(Kenyataan Tawaran

)

Nama Sekolah : ………………………………………………………..…………………. Alamat : ………………………………………………………...…………………

……………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………….. Rujukan : Tarikh TAWARAN SEBUT HARGA UNTUK KANTIN SEKOLAH :

1. Tawaran adalah dipelawa daripada warganegara Malaysia yang berminat untuk mengendalikan kantin sekolah ini bagi tempoh dua tahun, mulai dari ……………..…..higga ………….…… 2. Sebut harga hendaklah di dalam sampul surat berlakri dan bertanda “SEBUT HARGA KANTIN SEKOLAH” di bahagian atas sudut kiri. Borang serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan, hendaklah sampai ke pejabat sekolah pada atau sebelum ………………………. Jam ………………… 3. Setiap sebut harga hendaklah disertakan dengan wang pertaruhan sebanyak …………………Ringgit:……………………………………………………………….) dalam bentuk wang kiriman pos / draf bank atas nama / pengetua / guru besar…………….……………………………………………………………………… Permohonan tanpa wang pertaruhan tidak akan dilayan dan dipertimbangkan. Wang pertaruhan akan dikembalikan semula kepada pemohon-pemohon yang tidak berjaya.Borang-borang serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan boleh didapati di pejabat sekolah dari …………… hingga …………… pada waktu pejabat. Jumlah anggaran murid untuk tahun 19………………adalah seperti berikut : Jumlah murid Melayu Jumlah murid Cina Jumlah murid India Lain-lain Jumlah besar Jumlah guru Jumlah kakitangan = = = = = = =

Keputusan jawatankuasa sebut harga adalah muktamat dan sebarang bantahan tidak akan dilayan.

Catatan : Pihak sekolah boleh megeluarkan kenyataan tawaran seperti contoh di atas ataupun terus mendapatkan sebut harga daripada sekurangkurangnya lima (5) orang pembekal dengan mengikut arahan perbendaharaan bil._______________ dengan menggunakan borang lampiran Q. .PENGETUA / GURU BESAR. SEKOLAH : …………………………………………………………………………….

Tandatangan Pemohon (Nama : (HURUF BESAR) ) . 2..Butir-butir peribadi b. Borang lampiran C . Berhubung dengan kenyataan tawaran kantin sekolah tuan/puan bilangan …………….sebulan atau RM…………. setahun (berdasarkan 12 bulan ). Bertarikh……………adalah saya dengan ini mengemukakan borang-borang berikut untuk pertimbagan tuan/puan selanjutnya.. c.(Borang Permohonan) Nama Alamat : …………………………………………………………………………… : …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Tarikh : Kepada. Saya setuju membayar sewa kantin sebanyak RM…………. Pengetua / Guru Besar. Kiriman wang / draf bank No :………………………………………………… sebanyak RM …………(Ringgit :……………………………………………. a. sebarang tawaran 4.) sebagai wang pendahuluan . Borang lampiran D .. Per :Permohonan Menyertai sebut harga kantin sekolah …………………………………………………………. 3. saya bersetuju menandatangani kontrak dan mematuhi peraturan-peraturan/syarat-syarat perjanjian yang ditetapkan oleh pihak sekolah. Sekiranya sebut harga saya ini berjaya.Senarai nama barang-barang makanan dan harganya. Saya faham bahawa pihak sekolah berhak menolak sebarang sebab.. Sekolah ……………………………………………………… Tuan/Puan. Sekian terima kasih.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful