P. 1
Produk Perbankan Islam

Produk Perbankan Islam

|Views: 453|Likes:
Published by shark_scissors

More info:

Published by: shark_scissors on Oct 04, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/29/2011

pdf

text

original

PRODUK-PRODUK DALAM SISTEM PERBANKAN ISLAM Pengenalan Perbankan Islam adalah perbankan yang menawarkan produk -produk

kewangan yang berteraskan prinsip-prinsip syariah. Kesemua peraturan dan amalan di dalam fiqh muamalat berasal dari Al -Quran dan Al-Sunnah dan sumber undang -undang Islam sekunder yang lain seperti kesepakatan pendapat oleh ulama mujtahid tentang sesuatu hukum Syariah (ijma) , menyamakan perkara baru yang tiada nas secara analogi (qiyas) dan hasil usaha daripada para mujtahid dalam me rumuskan sesuatu hukum dan nilai melalui kaedah istinbat (ijtihad). Di antara konsep-konsep syariah dalam perbankan Islam yang diaplikasi dalam pelbagai produk perbankan Islam ialah Wadiah (Simpanan) yang digunakan dalam produk -produk berasaskan deposit, Mudarabah(Perkongsian keuntungan) yang digunakan dalam produk produk berasaskan pelaburan, Bai' Bithaman Ajil - BBA (Penjualan dengan harga tertangguh) yang diaplikasikan dalam pelbagai produk pembiayaan.

Sejarah perkembangan perbankan Islam (Fiqh Muamalat ) Bermula sejak 1400 tahun dahulu Mengalami keruntuhan akibat tekanan firma -firma gergasi barat dan Kolonialisma Era perbankan Islam kebangkitan bermula pada 1960 -an Tertubuhnya bank Islam pertama di Mesir ± (1963) Dubai Islamic Bank dibangunkan berlanda skan peraturan khas yang menjadi pemangkin perbankan Islam di Timur Tengah.
y

y y y y y

Islamic Development Bank (IDB) dilancarkan bagi memacu sekaligus mempromosi perkembangan ekonomi komuniti Islam dan negara yang terlibat. ± (18 December 1973) Bank Islam pertama ditubuhkan di Malaysia pada 1983. Bank Islam Malaysia Berhad yang dikawalselia di bawah Akta Perbankan Islam 1983. Iran memperkenalkan sistem yang mengunakan keseluruhan sistem perbankan Islam OIC mengiktiraf Takaful sebagai 100% mengikut Islam memudahkan p erkembangan Insuran Islam. Perbankan Islam di Sudan menjadi menyeluruh. Auditing Organisation for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) ditubuhkan ±(1990) The Islamic Financial Services Board (IFSB) dibangunkan di Malaysia bagi memastikan keseragaman disamping memperhebatkan industri perbankan Islam (2002)

y y y y

y y y

i US illi . y ij . t i l i i t illi t US P B z K i l o v io ld I l m Wang Bank Wang + Imbuhan Pelanggan B I l Barangan & Servis Bank Wang Pelanggan .y K i t tt l l l i 5% l t I l t 5% .

3) Bank mungkin mengenakan fi sebagai caj menjaga deposit membayar hibah (hadiah) jika perlu. 4) Konsep ini lazimnya diguna pakai di dalam aktiviti penyimpanan deposit. Bank akan menj amin keselamatan barang yang disimpan oleh pelanggannya. pelanggan dan 1 ANDA 2 BANK Mu arabah (Perk ngsian keuntungan) Mudarabah ialah suatu kontrak perkongsian keuntungan antara dua pihak. Pemilik modal akan menyediakan dana bagi pengusaha untuk . 1) Anda mendeposit wang di bank dan bank menjamin wang tersebut akan dipulangkan kepada anda. khidmat pemegang amanah dan petisimpanan deposit. Di dalam kontrak ini. pelangganakan mendepositkan wang tunai atau aset lain sebagai simpanan di bank. 2) Anda boleh mengeluarkan wang pada bila -bila masa.KONSEP SYARIAH DALAM PERBANKAN ISLAM Konsep asas Syariah adalah seperti yang berikut: Wa i`ah (Simpanan) Wadi`ah bermaksud kontrak menyimpan sesuatu barang atau harta sebagai amanah. iaitu pemilik modal dan pengusaha.

menjalankan usaha niaga dan mendapat pulangan hasil daripada jumlah dana yang dilaburkan dalam usaha niaga tersebut berdasarkan nisbah perkongsian untung yang telah dipersetujui. ) Kerugian akan ditanggung oleh pemilik modal. berdasarkan nisbah dengan terma dalam 5 1 ANDA BANK 2 ¥¡¤£ ¢¡ 3 ¥¡ ¦¥ £ ¥£ ¥ ¡ §¦ £¤ Pe set ¡ 4   / Ke ke t / . Prinsip Mudarabah boleh digunakan dalam operasi perbankan Islam dalam dua cara: antara bank (sebagai pengusaha) dan pemilik modal dan antara bank (sebagai pemilik modal) dan pengusaha. 1) Anda menyediakan dana kepada bank setelah bersetuju perjanjian Mudarabah. Ini akan mengurangkan nilai aset/ pelaburan dan seterusnya amaun dana yang telah anda laburkan di bank. Kerugian yang dialami akan ditanggung oleh pemilik modal. 2) Bank melaburkan dana ke dalam aset atau usaha niaga yang dipersetujui. 3) Perniagaan mungk in mengalami keuntungan atau kerugian. 4) Keuntungan akan dikongsi di antara anda dengan bank perkongsian untung yang telah dipersetujui.

4 1 Pe kan Aset © ©¨ 3 ANDA 2&6 BANK 5 . 4) Hak milik aset berpindah tangan kepada bank. 2) Anda dapatkan pembiayaan BBA daripada bank dan berjanji akan membeli aset tersebut pada harga jualan yang telah termasuk keuntungan. sama ada secara sekali gus atau secara ansuran. 3) Bank membeli aset tersebut daripada pemilik secara tunai. 1) Anda memilih suatu aset yang ingin dibeli.Bai¶ Bithaman Ajil ± BBA (Penjualan engan harga tertangguh) Ini merujuk kepada jualan barangan di mana penjual membayar kepada pembeli harga jualan secara tangguh berserta dengan suatu margin keuntungan yang dipersetujui. ) Bank menjual aset itu kepada anda dan menyerah hak milik aset kepada anda pada harga jualan tertangguh yang telah termasuk keuntungan. 6) Pembayaran boleh dibuat secara tangguh dan ansuran dalam suatu tempoh yang telah dipersetujui.

bank menjual kereta tersebut kepada anda pada harga yang telah dipersetujui. transaksi Murabahah melibatk an penjualan barangan di antara penjual dan pembeli pada harga jualan yang telah termasuk margin keuntungan yang dipersetujui oleh kedua-dua pihak. Bag aimanapun. dalam Murabahah. ) Anda membayar sewa Ijarah un tuk satu tempoh yang telah ditetapkan. Terdapat dua kontrak berasingan yang terlibat: kontrak Ijarah (pajakan/ penyewaan) dan kontrak Bai¶ (jual beli). 2) Anda memohon pembiayaan Ijarah untuk kereta tersebut. 1) Anda memilih kereta yang ingin dibeli.Murabahah (K s tambah) Seperti mana BBA. Musyarakah merujuk pada perkongsian atau usaha sama perniagaan untuk mendapat kan keuntungan. Musyarakah (Usaha sama) Dalam konteks perniagaan dan perdagangan. Keuntungan yang diperoleh akan dikongsi oleh rakan kongsi berdasarkan nisbah yang dipersetujui yang mungkin tidak sama nisbahnya dengan jumlah pelaburan yang dibuat oleh rakan kongsi. membayar deposit kereta berkenaan dan berjanji 1) akan memajak kereta tersebut daripada bank setelah bank membeli kereta tersebut. kerugian Ijarah Thumma Bai¶ (Sewa beli) Ijarah Thumma Bai¶ lazimnya digunakan dalam membiayai barangan pengguna terutamanya pembiayaan kenderaan. 2) Bank menjelaskan pembayaran kereta berkenaan kepada penjual. Bagaimanapun. . 4) Bank memajakkan kereta tersebut kepada anda. 6) Pada akhir tempoh pajakan. Kontrak -kontrak tersebut akan dimeterai secara berasingan dengan turutan yang betul. 3) Penjual kereta memberi hak milik kereta kepada bank. penjual mesti memaklumkan kepada pembeli kos sebenar aset dan margin keuntungan semasa perjanjian jualan dibuat.

Walau bagaimanapun.4 1 Penjual ke eta  3 ANDA 2&6 BANK 5&7 Wakalah (Agensi) Ini merupakan satu kontrak di mana seseorang (prinsipal) melantik pihak lain bagi bertindak mewakili dirinya (sebagai ejen) untuk melaksanakan tugas -tugas khusus. ia dianggap sebagai tanda penghargaan kepada pemberi pinjaman. sekiranya peminjam memb ayar lebih berdasarkan budi bicaranya (tanpa ikatan perjanjian). Qar (K ntrak hutang) Di bawah perjanjian ini. Pihak yang menerima tugas itu adalah ejen yang biasanya dibayar fi atas perkhidmata nnya. . bank ialah ejen yang diberikan kuasa untuk melaksanakan transaksi kewangan bagi pihak pelanggan dan bank akan dibayar fi atas perkhidmatannya. pinjaman diberi untuk satu tempoh yang tetap atas semangat ihsan dan peminjam hanya perlu membayar balik jumlah pinjaman yang sebenar sahaja. Dalam hal ini. Contoh:Seorang pelanggan meminta bank membuat pembayaran kepada pihak lain di bawah syarat-syarat tertentu.

Contoh:Dalam simpanan yang beroperasi di bawah Wadi`ah.000 kepada peminjam berdasarkan Qard akan mengharapkan peminjam memulangkan sebanyak RM .000 kepadanya kelak pada masa yang dipersetujui.Contoh:Pemberi pinjaman meminjamkan sebanyak RM . bank lazimnya me mbayar kepada penyimpan Wadi`ah hibah walaupun pemegang akaun hanya ingin membuat simpanan mereka di bank. PRODUK-PRODUK DI DALAM SISTEM PERBANKAN ISLAM Bai¶ Urbun ( ) Suatu perjanjian jualan di mana wang cagaran dibayar terlebih dahulu sebagai sebahagian daripada pembayaran harga aset jika kontrak berterusan hingga selesai. Wang cagaran ini akan hilang jika pembeli tidak memenuhi kewajipan memuktamadkan pembelian aset. Wang cagaran yang hilang dianggap sebagai hibah ( /hadiah) kepada p enjual. Bai¶ Bithaman 'Ajil ( (bai' bit taqsid / ( ) ) dan ansuran ) di dalam satu tempoh pembayaran yang dipersetujui. Suatu kontrak jualan berdasarkan bayaran tertunda ( bai' nasiah / Bai¶ Murabahah ( ) Suatu kontrak jualan berdasarkan tokok kos dengan kos pemerolehan dan margin . Hibah (Ganjaran) Hibah merujuk kepada pemberian hadiah secara sukarela sebagai balasan kepada manfaat yang diterima.

Pembiaya menjual aset kepada pelanggan mengikut terma pembayaran tertunda. penyelesaian harga dibuat mengikut terma pembayaran tertunda. Biasanya. pembiaya membeli semula aset yang sama daripada pelanggan secara tunai pada harga yang lebih rendah daripada jualan pembayaran tertunda 2. Bai¶ Istisna¶ ( ) Suatu kontrak pesanan belian di mana pembeli mengarahkan penjual menyediakan aset mengikut spesifikasi yang terdapat dalam kontrak pembelian untuk diserahkan pada suatu . Bai¶ Dayn ( ) Ia merujuk pada pembelian dan penjualan instrumen hutang seperti sijil. pembiaya menjual balik as et yang sama kepada pelanggan secara pembayaran tertunda pada harga yang lebih tinggi daripada jualan tunai. dokumen perdagangan dan sekuriti dalam pasar an sekunder yang patuh pada kehendak Syariah . Sebaik sahaja selepas itu. H anya dokumen hutang yang terbukti benar (( /dayn thabit). saham. Ia sama digunakan untuk kontrak antara pemborong dengan peruncit bagi membekalkan sejumlah aset yang telah dipersetujui.keuntungan penjual didedahkan kepada pembeli semasa kontrak dimetrai. kesemua dokumen ini dikeluarkan oleh penghutang kepada pemiutang sebagai bukti keberhutangan (syahadah al -dayn/ ) Bai¶ Dayn terjadi apabila pemiutang menjual dokumen hutang kepada pihak ketiga. Bai¶ Istijrar ( ) Suatu kontrak antara pembekal dengan pelanggan di mana pembekal membeka lkan barangan tertentu secara berterusan mengikut mod pembayaran yang telah dipersetujui sehingga mereka menamatkan kontrak tersebut. iaitu bai¶ bithaman µajil. Pada dasarnya. Pembiaya membeli aset daripada pelanggan secara tunai. Sebaik sahaja selepas itu. Bai¶ Inah ( ) Satu kemudahan pembiayaan yang melibatkan dua kontrak jual beli yang berasingan pada aset yang sama dan ia boleh berbentuk dua pengaturan yang berikut: 1. iaitu hutang yang berpunca daripada transaksi perniagaan "sebenar³ boleh diniagakan.

Bai¶ Salam ( ) Suatu kontrak di mana pembayaran harga dibuat sepenuhnya terlebih dahulu semasa kontrak dimetrai supaya aset dapat diserahkan kemudian pada suatu tarikh masa depan. bukannya emas. Pembayaran harga pembelian adalah mengikut terma dan syarat yang telah dipersetujui antara kedua -dua pihak. di mana bank mendahulukan wang bagi pembelian pelbagai input pengeluaran bagi mendapatkan saham dalam tanaman tersebu t. pembekal atau kontraktor. Kualiti aset yang dirancang untuk dibel i perlu ditetapkan sepenuhnya tanpa meninggalkan kesamaran yang boleh mendorong kepada pertikaian. Biasanya. Sekiranya penghutang. yang kemudiannya dijual. Ia merupakan bai¶ (penjualan ) dari segi bentu k ( / rahn ) tetapi jaminan dari segi isi. Majoriti para fuqaha berpendapat bahawa dhamanah adalah serupa dengan kafalah. pembekal atau kontraktor gagal memenuhi kewajipan mereka. pembeli memulangkan semula aset tersebut kepada penjual. iaitu pertukaran bersama dari tangan ke tangan tanpa lengah. Barangan yang dijual merupakan aset biasa.tarikh masa depan tertentu. . Dhamanah ( ) Suatu kontrak di mana seseorang menaja jamin tuntutan atau kewajipan yang perlu dipenuhi oleh penghutang. perak atau mata wang yang dianggap sebagai pertukaran nilai kewangan yang tertakluk di bawah peratu ran Bai¶ al Sarf . ) Bai¶ Wafa¶ ( Suatu kontrak dengan syarat bahawa apabila penjual membayar balik harga aset yang telah terjual itu. penjamin wajib bertanggungjawab bagi memenuhi kewajipan itu. ia dike nali sebagai jualan lelong. Bai¶ Mu aya ah ( ) Jualan aset kepada orang ramai melalui proses pembidaan dalam kalangan bakal pembeli dan aset dijual kepada pembida tertinggi. Mod pembiayaan ini sering digunakan dalam sektor pertanian.

sementara pemajak hanya memiliki hak penggunaan harta tanah t ersebut. di bank -bank Islam. Pemilikan harta tanah kekal dengan pemberi pajak. Menjelang tiba tamat tempoh pajakan. . biasanya untuk penyelesaian awal hutang itu. Dalam bidang kuasa tertentu. Walau bagaimanapun. ) Suatu kontrak pemindahan tanggungjawab hutang seorang penghutang kepada pihak Ibra¶ ( ) Memberikan hak. Di bawah kontrak pertama. Di bawah kontrak ini. Dalam urus niaga komersial. keuntungan yang diperoleh akan dibahagik an antara mereka mengikut nisbah yang dipersetujui sebelumnya. Ijarah Thumma Bai¶ digelar Ijarah Muntahiah Bit -Tamlik.Hiwalah ( ketiga. konsep ini digunakan dalam konteks yang lebih luas seperti dalam pelaksanaan produk kadar terapung dengan harga jualan yang ditetapkan. pemajak mengikat kontrak kedua untuk membeli harta tanah daripada pemilik pada harga yang telah dipersetujui. pemiutang memberikan sebahagian atau semua haknya kepada penghutang. pemberi pajak menyewakan aset kepada pemajak pada kadar sewaan yang telah dipersetujui sepanjang t empoh yang ditetapkan. Mu harabah ( ) Suatu perjanjian antara pemodal ( rabbul mal ) yang memberi 100% modal untuk perniagaan dengan usahawan ( mudharib ) yang menguruskan perniagaan dengan menggunakan kepakarannya. Ijarah Thumma Bai¶ ( ) Merujuk pada kontrak Ijarah (pajakan) yang akan diikuti oleh kontrak bai¶ (jualan). sementara sebarang kerugian akan ditanggung sepenuhnya oleh pemodal. Beberapa cendekiawan (fuqaha) berpendapat bahawa Ibra¶ adalah serupa denga n rebat. Ijarah ( ) Suatu kontrak di mana pemberi pajak (pemilik aset) menyewakan aset kepada pelanggan/pemajak pada kadar sewa yang dipersetujui dan tempoh pajakan ditetapkan terlebih dahulu sebelum µaqd (kontrak).

. yang akhirnya memindahkan pemilikan aset tersebut kep ada pelanggan/ rakan kongsi.Muqasah ( ) Penyelesaian hutang mengikut urus niaga kontra atau tolak selesai. membenarkan penyertaan ekuiti dan perkongsian untung mengikut nisbah yang ditetapkan sebelumnya. dan perkongsian kerugian mengikut bahagian tertentu. Musharakah Mutanaqisah ( ) Musyarakah berkurangan. Musharakah ( ) Suatu kontrak ke arah perkongsian antara dua pihak atau lebih untuk menyumbang modal dalam pelbagai perkadaran. Keuntungan yang dijana oleh perkongs ian dibahagikan mengikut terma kontrak musyarakah. Secara serentak. dari semasa ke sema sa mengurangkannya sehingga bank tidak mempunyai ekuiti dan ini mengakibatkan perkongsian berakhir. dengan melaluinya bank boleh terus mengurangkan ekuitinya dalam aset itu. Ini menyediakan kaedah. Musawamah ( ) Sejenis jualan am di mana terdapat tawar menawar dalam harga komoditi yang akan didagangkan antara penjual denga n pembeli tanpa sebarang rujukan terhadap kos perolehan yang ditanggung oleh penjual. manakala kerugian dikongsi mengikut perkadaran bahagian sumbangan masing -masing kepada modal. Kontrak ini menyediakan pembayaran untuk membeli saham ekuiti yang dipegang oleh bank. Musaqah ( ) Kontrak pertanian di ma na pemilik tanah pertanian berkongsi pengeluaran dengan individu lain sebagai pulangan atas khidmatnya mengairi kebun itu. selain daripada keuntungan yang dibayar kepada bank. pelanggan membeli sebahagian daripada ekuiti bank.

Cagaran juga akan digunakan sebagai satu nama sejenis pinjaman dengan cagaran atau perniagaan pajak gadai.Mu ara¶ah ( ) Suatu kontrak pertanian di mana individu mengerjakan tanah milik individu lain dengan mendapat pulangan mengikut bahagian hasil tanah itu. Qar h Hasan ( ) Merujuk pada pinjaman ihsan. peminjam dibenarkan membayar lebih atas budi bicara beliau sepenuhnya sebagai tanda penghargaan. Rahnu ( ) Menjadikan aset sebagai jaminan atau cagaran terhadap hutang. Cagaran akan digunakan untuk menyelesaikan huta ng apabila penghutang ingkar. premium atau diskaun. iaitu satu kontrak pinjaman antara dua pihak tanpa caj tambahan selain daripada pinjaman itu. Sebarang tambahan pembayaran yang dikenakan oleh pemberi peminjam atau janji yang dibuat oleh peminjam adalah dilarang. Walau bagaimanapun. Sukuk menandakan pemilikan aset semasa mengikut kadar yang tak dibahagi. bergantung pada bagaimana bon -bon ini distrukturkan. Majlis Penasihat Syariah Bank Negara Malaysia membuat keputusan bahawa ta¶widh boleh dikenakan atas penghutang ingkar yang gagal memenuhi tanggungjawabnya membayar pembiayaan berdasarkan keadaan -keadaan yang berikut: . Ta¶wi h ( ) Pampasan yang dipersetujui oleh pihak -pihak yang mengikat kontrak sebagai pembayaran yang boleh dituntut oleh pemiutang apabila penghutang ingkar dalam pembayaran hutang mereka. Sarf ( ) Satu kontrak pembelian dan penjualan mata wang. Sukuk ( ) Bon bersandarkan aset yang berstruktur mengik ut prinsip Syariah . Kebanyak bon ini boleh didagangkan dalam pasaran. pada tara.

kandungan tawarruq) berasaskan perbayaran tertunda. Kemudiannya. Takaful Insurans patuh Syariah. Dalam pembiayaan peribadi.Seseorang individu itu akan menjadi peserta dengan melaksanakan kontrak tabarru dan membuat sumbangan penyertaan (tabarru) ke dalam dana takaful umum di mana beliau membenarkan carumannya digunakan bagi membantu peserta -peserta lain apabila mereka ditimpa musibah yang tertentu. iii. Kegiatan ini sememangnya jelas dilarang oleh Syariah. dan Keingkaran atau penangguhan bayaran disebabkan oleh kelalaian di pihak penghutang. seseorang pelanggan membeli satu komoditi daripada bank berasaskan pembayaran tertunda dan dengan segera menjual semula komod iti itu kepada pihak ketiga . sama ada secara bai' musawamah atau bai¶ murabahah. Tanajush ( ) Suatu konspirasi antara penjual dengan pembeli di mana penjual sanggup menjual aset pada harga yang lebih tinggi daripada harga pasaran. iaitu satu pelan perlindungan berdasarkan kehendak Syariah (konsep saling berkongsi dan melindungi antara satu sama lain melalui sumbangan kepada satu kumpulan dengan mengambil kelebihan kumpulan yang besar). Penentuan pampasan dibuat oleh pih ak ketiga. Ini dilakukan supaya pihak lain akan terburu-buru untuk membeli aset itu pada harga yang lebih tinggi. iaitu Bank Negara Malaysia. ii. dan hasilnya pen jual mendapat keuntungan yang besar. komoditi itu dijual secara tunai kepada pihak lain selain daripada penjual asal. Ta lis al-µaib Tindakan penjual yang dengan sengaja menyembunyi kecacatan (kerosakan) barangan yang jelas dilarang oleh Syariah. Amaun ta¶widh tidak boleh melebihi kerugian sebenar yang ditanggung oleh pembiaya. Kontrak komersial mudharabah dan wakalah digabungkan ke dalam kontrak tabarru¶ bagi meningkatkan saiz dana takaful.i. Tawarruq ( ) Ia merupakan pembelian satu komoditi (iaitu.

Asalnya. fi. ganjaran. jagaan selamat dirujuk sebagai wadi¶ah yad amanah. iaitu jagaan pemegang amanah. pelanggan boleh mendapatkan wang tunai tanpa mengambil pinjaman berasaskan faedah. Dengan cara ini. honorarium. Istilah lain yang berkaitan dengan ujrah ialah ajr (jamak ujur) yang merujuk pada pembayaran untuk sesuatu perkhidmatan. Wakalah ( ) Suatu kontrak pelantikan ejen di mana seseorang individu melantik seseorang yang lain untuk bertindak bagi pihak beliau. ) Wa ¶ah ( ) Jagaan selamat. bayaran. iaitu usufruk atas penggunaan harta benda or ang lain.untuk mendapatkan wang tunai (wariq). anugerah dan lain -lain. µUqu Mua¶wa at ( Kontrak pertukaran. caj. Menurut Syariah penjaga pemegang amanah mempunyai tanggungjawab untuk menjaga harta tanah yang dipegang badan amanah. pendaftaran. Ujrah ( ) Suatu pembayaran untuk manfa¶ah . Kemudian. . upah. ) µUqu Tabarru¶at ( Kontrak hadiah atau derma. µUqu Ishtirak ( ) Kontrak penyertaan atau perkongsian. beliau (penjaga) perlu menjamin harta benda tersebut. Ujrah juga berhubung kait dengan gaji. Wad ¶ah yad amanah berubah kepada wadi¶ah yad dhamanah (jagaan terjamin) apabila penjaga pemegang amanah mencabuli syarat untuk melindungi harta benda itu.

. Waqf melibatkan tambatan harta benda untuk selama -lamanya supaya harta itu tidak boleh dijual. atau untuk orang miskin). diwarisi. masjid. atau didermakan kepada sesiapa.Waqf ( ) Amanah endowmen dan khairat yang diwujudkan untuk tujuan yang berkaitan dengan Islam (biasanya untuk pendidikan.

Istilah Kewangan Islam sebagai Panduan Anda. (2010). (2009). Pencarian pada 20 Ogos 2010 daripada laman sesawang http://www.my/bimb_pdf/Shariah_Booklet.com. Pencarian pada 23 Ogos 2010 daripada laman sesawang http://www.bankislam. Panduan anda mengenai konep asas dan amalan perbankan Islam. (2008). Bank islam¶s products and services. Islamic Banking Products .my/Istilah_Kewangan_Islam_sebagai_Panduan_Anda. (2009).html .my/_system/media/downloadables/islamic_banking. Rujukan Pencarian pada 21 Ogos 2010 daripada laman sesawang http://bm. Perbankan islam dan prestasinya kini Pencarian pada 21 Ogos 2010 daripada laman sesawang http://khairulbukhari.pdf Anonymous.qib.com/2010/01/perbankan -islam-dan-prestasinyakini.blogspot.Bibli grafi Anonymous.qa/english/site/topics/static93bd. (2010). Apakah perbankan Islam.com.bankinginfo. aspx Anonymous.bankislam. Syariah knowledge center Pencarian pada 20 Ogos 2010 daripada laman sesawang http://www.com.html?cu_no=1&lng=0&template _id=329&temp_type=42&parent_id=328 APPLICATION OF SHARIAH CONTRACTS IN Wan Jemizan Wan Deraman .com.pdf Anonymous.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->