga kitab suci samawi iaitu Taurat, Injil dan al-Quran bersumberkan Allah s.w.t., maka ia saling berkait rapat dan saling membenarkan antara satu sama lain. Firman Allah s.w.t. bermaksud: Dan (ingatlah) ketika itu Isa Putra Maryam berkata; "Hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab (yang diturun) sebelumku, iaitu Taurat dan memberi khabar gembira

dengan (datangnya) seorang rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad (Muhammad)". Maka tatkala rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata: "Ini ialah sihir yang nyata". (Surah Ash-Shaff: Ayat 6) Ayat di atas menjelaskan hubungan rapat antara tiga orang rasul terakhir ini, iaitu Nabi Musa a.s., Nabi Isa a.s., dan Nabi Muhammad s.a.w., yang saling benar-membenar antara satu sama lain. Apabila diutuskan seseorang rasul, maka rasul yang terkini mesti diterima pakai ajaran yang disampaikannya. Firman Allah s.w.t. yang bermaksud, Katakanlah wahai orang-orang mukmin; Kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami, dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yaakub dan anak cucunya, dan apa yang diturunkan kepada Musa dan Isa serta apa yang diturunkan kepada nabi-nabi dari Tuhannya. Kami tidak membeza- bezakan seseorang pun di antara mereka dan kami hanya tunduk dan patuh kepada-Nya. (Surah Al-Baqarah: Ayat 136) halaman 78 Berdasarkan ayat di atas, setiap umat Islam wajib mempercayai kepada semua nabi dan rasul yang diutuskan Allah s.w.t., tanpa membeza-bezakan antara mereka. Setiap rasul menyampaikan asas-asas dakwah yang sama laitu mempercayai Allah s.w.t. dengan segala yang ada pada-Nya; mempercayai semua rasul dan utusan Allah kepada manusia; mempercayai wujudnya hari akhirat dan apa yang berlaku padanya; dan kelakuan dalam kehidupan yang berasaskan keimanan dan kepercayaan. Kitab suci al-Quran, kitab Taurat dan kitab Injil merupakan kitab yang membawa petunjuk, hidayah dan cahaya dari Allah s.w.t. kepada seluruh umat Islam dan umat manusia. Firman Allah mengenai kitab suci al-Quran yang bermaksud: Dengan (al-Quran) itu Allah menunjukkan jalan-jalan keselamatan dan kesejahteraan kepada. sesiapa yang mengikut keredhaan-Nya, dan (dengannya) Tuhan keluarkan mereka dan gelap gelita (kufur) kepada cahaya (iman)yang terang benderang, dengan izin-Nya dan

(dengannyajuga) Tnhan menunjukkan mereka kejalan 'yang lurus (Surah Al-Maa'idah:Ayat 16). Firman Allah s.w.t. mengenai kitab suci Taurat yang bermaksud: Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitah Taurat, yang mengandungi petunjuk dan cahaya yang menerangi... (Surah Al-Maa'idah: Ayat 44). Firman Allah mengenai kitab suci Injil yang bermaksud:... Dan Kami telah berikan kepadanya Kitab Injil, yang mengandungi petunjuk (hidayah) dan cahayayang menerangi... (Surah Al-Maa'idah: Ayat 46). Berdasarkan kepada sumber yang sama iaitu wahyu Allah s.w.t., maka wujud persamaan-persamaan yang ada pada kitab-kitab samawi dan ini menolaktuduhan bahawa al-Quran meniru dari kitab-kitab suci samawi terdahulu. Sebaliknya, ini merupakan kesepaduan kitab-kitab suci samawi yang datang dari sumber yang sama, Allah s.w.t.

4.2 AL-HADIS

4.2.1 Pengenalan Hadis

Al-Hadis (al-Sunnah) ialah segala yang disandarkan kepada Rasulullah s.a.w. sama ada perkataan, perbuatan dan pengakuan serta sifat kejadian, akhlak dan riwayat hidup baginda, sebelum dan sesudah baginda dilantik menjadi Rasul. Al-Hadis diriwayatkan daripada Rasulullah s.a.w. oleh para Sahabat, Tabiin dan seterusnya, sehingga dikumpulkan dan ditulis oleh ulama-ulama hadis. Dalam konteks ini, umat Islam telah bersepakat (ijmak) bahawa al-Hadis merupakan sumber hukum syariah (perundangan Islam). Firman Allah s.w.t. yang bermaksud: Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah ia, dan apa yang ditegahnya maka tinggalkan ia (Surah AlHasy: Ayat 7). Sebagai sumber hukum syariah, al-Hadis melengkapi alQuran dengan melalui tiga cara iaitu pertama, ia menegaskan hukum yang terdapat dalam al-Quran; kedua, menjelaskan apa yang tidak diperincikan oleh kitab al-Quran; dan ketiga, ia menetapkan sesuatu hukum yang tidak terdapat dalam al-Quran tetapi hukum ini bertepatan dengan prinsip umum dalam al-Quran. halaman 79

Namun begitu terdapat sebahagian daripada al-Hadis yang bukan menjadi hukum kepada umat Islam iaitu terdapat perkara-perkara yang dilakukan oleh Rasulullah s.a.w. sebagai seorang insan seperti bangun, duduk, tidur, dan makan; kecuali baginda memerintahkannya. Perkara-perkara duniawi yang diperolehi dari pengalaman baginda sendiri, dari segi pertanian, perniagaan, peperangan, dan sebagainya. Perkara-perkara yang khusus bagi baginda sahaja seperti puasa tanpa buka, wajib bertahajud dan lainlain.

4.2.2 Hubungan al-Quran dengan al-Hadis

Mengenai hubungan kitab suci al-Quran al-Karim dengan al-Hadis, keduaduanya meniiliki hubungan rapat kerana berasaskan sumber yang sama iaitu wahyu Allah s.w.t. Walaupun hadis itu dari Rasulullah s.a.w., namun dari sudut ajarannya tetap berpandukan wahyu. Rasulullah s.a.w., sebagai pesuruh Allah akan menerima ajaran dan arahan untuk disampaikan kepada umat manusia, mesti diikuti dan ditaati oleh umatnya berdasarkan wahyu. Rasulullah s.a.w. juga melakukan ijtihad, tetapi bukanlah bererti terlepas dari panduan wahyu, kerana ijtihad itu lebih banyak bertujuan untuk memberi pengajaran kepada umatnya. Hubungan al-Quran dengan hadis dirapatkan lagi dengan pergantungan antara satu sama lain. Al-Quran memerlukan hadis, kerana banyak perkara umum ditafsirkan dan diberi secara terperinci oleh hadis. Seandainya, tiada tafsiran dari hadis banyak perkara dalam al-Quran tidak dapat difahami dan dilakukan. Begitu juga hadis memerlukan al-Quran, kerana al-Quran merupakan induk kepada hadis dan tanpa al-Quran agama Islam tiada. Menurut al-Sayyid Nawfal, al-Quran diturunkan untuk menerangkan urusan Islam kesemuanya. Manakala peranan al-Hadis atau al-Sunnah ialah menerangkan dan mentafsirkan al-Quran. Dengan itu, hadis diperlukan untuk memahami al-Quran. Dari sudut ini, ada beberapa persamaan dengan peranan mahkamah (hakim) yang mentafsirkan undang-undang, termasuk undang-undang perlembagaan negara. Dr. Mustafa al-Siba'i

menerangkan bahawa banyak ayat al-Quran diturunkan dalam bentuk umum, dengan tidak diperincikan. Maka itu banyak hukum tidak dapat dilaksanakan jika tidak dirujuk kepada Rasulullah s.a.w. untuk mengetahui kedudukan yang jelas. Penjelasan hukumnya adalah Rasulullah s.a.w. yang bertindak sebagai jurucakap dan penjelasan dari Tuhan. Namun begitu, wujud satu fahaman yang berpendapat bahawa hadis tidak diperlukan kerana al-Quran merupakan kitab yang sempurna dan terdapat di dalamnya segala yang diperlukan. Antara hujah fahaman ini ialah kerana terdapat ayat yang menyebut, firman Allah s.w.t. yang bermaksud: Dan tidaklah binatan-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua-dua sayapnya melainkan umat seperti kamu juga. Tidaklah kami alpakan sesuatupun di dalam al-Kitab, kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan (Surah Al-An'aam: Ayat 38). Ayat di atas, jelas menyatakan bahawa setiap sesuatu terdapat di dalam al-Kitab, namun yang dimaksudkan dengan al-Kitab di sini ialah Luh halaman 80 Mahfuz. Kebanyakan ahli tafsir berpendapat demikian, misalannya alQurtubi dan al-Maraghi yang lebih bersetuju kepada Luh Mahfuz. Berdasarkan hubungan ayat di atas dengan bahagian sebelum dan selepasnya, ia menunjukkan hubungannya dengan ilmu Allah s.w.t.. Maka ia lebih bersesuaian dengan maksud Luh Mahfuz. Walaupun begitu, ulama tafsir yang berpendapat bahawa maksud al- Kitab itu ialah al-Quran, tidaklah bererti bahawa mereka bersetuju terdapat semua perkara di dalam al-Quran. Ini kerana, maksudnya ialah al-Quran mengandungi semua perkara (lengkap) secara umum. Maksud tersebut adalah jelas, iaitu perkara-perkara yang berhubung dengan sams dan teknologi tidak disebut di dalam al-Quran, dan kalau disebut ia adalah secara sepintas lalu sahaja. Dalam perkara-perkara tertentu jelas bahawa al-Quran memerlukan tafsiran hadis, kerana hadis lebih memperincikan. Misalannya, seseorang yang mempelajari Islam melalui al-Quran sahaja, maka bagaimanakah dia dapat

melakukan

ibadat

sembahyang,

haji

dan

sebagainya?

Ini

kerana

keterangan melakukan ibadat-ibadat tersebut dengan terperincinya tidak disebut di dalam al-Quran. Hubungan, saling bergantungan dan gandingan antara al-Quran dan hadis dapat dilihat dalam beberapa ayat al-Quran. Antaranya firman Allah s.w.t. yang bermaksud:... Apa yang diberikan Rasul kepada kamu maka terimalah ia dan apa yang dilarangnya ke atas kamu maka tinggalkanlah dan bertakwalah kepada A llah, kerana sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya (Surah Al-Hasyr: Ayat 7). Ayat ini dengan jelas menyebut mengenai kewajipan setiap orang untuk mematuhi semua perintah Rasulullah s.a.w. dan mengikuti perintahnya. Kewajipan tersebut ditujukan kepada umat terdahlulu dan umat kini, dan tidak terhad kepada para sahabat atau yang sezaman dengan Rasulullah s.a.w. sahaja dan berterusan. Dalam hubungan ini Allah s.w.t. berfirman yang maksudnya: Dan taatlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, supaya kamu diberi rahmat (Surah All' Imran: Ayat 132). Firman Allah s.w.t. lagi, yang bermaksud: Katakanlah, Taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir (Surah Ali' Imran: Ayat 32) dan, Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah Rasul-Nya dan ulilamridi antara kamu. Kemudian, jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikan ia kepada Allah (alQuran) dan Rasul (sunnah), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Demikian itu lebih utama dan lebik baik akibatnya (Surah An-Nisaa': Ayat 59). Ketiga-tiga ayat tersebut menyentuh tentang orang Islam diperintahkan supaya taat kepada Rasul, pesuruh Allah s.w.t. Ayat-ayat tersebut tidak boleh digunakan pada masa kini, sekiranya ketaatan kepada Rasulullah itu berlaku hanya pada zaman kehidupan baginda. Ini sudah tentu bercanggah dengan dasar ayat-ayat tersebut, kerana ia tiada nas yang menunjukkan demikian. Perintah supaya kembali kepada Allah s.w.t. dan Rasul-Nya jika berlaku kelainan pendapat ialah kembali kepada al-Quran dan sunnah Rasul selepas wafatnya. halaman 81

Maksud tersebut jelas kerana taat akan Allah membawa erti mengikut kitabNya, al-Quran; taat akan Rasul bererti mengamalkan sunnah dan taat akan ulul amri ialah mengikuti perintah-perintah yang tidak bercanggah dengan kehendak Allah s.w.

halaman 82 Muhammad al-Bahi, a-Fikral-Islami al-Hadis iaa Silatuhu hi al-Isti'maralGharh, (Kaherah: Wahbah, 1975), him. 206. Ibid., him. 207-208. 'Abd. Al-HalimMahmod, al-Ghazwal-FikriwaAtharuhufial-Mujtama'al- Islami al-Ma-asir, (Dar al-Buhuth, 1979), him. 36-37. Abi Hassan All al-Hasani Al-Nadawi, al-Sirah al-Nabawuyah, (Jeddah: Dar al-Syuruq, 1997), him. 96-97. Ibid, him. 90. Abu Muhammad 'And al-Malik Ibn Hisham, al-Sirah al-Nahawiyah li Ibn Hisham, Bahagian I, (Beirut: Muasasah Ashwar, t.t), him. 238. Muhammad 'Abd al-Azim Al-Zarqani, Manahilal-'Irfanfi 'Ulum al-Quran, muj.2, (Beirut: Ihya' al-Turath al-'Arabi, t.t.), him. 317. Ahmad Mustafa al-Maraghi, Tafsir al-Maraghi, (Mesir: Dar al-Fikr, t.t.), him. 182. Yusuf al-Qardawi, Thaqafah al-Da'iyah, (Beirut: Muasasah al-Risalah, 1978), him. 11. Abd. Al-Qadir 'Audah, al-Tasyri al-Jina'i al-Islami, Jilid I, (Beirut: Dar alKitab al-Arabi, t.t), him. 22. Muhammad All al-Sabum,al-Tibyanfi 'Ulum al-Quran, 1980), him. 48. Ab. Aziz Mohd. Zin, al-Quran Dan Mesej Kesejahteraan Sejagat, (Kuala Lumpur: BAHEIS, 1997), him. 8. Mana' al-Qattan, Mabahithfl 'Ulum al-Quran, (Beirut: Muasasah al-Risalah, 1976), him. 119. Ahmad ibn All ibn Hajar, Fathal-Bari, (Riyadh: al-Riyadh al-Hadis, t.t.), him. 46. Ibid., him. 52. Muhammad Subaih, BathJadid 'an al-Quran al-Karim, (Kaherah/Beirut: al-

Syuruq, 1983), him. 130. Mana' al-Qattan, Op.cit. him. 266. Karim Zaydan, Usul al-Da'wah, (al-Manar al-Islamiyah, 1976), him. 49. Ahmad Ghdush, al-Da'wah al-Islamiyah Usuluhawa Wasailuha, (Kaherah: Dar al-Kitab al-Misri, t.t.), him. 34. halaman 83 Ibid., 119. Ibid., 119-120. Muhammad Fathi 'Uthman, lal-Din lil-Waqi', (Kuwait: Dar Kuwait, t.t.), him. 22-3. Ahmad Ghalush, op.cit., him. 201. Yusuf al-Qaradawi, op.cit., him. 13. Muhammad Fathi 'Uthman, op-cit. him. 57. Sayyid Qutb, Fi Zilal al-Quran, (Beirut: Dar al-Syuruq,1977), him. 976, Ahmad Mustafa al-Maraghi, op.cit., him. 127-128. Muhammad al-Sayyid al-Wakil, Taqnin al-Da 'wah, (Jeddah: Dar alMujtama', 1994), him. 22. KarimZaydan,op.C!t. him. 49.. Dipetik oleh Shahnum Hanif dan Abdullah Shuhaimi, "Mengekang Keruntuhan Moral Melalui Agama", Berita Harian, 17 Disember 1993, him. 10. 'Izuddin Baliq, Minhajal-Salhin, Beirut, 1978, him. 76. Ibid., him. 1014-1023. Kamus DBP, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1985), him. 1111. Badran Abu al-'Ainnain, t.t. him. 471, Al-Sabuni, op.cit., him. 12,14-15. Hasan Isa Abd al Zahir, Fusul fi-al-Da'wah al-Thaqafahal-Islami'yah, (Kuwait: Daral-Qalam, 1981), him. 151. Abu al-Majd al-Sayyid Nawfal, al-Da'wah ila Allah Ta'ala Khasaisuha Muqawwimatuha Manahijuha, (t.p, 1977), him. 137. Mustafa al-Siba'i, al-Sunnah wa Makanatuhafial-Tashri'al-Islamu, (Beirut: alMaktab al-Islami, 1978), him. 49. Al-Qurtubi, Abu Abdullah Muhammad ibn Ahmad ibn Abi Bakr ibn Farah alAnsari al Khazarji al-Andalusi, al-fami' Al Ahkam al-Quran, Beirut, 1965.

him. 420 Al-Maraghi, op.cit., him. 118-119. Karim Zaydan, op.cit., him. 32-33). Al-Qurtubi, op-cit, him. 216. Al-Sabuni, op. cit. him. 408. halaman 84

Bab 5

ILMU DAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT MENURUT ISLAM Aizan All @ Mat Zin Pengertian dan Konsep Ilmu, Kedudukan cendekiawan di sisi Islam, Peranan Ilmu dalam Pembangunan Masyarakat, Pembentukan Masyarakat Islam, Perkahwinan, Hak dan Tanggungjawab dalam Institusi Keluarga, Konsep Kemasyarakatan Islam, Hak dan Tanggungjawab anggota Masyarakat, Islam dan Masyarakat Berbilang Kaum.

5.1 PENGERTIAN DAN KONSEP ILMU

Menurut Abd al-Jabbar, ilmu ditakrifkan sebagai kepercayaan yang memuaskan jiwa bahawa objek yang dipercayai itu adalah menepati perkara yang sebenarnya menurut realiti yang berlaku. Ini bermakna, ketepatan maklumat selaras dengan realiti itulah yang dikatakan ilmu. Profesor Abdullah Hassan, seorang tokoh akademik memberikan definisi ilmu sebagai apa saja yang bererti, bernilai dan berguna. Manakala Kamus Dewan pula mendefinisikan ilmu sebagai pengetahuan, kepandaian (dalam perkara dunia, akhirat, zahir, batin dan lain-lain). Ilmu merupakan pelengkap kepada kebijaksanaan manusia dalam melakukan tindakan. Ilmu akan mengangkat darjat (martabat) kebijaksanaan seseorang di peringkat individu, masyarakat, negara dan

seterusnya memberikan dampak kepada proses pembentukan sesuatu tamadun manusia. Oleh yang demikian, konsep ilmu Islam amat ketara perbezaannya dengan konsep ilmu- ilmu lain. Ilmu Islam mempunyai ciri-ciri yang tersendiri iaitu ketuhanan (RabbamaV), terbuka dan global. halaman 85 Konsep ilmu menurut ciri ketuhanan (rabbaniah): Ketuhanan dari segi sumber, penggunaan dan matlamat ilmu. Ketuhanan dari segi sumber bererti segala ilmu yang manusia perolehi berasal daripada Tuhan Yang Maha Mengetahui sama ada secara terus iaitu wahyu (Zabur, Taurat, Injil dan al-Quran) atau secara tidak langsung iaitu melalui penelitian dan kajian terhadap alam semesta. Ini selaras dengan wahyu pertama yang diturunkan kepada baginda Rasulullah s.a.w. dan ia termaktub di dalam surah al-'Alaq: Ayat 1 yang memenntahkan manusia supaya mencari ilmu (membaca) dengan nama Tuhan yang menciptakan. Ini membuktikan bahawa semua ilmu dikaitkan dengan Allah s.w.t. Ketuhanan dari segi penggunaan pula bererti ilmu yang diperolehi hendaklah dilaksanakan selaras dengan syariat Islam tanpa sebarang penyelewengan. Manakala ketuhanan dari segi matlamat ilmu bermaksud tujuan dan objektif pencapaian ilmu adalah untuk memenuhi keperluan kehidupan manusia dan alam semesta secara keseluruhannya selaras dengan syariat Islam. Ilmu menurut Islam bukan bersifat monopoli atau digunakan untuk kepentingan individu semata-mata bagi menjadikan dirinya seorang manusia yang agung, berkuasa dan terkenal. Ini amat bertentangan dengan ciri ketuhanan tersebut. Konsep ilmu Islam menurut ciri terbuka: Terbuka dalam dalam dua aspek iaitu memperolehi ilmu dan menggunakan ilmu. la tidak membataskan sumber perolehan daripada kitab al-Quran atau al-Hadis sahaja. Malah ilmu Islam tidak hanya terbatas untuk kegiatan keagamaan semata-mata bahkan untuk kegiatan keduniaan. Dr. Yusuf al-Qaradawi membahagikan ilmu kepada dua bahagian. Pertama, ilmu yang berkaitan dengan syariat (akidah, ibadah dan akhlak). Kedua,

Sejarah membuktikan sirat keterbukaan halaman 86 dalam penggunaan ilmu dipraktikkan di Cordova dan Sicily iaitu pada zaman Kerajaan Islam Andalusia.w. juga telah memberitahu bahawa segala ilmu yang berguna itu berhak dimiliki oleh umat Islam sebagaimana sabdanya yang bermaksud: Hikmah (ilmu yang berguna) adalah barang mukmin yang hilang. Rasulullah s. sendiri telah membuktikan bahawa sumber ilmu untuk memajukan tamadun manusia ini tidak terbatas kepada orang Islam sahaja. Sekiranya ilmu Islam tidak bersifat terbuka.. Dalam konteks ini.a.a. Manakala terbuka dalam penggunaan ilmu ialah ilmu yang diperoleh hendaklah dikongsi sama ada di kalangan muslim atau bukan muslim. baginda menerima cadangan yang dikemukakan oleh Salman alFarisi untuk menggunakan ilmu peperangan yang diperolehmya daripada orang-orang Parsi. Bahkan ilmu Islam tidak bersifat monopoli. sudah semestinya mereka ini akan disekat dan dihalang untuk mendapatkan ilmu pengetahuan tersebut. Rasulullah s. Manakala ilmu berkaitan dengan pengurusan pembangunan tamadun manusia boleh dituntut atau diperolehi daripada guru bukan Islam. maka di mana sahaja dia menjumpainya maka dia berhak mendapatkannya.ilmu yang berkaitan dengan pengurusan pembangunan tamadun manusia.a. tidak wujud pemisahan antara ilmu Islam .w. Pada zaman Rasulullah s. Ilmu yang berkaitan dengan syariat hanya bergurukan orang Islam yang dipercayai keilmuannya (mursyid). Orang-orang Eropah datang ke sana untuk mempelajari dan meneliti ilmu pengetahuan terutama daripada sarjana-sarjana Islam.w. Konsep ilmu Islam menurut ciri global: Keseluruhan ilmu yang memberikan manfaat kepada manusia sama ada ilmu syariat atau ilmu pengurusan tamadun manusia. Hakikatnya. malah dari orang bukan Islam. malah diberikan penghormatan. Ilmu peperangan tersebut ialah menggali parit untuk membentengi kota Madinah ketika peperangan Khandak. Kedatangan mereka tidak dihalang.

Selam daripada itu.orang yang bertakwa kepada Allah: Sesungguhnya orangyang taqwa (orangwang menaruh bimbingdan takut melanggar perintah Allah). ibadat dan akhlak.W. (Hadis Riwayat Ibn Majah dan Baihaqi) halaman 87 Ulama [cendekiawan] adalah pewaris para Nabi. Ilmu naqliyyah merangkumi ilmu syariat yang telah diwahyukan seperti akidah. Islam juga mengaitkan cendekiawan dengan orang.a.w. (Hadis Riwayat al-Baihaqi) . Malah setlap individu muslim wajib menuntut ilmu.T yang bermaksud: Allah meninggikan kedudukan orangorangyang berimon di kalangan kamu dan orang-orangyang berilmu beberapa darjat (Surah Al-Mujadalah: Ayat 11). Ibn Khaldun telah membahagikan ilmu Islam kepada dua kategori: Ilmu naqliyyah dan ilmu 'aqliyyah. ialah: Menuntut ilmu adalah wajib ke atas setiap lelaki dan perempuan. Manakala ilmu 'aqliyyah pula meliputi ilmu yang terhasil daripada proses pemikiran (kajian akal). banyak menyebut tentang kelebihan orang yang berilmu. terdiri daripada orang-orang yang berilmu Surah Al-Fathir:Ayat 28). 5. Allah turut mengakui bahawa orang yang berilmu tidak sama dengan orang yang tidak berilmu: Adakah sama orangyang berilmu dengan orang yang tidak berilmu.a. Di sampmg itu. Rasulullah s. sesunggsuhnya orang-orang yang dapat mengambil pelajaran hanyalah orang-orang yang berakal (Surah Al-Zumar: Ayat 9). Antaranya firman Allah S. pemerhatian dan penelitian tentang alam sekeliling.w. la termaktub dalam al-Quran apabila Allah menyatakan kedudukan orang yang berilmu di tahap yang tinggi dalam beberapa surah.2 KEDUDUKAN CENDEKIAWAN DI SISI ISLAM Islam meletakkan para cendekiawan dan sarjana di tahap yang tinggi.dan ilmu sekular kerana keseluruhan ilmu yang bermanfaat telah terangkum ke dalam ilmu Islam. Antara hadis Baginda s.

Manakala institusi keluarga pula bermula dengan perkahwinan di antara dua individu yang berlainan jantina.Orang yang berpeluang memberi syafaat pada hari kiamat adatiga golongan: Nabi. Pencapaian-pencapaian ini merupakan puncak keupayaan akal dan kejayaan manusia untuk membentuk sesuatu ketamadunan bagi memenuhi keperluan kehidupan manusia dan makhlukmakhluk sekitarnya. menegaskan bahawa Islam tidak menggalakkan umatnya memencilkan diri untuk beribadat dan meninggalkan tuntutan mencari ilmu sama ada bagi kegunaan diri sendiri iaitu fardu ain ataupun kegunaan masyarakat laitu fardu kifayah. (Hadis Riwayat Ibn Majah) 5. Perhatian yang khusus telah diberikan oleh Islam terhadap pembentukan keluarga bagi mengekalkan generasi manusia (baka). Individuindividu yang berilmu akan membentuk masyarakat yang cemerlang manakala individu yang jahil akan menggagalkan proses pembangunan masyarakat.3 PERANAN ILMU DALAM PEMBANGUNAN MASYARAKAT ISLAM Ilmu merupakan elemen terpenting yang memangkinkan pergerakan manusia untuk melakukan penelitian. peranan individu. Imam al-Ghazali di dalam bukunya Ihya 'Ulum al-Din. Ini kerana. pengabaian pembentukan institusi keluarga akan membawa kepada . masyarakat yang gemilang merupakan representasi individu yang berilmu. Kualiti ilmu yang dimiliki oleh individu-individu yang membentuk keluarga dan seterusnya masyarakat adalah faktor penentu kepada kualiti sesebuah masyarakat. 5. Justeru.4 PEMBENTUKAN MASYARAKAT ISLAM Apabila isu pembentukan masyarakat Islam dibincangkan. pengkajian dan menghasilkan penemuan baru atau teknologi.individu muslim tidak dapat dipinggirkan. Ini kerana pembentukan sesuatu masyarakat adalah berasaskan institusi keluarga. ulama dan syuhada.

Segala ilmu ini perlu dipelajari oleh setiap individu muslim sebelum mendirikan sebuah rumah tangga. Undang-undang keluarga Islam juga turut memberikan garis panduan mengenai pasangan yang boleh dikahwini dan golongan yang haram dikahwini.1 Perkahwinan Perkahwinan merupakan ikatan antara dua individu. . kebiasaannya seseorang akan memilih pasangannya berdasarkan kepada empat ciri iaitu berharta. lelaki dan wanita melalui akad nikah dan ijab kabul. Rasulullah s.t.4. Allah s. Semasa proses pencarian jodoh. Institusi keluarga dapat memelihara akhlak. la diklasifikasikan oleh fukaha di dalam kitab-kitab fikah sebagai Munakahat yang bermaksud nikah-kahwin.a.w. cantik dan beriman (berakhlak).t. Hukum haram abadi ada tiga kategori iaitu mereka yang adapertalian darah seperti ayah. ia mempunyai peranan yang amat Denting dalam pembentukan peribadi individu kerana peribadi yang balk akan membentuk keluarga yang baik. 5. Di samping itu. dari keluarga yang baik akan melahirkan masyarakat yang baik dan seterusnya tertegak sebuah negara yang cemerlang di bawah keredaan Allah s. Golongan yang haram dikahwini hukumnya terbahagi kepada dua iaitu haram abadi dan haram sementara. Dalam konteks ini. Justeru. menyarankan agar umatnya memberi keutamaan kepada faktor yang keempat iaitu beriman (berakhlak).w. tata susila dan kemuliaan manusia halaman 88 melalui ikatan perkahwinan. hanya keimanan dapat menjamin keharmonian institusi keluarga dalam mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Namun. ibu dan anak. telah menurunkan undang-undang keluarga Islam sebagai panduan kepada seluruh institusi keluarga. berketurunan baik.a.keruntuhan dan kehancuran sesebuah masyarakat. keutamaan diberikan kepada calon yang beriman kerana menurut Baginda Rasulullah s.w.w.

Manakala hukum haram sementara pula ialah ipar iaitu apabila pasangan meninggal maka perkahwinan antara suami dengan ipar atau isteri dengan ipar dibolehkan. Fukaha menetapkan hukum berkahwin ini berdasarkan kepada keadaan individu.w. orang yang bend kepada perkahwinan dan seumpamanya.pertalian kekeluargaan seperti anak tiri. wajib nikah: bagi yang berkemampuan dari segi zahir dan batin. cukup syarat dan berkemampuan (zahir dan batin). mencapai ketenangan hati. . memelihara kehormatan diri. Kedua. haram berkahwin: orang yang tidak mencukupi syarat. hukum nikah terbahagi kepada lima. Pertama. mertua dan menantu. Keempat. sunat berkahwin: sekiranya dia ingin menjaga kesuciannya. makruh nikah: orang yang tidak berhajat kepada seks. dan perempuan dalam idah (idah ialah tempoh menunggu bagi wanita yang bercerai dengan suaminya sama ada hidup atau mati.t. pertalian penyusuan seperti ibu susu dan saudara sesusu. Ketiga. Islam menyarankan agar dia berpuasa. sebelum ia dibolehkan berkahwin lain selama 4 bulan 10 hari) apabila tamat tempohnya maka dibolehkan berkahwin. Menurut mazhab Syafie. Bagi yang tidak berkemampuan dari segi perbelanjaan perkahwinan. la merupakan jalan penyelesaian kepada naluri tabii atau fitrah semula jadi manusia iaitu hubungan seks antara lelaki dan wanita yang dijadikan Allah s. Kelima. Terdapat beberapa kategori dalam hukum berkahwin. ketenangan jiwa dan sebagai cara untuk menyalurkan naluri cinta dan kasih sayang. serta nafsu syahwatnya begitu tinggi hingga boleh mendorong kepada perzinaan. harus: bagi seseorang yang ingin melakukan seks. tidak berkemampuan zahir dan batin serta tidak bertanggungjawab kerana dibimbangi akan merosakkan rumah tangga serta masa halaman 89 depan isteri dan anak. perempuan bukan Islam apabila dia memeluk Islam perkahwinan dibolehkan. Perkahwinan bertujuan untuk memperolehi zuriat dan mengekalkan baka. ahli ibadat.

harta kedua. bersikap jujur dan menetapi janji. Dalam konteks ini. isteri memiliki hak untuk memperolehi nafkah zahir dan batin daripada suami. Hak dan tanggungjawab bersama suami isteri ialah suami dan isteri samasama berhak untuk menikmati kemanisan.w. dia merupakan pemimpin dan ketua dalam institusi keluarga. isteri bertanggungjawab merahsiakan kecacatan atau kekurangan suami kepada orang lain dan menjaga kehormatan dan harta suami ketika ketiadaannya. berbincang tentang kebaikan bersama.4.5.t. mentaati suami. mendalami ilmu fardhu am bersama. kemkmatan dan kebahagiaan hidup berumah tangga. suami bertanggungjawab melindungi rahsia kecacatan atau kekurangan isteri kepada orang lain. isteri atau tanggungjawab bersama: suami dan isteri. suami dan isteri memiliki hak ke atas satu sama lain lantaran tanggungjawab yang dipikul sama ada bagi pihak suami.2 Hak dan Tanggungjawab dalam Institusi Keluarga Hak dan Tanggungjawab Suami Isteri: Dalam institusi keluarga Islam. suami dan isteri bersama-sama bertanggungjawab mengeratkan hubungan silaturrahim dengan keluarga kedua-dua belah pihak. saling memaafkan jika berlaku kesilapan dan saling menasihati. dan meminta keizinan suami sebelum keluar rumah. isteri menjaga maruah dan akhlak sama ada berada di hadapan ataupun di belakang suami. termasuk zahir dan batin daripada isteri. memperolehi pakaian dan tempat tinggal yang sesuai daripada suami. .duanya boleh diwarisi oleh salah seorang daripada keduanya apabila berlaku kematian. dan suami wajar mengasihi keluarga isteri. dia berhak menerima layanan yang munasabah dan kasih sayang. dan bertawakal kepada Allah s. bantu membantu dalam hal kebajikan dan meninggalkan kemungkaran. Hak ini hanya dimiliki oleh isteri setelah tanggungjawab sebagai seorang isteri dilaksanakan dengan baik seperti melayani keperluan batin suami. Mengenai tanggungjawab suami. ketaatan dan kesetiaan isteri kepada suami selagi tidak bertentangan dengan ajaran Islam. memperolehi jaminan keselamatan dan kebajikan daripada suami. digalakkan bersembahyang berjemaah. Apabila dia melaksanakan tanggungjawab sebagai seorang suami. memperolehi nasihat yang baik daripada suami.

5 KONSEP KEMASYARAKATAN ISLAM Masyarakat Islam ialah kelompok manusia yang beragama Islam dan mengamalkan ajaran Islam iaitu melaksanakan suruhan dan meninggalkan larangan Allah s. halaman 90 Hak dan Tanggungjawab Keibubapaan: Dalam konteks ini. menyediakan makanan. Islam melihat tanggungjawab dua hala iaitu ibu bapa terhadap anak dan tanggungjawab anak terhadap ibu bapa. menyusukan anak sehingga berusia duatahun. berdoa untuk kedua. pakaian dan tempat tinggal yang sesuai dengan kehidupan. mendidik anak supaya menjadi orang soleh dan beriman serta memberi pendidikan yang sewajarnya. jangan meninggikan suara apabila bercakap dengan keduaduanya. Tanggungjawab ibu bapa terhadap anak merangkumi berdoa kepada hadrat Allah s. . memberikan nama yang baik kepada anak. mendirikan sesuatu masyarakat yang melaksanakan nilai-nilai keislaman merupakan suatu kewajipan yang terletak di atas bahu semua orang Islam. Tanggungjawab anak terhadap ibu bapa merangkumi mentaati ibu bapa dalam semua perkara selagi tidak bertentangan dengan ajaran Islam.w.t. masyarakat Islam ialah orang Islam yang hidup bersama-sama dengan masyarakat bukan Islam dalam sesuatu kelompok masyarakat dan masyarakat ini melaksanakan kehidupan berlandaskan nilainilai Islam. agar dikurniakan anak yang soleh sebaik sahaja bernikah. 5. dan menguruskan perkahwinan mereka apabila sampai masa untuk berkahwin. Hakikatnya.setelah berusaha untuk mencapai kebahagiaan hidup.w. memberi kasih sayang secukupnya dan bersikap adil terhadap anak-anak. Dalam Islam. dan menyebut segala kebaikan ibu bapa dan melupakan segala kesilapan dan kekurangan. mengazankan anak lelaki dan mengqamatkan anak perempuan sebaik sahaja dilahirkan.t.duanya sama ada ketika hidup mahupun sesudah meninggal dunia. menyahut seruan dan panggilan mereka dan segera hadir apabila diperlukan.

gigih dan jujur sehingga berjaya membentuk sebuah masyarakat yang ideal. sebaik sahaja baginda berhijrah dari Makkah pada tahun 622 Masihi. pembentukan peribadi mulia Muslim merupakan tunggak masyarakat yang cemerlang dan ia akan menentukan kestabilan serta keharmonian sesebuah masyarakat. kemudiannya membentuk sebuah negara Islam pertama melalui penggubalan Piagam Madinah (Sahifah Madinah). ibadah juga merupakan asas kepada pembentukan sesuatu masyarakat dan pembinaan tempat peribadatan juga diberi penekanan. Melalui akhlak. Setiap daripada asas-asas yang dibincangkan itu. saling berhubung kait dan lengkap-melengkapi antara satu sama lain dalam proses pembentukan peribadi Muslim dan seterusnya menentukan pembentukan sesuatu masyarakat Islam.w.w. Pada peringkat asasnya. Selain daripada itu. akhlak perlulah ditanam dan disuburkan dalam pembinaan sesuatu masyarakat dan kegagalan untuk menitikberatkan akhlak akan mengkucarkacirkan sesuatu masyarakat. Umat Islam di bawah kepimpinan Rasulullah s. ia didasarkan kepada ilmu tentang asas-asas ajaran Islam.w. masyarakat Islam yang penama terbentuk ialah masyarakat yang didirikan oleh Rasulullah s. Persaudaraan merupakan suatu ikatan antara seseorang individu dengan individu yang lain termasuk bantu-membantu dan bekerjasama dalam semua perkara. . Dalam konteks halaman 91 ini. pada ketika itu telah melaksanakan tugas mendirikan masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai Islam dengan cekal. Dalam proses pembentukan sesuatu masyarakat Islam.a. menjadi contoh dan model bagi masyarakat selepasnya sehingga masa kmi. syariah (undang-undang Islam) merupakan garis panduan terpenting. dan para sahabat di Madinah.a.a.Berdasarkan kelahiran dan perkembangan tamadun Islam. Rasulullah s.

perlindungan politik mestilah diberikan kepada sesiapa sahaja yang dianiayai tanpa mengira bangsa. Dalam bidang politik dan pentadbiran (pemerintahan). tanpa melanggar batas-batas ajaran Islam.5. kebebasan untuk memilih agama yang dianuti. Setiap individu berhak untuk bekerja dan mengusahakan sesuatu kegiatan untuk mencari rezeki dan kekayaan secara halal. Dalam konteks ini. Setiap individu dilahirkan dalam keadaan bebas dan kebebasan ini tidak boleh dicerobohi oleh sesiapa pun dengan sewenang-wenangnya. nilai diri dan nama baik setiap anggota masyarakat tidak boleh dicela dan dihina dengan sesuka hati. Oleh itu hendaklah ada segolongan daripada masyarakat melaksanakan tugas menegakkan kebaikan dan menentang kemungkaran. Kebebasan berfikir untuk mencari kebenaran dengan bebas untuk menolak dan menentang kezaliman. konsep pemisahan kawasan berdasarkan warna kulit dan pegangan agama tidak wujud dan bertentangan dengan ajaran Islam. Individu diberi hak untuk menuntut ilmu. maruah dan peribadi. Menegakkan kebaikan dan menentang kemungkaran atau kebatilan merupakah hak bagi setiap anggota masyarakat. pegangan agama dan warna kulit. malah ia merupakan halaman 92 . dalam menentukan hak keadilan dan kehakiman. Setiap individu dalam masyarakatnya bebas untuk bergerak dan melakukan sebarang aktiviti yang bermanfaat tanpa dibatasi oleh warna kulit atau pegangan agama. tidak wujud perbezaan dan pengecualian dalam pelaksanaan undang-undang dan tertuduh berhak untuk membela dinnya. Dalam Islam.6 HAK DAN TANGGUNGJAWAB ANGGOTA MASYARAKAT Dalam kehidupan sesuatu masyarakat Islam. seseorang individu berhak untuk hidup dengan aman dan tenteram menurut peruntukan undangundang. Anggota masyarakat mempunyai hak untuk melantik pemimpm secara bebas dalam memilih pemerintah yang dianggap layak untuk mentadbir sesuatu masyarakat atau negara. dan melahirkan pendapat juga merupakan hak anggota masyarakat.

Justeru.a. iaitu apabila ia mengiktiraf Islam sebagai agamanya (tanggungjawab akidah atau agama) melalui pengucapan dua kalimah syahadah. kebudayaan dan agama.t. Negara Islam Madinah merupakan sebuah negara yang mengandungi komponen masyarakat Islam dan masyarakat bukan Islam. halaman 93 NOTA . Dalam konteks ini. Masyarakat Islam wajib tunduk kepada semua peruntukan dalam sistem perundangan Islam dan kewajipan ini ditentukan oleh dua faktor terpenting.w. bukan tanggungjawab akidah atau agama. kewajipan terhadap Allah s. Pertama.7 ISLAM DAN MASYARAKAT BERBILANG BANGSA Menurut ahli sains sosial. Kedua. mereka yang tinggal dengan aman di bawah pemerintahan menurut sistem Islam dan menurut undang-undang Islam. masyarakat majmuk ditakrifkan sebagai masyarakat yang berlainan bangsa. Ini menunjukkan bahawa semua masyarakat Islam mesti tunduk kepada undang-undang Islam secara menyeluruh tanpa mengira aliran mazhab dan tidak terdapat kebebasan untuk memilih hukum selain daripada hukum Islam. maka ia bertanggungjawab untuk tunduk kepada undang-undang Islam kerana ia tertakluk kepada tanggungjawab politik. dan selagi tidak bertentangan dengan ajaran Islam. setiap anggota masyarakat melaksanakan dengan cara yang bermaruah kerana keluarga menjadi institusi terpenting dalam masyarakat. ia membentuk masyarakat majmuk.w.satu kewajipan bagi setiap individu. 5. tanggungjawab individu kepada pemenntah atau pemimpm yang mengambil dan melaksanakan sistem perundangan Islam sebagai dasar pemerintahan negara (tanggungjawab politik). Bagi masyarakat bukan Islam. bahasa. Islam mempunyai pendekatan tersendiri dalam mengendalikan masyarakat majmuk dan ini telah dilaksanakan dan dibuktikan di Madinah oleh Rasulullah s. Begitu juga dalam hal membentuk dan memperkukuh institusi keluarga.

2. Lihat juga Wahbah al-Zulaihi. jilid 2. Lihat juga Wan Mohd Nor Wan Daud. 13. him. (Beirut. (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Ibn Khaldun. halaman 94 Bab 6 TOKOH-TOKOH ISLAM DAN SUMBANGANNYA DALAM PEMBINAAN TAMADUN MANUSIA Ali Mohamad Ibn Sina. al-Muqaddimah. terj. 12. terj.l-Arba'ah. Second Editon. dan Sayyid Sabiq. Lihat Siham MahdiJabbar. him. (New Jersey. (Kaherah. al-Tiflfial-Syari'ahal-Islamiyah waManhajal-Tarbiyah al-Nabawiyah. al-Fiqh al-Islami wo. 3. The Story of Civilization. him. 338-346. 1991). (New Jersey. Al-Biruni. him. Ibid. 1990). Zaharah Salleh. 1993). 1012. 5. 1969). 1939). 1990).1. 1997). Dakwah dan Islam. Ensiklopedia Sirah: Sunah. Rahman al-Juzairi. (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Penjelasan Budaya Ilmu. Abd. 6. 213-214.]ilid3. Lihat Afzalur Rahman. Fiqhal-Sunnah.. (Beirut.1 IBN SINA Ibn Sina atau dikenali sebagai Avicenna di kalangan masyarakat Barat merupakan ahli falsafah dan doktor perubatan yang berpengaruh dalam . Ibn Khaldun dan Karya Agungnya Muqadimah. Wahbah al-Zuhaili. Franz Rosenthal. Imani Al-Ghazali. Kitabal-Fiqh 'ala al-Ma'zahib a. WillDurrant. 4. 1997). Al-Khawarizmi. Adillatuh. (Damsyik. 6. 6515-6519. him. him. Ibn Khaldun.

Ibn Sina telah terpengaruh dengan falsafah Plato dan Aristotle. Hasil karya beliau berjudul al-Qanunfial-Tibb (Peraturan Perubatan) merupakan suatu himpunan perbendaharaan mengenai ilmu perubatan yang mengandungi 14 jilid. diagnosis dan pembedahan dalam ilmu perubatan moden banyak diambil danpada Ibn Sina. dan pengalaman daripada ahliahli perubatan dari India dan Parsi serta pengalaman beliau sendiri. iaitu 15 edisi dalam bahasa Latin dan sebuah edisi dalam bahasa Yahudi (Hebrew). Penulis-penulis Barat menganggap Ibn Sina sebagai "Bapa Doktor" kerana beliau telah menyatupadukan teori perubatan Yunani Hippocrates dan Galen. Seorang doktor tabii dari Amerika Syarikat (1981) melaporkan bahawa para hakim di Afghanistan. Afghanistan dan Parsi yang menggunakan ilmu perubatan Yunani. Beliau memperkembangkan ilmu diagnosis melalui denyutan jantung (pulse diagnosis') untuk mengenal pasti (dalam masa beberapa detik sahaja) ketidakseimbangan yang berkenaan. Diagnosis melalui denyut jantung ini masih dipraktikkan oleh para hakim (doktor-doktor muslim) di Pakistan. China. sebagaimana dihuraikan oleh Imam al-Ghazali dalam karyanya berjudul Tahafut al-Falasifah (Ketidaksinambungan Dalam Pemikiran Falasauf). Hasil karya Ibn Sina ini menjadi rujukan utama dalam bidang perubatan di universiti-universiti Eropah sehingga kurun ke-17. Sumbangan umat Islam yang halaman 95 ketara dalam ilmu perubatan adalah dari segi pengalaman dan kebolehan mereka untuk mengubat. hasil karya ini dicetak sebanyak 21 kali. Ibn Sina telah memperkembangkan ilmu psikologi dalam perubatan dan membuat beberapa penemuan dalam ilmu yang dikenali hari ini sebagai ilmu perubatan psikosomatiks (psychosomatic medicine). Dalam konteks ini.kebudayaan Eropah. Gerard Cremona yang berpindah ke Toledo (Sepanyol) telah menterjemahkan hasil karya Ibn Sina ini ke dalam bahasa Latin. Menjelang kurun ke-16. Karyanya ini telah disalin (dicetak) 16 kali. India dan Parsi sangat berkebolehan dalam penentuan . Dalam perkara Tauhid (ketuhanan). Dari segi penggunaan ubat. Pada kurun ke-12 Masihi.

maka beliau boleh mendapatkan nama dan alamat kekasihnya itu. Beliau memberikan dengan tepat tanda-tanda penyakit kencing manis dan kesan atau masalah yang timbul daripadanya. Dengan cara sedemikian. Karya beliau ini mempunyai pengaruh asas dalam ilmu perubatan di Eropah pada zaman Renaissance dan merupakan buku rujukan yang utama di universiti. Ibn Sina telah menghasilkan 250 buah karya yang kekal sehingga masa kini termasuk 116 buah karyanya dalam bidang ilmu perubatan. Apabila seseorang pesakit mengalami sakit jiwa kerana dipisahkan dengan kekasihnya. Selepas itu. Dari ukuran-ukuran denyutan jantung seseorang hakim mungkin mengetahui dengan tepat penyakit yang dihadapi di dalam tubuh si pesakit.universiti sehingga kurun ke-17. Ibn Sina juga menyedari pentingnya emosi dalam pemulihan seseorang pesakit. jika anda tidak dapat mengubat penyakitnya melainkan dengan menemukan si pesakit dengan kekasihnya. kandungan kelembapan di paras kulit dekat denyutan itu dan sebagainya. seseorang itu hendaklah mengulang proses tersebut. masa antara denyutan.penyakit melalui 'denyutan jantung'. menurut peraturan syariah maka buatlah. Kaedahnya bukan sahaja mengira berapa denyut jantung di tempat yang dirasai tetapi mutunya yang pelbagai merangkumi sama ada kuat atau tidak denyutan. rumah dan keluarga disebutkan. Karya beliau iaitu al-Qanunfi al-Tibh merupakan karya terkenal di Eropah dan dicetak berulang kali pada zaman Renaissance. Menurut beliau. Beliau sangat bermmat dalam bidang berkenaan kesan minda atas jasad dan telah banyak menulis berkenaan gangguan psikologi. Caranya adalah untuk menyebut banyak nama-nama dan mengulangnya dan semasa itu jarinya diletakkan atas denyutan nodi (pulse) apahila denyutan itu terjadi tidak teratur atau hampirhampir terhenti. (terjemahan). Sepanjang riwayat hidupnya. nama jalan. Banyak karyanya yang ditulis dalam bahasa Arab dan juga beberapa karya dalam bahasa Parsi. Ibn Sina adalah doktor perubatan yang pertama mencatatkan bahawa penyakit paru-paru (pulmonary tuberculosis) adalah suatu penyakit yang boleh berjangkit (contagious). halaman 96 .

tafsir. hajib (menyamai taraf PerdanaMenteri) di Bougie. Arnold .2 IBN KHALDUN Nama lengkap Ibn Khaldun ialah Abdurrahman Abu Zaid Waliuddin Bin Khaldun. Sewaktu di Mesir beliau telah dilantik memegang jawatan Hakim Mahkamah Raja. Beliau dilahirkan di Tunis pada tahun 732H (1331M) dan meninggal dunia pada tahun 808H (1406 M). Maghribi dan Mesir. falsafah dan matematik serta ilmu bahasa Arab daripada beberapa sarjana yang terkenal ketika itu. Ketika itu umat Islam sedang menempuhi zaman kemerosotan kuasa politik dan peradaban Islam semakin tergugat benkutan ancaman dari kemunculan dunia Barat. Ini membangkitkan semangat beliau untuk memberi kesedaran kepada masyarakat Islam tentang erti dan maksud tamadun yang sebenar berdasarkan perubahan. Gabungan ilmu dengan pengalaman ini menyebabkan beliau peka dengan makna dan pengertian sejarah. Keluarganya berasal dari Hadramaut yang kemudiannya berpindah ke Seville (Sepanyol) dan akhirnya ke Tunis tempat beliau dilahirkan. sekembalinya dari menunaikan ibadat haji beliau menumpukan pula perhatian kepada bidang penulisan. Beliau kemudiannya mengajar dan memegangjawatan-jawatan penting di Tunis. selain sebagai tokoh agama dan politik yang terkenal pada kurun ke-8 Hijrah (kurun 14 Masihi). Antaranya beliau pernah dilantik menjadi Ahli Persuratan di Istana Fas. Ketokohan Ibn Khaldun turut diperakui oleh ramai sarjana Barat yang menyifatkannya sebagai tokoh dan ahli fikir yang tidak ada taranya. Minat beliau terhadap penulisan adalah cetusan daripada pembelajaran dan pengalaman yang kaya dalam disiplin ilmu-ilmu tradisional dan ilmu pengetahuan semasa. bertugas menjadi seorang kadi dan khatib. hadis dan ilmu-ilmu berbentuk akii seperti ilmu logik. Algeria. terutamanya dalam bidang politik. Ibn Khaldun merupakan seorang sarjana Islam yang terkenal dalam bidang sejarah dan sosiologi. Ibn Khaldun telah menuntut ilmu-ilmu agama dalam bidang fikah. Pada tahun 789 H (1387 M).6.perubahan yang berlaku dalam sejarah ketamadunan manusia.

Menurut G. sejarawan Islam yang agung dan seorang daripada sarjana teragung sepanjang zaman. Ibn Khaldun membahagikan karyanya ini kepada enam bab iaitu bab pertama. Hitti. Ibn Khaldun merupakan ahli falsafah Islam. mengenai risalah umum tentang masyarakat manusia. Lewis. dan rakan-rakan senegara dengannya hanya berasa takjub tetapi tidak mengikuti jejaknya. Muqadimah telah membincangkan secara terperinci mengenai sejarah dan persejarahan. 6. Menurut B. bermula dari zaman ahh-ahli sejarah klasik sehinggalah ke zaman Machiavelli. Manakala halaman 97 menurut P.1 Ibn Khaldun dan Karya Agungnya Muqadimah Dalam bidang penulisan. Nicholson berpendapat bahawa tidak ada seorang Muslim yang cuba mengesan secara mendalam akan sebab-sebab peristiwa yang berlaku bagi mendedahkan kuasa-kuasa moral dan spiritual yang mendasari permukaannya. Kebolehan Ibn Khaldun telah melewati usianya. Sarton. Bodin dan Vico. Flint pula berpendapat bahawa Ibn Khaldun merupakan ahli falsafah Islam yang tiada bandingannya. Ibn Khaldun merupakan ahli sejarah dan falsafah agung bukan sahaja pada kurun-kurun pertengahan malah sepanjang zaman. atau untuk mentakdiskan (menyucikan) undang-undang mengenai jatuh bangunnya sesuatu bangsa kecuali Ibn Khaldun.'Ibar wa Diwan al-Mubtada' wo al-Khabarfi Ayyam al.Toynbee berpendapat bahawa falsafah sejarah yang dihasilkan oleh Ibn Khaldun merupakan sumbangan yang terbesar pernah dilahirkan oleh manusia di atas muka bumi ini. R. . K. Muqadimah karya Ibn Khaldun merupakan sebuah ensiklopedia sintesis metodologi sains kebudayaan yang sangat penting dan boleh membantu ahli sejarah untuk menghasilkan kajian-kajian yang tepat dan ilmiah.2. satu-satunya karya teragung beliau dalam bidang persejarahan ialah Muqadimah iaitu pendahuluan kepada karyanya yang kedua al.Barbar. R.'A rah wa al'Ajam wa al.

nukilan atau ringkasan daripada berbagai-bagai sumber yang diambil oleh Ibn Khaldun bagi menyuarakan pandangan dan pendapatnya mengenai perkara-perkara yang berkenaan. Akan tetapi yang lebih penting dalam Muqadimah ialah mengenai ilmu sejarah dan sosiologi. agama dan falsafah. Setiap bab dalam karya ini didahului dengan bahagian pendahuluan dan diikuti oleh tajuk-tajuk kecil yang dipanggil fasal. Dalam konteks ini.2 Ibn Khaldun Sebagai Ahli Sejarah dan Sosiologi Berdasarkan latarbelakang dan karyanya Muqadimah ini. Dalam karyanya ini dijelaskan bagaimana sesuatu peristiwa sejarah itu harus dikaji. Bab keempat. mengenai masyarakat bandar atau masyarakat yang dianggap sudah maju. Kandungan Muqadimah terbahagi kepada dua bahagian iaitu yang asasi dan tidak asasi. Dan bab keenam. Bahagian yang tidak asasi pula merangkumi pelbagai aspek termasuk geografi. kebudayaan. ketokohan dan kesarjanaan Ibn Khaldun hendaklah dilihat dari kedua-dua aspek ini. Pendekatannya yang rasional. Bahagian yang asasi ialah mengenai disiplin sejarah atau falsafah sejarah dan disiplin sosiologi atau falsafah sains sosial. Bab ketiga. Bab kelima. mengenai pemerintahan khalifah-khalifah dan raja-raja.2. 6. Bahagian kedua yang tidak asasi ini hanya merupakan gagasan-gagasan umum. diteliti dan difahami.Bab kedua. Muqadimah dianggap sebagai suatu sumbangan agung dalam bidang ilmu sejarah atau persejarahan kerana ia merupakan percubaan terawal yang pernah dilakukan oleh ahli sejarah bagi memahami pola perubahan yang berlaku pada organisasi politik dan sosial manusia. mengenai masyarakat Badwi atau masyarakat yang dianggap primitif. kaedah dan halaman 98 . mengenai pekerjaan dan kehidupan manusia seharian serta hal-hal yang berkaitan dengan ekonomi secara umum. ketokohan dan kesarjanaannya dilihat dari aspek ilmu sejarah dan sosiologi. mengenai ilmu pengetahuan dan pendidikan. perusahaan. peradaban dan lain-lain yang berkaitan dengan politik. ilmu pengetahuan.

Persoalan penting di sini ialah sejauh manakah seorang ahli sejarah itu dapat memahami kedua-dua aspek tersebut? Jika dia hanya mengkaji sesuatu peristiwa yang berlaku tanpa memahami sifat-sifat semula Jadi atau latar belakang bagi sesuatu peristiwa itu maka sejarah yang ditulisnya itu hanya boleh dianggap sebagai sejarah yang umum sahaja. sejarah itu tidak lebih daripada benta-benta perang. Kaedah penyelidikan yang digunakan oleh Ibn Khaldun lebih mirip kaedah sosiologi.perbahasan yang analitikal serta terperinci menyebabkan karya ini menjadi suatu bahan kajian penting lagi menarik. Menurut Ibn Khaldun. peristiwa yang telah lalu. manusia ialah makhluk sosial yang mempunyai roh. Kesemua unsur ini seharusnya bekerjasama untuk memenuhl kebahagian dan kepuasan kehidupan. akal dan tubuh badan manusia inilah yang akan melahirkan peradaban dan peradaban ini jugalah yang melahirkan sejarah sains. mengenai sebab-sebab peristiwa sejarah berlaku. la berusaha mencari suatu penyelesaian yang baru dan dengan itu mewujudkan suatu falsafah sejarah yang baru. akal dan tubuh badan serta masing-masing mempunyai tugas dan keperluannya. maju atau mundurnya sesuatu masyarakat. Pada zahirnya. la telah mengambil pendiriannya sendiri dengan mengetepikan persejarahan tradisional dan sikap konservatif golongan ahli-ahli sejarah tradisi. Menerusi perkembangan roh. maka itu Ibn Khaldun sangat menekankan aspek dalaman sesuatu peristiwa. Sejarah mempunyai hubungan sangat rapat dengan latar belakang sesuatu masyarakat. . Sejarah khas mempunyai dua kualiti iaitu zahir dan batin. Beliau menekankan dua aspek penting iaitu pertama. mengenai sifat-sifat semula jadi dan kedua. Tetapi pada batinnya ialah tinjauan dan penyelidikan serta keterangan-keterangan yang nyata mengenai kehidupan manusia dan pengetahuan yang mendalam mengenai sesuatu peristiwa dan sebabsebabnya. Tetapi jika sebaliknya. dia mengkaji dan memahami secara mendalam akan sifat-sifat semula jadi dan tindak-tanduk masyarakat yang melakukan sesuatu peristiwa tersebut maka sejarah yang ditulisnya boleh dianggap sebagai sejarah khas.

kadangkala terpaksa mengorbankan perkara yang baik pada pandangan manusia.t. dasar budi pekerti manusia dibahagikan kepada tiga sebab asas iaitu akal. Menurut al-Ghazali. al-Ghazali memberikan peringatan bahawa hendaklah membentuk kanak-kanak ke arah suatu . Pengertian akhlak bagi al-Ghazali bersesuaian dengan yang ditetapkan oleh halaman 99 syariat Islam. padahal perkara itu tidak baik untukmu (Surah Al-Baqarah: Ayat 216). Beliau sangat terkenal dalam pelbagai bidang ilmu pengetahuan terutamanya dalam falsafah akhlak. Mereka ini hanya menulis berdasarkan maklumatmaklumat yang disalurkan kepada mereka tanpa mengkaji asal usul. Inilah yang dikatakan penulis. sifat semula jadi atau sebab-sebab sesuatu peristiwa itu berlaku. hawa nafsu dan marah.Ahli sejarah Islam sebelum Ibn Khaldun dianggap kurang mengetahui sosiologi masyarakat.3 IMAMAL-GHA2ALI Al-Ghazali dilahirkan di Thos pada tahun 450 Hijrah. agama dan budi pekerti yang baik.penulis sejarah am. Untuk membentuk peribadi yang baik.w. Ukuran untuk menilai sesuatu itu sama ada baik atau buruk adalah berpandukan syariat sebagai ukuran yang tetap dan tidak berubah-ubah. Maka itu pelbagai nama yang digunakan untuk akhlak antaranya sifat-sifat hati. Dalam bidang pendidikan kanak-kanak pula. padahal perkara itu adalah baik untukmu. 6. Ini berbeza daripada apa yang berlaku di dunia Barat kerana yang menjadi ukuran ialah pendapat umum. sesuai dengan firman Allah s. Memperbaiki budi pekerti ialah dengan cara memperseimbangkan ketiga-tiga sifat dasar itu. rahsia-rahsia amal ibadat. yang bermaksud: Boleh jadi kamu membenci sesuatu. Beliau berketurunan Parsi dan hidup di sekitar berlakunya Perang Salib. termasuk al-Mas'udi. begitu juga boleh jadi kamu mencintai sesuatu.

keluarga Abu Nasr begitu mengambil berat mengenai al-Biruni. Bagaimanakah timbulnya gelaran alBiruni ini? Menurut kitab al-Ansab yang ditulis oleh Sam'ani dan kitab Mu'jam al. maka gelaran ini diberikan kepadanya.matlamat. Oleh itu ada kemungkinan apabila Khawarizm menjadi ibu kota Ma'muniyah. berkemungkinan berlakunya pemilihan yang tidak tepat dan membawa kepada perkara yang negatif. Beberapa sarjana lain pula menyatakan al-Biruni bukan dilahirkan di Khawarizm tetapi di Birun iaitu sebuah bandar di luar Kath. 6. halaman 100 Al-Biruni banyak mendapat ilmu pengetahuan daripada seorang putera Raja Parsi iaitu Abu Nasr Mansur bin AliJilani. penduduk Khawarizm memanggil orang asing sebagai Biruni (dalam bahasa Parsi).Buldan yang ditulis oleh Yaqut al-Hamawi. Dengan sebab itu beliau menekankan bimbingan ke arah pemilihan itu sangat penting lantaran kanak-kanak sangat terhad pemikiran mereka. Beliau dilahirkan pada 3 Zulhijah tahun 362 H (4 September 973M) di negeri Parsi. Bandar Khawarizm terletak kira-kira 20 farsakh (60 km) dari Kath yang menjadi ibu kota kerajaan pemerintahan putera-putera Ma'muniyah. Walaupun terdapat kecenderungan pendapat daripada ahli-ahli pendidik sekarang bahawa mereka lebih suka membiarkan kanak-kanak memilih sendiri bidang yang hendak diceburinya. Oleh kerana Abu Rayhan orang yang lebih terkenal di kalangan mereka. sekiranya dibiarkan kanak-kanak memilih sendiri bidang yang hendak diceburinya. Menurut beliau. Maka atas alasan inilah yang menyebabkan Abu Rayhan dikenali sebagai al-Biruni kerana beliau merupakan orang asing bagi penduduk Khawarizm. maka penduduk Kath yang berhijrah ke bandar itu digelar Biruni. Beliau turut digelar 'Khawarizmi' kerana nama kawasan itu juga dipanggil Khawarizm. bukan membiarkan kanak-kanak memilih sendiri bidang yang disukainya. seorang pakar ilmu matematik. Al-Biruni merupakan sarjana agung pada akhir kurun ke-4 Hijrah (kurun ke- .4 AL-BIRUNI Nama penuh al-Biruni ialah Abu Rayhan Muhammad bin Ahmad al-Biruni daripada keluarga Tajik.

al-Biruni meninggal dunia pada tahun 440 Hijrah (11 September 1048M). Serdasarkan latar belakangnya. Ini termasuklah teori-teori abstrak tentang falsafah sehingga kepada sains praktis matematik. maka saya mahu berkhidmat kepada perbendaharaan baginda (Mas'ud) yang dikenali sebagai nikmat. sejarah dan bahasa serta hidup sezarnan dengan sarjana Islam. Salah seorang daripadanya ialah ahli fizik Kristian iaitu Abu Sahl. fizik dan astronomi. sebuah ensiklopedia astronomi dan matematik. Meskipun beliau uzur kerana usianya yang lanjut. Dengan itu.10 Masihi) dan merupakan pakar dalam bidang astronomi.1 Al-Biruni Sebagai Ahli Astronomi Bidang kajian. Akhirnya. Beliau mempunyai hubungan erat dengan para sarjana Islam dan Kristian.4. Bidang pengajiannya yang utama ialah astronomi berdasarkan pengakuannya sendiri iaitu "Oleh kerana bidang saya ialah bidang astronomi. Antara karya beliau yang dianggap teragung ialah Rasa 'il al-Biruni. minat dan aktiviti al-Biruni merangkumi skop yang luas. dengan menulis kanun (undang-undang) Sina'at al-Tanjim (seni astronomi). namun beliau masih sempat menyiapkan sebuah karyanya berjudul Kitahal-Saydanah. ketika pemerintahan Mawdud iaitu selepas beliau hidup pada zaman Dinasti Yamini selama 31 tahun. dan sejak awal wujud di dunia ini lagi saya terkenal kerana ilmu itu dan saya tidak berniat untuk keluar dari disiplin ilmu itu. sebagai seorang yang dahagakan ilmu pengetahuan beliau tidak suka membuang masa. beliau dapat menguasai dua buah tamadun besar pada ketika itu iaitu tamadun Arab dan tamadun Yunani. Sepanjang hayat kehidupannya ditumpukan kepada bidang penyelidikan dan penulisan. Ibn Sina. geografi. Beliau juga berhubung rapat dengan para saudagar Kristian Syria yang bertujuan untuk mempelajari nama-nama orang Yunani serta sebutan dan ejaan istilah perubatan yang betul." Al-Biruni mengemukakan contoh tentang kegunaan harian pengetahuan matematik dan astronomi. Contoh ini menunjukkan pengaruh matahari dan . 6.

waktu solat dan kedudukan garisan lintang atau bujur sesuatu bandar.bulan ketika menentukan musim dan pasang surut air laut. walaupun Qanunal-Mas'udi tidak membincangkan asal. Pada masa yang sama. Mengenai teori geosentrik. Dalam teori alam semesta. Walau bagaimanapun. Teori-teori astronominya yang penting antaranya ialah teori alam semesta. Beliau mengumpul pelbagai arus pertukaran bumi di zamannya dan melengkapkan karya Abdul al-Malik alTayyib al-Bustri yang mempunyai muka surat. la juga sangat berguna ketika menentukan arah kiblat. "Apabila sesuatu bahagian anggota jisim tegar bergerak secara garis lurus dari bahagian ke satu bahagian yang lain. Beliau menyatakan bahawa sebarang teori baru tidak dapat diterima tanpa bukti . al-Biruni beranggapan bahawa alam semesta terletak di luar permukaan sfera yang terhad. Ilmu pengetahuan tentang bmtang-bintang dan kedudukannya sangat penting bagi menentukan arah pengembaraan dan perjalanan." Mengenai kosmogeni. Beliau menolak pandangan yang menyatakan bahawa dunia ini kekal. kosmogeni. teori geosentrik. sebaliknya jasad itu mengelilingi jasad lain dalam gerakan bulatan yang menggambarkan gerakan mengelilingi satu titik tetap seperti pusat bumi ketika jasad lain itu tegar. kalendar dan kronologi. beliau tidak bersetuju dengan konsep graviti alam semesta sebagai kuasa sebenar yang terlibat seperti yang dilihat daripada pengalaman. al-Biruni dan cendekiawan sezaman dengannya sering memikirkan tentang kontroversi geosentrik dan heliosentrik. matahari dan sebagainya. halaman 101 Maka beliau telah menunjukkan bahawa astronomi sangat berguna dan sesuai menurut Islam.usul alam semesta tetapi al-Biruni membincangkannya secara terperinci dalam bukunya al-Tahdid. kawasan persekitaran matahari menyebabkan planet bergerak dalam bentuk elips. Beliau menyatakan bahawa.

al-Biruni telah menulis satu risalah kecil yang menerangkan tentang siang dan malam yang juga dapat membuktikan panjang siang dalam setahun di kutub.Tawarikh membincangkan tarikh.2398 dan 365. Mengenai matahari. Semasa mengkaji panjang tahun solar (tropika). mengubah takwim Sakkala kepada takwim Hijrah dan sebagainya. matahari ialah jasad yang panas bagi letusan solar yang boleh diperhatikan apabila gerhana penuh. Selagi sesuatu teori alternatifyang sebenar belum ditemui maka wajarlah seseorang itu mempercayai serta menerima teori dan penerangan yang terdahulu.Shafiq fiJihat al-Gharb wa al-Sharq pula membincangkan terbitnya fajar. samajuga seperti nyalaan yang muncul di sekeliling jasad yang membakar. Beliau telah mencipta sejenis alat untuk mengukur masa dan waktu di siang hari serta menulis buku mengenainya yang berjudul Ta'hiral-Mizanwa Ta'bir al-Azman. beliau membuat kajian mengenai sifat fizikal waktu matahari. Karyanya yang berjudul Tanqihal. Menurutnya. Al-Biruni . Qanun al-Mas'udi merupakan karya terakhirnya yang membincangkan perkara di atas dengan lebih terperinci. Misalnya. AlBiruni cekap dalam pengajian ilmu fizik dan kadangkala memberikan sumbangan asli. la membincangkan siang dan malam.2426. 365. Antaranya ialah mengenai sifat fizikal matahari.248 hari. Manakala buku TasawwurAmral-Fajr wa al. al-Biruni memerhatikan perubahan dan perbezaan pendapat mengenai zaman lepas.sains yang kukuh. 365. bulan dan matahari. Beliau berfikir bahawa gerakan matahari yang perlahan dan cepat menggambarkan sesuatu orbit. Al-Biruni mempercayai teori geosentrik dan menganggap matahari bergerak mengelilmgi bumi.Tatbiqfi Tahqiq Harakat al-Syams yang berkaitan dengan teori ini. Mengenai kalendar dan kronologi. al-Biruni membuat kajian tentangnya dan perkaraperkara yang berkaitan. Beliau melaporkan terdapat empat rumusan yang berbeza iaitu 365. penerangan terperinci mengenai perbezaan takwim. maklumat halaman 102 tambahan mengenai kalendar orang India.2421. Al-Biruni menulis mengenai pergerakan matahari dalam sebuah karyanya yang berjudul Kitab al. bulan dan tahun.

membuat pengiraan bahawa terdapat 365 han.2 setlap tahun dan satu darjah dalam masa 72 tahun. Kalendar Jalali juga mendapat 365 hari. Perkiraan yang telah dibuat oleh al. Al-Biruni dapat menguasai geometn. ketumpatan. sebagai seorang sarjana dalam bidang sains telah menghasilkan beberapa aspek mengenainya antaranya trigonometri sfera. 5 jam dan 46 minit. 5 jam. 6. 48 minit dan 47 saat. Al-Biruni patut diberi penghargaan kerana beliau menganggap trigonometri sebagai bidang yang terpisah dengan astronomi serta mengembangkannya dengan cara yang sistematik.4. Beliau Juga berminat dalam bidang fizik namun tidak meminati bidang muzik. geodesi dan stratografi dan sebagainya. Al-Biruni. geografi. Salah satu daripadanya diberi judul Jami’al al Tarq al Sa’irah fi Ma’rafah Awtar al Da’irah yang membincangkan kaedah-kaedah dalam penemuan ukur lilit bulatan. 0. aritmetik orang India. 7. 54 dalam satu hari. berat dan ukuran.2 Al-Biruni Sebagai Ahli Sains Walaupun al-Biruni lebih melibatkan dinnya dalam bidang astronomi namun beliau juga berkemahiran dalam ilmu matematik. beberapa karya beliau dilengkapkan lagi.Biruni ini hampir sama dengan angka moden iaitu 52. Ketika menulis Qanun. Ketika ahli sains ini berusia 60 tahun. 5 jam. antmetik dan menggunakan algebra dengan mahir. 44. Beliau tidak membataskan dirinya setakat huraian yang ringkas tetapi membandingkannya dengan bahan halaman 103 . graviti. beliau mengira titik yang tertmggi di antara matahari dengan bumi bergerak satu darjah dalam masa 1/3 tahun dan 0. 49 minit. Kiraan al-Biruni ini tidak jauh perbezaannya dengan kiraan moden iaitu 365 hari. mekanik. cahaya dan bunyi. Al-Biruni menghasilkan sebuah karya berjudul Maqalid 7lm al-Haiahfi Basit al-Kurah sebagai satu karya yang setanding dengan buku astronomi berjudul al-Tafhim kerana penguasaan bahasa dan subjeknya yang balk serta mudah difahami.

Al-Biruni menggunakan suatu alat yang berfungsi sebagai dosimeter untuk menyukat ketumpatan. Mengenai cahaya dan bunyi. Beliau juga mendapati bahawa senjakala bermula atau berakhir apabila matahari berada di bawah kaki langit. al-Mas'udi yang berkaitan dengan trigonometri mengandungi 10 bab. Beliau turut memberikan sumbangan yang tulen dalam bidang . kaedah aritmetik yang berbeza dalam Brahma Siddhant. Beliau telah menghasilkan beberapa buah karya berhubung dengan subjek itu antaranya ialah Rashikat al-Hind Zodiak di India. Di samping trigonometri sfera ini. Menurut beliau sinaran membawa haba dari matahari dan ia dapat menembusi air serta udara. Teori ini beliau gunakan ketika menentukan sinus bagi sudut-sudut yang berganda.dan keterangan lain yang berkaitan. Beliau menolak pendapat Aristotle yang menganggap langit tidak mempunyai kuasa graviti. beliau membenkan sumbangan yang pentmg dalam aspek ini. kaedah-kaedah orang India (Rusum al. dan Mansuhat al-Darah yang menerangkan tentang kaedah mendarab yang berbeza. al-Biruni turut menguasai aritmetik orang India. Menurutnya jika air mengalir ia akan sampai ke pusatnya. Mengenai graviti. al-Biruni dapat menyukat dengan betui ketumpatan bahan-bahan.Hind) dalam pengajaran aritmetik. mengkritik dan memben pengolahan yang balk. Karangan Qanun. Beliau menolak idea bahawa tempat asal bagi air ialah di atas muka bumi kerana tidak ada tempat asal bagi sesuatu objek. Penemuan al-Biruni ini sama dengan penemuan dalam penyelidikan moden. al-Biruni mempercayai bahawa cahaya lebih laju daripada bunyi. menilai. Bab pertama menerangkan cara-cara mendapatkan sisi. Dalam bab seterusnya membincangkan cara untuk mendapatkan pelbagai garis rentak lentuk. Beliau dapat menyukat air dengan begitu tepat sehinggakan hasil percubaannya itu selaras dengan nilai moden. Mengenai ketumpatan.sisi daripada pelbagai gambar rajah seperti segi tiga sisi dan segi empat sama hingga segi sepuluh jejari sesuatu bulatan.

hidrostatik. Al-Biruni juga memberikan sumbangan yang banyak dalam bidang mekanik dan beliau mahir dalam bidang pengetahuan tentang peralatan. Al-Biruni juga telah memberikan sumbangan yang sangat penting dalam bidang geografi.40 Ukuran dengan raksa 19. Al-Biruni menggunakan emas. mata air dan prinsip.40 7. la dinamakan al. Sumbangan beliau dalam menyukat ketumpatan sangat bermanfaat kerana beliau berjaya membuat ukuran tepat.74 8. Ini berkait rapat dengan bidang kajian astronomi dan fizik.Ustawani yang digunakan untuk mengukur bmtang-bintang. Antaranya ialah beliau telah membezakan .83 8.67 7.74 11. Minatnya yang mendalam dalam matematik menyebabkan al-Biruni mempelajari berat dan ukuran.82 11. Ketumpatan sebenar 18 bahan yang diukur oleh beliau menunjukkan kepakarannya dalam menyediakan berat dan ukuran yang paling tepat.59 8.35 halaman 104 Jadual di atas merupakan penemuan al-Biruni yang kiraannya hampir sama dengan kiraan moden. ketinggian menara dan bukit. Melalui alat ini.58 7.05 13.29 Moden 19. Beliau telah mencipta dua alat yang istimewa dan salah satu daripadanya ialah pengimbang hidrostatik. beliau dapat mencari ketumpatan 18 bahan. Beliau menerangkan fenomena tentang banjir.prinsip yang berkaitan. beliau telah mengukur ketumpatan relatif beberapa logam dan bahan bukan logam dengan kejituan yang tinggi.92 8. Dalam bidang mekanik. zamrud dan kuartza untuk menentukan ketumpatan.85 8. Beberapa keputusan dicatatkan seperti berikut: Bahan Emas Raksa Tembaga Loyang Besi Plumbum Ukuran dengan emas 19. dan ke dalam telaga atau sungai.26 13.26 13.79 11. Satu lagi alat ialah sejenis balai cerap yang baru. raksa.59 8.

Al. Beliau menganggap semua kelompok Eurasia dan Afrika sebagai satu benua yang didapati terletak di Barat dan Timur. contohnya Hisah al-Jabr . astronomi dan sejarah.Biruni telah mengarang beberapa karya geografi. dikenali juga dengan panggilan Abu Abdullah. yang berkaitan dengan Sungai Augarer dan kawasan Tasik Baikal. antaranya Tahdidi Nihayatal. Melalui al. Namun sumbangan utama beliau ialah tentang India dan memberikan maklumat tentang kawasan barat laut India. beliau sendiri telah menulis beberapa buah buku. Beliau telah membuat ukuran bagi mentafsirkan lilitan bumi dan mendapat anggarannya 25. Beliau telah menghasilkan kaedah baru untuk mengukur latitud (darjah lintang).000 batu. dapat diketahui saudagar-saudagar Muslim telah sampai ke pulau-pulau Lautan India berhampiran dengan Pulau Jawa pada kurun ke11.Ma'mun sebagai penasihat astronomi dan pengawas Khalifah di Baghdad. Dalam karyanya berjudul India. Pada halaman 105 tahun 830M Al-Ma'mun telah membina sebuah Marsod (bilik memerhati bintang) berhubungan dengan Khizanatul-hik'mahnya (perbendaharaan hikmah atau perpustakaan). 6. seorang ahli matematik. longitud (darjah bujur) dan membuat pengukuran sendiri untuk menetapkan antupoda dan kebulatan bumi juga ketinggian dan sifat-sifat geografi bandar-bandar.Biruni. Selain daripada mengumpul serta menterjemahkan kerja-kerja Sarjana Greek.Amakin (Penentuan Batas Daerah).antara kuala dan teluk. beliau membincangkan peranan kawasan pergunungan dalam menyumbang hu)an lebat dan melindungi bahagian daerah Kashmir. Pengetahuan al-Biruni mengenai Asia sangat luas dan beliau dapat mempenhalkan dengan terperinci negara Turki. Ahli geografi agung ini tahu tentang banjaran gunung di India yang dikenali sebagai Himalaya. Beliau dilahirkan pada 780 M di daerah Hawarizmi yang sekarang ini dikenali dengan nama Khiwa (satu daerah ke selatan Laut Arab).5 AL-KHAWARIZMI Mohammad bin Musa Al-Khawarizmi. Ada di antaranya yang telah diterjemahkan kepada bahasa Latin. Beliau telah dilantik oleh Khalifah Al.

memudahkan wakilan bagi nombor-nombor besar serta memudahkan perhitungan dilakukan ke atas nombor-nombor tersebut. al-Goritmi.w. al-Chwarizmi dan sebagainya. dan jangan menduakan-Nya dengan yang lain. Setiap Muslim itu perlu tahu apakah yang dimaksudkan dengan satu. 6.1 Sumbangan Al-Khawarizmi Nombor: Setlap tamadun yang terdahulu mempunyai sistem nombor atau angka masing-masing. Oleh sebab sumbangannya yang begitu besar kepada matematik dan selalu disebut oleh penulispenulis Barat. Beliau telah meninggal dunia pada tahun 850 M. dua. sehingga namanya ditulis dengan beberapa variasi ejaan. manusia Muslim itu perlu . Untuk menyempurnakan amalan-amalan agama.5. banyak dan sangat banyak. trigonometri.t. iaitu supaya manusia ini mengesakan Allah s. Ini dengan jelas menunjukkan bahawa satu sistem nombor yang baik adalah suatu perkara yang penting bagi perkembangan sesuatu tamadun. contohnya al-Karismi. Dengan sistem angka yang salah satu daripadanya adalah sifar (angka kosong) telah membuka jalan bagi kefahaman kepada konsep nombor positif dan negatif. al-Chowarizmi. al-Muqabalah buku yang memperkenalkan al-jabar dan menjadi buku teks matematik yang utama di universiti-universiti Eropah semenjak diterjemahkan pada abad ke-12 M hingga abadke-16M. geometri dan kaedah berangka. Hanya apabila sistem ini telah digunakan di Barat barulah mereka dapat mengembangkan ilmu matematik dengan pesatnya. seseorang itu mampu memahami apa yang diserukan oleh setiap Rasul yang diutuskan ke dunia ini. Hasil kerja Al-Khawarizmi juga terdapat di dalam bidang astronomi.isa. Al-Khawarizmi juga bertanggungjawab memperkenalkan sistem angka kita sekarang ini kepada kebudayaan Barat. sekurang-kurangnya dalam bahasa masingmasing kerana dengan adanya konsep bilangan inilah.

supaya pembahagian zakat dapat dikeluarkan dengan lebih tepat. Dengan sistem ini manusia telah dilengkapi dengan kuasa yang menakjubkan seperti meramal gerhana. tetapi apabila orang Barat mula menerimanya perubahan yang pesat berlaku dalam bidang tersebut. kosinus dan sebagainya. Sebelum diperkenalkan sistem angka Islam ini. menghantar roket menjelajah ruang angkas berjuta batu jauhnya. Kenyataan ini tidak boleh diragui lagi kerana didapti buku pertama di Arab yang menggunakan angka Islam ini ditulis pada tahun 873 M. log. tolak. malah matematik sendiri mungkin masih di dalam buaiannya. Orang yang memperkenalkan sistem ini ialah sarjana matematik Muslim . kebanyakan daripada kesenian yang ada sekarang tidak mungkin diimpikan. darab dan bahagi dapat dilaksanakan dengan mudah. zakat (berat / jumlah harta) dan haji.tahu tentang bilangan waktu sembahyang dan rakaatnya. yang seseorang itu perlu tahu membilangnya. perkembangan ilmu sains dan teknologi agak lembab sedikit. operasi-operasi aritmetik ke atas nombor-nombor adalah begitu terhad sekali. Dengan sistem angka Islam ini bukan sahaja operasi tambah. menganggar umur duma dan sebagainya. apatah lagi sistem angka halaman 106 Inggeris kerana yang memperkenalkan sistem ini ialah orang-orang Islam. menentukan planet-planet atau komet-komet yang baru. Penulis-penulis sejarah matematik termasuk penults Barat mengakui bahawa tanpa sistem angka Islam ini. Bukan sahaja nombor paling diperlukan bahkan juga nombor pecahan. Sistem angka yang dipakai sekarang ini adalah lebih layak dipanggil sistem angka Islam dan bukan sistem angka Hindu. Sebelum angka Islam ini digunakan. Begitu juga dengan amalan puasa (hari). Sedangkan buku pertama di India yang menggunakan sistem angka ini diterbitkan dua tahun kemudiannya. bahkan dalam berpuluh-puluh operasi yang lain contohnya kuasa.

Di sini "al-Jabar" bermaksud mengubahkan satu kuantiti dari sebelah persamaan ke sebelah yang satu lagi. Al-Khawanzmi orang yang pertama sekali mengajar aljabar dalam bentuk yang mudah dan menyelesaikan banyak masalah yang dihadapi oleh masyarakat Islam di dalam kehidupan harian. iaitu suatu penjurusan kepada aritmetik. dan "alMuqabalah" bermaksud memudahkan atau menngkaskan ungkapan yang terhasil (dengan menghapuskan sebutan yang sama di kedua-dua belah persamaan). Pada abad ke-9 M. aljabar membicarakan kaedah memanipulasikan simbol. seperti masalah perwarisan. Al-Rhawarizmi telah menulis tentang aljabar bertajuk Alfahar wa al-Muqabalah. pembahagian hana dan perniagaan. nilai atau pembolehubah atau nngkasnya ilmu persamaan. Aljabar: Kemajuan aritmetik membawa kemajuan kepada aljabar. Walaupun kebanyakan masalah tersebut mudah diselesaikan halaman 107 mengikut ketetapan al-Quran dan al-Hadis. Bagi masyarakat umum.yang Latin teragung sahaja "Al-Khawanzmi".simbol dengan hukum-hukum atau petua-petua tertentu. Ketika bertugas mengawasi astronomi di Baghdad dan Istanbul. Beliau juga telah menerangkan angka sifar di dalam bukunya itu. iaitu satu bidang matematik yang menggunakan tanda-tanda dan huruf-hurf untuk mewakili nombor.Jabr wa al-Muqabalah yang bertujuan khusus untuk mencari penyelesaian kepada masalah praktikal di dalam kehidupan orang-orang . kerapkali juga masalah-masalah yang timbul memerlukan perhatian yang lebih teliti. AlKhawarizmi telah menulis sebuah lagi bukunya al-Kitabal-Mukhtasarfi Hisahal. setelah mengkaji sistem angka Hindu yang telah menank perhatiannya sebelum itu. dijumpai—De Dialah yang telah menerangkan berkaitan penggunaan sistem angka ini dalam salah sebuah bukunya (hanya naskhah yang Numero Indorum—iaitu aritmetik).

Perkembangan trigonometri berikutnya (pada abad ke-12 M) didorong oleh keperluan penyelesaian berangka berhubung dengan astronomi yang dipelopori oleh sarjana-sarjana Muslim.Islam ketika itu. Peranan Al-Khawarizmi sebagai ahli matematik agung yang memperkenalkan aljabar kepada tamadun dunia. Bab itu bertajuk "Bab al-Misaha" (bab sukatan luas). garis. Tigonometri (dan Astronomi): Trigonometri merupakan satu bidang matematik mengenai segi tiga. Ilmu ini adalah berkenaan dengan masalah magnitud dan ciri-ciri ruang. Al-Khawarizmi juga telah memberi satu teorem tentang segi tiga sudut tegak sama kaki serta menghitung luas segi tiga. AlKhawarizmi menumpukan perhatiannya khusus kepada geometri sahaja. sudut. sukatan sisi dan sudutnya. Di dalam satu bab daripada buku aljabarnya tentang sukatan. Kerjanya dalam geometri tidak mempunyai pengaruh Euklid (sarjana geometri Greek yang terkenal) kerana tidak kedapatan unsur Euklid dm segi kandungan atau istilah-istilah yang digunakan. Maka bolehlah dikatakan bahawa trigonometri adalah sebagai suatu ilmu yang memenuhi keperluan praktikal bagi keduadua bidang astronomi dan geometri. Geometri: Geometri merupaka satu bidang matematik tentang ciri dan hubungan antara titik. roots (punca) daripada perkataan Latin radix yang diterjemahkan oleh Al-Khawarizmi. jelas kelihatan daripada perkataan yang digunakan dalam bidang ini seperti algebra daripada namanya iaitu Al-Kawarizmi. permukaan dan pepejal di dalam ruang. Ilmu yang berkaitan dengan aljabar ini pada asalnya (ketika tamadun Greek) hanya dilihat sebagai perkembangan daripada geometri. bukan sahaja trigonometri bergantung kepada aljabar bahkan juga dengan alat-alat pelayaran seperti Kuadran (alat untuk menyukat sudut dan altitud) dan Astrolab (satu alat untuk menentukan altitud bintang. Dalam hal ini beliau telah dikenali sebagai bapa aljabar. Astrolab juga boleh digunakan untuk mengukur . Dengan itu. matahari dan planet). segi empat selari dan bulatan.

Cara kualitatif baru menampakkan kesannya pada abad ke-10 M ini dengan kejayaan yang besar dalam sesetengah bidang matematik. yang kemudiannya diterjemahkan kepada bahasa Inggeris oleh Adelard. lebih-lebih lagi apabila karyanya diterjemahkan dan diperkatakan oleh ahli-ahli matematik kemudiannya. Al-Khawarizmi merupakan salah seorang yang pertama menghitung jadual astronomi dan sifar trigonometri. Satu melibatkan analisis umum yang memberi penyelesaian tepat tetapi tidak menggunakan angka. ketinggian gunung serta dalamnya perigi. penyelesaian kepada masalahmasalah boleh dilakukan secara kualitatif atau kuantitatif. Dengan kemajuan teknologi komputer sekarang ini. Satu lagi ialah yang disebut sebagai kaedah berangka yang boleh menghasilkan penyelesaian dalam bentuk angka walaupun mungkin tidak tepat tetapi untuk praktikalnya mencukupi kerana penyelesaian itu memenuhi kejituan yang ditetapkan. Ini tidaklah menghairankan kalau dilihat kepada peranan yang dimainkan oleh . bidang kaedah berangka ini telah mencapai kemajuan yang mengagumkan. Cara kualitatif terbahagi kepada dua. sumbangan Al-Khawarizmi sebagai seorang yangterawal mengkaji dan menulis dalam bidang ini tidak boleh diperkecilkan. Al-Biruni salah seorang halaman 108 sarjana matematik pada abad ke-11 M telah menulis sebuah buku berkenaan dengan jadual astronomi yang dihasilkan oleh sarjana Muslim Al-Khawanzmi.waktu. Antara kandungan kerja Al-Khawarizmi di dalam bidang trigonometri ialah 100 sifir sinus dan kotangen. Kaedah Berangka: Dalam matematik. Walaupun trigonometri dan astronomi mula berkembang pesat pada penghujung abad ke-9M dengan Al-Battani memainkan peranan terpenting.

Aziz Mohd. Kesan daripada kemajuan dalam kaedah berangka ini adalah menyeluruh dalam kehidupan masyarakat sama ada disedari ataupun tidak.komputer sebagai pembantu. statistik. atau nama "algorithm" yang bermaksud suatu susunan langkah-langkah aturcara bagi menyelesaikan sesuatu masalah secara berangka. Keadilan Undang-Undang. Ini secara tidak langsung diakui apabila namanya tertera pada setiap penulisan tentang kaedah atau analisis berangka dalam bahasa Inggens. malah boleh dikatakan sebagai pendorong para penyelidik dalam bidang ini. halaman 109 Bab 7 KEADILAN DALAM TAMADUN ISLAM Ab. Zin Norrodzoh Hj. Keadaan ini jelas apabila kaedah-kaedah ini digunakan dalam pelbagai ilmu. Siren Keadilan dalam Islam. ekonomi. . Keadilan Sosial. antaranya dalam bidang fizik. memang sudah sewajarnya Al-Khawarizmi digelar "Bapa Kaedah Berangka". Malangnya asal-usul istilah ini tidak diketahui oleh kebanyakan ahli matematik sendin. kejuruteraan. Keadilan Sejagat. pengurusan dan lainlain lagi. Ini Jelas kehhatan apabila istilah tersebut diterjemahkan sebagai "algontma" dalam bahasa Malaysia yang tidak langsung menggambarkan pengaruh Arab atau perkataan asalnya sendiri "AlKhawarizmi". Sebagai sarjana terawal dalam bidang ini dan pemikirannya yang begitu jauh ke hadapan.

memberi kepada kaum kerabat apa yang mereka perlukan dan melanang dari perbuatan keji. Kekuasaan yang berbagai-bagai itu . sebarang tindakan dan perlakuan yang apabila dilakukan menimbulkan tindak balas yangpositifkerana kepuasan maka keadilan sedang berlangsung.w. Rasulullah s. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pengajaran. Keadilan merujuk kepada perbuatan dan tindakan yang wajar dan boleh diterima oleh orang lain. pemberontakan dan kemarahan orang lain maka ketidakadilan sedang berlaku. dan telah Kami turunkan bersama-sama mereka al-Kitab dan neraca keadilan supaya manusia dapat melaksanakan keadilan (Surah Al-Hadiid:Ayat 25). kemungkarandanpermusuhan. masyarakat atau negara. yang bermaksud: Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata. firman Allah s.t. Oleh itu. Tetapi apabila hasil daripada sesuatu tindakan atau perlakuan telah menimbulkan kekecohan. Keadilan merupakan asas bagi setiap penyusunan perseorangan." halaman 111 Keadilan merupakan syiar bagi seluruh agama Ilahi yang dibawa oleh para Anbia.w. la merupakan pembahagian kekuasaan manusia di alam wujud ini supaya tiap-tiap kekuasaan itu menuju ke arah yang dirancangkan serta mengikut dasarnya. tidak memihak kepada mana-mana dan tidak dilakukan secara sewenang-sewenangnya. Islam melihat keadilan secara menyeluruh kerana keadilan mutlak adalah syiar bagi peraturan Islam dan menjadi lambang kesucian agama Islam.a. bersabda yang bermaksud: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan.7.1 KEADILAN DALAM ISLAM Keadilan berasal daripada perkataan adil yang bermaksud pertimbangan yang wajar atau berpatutan.

Saidina Abu Bakar al-Siddiq yang menjadi khalifah kepada Rasulullah s. Berdasarkan kenyataan ini. manusia dapat menyempurnakan tugasnya sebagai khalifah Allah dengan cara yang sempurna atau hampir kepada yang sempurna ke arah kebaikan dan mengatasi unsur-unsur keburukan yang merosakkan.w. tetapi beliau di hadapan undang-undang adalah sama sahaja dengan orang Arab dusun itu. bangsa dan agama. umpamanya lebih mulia dari seorang Arab dusun dari segi budi pekerti dan agama..a. tidak ada unsur lebih melebihi di dalam melaksanakan undang-undang itu di kalangan manusia. kita berbeza antara satu sama lain. dan ketiga. Melalui keadilan pembahagian kemanusiaan ini. kedua. telah menekankan tentang persamaan yang mutlak pada . Ini menunjukkan kesemua mereka adalah sama sahaja di hadapan undang-undang. juga tanpa sebarang perbezaan di antara orang yang jahil dengan orang yang terpelajar dan sebagainya.akan bertemu akhirnya pada pusat kekuasaan sesuatu bangsa atau dalam kekuasaan kemanusiaan seluruhnya. keadilan sejagat. Rasulullah s.2 KEADILAN UNDANG-UNDANG Keadilan undang-undang ialah bahawa undang-undang itu dikenakan atau dikuatkuasakan ke atas semua orang secara sama rata tanpa dibezakan di antara yang kaya dengan yang miskin dan tanpa sebarang perbezaan berdasarkan warna kulit. Menurut al-marhum Saad Zaglul. keadilan sosial. keadilan undang-undang. 7. Setiap bahagian ini merupakan komponen yang lengkapmelengkapi dalam pembentukan keadilan dalam Islam. kalau pun ada kelebihan. keadilan terbahagi kepada tiga bahagian iaitu pertama. tetapi di hadapan undang-undang kita adalah sama sahaja. Kata-kata ini merupakan kesimpulan yang paling baik mengenai pandangan Islam tentang keadilan undang-undang. maka itu adalah dari kebaikan perseorangan yang dilakukan oleh seseorang manusia.a.w.

akan memotong tangannya dan ini sudah tentu akan mencemarkan sekali nama baik suku ini di kalangan bangsa Arab. mengambil sikap tegas di dalam melaksanakan hukum. manusia semua adalah sama seperti halaman 112 gigi sikat. Rasulullah s. katanya. Orang Quraisy sangat khuatir sekiranya Rasulullah s.a. maka ia dikenakan hukuman keatasnya. sesungguhnya orang yang terdahulu daripada kamu binasa disebabkan mereka apabila seseorang bangsawan di antara mereka mencari. apakah kamu meminta syufaat terhadap suatu kesalahan yang dilakukan terhadap Allah? Kemudian baginda berdiri di hadapan orang ramai sambil memberi ucapan. Lalu baginda berkata kepadanya. Para sahabat di zaman pemerintahan Khalifah Saidina Abu Bakar alSiddiq. Beliau telah melaksanakan kata-katanya itu . untuk meminta Syufaat' terhndap wanita itu. Usamah telah menemui Rasulullah s.a.w. Pernah diriwayatkan bahawa seorang wanita dari keturunan Quraisy telah mencuri selepas pembukaan Makkah. katanya.pandangan hukum-hukum syarak. Apa halnya dengan snatu kumpulan yang memohon syufaat terhadap kesalahan yangdilakukan terhadap Allah.a. Sabda baginda lagi yang bermaksud. Sabda baginda bermaksud. Saidina Umar al-Khattab pernah menekankan kepada para sahabat. semua kamu adalah dari ketumnan Adam dan A dam Hawa itu dari tanah. tidak ada kelebihan bagi orang Arab ke atas yang bukan Arab kecuali dengan sifat takwa (Riwayat Bukhari dan Muslim). maka dia dibiarkan tanpa dihukum. tetapi apabila orang yang lemah melakukannya. kiranya Fatimah binti Muhammad mencuri. maka aku akan potong tangannya.w. Demi Allah. yang kuat di antara kamu adalah lemah di sisiku sehingga aku mengambil hak daripadanya dan yang lemah di antara kamu adalah kuat sehingga aku pulangkan hak kepadanya. Orang Quraisy telah mengutus Usamah bin Zaid seorang yang dikasihinya dan anak kepada bekas hambanya yang dimerdekakan.hukum syarak dan baginda melarang sama sekali sikap pilih kasih. Saidina Umar al-Khattab dan Saidina Uthman ibn Affan melaksanakan keadilan seperti ini secara yang paling sempurna.w.

Antaranya diceritakan bahawa salah seorang amir dari keturunan Ghassan semasa melakukan tawafdi Baitullah. Pernah diriwayatkan tentang sikap Saidina Umar di dalam melayani orang ramai secara sama rata di hadapan undang-undang. saya seorang bangsawan sedangkan dia adalah seorang biasa. maka si Amir tadi cuba memujuk pemuda itu tetapi ia enggan mengampunkannya. Amir itu telah bertindak memukul pemuda itu sehingga berdarah hidungnya lalu pemuda itu mengadu kepada Saidina Umar dan Amir itu juga mengadu hal yang sama kepadanya. hendaklah kamu samaratakan di antara yang menuduh dan yang dituduh di dalam majlis engkau dan juga di dalam masa kamu menerima keduaduanya. Mendengar jawapan itu. Oleh sebab Amir itu yakin bahawa Saidina Umar akan membiarkan pemuda itu bertindak balas terhadapnya. pemuda itu berhak bertindak balas ke atas kamu. demi Allah kalau aku dapati kamu melakukan sesuatu yang bertentangan dengan arahan itu. maka salah seorang pemuda dari suku Fazzarah telah terpijak jubah yang dipakai oleh amir itu. Beliau juga pernah berkata kepada Abu Musa al-Ashaari sewaktu melantiknya sebagai seorang Kadi. orang ramai hari ini sekian. katanya. sesungguhnya agama Islam telah menyamaratakan antara kamu berdua. Peristiwa tersebut tidak sedikit pun menyedihkan Saidina Umar kerana adalah lebih baik bagi agama Islam sekiranya ada beberapa ribu orang yang tidak tebal imannya keluar dari .dengan sepenuhnya kerana merasa khuatir sekiranya keluarganya melebihlebihkan diri mereka ke atas orang ramai disebabkan hubungan dengannya. Apabila beliau mengeluarkan sesuatu arahan atau membuat sesuatu larangan. bagaimana boleh berlaku demikian. ataupun dia memaafkan kamu. maka beliau memanggil anak-anaknya sambil berkata kepada mereka. maka aku akan lipat gandakan hukuman ke atas sesiapa di antara kamu yang melakukannya. maka amir itu pun melarikan dirinya ke negeri Rom dan seterusnya keluar dari agama Islam. maka kata halaman 113 Amir itu. Beliau lalu berkata kepada Amir itu. malah menuntut memukul balas. Maka Saidina Umar berkata. kamu tidak melebihinya melainkan dengan sifat takwa sahaja. aku telah mengeluarkan kepada.

agama Islam daripada ia mengakui di atas sesuatu kezaliman atau memandang ringan terhadap sesuatu kezaliman yang dilakukan. Maka itu seseorang. Mereka ini biar betapa kecil pun bilangan mereka adalah lebih baik dan lebih member! kesan. sebaliknya keadilan pula akan mendekatkan mereka yang mempunyai jiwa yang suci yang sentiasa menuju ke arah kebenaran. Begitu juga kedudukannya di antara seorang amah (jariah) dengan seorang wanita yang merdeka. maka dengan itu hukuman hendaklah dijatuhkan setimpal dengan kedudukan orang yang melakukan kesalahan itu. malah ia mengambil suatu sikap yang tidak pernah dilakukan oleh mana-mana peraturan pun. manakala seorang hamba hanya dikenakan sebanyak 40 rotan sahaja. jadi sudah tentu seorang yang hina mudah . iaitu ia mengukur besar kecilnya sesuatu kesalahan itu mengikut orang yang melakukannya. Seorang hamba yang melakukan kesalahan zina dijatuhkan hukuman mati tetapi seorang anggota majlis senat yang melakukan kesalahan yang sama hanya dikenakan denda dengan wang sahaja. hukumannya hanya separuh sahaja dari yang dikenakan ke atas wanita yang merdeka. Perkara ini jelas sekali daripada hukuman yang dikenakan ke atas seseorang hamba dengan hukuman yang dikenakan ke atas seseorang yang merdeka. undang-undang Roman (Romawi) berbeza sekali dengan apa yang dilaksanakan menurut agama Islam. mahupun pada hari ini. manakala hukuman Islam pula mencermmkan keadilan yang sebenar. Undang-undang Roman tersebut adalah undangundang zaiim yang tidak terdapat unsur-unsur keadilan di dalamnya. Seorang hamba sememangnya seorang yang sudah hina. Kezaliman akan menjauhkan orang yang benar. Agama Islam tidak sahaja menyamaratakan antara yang kuat dengan yang lemah di dalam menghadapi hukuman. kerana ia dimiliki oleh orang lain. Ini kerana kesalahan itu sendiri merupakan penghinaan ke atas diri orang yang melakukannya. ia disebat sebanyak 100 rotan dan seorang hamba yang melakukan kesalahan yang sama hanya dikenakan sebanyak 50 rotan. seorang merdeka yang meminum arak dikenakan sebat sebanyak 80 rotan. Sebaliknya. yang merdeka melakukan kesalahan zina. Seorang hamba hanya dikenakan separuh sahaja dari hukuman yang dikenakan ke atas seorang yang merdeka. Hukuman dijatuhkan selaras dengan kesalahan.

melakukan sesuatu yang hina dan orang yang rendah halaman 114 kedudukannya selalu menuju ke arah melakukan kesalahan-kesalahan. Ungkapan. Undangundang ciptaan manusia sehingga kini menganggap peribadi ketua negara sebagai peribadi yang terlindung dan tidak boleh disentuh. seseorang yang tinggi kedudukannya tidak terdapat kehinaan pada dirinya. Demikianlah dapat kita lihat keagungan penyusunan undang-undang Islam yang tidak dapat ditandingi oleh mana-manapun undang-undang sekarang ini. Maka dengan sebab itulah agama Islam membesarkan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mempunyai kedudukan yang tinggi dan berikutnya hukuman yang dikenakan ke atasnya adalah lebih besar selaras dengan kedudukannya itu.dewakannya sehingga seolah-olah mereka itu dari golongan yang suci. maka orang itu telah mencemar serta merendahkan kedudukannya mengikut kesalahan yang dilakukan itu. Manakala kesalahan yang dilakukan oleh orang biasa tidak akan mendorong orang lain untuk melakukannya. jadi dengan melakukan sesuatu kesalahan. Kebanyakan undang-undang yang berjalan sekarang ini tidak menjatuhkan hukuman ke atas kesalahan yang dilakukan oleh "ketua negara". Jadi kesalahannya itu lebih besar bahaya dan kesannya lebih menimbulkan keburukan di dalam jiwa individu serta masyarakat. tetapi dalam pelaksanaannya akan bertindak untuk meringankan kesalahan yang dilakukan oleh golongan yang mempunyai kedudukan dan sebaliknya membesarkan kesalahan yang dilakukan oleh golongan yang tidak mempunyai kedudukan dalam masyarakat. Ini kerana ketua negara itu tidak sepatutnya akan melakukan kesalahan.ungkapan yang dilahirkan oleh sesetengah para hakim dan penolong pendakwa raya membayangkan bahawa ketua-ketua . maka perbuatan itu akan menggalakkan orang yang lebih rendah kedudukannya melakukan kesalahan itu. Tidak syak lagi kalau seseorang yang mempunyai kedudukan melakukan kesalahan zina. di samping mendewa. Kebanyakan undang-undang. walaupun berjalan di atas dasar persamaaan yang tidak melebih-lebihkan mana-mana pihak. Sebaliknya.

hukuman adalah dijatuhkan berdasarkan kepada peraturan agama yang dianuti mereka. mereka mempunyai hak dan tanggungjawab yang sama dengan hak dan tanggungjawab orang Islam. Jawatan dan kedudukan yang disandangnya itu tidak boleh mengecualikan atau halaman 115 memberikan keistimewaan kepadanya terhadap perbicaraan dan kesalahan yang dilakukan. Ini kerana terdapatduaperkara yang membentukperhubungan antara mereka dengan orang Islam. walaupun corak pemerintahan beraja mulai terhapus. Ini menyebabkan mereka berhak dikenakan hukuman di dalam soal-soal kira bicara dan keadilan seperti yang dikenakan ke atas orang Islam tanpa sebarang . dengan orang ramai di dalam menghadapi perbicaraan dan hukuman kalau ia melakukan sesuatu kesalahan. Ini merupakan pandangan mengenai keadilan undang-undang dan hukuman-hukuman di dalam Islam. kerana peribadi ketua negara masih lagi disalut oleh pandangan tadi. iaitu Khalifah. Sekiranya ia melakukan kesalahan membunuh maka ia boleh dihukum bunuh balas dan kadi berhak memerintahkan supaya harta itu dirampas daripadanya. Pertama. iaitu keadilan yang tidak mengenai sebarang perbezaan di antara penganut berbagai-bagai agama. Realitinya. tetapi kesannya masih ada. Orang bukan Islam yang hidup dalam masyarakat Islam juga dikenakan hukumanhukuman yang dijalankan ke atas orang-orang Islam tanpa sebarang perbezaan antara mereka dalam apa bentuk sekalipun kecuali dalam perkara-perkara yang berhubung dengan hal ehwal perseorangan mereka seperti perkahwinan dan perceraian. Agama Islam tidak mengenal semua ini dan para ulama fikah bersependapat bahawa gabenor-gabenor dan juga pemerintah tertinggi (imam) akan menghadapi perbicaraan dan hukuman terhadap kesalahankesalahan yang dilakukannya seperti yang dikenakan ke atas orang lain tanpa sebarang pengecualian. Ini menunjukkan tidak wujud sebarang perbezaan di antara pemerintah yang tertinggi.negara itu sebagai peribadi yang suci dan tidak boleh disentuh.

Rasulullah s. seratus daripadanya tidak mempunyai penunggang. Manusia akan berbeza dari segi kemiskinan dan kekayaan mereka sehinggalah bumi ini dan makhluk-makhluk diambil semua oleh Allah s.a. tenaga yang ada boleh dipergunakan dan boleh membawa kebaikan untuk masyarakat serta dapat menghindarkan keburukan ke atas diri mereka dan juga ke atas masyarakat sendiri. mengikiskan rasa iri hati dan dengki terhadap golongan kaya serta memberi peluang kepada mereka untuk mendapat makanan. Sebaliknya keadilan sosial hanya bertujuan untuk meringankan sedikit kesengsaraan yang dihadapi oleh golongan miskin.3 KEADILAN SOSIAL Keadilan sosial bertujuan supaya setiap orang dapat hidup di dalam masyarakatnya secara yang mulia tanpa sebarang penindasan. Keduanya. Kemiskinan tidak mungkin dapat dibanteras melainkan setelah semua kekuatan dapat disatukan. Kesannya. kerana peraturan-peraturan ini adalah dipetik dari agama mereka.w. Jadi untuk memelihara kebebasan beragama. Kemiskinan sukar untuk dihapuskan sepenuhnya. Ini kerana manusia adalah berbeza sesama mereka halaman 116 dalam segi kekuatan. pakaian dan tempat tinggal. . la memberi kesempatan kepada masyarakat untuk mempergunakan kebolehan yang dimilikinya untuk kemanfaatan diri dan masyarakat. 7. punca-punca rezeki dan gejala-gejala kebendaan serta pemikiran dapat disatukan. pernah bersabda.perbezaan. maka mereka hendaklah dibiarkan menjalankan sendiri soal-soal yang berhubung dengan hal-hal tadi. orang Islam diperintahkan supaya membiarkan orang bukan Islam dengan agama mereka dan tidak harus bagi orang Islam menyentuh soal-soal ibadat.w. perkahwinan dan perceraian mereka.t. manusia adalah seperti unto.

t. Walaupun mereka ini menanam tanaman yang sama. tetapi punca kekayaannya tidak dapat disatukan. Berdasarkan perbandingan. kekayaannya tidak dapat diselamatkan.punca tersebut. Di dalam Islam tidak terdapat sebarang peraturan kasta seperti yang dapat kita saksikan di dalam pelaksanaannya terhadap keadilan undang-undang. tetapi akibat ditimpa bencana. manakala bilangan bertambah apabila kedudukan semakin ke peringkat bawahan. agama Islam menganggap ia suatu hakikat yang tetap dan menganggap gejala-gejala ini sebagai suatu perkara semula jadi bagi kehidupan manusia. Hakikat ini telah diakui oleh al-Quran di dalam firman Allah s. umpama segi tiga piramid. Ini kerana seseorang itu mungkin mempunyai sumber yang tidak dimiliki oleh orang lain atau pengeluaran belum dapat dipastikan sekiranya mereka menggunakan punca. Agama Islam juga memastikan bahawa orang kaya tidak akan bersikap tinggi diri terhadap golongan miskin berdasarkan kekayaan. Walau bagaimanapun ini tidak bererti bahawa agama Islam mengakui wujudnya kasta atau kelas berdasarkan kemiskinan atau pemilikan kekayaan.t. Jadi sudah tentu orang ini akan mendapat pendapatan yang berlebihan. Berdasarkan kemiskinan dan kekayaan. atau dapat menyelamatkan tanamannya sebelum dilanda banjir. sedangkan yang lain pula tidak menghadapi bencana tersebut. menggunakan baja yang sama serta samasama melindungi tanaman mereka dari ancaman musuh. yang bermaksud: Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia.w. sedangkan peladang yang tanahnya agak berjauhan sedikit terselamat dari bencana tersebut. Walaupun daya pengeluaran dapat disatukan di kalangan individu dalam sesuatu masyarakat. Kelebihan manusia di sisi Allah s. tetapi kadangkadang berlaku ke atas salah seorang daripada mereka perkara-perkara yang di luar dugaan.w. manfaatmanfaat yang didapati oleh para pengusaha dari pekerjaan mereka bolehlah dibandingkan dengan peladang-peladang. hanya berdasarkan sifat ketakwaan dan . sedangkan peladang yang tanamannya dilanda banjir mendapat hasil yang kurang.Manusia dilihat dari segi kekuatan pemikiran dan kekuatan fizikal. umpamanya peladang yang tanahnya berhampiran dengan sungai dilanda banjir. Orang yang berada tidak ramai di kemuncaknya.

dan seluruhnya.w.w. Rasulullah berkata kepada sahabat itu. Sabda Rasulullah s. Mendengar itu Saidina Umar merasa marah kerana penjaga pintu itu mendahulukan nama Abu Sufian dari nama Bilal. katakan bahawa Bilal dan Abu Sufian ada menunggu di luar.t. Abu Sufian dan beberapa orang lagi pembesar Quraisy meminta kebenaran untuk menemui Saidina Umar al-Khattab. Diriwayatkan bahawa seorang sahabat telah "menggiat" seorang sahabat yang lain kerana ibunya. bahawa A llah tidak melihat kepada rupa bentuk kamu. . Abu Sufian dan Bilal ada menunggu di luar pintu. maka penjaga pintu bilik masuk memberitahu beliau. Ada diriwayatkan bahawa pada suatu ketika Bilal. Segala perbuatan yang ditunjukkan oleh Rasulullah s.a.a. Beliau berkata kepada penjaga pintu itu. Apakah kamu menggiatnya kerana ibunya? Sesungguhnya terdapatpada engkau unsur-unsur jahiliyah.w. Kesemuanya ini adalah bertujuan untuk menyatukan masyarakat Islam. Ini kerana dibimbangi mereka akan dijadikan golongan bangsawan yang menguasai orang ramai atas nama pemerintah. Baginda pernah melarang sikap bermegah-megah dengan keturunan yang menjadi tradisi pegangan masyarakat Arab kerana melahirkan semangat halaman 117 asabiyah berdasarkan sistem suku atau kabilah. serta kedudukan yang tinggi di sisi Allah s. Saidina Umar kemudiannya membenarkan Bilal menemuinya dan enggan menemui Abu Sufian. itu hanya diukur dari segi amalan soleh. Di samping itu Rasulullah s. bukan dan kami orang yang menyeru kearah sikapfanatik. tetapi ia melihatpada hati dan pekerjaan kamu. Para pemerintah Islam telah melebihkan golongan yang lemah dan mulia iaitu dengan mendekatkan golongan ini kepada mereka supaya perasaan asabiyah dan kasta dapat dihapuskan.a.w. bersabda. Saidina Umar juga telah mengeluarkan arahan melarang pembesar-pembesar Quraisy berpindah ke daerah-daerah pembukaan Islam.ketaatan. dalam kehidupannya memperlihatkan sikap untuk menghapuskan kasta di kalangan manusia.

Di dalam ibadat sembahyang.w.t.t. maka ia boleh melakukan sebarang pekerjaan dengan menggunakan tenaga tangannya. kesemuanya mendidik hati manusia menuju ke atas persamaan tanpa sebarang perbezaan dan tanpa memandang kedudukannya. merampas. warna kulit. Oleh itu. dari keturunan yang mulia atau tidak. kesemuanya menjadi tetamu Allah s. beberapa pendekatan dilakukan untuk mengelakkan timbulnya suatu golongan yang mengancam masyarakat serta mencetuskan perasaan iri hati di kalangan orang miskin yang kelak akan memberontak terhadap peraturan-peraturan masyarakat sehingga sanggup melakukan kegiatan mencuri. halaman 118 Pertama. dan sama-sama mengucapkan kata-kata Allah Maha Besar. masing-masing dengan perasaan tunduk dan khusyuk kepada Allah s.w.t. pernah memberi galakan agar seseorang itu bekerja dengan tangannya (usahanya). sesungguhnya Nabi Allah . merompak dan mungkin juga membawa kepada mengubah peraturan sesuatu masyarakat. memberi peluang kepada setiap orang untuk berusaha dengan menyediakan peluang pekerjaan. seorang miskin berdiri dalam satu baris dengan orang kaya. seperti pada mula-mula mereka diciptakan. Begitulah keadaannya dengan peribadatan-peribadatan Islam yang lain. Sabda baginda bermaksud: Tidak ada makanan yang lebih baik yang dimakan oleh anak Adam dari usaha tangannya sendiri. di Baitullah al-Haram dan kesemuanya memakai pakaian yang sama diperbuat daripada kapas.w. umpamanya.w. Rasulullah s.Agama Islam telah berusaha untuk menghapuskan sistem kasta ini dan mengikisnya dari jiwa manusia melalui penbadatan-peribadatannya. baik miskin atau kaya. Sekiranya tidak berpeluang untuk melakukannya.a. malah semuanya adalah sama di hadapan Allah s. kaya atau miskin. Agama Islam telah berusaha untuk mengatasi kemiskinan dan cuba menghalang agar kemiskinan ini tidak merendahkan atau menghinakan umat Islam. Di dalam ibadat haji pula segala perbezaan sosial terhapus sama sekali baik dari segi bangsa. Islam mengakui hakikat realiti yang berlaku iaitu bahawa di kalangan manusia itu terdapat golongan yang miskin dan yang kaya.

kerana usaha-usaha mereka ini sangat diperlukan untuk proses pembangunan. Selain daripada itu pandangan tinggi yang disarankan oleh hadis tadi dapat mengelakkan orang ramai dari memandang rendah terhadap sebahagian dari mereka. Sekiranya pekerjaan seperti ini dipandang rendah maka sudah tentulah kemakmuran tidak dapat dicapai dan perusahaan tidak dapat dipertingkatkan. maka itu adalah lebih baik baginya dari meminta.w. maka kekuasaan serta kekayaan terletak di bawah tangannya. Pada zaman Rasulullah s. Ulama fikah menegaskan bahawa setiap usaha yang membawa .. Baginda lebih suka makan dari hasil usaha tangannya sendiri untuk mendapatkan rezeki yang halal dan itulah rezeki yang sebaikbaiknya. Kedua. untuk mengatasi kemiskinan ini ialah dengan menyediakan peluang-peluang supaya mereka yang mempunyai kemampuan dapat mengambil faedah dari keupayaan dan kebolehan yang mereka miliki. Baginda memuliakan pekerjaan seperti ini supaya orang tidak memandang rendah terhadapnya dan juga bertujuan untuk meningkatkan bilangan pekerja-pekerja dan tukang-tukang yang membuat perkakas-perkakas dengan tangan mereka. Baginda mendapati lelaki itu masih kuat dan bertenaga. tetap dihormati dan dimuliakan. menggalakkan orang yang bertenaga untuk bekerja dan sabda baginda.a. Dengan itu terhindarlah sesuatu masyarakat yang memandang rendah golongan pekerja sedangkan golongan yang tidak melakukan sebarang pekerjaan. Hadis ini menyebut mengenai Nabi Allah Daud.a. maka tidak diberikan wang sebaliknya dibelikan sebilah kapak untuknya mencari kayu api dan dengan itu dia dapat mencari rezeki dari hasil tangannya sendiri. seandainya seseorang itu mencari kayu api dengan menggunakan kapaknya.minta kepada orang yang mungkin akan memberikan sesuatu kepadanya atau tidak memberikannya. seorang pemimpin yang agung dan seorang raja yang berkuasa. Rasulullah s. seorang lelaki telah datang menemui baginda untuk meminta sedekah dari harta Baitulmal. walaupun baginda boleh mengambil sebahagian dari kekayaan itu secara yang benar untuk diri dan keluarganya.Daud makan dari pekerjaan tangannya sendiri.w.

halaman 119 dikembangkan dan dipertingkatkan kepentingan di kalangan umat Islam terutama golongan muda. kehakiman dan lain-lain. berdasarkan kelayakan untuk meningkatkan kemahiran. maka mereka ini disalurkan kepada bidang-bidang yang diperlukan untuk pembangunan. di peringkat kedua. Mereka yang tidak mempunyai kelayakan untuk meningkat dari peringkat ini akan disalurkan kepada bidang-bidang yang diperlukan oleh masyarakat. membuka perusahaan-perusahan sendiri atau lain-lain bidang yang tidak memerlukan tahap kemahiran dan teknologi tinggi. membuat perusahaan tangan. Pengkhususan merangkumi pelbagai bidang ilmu pengetahuan antaranya bidang ketenteraan. Namun begitu ada di antara mereka yang boleh berusaha dengan tenaga tangan sendiri dengan bertani. Selepas menyempurnakan peringkat kedua. iaitu peringkat seseorang itu akan membuat pengkhususan dalam sesuatu bidang. Setiap dari usaha-usaha ini hendaklah dikekalkan. Usaha-usaha pembangunan memerlukan kepada orang yang mahir di dalam bidang perangkaan dan juga dalam bidang perusahaan untuk menyelia kilang-kilang perusahaan dan lain-lain bidang yang memadai dengan kelulusan setakat peringkat ini. Seandainya sistem ini lengkap dan diikuti. berniaga. la adalah wajib secara khusus ke atas setiap orang yang mampu dalam salah satu usaha-usaha tadi dan wajib secara umum ke atas umat Islam. maka ia akan dapat menyediakan peluang bagi semua orang di samping dapat mencungkil . dan melakukan jihad untuk menegakkan agama Allah adalah wajib ke atas umat Islam. Pendidikan dalam peringkat pertama adalah untuk setiap orang (umum). maka sudah tentu ada di antara mereka yang mempunyai kelayakan untuk meneruskan pengajian mereka ke peringkat akhir. Ahli fikah juga menekankan bahawa cara untuk menyediakan peluang yang seluas-luasnya kepada semua orang ialah dengan menyediakan pendidikan. kilang-kilang perusahaan.kemakmuran iaitu pertanian.

Maka. bersabda.bakat yang ada pada mereka. Rasulullah s. untuk mengatasi kemiskinan ialah dengan menyediakan kemudahan hidup bagi golongan yang tidak berdaya untuk bekerja.bakat. Hadis ini jelas menunjukkan bahawa sesiapa yang mati dan meninggalkan harta. Jadi mereka hendaklah diberi peruntukan dari harta zakat. maka ia adalah untuk waris-warisnya dan siapa yang ditinggalkan tanpa sebarang harta.a. Maka. melalui dasar . golongan wanita dan anak-anak yatim yang sudah tentu kehilangan tempat bergantung hidup. amanah dan adil. kerana pembiayaan mereka adalah dijalankan mengikut syariat Islam. maksudnya: sesiapa yang meninggalkan harta. maka Rasulullah s. dan sesiapa yang mati meninggalkan tanggungan tanpa sebarang harta. sesuatu tugas tidak akan diletakkan ke atas seseorang yang tidak mempunyai kelayakan untuknya. bimbingan dan pemeliharaan terhadap mereka sehingga halaman 120 membolehkan mereka menjadi seorang insan yang berguna di masa hadapan. Ini bermakna tanggungjawab terhadap anak-anak yatim ini memberikan perlindungan.a.w. Golongan yang tidak berdaya antaranya orang-orang tua. Dan ketiga. Ketiga. Agama Islam telah mengemukakan tiga sumber untuk memenuhi keperluan golongan kurang berdaya ini iaitu pertama.w. Kedua. sumber zakat iaitu pengeluaran dari sumber ini hendaklah didahulukan kepada fakir miskin dan mereka yang terputus perbelanjaan semasa dalam perjalanan.warisnya. maka harta itu adalah untuk waris. wajar bagi agama Islam untuk menyediakan kemudahan hidup bagi golongan ini dan tidak mengabaikannya. selain kemudahan yang disediakan untuk para pekerja dan juga bagi mereka yang memiliki bakat untuk mencungkil kebolehan mereka.a. Setiap pungutan atau kemasukan ke dalam Baitulmal adalah untuk orang miskin kerana ia merupakan hak mereka dan wajib dikeluarkan kepada mereka secara teratur. sumber harta Baitulmal.w. maka ia terpulang kepada aku dan menjadi tanggung jawabku (diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim). menegaskan bahawa mereka itu adalah terpulang kepadanya dan pembiayaan mereka adalah menjadi tanggungjawabnya. Tugas ini terletak ke atas Rasulullah s.

Maka.4 KEADILAN SEJAGAT Hubungan antara orang Islam dengan bukan Islam telah ditegakkan sejak dari mulanya di atas dasar kasih sayang. yang bermaksud: barangsiapa yang menyerang kamu. Allah s. berlaku adillah.'nafkah' terhadap kaum keluarga. maka mereka itulah orang yang zalim (Surah Al-Mumtahanah: Ayat 8 dan 9). Perasaan kasih sayang merupakan asas perhubungan kemanusiaan. undang-undang keadilan mengehendaki supaya ditentang permusuhan tersebut selaras dengan firman Allah s. yang bermaksud: Allah tiada melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi kamu kerana agama dan tidak pula mengusir kamu dari negeri kamu. dan barangsiapa yang menjadikan mereka itu sebagai kawan. bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahawa Allah berserta orang-orang yang bertakwa (Surah Al.t. telah berfirman yang bermaksud: Danjanganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk tidak berlaku adil.Baqarah: . Keadilan merupakan hak suci yang ditentukan dan samasama dinikmati bahkan oleh pihak musuh.w. apabila berlaku permusuhan. Allah hanya melarang kamu menjadikan sebarang kawan kamu dari orang yang memerangi kamu kerana agama dan mengusirkamu dari negeri kamu dan membantu untuk mengusirkamu. kerana adil itu lebih hampir kepada takwa (Surah AlMaa'idah: Ayat 8). kerana agama Islam mewajibkan keluarga yang kaya memberi nafkah kepada keluarga yang miskin dan tidak mampu.t. Orang Islam mesti melaksanakan keadilan biar betapa kuat sekalipun permusuhan itu. Apabila berlaku permusuhan dan meletus peperangan. maka "keadilan" adalah menjadi kata pemutus dalam keadaan ini.w. Sebagaimana firman Allah s.t. Ini menunjukkan sifat kebencian yang melulu akan mendorong berlaku sikap tidak adil.w. maka serangilah ia selaras dengan serangannya terhadap kamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berlaku adil. 7.

w. tetapi Allah menyesatkan siapa yang dikehendaki-Nya dan sesungguhnya kamu akan ditanya tentang apa yang telah kamu kerjakan dahulu. yang bermaksud: hendaklah kamupenuhi janji kerana sesungguhnya janji itupasti diminta pertanggungjawabnya. Di dalam al-Quran terdapat suatu ayat yang tegas menekankan supaya janji hendaklah ditunaikan.t.Ayat 194). nescaya ia menjadikan kamu satu umat sahaja. dan kalau Allah mengehendaki. Ini kerana sebaik-baik pertahanan ialah melakukan serangan apabila terdapat tanda-tanda yang jelas bahawa mereka akan melancarkan serangan terhadap orang Islam. Islam menekankan bahawa menunaikan janji itu merupakan suatu "kekuatan". malah harus halaman 121 menyerang terlebih dahulu sebelum diserang. Agama Islam juga mewajibkan umatnya sentiasa "menepati janji" apabila membuat ikatan perjanjian dengan pihak musuh. sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu buat. sesungguhnya Allah hanya menguji kamu dengan hal itu dan sesungguhnya di hari Kiamat akan dijelaskannya kepada kamu apa dahulunya kamu perselisihkan itu.w. Orang Islam tidak seharusnya menunggu sehingga mereka melancarkan serangan. kamu azabyang besar . dan Islam menekankan supaya janji itu ditepati dan ditunaikan. sedangkamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu. Danjanganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat menjadi cerai berai kernbali dengan menjadikan sumpahmu sebagai alat menipu di antara kamu disebabkan adanya satu golongan yang lebih banyak jumlahnya dari golongan yang lain. Firman Allah s. yang bermaksud: Dan tepatilah perjanjian dengan Allah. Sekiranya mereka tidak melahirkan permusuhan.t. maka orang Islam tidak berhak untuk menyerang mereka kecuali sekiranya diyakini mereka membuat persediaan untuk melakukan permusuhan. iaitu firman Allah s. apabila kamu berjanji danjanganlah kamu membatalkan sumpahmu itu sesudah mengukuhkannya. Danjanganlah kamujadikan sumpahmu sebagai alatpenipu di antara kamu yang menyebabkan tergelincir kaki kamu sesudah kukuh tegaknya dan kamu rasakan kemelaratan di dunia kerana kamu menghalangi manusia darijalan Allah dan bagi.

Tetapi seandainya . kerana di dalam "janji" terdapat hak-hak dan pembahagiannya. Dengan sebab itu diterangkan di antara sebab-sebab mengkhianati janji yang tidak benar ialah "disebabkan adanya satu golongan yang lebih banyak jumlahnya dari golongan yang lain.. Kedua. Jadi menunaikan janji itu adalah melaksanakan keadilan yang terkandung di dalamnya. perjanjian itu sendiri merupakan "kekuatan" dan menunaikannya adalah merupakan suatu "kekuatan" pula. dapat dijelaskan tiga perkara pokok terpentmg. mengkhianatinya akan menghapuskan pengukuhan tersebut.t. dan di dalam perdamaian itu terdapat kekuatan dan pengukuhan. halaman 122 Janji ini tidak boleh dikhianati hanya didasarkan kepada sangkaan bahawa pihak lain akan mengkhianatinya." Penegasan untuk menunaikan janji itu sendiri merupakan "keadilan". bersabda kepada mereka. Sebaliknya. Pernah diriwayatkan bahawa orang-orang Islam telah mengadu kepada Rasulullah s. Berdasarkan ayat al-Quran tadi. maka ketika itu baru boleh dikhianati janji dengan mereka. tidak sepatutnya masyarakat yang ramai dan pemerintah yang banyak dijadikan sebab untuk mengkhianati janji.t. Ayat 91). Mengkhianati janji akan menggelincirkan kaki seseorang sesudah kukuh tegaknya. Dengan sebab itu. Pertama. bahawa orang-orang Musyrikin Makkah membuat persediaan perang selepas Perjanjian Hudaibiyah.(Surah Al-Nahl. dan sesiapa yang mencabulnya maka ia mencabul janji Allah s.w.a. Dan ketiga.a. Rasulullah s. Persediaan yang dilakukan oleh pihak musuh itu sendiri tidak boleh dijadikan sebab untuk mengkhianati janji kecuali jika terbayang niat dan tanda-tanda yang jelas bahawa mereka akan mengkhianati janji tersebut. iaitu yang diistilahkan oleh ahli-ahli undang-undang dengan "perundangan ikatan". Perjanjian mengukuhkan perdamaian.w. tunailah janji terhadap mereka dan mintalah pertolongan dan Allah terhadap mereka. dibandingkan orang yang mengkhianati janji itu seumpama seorang perempuan yang menghuraikan benang yang sudah dipintal kemas kemudian terburai.w. janji yang paling diutamakan ialah janji terhadap Allah s.w.

bentuk-bentuk atau objek-objek yang indah dikesan melalui kuasa deria tetapi pemahaman tentang keindahan hanya wujud di alam akiiah sahaja. 8. maka hendaklah dikembalikan perjanjian itu dan mereka hendaklah diberitahu tentang itu. la meliputi kecekapan dan kebolehan dalam segala usaha penciptaan bentuk-bentuk atau karya yang member! kesenangan estetika. Siren Kesenian. Gerakan Pembebasan Wanita. Keadilan dan Tanggungjawab.M).t. Sumber Pengetahuan Sent. Hikmah Poligami. Islam pula merupakan agama yang merangkumi segala aspek kehidupan manusia termasuklah menggalakkan seni dan penciptaan yang indah- . Kedudukan Wanita Pra-Islam. Syarat Poligami. Seni bina dan Falsafah. maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur (Surah Al-Anfal: Ayat 58). Seni bina Islam. Estetika atau aisthesis dalam bahasa Yunani membawa makna kepekaan iaitu tertumpu kepada penciptaan yang berkaitan dengan keindahan. Peranan Wanita. Firman Allah s. Kedudukan Wanita. Bagi Plato (428 -348 S.w.terdapat tanda-tanda pengkhianatan dari mereka. yang berasal daripada bahasa Yunani yang bermaksud kecekapan dan kebolehan. Perbezaan antara seni Islam dengan seni Barat. Prinsip Perkahwinan Poligami.1 SENI DALAM ISLAM Seni disebut dalam perkataan Inggeris sebagai art. Hak wanita dan Jaminan Hak. halaman 123 Bab 8 ISLAM DAN ISU-ISU SEMASA Norrodzoh Hj. yang bermaksud: dan jika kamu mengetahui pengkhianatan dari satu golongan.

Oleh itu. Cinta akan menggerakkan segala-galanya. Kemurnian cinta terhadap kesenian akan mampu memunggahkan kerinduan kepada sesuatu yang dicari.indah. la ibarat pengaduan rasa dan ucap syukur akan keindahan yang diciptakan-Nya kepada diri manusia. Rasulullah s. Keinginan manusia terhadap seni dan keindahan merupakan satu fitrah kejadian manusia itu sendiri. Sidi Gazalba pula mentakrifkan sent sebagai sebahagian daripada kebudayaan yang dicetuskan oleh sesuatu kelompok manusia kerana fitrah manusia yang cinta kepada sesuatu yang menyenangkan had melalui pancaindera yang lima. Nilai . mental dan jiwa. kesenian merupakan satu penghasilan dari jiwa yang jujur dan tercipta bagi menyatakan suara jiwa terhadap al-Khalik. sesungguhnya keindahan merupakan perhiasan halaman 125 dan kebahagiaan hidup. Malah kegemaran manusia menikmati keindahan akan dapat melupakan manusia terhadap segala resah dan risau dan mampu memulihkan kemantapan fizikal. Seni sebagai pengungkap keindahan itu mempunyai makna tersendiri yang merupakan perjalanan hidup manusia mencari keredaan Allah.a. Al-Ghazali. Penciptaan bentuk-bentuk kesenian tersebut mengandungi nilai estetika yang berpadu dengan nilai estetika Islam.w. Cinta juga yang menjadi bukti akan hakikat hubungan kasih sayang antara makhluk terhadap Penciptanya. Baginda juga menerangkan: keindahan itu menenangkan segala hati dan ubat untuk luka. mengungkapkan bahawa setiap yang indah merupakan sesuatu yang sempurna dan manusia akan terdorong untuk memilikinya sebagai penyokong kepada kewujudan manusia itu. Beliau juga memperkatakan keindahan sesuatu seni itu hanya akan dinikmati apabila terdapat rasa cinta terhadap apa yang dihadapinya. bersabda yang bermaksud: Allah itu indah dan sukapada keindahan.

Kesenian yang tidak membawa mudarat atau kerosakan diharuskan oleh Islam. Contohnya seni .w. Tetapi seni yang mungkin boleh membawa kemudaratan dan kerosakan adalah dimakruhkan. imaginasi. penghibur bagi seseorang yang mengembara di dunia untuk menuju alam akhirat. Malah seni bukan sesuatu yang diberi keutamaan berbanding dengan nyawa manusia. la bukan untuk mencantikkan dan memperbaiki perkara-perkara sampingan kehidupan manusia atau sebagai aksesori kehidupan. murni dan diredai Allah s. Manusia adalah pendukung utama kepada kemunculan kesenian.w. kesenian yang diutamakan dalam Islam ialah kesenian yang mampu meningkatkan kehalusan dan keindahan budi manusia dalam membentuk hubungan antara manusia dengan al-Khalik dan antara manusia dengan manusia. jiwa dan nyawa manusia. kesolehan dan budi yang lebih mantap.t. Islam melihat seni begitu murni untuk tujuan mencantikkan dan meninggikan martabat. manakala yang pasti membawa mudarat dan kerosakan diharamkan. kemakrufan. Kesemuanya ke arah mendorong manusia mencapai tingkat ketakwaan. Ini kerana manusia diberi akal dengan kelebihan daya cipta. intuisi dan lisan untuk menghasilkan penciptaannya sendiri sebagai anugerah Allah yang menjadi amanah dan penggunaannya perlu dipertanggungjawabkan.t. Seni yang dihasilkan oleh manusia mempunyai dua matlamat penting iaitu sebagai suatu alat (instrumen) untuk mencapai matlamat lebih tinggi dan bermakna iaitu untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat dan sebagai suatu penawar halaman 126 hati. Oleh itu. Penghasilan sent bertujuan untuk meninggikan apresiasi manusia tentang semua nilai baik. Kesenian merupakan antara aspek terpenting dalam kehidupan manusia yang bertamadun selagi kesenian tersebut berada di atas landasan syariah Allah s.dalam estetika Islam itu ialah akhlak.

Bentuk-bentuk haiwan dan manusia lengkap dan sempurna adalah haram hukumnya walaupun tidak bernyawa kerana mempunyai hubungan dengan penyembahan berhala sama ada pada zaman pra-Islam atau masa kini. bersesuaian serta meninggalkan kesenian yang tidak mendatangkan manfaat. Perbezaan ini wujud kerana seseorang Muslim itu tidak mendalami ilmu yang berkaitan dengan Islam atau tidak mahu mengamalkan ilmunya dengan baik. Apabila masyarakat Islam terbentuk dengan pembentukan negara Islam yang membawa tamadun Islam yang unggul. Ini kerana. Ulama dan para cerdik pandai Islam bersepakat mengatakan bahawa seni yang melahirkan lukisan dan ukiran yang dibenarkan perlu menurut had-had tertentu selaras dengan tuntutan syariah Islam. Oleh itu. segala peraturan hidup yang selaras dengan tuntutan Islam akan membawa kebahagiaan dunia dan akhirat. . Ini menunjukkan bahawa orang Islam atau muslim itu merupakan pendukung utama kepada seni Islam dan seni Muslim.1 Sumber Pengetahuan Seni Kesenian telah lahir sejak zaman Jahiliah lagi. termasuk peraturan dalam menunaikan keinginan kesenian itu sendiri. kesenian dalam Islam adalah kesenian yang mengikuti batasbatas seni yang ditetapkan. Tetapi Islam telah menapis. umat Islam telah mempelajari seni tradisi purba dari segala bangsa dan tamadun. Persoalannya. Pengamalan terhadap prinsip-prinsip Islam dalam kehidupan atau dalam kesenian itu berbeza antara seseorang Muslim dengan seseorang Muslim. 8. Berdasarkan kesinambungan latar belakang pra-Islam. Manakala seni Muslim ialah pendukung seni itu mengaku sebagai orang Islam atau muslim tetapi karyanya belum tentu berasaskan prinsip-prinsip Islam. apakah perbezaan di antara kesenian Islam dengan kesenian Muslim? Seni Islam ialah seni yang bersumberkan kepada ajaran Islam iaitu kitab suci al-Quran dan al-Hadis. menyaring dan mengambil yang terbaik. corak kesenian juga turut berubah.1.lukisan dan ukiran.

kebudayaan Islam telah mewujudkan suatu bentuk seni rupa yang mempunyai nilai-nilai dan sifat-sifat yang tersendiri. corak. bentuk.unsur kesenian kebudayaan di kawasan Asia Barat terutama di Semenanjung Arab dan Parsi. tone. seni dan keindahan melahirkan persoalanpersoalan mengenai nilai-nilai kebatinan (dalaman) yang wujud di sebalik rupa dan bentuk sesuatu. seni khat dan seni suara (pembacaan al-Quran). Seni dalam Islam mempunyai beberapa ciri penting iaitu pertama. Kedua. warna. Secara umumnya. mempunyai asas hubungan dengan kesenian Arab yang dipengaruhi oleh unsur. Seni merupakan instrumen perantara yang menghubungkan suatu jiwa (pencipta) dengan suatu jiwa yang lain (pengamat) melalui fikiran dan pancaindera. atau negara.Pemilihan terhadap kesenian oleh umat Islam dilakukan secara hikmah (bijaksana) iaitu pertama. Cina dan lain-lain. bersumberkan dan berlandaskan syariah Islam. garisan. Contohnya kesenian kesusasteraan. Keindahan rupa dan bentuk merupakan penghasilan berbentuk zahir (fizikal) yang dihasilkan atau dicorakkan dari nilai-nilai kebatinan. Ciri ketiga ialah seni rupa Islam bukanlah seni rupa yang mewakili sesebuah bangsa. halaman 127 Al-Ghazali mengatakan. la mempunyai keagungan yang tersendiri sebagaimana seni rupa dalam tamadun Barat. umat Islam mencipta seni yang asli dan tulen. iaitu rupa. la mewakili kepelbagaian bangsa. budaya. seni bina atau sent kraftangan merupakan penghasilan proses fikiran dan perasaan manusia yang disampaikan dalam bentuk zahir. seni dan keindahan seperti seni rupa. ruang dan elemen-elemen lain. budaya dan negara yang mempunyai kepercayaan akidah yang sama . umat Islam menggunakan daya kreativiti dan inovasi untuk mengubahsuai seni yang ada dan mengharmonikannya selaras dengan tuntutan Islam terhadap alam semesta. Ciri kedua.

kesenian Islam berkembang bersumberkan ajaran Islam. telah dilahirkan pada bangunan-bangunan yang didirikannya. Islam mengutamakan pengabdian diri kepada Allah. Allah telah berfirman. Aku tidak jadikan manusia danjin melainkan untuk mereka dapat menyembah dan beribadat kepada-Ku.Quran yang mengandungi nilai-nilai kesusasteraan yang tinggi dan berwibawa. bidang retorika yang berkembang untuk kepentingan dakwah dan syiar Islam. Malah penyebaran seni tersebut melambangkan syiar Islam yang tersebar luas di muka bumi ini. bidang kaligrafi (tulisan indah) dari ayat-ayat al-Quran. Kedudukan rohani setiap bangsa. cita-citanya. bidang seni suara natijah dari pembacaan al-Quran dan azan dengan suara yang indah. Antara kesenian yang diberi perhatian dalan Islam meliputi bidang kesusasteraan iaitu natijah dari pengaruh kitab suci al. Walau apapun tujuan kesenian itu berlangsung.kata hikmah yang diukirkan dan dipahat. (Surah Al-Zariyat: Ayar 56) halaman 128 Pengabdian diri seseorang pencipta dan penikmat kesenian akan membawa mereka mematuhi perintah-Nya dan mampu meninggalkan segala larangan-Nya.2 Seni Bersumberkan Ajaran Islam Seiring dengan sejarah awal kelahiran dan perkembangan tamadun Islam. dan sebagainya. Oleh itu kesenian Islam sebagai media dakwah perlu dipersembahkan dengan niat yang ikhlas kerana Allah semata-mata. bidang seni bina. hadis dan kata. bidang seni sulam untuk keperluan alas sembahyang. Tiap bangsayang mendorong ke arah kemajnan pasti .sebagai unsur penyatuan dan kesatuan ummah melalui konsep tauhid. 8. pandangan hidupnya. Seni bina Islam dan Ciri-ciri: Ibn Khaldun dalam kitabnya berjudul alMuqadimah menyatakan.1. Islam melihat kesenian bukan sahaja pada perkara yang bercanggah bahkan turut menitikberatkan tujuan kesenian itu dipersembahkan.

melalui konsep tauhid. di peringkat negara Islam dan seluruh pelosok dunia terdapat kesatuan dalam seni bina. ciri-ciri kesatuan dalam seni bina Islam ialah pengaruh dari pusat. Palestin. Pada peringkat awal ini. menara mihrab atau kubah untuk melambangkan identiti institusi masjid di peringkat zahir. Baitui Muqaddis (Palestin). Antaranya pertama. Baghdad (Iraq) dan Damsyik (Syria). Pembinaan kubah masjid dikatakan bermula apabila ia dibina berdekatan dengan masjid yang didirikan oleh Khalifah Umar al-Khattab pada tahun 636 Masihi berhampiran dengan Masjid al-Aqsa di Jerusalem. Menurut Islam. dibentuk berlandaskan kepada nilai-nilai kebatinan yang selari dengan tuntutan dan ajaran Islam. Seni bina Islam bermula melalui pembinaan masjid (Masjid Nabi) di Madinah yang diasaskan oleh Rasulullah s. di seluruh pelosok dunia. Hanya terdapat satu alat di dalam masjid iaitu satu mimbar yang diperbuat daripada batang palma.w.a. Kedua.mempunyai kepintaran ilmu bangunan sebagai pembuktian betapa tingginya tamadun dan cita-cita kebatinannya. natijah dari kesatuan dalam Islam. masjid secara umumnya mengandungi mimbar. seni bina Islam mengandungi beberapa ciri-ciri utama. Ketiga. seni bina Islam muncul dan berkembang secara berperingkat seiring dengan perkembangan seni pembinaan kota dan tradisi ilmu. maka ia menyerap dan berkembang secara menyeluruh ke dalam kehidupan manusia serta tidak disempitkan atas dasar ibadat semata-mata. Seni bina dan Falsafahnya: Terdapat dua falsafah yang terkemuka . Di peringkat awal. yang secara tidak langsung menggambarkan identiti Islam dari sudut nilai-nilai kebatinan. masjid tidak mempunyai menara mihrab atau kubah.pusat ketamadunan Islam seperti Madinah dan Makkah (Semenanjung Arab). seni bina merupakan suatu bukti mengenai ketinggian tamadun dari sudut fizikal dan nilai-nilai kebatinan. Berdasarkan pernyataan ini. Pada masa kini. oleh sebab Islam itu merupakan suatu cara hidup (ad-Din) yang menyeluruh dan sempurna. Seni bina Islam.

w. dan perjuangan. Berdasarkan ajaran Islam. Ketiga.t. Seni bina Islam dan falsafah tauhidullah. Pengaruh naturalisme ini telah meresap masuk ke dalam sent bina tamadun Barat pada zaman Renaissance (Pemulihan Budaya) di Eropah. Sempadan sesuatu bangunan adalah sisi tegaknya dan yang terlihat pada kaki langit. Falsafah naturalisme merujuk kepada penghasilan seni bina terutama halaman 129 dalam tamadun Barat dan tauhidullah merujuk kepada penghasilan seni bina tamadun Islam. Struktur tanah dipilih dari yang tinggi atau membuang segala struktur berhampiran supaya menonjolkan autonomi bangunan dalam ruang berkenaan. manusia merupakan hamba Allah s.t.dihubungkaitkan dengan seni bina iaitu Naturalisme dan Tauhidullah (keEsaan A llah). Oleh itu tragedi merupakan suatu intipati dalam kehidupan yang berasaskan kepada pertarungan dan pertentangan. Naturalisme beranggapan bahawa manusia merupakan suatu penghasilan yang teragung oleh kuasa tabii dalam alam dunia. Manusia sebagai . Naturalisme (tabii sebagai pencipta) merupakan suatu fahaman dalam tamadun Yunani yang beranggapan bahawa tuhan dan tabii adalah satu laitu tabii dan Tuhan mempunyai hakikat dalam konsep 'kesatuan dalam kejadian' (unity in being). pertama. Kematian merupakan suatu proses tabii dan norma. seni bina menggambarkan kekuatan kekuasaan manusia dalam ruang untuk berjuang dalam arena fizikal Tuhan. bahagian ruang yang dibina menpunyai sempadan-sempadannya. Falsafah sedemikan telah melahirkan ciri-ciri seni bina naturalisme yang berikut iaitu.w. ternyata melahirkan ciri-ciri yang bertentangan dengan ciri-ciri seni bina naturalisme. Seni bina Islam berlandaskan mentauhidkan atau meng-Esakan Allah s. Manusia tidak tertakluk kepada sebarang kuasa sebaliknya ditentukan oleh nasib. kedua.

yang lebih menientingkan manusia sebagai objek penentu dan agama adalah bersifat ritual (ibadat) semata-mata (sekularisme). la dicipta bukan untuk melahirkan watak individu tertentu atau melahirkan perasan jiwa individu atau melahirkan sifat keegoan.t. supaya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan manusia. Sekiranya manusia berkeinginan untuk membuat tempat kediaman atau petempatan maka mestilah dilangsungkan dengan sikap rendah diri. bahkan reda kepada ke-Esaan Allah s.w. Oleh itu. Manusia merupakan pendukung utama dan sumber inspirasi kepada kesenian Barat yang ternyata memisahkan aspek duniawi dengan .3 Perbezaan antara Seni Islam dengan Seni Barat Seni rupa Islam dihasilkan untuk mencerminkan nilai-nilai yang merangkumi seluruh aspek kehidupan manusia Muslim. Berbanding dengan seni Barat yang berakar-umbi kepada tradisi halaman 130 seni Eropah yang sifatnya untuk melahirkan watak individu dan pernyataan perasaan jiwa individu. Allah s. istilah yang biasa digunakan mtu.w. merupakan Pemilik kepada segala ciptaan dan ruang. dan bukannya dengan sikap pertentangan atau pertarungan dengan tabii. Oleh kerana tabii tidak dapat ditundukkan.w.t. Sifat ini merupakan faktor penting dalam seni barat terutamanya sejak zaman Renaissance (Pemulihan Budaya).percubaan-percubaan sains untuk menundukkan tabii (scientific afford to conquer nature).1.t. maka ahli sains perlu memahami rahsia-rahsianya dan bekerja berharmoni dengannya. 8. Seni barat juga dapat dihubungkaitkan dengan kelahiran fahaman humanisme (kemanusiaan).hamba tidak akan menentang ketentuan Allah s. sekiranya dirujuk kepada Islam maka diubahsuai kepada percubaan-percubaan sains untuk memahami rahsia-rahsia tabii.

Malaikat tidak akan masuk rumah yang terdapat gambar atau anjing (diriwayatkan oleh al-Bukhari). Terdapat banyak perbezaan antara seni menurut Islam dengan seni Barat sama ada yang berbentuk abstrak atau natural. melalui konsep tauhid. dewani. Meneliti kesenian Islam udak sekadar menilai dan melihatnya dari ruang atau kebendaan semata-mata retapi di peringkat konsep (nilai kerohanian). ditulis dengan pelbagai cara dan kaedah (naskh. Kebanyakan lukisan ditumpukan kepada tulisan khat yang indah. bersabda yang bermaksud.tingkap dan dinding-dinding best. seni Islam tetiap bersumberkan kepada prinsip-prinsip Islam yang memperlihatkan unsur kesatuan dalam kepelbagaian. Berdasarkan sumber syanat Islam ini.w. ataupun melukis reka bentuk geometri yang menunjukkan wujudnya . Seni lukis Islam tidak menggambarkan drama atau potret-potret yang beremosi sebaliknya menggambarkan atau meliputi ke-Esaan Allah s.w. Seni rupa Islam menekankan logik tampak lebih dari pernyataan emosi. maka penggunaan lukisan haiwan dan manusia adalah kurang sekali berbanding penggunaan reka bentuk abstrak geometri terutama di tingkap. seni rupa abstrak diterima sebagai bentuk seni yang menghasilkan daya gambaran yang tidak menyekat imagmasi dan tidak tenkat kepada cara kehidupan manusia seharian.t. Berbanding dengan kesenian Barat pada zaman moden. ruq'ah dan lain-lain) untuk tujuan mengagungkan ayat-ayat al-Quran.a. Rasulullah s. Berbanding dengan Islam.akhirat. tidak berlandaskan kepada sumber-sumber keagamaan dan kerohanian. Bentuk-bentuk geometri dibahagi-bahagikan kepada variasi yang sama. Susunan abstrak geometri diatur dan diadun menjadi susunan aneka kemungkinan dan sambungan yang tidak terhad. seimbang dan dimajukan dengan susunan imbangan yang harmoni. Islam tidak memisahkan antara Islam sebagai ad-din dan cara kehidupan manusia seharian. Hiasan geometri juga digunakan dalam pertukangan kayu bertatah dan hiasan pada kitab suci al-Quran. Aspek kesenian dilihat oleh orang Islam berlandaskan tumpuan fikiran kepada ilmu matematik.

berperasaan emosi dan bersifat keegoan. untuk memelihara keselamatan zuriat atau keturunan. Motif-motif digunakan mengikut susunan geometri untuk mewujudkan keadaan yang tenteram dan harmoni melalui kesenian. dan ketiga. keharmonian dan kesatuan. Motif tumbuhan merupakan elemen-elemen yang memben sifat persendirian dalam seni rupa Islam. mereka menjadikan manusia sebagai halaman 131 objek potret bagi melahirkan sifat watak individu tertentu. batu jubin. untuk memelihara lelaki dan isterinya daripada melakukan perbuatan yang dilarang. kedua. Bentuk pohon-pohon yang biasa digunakan ialah pohon anggur dengan tangkainya yang melengkuklengkuk.peraturan kekeluargaan yang baik. permaidani dan lainlam. Wanita berperanan dalam pembentukan sesebuah keluarga dan keluarga merupakan asas kepada pembentukan masyarakat. .2 KEDUDUKAN WANITA DALAM ISLAM Persoalan mengenai wanita dan institusi keluarga merupakan unsur yang amat penting dalam perkembangan sesebuah tamadun sama ada Tamadun Islam atau Tamadun yang lain. Institusi keluarga meliputi beberapa matlamat antaranya. Islam begitu menitikberatkan persoalan wanita dan keluarga di dalam al-Quran bahawa satu pertiga dari hukum-hakamnya berkaitan dengan institusi keluarga dan peraturan. Tetapi bagi kesenian Barat. pertama. tenunan kain. 8. untuk memelihara supaya insan ini tidak musnah dan menjadi pupus dengan adanya keturunan dan peranakan.keseimbangan. Ketiadaan potret manusia mewujudkan suasana tenang atau tidak beremosi yang menghasilkan perwujudan yang tidak berbelah bagi untuk bermeditasi. Motif tumbuhan sering digunakan untuk membuat sent tembikar. ukiran (batu pada bangunan).

dan dijadikan-Nya di antara kamu (suami isteri)perasaankasihsayangdan helas kasihan. ini.. hak dan tanggungjawab serta kedudukan mereka dalam masyarakat mempunyai kaitan yang rapat dengan perbezaan tabii mereka. Allah s. isteri-isteri darijenis kamu sendiri. dan daripadanya Allah mendptakan isterinya dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki danperempuan (Surah Al-Nisa': Ayat 1). (Surah Al-Rum 30: Ayat 8. hak dan kewajipan yang sesuai dengan keadaan jasmani dan peribadi mereka.t. bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah mendptakan kamu dari seorangdiri. berperasaan halus dan agak sentimental. kerana berpegang kepada ke-Esaan Allah s.t. lelaki atau wanita mempunyai kedudukan yang sama. ditugaskan untuk memimpm dan melmdungi wanita yang bertubuh lemah.2.. Allah menegaskan melalui hrmannya yang bermaksud: Kaum lelaki itu adalah . Berdasarkan firman Allah s. Institusi keluarga akan membentuk konsep bantumembantu. Islam telah member! mereka keadilan.w. supaya kamu hersenang hati dan hidup mesra 21). wanita telah diberikan hak asasi yang sama dengan lelaki. dengannya. berfirman yang bermaksud: Hai sekelian manusia.Wujudnya institusi keluarga merupakan suatu kurniaan dan masyarakat menjadi lebih sempurna.w. Kedua-dua lelaki dan wanita ini telah diberi oleh Tuhan. Firman Allah yang bermaksud: Dan di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaan-Nya dan rahmat-Nya bahawa la menciptakan untuk kamu (wahai kaurn lelaki).w. Lelaki yang bertubuh kuat perkasa. kasih-mengasihi dan bergotong-royong (bekerjasama) bagi memenuhi keperluan dan kepentingan bersama. Oleh itu.t. Lelaki dan wanita dicipta sebagai makhluk yang berlainan sifatnya.1 Kedudukan Wanita dalam Islam Lelaki dan Wanita: Keadilan dan Tanggungjawab: Bersesuaian dengan fitrah semula jadi manusia sama ada lelaki atau wanita. halaman 132 Namun begitu.

Mencan ilmu itu wajib bagi semua orang Islam lelaki dan perempuan (Riwayat Ibn Majah).t. tetapi tidak timbul sama sekali tentang siapa yang berkuasa dan siapa yang dikuasai. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana (Surah Al-Taubah: Ayat 71). bersabda yang bermaksud. dan kerana lelaki telah menafkahkan harta mereka (Surah Al-Nisa':Ayat 34). menunaikan zakat.a. Wanita dianggap oleh masyarakat Jahiliah sebagai pemuas hawa nafsu lelaki. Dan orangyang beriman lelaki danperempuan sebaliagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi bahagian yang lain. Maka itu tanggungjawab seseorang lelaki atau wanita adalah sama terhadap Allah s. Ini menunjukkan.t. Islam juga tidak mengabaikan peluang pendidikan kepada wanita. Allah berfirman yang bermaksud: Mereka pakaian kamu dan kamupun pakaian mereka (Surah Al-Baqarah: Ayat 187). mencegah dari yang mungkar. Masyarakat Jahiliah meletakkan wanita dalam kedudukan terendah dari segi peranan dan moralnya. Firman Allah s. Walaupun tugas memimpin dan memben nafkah itu merupakan kelebihan lelaki. Ini kerana hubungan antara lelaki dan wanita bukan hanya dnkat dengan ikatan harta benda dan pengajaran sahaja. iaitu sebagai hamba dan harta. yang bermaksud. Di Semenanjung Tanah Arab pra-Islam. .w. semua aktiviti kehidupan sama ada lelaki atau wanita merupakan suatu ibadah. Menurut Islam. mendirikan sembahyang. dan mereka taatkepada Allah dan Rasul-Nya.w. kedudukan wanita secara umumnya dapat ditemui dalam beberapa agama dan tamaduntamadun dunia. Rasulullah s.w. tetapi dnkat oleh ikatan kasih sayang. iaitu selepas keruntuhan empangan Ma'arib sehinggalah Nabi Muhammad s.a.pemimpin bagi kaum wanita disebabkan Allah telah melebihkan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain. dilantik sebagai Nabi dan Rasul. Mereka menyumh (mengerjakan) yang makmf.w. dikenali sebagai zaman masyarakat jahiliah. Mereka itu akan diben rahmat oleh Allah. Islam tidak membezakan lelaki atau wanita dari segi mencari ilmu pengetahuan sebagai suatu bentuk tanggungjawab kepada umat Islam. Kedudukan Wanita Pra-Islam: Pada zaman pra-Islam.

Kedatangan Islam melalui Rasulullah s. mereka akan dibunuh. Wanita juga akan dieksploitasi oleh saudara maranya dan dilayan sebagai hamba untuk bekerja keras mengikut kehendak mereka. mewarisi harta.t. merupakan suatu sinar baru untuk mentamadunkan bangsa Arab dan meletakkan martabat wanita pada kedudukan yang tinggi.a. setaraf dengan lelaki.. Keadaan wanita yang hanya dijadikan pelepas nafsu atau kehidupan seks bebas menyebabkan punca utama kejatuhan pemerintahan Romawi dan ketamadunannya. Wanita tidak mempunyai sebarang hak ke atas dirinya sendiri sama ada hak memegang jawatan. menurut tuntutan-tuntutan . Leiaki mengahwini wanita untuk kepentingan dirinya sendiri. Mereka menjadi sasaran segala kejahatan tanpa proses pengadilan. menjadi saksi dan sebarang hak dalam undang-undang.w. mereka akan diasingkan ke luar kota khas kerana dianggap bernajis.sehingga terdapat tradisi di kalangan kabilah-kabilah halaman 133 tertentu yang menanam anak perempuan mereka hidup-hidup kerana dianggap membawa sial. Kaum lelaki boleh melakukan apa sahaja terhadap wanita sebagaimana barang kepunyaan mereka. kaum wanita dihina oleh ahli agama fanatik. Malah jika wanita melahirkan anak yang hodoh. dan membawa kitab suci sebagai petunjuk daripada Allah s. Layanan terhadap wanita tersebut juga dikatakan menjadi punca kejatuhan kerajaan Parsi yang dianggap hebat. Apabila wanita di dalam keadaan haid. persetujuan akad. Mereka menganggap wanita hanya sekadar barang perhiasan yang boleh dijual beli dan hanya layak melahirkan anak sahaja. Masyarakat Tamadun Greek juga turut memandang rendah kepada kaum wanita.w. Pada zaman pemerintahan Parsi dan Byzantium. Tamadun Romawi menganggap wanita hanya sebagai hamba.

a. Kedudukan. Berdasarkan ayat di atas. membentuk manusia-manusia gagah untuk mempertahankan kebenaran dan membasmi kemungkaran. Al-Quran telah mengeluarkan kaum Jahiliah dari kehinaan dengan sentiasa mengingatkan mereka terhadap peristiwa wanita di masa lalu. kedudukan dan hak wanita telah diletakkan di halaman 134 tempat yang sewajarnya dan diberikan tanggungjawab yang sama. Dan apabila roh-roh dipertemukan dengan tubuhnya. Firman Allah s. Dan apabila anak perempuan yang dikuburkan hidup-hidup ditanya. yang bermaksud: Hai sekalian manusia.w. Kedatangan Islam menjadikan wanita sebagai penggerak dalam menuju keagungan Islam. melainkan mereka menunaikan kewajipan-kewajipan yang ditentukan dalam rumah tangga sebagai ibu. Mereka mengisi hidup mereka dengan amal bakti yang ikhlas dan menjauhkan segala rupa kemaksiatan.w. sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. kerana dosa apakah dia dibunuh (Surah Al-Takwir: Ayat 7-9). setaraf dengan lelaki dalam segala aspek kehidupan yang bersesuaian. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal (Surah AlHujurat: Ayat 12). tidak wujud perbezaan antara lelaki atau .. Kemuliaan wanita Islam terserlah apabila dikurniakan darjat yang amat mulia iaitu seperti sabda Rasulullah s. Syurga itu di hawah telapak kaki ibu. Tetapi kemuliaan tersebut tidak akan mendatangkan sebarang pengertian.suku supaya kamu soling/serial mengenal. Hak Wanita Islam danJaminan Hak: Sejak kedatangan Islam kira-kira 1400 tahun yang lalu.t. sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-hangsa dan hersuku.Islam selaras dengan proses pembentukan tamadun Islam.

Firman Allah s.Nya di antaramu rasa kasih dan sayang (Surah Al-Ruum: Ayat 21). supaya kamu cenderungdan merasa tenteram kepadanya.Nya. atau satu bangsa dengan bangsa yang lain sama ada berkulit putih atau berkulit warna. dalam termasuk melaksanakan hak dan tanggungjawab tertentu.t.w.w. mempunyai hak untuk memiliki dan menerima harta. Menurut firman Allah s. dan digalakkan menjalin hubungan serta kenalmengenal menurut tuntutan dan batasan kehidupan manusia Islam. . Perbezaan di sisi Allah s. Walaupun terdapat persamaan antara lelaki dan perempuan.t. wanita mempunyai hak dan tanggungjawab yang seimbang dengan lelaki. Wanita sebagai anak Islam memberi hak kepada anak perempuan untuk mewarisi harta peningggalan iaitu setengah dari anak lelaki. Menurut undang-undang syariah. Ini membuktikan. Ini bermakna. a. Kekurangan dengan anak lelaki ini berlaku kerana lelaki secara umumnya mempunyai keluarga yang perlu ditanggung dan perlu membayar mas kahwm. adalah sifat takwa iaitu mentaati perintah-Nya dan menjauhi segala larangan.perempuan. Lelaki dan wanita saling institusi menegakkan rumah tangga dengan saling membantu dan berkasih-sayang. berhak berpisah dari suammya dan hakim atau kadi.w.t. Islam telah memperkenalkan konsep persamaan antara lelaki dan perempuan dengan menyatakan bahawa setiap jantina ini sebenarnya adalah saling melengkapi atau saling menyempurnakan antara satu sama lain. dan sebagamya. menggunakan nama sendiri yang diberikan oleh ibu bapanya. lagi yang bermaksud: Dan para 'wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajipannya menurut cara yang makruf (Surah Al-Baqarah: Ayat 228). dan dijadikan. yang bermaksud: Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri darijenismu sendiri. wanita diberikan hak untuk memilih jodohnya. Islam tidak mengabaikan melengkapi perbezaan-perbezaan dalam perkahwinan dan antara kedua-duanya keluarga.

Sabda Rasulullah s. Manakala isteri diberi tanggungjawab mentaati suami dan memelihara diri serta harta suaminya. Wanita sebagai teman hidup lelaki yang memberi rahmat sebagai halaman 135 sumber ketenangan dan hiburan kepada lelaki di kala kesusahan. Rasulullah s. Sebaik-baik perhiasan ialah 'wanita (isteri) yang solehah. bersabda yang bermaksud. sensitif dan penyayang memerlukan belaian dan kasih sayang serta pertolongan daripada suaminya. Daripada Abu Hurairah r.w. Seorang isteri adalah pemimpin rumah tangga suaminya dan dia akan diminta bertanggungjawab tentang soalkeluarganya.w. yang bermaksud: Dunia umumnya adalah perhiasan. mengiktiraf kemuliaan dan kekuasaan wanita sebagai pemimpin dalam rumah tangga.a. Sesudah itu siapa? . Oleh itu suami berkewajipan membenkan kasih sayang dan nafkah berdasarkan keperluan isterinya. membesarkan dan mendidik anak-anaknya.a. Wanita sehagai isteri Islam memandang wanita sebagai antara perhiasan yang diciptakan oleh Allah untuk manusia. Anak-anak pula mesti melayani dan mentaati ibunya selagi tidak melanggar syariat Islam serta bertanggungjawab memberikan keselesaan hidup kepada kedua orang tuanya. Wanita dengan sifatnya yang lemah. Wanita lebih berhak ke atas ketaatan anakanak terhadapnya kerana kesusahan dan kepayahan ibu melahirkan. Ibumu! Orang itu bertanya lagi. Rasulullah s.w.b.w.a.a dia berkata: Datang seorang lelaki kepada Rasulullah s.a. lalu bertanya: Ya Rasulullah! Siapakah yang lebih berhak aku taati? Baginda menja'wab. c Wanita sebagai Ibu Kedudukan wanita sebagai ibu amat mulia dan tinggi berbandmg dengan kedudukan lelaki sebagai bapa. Wanita juga dicipta khas sebagai pasangan bagi kaum lelaki hasil dari perkahwinan yang sah dan mengembangbiakkan umat di muka bumi ini. Wanita juga turut menjadi pemimpm dalam urusan rumah tangganya.

Menurut Said Abdullah Seif al-Hatimy. dalam al-Quran yang . Walau bagaimanapun. Islam tidak membenarkan wanita menjadi Ketua Negara. Sesudah itu siapa lagi? Baginda menjawab. Wanita juga boleh terlibat dalam politik mengikut batas yang tertentu. Islam membenarkan wanita mencari harta kekayaan terutama jika tiada yang menanggung kehidupannya.s.w. dinyatakan mengenai beberapa wanita yang menjadi teladan dalam sejarah terutama dalam bidang kerohanian. ibu Nabi Musa a..t. Ibumu! Lalu dia bertanya lagi. Maryam. d.Baginda menjawab. Ini kerana keadaan kekuatan halaman 136 fizikal wanita yang tidak setanding dengan lelaki dan keadaan psikologi wanita sendin yang bersifat emosional. dan ketua dalam peperangan menentang musuh. Ayahmu. tetapi termasuk ketua keadilan (hakim). dan ibu Nabi Isa a. tetapi membenarkan sebagai ketua di peringkat bawah. Ibumu! Orang itu bertanya lagi. Mengenai isteri kepada Firaun. Sesudah itu siapa lagi? Bagmda menja'wab. ketua sembahyang (imam) terutama sembahyang Jumaat. Antara mereka ialah isten kepada Firaun. firman Allah s. Hadis ini menunjukkan bahawa ibu bapa mesti dihormati dan ditaati terutama ibu yang bersusah payah membesarkan anak-anaknya. Kewajipan Agama dan Ciri-ciri Penting Wanita: Berdasarkan kitab suci al-Quran. Wanita sebagai Anggota Masyarakat Islam memberi kebebasan kepada wanita untuk menentukan hidupnya dalam masyarakat. ketua negara bukan sahaja sebagai ketua yang memerintah negara.s. Islam mengutamakan pekerjaan yang sesuai dengan kewanitaan dan menjauhkan segala bentuk penghinaan dan kesusahan serta mengelakkan diri dari berlaku fitnah dalam masyarakat. Wanita Teladan dalam Bidang Rohani.

dan sebagainya.s. Kelebihan Lelaki dan Wanita: Lelaki dan wanita merupakan insan manusia yang saling melengkapi terutama dalam institusi keluarga. Ciri-ciri wanita dilihat dari dua aspek iaitu sifat jasmani (fizikal) dan sifat rohani (spiritual). mensucikan kamu dan melebihkan kamu atas segala wanita di dunia (Surah All Imran: Ayat 42). yang bermaksud: Dan (ingatlah) ketika Malaikat (fibril) berkata:Hai Maryam.bermaksud: Dan A llah memiwat isteri Firaun misalan (perempuan) bagi orang yang beriman. firman Allah s. bersembahyang Jumaat.t. Antaranya wanita dikecualikan daripada melakukan ibadat sembahyang dan berpuasa semasa didatangi haid dan nifas. dalam beberapa perkara tertentu terutamanya peribadatan. Secara umumnya. firman Allah s. Ya Tuhanku. Rasulullah s..w. Semasa berada dalam situasi tersebut. Wanita diberikan kedudukan seimbang dengan lelaki dalam semua aspek akidah. Aspek rohani pula melihat perasaan wanita lebih halus dan lembut berbanding lelaki. Mengenai ibu Nabi Musa a.t.w.a. wanita diberikan kekecualian menurut fitrahnya berbanding dengan lelaki dalam hukum fardu ain dan fardu kifayah. Namun begitu. wanita merupakan insan yang mudah tersinggung dan fikirannya mudah terganggu untuk seketika. Mereka . Wanita mempunyai ciri-ciri yang penting yang membezakannnya dengan lelaki. mengerjakan sembahyang jenazah.w. menjelaskan bahawa kaum wanita mengalami keuzuran pada sebahagian besar dan kehidupannya antaranya keuzuran bulanan. sesungguhnya Allah telah memilih kamu. dan aspek jasmani. bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam syurga dan selamatkan aku dari Firaun dan perbuatannya dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim (Surah AlTahrnm: Ayat 11).. syariat dan akhlak. keuzuran ketika mengandung dan sesudah bersalin. penyayang dan berkecenderungan untuk menerima pimpinan daripada lelaki. ketika ia berkata.s. yang bermaksud: Dan Kami ilhamkan kepada ibu Musa (Surah Al-Qashash: Ayat 7). Mengenai ibu Nabi Isa a. perang sabil.

lelaki mempunyai kelebihan. Oleh sebab tanggungjawab ibu adalah berat maka dalam Islam.a. tidak mewajibkannya untuk mencari nafkah keluarganya.w.a. terdapat wanita yang memilih untuk memiliki kerjaya dan pekerjaan. (Diriwayatkan oleh al-Bukhari). Firman Allah s. bersabda yang bermaksud: Kamu semua (lelaki dan wanita) adalah ketua (pengembala) dan kamu semua ada bertanggungjawab atas mereka yang di baivah jagaan kamu. Kelebihan lelaki ke atas wanita hanya dalam bidang keluarga dan bidang siasah.w. hak dan tanggungjawab dalam bidang kerjaya dan pekerjaan sesuai menurut fitrah manusia dan tiada halangan untuk menjawat kedudukan tinggi. Tetapi secara umumnya. Wanita tetap diberi peranan. Keadaan seperti ini tidak dilarang oleh Islam dengan syarat kehormatan dan kejujuran dipelihara. . Sesetengah daripada mereka bekerja untuk membantu suaminya dalam memenuhi keperluan rumah tangga. hak dan halaman 137 tanggungjawabnya sebagaimana digariskan oleh Islam.w. Pada masa kini. yang bermaksud: Syurga itu terletak di bawah telapak kaki ibu. Wanita pula memiliki sifat keibuan. Allah s. Kelebihan-kelebihan lelaki berdasarkan fitrah dan tabii manusia yang bersesuaian dengan peranan. Namun begitu.kelebihan tetapi bukan secara mutlak. terdapat larangan terhadap wanita untuk menduduki jawatan sebagai ketua negara dan terdapat beberapa mazhab yang melarangnya untuk menjadi hakim atau kadi. tetapi bukan dalam hak insaniah atau sifat-sifatnya.mempunyai kelebihan atau kekurangan di antara satu dengan yang lain dalam aspek-aspek tertentu dalam kehidupan. Al-Quran menyatakan suami diwajibkan untuk memberi nafkah kepada keluarganya. yang bermaksud: Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istennya {Surah Al-Baqarah: Ayat 228). Rasulullah s.t.w. Manakala isteri dipertanggungjawabkan untuk mentadbir hal ehwal rumahtangganya termasuk anak-anak. dibenkan penghormatan tinggi dalam keluarga sebagaimana sabda Rasulullah s.t.

8.2.2 Peranan Wanita dan Lapangan Kegiatannya

Secara umumnya, peranan wanita lalah sebagai isteri, dan merupakan suri rumah tangga atau wazir kepada suaminya dalam institusi keluarga. Sebagai ibu, wanita merupakan pengasuh dan pendidik kepada anakanaknya. Kegagalan wanita untuk memenuhi tanggungjawab yang diamanahkan ini akan mengakibatkan institusi keluarga menjadi goyah dan kucar-kacir. Fitnah akan berlaku apabila berlaku pengabaian peranan, hak dan tanggungjawab dan akhirnya, anak-anak terbiar tanpa asuhan dan didikan, serta kasih sayang yang sempurna. Pengabaian tanggungjawab dan peranan akan melahirkan masyarakat yang rosak akhlaknya terutamanya anak-anak yang tidak lagi menghormati ibu bapa (menderhaka) dan terpengaruh dengan gejala-gejala sosial yang tidak sihat. Institusi keluarga yang goyah dan kucar-kacir akan memberikan kesan kepada institusi masyarakat dan akhirnya, institusi negara. Bagi wanita yang beriman, rumahnya merupakan sambungan kepada masjid, dan sebagaimana institusi masjid wajib diimarahkan, begitu juga institusi rumah tangga (rumah). Wanita yang mengimarahkan rumah dengan perkara- perkara berlandaskan tuntutan Islam akan menjadi tempat untuk mendapat halaman 138 ketenangan, tempat turunnya sakinah, tempat perlindungan dari fitnah, dan tempat untuk mengumpul kekuatan rohani dan jasmani untuk keluarganya. Rasulullah s.a.w. bersabda yang bermaksud: Bahawa apabila seseorang wanita mencari keredaan suaminya dan menguruskan kerja-kerja rumahnya dengan puas hati suaminya, maka la mendapat ganjaran yang sama dengan lelaki dalam amal-amalnya kerana Allah itu. Berdasarkan kenyataan ini, tidak bermakna peranan, hak dan tanggungjawab wanita hanya terhadap institusi keluarga sahaja. Sebaliknya, dengan keizinan suaminya ia tidak dilarang untuk berkhidmat kepada institusi masyarakatnya setelah memenuhi kewajiban institusi keluarga, dengan

syarat menjaga kehormatan dan menjaga pergaulan. Firman Allah s.w.t. yang bermaksud: Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dan padanya (Surah Al-Nur: Ayat 31). Berdasarkan ayat tersebut, Allah s.w.t. memerintahkan supaya wanita Islam memelihara penglihatannya daripada perkara yang menaikkan keinginan nafsu dan menutup aurat menurut tuntutan syariat Islam. Sesungguhnya, memelihara penglihatan, memelihara keinginan nafsu dan menutup aurat merupakan sebahagian daripada tujuan untuk memelihara akhlak dan kehormatan wanita dan mengelakkan berlakunya Islam gejala-gejala bukan tidak bermoral. Peraturan tersebut membuktikan sahaja memberikan

kebebasan yang cukup sempurna kepada wanita tetapi menurut batasanbatasan tertentu. Batasan-batasan kebebasan ini demi untuk memelihara keturunan manusia atau zunat yang mulia dan bermaruah.

8.2.3 Poligami Member! Perlindungan kepada Wanita

Prinsip Perkahwinan Poligami: Islam merupakan ad-Din al-fitrah iaitu ia tidak menentang fitrah manusia tetapi mengawal dan menyusunnya dengan baik. Islam memberikan sistem dan aturan kepada semua keperluan kehendak manusia untuk kepentingan dan kebahagian manusia itu sendiri, sama ada di dunia atau akhirat. Sehubungan dengan itu, Islam telah mengiktirafprinsip perkahwinan poligami sebagai sebahagian institusi keluarga kerana tujuan kemaslahatan kemasyarakatan. Menurut sesetengah alim ulama, poligami merupakan sesuatu pengecualian, bukan suatu yang biasa kerana dalam aspek-aspek tertentu poligami diperlukan. Islam mengharuskan poligami untuk melindungi wanita dan sebagai Jalan keluar dan kesulitan. Allah s.w.t. berfirman yang bermaksud: Maka kahwimlah oleh kamu wanitawanita yang kamu sukai, dua, tiga atau empat, Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka kahwinilah seorang sahaja (Surah al-Nisa': Ayat 3). Walaupun pada permulaan ayat tersebut menyuruh berpoligami

tetapi

dinyatakan

juga

ugutan

dan

peringatan

supaya

tidak

menyalahgunakan poligami di tempat yang tidak wajar. Di Barat, undangundangnya tidak membenarkan poligami sebaliknya membenarkan hidup bersekedudukan terutama dengan wanita halaman 139 simpanan. Antara kesannya ialah wanita menjadi permainan lelaki, menggalakkan perzinaan (seks bebas) yang boleh membawa penyakit AIDS atau penyakit kelamin yang lain dan kelahiran anak luar nikah (haram). Kesannya anak-anak yang dilahirkan tidak akan mendapat pendidikan sempurna dan akan mengakibatkan masyarakat yang rosak zuriat dan keturunannya. Hikmah Poligami: Kehidupan berpoligami membawa banyak hikmah yang tersembunyi dalam sesuatu institusi keluarga dan masyarakat. Antaranya ialah pertama, seseorang isteri itu mungkin mengalami penyakit jasmani (sakit anggota badan), atau mandul atau sakit jiwa. Poligami dibenarkan untuk menghindari keburukan-keburukan yang diakibatkan oleh penyakitpenyakit tersebut dan akan melenyapkan sebab-sebab atau mengurangkan penceraian. Kedua, penyelidikan-penyelidikan di penngkat antarabangsa menunjukkan bilangan wanita melebihi lelaki dalam masa aman damai. Poligami akan mengurangkan ketidakseimbangan ini dengan membentuk institusi keluarga yang lebih besar. Ketiga, dalam suasana kini, bilangan wanita akan mengatasi bilangan lelaki. Peningkatan sejumlah besar wanita akan melahirkan masalah moral yang sekiranya tidak diselesaikan akan menyebabkan merebaknya kegiatan pelacuran. Kegiatan pelacuran berlaku tidak hanya disebabkan keruntuhan moral sahaja, tetapi untuk memenuhl keperluan kehidupan berkeluarga kesan daripada kehilangan atau ketiadaan lelaki sebagai ketua keluarga. Poligami secara tidak langsung akan dapat mengurangkan masalah pelacuran ini, melalui perkongsian kehidupan. Dan keempat, poligami boleh membentuk perkahwinan yang sihat termasuk melenyapkan jumlah gadis-gadis yang diserang penyakit perempuan yang begitu berleluasa sama ada di dunia Timur atau Barat.

Dalam sejarah sebelum Islam, iaitu masyarakat Arab turut menggalakkan poligami dan sesetengahnya memiliki seramai sepuluh orang isteri. Manakala di negara China, menurut Encyclopedia Britannica, seseorang lelaki berkahwin dengan isteri utama tetapi isteri sampingan dibenarkan. Agama Hindu, menurut Manu's Dharma Shastra, digalakkan berpoligami. Di India pada tahun 1961, menerusi suatu bancian kebangsaan, penganut Hindu yang berpoligami adalah lebih tinggi berbanding dengan penganut Islam yang berpoligami. Ajaran Yahudi pula mengatakan berkahwin lebih dari satu merupakan suatu amalan biasa. Dalam agama Kristian, dalam kitab Bible hah 2 Samuel 3, ayat 2-5, dinyatakan bahawa Nabi Daud (David) mempunyai lebih dari satu isteri dan ini menggambarkan, baginda mengamalkan kehidupan berpoligami. Pada tahun 1650, di Nurenberg (Eropah) berlaku perjumpaan yang mengambil keputusan untuk membenarkan rakyat berkahwin lebih dari satu isteri bagi mengatasi masalah kekurangan bilangan rakyat akibat daripada peperangan. halaman 140 Syarat Poligami Islam: Amalan dalam kehidupan berpoligami Islam tidak memberikan kebebasan mutlak kepada lelaki semata-mata untuk mencari keseronokan sahaja. Sebaliknya, poligami diharuskan dengan bersyarat kepada lelaki iaitu hendaklah berlaku adil kepada isteri-isterinya. Keadilan kepada isteri- isterinya meliputi keadilan dalam pemberian nafkah zahir dan batin seperti pergaulan suami isteri, pemberian nafkah zahir dari segi harta benda dan terpenting ialah memberikan layanan baik, sama rata dan menunaikan kewajiban suami isten. Poligami juga diharuskan jika aman daripada kezaliman. Firman Allah s.w.t. yang bermaksud: Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kahwinilah) seorang sahaja! (Surah Al-Nisa': Ayat 3). Berdasarkan ayat di atas, poligami bukanlah suatu perkara yang dibenarkan secara sewenangwenangnya tanpa mengambil kira kesannya terutama kezaliman. Kezaliman dianggap merupakan kegagalan suami untuk memenuhi tanggungjawab berpoligami dengan menzalimi tidak hanya dirinya, malah isteri-isteri, keluarganya dan seterusnya menggugat institusi

masyarakat. Menyedari hakikat ini, poligami adalah dilarang sekiranya tidak dapat berlaku adil dan zalim. halaman 141 NOTA 1. Hamidah Abdulhamid, PengantarEstetik, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1995), him. 3. 2. Sidi Gazalba, Pandangan Islam TentangKesenian, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1977), him. 10. 3. Mohd. Kamal Hassan, "Konsep Keindahan dalam Islam dan Hubungannya dengan Sen! dan Sastera: Suatu Pandangan Umum", Dr. Farid M. Onn (ed.), Stilistik Simposium Keindahan Bahasa, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1982), him. 11. 4. Hamidah Abdulhamid, op.cit. him. 28. 5. Mustafa Sibaie, al-Mar'ah bain al-Faqh wa al-Quran, (Damsyik: Matba'ah Jami'ah, 1962), him. 22. 6. N.M Shaik, Women In Society, NusratAU NasriforKitahBharan, (India: New Delhi, 1991), him. 3. 7. Muhammad b. Abdullah Sulaiman Arafah, Hak dan

PerananAktifWanita Muslimah, KathurSuharji (terjem.), (PasarJogIa: Hazanahllmu, 1994), him. 34. 8. Islamic Concepts (3), The Muslim Family, Foundation, 1988), him. 7. 9. Ali Abd. Halim Mahmud (Dr), (t.t), Al-Mar'ah alMuslimah 'wa Fiqh alDakwah ila Allah, Al-Mansurah, him. 37. (Iran: al-Balagh

10. Khamsiah Ahmad, Wanita Islam, (Singapura: Pustaka Nasional, 1981), him. 9. 11. Al-Hafiz Abi Abd. Al-Rahman bin Syuaib al-Nasa'1,1964, al- Mujtabi, him. 57. 12. Muhammad Mahyuddin Abdul Hamid, Sunan A hi Dawud, Juz ke-3. (Dar Ihya al-Sunnah al-Nabawiyah, t.t), him. 130. 13. Kamal Buyuni al-Abyiani, Mukhtasar Sahih al-Bukhari, (Riyard: Maktabah al-Muayyad al Mamlakah al-Arabiyah as-Sa'udiyah, 1992), him. 519. 14. Said Abdullah, Seifal-Hatimy, Woman In Islam: A Comparative Study, Pakistan, (Lahore: Islamic Publication Ltd), him. 48 - 49. halaman 142 Bab 9

PERTEMBUNGAN TAMADUN ISLAM DENGAN KOLONIALISME BARAT

Mohamad Kamil Abdul Majid Cabaran-cabaran Penjajahan Barat, Sistem Pengajaran dan Pendidikan, Akhbar dan Media Massa, Medium Serangan Sosial, Gerakan Pemesongan Pemikiran Islam, Cabaran Umat Islam dari Fahaman Sekularisme dan Orientalisme, Cabaran Sekularisme, Cabaran Orientalisme, Kesan-kesan Penjajahan Fizikal dan Fikiran Barat ke atas Umat Islam, Tajdid Tamadun, Krisis Pemikiran Halangan Tajdid Masa Kini.

9.1 CABARAN-CABARAN PENJAJAHAN BARAT

Sejak kurun ke-18 dan ke-19, masyarakat dan dunia Islam telah dilanda kebekuan (sifat jumud) terutama dari aspek pemikiran dan memiliki ciri-ciri

kejahilan. Islam sebagai suatu cara kehidupan, syiar dan syariat hanya tinggal pada nama dan lambangnya, ini membuka ruang dan peluang yang luas serta terdedah kepada serangan pemikiran dan fizikal termasuk budaya, politik dan ketenteraan. Serangan berbentuk pemikiran dan fizikal ini merupakan sebagai suatu tindak balas dunia Barat terhadap kekalahan dan keaiban mereka di dalam beberapa siri Perang Salib, di samping untuk menguasai sumber kekayaan ekonomi negara- negara Islam. Dari segi psikologi, ia berjaya menyogok falsafah penguasaan 'orang putih' dan kemenangan materialisme (kebendaan) ke atas konsep ketuhanan dan iman. Seorang sarjana Islam kontemporari iaitu Dr. Yusufal-Qaradawi telah merumuskan tiga medium (alat) utama ke arah penguasaan kolonial Barat ke halaman 143 atas umat Islam. Pertamanya, melalui medium sistem pengajaran dan pendidikan; kedua, melalui medium media massa; dan ketiga, melalui medium serangan sosial.

9.1.1 Sistem Pengajaran dan Pendidikan

Dalam proses penjajahan ini, pihak kolonial Barat menggunakan sistem pengajaran dan pendidikan sebagai salah satu medium atau saluran utama umat Islam. Natijahnya, berlaku perubahan terhadap moral umat Islam sehingga menjadikan mereka lemah, lupa dan jahil mengenai kekuatan diri dan keupayaan sendiri, serta merasa rendah diri sehingga menjadi mundur dan ketertinggalan. Umat Islam telah kehilangan personaliti dan kedinamisan serta menjadi murid (pengikut) yang sentiasa patuh kepada tamadun Barat dan merasa rendah diri terhadap tamadunnya, tamadun Islam. Dalam sistem pengajaran dan pendidikan ini, sekolah-sekolah dan institusiinstitusi pendidikan Barat ditubuhkan di negara-negara umat Islam dengan

matlamat mengambil kanak-kanak muslim yang masih lembut ubun- ubun untuk dibentuk. Ini menjadikan mereka semakin jauh dari ajaran Islam malah lebih dekat kepada kebudayaan Barat. Lahirnya golongan muslim yang semakin mengkagumi tamadun Barat dan merasa rendah diri serta kurang selesa dengan tamadun Islam dan nilai-nilai ketimuran. Sistem pendidikan Barat diperkukuh melalui sekolah-sekolah moden Barat dan misionari selaras dengan buku teks, kurikulum, guru-guru yang lebih cenderung kepada pemikiran Barat termasuk faham sekular. Menurut seorang sarjana Islam, Malik bin Nabi, ia (kolonial Barat) telah memperkenalkan unsur budaya baru kepada dunia Islam. Malahan Muhammad Iqbal sendiri telah mengakui begitu cepatnya perkembangan rohani umat Islam bergerak ke Barat. Dr. Alt Syari'ati mengakui bahawa kejayaan Barat yang mahukan semua orang di dunia hidup serupa, berfikiran serupa dan tidak dibezakan lagi oleh keperibadian dan jiwa seperti juga agama, sejarah, kebudayaan, peradaban lampau, pendidikan dan tradisi. Bentuk kehidupan manusia sejagat ciptaan dan cita-cita dunia Barat ini, pada hari ini secara umumnya dikenali sebagai glohalisasi (keseyagatan). Dalam konteks ini juga, atas dasar untuk pemodenan dan pembaratan beberapa negara umat Islam seperti Turki dan Mesir telah menghantar pelajar- pelajar untuk menimba ilmu pengetahuan Barat ke dunia Barat terutama Eropah. Di peringkat ini, tumpuan terutamanya dalam bidang pengajian sains sosial dan kesusasteraan sehingga akhirnya membentuk golongan manusia yang berfikiran Barat, nilai, neraca, cita rasa, aliran dan tingkah laku kebaratan. Akhirnya golongan muslim ini sekembalinya ke tanah air kecuali mereka yang dipelihara Allah s.w.t. dikenali sebagai manusia celupan Barat, faham sekular dan tidak beragama. Golongan ini secara rasminya tidak menukar nama atau agama tetapi pemikiran mereka telah mengalami perubahan yang berlandaskan kepada pengaruh dalam tamadun Barat. Nilai dan pandangan hidup mereka terhadap halaman 144 agama, kehidupan manusia, masa lampau dan pada masa kini ternyata berbeza. Malah pandangan mereka terhadap sistem perundangan, budi

pekerti dan budaya yang menjadi ruang lingkup peraturan kehidupan sudah berubah. Ini dapat dilihat melalui tingkah laku, akhlak serta pemikiranpemikiran mereka melalui tulisan-tulisan yang dihasilkan. Golongan ini berfahaman sekular iaitu memisahkan agama atau sesuatu yang berunsur transenden dengan kehidupan dunia manusia. Sebagai contohnya di Turki, seorang tokoh nasionalis iaitu Ziya Gokalp (1875-1924) yang kemudian dikenali sebagai Bapa Nasionalisme Turki merupakan seorang pemuja tamadun Barat. Berlandaskan pemikiran sekular, beliau menganggap agama hanya merupakan suatu kepercayaan atau ritual. Dengan itu ilmu pengetahuan psikologi, sosiologi, biologi, fizik, matematik itu tidak ada hubungan dengan agama. Seorang lagi tokoh nasionalis Turki yang berjaya dibaratkan ialah Mustafa Kamal Ataturk (1881-1934) sehingga digelar sebagai Bapa Sekular Turki. Beliau berjaya melaksanakan penghapusan institusi keagamaan dan apa sahaja yang berkaitan dengan agama Islam disingkirkan. Malah selepas memegang tampuk kuasa pada tahun 1923, beliau memusnahkan agama Islam sebagai suatu cara kehidupan dengan menggantikan sistem pemerintahan berasaskan sekulansme dan nasionalisme. Mustafa Kamal Ataturk dalam proses pembaratan ini, betulbetui merupakan pengikut setia berkiblatkan Barat dalam semua aspek serta memutuskan Turki dari tradisi Islam. Di kemuncak sekularismenya, masjid-masjid ditutup, pakaian Barat diwajibkan malah memakai tarbus atau songkok merupakan suatu kesalahan jenayah. Pada tahun 1926, diluluskan Turkish Civil Codeuntuk menggantikan undang-undang syariah. Sehingga kini, Turki merupakan sebuah negara umat Islam yang berfikiran sekularisme dan mempertahankan nilai-nilai Barat dalam semua aspek kehidupan. Ini selaras dengan kesetiaannya kepada Bapa Sekular Turki, Mustafa Kamal Ataturk dan pengaruh Barat, di samping untuk membentuk identitinya sebagai sebahagian dan benua Eropah (Barat), tidak beridentitikan Islam atau Asia. Manakala di Mesir pula ia bermula dengan kejatuhan negara ini ke tangan Napoleon Bonarparte (kolonial Perancis) pada tahun 1798. Namun begitu proses pembaratan Mesir secara meluas bermula di zaman pemerintahan Muhammad All (1795-1845) apabila dikirim para pelajar Mesir ke England, Perancis, Itali dan Austria. Selepas itu, berkembanglah aliran pemikiran tamadun Barat ke negara Mesir melalui kemunculan al-Tahtawi (1801-

1873) kemudian diikuti oleh Qasim Amin, Alt 'Abd al-Raziq, Taha Husin dan lain-lain. Menerusi golongan yang menerima pendidikan Barat seperti inilah, menurut Dr. All Syari'ati, orang- orang Asia, Afrika diajar bagaimana cara berfikir, berpakaian, berkeinginan, malah bagaimana harus bersedih dan bergembira. Mereka diajar bagaimana membina hubungan sosial dan berbelanja. Ini bererti, suatu kebudayaan baru diperkenalkan dan diwujudkan secara tidak langsung melalui golongan masyarakat tempatan yang menerima pendidikan Barat. Menurut Dr. Alt Syari'ati halaman 145 lagi, modenisasi merupakan kaedah yang paling berkesan menyesatkan dunia bukan Eropah (Barat) dari segi susunan dan bentuk pemikiran serta keperibadian (jati diri) Secara umumnya, sistem pengajaran dan pendidikan Barat telah melahirkan segolongan masyarakat tempatan yang menerima sistem pendidikan Barat sebagai perantara, dalam proses kemasukan dan perkembangan pengaruh Barat, sama ada di negara-negara umat Islam atau di negara-negara bukan Barat. Memetik pendapat Macauly mengenai pengaruh Barat ke atas benua India, iaitu India dalam bentuk warna kulit dan darah, tetapi Inggerispada cita rasa pemikiran, bahasa dan idea.

9.1.2 Akhbar dan Media Massa

Pengenalan sistem pendidikan Barat di peringkat rendah, menengah dan tinggi turut diperkukuhkan lagi di peringkat awam melalui saluran media massa terutama persuratkhabaran. Ini merupakan saluran kepada massa yang memungkinkan berlakunyaperubahan cara berfikir, nilai, neraca malah pendapat umum. la dilakukan dalam bentuk berita, rencana, kesusasteraan yang kreatif malah menggunakan gambar-gambar, di samping ruangan penyelidikan wartawan dan temu ramah. Penguasaan, cengkaman dan arah aliran maklumat oleh akhbar dan media massa semakin memperkukuh cengkaman serta pengaruh kolonial Barat.

Dengan melihat di negara Mesir, akhbar-akhbar digunakan oleh para misionari bagi mengungkapkan pandangan Kristian lebih daripada apa yang dilakukan di negara Islam lainnya. H. A. R. Gibb dalam bukunya yang berjudul, Modern Trends in Islam menyatakan bahawa institusi sekolah dan kolej sahaja belum cukup. la hanya merupakan langkah pertama kerana ia mampu memimpin aliran politik dan pentadbiran. Untuk sampai ke situ mestilah diberikan perhatian kepada pembentukan 'pendapat umum 'yang dapat dibentuk melalui peranan media massa terutama akhbar. Menurut beliau lagi, akhbar merupakan alat atau saluran paling berkesan dan berpengaruh di dunia Islam.

9.1.3 Serangan Sosial

Selain sistem pendidikan dan media massa, diperkukuh pula medium serangan sosial terutama dalam aspek kebudayaan. Serangan sosial berlaku dalam proses sama ada berbentuk evolusi atau revolusi meliputi asimilasi adat, tradisi dan cita rasa nilai-nilai Barat ke dalam institusi keluarga dan masyarakat Islam. Institusi keluarga dan masyarakat Islam semakin longgar kesepaduannya, sehingga akhirnya tunduk kepada arus kemasukan pengaruh Barat. Berdasarkan kepada penelitian dan kajian, ternyata strategi serampang tiga mata ini tidak mampu untuk dihadapi oleh umat Islam yang sedang mengalami kejumudan terutama pemikiran. Taklid menjadikan umat Islam tidak mampu halaman 146 bangkit untuk memberi jawapan yang tepat dan sepadan, malahan mereka menyedari peranan musuh yang sudah menyisihkan mereka dan semua kekuatan tenaga, keyakinan diri dan tindakan berkesan. Natijah daripada pertembungan antara Barat dengan bukan Barat, ialah kemasukan pelbagai fahaman atau isme- isme yang dianggap moden terutamanya sekularisme dan modenisme. Ini telah melahirkan segolongan masyarakat Islam tempatan yang mengagumi dan menganuti aliran ini, menerima jiwa serta

. bukannya bersifat sepadu. evolusionisme dan sebagainya. hukuman syariat Islam seperti ini hanya sesuai untuk masyarakat primitif dan tidak sesuai di zaman moden. India atau negara-negara Islam lain bukan sahaja gagal untuk memperbaiki keadaan kelemahan umat Islam secara keseluruhannya. materialisme. yang masih meneruskan dan mengagumi Barat. ini menambahkan lagi kemunduran yang semakin tenat dan berpecah-belah. malah menjadikan ia semakin jauh jaraknya dengan tamadun Islam. muncul Syed Ahmad Khan (1817-1898) yang berusaha untuk mentafsirkan al-Quran berasaskan semangat modenisme Barat iaitu berasaskan nilai-nilai rasionalisme. Mesir. Di bidang pendidikan. beliau telah menubuhkan Muhammadan Anglo-Oriental College (Aligarh) menurut model Universiti Cambridge yang bercorak pendidikan sekular dan liberal. melalui sokongan kolonial British. terdapat golongan yang menerima pendidikan Barat di negara-negara Islam. Selain kelahiran golongan berfahaman Barat di kalangan masyarakat tempatan. ideologi. naturalisme. la menerima tentangan daripada ulama kerana tunduk kepada nilai tamadun Barat kerana sistem seumpama ini akan mempengaruhi akidah dan akhlak masyarakat Islam. Nyata.pendidikan Barat. Malahan mereka ini mengambil nilai-nilai Barat yang terlalu asing bagi diri mereka untuk menjadi dasar hidup mereka sehingga akhirnya mereka ini kehilangan jati diri (identiti). Antara pendapat serta tindakan beliau ialah menolak mukjizat di dalam Islam. ini juga disebabkan umat Islam gagal untuk menggembleng nilai-nilai akidah. relativisme. Abu'l Hasan All al-Nadwi menyatakan sistem ini mempunyai dua kelemahan iaitu bersifat sekular dan dualisme. Menurut Malik bin Nabi. Beliau beranggapan. aliran pengkagum Barat yang disebut modenis ini merupakan peniru tanpa keaslian.12 Di India. dorongan jiwa dan sebagainya. Malahan sehingga masa kini. menolak hukum Islam yang dianggap tidak sesuai lagi dengan zaman moden seperti hukum potong tangan bagi kesalahan mencuri atau hukuman rejam atau sebatan bagi kesalahan berzina. saintisme. Ini menunjukkan modenisme menurut pandangan atau acuan Barat sama ada di negara Turki. Menurut penilaian seorang sarjana kontemporari Islam.

Dengan itu. memesongkan pemikiran umat Islam terhadap sirah dan sejarah Islam. Malah mereka menjadi umat yang waham dan berbicara dengan lidah yang kelu. memesongkan fikiran terhadap kefahaman al-Quran supaya tidak difahami oleh orang Islam dengan kefahaman yang sebenarnya. Dan keenam. terdapat tanda-tanda bahawa orang Islam mula bangkit dengan kembali kepada ajaran Islam sebenar untuk membentuk suatu umat yang kuat.Menurut Malik bin Nabi. memesongkan pemikiran terhadap al-Hadis supaya orang Islam tidak memahami hadis dengan yang sebenarnya. memesongkan pemikiran umat Islam terhadap warisan Islam supaya tidak memahami dengan sebenar tentang Islam. dengan matlamat untuk menjatuhkan keperibadiannya. Pertama.a.2 GERAKAN PEMESONGAN PEMIKIRAN ISLAM Gerakan pemesongan pemikiran umat Islam digerakkan melalui tiga medium tersebut. memesongkan pemikiran terhadap keperibadian mulia Rasulullah s. Gerakan pemesongan pemikiran ini dilaksanakan dalam aspek-aspek atau tempat-tempat tertentu. Gerakan pemesongan pemikiran terhadap Islam ini dilaksanakan di zaman penjajahan atau kolonialisme Barat malahan berkesinambungan di masa kini. masyarakat Islam telah bercerai dari budayanya. walaupun dari segi politiknya. Keempat.w. Ketiga. . warisan rohani dan aspek teknikal yang hanya sudah menjadi catatan sejarah. golongan yang memimpin ke arah kebangkitan ini mula berusaha untuk memahami kehendak Islam (landasan syariah) sebagaimana agama ini diturunkan untuk memberi panduan kepada manusia bagi membina kesejahteraan sejagat manusia. Kedua. halaman 147 9. banyak negara-negara Islam telah mencapai kemerdekaan. Lebih dari itu kebangkitan semula negara-negara Islam tidak mencerminkan evolusi sosial umat Islam. Kelima. Menjelang akhir kurun ke-20. memesongkan pemikiran umat Islam terhadap peraturan hidup dalam Islam.

Galileo dan Newton. Aspek yang tidak kurang bahayanya ialah ajaran yang memisahkan secara keseluruhan antara ilmu pengetahuan dengan agama yang diperkenalkan di Barat oleh Copernicus. pendukung utama aliran empirisisme. Antara aspek yang menjadi tumpuan ialah mengenai hal-ehwal keluarga atau hubungan di antara lelaki dan perempuan. Kajian mereka inilah pada masa berlakunya revolusi sains (1500-1700) di Barat tidak langsung menggugat sendi-sendi dasar agama.3. malah akan mewujudkan di atas muka bumi ini syurga dengan .1 Cabaran Sekularisme Golongan sekular. Baginya sumber ilmu pengetahuan yang lebih dipercayai hanya melalui ujian dan pengalaman. sama ada dari kalangan masyarakat Barat atau golongan tempatan (umat Islam) yang menerima sistem pendidikan moden Barat merupakan cabaran utama kepada umat Islam.3 CABARAN UMAT ISLAM 9. Gerakan golongan sekular ini menganut fahaman sekular iaitu yang memisahkan sistem agama atau kepercayaan berbentuk transenden dengan aspek kehidupan manusia duniawi. sekularisme diterap masuk dalam semua aspek terutama sistem pentadbiran dan ia kemudiannya berkesinambungan sehingga masa kini di negara-negara Islam. Pengenalan budaya ini tidaklah sukar untuk diterima pada masa umat Islam tidak lagi memahami kandungan alQuran malahan halaman 148 al-Quran sekadar digunakan untuk mencari keberkatan. Antara yang paling berpengaruh ialah Sir Francis Bacon (1561-1626). Sistem agama atau kepercayaan merupakan suatu berbentuk ritual dan peribadi. Beliau menyatakan. sains akhirnya akan menggantikan agama dengan memberikan kepada manusia kuasa mutlak atas alam tabii. Kepler.9. yang diperkenalkan Barat ke dunia Islam iaitu pergaulan bebas. walaupun sudah mencapai kemerdekaan. tidak memiliki hubungan atau menentukan atau dijadikan landasan kehidupan manusia. Melalui proses penjajahan.

ia merupakan kemuncak penolakan orang Barat terhadap agama iaitu Kristian atau apa sahaja yang berhubung dengan agama. malah mempelopori aliran liberalisme dalam bidang politik dan ekonomi. John Lock (1632-1704) bukan sahaja salah seorang tokoh aliran empirisisme. John Stuart Mill berpendapat bahawa segala tindakan masyarakat tidak berhak untuk disekat selagi ia tidak merosakkan orang lain. kemajuan sains telah mencapai kemuncaknya sebagai The Golden Age of Sciences. empirisme sehingga munculnya aliran idealisme. Hegel (1770-1831) dan kin-lain. mengambil bentuk utilitarianisme iaitu satu aliran falsafah moral yang mengutamakan faedah (utility) sebagai ukuran nilainya. Masyarakat berhak untuk menyekat individu sekiranya ia melibatkan orang lain. Di sinilah berkembangnya teon evolusi Charles Darwin yang selepas itu menjadi dasar kepada pemikiran dan pandangan hidup. Kemudiannya muncul Bentham (17481832) dan John Stuart Mill (1806-1873) ukuran baik buruk sesuatu dikira dan segi akibatnya.1755). Voltaire (1692-1778) dan Rousseau (1712-1778). Teori ini menyarankan manusia . Dalam aspek ekonomi. Apa yang penting bukan pada motifnya. Teori-teori ahli falsafah meletakkan mereka mengatasi golongan agama sebagai tempat rujukan dalam menyelesaikan masalah kehidupan. tetapi akibatnya. Maka muncullah nama-nama seperti Immanuel Kant (1772-1804). pemikirannya sangat mendalam kesannya kepada sistem ekonomi bebas atau laissez-faire. la dianggap mendatangkan kesusahan. Dalam konteks ini.kesejahteraan dan kemakmuran. Maka itu. Pengaruh pemikiran beliau dapat dilihat dalam politik Perancis dan Amerika Syankat. Fachte (1762. memperolehi ilmu pengetahuan dan kebenaran hanya dapat dilakukan melalui kaedah saintifik sahaja menurut aliran sainstisme. Selepas itu muncul perbahasan epistemologi antara aliran rasionalisme. Pada kurun ke-19. Pada waktu itu.1814). Perkembangan selanjutnya mengenai aliran liberalisme. terutama teori-teori AdamSMith. Kurun ke-19 pernah diungkap sebagai idea perkembangan {idea of development) yang mencapai bentuk yang sempurna di tangan Charles Darwin. falsafah hidup ini membawa faham mdividualistik atau bersifat mementingkan diri sendiri. Perkembangan di benua Eropah terutama kesan daripada Zaman Renaissance membawa kemunculan tokoh-tokoh seperti Montesquiens (1689.

Suatu idea itu dikira benar jika ia dapat dilaksanakan. suatu aliran relativisme dalam pandangan hidup. Justeru itu dalam psikologi moden. bapa aliran komunisme. Kemudian muncul beberapa nama seperti Jean-Paul Sarte (1905-1980). Akhirnya bertukarlah. Dialectical Idealisme kepada Dialectical Materialisme. Beliau menolak agama Kristian dan menjadi penganut ateisme. Salah seorang tokoh yang berpengaruh pada kurun ini iaitu Sigmund Freud (1856-1939). Albert Camus (1913-1960) dan Jaspers (1883-1969) yang menghebahkan aliran eksistensialisme iaitu seseorang itu tidak dapat memahami sesuatu dengan baik tanpa mengenali latar belakang suasana yang melahirkannya. malah dianggap sebagai suatu khayalan. Pengaruh pemikirannya dalam bidang psikologi khususnya meletakkan asas-asas materialisme dan atheisme di dalamnya. Teori pragmatisme merupakan suatu doktrin tentang perubahan dan perkembangan. Teori komunismenya banyak dipengaruhi oleh dialektik Hegel dan teori Darwin. Aliran ini semakin kukuh melalui peranan William James (1842-1910) dan John Dewey (1859-1952) yang menerapkannya melalui bidang pendidikan. Dari teorinya ini timbul pula teori historical materialisme iaitu suatu bentuk teori yang menekankan faktor kebendaan untuk memahami sejarah. la sebagai tindak balas terhadap masyarakat moden serta kehilangan arah .berasal dari haiwan iaitu mawashalaman 149 manusia. agama sudah tidak penting. Teori ini sama sekali menolak Adam sebagai manusia pertama malah ia menjadikan orang percaya bahawa segala sesuatu itu terjadi dengan sendirinya. Semua haiwan pula berasal daripada nenek-moyang yang sama iaitu suatu sel purba. muncul pula aliran pemikiran yang amat berpengaruh di Amerika Syarikat iaitu pragmatisme. dan bukan diciptakan Tuhan. John Dewey menyarankan pendidikan yang bersifat problem solving iaitu dapat menyelesaikan masalah atau menyesuaikan diri dengan dunia yang sentiasa berubah-ubah. Kurun ke-19 juga menyaksikan kelahiran Karl Marx (1818-1883). Pada akhir kurun ke-19 dan awal kurun ke-20.

Manusia tidak memerlukan Tuhan untuk meringankan bebannya. ekonomi. . Cabaran orientalisme merupakan sebahagian dari cabarancabaran terhadap umat Islam kontemporari dan kurun pada masa depan selain cabaran kolonialisme atau masa kini.3. politik. Qadanyah dan Muktazilah yang semakin pupus. golongan yang dianggap tradisional halaman 150 (intelektual Islam) pula kebanyakannya kurang memahami perkembangan ini. 9. Demikianlah secara umumnya mengenai falsafah Barat yang dianggap dapat dihubungkaitkan dengan sekularisme sehingga merupakan suatu tema cabaran kepada tamadun Islam dan tamadun bukan Barat lain. kerana bagi mereka perkahwinan adalah obscene bourgeois institution. Golongan tradisional masih berlawan dengan aliran Jabariyya.pada ciri-ciri individualismenya. Ini menunjukkan ramai alim ulama termasuk intelektual Islam dan umatnya berjuang di medan yang tidak ada musuh sebaliknya gagal untuk menghadapi musuh di depan mata dalam bentuk baru. penjajahan bentuk baru. Jean-Paul Sarte khususnya menggambarkan manusia sebagai pencipta dirinya serta bertanggungjawab ke atas dirinya. Beliau cukup mempertahankan konsep kebebasan malah selama 51 tahun beliau bersekedudukan dengan Simone de Beavoir tanpa nikah. pengalaman Barat pada hari ini mencabar umat Islam sebagai pendukung tamadun Islam terutama kelahiran golongan intelektual yang menerima pendidikan Barat sama ada di institusi-institusi pendidikan moden atau di dunia Barat.2 Cabaran Orientalisme Peranan golongan orientalis atau golongan yang mendukung aliran orientalisme merupakan antara cabaran penting terhadap umat Islam dan tamadun Islam. Dari aspek lain. Dalam konteks ini. Menurut Maiek Bennabi. Manakala Simone de Beavoir (1940-1986) pula merupakan seorang yang mempelopori gerakan emansipasi wanita. sekularisme ilmu dan pandangan hidup.

ia tidak dapat disangkal untuk melemahkan keyakinan umat Islam di samping melaksanakan penjajahan dalam semua aspek. J. Shellabear. 0. MaryamJameelah. Dalam konteks ini. Di negara kita. G. golongan yang memuji Islam pun dari suatu segi memberi hiburan secara terpesona dan mengasingkan fikiran dan perasaan yang tidak membawa apa-apa faedah. Mustafa alSiba'i mereka ini sama ada untuk mengacau atau memutarbelitkan agama Islam melalui penyemaian bibit-bibit keraguan terhadap Islam seperti memalsukan sejarahnya. Winstedt. Mengenai tujuan dan matlamat golongan orientalis. R.R. M. J.J. menurut Dr. Ini disamakan sebagaimana menceritakan kekayaan kepada orang yang kebuluran. sebelum mencapai kemerdekaan (pentadbiran British) golongan orientalis ini terdiri dari kalanganpentadbir kolonial British dan mubaligh-mubaligh Kristian antaranya W. Arberry pula meremehkan hadis atau sunnah. M. terdapat beberapa hasil penuhsan golongan ini bersifat ilmiah dan keilmuan tetapi jumlahnya sangat sedikit.w. Abdul Ahad Daud dan lain-lain lagi. Di kalangan golongan ini juga terdapat yang bersikap objektif seperti H. T.orientalis merujuk kepada penulis. Gibb pernah menganggap al-Quran merupakan suatu yang sulit.a. Beberapa orang dari golongan orientalis ini akhirnya secara jujur menyatakan mereka telah bertemu dengan kebenaran apabila mengkaji mengenai Islam antaranya Muhammad Asad. Namun begitu. Perkara atau penyakit seperti ini dihidapi oleh umat Islam kerana mereka memiliki suatu sifat pasif halaman 151 . B. A.A.A.penulis Barat yang menulis mengenai pemikiran Islam dan peradaban Islam. Kadangkala tulisan mereka ini cuba mengingkari al-Quran sebagai kitab wahyu atau mendatangkan keraguan terhadap hadis Rasulullah s.R. H. Irving. Arberry dan Arnold Toynbee tetapi di kalangan mereka ini pun tidak terlepas dari melakukan kesalahan dan penyelewengan terhadap Islam. menjemukan malah bercampur aduk dan tidak teratur. Gibb. Wilkinson dan R. A. Malah menurut Malik bin Nabi. dan lebih tepat lagi mereka menulis tentang hal-ehwal ketimuran termasuk hal keislaman dan penganutnya. Pickthall.

Dalam dunia Islam.4 KESAN-KESAN PENJAJAHAN KE ATAS UMAT ISLAM 9. umat Islam masih juga tidak maju seperti orang Barat. pendidikan. kemudiannya tersebar ke Afrika. bukannya produk yang mencipta tamadun. media. tajdid merupakan suatu kebangkitan yang merangkumi kesedaran politik. ekonomi.iaitu inferiority (rasa rendah diri) apabila berhadapan dengan tamadun Barat.1 Tajdid Tamadun Dari perspektif masa kini. malah bercakap dengan bahasa mereka. Mereka ini berkemampuan untuk menyediakan alat untuk menjadi negara maju. jelas ia menunjukkan bahawa kegemilangan Dalam konteks ini. apabila orang Islam menyarungkan pakaian Eropah (Barat) ke badan mereka kira-kira setengah kurun yang lalu di kebanyakan negara umat Islam. Natijahnya. la tidak lebih dari longgokan maklumat yang tidak membawa faedah malah lebih banyak mengkhayalkan dan menghiburkan sahaja. bibit-bibit yang telah ditanam oleh mujaddid dakwah dan juru islah klasik telah memberikan sumber inspirasi kepada generasi Islam pada kurun ke-20. intelektualisme. hanya seperti Islam digambarkan menurut Cerita Serihu SatuMalam (Hikayat 1001 Malam) untuk kemudiannya terjaga betapa jauhnya realiti masa kini dengan idealisme masa lampau.4. dan Asia Tenggara . Tamadun adalah penciptaan terhadap penghasilan. jihad dan ijtihad baru yang bersepadu sepadan dengan cabaran semasa iaitu suatu tajdid tamadun. Maka itu menurut Maiek Bin Nabi. muncullah gerakan tajdid di Asia Barat dan benua India. iaitu kebendaan dan akhlak berikutan daripada reformasi sosial berasaskan moral yang membolehkan mereka berkemampuan untuk menangani segala cabaran itu. yang dianggap lebih gagah dan berpengaruh. 9. Keadaan ini berbeza dengan orang Jepun yang sejak 50 tahun dahulu berpindah dari zaman pertengahan ke zaman moden.

kebangkitan Islam telah bertapak dan sedang berkembang di beberapa buah negara umat Islam terutamanya di Mesir. bukan sahaja idea tetapi idea praktikal umat . Pada masa kini. walaupun kebangkitan Islam sehingga masa kini sudah menghampiri satu kurun lamanya. Jepun berjaya mencapai kejayaan sedangkan negara-negara umat Islam gagal melepaskan diri dari cengkaman kemunduran. ia masih jauh untuk sampal kepada matlamatnya iaitu menerajui kepimpinan tamadun kemanusiaan. Menurut Sayyid Qutb. ia hanya akan berjaya apabila dilaksanakan oleh jam'ah (golongan) yang penuh dengan keimanan dan istiqamah. Indonesia dan tidak terkecuali di Malaysia.' Muhammad al-Ghazali bersetuju dengan pandangan Malik bin Nabi yang meletakkan kesalahan umat Islam atas kejahilan mereka dengan ilmu kehidupan. Sudan. Inilah yang cuba diperbaharui oleh Hasan al-Banna melalui dasar lOPerkara (Usul al-Isyrin).terutamanya di Tanah Melayu. Antara misalannya merujuk kepada mentafsirkan sembahyang dan wuduk mengambil masa berbulan-bulan malah bertahuntahun. halaman 152 Namun begitu. serta melaksanakan metodologi Islam secara menyeluruh. Iran sebelum ini dianggap sebagai sekutu Barat paling berpengaruh di Asia Barat ketika di bawah pimpinan Maharaja Shah Reza Pahlawi malahan memiliki hubungan serta perjanjian rahsia dengan rejim Yahudi (Israel). Pakistan.an sehingga masa kini. kejayaan Ayatullah Khomeini merubah wajah Iran kepada kepimpinan Islam telah meletakkan ia menjadi suatu kuasa Islam yang dihormati. Tajdid yang berlaku di negara Iran ini ternyata memberikan kesan ke atas gerakan Islam di seluruh dunia selepas tahun 1980. Dalam konteks ini. peri pentingnya tajdid masa kini lalah dengan menemukan metodologi yang sesuai dan menggabungkan seluruh potensi yang ada. Sesetengah umat Islam ini begitu mementingkan atau terlampau memberikan perhatian hanya kepada sebahagian ilmu sahaja. dalam tempoh masa lima puluh tahun yang lampau. Bagi umat Islam aliran Syiah. Turki. biarpun ia mempunyai segala potensi. Menurut Malik bin Nabi. Malik bin Nabi meletakkan fikrah (idea) suatu sumber yang paling utama. Tajdid dan islah era baru ini lebih dikenali dengan kebangkitan semula Islam (al-Ba'th al-Islami) untuk memperbaharui kefahaman dan amalan Islam. Justeru itu.

Islam di mana. dibandingkan pula dengan praktikalnya atau perlaksanaannya. yang memungkinkan mereka menikmati kesenangan hidup halaman 153 di dunia tetapi akan menerima azab yang dahsyat di akhirat nanti. secara umumnya umat Islam yang berpaksikan kepimpinannya kepada Empayar Uthmaniyyah di Turki telah menjadi 'pengikut' kepada dunia Barat (Eropah) dari segi pemindahan ilmu. Persoalannya di sini ialah ia bukan sekadar idea sematamata tetapi mengenai keberkesanannya. Dalam konteks ini. sosial dan lain. Ini termasuklah mengirim para pelajar dan intelektual ke Barat dan kembali semula untuk mengadakan reformasi pemikiran. Di negara Mesir. Ataupun mereka tetap papa dan miskin di dunia kerana menolak riba tetapi tetap iltizam (kukuh pendirian) dengan nilai-nilai Islam dan syariat.mana sahaja amat kaya dengan ucapan dan karya tetapi kurang keberkesanannya seperti khutbah mingguan di seluruh dunia Islam yang begitu banyak. wujud persoalan sejauh manakah kesan sistem perbankan Barat yang dieksport ke dunia Islam? Sedangkan mereka (umat Islam) memiliki akidah dan nilai yang berbeza—jawapannya negatif.lain tetapi kesemuanya berakhir dengan kegagalan sebaliknya tamadun Islam menerima ancaman dari kalangan pendukungnya sendiri. kepakaran. Ini dikaitkan dengan persoalan budaya iaitu kebudayaan lebih dipengaruhi oleh persekitaran berbanding dengan ilmu. mereka akan sentiasa berusaha untuk mencapai pembangunan ketamadunan di dunia tetapi tidak mengabaikan . keadaan yang sama berlaku sebagaimana di Turki semasa di bawah kepimpinan Muhammad All pada kurun ke-18. sistem perbankan Barat tidak mampu membantu kemajuan ekonomi umat Islam kerana ia meletakkan umat Islam dalam keadaan serba salah di antara dua keadaan iaitu mencapai kemajuan ekonomi dan menjadi kaya tetapi mengamalkan riba. teknik malah ketenteraan yang bukan sahaja tidak memperkuatkan mereka malah melemahkan. Menjelang kurun ke-18. Negara Mesir semakin bertambah sakit. hancur dan mundur kerana semuanya ini berpunca dari peniruan yang membuta tuli. Suatu contoh yang nyata. Bagi seseorang umat Islam yang sejati.

nilai dan kecenderungan Islam dengan kefahaman terhadap realiti umat serta mengambil kira dimensi zaman dan lingkungan dalam memahami turath (warisan) dan tajrihah (pengalaman) zaman awal Islam. bukan sebagai pelakon utama. Inilah yang dinamakan kegagalan kepimpinan dunia Islam dalam memahami dimensi pemikiran dan budaya kerana metodologi asing diguna sebagai jalan penyelesaian. akidah. Dalam konteks ini. Dalam konteks masa kini. . Sekiranya usahausaha ke arah tajdid ini tidak digerakkan maka sejarah kegagalan umat Islam akan berulang semula. nasionalisme dan liberalisme yang beratus-ratus tahun terus menyumbang kepada kemunduran dan kegagalan. akar umbi (jati diri). aliran pemikiran Islam semasa (tajdid) yang mula dicanangkan olehJamaluddin al-Afghani mampu memberikan penyelesaian bagi menghadapi masalah tamadun semasa iaitu tamadun berasaskan kepada Islam dari segi tujuan. Golongan ini dianggap sebagai menentang proses tajdid apabila cuba mengembalikan umat Islam kini kepada kehidupan zaman lalu dalam erti tidak mampu membuat tafsiran baru. la mesti bertolak dari akidah. la juga harus mengambil kira perubahan kualiti dan kuantiti dalam kehidupan umat secara menyeluruh. Kegagalan juga akan dialami umat Islam sekiranya mereka terus mengamalkan metodologi klasik Islam yang tidak mengambil kira dimensi zaman. umat dan dunia Islam.akhiratnya. Mereka ini terapung-apung antara sekularisme dan marxisme. iaitu ertinya meletakkan fikah lama sebagai syariat. Aliran klasik yang diwarisi ini merupakan zaman kekalahan pemikiran dan mereka lebih senang mengikut apa sahaja amalan lampau dengan mengajak kembali kepada gambaran-gambaran lampau. kita berperanan untuk memastikan ketulenan prinsip dengan pendekatan semasa. Menurut Abdul Hamid Abu Sulayman. nilai dan tasawwur. Ini bererti. sejarah dan dorongan Islam bagi menghadapi cabaran masa kini. lingkungan dan perjalanan sejarah. Aliran ini lebih mengambil sikap uzlah dan intiwa. mendalam. tajdid dilangsungkan melalui peranan institusiinstitusi dan gerakan-gerakan (harakah) Islam untuk mengajak kepimpinan umat supaya kembali semula kepada agama. beliau menggambarkan sikap umat Islam menghadapi metodologi penyelesaian secara import (Barat) bagaikan penonton yang tidak memiliki peranan kecuali bersikap negatif dengan menjerit dan bertepuk tangan.

metodologi Islam semasa menuntut kemampuan. Abdul Hamid Abu Sulayman. Dengan erti lain. Kesemuanya ini bertolak dari kaedah saintifik Islam memastikan ilmu terhadap halaman 154 fitrah dan tabiat di samping kaedah pengalaman terhadap realiti. umat manusia sememangnya bersifat jahil dengan apa yang ada pada orang lain tetapi lebih memburukkan keadaan ialah mereka sendiri jahil mengenai kekuatan dan kelemahan diri sendiri. 9. Apa yang lebih penting dan utama ialah ia harus ditunjangi oleh tujuan syariah {Maqasidal-Syari'ah). Fiqh al- .2 Krisis Pemikiran Halangan Tajdid Masa kini Krisis pemikiran umat Islam diakui oleh Malik bin Nabi. pengalaman teknikal dan ketepatan serta pendekatan yang memerlukan pula kepada penyelidikan dan analisis. ia berbeza dengan metodologi klasik dan metodologi import. kepakaran dan analisis. barulah dapat berlakunya pemindahan pemikiran dan tamadun daripada masyarakat biasa kepada tamadun yang lebih kompleks masa kini. Berdasarkan hakikat ini. Dengan ini.teliti. Secara umumnya. keadilan.4. masalah. Keadaan seperti ini antara lain ditandai oleh sikap membesar-besarkan perkara yang remeh-temeh atau meremehkan perkara yang serius. la biasa berlaku di kalangan orang awam tetapi yang lebih malang sebenarnya apabila ia juga berlaku di kalangan pemimpin politik. intelektual atau pendukung institusi-institusi atau gerakan-gerakan Islam. Tujuan syariah dengan segala nilai dan prinsip asasi dijadikan asas pemikiran sosial Islam pada masa kini yang berdin pada tunggak asal. syura. kerjasama. Muhammad al-Ghazali. Untuk menghadapi dan mengatasi perkara ini. kemampuan dengan kesyumulan teori dan amali. Yusuf al-Qaradawi menyarankan institusi Islam memahami ilmu fikah baru iaitu Fiqh al-Sunan. TahaJabir dan lainlain sebagai membelenggu tajdid termasuk kelemahan memahami realiti masa kini. Yusuf al-Qaradawi. persaudaraan malah seluruh nilai Islam lain.

sejarah berdasarkan kepada hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah memperlihatkan bahawa pada setiap zaman tajdid berlaku apabila munculnya tokoh-tokoh yang mengetuai usaha ini. Ternyata. Bukan itu sahaja malahan diseru supaya dikembalikan urusan hierarki ilmu. iman dan keduanya. Di samping itu. Falsafah Islam semestinya menjadi teras dalam bidang pengetahuan khususunya sains sosial dan sains kemanusiaan. Institusi Islam selain berfungsi yang tersebut di atas memerlukan calon-calon pemimpin Islam yang berwibawa . Abdul Hamid Abu Sulayman pula mencadangkan kesepaduan pembelajaran aspek roh dan nilai dengan aspek teknikal dan amali dalam semua peringkat. halaman 155 kaedah dan peraturan Islam. mengembalikan semula Siyaghah metodologi dan pemikiran yang dikira cukup dalam pendidikan Islam yang sebenar. Institusi masjid didirikan menjadi pusat pendidikan. Malahan tajdid sepanjang sejarah manusia mempersaksikan akidah Islam yang murni lagi membina dan ketinggian pemikiran yang berkesan telah menjayakannya sehingga dapat memutuskan saluran perdagangan Quraisy. pemikiran. Menurut seorang sarjana Islam. al-Maududi menyatakan pemimpin itu sebagai kepala kereta api yang bagaimana panjang pun gerabaknya tidak akan bergerak ke hadapan tanpa ditarik oleh enjin yang berkuasa tinggi. dikembalikan semula institusi sistem dan peraturan politik sosial yang bersifat lengkap-melengkapi (takamul) dan berurutan (tasalsul) yang tepat dalam gerakan sosial ke arah mengembalikan pembinaan semula berasaskan nilai Islam. Di sinilah tercapainya tajdid Islam dan kepimpinan tamadun manusia masa kini dengan dua tunggak yang kukuh iaitu pertama. Fiqh al-Ikhtilafdun Fiqh al-Muwazanat. unsur ini jugalah yang menjayakan peperangan apabila berhadapan dengan Empayar Rom dan Parsi malah menjalankan siasah. Lebih jauh dari itu.Awlawiyat. pengajaran dan penyebaran ilmu pengetahuan yang akhimya telah melahirkan sarjana-sarjana dan tokoh-tokoh Islam penting. mengatasi diplomasi kekuatan tentera musuh pada Perang Khandak mahupun mengatasi musuh dalam Perjanjian Hudaibiyah malah ketika pembukaan Kota Makkah.

memahami realiti semasa dan bagaimana mengaplikasikan nas dan ijtihad kepada suasana semasa. berilmu. malah mampu mewujudkan fikah baru yang berasaskan realiti semasa. Beberapa peristiwa menjadi contoh antaranya al-Maududi telah dikecam hebat kerana menyokong Fatimah Jinnah yang berhadapan dengan pemerintah pimpinan rejim Ayub Khan. berhikmah. Tajdid amali masa kini tentunya tidak semudah fikrah semata-mata. Tajdid politik pula meneruska. Tajdid dakwah menyebarkan fikrah yang tepat dengan segala Syumuliyyah dan Wasatiyyah tanpa mengetepikan wasilah termoden dan teknik tercanggih sehinggakan tasawwur Islam benar-benar jelas dari segi idea dan praktis di kalangan orang Islam dan difahami oleh bukan Islam. la juga bergantung kepada kejayaan untuk menggerakkan seluruh potensi dengan mengurangkan perbezaan pendapat atau mengurangkan karenah remeh temeh di antara pendukung Islam.inteiek. lemah-lembut malah berperwatakan kepimpinan. Meninjau tajdid sepanjang sejarah dan perspektif umat Islam masa kini.n jihad Siyasi untuk membebaskan umat Islam dari cengkaman kuasa kufar. di negara Sudan mendapat kecaman keras apabila menyertai parti sosialis pimpinan Jaafar . pembaharuan yang diperkenalkan haruslah membebaskan umat dari belenggu sistem riba dan eksploitasi pemodal (kapitalis). Sebaliknya hendaklah melaksanakan secara praktikal dengan turun ke lapangan untuk merawati penyakit sosial. Hasan al-Turabi. Malah mampu menghadapi aktiviti-aktiviti kumpulan atau pertubuhan yang bergerak atas landasan nama kemanusiaan dan kebajikan tetapi tujuannya untuk mengubah identiti umat dan akidah mereka. Dalam konteks ini. tegas. tajdid atau kebangkitan Islam tidak akan mencapai kejayaan hanya dengan retorika kosong yang menyedapkan telinga mendengarnya. Dari sudut ekonomi. maka umat Islam mestilah memahami kaedah-kaedah syariat. mengetepikan sikap ego diri yang menuding kelemahan diri orang lain dengan tidak meneliti (bermuhasabah diri) diri sendiri. fatwa yang lemah. berani. Turut juga diperjelaskan kefahaman yang salah. menghapuskan kejahilan dan kemiskinan hidup.

Di negara Syria. umat Islam memerlukan bank maklumat iaitu maklumat tentang orang lain dan diri sendiri. Dalam aspek sistem . Kemboja. Manakala di pihak yang lain lebih suka menjawab 'tidak' atau 'haram' atas segala perkara yang memerlukan pemikiran mendalam dan ijtihad. Beberapa seminar ekonomi Islam antarabangsa yang mengumpulkan ulama fikah dan pakar ekonomi telah mengambil beberapa keputusan penting. Bosnia. gerakan Islam telah mengambil keputusan untuk membentuk kerjasama dengan golongan bukan Islam bagi halaman 156 menghadapi sistem politik yang lebih zaiim. Malahan sesetengah umat Islam lebih selesa menunggu kehadiran alMahdi al-Muntazar dari Mujadid Muntazar meskipun sebelum ini kemunculan al-Mahdi palsu lebih banyak membawa kepada perpecahan malahan pertumpahan darah. Somalia. malah lebih suka berselisih dari berbaik sangka. Harapan dan cita-cita tanpa infrastruktur yang cukup hanyalah tidak lebih dari sekadar membina istana di atas air. keadaan ini juga berlaku di bidang ekonomi. Di sinilah peranan institusi-institusi pengajian tinggi Islam berperanan dalam alam realiti bukannya dalam keadaan berkabus dan kebekuan. Dalam konteks ini. Ditambah pula terdapat kalangan orang Islam yang lebih menekankan perkara remeh temeh dari soal dasar. apa lagi setelah menerima jawatan rasmi. Kashmir. institusi dan gerakan Islam hendaklah terlebih dahulu mesti berada di kedudukan realiti masa kini dan tidak berdiri di awangawangan. menekankan isu-isu kecil yang bersifat umum.Numairi. Indonesia atau di mana-mana sahaja. Selain di bidang politik. asalkan asas urusannya 'hams' meskipun mungkin sedikit sebanyak bercampur urusan riba. Maka itu sebelum benar-benar terlaksana. Antaranya mengharuskan terlibat dalam institusi dan syarikat yang ditubuhkan di negara Islam dan menawarkan saham kepada awam. Ramai orang Islam yang berkemampuan dari segi ekonomi berlumba-lumba untuk mengerjakan ibadat haji dan umrah berulang-ulang kali tetapi keberatan untuk menghulurkan derma kepada umat Islam yang tertindas di Palestin.

para pemimpin institusi Islam tidak harus muncul sebagai kelas yang gilakan kekuasaan dan pencinta wang. Peranan golongan terpelajar boleh menjadi titik awal yang paling berkesan. serius dan beriltizam merancang secara rapi dan tersusun serta mampu melaksanakan secara berterusan. sikap inilah yang membina fikiran ilmuan yang membuat asumsi umum bahawa ilmu bersifat natural dan tidak natural dari tidak memihak serta berhubungan dengan keperluan kemanusiaan yang lebih tinggi. . hanya para intelektual. (Kaherah: Dar alRisalah. ilmuan. Yusuf al-Qaradawi. para pemikir dan ilmuan kurun ini melepaskan diri mereka dari ideal-ideal dan hanya menyediakan diri mereka menjadi 'hamba' kekuasaan dan wang. Halaman 158 NOTA 1. sarjana. bukan Islam yang ortodoks dan fanatik. Ali Syari'ati. tajdid bukan bererti bermula dari menara gading tetapi dari tengah-tengah rakyat jelata dari suatu gerakan ideologis. malah menggerakkan agama yang sudah menjadi tradisi kepada agama yang mempunyai jiwa. Namun begitu. 23. Pada waktu yang sama.kepimpinan. Menurut Dr.t. Ali Syari'ati lagi. him. tetapi orang awam yang dapat mewujudkannya dalam bentuk tindakan. mahasiswa dan golongan terpelajar yang mengabdikan diri kepada tujuan-tujuan ideologi akan mampu memimpin pergerakan yang progresif dalam sejarah dan halaman 157 menyedarkan umat terhadap kenyataan kehidupan. Dengan meletakkan ilmu menjadi natural. kumpulan yang tangkas. Menurut Dr. Tajdid akan muncul dari kalangan mereka yang dapat menyedarkan fikiran yang tumpul. fikiran yang segar hams dibebaskan dari kerangka agama tradisional yang kaku sehingga pemikiran tersebut dapat menerima Islam melalui bentuknya yang paling sublim iaitu dalam bentuknya sebagai satu ideologi.). al-Hululal-Mustawradah. t. berwawasan. Dalam konteks ini. membangkitkan semangat yang lemah dan tidak berkeyakinan.

8. Yusuf al-Qaradawi. him. him. 59-68. dipetik daripada. Pemikiran Islam MasaKini.Alam al-Islami. 93..cit. 12. Wijhah al. 19-25. 151.cit. 41-46. 31.2. Malik bin Nabi. H. Malik bin Nabi. him. op. 6.cit. Ibid. (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.cit. Abdul Rahman Haji Abdullah. 1987). (Kaherah. Abdul Rahman Hj Abdullah. 151. Tajdid al-Tafkir al-Dinifial-Islam.. 15. 1989). 31. Op... Abdul Rahman Haji Abdullah.. Abdul Hamid Abu Svlsyman. him. 3. All Syari'ati. him. 13. Muhammad al-Bahi. 14.cit. Ibid. 11. 91-97. 1970). Ibid. (tanpa tempat: Penerbit Mi2an. 1991). 34. him. Ali Syari'ati.1968). 1970). him.R. tanpa halaman. Ibid. (USA: International Institute of Islamic Thought. op. him. 4. 91-97. 9.. (Kaherah: tanpa penerbit. Gibb. (Kaherah: Dar al-Fikr. 7. 5. Muhammad Iqbal. him. .. op. 10.Azmahal'Aqlal-Muslim. Ibid. him. tanpa penerbit.A. Ideologi Kawn Intelektual. him. al-Fikr al-Islami al-Hadith. op.

22. 170-173. Malik bin Nabi. 17. 167. 23. op. tanpa halaman. (tanpa tempat: tanpa penerbit.cit.. Ibid. al-Qadayaal-Kuhra. 29.. Sejarah dan Aliran Pemikiran Islam". him. Mohamad Kamil Ab Majid.16. 22. op. 22. 5.cit. 30. Ibid. 25. 24. Ibid. 40. op. Ibid. 30. halaman 159 21. him. Hasan al-Banna. 27. 1991). him. 41. TajdidPerspektifSejarah dan Masa Kini. him. Muhammad al-Ghazali. Ibid. .t.. 128-129.hlm.). Turathuna olFiknfiMazan al-Shar'wa-Al-oql. 20.). dlm. Mohamad Kamil Ab Majid. 2000).. 50-51. Majmu'ah al-Rasail.51.50. t.. 31. 26. 18.jumal Usuluddin. Disember 1996. Malik bin Nabi. (tanpa tempat: tanpa penerbit. him. Ibid. 19.t. him. 28. Abdul Hamid Abu Sulayman. Malik bin Nabi. (Kuala Lumpur: Penerbit Universiri Malaya.42..cit. Abdul Rahman Haji Abdullah..t. him. (USA: International Institute of Islamic Thought. Bil. t. him. him. t. 61-68. him. "Skop...

32. 195. Ali Syari'ati. 42. him. 105.. 123.. 34. 32. him.31. Ibid. him. Ibid. Ibid.hlm. Ibid. him. 37.cit. him... him. him. Ibid..42. 31. 38. 37. 40. him. LATAR BELAKANG DAN PANDANGAN SEMESTA MASYARAKAT MELAYU Hashim Musa Zainal Abidin Borhan Othman Mohd Yatim .. halaman 160 Bab 10 KONSEP. Yusuf al-Qaradawi. 33. Ibid. 39. 35. 43. 16. him. op. op.... 36. Ibid. 16.cit. Ibid.

bahasa Melayu yang menajdi lingua franca atau bahasa perhubungan luas di seluruh kawasan ini. Iban. Melanau. Bugis. Dua elemen yang menjadi faktor utama yang mewarnai wilayah ini sebagai Melayu ialah pertama. Melanau. dan kedua. Estetik Rasional. Istilah Melayu boleh juga ditakrifkan berdasarkan rumpun bangsa dan bahasanya iaitu Melayu tergolong di dalam cabang Melayu-Indonesia yang mengelompokkan bersama-samanya suku Jawa. Murut. Nusantara. Konsep Lambang. seperti berikut: halaman 163 10. Animisme. agama Islam yang dianuti oleh majoriti penduduknya.Konsep dan Pusat Tamadun Melayu. Adat Konsep al-Din. Bajau. Teori Kedatangan Islam. Tanah Jawi dan sebagainya. Cabang Melayu-Indonesia terangkum pula di dalam Rumpun Bahasa Austronesia daripada keluarga bahasa sumbernya iaitu Keluarga Bahasa Austric. Madura.1 KONSEP TAMADUN MELAYU Tamadun Melayu ialah sebuah tamadun yang dibentuk oleh sekelompok manusia yang digolongkan secara luas sebagai kumpulan orang-orang Melayu dan bertempat di suatu wilayah di Asia Tenggara yang dikenali dengan pelbagai nama seperti Gugusan Kepulauan Melayu (Malay Archipelago) atau Gugusan Kepulauan Melayu-Indonesia. Minangkabau. Sunda. . Tawhid. Islam juga disampaikan dengan perantaraan bahasa Melayu dengan kitab-kitabnya tertulis di dalam tulisan Jawi. Alam Melayu. Sasak.2 KEMUNCULAN PUSAT-PUSAT KERAJAAN DAN TAMADUN MELAYU Kerajaan-kerajaan pra-Islam di Alam Melayu terbahagi kepada dua bentuk. Kerajaan Agraria dan Maritim. Adat Sebenar. 10. Mitos Epik Roman. Pandangan Semesta. Sulu dan sebagainya. Aceh. Dinamisme.

iaitu bentuk kerajaan yang kedua. Kerjaan Funan merupakan negeri pertama yang menerima pengaruh kebudayaan India (Hindu. Kemunculan dan pembinaan negara-negara kota dan kerajaan pada zaman ini telah menjadi pusat-pusat kepada pembinaan dan pembentukan tamadun Melayu seterusnya. Melalui peranan pelabuhan entrepot ini. berbentuk agraria yang menjadikan kegiatan pertanian sebagai latarbelakang ekonomi negara. Seterusnya Funan telah berkembang menjadi kerajaan berbentuk maritim. tetapi melalui dasar peluasan kuasa dan perdagangan ia bertukar menjadi kerajaan maritim halaman 164 terpenting dari kurun ke-13 hingga ke-15/16. Antaranya ialah empayar Funan dan kerajaan Angkor di Tanah Besar Asia Tenggara dan Majapahit di Jawa. Srivijaya dari kurun ke-7 hingga ke-11 merupakan kerajaan maritim Melayu yang terpenting yang mendominasi seluruh pesisir laut di utara dan barat Sumatara. Semenanjung Tanah Melayu dan Jawa Barat dan juga perairan Selat Malaka dan Selat Sunda.Buddha). Jambi/Melayu (kurun ke6/7) yang dicantumkan dengan Srivijaya di Palembang (kurun ke-7). sejak kurun pertama Masihi. Lembah Bujang di Kedah (kurun ke-4). Di Pulau Jawa. Kuala Selinsing di Perak (kurun ke-5). pusat-pusat demikian menjadi pintu masuk pengaruh asing yang melahirkan interaksi antara tamadun. Kerajaan demikian memiliki sebuah atau beberapa buah pelabuhan entrepot. Pelabuhan entrepot memainkan peranan penting sebagai pusat persinggahan pedagangpedagang dan pengumpulan dan penyebaran barangan dari Barat ke Timur dan sebaliknya. . Ligor dan Singora di Langkasuka (kurun ke-2). Surabaya dan Tuban di Jawa Timur (pada zaman Airlangga kurun ke-11 dan kerajaan Majapahit kurun ke-13). Antara pelabuhan-pelabuhan entrepot dan kerajaannya ialah Oc Eo di Funan (kurun ke-2). empayar Majapahit di peringkat awal merupakan kerajaan berbentuk agraria di lembah Sungai Berantas. di Sumatra Kan-t'o-li (kurun ke-5).Pertama. yang menjadikan kegiatan perdagangan laut sebagai latarbelakang ekonomi negara.

terdapat tiga teori mengenainya yang telah dikemukakan oleh beberapa orang sarjana. di Laren. Pendapat ini berdasarkan antaranya. kegiatan hubungan perdagangan orang Arab dengan Alam Melayu sejak zaman sebelum munculnya Islam di Semenanjung Tanah Arab. di Brunei bertarikh 1048. Teori kedua menyatakan Islam dibawa daripada China melalui Canton dan Hainan pada kurun ke-9. M. M.3 KEMUNCULAN PUSAT-PUSAT TAMADUN MELAYU PADA ZAMAN ISLAM Dalam konteks kemasukan atau kedatangan agama Islam ke rantau ini. Emanuel Godinho de Eredia. Daripada negeri China. Naquib al-Attas. dan batu bersurat di Terengganu bertarikh 1303. S. S. Teori-teori ini menunjukkan perbezaan pendapat mengenai tarikh dan punca kedatangannya. dan juga kawasan manakah yang menerima agama Islam. Teori pertama menyatakan bahawa Islam dibawa terus dari Semenanjung Tanah Arab pada kurun ke-7. Ini diperkukuh dengan laporan yang menyatakan hakikat bahawa telah terdapat beberapa buah perkampungan atau koloni orang Islam berketurunan Arab di kawasan pantai timur dan barat Sumatera seperti tercatat dalam dokumen kerajaan China. Teori ketiga punca kedatangan Islam adalah daripada India melalui Gujerat. Teori ini dipelopori oleh seorang penults Sepanyol. Naquib al-Attas menegaskan hakikat bahawa kandungan persuratan Melayu Islam dengan konsep dan istilah dan sistem tulisan Jawi yang digunakan menunjukkan sumber Arab atau Timur Tengah sebagai puncanya. Teori ini telah dikemukakan oleh seorang sarjana Belanda Pijnappel yang .Jawa bertarikh 1082. Teori ini dikemukakan oleh John Crawford dan juga oleh Niemann dan de Hollander yang seterusnya mendapat sokongan "Seminar Masuknya Islam ke Indonesia" dan juga Prof. Selain itu. Ini diperkukuhkan dengan hujah bahawa wujudnya hubungan perdagangan di antara Tanah Arab dengan negara China yang membawa kepada kemasukan agama Islam ke negeri China.10. Islam telah dibawa ke Alam Melayu. Antara bukti dan hujah rasional yang dikemukakan ialah penemuan batu bersurat di Campa bertarikh 1039. Kesemua bukti sejarah ini mencatatkan adanya masyarakat Islam dan menunjukkan arah kedatangan Islam ke rantau ini melalui negara China.

diperkukuh oleh Snouck Hurgronje dan J. Makassar (1600). Siapakah yang memainkan peranan dan. P. Bantan (1572). Moquette. Minangkabau (1500) di Sumatera. pendakwah. Kerajaan Johor-RiauLingga (1673). maka muncullah kerajaankerajaan Melayu Islam seperti Perlak-Samudera-Pasai (840) dan kemudiannya kerajaan Islam Aceh (1507). E. pedagang-pedagang India yang telah memeluk agama Islam. Marrison. menyebarkannya kepada rakyat/pengikutnya. datang berdagang ke Asia Tenggara dengan membawa Islam bersama-sama mereka dan menyebarkannya. Ternate (1490). Melalui penyebaran ini. Secara umumnya. Kesultanan Melayu Melaka (1400-1511). Sambas (1580). Sunda Kelapa (1527) dan Mataram (1586) di Pulau Jawa. ketiga-tiga teori ini telah membuktikan secara mutlak bahawa agama Islam telah dibawa masuk ke rantau Asia Tenggara dan ini telah membuahkan interaksi antara tamadun. Pendapat ini diperkukuh dengan halaman 165 wujudnya hubungan perdagangan di antara India dengan rantau ini sejak zaman pra-Islam lagi. Demak (1450). muncul Campa di Indo-China. Para mubaligh. iaitu para pedagang yang juga pendakwah (ada yang berkahwin dengan wanita tempatan dan melahirkan zuriat penyebar Islam seterusnya). Kerajaan-kerajaan Melayu Islam ini memainkan peranan penting . Sulu (1450) dan Magindanao (1490) di Indoesia timur. ulama dan ahli sufi juga berperanan menyebarkan Islam secara hikmah dengan akhlak yang mulia. rasional dan bijaksana. Juga golongan bangsawan tempatan yang terawal memeluk agama Islam. Patani di Selatan Thailand (1500). bagaimanakah agama Islam dapat tersebar di Alam Melayu? Peranan menyebarkan agama Islam telah dijalankan oleh beberapa golongan. Manakala di Tanah Besar Asia Tenggara. Apabila agama Islam bertapak kukuh di India. Kemunculan kerajaan-kerajaan Melayu Islam ini menunjukkan juga peranan yang dimainkan oleh raja dan golongan pemerintah melalui istana dengan memberikan naungan kepada Islam. Teori ini didasarkan pada bukti bahawa wujudnya persamaan batu nisan yang ditemui di Pasai iaitu batu nisan Sultan Malik al-Saleh bertarikh tahun 1297 dan batu nisan Maulana Malik Ibrahim di GrisekJawa dengan yang di Gujerat India namun ini ditentang hebat oleh G. Brunei (1480).

raja perempuan apabila Sultanah Safiatuddin (1641-1675) ditabalkan sebagai pemerintah Aceh. Aceh berkembang selepas kejatuhan Melaka dan mengambil alih peranan penting sebagai pusat penyebaran dan kegiatan agama Islam terutama di kawasan barat Alam Melayu sekitar kurun ke-17. yang menekankan kesamarataan antara lapisan masyarakat. seorang utusan dari Sharif Makkah. Pada zaman pemerintahan Sultan al-Mukammil seorang ulama bernama Abdullah Ariff telah sampai dengan membawa kitab BahrLahut (Lautan Ketuhanan) yang membicarakan ilmu tasawuf. Sultan Syed Maulana Abdul Aziz Syah. kerajaan Perlak dan Samudera-Pasai merupakan pusat tamadun Melayu Islam terawal. . Sultan Iskandar Thani (16361641). Perlak merupakan kerajaan Melayu Islam pertama yang ditubuhkan pada tahun 840 dengan raja pertamanya. Samudera-Pasai pula telah muncul sekitar tahun 1042 sehingga tahun 1450 dengan raja pertamanya. Aceh seterusnya dikuasai oleh raja. Sultan Iskandar Muda Mahkota Alam (1606. selain peranannya sebagai pusat perdagangan dan kuasa politik orang Melayu Islam. yang mengutamakan akhlak dan kehalusan budi bahasa yang dianggap serasi dengan budaya orang Melayu.1636). Antara raja Aceh yang penting dan terkenal ialah Sultan Allaudin Ri'ayat Shah (1588-1604). terdapat beberapa ciri istimewa yang menyebabkan ia dapat diterima dengan meluas oleh masyarakat Melayu di Alam Melayu.sebagai pusat penyebaran dan penegakan tamadun Melayu di Alam Melayu. Peranan Aceh sebagai pusat penyebaran dan kegiatan agama Islam telah menyebabkan ianya digelar Serambi Makkah. Ciri-ciri istimewa ini antaranya agama Islam merupakan agama yang mudah difahami. Di Sumatera Utara ini kemudiannya muncul kerajaan Islam Aceh. Mengenai agama Islam itu sendiri. Raja Pasai bernama Meurah Silau telah diislamkan dan diberi nama Sultan halaman 166 Malik al-Saleh oleh Syeikh Ismail. bersifat rasional dan logikal. Meurah Giri yang menggunakan gelaran Maharaja Mahmud Syah. Seperti yang dinyatakan.

Brunei dikatakan menerima Islam apabila rajanya bernama Awang Alak Betatar memeluk Islam dengan menggunakan gelaran Sultan Muhammad (1363-1402. menunjukkan wujudnya penempatan orang Islam lebih awal lagi di kawasan ini. seorang mubaligh dari Makkah sekitar 1414. Di Pulau Borneo. seorang keturunan Raja Srivijaya yang telah berundur dari Palembang apabila ianya diserang oleh kerajaan Jawa. setengah pengkaji mengatakan pada 1480) Namun penemuan batu nisan bertarikh tahun 1048. Brunei juga menjadi lebih teguh dan berkembang menjelang kurun ke-16 terutama selepas kejatuhan Melaka. dan melalui dasar peluasan kuasa (imperialisme) telah berjaya menguasai wilayah-wilayah di pesisiran Semenanjung dan juga bahagian timur Sumatera di persisiran Selat Melaka sehinggalah kejatuhan ibu kotanya di tangan kuasa Portugis pada tahun 1511. juga sebagai pusat penyebaran dan pengajaran agama Islam. Mindanao) sehinggalah wilayah-wilayah ini jatuh ke tangan kuasa Sepanyol. Sebagaimana Aceh yang mengambil alih peranan Melaka.Di Semenanjung Tanah Melayu. Mula-mula baginda ke Temasik kemudian membuka Melaka yang seterusnya menerima Islam di tangan Makhdum Syed Abdul Aziz. Melaka mencapai zaman kegemilangannya pada pertengahan kurun ke-15. Kekuasaan dan pengaruh Brunei telah berkembang sampai ke Kepulauan Filipina (Sulu. dan di bahagian utara Pulau Borneo pula iaitu pantai barat Sabah dan Sarawak dikuasai oleh pihak Inggeris. Ini didorong oleh tindakan pedagangpedagang dan penyebar (mubaligh) agama Islam yang telah mencari pelabuhan alternatif selain Melaka yang terletak di bawah penguasaan kuasa Portugis yang beragama Kristian. menjadi pelabuhan perdagangan berbentuk entrepot antara dunia timur dan barat yang sibuk. muncul sebuah pusat tamadun Melayu Islam terulung iaitu Kesultanan Melayu Brunei sebagaimana kemunculan kerajaan Islam Aceh dan Kerajaan Johor-Riau-Lingga. Melaka telah dibuka sekitar tahun 1400 oleh Parameswara. Luzon. halaman 167 . Melaka muncul sebagai sebuah pusat tamadun Melayu Islam yang menguasai persisiran Selat Melaka sekitar kurun ke-15 dan awal kurun ke-16.

perkembangan ilmu pengetahuan. Persaingan dan pertembungan antara pusat tamadun Melayu Islam dengan kuasa Eropah Kristian menggambarkan penerusan siri Perang Salib tetapi berlangsung di kawasan dunia timur. Sepanyol.Berdasarkan kemunculan dan peranan kerajaan-kerajaan Melayu Islam atau pusat-pusat tamadun Melayu Islam itu. Kedatangan kuasa-kuasa Eropah iaitu kuasa Portugis. dan kemudiannya Inggeris untuk menakluki dan mendominasi pusat-pusat tamadun Melayu telah memunculkan dan meningkatkan semangat jihad di kalangan masyarakat Islam untuk menentang kuasa-kuasa Eropah yang beragama Kristian ini. Mengenai sistem pendidikan. Belanda. walaupun kemunculannya tidak dapat menyaingi Melaka kecuali kerajaan Islam Aceh. maka istana telah dijadikan pusat kegiatan dan penyebaran ilmu pengetahuan. Undang-undang yang berdasarkan hukum syariah telah diperkenalkan walaupun ia tidak secara menyeluruh.4 KESAN-KESAN KEDATANGAN ISLAM KE ALAM MELAYU Kedatangan dan penerimaan agama Islam telah membuahkan beberapa ciri utama dalam tamadun Melayu sebagai dan telah kesan atau natijah sistem dengan terpentingnya. Pusat-pusat tamadun Melayu Islam ini mengambil alih peranan Melaka. pemerintahan Mengenai empayar sistem politik pentadbiran. Institusi-institusi pendidikan sama ada secara rasmi atau tidak rasmi . 10. sultan dijadikan 'Khalifah Allah di bumi' dibantu oleh golongan penasihat yang terdiri daripada alim ulama dan mufti. ternyata kejatuhan Melaka telah mendorong kemunculan puat-pusat itu secara bertaburan hampir di setiap pelosok kawasan di rantau ini. Di dalam pelaksanaan pentadbiran. Oleh sebab agama Islam menerima naungan daripada istana raja-raja Melayu. sebagaimana yang ditunjukkan di dalam Hukum Kanun Melaka di zaman Melaka dan Batu Bersurat Terengganu 1303. diperkenalkan Uthmaniyah meletakkan 'sultan' sebagai ketua negara dan ketua agama Islam. dan pandangan semesta ternyata agama Islam telah membawa beberapa perubahan dan pembaharuan kepada peradaban Melayu.

Sultan menerima nasihat dan panduan daripada golongan alim ulama dan mufti termasuk dalam melaksanakan undangundang syariah terhadap masyarakat tersebut. Walaupun terletak di dalam lingkungan jaringan tamadun Islam global.w.5 PANDANGAN SEMESTA MELAYU PRA-ISLAM DAN PADA ZAMAN ISLAM . Kesannya.' 10.t. pondok atau pesantren atau di masjid-masjid dan surau-surau telah wujud. mereka juga menerima kesan daripada pancaran tamadun Islam ini. Safawiyah Parsi. Mughal India dan kerajaan-kerajaan Islam di Timur Tengah dan Afrika. Antaranya institusi kesultanan dan sultan sebagai 'Khailfah Allah di bumi' atau Khalifatullahfi l-Ardhi bagi menggantikan sistem beraja berteraskan pengaruh halaman 168 kosmologi Hindu-Buddha. Ini menunjukkan semua golongan tanpa mengira kedudukan sosial berpeluang untuk mendapat dan mempelajari ilmu pengetahuan terutama ajaran Islam. tamadun Melayu dari sudut kebudayaan temyata terus berkembang subur dan bersifat dinamik dengan menyerap unsur-unsur tempatan selagi ia tidak bercanggah dengan akidah dan syariah Islam yang berteraskan konsep Tauhid atau 'mengesakan Allah s. pusat-pusat tamadun Melayu Islam ini menjadikan agama Islam sebagai agama rasmi dan ini secara langsung meletakkan tamadun Melayu di dalam jaringan tamadun Islam global yang berhubungan dengan kerajaan Uthmaniah Turki. Secara umumnya. Mengenai kehidupan masyarakat Melayu di pusat-pusat tamadun Melayu Islam ini. muncullah golongan intelektual terutama alim ulama di beberapa pusat tamadun Melayu Islam dengan karya-karya utama mereka terutama karyakarya berbentuk keagamaan yang disampaikan dalam bentuk persuratan yang dinamakan sastera kitab.antaranya ialah pendidikan di peringkat madrasah.

Oleh itu roh nenek moyang itu perlu ditenangkan melalui upacara pemujaan dan penyajian. penyajian.tumbuhan. bomoh dan dalang merupakan peribadi-peribadi perantara yang boleh menghubungi hyang itu melalui upacara. Dalam konteks ini. pewayangan. Sistem kepercayaan dinamisme ialah kepercayaan kepada tenaga yang ada dalam roh. benda-benda yang boleh mendatangkan kesan baik dan buruk kepada manusia. halaman 169 Namun begitu dalam sistem kepercayaan pra-Hindu-Buddha ini. tumbuh. roh dan semangat yang mempunyai perwatakan sendiri. maka timbullah istilah semhahyang iaitu menyembah roh jelmaan luhan. juga wujud kepercayaan kepada roh nenek moyang yang dinamakan hyang yang seerti dengan poyang atau moyang. Dalam masyarakat Melayu tradisional ini. perbomohan dan sebagainya.5. 'tuhan' . sistem kepercayaan masyarakat peribumi berasaskan 'animisme' dan 'dinamisme'. ada pendapat yang mengatakan bahawa telah wujud agama tauhid iaitu kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa di Alam Melayu.10. Sistem kepercayaan animisme bermakna kepercayaan bahawa setiap benda (objek) ada jiwa. serapah. pawang. Roh nenek moyang ini dipercayai masih berada di kalangan mereka dan mempunyai tenaga yang kuat yang boleh mempengaruhi kehidupan mereka. jiwa dan semangat dalam diri manusia. haiwan. Bahawa perkataan 'Tuhan' itu sendiri berasal daripada perkataan 'tuha-an' iaitu gandingan perkataan 'tuha' yang bermaksud 'tua' danakhiran'an'. Kepercayaan dinamisme ini melahirkan magis iaitu penguasaan terhadap tenaga ghaib dengan perbuatan atau upacara tertentu yang dilakukan oleh bomoh dan pawang.1 Masyarkat Melayu Praagama Hindu dan Buddha Menurut persejarahan awal di rantau Alam Melayu ini. Kepercayaan ini pula telah melahirkan peraturan atau pantang larang tertentu dalam sesuatu masyarakat. penyembelihan.upacara tertentu berbentuk pemujaan atau penyembahan iaitu jampi. sehingga tenaga ghaib itu dapat dipergunakan untuk keuntungan sendiri atau untuk kerugian kepada orang lain. Hyang itu juga ada yang dianggap sebagai jelmaan Tuhan yang perlu dipuja dan disembah.

Namun begitu terdapat pandangan yang menyatakan kesan pengaruh Hindu-Buddha ini hanya berlaku pada lapisan atas masyarakat Melayu iaitu golongan pemerintah dan bangsawan sahaja tetapi tidak menyerap ke segenap lapisan masyarakat Melayu terutama di lapisan bawahan iaitu golongan rakyat jelata yang masih mengamalkan kepercayaan animisme dan dmamisme.membawa maksud 'yang paling tua' dan yang tidak berpermulaan'. Maka timbulah konsep Sang Hyang Tunggal yang bermaksud Tuhan yang Maha Esa'. Bhagavad Sita dan Baratayudha. Oleh yang demikian. Mengenai aspek politik dan pentadbiran. ternyata ajaran agama Hindu dan Buddha yang lebih diutamakan bukan aspek rasional dan intelektual yang bersendikan akal budi dan pengetahuan akiiah.5. pengaruh ini tidak benar-benar melibatkan keseluruhan doktrin atau ajaran murni yang terdapat dalam falsafah Hindu-Buddha asli yang luhur itu. yang merupakan peninggalan daripada agama Tauhid yang dari permulaan (primordial) dibawa oleh para Nabi. kedudukan raja-raja dari aspek spiritual dan peranan fizikal diperkukuhkan melalui upacara keagamaan untuk menjadikan raja-raja sebagai peribadi yang luhur.perkara yang membesarkan dewa-dewa supaya dapat dikaitkan dengan kedudukan dan status raja sebagai penjelmaan dewa-dewa seperti yang telah diungkapkan oleh konsep 'dewaraja'. 10. suci dan kudus. upacara dan penyembahan keagamaan menjadi lebih tersusun dan berbentuk rasmi. Hanya yang dipentingkan ialah perkara. Melalui konsep ini.2 Pandangan Semesta Melayu Pengaruh Agama Hindu dan Buddha Dengan kedatangan agama Hindu-Buddha di rantau Alam Melayu ini. Mengenai aspek kesusasteraan dan aestetik. bukan aspek falsafah dan penghujahan . Ajaran agama Hindu-Buddha juga telah mengalami proses sinkritisme atau penyerapan dengan kepercayaan tempatan yang asli untuk membentuk satu kepercayaan baru yang saling melengkapi. pengaj aran daripada kitab-kitab suci agama Hindu seperti Mahabarata.

tetapi aspek-aspek kesenian. adat api membakar. dan mengenai kehidupan mereka sama ada dari segi sosial dan bukan sosial. Manusia Melayu juga di dalam alam ini terdapat makhluk lain dan ada manusia lain yang wujud di samping mereka. Begitu juga apabila manusia Melayu berinteraksi dengan alam maka ini akan melahirkan satu konsep yang cukup pentinguntuk mendasari kehidupan mereka. Hikayat Pendawa (daripada Mahabharata) dan lain-lain. roman. Hikayat maharajaRawana (daripada Ramay ana). keindahan.5. keagungan dan ketakjuban yang lebih ditekankan. keromantisan. iaitu 'peng alam .metafizik yang rasional yang diutamakan. adat angin menyejukkan'.3 Pandangan Semesta Melayu dan Pengaruh Agama Islam Bagi masyarakat Melayu. golongan agama dan rakyat jelata sedikit sebanyak telah menular ke dalam sistem sosial kelompok Melayu. Juga unsur-unsur kesusasteraan Hindu dari segi epik. Maka muncullah epik Hikayat Sri Rama (daripada Ramayana). para bangsawan. Keseluruhan kedinamikan hubungan sosial sesama manusia melahirkan sistem budaya. pandangan semesta Melayu' berpusat kepada manusia (man-centered). 10. sistem politik dan sebagainya. sistem ekonomi. sistem sosial. mitos dan sastera keperwiraan yang ditekankan menjadi amat popular di kalangan golongan bangsawan di istana dan kraton di rantau Alam Melayu. kesan daripada aspek-aspek ajaran Hindu ini seperti sistem penglapisan masyarakat (sistem kasta) yang memisahkan golongan raja. halaman 170 Namun begitu. keharuan. Konsepsi 'adat yang sebenar adat' (iaitu hukum alam) merupakan contoh terbaik pandangan semesta manusia Melayu sebagaimana digambarkan di dalam pepatahnya iaitu 'adat air membasah. bertitik-tolak kepada tanggapan mereka terhadap alam sama ada alam nyata (fizikal) atau alam ghaib (spiritual).

Lantaran pandangan semesta Melayu berpusat kepada manusia Melayu {man-centered). Kedatangan agama Islam ke Alam Melayu sebenarnya telah memantapkan keseluruhan pandangan semesta Melayu dan berlakunya proses pentakrifan semula tentangnya. ketakwaan. Juga terangkum dalam konsep tauhid ialah prinsip tentang kejadian alam semesta sebagai ciptaan Tuhan untuk memanfaatkan manusia di dunia ini dan untuk menjadi satu tanda atau bukti bagi wujudnya Rabbul'alamin Tuhan Semesta Alam. Demikian juga segala amalan yang jahat akan halaman 171 mendatangkan keburukan kepada pelakunya baik di dunia ini lebih-lebih lagi di akhirat nanti sebagai balasan muktamadnya.w. Juga agama Islam memasukkan kepercayaan kepada alam akhirat sebagai natijah atau hasil daripada kehidupan manusia di alam dunia ini.t. Juga dikaitkan dengan konsep tauhid tentang kejadian manusia sebagai hamba Tuhan atau 'Abdullah. pemujaan. dan juga Tauhid 'Uludiyah iaitu penyembahan. Ayat-ayat di dalam kitab suci Al-Quran bukan sahaja ditafsirkan untuk mengetahui segala rahsia tersembunyi dalam kewujudan Tuhan. Amalan yang baik di dunia bukan sahaja memanfaatkan kehidupan di dunia tetapi lebih-lebih lagi kehidupan di akhirat sebagai natijah atau hasil yang muktamad. Interaksi dengan alam juga membolehkan manusia Melayu memahami persoalan kosmologi mereka sama ada yang berbentuk makrokosmik yang luas dan tinggi (alamjagat raya) atau berbentuk mikrokosmik iaiatu alam kecil (diri manusia). Pemilik dan Pentadbir yang tunggal bagi alam ini. Konsep tauhid mengandungi Tauhid Rahuhiyah iaitu mempercayai Tuhan yang esa sebagai Rabb Pencipta. tetapi juga untuk mengukuhkan keyakinan. dan sebagai wakil Tuhan di alam dunia ini atau Khalifatullahfi l-Ardhi. pengharapan dan permohonan hanya kepada Tuhan yang satu bukan kepada dewa-dewa. dan menyedari bahawa seluruh hidup mereka juga berfokus dan terarah kepada Tuhan (god-centered). maka manusia Melayu . dan ketauhidan mereka kepada Allah s. sebagai sebahagian daripada pandangan semesta Melayu. roh dan semangat.an (pengalaman)'.

439-440. dan T. E. Arnold. 5. him. him. Lihat G. 124. dan Islam dalam Sejarah dan Kebudayaan Melayu. Al-Attas. Jaringan Ulama: Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara 7. Lihat D. Hall. W.J.w. Justeru itu. The Preaching of Islam. Tate. J. (Lahore: Muahmmad Ashraf. 6. 1968. N. D. 8.) dan 'hablumminannas' (hubungan manusia dengan manusia). 1972. 1968). 24. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Kebangsaan. . (Kuala Lumpur: Macmillan. him. 1963. Ibid. pandangan semesta Melayu juga turut dibentuk berasaskan kepada 'hablumminallah' (hubungan manusia dengan Allah s. (Kuala Lumpur: DBP. Risalah SeminarSejarah Masuknya Islam ke Indonesia. The Making of Modem South-East Asia. 4. M. 2.t. Ibid. 1969). 364. 1994). Abadke-17dan ke-18.W. Drewes. BKI. 1995). A History of South-East Asia. 1977. Kuala Lumpur: Oxford University Press. yang Maha Berkuasa. "New Light on the Coming of Islam to Indonesia?". (Bandung: Penerbit Mizan. 265. M.menyedari dan menyakini bahawa Allah s. G. Lihat S.t. him. Preliminary Statement on A General Theory of the IslamizationoftheMalay-IndonesianArchipelago. 24.w. Maha Mengasihani. him. Azyumardi Azra. 9. halaman 172 NOTA 1.. Ibid 3.

Jati Diri. Seni Estetik. Ontologi. Sosialisasi. KESENIAN. Epistemologi. Antaranya ialah Batu Bersurat Kedukan Bukit bertarikh 683 Masihi dan Batu Bersurat Talang Tuwo bertarikh 684 Masihi di Palembang. terdapat tinggalan sejarah yang menyatakan penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi bagi kerajaan. Pendidikan Formal dan Tak Formal. Pola dan Motif. Genre Lisan dan Tulisan.kerajaan awal di rantau Alam Melayu. Kreativiti. melalui kaedah arkeologi telah ditemui batu-batu bersurat atau prasasti di sekitar Palembang. Kosmologi. PROSES SOSIAUSASI DAN FEMBUDAYAAN MASYARAKATMELAYU Abu Hassan Sham Hashim Ismail Hashim Musa Rahmah Bujang Yaacob Harun Prasasti Batu Bersurat. Batu Bersurat Kota Kapur bertarikh 686 Masihi di Pulau Bangka dan Batu Bersurat Karang Berahi bertarikh 692 Masihi di Jambi. Rasionaliti. Lingua Franca.1 BAHASA MELAYU SEBAGAI WAHANA KEPADA PERTUMBUHAN TAMADUN MELAYU Dalam sejarah pertumbuhan tamadun Melayu. Peribadi Melayu. Bahasa Rasmi. Kitaran Hidup. Kandungan inskripsi pada batu-batu bersurat ini membuktikan dengan jelas penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa . 11. Tulisan Jawi. Kawalan Sosial.halaman 173 Bab 11 BAHASA. KESUSASTERAAN. Nilai. Dalam konteks penggunaan bahasa Melayu di zaman empayar Srivijaya. dan juga di beberapa tempat yang berdekatan. yang dipercayai berperanan sebagai ibu kota (pusat) empayar agung Melayu ini.

bangsa. negeri. purnama. pancalogam. Namun setelah kerajaan Srivijaya menakluki kerajaan Melayu itu dan . penjara. neraka. Bahasa Melayu sebagai bahasa pemerintahan Srivijaya telah berkembang dari segi kosa kata.rasmi. hantu. hari. syurga. agama. puja. baginda. satria. kala. suka. kurnia. pesaka. budi. kuasa. masa. rupa. sastera dan bijaksana". Antara contoh kata pinjaman daripada bahasa Sanskrit ialah "anggota. cita. raja. panglima. Kerajaan ini wujud kira-kira selama enam ratus tahun iaitu sekitar kurun ke7 sehingga kurun ke-14. barat PulauJawa. puji. sendi. peti. mastika. sutera. bangsa. perdagangan dan lain-lain kegiatan yang dikaitkan dengan urusan rasmi bagi sesebuah empayar yang besar. dewasa. tembaga. kawasan Segenting Kra dan Semenanjung Tanah Melayu. Srivijaya melaksanakan dasar peluasan kuasa (imperialisme) dengan menguasai keseluruhan Kepulauan Sumatera. kapas. pentadbiran. budaya. cinta. jentera. Pada mulanya bahasa Melayu hanya merupakan satu bahasa kumpulan etnik Melayu dan kerajaan Melayu kecil (kerajaan Malayu-Jambi) yang terletak di kawasan daerahJambi sekarang. merdeka. bonda. menurut catatan ahli pelayaran Cina. pertama. guru. punca. istilah dan daya pengungkapannya dengan penyerapan daripada bahasa Sanskrit sehingga menjadi bahasa agama. derma. kepala. emas. jiwa. dan malahan sehingga sampai ke Sri Lanka. dara. perantaraan) pembentukan sebuah tamadun Melayu. paduka. saudara. nama. menteri. bidadari. kota. suami. teruna. keris. pujangga. tentera. ketika. pangkat. bahasa. angka. permata. seni. isteri. kunci. dewata. hulubalang. neraca. denda. duka. bahasa pemerintahan dan secara umumnya merupakan bahasa wahana (saluran. sastera. senjata. Isi kandungan pada batu-batu bersurat (yang terserap dengan pinjaman perkataan halaman 175 Sanskrit sebanyak kira-kira 30 peratus) menunjukkan dengan jelas kewujudan sebuah kerajaan yang agak besar yang bernama Srivijaya (daripada bahasa Sanskrit bermakna "kejayaan yang gilang-gemilang'). sentiasa. kerja. dosa.

Namun begitu. Pada waktu yang sama. sehingga kuasanya melangkau ke Pulau Sumatera dan Semenanjung Tanah Melayu. Mengenai kedatangan agama Islam ke Alam Melayu ini. agama. kesenian dan kesusasteraan. aspek-aspek kemanusiaan dan kemasyarakatan yang lain. penemuan batu nisan di Leran. bahasa Melayu halaman 176 seterusnya telah mendapat satu tenaga baru atau menerima sunrikan baru dalam proses perkembangannya iaitu kedatangan agama Islam. maka bahasa Melayu telah berkembang dan meningkat maju selaras dengan tahap perkembangan kerajaan itu.mengambil bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi kerana kecekapan bahasa itu. ekonomi dan perdagangan. bukti pertama yang menunjukkan penggunaan bahasa . politik dan pentadbiran. Palembang diletakkan di bawah penguasaan Majapahit. Surabaya di Jawa Timur yang dikatakan bertarikh 481 Hijrah atau bersamaan 1082 Masihi. Inilah zaman kegemilangan pertama bahasa Melayu yang telah menjadi wahana dan pengantar kepada sebuah kerajaan dan tamadun Melayu yang pertama yang merentasi beberapa wilayah di Alam Melayu. Raja Pasai yang dikatakan bertarikh 696 Hijrah bersamaan 1297 Masihi dijumpai di Pasai. dan batu nisan Sultan Malik al-Saleh. Walaupun pendukung utama bahasa Melayu iaitu Srivijaya mengalami kemerosotan dan akhirnya runtuh. kerajaan Srivijaya sedang mengalami zaman kemerosotan sehinggalah ibu kotanya. maka kerajaan ini menjalankan dasar peluasan kuasa (imperialisme) melalui penaklukan ke atas seluruh PulauJawa dan kawasan berdekatan. Apabila kerajaan Majapahit yang ditubuhkan oleh Raden Wijaya pada tahun 1293 semakin berkembang. Tulisan Pallawa dari India telah digunakan dan ratusan istilah daripada bahasa Sanskrit dalam pelbagai bidang kehidupan telah diserap ke dalam bahasa Melayu terutamanya dalam bidang ilmu pengetahuan. antara tanda yang terawal ialah penemuan batu nisan di Brunei yang dikatakan bertarikh 447 Hijrah atau bersamaan tahun 1048 Masihi.

Malagas! (Madagascar). yang terhasil dari cetusan dan dorongan secara langsung danpada sumber tamadun Islam iaitu A I.golongan tertentu sebaliknya turut disebarkan dan diajarkan di kalangan rakyat jelata sama ada melalui pendidikan dan pengajaran secara rasmi (formal) atau tidak rasmi seperti di madrasah. pondok atau pesantren. akali dan intelektual. dan pelaksanaan hukum Islam (syariah) dalam sistem pemerintahan dan pentadbiran. tumpuan terhadap ilmu pengetahuan dan persuratan bukan lagi menekankan aspek estetik. dan Afrika Selatan. Kandungan batu bersurat ini menunjukkan dengan jelas kedudukan agama Islam sebagai agama rasmi bagi sesebuah kerajaan Melayu. Kitab-kitab Melayu yang tertulis dalam tulisanJawi telah tersebar meluas ke merata pelosok kawasan di Alam Melayu termasuk tempat-tempat penghijrahan yang baru seperti Sri Lanka. pada zaman pengaruhan agama HinduBuddha la terkongkong di kawasan istana dan kraton.3 BAHASA MELAYU SEBAGAI BAHASA PENGANTAR Kawasan dunia atau rantau ini diberikan nama rantau Alam Melayu.2 PENGARUH AGAMA HINDU-BUDDHA DAN ISLAM Dalam bidang ilmu pengetahuan. Tulisan .Quran dan A lHadis (Sunnah). Dengan kedatangan agama Islam. surau ataupun di rumah-rumah alim ulama. Sumber tamadun Islam ini memberikan penekanan kepada aspek kerasionalan berdasarkan akal budi dan ilmu yang sahih dan nyata. tetapi kepada yang lebih rasional. sebagai pusat ilmu pengetahuan.Melayu untuk mengungkapkan ajaran agama Islam ialah Batu Bersurat Terengganu yang bertarikh 702 Hijrah bersamaan 1303 Masihi. 11. ketakjuban. iaitu di kalangan bangsawan dan pemermtah. Gugusan Kepulauan Melayu atau TanahJawi kerana agama Islam yang tersebar dan dianuti berkembang melalui penggunaan bahasa Melayu dan kitab-kitab Melayu Jawi. Dalam perubahan dan perkembangan ini. ilmu pengetahuan tidak lagi dikongkong atau dibataskan kepada golongan. 11. romantis. masjid. daya khayalan dan imaginasi.

Penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar agama Islam telah meningkatkan taraf. terdapat peranan yang telah dimainkan oleh daerahdaerah atau wilayah. Antara faktor yang menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar penyebaran. Kelantan. Istilah 'Jawi' besar kemungkinan berpunca daripada istilah Arab. kosa katanya tanpa banyak perlambangan dan tafsiran yang berlapis-lapis. Patani) dalam penyebaran agama Islam ke seluruh Alam Melayu dan sebahagian daripada Indo-China. Riau). Al-Jawah bermaksud 'tanah hujung' merujuk kepada hujung utara Sumatera. dan di Semenanjung Tanah Melayu (Melaka. dan teologi yang rasional dan logikal. Istilah-istilah yang baru dan cara penghujahan dan pernyataan yang baru demi mengungkapkan penegasan dan penghujahan yang lebih rumit dan kompleks tetapi lebih tepat. penyampaian. Johor. Terengganu. al-Jaivah iaitu namauntuk merujuk kepada utara Pulau Sumatera (Perlak-SamuderaPasai-Aceh) yang mula-mula menerima agama Islam. Karya terawal yang dijumpai setakat ini ialah terjemahan kitab Aqa'idal-Nasafi daripada bahasa Arab. kecekapan dan kewibawaannya.halaman 177 Jawi telah digunakan sejak permulaan kedatangan Islam. mubaligh-mubaligh Kristian yang datang ke Alam Melayu juga telah menggunakan bahasa Melayu dan tulisan Jawi untuk menyebarkan ajaran agama itu. sifat . Terjemahan kitab Injil ke dalam bahasa Melayu tertulis dalam tulisan Jawi.wilayah Melayu di Sumatera (Aceh. yang menghuraikan hakikat. Juga bahasa Melayu telah mencapai taraf lingua franca atau bahasa perantaraan di kalangan penduduk wilayah ini pada zaman empayar Srivijaya. Jawi ialah adjektif al-Ja'wah dan tulisan ini telah mengambil alih peranan tulisan Pallawa dan Kawi dari tamadun India untuk mengeja bahasa Melayu. Dengan kedatangan kuasa dan pengaruh Barat. Karya-karya yang demikian telah muncul dengan subumya dalam kurun ke-16 dan ke-17 yang memperkatakan tentang metafizik. dan persuratan Islam di Alam Melayu adalah kerana sifat dalaman bahasa Melayu yang sederhana. Di samping itu juga. falsafah. cekap dan tepat. persis dan saintifik.

teratur. dan tersusun. Namun dari segi yang lain Barat juga membawa semangat dan elemen rasionaliti dalam ilmu pengetahuan dan pendidikan. melalui proses berfikir yang bertahap-tahap. ekonomi dan juga. dalam aspek pemikiran orang Melayu Islam iaitu kemasukan fahaman sekular yang menjejaskan pemikiran dan pegangan orang Melayu Islam sehingga menimbulkan satu keadaan kecelaruan ilmu. 11. Oleh itu. Ciri-ciri keintelektualan itu dapat dilihat pada proses berfikir secara kreatifdan juga pada kerasionalan idea dan hujah yang dapat pula dipertanggungjawabkan alasannya. telah meningkatkan lagi kecekapan dan kewibawaan bahasa Melayu sehingga menjadi bahasa pengantar ilmu pengetahuan yang tinggi pada masa ini. 11. iaitu unsur yang telah pun disemai oleh Islam halaman 178 sebelum ini. dalam . menurut Syed Muhammad Naquib al-Attas.dan sumber ilmu (epistemologi).4 KEDATANGAN BARAT DAN PENGARUH KE ATAS BAHASA MELAYU Kedatangan kuasa Barat telah membantutkan perkembangan tamadun Melayu dari aspek politik dan pentadbiran.5 TRADISI KEINTELEKTUALAN DAN KESUSASTERAAN DI ALAM MELAYU Secara umumnya. keintelektualan membawa makna keadaan atau sifat penggunaan fikiran yang mendalam dalam mencari sesuatu jawapan atau penyelesaian yang menuju ke arah kesempurnaan. hakikat kewujudan (ontologi) dan hakikat alam semesta (kosmologi) yang sebenarnya menjadi tunjang dan asas akidah Islam. dan penggunaan bahasa Melayu sebagai pengantar pendidikan sepenuhnya. pendedahan ilmu pengetahuan yang lebih saintifik dan rasional dalam sistem pendidikan orang Melayu di Malaysia dan juga di Indonesia.

kesusasteraan di Patani sekitar tahun 1500-1900. dan di Riau sekitar tahun 1673 sehingga tahun 1911.lain. dan proses berkehendak (to will) melalui keinginan nafsu.mencari sesuatu jawapan atau menyelesaikan sesuatu masalah. simpulan bahasa. Pasai sekitar tahun 1250-1524. Keintelektualan dibezakan daripada proses merasa {to feel) dengan pancaindera. cerita binatang. menampakkan ciri-ciri akal budi dan kebijaksanaan orang Melayu menangam segala gelagat penghidupan yang terhasil daripada proses pengintelektualan orang Melayu sepanjang zaman. cerita jenaka. peribahasa. Sastera lisan misalnya yang diperturunkan daripada satu generasi ke satu generasi melalui proses sosialisasi anggota masyarakat merupakan satu unsur local genius kebijaksanaan tempatan. yang memperlihatkan kekreatifan dan kebijaksanaan berfikir anggota masyarakatnya yang bermula pada zaman praliterasi. Bentukbentuk ucapan lisan yang lain seperti pantun. pepatah-petitith. kesusasteraan zaman Palembang sekitar tahun 1650-1824. diikuti kesusasteraan zaman Johor 1528-1779. Tradisi keintelektualan Melayu boleh dilihat pada hasil-hasil kesusasteraan yang terdiri daripada bentuk lisan dan tulisan. Melaka sekitar tahun 1400-1511. legenda. Sejarah keagungan perkembangan pusat-pusat keintelektualan dan kesusasteraan Melayu yang bertulis bermula dengan kemunculan empayar Srivijaya sekitar tahun 650-1200. Bentuk-bentuk sastera lisan itu misalnya cerita penglipur lara. cerita asal-usul dan lain. . Istana-istana raja Melayu merupakan pusat kegiatan keintelektualan dalam tamadun Melayu Islam. Bentuk lisan dan tulisan berkembang secara terus-menerus selaras dengan perkembangan tamadun Melayu. cerita nasihat. secara langsung telah mencetuskan perkembangan hasil-hasil kesusasteraan Melayu mengikut tahap perkembangan kerajaan dan kemampuan pengarang-pengarangnya di halaman 179 istana-istana raja Melayu. mitos. Keagungan kerajaan-kerajaan Melayu tradisional tersebut. seloka dan seumpamanya (yang kemudiannya dirakam dalam bentuk tulisan). di Brunei bermula dengan pemerintahan sultan ketiganya iaitu Sultan Sharif All (1425-1432).

Hikayat Nabi Wafat. Hikayat Bulan Berbelah. pahlawan dan sejarah seperti Hikayat Raja-Raja Pasai. Namun sastera lisan dan hasil karya pada zaman pengaruh Hindu masih dikekalkan. kesusasteraan Kegiatan Melayu kemudiannya lanjutan agama dari Islam Perkembangannya merupakan penyebaran kesusasteraan diteruskan di Melaka dan pada zaman inilah. Hasil-hasil kesusasteraan dipenuhi dengan ciri kesusasteraan agama khususnya sastera kitab. Walaupun karya-karya kesusasteraan zaman ini umumnya ditulis dalam bahasa Sanskrit. para sahabat. dan Hikayat Muhammad Hanafiyah. cerita nabi-nabi. hasil kesusasteraan yang bertulis di atas bahan-bahan yang lain tidak kedapatan atau ditemui. . kisah mengenai nabi-nabi dan pahlawan Islam telah 'dimelayukan'. Hikayat Amir Hamzah. Kegiatan berpindah keintelektualan ke Melaka. Antara karya yang terhasil pada zaman ialah Hikayat Nur Muhamammad. namun terdapat juga bentuk penulisan dalam bahasa Melayu kuno seperti yang tercatat di atas batubatu bersurat. Di sini muncul bahasa Melayu persuratan yang bertindak sebagai wahana atau alat untuk penyebaran agama dan kesusasteraan Islam. riwayat hidup Nabi Muhammad. dan tulisanJawi merupakan tulisan yang digunakan dalam kesusasteraan Melayu. dan juga cerita rekaan berkenaan Nabi-nabi seperti Hikayat Nabi Yusuf dan lain-lain. Pada zaman Melaka ini. Manakala cerita-cerita berkenaan ketokohan pahlawan Islam turut tersebar di Pasai contohnya Hikayat Muhammad Hanafiyah. sastera undang-undang iaitu Hukum Kanun Melaka (Undang-undang Melaka) dan Undang-undang Laut Melaka menjadi panduan kepada peraturan mentadbir negeri dan dalam menegakkan keadilan masyarakat umum. Hikayat Nabi Mi'raj.Srivijaya merupakan pusat kebudayaan Melayu tertua yang memainkan peranan penting dalam perkembangan keintelektualan dan kesusasteraan Melayu tradisional. Walau bagaimanapun. Melayu dan Pasai. Pada zaman Pasai kegiatan kesusasteraan pula lebih banyak dikaitkan dengan kegiatan kerajaan ini sebagai kerajaan Melayu yang pertama menerima dan memeluk agama Islam di Alam Melayu.

Alim ulama lebih menumpukan kegiatan perkembangan agama Islam di Aceh berbanding di Johor. Fahaman ini ditentang oleh Syeikh Nuruddin al-Raniri yang berasal dari Gujerat tetapi telah menyerap dalam kebudayaan Melayu. Namun begitu. ketika ini Johor tidak dapat bersaing dengan Aceh yang merupakan kuasa politik dan ketenteraan dan pusat perdagangan dan kebudayaan Melayu terpenting di persisiran Selat Melaka. . Syamsuddin al-Sumatra'l dengan karyanya berjudul Mir'atal-Mu'min. kesusasteraan zaman ini paling dominan ditandai dengan penulisan hikayat klasik Melayu seperti Hikayat Hang halaman 180 Tuah. Keempat-empat orang tokoh ini banyak menghasilkan karya agama iaitu Hamzah Fansuri dengan karya seperti Sya'ir Perahu. Syeikh Nuruddin al-Raniri dengan karyanya berjudul Hujjah al-Siddiq li dafa 'al-'Zindiq dan Tihyanfi Ma 'rifat al-Adyan. Aceh berkembang pesat dengan penulisan kesusasteraan agama dan penulisan sejarah. ada juga tokoh yang mengambil jalan tengah dalam perselisihan ini iaitu Abdul Rauf al-Singkeli. dan juga kerajaan Islam Aceh. Dikatakan Aceh mengambil alih peranan yang sebelum im dikembangkan oleh Pasai dan Melaka. Mengenai kerajaan Islam Aceh (1500-1900).Kejatuhan Melaka pada tahun 1511 di tangan kuasa Portugis menyebabkan pusat keintelektualan dan kesusasteraan Melayu telah berpindah ke kerajaan Johor yang telah diasaskan sebagai kesinambungan tradisi Melaka. Adat Raja-raja Melayu dan Sejarah Melayu atau Sulalat al-Salatin. dan Abdul Rauf al-Singkeli dengan karyanya berjudul Mir'at al.Tullab. Selain Syeikh Nuruddin. Sya'ir Burung Pinggai dan Syarab al-Asyikin. Kesusasteraan zaman Aceh mencapai zaman kemuncaknya pada kurun ke-17 dengan kemunculan nama-nama seperti Hamzah Fansuri dan Syamsuddin alSumatra'l yang membawa fahaman wahdatui al-wujud. Walau bagaimanapun. Manakala kesusasteraan undang-undang seperti Umlang-undangJohor diadaptasi dari Hukum Kanun Melaka. ia merupakan salah satu pusat keagungan tamadun Melayu tradisional untuk selama empat kurun lamanya.

Islam menjadi agama rasmi sesudah rajanya memeluk Islam pada awal kurun ke-16 dan dengan itu bermulalah kegiatan keislaman yang kuat melalui sistem pendidikan Islam secara sistem pondok yang telah melahirkan masyarakat Islam dan para ulama Islam yang kukuh dan berpengaruh. antaranya ialah Furu 'al-Masa 'il.Di Palembang. Ulama lain yang termasyhur ialah Syeikh Ahmad bin Muhammad Zain al-Fatani (1856-1906) yang telah belajar di Patani kemudian ke Haramain dan juga pernah ke Baitui Muqaddis (untuk belajar ilmu perubatan). Karyanya yang berjumlah tidak kurang daripada 57 buah yang mencakupi hampir semua bidang pengajian Islam. Sumatera dalam bidang karya agama muncullah Syeikh Abdul Samad al-Palembani dengan karyanya berjudul Hidayat al-Salikin. Antara ulama Patani yang paling terkenal ialah Syeikh Daud bin Abdullah al-Fatani (1740-1847) yang mula-mula belajar di Patani kemudian ke Aceh dan seterusnya ke Haramain (Makkah dan Madinah). Di samping itu muncul tokoh-tokoh seperti Syihabuddin bin Abdullah Muhammad. mulai meningkat sebagai pusat kebudayaan. Sair al-Salikin dan lain-lain. Pondok. Kemas Fakhruddin. Beliau juga telah menjadi penyelia bahagian penerbitan Melayu bagi Percetakan Kerajaan Turki di Makkah pada tahun 1884. kebangkitan Riau sebagai pusat keintelektualan dan keilmuan Melayu telah bertambah kukuh apabila golongan pembesarnya sendiri termasuklah Yang Dipertuan Mudanya menjadi pendukung dan penggerak utama kegiatan itu. yang merupakan sebahagian daripada kerajaanJohorRiau-Lingga.pondok di Patani pada kurun ke-18 dan ke-19 mempunyai status yang tinggi kerana sumbangannya melahirkan barisan ulama yang diiktirafdi seluruh Alam Melayu. Satu . Pada masa Raja All bin RajaJaafar (1845-1857) menjadi Yang Dipertuan Muda Ke-8. kemudian ke Universiti al-Azhar di Kaherah sebagai anak Melayu yang pertama belajar di universiti itu. Riau. Muhammad Muhyidin bin Syihabuddin dan Kemas Muhammad bin Ahmad. keintelektualan dan kesusasteraan Melayu pada masa pemerintahan Yang dipertuan Muda Ke-4 iaitu Raja Haji Syahid fi Sabilillah (1778-1784). halaman 181 Seterusnya. Di Patani.

realisme dan humanisme dalam kaedah berfikir dan pengungkapan orang-orang Melayu. dan pengajian tentang nahu dan morfologi bahasa Arab. Syed Syeikh al-Hadi yang banyak dipengaruhi keintelektualan Mesir. kedatangan Barat yang membawa pengaruh sekularisme. Syeikh Muhammad Abduh telah berpecah dengan Jamaluddin al-Afghani. Gerakan kebangkitan semula Islam tiba ke rantau Alam Melayu melalui tokoh. dan kedua. Cetusan daripada pemikiran demikian telah melahirkan sebarisan orang-orang Melayu Islam yang dikenali sebagai 'kaum muda' dengan idea pembaharuan menentang amalan dan pemikiran Islam yang didukung oleh ulama-ulama tradisional Islam dan badan-badan Islam kerajaan yang dinamakan sebagai 'kaum tua'. dicetuskan oleh dua elemen yang utama iaitu pertama. Selain daripada Raja All Haji. la terpengaruh dengan sifat-sifat romantis yang terdapat dalam novel-novel Mesir. Melalui karya ini. Berikutan daripada perkembangan tersebut. Tokoh karyawan yang paling menonjol di Riau pada kurun ke-19 ini ialah Raja All Haji (1808/9-1872) melalui karya-karyanya yang pelbagai jenis berjumlah tidak kurang daripada 12 buah antaranya ialah Tuhfat al-Nafis.pusat keilmuan dan pengajian iaitu Bait al-Talahah di dalam kawasan istana dan masjid di Pulau Penyengat telah menjadi pusat kegiatan itu. Mufti Mesir (1888. Ini diikuti oleh tokoh yang dianggap .ber'judul Hikayat Fariclah Hanum (1925-1926). telah menghasilkan novel perta. usuluddin. dilihat dari satu sudut pandangan. pengaruh kebangkitan semula Islam yang dipelopori oleh Syeikh Muhammad Abduh (1849-1905). Syeikh Abdul Ghani dan Syeikh Ismail Abdul Mutalib (Aceh) dan Syed Syeikh al-Hadi yang pernah mengunjungi Mesir dan tersepuh dengan gerakan pembaharuan ini. Pada tahun 1885.tokoh yang pernah belajar di Universiti Al-Azhar seperti Syeikh TahirJalaludin (Minangkabau).miinya. para bangsawan Riau yang lain juga telah menghasilkan karya-karya mereka melalui satu pertubuhan persuratan yang dinamakan 'Persekutuan Rusydiah (Rusydiah Kelab/ yang ditubuhkan sekitar tahun 1892. nasionalisme. malah menggunakan watak dan latar Mesir.1889) yang bersama-sama dengan Jamaluddin alAfghani (1838-1897) telah mempelopori gerakan Islam yang terkenal dengan nama Gerakan Salafiah dan menerbitkan majalah-majalah yang menganjurkan fahaman itu. fikah dan tasawuf diajar. Ciri-ciri keintelektualan dan kesusasteraan Melayu kurun ke-20 sehingga kini.

sajak dan drama. Antaranya ialah PELITA (Terengganu). Iman (1995) oleh Abdullah Hussein dan sebagainya. Persatuan Penults Johor (PPJ-diJohor. lakah Salmah? (1928). Usman Awang./Maw oleh S.N dan Hamzah. Di peringkat nasional pula muncul persatuan. Mereka bergiat bukan sahaja dalam bidang penulisan novel tetapi juga dalam bidang penulisan cerpen. Terdedah (1965). Persatuan Penults Kelantan (PKK) dt Kelantan. Antara sasterawan yang terkenal ialah Shahnon Ahmad. Shit (1999) dan sebagainya. Asraf. Ranjau SepanjangJalan (1966). iaitu Ahmad Rashid Talu dengan novel-novelnya berjudul Kawan Benar (1927).penting dalam genre ini. Awam il-Sarkam. Dalam meningkatkan kegiatan kesusasteraan.novel tahun 1990-an pula diwakili oleh Sidang Serangga (1980) oleh Ishak Haji Muhammad (Pak Sako). Manakala bagi tahun-tahun 1980. 12 Kali halaman 182 Sengsara (1929) dan Siapa Jahat (1929-1930) yang membawa watak dan latar Tanah Melayu sendiri dan tidak lagi berlatarkan Timur Tengah. misalnya Senja Belum Berakhir (1971) oleh Azizi Haji Abdullah.persatuan penulis seperti Gabungan Penulisan Nasional (GAPENA/ Kesemuanya memainkan peranan penting kepada . Sekitar tahun-tahun 1960-an hingga 1990-an pula menyaksikan penghasilan novel-novel yang lebih mengarah kepada pengutaraan nilainilai falsafah atau pandangan hidup tertentu.tokoh agama seperti terlihat dalam no\e\ny3iAl-SyaqaqI(\WS) dan Tok Guru (1988). Beliau juga mengkritik tokoh. Othman Kelantan dunHari-hari Terakhir Seorang Seniman (1979) oleh Anwar Ridzuan. sosial dan politik. pelbagai persatuan penults muncul di seluruh tanah air. Perkembangan ini seterusnya disambung oleh penulis-penulis dalam Angkatan Sasterawan 50 (ASAS 50) seperti Keris Mas. Novel.an diwakili oleh novel Saudagar BesarDari Kuala Lumpur oleh Keris Mas. Masuri S. Srengenge (1974). Tema-tema novel beliau ialah pendedahan kepincangan ekonomi. ASASI di Kedah dan sebagainya. Ini terlihat dalam karyanya berjudul Rentong (1965).

sebagai hasil ekspresi yang mengutamakan dua proses aktiviti iaitu proses fizikal dan proses psikologikal. Efek psikologis yang dimaksudkan mencakupi segala tanggapan melalui pengamatan. kenikmatan atau dorongan kerohanian. beberapa takrifan telah dikemukakan antaranya menurut ahli falsafah Yunani misalnya Aristotle yang menyatakan bahawa seni sebagai peniruan bentuk alam di mana penciptanya turut menyertakan ideanya dalam peniruan tentang alam itu. 11. Monroe Breadsky menghubungkan seni dan keindahan kepada suatu benda yang memiliki kesan yang menyenangkan. halaman 183 Mengenai definisi seni ini. Seni itu merupakan kegiatan manusia yang mempunyai waktu senggang (lapang) dan hasil seni itu menimbulkan perasaan menyenangkan penciptanya dan penatapnya. seni ialah buatan manusia yang berkemampuan untuk menimbulkan kesan atau efek psikologis ke atas manusia lain yang melihat dan menikmatinya. pengenalan dan imaginasi yang rasional . untuk GAPENA sendiri. bahawa seni itu merupakan buatan manusia yang dihasilkan bertolak dari fitrah akal. Everyman Encyclopedia mentakrifkan seni sebagai sesuatu yang dilakukan orang yang bukan merupakan keperluan asas melainkan dilakukan kerana kemewahan. Herbert Read pula mengaitkan keindahan kepada kesatuan hubungan bentuk-bentuk.6 SENI DAN TAMADUN MELAYU Konsep sent boleh difahamkan dengan meneliti beberapa penegasan mengenainya. sebagai sebuah pertubuhan di peringkat nasional sastera menggalakkan pertumbuhan sastera tanah air. Seni itu mengekspresikan alam sekitar dan budaya manusianya sebagai pencetus atau pendorong penciptaannya. Rumusannya. antaranya. Kemuncaknya ialah seni itu merupakan kegiatan bangsa yang maju iaitu menunjukkan wujudnya tamadun atau peradaban. budi dan perasaan.pembentukan aliran kesusasteraan sentiasa mengadakan sayembara dan keintelektualan dan seminar itu sendiri.

6. manusia dengan kepercayaan dan agamanya. Tatacara isiannya membentukkan wajah seni.w. umpamanya dalam penghasilan seni ukir. Penegasan ini sangat cocok dengan perkembangan yang telah dilalui oleh manusia yang mengisi dan member! erti kepada tamadun Melayu. seperti lagu nasyid. Perkembangan yang dimaksudkan ialah bagaimana hasil seni menunjukkan hubungan manusia Melayu dengan manusia lain. Tukang dan seniman Melayu turut menyalurkan kreativiti seni dengan matlamat "demi Tuhan". dengan penentuan tindak-tanduk dan kelakuannya ditentukan pula oleh sistem kepimpinan seperti raja atau pemerintah dan rakyat.t. bahkan juga ditentukan oleh perhubungan melalui perdagangan dan pembuatan seperti menggunakan teknik dan teknologi. apabila ayat-ayat Al-Quran halaman 184 . seperti usaha menyalin semula Al-Quran dengan bertulis tangan. daya usaha seseorang seniman Islam diberi erti pula melalui hubungannya dengan alam sekitar dan nilai agamanya.atau emosional. Dalam konteks penghasilan seni dengan ketamadunan. Daya inspirasi dan usaha mereka juga didorong oleh kepuasan dimana hasil itu sebagai ekspresi rohani jiwa Islam. dan penentuan pekerjaan mereka seperti seorang petani atau nelayan. hubungan manusia dengan alam semula jadi. menggubah lagu untuk nyanyian puji-pujian terhadap Allah s. Semua ini akan mempengaruhi dan mengawal manusia ketika mereka mengisi daya kreatif mereka melalui penghasilan seni. dan Nabi. 11.1 Seni dan Kehidupan Hubungan seni bagi orang Melayu terungkap dalam kawalan kehidupan yang boleh dinyatakan seperti dalam ungkapan benkut: Kehidupan kawalannya agama dan tatacara.

berkedudukan strategik terletak di pertengahan jalan laut (Jalan Sutera Maritime antara kedua kawasan utama ini. dan Kepulauan Filipina. dipahat atas batu.14 dan 15. lukisan. iaitu tumbuhan dan haiwan . ikat dan ceiup warna (tie and dye). kain limar. Dari hubungan ini terhasil bentuk-bentuk seni tekstil seperti kain songket. walaupun terdapat juga hasil kain yang memang asali tempatan antaranya kain pua dan kain tenun. dari India kain dan benang kapas. tarian. selatan Thailand dan Semenanjung Tanah Melayu. Menjelang kurun ke-13. tenunan. Barang dagangan tersebut membuka peluang baru dalam berkarya dengan daya kreativiti manusia Melayu. bercerita dan seni lakon. ukiran. kain batik. dunia Melayu sudah menjadi laluan utama budaya dan perdagangan dari luar sama ada dari negara-negara di bahagian dunia timur atau barat. dunia Melayu (Alam Melayu) telah mempunyai beberapa buah kesultanan Melayu Islam iaitu di Pulau Sumatera. muzik. Perdagangan merupakan faktor yang turut membawa pengaruh dalam pembentukan seni budaya Melayu. kelarai juga sebagai hasil kraf Melayu. dan seni anyaman bakul. anyaman. Oleh itu peniruan alam mencakupi unsurflora dun fauna. dan diukir atas dinding-dinding rumah. Sulawesi dan Kepulauan Maluku. tikar. Umpamanya dari negara China dibawa masuk kain dan benang sutera. dari Eropah kertas dan dakwat. Pulau Jawa. Seni tekat. Ini kerana dunia Melayu dari segi geografi.diukir pada kayu bagi menghasilkan sen! kaligrafi. Alam semulajadi ialah sumber utama kreativiti seni orang Melayu. kain sutera. Istana raja-raja Melayu Islam sebagai pusat kebudayaan telah berperanan menjadi penaung kepada kegiatan seni sebagai salah satu ciri dalam tamadun Melayu. serta pewarna. dan dari Timur Tengah kain bertekat dan bertenun benang emas. Borneo. Melalui hubungan ini juga terhasil bentuk-bentuk seni khat yang diupayakan sebagai kerajinan tangan hingga menghasilkan manuskrip dan kitab bertulis tangan. dan seni persembahan antaranya dalam bentuk pengucapan. Menjelang kurun ke-15. Kerajaan-kerajaan ini telah menaungi pelbagai kegiatan keseniaan seperti kegiatan hasil seni rupa dalam bentuk kaligrafi.

seperti kuda laut. pucuk rebung berjuang dan seumpamanya mengikut lakaran hiasan wajah bentuk pucuk rebungnya. daun dan buah. Terdapat juga motif dan pola dari daun dan pohon.dalam dunia Melayu. pucuk rebung lawi ayam. daun dan buah peria dan sulur keladi. juga digemari sebagai pola dan motif penghias bahan ukiran kayu. bukit dan seumpamanya yang kemudian direka cipta dalam bentuk motif dan pola geometri seperti yang terdapat pada hasil seni bina Melayu . lawang. iaitu haiwan darat dan laut. Contoh motif dan pola flora seperti pola bunga tabur yang terisi dalam pilihan motif bunga-bunga kecil seperti bunga cempaka. Contoh pilihan fauna sebagai penghias dalam bentuk pola dan motif dalam seni hias Melayu pada rumah dan peralatan rumah ialah binatang darat. dan dari binatang laut. seperti cicak. cengkeh. Terdapat juga peniruan dari alam semula jadi seperti langit. serangga. Ada juga bentuk pola bungabunga renik yang disusun dalam pola rangkaian empat persegi atau berantai. Pola pucuk rebung halaman 185 itu turut pula dihias bahagian dalam atau luar lakarannya dengan motif seperti bunga-bunga kecil. yang semuanya dibentuk secara tiruan yang berusaha mematuhi bentuk asalnya atau diabstrakkan dengan hanya mengambil bentuk kasarnya. bintang. burung. Kreasi yang berpolakan flora dan fauna dihias pula dengan motif dari sumber yang sama. umpamanya pola batang atau dahan yang menjalar. jambak bunga dan sebagainya. bunga dan kuntumnya sangat disukai oleh pereka seni Melayu hingga dijadikan sumber kreativiti seni oleh mereka. bulan. ikan. Peniruan unsur alam sumber flora Melayu dari batang pokok dan dahan. ketumbit. pada kenderaan seperti perahu dan pada perabot rumah. terutama pada bahagian tinggi seperti pada bumbung rumah. Pola dan motif fauna. awan. dengan pengisian motif seperti daun dan bunga kangkong. Terdapat juga pola dari jenis pucuk seperti pola dari pucuk rebung yang disusun dalam sesuatu pola barisan lalu digelar dengan nama seperti pucuk rabung tunjuk langit.

seperti kendi bentuk buah asam gelugur atau jenis-jenis labu. tiang. bulan sabit. terutama jika hasil itu menjadi keperluan yang disenangi dan berguna. balai istiadat dan halaman 186 seumpamanya. bulan dan bintang. Antara bentuk pola yang popular ialah pola bentuk potong wajik. dan labu adalah nama. Umpamanya. 11. Istana golongan raja-raja perlu pula diseri dengan balairong penghadapan. kegemaran. yang dipolakan dalam bentuk susunan dan gandingan. parang dan meriam. kerajinan tangan orang Melayu telah menghasilkan seni tampak yang khusus. bujur dan seumpamanya supaya nampak seni. baik alam luaran (rupa) dan alam dalaman (jiwa). Sebagai contoh. Sesuatu hasil seni itu mampu menyatakan 'alamnya'. telaga atau pancur air untuk tempat berwuduk dan bumbung yang khusus bentuknya memberikannya ciri seni bina masjid. kendi. Contoh lain umpamanya dalam pembentukan rupa senjata yang juga merujuk kepada fauna atau bahagian-bahagiannya yang kelihatan pada hulu atau mata peralatan senjata tradisional seperti pisau (lawi ayam) keris.6. dinding dan atap yang berunsurkan tebukan dan ukiran kaligrafi. silang beratur dan seumpamanya. dan kemajuan kreasi dan pengkaryanya melalui proses dan hasil seni itu. Seni bina Melayu dalam menghasilkan bangunan bukan sahaja menjadi tempat pelindungan bagi orang Melayu tetapi menampilkan wajahnya yang sesuai dengan fungsinya.iaitu jenis pagar. awan berarak. empat segi. dibentuk bulat.nama untuk bekas pengisi air yang meniru bentuk buah-buahan dan sayuran tempatan. tiga segi. tangga. Umpamanya masjid yang terisi dengan mimbar. Kuih-muih Melayu juga dihias pemotongan atau pembentukannya dengan cara dipotong bentuk -wajik.2 Ciri-ciri Hasil Seni Melayu Sesuatu hasil seni bahkan mampu menampilkan kemahiran. lembing. tempayan. Batu nisan di perkuburan turut diolah dengan atur letak dan . tempat persemayaman diraja.

Sebagai contoh. tiara. atau pukulan. iaitu sama ada dengan penggunaan tali. biarpun masing-masing menggunakan prinsip bunyi yang sama. pending dan tali pinggang. Terdapat juga hiasan-hiasan badan seperti gelang tangan dan kaki. atau untuk hiasan dan warisan. terendak. terompah dan seumpamanya. Daripada keperluan berbusana terhasil pula kerajinan tangan untuk alat hiasan berbusana. tiupan. tari dan lakon menyatakan jugajiwa dan rupa Melayu. kompang. tarian inai. setangan dan seumpamanya untuk lelaki. seni tekstil kerajinan tenun orang Melayu melahirkan bentuk-bentuk antaranya seperti kain pua. kuda kepang. barongan dan zapin umpamanya mengutamakan ketangkasan dan kelincahan pada geraknya. kain selendang. Sementara itu tarian dabus. kain sampin. tari makyong. untuk upacara dan adat istiadat. Seni tekstil dan busana Melayu turut menjadi suatu keunikan yang tersendiri dalam penampilan rupanya. Gubahan gerak dan bentuk tari Melayu seperti tari menghadap rebab. rantai. tarian inang dan tarian lilin menampilkan kelembutan dan kesopanan. dokoh untuk penutup dan penghias dada. ikat. cincin. Pakaian alas kaki pula seperti capal.nukilan yang mencerminkan rupa dan jiwa manusia Melayu. dan seumpamanya. dan tanjak. mahkota untuk hiasan di kepala bagi wanita. pemelih. bunga malai. serunai dan sending adalah bentuk-bentuk alat muzik orang Melayu yang ada kelainannya jika dibandingkan dengan alat. silat. dan kain limar. Terdapat juga wangi-wangian seperti bunga rampai. Alat muzik yang merupakan seni persembahan muzik untuk mengiringi seni nyanyi. . kasut. Terdapat juga penghasilan batik dan songket yang khusus pembuatan dan penampilan motif dan polanya. selipar. songkok. Seni dalam tamadun Melayu Islam mempamerkan kerajinan. dan sebaliknya ketampanan dan ketangkasan lelaki Melayu. kreativiti dan pemikiran orang Melayu dengan menentukan pengisian hasil seni itu sama ada untuk kegunaan harian. Seni persembahan orang Melayu menampilkan kelembutan dan kesopanan wanita Melayu.alat muzik dari jenis yang sama dari budaya lain. Rebab gendang dan gong. tari gamelan. seperti butang baju.

Tujuan utamanya ialah mendidik dan mengajar supaya seseorang anak itu akan menjadi anggota masyarakat yang fungsional atau menjadi "orang". dan sebagainya. berakhlak dan berbudi menjadi keutamaan dalam proses sosialisasi dan pembudayaan. . Kedua-dua proses ini dijalankan pada semua tahap dalam kitaran hidup (life halaman 187 cycles) seseorang individu. Pembudayaan (enculturation) pula ialah proses penerapan unsur-unsur budaya (culture traits) bagi memastikan seseorang itu bertindak dalam lingkungan peraturan.11. Proses sosialisasi dan pembudayaan ini bertujuan mengekalkan kesinambungan budaya dan identiti masyarakat. Tujuannya adalah untuk memastikan agar anggota masyarakat akur kepada segala peraturan dan bertindak dalam lingkungan yang dibenarkan oleh masyarakat dan budayanya. iaitu dari tahap kelahiran hingga ke tahap remaja. tindakan badan-badan formal seperti mahkamah. mores. Sekiranya terdapat penyelewengan. dan seterusnya kehidupan bertamadun. Keluarga sebagai agen sosialisasi utama dalam masyarakat menjalankan tanggungjawab ini dan turut dibantu oleh komuniti yang melaksanakan kawalan serta tekanan sosial.7 PROSES SOSIALISASI DAN PEMBUDAYAAN Proses sosialisasi (socialization process) ialah proses mempelajari perkaraperkara yang diamalkan oleh masyarakat bagi membolehkan seseorang berfungsi di dalam masyarakat tersebut. beragama. Kawalan sosial sama ada berbentuk primer (primary social control) seperti adat resam. atau berbentuk sekunder (secondary social control) seperti undang. Proses sosialisasi dilengkapi dengan kawalan sosial (social control) dan tekanan sosial (social sanction). cemuhan ataupun denda. pembentukan jati diri dan peribadi Melayu yang baik. tetapi yang terpenting adalah pada masa seseorang itu masih kecil. amalan masyarakat (folk ways). Dalam masyarakat Melayu. polls dan sebagainya. norma dan nilai (budaya) masyarakat yang dianggotainya. maka akan dikenakan tekanan (sanction) oleh masyarakat dalam bentuk cacian.undang.

atau 'mengqamatkan' jika ia bayi perempuan. manakala untuk perempuan nama-nama isteri Nabi misalnya Aisyah. dikehendaki supaya tidak melakukan perbuatan yang buruk dan keji termasuklah tidak mendera binatang. Beberapa upacara rites de passage. Malah. Abdul Rahim dan lain-lain. dan juga namaNabi seperti Muhammad. maka kedua. atau nama sahabat Nabi seperti Abu Bakar. Musa. Khadijah. Ini termasuk upacara mencukur rambut. Hampir semua upacara yang disebutkan ini disertai dengan amalan yang memperlihatkan gabungan unsur-unsur adat dan Islam. marhaban. dan upacara berkhatam al-Quran. sebelum seseorang itu dilahirkan lagi. mengadakan kenduri nasi (pulut) kuning. Dalam upacara mencukur rambut lazimnya pemberian nama kepada bayi juga dilakukan iaitu bagi lelaki berdasarkan nama Tuhan dengan tambahan halaman 188 'Abdul' di hadapannya misalnya Abdullah. upacara berkhatan. All dan lainlain. beberapa upacara lain diamalkan oleh masyarakat Melayu (tradisi) dari peringkat kelahiran sehingga seseorang itu meningkat remaja. Uthman. bapa ataupun datuk akan 'mengazankan' jika bayi itu lelaki. upacara 'membelah mulut'. Tujuannya ialah untuk memperdengarkan buat pertama kalinya kepada bayi itu seruan azan yang mengandungi kalimah syahadah dan meniupkan roh dan semangat Islam' kepada bayi tersebut. berbagai-bagai pantang larang dhkuti. Omar. ibu bapa dikehendaki melakukan perkara yang baik-baik. Pada peringkat ibu mengandung itu juga.dua aspek ini menjadi asas utama dalam proses sosialisasi dan pembudayaan. Sebaik sahaja dilahirkan. upacara berendoi. Ismail dan lain-lain. membaca ayat-ayat al-Quran. termasuk mematuhi suruhan agama dan tidak meninggalkannya. iaitu gabungan unsur agama dan adat diadakan pada hampir setiap tahap dalam kitaran hidup.Oleh sebab budaya Melayu berteraskan Islam dan adat. jika tidak dipercayai anak yang bakal dilahirkan itu sedikit sebanyak akan mewarisi perangai buruk kedua-dua ibu bapanya (yang dilakukan semasa ibunya mengandung). Ibu yang mengandung malah bapa pun. berzanji dan membaca doa . Sufiah atau anaknya Fatimah. Ibrahim. Selain itu. upacara menjejak tanah.

malah selepas mereka mendirikan rumah tangga. Orang Melayu mempunyai daya kreativiti intelektual yang tinggi dari segi memerhati dan menghayati faktor-faktor alam secara rasional dan saintifik dan kemudiannya menggubah peribahasa dan pelbagai kata perbilangan yang lain sebagai analog! kepada perkara-perkara yang mereka perhatikan. mengaji muqaddam dan al-Quran. Peribahasa ini digunakan sebagai panduan.8 KAEDAH DALAM PROSES SOSIALISASI Dalam konteks mengajar seseorang anak ke arah pembentukan peribadi yang baik. Apabila anak-anak meningkat remaja. member! nasihat. di samping membetulkan kesalahan yang dilakukan oleh anak tersebut ibu bapa Melayu menggunakan beberapa kaedah termasuk menegur. sama ada separuh hari atau beberapa hari penuh berselang-seli di sepanjang bulan Ramadan. tetapi tidaklah sampai mencederakan. Kaedah teguran dan nasihat dilakukan dengan secara berhemah dan bijaksana. alami dan hayati tersebut. berpuasa dan lain-lain. lazim kelihatan ibu bapa membawa anak mereka ke masjid atau ke surau terutama pada hariJumaat dan pada sepanjang bulan puasa (Ramadan). Dalam perkampungan Melayu. pahala. Seseorang kanak-kanak sejak kecil lagi diajar konsep-konsep dosa. halal dan sebagainya. . Proses sosialisasi pada tahap kanak-kanak juga memperlihatkan penerapan unsur-unsur Islam yang berterusan. menakut-nakutkan anak atau dengan merotan. teladan dan sempadan dalam menjalani kehidupan bermasyarakat termasuk Contohnya: digunakan dalam proses sosialisasi dan pembudayaan.selamat. haram. 11. Setelah meningkat umur lima tahun ke atas kanak-kanak juga diajar bersembahyang. kaedah teguran dan nasihat lebih digunakan dan bagi orang Melayu teguran ini dilakukan sepanjang masa sehingga pada peringkat anak sudah dewasa. Ibu bapa juga melatih anak mereka berpuasa.

untung batu tenggelam. Mereka menjadi contoh teladan. Besar pasak dari tiang.Diam ubi berisi. terlajak kata buruk padahnya. Ada padi ada batas. Mandi diolak-olak. Status mereka yang mendapat pendidikan agama yang bergelar 'lebai pondok'adalah tinggi dalam masyarakat Melayu. Lulusan sekolah pondok boleh menyambung pendidikan hingga ke Timur Tengah sama ada ke Haramain (Makkah dan Madinah) atau Universiti Al-Azhar di Mesir. seperti di Kelantan. 11. menang jadi arang. Terlajak perahu boleh undur. atau menjadi role model yang baik dan menggambarkan contoh peribadi MelayuIslam yang unggul. lain lubuk lain ikannya. Bawa rasmi padi. Jangan bawa rasmi jagung. . khususnya mengaji al-Quran sangat dipentingkan oleh orang Melayu. Sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. hidup manusia biar berjasa. halaman 189 Untung sabut timbul. Hidup kayu berbuah. Lulusan agama ini selalunya menjadi pemimpin masyarakat terutama mengenai aspek-aspek keagamaan di peringkat lokal atau tempatan. Jika tidak berupaya mengajar sendiri. Kerbau dipegang talinya. ada budi ada balas. diam penggali berkarat. Hitam-hitam tahi minyak dimakan juga. Sebelum kedatangan kuasa Barat. makin berisi makin tunduk. Alah jadi abu. makin berisi makin tegak.9 PENDIDIKAN AGAMA DAN KEMAHIRAN PRAKTIKAL Pendidikan agama. lain negeri lain adatnya. anak-anak dihantar untuk mengaji dengan guru agama yang tinggal berdekatan. Kedah dan Patani. cakap di bawah-bawah. manusia dipegang katanya. Lain padang lain belalang. Putih-putih hampas kelapa dibuang juga. ramai ibu bapa menghantar anak mereka mengaji agama ke peringkat yang lebih tinggi melalui sistem pendidikan pondok.

dalam masyarakat Melayu hingga kini.Dalam masyarakat Melayu tradisi. menjadi isteri dan seterusnya bergelar ibu. Pendidikan formal ini bertujuan untuk melengkapkan seseorang itu dengan kemahiran atau latihan yang diperlukan dalam bidang pekerjaan. Tujuannya ialah bukan semata-mata membekalkan anak mereka dengan pengetahuan duniawi. 11.10 PROSES SOSIALISASI FORMAL Proses Sosialisasi secara formal pada masa ini dijalankan oleh agen-agen sosialisasi formal atau institusi-institusi pendidikan rasmi seperti di peringkat sekolah dan di peringkat institut pengajian tinggi iaitu maktab. peribadi yang . Ibu pula berperanan melatih anak perempuan dengan tugas-tugas domestik (keperluan rumah tangga) sebagai halaman 190 persediaan apabila anak perempuannya itu berkahwin. Kecenderungan gabungan pendidikan sekular dan agama ini menjadi bertambah popular di kalangan orang Melayu kerana pada masa ini mereka sedar bahawa tuntutan Islam adalah seimbang dari segi duniawi dan ukhrawi. kemahiran praktikal ini dihubungkan dengan gender atau jantina. tetapi juga membekalkan mereka dengan ilmu agama yang dapat membentuk peribadi dan jati diri Melayu-Islam. Di kawasan luar bandar bapaakan melatih anak lelakinya dengan tugas dan tanggungjawab serta kerja-kerja berat yang biasanya dilakukan oleh kaum lelaki. Lazimnya. kolej atau universiti. bagi sebahagian daripada orang Melayu yang berpegang kuat kepada kepercayaan agama selain menghantar anak mereka ke institusi pendidikan sekular. Terdapat juga ibu bapa yang menghantar anak mereka ke sekolah agama sehingga terus ke peringkat universiti. Namun demikian. malah berlanjutan hingga ke hari ini seseorang anak itu dibekalkan dengan kemahiran praktikal yang perlu bagi mengambil alih peranan ibu bapa apabila dewasa. Malah. mereka juga menghantar anak mereka belajar agama secara formal di sekolah agama rakyat atau sekolah agama yang dikendalikan oleh pentadbiran kerajaan negeri.

berjudi. setidak-tidaknya ajaran atau amalan yang paling asas.mata malah yang lebih utama ialah kemajuan kerohanian selaras dengan tuntutan agama dan budaya. seseorang itu tidak mempunyai benteng dalaman atau internal sanction yang cukup kuat untuk mengelakkan diri dari terpengaruh hingga melakukan sesuatu di luar batasan agama dan adat. Perubahan masyarakat yang pesat dalam zaman teknologi maklumat kini bukan saja membawa implikasi positif dari segi peningkatan ilmu pengetahuan dan kemajuan ekonomi. tidak berpuasa. tetapi juga membawa pelbagai implikasi negatif. Proses sosialisasi yang berkesan hasil gemblengan tenaga halaman 191 dari semua pihak dapat mengawal sesuatu masyarakat dan tamadun dan menjadi lemah dan runtuh. Mengenai kes-kes penyelewengan pesalah akan diambil tmdakan. tidak dianggap mempunyai peribadi atau identiti Melayu.Islam yang sebenarnya. didakwa. Gejala sosial yang berlaku dalam masyarakat Melayu hari ini berpunca sebahagian besarnya daripada kelunturan proses sosialisasi dari segi penerapan ciri-ciri budaya berlandaskan ajaran Islam.baik. bersekedudukan tanpa nikah. Manusia Melayu yang tidak mengamalkan ajaran agama. Orang Melayu yang mengakui dirinya sebagai orang Islam dikehendaki patuh dengan ajaran Islam. Dengan demikian. luhur dan sebagainya atau sebaliknya diukur dari segi agama. proses kebangkitan Islam yang berterusan kini . dan seterusnya didenda atau dihukum mengikut ketetapan undang-undang enakmen pentadbiran syariah yang ditadbirkan oleh pihak berkuasa agama negeri dalam Persekutuan Malaysia. berkelakuan atau terlibat dalam perbuatan lucah dan sebagainya adalah bertujuan untuk menjaga serta mengawal kesucian ajaran Islam supaya tidak tercemar. Walau bagaimanapun. Ketamadunan bukan sahaja diukur dari segi kemajuan material semata. Kawalan sosial sekunder dari segi penguatkuasaan undang-undang Islam ke atas kesalahan tingkah laku individu Melayu-Islam seperti berkhalwat.

Keluhuran Perlembagaan. Semangat Kebangsaan. Berdaulat. Gugusan Kepulauan Melayu. 120. Hashim Musa. Dewan Negara. 63-68. S. halaman 192 NOTA 1. Sistem Ekononii Islam. Kehakiman. (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. him. Asas Modenisasi. Kanun Perundangan. Globalisasi. Dewan Rakyat. Islam and Secularism. Jus Sanguinis. Parlimen. 1997). EpigrafiMelayu: Sejarah Sistem Tulisan dalam Bahasa Melayu. 1978).N Al-Attas. 27-57. Mahkamah Sivil.memben semangat baru ke arah pembentukan penbadi Melayu-Islam yang lebih mantap.M. Jus soli. Legislatif. him. (Kuala Lumpur: ABIM. .Jati Din. Raja Berperlembagaan. kesinambungan tamadun Melayu Islam bukan sahaja terjamm tetapi akan terus berkembang yang sekaligus memartabatkan bangsa Melayu itu sendiri serta meletakkannya pada mercu yang tinggi setandmg dengan bangsa-bangsa lain di dalam dunia yang sedang mengalami gejala globalisasi atau kesejagatan yang pesat kini. Eksekutif. Inteligensia. Wawasan 2020. Landskap budaya. halaman 193 Bab 12 TAMADUN MELAYU SEBAGAI ASAS DAN KELANGSUNGAN TAMADUN MALAYSIA Zainal Abidin Borhan Politik. Dengan itu. 2. Pemilikan Saham.

Raja Melayu sebagai komponen penting dalam sistem pemerintahan demokrasi berparlimen di negara kita. maka paksi atau landasan utama yang menyumbang kepada pembinaan dan pemantapan tamadun Malaysia ialah tamadun Melayu.Johor Riau-Lingga. Kedah. Lantaran fakta sejarah tersebut. Kelantan. Kesultanan Melayu Melaka.1 TAMADUN MELAYU SEBAGAI ASAS TAMADUN MALAYSIA 12. Setiap politi Melayu yang disebutkan di atas diperintah oleh raja atau sultan atau Yang di-Pertua. Politi-politi Melayu ini juga merupakan kesinambungan dari beberapa buah kerajaan atau pusat tamadun Melayu yang pernah wujud sebelum ini seperti Srivijaya. Perils. Kini Malaysia merupakan sebuah negara-bangsa halaman 195 berbentuk persekutuan yang mengandungi komponen beberapa buah negeri Melayu iaitu Melaka. dan di wilayah-wilayah inilah tamadun Melayu wujud dan berkembang. Negeri Sembilan.1. Alam Melayu atau Nusantara. serta Sabah dan Sarawak. Dari segi sejarah terbukti bahawa wilayah politik atau negara-bangsa yang dikenali sebagai Malaysia merupakan lanjutan dari kemunculan politi-politi atau kerajaan-kerajaan Melayu lebih awal. Perlembagaan Malaysia memaktubkan dua institusi beraja iaitu Yang diPertuan Agong dan Majlis Raja.1 Sejarah dan Asas Sistem Pemerintahan Tamadun Malaysia yang sedang mengalami proses pemantapan sekarang wujud hasil dari satu proses sejarah yang berkesinambungan yang dapat dibuktikan melalui pelbagai sumber sejarah dan kaedah arkeologi. Pahang. Gugusan Kepulauan MelayuIndonesia. Yang di- . Perak. Temasik (Singapura). Johor. Keseluruhan politi ini terangkum dalam satu wilayah budaya yang dikenali sebagai Gugusan Kepulauan Melayu.12. Sistem pemerintahan beraja (sekarang sistem pemerintahan raja berperlembagaan) adalah antara sumbangan utama tamadun Melayu kepada tamadun Malaysia. dan sebagainya. Pulau Pinang. Terengganu. Selangor.

Yang di-Pertuan Agong mempunyai kuasa untuk memperkenankan undangundang yang telah diluluskan oleh Parlimen. Melaka. Yang di-Pertuan Agong akan menerima nasihat daripada Perdana Menteri dan Jemaah Menteri. Sebagai ketua negara utama. Pulau Pinang. Sebagai ketua negara utama dalam badan kehakiman yang menjadi sumber keadilan negara.undang yang sah. halaman 196 . Yang di-Pertuan Agong melantik Perdana Menteri danJemaah Kabinet (Menteri-Menteri). Yang di-Pertuan Agong mempunyai kuasa untuk mengampunkan setiap kesalahan sama ada di mahkamah sivil yang dilakukan di Wilayah Persekutuan atau di mahkamah tentera. dan kehakiman. Yang di-Pertuan Agong tidak terlibat di dalam politik dan pemerintahan negara. Yang di-Pertuan Agong merupakan Pemerintah Tertinggi Angkatan Tentera Malaysia dan dalam bidang keagamaan bertindak sebagai ketua agama Islam di negeri-negeri yang tidak beraja iaitu Wilayah Persekutuan. Sabah dan Sarawak. seperti yang termaktub dalam peruntukan Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Yang di-Pertuan Agong sekiranya tidak memperkenankan atau menandatangani undang-undang yang telah diluluskan oleh Parlimen.Pertuan Agong merupakan ketua utama negara yang mengetuai tiga badan di dalam kerajaan iaitu badan perundangan (legaslatif). iaitu Dewan Rakyat dan Dewan Negara di peringkat persekutuan. Ketua Hakim Negara dan Hakim-hakim. maka menurut peruntukan undang-undang selepas tempoh 30 hari undang-undang tersebut akan diwartakan dan dianggap sah. Yang di-Pertuan Agong 'bertindak' atas nasihat Perdana Menteri atau Jemaah Menteri. Baginda merupakan payung dan paksi kepada perjalanan sistem pemerintahan negara. dan baginda berdasarkan bidang kuasanya boleh mewakilkan tugasnya kepada sesiapa atau suruhanjaya yang dilantik atas perkenan baginda. Menurut perlembagaan. Sebagai ketua utama negara dalam badan pemerintahan. Sebelum ini. sebagai ketua utama negara dalam badan perundangan. sebelum diwartakan dan menjadi undang. Imlah hakikat sistem raja berperlembagaan kerana baginda tidak berkuasa mutlak. pemerintahan (eksekutif). Duta-duta dan Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke luar negara. Namun kini.

Undang Laut Melaka (undangundang lautan).2 Sistem Perundangan Tradisional Sebagai satu entiti politik. Islam menjadi identiti sosial dan budaya orang . Tradisi pemerintahan berdasarkan perundangan dan perlembagaan ini telah dilanjutkan pula kepada entiti politik Malaysia dalam perlembagaan Malaysia dan perlembagaan negeri. tamadun Melayu telah dimantapkan oleh agama Islam. Johol danJelebu. di Terengganu dengan Perlembagaan Negeri Terengganu. di Johor dengan Undang-undang Johor dan kemudiannya. 12. di Perak dengan Undang-Undang 99 Perak dan Undang-undang Keturunan Daripada Turun Negeri Perak.3 Agama Islam dan Adat-Istiadat Melayu Berdasarkan proses sejarahnya. Undang-undang Tubuh Negeri Johor. Negeri-negeri Melayu seperti Melaka memilik Hukum Kanun Melaka (undang-undang daratan) dan Undang. politipoliti atau negeri-negeri Melayu memiliki kanun perundangan yang berasaskan adat Melayu dan hukum syariah (undang-undang Islam). Malaysia merupakan sebuah negara merdeka yang berdiri di atas tunggak Rukun Negara. Islam terus menjadi faktor definitif Melayu iaitu Melayu sebagai yang mengamalkan adat istiadat Melayu. secara khususnya telah menjadi salah satu struktur terpentmg kemelayuan dalam tamadun Malaysia. Rembau. takrifan ini telah diletakkan ke dalam Perlembagaan Persekutuan Malaysia untuk merujuk takrifan Melayu dari sudut undang-undang. Berdasarkan sejarahnya.1. 1895: di Pahang dengan Undangundang Pahang. tetapi secara meluas di rantau Alam Melayu. Di negara kita. Islam dan adat Melayu merupakan struktur yang saling melengkapi dan berintegrasi ke dalam wadah kemelayuan. berbahasa Melayu dan beragama Islam. dan di Negeri Sembilan diamalkan hukum adat dan undang-undang adat yang terdapat di empat buah negeri (daerah) iaitu di Sungai Ujong.12. 1911 (Itqan al-Mulk). di Kedah dengan Undang-Undang Kedah. Islam dan adat Melayu. Takrifan ini secara umumnya bukan sahaja berlaku di negara kita.1.

maka dimaktubkan juga di dalam Perkara 152 Perlembagaan Persekutuan Malaysia bahawa bahasa Melayu . Peruntukan ini termaktub di dalam Perkara 3(1) Perlembagaan Persekutuan Malaysia. dan setiap raja atau sultan adalah ketua agama bagi setiap negeri di dalam Persekutuan Malaysia. Bahasa Melayu menjadi lingua franca di kalangan para pedagang yang telah berdagang di kawasan ini dan bahasa Melayu ialah bahasa persatuan dan kesatuan Melayu di Alam Melayu.1. malahan menjadi bahasa pengantar komunikasi utama perkembangan Islam di Alam Melayu. Menurut perlembagaan. juga dimaktubkan di dalam perlembagaan Malaysia bahawa Islam adalah agama bagi persekutuan Malaysia. Bahasa Melayu melalui tulisan Jawi bukan sahaja menjadi bahasa tulisan untuk sejumlah besar kitab-kitab agama dan kesusasteraan Melayu.4 Peranan Bahasa Melayu dan Islam Penyebaran dan perkembangan agama Islam di Alam Melayu tidak boleh dipisahkan dari peranan yang dimainkan oleh bahasa Melayu. tidak bermakna agama-agama lain tidak boleh dianuti atau diamalkan oleh orang-orang bukan Melayu atau bukan Islam.Melayu. dan peruntukan ini membolehkan kerajaan pusat melaluiJabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) dan kerajaan negeri melalui pihak berkuasa agama negeri melaksanakan pembangunan Islam dalam pelbagai bidang. Para mubaligh atau pendakwah menggunakan bahasa Melayu sebagai media komunikasi mereka. Berdasarkan pernyataan sejarah tersebut. kerajaan boleh halaman 197 menggubal undang-undang untuk mengawal atau menyekat aliran atau fahaman kepercayaan yang dianggap menyeleweng. wujud kebebasan beragama tetapi bagi penganut agama Islam. Islam bukan sahaja menjadi faktor yang mentakrif Melayu. Dengan termaktubnya agama Islam sebagai agama bagi persekutuan Malaysia. termasuk melaksanakan pentadbiran hukum syariah Islam tetapi dengan bidang kuasa yang tertentu. 12.

Dengan pembentukan gagasan Persekutuan Malaysia pada 16 September 1963. 12. namun dari segi pelaksanaannya undang. di peringkat sekolah rendah. Berdasarkan sejarah.undang bertulis telah lama diamalkan. Selain itu. sehinggalah ke peringkat pengajian tinggi. Perlembagaan Persekutuan juga mengiktiraf peranan undangundang adat yang dapat dilaksanakan di kalangan orang Melayu dan juga masyarakat bumiputera atau penbumi di Sabah dan Sarawak.Undang Adat Pembentukan Perlembagaan Persekutuan merupakan hasil tolak ansur antara pelbagai kaum di negara ini semasa penubuhan Persekutuan Tanah Melayu. 12. Akta Pendidikan (1961) juga telah menetapkan bahawa bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama dalam sistem pendidikan negara.1. Kedudukan istimewa orang Melayu dan bumiputera dimaktubkan menurut Perkara 153 Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Persetujuan melonggarkan syarat-syarat kewarganegaraan oleh pemimpin.sebagai bahasa kebangsaan Malaysia.pemimpin Melayu telah membolehkan pemimpin-pemimpin bukan Melayu mengakui kedudukan istimewa orang Melayu dan orang Islam.1.undang tersebut tidak boleh mengatasi atau bertentangan dengan peruntukan dalam Perlembagaan Persekutuan Malaysia. kemasukan .5 Kedudukan Istimewa Orang Melayu dan Bumiputera dan Undang. taraf kedudukan istimewa telah diperluas kepada kaum bumiputera di Sabah dan Sarawak. Di bidang pendidikan kini. Undangundang adat yang sudah lama berkembang iaitu semenjak sebelum adanya undang.6 Semangat Kebangsaan Tamadun Melayu sebenarnya telah banyak memainkan peranan sebagai asas ke arah pemantapan tamadun Malaysia masa kini.

Kemuncaknya ialah pada 31 Ogos 1957 dengan rasminya. . menentang gagasan Kesatuan Malaya atau Malayan Union (MU) yang cuba diperkenalkan oleh British Military Adminstration (BMA) pada tahun 1946. Pentadbiran British telah membawa masuk atau membenarkan kemasukan orang-orang Cina dan India ke negeri-negeri Melayu kerana kepentingan ekonorni. Golongan berpendidikan agama ini atau dikenali juga sebagai golongan modenisme. bangsa dan tanah air. Melayu. mereka yang Bersama telah berusaha dengan bersatu membangkitkan inteligensia kesedaran kebangsaan Melayu Inggeris. wilayah Sabah dan Sarawak kecuali Brunei bersetuju untuk menjadi sebahagian dari gagasan Persekutuan Malaysia yang ditubuhkan itu. semangat kebangsaan Melayu mula berkembang pada awal tahun 1900 dengan dipelopori oleh segolongan inteligensia (cerdik-pandai) Melayu yang menenma pendidikan Islam terutama dari Universiti al-Azhar di Mesir dan di Haramain (Makkah dan Madinah). Neracha (1911-1915) dan majalah al-Ikhwan (1926-1931) di Pulau Pinang. telah menyatukan semua orang Melayu dari pelbagai negeri Melayu dan lapisan masyarakat untuk menunjukkan penentangan terhadap penjajahan dan kemudiannya. dan pada 16 September 1963. Syed Sheikh al-Hadi dan lain-lain. Antara tokoh penting ialah Sheikh Mohd Tahir Jalaluddin. islah. dan ini membentuk sebuah masyarakat majmuk di Semenanjung Tanah Melayu. Mereka menerbitkan beberapa buah akhbar untuk menyalurkan pendapat dan pandangan antaranya melalui akhbar Al-Imam (1906) di Singapura. Singapura. Usaha sedemikian kemudiannya dilanjutkan pula oleh inteligensia Melayu yang menerima pendidikan Melayu. Persekutuan Tanah Melayu atau Malaya telah diberikan kemerdekaan. Penentangan terhadap Malayan Union. menuntut kemerdekaan. reformis. dan 'kaum muda' yang cuba membangkitkan kesedaran terhadap agama. khususnya dari Maktab Perguruan Sultan Idris (MPSI) atau Sultan Idris Training College (SITC) melalui tulisantulisan mereka di akhbar-akhbar berpendidikan dan majalah. Di bawah pengaruh British. yang cuba menghapuskan kedaulatan dan kedudukan raja-raja Melayu dan member! kerakyatan kepada orang asing atau pendatang.halaman 198 pengaruh British ke negeri-negeri Melayu telah banyak mengubah landskap budaya dan ketamadunan masyarakat Melayu.

Namun selepas tragedi 13 Mei 1969.1. Kematangan politik melalui musyawarah dan perundingan telah dapat menyelesaikan pelbagai isu di dalam negara Malaysia yang berdaulat. tetapi dengan kematangan polkik pemimpin negara. faktor jus soli atau pengiktirafan warganegara secara undang-undang {by act of law) juga dapat diterima. Dasar Rebudayaan Rebangsaan (1971) dan Rukun Negara (1971) juga merupakan di antara wahana untuk mencapai perpaduan kaum dan negara. Dasar Rebudayaan Rebangsaan (1971) sudah diterima sebagai dasar . 12.Semangat kebangsaan Melayu yang berasaskan Islam telah berjaya menyatupadukan orang Melayu dan merupakan mstrumen terpenting untuk mencapai kemerdekaan negara bersama-sama orang bukan Melayu. Inilah sumbangan terbesar tamadun Melayu dalam pembentukan negara dan bangsa Malaysia yang harus difahami oleh semua rakyat Malaysia dan juga dunia luar. satu dasar ekonomi diperkenalkan iaitu Dasar Ekonomi Baru (DEB) (1971) untuk digunakan sebagai instrumen atau wahana perpaduan kaum dan negara.7 Kewarganegaraan dan Jati Diri Kebangsaan Sebagai sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. isu kewarganegaraan merupakan isu yang dianggap sensitif dan mencabar terutama dalam proses halaman 199 pembinaan negara bangsa dan pemantapan tamadun Malaysia. Perlembagaan mengiktiraf taktor jus sanguinis (hy hirth) atau menjadi warganegara kerana faktor kelahiran. Selepas mencapai kemerdekaan Malaysia berusaha mewujudkan satu jati diri kebangsaan bagi warganegaranya atau masyarakatnyayang mengandungi beberapa komponen pelbagai kaum. mstrumen ini juga berjaya melemahkan atau dapat menghapuskan ideologi komunis dari negara ini. Asas-asas kebangsaan tersebut telah sedia ada. seperti yang termaktub di dalam Akta Pendidikan (1961) dan Akta Bahasa (1967).

Dasar ini tidak pula melarang budaya-budaya lain untuk berkembang atau dipertontonkan kepada orang luar. dan Rukun Negara (1971) merupakan akta dan dasar yang tidak dapat dipisahkan dari keseluruhan roh dan falsafah yang termaktub di dalam perlembagaan negara. Rukun Negara. telah terbukti dari segi sejarah mengukuhkan dan memantapkan jati diri serta identiti Melayu dan kemelayuan. Islam sebagai agama yang universal ialah teras kebudayaan kebangsaan. yang berpaksikan ketauhidan. Reseluruhan dasar-dasar tersebut dimantapkan pula dengan proses penerapan nilai-nilai Islam' yang selari dengan nilai-nilai unviersal di dalam pentadbiran negara. Islam terus memainkan peranan penting di dalam pembinaan tamadun Malaysia dan dikemukakan sebagai alternatif kepada sistem sekular Barat. Rekuatan sistem nilai Islam. dan Dasar Kebudayaan Kebangsaan Akta Pendidikan (1961) yang kemudiannya mendasari Dasar Pendidikan Kebangsaan. Dasar ini telah mengambil kira bahawa imej atau citra kebangsaan mestilah citra kemelayuan. sama ada nilai sosial. Reseluruhan dasar-dasar tersebut merupakan instrumen yang menyumbang kepada pembinaan bangsa Malaysia dan tamadun Malaysia khususnya dari segi sosiobudaya dan sosiopolitik. 12. Dasar Rebudayaan Rebangsaan (1971). halaman 200 Rukun Negara (1971) telah dirangka sebagai ideologi negara agar rakyat .negara untuk mewujudkan jati diri tersebut.1. Rekuatan inilah yang mengukuhkan tamadun Melayu sebagai asas tamadun Malaysia.8 Akta Pendidikan. Akta Bahasa Rebangsaan (1967). Dasar ini menyatakan bahawa kebudayaan kebangsaan negara hendaklah berasaskan kebudayaan masyarakat asal rantau ini. iaitu citra yang sudah sebati dengan wilayah budaya rantau ini selama ribuan tahun. dan nilai-mlai yang baik dan budaya lain akan diambil kira. politik dan budaya yang berasaskan prinsip 'pertengahan' selaras dengan konsep Konfucius 'Chun Yung' dan konsep etika Aristotle The Golden Mean.

:enma oleh semua pihak untuk menyatupadukan mereka. 12. undang dan kesopanan kesusilaan".k-:oiak kepada usaha-usaha untuk memodenkan orang Melayu khususnva di bidang ekonomi. Masvarakat Malaysia terdiri dari pelbagai kaum dan agama. Sistem ekonomi seperti ini juga disebut sebagai ekonomi pertanian yang terdapat di kawasan luar bandar. ekonomi orang Melayu vans pada suatu masa dahulu berasaskan ekonomi mantim atau kelautan seperti di zaman empayar Srivijaya. dan Majapahit telah berubah Kepada ekonomi pertanian berbanding masyarakat pendatang atau bukan Melavu. kesetiaan kedaulatan kepada undangraja dan negara.Malaysia memiliki sistem nilai yang berasaskan prinsip-prinsip yang dipersetujui secara bersama.2 TAMADUN MELAYU DALAM KELANGSUNGAN TAMADUN MALAYSIA 12. Aceh. disebabkan saiz pemilikan tanah yang kecil. Pada zaman pengaruh pentadbiran British. dan kepeibagaian rersebut adalah merupakan suatu kekuatan bukannya suatu kelemahan.-ukrur. malah ada yang tidak . Prinsip-prinsip tersebut ialah "kepercayaan kepada Tuhan. khususnya dan segi kemudahan mtrast. Lanraran itu senap kepeibagaian perlu diikat dengan prinsip yang dapat d. Disebabkan kepintaran kuasaBarat menyekat dan menguasai perairan perdagangan di Alam Melayu. Di sebalik sistem ekonomi sedemikian. Kelangsungan tamadun Melayu di dalam tamadun Malaysia berrit. keluhuran dan perlembagaan.2.1 Asas Modenisasi dalam Tamadun Malaysia Tamadun Malaysia kmi dibma dan dimamapkan di atas asas modenisasi. ekonomi orang Melayu tel-ika: kepada sistem ekonomi dualisme iaitu di satu segi mereka terus hidup secara sara din dan terlibat dengan ekonomi sara din dan terpaksa pula masuk ke dalam sistem ekonomi wang atau sistem ekonomi moden dengan menghasilkan tanaman-ranaman berasaskan ekonomi wang (komersil) seperti tanaman getah. orang Melayu )uga menghadapi masalah kemiskinan. Melaka. Prinsip-prinsip tersebut dilihat bersifat universal tetapi memiliki unsur-unsur serempat.

yang memberi kesan kepada hubungan dan perpaduan antara kaum. DEB direncanakan. Jurang yang meluas . Orang Melayu terperangkap di dalam 'lingkaran ganas kemiskinan'.2 Dasar Ekonomi Baru Setelah berlaku tragedi 13 Mei 1969. Usaha. yang ditubuhkan pada tahun 1956. Dunlop. pihak kerajaan telah memberikan tanah kepada mereka melalui penubuhan Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan (LKTP) atau Federal Land Development Authority (FELDA). Dasar Ekonomi Baru (DEB) telah dirangka pada tahun 1970 dan menjadi kerangka serta matlamat utama Rancangan Malaysia Kedua (1970-1975) dan rancangan pembangunan lima tahun seterusnya dalam tempoh Rancangan JangkaPanjangPembangunan (RJPP 1) (1970-1990). Sime Darby. Untuk mengatasi masalah tanah dan pemilikan tanah. 12. Melalui agensi kerajaan ini. Wujud juga keadaan ketidakseimbangan yang serius di dalam sektor pekerjaan dan pemilikan saham antara orang Melayu dengan bukan Melayu.usaha ini dilaksanakan untuk mengimbangi rancangan pembukaan dan pemberian tanah kepada syarikat-syarikat atau firma-firma besar seperti Guthrie. Tragedi 13 Mei 1969 menjadi iktibar kepada keperluan perpaduan antara kaum melalui kesamarataan dan pengurangan jurang antara kaum.bertanah.2. yang menghasilkan pengeluaran yang kecil. yang menyebabkan kadar simpanan yang rendah atau tiada langsung. kerana terdapatnya data statistik pada tahun 1970 yang menunjukkan terdapatnya jurang pendapatan antara kaum. Socfin dan sebagainya yang dimiliki oleh pelabur-pemodal Barat terutama British dan golongan pendatang lain terutamanya orang Cina pada zaman pemerintahan kolonial British. rancangan pembangunan tanah meliputi pembukaan petempatan baru dan tanah-tanah baru merupakan tumpuan utama kerajaan untuk berusaha memodenkan orang Melayu halaman 201 di kawasan luar bandar dengan menyediakan kemudahan infrastruktur.

Secara umumnya.2. diharapkan orang Melayu dan bumiputera lain akan dapat memiliki dan menguasai sekurang-kurangnya 30 peratus keseluruhan aktiviti perdagangan industri dan pegangan ekuiti dan pemilikan saham permodalan. pertumbuhan yang seimbang dalam aktiviti perbandaran dan pembentukan masyarakat perniagaan dan perindustrian bumiputera. untuk menghapuskan kemiskinan tanpa mengira kaum. Matlamat tersebut merupakan antara usaha untuk mewujudkan dan memperkukuh perpaduan kaum melalui tindakan sosiopolitik yang bercorak ekonomi. untuk menyusun semula masyarakat agar pengenalan kaum melalui fungsi-fungsi ekonomi akan berkurangan. DEB juga merupakan kerangka atau rujukan kepada dasar pembangunan negara kita Malaysia. Kerajaan kemudiannya telah menubuhkan Bank Bumiputera Malaysia Berhad (BBMB) dan sebelum itu ditubuhkan Rural IndustrialDevelopment Authority (RIDA) padatahun 1956. Melalui dasar ini. Ramai dari kalangan mereka menerima pendidikan di peringkat tinggi sehingga dapat halaman 202 memenuhi keperluan bidang pekerjaan profesional dan pengurusan sama ada di sektor awam (kerajaan) atau sektor swasta.3 Pembinaan Golongan Profesional. 12. dan Industri Proses modenisasi ini juga meningkatkan peluang pendidikan dari pelbagai jurusan dan sektor yang diwujudkan untuk orang Melayu dan Bumiputera.di antara kaum boleh menggugat perpaduan di Malaysia dan ini merupakan salah satu cabaran penting dalam pembinaan dan pemantapantamadun Malaysia. Tindakan ini perlu untuk memodenkan kehidupan masyarakat di luar bandar. menyatakan pertamanya. RIDA kemudiannyaditukarkan namamenjadi Majlis Amanah Rakyat . Perniagaan. Matlamat DEB yang tercatat di dalam Rancangan Malaysia Kedua (19701975) seperti yang dibentangkan di Parlimen. dan kedua.

Struktur komposisi pekerjaan. Dalam tempoh 20 tahun (1970-1990).4 Pemilikan Saham dan Sistem Ekonomi Islam Usaha juga dibuat untuk mempertingkat pegangan ekuiti dan pemilikan saham orang Melayu dan bumiputera dalam pelbagai sektor ekonomi terutama perusahaan dan perdagangan.2. Permodalan Nasional Berhad (PNB) (1981) ditubuhkan untuk menggalakkan tabungan serta simpanan orang Melayu melalui pelaburan dalam tabung-tabung berbentuk amanah antaranya Amanah Saham Nasional (ASN) dan Amanah Saham Bumiputera (ASB) (1991). Institut Teknologi Mara (kini Universiti Teknologi Mara UiTM) ditubuhkan untuk memberi latihan ikhtisas kepada pelajar-pelajar Melayu dan bumiputera. perdagangan. mereka juga berubah. sesuai dengan kedudukan dan hak istimewa orang Melayu dan bumiputera lain sepertimana termaktub di dalam perlembagaan Malaysia. Malaysia sedar bahawa matlamat utamanya ialah perpaduan kaum dan menjaga kepentingan orang Melayu serta bumiputera sebagai kelompok majoriti di negara ini. dan perindustrian bumiputera. perdagangan dan perindustrian bumiputera. Sistem ekonomi Islam sebagai alternatif kepada sistem ekonomi konvensional yang berasaskan kepada ekonomi sekular Barat telah . Sebagai sebuah negara yang berdaulat dan merdeka. Antara kesan terpenting ialah ekonomi orang Melayu telah dipinggirkan daripada arus pembangunan dan perkembangan ekonomi moden. Pemerintahan kolonial British telah melahirkan kesan-kesan penting ke atas masyarakat tempatan. PNB memainkan peranan penting melabur di sektor-sektor ekonomi untuk mempertingkat pegangan ekuiti dan pemilikan saham orang Melayu dan bumiputera.(MARA) untuk melaksanakan matlamat mewujudkan masyarakat perniagaan. juga sebagai usaha mencapai matlamat pembentukan masyarakat perniagaan. berlaku perubahanperubahan struktural iaitu orang Melayu tidak lagi terlibat dalam ekonomi pertanian semata-mata sebaliknya berubah kepada perniagaan dan perindustrian. orang Melayu dan peribumi lain terutama di Sabah dan Sarawak. 12.

perpaduan nasional atau integrasi nasional (hubungan penduduk di Semenanjung Malaysia dan Sabah dan Sarawak) terus dipertingkat dalam semangat yang baru iaitu usaha untuk mewujudkan satu bangsa Malaysia pada kurun ke21. perpaduan antara kaum. Namun kini proses globalisasi lebih meluas sifatnya kerana . Dalam konteks ini. Antaranya melalui penubuhan Bank Islam dan kaunter-kaunter Sistem Perbankan Tanpa Faedah (SPTF) di institusi kewangan konvensional.5 Globalisasi dan Wawasan 2020 Usaha pemodenan melalui pembangunan ekonomi tidak terhenti setakat Rancangan Jangka Panjang Pembangunan I (RJPP I) 1970-1990 bahkan rancangan tersebut kemudiannya dilanjutkan melalui pembentukan RJPP 11 (1990-2020).2. insuran Islam (Takaful). Proses globalisasi bukanlah perkara yang baru kepada orang Melayu. tetapi kini agensi ini juga berperanan sebagai agensi pelaburan dan perdagangan. Para petani Melayu terutamanya penanam getah juga secara langsung turut terseret ke dalam penentuan harga oleh pasaran dunia. Arus pembangunan negara tidak dapat dipisahkan daripada suasana global atau sejagat kerana negara kita merupakan sebahagian daripada masyarakat dunia. Ditubuhkan juga Lembaga Urusan Tabung Haji (LUTH) sebagai agensi simpanan untuk menunaikan fardu haji dan menyempurnakan rukun Islam halaman 203 kelima. Mesir. Isfahan dan Agra. Semasa kuasa Barat berusaha memperluas empayarnya. Tanah Melayu juga turut terserap ke dalam proses peluasan kuasa ini. Istanbul. 12. Marghribi. Dalam zaman keagungan Islam di Alam Melayu (abad kel3 hingga 16). dan pajak gadai Islam (Ar.diperkenalkan di kalangan masyarakat di negara kita. Melaka dan kemudian Aceh telah dihubungkan dengan pusat-pusat tamadun Islam di Andalusia.Rahn). orang Melayu telah mengalami proses globalisasi melalui jaringan pan-Islamisme sejagat.

salah laku juvana dan sebagainya. Sembilan cabaran itu ialah. dan memupuk dan membina masyarakat makmur. halaman 204 12. Dalam usaha untuk memajukan negara sebagai sebuah negara industri. orang Melayu juga turut menghadapi pelbagai cabaran dari dalam dan luar. membina bangsa Malaysia yang bersatu padu. Globalisasi secara tidak langsung adalah usaha untuk menebarkan kembali dominasi Barat (kini dalam bentuk ekonomi. Justeru itu Wawasan 2020 telah dikemukakan sebagai asas utama Rancangan Jangka Panjang Pembangunan II (RJPP 11) 1990-2020. bertoleransi. .6 Cabaran-cabaran Kontemporari Dalam kelangsungan tamadun Melayu. Remaja Melayu menghadapi pelbagai masalah sosial seperti penyalahgunaan dadah. mewujudkan masyarakat penyayang dan berbudaya penyayang. yang mengandungi sembilan cabaran untuk diatasi dan dipenuhi bagi mencapai matlamat pembentukan negara maju menjelang tahun 2020. ideologi dan nilai budaya) ke atas negara-negara sedang membangun dan negara mundur. membina masyarakat berjiwa bebas. mewujudkan memupuk masyarakat dan yang membina matang. ekonomi dan politik moden Barat. Cabaran dari dalam ialah cabaran sosiobudaya kesan daripada kemajuan dan perubahan yang dicapai dan dialami. Cabaran dalaman yang lain ialah pengaruh dan tekanan kebendaan dan kemewahan hidup yang membawa kepada pelbagai jenayah kewangan. membina masyarakat yang maju dan saintifik. menjamin sebuah masyarakat yang adil dan saksama ekonominya.2. tenteram dan dan berkeyakinan. di dalam 'acuan' sendiri. Malaysia juga berusaha untuk mewujudkan satu bangsa Malaysia yang bersatu pada kurun ke-21. sosial. Orang Melayu dan tamadun Malaysia turut tidak terlepas daripada asakan pengaruh budaya.ia melibatkan teknologi maklumat dan sistem komunikasi yang membentuk 'dunia tanpa sempadan'. mewujudkan sebuah masyarakat yang bermoral beretika. masyarakat liberal dan demokratik yang matang.

humanisme.penyalahgunaan kuasa. dan Muhsin (menyemai keikhlasan. kemegahan dan juga kebendaan". Strategi ini adalah untuk menuju ke arah pemantapan dalaman bagi orang Melayu iaitu hati budinya yang membawa kepada pembentukan peribadi Muslim (mengamalkan semua rukun Islam). liberalisme. robotik. dll. Fahaman sekularisme (segala manfaat dan keutamaan ialah untuk masa di dunia saja.). dari segi budaya dan nilai (hedonisme. perniagaan arak. dll.). prinsip pertengahan. Mukmin (menghayati semua rukun iman). ketakwaan (sentiasa sedar akan pengawasan Tuhan). dari segi ekonomi (kapitalisme. rasuah dan lain-lain. dari segi penerokaan sains dan teknologi (teknologi maklumat dan komunikasi. dll. menular ke dalam amalan-amalan bertentangan dengan nilai Islam terutama sekali di dalam bisnes (riba. hiburan haram) berlaku juga di kalangan orang Melayu. ateisme. perniagaan wang. aeroangkasa. Pengaruh Barat dari segi ideologi (sekularisme.).). khusuk dan tunduk . Oleh itu hendak dicapai itu yang menjustifikasikan sebarang tmdakan ke arahnya'. rasionalisme. adat resamnya dan juga proses sosialisasi dan pembudayaannya. dan sebagainya. pasaran bebas. pengorbanan diri. tidak benar-benar yakin tentang pembalasan akhirat) dan juga pragmatisme yang melampau yang menegaskan bahawa 'sesuatu matlamat yang sesetengah lapisan masyarakat. yang menyerap terutama sekali melalui media massa dan jaringan internet yang tidak dapat dikawal dan ditapis lagi. Nilai dan pegangan hidup kini banyak juga dipengaruhi oleh sikap "cinta kepada keduniaan. penerokaan dalam bioteknologi. dll. materialisme. individualisme. menjadi cabaran kepada orang Melayu dan masyarakatnya. Cabaran-cabaran dalaman dan luaran demikian seperti yang dibuktikan oleh sejarah tamadun Melayu hanya dapat diatasi melalui kekuatan pembersihan dalaman berdasarkan Islam yang menekankan penghisaban atau akauntabiliti. mikroelektronik. kesederhaan. Cabaran daripada luar ialah kemasukan pengaruh asing terutama sekali unsur-unsur tamadun Barat iaitu tamadun yang paling kuat dan terpengaruh kini yang menjejaskan kekuatan asasi orang Melayu terutama sekali dari segi nilai dan amalan agamanya. perjudian. dari segi politik (demokrasi liberal ala-Barat) dan sebagainya.

kepada Tuhan sepenuhnya). kerana pada hakikatnya itulah kejayaannya yang sebenar bagi manusia. Omen. Konsep Kempunan. mukmin dan muhsin. . Namun. Rumah Panjang. Tulah. Pemimpin Pendapat. sains dan teknologi di kalangan orang Melayu yang berasaskan nilai rasional. Ketua Kelompok. Di samping itu Strategi pemantapan budaya ilmu. Juga Strategi pemantapan asas halaman 205 organisasi dan operasi bagi segala bentuk institusinya dalam bidang-bidang ekonomi. pertahanan dan lain-lain. perundangan. ialah untuk mencapai pembentukan peribadi muslim. Orang Asli dan Natif. matlamat terakhir bagi segala strategi dan operasi membangun dan memajukan orang Melayu dan tamadunnya. etika. saintifik. perhubungan. Bobohizan. Semangat dan Tuhan. politik. Semang-Ngerito. pentadbiran. TeoiiMongoloidStock. Hoabinhian. pengangkutan. Neolistik. halaman 206 TITAS 2 Bab 13 TAMADUN PERIBUMI MALAYSIA Juli Edo Peribumi. moral dan akhlak mulia harus juga dilaksanakan. harus diolah dan dilaksanakan demi kecekapan dan kecemerlangan bidang-bidang itu. pendidikan. pemerintahan. Senoi dan Proto-Melayu.

Walaupun mengamalkan cara hidup yang berpindah-randah. pengairan. Perbincangannya berkisar dalam persoalan-persoalan mengenai perkembangan kota atau bandar dan kepada artifak-artifak yang wujud sebagai ciri-ciri utama sesebuah kota seperti monumen. ngayau}ynng diamalkan di kepulauan Borneo tetapi halaman 209 masyarakat di sini menganggap amalan tersebut sebagai rites de passage atau sesuatu kewajiban yang mesti ditunaikan. stratifikasi atau kelas sosial (buruh dan perhambaan). perdagangan dan komunikasi dan perkembangan teknologiteknologi yang lain seperti teknik pertanian. sebaliknya kegiatan ini didasari oleh nilai serta falsafah sosial dan keagamaan yang tinggi dan mendalam. Orang-orang barbarian di benua tersebut menjadikan eksploitasi sebagai nilai kehidupan iaitu orang yang kuat akan berkuasa menguasai orang-orang yang lemah. mereka mampu hidup dalam suasana yang aman dan damai kerana mereka sentiasa memelihara keharmonian sosial dan keseimbangan alam. gotong-royong. tembikar dan sebagainya. keagamaan.1 PENDAHULUAN Pengajian tamadun bertumpu pada perkembangan bandar atau kota purba. peribumi Malaysia kurang mengamalkan kehidupan yang liar berbanding dengan orang-orang barbarian yang digambarkan dalam sejarah Eropah. Ciriciri kehidupan seperti ini wujud di rantau ini tetapi tidak jelas diamalkan. Di peringkat kelompok pula. matematik. Umpamanya. la bukannya bersifat eksploitatif serta tidak boleh dilakukan dengan sewenang-wenangnya. mencintai . wujud nilai peradaban yang tinggi seperti hormatmenghormati. mengamalkan sikap bekerjasama.13. Ciri-ciri seperti ini tidak wujud di rantau ini kerana peribumi Malaysia pada asasnya merupakan masyarakat yang berpindah-randah (tribal) atau separa nomadik. dalam tradisi memburu kepala (dalam Iban. Secara keseluruhannya. Kegiatan memburu (dan memenggal) kepala hanya dilakukan kepada musuh atau pihak-pihak luar yang mengancam keselamatan dan kesejahteraan sesuatu kelompok. sistem tulisan.

Yang kekal hanyalah unsur-unsur peradaban yang telah sebati dalam jiwa setiap ahli masyarakat peribumi. 13. mereka sentiasa mempunyai sistem keagamaan yang mantap. hanyalah bersifat sementara kerana ia diperbuat daripada bahan-bahan tropika tetapi cepat reput. Unsur-unsur ini ditonjolkan melalui sistem budaya yang kompleks dan. sama ada di semenanjung atau Borneo. reduced them to a non-dominant or colonial situation. unsur-unsur ini dikonsepsikan sebagai adat. telah wujud ribuan monumen seperti ini tetapi lenyap mengikut hukum alam.2 KONSEP PERIBUMI Secara umumnya. economic and cultural customs and traditions than with the institutions of the country of which they now .alam sekitar dan seumpamanya. Kesemuanya ini tidak diterjemahkan dalam bentuk monumen-monumen yang konkrit tetapi sentiasa tersemat di dalam diri setlap ahli masyarakat dan dipelihara sebagai sesuatu wansan yang suci. Kewujudan nilai-nilai peradapan yang tinggi ini telah meletakkan masyarakat peribumi seperti kota-kota yang bergerak: kota-kota ini tidak wujud setempat tetapi sentiasa bergerak dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Kumpulan-kumpulan etnik ini telah wujud di wilayah atau negara tersebut sebelum sesebuah kerajaan ditubuhkan di situ. peribumi atau indigenous merupakan istilah rujukan bagi kumpulan-kumpulan etnik yang menjadi penduduk asal sesebuah wilayah atau negara. sangkak dan seumpamanya. Monumen-monumen yang diwujudkan dalam upacara-upacara tertentu. by conquest. Di kawasan-kawasan hutan yang pernah atau sedang menjadi 'dunia' masyarakat peribumi di negara ini. "Walaupun bergerak. seperti balai. sistem nilai yang murni dan peraturan-peraturan yang adil. Menurut Bangsa-bangsa Bersatu: Indigenous peoples are composed of the peoples who inhabited the present territory of a country wholly or partially at the time when persons of a different cuture or ethnic origin arrived there from other parts of the world. dalam kebanyakan masyarakat peribumi. settlement or other means. overcame them and. who today live more in conformity with their particular social.

Aboriginal. Di negara-negara yang ditubuhkan ini. social and cultural characteristics of other sagments of the populations which are predominant. Mengikut ahli linguistik. Setiap sebuah rumpun bangsa ini mengandungi enam suku kaum. menjadikan keseluruhannya 18 suku kaum.3 KLASIFIKASI PERIBUMI MALAYSIA Di Malaysia. halaman 211 . Mereka mengamalkan cara hidup yang berbeza dan bertutur dalam bahasa dan diaiek yang berbeza juga. Suku Terasing. Indian. dan sebagainya. Masyarakat Orang Asli terdiri daripada tiga buah rumpun bangsa utama: Semang-Ngerito. bahagian ini hanya membincangkan masyarakat Orang Asli dan Natif di Sabah dan Sarawak. Bahasa ini dipertuturkan di seluruh Kepulauan Melayu dan di beberapa bahagian Kepulauan Pasifik (Malayo-Polynesia). Ainu. Walau bagaimanapun. Dalam kebanyakan wilayah atau negara. Manakala orang Proto-Melayu pula bertutur dalam bahasa dari rumpun Austronesia. masyarakat penbumi im dikenali dengan pelbagai istilah rujukan seperti Orang Ash. masyarakat peribumi mendiami kawasan. 13. Senoi dan Proto-Melayu. Tribal Filipino. Chao Khao (Orang Bukit).kawasan pinggir. Melayu dan natif di Sabah dan Sarawak. masyarakat Orang Asli bertutur dalam 12 buah bahasa (dan diaiek) yang lahir dari dua buah rumpun bahasa yang utama: Austroasiatik dan Austronesia. Orangorang Semang-Negrito dan Senoi bertutur dalam bahasa dari rumpun Austroasiatik. masyarakat peribumi terdin danpada Orang Asli. Natif.halaman 210 form a part. pedalaman dan pergunungan. under a state structure which incorporates mainly the national. Bahasa mereka ada persamaan dengan bahasa Mon-Khmer.

Melayu dan Melanau. yang terdiri daripada 39 buah kelompok etnik kesemuanya. dikategorikan sebagai peribumi. Peter Bellwood dan Adi Haji Taha. Manusia Hoabinhian mula mendiami negara ini pada kira-kira 8. Mereka dikenali sebagai pemburu dan peramu hasil-hasil hutan. pedagang. iaitu Bidayuh.000SM.000 Sebelum Masihi (SM). Pada kira-kira 1. Tradisi Neolitik ini diperkenalkan oleh orang-orang yang bertutur dalam bahasa Mon-Khmer. Dalam zaman ini masyarakat di pedalaman telah menjadi pembekal utama hasilhasil hutan seperti damar. Mereka telah menggunakan peralatan-peralatan yang diperbuat daripada batu dan menjalankan kegiatan pertanian. madu. Menurut Band Penduduk 1980. pelayar-pelayar yang bertutur dalam bahasa . kayu gaharu. salah satu cabang budaya Ban Kao yang berkembang di bahagian barat negara Thailand. Keseluruhan masyarakat peribumi Sabah dan Sarawak bertutur dalam bahasa-bahasa dari rumpun Austronesia. sarang burung dan lain-lain (seperti emas). Iban. dan 10 lagi di bawah kategpri lain-lam. tradisi Hoabinhian telah mula digantikan oleh Neolitik. semua penduduk Sabah.4 PRASEJARAHDANSEJARAH Menurut ahli-ahli arkeologi seperti Wilhelm G. Pendatang Neolitik telah berkahwin dengan penduduk Hoabinhian dan mengembangkan budaya bertani di kalangan masyarakat asal. Sementara itu. Solheim. Orang Asli dari kumpulan Semang-Negrito dan Senoi berasal dari keturunan manusia purba pertama yang mendiami Semenanjung Malaysia yang dikenali sebagai Hoabinhian. Dalam alaf pertama Masihi. tidar pandan. Pada alaf keduaSM. India dan tamadun Mon (yang berkembang di Selatan Thailand) mula sampai ke semenanjung.Peribumi di Sabah dan Sarawak juga terdiri daripada berbagai kumpulan etnik. tanduk. iaitu pada penghujung zaman air batu.pedagang dari China. halaman 212 13. penduduk peribumi Sarawak terdiri daripada empat kumpulan etnik utama.

000 tahun yang lalu.000 tahun yang lalu.pusat pertukaran barang-barang. di mana gua-gua ini dipercayai menjadi tempat persinggahan utama masyarakat purba semasa mereka memburu dan memungut hasil-hasil hutan. Penduduk yang awal sekali dipercayai nenekmoyang kepada orang Murut (dan Lun Bawang) hari ini. paras air laut di Teluk Siam dan Laut Jawa berada pada paras 200 meter lebih cetek dari paras hari ini. Menurut teori MongoloidStock. . mendiami muara-muara sungai dan kawasan persisir pantai. Pada alaf kedua Masihi. Borneo dan kepulauan Indonesia. Prasejarah di Borneo juga bergantung kepada penemuan-penemuan arkeologi dan disokong oleh kajian sosioantropologik dan sejarah. terdapat sebuah permatang laut (yang memanjang ke selatan) mengelilingi Teluk Siam (dan Laut China Selatan).Austronesia mula sampai di semenanjung. yang kemudiannya berkembang menjadi pusat. Penemuan arkeologi di Gua Niah dan Gunung Subis menunjukkan bahagian tengah Borneo (Sarawak) rnula didiami sejak 40. atau selewat-lewatnya 15. Kepastian mengenai tankh sebenar kepulauan ini diduduki masih lagi menjadi perdebatan. Orang Melayu kemudiannya halaman 213 membina penempatan di persisir. penduduk awal Borneo telah berhijrah ke kepulauan tersebut dari Mongolia.Proto (Orang Asli) dan Melayu-Deutro (Melayu). menghubungkan tanah besar Asia dengan Taiwan. Filipina. beberapa buah kerajaan Melayu tradisional terbentuk. Dari segi bentuk muka bumi. Anggaran ini dibuat berdasarkan penemuan-penemuan di gua batu kapur Madai dan Baturong. Perhijrahan mereka berlaku pada zaman air batu. Pada zaman tersebut. Manakala bahagian utara Borneo (Sabah) mula didiami oleh nenek-moyang orang Kadazan-Dusun sejak 30. Mereka merupakan nenek moyang orangorang Melayu. Keadaan air yang cetek di sepanjang permatang laut ini membolehkan penduduk tanah besar berhijrah ke selatan melalui Taiwan terus ke Kepulauan Filipina.000 tahun yang lalu. Penduduk-penduduk awal Pulau Borneo dipercayai berasal dan stok Mongoloid.

adalah menjadi adat bagi ayam jantan untuk berkokok. Murut. 13. Illanun dari Lanao (Mindanao). penduduk-penduduk dari kepulauan berhampiran mula berhijrah ke Borneo. amalan pemakanan dan bahasa telah memperkuatkan lagi teori ini. adat sebagai hukum alam dan kedua.5 ADAT Di kalangan masyarakat peribumi. Teori ini telah disokong oleh kajian sosio-antropologikal yang menunjukkan pelbagai persamaan antara penduduk pulau ini (Borneo) dengan penduduk-penduduk di tanah besar seperti di Burma. Pertama. Di bahagian pantai barat pula (Sarawak). Bugis dari Sulawesi dan Bajau pantai timur dari selatan Filipina. Apabila zaman air batu berakhir. orang Melayu dan kelompok-kelompok etnik yang yang telah berhijrah dari Kepulauan Indonesia dan Kalimantan. Antara penduduk yang awal berhijrah ke Borneo Utara (Sabah) ialah Banggi dari Pulau Pahlawan. Pergerakan bumi dan hakisan ini telah membentuk kawasan Asia Tenggara seperti kaadaannya hari ini. Iban dan Bidayuh mendiami kawasan tanah rendah di pedalaman manakala kelompok-kelompok etnik yang lain-Kayan. Adat sebagai hukum alam merujuk kepada perkara-perkara yang berlaku mengikut aturan semula jadi makhluk-makhluk yang wujud di dunia ini. pergunungan Thailand. Orang Melayu dan Melanau mendiami kawasan halaman 214 persisir pantai. amalan sosial. Selepas zaman air batu. Umpamanya. adat membawa dua pengertian umum. Kepulauan Indonesia dan Borneo daripada tanah besar Asia. bahagian tengah Taiwan dan juga wilayah pergunungan Filipina. Kenyah. Kelabit. adat sebagai cara hidup. Kedatangan masyarakat ini telah menolak orang KadazanDusun dan Murut (Lun Bawang) ke kawasan pedalaman. Persamaan-persamaan dari segi perawakan. Suluk dari Jolo. paras laut mula naik menyebabkan berlaku pergerakan bumi yang besar serta hakisan-hakisan. yang memisahkan Kepulauan Filipina. .Kepulauan Indonesia dan Borneo. Penan dan Punan-mendiami kawasa tanah tinggi.

dan begitulah seterusnya. Di kalangan Orang Asli (seperti orang Semai). adalah menjadi adat bagi lembu untuk memakan rumput (dan tumbuh-tumbuhan). Umpamanya. Dalam menjaga kesejahteraan manusia dan kestabilan alam. Peraturan-peraturan perkahwinan diperkukuh dengan idealisme keagamaan dan ekonomi. tindakan tersebut seolah-olah mengundang kecelakaan dan kemusnahan. sistem keagamaan pula sentiasa dipelihara oleh kesepaduan sosial yang kukuh. seperti kepimpinan (politik). Pada hari ini. Sekiranya manusia cuba bertindak berlawanan dengan adat ini. Menurut prinsip ini. khususnya hak tanah. adalah menjadi adat bagi pokok untuk tumbuh di atas tanah. tuntutan yang dibuat ke atas pokok-pokok atau tanaman akan merangkumi tuntutan ke atas tanah (kawasan) dengan pokok-pokok atau tanaman tersebut tumbuh kerana mengikut hukum alam.Berkokok adalah aturan semula jadi bagi ayam jantan dan tidak pada ayam betina. Sekiranya ayam betina berkokok. Mereka sentiasa mematuhi dan memelihara hukum-hukum alam dengan mengabadikannya sebagai satu cara hidup. tindakan tersebut telah menimbulkan pelbagai bencana seperti penyakit mad cow dan krisis pencemaran dioksin ke atas hasil-hasil tenusu yang berlaku pada 1998. adat juga membawa maksud keseluruhan cara hidup. sosial dan kepercayaan (agama). prinsip yang sama turut diterapkan dalam usaha masyarakat ini mempertahankan hak-hak mereka. Sesuatu kegiatan ekonomi tidak boleh dijalankan tanpa disokong oleh upacara-upacara keagamaan. ekonomi. berkaitan rapat di antara satu dengan yang lain. . Selain itu. adat ini sentiasa menjadi panduan bagi masyarakat peribumi dalam mengatur kehidupan seharian mereka. Kejadian atau perbuatan yang bertentang dengan hukum ini dipercayai mengganggu kestabilan alam dan mengancam kehidupan manusia dan makhluk-makhluk alam yang lain. seperti yang pernah dilakukan masyarakat Eropah yang cuba menukarkan makanan lembu daripada rumput kepada makanan yang diproses dari bahan-bahan bukan tumbuh-tumbuhan. Apabila manusia cuma mengetepikan adat ini. 'kejadian' tersebut dianggap sebagai bertentangan dengan hukum alam. keseluruhan aspek kehidupan mereka. Oleh yang demikian. sistem kepimpinan sentiasa disokong oleh aspek keagamaan. pokok tidak boleh tumbuh di awang-awangan.

Orang Semai (dan Temiar) mengistilahkannya sebagai gu. setiap suku kaum mempunyai istilah mereka yang tersendiri. Setiap wilayah ini diketuai oleh sekumpulan pemimpin pendapat (opinion leader) yang terdiri daripada ahli masyarakat yang berumur dan matang. Pemimpin-pemimpin pendapat ini pula memilih salah seorang daripada mereka. organisasi sosial yang paling asas ialah kelompok kekeluargaandwisisi (ramage). yang melihat adat (adet) sebagai satu falsafah hidup yang merangkumi aspek-aspek ekonomi. Pengertian ini turut diperakukan oleh orang-orang Kenyan di Sarawak. Wilayah-wilayah ini dikenali sebagai lengrii'ntsa kampuk. politik dan agama. sebagaimana penghormatan mereka terhadap hukum alam.halaman 215 Kedudukan sistem kehidupan yang saling berkaitan dan melengkapi ini telah mendorong orang Semai untuk mendaulatkannya sebagai satu adat. tuaa' (di kalangan orang Temiar). la membentuk mekanisme yang bersepadu dalam menyusurgalurkan keseluruhan interaksi sosial. Setiap gu terdiri daripada keluarga-keluarga (biasanya antara 10-25 buah keluarga) yang mempunyai pertalian darah dan menduduki sebuah wilayah. Adet orang Kenyan melibatkan peraturan-peraturan.' (di kalangan orang Semai). Pembentukan organisasi-organisasi sosial masyarakat ini banyak dipengaruhi oleh keadaan persekitaran.5. 13. biasanya ahli yang paling tua serta mempunyai ilmu kebatinan yang tinggi. Kelompok ini dikenali dengan berbagai-bagai konsep. sebagai ketua kelompok (group leader) dan dikenali dengan panggilan panggilan seperti rakwun. nilai dan norma. ekonomi. Adet sebagai sistem moral dan keagamaan. Kedua-duanya sistem tidak boleh dipisahkan: sistem moral telah menyediakan kualiti keagamaan dan agama mengetengahkan amalan tentang kod moral dan perlakuan. sama dataran atau lembah sungai. hukum dan sekatan yang diterima seluruh komuniti dan dipraktikkan dalam semua bidang kehidupan— sosial dan politik.1 Organisasi Sosial Setiap masyarakat peribumi di negara ini mempunyai organisasi sosial yang tersendiri. interaksi dengan dunia luar dan peredaran masa. Di kalangan Orang Asli. keagamaan. batin (di .

Tok Sang Leia Nuangga. Kerajaan-kerajaan Melayu lama telah memperakui kewujudan masyarakat Orang Asli sebagai sebahagian daripada rakyat mereka. Mereka telah dianugerahi kuasa-kuasa tertentu di samping gelaran-gelaranyangtersendiri. yang kebanyakannya tinggal di kawasan pedalaman dan hulu sungai. Di kalangan orang . kelompok-kelompok budaya (atau komuniti) Proto-Melayu diketuai oleh seseorang yang memiliki ilmu kebatinan yang tinggi. Pada hari ini. di Nenggiri (Kelantan) dikenali sebagai TokMikong. Selain penghulu atau batin. Tok Singa Merjan dan sebagainya. Konsep batin ini berakar-umbi dari struktur sosial masyarakat Proto-Melayu itu sendiri. konsep penghulu boleh ditafsirkan sebagai ketua masyarakat di kawasan hulu. perakuan ini diberikan oleh Kerajaan) sebagai ketua kelompok dan digelar penghulu atau batin.wilayah pedalaman. Dalam organisasi sosial tradisional. Tok Antan Bedui. Tok Pawang Setia Di Raja. Di WilayahJelai (Pahang). Johor. ketua-ketua mereka dikenali sebagai batin. Dari kedudukan ini.Melayu: Selangor. Melaka. Perakuan ini ditunjukkan melalui pelantikan ketua-ketua Orang Asli ini sebagai pembesar di wilayah. Di samping itu. Kedah dan Kelantan. Pahang dan Trengganu. pengamal-pengamal perubatan tradisional (hala' dan pawang) dan bidan juga mempunyai kedudukan yang penting dalam struktur kepimpinan masyarakat Orang Asli. halaman 216 Selaras dengan kriteria ini. Ketua-ketua ini kemudiannya diperakukan oleh raja-raja Melayu (selepas Merdeka. gelaran penghulu digunakan di negeri-negeri yang didiami orang Senoi dan Semang-Negrito: Perak. kerajaan Melayu lama Perak juga menganugerahkan gelaran-gelaran lain kepada pemimpin-pemimpin wilayah orang Semai di negeri itu seperti Tok Leia Dewa Angsa. manakala di Sungai Siput (Perak) dikenali sebagai Tok Pangku. Tok Batin Leia Perkasa. pemimpinnya dikenali dengan gelaran TokRaje. Negeri Sembilan.kalangan orang Temuan) dan sebagainya. Manakala gelaran batin pula digunakan di negeri-negeri yang kebanyakannya didiami oleh orang Proto. Perkataan penghulu diperkenalkan oleh kerajaan Melayu lama sebagai merujuk kepada ketua-ketua masyarakat ini.

pengambilan anak angkat. Wa'merupakan tokoh penting dalam upacara mengubat penyakit dan menghalau hantu (nyaniik). bidan pula bertanggungjawab menjaga dan mendapatkan perlindungan supernatural bagi ibu-ibu mengandung dan kanak-kanak.Semai. antara orang Iban. pawang terpaksa memujuk atau memindahkan penunggu-penunggu sesuatu kawasan ke tempat lain. Selain mengubat penyakit dan menghalau hantu. Mereka bertindak sebagai penasihat kepada penghulu atau batin serta berperanan mendapatkan perlindungan supernatural bagi penduduk secara keseluruhannya.ny a. khususnya apabila mendapat pedoman dari mimpi atau tilikan bahawa penunggu-penunggu tersebut bersikap 'bengis' atau ganas. pawang berperanan mengendalikan upacara. umpamanya. Secara umumnya.upacara yang berkaitan dengan tanah. Sementara itu. Keahlian sesebuah bilek ditentukan melalui kelahiran. Ada ketika. Dalam sesebuah rumah panjang orang Iban. Bilek secara umumnya merujuk kepada unit-unit rumah atau apartment yang terdapat dalam sesebuah rumah panjang. Kanak-kanak biasanya berada di bawah penjagaan bidan semenjak dan dalam kandungan ibu lagi sehinggalah mereka lahir dan boleh berlari. Kayan dan Kenyah. Masyarakat peribumi Sarawak juga berasal dari latar belakang budaya yang pelbagai. Pawang pula mempunyai tanggungjawab yang lebih luas. pawang akan mengadakan upacara meminta kebenaran menggunakan tempat (kawasan) tersebut daripada penunggu-penunggu supaya penduduk tidak ditimpa bencana dan bebas dari sebarang gangguan kuasa ghaib dan penyakit. halaman 217 penggabungan keluarga dan perkahwinan. unit sosial yang paling asas dikenali sebagai bilek. rumah panjang merupakan organisasi sosial yang utama. Di kalangan kebanyakan masyarakat peribumi. Setiap kelompok budaya ini mempunyai organisasi sosial yang tersendiri. hala'. pawang dan bidan mempunyai kedudukan yang penting dalam struktur kepimpinan masyarakat Orang Asli tradisional. Sebelum sesebuah ladang atau kawasan penempatan dibuka. Sesebuah keluarga bilek .

bertenaga dan berkemampuan untuk melindungi ahli bileknya. Di kalangan masyarakat Iban tradisional. Kombinasi tiga generasi im dianggap ideal bagi sesebuah bilek. daripada sebarang ancaman. Sekiranya perantauan ini berjaya. Ada antaranya hanya mempunyai 20 hingga 30 buah bilek dan ada juga yang mencapai ratusan unit. Dalam perantauan ini. Selain itu. lelaki tersebut menghadapi berbagai cabaran termasuklah risiko berhadapan dengan kegiatan ngayau yang dijalankan oleh pihak musuhnya. Tuai Rumah berperanan mentadbirkan (mengawal dan melaksanakan) undang-undang sosial di kalangan penghuni rumah panjang seperti menyelesaikan sebarang masalah yang timbul di kalangan penduduk. kemampuan seseorang lelaki juga diukur melalui amalan merantau (bejalai). Bilek diketuai oleh suami daripada pasangan utama (dan bukannya lelaki tertua dalam bilek tersebut) dan dikenali sebagai Tuai Bilek. mendamaikan penduduk-penduduk yang berselisih faham. menasihatkan mereka dalam pelbagai perkara. menangani perbalahan serta . lelaki tersebut biasanya menggunakan sebahagian daripada 'kekayaannya' untuk membeli gong (tawak) dan dibawa pulang sebagai lambang keberanian dan kemampuannya mempertahankan diri. Tuai Bilek biasanya terdiri daripada suami-suami 'muda' yang berpengalaman. Namun. anak-anak dan ibu bapa kepada suami atau isteri. Dalam struktur kepimpinan tradisional. sama ada yang muda ataupun tua. Setiap rumah panjang biasanya mempunyai bilangan bilek yang agak banyak. setiap rumah panjang Iban diketuai oleh Tuai Rumah. Tujuan utama bejalai adalah untuk mencari kekayaan. terdapat juga bilek yang hanya mengandungi dua generasi iaitu ibu bapa dan anak-anak. bergantung kepada jumlah keluarga yang mendiami penempatan tersebut. kemampuan untuk memberikan perlindungan ini diukur melalui kemampuan lelaki tersebut memenggal kepala musuh (ngayau). Masyarakat Iban tradisional melihat kegiatan ngayau sebagai prasyarat untuk membolehkan seseorang lelaki menukarkan statusnya daripada remaja kepada dewasa (dan seterusnya membolehkannya berkahwin) dan daripada 'orang kebanyakan' kepada pemimpin.biasanya mengandungi sepasang suami isteri (sebagai pasangan utama). Dalam sesebuah kawasan penempatan tradisional masyarakat Iban biasanya hanya mengandungi sebuah rumah panjang (tetapi kini ada yang mengandungi beberapa buah atau blok rumah panjang kerana peningkatan jumlah penduduk).

Dalam struktur kepimpinan tradisional Iban juga. Tuai Burung merupakan satu kedudukan sosial yang penting dalam masyarakat ini. Ramalannya yang tepat membolehkan penduduk memperolehi hasil tuaian yang lumayan. khususnya jenayahjenayah berat yang gagal diselesaikan di peringkat rumah panjang. beliau juga turut bertanggungjawab memelihara hubungan antara penduduk rumah panjang dengan mahkluk-mahkluk ghaib yang berkaitan dengan kehidupan halaman 218 spiritual masyarakat ini supaya hubungan antara kedua-dua dimensi ini sentiasa seimbang (dalam kaadaan yang aman). Lemambang pula dianggap sebagai 'pendeta' dalam sistem keagamaan Iban. . Lemambang dan Manang. Dalam kes seperti ini. Lemambang berperanan membaca mantera (pengap) semasa mengendalikan upacara. gawai. Di penngkat lokal (atau rumah panjang). Bagi amalan di mana kedudukan Tuai Burung dan Tuai Rumah diterajui oleh orang yang sama. ketua-ketua ini dikenali sebagai Tuai Burung. terdapat beberapa lagi jawatan pemimpin atau ketua dalam struktur kepimpinan tradisional masyarakat Iban. Tuai Burung berperanan sebagai tukang ramal yang mempunyai hubungan dengan dunia ghaib. bukan sahaja sebagai jurucakap rumah panjang tetapi juga sebagai pemimpin masyarakat yang memikul tanggungjawab untuk memelihara kesejahteraan sosial dan spiritual para penghuni rumah panjang. Beliau biasanya mendapat alamat atau pedoman melalui mimpi. Peranan Tuai Burung sangat penting dalam kegiatan pertanian padi.jenayah-jenayah kecil. iaitu salah satu upacara keagamaan yang disertakan dengan sambutan perayaan. Tuai Burung menjadi orang yang berperanan besar. Tuai Rumah bertanggungjawab menyampaikannya kepada pihak berkuasa negeri supaya diadili oleh mahkamah daerah. Tuai Rumah biasanya turut dilantik sebagai Tuai Burung. Bagi kes-kes yang besar. peranan Tuai Rumah menjadi lebih luas dan run-lit kerana selain bertanggungjawab memelihara kesejahteraan sosial. Orang-orang yang ingin menjadi LemamhangpeAu menuntut ilmu serta kemahiran dalam bidang ini dalam satu jangka masa panjang. Di samping itu.

Tampuk kuasa biasanya dipegang oleh sekumpulan ahli masyarakat yang telah berumur dan matang. Sinompu 'uvan do mohoingon tangaba'a kouhasanan—Lembaga. Di kalangan masyarakat Kadazan. Orang Semang-Negrito secara tradisinya . masyarakat peribumi mengamalkan perkongsian kuasa. umpamanya. dan Pangazau—pahlawanpahlawan.5. Di Sabah. bergantung kepada kedudukan penempatan dan interaksi mereka dengan masyarakat luar. Struktur-struktur ini sating berkaitan dan melengkapi antara satu sama lain. Bobohizan—pengamal ilmu perbomohan. Setiap 'jawatan' dalam struktur kepimpinan (atau individu-individu yang memegang 'jawatan' tersebut) haruslah salmg merujuk dan bekerjasama sesama sendiri dalam merancang sesuatu atau sebelum mengambil sesuatu keputusan. Proses in dapat mengekalkan keharmonian dalam sistem dan seterusnya dalam komuniti. Manang secara khususnya berperanan mengendalikan upacara-upacara penyembuhan penyakit. wujud sistem pentadbiran yang mengandungi empat institusi penting: Huguan Pogun —ketua kampung atau ketua "tanah air". halaman 219 13. Mereka mengambil tanggungjawab bersama dalam mentadbirkan masyarakat serta menangani setiap masalah yang timbul dalam komuniti mereka. Manang merujuk kepada pengamalan perubatan tradisional (perbomohan) masyarakat ini. setiap kelompok peribumi tradisional mempunyai sistem pentadbiran dan pemenntahan yang tersendin. Adat (ahli-ahlinya dipilih atas kemahiran serta penguasaan adat Kadazan). dengan Huguan Siou atau ketua ulung yang menduduki kedudukan tertinggi dan terpenting dalam sistem pertahanan dan perlindungan masyarakat Kadazan.2 Ekonomi Tradisional Masyarakat peribumi tradisional mengamalkan kegiatan ekonomi yang pelbagai. Secara keseluruhannya.Akhir sekali.

Mereka menjalankan kegiatan pertanian pindah sebagai kegiatan . Wilayah-wilayah ini biasanya ditentukan mengikut lembah sungai atau dataran. mereka sentiasa menghormati haiwan-haiwan (dan tumbuhtumbuhan) dan menganggapnya sebagai 'sahabat'. barulah mereka berpindah ke kawasan baru. pusaka). atau buah itu selamat dimakan oleh burung. atau pucuk kayu itu selamat dimakan oleh rusa. Dari segi pengetahuan. atau menebang pokok apabila diperlukan untuk bahan binaan. alur dan sungai. jeram. Mereka hanya akan membunuh apabila haiwan-haiwan ini diperlukan sebagai makanan. ikan. yang dianggap sebagai dunia mereka. Begitulah gambaran pergantungan mereka kepada makhluk-makhluk ini.masing yang diwarisi turuntemurun dan dikenali sebagai saka' (berasal dari perkataan Melayu. haiwan-haiwan ini menjadi penunjuk utama dalam mengenali sumber-sumber makanan yang baru ditemui: sekiranya mereka baru menemui sejenis ubi dan mendapati ubi itu selamat dimakan oleh babi. reptilia dan sebagainya. Kehidupan tradisional orang Semang-Negrito banyak bergantung kepada hutan. air. Setiap kumpulan dianggotai oleh ahli-ahli yang mempunyai pertalian darah (sekeluarga). Masyarakat ini mentafsirkan hutan sebagai merangkumi segala makhluk yang terdapat di dalam kawasan hutan tersebut: tumbuh-tumbuhan. Dari hutan mereka memperoleh makanan. Kegiatan memburu dan meramu hasilhasil hutan dianggap bersifat 'mesra alam' kerana kedua-duanya tidak merosakkan alam sekitar.merupakan pemburu dan pemungut hasil-hasil hutan. Masyarakat ini terbahagi kepada kumpulan. Orang-orang Senoi pula terkenal sebagai petani pindah atau peladang padi huma. Mereka tinggal di sesebuah kawasan sehingga sumber makanan di kawasan tersebut hampir habis.kumpulan kecil. maka bahan-bahan tersebut boleh dimakan oleh manusia. serangga. Hutan dianggap sebagai sumber kehidupan utama. batu-batan. haiwan. Justeru itu. Kumpulankumpulan ini mempunyai wilayah masing. Kumpulan-kumpulan ini sering berpindah-randah tetapi kegiatan tersebut terbatas di dalam kawasan-kawasan yang terletak di dalam wilayah masing-masing. Selain itu mereka juga bergantung rapat kepada haiwan-haiwan yang terdapat dalam 'dunia' tersebut sebagai sumber makanan dan pengetahuan. pengetahuan dan idea-idea keagamaan.

buluh. lembah-lembah sungai dan pedalaman. kawasan penempatan mereka terbahagi kepada tiga iaitu kawasan persisiran pantai. kelompok-kelompok peribumi yang tinggal di pedalaman. menangkap ikan merupakan kegiatan utama di samping kegiatan-kegiatan bercucuktaman dan berniaga secara kecil-kecilan. Selain itu. Sementara itu. memburu dan memungut hasil-hasil hutan. Orang Senoi juga terbahagi kepada kumpulankumpulan yang mempunyai pertalian darah dan mewarisi wilayah saka'. Sekiranya ada lebihan atau permintaan dari luar. damar. buah-buahan dan sebagainya. . Suluk. Masyarakat Melayu-Proto menjalankan kegiatan yang berasaskan maritim. Hasil-hasil hutan ini lazimnya digunakan untuk memenuhi keperluan domestik. mereka menjalankan kegiatan perikanan. mereka juga terlibat dalam kegiatan halaman 222 memungut hasil-hasil hutan seperti rotan. kayu. Melanau dan Iban di Sarawak dan orang Bajau. seperti orang Melayu. Kayan dan Kenyah di Sarawak. pertanian dan perdagangan. sebahagian daripada hasil-hasil hutan ini dipasarkan. kegiatan ekonomi tradisional masyarakat peribumi di Sabah dan Sarawak dibahagikan mengikut kawasan penempatan. ahli-ahli kumpulan ini menjalankan kegiatan memburu dan menangkap ikan. antaranya orang Penan. memburu dan memungut hasil-hasil hutan. Sementara itu. menjalani kehidupan berpindahrandah. Di kalangan masyarakat yang tinggal di kawasan persisir ini. mereka menjalankan kegiatan pertanian pindah. Sementara menunggu padi masak.utama manakala memburu dan memungut hasil-hasil hutan sebagai kegiatan sampingan. Mereka mengerjakan sesuatu kawasan untuk satu musim dan berpindah ke kawasan yang baru pada musim berikutnya. Bagi kelompok masyarakat yang tinggal di kawasan persisiran. seperti orang Buket (Uket). Secara umumnya. Kegiatan ekonomi tradisional masyarakat ini juga dianggap sebagai mesra alam kerana tidak merosakkan alam sekitar. Manakala bagi kelompok yang tinggal di lembah-lembah sungai pula. Iranun dan Melayu di Sabah. Setiap kumpulan membuka ladang padi huma di wilayah masing-masing.

Dalam menjalankan kehidupan harian.upacara keagamaan yang khusus.Kegiatan ekonomi tradisional masyarakat peribumi melibatkan pelbagai upacara keagamaan dan hampir semua upacara ini memerlukan kerjasama dan penyertaan menyeluruh ahli masyarakat. Mereka berkongsi seluruh kandungan hutan ini dengan organisme bukan-manusia.5. Kehidupan mereka menekankan proses perseimbangan antara semua makhluk halaman 221 yang wujud. Dalam kegiatan pertanian pindah. menanam. sungai dan jeram. sama ada yang nyata dan ghaib: Corak kehidupan yang begini didorong oleh kepercayaan bahawa semua makhluk yang wujud di alam ini mempunyai roh atau semangat yang tersendiri. umpamanya. setiap tahap pengerjaan ladang akan dimulakan dengan upacara. batu-batan. kepercayaan dan pantang larang. yang akhirnya membolehkan mereka wujud sebagai sebuah masyarakat sehingga kini. serangga. Semangat yang sama turut diamalkan dalam kerja-kerja fizikal ladang seperti menebas dan menebang.3 Agama dan Pantang Larang Masyarakat peribumi Malaysia hidup dalam dunia yang disusungalurkan oleh sistem ekologi hutan hujan tropika. Semua upacara ini memerlukan kerjasama dan penyertaan menyeluruh setiap ahli masyarakat. 13. masyarakat peribumi melihat dan mentafsirkan alam mereka melalui pengalaman-pengalaman. . yang di dalamnya mengandungi tumbuh. haiwan. ribuan makhluk yang lain. Semangat kerjasama seperti yang diamalkan dalam proses pengerjaan ladang merupakan nilai yang dijunjung oleh masyarakat peribumi. Masyarakat peribumi memelihara keseimbangan ini melalui sistem nilai dan norma. Kehidupan yang sejahtera hanya boleh dicapai apabila kesemua penghuni alam ini—manusia dan bukan manusia.tumbuhan. merumput dan menuai. membakar. dunia nyata dan dunia ghaib—berada dalam keadaan yang seimbang.

Kuasa ini dikenali dengan berbagai istilah berdasarkan sukukaum: Nyenang atau Jenang (Semai). keramat dan semangat-semangat bebas yang lain. karei (Temiar dan Chewong). Terdapat duajenis omen: satu di antaranya boleh . Agama tradisional ini turut menganjurkan kepercayaan kepada satu kuasa yang agung. Antara kuasa-kuasa ini ialah petir. gohar (Batek) dan sebagainya—ialah lambang kuasa yang agak dominan dalam kepercayaan Orang Asli. Namun lambang kuasa agung ini tidak mempengaruhi kehidupan masyarakat ini secara langsung. serangga atau tumbuhtumbuhan. Petir—makhluk yang menyerupai ungka dan dikenali dengan berbagai panggilan seperti ngkuu' (Semai). Orang Asli mengamalkan agama nusantara tradisional. naga (atau ular besar). di antaranya mentertawakan atau mempersendakan makhluk-makhluk yang lemah seperti binatang. mereka juga mempercayai lambang-lambang kuasa lain seperti naga dan keramat yang berperanan mengawal kegiatan manusia di atas permukaan bumi. Sekiranya ahli masyarakat ini melanggar laranganlarangan tertentu. Selain itu. Masyarakat tradisional di Sabah dan Sarawak turut mempunyai sistem kepercayaan yang hampir sama dengan peribumi di Semenanjung. Petir dipercayai duduk dalam awan dan memerhatikan tingkah-laku manusia di bawahnya (bumi). yang dianggap oleh sesetengah ahli antropologi sebagai agama pra-Aryan. petir akan marah dan menurun bencana banjir dan ribut petir. Moyang (Temuan). semangat-semangat binatang dan makhluk-makhluk hidup yang lain (selain semangat manusia) yang 'berminat' mendekati manusia dikenali sebagai omen. Sementara itu. Upacara-upacara diadakan untuk 'meredakan' kemarahan semangat atau memujuk makhluk-makhluk ini supaya memberikan perlindungan dan menjauhkan semangat jahat (rogon) danpada membawa bencana dan wabak penyakit kepada ahli komuniti. Kepercayaan terhadap kekuasaan makhluk ghaib ini telah mendorong ahli masyarakat mengawal perlakuan mereka sendiri. Tbhan (Che' Wong) dan sebagainya. Secara umumnya. mereka mempercayai terdapat kuasa-kuasa lain yang wujud di sekeliling mereka dan mempunyai pengaruh yang besar ke atas kehidupan manusia. Sebaliknya. Kesan 'kemarahan' ini bukan sahaja dihadapi oleh pesalah tersebut tetapi oleh keseluruhan komunitinya. masyarakat peribumi tradisional di Sabah mempercayai semua objek mempunyai semangat.Secara umumnya.

Kepercayaan terhadap kuasa ghaib. Semangat-semangat ini dipercayai mendiami segenap pelosok alam semesta seperti hutan. hobohizan menggunakan ubat-ubat herba dan tumbuh-tumbuhan sebagai bahan . yang ditunjukkan melalui upacara-upacara keagamaan tertentu. Ahli masyarakat dikehendaki menghormati semangat-semangat ini untuk menjaga keseimbangan dalam perhubungan antara manusia dengan kuasa-kuasa ghaib yang dipercayai wujud di sekeliling mereka.ganang. gua dan bahagian bawah bumi. ekonomi dan politikal mereka. Kegagalan manusia menjaga keseimbangan dalam hubungan antara dua dimensi alam ini akan mengancam kestabilan alam dan seterusnya menyebabkan berlaku bencana atau malapetaka di alam nyata. Semangat boleh ditemui melalui mimpi dan biasanya dilakukan oleh pakar pengamal perubatan (perbomohan) tradisional yang dikenali sebagai babalian atau bohohizan.membawa nasib baik manakala satu lagi membawa nasib buruk. hobolihizan berperanan mengendalikan upacara penyembuhan dan perbidanan. Ada juga upacara-upacara dijalankan di tempat-tempat suci. Untuk mendapatkan nasib yang baik. Pengabaian halaman 222 omen boleh mendatangkan bencana atau gangguan kepada manusia. sifat semangat si mati akan berubah daripada manusia kepada binatang. masyarakat peribumi Sabah juga mempercayai akan kewujudan dimensai kehidupan di alam akhirat. Dari segi kewajipan pula. yang boleh mendatangkan kebaikan dan keburukan. Manusia boleh berhubung dengan semangat-semangat ini melalui beberapa cara seperti persembahan di mana semangat dijemput untuk 'berkenduri'. gunung. dikenali sebagai Kinoringan dan isterinya. Suminundu. manusia hendaklah memberikan perhatian kepada omen. Ciri-ciri seperti ini membolehkan mereka mendekati makhluk-makhluk halus. peribumi Sabah juga mempercayai kewujudan lambang kuasa agung. Selain itu. jelas mempengaruhi kehidupan masyarakat peribumi Sabah. Dalam praktisnya. Kematian merupakan tahap perubahan yang terpaksa dilalui semua manusia dan pada tahap ini. Di samping kuasa-kuasa luar biasa ini. Bohohizan biasanya terdiri daripada wanita kerana mereka dikatakan mempunyai jiwa yang halus dan hati yang dingin. khususnya dalam mengatur disiplin diri dan hubungan sosial. sungai.

Ilham mengenai herba dan tumbuhtumbuhan yang sesuai untuk mengubati sesuatu penyakit biasanya diperoleh melalui mimpi. Dewa pemujaan padi. Dalam rangka memahami tuhan petara.utama dalam upacara penyembuhan. nama tuhan-tuhan ini sering diseru dan 'dilibatkan' dalam upacara-upacara gawai. Salampandai mencipta manusia dari tanah liat.tuhan lain yang mempunyai kuasa yang sama dan berpengaruh ke atas kehidupan masyarakat ini seperti bunsu rihut (tuhan angin). terdapat tiga lagi tuhan yang berpengaruh ke atas kehidupan masyarakat ini: salampandai (pencipta manusia). Tuhan ini dipercayai turun ke alam nyata (dunia) dengan menjelmakan dirinya seperti seekor katak atau belalang (yang aktif pada waktu malam). dipercayai menjadi penjaga bumi . Orang Iban. memperbaharui permohonan perlindungan dan menunjukkan tanda kesyukuran kepada tuhan-tuhan ini kerana perlindungan yang telah diberikan di setiap penjuru alam tersebut telah membolehkan ahli masyarakat mendapat hasil tuaian yang lumayan. terdapat tuhan. kesihatan yang baik dan terlepas daripada sebarang ancaman atau dugaan. petara pucuk kaiyu (tuhan pucuk kayu) dan petara tengah tanah (tuhan bumi). Selain itu. mereka (komuniti rumah panjang) akan dilimpahkan dengan perlindungan luar biasa (supernatural) dan seterusnya dapat mewujudkan kesejahteraan di segenap penjuru alam. jampi halaman 223 dan mantera kerana dipercayai. palang gana. kecuali berbeza dari segi terminologi unsur-unsur keagamaan dan tafsiran konsep. pulanggana (tuhan utama dalam pemujaan padi) dan singalang hurung (tuhan perang). Upacara-upacara keagamaan seperti gawai diadakan bertujuan untuk memujuk. dengan 'kehadiran' lambang-lambang kuasa. Tuhan. Justeru itu. Kepercayaan masyarakat peribumi tradisional di Sarawak juga mempunyai banyak persamaan dengan kepercayaan peribumi Malaysia yang lain.petara kehonglangit (tuhan syurga).tuhan dipercayai menjaga segenap tempat dan penjuru alam. mempercayai akan kewujudan berbagai semangat (antu) dan tuhan-tuhan (petara). umpamanya. Upacara-upacara keagamaan dan penyembuhan dijalankan mengikut keperluan kecuali upacara kesyukuran yang wajib diadakan setiap tahun.

orang Iban menyeru nama singalang hurung dalam upacara-upacara perayaan yang ada hubungannya dengan amalan ngayau (penggal kepala) kerana dipercayai tuhan ini sentiasa melindungi keselamatan dan membantu mereka dalam gerakan. Semangatsemangat ini boleh keluar dari tubuh dan bergerak dengan agak bebas. Tiga antu yang utama dinamakan gerasipapa. iaitu semangat.(tanah). Dualisme ini menganjurkan kepercayaan bahawa setiap makhluk alam yang wujud secara nyata {tubuh} mempunyai pasangan ghaibnya. Menurut mitos masyarakat ini. Selain daripada konsepsi terhadap tuhan-tuhan dan semangat. Sekiranya padi diserang penyakit. Sebagai tuhan perang. semangat-semangat ini berjumpa antara satu sama lain. antu bung kamba dan antu kelansat. bertukar-tukar maklumat tentang alam. batu-batan dan sebagainya. Seterusnya. memujuk palang gana supaya mengembalikan kesuburan padi. orang Iban juga mempercayai akan dualisme tubuh dan semangat pada setiap makhluk. Makhluk-makhluk ini termasuklah manusia. Singalang burung merupakan tuhan terpenting kerana peranannya sebagai dewa perang dan melindungi kebajikan manusia. Dalam pengembaraan tersebut. orang-orang Iban juga mempercayai konsep semangat (antu) sebagai lambang kuasa yang sentiasa wujud di sekeliling mereka. singalang hurung telah memperkenalkan rahsia bercucuk tanam serta menjaga semangat tanaman ini kepada orang Iban. kilat. Upacara korban juga diadakan semasa membina rumah baru atau sebelum upacara pengkebumian berlangsung. penyakit. bertujuan memberitahu tuhan ini tentang tujuan penggunaan-penggunaan tanah tersebut. penyembuhan dan halaman 224 sebagainya. masyarakat Iban mengadakan upacara pemujaan tuhan ini pada setiap tahap pengerjaan ladang huma. Ketiga. tumbuh-tumbuhan. reptilia. masyarakat ini akan mengadakan upacara korban (piring). Justeru peranannya yang sedemikian rupa. Pengembaraan semangat manusia dijelmakan melalui mimpi- .tiga antu ini dianggap 'jahat' kerana hanya menimbulkan perkaraperkara yang negatifyang mengganggu kehidupan manusia. haiwan. serangga.gerakan memburu kepala.

akan menyebabkan kesuburan padi terganggu dan seterusnya gagal mengeluarkan hasil. Berdasarkan kepercayaan ini. upacara yang berkaitan dengan kesihatan dan kelangsungan hidup. .kelengkapan tersebut mungkin menyebabkan antu marah (kerana tidak dapat menjalankan kehidupan hanannya dengan sempurna) dan menunjukkan kemarahan dalam bentuk gangguan-gangguan kepada kehidupan manusia ataupun kepada semangat-semangat lain. Antara upacara utama dinamakan gawai. umpamanya. Gangguan kepada semangat padi. Kegagalan menyediakan kelengkapan. Perspektif keagamaan yang hampir sama diamalkan oleh kelompokkelompok peribumi yang lain seperti orang Kenyah. berkaitan dengan pencarian harta dan kekayaan. Lun Bawang dan sebagainya. Semangat manusia yang telah meninggal dunia akan tinggal di tempat bernama sebayan. Agama tradisional Kenyah. Kepercayaan ini merupakan contoh hubungan antara dunia nyata dan ghaib yang perlu dipelihara demi keseimbangan kedua-dua dimensi ini. Kayan. Kelabit. Kaadaan serta kehidupan di sehayan dipercayai mempunyai persamaan dengan dunia nyata kecuali kewujudannya dalam dimensi yang ghaib. orang Iban berkewajipan membekalkan antu saudara-mara mereka dengan peralatan-peralatan seperti parang dan makanan serta barang-barang kelengkapan yang lain untuk membolehkannya menjalankan kehidupan harian dengan sempurna di sebayan.mimpi yang menjadi punca ilham utama bag! manang dalam usahanya menghalau antu jahat atau mengubat penyakit. Pelbagai upacara dan pantang larang diadakan dan dipatuhi sebagai pendekatan mengekalkan hubungan baik ini. Memandangkan semua makhluk mempunyai semangat. Kaadaan ini akan mengancam kehidupan manusia akibat kekurangan bekalan makanan. Kesemua upacara gawai diadakan bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan dalam hubungan di antara manusia dengan petara ataupun antu. yang kesemuanya boleh diklasifikasikan kepada empat: upacara yang berkaitan dengan penanaman padi. misalnya. Gawai diadakan dengan berbagai-bagai skop dan tujuan. orang Iban sentiasa menjaga hubungan baik dengan semangat-semangat ini. dan berhubungan dengan ngayau dan martabat.

Sebahagian daripadanya berkaitan dengan sistem keagamaan dengan bentuk. masyarakat peribumi juga dikawal oleh berbagaibagai pantang larang. dalam satu masa. semangat. orang Semai melarang ahli-ahlinya daripada memakan makanan dari kategori yang berbeza. Bungan Malan dipercayai mengawal kesuburan padi dan kesihatan manusia. sejahtera dari segi zahir dan batin.bentuk kawalan yang ditawarkan adalah bersifat kawalan supernatural. Selain keagamaan. Misalnya. Perbincangan di atas secara umumnya menunjukkan bahawa sistem keagamaan peribumi negara ini menganjurkan satu pandangan mengenai alam halaman 225 semesta di mana dunia nyata haruslah wujud dalam keadaan yang seimbang dengan dunia luar biasa atau ghaib (yang diwakili oleh tuhan dan semangat).menawarkan satu kosmologi yang kompleks. Dalam agama tradisional yang dinamakan Bungan. Pantang-larang ini amat berkesan mengawal sikap dan perlakuan ahli masyarakat peribumi membolehkan mereka sentiasa wujud dalam kaadaan yang bersepadu. upacara-upacara diadakan untuk untuk tuhan ini bertujuan untuk mendapatkan hasil tuaian yang lumayan dan perlindungan keselamatan (kesihatan). manusia. Kepercayaan ini telah menjadi panduan dan pegangan hidup yangjitu. Salah satu larangan yangjelas mempengaruhi kehidupan masyarakat ini adalah peraturanperaturan yang berhubung dengan aspek makanan dan pemakanan. masyarakat ini juga melarang sisa-sisa makanan yang berlainan kategori ini dibuang di tempat yang sama. haiwan dan makhluk-makhluk alam yang lain saling bergantungan dan melengkapi di antara satu sama lain. seperti ikan dengan daging. Larangan ini dikenakan kerana bimbang semangat-semangat makanan dari kategori yang berlainan ini tidak serasi antara satu sama lain. masyarakat peribumi juga mempunyai pelbagai bentuk kawalan sosial. khususnya dalam mewujudkan kestabilan diri dan kesepaduan sosial. Oleh itu. menyebabkan berlaku ketegangan di . tuhan Bungan Malan merupakan lambang kuasa utama dan mempunyai pengaruh yang agak meluas ke atas kehidupan masyarakat ini. Sebagai pelengkap kepada kawalan ini. Selain itu. dalam mana tuhan-tuhan.

seperti orang Semai. dipercayai semangat padi akan merajuk dan lari meninggalkan keluarga itu. larangan ini dinamakan lawac. manakala orang Semai menamakannya terlaij. Larangan yang melibatkan kawalan supernatural seperti ini menyediakan pengajaran moral yang tinggi kepada ahli masyarakat ini. Mereka diwajibkan mendisiplinkan diri supaya berjimat cermat dalam pengurusan dan penggunaan sumber (makanan) serta mengelakkan pembaziran: lauk mestilah dimakan sedikit demi sedikit (sejenis sekali makan) dan nasi mestilah dimakan dengan cermat. seperti memotong kayu tanpa niat untuk menggunakannya atau membunuh binatang tanpa niat untuk memakannya. binatang dan serangga. Kehilangan semangat padi akan menyebabkan hasil tuaian pada musim berikutnyajatuh. Kemarahan gohar terserlah ke alam nyata dalam bentuk bencana alam khususnya hujan. Dari perspektif kosmologi Semai pula. juga melarang anggotanya membazirkan makanan (nasi). ribut petir dan banjir besar. Di kalangan orang Batek-Negrito. Jika dibiarkan. terdapat juga larangan mempersendakan makhluk-makhluk alarn yang lain seperti tumbuh-tumbuhan. kebanyakan masyarakat peribumi. pertembungan semangat makanan ini dipercayai akan 'melahirkan' satu semangat jahat (nyaniik) yang baru. perbuatan menyatukan berbagai jenis makanan ini menimbulkan kemarahan kuasa yang menjaganya. Penalik merupakan nyaniik yang menimbulkan penyakit yang dinamakan salah caknak (salah makan). yang dinamakan penaliik. "Pergaduhan" semangat-semangat ini boleh menyebabkan 'zat' makanan-makanan tersebut tercemar. haiwan atau serangga tersebut dijaga oleh tuhan petir dan harimau. Lun Bawang dan lain-lain. ia boleh membawa maut. dikenali sebagai gobar. Temiar. Kenyah. Sekiranya nasi bertaburan di atas lantai. Di kalangan orang Batek Negrito pula. tuhan harimau akan marah dan membalas dendam dengan memakan atau membunuh orang yang melakukan kesalahan tersebut secara biasa (membaham . Makanan yang zatnya tercemar ini dipercayai menjadi racun dan memudaratkan kesihatan sesiapa yang memakannya. Di samping itu. Sekiranya manusia melanggar larangan ini. Mangsa penyakit ini akan menghidap sakit kuning dan keguguran rambut. Mengikut kepercayaan ini. halaman 226 Selain itu.antara semangat-semangat tersebut.

seseorang itu akan mati sekiranya ruiaai atau semangatnya rerbunuh. Kepercayaan terhadap bencana tulah turut menjadi pegangan masyarakat peribumi di Sabah dan Sarawak (seperti orang Bisayah). Orang-orang Semai. terutama . Larangan yang sama menjadi pegangan orang Lun Bawang di Sarawak. Temiar dan Batek menganggap pelanggaran larangan ini seperti mengundang kemusnahan kerana perbuatan ini akan memmbulkan kemarahan tuhan petir (ngkuu'. masyarakat ini juga mematuhi larangan-larangan lain seperti mentertawakan atau mempersendakan ahli-ahli yang kurang bernasib baik (seperti orang cacat). Selain itu. Menurut orang Semai. di antaranya dinamakan tulah. Mereka melarang mentertawakan makhluk-makhluk rendah seperti kucing. Kemarahan lambang kuasa ini. air bah atau ribut taufan melanda rumah panjang pesalah. Menurut teori penyakit orang Semai (dan kebanyakan suku-kaum Orang Ash yang lain). Masyarakat peribumi juga melarang keras perlakuan seks bebas. khususnya makhluk-makhluk yang kecil dan lemah. karey atau karei). Temiar dan Batek. Pembunuhan secara luar biasa dilakukan dengan memakan semangat (ruwai) pesalah. ayam. dimanifestasikan dalam bentuk hujan. Larangan tulah mendidik ahli masyarakat yang muda menghormati warga tua. Sifat-sifat seperti ini diistilahkan oleh orang Semai sebagai la-es. Perbuatan ini boleh mengundang malapetaka (asah) yang berbentuk hujan batu. binatang dan serangga (umpamanya rama-rama). masyarakat ini turut dikawal oleh pelbagai pantang larang.pesalah) atau luar biasa. Dalam hubungan sesama manusia. Selain itu. ribut petir dan banjir besar. lembab berfikir dan akhirnya menghilangkan keupayaan fizikalnya. yang dikenali sebagai terlaij atau lawac. katak. pesalah juga mungkin mendapat pembalasan yang lebih teruk kerana beliau bersama-sama dengan rumah panjangnya akan bertukar menjadi batu. dan mengekalkan sistem ekologi dalam kaadaan yang seimbang. Pantang larang ini mengajar masyarakat peribumi menghormati alam sekitar. beruang dan lain-lain. Tulah dikatakan bersifat seperti kekotoran (daki) yang melekat pada setiap bahagian tubuh badan menyebabkan pesalah tersebut berat untuk bergerak. tulah berlaku apabila orang yang lebih muda mempersenda atau membantah percakapan atau melawan orang tua.

Orang Murut tradisional turut mengenakan hukuman mati ke atas pesalah sumbang muhrim. penduduk akan merejamkan kemaluan pesalah lelaki dengan pokok tepus.sumbang muhrim (perlakuan seks di kalangan ahli keluarga). Di kalangan orang Semai pula.pesalah dan mencampakkan (menghanyutkan) mayat mereka ke dalam sungai. menghormati warga tua merupakan nilai yang . Hukuman ini dilaksanakan secara memenggal kepada pesalah. 13. Umpamanya. Aturan-aturan sosial dan supernatural yang diamalkan melalui konsep pantang larang ini dapat melatih ahli masyarakat peribumi menghargai setiap makhluk yang wujud di persekitaran mereka.4 Nilai dan Norma Kehidupan harian masyarakat peribumi banyak berpandukan sistem nilai dan norma. Umpamanya. pasangan yang melakukan sumbang muhrim dihukum bunuh dengan memasukkan kedua-kedua pesalah tersebut ke dalam bubu raya dan mencampakkannya ke dalam lubuk. Melalui hukuman pelahai. orang Kenyah mengenakan hukuman yang halaman 227 dinamakan pelabai. Orang ramai yang lalu-lalang akan meludah ke atas badan pesalah tersebut sambil menderanya dengan kata-kata yang kesat. Hampir setiap masyarakat mengenakan hukuman berat ke atas ahli-ahli masyarakat yang melanggar larangan ini. terdapat banyak lagi pantang larang yang berperanan menyusungalurkan kehidupan masyarakat ini.5. Disiplin seperti ini dapat mewujud sikap hormat-menghormati ahli-ahli komuniti. Selain daripada larangan-larangan yang dibincangkan di atas. Hukuman-hukuman yang berat seperti ini menyangkal mitos yang dicipta masyarakat Barat yang mendakwa masyarakat peribumi di rantau itu mengamalkan seks bebas. pesalah wanita pula akan ditelanjangkan dan diikat pada tiang sen rumah panjang. antara manusia dengan alamnya dan seterusnya memelihara keseimbangan dimensi-dimensi alam. Sementara itu.

Sewaktu meludah. warga muda tidak wujud". "Orang tua lebih dahulu makan garam". warga muda dilarang berkelakuan biadap di hadapan warga tua. kewajipan sosial (seperti membantu ahli masyarakat yang malang) dan sebagainya. Justeru itu. tanggungjawab keagamaan (khususnya dalam menyempurnakan upacara-upacara). warga muda dikehendaki melakukannya dengan sopan iaitu menundukkan badan ke arah lain sambil meludahkan air liur perlahan-lahan. Selain itu. secara saksama di kalangan ahli masyarakat atau komuniti. Di kalangan orang Semai.utama. Di . Masyarakat ini juga berkongsi kuasa (khususnya tanggungjawab memimpm masyarakat). binatang buruan. Selain nilai ini. Amalan perkongsian sumber yang diamalkan dalam kehidupan ekonomi membolehkan ahli masyarakat yang lemah. masyarakat ini menganjurkan agar warga muda belajar mengenai liku-liku kehidupan daripada warga tua kerana pada suatu masa nanti mereka (warga muda) juga akan menduduki status ini.falsafah seperti ini mengajar ahli masyarakat mengenali asal usul kehidupan. Satu lagi nilai yang dianggap mulia oleh kebanyakan masyarakat peribumi ialah amalan perkongsian. orang sakit dan orang cacat. khususnya dalam menjaga hubungan baik antara ahli masyarakat. Nada suara yang rendah melambangkan tanda hormat warga muda tersebut kepada warga tua. orang tua. Masyarakat Orang Asli tradisional berkongsi semua sumber kehidupan seperti tanah. Falsafah. umpamanya. tanggungjawab dan seumpamanya. warga muda juga dibendung pelbagai norma. di antaranya: "Kalau tidak ada warga tua. sikap menghormati warga tua dianggap sebagai satu kewajipan yang mesti ditunaikan oleh setiap warga muda. warga muda juga hendaklah bertutur dalam nada suara yang rendah semasa bercakap dengan warga halaman 228 tua. seperti kanak-kanak. Selain dikawal oleh larangan tulah. di samping mengingatkan warga muda bahawa warga tua lebih dahulu mengharungi pengalaman-pengalaman hidup. warga muda dilarang meludah ke arah warga tua walaupun tanpa niat untuk menghina atau memarahinya. terus hidup tanpa diancam kelaparan. Kewajipan ini ditunjangi oleh pelbagai falsafah. hasil-hasil hutan. Antaranya.

mereka menyelesaikan atau menyempurnakan sesuatu pekerjaan (seperti membuka ladang. kehilangan ahli masyarakat memberi kesan yang mendalam kepada anggota komuniti yang lain. Mangsa puhnan akan ditimpa kemalangan (seperti dipatuk ular. Mengikut amalan ini. Contohnya. Masyarakat peribumi juga mengutamakan sikap bekerjasama dan bergotong-royong. Nilai ini merupakan sebahagian daripada perkongsian tanggungjawab sosial yang utama. membersihkan kawasan perkuburan dan sebagainya) secara bersamasama. sekiranya ada keluarga yang kurang bernasib baik kerana rumah mereka runtuh dipukul ribut. Di kalangan orang Kenyah. ladang-ladang ahli yang menyertai kumpulan senguyun akan dikerjakan satu persatu sehingga halaman 229 . Amalan kerjasama juga dilaksanakan melalui konsep berderau iaitu menyiapkan sesuatu pekerjaan secara bergilir-gilir. Puhnan ialah gejala atau kemalangan yang berlaku apabila seseorang itu gagal memenuhi hasratnya untuk menikmati sesuatu jenis makanan. konsep perkongsian mereka meliputi aspek emosi. amalan perkongsian dari segi ekonomi dikawal oleh konsep kempunan (punan ataupuhnan). Di kalangan masyarakat kecil. Di kalangan masyarakat Semai. anggota-anggota masyarakat yang lain akan menggabungkan tenaga dan membina rumah keluarga malang itu bersama-sama. kegiatan seperti ini dinamakan ngeruyud. Dalam kegiatan ngeruyud. Kumpulan senguyun biasanya dibentuk dalam proses mengerjakan ladang. Amalan ini memerlukan anggota masyarakat mengumpul tenaga dan kemudiannya menyiapkan sesuatu pekerjaan secara bergilir-gilir. Oleh itu. kegiatan ini dinamakan senguyun. membina rumah. Mereka berkongsi kesedihan dan emosi khususnya apabila berlaku kemalangan atau kehilangan anggota masyarakat. mereka sentiasa mengutamakan perkongsian sumber (makanan) sebagai langkah mengelakkan kejadian puhnan kerana bimbang akan kehilangan anggota masyarakat. yang wajib diamalkan oleh semua pihak.kalangan masyarakat Temiar. dibaham binatang buas atau jatuh dari atas pokok) dan kadang-kadang boleh membawa maut. Di kalangan orang Lun Bawang. seperti Orang Asli.

Oleh itu. Kenyah. Semua ibu bapa bertanggungjawab mendidik dan memasyarakatkan anak-anak mereka sejak dari umur yang paling muda.kanak tidak disuruh bekerja tetapi dibiarkan meniru kegiatan yang dijalankan oleh ibu-bapa mereka: anak lelaki meniru pekerjaan bapa manakala kanak-kanak perempuan meniru pekerjaan ibu. Sewaktu pulang ke rumah. khususnya untuk mensosialisasikan anak-anak mereka. Di kalangan orang Negrito. seperti menipu atau memperdayakan orang lain. Dalam proses pembelajaran ini. Mempelajari kehidupan masyarakat melalui proses sosialisasi merupakan norma utama yang dipegang oleh setiap ahli masyarakat. kejujuran seseorang itu dikawal oleh konsep tenghaak. sikap jujur (dan telus) merupakan nilai yang dipandang tinggi dan amat dititik beratkan oleh semua anggota masyarakat ini. kebanyakan masyarakat peribuminya (seperti orang Iban. setiap kanakkanak Negrito akan meniru (dan mempraktikkan) kegiatan-kegiatan ibubapa mereka dalam permainan-permainan di kalangan rakan sebaya. ditimpa penyakit yang serius. kanak. Selain itu. Di kalangan orang Semai. Orang yang tidak jujur. akan mendapat pembalasan tenghaak seperti mengalami kerugian besar. Pada masa sesebuah ladang dikerjakan. Rungus) meletakkan penilaian yang tinggi ke atas sifat keberanian yang ditunjukkan oleh ahli-ahlinya. sikap jujur dan berbudi bahasa juga dipandang tinggi oleh masyarakat.selesai. khususnya dalam melindungi komuniti rumah panjang. kebanyakan . anak-anak diajak bekerja sejak dari kecil lagi. Tenghaak merupakan satu bentuk pembalasan menyerupai konsep dosa tetapi pembalasan tenghaak biasanya berlaku di dunia. mendapat kemalangan. tuan punya ladang tersebut berkewajipan menyediakan makanan dan minuman untuk para peserta senguyun. Kayan. misalnya. ketika orang yang tidak jujur itu masih hidup. dan seumpamanya. Di negeri-negeri ini. Kegiatan mereka tidak pernah dihalang oleh ibu bapa kerana ia dianggap sebagai norma pembelajaran yang wajar diikuti setiap kanak-kanak. Fenomena ini merupakan sesuatu yang diterima umum oleh masyarakat ini kerana ia satu proses pembelajaran tidak formal. Di Sabah dan Sarawak.

13. atau adat. yang menyebabkan mereka lambat untuk mencapai pembangunan yang ideal.sistem nilai. norma peraturan-peraturan (cara) hidup masyarakat peribumi. kurang pendedahan. sudah ada ahli masyarakat Peribumi yang menjadi pemimpin tertinggi negara. masyarakat Peribumi telah jauh berubah. keterbatasan peluangpeluang dan seumpamanya. Di Sabah dan Sarawak. 13. (Native Customary Pengangkatan undang-undang menunjukkan pengiktirafan kerajaan Sabah dan Sarawak ke atas nilai-nilai peradaban peribumi mereka. Namun bagi Peribumi (atau Orang Asli) di Semenanjung. Dalam mengharungi pembangunan hari ini. mereka masih perlu belajar dan berusaha lebih gigih untuk mencapai kedudukan seperti ini.7 KESIMPULAN Masyarakat peribumi Malaysia secara umumnya mempunyai cara hidup. ahli-ahli perniagaan yang berjaya dan seumpamanya. Mereka sudah pun 'meninggalkan' corak kehidupan tradisional tetapi belum lagi sampai ke puncak kemajuan. telah diinstitusikan sebagai sebahagian daripada undang-undang formal.pegawai tinggi kerajaan. pemimpin negen. Di Sabah. Dalam pencapaian ini. adat .6 KEDUDUKAN MASYARAKAT PERIBUMI KINI Pada hari ini. yang dikenali sebagai adat. Orang Asli masih dibelenggu pelbagai masalah seperti kemiskinan. pegawai. undang-undang adat ini dinamakan dinamakan "Undang-undang "Undang-undang adat sebagai Anak Adat Negeri" Natif" manakala formal di Sarawak Law). Peribumi di Sabah dan Sarawak jauh lebih maju (dan membangun) berbanding halaman 230 Peribumi di Semenanjung. yang bercirikan nilai-nilai peradaban yang tinggi. Memandangkan masyarakat-masyarakat perbumi ini tidak mempunyai sistem tulisan.

yang akhirnya meletakkan sistem pemikiran mereka seolah-olah seperti sebuah kitab atau teks undang-undang (adat). Federation Museums Journal. Ciri-ciri peradaban yang tinggi ini menjadi landasan utama bagi setiap kelompok peribumi untuk meneruskan kewujudan mereka sebagai sebuah masyarakat atau komuniti dan seterusnya mengekalkan identiti mereka sehingga kini. mematuhi setiap peraturan dan larangan serta menghormati makhluk-makluk yang wujud di sekeliling mereka. 1995. (Bangkok: Asia Indigenous People Pact. 177-195. halaman 231 NOTA 1. 1997. "Temiar Social Groupings. . TheSemai:A Nonviolent People of Malaya. menunaikan kewajipan dan tanggungjawab.Bellwood. "The Indigenous People of Sabah. 5. Ibid. Masyarakat Lun Bawang Sarawak: Satu Pengenalan. Vol. Malaysia.diperturunkan secara lisan dan terpaksa dipelihara dalam ingatan setiap ahli masyarakat.K. Kesebatian serta penghayatan ini membolehkan setiap ahli masyarakat mengawal diri. 2. 1-25. 1998. him. Benjamin." PhD Thesis. Bell-wood. Indigenous Peoples of Asia: Many Peoples." dim. LasimbangJannie. 1996). 1966. One Struggle. Lihat juga G. Rinehart & Winston. Lihat Tuie Meechang. Honolulu: University of Hawai'i Press.. New York: Holt. Dentan. (revised edition). 1968. Juli Edo. Australian National University. "Claiming Our Ancestors' Land: An Ethnohistorical Study of Seng-oi Land Rights in Perak. Lihat P. Ketiadaan sistem tulisan juga telah 'memaksa' mereka menghafal serta menghayati setiap unsur adat.xii. dan R." dim. 3. 4. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. him. Prehistory oftheIndo-Malaysian A rchipelsgo. 161.

Freeman. Report on thelhan. Pahang: Dahulu dan Sekarang. Sivapalan M. Op. 11. 1988. Vol." dim. 12.cit. Benjamin. Lihat Dentan. 1980). Kedit Peter. Juli. Freeman. Juli Edo. KERAJAAN DAN PENTADBIRAN G. 13. (London: Athline Press. Cit. Rajantheran R.. halaman 232 dlm. 7. 1-43. 303. Endicott. dan M. Lihat D.op. Rajakrishnan . 61 (New Series). Howell.NorazitSelat(ed). 13. 1970). 1989." dim. Lihat M. Kredit Peter. "Headmanship and Leadership in Temiar Society. him. 1996. 1979.1968. "The Kenyah of Sarawak. 1968. Federation Museums Journal (New Series)." Malaysia. 10. Lihat D. 9. him. G. Lihat Juli Edo. The Sarawak Museum Journal. Lihat Jacob Dungau Sagan.6. (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.Cit. Modernization among thelhan of Sarawak. XL. No. op. "Upacara Serah: Singkapan Hubungan Orang Semai DenganKerajaanMelayuLamaPahang. 8. 1984. Kuala Lumpur: Persatuan Muzium Bab 14 TAMADUN INDIA: SEJARAH.

Bukti-bukti menunjukkan wujudnya konsep kehidupan selepas kematian. Sabha. Indian National Congress.000SM. Asoka. pertanian. penternakan. Harsha.0001. Dalam konteks ini. Mahatma Gandhi.500SM) di Lembah Sungai Indus. unsur-unsur zaman batu ini selaras dengan unsur-unsur zaman batu di beberapa kawasan lain di dunia. Arya Samaj. Berdasarkan penemuan jenisjenis peralatan batu dapat disimpulkan bahawa aktiviti pemburuan dan mengumpul bahan-bahan makanan berlaku di tebing sungai. Chola. menghiasi badan. Pallava. Gupta. Devaraja. Kaveripattmam. Bentuk budaya yang muncul di India menunjukkan alat-alat batu yang digilap. Samiti. Lord Warren Hastings. Zaman Vedik. Tinggalantinggalan zaman ini terdapat hampir di seluruh kawasan halaman 235 benua kecil India dan mereka telah mengetahui kaedah menghasilkan benang dan kain. Mughal. 14. Indo Arya. Di Zaman Batu Baru (Neolitik). Variyam. Samudragupta. Kamshka.000SM di . Sangam. Pada zaman berikutnya. tembikar dan penggunaan kayu dalam pembinaan. iaitu Zaman Batu Pertengahan (Mesolitik) penduduk India telah menjalankan aktiviti pertanian dan penternakan. menggunakan binatang kecil dan penggunaan biji-bijian.Lembah Sungai Indus. Lord Mountbatten.2 ZAMAN PROTOSEJARAH Zaman proto-sejarah di India bermula lebih kurang pada tahun 3. Maurya. Akbar. 14.1 ZAMAN PRASEJARAH Zaman Batu Awal (Paleolitik) dapat dibuktikan melalui penemuanpenemuan arkeologi yang membawa kita sehingga ke tahun 400. Vijayanagar. Kalabhra. tetapi ketidakwujudan atau kekurangan lain-lain bukti telah menghadkan pengetahuan tentang kehidupan zaman ini. Chandragupta. tradisi Zaman Batu Baru dianggap sebagai pendahuluan kepada kemunculan tamadun Harrapa (3.

Sind) pada tahun 1921 menunjukkan masyarakat Lembah Sungai Indus telah mencapai suatu tahap tamadun yang tinggi termasuk dalam bidang pertanian. Jalan-jalan ini pula mengandungi lorong-lorong yang penuh sesak dengan rumah-rumah. Mohenjo. Bangunan-bangunan perusahaan dan perdagangan serta rumah-rumah tukang. pekedai dan rumah-rumah orang kaya boleh diasingkan dari runtuhan itu. Ini juga terlihat pada tiang. tamadun Mesir dan tamadun Cina. kota-kota itu mempunyai jalan yang lebar (9-34 kaki) dan lurus serta panjangnya setengah batu untuk digunakan bagi trafik beroda dan orang jalan kaki. utara Rajasthan dan kawasan Kathiawar di barat India. Perancangan bandar yang rapi. pertukangan dan organisasi.tiang lampu di jalan raya dan sampah sarap seperti tembikar yang pecah dijumpai dalam lubang jauh dari kota. Sind. Lothal. Kalibangan dan Dholavira di Lembah Sungai Indus menunjukkan bahawa India (tamadun Indus) juga merupakan perintis dalam pembentukan peradaban-peradaban dunia seiring dengan kemunculan tamadun Mesopotamia (Sumeria). Mengenai perancangan bandar. Punjab) yang bermula pada tahun 1872 dan di Mohenjo-daro (di daerah Larkana. Budaya Lembah Sungai Indus meliputi kawasan Punjab. Penemuan-penemuan arkeologi di Harappa. Penemuan-penemuan seni ukir juga menunjukkan pergaulan . dijumpai barang-barang buatan Harappa (2. Kota mempunyai sistem saluran yang sungguh tersusun. Penemuan-penemuan tinggalan arkeologi di kawasan Harappa (di daerah Montgomery. bekalan air yang mencukupi dan sistem saluran yang baik memungkinkan kita membuat andaian bahawa wujudnya kewibawaan sivik yang tinggi.daro. carigali-carigali menunjukkan bahawa penduduk Lembah Sungai Indus memiliki kemahiran dalam perancangan bandar dan peraturan kesihatan. Di Mesopotamia.Lembah Sungai Indus. Melalui kaedah arkeologi. ujian-ujian terhadap penemuan tengkorak manusia membuktikan wujudnya empat jenis ras di Mohenjo-daro dan dapat disimpulkan penduduknya merupakan masyarakat kosmopolitan.400-2.300SM) dan ini membuktikan serta menyakinkan kita tentang perdagangan antarabangsa yang telah berlangsung ketika itu antara dua kawasan peradaban. Rumah-rumah dibina dengan batu bata yang dibakar dan asas bangunan dibina di bawah tanah. Mengenai penduduknya. Setiap lorong mempunyai kolam awam dan kebanyakan rumah mempunyai kolam dan tempat mandinya tersendiri.

menandakan ikan atau bintang dan sebagainya.500SM tetapi unsur-unsur budaya tetap diteruskan di kawasan-kawasan lain terutama di Gujarat. Di kawasan Gujarat. Dewa Shiva nisembah bukan sahaja dalam bentuk patung tetapi juga dalam bentuk lingo. ikan dan sebagainya merupakan bahan.penemuan dari galian di Ankamedu dan Adichanallur di India Selatan juga menunjukkan unsur-unsur yang sama dengan tamadun Indus.atau interaksi antara pelbagai bangsa. ikan dan sebagainya. Penemuan. Mereka menggunakan beberapa simbol untuk menandakan burung. (si mbol rakaman cahaya agung). Dari mohor-mohor terdapat tanda-tanda kapal tanpa tiang kapal dengan kelasi yang menunjukkan penduduk Mohenjo-daro biasa mengenali kapalkapal dan benda-benda yang sama dijumpai di Mesopotamia yang memungkinkan kita membuat kesimpulan tentang hubungan rapat dengan luar negeri. Hanya menerusi penemuan patung-patung. beras dan barii dijumpai dari runtuhan dan daging lembu. Tembikar merah seperti yang ditemui dalam tamadun Indus digunakan di Gujarat. halaman 236 Penemuan alatan membajak yang banyak menunjukkan aktiviti pertanian 2iusahakan secara besar-besaran. kambing. Contohnya seperti menandakan sikat. Mohor-mohor juga menggambarkan tulisan-tulisan Indus yang disifatkan sebagai logosillabik piktograf). . perdagangan laut memainkan peranan penting terutama di bandar-bandar iaitu Prabhaspatan. menandakan daun. 14.bahan makanan. Ini merupakan rantaian dan kesinambungan kepada perdagangan Gujarat. Gandum. mohor-mohor. tangkal dan dari objek-objek kecil dapat kita menemui unsurunsur budaya lmbah Sungai Indus. Broach dan Nagara. manusia.3 ZAMAN SEJARAH AWAL Walaupun tamadun Indus telah lenyap lebih kurang pada tahun 1. begitu juga bentuk periuk dan benda-benda logam. Beberapa patung yang ditemui di Lembah Sungai Indus menggambarkan konsep Dewi Ibu dan Dewa Shiva diamalkan.

3. Dari Vedaveda ini. beberapa kampung adalah bahagian visya (bandar) yang diketuai oleh visyapati. dan beberapa visya adalah sebahagian danjana yang diketuai oleh raja (rajana). Sebahagian dari kumpulan yang datang ke kawasan Iran dan Iraq meneruskan migrasi sampai ke benua kecil India.200SM dan 1. kita dapat menyusun dan mengetahui mengenai semua unsur kehidupan politik. Kedudukan raja begitu dihormati dan baginda dinasihati oleh mantriparishad (ahli-ahli adalah negarawan yang dipilih oleh raja). terutama Rig Veda yang disusun antaratahun 1.500-500SM) Asal-usul orang-orang Indo Arya dapat dikesan di kawasan-kawasan antara Poland dan Asia Tengah. Orang-orang Indo Arya telah mencipta teks-teks agama atau Veda-Veda yang mengandungi mazmur-mazmur agama. barat dan selatan. Kekurangan kawasan rumput-rampai bagi ternakan mereka telah mendorong kaum ini untuk bermigrasi ke kawasan utara. beberapa keluarga tinggal dalam sebuah kampung (grama) yang diketuai olehgramina. 14.500SM telah membawa kemunculan satu peradaban baru di barat laut India. sosial. Kuasanya dikawal oleh pandangan umum dan undang-undang dan rakyat .000SM. Kedatangan mereka tidak berlaku serentak tetapi berselang-seli dan dalam masa inilah berlaku pertembungan budaya dengan penduduk tempatan.Budaya Indus mulai mengalami kemerosotan dan akhirnya kedatangan orang-orang Arya pada tahun 1. ekonomi dan agama masyarakat Indo Arya.1 Zaman Vedik (1. Asas organisasi politik dan sosial masyarakat Indo Arya ialah kula (keluarga) yang diketuai oleh grihaspati. Walaupun kumpulan Arya halaman 237 dapat mengekalkan beberapa unsur-unsur budaya yang dibawa bersama mereka tetapi pertembungan ini menyebabkan kemunculan satu budaya komposit di kawasan utara India yang dikenali sebagai Budaya Indo Arya (Budaya Vedik).

dan pembuattembikar. Repubik-republik terletak di kawasan kaki Gunung Himalaya dan di barat laut Punjab manakala negeri-negeri beraja terletak di kawasan Sungai Ganges. pembuat Bharukachcha bakul. Salah seorang wakil mempengerusikan pertemuan itu dan beliau diberi gelaran "raja" dan pangkat ini bukan berbentuk turun-temurun.mempunyai kuasa untuk menggantikan seorang raja yang menyeleweng dalam tugasnya. Bandar-bandar perindustrian dan perdagangan pada zaman ini antaranya Shravasti. tukang dobi. halaman 238 .ketua dan orang-orang kaya raya) dan samriti (perhimpunan rakyat) berperanan dan bertanggungjawab mengawal kuasa raja. penggunting rambut. kegiatan penternakan binatang juga penting dan orang-orang Indo Arya menggunakan lembu dalam bidang pertanian dan sebagai sumber susu. 14. Sumber pendapatan sesebuah republik adalah dari cukai tanah. perindustrian dan perdagangan. Dua badan iaitu sahha (anggota-anggotanya terdiri dari ketua.peminjamwangdanpedagang. Champa. cukai ke atas tanah merupakan cukai asas. Koliya dan Malla atau gabungan puak-puak seperti Vriji dan Yadava. Tamralipti menjadi kota-kota penting dalam perdagangan luar. penjual daging.2 Zaman Vedik Terkemudian (600-320SM) Lebih kurang pada tahun 600SM. Dari sudut percukaian. Terdapat juga orangorang Indo Arya yang menjadi nelayan. Kekuatan republik terletak dalam aspek korporat kerajaan iaitu pertemuan wakil-wakil puak atau ketua. penubuhan republik dan negeri-negeri beraja di kawasan utara India telah membawa sejarah tamadun India ke satu tahap yang penting. Selain itu.3. Pertanian merupakan aktiviti utama orang-orang Indo Arya terutamanya tanaman bijirin iaitu barii dan gandum.ketua keluarga untuk membincangkan perkara-perkara penting. Republik-republik terdiri dari satu puak seperti Shakya.

membina saluran air dan sebagainya. Baginda berkahwin dengan puteri Kosala dan Vaishali. membina jalan raya. Kaushambi dan Kashi yang penting bagi ekonomi kawasan Ganges manakala Vaishali. diganti oleh puteranya Ajatashatru pada tahun 493SM dan meneruskan dasar menakluki Kosala. Di republik ini tidak ada sekatan atau tentangan terhadap pandangan individu yang berbeza dan ini menyebabkan kemunculan pemimpin dan pemikir yang membawa pandangan bukan ortodoks seperti Siddharta Gautama (Buddha) dari puak Shakya dan Vardhamana (Mahavira) dari puakJnatrika. Ayodhya.Rajagriha. mendirikan dan menyusun pentadbiran cekap. Peperangan berlaku selama seratus tahun dan akhirnya Magadha dapat mengekalkan kuasanya di India Utara. Peperangan untuk menentukan keagungan politik dan kekuasaan berlaku antara kerajaan beraja Kashi. . Dalam konteks ini. Bimbisara kemudiannya. Kashi dan Vriji di utara dan Anga di timur yang menghubungkan perdagangan dalam dan perdagangan luar. mengenakan cukai tanah yang tinggi. Taxila dan Bharukachcha di barat mengadakan hubungan ekonomi yang lebih luas. Bimbisara memerintah pada pertengahan kedua kurun ke-6SM dan merupakan seorang raja yang gigih serta berwawasan politik. Kosala dan Magadha dan republik Vriji. perkembangan ini tersekat kerana Chandragupta Maurya dapat mengalahkan Nanda dan menerajui kerajaan pada tahun 321SM. Baginda mewarisi kerajaan Magadha. vajapeya (menjadikan raja muda semula) dan asva medha (pengorbanan kuda). menakluki kawasan-kawasan di barat dan utara. Lima puluh tahun kemudian Mahapadma Nanda mendirikan kerajaan dan dinasti bukan Kshatriya yang pertama. Namun begitu. melantik pegawai untuk mengukur tanah dan menilai tanaman dan menggalakkan pembangunan di bidang pertanian. Negeri-negeri atau kerajaan-kerajaan yang mengamalkan sistem pemerintahan beraja berbentuk turun-temurun dan mementingkan sistem dewamja dengan mengadakan upacara-upacara rajasuya (pentahbisan raja). Ujjain. raja-raja dan golongan sami-sami bekerjasama dalam menekankan konsep dewaraja. Pemerintah Magadha. Ajatashatru meninggal dunia pada tahun 461SM dan baginda digantikan oleh dinasti Shishunagapada tahun 413SM.

kemudian mara ke wilayah-wilayah di India. khususnya Punjab. 14. Jeneral tentera Greek yang terakhir meninggalkan India pada tahun 317SM. Gandhara dan kawasan Indus membayar ufti kepadanya. menakluki puak-puak halaman 239 tempatan dan melantik gabenor-gabenor untuk mentadbir wilayah-wilayah ini. berperang dengan Raja Poros (Puru) iaitu raja kawasan Jhelum. Pengaruh Persia terdapat pada syiling-syiling India dan skrip India. Pada tahun 330SM. Hindush dianggap wilayah kedua puluh empayar Persia dan terdapat askar-askar India yang bertugas dalam tentera Persia. Oleh sebab tenteranya tidak ingin meneruskan dasar perluasan kuasa. Alexander akhirnya terpaksa membatalkan rancangannya untuk menakluki seluruh India. Chandragupta Maurya telah menggantikan . Pengasas empayar Maurya. Dasar perluasan kuasa dan serangan Maharaja Alexander telah menyebabkan terbentuknya beberapa petempatan orang Greek di Punjab. Maharaja Alexander dari Macedonia (Greece) telah menewaskan Darius III. Kharoshti mempunyai unsur-unsur skrip Aramaic yang digunakan di Persia.Kawasan-kawasan yang terletak di barat laut India berada di bawah pengaruh Cyrus Yang Mahsyur dari Persia (558-520SM) dan puak-puak dari Kamboja.3.3 Empayar Maurya (321-185SM) Dengan kemunculan empayar Maurya. Pergerakan tentera Greek ini telah merintis dan membuka beberapa jalan perdagangan antara barat laut India melalui Afghanistan dan Persia ke Laut Mediterranean (selatan Eropah). latar belakang sejarah menjadi semakin jelas kerana terdapat banyak bukti dari beberapa sumber persejarahan. Gambaran politik India juga semakin jelas kerana empayar Maurya merupakan sebuah kuasa besar yang menguasai sejumlah besar kawasan di India dan sistem politik mencapai tahap keseragaman. Pada tahun 519SM di bawah Darius.

276. Kautalya atau Chanakya (seorang Brahmin) telah membantu Chandragupta menjalankan dasar perluasan kuasa dengan menakluki kawasan-kawasan Indus. kemenangan ke atas kawasan-kawasan Seleucid di Indus pada tahun 303SM. 285-247SM). Bindusara. Di bawah pemerintahan Asoka. Hubungan dengan dunia luar berkembang sehingga kerajaan dan masyarakat Greek mempunyai pengetahuan yang luas tentang kehidupan .239SM). Macedonia (Antigonus Gonatus. Sumber-sumber bertulis Greek menyebutkan tentang peperangan antara Sandracottos (Chandragupta) dengan Seleucus Nikator (pemerintah Greek). Asoka Piyadassi kemudiannya menakluki Kalinga di timur. Panduan dan strategi yang diberikan oleh penasihatnya.utusan diplomatik dan agama ke Syria (Antiochus II Theos 260246SM). Penaklukan Kalinga penting dalam sejarah Maurya kerana kemusnahan yang berlaku di dalam peperangan ini menimbulkan kesedihan kepada Asoka sehingga baginda memeluk agama Buddha yang menekankan ahisma (tidak melakukan kekejaman).Nanda pada tahun 321SM ketika baginda berusia 25 tahun dan berasal dari puak Moriya. sistem Buddhisme disusun semula semasa Majlis Buddhis Ketiga bersidang di Pataliputra pada tahun 250SM. Chandragupta telah memeluk agamaJainisme dan menyerahkan takhta kepada puteranya. Pada tahun 297SM. Disebutkan juga tentang duta Seleucus. Megasthenes yang menetap di Pataliputra dan kewujudan jawatankuasa khas bertujuan untuk menjaga kebajikan orang asing. Bindusara telah meluaskan empayar sehingga ke Mysore di selatan India dan penggantinya. perjanjian yang dibuat antara mereka dan perkahwinan puteri Seleucus dengan Chandragupta. Mesir halaman 240 (Ptolemy III Philadelphus. Asoka telah menghantar utusan. Majlis ini juga memutuskan supaya dihantar pengembang-pengembang agama Buddha ke kawasan lain di India dan ke luar India. Cyrene (Magas) dan Epirus (Alexander). Ganges dan barat laut India.

Pemerintahan raja-raja Maurya yang pertama.di India. . Selepas keruntuhan pemerintahan Achaemenid di Persia dan kematian Maharaja Sikandar beberapa pemerintah Greek dan Persia cuba mewujudkan empayar mereka.3. empayar Maurya menjadi semakin kecil dan kawasan Magadha yang diperintah oleh Shunga dikuasai oleh dinasti Kanva yang meneruskan pemerintahan sehingga tahun 28SM. Satiyaputra dan Keralaputra. dengan Greek di barat laut dan Kalinga di tenggara. Antara kerajaan yang terpenting muncul ialah Bactria. Inskripsi-inskripsi Asoka terdapat di kawasan India Selatan dan baginda mengadakan hubungan persahabatan dengan kerajaan Chola. Empayar Maurya diganti oleh kemunculan dinasti Shunga (keluarga Brahmin) yang diketuai oleh Pushyamitra pada tahun 180SM. 14. Mahindra telah melawat Ceylon sebagai pengembang agama Buddhis. Putera Asoka. Idea inskripsi batu mungkin berasal dari Persia.4 Kemerosotan Empayar (200SM-300 TM) Peristiwa-peristiwa politik selepas zaman Maurya menjadi semakin kabur dan utara India lebih dipengaruhi oleh keadaan di Asia Tengah. Raja Demetrius mara ke arah tenggara. kedua dan ketiga penting bukan oleh kerana Kautalya penaklukan (penasihat tetapi sistem kerajaan yang yang didirikan. Hubungan erat diadakan dengan kerajaan Seleucid di barat laut dan ini dibuktikan melalui ciri-ciri Persia yang terdapat pada Tiang-tiang Asoka (Asokan Pillars) yang mungkin diukir oleh pengukir dari kawasan barat laut. Demetrius II menakluki Punjab dan Lembah Indus dan mengekalkan kuasa Indo-Greek di barat laut India. merupakan teks tentang kerajaan dan ekonomi yang disusun Chandragupta) memberi kepadapemerintah-pemerintah India. panduan Arthasastra. Dinasti Kanva mencapai zaman kegemilangan di bawah pemerintahan Raja Kharavela dengan kawasan yang dikuasai terbentang sehingga India Selatan. Kerajaan ini sering berperang dengan kerajaan di selatan. Dalam masa seratus tahun. Pada tahun 200SM. menakluki Arachosia dan Gedrosia. Pandya.

Pengganti-pengganti Kanishka memerintah selama seratus lima puluh tahun sehingga kuasa Sassania di bawah Ardashir menakluki Peshawar dan Taxila. Azes mengalahkan raja Indo Greek terakhir. Kerajaan Indo-Greek ditewaskan oleh kumpulan Shaka atau Scythia dari kawasan Laut Aral di Asia Tengah. Vasishthiputra dan kawasan diperluaskan sehingga Kathiawan di barat. menakluki Sanchi dan lembah Sungai Godavari di Selatan. Sungai Krisna dan utara Madras di tenggara. iaitu di kawasan Deccan. Putera Vima Khadphises memperkenalkan penggunaan wang syiling emas yang mempunyai unsur-unsur India. dan raja-raja Kushana akhirnya terpaksa membayar ufti. Di India Tengah. Raja pertama dinasti Shaka ialah Maues atau Moga (80SM) yang mengekalkan kuasa di Gandhara tetapi penggantinya. Dalam sistem pentadbiran kuasa dibahagikan kepada wilayah-wilayah di bawah gabenor sivil (amalya)dsn gabenor militeri (mahasenapati). Di bawah pemimpin Satakarni mereka meluaskan kawasan sehingga Sungai Narmada di utara. Buddhisme mendapat sokongan Kanishka. Hippostratos. dan Majlis Buddhis Keempat diadakan dan pengembang agama Buddha dihantar ke negara China dan Asia Tengah. .Antara pemerintah. Dinasti ini menjadi lebih kuat pada pertengahan pertama kurun ke2 Masihi di bawah Gautami Putra dan puteranya. Pemerintah Shaka halaman 241 menggunakan gelaran 'pemerintah agung' dan 'pemerintah bagi pemerintah. Heliodorus dan Appolodotus tetapi yang termashyur ialah Menander (Milinda) yang memeluk agama Buddhisme.pemerintah'. Vima digantikan oleh Kanishka yang dapat meluaskan kawasan taklukannya sehingga ke Sanchi di selatan dan Banaras di timur. Baginda telah meluaskan pengaruhnya ke kawasan sehingga Lembah Ganges. Mithridates. dinasti Satavahana (dinasti Andhra) telah menjadi masyhur pada kurun pertama sebelum Masihi. Mereka ditewaskan oleh puak Yueh-chi di bawah Kujula Khadphises dan mendirikan dinasti Kushana.pemerintah Indo-Greek ialah Strato.

Rudrasena II. Puteri Chandra Gupta II dikahwinkan dengan raja Vakataka. dan manuskrip-manuskrip Buddhisme. Asal-usul Gupta tidak begitu jelas dan dipercayai suatu keluarga tuan tanah beransur-ansur menguasai arena politik kawasan Magadha. memulihkan konsep devaraja dan asamedha.5 Zaman Gupta (300-600 TM) Zaman Gupta digelar sebagai Zaman Klasik atau Zaman Keemasan kerana kebudayaan Hindu semakin kukuh di kawasan utara India. Rudrasena II meninggal dunia lima tahun kemudian dan balunya (anak perempuan Chandra Gupta) memangku takhta kerajaan dari tahun 390-410. Chandra Gupta II yang menerajui kepimpinan pada tahun 380 telah menewaskan kerajaan Shaka dan merampas kawasan barat India tetapi kawasan Deccan di bawah dinasti Vakataka tidak dapat ditakluki. Fa Hsien.orang Ceylon yang berziarah ke tempat suci ini.14.3. Puteranya. Baginda mengekalkan kerajaan Hindu. dan hubungan persahabatan terus dikekalkan. Dinasti Gupta menjadi semakin penting selepas Chandra Gupta II berkahwin dengan seorang puteri Lichchavi. tinggalan empayar Maurya. Kerajaan Vakataka menjadi sebahagian empayar Gupta. Samudra Gupta yang menaiki takhta pada tahun 335 telah meluaskan kawasan pengaruhnya sehingga raja-raja di timur dan selatan tunduk serta membayar ufti. RajaMeghavarnadari Ceylon (352-379) telah meminta kebenaran untuk membina biara dan rumah rehat di Bodh Gaya bagi orang. suatu puak ternama dan mengambil gelaran Maharajadhiraja. Chandra halaman 242 Gupta II menggunakan gelaran Vikmmaditya (matahari kegagahan) tetapi pemerintahannya lebih diingati kerana naungannya terhadap bidang kesusasteraan dan kesenian. melalui catatannya telah menggambarkan India sebagai satu negara aman . dan belajar di biara-biara India. meneruskan hubungan luar dan mendirikan pentadbiran yang cekap. seorang Buddhis China yang melawat India dari tahun 400 hingga 411 bertujuan untuk mengutip teksteks.

Harsha memulakan pemerintahan pada tahun 606.chi telah bermigrasi ke barat dan disebutkan dalam catatan sejarah Rom dan Greek sebagai Hun Putih. Maukhari di Uttar Pradesh barat. Pushyabhuti di Thanesar (di utara Delhi) dan Maitraka (asal-usul Persia) di Gujarat. Pemerintahan Kumara Gupta (415-454) dan Skanda Gupta (454-467) telah menghadapi cabaran dan serangan dari puak Hun (dari Asia Tengah di sempadan China) yang telah menguasai kawasan-kawasan dari Persia hingga ke Khotan. Manakala kerajaan Maitraka kekal sehingga pertengahan kurun ke-8. Selepas kemerosotan empayar Gupta. Puteranya. Kumpulan Hun yang datang ke India dikenali sebagai Huna dan Raja Huna pertama yang memerintah India Utara sehingga Eran di India Tengah ialah Toramana.567). Gupta di Magadha.dan damai. Walaupun pengasas kerajaan Pushyabhuti ialah Prabhakara-vardhana tetapi pemerintah yang termashyur ialah Harsha-vardhana atau Harsha. Mihirakula tidak begitu popular dan membenci agama Buddhisme.Yun (duta China ke kerajaan Hun) member! gambaran keganasan dan kezaliman kerajaan pimpinan Mihirakula. Kashmir. Rekod-rekod Sung. Keluarga Pushyabhuti menjadi kuasa penting dan selepas kemangkatan raja Maukhari. Nepal dan Valabhi di barat laut dan utara. India Utara dibahagikan kepada empat buah kerajaan iaitu. meluaskan kawasan pengaruhnya sehingga Punjab. Kedatangan puak Hun menyebabkan pergerakan pendudukpenduduk yang mempunyai latar belakang etnik yang berlainan yang mula mendiami kawasan India Utara. Sebahagian dari puak Hun yang pernah berperang dengan puak Yueh. pemerintah Pushyabhuti iaitu Harsha telah menggabungkan kedua-dua kerajaan ini. barat dan selatan. Kuasa Hun di India mula merosot pada akhir kurun ke-6 bukan kerana tentangan raja-raja India tetapi kerana orang-orang Turki dan Persia menyerang Bactria yang berada di bawah kawalan Hun (563. Perjuangan untuk menakluki kawasan-kawasan Deccan gagal . Kerajaan Maukhari menewaskan Gupta dan mengadakan hubungan kekeluargaan dengan Pushyabhuti. tetapi kemudian menghadapi serangan dari orangorang Arab.

dermaga.kerana ditewaskan oleh Pulikeshin II dari kerajaan Chalukya. Petempatan Romawi bertarikh kurun pertama sebelum Masihi dibuktikan dengan penemuan syiling. Kewujudan pelabuhan atau pangkalan kapal. Afghanistan dan Asia Tengah.3.7 Zaman Pallava (600-900) Selepas zaman Sangam (300SM-200 TM) sejarah India selatan amat kabur .sylling emas Augustus. Masyarakat India Selatan mengadakan hubungan dengan kawasan India utara melalui kawasan Deccan. Kapal-kapal Yavana (dari Asia Barat dan Laut Mediterranean) berlayar ke Kaveripattinam untuk berdagang atau bertukar barang (barter) mereka dengan barangan dari Asia Tenggara dan China. 14. membina kapal.3. rekod-rekod kesusasteraan Sangam memberi gambaran jelas tentang peristiwa-peristiwa politik. Pada tahun 200SM. halaman 243 14. di samping menjalinkan hubungan perdagangan dengan negara-negara barat seperti Romawi dan Greek.6 Zaman Sangam Di India Selatan. Harsha menubuhkan sebuah kerajaan yang cekap dan mengadakan hubungan luar dengan negara China sehingga Maharaja Tang Tai Tsung menghantar dua duta. pejabat kastam dan bangunan membuktikan terdapatnya perdagangan luar (antarabangsa). Tiberius dan Nero di Arikamedu. Kerajaan-kerajaan Chera di barat. Kepentingan Arikamedu dan Kaveripattinam dalam perdagangan lautan boleh dibandingkan dengan kepentingan Bharukachcha dan Taxila di barat laut India yang mengendalikan perdagangan luar dari Persia. kerajaan Chola telah menakluki dan memerintah Ceylon Utara sehingga dihalau oleh Raja Sinhala Duttagamini. Chola mengendalikan perdagangan Lautan India. Chola di timur dan Pandya di selatan sering berperang antara satu sama lain.kapal besar dan kecil yang digunakan dalam pelayaran ke rantau Asia Tenggara. menara api.

merasmikan upacara-upacara asvamedha. Tirukkural dan Palamoli disusun pada zaman ini.sehingga dirujuk sebagai zaman gelap. iaitu Chalukya dari Badami. Pallava Pertengahan (340-595) dan Pallava Akhir (575900). memperkenalkan Buddhisme sebagai agama rasmi dan mementingkan bahasa Sanskrit. vajapaya dan agnishtoma dan mementingkan bahasa Prakrit dan Sanskrit. Selepas pemerintahan Accuta. kita dapat mengetahui bahawa Raja Sivaskandavarman yang merupakan pemerintah terkemuka memerintah dari Kanchi. Pallava dari Kanchi dan Pandya dari Madurai. Kepingan pinggan tembaga dan inskripsi-inskripsi batu menggunakan bahasa-bahasa ini. Zaman Pallava Pertengahan. Cara pemerintah Kalabhra mengembangkan agama Buddha telah membangkitkan kemarahan orang-orang Tamil yang menyifatkan mereka sebagai raja-raja yang zaiim (kali amsar). Antara ketiga-tiga kerajaan ini. Dari keterangan-keterangan kitab-kitab Buddhisme kita dapat mengetahui bahawa raja Accutavikkanta telah menggalakkan kegiatan-kegiatan agama Buddha dan penyair-penyair Buddha telah mendapat layanan yang baik. Raja Pandya Kandungon menewaskan Kalabhra pada tahun 575 dan menamatkan pemerintahan golongan ini yang telah berkuasa selama tiga ratus tahun di India Selatan. dipercayai karyakarya etika Tamil yang disanjung tinggi oleh masyarakat Tamil seperti Naladiyar. kerajaan Pallava dan Pandya berkembang serta mengusir golongan Kalabhra. Selain daripada Perhimpunan Penyairpenyair Jain (Sangam Jain) yang diadakan pada 470. terdapat satu golongan yang dikenali sebagai Kalabhra telah menguasai India Selatan. dipenuhi dengan peperangan menentang . iaitu Pallava Awal (250-340). halaman 244 Zaman berikutnya iaitu dari pertengahan kurun ke-6 sehingga kurun ke-9 dalam sejarah India Selatan memperlihatkan peperangan di antara tiga buah kerajaan yang cuba meluaskan wilayah masing-masing. Dinasti Pallava telah dapat menguasai negeri Tamil. Dinasti Pallava telah melalui tiga zaman. Walaupun zaman Kalabhra digelar zaman gelap terdapat beberapa sumbangan penting (istimewa) yang berlaku. Namun begitu. Oleh kerana raja-raja Pallava menggunakan gelaran seperti kadavar. kadavarkon dipercayai mereka yang meneroka hutan serta menubuhkan bandar dan kampung. Zaman Pallava Awal.

Terdapat tiga jenis kuil Hindu yang dibina iaitu kuil-kuil gua. dan agama Jainisme juga diamalkan. memberikan keutamaan kepada bahasa Tamil dan terlibat dalam pembinaan kuil-kuil Hindu. Raja Narasimhavarman.raja Pallava yang telah memeluk agama-agama ini. halaman 245 14. dan agama Buddhisme dan Jainisme diberikan keutamaan pada zaman ini. Kadamba. Zaman Pallava Akhir pula merupakan zaman kegemilangan dinasti Pallava bukan sahaja kerana penguasaan kawasan India Selatan tetapi juga kerana beberapa perkembangan signifikan yang berlaku. Tsuan Tsang telah melawat Kanchi pada tahun 642. Terdapat raja. kerajaan Pallava telah menjadi kuasa . beliau menyatakan Kanchi mempunyai seratus buah vihara Buddhis serta sepuluh ribu orang rahib Buddhis. Pembinaan kuil-kuil berlaku secara besar-besaran dan seorang pengembara Cina.Gupta. dan lapan puluh kuil Saivisme dan Vaisnavisme. Kebanyakan golongan nayanmar (wali-wali mazhab Saivisme) dan alvar (wali-wali mazhab Vaisnavisme) telah hidup pada zaman ini dan menyumbangkan kepada penyebaran mazhab-mazhab ini. Chalukya dan Chola. kuil-kuil batu best dan kuil-kuil biasa yang dibuat dari pasir dan batu-bata.3. Raja Vishnugopan adalah salah seorang pemerintah yang menentang serangan Gupta dari utara. Pemulihan agama Hindu telah dilakukan oleh pergerakan bhakti iaitu mazhab Saivisme dan Vaisnavisme diberikan keutamaan sehingga dapat menggantikan Buddhisme dan Jainisme sebagai agama rasmi. Vakataka. Kewujudan sebuah kolam Avani Naranan dan tempat berhala di negeri Thai yang dibina oleh pedagang-pedagang zaman Pallava menunjukkan kepentingan perdagangan luar. Raja Mahendravarman. Dalam rekodnya.8 Zaman Chola (850-1200) Selepas pemerintahan Kalabhra. Raja Rajasimhan dan Raja Nandivarman III adalah antara pemerintah-pemerintah terkemuka zaman Pallava yang memperbanyakkan pembinaan kuil-kuil Hindu dan meluaskan perdagangan luar.

Chola merupakan sebuah kerajaan yang tidak begitu penting dan memermtah kawasan yang dikenali sebagai Rayalaseema. Penemuan inskripsi Tamil di Takuapa. Manakala kerajaan Chola tidak dapat menebus atau memulihkan semula zaman kegemilangan mereka dan dikatakan bertapak di tepi Sungai Kaveri. Raja-raja yang termasyhur dalam dinasti Chola adalah Raja Rajendra I dan Kulotangga. Penawanan Tanjore oleh Vijayalaya dan pembinaan sebuah kuil untuk Dewi Durga (Nishumbhasudini) pada 850 merupakan langkah pertama ke arah kebangkitan semula kerajaan Chola. dan pemerintah-pemerintahnya menggunakan gelaran Chakravarthigal. menyelenggara sekolah dan hospital. membuktikan kegiatan persatuan pedagang iaitu Manigaman bergiat dalam perdagangan di negeri Siam (Thailand). Kerajaan Chola muncul semula dari kemerosotan dan berkembang menjadi satu kuasa imperialis selama tiga ratus lima puluh tahun.terpenting di kawasar. Kerajaan Chola melalui dasar perluasan kuasa. Pentadbiran kampung dikendalikan oleh jawatankuasa eksekutif yang dilantik oleh majlis besar. Secara bandingannya. Ada juga jawatankuasa (variyam) yang ditubuhkan untuk tugas tertentu dan ahli-ahli jawatankuasa dipilih dari wakil bahagian-bahagian kampung. India Selatan. reklamasi tanah. Cukai tanah merupakan sumber kewangan kerajaan yang paling besar. Mereka juga menjalinkan hubungan perdagangan luar dengan Gugusan Kepulauan Melayu dan negeri-negeri lain di rantau Asia Tenggara. Oleh yang . daerah dan kampung. sudah terbentuk hubungan erat dengan empayar itu yang menunjukkan dasar luar kerajaan China. meluaskan wilayahnya sehingga meliputi seluruh kawasan India Selatan. Pemerintah-pemerintah Chola begitu giat terlibat dalam pembinaan kuilkuil. bentuk pemerintahan Chola adalah lebih kurang sama dengan kerajaan Pallava iaitu empayar dibahagikan kepada beberapa wilayah. menggalakkan kerja-kerja talian air. Ekspedisi ketenteraan dan serangan Rajendra Chola I pada tahun 1025 terhadap empayar Srivijaya membuktikan sebelum ini. Kanchi menjadi ibu negeri yang kedua pentingnya dalam empayar Chola. Walaupun Tanjore dipilih sebagai ibu negeri utama tetapi selepas penaklukan kerajaan Pallava.

bantuan juga diberikan kepada kuil-kuil Buddhis dan Jain. unsur-unsur agama Hindu dan Buddha menjadi asas kerohanian bagi institusi kerajaan sehingga pihak pemenntah . bahasa. Inskripsi-inskripsi Tamil yang dijumpai di Takuapa (di selatan Thai) dan Labu Tuwa (Sumatera) menunjukkan peranan gabungan syankat peniaga-peniaga India di Asia Tenggara. ketatanegaraan. kayu-kayuan. sastera dan seni rakyat ke rantau ini. Selain itu. Kuala Selinsing di Perak menunjukkan kesan-kesan pusat perniagaan antarabangsa yang meliputi rantau Asia Tenggara. Banyak kuil-kuil dan matha (dewan awam) dibina serta melatih penyanyi-penyanyi untuk menyanyikan Timpadiyam di kuil-kuil. Dalam sistem politik Asia Tenggara. 14. damar. Hubungan awal telah bermula sejak zaman sebelum Masihi di mana pedagang-pedagang India belayar ke lautan Asia Tenggara mencari kekayaan termasuk rempah-rempah. carigali di Arikamedu di India Selatan. emas dan lain-lainnya.9 Hubungan India dengan Dunia Luar Dalam persejarahan India sehingga zaman pertengahan berlakunya hubungan atau interaksi antara orang India dengan dunia luar terutama di kawasan rantau Asia. Raja-raja Chola yang menganuti agama Hindu memainkan peranan penting dalam perkembangan mazhab Saivisme dan Vaisnavisme. Semua kawasan yang dikenakan membayar cukai akan diukur dan ditentukan cukai berdasarkan kesuburan tanah itu serta jenis tanaman yang dihasilkan. Dalam hal ini agama dapat dilihat melalui sifat tolak ansur raja-raja Chola yang membenarkan unsur-unsur Vaisnavisme dan halaman 246 Buddhisme pada hiasan kuil Saivisme. kawasan India Selatan dan Empayar Greco-Roman pada permulaan tarikh masihi.3. Unsur-unsur budaya dan tradisi India yang dibawa oleh pedagangpedagang ke Asia Selatan telah mempengaruhi kehidupan beragama.demikian segala peraturan mengenai hak milik serta cukai hasil tanah dikendalikan secara terperinci. Oc-eo di Indo China. Melalui kaedah arkeologi.

(lambang aspek kedewaan Siva) manakala pemerintah yang menganuti Vaisnavisme dianggap sebagai inkamasi Dewa Vishnu. halaman 247 kekeluargaan. Dalam bidang kesusasteraan Asia Tenggara. dalam seni bina seperti di Anuradhapura dan Polonnaruva. la melibatkan dalam bidang ketatanegaraan. perdagangan. seni ukir. pengetahuan. seni tarian dan seni muzik. ianya dijalankan oleh pendita-pendita Brahmin atau sami-sami Buddha melalui nyanyian-nyanyian suci berbahasa Sanskrit dan Tamil di istana-istana raja. dalam seni lukis. Hikayat Pendawa Lima di Malaysia dan Ramakien di Siam menunjukkan kepentingan cerita Sri Rama di kalangan penduduk Asia Tenggara. Cerita-cerita Ramayana. Pengaruh ajaran Saivisme terlihat pada candi yang mempunyai patung lingo. fenomena semula jadi dan sebagainya. Manakala negara China tidak terkecuali dari pengaruh India terutama . Begitu juga dengan Sri Lanka (Ceylon). Untuk memperkukuhkan dan mengesahkan konsep mengenai pemujaan devaraja. perbendaharaan bahasa-bahasa di Asia Tenggara diperkayakan melalui proses pinjam meminjam dari banyak perkataan dari bahasa Sanskrit. Hikayat Seri Rama. Hikayat Sang Boma. Pali dan Tamil. Cerita-cerita Ramayana dan Mahabharata telah memperkayakan lagi seni pertunjukan pentas seperti wayangkulit. pengaruh India dapat dilihat pada masa agama Buddha disebarkan pada zaman Asoka dan kemudiannya menjadi agama rasmi. pengaruh agama Buddha dapat dilihat pada candi BorobudurdiPulauJawa dan candi Angkor Thorn di Kampuchea. keagamaan. Manakala. pengaruh karya-karya epik Hindu dan cerita-cerita agama Buddha amat penting. Mahabharata danJataka menyediakan bahan-bahan penting untuk perkembangan tradisi kesusasteraan yang bercorak lisan dan bertulis.digelar sebagai devaraja. Nyanyian-nyanyian suci dari Tevaram dan Tiruvacakam masih diamalkan sehingga kini di Thailand semasa upacara pertabalan raja. Dalam bidang bahasa.

Kanauj dan Mathura dimusnahkan. Pemerintah-pemerintah dinasti Hamba (1206-1290) digantikan oleh dinasti Khiiji (1290 -1320). Ini diikuti pula oleh serangan Muhammad Ghuri pada tahun 1191 dan pembukaan petempatan-petempatan di India Utara. Ini bermula dengan serangan-serangan Mahmud Ghaznih dari tahun 1008 hingga 1026 yang menyebabkan beberapa bandar berkuil seperti Thanesar. pemelukan selepas penaklukan mula berlaku selepas kumpulan-kumpulan Muslim berketurunan Turki. Pengaruh politik mereka begitu kuat sehinggakan pedagang kuda dan peniaga Arab di Korkai dilantik sebagai menteri dalam kerajaan Pandya. . 14. mengkaji dan mengumpul kitab-kitab Buddhis. Parthia dan Hun yang datang sebagai orang asing untuk memerintah India. sehingga tahun 1000SM.agama Buddha yang telah menggalakkan pengembara Buddhis Cina seperti Fa Hsien. penyebaran agama Islam dilakukan melalui dua cara iaitu pertama. Kedua. Afghan dan Mongol menguasai kawasan-kawasan di India dan menubuhkan kesultanan. Pada tahun 1206.kesultanan mereka. akhirnya mereka telah diasimilasikan. kedatangan kumpulankumpulan Muslim (orang Islam) adalah berbeza kerana mereka dapat mengekalkan agama mereka di India. hubungan pedagang-pedagang Arab dengan penduduk-penduduk India dari kawasan-kawasan pantai di India Selatan sehingga menyebabkan mereka memeluk agama Islam. Scythia. Kumpulan-kumpulan orang Greek. dinasti Sayyid (14121450) dan dinasti Lodi (1451-1526).1 Zaman Muslim India Utara tidak bebas daripada ancaman dan serangan luar sejak sebelum tahun Masihi. Hsuan Tsang dan I Tsing yang melawat India untuk belajar. Ghuri telah dibunuh oleh Qutb-ud-din Aibak.4. Sebaliknya. dinasti Tughluq (1320-1412). Di India.4 SEJARAH ZAMAN PERTENGAHAN (1000-1756) 14. seorang pengikut (hamba) Ghuri yang kemudiannya membentuk Kesultanan Delhi.

-lahi bertujuan untuk menyatupadukan penganut Hindu dengan penganut Muslim. Iran. Uzbek. Untuk mengelakkan tentangan rakyat keturunan Afghan. Sebelum tahun 1599 kawasan kekuasaan Mughal terbentang dari Kashmir di utara India sehingga Deccan di selatan. membenarkan isteri-isteri orang Hindu bersembahyang di istana-istana mereka. Turki. Sikh dan Rajput. Kerajaan Mughal menjadi termasyhur di bawah pemerintahan Akhbar. apabila kuasa British (Inggeris) menyerang kerajaan Muslim maka orang-orang Hindu ridak lagi memberikan sokongan. Baginda juga menggalakkan penterjemahan Veda-veda. Ramayana dan Mahabharata. Dasar toleransi tidak lagi diutamakan oleh pemerintah-pemerintah selepas Akbar seperti Jahangir (1605-1627) yang menunjukkan penentangan rerhadap ajaranJain dan membunuh ketua Sikh. Baginda mengamalkan sikap toleransi terutama terhadap penganut Hindu dengan membatalkan cukai jizayah. Akhbar halaman 248 telah menjalinkan hubungan baik dengan rakyat beragama Hindu melalui cara perkahwinan dengan melantik pegawai-pegawai Hindu memegang jawatan dalam kerajaan. dari keturunan Mongol Genghis Khan pada tahun 1526 yang mengasaskan kerajaan dan dinasti baru iaitu dinasti Mughal. dan membenarkan orang Hindu membina kuil dan mengadakan upacara umum. Pada peringkat akhir pemerintahan Mughal. Kayastha. Turani. Rajput dan Brahmin dilantik memegang jawatan dalam pentadbiran. memusnahkan kuil-kuil Hindu dan menggantikan pegawai-pegawai Hindu dengan pegawai-pegawai Muslim. Guru Arjun. mempengerusikan sidang diskusi antara agama-agama dan cuba memperkenalkan agama Din -I.1658) yang tidak membenarkan pembinaan kuil Hindu dan menghalang mereka yang keluar dari Islam. memulihkan tempattempat suci Hindu. Dasar-dasar ini menyebabkan kerajaan Mughal terpaksa menghadapi tentangan dari kumpulan-kumpulan Maratha. Aurangzeb (1658-1707) yang memperkenalkan semula -izayah. ShahJahan (1628. ianya dapat meyakinkan semua kumpulan etnik bahawa baginda adalah ketua mereka. Kemenangan kuasa British dengan menakluki .Pemerintah Ibrahim Lodi diserang oleh Babur. Peshwa. Melalui tindakan ini.

Di Delhi. Golongan bangsawan menggalakkan pertukaran barang-barang India dengan barang-barang di pasar-pasar Asia Tengah. yang berkhidmat dengan British. Borneo dan Kepulauan Maluku. akaun dan perbelanjaan selain daripada menasihati sultan. tekstil dan lain-lain berdagang di Melaka dengan barang-barang yang dibawa dari Pulau Jawa. termasuklah tekstil Gujarat dan Bengal diekspot. seorang pengembara Arab menggambarkan Delhi sebagai bandar tercantik dalam dunia Muslim. Dalam hal pentadbiran rerdapat kawalan atas kuasanya iaitu undang-undang Syariah. Bengal meneruskan hubungan perdagangan dengan rantau Asia Tenggara dan kapal-kapal India yang membawa rempah. Pentadbiran di peringkat wilayah diketuai oleh gabenor dengan beberapa jabatan pentadbiran manakala pentadbiran kampung dikendalikan oleh ketua kampung. akauntan (patwari) dan pendaftar (chauduri). Dalam hal kerajaan dan pentadbiran. Serangan orang-orang Turki dan Afghan telah membuka India Utara kepada perdagangan dengan Asia Tengah yang kemudian diperkuatkan oleh kedatangan kumpulan Mongol. Wazir menjaga hal pentadbiran kerajaan pusat di samping bersama dengan tiga menteri lain iaitu ketua jabatan tentera. Kedatangan Islam ke India telah menyebabkan kemunculan satu budaya . Setiap bandar mempunyai halaman 249 pasar-pasar yang menjadi pusat pertemuan dan perniagaan di antara pedagang. wujud pasar-pasar yang menerima barangan dari dalam dan luar India menjadikan ianya termasyhur sehingga Ibn Batutta.pedagang dan ahli perniagaan. ketua hubungan luar negeri dan ketua menjaga hubungan dalam negeri. Pentadbiran sivil diketuai oleh wazir (menteri perdana) yang mengendalikan kutipan cukai.kawasan demi kawasan di India terutama di bawah pemerintahan Mughal kerana peranan tentera sepoi-sepoi India. sultan dianggap sebagai wakil Khalifah walaupun ia bebas dengan berautoriti sendiri.

Hoysala. Arab dan Turki dan ditulis dengan skrip Arab. Keadaan kucar-kacir ini berubah dengan kemunculan. Dalam semua aspek kehidupan sama ada dalam aspek bahasa. ajaran Kabir (1440-1518) dan Nanak (1469-1533) semuanya mengambil ciri-ciri Hinduisme dan Islam dengan tujuan mewujudkan agama universal yang dapat menjalinkan hubungan persahabatan atau perpaduan antara komuniti Muslim dan Hindu. tarian. dalam bidang muzik iaitu alat muzik sitar adalah gabungan vinai India Selatan dan tanbura Persia.perandakan keempat-empat kerajaan itu sehingga keadaannya menjadi kucar. dan serangan orang.kacir. Agama Din-i-llahi yang diperkenalkan oleh Akbar. sejarah India merupakan sejarah empat buah kerajaan yang muncul dari keruntuhan empayar-empayar sebelumnya. Kakatiya dan Yadavatetapi permusuhan di antara kerajaankerajaan ini. dan dalam seni bina Turki. Ajaran sufi dengan doktrin mistik yang menekankan penyatuan dengan Tuhan melalui kasihkan Tuhan juga telah mempengaruhi orang-orang Hindu. Kerajaan-kerajaan tersebut ialah Pandya. Iran dan Jain.2 Kerajaan Vijayanagar (1336-1565) Selepas empayar Chola lenyap pada awal kurun ke-13.4. Empayar ini telah mempertahankan kemaraan serta menyekat halaman 250 . astronomi. seni bina dan lukisan. dalam tarian kathak terdapat pakaian Persia dengan tema Hindu. dan seni halus seperti muzik. Kerajaan Vijayanagar telah berkembang menjadi satu empayar yang besar dan agung.komposit natijah dari interaksi antara tamadun di mana unsur-unsur Islam dan Hindu telah diterima pakai oleh orang Muslim di India. perkembangan dan perluasan kuasa oleh kerajaan Vijayanagar pada pertengahan kedua kurun ke-14.orang Muslim yang bermula pada hujung kurun ke-13 telah memporak. perubatan. Misalnya bahasa Urdu mempunyai nahu Prakrit dengan katakata Persia. 14. persajakan mahupun dalam agama dapat dilihat unsur-unsur campuran. Afghan dan Mughal dapat dikesani unsurunsur Hindu. kesusasteraan. Apa yang harus diperhatikan di sini ialah kedatangan Islam ke India menyebabkan kemunculan budaya unik yang mengintegrasikan unsur-unsur Islam dengan unsur-unsur Hindu.

Pihak pemerintahan British telah membahagikan India kepada tiga presidensi iaitu Bengal (timur). Layanan yang diberi kepada rombongan-rombongan luar negara. pemerintah-pemerintah Vijayanagar yang berikutnya tidak dapat menahan kuasa-kuasa Muslim untuk menakluki kawasan-kawasan India Selatan. perwatakannya sendiri serta cintanya kepada kesusasteraan dan agama. Dengan ini mereka dapat memelihara tradisi yang diwarisi dari segi ketatanegaraan. sahaja tetapi ia dianggap kerana merupakan seorang pahlawan dalam perang yang dapat meluaskan kawasan empayar tetapi juga kerana ianya pakar dalam ketatanegaraan dan pentadbiran di samping menjadi penaung seni dan sastera. Tetapi kemudiannya. kuasa Belanda (1602) dan diikuti oleh kuasa Perancis pada tahun 1664. Sejarah Vijayanagar merupakan zaman kegemilangan yang akhir di negeri Hindu di India Selatan.5 ZAMAN MODEN (1750-1947) Kedatangan kuasa-kuasa Barat di India bermula dengan kedatangan dan penaklukan kuasa Portugis ke atas Goa (1510). kedatangan British pada tahun 1612 dan penaklukan kawasan-kawasan di India yang bermula sejak tahun 1750 merupakan permulaan zaman baru di negara ini. pendidikan dan kesenian.pemusnahan tradisi Hindu dari golongan Muslim dan mempelopori tradisi peradaban dan kebudayaan Hindu di India Selatan selama lebih kurang dua ratus tahun (1336-1570). Penaklukan ini dilakukan dengan bantuan orang-orang dan askar-askar (sepoi-sepoi) India. dan pembinaan kuil-kuil Hindu menjadikannya seorang pemerintah yang popular. 14. Selepas kemangkatan Krishnadeva Raya. Walaupun Harihara I menjadi pengasas empayar Vijayanagar yang menyumbangkan Krishnadeva Raya kepada penyusunan termahsyur sistem bukan pentadbiran. Bombay (barat) dan Madras (selatan) untuk . Bagaimanapun kawasan seluas dua pertiga India tidak tertakluk kepada pemerintahan British dan kekal sebagai negerinegeri beraja sehingga kemerdekaan India.

Akhirnya. dan Lord Mountbatten (bertanggungjawab membahagikan India dan memberi kemerdekaan) adalah pentadbir-pentadbir yang terkenal. sosial dan budaya yang diperkenal dan dibentuk banyak dipengaruhi oleh pemimpin-pemimpin British di India dan England. barang-barang perkilangan buatan mesin dari England yang dieksport ke India secara besar-besaran menyebabkan barangan buatan India yang serupa mengalami kerugian besar kerana kegagalan untuk bersaing. dan memperkenalkan dan membentuk pentadbiran moden. Semua ini menyebabkan berlakunya pergolakan sosial pada tahun 1857 dan pihak British menggunakan tindakan kekerasan untuk mengalahkan pemberontak-pemberontak. kerajaan British begitu mementingkan dasar perdagangan yang menguntungkan England termasuk dorong kerana Revolusi Perindustrian. Antara Gabenor. . Kesan pergolakan politik ini.undang yang mengurangkan kebebasan orang India.Jeneral British yang memerintah India ialah Warren Hastings (mengekalkan kuasa British dan memperkenalkan pentadbiran moden). Presidensi diketuai oleh gabenor dan seorang Gabenor-Jeneral dilantik sebagai ketua pentadbiran India. Di kalangan pemimpin ada yang mengizinkan perubahan yang perlahan (evolusi) dengan menghormati tradisi-tradisi tempatan dan ada yang ingin mengEropahkan India. memperkenalkan sistem pendidikan Inggeris. menyebabkan berlaku proses pembentukan semula di mana pihak British memperkuatkan kuasa tentera dan memperkenalkan undang. Lord Curzon (dasar luar negara dan kecekapan pentadbiran). Dasar politik. orang-orang India merasa tidak puas hati dengan tindakan British menakluki kawasan demi kawasan dengan tidak menghormati tradisi pemerintahan tempatan. Dalam arena politik. Kesannya. William Bentinck (memperkenalkan dasar pendidikan). Lord Dalhosie (dasar halaman 251 memperluaskan kawasan India-British). ekonomi.memudahkan pentadbiran. Pada permulaan kurun ke-19. dibentuk satu dasar yang merupakan satu gabungan pelbagai pendirian iaitu British menghormati budaya dan agama dengan memberi jaminan tidak akan campurtangan dalam hal-ehwal ini.

Usaha-usaha dilakukan untuk meneruskan perjuangan kebangsaan melalui Indian National Congress (1885) yang dipimpin oleh Mahatma Gandhi dan usaha-usaha ini mula mengancam kedudukan British di India. India untuk orang-orang Hindu dan mewujudkan negara Pakistan bagi memenuhi kehendak Liga Muslim yang mewakili orang-orang Muslim di India. tuntutan untuk kemerdekaan terus dibuat sehingga England terpaksa berundur dari tanah India pada tahun 1947. Dalam hal ini. Dalam konteks ini.Dasar memperkenalkan sistem pendidikan Inggeris. Rrajantheran R. Sivapalan M. Amalan-amalan dan adat-adat yang difikirkan tidak bersesuaian ditentang dan usaha-usaha dilakukan untuk memperbaiki kedudukan kaum wanita. Pertengahan kedua kurun ke-19 memperlihatkan kebangkitan kesedaran kebangsaan di kalangan orang-orang India. halaman 252 Bab 15 TAMADUN INDIA: MASYARAKAT DAN BUDAYA G. Walaupun pihak British berusaha membahagikan orang-orang Hindu dan Muslim. Penubuhan pertubuhanpertubuhan untuk memulihkan agama Hindu seperti Arya Samaj dan Ramakrishna Mission. Prarthana Samaj dan lainlain pertubuhan membangkitkan kesedaran sosial tentang beberapa amalan dalam masyarakat. peranan mubaligh Kristian dan pembaharu-pembaharu India telah menyakinkan orang India tentang reformasi sosial dan agama. peranan Brahma Samaj. Rajakrishnan . Brahma Samaj memainkan peranan penting dan Raja Ram Mohan Roy dianggap pula dianggap sebagai perintis dalam reformasi sosial dan agama. British telah memberikan kemerdekaan tetapi dengan membahagikan tanah India kepada dua bahagian.

Brahmacarya. orang Indo Arya menetap di kawasan utara India manakala orang Dravidia menetap di kawasan selatan India. Grhastya. Jau. Natya Sastra. dharma. Aryabhata. Raga. dan budaya serta tamadun itulah dianggap sebagai tamadun India. Aham. Orang Indo Arya dan orang Dravidia memiliki tradisi kebudayaan masingmasing. Pertembungan antara kedua-dua golongan budaya yang berbeza sejak beberapa kurun sebelum masihi lagi telah melahirkan suatu budaya yang dikongsi bersama. Vaisnavisme. Sanatana Dharma. Ramayana. Vanaprastya. Jyotisa.Bhagavadgita. Bharatanaryam. Sankhya. Nirwana. Yajna. masyarakat India boleh dibahagikan kepada dua golongan besar berdasarkan kepada keluarga bahasa. orang Dravidia. Jainisme.Asramadharma. 15. Sanskrit Tamil. Dari segi demografi. Mahabharata. Vedanta. Moksha. Bhakti. sistem keluarga yang biasa diamalkan ialah keluarga bersama (joint-family). Karma. Astadhyayi. Purushortha.1 MASYARAKAT DAN BUDAYA Pada amnya. Upanishad Buddhisme. Sannyasa. Vaisesika. Tolkappiyar. Ahimsa. Veda. Saivisme. Sangam. orang Indo Arya dan kedua.2 SISTEM KELUARGA Keluarga merupakan unit asas dan terkecil dalam struktur masyarakat India. Tujuan mendirikan keluarga adalah untuk mendapatkan teman sokongan dari segi fizikal dan rohani serta untuk mendapatkan atau melahirkan anak sebagai penyambung zuriat (keturunan). Keluarga bersama dibentuk oleh . Yoga. Sakuntala. Samsara. Dalam masyarakat India. Brahman. Tirukkural. Puram. Varma. Atman. Nyaya. halaman 253 15. iaitu pertama.

2. Ini termasuklah anggota keluarga yang tidak berkeupayaan untuk bekerja kerana usia tua. isteri-isteri serta anak-anak mercka yang masih belum berkahwin.keanggotaan semua anggota lelaki yang seketurunan. pendidikan barat. Sistem keluarga bersama juga turut mengalami kemerosotan kerana tidak dapat bertahan dengan cabaran-cabaran permodenan. sistem pemerintahan baru dan sebagainya menonjolkan konsep individu dan sekali gus membawa kemerosotan kepada sistem keluarga bersama. Dalam perkahwinan ini. Secara amnya. institusi-institusi moden. Dengan ini nilai keprihatinan dapat disemaikan dalam sesuatu keluarga bersama. Kewujudan sistem undang.1 Ashrama Dharma Tahap pertama. Sistem keluarga ini disokong oleh semangat kepentingan bersama dan harta benda keluarga merupakan milik bersama. Anak perempuan yang sudah berkahwin akan menjadi anggota keluarga suaminya dan bilangan anggota keluarga bersama adalah tidak terhad. kecacatan anggota dan sebagainya. purusartha iaitu tentang empat objektif mulia hidup yang utama. 15. khidmat nasihat daripada orang tua dapat dimanfaatkan terutama sekiranya berlaku perselisihan faham antara ahli keluarga. Perpaduan keluarga dipelihara dengan nilai kasih sayang yang murni dan kepentingan setiap anggota keluarga dijaga. sesuatu perkahwinan diatur oleh ibu bapa. Kepercayaan serta budaya keluarga dipelihara dan diturunkan kepada generasi muda kerana hubungan datuk nenek dengan cucu mereka adalah erat. Sistem keluarga dipelihara oleh dua aspek hidup iaitu pertama.undang moden. Namun begitu. juga jodoh bagi anggota keluarga dipilih oleh mereka. menghidap penyakit. ashrama dharma yang menjelaskan tentang empat tahap yang harus dilalui oleh setiap manusia dan kedua. Brahmacharya iaitu seseorang dikatakan masuk ke tahap . masih terdapat perkahwinan berdasarkan percintaan yang direstui oleh keluarga.

seseorang itu hendaklah menyelesaikan tanggungjawabnya terhadap keluarga dan menggiatkan usaha-usaha untuk mendalami ajaranajaran agama serta menolak perkara-perkara duniawi. Dalam konteks perkahwinan ini. Seseorang itu diharapkan dapat menghasilkan ataupun mencari kekayaan yang secukupnya sebelum mendirikan rumah tangga. Vanapmstya iaitu golongan berumah tangga yang berusia antara 48 hingga 72 tahun. Dalam lingkungan usia sebegini. halaman 254 Tahap kedua. tamadun India mengesyorkan usia 21 hingga 30 tahun sebagai usia perkahwinan bagi kaum leVaki manakala usia 18 hingga 25 ta\iun sebagai usia perkahwinan kaum wanita. Pada tahap ini seseorang hendaklah sama sekali dapat mengatasi nafsu dan keinginan terutama perkaraperkara duniawi. kerana golongan inilah yang akan bertanggungjawab melindungi serta menyara golongan manusia yang lain seperti hrahmachariya. Mereka yang berumahtangga berhak untuk menikmati nikmat perkelaminan dan ia dilarang sama sekali untuk mencari keseronokan di luar rumah. Grihasta iaitu apabila tamatnya tahap pembelajaran. Orang berumahtangga dianggap sebagai teras masyarakat. Pada tahap ini. Sannyasa iaitu seseorang akan memasuki tahap ini apabila berusia kira-kira 72 tahun. vanaprastha golongan wargatua) dan sonny asa (golongan alim) yang tersebut dalam sistem ashrama dharma. Tahap ketiga. seseorang itu akan memulakan kehidupan berumah tangga. seseorang itu telah mencapai kearifan dan berkeupayaan untuk menasihati orang lain. Tahap keempat. Memelihara keharmonian keluarga merupakan tanggungjawab utama dalam tahap ini. Dua belas tahun pertama menandakan tahap pembelajaran yang biasa (informal) dan dua belas tahun kedua menandakan tahap pembelajaran yang serius (formal). dan ini merupakan zaman bujang. Golongan warga tua yang penuh dengan ilmu ini dan golongan alim disyaratkan menjalankan kerja-kerja amal terutamanya dalam usaha untuk .ini secara formal pada usia 12 tahun dan berterusan sehingga usia 24 tahun.

Dharma merupakan suatu peraturan moral dan etika yang bersifat kerohanian. Objektif keempat mulia. Seseorang yang sudah memperolehi ilmu atau kemahiran yang mencukupi hendaklah mencari pekerjaan dan mengumpulkan harta. Menyedari serta memiliki sifatsifat dharma merupakan objektif pertama kehidupan ini. Objektif ketiga mulia. Perbelanjaan yang melebihi pendapatan pula dianggap sebagai perbuatan yang melanggar dharma. contohnya melanggar etika kerja dianggap sebagai pelanggaran atau ingkar. Namun begitu. Porul/artha iaitu kekayaan.menyebarkan ajaran-ajaran agama. wargatua. anak. Bagi mencapai tujuan tersebut.2. Vidu/moksha bermaksud pencapaian kebebasan kerohanian. Ini dapat . objektif pertama mulia iaitu aram yang sudah ada pada diri hendaklah menjadi asas dalam pengumpulan kekayaan dan hendaklah diperolehi melalui cara yang halal. Inbam/kama iaitu orang yang mengumpulkan kekayaan secara halal berhak untuk menikmati kekayaan tersebut dan halaman 255 berlandaskan lunas-lunas dharma. Aram hendak ditanam pada hati seseorang sejak tahap brahmacharya. Kegembiraan kerohanian dianggap sesuatu yang berkekalan lagi maha besar. Aram/dharma iaitu diperoleh melalui pendidikan yang bersifat kerohanian. golongan ini selalu mengembara dari suatu tempat ke tempat yang lain.2 Purusartha Purusartha bermaksud empat objektif mulia yang harus diamalkan oleh umat manusia. Objektif pertama mulia. saudara mara. Isteri. Sebahagian daripada kekayaan yang dikumpul hendaklah digunakan untuk menjalankan atau pun menyokong kerja-kerja amal. orang alim dan sebagainya hendak dipelihara dengan kekayaan yang dimiliki. iaitu mencapai kesempurnaan kesedaran kerohanian dan terlepas daripada lingkaran kelahiran serta kematian. 15. Objektif kedua mulia.

Selepas kehadiran dan pengukuhan kuasa British di India. Terdapat bukti. Mereka juga diberikan peluang untuk mendapat pendidikan yang sama.1 Dalam Masyarakat Indo-Arya Pada zaman Veda Awal (1500SM-1000SM). 15. Sebagai kesimpulannya. Sembahyang. Pelaksanaan tanggungjawab tanpa mementingkan diri akan membawa kepada moksha. dapat porul/artha dan inban/kama moksha/vidu dicapai.3. Malah mereka tidak lagi dibenarkan untuk membaca kitab-kitab suci ataupun menjalankan upacara.bukti yang menunjukkan kaum wanita menjadi orang pertapa dan mereka dapat membawa mazmur-mazmur suci serta kitab-kitab suci. pada Zaman Veda Kemudian (1000SM-500SM) dan selepasnya didapati kedudukan kaum wanita merosot dan banyak sekatan dikenakan ke atas mereka.upacara keagamaan.dicapai pada tahap sannyasa mahupun sebelum itu. Pertapakan yang diseitai dengan ilmu yang suci iaitu ilmu kerohanian juga dapat membawa moksha. Peranan dan tanggungjawab mereka dihadkan dalam lingkungan urusan rumah tangga semata-mata. Dari segi pendidikan. pergerakan- . 15.3 KEDUDUKAN KAUM WANITA. Moksha merupakan pencapaian yang amat dicita-citakan oleh orang beragama Hindu. Namun begitu. khidmat bakti serta keimanan yang kuat akan turut membawa moksha. Sekiranya seseorang itu melaksanakan tanggungjawabnya menurut ashrama dharma maka serta mengecapi akan aram/dharma. ashrama dharma dan pumshrtha menjadi teras keluarga dalam masyarakat India. dirasakan pendidikan asas memadai untuk kaum wanita dan ini kemudiannya seolah-olah menjadi undang-undang tidak bertulis. kaum wanita dihormati dan diberikan kebebasan serta kesaksamaan seperti kaum lelaki.

Antara pujangga-pujangga Tamil yang terkemuka pada zaman Sangam termasuklah beberapa pujangga wanita. Dalam konteks ini. Di samping itu. Dengan kerjasama pergerakan-pergerakan halaman 256 reformasi seperti Brahmo Samaj.pergerakan reformasi Hinduisme telah membawa mengenai masalah kedudukan wanita kepada pihak British supaya ianya dapat dihalang atau diketepikan dengan meluluskan undang-undang. peranan kaum ibu amat penting dan mereka mempunyai segala kebebasan termasuk untuk mendapatkan pendidikan yang setinggi mungkin.3. Anak perempuan yang kecil dipanggil sebagai 'amma' bererti emak kerana anak perempuan itu bakal menjadi ibu apabila berkahwin. Akhirnya. kedudukan kaum wanita mulai mengalami kemerosotan selepas Zaman Sangam.kurun ke-3 TM). kedudukan kaum wanita dapat dipulihkan pada kurun ke-19 dan kurun ke20. Pujanggapujangga wanita ini didapati berupaya membuktikan kebolehan mereka dengan mencipta puisi-puisi yang dianggap setanding malah adakalanya lebih baik berbanding dengan kaum lelaki. . disanjung dan dianggap sebagai suatu nilai yang mulia. Di India Selatan juga pergerakan-pergerakan reformasi menjadi asas kepada pihak British untuk meluluskan undang-undang bagi melindungi serta menegakkan hak kaum wanita. terdapat juga kaum wanita yang pernah menjadi pertapa-pertapa yang disegani lagi dihormati dalam masyarakat tersebut. kaum wanita telah diberikan kedudukan yang tinggi dalam masyarakat India Selatan. Prarthana Samaj dan sebagainya. Sifat keibuan yang ada pada mereka dihormati. Masalah kemerosotan ini dapat diatasi atau dipulihkan semula selepas kedatangan dan pertapakan kuasa penjajah khasnya kuasa British di India.2 Dalam Masyarakat Dravida Pada Zaman Sangam (kurun ke-3SM. 15.

1 Sistem Varna Terdapat perbezaan yang nyata antara sistem vama dengan sistem jati dan kedua. kedua. Vaishya iaitu kelas perekonomian. Panchama/Chandala iaitu golongan murtad dan dibuang varna. Kshatriya iaitu kelas pemerintah dan pasukan keselamatan negara. Selalunya sistem jati dianggap sebagai salah satu aspek dalam ajaran agama Hindu tetapi tafsiran seperti ini adalah salah dan usaha untuk menghubungkaitkan konsep karma dengan sistem jati merupakan interpretasi yang salah. yang baik membawa kepada tindak balas yang baik dan begitu sebaliknya. Kelas sosial dibahagikan kepada lima kategori iaitu pertama.4. . fikiran (minda) dan percakapan (kata-kata) tetap membawa kepada tindak balas (pembalasan). Sistem varna merupakan pembahagian kelas sosial yang tetap hierarkinya dan tidak boleh diubah iaitu sistem ini mengehadkan mobiliti sosial. Konsep seumpama ini mudah disalah tafsir demi untuk kepentingan golongan-golongan tertentu. bawahan dan sebaliknya.duanya. Brahmin iaitu golongan guru-guru agama. pengendali upacara di kuil. golongan terpelajar dan lainlain. pedanda. dan kelima.15. ketiga. Golongan kasta atasan seperti Brahmin menyatakan bahawa orang yang banyak dosanya dilahirkan dalam jati/kasta.4 SISTEMKASTA Sistem kasta merupakan satu institusi sosial yang unik bagi masyarakat India dan ia juga dikenali sebagai sistem jati. tidak boleh dicampuradukkan. Bermakna. Konsep karma merupakan salah satu ajaran agama Hindu yang menyatakan bahawa segala perbuatan (fizikal). Shudra yang berkhidmat kepada tiga-tiga golongan di atas. keempat. Peristiwa-peristiwa yang dapat menyokong pandangan ini diselitkan dalam beberapa karya yang bersifat agama kemudiannya. halaman 257 15.

orang tempatan dimasukkan ke dalam sistem vama dengan diletakkan sebagai varna keempat. terutamanya di India Utara telah mencetuskan pertembungan dan pertentangan dengan kebudayaan tempatan. Pada awalnya kegiatan pertanian turut dianggap sebagai sektor pekerjaan yang tidak bermartabat kerana ianya diceburi oleh orang tempatan. Shudra. Orang tempatan merupakan masyarakat tani. Ini termasuklah varna. Di samping itu. Orang Arya telah meletakkan dan menyusun kedudukan mereka dalam tiga varna.Sistem varna yang tersebut di atas hanya diamalkan di India Utara dengan begitu berkesan serta sistem ini dipelihara oleh pemerintah. . orang Arya. berambut kerinting. Tetapi selepas beberapa lama kemudian orang Arya mula menyedari akan kepentingan bidang pertanian dan mulai menunjukkan rasa hormat terhadap bidang tersebut kerana mereka sudah mula mempelajari cara-cara pertanian daripada orang tempatan. berkulit gelap. Kshatriya dan Vaisya yang dikenali sebagai Trivama dan kemudiannya. budaya kebendaan mereka masih tidak maju. Namun begitu. Brahmin. Kehadiran kumpulan orang Arya ke benua kecil India.1000SM). Maka itu orang tempatan dipanggil sebagai dasha ataupun dasyu bererti hamba abdi. konsep Caturvama iaitu empat varna diterima oleh masyarakat Arya. tidak mengenah ajaranajaran Veda dan bahasa serta budaya orang Arya. pertembungan dan pertentangan budaya ini telah menjadi asas bagi permusuhan antara penduduk tempatan dan kumpulan pendatang. sifat orang Arya membolehkan mereka dapat mengatasi orang tempatan dan mereka beranggapan kaum mereka lebih bermartabat berbanding orang tempatan. Interaksi. berkulit cerah dan hidup secara berpindah-randah. Amalan sistem ini didapati sudah wujud sekurang-kurangnya sejak Zaman Veda Awal (1500SM. Apabila mereka sampai ke kawasan barat laut India dan membuka petempatan. Orang Arya merupakan masyarakat yang sentiasa berperang yang tidak mengenali sistem pertanian setempat. Pertentangan budaya yang berlaku menyebabkan orang tempatan tidak dimasukkan dalam sistem varna di peringkat awal. kejahilan orang Arya mengenai bidang pertanian menyebabkan mereka memandang hina kegiatan ini. Dengan ini.

Sistem ini bermula di India Utara dan kemudiannya tersebar meluas ke seluruh benua kecil India. Wakil jati akan memastikan kebajikan masing-masing dipelihara. perkahwinan. Perkahwinan endogami amat dipentingkan supaya martabat jati tidak dicemari. Pemerintahan pusat tidak dipedulikan oleh ahli-ahli jati kerana segala isu mereka dikendalikan oleh jati mereka. terdapat pelbagai suku kaum yang berperang antara satu sama lain. Sistem keadilan bagi jati dikendalikan oleh jawatankuasa lima orang iaitu Panchayat. Jati merupakan kumpulan yang berfungsi berdasarkan pekerjaan yang mempunyai identiti sosial dan kepentingan ekonomi. . Desakan dan tekanan ini menyebabkan orang Indo-Arya meletakkan dan menyusun masyarakat mereka kepada unit-unit pentadbiran kecil berasaskan pengkhususan pekerjaan. Bezanya keahlian dalam jati ditentukan menurut kelahiran dan pada peringkat awalnya. rakyat terpaksa menjaga kebajikan masing-masing. dan ini bermaknajati berperanan sebagai unit politik terkecil.2 Sistem Jati Pada akhir Zaman Veda Kemudian (1000SM-500SM). dan tiada sesiapa pun yang terkecuali dalam sistem ini. sistem jati tidak bersifat hierarki. Pemerintahan pusat yang lemah tidak lagi dapat menjamin keselamatan rakyat dan kesannya. Semangat jatisme semakin bertambah kuat sehinggakan dapat mengatasi semangat kebangsaan (nasionalisme). peraturan-peraturan serta sistem keadilan yang tersendiri. dan sebagainya) digunakan sebagai alat yang berkesan untuk menjaga identiti jati masing-masing. Dengan ini sistem varna menjadi lumpuh dan ini merintis jalan bagi kewujudan unit-unit kecil yang dikenali sebagai jati yang pada asasnya adalah bersifat kesatuan pekerja. Pengasingan sosial (makan-minum.4. Selepas beberapa kurun kemudiannya muncul pula pemeringkatan taraf dalam sistem jati dan ianya begitu dititikberatkan. Sistem jati memiliki sistem pentadbiran.halaman 258 15.

Sistem jati bukan sahaja wujud di kalangan orang beragama Hindu. Bahasa-bahasa di India dibahagikan kepada dua rumpun keluarga bahasa iaitu bahasa-bahasa Indo Arya dan bahasa-bahasa Dravida. sebaliknya terdapat juga di kalangan penganut agama-agama lain sepeiti Kristian. Bahasa-bahasa tersebut dan peratus penggunaannya ialah bahasa Hindi (30%). Lebih kurang 87 peratus halaman 259 daripada rakyat India menggunakan 14 bahasa utama ini. Marathi (8%). Tamil (7%). Pengasingan sosial yang diamalkan kemudiannya menjadi sebegitu kejam sehinggakan terdapat jati-jati yang dianggap 'tidak boleh disentuh' (untouchables) iaitu Harijan. Bahai dan sebagainya di India yang turut mengamalkan jati masing-masing. Mengenai bahasa Indo-Arya. Oriya (1%). Kannada (4%). Punjabi (3%). bentuk asli bahasa ini terdapat dalam bahasa Sanskrit.5 BAHASADANKESUSASTERAAN 15. terdapat lebih kurang 325 bahasa dan 750 loghat tetapi hanya 14 bahasa utama diperakui menurut perlembagaan. Manusia dalam golongan jati seumpama ini sekarang dikenali sebagai 'Harijan' (anak-anak Tuhan) ata. Bengali (8%). Islam. 15.uDalit. Gujarati (5%). Malayalam (4%). Kashmiri (1%) dan lain-lain (13%). perbezaan loghat tempatan (bersifat daerah) .5.1 Kumpulan Bahasa dan Skrip Bahasa Di negara India. Telugu (9%). Assam (2%). Apabila orang-orang Indo-Arya meluaskan kawasan sehingga ke Lembah Ganges dan ke timur. dan mereka ini juga tidak dibenarkan masuk ke kawasan kediaman jati-jati atasan tanpa urusan kerja. Urdu (5%).

Hindi. Shauraseni. Bahasa-bahasa dalam kumpulan ini termasuklah Assamese. Selain daripada bentuk lama Brahmi terdapat juga skrip India Utara. Marathi dan variasi-variasi tempatan seperti Punjabi. Kannada. Bengali.) yang menggunakan skrip Kharosthi. Tripura Naga dan Kuku Chin di Assam. Malayalam. Tetapi kebanyakan skrip-skrip India mempunyai asal-usul dalam skrip Brahmi kerana adaptasinya kepada pelbagai bunyi bahasa-bahasa India. Kaudh atau Kui (Orissa) dan di kalangan puak-puak Toda dan Kota. Bahasa-bahasa yang belum diklasifikasikan termasuklah Burushaski di Kashmir Utara dan Andamanese di kepulauan Andaman. iaitu skrip Devanagari yang menggunakan garis di atas perkataan untuk menyambung huruf-huruf. Urdu. Skrip Parsi-Arab yang diperkenalkan oleh orang-orang Muslim dari Arab dan Parsi masih digunakan dalam bahasa Urdu moden.M. Orissa Quang) dan Madhya Pradesh (Kurku). Skrip ini juga digunakan di Parsi dan di barat laut India. Pada zaman Buddha (500SM). Oriya.loghat baru zaman pertengahan seperti Prakrit. Mengenai bahasa Dravida. Dokumen bertulis yang tertua sekali ialah inskrispsi-inskripsi Zaman Asoka (kurun ke-3 S. Telegu dan juga Gondi (Madhya Pradesh). dan kemudiannya tidak digunakan selepas kurun ke-3. loghat-loghat ini dianggap sebagai bahasa-bahasa tempatan yang dihubungkan dengan kawasan geografi masing. bahasa Dravida kuno digunakan oleh beberapa puak seperti Toda. Selain daripada kumpulan bahasa Indo-Arya dan bahasa Dravida terdapat juga kumpulan bahasa Munda yang digunakan terutama di kawasan pergunungan di Bengal dan Bihar (Kherwari). Bentuk arah tulisannya ialah dari kanan ke kiri dan ia menggunakan beberapa vokal sahaja. Gujarati . Magadhi dan lain-lain. Punjabi. Brahui (Baluchistan). Hindi.membawa perubahan dalam bahasa Sanskrit. Pada tahun 800SM. Bahasa-bahasa ini menjadi awalan (precursors) kepada bahasa-bahasa tempatan yang digunakan sekarang. Marathi. Pali. Bahasa-bahasa Dravida termasuklah Tamil. Rajastam dan Sindhi. bahasa Sanskrit mengalami perubahan fonologi dan morfologi sehingga wujudnya loghat. Oriya. Kashmiri. Contoh kumpulan bahasa Tibet-Burma ialah Ladakhi di Kashmir dan Garo. Sanskrit. Sanskrit. Prakrit.masing. Gujarati.

kesusasteraan India turut dibahagikan kepada dua bahagian iaitu kesusasteraan Indo-Arya dan kesusasteraan Dravida. Dari segi perbandingan.SMriti merupakan ulasan-ulasan dan tafsiran-tafsiran yang diturunkan oleh generasi manusia kepada generasi manusia secara turuntemurun. Kesusasteraan Vedik Kesusasteraan Vedik berlangsung antara tahun 1500SM sehingga 500SM. ertinya melihat dan mengetahui.2 Kesusasteraan Bersesuaian dengan dua kumpulan keluarga besar India.5. Skrip yang digunakan di India Selatan mengambil bentuk yang berlainan.Arya dan Dravida. Kitab-kitab suci zaman Veda boleh digolongkan kepada dua bahagian iaitu pertama. Hasil-hasil kesusasteraan yang dicipta dan dihasilkan dalam bahasa Sanskrit menjadi karya sastera yang paling berjaya lagi menonjol pada zaman klasik. Perkataan Veda berasal dari kata dasar Vid. bahasa-bahasa Indo. (i) Kesusasteraan Indo-Arya Kesusasteraan Indo-Arya lebih menonjol sebagai kesusasteraan yang tertua dan terkemuka di India. Oleh itu tumpuan diberikan kepada kesusasteraan Sanskrit. manakalaSMriti boleh diubahsuai dari semasa . isi kandungan Shruti tidak pernah diubah ataupun tidak boleh diubah. dan kedua. 15.dan Bengali menggunakan skrip ini. iaitu hurufhalaman 260 hurufnya mempunyai perhiasan bulat. Lebih-lebih lagi bahasa Sanskrit merupakan bahasa utama dalam kumpulan bahasa-bahasa Indo-Arya. Orang-orang Tamil mengembangkan huruf-huruf mereka tersendiri. Shruti merupakan ajaran-ajaran yang diwahyukan ataupun ajaran-ajaran yang didengarkan oleh Tuhan kepada para maharesi (sages) dari semasa ke semasa menurut kehendak zaman.

Sebaliknya merupakan enam bidang yang dipelajari supaya dapat membantu dalam memahami kitab-kitab Veda dengan tepat. Siksa-tonetik. Karya-karya Vedanga bukan bersifat tafsiran ajaran-ajaran Veda. Epik Mahabharata Epik Mahabharata dicipta dan dihasilkan oleh Vyasa antara tahun 400SM dan 400 Masihi. yang menekankan sebutan yang tepat. Antaranya.tatacara pengendalian upacara pengorbanan. tafsiran istilah-istilah tertentu. Dalam konteks ini. Sama Veda dan Atharva Veda. dan kelima. dan bukan semua lapisan masyarakat dapat memahami. Vyakarana iaitu nahu. kedua. fyotisa iaitu astronomi. irama puisi. ketiga. Enam bidang pengajian tersebut ialah pertama. Tiga kitab suci yang pertama dianggap tercipta sebelum tahun 1000SM. Karya ini mengandungi lebih kurang 100 000 seloka (puisi) dan merupakan karya puisi yang terbesar di dunia. Oleh itu wujud karya-karya kesusasteraan bersifat epik yang menyampaikan ajaran-ajaran dharma yang serius lag! tegas dalam bentuk cerita dengan memuatkan watak-watak yang cukup mantap. ChancU-prosodi/pola. Nirukta-et[mo\ogi. Kalpa . Rig Veda merupakan kitab suci yang tertua. . Vedanga bererti anggota kitab-kitab Veda dan terdapat enam bidang pengajian. ilmu falak. Cerita epik ini mudah difahami dan diingati oleh rakyat biasa. keempat. Empat kitab suci veda tersebut ialah Rig Veda. bukan sahaja di India malah seluruh dunia. Zamannya berlangsung antara tahun 600SM sehingga 200SM.ke semasa. dan keennm.cerita seperti ini digunakan untuk menyebarkan ajaran-ajaran dharma. Oleh itu cerita. terutama melalui cerita lisan. Yajur Veda. halaman 261 Kesusasteraan Epik Kebanyakan teks-teks dharma (ajaran-ajaran mengenai keadilan dan kebaikan yang patut menjadi amalan setiap insan) adalah bersifat arahanarahan langsung tanpa ulasan tambahan.

arthasastra (karya-karya yang menyentuh perkara-perkara kerajaan dan pemerintahan). Sebab itulah Mahabharata dianggap sebagai itihasa (yang membincangkan sembilan jenis emosi dan matlamat kehidupan). memberi ajaran-ajaran agama dan moral. etika. perbincangan mengenai falsafah yang terkandung dalam Bhagavadgita menduduki tempat yang penting dalam koleksi pemikiran falsafah India.lagenda dan mitos). kamasastra (yang membincangkan percintaan). purana (cerita-cerita tentang dewa-dewi). Dari sudut pandangan biasa Mahabharata merupakan peristiwa benar tentang satu peperangan antara dua pihak yang menuntut takhta kerajaan. nitisastra (yang menekankan idea-idea etika). Sekiranya dilihat dari segi etika peperangan ia mewakili konflik prinsip dharma dan adharma. Tema utama Mahabharata adalah berkaitan dengan peperangan besar di antara Pandava dengan Kaurava tetapi epik ini sengaja diperluaskan dengan pelbagai jenis cerita sisipan. akhyana (yang mengandungi lagenda. rajyavinasa (kehilangan negara) dsmjaya (kekayaan). Cerita-cerita sisipan ini berperanan sebagai didaktik. Secara ringkas Mahabharata boleh dianggap sebagai sejarah bheda (konflik). dan moksasastra (membincangkan cara-cara membebaskan diri daripada kelahiran semula). Mahabharata mengandungi pelbagai perkara yang menarik perhatian sarjana-sarjana dalam pelbagai bidang seperti agama. Sebelum tercetusnya peperangan antara Pandawa dengan Kaurava.Epik ini berkisar kepada kisah pemerintahan kerajaan Kurukshetra di India Utara. iaitu antara kebaikan dengan kejahatan ataupun keadilan dengan ketidakadilan tetapi pada akhirnya kejayaan adalah kepada pihak yang mendukung dharma. dharmasastra (yang mengajar tentang pelbagai jenis dharma). Arjuna (kumpulan Pandava) menghadapi konflik halaman 262 . falsafah. Bhagavadgita (BG) Antara ajaran agama yang terdapat dalam Mahabharata. masyarakat dan kesusasteraan.

rakan yang . dan Krishna merupakan jiwa yang bersemayam dalam hati setiap manusia. Rama merupakan pendukung watak yang harus diteladani oleh setiap manusia kerana beliau merupakan pendukung kewajipan. iaitu ibu negeri kerajaan Kosala yang terletak di timur Kuruksetra. Epik Ramayana Epik Ramayana dicipta dan dihasilkan oleh Valmiki. Krishna mengajar kepada Arjuna agar melawan kuasa-kuasa jahat ini. seorang pertapa di antara tahun 200SM hingga tahun 200 Masihi. kewajipan tidak seharusnya dilaksanakan sebagai suatu dosa. Walau apa pun jalan yang ditempuhi. Apa sahaja yang dilaksanakan hendaklah disertakan dengan kebaktian dan ianya harus ditujukan kepada Tuhan. tidak gentar. Arjuna merupakan kuasa mulia (diwakili oleh hati suci. manusia yang penuh dengan kasih sayang serta pelindung kepada sesiapa sahaja yang cinta akan dharma. Krishna menggalakkan beliau supaya bertindak tanpa mengharapkan apa-apa balasan dan menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan.jiwa kerana beliau terpaksa membunuh sanak saudara dan ahli-ahli keluarganya. dan menjelaskan bahawa medan peperangan merupakan badan manusia di mana segala peristiwa berlangsung. Duryodhana (kumpulan Kaurava) merupakan kuasa jahat yang ada dalam badan kita. abang yang dihormati. Rama digambarkan sebagai anak yang setia. Valmiki mencipta epik Ramayana ini bertujuan untuk menggambarkan kehidupan seorang manusia yang sempurna.jnanayoga (melalui pengetahuan benar) dan hhakti yoga (melalui kebaktian kepada Tuhan) sebagai jalan untuk mengenali jiwa atau Tuhan. Bhagavadgita mengajar manusia tentang svadharma atau kewajipan hidup seseorang untuk mencapai kebenaran. iaitu gambaran perwatakan yang ideal. Epik ini mengandungi 24 000 seloka (puisi) dan ceritanya berpusat di Ayodhya. karma-yoga (jalan tmdakan). di samping mengesyorkan rajayoga (disiplin badan dan minda). Dengan ini. suami yang bertanggungjawab. tanpa egoisme). ideal pengorbanan diri. Sri Krishna yang berperanan sebagai penasihat Arjuna memahami perasaan tersebut lalu mengajar intipati kebenaran suci untuk mencapal tarafhidup yang kekal abadi. Dalam epik ini.

selain sebagai karya teks seni sastera dan sejarah. Contoh dramadrama sebegini ialah seperti drama Sakuntala (yang menggambarkan cinta dan belas kasihan).setia. konvensi-konvensi pentas. Basham. Oleh kerana terdapat bahan-bahan falsafah hari. penegak keadilan dan sebagainya. 36 gerakan untuk mata. Karya nahu ini menandakan pencapaian terkemuka dan terulung dalam bidang linguistik. ciptaan berjudul Natya Sastra dijadikan sebagai buku teks drama. ketepatan prinsipprinsip linguistik yang terdapat dalam karya ini tidak pernah dicapai oleh dan dramatik yang dimasukkan. teknik-teknik produksi. ia juga merupakan dharmasastra atau teks suci yang mengajar perihal keadilan. Natya Sastra menyatakan terdapat 13 gerakan untuk kepala. Drama Sanskrit dicipta untuk menghiburkan para hadirin (finanda) dengan menyampaikan rasa melalui lapan emosi (sthayihhava). la menerangkan prinsip-prinsip abadi (sanatoria dharma) dan menjelaskan sifat-sifat ideal yang merupakan asas kepada dharma. muzik dan tarian yang menyumbangkan kepada perkembangan drama.drama.L. Buku ini membincangkan mengenai seni bina teater. Mudraraksasa (menggambarkan heroisme) dan Mrcchakatika (menggambarkan kama). 10 gerakan untuk badan dan lain-lain. Karya Linguistik Karya linguistik [mtuAstadhyayi ciptaan Panini telah disusun pada kurun ke4SM. Misalnya teknik koreografi dan pergerakan pentas dapat dilihat dalam sistem-sistem pelbagai halaman 263 pergerakan fizikal. Menurut Profesor A. persembahan dan artis-artis. Epik Ramayana. sesuatu drama yang dipersembahkan kadangkala akan mengambil masa selama tiga hmgga 15 . Drama Dalam arena drama.

dan novel klasik seperti Dasakumaracarita oleh Dandin dan Kadambari oleh Bana. kecuali nama beliau diterbitkan daripada karyanya. Bahasa Tamil memiliki sejarah kesusasteraan terawal dalam keluarga bahasa Dravida.000 peraturan tatabahasa yang teliti dan saintifik. Malayalam dan Kannada yang memiliki tradisi kesusasteraan yang kaya.tamadun. terdapat empat bahasa utama iaitu bahasa Tamil. Maklumat mengenai pencipta karya ini tidak diketahui. Sastera Cerita Permulaan sastera cerita terdapat dalam kesusasteraan Vedik dan kemudian dalam cerita-cerita dongengJataka. ia kekal sebagai sastera sekular. Tolkappiyam Karya nahu berjudul Tolkappiyam yang bertarikh tahun 300SM merupakan bahan bertulis yang tertua ditemui dalam bahasa Tamil. Antara sastera cerita yang penting ialah cerita dongeng seperti Pancatantra. menjadi Tolkappiyar. bahagian kesusasteraan Dravida. kesusasteraan Tamil diberikan tumpuan penting. Karya ini mendukung lebih kurang 4. cerita Brhatkatha yang mempunyai satu rangka cerita dengan banyak episod.tamadun lain di seluruh dunia sehingga kurun ke-19 Masihi. Sastera cerita sebenarnya tidak mengambil bentuk ajaran agama. Bahasa Tamil dikatakan sebagai bahasa teras bagi keluarga bahasa Dravida dan oleh sebab itu. Telugu. (ii) Kesusflsteraan Dravida Dalam keluarga bahasa Dravida. Karya ini mengandungi tiga bahagian iaitu halaman 264 . Cerita-ceritaJataka yang bersifat pendidikan moral dimasukkan ke dalam ajaran Buddhisme pada kurun pertama sebelum masihi.

cinta yang tidak berbalas dan sebagainya.penyair ini menghasilkan karya berbentuk puisi Zaman Sangam yang meliputi tempoh masa dari kurun ke-3SM sehingga kurun ke-2 Masihi. Cinta yang sepadan bermaksud dua orang bercinta antara satu sama lain dan mereka mempunyai beberapa persamaan dari segi pendidikan.fonologi. Puram dalam konteks puisi-puisi Sangam menandakan sifat-sifat mulia seperti semangat keperwiraan. morfologi dan sintaksis dan konvensi-konvensi puisi. Manakala cinta yang tidak sepadan dianggap berdasarkan nafsu sahaja. Puisi Aham Cinta dalam puisi aham dibahagikan kepada dua jenis iaitu cinta yang sepadan dan cinta yang tidak sepadan. Kesusasteraan Sangam Perkataan Sangam merujuk kepada akademi penyair-penyair agung. cinta terhadap anak gadis sunti. kalavu merupakan cinta sebelum perkahwinan dan kedua. Misalnya perempuan yang lebih tua bercinta dengan lelaki yang jauh lebih muda usianya. keadilan. . Aham berertibahagiandalamanataupunperasaan dalam hati. tetapi hanya beberapa puisi daripada karya-karya tersebut dapat diperoleh sebagai rujukan dalam karya-karya lain. Terdapat rujukan mengenai karya-karya yang lebih awal seperti Aindiram dan Agattiyam. berani. Tema puisi-puisi Sangam boleh dibahagikan kepada dua jenis iaitu aham danpuram. karpu merupakan cinta selepas perkahwinan. murah hati dan sebagainya. Puisi-puisi Sangam disusun kepada dua koleksi iaitu Pattuppattu (sepuluh puisi iaitu setiap puisi merupakan gambaran ringkas tentang sesuatu perkara) dan Ettuttokai (lapan antologi puisi). umur yang bersesuaian (lelaki sepatutnya lebih tua daripada perempuan) dan sebagainya. Cinta yang sepadan akan melalui dua tahap masa iaitu pertama. Buku ini masih menjadi rujukan penting dalam bidang nahu serta konvensi Tamil. Puram bererti bahagian luaran. Penyair. cinta yang terkandung dalam hati dikenali sebagai aham. Dalam konteks puisi zaman Sangam.

Tirukkural merupakan satusatunya karya etika yang disanjung tinggi kerana kewibawaan ajarannya . kecurangan suami/isteri merajuk. Ini kerana masyarakat memberikan keutamaan kepada sifat keperwiraan. iaitu pertemuan. keperwiraan serta nilai. raja. penantian cemas dan perpisahan bagi sementara waktu. kekayaan. halaman 265 pendidikan dan berbagai-bagai cita-cita yang ideal (sempurna) yang berkaitan dengan kehidupan. Kelima-lima tema ini dikenali sebagai disiplin aintinai. Aintinai bererti lima jenis bentuk muka bumi. kemiskinan. Oleh itu ia meliputi masyarakat. kumpulan-kumpulan pekerja. nilai-nilai masa dan alam. Tirukkural Terdapat 18 buah karya etika dalam bahasa Tamil yang dikenali sebagai Patienenkiilkanakku ataupun Niitinuulkal.Bagi aham terdapat lima uripporul (tema khusus). Puisi Puram Puram merangkumi segala-galanya kecuali aham (cinta).nilai sosial yang lain. negara. peperangan kerana peperangan merupakan sesuatu yang dapat walaupun menguji keperwiraan seseorang raja serta serta kemuliaannya. penantian. Bahagian puram mengandungi sebilangan besar sajak-sajak berkenaan. peperangan membawa kemusnahan pengorbanan nyawa dan harta benda. Sifat istimewa puisi-puisi ini terlihat pada kebolehan penyair-penyair menggunakan unsur-unsur alam semula jadi untuk menandakan dan menggambarkan perasaan dalaman. Fikiran dan perasaan yang digambarkan itu adalah berdasarkan kenyataan hidup. Perasaan yang diluahkan atau digambarkan dalam puisi-puisi puram adalah perasaan diri sendiri atau individu bukan sepeiti aham yang melibatkan hubungan dengan orang lain.

Porul (kebendaan/politik) yang mengandungi 70 bab dan Inbam (cinta) yang dibincangkan dalam 25 bab. setiap sajak merupakan unit yang berasingan dan berfungsi.yang bersifat universal di kalangan masyarakat Tamil. Kesusasteraan Bhakti Menjelang kurun ke-2 Masihi. Dalam Tirukkural. Angkatan Bhakti disertai oleh wali-wali Hindu yang dikategorikan kepada dua iaitu pertama nayanmar yang mempelopori aliran mazhab Saivisme. lanya mengandungi tiga bahagian utama dengan 1330 kuplat dalam 133 bab iaitu Aram (etika/kebenaran) yang mengandungi 38 bab. dan alvar yang menyumbangkan kepada perkembangan aliran mazhab Vaisnavisme. dan kedua-dua agama ini hampir mengetepikan atau menyingkirkan agama Hindu. Kandungan Kural adalah tersusun rapi dan setiap sajak adalah sangat penting dalam struktur keseluruhannya. Keadaan ini berterusan sehinggalah kemunculan angkatan Bhakti yang memulihkan semula agama Hindu dengan menamatkan pengaruh agama Buddha dan Jaina. Menerusi lagulagu halaman 266 suci yang agak mudah bentuknya mereka berjaya mengembalikan penduduk India Selatan kepada agama asal mereka iaitu agama Hindu. Nilai-nilai yang diperkatakan dalam karya ini bersifat sejagat (universal) dan karya berbahasa Tamil ini dicipta oleh Tiruvalluvar (Valluvar). Ini menjadikan Tirukkural sebagai satu karya agung ciptaan seorang pertapa yang merupakan pemberian peraturan hidup kepada orang-orang Tamil. Lagu-lagu suci yang dapat dinyanyikan dengan iringan muzik dicipta oleh mereka ini. pengaruh agama Buddha dan Jaina mulai dirasai di kawasan India Selatan. iaitu jika diasingkan dari struktur ia kehilangan maksud di dalam strukturnya dan Rural hanya merupakan satu kata-kata hikmat. Setiap sajak mempunyai dua bentuk maksud. Nayanmar dan alvar menggunakan bahasa Tamil yang mudah untuk menyebarkan ajaran mazhab-mazhab mereka. Koleksi lagu-lagu suci ciptaan mereka turut dibahagikan kepada dua .

Yapparungalam dan Yapparungalakkaarigai merupakan karya-karya tentang Prosodi yang disusun oleh Amitasagara.1 Hinduisme Sejarah awal kemunculan agama Hindu sukar untuk ditentukan kerana agama ini dianggap bersifat agama semulajadi. Penemuan bukti-bukti arkeologi di Lembah Sungai Indus seperti patung-patung (yang menandakan konsep Dewi ibu). Karya-karya Bahasa Tatabahasa. Bukti terawal mengenai agama Hindu ditemui dalam tamadun Lembah Sungai Indus yang berusia lebih kurang 4 000 tahun. Nama asal agama Hindu ialah Sanata Dharma bererti prinsip ataupun peraturan kerohanian yang kekal abadi seperti juga sifat Tuhan yang kekal abadi. gaya bahasa {rhetoric) dan perkamusan (lexicography) sentiasa diberi perhatian oleh para pengarang India sejak bermulanya kesusasteraan bertulis. sebuah mohor (yang menandakan penyembahan Dewa Shiva yang awal). objek-objek yang berbentuk seolaholah seperti Shiva-Linga dan kolam permandian yang digunakan untuk . Hinduisme tidak mempunyai pengasas dan tidak memiliki institusi agama yang bersifat pusat untuk mengetuai segala pengikut agama ini di seluruh dunia.6. Virasoliyam pula ialah sebuah karya yang amat berguna untuk mengetahui sejarah teori tatabahasa dalam bahasa Tamil.6 AGAMA DAN FALSAFAH 15. Koleksi lagu-lagu suci ini bertarikh antara kurun ke-6 Masihi sehingga kurun ke-11 Masihi. Kepercayaan dan ajaran Hindu diwarisi secara turun-temurun.kategori iaitu Tirumurai bagi mazhab Saivisme dan Nalayirat Tivya Pirapantam bagi mazhab Vaishnavisme. Perkembangan yang besar dalam bidang ini berlaku pada zaman Chola. seorang pertapa Jaina pada akhir kurun ke -10. 15.

Peringkat Henoteisme memperlihatkan kepercayaan politeisme semula jadi mengalami proses perubahan dan wujudlah fikiran bahawa pelbagai dewadewi memiliki beberapa sifat yang sama. semua ini merupakan beberapa aspek kepada satu kuasa yang tunggal. Peringkat Monoteisme merupakan kepercayaan bahawa terdapat satu kuasa agung yang bertanggungjawab menggerakkan duniawi. Vayu dan sebagainya.unsur alam semulajadi seperti api. Rudra. Mereka mengetahui bahawa walaupun terdapat beberapa dewadewi yang dipuja dan disembah. Peringkat Politeisme memperlihatkan orang Indo-Arya memuja unsur. Kepercayaan seperti ini disifatkan sebagai henoteisme. Monoteisme dan Monisme.tujuan kerohanian. Konsep ini mulai muncul dalam pemikiran agama orang Indo-Arya dan kuasa ini diberi . sungai dan sebagainya. (i) Tahap-tahap Perkembangan Kerohanian Dalam perkembangan pemikiran orang-orang Indo-Arya terdapat empat peringkat yang nyata iaitu Politeisme. Usas. Henoteisme. lalu dipuja dengan halaman 267 pengorbanan dan penyembahan. Proses mempersonifikasikan unsur-unsur alam ini berlaku dan kuasa-kuasa ini dianggap sebagai dewa atau dewi serta memiliki nama-nama seperti Agni. Biasanya upacara-upacara ini diiringi dengan pembacaan mazmur-mazmur daripada kitab-kitab suci Veda. Indra. angin. Ini menjadi sumber (dasar) bagi orang Indo-Arya untuk memperkenalkan dewa Visvakarman (dewa pencipta) dan Prajapati atau dewa yang menjadi ketua bagi semua makhluk di dunia. Mereka berfikiran bahawa semua kuasa ini patut digembirakan. Ini membuktikan pandangan bahawa agama Hindu merupakan agama tertua di dunia yang masih ada dalam amalan kebanyakan orang di India dan di luar benua kecil India. Apabila seseorang memuja sesuatu dewa-dewi lain dianggap sebagai manifestasi dewa atau dewi yang sedang dipuja olehnya. pokok.

pemeliharaan. Biasanya pengorbanan ditujukan kepada dewa-dewi ataupun pada anasir-anasir jahat seperti asura atau raksasa dengan tujuan yang tertentu. dan pemusnahan. Manakala pengorbanan umum atau mahakratu dijalankan pada waktuwaktu tertentu olehyajamana raja-raja seperti orang-orang kaya dan ketuaketua yang menanggung segalaperbelanjaan. mereka mencipta dewa Brahma (Dewa Pencipta). pumsavana (pada bulan ketiga kehamilan. Upacara ini menandakan setiap peringkat dalam kehidupan atau samskara seperti garbhadana halaman 268 (apabila seseorang wanita hamil). dan dianggap sebagai Tuhan. Pemikiran monoteisme ini menjadi semakin penting dalam kepercayaan agama orang Indo-Arya. dewa Vishnu (Dewa Pelindung/Pemelihara) dan dewa Shiva (Dewa Pemusnah). Mereka maju selangkah lagi dengan memperkenalkan monisme. Monisme menyatakan bahawa segala sesuatu di dunia ini berasal dari satu sumber yang kewujudannya boleh dirasai di mana-mana sahaja. seperti untuk mendapatkan faedah duniawi. Yajamana memerlukan perkhidmatan beberapa ratus orang pedanda untuk menjalankan upacara . Sumber itu tidak bersifat pusat sebaliknya tersebar ke seluruh dunia. Grhya karmani dijalankan oleh ketua keluarga (grhapati) dengan bantuan isterinya. (ii) Upacara Pengorbanan Upacara pengorbanan sebagai amalan agama mempunyai kedudukan utama dalam kultus Indo-Arya. Untuk mewakili ketiga-tiga sifat Tuhan ini. Peringkat Monisme merupakan pemikiran agama orang India tidak terhenti di peringkat monoteisme. bagi mendapat anak lelaki) dan sebagainya. Ada dua jenis pengorbanan yang diamalkan oleh orang-orang Indo-Arya iaitu grhya karmani bermakna upacara pengorbanan di rumah dan mahakratu dan srauta bermakna upacara pengorbanan umum.sifat-sifat penciptaan. Pengorbanan atau yajna dianggap sebagai amalan agama yang terbaik kerana manusia dapat menggembirakan dewa-dewi.

samsara dan moksha. iaitu Brahman. Saguna Brahman bererti Tuhan yang dikenali manusia dengan pelbagai sifatnya dan ini . asvamedha (pengorbanan kuda untuk mengagungkan kuasa seseorang raja) dan sebagainya. (iii) Falsafah Agama Vedik Falsafah Vedik mementingkan lima konsep yang saling berkaitan antara satu sama lain. moksha ialah pelepasan daripada kehidupan duniawi dan penyatuan dengan Brahman. karma. Pada asasnya Brahman dan Atman adalah sama seperti yang dilihat dari namsiParatman bagi Brahman danfivatman bagi roh individu. Lazimnya upacara pengorbanan seperti ini diadakan untuk kepentingan diri sendiri dan bukannya untuk kebaikan negara walaupun raja yang menjalankannya. Atman ialah roh individu dalam badan manusia yang bertujuan untuk diserap ke dalam roh duniawP/ Brahman. Terdapat duajenis karma inhupunya karma (perbuatan baik) danpava karma (yang tidak baik). Menurut karya Upanishad Brahman dalam Upanishad mempunyai dua aspek. Jadi tujuan setiap Atman adalah untuk membebaskan diri daripada karma dan mencapai moksha. iaitu saguna (personal) dan nirguna (impersonal). Keinginan dan nafsu manusia melahirkan tindakan sama ada tindakan ini boleh jadi baik atau buruk. jadi Atman mestilah menghapuskan semua karma untuk mendekati Brahman.seperti ini. Brahman menandakan Tuhan yang dibincangkan sebagai satu prinsip yang menyelubungi segala-galanya (roh duniawi). Tetapi karma menjauhkan Atman dari Brahman. Akhir sekali. Samsara ialah lingkaran kelahiran dan kematian yang dilalui oleh Atman. Jenis upacara-upacara pengorbanan yang dianggap sebagai mahakratu termasuklah vajapeya (bertujuan untuk kembali muda). Segala dosa dan pahala hendaklah diselesaikan oleh roh untuk bersatu dengan Tuhan. rajasuya (untuk menerima sifat-sifat kedewaan). pemikiran dan pertuturan yang dilakukan oleh individu dalam sesuatu kehidupan dan akibat yang akan dialami dalam kehidupan akan datang. Atman. dan dari segi pembalasannya perbuatan baik dibalas pahala dan perbuatan buruk dibalas dengan dosa. Karma merupakan perbuatan.

ajaran Buddha merupakan ajaran-ajaran psikologi dan etika yang berhubung kait dengan kehidupan.6.2 Agama-agama Heterodoks Agama-agama seperti Buddha dan Jaina disebut sebab tidak menerima kewibawaan kitab Veda dan tidak mengakui kewujudan Tuhan. Tetapi ajaran. tidak pendek. halaman 269 15. metafizika atau suatu falsafah kerana beliau sendiri tidak menggalakkan falsafah. Keduadua agama ini muncul pada akhir Zaman Vedik di India.sifat seperti maha penyayang. Shiva. Buddha pula menandakan seseorang manusia itu telah mencapai taraf kesedaran kerohanian yang sempurna. tidak berbayang atau gelap. Siddhartha ialah nama yang berikan oleh ibu bapanya manakala Gautama pula ialah nama keluarga (gotra). Ajaran-ajaran metafizika dalam Buddhisme adalah tambahan (Ahhidhamma) kemudian kepada ajaran asal Buddha (Dhamma). maha adil serta pelbagai nama seperti Brahma. Sebaliknya. Ajaran Agama Buddha Buddha tidak mengajar mengenai hal-hal ketuhanan. tiada rasa atau berbau dan sebagainya. Vishnu dan sebagainya.termasuklah sifat. Ajaran Buddha Tentang Dhamma Intisari ajaran Dhamma dirangkumkan dalam Empat Kebenaran YangMulia . (i) Buddhisme Pengasas doktrin Buddhisme ini ialah Siddhartha Gautama Buddha.ajaran agama tadi menunjukkan terdapat banyak persamaan dengan idea-idea yang terkandung dalam karya-karya Upanishad. Nirguna Brahman bererti konsep Tuhan yang abstrak tiada sifat (attributes) dan diterangkan dalam bentuk penyangkalan seperti tidak panjang.

ketujuh. renungan yang baik. Kelapan-lapan jalan hidup ini boleh dirangkumkan dalam tiga prinsip utama. walaupun untuk mengisi perut. kedua. perbuatan yang betui. Ajaran Buddha mengesyorkan lapan cara atau jalan iaitu pertama. kepercayaan yang betui (benar). ketiga. gila kekayaan dan sebagainya merupakan Samudaya yang membawa kepada penderitaan. kepercayaan (pada Buddha sebagai guru. fikiran yang betui. iaitu pertama. gembira dan ketenangan yang berkekalan. Orang yang mencapai keadaan nirwana dikatakan akan berada dalam keadaan bahagia. Akhirnya. cinta. kelima. Boleh dikatakan konsep ini merupakan sumbangan Buddha kepada dunia kerohanian.iaitu Dukka (penderitaan). la merupakan keadaan apabila apt keinginan dipadamkan sama sekali. yakin pada Buddha Dhamma bagi mencapai nirwana). hidup yang betui. Apt keinginan. keenam. mengetahui kebenaran serta memperolehi kesedaran secara keseluruhan. Samudaya (punca. Nirodha dan Marga. tujuan atau cita-cita yang betui. melakukan renungan yang baik menurut Dhamma bagi mencapai nirwana. marga iaitu jalan ataupun cara untuk memadamkan api keinginan. kedua. (ii) Jainisme . Istilah nirwana (nibbana dalam bahasa Pali) boleh dikatakan sebagai suatu keadaan apabila sesuatu makhluk itu melepaskan segala ikatan duniawi. usaha yang benar. Ini menjadi suatu halaman 270 konsep yang penting dalam ajaran agama Buddha. berkelakuan seperti yang ditentukan oleh Sangha. dan kelapan. keempat. dan ketiga. nafsu. Konsep Ahimsa Ahimsa bererti menolak penyeksaan (himsa) serta pembunuhan. seorang itu tidak boleh membunuh binatang. pertuturan yang baik. atau sebab membawa penderitaan).

jiva (roh terdapat dalam semua benda. bandha (ikatan roh dengan keinginan dan kejahilan). aliran-aliran falsafah ini juga dikenali sebagai astika darshana. Seseorang yang dapat samvara dan mencapai siddhi dianggap sebagai wira yang menang dalam perjuangannya dan manusia ini disebutjina (perwira). Perbuatan baik. papa karma (dosa. Sekolah-sekolah falsafah ini menerima bulat-bulat ajaran daripada kitabkitab Veda. kedua. hasil perbuatan yang jahat). dan kesembilan. yang bergerak dan bernyawa termasuk tumbuhan dan ia adalah kekal abadi). Agama ini mementingkan undang-undang sebab dan akibat yang dipercayai menentukan kelahiran semula roh-roh individu. ketiga. Yoga. iaitu pertumn. Ajiva (benda-benda yang tidak bernyawa). kelima. Ini menunjukkan konsep karma dan samsara yangterdapat dalam Upanishad amat penting kepada agama Jaina. disiplin mental dan moral. meditasi dan kelakuan baik membantu manusia mencapai samvara.6. samvara (menahan pengaliran karma). nirjara (penghapusan karma). Nyaya Ciri-ciri sekolah falsafah ini dikesan dalam kitab-kitab Veda dan Upanishad. asmva (daya penarik). Ajaran Mahavira ini mengandungi sembilan prinsip atau nava-tattva. kelapan. Oleh yang demikian. ketujuh. keempat.Agama Jaina diperkenalkan oleh Mahavira (Vardhamana) yang mempunyai banyak persamaan dengan ajaran-ajaran Upanishad dan Buddhisme. Papa karma dan punya karma akan menentukan kelahiran semula roh. siddhi (pelepasan dari kelahiran semula). Vaisheshika. Mimamsa dan Vedanta. punya karma (pahala.3 Sistem Falsafah India Sistem falsafah India boleh dibahagikan kepada enam aliran (sekolah) falsafah iaitu Nyaya. 15. keenam. . hasil perbuatan baik). Pendukung falsafah Nyaya ialah Gautama dan karya beliau berjudul Nyaya Sutra yang bertarikh kurun ke-2SM menjadi teks asas aliran falsafah ini. Sankhya.

api dan udara. bukan rekaan ataupun imaginasi minda.dua sistem falsafah ini turut menekankan pentingnya pembebasan dalam seseorang individu. Sebaliknya. akasha (eter).atom kepunyaan bumi. Vaisheshika dan Nyaya merupakan dua sistem falsafah yang saling berkaitan dan keduaduanya berkongsi pandangan bahawa kejahilan merupakan sumber bagi segala penderitaan. Tuhan dikatakan sebagai bersifat tunggal dan mutlak serta kekal abadi. menjalankan fungsi penciptaan. analogi/perbandingan (upamana) dan testimoni/pembuktian (shabda). kala (masa). terdapat lima unsur yang terlibat dalam pembentukan dunia iaitu dik (ruang). Pengasas sistem falsafah ini ialah Kanada (kurun ke-3SM) dan karyanya berjudul Vaisheshika Sutra menjadi sumber asas falsafah ini. Dunia ialah sesuatu entiti benar. Cara memperolehi pengetahuan yang sah (pramana) dan Pengetahuan yang sah (prama). Gabungan empat jenis atom tadi dalam ukuran yang berbeza membentuk pelbagai benda dan bahan. Objek pengetahuan (prameya).Nyaya bermaksud pertimbangan logik dan menurut falsafah ini terdapat empat sumber ilmu pengetahuan iaitu Persepsi (pratyaksha). Kebebasan hanya dapat dicapai menerusi pengetahuan yang betui terhadap kebenaran dan kedua. manas (minda) dan atma . Hidup ini pula bertujuan untuk membawa pengetahuan/kesedaran kepada jiwa. pemeliharaan dan pembinasaan disertai penjanaan semula tenaga. Vaisheshika Sekolah falsafah ini dikenali sebagai Vaisheshika darshana. air. Semua benda dikatakan diperbuat daripada empat jenis paramanu (atom) iaitu atom. Inferens (anumana). Oleh itu falsafah Nyaya mengutamakan doktrin teori pengetahuan serta menerima akan kewujudan Tuhan. Nyaya menekankan empat faktor halaman 271 dalam mendapatkan ilmu pengetahuan iaitu Subjek yang diketahui (pramata). Vaisheshika lebih menonjolkan minat dalam bidang kosmologi.

Oleh itu falsafah Vaisheshika walaupun bukan ateis {atheistic) tetapi menampakkan perbezaan dengan konsep kepercayaan yang ternyata berlainan dengan aliran sekolah-sekolah falsafah Hinduisme tradisional. purusha iaitu jiwa yang bilangannya tidak terkira. Sankhya bererti bilangan iaitu falsafah ini menghuraikan mengenai realiti dalam bilangan yang terhad dan Sankhya juga bererti pengetahuan yang sempurna. Prakriti dikatakan bahan asas bagi perkembangan dunia dan perkembangan ini menjadi kerana adanya purusha. prakriti iaitu jirim yang sedia wujud sejak dari awal lagi. Falsafah ini didukung dan dipelopori oleh Kapila dan beliau dipercayai hidup pada kurun ke-7SM. Sejarah kelahirannya melampaui zaman Buddha. Sankhya Sankhya dipercayai merupakan sistem falsafah terawal dalam tamadun India. Kapila menghasilkan karya yang merupakan teks asas sekolah falsafah ini iaitu Sankhya Sutra. Dalam konteks ini. Sankhya-Karika ciptaan Isvarakrisna merupakan sebuah lagi teks berwibawa bagi sistem falsafah Sankhya. Vaisheshika mengakui konsep ketuhanan dan Tuhan dikatakan mencipta dunia daripada sembilan unsur yang tersebut di atas dan kesemuanya wujud sebelum dunia diciptalagi.(jiwa). Oleh itu sejarah dunia merupakan sejarah perkembangan yang diakibatkan oleh prakriti dan . pengetahuan sempurna tentang realiti diutamakan dalam sistem ini. apa yang penting ialah Tuhan tidak menjadi sebahagian dari sembilan unsur yang diperjelaskan di atas. Falsafah ini menyatakan tentang dua realiti mutlak dalam alam semesta iaitu pertama. dan kedua. Pengaruh falsafah ini dapat dikesan dalam kebanyakan sekolah halaman 272 falsafah di India. Oleh itu sejarah permulaan falsafah Sankhya turut digariskan sejak kurun ke-7SM. Tuhan membentuk serta menyusun dunia ini. Oleh itu.

kesucian dan keterangan. Triguna mengandungi tiga sifat. Yoga Sistem Yoga mempunyai idea falsafah yang sama dengan sistem Sankhya dalam teori pengetahuan dan metafizika. kerana tiada apa boleh wujud dalam kekosongan. Jamas iaitu kegelapan merupakan sesuatu yang membawa kejahilan. ianya sudah wujud. Maka sesuatu yang sedia wujud itu terlebih dahulu dalam penyebab (material) apabila efek (kesan) dihasilkan sebagai penyebab material. Ketiga-tiga sifat tersebut memainkan peranan tertentu dan berlainan dalam perkembangan prakriti. Sistem Yoga dikatakan memiliki sejarah yang panjang tetapi pembentukan sistem ini sebagai satu aliran falsafah hanya dapat dilihat pada permulaan . Falsafah Sankhya percaya akan konsep sebab dan akibat. Rajas pula mengakibatkan segala macam aktiviti. meja wujud dalam kayu dan sebagainya. kemalasan dan ketidakaktifan. kekasaran.purusha. ketidakseimbangan. Rajas iaitu tenaga merupakan sesuatu yang mengakibatkan aktiviti. dikatakan pokok wujud dalam benih. Kitaran kematian dan kelahiran akan terhapus jika pengetahuan mengenai perbezaan antara prakriti dan purusha dicapai. Tamas pula membawa segala halangan dan keghairahan. Sistem Sankhya tidak membicarakan mengenai hal-ehwal konsep Tuhan. gerakan dan keghairahan. kemahiran. tetapi sistem Yoga memperjelaskan realiti Tuhan. Untuk ini inteiek (buddhi) diperlukan dan kebebasan kerohanian pula dicapai menerusi pengetahuan. Maksudnya sebelum sesuatu benda itu mendapat bentuk. Sattva pada awalnya bertanggungjawab bagi manifestasi prakriti serta memelihara perkembangannya. Satu lagi sumbangan penting sistem falsafah Sankhya ialah konsep triguna (tiga sifat) alam semesta. Misalnya. ketelitian. kedua. dan ketiga. kecuali sistem Yoga memperkenalkan konsep Tuhan mutlak dalam sistem falsafahnya. pertama Sattva iaitu kecerdasan merupakan sesuatu yang membawa kepada keharmonian.

Vedanta . Teks ini merupakan sebuah karya agung yang berwibawa dalam aliran falsafah Yoga. Ini termasuklah latihan mengawal serta mematikan fungsi anggota badan. Penyatuan roh individu dengan roh duniawi (cosmic soul) menjadi usaha atau pun tujuan kehidupan ini. Sebaliknya sistem ini percaya bahawa disiplin minda dan badan fizikal dapat membantu dalam proses pencapaian moksha. tetapi lebih bercorak praktikal. Sistem Yoga menolak dakwaan bahawa moksha (kesempurnaan kerohanian) hanya dapat dicapai melalui pengetahuan. minda. Pendukung ataupun eksponen terawal bagi sistem ini ialah Patanjali halaman 273 yang mencipta teks Yoga Sutra (Kurun ke-2SM). Ini membawa kepada pencsipaimprajna iaitu pengetahuan bahawa jiwa itu berbeza daripada minda dan badan fizikal. minda yang kompleks serta deria inteiek. Mimamsa Mimamsa bererti siasatan dan objektif utama sistem ini ialah menegakkan kewibawaan kitab-kitab Veda serta aspek ritualnya. Dalam amalan. Tetapi teks yang mendukung falsafah Mimamsa secara sistematik hanya dicipta pada tahun 400SM berjudul Purva-mimamsa Sutra. Sejarah falsafah ini berusia sejak tahun 1500SM. ciptaanJaimini. inteiek dan ego tanpa menghilangkan kesedaran diri iaitu pengalaman jiwa. Aliran ini tidak bersifat spekulatif. disiplin sistem Yoga mengandungi latihan minda dan badan fizikal. iaitu bermula sejak Zaman Veda Awal. Pencapaian ini akan membuktikan bahawajiwa adalah lebih unggul daripada anggota badan.kurun masihi. Oleh itu sistem ini mencadangkan meditasi (renungan mendalam) sebagai salah satu praktikal untuk menyucikan minda dan mencapai moksha. pancaindera. Kepentingan sistem falsafah ini terletak pada sistem tafsiran kitab-kitab Veda.

Sistem

falsafah

Vedanta

merupakan

aliran

falsafah

yang

paling

berpengaruh dan pengaruhnya masih berterusan dalam kehidupan dan amalan orang Hindu. la turut dikenali sebagai Uttara Mimamsa kerana falsafahnya dibentuk berteraskan karya-karya Upanishad. Doktrin Brahman (Tuhan) menjadi pokok persoalan utama dalam sistem falsafah ini. Pelopor falsafah ini ialah Badarayana yang mencipta karya berjudul Brahma Sutra (tahun 400SM) dan teks ini turut dikenali sebagai Vedanta Sutra. Selain karya-karya Upanishad dan Brahma Sutra, karya Bhagavad Gita turut menjadi teks asas sistem falsafah ini. Pendukung falsafah Vedanta yang terkenal ialah Sankara (kurun ke-8 Masihi), orang India Selatan. Terdapat dua aliran utama dalam sistem Vedanta iaitu, Advaita (non-dualistic) dan dvaita (dualistic). Sankara mendukung aliran advaita, yang menyatakan atman (jiwa) dan Brahman (Tuhan) bukanlah dua entiti yang berbeza. Sankara menyatakan bahawa dunia ini bukanlah ilusi semata-mata, sebaliknya ialah manifestasi Brahman itu sendiri. Hanya mereka halaman 274 yang bijaksana dapat melihat kebenaran ini dan sebaliknya, Brahman tidak bergantung kepada rupa dunia luaran. Jiwa ataupun roh (atman) peribadi merupakan manifestasi Brahman dan Avidya (kejahilan) membawa perasaan ego pada jiwa. Akhiran bagi atman ialah kebebasan dan penyatuan dengan roh duniawi (Brahman). la hanya dapat dicapai melalui kesedaran kerohanian. Kesedaran bahawa atman dan Brahman adalah sama dan satu akan membawa moksha (kebebasan kerohanian). Ahli-ahli falsafah Vedanta kemudian seperti Ramanuja (tahun 1017-113) dan Madhva (tahun 1199-1278) pula membawa tafsiran yang berbeza dengan Sankara dalam hal Brahman dan Atman. Ramanuja menyatakan bahawa dunia, Atman dan Brahman adalah berlainan tetapi tidak terpisah. Jiwa dan dunia adalah umpama badan Tuhan (Brahman). Maka itu, segala-

galanya terdapat pada Brahman, tetapi jiwa individu adalah berbeza daripada Brahman. Aliran Ramanuja pula disebut Visistadvaita-Vedanta. Madhva percaya akan Dvaita (dualisme), Brahman dan Atman, dan beliau sebenarnya turut menerima kewujudan dunia. Brahman/Tuhan (Vishnu) adalah kuasa tertinggi dan sempurna. Terdapat jiwa individu yang tidak terkira dan jiwa bergantung pada Brahman. Tuhan hanya dapat disedari melalui kitab-kitab Veda. Persepsi, inferens dan testimoni lisan adalah tiga cara untuk mengetahui kebenaran. Aliran Madhva pula dikenali sebagai Dvaita- Vedanta.

15.7 SENI HALUS

Kehidupan orang India lebih terikat pada alam semula jadi dan kesenian. Dalam bidang seni halus, India telah mencapai kecemerlangan pada awal tahun-tahun masihilagi. Bidang muzik,tarian dan drama berkembangmaju. Asimilasi budaya Hindu dan Muslim memberikan sumbangan yang tidak ternilai dalam bidang sent bina, seni ukir dan lukisan di benua kecil India.

15.7.1 Seni Muzik

Dalam seni muzik India, tala atau corak, metrik menjadi asas teori irama. Raga atau corak melodi pula menjadi asas teori melodi. Pemain dram biasanya menjelaskan rangka tala dengan menggunakan pelbagai paluan dengan tangan dan jari di bahagian-bahagian gendang untuk memperbaiki irama yang kompleks. Dalam muzik India, walaupun teori harmoni tidak begitu meluas, mereka mempunyai raga yang lebih kompleks daripada corak melodi Barat. Pada zaman pertengahan, raga telah mempunyai skala komplementari yang disebut ragini. Raga dan ragini digunakan untuk menggambarkan waktu (kala) atau sesuatu musim, perayaan dan emosi. Alat-alat muzik India terbahagi kepada empat kategori iaitu pertama, tata (tali); kedua, avanaddha (dram); ketiga, ghana (solid atau ideophone); dan halaman 275

keempat, susira (angin). Alat muzik India Utara adalah berbeza dengan alat muzik India Selatan. Di India Utara, sitar, sahnai, dan tabala merupakan alat muzik utama. Vinai, natasvaram dan mrdanga, menjadi alat muzik yang penting di India Selatan. Muzik India Utara (Hindustani) dan muzik India Selatan (Karnataka) mempunyai asal-usul dalam teks asas Natya-Sastra dan Sangita Ratnakara.

15.7.2 Seni Tarian

Tradisi kesenian India juga menunjukkan bahawa seni tarian dan sent muzik mempunyai hubungan yang erat. Misalnya tarian Kathak dan muzik Hindustani (India Utara), dan Bharata Natyam dan muzik Karnataka (India Selatan). Manakala taridra pula biasanya dimainkan berdasarkan tradisitradisi sastera, misalnya taridra Katakkali yang berdasarkan bahan-bahan epik Purana dan taridra Manipuri pula berdasarkan tema-tema dari Bhagavata Purana dan Gita Govinda. Natya Sastra merupakan teks tarian India dan dicipta oleh Bharata antara kurun kedua dan keenam Masihi. lanya membincangkan secara keseluruhan tentang drama, cara dan teknik mengatur pentas, bahasa persajakan, emosi dramatik (dari mana munculnya aliran-aliran estetik seperti ala.mka.ra dan rasa). Sanggita Ratnakara, karya ciptaan Sangadeva pada kurun ke-13, walaupun mementingkan muzik, mempunyai satu bab tentang tarian. Jenis-jenis tarian yang menjadi popular di sesuatu kawasan akhirnya telah diakui oleh keseluruhan masyarakat India dan menjadi warisan bersama. Antara tarian-tarian utama ialah seperti Manipuri iaitu dipersembahkan oleh artis-artis wanita sebagai taridra. Berasal dari Manipur di sempadan IndiaBurma pada akhir kurun ke-18 dan disebarkan ke seluruh India oleh Rabindranath Tagore padatahun-tahun 1920-an. Bharata Natyam iaitu satu jenis tarian tulen disifatkan sebagai penuh dengan gerakan kompleks, gaya tangan, pernyataan perasaan pada muka, gerakan kaki dan tangan. Bentuk yang terdapat sekarang berasal dari kurun ke-17. lanya dipersembahkan

oleh penari-penari istana (rajasadasi) dan penari-penari di kuil (deva dasi). Katakkali iaitu dipersembahkan oleh artis- artis lelaki berasal dari Kerala pada kurun ke-16 dan taridra ini dilambangkan dengan pakaian berwarnawarni. Kathak yang dipersembahkan oleh artis lelaki atau wanita secara solo dan kadang-kadang dipersembahkan oleh dua atau tiga orang penari. la berasal dari India Utara pada kurun ke-14. Tarian-tarian lain seperti Orissi, Mokiniyattam, Bhagavata Mela Nataka, Kutiyattam dan Yaksagana dianggap sebagai tarian-tarian minor.

15.7.3 Seni Drama

Dalam arena drama, ciptaan karya berjudul Natya Sastra merupakan teks drama, muzik dan tarian yang menyumbangkan kepada perkembangan bidang drama. Ciri awal seni drama India berbentuk taridra. Teks ini membincangkan seni halaman 276 bina teater, konvensi-konvensi pentas, teknik-teknik produksi, persembahan dan artis-artis. Misalnya, teknik koreografi dan pergerakan pentas dapat dilihat dalam sistem-sistem pelbagai pergerakan fizikal dan menyebutkan 13 gerakan untuk kepala, 36 untuk mata, 10 untuk badan dan lain-lain. Tujuan drama Sanskrit adalah untuk menghiburkan para hadirin (ananda) dengan menyampaikan rasa melalui lapan emosi (Sthay ibhava). Contoh drama- drama seperti ini ialah drama Sakuntala (menggambarkan cinta dan belas kasihan), dan Mudraraksasa (menggambarkan kama). Unsur-unsur falsafah dan dramatik yang dimuatkan menyebabkan sesuatu drama yang dipersembahkan itu mengambil masa tiga hingga lapan belas hari. Misalnya Mattavilasa, drama babak solo kurun ke-7 Masihi dipersembahkan selama lapan belas hari. 15.7.4 Seni Bina dan Seni Ukir Pada zaman Maurya, bidang seni bina dan seni ukir India berkembang

maju. Tiang Asoka merupakan contoh terbaik kemegahan seni bina dan seni ukir India. Pada zaman Gupta, senibina dan seni ukir mencapai kegemilangannya. Di India Utara, Stupa Sanchi, imej Buddha dan Bodhisattva adalah antara lambang kemegahan seni bina India. Ukiran Gua Ajanta dan Ellora serta duit syiling India zaman Gupta membuktikan seni ukir India yang tinggi nilainya. Di India Selatan, kuil batu Mamallapuram yang dibina oleh raja Pallava menunjukkan corak seni bina dan seni ukir kompleks yang mengagumkan. Pada zaman Chola, kuil Brigathiswarar yang dibina di Thanjavur menunjukkan keunikan corak seni bina bangunan kuil ini, dan masih menjadi misteri dalam seni bina India. Dalam bidang seni ukir, India maju dalam seni ukir logam. Pada zaman Muslim (Islam) di India, kombinasi gaya Parsi (Islam) dan Hindu berkembang dalam bidang seni bina dan seni ukir. Pembinaan dasar menampakkan sepenuhnya ciri-ciri seni bina Islam tetapi kerja-kerja pengindahan sesuatu bangunan banyak melibatkan ciri-ciri Hindu. Bangunan kuil dewa Govinda; istana Fathpur (dibina pada zaman Akhbar); Taj Mahal danJami Masjid (1644- 58) yang dibina semasa ShahJahan merupakan contoh terbaik yang menunjukkan gaya seni bina dan seni ukir Indo-Parsi.

15.7.5 Seni Lukis

Kesusasteraan India awal menunjukkan bahawa bidang seni lukis India mencapai kemajuan pada zaman tersebut. Dinding Istana dan ruang dalaman rumah golongan berada dihiasi dengan lukisan-lukisan yang menarik. Kebanyakan kuil gua (cave temples) India dihiasi dengan lukisan bersifat agama. Para pelukis mendapat ilham daripada epik klasik India seperti Ramayana dan Mahabharata. Gua Ellora, Badami dan Bagh adalah di antara contoh bagi lukisan bersifat agama. Walaupun tujuan utama lukisan Gua Ajanta adalah agama tetapi ianya turut memuatkan unsurunsur lukisan bersifat sekular. halaman 277

Dalam zaman Islam pemulihan seni lukisan berlaku di India dan asimilasi seni lukisan menghasilkan gaya lukisan Indo-Sino-Parsi. Akbar telah menubuhkan institusi lukisan untuk menggabungkan gaya lukisan Islam dengan Hindu.

15.8 BIDANG SAINS

Kematangan dan kesempurnaan yang dicapai dalam bidang kerohanian telah merintis jalan bagi orang India memiliki beberapa keistimewaan lain. Ini dapat dilihat dari penemuan-penemuan awal yang telah dilakukan dalam bidang sains. Pengetahuan orang India dalam bidang matematik, astronomi, fizik, kimia, perubatan dan bidang logam merupakan sumbangan yang tidak ternilai kepada perkembangan tamadun dunia.

15.8.1 Ilmu Matematik

Dalam bidang ilmu matematik, pengetahuan mengenai konsep geometri telah berkembang sejak zaman sebelum masihi lagi. Sejak zaman Gupta (319 TM), India telah maju dalam bidang ilmu matematik. Kemajuan ini dapat dicapai oleh orang India hasil pengetahuan yang dimiliki oleh mereka dalam konsep nombor abstrak. Mereka berupaya membezakan nombor abstrak dan nombor kuantiti objek-objek ataupun keluasan ruang. Berbandmg dengan matematik Greek (Yunani) yang lebih bersifat mengukur panjang, lebar dan geometri, India sudah melepasi tahap ini lebih awal lagi. Orang India menggunakan nombor- nombor asas dengan simbol 0 hingga 9 untuk mencipta cara kiraan Algebra asas dan ini membolehkan tamadun India menceburi bidang ilmu matematik yang lebih rumit. Dalam batu-batu bersurat/inskripsi awal India, tarikhnya tidak ditulis dengan menggunakan simbol-simbol Yunani-Romawi dan Hebrew tetapi telah digunakan sembilan notasi (notation) bagi 9 angka pertama diikuti dengan angka '0' dan '0' menjadi asas bagi menulis 10, 100 dan sebagainya. Inskripsi seumpama ini bertarikh 595 Masihi telah ditemui di Gujarat, India. Pada kurun ke-6, konsep ini sudah pun sampai ke Syria dan juga telah

tersebar sehingga ke Indo-China. Terdapat beberapa karya matematik awal India yang turut menggunakan nombor dalam cara 10 angka. A.ntursLnya.ManuskripBakshali bertarikh kurun ke-4 dan tidak diketahui siapa pengarangnya. Seterusnya karya berjudul Aryabhatiya, ciptaan Aryabhata yang bertarikh tahun 449 Masihi ialah karya matematik yang kedua yang pernah dicipta di India. Ada sarjana yang beranggapan bahawa sistem perpuluhan yang digunakan dalam matematik adalah ciptaan awal orang Arab. Tetapi anggapan ini salah kerana orang Arab menamakan bidang matematik sebagai Hindisat, ertinya seni halaman 278 India dan ini membuktikan bahawa sistem perpuluhan adalah ciptaan orang India. Sebenarnya orang Arab telah mempelajari seni matematik dari orang India. Ini berkemungkinan besar berlaku menerusi hubungan perdagangan yang kukuh di antara India dan Timur Tengah sejak kurun sebelum masihi lagi. Terdapat juga kemungkinan orang Arab mempelajarinya setelah mereka menakluk Sind, India pada tahun 712 Masihi. Beberapa penemuan baru yang dilakukan pada zaman pertengahan oleh pakar-pakar matematik seperti Brahmagupta (kurun ke-7), Mahavira (kurun ke-9) dan Bhaskara (kurun ke-12) tidak pernah diketahui di Eropah sehinggakan berlakunya zaman Renaissance (Pemulihan Budaya). Orang India telah mengenali nombor-nombor positif dan negatif, kubus serta kuasa 3. Mereka juga dapat menyelesaikan persamaan kuadratik dan beberapa persamaan. Orang India juga telah memahami trigonometri, geometn bulatan, kalkulus dan sebagainya. Angka 0 (sunya) dan infiniti telah diketahui lebih awal di India berbanding dengan tamadun-tamadun lain.

15.8.2 Ilmu Astronomi dan Kalendar

Jyotisa adalah salah satu bahagian utama Veda. la merupakan perkiraan

astronomi yang digunakan pada zaman awal untuk menentukan tarikh dan masa bagi upacara pengorbanan. Berdasarkan perkiraan astronomi muncul kalendar matahari. Pada zaman awal, orang India berjaya menemui 7 planet tanpabantuanteknologiperalatan. Planet-planet tersebut ialah Matahari, Bulan, Marikh, Utarid, Musytari, Zuhrah, Zuhal dan kemudian dua lagi planet ditambah, iaitu Rahu dan Kethu (pusat tenaga) yang berada pada arah bertentangan 180 . 27bintang (nakshatra) turut dikenali dan mempercayai 27 bintang dan 9 planet ini mempengaruhi kehidupan manusia. Kepercayaan inilah yang menjadi asas bagi kemunculan ilmu menilik (astrologi). Bermula pada zaman Gupta, ilmu astrologi berkembang, diterima dan akhirnya, dipercayai oleh semua orang India. Para sarjana mengatakan terdapat pengaruh seni astronomi orang Mesapotamia (Sumeria) dalam astronomi India. Bagaimanapun, tidak terdapat bukti dan penjelasan yang konkrit untuk memperkukuhkan kenyataan ini. Pakar astronomi Syria, Severus Sebokht (kurun ke-7) telah mengetahui keunggulan astronomi dan matematik India. Beliau berpendapat perkiraan astronomi India adalah sesuai untuk tujuan praktikal dan lebih tepat daripada astronomi Greek- Romawi.

15.8.3 Ilmu Fizik dan Kimia

Pengetahuan mengenai ilmu fizik dan kimia orang India adalah berkaitan dengan agama dan teologi. Konsep jirim muncul berdasarkan intuisi dan logika, dan bukannya eksperimen. Dipercayai bahawa alam semesta terdiri dari gabungan halaman 279 lima elemen iaitu tanah, angin, api, air dan angkasa. Pengikut Buddha dan Ajivika menolak angkasa. Hampirsemuaaliranagamadi India percaya bahawa unsur-unadr alam kecuali angkasa adalah bercirikan atom. Ilmu atom India adalah lebih tulen dan berdikari dengan sumbangan pakar atom seperti Pakudha Katyayana (sezaman dengan Buddha).

Menurut Jaina, corak percantuman atom yang berbeza menghasilkan elemen-elemen dengan pelbagai sifat. Orang Buddha melihat atom sebagai "occupying minutest space in the minutest time". Mengikut falsafah Vaisesika pula atom-atom membuat satu percantuman diacldsin triad yang primari sebelum bercantum untuk membentuk sesuatu objek bahan. Orang India percaya bahawa elemen-elemen tanah dan air adalah jenis jatuh, api jenis menaik, padu [solid) dan bendalir jenis mengembang dalam panas. Tetapi usaha eksperimen yang sebenar dan saintifik tidak dilakukan dalam bidang ini. Konsep bunyi ditentukan berdasarkan eksperimen. Latihan bagi

meningkatkan kebolehan mendengar dibuat untuk memahami intonasi sebutan mazmur-mazmur Veda dengan lebih tepat. Sejak awal lagi oktaf (octave) dibahagikan kepada 22 sruti (microtone). Bidang kimia di India lebih tertumpu pada pembuatan ubat. Pengetahuan kimia tidak digunakan untuk mengubah dan menjadikan logam besi kepada emas, seperti yang dilakukan di Eropah. Orang India membuat ubat bagi hidup lama, racun dan antidotnya. Melalui kimia perubatan juga beberapa bahan alkali utama, asid dan garam logam dicipta dengan proses yang mudah seperti pembakaran dan penyulingan. Mereka juga dikatakan sudah mencipta ubat bedil.

15.3.4 Bidang Logam

Dalam bidang pertukangan besi, kemahiran orang India jelas nampak pada Iron Pillar (Tiang Besi) di Delhi yang dibuat pada kurun ke-5. la merupakan sebatang besi 7 meter tinggi dan begitu tulen sehingga tidak berkarat. Mereka berkemahiran dalam bidang ilmu kaji logam dan barangan logam buatan mereka begitu dihargai di zaman Empayar Romawi dan di Asia Barat.

15.8.5 Bidang Perubatan

Pengetahuan perubatan orang India bermula pada zaman Vedik sebagai sent ilmu sihir. Unsur-unsur bidang perubatan seperti fisiologi, pembedahan, pernafasan melalui amalan yoga, reproduksi manusia, farmakologi dan perubatan binatang wujud sebelum tahun-tahun masihi. Teks-teks perubatan India seperti Caraka (kurun pertama hingga ke-2) dan Susruta (kurun ke-4) dianggap setaraf dengan Hippocrates dan Galen dalam beberapa segi dan lebih maju pada keseluruhannya. halaman 280

Bab 16

IKTIBAR TAMADUN INDIA: PANDANGAN SEMESTA DAN NILAI-NILAI

G. Sivapalan M. Rajantheran R. Rajakrishnan Pandangan Semesta Organik, Aatya, Ahimsa, Perpaduan, Kepelbagaian, Rajadhanna, Perpaduan dalam Kepelbagaian, Pandangan Semesta Atomistik, Dharma, Svadharma, Visesadharma, Sadharna Dharma, Majmuk-relativisme, Keseluruhan yang Berbeza (differentiated totality), Kontradiksi, Perbezaan, Toleransi. 16.1 PANDANGAN UMUM Kepercayaan bahawa terdapat satu tamadun atau peradaban yang sempurna adalah mitos, bukan realiti. Setiap tamadun mempunyai kekuatan-kekuatan (keunikan) dan kelemahan-kelemahan yang tersendiri. Kekuatan sesuatu tamadun mungkin terletak pada nilai-nilai moral, agama, falsafah, politik dan estetik manakala kelemahannya terletak pada nilai-nilai ideal. Untuk meneliti dan mengkaji nilai-nilai ideal bukanlah merupakan suatu tugas yang sukar tetapi untuk mengidentifikasikan kelemahankelemahan dan memahami sesuatu tamadun itu, menjadi satu cabaran.

Dari tamadun India, kita dapat memerhatikan dua sudut pandangan yang menarik mengenainya iaitu pertama, nilai-nilai ideal dan kontradiksi terhadap nilai-nilai itu; dan keduanya, cara tamadun ini menyesuaikan diri terhadap perkara ini. Inilah dianggap iktibar tamadun India yang menjadi teladan kepada zaman moden masa kini. Dalam konteks ini, iktibar dari tamadun India dilihat melalui dua aspek terpenting iaitu pertama, pandangan semesta dan kedua, nilai- nilai. halaman 281

16.2 PANDANGAN SEMESTA

16.2.1 Sifat Penerimaan

Sejarah India yang dibahagikan kepada tiga zaman, iaitu zaman purba, zaman pertengahan dan zaman moden atau masing-masing dikenali sebagai Zaman Hindu, Muslim dan British, telah menyaksikan kedatangan penduduk-penduduk baru dan kemunculan budaya, tradisi, agama, falsafah, bahasa, idea dan sistem baru. Tamadun India dapat meresap, mengubah suai dan kekal dengan elemen- elemen dari dalam dan luar India. Semuanya ini membentuk suatu masyarakat berbilang budaya, agama dan kumpulan etnik dan subetnik di samping terdapat perbezaan berdasarkan kasta, kawasan dan bahasa, yang masing-masing membuka ruang dan peluang bagi pembahagian masyarakat. Kepelbagaian dalam masyarakat menyumbangkan unsur-unsur kontradiksi seperti kebaikan dan keburukan, toleransi dan tidak bertoleransi, perpaduan dan tidak bersatupadu, kesetiaan dan ketidaksetiaan, persamaan dan ketidaksamaan, integrasi dan perasingan, bekerjasama dan persaingan, persetujuan dan konflik, persamaan dan perbezaan, keadilan dan ketidakadilan, dan perasaan khuatir dan tidak dipedulikan. Tetapi masyarakat India tidak berpecah belah atau tidak menimbulkan keadaan huru-hara walaupun beberapa perubahan antaranya dilakukan dengan

kekerasan bukan secara sukarela. Walaupun perbezaan.unsur majmuk. Sebenarnya mereka ini adalah manifestasi kepelbagaian realiti yang tidak berbeza. la tidak menuntut atau diganggu oleh prinsip moral yang terlibat dengan . Dengan mengidentifikasikan unsur-unsur majmuk dengan keseluruhan. Masyarakat India kekal dengan kestabilan walaupun terdapat zaman-zaman yang menyaksikan perubahan pesat dan radikal kerana serangan luar. Ini kerana pandangan semesta India yang menekankan perpaduan dalam kepelbagaian dan dibantu oleh organisasi sosial yang menerima pelbagai unsur sambil menentang perubahan-perubahan. Pandangan semesta organik ini. konflik yang berlaku di peringkat duniawi dapat diatasi. halaman 282 Jadi pandangan semesta ini menekankan sifat perpaduan di satu permgkat dan sifat majmuk-relativisme di peringkat lain. Tamadun pandangan India. Pada peringkat dasar realiti dilihat sebagai tidak berpenghujung (infinite) dan tidak terbatas tetapi pada peringkat duniawi ia dilihat sebagai bersifat majmuk dengan pelbagai nama dan bentuk. saling berhubung dan bergantung antara satu sama lain sebagai elemen-elemen keseluruhan yang berbeza {differentiated totality). yang dianggap sebagai manifestasi realiti mutlak. khasnya yang berkonflik tamadun dapat dan Hindu. jadi ia bersedia untuk menerima pelbagai sistem. walaupun dibentuk berasaskan sifat kerohanian. Pandangan semesta ini lebih bersesuaian dengan unsur-unsur kompleks yang terdapat dalam realiti sosial. telah mengembangkan kecenderungandunia semesta mengharmonikan unsur kecenderungan lain-lain kepelbagaian fenomena. mereka ini haruslah dilihat sebagai pandangan terhad. corak kehidupan sosial dan kepercayaan-kepercayaan. menerangkan realiti seperti yang didapati di peringkat dasar (ultimate) dan di peringkat duniawi.perbezaan ini diakui sebagai satu yang berdasarkan tujuan ia wujud dalam konteksnya. Unsur. Tiap-tiap satu ini diakui sebagai realiti dengan unsur-unsur tersendiri di peringkat masing-masing. Tiap-tiap satu boleh menjadi tumpuan bagi memahami keseluruhan.

Sama ada ia politeisme atau monoteisme mahupun Vaisnavisme atau Saivisme semuanya adalah sama bagi seorang Hindu kerana mereka ialah perwakilan simbolik realiti agama yang sama. Sikap menerima kepelbagaian. semuanya menegakkan legitimasi dengan menyatakan bahawa mereka didasarkan pada Veda-Veda. amalan dan falsafah yang dianggap sebagai unsur realiti agama.kelamaan dewa-dewi ini hilang kepentingan dan akhirnya lenyap dari sistem agama orang Indo Arya. panjang umur. perbezaan dan kontradiksi dalam tradisi sosiobudaya merupakan sumbangan utama tamadun India kepada tamadun dunia. Pandangan semesta ini membenarkan seseorang memilih cara berfikir dan melakukan tindakan sendiri. Oleh yang demikian kontradiksi diterima sebagai unsur kehidupan yang tidak dapat dielakkan. seimbang dan berpadu. Sifat ini ialah asas pandangan semesta India yang asal. Misalnya dalam aspek agama terdapat pelbagai kepercayaan. cara hidup dan cara membuat sesuatu yang berbeza dan alternatif walaupun ia bertentangan satu sama lain.kepercayaan bahawa ia mempunyai kebenamn. kemasyhuran dan kejayaan dan . Lama. Sifat ini membenarkan kepelbagaian dan menerima hakikat bahawa kontradiksi bukan sahaja boleh wujud bersama tetapi harus wujud bersama kerana dalam dunia benar semua benda dan perkara tidak diaturkan dalam satu sistem yang teratur. pandangan semesta ini bukan sahaja menerima perbezaan dan kepelbagaian tetapi menuntut supaya mereka wujud bersama. Pendek kata. Tradisi India menerima semua ini dengan kepercayaan bahawa mereka ialah unsur-unsur benar Hinduisme. pandangan dan pemikiran yang sering berbeza. Dalam perkembangan tradisi agama didapati dewa-dewi yang terpenting pada Zaman Veda Awal dengan beriburibu mazmur suci dicipta dan pelbagai upacara pengorbanan diadakan. la menekankan hakikat bahawa terdapat cara berfikir. Perspektif ini menunjukkan bagaimana India dapat menerima dan dapat mengekalkan pelbagai tradisi. kekayaan. Dewa-dewi politeistik dianggap sebagai penjaga nilai-nilai manusia seperti kesihatan. Dewa-dewi baru dan pelbagai sistem agama yang berbeza dan kadang-kadang bertentangan muncul. Jadi tradisi ini tidak menuntut bahawa bagi dua perkara untuk wujud bersama mereka tidak boleh mempunyai unsur-unsur bertentangan.

orang Shin menyembah lembu dan orang Momin dari Kutch menyembah triniti Hindu.mereka boleh merayu kepada dewa-dewi supaya mengurniakan nilai-nilai ini. Selain daripada struktur pluralistik tradisi agama Hindu. Misalnya prasangka-prasangka kasta. orang Muslim Bengal menyembah Sitata. Jadi politeisme memainkan peranan mengikut rangka keperluannya.patung seperti yang terlihat pada orang Chaurishara di Uttar Pradesh yang menyembah Kalka Sahja Mai. Dalam sistem pemikiran falsafah Hindu terdapat enam aliran iaitu Sankhya. kepercayaan dan amalan masing-masing. Bagi mereka yang mempunyai orientasi psikologi dan kemahiran kerohanian yang tidak sesuai bagi pencanan kehidupan kekal abadi atau integrasi kosmik halaman 283 boleh meneruskan usaha mencari ketuhanan dalam kehidupan seharian. Magti dan Lachi. Pengikut tradisi Hindu tidak melihat apa jua kontradiksi sebab mereka melihat kesahan berhubung dengan tujuan.amalan ini dan tidak menyuarakan bantahan terhadapnya. Di samping itu kita dapat lihat orang-orang India yang memeluk kedua-dua agama ini kekal dengan pandangan. Turk Nawa dari Bengal menyembah Lakshmi. Kali dan Dharmaraj. penyembahan patung dan amalan upacara diteruskan. Meo dari Punjab menyembahkan dewa-dewa seperti Siansi. unsur dan amalan Hindu. . Kontradiksi dengan ajaran Islam adalah ketara sebab terdapat orang India Muslim yang menyembah orang soleh dan tempat pengkebumian (seperti Shaikh Chisti dan Bairom Nath) yang bertentangan dengan monoteisme Islam. Kedua-dua ini wujud bersama dengan kepercayaan dan amalan Hindu dan orang-orang India menerima semua ini dengan semangat dan minda yang membenarkan perbezaan dan kontradiksi. Amalan penyembahan patung. Konsep bahawa dewa-dewi menjaga sesuatu yang dikehendaki oleh manusia merupakan cara menegakkan nilai-nilai manusia dan memberi sifat-sifat kerohanian kepadanya. ketidakbenaran perkahwinan semula balu. Tetapi masyarakat Muslim termasuk pemerintah dan ulama menerima amalan. India juga menyaksikan kedatangan dua agama utama iaitu Islam dan Kristian dengan tradisi.

Doktrin maya atau illusi tentang duniawi didokumentasikan dalam aliran Yogacara dan . Kuasa dan undang-undang dalam kitab Veda dibincangkan oleh Mimamsa manakala Vedanta mencadangkan kewujudan Roh Mutlak dalam semua benda. Vaisesika menyatakan tentang penciptaan duniawi dari atom dan pelepasan dari kehidupan duniawi bergantung kepada kebolehan mengidentifikasikan elemen-elemen atomik duniawi. advaita (tanpa dualisme). Nyaya berdasarkan kepada logik jadi penekanan terhadap pemikiran yang jelas dan logik adalah cara mencapai kegembiraan teragung. Kesemua aliran falsafah ini wujud pada masa yang sama dan mewakili pandangan berbeza dan menerangkan kewujudan realiti dari sudut pandangan tertentu. Tentang hubungan roh individu dan Tuhan terdapat sekurang-kurangnya tujuh interpretasi seperti dvaita (dualisme). Sankhya membincangkan 25 tattva atau prinsip yang menyumbang kepada penciptaan manakala Yoga menekankan kawalan badan dan pancaindera sebagai cara mencapai pengetahuan benar tentang Realiti Agung. Pemikiran falsafah Hindu wujud dalam suasana budaya yang sama dengan Buddhisme danJainisme yang menekankan falsafah heterodoks dan ateistik. Pandangan berbeza tidak sehingga menyingkirkan sesuatu pandangan lain untuk memahami kebenaran. Nyaya. Mimamsa dan Vedanta.Yoga. dan tujuan kehidupan ialah mencapai penyatuan roh individu dengan roh duniawi. Bahawa terdapat pandangan yang berbeza atau bertentangan antara satu sama lain yang terus wujud dan berkembang menunjukkan kebolehan dan kesudian orang India menerima pandangan yang bertentangan mengenai sesuatu perkara. visistadvaita (tanpa dualisme dengan syarat) dan sebagainya. suddhadvaira (tanpa dualisme secara mutlak). Pandangan berbeza sebenarnya digalakkan halaman 284 oleh keinginan untuk menerangkan mengenai kebenaran dari sesuatu sudut pandangan. Kedua-dua agama ini bukan sahaja mengelakkan perbincangan tentang Tuhan tetapi juga menafikan realiti dunia fenomena. Vaisesika. biar dalam aspek sosial mahupun dalam aspek agama atau falsafah.

Perkahwinan awal. pemberian dowri dan larangan terhadap perkahwinan semula balu menyebabkan kemunculan balu.balu muda. kasta dan kedudukan orang Brahmin tetapi orang India sudi menerima agama Buddha dan rarnai yang telah memeluknya. Ini merupakan usaha golongan yang menikmati kehidupan yang baik menjustifikasikan kedudukan mereka. Memang tidak berlaku pergolakan sosial dalam masyarakat kerana perasaan batin ahli-ahli keluarga dan masyarakat tidak dibangkitkan dan mereka menerima adat-adat ini sebagai desachara (adat sesuatu kawasan). Dalam aspek politik terdapat konsep rajadharma atau tugas-tugas yang diwajibkan bagi seorang pemerintah atau kerajaan. Tetapi sifat penerimaan yang terlihat dalam kehidupan sosial membawa kesan negatif terhadap seseorang individu dan sesuatu kumpulan yang menjadi mangsa diskrimmasi dan penghinaan. didiskriminasikan dan dieksploitasi. Kaum wanita juga tidak dikecualikan daripada penghinaan. Ada yang cuba menggunakan konsep karma yang menyatakan bahawa kelahiran seseorang ditentukan oleh perbuatannya dalam kehidupan lalu iaitu sebelum kehidupan ini.Madhyamika mazhab Buddhisme Mahayana dan juga dalam mazhab Buddhisme Hinayana yang awal. Masyarakat India tidak mempedulikan ketidakseimbangan dan ketidakadilan yang berlaku di hadapan mereka walaupun tradisi bhakti menekankan persamaan manusia di sisi Tuhan. Terdapat sebilangan manusia yang dianggap sebagai orang yang tidak boleh disentuh dan didekati. Tambahan pula Buddha sendiri telah menolak Hinduisme. Prasangka dan diskriminasi terhadap balu begitu negatif sehingga mereka sanggup melakukan sati (membakar diri) bersama mayat suami mereka daripada hidup sebagai seorang balu. diskriminasi dan layanan yang berbeza. amalan hipergami. diasingkan dan dikehendaki tinggal dikawasan terpencil. Bahawa terdapat tugas . Penerimaan unsur-unsur perbezaan dalam aspek agama membawa kesan positif bagi masyarakat India yang tidak mengalami sebarang pergolakan agama dalam sejarahnya. Semangat dan minda orang India tidak mengasingkan perbezaan dan kontradiksi kerana mereka percaya bahawa sesuatu pandangan itu mungkin benar di sesuatu peringkat dan mungkin betui tentang sesuatu aspek realiti.

2. Mereka mulai menyedari beberapa . Pada zaman pemerintahan Aurangzeb. Alauddin Hussein Shah. amalan dan kehidupan yang berbeza dan kadang-kadang bertentangan. Sultan Zainal Abidin dan Akbar) yang selaras dengan konsep rajadharma tetapi terdapat juga pemerintah-pemerintah yang bersifat autokrat. menyalahgunakan kuasa dan tidak berperikemanusiaan. Jadi tekanan terhadap obligasi atau tanggungjawab antara satu sama lain penting dalam hubungan antara kerajaan dan rakyat. bukan sahaja pemerintahan (seperti Chandragupta Maurya. Dasar memperkenalkan pendidikan Inggeris dan usaha-usaha yang dijalankan oleh mubaligh Kristian telah mempengaruhi pemikiran dan perasaan orang India. Jadi sifat penerimaan yang menjadi asas pandangan semesta India mempengaruhi pemikiran orang India sehinggalah mereka menerima idea. baginda tidak ingin menaungi sent dan agama rakyat bukan Muslim. Asoka Harsha. Islam dijadikan agama rasmi negara. Kita dapat melihat dalam sejarah India. mengganggu hak dan kebebasan rakyat. Pegawai-pegawai beragama Hindu disingkirkan dari perkhidmatan kerajaan. Rakyat yang setia dan membayar cukai mempunyai hak untuk menggantikan pemerintah atau kerajaan yang kejam atau tidak cekap. Rakyat India menerima pelanggaran norma oleh pemerintah dengan falsafah bahawa penyelewengan adalah sesuatu yang tidak dapat dielakkan.dan tanggungjawab pemerintah bererti golongan yang diperintah mempunyai hakhalaman 285 hak tertentu untuk menuntut perhatian kerajaan.2 Sifat Toleransi Pandangan semesta organik ini mengalami perubahan selepas kedatangan kuasa British ke India. cukai jizayah ke atas bukan Muslim dikuatkuasakan. dan kuil-kuil Hindu dimusnahkan. pandangan. 16.

ciri-ciri masyarakat yang wujud sejak zaman purba dan zaman pertengahan. usaha untuk menentang pihak British. Ketidaksamaan dan perbezaan akan menyebabkan mereka percaya India akan menyaksikan perubahan-perubahan sosial dan agama. Ini bermakna. tuntutan oleh kasta-kasta bawahan untuk memperbaiki kehidupan dan kedudukan mereka. dan yang telah diterima. supaya dapat mengharmoniskan tendensi berkonflik yang muncul dalam masyarakat bersifat majmuk. kebenaran dan kesedaran batin.kelemahan dalam masyarakat terutama dalam aspek sosial dan agama lalu mengambil tindakan untuk memperbaharui masyarakat. perspektif. Konsep atau prinsip perpaduan dalam kepelbagaian mula diancam dan India menghadapi pelbagai tuntutan. Pandangan semesta baru mula muncul dalam . termasuk tuntutan untuk memisahkan negara. Masyarakat India beransur-ansur menerima pandangan semesta atomistik yang mementingkan persamaan. tuntutan untuk negara berasingan bagi orang Muslim. Mereka melihat masyarakat secara kritis dan dari sudut pandangan rasional dan apa-apa saja yang difikir tidak selaras dengan unsur rasional dan saintifik ditentang. keadilan. persetujuan dan keharmonian. dan juga hubungan antara individu terpaksa menghadapi pandangan semesta yang bertentangan. Peranan mubaligh. persamaan. rusuhan antara orang Hindu dengan Muslim. sekarang dipersoalkan dan ditentang. usaha-usaha perubahan terhadap kedudukan kaum wanita dan lain-lain lagi. Mengikut pandangan semesta ini bagi dua benda untuk wujud bersama mereka tidak boleh mempunyai unsur-unsur berkontradiksi. perjuangan untuk menuntut kemerdekaan.mubaligh Kristian juga menunjukkan kepentingan nilai-nilai ini. kepercayaan dan pemikiran orang India melalui perubahan utama dan mempengaruhi pandangan semesta yang dipegang selama itu. rasionaliti. Kedatangan British dan tindakan memperkenalkan pendidikan Inggeris di India telah menyebarkan idea-idea seperti kebebasan. kesetiaan. Oleh yang demikian sikap. halaman 286 Tamadun India mempunyai atau memiliki mekanisme yang dapat menguruskan pemikiran dan tindakan rakyatnya.

kasta. Perkembangan sifat menghormati diri dan berkeyakinan diri menggalakkan orang India supaya memperjuangkan kemerdekaan daripada halaman 287 . Ada kemungkinan benda-benda ini boleh wujud bersama sekiranya tidak ada konflik atau pertentangan antara mereka. Adat-adat sosial yang melibatkan kaum wanita seperti kahwin awal. Ambedkar dan Naicker. kontradiksi dan konflik dalam semua aspek masyarakat sebagai sesuatu yang harus dipersoalkan dan diubahkan. perkahwman semula balu.minda orang India. Ishwar Chandra Vidyanagar dan B. perbezaan kasta dan ketidaksamaan menjadi sasaran pembaharu-pembaharu sosial dari Raja Ram Mohan Roy sehingga ke Gandhi. Malabari. pendidikan wanita. Mereka melihat masyarakat India secara kritis dan melihat ketidaktetapan. Benda-benda yang menunjukkan konflik dan pertentangan tidak boleh wujud bersama. la menekankan bahawa terdapat perbezaan mutlak antara benda-benda yang boleh wujud secara berasingan atau mengadakan hubungan dengan benda-benda lain. pembunuhan bayi perempuan dan upacara sati menyentuh kesedaran batin perubahan-perubahan di India seperti Ram Mohan Roy. Misalnya. iaitu benda-benda yang menjadi sebahagian susunan atau sebahagian dari perpaduan tidak boleh menunjukkan konflik dan kontradiksi antara mereka. tetap dan tekun. Di kalangan orang Muslim terdapat Syed Ahmad Khan. M. Swami Vivekananda mengingatkan orang India bahawa penerimaan secara buta adat-adat menyebabkan kemerosotan sosial dan budaya dalam masyarakat India. Dipengaruhi oleh pandangan semesta baru ini masyarakat India mula melihat perbezaan agama. Syed Ameer Alt dan Bahruddin Tyabji yang memulakan pembaharuan sosial dan budaya supaya mereka menjadi lebih progresif. Mengikut pandangan semesta ini semua benda mempunyai unsur-unsur semulajadi yang unik dan berbeza. Jadi perpaduan dilihat dalam bentuk sistem yang seimbang. kawasan dan jantina sebagai unsur-unsur tidak sesuai dan tidak selari dengan idea-idea keadilan dan persamaan.

dan agama kerana pandangan semesta atomistik ini yang menekankan peri pentingnya sifat keindividuan dan toleransi. atau buruk sekiranya ia menghalang tujuan. Dalam kehidupan sosial dan budaya. Masyarakat India kontemporari menghadapi banyak masalah berkaitan dengan kasta. la berkait rapat dengan tujuan sesuatu benda. Pandangan semesta baru yang menekankan perbezaan dan hak-hak individu member! galakan bagi sikap kritis terhadap realiti sosial. konflik dan perbezaan tidak dapat dielakkan. Jadi keperluan menyingkirkan kejahatan yang wujud dalam bentuk kontradiksi. perbezaan dan ketidaksesuaian tidak lagi diterima tetapi hanya ditoleransikan. Sebahagian besar dari kaum wanita dan kasta rendah yang tidak dapat menentang kedudukan mereka kerana tidak ada kuasa untuk melancarkan perjuangan hanya mentoleransikan kedudukan mereka. segala kontradiksi. konflik. Kerala (bahasa Malayalam) dan lain-lain berlaku mulai tahun-tahun 1950-an. biar orang Hindu mahupun orang Muslim. Orissa (bahasa Oriya). Kumpulan-kumpulan bahasa yang tinggal di merata-rata tempat di India juga menuntut kerajaan India mewujudkan negeri-negeri berdasarkan bahasa selepas kemerdekaan. Dalam hubungan antara kaum masyarakat India menyaksikan perselisihan faham antara Hindu dengan Muslim. Kaum wanita juga berjuang untuk kebebasan dan persamaan.cengkaman kuasa imperialis. Baik sekiranya ia memenuhi tujuan seseorang individu atau individuindividu. bukan sifat berkumpulan dan penerimaan. Perbezaan dan konflik meluaskan jurang hubungan antara kedua-dua kumpulan ini sehingga tuntutan dibuat untuk mewujudkan negara Pakistan. dan sesuatu benda dianggap baik atau buruk. kaum. Karnataka (bahasa Kannada). Ini menunjukkan bahawa orang India tidak lagi dapat menerima penjajahan negara mereka oleh kuasa imperialis asing. Punjab (bahasa Punjabi).negeri seperti Andhra Pradesh (bahasa Telegu). Tamil Nadu (bahasa Tamil). Kesan daripada permintaan ini pembentukkan negeri. . Gujarat (bahasa Gujerati). Sifat toleransi menjadi intipati pandangan semesta orang India. Kasta-kasta rendah yang telah menerima kedudukan mereka sehingga kurun ke-19 mula menuntut hak dan kedudukan mereka yang sah dalam masyarakat. Bihar (bahasa Bihari).

kaum-kaum ini mendiami kawasan-kawasan yang berbeza sama ada menetap di perkampungan. persaudaraan. salah satu aspek pandangan semesta atomistik. dan menerima segala unsur masyarakat sama ada yang serupa atau berbeza. Cina dan India memegang pandangan semesta organik. Dari segi demografi. bahasa. Dasar Ekonomi Baru (DEB) diperkenalkan dengan matlamat untuk membasmi kemiskinan dan menyusun semula masyarakat . masyarakat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum iaitu Melayu.2. Perbezaan diterima sebagai halaman 288 suatu realiti sosial. Mereka yang menetap di bandar menyaksikan pertemuan dan pertembungan pelbagai budaya dan tradisi. agama dan kedudukan sosioekonomi menjadi isu-isu dalam perubahan. perladangan (estet) dan bandar.16. Unsur-unsur kontradiksi antara komuniti diberi perhatian. menyaksikan kemunculan (komitmen). Tahun-tahun pasca 1970 di Malaysia. Terdapat perpaduan antara kaum etnik dan interaksi antara kaum berlangsung dengan penuh tanggungjawab persefahaman. Ketidakseimbangan dari segi sosio-ekonomi telah menyebabkan kerajaan memperkenalkan dasar-dasar untuk membaiki dan meningkatkan kedudukan kaum Melayu. sebagai kaum teras di negara ini. hormat-menghormati dan pandangan semesta atomistik iaitu perbezaan dikenali dan diakui dan masyarakat dipandang dari perspektif kritis. Sehingga akhir 1960-an. Kebolehan pandangan ini untuk menerima elemenelemen berbeza dan berkonflik dalam satu sistem memberi satu wawasan luas dan kuasa untuk berasimilasi dan bertoleransi. memerlukan kerajaan sebagai pelindung (penaung) kepada rakyatnya memahami keadaan dan kedudukan sosial dan ekonomi yang berbeza dan mengambil tindakan mengatasi perbezaan ini. dan kaum-kaum ini kurang berinteraksi. budaya dan agama tetapi juga dalam pandangan semesta. dengan budaya. Pemikiran rasional.3 Relevansi kepada Malaysia Malaysia dan India mempunyai banyak persamaan bukan sahaja dalam unsur kepelbagaian kaum.

Terdapat sebilangan besar individu dalam kaum Melayu yang telah mencapai taraf sosioekonomi yang tinggi tetapi masih menikmati kemudahan-kemudahan yang diberi melalui dasar-dasar ini.tanpa mengira kaum dalam kedudukan sosio-ekonomi. kaum-kaum lain turut dilibatkan tanpa pengecualian. Pandangan semesta organik membenarkan penerimaan penuh kepelbagaian. Ini kerana program membantu kaum Melayu dianggap sementara iaitu sehingga mereka mencapai kedudukan sosioekonomi yang lebih kurang sama dengan kaum-kaum lain di negara ini. Wujud keadaan kaum Melayu akan menjadi sangat bergantung kepada kerajaan sehingga tidak boleh mencapai mobiliti sosioekonomi dengan usaha sendiri dan tidak mampu untuk bersaing secara terbuka dengan orang bukan Melayu. perbezaan dan kontradiksi tetapi pandangan semesta atomistik mengajar orang-orang India mentoleransikan kepelbagaian dan perbezaan dan menolak kontradiksi. Dalam analisis terhadap tamadun India terdapat kemunculan tiga prinsip asas yang penting bagi masyarakat pelbagai kaum dan budaya. Di Malaysia juga terdapat penerimaan kepelbagaian dan perbezaan pada sebelum tahun 1970 halaman 289 tetapi ia berubah menjadi toleransi kepelbagaian dan perbezaan dan penolakan kontradiksi secara pilihan pada zaman berikut. DEB (1970-1990) diterima oleh kaum-kaum bukan Melayu kerana walaupun tumpuan utama diberikan kepada kaum Melayu dan bumiputera lain tetapi. . Tambahan pula kaum bukan Melayu mulai mencurigai keinginan kerajaan untuk menamatkan dasardasar ini. Tindakan melanjutkan dasar-dasar yang menyebelahl sesuatu kaum atau memberikan keutamaan kepada sesuatu kaum menyebabkan kemunculan kontradiksi baru. Jadi di India moden terdapat penerimaan toleransi dan penoiaksn penerimaan.kaum lain yang tidak bersesuaian bagi hubungan antara kaum dan integrasi nasional. Kontradiksi seperti ini akan mewujudkan ketidaktentuan psikik di kalangan kaum. Di sini juga kita menyaksikan penolakan 'penerimaan'.

2 NILAI-NILAI Tamadun India menekankan beberapa nilai yang penting untuk membentuk individu. Ahimsa. masyarakat dan nasional seperti persamaan. Antara nilai dan kepercayaan yang menyumbangkan kepada unsur-unsur tersebut ialah Dharma. kepercayaan kepada Tuhan. 16. Jadi dharma masyarakat memerlukan idea tentang fungsi dan peraturan bagi menentukan apa yang harus dilakukan oleh siapa. Apa yang perlu bagi integrasi nasional dan hubungan antara kaum ialah penerimaan secara penuh segala perbezaan dan kepelbagaian dan penolakan penuh segala kontradiksi tidak kira kaum. menggalakkan sifat bertanggungjawab dan mewujudkan keharmonian dalam masyarakat. Amalan mempertingkatkan fungsi adalah percubaan untuk mengedarkan sumber kuasa iaitu yang mempunyai status tertinggi tidak mempunyai . memupuk semangat persaudaraan. dan Perpaduan. integrasi dan kesetiaan. kerjasamapersetujuan.2. Satya. 16. Dharma individu memerlukan apa yang harus dilakukan oleh seseorang mengikut kelahiran dan peringkat dalam kehidupan. perpaduan.1 Dharma Tradisi Hindu memperkenalkan konsep dharma untuk menandakan sifat benar individu dan masyarakat iaitu dharma berfungsi sebagai konsep semula jadi atau deskriptif (sebagaimana sesuatu itu wujud atau berlaku). Barulah satu aturan sosial yang stabil akan muncul dengan nilai-nilai individu.Toleransi biasanya menandakan unsur-unsur negatif iaitu sesuatu atau seseorang tidak diterima atau disambut tetapi bertolak ansur kerana keadaan mendesak yang tidak boleh diubah. kumpulan. pencapaian. Semua fungsi dalam masyarakat adalah penting bagi sesuatu aturan. Karma. agama atau status sosial yang lain. Sifat toleransi dalam masyarakat majmuk membawa kesan negatif.

Aturan seperti ini mengesahkan kewujudan sistem Varna dalam masyarakat. pengetahuan. rajadharma meliputi tugas dan tanggungjawab yang diwajibkan bagi seorang pemerintah. tidak melakukan kekejaman. Sadharna dharma menekankan sifat-sifat am seperti kebenaran. diikuti pula oleh fungsi politik dan ketenteraan. memaafkan. kawalan minda. Dharma khas bagi individu atau svadharma yang ditentukan mengikut kedudukan (varna) dan peringkat dalam kehidupan (asrama) harus dilakukan halaman 290 walaupun ia tidak sempurna. Misalnya. seseorang Brahmin yang berada dalam peringkat brahmacarya diwajibkan menumpukan perhatian kepada pelajaran dan seorang Kshatriya dalam peringkat kedua atau grhastya dikehendaki menceburkan diri dalam pemerintahan atau ketenteraan.jatidharma (bagi jan). mereka yang mempunyai kuasa politik tidak menguasai sumber kekayaan dan mereka yang menguasai kekayaan tidak mempunyai kuasa politik atau kedudukan tertinggi. kemudian fungsi ekonomi dan kerja buruh. kebersihan. kawalan deria. Rakyat mempunyai kuasa untuk menggantikan raja yang menyeleweng dalam tugasnya iaitu mengambil cukai tetapi tidak melindungi mereka. tidak mencuri. Tugas utama raja ialah memerintah demi kebahagiaan rakyat dan rajadharma memerlukan seorang pemerintah menganggap kebahagiaan rakyat sebagai kebahagiaannya dan kebajikan rakyat sebagai tugas utamanya. ikhlas dan tidak .kuasa politik atau ekonomi. kesabaran. Misalnya. Kuasa yang dipegang oleh seorang raja dikaitkan dengan kedudukannya dalam masyarakat bukan sebagai seorang individu berasingan atau sebagai wakil rakyat tetapi tugasnya adalah melindungi undang-undang sosial. Dalam susunan seperti ini fungsi agama. rajadharma (bagi raja-raja) dan stridharma (bagi isteri). Visesa dharma merujuk kepada dharma yang dikaitkan dengan sesuatu kumpulan seperti vamadharma (bagi vama). pengajaran. usaha untuk kesucian moral dan kerohanian diberi nilai tinggi dalam masyarakat.

.2 Kepercayaan kepada Tuhan Kepercayaan kepada satu entiti yang melampaui batasan pemikiran dan kesedaran manusia merupakan asas sistem pemikiran agama orang-orang Hindu. dharma yang dikaitkan dengan tugas. Dia menganugerahkan kebahagiaan berdasarkan pahala dan memimpin mereka ke arah kesejahteraan dan kebebasan. Dialah yang menyebabkan semua.marah.galanya berhasil dan kepadanya sahaja segala-galanya bersatu. Manusia tidak mempunyai pilihan bahkan tugas-tugas spesitik dan jaminan bahawa perlakuannya memberi kesan kosrruk dan akhirnya akan membantu dalam usaha untuk melepaskan diri daripada kehidupan duniawi. Dia digelar sebagai Isvara dan badannya adalah jumlah campuran badan di alam semesta. Dalam tamadun India kita dapat lihat setakat manakah konsep ketuhanan itu penting dengan merujuk kepada tradisi falsafah mereka sejak Zaman Vedik. Dalam karya-karya Upanishad konsep ketuhanan telah dipelopori secara mendalam dan dikenali sebagai Brahman. Brahman mempunyai dua aspek iaitu saguna (mempunyai sifat) dan nirguna (tanpa aspek). Brahman adalah pemerintah alam semesta. sebaliknya halaman 291 menghukum merekayangjahat. Tanggung jawab dan aturan member! makna kepada kehidupan manusia iaitu member! individu identiti dan makna kepada peranannya dalam kehidupan keseluruhan. mengetahui segala-galanya dan pemerintah bagi pemikiran dalaman. memelihara dan akhirnya memusnahkannya. 16.2. Maka itu. Dalam aspek saguna. daripadanya segala. yang perlu ada bagi semua manusia. Dialah yang mencipta. Brahman adalah ketua bagi semua. Dialah yang mengarahkan takdir bagi semua makhluk dan yang tinggal di dalamnya.

tanah liat dan periuk belanga. la memecahkan segala bentuk perbezaan yang membelenggui kita dan meningkatkan umat manusia kepada status yang sebenar sebagai anak- . Pemikiran agama dan falsafah yang muncul kemudiannya masih berasaskan kepada ajaran Upanishad. Atman yang sebenarnya berasal dari Brahman menjadi berbeza kerana diselubungi oleh badan dan sehingga sifat keindividuan itu keksA Atman tidak dapat melepaskan diri dari duniawi dan bersatu dengan Brahman. Atman. Kewujudannya mutlak.Dalam aspek nirguna Dia tiada sifat-sifatnya. mereka akan menyedari tentang tiadanya pembatasan dari segi geografi. besi dan gunting. emas dan rantai dan lain-lain untuk menerangkan sifat-sifat persamaan antara Brahman dan Atman. Ini menjadi faktor utama untuk menyatupadukan umat manusia di dunia ini. pengetahuannya mutlak dan kebahagiaannya mutlak tetapi kesemua ini tidak merupakan sifat-sifatnya. Roh individu digunakan untuk menerangkan Brahman yang juga dikenali sebagai Paratman (roh duniawi). bangsa dan agama. Atman digambarkan sebagai entiti yang bersemadi dalam badan manusia tetapi pada dasarnya adalah sama dengan Brahman. Dialah yang menerangkan kesemua dan nirguna Brahman hanya dapat diterangkan dalam bentuk penyangkalan seperti tidak panjang dan tidak pendek. Atman haruslah menyingkirkan segala karma atau hasil perbuatan untuk mencapal Brahman. Dalam usaha untuk menerangkan hubungan Atman dan Brahman pendapat mereka berbeza iaitu ada aliran pemikiran yang menekankan sifat perbezaan antara roh individu dan roh duniawi. ada yang menekankan bahawa tidak ada keduaan dan lain-lain tetapi semua aliranaliran ini menerima konsep ketuhanan. Dalam konteks menerangkan Brahman pemikir-pemikir Vedik telah membincangkan roh individu sitau. Upanishad-upanishad telah menggunakan beberapa tamsil dan ibarat seperti garam yang dicampurkan dengan air setiap titik air itu bergaram. Pemikiran falsafah India menyarankan setiap orang menyedari warisan kedewaan mereka dan menerusi ini. ada yang membincangkan hubungan bersyarat. tidak terbayang atau gelap. tiada rasa atau berbau dan sebagainya. bunga api dan apt.

menderma kepada golongan miskin. pengetahuan yang baik. dengan menyakiti orang lain kita tidak mencederakan sesiapa tetapi sebenarnya mencederakan diri kita sendiri. Membantu orang lain.2. ucapan yang baik dan sebagainya dan semua ini . renungan yang baik. pemikiran yang baik. la merupakan penjelasan kepada persoalan mengapa kita hams buat baik kepada orang lain? Kita harus berbuat baik kepada orang lain kerana kita kesemuanya ini adalah satu dan dengan menolong orang lain bermakna kita menolong diri kita sendiri. Agama-agama Budhisme dan Jainisme yang dianggap heterodoks kerana tidak menerima Veda sebagai autoriti dan tidak mementingkan konsep ketuhanan dalam ajaran-ajaran mereka telah menerima prinsip karma dengan makna yang sama. Prinsip ini menjadi asas pengajaran kepada kedua-dua agama ini. Jadi ini menggalakkan setiap manusia berbuat baik kepada semua makhluk di dunia ini supaya menentukan bahawa dalam kelahiran semula kehidupannya adalah selesa. Kepercayaan bahawa seseorang yang mempunyai banyak pava karma akan lahir semula dalam keadaan di mana beliau terpaksa menghadapi penderitaan meyakinkannya supaya tidak membuat sesuatu yang tidak baik.3 Karma Prinsip karma yang merujuk kepada jumlah perbuatan. mengeluarkan kata-kata yang tidak melukakan hati orang lain. misalnya Buddha yang melihat sifat keinginan sebagai sumber penderitaan manusia mencadangkan lapan cara yang mulia seperti perbuatan yang baik. Perbuatan yang baik membantu seseorang individu mengumpulkan punya karma dan perbuatan sebaliknya menyebabkan pengumpul&npava karma. memikirkan tentang perkara-perkarayang baik dan sentiasa berbakti kepada Tuhan ialah unsurunsur cara hidup yang disyorkan bagi seseorang yang menuju kepunya karma. ucapan.anak kekal abadi. Sebaliknya. halaman 292 16. pemikiran dan tindakan seseorang dalam kehidupan ini akan menentukan kedudukannya dalam kelahiran semula.

Mengesyorkan karma yoga sebagai salah satu cara untuk mencapai pelepasan dari kehidupan duniawi. 16. Agama Buddhisme menganggap ahimsa sebagai prinsip terpenting dalam ajarannya. Ini dianggap sebagai perbuatan dosa yang menyebabkan pengumpulan pava karma yang menjauh individu dari mencapai nirvana atau pelepasan. Buddhisme dan Jainisme. seorang penganut haruslah menjalankan kerja dengan sempurna sebagai instrumen Tuhan tanpa mengharapkanapajuapunbalasan. Tindakan melakukan kekejaman bukan sahaja melibatkan manusia tetapi juga makhluk-makhluk lain. merupakan satu lagi prinsip asas yang dtekankan oleh ajaran Upanishad. Di dalam semua benda yang bernyawa wujudnya roh dan perbuatan membunuh benda itu bererti mengganggu roh yang bersemadi dalam badan itu. Ajaran Bhagavadgita menekankan nishkama karma atau membuat kerja tanpa menginginkan hasil dari kerja itu. beransur.merangkumi prinsip karma. Ditegaskan oleh pemikiran falsafah India bahawa orang yang mencari kebenaran mesti mempunyai kuasa untuk mengawal emosi-emosi dan keinginan. Jadi karma adalah prinsip asas bagi semua aliran pemikiran falsafah dan agama di India biar yang berpandangan ortodoks mahupun yang memilih pandangan hetorodoks. Agama Sikhisme yang merupakan agama yang menggabungkan unsur-unsur Hinduisme dan Islam juga menerima prinsip karma dalam ajarannya.2. Oleh yang halaman 293 demikian. . amalan tidak memakan daging menjadi satu unsur penting dalam budaya India sejak zaman purba.ansur melepaskan diri dari ikatan kepada badan.4 Ahimsa Ahimsa yang bermaksud tidak melakukan kekejaman.

berjuang untuk kebebasan politik dan mengekalkan undang-undang dan peraturan. murah hati. objek pencarian dan dan seseorang yang benar yang akan mengamalkan pemikiran tindakan mencapainya. Menurut Mahatma Gandhi. pihak lawan merupakan kuasa-kuasa kekejaman yang wujud dalam diri manusia. Pada hakikatnya. betas kasihan. beliau mengesyorkan melayan musuh luar dengan kasih sayang dan simpati kerana mereka merupakan mangsa kuasa.kuasa jahat. Sifat. keadilan. kuasa ahimsa merupakan instrumen untuk mengubah individu-individu supaya menentang ketidakadilan sosial. dan dianggap sebagai kuasa kebaikan iaitu satya. jasa dan pengorbanan diri. Dipercayai bahawa wujudnya suatu kuasa di peringkat duniawi dan kewujudannya dirasai oleh manusia. Ini kerana tujuan merupakan tahap akhir dalam . Tuhan merupakan ucapan. simpati. Sebenarnya.2. Satya juga digunakan bagi cara dan tujuan kerana kedua-dua ini dianggap sama. tidak berubah. 16. Jadi dalam prinsip ahimsa terdapat unsur-unsur positif seperti kasih sayang. Menggunakan kekejaman untuk mengatasi lawannya hanyalah sekadar mencapai kemenangan pada zahir sahaja. tindakan yang benar.sifat ini haruslah diperkukuh supaya mengelakkan diri daripada melakukan kekejaman atau melukakan hati orang lain. ianya kalah dalam perlawanan kerana perkembangan rohani terhenti dan pencarian kebenaran menjadi sukar. ucapan dan pemikiran yang benar dan juga realiti mutlak atau Tuhan.Bagi Mahatma Gandhi. Jadi satya bererti pengetahuan benar yang merangkumi kebaikan. Kesucian merupakan cara yang amat penting dalam mencapai sesuatu tujuan. mentadbir duniawi dan terdapat dalam sifat semulajadi manusia ialah kebenaran atau satya. Seseorang haruslah melawan dan menguasai musuh dalaman seperti hawa nafsu dan emosi-emosi supaya dapat mencapai ketenangan dan jelas untuk memahami kebenaran.5 Satya Undang-undang kehidupan yang kekal abadi.

Doktrin karma yoga iaitu bertindak tanpa mengharapkan hasil daripadanya merupakan salah satu ajaran penting dalam falsafah India dan adalah sama dengan satya. Sejarah yang India menggambarkan pemerintah-pemerintah mengeratkan hubungan antara MusSim pemerintah-pemerintah melakukan sebaliknya. Dalam perjuangan untuk mencapai kemerdekaan.6 Perpaduan Negara India mengandungi masyarakat daripada pelbagai kaum dan agama. 16. Kesemuanya ini dilakukan demi untuk mengekalkan prinsip satya. dan setiap tindakan yang diambil terhadap tujuan adalah merupakan pencapaian separuh tujuan itu. Kerajaan-kerajaan Muslim di India. Ini bermakna tujuan dan cara mempunyai sifat semulajadi yang sama.2.siri tindakan. Mahatma Gandhi telah menggunakan satya sebagai senjata sosial dan politik. Beliau menyeksa dirinya dengan mengamalkan tindakan berpuasa sehingga man dengan harapan penderitaannya akan menyentuh perasaan dalaman pihak pemerintah dan juga pihak yang saling bermusuhan iaitu Hindu dan Muslim. Di samping mengumumkan tindakan untuk tidak bekerjasama dengan pihak British beliau juga sanggup mengorbankan diri demi mencapai tujuan perjuangan. Tindakan yang benar/baik dianggap sebagai halaman 294 pencapaian separuh kebenaran (yang merupakan tujuan dasar manusia). tidak memerlukan kita bimbang terhadap hasil tindakan. dan adalah penting kepada kerajaan untuk menggalakkan hubungan Hindu dan erat dan keharmonian dan masyarakat. la bersabit dengan seseorang yang mempunyai tujuan yang mulia dan cara bertindak yang dianggap benar. pada zaman pemerintahan Turko- .

baginda bertindak mengasingkan diri dari tradisi yang menerima sistem Khalifah Arab sebagai kuasa atau ketua kerajaan Muslim. Sultan Zainal Abidin dihormati kerana tidak mempunyai prasangka agama dan tidak bersikap diskriminasi antara masyarakat Hindu dan Muslim. kitab Bhagavadgita dan Mahabharata diterjemahkan dari bahasa Sanskrit ke bahasa Bengali. Baginda sedar kepentingan kerajaan sebagai asas kehidupan berkolektif dan bukannya kepentingan agama. Maka itu. Antara tindakantindakan lain yang menunjukkan kejujurannya menyatupadukan halaman 295 rakyatnya dan mengakui kebebasan individu ialah mengharamkan institusi perhambaan serta menggalakkan sifat persamaan rakyat disisi undangundang tidak kira kedudukan kelas. Sebaik sahaja Akbar menerajui takhta kerajaan baginda membatalkan cukaijizayah yang dikenakan ke atas rakyat bukan beragama Islam. Kahwin campur antara ahli-ahli keluarga diraja Mughal dan puteraputeri Rajput digalakkan sebagai cara mewujudkan semangat persaudaraan antara Hindu dengan Muslim. . Pelantikan seperti ini membantu pentadbir mewujudkan hdbungan erat dengan masyarakat Hindu. Alauddin Hussain Shah (1493-1513) menjadi terkenal di kawasan Bengal bukan sahaja kerana melantik orang Hindu dalam kerajaan tetapi juga kerana naungannya terhadap bahasa dan kesusasteraan Hindu. Buku-buku Sanskrit diterjemahkan ke dalam bahasa Persia supava orang Muslim dapat membaca. Sultan merupakan penaung kepada keseniaan dan kesusasteraan Hindu. Pemerintah Kashmir. Semua perkhidmatan kerajaan. memahami agama Hindu dan budaya Hindu purba. kasta atau agama. dibuka untuk Hindu dan Muslim. Akbar menekankan konsep kerajaan sekular dan tanpa unsur perkauman. Atas arahan baginda. pegawai-pegawai yang dilantik adalah berdasarkan kebolehan dan bukan berdasarkan agama saereka. Pemerintahan Akbar memberikan gambaran dan teladan mengenai apa yang hams dilakukan oleh sesuatu kerajaan untuk memupuk semangat perpaduan di kalangan rakyat. sivil dan ketenteraan.Afghan yang mendirikan kesultanan Delhi mahupun pada pemerintahan Mughal.

Tindakan juga diambil terhadap sati. Geran-geran kewangan diberikan kepada mandir sebagaimana peruntukan diberi kepada institusi masjid. putera ShahJahan yang berminat dalam bidang falsafah dan mistikisme Hindu bukan sahaja . Dara Shikoh. karya klasik matematik. iaitu suatu tradisi si balu [wanita] akan membakar dirinya bersama mayat mendiang suaminya. Bahasa Urdu merupakan bahasa yang digunakan oleh orang-orang Muslim dan bahasa Hindi oleh orang-orang Hindi. Maka itu keutamaan diberikan kepada bahasa Persia bukan sahaja sebagai bahasa rasmi tetapi juga sebagai bahasa pertuturan. sejarah. senipolitik. Dasar menekankan sukatan pelajaran sekular adalah untuk mewujudkan suasana yang menggalakkan perpaduan nasional. tetapi asas kedua-dua bahasa ini ialah bahasa Persia. kerajaan membina banyak sekolah dengan pelajar-pelajar Muslim dan Hindu diajar melalui bahasa Persia. ke dalam bahasa Persia. Idea satu budaya am menggalakkannya memperkenalkan sukatan pelajaran yang sama bagi semua sekolah sekular. pertanian. astrologi. Mulla Abdu Qadir Badaoni bekerjasama dengan seorang pundit Hindu menterjemahkan kitab Atharva Veda dan Ramayana ke dalam bahasa Persia. sadhu-sadhu dan pundit-pundit Hindu dan disokong oleh kerajaan seperti ulama-ulama Muslim. ilmu menyimpan akaun dan kerja pejabat. Penyair terkenal Faizi menterjemahkan Lilavati. Sukatan pelajaran am mengandungi kesusasteraan Persia. Akbar sedar kepentingan untuk mewujudkan suatu budaya am dan dalam hal ini. perubatan. geometri. Buat kali pertamanya di India. baginda cuba menggalakkan penggunaan satu bahasa am. sumbangan dan bantuan diberikan kepada masyarakat Hindu. walaupun ia melibatkan adat Hindu atas alasan ia tindakan tidak berperikemanusiaan. Dasar pendidikan ini menggalakkan persefahaman budaya sehingga terdapat masyarakat Islam dan Hindu yang mula menulis dan menterjemahkan Atharva Veda dan Ramayana ke dalam bahasa Persia. logik. ekonomi. Arahan diberi oleh kerajaan supaya semua akaun rasmi disimpan dalam bahasa ini dan semua komunikasi haruslah dijalankan melalui bahasa Persia.Melaluinya juga. Tindakan ini boleh disamakan dengan usaha Maharaja Cina Shih Huang Ti dalam kurun sebelum masehi yang memperkenalkan bahasa Mandarin sebagai bahasa am. etika. Misalnya. fizik. matematik.

Aurangzeb bukan sahaja menjadikan Islam sebagai agama rasmi kerajaan. dan kita dapat gambaran yang bertentangan. Bhagavadgita dan Yoga Vashistha ke dalam bahasa Persia. Dalam bidang sent bina. lalu menghancurkan struktur harmoni.menterjemahkan Upanishad. baginda juga mengamalkan sikap tidak bertoleransi terhadap penganut agama-agama lain. dan budaya dalam empayarnya yang mengandungi pelbagai tamadun. Akbar cuba mengintegrasikan unsur-unsur Muslim dan Hindu. mengharamkan pesta-pesta dan perayaan Hindu pada tahun . Kemudian baginda melancarkan serangan terhadap Hinduisme. terutama Islam. malah beliau menulis Majma-ul-Bahrai (tempat pertemuan dua lawatan) yang merupakan kajian perbandingan falsafah mistik Hindu dan Islam. Bagi menguatkuasakan kod etika Islam untuk semua orang Muslim. sosial. lukisan dan sajak tidak dibenarkan di balai istana. Penekanan yang diberikan kepada agama Islam begitu kuat sehingga nyanyian.unsur Muslim dan Hindu. Hindu dan Buddha. bandingkan dasar-dasar pemerintahan Akbar dengan pemerintahan Aurangzeb. Dalam konteks ini. dan mewujudkan stall Mughal seperti yang digambarkan dalamJama Masjid di Fatehpur Sikri. Sent lukisan juga mengalami perubahan besar selepas Akbar menubuhkan akademi lukisan dan pelukispelukis Muslim dan Hindu diberikan tugas untuk mencipta lukisan yang menggabungkan unsur. Terdapat penyair-penyair Hindu seperti Chandran Bhan halaman 296 Brahman yang telah mengubah syair-syair Persia yang bertaraftinggi. sama seperti Abdul Rahim Khan Khanam dan Ras Khan yang mencipta syairsyair Hindi. Akbar bukan sahaja mempunyai kepimpinan yang cekap tetapi dapat menyatupadukan rakyatnya melalui dasar-dasar yang adil dan saksama. Sebagai suatu kesimpulan. ekonomi. sosial dan keagamaan yang dibina oleh Akbar. tarian. Baginda dapat mengekalkan perpaduan politik. baginda melantik pegawai-pegawai di setiap bandar untuk mendenda orang-orang Muslim yang tidak mencapaitarafmoraliti yang ditetapkan.

Dalam bidang pentadbiran. dipenggal kepalanya kerana tidak ingin memeluk agama halaman 297 Islam. Kebangkitan penentangan dan pemberontakan terhadap kuasa Mughal di seluruh empayar secara beransur-ansur menyumbang kepada kemerosotan dan kejatuhan kerajaan Islam ini. Anak Tegh Bahadur. Orang. Tegh Bahadur. pemberontakan mula tercetus di seluruh empayarnya. menggunakan askar-askarnya untuk merobohkan kuil-kuil Hindu dan institusi pendidikan Hindu. Berdasarkan perbandingan kepada kedua-dua pemerintahan. baginda bertindak membatalkan semua cukai ke atas orang-orang Muslim dan kemudian memperkenalkan semula cukai jizayah ke atas orang-orang Hindu.orang Rajput yang begitu setia kepada Akbar memberontak pada tahun 1679 dan orang-orang Maratha di bawah Shivaji Maharaj berjuang menentang kuasa Mughal untuk mencapai kemerdekaan kawasan mereka. Baginda cuba mentadbir empayar tanpa melibatkan orang Hindu tetapi akhirnya menyedari bahawa ia tidak mungkin dapat dilakukan lalu terpaksa mengambil balik kerani-kerani yang dibuang daripada perkhidmatan kerajaan. kita dapat . petani-petani Punjab memberontak pada tahun 1672. Sejak Mohamad Ghazni. pegawai-pegawai beragama Hindu dalam kerajaan termasuk menteri-menteri yang meninggal dunia digantikan dengan pegawai-pegawai Muslim. inilah kali pertama India menyaksikan begitu besar bilangan kuil-kuil Hindu di India Utara yang dimusnahkan dan digantikan dengan masjid-masjid. Dasar Aurangzeb menyebabkan wujudnya perasaan tidak puas hati di kalangan masyarakat bukan Muslim dan kesannya.1668. Masyarakat Hindu di Mathura menentang pencabulan kuil-kuil Hindu pada tahun 1669. Dengan tujuan mematuhi undang-undang Sunni. Guru Gobind Singh bersumpah akan membalas dendam demi bapanya dan agamanya lalu mengubah kaum Sikh menjadi tentera 'singa' yang mendedikasikan diri untuk memusnahkan kuasa Mughal. orang-orang Sikh melawan kerajaan selepas guru kesembilan komuniti mereka.

lihat keperluan dan kepentingan dasar yang adil bagi sesuatu negara yang mempunyai pelbagai tamadun yang mengandungi pelbagai kaum. Falsafah dan Agama. Unsur. Keluarga dan Masyarakat Cina. Pembentukan Bangsa Tionghoa. halaman 298 Bab 17 TAMADUN CINA: ASAL-USUL. Kebudayaan Longshan. UNSUR-UNSUR ASAS DAN ORIENTASI SISTEM NILAI Soo Khin Wah Asal-usul dan Latar Belakang. Melalui dasar yang rasional menurut penganut Hindu. agama dan bahasa. Manakala pemerintahan Aurangzeb. Maka itu. Bahasa dan Sistem Tulisan Cina. Institusi Politik dan Sistem Pemerintahan.unsur Asas Tamadun Cina. budaya. dianggap telah mengganggu keharmonian dan perpaduan rakyatnya kerana dasarnya yang dianggap berat sebelah dan tidak adil. Alam Sekitar yang Mencorakkan Tamadun Cina. Pandangan Semesta. perbezaan dalam dasar-dasar pemerintahan Akbar dan Aurangzeb menjadi pengajaran (teladan) tentang dasar yang harus diamalkan dalam negara berbilang kaum seperti Malaysia supaya dapat mewujudkan perpaduan dan kestabilan politik. Orientasi Sistem Nilai. Sistem Pertanian Purba (Tradisional). . Kebudayaan Yangshao (Zaman Neolitik). Zaman Gangsa. Akbar dapat menarik perhatian semua rakyatnya terutama di kalangan bukan Muslim untuk diperakui sebagai pemerintah teragung dan memberikan taat setia kepadanya. Kestabilan politik terancam dan kerajaannya sentiasa terpaksa menghadapi kebangkitan penentangan dan pemberontakan dalam empayar.

Keadaan bentuk geografi ini telah mendorong dan menggalakkan pembangunan petempatan manusia dan kegiatan pertanian. lembap serta mudah untuk dikerjakan terutama dalam bidang pertanian. selama berkurun-kurun lamanya tanah pasir halus yang dimendapkan oleh angin telah menjadi tanah loes yang subur. didapati bahawa orang Yangshao . berdasarkan bukti-bukti penemuan arkeologi antara kebudayaan-kebudayaan Neolitik (Zaman Batu Baru). Berdasarkan tinggalan arkeologi. tamadun Cina mengekalkan identitinya sebagai suatu tamadun berkesinambungan dan kekal pada keseluruhannya. yang paling awal dan mempunyai ciri tersendiri disebut Yangshao berdasarkan namatinggalan kampung jenis tradisi kebudayaan ini yang terletak di Yangshao di provinsi Shaanxi. Tapak.perubahan dalam proses perkembangan yang panjang. jauh daripada terserap oleh tamadun lain. Tamadun Cina memiliki sifat-sifat terbuka dalam interaksinya dengan tamadun-tamadun dunia lain. tamadun India (Lembah Sungai Indus). dan tamadun Yunani (Eropah).1 PENGENALAN: ASAL-USUL DAN LATAR BELAKANG Sebagai mana tamadun Mesir (Lembah Sungai Nil). integratif dan dinamik walaupun pernah dicabar oleh tamadun-tamadun lain dan mengalami perubahan.1. Tapak terawal petempatan Yangshao yang dibangunkan sepenuhnya itu pula mula muncul pada milenium ke-5SM di Banbo. tamadun Cinajuga merupakan salah sebuah tamadun yang tertua dan berkesinambungan sehingga masa kini di atas muka bumi ini. Xi'an di provinsi Shaanxi.17. tamadun Mesopotamia atau Sumeria (Lembah Sungai Tigris dan Sungai Euphrates). Namun. halaman 301 17. Bagaimanapun.1 Kebudayaan Yangshao Tamadun Cina dipercayai bermula kira-kira pada milenium ke-6 Sebelum Masihi (SM). Di kawasan ini.tapak tradisi kebudayaan Yangshao ini dijumpai di teres-teres berhampiran cawangan-cawangan Sungai Wei dan Huanghe (The Yellow River) dan ini menunjukkan kawasan terletaknya pusat peradaban Cina.

di provinsi Sichuan. Tamadun Longshan diberi nama berdasarkan penemuan tapak arkeologi di Longshan. Satu lagi unsur tradisi dan kesinambungan ialah peranan orang Cina dalam bidang penternakan binatang seperti babi (dan kemudiannya ayam) sebagai diet tambahan. membuat tembikar berlukisan (paintedpottery) dan menanam mayat si mati dalam tanah perkuburan yang khas.menetap di perkampungan kecil dengan kegiatan bertani. kebudayaan atau tamadun Yangshao ini telah berkembang serta terbentang di bahagian-bahagian tengah dan ulara negara China. Selama lebih kurang 5. Berbanding tembikar bertanda tali pintal (cord-marked) dan yang berlukisan. di provinsi Shandung. Asas teknologi pertanian yang diubahsuaikan secara turun-temurun ini.2 Kebudayaan Longshan dan Zaman Gangsa Kebudayaan Longshan muncul sejak pertengahan kurun ke-2SM dan Zaman Gangsa Awal (Bronze Age) lewat milenium ke-2SM atau awal milenium pertamaSM merupakan kebudayaan yang lebih maju berbanding kebudayaan Yangshao.1.000 tahun lamanya iaitu kira-kira 6 mileniumSM. Ciri-ciri peradaban pertanian . Kualiti tembikar Longshan yang lebih tinggi mutunya menunjukkan penggunaan mesin peroda tembikar halaman 302 (potter's -wheel) dalam pengeluarannya. tembikar Longshan (terutamanya tembikar hitam) bergantung kepada gaya dan bentuk sebagai daya penarik estetiknya dan jarang dijumpai lukisan hiasan seperti yang ada pada bekas-bekas Yangshao. Makanan asasi atau ruji orang Yangshao ialah bijirin (milet) dan ia kekal diet asas rakyat biasa di bahagian utara negara China. Manakala pusat-pusat penting peradaban Zaman Gangsa terletak di Lembah Sungai Yangzi di provinsi Jiangxi dan juga di Sanxingdui. 17. juga menyumbang terhadap asas pertumbuhan ekonomi dalam tamadun Cina. memelihara babi. dan kemudiannya diganti secara beransur-ansur oleh kebudayaan Longshan.

yang ditemui dua tapak arkeologi di Zhengzhou dan Anyang yang memberikan maklumat sejarah mengenai dinasti dan tamadun ini. pembangunan teknologi besi sejak lebih kurang 500SM telah mengehadkan perkembangan kegunaan gangsa untuk tujuan umum. Namun begitu. Selain penemuan inskripsi di atas tulang oracle dan kulit kura-kura (tortoise shells) dan bekas-bekas yang diperbuat dengan gangsa rata yang ditarik oleh kuda. Artifak-artifak halus termasuk lampu dan patung-patung kecil. gangsa dinilaikan sebagai simbol elit kuasa diraja dinasti Shang (1766SM-1122SM) dan tukang-tukang gangsa dihormati sebagai ahli masyarakat yang penting di negara ini. Dalam Zaman Gangsa pula. Walaupun tahun 1766SM-1122SM adalah tarikh yang diterima secara tradisi. Logam gangsa dihubung kait dengan bekas-bekas ritus (ritual vessels) atau untuk upacara keagamaan selain digunakan untuk membuat loceng dan senjata. Penggunaan gangsa tersebar meluas di kalangan kaum bangsawan yang lebih rendah taraf statusnya di sepanjang tempoh dinasti Zhou (kk 1123221SM). namun terdapat bukti. Dinasti Shang memperlihatkan dengan ketara mengenai satu fasa pembangunan yang baru iaitu kemunculan peradaban melalui kelahiran ciriciri bertamadun antaranya pembentukan negara-kota. . hasil penemuan arkeologi ini memperlihatkan perbezaan-perbezaan utama antara peradaban Shang dengan peradaban-peradaban Neolitik sebelumnya. Peradaban Shang berpusat di bahagian utara He'nan. tembok-tembok mengelilingi ibu kota-ibu kota dinasti Shang.Longshan termasuk penanaman bijirin dengan menggunakan penyodok dan sabit.bukti yang menyokong pendapat bahawa dinasti Shang bermula kira-kira 1600SM dan berakhir pada tahun 1027SM. Namun begitu. penggunaan sistem tulisan. kesemuanya diperbuat daripada gangsa secara berterusan sepanjang era empayar tersebut. tarikh tepat peradaban Shang dan dinasti Shang masih tidak dapat ditetapkan. peningkatan pengkhususan pekerjaan dan organisasi masyarakat yang lebih kompleks.

faktor tersebut juga membantu menjawab persoalan (dari perspektifsejarah) kenapa pembangunan berbentuk pertanian begitu dititikberatkan oleh dinasti- . dan menghasilkan apa yang disebut Kebudayaan Milet (Bijirin) dan Kebudayaan Sawah Padi yang wujud secara berasingan di bahagian utara dan selatan China.1 Alam Sekitar yang Mencorakkan Tamadun Cina Tempoh Neolitik di negara China mempunyai kedudukan yang unggul dalam sejarah perkembangan peradaban Cina kerana dalam tempoh terdekat ini. yang menandakan bahawa ia adalah tapak awal sawah halaman 303 padi ditanam secara meluas.17.2 UNSUR-UNSUR ASAS TAMADUN CINA 17. Kedua-dua jenis kebudayaan tersebut telah mengasaskan peradaban pertanian di negara China untuk selama beberapa ribu tahun. menggalakkan penanaman bijirin. Tapak kebudayaan Hemudu terletak di bahagian bawah Lembah Yangzi. Pusat utama kebudayaan Yangshao tersebar di sekitar dataran tinggi Loes. Cuaca lembap dan panas dengan lokasi geografinya yang rendah menyumbang terhadap kejayaan penanaman sawah padi di kawasan ini. aktiviti-aktiviti pertanian telah dimulakan. provinsi Zhejiang. bersesuaian dengan keadaan cuaca gersang di bahagian timur negeri China. di selatan Teluk Hangzhou. 17.2.2.2 Sistem Pertanian Purba Ternyata asal-usul peradaban pertanian purba di negara China memperlihatkan kesanggupan manusia untuk menyesuaikan diri dengan keadaan cuaca dan lokasi geografi yang berbeza (di kedua-dua dataran loes tinggi dan lembah Sungai Yangzi). Faktor. Benih-benih padi telah ditemui di sekitar tapak tersebut.

Bagaimanapun. Mengenai peranan dan kepentingan sungai.dinasti Cina yang lepas. terutamanya para petani untuk menetap di bahagian selatan China. perkembangan kebudayaan juga turut menghala ke kawasan selatan. wilayah-wilayah di negara China adalah luas sekali. Ini ditambah lagi dengan dataran pedalamannya yang luas tanpa wujudnya halangan-halangan semula jadi yang menghalang atau membatasi hubungan rakyat telah memudahkan integrasi dan keseragaman politik. pendapatan danpada hasil tanaman ini sekadar untuk menampung kehidupan mereka. kebudayaan dan ketenteraan.000 hingga 5. bekerja keras dan berpuas hati dengan segala yang sedia dimiliki mereka telah halaman 304 mencerminkan psikologi bangsa yang merindui kampung asal dan ontakan . sikap terikat dengan tanah. Keyakinan diri pula membolehkan mereka menerima dan mengasimilasikan sebarang kebudayaan luar yang dibawa masuk ke dalam negara China. di samping musim panas yang jauh lebih panjang berbanding dengan keadaan di utara telah menggalakkan pergerakan penduduk. di bahagian barat-laut dirintangi oleh gurun yang luas dan di barat daya iaitu Dataran Tinggi Qinghai-Tibet yang terluas di dunia (dengan ketinggian 4. Seiring dengan pola pergerakan ini. peramah serta cintakan pendamaian. di bahagian timurnya menghadap ke lautan. Namun. tanah yang sesuai untuk dijalankan kegiatan bercucuk tanam itu adalah terhad. Berbanding negara-negara kelautan yang memiliki kawasan pedalaman yang terhad. Berbanding dengan bilangan penduduk yang agak besar sejak dinasti Qin (221SM-206SM) dan Han (206SM-220TM). ekonomi. Alam sekitar sedemikian bersama daerah pedalamannya yang luas telah mencorakkan sikap bangsa Cina yang berdikari. pengaliran sungai yang kebanyakannya menghala ke kawasan timur atau selatan. Tekanan kekurangan tanah ini telah mengakibatkan tanah diusahakan secara maksimum.000 meter secara purata) telah membentuk satu zon yang separuh tertutup dari dunia luar. Berdasarkan lokasi geografi negara China.

tanah air. Maka bahasa Cina telah menjadi faktor unifikasi utama dan amat penting bagi rakyat Cina dan tamadun Cina. tulisan Cina juga digunakan oleh bangsa-bangsa lain di Asia terutama di Asia Timur seperti negara Jepun. dengan bahasa-bahasa lama ("kuno'i mencatatkan sejarah kerana penggunaannya yang meluas di zaman silam. 17. Walaupun mereka mempunyai bahasa tersendiri namun tulisan Cina juga digunakan sebagai sebahagian daripada tulisan mereka. tetapi bahasa Cina pula merupakan satu-satunya bahasa yang masih kekal. Ini adalah kerana sungguhpun terdapat banyak diaiek di China yang sebutannya mungkin jauh berbeza antara satu dengan yang lain.2. iaitu zhuanzhu (mutual semantik transfer) dan jiajie [loan character). Kesemua kaedah tersebut dikenali secara tergolong sebagai liushu (six principles of writing). Mengenai sistem tulisan. hidup dan berkembang dan digunakan sehingga masa kini. Vietnam dan Korea. Selain bangsa Cina. tulisan Cina yang dikenali sebagai Hanzi (tulisan Han) telah dicipta berdasarkan kaedah xiang xing (lambang bergambar). . tetapi orang Cina hanya perlu mempunyai satu sistem tulisan yang tunggal yang boleh digunakan oleh semua orang Cina sebagai bahasa pengantar untuk berkomunikasi. Selain sebutan bunyi dan maksud. setiap tulisan Cina mempunyai bentuk yang istimewa. bersamaan dua kaedah yang berfungsi memperluaskan erti atau penggunaan sesuatu hurufCina.3 Bahasa dan Sistem Tulisan Cina Berdasarkan perbandingan dari segi bahasa. huiyi (lambang petunjuk fikiran) dan xing sheng (gabungan bentuk-bunyi). Bentuk tulisan Cina inilah yang telah menyumbang terhadap perpaduan bangsa Cina dan pembentukan kebudayaan Cina yang agung di dunia. zh'shi (lambang petunjuk).

di samping suku-suku bangsa yang lain selama beberapa ribu tahun maka terbentuklah suatu entiti bersepadu yang diberi nama bangsa Tionghoa (Zhonghua minzu) pada hari ini. iaitu . kedua. kumpulan Yan-Huang yang diwakili Yan Di dan Huang Di yang dikatakan berasal dari kawasan loes di Provinsi Shaanxi di bahagian barat China. berkahwin campur. melalui proses peredaran zaman dan kerjasama antara semua kaum. Seterusnya. yang mengandungi pelbagai kaum di negara China.17. kumpulan Feng-Yang yang tersebar di sekitar dataran-dataran yang terletak di bahagian timur China dan ketiga.2. 17.5 Pandangan Semesta dalam Tamadun Cina Pemujaan nenek moyang dan Tian di samping kepercayaan primitif.2. mereka memimpin suku-suku kecil di sekitar wilayahnya dan halaman 305 mendirikan negara yang berbentuk primitif. sehingga menjadi satu suku bangsa yang kuat. bersengketa dan berperang. maka terbentuk suatu bangsa Tionghoa dalam erti kata nation (rninzu) yang moden. kumpulan Miao-Man yang terdiri dari suku-suku bangsa di Selatan China. Menurut sejarahnya. China merupakan sebuah negara besar yang mengandungi masyarakat yang berbilang kaum. dan berintegrasi. terdapat tiga kumpulan bangsa yang terbesar pada zaman purba Cina iaitu pertama.4 Pembentukan Bangsa Tionghoa Dari aspek kenegaraan. Melalui penemuan arkeologi dan catatan-catatan sejarah purba negara China yang begitu banyak menunjukkan bahawa terdapat suku-suku yang berbilang kaum pada zaman Neolitik dan zaman purba yang berikutnya. Di kalangan suku-suku im mereka tiru-meniru. Menurut para sarjana China. Hasil daripada integrasi ketiga-tiga kumpulan bangsa utama yang tersebut di atas. Perkembangan ini merupakan asas kepada struktur pembentukan bangsa Tionghoa.

matahari. Dao diibaratkan sebagai ibu yang melahirkan serta memupuk makhluk sejagat {wanwu) dan ia juga merupskanprimordial (bentuk permulaan). tanaman. Perubahan yang berterusan ini diibaratkan sebagai pergerakan Dao. terhasillah dua kuasa dwikutub (bipolar) Yin dan Yang. kitab Yijing (The Books of Changes) pula menggunakan konsep Taiji untuk merujuk kepada kenyataan muktamad (ultimate reality). tiada sebarang batasan bagi diri Taiji. Dao dianggap prinsip agung yang merangkumi keseluruhannya {all embracing). Namun. tempat asal-usul semua makhluk. telah wujud di kalangan masyarakat Cina sejak zaman silam lagi. Konsep Tian atau langit sebagai makhluk unggul {supreme being) yang menguasai nasib seseorang telah wujud sejak dinasti Zhou (kkll23SM221SM). dengan semua makhluk berasal dan akan kembali pada akhir hayat mereka. Manifestasi kuasa Yin dan Yang serta lima unsur tersebut disifatkan sebagai proses pusingan atau putaran yang timbul dan tenggelam tanpa pengakhirannya. Tian juga membawa maksud prinsip tertinggi dalam alam semesta serta dalam konteks etika Konfusianisme. Menurut kitab ini.animisme iaitu pemujaan binatang. bintang. Fasa pertukaran bergilir-gilir dua kuasa dwikutub pula menghasilkan lima unsur {wuxing) yang menjadi asas kepada kewujudan semua benda {material). Konsep perpaduan antara Tian dengan insan {tian-ren hey!) pula terbentuk berdasarkan sesuatu pernyataan bahawa insan merupakan sebahagian daripada halaman 306 . Dalam kitab ini juga. sungai serta kuasa-kuasa lain yang dipercayai wujud dalam alam semula jadi. Di samping konsep Dao. Ini disebabkan kesemua fenomena tersebut akan berubah kepada kutub yang berlawanan apabila mencapai peringkat kemuncak. Dalam kitab Daoisme iaitu Daodejing pula. Menerusi perubahan Taiji. Tian disamakan dengan Daa Konsep Dao secara harfiah bermaksud jalan {the way).

Jalan Agung ini dipercayai hanya akan dapat dicapai apabila segala objek atau benda di dunia ini dikongsi atau dibahagi oleh semua pihak dengan adil serta saksama. Prinsip ini merupakan norma masyarakat yang dapat menyumbang terhadap pencapaian keharmonian sejagat sekiranya ia dihayati dan diamalkan sepenuhnya. Ini termasuklah yang tua akan dijaga dan yang muda dipelihara dengan sempurna di samping tiada perbuatan maksiat. Tahap pencapaian keharmonian masyarakat yang paling ideal ialah datong (The Grand Unity). nilai-mlai murni serta ketabahan hati yang mendorong mereka agar menghala ke Jalan Agung yang dicita-citakan itu.6 Falsafah dan Agama Cina . seorang pujangga Konfusian di zaman dinasti Han. Walaupun matlamat tersebut amat sukar untuk dicapai. mencuri atau pemberontakan yang berlaku di atas muka bumi tersebut. Datong merupakan Utopia Konfusian yang diibaratkan sebagai Jalan Agung.ciri keyakinan diri. namun Utopia Konfusian ini tetap menjadi pegangan bagi masyarakat Cina. Prinsip kesederhanaan atau zhongyong (The Golden Mean) pula merupakan pemikiran moral asas yang bersifat sederhana.2. 17. tanpa membazir dan digunakan demi kepentingan umum. dengan kesempurnaan hidup semua makhluk terpelihara. seimbang dan bersesuaian. Disebabkan hubungan antara insan dan Tian yang begitu rapat maka segala kesalahan yang dilakukan oleh kerajaan duniawi akan menghasilkan manifestasi fenomena luar biasa dalam alam semulajadi sebagai isyarat atau tanda kemarahan Tian dan amaran kepada kerajaan berkenaan. Dalam kitab The Doctrine of Mean dinyatakan bahawa pencapaian tahap pemusatan (centrality) dan keseimbangan akan mendatangkan keharmonian alam semesta dan bumi ini.Tian. Usaha berterusan untuk merealisasikan matlamat ini memaparkan ciri. Konsep ini terus mempengaruhl tradisi pemikiran orang Cina sehingga masa kini dalam proses perkembangan ketamadunannya. Konsep yang menggabungkan aliran pemikiran Yin-Yang dengan falsafah sosiopolitik Konfusianisme ini dikemukakan oleh Dong Zhongshu (kkl79SMkkl04SM).

Konfusianisme merupakan doktrin kenegaraan (state) yang merangkumi aspek- aspek falsafah, keagamaan dan sosiopolitik yang termaktub dalam pengajaran Konfusius (551SM-479SM). Asas Konfusianisme dikatakan berasal daripada tulisan-tulisan klasik yang diterbitkan atas nama Konfusius. Seperti yang terkandung dalam kitab Analects, pengajaran utama Konfusius menekankan pengamalan nilai dan sifat moral yang mulia, terutama mengenai perikemanusiaan (ren), kesusilaan (/;) dan ketaatan kepada ibu bapa (xiao). Kesemua nilai yang mulia ini diteladani orang yang bermoral dan bersikap mulia (junzi). Mencius (372SM-289SM), salah seorang pujangga agung Konfusianisme telah menegaskan sifat semula jadi manusia yang baik ketika dilahirkan. Oleh yang demikian, manusia dikatakan berpotensi untuk mencapai empat jenis sifat halaman 307 yang baik, iaitu perikemanusiaan (ren), kewajaran (yi), kesusilaan (li) dan keanfan (zhi). Buddhisme diasaskan oleh Siddhartha Gautama Buddha (kk 563SM483SM) di India pada kurun ke-6SM dan kemudiannya disebar ke negara China pada kurun Masihi yang pertama. Bagaimanapun, selepas disebarkan Buddhisme ke negara China, agama ini telah mengalami pelbagai pengubahsuaian dan sehingga menjadi suatu sistem keagamaan yang menyerapkan ciri-ciri kecinaan sehingga ia dikenali sebagai Buddhisme Cina. Namun begitu, asas pengajarannya tetap berkekalan iaitu penderitaan adalah berpunca daripada hawa nafsu yang merupakan akar kepada pelbagai masalah manusia. Hawa nafsu bagaimanapun, dapat dihindarkan dengan mengikuti Jalan Lapan Lapis Mulia atau Jalan Pertengahan (middle way) yang mengelakkan din daripada melakukan perbuatan melampau yang terlalu mengikut perasaan menurut ajaran Gautama Sidhartha Buddha. Jalan Lapan Lapis Mulia yang mengandungi lapan aspek penting dibahagikan kepada tiga bahagian iaitu pertama, panna (kebijaksanaan) yang meliputi pemahaman yang betui {Right Understanding) dan pemikiran yang betui (Right Thought); kedua, samadhi (penumpuan) yang meliputi pengucapan yang betui (Right Speech), tindakan yang betui (RightAction) dan cara hidup yang betui (Right

Livelihood); dan ketiga, sila (moral) yang meliputi usaha yang betui (Right Efford), pertimbangan yang betui (Right Mindfulness), dan tumpuan yang betui (Right Concentration). Daoisme pula diasaskan oleh dua orang pemikir agung Cina iaitu Lao Zi yang dilahirkan pada tahun 604SM dan Zhuang Zi (kk 369SM-2865SM) yang berpendapat bahawa pemeliharaan semula jadi serta konsep wuwei (non-action) atau melakukan perbuatan secara spontan dan tanpa sebarang usaha. Daoisme terbahagi kepada dua cabang yang utama iaitu pertama, pemikiran falsafah Dao (daojia) dan aliran keagamaan Dao (daojiao). Kitab Daoisme iaitu Daodejing merupakan sebuah karya klasik mistik bagi aliran keagamaan Dao kerana kebanyakan ayatnya yang nngkas, penuh dengan konotasi yang terbuka kepada pelbagai tafsiran selain menerangkan mengenai aspek metafizik Dao. Dao iaitu jalan (the way} yang mempunyai pengertian bahawa punca segala penjelasan yang tidak dilahirkan (unproduced) dan tidak dapat diperikan (inexpressible). Tahap pencapaian pengamalan Dao yang tertinggi ialah kembali semula dan bersatu dengannya. Moisme diasaskan oleh Mo Zi (kk 479SM-381SM). Antara konsep penting dalam pemikiran aliran ini termasuk aspek kasih sayang sejagat (jian'ai), mengecam sikap suka berperang (feigong) dan menyerah kepada nasib (feiming) dan mengutamakan golongan cerdik pandai (shangxian). Disebabkan penegasan aliran ini kepada sikap mengejar kepentingan (gongli), pengikutnya menentang konsep mandat tuhan yang dikemukakan oleh aliran Konfusianisme. Aliran Moisme menitikberatkan konsep nama dan penganalisisan mengenainya dan ini bermakna, aliran ini telah mempelopori analisis logik di negara China. halaman 308 Legalisme pula diasaskan oleh seorang ahli falsafah Cina, Han Fei Zi dan dilaksanakan semasa China di bawah pemerintahan dinasti Chin. Legalisme mengutamakan pemikiran sosiopolitik dan kekuasaan pihak pemerintah terhadap rakyatnya. Legalisme menyarankan pemerintahan berteraskan undang-undang adalah lebih baik daripada pemerintahan

teladan China.

seperti

yang

disarankan

oleh

Konfusius.

Aliran

ini telah

mengasaskan pembentukan kerajaan pusat autokrasi mutlak di negara

17.2.7 Institusi Politik dan Sistem Pemerintahan

Pemikiran politik tradisional Cina asasnya telah terbentuk sejak tempoh sebelum dinasti Qin (221SM-209SM). Antara aliran pemikiran politik yang terutama ialah Konfusianisme, Daoisme, Legalisme dan Moisme. Pusat pemikiran politik Konfusianisme berasaskan perhubungan sesama manusia (renlun) yang berperikemanusiaan dan bermoral. Pemikiran politik aliran Daoisme pula cenderung kepada fahaman anarki dalam erti kata moden pada masa kini. Pengikut pemikiran Daoisme menafikan bulat-bulat peranan institusi politik, sistem moral dan tatasusila yang begitu dititikberatkan oleh Konfusianisme. Sebaliknya Daoisme mencadangkan gaya pemerintahan tanpa menguatkuasakan sebarang usaha yang keras (wuwel) dan juga kehidupan secara primitifyang mengharmonikan diri dengan alam semesta. Pemikiran ini cuma menjadi penawar hati kepada mereka yang gagal dalam kerjaya sebagai pegawai kerajaan dan orang yang tidak berpuas hati dengan kenyataan hidup, tetapi tidak mendatangkan impak yang besar kepada sistem politik negara China. Aliran pemikiran yang memberi kesan sebenar kepada tempoh sebelum dinasti Qin yang huru-hara dan mengalami perubahan besar dari segi masyarakat dan politik China ialah Legalisme. Kedua-dua teori dan perlaksanaan Legalisme berjaya membawa pembaharuan yang menggantikan sistem pemerintahan feudal bercirikan pelbagai negeri atau jajahan (multistate) kepada sistem pentadbiran commanderies dan counties (junxian zhi) iaitu kerajaan birokratik terpusat (centralized bureaucractic government memperoleh kuasanya. Sistem birokrasi ini telah menyumbang kepada pengekalan pentadbiran dan kestabilan politik di sepanjang sejarah ketamadunan China. Aliran pemikiran politik Moisme pula menegaskan penyelarasan peraturan

dan pembentukan kekuasaan pusat (shangtong) itu, walaupun selari dengan kehendak lapisan pemerintah, namun pengajarannya yang menggalakkan berjimat-cermat (jieyong) dan melantik sesiapa yang berkelayakan dan berkemampuan (xuan xian yu neng) ke jawatan kerajaan, kadang-kadang sukar hendak dipatuhi sepenuhnya. Oleh sebab itu, pemikiran politik aliran Moisme kemudiannya diketepikan oleh pihak pemerintah. Bagaimanapun, selepas dinasti Qin (221SM-206SM) dan Han (206SM-220 TM), keempat-empat aliran pemikiran politik telah bersepadu. Namun, halaman 309 golongan pemerintah China biasanya menonjolkan pemikiran

Konfusianisme sedangkan menguatkuasakan pentadbiran negara menerusi pemikiran Legalisme. Pemikiran politik aliran Moisme dan Daoisme mungkin memainkan peranan yang membawa kepada ideologi pembaharuan atau menjadi batu api kepada permulaan satu-satu revolusi termasuk mewujudkan pemberontakan terhadap pemerintah. Namun begitu, selepas pihak pemberontak berjaya menguasai dan memimpin negara, ideologi yang merupakan cantuman Konfusianisme dan Legalisme itu tetap berkesinambungan dan memainkan peranan yang terpenting dalam sistem pentadbiran negara.

17.2.8 Keluarga dan Masyarakat Cina

Walaupun

sistem

kekeluargaan

masyarakat

Cina

tradisional

dan

organisasinya pernah mengalami pelbagai perubahan namun asas sistem keluarga yang memusatkan kuasa bapa (patriachy) dan nisab bapa (patrilineat) tetap berkekalan dan berlanjutan selama beberapa ribu tahun. Sistem kekeluargaan tradisional Cina berasaskan kuasa bapa ini telah terserap masuk ke dalam pelbagai aspek kehidupan sosial dan mendatangkan impak yang mendalam terhadap arah perkembangan kebudayaan Cina dan pembawaan (temperament) bangsa Cina.

Antara

ciri-ciri

masyarakat

yang

memperlihatkan

pengaruh

sistem

kekeluargaan Cina termasuk waris sebelah bapa dan pemerintah yang memusatkan kuasa bapa, kuasa suami yang tertinggi dan perhubungan suami isteri yang berjauhan, mementingkan anak lelaki berbanding anak perempuan, mementingkan pertalian darah dan kaum kerabat keluarga, penguasaan masyarakat berdasarkan pendidikan yang membezakan nama (mingfen) dan kedudukan sosial, dan kecenderungan nilai yang memuja autokrasi dan mengagung-agungkan zaman silam.

17.2.9 Orientasi Sistem Nilai dalam Tamadun Cina

Terdapat persetujuan agak ramai di kalangan cendekiawan bahawa tamadun Cina berorientasikan humanisme, iaitu manusia dianggap mempunyai kedudukan yang unggul dan memainkan peranan penting dalam alam semesta. Banyak sifat khas tamadun Cina dan nilai-nilainya, yang akan dinyatakan di bawah adalah hasil daripada humanisme antaranya transendensi dalaman, sifat sekular, moralisme sebagai ideologi, personalisme, hubungan manusia dengan alam semesta, institusi keluarga dan pendidikan diberi keutamaan, serta keharmonian merupakan nilai utama. Tamadun Cina amat berbeza daripada tamadun- tamadun lain yang berorientasikan teisme atau kepercayaan kepada satu Tuhan semesta sebagai pencipta dan pemerintah alam. Sungguhpun tamadun-tamadun berbeza dari segi orientasi pada peringkat nilai, manusia dapat berinteraksi dan bekerjasama atas nilai-nilai yang berbentuk sejagat. Walaupun orang Cina menganggap bahawa prmsip-prinsip moral serta nilai-nilai murni (Dao) berasal daripada Maha Agung (Tian), tetapi manusia sendiri halaman 310 mampu menjangkau segala kekangan duniawi lalu mencapai kebijaksanaan dan kesucian iaitu transendensi bergantung kepada ikhtiar orang perseorangan - transendensi dalaman. Hal ini dapat dibandingkan dengan tamadun-tamadun lain yang berdasarkan teisme dan mementingkan transendensi luaran.

Humanisme menyebabkan cara hidup orang Cina bersifat sekular iaitu memisahkan urusan duniawi dengan urusan keagamaan. Teokrasi tidak pernah dijadikan agenda atau pernah muncul sepanjang sejarah China, sebaliknya sisrem politik dan pemerintahan, sistem pendidikan dan institusiinstitusi yang lain dipisahkan daripada agama. Namun begitu, ini tidak bererti orang Cina tidak ada rasa takut kepada Maha Agung atau Tian. Masyarakat dan negara harus diperintah secara beretika. Keabsahan kuasa dan kewibawaan maharaja, menteri, pemimpin, guru dan ketua keluarga berasaskan moral yang tinggi sebagai ideologi. Kerajaan dan sistem politik berpadu dengan akhlak. Berkhidmat dalam kerajaan bermakna dipertanggungjawabkan mendukung akhlak dan menjadi pegawai kerajaan berakhlak tinggi. Kepentingan moral begitu dipentingkan sehingga timbul tanggapan menuntut ilmu yang mendalam tidak bermakna sekiranya tidak berakhlak. Berdasarkan transendensi dalaman, orang perseorangan harus berusaha sendiri untuk mempertingkatkan darjahnya dari segi kesarjanaan, kebijaksanaan dan akhlak. Dalam proses pembinaan diri ini antara aspek yang perlu diberi penekanan ialah disiplin diri, pengorbanan diri dan harga diri. Orang perseorangan mestilah mempunyai batin atau dalaman yang murni dan niat yang ikhlas. Adalah nyata bahawa yang mencirikan minda orang Cina ialah personalisme (penyendirian) dan bukannya egoisme atau individualisme yang agresif. Manusia dianggap berkedudukan tinggi iaitu di antara Tian dengan Di (langit dan bumi). Manusia dapat menyertai dan membantu proses perubahan dalam alam semesta. Manusia harus sentiasa menjalin hubungan yang harmoni dengan alam semesta supaya tercapai kesatuan antara kedua-duanya. Sistem etika Konfusianisme berasaskan pada keluarga yang merupakan institusi sosial yang terulung dalam tamadun Cina. Negara merupakan lanjutan daripada keluarga. Hubungan luar keluarga dianggap selaras dengan hubungan dalam keluarga.

Oleh sebab pegangan yang kuat dan teguh kepada humanisme, personalisme dan moralisme maka pendidikan yang beitradisi panjang diberi penghargaan yang tinggi. Golongan birokrat dan cendekiawan merupakan kelas sosial yang tertinggi kedudukannya, dan masyarakat menjunjung tinggi golongan guru dan pekerjaannya. Ibu bapa sedayaupaya berusaha untuk membiayai anak- anak kerana pelajaran merupakan satu-satunya saluran mobiliti sosial dalam masyarakat Cina tradisional. halaman 311 Keharmonian dititikberatkan dalam sebarang bentuk hubungan sama ada hubungan antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok, keluarga, komumti atau institusi, antara kelompok dan juga antara manusia dengan alam semesta. Keharmonian dianggap sebagai suatu nilai yang bersesuaian dengan humanisme dan moralisme. halaman 312

Bab 18

TAMADUN

CINA:

KESUSASTERAAN,

KESENIAN,

SAINS

DAN

TEKNOLOGI CINA

Teo Lay Teen Bahasa dan Sastera, Kesinambungan Budaya, Kepelbagaian Genre, Puisi, Nyanyian dan Muzik, Prosa Klasik dan Vernakular, Fungsi Moral dan Etika, Drama dan Nilai, Konfusianisme, Fiksyen, Budaya dan Adat resam, Muzik, Lukisan dan Kaligrafi, Seni Pembinaan, Sifat Berharmoni dengan Alam Semesta, Landskap, Tema Bermspirasi, Konsep Fengshui, Sains dan Teknologi, Sifat Konservatif, Astrononii, Matematik, Perubatan, Teori Yin dan Yang, Akupunktur, Kemerosotan Sains dan Teknologi Cina.

18.1 PENGENALAN

Tamadun

Cina

pada

dasarnya

merupakan.

sebuah

tamadun

berorientasikan agraria atau pertanian yang sangat dipengaruhi oleh keadaan cuaca dan sifat geografi dalam proses pembangunan dan perkembangan. Bagaimanapun, sebagai mana yang telah dibincangkan dalam bab terdahulu, proses pembangunan tamadun Cina mengambil masa yang panjang. Tamadun Cina telah melahirkan perkembangan pelbagai aliran falsafah, organisasi politik secara kompleks, serta sistem pentadbiran dan institusi sosial yang maju. Bab ini akan membincangkan mengenai beberapa aspek lain yang tidak kurang pentingnya dalam tamadun Cina iaitu bahasa dan kesusasteraan, kesenian, sains dan teknologi. halaman 313

18.2 BAHASA DAN KESUSASTERAAN CINA KLASIK

Sejarah kesusasteraan Cina bermula sekurang-kurangnya seawal kurun ke14SM dan pci-kembangannya berterusan sepanjang lebih daripada 3,000 tahun. Perkembangan kesusasteraan Cina ini tidak pernah menerima gangguan atau sekatan. Sifat ini khasnya disebabkan bahasa pengantar bagi sastera Cina klasik iaitu bahasa Cina telah mengekalkan identitinya dari segi lisan dan tulisan "walaupun negara China pernah diperintah oleh puak asing seperti orang Mongol (dinasti Yuan, 1279-1368) dan orang Manchu (dinasti Qing, 1644-1911). Tulisan Cina pada dasarnya bersifat grafik dan bukan fonetik (non-phonetic); dan sifat ini menjadikan bahasa Cina kurang sesuai untuk digunakan dalam usaha mentranskripsikan bahasa lain. Dengan ini ia tetap tidak berubah dan seterusnya meninggalkan penyebarannya. Sifat bahasa Cina yang bukan berabjad-fonetik (alphabetic-phonetic) bermakna huruf-hurufnya tidak menunjukkan bunyi sebutan. Bahasa Cina boleh disebut dalam kelainan cara dari segi fonologi mengikut tempat atau beberapa kesan terhadap kesusasteraan Cina dan

mengikut kesesuaian selaras dengan perubahan zaman-zaman dalam sejarah Cina. Namun begitu, maksud sesuatu huruf tetap sama tidak kira dalam diaiek apapun ia disebutkan atau dipertuturkan. Maka itu kesusasteraan Cina dapat dinikmati dan dihayati oleh semua yang mengenali huruf Cina. Sesebuah karya klasik Konfusius misalnya, boleh dibaca dalam apa jua diaiek tanpa menjejaskan maksudnya. Sifat bahasa Cina ini mengekalkan kesinambungan budaya Cina dan membolehkan kesusasteraan Cina klasik terus menjadi aset budaya masyarakat Cina yang amat bemilai.

18.3 KEPELBAGAIAN GENRE SASTERA CINA KLASIK

18.3.1 Puisi

Antologi puisi Cina yang terawal bertajuk Shijing (Klasik Puisi). Antologi ini mengandungi 305 buah nyanyian kuil, nyanyian istana dan nyanyian rakyat yang wujud pada tempoh antara zaman Zhou Barat (kurun ke-11SMP771SM) hingga zaman Musim Bunga Musim Luruh (770SM-476SM) dan dikumpul dari kawasan Lembah Huanghe. la dipercayai disusun pada lebih kurang masa Konfusius (551SM-479SM). Puisi-puisi dalam antologi ini penuh dengan pelbagai idea dan teknik kesusasteraan yang menjadi contoh dan member! inspirasi kepada penyajak serta penulis generasi kemudian. Shijing bersama empat klasik lain iaitu Yijing (Klasik Perubahan), Shujing (Klasik Sejarah), Liji (Rekod Ritual) dan Chun qiu (Klasik Musim Bunga dan Musim Luruh), dikenali sebagai Wujing (Lima Klasik) dan sejak kurun ke-2SM ianya sangat dihormati oleh sarjana- sarjana Cina. Puisi yang terkandung dalam Shijing pada asasnya dinyanyikan dengan iringan muzik. Sesetengah puisi, terutamanya puisi kuil juga diiringi oleh tarian. halaman 314 Pada keseluiuhannya kebanyakan puisi dalam Shijing mementingkan elemen lirik lebih daripada elemen naratif. Rima akhir diutamakan untuk mencapai kesan muzik dan tidak bergantung kepada penggunaan

kecantikan retorik. Puisi dalam Shijing mempunyai fungsi politik dan sosial selain daripada fungsi sastera. la digunakan dalam pertemuan rasmi; raja dan pegawai diplomatik menyanyikan puisi sebagai pembayang bagi sesuatu keadaan sebenar atau untuk menyatakan maksud sebenar. Chu ci (Nyanyian Chu) yang juga berasal dari muzik dan tarian dianggap mewakili antologi puisi Cina awal dari selatan di sekeliling kawasan Sungai Yangzi. Puisi-puisi yang berasal dari kawasan selatan ini menunjukkan pola irama yang agak berbeza daripada Shijing, misalnya baris-bans lebih panjang dan kurang tetap menyebabkan puisinya lebih sesuai dideklamasikan. Mulai dari Shijing hmgga ke Chu ci, puisi Cina klasik kian matang dan sempurna. Dmasti Tang (618-907) menyaksikan kemuncak perkembangan genre ini. Keadaan politik dan ekonomi yang stabil khasnya pada tahap permulaan zaman ini menggalakkan perkembangan puisi Cina klasik mencapai tahap keemasan. Puisi yang telah dihasilkan tiada tandingan dari segi kuantiti dan kualiti. Quan Tangshi (Koleksi Lengkap Puisi Tang) mengumpulkan jumlah puisi lebih kurang 50,000 buah, hasil ciptaan dari 2,000 atau lebih orangpenyajak, termasuk penyajak agung seperti Li Bai, Du Fu dan Bai Juyi. Bentuk puisi utama yang wujud dalam sejarah puisi Cina klasik seperti jueju (puisi empat baris) dan lu shi (puisi lapan baris) juga telah mencapai tahap kematangan. Puisi- puisi ini dihasilkan dan ditulis dengan menggunakan pelbagai terna. Bagi orang Cina, skop genre shi, yang biasanya diterjemahkan puisi, adalah sangat terhad. Sebenarnya yang boleh kita klasifikasikan di bawah golongan genre puisi wujud dalam banyak bentuk selain bentuk shi. Balada misalnya, begitu banyak jumlahnya. Kebanyakan teks drama juga mengandungi nyanyian dalam bentuk puisi. Yang harus diberi perhatian ialah sejenis puisi yang timbul dari nyanyian penghibur dan digubah dalam rangkap berlainan panjang mengikut bunyi atau suit muzik tertentu dikenali sebagai lirik ci. Di bawah usaha sebilangan penulisan ci yang berbakat seperti Liu Yong, Su Shi, Li Qingzhao, Zhou Bangyan dan Xin Qiji, bentuk ini mengambil tempat shi pada zaman pemerintahan dinasti Song (9601279) untuk menjadi genre yang paling popular dan representatif.

Ringkasnya, bolehlah kita simpulkan di sini secara keseluruhannya, puisi Cina klasik mempunyai ciri-ciri tersendiri. Antara ciri yang hams diberikan perhatian ialah pertama, puisi Cina berhubungan rapat dengan muzik; kedua, bersifat kompak (padat) dan singkat, panjangnya kadang-kadang serupa dengan sepucuk telegram; ketiga, puisi naratif atau deskriptif yang boleh dikatakan panjang mengikut standard sastera lain di dunia ini sangat kurang, dan epik tidak wujud; dan keempat, puisi mempunyai fungsi sosial dan politik selain fungsi sastera. halaman 315

18.3.2 Prosa

Garis pemisah antara puisi dengan prosa kurang jelas. Ini dapat dilihat khususnya dalam tiga jenis genre. Bentuk fu, genre representatif bagi dinasti Han (206SM-220) misalnya, menunjukkan sifat puisi bercampur prosa. Ini menjelaskan mengapa/M diberi label berlainan seperti prosa bersifat puisi (poetic prose), prosa berima (rhyme prose), rapsodi (rhapsody), puisi bersifat prosa (prose poetry) dalam bahasa Inggeris. Genre lain dalam kumpulan ini termasukpianwen (prosa selari) iaitu sejenis prosa berirama iaitu syarat-syarat tertentu khasnya mengenai kecantikan retorik dikenakan, dan bagu wenzhang (eight-legged essay), yang merupakan kayu pengukur paling utama dalam menggredkan calon peperiksaan perkhidmatan awam. Prosa jenis bagu ini mensyaratkan penults perlu mematuhi pelbagai syarat dari segi kandungan dan bentuk apabila menulis. Prosa jenis bagu begitu dominan dalam bidang penulisan Cina selama berabad-abad (1487- 1901). Prosa klasik, atau dikenali guwen, adalah dominan dalam sastera Cina klasik. la menggunakan bahasa klasik. Terdapat juga prosa vernakular, atau haihuawen, yang ditulis dalam bahasa pertuturan (percakapan). Prosa klasik berdasarkan standard dan stall karya pakar zaman purba, khasnya klasik-klasik Konfusius dan karya ahli falsafah zaman awal sebagai model. Bahasa klasik adalah jauh berbeza dan bahasa pertuturan sehan-hanan

Drama Cina yang paling menarik ialah jenis zaju. sebuah buku sejarah mempunyai penulisan prosa yang terbaik sekali bagi zaman dinasti Han (206SM-220SM). Bahasa percakapan. prestij tradisi lama mulai merosot di bawah pemerintahan Mongol. Buku ini diberi nilai sastera yang amat tinggi dan mempunyai pengaruh besar terhadap bukan sahaja prosa. khasnya sarjana Konfusian. sejenis bentuk sastera berbentuk puisi .kerana la sukar untuk difahami atau dikuasai. Prosa vernakular yang ditulis dalam bahasa sehari-hari itu dipandang rendah.Qin yang indah sekali. di mana penakluk asing mendirikan pusat pentadbiran mereka. Zhuang Zi (Zhuang Zi juga nama penulis) boleh dikatakan prosa pra.3 Drama Drama Cina berkembang agak lewat. Satu daripada tujuan penulisan prosa adalah untuk 'menyampaikan dao'.3. menjadi satu persekitaran yang unik dengan aktiviti sastera yang bukan konvensional seperti drama berkembang. tetapi juga novel dan drama hari kemudian. dan kawasan utara China. atau menunjukkan jalan atau cara dari segi moral dan etika. tidak ditegaskan dalam tradisi Cina. walaupun lebih mendekati kegunaan biasa. Manakala Shiji (Rekod Sejarah) hasil Sima Qian. bahasa klasik telah menjadi medium bagi hampir semua penulisan prosa disebabkan ia adalah bahasa yang dikhaskan dalam peperiksaan rasmi dan juga kerana penghormatan tradisional yang ada pada pencapaian budaya zaman dahulu. Pada dinasti Yuan (1279-1368). Bagaimanapun. Kecemerlangan Shiji terletak kepada sifatnya sebagai model percantuman sejarah dan kesusasteraan. juga mempunyai rungsi sosial dan politik. Berlainan dengan prosa di Barat. Bagi seorang sarjana tradisional. sesebuah prosa yang berkualiti harus bermanfaat dari segi moral dan etika. dan dielakkan dalam penulisan sastera sehmgga kurun ke-13 dan ia mulai diguna oleh penulis drama dan fiksyen. prosa Cina seperti puisi purba. halaman 316 18.

Dengan ini zaju bukan sahaja member! hiburan tetapi juga berperanan sebagai pengkritik sosial yang berjaya mendapat konsensus dan simpati penonton. kunqu Juga amat menarik. Bentuk drama ini berdominan sejak kurun ke-16 sehingga ke-18 dan merupakan kegemaran golongan pujangga kerana stall nyanyiannya halus dan muziknya bergaya. mengkritik kelemahan pegawai Mongol yang menerima rasuah sehingga mengakibatkan seorang suri rumah dihukum mati tanpa melakukan apa-apa kesalahan. drama rakyat dan berlainan daerah mula berkembang dan semakin popular sehingga akhirnya dipentaskan di pentas. Dari sini. Menjelang lewat kurun ke-18. jie (kesucian seseorang wanita) dan yi (keadilan). Seperti yang dibincangkan di atas. Pelbagai tema dihasilkan dan terkandung dalam karya-karya drama. prinsip moral Konfusius terkandung di dalam drama Cina tradisional.pentas di Beijing. Secara keseluruhannya. lebih panjang dari segi skop iaitu biasanya berjumlah tiga sehingga empat puluh adegan (babak) dan lebih fleksibel dari segi muzik dan nyanyian. menyanjung cinta bebas melalui pelukisan watak utama sebagai berani menentang tradisi lama dalam hal perkahwinan. Sebagai contoh. Karya lain seperti drama Xixiangji (Percintaan Kamar Barat) hasil penulisan Wang Shifu. . Terdapat penulis-penulis yang menghasilkan karya dan menggunakan karya mereka sebagai saluran untuk mengeluarkan perasaan tidak puas hati atau sebagai alat kritikan. xiao (penghormatan terhadap ibu bapa). kegiatan drama ini akhirnya melahirkan opera Cina yang menjadi salah satu kegemaran ramai masyarakat Cina sehingga masa kini. Chuanqi yang berkembang semasa zaju. drama Dou'er yuan (Ketidakadilan Dou'er) karya Guan Hanqing.yang digubah mengikut suit muzik tertentu dan bersemarak pada zaman Yuan. Zaju banyak menyokong nilai-nilai Cina tradisional khasnya nilai seperti zhong (kesetiaan). Tanggungjawab terhadap ibu bapa dan suami atau taat setia kepada tuan atau ketua adalah nilai yang berulang kali disalurkan dalam karya-karya drama. Selain chuanqi. Drama jenis lain yang harus diperkenalkan ialah chuanqi. drama Cina lebih berkecenderungan menekankan nilai-nilai etika berbanding agama.

Contoh terbaik ialah Sanguoyanyi (Roman Tiga Negara).Drama bertujuan mendukung kelakuan baik dan memberi amaran atau berwaspada terhadap perbuatan-perbuatan jahat. dan percakapan sia-sia. Sesebuah drama Cina yang tipikal akan berakhir dengan mesej yang mengatakan halaman 317 sesiapa yang berbuat baik akan mendapat ganjaran dan sebaliknya. pada zaman awal dinasti Song (960-1279) perkembangan cerita dalam bahasa harian telah mulai wujud. 18. Walau bagaimanapun. Sebahagiannya adalah dalam bentuk roman sejarah.3. Konsep tragedi seperti yang terdapat di Barat yang menegaskan bahawa manusia tidak berupaya memahami atau menguasai kuasa alam semesta tidak mendapat tempat dalam drama Cina. kedudukan fiksyen tidak setanding dengan puisi atau prosa yang selama ini bukan sahaja mempunyai fungsi sastera tetapi juga berperanan sebagai pendukung prinsip-prinsip moral etika dan juga sebagai alat politik. Istilah Cina bagi merujuk genre ini ialah xiaoshuo bermaksud percakapan kecil. Roman sejarah seperti Sanguo yanyi mengandungi maklumat-maklumat dan bahan-bahan yang begitu menarik bagi penulis drama Cina. selanjutnya mencapai tahap kematangan dan kegemilangan pada zaman dinasti Yuan (1279-1368). Ternyata. Hasil karya berbentuk fiksyen begitu banyak dicipta dan kebanyakannya merupakan naratif yang panjang.4 Fiksyen Disebabkan cerita-cerita yang ditulis adalah dalam bahasa vernakular maka golongan terpelajar tradisional yang memandang tinggi stall klasik secara rasmi tidak menganggap fiksyen bernilai untuk diberi taraf sastera. dinasti Ming (1368-1644) dan dinasti Qing (1644-1911). sebuah roman berdasarkan cerita yang telah lama tersebar di kalangan rakyat mengenai perebutan kuasa tiga buah negara pada akhir kurun ke-2. Beberapa fiksyen mempunyai nilai yang amat tinggi misalnya Honglou meng (Mimpi . yang jahat akan menerima hukuman.

4. Bertepatan dengan penerimaan Buddhisme natijah dari interaksi dengan tamadun India maka terdapat pengaruh unsur-unsur agama ini yang jelas. karya Shuihu zbuan (Kisah Pinggir Air). 18. Antara contoh terbaik ialah Xiyou ji. dan menyokong perubahan misalnya. yang menceritakan dengan penuh imaginasi perjalanan seorang sami Cina ke India untuk mendapatkan kitab suci Buddha.Loteng Merah). Fiksyen Cina kadangkala digunakan sebagai alat untuk menggambarkan dunia Utopia. Fiksyen Cina berkembang di atas dasar tradisi mencerita {story-telling) zaman lebih awal iaitu penglipur lara telah meniru format dikir agama Buddha untuk menyampaikan cerita mereka. terdapat juga halaman 318 fiksyen yang temanya telah diilhamkan oleh catatan agama Buddha. la merupakan sebuah novel dengan pencapaian sangat cemerlang kelihatan dari segi perwatakan dan pelukisan gambaran yang mendalam serta bermaklumat tentang kehidupan dan adat resam orang Cina.4 KESENIAN CINA 18. Terdapat fiksyen mengenai keghaiban seperti Xijouji (Perjalanan ke Barat) dan ada juga yang merupakan mengenai pornografi seperti/w PingMei (Emas Vas Plum). Selain daripada cara penyampaian. yang melukiskan kehidupan dan nasib sebuah keluarga besar pada zaman dinasti Qing. walaupun buku ini juga mempamerkan sudut gelap masyarakat Cina yang penuh dengan rasuah dan keruntuhan moral. Nilai terbesar novel China boleh dilihat dari aspek bahawa kebanyakannya member! wawasan mendalam tentang budaya dan adat resam orang Cina pada zaman sesuatu novel itu ditulis.1 Muzik Klasik .

Pada dasarnya bahan-bahan ini termasuk logam. Perbincangan dan rujukan terhadap muzik juga terdapat dalam buku-buku klasik seperti Li ji (Rekod Ritual) yang bertarikh pada kurun ke2SM dan Shi jing. kayu. Pemikiran bahawa muzik harus berharmoni dengan alam semesta bukan sahaja wujud dalam legenda. Bukti dokumentasi menunjukkan bentuk muzik Cina yang wujud tidak terbilang jumlahnya dan aktiviti penciptaan muzik Cina yang awal melibatkan kegiatan di istana. kulit. Maharaja Huang Di (maharaja legenda yang dikatakan salah satu maharaja terawal yang wujud di dalam sejarah Cina) telah menghantar orang untuk mencari paip buluh. rekod Cina menyatakan bahawa lebih kurang pada tahun 2697SM. bahan muzik ini telah hilang dan yang masih dapat dilihat hanya bahan yang wujud sejak dari zaman dinasti Song. genderang. Dalam bab "Yue ji" (Rekod Muzik) yang terkandung dalam buku Liji telah direkodkan komen bahawa muzik adalah hasil harmoni langit dengan bumi. Alat-alat muzik Cina dikategorikan mengikut bahan akustik yang digunakan dan cara sesuatu alat itu dimainkan. tanah liat.Muzik Cina klasik adalah antara sistem muzik yang paling lama dan paling berkembang dalam dunia ini. dan Jumlahnya sudah sama dengan jumlah kesemua bahan sistem muzik utama dalam sejarah Eropah. Konfusius memberi pendapat yang sama. perayaan rakyat dan peristiwa yang berkaitan dengan agama. sutera. mengatakan bahawa muzik teragung kepada kategori meniup. . Berdasarkan cara sesuatu jenis alat muzik ini dimainkan muzik Cina memetik dapat dan diklasifikasikan menggesek. Tokoh-tokoh seperti Konfusius juga mempunyai minat terhadap muzik dan menimbulkan teori muzik yang lebih khusus serta prinsip estetik tentang muzik. Mengenai asal-usul muzik Cina. Namun begitu. batu. labu dan buluh. Sistem melodi (tune) muzik Cina klasik adalah kompleks. Palp buluh yang dicari ini dikatakan boleh mengeluarkan bunyi serupa dengan bunyi burung phoenix dengan tujuan mendapatkan muzik yang berharmoni dengan alam semesta. Tanggapan bersifat kosmologi ini memang bukan kepercayaan karut tetapi merupakan pemahaman mendalam mengenai fungsi budaya muzik dalam dunia manusia.

Muzik Cina tersebar ke Korea sejak zaman pemerintahan dinasti Song (960-1279) dan masih digunakan serta dikekalkan sebagai muzik sembahyang sehingga masa kini. muzik dan pihak pemerintah adalah saling membayangkan atau lengkap melengkapi. Pada pendapat beliau. Beliau juga menghuraikan tentang pemilihan muzik yang bersesuaian demi menyempurnakan seseorang berbudi pekerti dari segi moral. Sifat yang suka berpura-pura dan menipu tidak mungkin dapat berterusan. iaitu kesedihan. kepuasan. mengiktiraf peranannya dalam memberikan perkhidmatan dan membuat sumbangan halaman 319 terhadap pembentukan dunia yang bersifat teratur dan bermoral.adalah muzik yang berharmoni dengan alam sekitar. ketaatan dan kecintaan dapat mempamerkan sifat benar seseorang. Pengaruh muzik Cina pula dapat dilihat terhadap tamadun-tamadun lain terutama sekali muzik Korea dan Vietnam natijah daripada interaksi antara tamadun. Manakala di Vietnam. kegembiraan. Selain itu. misalnya muzik dari Iran juga banyak mempengaruhi muzik Cina melalui aktiviti perdagangan dan penyebaran agama Islam ke China pada abad ke-8. Hanya manusia yang bersifat unggul (superior) dan yang berupaya memahami muzik mempunyai kelengkapan memerintah. Kedatangan muzik India melalui penerimaan agama Buddha telah memberikan kenikmatan muzik yang berlainan. muzik Cina juga menggabungkan pelbagai corak muzik kaum minoriti dari seluruh negara China. Muzik. Cerita yang terkandung dalam muzik Vietnam banyak diambil daripada sejarah dan legenda Cina. dan melalui harmoni ini dapat memulihkan keadaan dunia fizikal. Muzik bercorak Asia Tengah dan Asia Barat. Konfusius meletakkan muzik berkedudukan (status) penting. kemarahan. melalui pemaparan enam jenis emosi. . corak muzik Cina klasik banyak dipelajan dan sebahagian dan peralatan muzik berasal dari negara China.

Terdapat pakar kaligrafi yang cemerlang dan unggul di antaranya ialah Wang Xizhi (321-379). kuil-kuil. Kertas yang diguna ialah sejenis kertas xuan yang mudah menyerap dakwat. salinan spesimen kaligrafi dari pakar kaligrafi yang terkenal dibuat dalam bentuk buku untuk ditiru oleh para pelajar. Terdapat enam jenis stail tulisan yang masih digunakan masa sekarang walaupun ada di antaranya yang hanya digunakan untuk tujuan spesifik.2 Kaligrafi Berbanding dengan bentuk kesenian yang lain. termasuklah pertama. contoh kaligrafi lebih tersebar meluas. Berbanding dengan sent lukisan. Dakwat dibekukan dalam bentuk batang pendek dan akan digosok pada batu dakwat bersama sedikit air sehingga mendapat halaman 320 kekonsistenan yang betui sebelum menulis. Kaligrafi Cina telah menghasilkan banyak stall tulisan yang telah dikembangkan. lishu iaitu sejenis stall yang dikembangkan pada asalnya untuk kegunaan kerani.4. kaligrafi diberi penghormatan yang paling tinggi di negara China. Skrol yang tergantung berpasangan dan mengandungi tulisan sepadan hampir dapat dilihat di seluruh tempat. Empat stall tulisan lebih biasa digunakan masa kini. tulisannya lebih . kertas.18. stall biasa atau kaishu iaitu setiap pergerakan berus dan garis (stroke) ditulis dengan jelas. berus. papan tanda. rusa atau serigala dan adalah tajam di hujung. untuk memkmati seni im Juga memerlukan kualiti seseorang yang tinggi dan murni serta sensitiviti estetik yang luar biasa. dan kadang-kadang sutera. kedua. Kaligrafi dianggap mempunyai keunikan dalam membayangkan kemurnian dan kualiti seseorang ahli kaligrafi dari segi pemupukan personaliti. gerbang kehormat. Inskripsi dijumpal di mana-mana sama ada dalam bentuk batu bersurat yang terletak di pintu tembok. Kaligrafi menggunakan bahan-bahan antaranya dakwat. tiang bangunan dan di rumah-rumah. Sebagaimana usaha menghasilkan kaligrafi. Dalam sistem pendidikan lama. Berus diperbuat daripada bulu kambing.

Jenis kaishu ialah stall yang biasa digunakan dalam buku cetakan. dengan impuls. Dari segi teknikal. poise sejenak. kaligrafi Cina amat bergantung kepada kemahiran dan imaginasi seseorang pakar kaligrafi untuk menghasilkan bentuk garis yang menarik lalu menggubah struktur yang cantik berdasarkan garis-garis ini. caoshu atau stall rumput yang telah mendapat namanya berdasarkan rupa bentuk iaitu rumput ditiup angin yang nampaknya berselerak tetapi pada hal adalah teratur. iaitu alam semula jadi. Sebagai mana ranting pokok yang hidup adalah bernyawa. dengan variasi bentuk dan struktur tidak dibenarkan. Pada masa yang sama seseorang pakar kaligrafi juga perlu menjaga ruang di antara stroke berseimbangan dan ini merupakan satu teknik yang hanya dapat dicapai hanya selepas berlatih dalam tempoh masa yang lama. setiap garis dalam sebuah kaligrafi yang halus juga mempunyai tenaga benda hidup. bahkan ia boleh disamakan dengan gerak-geri dalam sebuah tarian yang dikoordinasikan dengan penuh kemahiran. Inspirasi asas bagi kaligrafi Cina sama dengan semua jenis seni Cina. dan interaksi yang penuh kekuatan bergabung untuk menghasilkan satu kesempurnaan seimbang. Kecantikan sesebuah kaligrafi tidak dinilai secara perkataan demi perkataan tapi dibuat terhadap keharmonian yang ditunjukkan oleh keseluruhan hasil. Usaha ini hams dijalankan tanpa sebarang percubaan dengan sengaja untuk memperelok atau menggelapkan stroke-stroke tertentu. Ini adalah sangat berbeza daripada garis hurufyang terdapat dalam bahan cetakan. momentum. Caoshu pula hanya dapat difahami oleh pakar kaligrafi yang telah mahir dalam seni ini dan bukan satu stall yang sesuai untuk kegunaan biasa. tidak mentoleransikan sifat ketetapan. dengan ini menghasilkan tulisan yang bersifat kurang teratur. . ketiga. Sebuah kaligrafi yang baik bukanlah satu susunan bersimetri bagi bentuk konvensional. xingshu atau stall berlari iaitu bentuknya seakan-akan kaishu tetapi tangan seperti berjalan cepat atau bergerak dengan laju apabila menulis. dan keempat.berbentuk segi empat. Pakar kaligrafi Cina terutama pakar caoshu. dengan pergerakan berus dan garis berdatar lebih panjang sedikit daripada pergerakan berus dan garis tegak.

bahan yang sama digunakan sebagai mana yang digunakan oleh ahli kaligrafi Cina. lukisan mempunyai hubungan yang rapat dengan kaligrafi dan juga puisi. Berdasarkan cara penyampaian. dan membawa peminat ke dalam dunia alam semula jadi serta bersatu dengannya. tetapi mereka hanya meminjam bentuk-bentuk gunung. batu. Dalam lukisan Cina. Aspek seperti perspektif dan cahaya tidak penting. Apabila melukis landskap.halaman 321 18. Kebanyakan lukisan Cina dilukis dengan menggunakan dakwat monokrom. Kebanyakan pelukis bukan sahaja mahir melukis tetapi juga merupakan sarjana dan pakar kaligrafi antaranya Su Dongpo (1037-1101) pada zaman dinasti Song. Xieyi merupakan pendekatan asas lukisan Cina. Sebuah lukisan Cina merupakan kombinasi sent puisi. burung atau bunga mengikut rupa bentuk sebenar tetapi hanya menunjukkan sifat paling penting (essence) objek-objek ini mengikut pengalaman dan fahaman sendiri. Teori estetik xieyi menitikberatkan sentimen dan mengabaikan realisme. lukisan dan juga seni ukir cap (seal engraving). jarang pelukis xieyi melukis tempat yang benar-benar wujud. Seseorang pelukis perlu memastikan terlebih dahulu mengenai apa yang . sungai. mereka perlu membuat lukisan landskap yang digemari mereka sebagai landskap. kaligrafi dan lukisan'. xieyi (bebas tangan/freehand brushwork) dan kedua.4. kaligrafi.3 Seni Lukis Dalam tradisi Cina. serangga. Qi Baishi. Biasanya sebuah puisi yang berkaitan dengan sesuatu lukisan ditulis di sudut ruangan kosong supaya mencapai tahap 'kesatuan di antara puisi. pokok untuk dijadikan alat menyatakan perasaan dan idea mereka. pelukis Cina terkenal pada masa moden misalnya. lukisan Cina tradisional boleh dibahagikan kepada dua kategori iaitu pertama. tidak melukis udang. gonghi (menggunakan garis halus dan teliti dengan memberi perhatian kepada butir-butir). Walaupun mereka mengelakkan dari memberi gambaran tepat.

halaman 322 Bagaimanapun. biasanya puisi dan cap merupakan bahagian komposisi yang juga diperlukan.ingin dilukiskan supaya tidak berlaku kesilapan atau kesalahan apabila melukis dan beliau perlu menyiapkan hasil lukisan dengan penuh keyakinan. Bentuk lain ialah kipas dan lembaran album. Lukisan Cina di peringkat awal dihasilkan oleh tukang-tukang lukis yang tidak diketahui namanya untuk kegunaan istana dan keluarga feudal. Keyakinan dan kemahiran ini hanya dapat diperolehi melalui latihan yang panjang dan berdasarkan pengalaman. dan dianggap tidak ada konsep seni. Format lukisan biasanya dalam bentuk skrol panjang yang digantung secara tegak atau skrol tangan melintang yang berbeza panjangnya. Sedangkan tukang lukis istana dan profesional lebih cenderung kepada sifat realisme pelukis pujangga mengabaikan pencapaian ketepatan dari segi visual (visual accuracy). Percubaan untuk menyampaikan lebih daripada apa yang diperlukan akan menyebabkan sesuatu lukisan itu dikritik sebagai kasar. Bagi seorang pelukis pujangga. Kriteria menilai lukisan berdasarkan kriteria sama yang digunakan untuk menilai kaligrafi. sedikit bayangan adalah mencukupi. . tulisan. tandatangan pelukis. kadang-kadang sepanjang lima belas meter. Dalam lukisan mereka maksud sebenar disampaikan secara tersembunyi kerana bukan semua maksud hams dikatakan. selepas dinasti Han (206SM-220SM) konsep seni halus (fine art) mulai wujud sebagai hasil kegemaran waktu lapang bagi golongan atasan yang berpendidikan. Sesuatu lukisan yang bernilai harus menunjukkan pergerakan berus yang penuh dengan tenaga (vitality) dan perasaan (expressiveness) serta komposisi yang bersifat harmoni secara keseluruhan. kelajuan serta kemahiran menguasai teknik lukis. Bagi seseorang peminat lukisan Cina. Lama-kelamaan satu tradisi wujud iaitu pelukis pujangga amatur ini kian terpisah dengan tukang lukis istana dan tukang lukis profesional yang menjual lukisan mereka untuk tujuan mendapat keuntungan.

Buluh menandakan semangat seorang sarjana yang mungkin dibengkok oleh sebab keadaan tertentu tetapi tidak boleh dipatah. Boleh dikatakan kebanyakan lukisan Cina bersifat simbolik. kawasan bandar. seni lukisan bukan dihasilkan dengan maksud untuk menggambarkan kesemuanya ini dan objek yang tidak bernyawa jarang dilukiskan. perhubungan antara manusia sangat penting dalam negara China. Batu dan sungai dianggap seperti bernyawa dan merupakan manifestasi kuasa yang tidak dapat dilihat dalam alam semesta. kekerasan. sudut gelap dalam kehidupan dan kebogelan jarang menarik minat pelukis Cina. Oleh itu. tema lukisan Cina adalah terhad dan tidak dianggap menyeluruh. Jadi satu tema biasa bagi lukisan figura ialah berkenaan dengan para lelaki yang berbudi bahasa menikmati aktiviti ilmiah bersama atau berkenaan perpisahan dan pertemuan semula para pegawal kerajaan.Berbanding tema dalam lukisan Barat. simbol Konfusian bagi kesucian dan kehalusan budi pekerti. perasaan dan jiwa seseorang pelukis. Subjek seperti peperangan. Bunga plum pada musim sejuk yang berbunga juga dalam cuaca saiji melambangkan semangat atau kehalusan kualiti yang tidak akan tunduk dilihat dari segi politik. dan itik mandarin yang selalu berpasangan menunjuk kepada kesetiaan suami-isten. Bagi orang Cina. Sifat simbolik ini menjadikan lukisan Cina sebagai satu perantara paling baik yang membayangkan personaliti. Selam itu juga terdapat lukisan potret dan figura. Lukisan yang hanya mementingkan bentuk juga tidak ada tempat kerana orang Cina tidak menerima lukisan yang bentuknya cantik tetapi temanya tidak memberikan manfaat dari segi keimanan dan akhlak. Lukisan landskap merupakan jenis lukisan utama. dan pokok pain tua yang berbonjol-bonjol mewakili sifat bertahan dalam persekitaran politik yang keras atau semangat usia tua yang tidak dapat ditakluk. Dalam konteks ini. kematian. Lukisan mengenai tumbuh-tumbuhan dan binatang-binatang juga digeman. burung jenjang bersimbolik hidup panjang. kebanyakan pelukis Cina memberi fokus kepada menyatakan kesedaran halaman 323 . Simbol paling popular yang diambil dan dunia tumbuh-tumbuhan ialah orkid.

Lukisan Korea dan Jepun mempunyai kesan corak seni lukis dinasti Tang. Seni lukis Cina juga dipengaruhi oleh agama Buddha sejak zaman dinasti Han. terutamanya lukisan landskap. Kaligrafi dan lukisan Cina memberi kesan terhadap seni Asia Timur. Dalam lukisan. Pelukis juga suka melukis objek kecil dalam alam sekitar seperti buluh. tumbuhan. bunga. iaitu Korea dan Jepun yang masih mengekalkan tulisan Cina kuno sebagai tulisan klasik mereka. . Seni kaligrafi telah disebarkan ke Korea dan Jepun pada zaman dinasti Tang. juga mempunyai fungsi sosial dan moral. seni khat dengan tulisan Arab bercorak Islam telah bersatu dengan seni kaligrafi Cina untuk menghasilkan sent khat bersifat Cina beragama Islam. Bukan semua lukisan Cina berkecenderungan Daois. burung. Kesan corak Lingnan shanshui iaitu lukisan landskap sekolah Lingnan dari dinasti Song banyak terdapat dalam lukisan landskap Jepun. penekanan diberi kepada menggambarkan kefahaman manusia terhadap alam semula jadi. Masyarakat Cina yang bersifat pertanian menegaskan manusia harus memahami corak alam semula jadi dan hidup bertepatan serta secara harmoni dengannya. pakar-pakar kaligrafi masih dihormati oleh masyarakat Korea dan Jepun serta karya kaligrafi dianggap sebagai bahan seni yang amat bernilai. Sehingga masa kini. Tukang lukis istana juga melukiskan berkenaan peristiwa-peristiwa yang dianggap bertuah dan tidak dapat dilupakan. Lukisan potret membayangkan peribadi dan peranan sosial seseorang. Mengenai pengaruh dari tamadun lain. Latar belakang dan dewadewi yang berwarna-warm diambil daripada centa dan ajaran agama Buddha masih dapat dilihat di dinding dalam Groto Dunhuang tinggalan dinasti Tang. Hasil lukisan di peringkat awal misalnya. Ini merupakan aspek Konfusian lukisan Cma.dalaman terhadap sesuatu lebih daripada cuba menggambarkan objek sebenar atau menyampaikan rasa realiti (sense of reality) atau objek bertiga dimensi. Kita dapat menyimpulkan aspek lukisan Cina ini sebagai aspek Daois. ikan dan sebagainya.

harus berusaha untuk mencapai keharmonian dengannya. Di peringkat kampung dan desa. Tembok yang terkenal di negara China dan juga di dunia ialah Tembok Besar China {The Great Wall of China).18. Sejak dari awal lagi. Di atas pintu terdapat menara yang tinggmya beberapa tingkat.4. tinggalan binaan dan tembok dari zaman dahulu yang masih wujud sehingga kini sangat berkurangan. iaitu yang tidak berharmoni dengan alam semesta akan menjejaskan masa depan sesebuah keluarga. Ini disebabkan sebahagian besar bahan-bahan yang digunakan iaitu kayu tidak dapat bertahan lama kerana pengaruh ikhm dan cuaca. Pemikiran ini dapat dinyatakan dengan jelas dalam kepercayaan fengshui (geomancy). Ciri utama binaan Cina dapat dilihat dari pelbagai segi antaranya yang paling jelas lalah kemginan membuat binaan yang berharmoni dengan alam semesta. kadangkadang benteng tanah dibina mengelilingi kawasan tersebut dengan tujuan yang sama. Lilitan tembok sepanjang lima atau enam batu merupakan suatu yang biasa dan di sesetengah bandar misalnya di Beijing. Tembok kota kebiasaannya mengagumkan dengan ketinggian kebanyakannya dua puluh lima hingga tiga puluh kaki dan luasnya dua puluh kaki atau lebih. iaitu lokasi dan susunan dalam sesebuah rumah atau kubur selalunya ditetapkan dengan panduan teon fengshui. Lokasi dan susunan yang halaman 324 mempunyai fengshui yang buruk. tembok merupakan antara binaan yang sangat penting kerana semua kota mempunyai satu tembok yang bertujuan untuk pertahanan dan keselamatan. tembok lebih tinggi dan meliputi kawasan lebih luas. Tembok kota biasanya dikelilingi oleh pant penuh dengan air yang dalam dan lebar. Dalam seni bina Cina. Tembok kota mempunyai pintu yang dibuka pada waktu tertentu iaitu waktu fajar dan ditutup pada waktu malam. Tembok juga dibina bukan sahaja untuk mengelilingi kota tetapi juga untuk memagari .4 Seni Pembinaan Dalam aspek seni bina. orang Cina mempercayai sekiranya manusia ingin maju ia tidak harus menimbulkan kemarahan atau cuba menguasai alam semesta tetapi sebaliknya.

melanjutkan lagi pnnsip binaan dengan reka bentuk telah diubahsuaikan untuk bersesuaian dengan alam sekitar dan bukan untuk berdominan. bercerun curam dengan cucur bumbung yang melengkung ke atas di sudutnya. atau tiang tegak dengan balak melintang di atas. istana dan rumah-rumah kediaman.kuil-kuil. Taman. Tiang kayu yang digunakan untuk menyokong bumbung kadang-kadang dicat dan kayu lintang yang mengikut keseluruhan binaan biasanya dihiaskan dengan ukiran atau lukisan corak berwarna. dan kebanyakan pagoda yang dibina terkemudian adalah untuk tu]\iznfengshui. Ciri lain termasuklah pagoda. atau sebuah keluarga yang hidup bersama untuk beberapa generasi. Bagi orang Cina seni taman berkait rapat dengan seni bina. yang dipengaruhl oleh agama Buddha. Istana Musim Panas (The Summer Place) di kawasan desa Beijing mempamerkan kejayaan cemerlang orang Cina halaman 325 . Jambatan kebanyakannya dibina dari batu dan ada yang mempunyai lebih dari satu gerbang. misalnya seorang balu muda yang hidup mulia hingga ke usia tua. Bumbung biasanya dipasang tembikar walaupun keluarga miskin menggunakan bumbung atas. adalah ciri lain binaan Cina. Pailou Sitnupaifang iaitu gerbang pada asalnya dibina untuk tujuan memperingati seseorang berdasarkan merit. Binaan Cina tradisional yang diperbuat dari kayu biasanya kayu berkualiti baik dan mempunyai rangka yang berbentuk "tiang dan ambang" (post-andlintel frame).taman Cina bahkan taman-taman diraja atau persendirian. Bumbung binaan Cina adalah menonjol. Pagoda hilang hubungannya dengan agama Buddha kemudian. bumbung Tian Tan (Kuil Syurga) di Beijing yang berwarna kilat biru. Bumbung kuil dan istana biasanya mempunyai tembikar berwarna kilat misalnya. Pavilion dalam bentuk oktagonal untuk tujuan hiasan Juga merupakan satu cin seni bina Cina.

seni Cina banyak memperlihatkan ciri-ciri Daoisme dan . Pengaruh seni porselin Cina terhadap seni tembikar Eropah adalah sangat besar. Sastera Cina menegaskan ciri zhonghe. Kesenian Cina juga menunjukkan sifat harmoni dengan alam semesta.4. selaras dengan semangat zhongyong (kesederhanaan) dalam tamadun Cina. dapat disimpulkan mengenai beberapa aspek-aspek penting dalam bidang bahasa dan kesusasteraan. Ketiga. Pertama. lebih awal daripada penemuannya di Eropah. Dan kehma. Keempat. Beijing yang dibina bertepatan dengan statusnya sebagai ibu kota sebuah empayar boleh dikatakan bandar yang paling mengagumkan. Bagaimanapun. 18. Sebaliknya. seni ukir. iaitu harmoni antara emosi dengan rasional.dalam merancangkan susunan binaan yang bersesuaian dengan landskap. sent logam. harus mempunyai tujuan mempertingkat dan menyempurnakan seseorang individu dan segi moral dan etika. falsafah Konfusius tidak memberi pengaruh yang kuat terhadap aspek seni Cina. unsur luar seperti kedatangan Buddhisme menggalakkan interaksi tamadun dan seterusnya membawa pengaruh asing kepada sastera Cina. agama atau pengkebumian. Sastera khasnya sastera yang wujud sebelum pemerintahan orang Mongol. kesusasteraan Cina mempunyai fungsi sosial dan politik selain rungsi sastera. Kedua. sifat harmoni diutamakan. Hasil tembikar berkilat telah wujud seawal kurun ke-2SM dan porselin diperkembangkan pada kurun ke-6. Secara umumnya. Hasil area yang teragung merupakan patung dewa-dewi agama Buddha yang diukir daripada batu atau kayu. dan kesenian dalam tamadun Cina. Seni hias yang paling penting termasuk seni tembikar.5 Seni Cina yang Lain Hasil area di negara China biasanya tidak diperbuat sebagai objek seni tetapi untuk tujuan keperluan istiadat. perabot dan tekstil. pencapaian kesusasteraan dan kesenian Cina telah memperkayakan tamadun Cina. seni lakuer. kegunaan bahasa Cina telah menyebabkan perkembangan kesusasteraan Cina berterusan tanpa gangguan. Dilihat dari segi pembinaan.

pembuatan kertas dan porselin di dunia Barat dibawa masuk dari negara China. Namun begitu. pembuatan kertas dan loyang. berikutan perkembangan sejarah. para pemerintah China tidak berminat untuk menggalakkan penciptaan atau perniagaan dan perindustrian serta tidak menggalakkan perhubungan perniagaan dengan dunia luar. Interaksi atau hubungan antara China dengan Barat kurang terserlah sehinggalah kemunculan zaman moden.sekala yang berlangsung antaranya pengembaraan Marco Polo pada tahun 1275. kompas. Ini telah menarik perhatian dunia Barat tentang keunggulan teknologi Cina dan seterusnya berlaku pemindahan pengetahuan teknologi dan China ke Barat. wujud pertemuan sekali. negara China telah ketinggalan dalam bidang sains dan teknologi sehingga abad ke-20 yang kemudiannya. Selain itu. Ilmu mengenai sutera.5 SAINS DAN TEKNOLOGI CINA Hasil arkeologi menunjukkan sains dan teknologi Cina sudah wujud pada kurun ke-15 sehingga kurun ke-11SM.Buddhisme. unsur-unsur budaya pendatang dari kawasan sekitar negara China juga diserap dalam bidang seni. teknologi melebur dan menuang besi ke dalam acuan (eating of iron). dipercayai telah wujud pada masa yang lebih awal lagi. pengeluaran halaman 326 porselin. budaya Cina menjadi satu dengan golongan elit birokratik begitu dominan. Di peringkat awal permulaannya. Golongan ini telah membawa kesan konservatif terhadap inovasi. Bagaimanapun. Teknologi yang lain misalnya. budaya Cina sangat menghargai kemahiran dalam teknologi khasnya kejuruteraan hidraulik kerana kewujudan budaya Cina bergantung kepada kejayaan atau keupayaan untuk mengawal banjir Sungai Kuning. evolusi politik dan pergolakan sosial telah membangkitkan kesedaran orang Cina tentang kepentingan sains dan . Kesannya.1292. dan selanjutnya telah menghalang segala pengenalan teknik baru kecuali teknik itu boleh mendatangkan manfaat secara langsung kepada seluruh birokrasi. Bagaimanapun. 18.

Rangka teori asas bagi perubatan Cina tradisional ialah teori kosmik . mencatat rekod tepat tentang gerhana dan komet.1 Bidang Astronomi Di zaman awal pemerintahan dinasti Zhou (kurun ke-11 sehingga ke-3SM). sistem pecahan dan sistem perpuluhan.5.3 Bidang Perubatan Sistem perubatan Cina tradisional bersifat kepurbaan dan adalah bebas daripada pengaruh asing. 18. Sumbangan terbesar ahli astronomi Cina ialah penghasilan peralatan astronomi dan penyelenggaraan rekod astronomi yang sempurna. ia bermula sejak masa Fu Xi (2953SM?) dan diperkembangkan seterusnya oleh Shen Nong (?2698SM?) dan Huang Di (?-2598SM?).000 tahun. Mengikut legenda. Di dalam buku ini terdapat misalnya catatan mengenai kuantiti negatif. Kesemua kemajuan dalam bidang matematik ini kekal digunakan sehingga masa kini.teknologi moden. 18. Sistem kalendar Cina juga adalah salah satu sistem yang paling awal. Penggunaan sempoa (abacus) disebut buat pertama kali pada kurun ke-2 dalam karya ahli matematik Xu Yue. halaman 327 18. tepat dan berterusan sepanjang lebih daripada 2. walaupun alat itu tidak digunakan secara meluas sehingga masa yang lebih lewat. maju dan tepat berbanding dengan sistem lain di dunia ini. Kebanyakan matematik Cina terkandung dalam karya agong jiuzhang suanshu (Sembilan Bab Matematik) oleh Zhang Cang (kurun ke-2SM).5. orang Cina telah mampu menyediakan katalog bintang.2 Bidang Matematik Orang Cina juga banyak mencapai kemajuan dalam bidang matematik. Ahli matematik Cina juga mengenai pasti nilai pi.5.

organ dalaman. Misalnya. Dalam rawatan moxibustion. Oleh itu seseorang yang menghadapi gangguan paru-paru mudah menjadi marah. Teori lima elemen menganggap badan manusia sebagai sebahagian daripada dunia fizikal ini dan organ dalaman seperti hati. paru-paru dan ginjal adalah secocok dengan lima elemen dalam alam semesta. Dengan ini memastikan darah dan qi mengalir lancar merupakan asas dan langkah pertama untuk menyembuhkan sesuatu penyakit. Apabilaywg atau luo tersekat. tangan dan kaki badan manusia adalah berkaitan dan dihubungkan oleh saluran di mana darah dan qi (tenaga dinamik) beredar. akupuntur melibatkan perbuatan memasukkan atau mencucuk jarum logam yang telah disteril. limpa. daun moxa (Artemisia chinensis) dibubuh pada titik tertentu pada permukaan kulit lalu dibakar. Apabila kadar yin dan yang dalam badan manusia kurang seimbang. Berdasarkan dua teori ini doktor Cina tradisional mengambil berat tentang kepentingan melaraskan semula keseimbangan harmoni badan seseorang pesakit. Dalam badan manusia kadar yin dan yang boleh dikawal dan ini merupakan tumpuan paling utama dalam perubatan Cina tradisional. Berdasarkan teori jing dan luo.dualistik yin dan yang dan juga teori lima elemen. Teori yin dan yang mengatakan bahawa keseimbangan secara harmoni kedua-dua kuasa yin dan yang akan mempengaruhi kesihatan badan manusia. yang panjangnya antara 3 sehingga 24 cm ke dalam kulit dan tisu di bawah kulit. . kesakitan berlaku. Satu lagi bentuk teori penting ialah teonjing (saluran) dan luo (kolateral) yang merupakan asas bagi rawatan terapeutik seperti akupuntur dan moxishustion (membakar daun moxa). jantung. Akupuntur dan moxihustion sangat penting dalam perubatan Cina tradisional. Pengamalan akupuntur telah bermula sejak kira-kira 2. Mengikut teori ini. Salah satu tujuannya adalah untuk menstimulasikan titik tertentu pada saluran jing dan luo supaya gangguan peredaran darah atau qi dapat dibetulkan. paru-paru dianggap mempunyai kualiti kayu yang boleh dinyala oleh api.500SM atau lebih awal dan adalah benar-benar sifat Cina dari sudut perubatan. darah dan qi tidak dapat mengalir lancar dan ini akan menyebabkan kesakitan.

Herba mahuang telah digunakan sekurang-kurangnya sepanjang 4.5 Bidang Alkimia . dan begitu juga pelbagai imej yang dihasilkan oleh kanta cekung (concave. Kegunaan ubatubatan dalam rawatan pada dasarnya ialah untuk memulihkan keseimbangan yin dan yang dan merupakan satu perkara yang agak rumit.000 tahun di negara China dan sekarang sangat berguna dalam bidang perubatan Barat untuk merawat penyakit lelah (asthma) dan penyakit lain yang berkaitan.lens). dan kapur barus (champor).5. 18. Huangdi neijing (Klasik Perubatan Maharaja Kuning). saintis Cina awal telah memberi perhatian kepada penyongsangan (inversion) imej yang dihasilkan oleh kamera lubangjarum (pin. Mereka juga memahami prinsip fokus.4 Bidang Optik Dalam bidang optik.000 jenis. besi (untuk anemia). Terdapat ubat yang telah diguna oleh sistem perubatan Barat misalnya rubarb.5.Bahan yang digunakan sebagai ubat-ubatan sangat luas termasuklah tumbuh-tumbuhan (herba). 18. Terdapat herba zaman purba yang berjumlah lebih kurang 1. Bencao gangmu (Farmakopeia Agung) yang ditulis oleh Li Shizhen (1518-1593) ialah farmakopeia Cina teragung dan mengandungi 52 jilid yang masih dianggap berwibawa sehingga masa kini. Buku mengenai perubatan dan farmokologi Cina tradisional sangat berguna dalam memperkembangkan sains perubatan Cina. merupakan kesimpulan sempurna yang pertama bagi perubatan Cina tradisional. Ini menyebabkan cara mempreskripsi halaman 328 (menentukan penggunaan ubat-ubatan) bersifat kompleks. yang dipercayai dihasilkan oleh sarjana perubatan tidak bernama pada Zaman Negeri Berperang (475-221SM). binatang dan sumber galian.hole camera).

Dalam bidang perubatan moden.6 Teknologi Cina Antara kurun ke-15 sehingga ke-11SM. cara membuat kalendar dan penulisan. Seawal lebih kurang tahun 200SM. plumbum dan arsenik. astronomi. 18. orang Cina sudah tahu akan teknik pengairan. uji kaji ahli alkimia Cina dalam mencampur pelbagai bahan. Kereta sorong (wheelbarrow) yang banyak meringankan tenaga manusia pula dicipta pada kira-kira tahun 200SM. Walaupun tujuan utama adalah untuk mengkaji hasil yang dapat memanjangkan usia manusia. Dari China.Ahli alkimia Cina dalam usaha mereka mencari satu cara yang dapat membuat manusia hidup selama-lamanya telah menghasilkan sejenis "eliksir kehidupan" (elixir of life). dibawa kain sutera ke dunia Barat semasa pemerintahan era Roma. Ciptaan ini membolehkan kuda membawa muatan yang lebih berat dengan lebih mudah. termasuk bahan beracun. penggunaan bahan beracun adalah biasa. dan ulat sutera serta pokok mulberi diperkenalkan di Eropah pada kurun ke-6. telah menyebabkan ciptaan lain yang berguna. Masyarakat Cina juga menyedari mengenai kebaikan tumbuh-tumbuhan dan binatang-binatang dari segi perekonomian. "Eliksir kehidupan" ini mengandungi bahanbahan seperti merkuri.5. la dibawa dari China ke Barat antara kurun ke-7 hingga ke-11 dan adalah asas bagi abah kerongkong yang halaman 329 digunakan masa sekarang. Manakala fosil dikenali buat pertama kali di negara China kira-kira pada tahun 1050 oleh Zhu Xi. sedangkan di Eropah hanya selepas Leonardo da Vinci iaitu kira-kira pada kurun ke-15. mereka telah menghasilkan abah-abah yang diikat pada dada (breast-strap harness). . Bahan-bahan tersebut kebanyakan adalah bersifat toksik dan ahli alkimia sedar akan sifat ini. pertanian.

ia telah dicipta oleh Cai Lun dengan bahan-bahannya menggunakan fiber tumbuh-tumbuhan pada tahun 105. Semasa dinasti Han (206SM .220SM) sifat-sifat . Bahan letupan mulai digunakan dalam bidang militari pada tahun 906 oleh ketua tentera Tang (618-906). Ilmu bahan letupan dibawa masuk dan diperkenalkan ke negara Arab pada kurun ke-13 dan seterusnya dan situ diperkenalkan ke negara Eropah. orang Cina sudah pun menggunakan bahan letupan untuk membuat bunga api. Penciptaan Bi Sheng adalah 400 tahun lebih awal daripada penciptaan yang sama di dunia Barat yang hanya berlaku pada kurun ke-15. Buku ini dianggap mewakili hasil daripada pengalaman lama orang Cina dalam teknik percetakan blok (block-printing). Bi Sheng mencipta teknik percetakan bergerak (mobiletype printing) dan mula menggunakannya secara umum. Teknologi teknik pencetakan (printing) telah mula diperkenalkan semasa pemerintahan dinasti Tang (618-906). Pada tahun 1045.18. Menjelang kurun ke-7. Teknologi membuat kertas ini kemudiannya telah dibawa dan diperkenalkan ke dunia Barat melalui Jalan Sutera Lama (The Old Silk Road) dan tiba di Eropah pada kira-kira kurun ke-13. Antara buku bercetak yang paling awal dan masih wujud sehingga kini ialah fingangjing (Kitab Sutra Diamond) versi Cina yang bertarikh 11 Mei 868 yang kini disimpan dan dipelihara di Muzium British di England. bahan letupan dan kompas. yang paling berguna dan berpengaruh dan segi sumbangan terhadap perkembangan teknologi serta tamadun dunia ialah empat penciptaan agung iaitu teknik membuat kertas.6 EMPAT PENCIPTAAN AGUNG Antara pencapaian teknologi Cina purba. pencetakan. Bahan letupan (gunpowder) pula telah dicipta oleh ahli-ahli alkimia Daois yang menemui formulanya dalam uji kaji mencampur saltpetre dengan sulfur dan karbon. Mengenai teknik membuat kertas. Kompas juga merupakan salah satu dari empat penciptaan agung dalam tamadun Cina yang memberikan sumbangan bermakna kepada tamadun dunia sehingga masa kini.

orang Cina sudah pun menemui pengetahuan tentang gejala kemagnetan aruhan (induced magnetism). cara pengairan.7 KEMEROSOTAN DAN CIRI-CIRI SAINS CINA Seperti yang dibincangkan di atas. mereka kurang menjalankan penyelidikan tentang teori sains secara kritis. Ketiga. abacus. dan menjelang kurun ke-8 dan ke-9. yang pada mulanya untuk digunakan di kapal. orang Cina telah menghasilkan kompas. Antara kurun pertama dengan kurun ke-6. Akan tetapi. sifat orang Cina yang pragmatik dan praktikal. Pemikiran . falsafah Cina yang mementingkan aspek humanisme. Mereka jarang mengaplikasikan pendekatan kuantitatif dan logik terhadap pengetahuan empirik.alat penciptaan untuk tujuan pragmatik atau kegunaan berbanding dengan menjalankan penyelidikan dalam bidang sains untuk maksud pengetahuan yang bersifat asas dan teoretikal. Berdasarkan ilmu pengetahuan ini. 18. Orang Cina lebih mengutamakan teknologi atau alat. analisis dan logik. cara berfikir Cina yang mengutamakan pengalaman. Berdasarkan pengalaman orang Cina telah mencapai tahap kemajuan yang tinggi mengenai teknologi dan alat-alat penggunaan seperti kalendar. Akan tetapi. selepas ini sains dan teknologi di China boleh dikatakan mengalami tahap kemerosotan. Kedua. ilmu pengherotan (declination) dan juga kekutuban magnet (polarity) dikuasai.magnet halaman 330 sudah diketahui di negara China. Beberapa ciri yang berkaitan dengan perkembangan sains dan teknologi Cina boleh dirumuskan seperti berikut iaitu pertama. Mereka berminat akan aspek 'apa' dan bukan aspek 'mengapa' tentang sesuatu keadaan atau benda. perubatan Cina tradisional dan sebagainya. negara China telah banyak menyumbang kepada tamadun dunia di bidang sains dan teknologi terutamanya sebelum kurun ke-14.

walaupun perkembangannya tidak sebegitu . Sumbangan tamadun Cina terhadap tamadun dunia di bidang sains dan teknologi adalah banyak dan besar. khususnya sains semulajadi (natural science). negara dan dunia. Keempat. 18. masyarakat. Seperti komponen budaya Cina yang lain. kewajipan sosial seseorang dalam konteks 'lima hubungan sosial' ditegaskan dalam sistern pendidikan Cina.8 PENUTUP Kesusasteraan klasik dan kesenian Cina merupakan hasil budaya Cina yang amat bernilai. Sistem peperiksaan ini mementingkan aspek falsafah dan etika Konfusianisme dan dengan ini tidak menggalakkan kemunculan bakat yang mahir dalam bidang sains. kandungan kesusasteraan klasik dan kesenian Cina adalah sangat kaya dan menarik. iaitu sebarang bahagian badan tidak halaman 331 terpisah daripada bahagian yang lain. Di bidang sains dan teknologi. para sarjana kurang berminat terhadap pengetahuan sains. Interaksi antara tamadun di bidang sains dan teknologi berlaku sejak tahap permulaan dengan pelbagai tradisi sains saling pengaruh mempengaruhl antara satu sama lain. Sehubungan ini. Pendekatan holistik ini jelas kelihatan di bidang perubatan Cina yang memandang seluruh bahagian badan manusia itu sebagai satu. pendekatan holistik terhadap kehidupan. dan seseorang pesakit diteliti dari konteks yang luas termasuk sosial dan biologi. Dan kelima. kesan sistem peperiksaan perkhidmatan awam. Akibatnya.Konfusius yang berasaskan sifat humanisme mengutamakan aspek pembinaan akhlak perseorangan supaya menjadi individu yang berguna terhadap keluarga.

19. Xia dan Zhongguo mula digunakan untuk merujuk kepada kawasan di bahagian tengah antara dua sungai besar. Melalui hubungan atau interaksi antara tamadun. China-Dunia Arab. ini membuktikan bahawa tamadun Cina merupakan antara penyumbang utama dan penting kepada perkembangan tamadun dunia. China-India. perubahan dan penyesuaian menurut zaman. orang Cina telah mempelopori penciptaan kertas. sains dan teknologi dalam tamadun Cina. nama seperti Hua. halaman 332 Bab 19 TAMADUN CINA: INTERAKSI DENGAN TAMADUN LAIN DAN RELEVANSINYA DI MALAYSIA DAN DUNIA Cheng Gek Nai Zaman Xia. Interaksi Budaya: China-Asia Tenggara. Dampak Barat. Amalgamasi. Proses Penyesuaian Diri. Jepun. Kerelevanan Tamadun Cina di Malaysia. Bulatan budaya Cina: Korea. iaitu Huanghe dan Yangzi.pesat berbanding dengan sains dan teknologi moden. Asimilasi. Buddhisme di China.1 INTERAKSI ANTARA TAMADUN: PENGENALAN Pada zaman Xia (kk kurun ke-21SM hingga ke-16SM). percetakan. Ini . Akulturasi. Vietnam. Globalisasi Zaman Informasi. pencapaian-pencapaian tamadun Cina kemudiannya telah dibawa dan diperkenalkan kepada tamaduntamadun lain sehingga sesetengahnya kekal sehingga masa kini walaupun berlaku proses pembaharuan. Dialog Peradaban. Islam di China. kesenian. Jalan Sutera. Dengan pencapaian-pencapaian penting dalam bidang bahasa dan kesusasteraan. bahan letupan dan kompas yang banyak memberi manfaat kepada permodenan negara-negara Barat.

dan Eropah. Sistem politik yang berwibawa. telah bergabung atau diasimilasikan dengan orang Xia (kemudiannya dikenali sebagai orang Han atau Cina). dinasti Han (206SM-220 TM) dan zaman seterusnya. kawasan-kawasan yang dipengaruhi (dilingkungi) oleh sesuatu kebudayaan dapat dikenali sebagai bulatan budaya. Melalui proses interaksi antara budaya ini. bulatan budayanya meliputi kawasan Korea. India. Perasaan identiti ini adalah hasil daripada satu proses pembudayaan yang mengintegrasikan masyarakat berbilang ras atau etnik yang menetap di kawasan tersebut. iaitu kesedaran bahawa dari beberapa aspek budaya mereka adalah satu entiti yang berlainan daripada kumpulankumpulan lain di sekelilingnya. . Tanah Arab dan Parsi (Islam). dinasti Qin (221SM-206SM). Mengikut ahli-ahli antropologi. kuat dan stabil serta pencapaian tahap kemajuan yang lebih tinggi secara relatifnya telah mendorong kebudayaan Cina berkembang ke rantau lain. Di peringkat luar bulatan budaya. interaksi pada peringkat tamadun antara China dengan dunia lain mula terbentuk. yang namanya dapat dikesan dalam rekod sejarah halaman 333 Cina. kebudayaan Cina telah berinteraksi dengan kebudayaan di rantau Asia Tenggara. Proses ini memakan masa beribu-ribu tahun dan sukar dikesan dalam kebudayaan Xia. Interaksi antara budaya terus berlangsung sehingga mengakibatkan banyak lagi kumpulan etnik. Bagi kebudayaan Cina.menunjukkan penduduk di kawasan berkenaan telah mempunyai satu perasaan identiti sosial dan budaya. sama ada di kawasan berdekatan atau jauh. Jepun dan Vietnam. Oleh kerana kebudayaan Cina berpunca daripada kebudayaan Xia maka dapat dianggap bahawa interaksi kebudayaan Cina dengan kebudayaan lain bermula pada zaman ini. Kawasan yang dipengaruhi oleh kebudayaan Cina terus berkembang serentak dengan perkembangan tanah jajahan dinasti Zhou (kk 1123SM-221SM).

kebudayaan Cina amat berpengaruh terhadap kebudayaan Korea sehingga awal kurun ke-20.19. Dari dinasti Sui sehingga dinasti Qing (581-1911). Seorang pelarian politik Cina iaitu Wiman. Selain kegiatan perdagangan.1 Interaksi Budaya Cina dengan Korea Bukti-bukti arkeologi menunjukkan bahawa Korea semasa zaman Neolitik dan Gangsa (sehingga kk kurun ke-10SM) mempunyai kebudayaan yang sama dengan Provinsi Liaoning dan Shandong. Proses perkembangan ini mencapai kemuncaknya apabila Korea muncul sebagai sebuah negara berfahaman Konfusianisme semasa dinasti Li (1392-1910) yang memerintah seluruh halaman 334 Semenanjung Korea. Pada zaman dinasti Shang (kk kurun ke-16SM-ke-11SM) orang Cina telah mengenali Korea sebagai satu kawasan dan entiti yang tersendiri. Unsur-unsur kebudayaan Cina telah diserap secara besar. Antara kurun pertama dengan ke-6. Walau bagaimanapun.2 INTERAKSI BUDAYA CINA DENGAN KAWASAN BULATAN BUDAYA 19.besaran oleh setiap negeri sukuan ini. China. orang Cina berhijrah ke Korea kerana melarikan diri daripada peperangan ataupun penyeksaan politik. Pada tahun 108SM. Oleh sebab kedua-dua negeri berdekatan dan bercorak agraria. wilayahwilayah puak Korea termasuk Chosan telah dikuasai dan dijajah oleh empayar Han. . dikatakan pernah memerintah sebuah wilayah puak Korea iaitu Chosan pada kurun ke-2SM. Paekche dan Silla yang masing-masing menyatukan sebilangan wilayah puak-puak. muncul tiga negeri berbentuk sukuan iaitu Koguryo. Imigrasi orang Cina.2. orang Korea adalah berlainan daripada orang Cina dari segi ras dan bahasa. pemerintahan Wiman dan penjajahan empayar Han telah mempengaruhi orang Korea mirip kepada kebudayaan Cina sepanjang sejarahnya. sehingga Korea dijajah oleh kuasa Jepun pada tahun 1910.

Melalui Konfusianisme. budaya dan politik Cina diterima secara bulat-bulat oleh semua lapisan masyarakat Korea. perundangan dan ketenteraan telah dipindah atau dibawa sepenuhnya ke Korea. Ketiga-tiga negeri sukuan tersebut mendirikan institusi pendidikan untuk mengkaji Konfusianisme dan Buddhisme di samping dijadikan bahan pengajaran. Sebagaimana Konfusianisme. Untuk mengukuhkan kedudukan ini. Akibat daripada interaksi ini. Bagaimanapun. Setelah kejayaan menyatupadukan Korea. Sarjanasarjana Korea telah mengikuti. kerajaan Koguryo mengeluarkan dekri bahawa semua rakyat harus percaya pada Buddhisme. mengkaji. oleh sebab persaingan dan perdebatan antara Buddhisme dan Konfusianisme. telah tersebar dan berkembang ke Korea. seperti Neo-Konfusianisme yang diketuai oleh Zhu Xi (1130-1200) di zaman dinasti Song dan Wang Yangming (1472-1528) di zaman dinasti Ming. . Sebagaimana di negara China. Setiap tahap perkembangan Konfusianisme di China. Antara unsur-unsur kebudayaan Cina yang amat berpengaruh di Korea ialah Konfusianisme dan Buddhisme. dan mempelajari proses perkembangan ini. undang-undang dan institusi sosial. dan pengajian Konfusianisme diiktiraf oleh kerajaan sebagai pengajian yang unggul.interaksi antara China dengan Korea tidak terhenti-henti malah sentiasa berkembang. Pada tahun 392. Konfusianisme dan Buddhisme adalah dua unsur yang penting dalam kebudayaan Korea. Klasik Konfusius begitu terkenal dan bernilai di kalangan golongan atasan dan cendekiawan. kemasukan "Buddhisme Cina"disambut baik dan berkembang pesat di ketiga-tiga negara sukuan tersebut. kerajaan menghantar beratus-ratus pelajar ke negara China untuk mempelajari Konfusianisme dan memahami sistem pentadbiran China. kerajaan Silla dianggap sebagai "dinasti Buddha "kerana pemerintahnya menggunakan agama Buddha untuk mengesahkan atau mengabsahkan kedaulatannya di Korea. Buddhisme dibawa masuk dan disebar oleh sami-sami Cina yang dikirim oleh pemerintah-pemerintah negara China. Buddhisme di Korea merupakan agama yang telah ditafsir dan diubahsuai mengikut kebudayaan Cina. peperiksaan. Paekche pula dikenali sebagai sebuah negeri yang mempunyai banyak kuil (rumah peribadatan) dan terdapat ramai sami. maka Buddhisme juga mengalami jatuh-bangun dalam proses perkembangannya di Korea. sistem birokrasi.

terutamanya Konfusianisme dan sastera klasik Cina. sent area dan sent lukis. pemeliharaan ulat sutera dan . sistem tulisan Korea dicipta dengan merujuk kepada hasil yang tercapai dalam ilmu fonetik Cina. Kesenian Korea termasuk seni tembikar. Korea kuno telah memperolehi pelbagai teknologi penghasilan (pertanian. kerana China dan Korea amat berdekatan. dan lain-lain). pertukangan. iaitu di zaman Qin (221SM-206SM). bidang kesenian.2.Selain faktor geografi. perubatan. penggubalan kalendar. Akibatnya. sains dan teknologi Cina telah mengalir masuk ke Korea secara berterusan. interaksi budaya antara Korea dengan China dimudahkan lagi melalui penggunaan bahasa Cina oleh orang Korea sejak kurun ke-5SM sebagai bahasa perantara untuk mempelajari apa-apa sahaja unsur kebudayaan dari negara China. halaman 335 Sejak zaman purba. Melalui kajibanding. perubatan dan lain-lain lagi. Melalui interaksi ini juga. gaya dan isi kandungan yang sama dengan yang terdapat di China. 19. Begitu juga mengenai teknik dan ilmu pengetahuan dalam bidang astronomi. Korea amat kuat dipengaruhi oleh kebudayaan Cina dalam kedua-dua bidang tersebut. pencetakan dan pembuatan bahan letupan dibawa masuk ke Korea lebih awal berbanding dengan negeri-negeri lain. seni lukis dan kaligrafi sebenarnya merupakan lanjutan kesenian Cina. buatan logam dan kraftangan yang berasal dari China. Teknologi Cina dalam perkilangan kertas. diperkenalkan lagi unsur-unsur kesenian Buddha dalam sent bina. lukisanlukisan mural dalam kubur-kubur lama di Korea menunjukkan teknik. Pada kurun ke-15 (dinasti Li Korea).2 Interaksi Budaya Cina dengan Jepun Interaksi secara langsung atau tidak langsung iaitu melalui Korea antara Jepun dengan sesetengah wilayah China telah berlangsung pada kurun ke2SM. Interaksi di peringkat awal ini telah membawa masuk teknologi pertanian. Apabila Buddhisme memasuki Korea. Sehingga kini perbendaharaan kata bahasa Korea masih penuh dengan istilah-istilah Cina.

Konfusianisme dibawa masuk dan disebar keJepun pada masa dinasti Jin Barat (265-316). teori politik. rekod rasmi yang terawal mengenai sejarah Jepun ialah Nihongi (Annals of Japan]. Tahap yang pertama meliputi jangka masa antara awal kurun ke-5 hingga akhir kurun ke-12. orang Cina yang bermigrasi telah membawa masuk bahasa Cina untuk disebarkan di Jepun. Bermula dari zaman Nara hingga zaman Kesyogunan Tokugawa (646-1867). maka tata etika. Pada tahap ini. kesenian. agama. dan bahasa Cina adalah bahasa bersama bagi China dan Jepun buat masa yang panjang. Kana. falsafah. Perkembangan Konfusianisme diJepun boleh dibahagikan kepada tiga tahap. dicipta berdasarkan Kanji. Hubungan diplomatik antara China dengan Jepun telah bermula semasa pemerintahan dinasti Han Timur (25-220). keluarga diraja dan golongan atasan baru mementingkan bahasa Cina sebagai alat untuk menuntut ilmu pengetahuan dari negara China. Pada kurun ke-9. sistem politik dan sebagainya. tergubal dalam bahasa Cina pada awal kurun ke-8. penulisan sejarah rasmi di Jepun semuanya adalah halaman 336 dalam bahasa Cina. pengaliran dua hala yang melibatkan sami. Pada zaman dinasti Sui (581-618) dan dinasti Tang (618-907). pemikiran .pembuatan perkakas best dan gangsa ke negara Jepun. Kini kedua-dua sistem tulisan ini diguna secara bercampur dalam bahasa Jepun. pendekatan. iaitu sistem tulisan Jepun. negara Jepun telah mengalami satu proses panjang dalam mempelajari pelbagai aspek kebudayaan Cina termasuklah bahasa. Bahasa Cina terus digunakan oleh orang Jepun kerana bahasa Jepun ketiadaan sistem tulisan sendiri. sejarah. perspektif dan orientasi nilai adalah sama dengan persejarahan Cina. bilangan pelajar dari Jepun yang menuntut di China agak ramai. format dan susunan. Beberapa kurun kemudiannya. Seterusnya sehingga awal kurun ke-20. akibat peningkatan pengajian mengenai Cina diJepun. lalu telah memajukan masyarakat Jepun. Dalam bidang persejarahan pula. Pada zaman Qin (221SM-206SM). ahli seni. iaitu sistem tulisan Cina. dan pedagang dan imigran telah mempertingkatkan lagi interaksi budaya China dengan Jepun. Bahkan. Selain melalui diplomat dan pelajar.

dan institusi perundangan dan pendidikan yang berasaskan ajaran Konfusianisme amat berpengaruh dalam masyarakatJepun. Selaras dengan pemerintahan Syogun Tokugawa yang bersifat tegas maka adalah bermanfaat bagi pihak kerajaan memajukan pengajian mengenai Konfusianisme. Dalam sistem pendidikan. Zaman Edo atau Kesyogunan Tokugawa (1603-1867) dikenali sebagai tahap ketiga perkembangan Konfusianisme di Jepun. kurikulum pelajaran klasik Konfusian dan teks Cina digunakan dengan luasnya sama ada dalam bidang etika. sama ada keturunan Cina atau Jepun. giat menyebarkan falsafah Neo-Konfusianisme. kedua. pengaruh Konfusianisme begitu kuat sehinggakan Maharaja Jepun terdorong mengisytiharkan satu dekri untuk mengaplikasi prinsip dan konsep Konfusianisme terhadap perkara sosial dan etika. Golongan sami mazhab Buddhisme Zen. pengajian mengenai Konfusianisme merupakan bahan utama dalam pendidikan intelektual. yang mementingkan klasik Konfusian . dan diterima secara rasmi oleh Kesyogunan Tokugawa sebagai ortodoks dan amat berpengaruh. kesusasteraan ataupun dalam bidang matematik dan perubatan. Pengaruh Konfusianisme menjadi sebegitu kuat sehingga akhirnya membantu pembentukan minda atau mentaliti Jepun moden. la bermula dengan tersebarnya Neo-Konfusianisme diJepun dan berakhir dengan wujudnya beberapa aliran falsafah. Aliran Wang Yangming yang berdasarkan doktrin Wang (1472-1528). Mengikut Dao. semua perkara akan sempurna dengan tidak bersusah payah sekiranya mematuhi hukum.hukum alam semula jadi. Ajaran Konfusianisme ini bersendikan prinsip semesta Dao (atau Mishi dalam bahasa Jepun). Fahaman Lao Zi (kk kurun ke-6SM) dan Zhuang Zi (kk 369-286SM) turut bergabung dalam prinsip Dao. dan ahli falsafah Cina pada masa dinasti Song (960-1279) amat dihormati. mengkaji dan mengajar falsafah Rasionalistik. Tempoh masa antara akhir kurun ke-12 sehingga awal kurun ke-17 merupakan tahap kedua perkembangan Konfusianisme diJepun. Aliran Shushi yang berdasarkan rukun-rukun Zhu Xi (1130-1200). seorang ahli falsafah pada zaman dinasti Ming (1368-1644). Pada kurun ke-7. Dalam jangka waktu ini. dan ketiga. Pada masa ini terdapat tiga aliran fahaman Konfusianisme iaitu pertama. Aliran Kogaku (Pelajaran Purba).

agama Buddha disebarkan pada awal kurun ke-6 dari halaman 337 China sebagai sebahagian daripada kebudayaan Cina. Agama Buddha mendapat sambutan baik diJepun pada zaman dinasti Sui (581. Banyak bidang ilmiah dan kesenian Jepun yang menerima pengaruh dari kebudayaan Cina seperti sent bina. kertas. teh dan seni teh. kicap. Buddhisme yang diamalkan diJepun ternyata mempunyai banyak ciri. upacara dan ritus (penyembahan). Unsur-unsur kebudayaan China dalam kehidupan sehari-hari pun banyak menyerap dalam pakaian (kimono).2. Vietnam dianggap berada dalam bulatan budaya Cina. kain sutera. Teknologi pencetakan penghasilan barang lakuer. Oleh itu.618) dan dinasti Tang (618-907). pesta dan perayaan. Antara unsur-unsur tersebut. Vietnam merupakan negara yang kuat sekali dipengaruhi oleh kebudayaan Cina.yang asli. sent lukis. kaligrafi. bahan letupan dan banyak lagi menyebar ke Jepun juga secara berterusan sehingga kedatangan kuasa Barat pada pertengahan kurun ke-19. penggunaan penyepit). perkebunan. iaitu yang telah dicinakan. makanan (tauhu. Putera Shotoku (573-621) menganggap fahaman Buddha sebagai fahaman yang terunggul di dunia dan mengeluarkan dekri menyuruh rakyat jelata supaya menganutinya. porselin dan tembikar. Pada hal. mahjong). 19. unsur Cina yang .ciri Jepun. Mazhab Buddha yang berasal dari China masing-masing berkembang di Jepun. Kajian etnografi dan bukti arkeologi menunjukkan wujudnya pelbagai unsur yang terlibat dalam pembentukan orang Vietnam sebagai satu kumpulan ras atau etnik yang tersendin. dan bertentangan dengan fahaman Zhi Xi dan Wang. kesusasteraan dan muzik.3 Interaksi Budaya Cina dengan Vietnam Di kalangan negara-negara Asia Tenggara. permainan (wau. sungguhpun pada suatu ketika dahulu pernah dipengaruhi dan dikuasai oleh kebudayaan Hindu.

ritus dan upacara. terdapat banyak lag! aspek-aspek budaya sehari-harian orang Vietnam yang berasal daripada kebudayaan Cina. Buddhisme merupakan lanjutan daripada Buddhisme Cina di Vietnam. pendidikan dan peperiksaan dari China terus dipinjam.dikatakan bermula pada zaman Paleolitik dan Neolitik (kk 8000SM2000SM) adalah nyata sekali. Selain Konfusianisme. adat resam dan sistem nilai orang Vietnam. Sebelum Vietnam dijajah oleh kuasa Perancis. persejarahan. perubatan dan bidang-bidang ilmiah. kebudayaan Cina amat berpengaruh secara meluas dan mendalam terhadap sistem bahasa. 19. pendidikan. Dalam sejarah Vietnam. mstitusi dan sistem kerajaan serta politik.3 INTERAKSI BUDAYA CINA DI LUAR LINGKUNGAN BULATAN BUDAYA: TUMPUAN TERHADAP ASIA TENGGARA. antaranya pakaian. peralatan muzik. tidak dapat dinafikan kemunculan juga orang Vietnam yang memiliki kepandaian dalam menulis puisi Cina dan mahir dalam seni lukis. ekonomi. seni bina dan kaligrafi Cina. Sebagaimana Korea dan Jepun. Konfusianisme amat berpengaruh sebagai suatu sumber rujukan bagi politik. permainan. bahasa Cina telah digunakan dalam bidang pentadbiran. sosial dan etika sepanjang sejarah Vietnam sehingga halaman 338 kedatangan kuasa penjajah-penjajah Barat. kesusasteraan. Pendek kata. Melalui interaksi dan penaklukan ke atas Vietnam. DUNIA . Klasik Konfusian dijadikan bahan peperiksaan awam yang berfungsi sebagai mekanisme untuk pengambilan dan pelantikan pegawai-pegawai kerajaan. perayaan (Tahun Baru Cina). Melalui bahasa Cina. perundangan. seni ukir. Konfusianisme merupakan rukun panduan bagi pihak golongan pemerintah dan semua lapisan masyarakat. makanan. INDIA. Unsur Cina dalam kebudayaan Vietnam amat menonjol kerana kedua-dua negara berdekatan dan Vietnam merupakan sebahagian daripada empayar China dalam satu jangka masa yang panjang (111-939). pemikiran.

Pada tahun 119SM. usaha ini gagal dan beliau telah ditangkap dan terus ditahan selama 10 tahun oleh orang Xiongnu. Asia Barat Tengah dan Barat. Namun demikian. India dan Afrika dikenali sebagai Jalan Sutera Maritim (Laut). Untuk mengatasi ancaman ini. dan Eropah dikenali sebagai Jalan Sutera Lama. sekali lagi Zhang Qian melawat ke kawasan-kawasan barat. Namun begitu. Maharaja Han Wu (140SM-87SM) telah mengirim Zhang Qian pada tahun 138SM ke Bactria dengan tujuan menggembleng sokongan kaum Yuezhi untuk menentang kaum Xiongnu. manakala jalan laut yang menghubungkan China dengan kawasan rantau Asia Tenggara. Pembukaan Jalan Sutera Lama ini adalah akibat usaha empayar Han untuk menerokai kawasan. serta maklumat tentang keadaan geografi dan kehidupan kaum-kaum di Asia Barat. Asia Tengah dan Mesir. kaum Xiongnu iaitu suatu kuasa bersekutu nomad yang semakin kuat kekuasaannya di utara China telah menimbulkan ancaman terhadap perdagangan antara China dengan Arab dan Rom. Jalan Sutera Lamaterbentang arah ke barat dari Chang'an (kini dikenali Xi'an).000 km. Ekspedisi Zhang Qian berjaya memperluaskan wilayah . Akhirnya Zhang Qian kembali dengan membawa berjenis-jenis tumbuhan (antaranya buah anggur) dan hasil-hasil semula jadi yang lain. China telah saling utus-mengutus dengan kerap dengan negara-negara di Asia Tengah dan Asia Barat. Seterusnya. negara China pernah berinteraksi dengan negara-negara Eropah sehingga ke Rom seawal kira-kira kurun pertama sebelum masehi melalui saluran perdagangan terutama kain sutera. Jalan yang menghubungkan antara China dengan kawasan Asia Timur.3.ISLAM DAN BARAT 19. China ke Antakya di Turki sejauh lebih 7. Pada zaman dinasti Han (206SM-220 TM).kawasan di sebelah barat wilayahnya. berbanding interaksinya dengan Asia Timur kerana dari segi geografi negara China agak terpisah daripada Eropah dengan padang gurun dan gunung-ganang.1 Jalan Sutera: Saluran Interaksi antara Tamadun Interaksi antara China dengan Asia Barat dan Eropah agak lembap.

pertukangan. Barang-barang ini ada yang merupakan bekas dan perkakas untuk dapur. Melalui beberapa saluran interaksi seperti pengiriman utusan atau misi diplomatik. tauhu.sama ini. dan sebagainya. Justeru itu. samsu. dan imigrasi maka kebudayaan Cina telah meninggalkan banyak kesan terhadap rantau Asia Tenggara. dan sebagainya). tenun. kicap dan sayur-sayuran. makanan. dapat dikatakan bahawa melalui perdagangan dan juga misi diplomatik. kain. kasut. lilin. peperangan dan ketenteraan. selain pengenalan teknik dan cara memasak yang baru. penemuan-penemuan arkeologi menunjukkan hubungan antara China dengan rantau Asia Tenggara terbentuk lebih awal lagi iaitu pada zaman dinasti Han (206SM-220TM) ataupun dinasti Qin (221SM-206SM). China memperkenalkan kepada Asia Tenggara jenis-jenis tekstil (kain) antaranya kain sutera dan kain kapas. pembinaan. Selain menjalinkan pertalian rasmi antara negara. dan mencapai kemuncaknya pada zaman dinasti Tang (618-907) dan dinasti Ming (1368-1644). perniagaan dan perdagangan. dan ada yang merupakan hiasan. perlombongan. bahan letupan. misi diplomatik dahulu kala berfungsi juga seperti perdagangan iaitu saling bertukar barang secara besar-besaran sebagai hadiah. diperkenalkan juga teknologi penghasilan barangan (gula tebu. Bersama. . muzik.2 Interaksi Budaya Cina dengan Asia Tenggara Mengikut rekod sejarah China. barang yang diperbuat daripada porselin.3. Hubungan ini semakin berkembang berikutan peningkatan teknologi pembinaan kapal dan pengemudian di China. Tetapi. kain. rumah. kertas. tembikar.halaman 339 empayar China serta mempertingkatkan hubungan perdagangan antara China dengan kawasan-kawasan barat melaluiJalan Sutera Lama ini. 19. pada zaman Tiga Negara (220-280) negara Wu (222-280) pernah mengutus satu rombongan ke negeri Funan (Kampuchea) dan negeri-negeri di Asia Tenggara lain untuk menerokai satu jalan laut ke Rom. dan makanan seperti taugeh. lakuer atau logam.

Melalui ekspedisi ketenteraan ini. bahkan nilai kerja dan estetik yang baru. dan semuanya dapat memperkayakan kebudayaan kebendaan negara China. kuasa. Akibatnya. Selain itu. Imigrasi orang Cina ke rantau Asia Tenggara secara langsung juga menyumbang kepada interaksi antara budaya terutamanya pemindahan budaya kebendaan. setlap negara di Asia Tenggara mempunyai satu komuniti Cina yang agak besar berbanding dengan komuniti Cina seberang laut di luar rantau Asia Tenggara. Ekspedisi tentera Yuan pernah melanggar Pulau Jawa pada tahun 1292. Pada akhir dinasti Tang (618-907). Melalui saluran interaksi peperangan dan imigrasi. produk haiwan dan tumbuh-tumbuhan. ramai anggota tentera Yuan kemudiannya mengambil keputusan menetap di luar negara.kuasa penjajah Barat di rantau Asia Tenggara telah membawa masuk dan menggalakkan import tenaga buruh dari India dan China untuk memenuhi keperluan di sektor perladangan dan perlombongan. dinasti Song (9601279). Di kalangan halaman 340 mereka terdapat golongan artisan yang memiliki pelbagai kemahiran dan dipercayai mereka ini telah memudahkan pemindahan ilmu pengetahuan. sejumlah orang Cina terpaksa bermigrasi ke rantau Asia Tenggara. dinasti Yuan (1279-1368) dan dinasti Ming (1368-1644). Daripada rantau Asia Tenggara pula. angkatan tentera Yuan telah memperkukuhkan kedudukannya di Myanmar selama lebih daripada 20 tahun. kemahiran dan teknologi Cina. Dinasti Yuan (1279-1368) mengirim ekspedisi tentera yang berperang dengan Myanmar sebanyak tiga kali pada separuh kedua kurun ke-13. Melalui penempatan tetap orang-orang Cina di rantau Asia Tenggara maka . Pada awal kurun ke-14. China menerima kemasukan hasil ekonomi antaranya rempah. beberapa teknik dan teknologi Cina telah dibawa masuk lalu disebarkan di rantau Asia Tenggara.pertanian (padi dan sayur-sayuran) dan pertukangan (emas dan besi) yang lebih baik dan berkesan. menjelang pertengahan kurun ke-19. apabila keadaan politik dan ekonomi menjadi kurang stabil.

proses akulturasi (pembudayaan). pakaian. Sungguhpun demikian. Di halaman 341 Myanmar. selain daripada makanan. Nilai-nilai dalam kebudayaan Cina seperti keharmonian. komuniti peranakan muncul akibat perkahwinan campur antara orang Cina dengan orang tempatan sejak dua atau tiga kurun dahulu. iaitu proses pertembungan yang membawa kepada saling pinjam. tetapi aspek institusi dan nilai juga turut terlibat. Oleh itu. Dalam interaksi antara China dengan Myanmar dan China dengan Thailand.meminjam unsur-unsur budaya berlaku hasil daripada interaksi antara dua kumpulan etnik. . adat resam perkahwinan. pengucapan dan tingkah laku. Kadar amalgamasi agak tinggi berlaku di Thailand dan Filipina. sami-sami Cina telah menyelamat dan menyumbang kepada pemulihan kitab-kitab asal ajaran ini. manakala di Malaysia dan Indonesia. sebilangan konsep Buddhisme berasal-usul China danterdapat rumah peribadatan iaitu kuil yang sama reka bentuk dengan kuil-kuil di negara China. Sesetengah kitab awal Buddhisme dalam bahasa Sanskrit atau Pali yang sudah hilang atau musnah masih terdapat dan disimpan di China tetapi telah diterjemahkan ke dalam bahasa Cina. dimanifestasikan juga dalam kehidupan keluarga orang Filipina. Buddhisme merupakan salah satu komponen penting dalam interaksi ini. integrasi keluarga. banyak unsur budaya Cina didapati menonjol dalam kehidupan dan pengurusan keluarga.satu proses budaya iaitu amalgamasi (penyatuan) atau perkahwinan campur telah berlaku dengan penduduk tempatan. Di Filipina misalnya. Selain amalgamasi. semakin meningkat juga dengan wujudnya komuniti Cina yang hidup saling berdampingan dengan pelbagai etnik lain di Asia Tenggara. masakan dan perkakas dapur. Buddhisme di China merupakan aliran Mahayana manakala di Myanmar dan Thailand merupakan aliran Buddha Theravada. ketiga-tiga pihak yang berinteraksi ini tetap mementingkan ajaran agama Buddha yang asal. upacara pengkebumian. penghormatan terhadap ibu bapa. Proses akulturasi antara orang Cina dengan orang tempatan lebih melibatkan aspek kebendaan seperti makanan.

semasa di bawah kuasa penjajah Sepanyol. Oleh itu. 19. Jepun dan Vietnam terutama dari segi pola dan dampak. interaksi antara China dengan rantau Asia Tenggara adalah berbeza daripada interaksi antara China dengan Korea. bilangan anak kapal dan tugas yang dilaksanakan. Tanah Arab dan Afrika Timur sebanyak tujuh kali dalam jangka masa 28 tahun (1405-1433). Satu bahagian akan dikhaskan untuk meninjau kesan dan kepentingan tamadun atau kebudayaan Cina dalam proses pembmaan negara Malaysia. Selat Melaka merupakan satu jalan lintasan yang amat diperlukan untuk menghubungkan dunia timur dengan dunia barat. Asia Tenggara secara keseluruhannya pernah dipengaruhi kuat oleh tamadun India yang berteraskan Buddhisme dan kemudiannya Hinduisme. Dalam satu jangka masa panjang. beberapa tamadun dan agama telah bertembung dan berinteraksi di rantau Asia Tenggara. Myanmar merupakan salah satu persinggahan yang penting dalam perjalanan ke India atau kawasan di seberang dan sebaliknya. China telah membentuk hubungan perdagangan dengan Amerika Syarikat secara tidak langsung. Melalui kedudukan yang strategik kerana terletak di pertengahan jalan perdagangan antara dunia timur dan dunia barat.Hubungan antara tamadun Cina dengan Asia Tenggara mencapal zaman kemuncaknya semasa dinasti Ming (1368-1644) berikutan ekspedisi pelayaran Hulubalang Zheng He (1371-1433). Ekspedisi ini melancarkan pelayaran ke rantau Asia Tenggara. Asia Tenggara berkedudukan strategik bagi China dan negara-negara Asia Timur untuk berhubung dengan dunia luar melalui jalan laut atau kemudiannya dikenali sebagai Jalan Sutera Maritim (Laut). Melalui Filipina pula.3 Interaksi Budaya Cina dengan India . Kedatangan dan penyebaran agama Islam di Gugusan Kepulauan Melayu dan kedatangan agama Kristian di utara Filipina telah memberikan dampak yang mendalam terhadap kebudayaan atau cara hidup di kedua-dua kawasan ini. Malaysia merupakan satu model yang unik hasil daripada pertembungan dan interaksi antara tamadun di Asia Tenggara. Ekspedisi Zheng He merupakan ekspedisi pelayaran yang terbesar di dunia pada masa itu dari segi muatan dan keperluan. India.3.

Mengikut rekod sejarah China. tamadun Cina telah bertembung dan berinteraksi dengan tamadun India di rantau Asia Tenggara. Pada masa itu yang menjadi aliran utama tamadun India halaman 342 ialah kebudayaan Arya. Dalam proses yang panjang ini. sama ada berkaitan dengan ajaran Buddha atau tidak. Akhirnya agama Buddha menjadi satu sistem kepercayaan yang menggabungkan unsur-unsur penting kebudayaan Cina. terdapat juga bahasa dan ilmu fonetik Cina yang menunjukkan wujudnya ciri-ciri kebudayaan India. Ciptaan kesusasteraan. pengetahuan dan teknologi juga berlaku dalam bidang falsafah. Oleh itu. kedua-dua tamadun agung tersebut melebarkan atau tersebar ke kawasan persekitaran. seni area dan seni mempertahankan diri dari India diminati lalu dipinjam.000 tahun dahulu dan berkembang sehingga kini di kawasan yang berlainan di benua Asia. Selain itu. Asia Tenggara dan Asia Timur. tetapi prinsip. amat sukar bagi agama Buddha untuk diterima di China dengan mudah kerana ajarannya tidak bersesuaian dengan institusi keluarga dan politik serta tataetika dan moral orang Cina yang berasaskan Konfusianisme. Namun begitu.Tamadun Cina dan tamadun India masing-masing terbentuk semenjak kirakira 5. penyebaran agama Buddha di China merupakan satu proses penyesuaian diri dengan tradisi budaya Cina termasuk doktrin Daoisme. Pada kurun ke-6SM. . terus tersebar ke China dan meninggalkan kesan yang tidak dapat dikikis pada pelbagai aspek kebudayaan Cina. Pada kurun ke-2. banyak unsur-unsur kebudayaan India. hubungan perniagaan dan perdagangan antara China dengan India telah terbentuk lebih awal lagi iaitu sekurang-kurangnya pada kurun ke-2SM. ajaran Buddha telah muncul di India dan kemudiannya disebarkan ke kawasan Asia Tengah.prinsip asas dan identiti tidak terjejas. sains dan teknologi. perubatan. Agama Buddha yang berkembang pesat di India pada kurun ke-6SM kemudiannya telah dibawa masuk dan diperkenalkan ke negara China pada kurun pertama (zaman Han Timur). Pertukaran pemikiran. diserap ataupun dicontohi oleh orang Cina. seni muzik dan tarian. lalu membentuk lingkungan bulatan budaya masing-masing. Bersama-sama dengan ajaran Buddha.

Tripitaka yang telah diperkenal dan diterbitkan di Korea dan Jepun menyumbang kepada penyebaran agama Buddha di seluruh keseluruhan Asia Timurini. Kedua-dua sami ini pernah melakukan lawatan ke India. Kerja penterjemahan ini berterusan sehingga kurun ke-13. Xuan Zang dan sami Cina lain. Selain itu. halaman 343 Selain hasil penterjemahan Cina seperti Tripitaka ini dan buku-buku yang ditulis oleh Fa Xian. Dalam tempoh masa lebih daripada 700 tahun (68-789). para sami-sami dan penziarah-penziarah Cina harus melakukan suatu perjalanan yang sukar. mempelajari bahasa Sanskrit dan mengkaji ajaran agama Buddha. . Antara penterjemah penting yang memberikan sumbangan besar ialah sami Fa Xian (338-423) pada zaman dinastiJin Timur (317-420) dan sami Xuan Zang (596-664) pada zaman dinasti Tang (618-907). Sesetengah kitab Buddhisme asal yang hilang atau kehilangan sebahagiannya kemudian dapat dipulihkan semula dalam bahasa Sanskrit berdasarkan penterjemahan Cina. Dalam proses berinteraksi ini. catatan mengenai pengalaman mereka mengembara ke India juga merupakan sumber yang bernilai untuk mengkaji sejarah dan kebudayaan India kuno dan interaksinya dengan tamadun Cina. antara kerja atau usaha asas yang dilaksanakan ialah melakukan penterjemahan kitab-kitab Buddhisme dari bahasa Sanskrit atau Pali ke dalam bahasa Cina. menetap di India dan mempelajari kitab Buddha dalam bahasa Sanskrit. 682 jilid) dan melibatkan hampir 200 orang penterjemah dalam usaha penterjemahan ini.673 teks dalam 15. menetap di situ. terdapat juga perdebatan dan perbincangan antara Buddhisme dengan Konfusianisme untuk selama beberapa ratus tahun di negara China.Perkembangan agama Buddha di China adalah merupakan satu contoh dialog peradaban yang gemilang dalam sejarah ketamadunan manusia. Dalam konteks untuk memahami ajaran Buddha ini. orang Cina telah dapat menyusun doktrin Buddha dalam satu koleksi berjudul Tripitaka yang meliputi kandungan kitab Mahayana dan Hinayana (berjumlah 3.

tamadun India dan Cina masing-masing mempunyai keunggulan tersendiri. Rekod sejarah China menunjukkan muzik dan tarian dari India dan Xiyu (kawasan-kawasan barat China) adalah popular dan terkenal di dalam istana. sesetengah kuil Buddha India di negara China memperlihatkan gaya reka bentuk seni bina Yunani-Rom. Sebagai satu gabungan gaya seni Yunani-Rom dengan kebudayaan etnik India yang berpusat di Gandhara. Semasa sami Cina. pipa) dan struktur muzik yang mengandungi tujuh nota setiap tala diperkenalkan ke China daripada India atau Parsi. dan di kalangan tentera. kalendar lunar Cina didapati kurang tepat maka sistem India diperkenalkan pada akhir kurun ke7. pasti telah dibawa masuk ke India melalui perdagangan dan pelbagai saluran lain. golongan kelas atasan atau bangsawan. teknologi pencetakan dan penggunaan kompas. Gautama dan keturunan beliau sebanyak empat generasi telah berkhidmat di Balai Cerap Tang selama 110 tahun. tembikar dan bahan letupan. terdapat banyak groto dengan area Buddha dan mural yang bercorak seni Buddha Gandhara. seni Buddha Gandhara ini amat kuat dipengaruhi oleh ajaran Buddha dan ini membanggakan Asia Tengah dan Asia Timur dengan karya-karya yang cemerlang. Menurut rekod sejarah China. Sejarah Dinasti Sui menyenaraikan tajuk 60 koleksi ilmu astronomi India yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Cina. Penciptaan dalam bidang sains dan teknologi orang Cina yang memberi sumbangan besar kepada dunia seperti senkultur dan penanaman pokok mulberi. Salah seorang ahli astronomi India terpenting.Beberapa jenis peralatan muzik (konghou. pembuatan kertas. Dalam bidang ilmu perubatan. Pada zaman dinasti Tang (618-907). Pada zaman dinasti Tang (618-907) pula. Di samping itu. Yi Jing. teknologi India menghasilkan gula daripada tebu diperkenalkan ke China. Di kawasan bahagian barat dan utara China. melawat . terutama di Xinjiang dan Gansu. Melalui kerjasama dan usaha sama antara pakar astronomi India dan China maka satu sistem kalendar lunar Cina yang baru telah diperkenal dan dirasmikan pada tahun 727.

banyak karya perubatan India diterjemahkan ke dalam bahasa Cina. Namun begitu. adalah salah satu hasil penting yang berkaitan. Corak Bianwen. pediatriks dan ginakologi. Buddhisme merupakan satu sistem falsafah selain sebagai sistem kepercayaan. ilmu fonetik bahasa Cina menjadi semakin maju kerana orang Cina menggunakan pengetahuan dan teknik-teknik daripada ilmu fonetik bahasa Sanskrit. dan antara falsafah India. ahli-ahli perubatan Cina amat tertarik dengan teori dan presknpsi India. manakala dalam halaman 344 buku-buku perubatan dinasti Tang tercatat juga ubat dan teknik surgeri India dalam bidang oftalmologi. Mengikut Sejarah Dinasti Sui. Oleh itu. perkataan dan frasa dalam bahasa Cina yang ada kaitan dengan konsep Buddhisme berjumlah 30.India pada tahun 671-685 yang bertujuan untuk mempelajari dan mengkaji kitab Buddha. tema. Mengikut rekod sejarah. adalah sama dengan corak sesetengah kitab-kitab Buddha. Bermula dari zaman dinasti Sui (581-618). falsafah Buddha adalah yang . Pengajian mengenai fonetik bahasa Cina sukar untuk dilakukan kerana bahasa ini tidak berabjad. Fanqie iaitu suatu cara orang Cina menunjukkan sebutan perkataan. gaya atau genre. dongeng dan ibarat untuk menambah daya penarikan doktrin Buddha dan menerangkan kisah mengenai kehidupan dan perbuatan Buddha. kitab Buddha membekalkan banyak bahan untuk panduan dan rujukan kepada kesusasteraan Cina. Kitab-kitab Buddha boleh dianggap sebagai ciptaan sastera yang penuh dengan pelbagai puisi indah. beliau mendapati perubatan Cina sangat diberikan kedudukan dan penghormatan tinggi di India. iaitu satu genre penulisan naratif yang digunakan untuk menyampaikan dongeng pada zaman dinasti Tang (618-906) dan ditulis dalam bentuk prosa bercampur dengan puisi.000. Mengikut satu pendapat. lalu memperkayakannya dari segi perbendaharaan kata. istana Tang amat menaruh keyakinan pada ahli-ahli perubatan India dan antara ubat yang diperkenalkan ialah ubat untuk umur panjang.

Namun begitu. melalui peranan pedagang Islam Arab dan Parsi yang mendarat di selatan China (mereka ini mendirikan masjid) iaitu di Guangzhou dan Quanzhou. Pada kurun-kurun berikutnya.3. bahawa sebahagian besar dialog antara tamadun Cina dengan India berlangsung melalui peranan agama Buddha.4 Interaksi Budaya Cina dengan Dunia Islam Agama Islam dibawa masuk dan diperkenalkan ke negara China melalui dua saluran jalan pada kira-kira kurun ke-8: pertamanya. Dapat dirumuskan. kedudukan agama Buddha di India semakin merosot dan akhirnya kehilangan pengaruh. Mereka tidak sahaja mempunyai . Pada kurun ke-10. hubungan India dengan China semakin meningkat tetapi hanya dalam bidang perdagangan dan diplomatik. Liu Zhi (kk 1660-1730) dan Ma Dexin (17941874). Mereka menghasilkan beberapa karya dalam bahasa Cina sertaterjemahantentang agama Islam. Selepas itu. dan keduanya. ini tidak menjejaskan pengaruh Buddhisme di bulatan budaya Cina. Di peringkat awal. 19. agama ini tidak begitu penting lagi dalam interaksi antara India dengan China.paling berpengaruh di China. walaupun terdapat cebisan-cebisan tulisan dalam bahasa Cina mengenai Islam demi memperkenalkan ajaran agama ini kepada orang Cina tetapi ianya didapati tidak berkesan. Beberapa aliran falsafah Buddha telah dikembangkan di China antaranya aliran Tiantan. Hubungan ini mencapai zaman kemuncaknya melalui ekspedisi-ekspedisi Hulubalang Zheng He ke India pada kurun ke-15. Ma Zhu (kk 1640-1711). Dampak Islam menjadi semakin kuat dan mendalam beberapa kurun kemudian melalui usaha beberapa tokoh Islam Cina seperti Wang Daiyu (kkl5801658). Huayan dan Chan (Zen dalam bahasa Jepun). Kesemua aliran ini memberikan dampak tertentu terhadap Neo-Daoisme dan Neo-Konfusianisme. melalui peranan halaman 345 pedagang Islam yang menggunakan Jalan Sutera melalui kawasan Parsi dan Afghanistan.

shu (altruisme) dan sebagainya untuk menerangkan ajaran Islam. Kedua-dua mereka juga cuba mencantumkan konsep wugong (lima rukun) dalam Islam dengan konsep wude (lima sifat baik) dalam Konfusianisme untuk menunjukkan bahawa Islam dan Konfusianisme tidak bercanggah sama sekali tetapi sebaliknya adalah saling melengkapi. Wang Daiyu ialah tokoh yang pertama menghasilkan karya tentang agama Islam dalam bahasa Cina. Usaha-usaha penyesuaian ini tidak menjejaskan prinsip-prinsip asas dan identiti Islam sebagai agama.kefahaman yang mendalam tentang ajaran Islam tetapi juga pakar dalam klasik Cina. Interaksi budaya antara China dengan dunia Arab. Antara mereka. dan menganggap shangdi dalam klasik Konfusian seerti dengan Tuhan Yang Maha Esa dalam Islam. Teknologi membuat kertas merupakan satu contoh yang menonjol dari sana ke . Mengikut rekod sejarah. diperlihatkan beberapa ciri-ciri yang menonjol. Semenjak itu. Pada masa itu dan sehmgga kirn. Ningxia dan beberapa wilayah lain di bahagian barat laut China. Salah satu kesan dari peristiwa ini ialah teknologi Cina dibawa dan diperkenalkan ke dunia Arab dan kemudian dari sana diperkenalkan ke benua Eropah. Wang Daiyu menggunakan beberapa istilah atau konsep Konfusian seperti xiao (penghormatan terhadap ibu bapa). Melalui penelitian terhadap hasil-hasil karya sarjana-sarjana tersebut. khasnya klasik Konfusianisme. Liu Zhi pula menggunakan kata-kata Konfusius dan Mensius yang sesuai untuk menerangkan hukum syariah agama Islam. demi membolehkan orang Cina memahami dan menenma agama Islam. tentera Cina tewas dalam pertembungan dengan tentera Arab di Sungai Talas pada tahun 751. Rakyat China yang beragama Islam dianggarkan sejumlah 17 juta orang dan terdiri daripada 10 kaum. Misalnya. terutamanya dalam perdagangan barangan dua hala berlangsung dalam tempoh masa yang panjang. Karya pertama beliau yang berjudul Zhengiao zhenquan (Anotasi Tulin Ajaran Ortodoks) diterbitkan pada tahun 1642. agama Islam ditenma dengan baik di negara China. berpuluh-puluh sarjana Konfusian-Muslim mengikut jejak langkah Wang Daiyu dalam memainkan peranan penting dan memberikan sumbangan dalam tradisi keilmuan Islam di negara China. Kebanyakan penganut Islam berbangsa Cina ini terdapat di kawasan autonomi seperti Xinjiang. zhong (kesetiaan).

telah mencipta tujuh jenis peralatan astronomi serta satu kalendar baru untuk Kublai Khan pada tahun 1267. Jamal al-Din. Teknologi membuat kertas merupakan contoh yang paling menonjol kerana tawanan Cina telah mengajar halaman 346 orang Arab mengenai teknologi ini. Li Xun (kk 855-930). Selain itu. Dari dunia Arab pula. dewan membaca al-Quran dan tanah-tanah perkuburan di seluruh negara China. dan akhi-nya ke Andalusia (Sepanyol) pada kurun ke-10. telah menyusun enam jilid Haiyao bencao (Materia Medica Seberang Laut) yang mencatat sekurang-kurangnya 124 jenis ubat-ubatan dari Arab. Kaedah rawatan dan perubatan dari Arab atau Parsi juga dibawa masuk ke China. Dalam bidang astronomi. seorang ahli astronomi Parsi. seorang sarjana Muslim Cina yang berasal dari Parsi. ke Mesir dan Maaghreb. manakala Alowating (mungkin ala' al-Din) dan Isumayin (mungkin Ismail) berkhidmat pada tahun 1271. Misalnya. Selain itu. Tiga ciptaan Cina yang penting. . seorang Nestorian dari Syria bernama Ai-xue (Isa Tarjaman). bahan letupan (pada kurun ke-8) dan teknologi pencetakan (pada kurun ke-13) juga diperkenalkan ke dunia Arab dan seterusnya dari sana ke Eropah. ahli matematik dan astronomi yang juga pakar perubatan dan farmasi. selain daripada barangan rempah dan bahan-bahan perubatan. Rekod sejarah juga menunjukkan bahawa orang Cina mula menggunakan angka Arab pada zaman dinasti Yuan (1260-1368). teknologi metalurgi (logam dan aloi) dan barangan Cina lain seperti sutera dan porselin juga sampai ke dunia Arab sebelum merebak ke Eropah dan Afrika. iaitu kompas (kk pada kurun ke-13). pelbagai ilmu pengetahuan dibawa masuk dan diperkenalkan ke China secara besar-besaran sejak zaman dinasti Tang (618-907). Kesan pengaruh atau dampak Islam terhadap kebudayaan Cina dapat dibuktikan dari segi fizikal melalui reka bentuk beribu-ribu masjid. antara tawanan Cina terdapat juga tukang sepeiti tukang tenun sutera. Teknologi ini kemudiannya disebarkan dari Samarkand ke Baghdad dan Damascus. Selain itu. tukang emas dan pelukis.Eropah. berkhidmat dengan kerajaan Mongol antara tahun 1250-1308.

Melalui interaksi awal dengan Barat. mirip kepada reka bentuk kuil atau istana Cina tradisional. dan keduanya. terutamanya yang dibina selepas kurun ke-14. apabila negara China diperintah oleh dinasti Mongol. beliau menggunakan strategi penyesuaian diri dengan kebudayaan Cina. Walau bagaimanapun. hanya struktur luar sahaja kelihatan menerima pengaruh seni bina Cina tradisional sedangkan bahagian dalaman masjid di China tidak mengorbankan sama sekali prinsip asas agama Islam. seperti kebanyakan masjid di Xinjiang. Marco Polo (1275-1292) misalnya. tetapi ia gagal menarik perhatian dan minat orang Cina. Beliau berada di China selama 28 tahun dan menetap di Beijing selama 10 tahun. dengan menggunakan kayu sebagai komponen bahan utama seperti masjid Niujie di Beijing. dikaiakan bertugas sebagai pegawai di China selama 16 tahun dan rekod pengembaraannva di China halaman 347 amat mengagumkan orang Barat.3. Matteo Ricci merupakan seorang Jesuit dari Itali yang tiba di China pada tahun 1582. yang mengekalkan ciri-ciri reka bentuk masjid Arab. reka bentuk masjid di China terbahagi kepada dua jenis yang utama iaitu pertama. terdapat ramai golongan pengembara dan mubaligh yang datang dan ada amara mereka yang menetap di sini. agama Kristian dibawa masuk ke China oleh penganut Kristian Nestorian sebelum kurun ke-7. Beliau . Dengan matlamat untuk menyebarkan agama Kristian. 19. Pengalaman Marco Polo dianggap sebagai satu fasa baru bagi interaksi budaya antara China dengan Barat. Pengaruh agama Kristian mulai bertapak pada akhir kurun ke-16 apabila maharaja dinasti Ming (1368-1644) membenarkan para mubaligh Jesuit yang diketuai oleh Matteo Ricci (15521610) membinagerejasertamenetapdiBeijing dan bandar-bandar lain.5 Dampak Barat dan Respons China Pada kurun ke-13. Di waktu itu.Secara umumnya. revolusi sains baru sedang bermula di Eropah sedangkan ilmu sains di China sedang mengalami kemerosotan.

telah menghasilkan banyak buku sains merangkumi pelbagai bidang seperti matematik. Misalnya. pertanian. yang mula-mula bertumpu pada aspek kebendaan seperti sutera dan porselin. Ternyata bahawa interaksi antara China dengan Barat bermula melalui penyebaran berbentuk kebendaan termasuk empat ciptaan agung Cina. Gottfried W. mengangkat nama Cina. sains pemikiran dan logik. Leibniz (1646-1716). dan Gottfried W. ketenteraan dan perubatan. beliau menghasilkan peta dunia baru. matematik. seorang ahli falsafah dan pemikir Perancis yang menyanjung tinggi Konfusius sebagai The Sage of Morality. orang Barat sedar akan penting dan perlunya untuk mengadakan hubungan dengan China. telah beralih kepada pemikiran dan kebudayaan. menterjemahkan buku. matematik dan sains. astronomi. Xu Guangqi memang boleh dianggap sebagai pengasas sains moden Cina dan juga penghubung antara sains Barat dengan cendekiawan Cina. astronomi. perubatan. Pada kurun ke-18.buku mengenai agama. Misalnya. Ricci juga memperkenalkan ilmu pengetahuan Barat yang ma)u dalam bidang sains. Leibniz dan sesetengah sarjana Eropah berpendapat bahawa budaya Cina dan budaya Eropah masing-masing mempunyai kekuatan yang tidak bercanggah tetapi saling bermanfaat. sedangkan falsafah Cina halaman 348 . Oleh itu. mempelajari Konfusianisme dan menghormati tradisi Cina termasuk amalan pemujaan nenek moyang. Barat lebih maju dalam bidang sains semula jadi. Xu Guangqi (1562-1633). Akibatnya. Ini menimbulkan kekaguman orang Cina khususnya pegawai-pegawai kerajaan. minat orang Barat terhadap China. geografi dan astronomi. memang diakui kebenaran bahawa Ricci telah memainkan peranan penting sebagai pembina jambatan budaya baru antara China dengan dunia Barat. seorang pegawai Cina Muslim dan juga pembantu Matteo Ricci. Misalnya. Di negara China pula. Li Madou. mencipta beberapa peralatan astronomi. seorang ahli falsafah Jerman yang memuji keunggulan akhlak masyarakat Cina. Francois Voltaire (1694-1778).mempelajari bahasa dan sejarah Cina.

Perang Anglo-China (1856-1860). khasnya ilmu pengetahuan Barat dalam bidang ketenteraan dan persenjataan moden. Sejak pertengahan sehingga ke akhir kurun ke-19. Walau bagaimanapun. kerajaan Qing terpaksa menandatangani perjanjian yang tidak adil dengan kuasa asing. Oleh yang demikian. secara keseluruhannya peranan mubaligh dan orang Barat sebelum kurun ke-20 tidak mendatangkan kesan yang kuat terhadap China. Maka interaksi budaya antara dua pihak ini pasti akan mendatangkan manfaat kepada kedua-duanya. kerana beliau mengesyaki mereka sedang berkonspirasi menggulingkannya. Di kalangan mereka ada yang berpendapat bahawa supaya terus hidup. Dalam jangka masa setengah kurun tersebut. orang Cina hams mempelajari barbarian untuk mengawal barbarian. memberikan hak bidang kuasa luar wilayah (extraterritoriality rights). Dasar tutup pintu (isolasi) ini menyebabkan China ketinggalan zaman dan mengalamai kemunduran pada kurun ke-19. kerana kebanyakan golongan intelektual Cina masih bertanggapan bahawa Barat sebagai barbarian tidak setanding dan setarafdengan China yang mempunyai tamadun yang terunggul di dunia. Setiap kali ditewaskan. Apabila Yong Zheng ditabal sebagai Maharaja (r. pintu ke China telah pun tutup bagi orang Jesuit dan mubaligh Kristian lain selama 120 tahun sehingga tamatnya Perang Candu pada tahun 1842. serta status negara yang paling diutamakan (most-favoured nation). menyerahkan hak milik kawasan tertentu. Perang China-Perancis (1884-1885) dan Perang China-Jepun (1894-1895). kekalahan berturut-turut yang amat memalukan China telah mendatangkan pelbagai reaksi dari golongan intelektual Cina. antaranya membayar berjuta-juta wang ganti rugi. Antara langkah yang dilaksanakan ialah pelancaran Gerakan Menguatkan Kendiri (Self-Strengthening . negara China telah mengalami kekalahan berturut-turut dalam empat peperangan utama dengan kuasa-kuasa asing seperti Perang Candu (1839-1842). 1723-173 5). beliau memerintahkan semua mubaligh supaya berpindah ke Macao dan dihalang masuk ke China.mengutamakan kegunaan dan etika dalam pengurusan masyarakat dan negara. membuka pelabuhan tertentu untuk perdagangan.

langkahlangkah tersebut hanya memperkenalkan modenisasi yang dianggap cetek dan tidak berkesan manakala perkembangan sistem politik. Western learning for practical use)'yang diutarakan oleh Zhang Zhidong (1837-1909) pada tahun 1898. melancarkan Gerakan Reformasi 100 Hari (Hundred Days' Reform} pada tahun 1898. Sistem pemerintahan berbentuk republik diperkenalkan tetapi tidak membawa banyak erti kepada . Dua tahun selepas kegagalan gerakan reformasi ini seiring dengan sikap permusuhan maka tercetuslah Pemberontakan Boxer yang mengakibatkan banyak jiwa terkorban dan harta benda musnah. Namun begitu. ilmu Barat untuk kegunaan" (Chinese learning as essence. Sun Yatsen (1866-1925) berpendapat bahawa negara China tidak dapat diselamatkan dengan perubahan sesetengah institusi-institusi sahaja (tidak menyeluruh) dan penderitaan China hanya dapat diselesaikan dengan tindakan menggulingkan dinasti Qing. usaha gerakan ini mengalami kegagalan kerana maharaja ketika itu tidak mempunyai kuasa sebenar. yang dikenali sebagai Temulihan Meiji". Sarjana lain pula seperti yang diwakili oleh Liang Qichao (1873-1929). institusi ekonomi dan sistem pendidikan diabaikan atau dipinggirkan. Matlamat gerakan ini bertujuan untuk menasihati Maharaja Qing supaya halaman 349 mencontohi reformasi institusi dan politik yang dilancarkan di Jepun oleh Emperor Meiji. Dr. cara hidup tradisi dan fahaman lapuk orang Cina masih berkekalan. dan keadaan negara terus kacau-bilau. Sementara itu.hara yang sedang berlaku di negara China. Walaupun pemerintahan dinasti Qing kemudiannya dijatuhkan melalui Revolusi 1911. rakyat Cina telah menunjukkan sikap permusuhan terhadap orang Barat yang dianggap bertanggungjawab terhadap segala huru. Pada akhir kurun ke-19. Kejadian-kejadian tersebut telah menyebabkan seluruh rakyat Cina hilang keyakinan terhadap pemerintahan dinasti Qing. Namun begitu.Movement) dan penubuhan Biro Penterjemahan. Slogan yang terkenal pada akhir kurun ke-19 ialah "Ilmu Cina sebagai asas.

Dalam bidang bahasa dan kesusasteraan pula. diperkenalkan Gerakan Kebudayaan Baru oleh kalangan intelektual yang menerima pendidikan sama ada di Jepun. Selain perubahan sistem politik. Selain itu. Marxisme yang menekankan pendekatan revolusi yang berinspirasikan kejayaan peristiwa Revolusi Rusia. namun keadaan politik pada tahun-tahun selepas Gerakan 4 Mei masih tidak tenteram dan stabil. Banyak aliran pemikiran falsafah Barat telah diserap masuk ke negara China. dua konsep yang popular pada masa itu ialah "sains " dan "demokrasi".karya berbahasa vernakular telah menggantikan karya-karya berbahasa klasik yang selama lebih dua ribu tahun telah dianggap sebagai ortodoks. dan keduanya. golongan intelektual Cina berpendapat bahawa China tidak akan menjadi negara moden. Puncak gerakan ini ialah Gerakan 4 Mei pada tahun 1919 yang mengakibatkan pertentangan sepenuhnya terhadap cara hidup tradisi lama dan segala ajaran Konfusius. karya. Berikutan interaksi dengan Barat ini. Peperiksaan Perkhidmatan Awam yang telah berrungsi sebagai tangga mobihti ke kelas atasan selama berkurun-kurun lamanya telah dimansuhkan. Pada tahun 1905. golongan intelektual Cina amat tertarik dengan dua ideologi Barat iaitu pertama. jika perubahan pemikiran di kalangan rakyat dan pembelajaran mengenai cara Barat (ilmu Barat) secara keseluruhan tidak berlaku. Untuk mencapai matlamat ini. Oleh itu. maka ini bermakna usaha-usaha pemodenan dianggap masih belum selesai dan mencapai matlamat. Pengaruh Barat semakin ketara terutama selepas Gerakan 4 Mei apabila nilai-nilai Barat seperti idea individu. Sastera moden halaman 350 yang mencontohi sastera Barat juga menjadi popular. negara Eropah atau Amerika Syarikat. PragmatismeJohn Dewey yang menekankan pendekatan evolusi untuk memajukan keadaan sosial.rakyat kerana negara China masih terus mundur. pengaruh Barat telah mendorong tercetusnya banyak perubahan-perubahan sosial di negara China. kebebasan dan persamaan antara lelaki dan wanita tersebar luas. . Walaupun pelbagai usaha dilaksanakan dan perubahan-perubahan berlaku di kalangan orang Cina. Sistem pendidikan tradisi telah digantikan dengan institusi-institusi pendidikan Barat.

dan ketiga. Malaysia dan negara-negara lain akan menghadapi tiga prospek yang berkaitan iaitu pertama.4 TAMADUN CINA DALAM PEMANTAPAN TAMADUN MALAYSIA DAN DUNIA 19. Dalam hubungan ini. Hakikat ini serta implikasi-implikasinya bagi pembinaan negara perlu disedari dan diambil kira oleh para pemimpin dan rakyat Malaysia. Oleh itu. Dalam hubungan ini. interaksi budaya dan dialog peradaban akan menjadi lebih giat dan mendalam. Wawasan 2020 yang dilancarkan pada tahun 1991 merupakan cita-cita dan strategi pucuk pimpinan negara untuk menghadapi tiga prospek globalisasi yang tersebut itu.4. pucuk pimpinan negara hendaklah berpegang kepada integrasi nasional yang harus berasaskan keharmonian antara kaum melalui interaksi budaya dan dialog peradaban serta keadilan terhadap semua pihak. negara-negara harus bekerjasama untuk menangani segala masalah dan cabaran yang berbangkit daripada globalisasi. Akibatnya kini. Proses globalisasi dalam zaman informasi ini turut melibatkan Malaysia. integrasi nasional diberikan penekanan sebagai satu nilai yang terunggul dalam proses pembinaan negara. Malaysia mempunyai sebuah masyarakat majmuk dengan berbilang kelompok etnik masingmasing mempunyai tradisi budaya yang berakar umbi dalam tamaduntamadun yang bertembung itu.1 Prospek Globalisasi: Masalah dan Cabaran Dari segi persejarahannya. kemajuan sains dan teknologi telah meningkatkan taraf hidup manusia pada kurun ke-20 dan awal kurun ke-21 ini yang memungkinkan terbentuknya zaman informasi (teknologi maklumat). negara Malaysia merupakan satu dataran bagi pertembungan beberapa tamadun utama Timur dan Barat kerana kedudukannya dari segi geografi. Di peringkat global. Pada ketika ini. satu set ideal. sejak kemerdekaan negara pada tahun 1957. Sumber-sumber kerohanian sejagat ini harus digali. dikupas dan diberi pengertian baru .19. kedua. Malaysia amat beruntung kerana memiliki satu khazanah yang kaya dengan pelbagai sumber kerohanian. kepercayaan dan nilai yang baru harus dikenal pasti untuk dipatuhi di peringkat sejagat.

Kedua. Ketiga. namun manusia masih menghadapi masalah-masalah yang berkesinambungan semenjak dahulu dan baru yang lebih mencabar. Justeru itu. seperti kecenderungan kepada amalan rasuah. akibat eksploitasi sumber alam secara besar-besaran. Antaranya.masalah akibat kemiskinan dan kemunduran. wujud masalah-masalah dalam zaman informasi. sifat tamak haloba. Walaupun banyak kemajuan yang telah dicapai dalam zaman moden halaman 351 ini. institusi keluarga dan perkahwinan menjadi semakin lemah atau longgar kerana diserap oleh unsurunsur negatifmodenisasi. Dan keempat. mengakibatkan kemerosotan ketenteraman sosial dan keruntuhan akhlak di kalangan sesetengah masyarakat moden. sifat mementingkan nafsu. supaya masalahmasalah pada zaman informasi itu dapat diatasi. Antara masalah-masalah tersebut ialah pertama. Cabaran-cabaran yang dihadapi oleh rakyat Malaysia dalam proses pembinaan negara dan pemantapan tamadun Malaysia terkandung dalam Wawasan 2020. dimensi moral dan etika adalah penting dan harus diambil kira demi mengatasi masalah-masalah ini. Masyarakat yang diidamkan adalah seperti berikut: . Dalam proses globalisasi ini. Masalah-masalah tersebut disebabkan oleh kemerosotan akhlak dan kelemahan manusia sendiri. pencemaran alam sekitar dan gangguan keseimbangan ekologi akan mengancam kehidupan manusia. oleh sebab pengagihan kekayaan yang tidak seimbang. pembangunan ekonomi dan kebendaan jauh lebih pesat berbanding dengan pembangunan kerohanian. Penemuan-penemuan daripada penelitian semula ini akan menyumbang kepada perumusan ideal.dalam konteks semasa. sifat mementingkan diri dan sikap materialistik. yang paling utama adalah untuk membentuk sebuah masyarakat dengan sifat-sifat yang diingini. kepercayaan dan nilai untuk negara dan dunia sejagat. sebilangan besar manusia masih menghadapi masalah.

Multimedia Super Corridor (MSC) yang merupakan satu projek untuk memenuhi keperluan telekomunikasi antara negara dengan dunia pada zaman informasi ini. Antaranya. Masyarakat yang bermoral dan beretika dengan rakyatnya berpegang kuat pada nilai-nilai agama dan rohaniah serta mempunyai standard etika yang tertinggi. Selain itu. Masyarakat yang demokratik. khususnya perindustrian dan perdagangan.1. supaya rakyat yang berbilang kaum bebas mengamalkan tradisi budaya dan ajaran agama masing-masing tanpa keterasingan. bermuafakat dan berorientasikan komuniti. pendidikan negara harus . kerajaan Malaysia telah memperkenalkan beberapa konsep dan rancangan baru untuk merealisasikan matlamat Wawasan halaman 352 2020. dan bukan pada kerajaan atau negara. liberal dan bertoleransi. Pada tahun-tahun 1990-an. 4. dan satu institusi keluarga yang teguh supaya kebajikan warganya berkisar pada keluarga. Malaysia memerlukan banyak lagi tenaga manusia yang terlatih dalam pelbagai bidang demi menmgkatkan produktiviti setiap sektor. Masyarakat yang berkebudayaan penyayang yang berteraskan satu sistem sosial yang memegang pada konsep kepentingan kolektif mendahului kepentingan individu. Masyarakat yang matang. yang menempatkan pula dalam keluarga yang beretika. 2. mengamalkan "demokrasi Malaysia" yang mantap. Oleh itu. Projek ini akan melibatkan banyak pelaburan dalam pembangunan tenaga manusia demi perkembangan teknologi peraiatan (hardware) dan program perisian (software). Dapat dirumuskan bahawa cabaran yang dihadapi oleh Malaysia adalah untuk mendirikan sebuah negara-bangsa beretika yang terdiri daripada rakyat yang beretika. 3.

Malaysia dan juga beberapa buah negara di Asia Tenggara dan Asia Timur mengalami kegawatan ekonomi yang agak teruk. Walau bagaimanapun. sekiranya Wawasan 2020 terus menjadi citacitanva. pendidikar. Perbandmgan ini dilakukan dengan merujuk kepada wawasan atau strategi dalam bidang-bidang tertentu iaitu bidang politik. Bahagian ini akan mengenal pasti nilai-nilai itu dan membandingkannya dengan nilai-nilai dalam tamadun Cina untuk melihat persamaan dan kaitan antara kedua-dua set nilai itu. Perkembangan ini akan mendatangkan pembaharuan yang bersifat revolusi dalam pendidikan. Sehubungan ini. Dua lagi rancangan inovatif dalam pendidikan ialah sekolah bestan (smart school) dan universiti maya (virtual university) yang menggunakan teknologi telekomunikasi dari MSC.dipertingkatkan dari segi kualiti dan kuantiti. Wawasan 2020 mungkin tidak dapat direalisasikan dalam tempoh masa yang dirancangkan. kepercayaan dan nilai yang dipegang oleh rakyat dan pucuk pemimpin Malaysia tetap tidak berubah. kini kemampuan sistem pendidikan Malaysia membekalkan kemudahan-kemudahan untuk latihan dan penyelidikan telah meningkat berlipat ganda. Sejak Julai 1997. beberapa inovasi telah diperkenalkan dalam bidang pendidikan. psikologi. sosial.4. dan pemeliharaan alam sekitar. Melalui usaha bersama sektor awam dan sektor swasta. Wawasan 2020 terus menyatakan pelbagai wawasan rakyat Malaysia pada kurun ke-21 dan strategi untuk merealisasikannya. Oleh sebab terdapatnya banyak faktor luaran yang di luar kawalan negara kita dan dunia. kita mungkin akan menghadapi prospek kemerosotan yang umum.2 Tamadun Cina: Relevansinya di Malaysia dan Dunia Berdasarkan masyarakat ideal yang digambarkan di atas. ideal. Inovasi yang agak berkesan ialah sektor swasta dibenarkan melabur dalam bidang pendidikan terutamanya pada peringkat tinggi. ekonomi. lalu menjelmakan cita-cita Malaysia sebagai pusat kecemerlangan pendidikan di rantau ini dan juga sebuah negara yang maju pada kurun ke-21. di samping melatih dan mengeluarkan sumber tenaga manusia. Nilai-nilai yang harus dioenkan tumpuan dapat dikenal pasti daripada kenyataan ini. . 19. Justeru itu.

yang diidamkan ialah sebuah masyarakat bermoral dan beretika. keamanan dan keharmonian. iaitu rasa bangga kerana keahlian dalam masyarakat dan pencapaian masyarakat. berkebudayaan penyayang. bersifat saintifik dan progresif. komuniti sebagai halaman 353 tumpuan). pemupukan kendiri . Dalam bidang sosial. tamadun Cina dalam proses perkembangannya telah menerima banyak pengaruh agama dan kebudayaan asing kesan daripada interaksi dengan tamadun lain. kemuafakatan. Sifat-sifat psikologis yang diperlukan ialah keyakinan kendiri secara kolektif. bersikap teguh terhadap pelbagai cabaran. Selain itu. Tamadun Cina memang bersifat terbuka dan bertolak ansur. nilai utama yang diberikan tumpuan ialah integrasi nasional (perpaduan nasional). Selain itu. liberal dan bebas dari segi agama dan budaya. sistem etika Cina sejak zaman purba berasaskan keluarga semata-mata dan mengutamakan kebaikan hati (benevolence atau cohumanity) serta keharmonian dalam hubungan antara sebarang entiti (individu. ajaran Konfusianisme mungkin memberi banyak implikasi bagi pemupukan kebudayaan penyayang dan pembangunan masyarakat yang beretika. dan berasaskan institusi keluarga yang kukuh. yang ditekankan ialah mengenai ideal demokrasi (khasnya kematangan. bersifat bebas untuk mengamalkan tradisi budaya dan ajaran agama. tabah hati mengejar kualiti. ketaatan dan ideal-ideal demokrasi seperti yang terkandung dalam The Grand Unity sebagaimana yang telah dibincangkan sebelum ini. dan adanya pembebasan psikologi (tidak rasa diri kurang penting). keadilan dan dedikasi terhadap negara. Tamadun Cina yang berasaskan humanisme dan moralisme memang menekankan keharmonian. bersifat terbuka dan toleransi.Dalam bidang politik. Oleh itu. alam). kelompok. keadilan. Dalam tamadun Cina yang bercirikan personalisme sebagaimana yang telah dibincangkan. rakyat Malaysia harus dibangunkan psikologinya agar selaras dengan aspek pembangunan yang lain terutama pembangunan kebendaan. kesederhanaan. Dalam bidang psikologi. Sebagai mana yang telah dibincangkan sebelum ini.

kedua. pendidikan merupakan kunci pembangunan dan medium untuk merealisasikan Wawasan 2020. kesetiaan. Misalnya. . tingkah laku organisasi. Kedua-dua nilai ini khasnya merujuk kepada pengagihan kekayaan secara adil saksama dan pekerjaan tidak dikenal pasti dengan ras. dan bukan untuk diri sendiri semata-mata. berjimat-cermat. tanggungjawab (komitmen). kesopanan. terdapat banyak nilai dalam tamadun Cina yang patut ditekankan dalam aktiviti ekonomi. pengurusan perniagaan dan psikologi perindustrian. negara dan dunia. Selain itu. kepercayaan optimistik pada potensi manusia untuk mencapai kecemerlangan individu atau berkelompok. kerajinan. pemupukan kendiri dalam tradisi Cina bertujuan untuk kepentingan keluarga. Dalam bidang ekonomi. warisan-warisan tamadun Cina yang relevan dan menarik hati ialah pertama. Dalam bidang pendidikan. semangat bekerjasama dan sebagainya mungkin memberi implikasi yang positif bag! teori organisasi. Selain itu.wajar diamalkan atas premis bahawa manusia berkeupayaan untuk mencapai semaksima kebaikan dan memberi manfaat. disiplin din. keadilan dan sikap berpatutan merupakan dua nilai yang penting.bentuk pemikiran ini terdapat dalam tamadun Cina yang sememangnya relevan sebagai pedoman untuk merancang kurikulum dan pedagogi bagi pembangunan psikologi yang dimgini. Banyak inovasi dan ciri baru diperkenalkan ke dalam sistem pendidikan sejak tahun 1990. nilai etika seperti keharmonian. Dalam konteks ini. Sebenarnya keadilan pengagihan kekayaan adalah salah satu ideal dalam The Grand Unity. integriti dan ketaatan akan memanfaatkan halaman 354 pertubuhan perniagaan secara langsung. kepatuhan kepada norma dan peraturan. Nyatalah bentuk. Kita harus mengambil satu perspektif perbandingan supaya kebijaksanaan dan fikiran Konfusianisme dan tradisi lain dapat digunakan dalam segala pertimbangan mengenai perkembangan kurikulum dan strategi mengajar dan pengajaran. Lanjutan daripada premis ini ialah kepercayaan bahawa setiap orang tanpa mengira latar belakangnya harus dididik dan boleh dididik.

dan kelima. personalisme. manusia perlu merujuk kepada tradisi yang menekankan serta mengamalkan hubungan harmoni antara manusia dengan alam semulajadi. Mengikut ajaran sama ada Konfusianisme. guru harus dihormati dan diberi status sosial yang tinggi. keempat. 19. Pertama. ketiga. Secara asasnya.3 Kekuatan Tamadun Cina sebagai Sumber Rujukan Selain daripada adanya kaitan tamadun Cina. Walau apapun. ideal dan nilai. Fahaman mengenai alam dan keadaan kesatuan ini adalah bersifat transendensi dan bukan empirik. keharmonian yang tertinggi darjahnya harus diusahakan dalam hubungan manusia dengan alam semesta. Keduaduanya mempunyai konsepsi yang sama mengenai kepercayaan. halaman 355 . pembentukan keperibadian atau ajaran moral dan etika diberikan keutamaan. dan sudut kesesuaian. manusia berkedudukan setaraf dengan alam. Nyatalah bahawa warisanwarisan ini adalah berpunca daripada humanisme. tamadun harus berdialog antara satu dengan yang lain supaya mencapai satu konsepsi yang rasional mengenai alam. kaitannya dengan manusia dan kewajipan manusia bagi mengatasi kemerosotan mutu alam sekitar. kepercayaan bahawa setiap individu harus dan boleh dididik. Dalam bidang pemeliharaan alam sekitar. intelektualisme dan moralisme dalam tamadun Cina.pendidikan sentiasa diutamakan. isu ini menjadi semakin runcing dan memerlukan persetujuan konsepsi dan kerjasama di permgkat sedunia. Daoisme atau Buddhisme dalam tamadun Cina. khasnya sistem nilainya dengan Malaysia dan dunia dalam konteks pembentukan semula sistem etika. Sehubungan ini.4. Ideal Konfusian mengenai penubuhan sesebuah negara beretika bersesuaian dengan Wawasan 2020. perlu ditekankan di sini bahawa terdapat tiga kekuatan tamadun Cina sebagai sumber rujukan. maka manusia harus berusaha memahami prinsipprinsip alam semesta (tian) supaya tercapai satu keadaan yang dikenali sebagai "kesatuan tian dengan manusia".

Pada tahun. Sebilangan kecil mereka menegaskan bahawa tamadun Cina yang wujud dan berlangsung beribu-ribu tahun itu mempunyai unsur-unsur yang kurang sesuai pada masa kini. nilai. Tambahan lagi. Dalam Konfusianisme. dari sudut kaya dengan wawasan dan kebijaksanaan. Dan ketiganya. Malaysia sebagai satu negara-bangsa moden amat komited terhadap pembangunan pendidikan. . adalah secocok dengan fikiran pendidikan moden di Malaysia dan dunia. Sungguhpun Konfusianisme dikembangkan lebih kurang 2.Khususnya. pemeliharaan alam sekitar. konsepsinya mengenai perhubungan sosial. Pelbagai pendapat tentang keistimewaan atau keunikan dan juga kelemahan-kelemahan dalam tamadun Cina telah diutarakan. tamadun Cina yang kaya dengan wawasan dan kebijaksanaan akan terus menjadi satu sumber inspirasi yang relevan bagi manusia pada kurun ke21. kebanyakan sarjana percaya bahawa tamadun Cina mempunyai unsur positif dan kebijaksanaan seperti yang telah dibincangkan. Wawasan Konfusian mengenai masa depan manusia. seperti tamadun. pada keseluruhannya. keluarga dianggap sebagai satu institusi sosial penting yang seharusnya dipelihara dan dipertahankan. perubatan dan kesihatan. Namun. dari sudut skop yang komprchensif. pendidikan. pengurusan perniagaan. Tegasnya. seperti yang dinyatakan dalam The Grand Unity amat berkaitan dengan masyarakat global. ketenteraan. sifat moral dan prinsip etika yang berkisar kepada lima perhubungan sosial adalah penting dan cukup sesuai untuk memberi ilham kepada mereka yang memikirkan satu sistem nilai yang sewajarnya. humanitarianisme. ekonomi. Dalam hal ini. berdasarkan kepercayaan pada perkembangan sepenuh potensi manusia peringkat yang perseorangan. intelektualisme dan rasionalisme. Kedua. adalah sahih lagi komprehensifsehingga masa kini. iaitu Lima Perhubungan (wulun).tamadun lain yang memiliki jangka hayat yang lama.tahun kebelakangan ini terdapat ramai sarjana yang terlibat dalam perbincangan tentang kaitan tamadun Cina dengan dunia moden dalam pelbagai bidang termasuk politik.500 tahun dahulu. ideologi Konfusianisme berteraskan humanisme.

Zaman Heian. Kemasukan Tamadun Barat.1 LATAR BELAKANG DAN PENUBUHAN: SEJARAH TAMADUNJEPUN 20. halaman 359 . Kesyogunan Ashikaga.halaman 356 Bab20 TAMADUN JEPUN Azhar Mad Aros Sejarah Tamadun Jepun.1 Asal-usul Nama Jepun dan Geografi Nama untuk negara Jepun atau Nihon (Nippon) datum bahasa Jepun bermakna Tanoh Matahari Terbit dan juga dikenali sebagai Yamato.1. Istilah Nihon digunakan buat pertama kalinya oleh cendekiawan-cendekiawan Korea pada awal kurun ke-7 yang berkunjung ke negara Jepun. Pemildran Masyarakat Jepun. Sumbangan Agama dalam Pembinaan Tamadun Jepun. Asal-usul nama Jepun dan Geografi. Pemantapan TamadunJepun. Hubungan dengan Kuasa Barat. Pembaharuan Taika dan Taiho. Zaman Nara. Istilah Nippon pula digunakan dengan meluas semasa Era Meiji (1868-1912) dan Era Taisho (1912-1926). Zaman SengokuJidai. Peranan Korea. Falsafah. Interaksi TamadunJepun dengan Tamadun Barat. 20. Kemasukan Agama Kristian. Zaman Meiji. Zaman Kamakura. Kesyogunan Tokugawa. Sejarah Awal dan Keluarga Diraja Jepun. Sejarah Awal Penubuhan Negara Jepun. Pandangan Semesta. Istilah Nihon digunakan dengan meluas dan dirujukkan kepada Jepun selepas tamatnya Perang Dunia Kedua.

Dianggarkan sejumlah lebih daripada 50 buah gunung berapi yang aktif dan pergerakan bawah tanah menghasilkan lebih dari seribu pancutan dan kolam air panas di Jepun. Keadaan muka bumi yang berlainan mempengaruhi keadaan suhu.Kepulauan Jepun mengandungi empat buah pulau utama iaitu Pulau Honshu. Negara Jepun terletak dalam lingkungan gunung berapi yang aktif di Asia Pasifik (TimurJauh). Daripada sejumlah 250 buah gunung yang terdapat di Jepun. Selain arang batu dan sulfur. Kinai (Teluk Osaka) dan di Teluk Ise. Tiga kawasan dataran tersebut ialah Kanto (Teluk Tokyo). Dataran. Kyushu dan Shikoku. Purata suhu di Jepun sentiasa berubah-ubah setiap tahun misalnya. dan dataran ini merupakan punca perselisihan dan persaingan di kalangan tuan- . Gunung yang terkenal di Jepun ialah Gunung Fuji yang mempunyai ketinggian 12. terutamanya arang batu tetapi memiliki kawasan tanah subur untuk bercucuk tanam yang terhad. Jepun merupakan negara yang kaya dengan sumber dan hasil bumi. Dari segi ekonomi. panas. aluminium. Jepun mengalami ikiim sederhana yang mengalami empat musim iaitu musim bunga. Kawasan pantai barat dan barat laut Pulau Hokkaido dan Honshu misalnya. dan dianggarkan terdapat sejumlah hampir enam ratus buah pulau kecil di sekitarnya. kromium.461 meter. Kawasan dataran yang subur dan sesuai untuk kegiatan pertanian kebanyakannya terletak di kepulauan Honshu. Di peringkat awal. Lanar gunung berapi di Jepun merupakan punca utama kesuburan tanah dan bersesuaian untuk kegiatan pertanian.dataran ini berpenduduk padat. luruh dan sejuk. kebanyakannya merupakan gunung berapi aktif dan masih mengeluarkan lahar. Galian sulfur juga terdapat dengan banyaknya hasil daripada letusan gunung berapi yang aktif. magnesium dan uranium. zink. negara ini juga kaya dengan sumber alam lain terutamanya besi. sumber kekayaan dan kekuasaan. kegiatan ekonomi utama masyarakat Jepun ialah kegiatan pertanian dan perikanan. Shikoku dan Hokkaido. terletak dalam kawasan yang berhawa dingin dan bersaiji apabila tiba musim sejuk. Tumpuan utama penduduk Jepun sejumlah besamya menetap di Pulau Honshu. suhu di Tokyo biasanya dalam lingkungan 37 C pada bulan Januari meningkat kepada 39 C pada bulan Ogos. merupakan kawasan pengeluaran makanan. Kyushu.

000 tahun dahulu. Sungai terpanjang ialah Sungai Shinano yang mengalir di barat selatan kepulauan Honshu dan sejauh 229 batu yang dianggap kurang sesuai kerana keadaannya yang cetek hanya sesuai untuk pengangkutan ringan sahaja. iaitu lebih kurang 5. Keadaan muka bumi yang tidak rata mengakibatkan aktiviti pengangkutan dan komunikasi (perhubungan) tidak berjalan dengan begitu baik dan lancar. Thailand. Dalam proses perpmdahan ini berlaku penyerapan orang Amu ke dalam suku bangsa Jepun. Vietnam. Faktor terpenting disebabkan bentuk muka bumi yang tidak rata. Kawasan yang sesuai untuk kegiatan pertanian merangkumi hanya seperlima daripada negara Jepun. antaranya dengan orang Ainu. orang Ainu (bangsa proto-Caucasoid) telah menduduki Jepun lebih awal berbanding dengan orang Mongoloid. Orang Jepun berketurunan Mongoloid sampai ke Kyushu melalui negara China dan berhijrah ke Honshu.ganang.2 Sejarah Awal Orang Jepun dan Keluarga Diraja Jepun Menurut teorinya. Shikoku dan Hokkaido. Mereka merupakan . Peningkatan kemasukan orang Mongoloid yang berlanjutan sehingga kurun ke-8 lelah mendorong orang Ainu untuk berpindah ke utara Hokkaido. Burma dan lain-lain. Orang Jepun telah bercampur-aduk dengan kumpulankumpulan bangsa lain. pertanian. Dari segi sejarahnya. Kekayaan sumber air ini halaman 360 kemudiannya memainkan peranan untuk mengain sistem pengairan. Sebahagian besar orang Jepun merupakan keturunan Mongoloid dan mempunyai pertalian rapat dengan orang Cina.1. orang Jepun dikatakan berasal dari tiga keturunan iaitu Orang Ainu (Kaukosid). 20. Jepun memiliki kawasan yang kaya dengan sumber air laut dan orang Jepun amat bergantung sepenuhnya kepada sumber ini.tuan tanah dan keluarga-keluarga feudal. perindustrian dan perikanan. sekiranya terdapat sungai ia dipisahkan oleh bukit-bukau atau gunung. Orang Mongoloid (China-Monggolia) dan Nusantara (Asia Pasifik).

Menjelang tahun 200SM. mereka masih menggunakan kulit binatang atau kul. Mereka menggunakan peralatan budaya yang diperbuat daripada batu batan. Dalam halaman 361 aspek pengkebumian. tulang ikan dan tanah liat. Dari segi kegiatan ekonomi. dan dipercayai memiliki kebudayaan yang sama dengan Zaman Neolitik. Dari segi kepercayaan. orang yang meninggal tidak dikebumikan menggunakan keianda. menguup hasi! hutan dan mengutip hasil laut terutama menangkap ikan dan kerang. dan tembikar-tembikar Jomon yang mempunyai kehalusan sent dan corakcorak luar biasa. dibuktikan penemuan artifak-artifak antaranya kulit kerang yang ditanam bersama tulang manusia di dalam perkuburan orang Jomon. dengan peralatan budaya diperbuat danpada serpihan batu yang leiah digilapkan. tulang. dipercayai masyarakat ini telah mengikut aliran hidup yang kolektif dan tetap tanpa jurang perbezaan antara golongan kaya dan miskin.masyarakat primitif yang hidup memburu dan memungul makanan. Sejarah awal tamadun Jepun dikenali sebagai zaman jomon iaitu istilah yang berasal daripada barang-barang yang dicipta dari sejenis tanah liat iaitu Jomon. Dan segi sosial. mereka mempercayai suatu jenis kuasa ghaib melalui penciptaan rupa-rupa patung Dewi dari tanah liat dan gada-gada batu yang besar yang dipercayai mempunyai kaitan dengan ilmu sihir. Dari segi kebudayaan. tangan dan kaki dilipat dan kadangkala di dada mereka diletakkan batu yang besar untuk menghalang daripada menjelma semula. pengaruh kebudayaan Cina mulai mengalir masuk . Penemuan-penemuan ini membuktikan masyarakat asli Jepun telah mencapai tarafseni kebudayaan yang tinggi menjelang tahun 5000SM.belulang dan kayu. Melalui kaedah arkeologi auu cangali. maka itu mereka mengamalkan kegiatan memburu bmatang.t kayu sebagai pakaian. Mereka tinggal menetap dengan sent bina tempat tinggal iaitu rumah dengan menggali lubang dan dindingnya diperbuat daripada jerami. mereka merupakan masyarakat yang belum berkemahiran dalam bertani (bercucuk Lanam).

ke negara Jepun dan Dinasti Han (206SM-24 TM). Corak lebih cantik. Di peringkat ini. tenggala untuk membajak dan pengairan. terutama perubahan mengenai status atau kedudukan dalam masyarakat. jenis periuk belanga dan tembikar yang baru dan sem berkebun. Menjelang kurun ke-4. menarik. dan di kalangan mereka ini kumpulan Yamato (nenekmoyang keluarga Imperial Jepun) muncul sebagai kumpulan politik yang paling berkuasa ke atas kumpulan-kumpulan lain yang dipanggil Uji. Mereka telah menjalankan kegiatan penanaman padi sawah dan sistem batas. Kemasukan kebudayaan Cina dan pertembungan ini telah membawa kepada perubahan-perubahan dalam masyarakat Jepun sehingga membentuk kebudayaan baru yang dikenali sebagai Yayoi. Masyarakat zaman ini telah mencapai peningkatan dan kemajuan dalam pertanian antaranya tentang penggunaan tanah. Pemimpin-pemimpin Yamato mengabsahkan mereka berketurunan Dewi Matahari (Amateresu) . berwarna-warni. Nama ini diambil dari suatu jenis periuk belanga tembikar yang dicipta pada ketika itu iaitu dari zaman prasejarah Jepun sehingga hampir kurun ke-4 Masihi. penanaman padi dan pengairan telah meningkatkan pengeluaran bahan makanan (lebihan).corak Ibi yang mudah dan kemas. kekuasaan kumpulan Yamato meliputi seluruh negara Jepun kecuali di beberapa daerah di Kyushu. teknik pembuatan yang lebih kukuh dipelajari daripada teknik pembuatan tembikar Korea. Peningkatan ini membawa kepada wujudnya jurang perbezaan di antara golongan kaya dengan golongan miskin. terbentuk perbezaan-perbezaan di dalam kedudukan sosial dan politik di antara pemerintah dan diperintah. dan diperkenalkan amalan menyimpan beras dan barangan pertanian lain. Kemunculan lebih ramai pemimpin-pemimpin politik seperti di Yamato (Nara) dan Kyushu. Era Yayoi dibezakan dengan pengenalan peralatan logam dari benua Asia terutamanya dari negara China. ketika itu mula menekankan pengaruhnya ke atas Jepun. Pembukaan tanah-tanah. Antara yang diperkenalkan ialah teknik membuat perkakas tembaga dan besi. Barang-barang tembikar ini bercirikan garisan-garisan Inrus dan corak. Barang-barang tembikar ini bercirikan garisan-garisan Inrus dan corak-corak Ibi yang mudah dan kemas. Pada zaman kebudayaan Yayoi ini. kegiatan memburu binatang dan mengutip hasil hutan masih diteruskan tetapi perbezaan yang ketara ialah pengetahuan tentang pertanian.

20. Pada tahun 552 M. dan melaluinya membuka jalan kepada kemasukan agama Buddha dan pengaruh kebudayaan Cina ke Jepun. kumpulan Yamato merupakan kalangan pemimpm terawal dan membawa kepada perpaduan terhadap negara tersebut.3 Sejarah Awal Penubuhan Negara Jepun dan Peranan Korea Sebagai Jambatan Kemasukan Tamadun Cina Menurut catatan Rekod atau Kojiki perkara-perkara purba. Raja Pakche iaitu salah seorang daripada pemerintah tiga kerajaan di Korea telah mempersembahkan beberapa buah buku mengenai doktrin agama Buddha dan sebuah patung Buddha kepada Kerajaan Imperial di Jepun. Di peringkat ini. halaman 362 dan melaksanakan dasar imperialisme terutama ke atas beberapa bahagian di Semenanjung Korea. Menurut sejarahnya. sehinggalah semasa pemerintahan Maharaja Yuryaku. sebuah pedang best yang panjang dan permata yang melengkung (magatama). Pemerintah ketika itu.100 tahun.dan menentukan bahawa pemujaan dewi ini merupakan penyembahan terulung di negara ini.1. Selama 1. Simbol kekuasaan dan alat kebesaran keluarga dirajaJepun (Imperial Jepun) ialah sebuah cermin tembaga. ibu kota di Yamato dan menjalankan dasar mengukuhkan empayar Jepun. Korea memainkan peranan penting sebagai jambatan kemasukan kebudayaan Cina ke negara Jepun. Maharaja Jimmu Temo yang merupakan maharaja kelima dari keiurunan Dewi Matahari menjadikan Kashiwara. empayar Jepun telah diasaskan pada tahun 660SM iaitu pada Zaman Yayoi. Jepun menumpukan perhatian kepada pengukuhan empayar termasuk menakluki sebahagian daripada Semenanjung Korea. Apakah kepentingan Korea kepada negara Jepun ketika itu? Penaklukan Korea telah membuka hubungan langsung antara Jepun dengan Semenanjung Korea. Beliau memberi patung (Buddha) kepada Perdana Menteri Soga yang mendirikan . Maharaja Jepun ingin menganut agama Buddha tetapi menerima tentangan hebat daripada menteri-menteri.

Shotoku Taishi memperkenalkan Perlembagaan 17 Artikel yang berasaskan ajaran agama Buddha. konsep politik dan etika Konfucius. PERKEMBANGAN. telah membawa kepada perubahan dan pembaharuan. termasuk kuil Horyuji (Nara). Shotoku Taishi mudah menerima agama Buddha dan baginda merupakan wall agama Buddha pertama dan penaung pelajaran terulung di Jepun. 20.sebuah kuil. Kuil ini kemudiannya telah dibakar oleh beberapa pegawai kerana dianggap membawa wabak penyakit yang dahsyat ke seluruh negara. Penerimaan agama Buddha dan pengaruh kebudayaan Cina terutama mengenai idea-idea dan ilmu pengetahuan.2 PEMBINAAN. Walaupun di peringkat awal kemasukan agama Buddha wujud penentangan dan perasaan tidak puas hati. namun agama ini akhirnya diberikan kedudukan yang kuat. Apakah perubahan dan pembaharuan yang telah diperkenalkan dan dilaksanakan semasa pemerintahan Shotoku Taishi ini? Antaranya ialah pada tahun 604 M. Kebudayaan Cina memainkan peranan dalam pembentukan tamadunJepun untuk selama setengah kurun berikutnya. Hubungan antara Jepun dengan Korea dan China semakin meningkat. Dalam bidang seni bina. seni pahat. sehingga ramai tukang yang mahir dalam sent bina. Penerimaan dan pengukuhan kedudukan agama Buddha di Jepun dimainkan oleh peranan pengaruh Maharani Suiko Putera Mahkota Umayado (572-621 M) dan Putera Umayado ini dikenali sebagai Shotoku Taishi. DAN PEMANTAPAN TAMADUN JEPUN SEHINGGA 1912 . beliau telah membina kuil-kuil yang indah. sent lukis dan kerja-kerja logam dan sebagainya telah dibawa masuk dari Korea. halaman 363 Shotoku Taishi mengirim suatu utusan yang besar ke negara China pada tahun 607 M dan utusan-utusan seterusnya.

dan ia mempercepat pengaliran masuk idea-idea. terdapat sejumlah 66 buah wilayah yang mengandungi 592 daerah. Pada tahun 702 M. Menjelang kurun ke-8. Pembaharuan Taika merangkumi sistem politik dan pentadbiran.1 Pembaharuan Taika dan Kod Taiho Dalam proses pembentukan tamadun Jepun ini. Pada kurun ke-8. Daftar penduduk dan peruntukan tanah dikekalkan. Menurut kod ini. Pada tahun 645 M berlaku suatu rampasan kuasa yang dipimpin oleh sekumpulan pelajar yang kembali dari negara China dan mereka memperkenalkan beberapa perubahan yang dikenali sebagai Pembaharuan Taika. Kerajaan Pusat dibahagikan kepada dua bahagian iaitu Jabatan Pemujaan ffingi-kan) dan Jabatan Negara (Dajo-kan). negara Jepun dibahagikan mengikut wilayah (kuni) dan setiap wilayah ditadbir oleh gabenor (kami) yang dilantik oleh Kerajaan Pusat.2. Berdasarkan sistem baru ini. Jabatan Pemujaan lebih penting berbanding dengan Jabatan Negara.pegawai di peringkat wilayah dan daerah bertanggungjawab untuk menjaga keamanan dan kestabilan. Pegawai. Sistem baru yang diperkenalkan ini merupakan pengaruh dari . Bilangan wilayah semakin meningkat apabila tanah-tanah baru diterokai dan dimajukan. diperkenalkan Kod Taiho (Taihoryo) dan melaluinya struktur kerajaan telah dikaji semula. Utusan-utusan ke negara China membawa idea-idea dan ilmu pengetahuan Cina balik ke negara Jepun. kebudayaan dan pelajaran. Selain melalui saluran diplomatik. Wilayah-wilayah dibahagikan kepada beberapa daerah (Gun atau Kori) dan ditadbir oleh gabenor-gabenor daerah (Gunshi). Jepun telah mengirim sejumlah besar pelajarnya ke China dan pelajar-pelajar ini memainkan peranan penting membawa masuk mengenai ilmu sains dan kesusasteraan. pemikiran dan nilai-nilai moral agama Buddha dan Konfucius ke negara Jepun. mengutip cukai dan mengambil tenaga buruh untuk kerja wajib. Antara pembaharuan terpenting ialah pengenalan struktur kerajaan yang sistematik iaitu sistem pentadbiran pusat berasaskan sistem kerajaan Tang di negara China. terdirinya sebuah ibu kota mengikut contoh Chang-an di China iaitu Kota Nara.20. kematian Shotoku Taishi pada tahun 621 M tidak memutuskan hubungan antaraJepun dengan negara China secara langsung dan tidak secara langsung melalui Korea.

seni tulis dan kesusasteraan. Di bidang politik. ia berhubungkait dengan aspek politik.2 Zaman Nara (710-784 M) Dalam adat resam keluarga diraja Jepun. 20. kesenian. Istana keluarga diraja serta kerabat dan golongan bangsawan terutama kerabat Fujiwara mengadakan upacara-upacara agama Buddha yang penting. . Berdasarkan peranan sebagai pusat agama Buddha. halaman 364 Di samping itu dari segi pencapaian.2. Selaras dengan perkembangan agama Buddha. wujud cubaan untuk mempengaruhi politik dari kalangan sami Buddha terhadap keluarga diraja Jepun tetapi dapat dihalang dan dikawal sepenuhnya. Tradisi ini tidak diikuti oleh Maharani Gemmyo apabila pada tahun 710 M beliau mendirikan ibu negara yang tetap di Nara dan diikuti hampir keseluruhannya oleh pemerintah-pemerintah terkemudian. kemunculan aristokrasi yang memainkan peranan penting dalam struktur Kerajaan di Yamato. Kelas aristokrat ini kemudiannya. memainkan peranan penting (dominan) dalam sejarah perkembangan politik Jepun sejak kurun ke-8 sehingga kurun ke-12 Masihi. banyak kuil Buddha dibina dan termasuklah Horyuji. iaitu sebuah kuil terawal yang kesemuanya merupakan binaan kayu tertua di dunia. Nara merupakan pusat pentadbiran.kebudayaan Cina terutama struktur kerajaan dinasti Tang. Pembaharuan Taika dan Kod Taiho telah membina asas dan membawa kepada pembentukan sebuah kerajaan yang lebih sistematik (lengkap) dan teratur. Maharaja atau Maharani yang menaiki takhta akan bertukar tempat atau memindahkan ibu negara (pusat kerajaan) dan ini merupakan suatu tradisi penting. pusat agama Buddha dan perkembangan keseniaan dan terletak di bawah pengaruh keluarga Fujiwara. Pada waktu ini diperkenalkan penciptaan Daibutsu (patung Buddha) yang terkenal.

2.3 Zaman Heian (794-1185 M) Pada tahun 794 M. keluarga Fujiwara semakin berkuasa terutama di antara tahun 866 sehingga 1. Maharaja Kammu telah mendirikan ibu negara baru di Heian. dan perlantikan jawatan Perdana Menteri merupakan hak turun-temurun. 20. Dalam Zaman Heian. Kemasukan agama Buddha ke Jepun disertai oleh kesenian-kesenian dari negara China yang lain. Dalam bidang seni tulis dan kesusasteraan.100 tahun iaitu sehingga era pemerintahan Meiji. Karya sastera yang dihasilkan berbentuk penulisan sejarah (historiografi) dan antara yang terpenting ialah Nihonshoki (Nihongi) yang disusun dalam bahasa Cina pada tahun 720 M. Berdasarkan kepada penulisan sejarah.160 dan zaman ini juga dikenali sebagai Zaman Fujiwara.Dalam konteks ini.Kyo (Kyoto) dan menjadi pusat kerajaan diraja selama hampir 1. agama Buddha dikatakan menikmati lebih banyak sokongan daripada Shintoisme. ramai Maharaja Jepun yang telah bersara menjadi samisami Buddha. Keluarga Fujiwara mulai halaman 365 memonopoli jawatan-jawatan Pemangku Raja (Sessho) dan Pengarahpengarah Awam (Kampaku). Kedudukan pengaruh keluarga Fujiwara semakin meningkat serta berjaya mengekalkan kuasa-kuasa mereka sepenuhnya sehingga kemudiannya kuasa mereka dilemahkan oleh golongan tentera atau perwira (samurai). Selepas pemindahan ibu negara ini. orang Jepun sudah biasa dengan tulisan Cina tetapi pada zaman Nara orang Jepun buat pertama kalinya telah berjaya menghasilkan kesusasteraan mereka menggunakan bahasa Cina. Pemangku Raja Fujiwara yang paling berkuasa dan terkenal ialah Michinaga yang menguasai sepenuhnya kerajaan diraja di antara tahun 996-1017 M. Zaman Nara merupakan zaman yang menandakan kemuncak peminjaman kebudayaan dari negara China. Di Nara. berlaku pembaharuan-pembaharuan yang .

hubungan antara Jepun dengan China tidaklah berbentuk peminjaman sebaliknya unsur-unsur pinjaman dengan unsurunsur Jepun. Golongan aristokrat di peringkat wilayah memiliki hubungan istimewa dengan aristokrat di peringkat pusat (Kyoto) atau biara-biara yang berpengaruh. ekonomi atau kebudayaan. golongan aristokrat semakin meningkat kekayaan dan hasil kerajaan pusat semakin merosot yang dalam jangka masa panjang menyumbang kepada kemerosotan kuasa dan pengaruh pemerintah.mencorakkan pembentukan tamadun Jepun sama ada dalam bidang politik. Keluarga Fujiwara memainkan peranan penting dalam perkembangan kesenian kerana mereka merupakan penaung. prosa dan kegiatan kesusasteraan dalam bahasa Jepun. Kana dibahagikan kepada dua iaitu hiragana iaitu sesuatu huruf adalah dalam bentuk berangkal atau bergaya dan satu lagi ialah katakana. Kesenian dan pertukangan iaitu lukisan. Pada Zaman Heian. Dalam bidang ekonomi. terutama untuk melindungi daripada pemungut-pemungut cukai kerajaan pusat. seni bina dan lain-lain menunjukkan ciriciri Jepun. Antara hasil kesusasteraan yang luar biasa ketika itu ialah sebuah novel berjudul The Tale of Genji karya Lady Murasaki. Jepun mengambil keputusan menamatkan hubungan rasmi dengan China dan perkembangan kebudayaan diberikan suatu imej yang baru. perubahan. berlaku perkembangan senarai tulisan Jepun atau Kana. Mereka berusaha untuk mencapai kematangan intelektual dan tidak lagi pinjam-meminjam atau bergantung kepada kebudayaan Cina. Manakala biara atau kuil Buddha yang berkuasa juga memiliki sejumlah besar tanah. Manakala dalam bidang keagamaan. pembaharuan dan pencapaian- pencapaian memberikan kesan positif terhadap pembentukan kebudayaan tamadun Jepun. muncul kelas aristokrat yang dikuasai keluarga Fujiwara. agama Buddha Tendai dan mazhab Buddha dikenali sebagai Shingon telah diperkenalkan oleh Saicho dan Kukai. Sistem Kana telah member! rangsangan kepada perkembangan puisi (waka). Mereka menguasai dan memiliki sejumlah besar tanah yang diperolehi sebagai hadiah kerana perkhidmatan mereka. Dalam bidang kebudayaan. ukiran. Pada waktu ini. Dalam bidang politik. Kurun ke-10 dan ke-11 merupakan zaman keemasan bagi perkembangan prosa Jepun. Perkembangan ini memperlihatkan unsur-unsur atau ciri- . Pada tahun 960 M.

diperkenalkan pemerintahan berbentuk ketenteraan (Kesyogunan) dan di waktu ini mulanya berakar umbi sistem feudal di Jepun. muncul dua keluarga penting yang begitu berpengaruh iaitu Minamoto dan Taira yang terdiri daripada golongan Tentera atau perwira dan menuntut hak keturunan mereka daripada keluarga diraja.2. Dalam persaingan dan pertelingkahan antara dua keluarga ini. Pada tahun 1192. berlaku beberapa perubahan. Dalam bidang ekonomi. keluarga Fujiwara tidak halaman 366 lagi menonjolkan pemimpin-pemimpin yang berkeupayaan dan berkaliber. Dalam peperangan tersebut. Sebaliknya. beliau mengambil gelaran SeiI-Taishogun (Panglima) dan ini merupakan bentuk pemerintahan kediktaktoran tentera atau kesyogunan pertama di Jepun iaitu Kesyogunan Kamakura.ciri Jepun yang lebih jelas berbanding sebelum ini. pembaharuan dan pencapaian penting terhadap pembentukan tamadun Jepun. Tindakan pertama beliau ialah mendirikan ibu negennya di Kamakura dan mewujudkan era baru dalam sejarah tamadun Jepun iaitu Zaman Kamakura (1185-1331 M). Dalam bidang politik.4 Zaman Kamakura (1185-1331 M) Kemuncak kepada persaingan dan pertelingkahan antara Keluarga Taira dengan keluarga Minamoto ialah peperangan yang meie:ui paaa tahun 11SC hmgga 1185M.uarga Minamoto memenangi persaingan ini dan mereka kemudiannya mengsaasKan Kesyogunan Kamakura. Kerajaan berbentuk tentera ini dikenali sebagai Bakufu (Kerajaan Khemah). ke. Yoritomo membenarkan keluarga diraja dan keluarga Fujiwara meneruskan kerajaan mereka di Heian. keluarga Mmamoto memenangi peperangan ini dan pemimpinnya Minamoto Yonmoro muncul sebagai pemimpin yang paling berkuasa di Jepun. 20. Kesyogunan Kamakura memainkan peranan penting . seolah-olah dibayangi oleh unsur.unsur tamadun Cina. Menjelang akhir kurun ke-11. Pada Zaman Kamakura.

1190) yang merupakan seorang sami dan penyajak terkenal. Di Kyoto. Dalam bidang kebudayaan. Unkei dan Kaikei merupakan dua pengukir terkenal yang mengukir patung. diperkenalkan penulisan prosa bergaya baru dengan menggunakan stall yang bersemangat. Peningkatan dalam bidang ekonomi. Manakala di kalangan orang kebanyakan.patung Raja-raja Dewa (Kongo Rikishi). Di samping itu. Peningkatan hasil pertanian dan pembuatan ini mendorong kepada lebihan hasil pengeluaran sehingga membawa kemunculan pasarpasar dan kedai-kedai. Antara hasil karya yang halaman 367 terkenal ialah antologi puisi-puisi Jepun berjudul Shin Kokin Wakashu (Kokin Wakashu Baru) yang disusun pada tahun 1205. suatu jenis kebudayaan baru sedang dipopularkan di kalangan golongan perwira. Peningkatan perniagaan mendorong pertumbuhan ekonomi wang dan pertukaran wang. dan karya-karya Saigyo (118. pada zaman ini muncul pelbagai mazhab . Kebanyakan puisi ini diminati oleh golongan aristokrat. Keduanya. Dalam bidang keagamaan. kegiatan kesenian dan kesusasteraan berkembang pesat terutamanya kerana minat yang ditunjukkan oleh golongan aristokrat terhadap puisi (waka) Jepun. kebangkitan Perkembangan dalam bidang seni lukis dan seni ukir memperlihatkan peranan penting golongan aristoktrat. Lukisan atas gulungan kertas (emakimono) dan lukisan potret merupakan seni yang begitu terkenal dan penting. Antara karya tersebut ialah Heike Monogatari dan (Cerita kejatuhan Keluarga keluarga Heike) Taira yang pada memperihalkan tahun 1233. dan peningkatan kegiatan perniagaan.dalam pertumbuhan ekonomi Jepun terutamanya berlaku peningkatan hasil pengeluaran pertanian dan pembuatan serta penggunaan peralatan untuk pertanian. terutamanya di Kamakura (Kesyogunan Kamakura). perkembangan dipengaruhi oleh peristiwaperistiwa politik yang terbahagi kepada dua iaitu pertama. sehingga membawa kepada urbanisasi (perbandaran) baru. berlaku peningkatan dalam aktiviti pertukangan tangan. Maharaja dan golongan bangsawan di Kyoto meneruskan adat-adat tradisional aristokrasi. mendorong kemunculan pedagang-pedagang dan mereka ini kemudiannya membentuk persatuan-persatuan perdagangan (guilds).

5 Kesyogunan Ashikaga (1338-1533 M) Pada tahun 1335. Kejayaan menundukkan kuasa keluarga diraja mendorong kepada Ashikaga Takauji untuk melantik dirinya sebagai Sei-ITaishogun pada tahun 1338 dan mengasaskan Kesyogunan Ashikaga. mazhab Hokkeshu yang diasaskan oleh Nichiren (1222-1283). negara Jepun telah mengalami beberapa perubahan.2. dan agama. mazhab agama Buddha Tendai dan Shingon kekal dan popular. Ashikaga Takauji telah melancarkan pemberontakan dan penentangan terhadap kerajaan diraja (Keluarga Imperial) yang dipimpin oleh Maharaja Godaigo. Pada zaman Kesyogunan Ashikaga. Maharaja Godaigo gagal untuk mempertahankan kekuasaan dan pengaruh keluarga diraja dan pada tahun 1335 digulingkan oleh Ashikaga Takauji. Di kalangan golongan aristokrat. Kegagalan ini akhirnya menyebabkan ia mengalami kemerosotan dan akhirnya. 20. Antara mazhab yang muncul ialah mazhab Jodo (1175) yang diasaskan oleh Sami Honen (1132-1212) dan popular di kalangan golongan kebanyakan. Berbanding Kesyogunan Kamakura. Kesyogunan Ashikaga dari segi politik gagal untuk mengenakan kawalan sepenuhnya ke atas kelas tentera wilayah dan daimyo atau tuan-tuan tanah feudal. Kesyogunan Kamakura digulingkan oleh Maharaja Godaigo (1288-1339) dengan sokongan beberapa jeneral iaitu Kusunoki Masashige (1294-1336). pembaharuan dan pencapaian dalam bidang ekonomi. perubahan penting berlaku dalam bidang pertanian dan perindustrian.agama Buddha. Pada tahun 1333. Syogun Yoshiaki dipecat oleh Oda Nobunaga seorang daimyo yang paling berpengaruh pada tahun 1753. Nitt Yoshisada (1301-1338) dan Ashikaga Takauji (1305-1358). mazhab Jodo-Shinshu (Ikkoshu) yang diasaskan oleh Shinran (1173-1262). dan mazhab Buddha Zen yang di bawa masuk ke Jepun semasa Zaman Heian popular terutamanya di kalangan kelas perwira. kebudayaan dan sosial. setiap tahun diusahakan dua jenis tanaman iaitu . Dalam bidang ekonomi. Dalam bidang pertanian.

Kyoto yang dibina oleh Ashikaga Yoshimitsu dan Ashikaga Yoshimasa. muncul dua pelukis terkenal ialah Tosa Mitsunobu dan Kano Motonobu. Upacara teh (Cha-nu-yut) dan penyusunan bunga (Ikehana) menjadi popular terutama di kalangan aristokrat. . Kemerosotan Kesyogunan Ashikaga menimbulkan huru-hara politik untuk suatu jangka waktu yang dikenali sebagai Sengoku Jidai (era peperangan). Pertumbuhan ekonomi ini telah menggalakkan kemunculan persatuanpersatuan kewangan (Tanomoshiko/Mujinko) dan pertumbuhan ekonomi wang. sent lukis. perubahan. Ini meningkatkan hubungan perdagangan di peringkat tempatan dan luar negeri. Antara seni bina penting ialah Pavillion Emas (Kinkaku) di Kitano. kesusasteraan dan sebagainya. Kyoto dan Pavillion Perak (Ginkaku) di Higashiyama.selepas penanaman padi ditanam Halaman 368 pula gandum atau barli. No iaitu drama menjadi popular di kalangan golongan aristokrat dan bangsawan tempatan. Sarugaku (sejenis pengajuan komik) dan Dengaku (sejenis tarian dan muzik) begitu popular di kalangan rakyat. muncul beberapa mazhab agama Buddha seperti Judo Shinshu yang begitu terkenal dan biara. muzik dan tarian dipopularkan dalam Zaman Muromachi. pembaharuan dan pencapaian zaman Kesyogunan Ashikaga ini merupakan warisan yang penting kepada tamadun Jepun masa kini. tanaman teh dan kapas ditanam secara besar-besaran dan diperkenalkan sistem pengairan. berlaku perubahan dan pencapaian terutamanya dalam seni bina. muncul organisasi-organisasi yang serupa dengan persatuan (za) atau guilds yang berperanan memonopoli pengeluaran dan pemasaran sebarang barangan. Mengenai seni lukis. perak dan tembaga semakin meningkat. Dalam bidang ekonomi. Dalam bidang perindustrian.biara (terakoya) berkembang dengan pesat. Secara umumnya. Mengenai kesusasteraan. Dalam bidang agama. dan penggunaan kuda dan sapi untuk proses penanaman. pembuatan dan pengeluaran barangan tembikar dan perlombongan terutama emas. Dalam bidang kebudayaan.

Ketidakstabilan politik ini akhirnya membawa kemunculan seorang pemimpin tentera yang teragung iaitu Oda Nobunaga (1534-1582). la berlangsung sekitar akhir kurun ke-15 dan awal kurun ke-16. Diperkenalkan pendaftaran tanah baru dan sistem cukai tanah yang lebih tersusun. pengaruh dan keunggulan. Oda Nobunaga menggalakkan hubungan kebudayaan dengan orang-orang Eropah.2. Upacara minum teh di kalangan orang Jepun begitu terkenal .20. Oda Nobunaga merupakan tokoh yang berperanan penting ke arah penyatuan negara Jepun di samping seorang tokoh agung lain iaitu Hideyoshi. Kedua. Muncul beberapa pelukis terkenal iaitu Kano Eitoku dan Kanu Sanraku yang melukis penuh dengan kekayaan warna-warni dan kualiti kehidupan. pencapaian dalam seni bina dengan pembinaan istana-istana yang indah antaranya Istana Fushimi. Mata wang syiling tembaga telah digunakan dengan meluas dan dipertingkatkan pengeluaran emas. Zaman Sengoku Jidai menyaksikan bagaimana pemerintahnya. halaman 369 Dalam zaman ini. pedagangpedagang {chonin) telah memperluas kegiatan perniagaan mereka ke seluruh negara Jepun dan monopoli za atau persatuan-persatuan dipecahkan pada tahun 1568. Dalam bidang kebudayaan.6 Zaman Sengoku Jidai Zaman Sengoku Jidai merupakan zaman yang penuh dengan persaingan dan peperangan di kalangan daimyo-daimyo untuk merebut kekuasaan. perak dan tembaga untuk memudahkan percetakan syiling-syiling ini. yang dalamnya mengandungi pintu-pintu sorong (fusuma) dihiasi dengan lukisanlukisan. Dan segi politik. walaupun wujud ketidakstabilan politik tetapi kegiatan ekonomi dan kebudayaan tetap berkembang terutamanya melalui peranan Oda Nobunaga dan Hideyoshi.dua pemimpin agung tentera ini menggalakkan perkembangan kegiatan perdagangan. zaman Sengoku Jidai merupakan zaman ketidakstabilan politik yang penuh dengan perpecahan dan peperangan. Dalam bidang ekonomi.

halaman 370 Zaman Sengoku Jidai berakhir apabila salah seorang pemimpin tentera agungnya. topi. cermin mata.000 penganut Kristian. dan penganut Kristian Jepun telah dianiaya. jihan dan botan).mazhab ini. dan bahasa Belanda (doek iaitu itik dan zukku dalam bahasa Jepun). seluar dalam [gibao]. Menjelang tahun 1582. Dalam bidang agama. Bahasa Jepun diperkayakan perbendaharaannya dengan menerima masuk istilah-istilah asing terutama dari bahasa Portugis (roti [pao]. kerusi. jam. beliau bersikap tegas dan keras terhadap beberapa mazhab agama Buddha terutamanya mazhab Tendai dan mazhab Ikko dengan matlamat untuk mengawal mazhab. butang [botan] dan dalam bahasa Jepun ialah pan. terdapat lebih kurang 200 buah gereja dan hampir 150. Namun begitu beliau menyambut baik kedatangan pedagang-pedagang Portugis. beliau bertoleransi dengan mazhab. bahasa Sepanyol (jabon atau sabun iaitu shabon dalam bahasa Jepun). . Antaranya ialah mengeluarkan undang-undang mengharamkan agama Kristian dan mengarahkan semua paderi keluar dari Jepun. dasar Oda Nobunaga yang menyambut baik dan membenkan perlindungan membolehkan mubalighmubaligh Kristian dari pelbagai mazhab (Jesuit. Orang Jepun yang memeluk agama Kristian terdiri dari kalangan petani dan golongan daimyo.dan ini mendorong kepada perkembangan kesenian tembikar. Dominican) menyebarkan agama ini ke seluruh Jepun. seluar panjang. Namun begitu. Toleransi terhadap mazhab agama Buddha telah mendorong agama ini berkembang pesat di Jepun. Melalui hubungan kebudayaan dengan Barat terutama di zaman Oda Nobunaga. terutamanya membuat cawan dan teko untuk upacara teh. roti) terutamanya oleh pedagang dan pengembang agama Kristian. Tokugawa leyasu (1542-1616). Berbeza dengan Hideyoshi. pelbagai jenis barangan Barat diperkenalkan (tembakau. iaitu Hideyoshi mati pada tahun 1598 dan kekuasaan politik di bawah pengaruh sekutunya. Franciscan.mazhab agama Buddha terutamanya mazhab Tendai kecuali mazhab Ikko dan bertindak tegas terhadap penganut Kristian.

Mubaligh-mubaligh serta penganut agama Kristian Jepun dihukum bunuh. pemerintahan Kesyogunan Tokugawa membawa zaman kestabilan dan keamanan yang berlangsung selama hampir 200 tahun kepada negara Jepun. leyasu berjaya tanggungjawab menyatukan berbanding duatokohtadi. Dalam sistem sosial Bakufu.2. keduaBerbanding Oda Nobunaga dan Toyotomi Hideyoshi.20.7 Kesyogunan Tokugawa (1603-1867 M) Tokugawa leyasu merupakan sekutu paling berkuasa kepada Hideyoshi semasa zaman SengokuJidai. dan mengamalkan sistem feudalisme. Ini membuka peluang kepada Tokugawa leyasu untuk menguasai politik di antara tahun 1603 sehingga 1616 dan kemudiannya mengasaskan Kesyogunan Tokugawa. Dalam bidang pendidikan. dan saudagar (Chonin). Kematian Hideyoshi telah membuka ruang kosong kepada politik Jepun. selepas tahun 1630-an pemerintahan Kesyogunan Tokugawa mengambil keputusan untuk melaksanakan dasar pemencilan Jepun dengan menutup pintu kepada dunia luar dan ia berlangsung hampir selama 200 tahun. petukang {Shonin). kaum tani (Nomin). Dalam bidang politik dan pemerintahan. Dalam bidang ekonomi. Apabila dasar pemencilan dilakukan. perdagangan asing telah diharamkan dan orang asing diusir keluar. Secara umumnya. Golongan rakyat jelata dibahagikan kepada empat kumpulan iaitu pahlawan (samurai). Beliau merupakan pemimpin teragung di Jepun pada kurun ke-17 dan Kesyogunan Tokugawa merupakan memenuhi pemerintah kerajaan tentera paling Jepun lama (1603-1867). Golongan samurai Tokugawa menikmati kedudukan istimewa di kalangan rakyat jelata. . daimyo dan Hatamoto. sebelum tahun 1630-an pemerintahan Kesyogunan Tokugawa telah menggalakkan perdagangan terutama dengan perdagangan asing dan membuka pintu kepada kemasukan semula agama Kristian. wujud pembahagian kelas masyarakat yang begitu ketat iaitu di puncak piramid ialah golongan bangsawan (kuge). Faktor utama membawa dasar pemencilan ialah kerana tercetusnya Pemberontakan Shimbara (1637-1638) di Kyushu yang dianggap oleh Bakufu sebagai pemberontakan penganut Kristian Jepun terhadap pemerintahan Kesyogunan Tokugawa.

muncul beberapa tokoh sastera dan penyair-penyair yang agung antaranya Chikamatu Monzaemon (pengarang drama). Dalam bidang kesusasteraan.2. kabuki dan sebagainya berkembang pesat dan di antara pelukis terkenal ialah Hishikawa Moronobu pengasas sekolah sem lukis ukivo-e. Kejatuhan Kesyogunan Tokugawa telah membuka ruang kepada proses pemodenan Jepun melalui dasar Pemulihan Meiji (1868-1912) dengan pengembalian atau pemulihan kuasa kepada Maharaja Jepun. muncul seorang sejarawan Jepun yang terkenal iaitu Aral Hakuseki yang menulis sebuah karya berjudul Koshitsu (Suatu Tinjauan Penulisan Sejarah Purba). Ini ditambah dengan masalah-masalah luaran terutamanya dengan kedatangan kuasa-kuasa Barat ke Jepun.000 sekolah-sekolah kampung (terakaya) didinkan terutama untuk menampung keperluan pendidikan anak-anak petani. puisi. Akhirnya. Di samping itu. menulis dan mengira merupakan sukatan utama.masyarakat Tokugawa merupakan golongan berpelajaran. sastera. kemahiran-kemahiran asas iaitu membaca. Bakufu dan tuan-tuan tanah mendirikan sekolah-sekolah elit untuk anak-anak samurai. 20. Pembelajaran bahasa Belanda atau Rangaku dan kajian terhadap buku-buku halaman 371 klasik Cina dan Kung Fu Tze telah dilakukan yang juga mendapat sokongan daripada golongan daimyo.8 Zaman Meiji (1868-1912 M) . Kesyogunan Tokugawa mengalami zaman kemerosotan dan keruntuhan berikutan sistem politik dan pemerintahan Bakufu yang dianggap semakin lemah kerana masalah-masalah dalaman termasuk penentangan yang menggunakan slogan 'SonnoJoi' iaitu 'Junjung Maharaja: Usir Orang-orang Gasar' (orang-orang asing). kerajaan berbentuk tentera ini runtuh pada tahun 1867 dan secara langsung menamatkan sistem feudalisme. dan terdapat hampir 60. Seni lukis terutamanya ukiyo-e. lhara Saikaku (penulis novel) dan Matsuo Basho (pakar haiku atau pantun tujuh belas suku kata). Di peringkat ini.

pemimpin-pemimpin Pemulihan Meiji bermatlamat untuk menjadikan kerajaan baru sebuah negara yang kaya (ekonomi) dan tentera yang kuat (Fukoku Kyohei) di samping memodenkan negara tersebut. Dalam bidang perundangan. suatu peristiwa penting berlaku di negara Jepun iaitu Pemulihan Meiji pada tahun 1868. negara Jepun dibahagi-bahagikan menurut halaman 372 daerah (Ken). dasar pemodenan dilaksanakan iaitu yang meliputi pembentukan semula institusi-institusi politik. Dalam bidang ketenteraan. Matlamat utama pemulihan ini ialah untuk mengembalikan semula Maharaja kepada kedudukannya yang sebenar sebagai ketua masyarakat Jepun yang tertinggi dan bersesuaian dengan keturunannya dari Dewi Matahari.cho. Maharaja Meiji berusia 16 tahun ketika berlangsungnya peristiwa ini maka itu beliau hanyalah merupakan ketua negara yang simbolik kerana kepimpinan kerajaan dikuasai oleh beberapa pemimpin samurai muda terutama dari suku kaum Satsuma dan Choshu atau oligarki Sat.undang moden. dan latihanlatihan ketenteraan melalui penubuhan akademi-akademi tentera. mengambil alih beban hutang semua daimyo dan Han (kerajaan bawah kuasa feudal). angkatan tentera darat dan laut dipermodenkan menurut cara Barat dengan memperkenalkan industri persenjataan moden.kuasa Barat merupakan suatu ancaman kerana dasar imperialisme mereka. Bagi menghadapi ancaman ini. Langkah pertama ke arah modenisasi Jepun ialah sistem feudalisme dihapuskan. Pemimpin-pemimpin Pemulihan Meiji menyedari bahawa kedatangan kuasa.Dengan kejatuhan Kesyogunan Tokugawa. sistem kerahan tentera moden. Dengan pemansuhan sistem feudalisme maka beberapa dasar mengenainya diperkenalkan iaitu semua tanah diserahkan dan merupakan hak milik diraja. penghapusan sistem atau hierarki sosial ketat terutama menghapuskan sistem kelas. Sistem undang-undang . diperkenalkan beberapa pembaharuan untuk membentuk suatu sistem undang. memansuhkan tentera feudal dan memperkukuhkan tentera pusat. memperkenalkan sistem kerahan tentera moden. ekonomi dan sosial menurut garisan panduan dari Barat. Untuk mencapai matlamat tersebut.

sains dan teknik perindustrian Barat dan mengambil sejumlah besar pakar untuk mengajar kemahiran kepada rakyat Jepun di dalam negeri. pendidikan berorientasikan Barat dan pendidikan moral (etika Kung Fu Tze). kerajaan Jepun telah melantik seorang peguam Perancis. Pendidikan merupakan alat transformasi untuk mencapai matlamat ini dan kesannya. Pada tahun 1886. Pada tahun 1873. diperkenalkan penggunaan telegraf yang jauh lebih pesat berbanding dengan pembinaan landasan keretapi dan menjelang tahun 1880. Pada tahun 1871 ditubuhkan Kementerian Pelajaran dan sistem pendidikan yang seragam. diperkenalkan pengangkutan kereta api melalui pembinaan landasan-landasan kereta apt untuk mengangkut penumpang dan barangan ekonomi. Universiti ini juga berperanan sebagai sekolah latihan dalam perkhidmatan aw am (pentadbiran). Dalam bidang pengangkutan. Peraturan dan sistem undangundang moden telah berjaya menghapuskan perjanjian-perjanjian berat sebelah dan membentuk sebuah masyarakat industri moden. dan landasan kereta api antara Kyoto-Otsu (1880) dibina sepenuhnya oleh jurutera-jurutera Jepun. Dalam bidang perhubungan. Kerajaan Jepun telah menghantar pelajar-pelajarnya ke seberang laut untuk mempelajari bidang pentadbiran. hampir semua bandar-bandar besar memiliki sistem perhubungan moden ini. Ini . sistem pendidikan berbentuk moden diperkenalkan. Proses modenisasi dilaksanakan dalam bidang komunikasi yang meliputi perhubungan dan pengangkutan. Gustave Roissonade de Fontarabe sebagai penasihat kepada Kementerian Keadilan.moden amat penting untuk diperkenalkan kerana ia merupakan syarat mutlak bagi mengkaji semula perjanjian-perjanjian yang dianggap berat sebelah. iaitu perjanjian antara Jepun dengan kuasa-kuasa Barat sekitar tahun 1850-an dan 1860-an di samping untuk memenuhi perkembangan kapitalisme (industri).Jepun sudah memiliki landasan kereta api sepanjang 26 batu. ditubuhkan Universiti Diraja Tokyo yang merupakan pusat pendidikan tertinggi di Jepun. Menjelang tahun 1881. Sistem pendidikan Jepun menekankan kepatuhan dan penghormatan terhadap Maharaja dan negara (nasionalisme). Bagi mencapai matlamat pembentukan negara sebagai sebuah kuasa ekonomi dan ketenteraan yang moden maka bidang pendidikan dibenkan tumpuan penting oleh pemimpin-pemimpm Pemulihan Meiji. pusat pendidikan dan pusat penyelidikan.

Rousseau dan lain-lain. Seni lukis tradisional Jepun dipulihkan dan diperbaharui. piring-piring hitam Barat membanjiri pasaran muzik. koto dan samisen dan gaya muzik tradisional Jepun iaitu gagaku telah dihidupkan semula dengan gabungan antara seni muzik tradisional dengan Barat. dan tarian-tarian Barat antaranya tarian ballroom. Selain itu diperkenalkan pementasan sandiwara gaya Barat iaitu Shingeki. The Bible (Old Testament) dan Social Contract. Alat-alat muzik tradisional antaranya shakuhachi. Seiring dengan perkembangan Kabuki. penggunaan sarikata. Drama Kabuki mengalami perubahan-perubahan lain dalam bentuk peralatan dan muzik. Mengenai seni drama. industri perfileman berkembang pesat dengan filem-filem bisu di peringkat awal. Seni muzik gaya Barat iaitu instrumental dan vokal menjadi semakin terkenal. seni muzik. Di peringkat awal Pemulihan Meiji. kabuki zaman Edo yang diminati oleh golongan saudagar-saudagar (kelas terendah struktur sosial) telah mengalami perubahan penting dan seni drama ini mendapat penghormatan sosial yang tinggi di zaman Meiji. Voltaire. Industri perfileman mencapai kemajuan dalam penggunaan teknologi teknik kamera moden. lukisan minyak menjadi semakin terkenal dan lukisan gaya Barat terutama penggunaan warna-warna terang begitu diminati pelukis-pelukis Jepun. ianya sudah mencapai taraf atau melebihi taraf sebuah negara Barat. berlaku beberapa perubahan dan pengenalan kepada beberapa aliran kesusasteraan baru. teknik sinaran tiruan. masyarakat Jepun . Melalui karya-karya terjemahan ini. berlaku perubahan dalam beberapa kesenian iaitu seni lukis. seni drama dan lain-lain. 'prop' dan sebagainya. Shakespeare. Antara karya yang diterjemahkan lalah Pilgrim's Progress. minat terhadap kesusasteraan Barat semakin meningkat sehingga mendorong kepada penterjemahan karya-karya Barat termasuk terjemahan berbentuk biografi tokoh-tokoh Barat seperti Homer.halaman 373 membuktikan dari segi komunikasi. struktur panggung dan teknik penggunaan lampu. Dalam bidang kebudayaan. Dalam bidang kesusasteraan.

Suyehiro Tetcho. Kawashima Chunosuke. Idea-idea pemikiran dan teori. maka bahasa Inggeris merupakan bahasa asing terpenting di zaman Pemulihan Meiji. Berdasarkan penterjemahan buku-buku Barat. Untuk memperkukuh semangat nasionalisme dan membma sebuah masyarakat yang mantap terutama dalam menghadapi pengaruh negatif dari Barat maka pemimpin-pemimpin Pemulihan Meiji berpendapat suatu ideologi negara perlu dibentuk. ilmu pengetahuan dan sains. Kanagaki Robun. pendidikan dan sebagainya. berlaku perkembangan persuratkhabaran. Sudo Nansui. Diperkenalkan ideologi rasmi Kokutai berhubungkait dengan kerohanian masyarakat Jepun dan sebahagian darinya memberikan kesetiaan dan ketaatan yang sepenuhnya kepada . Menjelang tahun 1875. kebudayaan dan sosial. Antara tokoh terkenal ialah Futabatei Shimei dengan karya terjemahannya berjudul Rendezvous (1889). dan lainlain. Akhbar harian pertama dalam bahasa Jepun ialah Nisshin Shinjishi (Reliable Daily News).teori ekonomi yang membawa kepada doktrin laissezfaire (perdagangan bebas) telah dipelopori oleh Taguchi Ukichi. pemikiran politik.terutama golongan elit telah terdedah dengan idea-idea Barat. OdaJunichiro merupakan penterjemah terkenal yang menerima pendidikan dari University of Edinburgh (Scotland). Kato Hiroyuku dan Itagaki Taisuke. Tokoh-tokoh kesusasteraan lain yang terkenal ialah Baba Tatsui. Terdapat penulis-penulis Jepun yang mengilhamkan pemikiran politik dan sistem politik Barat antaranya Fukuzawa Yukichi. terdapat sejumlah lebih 100 jenis surat khabar dan majalah berkala dicetak di Jepun. Kegiatan penterjemahan telah membawa kepada perkembangan bentuk kesusasteraan baru yang menggunakan perbendaharaan bahasa Jepun iaitu gembun itchi oleh penulis-penulis novel. Penerbitan akhbar menggunakan mesin cetak yang diimport dan ini memperkenalkan industri pencetakan di Jepun. melalui penulisannya berjudul Dasar Ekonomi (Keizai Saku) pada tahun 1882. Idea-idea dan pemikiran politik halaman 374 Fukuzawa Yukichi mengenai pemodenan telah menjadi panduan dan semangat kepada pemimpin-pemimpin Pemulihan Meiji. Di negara Jepun juga.

Agama Kebangsaan halaman 375 Jepun). Perkembangan agama Buddha telah disekat oleh pemimpin. Yokohama (Presbyterian) dan Hakodate (Gereja Ortodoks Greek) pada tahun 1870-an.pemimpin Buddha dapat memujuk kerajaan untuk mengubahsuaikan dan melonggarkan dasar-dasar yang keras terhadap agama Buddha. Persatuan dan kumpulan ini bertekad dan bermatlamat untuk menyanjung tradisi serta warisan negara dengan mengetepikan pengaruh kebuuayan Barat. pemimpin. dan pencetakan majalah-majalah agama Kristian. Perkembangan agama Kristian terhalang kemudiannya dengan kemunculan beberapa persatuan atau kumpulan berfahaman nasionalis seperti Nippon-sin (The Japanese). Sebelum diperkenalkan Shinto Negara.Maharaja Jepun yang dianggap suci. membawa kepada kesedaran moral. Shintoisme merupakan suatu sistem agama purba yang mempunyai empat bentuk iaitu Shinto Istana Diraja (Koshitsu Shinto). Berbanding dengan agama Buddha.pemimpin Pemulihan Meiji bagi membolehkan kerajaan member! keutamaan kepada Shinto Tindakan keras dilakukan terhadap agama Buddha antaranya mengeluarkan kitab-kitab suci Buddha dan patungpatung dari tempat suci Shinto untuk dibakar dan dihanyutkan. Shinto Tempat-tempat Suci ffinja Shinto). Shinto Mazhab (Kyoha Shinto) dan Shinto Rakyat (Minkan Shinto). pembukaan sekolah-sekolah agama Kristian oleh mubalighmubaligh. Agama Kristian telah diberikan kebebasan semula untuk berkembang dengan menubuhkan pusat-pusat keagamaan iaitu di Nagasaki (Khatolik Roman). ajaran Kung Fu Tze (Konfusianisme) memainkan peranan penting dan bertanggungjawab memperkukuhkan nilai-nilai tradisional yang memberikan rangka etika dan ideologi. Pemimpin-pemimpin Jepun telah mewujudkan asas kerohanian bagi masyarakat dan kerajaan dengan memperkenalkan agama rasmi iaitu bentuk Shinto Negara. Ajaran Kung Fu Tze dapat bergabung dan berharmoni dengan Shinto Negara. Nippon Kokkyo Daido-sha (Persatuan Cara Agung. Kokutai telah membangkitkan semangat nasionalisme di kalangan rakyat yang memudahkan pemodenan negara Jepun. Namun begitu kemudiannya. .

ini meletakkan Jepun sebagai negara tunggal di Asia yang muncul sebagai sebuah kuasa ekonomi dan ketenteraan. Pemerintah Jepun menjalankan dasar menghalang dan mengawal sebarang bentuk kemasukan unsur-unsur budaya asing.Secara umumnya. Agama Buddha dan Konfusianisme pula mempengaruhi corak kerohanian dan kehidupan sosial orang Jepun sejak kurun ke-6 lagi. Kedudukan yang jauh antara kedua-dua negara ini tidak menghalang kemasukan pengaruh kebudayaan Cina sama ada secara langsung atau tidak langsung tetapi tidak dari segi ketenteraan dan kawalan kuasa politik dari China terutama semasa pemerintahan Kesyogunan Tokugawa. dasar Pemulihan Meiji (1868-1912) telah membawa negara Jepun ke arah matlamat sebuah negara perindustrian yang kaya dan memiliki kekuatan angkatan tentera (politik) yang dianggap moden. Pencapaian dalam pelbagai bidang terutamanya melalui hubungan dengan Barat mendorong kepada pemodenan negara Jepun.000 tahun dahulu. Jepun merupakan sebuah negara kepulauan dan dikelilingi oleh lautan tetapi mempunyai hubungan yang berkekalan dengan China sejak zaman purba lagi. 20. Dalam konteks ini. Ciri-ciri kebudayaan ini juga disumbangkan melalui faktor geografi negara Jepun. terdapat pelbagai agama yang wujud dan yang terpenting ialah Shintoisme iaitu agama purba yang telah wujud sejak 2. Manakala agama Kristian. Natijahnya. kehidupan tradisi. pertemuan dan interaksi telah membawa kepada proses pinjam-meminjam dan pengaruhmempengaruhi antara satu sama lain sehingga membawa penggabungan dan pembentukan tamadun Jepun baru. memberikan dampak ke atas kebudayaan dan keintelektualan sejak diperkenalkan pada tahun 1549 dan kembali semula pada kurun ke-19. dan ini menyumbang kepada proses mencerna dan menyesuaikan apa yang diterima. Dasar pengasingan dan bentuk geografi Jepun telah mencorakkan pembinaan budaya yang istimewa walaupun terdapat pengaruh dari .3 PANDANGAN SEMESTA MASYARAKAT JEPUN DAN SUMBANGAN AGAMA DALAM PEMBINAAN TAMADUN JEPUN Dalam tamadun Jepun. setaraf dan dapat menyaingi kuasa-kuasa Barat.

alam semula jadi. Dalam konteks ini. menjaga dan mengasihi. Konsep pertama. Kedua-dua konsep ketuhanan ini tidaklah seharusnya dianggap saling bersaing dan sekiranya terdapat sedikit konflik keagamaan ia akan diselesaikan dengan teori tahap kebenaran iaitu konsep ketuhanan. Kebanyakan mazhab dan pergerakan kebangsaan menekankan kombinasi kedua.dua konsep ini.1 Pandangan Semesta Mengenai kepercayaan di kalangan orang Jepun.3. Antaranya termasuklah konsep syurga dan dunia Konfusianisme. yang kebiasaannya diterjemahkan sebagai 'taakulan' dan Hsin atau hati dan pemikiran. mengenai entiti kuasa luar biasa yang memberikan pemeliharaan. Neo-Konfusianisme Li. Manusia dianggap sebagai dunia dan syurga kecil. Manusia adalah mikrokosmos manakala tuhan dan alam semula jadi adalah makrokosmos. la dapat dilihat sebagai Tao oleh orang Cina. la mungkin dianggap asas kepada kejadian atau realiti bagi asas dalaman. dewa-dewa tempatan dan nenek moyang. Hanya terdapat beberapa bentuk Zen yang dianggap ekstrim yang tidak menenma pandangan semesta ini. Mazhab-mazhab dan tanah asal iaitu negara China yang menekankan kepercayaan kepada Amida iaitu Dewa dalam pandangan semesta ini masih boleh menerima interpretasi metafizik. Konsep kedua. hlaman 376 20.kebudayaan Cina dan berjaya mengekalkan identiti budaya yang berterusan sehingga masa kini. adalah lebih sukar untuk dijelaskan. la dibayangi pula di dalam kekuasaan politik serta keibubapaan. Upacara keagamaan yang diamalkan terhadap entiti ini adalah dengan bercirikan penghormatan iaitu mengharapkan restu dan membalas segala pemberian. digambarkan seolah-olah wujudnya dua konsep ketuhanan. manusia menerima restu daripada tuhan. di dalam diri manusia terdapat Buddha alam semula jadi atau Tao . kuasanya dan manusia akan menjadi tidak berdaya tanpa mendapat restu ini. Li pula terdapat dalam konsep Buddha-alam semula j adi dan Kami. Amida dewa-dewa Shintoisme. Shintoisme iaitu di dalam interpretasi falsafahnya.

masyarakat Jepun telah menapis atau menyaring dan menerima unsur-unsur yang dianggap bersesuaian dengan keperluan dan kepentingan masyarakat. tidak mempunyai pengasas atau guru-guru atau wali-wali. Sebaliknya. Pandangan semesta Shinto adalah sama sebagaimana dengan pandangannya terhadap manusia iaitu manusia itu adalah baik dan tidak ada istilah dosa di dalam kehidupannya. Dalam erti kata lain. Nihonshoki (Susurgalur Jepun) padatahun 720. ini termasuklah agama.3.atau Li atau hati yang sebenar {hoshin. Kogoshu (Petikan Daripada Ungkapan-ungkapan Purba) pada tahun 807 dan Engishiki (Upacara Era Engi) pada tahun 927.2 Agama Shinto Masyarakat Jepun telah mempunyai kepercayaan agama purba iaitu Shinto (cara Tuhan-tuhan [The Way of the Gods]) atau Kami-no-Michi wujud lebih awal berbanding agama Buddha dan Konfusianisme di Jepun. halaman 377 20. Shinto meletakkan dunia sebagai tumpuan utama tetapi tidak menafikan kewujudan dunia lain. Tidak terdapat dokumen-dokumen atau rekod-rekod khas bertulis mengenainya kecuali beberapa sumber berbentuk kompilasi (kutipan) dalam Kojiki (Tulisan Mengenai Peristiwa-peristiwa) pada tahun 712.. Interaksi antara tamadun membolehkan pengenalan kepada unsur-unsur yang terdapat pada sesuatu tamadun. Menurut . dan tidak mempunyai kitab suci. ryoshin) sama seperti Li. keadaan manusia semula jadi akan dicemari oleh kekotoran daripada sifat mementingkan diri dan nafsu. Agama ini dianggap sebagai agama peribumi yang tidak memiliki doktrin-doktrin falsafah dan prinsip-prinsip moral sebagaimana agama Buddha. Agama-agama di negara Jepun kecuali Shintoisme telah diperkenalkan dan masuk ke Jepun sejak zaman purba lagi iaitu sejak terbentuknya interaksi antara tamadun Jepun dengan tamadun Cina sama ada melalui Semenanjung Korea. dan kemudiannya bennteraksi dengan tamadun Barat. Konfusianisme serta Kristian tidaklah diterima dengan bulat-bulat oleh masyarakat. Kemasukan Buddhisme.

dan dianggap tidak merupakan agama yang teratur. sehingga tahun 550 M. Dalam bentuk asalnya. Penyatuan masyarakat Jepun semasa pemerintahan Yamato telah membawa kepada penggabungan dalam satu polisi keagamaan dengan mitos dan sistem upacara seluruh negara bertumpu kepada Dewi Matahari. tidak terdapat agama sebagai sebuah institusi. Terdapat tiga dunia lain iaitu Takama no hara (syurgd). Shinto merupakan suatu jenis pemujaan terhadap alam. golongan yang memenangi peperangan. Pada zaman purba. Sesetengah orang halaman 378 dianugerahkan sebagai pengantara antara Kami dengan manusia yang biasanya terdiri dari kaum wanita yang disebut Miko. pemujaan terhadap roh nenek moyang dan sebagainya. batu berbentuk panjang dan seumpamanya. Kedua. Kami tidak mempunyai moral yang mempunyai kuasa dan bertindak balas sama ada disukai atau tidak oleh manusia. Tuhan-tuhan agama Shinto dikenali sebagai Kami dan dalam konteks ini. Untuk menjelmakannya ia perlulah diseru dan ianya menjelma dalam bentuk yang bersesuaian. Ketika itu. Yomi no kuni (dunia bawah/neraka) dan Tokayonokuni (dunia). Agama Shinto memiliki banyak tuhan dan setiap golongan (suku) atau Uji memuja satu tuhan.legenda purba Jepun. tuhan yang dipuja akan berkurangan kepentingannya. Kami iaitu Dewi Amaterasu menjadikan atau mewujudkan bumi Jepun dengan tanah yang baik dan diperintah olehnya untuk selama-lamanya. Terdapat pelbagai Kami yang berbeza tetapi mempunyai beberapa ciri persamaan iaitu pertama. tuhannya akan disembah dan menjadi penting manakala golongan yang kalah. Di dalam peperangan. Anak patung terawal bukanlah sebagai alat permainan tetapi ia merupakan tempat persinggahan sementara bagi Kami. Kami tidak mempunyai bentuk. berdasarkan kepada layanan atau tindakan . Kami merujuk kepada Dewi Matahari yang merupakan nenek moyang kepada keluarga diraja Jepun. yang wujud ialah himpunan legenda-legenda yang diperturunkan dari generasi ke generasi mengenai asal-usul pembentukan negara Jepun dan Maharaja itu sebagai Tuhan. Bentuk ini dikenali sebagai Yorishiro yang biasanya berbentuk kurus dan panjang seperti pokok.

Keempat. memulihkan daripada penyakit. Shintoisme telah dipertemukan dengan Buddhisme. Sejak Zaman Heian dan zaman seterusnya. Manusia yang mengalami luka atau kecederaan berdarah. Shintoisme telah bertentangan arah dengan Buddhisme. kebanyakan daripada Kami tidak menyukai darah. manusia akan terdedah kepada pencemaran dan dikenakan sumpahan (tatari). penyakit dan sebagainya. Begitu juga sebaliknya. dan beberapa pemikiran cuba untuk menyesuaikan Shinto dengan Neo-Konfusianisme. Sesetengah Kami dipohon untuk pelbagai permintaan. Kami menetap di dunianya yang tersendiri dan hanya melawat manusia pada musim-musim tertentu. dan kekurangannya dilengkapi dengan nilai etika dan moral dalam Buddhisme. pemberian-pemberian dan pemujaan yang penuh khusyuk. Sekiranya manusia melayani dengan baik iaitu dengan upacara-upacara yangteratur. Semasa zaman pemerintahan Kesyogunan Tokugawa. Kami ini akan membalas dengan restu di dalam bentuk hasil tuaian (pertanian) yang baik. ada Kami yang dipohon untuk pembenan yang tertentu. Dan akhirnya. Pertemuan antara dua fahaman agama ini membawa kepada sistem kepercayaan saling melengkapi. . dimulakan oleh Hayashi Kazan pada awal kurun ke-17 Masehi. kekotoran dan kematian. Ketiga. Matsuri merupakan upacara Shinto yang paling asas. iaitu Shintoisme memuja Kami dan melalui Buddhisme diserapkan nilai etika dan moral.manusia terhadap mereka. Sesetengah sistem berusaha untuk menyerapkan falsafah dan doktrinnya kepada percampuran kebudayaan ini. perlindungan dari kebakaran. Antaranya membawa kepada pembentukan doktrin Honjisuika. mengatur perkahwinan yang bahagia dan berbagai-bagai permohonan lagi. Kami digunakan untuk merestui kepentingan kebendaan (material). wanita yang melahirkan bayi serta wanita yang dalam keadaan haid dan yang menghadapi kematian mestilah menjauhi daripada Kami. iaitu menerangkan Kami sebagai manifestasi sementara Buddha yang sebenar atau Boddhisatva. Pemujaan terhadap Kami tidak berbeza dengan cara memuja Boddhisatva. Shintoisme tidak mempunyai nilai etika dan moral.

sebaliknya Buddhisme memperkenalkan istilah-istilah moral mengenai konsep belas kasihan. manusia akan mengenali diri sendiri dan dunia. iaitu Buddhisme mempunyai kaedah-kaedah atau amalan kerohanian dengan tanggapan ianya akan membawa kesedaran. untuk memadamkan ilusi-ilusi adalah dengan kembali semula kepada dharma Buddha dan ajarannya. kebijaksanaan.20. sama ada dari segi praktikal dan kerohanian. Buddhisme telah memberikan dua sumbangan terpenting kepada ketamadunan Jepun dari sudut kepercayaan dan keagamaan. sumbangan dalam urusan kematian. Pertamanya. Pengenalan dan kemasukan Buddhisme ke Jepun melalui Semenanjung .3 Pengaruh Agama Buddha Buddha menyatakan dunia adalah tidak wujud dan ianya penuh dengan penderitaan. Oleh sebab Shinto tidak menyukai kekotoran dan pencemaran termasuklah kematian. maka Buddhisme diperlukan untuk memenuhi kekurangan atau keperluan ini dan dapat mengisi keperluan kerohanian orang Jepun. mengasihani dan tain-lain yang berkaitan dengan kerohanian (spiritual). penderitaan wujud kerana nafsu daripada dalam diri manusia. Menurutnya. golongan majoriti yang tidak mempunyai aspirasi sebenar untuk menerima ajaran Buddhisme. Pertamanya. Di dalam ajaran Buddhisme. Sejumlah kecil orang Jepun dapat menerima ajaran Buddhisme mengenai dunia yang penuh dengan penderitaan. dan dengan ini penderitaan akan berakhir. Kedua.3. Di dalam Shintoisme tidak wujud istilah-istilah mengenai moral. Dengan mengetahui punca-punca penderitaan ini. memohon keselamatan daripada kemalangan dan mendapatkan jodoh yang baik. Buddhisme di negara Jepun halaman 379 memperlihatkan dua aspek yang berbeza iaitu ianya menyediakan atau membentuk kepada dua golongan masyarakat. kebanyakan kuil mazhab memperolehi pendapatan daripadajampi-jampi untuk menyembuhkan penyakit. golongan yang berkesanggupan untuk menerima satu agama yang penuh dengan disiplin dan kedua.

beliau mengarahkan supaya kuil-kuil Buddha dibina di setiap wilayah di negara China. Pada kurun ke-9 iaitu di Zaman Heian. Aspek paling penting sekali adalah berlakunya proses penyesuaian dengan Shintoisme. Buddhisme telah bertapak dengan lebih kukuh untuk berkurun-kurun lamanya. Perkembangan ini bermula dengan ketibaan dua mazhab Buddha dari negara China iaitu mazhab Tendai dan Shingon. Penyembahan dan ketaatan kepada kuasa Buddha Amida untuk menyelamatkan penganutnya daripada kematian dan membawa ke syurga merupakan agama yang telah diterima sejak kurun ke-11 di istana lagi.Korea membawa bersama-sama dalam bentuk separuh magis. Kami menjadi penjaga masyarakat tempatan dengan mempunyai tempat pemujaan di dalam kuil Buddhisme. Sistem doktrin yang lebih tersusun diwujudkan iaitu Kami dimasukkan ke dalam manifestasi sementara Buddha dan Bodhisattva sendiri kepada agama yang semakin terkenal ini. Buddhisme dapat diterima oleh pihak istana atau keluarga diraja Jepun dalam jangka masa pendek dan diterima kemudiannya sebagai agama rasmi negara. Bencana alam yang halaman 380 berlaku telah menyakinkan mereka bahawa ianya berpunca daripada sikap tidak mengambil peduli masyarakat sertapegangan agama yang lemah. Aliran Amidisme ini adalah hampir kepada agama monoteistik iaitu mempercayai kepada kewujudan syurga dan matlamat utama adalah . ini kemudiannya telah membawa Buddhisme kepada bentuk yang baru.6 sehinggalah kepada pemerintahan Maharaja Showa pada pertengahan kurun ke-9. Perkembangan Buddhisme di zaman pertengahan dan penerimaan penduduk tempatan terhadap pengajaran yang kurang kompleks telah memberi harapan dalam penyelesaian masalah masyarakat Jepun. Sejak pemerintahan Putera Shotoku Taishi pada akhir kurun ke. apabila ibu kota berpindah ke Kyoto. Kemasukan agama ini membawa bersama-sama sutra iaitu ianya menjanjikan perlindungan kepada sesuatu negara sekiranya ia dianuti dengan penuh ketaatan dan berdisiplin.

nilai moral dan budaya dalam pembinaan diri. Melalui Pemulihan Meiji pada akhir kurun ke19. terutamanya dalam menghormati orang yang lebih tua dan mengenai nilainilai pendidikan. Unsurunsur humanisme lebih diberi penekanan oleh anak murid Konfusius iaitu Mencius yang telah memperkembangkan lagi ajaran Konfusius terutamanya .4 Pengaruh Falsafah Konfusian dan Taoisme Konfusianisme mengandungi nilai-nilai moral. tetapi beliau juga seorang humanis yang percaya terhadap kemuliaan. egalitarian dan nilai-nilai meritokratik. dan peraturan-peraturan politik birokratik. Iaitu melalui penguasaan terhadap kod tingkah laku. budaya dan ajaran-ajaran politik tradisi yang berakar-umbi dari China tradisi.kehidupan selepas mati.3. Dengan ini. dan amalan bertanggungjawab dalam pentadbiran berasaskan merit atau kepentingan. ia telah memberikan sedikit kelonggaran. ia telah meletakkan Buddhisme sebagai suatu institusi di bawah pengawasan kerajaan. Falsafah ini mengambil sempena nama pengasasnya iaitu Kung Fu Tze (551-479SM). Antaranya ialah mazhab Tendai yang menentang pemerintah dengan menggunakan tindakan bersenjata. mazhab Buddha Zen telah berkembang di bawah naungan pemerintah dan telah mempengaruhi semua bentuk kesenian dan budaya. Konfusianisme menekankan kepada kepentingan nilai-nilai kekeluargaan. Namun begitu semasapemerintahan awal Meiji. Buddhisme telah menghadapi zaman kegelapan kerana Shintoisme telah dijadikan agama rasmi negara. kualiti asas dan autonomi individu yang terhad. Mazhab-mazhab Buddha yang begitu popular dan terkenal mula bersaing antara satu sama lain dan akibatnya membawa kepada pertelingkahan dan peperangan. Pada kurun ke-14 sehingga kurun ke-19. Konfusianisme mengandungi kedua-dua potensi untuk mempertingkatkan humanistik. Apabila Kesyogunan Tokugawa memerintah pada kurun ke-17. Kung Fu Tze (Konfusius) melalui Konfusianisme menyatakan bahawa penyelesaian dalam diri merupakan pencapaian yang terbaik untuk kerohanian di dalam konteks sosial berhierarki. Konfusianisme turut menjelaskan mengenai keadaan masyarakat dari perspektif kekuasaan dan pengaruh politik. 20.

Teks Neo-Konfusianisme ini berkemungkinan dibawa ke Jepun pada kurun ke-13. Kestabilan negara Jepun di bawah pemerintahan Kesyogunan Tokugawa telah memberi suasana yang lebih baik kepada Konfusianisme dan ketika itu. berkemungkinan pada kurun ke-5 Masehi. Di dalam Perlembagaan Tujuh Belas Artikel oleh Putera Shotoku Taishi. NeoKonfusianisme memperteguhkan lagi sosial dan objektif politik tradisi purba.idea Konfusianisme digunakan dalam hierarki dan birokratik di bawah pemerintahan Maharaja Jepun. la dikembangkan oleh sami-sami Zen dan digambarkan sebagai ajaran yang memberi manfaat dan membawa kepada penganut-penganut kepada pemahaman Buddhisme yang benar. golongan idealis yang menekankan terhadap autonomi individu. serta memberi metodologi self cultivate yang menuju kepada identifikasi mistikal. Neo-Konfusianisme terbahagi kepada dua cabang iaitu pertama. tradisi disebarkan dengan meluas sekali tetapi ianya hanya mempengaruhi sedikit sahaja struktur institusi politik yang dinaungi oleh pemerintah. SekolahJu Xi (1130-1200) yang menekankan pengajian teks klasik dan keduanya. Konfusianisme kembali semula dengan perubahan-perubahan terutama penumpuan dan pembaharuan di dalam perkara yang berkaitan dengan individu. Zaman Pertengahan dalam sejarah tamadun Jepun menunjukkan ianya didominasi oleh Buddhisme. Ramai Daimyo-daimyo menggajikan penasihat Konfusianisme untuk mengajar dan . pengaruhnya dapat dilihat pada zaman awal pembangunan Jepun. Pada masa yang sama di negara China. Konfusianisme tidak berkembang sendiri pada Zaman Pertengahan. halaman 381 Konfusianisme. baik oleh Bakufu atau pentadbiran Daimyo-daimyo. iaitu dalam bidang konsep-konsep politik dan etika. teks dan idea. Konfusianisme semasa pemerintahan dinasti Han dan Tang iaitu sebelum tahun 1600 Sebelum Masehi telah dibawa masuk dan diperkenalkan ke Jepun melalui Semenanjung Korea. Pemikiran Konfusianisme juga merupakan inspirasi di dalam pembaharuan-pembaharuan Taika.bidang moral politik.

sistem maharaja. antaranya Aum Shinrikyo. politik dan ekonomi. Pada zaman kontemporari ini. Usaha-usaha dilaksanakan untuk menggabungkan perintahperintah Meiji dengan nilai-nilai moral Konfusianisme. etika-etika Konfusianisme tetap digunakan semula sebagai elemen-elemen penting di dalam sistem ideologi yang dikenali sebagai Tennosei.3. 20. Namun begitu. agama memberikan sumbangan penting kepada proses pembinaan tamadun dalam semua aspek sama ada dalam bidang sosial.5 Sumbangan Agama dalam pembinaan Tamadun Jepun Dalam sejarah Jepun. Mereka merasa menderita di dalam keadaan seperti ini yang sukar untuk diterangkan dan seolah-olah tidak mengenali identiti mereka sendiri. Kuil-kuil Konfusian di Tokyo telah terbiar selama beberapa tahun selepas perang. terdapat sejumlah masyarakat yang merasa kecewa dengan halaman 382 keadaan hubungan sesama manusia yang menunjukkan corak kehidupan mementingkan diri sendiri dan mengasingkan diri masyarakat sekeliling. agama memainkan peranan penting dan ini dilihat . agama-agama baru menarik minat orang Jepun kontemporari kerana kesesuaiannya dengan masyarakat moden. Dalam bidang politik. tetapi pada masa kini ianya mulai dimakmurkan dan berkuasa (pengaruh). Dalam bidang sosial. Dalam konteks ini. bersifat kerohanian. agama bukanlah merupakan sesuatu yang tidak sesuai di dalam zaman Jepun kontemporari (moden).menjalankan Pemulihan upacara-upacara Meiji (1868-1912). keperluan terhadap agama merupakan sesuatu yang amat diharapkan dengan matlamat dapat mengatasi masalah-masalah mengenai kemanusiaan tersebut. Terutamanya yang berkaitan dengan kesetiaan dan kelakuan yang sempurna terhadap ibu bapa kesemuanya ini dimasukkan ke dalam Titah Maharaja Pendidikan pada tahun 1890. Walau bagaimanapun. telah Semasa zaman dan Konfusianisme diabaikan digambarkan dengan nama atau imej yang buruk.

orang Jepun bukanlah masyarakat monoteistik dan berfikiran luas terhadap agama. Pemyataan ini menunjukkan. yang bergabung di dalam dirinya hakhak memerintah dan menjalankan pemerintahan berdasarkan perlembagaan. di dalam Artikel 17 dinyatakan. sehingga masa kini. Kawakami Tasuke menyatakan bahawa. Dalam perlembagaan ini. sumbangan agama dapat dilihat melalui peranan sifat rajin dan ekonomi merupakan sebahagian daripada Bushido.dalam Perlembagaan Meiji yang diisytiharkan pada 11 Februari 1889. Dalam bidang ekonomi. samurai pada zaman Kesyogunan Tokugawa tidak semuanya terlibat secara langsung dalam bidang ekonomi iaitu perniagaan dan perdagangan. sifat rajin dan ekonomi digalakkan untuk mendapatkan atau mewujudkan keseimbangan dan kestabilan. not only as the morality of the warrior class bat as the cornerstone of national morals. Maharaja Jepun merupakan ketua empayar. Sememangnya. ianya memberi kesan kepada etika yang berkaitan dengan ekonomi pada zaman Kesyogunan Tokugawa. Maharaja adalah suci dan tidak boleh ditentang. Bushido which had originally developed from the practical necessities or warriors. Mengenai kuasa ketenteraan. dan menubuhkan kabinet menterimenteri negara. Adat merupakan sebahagian daripada tradisi kehidupan orang . ianya dikaitkan dengan ciri-ciri ketuhanan. ianya penting untuk memahami tingkah laku sebahagian besar samurai yang memimpin atau mentadbir perniagaan dan industri semasa zaman Pemulihan Meiji. dan faktor kedua. ditubuhkan badan pemerintahan iaitu badan legislatif. Di dalam perlembagaan ini juga dinyatakan. dan juga berfungsi sebagai ketua bangsa dan memegang kuasa agama. Sifat-sifat inilah yang dikatakan banyak membantu pembinaan negara Jepun. perundangan dan eksekutif. Dalam konteks ini. Dari sudut keagamaan. Terdapat kenyataan Maharaja Jepun bahawa Kuasa ini kami warisi daripada Maharaja nenek moyang kamu. came to be popularized by Confucian moral ideas. Namun begitu etika ekonomi samurai penting berdasarkan kepada dua faktor iaitu faktor pertama. Maharaja merupakan pemimpin negara termasuk kuasa sekular dalam kuasa yang melebihi kerajaan dan kuasa ketenteraan. tentera merupakan barisan hadapan negara. pembela dan penjaga tradisitradisi purba termasuk Bushido (latahukum Peraturan-peraturan Moral Golongan Samurai Jepun). Seorang sarjana Jepun.

negara Jepun telah menerima masuk pelbagai bentuk keagamaan atau kerohanian. dan pengenalan serta kemasukan agama Buddha dan Konfusianisme. . dan dihayati tanpa sebarang perasaan tidak konsisten. Shintoisme tidak pernah menjadi agama eksklusif atau tidak bertoleransi. yang kemudiannya dikenali sebagai Agama Orang Jepun. kita akan mengkaji proses pertembungan antara Barat-Jepun yang menimbulkan persoalan kenapakah ianya berlaku dan bilakah ianya berlaku? Akhirnya kita akan melihat mengenai dampak (implikasi) kedatangan Barat ke Jepun dari tiga bidang iaitu sosio budaya. termasuk idea-idea baru. adalah wajar sekiranya diteliti dan dikaji mengenai latar belakang Jepun tradisional dan sebab-sebab kedatangan kuasa-kuasa Barat. Kepelbagaian dan keadaan yang kompleks mengenai agama-agama di negara Jepun menunjukkan perkaitannya dengan kecenderungan untuk berasimilasi (menyerap) ke dalam kebudayaan Jepun. yang berkesinambungan dan berharmoni. politik dan ekonomi. Melihat dari perspektif sejarah. Untuk tujuan ini. tidak mengakibatkan banyak pergeseran. Lebih menarik lagi untuk dikaji ialah bagaimana Jepun berjaya menjepunkan tamadun Barat sebagaimana yang berlaku kepada tamadun Cina.4 INTERAKSI TAMADUN JEPUN DENGAN TAMADUN BARAT Dalam usaha untuk memahami pertembungan antara tamadun Barat dengan tamadun Jepun. Penerimaan ideaidea baru yang kemudiannya diasimilasikan ternyata tidak dapat meminggirkan atau menghapuskan kepercayaan tradisi asal orang Jepun sebaliknya ianya bergabung dan saling melengkapi. Agama halaman 383 asli orang Jepun. dan kemudiannya Kristian pada kurun ke-17. 20.Jepun walaupun ia berdasarkan kepada agama yang berbeza.

4. Ketibaan orang Portugis ke Jepun seiring dengan peristiwa kemuncak perang saudara yang diakibatkan oleh kelemahan kesyogunan mengawal keadaan negara.000 orang Jepun yang telah menganut agama Kristian. Sir Francis Xavier. Maharaja Jepun akhirnya memutuskan bahawa agama Kristian bercanggah dengan masyarakat Jepun dan mengisytiharkan semua mubaligh diarahkan pulang atau keluar dari negara Jepun pada tahun 1857. apabila terdapat paderi Kristian memusnahkan Candi Shinto dan Kuil Buddha. Dalam konteks ini. Pemerintah Kesyogunan Tokugawa. Ketibaan dan penemuan ini membuka jalan kepada orang Portugis untuk berdagang di Kagoshima apabila mereka bertapak di Macao pada tahun 1557. Orang Portugis mengambil kesempatan dengan membekalkan senjata dan senapang semasa peperangan ini. seorang mubaligh Kristian tiba di Kagoshima. ajaran Kristian menyatakan kedudukan Pope setaraf dengan Maharaja Jepun (yang dianggap separa keTuhanan). leyasu Tokugawa menyedari perkembangan pesat pengaruh agama Kristian dan . dan kedua.600 Masehi terdapat sejumlah 300. Pada masa itu suatu pergerakan antiKristian mula muncul dan antara faktor kemunculan tersebut ialah pertama. iaitu pada tahun 1542 apabila sebuah kapal Cina yang membawa tiga orang Portugis dari Melaka hanyut berdekatan Pulau Kyushu. dan juga membawa masuk agama Kristian.paderi Sepanyol (Filipina).20.1 Hubungan dengan Kuasa Barat dan Kemasukan Agama Kristian Kuasa Eropah yang pertama tiba ke negara Jepun adalah orang Portugis. Di samping itu. Berdasarkan kepada perkembangan ini. orang Jepun dapat merasakan halaman 384 kelebihan tamadun Eropah terutama dalam teknologi persenjataan dan peperangan. Pada tahun 1. Orang Portugis mendesak bahawa mereka akan berdagang hanya sekiranya Daimyo-daimyo tempatan memberi kebebasan agama Kristian kepada mubaligh Kristian Portugis untuk bertapak diSMi. Doktnn Kristian bukan sahaja melemahkan kepercayaan Tuhan asal orang Jepun tetapi mencabar ideologi negara mereka. Tujuh tahun kemudian. wujud persaingan di kalangan paderi-paderi Jesuit dan paderi.

orang Jepun amat tertarik dengan kemajuan Barat dalam bidang anatomi. Menjelang kurun ke-19. Dalam tempoh masa ini. Dasar pemencilan atau penutupan pintu berlangsung sejak tahun 1638 sehmgga 1853. samurai dan rakyat jelata sehingga membawa kepada kebangkitan menentang pemerintah. halaman 385 Selain Rusia. sains dan teknologi. Perdagangan antarabangsa terhad kepada pedagang-pedagang Cina. Tindakan ini bertujuan memaksa rakyat meninggalkan agama Kristian dan pada masa itu. leyasu Tokugawa memulakan kempen anti-Kristian pada tahun 1615 dan bertindak membunuh mubaligh-mubaligh Portugis dengan kejam.2 Komodor Perry dan Peranannya Timbul perasaan tidak puas hati terhadap kepimpinan dan pemerintahan Kesyogunan Tokugawa terutama dari kalangan daimyo-daimyo. kuasa Barat lain iaitu Amerika Syarikat mendapati negara Jepun amat baik lokasinya sebagai tempat persinggahan perjalanan yang penring. 20. wujud keamanan di negara Jepun selama lebih dua kurun yang secara langsung memperkukuhkan kedudukan Kesyogunan Tokugawa dan penentangan semakin berkurangan. Pada 3 Julai 1853. Syogun telah memerintahkan semua orang Portugis meninggalkan negara Jepun dan bermulalah dasar pemencilan Jepun (isolasi). muncul golongan terpelajar dan inteiek yang mulai mempersoalkan dan mempertikaikan mengenai kepimpinan Kesyogunan Tokugawa. Komander Matthew Calbraith Perry dibenarkan . Dalam masa sama. Pada tahun 1638.kekuatan serta kemodenan angkatan tentera kuasa-kuasa Barat. Daimyodaimyo yang beragama Kristian memaksa pengikutnya memeluk agama Kristian sebagai membantah Kesyogunan Tokugawa. Syogun membenarkan kemasukan buku-buku Barat kecuali buku mengenai agama Kristian. perubatan. Korea dan Belanda. Percubaan awal untuk membuka pintu negara Jepun telah dibuat oleh orang Rusia pada tahun 1739 tetapi mengalami kegagalan.4. agama Kristian telah diharamkan sama sekali dan rarnai orang Jepun yang beragama Kristian dibunuh.

iaitu kapal-kapal Amerika boleh dibaiki. Walaupun Daimyo-daimyo ingin mengekalkan dasar tutup pintu. Akhirnya. Apabila era kemasukan Barat bermula dan berkembang. . Maharaja Jepun mengambil keputusan untuk memerintahkan supaya Syogun Tokugawa supaya jangan melibatkan diri dalam sebarang perjanjian dengan kuasa-kuasa asing lagi. Komodor Perry kembali semula ke Jepun bersama-sama dengan skuadron yang mengandungi tujuh buah kapal pada 13 Februari 1854. Dan ketiga. kerajaan Jepun terpaksa menerima dan membuka peluang untuk membenarkan kuasa-kuasa ini menjalankan perdagangan. puak-puak antiKesyogunan Tokugawa mula menunjukkan penentangan terhadap Syogun Tokugawa kerana membuka pintu Jepun kepada orang asing.menghantar surat dari Presiden Amerika Syarikat yang ditujukan kepada Maharaja Jepun di Edo. Akhirnya. Akhirnya surat tersebut diterima oleh Maharaja Jepun setelah menunggu selama enam hari. tetapi ianya ditentang oleh Kesyogunan Tokugawa dan mendapatkan persetujuan dari Maharaja Jepun untuk membuka pintu. Kedua. melayan dengan baik dan menghantar pulang kelasi kapal karam Amerika yang dijumpai di pelabuhan-pelabuhan tersebut. persetujuan dicapai antara Jepun dengan Amerika Syarikat yang membentuk kepada Perjanjian Kanagawa yang ditandatangani pada 31 Mac 1854. Akhirnya. Antara kandungan perjanjian ini ialah pertama. Antara kandungan surat ini menyatakan hasrat Amerika Syarikat untuk membuka sebuah atau lebih pelabuhan di Jepun untuk berdagang. manakala pedagang-pedagang Belanda kini mendapat layanan yang sama. Lain-lain kuasa Eropah yang memerhatikan perkembangan pengaruh Amerika Syarikat turut mengambil langkah dan tindakan sama. membenarkan seorang Konsul Amerika ditempatkan di Shimoda. Pedagangpedagang British dibenarkan berdagang di Hakodate dan Shimoda. mendapat bekalan makanan dan arang batu. membuka dua pelabuhan iaitu Shimoda dan Hekodate sebagai tambahan kepada pelabuhan Nagasaki. hak untuk membeli arang batu di pelabuhan tertentu. dan mendapatkan jaminan bahawa kelasi kapal Amerika yang karam berdekatan akan diberi perlindungan dan layanan yang sempurna.

daimyo dan pembesar-pembesar feudal lain. Dampak-dampak ini merupakan perubahan-perubahan dan pembaharuanpembaharuan dalam semua aspek ketamadunan sama ada dalam bidang politik. Kesyogunan Tokugawa. kepada negara Jepun. jika ianya melibatkan asing. Kerajaan juga membenarkan perjalanan ke luar negara.. atau ekonomi. majalah dan mendorong rakyat berkecimpung . menghapuskan Barat pemimpin-pemimpin sistem feudal dan wajib. mengetepikan halangan dan kelaskelas sosial. Dalam bidang politik. pelajaran pemerintahan memperkenalkan antaranya penyusunan jabatan kerajaan pusat.dampak berbentuk positifdan negatif.4. Kumpulan anti-Kesyogunan Tokugawa ini telah berjaya memujuk Maharaja Jepun dengan hal-ehwal mengatakan orang bahawa Syogun Tokugawa sering membuat keputusan keputusan sendiri tanpa merujuk kepada Maharaja. Maharaja Jepun mengambil memerintahkan supaya Syogun Tokugawa jangan melibatkan diri dengan hal-ehwal orang asing. Pembukaan pintuJepun kepada hubungan dan kemasukan orang asing. sosiobudaya. penerbitan surat khabar.20. maka bermulalah proses pembentukan negara Jepun moden di bawah pemerintahan Maharaja Mutsuhito yang menggelarkan kerajaannya sebagai KerajaanMeiji dan melaksanakan dasurPemulihan Meiji. secara umumnya telah membawa dampak kepada halaman 386 kemerosotan dan kejatuhan sistem kesyogunan. Dalam bidang pentadbiran Meiji telah undang-undang undang-undang. natijah pertembungan antara negara Jepun dengan kuasa-kuasa Barat. kepercayaan dan agama.3 Dampak Kemasukan Tamadun Barat Interaksi antara Jepun dengan kuasa-kuasa Barat telah memberikan dampak. bermula dengan Amerika Syarikat telah mendapat tentangan daripada kalangan Daimyo. bertindak tidak memberikan sokongan kepada Tokugawa untuk menentang kumpulan anti-Kesyogunan Tokugawa iaitu Daimyo-daimyo dan pembesarpembesar feudal. Ini menyebabkan orang Barat semakin lama semakin hilang kepercayaan kepada Syogun Tokugawa dan akhirnya. Selepas kejatuhan Kesyogunan Tokugawa pada tahun 1868.

Ramai penuntut Jepun yang kembali dari negara Britain membawa bersama mereka halaman 387 ilmu pengetahuan mengenai teknik dan teknologi pembaikan kapal. iaitu pada tahun 1877 tiada suatu kampung di negaraJepun yang wujud tanpa sekolah. Menjelang pertengahan kurun ke-19. Haiwan ternakan merupakan suatu unsur yang nyata tidak wujud dalam kehidupan tradisi bangsa Jepun sehingga kedatangan kuasa Barat pada zaman Meiji. berbanding dengan orang Barat yang bersikap lebih lantang dan terbuka. orang Jepun merupakan masyarakat yang lemah. Budaya tani Jepun dahulu telah sedikit sebanyak dipengaruhi oleh budaya Barat yang berasaskan ternakan. Matlamat jangka panjang pemerintahan Meiji ialah dasar penaklukan. perubatan dan ketenteraan Barat yang dianggap lebih maju dalam proses pembentukan negara Jepun moden. Dalam bidang sosiobudaya.dalam bidang perniagaan. Interaksi antaraJepun dengan kuasa-kuasa Barat. bersopan-santun dan penyabar. teknologi. Untuk itu.lembut. Interaksi antara Jepun dengan kuasa-kuasa Barat ini memberikan dampak dalam bidang pendidikan. kerajaan Jepun telah mengirim penuntut-penuntutnya ke negara-negara Barat untuk mempelajari dan mendalami bidang sains. idea industri berat daii cebagainya. Walaupun pengaruh Barat telah bertapak tetapi ianya tidak memberi kesan besar terhadap budaya Jepun yang kukuh. hampir setiap kampung mempunyai sekolah sendiri dan menurut orang Perancis. Asimilasi orang Jepun dengan Barat dapat dilihat masa kini. Orang Jepun mulai berasa kagum dengan kemajuan serta pencapaian dan kemodenan negara-negara Barat. terutama di Kepulauan Hawaii selepas mereka mendapat kewarganegaraan Amerika Syarikat terutama selepas tamatnya Perang Dunia Kedua. Kerana itulah orang Eropah begitu kagum dengan sosiobudaya masyarakat Jepun. Orang Jepun lebih merendah diri berbanding dengan orang Eropah yang dianggap berbangga diri. menyebabkan orang .

bahagian Asia yang lain. Ianya memainkan peranan penting bagi Jepun semasa melaksanakan dasar penaklukan atau perluasan kuasa di negara China. meletakkan negara ini sebagai salah suatu kuasa besar sehingga tamat Perang Dunia Kedua pada tahun 1945. tercetus pertelingkahan antara negara Jepun dengan China. alat telegraf. alat telegraf . sistem jalan kereta api merupakan antara termoden di dunia malah merupakan alat pengankutan awam yang amat penting. Amerika Syarikat diberikan kebebasan untuk berdagang dan membekalkan bahan api semasa dalam perjalanan ke bahagian. Pemodenan ketenteraan Jepun ternyata.Jepun sentiasa memerhatikan dan mengawasi perkembangan sains moden serta pencapaian orang Eropah dan Amerika Syarikat. Britain dikehendaki memberikan sokongan ataupun berkecuali. Dalam sistem perhubungan dan komunikasi. Selain itu. Perjanjian Britain-Jepun ditandatangani yang mengiktiraf kedudukan Jepun setaraf dengan Britain dan sekiranya berlaku peperangan. membawa Perjanjian Shimonseki pada tahun 1895. kapal-kapal laut dan tentera telah diperkenalkan oleh Barat. Pada masa kini. ianya memberikan hak istimewa kepada Amerika Syarikat berbanding dengan kuasa-kuasa Barat yang lain. kapal wap dan alat kelengkapan tentera yang moden. Pemodenan dan kekuatan ketenteraan akan dapat melaksanakan dasar penaklukan kuasa di luar Jepun terutamanya di negara China dan Semenanjung Korea. Komodor Perry memiliki dua buah kapal wap sementara hadiah-hadiah yang diberikan kepada Maharaja Jepun termasuklah satu model enjin wap kereta api. iaitu infrastruktur kereta api sebagai suatu alat hubungan yang penting. implikasi penting pertembungan Jepun dengan Barat adalah sistem perhubungan. kerajaan telah menubuhkan sebuah akademi tentera di samping pemodenan kelengkapan ketenteraan termasuk senapang dan senjata perang yang telah memantapkan kekuatan ketenteraannya. Dalam bidang komunikasi. Pada tahun 1902. Sistem jalan kereta api bermula pada tahun 1872 sejauh kira-kira 18 km. Semenanjung Korea dan dalam Perang Dunia Kedua. Kerajaan Jepun menyedari bahawa setelah mempelajari dan memperolehi teknologi ketenteraan moden maka ini akan meletakkannya setaraf dengan kuasakuasa Barat. Pada tahun 1882. Dengan adanya perjanjian ini. Tentera Imperial Jepun memasuki Manchuria dan China dikalahkan. Pada tahun 1894. Dalam Perjanjian Harris.

interaksi antara Jepun dengan Barat memberikan dampak kepada negara Jepun. Di peringkat awal. Sebelum ini. suatu sistem pos moden diperkenalkan bagi tujuan komunikasi. ini membawa kepada sistem pembayaran cukai tanah yang menggantikan bayaran cukai kepada golongan feudal. Bank kebangsaan pertama ditubuhkan pada tahun 1873 dengan gabungan dua agensi kewangan kerajaan yang utama. Industri perkilangan dipertingkatkan dengan kilang-kilang besi waja dan besi keluli (industri berat) dibuka untuk membekalkan pembinaan kapal dan keretapi. Manakala dalam bidang pemilikan tanah. Alat ini telah dikaji dan direka dengan lebih moden lagi oleh orang Jepun. Antaranya adalah untuk memulihkan nilai mata wang. Penentangan ini timbul kerana ianya dianggap bercanggah dengan fahaman Buddha dan ajaran adat istiadat Shintoisme Jepun. iaitu langkah diambil pada tahun 1872 apabila perintah dikeluarkan untuk menubuhkan sistem bank yang moden mencontohi bankbank Amerika Syarikat. titik permulaan kemasukan kuasakuasa asing ke Jepun menandakan masuknya agama Kristian. hak milik tanah individu cara Barat telah membuka mata orang Jepun dalam proses permodenan. Perdagangan dengan dunia luar juga membawa banyak keuntungan dan pertukaran mata wang asing ke negara Jepun. Kilang-kilang ini membekalkan tenaga dan alat-alat kelengkapan peperangan untuk usaha penaklukan kuasa. halaman 388 Dalam sistem kepercayaan dan agama.yang dihadiahkan kepada Maharaja Jepun telah membuka jalan ke arah sistem pemodenan komunikasi di Jepun. ramai yang menerima agama ini tetapi lama-kelamaan agama Kristian im mendapat tentangan terutama daripada pembesar-pembesar Jepun. Pengetahuan seperti ini dibawa masuk melalui penasihat-penasihat asing dari luar negara. tanah merupakan milik kepada pembesar-pembesar sahaja tetapi kini hak milik diberikan kepada semua golongan masyarakat termasuk kaum petani. Dalam bidang ekonomi. Akhirnya. Manakala modal dipinjam daripada golongan kaya feudal yang sedia ada. Kesannya. Ini membolehkan negara Jepun memajukan sektor perindustriannya tanpa .

halaman 389 20. Jepun merupakan kuasa ekonomi yang terkemuka. Selain dari itu. orang Jepun mempunyai aset 3 kali ganda daripada rakyat Amerika Syarikat. Pada awal tahun 1990. ilmu pengetahuan sains dan sebagainya untuk memodenkan negara Jepun.1 Aspek Ekonomi Jepun Sejak lebih dari 100 tahun.cagaran dalam bentuk pinjaman bank dengan kuasa-kuasa Barat. Kini. kaya dan mampu bersaing dalam bidang perindustrian. 4 kali ganda aset rakyat Britain danJerman. harga barang . dan hanya meningkat sebanyak 2. Melalui pertembungan ini. Dalam konteks kontemporari.5. Kedua-dua belah pihak mendapat faedah dari interaksi pertembungan ini. Radar pengangguran di Jepun kekal di bawah paras 3% pada waktu yang panjang.1% pada penghujung tahunl990. orang-orang Jepun bekerja keras untuk menukarkan negaranya daripada negara miskin kepada negara maju dan moden. ekonomi Jepun merupakan yang keduaterbesar di dunia selepas Amerika Syarikat. Malahan Jepun telah diletakkan setaraf dengan kuasa-kuasa Barat dari sudut perekonomian dan ketenteraan. Mereka telah banyak mempergunakan teknologi Barat. Menariknya. negara Jepun telah mendapat banyak manfaat dalam proses pemodenan negara tersebut.5 JEPUN MASA KINI 20. pencapaian dalam ketamadunan ini menunjukkan bagaimana negara Jepun tidak pernah dijajah atau dipengaruhi kuat terutama dari segi politik oleh kuasa-kuasa Barat. pertembungan antara Jepun dengan Barat banyak membawa dampak-dampak positif dan negatif. negara Jepun merupakan salah sebuah kuasa utama dalam ekonomi antarabangsa dan sejagat. Secara umumnya. terutama pergantungan dari sudut ekonomi.

Jepun dikenali sebagai sebuah negara perindustrian moden. pembalakan. Antaranya ialah jarang berlaku mogok. Bidang ini mula diperkenalkan di Jepun pada 1860an semasa zaman Pemulihan Meiji.2 Perindustrian Bidang perindustrian amat penting dan banyak memberi sumbangan kepada ekonomi Jepun. sesebuah kerajaan seperti kerajaan Jepun yang dapat mengawal perbelanjaan negara sehingga terselamat daripada inflasi adalah kerajaan yang efektif dan patut dihargai. ahli-ahli syarikat bersatu-padu untuk menjayakan syarikat masingmasing.5. Bidang utama yang banyak member! sumbangan kepada kemajuan ekonomi Jepun ialah perindustrian. Terdapat beberapa faktor yang membawa kepada kemajuan ekonomi Jepun. Walaupun perindustrian Barat telah diperkenalkan di Jepun.Oleh itu. Selepas Perang Dunia Kedua. Bidang-bidang lain yang turut menyumbang kepada ekonomi Jepun termasuklah pertanian. perikanan. penjanaan kuasa elektrik dan penghasilan tenaga nuklear.7% daripada perbelanjaan negara terpaksa dipinjam dari luar. Industri tradisional yang mengeluarkan barangan untuk kegunaan tempatan seperti makanan. . 20. terdapat 2 jenis industri: 1. wujud banyak sektor-sektor swasta. Oleh itu. sistem senioriti. iaitu 34. Jepun menjadi antara negara perindustrian yang terkenal di dunia. Ini berbeza dengan keadaan pada 1970-an. tetapi rakyat Jepun tetap mengekalkan nilai-nilai tradisi. Walaupun reputasi politik Jepun tidak sehebat kecanggihan ekonominya. pakaian dan alat-alat kelengkapan.8% Kemajuan ekonomi Jepun dibantu oleh kewangan kerajaan Jepun yang berada dalam keadaan baik. sistem kerjaya seumur hidup (lifetime employment) dan hubungan erat antara kakitangan dengan syarikat tempat mereka bekerja.adalah stabil dan kadar inflasi bagi barang-barang pengguna dari tahunl985 sehingga tahun 1990 hanya 1.

Pada 1950-an. tetapi juga melabur dalam lombong-lombong besi di India. simen dan ammonium sulfat. Jepun hanya mengeluarkan lori. Pada masa ini.halaman 390 2. Filipina dan Malaysia. Industri ini mampu berkembang walaupun kekurangan bahan mentah terutamanya petroleum. barulah wujud industri yang mengeluarkan barang-barang elektronik. Untuk memastikan bahawa Jepun mendapat besi yang mencukupi. Jepun juga adalah pengeluar utama barang-barang elektronik. kimia dan besi-keluli. alat-alat elektronik dantekstil. perubahan berlaku daripada pengeluaran kimia organik kepada kimia bukan organik. Untuk menghasilkan tekstil. Jepun mula mengeluarkan kereta. Industri kimia di Jepun mengeluarkan barangan seperti asid sulfurik. Walaupun Jepun masih antara pengeksport utama barang-barang tekstil. tetapi kini Jepun lebih member! tumpuan kepada industri berat. Jepun tidak hanya mengimport besi. Kebelakangan ini. Industri moden yang dikendalikan oleh kilang-kilang besar dan mengeluarkan barang-barang moden seperti yang terdapat di barat. komputer dan sebagainya. Selepas itu. peti sejuk. mesin basuh. soda kaustik dan sebatian karbon. Jepun juga terkenal dengan industri besi dan keluli. Sehingga 1953. kebanyakan industri di Jepun merupakan industri yang mengeluarkan barang-barang pengguna dan kraftangan. Industri tekstil penting di Jepun. kapas diimport dari Amerika Syarikat dan bulu biri-biri diimport dari Australia. Industri automobil juga penting di Jepun. Jepun juga . eksport utama Jepun ialah automobil. Sebelum ini. automobil. radio. Jepun juga mengeksport bas dan motosikal. Kemajuan industri elektronik berpunca dari permintaan yang tinggi terhadap barangbarang elektronik seperd televisyen. Best yang diperlukan diimport dari negara luar.

Ini termasuklah penggunaan baja kimia. berbukit. Setiap pelawat yang datang ke Jepun terpesona dengan pemandangan indah pertanian intensif yang diusahakan sehingga meliputi lereng dan puncak bukit. Antara ikan yang ditangkap termasuklah ikan sardin. Oleh itu. Ini kerana negara Jepun merupakan pulau-pulau yang dikelilingi oleh laut.3 Pertanian Walaupun Jepun merupakan sebuah negara perindustrian. 20. Ini terbukti berjaya dilakukan apabila hasil padi bagi setiap ekar tanah di Jepun adalah lebih tinggi berbanding dengan hasil padi di China dan Asia Tenggara. Kawasankawasan berhampiran pantai merupakan kawasan-kawasan perikanan.5. aluminium dan titanum. pertanian intensif diusahakan dengan menggunakan teknik moden.ada menghasilkan perak.5. Di situ.bukau dan terletak dalam kawasan gunung berapi.4 Perikanan Jepun adalah di antara negara perikanan yang terbesar di dunia. Walau bagaimanapun. . ikan hering dan ikan mackerel. pertanian tetap penting bagi ekonomi Jepun. 20. Jepun tidak mempunyai tanah yang cukup untuk pertanian kerana Jepun merupakan negara yang bergunung-ganang. terdapat banyak bot-bot milik persendirian yang menjalankan kegiatan perikanan secara beramai-ramai. halaman 391 Antara tanaman penting yang ditanam termasuklah padi yang merupakan makanan asasi penduduk Jepun. 45% daripada penduduk Jepun bergiat dalam lapangan pertanian. biji benih bermutu tinggi dan mesin. Jepun terpaksa menggunakan kawasan tanaman yang terhad secara intensif untuk menampung keperluan penduduk yang ramai.

maka Jepun mengambil berat tentang pemeliharaan sumber-sumber laut. Jepun telah menandatangani beberapa perjanjian dengan negara-negara perikanan yang lain. Hutan membekalkan Jepun dengan kayu-kayan untuk kerja-kerja pembinaan. 20.5. 20. Walaupun seni bina Jepun kini lebih merupakan seni bina daripada konkrit dan keluli. menghasilkan pulpa dan sebagai bahan bakar (arang). Ikan-ikan yang biasanya ditangkap ialah tuna.5. kemudahan memproses dan mengetm ikan-ikan. salmon. Oleh kerana perikanan penting kepada ekonomi Jepun. neon-neon yang berkilauan merupakan pemandangan biasa di Jepun. la dikendalikan oleh syarikat-syarikat perikanan yang besar.5 Pembalakan 2/3 daripada negara Jepun diliputi oleh hutan. tetapi kayu tetap digunakan sebagai bahan utama. Untuk menjaga kepentingan antarabangsa mengenai perikanan laut dalam. Jepun telah bekerjasama dengan beberapa negara perikanan dengan memperkenalkan teknik. Jepun juga menggunakan teknik moden dalam perikanan dan teknik ini sangat diperlukan oleh negara-negara perikanan yang lain. Oleh itu. Ini menunjukkan bahawa Jepun mempunyai sumber kuasa elektrik halaman 392 .6 Penjanaan Kuasa Elektrik Pada waktu malam. kerajaan dan sektor swasta berusaha untuk memelihara hutan dengan menjalankan penanaman semula hutan. Oleh itu. ketam dan ikan paus.teknik baru dalam perikanan dan mengendalikan pemasaran hasil tangkapan ikan.Perikanan Laut Dalam sangat penting bagi negara Jepun. Syarikat-syarikat ini mempunyai kapal-kapal perikanan yang lengkap dengan peti ais.

yang banyak. Oleh itu. 'Atomic Energy Commission' bertanggungjawab memastikan bahawa tenaga nuklear yang terhasil digunakan kepada perkara-perkara yang mendatangkan faedah terhadap manusia. Pusat ini dikendalikan oleh 'Atomic Energy Commission' yang ditubuhkan pada 1 Januari 1956. Sejak 1955. perubatan dan pengawetan makanan.7 Tenaga Nuklear Tokai-mura merupakan pusat tenaga nuklear yang terawal. Peningkatan penggunaan alat-alat elektrik di rumah-rumah dan perkembangan pesat industri menyebabkan bertambahnya permintaan terhadap kuasa elektrik. 20.1 Maharaja dan Sistem Pemerintahan Sistem pemerintahan Jepun diumumkan pada 3 November. para saintis sentiasa menjalankan penyelidikan untuk mencari kegunaan-kegunaan baru bagi tenaga nuklear seperti penggunaan tenaga nuklear untuk memajukan pertanian. Maharaja tidak lagi mempunyai kuasa dalam . Oleh itu. Keadaan negara Jepun yang bergunung-ganang dan hujan yang selalu turun menyebabkan negara Jepun mampu membekalkan tenaga elektrik yang banyak.5.6. banyak pembaharuan dilakukan. pelbagai usaha dijalankan untuk memajukan kuasa elektrik bagi memenuhi keperluan negara. Melalui sistem tersebut. 70% daripada tenaga elektrik didapati dan janakuasa hidroelektrik. 1946 dan berkuatkuasa pada 3 Mei 1947. 20. Kemudahan elektrik terdapat di seluruh negaraJepun termasuklar. di kawasan-kawasan kampung yang terpencil. bukan membahayakan manusia. Terdapat banyak empangan-empangan besar diJepun yang menjadi pusat janakuasa elektrik.6 ASPEK POLITIKJEPUN 20.

6. Kuasa pengurusan dipegang oleh kabinet. memanggil ahli-ahli parlimen untuk bersidang dar. Dewan Perwakilan berkuasa meluluskan perkara. Tugas baginda hanya melantik secara rasmi Perdana Menteri dan Ketua Hakim (Chief Justice of the Supreme Court).kerajaan tetapi hanya menjadi simbol negara dan lambang perpaduan rakyat. Kuasa politik dikongsi bersama oleh 3 bahagian kerajaan iaitu: halaman 393 1. Selain dari itu. Kuasa undang-undang dipegang oleh bahagian kehakiman. Dewan Perwakilan juga berkuasa menanamkan rasa curiga pada pergerakan kabinet. Maharaja Jepun juga bertanggungjawab mengumumkan undang-undang dan perjanjian yang dibuat oleh kerajaan. menganugerahkan pingat dan darjah kebesaran kepada mereka yang terpilihOrganisasi kerajaan Jepun seakan-akan sistem Parlimen British. la terdiri daripada Dewan Perwakilan (yang terdiri daripada 512 orang ahli yang berkhidmat untuk jangka masa 4 tahun) dan Dewan 'Councillors' (yang terdiri daripada 252 orang ahli yang dipilih untuk tempoh 6 tahun). . Jika perkara ini terjadi. ahli-ahli kabinet terpaksa meletak jawatan dan Dewan Perwakilan dibubarkan. 20. Perdana Menteri telah terlebih dahulu dicadang oleh Diet sementara Ketua Hakim pula dicadangkan oleh Kabinet.2 Diet Diet berada pada tempat paling tinggi. Sebenarnya.perkara yang ditolak oleh Dewan 'Councillors' dan seterusnya mengumumkannya sebagai keputusan Diet. 2. Kuasa menggubal undang-undang dipegang oleh Diet. Dewan Perwakilan mempunyai kuasa yang lebih tinggi daripada Dewan 'Councillors'. 3.

Pemilihan mereka disemak dalam referendum nasional. Ketua hakim dicadangkan oleh Kabinet dan dipilih oleh Maharaja. Berbeza dengan Presiden Amerika Syarikat.6.5 Parti-parti politik . semua hakim mahkamah rendah dipilih untuk tempoh 10 tahun sahaja. dia akan didakwa oleh Court of Impeachment.20. hakim Mahkamah Tinggi diminta berhenti dari perkhidmatan pada masa yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Perdana Menteri merupakan ketua parti yang memperolehi undi paling banyak. namun tidak ada sekatan untuk mereka dipilih semula setelah tamat tempoh perkhidmatan. Jika hakim melakukan kesalahan. Beliau dipilih oleh ahli-ahli Diet. Sementara itu.3 Kabinet Perdana Menteri mengetuai kabinet. Mahkamah Tinggi terdiri daripada ketua hakim dan dibantu oleh hakimhakim lain. halaman 394 20. Untuk mengelak penyalahgunaan kuasa. 20. Beliau juga bertanggungjawab mewakili Jepun dalam persidangan antarabangsa. Sebelum ini iaitu semasa zaman Pemulihan Meiji. tetapi beliau dipilih secara tidak langsung melalui kekuatan parti politik.6. Hakim Mahkamah Rendah pula dipilih oleh kabinet daripada daripada mereka yang dicalonkan oleh Mahkamah Tinggi. mahkamah diletakkan di bawah kuasa kerajaan.6.4 Kehakiman Selepas perang. Tetapi kini mahkamah bebas dari pengawasan bahagian eksekutif dan perundangan kerajaan. sistem kehakiman Jepun diubahsuai. Perdana Menteri Jepun tidak dipilih secara langsung oleh rakyat. manakala hakim-hakim lain dipilih oleh kabinet.

dan polisinya termasuklah mendapatkan kerjaya penuh (full employment). • Parti Demokratik Sosialis dibentuk pada Januari 1960 oleh kumpulan yang keluar dari Parti Sosialis pada tahun yang lalu. penubuhannya ialah: 1. Untuk menjamin kestabilan ekonomi dan sosial dan seterusnya menyumbang kepada kepentingan awam. Parti Sosialis menggalakkan polisi neutral. Soviet Rusia dan Republik China. Ingin bekerja keras bagi memulihkan hubungan antarabangsa mengenai dasar keadilan sejagat. Membentuk sistem demokrasi di Jepun untuk meningkatkan taraf hidup rakyat dan membentuk semula institusi-institusi yang telah ada selari dengan prinsip asas demokrasi. ketenangan dan kebebasan serta membma negara Jepun yang mampu berdikan. Paiti Komun. • Parti Sosialis. 2. Parti ini mempunyai polisinya tersendiri dan tidak bergantung kepada parti-parti lain. Selain daripada parti-parti tersebut. Parti ini menentang Perjanjian KerjasamaJepun-Amerika dan mendesak supaya tentera darat Amerika keluar dari Jepun dan menutup pangkalan tentera mereka di Jepun. Tujuan utama Parti Sosialis untuk membentuk masyarakat Jepun yang berbentuk sosialis. la berpegang kepada ideologi yang ekstrem dan berusaha untuk membentuk masyarakat sosialis melalui proses demokrasi. melalui perjanjian damai dengan Amerika Syarikat. terdapat tiga parti politik utama: • Parti Demokratik Liberal (LDP) ialah parti konservatif. Mengenai dasar luar Jepun.s Jepun (JCP) dan United Social Democratic Party. terdapat juga parti Komeikai. Prinsipnya serupa dengan Parti Demokratik Sosialis di Eropah.Di Jepun. 3. la dilakukan melalui revolusi yang aman. Tujuar. sistem kebajikan sosial yang kukuh dan peningkatan taraf hidup golongan miskin. .

Parti Demokratik Liberal mempunyai 5 kumpulan terbesar. Shinto sering dikaitkan dengan pusingan dalam pertanian dan mengajartentang kebiasaan (rutin) dalam kehidupan seharian. terdapat beberapa agama lain yang wujud di Jepun termasuklah agama Kristian dan agama-agama baru. 20. nor exercise any political authority. Sistem politik Jepun yang bersifat tradisional tetapi telah berjaya mencipta sebuah negara moden yang berjaya merupakan satu perkara yang menank. Terdapat tiga agama utama di Jepun iaitu Shinto.20. Buddhisme pula memperkatakan tentang aspek-aspek ketuhanan yang jauh dari jangkauan akal manusia. Masyarakat Jepun diberi kebebasan untuk menganut mana-mana agama.7 ASPEK AGAMA DAN FALSAFAH Masyarakat Jepun kini tidak menganggap agama sebagai satu kepercayaan tetapi sekadar satu rekreasi. bukannya didorong oleh perbezaan pandangan. Selain dari tiga agama tersebut. Konfusianisme membekalkan masyarakat Jepun dengan nilai-nilai etika. No .6 Kewujudan Puak dalam Parti Keunikan politik Jepun ialah kemunculan puak-puak dalam parti. No religious organization shall receive any privileges from the State. Ini dapat dilihat dalam perlembagaan yang digubal pada 1947. Dianggarkan bahawa kurang dari 1/3 penduduk Jepun berpegang kepada agama. Ketiga-tiga agama ini saling melengkapi antara satu sama lain. Ketua-ketua bagi setiap kumpulan tersebut memberi wang kepada halaman 395 pengikut-pengikutnya semasa pilihan raya dan membantu ahli-ahli yang setia untuk mendapatkan kedudukan penting dalam parti dan kabinet. Setiap kuumpulan dibentuk berdasarkan persamaan kepentingan peribadi. artikel 20 yang menyatakan: Freedom of religion is guaranteed to all.6. Buddhisme dan Konfusianisme. Sementara itu.

pokok.person shall he compelled to take part in any religious act. Dalam agama Shinto. Upacara Shinto berkait rapat dengan pertanian terutamanya padi. shamanisme dan penyembahan alam. Oleh itu. masyarakat Jepun menyembah Kami. gunung. Shinto terbahagi kepada dua: halaman 396 1. upacara Shinto termasuklah pesta menuai. Manusia perlu patuh kepada Kami.pahlawan Jepun. Pelbagai upacara dijalankan sebagai penghormatan kepada Kami agar beroleh kesejahteraan dalam hidup (seperti mendapat hasil tuaian yang banyak) dan mengelak dari bencana (seperti kebakaran dan penyakit). angin dan batu. State Shinto telah membina beribu-ribu shrines untuk menghormati pahlawan. Pada pertengahan kurun ke-19. Shinto telah membentuk falsafah masyarakat Jepun. Menurut Shinto. yang melambangkan semangat pahlawan-pahlawan muda yang gugur kerana mempenahankan negara. kerana mereka berasal dari Dewi Matahari. celebration.Shinto iaitu agama yang tulen. Semua maharaja Jepun dipercayai sebagai Tuhan. apabila maharaja ingin menguatkan kekuasaan dan kedudukannya. State Shinto iaitu agama menyembah maharaja dengan tujuan untuk menguatkan semangat kebangsaan masyarakat Jepun. Antaranya ialah Yasukuni shnne di Tokvo. Sect. Penganut Shinto diajar supaya menyukai alam dan menghormati roh nenek moyang. Shinto menjadi agama rasmi Jepun pada kurun ke-6. iaitu kuasa suci yang terjelma dalam pelbagai bentuk seperti matahari. Shinto ialah kepercayaan ash masyarakat Jepun yang berunsur animisme. 2. The State and its organ shall refrain/win religious education or any otherreligious activity. rites or practice. menanam dan menjaga tanaman dari gangguan binatang . Dewa yang penting ialah Amaterasu iaitu Dewi Matahari. manusia adalah baik dan tidak berdosa. Agama ini tidak mempunyai kitabkitab atau nabi-nabi dan tidak perlu disebarkan seperti agama-agama lain kerana Shinto telah sebati dalam diri masyarakat Jepun.

Kemudian. semasa kematian.dan alam semula jadi. Kemudian. Agama ini dianuti oleh 83 juta orang daripada 123 juta orang rakyat Jepun. pada malam Tahun Baru. Agama Shinto meletakkan dunia sebagai tumpuan utama dengan menekankan kegembiraan hidup di dunia. agama Buddha digunakan. Biasanya. masyarakat Jepun akan mengunjungi tempat ibadat Shinto (Shinto shrine) untuk mendapatkan cahaya kebaikan. Pada kurun ke-9. pengaruh Konfusianisme semakin berkurangan akibat kemunculan kuasa tentera halaman 397 . ia bertukar bentuk kepada semangat nasionalisme terhadap Putera Nichiren. Selain dari itu. pada kurun ke-13.6. Dalam falsafah Shinto. Walau bagaimanapun. Secara umumnya. Masyarakat Jepun menggunakan agama Shinto dalam upacara perkahwinan. pada malam tersebut juga. Doktrin-doktrin Konfusianisme telah lama diperkenalkan ke Jepun sebagai elemen penting dalam tamadun dan pendidikan Cina. Dalam masayang sama. agama ini lebih bersifat eksoterik. gerakan ini terus mengendalikan institusi-institusi agama Buddha. terdapat tiga alam iaitu takama no hara(syurga). Terdapat pelbagai versi agama Buddha. Shinto dan Buddhisme saling melengkapi antara satu sama lain. Tetapi. yomi no kuni (neraka) dan Tokayo no kuni (dunia). mereka menuju ke kuil Buddha untuk mendengar deringan loceng yang dipercayai boleh menghalau 108 kejahatan. ketua mazhab agama Buddha akan melibatkan diri dalam politik dan membuat penentangan secara terbuka kepada pihak berkuasa yang bersifat sekular. Penentangan ganas antara penganut agama Buddha dengan Diktator Oda Nobunaga pada kurun ke-16 telah menukar agama Buddha menjadi satu gerakan politik yang berjuang menentangtentera Jepun. Agama Buddha dibawa ke Jepun oleh orang-orang Cina pada kurun ke. Konfusianisme diperkenalkan oleh Tokugawa demi untuk menjayakan citacita politiknya. Sebaliknya. Matsuri adalah upacara Shinto yang paling popular. agama Shinto juga mempercayai bahawa ada hidup selepas mati.

Tokugawa mula memberi penekanan terhadap fahaman Neo-konfusianisme yang mementingkan kesetiaan orang bawah kepada orang atasan seperti kesetiaan rakyat terhadap pemerintah dan ketaatan anak kepada ibubapa. Walaupun hanya 1% penduduk Jepun beragama Kristian. Penganut-penganut agama ini sering mengadakan gotong-royong membersihkan halaman . namun agama ini mempunyai pengaruh besar terhadap masyarakat Jepun. idea konfucianisme digunakan untuk menyatukan negaraJepun dan bertapak kukuh dalam sanubari masyarakat Jepun. Maharaja Hirohito mengisytiharkan bahawa baginda bukanlah Tuhan. Secara umumnya. (12% daripada penduduk Jepun).idea yang diperkenalkan oleh agama Kristian digunakan dalam pendidikan dan kerja-kerja kebajikan. Oleh itu. Banyak agama baru muncul di Jepun dan dianuti oleh 14 juta orang.selepas kurun ke-12. Selepas perang terutamanya selepas tahun 1946. bandar suci (tenri) dan cara beribadat tersendiri. Agama Kristian juga wujud di Jepun dan terbahagi kepada dua iaitu Protestan dan Katolik. Pada 1920-an. Contohnya. Tennkyo berdasarkan agama Buddha. Tenrikyo menekankan tentang kebersihan. Agama ini mempunyai kitab suci. hubungan antara agama dan negara mulai renggang. Prinsip-prinsipnya digabungkan bersama prinsip State Shinto untuk membangkitkan semangat nasionalisme di Jepun sebelum Perang Dunia Kedua. agama Kristian telah menjadi pelopor dalam pembinaan sekolah-sekolah bagi anak-anak perempuan. pengikut agama Kristian telah bergabung dengan penyokong Parti Sosialis bagi menjayakan gerakan pekerja (labour movement. la diasaskan oleh seorang suri rumah. Idea. Gerakan Kristian di Jepun juga terlibat dalam isu keadilan sosial. Ideologi ini dikaitkan pula dengan pegangan tradisi samurai lalu membentuk sifat yang dinamakan bushido {the way of the warrior). Sikap ini berjaya menukar samurai dari golongan pahlawan feudal kepada ahli birokrat yang baik seperti ahli birokrat di China. Dua agama baru yang paling popular ialah Tenrikyo dan Soka Gakkoi. kegembiraan da