Fail Meja PK Kokurikulum

OBJEKTIF JABATAN/PEJABAT LATAR BELAKANG Kokurikulum merupakan salah satu aktiviti yang boleh meningkatkan interaksi dan

integrasi di kalangan pelajar, membina sahsiah bersepadu dari segi psikomotor, kognitif dan afektif untuk melahirkan insan yang seimbang seperti termaktub dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Namun demikian, pelaksanaannya di sekolah kadang kala mengundang risiko kepada pihak pelaksana lantaran pengabaian terhadap prosedur pelaksanaan dan kecuaian atau sebagainya. Oleh hal yang demikian, rujukan terhadap manual prosedur kerja yang sempurna diharap dapat mengelakkan musibah tersebut daripada berlaku. OBJEKTIF 1. 2. 3. 4. 5. Meningkatkan disiplin pelajar melalui penyemaian dan pemupukan nilai dan sikap positif selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Memberi kesempatan kepada pelajar-pelajar memperoleh pengetahuan, pengalaman, kemahiran asas, kebolehan mengurus dan kebolehan memimpin serta berdikari. Sebagai persediaan masa depan untuk pelajar-pelajar melibatkan diri dalam kegiatan kemasyarakatan. Menyedarkan dan mengukuhkan interaksi dan integrasi di kalangan pelajar melalui kegiatan-kegiatan tertentu untuk mencapai matlamat perpaduan negara. Membantu mewujudkan masyarakat yang berilmu pengetahuan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian serta kemakmuran masyarakat dan negara. Untuk membolehkan lebih ramai lagi bilangan peserta sekolah mewakili daerah, negeri dan negara dalam gerak kerja kokurikulum. Menjadikan pelajar-pelajar individu-individu yang sentiasa bersifat inovatif dan kreatif dalam sebarang tugas. Meningkatkan suasana sekolah yang lebih menarik dan menggembirakan pelajar dalam usaha melahirkan budaya sekolah yang unggul.

6. 7. 8.

1

OBJEKTIF UMUM KOKURIKULUM Aktiviti kokurikulum adalah sebahagian daripada kurikulum sekolah, dan setiap murid harus melibatkan diri. Aktiviti ini boleh dijalankan di dalam dan di luar bilik darjah, mengikut kesesuaian sesuatu aktiviti. Dengan andaian bahawa murid-murid tidak mendapat pengalaman tertentu di bilik darjah, maka aktiviti kokurikulum dapat menyediakan pelbagai pengetahuan dan pengalaman untuk perkembangan mental, minat, bakat, jasmani, rohani dan pembentukan nilai-nilai estetika serta sosial yang positif. Sebagai satu bidang pendidikan, penglibatan semua murid dan anggota masyarakat adalah perlu, berasaskan kepada anggapan bahawa: 1. Semua murid harus mempunyai keseimbangan antara perkembangan mental (akademik) dengan perkembangan sahsiah yang bersepadu (sosial, jasmani dan rohani); Semua murid mempunyai minat dan bakat yang boleh dikembangkan; Semua murid boleh dididik, dan boleh pula mendidik diri sendiri dan rakan sebaya; Sekolah bertanggungjawab melahirkan murid-murid untuk keperluan masyarakat dan negara; Masyarakat turut bertanggungjawab mendidik murid-murid. memainkan peranan

2. 3. 4. 5.

OBJEKTIF KHUSUS KOKURIKULUM Objektif utama aktiviti kokurikulum adalah untuk merealisasikan Falsafah Pendidikan Negara. Antara Objektif yang hendak dicapai ialah seperti berikut: 1. Meningkatkan disiplin pelajar melalui penyemaian dan pemupukan nilai dan sikap positif selaras dengan Falsafah Pendidikan Negara. Memberi kesempatan kepada pelajar-pelajar memperoleh pengetahuan, pengalaman, kemahiran asas, kebolehan mengurus dan kebolehan memimpin serta berdikari Sebagai persediaan masa depan untuk pelajar-pelajar melibatkan diri dalam kegiatan kemasyarakatan Menyedarkan dan mengukuhkan interaksi dan integrasi di kalangan pelajar melalui kegiatan tertentu untuk mencapai matlamat perpaduan negara.

2.

3. 4.

2

5.

Membantu dalam mewujudkan masyarakat yang berilmu pengetahuan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian serta kemakmuran masyarakat dan negara dalam gerak kerja kokurikulum Menjadikan pelajar-pelajar individu-individu yang sentiasa bersifat inovatif dan kreatif dalam sebarang tugas. Membina dan meningkatkan kerjasama dan sumbangan hubungan dua hala antara sekolah dan masyarakat; Mewujudkan sekolah berwatak.

6. 7. 8.

3

CARTA ORGANISASI SEKOLAH
PENGETUA PIBG
PENOLONG KANAN PENOLONGKANAN(HEM) PENOLONG KANAN KOKURIKULUM
PEMBANGUNAN KOKURIKULUM Badan Beruniform Persatuan/Kelab Sukan/ Permainan Kokurikulum/ Akademik PENTADBIRAN Penyelarsan Kokurikulum MSSD Setiausaha Sukan Penganjuran Permainan MSSD/MSSJ

PENYELIA PETANG
KURIKULUM

KURIKULUM JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN GURU KANAN PUSAT SUMBER ETeMS

PENTADBIRAN Perkembangan Staf Kawalan Keselamatan Pembangunan & Bekalan Keceriaan & Kebersihan Perayaan Sekolah

HAL EHWAL MURID
Disiplin Badan Pengawas Biasiswa Daftar Kemasukan Testimonial/Sijil Pengurusan/Badan Pengawas/ SPBT Majalah Sekolah Kebajikan Pelajar Jadual Kedatangan Retan Bulanan Rekod Peristiwa Sekolah

PENTADBIRAN Data Pelajar Program Bersepadu Sekolah Sihat Program Sekolah Selamat Koperasi

PENTADBIRAN

GK MP BAHASA

GK MP SAINS KEMASY. Ketua Panitia

GK MP TEK. &.VOK Ketua Panitia

GK MP Sains/ Mat Ketua Panitia

KAUNSELOR

Ketua Panitia

GURU-GURU DAN MURID-MURID

4

CARTA ORGANISASI KOKURIKULUM

Pengetua JBPS (Jawatankuasa Bimbingan Pelajar Sekolah) PK Kokurikulum

Setiausaha Kokurikulum

Penyelaras Unit Beruniform

Penyelaras Kelab / Persatuan

Penyelaras Kelab Sukan/ Permainan

Setiausaha Sukan

Guru Penasihat

Guru Penasihat

Guru Penasihat

Guru Rumah Sukan

Guru Pasukan Sekolah

Pengerusi Pasukan Pakaian Seragam, Kelab/Persatuan, Kelab Sukan/ Permainan, Ketua Rumah Sukan Dan Kapten Pasukan Sekolah (Murid-Murid)

5

PENGURUSAN KOKURIKULUM: PENETAPAN PERLAKSANAAN DASAR KOKURIKULUM SENARAI TUGAS/KUASA DAN HUBUNGAN PEGAWAI DENGAN PEGAWAI LAIN Unit : Kokurikulum Jawatan : Penolong Kanan Kokurikulum Tugas Pegawai Atasan Yang Ada Hubungan 1. Pengetua Tugas PegawaiPegawai lain yang ada hubungan serta Jenis hubungan 1.1 1.2 S/U Kokurikulum Penyelaras Pasukan Pakaian Seragam, Kelab/Persatuan, Kelab Sukan Permainan S/U Sukan Guru Penasihat Guru Rumah Sukan Guru Pasukan Sekolah Penolong Pegawai Pelajaran Daerah (HEM) Penyelia Kokurikulum Penyelia Sukan S/U Sukan Daerah Ketua Sektor Pembangunan Dan Kemanusiaan Penolong Pengarah (HEM) Ketua Unit Sukan Penyelia Kokurikulum S/U Kokurikulum Penyelaras Pasukan Pakaian Seragam, 6

Tugas dan Tanggungjawab Memastikan pelaksanaan dasar Kementerian Pelajaran dalam bidang kokurikulum dilaksanakan.

Kuasa Yang diberi Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Ikhtisas

1.3 1.4 1.5 1.6 2. Pegawai Pelajaran Daerah Mengelola, Memantau dan Menyelia kegiatan kokurikulum diperingkat sekolah dan daerah. Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Iktisas Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Iktisas Akta Pendidikan Warta Kerajaan 1.1

1.2 1.3 1.4 1.1

3. Pegawai Jabatan, Pelajaran Johor

Mengelola, Memantau dan Menyelia kegiatan kokurikulum diperingkat sekolah , daerahdan negeri.

1.2 1.3 1.4 1.1 1.2

4. Penolong Kanan, Penolong Kanan

Membantu menyelia kegiatan kokurikulum peringkat sekolah

HEM, Penyelia Petang, Guru Kanan Mata Pelajaran

Surat Pekeliling Iktisas 1.3 1.4 1.5 1.6

Kelab/Persatuan, Kelab Sukan Permainan S/U Sukan Guru Penasihat Guru Rumah Sukan Guru Pasukan Sekolah

7

41). Rujuk Warta Kerajaan No.5 Kokurikulum adalah bidang pengajian luar bilik darjah atau yang tidak formal.0 1.4 Kokurikulum merupakan satu saluran pembelajaran yang berasaskan gerak kerja yang terancang. Gerak kerja ini merupakan lanjutan daripada proses pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah. 5652 Jilid 11/Bil.1 Konsep Kokurikulum Kokurikulum adalah µkegiatan kumpulan¶. Dewan Bahasa dan Pustaka (1992).s. m. mengukuhkan dan mengamalkan pengetahuan. 8 . kegiatan sukan. (Peraturan Kursus Pengajian Sekolah 1956). 1. 11).PERATURAN-PERATURAN PENTADBIRAN BAGI SETIAP AKTIVITI Aktiviti Pengurusan : Dasar dan Pelaksanaan Kokurikulum Di Sekolah 1. Perundangan (A)/P. 1.11 (Tambahan No. 1. Dewan Bahasa dan Pustaka (2002). Rujuk Peraturan 2 dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997 seperti dalam Warta Kerajaan Jilid 42/No. 2) bertarikh 28hb Disember 1967. m. mengukuh dan mengamalkan pengetahuan. 692.s.2 ¶Kegiatan kokurikulum¶ ertinya apa-apa kegiatan yang dirancang lanjutan daripada proses pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah yang memberikan murid peluang untuk menambah. Rujuk Kamus Dewan (Edisi Ketiga). m. Rujuk Buku Penerangan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah. dan lain-lain). 1.(A) 196 bertarikh 21 Mei 1998. kemahiran dan nilai yang dipelajari di bilik darjah.27 (Tambahan No.U.3 Kokurikulum adalah kegiatan atau aktiviti selain mata pelajaran yang diajarkan dalam bilik darjah tetapi yang dianggap sebagai sebahagian daripada kursus pendidikan pelajar di sekolah (misalnya kegiatan dalam persatuan-persatuan. 269. Dewan Bahasa dan Pustaka (1984). kemahiran dan nilai-nilai yang telah dipelajari di bilik darjah.s. Rujuk Laporan Jawatankuasa Kabinet Mengkaji Pelaksanaan Dasar Pelajaran. Oleh itu aktiviti-aktiviti kokurikulum dapat menyediakan peluang kepada pelajar untuk menambah.

Dewan Masyarakat. penyertaan dalam badan beruniform. untuk membantu perkembangan seseorang murid dengan sepenuhnya dari segi jasmani. dan penyertaan dalam kegiatan-kegiatan ditentukan oleh Menteri. dan sebagainya akan membantu pelajar menentukan hala tuju kehidupan masa depannya. Januari 2002. kepimpinan. m.1 lain sebagaimana 9 . unsur kebudayaan dan kepercayaan. Dewan Masyarakat.s.(A) 531/ 97. Wahab. mental dan emosi serta untuk menanam dan mempertingkatkan nilai moral yang diingini dan untuk menyampaikan pengetahuan.7 Kokurikulum adalah aktiviti pembelajaran tidak formal yang berteraskan keperluan pelajar mengalami sendiri aktiviti-aktiviti kependidikan dalam keadaan sebenar. kreativiti dan inovasi. kemahiran dan latihan. Januari 2002. 44.0 3.6 Kokurikulum adalah wadah pembinaan jasmani. 44. m. Pengetahuan. Kerangkraf Publication Sdn.0 3. 1. emosi dan rohani dengan menawarkan pelbagai pengetahuan.1. Bhd. penyertaan dalam persatuan dan kelab. nilai. rohani. Kandungan Kegiatan Kokurikulum Di Sekolah . kewarganegaraan dan kesetiaan kepada bangsa dan negara. 2. Bhd. Wahab. "Kurikulum Kebangsaan ialah suatu program pendidikan yang termasuk kurikulum dan kegiatan kokurikulum yang merangkumi semua pengetahuan. Rujuk Ramlan Abd. disiplin kendiri. kebudayaan. kecintaan kepada alam semula jadi. kemahiran. pengalaman dan kemahiran yang mengandungi unsur-unsur intelek. Kokurikulum Dalam Pendidikan Kokurikulum adalah sebahagian daripada Kurikulum Kebangsaan. norma. integrasi nasional. Rujuk Ramlan Abd. Kegiatan Kokurikulum di sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan akan mengandungi yang berikut:(a) (b) (c) (d) penyertaan dalam sukan dan permainan.U. Kerangkraf Publication Sdn. keusahawanan.s." Rujuk Subperaturan 3(1) dalam Peraturan-peraturan (kurikulum Kebangsaan) 1997 yang diterbitkan sebagai P. berteraskan konsep pendidikan dan pembangunan insan yang bersepadu dan menyeluruh. pengalaman.

Januari 1985}. dan satu kegiatan sukan atau permainan. maka apabila disabitkan sedemikian. 11 (Tambahan No.2 4. Akta Pendidikan 1996 (Akta 550)} Kegagalan atau keengganan melaksanakan kegiatan kokurikulum di sekolah adalah suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi lima ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi tiga bulan atau kedua-duanya {Rujuk Subseksyen 135(1) Akta Pendidikan 1996 (Akta 550)} dan jika kesalahan itu dilakukan secara berterusan.1 Status Pelaksanaan Kokurikulum Sekolah : Sebagai sebahagian daripada Kurikulum Kebangsaan. peningkatan penyertaan pelajar-pelajar dalam kegiatan pakaian seragam hendaklah diusahakan. atau apa-apa persatuan lain yang diluluskan oleh Pendaftar.1 dalam Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. Matlamat gerak kerja kokurikulum yang dikehendaki ialah penyertaan oleh setiap orang pelajar yang belajar di sekolah kerajaan atau bantuan kerajaan. 42/No. 4. 1/1985 KP(BS)8591/Jld. (A) 196 bertarikh 21hb.Rujuk Subperaturan 3(3) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997 yang diterbitkan sebagai P. sukan dan permainan. bagi setiap hari kesalahan itu terus dilakukan. satu kegiatan persatuan atau kelab. 11(29) bertarikh 2hb.0 4. {Rujuk Seksyen 18.2 Kegiatan Kokurikulum di sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan meliputi kegiatan dalam persatuan yang ditubuhkan di sekolah daripada kategori berikut:(a) (b) (c) (d) (e) mata pelajaran yang diajar di sekolah sebagaimana yang dinyatakan dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997. Mei 1998. maka pelaksanaan kokurikulum di sekolah adalah wajib.3 10 . {Rujuk Subperkara 5.U. 3. 41). Setiap pelajar hendaklah mengambil bahagian sekurangkurangnya dalam salah satu gerak kerja pakaian seragam (badan beruniform). {Rujuk Subseksyen 135(2) Akta 550}. hobi dan rekreasi. P. badan beruniform. Seberapa yang boleh. Rujuk Peraturan 4 dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998 yang diterbitkan sebagai Warta Kerajaan Jil. (A) 531/97.U. seseorang itu dikenakan hukuman denda harian yang tidak melebihi lima ratus ringgit sebagai tambahan kepada apa-apa penalti lain yang boleh dikenakan kepadanya di bawah Akta ini berkenaan dengan kesalahan itu. Perundangan (A). 4.

khususnya yang kurang kemudahan untuk menjalankan gerak kerja kokurikulum ini hendaklah menggalakkan pelajar-pelajarnya mengambil bahagian dalam membuat kerja-kerja amal untuk masyarakat setempat.8 Kegiatan kokurikulum di sekolah boleh dilaksanakan dengan menggunakan penglibatan dan kepakaran anggota-anggota masyarakat setempat. 1/1985 KP(BS)8591/Jld. {Rujuk Subperkara 5.6 Pelaksanaan kegiatan kokurikulum di sekolah hendaklah berasaskan prinsip penyertaan beramai-ramai tanpa ada unsur-unsur diskriminasi atau paksaan dan yang bercanggah dengan Dasar Pendidikan Kebangsaan dan Perlembagaan Negara. ketatanegaraan. 8591-11(32) bertarikh 2hb Februari 1985. 11(29) bertarikh 2hb.2 dalam Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.5 Sekolah-sekolah. KP(BS)8591/Jld.4. 4. 11(29) bertarikh 2hb. XVI(16) bertarikh 13 Nov. 16/2000. {Rujuk Subperkara 5. bergotong royong memperbaiki kawasan sekolah.3 dalam Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 4. Januari 1985}. 11/(41) bertarikh 15 Januari 1986. 4. Sehubungan itu kehadiran pelajar dalam aktiviti kokurikulum mestilah direkodkan. moral dan sebagainya yang sesuai bagi pendidikan menyeluruh dan pembentukan keperibadian. 2000. Januari 1985}. 11 . Rujuk Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.2. KP(BS)8591/Jld. KP.3 dalam Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 4/1985.7 Penyertaan pelajar dalam aktiviti kokurikulum adalah wajib. 1/1985 KP(BS)8591/Jld. dan dalam pelbagai gerak kerja yang menekankan perpaduan kaum. Rujuk Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 1/1986. Rujuk Subperkara 5.4 Penyertaan semua guru adalah dikehendaki bagi mempastikan keberkesanan pelaksanaan gerak kerja kokurikulum di sekolah. 4.

2. 27 bertarikh 28 Disember 1967 adalah seperti berikut:5.1 . mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan kemahiran yang diperoleh melalui pembelajaran formal di bilik darjah.2 Sekolah Rendah Tahun 3 dan 4 5 dan 6 6. Bahagian 2. Keberkesanan Kegiatan Kokurikulum Sebagai kegiatan kependidikan.1.0 Tugas Dan Tanggungjawab Guru Guru Besar/Pengetua sebagai Penolong Pendaftar mempunyai kuasa untuk melantik guru sebagai guru penasihat bagi menjalankan tugastugas dalam aktiviti kokurikulum berdasarkan peruntukan yang sedia ada. 12 Peruntukan Masa 60 minit seminggu 120 minit seminggu 7. 3 &6 4&5 Aliran Sastera SRT Perdagangan Sains Pertanian Teknik Peruntukan Masa 180 minit seminggu 180 minit seminggu 180 minit seminggu 180 minit seminggu 140 minit seminggu 140 minit seminggu 100 minit seminggu 5. 5652 Jil.5. kegiatan kokurikulum berfungsi untuk membantu dan membolehkan pelajar-pelajar:(a) (b) (c) (d) mengamalkan dan mengukuhkan ilmu pengetahuan yang diperoleh di bilik darjah.0 7. melatih diri berdikari dan memupuk sikap yakin kepada diri sendiri. 11/Bil. mengalami sendiri situasi dan proses yang menjana ilmu pengetahuan. pengalaman dan kemahiran yang telah dan akan dipelajari dalam bilik darjah. Rujuk dalam Akta Pendidikan 1996 ( Akta 550 ).1.1 Sekolah Menengah Tingkatan Peralihan.0 5. 1.1 Peruntukan masa Peruntukan masa untuk kegiatan kokurikulum seperti dalam Warta Kerajaan No.

berinteraksi dengan rakan-rakan. 13 . Keluhuran Perlembagaan. menerima dengan senang hati (acceptance). dan kemahiran baru yang tidak mungkin diperolehi di bilik darjah. menyuburkan sifat-sifat penyayang (caring). permuafakatan dan semangat sepasukan. dan tegas (assertive). khidmat dan kepakaran kepada yang memerlukan. Pendidikan Seumur Hidup. memanfaatkan peluang yang ada dan meneroka peluangpeluang baru untuk memajukan diri sendiri dan rakan-rakan. Kesopanan dan kesusilaan. memperkembangkan lagi kesejahteraan dan ketangkasan jasmani. inovasi dan kekaryawanan dalam bidang-bidang yang diminati. meningkatkan kreativiti. Kedaulatan Undang-Undang. Kesetiaan kepada Raja dan Negara. Kemanusiaan yang murni. menguji dan mempertingkatkan ciri-ciri kepemimpinan. ketenangan dan kematangan emosi. 7. aman dan sejahtera serta saling bekerjasama. buah fikiran yang bernas. mengisi masa lapang dengan kerja-kerja yang berfaedah di samping membina kesihatan dan kesejahteraan diri. Keilmuan dan Kepengetahuan. Disiplin dan Kebertanggungjawaban. memperluaskan persepsi dan pandangan hidup. empati (empathy). ceria.2 Unsur-unsur kependidikan yang perlu dijelmakan dalam kegiatan kokurikulum termasuklah yang berikut:(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) Kepercayaan kepada Tuhan. pengalaman. positivisme (positivism). memperoleh pengetahuan. kerjasama. bertimbang rasa (understanding). berbudi bahasa dan bersopan santun (politeness). mengalami sendiri hakikat pentingnya perpaduan. idea. kepemimpinan (leadership). memberi sumbangan tenaga. toleransi (tolerance). dan anggota masyarakat untuk mewujudkan suasana yang harmoni. ketabahan dan kecekalan menghadapi masalah dan cabaran. dan kecemerlangan dan ketrampilan intelek. keluhuran rohani. mengembangkan bakat. minat dan potensi diri sendiri dalam bidang-bidang yang diceburi mengalami sendiri hakikat pentingnya diri sendiri dan individu lain mempunyai nilai-nilai murni kemanusiaan dan keinsanan yang luhur.(e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) (l) (m) (n) (o) (p) (q) (r) berinteraksi secara langsung dengan alam sekitar untuk mengukuhi keinsafan tentang hakikat kewujudan dan menyemarakkan perasaan penuh kesyukuran serta menyedari kebertanggungjawaban diri sendiri ke atas kelestarian dan kesejahteraan alam semula jadi.

kemahiran dan kepakaran. memupuk dan menanam perasaan kekitaan atau pun 'esprit de corps' di antara pelajar-pelajar pelbagai keturunan yang mempunyai latar 14 . Kepemimpinan. Kemahiran berfikir. dan spiritual. Penghargaan.3 Gerak kerja kokurikulum "« adalah penting untuk menyemai. Kepengerusan dan kepentadbiran. Kebudayaan dan kesenian. diberi penekanan baru. Peningkatan kebolehan. Etika dan amanah.2 Penekanan baru kepada gerak kerja kokurikulum di sekolah-sekolah adalah sesuai dengan masa dan keperluan pendidikan di negara kita sekarang. Komunikasi dan Pergaulan. Y. Rekreasi dan riadah. Kreativiti dan inovasi. Arshad (1985) 8. Komitmen. Perpaduan dan integrasi nasional. Kedua-dua bidang ini seharusnya digabungkan. Dato' Abdul Rahman Hj. Kewarganegaraan dan kemasyarakatan. Pendidikan yang seimbang dan sempurna sentiasa memberi penekanan kepada kedua-dua aspek iaitu akademik dan gerak kerja kokurikulum. Kesetiaan dan ketaatan. Hasrat ini akan dapat dicapai jika generasi muda sekarang dapat diberi pendidikan yang seimbang dan sempurna.(j) (k) (l) (m) (n) (o) (p) (q) (r) (s) (t) (u) (v) (w) (x) (y) (z) (aa) (bb) (cc) 8.1 Protokol dan Etiket. 8. Kerjaya dan Keusahawanan. Ahmad Badawi (1985). Penilaian dan pengiktirafan. Datuk Seri Abdullah Hj. Penyelidikan dan pembangunan. Kepentingan Kokurikulum Matlamat Dasar Pendidikan Kebangsaan ialah untuk mewujudkan suatu bangsa bercorak Malaysia yang bersatu padu dan dihormati. Ini bermakna seseorang pelajar itu diberi didikan yang menyeluruh merangkumi aspek mental.B. Ketahanan fizikal dan semangat. iltizam dan dedikasi. Ini akan menjadikan pendidikan yang menyeluruh merangkumi bidang akademik dan kokurikulum. Kesukarelawanan. dan diberi penilaian dan pengiktirafan yang sesuai supaya keseluruhan pelajar dan guru dapat memahami konsep pendidikan yang berasaskan kepada penekanan yang sama kepada bidang kokurikulum dan bidang akademik. fizikal.A.0 8.

" Laporan Jawatankuasa Kabinet Mengkaji Pelaksanaan Dasar Pelajaran (1979). 8. Kegiatan ini juga boleh melatih mereka berdisiplin. dan pembentukan nilai-nilai estetika serta sosial yang positif. melalui kurikulum sahaja. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 1/1985.5 Peranan dan tanggungjawab utama sekolah bukan hanya semata-mata kepada menyampaikan ilmu pengetahuan dan memupuk kemahirankemahiran tertentu kepada pelajar-pelajar. maka gerak kerja kokurikulum boleh menyediakan pengetahuan dan pengalaman tersebut bagi perkembangan mental. Oleh yang demikian. kokurikulum juga seharusnya dapat dititikberatkan oleh sekolah-sekolah. 8.4 Dengan andaian bahawa pelajar-pelajar tidak dapat pengalamanpengalaman tertentu di bilik darjah.belakang dan cara hidup yang berlainan. 8. belum boleh menjamin tercapainya matlamat bagi melahirkan pelajar-pelajar yang mempunyai nilai-nilai akhlak. bahkan juga bagi melahirkan pelajar-pelajar yang dapat memberi sumbangan ke arah hidup yang harmonis. Ia juga bertujuan melatih pelajar-pelajar supaya bersikap bertanggungjawab. 8. misalnya. 4/1995. Geografi dan Kesusasteraan. kesusilaan dan ketatanegaraan sepenuhnya atau yang mempunyai semangat patriotik yang tinggi. minat. belum dapat tercapai sepenuhnya seperti mana yang diharapkan Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. seperti matapelajaran-matapelajaran Sivik. berdikari dan berkemahiran dalam sesuatu lapangan yang mereka sertai.8 Dalam konteks pendidikan kebangsaan. dan mempunyai sahsiah yang baik. bakat. iaitu yang mempunyai sikap serta menghayati nilai-nilai hidup berasaskan prinsip-prinsip Rukunegara. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. Sungguh pun demikian. kegiatan kokurikulum merupakan satu program penting demi membangunkan potensi pelajar 15 . bertolenrasi. 8. berdisplin. setakat ini sekolah-sekolah telah dapat melahirkan pelajar-pelajar yang berjaya dalam bidang akademik melalui kurikulum yang sedia ada. Buku Panduan Pengurusan Gerak Kerja Kokurikulum Sekolah Menengah Kementerian Pendidikan Malaysia (1989). Sekarang terdapat tandatanda yang menunjukkan pembentukan sahsiah secara menyeluruh di kalangan pelajar-pelajar amnya.6 Pada keseluruhannya. bersatu padu. 1/1985.7 Seperti mana kurikulum. gerak kerja kokurikulum juga mempunyai peranan dalam pembentukan perkembangan jasmani dan rohani pelajar-pelajar. jasmani. Sejarah. rohani.

IV(26) bertarikh 2 Jun 1999.secara menyeluruh. 8. 8. Di samping itu.18/2000 8.'' Dato Dr Abdul Shukor bin Abdullah. But academic intelligence alone doesn't make you successful.10 Kementerian Pendidikan sentiasa menggalakkan penyertaan para pelajar dalam apa jua aktiviti sukan dan memperakukan bahawa sukan sememangnya penting untuk membina ketahanan diri dan kesihatan di samping memupuk perkembangan jasmani. sukan dan kokurikulum di samping mengekalkan syarat kecemerlangan akademik.12 Sesuai dengan matlamat Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Kementerian Pendidikan Malaysia ingin menegaskan bahawa murid murid di sekolah perlu diberi ruang unutk mengembangkan potensi mereka secara menyeluruh dan bersepadu agar mereka menjadi insan yang seimbang dari segi intelek. emosi dan jasmani.13 "I don¶t believe in purely academic achievements. You must 16 . Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. I read law to help me draft agreements. memberi penekanan utama kepada penglibatan dan pencapaian pelajar dalam aspek kepimpinan. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 7/1988. 8.11 ''« Kementerian Pendidikan Malaysia telah membuat keputusan dan menetapkan bahawa dasar dan syarat pemilihan pelajar ke tingkatan satu di Sekolah Berasrama Penuh (SBP) bermula kemasukkan tahun 2000. Ketua Pengarah Pendidika n Malaysia dalam surat KP(BS)8575-196 Jld. rohani. boleh menyebabkan pendidikan menyeluruh tidak dapat dicapai. 7/1988. 8. I learnt accountancy to understand finance. Secara umum kegiatan kokurikulum yang sedia ada telah berjaya membina disiplin pelajar serta meningkatkan minat mereka terhadap pembelajaran.9 Sekolah-sekolah yang tidak memberi keutamaan yang sewajarnya bagi mengimbangkan antara kepentingan gerak kerja kokurikulum dengan akademik dan kurang pula menekankan tentang penyertaan menyeluruh pelajar-pelajar dalam gerak kerja tersebut. sukan sebagai sebahagian daripada kegiatan kokurikulum yang diwajibkan di sekolah-sekolah adalah juga merupakan satu-satunya saluran yang berkesan bagi memupuk persefahaman dan perpaduan di kalangan para pelajar. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. dan emosi pelajarpelajar. 4/1995. Berbagaibagai cara boleh dilakukan di peringkat sekolah supaya perkembangan potensi individu dapat disesuaikan dengan minat dan bakat murid itu sendiri. rohani.

D. p. thinking skills.15 "True education means building on your skills. This is certainly a part of what culture implies. Menteri Pendidikan Malaysia. 17 .s." Datuk Maznah Hamid. London. and to open up for them a way of creating 'meaning' out of their environment and their relationships. 8. p. 8. I suppose. how to realise your vision and dreams. and from an educational point of view it will mean.14 True co-curriculum in education enable everyone to become the person he or she to fully capable of becoming and the person they dream of being.17 The object of education. speed reading. that the child is assisted both in language and thought to classify and provide meaning and relationships to things. terutamanya melalui kegiatan kokurikulum seperti program sukan dan berpersatuan. True education shapes you to maximise your creativity and use what you have learn to become the best that you are in whatever field. Going Places. June 2002. 8.16.16 "« perpaduan akan terus menjadi agenda utama bagi memupuk perpaduan kaum melalui sistem pendidikan di negara kita. communication skills." Datuk Maznah Hamid." Y. in very general terms. ideas and events. dalam Perutusan Tahun Baru 2002. Tan sri Dato' Seri Musa bin Mohamad. B. 8. George Allen & Unwin. Anonymous. in specific terms.know how to turn what you know into ringgit and sen. etc. is to provide pupils and students with the means for understanding their society and its structures. Ivor Morrish. m. June 2002. Going Places. 59. A university degree alone could produce a manager. 2002. living skills. In short. People skills. accelerated learning.16. The Sociology of Education: An Introduction (2 nd Edition. 1978). There's no substitute for the "University of Hard Knocks" in life. Kita akan terus mempergiatkan lagi program dan aktiviti yang melibatkan penyertaan pelajar dari pelbagai kaum untuk memupuk perpaduan. you need a "Master's in Common Sense" and a "Bachelor's in Streetsmart" more than a MBA and Ph.

PROSES KERJA PELAKSANAAN DASAR KOKURIKULUM SEKOLAH Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Pengetua PK Kokurikulum Pengetua PK Kokurikulum Seksi Undangundang / Peraturan Warta Kerajaan Perundangan P. Menetapkan status kokurikulum sebagai sesuatu yang diwajibkan ke atas pelajar. P.27 (Tambahan No. Memastikan keberkesanan pelaksanaan kegiatan kokurikulum di sekolah. Memastikan kedudukan kokurikulum dalam pendidikan dapat difahami oleh warga sekolah.(A) 531/97. 41).(A) 196: 5652 J.11 (Tambahan No.U. Menentukan peruntukkan masa yang mencukupi untuk pelaksanaan aktiviti kokurikulum. Menyediakan garis panduan tugas guru dalam kokurikulum. 11/Bil. Memberi kesedaran kepentingan kokurikulum dalam sistem pendidikan 2 3 Pengetua PK Kokurikulum Pengetua PK Kokurikulum Pengetua PK Kokurikulum 4 Akta Pendidikan 1996 (Akta 550) Seksyen 18. 2) Jilid 42/No.U. Menyediakan dasar yang jelas mengenai kandungan kokurikulum di sekolah. 1/1985 Bilangan 4/1985 Bilangan 1/1986 Bilangan 7/1988 Bilangan 4/1995 Bilangan 16/2000 Bilangan 18/2000 5 6 7 Pengetua PK Kokurikulum Pengetua PK Kokurikulum Pengetua PK Kokurikulum 8 18 . Subperaturan 3(1) Subperaturan 3(3) Bil 1 Proses Kerja Memastikan konsep kokurikulum difahami oleh warga sekolah. Subseksyen 135(1) Subseksyen 135(2) Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan.

CARTA ALIRAN PELAKSANAAN DASAR KOKURIKULUM SEKOLAH MULA Pastikan konsep kokurikulum difahami oleh warga sekolah Pastikan kedudukan kokurikulum dalam pendidikan dapat difahami oleh warga sekolah Sediakan dasar yang jelas mengenai kandungan kokurikulum di sekolah Tetapkan status kokurikulum sebagai sesuatu yang diwajibkan ke atas pelajar Tentukan peruntukkan masa yang mencukupi untuk aktiviti kokurikulum Sediakan garis panduan tugas guru dalam kokurikulum Pastikan keberkesanan pelaksanaan kegiatan kokurikulum dicapai Beri kesedaran kepentingan kokurikulum dalam sistem pendidikan TAMAT 19 .

SENARAI SEMAK PELAKSANAAN DASAR KOKURIKULUM SEKOLAH Bil 1 2 Proses Kerja Memastikan konsep kokurikulum difahami oleh warga sekolah Memastikan kedudukan kokurikulum dalam pendidikan dapat difahami oleh warga sekolah. Menetapkan status kokurikulum sebagai sesuatu yang diwajibkan ke atas pelajar. Memastikan keberkesanan pelaksanaan kegiatan kokurikulum di sekolah dicapai. Menyediakan garis panduan tugas guru dalam kokurikulum. Memberi kesedaran kepentingan kokurikulum dalam sistem pendidikan Tindakan (˜ ) Catatan 3 4 5 6 7 8 20 . Menentukan peruntukkan masa yang mencukupi untuk pelaksanaan aktiviti kokurikulum. Menyediakan dasar yang jelas mengenai kandungan kokurikulum di sekolah.

SPI Bil 1/1971 3.179-180 Jil. Warta Kerajaan 1997 5. SP µAm Bil. bertarikh 28 Disember 1967 Peraturan-Peraturan Kokurikulum Kebangsaan P. No.SENARAI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN YANG DIPERLUKAN AKTA PENDIDIKAN 1. Akta Pelajaran 1961 Pemberitahuan Undang-Undang L. Jil. Akta Pelancongan 1957 2.326 Peraturan-Peraturan Sekolah) 1956 (Kursus Pengajian WARTA KERAJAAN 1 Warta Kerajaan 1950 Registration of Schools Ordinance 1950 Schools Societies Regulations L. SPI Bil 4/1975 6. Warta Kerajaan 1956 3.N. dan Mengibar Bendera Persekutuan/Bendera Negeri di Sekolah-Sekolah/Maktab-Maktab Perguruan Rancangan Kegiatan Sekolah Selepas Peperiksaan SRP/LCE (termasuk Sabah/ 7.N. 27. Warta Kerajaan 1967 4. 23/1966 2.U. SPI Bil 8/1975 Lagu Kebangsaan Perkhidmatan Masyarakat dan Muhibah di Sekolah-Sekolah Rukunegara Permainan Menengah Catur di Sekolah-Sekolah Nyanyian Lagu Kebangsaan µNegaraku¶ Menyanyi Lagu Kebangsaan/Lagu Negeri. SPI Bil 8/1971 5. Bil. SPI Bil 2/1971 4. 11. (A) 531 dalam Akta Pendidikan 1996 bertarikh 31 hb Disember 1996 Pemberitahu Undang-Undang 196.11 2. Warta Kerajaan 1998 - SURAT PEKELILING IKHTISAS 1. 42. SPI Bil 10/1976 - 21 .

SPI Bil 2/1986 - 22 . SPI Bil 1/1986 25. 7/1977 10. SPI Bil. SPI Bil 1/1985 22. SPI Bil. 8. Game Watch¶ Iklan/Tajaan Dalam Majalah Sekolah Garis Panduan Mengenai Pungutan Derma Melibatkan Murid-Murid Sekolah. SPI Bil. SPI Bil. SPI Bil.U. Video Game.Sarawak Junior Certificate Examination) bagi Murid-Murid Tingkatan III ± Garis Panduan. SPI Bil. SPI Bil. 4/1985 23. 4/1983 17. 4/1984 21. 15. SPI Bil. 3/1981 14. Rekod Kedatangan dan Laporan Gerak Kerja Kokurikulum Pelajar. Garis Panduan Mengenai Aktiviti-Aktiviti Kebudayaan Di Sekolah-Sekolah. Penubuhan Jawatankuasa Sekolah Sebagai Institusi Masyarakat Rancangan Mencantik dan Mengindahkan Sekolah dan Kawasannya (Landscaping) Larangan ke atas Pemberian Cenderamata. SPI Bil. SPI Bil. 7/1983 18. 3/1984 19.U. 8/1978 11. 3/1982 Hari Kelepasan Peristiwa P. 4/1984 20. Perhimpunan Sekolah Perhimpunan Sekolah (Tambahan) Penubuhan Jawatankuasa Bimbingan Pelajar Sekolah. 2/1981 13. 11/1978 12. 4/1982 16. SPI Bil. SPI Bil. 4/1977 9. SPI Bil. 5/1985 24. SPI Bil.326/62 Pengelolaan Walkathon Di Sekolah-Sekolah Kawad Kecemasan Kebakaran Di Sekolah Hari Kelepasan Peristiwa P.326/62 Ketetapan Masa Di Sekolah-Sekolah Penggunaan Waktu Tidak Mengajar/Waktu Luang (Free Period) Oleh Guru Rancaangan Kegiatan Sekolah Selepas Peperiksaan SRP dan SRP/LCE (Sarawak) bagi Murid-murid Tingkatan III ± Garis Panduan Permainan µPin-table. SPI Bil.

Oleh Permohonan Mengundang Orang-Orang Kenamaan Ke Upacara Sekolah/Institusi Pendidikan. 9/1991 . 6/1988 31. SPI Bil. SPI Bil. 5/1986 28. 23 . Penceramah Jemputan Untuk Majlis Dan Aktiviti Agama Islam Di Sekolah.3/1988 - 30. SPI Bil. SPI Bil 10/1988 34. Panduan Tajaan Oleh Perniagaan Di Sekolah. SPI Bil. .Penyertaan Pelajar Dalam Kegiatan Sukan Di Sekolah. Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Kelab Perekacipta Sekolah. 1/1991 38. 3/1991 39. SPI Bil.Pelaporan Kejadian Tidak Diingini Di Sekolah. SPI Bil. Keberangkatan DYMM Sultan/Raja/TYT Yang Di Pertua Negeri Menghadiri MajlisMajlis Rasmi Sekolah. SPI Bil. SPI Bil 14/1988 - 35. 32. SPI Bil 3/1986 - Penyelarasan Pelaksanaan Kurikulum µPengenalan Kepada Komputer¶ Dan Kegiatan Kelab Komputer Sekolah Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Kelab Komputer Sekolah. Program Skim Lencana Anti Dadah Pasukan Berpakaian Seragam Sekolah Menengah (SLAD). SPI Bil. SPI Bil 1/1989 36.26. Keselamatan Diri Pelajar Di Sekolah. 7/1988 - Penyertaan Pelajar Dalam Pertandingan Atau Kejohanan Sukan Anjuran Persatuan Atau Badan Induk Sukan. SPI Bil. SPI Bil 4/1991 40. 1/1988 29. SPI Bil 10/1989 37. Senaman Beramai-ramai. Syarikat/Badan 27. Aturcara Majlis Rasmi Sekolah. 8/1988 33. Mengundang Orang-orang Kenamaan Ke Upacara Sekolah/Institusi Pendidikan. SPI Bil.7/1991 41. Penggunaan Kemudahan Sekolah Pertubuhan Dan Persatuan Belia.

6/1994 - Panduan Penubuhan Dan Persatuan Silat Sekolah. SPI Bil. Penyertaan Pelajar Dalam Pertandingan Kejohanan Sukan Anjuran Persatuan Badan Induk Sukan Sekolah Selepas Bagi Murid-Murid Dan 44. SPI Bil. SPI Bil. SPI Bil. SPI Bil. 6/1997 - 24 .1/1996 51. Tatacara Mengenakan Tindakan Dan Hukuman Terhadap Pelajar-Pelajar Sekolah.77280) Taekwando/Seni Mempertahankan Diri. SPI Bil. Kekemasan Dan Kerapian Berpakaian. SPI Bil. 54. 4/1995 47. SPI Bil. 3/1995 - 46. 2/1997 53. SPI Bil.42. Penampilan Diri Pelajar. SPI Bil. PUP Bil 2/1997 Sikap Mengutamakan Keceriaan Kebersihan Di Kalangan Pelajar. 2/1996 52. Pelaksanaan Skim Takaful Kemalangan Diri Berkelompok Bagi Semua Pelajar Sekolah Kerajaan Dan Bantuan Kerajaan. 1/1995 - 45.Rancangan Kegiatan Peperiksaan UPSR Tahun 6. Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum Dan Sukan Di Dalam Dan Di Luar Kawasan Sekolah. SPI Bil. 7/1995 48. SPI Bil 9/1995 . - 50. 3/1997 - 55. Amalan Kebersihan Di Sekolah. Pengiktirafan Persatuan Seni Bela Diri Sebagai Pasukan Pakaian Seragam Sekolah Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Kelab/Persatuan (PS. Pengurusan Usaha Menanam Semangat Patriotisme Di Kalangan Pelajar Dan Senaman Ringkas Dalam Bilik Darjah. Pelaksanan Kadet Remaja Sekolah (KRS). 4/1992 43. Program Dan Aktiviti Sekolah Yang Melibatkan Dasar Dan/Atau Pungutan Wang. 8/1995 - 49. SPI Bil.

SPI Bil. SPI Bil. SPI Bil. SPI Bil. 9/2000 - 68. 7/1999 64. 13/2000 - Pendaftaran Kegiatan Seni Bela Diri Di Sekolah-Sekolah. SPI Bil. SPI Bil. SPI Bil. SPI Bil. SPI Bil. Garis Panduan Pengendalian Aktiviti Sokongan Bahasa Inggeris Di Sekolah.56. SPI Bil 7/2000 66. Penubuhan Kelab Pencegahan Jenayah Di Sekolah Menengah. 2/1998 57. 3/1998 58. Lawatan Pendidikan Persekolahan. 8/1999 65. SPI Bil. SPI Bil 24/1998 - 61. 8/2000 67. 2/1999 63. 5/1998 - Mempergiat Dan Memperluas Program Dan Aktiviti Pertanian Di Sekolah. Murid Di Hari 59. SPI Bil. Keselamatan Diri Murid Dalam Perjalanan Pergi Dan Balik Sekolah. 25 . Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Kelab Komputer/ Teknologi Maklumat Sekolah. 12/2000 70. 9/2000 - 69. Penggunaan Budi Bicara Ketika Mengambil Tindakan. Penglibatan Guru dan Murid dalam aktiviti Pasukan Pakaian Seragam anjuran agensi kerajaan dan pertubuhan bukan kerajaan. SPI Bil. Akta Pendidikan 1996 dan PeraturanPeraturan Di Bawah Akta Pendidikan 1996. Penganjuran Program Motivasi Di Sekolah. Mencegah Kebakaran Di Sekolah. 1/1999 62. Penggunaan Barang Permainan Elektronik Robot Kit Di Sekolah Menengah. Panduan Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Tambahan Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum Dan Sukan Di Dalam Dan Di Luar Kawasan Sekolah. Panduan Keselamatan Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan Serta Kegiatan kokurikulum Dan Sukan Di Dalam Dan Di Luar Kawasan Sekolah. SPI Bil. 18/1998 60.

SPI Bil. Penubuhan Kelab Sekolah-Sekolah. 20/2000 77. 14/2000 72.71. Panduan Penubuhan Persatuan Agama Bukan Islam Di Sekolah-Sekolah. SPI Bil. SPI Bil. 19/2000 - Penggalakan Aktiviti Fotografi Di Kalangan Murid Sekolah. 16/2000 - Sambutan Hari Kemerdekaan Peringkat Sekolah. 5/2002 - 26 . 17/2000 74. SPI Bil. SPI Bil. Lawatan Sekolah Pada Hari Persekolahan 76. SPI Bil. SPI Bil. 18/2000 75. Panduan Menggalakkan Kerjasama Dan Sumbangan Pihak Luar Dalam Program Teknologi Maklumat Dan Komunikasi Di Sekolah. Salah Laku Memasukkan Unsur Politik Dalam Soalan Peperiksaan/Ujian Di Sekolah Dan Perbuatan Menghasut/ Meracuni Fikiran Pelajar Membenci Kerajaan. Rukun Negara Di 73.

7. 5. 13. 15. 3. 6. 8. 2. 12. 1. 14.SENARAI JAWATANKUASA YANG DIANGGOTAI Jawatankuasa yang dianggotai Jawatankuasa Majlis Pentadbiran dan Pengurusan Sekolah Jawatankuasa Majlis Kurikulum Sekolah dan Kokurikulum. 16. 11. Jawatankuasa Takwim Sekolah AJK Pemilihan Pelajar Cemerlang ( Hari Kecemerlangan Kokurikulum ) Jawatankuasa Pusat Sumber Jawatabkuasa Program Khas Jawatankuasa Perkembangan Staf Sekolah Jawatankuasa Kewangan Sekolah Jawatankuasa Majlis Sukan Jawatankuasa Perkhemahan Bersepadu Jawatankuasa Pengelolaan MSSD/MSSJ/MSSM Jawatankuasa Hari Kokurikulum/Hari Kantin Jawatankuasa Pemantauan Jawatankuasa Program Bersepaduu Ssekolah Selamat Jawatankuasa Pembangunan. 4. Keceriaan dan Keindahan Sekolah Jawatankuasa Hari Perayaaan Sekolah Jawatankuasa yang diarahkan dari semasa ke semasa Bil. 10. 27 . 9.

NORMA KERJA BERKAITAN PELAKSANAAN DASAR KOKURIKULUM DI SEKOLAH Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dalam Seminggu Mengikut keperluan dan jumlah aktiviti

Bil 1 2

Jenis Kerja Pastikan konsep kokurikulum difahami oleh warga sekolah Memastikan kedudukan kokurikulum dalam pendidikan dapat difahami oleh warga sekolah. Sediakan dasar yang jelas mengenai kandungan kokurikulum di sekolah. Menetapkan status kokurikulum sebagai sesuatu yang diwajibkan ke atas pelajar. Menentukan peruntukkan masa yang mencukupi untuk pelaksanaan aktiviti kokurikulum. Menyediakan garis panduan tugas guru dalam kokurikulum. Memastikan keberkesanan pelaksanaan kegiatan kokurikulum di sekolah. Memberi kesedaran kepentingan kokurikulum dalam sistem pendidikan

Masa Yang Diambil Sepanjang masa Sepanjang masa

3

Sepanjang masa Sepanjang masa Sepanjang masa Sepanjang masa Sepanjang masa Sepanjang masa

4

5

6 7

8

28

SENARAI TUGAS HARIAN NAMA : JAWATAN : TARIKH : Bil. Tugas Saya Hari Ini Catatan

29

PENGURUSAN KOKURIKULUM: PENUBUHAN PERSATUAN SENARAI TUGAS/KUASA DAN HUBUNGAN PEGAWAI DENGAN PEGAWAI LAIN Unit : Kokurikulum Jawatan : Penolong Kanan Kokurikulum Tugas Pegawai Atasan Yang Ada Hubungan 1. Pengetua Tugas PegawaiPegawai lain yang ada hubungan serta Jenis hubungan S/U Kokurikulum Penyelaras Pasukan Pakaian Seragam, Kelab/Persatuan, Kelab Sukan Permainan 1.9 S/U Sukan 1.10 Guru Penasihat 1.11 Guru Rumah Sukan 1.12 Guru Pasukan Sekolah 1.1 Penolong Pegawai Pelajaran Daerah (HEM) 1.2 Penyelia Kokurikulum 1.3 Penyelia Sukan 1.4 S/U Sukan Daerah 1.5 Ketua Sektor Pembangunan Dan Kemanusiaan 1.6 Penolong Pengarah (HEM) 1.7 Ketua Unit Sukan 1.8 Penyelia Kokurikulum 1.1 S/U Kokurikulum 1.2 Penyelaras Pasukan Pakaian Seragam, 30 1.7 1.8

Tugas dan Tanggungjawab Memastikan pelaksanaan dasar Kementerian Pelajaran dalam bidang kokurikulum dilaksanakan.

Kuasa Yang diberi Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Ikhtisas

3. Pegawai Pelajaran Daerah

Mengelola, Memantau dan Menyelia kegiatan kokurikulum diperingkat sekolah dan daerah.

Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Iktisas Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Ikhtisas Akta Pendidikan Warta Kerajaan

4. Pegawai Jabatan, Pelajaran Johor

Mengelola, Memantau dan Menyelia kegiatan kokurikulum di peringkat sekolah , daerah dan negeri.

5. Penolong Kanan, Penolong Kanan

Membantu menyelia kegiatan kokurikulum peringkat sekolah

HEM, Penyelia Petang, Guru Kanan Mata Pelajaran

Surat Pekeliling Ikhtisas 1.3 1.4 1.5 1.6

Kelab/Persatuan, Kelab Sukan Permainan S/U Sukan Guru Penasihat Guru Rumah Sukan Guru Pasukan Sekolah

31

PERATURAN-PERATURAN PENTADBIRAN DALAM PENUBUHAN PERSATUAN Aktiviti Pengurusan : Penubuhan dan Pendaftar Persatuan 1.0 1.1 Kandungan Kegiatan Kokurikulum Di Sekolah . Kegiatan Kokurikulum di sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan akan mengandungi yang berikut:(e) (f) (g) (h) penyertaan dalam sukan dan permainan; penyertaan dalam persatuan dan kelab; penyertaan dalam badan beruniform; dan penyertaan dalam kegiatan-kegiatan ditentukan oleh Menteri.

lain

sebagaimana

Rujuk Subperaturan 3(3) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997 yang diterbitkan sebagai P.U. (A) 531/97. 1.2 Kegiatan Kokurikulum di sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan meliputi kegiatan dalam persatuan yang ditubuhkan di sekolah daripada kategori berikut:(a) (b) (f) (g) (h) mata pelajaran yang diajar di sekolah sebagaimana yang dinyatakan dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997; hobi dan rekreasi; sukan dan permainan; badan beruniform; atau apa-apa persatuan lain yang diluluskan oleh Pendaftar.

Rujuk Peraturan 4 dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998 yang diterbitkan sebagai Warta Kerajaan Jil. 42/No. 11 (Tambahan No. 41), Perundangan (A), P.U. (A) 196 bertarikh 21hb. Mei 1998. Status Pelaksanaan Kokurikulum Sekolah : Sebagai sebahagian daripada Kurikulum Kebangsaan, maka pelaksanaan kokurikulum di sekolah adalah wajib. {Rujuk Seksyen 18, Akta Pendidikan 1996 (Akta 550)} Kegagalan atau keengganan melaksanakan kegiatan kokurikulum di sekolah adalah suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi lima ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi tiga bulan atau kedua-duanya {Rujuk Subseksyen 135(1) Akta Pendidikan 1996 (Akta 550)} dan jika kesalahan itu dilakukan secara

2.0 2.1

2.2

32

berterusan, maka apabila disabitkan sedemikian, seseorang itu dikenakan hukuman denda harian yang tidak melebihi lima ratus ringgit sebagai tambahan kepada apa-apa penalti lain yang boleh dikenakan kepadanya di bawah Akta ini berkenaan dengan kesalahan itu, bagi setiap hari kesalahan itu terus dilakukan. {Rujuk Subseksyen 135(2) Akta 550}. 2.3 Matlamat gerak kerja kokurikulum yang dikehendaki ialah penyertaan oleh setiap orang pelajar yang belajar di sekolah kerajaan atau bantuan kerajaan. Setiap pelajar hendaklah mengambil bahagian sekurangkurangnya dalam salah satu gerak kerja pakaian seragam (badan beruniform), satu kegiatan persatuan atau kelab, dan satu kegiatan sukan atau permainan. Seberapa yang boleh, peningkatan penyertaan pelajar-pelajar dalam kegiatan pakaian seragam hendaklah diusahakan. {Rujuk Subperkara 5.1 dalam Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 1/1985 KP(BS)8591/Jld. 11(29) bertarikh 2hb. Januari 1985}. 2.4 Penyertaan semua guru adalah dikehendaki bagi mempastikan keberkesanan pelaksanaan gerak kerja kokurikulum di sekolah. {Rujuk Subperkara 5.2 dalam Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 1/1985 KP(BS)8591/Jld. 11(29) bertarikh 2hb. Januari 1985}. 2.5 Sekolah-sekolah, khususnya yang kurang kemudahan untuk menjalankan gerak kerja kokurikulum ini hendaklah menggalakkan pelajar-pelajarnya mengambil bahagian dalam membuat kerja-kerja amal untuk masyarakat setempat; bergotong royong memperbaiki kawasan sekolah; dan dalam pelbagai gerak kerja yang menekankan perpaduan kaum, ketatanegaraan, moral dan sebagainya yang sesuai bagi pendidikan menyeluruh dan pembentukan keperibadian. {Rujuk Subperkara 5.3 dalam Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 1/1985 KP(BS)8591/Jld. 11(29) bertarikh 2hb. Januari 1985}. 2.6 Pelaksanaan kegiatan kokurikulum di sekolah hendaklah berasaskan prinsip penyertaan beramai-ramai tanpa ada unsur-unsur diskriminasi atau paksaan dan yang bercanggah dengan Dasar Pendidikan Kebangsaan dan Perlembagaan Negara. Rujuk Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 16/2000, KP(BS)8591/Jld. XVI(16) bertarikh 13 Nov. 2000. 2.7 Penyertaan pelajar dalam aktiviti kokurikulum adalah wajib. Sehubungan itu kehadiran pelajar dalam aktiviti kokurikulum mestilah direkodkan. Rujuk Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 1/1986, KP(BS)8591/Jld. 11/(41) bertarikh 15 Januari 1986.

33

2.8

Kegiatan kokurikulum di sekolah boleh dilaksanakan dengan menggunakan penglibatan dan kepakaran anggota-anggota masyarakat setempat. Rujuk Subperkara 5.2.3 dalam Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 4/1985, KP. 8591-11(32) bertarikh 2hb Februari 1985.

34

Surat Pekeliling Bil 5/1986 Bil 1/1988 Bil 4/1995 Bil 3/1997 Bil 24/1998 5 6 7 8 9 10 Surat pengesahan penubuhan dan pendaftaran persatuan Surat Pelantikan Pengetua kepada guru penasihat Menyenaraikan tanggungjawab guru penasihat Surat penerimaan pelantikan kepada guru penasihat Surat penurunan kuasa daripada pengetua kepada AJK Persatuan Perlaksanaan persatuan Pengetua Pengetua PK Koko pengetua pengetua PK kokurikulum/ Guru penasihat. 42. 35 .FAIL MEJA PENGURUSAN KOKURIKULUM PROSES KERJA BAGI PENUBUHAN PERSATUAN Bil 1 2 3 4 Proses Kerja Mesyuarat Penaja Surat permohonan Penubuhan dari JK Penaja Persatuan Surat Kelulusan Penubuhan Surat permohonan pengesahan penubuhan dan pendaftaran dari Setiausaha dengan menyertakan: a) Perlembagaan dan peraturan-peraturan persatuan b) Senarai AJK Persatuan c) Senarai aktiviti utama persatuan Pegawai Yang Meluluskan / Di rujuk Guru Penasihat Guru penasihat / Pengetua Pengetua Guru Penasihat / Pengetua Seksi Undangundang / Peraturan 1. Warta kerajaan Jil. No 11 2.

CARTA ALIRAN PENUBUHAN PERSATUAN DAN KELAB DI SEKOLAH MULA Mesyuarat Penaja Surat permohonan Penubuhan dari JK Penaja Persatuan TIDAK YA Kelulusan Pengetua Surat permohonan pengesahan penubuhan dan pendaftaran dari Guru Penasihat TIDAK YA Surat Pelantikan Pengetua kepada guru penasihat SEMAK TERIMA Surat penerimaan pelantikan kepada guru penasihat Menyenaraikan tanggungjawab guru penasihat Surat penurunan kuasa daripada pengetua kepada AJK Persatuan Perlaksanaan persatuan TAMAT 36 .

SENARAI SEMAK TUGAS PROSES KERJA BAGI PENUBUHAN PERSATUAN Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 TINDAKAN Mesyuarat Penaja Surat permohonan Penubuhan dari JK Penaja Persatuan Surat Kelulusan Penubuhan Surat permohonan pengesahan penubuhan dan pendaftaran dari Guru Penasihat Perlembagaan dan peraturanperaturan persatuan Senarai AJK Persatuan Senarai aktiviti utama persatuan Surat pengesahan penubuhan dan pendaftaran persatuan Surat Pelantikan Pengetua kepada guru penasihat Menyenaraikan tanggungjawab guru penasihat Surat penerimaan pelantikan kepada guru penasihat Surat penurunan kuasa daripada pengetua kepada AJK Persatuan Perlaksanaan persatuan TANDA ( / ) CATATAN 37 .

Warta Kerajaan 1956 3. SP µAm Bil. 11. dan Mengibar Bendera Persekutuan/Bendera Negeri di Sekolah-Sekolah/Maktab-Maktab Perguruan Rancangan Kegiatan Sekolah Selepas Peperiksaan SRP/LCE (termasuk Sabah/ 7.SENARAI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN YANG DIPERLUKAN AKTA PENDIDIKAN 1.11 2. SPI Bil 8/1975 Lagu Kebangsaan Perkhidmatan Masyarakat dan Muhibah di Sekolah-Sekolah Rukunegara Permainan Menengah Catur di Sekolah-Sekolah Nyanyian Lagu Kebangsaan µNegaraku¶ Menyanyi Lagu Kebangsaan/Lagu Negeri. SPI Bil 2/1971 4. Warta Kerajaan 1967 4. Akta Pelancongan 1957 2. SPI Bil 4/1975 6. Warta Kerajaan 1998 - SURAT PEKELILING IKHTISAS 1.N. Akta Pelajaran 1961 Pemberitahuan Undang-Undang L. bertarikh 28 Disember 1967 Peraturan-Peraturan Kokurikulum Kebangsaan P. Warta Kerajaan 1997 5. 42. SPI Bil 8/1971 5. SPI Bil 1/1971 3. Jil. SPI Bil 10/1976 - 38 .N. No.326 Peraturan-Peraturan Sekolah) 1956 (Kursus Pengajian WARTA KERAJAAN 1 Warta Kerajaan 1950 Registration of Schools Ordinance 1950 Schools Societies Regulations L. 23/1966 2.179-180 Jil. 27. (A) 531 dalam Akta Pendidikan 1996 bertarikh 31 hb Disember 1996 Pemberitahu Undang-Undang 196.U. Bil.

326/62 Pengelolaan Walkathon Di Sekolah-Sekolah Kawad Kecemasan Kebakaran Di Sekolah Hari Kelepasan Peristiwa P. 3/1981 14. Game Watch¶ Iklan/Tajaan Dalam Majalah Sekolah Garis Panduan Mengenai Pungutan Derma Melibatkan Murid-Murid Sekolah. 4/1983 17.U. 7/1977 10. Penubuhan Jawatankuasa Sekolah Sebagai Institusi Masyarakat Rancangan Mencantik dan Mengindahkan Sekolah dan Kawasannya (Landscaping) Larangan ke atas Pemberian Cenderamata. SPI Bil 2/1986 - 39 . SPI Bil 1/1986 25. 15. SPI Bil. SPI Bil. SPI Bil. 4/1984 21. 11/1978 12. 7/1983 18. 4/1982 16. 4/1985 23.U. Perhimpunan Sekolah Perhimpunan Sekolah (Tambahan) Penubuhan Jawatankuasa Bimbingan Pelajar Sekolah. SPI Bil. Video Game. SPI Bil. SPI Bil. 2/1981 13. 4/1984 20.326/62 Ketetapan Masa Di Sekolah-Sekolah Penggunaan Waktu Tidak Mengajar/Waktu Luang (Free Period) Oleh Guru Rancaangan Kegiatan Sekolah Selepas Peperiksaan SRP dan SRP/LCE (Sarawak) bagi Murid-murid Tingkatan III ± Garis Panduan Permainan µPin-table. SPI Bil. 3/1984 19. 4/1977 9. 5/1985 24. SPI Bil. SPI Bil. SPI Bil. 8/1978 11. 8. SPI Bil. SPI Bil. Garis Panduan Mengenai Aktiviti-Aktiviti Kebudayaan Di Sekolah-Sekolah. 3/1982 Hari Kelepasan Peristiwa P.Sarawak Junior Certificate Examination) bagi Murid-Murid Tingkatan III ± Garis Panduan. SPI Bil. SPI Bil. SPI Bil. SPI Bil 1/1985 22. Rekod Kedatangan dan Laporan Gerak Kerja Kokurikulum Pelajar.

SPI Bil.3/1988 - 30. SPI Bil. SPI Bil 4/1991 40. 7/1988 - Penyertaan Pelajar Dalam Pertandingan Atau Kejohanan Sukan Anjuran Persatuan Atau Badan Induk Sukan. SPI Bil. SPI Bil 14/1988 - 35. SPI Bil 3/1986 - Penyelarasan Pelaksanaan Kurikulum µPengenalan Kepada Komputer¶ Dan Kegiatan Kelab Komputer Sekolah Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Kelab Komputer Sekolah. SPI Bil. . SPI Bil. 40 . SPI Bil. 1/1991 38. 1/1988 29. SPI Bil. 3/1991 39. Keselamatan Diri Pelajar Di Sekolah. 8/1988 33.Penyertaan Pelajar Dalam Kegiatan Sukan Di Sekolah.26. SPI Bil 10/1988 34. Panduan Tajaan Oleh Perniagaan Di Sekolah. Senaman Beramai-ramai. Penceramah Jemputan Untuk Majlis Dan Aktiviti Agama Islam Di Sekolah.Pelaporan Kejadian Tidak Diingini Di Sekolah. 6/1988 31. SPI Bil 10/1989 37. 5/1986 28. Keberangkatan DYMM Sultan/Raja/TYT Yang Di Pertua Negeri Menghadiri MajlisMajlis Rasmi Sekolah. 32. Mengundang Orang-orang Kenamaan Ke Upacara Sekolah/Institusi Pendidikan. Oleh Permohonan Mengundang Orang-Orang Kenamaan Ke Upacara Sekolah/Institusi Pendidikan. SPI Bil. Aturcara Majlis Rasmi Sekolah. SPI Bil. Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Kelab Perekacipta Sekolah. Penggunaan Kemudahan Sekolah Pertubuhan Dan Persatuan Belia. SPI Bil 1/1989 36. Program Skim Lencana Anti Dadah Pasukan Berpakaian Seragam Sekolah Menengah (SLAD). Syarikat/Badan 27. SPI Bil. 9/1991 .7/1991 41.

SPI Bil. SPI Bil. 4/1995 47. Pengiktirafan Persatuan Seni Bela Diri Sebagai Pasukan Pakaian Seragam Sekolah Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Kelab/Persatuan (PS.77280) Taekwando/Seni Mempertahankan Diri. SPI Bil. Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum Dan Sukan Di Dalam Dan Di Luar Kawasan Sekolah. - 50. Pengurusan Usaha Menanam Semangat Patriotisme Di Kalangan Pelajar Dan Senaman Ringkas Dalam Bilik Darjah. Penyertaan Pelajar Dalam Pertandingan Kejohanan Sukan Anjuran Persatuan Badan Induk Sukan Sekolah Selepas Bagi Murid-Murid Dan 44. Amalan Kebersihan Di Sekolah. 6/1997 - 41 . 2/1997 53. 8/1995 - 49. SPI Bil. 6/1994 - Panduan Penubuhan Dan Persatuan Silat Sekolah. PUP Bil 2/1997 Sikap Mengutamakan Keceriaan Kebersihan Di Kalangan Pelajar. SPI Bil. 3/1995 - 46. Penampilan Diri Pelajar. 3/1997 - 55. Kekemasan Dan Kerapian Berpakaian. 54. SPI Bil. 2/1996 52. SPI Bil 9/1995 . Pelaksanaan Skim Takaful Kemalangan Diri Berkelompok Bagi Semua Pelajar Sekolah Kerajaan Dan Bantuan Kerajaan. Pelaksanan Kadet Remaja Sekolah (KRS).Rancangan Kegiatan Peperiksaan UPSR Tahun 6. 7/1995 48. SPI Bil. Tatacara Mengenakan Tindakan Dan Hukuman Terhadap Pelajar-Pelajar Sekolah.1/1996 51. SPI Bil.42. SPI Bil. SPI Bil. Program Dan Aktiviti Sekolah Yang Melibatkan Dasar Dan/Atau Pungutan Wang. SPI Bil. 4/1992 43. SPI Bil. 1/1995 - 45.

SPI Bil 24/1998 - 61. 3/1998 58. SPI Bil. 9/2000 - 68. Penglibatan Guru dan Murid dalam aktiviti Pasukan Pakaian Seragam anjuran agensi kerajaan dan pertubuhan bukan kerajaan. Garis Panduan Pengendalian Aktiviti Sokongan Bahasa Inggeris Di Sekolah. Keselamatan Diri Murid Dalam Perjalanan Pergi Dan Balik Sekolah. 5/1998 - Mempergiat Dan Memperluas Program Dan Aktiviti Pertanian Di Sekolah. SPI Bil. SPI Bil. 42 . Penubuhan Kelab Pencegahan Jenayah Di Sekolah Menengah. SPI Bil. 9/2000 - 69. SPI Bil. 8/1999 65. 12/2000 70. 2/1999 63. Penggunaan Budi Bicara Ketika Mengambil Tindakan. SPI Bil. Panduan Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Tambahan Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum Dan Sukan Di Dalam Dan Di Luar Kawasan Sekolah. Murid Di Hari 59. Akta Pendidikan 1996 dan PeraturanPeraturan Di Bawah Akta Pendidikan 1996. 1/1999 62. SPI Bil. Penggunaan Barang Permainan Elektronik Robot Kit Di Sekolah Menengah. 18/1998 60. SPI Bil. SPI Bil. SPI Bil. 13/2000 - Pendaftaran Kegiatan Seni Bela Diri Di Sekolah-Sekolah. Mencegah Kebakaran Di Sekolah. 7/1999 64. 8/2000 67. 2/1998 57. SPI Bil 7/2000 66.56. SPI Bil. Penganjuran Program Motivasi Di Sekolah. Panduan Keselamatan Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan Serta Kegiatan kokurikulum Dan Sukan Di Dalam Dan Di Luar Kawasan Sekolah. Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Kelab Komputer/ Teknologi Maklumat Sekolah. Lawatan Pendidikan Persekolahan. SPI Bil. SPI Bil.

SPI Bil. SPI Bil.71. Panduan Menggalakkan Kerjasama Dan Sumbangan Pihak Luar Dalam Program Teknologi Maklumat Dan Komunikasi Di Sekolah. SPI Bil. Panduan Penubuhan Persatuan Agama Bukan Islam Di Sekolah-Sekolah. 5/2002 - 43 . SPI Bil. SPI Bil. SPI Bil. Salah Laku Memasukkan Unsur Politik Dalam Soalan Peperiksaan/Ujian Di Sekolah Dan Perbuatan Menghasut/ Meracuni Fikiran Pelajar Membenci Kerajaan. 20/2000 77. 14/2000 72. SPI Bil. 18/2000 75. 17/2000 74. Rukun Negara Di 73. 19/2000 - Penggalakan Aktiviti Fotografi Di Kalangan Murid Sekolah. 16/2000 - Sambutan Hari Kemerdekaan Peringkat Sekolah. Lawatan Sekolah Pada Hari Persekolahan 76. Penubuhan Kelab Sekolah-Sekolah.

Surat Permohonan Kebenaran Memungut Derma Pakaian Seragam. 44 .SENARAI BORANG-BORANG YANG DIGUNAKAN BAGI TUJUAN PENUBUHAN DAN PENDAFTARAN PERSATUAN Bil. Surat Penurunan Kuasa Pengetua Kepada Ahli Jawatankuasa Pakaian Seragam. 02. 03. 06. Kelab / Persatuan Dan Kelab Sukan Dan Permainan. Kelab/Persatuan Dan Kelab Sukan/Permainan Surat Pengesahan Penubuhan Dan Pendaftaran Pasukan Pakaian Seragam. 04. Kelab / Persatuan dan Kelab Sukan / Permainan. 08. Surat Penerimaan Lantikan Daripada Guru Pemimpin Pasukan Pakaian Seragam. 05. Senarai Borang/Surat Surat Permohonan Penubuhan Pasukan Pakaian Seragam. 07. Surat Pelantikan Guru Pemimpin / Penasihat Pasukan Pakaian Seragam. Kelab/Persatuan dan Kelab Sukan /Permainan Surat Permohonan Pengesahan Penubuhan Dan Pendaftaran Pasukan Pakaian Seragam. 01. Kelab / Persatuan dan Kelab Sukan / Permainan. Kelab/Persatuan Dan Kelab Sukan / Permainan. Kelab/Persatuan Dan Kelab Sukan/ Permainan Surat kelululusan Penubuhan Pakaian Seragam. Kelab/persatuan dan Kelab Sukan / Permainan.

NORMA KERJA BAGI PENUBUHAN PERSATUAN Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dlm Seminggu Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab Mengikut Bilangan 45 Bil 1 Jenis Kerja Mesyuarat Penaja Masa Yang Diambil 60 minit 2 Surat permohonan Penubuhan dari JK Penaja Persatuan Surat Kelulusan Penubuhan 60 minit 3 2 Minggu 4 5 Surat permohonan pengesahan penubuhan dan pendaftaran dari Guru Penasihat Perlembagaan dan peraturanperaturan persatuan Senarai AJK Persatuan 1 Minggu 1 Minggu 6 1 Minggu 7 Senarai aktiviti utama persatuan Surat pengesahan penubuhan dan pendaftaran persatuan Surat Pelantikan Pengetua kepada guru penasihat 1 Minggu 8 1 Minggu 9 1 Minggu 10 Menyenaraikan tanggungjawab guru penasihat Surat penerimaan pelantikan kepada guru penasihat 1 Minggu 11 1 Minggu .

12 Surat penurunan kuasa daripada pengetua kepada AJK Persatuan Perlaksanaan persatuan 1 Minggu 13 Januari hingga Oktober Persatuan Dan Kelab Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab 46 .

Tugas Saya Hari Ini Catatan 47 .SENARAI TUGAS HARIAN NAMA : JAWATAN : TARIKH : Bil.

Bersama-sama ini disertakan draf perlembagaan dan peraturan peraturan persatuan.Contoh Surat Permohonan Penubuhan Pasukan Pakaian Seragam. terima kasih. No.p.Kami Tarikh Pengetua. Jalan Air Hitam. SMK Tunku Abdul Rahman Putra. ³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ Saya yang menjalankan tugas. Tambahan No. s. Kelab/Persatuan Dan Kelab Sukan/Permainan Jawatankuasa Penaja Pergerakan Pengakap. 2. Kulai. b. bertarikh 21 Mei 1998.(A) 196. 1. 81000 KULAI. 5. Semoga permohonan ini mendapat pertimbangan dan kelulusan daripada pihak tuan. ( ISMAIL BIN SALIYAN ) Setiausaha. saya bagi pihak Jawatankuasa Penaja memohon kebenaran daripada pihak tuan untuk menubuhkan Pergerakan Pengakap di sekolah ini berasaskan Peraturan (4) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42. SMK Tunku Abdul Rahman Putra. Johor Dengan hormatnya perkara di atas dirujuk.k. Batu 21 Jalan Air Hitam. : JEA8002/05/04/06/2004 ( 1 ) : 12 Oktober 2004 Permohonan Menubuhkan Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. Kulai.U. Guru Penolong Kanan Kokurikulum SMK Tunku Abdul Rahman Putra. 21. Ruj. Perundangan (A): P. Sehubungan itu. Jawatankuasa Penaja Pergerakan Pengakap. SMK Tunku Abdul Rahman Putra. 4. Tuan. senarai ahli jawatankuasa penaja dan senarai aktiviti utama sebagai dokumen sokongan kepada permohonan ini. 11. 81000 Kulai. 48 . Sekian. Batu 21.

terima kasih. 21.Contoh Surat Kelulusan Penubuhan Pasukan Kelab/Persatuan Dan Kelab Sukan/Permainan SMK Tunku Abdul Rahman Putra. 81000 Kulai.(A) 196. Kulai Dengan hormatnya surat tuan JEA8002/05/04/06/2005 ( 1 ) bertarikh 12 Oktober 2004 adalah dirujuk. Batu 21. 81000 KULAI. Tambahan No. dan Senarai Aktiviti Utama dalam tempoh empat belas hari daripada tarikh Mesyuarat Penubuhan. Pihak tuan perlu mengemukakan kepada saya Pelembagaan dan Peraturan-Peraturan Persatuan. Johor. Jalan Air Hitam. Senarai Ahli Jawatankuasa. 11. 49 .. Kulai. 2. Tuan Ruj. Tuan. Sehubungan itu berdasarkan kuasa yang diberikan kepada saya mengikut Peraturan (4) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42.Kami Tarikh Ismail bun Saliyan. Sekian. ³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ Saya yang menurut perintah. ««««««««««««««.U. 3. Batu 21 Jalan Air Hitam. Mei 1998. : JEA8002/05/04/06/2004 ( 1 ) : JEA8002/05/01/2004 ( 1 ) : 18 Oktober 2005 Permohonan Menubuhkan Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. maka saya dengan sukacitanya meluluskan penubuhan Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. SMK Tunku Abdul Rahman Putra. bertarikh 21hb. Pakaian Seragam. Perundangan (A): P. Ruj. SMK Tunku Abdul Rahman Putra. No. ( HJH KALTHUM BTE HJ JERAN) Pengetua.

b.Kami Tarikh Pengetua. Kulai. bertarikh 21 Mei 1998. Bersama-sama ini disertakan Perlembagaan dan Peraturan-Peraturan Persatuan.Contoh Surat Permohonan Pengesahan Penubuhan Dan Pendaftaran Pasukan Pakaian Seragam. Perundangan (A): P. Tambahan No.(A) 196. No. 21. ( ISMAIL BIN SALIYAN ) Setiausaha. SMK Tunku Abdul Rahman Putra. Sehubungan dengan itu. saya bagi pihak Jawatankuasa Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra memohon daripda pihak tuan agar dapat mengesahkan penubuhan Pergerakan Pengakap sekolah ini dan mendaftarkannya sebagai sebuah Pasukan Pakaian Seragam dalam bidang kokurikulum di sekolah ini berasaskan Peraturan (4) dalam Peraturan Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42. Senarai Ahli Jawatankuasa dan Senarai Aktiviti Utama yang telah diputuskan dan dipersetujui secara konsensus dalam mesyuarat penubuhan untuk pertimbangan dan pengesahan pihak tuan. ³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ Saya yang menjalankan tugas. 11. SMK Tunku Abdul Rahman Putra. 81000 KULAI. SMK Tunku Abdul Rahman Putra. : JEA8002/05/01/2004 ( 1 ) : JEA8002/05/04/06/2005 ( 2 ) : 25 Oktober 2004 Permohonan Pengesahan Penubuhan Dan Pendaftaran Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Pu tra. Dengan hormatnya surat tuan JEA8002/05/01/2004 (1) bertarikh 18 Oktober 2004 adalah dirujuk. 50 . 81000 Kulai. Tuan. Batu 21 Jalan Air Hitam.p. Tuan Ruj. Batu 21. Kelab/Persatuan Dan Kelab Sukan/Permainan Pergerakan Pengakap. 2. Ruj. Jalan Air Hitam. Jawatankuasa Penaja Pergerakan Pengakap. Sekian. terima kasih. 4.U.

2 PERATURAN 4 4. PERATURAN 2 MATLAMAT Memberi peluang kepada setiap pelajar untuk mengembangkan potensi secara seimbang dan menyeluruh dalam aspek jasmani. Kulai Nama Persatuan: b. 81000 Kulai. 41.1 OBJEKTIF Supaya ahli dapat menganggotai Pasukan Pakaian Seragam (Pergerakan Pengakap) dengan lebih terpimpin dalam menimba Ilmu Berpengakap dan memupuk semangat bertanggungjawab dan disiplin diri. emosi. Alamat: SMK Tunku Abdul Rahman Putra. Ahli-ahli Pergerakan Pengakap akan seberapa daya berusaha untuk mencapai tahap yang paling tinggi dalam aktiviti yang diceburi terutamanya melalui ujian-ujian kecekapan yang diikutiinya.2 Dibuka kepada semua murid sekolah ini. 11. Permohonan menjadi ahli adalah dengan cara mengisi borang yang disediakan 51 . rohani dan intelek PERATURAN 3 3. PERGERAKAN PENGAKAP SMK TUNKU ABDUL RAHMAN PUTRA.1 4. JOHOR. maka berikut ini dikemukakan Peraturan-Peraturan (Perlembagaan) Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. Kulai yang selepas ini disebut sebagai ´persatuan´ sahaja. Tambahan No. Perundangan (A): P. KULAI PERATURAN-PERATURAN (PERLEMBAGAAN) PERSATUAN Pada mematuhi Subperaturan 5(1)(a) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998. NAMA DAN ALAMAT Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. Akta Pendidikan 1996 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42. Jalan Air Hitam. PERATURAN 1 a.U.Contoh Perlembagaan Persatuan. No. (A) 196 bertarikh 21hb Mei 1998. KEAHLIAN 3. Batu 21.

3 6. Ahli yang hadir layak dicalonkan sebagai Ahli Jawatankuasa manakala ahli yang tidak dapat hadir tetapi menulis surat tunjuk sebab layak dicalonkan sebagai Ahli Jawatankuasa.1 Pengerusi 6.4 6.3 Setiausaha 6. Guru Penasihat hendaklah memberi nasihat dalam perancangan dan pelaksanaan sesuatu aktiviti.6.6.2 Naib Pengerusi 6. Ahli Jawatankuasa Persatuan hendaklah terdiri:6.4.1 6.2 Dilantik semasa Mesyuarat Agung.6.2 5. oleh Guru jawatan kepada 6.6 bergantung 52 .3 GURU PENASIHAT Guru Penasihat adalah terdiri daripada guru sekolah ini.6 Penolong Bendahari 6. AHLI JAWATANKUASA PERATURAN 6 6. Guru Penasihat hendaklah sentiasa bersama dengan ahli-ahli semasa aktiviti dijalankan.6.6.3 Ahli-ahli mestilah menerima serta bersetuju berpegang kepada Perlembagaan dan akan mengambil bahagian dengan cergas bagi menjayakan tujuan persatuan ini.6.6.1 5.5 Ahli Jawatankuasa yang hendak meletakkan hendaklah menghantar surat perletakan jawatan Guru Penasihat.6.7 Ahli Jawatankuasa(bilangan keperluan) 6. Pemilihan ahli jawatankuasa secara undian. Ahli Jawatankuasa Kecil boleh dilantik Penasihat tanpa mengadakan mesyuarat. PERATURAN 5 5.5 Bendahari 6.4 Penolong Setiausaha 6.8 Pemeriksa Kira-Kira(2 orang) 6.

2 Naib Pengerusi 7.4.4.2 Mencatat dan menandatangani mesyuarat/laporan kegiatan-kegiatan.4 Penolong Setiausaha 7.2. Setiausaha sewaktu 53 .1. minit 7. 7.3. 7.3 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa. 7.1 Membantu setiausaha dalam menjalankan segala tugas dan tanggungjawabnya.3.3 Mencatat kehadiran ahli 7.1 Membantu pengerusi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang diberi.2.2 Menjalankan tugas ketiadaan Setiausaha. 7. 7.4 Menyimpan dokumen yang berkaitan dengan persatuan.1 Menguruskan hal-hal surat menyurat.2 Meneliti catatan minit mesyuarat dan memastikan segala keputusan yang diputuskan diambil tindakan yang sewajarnya.1 Mempengerusikan semua mesyuarat dan bertanggungjawab atas kesempurnaan semua mesyuarat 7.2 Mempengerusikan mesyuarat semasa ketiadaan pengerusi.3.3. 7. 7.PERATURAN 7 JAWATANKUASA 7.3 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa.3.3 Setiausaha 7. 7.1 TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB Pengerusi 7.1. 7.2.1.5 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa.

6.7. 7.5.8.5 Menyediakan Laporan Kewangan untuk di audit dan dibentangkan dalam Mesyuarat Agung.1 Menjalankan tugas-tugas ketiadaan Bendahari.4.8. 7.2 Membuat dan menyimpan kira-kira berkenaan semua perkara kewangan dan bertanggungjawab di atas kesahihannya.5.3 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa 7.2 Memastikan pengurusan kewangan diuruskan dengan betul.7. 7.1 Memeriksa.5.1 Membantu menjalankan tugas dalam segala program dan aktiviti yang dilaksanakan.5.2 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa.3 Menyebdiakan Penyata Kira-Kira tahunan serta menandatanganinya.7. menyemak serta mengesahkan Laporan Kewangan tahunan dan bertangungjawab keatasnya. bulanan dan 7. Bendahari sewaktu 7.6 Penolong Bendahari 7. 7. 7. 7.5 Bendahari 7.6 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa.3 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa. 7.5.1 Bertanggungjawab berkenaan semua hal kewangan Persatuan 7.7. 7.4 Melaporkan kedudukan kewangan sekiranya diminta di dalam mesyuarat ahli jawatankuasa.6. 7.2 Mempengerusikan biro sekiranya dilantik.3 54 . 7.5.8.8 Pemeriksa Kira-Kira 7.7 Ahli Jawatankuasa 7.

2 8.1 10.2 Dijalankan seperti yang dirancang dalam mesyuarat agung atau mesyuarat ahli jawatankuasa.1 Diambil terhadap ahli yang melanggar perlembagaan persatuan dan tidak mematuhi peraturan yang ditetapkan.4 PERATURAN 9 9. 55 .1 11. Tindakan memotong markah kehadiran dalam penilaian kokurikulum boleh diambil sekiranya gagal berbuat demikian. Kegagalan berbuat demikian sebanyak tiga kali berturut-turut dikehendaki menulis surat tunjuk sebab.1 9. sekiranya mendapat kebenaran Pengetua/Guru Besar.3 Ahli-ahli yang bersetuju menyertai aktiviti yang memerlukan perbelanjaan besar boleh dikenakan derma khas bagi membiayai aktiviti tersebut.2 Ahli persatuan dikehendaki menghadiri semua aktiviti yang dijalankan oleh persatuan sepanjang tahun.3 Peraturan sekolah adalah menjadi peraturan asas. AKTIVITI PERATURAN 10 10. Sebarang pindaan aktiviti akan dibuat oleh Guru Penasihat dan diumumkan kepada pengetahuan ahli. KEHADIRAN/PENYERTAAN 8. juga boleh memperolehi kewangan melalui 8.00 seorang sebulan. Peraturan khas yang ditetapkan hendaklah dipatuhi oleh semua ahli.PERATURAN 8 8. Semua pungutan/penyimpanan boleh dimasukkan ke dalam Akaun SUWA sekolah.2 11. Persatuan aktiviti.1 KEWANGAN Sumber utama kewangan persatuan adalah melalui derma yang diputuskan semasa Mesyuarat Agung dan telah diputuskan sebanyak RM 1. PERATURAN-PERATURAN PERATURAN 11 11. TINDAKAN DISIPLIN PERATURAN 12 12. Ahli-ahli yang melanggar peraturan akan dikenakan tindakan tatatertib.

.2.3 Ahli yang tidak berpuas hati dengan tindakan yang diambil boleh membuat rayuan kepada Guru Penasihat persatuan secara bertulis dan keputusan Guru Penasihat adalah muktamad.3 13. Guru Penasihat atau pentadbir sekolah secara bertulis....1 PEMBUBARAN PERSATUAN Pengetua diberi kuasa untuk membubarkan persatuan jika didapati melanggar perlembagaan dan Falsafah Pendidikan Negara.... PINDAAN PERLEMBAGAAN dalam perlembagaan ini sah PERATURAN 13 13.2 Tindakan disiplin adalah mengikut cara berikut: 12. Cadangan pindaan perlembagaan boleh dibuat oleh ahli...12.2. sentiasa peka dan mengikuti aktiviti ....... Segala hutang wajib dijelaskan.. 13... 56 .......1 13..2 PERATURAN 15 15. ahli jawatankuasa......4 PERATURAN 14 14...2 Amaran bertulis 12.........2 Setiap ahli perlu mengetahui terhadap aktiviti yang dijalankan. (ISMAIL BIN SALIYAN) Setiausaha Pergerakan Pengakap. Baki kewangan diputuskan dalam Mesyuarat Agung Tergempar... Satu mesyuarat khas yang dihadiri oleh Guru Penasihat dan Ahli Jawatankuasa akan membincangkan cadangan tersebut dan meluluskannya jika perlu.....2 Mana-mana bahagian sehingga ia dipinda. HAL-HAL LAIN tanggungjawab sendiri 14...1 Amaran lisan 12...1 15. Ahli-ahli hendaklah dengan penuh minat.. Setiap pindaan yang telah diluluskan hendaklah dipamirkan dan disahkan oleh Pengetua/Guru Besar..

............... (AZAM BIN RAHMAN) Pengerusi....................... Pergerakan Pengakap 57 .... (MARHAINI BTE YUSOF) Guru Pemimpin.............. ... .............. Pergerakan Pengakap...................................

....Kad Pengenalan: 851128-01-5653) Lim Swee Meng (No..........Kad Pengenalan: 861205-01-5453) Kassim bin Suratman (No.. ..... Kulai............1 dalam Artikel Enam dan perlantikan mereka mematuhi Subseksyen 6..Kad Pengenalan: 880908-01-6534) 7... 4.. Akta Pendidikan 1996 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42...U............... No...Kad Pengenalan: 870927-01-5524) 7.. Kulai yang selepas ini disebut sebagai ´persatuan´ sahaja..Kad Pengenalan: 850621-01-5126) Abdul bin Atan (No.1...3 Ariffin bin Zaini (No........ 5..... . 2......Kad Pengenalan: 850229-01-5157) 7.... 1...2 Shamugam a/l Arumugam (No..... maka berikut ini dikemukakan Senarai Ahli Jawatankuasa Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra... (ISMAIL BIN SALIYAN ) Setiausaha Pergerakan Pengakap Tarikh: ................ Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Penolong Setiausaha Bendahari Penolong Bendahari Ahli Jawatankuasa AZAM BIN ABD RAHMAN (No....Kad Pengenalan: 860311-01-5112) ISMAIL BIN SALIYAN (No............Kad Pengenalan: 851121-01-5221) Latif bin Karya (No..2 dalam artikel yang sama seperti dalam Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan Persatuan... 3... (A) 196 bertarikh 21hb Mei 1998........ (MARHAINI BTE YUSOF) Guru Penasihat Pergerakan Pengakap Tarikh: ...1. Pengesahan: Saya dengan ini mengesahkan bahawa Senarai Ahli Jawatankuasa di atas dan perlantikan mereka adalah mengikut Undang -Undang dan Peraturan-Peraturan (Perlembagaan) Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra............... 11... (AZAM BIN ABD RAHMAN) Pengerusi Pergerakan Pengakap Tarikh: ...4 Kamalariffin bin Ali (no... 7.....Kad Pengenalan: 861221-01-5655) 7.. 58 . Perundangan (A): P....1 Ban Ah Lek (No. Kad Pengenalan: 850411-01-7245) Perakuan: Kami dengan ini mengaku bahawa Senarai Ahli Jawatankuasa di atas adalah mematuhi Subseksyen 6....PERGERAKAN PENGAKAP SMK TUNKU ABDUL RAHMAN PUTRA. 6.. Tambahan Mo..... ..5 Jamal bin Pandak (No................... 41.... KULAI SENARAI AHLI JAWATANKUASA PERSATUAN Pada mematuhi Subperaturan 5(1)(b) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998.Kad Pengenalan: 870609-01-7165) 7.....

. Aktiviti Kependidikan: Perakuan: Kami dengan ini mengaku bahawa aktiviti dan program yang disenaraikan di atas adalah aktiviti dan program sebenar yang akan dianjur dan dikelolakan oleh persatuan ini.. (A) 196 bertarikh 21hb Mei 1998................. maka berikut ini dikemukakan Senarai Aktiviti Utama Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra..2 2.....4 2... 1.....8 3.. .... 59 ............ (MARHAINI BTE YUSOF) Guru Penasihat Pergerakan Pengakap Tarikh: ........................ ... No......... Kulai yang selepas ini disebut sebagai ´persatuan´ sahaja....................... 2................. Tambahan No..PERGERAKAN PENGAKAP SMK TUNKU ABDUL RAHMAN PUTRA... (AZAM BIN ABD RAHMAN) Pengerusi Pergerakan Pengakap Tarikh: .....6 2....5 2.1 2.2 3.....1 Persetiaan Pengakap 2. Program Kepengakapan: Peraturan-Peraturan Pengakap Ikrar Pengakap Ikatan dan Simpulan Pertolongan Cemas Kawat Kaki Gajet Hiking Kem Kraf Khidmat Masyarakat Ujian-Ujian Kecekapan Aktiviti Berpengakap: 1...... Akta Pendidikan 1996 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42......... 11...7 2.3 2... .U...... Perundangan (A): P...... 41......1 3... Kulai.... KULAI SENARAI AKTIVITI UTAMA PERSATUAN Pada mematuhi Subperaturan 5(1)(c) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998..3 Perkhemahan Tahunan Pertandingan Kawat Kaki Pertandingan Gajet Pertandingan Kem Kraf Lawatan Pungutan Derma Jambori Persembahan Kebudayaan Ceramah Kursus Kecekapan Bengkel Penulisan Projek 3...... (ISMAIL BIN SALIYAN) Setiausaha Pergerakan Pengakap Tarikh: . Pengesahan: Saya dengan ini mengesahkan bahawa Senarai Aktiviti Utama di atas adalah sesuai dengan tujuan dan matlamat penubuhan Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra....

Mei 1998. Dengan pengesahan ini Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. JOHOR. Tambahan No. maka saya dengan sukacitanya mengesahkan penubuhan dan pendaftaran Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra.Contoh Surat Pengesahah Penubuhan Dan Pendaftaran Pasukan Pakaian Seragam. Kulai sudah boleh bergerak sebagai sebuah persatuan yang sah dan berdaftar dalam bidang kokurikulum sekolah ini dengan diterajui oleh Ahli Jawatankuasa yang telah dilantik dan mematuhi sepenuhnya Perlembagaan dan Peraturan-Peraturan Persatuan dan melaksanakan Aktiviti Utama yang dikemukakan kepada saya. Kulai adalah berkuatkuasa mulai tarikh surat ini sehinggalah persatuan ini dibubarkan. bertarikh 21hb. 60 .U. Tuan. Tuan: JEA8002/05/04/06/2004(2) Ruj. Permohonan Pengesahan Penubuhan Dan Pendaftaran Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra Dengan hormatnya perkara di atas dirujuki berasaskan JEA8002/05/04/06/2004(2) bertarikh 20 Oktober 2004.. 11. Ruj. Sehubungan itu berdasarkan kuasa yang diberikan kepada saya mengikut Peraturan 4 dan 5 dalam Peraturan -Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42. SMK Tunku Abdul Rahman Putra. JOHOR. Perundangan (A): P. surat tuan 2. 4. Jalan Air Hitam. ««««««««««««. terima kasih. 21. Setiausaha Pergerakan Pengakap.(A) 196. 81000 Kulai. Sekian. ( HJH KALTHUM BTE HJ JERAN ) Pengetua. Kami: JEA8002/05/01/2004(6) Tarikh : 25 Oktober 2004 ISMAIL BIN SALIYAN. SMK Tunku Abdul Rahman Putra. Kulai. SMK Tunku Abdul Rahman Putra.. 81000 Kulai. Batu 21. ³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ Saya yang menjalankan tugas. No. Kelab/Persatuan Dan Kelab Sukan/Permainan Pergerakan Pengakap.

(A) 196 bertarikh 21hb Mei 1998. Perundangan (A): P.Contoh Surat Perlantikan Guru Pemimpin/Penasihat Persatuan Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. Tuan: Ruj. 11. Tambahan No. Akta Pendidikan 1996 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42.U. Jalan Air Hitam. 81000 Kulai. JOHOR. Ruj.k. ( HJH KALTHUM BTE HJ JERAN ) Pengetua. maka saya dengan bangga dan sukacita melantik tuan menjadi Guru Pemimpin/Penasihat kepada Pergekan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. SMK Tunku Abdul Rahman Putra. Kesediaan dan kesanggupan Tuan menerima perlantikan ini amatlah dihargai dan disanjung tinggi. 41. Bersama-sama ini disertakan Senarai Tanggungjawab Sebagai Guru Pemimpin/Penasihat untuk makluman dan tindakan tuan. Saya berkeyakinan penuh bahawa tuan boleh melaksanakan amanah dan tanggungjawab yang diberikan ini dengan cekap dan berkesan. Kulai berkuatkuasa mulai tarikh surat ini. Johor Bahru. Batu 21. Sekian. berdasarkan kuasa yang diberikan kepada saya mengikut Peraturan 8 dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998. Perlantikan Sebagai Guru Penasihat/Pemimpin Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. JOHOR. ³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ Saya yang menurut perintah. ««««««««««««. 81000 Kulai. 2. Kulai Dengan hormatnya perkara di atas adalah dirujuk. Tuan. terima kasih. Kami: Tarikh : MARHAINI BTE YUSOF. 4. 3. 3. s. SMK Tunku Abdul Rahman Putra. JOHOR. Guru Penolong Kanan Kokurikulum Fail Peribadi JEA8002/05/01/2004(7) 27 Oktober 2004 61 . 1. No. Sehubungan itu.

Memastikan Minit Mesyuarat dan Laporan Aktiviti disedia dan difailkan. Merancang strategi untuk peningkatan kecemerlangan Pasukan Pakaian Seragam. 7. Kelab/Persatuan dan Kelab Sukan/Permainan. 18. Bertanggungjawab memberi bimbingan dan tunjuk ajar serta galakan kepada ahli-ahli. Menandatangani Buku Kehadiran Ahli. Memastikan tidak ada unsur subversif tersebar di kalangan ahli. Memastikan Jawatankuasa menjalankan tugas seperti dalam Perlembagaan. 10. Menentukan Papan Kenyataan digunakan dengan sepenuhnya. Menghadiri perjumpaan atau mesyuarat yang berkaitan dengan unit yang diwakili . Mengiringi ahli dalam lawatan atau projek yang dijalankan . 3. Memastikan pengurusan kewangan dan harta bend a/peralatan diurus dengan baik. Mendaftarkan Pasukan Pakaian Seragam. 6. Bertanggungjawab mencatat penglibatan dan pencapaian ahli. 9. Memastikan aktiviti berjalan mengikut jadual yang ditetapkan. Kelab Persatuan dan Kelab Sukan/ Permainan kepada Pengetua/Guru Besar atau Badan Induk. 15. 8. 13. Memastikan Mesyuarat Agung diadakan bagi tujuan melantik Ahli Jawatankuasa.Senarai Tanggungjawab Guru Pemimpin/Penasihat Persatuan 1. 12. Memastikan ada Perlembagaan dan Peraturan. 16. 2. 17. Memastikan aktiviti selaras dengan objektif sekolah. 19. 11. 14. 4. 5. Mengurus penyertaan ahli-ahli dalam kegiatan di sekolah/zon/daerah/negeri dan kebangsaan dengan baik. Merancang aktiviti tahunan dengan kerjasama pelajar. peringkat terkandung 62 . Mencadangkan nama ahli yang layak menerima Sijil Penghargaan kepada Jawatankuasa Kokurikulum Sekolah.

Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Pengetua/Guru Besar dari semasa ke semasa. Bekerjasama dengan pihak sekolah dalam menjayakan sesuatu program.20. 21. 63 .

Tuan:JEA8002/05/01/2004(7) Ruj. ( MARHAINI BTE YUSOF ) s. maka saya boleh dikenakan tindakan me ngikut Subseksyen 135(1) dan 135(2) Akta Pendidikan 1996 dan Peraturan 4 dalam Bahagian II Peraturan -Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993. Ruj. dan berikrar akan menumpukan segala upaya dan segenap tenaga untuk menunai dan melaksanakannya. 2.. saya dengan sepenuh hati menerima perlantikan tersebut sebagai sebahagian daripada tugas.Contoh Surat Penerimaan Lantikan Daripada Guru Penasihat/Pemimpin Marhaini bte Yusof SMK Tunku Abdul Rahman Putra. 81000 Kulai. Tuan. kuasa dan tanggungjawab profesion saya. Sekian . 81000 Kulai. terima kasih. Sehubungan itu. Kulai berkuatkuasa mulai 27 Oktober 2004. Pelantikan Sebagai Guru Penasihat Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. kuasa dan tanggungjawab yang diamanahkan ini. JOHOR. Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah Guru Penolong Kanan Kokurikulum 64 . 4. Kami: Tarikh: 28 Oktober 2004 Pengetua. Saya faham bahawa sekiranya saya lalai. 2. ««««««««.. 1. SMK Tunku Abdul Rahman Putra. alpa dan ingkar dalam melaksanakan tugas.. ³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ Saya yang menurut perintah. Kulai Saya dengan segala hormat dan takzimnya merujuki perkara di atas berasaskan surat tuan JEA8002/05/01/2004(7) bertarikh 27 Oktober 2004 yang berkaitan. Terlebih dahulu saya merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih atas kepercayaan dan keyakinan tuan melantik saya sebagai Guru Pemimpin/Penasihat Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. JOHOR. 3.k..

( HJH KALTHUM BTE HJ JERAN ) Pengetua. Batu 21. Mei 1998.. SMK Tunku Abdul Rahman Putra. JOHOR. Ruj.. Saudara. Bersama-sama ini disertakan Senarai Tanggungjawab Ahli Jawatankuasa Persatuan yang perlu dilaksanakan oleh saudara.... ««««««««. Surat Penurunan Kuasa Kepada Jawatankuasa Persatuan Dengan hormatnya merujuk perkara diatas.U..Contoh Surat Penurunan Kuasa Pengetua/Guru Besar Jawatankuasa Persatuan Melalui Guru Penasihat/Pemimpin Kepada Ahli SMK Tunku Abdul Rahman Putra. Sekian ... Tingkatan Empat Sains 1. 41l Perundangan (A). Jalan Air Hitam. Akta Pendidikan 1996 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42. 1. Kulai. SMK Tunku Abdul Rahman Putra.. saudara telah dilantik sebagai Pengerusi Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. Melalui dan salinan: Guru Pemimpin. 11. 2. (A) 196 bertarikh 21 hb.. SMK Tunku Abdul Rahman Putra. 1.). 81000 Kulai.k. Pergerakan Pengakap. Kami Tarikh Muhammad bin Kassim. Kulai. No. Penolong Kanan Kokurikulum Fail Pengakap : : JEA8002/05/01/2004(8) : 30 Oktober 2004 65 . Kulai. 3. Tambahan No... Tuan Ruj. s. P. terima kasih. Kulai (No.... berkuatkuasa mulai 30 Oktober 2004. ³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ Saya yang menurut perintah.. sukacita dimaklumkan bahawa dengan kuasa yang diberikan kepada saya sepertimana dalam Peratu 4 dan ran 5 dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998. Semoga dengan perlantikan ini saudara dapat menjalankan tanggungjawab untuk meninggikan prestasi Pergerakan Pengakap sekolah ini..

Tanggungjawab Ahli Jawatankuasa Persatuan 1. Penolong Setiausaha 4. Menyediakan laporan semester dan laporan tahunan untuk diselia oleh Guru Pemimpin.5 Mengutip wang derma daripada ahli. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Pemimpin dari semasa ke semasa. 5. Pengerusi 1. Mencatat wang masuk dan keluar dalam laporan kewangan.3 1.3 Membantu Setiausaha menjalankan segala tugas dan tanggungjawabnya.1 3. Setiausaha 3.2 1. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Pemimpin dari semasa ke semasa. 4. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Pemimpin dari semasa ke semasa.2 4.4 5. Mempengerusikan mesyuarat yang diadakan.4 1.1 5.2 5. Memastikan semua kegiatan yang dirancang dapat dijalankan dengan baik. Membincangkan semua program dan aktiviti mingguan.1 1. 66 .3 Mencatat minit mesyuarat dan mengedarkannya kepada ahli.2 2. Menyerahkan segala kutipan untuk disemak dan disimpan oleh Guru Pemimpin.3 Membantu pengerusi dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab yang diberi.1 4. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Pemimpin dari semasa ke semasa Naib Pengerusi 2.3 5. Mengeluarkan resit bagi penerimaan dan pembayaran yang dibuat. 3. semester dan tahunan bersama-sama ahli jawatankuasa dan guru penasihat.5 2. Bendahari 5.2 3. Memastikan akaun sentiasa dikemaskini. Berkerjasama dengan setiausaha. Mempengerusikan mesyuarat jika pengerusi tidak dapat hadir.1 2. Meneliti catatan minit mesyuarat dan memastikan segala tindakan yang diputuskan diambil tindakan sewajarnya.

1 7. Pemeriksa Kira-Kira 7.6.2 Membantu menjalankan tugas dalam segala program dan aktiviti yang dilaksanakan dengan sebaik mungkin. 7. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Pemimpin. Memastikan pengurusan kewangan diuruskan dengan betul. Ahli Jawatankuasa 6. 67 .1 6.2 Memeriksa dan menyemak serta mengesahkan penyata kewangan pada akhir tahun.

Sehubungan dengan itu. Jalan Air Hitam. Johor. SMK Tunku Abdul Rahman Putra. saya bagi pihak Ahli Jawatankuasa Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. Batu 21. Tuan: Ruj. Kulai. Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah Guru Penolong Kanan Kokurikulum Fail Pengakap Guru Pemimpin/Penasihat 68 . Akta Pendidikan 1996 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42. terima kasih. ««««««««. 41 Perundangan (A). Kami: JEA8002/05/04/06/2004(4) Tarikh : 1 November 2004 Pengetua. ³BERKHIDMAT UNTUK KECEMERLANGAN PERSATUAN´ Saya yang mejalankan tugas.. 11. Kulai. Sekian. SMK Tunku Abdul Rahman Putra. Permohonan ini dikemukakan demi mematuhi Subperaturan 9(3) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998. 81000 Kulai. Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. 3. Batu 21.Contoh Surat Permohonan Kebenaran Memungut Derma. s. Memohon Kelulusan Untuk Mengutip Derma Keahlian Bagi Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra Saya dengan segala hormatnya perkara di atas dirujuk. Kulai Pergerakan Pengakap. Jalan Air Hitam.k. SMK Tunku Abdul Rahman Putra. 2.U. Ruj. Tuan. Tambahan No. Kulai memohon kebenaran daripada pihak tuan untuk membuat kutipan derma daripada setiap ahli persatuan yang berdaftar pada kadar RM 1. No. ( ISMAIL BIN SALIYAN ) Setiausaha Pergerakan Pengakap. (A) 196 bertarikh 21hb Mei 1998.00 seorang sebulan. 4. JOHOR. 2. 3. P. 1. 1.

00 seorang sebulan. s.U.k. Batu 21. Sekian. ( HJH KALTHUM BTE HJ JERAN ) Pengetua. ««««««««««««. Saya berharap dengan kebenaran dan kelulusan ini Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. Kulai SMK Tunku Abdul Rahman Putra. 11. Kulai. 1. terima kasih.Contoh Surat Kelulusan Mengutip Derma. Tuan. No. ³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ Saya yang menurut perintah. Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. berdasarkan kuasa yang diberikan kepada saya mengikut Subperaturan 9(3) dalam Peraturan -Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998. Kulai Dengan hormatnya surat tuan JEA8002/05/04/06/2004(4) bertarikh November 2004 yang berkaitan. Kami: JEA8002/05/01/2004(9) Tarikh: 3 November 2004 ISMAIL BIN SALIYAN. dengan syarat tiada unsur paksaan dikenakan ke atas ahli dan peruntukan-peruntukan dalam Artikel Tujuh. P. Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan (Perlembagaan) Pergerakan Pengakap sekolah ini dipatuhi sepenuhnya. Tuan: JEA8002/05/04/06/2004(4) Ruj. Memohon Kelulusan Untuk Mengutip Derma Keahlian Bagi Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. 81000 Kulai. SMK Tunku Abdul Rahman Putra.. Guru Penolong Kanan Kokurikulum. Kulai akan dapat bergerak dengan cergas. (A) 196 bertarikh 21hb Mei 1998. 69 . Akta Pendidikan 1996 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42. Sehubungan dengan itu. JOHOR. JOHOR. 1. Jalan Air Hitam. 81000 Kulai. 41 Perundangan (A). 3. SMK Tunku Abdul Rahman Putra. maka saya dengan ini membenar dan meluluskan permohonan tuan untuk mengutip derma keahlian daripada setiap ahli yang berdaftar dengan Pergerakan Pengakap sekolah ini denga kadar n RM 1. Tambahan No. Ruj. Setiausaha Pergerakan Pengakap. 1 2.

3. Batu 21. pihak kami berbesar hati jika anak tuan dapat membuat pembayaran kepada bendahari samada pembayaran mengikut mingguan (RM 0.00) atau tahunan (RM 12. ( HJH KALTHUM BTE HJ JERAN ) Pengetua.. SMK Tunku Abdul Rahman Putra. ³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ Saya yang menurut perintah. atau bulanan (RM 1. Sekian.00 setahun (Rujuk Surat Kebenaran JEA8002/05/01/2004(8) bertarikh 3 November 2004). Penerimaan Ahli Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra Dengan hormatnya dimaklumkan bahawa anak tuan. Jalan Merak 17. No 8296. 81000 Kulai. Ruj. Oleh itu.00 pagi hingga 12. SMK Tunku Abdul Rahman Putra. Johor Bahru dan dikehendaki menjalani latihan/perjumpaan pada setiap hari Sabtu minggu ke-2 dan ke-4 dari jam 8.25). telah diterima menjadi ahli Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. Kami:JEA8002/05/01/2004(10) Tarikh: 5 November 2004 Encik Kassim bin Aspar.00) bermula dari bulan Januari 2003. Semoga tuan dapat memberikan sokongan demi meningkatkan lagi penglibatan anak tuan dalam kegiatan kokurikulum dengan penuh dedikasi. terima kasih.00 pagi.k. Bandar Putra.Contoh Surat Pemberitahuan Kepada Ibu Bapa/Penjaga. pihak pengurusan sekolah telah meluluskan kutipan derma Pergerakan Pengakap Sekolah berjumlah RM 12. Sehubungan dengan itu. Muhammad bin Kassim pelajar Tingkatan 1A2. Penolong Kanan Kokurikulum Fail Pengakap 70 . Tuan: Ruj. JOHOR. 2. JOHOR. Kulai. Pengelibatan Anaknya Dalam Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. ««««««««««««. Jalan Air Hitam. 2. s. 81000 Kulai. Tuan. 1.

Senarai ahli-ahli Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. Kulai ingin memohon mendaftar pergerakan ini kepada Persekutuan Pengakap Malaysia. Sehubungan itu. 3. ( HJH KALTHUM BTE HJ JERAN ) Pengetua. Jalan Air Hitam. JOHOR. Pengarah Pendidikan Johor.Contoh Surat Pendaftaran Pergerakan Pengakap Sekolah Kepada Pesekutuan Pengakap Malaysia SMK Tunku Abdul Rahman Putra. Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. s. 2. 56000 Kuala Lumpur. Memohon Pendaftaran Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. 3. Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. Kulai. ««««««««««««. 4. Ruj.k. Batu 21. Pengawai Pendidikan Daerah Johor Bahru. Pesuruhjaya Pengakap Daerah Johor Bahru. Jalan Hang Jebat. SMK Tunku Abdul Rahman Putra. 1. Bersama-sama disertakan borang yang telah diisi dan wang pendaftaran. Kulai dan Guru-Guru Penasihat yang akan mengendalikan pergerakan pengakap tersebut juga disertakan. 81000 Kulai. terima kasih. Guru Penolong Kanan Kokurikulum 71 . Tuan: Ruj. Kami: JEA8002/05/01/2004(1) Tarikh : 5 Januari 2005 Persekutuan Pengakap Malaysia. 2. ³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ Saya yang menurut perintah. Rumah Pengakap. Kulai telah dilulus penubuhan dan pendaftaran oleh pihak pentadbiran sekolah sepertimana surat JEA8002/05/01/2004(6) bertarikh 25 Oktober 2004. Sekian . Tuan. Berhubung perkara tersebut diatas. Kulai .

Sehubungan dengan itu. Muhammad bin Kassim pelajar Tingkatan 1A2.00 pagi sepertimana tarikh -tarikh berikut: Tarikh: 10 Januari. Ketidakhadiran Ahli Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra Dengan hormatnya dimaklumkan bahawa anak tuan. 81000 Kulai. Kulai. 2. Ruj. terima kasih. Jalan Air Hitam. Jalan Merak 17. Sekian. Batu 21. JOHOR. SMK Tunku Abdul Rahman Putra. Semoga tuan dapat memberikan sokongan demi meningkatkan lagi penglibatan anak tuan dalam kegiatan kokurikulum dengan penuh dedikasi. 3. Penolong Kanan Kokurikulum Pemimpin Pengerakan Pengakap. Johor Bahru telah tidak hadir semasa latihan/perjumpaan pada setiap hari Sabtu jam 8. JOHOR. Bandar Putra. 3.00 hingga 11. ³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ Saya yang menurut perintah. 81000 Kulai. 8 Februari 2003 2. Fail Pengakap 72 . ««««««««««««. Tuan. mengenai Ketidakhadiran Anak Dalam Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. ( HJH KALTHUM BTE HJ JERAN ) Pengetua. pihak pengurusan sekolah memohon kerjasama pihak tuan untuk memastikan bahawa ketidakhadiran anak tuan pada tarikh tersebut adalah dalam pengetahuan tuan. Kami: JEA8002/05/01/2004(1) Tarikh : 3 Januari 2005 Encik Kassim bin Aspar. No 8296.Contoh Surat Pemberitahuan Kepada Ibu Bapa/Penjaga. 1. Tuan: Ruj. SMK Tunku Abdul Rahman Putra. seorang ahli Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra.k. 17 Januari. s.

Contoh Takwim Tahunan Pergerakan Pengakap Bulan Januari Minggu/ Tarikh Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 1 Minggu 2 Aktiviti Pendaftaran Kelab/Persatuan Pendaftaran Ahli Ceramah Berfokus Suai Kenal Antara Ahli Pengakap Ceramah Berfokus Penyusunan Organisasi(Mesyuarat AJK) Ceramah Berfokus Tanggungjawab Ahli Ceramah Berfokus Dasar Berpengakap Ceramah Berfokus Peraturan dan Undang-Undang Ceramah Berfokus Mengenal Bendara dan Upacara Ceramah Berfokus Pemakaian Lencana dan Ujian Ceramah Berfokus Lagu Kebaangsaan Ceramah Berfokus Lagu Negeri Ceramah Berfokus Simpulan dan Ikatan Ceramah Berfokus Pengurusan Pasukan Ceramah Berfokus Perjumpaan Pek/Terup Ceramah Berfokus Istiadat Perlantikan Ceramah Berfokus Kemahiran Berpengakap Ceramah Berfokus MESYUARAT AGUNG Ceramah Berfokus Pertolongan Cemas Ceramah Berfokus Membaca Peta Ceramah Berfokus Pengembaraan Catatan/ Tindakan Pengetua/GuruBesar/ GPK KOKO/ Guru Penasihat Februari Mac April Mei Jun Julai Ogos Sept Okotber 73 .

Minggu 3 Minggu 4 Nov Minggu 1 Minggu 2 Ceramah Berfokus Pertandingan Kawad Kaki Perkhemahan Perdana Hari Kokurikulum Sekolah 74 .

Kelab Sukan Permainan Tugas dan Tanggungjawab Memastikan pelaksanaan dasar Kementerian Pelajaran dalam bidang kokurikulum dilaksanakan.2 Penyelaras Pasukan Pakaian Seragam.6 Guru Pasukan Sekolah 2.3 Ketua Unit Sukan 3. Pegawai Pelajaran Daerah Mengelola. Pengetua Tugas PegawaiPegawai lain yang ada hubungan serta Jenis hubungan 1. Pelajaran Johor Mengelola. Penolong Kanan HEM.3 S/U Sukan 1. Kuasa Yang diberi Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Ikhtisas 2. Pegawai Jabatan.5 Guru Rumah Sukan 1.4 S/U Sukan Daerah 3.2 Penolong Pengarah (HEM) 3.PENGURUSAN KOKURIKULUM: PENDAFTARAN PERSATUAN SENARAI TUGAS/KUASA DAN HUBUNGAN PEGAWAI DENGAN PEGAWAI LAIN Unit : Kokurikulum Jawatan : Penolong Kanan Kokurikulum Tugas Pegawai Atasan Yang Ada Hubungan 1.4 Penyelia Kokurikulum 4. Kelab/Persatuan.2 Penyelaras Pasukan Pakaian Seragam. Memantau dan Menyelia kegiatan kokurikulum di peringkat sekolah dan daerah.1 S/U Kokurikulum 1. Penyelia Petang. daerah dan negeri. Membantu menyelia kegiatan kokurikulum peringkat sekolah 75 .1 S/U Kokurikulum 4.1 Penolong Pegawai Pelajaran Daerah (HEM) 2. Memantau dan Menyelia kegiatan kokurikulum di peringkat sekolah . 4 Penolong Kanan. Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Ikhtisas Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Ikhtisas Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Ikhtisas 3.1 Ketua Sektor Pembangunan Dan Kemanusiaan 3.3 Penyelia Sukan 2. Kelab Sukan Permainan 1.2 Penyelia Kokurikulum 2.4 Guru Penasihat 1. Kelab/Persatuan.

Guru Kanan Mata Pelajaran 4.3 4.4 4.6 S/U Sukan Guru Penasihat Guru Rumah Sukan Guru Pasukan Sekolah 76 .5 4.

1 2.2 77 . badan beruniform. penyertaan dalam badan beruniform. 41).1 Kandungan Kegiatan Kokurikulum Di Sekolah . Mei 1998. lain sebagaimana Rujuk Subperaturan 3(3) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997 yang diterbitkan sebagai P. maka pelaksanaan kokurikulum di sekolah adalah wajib. dan penyertaan dalam kegiatan-kegiatan ditentukan oleh Menteri.PERATURAN-PERATURAN PENTADBIRAN BAGI PENDAFTARAN PERSATUAN Aktiviti Pengurusan : Penubuhan dan Pendaftar Persatuan 1. atau apa-apa persatuan lain yang diluluskan oleh Pendaftar.U. Perundangan (A). (A) 196 bertarikh 21hb. {Rujuk Seksyen 18. P. 1. sukan dan permainan.0 1. 42/No.0 2.2 Kegiatan Kokurikulum di sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan meliputi kegiatan dalam persatuan yang ditubuhkan di sekolah daripada kategori berikut:(a) (b) (i) (j) (k) mata pelajaran yang diajar di sekolah sebagaimana yang dinyatakan dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997. hobi dan rekreasi. Kegiatan Kokurikulum di sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan akan mengandungi yang berikut:(i) (j) (k) (l) penyertaan dalam sukan dan permainan. Rujuk Peraturan 4 dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998 yang diterbitkan sebagai Warta Kerajaan Jil. penyertaan dalam persatuan dan kelab. (A) 531/97. Akta Pendidikan 1996 (Akta 550)} Kegagalan atau keengganan melaksanakan kegiatan kokurikulum di sekolah adalah suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi lima ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi tiga bulan atau kedua-duanya {Rujuk Subseksyen 135(1) Akta Pendidikan 1996 (Akta 550)} dan jika kesalahan itu dilakukan secara 2.U. Status Pelaksanaan Kokurikulum Sekolah : Sebagai sebahagian daripada Kurikulum Kebangsaan. 11 (Tambahan No.

7 Penyertaan pelajar dalam aktiviti kokurikulum adalah wajib. Rujuk Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.2 dalam Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. peningkatan penyertaan pelajar-pelajar dalam kegiatan pakaian seragam hendaklah diusahakan. KP(BS)8591/Jld. 2. 2. dan satu kegiatan sukan atau permainan. satu kegiatan persatuan atau kelab. KP(BS)8591/Jld.1 dalam Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. bagi setiap hari kesalahan itu terus dilakukan. Januari 1985}. 1/1985 KP(BS)8591/Jld. Seberapa yang boleh. XVI(16) bertarikh 13 Nov. 2. 11(29) bertarikh 2hb. Sehubungan itu kehadiran pelajar dalam aktiviti kokurikulum mestilah direkodkan. 2000. maka apabila disabitkan sedemikian. Setiap pelajar hendaklah mengambil bahagian sekurangkurangnya dalam salah satu gerak kerja pakaian seragam (badan beruniform). 78 . 1/1985 KP(BS)8591/Jld. 1/1985 KP(BS)8591/Jld.5 Sekolah-sekolah. bergotong royong memperbaiki kawasan sekolah. Januari 1985}. 11(29) bertarikh 2hb. ketatanegaraan.berterusan. 2. dan dalam pelbagai gerak kerja yang menekankan perpaduan kaum. {Rujuk Subperkara 5.6 Pelaksanaan kegiatan kokurikulum di sekolah hendaklah berasaskan prinsip penyertaan beramai-ramai tanpa ada unsur-unsur diskriminasi atau paksaan dan yang bercanggah dengan Dasar Pendidikan Kebangsaan dan Perlembagaan Negara. 16/2000. 2. Rujuk Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 1/1986. khususnya yang kurang kemudahan untuk menjalankan gerak kerja kokurikulum ini hendaklah menggalakkan pelajar-pelajarnya mengambil bahagian dalam membuat kerja-kerja amal untuk masyarakat setempat. {Rujuk Subperkara 5.3 dalam Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. {Rujuk Subperkara 5.4 Penyertaan semua guru adalah dikehendaki bagi memastikan keberkesanan pelaksanaan gerak kerja kokurikulum di sekolah. 11(29) bertarikh 2hb. 11/(41) bertarikh 15 Januari 1986. seseorang itu dikenakan hukuman denda harian yang tidak melebihi lima ratus ringgit sebagai tambahan kepada apa-apa penalti lain yang boleh dikenakan kepadanya di bawah Akta ini berkenaan dengan kesalahan itu. Januari 1985}. moral dan sebagainya yang sesuai bagi pendidikan menyeluruh dan pembentukan keperibadian.3 Matlamat gerak kerja kokurikulum yang dikehendaki ialah penyertaan oleh setiap orang pelajar yang belajar di sekolah kerajaan atau bantuan kerajaan. {Rujuk Subseksyen 135(2) Akta 550}.

3 dalam Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 4/1985.2. Rujuk Subperkara 5. KP. 8591-11(32) bertarikh 2hb Februari 1985. 79 .2.8 Kegiatan kokurikulum di sekolah boleh dilaksanakan dengan menggunakan penglibatan dan kepakaran anggota-anggota masyarakat setempat.

80 . No 11 2. Surat Pekeliling Bil 5/1986 Bil 1/1988 Bil 4/1995 Bil 3/1997 Bil 24/1998 Bil 1 2 Proses Kerja Mesyuarat Agung Persatuan/ Kelab Surat permohonan pengesahan penubuhan dan pendaftaran dari Setiausaha dengan menyertakan: d) Perlembagaan dan peraturan-peraturan persatuan e) Senarai AJK Persatuan f) Senarai aktiviti utama persatuan Surat pengesahan pendaftaran persatuan Surat Pelantikan Pengetua kepada guru penasihat berserta senarai tugas Surat penerimaan pelantikan daripada guru penasihat Surat penurunan kuasa daripada pengetua kepada AJK Persatuan Perlaksanaan persatuan 3 4 Pengetua Pengetua 5 6 7 pengetua pengetua PK kokurikulum/ Guru penasihat.PROSES KERJA BAGI PENDAFTARAN PERSATUAN Pegawai Yang Meluluskan / Di rujuk Guru Penasihat Guru Penasihat / Pengetua Seksi Undangundang / Peraturan 1. 42. Warta kerajaan Jil.

CARTA ALIRAN PENDAFTARAN PERSATUAN DAN KELAB DI SEKOLAH MULA Mesyuarat Agung Surat permohonan pendaftaran kepada pengetua TIDAK YA Kelulusan Pengetua Surat pengesahan pendaftaran daripada pengetua Surat tunjuk sebab Surat Pelantikan Pengetua kepada guru penasihat TIDAK YA TERIMA Surat penerimaan pelantikan kepada guru penasihat Surat penurunan kuasa daripada pengetua kepada AJK Persatuan Senarai Tanggungjawab Ahli Jawatankuasa Persatuan Perlaksanaan persatuan TAMAT 81 .

SENARAI SEMAK TUGAS PROSES KERJA BAGI PENUBUHAN PERSATUAN Bil 1 2 3 TINDAKAN Mesyuarat Agung Persatuan/ Kelab Surat permohonan pengesahan penubuhan dan pendaftaran dari Setiausaha dengan menyertakan: g) Perlembagaan dan peraturanperaturan persatuan h) Senarai AJK Persatuan i) Senarai aktiviti utama persatuan Surat pengesahan pendaftaran persatuan Surat Pelantikan Pengetua kepada guru penasihat berserta senarai tugas Surat penerimaan pelantikan daripada guru penasihat Surat penurunan kuasa daripada pengetua kepada AJK Persatuan Perlaksanaan persatuan TANDA ( / ) CATATAN 4 5 6 7 8 82 .

326 Peraturan-Peraturan Sekolah) 1956 (Kursus Pengajian WARTA KERAJAAN 1 Warta Kerajaan 1950 Registration of Schools Ordinance 1950 Schools Societies Regulations L.U. Akta Pelajaran 1961 Pemberitahuan Undang-Undang L. Warta Kerajaan 1997 5. Bil. 27.179-180 Jil. dan Mengibar Bendera Persekutuan/Bendera Negeri di Sekolah-Sekolah/Maktab-Maktab Perguruan Rancangan Kegiatan Sekolah Selepas Peperiksaan SRP/LCE (termasuk Sabah/ 7.N.11 2. SPI Bil 4/1975 6. (A) 531 dalam Akta Pendidikan 1996 bertarikh 31 hb Disember 1996 Pemberitahu Undang-Undang 196. Warta Kerajaan 1967 4. SPI Bil 8/1971 5. SPI Bil 8/1975 Lagu Kebangsaan Perkhidmatan Masyarakat dan Muhibah di Sekolah-Sekolah Rukunegara Permainan Menengah Catur di Sekolah-Sekolah Nyanyian Lagu Kebangsaan µNegaraku¶ Menyanyi Lagu Kebangsaan/Lagu Negeri. SP µAm Bil.N. Warta Kerajaan 1956 3. SPI Bil 2/1971 4. No. 23/1966 2. SPI Bil 1/1971 3. Warta Kerajaan 1998 - SURAT PEKELILING IKHTISAS 1.SENARAI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN YANG DIPERLUKAN AKTA PENDIDIKAN 1. 42. Akta Pelancongan 1957 2. SPI Bil 10/1976 - 83 . bertarikh 28 Disember 1967 Peraturan-Peraturan Kokurikulum Kebangsaan P. 11. Jil.

3/1982 Hari Kelepasan Peristiwa P.U. SPI Bil. Video Game. 5/1985 24. SPI Bil. 7/1977 10. 4/1984 21. SPI Bil. SPI Bil. Perhimpunan Sekolah Perhimpunan Sekolah (Tambahan) Penubuhan Jawatankuasa Bimbingan Pelajar Sekolah. SPI Bil.326/62 Pengelolaan Walkathon Di Sekolah-Sekolah Kawad Kecemasan Kebakaran Di Sekolah Hari Kelepasan Peristiwa P. SPI Bil 2/1986 - 84 . SPI Bil. SPI Bil. Garis Panduan Mengenai Aktiviti-Aktiviti Kebudayaan Di Sekolah-Sekolah. SPI Bil. 7/1983 18. 8/1978 11.326/62 Ketetapan Masa Di Sekolah-Sekolah Penggunaan Waktu Tidak Mengajar/Waktu Luang (Free Period) Oleh Guru Rancaangan Kegiatan Sekolah Selepas Peperiksaan SRP dan SRP/LCE (Sarawak) bagi Murid-murid Tingkatan III ± Garis Panduan Permainan µPin-table. 11/1978 12. SPI Bil 1/1986 25. 4/1977 9. Penubuhan Jawatankuasa Sekolah Sebagai Institusi Masyarakat Rancangan Mencantik dan Mengindahkan Sekolah dan Kawasannya (Landscaping) Larangan ke atas Pemberian Cenderamata. SPI Bil. 4/1984 20. SPI Bil. Rekod Kedatangan dan Laporan Gerak Kerja Kokurikulum Pelajar. SPI Bil.Sarawak Junior Certificate Examination) bagi Murid-Murid Tingkatan III ± Garis Panduan. Game Watch¶ Iklan/Tajaan Dalam Majalah Sekolah Garis Panduan Mengenai Pungutan Derma Melibatkan Murid-Murid Sekolah. SPI Bil. 15. SPI Bil 1/1985 22. 4/1985 23. SPI Bil.U. 3/1984 19. 8. 4/1982 16. 4/1983 17. 3/1981 14. SPI Bil. SPI Bil. 2/1981 13.

SPI Bil. Aturcara Majlis Rasmi Sekolah. SPI Bil. SPI Bil 1/1989 36. SPI Bil 14/1988 - 35. Mengundang Orang-orang Kenamaan Ke Upacara Sekolah/Institusi Pendidikan. SPI Bil. Panduan Tajaan Oleh Perniagaan Di Sekolah. Keselamatan Diri Pelajar Di Sekolah.7/1991 41. SPI Bil. 8/1988 33.Pelaporan Kejadian Tidak Diingini Di Sekolah. Syarikat/Badan 27.26. Penceramah Jemputan Untuk Majlis Dan Aktiviti Agama Islam Di Sekolah. SPI Bil. 1/1991 38. 6/1988 31. 7/1988 - Penyertaan Pelajar Dalam Pertandingan Atau Kejohanan Sukan Anjuran Persatuan Atau Badan Induk Sukan. 85 . SPI Bil 4/1991 40. Senaman Beramai-ramai. . Penggunaan Kemudahan Sekolah Pertubuhan Dan Persatuan Belia. SPI Bil. SPI Bil. SPI Bil 10/1988 34. 1/1988 29. SPI Bil. SPI Bil. Oleh Permohonan Mengundang Orang-Orang Kenamaan Ke Upacara Sekolah/Institusi Pendidikan. 5/1986 28. 3/1991 39. Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Kelab Perekacipta Sekolah. SPI Bil 10/1989 37. 9/1991 . SPI Bil 3/1986 - Penyelarasan Pelaksanaan Kurikulum µPengenalan Kepada Komputer¶ Dan Kegiatan Kelab Komputer Sekolah Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Kelab Komputer Sekolah. 32.3/1988 - 30. SPI Bil. Program Skim Lencana Anti Dadah Pasukan Berpakaian Seragam Sekolah Menengah (SLAD). Keberangkatan DYMM Sultan/Raja/TYT Yang Di Pertua Negeri Menghadiri MajlisMajlis Rasmi Sekolah.Penyertaan Pelajar Dalam Kegiatan Sukan Di Sekolah.

Program Dan Aktiviti Sekolah Yang Melibatkan Dasar Dan/Atau Pungutan Wang. 6/1997 - 86 . Amalan Kebersihan Di Sekolah. 8/1995 - 49. SPI Bil. SPI Bil. 7/1995 48.1/1996 51. Pengiktirafan Persatuan Seni Bela Diri Sebagai Pasukan Pakaian Seragam Sekolah Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Kelab/Persatuan (PS. Perlaksanaan Kadet Remaja Sekolah (KRS). SPI Bil.77280) Taekwando/Seni Mempertahankan Diri. PUP Bil 2/1997 Sikap Mengutamakan Keceriaan Kebersihan Di Kalangan Pelajar. 3/1997 - 55. Pengurusan Usaha Menanam Semangat Patriotisme Di Kalangan Pelajar Dan Senaman Ringkas Dalam Bilik Darjah. Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum Dan Sukan Di Dalam Dan Di Luar Kawasan Sekolah. 2/1997 53. SPI Bil. Penyertaan Pelajar Dalam Pertandingan Kejohanan Sukan Anjuran Persatuan Badan Induk Sukan Sekolah Selepas Bagi Murid-Murid Dan 44. SPI Bil. Penampilan Diri Pelajar. SPI Bil. SPI Bil. 2/1996 52. Pelaksanaan Skim Takaful Kemalangan Diri Berkelompok Bagi Semua Pelajar Sekolah Kerajaan Dan Bantuan Kerajaan. Kekemasan Dan Kerapian Berpakaian. - 50. 6/1994 - Panduan Penubuhan Dan Persatuan Silat Sekolah. 4/1992 43. 54. SPI Bil. 3/1995 - 46. SPI Bil. SPI Bil. SPI Bil 9/1995 . 4/1995 47. SPI Bil.Rancangan Kegiatan Peperiksaan UPSR Tahun 6. 1/1995 - 45. SPI Bil.42. Tatacara Mengenakan Tindakan Dan Hukuman Terhadap Pelajar-Pelajar Sekolah.

SPI Bil. SPI Bil. Panduan Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Tambahan Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum Dan Sukan Di Dalam Dan Di Luar Kawasan Sekolah. SPI Bil. Garis Panduan Pengendalian Aktiviti Sokongan Bahasa Inggeris Di Sekolah. SPI Bil 24/1998 - 61. SPI Bil. SPI Bil. SPI Bil 7/2000 66. Lawatan Pendidikan Persekolahan. Keselamatan Diri Murid Dalam Perjalanan Pergi Dan Balik Sekolah. 87 . SPI Bil. 13/2000 - Pendaftaran Kegiatan Seni Bela Diri Di Sekolah-Sekolah. Penubuhan Kelab Pencegahan Jenayah Di Sekolah Menengah. SPI Bil. 2/1999 63. Penggunaan Budi Bicara Ketika Mengambil Tindakan. 12/2000 70. 3/1998 58. Penglibatan Guru dan Murid dalam aktiviti Pasukan Pakaian Seragam anjuran agensi kerajaan dan pertubuhan bukan kerajaan. 1/1999 62. Akta Pendidikan 1996 dan PeraturanPeraturan Di Bawah Akta Pendidikan 1996. 2/1998 57. Murid Di Hari 59. SPI Bil. Penganjuran Program Motivasi Di Sekolah. 18/1998 60. Penggunaan Barang Permainan Elektronik Robot Kit Di Sekolah Menengah. SPI Bil. 7/1999 64. 8/2000 67.56. 8/1999 65. 9/2000 - 69. SPI Bil. SPI Bil. SPI Bil. 9/2000 - 68. Panduan Keselamatan Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan Serta Kegiatan kokurikulum Dan Sukan Di Dalam Dan Di Luar Kawasan Sekolah. Mencegah Kebakaran Di Sekolah. Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Kelab Komputer/ Teknologi Maklumat Sekolah. SPI Bil. 5/1998 - Mempergiat Dan Memperluas Program Dan Aktiviti Pertanian Di Sekolah.

SPI Bil. Penubuhan Kelab Sekolah-Sekolah. SPI Bil. 14/2000 72. Panduan Menggalakkan Kerjasama Dan Sumbangan Pihak Luar Dalam Program Teknologi Maklumat Dan Komunikasi Di Sekolah. SPI Bil. Lawatan Sekolah Pada Hari Persekolahan 76. SPI Bil. 5/2002 - 88 . SPI Bil. Salah Laku Memasukkan Unsur Politik Dalam Soalan Peperiksaan/Ujian Di Sekolah Dan Perbuatan Menghasut/ Meracuni Fikiran Pelajar Membenci Kerajaan. Panduan Penubuhan Persatuan Agama Bukan Islam Di Sekolah-Sekolah. 20/2000 77. 17/2000 74. 19/2000 - Penggalakan Aktiviti Fotografi Di Kalangan Murid Sekolah. SPI Bil. 16/2000 - Sambutan Hari Kemerdekaan Peringkat Sekolah. Rukun Negara Di 73.71. 18/2000 75. SPI Bil.

04.SENARAI BORANG-BORANG YANG DIGUNAKAN BAGI TUJUAN PENDAFTARAN PERSATUAN/ KELAB Bil. 89 . Surat Pelantikan Guru Pemimpin / Penasihat Pasukan Pakaian Seragam. Surat Penurunan Kuasa Pengetua Kepada Ahli Jawatankuasa Pakaian Seragam. 05. Senarai Borang/Surat Surat Permohonan Penubuhan Pasukan Pakaian Seragam. 06. 01. 07. Surat Permohonan Kebenaran Memungut Derma Pakaian Seragam. Kelab/Persatuan dan Kelab Sukan /Permainan Surat Permohonan Pengesahan Penubuhan Dan Pendaftaran Pasukan Pakaian Seragam. Kelab / Persatuan Dan Kelab Sukan Dan Permainan. 02. Kelab/persatuan dan Kelab Sukan / Permainan. Kelab/Persatuan Dan Kelab Sukan/ Permainan Surat kelululusan Penubuhan Pakaian Seragam. Kelab/Persatuan Dan Kelab Sukan/Permainan Surat Pengesahan Penubuhan Dan Pendaftaran Pasukan Pakaian Seragam. Kelab / Persatuan dan Kelab Sukan / Permainan. Surat Penerimaan Lantikan Daripada Guru Pemimpin Pasukan Pakaian Seragam. 03. Kelab / Persatuan dan Kelab Sukan / Permainan. 08. Kelab/Persatuan Dan Kelab Sukan / Permainan.

NORMA KERJA BAGI PENDAFTARAN PERSATUAN/ KELAB Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dlm Seminggu Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab Mengikut Bilangan 90 Bil 1 Jenis Kerja Mesyuarat Penaja Masa Yang Diambil 60 minit 2 Surat permohonan Penubuhan dari JK Penaja Persatuan Surat Kelulusan Penubuhan 60 minit 3 2 Minggu 4 5 Surat permohonan pengesahan penubuhan dan pendaftaran dari Guru Penasihat Perlembagaan dan peraturanperaturan persatuan Senarai AJK Persatuan 1 Minggu 1 Minggu 6 1 Minggu 7 Senarai aktiviti utama persatuan Surat pengesahan penubuhan dan pendaftaran persatuan Surat Pelantikan Pengetua kepada guru penasihat 1 Minggu 8 1 Minggu 9 1 Minggu 10 Menyenaraikan tanggungjawab guru penasihat Surat penerimaan pelantikan kepada guru penasihat 1 Minggu 11 1 Minggu .

Persatuan Dan Kelab 12 Surat penurunan kuasan daripada pengetua kepada AJK Persatuan Perlaksanaan persatuan 1 Minggu Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab 13 Januari hingga Oktober 91 .

Tugas Saya Hari Ini Catatan 92 .SENARAI TUGAS HARIAN NAMA : JAWATAN : TARIKH : Bil.

Ahli-ahli Pergerakan Pengakap akan seberapa daya berusaha untuk mencapai tahap yang paling tinggi dalam aktiviti yang diceburi terutamanya melalui ujian-ujian kecekapan yang diikutiinya. PERATURAN 1 a.1 4. KULAI PERATURAN-PERATURAN (PERLEMBAGAAN) PERSATUAN Pada mematuhi Subperaturan 5(1)(a) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998. Batu 21. Jalan Air Hitam. Kulai yang selepas ini disebut sebagai ´persatuan´ sahaja. (A) 196 bertarikh 21hb Mei 1998. NAMA DAN ALAMAT Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. 81000 Kulai.2 PERATURAN 4 4.U. No. 41. 11. Alamat: SMK Tunku Abdul Rahman Putra. rohani dan intelek PERATURAN 3 3. emosi.1 OBJEKTIF Supaya ahli dapat menganggotai Pasukan Pakaian Seragam (Pergerakan Pengakap) dengan lebih terpimpin dalam menimba Ilmu Berpengakap dan memupuk semangat bertanggungjawab dan disiplin diri. KEAHLIAN 3. Perundangan (A): P. maka berikut ini dikemukakan Peraturan-Peraturan (Perlembagaan) Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. Kulai Nama Persatuan: b.2 Dibuka kepada semua murid sekolah ini. PERATURAN 2 MATLAMAT Memberi peluang kepada setiap pelajar untuk mengembangkan potensi secara seimbang dan menyeluruh dalam aspek jasmani. Tambahan No.Contoh Perlembagaan Persatuan. Akta Pendidikan 1996 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42. Permohonan menjadi ahli adalah dengan cara mengisi borang yang disediakan 93 . JOHOR. PERGERAKAN PENGAKAP SMK TUNKU ABDUL RAHMAN PUTRA.

1 Pengerusi 6.8 Pemeriksa Kira-Kira(2 orang) 6. PERATURAN 5 5.6.3 GURU PENASIHAT Guru Penasihat adalah terdiri daripada guru sekolah ini.6 bergantung 94 . AHLI JAWATANKUASA PERATURAN 6 6.1 5.4 Penolong Setiausaha 6.2 Dilantik semasa Mesyuarat Agung.3 Setiausaha 6.6.2 5.3 Ahli-ahli mestilah menerima serta bersetuju berpegang kepada Perlembagaan dan akan mengambil bahagian dengan cergas bagi menjayakan tujuan persatuan ini. oleh Guru jawatan kepada 6.6.7 Ahli Jawatankuasa(bilangan keperluan) 6. Guru Penasihat hendaklah memberi nasihat dalam perancangan dan pelaksanaan sesuatu aktiviti.6.4.2 Naib Pengerusi 6.5 Ahli Jawatankuasa yang hendak meletakkan hendaklah menghantar surat perletakan jawatan Guru Penasihat. Ahli yang hadir layak dicalonkan sebagai Ahli Jawatankuasa manakala ahli yang tidak dapat hadir tetapi menulis surat tunjuk sebab layak dicalonkan sebagai Ahli Jawatankuasa.6.6.4 6. Ahli Jawatankuasa Kecil boleh dilantik Penasihat tanpa mengadakan mesyuarat.6.6 Penolong Bendahari 6. Ahli Jawatankuasa Persatuan hendaklah terdiri:6. Pemilihan ahli jawatankuasa secara undian.6.1 6.3 6.5 Bendahari 6. Guru Penasihat hendaklah sentiasa bersama dengan ahli-ahli semasa aktiviti dijalankan.

1 Menguruskan hal-hal surat menyurat.2 Mencatat dan menandatangani mesyuarat/laporan kegiatan-kegiatan.3 Setiausaha 7.3.2 Menjalankan tugas ketiadaan Setiausaha.4 Penolong Setiausaha 7.1 Mempengerusikan semua mesyuarat dan bertanggungjawab atas kesempurnaan semua mesyuarat 7. 7.2 Naib Pengerusi 7.3 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa.4.PERATURAN 7 JAWATANKUASA 7.3 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa. 7. 7. minit 7.3.1.1 Membantu setiausaha dalam menjalankan segala tugas dan tanggungjawabnya.4 Menyimpan dokumen yang berkaitan dengan persatuan.2. 7.5 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa. 7. 7.2. 7.3.3 Meneliti catatan minit mesyuarat dan memastikan segala keputusan yang diputuskan diambil tindakan yang sewajarnya.1.3.4. 7.1 Membantu pengerusi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang diberi.1 TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB Pengerusi 7. Setiausaha sewaktu 95 .2 Mempengurusikan mesyuarat semasa ketiadaan pengerusi.2.3.1.3 Mencatat kehadiran ahli 7. 7.

bulanan dan 7.8 Pemeriksa Kira-Kira 7.5. 7.7 Menyediakan Laporan Kewangan untuk di audit dan dibentangkan dalam Mesyuarat Agung.2 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa.5.5.2 Membuat dan menyimpan kira-kira berkenaan semua perkara kewangan dan bertanggungjawab di atas kesahihannya.5 Bendahari 7.6. 7.5.5. menyemak serta mengesahkan Laporan Kewangan tahunan dan bertangungjawab keatasnya. 7.7.2 Memastikan pengurusan kewangan diuruskan dengan betul.4 Melaporkan kedudukan kewangan sekiranya diminta di dalam mesyuarat ahli jawatankuasa. 7. 7.1 Bertanggungjawab berkenaan semua hal kewangan Persatuan 7.5.3 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa 7.7.8 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa.6 Penolong Bendahari 7.4.8.2 Mempengerusikan biro sekiranya dilantik. Bendahari sewaktu 7. 7.6.1 Memeriksa.3 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa.7. 96 .1 Membantu menjalankan tugas dalam segala program dan aktiviti yang dilaksanakan.3 Menyebdiakan Penyata Kira-Kira tahunan serta menandatanganinya.7. 7.1 Menjalankan tugas-tugas ketiadaan Bendahari.7 Ahli Jawatankuasa 7. 7. 7.8.

PERATURAN-PERATURAN PERATURAN 11 11. Ahli-ahli yang melanggar peraturan akan dikenakan tindakan tatatertib.3 Ahli-ahli yang bersetuju menyertai aktiviti yang memerlukan perbelanjaan besar boleh dikenakan derma khas bagi membiayai aktiviti tersebut. Persatuan aktiviti.2 8. Sebarang pindaan aktiviti akan dibuat oleh Guru Penasihat dan diumumkan kepada pengetahuan ahli. Semua pungutan/penyimpanan boleh dimasukkan ke dalam Akaun SUWA sekolah.1 KEWANGAN Sumber utama kewangan persatuan adalah melalui derma yang diputuskan semasa Mesyuarat Agung dan telah diputuskan sebanyak RM 1.PERATURAN 8 8. 97 .1 11.00 seorang sebulan. Peraturan khas yang ditetapkan hendaklah dipatuhi oleh semua ahli.3 Peraturan sekolah adalah menjadi peraturan asas.1 10. AKTIVITI PERATURAN 10 10. KEHADIRAN/PENYERTAAN 8. Tindakan memotong markah kehadiran dalam penilaian kokurikulum boleh diambil sekiranya gagal berbuat demikian.1 9.2 Dijalankan seperti yang dirancang dalam mesyuarat agung atau mesyuarat ahli jawatankuasa. TINDAKAN DISIPLIN PERATURAN 12 12. sekiranya mendapat kebenaran Pengetua/Guru Besar. Kegagalan berbuat demikian sebanyak tiga kali berturut-turut dikehendaki menulis surat tunjuk sebab.2 11.2 Ahli persatuan dikehendaki menghadiri semua aktiviti yang dijalankan oleh persatuan sepanjang tahun.4 PERATURAN 9 9.1 Diambil terhadap ahli yang melanggar perlembagaan persatuan dan tidak mematuhi peraturan yang ditetapkan. juga boleh memperolehi kewangan melalui 8.

.. Baki kewangan diputuskan dalam Mesyuarat Agung Tergempar...2....3 13....... Segala hutang wajib dijelaskan....2 Mana-mana bahagian sehingga ia dipinda....2 HAL-HAL LAIN tanggungjawab sendiri Setiap ahli perlu mengetahui terhadap aktiviti yang dijalankan.1 13..2 Amaran bertulis 12.4 PERATURAN 14 14.... ahli jawatankuasa.. Ahli-ahli hendaklah dengan penuh minat. Satu mesyuarat khas yang dihadiri oleh Guru Penasihat dan Ahli Jawatankuasa akan membincangkan cadangan tersebut dan meluluskannya jika perlu.2 Tindakan disiplin adalah mengikut cara berikut: 12. 14...12..1 PEMBUBARAN PERSATUAN Pengetua diberi kuasa untuk membubarkan persatuan jika didapati melanggar perlembagaan dan Falsafah Pendidikan Negara.. Cadangan pindaan perlembagaan boleh dibuat oleh ahli. 13... 98 ..........3 Ahli yang tidak berpuas hati dengan tindakan yang diambil boleh membuat rayuan kepada Guru Penasihat persatuan secara bertulis dan keputusan Guru Penasihat adalah muktamad.. sentiasa peka dan mengikuti aktiviti .1 15...1 Amaran lisan 12. PINDAAN PERLEMBAGAAN dalam perlembagaan ini sah PERATURAN 13 13. (ISMAIL BIN SALIYAN) Setiausaha Pergerakan Pengakap... Setiap pindaan yang telah diluluskan hendaklah dipamirkan dan disahkan oleh Pengetua/Guru Besar.2.... Guru Penasihat atau pentadbir sekolah secara bertulis......3 PERATURAN 15 15.

........ Pergerakan Pengakap 99 ................................. (MARHAINI BTE YUSOF) Guru Pemimpin....... (AZAM BIN RAHMAN) Pengerusi....................... ...................... Pergerakan Pengakap...............

...... KULAI SENARAI AHLI JAWATANKUASA PERSATUAN Pada mematuhi Subperaturan 5(1)(b) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998...................2 Shamugam a/l Arumugam (No.... 41. .1 Ban Ah Lek (No..........Kad Pengenalan: 850621-01-5126) Abdul bin Atan (No.... 7. (MARHAINI BTE YUSOF) Guru Penasihat Pergerakan Pengakap Tarikh: ....1.... ....Kad Pengenalan: 861221-01-5655) 7...... 4.. ...... (A) 196 bertarikh 21hb Mei 1998........4 Kamalariffin bin Ali (no...... Akta Pendidikan 1996 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42. (AZAM BIN ABD RAHMAN) Pengerusi Pergerakan Pengakap Tarikh: . Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Penolong Setiausaha Bendahari Penolong Bendahari Ahli Jawatankuasa AZAM BIN ABD RAHMAN (No...Kad Pengenalan: 860311-01-5112) ISMAIL BIN SALIYAN (No........ 2.................... 5............ maka berikut ini dikemukakan Senarai Ahli Jawatankuasa Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra....Kad Pengenalan: 851128-01-5653) Lim Swee Meng (No.... Kad Pengenalan: 850411-01-7245) Perakuan: Kami dengan ini mengaku bahawa Senarai Ahli Jawatankuasa di atas adalah mematuhi Subseksyen 6......3 Ariffin bin Zaini (No. (ISMAIL BIN SALIYAN) Setiausaha Pergerakan Pengakap Tarikh: .... 3..1......... Tambahan Mo.. 11....2 dalam artikel yang sama seperti dalam Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan Persatuan.Kad Pengenalan: 880908-01-6534) 7...1 dalam Artikel Enam dan perlantikan mereka mematuhi Subseksyen 6.. Perundangan (A): P.....Kad Pengenalan: 870927-01-5524) 7.. Kulai......... No. 6.Kad Pengenalan: 851121-01-5221) Latif bin Karya (No........5 Jamal bin Pandak (No....Kad Pengenalan: 861205-01-5453) Kassim bin Suratman (No. 1.....U..PERGERAKAN PENGAKAP SMK TUNKU ABDUL RAHMAN PUTRA........ Pengesahan: Saya dengan ini mengesahkan bahawa Senarai Ahli Jawatankuasa di atas dan perlantikan mereka adalah mengikut Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan (Perlembagaan) Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra.........Kad Pengenalan: 870609-01-7165) 7. Kulai yang selepas ini disebut sebagai ´persatuan´ sahaja.Kad Pengenalan: 850229-01-5157) 7.. 100 ....

..... (MARHAINI BTE YUSOF) Guru Penasihat Pergerakan Pengakap Tarikh: .... 41.. Kulai yang selepas ini disebut sebagai ´persatuan´ sahaja......11 2... Perundangan (A): P.1 4..3 Perkhemahan Tahunan Pertandingan Kawat Kaki Pertandingan Gajet Pertandingan Kem Kraf Lawatan Pungutan Derma Jambori Persembahan Kebudayaan Ceramah Kursus Kecekapan Bengkel Penulisan Projek 6.......... Tambahan No... maka berikut ini dikemukakan Senarai Aktiviti Utama Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra.....9 2.10 2.........1 Persetiaan Pengakap 5....... ...... (ISMAIL BIN SALIYAN ) Setiausaha Pergerakan Pengakap Tarikh: .......... .. (AZAM BIN ABD RAHMAN) Pengerusi Pergerakan Pengakap Tarikh: ... Aktiviti Kependidikan: Perakuan: Kami dengan ini mengaku bahawa aktiviti dan program yang disenaraikan di atas adalah aktiviti dan program sebenar yang akan dianjur dan dikelolakan oleh persatuan ini.......13 2....1 2.. (A) 196 bertarikh 21hb Mei 1998............... ... Akta Pendidikan 1996 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42....................... 11.... 4.15 3........ Program Kepengakapan: Peraturan-Peraturan Pengakap Ikrar Pengakap Ikatan dan Simpulan Pertolongan Cemas Kawat Kaki Gajet Hiking Kem Kraf Khidmat Masyarakat Ujian-Ujian Kecekapan Aktiviti Berpengakap: 1.. Kulai..2 4....... No..12 2......... Pengesahan: Saya dengan ini mengesahkan bahawa Senarai Aktiviti Utama di atas adalah sesuai dengan tujuan dan matlamat penubuhan Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra..PERGERAKAN PENGAKAP SMK TUNKU ABDUL RAHMAN PUTRA...14 2............ 2......U....... KULAI SENARAI AKTIVITI UTAMA PERSATUAN Pada mematuhi Subperaturan 5(1)(c) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998............ 101 ..

Kelab/Persatuan Dan Kelab Sukan/Permainan Pergerakan Pengakap. ««««««««««««. 4. SMK Tunku Abdul Rahman Putra. ³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ Saya yang menjalankan tugas. K ulai adalah berkuatkuasa mulai tarikh surat ini sehinggalah persatuan ini dibubarkan. Kami: JEA8002/05/01/2004(6) Tarikh : 25 Oktober 2004 ISMAIL BIN SALIYAN.(A) 196. Jalan Air Hitam. No. bertarikh 21hb.Contoh Surat Pengesahah Penubuhan Dan Pendaftar an Pasukan Pakaian Seragam. Tuan: JEA8002/05/04/06/2004(2) Ruj. Perundangan (A): P. Permohonan Pengesahan Penubuhan Dan Pendaftaran Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra Dengan hormatnya perkara di atas dirujuki berasaskan JEA8002/05/04/06/2004(2) bertarikh 20 Oktober 2004. ( HJH KALTHUM BTE HJ JERAN ) Pengetua. Kulai. JOHOR. Sehubungan itu berdasarkan kuasa yang diberikan kepada saya mengikut Peraturan 4 dan 5 dalam Peraturan -Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42. JOHOR.. 102 . maka saya dengan sukacitanya mengesahkan penubuhan dan pendaftaran Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. terima kasih. Setiausaha Pergerakan Pengakap. surat tuan 2. 21. 11. Sekian.U. 81000 Kulai. Batu 21. SMK Tunku Abdul Rahman Putra. Ruj.. Dengan pengesahan ini Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. Kulai sudah boleh bergerak sebagai sebuah persatuan yang sah dan berdaftar dalam bidang kokurikulum sekolah ini dengan diterajui oleh Ahli Jawatankuasa yang telah dilantik dan mematuhi sepenuhnya Perlembagaan dan Peraturan-Peraturan Persatuan dan melaksanakan Aktiviti Utama yang dikemukakan kepada saya. SMK Tunku Abdul Rahman Putra. 81000 Kulai. Tuan. Mei 1998. Tambahan No.

U. 3. Bersama-sama ini disertakan Senarai Tanggungjawab Sebagai Guru Pemimpin/Penasihat untuk makluman dan tindakan tuan. Tuan. 2. ³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ Saya yang menurut perintah.Contoh Surat Perlantikan Guru Pemimpin/Penasihat Persatuan Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. Jalan Air Hitam.k. Perlantikan Sebagai Guru Penasihat/Pemimpin Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. 4. Sekian. s. 41. 81000 Kulai. Kesediaan dan kesanggupan Tuan menerima perlantikan ini amatlah dihargai dan disanjung tinggi. Kulai berkuatkuasa mulai tarikh surat ini. JOHOR. Batu 21. Akta Pendidikan 1996 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42. SMK Tunku Abdul Rahman Putra. Johor Bahru. Perundangan (A): P. No. ( HJH KALTHUM BTE HJ JERAN ) Pengetua. Ruj. 11. berdasarkan kuasa yang diberikan kepada saya mengikut Peraturan 8 dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998. JOHOR. Sehubungan itu. (A) 196 bertarikh 21hb Mei 1998. JOHOR. 1. Kulai Dengan hormatnya perkara di atas adalah dirujuk. terima kasih. maka saya dengan bangga dan sukacita melantik tuan menjadi Guru Pemimpin/Penasihat kepada Pergekan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. Kami: Tarikh : MARHAINI BTE YUSOF. Saya berkeyakinan penuh bahawa tuan boleh melaksanakan amanah dan tanggungjawab yang diberikan ini dengan cekap dan berkesan. Tambahan No. 81000 Kulai. ««««««««««««. SMK Tunku Abdul Rahman Putra. 2. Tuan: Ruj. Guru Penolong Kanan Kokurikulum Fail Peribadi JEA8002/05/01/2004(7) 27 Oktober 2004 103 .

33. peringkat terkandung 104 . Memastikan Mesyuarat Agung diadakan bagi tujuan melan Ahli tik Jawatankuasa.Senarai Tanggungjawab Guru Pemimpin/Penasihat Persatuan 22. Bertanggungjawab mencatat penglibatan dan pencapaian ahli. Mencadangkan nama ahli yang layak menerima Sijil Penghargaan kepada Jawatankuasa Kokurikulum Sekolah. 40. 36. 34. Memastikan tidak ada unsur subversif tersebar di kalangan ahli. 26. 39. 25. 38. Memastikan aktiviti berjalan mengikut jadual yang ditetapkan. Merancang aktiviti tahunan dengan kerjasama pelajar. Memastikan Jawatankuasa menjalankan tugas seperti dalam Perlembagaan. 30. Memastikan Minit Mesyuarat dan Laporan Aktiviti disedia dan difailkan. Memastikan ada Perlembagaan dan Peraturan. Bertanggungjawab memberi bimbingan dan tunjuk ajar serta galakan kepada ahli-ahli. Menentukan Papan Kenyataan digunakan dengan sepenuhnya. 35. Kelab Persatuan dan Kelab Sukan/ Permainan kepada Pengetua/Guru Besar atau Badan Induk. 31. 32. Memastikan aktiviti selaras dengan objektif sekolah. Mendaftarkan Pasukan Pakaian Seragam. Mengiringi ahli dalam lawatan atau projek yang dijalankan . 37. 29. 23. Merancang strategi untuk peningkatan kecemerlangan Pasukan Pakaian Seragam. 28. Menandatangani Buku Kehadiran Ahli. 27. Kelab/Persatuan dan Kelab Sukan/Permainan. Mengurus penyertaan ahli-ahli dalam kegiatan di sekolah/zon/daerah/negeri dan kebangsaan dengan baik. Memastikan pengurusan kewangan dan harta benda/peralatan diurus dengan baik. Menghadiri perjumpaan atau mesyuarat yang berkaitan dengan unit yang diwakili . 24.

42. 105 .41. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Pengetua/Guru Besar dari semasa ke semasa. Bekerjasama dengan pihak sekolah dalam menjayakan sesuatu program.

Contoh Surat Penerimaan Lantikan Daripada Guru Penasihat/Pemimpin Marhaini bte Yusof SMK Tunku Abdul Rahman Putra, 81000 Kulai, JOHOR. Ruj. Tuan:JEA8002/05/01/2004(7) Ruj. Kami: Tarikh: 28 Oktober 2004 Pengetua, SMK Tunku Abdul Rahman Putra, 81000 Kulai,. JOHOR. Tuan,
Pelantikan Sebagai Guru Penasihat Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra, Kulai

Saya dengan segala hormat dan takzimnya merujuki perkara di atas berasaskan surat tuan JEA8002/05/01/2004(7) bertarikh 27 Oktober 2004 yang berkaitan. 2. Terlebih dahulu saya merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih atas kepercayaan dan keyakinan tuan melantik saya sebagai Guru Pemimpin/Penasihat Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra, Kulai berkuatkuasa mulai 27 Oktober 2004. 3. Sehubungan itu, saya dengan sepenuh hati menerima perlantikan tersebut sebagai sebahagian daripada tugas, kuasa dan tanggungjawab profesion saya, dan berikrar akan menumpukan segala upaya dan segenap tenaga untuk menunai dan melaksanakannya. 4. Saya faham bahawa sekiranya saya lalai, alpa dan ingkar dalam melaksanakan tugas, kuasa dan tanggungjawab yang diamanahkan ini, maka saya boleh dikenakan tindakan mengikut Subseksyen 135(1) dan 135(2) Akta Pendidikan 1996 dan Peraturan 4 dalam Bahagian II Peraturan -Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993. Sekian , terima kasih. ³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ Saya yang menurut perintah, ««««««««.... ( MARHAINI BTE YUSOF ) s.k. 1. 2. Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah Guru Penolong Kanan Kokurikulum

106

Contoh Surat Penurunan Kuasa Pengetua/Guru Besar Kepada Ahli Jawatankuasa Persatuan Melalui Guru Penasihat/Pemimpin SMK Tunku Abdul Rahman Putra, Batu 21, Jalan Air Hitam, 1, 81000 Kulai, JOHOR. Ruj. Tuan Ruj. Kami Tarikh Muhammad bin Kassim, Tingkatan Empat Sains 1, SMK Tunku Abdul Rahman Putra, Kulai. Melalui dan salinan: Guru Pemimpin, Pergerakan Pengakap, SMK Tunku Abdul Rahman Putra, Kulai. Saudara, Surat Penurunan Kuasa Kepada Jawatankuasa Persatuan Dengan hormatnya merujuk perkara diatas, sukacita dimaklumkan bahawa dengan kuasa yang diberikan kepada saya sepertimana dalam Peraturan 4 dan 5 dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998, Akta Pendidikan 1996 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42, No. 11, Tambahan No. 41l Perundangan (A), P.U. (A) 196 bertarikh 21 hb. Mei 1998, saudara telah dilantik sebagai Pengerusi Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra, Kulai (No.), berkuatkuasa mulai 30 Oktober 2004. 2. Bersama-sama ini disertakan Senarai Tanggungjawab Ahli Jawatankuasa Persatuan yang perlu dilaksanakan oleh saudara. Semoga dengan perlantikan ini saudara dapat menjalankan tanggungjawab untuk meninggikan prestasi Pergerakan Pengakap sekolah ini. Sekian , terima kasih. ³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ Saya yang menurut perintah, ««««««««.................. ( HJH KALTHUM BTE HJ JERAN ) Pengetua, SMK Tunku Abdul Rahman Putra, Kulai. s.k. 1. 2. Penolong Kanan Kokurikulum Fail Pengakap : : JEA8002/05/01/2004(8) : 30 Oktober 2004

107

Tanggungjawab Ahli Jawatankuasa Persatuan 1. Pengerusi 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2. Mempengerusikan mesyuarat yang diadakan. Meneliti catatan minit mesyuarat dan memastikan segala tindakan yang diputuskan diambil tindakan sewajarnya. Membincangkan semua program dan aktiviti mingguan, semester dan tahunan bersama-sama ahli jawatankuasa dan guru penasihat. Memastikan semua kegiatan yang dirancang dapat dijalankan dengan baik. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Pemimpin dari semasa ke semasa

Naib Pengerusi 2.1 2.2 2.3 Membantu pengerusi dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab yang diberi. Mempengerusikan mesyuarat jika pengerusi tidak dapat hadir. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Pemimpin dari semasa ke semasa.

3.

Setiausaha 3.1 3.2 3.3 Mencatat minit mesyuarat dan mengedarkannya kepada ahli. Menyediakan laporan semester dan laporan tahunan untuk diselia oleh Guru Pemimpin. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Pemimpin dari semasa ke semasa.

4.

Penolong Setiausaha 4.1 4.2 4.3 Membantu Setiausaha menjalankan segala tugas dan tanggungjawabnya. Berkerjasama dengan setiausaha. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Pemimpin dari semasa ke semasa.

5.

Bendahari 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 Mengutip wang derma daripada ahli. Mencatat wang masuk dan keluar dalam laporan kewangan. Menyerahkan segala kutipan untuk disemak dan disimpan oleh Guru Pemimpin. Mengeluarkan resit bagi penerimaan dan pembayaran yang dibuat. Memastikan akaun sentiasa dikemaskini.

108

6.

Ahli Jawatankuasa 6.1 6.2 Membantu menjalankan tugas dalam segala program dan aktiviti yang dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Pemimpin.

7.

Pemeriksa Kira-Kira 7.1 7.2 Memeriksa dan menyemak serta mengesahkan penyata kewangan pada akhir tahun. Memastikan pengurusan kewangan diuruskan dengan betul.

109

Contoh Surat Permohonan Kebenaran Memungut Derma, Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra, Kulai Pergerakan Pengakap,
SMK Tunku Abdul Rahman Putra, Batu 21, Jalan Air Hitam, Kulai, Johor. Ruj. Tuan: Ruj. Kami: JEA8002/05/04/06/2004(4) Tarikh : 1 November 2004

Pengetua, SMK Tunku Abdul Rahman Putra, Batu 21, Jalan Air Hitam, 1, 81000 Kulai,. JOHOR. Tuan,
Memohon Kelulusan Untuk Mengutip Derma Keahlian Bagi Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra

Saya dengan segala hormatnya perkara di atas dirujuk. 2. Sehubungan dengan itu, saya bagi pihak Ahli Jawatankuasa Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra, Kulai memohon kebenaran daripada pihak tuan untuk membuat kutipan derma daripada setiap ahli persatuan yang berdaftar pada kadar RM 1.00 seorang sebulan. 3. Permohonan ini dikemukakan demi mematuhi Subperaturan 9(3) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998, Akta Pendidikan 1996 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42, No. 11, Tambahan No. 41 Perundangan (A), P.U. (A) 196 bertarikh 21hb Mei 1998. Sekian, terima kasih. ³BERKHIDMAT UNTUK KECEMERLANGAN PERSATUAN´ Saya yang mejalankan tugas, ««««««««.. ( ISMAIL BIN SALIYAN ) Setiausaha Pergerakan Pengakap, SMK Tunku Abdul Rahman Putra, Kulai. s.k. 1. 2. 3. 4. Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah Guru Penolong Kanan Kokurikulum Fail Pengakap Guru Pemimpin/Penasihat

110

Contoh Surat Kelulusan Mengutip Derma, Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra, Kulai SMK Tunku Abdul Rahman Putra, Batu 21, Jalan Air Hitam, 1, 81000 Kulai,. JOHOR. Ruj. Tuan: JEA8002/05/04/06/2004(4) Ruj. Kami: JEA8002/05/01/2004(9) Tarikh: 3 November 2004 ISMAIL BIN SALIYAN, Setiausaha Pergerakan Pengakap, SMK Tunku Abdul Rahman Putra, 81000 Kulai, JOHOR. Tuan,
Memohon Kelulusan Untuk Mengutip Derma Keahlian Bagi Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra, Kulai

Dengan hormatnya surat tuan JEA8002/05/04/06/2004(4) bertarikh November 2004 yang berkaitan.

1

2. Sehubungan dengan itu, berdasarkan kuasa yang diberikan kepada saya mengikut Subperaturan 9(3) dalam Peraturan -Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998, Akta Pendidikan 1996 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42, No. 11, Tambahan No. 41 Perundangan (A), P.U. (A) 196 bertarikh 21hb Mei 1998, maka saya dengan ini membenar dan meluluskan permohonan tuan untuk mengutip derma keahlian daripada setiap ahli yang berdaftar dengan Pergerakan Pengakap sekolah ini de ngan kadar RM 1.00 seorang sebulan. dengan syarat tiada unsur paksaan dikenakan ke atas ahli dan peruntukan-peruntukan dalam Artikel Tujuh, Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan (Perlembagaan) Pergerakan Pengakap sekolah ini dipatuhi sepenuhnya. 3. Saya berharap dengan kebenaran dan kelulusan ini Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra, Kulai akan dapat bergerak dengan cergas. Sekian, terima kasih. ³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ Saya yang menurut perintah, ««««««««««««. ( HJH KALTHUM BTE HJ JERAN ) Pengetua, SMK Tunku Abdul Rahman Putra, Kulai. s.k. Penolong Kanan Kokurikulum.

111

Contoh Surat Pemberitahuan Kepada Ibu Bapa/Penjaga, Pengelibatan Anaknya Dalam Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra, SMK Tunku Abdul Rahman Putra, Batu 21, Jalan Air Hitam, 81000 Kulai, JOHOR. Ruj. Tuan: Ruj. Kami:JEA8002/05/01/2004(10) Tarikh: 5 November 2004 Encik Kassim bin Aspar, No 8296, Jalan Merak 17, Bandar Putra, 81000 Kulai, JOHOR. Tuan,
Penerimaan Ahli Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra

Dengan hormatnya dimaklumkan bahawa anak tuan, Muhammad bin Kassim pelajar Tingkatan 1A2, telah diterima menjadi ahli Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra, Johor Bahru dan dikehendaki menjalani latihan/perjumpaan pada setiap hari Sabtu minggu ke-2 dan ke-4 dari jam 8.00 pagi hingga 12.00 pagi. 2. Sehubungan dengan itu, pihak pengurusan sekolah telah meluluskan kutipan derma Pergerakan Pengakap Sekolah berjumlah RM 12.00 setahun (Rujuk Surat Kebenaran JEA8002/05/01/2004(8) bertarikh 3 November 2004). Oleh itu, pihak kami berbesar hati jika anak tuan dapat membuat pembayaran kepada bendahari samada pembayaran mengikut mingguan (RM 0.25), atau bulanan (RM 1.00) atau tahunan (RM 12.00) bermula dari bulan Januari 2003. 3. Semoga tuan dapat memberikan sokongan demi meningkatkan lagi penglibatan anak tuan dalam kegiatan kokurikulum dengan penuh dedikasi. Sekian, terima kasih. ³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ Saya yang menurut perintah, ««««««««««««.. ( HJH KALTHUM BTE HJ JERAN ) Pengetua, SMK Tunku Abdul Rahman Putra, Kulai. s.k. 1. 2. Guru Penolong Kanan Kokurikulum Fail Pengakap

112

3. ««««««««««««. Pesuruhjaya Pengakap Daerah Johor Bahru. JOHOR. Kulai. SMK Tunku Abdul Rahman Putra. Senarai ahli-ahli Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. Kulai. Kulai telah dilulus penubuhan dan pendaftaran oleh pihak pentadbiran sekolah sepertimana surat JEA8002/05/01/2004(6) bertarikh 25 Oktober 2004. Pengarah Pendidikan Johor. Kulai dan Guru-Guru Penasihat yang akan mengendalikan pergerakan pengakap tersebut juga disertakan. Kami: JEA8002/05/01/2004(1) Tarikh : 5 Januari 2005 Persekutuan Pengakap Malaysia. 4. Tuan: Ruj. 2. 1. ( HJH KALTHUM BTE HJ JERAN ) Pengetua. 2. Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. Batu 21. Rumah Pengakap.k. 81000 Kulai. s. Jalan Hang Jebat. Jalan Air Hitam. Ruj. Kulai ingin memohon mendaftar pergerakan ini kepada Persekutuan Pengakap Malaysia. Guru Penolong Kanan Kokurikulum 113 . terima kasih. Berhubung perkara tersebut diatas. Memohon Pendaftaran Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. Bersama-sama disertakan borang yang telah diisi dan wang pendaftaran. ³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ Saya yang menurut perintah. 3. Tuan. Sehubungan itu. 56000 Kuala Lumpur.Contoh Surat Pendaftaran Pergerakan Pengakap Sekolah Kepada Pesekutuan Pengakap Malaysia SMK Tunku Abdul Rahman Putra. Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. Pengawai Pendidikan Daerah Johor Bahru. Sekian .

««««««««««««. Kulai. 3. Tuan.00 pagi sepertimana tarikh -tarikh berikut: Tarikh: 10 Januari. Penolong Kanan Kokurikulum Pemimpin Pengerakan Pengakap. 8 Februari 2003 2. pihak pengurusan sekolah memohon kerjasama pihak tuan untuk memastikan bahawa ketidakhadiran anak tuan pada tarikh tersebut adalah dalam pengetahuan tuan. Ketidakhadiran Ahli Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra Dengan hormatnya dimaklumkan bahawa anak tuan. 1. 81000 Kulai. seorang ahli Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. Semoga tuan dapat memberikan sokongan demi meningkatkan lagi penglibatan anak tuan dalam kegiatan kokurikulum dengan penuh dedikasi. 3. Kami: JEA8002/05/01/2004(1) Tarikh : 3 Januari 2005 Encik Kassim bin Aspar. Ruj. Sehubungan dengan itu. mengenai Ketidakhadiran Anak Dalam Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. Muhammad bin Kassim pelajar Tingkatan 1A2. s. 2. JOHOR. 81000 Kulai. Batu 21. Jalan Merak 17. Bandar Putra. Sekian. 17 Januari. SMK Tunku Abdul Rahman Putra. ( HJH KALTHUM BTE HJ JERAN ) Pengetua. SMK Tunku Abdul Rahman Putra. Fail Pengakap 114 . Johor Bahru telah tidak hadir semasa latihan/perjumpaan pada setiap hari Sabtu jam 8.00 hingga 11. ³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ Saya yang menurut perintah. terima kasih. JOHOR. No 8296.Contoh Surat Pemberitahuan Kepada Ibu Bapa/Penjaga. Tuan: Ruj.k. Jalan Air Hitam.

Contoh Takwim Tahunan Pergerakan Pengakap Bulan Januari Minggu/ Tarikh Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Aktiviti Pendaftaran Kelab/Persatuan Pendaftaran Ahli Ceramah Berfokus Suai Kenal Antara Ahli Pengakap Ceramah Berfokus Penyusunan Organisasi(Mesyuarat AJK) Ceramah Berfokus Tanggungjawab Ahli Ceramah Berfokus Dasar Berpengakap Ceramah Berfokus Peraturan dan UndangUndang Ceramah Berfokus Mengenal Bendara dan Upacara Ceramah Berfokus Pemakaian Lencana dan Ujian Ceramah Berfokus Lagu Kebaangsaan Ceramah Berfokus Lagu Negeri Ceramah Berfokus Simpulan dan Ikatan Ceramah Berfokus Pengurusan Pasukan Ceramah Berfokus Perjumpaan Pek/Terup Ceramah Berfokus Istiadat Perlantikan Ceramah Berfokus Kemahiran Berpengakap Ceramah Berfokus MESYUARAT AGUNG Catatan/ Tindakan Pengetua/GuruBesa r/ GPK KOKO/ Guru Penasihat Februari Mac April Mei Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Jun Julai Ogos 115 .

Sept Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 1 Minggu 2 Ceramah Berfokus Pertolongan Cemas Ceramah Berfokus Membaca Peta Ceramah Berfokus Pengembaraan Ceramah Berfokus Pertandingan Kawad Kaki Perkhemahan Perdana Hari Kokurikulum Sekolah Okotber Nov 116 .

Pegawai Jabatan.1 Penolong Pegawai Pelajaran Daerah (HEM) 2.1 Ketua Sektor Pembangunan Dan Kemanusiaan 3. Kuasa Yang diberi Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Ikhtisas 2. Kelab Sukan 117 Tugas dan Tanggungjawab Memastikan pelaksanaan dasar Kementerian Pelajaran dalam bidang kokurikulum dilaksanakan. Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Ikhtisas Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Ikhtisas Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling 3.4 Guru Rumah Sukan 1. Kelab Sukan Permainan S/U Sukan 1. Pegawai Pelajaran Daerah Mengelola.4 Penyelia Kokurikulum 4. Memantau dan Menyelia kegiatan kokurikulum di peringkat sekolah .1 S/U Kokurikulum 4.2 Penyelaras Pasukan Pakaian Seragam. Kelab/Persatuan. Pelajaran Johor Mengelola. Penyelia Membantu menyelia kegiatan kokurikulum peringkat sekolah .3 Guru Penasihat 1.2 Penyelaras Pasukan Pakaian Seragam.Penolong Kanan.3 Ketua Unit Sukan 3. Penolong Kanan HEM. Pengetua Tugas PegawaiPegawai lain yang ada hubungan serta Jenis hubungan 1.2 Penolong Pengarah (HEM) 3.3 Penyelia Sukan 2.ENGURUSAN KOKURIKULUM: PENDAFTARAN MURID DALAM KEGIATAN KOKURIKULUM SENARAI TUGAS/KUASA DAN HUBUNGAN PEGAWAI DENGAN PEGAWAI LAIN Unit : Kokurikulum Jawatan : Penolong Kanan Kokurikulum Tugas Pegawai Atasan Yang Ada Hubungan 1.2 Penyelia Kokurikulum 2.4 S/U Sukan Daerah 3. Kelab/Persatuan.1 S/U Kokurikulum 1. 4. daerah dan negeri.5 Guru Pasukan Sekolah 2. Memantau dan Menyelia kegiatan kokurikulum di peringkat sekolah dan daerah.

5 Guru Rumah Sukan 4.3 S/U Sukan 4. Guru Kanan Mata Pelajaran Ikhtisas Permainan 4.Petang.6 Guru Pasukan Sekolah 118 .4 Guru Penasihat 4.

lain sebagaimana Rujuk Subperaturan 3(3) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997 yang diterbitkan sebagai P. Rujuk Peraturan 4 dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998 yang diterbitkan sebagai Warta Kerajaan Jil. sukan dan permainan.1 2.0 2. Kegiatan Kokurikulum di sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan akan mengandungi yang berikut:(m) (n) (o) (p) penyertaan dalam sukan dan permainan. 1.U. (A) 531/97. Perundangan (A). {Rujuk Seksyen 18. Mei 1998. (A) 196 bertarikh 21hb. maka pelaksanaan kokurikulum di sekolah adalah wajib. Status Pelaksanaan Kokurikulum Sekolah : Sebagai sebahagian daripada Kurikulum Kebangsaan.PERATURAN-PERATURAN PENTADBIRAN BAGI SETIAP AKTIVITI Aktiviti Pengurusan : Pendaftaran Murid Dalam Persatuan 1. atau apa-apa persatuan lain yang diluluskan oleh Pendaftar.U.2 Kegiatan Kokurikulum di sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan meliputi kegiatan dalam persatuan yang ditubuhkan di sekolah daripada kategori berikut:(a) (b) (l) (m) (n) mata pelajaran yang diajar di sekolah sebagaimana yang dinyatakan dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997. 42/No. badan beruniform.2 119 . dan penyertaan dalam kegiatan-kegiatan ditentukan oleh Menteri. 41). 11 (Tambahan No. penyertaan dalam persatuan dan kelab. P.0 1. penyertaan dalam badan beruniform.1 Kandungan Kegiatan Kokurikulum Di Sekolah . hobi dan rekreasi. Akta Pendidikan 1996 (Akta 550)} Kegagalan atau keengganan melaksanakan kegiatan kokurikulum di sekolah adalah suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi lima ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi tiga bulan atau kedua-duanya {Rujuk Subseksyen 135(1) Akta Pendidikan 1996 (Akta 550)} dan jika kesalahan itu dilakukan secara 2.

Sehubungan itu kehadiran pelajar dalam aktiviti kokurikulum mestilah direkodkan. 2. Rujuk Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. Rujuk Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 1/1986. ketatanegaraan.3 Matlamat gerak kerja kokurikulum yang dikehendaki ialah penyertaan oleh setiap orang pelajar yang belajar di sekolah kerajaan atau bantuan kerajaan.berterusan. 1/1985 KP(BS)8591/Jld. dan satu kegiatan sukan atau permainan. 2. Januari 1985}.2 dalam Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. satu kegiatan persatuan atau kelab.3 dalam Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 1/1985 KP(BS)8591/Jld. seseorang itu dikenakan hukuman denda harian yang tidak melebihi lima ratus ringgit sebagai tambahan kepada apa-apa penalti lain yang boleh dikenakan kepadanya di bawah Akta ini berkenaan dengan kesalahan itu. dan dalam pelbagai gerak kerja yang menekankan perpaduan kaum. 120 . Januari 1985}. 11(29) bertarikh 2hb. Januari 1985}. 2000. 2. 1/1985 KP(BS)8591/Jld. 16/2000. {Rujuk Subperkara 5. bergotong royong memperbaiki kawasan sekolah.7 Penyertaan pelajar dalam aktiviti kokurikulum adalah wajib. {Rujuk Subperkara 5. KP(BS)8591/Jld. bagi setiap hari kesalahan itu terus dilakukan. 11/(41) bertarikh 15 Januari 1986. {Rujuk Subseksyen 135(2) Akta 550}. peningkatan penyertaan pelajar-pelajar dalam kegiatan pakaian seragam hendaklah diusahakan. moral dan sebagainya yang sesuai bagi pendidikan menyeluruh dan pembentukan keperibadian.4 Penyertaan semua guru adalah dikehendaki bagi mempastikan keberkesanan pelaksanaan gerak kerja kokurikulum di sekolah. KP(BS)8591/Jld. maka apabila disabitkan sedemikian. Setiap pelajar hendaklah mengambil bahagian sekurangkurangnya dalam salah satu gerak kerja pakaian seragam (badan beruniform). 2. 2.1 dalam Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 11(29) bertarikh 2hb. Seberapa yang boleh. {Rujuk Subperkara 5. khususnya yang kurang kemudahan untuk menjalankan gerak kerja kokurikulum ini hendaklah menggalakkan pelajar-pelajarnya mengambil bahagian dalam membuat kerja-kerja amal untuk masyarakat setempat.6 Pelaksanaan kegiatan kokurikulum di sekolah hendaklah berasaskan prinsip penyertaan beramai-ramai tanpa ada unsur-unsur diskriminasi atau paksaan dan yang bercanggah dengan Dasar Pendidikan Kebangsaan dan Perlembagaan Negara.5 Sekolah-sekolah. 11(29) bertarikh 2hb. XVI(16) bertarikh 13 Nov.

2.8 Kegiatan kokurikulum di sekolah boleh dilaksanakan dengan menggunakan penglibatan dan kepakaran anggota-anggota masyarakat setempat. 8591-11(32) bertarikh 2hb Februari 1985.3 dalam Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 4/1985. Rujuk Subperkara 5. KP. 121 .2.

Serahkan borang permohonan untuk sertai persatuan dan kelab kepada SU Kokurikulum. Proses mengisi borang permohonan untuk sertai persatuan dan kelab. Edarkan borang permohonan untuk sertai persatuan dan kelab kepada murid. Keahlian murid direkodkan dalam dua salinan iaitu mengikut tingkatan dan mengikut persatuan dan kelab masingmasing. No 11 2. Surat Pekeliling Bil 5/1986 Bil 1/1988 Bil 4/1995 Bil 3/1997 Bil 24/1998 Bil 1 Proses Kerja Edarkan borang permohonan untuk sertai persatuan dan kelab kepada guru tingkatan. Semak borang dan memastikan semua murid telah memilih dua kegiatan dalam kokurikulum iaitu persatuan dan kelab. Warta kerajaan Jil. Serahkan nama ahli kepada guru tingkatan dan guru penasihat persatuan dan kelab. Permohonan murid diproses.PROSES KERJA PENDAFTARAN MURID DALAM KEGIATAN KOKURIKULUM Pegawai Yang Meluluskan / Di rujuk SU Kokurikulum Seksi Undangundang / Peraturan 1. Simpan rekod dalam rekod kokurikulum 2 Guru Tingkatan 3 Guru Tingkatan 4 5 Guru Tingkatan 6 Guru Tingkatan 7 8 SU Kokurikulum SU Kokurikulum 9 SU Kokurikulum 10 SU Kokurikulum 122 . Serahkan borang permohonan kepada guru tingkatan. 42.

TIDAK YA Lengkap Serah borang permohonan kepada SU Kokurikulum Permohonan murid diproses. Isi semula borang Semak borang permohonan murid. Rekod keahlian murid dalam dua salinan Serahkan maklumat keahlian murid kepada guru tingkatan dan penasihat persatuan Simpan maklumat murid dalam rekod kokurikulum. TAMAT 123 .CARTA ALIRAN PENDAFTARAN PERSATUAN DAN KELAB DI SEKOLAH MULA Edar borang permohonan/ pemilihan persatuan dan kelab kepada guru tingkatan Edar borang permohonan/ pemilihan persatuan dan kelab kepada pelajar Proses mengisi borang permohonan persatuan dan kelab Serah borang permohonan kepada guru tingkatan.

Permohonan murid diproses. Keahlian murid direkodkan dalam dua salinan iaitu mengikut tingkatan dan mengikut persatuan dan kelab masing-masing. Proses mengisi borang permohonan untuk sertai persatuan dan kelab. TANDA ( / ) CATATAN 2 3 4 5 6 7 8 9.SENARAI SEMAK BAGI PENDAFTARAN MURID DALAM KEGIATAN KOKURIKULUM Bil 1 TINDAKAN Edarkan borang permohonan untuk sertai persatuan dan kelab kepada guru tingkatan. Semak borang dan memastikan semua murid telah memilih dua kegiatan dalam kokurikulum iaitu persatuan dan kelab. Serahkan nama ahli kepada guru tingkatan dan guru penasihat persatuan dan kelab. Simpan rekod dalam rekod kokurikulum 124 . Edarkan borang permohonan untuk sertai persatuan dan kelab kepada murid. Serahkan borang permohonan untuk sertai persatuan dan kelab kepada SU Kokurikulum. Serahkan borang permohonan kepada guru tingkatan. 10.

179-180 Jil. Akta Pelancongan 1957 2.SENARAI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN YANG DIPERLUKAN AKTA PENDIDIKAN 1.326 Peraturan-Peraturan Sekolah) 1956 (Kursus Pengajian WARTA KERAJAAN 1 Warta Kerajaan 1950 Registration of Schools Ordinance 1950 Schools Societies Regulations L. dan Mengibar Bendera Persekutuan/Bendera Negeri di Sekolah-Sekolah/Maktab-Maktab Perguruan Rancangan Kegiatan Sekolah Selepas Peperiksaan SRP/LCE (termasuk Sabah/ 7. No.U. Warta Kerajaan 1998 - SURAT PEKELILING IKHTISAS 1. Warta Kerajaan 1967 4.N. Bil. SPI Bil 2/1971 4. (A) 531 dalam Akta Pendidikan 1996 bertarikh 31 hb Disember 1996 Pemberitahu Undang-Undang 196.11 2. SPI Bil 1/1971 3. SPI Bil 8/1971 5. SPI Bil 4/1975 6. 23/1966 2. Warta Kerajaan 1956 3. Jil. SPI Bil 10/1976 - 125 . SP µAm Bil. 27. Warta Kerajaan 1997 5. SPI Bil 8/1975 Lagu Kebangsaan Perkhidmatan Masyarakat dan Muhibah di Sekolah-Sekolah Rukunegara Permainan Menengah Catur di Sekolah-Sekolah Nyanyian Lagu Kebangsaan µNegaraku¶ Menyanyi Lagu Kebangsaan/Lagu Negeri. bertarikh 28 Disember 1967 Peraturan-Peraturan Kokurikulum Kebangsaan P. Akta Pelajaran 1961 Pemberitahuan Undang-Undang L.N. 11. 42.

SPI Bil. SPI Bil.326/62 Pengelolaan Walkathon Di Sekolah-Sekolah Kawad Kecemasan Kebakaran Di Sekolah Hari Kelepasan Peristiwa P. SPI Bil. 7/1977 10.326/62 Ketetapan Masa Di Sekolah-Sekolah Penggunaan Waktu Tidak Mengajar/Waktu Luang (Free Period) Oleh Guru Rancaangan Kegiatan Sekolah Selepas Peperiksaan SRP dan SRP/LCE (Sarawak) bagi Murid-murid Tingkatan III ± Garis Panduan Permainan µPin-table. 2/1981 13. 4/1982 16. 4/1984 20. SPI Bil. SPI Bil. 4/1977 9.U. SPI Bil. 3/1982 Hari Kelepasan Peristiwa P. SPI Bil. 4/1983 17. Game Watch¶ Iklan/Tajaan Dalam Majalah Sekolah Garis Panduan Mengenai Pungutan Derma Melibatkan Murid-Murid Sekolah.Sarawak Junior Certificate Examination) bagi Murid-Murid Tingkatan III ± Garis Panduan. SPI Bil. SPI Bil 2/1986 - 126 . Penubuhan Jawatankuasa Sekolah Sebagai Institusi Masyarakat Rancangan Mencantik dan Mengindahkan Sekolah dan Kawasannya (Landscaping) Larangan ke atas Pemberian Cenderamata. SPI Bil. SPI Bil. 15. 7/1983 18. 3/1981 14. SPI Bil 1/1986 25.U. 3/1984 19. SPI Bil. SPI Bil. 5/1985 24. Perhimpunan Sekolah Perhimpunan Sekolah (Tambahan) Penubuhan Jawatankuasa Bimbingan Pelajar Sekolah. 4/1985 23. 11/1978 12. 8. 8/1978 11. SPI Bil. SPI Bil. 4/1984 21. SPI Bil. SPI Bil 1/1985 22. Rekod Kedatangan dan Laporan Gerak Kerja Kokurikulum Pelajar. Video Game. Garis Panduan Mengenai Aktiviti-Aktiviti Kebudayaan Di Sekolah-Sekolah.

SPI Bil. Penceramah Jemputan Untuk Majlis Dan Aktiviti Agama Islam Di Sekolah. SPI Bil 10/1988 34. 1/1991 38. 7/1988 - Penyertaan Pelajar Dalam Pertandingan Atau Kejohanan Sukan Anjuran Persatuan Atau Badan Induk Sukan. Program Skim Lencana Anti Dadah Pasukan Berpakaian Seragam Sekolah Menengah (SLAD). SPI Bil. 32. SPI Bil. SPI Bil 4/1991 40. Atur cara Majlis Rasmi Sekolah. SPI Bil. Oleh Permohonan Mengundang Orang-Orang Kenamaan Ke Upacara Sekolah/Institusi Pendidikan.Pelaporan Kejadian Tidak Diingini Di Sekolah. Mengundang Orang-orang Kenamaan Ke Upacara Sekolah/Institusi Pendidikan. 5/1986 28. SPI Bil. Panduan Tajaan Oleh Perniagaan Di Sekolah. Keselamatan Diri Pelajar Di Sekolah. SPI Bil. SPI Bil 10/1989 37. 9/1991 . SPI Bil. Senaman Beramai-ramai.7/1991 41. Penggunaan Kemudahan Sekolah Pertubuhan Dan Persatuan Belia. Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Kelab Perekacipta Sekolah. 6/1988 31. SPI Bil. SPI Bil 14/1988 - 35. Keberangkatan DYMM Sultan/Raja/TYT Yang Di Pertua Negeri Menghadiri MajlisMajlis Rasmi Sekolah. . SPI Bil 3/1986 - Penyelarasan Pelaksanaan Kurikulum µPengenalan Kepada Komputer¶ Dan Kegiatan Kelab Komputer Sekolah Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Kelab Komputer Sekolah. 1/1988 29. SPI Bil. 8/1988 33. SPI Bil. SPI Bil 1/1989 36.3/1988 - 30. 127 . Syarikat/Badan 27.Penyertaan Pelajar Dalam Kegiatan Sukan Di Sekolah. 3/1991 39.26.

SPI Bil. 7/1995 48.Rancangan Kegiatan Peperiksaan UPSR Tahun 6. 3/1997 - 55. 54. SPI Bil. SPI Bil. Kekemasan Dan Kerapian Berpakaian. 2/1997 53. Amalan Kebersihan Di Sekolah. SPI Bil.77280) Taekwando/Seni Mempertahankan Diri. SPI Bil.42. SPI Bil 9/1995 . 8/1995 - 49. 4/1995 47. - 50. 4/1992 43. Pelaksanaan Skim Takaful Kemalangan Diri Berkelompok Bagi Semua Pelajar Sekolah Kerajaan Dan Bantuan Kerajaan. 6/1994 - Panduan Penubuhan Dan Persatuan Silat Sekolah. Tatacara Mengenakan Tindakan Dan Hukuman Terhadap Pelajar-Pelajar Sekolah.1/1996 51. Penyertaan Pelajar Dalam Pertandingan Kejohanan Sukan Anjuran Persatuan Badan Induk Sukan Sekolah Selepas Bagi Murid-Murid Dan 44. SPI Bil. SPI Bil. 2/1996 52. SPI Bil. Program Dan Aktiviti Sekolah Yang Melibatkan Dasar Dan/Atau Pungutan Wang. Pengurusan Usaha Menanam Semangat Patriotisme Di Kalangan Pelajar Dan Senaman Ringkas Dalam Bilik Darjah. Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum Dan Sukan Di Dalam Dan Di Luar Kawasan Sekolah. SPI Bil. SPI Bil. 1/1995 - 45. 3/1995 - 46. SPI Bil. Penampilan Diri Pelajar. SPI Bil. Pengiktirafan Persatuan Seni Bela Diri Sebagai Pasukan Pakaian Seragam Sekolah Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Kelab/Persatuan (PS. 6/1997 - 128 . PUP Bil 2/1997 Sikap Mengutamakan Keceriaan Kebersihan Di Kalangan Pelajar. Pelaksanan Kadet Remaja Sekolah (KRS).

Keselamatan Diri Murid Dalam Perjalanan Pergi Dan Balik Sekolah. SPI Bil. SPI Bil. SPI Bil. SPI Bil. SPI Bil. Panduan Keselamatan Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan Serta Kegiatan kokurikulum Dan Sukan Di Dalam Dan Di Luar Kawasan Sekolah. SPI Bil. Panduan Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Tambahan Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum Dan Sukan Di Dalam Dan Di Luar Kawasan Sekolah. 1/1999 62. Murid Di Hari 59. SPI Bil. 3/1998 58. 8/1999 65. Akta Pendidikan 1996 dan PeraturanPeraturan Di Bawah Akta Pendidikan 1996. SPI Bil. 9/2000 - 68. SPI Bil. SPI Bil. SPI Bil. 2/1999 63. Lawatan Pendidikan Persekolahan. 12/2000 70. Mencegah Kebakaran Di Sekolah. 2/1998 57. 18/1998 60. 9/2000 - 69. 8/2000 67. Penggunaan Budi Bicara Ketika Mengambil Tindakan. SPI Bil 7/2000 66. Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Kelab Komputer/ Teknologi Maklumat Sekolah. Penglibatan Guru dan Murid dalam aktiviti Pasukan Pakaian Seragam anjuran agensi kerajaan dan pertubuhan bukan kerajaan. 13/2000 - Pendaftaran Kegiatan Seni Bela Diri Di Sekolah-Sekolah. Garis Panduan Pengendalian Aktiviti Sokongan Bahasa Inggeris Di Sekolah. Penganjuran Program Motivasi Di Sekolah. 5/1998 - Mempergiat Dan Memperluas Program Dan Aktiviti Pertanian Di Sekolah. 129 . SPI Bil. 7/1999 64. Penubuhan Kelab Pencegahan Jenayah Di Sekolah Menengah. Penggunaan Barang Permainan Elektronik Robot Kit Di Sekolah Menengah. SPI Bil 24/1998 - 61. SPI Bil.56.

Penubuhan Kelab Sekolah-Sekolah. Panduan Menggalakkan Kerjasama Dan Sumbangan Pihak Luar Dalam Program Teknologi Maklumat Dan Komunikasi Di Sekolah. 19/2000 - Penggalakan Aktiviti Fotografi Di Kalangan Murid Sekolah. 18/2000 75. Lawatan Sekolah Pada Hari Persekolahan 76. SPI Bil. SPI Bil. 5/2002 - 130 . 16/2000 - Sambutan Hari Kemerdekaan Peringkat Sekolah. SPI Bil. SPI Bil. SPI Bil. 14/2000 72. Salah Laku Memasukkan Unsur Politik Dalam Soalan Peperiksaan/Ujian Di Sekolah Dan Perbuatan Menghasut/ Meracuni Fikiran Pelajar Membenci Kerajaan. Rukun Negara Di 73. SPI Bil. SPI Bil.71. 20/2000 77. Panduan Penubuhan Persatuan Agama Bukan Islam Di Sekolah-Sekolah. 17/2000 74.

SENARAI BORANG-BORANG YANG DIGUNAKAN BAGI TUJUAN PENDAFTARAN MURID DALAM KEGIATAN KOKURIKULUM Bil. 1 Senarai Borang/Surat Borang Pendaftaran Kokurikulum 131 .

Serahkan borang permohonan kepada guru tingkatan. Edarkan borang permohonan untuk sertai persatuan dan kelab kepada murid. Serahkan borang permohonan untuk sertai persatuan dan kelab kepada SU Kokurikulum. Simpan rekod dalam rekod kokurikulum 2 5 minit 3 10 minit 4 10 minit 5 30 minit 6 120 minit 7 8 1 Minggu 1 Minggu 1 Minggu 132 . Keahlian murid direkodkan dalam dua salinan iaitu mengikut tingkatan dan mengikut persatuan dan kelab masing-masing. Semak borang dan memastikan semua murid telah memilih dua kegiatan dalam kokurikulum iaitu persatuan dan kelab. Serahkan nama ahli kepada guru tingkatan dan guru penasihat persatuan dan kelab.NORMA KERJA BAGI PENDAFTARAN PELAJAR DALAM KEGIATAN KOKURIKULUM Masa Yang Diambil 10 minit Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dlm Seminggu Bil Jenis Kerja 1 Edarkan borang permohonan untuk sertai persatuan dan kelab kepada guru tingkatan. Permohonan murid diproses. Proses mengisi borang permohonan untuk sertai persatuan dan kelab.

SENARAI TUGAS HARIAN NAMA : JAWATAN : TARIKH : Bil. Tugas Saya Hari Ini Catatan 133 .

2.3 pada petak yang berkenaan) Persatuan Bahasa Melayu ± PBM Persatuan Bahasa Inggeris ± PBI Persatuan Bahasa Cina ± PBC Persatuan Bahasa Tamil ± PBT Persatuan Pendidikan Islam & B.Untuk Kegunaan Pejabat SMK TUNKU ABDUL RAHMAN PUTRA KULAI. Maklumat ± KTM Kelab Seni Silat Gayung Malaysia ± SSG Kelab Kesenian dan Kebudayaan ± KKK Kelab Cegah Jenayah ± KCJ Kelab Badminton ± KBN Kelab Boling ± KBL Kelab Catur ± KCR Kelab Setia ±KSE Kelab Prostar ± KPS Kelab Rukun Negara ± KRN PERTINA ± PTE C) KEGIATAN SUKAN YANG INGIN DISERTAI (sila pilih 3 kegiatan sukan /permainan berikut dengan menulis1.2 pada petak yang berkenaan) Persatuan Bulan Sabit Merah Malaysia ± PBS Pasukan Kadet Remaja Sekolah ± KRS Pasukan Pengakap Sekolah ± PGP Pasukan Kadet Polis ± PKP Pergerakan Pandu Puteri ± PPP Pergerakan Puteri Islam ± PPI B) PERSATUAN/ KELAB YANG INGIN DISERTAI (sila pilih 3 persatuan/kelab berikut dengan menulis1.2. dan Kew. ± KPP Kelab Bimbingan dan Kerjaya ± KBK Kelab SPBT ± KBT Kelab Tunas Bistari ± KTB Kelab Komunikasi & Tek. Kad Pengenalan Tarikh Lahir Alamat Keturunan Agama Jantina Tingkatan Kewarganegaraan Kecacatan (Jika ada) Telefon :\ A) PASUKAN UNIT BERUNIFORM YANG INGIN DISERTAI (sila pilih 2 daripada unit beruniform berikut dengan menulis 1. JOHOR BORANG PENDAFTARAN KOKURIKULUM Unit Beruniform Persatuan/Kelab Sukan/Permainan Rumah Sukan Nama (Huruf Besar) No. Arab ± PBA Persatuan Sejarah & Geografi ± PSG Persatuan Pendidikan Seni Visual ± PSV Persatuan Sains & Matematik ± PSM Persatuan Kemahiran Hidup ± PKH Kelab Pengguna.3 pada petak yang berkenaan) Olahraga Bola Sepak Bola Baling Bola Tampar Softball Hoki Boling Badminton 134 . Perdag.

...................... : .................... : ....................................... 135 .............Bola Jaring Bola Keranjang Catur Sepak Takraw Petanque PENCAPAIAN DALAM KOKURIKULUM TAHUN AKTIVITI/PERTANDINGAN PERINGKAT PENCAPAIAN Saya mengesahkan segala maklumat yang diberikan di atas adalah tepat dan benar........................................................... Tandatangan Nama Tarikh : .....................

1 Ketua Sektor Pembangunan Dan Kemanusiaan 3. 4 Penolong Kanan. Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Ikhtisas Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Ikhtisas Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Ikhtisas 3. daerah dan negeri. Pegawai Jabatan Pelajaran Johor Mengelola. Kelab Sukan Permainan 4. Penolong Kanan HEM. Pegawai Pelajaran Daerah Mengelola.2 Penolong Pengarah (HEM) 3. Kuasa Yang diberi Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Ikhtisas 2.3 Penyelia Sukan 2.5 Guru Rumah Sukan 4.2 Penyelaras Pasukan Pakaian Seragam. Guru Kanan Mata Pelajaran Membantu menyelia kegiatan kokurikulum peringkat sekolah .1 S/U Kokurikulum 1.6 Guru Pasukan Sekolah 136 Tugas dan Tanggungjawab Memastikan pelaksanaan dasar Kementerian Pelajaran dalam bidang kokurikulum dilaksanakan.3 Guru Penasihat 1. Pengetua Tugas PegawaiPegawai lain yang ada hubungan serta Jenis hubungan 1.2 Penyelaras Pasukan Pakaian Seragam.Kelab/ Persatuan.1 S/U Kokurikulum 4.SENARAI TUGAS/KUASA DAN HUBUNGAN PEGAWAI DENGAN PEGAWAI LAIN Unit : Kokurikulum Jawatan : Penolong Kanan Kokurikulum Tugas Pegawai Atasan Yang Ada Hubungan 1.4 Penyelia Kokurikulum 4.4 Guru Rumah Sukan 1.4 Guru Penasihat 4. Penyelia Petang. Memantau dan Menyelia kegiatan kokurikulum di peringkat sekolah .3 Ketua Unit Sukan 3.2 Penyelia Kokurikulum 2.4 S/U Sukan Daerah 3. Kelab/Persatuan.1 Penolong Pegawai Pelajaran Daerah (HEM) 2. Kelab Sukan Permainan/ S/U Sukan 1.5 Guru Pasukan Sekolah 2. Memantau dan Menyelia kegiatan kokurikulum di peringkat sekolah dan daerah.3 S/U Sukan 4.

4 1. Aspek-aspek yang dinilai: Penilaian aktiviti kokurikulum seseorang pelajar dalam setiap jenis aktiviti yang disertainya adalah berdasarkan kepada 4 aspek yang berikut: a.1 Garis Panduan Kegiatan kokurikulum sekolah yang merangkumi aktiviti pasukan pakaian seragam.0 1. 1997. Jawatan disandang 1. Penilaian yang dibuat tidak hanya berlandaskan pencapaian dalam kegiatan semata-mata kerana aspek-aspek lain seperti kehadiran dalam aktiviti. 2.PERATURAN-PERATURAN PENTADBIRAN BAGI PENILAIAN PRESTASI KOKURIKULUM (FORMAT A) 1.1 137 .1 1.5 2. Dalam mesyuarat Pengurusan Pendidikan Bil 9.0. Penggunaan borang penilaian yang standard bagi menghindari unsur ketidakadilan dalam pemberian markah dan ketidaksamarataan dalam penilaian kegiatan kokurikulum pelajar yang dibuat oleh sekolah. Kehadiran b. tanggungjawab yang disandang dan penglibatan pelajar dalam sesuatu kegiatan kokurikulum perlu diambil kira. Menyediakan satu kaedah penilaian aktiviti kokurikulum yang boleh diterima pakai oleh semua sekolah.2 2. wakil Bahagian pengajian Tinggi mencadangkan agar kegiatan kokurikulum di sekolah dapat dinilai secara standard agar aspek ini dapat di mbil kira dalam a proses pengambilan pelajar ke institusi-institusi pengajian tinggi tempatan. Pencapaian c. kelab dan persatuan serta kelab sukan dan permainan. Penglibatan d.

JOHAN KETIGA Sekolah 3 2 1 Zon/Daerah/Bahagian 5 4 3 Negeri 10 8 6 Kebangsaan 15 13 11 Antarabangsa 20 18 16 138 . dengan mengambil kira bahawa setiap jenis aktiviti kokurikulum dijalankan sekali seminggu dan dengan peruntukan masa 3 jam. Perkiraan markah kehadiran adalah seperti berikut: (Jumlah Kehadiran Pelajar ) (Jumlah Minggu .4 Markah Aspek Pencapaian ialah 20%.Tidak Hadir Yang Diluluskan ) Markah kehadiran = X 50 2. Pencapaian yang dinilai hanyalah kepada kedudukan Johan. menyertai kegiatan lain dengan kelulusan dan sebab-sebab lain yang munasabah. Markah ini merupakan pencapaian pelajar dalam pertandingan di peringkat Sekolah / Zon / Daerah / Negeri / Kebangsaan dan Antarabangsa. Jumlah kehadiran yang maksimum berasaskan kepada jumlah minggu persekolahan dalam setahun. Pengecualian kehadiran hanya dipertimbangkan jika pelajar sakit.2 Bagi keempat-empat aspek ini peratus markah yang diperuntukkan adalah seperti berikut: ASPEK PENILAIAN Kehadiran Pencapaian Penglibatan Jawatan disandang JUMLAH % MARKAH 50 20 20 10 100 2. Markah-markah pencapaian yang ditetapkan adalah seperti berikut: PERINGKAT MARKAH PERTANDINGAN JOHAN N. Dalam aspek pencapaian markah bagi pencapaian individu atau pasukan adalah sama. Naib Johan dan Ketiga. Ketidakhadiran ini perlulah dalam pengetahuan pihak sekolah. Ini bertujuan untuk menggalakkan pelajar hadir pada setiap aktiviti yang dijalankan.2.3 Markah Aspek Kehadiran ialah markah yang tinggi (50%).

Markah ini diberikan kepada semua ahli berdasarkan sumbangan dan komitmen mereka di dalam semua aktiviti yang dijalankan dan tahap penglibatan yang disertai. markah aspek pencapaian yang diambil kira hanyalah pencapaian di peringkat antarabangsa (20 markah). Sungguhpun begitu ahli-ahli biasa dan jawatan-jawatan yang lain juga diperuntukkan markah mengikut jenis jawatan yang disandang.5 Markah Aspek Penglibatan ialah 20%. Agihan markah bagi jawatan yang disandang adalah seperti berikut: JAWATAN MARKAH Pengakap DiRaja / PWI / Sub-Inspektor / Drum Mejar / 10% Pengerusi / Naib Pengerusi / dan jawatan-jawatan / pangkat-pangkat lain yang difikirkan sama taraf PWII / Staf Sarjan / Sarjan Mejar / Ketua Terup / 10% Setiausaha / dan jawatan-jawatan / pangkat-pangkat lain yang difikirkan sama taraf Sarjan / Penolong Terup / Bendahari / dan jawatan7% jawatan / pangkat-pangkat lain yang difikirkan sama taraf Koperal / Lans Koperal / Ketua Petrol / Penolong Ketua 5% Petrol / Ahli Jawatankuasa / dan jawatan-jawatan / pangkat-pangkat yang difikirkan sama taraf Konstabel / Prebet / Ahli Biasa 3% 2. negeri. 139 .6 Markah Aspek jawatan Disandang ialah 10% dan diberikan kepada individu yang memegang sesuatu jawatan yang tertinggi dalam kegiatan kokurikulum. Markah penglibatan bagi individu dan pasukan atau kumpulan adalah sama. Umpamanya jika seorang pelajar pernah mewakili daerah. kebangsaan dan antarabangsa. Markah-markah yang dicadangkan adalah seperti berikut: MARKAH PENGLIBATAN Sekolah Zon / Daerah / Bahagian Negeri Kebangsaan Antarabangsa MARKAH 3 5 10 15 20 2.7 Setiap pemberian markah dalam aspek-aspek yang dinilai adalah berdasarkan markah tertinggi yang layak diperoleh oleh seorang pelajar.2.

Aktiviti pasukan pakaian seragam seperti Kadet remaja Sekolah. Aktiviti Persatuan/kelab seperti Persatuan Bahasa Melayu. Kegiatan Persatuan / Kelab Jenis Aktiviti: Persatuan bahasa Melayu Aspek Penilaian a) Kehadiran b) Pencapaian c) Penglibatan d) Jawatan Markah 36/40 45% Naib Johan Pertandingan 5% Bahas Antara Kelas Menyertai Seminar Penulisan 15% Sajak Peringkat Kebangsaan AJK Persatuan 5% JUMLAH 70% 140 Prestasi .3.3. Aktiviti Kelab Sukan dan Permainan seperti kelab Olahraga. i. Kelab Pencinta Alam. Pandu Puteri. Kelab Memanah dan sebagainya. Pengakap. Kelab Renang. persatuan/kelab serta kelab sukan dan permainan. Sebagai contoh berikut adalah markah kegiatan kokurikulum yang diperoleh oleh Pelajar X. Ini bermakna penilaian kegiatan adalah berdasarkan: a. Dalam hal ini setiap pelajar memilih salah satu aktiviti yang terdapat dalam setiap kegiatan kokurikulum tersebut. Seni Bela Diri dan sebagainya. Kegiatan Pasukan Pakaian Seragam Jenis Aktiviti: Pengakap Aspek Penilaian a) Kehadiran b) Pencapaian Prestasi Markah Penuh (40/40) 50% Johan Kawat Kaki Peringkat 10% Negeri c) Penglibatan Menghadiri jambori Pengakap 15% Kebangsaan d) Jawatan Ahli Biasa 3% Disandang JUMLAH 78% ii. c. 3.2 dan agihan markah setiap jenis aktiviti adalah sama seperti yang dinyatakan dalam 2. Kelab Seni Lukis dan sebagainya.2 Setiap jenis aktiviti yang dianggotai oleh pelajar akan dinilai berdasarkan aspek-aspek yang telah dinyatakan dalam 2.1 Kegiatan Kokurikulum Yang Dinilai Setiap pelajar sekolah menengah/rendah tahap II diwajibkan menganggotai pasukan pakaian seragam. b.0 3.

iii.3 3. Imam dan sebagainya. Ketua Bilik Asrama dan sebagainya. pengawas perpustakaan. 141 . Perjawatan Peringkat Kelas seperti Ketua Kelas/Darjah dan sebagainya. Kegiatan Kelab Sukan dan Permainan Jenis Aktiviti: Kelab Sukan Bola Sepak Aspek Penilaian a) Kehadiran b) Pencapaian c) Penglibatan d) Jawatan Prestasi Markah Penuh (60/60) 50% Naib Johan Timang Bola Piala 13% Nike Peringkat Kebangsaan Mewakili Negeri Dalam 15% Pertandingan MSSM Kapten Bola Sepak B18 10% JUMLAH 88% 3.1 Markah Bonus Markah Bonus diberi berdasarkan sesuatu jawatan kepimpinan yang disandang oleh pelajar dan jawatan tersebut bertujuan membantu pengurusan dan pentadbiran sekolah. Perjawatan tersebut merangkumi: a) b) c) Perjawatan Peringkat Sekolah seperti pengawas.1 Gred Penilaian Kegiatan Kokurikulum Gred penilaian setiap markah yang diperoleh adalah seperti berikut: GRED A B C D E MARKAH Antara 80% hingga 100% Antara 60% hingga 79% Antara 40% hingga 59% Antara 20% hingga 39% 19% ke bawah 3.0 4. Perjawatan Peringkat Rumah Sukan seperti Ketua Rumah.2 Mengambil contoh markah kegiatan kokurikulum yang diperoleh Pelajar X. gred yang diperoleh bagi setiap kegiatan kokurikulum adalah seperti berikut: Kegiatan Pasukan Pakaian Seragam Persatuan / Kelab Kelab Sukan dan Permainan Markah Yang Diperoleh 78% 70% 88% Gred B B A 4.

Badan-Badan Tertentu.2 142 . Kemudian nilai tersebut dicampurkan dengan markah bonus yang diperoleh. Sekiranya jawatan yang disandang dilucutkan atas sebab-sebab tindakan tatatertib atau kes disiplin.3 4. 5.4. Gred Keseluruhan Gred keseluruhan bermaksud gred yang diperoleh oleh seorang pelajar dalam ketiga-tiga jenis kegiatan kokurikulum yang dianggotainya berserta markah bonus. Markah bonus yang ditetapkan adalah seperti berikut: Bil 1 2 3 4 5 6 Jawatan Ketua Pelajar I / Ketua Pelajar II Timbalan / Penolong Ketua Pelajar Pengawas / Imam / Bilal Pengawas Perpustakaan Ketua Perpustakaan.4 2 1 Setiap pelajar hanya layak menerima markah bonus untuk jawatan yang paling tertinggi yang disandang pada setiap tahun. maka markah bonus ini tidak layak di masuk kira.3.2 Bagi setiap jawatan tersebut markah bonus diberikan sebagai pengiktirafan kepada pelajar di atas sumbangan perkhidmatan setiap tahun.1 5. Gred keseluruhan boleh diperoleh dengan mencampurkan jumlah markah ketiga-tiga kegiatan kokurikulum yang diperoleh dan mendapatkan purata bagi ketiga-tiga markah tersebut.1.0 5. Makanan dan lain-lain Ahli jawatankuasa termasuk Penolong Ketua / Pengerusi / Setiausaha / Bendahari bagi badan-badan dalam komponen aktiviti kokurikulum Ketua Bilik / Asrama / Kelas Penolong Ketua Bilik / Asrama / Kelas Markah Bonus 10 8 7 6 5 3 7 8 4. Hasil tambah tersebut dipadankan dengan nilai gred sebagaimana yang terdapat pada 5. umpamanya Jawatankuasa Asrama.

6 Markah Bonus = 10 (Ketua Pelajar) Purata Keseluruhan + Markah Bonus = 78.1 Pelaksanaan Semua sekolah menengah di setiap Jabatan Pendidikan Negeri diminta menggunakan format dan borang yang sama dalam membuat penilaian aktiviti kokurikulum pelajar (Borang A. Setiap borang penilaian perlu disemak oleh guru pemimpin sebelum disahkan oleh Pengetua dan Guru Penolong kanan Kokurikulum. pihak sekolah perlulah menyediakan Buku Kemajuan Kegiatan kokurikulum yang standard sebagaimana Buku Rekod Kemajuan Akademik. B dan C) Penilaian hendaklah dibuat pada setiap hujung tahun atau selewatlewatnya awal bulan Januari tahun yang berikutnya. Pihak sekolah diminta membentuk Jawatankuasa Penilai yang dipengerusikan oleh Pengetua Sekolah dan guru-guru yang terlibat dengan kegiatan kokurikulum sekolah. Langkah ini memudahkan penyimpanan rekod-rekod kemajuan dan pemindahan rekod sekiranya pelajar berpindah ke sekolah yang lain.3 6.6 =A 6.3 Mengambil contoh markah kegiatan kokurikulum yang diperoleh Pelajar X perkiraan gred keseluruhan adalah seperti berikut: (Jumlah markah Pasukan Pakaian Seragam + Jumlah Markah Persatuan/Kelab + Jumlah Markah Kelab Sukan dan Permainan) 3 = (78 + 70 + 88) ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 3 = 78.6 + 10 Markah Keseluruhan Gred Keseluruhan 6. = 88. Tempoh ini diperlukan kerana masih ada kegiatan kokurikulum peringkat kebangsaan yang dijalankan pada bulan Disember.5 143 .0 6.5. Oleh kerana penilaian kokurikulum dibuat sepanjang pelajar berada di Tingkatan Peralihan / Tingkat 1 sehingga Tingkatan 6.2 6.4 6.

tetapi kurang menyerlah di Tingkatan V kerana ingin menumpukan kepada pelajaran atau mengalami kecederaan. pelajar Y menunjukkan penilaian terbaik yang diperoleh adalah semasa Tingkatan IV (Gred A). Justeru itu amatlah wajar sekiranya pencapaian kokurikulum yang terbaik semasa di Tingkatan yang lain juga diambil kira sewaktu pelajar tersebut hendak meninggalkan sekolah kerana penilaian ini yang akan digunakan oleh pelajar-pelajar sewaktu memohon jawatan atau melanjutkan pelajaran.0 7.1 Penilaian Kegiatan Kokurikulum Bagi Pelajar-Pelajar Tingkatan V Dan Pelajar Di Atas. 7. Pada masa ini penilaian yang dibuat kepada pelajar-pelajar tersebut hanya berdasarkan kepada prestasi mereka di tahun akhir sebelum meninggalkan sekolah. penilaian dibuat berdasarkan keputusan yang terbaik semasa berada dua tahun di Tingkatan VI. Dalam hal ini pihak sekolah diminta mengisi borang penilaian (sebagaimana dalam borang C) berdasarkan keputusan penilaian yang terbaik dalam aktiviti kokurikulum sepanjang tahun persekolahan.3 Bagi pelajar-pelajar Tingkatan VI Atas.2 Berdasarkan prestasi kegiatan kokurikulum. Pelajar-pelajar yang telah menamatkan Tingkatan V dan Tingkatan VI wajar diberi penilaian berdasarkan pencapaian terbaik yang pernah diperoleh dalam kegiatan kokurikulum. Sungguhpun begitu pelajar-pelajar ini boleh menggunakan keputusan yang diperoleh semasa di Tingkatan V sekiranya keputusan ini didapati lebih baik.7. Tindakan ini dirasakan kurang adil kerana kadangkala ada pelajarpelajar yang amat aktif dan berjaya dalam kokurikulum di Tingkatan I hingga Tingkatan IV. Sebagai contoh sekiranya Pelajar Y memperoleh Gred Keseluruhan sepanjang persekolahan adalah seperti berikut: Tingkatan I II III IV V Gred Keseluruhan Kokurikulum C B B A B 7. 144 .

iii.PROSES KERJA DALAM MENGURUSKAN PENILAIAN AKTIVITI KO-KURIKULUM (FORMAT A) Pegawai Yang Meluluskan/ Dirujuk SU Kokurikulum Seksi. (Borang A) Borang Penilaian Aktiviti kepada Guru Penasihat persatuan. Bil 1. kelab. Guru tingkatan mengisi Borang C dan Laporan Adab Belajar. Proses penilaian kokurikulum pelajar oleh guru-guru penasihat Guru penasihat merekodkan prestasi pelajar dalam buku laporan aktiviti persatuan. sukan dan permainan. ii. Guru Penasihat 7. (Borang B) Borang Markah Bonus kepada guru penasihat badan bukan persatuan. kelab. Guru Tingkatan 145 . SU Kokurikulum Guru Penasihat Guru Penasihat Guru Tingkatan 4. (Borang C) Borang Laporan Prestasi Kokurikulum Murid kepada guru tingkatan. sukan dan permainan. Guru Penasihat 6. Guru Penasihat 5. PK Kokurikulum 3. Penyerahan prestasi pelajar dalam kegiatan kokurikulum oleh guru penasihat kepada guru tingkatan. Undangundang/ Peraturan Buku Pengurusan Kokurikulum Sekolah-sekolah negeri Johor. 2. Proses Kerja Menyediakan Borang Penilaian Aktiviti Kokurikulum Taklimat kepada semua guru tentang panduan penilaian/ cara penilaian Mengedarkan Borang Penilaian Kokurikulum: i.

Guru tingkatan menyerahkan Guru Tingkatan borang C dan Laporan Adab Belajar kepada pengetua untuk pengesahan 11. Guru Tingkatan 10.8. jantina dan bangsa dihantar ke PPD dan JPN Guru Tingkatan SU Kokurikulum 146 . Guru Tingkatan Buku Pengurusan Kokurikulum Sekolah-sekolah negeri Johor. 9. Penilaian kokurikulum diedarkan kepada pelajar untuk ditandatangani oleh ibu bapa/penjaga 12 Satu salinan rumusan keseluruhan gred yang diperoleh mengikut umur. Guru Tingkatan mengenal pasti prestasi tahun terbaik bagi pelajar tingkatan 5 dan 6 atas untuk dijadikan ukuran prestasi sebenar pelajar dalam kegiatan kokurikulum. Guru tingkatan menyerahkan borang dan Laporan Adab Belajar kepada PK Kokurikulum untuk pengesahan.

CARTA ALIRAN KERJA PROSES PENILAIAN KOKURIKULUM (FORMAT A) MULA Sediakan borang penilaian Taklimat kepada guru penasihat dan guru tingkatan Edarkan borang penilaian kepada guru tingkatan untuk diedarkan kepada pelajar Proses penilaian kokurikulum oleh guru penasihat Guru penasihat merekod prestasi pelajar dalam buku rekod prestasi persatuan dan Borang A ± Persatuan/Kelab/Sukan Borang B ± Markah Bonus Guru penasihat persatuan serahkan prestasi kokurikulum pelajar Borang A dan Borang B kepada guru tingkatan. Guru Tingkatan mengenalpasti pencapaian tahun terbaik untuk laporan keseluruhan prestasi pelajar tingkatan 5 dan 6. Guru Tingkatan mengisi borang C dan Laporan Adab Belajar . Guru Tingkatan menyerahkan borang C dan Laporan Adab Belajar untuk pengesahan PK Kokurikulum Guru Tingkatan menyerahkan borang C dan Laporan Adab Belajar untuk pengesahan Pengetua Penilaian Kokurikulum diedarkan kepada pelajar untuk ditandatangani ibu bapa/penjaga Salinan pencapaian pelajar dihantar ke PPD dan JPN TAMAT 147 .

(Borang A) Borang Penilaian Aktiviti kepada Guru Penasihat persatuan. sukan dan permainan. Proses penilaian kokurikulum pelajar oleh guru-guru penasihat Guru penasihat merekodkan prestasi pelajar dalam buku laporan aktiviti persatuan. 148 . (Borang C) Borang Laporan Prestasi Kokurikulum Murid kepada guru tingkatan. sukan dan permainan. iii. Penyerahan prestasi pelajar dalam kegiatan kokurikulum oleh guru penasihat kepada guru tingkatan. Proses Kerja Menyediakan Borang Penilaian Aktiviti Kokurikulum Taklimat kepada semua guru tentang panduan penilaian/ cara penilaian Mengedarkan Borang Penilaian Kokurikulum: i. 4. 6.SENARAI SEMAK PENILAIAN PRESTASI KOKURIKULUM (FORMAT A) Bil 1. Guru tingkatan mengisi Borang C dan Laporan Adab Belajar. 2. Tanda ( _ / ) Catatan 3. kelab. 7. (Borang B) Borang Markah Bonus kepada guru penasihat badan bukan persatuan. 5. ii. kelab. 8. Guru Tingkatan mengenal pasti prestasi tahun terbaik bagi pelajar tingkatan 5 dan 6 atas untuk dijadikan ukuran prestasi sebenar pelajar dalam kegiatan kokurikulum.

Penilaian diedarkan kepada pelajar untuk ditandatangani oleh ibu bapa/penjaga 12. Guru tingkatan menyerahkan borang C dan Laporan Adab Belajar kepada pengetua untuk pengesahan 11.9. 10. Guru tingkatan menyerahkan borang dan Laporan Adab Belajar kepada PK Kokurikulum untuk pengesahan. Satu salinan rumusan keseluruhan gred yang diperoleh mengikut umur. jantina dan bangsa dihantar ke PPD dan JPN 149 .

Warta Kerajaan 1956 2. Program Skim Lencana Anti Dadah Pasukan Berpakaian Seragam Sekolah Menengah (SLAD). SPI Bil 1/1989 8. Warta Kerajaan 1998 - SURAT PEKELILING IKHTISAS 1. Game Watch¶ Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Kelab Komputer Sekolah. Penyertaan Pelajar Dalam Pertandingan Atau Kejohanan Sukan Anjuran Persatuan Atau Badan Induk Sukan. Video Game. 1/1988 5. SPI Bil 8/1971 2. SPI Bil. 150 . No. 5/1986 4. 4/1995 . SPI Bil. 6.179-180 Peraturan-Peraturan Kokurikulum Kebangsaan P. SPI Bil.U. SPI Bil.N.11 3.3/1988 Permainan Menengah Catur di Sekolah-Sekolah Permainan µPin-table. SPI Bil. SPI Bil. Jil. 4/1982 3. (A) 531 dalam Akta Pendidikan 1996 bertarikh 31 hb Disember 1996 Pemberitahu Undang-Undang 196. 42. Pengurusan Pelaksanan Kadet Remaja Sekolah (KRS). SPI Bil. Warta Kerajaan 1997 Schools Societies Regulations L. Panduan Penubuhan Dan Persatuan Silat Sekolah. 4/1992 9. 7/1988 - 7.Penyertaan Pelajar Dalam Kegiatan Sukan Di Sekolah.SENARAI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN YANG DIPERLUKAN WARTA KERAJAAN 1. Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Kelab Perekacipta Sekolah.

SPI Bil.Rancangan Kegiatan Sekolah Selepas Peperiksaan UPSR Bagi Murid-Murid Tahun 6. 18/1998 16. 13/2000 22. 5/1998 - Akta Pendidikan 1996 dan PeraturanPeraturan Di Bawah Akta Pendidikan 1996. Penglibatan Guru dan Murid dalam aktiviti Pasukan Pakaian Seragam anjuran agensi kerajaan dan pertubuhan bukan kerajaan. Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Kelab Komputer/ Teknologi Maklumat Sekolah. Penubuhan Kelab Pencegahan Jenayah Di Sekolah Menengah. SPI Bil. Pendaftaran Kegiatan Seni Bela Diri Di Sekolah-Sekolah. 1/1999 18. SPI Bil. Rukun Negara Di 15. SPI Bil. SPI Bil. SPI Bil. Pengiktirafan Persatuan Seni Bela Diri Sebagai Pasukan Pakaian Seragam Sekolah Panduan Penubuhan Dan Kelab/Persatuan (PS. SPI Bil 24/1998 - 17. Penubuhan Kelab Sekolah-Sekolah. SPI Bil. 8/1995 - Penyertaan Pelajar Dalam Pertandingan Kejohanan Sukan Anjuran Persatuan Badan Induk Sukan 11. SPI Bil. PUP Bil 2/1997 14. 18/2000 - Penggalakan Aktiviti Fotografi Di Kalangan Murid Sekolah. 151 . 8/2000 21. Penganjuran Program Motivasi Di Sekolah. 17/2000 23. SPI Bil 9/1995 .77280) /Seni Mempertahankan Diri. 7/1999 20. Garis Panduan Pengendalian Aktiviti Sokongan Bahasa Inggeris Di Sekolah. SPI Bil. 2/1997 13. SPI Bil. 2/1999 19.10. Pengurusan Taekwondo 12. SPI Bil. Penggunaan Budi Bicara Ketika Mengambil Tindakan.

10. 152 . Jawatankuasa Takwim Sekolah AJK Pemilihan Pelajar Cemerlang ( Hari Kecemerlangan Kokurikulum ) Jawatankuasa Pusat Sumber Jawatankuasa Program Khas Jawatankuasa Perkembangan Staf Sekolah Jawatankuasa Kewangan Sekolah Jawatankuasa Majlis Sukan Jawatankuasa Perkhemahan Bersepadu Jawatankuasa Pengelolaan MSSD/MSSJ/MSSM Jawatankuasa Hari Kokurikulum/Hari Kantin Jawatankuasa Pemantauan Jawatankuasa Program Bersepadu Sekolah Selamat Jawatankuasa Pembangunan. 16. 4.SENARAI JAWATANKUASA YANG DIANGGOTAI Jawatankuasa yang dianggotai Jawatankuasa Majlis Pentadbiran dan Pengurusan Sekolah Jawatankuasa Majlis Kurikulum Sekolah dan Kokurikulum. 12. 8. 3. Keceriaan dan Keindahan Sekolah Jawatankuasa Hari Perayaan Sekolah Jawatankuasa yang diarahkan dari semasa ke semasa Bil. 6. 1. 7. 9. 2. 14. 15. 5. 11. 13.

SENARAI BORANG-BORANG YANG DIGUNAKAN BAGI TUJUAN PENILAIAN PRESTASI KOKURIKULUM PELAJAR (BERASASKAN LAPORAN LAB) Bil. 1 2 3 4 Senarai Borang/Surat Borang A : Laporan pencapaian pelajar dalam aktiviti kokurikulum Borang B : Laporan pencapaian murid dalam kegiatan bukan persatuan. Borang C : Laporan prestasi keseluruhan pelajar dalam kokurikulum (individu) Borang D : Laporan prestasi keseluruhan pelajar dalam kokurikulum (mengikut tingkatan) 153 . sukan dan permainan. kelab.

BORANG A SMK TUNKU ABDUL RAHMAN PUTRA. JOHOR. BORANG PENILAIAN KOKURIKULUM PELA JAR NAMA NO KPT NO DAFTAR Unit/ Kelab/ Persatuan Aspek Yang Dinilai Kehadiran Agihan Markah 50 Jumlah Markah TINGKATAN JANTINA Catatan Penglibatan 20 Pencapaian Jawatan Yang Disandang Jumlah Markah 20 10 100 Tandatangan Guru Penasihat Nama Guru Penasihat : : GRED 154 . KULAI.

BORANG B SMK TUNKU ABDUL RAHMAN PUTRA. PENILAIAN KOKURIKULUM: JAWATAN BIDANG BUKAN KOKURIKULUM. KULAI. (MARKAH BONUS) Nama No KPT BIL JAWATAN No Daftar Tingkatan MARKAH MARKAH KESELURUHAN Tandatangan Guru Penyelaras Nama Guru Penyelaras : : 155 . JOHOR.

.........................................BORANG C UNIT KOKURIKULUM SMK TUNKU ABDUL RAHMAN PUTRA PENCAPAIAN PELAJAR DALAM KEGIATAN KOKURIKULUM 2003 NAMA GURU «««««««««««««««........ 156 .............. .. TINGKATAN ««««..... BIL NAMA PELAJAR GRED DICAPAI Tanda tangan guru tingkatan : Nama : .......................

....................................... ................................................................................................... .................................................. JOHOR PENILAIAN KEGIATAN KOKURIKULUM TAHUN ........... Aspek Yang Dinilai Kehadiran Penglibatan Pencapaian Jawatan Yang Disandang JUMLAH MARKAH GRED Agihan Markah 50 20 20 10 100 Pasukan Pakaian Seragam No........................................................................................... .................................................... Nama: ............................................................ ...................... Markah Bonus Gred Keseluhan : : Ulasan: ...................... ............................ . Tanda Tangan GPK Kokurikulum Besar ........P.............. .................................................................... Jantina: ................................ Ta rikh: .............. TandaTangandanCop Pengetua/Guru Tanda Tangan Ibu Bapa / Penjaga: .................................CONTOH BORANG LAPORAN ADAB BELAJAR SMK TUNKU ABDUL RAHMAN PUTRA............. Persatuan / Kelab Sukan / Permaian Jawatan Bidang Bukan Kokurikulum: ................ ................................................................................... Tingkatan: ..... Nama Pelajar: .K................... Disahkan Oleh: ...... KULAI..............................................................: . 157 ................. ........................

NORMA KERJA BAGI PENILAIAN PRESTASI KOKURIKULUM (FORMAT A) Masa Yang Diambil 3 Hari Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dlm Seminggu Bil Jenis Kerja 1. sukan dan permainan. 2 hari 158 . Penyerahan prestasi pelajar dalam kegiatan kokurikulum oleh guru penasihat kepada guru tingkatan. 3 hari 5. (Borang C) Borang Laporan Prestasi Kokurikulum Murid kepada guru tingkatan. 60 minit 3. 2 hari 4. sukan dan permainan. Menyediakan Borang Penilaian Aktiviti Kokurikulum Taklimat kepada semua guru tentang panduan penilaian/ cara penilaian Mengedarkan Borang Penilaian Kokurikulum: i. kelab. Proses penilaian kokurikulum pelajar oleh guru-guru penasihat Guru penasihat merekodkan prestasi pelajar dalam buku laporan aktiviti persatuan. (Borang A) Borang Penilaian Aktiviti kepada Guru Penasihat persatuan. 2 hari 7. (Borang B) Borang Markah Bonus kepada guru penasihat badan bukan persatuan. ii. kelab. iii. 2 hari 6. 2. Guru tingkatan mengisi Borang C dan Laporan Adab Belajar.

8. 5 hari 159 . 3 hari 10. Guru Tingkatan mengenal pasti prestasi tahun terbaik bagi pelajar tingkatan 5 dan 6 atas untuk dijadikan ukuran prestasi sebenar pelajar dalam kegiatan kokurikulum. 2 hari 13. Guru tingkatan menyerahkan borang C dan Laporan Adab Belajar kepada pengetua untuk pengesahan Penilaian diedarkan kepada pelajar untuk ditandatangani oleh ibu bapa/penjaga Satu salinan rumusan keseluruhan gred yang diperoleh mengikut umur. 3 hari 12. jantina dan bangsa dihantar ke PPD dan JPN 2 hari 9. Guru tingkatan menyerahkan borang dan Laporan Adab Belajar kepada PK Kokurikulum untuk pengesahan.

SENARAI TUGAS HARIAN NAMA : JAWATAN : TARIKH : Bil. Tugas Saya Hari Ini Catatan 160 .

Kelab/Persatuan. Penolong Kanan.1 Penolong Pegawai Pelajaran Daerah (HEM) 2. Pengetua Tugas dan Tanggungjawab Kuasa Yang diberi Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Ikhtisas Tugas PegawaiPegawai lain yang ada hubungan serta Jenis hubungan 1.3 S/U Sukan 1.2 Penyelaras Pasukan Pakaian Seragam.1 Ketua Sektor Pembangunan Dan Kemanusiaan Penolong Pengarah (HEM) 3.SENARAI TUGAS/KUASA DAN HUBUNGAN PEGAWAI DENGAN PEGAWAI LAIN Unit : Kokurikulum Jawatan : Penolong Kanan Kokurikulum Tugas Pegawai Atasan Yang Ada Hubungan 1.3 Penyelia Kokurikulum 4. Pegawai Jabatan Pelajaran Johor Mengelola. Penolong Kanan HEM.4 Guru Penasihat 1. Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Ikhtisas Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Ikhtisas Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Ikhtisas 3.2 Penyelia Kokurikulum 2. 4.1 4. Kelab Sukan Permainan 1. 2. Memantau dan Menyelia kegiatan kokurikulum di peringkat sekolah .4 S/U Sukan Daerah 3. Membantu menyelia kegiatan kokurikulum peringkat sekolah .2 S/U Kokurikulum Penyelaras Pasukan Pakaian Seragam. Pegawai Pelajaran Daerah Mengelola.1 S/U Kokurikulum 1. Memantau dan Menyelia kegiatan kokurikulum di peringkat sekolah dan daerah.6 Guru Pasukan Sekolah 2. daerah dan negeri.5 Guru Rumah Sukan 1. Kelab/Persatun 161 Memastikan pelaksanaan dasar Kementerian Pelajaran dalam bidang kokurikulum dilaksanakan.2 Ketua Unit Sukan 3.3 Penyelia Sukan 2. Penyelia Petang.

3 S/U Sukan Guru Rumah 4.Guru Kanan Mata Pelajaran .5 Guru Pasukan Sekolah 162 .4 Guru Penasihat / Sukan 4. Kelab Sukan Permainan 4.

PERATURAN PENTADBIRAN BAGI PENILAIAN KOKURIKULUM (FORMAT B) 1.0. Aspek-aspek yang dinilai: Penilaian aktiviti kokurikulum seseorang pelajar dalam setiap jenis aktiviti yang disertainya adalah berdasarkan kepada 4 aspek yang berikut: e.0 1.2 1. Penglibatan h. 2. Pencapaian g.5 2. Kehadiran f.4 2. tanggungjawab yang disandang dan penglibatan pelajar dalam sesuatu kegiatan kokurikulum perlu diambil kira.4 1. Menyediakan satu kaedah penilaian aktiviti kokurikulum yang boleh diterima pakai oleh semua sekolah. kelab dan persatuan serta kelab sukan dan permainan. Penggunaan borang penilaian yang standard bagi menghindari unsur ketidakadilan dalam pemberian markah dan ketidaksamarataan dalam penilaian kegiatan kokurikulum pelajar yang dibuat oleh sekolah. wakil Bahagian pengajian Tinggi mencadangkan agar kegiatan kokurikulum di sekolah dapat dinilai secara standard agar aspek ini dapat diambil kira dalam proses pengambilan pelajar ke institusi-institusi pengajian tinggi tempatan.1 163 . Dalam mesyuarat Pengurusan Pendidikan Bil 9. 1997.3 Garis Panduan Kegiatan kokurikulum sekolah yang merangkumi aktiviti pasukan pakaian seragam. Jawatan disandang 1. Penilaian yang dibuat tidak hanya berlandaskan pencapaian dalam kegiatan semata-mata kerana aspek-aspek lain seperti kehadiran dalam aktiviti.

Pengecualian kehadiran hanya dipertimbangkan jika pelajar sakit. Ketidakhadiran ini perlulah dalam pengetahuan pihak sekolah. Ini bertujuan untuk menggalakkan pelajar hadir pada setiap aktiviti yang dijalankan. dengan mengambil kira bahawa setiap jenis aktiviti kokurikulum dijalankan sekali seminggu dan dengan peruntukan masa 3 jam.2 Bagi keempat-empat aspek ini peratus markah yang diperuntukkan adalah seperti berikut: ASPEK PENILAIAN Kehadiran Pencapaian Penglibatan Jawatan disandang JUMLAH % MARKAH 50 20 20 10 100 2. Perkiraan markah kehadiran adalah seperti berikut: (Jumlah Kehadiran Pelajar ) (Jumlah Minggu . Markah ini merupakan pencapaian pelajar dalam pertandingan di peringkat Sekolah / Zon / Daerah / Negeri / Kebangsaan dan Antarabangsa. menyertai kegiatan lain dengan kelulusan dan sebab-sebab lain yang munasabah. Naib Johan dan Ketiga.3 Markah Aspek Kehadiran ialah markah yang tinggi (50%). Dalam aspek pencapaian markah bagi pencapaian individu atau pasukan adalah sama. Markah-markah pencapaian yang ditetapkan adalah seperti berikut: MARKAH NAIB KETIGA JOHAN 2 1 4 3 8 6 13 11 18 16 PERINGKAT PERTANDINGAN Sekolah Zon/Daerah/Bahagian Negeri Kebangsaan Antarabangsa JOHAN 3 5 10 15 20 164 .2.Tidak Hadir Yang Diluluskan ) Markah kehadiran = X 50 2. Pencapaian yang dinilai hanyalah kepada kedudukan Johan. Jumlah kehadiran yang maksimum berasaskan kepada jumlah minggu persekolahan dalam setahun.4 Markah Aspek Pencapaian ialah 20%.

6 Markah Aspek jawatan Disandang ialah 10% dan diberikan kepada individu yang memegang sesuatu jawatan yang tertinggi dalam kegiatan kokurikulum. Markah penglibatan bagi individu dan pasukan atau kumpulan adalah sama.2. 165 .7 Setiap pemberian markah dalam aspek-aspek yang dinilai adalah berdasarkan markah tertinggi yang layak diperoleh oleh seo rang pelajar.5 Markah Aspek Penglibatan ialah 20%. negeri. Sungguhpun begitu ahli-ahli biasa dan jawatan-jawatan yang lain juga diperuntukkan markah mengikut jenis jawatan yang disandang. Markah-markah yang dicadangkan adalah seperti berikut: MARKAH PENGLIBATAN Sekolah Zon / Daerah / Bahagian Negeri Kebangsaan Antarabangsa MARKAH 3 5 10 15 20 2. Agihan markah bagi jawatan yang disand ang adalah seperti berikut: JAWATAN MARKAH Pengakap Diraja / PWI / Sub-Inspektor / Derum Mejar / 10% Pengerusi / Naib Pengerusi / dan jawatan-jawatan / pangkat-pangkat lain yang difikirkan sama taraf PWII / Staf Sarjan / Sarjan Mejar / Ketua Terup / 10% Setiausaha / dan jawatan-jawatan / pangkat-pangkat lain yang difikirkan sama taraf Sarjan / Penolong Terup / Bendahari / dan jawatan7% jawatan / pangkat-pangkat lain yang difikirkan sama taraf Koperal / Lans Koperal / Ketua Petrol / Penolong Ketua 5% Petrol / Ahli Jawatankuasa / dan jawatan-jawatan / pangkat-pangkat yang difikirkan sama taraf Konstabel / Prebet / Ahli Biasa 3% 2. kebangsaan dan antarabangsa. markah aspek pencapaian yang diambil kira hanyalah pencapaian di peringkat antarabangsa (20 markah). Umpamanya jika seorang pelajar pernah mewakili daerah. Markah ini diberikan kepada semua ahli berdasarkan sumbangan dan komitmen mereka di dalam semua aktiviti yang dijalankan dan tahap penglibatan yang disertai.

Kelab Memanah dan sebagainya. Pengakap. Pandu Puteri. 3.3. Ini bermakna penilaian kegiatan adalah berdasarkan: a. persatuan/kelab serta kelab sukan dan permainan.3.2 Setiap jenis aktiviti yang dianggotai oleh pelajar akan dinilai berdasarkan aspek-aspek yang telah dinyatakan dalam 2. Kegiatan Persatuan / Kelab Jenis Aktiviti: Persatuan bahasa Melayu Aspek Penilaian a) Kehadiran b) Pencapaian c) Penglibatan d) Jawatan Markah 36/40 45% Naib Johan Pertandingan 5% Bahas Antara Kelas Menyertai Seminar Penulisan 15% Sajak Peringkat Kebangsaan AJK Persatuan 5% JUMLAH 70% 166 Prestasi . Kegiatan Pasukan Pakaian Seragam Jenis Aktiviti: Pengakap Aspek Penilaian a) Kehadiran b) Pencapaian Prestasi Markah Penuh (40/40) 50% Johan Kawat Kaki Peringkat 10% Negeri c) Penglibatan Menghadiri jambori Pengakap 15% Kebangsaan d) Jawatan Ahli Biasa 3% Disandang JUMLAH 78% ii. b.0 3. Dalam hal ini setiap pelajar memilih salah satu aktiviti yang terdapat dalam setiap kegiatan kokurikulum tersebut. Aktiviti Kelab Sukan dan Permainan seperti kelab Olahraga. Aktiviti Persatuan/kelab seperti Persatuan Bahasa Melayu. Sebagai contoh berikut adalah markah kegiatan kokurikulum yang diperoleh oleh Pelajar X. Seni Bela Diri dan sebagainya.2 dan agihan markah setiap jenis aktiviti adalah sama seperti yang dinyatakan dalam 2. Kelab Pencinta Alam. Kelab Seni Lukis dan sebagainya. Kelab Renang.1 Kegiatan Kokurikulum Yang Dinilai Setiap pelajar sekolah menengah/rendah tahap II diwajibkan menganggotai pasukan pakaian seragam. c. Aktiviti pasukan pakaian seragam seperti Kadet remaja Sekolah. i.

Perjawatan Peringkat Rumah Sukan seperti Ketua Rumah.1 Gred Penilaian Kegiatan Kokurikulum Gred penilaian setiap markah yang diperoleh adalah seperti berikut: GRED A B C D E MARKAH Antara 80% hingga 100% Antara 60% hingga 79% Antara 40% hingga 59% Antara 20% hingga 39% 19% ke bawah 3. Perjawatan tersebut merangkumi: a) b) c) Perjawatan Peringkat Sekolah seperti pengawas. pengawas perpustakaan. Perjawatan Peringkat Kelas seperti Ketua Kelas/Darjah dan sebagainya.iii. 167 . gred yang diperoleh bagi setiap kegiatan kokurikulum adalah seperti berikut: Kegiatan Pasukan Pakaian Seragam Persatuan / Kelab Kelab Sukan dan Permainan Markah Yang Diperoleh 78% 70% 88% Gred B B A 4.3 3. Imam dan sebagainya.1 Markah Bonus Markah Bonus diberi berdasarkan sesuatu jawatan kepimpinan yang disandang oleh pelajar dan jawatan tersebut bertujuan membantu pengurusan dan pentadbiran sekolah.2 Mengambil contoh markah kegiatan kokurikulum yang diperoleh Pelajar X.0 4. Ketua Bilik Asrama dan sebagainya. Kegiatan Kelab Sukan dan Permainan Jenis Aktiviti: Kelab Sukan Bola Sepak Aspek Penilaian a) Kehadiran b) Pencapaian c) Penglibatan d) Jawatan Prestasi Markah Penuh (60/60) 50% Naib Johan Timang Bola Piala 13% Nike Peringkat Kebangsaan Mewakili Negeri Dalam 15% Pertandingan MSSM Kapten Bola Sepak B18 10% JUMLAH 88% 3.

3. Kemudian nilai tersebut dicampurkan dengan markah bonus yang diperoleh.3 4. Makanan dan lain-lain Ahli jawatankuasa termasuk Penolong Ketua / Pengerusi / Setiausaha / Bendahari bagi badan-badan dalam komponen aktiviti kokurikulum Ketua Bilik / Asrama / Kelas Penolong Ketua Bilik / Asrama / Kelas Markah Bonus 10 8 7 6 5 3 7 8 4. Badan-Badan Tertentu.1 5. Gred keseluruhan boleh diperoleh dengan mencampurkan jumlah markah ketiga-tiga kegiatan kokurikulum yang diperoleh dan mendapatkan purata bagi ketiga-tiga markah tersebut. Sekiranya jawatan yang disandang dilucutkan atas sebab-sebab tindakan tatatertib atau kes disiplin.2 168 .0 5.4. Markah bonus yang ditetapkan adalah seperti berikut: Bil 1 2 3 4 5 6 Jawatan Ketua Pelajar I / Ketua Pelajar II Timbalan / Penolong Ketua Pelajar Pengawas / Imam / Bilal Pengawas Perpustakaan Ketua Perpustakaan. Hasil tambah tersebut dipadankan dengan nilai gred sebagaimana yang terdapat pada 5.1. 5.2 Bagi setiap jawatan tersebut markah bonus diberikan sebagai pengiktirafan kepada pelajar di atas sumbangan perkhidmatan setiap tahun. umpamanya Jawatankuasa Asrama.4 2 1 Setiap pelajar hanya layak menerima markah bonus untuk jawatan yang paling tertinggi yang disandang pada setiap tahun. Gred Keseluruhan Gred keseluruhan bermaksud gred yang diperoleh oleh seorang pelajar dalam ketiga-tiga jenis kegiatan kokurikulum yang dianggotainya berserta markah bonus. maka markah bonus ini tidak layak di masuk kira.

6 =A 6.6 + 10 Markah Keseluruhan Gred Keseluruhan 6. Pihak sekolah diminta membentuk Jawatankuasa Penilai yang dipengerusikan oleh Pengetua Sekolah dan guru-guru yang terlibat dengan kegiatan kokurikulum sekolah.4 6. Tempoh ini diperlukan kerana masih ada kegiatan kokurikulum peringkat kebangsaan yang dijalankan pada bulan Disember. B dan C) Penilaian hendaklah dibuat pada setiap hujung tahun atau selewatlewatnya awal bulan Januari tahun yang berikutnya.6 Markah Bonus = 10 (Ketua Pelajar) Purata Keseluruhan + Markah Bonus = 78.5 169 . Setiap borang penilaian perlu disemak oleh guru pemimpin sebelum disahkan oleh Pengetua dan Guru Penolong kanan Kokurikulum.2 6. pihak sekolah perlulah menyediakan Buku Kemajuan Kegiatan kokurikulum yang standard sebagaimana Buku Rekod Kemajuan Akademik. = 88.1 Pelaksanaan Semua sekolah menengah di setiap Jabatan Pendidikan Negeri diminta menggunakan format dan borang yang sama dalam membuat penilaian aktiviti kokurikulum pelajar (Borang A.3 6.3 Mengambil contoh markah kegiatan kokurikulum yang diperoleh Pelajar X perkiraan gred keseluruhan adalah seperti berikut: (Jumlah markah Pasukan Pakaian Seragam + Jumlah Markah Persatuan/Kelab + Jumlah Markah Kelab Sukan dan Permainan) 3 = (78 + 70 + 88) ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 3 = 78.0 6. Oleh kerana penilaian kokurikulum dibuat sepanjang pelajar berada di Tingkatan Peralihan / Tingkat 1 sehingga Tingkatan 6. Langkah ini memudahkan penyimpanan rekod-rekod kemajuan dan pemindahan rekod sekiranya pelajar berpindah ke sekolah yang lain.5.

Sungguhpun begitu pelajar-pelajar ini boleh menggunakan keputusan yang diperoleh semasa di Tingkatan V sekiranya keputusan ini didapati lebih baik. Tindakan ini dirasakan kurang adil kerana kadangkala ada pelajarpelajar yang amat aktif dan berjaya dalam kokurikulum di Tingkatan I hingga Tingkatan IV. 7. Sebagai contoh sekiranya Pelajar Y memperoleh Gred Keseluruhan sepanjang persekolahan adalah seperti berikut: Tingkatan I II III IV V Gred Keseluruhan Kokurikulum C B B A B 7. Pelajar-pelajar yang telah menamatkan Tingkatan V dan Tingkatan VI wajar diberi penilaian berdasarkan pencapaian terbaik yang pernah diperoleh dalam kegiatan kokurikulum.0 7.1 Penilaian Kegiatan Kokurikulum Bagi Pelajar-Pelajar Tingkatan V Dan Pelajar Di Atas. pelajar Y menunjukkan penilaian terbaik yang diperoleh adalah semasa Tingkatan IV (Gred A). penilaian dibuat berdasarkan keputusan yang terbaik semasa berada dua tahun di Tingkatan VI. Pada masa ini penilaian yang dibuat kepada pelajar-pelajar tersebut hanya berdasarkan kepada prestasi mereka di tahun akhir sebelum meninggalkan sekolah.2 Berdasarkan prestasi kegiatan kokurikulum. 170 .3 Bagi pelajar-pelajar Tingkatan VI Atas.7. Justeru itu amatlah wajar sekiranya pencapaian kokurikulum yang terbaik semasa di Tingkatan yang lain juga diambil kira sewaktu pelajar tersebut hendak meninggalkan sekolah kerana penilaian ini yang akan digunakan oleh pelajar-pelajar sewaktu memohon jawatan atau melanjutkan pelajaran. Dalam hal ini pihak sekolah diminta mengisi borang penilaian (sebagaimana dalam borang C) berdasarkan keputusan penilaian yang terbaik dalam aktiviti kokurikulum sepanjang tahun persekolahan. tetapi kurang menyerlah di Tingkatan V kerana ingin menumpukan kepada pelajaran atau mengalami kecederaan.

4. Menyediakan Borang Penilaian Aktiviti Ko-Kurikulum Memberi taklimat kepada semua guru tentang panduan penilaian /cara penilaian Mengedarkan Borang Penilaian Aktiviti Ko-Kurikulum kepada Guru Tingkatan Pastikan Guru Tingkatan mengedarkan kepada pelajar tingkatan masing-masing 3. Guru Tingkatan 5. 2. Guru Tingkatan mengenal pasti tahun terbaik Bagi Pelajar T5 dan Pengetua 6 Atas untuk dijadikan Penilaian PK Kokurikulum Aktiviti Kokurikulum (Borang C) Pengetua dan GPK KoKurikulum mengesahkan Penilaian tersebut Guru Tingkatan 9.PROSES KERJA BAGI MENGURUSKAN PENILAIAN AKTIVITI KOKURIKULUM (FORMAT B) Bil Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan/ Dirujuk PK Kokurikulum SU Kokurikulum PK Kokurikulum SU Kokurikulum SU Kokurikulum Seksi Undangundang/ Peraturan 1. Guru Tingkatan 8. 7. 171 . Mengarahkan pelajar berjumpa Guru Penasihat Guru Penasihat Badan Beruniform/ Persatuan dan Kelab Permainan untuk mendapatkan markah penilaian masing-masing Pelajar menyerahkan Borang Penilaian Aktiviti KoKurikulum yang telah lengkap kepada Guru Tingkatan Guru Tingkatan melengkapkan Borang C apabila menerima Borang Penilaian Aktiviti KoKurikulum daripada pelajar Guru Tingkatan Buku Pengurusan Kokurikulum SekolahSekolah Negeri Johor 6.

10. jantina dan bangsa dihantar ke PPD dan JPN Guru Tingkatan Buku Pengurusan Kokurikulum SekolahSekolah Negeri Johor 11. Pastikan Penilaian diedarkan kepada pelajar untuk ditandatangan oleh ibubapa/penjaga Menyediakan Satu salinan Rumusan Keseluruhan Gred Yang Diperolehi mengikut umur. PK Kokurikulum 172 .

Borang penilaian diserahkan kepada guru kelas untuk dilengkapkan Guru tingkatan mengenalpasti rekod tahun terbaik untuk pelajar T5 dan T6 Pengesahan Penolong Kanan Kokurikulum dan Pengetua TAMAT 173 .CARTA ALIRAN KERJA PROSES PENILAIAN KOKURIKULUM (FORMAT B) MULA Sediakan borang penilaian Taklimat kepada guru penasihat dan guru tingkatan Edarkan borang penilaian kepada guru tingkatan untuk diedarkan kepada pelajar Pelajar meminta penilaian daripada guru penashiat.

6. 174 . 4. 5. TINDAKAN Menyediakan Borang Penilaian Aktiviti KoKurikulum Memberi taklimat kepada semua guru tentang panduan penilaian /cara penilaian Mengedarkan Borang Penilaian Aktiviti KoKurikulum kepada Guru Tingkatan Pastikan Guru Tingkatan mengedarkan kepada pelajar tingkatan masing-masing Mengarahkan pelajar berjumpa Guru Penasihat Badan Beruniform/ Persatuan dan Kelab Permainan untuk mendapatkan markah penilaian masing-masing Pelajar menyerahkan Borang Penilaian Aktiviti KoKurikulum yang telah lengkap kepada Guru Tingkatan Guru Tingkatan melengkapkan Borang C apabila menerima Borang Penilaian Aktiviti KoKurikulum daripada pelajar Guru Tingkatan mengenal pasti tahun terbaik Bagi Pelajar T5 dan 6 Atas untuk dijadikan Penilaian Aktiviti Kokurikulum (Borang C) TANDA ( ) CATATAN 2. 3. 7. 8.SENARAI SEMAK PENILAIAN AKTIVITI KOKURIKULUM (FORMAT B) BIL 1.

Pengetua dan GPK KoKurikulum mengesahkan Penilaian tersebut Pastikan Penilaian diedarkan kepada pelajar untuk ditandatangan oleh ibubapa/penjaga Menyediakan Satu salinan Rumusan Keseluruhan Gred Yang Diperolehi mengikut umur. 175 . jantina dan bangsa dihantar ke PPD dan JPN 10.9. 11.

Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Kelab Perekacipta Sekolah.3/1988 Permainan Menengah Catur di Sekolah-Sekolah Permainan µPin-table. SPI Bil. Penyertaan Pelajar Dalam Pertandingan Atau Kejohanan Sukan Anjuran Persatuan Atau Badan Induk Sukan. 7/1988 - 7.N. 4/1982 3.Penyertaan Pelajar Dalam Kegiatan Sukan Di Sekolah. Warta Kerajaan 1956 2.11 3. SPI Bil. Warta Kerajaan 1997 Schools Societies Regulations L. 6. SPI Bil. Jil. Program Skim Lencana Anti Dadah Pasukan Berpakaian Seragam Sekolah Menengah (SLAD). 5/1986 4. 1/1988 5. SPI Bil. Panduan Penubuhan Dan Persatuan Silat Sekolah. Video Game. Game Watch¶ Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Kelab Komputer Sekolah. SPI Bil.179-180 Peraturan-Peraturan Kokurikulum Kebangsaan P. 42. 4/1992 9. No. SPI Bil 8/1971 2. 4/1995 . Warta Kerajaan 1998 - SURAT PEKELILING IKHTISAS 1. SPI Bil. 176 . Pengurusan Perlaksanaan Kadet Remaja Sekolah (KRS).U.SENARAI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN YANG DIPERLUKAN DALAM PENILAIAN KOKURIKULUM (FORMAT B) WARTA KERAJAAN 1. SPI Bil 1/1989 8. SPI Bil. (A) 531 dalam Akta Pendidikan 1996 bertarikh 31 hb Disember 1996 Pemberitahu Undang-Undang 196.

Penubuhan Kelab Sekolah-Sekolah. 177 .Rancangan Kegiatan Sekolah Selepas Peperiksaan UPSR Bagi Murid-Murid Tahun 6. Penglibatan Guru dan Murid dalam aktiviti Pasukan Pakaian Seragam anjuran agensi kerajaan dan pertubuhan bukan kerajaan. 2/1997 13. SPI Bil. Pengurusan Taekwondo 12. 8/1995 - Penyertaan Pelajar Dalam Pertandingan Kejohanan Sukan Anjuran Persatuan Badan Induk Sukan 11. SPI Bil 9/1995 . SPI Bil. SPI Bil. SPI Bil. PUP Bil 2/1997 14. SPI Bil. Garis Panduan Pengendalian Aktiviti Sokongan Bahasa Inggeris Di Sekolah.77280) /Seni Mempertahankan Diri. 7/1999 20. 13/2000 22. Pendaftaran Kegiatan Seni Bela Diri Di Sekolah-Sekolah. SPI Bil 24/1998 - 17. SPI Bil. 18/1998 16. Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Kelab Komputer/ Teknologi Maklumat Sekolah. 18/2000 - Penggalakan Aktiviti Fotografi Di Kalangan Murid Sekolah. SPI Bil.10. 5/1998 - Akta Pendidikan 1996 dan PeraturanPeraturan Di Bawah Akta Pendidikan 1996. Penganjuran Program Motivasi Di Sekolah. SPI Bil. 8/2000 21. SPI Bil. Rukun Negara Di 15. 17/2000 23. SPI Bil. Penggunaan Budi Bicara Ketika Mengambil Tindakan. SPI Bil. Penubuhan Kelab Pencegahan Jenayah Di Sekolah Menengah. Pengiktirafan Persatuan Seni Bela Diri Sebagai Pasukan Pakaian Seragam Sekolah Panduan Penubuhan Dan Kelab/Persatuan (PS. 2/1999 19. 1/1999 18.

Jawatankuasa Takwim Sekolah AJK Pemilihan Pelajar Cemerlang ( Hari Kecemerlangan Kokurikulum ) Jawatankuasa Pusat Sumber Jawatankuasa Program Khas Jawatankuasa Perkembangan Staf Sekolah Jawatankuasa Kewangan Sekolah Jawatankuasa Majlis Sukan Jawatankuasa Perkhemahan Bersepadu Jawatankuasa Pengelolaan MSSD/MSSJ/MSSM Jawatankuasa Hari Kokurikulum/Hari Kantin Jawatankuasa Pemantauan Jawatankuasa Program Bersepadu Sekolah Selamat Jawatankuasa Pembangunan. 3.SENARAI JAWATANKUASA YANG DIANGGOTAI Bil. 1. 7. 8. 4. 9. Keceriaan dan Keindahan Sekolah Jawatankuasa Hari Perayaan Sekolah Jawatankuasa yang diarahkan dari semasa ke semasa 178 . 12. 16. 2. 11. Jawatankuasa yang dianggotai Jawatankuasa Majlis Pentadbiran dan Pengurusan Sekolah Jawatankuasa Majlis Kurikulum Sekolah dan Kokurikulum. 6. 5. 14. 10. 13. 15.

kelab. sukan dan permainan.SENARAI BORANG-BORANG YANG DIGUNAKAN BAGI TUJUAN PENILAIAN PRESTASI KOKURIKULUM PELAJAR (FORMAT B) Bil. Borang C : Laporan prestasi keseluruhan pelajar dalam kokurikulum (individu) Borang D : Laporan prestasi keseluruhan pelajar dalam kokurikulum (mengikut tingkatan) 179 . 1 2 3 4 Senarai Borang/Surat Borang A : Laporan pencapaian pelajar dalam aktiviti kokurikulum Borang B : Laporan pencapaian murid dalam kegiatan bukan persatuan.

JOHOR.BORANG A SMK TUNKU ABDUL RAHMAN PUTRA. BORANG PENILAIAN KOKURIKULUM PELAJAR NAMA NO KPT NO DAFTAR Unit/ Kelab/ Persatuan Aspek Yang Dinilai Kehadiran Agihan Markah 50 Jumlah Markah TINGKATAN JANTINA Catatan Penglibatan 20 Pencapaian Jawatan Yang Disandang Jumlah Markah 20 10 100 Tandatangan Guru Penasihat Nama Guru Penasihat : : GRED BORANG B 180 . KULAI.

(MARKAH BONUS) Nama No KPT BIL JAWATAN No Daftar Tingkatan MARKAH MARKAH KESELURUHAN Tandatangan Guru Penyelaras Nama Guru Penyelaras : : 181 . PENILAIAN KOKURIKULUM: JAWATAN BIDANG BUKAN KOKURIKULUM. KULAI.SMK TUNKU ABDUL RAHMAN PUTRA. JOHOR.

........... TINGKATAN ««««... .... BIL NAMA PELAJAR GRED DICAPAI Tanda tangan guru tingkatan : Nama : ............................ ...UNIT KOKURIKULUM SMK TUNKU ABDUL RAHMAN PUTRA PENCAPAIAN PELAJAR DALAM KEGIATAN KOKURIKULUM 2003 NAMA GURU «««««««««««««««.............................. 182 ..............

.............K........................................................... Markah Bonus Gred Keseluhan : : Ulasan: .... .................................................. Persatuan / Kelab Sukan / Permaian Jawatan Bidang Bukan Kokurikulum: .................................... Aspek Yang Dinilai Kehadiran Penglibatan Pencapaian Jawatan Yang Disandang JUMLAH MARKAH GRED Agihan Markah 50 20 20 10 100 Pasukan Pakaian Seragam No........................... Disahkan Oleh: ............................................ JOHOR PENILAIAN KEGIATAN KOKURIKULUM TAHUN .......................... ......................... ........ Tingkatan: ....................... TandaTangandanCop Pengetua/Guru Tanda Tangan Ibu Bapa / Penjaga: ................................ ..........P..... .......... ....: ............................................ Nama: ..................................... Ta rikh: ........................... KULAI............................ ............................................................... Nama Pelajar: ............................................... ........CONTOH BORANG LAPORAN ADAB BELAJAR SMK TUNKU ABDUL RAHMAN PUTRA.................................................................... Jantina: ........................ 183 ................ ................... Tanda Tangan GPK Kokurikulum Besar .... ..... .............................................................................................................................

Bil Jenis Kerja Masa Yang Diambil 3 Hari 1. 2 hari 8. Menyediakan Borang Penilaian Aktiviti KoKurikulum Memberi taklimat kepada semua guru tentang panduan penilaian /cara penilaian Mengedarkan Borang Penilaian Aktiviti KoKurikulum kepada Guru Tingkatan Pastikan Guru Tingkatan mengedarkan kepada pelajar tingkatan masing-masing 2.NORMA KERJA BAGI PENILAIAN KOKURIKULUM (FORMAT B) Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dlm Seminggu Bergantung kepada jumlah pelajar mengikut tingkatan. Mengarahkan pelajar 5 hari berjumpa Guru Penasihat Badan Beruniform/ Persatuan dan Kelab Permainan untuk mendapatkan markah penilaian masing-masing Pelajar menyerahkan Borang Penilaian Aktiviti Ko-Kurikulum yang telah lengkap kepada Guru Tingkatan Guru Tingkatan melengkapkan Borang C apabila menerima Borang Penilaian Aktiviti KoKurikulum daripada pelajar Guru Tingkatan mengenal pasti tahun terbaik Bagi Pelajar T5 dan 6 Atas untuk dijadikan Penilaian Aktiviti Kokurikulum (Borang C) 2 hari 6. 2 hari 184 . 3 hari 5. 7. 2 hari 4. 60 minit 3.

jantina dan bangsa dihantar ke PPD dan JPN 5 hari 10.9. 2 hari 185 . Pengetua dan GPK KoKurikulum mengesahkan Penilaian tersebut Pastikan Penilaian diedarkan kepada pelajar untuk ditandatangan oleh ibubapa/penjaga Menyediakan Satu salinan Rumusan Keseluruhan Gred Yang Diperolehi mengikut umur. 2 hari 11.

SENARAI TUGAS HARIAN NAMA : JAWATAN : TARIKH : Bil. Tugas Saya Hari Ini Catatan 186 .

1.1.2 Semua pelajar mesti mengikuti program yang diadakan diperingkat sekolah kecuali yang diberi pengecualian dengan mengemukakan surat akuan/doktor.1.8 Pelajar mesti sentiasa menjaga nama baik diri.keluarga dan sekolah.3 Pelajar mesti mematuhi syarat/ peraturan yang ditetapkan untuk pelaksanaan program. 1.1.1.2 Tatacara pemimpin / penasihat / guru 1.0 1.PERATURAN-PERATURAN DALAM PROSEDUR KESELAMATAN PELAJAR KETIKA MENJALANI AKTIVITI KOKURIKULUM 1. 1. 1. 1.2.1 Pelajar mesti mendapatkan kebenaran ibu bapa /penjaga masingmasing.1.6 Pelajar dilarang meninggalkan program tanpa kebenaran.7 Pelajar dikhendaki membuat persediaan diri sewajarnya mengikut program yang akan dijalankan/disertai.2. 1. 187 .1 Pemimpin/penasihat mesti mengemukakan cadangan/perancangan aktiviti kepada SU Kokurikulum untuk perbincangan.2.4 Pelajar mesti akur dengan arahan pemimpin/penasihat/guru sewaktu program.1 Pelaksanaan Aktiviti Kokurikulum (Umum) Tatacara pelajar 1.1.1.2 Pemimpin/penasihat hendaklah menilai peserta yang benar-benar layak. 1. 1.2.4 Pemimpin/penasihat hendaklah melaksanakan pakej keselamatan sepanjang masa. 1. 1.3 Pemimpin/penasihat hendaklah menyediakan susunan program dan peraturan.semakan dan kebenaran.1. 1.5 Pelajar bertanggungjawab terhadap keselamatan diri masing-masing.

2 Pelajar hendaklah memberitahu alatan/kemudahan yang diperlukan kepada guru/pengawas sukan yang bertugas.3.10 Pelajar dilarang menggunakan/berada dipadang dan gelanggang pada masa hujan.2. 2. sewaktu 188 . 2.3 Mengenalpasti keperluan anak jagaan sepanjang aktiviti.1.1 Pelajar dilarang masuk ke bilik sukan tanpa urusan/kebenaran.6 Pelajar hendaklah memulangkan semula alatan ketempat asal.1 Megambil tahu aktiviti yang diikuti oleh anak jagaan masing-masing.1.1.3.9 Pelajar dilarang mengubah sebarang kedudukan peralatan di dalam Bilik Operasi Sukan tanpa kebenaran. 2.11 Pelajar bertanggungjawab terhadap keselamatan diri menjalankan aktiviti dan menggunakan peralatan sukan. 2.3.3 Peranan ibu bapa 1. 2.1.1.2 Meneliti borang yang disediakan/menangani surat kebenaran.5 Pemimpin/penasihat hendaklah menyediakan menyerahkan kepada pihak PK Kokurikulum laporan dan 1.1 Penggunaan Bilik Sukan .5 Pelajar hendaklah memeriksa alatan yang akan digunakan.2.1.1. 2.7 Pelajar dilarang membawa peralatan keluar dari Bilik Sukan tanpa rekod. 2. 1.4 Mengenalpasti guru-guru yang menguruskan aktiviti. 2.1. Alatan Dan Kemudahan Sukan Tatacara pelajar.6 Pemimpin/penasihat mesti mengambil langkah berjaga-jaga setiap masa ( meramal risiko ) 1.1.1. 1.1. 2. 1. 2.0 2.3.3 Pelajar hendaklah menandatangani buku pinjaman/pemulangan alatan. 2. 2.1.8 Pelajar dikhendaki menulis surat permononan untuk meminjam peralatan dan kemudahan untuk kegunaan masa lain (program/aktiviti).4 Pelajar mesti menggunakan alatan mengikut arahan/peraturan.

1 Pelajar hendaklah melaporkan taraf kesihatan yang terkini kepada guru sebelum menjalankan sebarang aktiviti.1. kepada guru sekiranya berlaku 2.1. 3.1. 3. 3.3 2.2 Pelajar mesti memakai pakaian dan kasut yang sesuai sewaktu aktiviti dijalankan. 3.5 Pelajar dilarang melakukan sebarang aktiviti tanpa pengawasan guru.6 Tatacara pemimpin / penasihat / guru.2 2.1.6 Pelajar mesti mengikut arahan semasa melakukan aktiviti.1 Sukan Dan Permainan Tatacara pelajar.4 2. Pemimpin / penasihat / guru bertanggungjawab untuk mengambil sebarang langkah berjaga-jaga sewaktu mengunakan peralatan / kemudahan.1.2. Pemimpin / penasihat / guru boleh mengarahkan mana-mana pelajar untuk mengambil peralatan / kemudahan.7 Sekiranya anda merasa tidak selesa atau diluar kemampuan diri semasa aktiviti sila berhenti dan memberitahu kepada guru. 189 . 3. Pemimpin / penasihat / guru perlu membuat catatan / laporan kemalangan jika ada didalam buku yang disediakan di Bilik Sukan.5 2.2 2. Pemimpin / penasihat / guru hendaklah memastikan pelajar menggunakan peralatan / kemudahan mengukut peraturan yang betul.0 3. 3.3 Pelajar mesti melaporkan taraf kesihatan sekiranya merasa tidak selesa sewaktu aktiviti dijalankan.1.8 Pelajar mesti melakukan aktiviti dalam kawasan yang ditentukan.12 Pelajar mesti melaporkan kecemasan/kemalangan. 3. Pemimpin / penasihat / guru hendaklah menyelia / memantau proses yang terlibat ( meminjam dan memulang ). 3.1.1.4 Pelajar hendaklah menunggu arahan guru sebelum aktiviti dimulakan.1. 3.

2 Pelajar hendaklah berada di lokasi / tempat aktiviti pada masa yang ditentukan.1.1.1.4 Jurulatih / guru/ penasihat mesti mengambil langkah berjaga-jaga yang sewajarnya untuk mengelakkan sebarang kemalangan.2.2 Jurulatih / guru / penasihat hendaklah merekodkan kehadiran pelajar.1 Kegiatan Unit Beruniform Tatacara Pelajar 4. 3.1.1.3 Jurulatih / guru / penasihat hendaklah mengambil berat aduan pelajar (siasat ) tentang taraf kesihatan.2.2.0 4.5 Pelajar hendaklah mematuhi arahan daripada guru / penasihat bila-bila masa. 3. 3.4 Pelajar yang tidak hadir hendaklah dilaporkan segera. 3. 4.7 Pelajar hendaklah melaporkan kepada guru sekiranya alatan yang dibekalkan atau digunakan rosak. 3.2.3 Ketua / pengerusi hendaklah merekodkan kehadiran. 3.2.1.2.1 Pelajar hendaklah memastikan kesihatan diri untuk menjalankan aktiviti dan mengenakan pakaian yang sesuai mengikut aktiviti. 4. 190 . 3. 4.6 Pelajar hendaklah memastikan alatan yang digunakan tidak rosak dan lengkap.3 Jurulatih / guru / penasihat menentukan objektif aktiviti berdasarkan peralatan dan kemampuan pelajar.1 Jurulatih / guru / penasihat bertanggungjawab menentukan jadual program dan hadir mengikut jadual. 4. 4.3.1.10 Pelajar hendaklah melaporkan kemalangan yang berlaku kepada guru yang bertugas.1. 4.9 Pelajar hendaklah melaporkan kerosakan alat sebelum / semasa digunakan kepada guru/pengawas yang bertugas.5 Jurulatih/ guru / penasiha mesti memastikan pelajar mengamalkan disiplin yang tinggi dan mematuhi peraturan sekolah.2 3. 4. Tatacara jurulatih / guru / penasihat.1.

4.1.8 Pelajar hendaklah melaporkan sebarang kemalangan yang berlaku kepada guru / penasihat. 4.2 Tatacara guru / penasihat

4.2.1 Guru / penasihat bertanggungjawab menentukan jadual program dan hadir mengikut jadual yang ditetapkan. 4.2.2 Guru / penasihat hendaklah merekodkan kehadiran pelajar. 4.2.3 Guru / penasihat menentukan objektif aktiviti berdasarkan peralatan dan kemampuan pelajar. 4.2.4 Guru / penasihat hendaklah mengambil berat aduan pelajar ( siasat ) tentang taraf kesihatan. 4.2.5 Guru / penasihat mesti mengambil langkah berjaga-jaga yang sewajarnya untuk mengelakkan sebarang kemalangan. 4.2.6 Guru / penasihat mesti memastikan pelajar mengamalkan disiplin yang tinggi dan peraturan sekolah

5.0 5.1

Kegiatan Persatuan dan Kelab Tatacara pelajar

5.1.1 Pelajar hendaklah berada di bilik / tempat yang ditentukan tepat pada masa yang ditetapkan. 5.1.2 Setiausaha merekodkan kehadiran ahli. 5.1.3 Pelajar hendaklah memakai pakaian yang sesuai mengikut arahan. 5.1.4 Pelajar hendaklah menunggu arahan guru sebelum aktiviti dimulakan. 5.1.5 Pelajar dilarang melakukan sebarang aktiviti tanpa pengawasan guru. 5.1.6 Pelajar mesti mengikut arahan semasa melakukan aktiviti. 5.1.7 Sekiranya anda merasa tidak selesa atau diluar kemampuan diri semasa aktiviti sila berhenti dan memberitahu kepada guru. 5.1.8 Pelajar mesti melakukan aktiviti dalam kawasan yang ditentukan. 5.1.9 Pelajar hendaklah melaporkan kemalangan yang berlaku kepada guru yang bertugas.

191

5.2

Tatacara penasihat

5.2.1 Penasihat bertanggungjawab menentukan jadual program dan hadir mengikut jadual. 5.2.2 Penasihat hendaklah merekodkan kehadiran pelajar. 5.2.3 Penasihat menentukan objektif aktiviti berdasarkan peralatan dan kemampuan pelajar. 5.2.4 Penasihat hendaklah mengambil berat aduan pelajar ( siasat ) entang taraf kesihatan. 5.2.5 Penasihat mesti mengambil langkah berjaga-jaga yang sewajarnya untuk mengelakkan sebarang kemalangan. 5.2.6 Penasihat mesti memastikan pelajar mengamalkan disiplin yang tinggi dan peraturan sekolah.

6.0 6.1

Kegiatan Luar Aktiviti Gotong Royong Tatacara pelajar

6.1.1 Pelajar hendaklah melengkapkan borang kebenaran ibu bapa. 6.1.2 Pelajar hendaklah memakai pakaian yang sesuai. 6.1.3 Pelajar hendaklah mematuhi arahan dan pembahagian tugas. 6.1.4 Pelajar hendaklah memaklumkan kepada guru sekiranya ternampak binatang / serangga yang ganjil dan berbahaya. 6.1.5 Pelajar hendaklah sentiasa bekerja dalam kumpulan. 6.1.6 Pelajar dilarang bermain dan bergurau dengan peralatan. 6.1.7 Pelajar hendaklah memastikan alatan ang digunakan sesuai dan sempurna. 6.1.8 Pelajar hendaklah melaporkan kepada guru sekiranya peralatan rosak. 6.1.9 Pelajar hendaklah memulangkan semua peralatan yang digunakan. 6.1.10 Pelajar hendaklah membersikah diri selepas tamat program. 6.1.11 Pelajar hendaklah sentiasa mengutamakan keselamatan.

192

6.2

Tatacara guru

6.2.1 Guru perlu peka terhadap semua surat pekeliling berkenaan yang diedarkan. 6.2.2 Guru mesti memahami dan mematuhi sebelum,semasa dan selepas aktiviti dijalankan. tatacara tindakan

6.2.3 Guru hendaklah memeriksa semua peralat yang akan diguanakan. 6.2.4 Guru hendaklah mengagihkan tugas mengikut kemampuan pelajar. 6.2.5 Guru hendaklah merekodkan kehadiran pelajar. 6.2.6 Guru hendaklah mengenalpasti pelajar yang tidak sihat dan bermasalah untuk dikecualikan daripada mengambil bahagian atau meneruskan aktiviti. 6.2.7 Guru hendaklah sentiasa memantau dan membuat penilaian terhadap tugasan. 6.2.8 Guru hendaklah memastikan pelajar sentiasa mematuhi peraturan yang ditetapkan ( peraturan sekolah / aktiviti ). 6.2.9 Guru hendaklah sentiasa memastikan kawasan yang digunakan dalam keadaan selamat dan selesa.

7.0 7.1

Kegiatan Luar Lawatan Sambil Belajar Tatacara pelajar.

7.1.1 Pelajar melengkapkan borang kebenaran ibu bapa. 7.1.2 Pelajar dikhendaki menyediakan pakaian yang secukupnya mengikut aturcara. 7.1.3 Pelajar dikhendaki mematuhi semua syarat dan peraturan berkaitan. 7.1.4 Pelajar dikhendaki sentiasa menjaga nama baik sekolah. 7.1.5 Pelajar dikhendaki sentiasa peka kepada arahan dan peraturan tempat lawatan. 7.1.6 Pelajar sentiasa berada dalam kumpulan. 7.1.7 Sekiranya pelajar terpisah daripada kumpulan ,tungu di satu tempat dan minta bantuan.

193

7.1.8 Pelajar dikhendaki melaporkan sebarang kecemasan yang berlaku. 7.1.9 Pelajar dikhendaki membuat persediaan awal untuk program lawatan. 7.1.10 Pelajar dikhendaki membuat catatan sepanjang program. 7.1.11 Pelajar dikhendaki menulis laporan/essei selepas program lawatan. Tatacara guru / penasihat

7.2

7.2.1 Guru / penasihat dikhendaki menyediakan kertas kerja program dan dihantar untuk proses kelulusan pihak pentadbir. 7.2.2 Guru / penasihat dikhendaki mendapatkan kebenaran daripada JPNJ. 7.2.2 Guru / penasihat dikhendaki memastikan program berjalan mengikut jadual. 7.2.3 Guru / penasihat sentiasa memantau tentang bilangan pelajar setiap sesi. 7.2.4 Guru / penasihat memainkan peranan untuk memastikan program berjaya. 7.2.5 Guru / penasihat melibatkan pelajar secara aktif dalam setiap atur cara. 7.2.6 Guru / penasihat dikhendaki menyediakan cenderamata untuk tempattempat lawatan ( jika perlu ). 7.2.7 Guru / penasihat dikhendaki sentiasa mengawasi disiplin pelajar. 7.2.8 Guru / penasihat dikhendaki sentiasa menjaga kebajikan dan kesihatan pelajar. 7.2.9 Guru / penasihat dikhendaki mengambil langkah berjaga-jaga yang tinggi dalam semua perkara ( meramal risiko ). 8.0 8.1 Kegiatan Luar Perkhemahan Tatacara pelajar

8.1.1 Pelajar dikhendaki melengkapkan borang kebenaran ibu bapa. 8.1.2 Pelajar mesti patuh kepada arahan dan berada di tempat yang ditentukan. 8.1.3 Pelajar dikhendaki mematuhi semua syarat dan peraturan yang ditetapkan.

194

8.1.4 Pelajar mesti menyediakan semua peralatan yang diperlukan. 8.1.5 Pelajar mesti menyediakan pakaian secukupnya dan bersesuaian. 8.1.6 Pelajar mendirikan khemah di kawasan yang dikenalpati selamat. 8.1.7 Pelajar dikhendaki membersihkan kawasan persekitaran dan menabur belerang disekeliling khemah. 8.1.8 Pelajar dilarang merosakkan / menebang sebarang pokok / tumbuhan. 8.1.9 Hentikan aktiviti sekiranya cuaca buruk akan berlaku. 8.1.9 Pelajar dikhendaki melaporkan kepada guru sekiranya ada gangguan daripada haiwan liar ,gigitan serangan dan kecemasan. 8.1.10 Sekiranya sakit berterusan keluar dari kawasan perkhemahan untuk mendapatkan rawatan di hospital / klinik. 8.1.11 Pelajar dilarang menjalankan aktiviti di air tanpa pngawasan guru / penyelamat kelemasan. 8.1.12 Pelajar mesti memakai jaket keselamatan untuk menjalankan aktiviti di air. 8.2 Tatacara guru / penasihat

8.2.1 Guru / penasihat perlu ada sijil yang berkaitan untuk sesuatu program . 8.2.2 Guru / penasihat mesti mendapatkan kebenaran daripada pihak yang terlibat. 8.2.3 Guru / penasihat mesti menyediakan syarat, peraturan, senarai keperluan untuk semua aktiviti yang akan dijalankan. 8.2.4 Guru / penasihat perlu membuat kajian / tinjauan tentang kawasan / lokasi aktiviti ( perkhemahan / air ). 8.2.5 Guru / penasihat perlu mengatur pengisian program dengan teliti. 8.2.6 Guru / penasihat perlu menyediakan pembantu / pegawai secukupnya. 8.2.7 Guru / penasihat perlu membuat penyeliaan dan pengawasan rapi. 8.2.8 Guru / penasihat perlu mengambil sebarang langkah berjaga-jaga untuk mengelakkan sebarang kecemasan / kemalangan.

195

9.0 9.1

Perjumpaan Mingguan (Hari Gerak Kerja Kokurikulum) Tatacara pelajar

9.1.1 Pelajar mesti hadir ke sekolah seperti biasa dengan mengenakan pakaian yang dibenarkan / pakaian seragam. 9.1.2 Pelajar mesti melaporkan kehadiran kepada pemimpin / penasihat untuk setiap sesi mengikut jadual. 9.1.3 Pelajar dilarang meninggalkan kawasan sekolah tanpa kebenaran. 9.1.4 Pelajar bertanggungjawab terhadap keselamtan diri masing-masing. 9.1.5 Pelajar hanya dibenarkan makan dikantin pada waktu rehat. 9.1.6 Pelajar hendaklah mematuhi peraturan sekolah. 9.1.7 Pelajar digalakan mengambil bahagian secara aktif dalam aktiviti yang diadakan. 9.1.8 Ketua / pengerusi unit / kelab mesti membuat laporan dan kemaskinikan maklumat perjumapan dalam buku / fail gerko. 9.2 Tatacara Pemimpin / penasihat

9.2.1 Pemimpin / penasihat hendaklah hadir ke sekolah seperti biasa. 9.2.2 Pemimpin / penasihat mesti mengambil kedatangan pelajar setiap sesi. 9.2.3 Pemimpin / penasihat Unit Pakaian Seragam mesti mengenakan pakaian seragam masing-masing atau pakaian yang sesuai untuk penasihat yang lain. 9.2.4 Pemimpin / penasihat mesti mengendalikan perjumpaan mingguan mengikut jadual yang ditetapkan. 9.2.5 Pemimpin/penasihat mesti mengemukakan kepada penyelaras sebelum pelaksanaan. aktiviti/perancangan

9.2.6 Pemimpin / penasihat hendaklah memastikan peraturan sekolah dipatuhi oleh semua pelajar. 9.2.7 Pemimpin / penasihat hendaklah memastikan keselamatan pelajar terkawal sewaktu aktiviti dijalankan.

196

PROSES KERJA PROSEDUR KESELAMATAN PELAJAR KETIKA MENJALANI AKTIVITI KOKURIKULUM DAN SUKAN Pihak Yang Dirujuk Seksyen, Undangundang, Peraturan SPI Bil. 8/1988 Bil. 1/1995 Bil. 3/1995 Bil. 9/2000

Bil

Tindakan

1

Mengadakan peraturan-peraturan PK Kokurikulum keselamatan dan memberi taklimat kepada semua guru. Beri taklimat kepada semua PK Kokurikulum pelajar semasa perhimpunan/ perjumpaan. Pastikan peralatan kokurikulum SU Kokurikulum dan sukan menepati spesifikasi SU Sukan dan selamat digunakan. Ambil langkah-langkah kese- Guru Penasihat/ lamatan sebelum aktiviti Permainan dijalankan. Awasi penggunaan peralatan oleh Guru Penasihat/ pelajar semasa aktiviti dijalankan. Permainan Lapor kepada guru jika berlaku Guru Penasihat/ Permainan kemalangan. Guru Penasihat/ Permainan Periksa kesihtan pelajar jika serius Guru Penasihat/ Permainan hantar hospital/klinik. Beri rawatan kecemasan. Makluman penjaga. kepada ibu bapa/ Guru Penasihat/ Permainan untuk Guru Penasihat/ Permainan

2

3

4

5 6 7 8 9 10 11 12

Lapor kepada polis membuat tuntutan.

Sediakan laporan polis dan Guru Penasihat/ laporan hospital untuk tuntutan. Permainan Pelajar kembali ke sekolah atau di PK Kokurikulum beri cuti.

197

CARTA ALIRAN DALAM MEMASTIKAN KESELAMATAN PELAJAR KETIKA MENJALANI AKTIVITI PERMAINAN MULA Taklimat kepada semua Guru Permainan Taklimat kepada semua pelajar Ganti yang lain Rosak/Bahaya Periksa peralatan Baik/Selamat Ambil langkah-langkah keselamatan semasa aktiviti dijalankan Kemalangan Memastikan peralatan menepati spesifikasi Lapor kepada guru Beri rawatan kecemasan Periksa keadaan pelajar Tidak Ya Bawa ke klinik / hospital Serius/ Tidak Maklumkan bu bapa/Penjaga Tidak Ya Laporan Polis/ Laporan Untuk Tuntutan Laporkan kepada polis Sediakan Laporan Polis dan Hospital Kembali ke sekolah/ Cuti TAMAT   198 .

5. Pastikan peralatan sukan dan kokurikulum menepati spesifikasi dan selamat digunakan. Beri taklimat kepada semua pelajar semasa perhimpunan/ perjumpaan. Ambil langkah-langkah keselamatan sebelum aktiviti dijalankan. 8. 9. Pelajar kembali ke sekolah atau di beri cuti. 4. Sediakan laporan polis dan laporan hospital untuk tuntutan. Lapor membuat tuntutan. 6.SENARAI SEMAK PROSEDUR KESELAMATAN PELAJAR KETIKA MENJALANI AKTIVITI KOKURIKULUM Bil 1. Awasi penggunaan peralatan oleh pelajar semasa aktiviti dijalankan. Proses Kerja Mengadakan peraturan-peraturan keselamatan dan memberi taklimat kepada semua guru. 199 . Lapor kepada guru jika berlaku kemalangan. Makluman penjaga. Periksa kesihtana pelajar serius hantar hospital/klinik. 7. 3. Beri rawatan kecemasan. kepada ibu jika bapa/ untuk Tanda ( _ / ) Catatan 2. kepada polis 10. 11. 12.

U. Warta Kerajaan 1998 - SURAT PEKELILING IKHTISAS 14. SPI Bil. 42. Penggunaan Budi Bicara Ketika Mengambil Tindakan. 18/1998 - 200 .N. Warta Kerajaan 1956 2.179-180 Peraturan-Peraturan Kokurikulum Kebangsaan P. Warta Kerajaan 1997 Schools Societies Regulations L. Jil.SENARAI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN YANG DIPERLUKAN WARTA KERAJAAN 1.11 3. SPI Bil. 15. (A) 531 dalam Akta Pendidikan 1996 bertarikh 31 hb Disember 1996 Pemberitahu Undang-Undang 196. No. 5/1998 Akta Pendidikan 1996 dan PeraturanPeraturan Di Bawah Akta Pendidikan 1996.

Keceriaan dan Keindahan Sekolah Jawatankuasa Hari Perayaan Sekolah Jawatankuasa yang diarahkan dari semasa ke semasa 201 . 6. 11.SENARAI JAWATANKUASA YANG DIANGGOTAI Bil. 2. 5. 10. 14. 17 Jawatankuasa yang dianggotai Jawatankuasa Majlis Pentadbiran dan Pengurusan Sekolah Jawatankuasa Majlis Kurikulum Sekolah dan Kokurikulum. 13. 1. Jawatankuasa Takwim Sekolah AJK Pemilihan Pelajar Cemerlang ( Hari Kecemerlangan Kokurikulum ) Jawatankuasa Pusat Sumber Jawatankuasa Program Khas Jawatankuasa Perkembangan Staf Sekolah Jawatankuasa Kewangan Sekolah Jawatankuasa Majlis Sukan Jawatankuasa Perkhemahan Bersepadu Jawatankuasa Pengelolaan MSSD/MSSJ/MSSM Jawatankuasa Hari Kokurikulum/Hari Kantin Jawatankuasa Pemantauan Jawatankuasa Program Bersepadu Sekolah Selamat Jawatankuasa Pembangunan. 3. 16. 12. 9. 8. 15. 7. 4.

SENARAI BORANG-BORANG DALAM MEMASTIKAN KESELAMATAN PELAJAR KETIKA MENJALANI AKTIVITI PERMAINAN Bil. 1 2 3 4 Senarai Borang/Surat Borang Kebenaran Ibu bapa Borang Kebenaran Menjalankan Aktiviti Borang Perakuan Pelajar (MSSM) Surat Akuan Pelajar (Untuk mendapat rawatan) 202 .

Awasi penggunaan peralatan oleh pelajar semasa aktiviti dijalankan. kemalangan 2 Hari Sediakan laporan polis dan laporan hospital untuk tuntutan. Makluman kepada ibu bapa/ penjaga. Beri rawatan kecemasan. Mengikut keadaan pelajar 203 12 . jika 2 10 minit 3 Sepanjang masa 4 Sepanjang masa 5 Sepanjang masa 6 7 8 9 10 11 Segera Segera Segera Sejurus selepas pelajar dihantar ke klinik/hospital Lapor kepada polis untuk Sebelum 24 jam selepas membuat tuntutan. Beri taklimat kepada semua pelajar semasa perhimpunan/ perjumpaan. Bil 1 Jenis Kerja Mengadakan peraturanperaturan keselamatan dan memberi taklimat kepada semua guru. Lapor kepada guru berlaku kemalangan. Ambil langkah-langkah keselamatan sebelum aktiviti dijalankan. Pelajar kembali ke sekolah atau di beri cuti. Periksa kesihatan pelajar jika serius hantar hospital/klinik.NORMA KERJA DALAM PENGURUSAN PINJAMAN PERALATAN KOKURIKULUM / SUKAN Masa Yang Diambil 60 minit Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dlm Seminggu Bergantung kepada jumlah aktiviti dan kemalangan yang berlaku. Pastikan peralatan sukan dan kokurikulum menepati spesifikasi dan selamat digunakan.

Tugas Saya Hari Ini Catatan 204 .SENARAI TUGAS HARIAN NAMA : JAWATAN : TARIKH : Bil.

PERATURAN-PERATURAN DALAM PROSEDUR PEMBELIAN PERALATAN KOKURIKULUM DAN SUKAN 1 2. buku resit. Segala dokumen pembelian peralatan hendaklah disimpan dan boleh dikemukakan dengan segera apabila diperlukan. baucar bayaran. 3. Peralatan kokurikulum dan sukan yang hendak dibeli mestilah mengikut kemampuan dan keutamaan. 4. 205 . borang pesanan dan bil-bil yang sempurna. Mematuhi segala peraturan berkaitan dengan pembelian barangan seperti yang termaktub dalam pekeliling dan perintah am yang berkuat kuasa sekarang. Menyediakan sebuah fail kewangan dan juga tempat menyimpan fail.

5. 8. . Dapatkan sebut harga daripada pembekal Isi borang pesanan pembelian peralatan. Senarai keperluan mengikut keutamaan. Selenggara urusan penggunaan S/U Sukan SU Kokurikulum S/U Sukan 206 12. Bincang mengenai peruntukan/ kemampuan kewangan. Terima barang dan pastikan kualiti. Terima invois dari pejabat Arahan Perbendaharaan 170 9. Tandatangan pengesahan nota serahan. Undangundang/ Peraturan Bil 1.PROSES KERJA DALAM PROSEDUR PEMBELIAN PERALATAN KOKURIKULUM DAN SUKAN Pegawai Yang Meluluskan/ Dirujuk S/U Sukan SU Kokurikulum S/U Sukan SU Kokurikulum S/U Sukan SU Kokurikulum S/U Sukan SU Kokurikulum S/U Sukan SU Kokurikulum Pembantu Tadbir Kewangan S/U Sukan SU Kokurikulum S/U Sukan SU Kokurikulum Seksi. peralatan 3. Proses Kerja Semak rekod-rekod peralatan sukan tahun sebelumnya. 7. 13. Bincang jumlah peralatan dan penyelarasan peruntukan. 4. 11. kuantiti serta spesifikasi barang akur dengan nota serahan. Senaraikan peralatan yang diperlukan setelah berbincang dengan PK Kokurikulum. S/U Sukan SU Kokurikulum S/U Sukan SU Kokurikulum Rekod penerimaan barang dalam S/U Sukan buku stok (pen merah) dan SU Kokurikulum simpan barang Hantar semula invois ke pejabat untuk urusan pembayaran. 10. 2. 6.

Rekod penerimaan barang dan simpan barang. Ganti yang lain Rosak/Hilang Periksa barang yang diterima Baik/Cukup Tandatangan serahan. .dan peminjaman. . Hantar semula invois ke pejabat untuk urusan pembayaran. dan peruntukan/ Dapatkan sebut harga daripada pembekal Isi borang peralatan. SU Kokurikulum CARTA ALIRAN DALAM PROSEDUR PEMBELIAN PERALATAN KOKURIKULUM DAN SUKAN MULA Semak rekod barangan sedia ada Senaraikan peralatan yang diperlukan setelah berbincang dengan PK Koku. Bincang mengenai kemampuan kewangan. TAMAT 207 . Selenggara urusan penggunaan dan peminjaman. Dapatkan sebut harga dari pembekal Senarai keperluan peralatan mengikut keutamaan. pengesahan nota Terima barang pesanan pembelian Terima invois dari pejabat. Bincang jumlah peralatan penyelarasan peruntukan.

Senarai keperluan mengikut keutamaan. 14. peralatan Tanda ( _ / ) Catatan Senaraikan peralatan yang diperlukan setelah berbincang dengan PK Kokurikulum. pengesahan nota 10. 2. Terima barang dan pastikan kualiti. Selenggara urusan penggunaan dan peminjaman. 5. 8. Bincang mengenai peruntukan/ kemampuan kewangan. kuantiti serta spesifikasi barang akur dengan nota serahan.SENARAI SEMAK DALAM PEMBELIAN PERALATAN KOKURIKULUM DAN SUKAN Bil 1. 9. Tandatangan serahan. Terima invois dari pejabat 12. Dapatkan pembekal sebut harga dari 3. 208 . Rekod penerimaan barang dalam buku stok (pen merah) dan simpan barang 13. 4. Proses Kerja Semak rekod-rekod tahun sedia ada. peralatan Bincang jumlah peralatan dan penyelarasan peruntukan. 11. Dapatkan sebut harga daripada pembekal Isi borang pesanan pembelian peralatan. Hantar semula invois ke pejabat untuk urusan pembayaran. 6. 7.

U. 5/1998 Akta Pendidikan 1996 dan PeraturanPeraturan Di Bawah Akta Pendidikan 1996. SPI Bil. No. SPI Bil. Warta Kerajaan 1997 Schools Societies Regulations L. Penggunaan Budi Bicara Ketika Mengambil Tindakan.N. (A) 531 dalam Akta Pendidikan 1996 bertarikh 31 hb Disember 1996 Pemberitahu Undang-Undang 196.SENARAI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN YANG DIPERLUKAN WARTA KERAJAAN 1.11 3.179-180 Peraturan-Peraturan Kokurikulum Kebangsaan P. 42. 15. Jil. 18/1998 - 209 . Warta Kerajaan 1998 - SURAT PEKELILING IKHTISAS 14. Warta Kerajaan 1956 2.

6. 2. 4. 14. 11. 13. 17 Jawatankuasa yang dianggotai Jawatankuasa Majlis Pentadbiran dan Pengurusan Sekolah Jawatankuasa Majlis Kurikulum Sekolah dan Kokurikulum. 5. 9. 15. 16. Keceriaan dan Keindahan Sekolah Jawatankuasa Hari Perayaan Sekolah Jawatankuasa yang diarahkan dari semasa ke semasa 210 .SENARAI JAWATANKUASA YANG DIANGGOTAI Bil. 3. 12. 1. 8. 7. 10. Jawatankuasa Takwim Sekolah AJK Pemilihan Pelajar Cemerlang ( Hari Kecemerlangan Kokurikulum ) Jawatankuasa Pusat Sumber Jawatankuasa Program Khas Jawatankuasa Perkembangan Staf Sekolah Jawatankuasa Kewangan Sekolah Jawatankuasa Majlis Sukan Jawatankuasa Perkhemahan Bersepadu Jawatankuasa Pengelolaan MSSD/MSSJ/MSSM Jawatankuasa Hari Kokurikulum/Hari Kantin Jawatankuasa Pemantauan Jawatankuasa Program Bersepadu Sekolah Selamat Jawatankuasa Pembangunan.

SENARAI BORANG-BORANG YANG DIGUNAKAN DALAM PROSEDUR PEMBELIAN PERALATAN KOKURIKULUM DAN SUKAN Bil. 1 Senarai Borang/Surat Borang pesanan 211 .

30 minit 30 minit 5.NORMA KERJA DALAM PROSES KERJA DALAM PROSEDUR PEMBELIAN PERALATAN KOKURIKULUM DAN SUKAN Masa Yang Diambil 1 jam 1 jam Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dlm Seminggu Bil Jenis Kerja 1. 30 minit 6. 10. kuantiti serta spesifikasi barang akur dengan nota serahan. 8. Semak rekod-rekod peralatan tahun sedia ada. Tandatangan pengesahan nota serahan. Terima invois dari pejabat Rekod penerimaan barang dalam buku stok (pen merah) dan simpan barang Hantar semula invois ke pejabat untuk urusan pembayaran. Bincang jumlah peralatan dan penyelarasan peruntukan. Dapatkan sebut harga daripada pembekal Isi borang pesanan pembelian peralatan. 2. Bincang mengenai peruntukan/ kemampuan kewangan. 4. 10 minit 10 minit 30 minit 12. Terima barang dan pastikan kualiti. 11. 30 minit 212 . Senarai keperluan peralatan mengikut keutamaan. 36 jam 10 minit 2 minggu 9. 3. 7. Senaraikan peralatan yang diperlukan setelah berbincang dengan PK Kokurikulum.

Selenggara urusan penggunaan dan peminjaman. 213 .13.

SENARAI TUGAS HARIAN NAMA : JAWATAN : TARIKH : Bil. Tugas Saya Hari Ini Catatan 214 .

Kuasa Yang diberi Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Ikhtisas Tugas PegawaiPegawai lain yang ada hubungan serta Jenis hubungan 1.4 Guru Penasihat 1. Memantau dan Menyelia kegiatan kokurikulum diperingkat sekolah . Penolong Membantu menyelia kegiatan kokurikulum Akta Pendidikan Warta 215 .3 Penyelia Sukan 2.3 Ketua Unit Sukan 3.Pegawai Jabatan.4 S/U Sukan Daerah 3.4 Penyelia Kokurikulum 4.3 S/U Sukan 1.6 Guru Pasukan Sekolah 2.1 4. Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Ikhtisas 3. Pengetua Tugas dan Tanggungjawab Memastikan pelaksanaan dasar Kementerian Pelajaran dalam bidang kokurikulum dilaksanakan.SENARAI TUGAS/KUASA DAN HUBUNGAN PEGAWAI DENGAN PEGAWAI LAIN Unit : Kokurikulum Jawatan : Penolong Kanan Kokurikulum Tugas Pegawai Atasan Yang Ada Hubungan 1. Pegawai Pelajaran Daerah Mengelola.1 Ketua Sektor Pembangunan Dan Kemanusiaan 3. daerahdan negeri.2 Penyelia Kokurikulum 2. Kelab Sukan Permainan 1.5 Guru Rumah Sukan 1.2 Penolong Pengarah (HEM) 3. Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Iktisas 4 Penolong Kanan.1 Penolong Pegawai Pelajaran Daerah (HEM) 2. Pelajaran Johor Mengelola. Memantau dan Menyelia kegiatan kokurikulum di peringkat sekolah dan daerah.1 S/U Kokurikulum 1.2 Penyelaras Pasukan Pakaian Seragam. Kelab/Persatuan.2 S/U Kokurikulum Penyelaras 2.

Guru Kanan Mata Pelajaran Kerajaan Surat Pekeliling Iktisas Pasukan Pakaian Seragam.Kanan HEM. Kelab/Persatu an. Kelab Sukan Permainan 4.3 S/U Sukan 4.5 Guru Pasukan Sekolah 216 .4 Guru Penasihat / Guru Rumah Sukan 4. peringkat sekolah Penyelia Petang.

2 Keutamaan aktiviti sama ada peringkat kebangsaan. 10. 217 . Keutamaan peminjam iaitu PPD. Guru atau peminjam hendaklah mengisi Borang Pinjaman Peralatan tiga hari sebelum peralatan hendak digunakan. 2. 2. Kelulusan pinjaman adalah tertakluk kepada kebenaran daripada pengetua. Guru-guru Kanan Mata Pelajaran. ketidakcukupan komponen atau peralatan hilang perlu digantikan oleh peminjam. Sebarang kerosakan. 8. 4. 6. 2. daerah.3 3.PERATURAN-PERATURAN DALAM PENGURUSAN STOR DAN PINJAMAN PERALATAN KOKURIKULUM / SUKAN 1. Tempoh pinjaman adalah tertakluk kepada jangka masa yang dinyatakan dalam permohonan dengan merujuk kepada syarat-syarat yang ditetapkan.1 2. Setiap peralatan yang dipinjam adalah menjadi tanggungjawab pihak yang meminjam. Peminjam perlu memastikan telah menandatangani buku Rekod Pinjaman Peralatan semasa mengambil dan pemulangan peralatan yang dipinjam. Penyelia Petang. Peminjam yang terdahulu memohon diutamakan. negeri. Peralatan yang dipinjam perlu dijaga. 5. Guru atau peminjam tersebut perlu datang sendiri untuk mengambil peralatan yang dipinjam. Penolong-penolong Kanan. Peralatan yang dipinjam perlu digunakan dengan cara dan tujuan yang selamat dan tidak memudaratkan atau membahayakan orang lain. Tidak boleh mewakilkan kepada orang lain. Pinjaman peralatan diberikan mengikut keutamaan yang berikut. Unit Kokurikulum berhak mengambil semua peralatan yang digunakan sekiranya didapati peralatan tersebut tidak diurus dengan baik atau digunakan dengan cara dan tujuan yang berbahaya kepada orang lain. 9. Pengetua. sekolah dan persatuan atau kelab. diguna dan dikendalikan dengan cara yang cermat dengan tujuan tidak merosakkan peralatan sama ada dari aspek teknikal dan juga fizikal peralatan tersebut. guru-guru dan pelajar. 7.

Merekodkan pinjaman peralatan dalam buku rekod pinjaman Guru memulangkan alatan yang dipinjam. Menerima dan menyemak borang pinjaman dan meluluskan pinjaman peralatan. Mengeluarkan surat untuk gantian peralatan jika peralatan itu rosak selepas dipinjamkan. Memastikan peralatan dalam keadaan baik dan tersusun. 4. 2. Undangundang/ Peraturan Buku Pengurusan Kokurikulum Sekolah-sekolah negeri Johor. SU Kokurikulum/ SU Sukan SU Kokurikulum/ SU Sukan Guru Penasihat SU Kokurikulum/ SU Sukan SU Kokurikulum/ SU Sukan 9. Menyerahkan alatan yang dipinjam. 5. 7. Menyenaraikan dan mempamerkan senarai peralatan. Menyediakan borang pinjaman peralatan.PROSES KERJA DALAM PENGURUSAN PINJAMAN PERALATAN KOKURIKULUM/ SUKAN Bil 1. 12 Merekodkan pemulangan SU Kokurikulum/ peralatan yang dipinjam dalam SU Sukan buku rekod pinjaman. 11. Pastikan peralatan yang diterima dalam keadaan baik an cukup. 3. Guru penasihat mengisi borang pinjaman peralatan. 8. 10. Proses Kerja Membuat semakan stok peralatan dalam bilik operasi sukan. Pegawai Yang Meluluskan/ Dirujuk SU Kokurikulum/ SU Sukan SU Kokurikulum/ SU Sukan SU Kokurikulum/ SU Sukan SU Kokurikulum/ SU Sukan Guru Penasihat SU Kokurikulum/ SU Sukan Seksi. 6. Buku Pengurusan 218 .

13 Menyusun semula peralatan dan pastikan kekemasan bilik operasi sukan SU Kokurikulum/ SU Sukan Kokurikulum Sekolah-sekolah negeri Johor. 219 .

CARTA ALIRAN DALAM PENGURUSAN PENGURUSAN STOR DAN PINJAMAN PERALATAN KOKURIKULUM / SUKAN MULA Membuat semakan stok peralatan sukan dan permainan Menyenaraikan dan mempamerkan senarai peralatan yang ada Menyediakan borang-borang-borang untuk pinjaman peralatan Guru Penasihat mengisi borang pinjaman peralatan Semakan borang pinjaman dan kelulusan meluluskan pinjaman Tidak Lulus Menyerahkan peralatan Rekod pinjaman di dalam Buku Rekod Pinjaman Pemulangan peralatan Ganti yang lain Memeriksa peralatan yang dipulangkan Periksa keadaan alat Baik/Cukup Merekodkan pemulangan peralatan Simpanan peralatan Kelulusan Pinjaman Rosak/Hilang TAMAT 220 .

2. Pastikan peralatan yang diterima dalam keadaan baik an cukup. Menyediakan borang pinjaman peralatan. 10. Menyenaraikan dan mempamerkan senarai peralatan. Menerima dan menyemak borang pinjaman dan meluluskan pinjaman peralatan. Guru penasihat mengisi borang pinjaman peralatan. 6. Merekodkan pinjaman peralatan dalam buku rekod pinjaman Guru memulangkan alatan yang dipinjam. 9. Proses Kerja Membuat semakan stok peralatan dalam bilik operasi sukan. Tanda ( _ / ) Catatan 7. Menyusun semula peralatan dan pastikan kekemasan bilik operasi sukan 221 . Menyerahkan alatan yang dipinjam. 11. 13.SENARAI SEMAK DALAM PENGURUSAN STOR DAN PINJAMAN PERALATAN KOKURIKULUM / SUKAN Bil 1. Memastikan peralatan dalam keadaan baik dan tersusun. Merekodkan pemulangan peralatan yang dipinjam dalam buku rekod pinjaman. 5. 4. 8. 3. Mengeluarkan surat untuk gantian peralatan jika peralatan itu rosak selepas dipinjamkan. 12.

Jil. 18/1998 - 222 . SPI Bil. Warta Kerajaan 1956 2. No. Warta Kerajaan 1998 - SURAT PEKELILING IKHTISAS 14. (A) 531 dalam Akta Pendidikan 1996 bertarikh 31 hb Disember 1996 Pemberitahu Undang-Undang 196.179-180 Peraturan-Peraturan Kokurikulum Kebangsaan P. Penggunaan Budi Bicara Ketika Mengambil Tindakan. Warta Kerajaan 1997 Schools Societies Regulations L.N. 15.SENARAI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN YANG DIPERLUKAN WARTA KERAJAAN 1.11 3. SPI Bil.U. 5/1998 Akta Pendidikan 1996 dan PeraturanPeraturan Di Bawah Akta Pendidikan 1996. 42.

2. 10.SENARAI JAWATANKUASA YANG DIANGGOTAI Bil. 17 Jawatankuasa yang dianggotai Jawatankuasa Majlis Pentadbiran dan Pengurusan Sekolah Jawatankuasa Majlis Kurikulum Sekolah dan Kokurikulum. 7. 1. 13. 11. 15. Jawatankuasa Takwim Sekolah AJK Pemilihan Pelajar Cemerlang ( Hari Kecemerlangan Kokurikulum ) Jawatankuasa Pusat Sumber Jawatabkuasa Program Khas Jawatankuasa Perkembangan Staf Sekolah Jawatankuasa Kewangan Sekolah Jawatankuasa Majlis Sukan Jawatankuasa Perkhemahan Bersepadu Jawatankuasa Pengelolaan MSSD/MSSJ/MSSM Jawatankuasa Hari Kokurikulum/Hari Kantin Jawatankuasa Pemantauan Jawatankuasa Program Bersepadu Sekolah Selamat Jawatankuasa Pembangunan. 14. Keceriaan dan Keindahan Sekolah Jawatankuasa Hari Perayaan Sekolah Jawatankuasa yang diarahkan dari semasa ke semasa 223 . 4. 6. 16. 8. 3. 12. 9. 5.

SENARAI BORANG-BORANG YANG DIGUNAKAN PENGURUSAN STOR DAN PINJAMAN PERALATAN KOKURIKULUM / SUKAN Bil. 1 Senarai Borang/Surat Borang Pinjaman Peralatan 224 .

2. Memastikan peralatan dalam keadaan baik dan tersusun. 4. 1 hari selepas kerosakan dikesan 225 . 10. 5. Menyediakan borang pinjaman peralatan. Guru penasihat mengisi borang pinjaman peralatan. Membuat semakan stok peralatan dalam bilik operasi sukan. Sehari selepas aktiviti tamat 10 minit 11. 1 hari 5 minit 9. 6. Menerima dan menyemak borang pinjaman dan meluluskan pinjaman peralatan. Merekodkan pinjaman peralatan dalam buku rekod pinjaman Guru memulangkan alatan yang dipinjam. 8.NORMA KERJA DALAM PENGURUSAN PENGURUSAN STOR DAN PINJAMAN PERALATAN KOKURIKULUM / SUKAN Masa Yang Diambil 1 Minggu (2 kali dalam setahun) Sepanjang masa 1 Minggu (pada awal tahun/ ada alat baru) 5 Minit 5 Minit 1 hari Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dlm Seminggu Mengikut keperluan dan permohonan daripada peminjam. Menyerahkan alatan yang dipinjam. 7. 3. Menyenaraikan dan mempamerkan senarai peralatan. Mengeluarkan surat untuk gantian peralatan jika peralatan itu rosak selepas dipinjamkan. Pastikan peralatan yang diterima dalam keadaan baik dan cukup. Bil Jenis Kerja 1.

Menyusun semula peralatan 5 minit dan pastikan kekemasan bilik operasi sukan 226 . 5 minit 13.12. Merekodkan pemulangan peralatan yang dipinjam dalam buku rekod pinjaman.

SENARAI TUGAS HARIAN NAMA : JAWATAN : TARIKH : Bil. Tugas Saya Hari Ini Catatan 227 .

2 Penyelaras Pasukan Pakaian Seragam.4 Guru Penasihat 228 2 Pegawai Pelajaran Daerah Mengelola.4 S/U Sukan Daerah 3.5 Guru Rumah Sukan 1.2 Penyelaras Pasukan Pakaian Seragam. Mengelola. Kelab Sukan Permainan 1. Pelajaran Johor 4 Penolong Kanan. Kelab Sukan Permainan 4. Guru Kanan Mata . Membantu menyelia kegiatan kokurikulum peringkat sekolah Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Ikhtisas Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Ikhtisas Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Ikhtisas 3 Pegawai Jabatan. Memantau dan Menyelia kegiatan kokurikulum di peringkat sekolah . Penolong Kanan HEM.2 Penyelia Kokurikulum 2. Memantau dan Menyelia kegiatan kokurikulum di peringkat sekolah dan daerah. Pengetua Tugas dan Tanggungjawab Memastikan pelaksanaan dasar Kementerian Pelajaran dalam bidang kokurikulum dilaksanakan.3 S/U Sukan 4.1 S/U Kokurikulum 4.2 Penolong Pengarah (HEM) 3.3 Sukan 2. Penyelia Petang. daerah dan negeri. Kuasa Yang diberi Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Ikhtisas Tugas PegawaiPegawai lain yang ada hubungan serta Jenis hubungan 1.3 Ketua Unit Sukan 3. Kelab/Persatuan.6 Guru Pasukan Sekolah 2.3 S/U Sukan 1.1 S/U Kokurikulum 1.4 Guru Penasihat 1.SENARAI TUGAS/KUASA DAN HUBUNGAN PEGAWAI DENGAN PEGAWAI LAIN Unit : Kokurikulum Jawatan : Penolong Kanan Kokurikulum Tugas Pegawai Atasan Yang Ada Hubungan 1. Kelab/Persatuan.1 Ketua Sektor Pembangunan Dan Kemanusiaan 3.4 Penyelia Kokurikulum 4.1 Penolong Pegawai Pelajaran Daerah (HEM) 2.

Pelajaran 4.6 Guru Rumah Sukan Guru Pasukan Sekolah 229 .5 4.

{Rujuk Seksyen 18.2 230 .2 Kegiatan Kokurikulum di sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan meliputi kegiatan dalam persatuan yang ditubuhkan di sekolah daripada kategori berikut:(a) (b) (o) (p) (q) mata pelajaran yang diajar di sekolah sebagaimana yang dinyatakan dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997. badan beruniform.U. 42/No.PERATURAN-PERATURAN PENTADBIRAN DALAM PEMANTAUAN GERAK KERJA KOKKURIKULUM Aktiviti Pengurusan : Penubuhan dan Pendaftar Persatuan 1. 11 (Tambahan No. Perundangan (A). atau apa-apa persatuan lain yang diluluskan oleh Pendaftar.0 2. 41).U.0 1. (A) 531/97. penyertaan dalam persatuan dan kelab.1 2. penyertaan dalam badan beruniform. Mei 1998. sukan dan permainan. P. 1. (A) 196 bertarikh 21hb. lain sebagaimana Rujuk Subperaturan 3(3) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997 yang diterbitkan sebagai P.1 Kandungan Kegiatan Kokurikulum Di Sekolah . maka pelaksanaan kokurikulum di sekolah adalah wajib. Rujuk Peraturan 4 dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998 yang diterbitkan sebagai Warta Kerajaan Jil. Kegiatan Kokurikulum di sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan akan mengandungi yang berikut:(q) (r) (s) (t) penyertaan dalam sukan dan permainan. dan penyertaan dalam kegiatan-kegiatan ditentukan oleh Menteri. hobi dan rekreasi. Akta Pendidikan 1996 (Akta 550)} Kegagalan atau keengganan melaksanakan kegiatan kokurikulum di sekolah adalah suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi lima ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi tiga bulan atau kedua-duanya {Rujuk Subseksyen 135(1) Akta Pendidikan 1996 (Akta 550)} dan jika kesalahan itu dilakukan secara 2. Status Pelaksanaan Kokurikulum Sekolah : Sebagai sebahagian daripada Kurikulum Kebangsaan.

Januari 1985}. 11(29) bertarikh 2hb. KP(BS)8591/Jld. 2. Januari 1985}. khususnya yang kurang kemudahan untuk menjalankan gerak kerja kokurikulum ini hendaklah menggalakkan pelajar-pelajarnya mengambil bahagian dalam membuat kerja-kerja amal untuk masyarakat setempat. satu kegiatan persatuan atau kelab. 2.2 dalam Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. {Rujuk Subperkara 5. {Rujuk Subperkara 5. 1/1985 KP(BS)8591/Jld. 2000. 1/1985 KP(BS)8591/Jld. KP(BS)8591/Jld. Rujuk Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.1 dalam Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. Seberapa yang boleh.berterusan. Sehubungan itu kehadiran pelajar dalam aktiviti kokurikulum mestilah direkodkan. 11(29) bertarikh 2hb. Januari 1985}. 2. dan satu kegiatan sukan atau permainan. peningkatan penyertaan pelajar-pelajar dalam kegiatan pakaian seragam hendaklah diusahakan. Setiap pelajar hendaklah mengambil bahagian sekurangkurangnya dalam salah satu gerak kerja pakaian seragam (badan beruniform). {Rujuk Subseksyen 135(2) Akta 550}.3 Matlamat gerak kerja kokurikulum yang dikehendaki ialah penyertaan oleh setiap orang pelajar yang belajar di sekolah kerajaan atau bantuan kerajaan. 231 . ketatanegaraan. dan dalam pelbagai gerak kerja yang menekankan perpaduan kaum. 11(29) bertarikh 2hb. bagi setiap hari kesalahan itu terus dilakukan. {Rujuk Subperkara 5. 11/(41) bertarikh 15 Januari 1986. bergotong royong memperbaiki kawasan sekolah. XVI(16) bertarikh 13 Nov.5 Sekolah-sekolah.6 Pelaksanaan kegiatan kokurikulum di sekolah hendaklah berasaskan prinsip penyertaan beramai-ramai tanpa ada unsur-unsur diskriminasi atau paksaan dan yang bercanggah dengan Dasar Pendidikan Kebangsaan dan Perlembagaan Negara. Rujuk Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 1/1986. 2.7 Penyertaan pelajar dalam aktiviti kokurikulum adalah wajib. 16/2000.4 Penyertaan semua guru adalah dikehendaki bagi memastikan keberkesanan pelaksanaan gerak kerja kokurikulum di sekolah. moral dan sebagainya yang sesuai bagi pendidikan menyeluruh dan pembentukan keperibadian. 1/1985 KP(BS)8591/Jld.3 dalam Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 2. seseorang itu dikenakan hukuman denda harian yang tidak melebihi lima ratus ringgit sebagai tambahan kepada apa-apa penalti lain yang boleh dikenakan kepadanya di bawah Akta ini berkenaan dengan kesalahan itu. maka apabila disabitkan sedemikian.

PBSM] : Teori/ Amali [Pengakap.8 Kegiatan kokurikulum di sekolah boleh dilaksanakan dengan menggunakan penglibatan dan kepakaran anggota-anggota masyarakat setempat.3 dalam Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 4/1985.9. Setiausaha Kokurikulum atau Penyelaras Kokurikulum menyemak dan merekodkan Buku Laporan Aktiviti GERKO.00 pagi : Perhimpunan Pagi.4 3. 4 dan minggu 5 (jika terdapat minggu kelima pada hari Sabtu dalam bulan tertentu) Jumlah perjumpaan atau GERKO minimum 11 kali setahun.00 . Rujuk Subperkara 5. Penolong Kanan Kokurikulum.00 pagi 10.00 pagi 8.10.1 Menjalankan Gerak Kerja Kokurikulum (GERKO) Aktiviti GERKO akan dijalankan pada setiap hari Sabtu minggu 2.2. KRS.0 3. Sebarang perubahan tarikh pertemuan akan dimaklumkan oleh PK/SU Kokurikulum. tidak termasuk waktu rehat.7 9. KRS. Dua jam pertama dikhususkan untuk Unit Beruniform manakala dua jam berikutnya untuk aktiviti Persatuan/ Kelab.Puteri. Jadual Aktiviti GERKO 7. PPI.30tgh 232 .2.00 .10.30 ± 12. 8591-11(32) bertarikh 2hb Februari 1985.3 3.3 3.6 3. PPI. Aktiviti GERKO akan dijalankan selama empat jam.5 3.8. PBSM] : Rehat : Aktiviti Gerko Persatuan dan Kelab 3. : Berkawat/ Bersihkan Kawasan [P. Setiausaha dan Penyelaras Kokurikulum akan membuat pemantauan persatuan/ kelab dan merekodkan kehadiran murid/ guru 15 minit selepas aktiviti GERKO dijalankan. Melengkapkan Buku Laporan Aktiviti GERKO.50 .00 . 3.30pg 10. KP] : Berkawat/ Bersihkan Kawasan [Pengakap.2 3. KP. Buku Laporan Aktiviti GERKO yang telah siap diisi dan ditandatangani oleh AJK dan guru penasihat perlu dihantar ke bilik PK Kokurikulum selewat-lewatnya 3 hari selepas aktiviti dijalankan. PKP] : Teori/ Amali [Pandu Puteri.

Surat Pekeliling Bil 5/1986 Bil 1/1988 Bil 4/1995 Bil 3/1997 Bil 24/1998 233 . 42.FAIL MEJA PENGURUSAN KOKURIKULUM PROSES KERJA BAGI PEMANTAUAN GERAK KERJA KOKURIKULUM Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Proses Kerja Guru-guru merekodkan kehadiran Perhimpunan Pagi Gerak Kerja Kokurikulum Unit Beruniform Pemantauan Gerak Kerja Unit Beruniform Gerak Kerja Kokurikulum Persatuan dan Kelab Pemantauan Gerak Kerja Persatuan dan Kelab Lengkapkan Buku Laporan Gerak Kerja Kokurikulum Penyerahan Buku Laporan Gerak Kerja Kokurikulum Semak dan rekod Buku Laporan Gerak Kerja Kokurikulum Pegawai Yang Meluluskan / Di rujuk Guru Penasihat Penyelaras Kokurikulum Guru Penasihat Penyelaras Kokurikulum Guru Penasihat Penyelaras Kokurikulum Guru Penasihat Guru Penasihat PK Kokurikulum SU Kokurikulum Seksi Undangundang / Peraturan 1. No 11 2. Warta kerajaan Jil.

CARTA ALIRAN PEMANTAUAN GERAK KERJA KOKURIKULUM PERSATUAN DAN KELAB DI SEKOLAH MULA Rekod kehadiran guru Perhimpunan Pagi Gerak Kerja Unit Beruniform Pemantauan Gerak Kerja Kokurikulum Gerak Kerja Persatuan dan Kelab Pemantauan Gerak Kerja Persatuan dan Kelab Melengkapkan Buku Laporan Aktiviti Kokurikulum. Serahkan Buku Laporan Aktiviti Semak dan rekod Buku Laporan Aktiviti TAMAT 234 .

SENARAI SEMAK TUGAS PROSES KERJA BAGI PENUBUHAN PERSATUAN Bil 1 2 3 4 TINDAKAN Guru-guru merekodkan kehadiran Perhimpunan Pagi Gerak Kerja Kokurikulum Unit Beruniform Pemantauan Gerak Kerja Unit Beruniform Gerak Kerja Kokurikulum Persatuan dan Kelab Pemantauan Gerak Kerja Persatuan dan Kelab Lengkapkan Buku Laporan Gerak Kerja Kokurikulum Penyerahan Buku Laporan Gerak Kerja Kokurikulum Semak dan rekod Buku Laporan Gerak Kerja Kokurikulum TANDA ( / ) CATATAN 5 6 7 8 9 235 .

bertarikh 28 Disember 1967 Peraturan-Peraturan Kokurikulum Kebangsaan P. SPI Bil 4/1975 6. SPI Bil 1/1971 3.U. SP µAm Bil. SPI Bil 10/1976 - 236 . Akta Pelajaran 1961 Pemberitahuan Undang-Undang L. (A) 531 dalam Akta Pendidikan 1996 bertarikh 31 hb Disember 1996 Pemberitahu Undang-Undang 196.179-180 Jil. Warta Kerajaan 1956 3. Warta Kerajaan 1967 4.11 2. 11. 42. Akta Pelancongan 1957 2. Jil. 23/1966 2.SENARAI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN YANG DIPERLUKAN AKTA PENDIDIKAN 1. Bil.N. Warta Kerajaan 1998 - SURAT PEKELILING IKHTISAS 1.326 Peraturan-Peraturan Sekolah) 1956 (Kursus Pengajian WARTA KERAJAAN 1 Warta Kerajaan 1950 Registration of Schools Ordinance 1950 Schools Societies Regulations L. SPI Bil 8/1971 5. 27. SPI Bil 8/1975 Lagu Kebangsaan Perkhidmatan Masyarakat dan Muhibah di Sekolah-Sekolah Rukunegara Permainan Menengah Catur di Sekolah-Sekolah Nyanyian Lagu Kebangsaan µNegaraku¶ Menyanyi Lagu Kebangsaan/Lagu Negeri. No. dan Mengibar Bendera Persekutuan/Bendera Negeri di Sekolah-Sekolah/Maktab-Maktab Perguruan Rancangan Kegiatan Sekolah Selepas Peperiksaan SRP/LCE (termasuk Sabah/ 7. Warta Kerajaan 1997 5. SPI Bil 2/1971 4.N.

SPI Bil. SPI Bil. SPI Bil 1/1985 22. 3/1981 14.U. SPI Bil. SPI Bil. SPI Bil. SPI Bil. 3/1982 Hari Kelepasan Peristiwa P. SPI Bil 1/1986 25. 4/1982 16. SPI Bil. Garis Panduan Mengenai Aktiviti-Aktiviti Kebudayaan Di Sekolah-Sekolah. Perhimpunan Sekolah Perhimpunan Sekolah (Tambahan) Penubuhan Jawatankuasa Bimbingan Pelajar Sekolah. 4/1977 9.Sarawak Junior Certificate Examination) bagi Murid-Murid Tingkatan III ± Garis Panduan.U. Rekod Kedatangan dan Laporan Gerak Kerja Kokurikulum Pelajar. 5/1985 24. 4/1983 17. SPI Bil. 7/1977 10. SPI Bil. 8. 2/1981 13. SPI Bil.326/62 Pengelolaan Walkathon Di Sekolah-Sekolah Kawad Kecemasan Kebakaran Di Sekolah Hari Kelepasan Peristiwa P. 3/1984 19. SPI Bil. SPI Bil. 4/1985 23.326/62 Ketetapan Masa Di Sekolah-Sekolah Penggunaan Waktu Tidak Mengajar/Waktu Luang (Free Period) Oleh Guru Rancaangan Kegiatan Sekolah Selepas Peperiksaan SRP dan SRP/LCE (Sarawak) bagi Murid-murid Tingkatan III ± Garis Panduan Permainan µPin-table. Penubuhan Jawatankuasa Sekolah Sebagai Institusi Masyarakat Rancangan Mencantik dan Mengindahkan Sekolah dan Kawasannya (Landscaping) Larangan ke atas Pemberian Cenderamata. 8/1978 11. 11/1978 12. 7/1983 18. SPI Bil. 15. SPI Bil. SPI Bil. SPI Bil 2/1986 - 237 . Game Watch¶ Iklan/Tajaan Dalam Majalah Sekolah Garis Panduan Mengenai Pungutan Derma Melibatkan Murid-Murid Sekolah. 4/1984 20. 4/1984 21. Video Game.

7/1988 - Penyertaan Pelajar Dalam Pertandingan Atau Kejohanan Sukan Anjuran Persatuan Atau Badan Induk Sukan. 6/1988 31.Penyertaan Pelajar Dalam Kegiatan Sukan Di Sekolah. SPI Bil 1/1989 36. SPI Bil 10/1988 34. Oleh Permohonan Mengundang Orang-Orang Kenamaan Ke Upacara Sekolah/Institusi Pendidikan. Mengundang Orang-orang Kenamaan Ke Upacara Sekolah/Institusi Pendidikan. SPI Bil. 32. SPI Bil 3/1986 - Penyelarasan Pelaksanaan Kurikulum µPengenalan Kepada Komputer¶ Dan Kegiatan Kelab Komputer Sekolah Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Kelab Komputer Sekolah. . 8/1988 33. SPI Bil. Senaman Beramai-ramai. Aturcara Majlis Rasmi Sekolah. 238 .3/1988 - 30. Panduan Tajaan Oleh Perniagaan Di Sekolah. 1/1991 38. 5/1986 28. SPI Bil. SPI Bil. SPI Bil. Program Skim Lencana Anti Dadah Pasukan Berpakaian Seragam Sekolah Menengah (SLAD). SPI Bil. SPI Bil. SPI Bil. Penceramah Jemputan Untuk Majlis Dan Aktiviti Agama Islam Di Sekolah. 9/1991 . 3/1991 39.Pelaporan Kejadian Tidak Diingini Di Sekolah.26. Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Kelab Perekacipta Sekolah. SPI Bil 4/1991 40. SPI Bil 10/1989 37. Keselamatan Diri Pelajar Di Sekolah.7/1991 41. SPI Bil. SPI Bil. Syarikat/Badan 27. 1/1988 29. Penggunaan Kemudahan Sekolah Pertubuhan Dan Persatuan Belia. SPI Bil 14/1988 - 35. Keberangkatan DYMM Sultan/Raja/TYT Yang Di Pertua Negeri Menghadiri MajlisMajlis Rasmi Sekolah.

SPI Bil. 6/1997 - 239 . 54. SPI Bil. 4/1992 43. Pengurusan Usaha Menanam Semangat Patriotisme Di Kalangan Pelajar Dan Senaman Ringkas Dalam Bilik Darjah. 4/1995 47. Penyertaan Pelajar Dalam Pertandingan Kejohanan Sukan Anjuran Persatuan Badan Induk Sukan Sekolah Selepas Bagi Murid-Murid Dan 44. PUP Bil 2/1997 Sikap Mengutamakan Keceriaan Kebersihan Di Kalangan Pelajar. 1/1995 - 45. Kekemasan Dan Kerapian Berpakaian. SPI Bil. Pengiktirafan Persatuan Seni Bela Diri Sebagai Pasukan Pakaian Seragam Sekolah Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Kelab/Persatuan (PS. SPI Bil.42. 3/1995 - 46. Penampilan Diri Pelajar. 6/1994 - Panduan Penubuhan Dan Persatuan Silat Sekolah. SPI Bil. SPI Bil. Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum Dan Sukan Di Dalam Dan Di Luar Kawasan Sekolah.1/1996 51. SPI Bil. 7/1995 48. SPI Bil.Rancangan Kegiatan Peperiksaan UPSR Tahun 6. 8/1995 - 49. Tatacara Mengenakan Tindakan Dan Hukuman Terhadap Pelajar-Pelajar Sekolah. SPI Bil. SPI Bil. 2/1997 53.77280) Taekwando/Seni Mempertahankan Diri. Amalan Kebersihan Di Sekolah. - 50. Pelaksanaan Skim Takaful Kemalangan Diri Berkelompok Bagi Semua Pelajar Sekolah Kerajaan Dan Bantuan Kerajaan. SPI Bil. SPI Bil. Perlaksanaan Kadet Remaja Sekolah (KRS). SPI Bil 9/1995 . 2/1996 52. 3/1997 - 55. Program Dan Aktiviti Sekolah Yang Melibatkan Dasar Dan/Atau Pungutan Wang.

SPI Bil. Penganjuran Program Motivasi Di Sekolah. 9/2000 - 69. Penglibatan Guru dan Murid dalam aktiviti Pasukan Pakaian Seragam anjuran agensi kerajaan dan pertubuhan bukan kerajaan. 7/1999 64. SPI Bil. SPI Bil. 8/1999 65. 9/2000 - 68. 8/2000 67. Mencegah Kebakaran Di Sekolah. 13/2000 - Pendaftaran Kegiatan Seni Bela Diri Di Sekolah-Sekolah. Penggunaan Budi Bicara Ketika Mengambil Tindakan. SPI Bil 7/2000 66. Lawatan Pendidikan Persekolahan. 12/2000 70. SPI Bil. SPI Bil 24/1998 - 61.56. 2/1998 57. 3/1998 58. Garis Panduan Pengendalian Aktiviti Sokongan Bahasa Inggeris Di Sekolah. Penggunaan Barang Permainan Elektronik Robot Kit Di Sekolah Menengah. SPI Bil. Akta Pendidikan 1996 dan PeraturanPeraturan Di Bawah Akta Pendidikan 1996. Panduan Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Tambahan Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum Dan Sukan Di Dalam Dan Di Luar Kawasan Sekolah. SPI Bil. Murid Di Hari 59. 1/1999 62. Keselamatan Diri Murid Dalam Perjalanan Pergi Dan Balik Sekolah. 18/1998 60. Penubuhan Kelab Pencegahan Jenayah Di Sekolah Menengah. SPI Bil. SPI Bil. SPI Bil. Panduan Keselamatan Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan Serta Kegiatan kokurikulum Dan Sukan Di Dalam Dan Di Luar Kawasan Sekolah. 2/1999 63. SPI Bil. SPI Bil. 240 . SPI Bil. SPI Bil. 5/1998 - Mempergiat Dan Memperluas Program Dan Aktiviti Pertanian Di Sekolah. Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Kelab Komputer/ Teknologi Maklumat Sekolah.

18/2000 75. Salah Laku Memasukkan Unsur Politik Dalam Soalan Peperiksaan/Ujian Di Sekolah Dan Perbuatan Menghasut/ Meracuni Fikiran Pelajar Membenci Kerajaan. 16/2000 - Sambutan Hari Kemerdekaan Peringkat Sekolah. 19/2000 - Penggalakan Aktiviti Fotografi Di Kalangan Murid Sekolah. Panduan Menggalakkan Kerjasama Dan Sumbangan Pihak Luar Dalam Program Teknologi Maklumat Dan Komunikasi Di Sekolah. SPI Bil. SPI Bil. SPI Bil. Penubuhan Kelab Sekolah-Sekolah.71. 20/2000 77. SPI Bil. Panduan Penubuhan Persatuan Agama Bukan Islam Di Sekolah-Sekolah. 14/2000 72. Rukun Negara Di 73. Lawatan Sekolah Pada Hari Persekolahan 76. SPI Bil. SPI Bil. SPI Bil. 5/2002 - 241 . 17/2000 74.

SENARAI BORANG-BORANG YANG DIGUNAKAN BAGI TUJUAN PENUBUHAN DAN PENDAFTARAN PERSATUAN Bil. Senarai Borang/Surat Buku Laporan Aktiviti Kokurikulum Borang Pemantauan Aktiviti Kokurikulum 242 . 02. 01.

FAIL MEJA PENGURUSAN KOKURIKULUM NORMA KERJA PEMANTAUAN GERAK KERJA KOKURIKULUM Jumlah Unit Yang Boleh Masa Yang Dijalankan Dlm Diambil Seminggu Mengikut 5 minit Bilangan Persatuan Dan Kelab 10 minit Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab 120 minit Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab 15 selepas aktiviti Mengikut bermula Bilangan Persatuan Dan Kelab 120 minit Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab 15 min it selepas Mengikut aktiviti bermula Bilangan Persatuan Dan Kelab 30 minit Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab 3 hari selepas Mengikut aktiviti Gerko Bilangan Persatuan Dan Kelab 120 minit Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab Bil Jenis Kerja 1 2 Guru-guru merekodkan kehadiran Perhimpunan Pagi 3 Gerak Kerja Kokurikulum Unit Beruniform Pemantauan Gerak Kerja Unit Beruniform Gerak Kerja Kokurikulum Persatuan dan Kelab Pemantauan Gerak Kerja Persatuan dan Kelab Lengkapkan Buku Laporan Gerak Kerja Kokurikulum Penyerahan Buku Laporan Gerak Kerja Kokurikulum Semak dan rekod Buku Laporan Gerak Kerja Kokurikulum 4 5 6 7 8 9 243 .

SENARAI TUGAS HARIAN NAMA : JAWATAN : TARIKH : Bil. Tugas Saya Hari Ini Catatan 244 .

3 S/U Sukan 1.3 Ketua Unit Sukan 3. Kelab/Persatuan.4 Guru Penasihat 1.1 Ketua Sektor Pembangunan Dan Kemanusiaan 3.4 S/U Sukan Daerah 3. Kuasa Yang diberi Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Ikhtisas 2. Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Iktisas Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Iktisas 3.5 Guru Rumah Sukan 1. Memantau dan Menyelia kegiatan kokurikulum diperingkat sekolah .5 Guru Rumah 245 Tugas dan Tanggungjawab Memastikan pelaksanaan dasar Kementerian Pelajaran dalam bidang kokurikulum dilaksanakan.4 Guru Penasihat 4.2 Penolong Pengarah (HEM) 3. Mengelola. Kelab Sukan Permainan 4. Kelab Sukan Permainan 1.3 S/U Sukan 4.2 Penyelaras Pasukan Pakaian Seragam. Guru Kanan Mata Membantu menyelia kegiatan kokurikulum peringkat sekolah Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Iktisas .2 Penyelia Kokurikulum 2.3 Penyelia Sukan 2. Penolong Kanan HEM. Memantau dan Menyelia kegiatan kokurikulum diperingkat sekolah dan daerah.5 4. Penolong Kanan.SENARAI TUGAS/KUASA DAN HUBUNGAN PEGAWAI DENGAN PEGAWAI LAIN Unit : Kokurikulum Jawatan : Penolong Kanan Kokurikulum Tugas Pegawai Atasan Yang Ada Hubungan 1.1 S/U Kokurikulum 1.1 S/U Kokurikulum 4.2 Penyelaras Pasukan Pakaian Seragam. daerahdan negeri. Kelab/Persatuan. Penyelia Petang. Pelajaran Johor 4. Pegawai Pelajaran Daerah Mengelola.4 Penyelia Kokurikulum 3.1 Penolong Pegawai Pelajaran Daerah (HEM) 2. Pengetua Tugas PegawaiPegawai lain yang ada hubungan serta Jenis hubungan 1.6 Guru Pasukan Sekolah 2. Pegawai Jabatan.

6 Sukan Guru Pasukan Sekolah 246 .Pelajaran 4.

PERATURAN-PERATURAN PENTADBIRAN DALAM PERANCANGAN TAKWIM KOKURIKULUM 1. Berdasarkan Perincian Hari Persekolahan Mengikut Penggal dan membuat keputusan untuk :2.5 menentukan tarikh peperiksaan dan ujian sekolah 2. 7.4 menentukan tarikh sukan tahunan sekolah 2.8 mengenal pasti tarikh perayaan untuk pelbagai kaum dan agama 2. Menubuhkan Jawatankuasa Induk Takwim Sekolah yang terdiri daripada :y Pengetua y Penolong Kanan (P) y Penolong Kanan (HEM) y Penolong Kanan Kokurikulum y Guru-guru Kanan. Menyusun aktiviti-aktiviti sekolah mengikut tarikh -tarikh yang telah ditetapkan.3 menentukan tarikh mesyuarat Jawatankuasa Kurikulum / Kokurikulum/Disiplin 2.6 menentukan tarikh penghantaran markah peperiksaan dan kad laporan 2. Menetap dan menentukan Takwim Sekolah. Diari Sekolah diedarkan kepada semua warga sekolah.7 menetapkan tarikh aktiviti-aktiviti sekolah 2. 4. 3. 6. Menyemak draf dan membuat pindaan sekiranya perlu. 247 . 2. Takwim Sekolah didokumentasikan dalam Diari Sekolah.9 mengambil kira cuti-cuti umum dan peristiwa. 5.1 menentukan tarikh pendaftaran murid 2. Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa Induk Takwim Sekolah setelah menerima Akta Pendidikan 1996 Peraturan-Peraturan Pendidikan (Penggal Institusi Pendidikan Tahun berkenaan).2 menentukan tarikh mesyuarat staf / staf sokongan 2.

PK Kokurikulum 3. 248 . PK Kokurikulum SU Kokurikulum SU Sukan PK Kokurikulum Pengetua PK Kokurikulum PK Kokurikulum SU Kokurikulum PK Kokurikulum 4. Takwim Sekolah di dokumentasikan dalam diari Sekolah. Menetap dan menentukan Takwim Sekolah. Diari Sekolah diedarkan kepada semua warga sekolah. 7.PROSES KERJA DALAM PERANCANGAN TAKWIM KOKURIKULUM SEKOLAH Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Pengetua PK Kokurikulum Seksi Undangundang / Peraturan Buku Panduan Pengurusan Kokurikulum. Bil 1. 6. Menyemak draf dan membuat pindaan sekiranya perlu. 2. Proses Kerja Tubuhkan Jawatankuasa Induk Takwim Sekolah yang terdiri daripada :y Pengetua y Penolong Kanan (P) y Penolong Kanan (HEM) y Penolong Kanan Kokurikulum y Guru-guru Kanan. 5. Adakan mesyuarat Jawatankuasa Induk Takwim Sekolah Susun aktiviti-aktiviti sekolah mengikut tarikh-tarikh yang telah ditetapkan.

CARTA ALIRAN DALAM PERANCANGAN TAKWIM KOKURIKULUM SEKOLAH MULA Tubuhkan Jawatankuasa Takwim Sekolah Adakan Mesyuarat Jawatankuasa Induk Takwim Sekolah Susun aktiviti-aktiviti yang dirancang mengikut tarikh-tarikh yang ditetapkan Semak draf dan buat pindaan jika perlu Ya Tidak Perlu Pindaan atau Tidak Menetapkan dan menentukan Takwim Sekolah Dokumentasikan Takwim dalam Diari Sekolah Takwim/ Diari sekolah diedarkan kepada guru dan staf sekolah TAMAT 249 .

Takwim Sekolah di dokumentasikan dalam diari Sekolah. 4. 3. Diari Sekolah diedarkan kepada semua warga sekolah. 2. Menyemak draf dan membuat pindaan sekiranya perlu. 250 . Menetap dan menentukan Takwim Sekolah. Adakan mesyuarat Jawatankuasa Induk Takwim Sekolah Susun aktiviti-aktiviti sekolah mengikut tarikh-tarikh yang telah ditetapkan. 6.SENARAI SEMAK DALAM PERANCANGAN TAKWIM KOKURIKULUM SEKOLAH Bil. 5. 7. 1. Tandakan ( ¥) Catatan Tindakan Tubuhkan Jawatankuasa Induk Takwim Sekolah yang terdiri daripada :y Pengetua y Penolong Kanan (P) y Penolong Kanan (HEM) y Penolong Kanan Kokurikulum y Guru-guru Kanan.

Warta Kerajaan 1956 3.326 Peraturan-Peraturan Sekolah) 1956 (Kursus Pengajian WARTA KERAJAAN 1 Warta Kerajaan 1950 Registration of Schools Ordinance 1950 Schools Societies Regulations L. bertarikh 28 Disember 1967 Peraturan-Peraturan Kokurikulum Kebangsaan P. 42. Warta Kerajaan 1997 5.SENARAI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN YANG DIPERLUKAN AKTA PENDIDIKAN 1. Bil.179-180 Jil. Akta Pelajaran 1961 Pemberitahuan Undang-Undang L. Akta Pelancongan 1957 2. Warta Kerajaan 1967 4.11 2. (A) 531 dalam Akta Pendidikan 1996 bertarikh 31 hb Disember 1996 Pemberitahu Undang-Undang 196. Warta Kerajaan 1998 - 251 .U. 27.N.N. Jil. No. 11.

Menyemak draf dan membuat pindaan sekiranya perlu. 60 minit 3. Diari Sekolah diedarkan kepada semua warga sekolah. 3 hari 4. Adakan mesyuarat Jawatankuasa Induk Takwim Sekolah Susun aktiviti-aktiviti sekolah mengikut tarikh-tarikh yang telah ditetapkan. Menetap dan menentukan Takwim Sekolah. Tubuhkan Jawatankuasa Induk Takwim Sekolah yang terdiri daripada :y Pengetua y Penolong Kanan (P) y Penolong Kanan (HEM) y Penolong Kanan Kokurikulum y Guru-guru Kanan.NORMA KERJA DALAM PERANCANGAN TAKWIM KOKURIKULUM SEKOLAH Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dlm Seminggu Bil Jenis Kerja Masa Yang Diambil 1. Takwim Sekolah di dokumentasikan dalam diari Sekolah. 15 minit 252 . 3 hari 2. 6. 5. 2 hari 60 minit 2 hari 7.

Tugas Saya Hari Ini Catatan 253 .SENARAI TUGAS HARIAN NAMA : JAWATAN : TARIKH : Bil.

AKTIVITI 1 : HARI KEUSAHAWANAN / KANTIN PROSES KERJA Pegawai Yang Meluluskan/ Dirujuk Mengemukakan surat mohon Pengetua kebenaran melaksanakan aktiviti PK Kokurikulum kepada pengetua dengan mengemukakan kertas kerja. Setiausaha 4. v. Mengeluarkan surat-surat berkaitan perlaksanaan program i. iv. Pengetua PK Kokurikulum Setiausaha 5. Menerangkan tugas-tugas jawatankuasa. Surat mohon khidmat agensi kerajaan. Setiausaha 254 . Pengetua PK Kokurikulum AJK Pelaksana. iii. Mesyuarat jawatankuasa kali pertama bagi menerangkan program dan mengemukakan kertas kerja kepada ajk untuk pindaan bagi pelaksanaan. 6. surat pelantikan AJK diedarkan beserta surat panggilan mesyuarat kali pertama. Surat mohon bantuan pegawai.Borang penyertaan. Proses Kerja Setelah kelulusan diterima. 9/1991 SPI Bil 9/2000 SPI Bil 10/1989 Bil. Penambahbaikan dan pindaan sekiranya perlu bersama alternatif. Surat meminjam alatan. perbelanjaan dan sumber serta menentukan tarikh mesyuarat jawatankuasa kali ke2. ii. 1. Surat mohon sumbangan/tajaan. Mesyuarat jawatankuasa pengelola kali ke-2 diadakan dengan menerima laporan pengerusi jawatankuasa kecil. 2. 3. Seksi Undangundang atau Peraturan SPI Bil.

Setiausaha 8. Hantar Laporan kepada pengetua. Sebelum. penambahbaikan dan penyata kewangan. Laporan program hendaklah disediakan beserta gambar merangkumi rumusan. Pengetua PK Kokurikulum Setiausaha Bendahari Setiausaha 9. Surat perasmi dan jemputan vip diedarkan seminggu sebelum program dilaksanakan. Setiap ajk perlu mengikuti senarai semak tugas masingmasing berdasarkan tugas yang diterima. Setiausaha menyediakan format laporan pada semua jawatankuasa pengelola bagi menentukan proses kerja masing-masing dilaksanakan dalam tiga fasa. PK Kokurikulum Setiausaha AJK Pelaksana Semua pegawai yang terlibat. Setiausaha 255 . cadangan. 11.7. 10. Mesyuarat post mortem dan laporan. Setiausaha 12. komen. Melaksanakan program mengikut tarikh dan masa yang telah ditetapkan. semasa dan selepas program.

CARTA ALIRAN PROGRAM HARI KEUSAHAWANAN / HARI KANTIN MULA Memohon Kebenaran dan kertas kerja Pinda/Tangguh Tidak Kelulusan diperoleh Kebenaran diperoleh Mes u arat J/kuasa 2 Pinda / Tangguh Tidak Surat Kebenaran Ibu Bapa £ £ Surat Jemputan / Perasmi Kebenaran Pihak Berkenaan Pelaksanaan Program Post Mortem / Laporan ¢ Mes uarat J/kuasa ¡ 256 .

Mesyuarat jawatankuasa kali pertama bagi menerangkan program dan mengemukakan kertas kerja kepada ajk untuk pindaan bagi pelaksanaan. perbelanjaan dan sumber serta menentukan tarikh mesyuarat jawatankuasa kali ke-2. Surat meminjam alatan. iv.Borang penyertaan. Surat mohon sumbangan/tajaan. surat pelantikan AJK diedarkan beserta surat panggilan mesyuarat kali pertama. Setelah kelulusan diterima. TANDA ( ¥ ) CATATAN 2 3 4 5 6 Mesyuarat jawatankuasa pengelola kali ke-2 diadakan dengan menerima laporan pengerusi jawatankuasa kecil. v.SENARAI SEMAK PROGRAM HARI KEUSAHAWANAN/KANTIN BIL 1 TINDAKAN Mengemukakan surat mohon kebenaran melaksanakan aktiviti kepada pengetua dengan mengemukakan kertas kerja. ii. 7 8 257 . Mengeluarkan surat-surat berkaitan perlaksanaan program : i. Menerangkan tugas-tugas jawatankuasa. Surat mohon bantuan pegawai. Surat perasmi dan jemputan vip diedarkan seminggu sebelum program dilaksanakan. iii. Setiap ajk perlu mengikuti senarai semak tugas masing-masing berdasarkan tugas yang diterima. Surat mohon khidmat agensi kerajaan. Penambahbaikan dan pindaan sekiranya perlu bersama alternatif.

Sebelum. komen. Mesyuarat post mortem dan laporan. Laporan program hendaklah disediakan beserta gambar merangkumi rumusan. Setiausaha menyediakan format laporan pada semua jawatankuasa pengelola bagi menentukan proses kerja masingmasing dilaksanakan dalam tiga fasa. penambahbaikan dan penyata kewangan. cadangan. Hantar Laporan kepada pengetua. 10 11 12 258 . semasa dan selepas program.9 Melaksanakan program mengikut tarikh dan masa yang telah ditetapkan.

9/1991 SPI Bil 9/2000 Perkara Permohonan Mengundang Orang-Orang Kenamaan ke Upacara Sekolah / Institusi pendidikan Panduan Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan serta Kegiatan Kokurikulum dan Sukan Di Dalam dan Di Luar Kawasan Sekolah Aturcara Majlis Rasmi Sekolah 3 SPI Bil 10/1989 259 .SENARAI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN PROGRAM HARI KEUSAHAWANAN / HARI KANTIN Bil 1 2 Dokumen SPI Bil.

Bendahari menyimpan wang hasil jualan kupon menukarkan hasil jualan dengan wang tunai kepada kelab. memilih dan menguruskan jenis pameran yang bersesuaian contohnya polis trafik. Menjual kupon tambahan pada Han Terbuka dan Han Keusahawanan 2. AJK Kupon menyediakan kupon untuk digunakan semasa had keusahawanan mengagihkan kupon kepada para pelajar mengikut kelas masingmasing. Mengagihkan kupon kepada para guru Memungut wang jualan kupon. Memasang banting pada khemah 4. Kolej Komuniti. Kolej Swasta dan sebagainya. 260 . persatuan atau unit beniniform yang menjalankan perniagaan selepas tamat urusniaga menyediakan baucer bayaran kepada unit kokurikulum semasa penyerahan wang hasil jualan 3. dan kelas-kelas dan guru-guru Menyerahkan wang jualan kupon kepada bendahani. Gerai dan Khemah menyewa/meminjain dan menguruskan pemulangan khemah danpada pihak individu atau Majlis Daerah menyusun atur khernah mengikut plan yang dicadangkan.SENARAI JAWATAN KUASA BAGI PROGRAM HARI KEUSAHAWANAN / HARI KANTIN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Penaung Penasihat Pengerusi Timbalan Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Penolong Setiausaha Bendahari Penyelaras AJK Kupon Pameran Pendaftaran gerai Gerai dan Khemah Sambutan dan Kawalan Kebersihan Promosi dan Siaran Bidang Tugas AJK 1. Pameran mencari.

6. Kebersihan memastikan setiap gerai mengamalkan kebersihan memastikan para pelajar membuang bekas makanan ke plastik atau tong sampah yang disediakan di kantin. Sambutan dan Kawalan menyambut ibu bapa yang hadir dan membantu menunjukkan kelas anak mereka Bantuan danipada para pengawas pagi dan kadet polis diperlukan. Bantuan pengawas petang diperlukan 7. 9.5. Promosi dan Siaraya menyediakan 2 keping kain rentang untuk dipasang di pintu hadapan sekolah danjugajalan masuk ke sekolah bantuan persatuan seni visual diperlukan 261 . Penyerahan Buku Pelaporan Kemajuan Pelajar memastikan kelas bersih. tersusun dan berlabel dengan kelas masingmasing sebelah depan sesi pagi dan belakang sesi petang pastikan buku pelaporan kemajuan pelajar siap mengikut tarikh yang telah ditetapkan 8. Pendaftaran Gerai memastikan setiap unit kokurikulum mengambil bahagian dalam perniagaan memungut wang deposit kebersihan dan sewaan gerai serta serahkan kepada bendahani mengundi tapak gerai memastikan hanya pelajar terlibat sahaja boleh berada di gerai untuk mengelakkan sebarang kemungkinan.

262 .SENARAI BORANG-BORANG YANG DIGUNAKAN BAGI PROGRAM HARI KEUSAHAWANAN / HARI KANTIN 1.00 dan cagaran kebersihan sebanyak RM 10. Kupon yang tidak digunakan tidak boleh dikembalikan.00. Kupon Jualan SAH 30 JUN 2005 SAHAJA SAH 30 JUN 2005 SAHAJA Catatan: Kupon hanya sah pada tarikh dinyatakan sahaja. Borang Pendafaran Gerai SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LABIS HARI KANTIN DAN KEUSAHAWANAN 2005 Borang Pendaftaran gerai Nama: ________________________________________ Unit: ________________________________________ Bersama ini disertakan bayaran sewa gerai sebanyak RM 10. Tandatangan: _______________________ Tarikh: ___________________ Tandatangan AJK Pendataran gerai: _____________________________ Tarikh: _________ Permohonan diterima/tolak kerana: _________________ ________________ Nombor gerai: __________________________________ ( Untuk diisi oleh Pendaftaran gerai) 2.

3.tangan: ««««««««« 263 . Borang Pemarkahan gerai SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LABIS HARI KANTIN DAN KEUSAHAWANAN 2005 Borang Pemarkahan gerai Unit: ________________________________________ Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Keceriaan Susun atur Aspek Markah Markah maksimum 10 M 10 M 10 M 10 M 20 M 10 M 10 M 10 M 10 M Catatan Persembahan jualan Hiasan Kebersihan kawasan Kebersihan jualan/makanan Tarikan Gerai Kesesuaian jualan Promosi JUMLAH MARKAH Pengadil:««««««««««««««t.

Rombongan sekolah / Melawat sambil belajar ke _________________________________________________________ pada __________________________ hingga ___________________ 2. Kad Pengenalan) 264 . Tuan. 3. Sesungguhnya saya telah mengetahui bahawa pihak sekolah telah mengambi1 segala Iangkah-Iangkah keselamatan dan pengawasan. Saya _______________________________________________Ibu Bapa / Penjaga murid yang bernama _____________________ _________Tingkatan __________ mernbenarkan anak / waris saya mewakili sekolah dalam kegiatan: 1. Johor. Pertandingan / Kegiatan ____________________________________ yang akan diadakan di __________________________________ ____ pada __________________________ hingga ____________________ 1. Borang kebenaran ibubapa: SURAT AKUAN DAN KEBENARAN __________________________ __________________________ __________________________ Tarikh:_______________ Pengetua. Jalan Muar. Sekian.2. Walaupun demikian saya mengaku tidak akan mengambiI sebarang tindakan undang undang terhadap pengelola atau wakilnya yang berkaitan dengan apa-apa kemalangan atau kecederaan terhadap anak jagaan saya yang berlaku di dalam perjalanan dan mengambil bahagian di dalarn kegiatan tersebut di atas. Saya mernberi kebenaran kepada pihak Pengelola kegiatan ini atau wakilnya memberi apa-apa rawatan atau pertolongan perubatan kepada anakjagaan saya jika didapati perlu.4. Sekolah Menengah Kebangsaan Labis. _________________________ ___________________ Tandatangan Ibu Bapa/Penjaga) (No. terima kasih.1. 85300 Labis.

265 . Tandatangan Penerima:«««««««««««««««««««««««««. Catatan: Guru Penasihat:««««««««««««Tandatangan:««««««.5. BILANGAN KUPON BILANGAN RM 1 50 SEN 10 SEN JUMLAH NILAI BAYARAN Berikut adalah bilangan kupon dan nilai kupon yang telah di terima untuk ditunaikan. Borang Serahan Kupon Bil: «««««. BORANG TUNTUTAN BAYARAN TUNAI (Borang ini hendaklah diisi dalam 2 salinan) UNIT:«««««««««««««««. telah dijelaskan.. Penerimaan kupon: Adalah diakui bahawa bilangan kupon dan nilai yang di atas adalah benar dan bayaran sebanyak RM «««««««««««««.

Tangan Penerima Bayaran Bil Unit Jumlah Bayaran (RM) JUMLAH 266 . Baucer Bayaran Tunai BAUCER BAYARAN TUNAI KUPON T.6.

Surat mohon bantuan pegawai. Mesyuarat jawatankuasa kali pertama bagi menerangkan program dan mengemukakan kertas kerja kepada ajk untuk pindaan bagi pelaksanaan. iii. ii.NORMA KERJA BAGI PROGRAM HARI KEUSAHAWANAN / HARI KANTIN Jumlah unit yang boleh dijalankan dalam seminggu Bil 1 Jenis Kerja Mengemukakan surat mohon kebenaran melaksanakan aktiviti kepada pengetua dengan mengemukakan kertas kerja. Setelah kelulusan diterima. Mengeluarkan surat-surat berkaitan perlaksanaan program : i. 5 2 hari 6 Mesyuarat jawatankuasa pengelola kali ke-2 diadakan dengan menerima laporan pengerusi jawatankuasa kecil. Surat mohon khidmat agensi kerajaan. Surat mohon sumbangan/tajaan. iv. v. Surat meminjam alatan. surat pelantikan AJK diedarkan beserta surat panggilan mesyuarat kali pertama.Borang penyertaan. Penambahbaikan dan pindaan 3 jam 267 . perbelanjaan dan sumber serta menentukan tarikh mesyuarat jawatankuasa 3 jam kali ke-2. Masa yang diambil 1 minggu 2 3 hari 3 3 jam 4 Menerangkan tugas-tugas jawatankuasa.

komen.sekiranya perlu bersama alternatif. cadangan. 2 jam 8 2 hari 9 1 hari 10 1 minggu 11 1 minggu 268 . 7 Surat perasmi dan jemputan VIP diedarkan seminggu sebelum program dilaksanakan. Melaksanakan program mengikut tarikh dan masa yang telah ditetapkan. Laporan program hendaklah disediakan beserta gambar merangkumi rumusan. Setiausaha menyediakan format laporan pada semua jawatankuasa pengelola bagi menentukan proses kerja masing-masing dilaksanakan dalam tiga fasa. Setiap AJK perlu mengikuti senarai semak tugas masingmasing berdasarkan tugas yang diterima. Sebelum. semasa dan selepas program. Mesyuarat post mortem dan laporan. penambahbaikan dan penyata kewangan.

SENARAI TUGAS HARIAN BAGI PROGRAM HARI KEUSAHAWANAN / HARI KANTIN NAMA : JAWATAN: TARIKH : Bil Tugas saya hari ini Catatan 269 .

PK Koko / Pengetua Penyelaras Guru Penasihat PK Koko PK Koko SPI Bil.9/2000 ( Tambahan ) SPI Bil 7/1983 Sessi Undangundang / Peraturan SPI Bil.AKTIVITI 2: MINGGU KERJA PERSATUAN/BADAN BERUNIFORM/ KELAB PROSES KERJA Proses Kerja Penyediaan kertas konsep / kerja Perlantikan / menyuarat Jawatankuasa Mendapatkan kebenaran atau maklumat bertulis Mendapatkan permit Pegawai Yang Meluluskan / Di rujuk Pengetua PK Koko/ Pengetu Pendaftar sekolah JPN Ibu pejabat Kontijen Polis Negeri.9/2000 SPI Bil.1/1995 SPI Bil. 3/1997 Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Mesyuarat Jawatankuasa Induk Taklimat pelaksanaan kepada peserta yang terlibat Pelaksanaan program Penilaian Postmortem 270 .

CARTA ALIRAN BAGI MINGGU KERJA PERSATUAN/BADAN BERUNIFORM/ KELAB Mula Penyediaan kertas konsep / kerja Tak lulus Kebenaran pengetua Lulus Perlantikan / menyuarat Jawatankuasa Mendapatkan kebenaran atau maklumat bertulis Mendapatkan permit Mesyuarat Jawatankuasa Induk Taklimat pelaksanaan kepada peserta yang terlibat 271 .

Pelaksanaan program Penilaian dan Postmortem Tamat 272 .

SENARAI SEMAK TUGAS MINGGU KERJA PERSATUAN/BADAN BERUNIFORM/ KELAB Bil TINDAKAN 1 Penyediaan kertas konsep / kerja 2 3 4 5 6 7 8 9 Perlantikan / menyuarat Jawatankuasa Mendapatkan kebenaran atau maklumat bertulis Mendapatkan permit Mesyuarat Jawatankuasa Induk Taklimat pelaksanaan kepada peserta yang terlibat Pelaksanaan program Penilaian Postmortem TANDA ( ¥ ) CATATAN 273 .

SENARAI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN PROGRAM MINGGU KERJA PERSATUAN/BADAN BERUNIFORM/ KELAB Bil 1 2 3 Dokumen SPI Bil 7/1983 SPI Bil. 3/1997 SPI Bil.1/1995 Perkara Garis Panduan Mengenai Pungutan Derma Melibatkan Murid-Murid Sekolah Program dan Akriviti Sekolah Yang Melibatkan Dasar dan/atau Pungutan Wang Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum dan Sukan Di Dalam dan Di Luar Kawasan Sekolah.9/2000 ( Tambahan ) SENARAI JAWATAN KUASA BAGI MINGGU KERJA PERSATUAN/BADAN BERUNIFORM/ KELAB 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Penaung Penasihat Pengerusi Timbalan Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Penolong Setiausaha Bendahari Penyelaras AJK Dikalangan Guru Penasihat Ketua-ketua kumpulan / kawasan kerja 274 . Panduan Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum dan Sukan Di Dalam dan Di Luar Kawasan Sekolah Panduan Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum dan Sukan Di Dalam dan Di Luar Kawasan Sekolah 4 SPI Bil.9/2000 5 SPI Bil.

3.1. Sekolah Menengah Kebangsaan Labis. Borang kebenaran ibubapa: SURAT AKUAN DAN KEBENARAN __________________________ __________________________ __________________________ Tarikh:_______________ Pengetua. terima kasih. Johor. Walaupun demikian saya mengaku tidak akan mengambiI sebarang tindakan undang undang terhadap pengelola atau wakilnya yang berkaitan dengan apa-apa kemalangan atau kecederaan terhadap anak jagaan saya yang berlaku di dalam perjalanan dan mengambil bahagian di dalarn kegiatan tersebut di atas. _________________________ ___________________ Tandatangan Ibu Bapa/Penjaga) (No. Tuan. Rombongan sekolah / Melawat sambil belajar ke _________________________________________________________ pada __________________________ hingga ___________________ 2.3. Sesungguhnya saya telah mengetahui bahawa pihak sekolah telah mengambi1 segala Iangkah-Iangkah keselamatan dan pengawasan. Sekian.SENARAI BORANG-BORANG YANG DIGUNAKAN BAGI MINGGU KERJA PERSATUAN/BADAN BERUNIFORM/ KELAB 1. Kad Pengenalan) 275 . Saya _______________________________________________Ibu Bapa / Penjaga murid yang bernama _____________________ _________Tingkatan __________ mernbenarkan anak / waris saya mewakili sekolah dalam kegiatan: 1. 85300 Labis. Saya mernberi kebenaran kepada pihak Pengelola kegiatan ini atau wakilnya memberi apa-apa rawatan atau pertolongan perubatan kepada anakjagaan saya jika didapati perlu. Jalan Muar. Pertandingan / Kegiatan _______________________ _____________ yang akan diadakan di ______________________________________ pada __________________________ hingga ____________________ 1.

«««««««««««««« 3:««««««««««««««. 4:««««««««««««««. «««««««««««««« 2:.. Kad Kutipan Bayaran Minggu Kerja Bil Kad:«« PERSATUAN PENGAKAP SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LABIS MINGGU KERJA PENGAKAP 2005 Nama Kumpulan: ««««««««««««. Sila berikan kerja yang bersesuaian dengan bayaran upah yang berpatutan. Segala sumbangan ikhlas tuan/puan didahului dengan ucapan terima kasih «««««««««««««« ( Guru Pengakap) Disahkan Oleh: ««««««««« (Pengetua) 276 . Nama Bayaran T..2. Nama Ahli: 1:.tangan Bil JUMLAH Pelajar yang membawa kad ini adalah ahli Pengakap yang dibenarkan untuk menjalankan minggu kerja amal bagi mengutip sumbangan untuk aktiviti Persatuan Pengakap bagi tahun 2005. 5:««««««««««««««.

Borang Serahan Wang Kutipan. Tangan: «««««««« (Penasihat Pengakap) 277 . Bil: «««««..3. SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LABIS BORANG SERAHAN KUTIPAN MINGGU KERJA UNIT PENGAKAP 2005 Bil Nama Kumpulan Amaun RM Tandatangan JUMLAH Penerima: ««««««««««««« T.

NORMA KERJA BAGI MINGGU KERJA PERSATUAN/BADAN BERUNIFORM/ KELAB Bil 1 2 Jenis Kerja Penyediaan kertas konsep / kerja Perlantikan / menyuarat Jawatankuasa Mendapatkan kebenaran atau maklumat bertulis Mendapatkan permit Mesyuarat Jawatankuasa Induk Taklimat pelaksanaan kepada peserta yang terlibat Pelaksanaan program Masa yang diambil 2 minggu 3 jam Jumlah unit yang boleh dijalankan dalam seminggu 3 3 minggu 4 5 6 3 minggu 3 jam 2 jam 7 Mengikut keperluan (Bergantung kepada permit) 1 minggu 1 minggu 8 9 Penilaian Postmortem 278 .

SENARAI TUGAS HARIAN BAGI MINGGU KERJA PERSATUAN/BADAN BERUNIFORM/ KELAB NAMA : JAWATAN: TARIKH : Bil Tugas saya hari ini Catatan 279 .

Raptai Persediaan JK sebelum program dijalankan Penyediaan Pentadbiran Aktiviti Penyediaan tempat Upacara / Istiadat Kawalan dan penjagaan tempat Perjalanan program Perlaksanaan tugas-tugas AJK mengikut perancangan / senarai tugas yang ditetapkan Aktiviti mengemas Penilaian / post-mortem 7 8 9 10 11 12 13 14 GPK Koko GPK Koko 15 16 280 . 6/1988 SPI Bil. 3 «. Untuk membincangkan perkembangan majlis dan mendapatkan laporan JK kerja. 9/2000 (Tambahan) Bil 1 2 3 4 5 6 Proses Kerja Penyediaan kertas konsep / kerja Mendapatkan kebenaran atau maklumat bertulis Mesyuarat Jawatankuasa Induk Mengedarkan borang penyertaan Mesyuarat Jawatan Kuasa Kecil Mesyuarat Jawatan Kuasa Induk Kali ke 2. 9/1991 SPI Bil. 4/1975 SPI Bil. 8/1975 SPI Bil. 8/1988 SPI Bil. 10/1989 SPI Bil.AKTIVITI 3: PENGURUSAN HARI KOKURIKULUM PROSES KERJA Pegawai Yang Meluluskan / Di rujuk Pengetua Pengetua / PPD Sessi Undangundang / Peraturan Surat Pekeliling Am Bil. 9/2000 SPI Bil. 3/1991 SPI Bil. 1/1986 SPI Bil. 23/1996 SPI Bil.

CARTA ALIRAN PENGURUSAN HARI KOKURIKULUM MULA Penyediaan kertas konsep / kerja TIDAK DILULUSKAN YA Mesyuarat Jawatankuasa Induk Mengedarkan borang penyertaan Mesyuarat Jawatankuasa Kecil Raptai Penyediaan Pentadbiran Aktiviti Perjalanan program 281 .

Mengemas Penilaian / post-mortem TAMAT 282 .

SENARAI SEMAK TUGAS PENGURUSAN HARI KOKURIKULUM Bil TINDAKAN 1 Penyediaan kertas konsep / kerja 2 3 4 5 6 7 8 Mendapatkan kebenaran atau maklumat bertulis Menetapkan Tarikh Tempah bilik mesyuarat Mesyuarat Jawatankuasa Induk Mengedarkan borang penyertaan Mesyuarat Jawatan Kuasa Kecil Mesyuarat Jawatan Kuasa Induk Kali ke 2. Tempah tapak aktiviti / peralatan Terima borang penyertaan Raptai Penyediaan Pentadbiran Aktiviti Penyediaan tempat Perlaksanaan tugas-tugas AJK mengikut perancangan / senarai tugas yang ditetapkan Aktiviti mengemas Penilaian / post-mortem TANDA ( ¥ ) CATATAN 9 10 11 12 13 14 15 16 283 . Untuk membincangkan perkembangan majlis dan mendapatkan laporan JK kerja. 3 «.

8/1975 Lagu Kebangsaan Nyanyian Lagu Kebangsaan ³Negaraku´ Nyanyian Lagu Kebangsaan / Lagu Negeri dan Mengibar Bendera Persekutuan / Bendera Negeri Di Sekolah-sekolah / Maktab-Maktab Perguruan Larangan Ke Atas Pemberian Cenderamata Panduan Tajaan Oleh Syarikat / Badan Perniagaan Di Sekolah Keselamatan Diri Pelajar Di Sekolah Aturcara Majlis Rasmi Sekolah Mengundang Orang-Orang Kenamaan Ke Upacara Sekolah / Institusi Pendidikan Permohonan Mengundang Orang-Orang Kenamaan Ke Upacara Sekolah / Institusi Pendidikan Panduan Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan serta Kegiatan Kokurikulum dan Sukan Di Dalam dan Di Luar Kawasan Sekolah Panduan Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan serta Kegiatan Kokurikulum dan Sukan Di Dalam dan Di Luar Kawasan Sekolah Perkara 4 5 6 7 8 9 SPI Bil. 9/1991 10 SPI Bil. 8/1988 SPI Bil.SENARAI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN PROGRAM PENGURUSAN HARI KOKURIKULUM Bil 1 2 3 Dokumen Surat Pekeliling Am Bil. 23/1996 SPI Bil. 9/2000 11 SPI Bil. 9/2000 (Tambahan) 284 . 3/1991 SPI Bil. 1/1986 SPI Bil. 4/1975 SPI Bil. 10/1989 SPI Bil. 6/1988 SPI Bil.

Pealatan .Urusetia .Siaraya .Ceramah . 6.SENARAI JAWATAN KUASA BAGI PROGRAM PENGURUSAN HARI KOKURIKULUM 1.Juru acara .Protokol . 3.Sambutan .Pendaftaran .Jamuan .Pembaca doa . 5.Perasmian pembukaan/penutup . 4.Jemputan .Lain-lain AJK yang difikirkan perlu. Pengerusi Naib Pengerusi Penyelaras Setiausaha Bendahari AJK Kecil .Hadiah dan Cenderamata .Pertandingan . 285 .Penginapan . 2.

Borang kebenaran ibubapa: SURAT AKUAN DAN KEBENARAN __________________________ __________________________ __________________________ Tarikh:_______________ Pengetua. Sekolah Menengah Kebangsaan Labis. Saya _______________________________________________Ibu Bapa / Penjaga murid yang bernama _____________________ _________Tingkatan __________ mernbenarkan anak / waris saya mewakili sekolah dalam kegiatan: 1. Saya mernberi kebenaran kepada pihak Pengelola kegiatan ini atau wakilnya memberi apa-apa rawatan atau pertolongan perubatan kepada anakjagaan saya jika didapati perlu. 3. Rombongan sekolah / Melawat sambil belajar ke _________________________________________________________ pada __________________________ hingga ___________________ 2.1. _________________________ ___________________ Tandatangan Ibu Bapa/Penjaga) (No. Jalan Muar. Sesungguhnya saya telah mengetahui bahawa pihak sekolah telah mengambi1 segala Iangkah-Iangkah keselamatan dan pengawasan. Walaupun demikian saya mengaku tidak akan mengambiI sebarang tindakan undang undang terhadap pengelola atau wakilnya yang berkaitan dengan apa-apa kemalangan atau kecederaan terhadap anak jagaan saya yang berlaku di dalam perjalanan dan mengambil bahagian di dalarn kegiatan tersebut di atas. Sekian. terima kasih. Kad Pengenalan) 286 .4.1. Pertandingan / Kegiatan ____________________________________ yang akan diadakan di _______________________ _______________ pada __________________________ hingga ____________________ 1. 85300 Labis. Tuan. Johor.

Nama: ««««««««««««««««. Jawatan Pencapaian Pencalonan 2 Sumbangan Ulasan Guru Penasihat Adalah diakui bahawa keterangan di atas adalah benar.2. Borang Pencalonan Pelajar Anugerah Kecemerlangan Kokurikulum BORANG PENCALONAN PELAJAR CEMELANG KOKURIKULUM ANUGERAH KECEMERLANGAN KOKURIKULUM SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LABIS 2005 NAMA UNIT: ««««««««««««««««««««««« Pencalonan 1 Nama Tingkatan No. tangan : ««««««« Tarikh: «««««««««««« Catatan: Borang ini hendaklah diserahkan kepada Setiausaha Pengelola Anugerah Kecemerlangan Kokurikulum 2 minggu sebelum majlis diadakan. T. Kp. 287 .

Pendaftaran SUDAH BELUM B.3. Tarikh : ___________________________ 288 . A. ( 15 % ). BORANG PENARAFAN/PRESTASI UNIT KOKURIKULUM 2004 NAMA UNIT KOKURIKULUM : GURU PENASIHAT : _________________________________( K ) ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ _______________ _____________________ Sila lengkapkan maklumat di bawah . Tandakan ( / ) pada ruang yang berkenaan. 1 KALI 2 KALI 3 KALI Tarikh : __________________________ Tarikh : __________________________ Tarikh : __________________________ ( 5 % ). JOHOR. Borang Pencalonan Unit Kokurikulum Cemerlang SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN CHAAH SEGAMAT . Semakan Fail / Buku Persediaan dan laporan aktiviti.

C. Program yang dirancang dan dilaksanakan ( 10 % ) Program / aktiviti yang dirancang ( sila nyatakan ) _________________________________ ________________________ ______________________________________ ___________________ _________________________________ ________________________ Program / aktiviti yang dilaksanakan ( sila nyatakan ) _________________________________ ________________________ _________________________________ ________________________ E. ( 20 % ) _________________________________ ________________________ _________________________________ ________________________ Kejayaan / pencapaian cemerlang. Laporan program / tugasan / pertandingan. 289 . Mengelolakan dan menyertaikan pertandingan peringkat sekolah/MSSD/MSSJ/MSSM ( 50 % ). SEKOLAH MSSD MSSJ MSSM JUMLAH PELAJAR TERLIBAT : _______ JUMLAH PELAJAR TERLIBAT : _______ JUMLAH PELAJAR TERLIBAT : _______ JUMLAH PELAJAR TERLIBAT : _______ D.( pencapaian tertinggi ) _________________________________ ________________________ __________________________________ _______________________ ( Ketua Penasihat Unit/Kelab/Persatuan ) Tarikh : * Sila kepilkan lampiran sekiranya ruangan tidak mencukupi.

Bilangan Sijil Penghargaan : «««««««««« Bilangan Sijil Kecemerlangan:«««««««««.. 290 . Guru Penasihat: «««««««««««T. Borang Senarai Penerima Sijil Penghargaan / Kecemerlangan SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LABIS BORANG PERMINTAAN SIJIL PENGHARGAAN / KECEMERLANGAN HARI ANUGERAH KECEMERLANGAN KOKURIKULUM SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LABIS 2005 Unit: «««««««««««««««««««««««« Bil Nama Tingkatan Jenis Sijil Catatan: Borang ini hendaklah diserahkan untuk permintaan sijil 2 minggu sebelum acara dijalankan. Tangan: ««««««««« Tarikh: ««««««««««««««««.4. Catatan: Pelajar yang mewakili sekolah ke peringkat Daerah layak menerima sijil penghargaan dan pelajar yang mendapat tempat atau mewakili Daerah dan seterusnya layak menerima sijil Kecemerlangan.

Borang Pengeluaran Sijil SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LABIS BORANG PENYERAHAN SIJIL-SIJIL Bilangan Sijil Penghargaan Kecemerlangan Bil Nama Unit JUMLAH 291 .5.

Tingkatan «««««««««««« (T. tangan PK Koko) Tarikh: ««««««« 292 .6. Borang Keputusan Rasmi Anugerah Kecemerlangan Kokurikulum KEPUTUSAN RASMI PENCALONAN ANUGERAH KECEMERLANGAN KOKURIKULUM SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LABIS 2005 Unit Pakaian Seragam Cemerlang Nama Tingkatan Unit Unit Sukan dan Permainan Nama Tingkatan Unit Unit Kelab dan Persatuan Nama Tingkatan Unit Pasukan Sekolah Nama Unit Pelajar Cemerlang Kokurikulum Nama Lelaki Perempuan Anugerah Kepimpinan Pelajar Nama Adalah disahkan bahawa pencalonan di atas adalah benar dan dipesetujui.

Tempah tapak aktiviti / peralatan Terima borang penyertaan Raptai Penyediaan Pentadbiran Aktiviti Penyediaan tempat 1 jam 3 jam 3 jam 3 jam 9 10 11 12 13 14 3 jam 3 jam 1 jam Perlaksanaan tugas-tugas AJK mengikut perancangan / senarai tugas yang ditetapkan Aktiviti mengemas Penilaian / post-mortem 2 jam 1 minggu 15 16 293 . Untuk membincangkan perkembangan majlis dan mendapatkan laporan JK kerja.NORMA KERJA BAGI PROGRAM PENGURUSAN HARI KOKURIKULUM Jenis Kerja Penyediaan kertas konsep / kerja Masa yang diambil 1 Minggu Jumlah unit yang boleh dijalankan dalam seminggu Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 Mendapatkan kebenaran atau 2 jam maklumat bertulis Menetapkan Tarikh Tempah bilik mesyuarat Mesyuarat Jawatankuasa Induk Mengedarkan borang penyertaan Mesyuarat Jawatan Kuasa Kecil Mesyuarat Jawatan Kuasa Induk Kali ke 2. 3 «.

SPI Bil 8/1988 SPI Bil. 8. 12/2000 SPI Bil. Menguruskan tempahan pengangkutan dan penginapan. Proses Kerja Mesyuarat Perancangan Program Lawatan & Pelancongan antara Guru Penasihat dan AJK Persatuan. 2.AKTIVITI 4: PENGELOLAAN LAWATAN DAN PELANCONGAN PROSES KERJA GARIS PANDUAN UNTUK PERMOHONAN MELANCONG DI BAWAH PERATURAN (MELANCONG) SEKOLAH 1957 (THE SCHOOLS (TOURS) REGULATIONS 1957. Guru Penasihat 6. Pegawai Yang Meluluskan/ Di Rujuk Pengetua Seksi UndangUndang/Peraturan Bil. Guru Penasihat SPI Bil 1/1989 7. Mengutip bayaran daripada murid-murid. Taklimat kepada muridmurid berkenaan jadual lawatan dan peraturan keselamatan. Mendapatkan surat kebenaran daripada ibubapa/ penjaga murid. Pengetua.: 5/2002 Federation Of Malaya: The Education Ordinance 1957 3. 1. Mengisi borang memohon kebenaran daripada PPD/JPNJ 5 minggu sebelum tarikh lawatan. Mendapatkan Persetujuan Pengetua 6 minggu sebelum tarikh lawatan. PPD / JPNJ 4. Guru Penasihat 5. Guru Penasihat Guru Penasihat SPI Bil 3/1997 SPI Bil 1/1995 SPI Bil 8/1988 294 . Memohon surat kebenaran daripada pihak pengurusan agensi / tempat yang ingin dilawati.

1/1995 SPI Bil./YDP PIBG Guru Penasihat SPI Bil.9/2000 ( Tambahan) SPI Bil. Laporan Lawatan/ Pelancongan Post Mortem GPK KK/ Pengetua GPK KK/ Pengetua 295 . 11. 7/1983 SPI Bil. 6/1988 SPI Bil. 12/2000 10.9/2000 SPI Bil.9. Pengetua. 12. Memohon bantuan kewangan/ peruntukan / subsidi daripada pihak sekolah / PIBG dll. Lawatan/Pelancongan Mengikut Jadual.

Memohon bantuan kewangan/ peruntukan / subsidi daripada pihak sekolah / PIBG dll Lawatan/Pelancongan Mengikut Jadual. Menguruskan tempahan pengangkutan dan penginapan. Taklimat kepada murid-murid berkenaan jadual lawatan dan peraturan keselamatan. Mendapatkan surat kebenaran daripada ibubapa/ penjaga murid. Mengutip bayaran daripada murid-murid. Laporan Lawatan/ Pelancongan Post Mortem Buat Pindaan YA TIDAK YA Pinda Tempat 296 . Memohon surat kebenaran daripada pihak pengurusan agensi / tempat yang ingin dilawati. Mendapatkan Persetujuan Pengetua TIDAK Mengisi borang memohon kebenaran daripada PPD/JPNJ.CARTA ALIRAN MENGELOLAKAN LAWATAN DAN PELANCONGAN Mesyuarat Perancangan Program Lawatan & Pelancongan antara Guru Penasihat dan AJK Persatuan.

Mendapatkan surat kebenaran daripada ibubapa/ penjaga murid. Mengisi borang memohon kebenaran daripada PPD/JPNJ 5 minggu sebelum tarikh lawatan. Menguruskan tempahan pengangkutan dan penginapan. Taklimat kepada murid-murid berkenaan jadual lawatan dan peraturan keselamatan. Memohon bantuan kewangan/ peruntukan / subsidi daripada pihak sekolah / PIBG dll. 12. 297 . Lawatan/Pelancongan Mengikut Jadual. 11. Memohon surat kebenaran daripada pihak pengurusan agensi / tempat yang ingin dilawati.SENARAI SEMAK BAGI MENGELOLAKAN LAWATAN DAN PELANCONGAN BIL 1 TINDAKAN Mendapatkan Persetujuan Pengetua 6 minggu sebelum tarikh lawatan. Mengutip bayaran daripada murid-murid. Laporan Lawatan/ Pelancongan Post Mortem TANDA ( ¥ ) CATATAN 2 3 4 5 6 7 8 10.

Panduan Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum dan Sukan Di Dalam dan Di Luar Kawasan Sekolah Panduan Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum dan Sukan Di Dalam dan Di Luar Kawasan Sekolah Keselamatan Diri Pelajar Di Sekolah The Shools (Tours) Regulations.SENARAI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN MENGELOLA LAWATAN DAN PELANCONGAN Bil 1 Dokumen SPI Bil.9/2000 ( Tambahan ) 2 3 SPI Bil 8/1988 Federation Of Malaya: The Education Ordinance 1957 SPI Bil 1/1989 SPI Bil 3/1997 SPI Bil.1/1995 Perkara Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum dan Sukan Di Dalam dan Di Luar Kawasan Sekolah. 12/2000 SPI Bil. 6/1988 SPI Bil.: 5/2002 4 5 6 7 8 9 Penyertaan Pelajar Dalam Kegiatan Sukan Di Sekolah Program dan Aktiviti Sekolah yang Melibatkan Dasar dan/atau Pungutan Wang Lawatan Pendidikan Murid di hari Persekolahan Garis Panduan Mengenai Pungutan Derma Malibatkan Murid-Murid Sekolah. Panduan Tajaan Oleh Syarikat/Badan Perniagaan Di Sekolah Lawatan Sekolah Pada Hari Persekolahan 298 . 1957 2 SPI Bil.9/2000 3 SPI Bil. 7/1983 SPI Bil.

Dalam hal demikian Ibubapa atau penjaga yang berkenaan ada juga menimbulkan kesusahan waluupun mereka telah memberi surat persetujuan sebelum lawatan itu dilakukan. kolam. (d) Langkah-langkah lain yang difikirkan munasabah dan praktik dalam sesuatu keadaan. misalnya : Jika melawat ke tepi laut. muridmurid tidak dibenarkan berenang melainkan jika mendapat kebenaran guru yang menjaga. 4. Kuala Lumpur. maka tidak seorangpun boleh dituduh atas kemalangan itu. Lawatan-lawatan Yang Diuruskan Oleh Sekolah-Sekolah Adalah diakui bahawa lawatan. . Dalam lawatan-lawatan serupa itu kerapkali didapati kemalangan-kema1angan yang mengakibatkan kecederaan atau kehilangan nyawa. Saya adalah diarah meminta Guru Besar sekolah supaya mengambil tindakan untuk mencegah dan berlakunya sesuatu kemalangan kepada murid-murid yang mengambil bahagian di dalam lawatan sekolah itu. Patut disedari juga iaitu walaupun langkah-langkah yang keras diambil adakalanya kemalangan berlaku juga. Semua Negeri. Guru Besar sekolah-sekolah mestilah menentukan langkah-langkah seperti berikut adalah diambil : (a) Persetujuan bertulis daripada Ibu Bapa/Penjaga murid-murid hendaklah didapati sebelum lawatan itu. l2 JuIai 1966 299 . 3. (b) Peraturan keselamatan hendaklah diuruskan dan diterangkan kepada murid-murid dengan teliti sebelum lawatan itu dibuat.SALINAN Kementerian Pendidikan.´ (c) Sekurang-kurang seorang guru penjaga hendaklah ada bersama bukan sabaja menjaga tatatertib bahkan juga untuk menentukan yang langkab-langkah keselamatan dituruti. Patut ditegaskan di sini langkab-langkah yang dicadangkan di atas itu adalah amat perlu selain daripada yang patut diadakan bagi mencegah kemalangan.Peraturan khusus Lawatan: Bit: KP.8592/L Semua Pegawai. sungai atau.-lawatan yang diuruskan oleh sekolah-sekolah merupakan satu bahagian penting di dalam kegiatan luar bilik darjah. Ketika mnenguruskan lawatan-lawatan. Walau bagaimanapun jika dapat dibuktikan bahawa sekolah dan guru yang menjaga lawatan itu telah melaksanakan semua langkah-langkah keselamatan untuk mengelakkan kemalangan. Berenang tidak dibenarkan jika tidak ada Penyelamat Nyawa yang berkelayakan sekurang~kurangnya mempunyai Pingat Gangsa ³The Royal Life Saving Society. 2.

t.5. t. (SAW CHU THONG) b. Saya yang menurut perintah. Setiausaha Tetap Kementerian Pendidikan Malaysia 300 . Sukacita saya dapat kiranya tuan mnemberitahu kandungan surat ini kepada guru-guru besar sekolah.p.

5 Tentukan semua maklumat yang dikehendaki diisi dengan lengkap. dan lain-lain) Kebenaran Pengarah Pengangkutan Jalan hendaklah diperolehi. 1. Bagi Lawatan Keluar Negeri: 2.2 2. Cara memohon: 2.1966.3 Peraturan (Melancong) Sekolah 1957 ³The Sschools (Tours) Regulation 1957´ Surat Kementerian Pendidikan Malaysia Bil. Borang-borang ini hendaklah disediakan sendiri oleh pihak sekolah.2 Tambahan satu salman bagi tiap-tiap satu negeri yang dilawati. Contoh: Ke Bandar Melaka di Negeri Melaka Port Dickson di Negeri sembilan) 3 Negeri Kuala Lumpur di Wilayah Persekutuan (6+3 =9salinan) 2.2 1. KP 85921L bertarikh 12. SiIa rujuk salinannya yang tertera pada muka surat 110.3. Borang permohonan yang telah lengkap diisi hendaklah diserahkan kepada Guru Besar / Pengetua sekolah 6 minggu sebelum tarikh lawatan. Bagi Lawatan Dalam Negeri permohonan hendaklah dibuat dalam 4 salinan. Peraturan-Peraturan Am Yang Patut Diikuti: 1. 301 .3. Bagi yang menggunakan Bas (Bas Sekolah/Bas Pelancong.7.4 2.3 2.GARIS PANDUAN UNTUK PERMOHONAN MELANCONG DI BAWAH PERATURAN (MELANCONG) SEKOLAH 1957 (THE SCHOOLS (TOURS) REGULATIONS 1957 Pendahuluan Takrif µmelancong¶ adalah sebagaimana yang diterangkan dalam Peraturan 2(1) dan 2(2) µThe Schools (Tours) Regulations 1957¶.1 Permohonan hendaklah dibuat dengan menggunakan borang seperti contoh yang dilampirkan. 2.1 1.1 Tiap-tiap permohonan hendaklah dalam 6 salman 2.

catatkan jumlah bayaran yang dikenakan bagi seorang murid.1 Permohonan hendaklah ditandatangani sendiri oleh Guru Besar I Pengetua.1 Dibahagian ini hendaklah dicatatkan semua nama-nama ternpat yang hendak dilawati termasuk nama negeri yang berkenaan.4. bayaran tempat penginapan dan bayaran-bayaran lain (jika ada) 3.3 Jantina (Catatkan ³L´ bagi lelaki dan ³P´ bagi perempuan) 3. guru. 3.5 Maklumat orang / orang-orang yang dibenarkan memungut dan membelanjakan Wang.4.2 Nama Dalam Tulisan Gina bagi peserta keturunan Tianghua. 3.3 Jika daripada murid-murid. Peruntukan Kementerian atau subsidi Jabatan atau lain-lain punca (sebutkan punca itu) 3.1 Nama Penuh (Contoh: Ahmad bin Hassan.3 Bahagian Tempat-tempat Yang Dilawati: 3. 2.3. makan mirium. Jemaah Pengurus / Pengelola.4 Senarai peserta hendaklah mengandungi maklumat-maklumat berikut: 3.2.3. 3.8 Panduan Mengisi Borang: 3. PIBG.4 Jumlah bayaran sewa bas.4.3.2 Punca wang sama ada dan murid-murid. catatkan perihalnya) 3.3 Nama tempat bermalam.5 Umur 302 3.2. 3.1 Jumlah wang yang dipungut. 3. 3.4 Darjah / Tingkatan Jika bukan murid.2. VeIlu a/l Subramaniam) 3. bayaran tiket masuk ke tempat yang dilawati. Sertakan sampul surat beralamat sendiri tanpa setem.7 2. jika bermalam.4.2 .2. (Sebab-sebab hendaklah diberi jika penandatangan bukan Guru Besar / Pengetua) Bahagian Butir-Butir Berkenaan Wang: (Maklumat hendaklah mengandungi) 3.2 Tarikh dan masa.4. Surat kebenaran bertulis ibu bapa / penjaga tidak perlu dihantar kepada Pendaftar Sekolah-Sekolah Negeri Johor.6 Guru Besar / Pengetua hendaklah menyampaikan borang tersebut kepada Pendaftar Sekolah-Sekolah Negeri Johor.2. Jabatan Pendidikan Negeri Johor 5 minggu sebelum tarikh lawatan.2. 3.

Jika peserta rombongan terdiri daripada murid lelaki dan perempuan. Untuk mengadakan kawalan yang lebih berkesan bilangan guru pengawas hendaklah bersesuaian dengan ramai murid. guru pengawasnya hendaklah terdiri daripada guru lelaki dan perempuan. Ketua rombongan atau guru pengawas hendaklah setiap masa memastikan bilangan peserta rombongan cukup sebelum bertolak ke sesuatu tempat atau berlepas balik.6 Alamat tempat tinggal.1 Persetujuan bertulis daripada ibu bapa / penjaga murid hendaklah diperolehi terlebih dahulu sebelum lawatan diadakan. Hal-Hal Lain: 4.10 . Jika peserta rombongan melibatkan murid-murid dan sekolah lain. Sekiranya lawatan berkelompok yang melibatkan beberapa buah sekolah. permohonan hendaklah dibuat melalui salah seorang Guru bedar / Pengetua sekolah-sekolah yang berkenaan dan permohonan hendaklah dibuat atas nama Guru Besar /Pengetua sekolah yang berkenaan. Dalam hubungan ini Pendaftar Sekolah-Sekolah Negeri Johor boleh meminta pihak sekolah membuat permohonan baru. Kebenaran Pendaftar Sekolah-Sekolah Negeri Johor hendaklah diperolehi terlebih dahulu jika hendak meminda atau menangguhkan tarikh Iawatan.9 5. Sebarang pertukaran peserta atau tambahan peserta adalah tidak dibenarkan.5 5.4. 4.8 5.2 5. 4.6 5. Perakuan kebenaran bertulis ibu bapa / penjaga hendaklah mengikut format yang dilampirkan.7 5.1 5. kebenaran bertulis Guru besar / Pengetua hendaklah diperolehi. Alat pertolongan cemas hendaklah dibawa bersama semasa Iawatan. INGATAN: 5. Jangan gunakan alamat sekolah kecuali jika murid yang berkenaan tinggal di asrama. Permohonan yang diterima kurang daripada 5 minggu tanpa sebab-sebab yang munasabah tidak akan dilayani.2 5.3 Peraturan keselamatan hendaklah diterangkan kepada muridmurid dan guru sebelum lawatan itu dibuat. Jika ibu bapa / penjaga telah diberitahu tentang masa ketibaan 303 5.4 5.3.

rombongan di tempat menunggu (Perjalanan balik), jika berlaku sebarang kelewatan, hendaklah diberitahu kepada ibu bapa / penjaga terlebih dahulu. Dari segi ini hendaklah ditugaskan seorang murid untuk menerima maklumat supaya dapat disampaikan kepada ibu bapa I penjaga.

SENARAI JAWATAN KUASA BAGI MENGELOLA LAWATAN DAN PELANCONGAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Penaung Penasihat Pengerusi Timbalan Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Penolong Setiausaha Bendahari Penyelaras Urusetia AJK - Pengangkutan - Penginapan - Makanan - Program Aktiviti - Rakaman dan laporan - Kawalan Keselamatan Disiplin

304

SENARAI BORANG-BORANG YANG DIGUNAKAN BAGI MENGELOLA LAWATAN DAN PELANCONGAN
1. Borang kebenaran ibubapa:

SURAT AKUAN DAN KEBENARAN __________________________ ______________ ____________ __________________________ Tarikh:_______________ Pengetua, Sekolah Menengah Kebangsaan Labis, Jalan Muar, 85300 Labis, Johor. Tuan, Saya _______________________________________________Ibu Bapa / Penjaga murid yang bernama _________________ _____________Tingkatan __________ mernbenarkan anak / waris saya mewakili sekolah dalam kegiatan: 1.1. Pertandingan / Kegiatan ____________________________________ yang akan diadakan di ______________________________________ pada _______________________ ___ hingga ____________________ 1.5. Rombongan sekolah / Melawat sambil belajar ke

_________________________________________________________ pada __________________________ hingga ___________________ 2. Sesungguhnya saya telah mengetahui bahawa pihak sekolah telah mengambi1 segala Iangkah-Iangkah keselamatan dan pengawasan. Walaupun demikian saya mengaku tidak akan mengambiI sebarang tindakan undang undang terhadap pengelola atau wakilnya yang berkaitan dengan apa-apa kemalangan atau kecederaan terhadap anak jagaan saya yang berlaku di dalam perjalanan dan mengambil bahagian di dalarn kegiatan tersebut di atas. 3. Saya mernberi kebenaran kepada pihak Pengelola kegiatan ini atau wakilnya memberi apa-apa rawatan atau pertolongan perubatan kepada anakjagaan saya jika didapati perlu. Sekian. terima kasih. _________________________ ___________________ Tandatangan Ibu Bapa/Penjaga)

(No. Kad Pengenalan)

305

2. Borang Permohonan pelajar menyertai lawatan/pelancongan Contoh Borang: SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LABIS PROGRAM LAWATAN SAMBIL BELAJAR KE : «««««««««« TARIKH: NAMA «««««««««««« :«««««««««««««««««««««.

TULISAN NAMA DALAM BAHASA CINA: «««««««««««. TINGKATAN :««««««««««««««««««««« NO. KP: :««««««««««««««««««««« ALAMAT :««««««««««««««««««««« ««««««««««««««««««««« «««««««««««««««««««««. NO. TEL: : ««««««««««««««««««««.. Saya bersetuju untuk menyertai Program Lawatan Sambil Belajar ke: «««««««««««««««««««««««««««««« pada : ««««««««««.. Saya juga bersedia mematuhi apa jua syarat dan peraturan yang ditetapkan. Tandatangan Tarikh : «««««««««««««««««««.. : «««««««««««««««««««.

PERMOHONAN DITERIMA/TIDAK DITERIMA* DEPOSIT BAKI : ««««««««««««««««««. : ««««««««««««««««««.

PENERIMA TANDATANGAN

:««««««««««««««««««.. :««««««««««««««««««..

TARIKH: «««««««««««««.

* Catatan: Potong yang tidak berkenaan

306

TANTATIF LAWATAN

HARI PERTAMA Tarikh: Masa Perkara / Tempat

HARI KEDUA Tarikh: Masa Perkara / Tempat

307

3. Borang Permohonan Untuk Melancong Nama Sekolah: «««««««««««««««« Telefon: ««««« Alamat: ««««««««««««««««««««

Rujukan Kami:

«««

Tarikh: ««««««« Pendaftar Sekolah Sekolah Negeri Johor, Jabatan Pendidikan Johor, Jalan Tun Abdul Razak, 80604 Johor Bahru. Tuan, PERMOHONAN MELANCONG PERATURAN (MELANCONG) SEKOLAH 1957 Adalah saya dengan hormatnya memohon kebenaran daripada tuan untuk melancong ke beberapa tempat * dalam / luar Negeri Johor. 2. di atas. Sekian, terima kasih. µBERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ ³CINTAILAH BAHASA KITA´ Bersama-sama ini disertakan butir-butir yang dikehendaki untuk tujuan

(Tandatangan Guru Besar / Pengetua) Nama Penuh: «««««««««««««. Cop Rasmi Sekolah: ««««««««««««.

1. 2.

Tujuan Melancong:

««««««««««««««.

Guru-Guru Yang Bertanggungjawab: 2.1. Ketua Rombongan 2.1.1 NamaPenuh:««««««««No.K/P: «««««... 308

2.2

Nama Dalam Tulisan Cina: ««««««««««« Alamat Tempat Tinggal: «««««««««««« Maklumat Guru-Guru Yang Membantu: 2.2.1 NamaPenuh: «««««««««No.K/P:««««. Nama Dalam Tulisan Cina: ««««««««««« Alamat Tempat Tinggal: «««««««««««« 2.2.2 Nama Penuh: ««««««««««No.K/P : ««« Nama Dalam Tulisan Cina: ««««««««««« Alamat Tempat Tinggal: ««««««««««««

(*Potong yang tidak berkenaan) 3. . 3.2 Punca Wang:«««««««««««««««««««.. ««««««««««««««««««««««««« ««««««««««««««««««««««««« 3.3 Butir Anggaran Perbelanjaan: ««««««««««««« ««««««««««««««««««««««««« 3.4 Maklumat Orang I Orang-Crang Yang Dibenarkan memungut Dan Membelanjakan wang. No. K/P Umur Jawatan / Tingkatan Alamat Tempat Tinggal Butir Kewangan: 3.1 Jumalah Wang: ««««««««««««««««««

Bil

Nama Penuh

4.

Jadual Perjalanan (Itinerary) Lawatan: Tempat Yang Dilawati (Catatkan nama tempat dan negeri yang berkenaan) Nama dan Alamat Penuh Tempat Bermalam

Tarikh

Masa

309

5.

Maklumat Peserta Rombongan: Nama Penuh Nama Dalam Tulisan Cina No. K/P Alamat Darjah / Umur Tempat Tingkatan Tinggal

Bil

Jantina

310

1 6. [Guru-Guru yang bertanggungjawab ditugaskan menjalankan semua langkah-langkah keselamatan] Saya dengan ini memperakukan bahawa sepanjang pengetahuan saya segala keterangan yang diberikan dalam borang ini adalah betul dan benar. Murid-murid dan guru-guru yang terlibat telah diberi taklimat berhubung dengan peraturan dan langkah-langkah keselamatan. Perakuan Guru Besar / Pengetua: 6.6.. Jawatan dan Cop Rasmi Sekolah: «««««««««««««««. 311 . (Tandatangan Guru Besar I Pengetua) Nama Penuh: ««««««««««««««««.1 Persetujuan bertulis ibu bapa / penjaga murid telah diperolehi.

Memohon surat kebenaran daripada pihak pengurusan agensi / tempat yang ingin dilawati. 11. Lawatan/Pelancongan Mengikut Jadual. Taklimat kepada murid-murid berkenaan jadual lawatan dan peraturan keselamatan. 1 hari 1 hari 312 . 12. Mengutip bayaran daripada murid-murid. Memohon bantuan kewangan/ peruntukan / subsidi daripada pihak sekolah / PIBG dll. Mengisi borang memohon kebenaran daripada PPD/JPNJ 5 minggu sebelum tarikh lawatan. Menguruskan tempahan pengangkutan dan penginapan. Laporan Lawatan/ Pelancongan Post Mortem 2 1 hari 3 4 1 hari 2 jam 5 2 hari 6 7 1 minggu 1 jam 8 1 hari 10. Mendapatkan surat kebenaran daripada ibubapa/ penjaga murid.NORMA KERJA BAGI MENGELOLA LAWATAN DAN PELANCONGAN Masa yang diambil 1 jam Jumlah unit yang boleh dijalankan dalam seminggu Bil 1 Jenis Kerja Mendapatkan Persetujuan Pengetua 6 minggu sebelum tarikh lawatan.

SENARAI TUGAS HARIAN MENGELOLA LAWATAN DAN PELANCONGAN NAMA : JAWATAN: TARIKH : Bil Tugas saya hari ini Catatan 313 .

SENARAI TUGAS HARIAN BAGI PROGRAM PENGURUSAN HARI KOKURIKULUM NAMA : JAWATAN: TARIKH : Bil Tugas saya hari ini Catatan 314 .

Surat panggilan kepada pengurus pasukan. Menetapkan tarikh. Mesyuarat jawatankuasa kali pertama bagi menerangkan program dan mengemukakan kertas kerja kepada ajk untuk pindaan bagi pelaksanaan. 1/1995 SPI Bil. Pegawai Yang Meluluskan/Dirujuk Pengetua PK Kokurikulum Undangundang atau Peraturan SPI Bil. Proses Kerja Mengemukakan surat mohon kebenaran melaksanakan aktiviti pertandingan peringkat daerah kepada pengetua dengan mengemukakan kertas kerja. Pengetua PK Kokurikulum 315 . Surat dan borang pengesahan penyertaan. 3. Surat panggilan mesyuarat kepada pengerusi teknik permainan. Mengeluarkan surat-surat berkaitan Setiausaha perlaksanaan program : i. Surat mohon khidmat agensi kerajaan. 7/1988 SPI Bil. Pengetua PK Kokurikulum 5. SPI Bil. Setelah kelulusan diterima. Surat mohon sumbangan/tajaan. Negeri dan peraturan am kejohanan. Menerangkan tugas-tugas jawatankuasa. Surat meminjam alatan. 2. 9/2000 (Tambahan) SPI Bil. iv. v. i. surat pelantikan ajk diedarkan beserta surat panggilan mesyuarat kali pertama. perbelanjaan dan sumber serta menentukan tarikh mesyuarat jawatankuasa kali ke-2. ii. vii. 1. kebangsaan. Surat mohon bantuan pegawai. vi. Pengetua PK Kokurikulum Setiausaha 4.AKTIVITI 5: PENGELOLAAN PERTANDINGAN SUKAN PERINGKAT DAERAH PROSES KERJA Bil. Mesyuarat pengurus-pengurus pasukan. 6. iii. 8/1995 Peraturan pertandingan antara bangsa . 9/2000 AJK Pelaksana.

Setiausaha 8. Setiausaha. Setiausaha menyediakan format laporan pada semua jawatankuasa pengelola bagi menentukan proses kerja masingmasing dilaksanakan dalam tiga fasa.Mengesahkan pasukan yang bertanding. semasa dan selepas kejohanan. Setiap ajk perlu mengikuti senarai semak tugas masing-masing berdasarkan tugas yang diterima. Menentukan peraturan am pertandingan. 13. Penambahbaikan dan pindaan sekiranya perlu bersama alternatif. Menghantar laporan minit mesyuarat yang disahkan kepada PPD dan pengurus-pengurus pasukan. Mesyuarat jawatankuasa pengelola kali ke-2 diadakan dengan menerima laporan mesyuarat pengurus-pengurus pasukan yang telah pun bermesyuarat.ii. Hantar Laporan dan keputusan pertandingan ke PPD dan sekolahsekolah. 7. iv. komen. Sebelum. cadangan untuk penambahbaikan. PK Kokurikulum AJK Pelaksana Semua pegawai yang terlibat PK Kokurikulum Setiausaha 11. Setiausaha 14. Mesyuarat post mortem dan laporan.Undian kumpulan/pasukan. Pengetua PK Kokurikulum 316 . Laporan program hendaklah disediakan beserta gambar merangkumi rumusan. 10. iii. Melaksanakan program mengikut tarikh dan masa yang telah ditetapkan. 12. Surat perasmi dan jemputan vip diedarkan seminggu sebelum program dilaksanakan. Pengetua PK Kokurikulum Setiausaha AJK Pelaksana 9.

CARTA ALIRAN PENGELOLAAN PERTANDINGAN SUKAN PERINGKAT MSSD MULA Memohon Kebenaran dan kertas kerja Pinda/Tangguh Tidak Kelulusan diperoleh Mesyuarat J/Kuasa Pengelola Kebenaran diperoleh Mesyuarat Pengurus-pengurus Pasukan Pinda / Tangguh Tidak Surat Kebenaran Ibu Bapa Surat Jemputan / Perasmi Kebenaran Pihak Berkenaan Pelaksanaan Program Post Mortem / Laporan TAMAT 317 .

CARTA ALIRAN PENGELOLAAN PERTANDINGAN SUKAN PERINGKAT MSSD MULA Memohon Kebenaran dan kertas kerja Pinda/Tangguh Tidak Kelulusan diperoleh Mesyuarat J/Kuasa Pengelola Kebenaran diperoleh Mesyuarat Pengurus-pengurus Pasukan Pinda / Tangguh Tidak Surat Kebenaran Ibu Bapa Surat Jemputan / Perasmi Kebenaran Pihak Berkenaan Pelaksanaan Program Post Mortem / Laporan TAMAT SENARAI SEMAK 318 .

1 Tarikh 2.10 Borang-borang penyertaan Mesyuarat Jawatankuasa 1 3.1 Laporan perkembangan dan pemurnian.2 Objektif 2.5 Perbincangan Penghantaran borang dan syarat pertandingan ke sekolah-sekolah.6.2 Mengesahkan Perlantikan 3. Mesyuarat pengurus pasukan Mesyuarat Jawatankuasa 2 6.6.9 Sumber Kewangan 2.5 Agihan Tugas 2.1 Penerangan pertandingan 3.4 Carta Organisasi 2.10 Peraturan Pertandingan 2.1 Latar belakang 2. Perlaksanaan Post-Mortem Laporan dan penilaian TANDA ( ¥ ) CATATAN 3 4 5 6 7 8 9 319 .10.PENGELOLAAN PERTANDINGAN SUKAN PERINGKAT DAERAH BIL 1 2 TINDAKAN Surat meminta kebenaran kepada Pengetua Kertas Kerja 2.8 Anggaran Perbelanjaan 2.3 Sasaran 2.6 Maklumat Program 2.7 Pelan / Lokasi 2.4 Agihan Sumber Kewangan 3.1 Hadiah / Pemenang 2.2 Masa 2.3 Tempat 2.3 Pengagihan Tugas 3.6.

7/1988 5 SPI Bil. Panduan Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum dan Sukan Di Dalam dan Di Luar Kawasan Sekolah Panduan Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum dan Sukan Di Dalam dan Di Luar Kawasan Sekolah Penyertaan Pelajar Dalam Pertandingan Atau Kejohanan Sukan Anjuran Persatuan Atau Badan Induk Sukan Penyertaan Pelajar Dalam Pertandingan Atau Kejohanan Sukan Anjuran Persatuan Atau Badan Induk Sukan 1 SPI Bil.9/2000 ( Tambahan ) 4 SPI Bil.SENARAI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN PERTANDINGAN PERINGKAT DAERAH Bil Dokumen Perkara Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum dan Sukan Di Dalam dan Di Luar Kawasan Sekolah. 8/1995 320 .9/2000 3 SPI Bil.1/1995 2 SPI Bil.

Hakim .Penjaga Masa 321 .Pencatat .Teknik .SENARAI JAWATAN KUASA BAGI MENGELOLAKAN PERTANDINGAN PERINGKAT DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Penaung Penasihat Pengerusi Timbalan Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Penolong Setiausaha Bendahari Penyelaras AJK -Urus Setia Pendaftaran -Buku Program -Sijil& Cenderamata -Kawalan Pelajar -Dokumentasi & Laporan -Siar Raya -Pengangkutan -Pertolongan Cemas -Jemputan -Perasmian Penutup -Kebersihan -Peralatan -Jamuan .

_________________________ ___________________ Tandatangan Ibu Bapa/Penjaga) (No.1.SENARAI BORANG-BORANG YANG DIGUNAKAN PERTANDINGAN PERINGKAT DAERAH 1. Rombongan sekolah / Melawat sambil belajar ke _________________________________________________________ pada __________________________ hingga ___________________ 2. Walaupun demikian saya mengaku tidak akan mengambiI sebarang tindakan undang undang terhadap pengelola atau wakilnya yang berkaitan dengan apa-apa kemalangan atau kecederaan terhadap anak jagaan saya yang berlaku di dalam perjalanan dan mengambil bahagian di dalarn kegiatan tersebut di atas. Pertandingan / Kegiatan ____________________________________ yang akan diadakan di ______________________________________ pada ___________________ _______ hingga ____________________ 1. 3.6. Kad Pengenalan) 322 . Saya _______________________________________________Ibu Bapa / Penjaga murid yang bernama _____________ _________________Tingkatan __________ mernbenarkan anak / waris saya mewakili sekolah dalam kegiatan: 1. Johor. Saya mernberi kebenaran kepada pihak Pengelola kegiatan ini atau wakilnya memberi apa-apa rawatan atau pertolongan perubatan kepada anakjagaan saya jika didapati perlu. Jalan Muar. Sekolah Menengah Kebangsaan Labis. Tuan. Sekian. terima kasih. Borang kebenaran ibubapa/penjaga SURAT AKUAN DAN KEBENARAN __________________________ __________________________ __________________________ Tarikh:_______________ Pengetua. Sesungguhnya saya telah mengetahui bahawa pihak sekolah telah mengambi1 segala Iangkah-Iangkah keselamatan dan pengawasan. 85300 Labis.

* Borang Markah / Keputusan* Borang Hakim* * Borang ini boleh di perolehi dengan merujuk kepada pengerusi teknik bagi permainan / acara yang terlibat dan ia berbeza bagi aktiviti yang berlainan. 5. Borang Pertukaran Pemain / Peserta. Borang Pendaftaran* Borang Penerimaan Resit Pendaftaran* Borang Pencalonan Untuk Wakil Daerah Ke Peringkat Negeri* Borang Pencatat*. 6. 4.2. 7. 323 . 3. 2.

NORMA KERJA MENGELOLAKAN PERTANDINGAN PERINGKAT DAERAH Jumlah unit yang boleh dijalankan dalam seminggu Bil 1 Jenis Kerja Surat meminta kebenaran kepada Pengetua Kertas Kerja Mesyuarat Jawatankuasa 1 Penghantaran borang dan syarat pertandingan ke sekolah-sekolah. Mesyuarat pengurus pasukan Mesyuarat Jawatankuasa 2 Perlaksanaan Post-Mortem Laporan dan penilaian Masa yang diambil 1 Jam 2 3 4 1 Minggu 3 Jam - 5 3 Jam 6 7 8 9 3 Jam 1 hari 1 hari 324 .

SENARAI TUGAS HARIAN MENGELOLAKAN PERTANDINGAN PERINGKAT DAERAH NAMA : JAWATAN: TARIKH : Bil Tugas saya hari ini Catatan 325 .

6/1988 SPI Bil.perlakuan tugas-tugas oleh semua J/K kecil Surat menyurat GPK Koku .polis untuk keselamatan . Mesyuarat AJK Kecil GPK Koku .1/1989 SPI Bil.Penyelarasan tugastugas . acara dll PEGAWAI YANG MELULUSKAN / DIRUJUK Pengetua Pengetua Pengetua SESSI UNDANG / PERATURAN SPI Bil.9/2000 ( Tambahan ) SPI Bil.9/1991 SPI Bil. 1. 5.Menetapkan tetamu khas untuk perasmian dan penutup. Pengetua 6. PROSES KERJA Penyediaan kertas konsep Pengesahan / sokongan pengetua Penubuhan AJK Pengelola .Laporan kemajuan oleh semua J/K Kecil . 4/1975 4.9/2000 SPI Bil.menetapkan anggaran perbelanjaan. 326 . .Taklimat tentang tugas-tugas J/K kecil. Mesyuarat AJK ± Perasmi.Pelantikan J/K kecil . .AKTIVITI 6: MENGURUSKAN SUKAN TAHUNAN PROSES KERJA BIL.Penyelesaian masalah 7.3/1991 SPI Bil.1/1995 SPI Bil.jemputan pasukan lari berganti-ganti antara sekolah .jemputan pegawai .mgihan tugas-tugas . 2.jemputan PPD sebagai penaung Mesyuarat Penyelarasan GPK Koku . 3.penderma-penderma . 10/1989 SPI Bil. .menetapkan tarikh dan masa sukan tahunan.jemputan tetamu khas .

8. 12. Mesyuarat akhir . 15. 10. 16.menyemak tugastugas yang patut diselesaikan Pendaftaran peserta sukantara Jadual Pertandingan Sukantara Penyediaan padang/alatan Sukantara Pendaftaran peserta Sukan Jadual Pertandingan Sukan Acara awal hari Sukan Raptai sukan tahunan Acara akhir Membersih/ mengemas padang & peralatan Laporan & Penilaian ( Postmortem ) GPK Koku 9. 11. GPK Koku GPK Koku GPK Koku Pengetua GPK Koku GPK Koku GPK Koku/ Pengetua GPK Koku/ Pengetua Pengetua GPK Koku/ Pengetua 327 . 14. 13. 17. 19. 18.

CARTA ALIRAN PENGURUSAN SUKAN TAHUNAN Mula Kertas Cadangan Pengetua TIDAK YA Tubuh AJK Mesyuarat AJK Mesyuarat AJK Kecil TIDAK Pendaftaran Sukantara YA Jadual Pertandingan Sedia Padang/ alat TIDAK Sukantara Pendaftaran Sukan YA Jadual Pertandingan Acara Awal Raptai 328 .

Acara Akhir Mengemas Post-Mortem Tamat 329 .

jemputan pasukan lari berganti-ganti antara sekolah .jemputan PPD sebagai penaung Mesyuarat Penyelarasan Mesyuarat akhir .polis untuk keselamatan .jemputan tetamu khas .SENARAI SEMAK BAGI SUKAN TAHUNAN Bil.menyemak tugas-tugas yang patut diselesaikan Pendaftaran peserta lengkap Penyediaan jadual pertandingan sukantara Padang / alatan disediakan Pelaksanaan Sukantara Pendaftaran peserta sukan Jadual pertandingan sukan disediakan Acara awal bermula Raptai acara rasmi sukan Acara-acara akhir dijalankan Mengemas padang Post Mortem TANDA ( ¥ ) CATATAN 7.jemputan pegawai . 6.penderma-penderma . Pengesahan / Sokongan Pengetua AJK ditubuhkan Mesyuarat AJK Mesyuarat AJK Kecil Surat menyurat . TINDAKAN 1. 4. 5. 3. 8. Penyediaan kertas cadangan lengkap program sukan tahunan 2. 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 330 .

3/1991 SPI Bil.9/2000 ( Tambahan ) 8 9 SPI Bil.1/1995 Perkara Penyertaan Pelajar Dalam Kegiatan Sukan Di Sekolah Aturcara Majlis Rasmi Sekolah Mengundang Orang-orang Kenamaan Ke Upacara Sekolah/Institusi Pendidikan Permohonan Mengundang Orang-orang Kenamaan Ke Upacara Sekolah/Intitusi Pendidikan Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum dan Sukan Di Dalam dan Di Luar Kawasan Sekolah.9/2000 7 SPI Bil. 6/1988 SPI Bil. 4/1975 331 .SENARAI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN BAGI MENGURUSKAN SUKAN TAHUNAN Bil 1 2 3 4 5 Dokumen SPI Bil. 10/1989 SPI Bil.9/1991 SPI Bil.1/1989 SPI Bil. Panduan Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum dan Sukan Di Dalam dan Di Luar Kawasan Sekolah Panduan Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum dan Sukan Di Dalam dan Di Luar Kawasan Sekolah Panduan Tajaan Oleh Syarikat/Badan Perniagaan Di Sekolah Nyanyian Lagu Kebangsaan ³Negaraku´ 6 SPI Bil.

2 Tarikh dan masa undian lorong akan ditetapkan oleh Jawatankuasa Pertandingan. Kejohanan Olahraga Pendaftaran lewat dan tarikh yang ditetapkan oleh J/K Pengelola Tidak akan diterima. 6. 332 . Selepas ini. Borang Masuk yang dilengkapkan hendaklah dikemukakan kepada: Pengerusi Pertandingan. pembetulan / pindaan tidak dibenarkan.3 6.1 7. dan MSS Daerah. Jenis Pertandingan: Pertandingan individu dan berpasukan.2 6. 6.PERATURAN-PERATURAN PERTANDINGAN 1.S Daerah/Setiausaha Agung MSS Negeri. Sebarang pembetulan / pindaan kepada kemasukan boleh dibuat sebelum pengundian lorong dijalankan. 2.4 7.S. 4. Undian Lorong: 7. Pendaftaran Peserta/ Kemasukan: 6. Undang-undang Pertandingan: Kejohanan ini dijalankan mengikut undang-undang yang ditetapkan oleh Jawatankuasa Pengelola dan Undang-undang KOAM serta peraturanperaturan Am MSSM dan MSS Negeri. Butir-butir mengenai seseorang peserta hendaklah diisikan dengan lengkap dan disahkan oleh Guru Besar/ Pengetua/ Pengerusi M. Nama Kejohanan: Kejohanan Olahraga SMK _____ Tarikh dan Masa: Akan ditetapkan oleh pihak Jawatankuasa Pengelola Tempat: Akan ditetapkan oleh pihak Jawatankuasa Pengelola. 3.1 Pendaftaran peserta-peserta hendaklah dibuat dalam Borang Masuk Rasmi yang disediakan oleh Jawatankuasa Pengelola. Bilangan maksimum penyertaan seseorang peserta adalah eperti:Kumpulan Umur Individu Lari Berganti-ganti 20 tahun dan ke bawah 3(termasuk acara terbuka) 2 16 tahun dan ke bawah 3(termasuk acara terbuka) 2 14 tahun dan ke bawah 3(termasuk acana terbuka) 2 12 tahun dan ke bawah 3(termasuk acara terbuka) 2 5.

11. 11.2 Penggantian bagi acara ian berganti-ganti dibenarkan kepada dua (2) orang peserta yang namanya telah didaftarkan dalam Borang Masuk Rasmi.1 8.3 Jika didapati seseorang peserta yang telah mendaftankan diri tidak mengambil bahagian dalam sesuatu acana. Pembatalan Penyertaan: Semua pembatalan penyertaan (scratchings) dalam sesuatu acara hendaklah dibuat oleh Pengunus Pasukan masing-masing kepada Ketua Penyelia Pesenta sekunangkurangnya satu (1) jam sebelum acara berkenaan dijaduakkan bermula. 11. Acara Lari Berganti-ganti: 8. Peserta-peserta hendakiah berpakaian lengkap dengan nombor masingmasing disematkan dengan pin pada keempat-empat sudut kain nombor yang dipakaikan di bahagian dada dan belakang.8. Oleh yang demikian peserta tersebut tidak dibenarkan menyertai lagi acara-acara seterusnya yang didaftarkan atas namanya.3 9.1 9.2 Semua pelari acara ian berganti-ganti hendaldah didaftarkan dalam Borang Masuk Rasmi. tidak akan dibenarkan mengambil bahagian dan dianggap telah menanik diii. Hebahan tentang panggilan peserta-peserta untuk melaporkan diri bagi acara-acara mereka akan dibuat dua (2) kali sahaja. maka peserta itu dianggap sebagai menarik din tanpa sebab. Peserta-peserta yang melapor din lewat danipada 10 minit sebelum acara dimulakan. 9.4 Seseonang peserta yang menanik diri danipada mana-mana acaranya selepas mengambil bahagian dalam pusingan awal tanpa 333 .1 Gantian kepada peserta yang telah pun disahkan bentanding tidak akan dibenarkan bagi acana perseorangan selepas undian lonong dibuat. Melapor Diri: 9. 11.2 Semua peserta hendaklah melaporkan diri kepada Penyelia Peserta sekurang-kurangnya 20 minit bagi acara balapan dan 30 minit bagi acara padang sebeium acara berkenaan dijalankan. Peraturan ini juga melibatkan pusingan saningan hingga ke pusingan akhin. Gantian Dan Penarikan Diri: 11. Senarai nama pelari hendakdah diserahkan kepada Ketua Penyelia Peserta satu (1) jam sebelum acara tersebut dimulakan dengan menggunakan Borang Masuk Rasmi acara ian berganti-ganti. (Kecuali bagi acara lompat tinggi/ bergalah dibenankan dengan satu nombor di dada atau di belakang). 9.4 10.

3 Penentuan peserta-peserta ke peningkat separuh akhir dan akhir adalah seperti berikut: 5 saringan . Sistem Pertandingan 12. 3 SI Akhir - 2 SI Akhir - 12.15m 1.20m 1.800m akan diadakan di peringkat saringan.4 Pertandingan acaira-acara Lompat Tinggi dan Lompat Bergalah dimulakan pada ketinggian minimum seperti benikut: 12.40m 334 . 11. separuh akhir dan akhir sahaja. 11. 12. kedua dan ketiga) dan setiap separuh akhir dan dua (2) peserta lagi yang mencatat masa terbaik dani kedua-dua separuh akhir layak ke peringkat akhir. 4 saringan 3 peserta (pertama. 12. 12.50m 2 1. kedua dan ketiga) dan setiap saringan dan 4 peserta iagi yang mencatat masa terbaik dan keempa tempat saningan layak ke peringkat separuh akhir.2 Pertandingan bagi acara-acana balapan 1500m dan lebih akan diadakan terus ke peningkat akhir.2 peserta (pertama dan kedua) dan setiap saningan dan 6 peserta lagi yang mencatat masa terbaik dan kelima-lima saringan iayak ke peningkat separuh akhir.1 Lompat Tinggi: Keias Perempuan Leiaki 1 l.6 Tidak ada gantian bagi peserta-peserta yang telah menanik diri / dianggap menarik diri.5 Seseorang peserta yang menanik diri danpada mana-mana acara atas nasihat doktorl pegawai perubatan kejohanan.surat pengesahan doctor / pegawai perubatan kejohanan adalah dianggap sebagai menarik din danpada semua acana seterusnya yang didaftarkan atas namanya.1 Pentandingan bagi acara-acana balapan lOOm .4. 3 peserta (pertama. 2 peserta (pertama dan kedua) dani setiap separuh akhir dan dua (2) peserta lagi yang mencatat masa terbaik dan ketiga-tiga separuh akhir layak ke peningkat akhir. hanya boleh mengambil bahagian seterusnya dalam acana-acara yang didaftarkan atas namanya dengan syarat pesenta mengemukan surat pengesahan danipada doctor / pegawai perubatan kepada Pengurus Kejohanan.

Nombor-nombor tersebut hendaldah berukuran Tinggi Tulisan: 12 cm Lebar Tulisan: 1. 15.1 Seperti undang-undang KOAM / MSSM.3 4 12. 13.05m l.3 Semua peralatan pertandingan akan disediakan oleh Jawatankuasa Pengelola. 16. 13. peserta berkenaan hendaklah menyerahkan kepada Pengunus Teknik untuk disahkan terlebih dahulu sehari sebelum pertandingan dan pungut semula selepas pertandingan. 13.20m 13. 14.lOm l.2 Setiap peserta hendaldah memakai sepasang kain nombor pengenalan ( satu di dada dan satu di belakang) dengan disemátkan pada keempat-empat sudut kain dengan pin.3 Nombor-nombor peserta hendaklah dicap dengan jelas dan tidak luntur apabila basah.4 Panjang paku kasut (spikes) dibenarkan tidak melebihi 6 mm kecuali untuk acana Lompat Tinggi dan Merejam Lembing tidak melebihi 9 mm. 15.5 cm 14. 15.2 Spesifikasi peraiatan yang digunakan adaiah seperti tersebut daiam peratunan 5.2 Pakaian hendaklah tidak jarang (not see through) walaupun basah. Sekiranya alatan persendirian perlu digunakan.4 Blok Permulaan Penggunaannya dimestikan untuk kelas 1 & 2 dan pilihan bagi kelas 3 dan 4 dalam acara-acara jarak 100 m hingga 400 m.4 Nombor-nombor peserta hendaklah disediakan oleh pasukan masing-masing.30m l. 15.3 Jarak papan lonjak bagi acara lompat kijang akan disesuaikan kepada 11 m atau 9 m sahaja. 14.1 Semua peserta termasuk peserta-peserta yang bertanding dalam acana dan berganti-ganti hendakiah menggunakan nombor peserta abjad yang ditetapkan. Nombor-nombor Dan Huruf-huruf Peserta: 14.2 Lompat Bergalah: 1 13. Bantuan Kepada Peserta: 16. Pakaian/ Peralatan Peserta: 15. Gelanggang Dan Alatan: 1. acara lari berpagar termasuk 4 x 100 m dan 4 x 400 m. 14.1 Peserta-peserta hendaklah berpakaian yang sesuai dan kemas sewaktu mengambil bahagian dan menerima hadiah.1 Peserta-peserta tidak dibenarkan menerima apa jua bentuk bantuan 335 .4. 14.5 Peserta-peserta yang tidak mematuhi peraturan pemakaian nombor tidak dibenarkan bertanding.

18.1. 18. Penyingkiran Penyertaan: 17.1 Peserta-peserta yang didapati tidak menepati mana-mana Peraturan Pertandingan mi tidak akan dibenarkan mengambil bahagian dalam kejohanan ini. 17.2 Pemberian mata adaiah seperti berikut: Kedudukan Pertama Kedua Ketiga Keempat Kelima Individu/ Pasukan 5 3 2 1 Hepta/ Penta 10 7 5 3 1 18.2 µPacing¶ dan peserta-peserta lain atau sesiapa juga tidak dibenarkan dan boleh menyebabkan peserta benkenaan dibata]kan.1 Dalam semua acara.3 Peraturan-penaturan lain mengenai bantuan adalah mengikut undangundang KOAM 143 (2). 19. 20.1 Johan. Johan Antara Pasukan: 19. 16. Hadiah dan Pemberian Mata: 18.1 .1 Atlit terbaik akan dipiiih danipada setiap keias (lelaki dan 336 . 19. naib johan dan tempat ketiga berdasarkan jumlah pungutan mata. jumlah mata bagi kedudukan-kedudukan terlibat akan dibahagikan sama rata antara peserta/ pasukan berkenaan.4 Jika berlaku seri. naib johan dan tempat ketiga antara Pasukan hanyalah bagi kategori-kategori berikut: 19. manakaia naib johan dan tempat ketiga masingmasing akan menerima satu (1) piaia iringan.2 Pasukan johan akan menerima satu (1) piaia pusingan dan satu (1) piala iringan.3 Penentuan johan. 18. 16.Keseluruhan 19. hadiah hanya diberikan kepada pemenang pertama hingga ketiga.3 Mata yang dipungut melalui acara terbuka akan hanya dimasukkan daiam kiraan -jumlah keseluruhan bagi menentukan johan keseluruhan. Atllt Terbaik: 20.yang memberi µadvantage¶ dalam pertandingan.

penempuan) berdasarkan prestasi pencapaian tenbaik dalam manamana acana yang disertai dan diputuskan oieh panel Jun Rayuan Kejohanan. pemenang yang mendapat skor yang tertinggi mengikut ³IAAF Scoring Table´ bagi mana-mana acara akan diisytiharkan sebagai atlit terbaik.3 Peserta-peserta dikehendaki berbaris sewaktu masuk dan keluar dan 337 .1 Mencipta rekod mana-mana acana dalam kelas berkenaan.1.2. sebarang penentuan atlit terbaik akan diputuskan mengikut budi bicara panel Juri Rayuan Kejohanan dan keputusannya adalah muktamad.2 20.1 Hanya pegawai-pegawai kejohanan yang bertugas dan pesertapeserta yang sedang bertanding sahaja boleh berada di tempat pertandingan.2.1 dan 20.2.1 Segala bantahan hendakdah dibuat mengikut Peraturan 147 KOAM. 21. 2) 30 minit setelah keputusan rasmi diumumkan bagi acaraacara peningkat akhir. Bantahan: 21.2 Pegawai-pegawai pasukan tidak dibenarkan masuk ke dalam arena pertandingan kecuali diminta berbuat demikian oleh Pengurus Kejohanan.3 21. peserta yang mendapat skor tertinggi mengikut ³IAAE Scoring Table´ bagi mana-mana acara akan diisytiharkan sebagai atlit terbaik. maka peserta tersebut boleh mengambil bahagian di bawah µbantahan¶ dan perkara tersebut akan dikemukakan kepada MSS Negeri kelak.2. 22.2. kecuali atas perkara-perkara benikut: 21.2 Prestasi pencapaian terbaik ditentukan berdasarkan kepada keutamaan-keutamaan berikut: 20.2 Bantahan-bantahan berhubung dengan acara-acara yang sedang dijaiankan hendaklah dilakukan dengan sertamerta dan tidak lewat danipada: 1) 15 minit setelah keputusan nasmi diumumkan bagi acanaacara pusingan awal. 20.1 Jika masalah bantahan berkenaan dengan kelayakan (status) seseorang peserta tidak akan menyelesaikan dengan memuaskan sebelum pertandingan dimulakan.1. Kawasan Pertandingan/ Peserta: 22. 22. 22. 20.2. Jika terdapat lebih daripada seorang. Selain danipada 20. Sekinanya tiada rekod dicipta dalam kelas berkenaan.

338 .4 Pengurus-pengurus pasukan hendaklah bekerjasama dengan Penyelia Peserta untuk melaporkan peserta masing-masing mengikut masa yang ditetapkan/ apabila dipanggil.1 Jawatankuasa Pengelola tidak boieh dipertanggungjawabkan atas kehilangan barang-barang kepunyaan pegawai atau peserta di daiam atau berdekatan dengan tempat pertandingan serta apa jua kecederaan atau kemalangan pada masa pertandingan dijaiankan sungguhpun beberapa persediaan akan diadakan untuk mengelakkan kejadian-kejadian yang tidak diingini. Tanggungjawab Pengurus Pasukan: 23.1 Semua Pengurus Pasukan diwajibkan menghadiri taklimat-taklimat berikut: Pertama Akan ditetapkan oleh J/K Pengelola.3 Semua Pengurus Pasukan adalah bertanggungjawab memastikan peserta masing-masing mematuhi semua peraturan pertandingan. Kedua Akan ditetapkan oleh J/K Pengelola. 23.2 Selain daripada pegawai-pegawai bertugas. 23.arena pertandingan. hanya penarikan diri pesenta-peserta tanpa pengganti sahaja yang boleh dibuat. 25.2 Dalam taklimat kedua.5 Pengunis Pasukan dan pegawai-pegawai pasukan masing-masing adalah bertanggungjawab mengawasi disiplin peserta-peserta di bawah jagaan merelça. 23. 23. Hal-hal lain: 25. tidak siapa pun dibenarkan memberi sebarang arahan mengenai pertandingan ini ataupun melibatkan diri dalam perjalanan pertandingan. 25. 23.

Membantu menyelesaikan sebarang masalah yang timbul sebelum/semasa dan selepas kejohanan. Menguruskan surat menyurat sewaan/pinjaman alatan (jika perlu). Menyediakan borang-borang pendaftaran peserta semua acara. Penolong Setiausaha 5. Merancang. Naib Pengerusi 3. Mengedarkan borang-borang pendaftaran peserta. Menyelaras/membantu segala tugasan Jawatankuasa. Setiausaha 4. Memastikan dan menyediakan alatan sukaneka. ALATAN DAN GELANGGANG Menyusun peraturan-peraturan pertandingan ( Olahraga dan Sukaneka).SENARAI JAWATAN KUASA BAGI MENGURUSKAN SUKAN TAHUNAN JAWATANKUASA PENGELOLA 1. Menerima dan menyimpan semua rekod kejohanan. Menentukan acara-acara yang akan dipertandingkan. Menorima dan mengesahkan pendaftaran peserta. KEPEGAWAIAN Menguruskan lantikan pegawai-pegawai kejohanan. Pengerusi 2. PERTANDINGAN. 339 . menyediakan padang dan gelanggang. sehingga kejohanan tamat. Menyediakan borang-borang Hakim dan keputusan. Bendahari SENARAI TUGAS JAWATAN KUASA URUSETIA Merangka Kertas Kerja Pelaksanaan Kejohanan. Memastikan ukuran alatan/getanggang betul. selamat dan disediakan sebelum kejohanan. Memastikan semua acara berjalan mengikut jadual Menyusun.menyusun dan mengelola segala tugasan JK. Mengadakan taklimat pengurus pasukan dan pegawai. Mengelola. Menguruskan pemulangan semula alatan yang dipinjam. Mengeluarkan senarai pemenang-pemenang setiap acara.TEKNIK .kemudahan dan gelanggang. Memastikan semua alatan yang akan digunakan mencukupi. merangka plan kedudukan padang.

Sentiasa berhubung dengan pihak Urusetia dan Pengacara Majtis. Mengelolakan Majlis Penyampaian Hadiah untuk semua acara. Menentukan bentuk persembahan yang akan diadakan. Menyediakan/menguruskan kemudahan/peralatan yang diperlukan. Menentukan hadiah dan cenderahati diterima sebelum kejohanan. Mengeluarkan surat-surat jemputan selewat-lewatnya seminggu sebelum kejohanan. Menguruskan tempahan dan pembelian. Memastikan . KAWALAN KESELAMATAN DAN HARTA BENDA Memastikan bentuk kawalan keselamatan. HIASAN I KEMUDAHAN AM DAN KHEMAH Menentukan kemudahan am I khemah yang diperlukan. Menentukan penyampai-penyampai hadiah. Menghias khemah VIP Menyediakan ³backdrop´ jika pertu. JEMPUTAN I SAMBUTAN DAN PROTOKOL Menyenaraikan jemputan-jemputan. 340 . Menyusun hadiah dan cenderahati sesuai dengan acara penyampaian hadiah. Menentukan upacara sambutan. Menyediakan Roset dan lain-lain yang diperlukan. Menguruskan sewaan/pinjaman kemudahan berkenaan. PERASMIAN DAN PENUTUP Menentukan aturcara/perasmian/penutup.- Menyedia dan meguruskan surat-surat lantikan. Membentuk dan mengagihkan unit-unit kawalan. menjaga kebajikan dan keperluan pegawal setiap masa. Menyediakan surat dan menguruskan proses pinjaman Memastikan segala kemudahan diterima dalam keadaan baik sebelum kejohanan dan selepas kejohanan. Menghias kawasan sekitar padang dan gelanggang kejohanan. Menyediakan alatan sampingan yang diperlukan. HADIAH DAN CENDERAHATI Menentukan bentuk hadiah dan cenderahati dengan kuantiti yang cukup berdasarkan belanjawan.

Memastikan alatan yang diperlukan dan kuantiti yang mencukupi. Menguruskan pinjamanlsewaan dan Perkidmatan Jab. Menyediakan dan menguruskan urusan surat menyurat. MINUMAN PEGAWAI DAN JAMUAN TEH Menentukan menu jamuan dan minuman. PENGACARA MAJLIS Menentukan skrip ucapan sendiri. Mengedarkan minuman kepada pegawai-pegawai kejohanan. Mengemas dan membersihkan kembali tempat dan peralatan jamuan.. Penerangan. KEBERSIHAN Menyusun aktiviti membersihkan padang/gelanggang/sekolah 341 . Menyediakan kelengkapan I persediaan untuk kecederaan parah/kronik. Menyusun kandungan/mencetak dan mengedarkan buku program.- Menyediakan surat dan menguruskan lantikan unit Bantuan Kawalan Luar.( Bantuan Kecemasan Luar) Menguruskan surat-menyurat yang diperlukan. BUKU PROGRAM Mengumpul I mendapatkan maklumat yang diperlukan untuk diisi dan dicetak dalam buku program.( RELA I JPA I PDRM) Memastikan perjalanan kejohanan dan kawasan keseluruhan berada dalam selamat dan terkawal sepanjang kejohanan berlangsung. Mendapatkan/menguruskan kata-kata aluan dan semua pihak. Memastikan buku program siap sebelum kejohanan. Memastikan perjalanan sistem siaraya berfungsi dengan baik sehingga kejohanan tamat. Berusaha mengekal dan mempertingkatkan mood/suasana kekal meriah sepanjang kejohanan berlangsung. PERTOLONGAN CEMAS DAN RAWATAN Menyusun ahli-ahli bertugas sepanjang kejohanan. Mengumumkan pemenang setiap acara I pemberitahuan I memanggil pemenang I penyampai untuk acara penyampaian hadiah. Menentukan I menguruskan tempat jamuan. Memastikan bilangan/budget mencukupi. SIARAYA DAN SERANTA Menentukan criteria/keperluan alat siaraya mencukupi.

Memastikan acora boleh ditamatkan seberapa segera yang boleh. Memilih peserta. Menyedia dan menghantar peserta kepada Pengelola Peserta selepas panggilan. 342 . Mengemukakan masalah yang timbul kepada Raferi bahaglan masingmasing. PERBARISAN DAN PERSEMBAHAN Menentukan I menyusun kontinjen perbarisan serta kumpulan persembahan yang akan diadakan. Letakkan papan tanda jika perlu. Memastikan ketancaran perjalanan setiap acara. PENGELOLA PESERTA Memanggil dan menyediakan peserta mengikut susunan scam. Menjaga keselamatan diri I peserta dan alatan semaksimum mungkin.- sebelum/semasa dan selepas kejohanan. Menyediakan tong-tong sampah di kawasan yang difikirkan perlu. Menyusun aturcara dan jadual persembahan GURU RUMAH SUKAN PENASIHAT I KETUA I JURULATIH I CAPERON Mengendalikan perjumpaan/mesyuarat ahli rumah sukan dan mengemaskinikan fail. PEGAWAI-PEGAWAI KEJOHANAN Melaporkan diri kepada ketua bahagian masing-masing 10 minit sebelum acara bermula. Memastikan keseluruhannya kekal bersih. 10 minit sebelum acara bermula. Mengikut arahan/tugas yang diarahkan oleh ketua. Mendaftarkan peserta kepada urusetia kejohanan. Menyediakan peserta untuk menerima hadiah selepas pengumuman. Menyemak dan mengesahkan pendaftaran. Memanggil/menyelia penerima-penerima hadiah. Menyerahkan keputusanlperatatan kepada pihak Urusetia I Teknik I Pertandingan sebaik sahaja acara selesai. Mengambil dan memastikan segala peralatan yang diterima mencukupi dan dalam keadaan balk. Menghantar peserta ke tempat-tempat permulaan acara. Menyediakan Jadual dan mengendalikan latihan peserta. Mengadakan rondaan kebersihan sepanjang masa.

Tuan. Jalan Muar. _________________________ ___________________ Tandatangan Ibu Bapa/Penjaga) (No. Sekolah Menengah Kebangsaan Labis. Kad Pengenalan) 343 . terima kasih. Saya _______________________________________________Ibu Bapa / Penjaga murid yang bernama _____________________ _________Tingkatan __________ mernbenarkan anak / waris saya mewakili sekolah dalam kegiatan: 1. Johor. Surat Kebenaran Ibu Bapa / Penjaga SURAT AKUAN DAN KEBENARAN __________________________ __________________________ __________________________ Tarikh:_______________ Pengetua. Walaupun demikian saya mengaku tidak akan mengambiI sebarang tindakan un dangundang terhadap pengelola atau wakilnya yang berkaitan dengan apa-apa kemalangan atau kecederaan terhadap anak jagaan saya yang berlaku di dalam perjalanan dan mengambil bahagian di dalarn kegiatan tersebut di atas.1. 85300 Labis.SENARAI BORANG-BORANG YANG DIGUNAKAN BAGI MENGURUSKAN SUKAN TAHUNAN 1.7. Sekian. Pertandingan / Kegiatan ____________________________________ yang akan diadakan di ______________________________________ pada __________________________ hingga ____________________ 1. Saya mernberi kebenaran kepada pihak Pengelola kegiatan ini atau wakilnya memberi apa-apa rawatan atau pertolongan perubatan kepada anakjagaan saya jika didapati perlu. Rombongan sekolah / Melawat sambil belajar ke _________________________________________________________ pada __________________________ hingga ___________________ 2. Sesungguhnya saya telah mengetahui bahawa pihak sekolah telah mengambi1 segala Iangkah-Iangkah keselamatan dan pengawasan. 3.

Borang Pencatat Markah* BORANG PENCATAT MARKAH Kejohanan Olahraga Tahunan Ke -14 SMKL ( 2004) ACARA BALAPAN /PADANG NO.ACARA: ( ) NAMA ACARA: ( ) Bil KEDUDKAN 1 2 3 4 5 JOHAN NAIB JOHAN KETIGA KEEMPAT KELIMA CATATAN MASA/TINGGI/JARAK Rumah NAMA PEMENANG 344 . Rumah Delima Delima Nilam Nilam Zamrud Zamrud Intan Intan Catatan 3. Borang Penyertaan Acara Sukan* No.Acara ( ) Acara: Lontar Peluru / Lompat Jauh / Lompat Tinggi Kategori: Lelaki /Perempuan A / B / C Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 Nama Peserta No.2.

Kejohanan Olahraga Tahunan Ke -14 SMKL ( 2004) ACARA BALAPAN NO. Rumah Delima Delima Nilam Nilam Zamrud Zamrud Intan Intan Kedudukan Catatan Nama Peserta * Borang yang dilampirkan hanya contoh sahaja dan boleh diubahsuaikan mengikut sekolah dan keadaan. 345 .ACARA: ( Bil KEDUDKAN 1 2 3 4 5 JOHAN NAIB JOHAN KETIGA KEEMPAT KELIMA ) CATATAN MASA ACARA: ( Rumah ) NAMA PEMENANG 4. Borang Keputusan Rasmi* Kejohanan Olahraga Tahunan Ke -15 SMKL ( 2005) Acara Padang KEPUTUSAN RASMI Acara: Lompat Jauh Kategori: Perempuan Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 A No.

5. 2. 14.jemputan tetamu khas . 3 jam 8. 13. acara dll Mesyuarat AJK Kecil Surat menyurat . 19. 17.Penyelarasan tugastugas . 16.penderma-penderma . 3 jam 9. 3.menyemak tugas-tugas yang patut diselesaikan Pendaftaran peserta sukantara Jadual Pertandingan Sukantara Penyediaan padang/alatan Sukantara Pendaftaran peserta Sukan Jadual Pertandingan Sukan Acara awal hari Sukan Raptai sukan tahunan Acara akhir Membersih/ mengemas padang & peralatan Laporan & Penilaian ( Postmortem ) Masa yang diambil 1 minggu 1 jam 2 jam 3 jam 3 jam 1 hari Jumlah unit yang boleh dijalankan dalam seminggu Bil 1.polis untuk keselamatan . 11. 4. 6.jemputan PPD sebagai penaung Mesyuarat Penyelarasan .Penyelesaian masalah Mesyuarat akhir .jemputan pasukan lari berganti-ganti antara sekolah .NORMA KERJA BAGI MENGURUSKAN SUKAN TAHUNAN Jenis Kerja Penyediaan kertas konsep Pengesahan / sokongan pengetua Penubuhan AJK Mesyuarat AJK ± Perasmi. 7.Laporan kemajuan oleh semua J/K Kecil . 1 hari 2 jam 1 hari 2 hari 1 hari 2 jam 1 hari 2 hari 1 hari 1 jam 1 hari 346 . 15. 10.jemputan pegawai . 18. 12.

SENARAI TUGAS HARIAN BAGI MENGURUSKAN SUKAN TAHUNAN NAMA : JAWATAN: TARIKH : Bil Tugas saya hari ini Catatan 347 .

PK KOKO Penyelaras Program 348 .AKTIVITI 7: KURSUS KEPIMPINAN AJK TERTINGGI UNIT UNIFORM. KELAB PERSATUAN PERINGKAT SEKOLAH DI LUAR DAERAH PROSES KERJA Pegawai Yang Meluluskan/Diruj uk Pengetua Seksi Undangundang / Peraturan SPI Bil. SPI Bil. 24/1998 The School Tour Regulations 1957 SPIBil. 9/2000 Bil Proses Kerja 1 SEBELUM KURSUS Mennyediakan kertas cadangan perlaksanaan kursus. Rasional Matlamat & objektif Anggaran Perbelanjaan Menentukan tempat & tarikh Senarai nama pelajar dan guru pengiring Senarai nama jurulatih/penyelia kursus Senarai tugas jawatankuasa pelaksana Jadual aktiviti Mesyuarat dan pelantikan jawatankuasa pengelola Pemberitahuan kepada pihak berkuasa Pengarah Pelajaran Negeri Jabatan Pengangkutan Jalan Balai Polis Penceramah Balai Bomba dan Penyelamat Pejabat Kesihatan Agensi Berkaitan Pejabat Pentadbiran/Penghulu Ibu Bapa Pengangkutan Lokasi tempat kursus Taklimat Kepada Peserta Aktiviti Peraturan Langkah-langkah keselamatan Keperluan Logistik Pakaian Ubatan Alatan Perkhemahan Keperluan Harian 2 3 4. 24/1998 SPI Bil. 1/1995 Unit Perhubungan dan Pendaftaran Sekolah. 12/2000 SPI Bil.

Kawasan berkursus bersih seperti sebelumnya. PK KOKO Urus Setia SELEPAS KURSUS 1 2 3 4 Keperluan logistik atau peralatan mencukupi baik. Memastikan Jadual Kursus Dilaksanakan Mengikut Perancangan. Memohon kebenaran daripada pemilik untuk meninggalkan kawasan berkursus.SEMASA BERKURSUS 1 Kesihatan Dan Kebajikan Peserta Jangkitan penyakit Keracunan makanan Kemudahan asas Sistem komunikasi Prosedur keselamatan dilaksanakan dan dipatuhi. Taklimat Kem Komanden Mesyuarat penyelarasan pada akhir aktiviti setiap hari Pemantauan sepanjang masa Penilaian Pelajar Selepas Sesi. y Laporan Kewangan y Aktiviti Mengedar Surat Penghargaan dan Sijil Pencapaian Penyertaan. Mendokumentasi Program Sebagai Panduan dan Rujukan. Menilai semula keseluruhan aktiviti yang dijalankan dan mengenalpasti kelemahan untuk tindakan selanjutmnya. Menyiap dan membentang. cukup dan bersih. PK KOKO Kem Komanden Urus Setia 2 3 Urus Setia Urus Setia 4 PK KOKO Komanden PK KOKO 5 6 7 349 .

RAJAH CARTA ALIRAN KERJA KURSUS KEPIMPINAN AJK TERTINGGI UNIT BERUNIFORM / KELAB / PERSATUAN PERINGKAT SEKOLAH DI LUAR DAERAH MULA Kertas Cadangan YA TIDAK Persetujuan Ahli Mesyuarat Pindaan Pemberitahuan Pihak Tertentu Taklimat kepada Peserta YA TIDAK Penyeliaan Tahap Kesihatan/ Kebajikan Ke hospital Prosedur keselamatan dipatuhi Jadual kursus dipatuhi 350 .

Mesyuarat Penyelarasan/ Pemantauan Semakan keperluan logistik & peralatan Memastikan Kawasan Bersih Seperti Sebelumnya Memohon Kebenaran Meninggalkan Kawasan Menilai Semula Aktiviti yang Dijalankan Membentang Laporan Kewangan & Aktiviti Mengedar surat penghargaan & Sijil Penyertaan Dokumentasi Program Proses kerja yang melibatkan semua guru penasihat TAMAT 351 .

Matlamat & objektif Anggaran Perbelanjaan Menentukan tempat & tarikh Senarai nama pelajar dan guru pengiring Senarai nama jurulatih/penyelia perkhemahan Senarai tugas jawatankuasa pelaksana Jadual aktiviti Pelantikan dan mesyuarat jawatankuasa induk 2 3 Mesyuarat dan Pelantikan Jawatan Kuasa Pengelola Pemberitahuan kepada pihak berkuasa Pengarah Pelajaran Negeri Jabatan Pengangkutan Jalan Balai Polis Penceramah Balai Bomba dan Penyelamat Pejabat Kesihatan Agensi Berkaitan Pejabat Pentadbiran/Penghulu Ibu Bapa Pengangkutan Lokasi tempat berkursus Taklimat Kepada Peserta Aktiviti Peraturan Langkah-langkah keselamatn Keperluan Logistik -Pakaian -Ubatan -Alatan Perkhemahan -Keperluan Harian 352 Tanda ( ¥ ) Catatan 1 4. KELAB PERSATUAN PERINGKAT SEKOLAH DI LUAR DAERAH Bil Tindakan SEBELUM KURSUS Menyediakan kertas cadangan perlaksanaan kursus Rasional.SENARAI SEMAK BAGI KURSUS KEPIMPINAN AJK TERTINGGI UNIT UNIFORM. .

SEMASA BERKURSUS 1 Kesihatan Dan Kebajikan Peserta Jangkitan penyakit Keracunan makanan Kemudahan asas Sistem komunikasi Prosedur dipatuhi. bersih seperti Memohon kebenaran daripada pemilik untuk meninggalkan kawasan Berkursus. 353 . Menyiap dan membentang. Kawasan Berkursus sebelumnya. Laporan Kewangan Aktiviti Mengedar Surat Penghargaan Pencapaian Penyertaan. Menilai semula aktiviti yang dijalankan dan mengenalpasti kelemahan untuk tindakan selanjutmnya. keselamatan dilaksanakan dan 2 3 Memastikan Jadual Kursus Dilaksanakan Mengikut Perancangan Mesyuarat penyelarasan setiap akhir aktiviti setiap hari Pemantauan sepanjang masa SELEPAS BERKHEMAH 1 2 3 4 Keperluan logistik atau peralatan mencukupi dan bersih. dan Sijil 5 6 7 Mendokumentasi Program Sebagai Panduan dan Rujukan.

SENARAI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN Bil 1 Dokumen SPI 24/1998 Perkara ³Penglibatan dan Murid Dalam Aktiviti Pasukan Seragam Anjuran Agengsi Kerajaan dan Pertubuhan Bukan Kerajaan´ 2 3 Federation of Malaya: The Education Ordinance 1952 SPI 1/1995 The School (Tour) Regulation 1957 Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendikan Jasmani dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum dan Sukan di dalam dan di luar Kawasan Sekolah Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendikan Jasmani dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum dan Sukan di dalam dan di luar Kawasan Sekolah Lawatan Pendidiikan Murid di hari Persekolahan 4 SPI 9/2000 5 SPI 12/2000 354 .

Penginapan* .SENARAI JAWATAN KUASA BAGI KURSUS KEPIMPINAN AJK TERTINGGI UNIT UNIFORM. 355 .Keselamatan * Di perlukan sekiranya diadakan secara perkhemahan. KELAB PERSATUAN PERINGKAT SEKOLAH DI LUAR DAERAH 1 Penaung 2 Penasihat 3 Pengerusi 4 Timbalan Pengerusi 5 Naib Pengerusi 6 Setiausaha 7 Penolong Setiausaha 8 Bendahari 9 Penyelaras 10 Kem Komanden* 11 AJK -Urus Setia Pendaftaran -Buku Program -Sijil& Cendera mata -Kawalan Pelajar -Kebajikan Pelajar -Riadah & kerohanian -Dokumentasi & Laporan -Siar Raya -Pengangkutan* -Pertolongan Cemas -Jemputan -Perasmian -Kebersihan -Peralatan -Jamuan -Protokol .

Sesungguhnya saya telah mengetahui bahawa pihak sekolah telah mengambi1 segala Iangkah-Iangkah keselamatan dan pengawasan. terima kasih. Borang kebenaran ibubapa/penjaga: SURAT AKUAN DAN KEBENARAN __________________________ __________________________ __________________________ Tarikh:_______________ Pengetua.8. 85300 Labis. Johor. Sekian. Sekolah Menengah Kebangsaan Labis. Saya mernberi kebenaran kepada pihak Pengelola kegiatan ini atau wakilnya memberi apa-apa rawatan atau pertolongan perubatan kepada anakjagaan saya jika didapati perlu. Saya ______________________________________________ _Ibu Bapa / Penjaga murid yang bernama _____________________ _________Tingkatan __________ mernbenarkan anak / waris saya mewakili sekolah dalam kegiatan: 1. 3. _________________________ ___________________ Tandatangan Ibu Bapa/Penjaga) (No. Jalan Muar.SENARAI BORANG-BORANG YANG DIGUNAKAN 1.1. Walaupun demikian saya mengaku tidak akan mengambiI sebarang tindakan undang undang terhadap pengelola atau wakilnya yang berkaitan dengan apa-apa kemalangan atau kecederaan terhadap anak jagaan saya yang berlaku di dalam perjalanan dan mengambil bahagian di dalarn kegiatan tersebut di atas. Rombongan sekolah / Melawat sambil belajar ke _________________________________________________________ pada __________________________ hingga ___________________ 2. Pertandingan / Kegiatan ____________________________________ yang akan diadakan di ______________________________________ pada __________________________ hingga ____________________ 1. Kad Pengenalan) 356 . Tuan.

PERMOHONAN MELANCONG PERATURAN (MELANCONG) SEKOLAH 1957 Adalah saya dengan hormatnya memohon kebenaran daripada tuan untuk melancong ke beberapa tempat * dalam / luar Negeri Johor. di atas. Cop Rasmi Sekolah: ««««««««««««. 1.1. 2.2. Tuan.K/P: «« Nama Dalam Tulisan Cina: ««««««««««««. µBERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ ³CINTAILAH BAHASA KITA´ (Tandatangan Guru Besar / Pengetua) Nama Penuh: «««««««««««««. Guru-Guru Yang Bertanggungjawab: 2.. Alamat: «««««««««««««««««««« Rujukan Kami: ««« Tarikh: ««««««« Pendaftar Sekolah Sekolah Negeri Johor. 357 .1. Bersama-sama ini disertakan butir-butir yang dikehendaki untuk tujuan Sekian. 2. Jalan Tun Abdul Razak. Tujuan Melancong: ««««««««««««««. terima kasih. 80604 Johor Bahru.1 NamaPenuh:«««««««««««««No. Borang Pelancongan* Nama Sekolah: «««««««««««««««« Telefon: ««««. Ketua Rombongan 2. Jabatan Pendidikan Johor.

«««««««««««««««««««««««««« 3.K/P:««««.2.2 Nama Penuh: ««««««««««.2 Alamat Tempat Tinggal: «««««««««««««« Maklumat Guru-Guru Yang Membantu: 2.1 NamaPenuh: «««««««««««No.2. Butir Kewangan: 3.2.K/P :« Nama Dalam Tulisan Cina: «««««««««««««« Alamat Tempat Tinggal: ««««««««««««« (*Potong yang tidak berkenaan) 3.1 3.No.2 Jumalah Wang: «««««««««««««««««« . Bil Nama Penuh No. K/P Umur Jawatan / Tingkatan Alamat Tempat Tinggal 4.3 Butir Anggaran Perbelanjaan: ««««««««««««««« ««««««««««««««««««««««««««« 3. Punca Wang:««««««««««««««««««««« ««««««««««««««««««««««««««.4 Maklumat Orang I Orang-Crang Yang Dibenarkan memungut Dan mbelanjakan wang. Nama Dalam Tulisan Cina: ««««««««««««« Alamat Tempat Tinggal: «««««««««««««« 2. Jadual Perjalanan (Itinerary) Lawatan: Tarikh Masa Tempat Yang Dilawati (Catatkan nama tempat dan negeri yang berkenaan) Nama dan Alamat Penuh Tempat Bermalam 5. Maklumat Peserta Rombongan: 358 .

. (Tandatangan Guru Besar I Pengetua) Nama Penuh: ««««««««««««««««.Bil Nama Penuh Nama Dalam Tulisan Cina Jantin a No. Jawatan dan Cop Rasmi Sekolah: «««««««««««««««. [Guru-Guru yang bertanggungjawab ditugaskan menjalankan semua langkah-langkah keselamatan] Saya dengan ini memperakukan bahawa sepanjang pengetahuan saya segala keterangan yang diberikan dalam borang ini adalah betul dan benar.1 6. Perakuan Guru Besar / Pengetua: 6.1 Persetujuan bertulis ibu bapa / penjaga murid telah diperolehi. 359 . K/P Darjah / Tingkatan Umur Alamat Tempat Tinggal 6. Murid-murid dan guru-guru yang terlibat telah diberi taklimat berhubung dengan peraturan dan langkah-langkah keselamatan.

3. Guru Penasihat: 1.. tangan: «««««««««« Tarikh: :«««««««««««««« 360 .. Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 Nama No. 2. Borang Pendaftaran BORANG PENDAFTARAN KURSUS KEPIMPINAN AJK TERTINGGI UNIT KOKURIKULUM SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LABIS 2005 Nama Unit: ««««««««««««««««««. ««««««««««««««.. ««««««««««««««. Kp Tingkatan Guru Penasihat: «««««««««««««T.

Nama: ««««««««««2. Kursus yang pernah dihadiri: ««««««««««««««««««««««««««««««« ««««««««««««««««««««««««««««««« ««««««««««««««««««««««««««««««« 7. Maklumat Kesihatan / alahan : «««««««««««««««« ««««««««««««««««««««««««««««««« ««««««««««««««««««««««««««««««« Tandatangan : ««««««««««Tarikh: «««««««« Pengesahan Guru Penasihat: Adalah di akui bahawa maklumat yang diberikan di atas adalah benar. 3. Unit: ««««««««« Tandatangan : «««««««««««««. No Kp: «««««««««4. Alamat : ««««««««««««««««««««««««««««««« ««««««««««««««««««««««««««««««« 6. Tingkatan: «««««««««« Jawatan : «««««««««« 5. Tarikh: ««««««« 361 .4.. Nama: ««««««««««««««««. Borang Maklumat Kursus BORANG MAKLUMAT KURSUS KEPIMPINAN AJK TERTINGGI UNIT KOKURIKULUM SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LABIS 2005 1.

.5. Borang Penilaian Kursus BORANG PENILAIAN KURSUS KEPIMPINAN AJK TERTINGGI UNIT KOKURIKULUM 362 . 6. Guru / Pelajar* Tandakan ( ¥ ) 1 ± lemah 5 . Borang Penilaian Setiap Sesi BORANG PENILAIAN SETIAP SESI KURSUS KEPIMPINAN AJK TERTINGGI UNIT KOKURIKULUM SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LABIS 2005 Nama sessi : ««««««««««««««.cemerlang 1 1 2 3 4 5 6 7 Ulasan: Tajuk Ceramah bersesuaian Keperluan Aktiviti Menarik Objektif Dapat Di capai Tempoh Masa memadai 2 3 4 5 Bil Perkara Tandatangan : ««««««««««««««««««««««««.

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LABIS 2005 Guru / Pelajar* Tandakan ( ¥ ) 1 ± lemah 5 . 363 .cemerlang 1 1 2 3 4 5 6 7 Tajuk Ceramah Isi Kandungan Skop Masa Kemudahan Kursus Objektif Kursus Makanan Akriviti 2 3 4 5 Bil Perkara Ulasan: Tandatangan : ««««««««««««««««««««««««.

NORMA KERJA BAGI KURSUS KEPIMPINAN AJK TERTINGGI UNIT UNIFORM. KELAB PERSATUAN PERINGKAT SEKOLAH DI LUAR DAERAH Bil 1 Jenis Kerja Menyediakan kertas cadangan pelaksanaan kursus Mesyuarat dan pelantikan jawatankuasa pengelola Pemberitahuan kepada pihak berkuasa Taklimat Kepada Peserta Masa yang diambil 120 minit Jumlah unit yang boleh dijalankan dalam seminggu 2 120 minit 3 1 minggu 4 5 60 minit Kesihatan Dan Kebajikan 60 minit Peserta Penilaian 90 minit 6 7 Dokumentasi dan laporan 1 minggu 364 .

KELAB PERSATUAN PERINGKAT SEKOLAH DI LUAR DAERAH NAMA : JAWATAN: TARIKH : Bil Tugas saya hari ini Catatan 365 .SENARAI TUGAS HARIAN KURSUS KEPIMPINAN AJK TERTINGGI UNIT UNIFORM.

9/2000 SPI Bil 12/2000 Pegawai Yang Seksi UndangMeluluskan/Dirujuk undang/Peraturan Ibu bapa 4. 2/2000 SPI Bil. Taklimat Kepada Peserta Aktiviti Peraturan Langkah-langkah keselamatan Keperluan Logistik Pakaian Ubatan Alatan Perkhemahan Keperluan Harian PK KOKO Penyelaras Program 366 . 24/1998 SPI Bil. 1/1995 SPI Bil. SPI Bil. 24/1998 The School Tour Regulations 1957 SPI Bil.AKTIVITI 8: BAGI PERKHEMAHAN UNIT BERUNIFORM PERINGKAT SEKOLAH DI LUAR DAERAH PROSES KERJA Bil Proses Kerja SEBELUM PERKHEMAHAN Pengetua 1 Mennyediakan kertas cadangan pelaksanaan Perkhemahan Rasional Matlamat & objektif Anggaran Perbelanjaan Menentukan tempat & tarikh Senarai nama pelajar dan guru pengiring Senarai nama jurulatih/penyelia perkhemahan Senarai tugas jawatankuasa pelaksana Jadual aktiviti Pengetua 2 3 Mesyuarat dan pelantikan jawatankuasa pengelola Pemberitahuan kepada pihak berkuasa Pengarah Pelajaran Negeri Jabatan Pengangkutan Jalan Balai Polis Penceramah Balai Bomba dan Penyelamat Pejabat Kesihatan Agensi Berkaitan Pejabat Pentadbiran/Penghulu Ibu Bapa Pengangkutan Lokasi tempat kursus Unit Perhubungan dan Pendaftaran Sekolah.

SEMASA PERKHEMAHAN 1 Taklimat kem Komanden Kesihatan Dan Kebajikan Peserta Jangkitan penyakit Keracunan makanan Kemudahan asas Sistem komunikasi PK KOKO 2 3 Prosedur keselamatan dilaksanakan dan dipatuhi. cukup dan bersih. Kawasan Perkhemahan bersih seperti PK KOKO Komanden sebelumnya. Kem Komanden Memastikan Jadual Perkhemahan Urus Setia Dilaksanakan Mengikut Perancangan. PK KOKO Menyiap dan membentang. Taklimat Kem Komanden Mesyuarat penyelarasan pada akhir aktiviti setiap hari Pemantauan sepanjang masa SELEPAS PERKHEMAHAN 1 2 3 Keperluan logistik atau peralatan PK KOKO Urus Setia mencukupi baik. Menilai semula keseluruhan aktiviti yang dijalankan dan mengenalpasti kelemahan Pengetua Pengetua untuk tindakan selanjutnya. Laporan Kewangan Aktiviti Mengedar surat senghargaan dan sijil pencapaian penyertaan. Memohon kebenaran daripada pemilik PK KOKO untuk meninggalkan kawasan berkhemah. 4 5 6 367 .

sebagai 368 .7 Mendokumentasi program panduan dan rujukan.

369 .RAJAH CARTA ALIRAN KERJA PERKHEMAHAN UNIT BERUNIFORM PERINGKAT SEKOLAH DI LUAR DAERAH MULA Kertas cadangan Ya Tidak Mesyuarat Ahli Persetujuan Pindaan Pemberitahuan pihak tertentu Taklimat tertentu Prosedur keselamatan dipatuhi Ke hospital Penilaian Pelajar Selepas Sesi.

Jadual perkhemahan dipatuhi Mesyuarat Penyelarasan/ Pemantauan Kertas Cadangan YA TIDAK Persetujuan Ahli Mesyuarat Pindaan Pemberitahuan Pihak Tertentu Taklimat kepada Peserta 370 .

Semakan keperluan logistik & peralatan Memastikan Kawasan Bersih Seperti Sebelumnya Memohon Kebenaran Meninggalkan Kawasan Menilai Semula Aktiviti yang Dijalankan Membentang Laporan Kewangan & Aktiviti Mengedar surat penghargaan & Sijil Penyertaan Dokumentasi Program Proses kerja yang melibatkan semua guru penasihat TAMAT 371 .

Matlamat & objektif Anggaran Perbelanjaan Menentukan tempat & tarikh Senarai nama pelajar dan guru pengiring Senarai nama jurulatih/penyelia perkhemahan Senarai tugas jawatankuasa pelaksana Jadual aktiviti Tanda (/) Catatan 1 2 3 Mesyuarat dan Pelantikan Jawatan Kuasa Pengelola Pemberitahuan kepada pihak berkuasa Pengarah Pelajaran Negeri Jabatan Pengangkutan Jalan Balai Polis Penceramah Balai Bomba dan Penyelamat Pejabat Kesihatan Agensi Berkaitan Pejabat Pentadbiran/Penghulu Ibu Bapa Pengangkutan Lokasi tempat perkhemahan Taklimat Kepada Peserta Aktiviti Peraturan Langkah-langkah keselamatan Keperluan Logistik -Pakaian -Ubatan -Alatan Perkhemahan -Keperluan Harian 4.SENARAI SEMAK BAGI PERKHEMAHAN UNIT UNIFORM PERINGKAT SEKOLAH DI LUAR DAERAH Bil Tindakan SEBELUM PERKHEMAHAN Menyediakan kertas cadangan pelaksanaan kursus Rasional. 372 .

bersih seperti Memohon kebenaran daripada pemilik untuk meninggalkan kawasan perkhemahan. 373 . dan Sijil 5 6 7 Mendokumentasi Program Sebagai Panduan dan Rujukan. Menyiap dan membentang. keselamatan dilaksanakan dan 3 4 Memastikan Jadual perkhemahan Dilaksanakan Mengikut Perancangan Mesyuarat penyelarasan setiap akhir aktiviti setiap hari Pemantauan sepanjang masa Penilaian Peserta setiap sesi SELEPAS BERKHEMAH 5 1 2 3 4 Keperluan logistik atau peralatan mencukupi dan bersih. Laporan Kewangan Aktiviti Mengedar Surat Penghargaan Pencapaian Penyertaan. Kawasan perkhemahan sebelumnya. Menilai semula aktiviti yang dijalankan dan mengenalpasti kelemahan untuk tindakan selanjutmnya.SEMASA PERKHEMAHAN 1 2 Taklimat Kem Komandan Kesihatan dan kebajikan peserta Jangkitan penyakit Keracunan makanan Kemudahan asas Sistem komunikasi Prosedur dipatuhi.

1 2 Federation of Malaya: The Education Ordinance 1952 SPI 1/1995 The School (Tour) Regulation 1957 Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendikan Jasmani dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum dan Sukan di dalam dan di luar Kawasan Sekolah Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendikan Jasmani dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum dan Sukan di dalam dan di luar Kawasan Sekolah Lawatan Pendidiikan Murid di hari Persekolahan Lawatan Pendidikan Murid Di Hari Persekolahan 3 4 SPI 9/2000 5 6 SPI 12/2000 SPI Bil 12/2000 374 .SENARAI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN PERKHEMAHAN UNIT UNIFORM PERINGKAT SEKOLAH DI LUAR DAERAH Bil Dokumen SPI Bil. 24/1998 Perkara Penglibatan Guru Dan Murid Dalam Aktiviti Pasukan Pakaian Seragam Anjuran Agensi Kerajaan Dan Pertubuhan Kerajaan Dan Pertubuhan Bukan Kerajaan.

Jurulatih .Hakim Pertandingan .SENARAI JAWATAN KUASA BAGI PERKHEMAHAN UNIT UNIFORM PERINGKAT SEKOLAH DI LUAR DAERAH 1 Penaung 2 Penasihat 3 Pengerusi 4 Timbalan Pengerusi 5 Naib Pengerusi 6 Setiausaha 7 Penolong Setiausaha 8 Bendahari 9 Penyelaras 10 Kem Komanden 11.Keselamatan .Ketua Kumpulan . Penolong Kem Komanden 12 AJK -Urus Setia Pendaftaran -Buku Program -Sijil& Cendera mata -Kawalan Pelajar -Kebajikan Pelajar -Riadah & kerohanian -Dokumentasi & Laporan -Siar Raya -Pengangkutan -Pertolongan Cemas -Jemputan -Perasmian -Kebersihan -Peralatan -Jamuan -Protokol .Penolong Jurulatih .Ketua Guru Penasihat 375 .Logistik .

.cemerlang 2 3 4 5 Ulasan: Tandatangan : ««««««««««««««««««««««««. Guru / Pelajar* Bil 1 2 3 4 5 6 7 Perkara 1 Tajuk Ceramah bersesuaian Keperluan Aktiviti Menarik Objektif Dapat Di capai Tempoh Masa memadai Tandakan ( ¥ ) 1 ² lemah 5 .BORANG PENILAIAN SETIAP SESI PERKHEMAHAN GABUNGAN SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LABIS 2005 Nama sessi : ««««««««««««««. 376 .

Senarai Semak Alatan SENARAI SEMAK ALATAN PERKHEMAHAN GABUNGAN SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LABIS 2005 Bil Nama Alatan Bil Ambil Bil Kembalikan Catatan Penjaga alatan : «««««««««««««« Tandatangan : ««««««««. Tarikh: ««««««««««««««« 377 .

Kawasan perkhemahan bersih seperti sebelumnya.NORMA KERJA BAGI PERKHEMAHAN UNIT UNIFORM PERINGKAT SEKOLAH DI LUAR DAERAH Jumlah unit yang boleh dijalankan dalam seminggu Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Jenis Kerja Menyediakan kertas cadangan pelaksanaan kursus Mesyuarat dan Pelantikan Jawatan Kuasa Pengelola Pemberitahuan kepada pihak berkuasa Taklimat Kepada Peserta Oleh Komandan Kesihatan dan kebajikan peserta Prosedur keselamatan dilaksanakan dan dipatuhi. Menilai semula aktiviti yang dijalankan dan mengenalpasti kelemahan untuk tindakan selanjutmnya. Penilaian Peserta setiap sesi Keperluan logistik atau peralatan mencukupi dan bersih. Menyiap dan membentang. Memohon kebenaran daripada pemilik untuk meninggalkan kawasan perkhemahan. Mengedar Surat Penghargaan dan Sijil Pencapaian Penyertaan Mendokumentasi Program Sebagai Panduan dan Rujukan. Masa yang diambil 120 minit 120 minit 1 minggu 60 minit 60 minit 90 minit 1 minggu 3 Hari 2 jam 1 jam 11 1 minggu 12 13 1 minggu 1 minggu 378 .

SENARAI TUGAS HARIAN BAGI PERKHEMAHAN UNIT UNIFORM PERINGKAT SEKOLAH DI LUAR DAERAH NAMA : JAWATAN: TARIKH : Bil Tugas saya hari ini Catatan 379 .

24 1998 Pemberitahuan kepada pihak berkuasa y Balai Polis y Hospital / klinik kesihatan y Pentadbiran Komuniti y Surat kebenaran ibubapa y Perasmi / jenputan VIP y Pengangkutan Taklimat Kepada Peserta y Aktiviti y Peraturan pertandingan y Langkah kselamatan pelajar Setiausaha Sukan Ibubapa SPI Bil.l 24/1998 2 3 Pengetua SPI Bil. 7/1977 Peraturan am pertandingan Pemantauan sepanjang masa SELEPAS MERENTAS DESA Setiausaha Sukan 380 . y PK KOKO dan Setiausaha Sukan keselamatan dilaksanakan SPI Bil. 9/2000 Tambahan SPI Bil. y Rasional y Matlamat & objektif y Anggaran Perbelanjaan y Menentukan tempat & tarikh y Senarai nama pelajar dan guru rumah sukan y Senarai tugas jawatankuasa pelaksanaan y Aturcara program Mesyuarat pengelola dan pelantikan jawatankuasa Pegawai Yang Meluluskan/Dirujuk Seksi Undangundang / Peraturan 1 pengetua SP Bi. SEMASA MERENTAS DESA Prosedur dipatuhi. 9/2000 4.AKTIVITI 9: BAGI MERENTAS DESA PERINGKAT SEKOLAH PROSES KERJA Bil Proses Kerja SEBELUM MERENTAS DESA Mennyediakan kertas cadangan perlaksanaan kursus. 1/1995 PK KOKO Setiausaha Sukan SPI Bil.

PK KOKO Setiausaha Sukan Menyiap dan membentang. Setiausaha Sukan y Laporan Kewangan y Aktiviti Menyampaikan hadiah kemenangan /sijil Setiausaha Sukan Penyertaan. Mendokumentasi Program Sebagai Panduan dan Rujukan. 2 Kawasan sekolah bersih seperti sebelumnya 3 PK KOKO Setiausaha Sukan Menilai semula keseluruhan aktiviti yang dijalankan dan mengenalpasti kelemahan untuk tindakan selanjutmnya. 4 5 6 381 . cukup dan bersih.1 Keperluan logistik atau peralatan mencukupi Setiausaha Sukan baik.

CARTA ALIRAN PROGRAM MERENTAS DESA MULA Memohon Kebenaran dan kertas kerja Pinda/Tangguh Tidak Kelulusan diperoleh Kebenaran diperoleh Mes uarat J/kuasa 2 ¦ Pinda / Tangguh Tidak Surat Kebenaran Ibu Bapa Surat Jemputan / Perasmi Kebenaran Pihak Berkenaan Pelaksanaan Program Post Mortem / Laporan ¥ Mes uarat J/kuasa ¤ 382 .

SENARAI SEMAK PENGELOLAAN KEJOHANAN MERENTAS DESA PERINGKAT SEKOLAH BIL 1 2 3 4 5 6 7 TINDAKAN Surat meminta kebenaran kepada Pengetua Kertas Kerja Mesyuarat Jawatankuasa 1 Mesyuarat Jawatankuasa 2 Perlaksanaan Plan Do Review Laporan dan penilaian TANDA ( ¥ ) CATATAN 383 .

SENARAI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN Bil Dokumen Perkara Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendikan Jasmani dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum dan Sukan di dalam dan di luar Kawasan Sekolah Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendikan Jasmani dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum dan Sukan di dalam dan di luar Kawasan Sekolah Pengelolaan walkaton di sekolahsekolah Merentas desa Peringkat Sekolah Tarikh 11 April 1995 1 SPI 1/1995 2 SPI 9/2000 Tambahan 10 Mei 2000 3 4 SPI 7/1977 Peraturan Am Pertandingan 9 Sept 1977 384 .

Check Point .Penjaga Masa .Pengelola Peserta 385 .SENARAI JAWATAN KUASA MERENTAS DESA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Penaung Penasihat Pengerusi Timbalan Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Penolong Setiausaha Bendahari Penyelaras AJK -Urus Setia Pendaftaran -Buku Program -Sijil& Cendera mata -Kawalan Pelajar -Dokumentasi & Laporan -Siar Raya -Pertolongan Cemas -Jemputan -Perasmian -Kebersihan -Peralatan -Jamuan -Protokol .Hakim Penamat .Teknik .Pelepas .Pengelola Peserta .Marshall .Refri .Pencatat .

Tangan : ««««««« Tarikh: «««««««««««. 386 . T. No Peserta Ketua Rumah Sukan : «««««««««««««.. Kategori : «««««««««««««««« Bil Nama Tingkatan No.SENARAI BORANG-BORANG YANG DIGUNAKAN 1 Borang Penyertaan BORANG PENYERTAAN PERTANDINGAN MERENTAS DESA SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LABIS 2005 Nama Rumah Sukan : ««««««««««««. Kp.

Borang Pengesahan Tahap Kesihatan BORANG PENGESAHAN TAHAP KESIHATAN BAGI MENYERTAI MERENTAS DESA SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LABIS 2005 Nama: ««««««««««««««««« Tingkatan : «««««««« Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Perkara Lelah Asma Sawan Migrin Lemah Jantung Pernah Patah Tulang Tekanan Darah Tinggi Tekanan Darah Rendah Kencing Manis Demam Senggugut Sakit Kepala Tandakan ( ¥ ) Ya Tidak Adalah disahkah bahawa pelajar ini adalah disahkan sihat untuk menyertai acara merentas desa peringkat sekolah. Pegawai / Pembantu Perubatan*: ««««««««««« T. guru rumah sukan boleh membuat pengesahan. 387 . Tangan : ««««« * Sekiranya tiada pegawai dinyatakan.3.

Pencatat 2: ««««««««««««««««««..Tandatangan : «««««. 388 . Kedudukan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nama Masa No. Borang Pencatat BORANG PENCATAT PERTANDINGAN MERENTAS DESA SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LABIS 2005 Kategori : «««««««««««. Peserta Adalah disahkan bahawa catatan di atas adalah benar.Tandatangan : «««««.. Pencatat 1:««««««««««««««««««.4.

T.5. Borang Check Point BORANG CHECK POINT PERTANDINGAN MERENTAS DESA SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LABIS 2005 Check Point : 1 / 2 / 3 / 4 / 5 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 Nama : «««««««««««««««««. Tangan : «««««««« 389 .

Borang Markah Keseluruhan BORANG MARKAH KESELURUHAN PERTANDINGAN MERENTAS DESA SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LABIS 2005 Rumah Sukan Intan 15 Lelaki 18 20 15 Perempuan 18 20 JUMLAH KEDUDUKAN Delima Zamrud Nilai Kategori Pencatan: «««««««««««««. tangan: «««««««. Slip Keputusan KATEGORI : L 15 7.6.. T. Tarikh: ««««««««««««««« 390 .

.NORMA KERJA BAGI PROGRAM MERENTAS DESA Bil Jenis Kerja Mengemukakan surat mohon kebenaran dengan menerima kelulusan Mengedarkan surat perlantikan AJk pengelola Mesyuarat Penyelarasan 1 Taklimat Penasihat kanan Rumah sukan Mesyuarat penyelarasan 2 Mengeluarkan surat berkaitan perlaksanaan program Penyediaan borang dan surat kebenaran Surat jemputan Perlaksanan kejohanan merentas desa Mesyuarat Post Mortem Dokumentasi program Masa yang diambil Jumlah unit yang boleh dijalankan dalam seminggu 1 2 hari 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 hari 1 jam 1 jam 2 jam 1 minggu 1 minggu 1 minggu 5 jam 2 Jam 1 minggu 391 .

SENARAI TUGAS HARIAN PENGELOLAAN KEJOHANAN MERENTAS DESA PERINGKAT SEKOLAH NAMA : JAWATAN: TARIKH : BIL Tugas saya hari ini Catatan 392 .

393 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful