P. 1
Produk Perbankan Islam

Produk Perbankan Islam

|Views: 449|Likes:
Published by shark_scissors

More info:

Published by: shark_scissors on Oct 04, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/29/2011

pdf

text

original

PRODUK-PRODUK DALAM SISTEM PERBANKAN ISLAM Pengenalan Perbankan Islam adalah perbankan yang menawarkan produk -produk

kewangan yang berteraskan prinsip-prinsip syariah. Kesemua peraturan dan amalan di dalam fiqh muamalat berasal dari Al -Quran dan Al-Sunnah dan sumber undang -undang Islam sekunder yang lain seperti kesepakatan pendapat oleh ulama mujtahid tentang sesuatu hukum Syariah (ijma) , menyamakan perkara baru yang tiada nas secara analogi (qiyas) dan hasil usaha daripada para mujtahid dalam me rumuskan sesuatu hukum dan nilai melalui kaedah istinbat (ijtihad). Di antara konsep-konsep syariah dalam perbankan Islam yang diaplikasi dalam pelbagai produk perbankan Islam ialah Wadiah (Simpanan) yang digunakan dalam produk -produk berasaskan deposit, Mudarabah(Perkongsian keuntungan) yang digunakan dalam produk produk berasaskan pelaburan, Bai' Bithaman Ajil - BBA (Penjualan dengan harga tertangguh) yang diaplikasikan dalam pelbagai produk pembiayaan.

Sejarah perkembangan perbankan Islam (Fiqh Muamalat ) Bermula sejak 1400 tahun dahulu Mengalami keruntuhan akibat tekanan firma -firma gergasi barat dan Kolonialisma Era perbankan Islam kebangkitan bermula pada 1960 -an Tertubuhnya bank Islam pertama di Mesir ± (1963) Dubai Islamic Bank dibangunkan berlanda skan peraturan khas yang menjadi pemangkin perbankan Islam di Timur Tengah.
y

y y y y y

Islamic Development Bank (IDB) dilancarkan bagi memacu sekaligus mempromosi perkembangan ekonomi komuniti Islam dan negara yang terlibat. ± (18 December 1973) Bank Islam pertama ditubuhkan di Malaysia pada 1983. Bank Islam Malaysia Berhad yang dikawalselia di bawah Akta Perbankan Islam 1983. Iran memperkenalkan sistem yang mengunakan keseluruhan sistem perbankan Islam OIC mengiktiraf Takaful sebagai 100% mengikut Islam memudahkan p erkembangan Insuran Islam. Perbankan Islam di Sudan menjadi menyeluruh. Auditing Organisation for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) ditubuhkan ±(1990) The Islamic Financial Services Board (IFSB) dibangunkan di Malaysia bagi memastikan keseragaman disamping memperhebatkan industri perbankan Islam (2002)

y y y y

y y y

t i l i i t illi t US P B z K i l o v io ld I l m Wang Bank Wang + Imbuhan Pelanggan B I l Barangan & Servis Bank Wang Pelanggan .y K i t tt l l l i 5% l t I l t 5% . i US illi . y ij .

1) Anda mendeposit wang di bank dan bank menjamin wang tersebut akan dipulangkan kepada anda. 4) Konsep ini lazimnya diguna pakai di dalam aktiviti penyimpanan deposit. pelanggan dan 1 ANDA 2 BANK Mu arabah (Perk ngsian keuntungan) Mudarabah ialah suatu kontrak perkongsian keuntungan antara dua pihak. Pemilik modal akan menyediakan dana bagi pengusaha untuk . Bank akan menj amin keselamatan barang yang disimpan oleh pelanggannya. 2) Anda boleh mengeluarkan wang pada bila -bila masa. Di dalam kontrak ini. khidmat pemegang amanah dan petisimpanan deposit. iaitu pemilik modal dan pengusaha.KONSEP SYARIAH DALAM PERBANKAN ISLAM Konsep asas Syariah adalah seperti yang berikut: Wa i`ah (Simpanan) Wadi`ah bermaksud kontrak menyimpan sesuatu barang atau harta sebagai amanah. 3) Bank mungkin mengenakan fi sebagai caj menjaga deposit membayar hibah (hadiah) jika perlu. pelangganakan mendepositkan wang tunai atau aset lain sebagai simpanan di bank.

Ini akan mengurangkan nilai aset/ pelaburan dan seterusnya amaun dana yang telah anda laburkan di bank. 4) Keuntungan akan dikongsi di antara anda dengan bank perkongsian untung yang telah dipersetujui.menjalankan usaha niaga dan mendapat pulangan hasil daripada jumlah dana yang dilaburkan dalam usaha niaga tersebut berdasarkan nisbah perkongsian untung yang telah dipersetujui. 3) Perniagaan mungk in mengalami keuntungan atau kerugian. ) Kerugian akan ditanggung oleh pemilik modal. Kerugian yang dialami akan ditanggung oleh pemilik modal. berdasarkan nisbah dengan terma dalam 5 1 ANDA BANK 2 ¥¡¤£ ¢¡ 3 ¥¡ ¦¥ £ ¥£ ¥ ¡ §¦ £¤ Pe set ¡ 4   / Ke ke t / . 1) Anda menyediakan dana kepada bank setelah bersetuju perjanjian Mudarabah. 2) Bank melaburkan dana ke dalam aset atau usaha niaga yang dipersetujui. Prinsip Mudarabah boleh digunakan dalam operasi perbankan Islam dalam dua cara: antara bank (sebagai pengusaha) dan pemilik modal dan antara bank (sebagai pemilik modal) dan pengusaha.

4 1 Pe kan Aset © ©¨ 3 ANDA 2&6 BANK 5 . 1) Anda memilih suatu aset yang ingin dibeli. sama ada secara sekali gus atau secara ansuran. ) Bank menjual aset itu kepada anda dan menyerah hak milik aset kepada anda pada harga jualan tertangguh yang telah termasuk keuntungan. 6) Pembayaran boleh dibuat secara tangguh dan ansuran dalam suatu tempoh yang telah dipersetujui. 2) Anda dapatkan pembiayaan BBA daripada bank dan berjanji akan membeli aset tersebut pada harga jualan yang telah termasuk keuntungan. 3) Bank membeli aset tersebut daripada pemilik secara tunai.Bai¶ Bithaman Ajil ± BBA (Penjualan engan harga tertangguh) Ini merujuk kepada jualan barangan di mana penjual membayar kepada pembeli harga jualan secara tangguh berserta dengan suatu margin keuntungan yang dipersetujui. 4) Hak milik aset berpindah tangan kepada bank.

3) Penjual kereta memberi hak milik kereta kepada bank. Terdapat dua kontrak berasingan yang terlibat: kontrak Ijarah (pajakan/ penyewaan) dan kontrak Bai¶ (jual beli). penjual mesti memaklumkan kepada pembeli kos sebenar aset dan margin keuntungan semasa perjanjian jualan dibuat. ) Anda membayar sewa Ijarah un tuk satu tempoh yang telah ditetapkan. dalam Murabahah. Musyarakah merujuk pada perkongsian atau usaha sama perniagaan untuk mendapat kan keuntungan. transaksi Murabahah melibatk an penjualan barangan di antara penjual dan pembeli pada harga jualan yang telah termasuk margin keuntungan yang dipersetujui oleh kedua-dua pihak. 6) Pada akhir tempoh pajakan. 2) Anda memohon pembiayaan Ijarah untuk kereta tersebut. 2) Bank menjelaskan pembayaran kereta berkenaan kepada penjual. Keuntungan yang diperoleh akan dikongsi oleh rakan kongsi berdasarkan nisbah yang dipersetujui yang mungkin tidak sama nisbahnya dengan jumlah pelaburan yang dibuat oleh rakan kongsi. .Murabahah (K s tambah) Seperti mana BBA. Bagaimanapun. 1) Anda memilih kereta yang ingin dibeli. Bag aimanapun. Musyarakah (Usaha sama) Dalam konteks perniagaan dan perdagangan. kerugian Ijarah Thumma Bai¶ (Sewa beli) Ijarah Thumma Bai¶ lazimnya digunakan dalam membiayai barangan pengguna terutamanya pembiayaan kenderaan. Kontrak -kontrak tersebut akan dimeterai secara berasingan dengan turutan yang betul. bank menjual kereta tersebut kepada anda pada harga yang telah dipersetujui. membayar deposit kereta berkenaan dan berjanji 1) akan memajak kereta tersebut daripada bank setelah bank membeli kereta tersebut. 4) Bank memajakkan kereta tersebut kepada anda.

Pihak yang menerima tugas itu adalah ejen yang biasanya dibayar fi atas perkhidmata nnya. sekiranya peminjam memb ayar lebih berdasarkan budi bicaranya (tanpa ikatan perjanjian). Walau bagaimanapun. Dalam hal ini. ia dianggap sebagai tanda penghargaan kepada pemberi pinjaman. Contoh:Seorang pelanggan meminta bank membuat pembayaran kepada pihak lain di bawah syarat-syarat tertentu. .4 1 Penjual ke eta  3 ANDA 2&6 BANK 5&7 Wakalah (Agensi) Ini merupakan satu kontrak di mana seseorang (prinsipal) melantik pihak lain bagi bertindak mewakili dirinya (sebagai ejen) untuk melaksanakan tugas -tugas khusus. bank ialah ejen yang diberikan kuasa untuk melaksanakan transaksi kewangan bagi pihak pelanggan dan bank akan dibayar fi atas perkhidmatannya. pinjaman diberi untuk satu tempoh yang tetap atas semangat ihsan dan peminjam hanya perlu membayar balik jumlah pinjaman yang sebenar sahaja. Qar (K ntrak hutang) Di bawah perjanjian ini.

Wang cagaran yang hilang dianggap sebagai hibah ( /hadiah) kepada p enjual. PRODUK-PRODUK DI DALAM SISTEM PERBANKAN ISLAM Bai¶ Urbun ( ) Suatu perjanjian jualan di mana wang cagaran dibayar terlebih dahulu sebagai sebahagian daripada pembayaran harga aset jika kontrak berterusan hingga selesai. Bai¶ Bithaman 'Ajil ( (bai' bit taqsid / ( ) ) dan ansuran ) di dalam satu tempoh pembayaran yang dipersetujui.000 kepada peminjam berdasarkan Qard akan mengharapkan peminjam memulangkan sebanyak RM . bank lazimnya me mbayar kepada penyimpan Wadi`ah hibah walaupun pemegang akaun hanya ingin membuat simpanan mereka di bank. Suatu kontrak jualan berdasarkan bayaran tertunda ( bai' nasiah / Bai¶ Murabahah ( ) Suatu kontrak jualan berdasarkan tokok kos dengan kos pemerolehan dan margin .Contoh:Pemberi pinjaman meminjamkan sebanyak RM .000 kepadanya kelak pada masa yang dipersetujui. Wang cagaran ini akan hilang jika pembeli tidak memenuhi kewajipan memuktamadkan pembelian aset. Contoh:Dalam simpanan yang beroperasi di bawah Wadi`ah. Hibah (Ganjaran) Hibah merujuk kepada pemberian hadiah secara sukarela sebagai balasan kepada manfaat yang diterima.

saham. Pada dasarnya. iaitu hutang yang berpunca daripada transaksi perniagaan "sebenar³ boleh diniagakan. Pembiaya membeli aset daripada pelanggan secara tunai. Bai¶ Istijrar ( ) Suatu kontrak antara pembekal dengan pelanggan di mana pembekal membeka lkan barangan tertentu secara berterusan mengikut mod pembayaran yang telah dipersetujui sehingga mereka menamatkan kontrak tersebut. Sebaik sahaja selepas itu. Bai¶ Dayn ( ) Ia merujuk pada pembelian dan penjualan instrumen hutang seperti sijil. Sebaik sahaja selepas itu. penyelesaian harga dibuat mengikut terma pembayaran tertunda. pembiaya membeli semula aset yang sama daripada pelanggan secara tunai pada harga yang lebih rendah daripada jualan pembayaran tertunda 2. iaitu bai¶ bithaman µajil. Pembiaya menjual aset kepada pelanggan mengikut terma pembayaran tertunda. Bai¶ Inah ( ) Satu kemudahan pembiayaan yang melibatkan dua kontrak jual beli yang berasingan pada aset yang sama dan ia boleh berbentuk dua pengaturan yang berikut: 1. Biasanya.keuntungan penjual didedahkan kepada pembeli semasa kontrak dimetrai. H anya dokumen hutang yang terbukti benar (( /dayn thabit). Bai¶ Istisna¶ ( ) Suatu kontrak pesanan belian di mana pembeli mengarahkan penjual menyediakan aset mengikut spesifikasi yang terdapat dalam kontrak pembelian untuk diserahkan pada suatu . kesemua dokumen ini dikeluarkan oleh penghutang kepada pemiutang sebagai bukti keberhutangan (syahadah al -dayn/ ) Bai¶ Dayn terjadi apabila pemiutang menjual dokumen hutang kepada pihak ketiga. dokumen perdagangan dan sekuriti dalam pasar an sekunder yang patuh pada kehendak Syariah . pembiaya menjual balik as et yang sama kepada pelanggan secara pembayaran tertunda pada harga yang lebih tinggi daripada jualan tunai. Ia sama digunakan untuk kontrak antara pemborong dengan peruncit bagi membekalkan sejumlah aset yang telah dipersetujui.

Kualiti aset yang dirancang untuk dibel i perlu ditetapkan sepenuhnya tanpa meninggalkan kesamaran yang boleh mendorong kepada pertikaian.tarikh masa depan tertentu. bukannya emas. Dhamanah ( ) Suatu kontrak di mana seseorang menaja jamin tuntutan atau kewajipan yang perlu dipenuhi oleh penghutang. . Ia merupakan bai¶ (penjualan ) dari segi bentu k ( / rahn ) tetapi jaminan dari segi isi. ia dike nali sebagai jualan lelong. perak atau mata wang yang dianggap sebagai pertukaran nilai kewangan yang tertakluk di bawah peratu ran Bai¶ al Sarf . penjamin wajib bertanggungjawab bagi memenuhi kewajipan itu. Bai¶ Salam ( ) Suatu kontrak di mana pembayaran harga dibuat sepenuhnya terlebih dahulu semasa kontrak dimetrai supaya aset dapat diserahkan kemudian pada suatu tarikh masa depan. yang kemudiannya dijual. Biasanya. Pembayaran harga pembelian adalah mengikut terma dan syarat yang telah dipersetujui antara kedua -dua pihak. di mana bank mendahulukan wang bagi pembelian pelbagai input pengeluaran bagi mendapatkan saham dalam tanaman tersebu t. Majoriti para fuqaha berpendapat bahawa dhamanah adalah serupa dengan kafalah. iaitu pertukaran bersama dari tangan ke tangan tanpa lengah. ) Bai¶ Wafa¶ ( Suatu kontrak dengan syarat bahawa apabila penjual membayar balik harga aset yang telah terjual itu. Barangan yang dijual merupakan aset biasa. pembekal atau kontraktor gagal memenuhi kewajipan mereka. Bai¶ Mu aya ah ( ) Jualan aset kepada orang ramai melalui proses pembidaan dalam kalangan bakal pembeli dan aset dijual kepada pembida tertinggi. Mod pembiayaan ini sering digunakan dalam sektor pertanian. pembekal atau kontraktor. Sekiranya penghutang. pembeli memulangkan semula aset tersebut kepada penjual.

Ijarah Thumma Bai¶ digelar Ijarah Muntahiah Bit -Tamlik.Hiwalah ( ketiga. Di bawah kontrak ini. Ijarah Thumma Bai¶ ( ) Merujuk pada kontrak Ijarah (pajakan) yang akan diikuti oleh kontrak bai¶ (jualan). biasanya untuk penyelesaian awal hutang itu. pemiutang memberikan sebahagian atau semua haknya kepada penghutang. Di bawah kontrak pertama. ) Suatu kontrak pemindahan tanggungjawab hutang seorang penghutang kepada pihak Ibra¶ ( ) Memberikan hak. di bank -bank Islam. . Menjelang tiba tamat tempoh pajakan. Beberapa cendekiawan (fuqaha) berpendapat bahawa Ibra¶ adalah serupa denga n rebat. Walau bagaimanapun. Pemilikan harta tanah kekal dengan pemberi pajak. sementara sebarang kerugian akan ditanggung sepenuhnya oleh pemodal. konsep ini digunakan dalam konteks yang lebih luas seperti dalam pelaksanaan produk kadar terapung dengan harga jualan yang ditetapkan. Ijarah ( ) Suatu kontrak di mana pemberi pajak (pemilik aset) menyewakan aset kepada pelanggan/pemajak pada kadar sewa yang dipersetujui dan tempoh pajakan ditetapkan terlebih dahulu sebelum µaqd (kontrak). sementara pemajak hanya memiliki hak penggunaan harta tanah t ersebut. Mu harabah ( ) Suatu perjanjian antara pemodal ( rabbul mal ) yang memberi 100% modal untuk perniagaan dengan usahawan ( mudharib ) yang menguruskan perniagaan dengan menggunakan kepakarannya. keuntungan yang diperoleh akan dibahagik an antara mereka mengikut nisbah yang dipersetujui sebelumnya. pemberi pajak menyewakan aset kepada pemajak pada kadar sewaan yang telah dipersetujui sepanjang t empoh yang ditetapkan. pemajak mengikat kontrak kedua untuk membeli harta tanah daripada pemilik pada harga yang telah dipersetujui. Dalam urus niaga komersial. Dalam bidang kuasa tertentu.

yang akhirnya memindahkan pemilikan aset tersebut kep ada pelanggan/ rakan kongsi. . Keuntungan yang dijana oleh perkongs ian dibahagikan mengikut terma kontrak musyarakah.Muqasah ( ) Penyelesaian hutang mengikut urus niaga kontra atau tolak selesai. Musharakah ( ) Suatu kontrak ke arah perkongsian antara dua pihak atau lebih untuk menyumbang modal dalam pelbagai perkadaran. membenarkan penyertaan ekuiti dan perkongsian untung mengikut nisbah yang ditetapkan sebelumnya. Musawamah ( ) Sejenis jualan am di mana terdapat tawar menawar dalam harga komoditi yang akan didagangkan antara penjual denga n pembeli tanpa sebarang rujukan terhadap kos perolehan yang ditanggung oleh penjual. manakala kerugian dikongsi mengikut perkadaran bahagian sumbangan masing -masing kepada modal. dan perkongsian kerugian mengikut bahagian tertentu. Ini menyediakan kaedah. Kontrak ini menyediakan pembayaran untuk membeli saham ekuiti yang dipegang oleh bank. Musaqah ( ) Kontrak pertanian di ma na pemilik tanah pertanian berkongsi pengeluaran dengan individu lain sebagai pulangan atas khidmatnya mengairi kebun itu. selain daripada keuntungan yang dibayar kepada bank. Musharakah Mutanaqisah ( ) Musyarakah berkurangan. pelanggan membeli sebahagian daripada ekuiti bank. dari semasa ke sema sa mengurangkannya sehingga bank tidak mempunyai ekuiti dan ini mengakibatkan perkongsian berakhir. Secara serentak. dengan melaluinya bank boleh terus mengurangkan ekuitinya dalam aset itu.

Mu ara¶ah ( ) Suatu kontrak pertanian di mana individu mengerjakan tanah milik individu lain dengan mendapat pulangan mengikut bahagian hasil tanah itu. Kebanyak bon ini boleh didagangkan dalam pasaran. Ta¶wi h ( ) Pampasan yang dipersetujui oleh pihak -pihak yang mengikat kontrak sebagai pembayaran yang boleh dituntut oleh pemiutang apabila penghutang ingkar dalam pembayaran hutang mereka. Sarf ( ) Satu kontrak pembelian dan penjualan mata wang. bergantung pada bagaimana bon -bon ini distrukturkan. Rahnu ( ) Menjadikan aset sebagai jaminan atau cagaran terhadap hutang. Majlis Penasihat Syariah Bank Negara Malaysia membuat keputusan bahawa ta¶widh boleh dikenakan atas penghutang ingkar yang gagal memenuhi tanggungjawabnya membayar pembiayaan berdasarkan keadaan -keadaan yang berikut: . premium atau diskaun. peminjam dibenarkan membayar lebih atas budi bicara beliau sepenuhnya sebagai tanda penghargaan. Walau bagaimanapun. Sukuk ( ) Bon bersandarkan aset yang berstruktur mengik ut prinsip Syariah . Sukuk menandakan pemilikan aset semasa mengikut kadar yang tak dibahagi. iaitu satu kontrak pinjaman antara dua pihak tanpa caj tambahan selain daripada pinjaman itu. Cagaran juga akan digunakan sebagai satu nama sejenis pinjaman dengan cagaran atau perniagaan pajak gadai. Cagaran akan digunakan untuk menyelesaikan huta ng apabila penghutang ingkar. pada tara. Qar h Hasan ( ) Merujuk pada pinjaman ihsan. Sebarang tambahan pembayaran yang dikenakan oleh pemberi peminjam atau janji yang dibuat oleh peminjam adalah dilarang.

Amaun ta¶widh tidak boleh melebihi kerugian sebenar yang ditanggung oleh pembiaya. kandungan tawarruq) berasaskan perbayaran tertunda. iaitu Bank Negara Malaysia. Kemudiannya. Tanajush ( ) Suatu konspirasi antara penjual dengan pembeli di mana penjual sanggup menjual aset pada harga yang lebih tinggi daripada harga pasaran. Ta lis al-µaib Tindakan penjual yang dengan sengaja menyembunyi kecacatan (kerosakan) barangan yang jelas dilarang oleh Syariah. seseorang pelanggan membeli satu komoditi daripada bank berasaskan pembayaran tertunda dan dengan segera menjual semula komod iti itu kepada pihak ketiga .Seseorang individu itu akan menjadi peserta dengan melaksanakan kontrak tabarru dan membuat sumbangan penyertaan (tabarru) ke dalam dana takaful umum di mana beliau membenarkan carumannya digunakan bagi membantu peserta -peserta lain apabila mereka ditimpa musibah yang tertentu. Tawarruq ( ) Ia merupakan pembelian satu komoditi (iaitu.i. iii. Takaful Insurans patuh Syariah. Dalam pembiayaan peribadi. Ini dilakukan supaya pihak lain akan terburu-buru untuk membeli aset itu pada harga yang lebih tinggi. Kegiatan ini sememangnya jelas dilarang oleh Syariah. Penentuan pampasan dibuat oleh pih ak ketiga. dan hasilnya pen jual mendapat keuntungan yang besar. ii. komoditi itu dijual secara tunai kepada pihak lain selain daripada penjual asal. dan Keingkaran atau penangguhan bayaran disebabkan oleh kelalaian di pihak penghutang. iaitu satu pelan perlindungan berdasarkan kehendak Syariah (konsep saling berkongsi dan melindungi antara satu sama lain melalui sumbangan kepada satu kumpulan dengan mengambil kelebihan kumpulan yang besar). Kontrak komersial mudharabah dan wakalah digabungkan ke dalam kontrak tabarru¶ bagi meningkatkan saiz dana takaful. sama ada secara bai' musawamah atau bai¶ murabahah.

honorarium. fi. Ujrah juga berhubung kait dengan gaji. anugerah dan lain -lain. ganjaran. pendaftaran. caj. upah. ) µUqu Tabarru¶at ( Kontrak hadiah atau derma. Wad ¶ah yad amanah berubah kepada wadi¶ah yad dhamanah (jagaan terjamin) apabila penjaga pemegang amanah mencabuli syarat untuk melindungi harta benda itu. ) Wa ¶ah ( ) Jagaan selamat. Wakalah ( ) Suatu kontrak pelantikan ejen di mana seseorang individu melantik seseorang yang lain untuk bertindak bagi pihak beliau. beliau (penjaga) perlu menjamin harta benda tersebut. iaitu jagaan pemegang amanah. bayaran. . Asalnya. Dengan cara ini. Istilah lain yang berkaitan dengan ujrah ialah ajr (jamak ujur) yang merujuk pada pembayaran untuk sesuatu perkhidmatan. Ujrah ( ) Suatu pembayaran untuk manfa¶ah . Menurut Syariah penjaga pemegang amanah mempunyai tanggungjawab untuk menjaga harta tanah yang dipegang badan amanah. iaitu usufruk atas penggunaan harta benda or ang lain. µUqu Mua¶wa at ( Kontrak pertukaran.untuk mendapatkan wang tunai (wariq). Kemudian. pelanggan boleh mendapatkan wang tunai tanpa mengambil pinjaman berasaskan faedah. jagaan selamat dirujuk sebagai wadi¶ah yad amanah. µUqu Ishtirak ( ) Kontrak penyertaan atau perkongsian.

atau untuk orang miskin). diwarisi.Waqf ( ) Amanah endowmen dan khairat yang diwujudkan untuk tujuan yang berkaitan dengan Islam (biasanya untuk pendidikan. atau didermakan kepada sesiapa. Waqf melibatkan tambatan harta benda untuk selama -lamanya supaya harta itu tidak boleh dijual. . masjid.

my/Istilah_Kewangan_Islam_sebagai_Panduan_Anda.blogspot.qa/english/site/topics/static93bd.pdf Anonymous. Syariah knowledge center Pencarian pada 20 Ogos 2010 daripada laman sesawang http://www. Rujukan Pencarian pada 21 Ogos 2010 daripada laman sesawang http://bm.bankinginfo.my/_system/media/downloadables/islamic_banking. Apakah perbankan Islam. Bank islam¶s products and services. (2009). (2010).Bibli grafi Anonymous.com. Islamic Banking Products .bankislam.html . aspx Anonymous. Pencarian pada 20 Ogos 2010 daripada laman sesawang http://www.com.com. (2008). Istilah Kewangan Islam sebagai Panduan Anda. Pencarian pada 23 Ogos 2010 daripada laman sesawang http://www.com/2010/01/perbankan -islam-dan-prestasinyakini.qib.html?cu_no=1&lng=0&template _id=329&temp_type=42&parent_id=328 APPLICATION OF SHARIAH CONTRACTS IN Wan Jemizan Wan Deraman .my/bimb_pdf/Shariah_Booklet. (2010).com.bankislam.pdf Anonymous. Panduan anda mengenai konep asas dan amalan perbankan Islam. Perbankan islam dan prestasinya kini Pencarian pada 21 Ogos 2010 daripada laman sesawang http://khairulbukhari. (2009).

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->