OBJEKTIF JABATAN/PEJABAT LATAR BELAKANG Kokurikulum merupakan salah satu aktiviti yang boleh meningkatkan interaksi dan

integrasi di kalangan pelajar, membina sahsiah bersepadu dari segi psikomotor, kognitif dan afektif untuk melahirkan insan yang seimbang seperti termaktub dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Namun demikian, pelaksanaannya di sekolah kadang kala mengundang risiko kepada pihak pelaksana lantaran pengabaian terhadap prosedur pelaksanaan dan kecuaian atau sebagainya. Oleh hal yang demikian, rujukan terhadap manual prosedur kerja yang sempurna diharap dapat mengelakkan musibah tersebut daripada berlaku. OBJEKTIF 1. 2. 3. 4. 5. Meningkatkan disiplin pelajar melalui penyemaian dan pemupukan nilai dan sikap positif selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Memberi kesempatan kepada pelajar-pelajar memperoleh pengetahuan, pengalaman, kemahiran asas, kebolehan mengurus dan kebolehan memimpin serta berdikari. Sebagai persediaan masa depan untuk pelajar-pelajar melibatkan diri dalam kegiatan kemasyarakatan. Menyedarkan dan mengukuhkan interaksi dan integrasi di kalangan pelajar melalui kegiatan-kegiatan tertentu untuk mencapai matlamat perpaduan negara. Membantu mewujudkan masyarakat yang berilmu pengetahuan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian serta kemakmuran masyarakat dan negara. Untuk membolehkan lebih ramai lagi bilangan peserta sekolah mewakili daerah, negeri dan negara dalam gerak kerja kokurikulum. Menjadikan pelajar-pelajar individu-individu yang sentiasa bersifat inovatif dan kreatif dalam sebarang tugas. Meningkatkan suasana sekolah yang lebih menarik dan menggembirakan pelajar dalam usaha melahirkan budaya sekolah yang unggul.

6. 7. 8.

1

OBJEKTIF UMUM KOKURIKULUM Aktiviti kokurikulum adalah sebahagian daripada kurikulum sekolah, dan setiap murid harus melibatkan diri. Aktiviti ini boleh dijalankan di dalam dan di luar bilik darjah, mengikut kesesuaian sesuatu aktiviti. Dengan andaian bahawa murid-murid tidak mendapat pengalaman tertentu di bilik darjah, maka aktiviti kokurikulum dapat menyediakan pelbagai pengetahuan dan pengalaman untuk perkembangan mental, minat, bakat, jasmani, rohani dan pembentukan nilai-nilai estetika serta sosial yang positif. Sebagai satu bidang pendidikan, penglibatan semua murid dan anggota masyarakat adalah perlu, berasaskan kepada anggapan bahawa: 1. Semua murid harus mempunyai keseimbangan antara perkembangan mental (akademik) dengan perkembangan sahsiah yang bersepadu (sosial, jasmani dan rohani); Semua murid mempunyai minat dan bakat yang boleh dikembangkan; Semua murid boleh dididik, dan boleh pula mendidik diri sendiri dan rakan sebaya; Sekolah bertanggungjawab melahirkan murid-murid untuk keperluan masyarakat dan negara; Masyarakat turut bertanggungjawab mendidik murid-murid. memainkan peranan

2. 3. 4. 5.

OBJEKTIF KHUSUS KOKURIKULUM Objektif utama aktiviti kokurikulum adalah untuk merealisasikan Falsafah Pendidikan Negara. Antara Objektif yang hendak dicapai ialah seperti berikut: 1. Meningkatkan disiplin pelajar melalui penyemaian dan pemupukan nilai dan sikap positif selaras dengan Falsafah Pendidikan Negara. Memberi kesempatan kepada pelajar-pelajar memperoleh pengetahuan, pengalaman, kemahiran asas, kebolehan mengurus dan kebolehan memimpin serta berdikari Sebagai persediaan masa depan untuk pelajar-pelajar melibatkan diri dalam kegiatan kemasyarakatan Menyedarkan dan mengukuhkan interaksi dan integrasi di kalangan pelajar melalui kegiatan tertentu untuk mencapai matlamat perpaduan negara.

2.

3. 4.

2

5.

Membantu dalam mewujudkan masyarakat yang berilmu pengetahuan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian serta kemakmuran masyarakat dan negara dalam gerak kerja kokurikulum Menjadikan pelajar-pelajar individu-individu yang sentiasa bersifat inovatif dan kreatif dalam sebarang tugas. Membina dan meningkatkan kerjasama dan sumbangan hubungan dua hala antara sekolah dan masyarakat; Mewujudkan sekolah berwatak.

6. 7. 8.

3

CARTA ORGANISASI SEKOLAH
PENGETUA PIBG
PENOLONG KANAN PENOLONGKANAN(HEM) PENOLONG KANAN KOKURIKULUM
PEMBANGUNAN KOKURIKULUM Badan Beruniform Persatuan/Kelab Sukan/ Permainan Kokurikulum/ Akademik PENTADBIRAN Penyelarsan Kokurikulum MSSD Setiausaha Sukan Penganjuran Permainan MSSD/MSSJ

PENYELIA PETANG
KURIKULUM

KURIKULUM JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN GURU KANAN PUSAT SUMBER ETeMS

PENTADBIRAN Perkembangan Staf Kawalan Keselamatan Pembangunan & Bekalan Keceriaan & Kebersihan Perayaan Sekolah

HAL EHWAL MURID
Disiplin Badan Pengawas Biasiswa Daftar Kemasukan Testimonial/Sijil Pengurusan/Badan Pengawas/ SPBT Majalah Sekolah Kebajikan Pelajar Jadual Kedatangan Retan Bulanan Rekod Peristiwa Sekolah

PENTADBIRAN Data Pelajar Program Bersepadu Sekolah Sihat Program Sekolah Selamat Koperasi

PENTADBIRAN

GK MP BAHASA

GK MP SAINS KEMASY. Ketua Panitia

GK MP TEK. &.VOK Ketua Panitia

GK MP Sains/ Mat Ketua Panitia

KAUNSELOR

Ketua Panitia

GURU-GURU DAN MURID-MURID

4

CARTA ORGANISASI KOKURIKULUM

Pengetua JBPS (Jawatankuasa Bimbingan Pelajar Sekolah) PK Kokurikulum

Setiausaha Kokurikulum

Penyelaras Unit Beruniform

Penyelaras Kelab / Persatuan

Penyelaras Kelab Sukan/ Permainan

Setiausaha Sukan

Guru Penasihat

Guru Penasihat

Guru Penasihat

Guru Rumah Sukan

Guru Pasukan Sekolah

Pengerusi Pasukan Pakaian Seragam, Kelab/Persatuan, Kelab Sukan/ Permainan, Ketua Rumah Sukan Dan Kapten Pasukan Sekolah (Murid-Murid)

5

PENGURUSAN KOKURIKULUM: PENETAPAN PERLAKSANAAN DASAR KOKURIKULUM SENARAI TUGAS/KUASA DAN HUBUNGAN PEGAWAI DENGAN PEGAWAI LAIN Unit : Kokurikulum Jawatan : Penolong Kanan Kokurikulum Tugas Pegawai Atasan Yang Ada Hubungan 1. Pengetua Tugas PegawaiPegawai lain yang ada hubungan serta Jenis hubungan 1.1 1.2 S/U Kokurikulum Penyelaras Pasukan Pakaian Seragam, Kelab/Persatuan, Kelab Sukan Permainan S/U Sukan Guru Penasihat Guru Rumah Sukan Guru Pasukan Sekolah Penolong Pegawai Pelajaran Daerah (HEM) Penyelia Kokurikulum Penyelia Sukan S/U Sukan Daerah Ketua Sektor Pembangunan Dan Kemanusiaan Penolong Pengarah (HEM) Ketua Unit Sukan Penyelia Kokurikulum S/U Kokurikulum Penyelaras Pasukan Pakaian Seragam, 6

Tugas dan Tanggungjawab Memastikan pelaksanaan dasar Kementerian Pelajaran dalam bidang kokurikulum dilaksanakan.

Kuasa Yang diberi Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Ikhtisas

1.3 1.4 1.5 1.6 2. Pegawai Pelajaran Daerah Mengelola, Memantau dan Menyelia kegiatan kokurikulum diperingkat sekolah dan daerah. Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Iktisas Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Iktisas Akta Pendidikan Warta Kerajaan 1.1

1.2 1.3 1.4 1.1

3. Pegawai Jabatan, Pelajaran Johor

Mengelola, Memantau dan Menyelia kegiatan kokurikulum diperingkat sekolah , daerahdan negeri.

1.2 1.3 1.4 1.1 1.2

4. Penolong Kanan, Penolong Kanan

Membantu menyelia kegiatan kokurikulum peringkat sekolah

HEM, Penyelia Petang, Guru Kanan Mata Pelajaran

Surat Pekeliling Iktisas 1.3 1.4 1.5 1.6

Kelab/Persatuan, Kelab Sukan Permainan S/U Sukan Guru Penasihat Guru Rumah Sukan Guru Pasukan Sekolah

7

0 1. 11). Rujuk Kamus Dewan (Edisi Ketiga). 1. Dewan Bahasa dan Pustaka (1992). kegiatan sukan. Rujuk Laporan Jawatankuasa Kabinet Mengkaji Pelaksanaan Dasar Pelajaran. m. 2) bertarikh 28hb Disember 1967.PERATURAN-PERATURAN PENTADBIRAN BAGI SETIAP AKTIVITI Aktiviti Pengurusan : Dasar dan Pelaksanaan Kokurikulum Di Sekolah 1.s. m. Perundangan (A)/P. kemahiran dan nilai yang dipelajari di bilik darjah.1 Konsep Kokurikulum Kokurikulum adalah µkegiatan kumpulan¶. 8 . kemahiran dan nilai-nilai yang telah dipelajari di bilik darjah. Rujuk Peraturan 2 dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997 seperti dalam Warta Kerajaan Jilid 42/No.2 ¶Kegiatan kokurikulum¶ ertinya apa-apa kegiatan yang dirancang lanjutan daripada proses pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah yang memberikan murid peluang untuk menambah. 1. 1.11 (Tambahan No.s. mengukuhkan dan mengamalkan pengetahuan. 5652 Jilid 11/Bil. Oleh itu aktiviti-aktiviti kokurikulum dapat menyediakan peluang kepada pelajar untuk menambah.5 Kokurikulum adalah bidang pengajian luar bilik darjah atau yang tidak formal. 41).4 Kokurikulum merupakan satu saluran pembelajaran yang berasaskan gerak kerja yang terancang. 692. Rujuk Warta Kerajaan No. Dewan Bahasa dan Pustaka (1984).(A) 196 bertarikh 21 Mei 1998.s. dan lain-lain). 269. mengukuh dan mengamalkan pengetahuan. Rujuk Buku Penerangan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah.3 Kokurikulum adalah kegiatan atau aktiviti selain mata pelajaran yang diajarkan dalam bilik darjah tetapi yang dianggap sebagai sebahagian daripada kursus pendidikan pelajar di sekolah (misalnya kegiatan dalam persatuan-persatuan. (Peraturan Kursus Pengajian Sekolah 1956).U. Gerak kerja ini merupakan lanjutan daripada proses pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah. Dewan Bahasa dan Pustaka (2002). m.27 (Tambahan No. 1.

Januari 2002. keusahawanan. unsur kebudayaan dan kepercayaan. Wahab. Rujuk Ramlan Abd.U. kepimpinan. kreativiti dan inovasi. m.1. Kegiatan Kokurikulum di sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan akan mengandungi yang berikut:(a) (b) (c) (d) penyertaan dalam sukan dan permainan. dan penyertaan dalam kegiatan-kegiatan ditentukan oleh Menteri. 2. pengalaman dan kemahiran yang mengandungi unsur-unsur intelek. berteraskan konsep pendidikan dan pembangunan insan yang bersepadu dan menyeluruh. 44. kemahiran dan latihan. Pengetahuan." Rujuk Subperaturan 3(1) dalam Peraturan-peraturan (kurikulum Kebangsaan) 1997 yang diterbitkan sebagai P. 1. 44. kewarganegaraan dan kesetiaan kepada bangsa dan negara.6 Kokurikulum adalah wadah pembinaan jasmani. dan sebagainya akan membantu pelajar menentukan hala tuju kehidupan masa depannya.0 3.7 Kokurikulum adalah aktiviti pembelajaran tidak formal yang berteraskan keperluan pelajar mengalami sendiri aktiviti-aktiviti kependidikan dalam keadaan sebenar. Rujuk Ramlan Abd.(A) 531/ 97. Kerangkraf Publication Sdn.1 lain sebagaimana 9 . Bhd. mental dan emosi serta untuk menanam dan mempertingkatkan nilai moral yang diingini dan untuk menyampaikan pengetahuan. Kerangkraf Publication Sdn. Kokurikulum Dalam Pendidikan Kokurikulum adalah sebahagian daripada Kurikulum Kebangsaan. Bhd. Dewan Masyarakat. Wahab.s.s. kebudayaan. penyertaan dalam badan beruniform. Januari 2002. kemahiran.0 3. untuk membantu perkembangan seseorang murid dengan sepenuhnya dari segi jasmani. penyertaan dalam persatuan dan kelab. pengalaman. integrasi nasional. "Kurikulum Kebangsaan ialah suatu program pendidikan yang termasuk kurikulum dan kegiatan kokurikulum yang merangkumi semua pengetahuan. Kandungan Kegiatan Kokurikulum Di Sekolah . norma. nilai. emosi dan rohani dengan menawarkan pelbagai pengetahuan. Dewan Masyarakat. m. disiplin kendiri. kecintaan kepada alam semula jadi. rohani.

seseorang itu dikenakan hukuman denda harian yang tidak melebihi lima ratus ringgit sebagai tambahan kepada apa-apa penalti lain yang boleh dikenakan kepadanya di bawah Akta ini berkenaan dengan kesalahan itu. 11 (Tambahan No. maka apabila disabitkan sedemikian. {Rujuk Subperkara 5. {Rujuk Seksyen 18.U. (A) 531/97. Perundangan (A). peningkatan penyertaan pelajar-pelajar dalam kegiatan pakaian seragam hendaklah diusahakan. sukan dan permainan. Akta Pendidikan 1996 (Akta 550)} Kegagalan atau keengganan melaksanakan kegiatan kokurikulum di sekolah adalah suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi lima ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi tiga bulan atau kedua-duanya {Rujuk Subseksyen 135(1) Akta Pendidikan 1996 (Akta 550)} dan jika kesalahan itu dilakukan secara berterusan. 41). badan beruniform. bagi setiap hari kesalahan itu terus dilakukan. 3.U.1 dalam Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. (A) 196 bertarikh 21hb.Rujuk Subperaturan 3(3) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997 yang diterbitkan sebagai P.2 4. hobi dan rekreasi. Matlamat gerak kerja kokurikulum yang dikehendaki ialah penyertaan oleh setiap orang pelajar yang belajar di sekolah kerajaan atau bantuan kerajaan.1 Status Pelaksanaan Kokurikulum Sekolah : Sebagai sebahagian daripada Kurikulum Kebangsaan. 4. 42/No. Seberapa yang boleh. 1/1985 KP(BS)8591/Jld.2 Kegiatan Kokurikulum di sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan meliputi kegiatan dalam persatuan yang ditubuhkan di sekolah daripada kategori berikut:(a) (b) (c) (d) (e) mata pelajaran yang diajar di sekolah sebagaimana yang dinyatakan dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997. Setiap pelajar hendaklah mengambil bahagian sekurangkurangnya dalam salah satu gerak kerja pakaian seragam (badan beruniform). maka pelaksanaan kokurikulum di sekolah adalah wajib. Januari 1985}. 4. {Rujuk Subseksyen 135(2) Akta 550}. P. atau apa-apa persatuan lain yang diluluskan oleh Pendaftar. Rujuk Peraturan 4 dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998 yang diterbitkan sebagai Warta Kerajaan Jil.0 4. Mei 1998. satu kegiatan persatuan atau kelab. dan satu kegiatan sukan atau permainan.3 10 . 11(29) bertarikh 2hb.

1/1985 KP(BS)8591/Jld. Sehubungan itu kehadiran pelajar dalam aktiviti kokurikulum mestilah direkodkan. {Rujuk Subperkara 5. 11 .2 dalam Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.3 dalam Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 4/1985. XVI(16) bertarikh 13 Nov. bergotong royong memperbaiki kawasan sekolah. 1/1985 KP(BS)8591/Jld. 8591-11(32) bertarikh 2hb Februari 1985. dan dalam pelbagai gerak kerja yang menekankan perpaduan kaum. 11/(41) bertarikh 15 Januari 1986.4 Penyertaan semua guru adalah dikehendaki bagi mempastikan keberkesanan pelaksanaan gerak kerja kokurikulum di sekolah.4. 2000.2. KP(BS)8591/Jld. 11(29) bertarikh 2hb.7 Penyertaan pelajar dalam aktiviti kokurikulum adalah wajib. 4. khususnya yang kurang kemudahan untuk menjalankan gerak kerja kokurikulum ini hendaklah menggalakkan pelajar-pelajarnya mengambil bahagian dalam membuat kerja-kerja amal untuk masyarakat setempat.5 Sekolah-sekolah. moral dan sebagainya yang sesuai bagi pendidikan menyeluruh dan pembentukan keperibadian. 4. 4. 16/2000. KP. KP(BS)8591/Jld. Januari 1985}. Rujuk Subperkara 5. Januari 1985}.8 Kegiatan kokurikulum di sekolah boleh dilaksanakan dengan menggunakan penglibatan dan kepakaran anggota-anggota masyarakat setempat.3 dalam Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 11(29) bertarikh 2hb. ketatanegaraan. Rujuk Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 1/1986.6 Pelaksanaan kegiatan kokurikulum di sekolah hendaklah berasaskan prinsip penyertaan beramai-ramai tanpa ada unsur-unsur diskriminasi atau paksaan dan yang bercanggah dengan Dasar Pendidikan Kebangsaan dan Perlembagaan Negara. 4. {Rujuk Subperkara 5. Rujuk Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.

0 7. 27 bertarikh 28 Disember 1967 adalah seperti berikut:5. pengalaman dan kemahiran yang telah dan akan dipelajari dalam bilik darjah.1. Bahagian 2.0 Tugas Dan Tanggungjawab Guru Guru Besar/Pengetua sebagai Penolong Pendaftar mempunyai kuasa untuk melantik guru sebagai guru penasihat bagi menjalankan tugastugas dalam aktiviti kokurikulum berdasarkan peruntukan yang sedia ada. 3 &6 4&5 Aliran Sastera SRT Perdagangan Sains Pertanian Teknik Peruntukan Masa 180 minit seminggu 180 minit seminggu 180 minit seminggu 180 minit seminggu 140 minit seminggu 140 minit seminggu 100 minit seminggu 5.5. 11/Bil. kegiatan kokurikulum berfungsi untuk membantu dan membolehkan pelajar-pelajar:(a) (b) (c) (d) mengamalkan dan mengukuhkan ilmu pengetahuan yang diperoleh di bilik darjah. mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan kemahiran yang diperoleh melalui pembelajaran formal di bilik darjah.1 Peruntukan masa Peruntukan masa untuk kegiatan kokurikulum seperti dalam Warta Kerajaan No. melatih diri berdikari dan memupuk sikap yakin kepada diri sendiri.1. Rujuk dalam Akta Pendidikan 1996 ( Akta 550 ). 1.2 Sekolah Rendah Tahun 3 dan 4 5 dan 6 6.1 Sekolah Menengah Tingkatan Peralihan.2. 12 Peruntukan Masa 60 minit seminggu 120 minit seminggu 7. Keberkesanan Kegiatan Kokurikulum Sebagai kegiatan kependidikan. mengalami sendiri situasi dan proses yang menjana ilmu pengetahuan. 5652 Jil.0 5.1 .

menerima dengan senang hati (acceptance). dan tegas (assertive).2 Unsur-unsur kependidikan yang perlu dijelmakan dalam kegiatan kokurikulum termasuklah yang berikut:(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) Kepercayaan kepada Tuhan. empati (empathy). Kesetiaan kepada Raja dan Negara. idea. memperluaskan persepsi dan pandangan hidup. Pendidikan Seumur Hidup. 7. 13 . dan kecemerlangan dan ketrampilan intelek. ketenangan dan kematangan emosi. toleransi (tolerance). berinteraksi dengan rakan-rakan. memperoleh pengetahuan. mengalami sendiri hakikat pentingnya perpaduan. memperkembangkan lagi kesejahteraan dan ketangkasan jasmani. meningkatkan kreativiti. permuafakatan dan semangat sepasukan. mengisi masa lapang dengan kerja-kerja yang berfaedah di samping membina kesihatan dan kesejahteraan diri. Kesopanan dan kesusilaan. dan anggota masyarakat untuk mewujudkan suasana yang harmoni. pengalaman. dan kemahiran baru yang tidak mungkin diperolehi di bilik darjah. Disiplin dan Kebertanggungjawaban. inovasi dan kekaryawanan dalam bidang-bidang yang diminati. Keilmuan dan Kepengetahuan. mengembangkan bakat.(e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) (l) (m) (n) (o) (p) (q) (r) berinteraksi secara langsung dengan alam sekitar untuk mengukuhi keinsafan tentang hakikat kewujudan dan menyemarakkan perasaan penuh kesyukuran serta menyedari kebertanggungjawaban diri sendiri ke atas kelestarian dan kesejahteraan alam semula jadi. positivisme (positivism). menguji dan mempertingkatkan ciri-ciri kepemimpinan. memberi sumbangan tenaga. memanfaatkan peluang yang ada dan meneroka peluangpeluang baru untuk memajukan diri sendiri dan rakan-rakan. aman dan sejahtera serta saling bekerjasama. kepemimpinan (leadership). khidmat dan kepakaran kepada yang memerlukan. buah fikiran yang bernas. Kedaulatan Undang-Undang. minat dan potensi diri sendiri dalam bidang-bidang yang diceburi mengalami sendiri hakikat pentingnya diri sendiri dan individu lain mempunyai nilai-nilai murni kemanusiaan dan keinsanan yang luhur. Keluhuran Perlembagaan. menyuburkan sifat-sifat penyayang (caring). ketabahan dan kecekalan menghadapi masalah dan cabaran. kerjasama. ceria. Kemanusiaan yang murni. berbudi bahasa dan bersopan santun (politeness). bertimbang rasa (understanding). keluhuran rohani.

A.1 Protokol dan Etiket.3 Gerak kerja kokurikulum "« adalah penting untuk menyemai. dan spiritual. Ini bermakna seseorang pelajar itu diberi didikan yang menyeluruh merangkumi aspek mental. Kebudayaan dan kesenian. Dato' Abdul Rahman Hj. Ini akan menjadikan pendidikan yang menyeluruh merangkumi bidang akademik dan kokurikulum. Penilaian dan pengiktirafan. memupuk dan menanam perasaan kekitaan atau pun 'esprit de corps' di antara pelajar-pelajar pelbagai keturunan yang mempunyai latar 14 . Peningkatan kebolehan. Etika dan amanah. Komitmen. dan diberi penilaian dan pengiktirafan yang sesuai supaya keseluruhan pelajar dan guru dapat memahami konsep pendidikan yang berasaskan kepada penekanan yang sama kepada bidang kokurikulum dan bidang akademik. Kesetiaan dan ketaatan. Perpaduan dan integrasi nasional. fizikal.(j) (k) (l) (m) (n) (o) (p) (q) (r) (s) (t) (u) (v) (w) (x) (y) (z) (aa) (bb) (cc) 8. Ahmad Badawi (1985). Penghargaan. Kepemimpinan. Datuk Seri Abdullah Hj. Ketahanan fizikal dan semangat. Kerjaya dan Keusahawanan. Penyelidikan dan pembangunan. Pendidikan yang seimbang dan sempurna sentiasa memberi penekanan kepada kedua-dua aspek iaitu akademik dan gerak kerja kokurikulum. iltizam dan dedikasi. Kepentingan Kokurikulum Matlamat Dasar Pendidikan Kebangsaan ialah untuk mewujudkan suatu bangsa bercorak Malaysia yang bersatu padu dan dihormati. kemahiran dan kepakaran. Kreativiti dan inovasi. Komunikasi dan Pergaulan.B. Y. diberi penekanan baru. Kedua-dua bidang ini seharusnya digabungkan. Kemahiran berfikir. Kewarganegaraan dan kemasyarakatan. 8. Rekreasi dan riadah. Kesukarelawanan. Kepengerusan dan kepentadbiran. Arshad (1985) 8. Hasrat ini akan dapat dicapai jika generasi muda sekarang dapat diberi pendidikan yang seimbang dan sempurna.0 8.2 Penekanan baru kepada gerak kerja kokurikulum di sekolah-sekolah adalah sesuai dengan masa dan keperluan pendidikan di negara kita sekarang.

belum boleh menjamin tercapainya matlamat bagi melahirkan pelajar-pelajar yang mempunyai nilai-nilai akhlak. jasmani. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. Sejarah. Ia juga bertujuan melatih pelajar-pelajar supaya bersikap bertanggungjawab. 8. setakat ini sekolah-sekolah telah dapat melahirkan pelajar-pelajar yang berjaya dalam bidang akademik melalui kurikulum yang sedia ada. belum dapat tercapai sepenuhnya seperti mana yang diharapkan Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. bahkan juga bagi melahirkan pelajar-pelajar yang dapat memberi sumbangan ke arah hidup yang harmonis. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. berdikari dan berkemahiran dalam sesuatu lapangan yang mereka sertai. 8. dan mempunyai sahsiah yang baik. rohani. Oleh yang demikian. Geografi dan Kesusasteraan. misalnya.belakang dan cara hidup yang berlainan. kokurikulum juga seharusnya dapat dititikberatkan oleh sekolah-sekolah. Kegiatan ini juga boleh melatih mereka berdisiplin." Laporan Jawatankuasa Kabinet Mengkaji Pelaksanaan Dasar Pelajaran (1979). Sekarang terdapat tandatanda yang menunjukkan pembentukan sahsiah secara menyeluruh di kalangan pelajar-pelajar amnya. 8. iaitu yang mempunyai sikap serta menghayati nilai-nilai hidup berasaskan prinsip-prinsip Rukunegara. dan pembentukan nilai-nilai estetika serta sosial yang positif. 1/1985. 8.5 Peranan dan tanggungjawab utama sekolah bukan hanya semata-mata kepada menyampaikan ilmu pengetahuan dan memupuk kemahirankemahiran tertentu kepada pelajar-pelajar. bertolenrasi. minat. seperti matapelajaran-matapelajaran Sivik. gerak kerja kokurikulum juga mempunyai peranan dalam pembentukan perkembangan jasmani dan rohani pelajar-pelajar. berdisplin. kegiatan kokurikulum merupakan satu program penting demi membangunkan potensi pelajar 15 . bersatu padu.8 Dalam konteks pendidikan kebangsaan. kesusilaan dan ketatanegaraan sepenuhnya atau yang mempunyai semangat patriotik yang tinggi. melalui kurikulum sahaja. Sungguh pun demikian. maka gerak kerja kokurikulum boleh menyediakan pengetahuan dan pengalaman tersebut bagi perkembangan mental. 8.6 Pada keseluruhannya. 1/1985.4 Dengan andaian bahawa pelajar-pelajar tidak dapat pengalamanpengalaman tertentu di bilik darjah. Buku Panduan Pengurusan Gerak Kerja Kokurikulum Sekolah Menengah Kementerian Pendidikan Malaysia (1989). 4/1995.7 Seperti mana kurikulum. bakat.

Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.'' Dato Dr Abdul Shukor bin Abdullah. Secara umum kegiatan kokurikulum yang sedia ada telah berjaya membina disiplin pelajar serta meningkatkan minat mereka terhadap pembelajaran. sukan dan kokurikulum di samping mengekalkan syarat kecemerlangan akademik. sukan sebagai sebahagian daripada kegiatan kokurikulum yang diwajibkan di sekolah-sekolah adalah juga merupakan satu-satunya saluran yang berkesan bagi memupuk persefahaman dan perpaduan di kalangan para pelajar. 8. dan emosi pelajarpelajar. rohani. I read law to help me draft agreements. You must 16 . emosi dan jasmani. I learnt accountancy to understand finance. 7/1988. 4/1995. Berbagaibagai cara boleh dilakukan di peringkat sekolah supaya perkembangan potensi individu dapat disesuaikan dengan minat dan bakat murid itu sendiri. Di samping itu. 8. 8. boleh menyebabkan pendidikan menyeluruh tidak dapat dicapai. 7/1988. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.secara menyeluruh. 8. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. IV(26) bertarikh 2 Jun 1999. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.10 Kementerian Pendidikan sentiasa menggalakkan penyertaan para pelajar dalam apa jua aktiviti sukan dan memperakukan bahawa sukan sememangnya penting untuk membina ketahanan diri dan kesihatan di samping memupuk perkembangan jasmani.13 "I don¶t believe in purely academic achievements.12 Sesuai dengan matlamat Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Kementerian Pendidikan Malaysia ingin menegaskan bahawa murid murid di sekolah perlu diberi ruang unutk mengembangkan potensi mereka secara menyeluruh dan bersepadu agar mereka menjadi insan yang seimbang dari segi intelek.9 Sekolah-sekolah yang tidak memberi keutamaan yang sewajarnya bagi mengimbangkan antara kepentingan gerak kerja kokurikulum dengan akademik dan kurang pula menekankan tentang penyertaan menyeluruh pelajar-pelajar dalam gerak kerja tersebut. But academic intelligence alone doesn't make you successful.11 ''« Kementerian Pendidikan Malaysia telah membuat keputusan dan menetapkan bahawa dasar dan syarat pemilihan pelajar ke tingkatan satu di Sekolah Berasrama Penuh (SBP) bermula kemasukkan tahun 2000. Ketua Pengarah Pendidika n Malaysia dalam surat KP(BS)8575-196 Jld. rohani.18/2000 8. memberi penekanan utama kepada penglibatan dan pencapaian pelajar dalam aspek kepimpinan.

and from an educational point of view it will mean. m. 8. terutamanya melalui kegiatan kokurikulum seperti program sukan dan berpersatuan. 8. Ivor Morrish. 2002. 1978). June 2002. is to provide pupils and students with the means for understanding their society and its structures. p. in very general terms. dalam Perutusan Tahun Baru 2002. you need a "Master's in Common Sense" and a "Bachelor's in Streetsmart" more than a MBA and Ph.14 True co-curriculum in education enable everyone to become the person he or she to fully capable of becoming and the person they dream of being." Y." Datuk Maznah Hamid.D. Kita akan terus mempergiatkan lagi program dan aktiviti yang melibatkan penyertaan pelajar dari pelbagai kaum untuk memupuk perpaduan. 17 . p. living skills. and to open up for them a way of creating 'meaning' out of their environment and their relationships. This is certainly a part of what culture implies. ideas and events. People skills. how to realise your vision and dreams.15 "True education means building on your skills.16. A university degree alone could produce a manager. I suppose. in specific terms.17 The object of education. True education shapes you to maximise your creativity and use what you have learn to become the best that you are in whatever field. etc. accelerated learning." Datuk Maznah Hamid. Menteri Pendidikan Malaysia. Going Places. thinking skills. George Allen & Unwin. Anonymous.s. 8. B.know how to turn what you know into ringgit and sen. Going Places. communication skills. In short.16 "« perpaduan akan terus menjadi agenda utama bagi memupuk perpaduan kaum melalui sistem pendidikan di negara kita. There's no substitute for the "University of Hard Knocks" in life. Tan sri Dato' Seri Musa bin Mohamad. 8.16. that the child is assisted both in language and thought to classify and provide meaning and relationships to things. speed reading. The Sociology of Education: An Introduction (2 nd Edition. 59. June 2002. London.

P. Menetapkan status kokurikulum sebagai sesuatu yang diwajibkan ke atas pelajar.(A) 196: 5652 J. Memberi kesedaran kepentingan kokurikulum dalam sistem pendidikan 2 3 Pengetua PK Kokurikulum Pengetua PK Kokurikulum Pengetua PK Kokurikulum 4 Akta Pendidikan 1996 (Akta 550) Seksyen 18. 2) Jilid 42/No. Menentukan peruntukkan masa yang mencukupi untuk pelaksanaan aktiviti kokurikulum.(A) 531/97. Menyediakan dasar yang jelas mengenai kandungan kokurikulum di sekolah.PROSES KERJA PELAKSANAAN DASAR KOKURIKULUM SEKOLAH Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Pengetua PK Kokurikulum Pengetua PK Kokurikulum Seksi Undangundang / Peraturan Warta Kerajaan Perundangan P. Menyediakan garis panduan tugas guru dalam kokurikulum.27 (Tambahan No. 11/Bil. 1/1985 Bilangan 4/1985 Bilangan 1/1986 Bilangan 7/1988 Bilangan 4/1995 Bilangan 16/2000 Bilangan 18/2000 5 6 7 Pengetua PK Kokurikulum Pengetua PK Kokurikulum Pengetua PK Kokurikulum 8 18 . Memastikan keberkesanan pelaksanaan kegiatan kokurikulum di sekolah. Memastikan kedudukan kokurikulum dalam pendidikan dapat difahami oleh warga sekolah. Subseksyen 135(1) Subseksyen 135(2) Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan.U.11 (Tambahan No. Subperaturan 3(1) Subperaturan 3(3) Bil 1 Proses Kerja Memastikan konsep kokurikulum difahami oleh warga sekolah. 41).U.

CARTA ALIRAN PELAKSANAAN DASAR KOKURIKULUM SEKOLAH MULA Pastikan konsep kokurikulum difahami oleh warga sekolah Pastikan kedudukan kokurikulum dalam pendidikan dapat difahami oleh warga sekolah Sediakan dasar yang jelas mengenai kandungan kokurikulum di sekolah Tetapkan status kokurikulum sebagai sesuatu yang diwajibkan ke atas pelajar Tentukan peruntukkan masa yang mencukupi untuk aktiviti kokurikulum Sediakan garis panduan tugas guru dalam kokurikulum Pastikan keberkesanan pelaksanaan kegiatan kokurikulum dicapai Beri kesedaran kepentingan kokurikulum dalam sistem pendidikan TAMAT 19 .

Menyediakan garis panduan tugas guru dalam kokurikulum. Memberi kesedaran kepentingan kokurikulum dalam sistem pendidikan Tindakan (˜ ) Catatan 3 4 5 6 7 8 20 . Menentukan peruntukkan masa yang mencukupi untuk pelaksanaan aktiviti kokurikulum. Memastikan keberkesanan pelaksanaan kegiatan kokurikulum di sekolah dicapai. Menetapkan status kokurikulum sebagai sesuatu yang diwajibkan ke atas pelajar.SENARAI SEMAK PELAKSANAAN DASAR KOKURIKULUM SEKOLAH Bil 1 2 Proses Kerja Memastikan konsep kokurikulum difahami oleh warga sekolah Memastikan kedudukan kokurikulum dalam pendidikan dapat difahami oleh warga sekolah. Menyediakan dasar yang jelas mengenai kandungan kokurikulum di sekolah.

SPI Bil 2/1971 4.N. SPI Bil 10/1976 - 21 . Warta Kerajaan 1956 3.N. SPI Bil 8/1971 5. 11. bertarikh 28 Disember 1967 Peraturan-Peraturan Kokurikulum Kebangsaan P. (A) 531 dalam Akta Pendidikan 1996 bertarikh 31 hb Disember 1996 Pemberitahu Undang-Undang 196. Bil. Akta Pelajaran 1961 Pemberitahuan Undang-Undang L. SPI Bil 1/1971 3.SENARAI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN YANG DIPERLUKAN AKTA PENDIDIKAN 1.U.179-180 Jil. Warta Kerajaan 1967 4. 27. No. Akta Pelancongan 1957 2.11 2. Warta Kerajaan 1998 - SURAT PEKELILING IKHTISAS 1. 23/1966 2. dan Mengibar Bendera Persekutuan/Bendera Negeri di Sekolah-Sekolah/Maktab-Maktab Perguruan Rancangan Kegiatan Sekolah Selepas Peperiksaan SRP/LCE (termasuk Sabah/ 7.326 Peraturan-Peraturan Sekolah) 1956 (Kursus Pengajian WARTA KERAJAAN 1 Warta Kerajaan 1950 Registration of Schools Ordinance 1950 Schools Societies Regulations L. SPI Bil 8/1975 Lagu Kebangsaan Perkhidmatan Masyarakat dan Muhibah di Sekolah-Sekolah Rukunegara Permainan Menengah Catur di Sekolah-Sekolah Nyanyian Lagu Kebangsaan µNegaraku¶ Menyanyi Lagu Kebangsaan/Lagu Negeri. Warta Kerajaan 1997 5. SP µAm Bil. 42. Jil. SPI Bil 4/1975 6.

U. SPI Bil. SPI Bil. SPI Bil. SPI Bil. SPI Bil. 11/1978 12. SPI Bil. SPI Bil 1/1986 25. Video Game. Rekod Kedatangan dan Laporan Gerak Kerja Kokurikulum Pelajar.U. 3/1981 14. 4/1983 17. SPI Bil. 8. 7/1977 10. Penubuhan Jawatankuasa Sekolah Sebagai Institusi Masyarakat Rancangan Mencantik dan Mengindahkan Sekolah dan Kawasannya (Landscaping) Larangan ke atas Pemberian Cenderamata. 4/1982 16. SPI Bil. 2/1981 13. SPI Bil 2/1986 - 22 . SPI Bil. SPI Bil. SPI Bil 1/1985 22. 7/1983 18. 5/1985 24. Perhimpunan Sekolah Perhimpunan Sekolah (Tambahan) Penubuhan Jawatankuasa Bimbingan Pelajar Sekolah. SPI Bil. 8/1978 11. 3/1984 19. SPI Bil.Sarawak Junior Certificate Examination) bagi Murid-Murid Tingkatan III ± Garis Panduan. 4/1984 20. SPI Bil. 4/1977 9. Garis Panduan Mengenai Aktiviti-Aktiviti Kebudayaan Di Sekolah-Sekolah. SPI Bil. 15. 4/1984 21. 4/1985 23. 3/1982 Hari Kelepasan Peristiwa P. Game Watch¶ Iklan/Tajaan Dalam Majalah Sekolah Garis Panduan Mengenai Pungutan Derma Melibatkan Murid-Murid Sekolah. SPI Bil.326/62 Ketetapan Masa Di Sekolah-Sekolah Penggunaan Waktu Tidak Mengajar/Waktu Luang (Free Period) Oleh Guru Rancaangan Kegiatan Sekolah Selepas Peperiksaan SRP dan SRP/LCE (Sarawak) bagi Murid-murid Tingkatan III ± Garis Panduan Permainan µPin-table.326/62 Pengelolaan Walkathon Di Sekolah-Sekolah Kawad Kecemasan Kebakaran Di Sekolah Hari Kelepasan Peristiwa P.

SPI Bil. SPI Bil 1/1989 36. SPI Bil. 8/1988 33. Oleh Permohonan Mengundang Orang-Orang Kenamaan Ke Upacara Sekolah/Institusi Pendidikan. 32. Keselamatan Diri Pelajar Di Sekolah. SPI Bil 4/1991 40.Pelaporan Kejadian Tidak Diingini Di Sekolah. Aturcara Majlis Rasmi Sekolah. 9/1991 . 6/1988 31. SPI Bil 3/1986 - Penyelarasan Pelaksanaan Kurikulum µPengenalan Kepada Komputer¶ Dan Kegiatan Kelab Komputer Sekolah Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Kelab Komputer Sekolah. 1/1991 38. 7/1988 - Penyertaan Pelajar Dalam Pertandingan Atau Kejohanan Sukan Anjuran Persatuan Atau Badan Induk Sukan. SPI Bil. Penggunaan Kemudahan Sekolah Pertubuhan Dan Persatuan Belia. Program Skim Lencana Anti Dadah Pasukan Berpakaian Seragam Sekolah Menengah (SLAD). 3/1991 39. Keberangkatan DYMM Sultan/Raja/TYT Yang Di Pertua Negeri Menghadiri MajlisMajlis Rasmi Sekolah. SPI Bil 10/1988 34. Senaman Beramai-ramai. SPI Bil. SPI Bil.3/1988 - 30.26. SPI Bil. Syarikat/Badan 27. SPI Bil 10/1989 37. . SPI Bil 14/1988 - 35. SPI Bil. 1/1988 29.Penyertaan Pelajar Dalam Kegiatan Sukan Di Sekolah. 5/1986 28. SPI Bil. Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Kelab Perekacipta Sekolah. SPI Bil. Panduan Tajaan Oleh Perniagaan Di Sekolah. 23 . SPI Bil. Mengundang Orang-orang Kenamaan Ke Upacara Sekolah/Institusi Pendidikan. Penceramah Jemputan Untuk Majlis Dan Aktiviti Agama Islam Di Sekolah.7/1991 41.

SPI Bil. SPI Bil. Penyertaan Pelajar Dalam Pertandingan Kejohanan Sukan Anjuran Persatuan Badan Induk Sukan Sekolah Selepas Bagi Murid-Murid Dan 44. - 50. 8/1995 - 49. Program Dan Aktiviti Sekolah Yang Melibatkan Dasar Dan/Atau Pungutan Wang. Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum Dan Sukan Di Dalam Dan Di Luar Kawasan Sekolah.77280) Taekwando/Seni Mempertahankan Diri. SPI Bil. 1/1995 - 45. 54. SPI Bil. 4/1992 43. Pengiktirafan Persatuan Seni Bela Diri Sebagai Pasukan Pakaian Seragam Sekolah Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Kelab/Persatuan (PS. 6/1997 - 24 . Amalan Kebersihan Di Sekolah. Tatacara Mengenakan Tindakan Dan Hukuman Terhadap Pelajar-Pelajar Sekolah.1/1996 51. SPI Bil. 2/1996 52. Pelaksanan Kadet Remaja Sekolah (KRS). SPI Bil.Rancangan Kegiatan Peperiksaan UPSR Tahun 6. SPI Bil. 2/1997 53.42. Pelaksanaan Skim Takaful Kemalangan Diri Berkelompok Bagi Semua Pelajar Sekolah Kerajaan Dan Bantuan Kerajaan. 3/1995 - 46. 7/1995 48. Penampilan Diri Pelajar. 3/1997 - 55. SPI Bil. SPI Bil. SPI Bil 9/1995 . Kekemasan Dan Kerapian Berpakaian. SPI Bil. 6/1994 - Panduan Penubuhan Dan Persatuan Silat Sekolah. SPI Bil. 4/1995 47. SPI Bil. Pengurusan Usaha Menanam Semangat Patriotisme Di Kalangan Pelajar Dan Senaman Ringkas Dalam Bilik Darjah. PUP Bil 2/1997 Sikap Mengutamakan Keceriaan Kebersihan Di Kalangan Pelajar.

Akta Pendidikan 1996 dan PeraturanPeraturan Di Bawah Akta Pendidikan 1996. Mencegah Kebakaran Di Sekolah. 2/1999 63. 2/1998 57. SPI Bil. 12/2000 70. Penubuhan Kelab Pencegahan Jenayah Di Sekolah Menengah. Panduan Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Tambahan Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum Dan Sukan Di Dalam Dan Di Luar Kawasan Sekolah. SPI Bil. SPI Bil 7/2000 66. Murid Di Hari 59. 3/1998 58. Lawatan Pendidikan Persekolahan. 9/2000 - 68. SPI Bil 24/1998 - 61. 18/1998 60. 5/1998 - Mempergiat Dan Memperluas Program Dan Aktiviti Pertanian Di Sekolah. SPI Bil. Garis Panduan Pengendalian Aktiviti Sokongan Bahasa Inggeris Di Sekolah. SPI Bil. Penggunaan Barang Permainan Elektronik Robot Kit Di Sekolah Menengah.56. SPI Bil. 1/1999 62. 8/2000 67. 9/2000 - 69. SPI Bil. Penggunaan Budi Bicara Ketika Mengambil Tindakan. SPI Bil. SPI Bil. SPI Bil. 8/1999 65. Penglibatan Guru dan Murid dalam aktiviti Pasukan Pakaian Seragam anjuran agensi kerajaan dan pertubuhan bukan kerajaan. 13/2000 - Pendaftaran Kegiatan Seni Bela Diri Di Sekolah-Sekolah. SPI Bil. 7/1999 64. Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Kelab Komputer/ Teknologi Maklumat Sekolah. Penganjuran Program Motivasi Di Sekolah. Panduan Keselamatan Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan Serta Kegiatan kokurikulum Dan Sukan Di Dalam Dan Di Luar Kawasan Sekolah. SPI Bil. SPI Bil. SPI Bil. 25 . Keselamatan Diri Murid Dalam Perjalanan Pergi Dan Balik Sekolah.

Rukun Negara Di 73. SPI Bil. SPI Bil. Penubuhan Kelab Sekolah-Sekolah. 14/2000 72. 20/2000 77. Lawatan Sekolah Pada Hari Persekolahan 76. Panduan Penubuhan Persatuan Agama Bukan Islam Di Sekolah-Sekolah. Salah Laku Memasukkan Unsur Politik Dalam Soalan Peperiksaan/Ujian Di Sekolah Dan Perbuatan Menghasut/ Meracuni Fikiran Pelajar Membenci Kerajaan. 18/2000 75. 19/2000 - Penggalakan Aktiviti Fotografi Di Kalangan Murid Sekolah. SPI Bil. 5/2002 - 26 . 16/2000 - Sambutan Hari Kemerdekaan Peringkat Sekolah. SPI Bil. SPI Bil.71. 17/2000 74. SPI Bil. SPI Bil. Panduan Menggalakkan Kerjasama Dan Sumbangan Pihak Luar Dalam Program Teknologi Maklumat Dan Komunikasi Di Sekolah.

27 . 15. 10. 6. 3. 7. Keceriaan dan Keindahan Sekolah Jawatankuasa Hari Perayaaan Sekolah Jawatankuasa yang diarahkan dari semasa ke semasa Bil. 14. 16. 11. 5. 12.SENARAI JAWATANKUASA YANG DIANGGOTAI Jawatankuasa yang dianggotai Jawatankuasa Majlis Pentadbiran dan Pengurusan Sekolah Jawatankuasa Majlis Kurikulum Sekolah dan Kokurikulum. 8. 13. 1. 9. 4. 2. Jawatankuasa Takwim Sekolah AJK Pemilihan Pelajar Cemerlang ( Hari Kecemerlangan Kokurikulum ) Jawatankuasa Pusat Sumber Jawatabkuasa Program Khas Jawatankuasa Perkembangan Staf Sekolah Jawatankuasa Kewangan Sekolah Jawatankuasa Majlis Sukan Jawatankuasa Perkhemahan Bersepadu Jawatankuasa Pengelolaan MSSD/MSSJ/MSSM Jawatankuasa Hari Kokurikulum/Hari Kantin Jawatankuasa Pemantauan Jawatankuasa Program Bersepaduu Ssekolah Selamat Jawatankuasa Pembangunan.

NORMA KERJA BERKAITAN PELAKSANAAN DASAR KOKURIKULUM DI SEKOLAH Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dalam Seminggu Mengikut keperluan dan jumlah aktiviti

Bil 1 2

Jenis Kerja Pastikan konsep kokurikulum difahami oleh warga sekolah Memastikan kedudukan kokurikulum dalam pendidikan dapat difahami oleh warga sekolah. Sediakan dasar yang jelas mengenai kandungan kokurikulum di sekolah. Menetapkan status kokurikulum sebagai sesuatu yang diwajibkan ke atas pelajar. Menentukan peruntukkan masa yang mencukupi untuk pelaksanaan aktiviti kokurikulum. Menyediakan garis panduan tugas guru dalam kokurikulum. Memastikan keberkesanan pelaksanaan kegiatan kokurikulum di sekolah. Memberi kesedaran kepentingan kokurikulum dalam sistem pendidikan

Masa Yang Diambil Sepanjang masa Sepanjang masa

3

Sepanjang masa Sepanjang masa Sepanjang masa Sepanjang masa Sepanjang masa Sepanjang masa

4

5

6 7

8

28

SENARAI TUGAS HARIAN NAMA : JAWATAN : TARIKH : Bil. Tugas Saya Hari Ini Catatan

29

PENGURUSAN KOKURIKULUM: PENUBUHAN PERSATUAN SENARAI TUGAS/KUASA DAN HUBUNGAN PEGAWAI DENGAN PEGAWAI LAIN Unit : Kokurikulum Jawatan : Penolong Kanan Kokurikulum Tugas Pegawai Atasan Yang Ada Hubungan 1. Pengetua Tugas PegawaiPegawai lain yang ada hubungan serta Jenis hubungan S/U Kokurikulum Penyelaras Pasukan Pakaian Seragam, Kelab/Persatuan, Kelab Sukan Permainan 1.9 S/U Sukan 1.10 Guru Penasihat 1.11 Guru Rumah Sukan 1.12 Guru Pasukan Sekolah 1.1 Penolong Pegawai Pelajaran Daerah (HEM) 1.2 Penyelia Kokurikulum 1.3 Penyelia Sukan 1.4 S/U Sukan Daerah 1.5 Ketua Sektor Pembangunan Dan Kemanusiaan 1.6 Penolong Pengarah (HEM) 1.7 Ketua Unit Sukan 1.8 Penyelia Kokurikulum 1.1 S/U Kokurikulum 1.2 Penyelaras Pasukan Pakaian Seragam, 30 1.7 1.8

Tugas dan Tanggungjawab Memastikan pelaksanaan dasar Kementerian Pelajaran dalam bidang kokurikulum dilaksanakan.

Kuasa Yang diberi Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Ikhtisas

3. Pegawai Pelajaran Daerah

Mengelola, Memantau dan Menyelia kegiatan kokurikulum diperingkat sekolah dan daerah.

Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Iktisas Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Ikhtisas Akta Pendidikan Warta Kerajaan

4. Pegawai Jabatan, Pelajaran Johor

Mengelola, Memantau dan Menyelia kegiatan kokurikulum di peringkat sekolah , daerah dan negeri.

5. Penolong Kanan, Penolong Kanan

Membantu menyelia kegiatan kokurikulum peringkat sekolah

HEM, Penyelia Petang, Guru Kanan Mata Pelajaran

Surat Pekeliling Ikhtisas 1.3 1.4 1.5 1.6

Kelab/Persatuan, Kelab Sukan Permainan S/U Sukan Guru Penasihat Guru Rumah Sukan Guru Pasukan Sekolah

31

PERATURAN-PERATURAN PENTADBIRAN DALAM PENUBUHAN PERSATUAN Aktiviti Pengurusan : Penubuhan dan Pendaftar Persatuan 1.0 1.1 Kandungan Kegiatan Kokurikulum Di Sekolah . Kegiatan Kokurikulum di sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan akan mengandungi yang berikut:(e) (f) (g) (h) penyertaan dalam sukan dan permainan; penyertaan dalam persatuan dan kelab; penyertaan dalam badan beruniform; dan penyertaan dalam kegiatan-kegiatan ditentukan oleh Menteri.

lain

sebagaimana

Rujuk Subperaturan 3(3) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997 yang diterbitkan sebagai P.U. (A) 531/97. 1.2 Kegiatan Kokurikulum di sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan meliputi kegiatan dalam persatuan yang ditubuhkan di sekolah daripada kategori berikut:(a) (b) (f) (g) (h) mata pelajaran yang diajar di sekolah sebagaimana yang dinyatakan dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997; hobi dan rekreasi; sukan dan permainan; badan beruniform; atau apa-apa persatuan lain yang diluluskan oleh Pendaftar.

Rujuk Peraturan 4 dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998 yang diterbitkan sebagai Warta Kerajaan Jil. 42/No. 11 (Tambahan No. 41), Perundangan (A), P.U. (A) 196 bertarikh 21hb. Mei 1998. Status Pelaksanaan Kokurikulum Sekolah : Sebagai sebahagian daripada Kurikulum Kebangsaan, maka pelaksanaan kokurikulum di sekolah adalah wajib. {Rujuk Seksyen 18, Akta Pendidikan 1996 (Akta 550)} Kegagalan atau keengganan melaksanakan kegiatan kokurikulum di sekolah adalah suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi lima ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi tiga bulan atau kedua-duanya {Rujuk Subseksyen 135(1) Akta Pendidikan 1996 (Akta 550)} dan jika kesalahan itu dilakukan secara

2.0 2.1

2.2

32

berterusan, maka apabila disabitkan sedemikian, seseorang itu dikenakan hukuman denda harian yang tidak melebihi lima ratus ringgit sebagai tambahan kepada apa-apa penalti lain yang boleh dikenakan kepadanya di bawah Akta ini berkenaan dengan kesalahan itu, bagi setiap hari kesalahan itu terus dilakukan. {Rujuk Subseksyen 135(2) Akta 550}. 2.3 Matlamat gerak kerja kokurikulum yang dikehendaki ialah penyertaan oleh setiap orang pelajar yang belajar di sekolah kerajaan atau bantuan kerajaan. Setiap pelajar hendaklah mengambil bahagian sekurangkurangnya dalam salah satu gerak kerja pakaian seragam (badan beruniform), satu kegiatan persatuan atau kelab, dan satu kegiatan sukan atau permainan. Seberapa yang boleh, peningkatan penyertaan pelajar-pelajar dalam kegiatan pakaian seragam hendaklah diusahakan. {Rujuk Subperkara 5.1 dalam Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 1/1985 KP(BS)8591/Jld. 11(29) bertarikh 2hb. Januari 1985}. 2.4 Penyertaan semua guru adalah dikehendaki bagi mempastikan keberkesanan pelaksanaan gerak kerja kokurikulum di sekolah. {Rujuk Subperkara 5.2 dalam Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 1/1985 KP(BS)8591/Jld. 11(29) bertarikh 2hb. Januari 1985}. 2.5 Sekolah-sekolah, khususnya yang kurang kemudahan untuk menjalankan gerak kerja kokurikulum ini hendaklah menggalakkan pelajar-pelajarnya mengambil bahagian dalam membuat kerja-kerja amal untuk masyarakat setempat; bergotong royong memperbaiki kawasan sekolah; dan dalam pelbagai gerak kerja yang menekankan perpaduan kaum, ketatanegaraan, moral dan sebagainya yang sesuai bagi pendidikan menyeluruh dan pembentukan keperibadian. {Rujuk Subperkara 5.3 dalam Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 1/1985 KP(BS)8591/Jld. 11(29) bertarikh 2hb. Januari 1985}. 2.6 Pelaksanaan kegiatan kokurikulum di sekolah hendaklah berasaskan prinsip penyertaan beramai-ramai tanpa ada unsur-unsur diskriminasi atau paksaan dan yang bercanggah dengan Dasar Pendidikan Kebangsaan dan Perlembagaan Negara. Rujuk Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 16/2000, KP(BS)8591/Jld. XVI(16) bertarikh 13 Nov. 2000. 2.7 Penyertaan pelajar dalam aktiviti kokurikulum adalah wajib. Sehubungan itu kehadiran pelajar dalam aktiviti kokurikulum mestilah direkodkan. Rujuk Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 1/1986, KP(BS)8591/Jld. 11/(41) bertarikh 15 Januari 1986.

33

2.8

Kegiatan kokurikulum di sekolah boleh dilaksanakan dengan menggunakan penglibatan dan kepakaran anggota-anggota masyarakat setempat. Rujuk Subperkara 5.2.3 dalam Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 4/1985, KP. 8591-11(32) bertarikh 2hb Februari 1985.

34

Surat Pekeliling Bil 5/1986 Bil 1/1988 Bil 4/1995 Bil 3/1997 Bil 24/1998 5 6 7 8 9 10 Surat pengesahan penubuhan dan pendaftaran persatuan Surat Pelantikan Pengetua kepada guru penasihat Menyenaraikan tanggungjawab guru penasihat Surat penerimaan pelantikan kepada guru penasihat Surat penurunan kuasa daripada pengetua kepada AJK Persatuan Perlaksanaan persatuan Pengetua Pengetua PK Koko pengetua pengetua PK kokurikulum/ Guru penasihat. 35 . No 11 2. Warta kerajaan Jil.FAIL MEJA PENGURUSAN KOKURIKULUM PROSES KERJA BAGI PENUBUHAN PERSATUAN Bil 1 2 3 4 Proses Kerja Mesyuarat Penaja Surat permohonan Penubuhan dari JK Penaja Persatuan Surat Kelulusan Penubuhan Surat permohonan pengesahan penubuhan dan pendaftaran dari Setiausaha dengan menyertakan: a) Perlembagaan dan peraturan-peraturan persatuan b) Senarai AJK Persatuan c) Senarai aktiviti utama persatuan Pegawai Yang Meluluskan / Di rujuk Guru Penasihat Guru penasihat / Pengetua Pengetua Guru Penasihat / Pengetua Seksi Undangundang / Peraturan 1. 42.

CARTA ALIRAN PENUBUHAN PERSATUAN DAN KELAB DI SEKOLAH MULA Mesyuarat Penaja Surat permohonan Penubuhan dari JK Penaja Persatuan TIDAK YA Kelulusan Pengetua Surat permohonan pengesahan penubuhan dan pendaftaran dari Guru Penasihat TIDAK YA Surat Pelantikan Pengetua kepada guru penasihat SEMAK TERIMA Surat penerimaan pelantikan kepada guru penasihat Menyenaraikan tanggungjawab guru penasihat Surat penurunan kuasa daripada pengetua kepada AJK Persatuan Perlaksanaan persatuan TAMAT 36 .

SENARAI SEMAK TUGAS PROSES KERJA BAGI PENUBUHAN PERSATUAN Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 TINDAKAN Mesyuarat Penaja Surat permohonan Penubuhan dari JK Penaja Persatuan Surat Kelulusan Penubuhan Surat permohonan pengesahan penubuhan dan pendaftaran dari Guru Penasihat Perlembagaan dan peraturanperaturan persatuan Senarai AJK Persatuan Senarai aktiviti utama persatuan Surat pengesahan penubuhan dan pendaftaran persatuan Surat Pelantikan Pengetua kepada guru penasihat Menyenaraikan tanggungjawab guru penasihat Surat penerimaan pelantikan kepada guru penasihat Surat penurunan kuasa daripada pengetua kepada AJK Persatuan Perlaksanaan persatuan TANDA ( / ) CATATAN 37 .

SENARAI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN YANG DIPERLUKAN AKTA PENDIDIKAN 1.11 2.U. 11. 27.326 Peraturan-Peraturan Sekolah) 1956 (Kursus Pengajian WARTA KERAJAAN 1 Warta Kerajaan 1950 Registration of Schools Ordinance 1950 Schools Societies Regulations L.N. Bil. Warta Kerajaan 1967 4. Akta Pelancongan 1957 2. SPI Bil 2/1971 4.N. Warta Kerajaan 1998 - SURAT PEKELILING IKHTISAS 1. SPI Bil 4/1975 6. Warta Kerajaan 1997 5. (A) 531 dalam Akta Pendidikan 1996 bertarikh 31 hb Disember 1996 Pemberitahu Undang-Undang 196. SPI Bil 8/1971 5. SPI Bil 8/1975 Lagu Kebangsaan Perkhidmatan Masyarakat dan Muhibah di Sekolah-Sekolah Rukunegara Permainan Menengah Catur di Sekolah-Sekolah Nyanyian Lagu Kebangsaan µNegaraku¶ Menyanyi Lagu Kebangsaan/Lagu Negeri. Jil. Warta Kerajaan 1956 3. bertarikh 28 Disember 1967 Peraturan-Peraturan Kokurikulum Kebangsaan P. Akta Pelajaran 1961 Pemberitahuan Undang-Undang L. SP µAm Bil. 23/1966 2. SPI Bil 10/1976 - 38 . SPI Bil 1/1971 3. No. dan Mengibar Bendera Persekutuan/Bendera Negeri di Sekolah-Sekolah/Maktab-Maktab Perguruan Rancangan Kegiatan Sekolah Selepas Peperiksaan SRP/LCE (termasuk Sabah/ 7.179-180 Jil. 42.

SPI Bil. SPI Bil 1/1986 25. 8/1978 11. 4/1982 16. Penubuhan Jawatankuasa Sekolah Sebagai Institusi Masyarakat Rancangan Mencantik dan Mengindahkan Sekolah dan Kawasannya (Landscaping) Larangan ke atas Pemberian Cenderamata. SPI Bil. SPI Bil 1/1985 22. 8. 11/1978 12. 4/1984 20. SPI Bil. 3/1984 19. SPI Bil.326/62 Ketetapan Masa Di Sekolah-Sekolah Penggunaan Waktu Tidak Mengajar/Waktu Luang (Free Period) Oleh Guru Rancaangan Kegiatan Sekolah Selepas Peperiksaan SRP dan SRP/LCE (Sarawak) bagi Murid-murid Tingkatan III ± Garis Panduan Permainan µPin-table. Game Watch¶ Iklan/Tajaan Dalam Majalah Sekolah Garis Panduan Mengenai Pungutan Derma Melibatkan Murid-Murid Sekolah. 4/1985 23. 4/1984 21. SPI Bil. SPI Bil. 2/1981 13. SPI Bil. 7/1983 18. SPI Bil.326/62 Pengelolaan Walkathon Di Sekolah-Sekolah Kawad Kecemasan Kebakaran Di Sekolah Hari Kelepasan Peristiwa P.Sarawak Junior Certificate Examination) bagi Murid-Murid Tingkatan III ± Garis Panduan. SPI Bil 2/1986 - 39 . 15. 4/1977 9. 4/1983 17. Rekod Kedatangan dan Laporan Gerak Kerja Kokurikulum Pelajar.U. SPI Bil. SPI Bil. 3/1981 14. SPI Bil. Garis Panduan Mengenai Aktiviti-Aktiviti Kebudayaan Di Sekolah-Sekolah. SPI Bil. 7/1977 10. SPI Bil. Video Game. 3/1982 Hari Kelepasan Peristiwa P.U. SPI Bil. SPI Bil. 5/1985 24. Perhimpunan Sekolah Perhimpunan Sekolah (Tambahan) Penubuhan Jawatankuasa Bimbingan Pelajar Sekolah.

32. SPI Bil 4/1991 40. SPI Bil. SPI Bil 14/1988 - 35.Pelaporan Kejadian Tidak Diingini Di Sekolah. Penceramah Jemputan Untuk Majlis Dan Aktiviti Agama Islam Di Sekolah. Syarikat/Badan 27. 40 . SPI Bil.26. SPI Bil. SPI Bil. 6/1988 31.Penyertaan Pelajar Dalam Kegiatan Sukan Di Sekolah. 1/1988 29. 8/1988 33. SPI Bil 10/1988 34. Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Kelab Perekacipta Sekolah. Senaman Beramai-ramai. 3/1991 39. 5/1986 28. 9/1991 . SPI Bil 1/1989 36. . SPI Bil. SPI Bil. 7/1988 - Penyertaan Pelajar Dalam Pertandingan Atau Kejohanan Sukan Anjuran Persatuan Atau Badan Induk Sukan. Oleh Permohonan Mengundang Orang-Orang Kenamaan Ke Upacara Sekolah/Institusi Pendidikan. Penggunaan Kemudahan Sekolah Pertubuhan Dan Persatuan Belia.3/1988 - 30. Program Skim Lencana Anti Dadah Pasukan Berpakaian Seragam Sekolah Menengah (SLAD). SPI Bil 10/1989 37. Keselamatan Diri Pelajar Di Sekolah. SPI Bil. Aturcara Majlis Rasmi Sekolah. SPI Bil 3/1986 - Penyelarasan Pelaksanaan Kurikulum µPengenalan Kepada Komputer¶ Dan Kegiatan Kelab Komputer Sekolah Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Kelab Komputer Sekolah. Mengundang Orang-orang Kenamaan Ke Upacara Sekolah/Institusi Pendidikan. SPI Bil. Panduan Tajaan Oleh Perniagaan Di Sekolah. 1/1991 38.7/1991 41. Keberangkatan DYMM Sultan/Raja/TYT Yang Di Pertua Negeri Menghadiri MajlisMajlis Rasmi Sekolah. SPI Bil. SPI Bil.

2/1996 52. Penyertaan Pelajar Dalam Pertandingan Kejohanan Sukan Anjuran Persatuan Badan Induk Sukan Sekolah Selepas Bagi Murid-Murid Dan 44. SPI Bil. SPI Bil. 2/1997 53. SPI Bil. PUP Bil 2/1997 Sikap Mengutamakan Keceriaan Kebersihan Di Kalangan Pelajar. 6/1994 - Panduan Penubuhan Dan Persatuan Silat Sekolah. SPI Bil. SPI Bil. - 50. Tatacara Mengenakan Tindakan Dan Hukuman Terhadap Pelajar-Pelajar Sekolah. SPI Bil. Amalan Kebersihan Di Sekolah. SPI Bil.1/1996 51. SPI Bil. 6/1997 - 41 . Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum Dan Sukan Di Dalam Dan Di Luar Kawasan Sekolah. Program Dan Aktiviti Sekolah Yang Melibatkan Dasar Dan/Atau Pungutan Wang. 1/1995 - 45. SPI Bil. Kekemasan Dan Kerapian Berpakaian. SPI Bil.42. 8/1995 - 49. Pelaksanaan Skim Takaful Kemalangan Diri Berkelompok Bagi Semua Pelajar Sekolah Kerajaan Dan Bantuan Kerajaan. 3/1995 - 46. Pengiktirafan Persatuan Seni Bela Diri Sebagai Pasukan Pakaian Seragam Sekolah Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Kelab/Persatuan (PS. SPI Bil. 54. 4/1995 47. 3/1997 - 55. SPI Bil.Rancangan Kegiatan Peperiksaan UPSR Tahun 6. Pelaksanan Kadet Remaja Sekolah (KRS). SPI Bil 9/1995 . Penampilan Diri Pelajar.77280) Taekwando/Seni Mempertahankan Diri. 4/1992 43. 7/1995 48. Pengurusan Usaha Menanam Semangat Patriotisme Di Kalangan Pelajar Dan Senaman Ringkas Dalam Bilik Darjah.

Murid Di Hari 59. 8/1999 65. Penganjuran Program Motivasi Di Sekolah. SPI Bil 7/2000 66. Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Kelab Komputer/ Teknologi Maklumat Sekolah. SPI Bil. SPI Bil. 12/2000 70. SPI Bil. 7/1999 64. SPI Bil. 8/2000 67. Akta Pendidikan 1996 dan PeraturanPeraturan Di Bawah Akta Pendidikan 1996. SPI Bil. SPI Bil. Panduan Keselamatan Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan Serta Kegiatan kokurikulum Dan Sukan Di Dalam Dan Di Luar Kawasan Sekolah. Garis Panduan Pengendalian Aktiviti Sokongan Bahasa Inggeris Di Sekolah. Keselamatan Diri Murid Dalam Perjalanan Pergi Dan Balik Sekolah. Penggunaan Barang Permainan Elektronik Robot Kit Di Sekolah Menengah. SPI Bil. SPI Bil. Lawatan Pendidikan Persekolahan. 13/2000 - Pendaftaran Kegiatan Seni Bela Diri Di Sekolah-Sekolah. Panduan Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Tambahan Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum Dan Sukan Di Dalam Dan Di Luar Kawasan Sekolah. Penglibatan Guru dan Murid dalam aktiviti Pasukan Pakaian Seragam anjuran agensi kerajaan dan pertubuhan bukan kerajaan. SPI Bil. 3/1998 58. 2/1999 63. 42 . SPI Bil. 2/1998 57. 18/1998 60. SPI Bil. 9/2000 - 68. 1/1999 62.56. 5/1998 - Mempergiat Dan Memperluas Program Dan Aktiviti Pertanian Di Sekolah. SPI Bil 24/1998 - 61. SPI Bil. Penubuhan Kelab Pencegahan Jenayah Di Sekolah Menengah. 9/2000 - 69. SPI Bil. Mencegah Kebakaran Di Sekolah. Penggunaan Budi Bicara Ketika Mengambil Tindakan.

5/2002 - 43 . 20/2000 77. SPI Bil. Panduan Penubuhan Persatuan Agama Bukan Islam Di Sekolah-Sekolah. SPI Bil. SPI Bil. SPI Bil. Penubuhan Kelab Sekolah-Sekolah.71. 19/2000 - Penggalakan Aktiviti Fotografi Di Kalangan Murid Sekolah. 18/2000 75. Panduan Menggalakkan Kerjasama Dan Sumbangan Pihak Luar Dalam Program Teknologi Maklumat Dan Komunikasi Di Sekolah. 17/2000 74. SPI Bil. Salah Laku Memasukkan Unsur Politik Dalam Soalan Peperiksaan/Ujian Di Sekolah Dan Perbuatan Menghasut/ Meracuni Fikiran Pelajar Membenci Kerajaan. Lawatan Sekolah Pada Hari Persekolahan 76. SPI Bil. 14/2000 72. SPI Bil. Rukun Negara Di 73. 16/2000 - Sambutan Hari Kemerdekaan Peringkat Sekolah.

Kelab/Persatuan Dan Kelab Sukan/Permainan Surat Pengesahan Penubuhan Dan Pendaftaran Pasukan Pakaian Seragam. 01. Senarai Borang/Surat Surat Permohonan Penubuhan Pasukan Pakaian Seragam. Kelab/Persatuan Dan Kelab Sukan / Permainan. 05. Kelab/Persatuan dan Kelab Sukan /Permainan Surat Permohonan Pengesahan Penubuhan Dan Pendaftaran Pasukan Pakaian Seragam. Surat Penerimaan Lantikan Daripada Guru Pemimpin Pasukan Pakaian Seragam. Surat Penurunan Kuasa Pengetua Kepada Ahli Jawatankuasa Pakaian Seragam. Kelab/persatuan dan Kelab Sukan / Permainan. Surat Pelantikan Guru Pemimpin / Penasihat Pasukan Pakaian Seragam. Kelab / Persatuan Dan Kelab Sukan Dan Permainan. 02. 06. Kelab/Persatuan Dan Kelab Sukan/ Permainan Surat kelululusan Penubuhan Pakaian Seragam. 44 . 08. Kelab / Persatuan dan Kelab Sukan / Permainan.SENARAI BORANG-BORANG YANG DIGUNAKAN BAGI TUJUAN PENUBUHAN DAN PENDAFTARAN PERSATUAN Bil. 03. Surat Permohonan Kebenaran Memungut Derma Pakaian Seragam. Kelab / Persatuan dan Kelab Sukan / Permainan. 04. 07.

NORMA KERJA BAGI PENUBUHAN PERSATUAN Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dlm Seminggu Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab Mengikut Bilangan 45 Bil 1 Jenis Kerja Mesyuarat Penaja Masa Yang Diambil 60 minit 2 Surat permohonan Penubuhan dari JK Penaja Persatuan Surat Kelulusan Penubuhan 60 minit 3 2 Minggu 4 5 Surat permohonan pengesahan penubuhan dan pendaftaran dari Guru Penasihat Perlembagaan dan peraturanperaturan persatuan Senarai AJK Persatuan 1 Minggu 1 Minggu 6 1 Minggu 7 Senarai aktiviti utama persatuan Surat pengesahan penubuhan dan pendaftaran persatuan Surat Pelantikan Pengetua kepada guru penasihat 1 Minggu 8 1 Minggu 9 1 Minggu 10 Menyenaraikan tanggungjawab guru penasihat Surat penerimaan pelantikan kepada guru penasihat 1 Minggu 11 1 Minggu .

12 Surat penurunan kuasa daripada pengetua kepada AJK Persatuan Perlaksanaan persatuan 1 Minggu 13 Januari hingga Oktober Persatuan Dan Kelab Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab 46 .

SENARAI TUGAS HARIAN NAMA : JAWATAN : TARIKH : Bil. Tugas Saya Hari Ini Catatan 47 .

U. 81000 Kulai. bertarikh 21 Mei 1998.Contoh Surat Permohonan Penubuhan Pasukan Pakaian Seragam. No. Kulai. ³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ Saya yang menjalankan tugas. Ruj. Kelab/Persatuan Dan Kelab Sukan/Permainan Jawatankuasa Penaja Pergerakan Pengakap. 5. SMK Tunku Abdul Rahman Putra. 1. Johor Dengan hormatnya perkara di atas dirujuk. Sekian. saya bagi pihak Jawatankuasa Penaja memohon kebenaran daripada pihak tuan untuk menubuhkan Pergerakan Pengakap di sekolah ini berasaskan Peraturan (4) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42. ( ISMAIL BIN SALIYAN ) Setiausaha. Tambahan No. Kulai. SMK Tunku Abdul Rahman Putra. : JEA8002/05/04/06/2004 ( 1 ) : 12 Oktober 2004 Permohonan Menubuhkan Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. terima kasih. 48 . s. Guru Penolong Kanan Kokurikulum SMK Tunku Abdul Rahman Putra. 4. Jawatankuasa Penaja Pergerakan Pengakap. Semoga permohonan ini mendapat pertimbangan dan kelulusan daripada pihak tuan. Tuan.(A) 196. 2.k. Batu 21. 11. Batu 21 Jalan Air Hitam. Jalan Air Hitam. Bersama-sama ini disertakan draf perlembagaan dan peraturan peraturan persatuan. Sehubungan itu.p. 81000 KULAI. 21. SMK Tunku Abdul Rahman Putra.Kami Tarikh Pengetua. b. Perundangan (A): P. senarai ahli jawatankuasa penaja dan senarai aktiviti utama sebagai dokumen sokongan kepada permohonan ini.

Pihak tuan perlu mengemukakan kepada saya Pelembagaan dan Peraturan-Peraturan Persatuan. Batu 21. Tuan.. ³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ Saya yang menurut perintah. : JEA8002/05/04/06/2004 ( 1 ) : JEA8002/05/01/2004 ( 1 ) : 18 Oktober 2005 Permohonan Menubuhkan Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. No. Kulai Dengan hormatnya surat tuan JEA8002/05/04/06/2005 ( 1 ) bertarikh 12 Oktober 2004 adalah dirujuk.Contoh Surat Kelulusan Penubuhan Pasukan Kelab/Persatuan Dan Kelab Sukan/Permainan SMK Tunku Abdul Rahman Putra. Tambahan No. 81000 KULAI. 81000 Kulai. Tuan Ruj.U. SMK Tunku Abdul Rahman Putra. Pakaian Seragam.Kami Tarikh Ismail bun Saliyan. maka saya dengan sukacitanya meluluskan penubuhan Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra.(A) 196. Jalan Air Hitam. SMK Tunku Abdul Rahman Putra. Sehubungan itu berdasarkan kuasa yang diberikan kepada saya mengikut Peraturan (4) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42. 49 . Johor. Ruj. ««««««««««««««. terima kasih. Batu 21 Jalan Air Hitam. Senarai Ahli Jawatankuasa. 11. 21. 2. dan Senarai Aktiviti Utama dalam tempoh empat belas hari daripada tarikh Mesyuarat Penubuhan. Sekian. Kulai. ( HJH KALTHUM BTE HJ JERAN) Pengetua. bertarikh 21hb. Perundangan (A): P. 3. Mei 1998.

Jalan Air Hitam. Jawatankuasa Penaja Pergerakan Pengakap. Bersama-sama ini disertakan Perlembagaan dan Peraturan-Peraturan Persatuan.Kami Tarikh Pengetua. Tuan Ruj. Perundangan (A): P. SMK Tunku Abdul Rahman Putra. Sehubungan dengan itu. No. 4.U.Contoh Surat Permohonan Pengesahan Penubuhan Dan Pendaftaran Pasukan Pakaian Seragam.(A) 196. Sekian. 81000 Kulai. terima kasih. Tuan. ³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ Saya yang menjalankan tugas. Kelab/Persatuan Dan Kelab Sukan/Permainan Pergerakan Pengakap. SMK Tunku Abdul Rahman Putra. 81000 KULAI. Tambahan No. Batu 21 Jalan Air Hitam.p. 2. 21. saya bagi pihak Jawatankuasa Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra memohon daripda pihak tuan agar dapat mengesahkan penubuhan Pergerakan Pengakap sekolah ini dan mendaftarkannya sebagai sebuah Pasukan Pakaian Seragam dalam bidang kokurikulum di sekolah ini berasaskan Peraturan (4) dalam Peraturan Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42. Senarai Ahli Jawatankuasa dan Senarai Aktiviti Utama yang telah diputuskan dan dipersetujui secara konsensus dalam mesyuarat penubuhan untuk pertimbangan dan pengesahan pihak tuan. 11. Dengan hormatnya surat tuan JEA8002/05/01/2004 (1) bertarikh 18 Oktober 2004 adalah dirujuk. bertarikh 21 Mei 1998. Kulai. Batu 21. 50 . b. ( ISMAIL BIN SALIYAN ) Setiausaha. SMK Tunku Abdul Rahman Putra. : JEA8002/05/01/2004 ( 1 ) : JEA8002/05/04/06/2005 ( 2 ) : 25 Oktober 2004 Permohonan Pengesahan Penubuhan Dan Pendaftaran Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Pu tra. Ruj.

maka berikut ini dikemukakan Peraturan-Peraturan (Perlembagaan) Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. KULAI PERATURAN-PERATURAN (PERLEMBAGAAN) PERSATUAN Pada mematuhi Subperaturan 5(1)(a) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998. Batu 21. rohani dan intelek PERATURAN 3 3. NAMA DAN ALAMAT Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra.2 PERATURAN 4 4. emosi. Kulai yang selepas ini disebut sebagai ´persatuan´ sahaja.1 4. Tambahan No. 41. Akta Pendidikan 1996 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42. KEAHLIAN 3. Permohonan menjadi ahli adalah dengan cara mengisi borang yang disediakan 51 . JOHOR. PERGERAKAN PENGAKAP SMK TUNKU ABDUL RAHMAN PUTRA. Kulai Nama Persatuan: b. (A) 196 bertarikh 21hb Mei 1998. No.2 Dibuka kepada semua murid sekolah ini. 11.Contoh Perlembagaan Persatuan. Jalan Air Hitam.U. Alamat: SMK Tunku Abdul Rahman Putra. Perundangan (A): P. PERATURAN 2 MATLAMAT Memberi peluang kepada setiap pelajar untuk mengembangkan potensi secara seimbang dan menyeluruh dalam aspek jasmani.1 OBJEKTIF Supaya ahli dapat menganggotai Pasukan Pakaian Seragam (Pergerakan Pengakap) dengan lebih terpimpin dalam menimba Ilmu Berpengakap dan memupuk semangat bertanggungjawab dan disiplin diri. 81000 Kulai. Ahli-ahli Pergerakan Pengakap akan seberapa daya berusaha untuk mencapai tahap yang paling tinggi dalam aktiviti yang diceburi terutamanya melalui ujian-ujian kecekapan yang diikutiinya. PERATURAN 1 a.

4.4 Penolong Setiausaha 6. PERATURAN 5 5.2 Dilantik semasa Mesyuarat Agung.6. oleh Guru jawatan kepada 6.1 Pengerusi 6.5 Ahli Jawatankuasa yang hendak meletakkan hendaklah menghantar surat perletakan jawatan Guru Penasihat.3 6.6.6.4 6.1 5.3 Ahli-ahli mestilah menerima serta bersetuju berpegang kepada Perlembagaan dan akan mengambil bahagian dengan cergas bagi menjayakan tujuan persatuan ini.5 Bendahari 6. AHLI JAWATANKUASA PERATURAN 6 6.6. Guru Penasihat hendaklah sentiasa bersama dengan ahli-ahli semasa aktiviti dijalankan.6 bergantung 52 . Pemilihan ahli jawatankuasa secara undian.6.6.6. Ahli Jawatankuasa Kecil boleh dilantik Penasihat tanpa mengadakan mesyuarat.2 5.6.3 GURU PENASIHAT Guru Penasihat adalah terdiri daripada guru sekolah ini.6 Penolong Bendahari 6.1 6. Ahli Jawatankuasa Persatuan hendaklah terdiri:6. Guru Penasihat hendaklah memberi nasihat dalam perancangan dan pelaksanaan sesuatu aktiviti.8 Pemeriksa Kira-Kira(2 orang) 6.7 Ahli Jawatankuasa(bilangan keperluan) 6.2 Naib Pengerusi 6.3 Setiausaha 6. Ahli yang hadir layak dicalonkan sebagai Ahli Jawatankuasa manakala ahli yang tidak dapat hadir tetapi menulis surat tunjuk sebab layak dicalonkan sebagai Ahli Jawatankuasa.

4.3 Setiausaha 7. Setiausaha sewaktu 53 .1 Mempengerusikan semua mesyuarat dan bertanggungjawab atas kesempurnaan semua mesyuarat 7. 7. 7.3 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa.PERATURAN 7 JAWATANKUASA 7.3.3 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa.2 Menjalankan tugas ketiadaan Setiausaha.2. 7.3.4 Penolong Setiausaha 7.3.2 Naib Pengerusi 7.2. 7. 7.2 Mempengerusikan mesyuarat semasa ketiadaan pengerusi.3.1 Menguruskan hal-hal surat menyurat.5 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa. 7.4 Menyimpan dokumen yang berkaitan dengan persatuan.2 Mencatat dan menandatangani mesyuarat/laporan kegiatan-kegiatan.4.1. 7.1 Membantu pengerusi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang diberi.2 Meneliti catatan minit mesyuarat dan memastikan segala keputusan yang diputuskan diambil tindakan yang sewajarnya.3 Mencatat kehadiran ahli 7. 7.1. 7.1 Membantu setiausaha dalam menjalankan segala tugas dan tanggungjawabnya.2.1.3.1 TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB Pengerusi 7. minit 7.

3 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa.3 54 . Bendahari sewaktu 7.5. 7. 7.6.8 Pemeriksa Kira-Kira 7.7.2 Memastikan pengurusan kewangan diuruskan dengan betul.2 Membuat dan menyimpan kira-kira berkenaan semua perkara kewangan dan bertanggungjawab di atas kesahihannya.3 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa 7. 7.4 Melaporkan kedudukan kewangan sekiranya diminta di dalam mesyuarat ahli jawatankuasa.4.7.2 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa.5. 7.5.1 Bertanggungjawab berkenaan semua hal kewangan Persatuan 7.7. 7.5.5.6 Penolong Bendahari 7.5 Bendahari 7.8.5 Menyediakan Laporan Kewangan untuk di audit dan dibentangkan dalam Mesyuarat Agung.7. 7.1 Menjalankan tugas-tugas ketiadaan Bendahari.3 Menyebdiakan Penyata Kira-Kira tahunan serta menandatanganinya.1 Membantu menjalankan tugas dalam segala program dan aktiviti yang dilaksanakan. bulanan dan 7. 7.5. 7.1 Memeriksa.8.2 Mempengerusikan biro sekiranya dilantik.6. 7.8. 7. menyemak serta mengesahkan Laporan Kewangan tahunan dan bertangungjawab keatasnya.7 Ahli Jawatankuasa 7.6 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa.

Ahli-ahli yang melanggar peraturan akan dikenakan tindakan tatatertib.2 8.2 Ahli persatuan dikehendaki menghadiri semua aktiviti yang dijalankan oleh persatuan sepanjang tahun.PERATURAN 8 8. Sebarang pindaan aktiviti akan dibuat oleh Guru Penasihat dan diumumkan kepada pengetahuan ahli. Persatuan aktiviti.1 Diambil terhadap ahli yang melanggar perlembagaan persatuan dan tidak mematuhi peraturan yang ditetapkan.2 Dijalankan seperti yang dirancang dalam mesyuarat agung atau mesyuarat ahli jawatankuasa.2 11. juga boleh memperolehi kewangan melalui 8.1 10.4 PERATURAN 9 9.3 Peraturan sekolah adalah menjadi peraturan asas.1 9. Peraturan khas yang ditetapkan hendaklah dipatuhi oleh semua ahli. AKTIVITI PERATURAN 10 10.3 Ahli-ahli yang bersetuju menyertai aktiviti yang memerlukan perbelanjaan besar boleh dikenakan derma khas bagi membiayai aktiviti tersebut. PERATURAN-PERATURAN PERATURAN 11 11. KEHADIRAN/PENYERTAAN 8.1 11. Semua pungutan/penyimpanan boleh dimasukkan ke dalam Akaun SUWA sekolah. sekiranya mendapat kebenaran Pengetua/Guru Besar. 55 . TINDAKAN DISIPLIN PERATURAN 12 12.00 seorang sebulan. Tindakan memotong markah kehadiran dalam penilaian kokurikulum boleh diambil sekiranya gagal berbuat demikian. Kegagalan berbuat demikian sebanyak tiga kali berturut-turut dikehendaki menulis surat tunjuk sebab.1 KEWANGAN Sumber utama kewangan persatuan adalah melalui derma yang diputuskan semasa Mesyuarat Agung dan telah diputuskan sebanyak RM 1.

.4 PERATURAN 14 14......2 PERATURAN 15 15....... 13.1 13...1 PEMBUBARAN PERSATUAN Pengetua diberi kuasa untuk membubarkan persatuan jika didapati melanggar perlembagaan dan Falsafah Pendidikan Negara.... ahli jawatankuasa...1 15....2 Tindakan disiplin adalah mengikut cara berikut: 12. Setiap pindaan yang telah diluluskan hendaklah dipamirkan dan disahkan oleh Pengetua/Guru Besar.......2 Setiap ahli perlu mengetahui terhadap aktiviti yang dijalankan.... Segala hutang wajib dijelaskan....2. Cadangan pindaan perlembagaan boleh dibuat oleh ahli...3 Ahli yang tidak berpuas hati dengan tindakan yang diambil boleh membuat rayuan kepada Guru Penasihat persatuan secara bertulis dan keputusan Guru Penasihat adalah muktamad... Guru Penasihat atau pentadbir sekolah secara bertulis. Satu mesyuarat khas yang dihadiri oleh Guru Penasihat dan Ahli Jawatankuasa akan membincangkan cadangan tersebut dan meluluskannya jika perlu. HAL-HAL LAIN tanggungjawab sendiri 14. PINDAAN PERLEMBAGAAN dalam perlembagaan ini sah PERATURAN 13 13..2 Amaran bertulis 12... (ISMAIL BIN SALIYAN) Setiausaha Pergerakan Pengakap.3 13. 56 .12..1 Amaran lisan 12. sentiasa peka dan mengikuti aktiviti ....2.. Baki kewangan diputuskan dalam Mesyuarat Agung Tergempar...2 Mana-mana bahagian sehingga ia dipinda..... Ahli-ahli hendaklah dengan penuh minat.

...................... (AZAM BIN RAHMAN) Pengerusi............. .. Pergerakan Pengakap 57 .......... Pergerakan Pengakap................................. ...................... (MARHAINI BTE YUSOF) Guru Pemimpin......

.. Kad Pengenalan: 850411-01-7245) Perakuan: Kami dengan ini mengaku bahawa Senarai Ahli Jawatankuasa di atas adalah mematuhi Subseksyen 6...1.....2 dalam artikel yang sama seperti dalam Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan Persatuan.......... Tambahan Mo. Perundangan (A): P..1 Ban Ah Lek (No... 3....... ... 2.....3 Ariffin bin Zaini (No........ 7.. Pengesahan: Saya dengan ini mengesahkan bahawa Senarai Ahli Jawatankuasa di atas dan perlantikan mereka adalah mengikut Undang -Undang dan Peraturan-Peraturan (Perlembagaan) Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. 5.....Kad Pengenalan: 850229-01-5157) 7... ..... 11..Kad Pengenalan: 851121-01-5221) Latif bin Karya (No.Kad Pengenalan: 861205-01-5453) Kassim bin Suratman (No..Kad Pengenalan: 870927-01-5524) 7......1. Kulai yang selepas ini disebut sebagai ´persatuan´ sahaja..... (A) 196 bertarikh 21hb Mei 1998................5 Jamal bin Pandak (No.......2 Shamugam a/l Arumugam (No....Kad Pengenalan: 851128-01-5653) Lim Swee Meng (No. KULAI SENARAI AHLI JAWATANKUASA PERSATUAN Pada mematuhi Subperaturan 5(1)(b) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998..... 6.. 58 ........... (AZAM BIN ABD RAHMAN) Pengerusi Pergerakan Pengakap Tarikh: ......Kad Pengenalan: 850621-01-5126) Abdul bin Atan (No.. No............... (MARHAINI BTE YUSOF) Guru Penasihat Pergerakan Pengakap Tarikh: .......... (ISMAIL BIN SALIYAN ) Setiausaha Pergerakan Pengakap Tarikh: ....4 Kamalariffin bin Ali (no..........Kad Pengenalan: 870609-01-7165) 7..... 41..... Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Penolong Setiausaha Bendahari Penolong Bendahari Ahli Jawatankuasa AZAM BIN ABD RAHMAN (No....... 1...U.PERGERAKAN PENGAKAP SMK TUNKU ABDUL RAHMAN PUTRA.. Akta Pendidikan 1996 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42..... 4..............Kad Pengenalan: 860311-01-5112) ISMAIL BIN SALIYAN (No.. Kulai. ...... maka berikut ini dikemukakan Senarai Ahli Jawatankuasa Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra...Kad Pengenalan: 861221-01-5655) 7.Kad Pengenalan: 880908-01-6534) 7.....1 dalam Artikel Enam dan perlantikan mereka mematuhi Subseksyen 6.

.PERGERAKAN PENGAKAP SMK TUNKU ABDUL RAHMAN PUTRA... No..7 2..2 2..5 2...... 59 ........2 3... Tambahan No. (MARHAINI BTE YUSOF) Guru Penasihat Pergerakan Pengakap Tarikh: .............. Kulai yang selepas ini disebut sebagai ´persatuan´ sahaja.........1 Persetiaan Pengakap 2......... Aktiviti Kependidikan: Perakuan: Kami dengan ini mengaku bahawa aktiviti dan program yang disenaraikan di atas adalah aktiviti dan program sebenar yang akan dianjur dan dikelolakan oleh persatuan ini.. (ISMAIL BIN SALIYAN) Setiausaha Pergerakan Pengakap Tarikh: ..... 2...............6 2............ Program Kepengakapan: Peraturan-Peraturan Pengakap Ikrar Pengakap Ikatan dan Simpulan Pertolongan Cemas Kawat Kaki Gajet Hiking Kem Kraf Khidmat Masyarakat Ujian-Ujian Kecekapan Aktiviti Berpengakap: 1..............1 2..... Akta Pendidikan 1996 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42........ ....... Pengesahan: Saya dengan ini mengesahkan bahawa Senarai Aktiviti Utama di atas adalah sesuai dengan tujuan dan matlamat penubuhan Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra............ .U.... KULAI SENARAI AKTIVITI UTAMA PERSATUAN Pada mematuhi Subperaturan 5(1)(c) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998..... 1............. (AZAM BIN ABD RAHMAN) Pengerusi Pergerakan Pengakap Tarikh: . Perundangan (A): P..8 3....3 Perkhemahan Tahunan Pertandingan Kawat Kaki Pertandingan Gajet Pertandingan Kem Kraf Lawatan Pungutan Derma Jambori Persembahan Kebudayaan Ceramah Kursus Kecekapan Bengkel Penulisan Projek 3. 11. (A) 196 bertarikh 21hb Mei 1998....1 3......... maka berikut ini dikemukakan Senarai Aktiviti Utama Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra.4 2............... Kulai.. .. 41...3 2....

terima kasih.Contoh Surat Pengesahah Penubuhan Dan Pendaftaran Pasukan Pakaian Seragam. Kulai sudah boleh bergerak sebagai sebuah persatuan yang sah dan berdaftar dalam bidang kokurikulum sekolah ini dengan diterajui oleh Ahli Jawatankuasa yang telah dilantik dan mematuhi sepenuhnya Perlembagaan dan Peraturan-Peraturan Persatuan dan melaksanakan Aktiviti Utama yang dikemukakan kepada saya. No.. ««««««««««««. Dengan pengesahan ini Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. Sehubungan itu berdasarkan kuasa yang diberikan kepada saya mengikut Peraturan 4 dan 5 dalam Peraturan -Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42. JOHOR. Mei 1998. 81000 Kulai. SMK Tunku Abdul Rahman Putra.U. Ruj. Kulai adalah berkuatkuasa mulai tarikh surat ini sehinggalah persatuan ini dibubarkan. Kulai.(A) 196. maka saya dengan sukacitanya mengesahkan penubuhan dan pendaftaran Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. SMK Tunku Abdul Rahman Putra. SMK Tunku Abdul Rahman Putra. 60 . Tuan: JEA8002/05/04/06/2004(2) Ruj. Kelab/Persatuan Dan Kelab Sukan/Permainan Pergerakan Pengakap. Permohonan Pengesahan Penubuhan Dan Pendaftaran Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra Dengan hormatnya perkara di atas dirujuki berasaskan JEA8002/05/04/06/2004(2) bertarikh 20 Oktober 2004. Setiausaha Pergerakan Pengakap. Tuan. 81000 Kulai. 21. JOHOR. Jalan Air Hitam. ³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ Saya yang menjalankan tugas. 11. Batu 21. bertarikh 21hb. Sekian. ( HJH KALTHUM BTE HJ JERAN ) Pengetua. Perundangan (A): P.. Kami: JEA8002/05/01/2004(6) Tarikh : 25 Oktober 2004 ISMAIL BIN SALIYAN. Tambahan No. 4. surat tuan 2.

3. No. Tuan. terima kasih. Sehubungan itu. 81000 Kulai. ««««««««««««. 2. SMK Tunku Abdul Rahman Putra.U. Kami: Tarikh : MARHAINI BTE YUSOF. JOHOR. ( HJH KALTHUM BTE HJ JERAN ) Pengetua.Contoh Surat Perlantikan Guru Pemimpin/Penasihat Persatuan Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. Kulai Dengan hormatnya perkara di atas adalah dirujuk. 1. 81000 Kulai. 11. JOHOR. Johor Bahru. maka saya dengan bangga dan sukacita melantik tuan menjadi Guru Pemimpin/Penasihat kepada Pergekan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. s. Akta Pendidikan 1996 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42. Tambahan No. Tuan: Ruj. 41. JOHOR. Perundangan (A): P. Sekian. Kulai berkuatkuasa mulai tarikh surat ini. Jalan Air Hitam. Saya berkeyakinan penuh bahawa tuan boleh melaksanakan amanah dan tanggungjawab yang diberikan ini dengan cekap dan berkesan.k. ³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ Saya yang menurut perintah. SMK Tunku Abdul Rahman Putra. berdasarkan kuasa yang diberikan kepada saya mengikut Peraturan 8 dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998. 4. Guru Penolong Kanan Kokurikulum Fail Peribadi JEA8002/05/01/2004(7) 27 Oktober 2004 61 . Batu 21. Bersama-sama ini disertakan Senarai Tanggungjawab Sebagai Guru Pemimpin/Penasihat untuk makluman dan tindakan tuan. Perlantikan Sebagai Guru Penasihat/Pemimpin Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. Ruj. 3. (A) 196 bertarikh 21hb Mei 1998. Kesediaan dan kesanggupan Tuan menerima perlantikan ini amatlah dihargai dan disanjung tinggi.

15. Memastikan ada Perlembagaan dan Peraturan. 5. 17. Menentukan Papan Kenyataan digunakan dengan sepenuhnya. 8. 6.Senarai Tanggungjawab Guru Pemimpin/Penasihat Persatuan 1. Kelab/Persatuan dan Kelab Sukan/Permainan. 11. Memastikan aktiviti selaras dengan objektif sekolah. 19. Memastikan aktiviti berjalan mengikut jadual yang ditetapkan. Menandatangani Buku Kehadiran Ahli. Memastikan pengurusan kewangan dan harta bend a/peralatan diurus dengan baik. 12. 18. 3. 14. Memastikan tidak ada unsur subversif tersebar di kalangan ahli. 10. Bertanggungjawab memberi bimbingan dan tunjuk ajar serta galakan kepada ahli-ahli. Mencadangkan nama ahli yang layak menerima Sijil Penghargaan kepada Jawatankuasa Kokurikulum Sekolah. peringkat terkandung 62 . 9. Mengurus penyertaan ahli-ahli dalam kegiatan di sekolah/zon/daerah/negeri dan kebangsaan dengan baik. Merancang aktiviti tahunan dengan kerjasama pelajar. Mengiringi ahli dalam lawatan atau projek yang dijalankan . 4. Memastikan Minit Mesyuarat dan Laporan Aktiviti disedia dan difailkan. Memastikan Jawatankuasa menjalankan tugas seperti dalam Perlembagaan. Kelab Persatuan dan Kelab Sukan/ Permainan kepada Pengetua/Guru Besar atau Badan Induk. Bertanggungjawab mencatat penglibatan dan pencapaian ahli. 13. 2. Memastikan Mesyuarat Agung diadakan bagi tujuan melantik Ahli Jawatankuasa. 7. Mendaftarkan Pasukan Pakaian Seragam. Merancang strategi untuk peningkatan kecemerlangan Pasukan Pakaian Seragam. Menghadiri perjumpaan atau mesyuarat yang berkaitan dengan unit yang diwakili . 16.

63 . 21. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Pengetua/Guru Besar dari semasa ke semasa. Bekerjasama dengan pihak sekolah dalam menjayakan sesuatu program.20.

2.. Terlebih dahulu saya merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih atas kepercayaan dan keyakinan tuan melantik saya sebagai Guru Pemimpin/Penasihat Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. Kulai Saya dengan segala hormat dan takzimnya merujuki perkara di atas berasaskan surat tuan JEA8002/05/01/2004(7) bertarikh 27 Oktober 2004 yang berkaitan. 1. SMK Tunku Abdul Rahman Putra. ³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ Saya yang menurut perintah. Tuan:JEA8002/05/01/2004(7) Ruj. Saya faham bahawa sekiranya saya lalai. kuasa dan tanggungjawab yang diamanahkan ini. JOHOR. 81000 Kulai. 3. Sekian . 81000 Kulai.k. Kami: Tarikh: 28 Oktober 2004 Pengetua. ( MARHAINI BTE YUSOF ) s. Kulai berkuatkuasa mulai 27 Oktober 2004. terima kasih. JOHOR. Pelantikan Sebagai Guru Penasihat Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. saya dengan sepenuh hati menerima perlantikan tersebut sebagai sebahagian daripada tugas. maka saya boleh dikenakan tindakan me ngikut Subseksyen 135(1) dan 135(2) Akta Pendidikan 1996 dan Peraturan 4 dalam Bahagian II Peraturan -Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993. ««««««««. Sehubungan itu. 4. 2.Contoh Surat Penerimaan Lantikan Daripada Guru Penasihat/Pemimpin Marhaini bte Yusof SMK Tunku Abdul Rahman Putra. alpa dan ingkar dalam melaksanakan tugas... kuasa dan tanggungjawab profesion saya.. Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah Guru Penolong Kanan Kokurikulum 64 . dan berikrar akan menumpukan segala upaya dan segenap tenaga untuk menunai dan melaksanakannya. Tuan. Ruj.

.. 3... Kulai. s. Bersama-sama ini disertakan Senarai Tanggungjawab Ahli Jawatankuasa Persatuan yang perlu dilaksanakan oleh saudara. Kami Tarikh Muhammad bin Kassim. Tuan Ruj.. (A) 196 bertarikh 21 hb... ««««««««. Melalui dan salinan: Guru Pemimpin... Kulai. P.. Jalan Air Hitam.. No. 11.. Saudara. Akta Pendidikan 1996 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42. Surat Penurunan Kuasa Kepada Jawatankuasa Persatuan Dengan hormatnya merujuk perkara diatas. 1. sukacita dimaklumkan bahawa dengan kuasa yang diberikan kepada saya sepertimana dalam Peratu 4 dan ran 5 dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998. JOHOR.. SMK Tunku Abdul Rahman Putra.Contoh Surat Penurunan Kuasa Pengetua/Guru Besar Jawatankuasa Persatuan Melalui Guru Penasihat/Pemimpin Kepada Ahli SMK Tunku Abdul Rahman Putra.. Tingkatan Empat Sains 1. 2. Pergerakan Pengakap. Ruj.). terima kasih. 1. berkuatkuasa mulai 30 Oktober 2004. Kulai. Batu 21. saudara telah dilantik sebagai Pengerusi Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra.k. SMK Tunku Abdul Rahman Putra... ( HJH KALTHUM BTE HJ JERAN ) Pengetua. ³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ Saya yang menurut perintah. Mei 1998. 41l Perundangan (A). Semoga dengan perlantikan ini saudara dapat menjalankan tanggungjawab untuk meninggikan prestasi Pergerakan Pengakap sekolah ini. Penolong Kanan Kokurikulum Fail Pengakap : : JEA8002/05/01/2004(8) : 30 Oktober 2004 65 . SMK Tunku Abdul Rahman Putra.U.. Tambahan No. Sekian . 81000 Kulai. Kulai (No.

Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Pemimpin dari semasa ke semasa. Penolong Setiausaha 4. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Pemimpin dari semasa ke semasa. Memastikan semua kegiatan yang dirancang dapat dijalankan dengan baik. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Pemimpin dari semasa ke semasa Naib Pengerusi 2. Setiausaha 3. Berkerjasama dengan setiausaha.2 4.1 4. 66 .3 Membantu Setiausaha menjalankan segala tugas dan tanggungjawabnya. 4.1 1. Menyerahkan segala kutipan untuk disemak dan disimpan oleh Guru Pemimpin.2 5.3 1.3 Mencatat minit mesyuarat dan mengedarkannya kepada ahli. Mempengerusikan mesyuarat yang diadakan.4 1. Memastikan akaun sentiasa dikemaskini. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Pemimpin dari semasa ke semasa. Mencatat wang masuk dan keluar dalam laporan kewangan. semester dan tahunan bersama-sama ahli jawatankuasa dan guru penasihat. Pengerusi 1. Menyediakan laporan semester dan laporan tahunan untuk diselia oleh Guru Pemimpin. Bendahari 5. 3. Mengeluarkan resit bagi penerimaan dan pembayaran yang dibuat.2 2. Mempengerusikan mesyuarat jika pengerusi tidak dapat hadir. Meneliti catatan minit mesyuarat dan memastikan segala tindakan yang diputuskan diambil tindakan sewajarnya.5 2.1 3.1 2. 5. Membincangkan semua program dan aktiviti mingguan.2 1.3 Membantu pengerusi dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab yang diberi.Tanggungjawab Ahli Jawatankuasa Persatuan 1.1 5.5 Mengutip wang derma daripada ahli.2 3.3 5.4 5.

Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Pemimpin. Memastikan pengurusan kewangan diuruskan dengan betul. Pemeriksa Kira-Kira 7. 7. 67 .2 Memeriksa dan menyemak serta mengesahkan penyata kewangan pada akhir tahun. Ahli Jawatankuasa 6.6.1 7.2 Membantu menjalankan tugas dalam segala program dan aktiviti yang dilaksanakan dengan sebaik mungkin.1 6.

1. Ruj. 41 Perundangan (A). Akta Pendidikan 1996 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42. Memohon Kelulusan Untuk Mengutip Derma Keahlian Bagi Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra Saya dengan segala hormatnya perkara di atas dirujuk. P. SMK Tunku Abdul Rahman Putra.U. 81000 Kulai. 2. saya bagi pihak Ahli Jawatankuasa Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. ««««««««. Sehubungan dengan itu. 11. terima kasih.Contoh Surat Permohonan Kebenaran Memungut Derma. Tuan. SMK Tunku Abdul Rahman Putra. Tuan: Ruj. Kulai Pergerakan Pengakap. Kulai. Johor. Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. Jalan Air Hitam. 4. Sekian. Kulai memohon kebenaran daripada pihak tuan untuk membuat kutipan derma daripada setiap ahli persatuan yang berdaftar pada kadar RM 1.00 seorang sebulan. (A) 196 bertarikh 21hb Mei 1998. Kami: JEA8002/05/04/06/2004(4) Tarikh : 1 November 2004 Pengetua. ³BERKHIDMAT UNTUK KECEMERLANGAN PERSATUAN´ Saya yang mejalankan tugas. Permohonan ini dikemukakan demi mematuhi Subperaturan 9(3) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998. Tambahan No.. 1. SMK Tunku Abdul Rahman Putra. Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah Guru Penolong Kanan Kokurikulum Fail Pengakap Guru Pemimpin/Penasihat 68 . Kulai. Jalan Air Hitam. s. 3. Batu 21.k. ( ISMAIL BIN SALIYAN ) Setiausaha Pergerakan Pengakap. 3. 2. Batu 21. JOHOR. No.

3. (A) 196 bertarikh 21hb Mei 1998. Kulai.. Ruj. Tuan: JEA8002/05/04/06/2004(4) Ruj. 11. Tuan. Setiausaha Pergerakan Pengakap. 81000 Kulai. No. Akta Pendidikan 1996 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42. Kulai SMK Tunku Abdul Rahman Putra.k. terima kasih. ««««««««««««. Guru Penolong Kanan Kokurikulum. 81000 Kulai. Memohon Kelulusan Untuk Mengutip Derma Keahlian Bagi Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. SMK Tunku Abdul Rahman Putra. 1. s. Tambahan No. Jalan Air Hitam. maka saya dengan ini membenar dan meluluskan permohonan tuan untuk mengutip derma keahlian daripada setiap ahli yang berdaftar dengan Pergerakan Pengakap sekolah ini denga kadar n RM 1. Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan (Perlembagaan) Pergerakan Pengakap sekolah ini dipatuhi sepenuhnya. Sekian. SMK Tunku Abdul Rahman Putra. 1 2. ( HJH KALTHUM BTE HJ JERAN ) Pengetua. Kulai Dengan hormatnya surat tuan JEA8002/05/04/06/2004(4) bertarikh November 2004 yang berkaitan. 41 Perundangan (A). P. Saya berharap dengan kebenaran dan kelulusan ini Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra.Contoh Surat Kelulusan Mengutip Derma. JOHOR. Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. Sehubungan dengan itu. Kulai akan dapat bergerak dengan cergas. Batu 21. Kami: JEA8002/05/01/2004(9) Tarikh: 3 November 2004 ISMAIL BIN SALIYAN.U. 1.00 seorang sebulan. 69 . ³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ Saya yang menurut perintah. berdasarkan kuasa yang diberikan kepada saya mengikut Subperaturan 9(3) dalam Peraturan -Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998. JOHOR. dengan syarat tiada unsur paksaan dikenakan ke atas ahli dan peruntukan-peruntukan dalam Artikel Tujuh.

Semoga tuan dapat memberikan sokongan demi meningkatkan lagi penglibatan anak tuan dalam kegiatan kokurikulum dengan penuh dedikasi.00 pagi. No 8296. JOHOR. Penerimaan Ahli Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra Dengan hormatnya dimaklumkan bahawa anak tuan. Johor Bahru dan dikehendaki menjalani latihan/perjumpaan pada setiap hari Sabtu minggu ke-2 dan ke-4 dari jam 8. Ruj.Contoh Surat Pemberitahuan Kepada Ibu Bapa/Penjaga. Sekian. telah diterima menjadi ahli Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. ³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ Saya yang menurut perintah. ««««««««««««.k. JOHOR. 81000 Kulai. terima kasih. Jalan Merak 17. atau bulanan (RM 1. 2. ( HJH KALTHUM BTE HJ JERAN ) Pengetua.. s. 81000 Kulai. SMK Tunku Abdul Rahman Putra. Bandar Putra.00) bermula dari bulan Januari 2003.00) atau tahunan (RM 12. 1. Tuan: Ruj. Kami:JEA8002/05/01/2004(10) Tarikh: 5 November 2004 Encik Kassim bin Aspar. Penolong Kanan Kokurikulum Fail Pengakap 70 .25). Sehubungan dengan itu. Batu 21. SMK Tunku Abdul Rahman Putra. Pengelibatan Anaknya Dalam Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. 2. Oleh itu. Kulai. pihak pengurusan sekolah telah meluluskan kutipan derma Pergerakan Pengakap Sekolah berjumlah RM 12. 3.00 pagi hingga 12. Tuan. Muhammad bin Kassim pelajar Tingkatan 1A2. Jalan Air Hitam.00 setahun (Rujuk Surat Kebenaran JEA8002/05/01/2004(8) bertarikh 3 November 2004). pihak kami berbesar hati jika anak tuan dapat membuat pembayaran kepada bendahari samada pembayaran mengikut mingguan (RM 0.

4. terima kasih. Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. ³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ Saya yang menurut perintah. Kulai dan Guru-Guru Penasihat yang akan mengendalikan pergerakan pengakap tersebut juga disertakan. Pengawai Pendidikan Daerah Johor Bahru. Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. 3. Kami: JEA8002/05/01/2004(1) Tarikh : 5 Januari 2005 Persekutuan Pengakap Malaysia. Sehubungan itu. SMK Tunku Abdul Rahman Putra. 2. 1. 2. Jalan Air Hitam. Kulai ingin memohon mendaftar pergerakan ini kepada Persekutuan Pengakap Malaysia. ««««««««««««. Jalan Hang Jebat. Sekian . ( HJH KALTHUM BTE HJ JERAN ) Pengetua. JOHOR. Guru Penolong Kanan Kokurikulum 71 . Pengarah Pendidikan Johor. Pesuruhjaya Pengakap Daerah Johor Bahru. Tuan.k. Senarai ahli-ahli Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. Ruj. Berhubung perkara tersebut diatas. Memohon Pendaftaran Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. 81000 Kulai. Bersama-sama disertakan borang yang telah diisi dan wang pendaftaran. 3. s. 56000 Kuala Lumpur.Contoh Surat Pendaftaran Pergerakan Pengakap Sekolah Kepada Pesekutuan Pengakap Malaysia SMK Tunku Abdul Rahman Putra. Batu 21. Kulai . Kulai telah dilulus penubuhan dan pendaftaran oleh pihak pentadbiran sekolah sepertimana surat JEA8002/05/01/2004(6) bertarikh 25 Oktober 2004. Kulai. Tuan: Ruj. Rumah Pengakap.

Jalan Merak 17. Semoga tuan dapat memberikan sokongan demi meningkatkan lagi penglibatan anak tuan dalam kegiatan kokurikulum dengan penuh dedikasi. Tuan. Kami: JEA8002/05/01/2004(1) Tarikh : 3 Januari 2005 Encik Kassim bin Aspar. Johor Bahru telah tidak hadir semasa latihan/perjumpaan pada setiap hari Sabtu jam 8. s. 3.k. pihak pengurusan sekolah memohon kerjasama pihak tuan untuk memastikan bahawa ketidakhadiran anak tuan pada tarikh tersebut adalah dalam pengetahuan tuan. Fail Pengakap 72 . Batu 21. Kulai. 8 Februari 2003 2. Ketidakhadiran Ahli Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra Dengan hormatnya dimaklumkan bahawa anak tuan. Muhammad bin Kassim pelajar Tingkatan 1A2. 81000 Kulai.Contoh Surat Pemberitahuan Kepada Ibu Bapa/Penjaga. Sekian. Sehubungan dengan itu. 2. SMK Tunku Abdul Rahman Putra. mengenai Ketidakhadiran Anak Dalam Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. Ruj.00 hingga 11. SMK Tunku Abdul Rahman Putra. seorang ahli Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. JOHOR. JOHOR. Tuan: Ruj. terima kasih. 1. Jalan Air Hitam. Bandar Putra. 17 Januari. 81000 Kulai. ««««««««««««. 3. Penolong Kanan Kokurikulum Pemimpin Pengerakan Pengakap. ( HJH KALTHUM BTE HJ JERAN ) Pengetua. ³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ Saya yang menurut perintah. No 8296.00 pagi sepertimana tarikh -tarikh berikut: Tarikh: 10 Januari.

Contoh Takwim Tahunan Pergerakan Pengakap Bulan Januari Minggu/ Tarikh Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 1 Minggu 2 Aktiviti Pendaftaran Kelab/Persatuan Pendaftaran Ahli Ceramah Berfokus Suai Kenal Antara Ahli Pengakap Ceramah Berfokus Penyusunan Organisasi(Mesyuarat AJK) Ceramah Berfokus Tanggungjawab Ahli Ceramah Berfokus Dasar Berpengakap Ceramah Berfokus Peraturan dan Undang-Undang Ceramah Berfokus Mengenal Bendara dan Upacara Ceramah Berfokus Pemakaian Lencana dan Ujian Ceramah Berfokus Lagu Kebaangsaan Ceramah Berfokus Lagu Negeri Ceramah Berfokus Simpulan dan Ikatan Ceramah Berfokus Pengurusan Pasukan Ceramah Berfokus Perjumpaan Pek/Terup Ceramah Berfokus Istiadat Perlantikan Ceramah Berfokus Kemahiran Berpengakap Ceramah Berfokus MESYUARAT AGUNG Ceramah Berfokus Pertolongan Cemas Ceramah Berfokus Membaca Peta Ceramah Berfokus Pengembaraan Catatan/ Tindakan Pengetua/GuruBesar/ GPK KOKO/ Guru Penasihat Februari Mac April Mei Jun Julai Ogos Sept Okotber 73 .

Minggu 3 Minggu 4 Nov Minggu 1 Minggu 2 Ceramah Berfokus Pertandingan Kawad Kaki Perkhemahan Perdana Hari Kokurikulum Sekolah 74 .

Pegawai Pelajaran Daerah Mengelola.4 Penyelia Kokurikulum 4. Memantau dan Menyelia kegiatan kokurikulum di peringkat sekolah dan daerah. Pegawai Jabatan.3 Penyelia Sukan 2. 4 Penolong Kanan.3 Ketua Unit Sukan 3. Pelajaran Johor Mengelola. Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Ikhtisas Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Ikhtisas Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Ikhtisas 3.1 Penolong Pegawai Pelajaran Daerah (HEM) 2. Penyelia Petang. Memantau dan Menyelia kegiatan kokurikulum di peringkat sekolah .2 Penyelia Kokurikulum 2. Penolong Kanan HEM. Kuasa Yang diberi Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Ikhtisas 2.5 Guru Rumah Sukan 1.2 Penyelaras Pasukan Pakaian Seragam.4 S/U Sukan Daerah 3. Kelab/Persatuan. Pengetua Tugas PegawaiPegawai lain yang ada hubungan serta Jenis hubungan 1.PENGURUSAN KOKURIKULUM: PENDAFTARAN PERSATUAN SENARAI TUGAS/KUASA DAN HUBUNGAN PEGAWAI DENGAN PEGAWAI LAIN Unit : Kokurikulum Jawatan : Penolong Kanan Kokurikulum Tugas Pegawai Atasan Yang Ada Hubungan 1.3 S/U Sukan 1. Kelab Sukan Permainan Tugas dan Tanggungjawab Memastikan pelaksanaan dasar Kementerian Pelajaran dalam bidang kokurikulum dilaksanakan.1 Ketua Sektor Pembangunan Dan Kemanusiaan 3.2 Penolong Pengarah (HEM) 3. Kelab/Persatuan.1 S/U Kokurikulum 1. Membantu menyelia kegiatan kokurikulum peringkat sekolah 75 . daerah dan negeri.4 Guru Penasihat 1.2 Penyelaras Pasukan Pakaian Seragam.1 S/U Kokurikulum 4.6 Guru Pasukan Sekolah 2. Kelab Sukan Permainan 1.

3 4.4 4.Guru Kanan Mata Pelajaran 4.5 4.6 S/U Sukan Guru Penasihat Guru Rumah Sukan Guru Pasukan Sekolah 76 .

Akta Pendidikan 1996 (Akta 550)} Kegagalan atau keengganan melaksanakan kegiatan kokurikulum di sekolah adalah suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi lima ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi tiga bulan atau kedua-duanya {Rujuk Subseksyen 135(1) Akta Pendidikan 1996 (Akta 550)} dan jika kesalahan itu dilakukan secara 2. badan beruniform.0 1.U. 11 (Tambahan No.2 77 . {Rujuk Seksyen 18. Kegiatan Kokurikulum di sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan akan mengandungi yang berikut:(i) (j) (k) (l) penyertaan dalam sukan dan permainan.2 Kegiatan Kokurikulum di sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan meliputi kegiatan dalam persatuan yang ditubuhkan di sekolah daripada kategori berikut:(a) (b) (i) (j) (k) mata pelajaran yang diajar di sekolah sebagaimana yang dinyatakan dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997.0 2. penyertaan dalam persatuan dan kelab. 1. (A) 196 bertarikh 21hb. dan penyertaan dalam kegiatan-kegiatan ditentukan oleh Menteri.1 2.1 Kandungan Kegiatan Kokurikulum Di Sekolah . 42/No. Mei 1998. Perundangan (A). atau apa-apa persatuan lain yang diluluskan oleh Pendaftar.PERATURAN-PERATURAN PENTADBIRAN BAGI PENDAFTARAN PERSATUAN Aktiviti Pengurusan : Penubuhan dan Pendaftar Persatuan 1. maka pelaksanaan kokurikulum di sekolah adalah wajib. 41). P. penyertaan dalam badan beruniform. Status Pelaksanaan Kokurikulum Sekolah : Sebagai sebahagian daripada Kurikulum Kebangsaan. lain sebagaimana Rujuk Subperaturan 3(3) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997 yang diterbitkan sebagai P. sukan dan permainan. Rujuk Peraturan 4 dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998 yang diterbitkan sebagai Warta Kerajaan Jil.U. hobi dan rekreasi. (A) 531/97.

2. Rujuk Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 2000. maka apabila disabitkan sedemikian. 2.berterusan. Sehubungan itu kehadiran pelajar dalam aktiviti kokurikulum mestilah direkodkan.7 Penyertaan pelajar dalam aktiviti kokurikulum adalah wajib. 1/1985 KP(BS)8591/Jld. 1/1985 KP(BS)8591/Jld. bagi setiap hari kesalahan itu terus dilakukan. 11/(41) bertarikh 15 Januari 1986. Januari 1985}. XVI(16) bertarikh 13 Nov. 78 . ketatanegaraan. Seberapa yang boleh. khususnya yang kurang kemudahan untuk menjalankan gerak kerja kokurikulum ini hendaklah menggalakkan pelajar-pelajarnya mengambil bahagian dalam membuat kerja-kerja amal untuk masyarakat setempat. 11(29) bertarikh 2hb. 11(29) bertarikh 2hb. 11(29) bertarikh 2hb. 2. {Rujuk Subperkara 5.5 Sekolah-sekolah. dan satu kegiatan sukan atau permainan. 1/1985 KP(BS)8591/Jld. {Rujuk Subperkara 5. {Rujuk Subseksyen 135(2) Akta 550}. Januari 1985}. moral dan sebagainya yang sesuai bagi pendidikan menyeluruh dan pembentukan keperibadian. dan dalam pelbagai gerak kerja yang menekankan perpaduan kaum.6 Pelaksanaan kegiatan kokurikulum di sekolah hendaklah berasaskan prinsip penyertaan beramai-ramai tanpa ada unsur-unsur diskriminasi atau paksaan dan yang bercanggah dengan Dasar Pendidikan Kebangsaan dan Perlembagaan Negara. KP(BS)8591/Jld. Rujuk Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 1/1986.3 Matlamat gerak kerja kokurikulum yang dikehendaki ialah penyertaan oleh setiap orang pelajar yang belajar di sekolah kerajaan atau bantuan kerajaan.3 dalam Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. Januari 1985}.2 dalam Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.1 dalam Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. KP(BS)8591/Jld. 2. {Rujuk Subperkara 5. 16/2000. 2. satu kegiatan persatuan atau kelab.4 Penyertaan semua guru adalah dikehendaki bagi memastikan keberkesanan pelaksanaan gerak kerja kokurikulum di sekolah. seseorang itu dikenakan hukuman denda harian yang tidak melebihi lima ratus ringgit sebagai tambahan kepada apa-apa penalti lain yang boleh dikenakan kepadanya di bawah Akta ini berkenaan dengan kesalahan itu. Setiap pelajar hendaklah mengambil bahagian sekurangkurangnya dalam salah satu gerak kerja pakaian seragam (badan beruniform). peningkatan penyertaan pelajar-pelajar dalam kegiatan pakaian seragam hendaklah diusahakan. bergotong royong memperbaiki kawasan sekolah.

3 dalam Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 4/1985. 8591-11(32) bertarikh 2hb Februari 1985. 79 . Rujuk Subperkara 5. KP.8 Kegiatan kokurikulum di sekolah boleh dilaksanakan dengan menggunakan penglibatan dan kepakaran anggota-anggota masyarakat setempat.2.2.

42.PROSES KERJA BAGI PENDAFTARAN PERSATUAN Pegawai Yang Meluluskan / Di rujuk Guru Penasihat Guru Penasihat / Pengetua Seksi Undangundang / Peraturan 1. No 11 2. Warta kerajaan Jil. 80 . Surat Pekeliling Bil 5/1986 Bil 1/1988 Bil 4/1995 Bil 3/1997 Bil 24/1998 Bil 1 2 Proses Kerja Mesyuarat Agung Persatuan/ Kelab Surat permohonan pengesahan penubuhan dan pendaftaran dari Setiausaha dengan menyertakan: d) Perlembagaan dan peraturan-peraturan persatuan e) Senarai AJK Persatuan f) Senarai aktiviti utama persatuan Surat pengesahan pendaftaran persatuan Surat Pelantikan Pengetua kepada guru penasihat berserta senarai tugas Surat penerimaan pelantikan daripada guru penasihat Surat penurunan kuasa daripada pengetua kepada AJK Persatuan Perlaksanaan persatuan 3 4 Pengetua Pengetua 5 6 7 pengetua pengetua PK kokurikulum/ Guru penasihat.

CARTA ALIRAN PENDAFTARAN PERSATUAN DAN KELAB DI SEKOLAH MULA Mesyuarat Agung Surat permohonan pendaftaran kepada pengetua TIDAK YA Kelulusan Pengetua Surat pengesahan pendaftaran daripada pengetua Surat tunjuk sebab Surat Pelantikan Pengetua kepada guru penasihat TIDAK YA TERIMA Surat penerimaan pelantikan kepada guru penasihat Surat penurunan kuasa daripada pengetua kepada AJK Persatuan Senarai Tanggungjawab Ahli Jawatankuasa Persatuan Perlaksanaan persatuan TAMAT 81 .

SENARAI SEMAK TUGAS PROSES KERJA BAGI PENUBUHAN PERSATUAN Bil 1 2 3 TINDAKAN Mesyuarat Agung Persatuan/ Kelab Surat permohonan pengesahan penubuhan dan pendaftaran dari Setiausaha dengan menyertakan: g) Perlembagaan dan peraturanperaturan persatuan h) Senarai AJK Persatuan i) Senarai aktiviti utama persatuan Surat pengesahan pendaftaran persatuan Surat Pelantikan Pengetua kepada guru penasihat berserta senarai tugas Surat penerimaan pelantikan daripada guru penasihat Surat penurunan kuasa daripada pengetua kepada AJK Persatuan Perlaksanaan persatuan TANDA ( / ) CATATAN 4 5 6 7 8 82 .

Warta Kerajaan 1956 3. SPI Bil 10/1976 - 83 . 27. Warta Kerajaan 1997 5.N.326 Peraturan-Peraturan Sekolah) 1956 (Kursus Pengajian WARTA KERAJAAN 1 Warta Kerajaan 1950 Registration of Schools Ordinance 1950 Schools Societies Regulations L. 11. SPI Bil 8/1975 Lagu Kebangsaan Perkhidmatan Masyarakat dan Muhibah di Sekolah-Sekolah Rukunegara Permainan Menengah Catur di Sekolah-Sekolah Nyanyian Lagu Kebangsaan µNegaraku¶ Menyanyi Lagu Kebangsaan/Lagu Negeri.179-180 Jil. SPI Bil 8/1971 5. Jil.N.11 2. SPI Bil 2/1971 4. Akta Pelancongan 1957 2. No.U. SPI Bil 1/1971 3. SPI Bil 4/1975 6. 42.SENARAI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN YANG DIPERLUKAN AKTA PENDIDIKAN 1. Bil. (A) 531 dalam Akta Pendidikan 1996 bertarikh 31 hb Disember 1996 Pemberitahu Undang-Undang 196. SP µAm Bil. bertarikh 28 Disember 1967 Peraturan-Peraturan Kokurikulum Kebangsaan P. Warta Kerajaan 1998 - SURAT PEKELILING IKHTISAS 1. 23/1966 2. dan Mengibar Bendera Persekutuan/Bendera Negeri di Sekolah-Sekolah/Maktab-Maktab Perguruan Rancangan Kegiatan Sekolah Selepas Peperiksaan SRP/LCE (termasuk Sabah/ 7. Warta Kerajaan 1967 4. Akta Pelajaran 1961 Pemberitahuan Undang-Undang L.

Penubuhan Jawatankuasa Sekolah Sebagai Institusi Masyarakat Rancangan Mencantik dan Mengindahkan Sekolah dan Kawasannya (Landscaping) Larangan ke atas Pemberian Cenderamata. SPI Bil. 15. 8. SPI Bil. Video Game. 8/1978 11. SPI Bil. 4/1985 23. SPI Bil 1/1985 22. 7/1977 10. 2/1981 13. SPI Bil. 5/1985 24. 4/1982 16. 3/1984 19.Sarawak Junior Certificate Examination) bagi Murid-Murid Tingkatan III ± Garis Panduan.U. 4/1984 21. SPI Bil. SPI Bil. SPI Bil. 7/1983 18. 3/1982 Hari Kelepasan Peristiwa P.326/62 Ketetapan Masa Di Sekolah-Sekolah Penggunaan Waktu Tidak Mengajar/Waktu Luang (Free Period) Oleh Guru Rancaangan Kegiatan Sekolah Selepas Peperiksaan SRP dan SRP/LCE (Sarawak) bagi Murid-murid Tingkatan III ± Garis Panduan Permainan µPin-table. SPI Bil. SPI Bil. 4/1983 17. Perhimpunan Sekolah Perhimpunan Sekolah (Tambahan) Penubuhan Jawatankuasa Bimbingan Pelajar Sekolah. SPI Bil. Garis Panduan Mengenai Aktiviti-Aktiviti Kebudayaan Di Sekolah-Sekolah. SPI Bil. SPI Bil 2/1986 - 84 .U. 3/1981 14. 4/1977 9. SPI Bil 1/1986 25. SPI Bil. SPI Bil. SPI Bil. Game Watch¶ Iklan/Tajaan Dalam Majalah Sekolah Garis Panduan Mengenai Pungutan Derma Melibatkan Murid-Murid Sekolah. 4/1984 20. Rekod Kedatangan dan Laporan Gerak Kerja Kokurikulum Pelajar.326/62 Pengelolaan Walkathon Di Sekolah-Sekolah Kawad Kecemasan Kebakaran Di Sekolah Hari Kelepasan Peristiwa P. SPI Bil. 11/1978 12.

SPI Bil. 8/1988 33. Senaman Beramai-ramai. Syarikat/Badan 27. Program Skim Lencana Anti Dadah Pasukan Berpakaian Seragam Sekolah Menengah (SLAD). Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Kelab Perekacipta Sekolah. SPI Bil. Keberangkatan DYMM Sultan/Raja/TYT Yang Di Pertua Negeri Menghadiri MajlisMajlis Rasmi Sekolah. SPI Bil 10/1989 37.7/1991 41.Pelaporan Kejadian Tidak Diingini Di Sekolah. SPI Bil.3/1988 - 30. Keselamatan Diri Pelajar Di Sekolah. SPI Bil. .Penyertaan Pelajar Dalam Kegiatan Sukan Di Sekolah. SPI Bil 10/1988 34. SPI Bil 4/1991 40. SPI Bil. SPI Bil. 9/1991 . Panduan Tajaan Oleh Perniagaan Di Sekolah. 5/1986 28. 3/1991 39. 6/1988 31. SPI Bil. SPI Bil 3/1986 - Penyelarasan Pelaksanaan Kurikulum µPengenalan Kepada Komputer¶ Dan Kegiatan Kelab Komputer Sekolah Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Kelab Komputer Sekolah. Oleh Permohonan Mengundang Orang-Orang Kenamaan Ke Upacara Sekolah/Institusi Pendidikan. 32.26. Penggunaan Kemudahan Sekolah Pertubuhan Dan Persatuan Belia. Aturcara Majlis Rasmi Sekolah. SPI Bil. 85 . 1/1988 29. Mengundang Orang-orang Kenamaan Ke Upacara Sekolah/Institusi Pendidikan. 1/1991 38. 7/1988 - Penyertaan Pelajar Dalam Pertandingan Atau Kejohanan Sukan Anjuran Persatuan Atau Badan Induk Sukan. SPI Bil 1/1989 36. SPI Bil. SPI Bil 14/1988 - 35. SPI Bil. Penceramah Jemputan Untuk Majlis Dan Aktiviti Agama Islam Di Sekolah.

6/1994 - Panduan Penubuhan Dan Persatuan Silat Sekolah. SPI Bil. Perlaksanaan Kadet Remaja Sekolah (KRS). SPI Bil. 1/1995 - 45. SPI Bil.Rancangan Kegiatan Peperiksaan UPSR Tahun 6.77280) Taekwando/Seni Mempertahankan Diri. 4/1992 43. Program Dan Aktiviti Sekolah Yang Melibatkan Dasar Dan/Atau Pungutan Wang. Amalan Kebersihan Di Sekolah. 2/1996 52. 54. Pengiktirafan Persatuan Seni Bela Diri Sebagai Pasukan Pakaian Seragam Sekolah Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Kelab/Persatuan (PS. SPI Bil. Pelaksanaan Skim Takaful Kemalangan Diri Berkelompok Bagi Semua Pelajar Sekolah Kerajaan Dan Bantuan Kerajaan. SPI Bil. SPI Bil 9/1995 . 3/1997 - 55. Tatacara Mengenakan Tindakan Dan Hukuman Terhadap Pelajar-Pelajar Sekolah. - 50. SPI Bil. 2/1997 53. 8/1995 - 49. Penampilan Diri Pelajar. 7/1995 48. SPI Bil. Kekemasan Dan Kerapian Berpakaian. 4/1995 47.1/1996 51. Penyertaan Pelajar Dalam Pertandingan Kejohanan Sukan Anjuran Persatuan Badan Induk Sukan Sekolah Selepas Bagi Murid-Murid Dan 44.42. SPI Bil. PUP Bil 2/1997 Sikap Mengutamakan Keceriaan Kebersihan Di Kalangan Pelajar. 3/1995 - 46. Pengurusan Usaha Menanam Semangat Patriotisme Di Kalangan Pelajar Dan Senaman Ringkas Dalam Bilik Darjah. SPI Bil. SPI Bil. Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum Dan Sukan Di Dalam Dan Di Luar Kawasan Sekolah. SPI Bil. 6/1997 - 86 . SPI Bil.

13/2000 - Pendaftaran Kegiatan Seni Bela Diri Di Sekolah-Sekolah. SPI Bil. Penggunaan Barang Permainan Elektronik Robot Kit Di Sekolah Menengah. Panduan Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Tambahan Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum Dan Sukan Di Dalam Dan Di Luar Kawasan Sekolah. Penganjuran Program Motivasi Di Sekolah. SPI Bil. SPI Bil. Penubuhan Kelab Pencegahan Jenayah Di Sekolah Menengah. SPI Bil. 8/1999 65. Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Kelab Komputer/ Teknologi Maklumat Sekolah. SPI Bil. SPI Bil. Panduan Keselamatan Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan Serta Kegiatan kokurikulum Dan Sukan Di Dalam Dan Di Luar Kawasan Sekolah. Mencegah Kebakaran Di Sekolah. Akta Pendidikan 1996 dan PeraturanPeraturan Di Bawah Akta Pendidikan 1996. SPI Bil. 8/2000 67. SPI Bil 24/1998 - 61. 9/2000 - 69. SPI Bil. Penglibatan Guru dan Murid dalam aktiviti Pasukan Pakaian Seragam anjuran agensi kerajaan dan pertubuhan bukan kerajaan. SPI Bil 7/2000 66. 7/1999 64. Penggunaan Budi Bicara Ketika Mengambil Tindakan. 2/1998 57. SPI Bil. 3/1998 58. Murid Di Hari 59.56. 87 . SPI Bil. SPI Bil. 2/1999 63. 12/2000 70. 1/1999 62. 18/1998 60. 5/1998 - Mempergiat Dan Memperluas Program Dan Aktiviti Pertanian Di Sekolah. SPI Bil. 9/2000 - 68. Garis Panduan Pengendalian Aktiviti Sokongan Bahasa Inggeris Di Sekolah. Keselamatan Diri Murid Dalam Perjalanan Pergi Dan Balik Sekolah. SPI Bil. Lawatan Pendidikan Persekolahan.

SPI Bil. Rukun Negara Di 73. SPI Bil. Panduan Menggalakkan Kerjasama Dan Sumbangan Pihak Luar Dalam Program Teknologi Maklumat Dan Komunikasi Di Sekolah. 16/2000 - Sambutan Hari Kemerdekaan Peringkat Sekolah. 14/2000 72. 18/2000 75. 17/2000 74. Lawatan Sekolah Pada Hari Persekolahan 76. Salah Laku Memasukkan Unsur Politik Dalam Soalan Peperiksaan/Ujian Di Sekolah Dan Perbuatan Menghasut/ Meracuni Fikiran Pelajar Membenci Kerajaan. Panduan Penubuhan Persatuan Agama Bukan Islam Di Sekolah-Sekolah. SPI Bil. Penubuhan Kelab Sekolah-Sekolah. SPI Bil. 19/2000 - Penggalakan Aktiviti Fotografi Di Kalangan Murid Sekolah. SPI Bil. 20/2000 77. SPI Bil. 5/2002 - 88 .71. SPI Bil.

01. 05. Kelab / Persatuan dan Kelab Sukan / Permainan. Senarai Borang/Surat Surat Permohonan Penubuhan Pasukan Pakaian Seragam. 03. Surat Pelantikan Guru Pemimpin / Penasihat Pasukan Pakaian Seragam. 07. Kelab/Persatuan Dan Kelab Sukan / Permainan. Surat Penerimaan Lantikan Daripada Guru Pemimpin Pasukan Pakaian Seragam. 89 . Kelab/persatuan dan Kelab Sukan / Permainan. 08. Surat Penurunan Kuasa Pengetua Kepada Ahli Jawatankuasa Pakaian Seragam. Kelab / Persatuan dan Kelab Sukan / Permainan. Kelab/Persatuan Dan Kelab Sukan/Permainan Surat Pengesahan Penubuhan Dan Pendaftaran Pasukan Pakaian Seragam. Kelab/Persatuan Dan Kelab Sukan/ Permainan Surat kelululusan Penubuhan Pakaian Seragam. 06.SENARAI BORANG-BORANG YANG DIGUNAKAN BAGI TUJUAN PENDAFTARAN PERSATUAN/ KELAB Bil. 02. Surat Permohonan Kebenaran Memungut Derma Pakaian Seragam. 04. Kelab/Persatuan dan Kelab Sukan /Permainan Surat Permohonan Pengesahan Penubuhan Dan Pendaftaran Pasukan Pakaian Seragam. Kelab / Persatuan Dan Kelab Sukan Dan Permainan.

NORMA KERJA BAGI PENDAFTARAN PERSATUAN/ KELAB Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dlm Seminggu Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab Mengikut Bilangan 90 Bil 1 Jenis Kerja Mesyuarat Penaja Masa Yang Diambil 60 minit 2 Surat permohonan Penubuhan dari JK Penaja Persatuan Surat Kelulusan Penubuhan 60 minit 3 2 Minggu 4 5 Surat permohonan pengesahan penubuhan dan pendaftaran dari Guru Penasihat Perlembagaan dan peraturanperaturan persatuan Senarai AJK Persatuan 1 Minggu 1 Minggu 6 1 Minggu 7 Senarai aktiviti utama persatuan Surat pengesahan penubuhan dan pendaftaran persatuan Surat Pelantikan Pengetua kepada guru penasihat 1 Minggu 8 1 Minggu 9 1 Minggu 10 Menyenaraikan tanggungjawab guru penasihat Surat penerimaan pelantikan kepada guru penasihat 1 Minggu 11 1 Minggu .

Persatuan Dan Kelab 12 Surat penurunan kuasan daripada pengetua kepada AJK Persatuan Perlaksanaan persatuan 1 Minggu Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab 13 Januari hingga Oktober 91 .

Tugas Saya Hari Ini Catatan 92 .SENARAI TUGAS HARIAN NAMA : JAWATAN : TARIKH : Bil.

emosi. Jalan Air Hitam. Kulai yang selepas ini disebut sebagai ´persatuan´ sahaja. 41. Akta Pendidikan 1996 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42. KULAI PERATURAN-PERATURAN (PERLEMBAGAAN) PERSATUAN Pada mematuhi Subperaturan 5(1)(a) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998. 11. Kulai Nama Persatuan: b. KEAHLIAN 3. PERATURAN 2 MATLAMAT Memberi peluang kepada setiap pelajar untuk mengembangkan potensi secara seimbang dan menyeluruh dalam aspek jasmani.2 Dibuka kepada semua murid sekolah ini. Perundangan (A): P. PERATURAN 1 a. Batu 21. NAMA DAN ALAMAT Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. (A) 196 bertarikh 21hb Mei 1998. No.Contoh Perlembagaan Persatuan. Alamat: SMK Tunku Abdul Rahman Putra. JOHOR.U. PERGERAKAN PENGAKAP SMK TUNKU ABDUL RAHMAN PUTRA. rohani dan intelek PERATURAN 3 3. maka berikut ini dikemukakan Peraturan-Peraturan (Perlembagaan) Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra.1 4. Permohonan menjadi ahli adalah dengan cara mengisi borang yang disediakan 93 . Ahli-ahli Pergerakan Pengakap akan seberapa daya berusaha untuk mencapai tahap yang paling tinggi dalam aktiviti yang diceburi terutamanya melalui ujian-ujian kecekapan yang diikutiinya.1 OBJEKTIF Supaya ahli dapat menganggotai Pasukan Pakaian Seragam (Pergerakan Pengakap) dengan lebih terpimpin dalam menimba Ilmu Berpengakap dan memupuk semangat bertanggungjawab dan disiplin diri. 81000 Kulai. Tambahan No.2 PERATURAN 4 4.

6.4 6.6.2 Dilantik semasa Mesyuarat Agung. Ahli Jawatankuasa Kecil boleh dilantik Penasihat tanpa mengadakan mesyuarat.6 bergantung 94 .2 5.1 6. Ahli yang hadir layak dicalonkan sebagai Ahli Jawatankuasa manakala ahli yang tidak dapat hadir tetapi menulis surat tunjuk sebab layak dicalonkan sebagai Ahli Jawatankuasa. Guru Penasihat hendaklah sentiasa bersama dengan ahli-ahli semasa aktiviti dijalankan.6.1 Pengerusi 6.6 Penolong Bendahari 6.6.4 Penolong Setiausaha 6. oleh Guru jawatan kepada 6.1 5. Guru Penasihat hendaklah memberi nasihat dalam perancangan dan pelaksanaan sesuatu aktiviti.4. AHLI JAWATANKUASA PERATURAN 6 6.3 GURU PENASIHAT Guru Penasihat adalah terdiri daripada guru sekolah ini. Ahli Jawatankuasa Persatuan hendaklah terdiri:6.6.5 Bendahari 6. PERATURAN 5 5.8 Pemeriksa Kira-Kira(2 orang) 6. Pemilihan ahli jawatankuasa secara undian.3 Ahli-ahli mestilah menerima serta bersetuju berpegang kepada Perlembagaan dan akan mengambil bahagian dengan cergas bagi menjayakan tujuan persatuan ini.6.6.2 Naib Pengerusi 6.7 Ahli Jawatankuasa(bilangan keperluan) 6.5 Ahli Jawatankuasa yang hendak meletakkan hendaklah menghantar surat perletakan jawatan Guru Penasihat.3 6.6.3 Setiausaha 6.

2 Mempengurusikan mesyuarat semasa ketiadaan pengerusi.3 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa. 7.3 Meneliti catatan minit mesyuarat dan memastikan segala keputusan yang diputuskan diambil tindakan yang sewajarnya.4.2.3 Mencatat kehadiran ahli 7.4 Penolong Setiausaha 7.PERATURAN 7 JAWATANKUASA 7.3.2 Naib Pengerusi 7.3 Setiausaha 7.1 Membantu pengerusi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang diberi.1 Membantu setiausaha dalam menjalankan segala tugas dan tanggungjawabnya.2 Mencatat dan menandatangani mesyuarat/laporan kegiatan-kegiatan.3.2 Menjalankan tugas ketiadaan Setiausaha.2.1 TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB Pengerusi 7.3.3. 7. minit 7.4.5 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa.1 Mempengerusikan semua mesyuarat dan bertanggungjawab atas kesempurnaan semua mesyuarat 7. 7. 7. 7.1. 7.1 Menguruskan hal-hal surat menyurat.4 Menyimpan dokumen yang berkaitan dengan persatuan.2.3 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa.1.3. Setiausaha sewaktu 95 . 7. 7.1. 7.

7.7.8. 7.8. 7.6.1 Membantu menjalankan tugas dalam segala program dan aktiviti yang dilaksanakan. 96 .1 Bertanggungjawab berkenaan semua hal kewangan Persatuan 7.5.5 Bendahari 7.3 Menyebdiakan Penyata Kira-Kira tahunan serta menandatanganinya.5. menyemak serta mengesahkan Laporan Kewangan tahunan dan bertangungjawab keatasnya.2 Membuat dan menyimpan kira-kira berkenaan semua perkara kewangan dan bertanggungjawab di atas kesahihannya.7.8 Pemeriksa Kira-Kira 7.6 Penolong Bendahari 7.5.7 Menyediakan Laporan Kewangan untuk di audit dan dibentangkan dalam Mesyuarat Agung.5.8 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa.6. Bendahari sewaktu 7.1 Menjalankan tugas-tugas ketiadaan Bendahari.3 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa. 7.7 Ahli Jawatankuasa 7. 7.3 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa 7.4 Melaporkan kedudukan kewangan sekiranya diminta di dalam mesyuarat ahli jawatankuasa.2 Mempengerusikan biro sekiranya dilantik.2 Memastikan pengurusan kewangan diuruskan dengan betul.5.4.2 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa. 7. 7.7. bulanan dan 7.1 Memeriksa.5. 7.7. 7.

1 11.2 Dijalankan seperti yang dirancang dalam mesyuarat agung atau mesyuarat ahli jawatankuasa.PERATURAN 8 8.4 PERATURAN 9 9. Persatuan aktiviti.1 9.1 KEWANGAN Sumber utama kewangan persatuan adalah melalui derma yang diputuskan semasa Mesyuarat Agung dan telah diputuskan sebanyak RM 1. TINDAKAN DISIPLIN PERATURAN 12 12. KEHADIRAN/PENYERTAAN 8. juga boleh memperolehi kewangan melalui 8.1 Diambil terhadap ahli yang melanggar perlembagaan persatuan dan tidak mematuhi peraturan yang ditetapkan. sekiranya mendapat kebenaran Pengetua/Guru Besar. Sebarang pindaan aktiviti akan dibuat oleh Guru Penasihat dan diumumkan kepada pengetahuan ahli. PERATURAN-PERATURAN PERATURAN 11 11.2 11. Peraturan khas yang ditetapkan hendaklah dipatuhi oleh semua ahli. Semua pungutan/penyimpanan boleh dimasukkan ke dalam Akaun SUWA sekolah.00 seorang sebulan. Tindakan memotong markah kehadiran dalam penilaian kokurikulum boleh diambil sekiranya gagal berbuat demikian.2 Ahli persatuan dikehendaki menghadiri semua aktiviti yang dijalankan oleh persatuan sepanjang tahun.2 8. Kegagalan berbuat demikian sebanyak tiga kali berturut-turut dikehendaki menulis surat tunjuk sebab. AKTIVITI PERATURAN 10 10. 97 . Ahli-ahli yang melanggar peraturan akan dikenakan tindakan tatatertib.1 10.3 Ahli-ahli yang bersetuju menyertai aktiviti yang memerlukan perbelanjaan besar boleh dikenakan derma khas bagi membiayai aktiviti tersebut.3 Peraturan sekolah adalah menjadi peraturan asas.

..........1 15.. Setiap pindaan yang telah diluluskan hendaklah dipamirkan dan disahkan oleh Pengetua/Guru Besar... Ahli-ahli hendaklah dengan penuh minat.. (ISMAIL BIN SALIYAN) Setiausaha Pergerakan Pengakap. 98 .2 Amaran bertulis 12..4 PERATURAN 14 14.1 PEMBUBARAN PERSATUAN Pengetua diberi kuasa untuk membubarkan persatuan jika didapati melanggar perlembagaan dan Falsafah Pendidikan Negara.. 13. PINDAAN PERLEMBAGAAN dalam perlembagaan ini sah PERATURAN 13 13...... Cadangan pindaan perlembagaan boleh dibuat oleh ahli...2.3 Ahli yang tidak berpuas hati dengan tindakan yang diambil boleh membuat rayuan kepada Guru Penasihat persatuan secara bertulis dan keputusan Guru Penasihat adalah muktamad.. Baki kewangan diputuskan dalam Mesyuarat Agung Tergempar..3 PERATURAN 15 15.. 14..1 Amaran lisan 12. ahli jawatankuasa.......1 13... Satu mesyuarat khas yang dihadiri oleh Guru Penasihat dan Ahli Jawatankuasa akan membincangkan cadangan tersebut dan meluluskannya jika perlu... Guru Penasihat atau pentadbir sekolah secara bertulis....... sentiasa peka dan mengikuti aktiviti ...2 Tindakan disiplin adalah mengikut cara berikut: 12.2.2 HAL-HAL LAIN tanggungjawab sendiri Setiap ahli perlu mengetahui terhadap aktiviti yang dijalankan..... Segala hutang wajib dijelaskan..3 13.2 Mana-mana bahagian sehingga ia dipinda...12.

..................... (AZAM BIN RAHMAN) Pengerusi.. (MARHAINI BTE YUSOF) Guru Pemimpin............ Pergerakan Pengakap.......... Pergerakan Pengakap 99 ............... ................................................

1 dalam Artikel Enam dan perlantikan mereka mematuhi Subseksyen 6......................... 2................... maka berikut ini dikemukakan Senarai Ahli Jawatankuasa Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra...Kad Pengenalan: 851121-01-5221) Latif bin Karya (No...2 Shamugam a/l Arumugam (No...4 Kamalariffin bin Ali (no.5 Jamal bin Pandak (No..... 11. Tambahan Mo........ . Perundangan (A): P....... ..... (MARHAINI BTE YUSOF) Guru Penasihat Pergerakan Pengakap Tarikh: .. Kulai yang selepas ini disebut sebagai ´persatuan´ sahaja.1... Akta Pendidikan 1996 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42.. 7....Kad Pengenalan: 850621-01-5126) Abdul bin Atan (No. 100 ....1.....3 Ariffin bin Zaini (No..Kad Pengenalan: 880908-01-6534) 7.......PERGERAKAN PENGAKAP SMK TUNKU ABDUL RAHMAN PUTRA. (AZAM BIN ABD RAHMAN) Pengerusi Pergerakan Pengakap Tarikh: ......... 41......... 1... 3....... Kad Pengenalan: 850411-01-7245) Perakuan: Kami dengan ini mengaku bahawa Senarai Ahli Jawatankuasa di atas adalah mematuhi Subseksyen 6. Kulai.....2 dalam artikel yang sama seperti dalam Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan Persatuan....Kad Pengenalan: 861205-01-5453) Kassim bin Suratman (No.... 6.......... 5.Kad Pengenalan: 850229-01-5157) 7..... ..... KULAI SENARAI AHLI JAWATANKUASA PERSATUAN Pada mematuhi Subperaturan 5(1)(b) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998... 4....Kad Pengenalan: 870609-01-7165) 7..U.Kad Pengenalan: 851128-01-5653) Lim Swee Meng (No..Kad Pengenalan: 860311-01-5112) ISMAIL BIN SALIYAN (No......... (ISMAIL BIN SALIYAN) Setiausaha Pergerakan Pengakap Tarikh: ....... No......... Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Penolong Setiausaha Bendahari Penolong Bendahari Ahli Jawatankuasa AZAM BIN ABD RAHMAN (No.1 Ban Ah Lek (No.... Pengesahan: Saya dengan ini mengesahkan bahawa Senarai Ahli Jawatankuasa di atas dan perlantikan mereka adalah mengikut Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan (Perlembagaan) Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra.....Kad Pengenalan: 870927-01-5524) 7. (A) 196 bertarikh 21hb Mei 1998......Kad Pengenalan: 861221-01-5655) 7......

. Program Kepengakapan: Peraturan-Peraturan Pengakap Ikrar Pengakap Ikatan dan Simpulan Pertolongan Cemas Kawat Kaki Gajet Hiking Kem Kraf Khidmat Masyarakat Ujian-Ujian Kecekapan Aktiviti Berpengakap: 1..............1 Persetiaan Pengakap 5..............1 4.......... Kulai... 4...... Perundangan (A): P..............U...... 41..........10 2.........11 2...PERGERAKAN PENGAKAP SMK TUNKU ABDUL RAHMAN PUTRA. Kulai yang selepas ini disebut sebagai ´persatuan´ sahaja... KULAI SENARAI AKTIVITI UTAMA PERSATUAN Pada mematuhi Subperaturan 5(1)(c) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998.... (AZAM BIN ABD RAHMAN) Pengerusi Pergerakan Pengakap Tarikh: .... Akta Pendidikan 1996 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42.......12 2. Aktiviti Kependidikan: Perakuan: Kami dengan ini mengaku bahawa aktiviti dan program yang disenaraikan di atas adalah aktiviti dan program sebenar yang akan dianjur dan dikelolakan oleh persatuan ini.......1 2.....13 2........ 2............... Pengesahan: Saya dengan ini mengesahkan bahawa Senarai Aktiviti Utama di atas adalah sesuai dengan tujuan dan matlamat penubuhan Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra.....9 2.3 Perkhemahan Tahunan Pertandingan Kawat Kaki Pertandingan Gajet Pertandingan Kem Kraf Lawatan Pungutan Derma Jambori Persembahan Kebudayaan Ceramah Kursus Kecekapan Bengkel Penulisan Projek 6........ .... (MARHAINI BTE YUSOF) Guru Penasihat Pergerakan Pengakap Tarikh: . . 11.. maka berikut ini dikemukakan Senarai Aktiviti Utama Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra.......14 2. . Tambahan No....... (A) 196 bertarikh 21hb Mei 1998....2 4....... No...... 101 ......15 3..... (ISMAIL BIN SALIYAN ) Setiausaha Pergerakan Pengakap Tarikh: .

bertarikh 21hb.. ³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ Saya yang menjalankan tugas. 81000 Kulai. JOHOR. Sekian. ( HJH KALTHUM BTE HJ JERAN ) Pengetua. 4. 102 . Tuan: JEA8002/05/04/06/2004(2) Ruj. SMK Tunku Abdul Rahman Putra. K ulai adalah berkuatkuasa mulai tarikh surat ini sehinggalah persatuan ini dibubarkan. Setiausaha Pergerakan Pengakap. Mei 1998. Kelab/Persatuan Dan Kelab Sukan/Permainan Pergerakan Pengakap. Kami: JEA8002/05/01/2004(6) Tarikh : 25 Oktober 2004 ISMAIL BIN SALIYAN. Permohonan Pengesahan Penubuhan Dan Pendaftaran Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra Dengan hormatnya perkara di atas dirujuki berasaskan JEA8002/05/04/06/2004(2) bertarikh 20 Oktober 2004. Perundangan (A): P. 11.U. Ruj. Jalan Air Hitam. Tambahan No.(A) 196. Tuan.. SMK Tunku Abdul Rahman Putra.Contoh Surat Pengesahah Penubuhan Dan Pendaftar an Pasukan Pakaian Seragam. Batu 21. 81000 Kulai. terima kasih. ««««««««««««. surat tuan 2. No. JOHOR. 21. Dengan pengesahan ini Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. maka saya dengan sukacitanya mengesahkan penubuhan dan pendaftaran Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. Kulai. Sehubungan itu berdasarkan kuasa yang diberikan kepada saya mengikut Peraturan 4 dan 5 dalam Peraturan -Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42. SMK Tunku Abdul Rahman Putra. Kulai sudah boleh bergerak sebagai sebuah persatuan yang sah dan berdaftar dalam bidang kokurikulum sekolah ini dengan diterajui oleh Ahli Jawatankuasa yang telah dilantik dan mematuhi sepenuhnya Perlembagaan dan Peraturan-Peraturan Persatuan dan melaksanakan Aktiviti Utama yang dikemukakan kepada saya.

U. SMK Tunku Abdul Rahman Putra. JOHOR. 3. ««««««««««««. Guru Penolong Kanan Kokurikulum Fail Peribadi JEA8002/05/01/2004(7) 27 Oktober 2004 103 . Ruj. Batu 21.k. JOHOR. 11. Johor Bahru. maka saya dengan bangga dan sukacita melantik tuan menjadi Guru Pemimpin/Penasihat kepada Pergekan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. Perundangan (A): P. 1. SMK Tunku Abdul Rahman Putra. 2. 2. ³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ Saya yang menurut perintah. Kesediaan dan kesanggupan Tuan menerima perlantikan ini amatlah dihargai dan disanjung tinggi. Akta Pendidikan 1996 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42.Contoh Surat Perlantikan Guru Pemimpin/Penasihat Persatuan Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. 41. Sehubungan itu. s. terima kasih. ( HJH KALTHUM BTE HJ JERAN ) Pengetua. 81000 Kulai. 4. Tambahan No. Kami: Tarikh : MARHAINI BTE YUSOF. berdasarkan kuasa yang diberikan kepada saya mengikut Peraturan 8 dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998. Sekian. Saya berkeyakinan penuh bahawa tuan boleh melaksanakan amanah dan tanggungjawab yang diberikan ini dengan cekap dan berkesan. Tuan. No. (A) 196 bertarikh 21hb Mei 1998. Perlantikan Sebagai Guru Penasihat/Pemimpin Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. Kulai Dengan hormatnya perkara di atas adalah dirujuk. JOHOR. Kulai berkuatkuasa mulai tarikh surat ini. Bersama-sama ini disertakan Senarai Tanggungjawab Sebagai Guru Pemimpin/Penasihat untuk makluman dan tindakan tuan. 81000 Kulai. Tuan: Ruj. Jalan Air Hitam.

Senarai Tanggungjawab Guru Pemimpin/Penasihat Persatuan 22. 33. Merancang aktiviti tahunan dengan kerjasama pelajar. 36. 35. 26. 38. Bertanggungjawab mencatat penglibatan dan pencapaian ahli. Memastikan Jawatankuasa menjalankan tugas seperti dalam Perlembagaan. Memastikan pengurusan kewangan dan harta benda/peralatan diurus dengan baik. Mendaftarkan Pasukan Pakaian Seragam. peringkat terkandung 104 . Memastikan Minit Mesyuarat dan Laporan Aktiviti disedia dan difailkan. 37. 40. Mengiringi ahli dalam lawatan atau projek yang dijalankan . Menghadiri perjumpaan atau mesyuarat yang berkaitan dengan unit yang diwakili . 28. 34. Bertanggungjawab memberi bimbingan dan tunjuk ajar serta galakan kepada ahli-ahli. 32. 24. Merancang strategi untuk peningkatan kecemerlangan Pasukan Pakaian Seragam. 25. 27. Mencadangkan nama ahli yang layak menerima Sijil Penghargaan kepada Jawatankuasa Kokurikulum Sekolah. Memastikan Mesyuarat Agung diadakan bagi tujuan melan Ahli tik Jawatankuasa. Kelab Persatuan dan Kelab Sukan/ Permainan kepada Pengetua/Guru Besar atau Badan Induk. 23. Memastikan aktiviti selaras dengan objektif sekolah. Mengurus penyertaan ahli-ahli dalam kegiatan di sekolah/zon/daerah/negeri dan kebangsaan dengan baik. Memastikan tidak ada unsur subversif tersebar di kalangan ahli. Memastikan aktiviti berjalan mengikut jadual yang ditetapkan. Memastikan ada Perlembagaan dan Peraturan. 30. Kelab/Persatuan dan Kelab Sukan/Permainan. Menandatangani Buku Kehadiran Ahli. Menentukan Papan Kenyataan digunakan dengan sepenuhnya. 29. 31. 39.

Bekerjasama dengan pihak sekolah dalam menjayakan sesuatu program.41. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Pengetua/Guru Besar dari semasa ke semasa. 42. 105 .

Contoh Surat Penerimaan Lantikan Daripada Guru Penasihat/Pemimpin Marhaini bte Yusof SMK Tunku Abdul Rahman Putra, 81000 Kulai, JOHOR. Ruj. Tuan:JEA8002/05/01/2004(7) Ruj. Kami: Tarikh: 28 Oktober 2004 Pengetua, SMK Tunku Abdul Rahman Putra, 81000 Kulai,. JOHOR. Tuan,
Pelantikan Sebagai Guru Penasihat Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra, Kulai

Saya dengan segala hormat dan takzimnya merujuki perkara di atas berasaskan surat tuan JEA8002/05/01/2004(7) bertarikh 27 Oktober 2004 yang berkaitan. 2. Terlebih dahulu saya merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih atas kepercayaan dan keyakinan tuan melantik saya sebagai Guru Pemimpin/Penasihat Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra, Kulai berkuatkuasa mulai 27 Oktober 2004. 3. Sehubungan itu, saya dengan sepenuh hati menerima perlantikan tersebut sebagai sebahagian daripada tugas, kuasa dan tanggungjawab profesion saya, dan berikrar akan menumpukan segala upaya dan segenap tenaga untuk menunai dan melaksanakannya. 4. Saya faham bahawa sekiranya saya lalai, alpa dan ingkar dalam melaksanakan tugas, kuasa dan tanggungjawab yang diamanahkan ini, maka saya boleh dikenakan tindakan mengikut Subseksyen 135(1) dan 135(2) Akta Pendidikan 1996 dan Peraturan 4 dalam Bahagian II Peraturan -Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993. Sekian , terima kasih. ³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ Saya yang menurut perintah, ««««««««.... ( MARHAINI BTE YUSOF ) s.k. 1. 2. Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah Guru Penolong Kanan Kokurikulum

106

Contoh Surat Penurunan Kuasa Pengetua/Guru Besar Kepada Ahli Jawatankuasa Persatuan Melalui Guru Penasihat/Pemimpin SMK Tunku Abdul Rahman Putra, Batu 21, Jalan Air Hitam, 1, 81000 Kulai, JOHOR. Ruj. Tuan Ruj. Kami Tarikh Muhammad bin Kassim, Tingkatan Empat Sains 1, SMK Tunku Abdul Rahman Putra, Kulai. Melalui dan salinan: Guru Pemimpin, Pergerakan Pengakap, SMK Tunku Abdul Rahman Putra, Kulai. Saudara, Surat Penurunan Kuasa Kepada Jawatankuasa Persatuan Dengan hormatnya merujuk perkara diatas, sukacita dimaklumkan bahawa dengan kuasa yang diberikan kepada saya sepertimana dalam Peraturan 4 dan 5 dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998, Akta Pendidikan 1996 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42, No. 11, Tambahan No. 41l Perundangan (A), P.U. (A) 196 bertarikh 21 hb. Mei 1998, saudara telah dilantik sebagai Pengerusi Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra, Kulai (No.), berkuatkuasa mulai 30 Oktober 2004. 2. Bersama-sama ini disertakan Senarai Tanggungjawab Ahli Jawatankuasa Persatuan yang perlu dilaksanakan oleh saudara. Semoga dengan perlantikan ini saudara dapat menjalankan tanggungjawab untuk meninggikan prestasi Pergerakan Pengakap sekolah ini. Sekian , terima kasih. ³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ Saya yang menurut perintah, ««««««««.................. ( HJH KALTHUM BTE HJ JERAN ) Pengetua, SMK Tunku Abdul Rahman Putra, Kulai. s.k. 1. 2. Penolong Kanan Kokurikulum Fail Pengakap : : JEA8002/05/01/2004(8) : 30 Oktober 2004

107

Tanggungjawab Ahli Jawatankuasa Persatuan 1. Pengerusi 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2. Mempengerusikan mesyuarat yang diadakan. Meneliti catatan minit mesyuarat dan memastikan segala tindakan yang diputuskan diambil tindakan sewajarnya. Membincangkan semua program dan aktiviti mingguan, semester dan tahunan bersama-sama ahli jawatankuasa dan guru penasihat. Memastikan semua kegiatan yang dirancang dapat dijalankan dengan baik. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Pemimpin dari semasa ke semasa

Naib Pengerusi 2.1 2.2 2.3 Membantu pengerusi dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab yang diberi. Mempengerusikan mesyuarat jika pengerusi tidak dapat hadir. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Pemimpin dari semasa ke semasa.

3.

Setiausaha 3.1 3.2 3.3 Mencatat minit mesyuarat dan mengedarkannya kepada ahli. Menyediakan laporan semester dan laporan tahunan untuk diselia oleh Guru Pemimpin. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Pemimpin dari semasa ke semasa.

4.

Penolong Setiausaha 4.1 4.2 4.3 Membantu Setiausaha menjalankan segala tugas dan tanggungjawabnya. Berkerjasama dengan setiausaha. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Pemimpin dari semasa ke semasa.

5.

Bendahari 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 Mengutip wang derma daripada ahli. Mencatat wang masuk dan keluar dalam laporan kewangan. Menyerahkan segala kutipan untuk disemak dan disimpan oleh Guru Pemimpin. Mengeluarkan resit bagi penerimaan dan pembayaran yang dibuat. Memastikan akaun sentiasa dikemaskini.

108

6.

Ahli Jawatankuasa 6.1 6.2 Membantu menjalankan tugas dalam segala program dan aktiviti yang dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Pemimpin.

7.

Pemeriksa Kira-Kira 7.1 7.2 Memeriksa dan menyemak serta mengesahkan penyata kewangan pada akhir tahun. Memastikan pengurusan kewangan diuruskan dengan betul.

109

Contoh Surat Permohonan Kebenaran Memungut Derma, Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra, Kulai Pergerakan Pengakap,
SMK Tunku Abdul Rahman Putra, Batu 21, Jalan Air Hitam, Kulai, Johor. Ruj. Tuan: Ruj. Kami: JEA8002/05/04/06/2004(4) Tarikh : 1 November 2004

Pengetua, SMK Tunku Abdul Rahman Putra, Batu 21, Jalan Air Hitam, 1, 81000 Kulai,. JOHOR. Tuan,
Memohon Kelulusan Untuk Mengutip Derma Keahlian Bagi Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra

Saya dengan segala hormatnya perkara di atas dirujuk. 2. Sehubungan dengan itu, saya bagi pihak Ahli Jawatankuasa Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra, Kulai memohon kebenaran daripada pihak tuan untuk membuat kutipan derma daripada setiap ahli persatuan yang berdaftar pada kadar RM 1.00 seorang sebulan. 3. Permohonan ini dikemukakan demi mematuhi Subperaturan 9(3) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998, Akta Pendidikan 1996 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42, No. 11, Tambahan No. 41 Perundangan (A), P.U. (A) 196 bertarikh 21hb Mei 1998. Sekian, terima kasih. ³BERKHIDMAT UNTUK KECEMERLANGAN PERSATUAN´ Saya yang mejalankan tugas, ««««««««.. ( ISMAIL BIN SALIYAN ) Setiausaha Pergerakan Pengakap, SMK Tunku Abdul Rahman Putra, Kulai. s.k. 1. 2. 3. 4. Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah Guru Penolong Kanan Kokurikulum Fail Pengakap Guru Pemimpin/Penasihat

110

Contoh Surat Kelulusan Mengutip Derma, Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra, Kulai SMK Tunku Abdul Rahman Putra, Batu 21, Jalan Air Hitam, 1, 81000 Kulai,. JOHOR. Ruj. Tuan: JEA8002/05/04/06/2004(4) Ruj. Kami: JEA8002/05/01/2004(9) Tarikh: 3 November 2004 ISMAIL BIN SALIYAN, Setiausaha Pergerakan Pengakap, SMK Tunku Abdul Rahman Putra, 81000 Kulai, JOHOR. Tuan,
Memohon Kelulusan Untuk Mengutip Derma Keahlian Bagi Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra, Kulai

Dengan hormatnya surat tuan JEA8002/05/04/06/2004(4) bertarikh November 2004 yang berkaitan.

1

2. Sehubungan dengan itu, berdasarkan kuasa yang diberikan kepada saya mengikut Subperaturan 9(3) dalam Peraturan -Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998, Akta Pendidikan 1996 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42, No. 11, Tambahan No. 41 Perundangan (A), P.U. (A) 196 bertarikh 21hb Mei 1998, maka saya dengan ini membenar dan meluluskan permohonan tuan untuk mengutip derma keahlian daripada setiap ahli yang berdaftar dengan Pergerakan Pengakap sekolah ini de ngan kadar RM 1.00 seorang sebulan. dengan syarat tiada unsur paksaan dikenakan ke atas ahli dan peruntukan-peruntukan dalam Artikel Tujuh, Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan (Perlembagaan) Pergerakan Pengakap sekolah ini dipatuhi sepenuhnya. 3. Saya berharap dengan kebenaran dan kelulusan ini Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra, Kulai akan dapat bergerak dengan cergas. Sekian, terima kasih. ³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ Saya yang menurut perintah, ««««««««««««. ( HJH KALTHUM BTE HJ JERAN ) Pengetua, SMK Tunku Abdul Rahman Putra, Kulai. s.k. Penolong Kanan Kokurikulum.

111

Contoh Surat Pemberitahuan Kepada Ibu Bapa/Penjaga, Pengelibatan Anaknya Dalam Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra, SMK Tunku Abdul Rahman Putra, Batu 21, Jalan Air Hitam, 81000 Kulai, JOHOR. Ruj. Tuan: Ruj. Kami:JEA8002/05/01/2004(10) Tarikh: 5 November 2004 Encik Kassim bin Aspar, No 8296, Jalan Merak 17, Bandar Putra, 81000 Kulai, JOHOR. Tuan,
Penerimaan Ahli Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra

Dengan hormatnya dimaklumkan bahawa anak tuan, Muhammad bin Kassim pelajar Tingkatan 1A2, telah diterima menjadi ahli Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra, Johor Bahru dan dikehendaki menjalani latihan/perjumpaan pada setiap hari Sabtu minggu ke-2 dan ke-4 dari jam 8.00 pagi hingga 12.00 pagi. 2. Sehubungan dengan itu, pihak pengurusan sekolah telah meluluskan kutipan derma Pergerakan Pengakap Sekolah berjumlah RM 12.00 setahun (Rujuk Surat Kebenaran JEA8002/05/01/2004(8) bertarikh 3 November 2004). Oleh itu, pihak kami berbesar hati jika anak tuan dapat membuat pembayaran kepada bendahari samada pembayaran mengikut mingguan (RM 0.25), atau bulanan (RM 1.00) atau tahunan (RM 12.00) bermula dari bulan Januari 2003. 3. Semoga tuan dapat memberikan sokongan demi meningkatkan lagi penglibatan anak tuan dalam kegiatan kokurikulum dengan penuh dedikasi. Sekian, terima kasih. ³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ Saya yang menurut perintah, ««««««««««««.. ( HJH KALTHUM BTE HJ JERAN ) Pengetua, SMK Tunku Abdul Rahman Putra, Kulai. s.k. 1. 2. Guru Penolong Kanan Kokurikulum Fail Pengakap

112

Kulai telah dilulus penubuhan dan pendaftaran oleh pihak pentadbiran sekolah sepertimana surat JEA8002/05/01/2004(6) bertarikh 25 Oktober 2004. 1. Sekian . Tuan: Ruj. Pesuruhjaya Pengakap Daerah Johor Bahru. Berhubung perkara tersebut diatas.Contoh Surat Pendaftaran Pergerakan Pengakap Sekolah Kepada Pesekutuan Pengakap Malaysia SMK Tunku Abdul Rahman Putra. Batu 21. 2. terima kasih. Ruj. ³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ Saya yang menurut perintah. 56000 Kuala Lumpur. 2. 3. ( HJH KALTHUM BTE HJ JERAN ) Pengetua. Bersama-sama disertakan borang yang telah diisi dan wang pendaftaran. Senarai ahli-ahli Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. 81000 Kulai. Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. Guru Penolong Kanan Kokurikulum 113 . Jalan Hang Jebat. Pengawai Pendidikan Daerah Johor Bahru. Kulai. Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. Sehubungan itu. Tuan. 3.k. Rumah Pengakap. Kulai dan Guru-Guru Penasihat yang akan mengendalikan pergerakan pengakap tersebut juga disertakan. Memohon Pendaftaran Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. SMK Tunku Abdul Rahman Putra. JOHOR. s. ««««««««««««. Pengarah Pendidikan Johor. 4. Jalan Air Hitam. Kami: JEA8002/05/01/2004(1) Tarikh : 5 Januari 2005 Persekutuan Pengakap Malaysia. Kulai ingin memohon mendaftar pergerakan ini kepada Persekutuan Pengakap Malaysia. Kulai.

³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ Saya yang menurut perintah. ««««««««««««.00 hingga 11. 1. Jalan Air Hitam. Ketidakhadiran Ahli Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra Dengan hormatnya dimaklumkan bahawa anak tuan. seorang ahli Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. 3. Sehubungan dengan itu. Muhammad bin Kassim pelajar Tingkatan 1A2.k. Tuan: Ruj. Ruj. 2. Penolong Kanan Kokurikulum Pemimpin Pengerakan Pengakap. Fail Pengakap 114 . JOHOR. 8 Februari 2003 2. Semoga tuan dapat memberikan sokongan demi meningkatkan lagi penglibatan anak tuan dalam kegiatan kokurikulum dengan penuh dedikasi. ( HJH KALTHUM BTE HJ JERAN ) Pengetua. 17 Januari. mengenai Ketidakhadiran Anak Dalam Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. Tuan. SMK Tunku Abdul Rahman Putra. Sekian. 3. terima kasih. Johor Bahru telah tidak hadir semasa latihan/perjumpaan pada setiap hari Sabtu jam 8. Batu 21. Kami: JEA8002/05/01/2004(1) Tarikh : 3 Januari 2005 Encik Kassim bin Aspar. 81000 Kulai. pihak pengurusan sekolah memohon kerjasama pihak tuan untuk memastikan bahawa ketidakhadiran anak tuan pada tarikh tersebut adalah dalam pengetahuan tuan. SMK Tunku Abdul Rahman Putra. JOHOR. Jalan Merak 17. Bandar Putra. No 8296.Contoh Surat Pemberitahuan Kepada Ibu Bapa/Penjaga.00 pagi sepertimana tarikh -tarikh berikut: Tarikh: 10 Januari. 81000 Kulai. s. Kulai.

Contoh Takwim Tahunan Pergerakan Pengakap Bulan Januari Minggu/ Tarikh Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Aktiviti Pendaftaran Kelab/Persatuan Pendaftaran Ahli Ceramah Berfokus Suai Kenal Antara Ahli Pengakap Ceramah Berfokus Penyusunan Organisasi(Mesyuarat AJK) Ceramah Berfokus Tanggungjawab Ahli Ceramah Berfokus Dasar Berpengakap Ceramah Berfokus Peraturan dan UndangUndang Ceramah Berfokus Mengenal Bendara dan Upacara Ceramah Berfokus Pemakaian Lencana dan Ujian Ceramah Berfokus Lagu Kebaangsaan Ceramah Berfokus Lagu Negeri Ceramah Berfokus Simpulan dan Ikatan Ceramah Berfokus Pengurusan Pasukan Ceramah Berfokus Perjumpaan Pek/Terup Ceramah Berfokus Istiadat Perlantikan Ceramah Berfokus Kemahiran Berpengakap Ceramah Berfokus MESYUARAT AGUNG Catatan/ Tindakan Pengetua/GuruBesa r/ GPK KOKO/ Guru Penasihat Februari Mac April Mei Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Jun Julai Ogos 115 .

Sept Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 1 Minggu 2 Ceramah Berfokus Pertolongan Cemas Ceramah Berfokus Membaca Peta Ceramah Berfokus Pengembaraan Ceramah Berfokus Pertandingan Kawad Kaki Perkhemahan Perdana Hari Kokurikulum Sekolah Okotber Nov 116 .

daerah dan negeri.1 S/U Kokurikulum 4.2 Penyelaras Pasukan Pakaian Seragam.Penolong Kanan.ENGURUSAN KOKURIKULUM: PENDAFTARAN MURID DALAM KEGIATAN KOKURIKULUM SENARAI TUGAS/KUASA DAN HUBUNGAN PEGAWAI DENGAN PEGAWAI LAIN Unit : Kokurikulum Jawatan : Penolong Kanan Kokurikulum Tugas Pegawai Atasan Yang Ada Hubungan 1.5 Guru Pasukan Sekolah 2. Kelab Sukan Permainan S/U Sukan 1.3 Ketua Unit Sukan 3.1 S/U Kokurikulum 1. Memantau dan Menyelia kegiatan kokurikulum di peringkat sekolah dan daerah.4 S/U Sukan Daerah 3. 4.3 Guru Penasihat 1. Memantau dan Menyelia kegiatan kokurikulum di peringkat sekolah .2 Penolong Pengarah (HEM) 3. Pegawai Jabatan.4 Guru Rumah Sukan 1. Pegawai Pelajaran Daerah Mengelola. Kuasa Yang diberi Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Ikhtisas 2.1 Penolong Pegawai Pelajaran Daerah (HEM) 2. Penolong Kanan HEM. Pelajaran Johor Mengelola. Kelab/Persatuan.3 Penyelia Sukan 2.1 Ketua Sektor Pembangunan Dan Kemanusiaan 3. Kelab Sukan 117 Tugas dan Tanggungjawab Memastikan pelaksanaan dasar Kementerian Pelajaran dalam bidang kokurikulum dilaksanakan. Penyelia Membantu menyelia kegiatan kokurikulum peringkat sekolah .2 Penyelia Kokurikulum 2. Pengetua Tugas PegawaiPegawai lain yang ada hubungan serta Jenis hubungan 1.4 Penyelia Kokurikulum 4. Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Ikhtisas Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Ikhtisas Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling 3.2 Penyelaras Pasukan Pakaian Seragam. Kelab/Persatuan.

Guru Kanan Mata Pelajaran Ikhtisas Permainan 4.6 Guru Pasukan Sekolah 118 .4 Guru Penasihat 4.Petang.3 S/U Sukan 4.5 Guru Rumah Sukan 4.

2 Kegiatan Kokurikulum di sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan meliputi kegiatan dalam persatuan yang ditubuhkan di sekolah daripada kategori berikut:(a) (b) (l) (m) (n) mata pelajaran yang diajar di sekolah sebagaimana yang dinyatakan dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997. dan penyertaan dalam kegiatan-kegiatan ditentukan oleh Menteri. penyertaan dalam badan beruniform.1 2.PERATURAN-PERATURAN PENTADBIRAN BAGI SETIAP AKTIVITI Aktiviti Pengurusan : Pendaftaran Murid Dalam Persatuan 1. {Rujuk Seksyen 18. 1.2 119 . Kegiatan Kokurikulum di sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan akan mengandungi yang berikut:(m) (n) (o) (p) penyertaan dalam sukan dan permainan. Rujuk Peraturan 4 dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998 yang diterbitkan sebagai Warta Kerajaan Jil. P.1 Kandungan Kegiatan Kokurikulum Di Sekolah . hobi dan rekreasi. lain sebagaimana Rujuk Subperaturan 3(3) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997 yang diterbitkan sebagai P. maka pelaksanaan kokurikulum di sekolah adalah wajib. Status Pelaksanaan Kokurikulum Sekolah : Sebagai sebahagian daripada Kurikulum Kebangsaan. badan beruniform. Mei 1998. (A) 196 bertarikh 21hb.U. sukan dan permainan. Akta Pendidikan 1996 (Akta 550)} Kegagalan atau keengganan melaksanakan kegiatan kokurikulum di sekolah adalah suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi lima ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi tiga bulan atau kedua-duanya {Rujuk Subseksyen 135(1) Akta Pendidikan 1996 (Akta 550)} dan jika kesalahan itu dilakukan secara 2. atau apa-apa persatuan lain yang diluluskan oleh Pendaftar.0 1. 42/No. 11 (Tambahan No.U.0 2. penyertaan dalam persatuan dan kelab. 41). Perundangan (A). (A) 531/97.

satu kegiatan persatuan atau kelab.4 Penyertaan semua guru adalah dikehendaki bagi mempastikan keberkesanan pelaksanaan gerak kerja kokurikulum di sekolah. dan dalam pelbagai gerak kerja yang menekankan perpaduan kaum. KP(BS)8591/Jld.5 Sekolah-sekolah. 2. KP(BS)8591/Jld. Seberapa yang boleh.6 Pelaksanaan kegiatan kokurikulum di sekolah hendaklah berasaskan prinsip penyertaan beramai-ramai tanpa ada unsur-unsur diskriminasi atau paksaan dan yang bercanggah dengan Dasar Pendidikan Kebangsaan dan Perlembagaan Negara. seseorang itu dikenakan hukuman denda harian yang tidak melebihi lima ratus ringgit sebagai tambahan kepada apa-apa penalti lain yang boleh dikenakan kepadanya di bawah Akta ini berkenaan dengan kesalahan itu. {Rujuk Subperkara 5.3 Matlamat gerak kerja kokurikulum yang dikehendaki ialah penyertaan oleh setiap orang pelajar yang belajar di sekolah kerajaan atau bantuan kerajaan. 2. Setiap pelajar hendaklah mengambil bahagian sekurangkurangnya dalam salah satu gerak kerja pakaian seragam (badan beruniform).berterusan. Januari 1985}. XVI(16) bertarikh 13 Nov. {Rujuk Subperkara 5. Januari 1985}. 11(29) bertarikh 2hb.7 Penyertaan pelajar dalam aktiviti kokurikulum adalah wajib. 1/1985 KP(BS)8591/Jld. bergotong royong memperbaiki kawasan sekolah. 2. bagi setiap hari kesalahan itu terus dilakukan. dan satu kegiatan sukan atau permainan. 2000.3 dalam Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. Rujuk Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 1/1986. 120 . Sehubungan itu kehadiran pelajar dalam aktiviti kokurikulum mestilah direkodkan. Rujuk Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.2 dalam Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 11(29) bertarikh 2hb. 2. moral dan sebagainya yang sesuai bagi pendidikan menyeluruh dan pembentukan keperibadian. {Rujuk Subperkara 5. khususnya yang kurang kemudahan untuk menjalankan gerak kerja kokurikulum ini hendaklah menggalakkan pelajar-pelajarnya mengambil bahagian dalam membuat kerja-kerja amal untuk masyarakat setempat. ketatanegaraan. 1/1985 KP(BS)8591/Jld. maka apabila disabitkan sedemikian. 11(29) bertarikh 2hb. 16/2000. {Rujuk Subseksyen 135(2) Akta 550}. 1/1985 KP(BS)8591/Jld.1 dalam Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 2. 11/(41) bertarikh 15 Januari 1986. peningkatan penyertaan pelajar-pelajar dalam kegiatan pakaian seragam hendaklah diusahakan. Januari 1985}.

121 .2. 8591-11(32) bertarikh 2hb Februari 1985. KP.8 Kegiatan kokurikulum di sekolah boleh dilaksanakan dengan menggunakan penglibatan dan kepakaran anggota-anggota masyarakat setempat.3 dalam Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 4/1985. Rujuk Subperkara 5.2.

No 11 2. Simpan rekod dalam rekod kokurikulum 2 Guru Tingkatan 3 Guru Tingkatan 4 5 Guru Tingkatan 6 Guru Tingkatan 7 8 SU Kokurikulum SU Kokurikulum 9 SU Kokurikulum 10 SU Kokurikulum 122 . Edarkan borang permohonan untuk sertai persatuan dan kelab kepada murid. Semak borang dan memastikan semua murid telah memilih dua kegiatan dalam kokurikulum iaitu persatuan dan kelab. Serahkan borang permohonan kepada guru tingkatan. Serahkan nama ahli kepada guru tingkatan dan guru penasihat persatuan dan kelab. Proses mengisi borang permohonan untuk sertai persatuan dan kelab. Warta kerajaan Jil. 42. Surat Pekeliling Bil 5/1986 Bil 1/1988 Bil 4/1995 Bil 3/1997 Bil 24/1998 Bil 1 Proses Kerja Edarkan borang permohonan untuk sertai persatuan dan kelab kepada guru tingkatan. Permohonan murid diproses. Serahkan borang permohonan untuk sertai persatuan dan kelab kepada SU Kokurikulum. Keahlian murid direkodkan dalam dua salinan iaitu mengikut tingkatan dan mengikut persatuan dan kelab masingmasing.PROSES KERJA PENDAFTARAN MURID DALAM KEGIATAN KOKURIKULUM Pegawai Yang Meluluskan / Di rujuk SU Kokurikulum Seksi Undangundang / Peraturan 1.

Rekod keahlian murid dalam dua salinan Serahkan maklumat keahlian murid kepada guru tingkatan dan penasihat persatuan Simpan maklumat murid dalam rekod kokurikulum. TAMAT 123 . Isi semula borang Semak borang permohonan murid.CARTA ALIRAN PENDAFTARAN PERSATUAN DAN KELAB DI SEKOLAH MULA Edar borang permohonan/ pemilihan persatuan dan kelab kepada guru tingkatan Edar borang permohonan/ pemilihan persatuan dan kelab kepada pelajar Proses mengisi borang permohonan persatuan dan kelab Serah borang permohonan kepada guru tingkatan. TIDAK YA Lengkap Serah borang permohonan kepada SU Kokurikulum Permohonan murid diproses.

Keahlian murid direkodkan dalam dua salinan iaitu mengikut tingkatan dan mengikut persatuan dan kelab masing-masing. Serahkan borang permohonan kepada guru tingkatan. Serahkan nama ahli kepada guru tingkatan dan guru penasihat persatuan dan kelab. 10. TANDA ( / ) CATATAN 2 3 4 5 6 7 8 9.SENARAI SEMAK BAGI PENDAFTARAN MURID DALAM KEGIATAN KOKURIKULUM Bil 1 TINDAKAN Edarkan borang permohonan untuk sertai persatuan dan kelab kepada guru tingkatan. Simpan rekod dalam rekod kokurikulum 124 . Semak borang dan memastikan semua murid telah memilih dua kegiatan dalam kokurikulum iaitu persatuan dan kelab. Permohonan murid diproses. Serahkan borang permohonan untuk sertai persatuan dan kelab kepada SU Kokurikulum. Edarkan borang permohonan untuk sertai persatuan dan kelab kepada murid. Proses mengisi borang permohonan untuk sertai persatuan dan kelab.

SPI Bil 1/1971 3. SPI Bil 2/1971 4. SPI Bil 8/1971 5.N.SENARAI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN YANG DIPERLUKAN AKTA PENDIDIKAN 1. Warta Kerajaan 1998 - SURAT PEKELILING IKHTISAS 1.U. bertarikh 28 Disember 1967 Peraturan-Peraturan Kokurikulum Kebangsaan P. Warta Kerajaan 1956 3.179-180 Jil. SPI Bil 10/1976 - 125 .11 2. dan Mengibar Bendera Persekutuan/Bendera Negeri di Sekolah-Sekolah/Maktab-Maktab Perguruan Rancangan Kegiatan Sekolah Selepas Peperiksaan SRP/LCE (termasuk Sabah/ 7. Warta Kerajaan 1997 5. Jil.N. SPI Bil 4/1975 6. 11. 27. Warta Kerajaan 1967 4. 23/1966 2. Akta Pelajaran 1961 Pemberitahuan Undang-Undang L. Bil. SPI Bil 8/1975 Lagu Kebangsaan Perkhidmatan Masyarakat dan Muhibah di Sekolah-Sekolah Rukunegara Permainan Menengah Catur di Sekolah-Sekolah Nyanyian Lagu Kebangsaan µNegaraku¶ Menyanyi Lagu Kebangsaan/Lagu Negeri.326 Peraturan-Peraturan Sekolah) 1956 (Kursus Pengajian WARTA KERAJAAN 1 Warta Kerajaan 1950 Registration of Schools Ordinance 1950 Schools Societies Regulations L. No. 42. SP µAm Bil. (A) 531 dalam Akta Pendidikan 1996 bertarikh 31 hb Disember 1996 Pemberitahu Undang-Undang 196. Akta Pelancongan 1957 2.

8/1978 11. SPI Bil 1/1986 25. Perhimpunan Sekolah Perhimpunan Sekolah (Tambahan) Penubuhan Jawatankuasa Bimbingan Pelajar Sekolah.U. 4/1983 17.326/62 Ketetapan Masa Di Sekolah-Sekolah Penggunaan Waktu Tidak Mengajar/Waktu Luang (Free Period) Oleh Guru Rancaangan Kegiatan Sekolah Selepas Peperiksaan SRP dan SRP/LCE (Sarawak) bagi Murid-murid Tingkatan III ± Garis Panduan Permainan µPin-table. SPI Bil. SPI Bil. 15. Garis Panduan Mengenai Aktiviti-Aktiviti Kebudayaan Di Sekolah-Sekolah. SPI Bil.U.Sarawak Junior Certificate Examination) bagi Murid-Murid Tingkatan III ± Garis Panduan. 11/1978 12. 3/1982 Hari Kelepasan Peristiwa P. 4/1985 23. 5/1985 24. 4/1984 21. SPI Bil. 4/1984 20. Penubuhan Jawatankuasa Sekolah Sebagai Institusi Masyarakat Rancangan Mencantik dan Mengindahkan Sekolah dan Kawasannya (Landscaping) Larangan ke atas Pemberian Cenderamata. 7/1977 10. 7/1983 18. 2/1981 13. SPI Bil. 3/1981 14. 4/1982 16. 3/1984 19. Video Game. SPI Bil. Rekod Kedatangan dan Laporan Gerak Kerja Kokurikulum Pelajar. Game Watch¶ Iklan/Tajaan Dalam Majalah Sekolah Garis Panduan Mengenai Pungutan Derma Melibatkan Murid-Murid Sekolah. SPI Bil. SPI Bil. SPI Bil 1/1985 22. SPI Bil. 4/1977 9. SPI Bil. 8.326/62 Pengelolaan Walkathon Di Sekolah-Sekolah Kawad Kecemasan Kebakaran Di Sekolah Hari Kelepasan Peristiwa P. SPI Bil. SPI Bil 2/1986 - 126 . SPI Bil. SPI Bil. SPI Bil. SPI Bil.

Atur cara Majlis Rasmi Sekolah. 1/1991 38. SPI Bil. Syarikat/Badan 27. Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Kelab Perekacipta Sekolah. Keberangkatan DYMM Sultan/Raja/TYT Yang Di Pertua Negeri Menghadiri MajlisMajlis Rasmi Sekolah. SPI Bil. 1/1988 29. Keselamatan Diri Pelajar Di Sekolah. Oleh Permohonan Mengundang Orang-Orang Kenamaan Ke Upacara Sekolah/Institusi Pendidikan. 3/1991 39.Penyertaan Pelajar Dalam Kegiatan Sukan Di Sekolah. Panduan Tajaan Oleh Perniagaan Di Sekolah. 5/1986 28. SPI Bil. Penggunaan Kemudahan Sekolah Pertubuhan Dan Persatuan Belia. 6/1988 31. SPI Bil. Program Skim Lencana Anti Dadah Pasukan Berpakaian Seragam Sekolah Menengah (SLAD). SPI Bil 10/1988 34. SPI Bil. SPI Bil 10/1989 37. Mengundang Orang-orang Kenamaan Ke Upacara Sekolah/Institusi Pendidikan. SPI Bil 1/1989 36. SPI Bil 3/1986 - Penyelarasan Pelaksanaan Kurikulum µPengenalan Kepada Komputer¶ Dan Kegiatan Kelab Komputer Sekolah Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Kelab Komputer Sekolah. . 7/1988 - Penyertaan Pelajar Dalam Pertandingan Atau Kejohanan Sukan Anjuran Persatuan Atau Badan Induk Sukan. 32. 127 . SPI Bil. Senaman Beramai-ramai. SPI Bil 14/1988 - 35. SPI Bil. SPI Bil.Pelaporan Kejadian Tidak Diingini Di Sekolah. Penceramah Jemputan Untuk Majlis Dan Aktiviti Agama Islam Di Sekolah. 8/1988 33.3/1988 - 30. SPI Bil. SPI Bil. 9/1991 .7/1991 41. SPI Bil 4/1991 40.26.

Penampilan Diri Pelajar. Pengiktirafan Persatuan Seni Bela Diri Sebagai Pasukan Pakaian Seragam Sekolah Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Kelab/Persatuan (PS. Pelaksanan Kadet Remaja Sekolah (KRS). SPI Bil. 7/1995 48. Pengurusan Usaha Menanam Semangat Patriotisme Di Kalangan Pelajar Dan Senaman Ringkas Dalam Bilik Darjah. 4/1992 43. Program Dan Aktiviti Sekolah Yang Melibatkan Dasar Dan/Atau Pungutan Wang. SPI Bil. Tatacara Mengenakan Tindakan Dan Hukuman Terhadap Pelajar-Pelajar Sekolah.1/1996 51. 6/1997 - 128 . 8/1995 - 49. PUP Bil 2/1997 Sikap Mengutamakan Keceriaan Kebersihan Di Kalangan Pelajar. SPI Bil. Kekemasan Dan Kerapian Berpakaian. 2/1997 53. SPI Bil. SPI Bil. Penyertaan Pelajar Dalam Pertandingan Kejohanan Sukan Anjuran Persatuan Badan Induk Sukan Sekolah Selepas Bagi Murid-Murid Dan 44. 3/1995 - 46. Pelaksanaan Skim Takaful Kemalangan Diri Berkelompok Bagi Semua Pelajar Sekolah Kerajaan Dan Bantuan Kerajaan. Amalan Kebersihan Di Sekolah. SPI Bil. 4/1995 47. SPI Bil. SPI Bil. Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum Dan Sukan Di Dalam Dan Di Luar Kawasan Sekolah. SPI Bil. SPI Bil. - 50.77280) Taekwando/Seni Mempertahankan Diri. 3/1997 - 55.42. 6/1994 - Panduan Penubuhan Dan Persatuan Silat Sekolah. SPI Bil. SPI Bil. 1/1995 - 45. 2/1996 52. 54. SPI Bil 9/1995 .Rancangan Kegiatan Peperiksaan UPSR Tahun 6.

Panduan Keselamatan Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan Serta Kegiatan kokurikulum Dan Sukan Di Dalam Dan Di Luar Kawasan Sekolah. Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Kelab Komputer/ Teknologi Maklumat Sekolah. 9/2000 - 69.56. Lawatan Pendidikan Persekolahan. 9/2000 - 68. SPI Bil. Mencegah Kebakaran Di Sekolah. SPI Bil. SPI Bil. SPI Bil. Keselamatan Diri Murid Dalam Perjalanan Pergi Dan Balik Sekolah. Penggunaan Budi Bicara Ketika Mengambil Tindakan. SPI Bil. SPI Bil. 18/1998 60. SPI Bil. Penubuhan Kelab Pencegahan Jenayah Di Sekolah Menengah. Penggunaan Barang Permainan Elektronik Robot Kit Di Sekolah Menengah. 1/1999 62. 129 . SPI Bil. Murid Di Hari 59. SPI Bil. Akta Pendidikan 1996 dan PeraturanPeraturan Di Bawah Akta Pendidikan 1996. 2/1999 63. 12/2000 70. 7/1999 64. Garis Panduan Pengendalian Aktiviti Sokongan Bahasa Inggeris Di Sekolah. Penglibatan Guru dan Murid dalam aktiviti Pasukan Pakaian Seragam anjuran agensi kerajaan dan pertubuhan bukan kerajaan. 2/1998 57. SPI Bil 7/2000 66. 8/2000 67. Panduan Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Tambahan Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum Dan Sukan Di Dalam Dan Di Luar Kawasan Sekolah. 5/1998 - Mempergiat Dan Memperluas Program Dan Aktiviti Pertanian Di Sekolah. SPI Bil 24/1998 - 61. SPI Bil. SPI Bil. SPI Bil. 3/1998 58. Penganjuran Program Motivasi Di Sekolah. 8/1999 65. 13/2000 - Pendaftaran Kegiatan Seni Bela Diri Di Sekolah-Sekolah. SPI Bil.

SPI Bil. Panduan Menggalakkan Kerjasama Dan Sumbangan Pihak Luar Dalam Program Teknologi Maklumat Dan Komunikasi Di Sekolah. SPI Bil. 19/2000 - Penggalakan Aktiviti Fotografi Di Kalangan Murid Sekolah. Salah Laku Memasukkan Unsur Politik Dalam Soalan Peperiksaan/Ujian Di Sekolah Dan Perbuatan Menghasut/ Meracuni Fikiran Pelajar Membenci Kerajaan. SPI Bil. Rukun Negara Di 73. SPI Bil. SPI Bil. SPI Bil. Penubuhan Kelab Sekolah-Sekolah. SPI Bil. 5/2002 - 130 . 18/2000 75. 17/2000 74. Panduan Penubuhan Persatuan Agama Bukan Islam Di Sekolah-Sekolah. Lawatan Sekolah Pada Hari Persekolahan 76. 14/2000 72. 20/2000 77. 16/2000 - Sambutan Hari Kemerdekaan Peringkat Sekolah.71.

SENARAI BORANG-BORANG YANG DIGUNAKAN BAGI TUJUAN PENDAFTARAN MURID DALAM KEGIATAN KOKURIKULUM Bil. 1 Senarai Borang/Surat Borang Pendaftaran Kokurikulum 131 .

Semak borang dan memastikan semua murid telah memilih dua kegiatan dalam kokurikulum iaitu persatuan dan kelab.NORMA KERJA BAGI PENDAFTARAN PELAJAR DALAM KEGIATAN KOKURIKULUM Masa Yang Diambil 10 minit Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dlm Seminggu Bil Jenis Kerja 1 Edarkan borang permohonan untuk sertai persatuan dan kelab kepada guru tingkatan. Permohonan murid diproses. Edarkan borang permohonan untuk sertai persatuan dan kelab kepada murid. Serahkan nama ahli kepada guru tingkatan dan guru penasihat persatuan dan kelab. Keahlian murid direkodkan dalam dua salinan iaitu mengikut tingkatan dan mengikut persatuan dan kelab masing-masing. Proses mengisi borang permohonan untuk sertai persatuan dan kelab. Serahkan borang permohonan kepada guru tingkatan. Serahkan borang permohonan untuk sertai persatuan dan kelab kepada SU Kokurikulum. Simpan rekod dalam rekod kokurikulum 2 5 minit 3 10 minit 4 10 minit 5 30 minit 6 120 minit 7 8 1 Minggu 1 Minggu 1 Minggu 132 .

Tugas Saya Hari Ini Catatan 133 .SENARAI TUGAS HARIAN NAMA : JAWATAN : TARIKH : Bil.

2.2. Perdag. Arab ± PBA Persatuan Sejarah & Geografi ± PSG Persatuan Pendidikan Seni Visual ± PSV Persatuan Sains & Matematik ± PSM Persatuan Kemahiran Hidup ± PKH Kelab Pengguna. ± KPP Kelab Bimbingan dan Kerjaya ± KBK Kelab SPBT ± KBT Kelab Tunas Bistari ± KTB Kelab Komunikasi & Tek.2 pada petak yang berkenaan) Persatuan Bulan Sabit Merah Malaysia ± PBS Pasukan Kadet Remaja Sekolah ± KRS Pasukan Pengakap Sekolah ± PGP Pasukan Kadet Polis ± PKP Pergerakan Pandu Puteri ± PPP Pergerakan Puteri Islam ± PPI B) PERSATUAN/ KELAB YANG INGIN DISERTAI (sila pilih 3 persatuan/kelab berikut dengan menulis1.3 pada petak yang berkenaan) Persatuan Bahasa Melayu ± PBM Persatuan Bahasa Inggeris ± PBI Persatuan Bahasa Cina ± PBC Persatuan Bahasa Tamil ± PBT Persatuan Pendidikan Islam & B. JOHOR BORANG PENDAFTARAN KOKURIKULUM Unit Beruniform Persatuan/Kelab Sukan/Permainan Rumah Sukan Nama (Huruf Besar) No. Maklumat ± KTM Kelab Seni Silat Gayung Malaysia ± SSG Kelab Kesenian dan Kebudayaan ± KKK Kelab Cegah Jenayah ± KCJ Kelab Badminton ± KBN Kelab Boling ± KBL Kelab Catur ± KCR Kelab Setia ±KSE Kelab Prostar ± KPS Kelab Rukun Negara ± KRN PERTINA ± PTE C) KEGIATAN SUKAN YANG INGIN DISERTAI (sila pilih 3 kegiatan sukan /permainan berikut dengan menulis1.3 pada petak yang berkenaan) Olahraga Bola Sepak Bola Baling Bola Tampar Softball Hoki Boling Badminton 134 . dan Kew. Kad Pengenalan Tarikh Lahir Alamat Keturunan Agama Jantina Tingkatan Kewarganegaraan Kecacatan (Jika ada) Telefon :\ A) PASUKAN UNIT BERUNIFORM YANG INGIN DISERTAI (sila pilih 2 daripada unit beruniform berikut dengan menulis 1.Untuk Kegunaan Pejabat SMK TUNKU ABDUL RAHMAN PUTRA KULAI.

................................................................... : .............................Bola Jaring Bola Keranjang Catur Sepak Takraw Petanque PENCAPAIAN DALAM KOKURIKULUM TAHUN AKTIVITI/PERTANDINGAN PERINGKAT PENCAPAIAN Saya mengesahkan segala maklumat yang diberikan di atas adalah tepat dan benar.......... Tandatangan Nama Tarikh : ....... 135 ........................................ : .....................

SENARAI TUGAS/KUASA DAN HUBUNGAN PEGAWAI DENGAN PEGAWAI LAIN Unit : Kokurikulum Jawatan : Penolong Kanan Kokurikulum Tugas Pegawai Atasan Yang Ada Hubungan 1.3 Penyelia Sukan 2.2 Penolong Pengarah (HEM) 3.6 Guru Pasukan Sekolah 136 Tugas dan Tanggungjawab Memastikan pelaksanaan dasar Kementerian Pelajaran dalam bidang kokurikulum dilaksanakan. 4 Penolong Kanan. Penyelia Petang.3 Guru Penasihat 1.1 Penolong Pegawai Pelajaran Daerah (HEM) 2. Memantau dan Menyelia kegiatan kokurikulum di peringkat sekolah .2 Penyelia Kokurikulum 2. Kelab/Persatuan.3 Ketua Unit Sukan 3.4 Guru Penasihat 4.1 S/U Kokurikulum 4. Pegawai Pelajaran Daerah Mengelola.5 Guru Pasukan Sekolah 2. Memantau dan Menyelia kegiatan kokurikulum di peringkat sekolah dan daerah.Kelab/ Persatuan.2 Penyelaras Pasukan Pakaian Seragam.4 Penyelia Kokurikulum 4.2 Penyelaras Pasukan Pakaian Seragam.1 Ketua Sektor Pembangunan Dan Kemanusiaan 3.3 S/U Sukan 4. Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Ikhtisas Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Ikhtisas Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Ikhtisas 3. Guru Kanan Mata Pelajaran Membantu menyelia kegiatan kokurikulum peringkat sekolah . Pegawai Jabatan Pelajaran Johor Mengelola.4 Guru Rumah Sukan 1. Kelab Sukan Permainan/ S/U Sukan 1. Pengetua Tugas PegawaiPegawai lain yang ada hubungan serta Jenis hubungan 1. Penolong Kanan HEM.4 S/U Sukan Daerah 3.1 S/U Kokurikulum 1. Kuasa Yang diberi Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Ikhtisas 2. Kelab Sukan Permainan 4.5 Guru Rumah Sukan 4. daerah dan negeri.

wakil Bahagian pengajian Tinggi mencadangkan agar kegiatan kokurikulum di sekolah dapat dinilai secara standard agar aspek ini dapat di mbil kira dalam a proses pengambilan pelajar ke institusi-institusi pengajian tinggi tempatan. 1997. Penglibatan d. kelab dan persatuan serta kelab sukan dan permainan. Pencapaian c. Jawatan disandang 1.4 1.1 137 . Kehadiran b. Dalam mesyuarat Pengurusan Pendidikan Bil 9.2 2.0 1. tanggungjawab yang disandang dan penglibatan pelajar dalam sesuatu kegiatan kokurikulum perlu diambil kira. Menyediakan satu kaedah penilaian aktiviti kokurikulum yang boleh diterima pakai oleh semua sekolah.PERATURAN-PERATURAN PENTADBIRAN BAGI PENILAIAN PRESTASI KOKURIKULUM (FORMAT A) 1.1 Garis Panduan Kegiatan kokurikulum sekolah yang merangkumi aktiviti pasukan pakaian seragam.5 2.1 1. Penggunaan borang penilaian yang standard bagi menghindari unsur ketidakadilan dalam pemberian markah dan ketidaksamarataan dalam penilaian kegiatan kokurikulum pelajar yang dibuat oleh sekolah. 2. Aspek-aspek yang dinilai: Penilaian aktiviti kokurikulum seseorang pelajar dalam setiap jenis aktiviti yang disertainya adalah berdasarkan kepada 4 aspek yang berikut: a. Penilaian yang dibuat tidak hanya berlandaskan pencapaian dalam kegiatan semata-mata kerana aspek-aspek lain seperti kehadiran dalam aktiviti.0.

menyertai kegiatan lain dengan kelulusan dan sebab-sebab lain yang munasabah. Pengecualian kehadiran hanya dipertimbangkan jika pelajar sakit.Tidak Hadir Yang Diluluskan ) Markah kehadiran = X 50 2. Dalam aspek pencapaian markah bagi pencapaian individu atau pasukan adalah sama. Jumlah kehadiran yang maksimum berasaskan kepada jumlah minggu persekolahan dalam setahun. Ketidakhadiran ini perlulah dalam pengetahuan pihak sekolah.2 Bagi keempat-empat aspek ini peratus markah yang diperuntukkan adalah seperti berikut: ASPEK PENILAIAN Kehadiran Pencapaian Penglibatan Jawatan disandang JUMLAH % MARKAH 50 20 20 10 100 2.JOHAN KETIGA Sekolah 3 2 1 Zon/Daerah/Bahagian 5 4 3 Negeri 10 8 6 Kebangsaan 15 13 11 Antarabangsa 20 18 16 138 .3 Markah Aspek Kehadiran ialah markah yang tinggi (50%). Markah ini merupakan pencapaian pelajar dalam pertandingan di peringkat Sekolah / Zon / Daerah / Negeri / Kebangsaan dan Antarabangsa. Ini bertujuan untuk menggalakkan pelajar hadir pada setiap aktiviti yang dijalankan. Perkiraan markah kehadiran adalah seperti berikut: (Jumlah Kehadiran Pelajar ) (Jumlah Minggu . Pencapaian yang dinilai hanyalah kepada kedudukan Johan.2.4 Markah Aspek Pencapaian ialah 20%. dengan mengambil kira bahawa setiap jenis aktiviti kokurikulum dijalankan sekali seminggu dan dengan peruntukan masa 3 jam. Naib Johan dan Ketiga. Markah-markah pencapaian yang ditetapkan adalah seperti berikut: PERINGKAT MARKAH PERTANDINGAN JOHAN N.

Markah-markah yang dicadangkan adalah seperti berikut: MARKAH PENGLIBATAN Sekolah Zon / Daerah / Bahagian Negeri Kebangsaan Antarabangsa MARKAH 3 5 10 15 20 2.6 Markah Aspek jawatan Disandang ialah 10% dan diberikan kepada individu yang memegang sesuatu jawatan yang tertinggi dalam kegiatan kokurikulum. Sungguhpun begitu ahli-ahli biasa dan jawatan-jawatan yang lain juga diperuntukkan markah mengikut jenis jawatan yang disandang.7 Setiap pemberian markah dalam aspek-aspek yang dinilai adalah berdasarkan markah tertinggi yang layak diperoleh oleh seorang pelajar. Markah ini diberikan kepada semua ahli berdasarkan sumbangan dan komitmen mereka di dalam semua aktiviti yang dijalankan dan tahap penglibatan yang disertai. Umpamanya jika seorang pelajar pernah mewakili daerah.5 Markah Aspek Penglibatan ialah 20%. negeri. kebangsaan dan antarabangsa. markah aspek pencapaian yang diambil kira hanyalah pencapaian di peringkat antarabangsa (20 markah). Markah penglibatan bagi individu dan pasukan atau kumpulan adalah sama.2. 139 . Agihan markah bagi jawatan yang disandang adalah seperti berikut: JAWATAN MARKAH Pengakap DiRaja / PWI / Sub-Inspektor / Drum Mejar / 10% Pengerusi / Naib Pengerusi / dan jawatan-jawatan / pangkat-pangkat lain yang difikirkan sama taraf PWII / Staf Sarjan / Sarjan Mejar / Ketua Terup / 10% Setiausaha / dan jawatan-jawatan / pangkat-pangkat lain yang difikirkan sama taraf Sarjan / Penolong Terup / Bendahari / dan jawatan7% jawatan / pangkat-pangkat lain yang difikirkan sama taraf Koperal / Lans Koperal / Ketua Petrol / Penolong Ketua 5% Petrol / Ahli Jawatankuasa / dan jawatan-jawatan / pangkat-pangkat yang difikirkan sama taraf Konstabel / Prebet / Ahli Biasa 3% 2.

2 Setiap jenis aktiviti yang dianggotai oleh pelajar akan dinilai berdasarkan aspek-aspek yang telah dinyatakan dalam 2.1 Kegiatan Kokurikulum Yang Dinilai Setiap pelajar sekolah menengah/rendah tahap II diwajibkan menganggotai pasukan pakaian seragam. Pandu Puteri. Pengakap. b. persatuan/kelab serta kelab sukan dan permainan.2 dan agihan markah setiap jenis aktiviti adalah sama seperti yang dinyatakan dalam 2. Aktiviti Persatuan/kelab seperti Persatuan Bahasa Melayu. Ini bermakna penilaian kegiatan adalah berdasarkan: a. c. i. Sebagai contoh berikut adalah markah kegiatan kokurikulum yang diperoleh oleh Pelajar X. 3.0 3. Kelab Memanah dan sebagainya. Kegiatan Pasukan Pakaian Seragam Jenis Aktiviti: Pengakap Aspek Penilaian a) Kehadiran b) Pencapaian Prestasi Markah Penuh (40/40) 50% Johan Kawat Kaki Peringkat 10% Negeri c) Penglibatan Menghadiri jambori Pengakap 15% Kebangsaan d) Jawatan Ahli Biasa 3% Disandang JUMLAH 78% ii. Aktiviti Kelab Sukan dan Permainan seperti kelab Olahraga. Kegiatan Persatuan / Kelab Jenis Aktiviti: Persatuan bahasa Melayu Aspek Penilaian a) Kehadiran b) Pencapaian c) Penglibatan d) Jawatan Markah 36/40 45% Naib Johan Pertandingan 5% Bahas Antara Kelas Menyertai Seminar Penulisan 15% Sajak Peringkat Kebangsaan AJK Persatuan 5% JUMLAH 70% 140 Prestasi . Kelab Renang. Dalam hal ini setiap pelajar memilih salah satu aktiviti yang terdapat dalam setiap kegiatan kokurikulum tersebut. Aktiviti pasukan pakaian seragam seperti Kadet remaja Sekolah.3. Kelab Pencinta Alam. Seni Bela Diri dan sebagainya.3. Kelab Seni Lukis dan sebagainya.

141 .iii.0 4. gred yang diperoleh bagi setiap kegiatan kokurikulum adalah seperti berikut: Kegiatan Pasukan Pakaian Seragam Persatuan / Kelab Kelab Sukan dan Permainan Markah Yang Diperoleh 78% 70% 88% Gred B B A 4.1 Markah Bonus Markah Bonus diberi berdasarkan sesuatu jawatan kepimpinan yang disandang oleh pelajar dan jawatan tersebut bertujuan membantu pengurusan dan pentadbiran sekolah. Perjawatan tersebut merangkumi: a) b) c) Perjawatan Peringkat Sekolah seperti pengawas. pengawas perpustakaan. Ketua Bilik Asrama dan sebagainya. Imam dan sebagainya.2 Mengambil contoh markah kegiatan kokurikulum yang diperoleh Pelajar X. Kegiatan Kelab Sukan dan Permainan Jenis Aktiviti: Kelab Sukan Bola Sepak Aspek Penilaian a) Kehadiran b) Pencapaian c) Penglibatan d) Jawatan Prestasi Markah Penuh (60/60) 50% Naib Johan Timang Bola Piala 13% Nike Peringkat Kebangsaan Mewakili Negeri Dalam 15% Pertandingan MSSM Kapten Bola Sepak B18 10% JUMLAH 88% 3.1 Gred Penilaian Kegiatan Kokurikulum Gred penilaian setiap markah yang diperoleh adalah seperti berikut: GRED A B C D E MARKAH Antara 80% hingga 100% Antara 60% hingga 79% Antara 40% hingga 59% Antara 20% hingga 39% 19% ke bawah 3.3 3. Perjawatan Peringkat Kelas seperti Ketua Kelas/Darjah dan sebagainya. Perjawatan Peringkat Rumah Sukan seperti Ketua Rumah.

1. Badan-Badan Tertentu. Markah bonus yang ditetapkan adalah seperti berikut: Bil 1 2 3 4 5 6 Jawatan Ketua Pelajar I / Ketua Pelajar II Timbalan / Penolong Ketua Pelajar Pengawas / Imam / Bilal Pengawas Perpustakaan Ketua Perpustakaan.4 2 1 Setiap pelajar hanya layak menerima markah bonus untuk jawatan yang paling tertinggi yang disandang pada setiap tahun. Hasil tambah tersebut dipadankan dengan nilai gred sebagaimana yang terdapat pada 5. Gred keseluruhan boleh diperoleh dengan mencampurkan jumlah markah ketiga-tiga kegiatan kokurikulum yang diperoleh dan mendapatkan purata bagi ketiga-tiga markah tersebut. Gred Keseluruhan Gred keseluruhan bermaksud gred yang diperoleh oleh seorang pelajar dalam ketiga-tiga jenis kegiatan kokurikulum yang dianggotainya berserta markah bonus. 5.0 5. Makanan dan lain-lain Ahli jawatankuasa termasuk Penolong Ketua / Pengerusi / Setiausaha / Bendahari bagi badan-badan dalam komponen aktiviti kokurikulum Ketua Bilik / Asrama / Kelas Penolong Ketua Bilik / Asrama / Kelas Markah Bonus 10 8 7 6 5 3 7 8 4.3 4.4.2 Bagi setiap jawatan tersebut markah bonus diberikan sebagai pengiktirafan kepada pelajar di atas sumbangan perkhidmatan setiap tahun.3.1 5. Kemudian nilai tersebut dicampurkan dengan markah bonus yang diperoleh. Sekiranya jawatan yang disandang dilucutkan atas sebab-sebab tindakan tatatertib atau kes disiplin. maka markah bonus ini tidak layak di masuk kira. umpamanya Jawatankuasa Asrama.2 142 .

Langkah ini memudahkan penyimpanan rekod-rekod kemajuan dan pemindahan rekod sekiranya pelajar berpindah ke sekolah yang lain.3 6. Setiap borang penilaian perlu disemak oleh guru pemimpin sebelum disahkan oleh Pengetua dan Guru Penolong kanan Kokurikulum. Oleh kerana penilaian kokurikulum dibuat sepanjang pelajar berada di Tingkatan Peralihan / Tingkat 1 sehingga Tingkatan 6.6 =A 6.6 + 10 Markah Keseluruhan Gred Keseluruhan 6.5.2 6. B dan C) Penilaian hendaklah dibuat pada setiap hujung tahun atau selewatlewatnya awal bulan Januari tahun yang berikutnya. pihak sekolah perlulah menyediakan Buku Kemajuan Kegiatan kokurikulum yang standard sebagaimana Buku Rekod Kemajuan Akademik.0 6.1 Pelaksanaan Semua sekolah menengah di setiap Jabatan Pendidikan Negeri diminta menggunakan format dan borang yang sama dalam membuat penilaian aktiviti kokurikulum pelajar (Borang A. Pihak sekolah diminta membentuk Jawatankuasa Penilai yang dipengerusikan oleh Pengetua Sekolah dan guru-guru yang terlibat dengan kegiatan kokurikulum sekolah.3 Mengambil contoh markah kegiatan kokurikulum yang diperoleh Pelajar X perkiraan gred keseluruhan adalah seperti berikut: (Jumlah markah Pasukan Pakaian Seragam + Jumlah Markah Persatuan/Kelab + Jumlah Markah Kelab Sukan dan Permainan) 3 = (78 + 70 + 88) ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 3 = 78.5 143 .4 6. Tempoh ini diperlukan kerana masih ada kegiatan kokurikulum peringkat kebangsaan yang dijalankan pada bulan Disember.6 Markah Bonus = 10 (Ketua Pelajar) Purata Keseluruhan + Markah Bonus = 78. = 88.

2 Berdasarkan prestasi kegiatan kokurikulum. penilaian dibuat berdasarkan keputusan yang terbaik semasa berada dua tahun di Tingkatan VI.7.3 Bagi pelajar-pelajar Tingkatan VI Atas.0 7. Justeru itu amatlah wajar sekiranya pencapaian kokurikulum yang terbaik semasa di Tingkatan yang lain juga diambil kira sewaktu pelajar tersebut hendak meninggalkan sekolah kerana penilaian ini yang akan digunakan oleh pelajar-pelajar sewaktu memohon jawatan atau melanjutkan pelajaran. 7. Dalam hal ini pihak sekolah diminta mengisi borang penilaian (sebagaimana dalam borang C) berdasarkan keputusan penilaian yang terbaik dalam aktiviti kokurikulum sepanjang tahun persekolahan.1 Penilaian Kegiatan Kokurikulum Bagi Pelajar-Pelajar Tingkatan V Dan Pelajar Di Atas. 144 . pelajar Y menunjukkan penilaian terbaik yang diperoleh adalah semasa Tingkatan IV (Gred A). tetapi kurang menyerlah di Tingkatan V kerana ingin menumpukan kepada pelajaran atau mengalami kecederaan. Sungguhpun begitu pelajar-pelajar ini boleh menggunakan keputusan yang diperoleh semasa di Tingkatan V sekiranya keputusan ini didapati lebih baik. Tindakan ini dirasakan kurang adil kerana kadangkala ada pelajarpelajar yang amat aktif dan berjaya dalam kokurikulum di Tingkatan I hingga Tingkatan IV. Pada masa ini penilaian yang dibuat kepada pelajar-pelajar tersebut hanya berdasarkan kepada prestasi mereka di tahun akhir sebelum meninggalkan sekolah. Pelajar-pelajar yang telah menamatkan Tingkatan V dan Tingkatan VI wajar diberi penilaian berdasarkan pencapaian terbaik yang pernah diperoleh dalam kegiatan kokurikulum. Sebagai contoh sekiranya Pelajar Y memperoleh Gred Keseluruhan sepanjang persekolahan adalah seperti berikut: Tingkatan I II III IV V Gred Keseluruhan Kokurikulum C B B A B 7.

PK Kokurikulum 3.PROSES KERJA DALAM MENGURUSKAN PENILAIAN AKTIVITI KO-KURIKULUM (FORMAT A) Pegawai Yang Meluluskan/ Dirujuk SU Kokurikulum Seksi. 2. Proses Kerja Menyediakan Borang Penilaian Aktiviti Kokurikulum Taklimat kepada semua guru tentang panduan penilaian/ cara penilaian Mengedarkan Borang Penilaian Kokurikulum: i. (Borang C) Borang Laporan Prestasi Kokurikulum Murid kepada guru tingkatan. (Borang A) Borang Penilaian Aktiviti kepada Guru Penasihat persatuan. Guru tingkatan mengisi Borang C dan Laporan Adab Belajar. kelab. Guru Penasihat 7. sukan dan permainan. (Borang B) Borang Markah Bonus kepada guru penasihat badan bukan persatuan. Guru Penasihat 5. Guru Penasihat 6. ii. kelab. Penyerahan prestasi pelajar dalam kegiatan kokurikulum oleh guru penasihat kepada guru tingkatan. Proses penilaian kokurikulum pelajar oleh guru-guru penasihat Guru penasihat merekodkan prestasi pelajar dalam buku laporan aktiviti persatuan. iii. sukan dan permainan. Guru Tingkatan 145 . Undangundang/ Peraturan Buku Pengurusan Kokurikulum Sekolah-sekolah negeri Johor. SU Kokurikulum Guru Penasihat Guru Penasihat Guru Tingkatan 4. Bil 1.

jantina dan bangsa dihantar ke PPD dan JPN Guru Tingkatan SU Kokurikulum 146 . Guru tingkatan menyerahkan borang dan Laporan Adab Belajar kepada PK Kokurikulum untuk pengesahan. 9.8. Guru Tingkatan 10. Guru Tingkatan mengenal pasti prestasi tahun terbaik bagi pelajar tingkatan 5 dan 6 atas untuk dijadikan ukuran prestasi sebenar pelajar dalam kegiatan kokurikulum. Guru Tingkatan Buku Pengurusan Kokurikulum Sekolah-sekolah negeri Johor. Guru tingkatan menyerahkan Guru Tingkatan borang C dan Laporan Adab Belajar kepada pengetua untuk pengesahan 11. Penilaian kokurikulum diedarkan kepada pelajar untuk ditandatangani oleh ibu bapa/penjaga 12 Satu salinan rumusan keseluruhan gred yang diperoleh mengikut umur.

Guru Tingkatan mengenalpasti pencapaian tahun terbaik untuk laporan keseluruhan prestasi pelajar tingkatan 5 dan 6. Guru Tingkatan menyerahkan borang C dan Laporan Adab Belajar untuk pengesahan PK Kokurikulum Guru Tingkatan menyerahkan borang C dan Laporan Adab Belajar untuk pengesahan Pengetua Penilaian Kokurikulum diedarkan kepada pelajar untuk ditandatangani ibu bapa/penjaga Salinan pencapaian pelajar dihantar ke PPD dan JPN TAMAT 147 .CARTA ALIRAN KERJA PROSES PENILAIAN KOKURIKULUM (FORMAT A) MULA Sediakan borang penilaian Taklimat kepada guru penasihat dan guru tingkatan Edarkan borang penilaian kepada guru tingkatan untuk diedarkan kepada pelajar Proses penilaian kokurikulum oleh guru penasihat Guru penasihat merekod prestasi pelajar dalam buku rekod prestasi persatuan dan Borang A ± Persatuan/Kelab/Sukan Borang B ± Markah Bonus Guru penasihat persatuan serahkan prestasi kokurikulum pelajar Borang A dan Borang B kepada guru tingkatan. Guru Tingkatan mengisi borang C dan Laporan Adab Belajar .

ii. (Borang B) Borang Markah Bonus kepada guru penasihat badan bukan persatuan. (Borang C) Borang Laporan Prestasi Kokurikulum Murid kepada guru tingkatan. 6. 8. 4. iii. sukan dan permainan. Proses Kerja Menyediakan Borang Penilaian Aktiviti Kokurikulum Taklimat kepada semua guru tentang panduan penilaian/ cara penilaian Mengedarkan Borang Penilaian Kokurikulum: i. Guru tingkatan mengisi Borang C dan Laporan Adab Belajar. 2. 5. kelab. (Borang A) Borang Penilaian Aktiviti kepada Guru Penasihat persatuan. Proses penilaian kokurikulum pelajar oleh guru-guru penasihat Guru penasihat merekodkan prestasi pelajar dalam buku laporan aktiviti persatuan. Penyerahan prestasi pelajar dalam kegiatan kokurikulum oleh guru penasihat kepada guru tingkatan.SENARAI SEMAK PENILAIAN PRESTASI KOKURIKULUM (FORMAT A) Bil 1. 148 . 7. Tanda ( _ / ) Catatan 3. kelab. sukan dan permainan. Guru Tingkatan mengenal pasti prestasi tahun terbaik bagi pelajar tingkatan 5 dan 6 atas untuk dijadikan ukuran prestasi sebenar pelajar dalam kegiatan kokurikulum.

jantina dan bangsa dihantar ke PPD dan JPN 149 .9. Penilaian diedarkan kepada pelajar untuk ditandatangani oleh ibu bapa/penjaga 12. Guru tingkatan menyerahkan borang C dan Laporan Adab Belajar kepada pengetua untuk pengesahan 11. 10. Guru tingkatan menyerahkan borang dan Laporan Adab Belajar kepada PK Kokurikulum untuk pengesahan. Satu salinan rumusan keseluruhan gred yang diperoleh mengikut umur.

Program Skim Lencana Anti Dadah Pasukan Berpakaian Seragam Sekolah Menengah (SLAD). Pengurusan Pelaksanan Kadet Remaja Sekolah (KRS). Panduan Penubuhan Dan Persatuan Silat Sekolah.N. SPI Bil.U. Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Kelab Perekacipta Sekolah. 150 .179-180 Peraturan-Peraturan Kokurikulum Kebangsaan P. Game Watch¶ Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Kelab Komputer Sekolah. Warta Kerajaan 1956 2. Warta Kerajaan 1997 Schools Societies Regulations L.SENARAI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN YANG DIPERLUKAN WARTA KERAJAAN 1. SPI Bil. SPI Bil. 7/1988 - 7. SPI Bil.Penyertaan Pelajar Dalam Kegiatan Sukan Di Sekolah. 42. Jil.11 3. 5/1986 4. SPI Bil.3/1988 Permainan Menengah Catur di Sekolah-Sekolah Permainan µPin-table. SPI Bil. SPI Bil 8/1971 2. No. SPI Bil. 4/1995 . Video Game. (A) 531 dalam Akta Pendidikan 1996 bertarikh 31 hb Disember 1996 Pemberitahu Undang-Undang 196. SPI Bil 1/1989 8. 1/1988 5. Penyertaan Pelajar Dalam Pertandingan Atau Kejohanan Sukan Anjuran Persatuan Atau Badan Induk Sukan. 6. 4/1992 9. 4/1982 3. Warta Kerajaan 1998 - SURAT PEKELILING IKHTISAS 1.

SPI Bil. SPI Bil. SPI Bil. Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Kelab Komputer/ Teknologi Maklumat Sekolah. Rukun Negara Di 15. 8/2000 21. 151 . Penglibatan Guru dan Murid dalam aktiviti Pasukan Pakaian Seragam anjuran agensi kerajaan dan pertubuhan bukan kerajaan. Penubuhan Kelab Sekolah-Sekolah. SPI Bil.Rancangan Kegiatan Sekolah Selepas Peperiksaan UPSR Bagi Murid-Murid Tahun 6. SPI Bil. 2/1997 13. SPI Bil.77280) /Seni Mempertahankan Diri. 7/1999 20. Penganjuran Program Motivasi Di Sekolah. Penubuhan Kelab Pencegahan Jenayah Di Sekolah Menengah. 1/1999 18. Garis Panduan Pengendalian Aktiviti Sokongan Bahasa Inggeris Di Sekolah. 13/2000 22. Pengiktirafan Persatuan Seni Bela Diri Sebagai Pasukan Pakaian Seragam Sekolah Panduan Penubuhan Dan Kelab/Persatuan (PS. Pengurusan Taekwondo 12. SPI Bil. PUP Bil 2/1997 14. 8/1995 - Penyertaan Pelajar Dalam Pertandingan Kejohanan Sukan Anjuran Persatuan Badan Induk Sukan 11. SPI Bil 9/1995 . SPI Bil. 18/1998 16. SPI Bil. Pendaftaran Kegiatan Seni Bela Diri Di Sekolah-Sekolah. SPI Bil 24/1998 - 17. Penggunaan Budi Bicara Ketika Mengambil Tindakan. 2/1999 19. SPI Bil. 17/2000 23. SPI Bil.10. 18/2000 - Penggalakan Aktiviti Fotografi Di Kalangan Murid Sekolah. 5/1998 - Akta Pendidikan 1996 dan PeraturanPeraturan Di Bawah Akta Pendidikan 1996.

13. 4. 16. 15. 8. 11. 14. Keceriaan dan Keindahan Sekolah Jawatankuasa Hari Perayaan Sekolah Jawatankuasa yang diarahkan dari semasa ke semasa Bil. 152 . 5. 3. Jawatankuasa Takwim Sekolah AJK Pemilihan Pelajar Cemerlang ( Hari Kecemerlangan Kokurikulum ) Jawatankuasa Pusat Sumber Jawatankuasa Program Khas Jawatankuasa Perkembangan Staf Sekolah Jawatankuasa Kewangan Sekolah Jawatankuasa Majlis Sukan Jawatankuasa Perkhemahan Bersepadu Jawatankuasa Pengelolaan MSSD/MSSJ/MSSM Jawatankuasa Hari Kokurikulum/Hari Kantin Jawatankuasa Pemantauan Jawatankuasa Program Bersepadu Sekolah Selamat Jawatankuasa Pembangunan. 1. 9. 12. 2. 10. 6. 7.SENARAI JAWATANKUASA YANG DIANGGOTAI Jawatankuasa yang dianggotai Jawatankuasa Majlis Pentadbiran dan Pengurusan Sekolah Jawatankuasa Majlis Kurikulum Sekolah dan Kokurikulum.

1 2 3 4 Senarai Borang/Surat Borang A : Laporan pencapaian pelajar dalam aktiviti kokurikulum Borang B : Laporan pencapaian murid dalam kegiatan bukan persatuan.SENARAI BORANG-BORANG YANG DIGUNAKAN BAGI TUJUAN PENILAIAN PRESTASI KOKURIKULUM PELAJAR (BERASASKAN LAPORAN LAB) Bil. kelab. sukan dan permainan. Borang C : Laporan prestasi keseluruhan pelajar dalam kokurikulum (individu) Borang D : Laporan prestasi keseluruhan pelajar dalam kokurikulum (mengikut tingkatan) 153 .

BORANG A SMK TUNKU ABDUL RAHMAN PUTRA. BORANG PENILAIAN KOKURIKULUM PELA JAR NAMA NO KPT NO DAFTAR Unit/ Kelab/ Persatuan Aspek Yang Dinilai Kehadiran Agihan Markah 50 Jumlah Markah TINGKATAN JANTINA Catatan Penglibatan 20 Pencapaian Jawatan Yang Disandang Jumlah Markah 20 10 100 Tandatangan Guru Penasihat Nama Guru Penasihat : : GRED 154 . KULAI. JOHOR.

KULAI. PENILAIAN KOKURIKULUM: JAWATAN BIDANG BUKAN KOKURIKULUM. JOHOR.BORANG B SMK TUNKU ABDUL RAHMAN PUTRA. (MARKAH BONUS) Nama No KPT BIL JAWATAN No Daftar Tingkatan MARKAH MARKAH KESELURUHAN Tandatangan Guru Penyelaras Nama Guru Penyelaras : : 155 .

........................... 156 ............BORANG C UNIT KOKURIKULUM SMK TUNKU ABDUL RAHMAN PUTRA PENCAPAIAN PELAJAR DALAM KEGIATAN KOKURIKULUM 2003 NAMA GURU «««««««««««««««......... BIL NAMA PELAJAR GRED DICAPAI Tanda tangan guru tingkatan : Nama : ... . TINGKATAN ««««.........................................

.. Tanda Tangan GPK Kokurikulum Besar ........ Tingkatan: ...CONTOH BORANG LAPORAN ADAB BELAJAR SMK TUNKU ABDUL RAHMAN PUTRA................ Aspek Yang Dinilai Kehadiran Penglibatan Pencapaian Jawatan Yang Disandang JUMLAH MARKAH GRED Agihan Markah 50 20 20 10 100 Pasukan Pakaian Seragam No.......... ............................................ ......................................... 157 .................................. Nama: ..........................................................................: ........ ....................... ................................................................................... KULAI.......K. .................................................................................................................................................................................. Nama Pelajar: .................. JOHOR PENILAIAN KEGIATAN KOKURIKULUM TAHUN ... Jantina: ................................ Ta rikh: ......................... TandaTangandanCop Pengetua/Guru Tanda Tangan Ibu Bapa / Penjaga: . Markah Bonus Gred Keseluhan : : Ulasan: ..... ......................................................... Persatuan / Kelab Sukan / Permaian Jawatan Bidang Bukan Kokurikulum: .............................................................................. .......... Disahkan Oleh: ................................ .....................P............ .................................................................

60 minit 3. (Borang A) Borang Penilaian Aktiviti kepada Guru Penasihat persatuan. Penyerahan prestasi pelajar dalam kegiatan kokurikulum oleh guru penasihat kepada guru tingkatan. (Borang B) Borang Markah Bonus kepada guru penasihat badan bukan persatuan. (Borang C) Borang Laporan Prestasi Kokurikulum Murid kepada guru tingkatan. sukan dan permainan. kelab. iii. 2. Menyediakan Borang Penilaian Aktiviti Kokurikulum Taklimat kepada semua guru tentang panduan penilaian/ cara penilaian Mengedarkan Borang Penilaian Kokurikulum: i. sukan dan permainan.NORMA KERJA BAGI PENILAIAN PRESTASI KOKURIKULUM (FORMAT A) Masa Yang Diambil 3 Hari Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dlm Seminggu Bil Jenis Kerja 1. Guru tingkatan mengisi Borang C dan Laporan Adab Belajar. 2 hari 4. 3 hari 5. 2 hari 158 . 2 hari 6. 2 hari 7. ii. kelab. Proses penilaian kokurikulum pelajar oleh guru-guru penasihat Guru penasihat merekodkan prestasi pelajar dalam buku laporan aktiviti persatuan.

5 hari 159 . 2 hari 13. jantina dan bangsa dihantar ke PPD dan JPN 2 hari 9. Guru tingkatan menyerahkan borang C dan Laporan Adab Belajar kepada pengetua untuk pengesahan Penilaian diedarkan kepada pelajar untuk ditandatangani oleh ibu bapa/penjaga Satu salinan rumusan keseluruhan gred yang diperoleh mengikut umur. 3 hari 10. Guru tingkatan menyerahkan borang dan Laporan Adab Belajar kepada PK Kokurikulum untuk pengesahan.8. Guru Tingkatan mengenal pasti prestasi tahun terbaik bagi pelajar tingkatan 5 dan 6 atas untuk dijadikan ukuran prestasi sebenar pelajar dalam kegiatan kokurikulum. 3 hari 12.

Tugas Saya Hari Ini Catatan 160 .SENARAI TUGAS HARIAN NAMA : JAWATAN : TARIKH : Bil.

daerah dan negeri.1 Penolong Pegawai Pelajaran Daerah (HEM) 2. Penolong Kanan HEM. 4.1 S/U Kokurikulum 1.3 Penyelia Sukan 2.6 Guru Pasukan Sekolah 2.2 Penyelia Kokurikulum 2.2 Penyelaras Pasukan Pakaian Seragam. Kelab/Persatun 161 Memastikan pelaksanaan dasar Kementerian Pelajaran dalam bidang kokurikulum dilaksanakan. Pegawai Pelajaran Daerah Mengelola. Pegawai Jabatan Pelajaran Johor Mengelola. Memantau dan Menyelia kegiatan kokurikulum di peringkat sekolah dan daerah.4 S/U Sukan Daerah 3.3 S/U Sukan 1.2 S/U Kokurikulum Penyelaras Pasukan Pakaian Seragam.SENARAI TUGAS/KUASA DAN HUBUNGAN PEGAWAI DENGAN PEGAWAI LAIN Unit : Kokurikulum Jawatan : Penolong Kanan Kokurikulum Tugas Pegawai Atasan Yang Ada Hubungan 1. Pengetua Tugas dan Tanggungjawab Kuasa Yang diberi Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Ikhtisas Tugas PegawaiPegawai lain yang ada hubungan serta Jenis hubungan 1. Penolong Kanan. Memantau dan Menyelia kegiatan kokurikulum di peringkat sekolah . Kelab Sukan Permainan 1. Penyelia Petang.5 Guru Rumah Sukan 1. Kelab/Persatuan. Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Ikhtisas Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Ikhtisas Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Ikhtisas 3.3 Penyelia Kokurikulum 4. Membantu menyelia kegiatan kokurikulum peringkat sekolah .1 4.4 Guru Penasihat 1. 2.2 Ketua Unit Sukan 3.1 Ketua Sektor Pembangunan Dan Kemanusiaan Penolong Pengarah (HEM) 3.

3 S/U Sukan Guru Rumah 4.Guru Kanan Mata Pelajaran . Kelab Sukan Permainan 4.5 Guru Pasukan Sekolah 162 .4 Guru Penasihat / Sukan 4.

Penglibatan h. kelab dan persatuan serta kelab sukan dan permainan. 1997. Jawatan disandang 1. Penilaian yang dibuat tidak hanya berlandaskan pencapaian dalam kegiatan semata-mata kerana aspek-aspek lain seperti kehadiran dalam aktiviti.2 1. Menyediakan satu kaedah penilaian aktiviti kokurikulum yang boleh diterima pakai oleh semua sekolah. tanggungjawab yang disandang dan penglibatan pelajar dalam sesuatu kegiatan kokurikulum perlu diambil kira. 2. wakil Bahagian pengajian Tinggi mencadangkan agar kegiatan kokurikulum di sekolah dapat dinilai secara standard agar aspek ini dapat diambil kira dalam proses pengambilan pelajar ke institusi-institusi pengajian tinggi tempatan.5 2. Aspek-aspek yang dinilai: Penilaian aktiviti kokurikulum seseorang pelajar dalam setiap jenis aktiviti yang disertainya adalah berdasarkan kepada 4 aspek yang berikut: e. Kehadiran f.4 2. Dalam mesyuarat Pengurusan Pendidikan Bil 9.0.PERATURAN PENTADBIRAN BAGI PENILAIAN KOKURIKULUM (FORMAT B) 1.3 Garis Panduan Kegiatan kokurikulum sekolah yang merangkumi aktiviti pasukan pakaian seragam.1 163 .4 1. Penggunaan borang penilaian yang standard bagi menghindari unsur ketidakadilan dalam pemberian markah dan ketidaksamarataan dalam penilaian kegiatan kokurikulum pelajar yang dibuat oleh sekolah. Pencapaian g.0 1.

4 Markah Aspek Pencapaian ialah 20%. Pengecualian kehadiran hanya dipertimbangkan jika pelajar sakit. Dalam aspek pencapaian markah bagi pencapaian individu atau pasukan adalah sama.3 Markah Aspek Kehadiran ialah markah yang tinggi (50%). Ketidakhadiran ini perlulah dalam pengetahuan pihak sekolah. Ini bertujuan untuk menggalakkan pelajar hadir pada setiap aktiviti yang dijalankan. Perkiraan markah kehadiran adalah seperti berikut: (Jumlah Kehadiran Pelajar ) (Jumlah Minggu . Jumlah kehadiran yang maksimum berasaskan kepada jumlah minggu persekolahan dalam setahun. Pencapaian yang dinilai hanyalah kepada kedudukan Johan. dengan mengambil kira bahawa setiap jenis aktiviti kokurikulum dijalankan sekali seminggu dan dengan peruntukan masa 3 jam. Markah-markah pencapaian yang ditetapkan adalah seperti berikut: MARKAH NAIB KETIGA JOHAN 2 1 4 3 8 6 13 11 18 16 PERINGKAT PERTANDINGAN Sekolah Zon/Daerah/Bahagian Negeri Kebangsaan Antarabangsa JOHAN 3 5 10 15 20 164 . menyertai kegiatan lain dengan kelulusan dan sebab-sebab lain yang munasabah.Tidak Hadir Yang Diluluskan ) Markah kehadiran = X 50 2. Naib Johan dan Ketiga.2. Markah ini merupakan pencapaian pelajar dalam pertandingan di peringkat Sekolah / Zon / Daerah / Negeri / Kebangsaan dan Antarabangsa.2 Bagi keempat-empat aspek ini peratus markah yang diperuntukkan adalah seperti berikut: ASPEK PENILAIAN Kehadiran Pencapaian Penglibatan Jawatan disandang JUMLAH % MARKAH 50 20 20 10 100 2.

165 . Agihan markah bagi jawatan yang disand ang adalah seperti berikut: JAWATAN MARKAH Pengakap Diraja / PWI / Sub-Inspektor / Derum Mejar / 10% Pengerusi / Naib Pengerusi / dan jawatan-jawatan / pangkat-pangkat lain yang difikirkan sama taraf PWII / Staf Sarjan / Sarjan Mejar / Ketua Terup / 10% Setiausaha / dan jawatan-jawatan / pangkat-pangkat lain yang difikirkan sama taraf Sarjan / Penolong Terup / Bendahari / dan jawatan7% jawatan / pangkat-pangkat lain yang difikirkan sama taraf Koperal / Lans Koperal / Ketua Petrol / Penolong Ketua 5% Petrol / Ahli Jawatankuasa / dan jawatan-jawatan / pangkat-pangkat yang difikirkan sama taraf Konstabel / Prebet / Ahli Biasa 3% 2. Markah-markah yang dicadangkan adalah seperti berikut: MARKAH PENGLIBATAN Sekolah Zon / Daerah / Bahagian Negeri Kebangsaan Antarabangsa MARKAH 3 5 10 15 20 2. Markah penglibatan bagi individu dan pasukan atau kumpulan adalah sama.7 Setiap pemberian markah dalam aspek-aspek yang dinilai adalah berdasarkan markah tertinggi yang layak diperoleh oleh seo rang pelajar. markah aspek pencapaian yang diambil kira hanyalah pencapaian di peringkat antarabangsa (20 markah).6 Markah Aspek jawatan Disandang ialah 10% dan diberikan kepada individu yang memegang sesuatu jawatan yang tertinggi dalam kegiatan kokurikulum. kebangsaan dan antarabangsa. Markah ini diberikan kepada semua ahli berdasarkan sumbangan dan komitmen mereka di dalam semua aktiviti yang dijalankan dan tahap penglibatan yang disertai. Sungguhpun begitu ahli-ahli biasa dan jawatan-jawatan yang lain juga diperuntukkan markah mengikut jenis jawatan yang disandang. Umpamanya jika seorang pelajar pernah mewakili daerah.2. negeri.5 Markah Aspek Penglibatan ialah 20%.

Sebagai contoh berikut adalah markah kegiatan kokurikulum yang diperoleh oleh Pelajar X. Aktiviti Kelab Sukan dan Permainan seperti kelab Olahraga. Seni Bela Diri dan sebagainya. Kegiatan Persatuan / Kelab Jenis Aktiviti: Persatuan bahasa Melayu Aspek Penilaian a) Kehadiran b) Pencapaian c) Penglibatan d) Jawatan Markah 36/40 45% Naib Johan Pertandingan 5% Bahas Antara Kelas Menyertai Seminar Penulisan 15% Sajak Peringkat Kebangsaan AJK Persatuan 5% JUMLAH 70% 166 Prestasi . Aktiviti Persatuan/kelab seperti Persatuan Bahasa Melayu. Kegiatan Pasukan Pakaian Seragam Jenis Aktiviti: Pengakap Aspek Penilaian a) Kehadiran b) Pencapaian Prestasi Markah Penuh (40/40) 50% Johan Kawat Kaki Peringkat 10% Negeri c) Penglibatan Menghadiri jambori Pengakap 15% Kebangsaan d) Jawatan Ahli Biasa 3% Disandang JUMLAH 78% ii. Dalam hal ini setiap pelajar memilih salah satu aktiviti yang terdapat dalam setiap kegiatan kokurikulum tersebut. persatuan/kelab serta kelab sukan dan permainan. Ini bermakna penilaian kegiatan adalah berdasarkan: a.3. i. Aktiviti pasukan pakaian seragam seperti Kadet remaja Sekolah.0 3. Kelab Renang.2 Setiap jenis aktiviti yang dianggotai oleh pelajar akan dinilai berdasarkan aspek-aspek yang telah dinyatakan dalam 2. 3. Kelab Seni Lukis dan sebagainya. Pengakap.1 Kegiatan Kokurikulum Yang Dinilai Setiap pelajar sekolah menengah/rendah tahap II diwajibkan menganggotai pasukan pakaian seragam. b. Kelab Pencinta Alam.2 dan agihan markah setiap jenis aktiviti adalah sama seperti yang dinyatakan dalam 2.3. c. Kelab Memanah dan sebagainya. Pandu Puteri.

3 3. Perjawatan Peringkat Rumah Sukan seperti Ketua Rumah.iii. Perjawatan Peringkat Kelas seperti Ketua Kelas/Darjah dan sebagainya.0 4.2 Mengambil contoh markah kegiatan kokurikulum yang diperoleh Pelajar X. Imam dan sebagainya.1 Markah Bonus Markah Bonus diberi berdasarkan sesuatu jawatan kepimpinan yang disandang oleh pelajar dan jawatan tersebut bertujuan membantu pengurusan dan pentadbiran sekolah.1 Gred Penilaian Kegiatan Kokurikulum Gred penilaian setiap markah yang diperoleh adalah seperti berikut: GRED A B C D E MARKAH Antara 80% hingga 100% Antara 60% hingga 79% Antara 40% hingga 59% Antara 20% hingga 39% 19% ke bawah 3. Perjawatan tersebut merangkumi: a) b) c) Perjawatan Peringkat Sekolah seperti pengawas. 167 . Ketua Bilik Asrama dan sebagainya. gred yang diperoleh bagi setiap kegiatan kokurikulum adalah seperti berikut: Kegiatan Pasukan Pakaian Seragam Persatuan / Kelab Kelab Sukan dan Permainan Markah Yang Diperoleh 78% 70% 88% Gred B B A 4. pengawas perpustakaan. Kegiatan Kelab Sukan dan Permainan Jenis Aktiviti: Kelab Sukan Bola Sepak Aspek Penilaian a) Kehadiran b) Pencapaian c) Penglibatan d) Jawatan Prestasi Markah Penuh (60/60) 50% Naib Johan Timang Bola Piala 13% Nike Peringkat Kebangsaan Mewakili Negeri Dalam 15% Pertandingan MSSM Kapten Bola Sepak B18 10% JUMLAH 88% 3.

Badan-Badan Tertentu. Makanan dan lain-lain Ahli jawatankuasa termasuk Penolong Ketua / Pengerusi / Setiausaha / Bendahari bagi badan-badan dalam komponen aktiviti kokurikulum Ketua Bilik / Asrama / Kelas Penolong Ketua Bilik / Asrama / Kelas Markah Bonus 10 8 7 6 5 3 7 8 4. Gred keseluruhan boleh diperoleh dengan mencampurkan jumlah markah ketiga-tiga kegiatan kokurikulum yang diperoleh dan mendapatkan purata bagi ketiga-tiga markah tersebut.1 5. Kemudian nilai tersebut dicampurkan dengan markah bonus yang diperoleh. Markah bonus yang ditetapkan adalah seperti berikut: Bil 1 2 3 4 5 6 Jawatan Ketua Pelajar I / Ketua Pelajar II Timbalan / Penolong Ketua Pelajar Pengawas / Imam / Bilal Pengawas Perpustakaan Ketua Perpustakaan. Hasil tambah tersebut dipadankan dengan nilai gred sebagaimana yang terdapat pada 5.3.2 168 . maka markah bonus ini tidak layak di masuk kira. 5. Gred Keseluruhan Gred keseluruhan bermaksud gred yang diperoleh oleh seorang pelajar dalam ketiga-tiga jenis kegiatan kokurikulum yang dianggotainya berserta markah bonus.3 4.4 2 1 Setiap pelajar hanya layak menerima markah bonus untuk jawatan yang paling tertinggi yang disandang pada setiap tahun.4. umpamanya Jawatankuasa Asrama.2 Bagi setiap jawatan tersebut markah bonus diberikan sebagai pengiktirafan kepada pelajar di atas sumbangan perkhidmatan setiap tahun.1.0 5. Sekiranya jawatan yang disandang dilucutkan atas sebab-sebab tindakan tatatertib atau kes disiplin.

3 Mengambil contoh markah kegiatan kokurikulum yang diperoleh Pelajar X perkiraan gred keseluruhan adalah seperti berikut: (Jumlah markah Pasukan Pakaian Seragam + Jumlah Markah Persatuan/Kelab + Jumlah Markah Kelab Sukan dan Permainan) 3 = (78 + 70 + 88) ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 3 = 78.6 Markah Bonus = 10 (Ketua Pelajar) Purata Keseluruhan + Markah Bonus = 78.6 + 10 Markah Keseluruhan Gred Keseluruhan 6.2 6. Tempoh ini diperlukan kerana masih ada kegiatan kokurikulum peringkat kebangsaan yang dijalankan pada bulan Disember. = 88.3 6. Oleh kerana penilaian kokurikulum dibuat sepanjang pelajar berada di Tingkatan Peralihan / Tingkat 1 sehingga Tingkatan 6. Setiap borang penilaian perlu disemak oleh guru pemimpin sebelum disahkan oleh Pengetua dan Guru Penolong kanan Kokurikulum. B dan C) Penilaian hendaklah dibuat pada setiap hujung tahun atau selewatlewatnya awal bulan Januari tahun yang berikutnya.5.4 6.6 =A 6.0 6.5 169 . Pihak sekolah diminta membentuk Jawatankuasa Penilai yang dipengerusikan oleh Pengetua Sekolah dan guru-guru yang terlibat dengan kegiatan kokurikulum sekolah. pihak sekolah perlulah menyediakan Buku Kemajuan Kegiatan kokurikulum yang standard sebagaimana Buku Rekod Kemajuan Akademik.1 Pelaksanaan Semua sekolah menengah di setiap Jabatan Pendidikan Negeri diminta menggunakan format dan borang yang sama dalam membuat penilaian aktiviti kokurikulum pelajar (Borang A. Langkah ini memudahkan penyimpanan rekod-rekod kemajuan dan pemindahan rekod sekiranya pelajar berpindah ke sekolah yang lain.

7. 7. Tindakan ini dirasakan kurang adil kerana kadangkala ada pelajarpelajar yang amat aktif dan berjaya dalam kokurikulum di Tingkatan I hingga Tingkatan IV. Sungguhpun begitu pelajar-pelajar ini boleh menggunakan keputusan yang diperoleh semasa di Tingkatan V sekiranya keputusan ini didapati lebih baik. tetapi kurang menyerlah di Tingkatan V kerana ingin menumpukan kepada pelajaran atau mengalami kecederaan. penilaian dibuat berdasarkan keputusan yang terbaik semasa berada dua tahun di Tingkatan VI. Pada masa ini penilaian yang dibuat kepada pelajar-pelajar tersebut hanya berdasarkan kepada prestasi mereka di tahun akhir sebelum meninggalkan sekolah.3 Bagi pelajar-pelajar Tingkatan VI Atas. Pelajar-pelajar yang telah menamatkan Tingkatan V dan Tingkatan VI wajar diberi penilaian berdasarkan pencapaian terbaik yang pernah diperoleh dalam kegiatan kokurikulum. Sebagai contoh sekiranya Pelajar Y memperoleh Gred Keseluruhan sepanjang persekolahan adalah seperti berikut: Tingkatan I II III IV V Gred Keseluruhan Kokurikulum C B B A B 7. pelajar Y menunjukkan penilaian terbaik yang diperoleh adalah semasa Tingkatan IV (Gred A). Justeru itu amatlah wajar sekiranya pencapaian kokurikulum yang terbaik semasa di Tingkatan yang lain juga diambil kira sewaktu pelajar tersebut hendak meninggalkan sekolah kerana penilaian ini yang akan digunakan oleh pelajar-pelajar sewaktu memohon jawatan atau melanjutkan pelajaran.2 Berdasarkan prestasi kegiatan kokurikulum. 170 .0 7. Dalam hal ini pihak sekolah diminta mengisi borang penilaian (sebagaimana dalam borang C) berdasarkan keputusan penilaian yang terbaik dalam aktiviti kokurikulum sepanjang tahun persekolahan.1 Penilaian Kegiatan Kokurikulum Bagi Pelajar-Pelajar Tingkatan V Dan Pelajar Di Atas.

Mengarahkan pelajar berjumpa Guru Penasihat Guru Penasihat Badan Beruniform/ Persatuan dan Kelab Permainan untuk mendapatkan markah penilaian masing-masing Pelajar menyerahkan Borang Penilaian Aktiviti KoKurikulum yang telah lengkap kepada Guru Tingkatan Guru Tingkatan melengkapkan Borang C apabila menerima Borang Penilaian Aktiviti KoKurikulum daripada pelajar Guru Tingkatan Buku Pengurusan Kokurikulum SekolahSekolah Negeri Johor 6. 4.PROSES KERJA BAGI MENGURUSKAN PENILAIAN AKTIVITI KOKURIKULUM (FORMAT B) Bil Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan/ Dirujuk PK Kokurikulum SU Kokurikulum PK Kokurikulum SU Kokurikulum SU Kokurikulum Seksi Undangundang/ Peraturan 1. Guru Tingkatan mengenal pasti tahun terbaik Bagi Pelajar T5 dan Pengetua 6 Atas untuk dijadikan Penilaian PK Kokurikulum Aktiviti Kokurikulum (Borang C) Pengetua dan GPK KoKurikulum mengesahkan Penilaian tersebut Guru Tingkatan 9. 7. 2. Guru Tingkatan 8. 171 . Guru Tingkatan 5. Menyediakan Borang Penilaian Aktiviti Ko-Kurikulum Memberi taklimat kepada semua guru tentang panduan penilaian /cara penilaian Mengedarkan Borang Penilaian Aktiviti Ko-Kurikulum kepada Guru Tingkatan Pastikan Guru Tingkatan mengedarkan kepada pelajar tingkatan masing-masing 3.

10. jantina dan bangsa dihantar ke PPD dan JPN Guru Tingkatan Buku Pengurusan Kokurikulum SekolahSekolah Negeri Johor 11. Pastikan Penilaian diedarkan kepada pelajar untuk ditandatangan oleh ibubapa/penjaga Menyediakan Satu salinan Rumusan Keseluruhan Gred Yang Diperolehi mengikut umur. PK Kokurikulum 172 .

Borang penilaian diserahkan kepada guru kelas untuk dilengkapkan Guru tingkatan mengenalpasti rekod tahun terbaik untuk pelajar T5 dan T6 Pengesahan Penolong Kanan Kokurikulum dan Pengetua TAMAT 173 .CARTA ALIRAN KERJA PROSES PENILAIAN KOKURIKULUM (FORMAT B) MULA Sediakan borang penilaian Taklimat kepada guru penasihat dan guru tingkatan Edarkan borang penilaian kepada guru tingkatan untuk diedarkan kepada pelajar Pelajar meminta penilaian daripada guru penashiat.

TINDAKAN Menyediakan Borang Penilaian Aktiviti KoKurikulum Memberi taklimat kepada semua guru tentang panduan penilaian /cara penilaian Mengedarkan Borang Penilaian Aktiviti KoKurikulum kepada Guru Tingkatan Pastikan Guru Tingkatan mengedarkan kepada pelajar tingkatan masing-masing Mengarahkan pelajar berjumpa Guru Penasihat Badan Beruniform/ Persatuan dan Kelab Permainan untuk mendapatkan markah penilaian masing-masing Pelajar menyerahkan Borang Penilaian Aktiviti KoKurikulum yang telah lengkap kepada Guru Tingkatan Guru Tingkatan melengkapkan Borang C apabila menerima Borang Penilaian Aktiviti KoKurikulum daripada pelajar Guru Tingkatan mengenal pasti tahun terbaik Bagi Pelajar T5 dan 6 Atas untuk dijadikan Penilaian Aktiviti Kokurikulum (Borang C) TANDA ( ) CATATAN 2. 8. 3. 7. 6. 5.SENARAI SEMAK PENILAIAN AKTIVITI KOKURIKULUM (FORMAT B) BIL 1. 174 . 4.

175 . Pengetua dan GPK KoKurikulum mengesahkan Penilaian tersebut Pastikan Penilaian diedarkan kepada pelajar untuk ditandatangan oleh ibubapa/penjaga Menyediakan Satu salinan Rumusan Keseluruhan Gred Yang Diperolehi mengikut umur.9. jantina dan bangsa dihantar ke PPD dan JPN 10. 11.

SPI Bil.Penyertaan Pelajar Dalam Kegiatan Sukan Di Sekolah. 6. SPI Bil 8/1971 2. 1/1988 5. Panduan Penubuhan Dan Persatuan Silat Sekolah. Game Watch¶ Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Kelab Komputer Sekolah. 4/1992 9. Pengurusan Perlaksanaan Kadet Remaja Sekolah (KRS). Warta Kerajaan 1956 2. 42. Jil. 7/1988 - 7.3/1988 Permainan Menengah Catur di Sekolah-Sekolah Permainan µPin-table.SENARAI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN YANG DIPERLUKAN DALAM PENILAIAN KOKURIKULUM (FORMAT B) WARTA KERAJAAN 1. SPI Bil. Program Skim Lencana Anti Dadah Pasukan Berpakaian Seragam Sekolah Menengah (SLAD).11 3. SPI Bil 1/1989 8. 5/1986 4. 176 . SPI Bil. SPI Bil. No. (A) 531 dalam Akta Pendidikan 1996 bertarikh 31 hb Disember 1996 Pemberitahu Undang-Undang 196. Penyertaan Pelajar Dalam Pertandingan Atau Kejohanan Sukan Anjuran Persatuan Atau Badan Induk Sukan. Video Game. SPI Bil. 4/1995 . SPI Bil. Warta Kerajaan 1997 Schools Societies Regulations L. SPI Bil. Warta Kerajaan 1998 - SURAT PEKELILING IKHTISAS 1.U. 4/1982 3.N.179-180 Peraturan-Peraturan Kokurikulum Kebangsaan P. Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Kelab Perekacipta Sekolah.

SPI Bil. 8/1995 - Penyertaan Pelajar Dalam Pertandingan Kejohanan Sukan Anjuran Persatuan Badan Induk Sukan 11. 7/1999 20. Pengiktirafan Persatuan Seni Bela Diri Sebagai Pasukan Pakaian Seragam Sekolah Panduan Penubuhan Dan Kelab/Persatuan (PS. SPI Bil. Rukun Negara Di 15.77280) /Seni Mempertahankan Diri. SPI Bil. SPI Bil. Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Kelab Komputer/ Teknologi Maklumat Sekolah. SPI Bil. SPI Bil 24/1998 - 17. Penubuhan Kelab Sekolah-Sekolah. 17/2000 23. 13/2000 22. SPI Bil.Rancangan Kegiatan Sekolah Selepas Peperiksaan UPSR Bagi Murid-Murid Tahun 6. Penganjuran Program Motivasi Di Sekolah. 177 . SPI Bil. Penubuhan Kelab Pencegahan Jenayah Di Sekolah Menengah. Penglibatan Guru dan Murid dalam aktiviti Pasukan Pakaian Seragam anjuran agensi kerajaan dan pertubuhan bukan kerajaan. 8/2000 21. SPI Bil. Pengurusan Taekwondo 12. 2/1997 13. PUP Bil 2/1997 14. Penggunaan Budi Bicara Ketika Mengambil Tindakan. SPI Bil. 5/1998 - Akta Pendidikan 1996 dan PeraturanPeraturan Di Bawah Akta Pendidikan 1996. Garis Panduan Pengendalian Aktiviti Sokongan Bahasa Inggeris Di Sekolah. 18/1998 16. 2/1999 19. 18/2000 - Penggalakan Aktiviti Fotografi Di Kalangan Murid Sekolah. SPI Bil 9/1995 . 1/1999 18. Pendaftaran Kegiatan Seni Bela Diri Di Sekolah-Sekolah. SPI Bil. SPI Bil.10.

SENARAI JAWATANKUASA YANG DIANGGOTAI Bil. 11. 7. 4. 13. 1. 2. 15. 16. 8. Keceriaan dan Keindahan Sekolah Jawatankuasa Hari Perayaan Sekolah Jawatankuasa yang diarahkan dari semasa ke semasa 178 . 14. 5. 10. 6. 9. Jawatankuasa yang dianggotai Jawatankuasa Majlis Pentadbiran dan Pengurusan Sekolah Jawatankuasa Majlis Kurikulum Sekolah dan Kokurikulum. 3. 12. Jawatankuasa Takwim Sekolah AJK Pemilihan Pelajar Cemerlang ( Hari Kecemerlangan Kokurikulum ) Jawatankuasa Pusat Sumber Jawatankuasa Program Khas Jawatankuasa Perkembangan Staf Sekolah Jawatankuasa Kewangan Sekolah Jawatankuasa Majlis Sukan Jawatankuasa Perkhemahan Bersepadu Jawatankuasa Pengelolaan MSSD/MSSJ/MSSM Jawatankuasa Hari Kokurikulum/Hari Kantin Jawatankuasa Pemantauan Jawatankuasa Program Bersepadu Sekolah Selamat Jawatankuasa Pembangunan.

1 2 3 4 Senarai Borang/Surat Borang A : Laporan pencapaian pelajar dalam aktiviti kokurikulum Borang B : Laporan pencapaian murid dalam kegiatan bukan persatuan. kelab. sukan dan permainan.SENARAI BORANG-BORANG YANG DIGUNAKAN BAGI TUJUAN PENILAIAN PRESTASI KOKURIKULUM PELAJAR (FORMAT B) Bil. Borang C : Laporan prestasi keseluruhan pelajar dalam kokurikulum (individu) Borang D : Laporan prestasi keseluruhan pelajar dalam kokurikulum (mengikut tingkatan) 179 .

KULAI. JOHOR. BORANG PENILAIAN KOKURIKULUM PELAJAR NAMA NO KPT NO DAFTAR Unit/ Kelab/ Persatuan Aspek Yang Dinilai Kehadiran Agihan Markah 50 Jumlah Markah TINGKATAN JANTINA Catatan Penglibatan 20 Pencapaian Jawatan Yang Disandang Jumlah Markah 20 10 100 Tandatangan Guru Penasihat Nama Guru Penasihat : : GRED BORANG B 180 .BORANG A SMK TUNKU ABDUL RAHMAN PUTRA.

KULAI. (MARKAH BONUS) Nama No KPT BIL JAWATAN No Daftar Tingkatan MARKAH MARKAH KESELURUHAN Tandatangan Guru Penyelaras Nama Guru Penyelaras : : 181 . PENILAIAN KOKURIKULUM: JAWATAN BIDANG BUKAN KOKURIKULUM. JOHOR.SMK TUNKU ABDUL RAHMAN PUTRA.

.... TINGKATAN ««««..... 182 ................. ....UNIT KOKURIKULUM SMK TUNKU ABDUL RAHMAN PUTRA PENCAPAIAN PELAJAR DALAM KEGIATAN KOKURIKULUM 2003 NAMA GURU «««««««««««««««.................. BIL NAMA PELAJAR GRED DICAPAI Tanda tangan guru tingkatan : Nama : ............................... ..............

................................................. Jantina: .................................... ........................ ............................................................ .................................................. Ta rikh: ............. Aspek Yang Dinilai Kehadiran Penglibatan Pencapaian Jawatan Yang Disandang JUMLAH MARKAH GRED Agihan Markah 50 20 20 10 100 Pasukan Pakaian Seragam No............................................. ...................... KULAI.CONTOH BORANG LAPORAN ADAB BELAJAR SMK TUNKU ABDUL RAHMAN PUTRA......................... 183 ................................................................ .......... ........................................................: .................................................................. JOHOR PENILAIAN KEGIATAN KOKURIKULUM TAHUN ......... TandaTangandanCop Pengetua/Guru Tanda Tangan Ibu Bapa / Penjaga: ... Tanda Tangan GPK Kokurikulum Besar ................................... ................... Persatuan / Kelab Sukan / Permaian Jawatan Bidang Bukan Kokurikulum: ............................. Nama: ................................. ........................................... Tingkatan: ..... Nama Pelajar: . Disahkan Oleh: .............. ................... Markah Bonus Gred Keseluhan : : Ulasan: .......... ....... ...........................K..................................P..................................................................................

NORMA KERJA BAGI PENILAIAN KOKURIKULUM (FORMAT B) Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dlm Seminggu Bergantung kepada jumlah pelajar mengikut tingkatan. Mengarahkan pelajar 5 hari berjumpa Guru Penasihat Badan Beruniform/ Persatuan dan Kelab Permainan untuk mendapatkan markah penilaian masing-masing Pelajar menyerahkan Borang Penilaian Aktiviti Ko-Kurikulum yang telah lengkap kepada Guru Tingkatan Guru Tingkatan melengkapkan Borang C apabila menerima Borang Penilaian Aktiviti KoKurikulum daripada pelajar Guru Tingkatan mengenal pasti tahun terbaik Bagi Pelajar T5 dan 6 Atas untuk dijadikan Penilaian Aktiviti Kokurikulum (Borang C) 2 hari 6. 3 hari 5. 2 hari 8. Bil Jenis Kerja Masa Yang Diambil 3 Hari 1. 60 minit 3. 2 hari 4. 7. Menyediakan Borang Penilaian Aktiviti KoKurikulum Memberi taklimat kepada semua guru tentang panduan penilaian /cara penilaian Mengedarkan Borang Penilaian Aktiviti KoKurikulum kepada Guru Tingkatan Pastikan Guru Tingkatan mengedarkan kepada pelajar tingkatan masing-masing 2. 2 hari 184 .

Pengetua dan GPK KoKurikulum mengesahkan Penilaian tersebut Pastikan Penilaian diedarkan kepada pelajar untuk ditandatangan oleh ibubapa/penjaga Menyediakan Satu salinan Rumusan Keseluruhan Gred Yang Diperolehi mengikut umur. jantina dan bangsa dihantar ke PPD dan JPN 5 hari 10.9. 2 hari 11. 2 hari 185 .

SENARAI TUGAS HARIAN NAMA : JAWATAN : TARIKH : Bil. Tugas Saya Hari Ini Catatan 186 .

1.1 Pemimpin/penasihat mesti mengemukakan cadangan/perancangan aktiviti kepada SU Kokurikulum untuk perbincangan.1.0 1.5 Pelajar bertanggungjawab terhadap keselamatan diri masing-masing.4 Pemimpin/penasihat hendaklah melaksanakan pakej keselamatan sepanjang masa.keluarga dan sekolah. 1.7 Pelajar dikhendaki membuat persediaan diri sewajarnya mengikut program yang akan dijalankan/disertai. 1.1.1.2 Semua pelajar mesti mengikuti program yang diadakan diperingkat sekolah kecuali yang diberi pengecualian dengan mengemukakan surat akuan/doktor.2 Pemimpin/penasihat hendaklah menilai peserta yang benar-benar layak.1 Pelajar mesti mendapatkan kebenaran ibu bapa /penjaga masingmasing. 1.1.4 Pelajar mesti akur dengan arahan pemimpin/penasihat/guru sewaktu program. 1. 187 .semakan dan kebenaran.2. 1.3 Pelajar mesti mematuhi syarat/ peraturan yang ditetapkan untuk pelaksanaan program.1.2.1 Pelaksanaan Aktiviti Kokurikulum (Umum) Tatacara pelajar 1.2 Tatacara pemimpin / penasihat / guru 1. 1.2. 1.1.1.8 Pelajar mesti sentiasa menjaga nama baik diri. 1.PERATURAN-PERATURAN DALAM PROSEDUR KESELAMATAN PELAJAR KETIKA MENJALANI AKTIVITI KOKURIKULUM 1.6 Pelajar dilarang meninggalkan program tanpa kebenaran.2.3 Pemimpin/penasihat hendaklah menyediakan susunan program dan peraturan.1. 1. 1.

1.1. 2.3 Mengenalpasti keperluan anak jagaan sepanjang aktiviti.2. 1. 2.1 Pelajar dilarang masuk ke bilik sukan tanpa urusan/kebenaran.1.1. 2. 1.9 Pelajar dilarang mengubah sebarang kedudukan peralatan di dalam Bilik Operasi Sukan tanpa kebenaran. 2.0 2.7 Pelajar dilarang membawa peralatan keluar dari Bilik Sukan tanpa rekod.3 Peranan ibu bapa 1.3 Pelajar hendaklah menandatangani buku pinjaman/pemulangan alatan.5 Pelajar hendaklah memeriksa alatan yang akan digunakan.1.8 Pelajar dikhendaki menulis surat permononan untuk meminjam peralatan dan kemudahan untuk kegunaan masa lain (program/aktiviti).1. 2. 2.3.2 Meneliti borang yang disediakan/menangani surat kebenaran. sewaktu 188 . 1.1.2 Pelajar hendaklah memberitahu alatan/kemudahan yang diperlukan kepada guru/pengawas sukan yang bertugas.11 Pelajar bertanggungjawab terhadap keselamatan diri menjalankan aktiviti dan menggunakan peralatan sukan.1.10 Pelajar dilarang menggunakan/berada dipadang dan gelanggang pada masa hujan. 2. 2.3.1 Penggunaan Bilik Sukan . 2.4 Mengenalpasti guru-guru yang menguruskan aktiviti.1.6 Pelajar hendaklah memulangkan semula alatan ketempat asal.1.3.1 Megambil tahu aktiviti yang diikuti oleh anak jagaan masing-masing. 2.1. 2.4 Pelajar mesti menggunakan alatan mengikut arahan/peraturan.1.5 Pemimpin/penasihat hendaklah menyediakan menyerahkan kepada pihak PK Kokurikulum laporan dan 1. Alatan Dan Kemudahan Sukan Tatacara pelajar.2. 2.3.6 Pemimpin/penasihat mesti mengambil langkah berjaga-jaga setiap masa ( meramal risiko ) 1.

6 Pelajar mesti mengikut arahan semasa melakukan aktiviti. 3.4 2.2 Pelajar mesti memakai pakaian dan kasut yang sesuai sewaktu aktiviti dijalankan.1.1. 189 .1 Sukan Dan Permainan Tatacara pelajar.2 2.1.1.5 2.1.5 Pelajar dilarang melakukan sebarang aktiviti tanpa pengawasan guru. Pemimpin / penasihat / guru boleh mengarahkan mana-mana pelajar untuk mengambil peralatan / kemudahan.3 2.0 3. kepada guru sekiranya berlaku 2.1. 3. Pemimpin / penasihat / guru hendaklah menyelia / memantau proses yang terlibat ( meminjam dan memulang ). 3.6 Tatacara pemimpin / penasihat / guru. 3. 3.1.12 Pelajar mesti melaporkan kecemasan/kemalangan. Pemimpin / penasihat / guru hendaklah memastikan pelajar menggunakan peralatan / kemudahan mengukut peraturan yang betul. Pemimpin / penasihat / guru bertanggungjawab untuk mengambil sebarang langkah berjaga-jaga sewaktu mengunakan peralatan / kemudahan. 3. 3. Pemimpin / penasihat / guru perlu membuat catatan / laporan kemalangan jika ada didalam buku yang disediakan di Bilik Sukan.3 Pelajar mesti melaporkan taraf kesihatan sekiranya merasa tidak selesa sewaktu aktiviti dijalankan.4 Pelajar hendaklah menunggu arahan guru sebelum aktiviti dimulakan. 3.1 Pelajar hendaklah melaporkan taraf kesihatan yang terkini kepada guru sebelum menjalankan sebarang aktiviti.2 2.8 Pelajar mesti melakukan aktiviti dalam kawasan yang ditentukan.2. 3.7 Sekiranya anda merasa tidak selesa atau diluar kemampuan diri semasa aktiviti sila berhenti dan memberitahu kepada guru.1.1.

2.1.4 Jurulatih / guru/ penasihat mesti mengambil langkah berjaga-jaga yang sewajarnya untuk mengelakkan sebarang kemalangan.2 3.1 Pelajar hendaklah memastikan kesihatan diri untuk menjalankan aktiviti dan mengenakan pakaian yang sesuai mengikut aktiviti. 3.3 Ketua / pengerusi hendaklah merekodkan kehadiran.2. 3. 4. 3. 4.3 Jurulatih / guru / penasihat hendaklah mengambil berat aduan pelajar (siasat ) tentang taraf kesihatan. 3.1.1.10 Pelajar hendaklah melaporkan kemalangan yang berlaku kepada guru yang bertugas.1.2 Pelajar hendaklah berada di lokasi / tempat aktiviti pada masa yang ditentukan.5 Pelajar hendaklah mematuhi arahan daripada guru / penasihat bila-bila masa.1.1 Kegiatan Unit Beruniform Tatacara Pelajar 4.3 Jurulatih / guru / penasihat menentukan objektif aktiviti berdasarkan peralatan dan kemampuan pelajar.2 Jurulatih / guru / penasihat hendaklah merekodkan kehadiran pelajar.2.2. 3.3.1.1.1. 4. 3. 190 . 4. 4.1 Jurulatih / guru / penasihat bertanggungjawab menentukan jadual program dan hadir mengikut jadual. 3.0 4. 4.5 Jurulatih/ guru / penasiha mesti memastikan pelajar mengamalkan disiplin yang tinggi dan mematuhi peraturan sekolah.7 Pelajar hendaklah melaporkan kepada guru sekiranya alatan yang dibekalkan atau digunakan rosak. Tatacara jurulatih / guru / penasihat.1.6 Pelajar hendaklah memastikan alatan yang digunakan tidak rosak dan lengkap.2. 4.9 Pelajar hendaklah melaporkan kerosakan alat sebelum / semasa digunakan kepada guru/pengawas yang bertugas.4 Pelajar yang tidak hadir hendaklah dilaporkan segera.2.

4.1.8 Pelajar hendaklah melaporkan sebarang kemalangan yang berlaku kepada guru / penasihat. 4.2 Tatacara guru / penasihat

4.2.1 Guru / penasihat bertanggungjawab menentukan jadual program dan hadir mengikut jadual yang ditetapkan. 4.2.2 Guru / penasihat hendaklah merekodkan kehadiran pelajar. 4.2.3 Guru / penasihat menentukan objektif aktiviti berdasarkan peralatan dan kemampuan pelajar. 4.2.4 Guru / penasihat hendaklah mengambil berat aduan pelajar ( siasat ) tentang taraf kesihatan. 4.2.5 Guru / penasihat mesti mengambil langkah berjaga-jaga yang sewajarnya untuk mengelakkan sebarang kemalangan. 4.2.6 Guru / penasihat mesti memastikan pelajar mengamalkan disiplin yang tinggi dan peraturan sekolah

5.0 5.1

Kegiatan Persatuan dan Kelab Tatacara pelajar

5.1.1 Pelajar hendaklah berada di bilik / tempat yang ditentukan tepat pada masa yang ditetapkan. 5.1.2 Setiausaha merekodkan kehadiran ahli. 5.1.3 Pelajar hendaklah memakai pakaian yang sesuai mengikut arahan. 5.1.4 Pelajar hendaklah menunggu arahan guru sebelum aktiviti dimulakan. 5.1.5 Pelajar dilarang melakukan sebarang aktiviti tanpa pengawasan guru. 5.1.6 Pelajar mesti mengikut arahan semasa melakukan aktiviti. 5.1.7 Sekiranya anda merasa tidak selesa atau diluar kemampuan diri semasa aktiviti sila berhenti dan memberitahu kepada guru. 5.1.8 Pelajar mesti melakukan aktiviti dalam kawasan yang ditentukan. 5.1.9 Pelajar hendaklah melaporkan kemalangan yang berlaku kepada guru yang bertugas.

191

5.2

Tatacara penasihat

5.2.1 Penasihat bertanggungjawab menentukan jadual program dan hadir mengikut jadual. 5.2.2 Penasihat hendaklah merekodkan kehadiran pelajar. 5.2.3 Penasihat menentukan objektif aktiviti berdasarkan peralatan dan kemampuan pelajar. 5.2.4 Penasihat hendaklah mengambil berat aduan pelajar ( siasat ) entang taraf kesihatan. 5.2.5 Penasihat mesti mengambil langkah berjaga-jaga yang sewajarnya untuk mengelakkan sebarang kemalangan. 5.2.6 Penasihat mesti memastikan pelajar mengamalkan disiplin yang tinggi dan peraturan sekolah.

6.0 6.1

Kegiatan Luar Aktiviti Gotong Royong Tatacara pelajar

6.1.1 Pelajar hendaklah melengkapkan borang kebenaran ibu bapa. 6.1.2 Pelajar hendaklah memakai pakaian yang sesuai. 6.1.3 Pelajar hendaklah mematuhi arahan dan pembahagian tugas. 6.1.4 Pelajar hendaklah memaklumkan kepada guru sekiranya ternampak binatang / serangga yang ganjil dan berbahaya. 6.1.5 Pelajar hendaklah sentiasa bekerja dalam kumpulan. 6.1.6 Pelajar dilarang bermain dan bergurau dengan peralatan. 6.1.7 Pelajar hendaklah memastikan alatan ang digunakan sesuai dan sempurna. 6.1.8 Pelajar hendaklah melaporkan kepada guru sekiranya peralatan rosak. 6.1.9 Pelajar hendaklah memulangkan semua peralatan yang digunakan. 6.1.10 Pelajar hendaklah membersikah diri selepas tamat program. 6.1.11 Pelajar hendaklah sentiasa mengutamakan keselamatan.

192

6.2

Tatacara guru

6.2.1 Guru perlu peka terhadap semua surat pekeliling berkenaan yang diedarkan. 6.2.2 Guru mesti memahami dan mematuhi sebelum,semasa dan selepas aktiviti dijalankan. tatacara tindakan

6.2.3 Guru hendaklah memeriksa semua peralat yang akan diguanakan. 6.2.4 Guru hendaklah mengagihkan tugas mengikut kemampuan pelajar. 6.2.5 Guru hendaklah merekodkan kehadiran pelajar. 6.2.6 Guru hendaklah mengenalpasti pelajar yang tidak sihat dan bermasalah untuk dikecualikan daripada mengambil bahagian atau meneruskan aktiviti. 6.2.7 Guru hendaklah sentiasa memantau dan membuat penilaian terhadap tugasan. 6.2.8 Guru hendaklah memastikan pelajar sentiasa mematuhi peraturan yang ditetapkan ( peraturan sekolah / aktiviti ). 6.2.9 Guru hendaklah sentiasa memastikan kawasan yang digunakan dalam keadaan selamat dan selesa.

7.0 7.1

Kegiatan Luar Lawatan Sambil Belajar Tatacara pelajar.

7.1.1 Pelajar melengkapkan borang kebenaran ibu bapa. 7.1.2 Pelajar dikhendaki menyediakan pakaian yang secukupnya mengikut aturcara. 7.1.3 Pelajar dikhendaki mematuhi semua syarat dan peraturan berkaitan. 7.1.4 Pelajar dikhendaki sentiasa menjaga nama baik sekolah. 7.1.5 Pelajar dikhendaki sentiasa peka kepada arahan dan peraturan tempat lawatan. 7.1.6 Pelajar sentiasa berada dalam kumpulan. 7.1.7 Sekiranya pelajar terpisah daripada kumpulan ,tungu di satu tempat dan minta bantuan.

193

7.1.8 Pelajar dikhendaki melaporkan sebarang kecemasan yang berlaku. 7.1.9 Pelajar dikhendaki membuat persediaan awal untuk program lawatan. 7.1.10 Pelajar dikhendaki membuat catatan sepanjang program. 7.1.11 Pelajar dikhendaki menulis laporan/essei selepas program lawatan. Tatacara guru / penasihat

7.2

7.2.1 Guru / penasihat dikhendaki menyediakan kertas kerja program dan dihantar untuk proses kelulusan pihak pentadbir. 7.2.2 Guru / penasihat dikhendaki mendapatkan kebenaran daripada JPNJ. 7.2.2 Guru / penasihat dikhendaki memastikan program berjalan mengikut jadual. 7.2.3 Guru / penasihat sentiasa memantau tentang bilangan pelajar setiap sesi. 7.2.4 Guru / penasihat memainkan peranan untuk memastikan program berjaya. 7.2.5 Guru / penasihat melibatkan pelajar secara aktif dalam setiap atur cara. 7.2.6 Guru / penasihat dikhendaki menyediakan cenderamata untuk tempattempat lawatan ( jika perlu ). 7.2.7 Guru / penasihat dikhendaki sentiasa mengawasi disiplin pelajar. 7.2.8 Guru / penasihat dikhendaki sentiasa menjaga kebajikan dan kesihatan pelajar. 7.2.9 Guru / penasihat dikhendaki mengambil langkah berjaga-jaga yang tinggi dalam semua perkara ( meramal risiko ). 8.0 8.1 Kegiatan Luar Perkhemahan Tatacara pelajar

8.1.1 Pelajar dikhendaki melengkapkan borang kebenaran ibu bapa. 8.1.2 Pelajar mesti patuh kepada arahan dan berada di tempat yang ditentukan. 8.1.3 Pelajar dikhendaki mematuhi semua syarat dan peraturan yang ditetapkan.

194

8.1.4 Pelajar mesti menyediakan semua peralatan yang diperlukan. 8.1.5 Pelajar mesti menyediakan pakaian secukupnya dan bersesuaian. 8.1.6 Pelajar mendirikan khemah di kawasan yang dikenalpati selamat. 8.1.7 Pelajar dikhendaki membersihkan kawasan persekitaran dan menabur belerang disekeliling khemah. 8.1.8 Pelajar dilarang merosakkan / menebang sebarang pokok / tumbuhan. 8.1.9 Hentikan aktiviti sekiranya cuaca buruk akan berlaku. 8.1.9 Pelajar dikhendaki melaporkan kepada guru sekiranya ada gangguan daripada haiwan liar ,gigitan serangan dan kecemasan. 8.1.10 Sekiranya sakit berterusan keluar dari kawasan perkhemahan untuk mendapatkan rawatan di hospital / klinik. 8.1.11 Pelajar dilarang menjalankan aktiviti di air tanpa pngawasan guru / penyelamat kelemasan. 8.1.12 Pelajar mesti memakai jaket keselamatan untuk menjalankan aktiviti di air. 8.2 Tatacara guru / penasihat

8.2.1 Guru / penasihat perlu ada sijil yang berkaitan untuk sesuatu program . 8.2.2 Guru / penasihat mesti mendapatkan kebenaran daripada pihak yang terlibat. 8.2.3 Guru / penasihat mesti menyediakan syarat, peraturan, senarai keperluan untuk semua aktiviti yang akan dijalankan. 8.2.4 Guru / penasihat perlu membuat kajian / tinjauan tentang kawasan / lokasi aktiviti ( perkhemahan / air ). 8.2.5 Guru / penasihat perlu mengatur pengisian program dengan teliti. 8.2.6 Guru / penasihat perlu menyediakan pembantu / pegawai secukupnya. 8.2.7 Guru / penasihat perlu membuat penyeliaan dan pengawasan rapi. 8.2.8 Guru / penasihat perlu mengambil sebarang langkah berjaga-jaga untuk mengelakkan sebarang kecemasan / kemalangan.

195

9.0 9.1

Perjumpaan Mingguan (Hari Gerak Kerja Kokurikulum) Tatacara pelajar

9.1.1 Pelajar mesti hadir ke sekolah seperti biasa dengan mengenakan pakaian yang dibenarkan / pakaian seragam. 9.1.2 Pelajar mesti melaporkan kehadiran kepada pemimpin / penasihat untuk setiap sesi mengikut jadual. 9.1.3 Pelajar dilarang meninggalkan kawasan sekolah tanpa kebenaran. 9.1.4 Pelajar bertanggungjawab terhadap keselamtan diri masing-masing. 9.1.5 Pelajar hanya dibenarkan makan dikantin pada waktu rehat. 9.1.6 Pelajar hendaklah mematuhi peraturan sekolah. 9.1.7 Pelajar digalakan mengambil bahagian secara aktif dalam aktiviti yang diadakan. 9.1.8 Ketua / pengerusi unit / kelab mesti membuat laporan dan kemaskinikan maklumat perjumapan dalam buku / fail gerko. 9.2 Tatacara Pemimpin / penasihat

9.2.1 Pemimpin / penasihat hendaklah hadir ke sekolah seperti biasa. 9.2.2 Pemimpin / penasihat mesti mengambil kedatangan pelajar setiap sesi. 9.2.3 Pemimpin / penasihat Unit Pakaian Seragam mesti mengenakan pakaian seragam masing-masing atau pakaian yang sesuai untuk penasihat yang lain. 9.2.4 Pemimpin / penasihat mesti mengendalikan perjumpaan mingguan mengikut jadual yang ditetapkan. 9.2.5 Pemimpin/penasihat mesti mengemukakan kepada penyelaras sebelum pelaksanaan. aktiviti/perancangan

9.2.6 Pemimpin / penasihat hendaklah memastikan peraturan sekolah dipatuhi oleh semua pelajar. 9.2.7 Pemimpin / penasihat hendaklah memastikan keselamatan pelajar terkawal sewaktu aktiviti dijalankan.

196

PROSES KERJA PROSEDUR KESELAMATAN PELAJAR KETIKA MENJALANI AKTIVITI KOKURIKULUM DAN SUKAN Pihak Yang Dirujuk Seksyen, Undangundang, Peraturan SPI Bil. 8/1988 Bil. 1/1995 Bil. 3/1995 Bil. 9/2000

Bil

Tindakan

1

Mengadakan peraturan-peraturan PK Kokurikulum keselamatan dan memberi taklimat kepada semua guru. Beri taklimat kepada semua PK Kokurikulum pelajar semasa perhimpunan/ perjumpaan. Pastikan peralatan kokurikulum SU Kokurikulum dan sukan menepati spesifikasi SU Sukan dan selamat digunakan. Ambil langkah-langkah kese- Guru Penasihat/ lamatan sebelum aktiviti Permainan dijalankan. Awasi penggunaan peralatan oleh Guru Penasihat/ pelajar semasa aktiviti dijalankan. Permainan Lapor kepada guru jika berlaku Guru Penasihat/ Permainan kemalangan. Guru Penasihat/ Permainan Periksa kesihtan pelajar jika serius Guru Penasihat/ Permainan hantar hospital/klinik. Beri rawatan kecemasan. Makluman penjaga. kepada ibu bapa/ Guru Penasihat/ Permainan untuk Guru Penasihat/ Permainan

2

3

4

5 6 7 8 9 10 11 12

Lapor kepada polis membuat tuntutan.

Sediakan laporan polis dan Guru Penasihat/ laporan hospital untuk tuntutan. Permainan Pelajar kembali ke sekolah atau di PK Kokurikulum beri cuti.

197

CARTA ALIRAN DALAM MEMASTIKAN KESELAMATAN PELAJAR KETIKA MENJALANI AKTIVITI PERMAINAN MULA Taklimat kepada semua Guru Permainan Taklimat kepada semua pelajar Ganti yang lain Rosak/Bahaya Periksa peralatan Baik/Selamat Ambil langkah-langkah keselamatan semasa aktiviti dijalankan Kemalangan Memastikan peralatan menepati spesifikasi Lapor kepada guru Beri rawatan kecemasan Periksa keadaan pelajar Tidak Ya Bawa ke klinik / hospital Serius/ Tidak Maklumkan bu bapa/Penjaga Tidak Ya Laporan Polis/ Laporan Untuk Tuntutan Laporkan kepada polis Sediakan Laporan Polis dan Hospital Kembali ke sekolah/ Cuti TAMAT   198 .

Makluman penjaga. Awasi penggunaan peralatan oleh pelajar semasa aktiviti dijalankan. Proses Kerja Mengadakan peraturan-peraturan keselamatan dan memberi taklimat kepada semua guru. 11. 8. Beri taklimat kepada semua pelajar semasa perhimpunan/ perjumpaan. Beri rawatan kecemasan.SENARAI SEMAK PROSEDUR KESELAMATAN PELAJAR KETIKA MENJALANI AKTIVITI KOKURIKULUM Bil 1. Pastikan peralatan sukan dan kokurikulum menepati spesifikasi dan selamat digunakan. 12. 9. kepada ibu jika bapa/ untuk Tanda ( _ / ) Catatan 2. Sediakan laporan polis dan laporan hospital untuk tuntutan. Lapor kepada guru jika berlaku kemalangan. 6. Lapor membuat tuntutan. kepada polis 10. 7. 5. 3. 199 . Ambil langkah-langkah keselamatan sebelum aktiviti dijalankan. Periksa kesihtana pelajar serius hantar hospital/klinik. Pelajar kembali ke sekolah atau di beri cuti. 4.

42.N. SPI Bil. SPI Bil. 18/1998 - 200 . Warta Kerajaan 1956 2.SENARAI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN YANG DIPERLUKAN WARTA KERAJAAN 1. Warta Kerajaan 1997 Schools Societies Regulations L.U. 15.179-180 Peraturan-Peraturan Kokurikulum Kebangsaan P. Jil. Warta Kerajaan 1998 - SURAT PEKELILING IKHTISAS 14. No.11 3. (A) 531 dalam Akta Pendidikan 1996 bertarikh 31 hb Disember 1996 Pemberitahu Undang-Undang 196. 5/1998 Akta Pendidikan 1996 dan PeraturanPeraturan Di Bawah Akta Pendidikan 1996. Penggunaan Budi Bicara Ketika Mengambil Tindakan.

12. 7. 1. 13. Keceriaan dan Keindahan Sekolah Jawatankuasa Hari Perayaan Sekolah Jawatankuasa yang diarahkan dari semasa ke semasa 201 . 17 Jawatankuasa yang dianggotai Jawatankuasa Majlis Pentadbiran dan Pengurusan Sekolah Jawatankuasa Majlis Kurikulum Sekolah dan Kokurikulum. 5. 4. 3. 10. 16. 14. 11. 2.SENARAI JAWATANKUASA YANG DIANGGOTAI Bil. 8. 15. 6. 9. Jawatankuasa Takwim Sekolah AJK Pemilihan Pelajar Cemerlang ( Hari Kecemerlangan Kokurikulum ) Jawatankuasa Pusat Sumber Jawatankuasa Program Khas Jawatankuasa Perkembangan Staf Sekolah Jawatankuasa Kewangan Sekolah Jawatankuasa Majlis Sukan Jawatankuasa Perkhemahan Bersepadu Jawatankuasa Pengelolaan MSSD/MSSJ/MSSM Jawatankuasa Hari Kokurikulum/Hari Kantin Jawatankuasa Pemantauan Jawatankuasa Program Bersepadu Sekolah Selamat Jawatankuasa Pembangunan.

1 2 3 4 Senarai Borang/Surat Borang Kebenaran Ibu bapa Borang Kebenaran Menjalankan Aktiviti Borang Perakuan Pelajar (MSSM) Surat Akuan Pelajar (Untuk mendapat rawatan) 202 .SENARAI BORANG-BORANG DALAM MEMASTIKAN KESELAMATAN PELAJAR KETIKA MENJALANI AKTIVITI PERMAINAN Bil.

Pelajar kembali ke sekolah atau di beri cuti.NORMA KERJA DALAM PENGURUSAN PINJAMAN PERALATAN KOKURIKULUM / SUKAN Masa Yang Diambil 60 minit Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dlm Seminggu Bergantung kepada jumlah aktiviti dan kemalangan yang berlaku. Bil 1 Jenis Kerja Mengadakan peraturanperaturan keselamatan dan memberi taklimat kepada semua guru. jika 2 10 minit 3 Sepanjang masa 4 Sepanjang masa 5 Sepanjang masa 6 7 8 9 10 11 Segera Segera Segera Sejurus selepas pelajar dihantar ke klinik/hospital Lapor kepada polis untuk Sebelum 24 jam selepas membuat tuntutan. Awasi penggunaan peralatan oleh pelajar semasa aktiviti dijalankan. Periksa kesihatan pelajar jika serius hantar hospital/klinik. Lapor kepada guru berlaku kemalangan. Ambil langkah-langkah keselamatan sebelum aktiviti dijalankan. Beri taklimat kepada semua pelajar semasa perhimpunan/ perjumpaan. Makluman kepada ibu bapa/ penjaga. Beri rawatan kecemasan. kemalangan 2 Hari Sediakan laporan polis dan laporan hospital untuk tuntutan. Pastikan peralatan sukan dan kokurikulum menepati spesifikasi dan selamat digunakan. Mengikut keadaan pelajar 203 12 .

SENARAI TUGAS HARIAN NAMA : JAWATAN : TARIKH : Bil. Tugas Saya Hari Ini Catatan 204 .

3. buku resit. Menyediakan sebuah fail kewangan dan juga tempat menyimpan fail. Mematuhi segala peraturan berkaitan dengan pembelian barangan seperti yang termaktub dalam pekeliling dan perintah am yang berkuat kuasa sekarang. 4. baucar bayaran.PERATURAN-PERATURAN DALAM PROSEDUR PEMBELIAN PERALATAN KOKURIKULUM DAN SUKAN 1 2. borang pesanan dan bil-bil yang sempurna. Segala dokumen pembelian peralatan hendaklah disimpan dan boleh dikemukakan dengan segera apabila diperlukan. 205 . Peralatan kokurikulum dan sukan yang hendak dibeli mestilah mengikut kemampuan dan keutamaan.

6. Tandatangan pengesahan nota serahan. 4. Terima invois dari pejabat Arahan Perbendaharaan 170 9. 10. .PROSES KERJA DALAM PROSEDUR PEMBELIAN PERALATAN KOKURIKULUM DAN SUKAN Pegawai Yang Meluluskan/ Dirujuk S/U Sukan SU Kokurikulum S/U Sukan SU Kokurikulum S/U Sukan SU Kokurikulum S/U Sukan SU Kokurikulum S/U Sukan SU Kokurikulum Pembantu Tadbir Kewangan S/U Sukan SU Kokurikulum S/U Sukan SU Kokurikulum Seksi. 2. S/U Sukan SU Kokurikulum S/U Sukan SU Kokurikulum Rekod penerimaan barang dalam S/U Sukan buku stok (pen merah) dan SU Kokurikulum simpan barang Hantar semula invois ke pejabat untuk urusan pembayaran. Bincang mengenai peruntukan/ kemampuan kewangan. Undangundang/ Peraturan Bil 1. peralatan 3. 5. kuantiti serta spesifikasi barang akur dengan nota serahan. Bincang jumlah peralatan dan penyelarasan peruntukan. Terima barang dan pastikan kualiti. 13. Senaraikan peralatan yang diperlukan setelah berbincang dengan PK Kokurikulum. 11. Senarai keperluan mengikut keutamaan. 8. 7. Dapatkan sebut harga daripada pembekal Isi borang pesanan pembelian peralatan. Selenggara urusan penggunaan S/U Sukan SU Kokurikulum S/U Sukan 206 12. Proses Kerja Semak rekod-rekod peralatan sukan tahun sebelumnya.

Dapatkan sebut harga dari pembekal Senarai keperluan peralatan mengikut keutamaan. . dan peruntukan/ Dapatkan sebut harga daripada pembekal Isi borang peralatan. Hantar semula invois ke pejabat untuk urusan pembayaran. Bincang mengenai kemampuan kewangan. Rekod penerimaan barang dan simpan barang. Ganti yang lain Rosak/Hilang Periksa barang yang diterima Baik/Cukup Tandatangan serahan.dan peminjaman. Bincang jumlah peralatan penyelarasan peruntukan. pengesahan nota Terima barang pesanan pembelian Terima invois dari pejabat. Selenggara urusan penggunaan dan peminjaman. . SU Kokurikulum CARTA ALIRAN DALAM PROSEDUR PEMBELIAN PERALATAN KOKURIKULUM DAN SUKAN MULA Semak rekod barangan sedia ada Senaraikan peralatan yang diperlukan setelah berbincang dengan PK Koku. TAMAT 207 .

kuantiti serta spesifikasi barang akur dengan nota serahan. Terima invois dari pejabat 12. 7. pengesahan nota 10. Bincang mengenai peruntukan/ kemampuan kewangan. 2. 6. 208 . 4. Dapatkan sebut harga daripada pembekal Isi borang pesanan pembelian peralatan. Dapatkan pembekal sebut harga dari 3. Terima barang dan pastikan kualiti. peralatan Bincang jumlah peralatan dan penyelarasan peruntukan. Selenggara urusan penggunaan dan peminjaman. Senarai keperluan mengikut keutamaan.SENARAI SEMAK DALAM PEMBELIAN PERALATAN KOKURIKULUM DAN SUKAN Bil 1. 5. Tandatangan serahan. Rekod penerimaan barang dalam buku stok (pen merah) dan simpan barang 13. 11. Hantar semula invois ke pejabat untuk urusan pembayaran. 8. Proses Kerja Semak rekod-rekod tahun sedia ada. peralatan Tanda ( _ / ) Catatan Senaraikan peralatan yang diperlukan setelah berbincang dengan PK Kokurikulum. 9. 14.

Warta Kerajaan 1956 2. SPI Bil.11 3. Warta Kerajaan 1998 - SURAT PEKELILING IKHTISAS 14.179-180 Peraturan-Peraturan Kokurikulum Kebangsaan P. 5/1998 Akta Pendidikan 1996 dan PeraturanPeraturan Di Bawah Akta Pendidikan 1996. Penggunaan Budi Bicara Ketika Mengambil Tindakan. 18/1998 - 209 . Jil.U. 42. 15. Warta Kerajaan 1997 Schools Societies Regulations L. SPI Bil.N.SENARAI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN YANG DIPERLUKAN WARTA KERAJAAN 1. (A) 531 dalam Akta Pendidikan 1996 bertarikh 31 hb Disember 1996 Pemberitahu Undang-Undang 196. No.

2. 6. 9. 11. 5. Keceriaan dan Keindahan Sekolah Jawatankuasa Hari Perayaan Sekolah Jawatankuasa yang diarahkan dari semasa ke semasa 210 . 3. 13. 14. 1. Jawatankuasa Takwim Sekolah AJK Pemilihan Pelajar Cemerlang ( Hari Kecemerlangan Kokurikulum ) Jawatankuasa Pusat Sumber Jawatankuasa Program Khas Jawatankuasa Perkembangan Staf Sekolah Jawatankuasa Kewangan Sekolah Jawatankuasa Majlis Sukan Jawatankuasa Perkhemahan Bersepadu Jawatankuasa Pengelolaan MSSD/MSSJ/MSSM Jawatankuasa Hari Kokurikulum/Hari Kantin Jawatankuasa Pemantauan Jawatankuasa Program Bersepadu Sekolah Selamat Jawatankuasa Pembangunan. 10. 4. 16. 12. 7. 8. 15. 17 Jawatankuasa yang dianggotai Jawatankuasa Majlis Pentadbiran dan Pengurusan Sekolah Jawatankuasa Majlis Kurikulum Sekolah dan Kokurikulum.SENARAI JAWATANKUASA YANG DIANGGOTAI Bil.

SENARAI BORANG-BORANG YANG DIGUNAKAN DALAM PROSEDUR PEMBELIAN PERALATAN KOKURIKULUM DAN SUKAN Bil. 1 Senarai Borang/Surat Borang pesanan 211 .

Dapatkan sebut harga daripada pembekal Isi borang pesanan pembelian peralatan.NORMA KERJA DALAM PROSES KERJA DALAM PROSEDUR PEMBELIAN PERALATAN KOKURIKULUM DAN SUKAN Masa Yang Diambil 1 jam 1 jam Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dlm Seminggu Bil Jenis Kerja 1. Tandatangan pengesahan nota serahan. Terima barang dan pastikan kualiti. 11. 8. 10. 3. Senaraikan peralatan yang diperlukan setelah berbincang dengan PK Kokurikulum. 4. 2. kuantiti serta spesifikasi barang akur dengan nota serahan. Senarai keperluan peralatan mengikut keutamaan. Terima invois dari pejabat Rekod penerimaan barang dalam buku stok (pen merah) dan simpan barang Hantar semula invois ke pejabat untuk urusan pembayaran. Semak rekod-rekod peralatan tahun sedia ada. 36 jam 10 minit 2 minggu 9. Bincang mengenai peruntukan/ kemampuan kewangan. 30 minit 212 . 30 minit 6. Bincang jumlah peralatan dan penyelarasan peruntukan. 7. 10 minit 10 minit 30 minit 12. 30 minit 30 minit 5.

13. 213 . Selenggara urusan penggunaan dan peminjaman.

Tugas Saya Hari Ini Catatan 214 .SENARAI TUGAS HARIAN NAMA : JAWATAN : TARIKH : Bil.

3 Ketua Unit Sukan 3.SENARAI TUGAS/KUASA DAN HUBUNGAN PEGAWAI DENGAN PEGAWAI LAIN Unit : Kokurikulum Jawatan : Penolong Kanan Kokurikulum Tugas Pegawai Atasan Yang Ada Hubungan 1.3 Penyelia Sukan 2.6 Guru Pasukan Sekolah 2. Penolong Membantu menyelia kegiatan kokurikulum Akta Pendidikan Warta 215 .5 Guru Rumah Sukan 1.1 Ketua Sektor Pembangunan Dan Kemanusiaan 3.4 S/U Sukan Daerah 3. Kelab Sukan Permainan 1. daerahdan negeri.1 S/U Kokurikulum 1. Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Ikhtisas 3. Memantau dan Menyelia kegiatan kokurikulum diperingkat sekolah .4 Guru Penasihat 1.2 Penyelia Kokurikulum 2.Pegawai Jabatan. Memantau dan Menyelia kegiatan kokurikulum di peringkat sekolah dan daerah.2 Penolong Pengarah (HEM) 3.2 S/U Kokurikulum Penyelaras 2.2 Penyelaras Pasukan Pakaian Seragam.3 S/U Sukan 1.1 4.4 Penyelia Kokurikulum 4. Pegawai Pelajaran Daerah Mengelola. Pengetua Tugas dan Tanggungjawab Memastikan pelaksanaan dasar Kementerian Pelajaran dalam bidang kokurikulum dilaksanakan. Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Iktisas 4 Penolong Kanan. Kelab/Persatuan.1 Penolong Pegawai Pelajaran Daerah (HEM) 2. Kuasa Yang diberi Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Ikhtisas Tugas PegawaiPegawai lain yang ada hubungan serta Jenis hubungan 1. Pelajaran Johor Mengelola.

Kanan HEM. peringkat sekolah Penyelia Petang. Guru Kanan Mata Pelajaran Kerajaan Surat Pekeliling Iktisas Pasukan Pakaian Seragam.3 S/U Sukan 4. Kelab Sukan Permainan 4.4 Guru Penasihat / Guru Rumah Sukan 4. Kelab/Persatu an.5 Guru Pasukan Sekolah 216 .

Penyelia Petang. guru-guru dan pelajar. 2. 9. 2. 217 . 10. Guru-guru Kanan Mata Pelajaran. Peralatan yang dipinjam perlu dijaga. 5. Unit Kokurikulum berhak mengambil semua peralatan yang digunakan sekiranya didapati peralatan tersebut tidak diurus dengan baik atau digunakan dengan cara dan tujuan yang berbahaya kepada orang lain. Pengetua. 4.2 Keutamaan aktiviti sama ada peringkat kebangsaan. Guru atau peminjam tersebut perlu datang sendiri untuk mengambil peralatan yang dipinjam. Peminjam yang terdahulu memohon diutamakan. ketidakcukupan komponen atau peralatan hilang perlu digantikan oleh peminjam. Peralatan yang dipinjam perlu digunakan dengan cara dan tujuan yang selamat dan tidak memudaratkan atau membahayakan orang lain. Tempoh pinjaman adalah tertakluk kepada jangka masa yang dinyatakan dalam permohonan dengan merujuk kepada syarat-syarat yang ditetapkan. Tidak boleh mewakilkan kepada orang lain. 2. Penolong-penolong Kanan. 7. diguna dan dikendalikan dengan cara yang cermat dengan tujuan tidak merosakkan peralatan sama ada dari aspek teknikal dan juga fizikal peralatan tersebut. 6. Guru atau peminjam hendaklah mengisi Borang Pinjaman Peralatan tiga hari sebelum peralatan hendak digunakan. sekolah dan persatuan atau kelab. negeri. daerah. Setiap peralatan yang dipinjam adalah menjadi tanggungjawab pihak yang meminjam. Peminjam perlu memastikan telah menandatangani buku Rekod Pinjaman Peralatan semasa mengambil dan pemulangan peralatan yang dipinjam. Keutamaan peminjam iaitu PPD. Sebarang kerosakan. Kelulusan pinjaman adalah tertakluk kepada kebenaran daripada pengetua. Pinjaman peralatan diberikan mengikut keutamaan yang berikut.PERATURAN-PERATURAN DALAM PENGURUSAN STOR DAN PINJAMAN PERALATAN KOKURIKULUM / SUKAN 1. 8.1 2.3 3.

PROSES KERJA DALAM PENGURUSAN PINJAMAN PERALATAN KOKURIKULUM/ SUKAN Bil 1. Guru penasihat mengisi borang pinjaman peralatan. 8. 10. Mengeluarkan surat untuk gantian peralatan jika peralatan itu rosak selepas dipinjamkan. Proses Kerja Membuat semakan stok peralatan dalam bilik operasi sukan. Menerima dan menyemak borang pinjaman dan meluluskan pinjaman peralatan. Buku Pengurusan 218 . Menyediakan borang pinjaman peralatan. 12 Merekodkan pemulangan SU Kokurikulum/ peralatan yang dipinjam dalam SU Sukan buku rekod pinjaman. Menyerahkan alatan yang dipinjam. 3. Pastikan peralatan yang diterima dalam keadaan baik an cukup. 5. SU Kokurikulum/ SU Sukan SU Kokurikulum/ SU Sukan Guru Penasihat SU Kokurikulum/ SU Sukan SU Kokurikulum/ SU Sukan 9. 2. 6. Undangundang/ Peraturan Buku Pengurusan Kokurikulum Sekolah-sekolah negeri Johor. 4. Pegawai Yang Meluluskan/ Dirujuk SU Kokurikulum/ SU Sukan SU Kokurikulum/ SU Sukan SU Kokurikulum/ SU Sukan SU Kokurikulum/ SU Sukan Guru Penasihat SU Kokurikulum/ SU Sukan Seksi. Menyenaraikan dan mempamerkan senarai peralatan. 11. Merekodkan pinjaman peralatan dalam buku rekod pinjaman Guru memulangkan alatan yang dipinjam. Memastikan peralatan dalam keadaan baik dan tersusun. 7.

219 .13 Menyusun semula peralatan dan pastikan kekemasan bilik operasi sukan SU Kokurikulum/ SU Sukan Kokurikulum Sekolah-sekolah negeri Johor.

CARTA ALIRAN DALAM PENGURUSAN PENGURUSAN STOR DAN PINJAMAN PERALATAN KOKURIKULUM / SUKAN MULA Membuat semakan stok peralatan sukan dan permainan Menyenaraikan dan mempamerkan senarai peralatan yang ada Menyediakan borang-borang-borang untuk pinjaman peralatan Guru Penasihat mengisi borang pinjaman peralatan Semakan borang pinjaman dan kelulusan meluluskan pinjaman Tidak Lulus Menyerahkan peralatan Rekod pinjaman di dalam Buku Rekod Pinjaman Pemulangan peralatan Ganti yang lain Memeriksa peralatan yang dipulangkan Periksa keadaan alat Baik/Cukup Merekodkan pemulangan peralatan Simpanan peralatan Kelulusan Pinjaman Rosak/Hilang TAMAT 220 .

Tanda ( _ / ) Catatan 7. Menyenaraikan dan mempamerkan senarai peralatan. 8. 12.SENARAI SEMAK DALAM PENGURUSAN STOR DAN PINJAMAN PERALATAN KOKURIKULUM / SUKAN Bil 1. Menyerahkan alatan yang dipinjam. Pastikan peralatan yang diterima dalam keadaan baik an cukup. Mengeluarkan surat untuk gantian peralatan jika peralatan itu rosak selepas dipinjamkan. 6. 9. Guru penasihat mengisi borang pinjaman peralatan. Menyediakan borang pinjaman peralatan. Memastikan peralatan dalam keadaan baik dan tersusun. 3. 10. 11. 4. 2. 5. Menerima dan menyemak borang pinjaman dan meluluskan pinjaman peralatan. Merekodkan pemulangan peralatan yang dipinjam dalam buku rekod pinjaman. Proses Kerja Membuat semakan stok peralatan dalam bilik operasi sukan. 13. Menyusun semula peralatan dan pastikan kekemasan bilik operasi sukan 221 . Merekodkan pinjaman peralatan dalam buku rekod pinjaman Guru memulangkan alatan yang dipinjam.

(A) 531 dalam Akta Pendidikan 1996 bertarikh 31 hb Disember 1996 Pemberitahu Undang-Undang 196.U.N. 5/1998 Akta Pendidikan 1996 dan PeraturanPeraturan Di Bawah Akta Pendidikan 1996. Warta Kerajaan 1997 Schools Societies Regulations L.11 3.179-180 Peraturan-Peraturan Kokurikulum Kebangsaan P. SPI Bil. SPI Bil. 18/1998 - 222 . No. Warta Kerajaan 1998 - SURAT PEKELILING IKHTISAS 14. 15. Warta Kerajaan 1956 2.SENARAI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN YANG DIPERLUKAN WARTA KERAJAAN 1. 42. Penggunaan Budi Bicara Ketika Mengambil Tindakan. Jil.

6. 11. Keceriaan dan Keindahan Sekolah Jawatankuasa Hari Perayaan Sekolah Jawatankuasa yang diarahkan dari semasa ke semasa 223 .SENARAI JAWATANKUASA YANG DIANGGOTAI Bil. 7. 10. 17 Jawatankuasa yang dianggotai Jawatankuasa Majlis Pentadbiran dan Pengurusan Sekolah Jawatankuasa Majlis Kurikulum Sekolah dan Kokurikulum. 1. 2. 5. 3. Jawatankuasa Takwim Sekolah AJK Pemilihan Pelajar Cemerlang ( Hari Kecemerlangan Kokurikulum ) Jawatankuasa Pusat Sumber Jawatabkuasa Program Khas Jawatankuasa Perkembangan Staf Sekolah Jawatankuasa Kewangan Sekolah Jawatankuasa Majlis Sukan Jawatankuasa Perkhemahan Bersepadu Jawatankuasa Pengelolaan MSSD/MSSJ/MSSM Jawatankuasa Hari Kokurikulum/Hari Kantin Jawatankuasa Pemantauan Jawatankuasa Program Bersepadu Sekolah Selamat Jawatankuasa Pembangunan. 9. 14. 16. 4. 13. 15. 8. 12.

SENARAI BORANG-BORANG YANG DIGUNAKAN PENGURUSAN STOR DAN PINJAMAN PERALATAN KOKURIKULUM / SUKAN Bil. 1 Senarai Borang/Surat Borang Pinjaman Peralatan 224 .

Menerima dan menyemak borang pinjaman dan meluluskan pinjaman peralatan. Mengeluarkan surat untuk gantian peralatan jika peralatan itu rosak selepas dipinjamkan. 10. 5. Membuat semakan stok peralatan dalam bilik operasi sukan. 8. 1 hari selepas kerosakan dikesan 225 . Bil Jenis Kerja 1. 6. Memastikan peralatan dalam keadaan baik dan tersusun. 4. Guru penasihat mengisi borang pinjaman peralatan. Sehari selepas aktiviti tamat 10 minit 11. 2. 7. Menyerahkan alatan yang dipinjam. 1 hari 5 minit 9. Pastikan peralatan yang diterima dalam keadaan baik dan cukup. Merekodkan pinjaman peralatan dalam buku rekod pinjaman Guru memulangkan alatan yang dipinjam. Menyenaraikan dan mempamerkan senarai peralatan.NORMA KERJA DALAM PENGURUSAN PENGURUSAN STOR DAN PINJAMAN PERALATAN KOKURIKULUM / SUKAN Masa Yang Diambil 1 Minggu (2 kali dalam setahun) Sepanjang masa 1 Minggu (pada awal tahun/ ada alat baru) 5 Minit 5 Minit 1 hari Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dlm Seminggu Mengikut keperluan dan permohonan daripada peminjam. Menyediakan borang pinjaman peralatan. 3.

Menyusun semula peralatan 5 minit dan pastikan kekemasan bilik operasi sukan 226 .12. Merekodkan pemulangan peralatan yang dipinjam dalam buku rekod pinjaman. 5 minit 13.

SENARAI TUGAS HARIAN NAMA : JAWATAN : TARIKH : Bil. Tugas Saya Hari Ini Catatan 227 .

1 S/U Kokurikulum 1. Kelab/Persatuan. Pengetua Tugas dan Tanggungjawab Memastikan pelaksanaan dasar Kementerian Pelajaran dalam bidang kokurikulum dilaksanakan. Kelab Sukan Permainan 4. Guru Kanan Mata .4 Guru Penasihat 1. Membantu menyelia kegiatan kokurikulum peringkat sekolah Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Ikhtisas Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Ikhtisas Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Ikhtisas 3 Pegawai Jabatan.1 Ketua Sektor Pembangunan Dan Kemanusiaan 3. Pelajaran Johor 4 Penolong Kanan.5 Guru Rumah Sukan 1.4 Penyelia Kokurikulum 4.1 Penolong Pegawai Pelajaran Daerah (HEM) 2.3 Sukan 2.4 Guru Penasihat 228 2 Pegawai Pelajaran Daerah Mengelola.3 Ketua Unit Sukan 3. Kelab/Persatuan.SENARAI TUGAS/KUASA DAN HUBUNGAN PEGAWAI DENGAN PEGAWAI LAIN Unit : Kokurikulum Jawatan : Penolong Kanan Kokurikulum Tugas Pegawai Atasan Yang Ada Hubungan 1.3 S/U Sukan 4.6 Guru Pasukan Sekolah 2.2 Penyelaras Pasukan Pakaian Seragam.1 S/U Kokurikulum 4. Memantau dan Menyelia kegiatan kokurikulum di peringkat sekolah dan daerah.2 Penolong Pengarah (HEM) 3. Kuasa Yang diberi Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Ikhtisas Tugas PegawaiPegawai lain yang ada hubungan serta Jenis hubungan 1. Penolong Kanan HEM.2 Penyelia Kokurikulum 2. Mengelola. Memantau dan Menyelia kegiatan kokurikulum di peringkat sekolah .4 S/U Sukan Daerah 3. Kelab Sukan Permainan 1. Penyelia Petang. daerah dan negeri.2 Penyelaras Pasukan Pakaian Seragam.3 S/U Sukan 1.

Pelajaran 4.5 4.6 Guru Rumah Sukan Guru Pasukan Sekolah 229 .

dan penyertaan dalam kegiatan-kegiatan ditentukan oleh Menteri. hobi dan rekreasi.1 Kandungan Kegiatan Kokurikulum Di Sekolah .PERATURAN-PERATURAN PENTADBIRAN DALAM PEMANTAUAN GERAK KERJA KOKKURIKULUM Aktiviti Pengurusan : Penubuhan dan Pendaftar Persatuan 1.U. P. Rujuk Peraturan 4 dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998 yang diterbitkan sebagai Warta Kerajaan Jil.0 1. Akta Pendidikan 1996 (Akta 550)} Kegagalan atau keengganan melaksanakan kegiatan kokurikulum di sekolah adalah suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi lima ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi tiga bulan atau kedua-duanya {Rujuk Subseksyen 135(1) Akta Pendidikan 1996 (Akta 550)} dan jika kesalahan itu dilakukan secara 2. Status Pelaksanaan Kokurikulum Sekolah : Sebagai sebahagian daripada Kurikulum Kebangsaan. Mei 1998. badan beruniform.U.0 2.1 2. Perundangan (A). Kegiatan Kokurikulum di sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan akan mengandungi yang berikut:(q) (r) (s) (t) penyertaan dalam sukan dan permainan. sukan dan permainan. atau apa-apa persatuan lain yang diluluskan oleh Pendaftar. (A) 531/97. penyertaan dalam badan beruniform. 1. maka pelaksanaan kokurikulum di sekolah adalah wajib. 42/No. 11 (Tambahan No. {Rujuk Seksyen 18. lain sebagaimana Rujuk Subperaturan 3(3) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997 yang diterbitkan sebagai P.2 Kegiatan Kokurikulum di sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan meliputi kegiatan dalam persatuan yang ditubuhkan di sekolah daripada kategori berikut:(a) (b) (o) (p) (q) mata pelajaran yang diajar di sekolah sebagaimana yang dinyatakan dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997.2 230 . 41). (A) 196 bertarikh 21hb. penyertaan dalam persatuan dan kelab.

231 . XVI(16) bertarikh 13 Nov. seseorang itu dikenakan hukuman denda harian yang tidak melebihi lima ratus ringgit sebagai tambahan kepada apa-apa penalti lain yang boleh dikenakan kepadanya di bawah Akta ini berkenaan dengan kesalahan itu. bagi setiap hari kesalahan itu terus dilakukan.7 Penyertaan pelajar dalam aktiviti kokurikulum adalah wajib. 11(29) bertarikh 2hb. KP(BS)8591/Jld.3 Matlamat gerak kerja kokurikulum yang dikehendaki ialah penyertaan oleh setiap orang pelajar yang belajar di sekolah kerajaan atau bantuan kerajaan. {Rujuk Subseksyen 135(2) Akta 550}. 16/2000. bergotong royong memperbaiki kawasan sekolah. Januari 1985}. 2000. 2.6 Pelaksanaan kegiatan kokurikulum di sekolah hendaklah berasaskan prinsip penyertaan beramai-ramai tanpa ada unsur-unsur diskriminasi atau paksaan dan yang bercanggah dengan Dasar Pendidikan Kebangsaan dan Perlembagaan Negara. {Rujuk Subperkara 5. Sehubungan itu kehadiran pelajar dalam aktiviti kokurikulum mestilah direkodkan. 11(29) bertarikh 2hb. Januari 1985}.4 Penyertaan semua guru adalah dikehendaki bagi memastikan keberkesanan pelaksanaan gerak kerja kokurikulum di sekolah.5 Sekolah-sekolah. Seberapa yang boleh.1 dalam Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 2.2 dalam Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. Rujuk Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 1/1986. 2. {Rujuk Subperkara 5. 1/1985 KP(BS)8591/Jld. ketatanegaraan. 1/1985 KP(BS)8591/Jld. 2. moral dan sebagainya yang sesuai bagi pendidikan menyeluruh dan pembentukan keperibadian. dan dalam pelbagai gerak kerja yang menekankan perpaduan kaum. Januari 1985}. 1/1985 KP(BS)8591/Jld. Setiap pelajar hendaklah mengambil bahagian sekurangkurangnya dalam salah satu gerak kerja pakaian seragam (badan beruniform). 11/(41) bertarikh 15 Januari 1986. Rujuk Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. satu kegiatan persatuan atau kelab. KP(BS)8591/Jld. dan satu kegiatan sukan atau permainan. peningkatan penyertaan pelajar-pelajar dalam kegiatan pakaian seragam hendaklah diusahakan. khususnya yang kurang kemudahan untuk menjalankan gerak kerja kokurikulum ini hendaklah menggalakkan pelajar-pelajarnya mengambil bahagian dalam membuat kerja-kerja amal untuk masyarakat setempat. 2. 11(29) bertarikh 2hb. maka apabila disabitkan sedemikian.berterusan. {Rujuk Subperkara 5.3 dalam Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.

1 Menjalankan Gerak Kerja Kokurikulum (GERKO) Aktiviti GERKO akan dijalankan pada setiap hari Sabtu minggu 2. : Berkawat/ Bersihkan Kawasan [P. KP] : Berkawat/ Bersihkan Kawasan [Pengakap.0 3.7 9. 4 dan minggu 5 (jika terdapat minggu kelima pada hari Sabtu dalam bulan tertentu) Jumlah perjumpaan atau GERKO minimum 11 kali setahun. Rujuk Subperkara 5.3 3.10. PKP] : Teori/ Amali [Pandu Puteri. Jadual Aktiviti GERKO 7.00 . Buku Laporan Aktiviti GERKO yang telah siap diisi dan ditandatangani oleh AJK dan guru penasihat perlu dihantar ke bilik PK Kokurikulum selewat-lewatnya 3 hari selepas aktiviti dijalankan.10.30pg 10. 8591-11(32) bertarikh 2hb Februari 1985. Setiausaha dan Penyelaras Kokurikulum akan membuat pemantauan persatuan/ kelab dan merekodkan kehadiran murid/ guru 15 minit selepas aktiviti GERKO dijalankan. tidak termasuk waktu rehat. PBSM] : Teori/ Amali [Pengakap. Sebarang perubahan tarikh pertemuan akan dimaklumkan oleh PK/SU Kokurikulum.8.3 3.4 3.Puteri.00 pagi : Perhimpunan Pagi.8 Kegiatan kokurikulum di sekolah boleh dilaksanakan dengan menggunakan penglibatan dan kepakaran anggota-anggota masyarakat setempat.00 pagi 8.2. 3.50 .00 pagi 10. PPI. KP.3 dalam Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 4/1985. PPI.30 ± 12.2 3. Aktiviti GERKO akan dijalankan selama empat jam. Dua jam pertama dikhususkan untuk Unit Beruniform manakala dua jam berikutnya untuk aktiviti Persatuan/ Kelab.9.00 .5 3.00 . PBSM] : Rehat : Aktiviti Gerko Persatuan dan Kelab 3. Melengkapkan Buku Laporan Aktiviti GERKO.2.30tgh 232 . KRS.6 3. Setiausaha Kokurikulum atau Penyelaras Kokurikulum menyemak dan merekodkan Buku Laporan Aktiviti GERKO. Penolong Kanan Kokurikulum. KRS.

Warta kerajaan Jil.FAIL MEJA PENGURUSAN KOKURIKULUM PROSES KERJA BAGI PEMANTAUAN GERAK KERJA KOKURIKULUM Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Proses Kerja Guru-guru merekodkan kehadiran Perhimpunan Pagi Gerak Kerja Kokurikulum Unit Beruniform Pemantauan Gerak Kerja Unit Beruniform Gerak Kerja Kokurikulum Persatuan dan Kelab Pemantauan Gerak Kerja Persatuan dan Kelab Lengkapkan Buku Laporan Gerak Kerja Kokurikulum Penyerahan Buku Laporan Gerak Kerja Kokurikulum Semak dan rekod Buku Laporan Gerak Kerja Kokurikulum Pegawai Yang Meluluskan / Di rujuk Guru Penasihat Penyelaras Kokurikulum Guru Penasihat Penyelaras Kokurikulum Guru Penasihat Penyelaras Kokurikulum Guru Penasihat Guru Penasihat PK Kokurikulum SU Kokurikulum Seksi Undangundang / Peraturan 1. Surat Pekeliling Bil 5/1986 Bil 1/1988 Bil 4/1995 Bil 3/1997 Bil 24/1998 233 . 42. No 11 2.

CARTA ALIRAN PEMANTAUAN GERAK KERJA KOKURIKULUM PERSATUAN DAN KELAB DI SEKOLAH MULA Rekod kehadiran guru Perhimpunan Pagi Gerak Kerja Unit Beruniform Pemantauan Gerak Kerja Kokurikulum Gerak Kerja Persatuan dan Kelab Pemantauan Gerak Kerja Persatuan dan Kelab Melengkapkan Buku Laporan Aktiviti Kokurikulum. Serahkan Buku Laporan Aktiviti Semak dan rekod Buku Laporan Aktiviti TAMAT 234 .

SENARAI SEMAK TUGAS PROSES KERJA BAGI PENUBUHAN PERSATUAN Bil 1 2 3 4 TINDAKAN Guru-guru merekodkan kehadiran Perhimpunan Pagi Gerak Kerja Kokurikulum Unit Beruniform Pemantauan Gerak Kerja Unit Beruniform Gerak Kerja Kokurikulum Persatuan dan Kelab Pemantauan Gerak Kerja Persatuan dan Kelab Lengkapkan Buku Laporan Gerak Kerja Kokurikulum Penyerahan Buku Laporan Gerak Kerja Kokurikulum Semak dan rekod Buku Laporan Gerak Kerja Kokurikulum TANDA ( / ) CATATAN 5 6 7 8 9 235 .

Warta Kerajaan 1967 4. 11. (A) 531 dalam Akta Pendidikan 1996 bertarikh 31 hb Disember 1996 Pemberitahu Undang-Undang 196. SPI Bil 2/1971 4. 42. SPI Bil 10/1976 - 236 .SENARAI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN YANG DIPERLUKAN AKTA PENDIDIKAN 1. bertarikh 28 Disember 1967 Peraturan-Peraturan Kokurikulum Kebangsaan P. Akta Pelajaran 1961 Pemberitahuan Undang-Undang L.N. Warta Kerajaan 1998 - SURAT PEKELILING IKHTISAS 1. Bil. SPI Bil 1/1971 3. No. Jil. 23/1966 2. Akta Pelancongan 1957 2.326 Peraturan-Peraturan Sekolah) 1956 (Kursus Pengajian WARTA KERAJAAN 1 Warta Kerajaan 1950 Registration of Schools Ordinance 1950 Schools Societies Regulations L. Warta Kerajaan 1997 5. SPI Bil 8/1975 Lagu Kebangsaan Perkhidmatan Masyarakat dan Muhibah di Sekolah-Sekolah Rukunegara Permainan Menengah Catur di Sekolah-Sekolah Nyanyian Lagu Kebangsaan µNegaraku¶ Menyanyi Lagu Kebangsaan/Lagu Negeri. SPI Bil 4/1975 6.179-180 Jil.U. Warta Kerajaan 1956 3.11 2. dan Mengibar Bendera Persekutuan/Bendera Negeri di Sekolah-Sekolah/Maktab-Maktab Perguruan Rancangan Kegiatan Sekolah Selepas Peperiksaan SRP/LCE (termasuk Sabah/ 7. SPI Bil 8/1971 5.N. 27. SP µAm Bil.

3/1982 Hari Kelepasan Peristiwa P.326/62 Pengelolaan Walkathon Di Sekolah-Sekolah Kawad Kecemasan Kebakaran Di Sekolah Hari Kelepasan Peristiwa P. 4/1977 9. 3/1984 19. SPI Bil. SPI Bil. SPI Bil. SPI Bil.326/62 Ketetapan Masa Di Sekolah-Sekolah Penggunaan Waktu Tidak Mengajar/Waktu Luang (Free Period) Oleh Guru Rancaangan Kegiatan Sekolah Selepas Peperiksaan SRP dan SRP/LCE (Sarawak) bagi Murid-murid Tingkatan III ± Garis Panduan Permainan µPin-table. SPI Bil.Sarawak Junior Certificate Examination) bagi Murid-Murid Tingkatan III ± Garis Panduan. 4/1984 20. SPI Bil. 4/1985 23. Video Game. SPI Bil. 2/1981 13. 4/1984 21. 5/1985 24. SPI Bil. Rekod Kedatangan dan Laporan Gerak Kerja Kokurikulum Pelajar. SPI Bil. 3/1981 14.U.U. 4/1982 16. 8/1978 11. SPI Bil. SPI Bil. SPI Bil. 15. SPI Bil. SPI Bil. SPI Bil 1/1986 25. Garis Panduan Mengenai Aktiviti-Aktiviti Kebudayaan Di Sekolah-Sekolah. 7/1983 18. Penubuhan Jawatankuasa Sekolah Sebagai Institusi Masyarakat Rancangan Mencantik dan Mengindahkan Sekolah dan Kawasannya (Landscaping) Larangan ke atas Pemberian Cenderamata. 4/1983 17. SPI Bil 2/1986 - 237 . Game Watch¶ Iklan/Tajaan Dalam Majalah Sekolah Garis Panduan Mengenai Pungutan Derma Melibatkan Murid-Murid Sekolah. 11/1978 12. SPI Bil 1/1985 22. 7/1977 10. 8. Perhimpunan Sekolah Perhimpunan Sekolah (Tambahan) Penubuhan Jawatankuasa Bimbingan Pelajar Sekolah. SPI Bil.

Penggunaan Kemudahan Sekolah Pertubuhan Dan Persatuan Belia.Penyertaan Pelajar Dalam Kegiatan Sukan Di Sekolah. Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Kelab Perekacipta Sekolah. 7/1988 - Penyertaan Pelajar Dalam Pertandingan Atau Kejohanan Sukan Anjuran Persatuan Atau Badan Induk Sukan. SPI Bil. SPI Bil.3/1988 - 30. Aturcara Majlis Rasmi Sekolah. SPI Bil. Syarikat/Badan 27. SPI Bil 14/1988 - 35. Panduan Tajaan Oleh Perniagaan Di Sekolah. 5/1986 28. 9/1991 . Penceramah Jemputan Untuk Majlis Dan Aktiviti Agama Islam Di Sekolah. SPI Bil. SPI Bil 3/1986 - Penyelarasan Pelaksanaan Kurikulum µPengenalan Kepada Komputer¶ Dan Kegiatan Kelab Komputer Sekolah Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Kelab Komputer Sekolah. SPI Bil. Mengundang Orang-orang Kenamaan Ke Upacara Sekolah/Institusi Pendidikan. SPI Bil 1/1989 36. SPI Bil. 3/1991 39. Senaman Beramai-ramai. 1/1988 29. Oleh Permohonan Mengundang Orang-Orang Kenamaan Ke Upacara Sekolah/Institusi Pendidikan. SPI Bil.26. 32. .Pelaporan Kejadian Tidak Diingini Di Sekolah. 6/1988 31. 8/1988 33.7/1991 41. SPI Bil 10/1989 37. SPI Bil. 1/1991 38. SPI Bil 4/1991 40. SPI Bil 10/1988 34. Keberangkatan DYMM Sultan/Raja/TYT Yang Di Pertua Negeri Menghadiri MajlisMajlis Rasmi Sekolah. 238 . SPI Bil. Program Skim Lencana Anti Dadah Pasukan Berpakaian Seragam Sekolah Menengah (SLAD). SPI Bil. Keselamatan Diri Pelajar Di Sekolah.

Amalan Kebersihan Di Sekolah. SPI Bil. 8/1995 - 49. 2/1996 52. SPI Bil. 54. SPI Bil 9/1995 . Penampilan Diri Pelajar.Rancangan Kegiatan Peperiksaan UPSR Tahun 6. 3/1997 - 55. 6/1997 - 239 .1/1996 51.42. Perlaksanaan Kadet Remaja Sekolah (KRS). SPI Bil. - 50. SPI Bil. Kekemasan Dan Kerapian Berpakaian. SPI Bil. SPI Bil. Pengiktirafan Persatuan Seni Bela Diri Sebagai Pasukan Pakaian Seragam Sekolah Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Kelab/Persatuan (PS. SPI Bil. Penyertaan Pelajar Dalam Pertandingan Kejohanan Sukan Anjuran Persatuan Badan Induk Sukan Sekolah Selepas Bagi Murid-Murid Dan 44. 4/1992 43. Tatacara Mengenakan Tindakan Dan Hukuman Terhadap Pelajar-Pelajar Sekolah. 4/1995 47. 6/1994 - Panduan Penubuhan Dan Persatuan Silat Sekolah. SPI Bil. Pelaksanaan Skim Takaful Kemalangan Diri Berkelompok Bagi Semua Pelajar Sekolah Kerajaan Dan Bantuan Kerajaan. PUP Bil 2/1997 Sikap Mengutamakan Keceriaan Kebersihan Di Kalangan Pelajar. 7/1995 48. SPI Bil. 1/1995 - 45. Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum Dan Sukan Di Dalam Dan Di Luar Kawasan Sekolah. Pengurusan Usaha Menanam Semangat Patriotisme Di Kalangan Pelajar Dan Senaman Ringkas Dalam Bilik Darjah.77280) Taekwando/Seni Mempertahankan Diri. SPI Bil. 3/1995 - 46. Program Dan Aktiviti Sekolah Yang Melibatkan Dasar Dan/Atau Pungutan Wang. SPI Bil. SPI Bil. 2/1997 53.

Panduan Keselamatan Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan Serta Kegiatan kokurikulum Dan Sukan Di Dalam Dan Di Luar Kawasan Sekolah. 9/2000 - 69. Penggunaan Barang Permainan Elektronik Robot Kit Di Sekolah Menengah. SPI Bil. SPI Bil. 12/2000 70. SPI Bil. 8/1999 65. SPI Bil. 8/2000 67. 7/1999 64. Mencegah Kebakaran Di Sekolah. SPI Bil. 240 . 13/2000 - Pendaftaran Kegiatan Seni Bela Diri Di Sekolah-Sekolah. Keselamatan Diri Murid Dalam Perjalanan Pergi Dan Balik Sekolah. Akta Pendidikan 1996 dan PeraturanPeraturan Di Bawah Akta Pendidikan 1996. 1/1999 62. Penganjuran Program Motivasi Di Sekolah. 2/1999 63. 18/1998 60. Murid Di Hari 59. SPI Bil. Garis Panduan Pengendalian Aktiviti Sokongan Bahasa Inggeris Di Sekolah. SPI Bil. Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Kelab Komputer/ Teknologi Maklumat Sekolah. SPI Bil. SPI Bil. 9/2000 - 68. SPI Bil. SPI Bil.56. SPI Bil. Penglibatan Guru dan Murid dalam aktiviti Pasukan Pakaian Seragam anjuran agensi kerajaan dan pertubuhan bukan kerajaan. Penggunaan Budi Bicara Ketika Mengambil Tindakan. SPI Bil. Lawatan Pendidikan Persekolahan. Panduan Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Tambahan Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum Dan Sukan Di Dalam Dan Di Luar Kawasan Sekolah. SPI Bil 7/2000 66. Penubuhan Kelab Pencegahan Jenayah Di Sekolah Menengah. 2/1998 57. 3/1998 58. SPI Bil 24/1998 - 61. 5/1998 - Mempergiat Dan Memperluas Program Dan Aktiviti Pertanian Di Sekolah.

14/2000 72. Panduan Menggalakkan Kerjasama Dan Sumbangan Pihak Luar Dalam Program Teknologi Maklumat Dan Komunikasi Di Sekolah. 5/2002 - 241 . SPI Bil. 16/2000 - Sambutan Hari Kemerdekaan Peringkat Sekolah. SPI Bil. Lawatan Sekolah Pada Hari Persekolahan 76. Panduan Penubuhan Persatuan Agama Bukan Islam Di Sekolah-Sekolah. SPI Bil. SPI Bil.71. Penubuhan Kelab Sekolah-Sekolah. 19/2000 - Penggalakan Aktiviti Fotografi Di Kalangan Murid Sekolah. SPI Bil. 20/2000 77. SPI Bil. SPI Bil. Rukun Negara Di 73. 17/2000 74. Salah Laku Memasukkan Unsur Politik Dalam Soalan Peperiksaan/Ujian Di Sekolah Dan Perbuatan Menghasut/ Meracuni Fikiran Pelajar Membenci Kerajaan. 18/2000 75.

02. Senarai Borang/Surat Buku Laporan Aktiviti Kokurikulum Borang Pemantauan Aktiviti Kokurikulum 242 . 01.SENARAI BORANG-BORANG YANG DIGUNAKAN BAGI TUJUAN PENUBUHAN DAN PENDAFTARAN PERSATUAN Bil.

FAIL MEJA PENGURUSAN KOKURIKULUM NORMA KERJA PEMANTAUAN GERAK KERJA KOKURIKULUM Jumlah Unit Yang Boleh Masa Yang Dijalankan Dlm Diambil Seminggu Mengikut 5 minit Bilangan Persatuan Dan Kelab 10 minit Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab 120 minit Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab 15 selepas aktiviti Mengikut bermula Bilangan Persatuan Dan Kelab 120 minit Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab 15 min it selepas Mengikut aktiviti bermula Bilangan Persatuan Dan Kelab 30 minit Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab 3 hari selepas Mengikut aktiviti Gerko Bilangan Persatuan Dan Kelab 120 minit Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab Bil Jenis Kerja 1 2 Guru-guru merekodkan kehadiran Perhimpunan Pagi 3 Gerak Kerja Kokurikulum Unit Beruniform Pemantauan Gerak Kerja Unit Beruniform Gerak Kerja Kokurikulum Persatuan dan Kelab Pemantauan Gerak Kerja Persatuan dan Kelab Lengkapkan Buku Laporan Gerak Kerja Kokurikulum Penyerahan Buku Laporan Gerak Kerja Kokurikulum Semak dan rekod Buku Laporan Gerak Kerja Kokurikulum 4 5 6 7 8 9 243 .

Tugas Saya Hari Ini Catatan 244 .SENARAI TUGAS HARIAN NAMA : JAWATAN : TARIKH : Bil.

2 Penyelia Kokurikulum 2. Pelajaran Johor 4. Kelab/Persatuan. Kelab Sukan Permainan 1. Kuasa Yang diberi Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Ikhtisas 2. Memantau dan Menyelia kegiatan kokurikulum diperingkat sekolah dan daerah.3 S/U Sukan 1.3 S/U Sukan 4. Kelab Sukan Permainan 4.SENARAI TUGAS/KUASA DAN HUBUNGAN PEGAWAI DENGAN PEGAWAI LAIN Unit : Kokurikulum Jawatan : Penolong Kanan Kokurikulum Tugas Pegawai Atasan Yang Ada Hubungan 1. daerahdan negeri. Guru Kanan Mata Membantu menyelia kegiatan kokurikulum peringkat sekolah Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Iktisas . Kelab/Persatuan. Penyelia Petang. Memantau dan Menyelia kegiatan kokurikulum diperingkat sekolah .2 Penyelaras Pasukan Pakaian Seragam.2 Penyelaras Pasukan Pakaian Seragam. Pegawai Jabatan.6 Guru Pasukan Sekolah 2. Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Iktisas Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Iktisas 3.1 S/U Kokurikulum 4.4 S/U Sukan Daerah 3.1 Penolong Pegawai Pelajaran Daerah (HEM) 2.4 Guru Penasihat 4.3 Penyelia Sukan 2.4 Guru Penasihat 1. Pengetua Tugas PegawaiPegawai lain yang ada hubungan serta Jenis hubungan 1. Penolong Kanan.5 Guru Rumah Sukan 1.4 Penyelia Kokurikulum 3.3 Ketua Unit Sukan 3.5 4.5 Guru Rumah 245 Tugas dan Tanggungjawab Memastikan pelaksanaan dasar Kementerian Pelajaran dalam bidang kokurikulum dilaksanakan.2 Penolong Pengarah (HEM) 3. Penolong Kanan HEM.1 Ketua Sektor Pembangunan Dan Kemanusiaan 3.1 S/U Kokurikulum 1. Mengelola. Pegawai Pelajaran Daerah Mengelola.

Pelajaran 4.6 Sukan Guru Pasukan Sekolah 246 .

6 menentukan tarikh penghantaran markah peperiksaan dan kad laporan 2.PERATURAN-PERATURAN PENTADBIRAN DALAM PERANCANGAN TAKWIM KOKURIKULUM 1. 3. 6. Menubuhkan Jawatankuasa Induk Takwim Sekolah yang terdiri daripada :y Pengetua y Penolong Kanan (P) y Penolong Kanan (HEM) y Penolong Kanan Kokurikulum y Guru-guru Kanan.5 menentukan tarikh peperiksaan dan ujian sekolah 2. Takwim Sekolah didokumentasikan dalam Diari Sekolah. Menetap dan menentukan Takwim Sekolah.2 menentukan tarikh mesyuarat staf / staf sokongan 2.4 menentukan tarikh sukan tahunan sekolah 2. 2. 5. Menyemak draf dan membuat pindaan sekiranya perlu. Menyusun aktiviti-aktiviti sekolah mengikut tarikh -tarikh yang telah ditetapkan.8 mengenal pasti tarikh perayaan untuk pelbagai kaum dan agama 2. Diari Sekolah diedarkan kepada semua warga sekolah. Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa Induk Takwim Sekolah setelah menerima Akta Pendidikan 1996 Peraturan-Peraturan Pendidikan (Penggal Institusi Pendidikan Tahun berkenaan). Berdasarkan Perincian Hari Persekolahan Mengikut Penggal dan membuat keputusan untuk :2.1 menentukan tarikh pendaftaran murid 2.9 mengambil kira cuti-cuti umum dan peristiwa.3 menentukan tarikh mesyuarat Jawatankuasa Kurikulum / Kokurikulum/Disiplin 2. 7. 247 . 4.7 menetapkan tarikh aktiviti-aktiviti sekolah 2.

248 . Bil 1. PK Kokurikulum SU Kokurikulum SU Sukan PK Kokurikulum Pengetua PK Kokurikulum PK Kokurikulum SU Kokurikulum PK Kokurikulum 4. Proses Kerja Tubuhkan Jawatankuasa Induk Takwim Sekolah yang terdiri daripada :y Pengetua y Penolong Kanan (P) y Penolong Kanan (HEM) y Penolong Kanan Kokurikulum y Guru-guru Kanan. 6. Menyemak draf dan membuat pindaan sekiranya perlu. Diari Sekolah diedarkan kepada semua warga sekolah. 5. 2. 7. Adakan mesyuarat Jawatankuasa Induk Takwim Sekolah Susun aktiviti-aktiviti sekolah mengikut tarikh-tarikh yang telah ditetapkan. PK Kokurikulum 3. Menetap dan menentukan Takwim Sekolah.PROSES KERJA DALAM PERANCANGAN TAKWIM KOKURIKULUM SEKOLAH Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Pengetua PK Kokurikulum Seksi Undangundang / Peraturan Buku Panduan Pengurusan Kokurikulum. Takwim Sekolah di dokumentasikan dalam diari Sekolah.

CARTA ALIRAN DALAM PERANCANGAN TAKWIM KOKURIKULUM SEKOLAH MULA Tubuhkan Jawatankuasa Takwim Sekolah Adakan Mesyuarat Jawatankuasa Induk Takwim Sekolah Susun aktiviti-aktiviti yang dirancang mengikut tarikh-tarikh yang ditetapkan Semak draf dan buat pindaan jika perlu Ya Tidak Perlu Pindaan atau Tidak Menetapkan dan menentukan Takwim Sekolah Dokumentasikan Takwim dalam Diari Sekolah Takwim/ Diari sekolah diedarkan kepada guru dan staf sekolah TAMAT 249 .

6. 7. 5. 2. 4. Adakan mesyuarat Jawatankuasa Induk Takwim Sekolah Susun aktiviti-aktiviti sekolah mengikut tarikh-tarikh yang telah ditetapkan. 1. 250 . Menetap dan menentukan Takwim Sekolah. Tandakan ( ¥) Catatan Tindakan Tubuhkan Jawatankuasa Induk Takwim Sekolah yang terdiri daripada :y Pengetua y Penolong Kanan (P) y Penolong Kanan (HEM) y Penolong Kanan Kokurikulum y Guru-guru Kanan. Diari Sekolah diedarkan kepada semua warga sekolah.SENARAI SEMAK DALAM PERANCANGAN TAKWIM KOKURIKULUM SEKOLAH Bil. Takwim Sekolah di dokumentasikan dalam diari Sekolah. Menyemak draf dan membuat pindaan sekiranya perlu. 3.

11 2. Jil. Akta Pelajaran 1961 Pemberitahuan Undang-Undang L. 11. No. Warta Kerajaan 1997 5.179-180 Jil. Warta Kerajaan 1967 4.U. Bil.N.326 Peraturan-Peraturan Sekolah) 1956 (Kursus Pengajian WARTA KERAJAAN 1 Warta Kerajaan 1950 Registration of Schools Ordinance 1950 Schools Societies Regulations L. Warta Kerajaan 1956 3. Akta Pelancongan 1957 2.SENARAI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN YANG DIPERLUKAN AKTA PENDIDIKAN 1. bertarikh 28 Disember 1967 Peraturan-Peraturan Kokurikulum Kebangsaan P. Warta Kerajaan 1998 - 251 . (A) 531 dalam Akta Pendidikan 1996 bertarikh 31 hb Disember 1996 Pemberitahu Undang-Undang 196.N. 42. 27.

Tubuhkan Jawatankuasa Induk Takwim Sekolah yang terdiri daripada :y Pengetua y Penolong Kanan (P) y Penolong Kanan (HEM) y Penolong Kanan Kokurikulum y Guru-guru Kanan. 3 hari 2. 6. Menetap dan menentukan Takwim Sekolah.NORMA KERJA DALAM PERANCANGAN TAKWIM KOKURIKULUM SEKOLAH Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dlm Seminggu Bil Jenis Kerja Masa Yang Diambil 1. Takwim Sekolah di dokumentasikan dalam diari Sekolah. 60 minit 3. 2 hari 60 minit 2 hari 7. 15 minit 252 . Adakan mesyuarat Jawatankuasa Induk Takwim Sekolah Susun aktiviti-aktiviti sekolah mengikut tarikh-tarikh yang telah ditetapkan. 5. Menyemak draf dan membuat pindaan sekiranya perlu. Diari Sekolah diedarkan kepada semua warga sekolah. 3 hari 4.

SENARAI TUGAS HARIAN NAMA : JAWATAN : TARIKH : Bil. Tugas Saya Hari Ini Catatan 253 .

Setiausaha 4.Borang penyertaan. Surat mohon bantuan pegawai. Surat meminjam alatan. v. surat pelantikan AJK diedarkan beserta surat panggilan mesyuarat kali pertama. Menerangkan tugas-tugas jawatankuasa. 3. 9/1991 SPI Bil 9/2000 SPI Bil 10/1989 Bil. Proses Kerja Setelah kelulusan diterima. Mengeluarkan surat-surat berkaitan perlaksanaan program i. Pengetua PK Kokurikulum Setiausaha 5. 6.AKTIVITI 1 : HARI KEUSAHAWANAN / KANTIN PROSES KERJA Pegawai Yang Meluluskan/ Dirujuk Mengemukakan surat mohon Pengetua kebenaran melaksanakan aktiviti PK Kokurikulum kepada pengetua dengan mengemukakan kertas kerja. iv. Pengetua PK Kokurikulum AJK Pelaksana. Setiausaha 254 . Surat mohon sumbangan/tajaan. Penambahbaikan dan pindaan sekiranya perlu bersama alternatif. Mesyuarat jawatankuasa kali pertama bagi menerangkan program dan mengemukakan kertas kerja kepada ajk untuk pindaan bagi pelaksanaan. 2. perbelanjaan dan sumber serta menentukan tarikh mesyuarat jawatankuasa kali ke2. Seksi Undangundang atau Peraturan SPI Bil. Surat mohon khidmat agensi kerajaan. iii. Mesyuarat jawatankuasa pengelola kali ke-2 diadakan dengan menerima laporan pengerusi jawatankuasa kecil. 1. ii.

Pengetua PK Kokurikulum Setiausaha Bendahari Setiausaha 9. Laporan program hendaklah disediakan beserta gambar merangkumi rumusan. Melaksanakan program mengikut tarikh dan masa yang telah ditetapkan.7. Mesyuarat post mortem dan laporan. 10. Setiausaha 8. Setiap ajk perlu mengikuti senarai semak tugas masingmasing berdasarkan tugas yang diterima. Surat perasmi dan jemputan vip diedarkan seminggu sebelum program dilaksanakan. cadangan. Setiausaha 255 . 11. Hantar Laporan kepada pengetua. penambahbaikan dan penyata kewangan. PK Kokurikulum Setiausaha AJK Pelaksana Semua pegawai yang terlibat. Setiausaha 12. Setiausaha menyediakan format laporan pada semua jawatankuasa pengelola bagi menentukan proses kerja masing-masing dilaksanakan dalam tiga fasa. komen. semasa dan selepas program. Sebelum.

CARTA ALIRAN PROGRAM HARI KEUSAHAWANAN / HARI KANTIN MULA Memohon Kebenaran dan kertas kerja Pinda/Tangguh Tidak Kelulusan diperoleh Kebenaran diperoleh Mes u arat J/kuasa 2 Pinda / Tangguh Tidak Surat Kebenaran Ibu Bapa £ £ Surat Jemputan / Perasmi Kebenaran Pihak Berkenaan Pelaksanaan Program Post Mortem / Laporan ¢ Mes uarat J/kuasa ¡ 256 .

Mesyuarat jawatankuasa kali pertama bagi menerangkan program dan mengemukakan kertas kerja kepada ajk untuk pindaan bagi pelaksanaan. Surat meminjam alatan. Mengeluarkan surat-surat berkaitan perlaksanaan program : i. iii. Penambahbaikan dan pindaan sekiranya perlu bersama alternatif. surat pelantikan AJK diedarkan beserta surat panggilan mesyuarat kali pertama. 7 8 257 . Setelah kelulusan diterima.Borang penyertaan. TANDA ( ¥ ) CATATAN 2 3 4 5 6 Mesyuarat jawatankuasa pengelola kali ke-2 diadakan dengan menerima laporan pengerusi jawatankuasa kecil. perbelanjaan dan sumber serta menentukan tarikh mesyuarat jawatankuasa kali ke-2.SENARAI SEMAK PROGRAM HARI KEUSAHAWANAN/KANTIN BIL 1 TINDAKAN Mengemukakan surat mohon kebenaran melaksanakan aktiviti kepada pengetua dengan mengemukakan kertas kerja. Menerangkan tugas-tugas jawatankuasa. v. ii. Surat mohon sumbangan/tajaan. Setiap ajk perlu mengikuti senarai semak tugas masing-masing berdasarkan tugas yang diterima. Surat mohon khidmat agensi kerajaan. iv. Surat perasmi dan jemputan vip diedarkan seminggu sebelum program dilaksanakan. Surat mohon bantuan pegawai.

Mesyuarat post mortem dan laporan. semasa dan selepas program. komen. Setiausaha menyediakan format laporan pada semua jawatankuasa pengelola bagi menentukan proses kerja masingmasing dilaksanakan dalam tiga fasa. Sebelum.9 Melaksanakan program mengikut tarikh dan masa yang telah ditetapkan. penambahbaikan dan penyata kewangan. Laporan program hendaklah disediakan beserta gambar merangkumi rumusan. 10 11 12 258 . cadangan. Hantar Laporan kepada pengetua.

SENARAI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN PROGRAM HARI KEUSAHAWANAN / HARI KANTIN Bil 1 2 Dokumen SPI Bil. 9/1991 SPI Bil 9/2000 Perkara Permohonan Mengundang Orang-Orang Kenamaan ke Upacara Sekolah / Institusi pendidikan Panduan Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan serta Kegiatan Kokurikulum dan Sukan Di Dalam dan Di Luar Kawasan Sekolah Aturcara Majlis Rasmi Sekolah 3 SPI Bil 10/1989 259 .

Mengagihkan kupon kepada para guru Memungut wang jualan kupon. Bendahari menyimpan wang hasil jualan kupon menukarkan hasil jualan dengan wang tunai kepada kelab. Kolej Swasta dan sebagainya. Memasang banting pada khemah 4. Kolej Komuniti. AJK Kupon menyediakan kupon untuk digunakan semasa had keusahawanan mengagihkan kupon kepada para pelajar mengikut kelas masingmasing. persatuan atau unit beniniform yang menjalankan perniagaan selepas tamat urusniaga menyediakan baucer bayaran kepada unit kokurikulum semasa penyerahan wang hasil jualan 3.SENARAI JAWATAN KUASA BAGI PROGRAM HARI KEUSAHAWANAN / HARI KANTIN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Penaung Penasihat Pengerusi Timbalan Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Penolong Setiausaha Bendahari Penyelaras AJK Kupon Pameran Pendaftaran gerai Gerai dan Khemah Sambutan dan Kawalan Kebersihan Promosi dan Siaran Bidang Tugas AJK 1. memilih dan menguruskan jenis pameran yang bersesuaian contohnya polis trafik. Gerai dan Khemah menyewa/meminjain dan menguruskan pemulangan khemah danpada pihak individu atau Majlis Daerah menyusun atur khernah mengikut plan yang dicadangkan. 260 . Pameran mencari. dan kelas-kelas dan guru-guru Menyerahkan wang jualan kupon kepada bendahani. Menjual kupon tambahan pada Han Terbuka dan Han Keusahawanan 2.

Bantuan pengawas petang diperlukan 7.5. Sambutan dan Kawalan menyambut ibu bapa yang hadir dan membantu menunjukkan kelas anak mereka Bantuan danipada para pengawas pagi dan kadet polis diperlukan. Promosi dan Siaraya menyediakan 2 keping kain rentang untuk dipasang di pintu hadapan sekolah danjugajalan masuk ke sekolah bantuan persatuan seni visual diperlukan 261 . Pendaftaran Gerai memastikan setiap unit kokurikulum mengambil bahagian dalam perniagaan memungut wang deposit kebersihan dan sewaan gerai serta serahkan kepada bendahani mengundi tapak gerai memastikan hanya pelajar terlibat sahaja boleh berada di gerai untuk mengelakkan sebarang kemungkinan. Penyerahan Buku Pelaporan Kemajuan Pelajar memastikan kelas bersih. Kebersihan memastikan setiap gerai mengamalkan kebersihan memastikan para pelajar membuang bekas makanan ke plastik atau tong sampah yang disediakan di kantin. 6. 9. tersusun dan berlabel dengan kelas masingmasing sebelah depan sesi pagi dan belakang sesi petang pastikan buku pelaporan kemajuan pelajar siap mengikut tarikh yang telah ditetapkan 8.

00 dan cagaran kebersihan sebanyak RM 10. Tandatangan: _______________________ Tarikh: ___________________ Tandatangan AJK Pendataran gerai: _____________________________ Tarikh: _________ Permohonan diterima/tolak kerana: _________________ ________________ Nombor gerai: __________________________________ ( Untuk diisi oleh Pendaftaran gerai) 2. 262 . Kupon Jualan SAH 30 JUN 2005 SAHAJA SAH 30 JUN 2005 SAHAJA Catatan: Kupon hanya sah pada tarikh dinyatakan sahaja.00.SENARAI BORANG-BORANG YANG DIGUNAKAN BAGI PROGRAM HARI KEUSAHAWANAN / HARI KANTIN 1. Kupon yang tidak digunakan tidak boleh dikembalikan. Borang Pendafaran Gerai SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LABIS HARI KANTIN DAN KEUSAHAWANAN 2005 Borang Pendaftaran gerai Nama: ________________________________________ Unit: ________________________________________ Bersama ini disertakan bayaran sewa gerai sebanyak RM 10.

tangan: ««««««««« 263 .3. Borang Pemarkahan gerai SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LABIS HARI KANTIN DAN KEUSAHAWANAN 2005 Borang Pemarkahan gerai Unit: ________________________________________ Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Keceriaan Susun atur Aspek Markah Markah maksimum 10 M 10 M 10 M 10 M 20 M 10 M 10 M 10 M 10 M Catatan Persembahan jualan Hiasan Kebersihan kawasan Kebersihan jualan/makanan Tarikan Gerai Kesesuaian jualan Promosi JUMLAH MARKAH Pengadil:««««««««««««««t.

1. 3. _________________________ ___________________ Tandatangan Ibu Bapa/Penjaga) (No. Sesungguhnya saya telah mengetahui bahawa pihak sekolah telah mengambi1 segala Iangkah-Iangkah keselamatan dan pengawasan. Kad Pengenalan) 264 . Johor. Borang kebenaran ibubapa: SURAT AKUAN DAN KEBENARAN __________________________ __________________________ __________________________ Tarikh:_______________ Pengetua. Pertandingan / Kegiatan ____________________________________ yang akan diadakan di __________________________________ ____ pada __________________________ hingga ____________________ 1. Saya mernberi kebenaran kepada pihak Pengelola kegiatan ini atau wakilnya memberi apa-apa rawatan atau pertolongan perubatan kepada anakjagaan saya jika didapati perlu. Tuan.4. terima kasih. Sekian. 85300 Labis. Jalan Muar. Saya _______________________________________________Ibu Bapa / Penjaga murid yang bernama _____________________ _________Tingkatan __________ mernbenarkan anak / waris saya mewakili sekolah dalam kegiatan: 1. Sekolah Menengah Kebangsaan Labis.2. Rombongan sekolah / Melawat sambil belajar ke _________________________________________________________ pada __________________________ hingga ___________________ 2. Walaupun demikian saya mengaku tidak akan mengambiI sebarang tindakan undang undang terhadap pengelola atau wakilnya yang berkaitan dengan apa-apa kemalangan atau kecederaan terhadap anak jagaan saya yang berlaku di dalam perjalanan dan mengambil bahagian di dalarn kegiatan tersebut di atas.

telah dijelaskan. BORANG TUNTUTAN BAYARAN TUNAI (Borang ini hendaklah diisi dalam 2 salinan) UNIT:«««««««««««««««. Tandatangan Penerima:«««««««««««««««««««««««««. BILANGAN KUPON BILANGAN RM 1 50 SEN 10 SEN JUMLAH NILAI BAYARAN Berikut adalah bilangan kupon dan nilai kupon yang telah di terima untuk ditunaikan.5. Catatan: Guru Penasihat:««««««««««««Tandatangan:««««««.. Penerimaan kupon: Adalah diakui bahawa bilangan kupon dan nilai yang di atas adalah benar dan bayaran sebanyak RM «««««««««««««. 265 . Borang Serahan Kupon Bil: «««««.

Tangan Penerima Bayaran Bil Unit Jumlah Bayaran (RM) JUMLAH 266 . Baucer Bayaran Tunai BAUCER BAYARAN TUNAI KUPON T.6.

iii. Surat meminjam alatan. surat pelantikan AJK diedarkan beserta surat panggilan mesyuarat kali pertama.Borang penyertaan. Surat mohon bantuan pegawai. Setelah kelulusan diterima. Mengeluarkan surat-surat berkaitan perlaksanaan program : i. iv. Surat mohon sumbangan/tajaan.NORMA KERJA BAGI PROGRAM HARI KEUSAHAWANAN / HARI KANTIN Jumlah unit yang boleh dijalankan dalam seminggu Bil 1 Jenis Kerja Mengemukakan surat mohon kebenaran melaksanakan aktiviti kepada pengetua dengan mengemukakan kertas kerja. Mesyuarat jawatankuasa kali pertama bagi menerangkan program dan mengemukakan kertas kerja kepada ajk untuk pindaan bagi pelaksanaan. Surat mohon khidmat agensi kerajaan. v. Penambahbaikan dan pindaan 3 jam 267 . perbelanjaan dan sumber serta menentukan tarikh mesyuarat jawatankuasa 3 jam kali ke-2. ii. 5 2 hari 6 Mesyuarat jawatankuasa pengelola kali ke-2 diadakan dengan menerima laporan pengerusi jawatankuasa kecil. Masa yang diambil 1 minggu 2 3 hari 3 3 jam 4 Menerangkan tugas-tugas jawatankuasa.

7 Surat perasmi dan jemputan VIP diedarkan seminggu sebelum program dilaksanakan. Setiausaha menyediakan format laporan pada semua jawatankuasa pengelola bagi menentukan proses kerja masing-masing dilaksanakan dalam tiga fasa. Mesyuarat post mortem dan laporan. Melaksanakan program mengikut tarikh dan masa yang telah ditetapkan. semasa dan selepas program. 2 jam 8 2 hari 9 1 hari 10 1 minggu 11 1 minggu 268 . komen. Laporan program hendaklah disediakan beserta gambar merangkumi rumusan. cadangan. Sebelum.sekiranya perlu bersama alternatif. Setiap AJK perlu mengikuti senarai semak tugas masingmasing berdasarkan tugas yang diterima. penambahbaikan dan penyata kewangan.

SENARAI TUGAS HARIAN BAGI PROGRAM HARI KEUSAHAWANAN / HARI KANTIN NAMA : JAWATAN: TARIKH : Bil Tugas saya hari ini Catatan 269 .

3/1997 Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Mesyuarat Jawatankuasa Induk Taklimat pelaksanaan kepada peserta yang terlibat Pelaksanaan program Penilaian Postmortem 270 .AKTIVITI 2: MINGGU KERJA PERSATUAN/BADAN BERUNIFORM/ KELAB PROSES KERJA Proses Kerja Penyediaan kertas konsep / kerja Perlantikan / menyuarat Jawatankuasa Mendapatkan kebenaran atau maklumat bertulis Mendapatkan permit Pegawai Yang Meluluskan / Di rujuk Pengetua PK Koko/ Pengetu Pendaftar sekolah JPN Ibu pejabat Kontijen Polis Negeri. PK Koko / Pengetua Penyelaras Guru Penasihat PK Koko PK Koko SPI Bil.9/2000 SPI Bil.9/2000 ( Tambahan ) SPI Bil 7/1983 Sessi Undangundang / Peraturan SPI Bil.1/1995 SPI Bil.

CARTA ALIRAN BAGI MINGGU KERJA PERSATUAN/BADAN BERUNIFORM/ KELAB Mula Penyediaan kertas konsep / kerja Tak lulus Kebenaran pengetua Lulus Perlantikan / menyuarat Jawatankuasa Mendapatkan kebenaran atau maklumat bertulis Mendapatkan permit Mesyuarat Jawatankuasa Induk Taklimat pelaksanaan kepada peserta yang terlibat 271 .

Pelaksanaan program Penilaian dan Postmortem Tamat 272 .

SENARAI SEMAK TUGAS MINGGU KERJA PERSATUAN/BADAN BERUNIFORM/ KELAB Bil TINDAKAN 1 Penyediaan kertas konsep / kerja 2 3 4 5 6 7 8 9 Perlantikan / menyuarat Jawatankuasa Mendapatkan kebenaran atau maklumat bertulis Mendapatkan permit Mesyuarat Jawatankuasa Induk Taklimat pelaksanaan kepada peserta yang terlibat Pelaksanaan program Penilaian Postmortem TANDA ( ¥ ) CATATAN 273 .

SENARAI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN PROGRAM MINGGU KERJA PERSATUAN/BADAN BERUNIFORM/ KELAB Bil 1 2 3 Dokumen SPI Bil 7/1983 SPI Bil.1/1995 Perkara Garis Panduan Mengenai Pungutan Derma Melibatkan Murid-Murid Sekolah Program dan Akriviti Sekolah Yang Melibatkan Dasar dan/atau Pungutan Wang Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum dan Sukan Di Dalam dan Di Luar Kawasan Sekolah.9/2000 ( Tambahan ) SENARAI JAWATAN KUASA BAGI MINGGU KERJA PERSATUAN/BADAN BERUNIFORM/ KELAB 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Penaung Penasihat Pengerusi Timbalan Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Penolong Setiausaha Bendahari Penyelaras AJK Dikalangan Guru Penasihat Ketua-ketua kumpulan / kawasan kerja 274 . 3/1997 SPI Bil. Panduan Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum dan Sukan Di Dalam dan Di Luar Kawasan Sekolah Panduan Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum dan Sukan Di Dalam dan Di Luar Kawasan Sekolah 4 SPI Bil.9/2000 5 SPI Bil.

Saya _______________________________________________Ibu Bapa / Penjaga murid yang bernama _____________________ _________Tingkatan __________ mernbenarkan anak / waris saya mewakili sekolah dalam kegiatan: 1. _________________________ ___________________ Tandatangan Ibu Bapa/Penjaga) (No. Borang kebenaran ibubapa: SURAT AKUAN DAN KEBENARAN __________________________ __________________________ __________________________ Tarikh:_______________ Pengetua. Kad Pengenalan) 275 . Sekolah Menengah Kebangsaan Labis. terima kasih.1. Saya mernberi kebenaran kepada pihak Pengelola kegiatan ini atau wakilnya memberi apa-apa rawatan atau pertolongan perubatan kepada anakjagaan saya jika didapati perlu. Johor. Sesungguhnya saya telah mengetahui bahawa pihak sekolah telah mengambi1 segala Iangkah-Iangkah keselamatan dan pengawasan. Jalan Muar. Sekian. 85300 Labis. Pertandingan / Kegiatan _______________________ _____________ yang akan diadakan di ______________________________________ pada __________________________ hingga ____________________ 1. 3.3. Tuan. Rombongan sekolah / Melawat sambil belajar ke _________________________________________________________ pada __________________________ hingga ___________________ 2.SENARAI BORANG-BORANG YANG DIGUNAKAN BAGI MINGGU KERJA PERSATUAN/BADAN BERUNIFORM/ KELAB 1. Walaupun demikian saya mengaku tidak akan mengambiI sebarang tindakan undang undang terhadap pengelola atau wakilnya yang berkaitan dengan apa-apa kemalangan atau kecederaan terhadap anak jagaan saya yang berlaku di dalam perjalanan dan mengambil bahagian di dalarn kegiatan tersebut di atas.

Nama Bayaran T. Sila berikan kerja yang bersesuaian dengan bayaran upah yang berpatutan. Nama Ahli: 1:. 5:««««««««««««««. Segala sumbangan ikhlas tuan/puan didahului dengan ucapan terima kasih «««««««««««««« ( Guru Pengakap) Disahkan Oleh: ««««««««« (Pengetua) 276 .. «««««««««««««« 3:««««««««««««««.tangan Bil JUMLAH Pelajar yang membawa kad ini adalah ahli Pengakap yang dibenarkan untuk menjalankan minggu kerja amal bagi mengutip sumbangan untuk aktiviti Persatuan Pengakap bagi tahun 2005.2. Kad Kutipan Bayaran Minggu Kerja Bil Kad:«« PERSATUAN PENGAKAP SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LABIS MINGGU KERJA PENGAKAP 2005 Nama Kumpulan: ««««««««««««. 4:««««««««««««««. «««««««««««««« 2:..

. Bil: «««««. Tangan: «««««««« (Penasihat Pengakap) 277 .3. SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LABIS BORANG SERAHAN KUTIPAN MINGGU KERJA UNIT PENGAKAP 2005 Bil Nama Kumpulan Amaun RM Tandatangan JUMLAH Penerima: ««««««««««««« T. Borang Serahan Wang Kutipan.

NORMA KERJA BAGI MINGGU KERJA PERSATUAN/BADAN BERUNIFORM/ KELAB Bil 1 2 Jenis Kerja Penyediaan kertas konsep / kerja Perlantikan / menyuarat Jawatankuasa Mendapatkan kebenaran atau maklumat bertulis Mendapatkan permit Mesyuarat Jawatankuasa Induk Taklimat pelaksanaan kepada peserta yang terlibat Pelaksanaan program Masa yang diambil 2 minggu 3 jam Jumlah unit yang boleh dijalankan dalam seminggu 3 3 minggu 4 5 6 3 minggu 3 jam 2 jam 7 Mengikut keperluan (Bergantung kepada permit) 1 minggu 1 minggu 8 9 Penilaian Postmortem 278 .

SENARAI TUGAS HARIAN BAGI MINGGU KERJA PERSATUAN/BADAN BERUNIFORM/ KELAB NAMA : JAWATAN: TARIKH : Bil Tugas saya hari ini Catatan 279 .

Untuk membincangkan perkembangan majlis dan mendapatkan laporan JK kerja.AKTIVITI 3: PENGURUSAN HARI KOKURIKULUM PROSES KERJA Pegawai Yang Meluluskan / Di rujuk Pengetua Pengetua / PPD Sessi Undangundang / Peraturan Surat Pekeliling Am Bil. 8/1975 SPI Bil. 1/1986 SPI Bil. 6/1988 SPI Bil. 8/1988 SPI Bil. 9/2000 (Tambahan) Bil 1 2 3 4 5 6 Proses Kerja Penyediaan kertas konsep / kerja Mendapatkan kebenaran atau maklumat bertulis Mesyuarat Jawatankuasa Induk Mengedarkan borang penyertaan Mesyuarat Jawatan Kuasa Kecil Mesyuarat Jawatan Kuasa Induk Kali ke 2. 10/1989 SPI Bil. 3 «. 9/2000 SPI Bil. 23/1996 SPI Bil. 4/1975 SPI Bil. Raptai Persediaan JK sebelum program dijalankan Penyediaan Pentadbiran Aktiviti Penyediaan tempat Upacara / Istiadat Kawalan dan penjagaan tempat Perjalanan program Perlaksanaan tugas-tugas AJK mengikut perancangan / senarai tugas yang ditetapkan Aktiviti mengemas Penilaian / post-mortem 7 8 9 10 11 12 13 14 GPK Koko GPK Koko 15 16 280 . 3/1991 SPI Bil. 9/1991 SPI Bil.

CARTA ALIRAN PENGURUSAN HARI KOKURIKULUM MULA Penyediaan kertas konsep / kerja TIDAK DILULUSKAN YA Mesyuarat Jawatankuasa Induk Mengedarkan borang penyertaan Mesyuarat Jawatankuasa Kecil Raptai Penyediaan Pentadbiran Aktiviti Perjalanan program 281 .

Mengemas Penilaian / post-mortem TAMAT 282 .

SENARAI SEMAK TUGAS PENGURUSAN HARI KOKURIKULUM Bil TINDAKAN 1 Penyediaan kertas konsep / kerja 2 3 4 5 6 7 8 Mendapatkan kebenaran atau maklumat bertulis Menetapkan Tarikh Tempah bilik mesyuarat Mesyuarat Jawatankuasa Induk Mengedarkan borang penyertaan Mesyuarat Jawatan Kuasa Kecil Mesyuarat Jawatan Kuasa Induk Kali ke 2. 3 «. Untuk membincangkan perkembangan majlis dan mendapatkan laporan JK kerja. Tempah tapak aktiviti / peralatan Terima borang penyertaan Raptai Penyediaan Pentadbiran Aktiviti Penyediaan tempat Perlaksanaan tugas-tugas AJK mengikut perancangan / senarai tugas yang ditetapkan Aktiviti mengemas Penilaian / post-mortem TANDA ( ¥ ) CATATAN 9 10 11 12 13 14 15 16 283 .

9/2000 (Tambahan) 284 . 9/1991 10 SPI Bil. 9/2000 11 SPI Bil. 8/1988 SPI Bil. 10/1989 SPI Bil.SENARAI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN PROGRAM PENGURUSAN HARI KOKURIKULUM Bil 1 2 3 Dokumen Surat Pekeliling Am Bil. 6/1988 SPI Bil. 3/1991 SPI Bil. 1/1986 SPI Bil. 4/1975 SPI Bil. 8/1975 Lagu Kebangsaan Nyanyian Lagu Kebangsaan ³Negaraku´ Nyanyian Lagu Kebangsaan / Lagu Negeri dan Mengibar Bendera Persekutuan / Bendera Negeri Di Sekolah-sekolah / Maktab-Maktab Perguruan Larangan Ke Atas Pemberian Cenderamata Panduan Tajaan Oleh Syarikat / Badan Perniagaan Di Sekolah Keselamatan Diri Pelajar Di Sekolah Aturcara Majlis Rasmi Sekolah Mengundang Orang-Orang Kenamaan Ke Upacara Sekolah / Institusi Pendidikan Permohonan Mengundang Orang-Orang Kenamaan Ke Upacara Sekolah / Institusi Pendidikan Panduan Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan serta Kegiatan Kokurikulum dan Sukan Di Dalam dan Di Luar Kawasan Sekolah Panduan Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan serta Kegiatan Kokurikulum dan Sukan Di Dalam dan Di Luar Kawasan Sekolah Perkara 4 5 6 7 8 9 SPI Bil. 23/1996 SPI Bil.

Siaraya .Juru acara .Perasmian pembukaan/penutup .Jemputan . 3.Urusetia .Penginapan . 285 .Hadiah dan Cenderamata .Pendaftaran .Protokol . 2.Lain-lain AJK yang difikirkan perlu.Pealatan .Pembaca doa . 4. 6.Sambutan . Pengerusi Naib Pengerusi Penyelaras Setiausaha Bendahari AJK Kecil .SENARAI JAWATAN KUASA BAGI PROGRAM PENGURUSAN HARI KOKURIKULUM 1.Ceramah .Pertandingan . 5.Jamuan .

Saya _______________________________________________Ibu Bapa / Penjaga murid yang bernama _____________________ _________Tingkatan __________ mernbenarkan anak / waris saya mewakili sekolah dalam kegiatan: 1. Borang kebenaran ibubapa: SURAT AKUAN DAN KEBENARAN __________________________ __________________________ __________________________ Tarikh:_______________ Pengetua. Walaupun demikian saya mengaku tidak akan mengambiI sebarang tindakan undang undang terhadap pengelola atau wakilnya yang berkaitan dengan apa-apa kemalangan atau kecederaan terhadap anak jagaan saya yang berlaku di dalam perjalanan dan mengambil bahagian di dalarn kegiatan tersebut di atas. Pertandingan / Kegiatan ____________________________________ yang akan diadakan di _______________________ _______________ pada __________________________ hingga ____________________ 1. 3. 85300 Labis.1. terima kasih. Kad Pengenalan) 286 . Tuan.4. _________________________ ___________________ Tandatangan Ibu Bapa/Penjaga) (No. Sesungguhnya saya telah mengetahui bahawa pihak sekolah telah mengambi1 segala Iangkah-Iangkah keselamatan dan pengawasan. Saya mernberi kebenaran kepada pihak Pengelola kegiatan ini atau wakilnya memberi apa-apa rawatan atau pertolongan perubatan kepada anakjagaan saya jika didapati perlu. Sekian.1. Sekolah Menengah Kebangsaan Labis. Rombongan sekolah / Melawat sambil belajar ke _________________________________________________________ pada __________________________ hingga ___________________ 2. Johor. Jalan Muar.

Nama: ««««««««««««««««. Kp. tangan : ««««««« Tarikh: «««««««««««« Catatan: Borang ini hendaklah diserahkan kepada Setiausaha Pengelola Anugerah Kecemerlangan Kokurikulum 2 minggu sebelum majlis diadakan. 287 . Borang Pencalonan Pelajar Anugerah Kecemerlangan Kokurikulum BORANG PENCALONAN PELAJAR CEMELANG KOKURIKULUM ANUGERAH KECEMERLANGAN KOKURIKULUM SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LABIS 2005 NAMA UNIT: ««««««««««««««««««««««« Pencalonan 1 Nama Tingkatan No.2. Jawatan Pencapaian Pencalonan 2 Sumbangan Ulasan Guru Penasihat Adalah diakui bahawa keterangan di atas adalah benar. T.

Semakan Fail / Buku Persediaan dan laporan aktiviti. BORANG PENARAFAN/PRESTASI UNIT KOKURIKULUM 2004 NAMA UNIT KOKURIKULUM : GURU PENASIHAT : _________________________________( K ) ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ _______________ _____________________ Sila lengkapkan maklumat di bawah . JOHOR. Tandakan ( / ) pada ruang yang berkenaan.3. Borang Pencalonan Unit Kokurikulum Cemerlang SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN CHAAH SEGAMAT . Tarikh : ___________________________ 288 . A. Pendaftaran SUDAH BELUM B. 1 KALI 2 KALI 3 KALI Tarikh : __________________________ Tarikh : __________________________ Tarikh : __________________________ ( 5 % ). ( 15 % ).

Mengelolakan dan menyertaikan pertandingan peringkat sekolah/MSSD/MSSJ/MSSM ( 50 % ). ( 20 % ) _________________________________ ________________________ _________________________________ ________________________ Kejayaan / pencapaian cemerlang. Laporan program / tugasan / pertandingan.C.( pencapaian tertinggi ) _________________________________ ________________________ __________________________________ _______________________ ( Ketua Penasihat Unit/Kelab/Persatuan ) Tarikh : * Sila kepilkan lampiran sekiranya ruangan tidak mencukupi. Program yang dirancang dan dilaksanakan ( 10 % ) Program / aktiviti yang dirancang ( sila nyatakan ) _________________________________ ________________________ ______________________________________ ___________________ _________________________________ ________________________ Program / aktiviti yang dilaksanakan ( sila nyatakan ) _________________________________ ________________________ _________________________________ ________________________ E. SEKOLAH MSSD MSSJ MSSM JUMLAH PELAJAR TERLIBAT : _______ JUMLAH PELAJAR TERLIBAT : _______ JUMLAH PELAJAR TERLIBAT : _______ JUMLAH PELAJAR TERLIBAT : _______ D. 289 .

Borang Senarai Penerima Sijil Penghargaan / Kecemerlangan SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LABIS BORANG PERMINTAAN SIJIL PENGHARGAAN / KECEMERLANGAN HARI ANUGERAH KECEMERLANGAN KOKURIKULUM SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LABIS 2005 Unit: «««««««««««««««««««««««« Bil Nama Tingkatan Jenis Sijil Catatan: Borang ini hendaklah diserahkan untuk permintaan sijil 2 minggu sebelum acara dijalankan.. 290 . Tangan: ««««««««« Tarikh: ««««««««««««««««. Guru Penasihat: «««««««««««T. Bilangan Sijil Penghargaan : «««««««««« Bilangan Sijil Kecemerlangan:«««««««««. Catatan: Pelajar yang mewakili sekolah ke peringkat Daerah layak menerima sijil penghargaan dan pelajar yang mendapat tempat atau mewakili Daerah dan seterusnya layak menerima sijil Kecemerlangan.4.

Borang Pengeluaran Sijil SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LABIS BORANG PENYERAHAN SIJIL-SIJIL Bilangan Sijil Penghargaan Kecemerlangan Bil Nama Unit JUMLAH 291 .5.

tangan PK Koko) Tarikh: ««««««« 292 . Tingkatan «««««««««««« (T. Borang Keputusan Rasmi Anugerah Kecemerlangan Kokurikulum KEPUTUSAN RASMI PENCALONAN ANUGERAH KECEMERLANGAN KOKURIKULUM SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LABIS 2005 Unit Pakaian Seragam Cemerlang Nama Tingkatan Unit Unit Sukan dan Permainan Nama Tingkatan Unit Unit Kelab dan Persatuan Nama Tingkatan Unit Pasukan Sekolah Nama Unit Pelajar Cemerlang Kokurikulum Nama Lelaki Perempuan Anugerah Kepimpinan Pelajar Nama Adalah disahkan bahawa pencalonan di atas adalah benar dan dipesetujui.6.

Untuk membincangkan perkembangan majlis dan mendapatkan laporan JK kerja. 3 «. Tempah tapak aktiviti / peralatan Terima borang penyertaan Raptai Penyediaan Pentadbiran Aktiviti Penyediaan tempat 1 jam 3 jam 3 jam 3 jam 9 10 11 12 13 14 3 jam 3 jam 1 jam Perlaksanaan tugas-tugas AJK mengikut perancangan / senarai tugas yang ditetapkan Aktiviti mengemas Penilaian / post-mortem 2 jam 1 minggu 15 16 293 .NORMA KERJA BAGI PROGRAM PENGURUSAN HARI KOKURIKULUM Jenis Kerja Penyediaan kertas konsep / kerja Masa yang diambil 1 Minggu Jumlah unit yang boleh dijalankan dalam seminggu Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 Mendapatkan kebenaran atau 2 jam maklumat bertulis Menetapkan Tarikh Tempah bilik mesyuarat Mesyuarat Jawatankuasa Induk Mengedarkan borang penyertaan Mesyuarat Jawatan Kuasa Kecil Mesyuarat Jawatan Kuasa Induk Kali ke 2.

Guru Penasihat 6. Memohon surat kebenaran daripada pihak pengurusan agensi / tempat yang ingin dilawati. Proses Kerja Mesyuarat Perancangan Program Lawatan & Pelancongan antara Guru Penasihat dan AJK Persatuan. Pegawai Yang Meluluskan/ Di Rujuk Pengetua Seksi UndangUndang/Peraturan Bil. Taklimat kepada muridmurid berkenaan jadual lawatan dan peraturan keselamatan. Pengetua. 8. Guru Penasihat SPI Bil 1/1989 7. Mendapatkan surat kebenaran daripada ibubapa/ penjaga murid. 1. 2. Mengisi borang memohon kebenaran daripada PPD/JPNJ 5 minggu sebelum tarikh lawatan. SPI Bil 8/1988 SPI Bil. Mengutip bayaran daripada murid-murid.AKTIVITI 4: PENGELOLAAN LAWATAN DAN PELANCONGAN PROSES KERJA GARIS PANDUAN UNTUK PERMOHONAN MELANCONG DI BAWAH PERATURAN (MELANCONG) SEKOLAH 1957 (THE SCHOOLS (TOURS) REGULATIONS 1957. 12/2000 SPI Bil. PPD / JPNJ 4. Mendapatkan Persetujuan Pengetua 6 minggu sebelum tarikh lawatan. Guru Penasihat 5. Menguruskan tempahan pengangkutan dan penginapan. Guru Penasihat Guru Penasihat SPI Bil 3/1997 SPI Bil 1/1995 SPI Bil 8/1988 294 .: 5/2002 Federation Of Malaya: The Education Ordinance 1957 3.

Laporan Lawatan/ Pelancongan Post Mortem GPK KK/ Pengetua GPK KK/ Pengetua 295 . 6/1988 SPI Bil. Pengetua.9./YDP PIBG Guru Penasihat SPI Bil. Memohon bantuan kewangan/ peruntukan / subsidi daripada pihak sekolah / PIBG dll. 12/2000 10.9/2000 SPI Bil. 7/1983 SPI Bil. Lawatan/Pelancongan Mengikut Jadual. 11.9/2000 ( Tambahan) SPI Bil. 12.1/1995 SPI Bil.

Mendapatkan surat kebenaran daripada ibubapa/ penjaga murid. Menguruskan tempahan pengangkutan dan penginapan. Mengutip bayaran daripada murid-murid. Mendapatkan Persetujuan Pengetua TIDAK Mengisi borang memohon kebenaran daripada PPD/JPNJ.CARTA ALIRAN MENGELOLAKAN LAWATAN DAN PELANCONGAN Mesyuarat Perancangan Program Lawatan & Pelancongan antara Guru Penasihat dan AJK Persatuan. Memohon surat kebenaran daripada pihak pengurusan agensi / tempat yang ingin dilawati. Taklimat kepada murid-murid berkenaan jadual lawatan dan peraturan keselamatan. Memohon bantuan kewangan/ peruntukan / subsidi daripada pihak sekolah / PIBG dll Lawatan/Pelancongan Mengikut Jadual. Laporan Lawatan/ Pelancongan Post Mortem Buat Pindaan YA TIDAK YA Pinda Tempat 296 .

Mengisi borang memohon kebenaran daripada PPD/JPNJ 5 minggu sebelum tarikh lawatan. 12. 297 . Laporan Lawatan/ Pelancongan Post Mortem TANDA ( ¥ ) CATATAN 2 3 4 5 6 7 8 10.SENARAI SEMAK BAGI MENGELOLAKAN LAWATAN DAN PELANCONGAN BIL 1 TINDAKAN Mendapatkan Persetujuan Pengetua 6 minggu sebelum tarikh lawatan. Memohon bantuan kewangan/ peruntukan / subsidi daripada pihak sekolah / PIBG dll. Memohon surat kebenaran daripada pihak pengurusan agensi / tempat yang ingin dilawati. 11. Taklimat kepada murid-murid berkenaan jadual lawatan dan peraturan keselamatan. Lawatan/Pelancongan Mengikut Jadual. Mengutip bayaran daripada murid-murid. Mendapatkan surat kebenaran daripada ibubapa/ penjaga murid. Menguruskan tempahan pengangkutan dan penginapan.

6/1988 SPI Bil.1/1995 Perkara Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum dan Sukan Di Dalam dan Di Luar Kawasan Sekolah. Panduan Tajaan Oleh Syarikat/Badan Perniagaan Di Sekolah Lawatan Sekolah Pada Hari Persekolahan 298 . Panduan Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum dan Sukan Di Dalam dan Di Luar Kawasan Sekolah Panduan Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum dan Sukan Di Dalam dan Di Luar Kawasan Sekolah Keselamatan Diri Pelajar Di Sekolah The Shools (Tours) Regulations. 1957 2 SPI Bil.9/2000 ( Tambahan ) 2 3 SPI Bil 8/1988 Federation Of Malaya: The Education Ordinance 1957 SPI Bil 1/1989 SPI Bil 3/1997 SPI Bil.: 5/2002 4 5 6 7 8 9 Penyertaan Pelajar Dalam Kegiatan Sukan Di Sekolah Program dan Aktiviti Sekolah yang Melibatkan Dasar dan/atau Pungutan Wang Lawatan Pendidikan Murid di hari Persekolahan Garis Panduan Mengenai Pungutan Derma Malibatkan Murid-Murid Sekolah.9/2000 3 SPI Bil.SENARAI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN MENGELOLA LAWATAN DAN PELANCONGAN Bil 1 Dokumen SPI Bil. 12/2000 SPI Bil. 7/1983 SPI Bil.

Lawatan-lawatan Yang Diuruskan Oleh Sekolah-Sekolah Adalah diakui bahawa lawatan. Walau bagaimanapun jika dapat dibuktikan bahawa sekolah dan guru yang menjaga lawatan itu telah melaksanakan semua langkah-langkah keselamatan untuk mengelakkan kemalangan. 3. Patut ditegaskan di sini langkab-langkah yang dicadangkan di atas itu adalah amat perlu selain daripada yang patut diadakan bagi mencegah kemalangan. misalnya : Jika melawat ke tepi laut. Dalam lawatan-lawatan serupa itu kerapkali didapati kemalangan-kema1angan yang mengakibatkan kecederaan atau kehilangan nyawa. muridmurid tidak dibenarkan berenang melainkan jika mendapat kebenaran guru yang menjaga.Peraturan khusus Lawatan: Bit: KP. maka tidak seorangpun boleh dituduh atas kemalangan itu. Guru Besar sekolah-sekolah mestilah menentukan langkah-langkah seperti berikut adalah diambil : (a) Persetujuan bertulis daripada Ibu Bapa/Penjaga murid-murid hendaklah didapati sebelum lawatan itu. (b) Peraturan keselamatan hendaklah diuruskan dan diterangkan kepada murid-murid dengan teliti sebelum lawatan itu dibuat. Ketika mnenguruskan lawatan-lawatan. Kuala Lumpur. l2 JuIai 1966 299 . sungai atau. kolam. Berenang tidak dibenarkan jika tidak ada Penyelamat Nyawa yang berkelayakan sekurang~kurangnya mempunyai Pingat Gangsa ³The Royal Life Saving Society. .-lawatan yang diuruskan oleh sekolah-sekolah merupakan satu bahagian penting di dalam kegiatan luar bilik darjah. Semua Negeri. Saya adalah diarah meminta Guru Besar sekolah supaya mengambil tindakan untuk mencegah dan berlakunya sesuatu kemalangan kepada murid-murid yang mengambil bahagian di dalam lawatan sekolah itu.SALINAN Kementerian Pendidikan.8592/L Semua Pegawai. (d) Langkah-langkah lain yang difikirkan munasabah dan praktik dalam sesuatu keadaan. Patut disedari juga iaitu walaupun langkah-langkah yang keras diambil adakalanya kemalangan berlaku juga. Dalam hal demikian Ibubapa atau penjaga yang berkenaan ada juga menimbulkan kesusahan waluupun mereka telah memberi surat persetujuan sebelum lawatan itu dilakukan. 4.´ (c) Sekurang-kurang seorang guru penjaga hendaklah ada bersama bukan sabaja menjaga tatatertib bahkan juga untuk menentukan yang langkab-langkah keselamatan dituruti. 2.

t. (SAW CHU THONG) b.t.5. Saya yang menurut perintah. Sukacita saya dapat kiranya tuan mnemberitahu kandungan surat ini kepada guru-guru besar sekolah.p. Setiausaha Tetap Kementerian Pendidikan Malaysia 300 .

1966. 2.5 Tentukan semua maklumat yang dikehendaki diisi dengan lengkap. Contoh: Ke Bandar Melaka di Negeri Melaka Port Dickson di Negeri sembilan) 3 Negeri Kuala Lumpur di Wilayah Persekutuan (6+3 =9salinan) 2.GARIS PANDUAN UNTUK PERMOHONAN MELANCONG DI BAWAH PERATURAN (MELANCONG) SEKOLAH 1957 (THE SCHOOLS (TOURS) REGULATIONS 1957 Pendahuluan Takrif µmelancong¶ adalah sebagaimana yang diterangkan dalam Peraturan 2(1) dan 2(2) µThe Schools (Tours) Regulations 1957¶.2 2.3.1 Permohonan hendaklah dibuat dengan menggunakan borang seperti contoh yang dilampirkan. 301 .2 1. Bagi yang menggunakan Bas (Bas Sekolah/Bas Pelancong.7.3. 1. Cara memohon: 2. Borang-borang ini hendaklah disediakan sendiri oleh pihak sekolah. SiIa rujuk salinannya yang tertera pada muka surat 110. KP 85921L bertarikh 12.1 1. Peraturan-Peraturan Am Yang Patut Diikuti: 1.1 Tiap-tiap permohonan hendaklah dalam 6 salman 2.3 2.3 Peraturan (Melancong) Sekolah 1957 ³The Sschools (Tours) Regulation 1957´ Surat Kementerian Pendidikan Malaysia Bil. Bagi Lawatan Keluar Negeri: 2.2 Tambahan satu salman bagi tiap-tiap satu negeri yang dilawati.4 2. Borang permohonan yang telah lengkap diisi hendaklah diserahkan kepada Guru Besar / Pengetua sekolah 6 minggu sebelum tarikh lawatan. dan lain-lain) Kebenaran Pengarah Pengangkutan Jalan hendaklah diperolehi. Bagi Lawatan Dalam Negeri permohonan hendaklah dibuat dalam 4 salinan.

3.2 Tarikh dan masa.1 Nama Penuh (Contoh: Ahmad bin Hassan.3.2.3.3 Jantina (Catatkan ³L´ bagi lelaki dan ³P´ bagi perempuan) 3.3 Nama tempat bermalam. Jabatan Pendidikan Negeri Johor 5 minggu sebelum tarikh lawatan.4.2 Punca wang sama ada dan murid-murid.6 Guru Besar / Pengetua hendaklah menyampaikan borang tersebut kepada Pendaftar Sekolah-Sekolah Negeri Johor. jika bermalam. (Sebab-sebab hendaklah diberi jika penandatangan bukan Guru Besar / Pengetua) Bahagian Butir-Butir Berkenaan Wang: (Maklumat hendaklah mengandungi) 3. 3. VeIlu a/l Subramaniam) 3. catatkan jumlah bayaran yang dikenakan bagi seorang murid. bayaran tempat penginapan dan bayaran-bayaran lain (jika ada) 3.2. Surat kebenaran bertulis ibu bapa / penjaga tidak perlu dihantar kepada Pendaftar Sekolah-Sekolah Negeri Johor. Sertakan sampul surat beralamat sendiri tanpa setem. 2. guru. 3.4 Senarai peserta hendaklah mengandungi maklumat-maklumat berikut: 3. 3.2.7 2. Jemaah Pengurus / Pengelola. PIBG.4.2.1 Jumlah wang yang dipungut.5 Umur 302 3.1 Permohonan hendaklah ditandatangani sendiri oleh Guru Besar I Pengetua.4 Jumlah bayaran sewa bas.1 Dibahagian ini hendaklah dicatatkan semua nama-nama ternpat yang hendak dilawati termasuk nama negeri yang berkenaan. 3.3 Bahagian Tempat-tempat Yang Dilawati: 3.4 Darjah / Tingkatan Jika bukan murid. Peruntukan Kementerian atau subsidi Jabatan atau lain-lain punca (sebutkan punca itu) 3. bayaran tiket masuk ke tempat yang dilawati.3.4.5 Maklumat orang / orang-orang yang dibenarkan memungut dan membelanjakan Wang.2 .4.8 Panduan Mengisi Borang: 3.2. 3. makan mirium. 3.4.3 Jika daripada murid-murid. catatkan perihalnya) 3.2.2 Nama Dalam Tulisan Gina bagi peserta keturunan Tianghua.

Sekiranya lawatan berkelompok yang melibatkan beberapa buah sekolah. Ketua rombongan atau guru pengawas hendaklah setiap masa memastikan bilangan peserta rombongan cukup sebelum bertolak ke sesuatu tempat atau berlepas balik.8 5. Jika peserta rombongan terdiri daripada murid lelaki dan perempuan. Untuk mengadakan kawalan yang lebih berkesan bilangan guru pengawas hendaklah bersesuaian dengan ramai murid. INGATAN: 5.4. 4.1 Persetujuan bertulis daripada ibu bapa / penjaga murid hendaklah diperolehi terlebih dahulu sebelum lawatan diadakan.9 5. kebenaran bertulis Guru besar / Pengetua hendaklah diperolehi. Alat pertolongan cemas hendaklah dibawa bersama semasa Iawatan.7 5. guru pengawasnya hendaklah terdiri daripada guru lelaki dan perempuan. 4.5 5. Kebenaran Pendaftar Sekolah-Sekolah Negeri Johor hendaklah diperolehi terlebih dahulu jika hendak meminda atau menangguhkan tarikh Iawatan.10 .2 5.4 5. Perakuan kebenaran bertulis ibu bapa / penjaga hendaklah mengikut format yang dilampirkan.3. Permohonan yang diterima kurang daripada 5 minggu tanpa sebab-sebab yang munasabah tidak akan dilayani.6 5.2 5.6 Alamat tempat tinggal. permohonan hendaklah dibuat melalui salah seorang Guru bedar / Pengetua sekolah-sekolah yang berkenaan dan permohonan hendaklah dibuat atas nama Guru Besar /Pengetua sekolah yang berkenaan. Jika peserta rombongan melibatkan murid-murid dan sekolah lain. Sebarang pertukaran peserta atau tambahan peserta adalah tidak dibenarkan.1 5.3 Peraturan keselamatan hendaklah diterangkan kepada muridmurid dan guru sebelum lawatan itu dibuat. Jika ibu bapa / penjaga telah diberitahu tentang masa ketibaan 303 5. Dalam hubungan ini Pendaftar Sekolah-Sekolah Negeri Johor boleh meminta pihak sekolah membuat permohonan baru. Jangan gunakan alamat sekolah kecuali jika murid yang berkenaan tinggal di asrama. Hal-Hal Lain: 4.

rombongan di tempat menunggu (Perjalanan balik), jika berlaku sebarang kelewatan, hendaklah diberitahu kepada ibu bapa / penjaga terlebih dahulu. Dari segi ini hendaklah ditugaskan seorang murid untuk menerima maklumat supaya dapat disampaikan kepada ibu bapa I penjaga.

SENARAI JAWATAN KUASA BAGI MENGELOLA LAWATAN DAN PELANCONGAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Penaung Penasihat Pengerusi Timbalan Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Penolong Setiausaha Bendahari Penyelaras Urusetia AJK - Pengangkutan - Penginapan - Makanan - Program Aktiviti - Rakaman dan laporan - Kawalan Keselamatan Disiplin

304

SENARAI BORANG-BORANG YANG DIGUNAKAN BAGI MENGELOLA LAWATAN DAN PELANCONGAN
1. Borang kebenaran ibubapa:

SURAT AKUAN DAN KEBENARAN __________________________ ______________ ____________ __________________________ Tarikh:_______________ Pengetua, Sekolah Menengah Kebangsaan Labis, Jalan Muar, 85300 Labis, Johor. Tuan, Saya _______________________________________________Ibu Bapa / Penjaga murid yang bernama _________________ _____________Tingkatan __________ mernbenarkan anak / waris saya mewakili sekolah dalam kegiatan: 1.1. Pertandingan / Kegiatan ____________________________________ yang akan diadakan di ______________________________________ pada _______________________ ___ hingga ____________________ 1.5. Rombongan sekolah / Melawat sambil belajar ke

_________________________________________________________ pada __________________________ hingga ___________________ 2. Sesungguhnya saya telah mengetahui bahawa pihak sekolah telah mengambi1 segala Iangkah-Iangkah keselamatan dan pengawasan. Walaupun demikian saya mengaku tidak akan mengambiI sebarang tindakan undang undang terhadap pengelola atau wakilnya yang berkaitan dengan apa-apa kemalangan atau kecederaan terhadap anak jagaan saya yang berlaku di dalam perjalanan dan mengambil bahagian di dalarn kegiatan tersebut di atas. 3. Saya mernberi kebenaran kepada pihak Pengelola kegiatan ini atau wakilnya memberi apa-apa rawatan atau pertolongan perubatan kepada anakjagaan saya jika didapati perlu. Sekian. terima kasih. _________________________ ___________________ Tandatangan Ibu Bapa/Penjaga)

(No. Kad Pengenalan)

305

2. Borang Permohonan pelajar menyertai lawatan/pelancongan Contoh Borang: SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LABIS PROGRAM LAWATAN SAMBIL BELAJAR KE : «««««««««« TARIKH: NAMA «««««««««««« :«««««««««««««««««««««.

TULISAN NAMA DALAM BAHASA CINA: «««««««««««. TINGKATAN :««««««««««««««««««««« NO. KP: :««««««««««««««««««««« ALAMAT :««««««««««««««««««««« ««««««««««««««««««««« «««««««««««««««««««««. NO. TEL: : ««««««««««««««««««««.. Saya bersetuju untuk menyertai Program Lawatan Sambil Belajar ke: «««««««««««««««««««««««««««««« pada : ««««««««««.. Saya juga bersedia mematuhi apa jua syarat dan peraturan yang ditetapkan. Tandatangan Tarikh : «««««««««««««««««««.. : «««««««««««««««««««.

PERMOHONAN DITERIMA/TIDAK DITERIMA* DEPOSIT BAKI : ««««««««««««««««««. : ««««««««««««««««««.

PENERIMA TANDATANGAN

:««««««««««««««««««.. :««««««««««««««««««..

TARIKH: «««««««««««««.

* Catatan: Potong yang tidak berkenaan

306

TANTATIF LAWATAN

HARI PERTAMA Tarikh: Masa Perkara / Tempat

HARI KEDUA Tarikh: Masa Perkara / Tempat

307

3. Borang Permohonan Untuk Melancong Nama Sekolah: «««««««««««««««« Telefon: ««««« Alamat: ««««««««««««««««««««

Rujukan Kami:

«««

Tarikh: ««««««« Pendaftar Sekolah Sekolah Negeri Johor, Jabatan Pendidikan Johor, Jalan Tun Abdul Razak, 80604 Johor Bahru. Tuan, PERMOHONAN MELANCONG PERATURAN (MELANCONG) SEKOLAH 1957 Adalah saya dengan hormatnya memohon kebenaran daripada tuan untuk melancong ke beberapa tempat * dalam / luar Negeri Johor. 2. di atas. Sekian, terima kasih. µBERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ ³CINTAILAH BAHASA KITA´ Bersama-sama ini disertakan butir-butir yang dikehendaki untuk tujuan

(Tandatangan Guru Besar / Pengetua) Nama Penuh: «««««««««««««. Cop Rasmi Sekolah: ««««««««««««.

1. 2.

Tujuan Melancong:

««««««««««««««.

Guru-Guru Yang Bertanggungjawab: 2.1. Ketua Rombongan 2.1.1 NamaPenuh:««««««««No.K/P: «««««... 308

2.2

Nama Dalam Tulisan Cina: ««««««««««« Alamat Tempat Tinggal: «««««««««««« Maklumat Guru-Guru Yang Membantu: 2.2.1 NamaPenuh: «««««««««No.K/P:««««. Nama Dalam Tulisan Cina: ««««««««««« Alamat Tempat Tinggal: «««««««««««« 2.2.2 Nama Penuh: ««««««««««No.K/P : ««« Nama Dalam Tulisan Cina: ««««««««««« Alamat Tempat Tinggal: ««««««««««««

(*Potong yang tidak berkenaan) 3. . 3.2 Punca Wang:«««««««««««««««««««.. ««««««««««««««««««««««««« ««««««««««««««««««««««««« 3.3 Butir Anggaran Perbelanjaan: ««««««««««««« ««««««««««««««««««««««««« 3.4 Maklumat Orang I Orang-Crang Yang Dibenarkan memungut Dan Membelanjakan wang. No. K/P Umur Jawatan / Tingkatan Alamat Tempat Tinggal Butir Kewangan: 3.1 Jumalah Wang: ««««««««««««««««««

Bil

Nama Penuh

4.

Jadual Perjalanan (Itinerary) Lawatan: Tempat Yang Dilawati (Catatkan nama tempat dan negeri yang berkenaan) Nama dan Alamat Penuh Tempat Bermalam

Tarikh

Masa

309

5.

Maklumat Peserta Rombongan: Nama Penuh Nama Dalam Tulisan Cina No. K/P Alamat Darjah / Umur Tempat Tingkatan Tinggal

Bil

Jantina

310

Perakuan Guru Besar / Pengetua: 6. Murid-murid dan guru-guru yang terlibat telah diberi taklimat berhubung dengan peraturan dan langkah-langkah keselamatan.1 6. 311 .6.1 Persetujuan bertulis ibu bapa / penjaga murid telah diperolehi.. Jawatan dan Cop Rasmi Sekolah: «««««««««««««««. [Guru-Guru yang bertanggungjawab ditugaskan menjalankan semua langkah-langkah keselamatan] Saya dengan ini memperakukan bahawa sepanjang pengetahuan saya segala keterangan yang diberikan dalam borang ini adalah betul dan benar. (Tandatangan Guru Besar I Pengetua) Nama Penuh: ««««««««««««««««.

Taklimat kepada murid-murid berkenaan jadual lawatan dan peraturan keselamatan. Memohon surat kebenaran daripada pihak pengurusan agensi / tempat yang ingin dilawati. Mendapatkan surat kebenaran daripada ibubapa/ penjaga murid. Mengisi borang memohon kebenaran daripada PPD/JPNJ 5 minggu sebelum tarikh lawatan.NORMA KERJA BAGI MENGELOLA LAWATAN DAN PELANCONGAN Masa yang diambil 1 jam Jumlah unit yang boleh dijalankan dalam seminggu Bil 1 Jenis Kerja Mendapatkan Persetujuan Pengetua 6 minggu sebelum tarikh lawatan. 11. Lawatan/Pelancongan Mengikut Jadual. Memohon bantuan kewangan/ peruntukan / subsidi daripada pihak sekolah / PIBG dll. Menguruskan tempahan pengangkutan dan penginapan. 1 hari 1 hari 312 . 12. Laporan Lawatan/ Pelancongan Post Mortem 2 1 hari 3 4 1 hari 2 jam 5 2 hari 6 7 1 minggu 1 jam 8 1 hari 10. Mengutip bayaran daripada murid-murid.

SENARAI TUGAS HARIAN MENGELOLA LAWATAN DAN PELANCONGAN NAMA : JAWATAN: TARIKH : Bil Tugas saya hari ini Catatan 313 .

SENARAI TUGAS HARIAN BAGI PROGRAM PENGURUSAN HARI KOKURIKULUM NAMA : JAWATAN: TARIKH : Bil Tugas saya hari ini Catatan 314 .

Menetapkan tarikh. 9/2000 AJK Pelaksana. kebangsaan. Surat mohon bantuan pegawai. vi. 3. Pengetua PK Kokurikulum 315 . i. Proses Kerja Mengemukakan surat mohon kebenaran melaksanakan aktiviti pertandingan peringkat daerah kepada pengetua dengan mengemukakan kertas kerja. 1. iv. Pengetua PK Kokurikulum 5. Pengetua PK Kokurikulum Setiausaha 4. 8/1995 Peraturan pertandingan antara bangsa . Surat panggilan kepada pengurus pasukan. surat pelantikan ajk diedarkan beserta surat panggilan mesyuarat kali pertama. Surat panggilan mesyuarat kepada pengerusi teknik permainan. Negeri dan peraturan am kejohanan. 2. 1/1995 SPI Bil. Surat mohon sumbangan/tajaan. Surat mohon khidmat agensi kerajaan. vii. 7/1988 SPI Bil. v. Mengeluarkan surat-surat berkaitan Setiausaha perlaksanaan program : i. 6. ii. Setelah kelulusan diterima. Pegawai Yang Meluluskan/Dirujuk Pengetua PK Kokurikulum Undangundang atau Peraturan SPI Bil. Surat dan borang pengesahan penyertaan. iii. perbelanjaan dan sumber serta menentukan tarikh mesyuarat jawatankuasa kali ke-2. Mesyuarat pengurus-pengurus pasukan. Surat meminjam alatan.AKTIVITI 5: PENGELOLAAN PERTANDINGAN SUKAN PERINGKAT DAERAH PROSES KERJA Bil. 9/2000 (Tambahan) SPI Bil. Mesyuarat jawatankuasa kali pertama bagi menerangkan program dan mengemukakan kertas kerja kepada ajk untuk pindaan bagi pelaksanaan. Menerangkan tugas-tugas jawatankuasa. SPI Bil.

iii. Surat perasmi dan jemputan vip diedarkan seminggu sebelum program dilaksanakan. 12. 13. iv. Sebelum. 10. Pengetua PK Kokurikulum 316 . semasa dan selepas kejohanan.Mengesahkan pasukan yang bertanding. Melaksanakan program mengikut tarikh dan masa yang telah ditetapkan. Hantar Laporan dan keputusan pertandingan ke PPD dan sekolahsekolah. Mesyuarat post mortem dan laporan. Setiausaha menyediakan format laporan pada semua jawatankuasa pengelola bagi menentukan proses kerja masingmasing dilaksanakan dalam tiga fasa. PK Kokurikulum AJK Pelaksana Semua pegawai yang terlibat PK Kokurikulum Setiausaha 11. komen. Penambahbaikan dan pindaan sekiranya perlu bersama alternatif. Setiausaha. Setiap ajk perlu mengikuti senarai semak tugas masing-masing berdasarkan tugas yang diterima. cadangan untuk penambahbaikan. Laporan program hendaklah disediakan beserta gambar merangkumi rumusan. Pengetua PK Kokurikulum Setiausaha AJK Pelaksana 9. Setiausaha 14. Mesyuarat jawatankuasa pengelola kali ke-2 diadakan dengan menerima laporan mesyuarat pengurus-pengurus pasukan yang telah pun bermesyuarat.ii. Menghantar laporan minit mesyuarat yang disahkan kepada PPD dan pengurus-pengurus pasukan. Menentukan peraturan am pertandingan. 7.Undian kumpulan/pasukan. Setiausaha 8.

CARTA ALIRAN PENGELOLAAN PERTANDINGAN SUKAN PERINGKAT MSSD MULA Memohon Kebenaran dan kertas kerja Pinda/Tangguh Tidak Kelulusan diperoleh Mesyuarat J/Kuasa Pengelola Kebenaran diperoleh Mesyuarat Pengurus-pengurus Pasukan Pinda / Tangguh Tidak Surat Kebenaran Ibu Bapa Surat Jemputan / Perasmi Kebenaran Pihak Berkenaan Pelaksanaan Program Post Mortem / Laporan TAMAT 317 .

CARTA ALIRAN PENGELOLAAN PERTANDINGAN SUKAN PERINGKAT MSSD MULA Memohon Kebenaran dan kertas kerja Pinda/Tangguh Tidak Kelulusan diperoleh Mesyuarat J/Kuasa Pengelola Kebenaran diperoleh Mesyuarat Pengurus-pengurus Pasukan Pinda / Tangguh Tidak Surat Kebenaran Ibu Bapa Surat Jemputan / Perasmi Kebenaran Pihak Berkenaan Pelaksanaan Program Post Mortem / Laporan TAMAT SENARAI SEMAK 318 .

1 Hadiah / Pemenang 2.7 Pelan / Lokasi 2.PENGELOLAAN PERTANDINGAN SUKAN PERINGKAT DAERAH BIL 1 2 TINDAKAN Surat meminta kebenaran kepada Pengetua Kertas Kerja 2.4 Agihan Sumber Kewangan 3.4 Carta Organisasi 2.5 Perbincangan Penghantaran borang dan syarat pertandingan ke sekolah-sekolah.6.8 Anggaran Perbelanjaan 2.2 Masa 2.2 Mengesahkan Perlantikan 3.5 Agihan Tugas 2. Perlaksanaan Post-Mortem Laporan dan penilaian TANDA ( ¥ ) CATATAN 3 4 5 6 7 8 9 319 .1 Penerangan pertandingan 3.1 Laporan perkembangan dan pemurnian.3 Tempat 2.6.3 Sasaran 2.2 Objektif 2. Mesyuarat pengurus pasukan Mesyuarat Jawatankuasa 2 6.3 Pengagihan Tugas 3.10.10 Borang-borang penyertaan Mesyuarat Jawatankuasa 1 3.1 Tarikh 2.6 Maklumat Program 2.1 Latar belakang 2.9 Sumber Kewangan 2.10 Peraturan Pertandingan 2.6.

Panduan Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum dan Sukan Di Dalam dan Di Luar Kawasan Sekolah Panduan Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum dan Sukan Di Dalam dan Di Luar Kawasan Sekolah Penyertaan Pelajar Dalam Pertandingan Atau Kejohanan Sukan Anjuran Persatuan Atau Badan Induk Sukan Penyertaan Pelajar Dalam Pertandingan Atau Kejohanan Sukan Anjuran Persatuan Atau Badan Induk Sukan 1 SPI Bil.9/2000 ( Tambahan ) 4 SPI Bil. 8/1995 320 .9/2000 3 SPI Bil. 7/1988 5 SPI Bil.1/1995 2 SPI Bil.SENARAI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN PERTANDINGAN PERINGKAT DAERAH Bil Dokumen Perkara Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum dan Sukan Di Dalam dan Di Luar Kawasan Sekolah.

Hakim .Pencatat .SENARAI JAWATAN KUASA BAGI MENGELOLAKAN PERTANDINGAN PERINGKAT DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Penaung Penasihat Pengerusi Timbalan Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Penolong Setiausaha Bendahari Penyelaras AJK -Urus Setia Pendaftaran -Buku Program -Sijil& Cenderamata -Kawalan Pelajar -Dokumentasi & Laporan -Siar Raya -Pengangkutan -Pertolongan Cemas -Jemputan -Perasmian Penutup -Kebersihan -Peralatan -Jamuan .Teknik .Penjaga Masa 321 .

1. 85300 Labis.SENARAI BORANG-BORANG YANG DIGUNAKAN PERTANDINGAN PERINGKAT DAERAH 1. Sekolah Menengah Kebangsaan Labis. Borang kebenaran ibubapa/penjaga SURAT AKUAN DAN KEBENARAN __________________________ __________________________ __________________________ Tarikh:_______________ Pengetua. Saya _______________________________________________Ibu Bapa / Penjaga murid yang bernama _____________ _________________Tingkatan __________ mernbenarkan anak / waris saya mewakili sekolah dalam kegiatan: 1. 3. Saya mernberi kebenaran kepada pihak Pengelola kegiatan ini atau wakilnya memberi apa-apa rawatan atau pertolongan perubatan kepada anakjagaan saya jika didapati perlu. Pertandingan / Kegiatan ____________________________________ yang akan diadakan di ______________________________________ pada ___________________ _______ hingga ____________________ 1. terima kasih. Jalan Muar. Walaupun demikian saya mengaku tidak akan mengambiI sebarang tindakan undang undang terhadap pengelola atau wakilnya yang berkaitan dengan apa-apa kemalangan atau kecederaan terhadap anak jagaan saya yang berlaku di dalam perjalanan dan mengambil bahagian di dalarn kegiatan tersebut di atas. Sesungguhnya saya telah mengetahui bahawa pihak sekolah telah mengambi1 segala Iangkah-Iangkah keselamatan dan pengawasan. Sekian.6. Johor. Kad Pengenalan) 322 . Rombongan sekolah / Melawat sambil belajar ke _________________________________________________________ pada __________________________ hingga ___________________ 2. Tuan. _________________________ ___________________ Tandatangan Ibu Bapa/Penjaga) (No.

323 . 2.* Borang Markah / Keputusan* Borang Hakim* * Borang ini boleh di perolehi dengan merujuk kepada pengerusi teknik bagi permainan / acara yang terlibat dan ia berbeza bagi aktiviti yang berlainan. 4.2. Borang Pendaftaran* Borang Penerimaan Resit Pendaftaran* Borang Pencalonan Untuk Wakil Daerah Ke Peringkat Negeri* Borang Pencatat*. 5. Borang Pertukaran Pemain / Peserta. 3. 6. 7.

Mesyuarat pengurus pasukan Mesyuarat Jawatankuasa 2 Perlaksanaan Post-Mortem Laporan dan penilaian Masa yang diambil 1 Jam 2 3 4 1 Minggu 3 Jam - 5 3 Jam 6 7 8 9 3 Jam 1 hari 1 hari 324 .NORMA KERJA MENGELOLAKAN PERTANDINGAN PERINGKAT DAERAH Jumlah unit yang boleh dijalankan dalam seminggu Bil 1 Jenis Kerja Surat meminta kebenaran kepada Pengetua Kertas Kerja Mesyuarat Jawatankuasa 1 Penghantaran borang dan syarat pertandingan ke sekolah-sekolah.

SENARAI TUGAS HARIAN MENGELOLAKAN PERTANDINGAN PERINGKAT DAERAH NAMA : JAWATAN: TARIKH : Bil Tugas saya hari ini Catatan 325 .

9/2000 ( Tambahan ) SPI Bil.jemputan pegawai .jemputan PPD sebagai penaung Mesyuarat Penyelarasan GPK Koku . .Menetapkan tetamu khas untuk perasmian dan penutup.menetapkan anggaran perbelanjaan. Pengetua 6.1/1995 SPI Bil. 1. 6/1988 SPI Bil.polis untuk keselamatan .1/1989 SPI Bil.jemputan tetamu khas .Laporan kemajuan oleh semua J/K Kecil .mgihan tugas-tugas .menetapkan tarikh dan masa sukan tahunan.9/2000 SPI Bil. Mesyuarat AJK ± Perasmi.Pelantikan J/K kecil . 326 . 2.Penyelarasan tugastugas .3/1991 SPI Bil. 5.Taklimat tentang tugas-tugas J/K kecil.perlakuan tugas-tugas oleh semua J/K kecil Surat menyurat GPK Koku . .penderma-penderma .AKTIVITI 6: MENGURUSKAN SUKAN TAHUNAN PROSES KERJA BIL. Mesyuarat AJK Kecil GPK Koku . . 10/1989 SPI Bil. 3.9/1991 SPI Bil. 4/1975 4.Penyelesaian masalah 7. acara dll PEGAWAI YANG MELULUSKAN / DIRUJUK Pengetua Pengetua Pengetua SESSI UNDANG / PERATURAN SPI Bil.jemputan pasukan lari berganti-ganti antara sekolah . PROSES KERJA Penyediaan kertas konsep Pengesahan / sokongan pengetua Penubuhan AJK Pengelola .

17. 13. GPK Koku GPK Koku GPK Koku Pengetua GPK Koku GPK Koku GPK Koku/ Pengetua GPK Koku/ Pengetua Pengetua GPK Koku/ Pengetua 327 . 18. 10. 14.8. 11. 12. 19. 15.menyemak tugastugas yang patut diselesaikan Pendaftaran peserta sukantara Jadual Pertandingan Sukantara Penyediaan padang/alatan Sukantara Pendaftaran peserta Sukan Jadual Pertandingan Sukan Acara awal hari Sukan Raptai sukan tahunan Acara akhir Membersih/ mengemas padang & peralatan Laporan & Penilaian ( Postmortem ) GPK Koku 9. Mesyuarat akhir . 16.

CARTA ALIRAN PENGURUSAN SUKAN TAHUNAN Mula Kertas Cadangan Pengetua TIDAK YA Tubuh AJK Mesyuarat AJK Mesyuarat AJK Kecil TIDAK Pendaftaran Sukantara YA Jadual Pertandingan Sedia Padang/ alat TIDAK Sukantara Pendaftaran Sukan YA Jadual Pertandingan Acara Awal Raptai 328 .

Acara Akhir Mengemas Post-Mortem Tamat 329 .

SENARAI SEMAK BAGI SUKAN TAHUNAN Bil.menyemak tugas-tugas yang patut diselesaikan Pendaftaran peserta lengkap Penyediaan jadual pertandingan sukantara Padang / alatan disediakan Pelaksanaan Sukantara Pendaftaran peserta sukan Jadual pertandingan sukan disediakan Acara awal bermula Raptai acara rasmi sukan Acara-acara akhir dijalankan Mengemas padang Post Mortem TANDA ( ¥ ) CATATAN 7.polis untuk keselamatan . 3. TINDAKAN 1.penderma-penderma .jemputan pasukan lari berganti-ganti antara sekolah .jemputan PPD sebagai penaung Mesyuarat Penyelarasan Mesyuarat akhir .jemputan pegawai . 4. Penyediaan kertas cadangan lengkap program sukan tahunan 2. 8. 6.jemputan tetamu khas . 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 330 . Pengesahan / Sokongan Pengetua AJK ditubuhkan Mesyuarat AJK Mesyuarat AJK Kecil Surat menyurat . 5.

9/2000 7 SPI Bil. 6/1988 SPI Bil.1/1995 Perkara Penyertaan Pelajar Dalam Kegiatan Sukan Di Sekolah Aturcara Majlis Rasmi Sekolah Mengundang Orang-orang Kenamaan Ke Upacara Sekolah/Institusi Pendidikan Permohonan Mengundang Orang-orang Kenamaan Ke Upacara Sekolah/Intitusi Pendidikan Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum dan Sukan Di Dalam dan Di Luar Kawasan Sekolah. Panduan Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum dan Sukan Di Dalam dan Di Luar Kawasan Sekolah Panduan Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum dan Sukan Di Dalam dan Di Luar Kawasan Sekolah Panduan Tajaan Oleh Syarikat/Badan Perniagaan Di Sekolah Nyanyian Lagu Kebangsaan ³Negaraku´ 6 SPI Bil.3/1991 SPI Bil.9/2000 ( Tambahan ) 8 9 SPI Bil.1/1989 SPI Bil. 10/1989 SPI Bil. 4/1975 331 .SENARAI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN BAGI MENGURUSKAN SUKAN TAHUNAN Bil 1 2 3 4 5 Dokumen SPI Bil.9/1991 SPI Bil.

3.2 6. dan MSS Daerah. Selepas ini. Jenis Pertandingan: Pertandingan individu dan berpasukan. 4.2 Tarikh dan masa undian lorong akan ditetapkan oleh Jawatankuasa Pertandingan. Borang Masuk yang dilengkapkan hendaklah dikemukakan kepada: Pengerusi Pertandingan.PERATURAN-PERATURAN PERTANDINGAN 1.1 7. 332 . Undang-undang Pertandingan: Kejohanan ini dijalankan mengikut undang-undang yang ditetapkan oleh Jawatankuasa Pengelola dan Undang-undang KOAM serta peraturanperaturan Am MSSM dan MSS Negeri.3 6. Pendaftaran Peserta/ Kemasukan: 6. 6. Nama Kejohanan: Kejohanan Olahraga SMK _____ Tarikh dan Masa: Akan ditetapkan oleh pihak Jawatankuasa Pengelola Tempat: Akan ditetapkan oleh pihak Jawatankuasa Pengelola. 6.1 Pendaftaran peserta-peserta hendaklah dibuat dalam Borang Masuk Rasmi yang disediakan oleh Jawatankuasa Pengelola.S.S Daerah/Setiausaha Agung MSS Negeri. Butir-butir mengenai seseorang peserta hendaklah diisikan dengan lengkap dan disahkan oleh Guru Besar/ Pengetua/ Pengerusi M. Undian Lorong: 7. Kejohanan Olahraga Pendaftaran lewat dan tarikh yang ditetapkan oleh J/K Pengelola Tidak akan diterima. Bilangan maksimum penyertaan seseorang peserta adalah eperti:Kumpulan Umur Individu Lari Berganti-ganti 20 tahun dan ke bawah 3(termasuk acara terbuka) 2 16 tahun dan ke bawah 3(termasuk acara terbuka) 2 14 tahun dan ke bawah 3(termasuk acana terbuka) 2 12 tahun dan ke bawah 3(termasuk acara terbuka) 2 5. 2.4 7. pembetulan / pindaan tidak dibenarkan. Sebarang pembetulan / pindaan kepada kemasukan boleh dibuat sebelum pengundian lorong dijalankan.

maka peserta itu dianggap sebagai menarik din tanpa sebab. 9. 9. Hebahan tentang panggilan peserta-peserta untuk melaporkan diri bagi acara-acara mereka akan dibuat dua (2) kali sahaja. Peserta-peserta hendakiah berpakaian lengkap dengan nombor masingmasing disematkan dengan pin pada keempat-empat sudut kain nombor yang dipakaikan di bahagian dada dan belakang. Peserta-peserta yang melapor din lewat danipada 10 minit sebelum acara dimulakan. Melapor Diri: 9. (Kecuali bagi acara lompat tinggi/ bergalah dibenankan dengan satu nombor di dada atau di belakang).3 Jika didapati seseorang peserta yang telah mendaftankan diri tidak mengambil bahagian dalam sesuatu acana. Oleh yang demikian peserta tersebut tidak dibenarkan menyertai lagi acara-acara seterusnya yang didaftarkan atas namanya. 11. Peraturan ini juga melibatkan pusingan saningan hingga ke pusingan akhin.1 Gantian kepada peserta yang telah pun disahkan bentanding tidak akan dibenarkan bagi acana perseorangan selepas undian lonong dibuat.4 Seseonang peserta yang menanik diri danipada mana-mana acaranya selepas mengambil bahagian dalam pusingan awal tanpa 333 .1 8. Gantian Dan Penarikan Diri: 11.2 Semua pelari acara ian berganti-ganti hendaldah didaftarkan dalam Borang Masuk Rasmi. 11. tidak akan dibenarkan mengambil bahagian dan dianggap telah menanik diii. Acara Lari Berganti-ganti: 8. 11.2 Semua peserta hendaklah melaporkan diri kepada Penyelia Peserta sekurang-kurangnya 20 minit bagi acara balapan dan 30 minit bagi acara padang sebeium acara berkenaan dijalankan. Pembatalan Penyertaan: Semua pembatalan penyertaan (scratchings) dalam sesuatu acara hendaklah dibuat oleh Pengunus Pasukan masing-masing kepada Ketua Penyelia Pesenta sekunangkurangnya satu (1) jam sebelum acara berkenaan dijaduakkan bermula.2 Penggantian bagi acara ian berganti-ganti dibenarkan kepada dua (2) orang peserta yang namanya telah didaftarkan dalam Borang Masuk Rasmi.1 9. 11.8.3 9.4 10. Senarai nama pelari hendakdah diserahkan kepada Ketua Penyelia Peserta satu (1) jam sebelum acara tersebut dimulakan dengan menggunakan Borang Masuk Rasmi acara ian berganti-ganti.

40m 334 .2 peserta (pertama dan kedua) dan setiap saningan dan 6 peserta lagi yang mencatat masa terbaik dan kelima-lima saringan iayak ke peningkat separuh akhir. 3 SI Akhir - 2 SI Akhir - 12. 12. separuh akhir dan akhir sahaja. 3 peserta (pertama.4. Sistem Pertandingan 12.1 Pentandingan bagi acara-acana balapan lOOm .4 Pertandingan acaira-acara Lompat Tinggi dan Lompat Bergalah dimulakan pada ketinggian minimum seperti benikut: 12. hanya boleh mengambil bahagian seterusnya dalam acana-acara yang didaftarkan atas namanya dengan syarat pesenta mengemukan surat pengesahan danipada doctor / pegawai perubatan kepada Pengurus Kejohanan.5 Seseorang peserta yang menanik diri danpada mana-mana acara atas nasihat doktorl pegawai perubatan kejohanan.2 Pertandingan bagi acara-acana balapan 1500m dan lebih akan diadakan terus ke peningkat akhir.6 Tidak ada gantian bagi peserta-peserta yang telah menanik diri / dianggap menarik diri. kedua dan ketiga) dan setiap saringan dan 4 peserta iagi yang mencatat masa terbaik dan keempa tempat saningan layak ke peringkat separuh akhir. kedua dan ketiga) dan setiap separuh akhir dan dua (2) peserta lagi yang mencatat masa terbaik dani kedua-dua separuh akhir layak ke peringkat akhir. 11.20m 1.800m akan diadakan di peringkat saringan. 12.50m 2 1.surat pengesahan doctor / pegawai perubatan kejohanan adalah dianggap sebagai menarik din danpada semua acana seterusnya yang didaftarkan atas namanya.3 Penentuan peserta-peserta ke peningkat separuh akhir dan akhir adalah seperti berikut: 5 saringan . 11. 4 saringan 3 peserta (pertama. 2 peserta (pertama dan kedua) dani setiap separuh akhir dan dua (2) peserta lagi yang mencatat masa terbaik dan ketiga-tiga separuh akhir layak ke peningkat akhir.1 Lompat Tinggi: Keias Perempuan Leiaki 1 l. 12.15m 1.

3 4 12. 15. 14.4 Panjang paku kasut (spikes) dibenarkan tidak melebihi 6 mm kecuali untuk acana Lompat Tinggi dan Merejam Lembing tidak melebihi 9 mm.1 Peserta-peserta tidak dibenarkan menerima apa jua bentuk bantuan 335 . 15. Pakaian/ Peralatan Peserta: 15.5 cm 14. 16. acara lari berpagar termasuk 4 x 100 m dan 4 x 400 m. Bantuan Kepada Peserta: 16.3 Nombor-nombor peserta hendaklah dicap dengan jelas dan tidak luntur apabila basah.2 Spesifikasi peraiatan yang digunakan adaiah seperti tersebut daiam peratunan 5.4 Nombor-nombor peserta hendaklah disediakan oleh pasukan masing-masing. peserta berkenaan hendaklah menyerahkan kepada Pengunus Teknik untuk disahkan terlebih dahulu sehari sebelum pertandingan dan pungut semula selepas pertandingan.05m l.2 Lompat Bergalah: 1 13. 13. 15.1 Semua peserta termasuk peserta-peserta yang bertanding dalam acana dan berganti-ganti hendakiah menggunakan nombor peserta abjad yang ditetapkan.lOm l. 14. 14.2 Setiap peserta hendaldah memakai sepasang kain nombor pengenalan ( satu di dada dan satu di belakang) dengan disemátkan pada keempat-empat sudut kain dengan pin.5 Peserta-peserta yang tidak mematuhi peraturan pemakaian nombor tidak dibenarkan bertanding. 15.1 Peserta-peserta hendaklah berpakaian yang sesuai dan kemas sewaktu mengambil bahagian dan menerima hadiah.20m 13. Sekiranya alatan persendirian perlu digunakan.3 Jarak papan lonjak bagi acara lompat kijang akan disesuaikan kepada 11 m atau 9 m sahaja.4.2 Pakaian hendaklah tidak jarang (not see through) walaupun basah.1 Seperti undang-undang KOAM / MSSM. Gelanggang Dan Alatan: 1.4 Blok Permulaan Penggunaannya dimestikan untuk kelas 1 & 2 dan pilihan bagi kelas 3 dan 4 dalam acara-acara jarak 100 m hingga 400 m. Nombor-nombor Dan Huruf-huruf Peserta: 14.3 Semua peralatan pertandingan akan disediakan oleh Jawatankuasa Pengelola.30m l. Nombor-nombor tersebut hendaldah berukuran Tinggi Tulisan: 12 cm Lebar Tulisan: 1. 13. 14. 13.

jumlah mata bagi kedudukan-kedudukan terlibat akan dibahagikan sama rata antara peserta/ pasukan berkenaan. 16.4 Jika berlaku seri.3 Penentuan johan.Keseluruhan 19.1 Johan. 16.3 Mata yang dipungut melalui acara terbuka akan hanya dimasukkan daiam kiraan -jumlah keseluruhan bagi menentukan johan keseluruhan.1 . naib johan dan tempat ketiga berdasarkan jumlah pungutan mata. Penyingkiran Penyertaan: 17. 20.2 Pasukan johan akan menerima satu (1) piaia pusingan dan satu (1) piala iringan. manakaia naib johan dan tempat ketiga masingmasing akan menerima satu (1) piaia iringan.3 Peraturan-penaturan lain mengenai bantuan adalah mengikut undangundang KOAM 143 (2). Hadiah dan Pemberian Mata: 18. hadiah hanya diberikan kepada pemenang pertama hingga ketiga.1.yang memberi µadvantage¶ dalam pertandingan.2 Pemberian mata adaiah seperti berikut: Kedudukan Pertama Kedua Ketiga Keempat Kelima Individu/ Pasukan 5 3 2 1 Hepta/ Penta 10 7 5 3 1 18.1 Peserta-peserta yang didapati tidak menepati mana-mana Peraturan Pertandingan mi tidak akan dibenarkan mengambil bahagian dalam kejohanan ini.1 Atlit terbaik akan dipiiih danipada setiap keias (lelaki dan 336 . 17.1 Dalam semua acara. Johan Antara Pasukan: 19. 19. 18. 19. 18.2 µPacing¶ dan peserta-peserta lain atau sesiapa juga tidak dibenarkan dan boleh menyebabkan peserta benkenaan dibata]kan. Atllt Terbaik: 20. 18. naib johan dan tempat ketiga antara Pasukan hanyalah bagi kategori-kategori berikut: 19.

kecuali atas perkara-perkara benikut: 21. 21.2.1 Hanya pegawai-pegawai kejohanan yang bertugas dan pesertapeserta yang sedang bertanding sahaja boleh berada di tempat pertandingan. Bantahan: 21.1 Jika masalah bantahan berkenaan dengan kelayakan (status) seseorang peserta tidak akan menyelesaikan dengan memuaskan sebelum pertandingan dimulakan. 2) 30 minit setelah keputusan rasmi diumumkan bagi acaraacara peningkat akhir. 22.3 21.2. Selain danipada 20. 20.1 dan 20.1.2. peserta yang mendapat skor tertinggi mengikut ³IAAE Scoring Table´ bagi mana-mana acara akan diisytiharkan sebagai atlit terbaik. 20.2 20. maka peserta tersebut boleh mengambil bahagian di bawah µbantahan¶ dan perkara tersebut akan dikemukakan kepada MSS Negeri kelak.1 Segala bantahan hendakdah dibuat mengikut Peraturan 147 KOAM.2 Pegawai-pegawai pasukan tidak dibenarkan masuk ke dalam arena pertandingan kecuali diminta berbuat demikian oleh Pengurus Kejohanan. Kawasan Pertandingan/ Peserta: 22.3 Peserta-peserta dikehendaki berbaris sewaktu masuk dan keluar dan 337 . 22. sebarang penentuan atlit terbaik akan diputuskan mengikut budi bicara panel Juri Rayuan Kejohanan dan keputusannya adalah muktamad. Sekinanya tiada rekod dicipta dalam kelas berkenaan.2.1 Mencipta rekod mana-mana acana dalam kelas berkenaan.penempuan) berdasarkan prestasi pencapaian tenbaik dalam manamana acana yang disertai dan diputuskan oieh panel Jun Rayuan Kejohanan.2 Prestasi pencapaian terbaik ditentukan berdasarkan kepada keutamaan-keutamaan berikut: 20. 22. pemenang yang mendapat skor yang tertinggi mengikut ³IAAF Scoring Table´ bagi mana-mana acara akan diisytiharkan sebagai atlit terbaik. Jika terdapat lebih daripada seorang.1.2.2 Bantahan-bantahan berhubung dengan acara-acara yang sedang dijaiankan hendaklah dilakukan dengan sertamerta dan tidak lewat danipada: 1) 15 minit setelah keputusan nasmi diumumkan bagi acanaacara pusingan awal.2.

23. Hal-hal lain: 25.1 Jawatankuasa Pengelola tidak boieh dipertanggungjawabkan atas kehilangan barang-barang kepunyaan pegawai atau peserta di daiam atau berdekatan dengan tempat pertandingan serta apa jua kecederaan atau kemalangan pada masa pertandingan dijaiankan sungguhpun beberapa persediaan akan diadakan untuk mengelakkan kejadian-kejadian yang tidak diingini.1 Semua Pengurus Pasukan diwajibkan menghadiri taklimat-taklimat berikut: Pertama Akan ditetapkan oleh J/K Pengelola. 25. tidak siapa pun dibenarkan memberi sebarang arahan mengenai pertandingan ini ataupun melibatkan diri dalam perjalanan pertandingan. hanya penarikan diri pesenta-peserta tanpa pengganti sahaja yang boleh dibuat. 23.arena pertandingan.2 Dalam taklimat kedua.3 Semua Pengurus Pasukan adalah bertanggungjawab memastikan peserta masing-masing mematuhi semua peraturan pertandingan. 338 . 25. Tanggungjawab Pengurus Pasukan: 23.2 Selain daripada pegawai-pegawai bertugas.5 Pengunis Pasukan dan pegawai-pegawai pasukan masing-masing adalah bertanggungjawab mengawasi disiplin peserta-peserta di bawah jagaan merelça. Kedua Akan ditetapkan oleh J/K Pengelola. 23.4 Pengurus-pengurus pasukan hendaklah bekerjasama dengan Penyelia Peserta untuk melaporkan peserta masing-masing mengikut masa yang ditetapkan/ apabila dipanggil. 23. 23.

KEPEGAWAIAN Menguruskan lantikan pegawai-pegawai kejohanan. Memastikan ukuran alatan/getanggang betul. Menorima dan mengesahkan pendaftaran peserta. Merancang. Setiausaha 4. Menyediakan borang-borang Hakim dan keputusan. 339 . Menyelaras/membantu segala tugasan Jawatankuasa. Mengeluarkan senarai pemenang-pemenang setiap acara. Pengerusi 2. Menentukan acara-acara yang akan dipertandingkan. sehingga kejohanan tamat. Naib Pengerusi 3. ALATAN DAN GELANGGANG Menyusun peraturan-peraturan pertandingan ( Olahraga dan Sukaneka).menyusun dan mengelola segala tugasan JK. Memastikan semua alatan yang akan digunakan mencukupi. Mengadakan taklimat pengurus pasukan dan pegawai. Mengelola. Penolong Setiausaha 5.kemudahan dan gelanggang.SENARAI JAWATAN KUASA BAGI MENGURUSKAN SUKAN TAHUNAN JAWATANKUASA PENGELOLA 1. Memastikan semua acara berjalan mengikut jadual Menyusun. Menerima dan menyimpan semua rekod kejohanan. Menguruskan surat menyurat sewaan/pinjaman alatan (jika perlu). Memastikan dan menyediakan alatan sukaneka. PERTANDINGAN. merangka plan kedudukan padang. Mengedarkan borang-borang pendaftaran peserta. Bendahari SENARAI TUGAS JAWATAN KUASA URUSETIA Merangka Kertas Kerja Pelaksanaan Kejohanan. selamat dan disediakan sebelum kejohanan. Menguruskan pemulangan semula alatan yang dipinjam. Menyediakan borang-borang pendaftaran peserta semua acara. menyediakan padang dan gelanggang. Membantu menyelesaikan sebarang masalah yang timbul sebelum/semasa dan selepas kejohanan.TEKNIK .

Menghias khemah VIP Menyediakan ³backdrop´ jika pertu. Membentuk dan mengagihkan unit-unit kawalan. Menyusun hadiah dan cenderahati sesuai dengan acara penyampaian hadiah. Sentiasa berhubung dengan pihak Urusetia dan Pengacara Majtis. Menguruskan tempahan dan pembelian. Mengelolakan Majlis Penyampaian Hadiah untuk semua acara. Menentukan hadiah dan cenderahati diterima sebelum kejohanan. Mengeluarkan surat-surat jemputan selewat-lewatnya seminggu sebelum kejohanan. 340 . Menentukan upacara sambutan. Menentukan penyampai-penyampai hadiah. Menyediakan alatan sampingan yang diperlukan. HIASAN I KEMUDAHAN AM DAN KHEMAH Menentukan kemudahan am I khemah yang diperlukan. JEMPUTAN I SAMBUTAN DAN PROTOKOL Menyenaraikan jemputan-jemputan. Menghias kawasan sekitar padang dan gelanggang kejohanan. KAWALAN KESELAMATAN DAN HARTA BENDA Memastikan bentuk kawalan keselamatan. HADIAH DAN CENDERAHATI Menentukan bentuk hadiah dan cenderahati dengan kuantiti yang cukup berdasarkan belanjawan.- Menyedia dan meguruskan surat-surat lantikan. Menentukan bentuk persembahan yang akan diadakan. Menyediakan/menguruskan kemudahan/peralatan yang diperlukan. PERASMIAN DAN PENUTUP Menentukan aturcara/perasmian/penutup. Menyediakan surat dan menguruskan proses pinjaman Memastikan segala kemudahan diterima dalam keadaan baik sebelum kejohanan dan selepas kejohanan. menjaga kebajikan dan keperluan pegawal setiap masa. Menyediakan Roset dan lain-lain yang diperlukan. Menguruskan sewaan/pinjaman kemudahan berkenaan. Memastikan .

Memastikan bilangan/budget mencukupi. Mengumumkan pemenang setiap acara I pemberitahuan I memanggil pemenang I penyampai untuk acara penyampaian hadiah. Menyediakan kelengkapan I persediaan untuk kecederaan parah/kronik.- Menyediakan surat dan menguruskan lantikan unit Bantuan Kawalan Luar. Menentukan I menguruskan tempat jamuan. SIARAYA DAN SERANTA Menentukan criteria/keperluan alat siaraya mencukupi. Mengemas dan membersihkan kembali tempat dan peralatan jamuan.( RELA I JPA I PDRM) Memastikan perjalanan kejohanan dan kawasan keseluruhan berada dalam selamat dan terkawal sepanjang kejohanan berlangsung.( Bantuan Kecemasan Luar) Menguruskan surat-menyurat yang diperlukan. Mengedarkan minuman kepada pegawai-pegawai kejohanan. KEBERSIHAN Menyusun aktiviti membersihkan padang/gelanggang/sekolah 341 . Memastikan buku program siap sebelum kejohanan. Menyediakan dan menguruskan urusan surat menyurat. BUKU PROGRAM Mengumpul I mendapatkan maklumat yang diperlukan untuk diisi dan dicetak dalam buku program. PERTOLONGAN CEMAS DAN RAWATAN Menyusun ahli-ahli bertugas sepanjang kejohanan. Memastikan alatan yang diperlukan dan kuantiti yang mencukupi.. Menyusun kandungan/mencetak dan mengedarkan buku program. PENGACARA MAJLIS Menentukan skrip ucapan sendiri. Penerangan. Menguruskan pinjamanlsewaan dan Perkidmatan Jab. Berusaha mengekal dan mempertingkatkan mood/suasana kekal meriah sepanjang kejohanan berlangsung. MINUMAN PEGAWAI DAN JAMUAN TEH Menentukan menu jamuan dan minuman. Mendapatkan/menguruskan kata-kata aluan dan semua pihak. Memastikan perjalanan sistem siaraya berfungsi dengan baik sehingga kejohanan tamat.

PERBARISAN DAN PERSEMBAHAN Menentukan I menyusun kontinjen perbarisan serta kumpulan persembahan yang akan diadakan. Menyediakan peserta untuk menerima hadiah selepas pengumuman. Mendaftarkan peserta kepada urusetia kejohanan. PEGAWAI-PEGAWAI KEJOHANAN Melaporkan diri kepada ketua bahagian masing-masing 10 minit sebelum acara bermula. Memastikan ketancaran perjalanan setiap acara. Menyediakan tong-tong sampah di kawasan yang difikirkan perlu. Mengemukakan masalah yang timbul kepada Raferi bahaglan masingmasing. Menyerahkan keputusanlperatatan kepada pihak Urusetia I Teknik I Pertandingan sebaik sahaja acara selesai. Menyemak dan mengesahkan pendaftaran. Menyediakan Jadual dan mengendalikan latihan peserta. Mengikut arahan/tugas yang diarahkan oleh ketua. Menjaga keselamatan diri I peserta dan alatan semaksimum mungkin.- sebelum/semasa dan selepas kejohanan. Menghantar peserta ke tempat-tempat permulaan acara. Memastikan keseluruhannya kekal bersih. Memanggil/menyelia penerima-penerima hadiah. PENGELOLA PESERTA Memanggil dan menyediakan peserta mengikut susunan scam. Letakkan papan tanda jika perlu. Memilih peserta. Mengambil dan memastikan segala peralatan yang diterima mencukupi dan dalam keadaan balk. Menyedia dan menghantar peserta kepada Pengelola Peserta selepas panggilan. Memastikan acora boleh ditamatkan seberapa segera yang boleh. Menyusun aturcara dan jadual persembahan GURU RUMAH SUKAN PENASIHAT I KETUA I JURULATIH I CAPERON Mengendalikan perjumpaan/mesyuarat ahli rumah sukan dan mengemaskinikan fail. Mengadakan rondaan kebersihan sepanjang masa. 10 minit sebelum acara bermula. 342 .

Kad Pengenalan) 343 . Sesungguhnya saya telah mengetahui bahawa pihak sekolah telah mengambi1 segala Iangkah-Iangkah keselamatan dan pengawasan. Saya mernberi kebenaran kepada pihak Pengelola kegiatan ini atau wakilnya memberi apa-apa rawatan atau pertolongan perubatan kepada anakjagaan saya jika didapati perlu.1. Rombongan sekolah / Melawat sambil belajar ke _________________________________________________________ pada __________________________ hingga ___________________ 2. Pertandingan / Kegiatan ____________________________________ yang akan diadakan di ______________________________________ pada __________________________ hingga ____________________ 1. Johor. 3. Sekian. Walaupun demikian saya mengaku tidak akan mengambiI sebarang tindakan un dangundang terhadap pengelola atau wakilnya yang berkaitan dengan apa-apa kemalangan atau kecederaan terhadap anak jagaan saya yang berlaku di dalam perjalanan dan mengambil bahagian di dalarn kegiatan tersebut di atas. Tuan. _________________________ ___________________ Tandatangan Ibu Bapa/Penjaga) (No. 85300 Labis. Surat Kebenaran Ibu Bapa / Penjaga SURAT AKUAN DAN KEBENARAN __________________________ __________________________ __________________________ Tarikh:_______________ Pengetua.SENARAI BORANG-BORANG YANG DIGUNAKAN BAGI MENGURUSKAN SUKAN TAHUNAN 1.7. Jalan Muar. Saya _______________________________________________Ibu Bapa / Penjaga murid yang bernama _____________________ _________Tingkatan __________ mernbenarkan anak / waris saya mewakili sekolah dalam kegiatan: 1. terima kasih. Sekolah Menengah Kebangsaan Labis.

Borang Pencatat Markah* BORANG PENCATAT MARKAH Kejohanan Olahraga Tahunan Ke -14 SMKL ( 2004) ACARA BALAPAN /PADANG NO.2.Acara ( ) Acara: Lontar Peluru / Lompat Jauh / Lompat Tinggi Kategori: Lelaki /Perempuan A / B / C Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 Nama Peserta No. Borang Penyertaan Acara Sukan* No.ACARA: ( ) NAMA ACARA: ( ) Bil KEDUDKAN 1 2 3 4 5 JOHAN NAIB JOHAN KETIGA KEEMPAT KELIMA CATATAN MASA/TINGGI/JARAK Rumah NAMA PEMENANG 344 . Rumah Delima Delima Nilam Nilam Zamrud Zamrud Intan Intan Catatan 3.

Borang Keputusan Rasmi* Kejohanan Olahraga Tahunan Ke -15 SMKL ( 2005) Acara Padang KEPUTUSAN RASMI Acara: Lompat Jauh Kategori: Perempuan Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 A No. 345 .Kejohanan Olahraga Tahunan Ke -14 SMKL ( 2004) ACARA BALAPAN NO. Rumah Delima Delima Nilam Nilam Zamrud Zamrud Intan Intan Kedudukan Catatan Nama Peserta * Borang yang dilampirkan hanya contoh sahaja dan boleh diubahsuaikan mengikut sekolah dan keadaan.ACARA: ( Bil KEDUDKAN 1 2 3 4 5 JOHAN NAIB JOHAN KETIGA KEEMPAT KELIMA ) CATATAN MASA ACARA: ( Rumah ) NAMA PEMENANG 4.

18.menyemak tugas-tugas yang patut diselesaikan Pendaftaran peserta sukantara Jadual Pertandingan Sukantara Penyediaan padang/alatan Sukantara Pendaftaran peserta Sukan Jadual Pertandingan Sukan Acara awal hari Sukan Raptai sukan tahunan Acara akhir Membersih/ mengemas padang & peralatan Laporan & Penilaian ( Postmortem ) Masa yang diambil 1 minggu 1 jam 2 jam 3 jam 3 jam 1 hari Jumlah unit yang boleh dijalankan dalam seminggu Bil 1. 19. 5.penderma-penderma . 3.jemputan pegawai . acara dll Mesyuarat AJK Kecil Surat menyurat .polis untuk keselamatan . 13.Laporan kemajuan oleh semua J/K Kecil . 4.jemputan PPD sebagai penaung Mesyuarat Penyelarasan . 16.Penyelarasan tugastugas .Penyelesaian masalah Mesyuarat akhir . 14.jemputan tetamu khas .jemputan pasukan lari berganti-ganti antara sekolah . 15. 3 jam 8. 10. 7. 17. 2. 12. 6.NORMA KERJA BAGI MENGURUSKAN SUKAN TAHUNAN Jenis Kerja Penyediaan kertas konsep Pengesahan / sokongan pengetua Penubuhan AJK Mesyuarat AJK ± Perasmi. 3 jam 9. 1 hari 2 jam 1 hari 2 hari 1 hari 2 jam 1 hari 2 hari 1 hari 1 jam 1 hari 346 . 11.

SENARAI TUGAS HARIAN BAGI MENGURUSKAN SUKAN TAHUNAN NAMA : JAWATAN: TARIKH : Bil Tugas saya hari ini Catatan 347 .

1/1995 Unit Perhubungan dan Pendaftaran Sekolah. Rasional Matlamat & objektif Anggaran Perbelanjaan Menentukan tempat & tarikh Senarai nama pelajar dan guru pengiring Senarai nama jurulatih/penyelia kursus Senarai tugas jawatankuasa pelaksana Jadual aktiviti Mesyuarat dan pelantikan jawatankuasa pengelola Pemberitahuan kepada pihak berkuasa Pengarah Pelajaran Negeri Jabatan Pengangkutan Jalan Balai Polis Penceramah Balai Bomba dan Penyelamat Pejabat Kesihatan Agensi Berkaitan Pejabat Pentadbiran/Penghulu Ibu Bapa Pengangkutan Lokasi tempat kursus Taklimat Kepada Peserta Aktiviti Peraturan Langkah-langkah keselamatan Keperluan Logistik Pakaian Ubatan Alatan Perkhemahan Keperluan Harian 2 3 4. SPI Bil. 12/2000 SPI Bil. 24/1998 SPI Bil. 9/2000 Bil Proses Kerja 1 SEBELUM KURSUS Mennyediakan kertas cadangan perlaksanaan kursus. KELAB PERSATUAN PERINGKAT SEKOLAH DI LUAR DAERAH PROSES KERJA Pegawai Yang Meluluskan/Diruj uk Pengetua Seksi Undangundang / Peraturan SPI Bil.AKTIVITI 7: KURSUS KEPIMPINAN AJK TERTINGGI UNIT UNIFORM. PK KOKO Penyelaras Program 348 . 24/1998 The School Tour Regulations 1957 SPIBil.

Menilai semula keseluruhan aktiviti yang dijalankan dan mengenalpasti kelemahan untuk tindakan selanjutmnya. PK KOKO Urus Setia SELEPAS KURSUS 1 2 3 4 Keperluan logistik atau peralatan mencukupi baik. cukup dan bersih. Memohon kebenaran daripada pemilik untuk meninggalkan kawasan berkursus. PK KOKO Kem Komanden Urus Setia 2 3 Urus Setia Urus Setia 4 PK KOKO Komanden PK KOKO 5 6 7 349 . Mendokumentasi Program Sebagai Panduan dan Rujukan. y Laporan Kewangan y Aktiviti Mengedar Surat Penghargaan dan Sijil Pencapaian Penyertaan.SEMASA BERKURSUS 1 Kesihatan Dan Kebajikan Peserta Jangkitan penyakit Keracunan makanan Kemudahan asas Sistem komunikasi Prosedur keselamatan dilaksanakan dan dipatuhi. Memastikan Jadual Kursus Dilaksanakan Mengikut Perancangan. Kawasan berkursus bersih seperti sebelumnya. Menyiap dan membentang. Taklimat Kem Komanden Mesyuarat penyelarasan pada akhir aktiviti setiap hari Pemantauan sepanjang masa Penilaian Pelajar Selepas Sesi.

RAJAH CARTA ALIRAN KERJA KURSUS KEPIMPINAN AJK TERTINGGI UNIT BERUNIFORM / KELAB / PERSATUAN PERINGKAT SEKOLAH DI LUAR DAERAH MULA Kertas Cadangan YA TIDAK Persetujuan Ahli Mesyuarat Pindaan Pemberitahuan Pihak Tertentu Taklimat kepada Peserta YA TIDAK Penyeliaan Tahap Kesihatan/ Kebajikan Ke hospital Prosedur keselamatan dipatuhi Jadual kursus dipatuhi 350 .

Mesyuarat Penyelarasan/ Pemantauan Semakan keperluan logistik & peralatan Memastikan Kawasan Bersih Seperti Sebelumnya Memohon Kebenaran Meninggalkan Kawasan Menilai Semula Aktiviti yang Dijalankan Membentang Laporan Kewangan & Aktiviti Mengedar surat penghargaan & Sijil Penyertaan Dokumentasi Program Proses kerja yang melibatkan semua guru penasihat TAMAT 351 .

. KELAB PERSATUAN PERINGKAT SEKOLAH DI LUAR DAERAH Bil Tindakan SEBELUM KURSUS Menyediakan kertas cadangan perlaksanaan kursus Rasional.SENARAI SEMAK BAGI KURSUS KEPIMPINAN AJK TERTINGGI UNIT UNIFORM. Matlamat & objektif Anggaran Perbelanjaan Menentukan tempat & tarikh Senarai nama pelajar dan guru pengiring Senarai nama jurulatih/penyelia perkhemahan Senarai tugas jawatankuasa pelaksana Jadual aktiviti Pelantikan dan mesyuarat jawatankuasa induk 2 3 Mesyuarat dan Pelantikan Jawatan Kuasa Pengelola Pemberitahuan kepada pihak berkuasa Pengarah Pelajaran Negeri Jabatan Pengangkutan Jalan Balai Polis Penceramah Balai Bomba dan Penyelamat Pejabat Kesihatan Agensi Berkaitan Pejabat Pentadbiran/Penghulu Ibu Bapa Pengangkutan Lokasi tempat berkursus Taklimat Kepada Peserta Aktiviti Peraturan Langkah-langkah keselamatn Keperluan Logistik -Pakaian -Ubatan -Alatan Perkhemahan -Keperluan Harian 352 Tanda ( ¥ ) Catatan 1 4.

353 . Menyiap dan membentang. bersih seperti Memohon kebenaran daripada pemilik untuk meninggalkan kawasan Berkursus. dan Sijil 5 6 7 Mendokumentasi Program Sebagai Panduan dan Rujukan. keselamatan dilaksanakan dan 2 3 Memastikan Jadual Kursus Dilaksanakan Mengikut Perancangan Mesyuarat penyelarasan setiap akhir aktiviti setiap hari Pemantauan sepanjang masa SELEPAS BERKHEMAH 1 2 3 4 Keperluan logistik atau peralatan mencukupi dan bersih. Kawasan Berkursus sebelumnya. Menilai semula aktiviti yang dijalankan dan mengenalpasti kelemahan untuk tindakan selanjutmnya.SEMASA BERKURSUS 1 Kesihatan Dan Kebajikan Peserta Jangkitan penyakit Keracunan makanan Kemudahan asas Sistem komunikasi Prosedur dipatuhi. Laporan Kewangan Aktiviti Mengedar Surat Penghargaan Pencapaian Penyertaan.

SENARAI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN Bil 1 Dokumen SPI 24/1998 Perkara ³Penglibatan dan Murid Dalam Aktiviti Pasukan Seragam Anjuran Agengsi Kerajaan dan Pertubuhan Bukan Kerajaan´ 2 3 Federation of Malaya: The Education Ordinance 1952 SPI 1/1995 The School (Tour) Regulation 1957 Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendikan Jasmani dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum dan Sukan di dalam dan di luar Kawasan Sekolah Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendikan Jasmani dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum dan Sukan di dalam dan di luar Kawasan Sekolah Lawatan Pendidiikan Murid di hari Persekolahan 4 SPI 9/2000 5 SPI 12/2000 354 .

355 .SENARAI JAWATAN KUASA BAGI KURSUS KEPIMPINAN AJK TERTINGGI UNIT UNIFORM.Keselamatan * Di perlukan sekiranya diadakan secara perkhemahan. KELAB PERSATUAN PERINGKAT SEKOLAH DI LUAR DAERAH 1 Penaung 2 Penasihat 3 Pengerusi 4 Timbalan Pengerusi 5 Naib Pengerusi 6 Setiausaha 7 Penolong Setiausaha 8 Bendahari 9 Penyelaras 10 Kem Komanden* 11 AJK -Urus Setia Pendaftaran -Buku Program -Sijil& Cendera mata -Kawalan Pelajar -Kebajikan Pelajar -Riadah & kerohanian -Dokumentasi & Laporan -Siar Raya -Pengangkutan* -Pertolongan Cemas -Jemputan -Perasmian -Kebersihan -Peralatan -Jamuan -Protokol .Penginapan* .

terima kasih. Saya ______________________________________________ _Ibu Bapa / Penjaga murid yang bernama _____________________ _________Tingkatan __________ mernbenarkan anak / waris saya mewakili sekolah dalam kegiatan: 1. Walaupun demikian saya mengaku tidak akan mengambiI sebarang tindakan undang undang terhadap pengelola atau wakilnya yang berkaitan dengan apa-apa kemalangan atau kecederaan terhadap anak jagaan saya yang berlaku di dalam perjalanan dan mengambil bahagian di dalarn kegiatan tersebut di atas. Rombongan sekolah / Melawat sambil belajar ke _________________________________________________________ pada __________________________ hingga ___________________ 2. Sesungguhnya saya telah mengetahui bahawa pihak sekolah telah mengambi1 segala Iangkah-Iangkah keselamatan dan pengawasan. Borang kebenaran ibubapa/penjaga: SURAT AKUAN DAN KEBENARAN __________________________ __________________________ __________________________ Tarikh:_______________ Pengetua. Sekolah Menengah Kebangsaan Labis. Johor. 85300 Labis. _________________________ ___________________ Tandatangan Ibu Bapa/Penjaga) (No.8. Kad Pengenalan) 356 . 3. Tuan. Jalan Muar. Saya mernberi kebenaran kepada pihak Pengelola kegiatan ini atau wakilnya memberi apa-apa rawatan atau pertolongan perubatan kepada anakjagaan saya jika didapati perlu. Sekian. Pertandingan / Kegiatan ____________________________________ yang akan diadakan di ______________________________________ pada __________________________ hingga ____________________ 1.1.SENARAI BORANG-BORANG YANG DIGUNAKAN 1.

2. Ketua Rombongan 2. 2. 80604 Johor Bahru. Alamat: «««««««««««««««««««« Rujukan Kami: ««« Tarikh: ««««««« Pendaftar Sekolah Sekolah Negeri Johor. Guru-Guru Yang Bertanggungjawab: 2. Jalan Tun Abdul Razak.1.K/P: «« Nama Dalam Tulisan Cina: ««««««««««««.1.2. terima kasih. Bersama-sama ini disertakan butir-butir yang dikehendaki untuk tujuan Sekian. Borang Pelancongan* Nama Sekolah: «««««««««««««««« Telefon: ««««. 1.1 NamaPenuh:«««««««««««««No.. 357 . Cop Rasmi Sekolah: ««««««««««««. PERMOHONAN MELANCONG PERATURAN (MELANCONG) SEKOLAH 1957 Adalah saya dengan hormatnya memohon kebenaran daripada tuan untuk melancong ke beberapa tempat * dalam / luar Negeri Johor. µBERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ ³CINTAILAH BAHASA KITA´ (Tandatangan Guru Besar / Pengetua) Nama Penuh: «««««««««««««. Jabatan Pendidikan Johor. Tuan. di atas. Tujuan Melancong: ««««««««««««««.

4 Maklumat Orang I Orang-Crang Yang Dibenarkan memungut Dan mbelanjakan wang. «««««««««««««««««««««««««« 3.2.K/P:««««.3 Butir Anggaran Perbelanjaan: ««««««««««««««« ««««««««««««««««««««««««««« 3. Jadual Perjalanan (Itinerary) Lawatan: Tarikh Masa Tempat Yang Dilawati (Catatkan nama tempat dan negeri yang berkenaan) Nama dan Alamat Penuh Tempat Bermalam 5.1 3.2 Alamat Tempat Tinggal: «««««««««««««« Maklumat Guru-Guru Yang Membantu: 2.2. Bil Nama Penuh No.2 Nama Penuh: ««««««««««.K/P :« Nama Dalam Tulisan Cina: «««««««««««««« Alamat Tempat Tinggal: ««««««««««««« (*Potong yang tidak berkenaan) 3.2.2 Jumalah Wang: «««««««««««««««««« .1 NamaPenuh: «««««««««««No. Maklumat Peserta Rombongan: 358 . K/P Umur Jawatan / Tingkatan Alamat Tempat Tinggal 4. Nama Dalam Tulisan Cina: ««««««««««««« Alamat Tempat Tinggal: «««««««««««««« 2. Punca Wang:««««««««««««««««««««« ««««««««««««««««««««««««««.No. Butir Kewangan: 3.

Perakuan Guru Besar / Pengetua: 6. (Tandatangan Guru Besar I Pengetua) Nama Penuh: ««««««««««««««««.. [Guru-Guru yang bertanggungjawab ditugaskan menjalankan semua langkah-langkah keselamatan] Saya dengan ini memperakukan bahawa sepanjang pengetahuan saya segala keterangan yang diberikan dalam borang ini adalah betul dan benar.1 Persetujuan bertulis ibu bapa / penjaga murid telah diperolehi.1 6. Murid-murid dan guru-guru yang terlibat telah diberi taklimat berhubung dengan peraturan dan langkah-langkah keselamatan. 359 . Jawatan dan Cop Rasmi Sekolah: «««««««««««««««.Bil Nama Penuh Nama Dalam Tulisan Cina Jantin a No. K/P Darjah / Tingkatan Umur Alamat Tempat Tinggal 6.

3. Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 Nama No. Borang Pendaftaran BORANG PENDAFTARAN KURSUS KEPIMPINAN AJK TERTINGGI UNIT KOKURIKULUM SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LABIS 2005 Nama Unit: ««««««««««««««««««. Kp Tingkatan Guru Penasihat: «««««««««««««T.. tangan: «««««««««« Tarikh: :«««««««««««««« 360 .. ««««««««««««««. 2. Guru Penasihat: 1.. ««««««««««««««.

Nama: ««««««««««2. Tingkatan: «««««««««« Jawatan : «««««««««« 5. Unit: ««««««««« Tandatangan : «««««««««««««. Maklumat Kesihatan / alahan : «««««««««««««««« ««««««««««««««««««««««««««««««« ««««««««««««««««««««««««««««««« Tandatangan : ««««««««««Tarikh: «««««««« Pengesahan Guru Penasihat: Adalah di akui bahawa maklumat yang diberikan di atas adalah benar. Tarikh: ««««««« 361 .. Borang Maklumat Kursus BORANG MAKLUMAT KURSUS KEPIMPINAN AJK TERTINGGI UNIT KOKURIKULUM SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LABIS 2005 1. Alamat : ««««««««««««««««««««««««««««««« ««««««««««««««««««««««««««««««« 6. No Kp: «««««««««4. Kursus yang pernah dihadiri: ««««««««««««««««««««««««««««««« ««««««««««««««««««««««««««««««« ««««««««««««««««««««««««««««««« 7.4. 3. Nama: ««««««««««««««««.

6. Borang Penilaian Kursus BORANG PENILAIAN KURSUS KEPIMPINAN AJK TERTINGGI UNIT KOKURIKULUM 362 .5. Guru / Pelajar* Tandakan ( ¥ ) 1 ± lemah 5 ..cemerlang 1 1 2 3 4 5 6 7 Ulasan: Tajuk Ceramah bersesuaian Keperluan Aktiviti Menarik Objektif Dapat Di capai Tempoh Masa memadai 2 3 4 5 Bil Perkara Tandatangan : ««««««««««««««««««««««««. Borang Penilaian Setiap Sesi BORANG PENILAIAN SETIAP SESI KURSUS KEPIMPINAN AJK TERTINGGI UNIT KOKURIKULUM SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LABIS 2005 Nama sessi : ««««««««««««««.

cemerlang 1 1 2 3 4 5 6 7 Tajuk Ceramah Isi Kandungan Skop Masa Kemudahan Kursus Objektif Kursus Makanan Akriviti 2 3 4 5 Bil Perkara Ulasan: Tandatangan : ««««««««««««««««««««««««. 363 .SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LABIS 2005 Guru / Pelajar* Tandakan ( ¥ ) 1 ± lemah 5 .

KELAB PERSATUAN PERINGKAT SEKOLAH DI LUAR DAERAH Bil 1 Jenis Kerja Menyediakan kertas cadangan pelaksanaan kursus Mesyuarat dan pelantikan jawatankuasa pengelola Pemberitahuan kepada pihak berkuasa Taklimat Kepada Peserta Masa yang diambil 120 minit Jumlah unit yang boleh dijalankan dalam seminggu 2 120 minit 3 1 minggu 4 5 60 minit Kesihatan Dan Kebajikan 60 minit Peserta Penilaian 90 minit 6 7 Dokumentasi dan laporan 1 minggu 364 .NORMA KERJA BAGI KURSUS KEPIMPINAN AJK TERTINGGI UNIT UNIFORM.

SENARAI TUGAS HARIAN KURSUS KEPIMPINAN AJK TERTINGGI UNIT UNIFORM. KELAB PERSATUAN PERINGKAT SEKOLAH DI LUAR DAERAH NAMA : JAWATAN: TARIKH : Bil Tugas saya hari ini Catatan 365 .

SPI Bil. 9/2000 SPI Bil 12/2000 Pegawai Yang Seksi UndangMeluluskan/Dirujuk undang/Peraturan Ibu bapa 4. 2/2000 SPI Bil.AKTIVITI 8: BAGI PERKHEMAHAN UNIT BERUNIFORM PERINGKAT SEKOLAH DI LUAR DAERAH PROSES KERJA Bil Proses Kerja SEBELUM PERKHEMAHAN Pengetua 1 Mennyediakan kertas cadangan pelaksanaan Perkhemahan Rasional Matlamat & objektif Anggaran Perbelanjaan Menentukan tempat & tarikh Senarai nama pelajar dan guru pengiring Senarai nama jurulatih/penyelia perkhemahan Senarai tugas jawatankuasa pelaksana Jadual aktiviti Pengetua 2 3 Mesyuarat dan pelantikan jawatankuasa pengelola Pemberitahuan kepada pihak berkuasa Pengarah Pelajaran Negeri Jabatan Pengangkutan Jalan Balai Polis Penceramah Balai Bomba dan Penyelamat Pejabat Kesihatan Agensi Berkaitan Pejabat Pentadbiran/Penghulu Ibu Bapa Pengangkutan Lokasi tempat kursus Unit Perhubungan dan Pendaftaran Sekolah. 1/1995 SPI Bil. 24/1998 The School Tour Regulations 1957 SPI Bil. 24/1998 SPI Bil. Taklimat Kepada Peserta Aktiviti Peraturan Langkah-langkah keselamatan Keperluan Logistik Pakaian Ubatan Alatan Perkhemahan Keperluan Harian PK KOKO Penyelaras Program 366 .

PK KOKO Menyiap dan membentang. cukup dan bersih. Taklimat Kem Komanden Mesyuarat penyelarasan pada akhir aktiviti setiap hari Pemantauan sepanjang masa SELEPAS PERKHEMAHAN 1 2 3 Keperluan logistik atau peralatan PK KOKO Urus Setia mencukupi baik.SEMASA PERKHEMAHAN 1 Taklimat kem Komanden Kesihatan Dan Kebajikan Peserta Jangkitan penyakit Keracunan makanan Kemudahan asas Sistem komunikasi PK KOKO 2 3 Prosedur keselamatan dilaksanakan dan dipatuhi. Laporan Kewangan Aktiviti Mengedar surat senghargaan dan sijil pencapaian penyertaan. 4 5 6 367 . Kawasan Perkhemahan bersih seperti PK KOKO Komanden sebelumnya. Menilai semula keseluruhan aktiviti yang dijalankan dan mengenalpasti kelemahan Pengetua Pengetua untuk tindakan selanjutnya. Kem Komanden Memastikan Jadual Perkhemahan Urus Setia Dilaksanakan Mengikut Perancangan. Memohon kebenaran daripada pemilik PK KOKO untuk meninggalkan kawasan berkhemah.

7 Mendokumentasi program panduan dan rujukan. sebagai 368 .

RAJAH CARTA ALIRAN KERJA PERKHEMAHAN UNIT BERUNIFORM PERINGKAT SEKOLAH DI LUAR DAERAH MULA Kertas cadangan Ya Tidak Mesyuarat Ahli Persetujuan Pindaan Pemberitahuan pihak tertentu Taklimat tertentu Prosedur keselamatan dipatuhi Ke hospital Penilaian Pelajar Selepas Sesi. 369 .

Jadual perkhemahan dipatuhi Mesyuarat Penyelarasan/ Pemantauan Kertas Cadangan YA TIDAK Persetujuan Ahli Mesyuarat Pindaan Pemberitahuan Pihak Tertentu Taklimat kepada Peserta 370 .

Semakan keperluan logistik & peralatan Memastikan Kawasan Bersih Seperti Sebelumnya Memohon Kebenaran Meninggalkan Kawasan Menilai Semula Aktiviti yang Dijalankan Membentang Laporan Kewangan & Aktiviti Mengedar surat penghargaan & Sijil Penyertaan Dokumentasi Program Proses kerja yang melibatkan semua guru penasihat TAMAT 371 .

372 . Matlamat & objektif Anggaran Perbelanjaan Menentukan tempat & tarikh Senarai nama pelajar dan guru pengiring Senarai nama jurulatih/penyelia perkhemahan Senarai tugas jawatankuasa pelaksana Jadual aktiviti Tanda (/) Catatan 1 2 3 Mesyuarat dan Pelantikan Jawatan Kuasa Pengelola Pemberitahuan kepada pihak berkuasa Pengarah Pelajaran Negeri Jabatan Pengangkutan Jalan Balai Polis Penceramah Balai Bomba dan Penyelamat Pejabat Kesihatan Agensi Berkaitan Pejabat Pentadbiran/Penghulu Ibu Bapa Pengangkutan Lokasi tempat perkhemahan Taklimat Kepada Peserta Aktiviti Peraturan Langkah-langkah keselamatan Keperluan Logistik -Pakaian -Ubatan -Alatan Perkhemahan -Keperluan Harian 4.SENARAI SEMAK BAGI PERKHEMAHAN UNIT UNIFORM PERINGKAT SEKOLAH DI LUAR DAERAH Bil Tindakan SEBELUM PERKHEMAHAN Menyediakan kertas cadangan pelaksanaan kursus Rasional.

keselamatan dilaksanakan dan 3 4 Memastikan Jadual perkhemahan Dilaksanakan Mengikut Perancangan Mesyuarat penyelarasan setiap akhir aktiviti setiap hari Pemantauan sepanjang masa Penilaian Peserta setiap sesi SELEPAS BERKHEMAH 5 1 2 3 4 Keperluan logistik atau peralatan mencukupi dan bersih. 373 . Laporan Kewangan Aktiviti Mengedar Surat Penghargaan Pencapaian Penyertaan.SEMASA PERKHEMAHAN 1 2 Taklimat Kem Komandan Kesihatan dan kebajikan peserta Jangkitan penyakit Keracunan makanan Kemudahan asas Sistem komunikasi Prosedur dipatuhi. Menyiap dan membentang. dan Sijil 5 6 7 Mendokumentasi Program Sebagai Panduan dan Rujukan. Menilai semula aktiviti yang dijalankan dan mengenalpasti kelemahan untuk tindakan selanjutmnya. bersih seperti Memohon kebenaran daripada pemilik untuk meninggalkan kawasan perkhemahan. Kawasan perkhemahan sebelumnya.

24/1998 Perkara Penglibatan Guru Dan Murid Dalam Aktiviti Pasukan Pakaian Seragam Anjuran Agensi Kerajaan Dan Pertubuhan Kerajaan Dan Pertubuhan Bukan Kerajaan. 1 2 Federation of Malaya: The Education Ordinance 1952 SPI 1/1995 The School (Tour) Regulation 1957 Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendikan Jasmani dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum dan Sukan di dalam dan di luar Kawasan Sekolah Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendikan Jasmani dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum dan Sukan di dalam dan di luar Kawasan Sekolah Lawatan Pendidiikan Murid di hari Persekolahan Lawatan Pendidikan Murid Di Hari Persekolahan 3 4 SPI 9/2000 5 6 SPI 12/2000 SPI Bil 12/2000 374 .SENARAI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN PERKHEMAHAN UNIT UNIFORM PERINGKAT SEKOLAH DI LUAR DAERAH Bil Dokumen SPI Bil.

Keselamatan .Ketua Guru Penasihat 375 .Jurulatih .Penolong Jurulatih .Ketua Kumpulan .Hakim Pertandingan .SENARAI JAWATAN KUASA BAGI PERKHEMAHAN UNIT UNIFORM PERINGKAT SEKOLAH DI LUAR DAERAH 1 Penaung 2 Penasihat 3 Pengerusi 4 Timbalan Pengerusi 5 Naib Pengerusi 6 Setiausaha 7 Penolong Setiausaha 8 Bendahari 9 Penyelaras 10 Kem Komanden 11.Logistik . Penolong Kem Komanden 12 AJK -Urus Setia Pendaftaran -Buku Program -Sijil& Cendera mata -Kawalan Pelajar -Kebajikan Pelajar -Riadah & kerohanian -Dokumentasi & Laporan -Siar Raya -Pengangkutan -Pertolongan Cemas -Jemputan -Perasmian -Kebersihan -Peralatan -Jamuan -Protokol .

cemerlang 2 3 4 5 Ulasan: Tandatangan : ««««««««««««««««««««««««. 376 . Guru / Pelajar* Bil 1 2 3 4 5 6 7 Perkara 1 Tajuk Ceramah bersesuaian Keperluan Aktiviti Menarik Objektif Dapat Di capai Tempoh Masa memadai Tandakan ( ¥ ) 1 ² lemah 5 ..BORANG PENILAIAN SETIAP SESI PERKHEMAHAN GABUNGAN SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LABIS 2005 Nama sessi : ««««««««««««««.

Senarai Semak Alatan SENARAI SEMAK ALATAN PERKHEMAHAN GABUNGAN SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LABIS 2005 Bil Nama Alatan Bil Ambil Bil Kembalikan Catatan Penjaga alatan : «««««««««««««« Tandatangan : ««««««««. Tarikh: ««««««««««««««« 377 .

Penilaian Peserta setiap sesi Keperluan logistik atau peralatan mencukupi dan bersih. Mengedar Surat Penghargaan dan Sijil Pencapaian Penyertaan Mendokumentasi Program Sebagai Panduan dan Rujukan.NORMA KERJA BAGI PERKHEMAHAN UNIT UNIFORM PERINGKAT SEKOLAH DI LUAR DAERAH Jumlah unit yang boleh dijalankan dalam seminggu Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Jenis Kerja Menyediakan kertas cadangan pelaksanaan kursus Mesyuarat dan Pelantikan Jawatan Kuasa Pengelola Pemberitahuan kepada pihak berkuasa Taklimat Kepada Peserta Oleh Komandan Kesihatan dan kebajikan peserta Prosedur keselamatan dilaksanakan dan dipatuhi. Menyiap dan membentang. Kawasan perkhemahan bersih seperti sebelumnya. Menilai semula aktiviti yang dijalankan dan mengenalpasti kelemahan untuk tindakan selanjutmnya. Masa yang diambil 120 minit 120 minit 1 minggu 60 minit 60 minit 90 minit 1 minggu 3 Hari 2 jam 1 jam 11 1 minggu 12 13 1 minggu 1 minggu 378 . Memohon kebenaran daripada pemilik untuk meninggalkan kawasan perkhemahan.

SENARAI TUGAS HARIAN BAGI PERKHEMAHAN UNIT UNIFORM PERINGKAT SEKOLAH DI LUAR DAERAH NAMA : JAWATAN: TARIKH : Bil Tugas saya hari ini Catatan 379 .

9/2000 4.AKTIVITI 9: BAGI MERENTAS DESA PERINGKAT SEKOLAH PROSES KERJA Bil Proses Kerja SEBELUM MERENTAS DESA Mennyediakan kertas cadangan perlaksanaan kursus. y Rasional y Matlamat & objektif y Anggaran Perbelanjaan y Menentukan tempat & tarikh y Senarai nama pelajar dan guru rumah sukan y Senarai tugas jawatankuasa pelaksanaan y Aturcara program Mesyuarat pengelola dan pelantikan jawatankuasa Pegawai Yang Meluluskan/Dirujuk Seksi Undangundang / Peraturan 1 pengetua SP Bi.l 24/1998 2 3 Pengetua SPI Bil. 1/1995 PK KOKO Setiausaha Sukan SPI Bil. y PK KOKO dan Setiausaha Sukan keselamatan dilaksanakan SPI Bil. 9/2000 Tambahan SPI Bil. 24 1998 Pemberitahuan kepada pihak berkuasa y Balai Polis y Hospital / klinik kesihatan y Pentadbiran Komuniti y Surat kebenaran ibubapa y Perasmi / jenputan VIP y Pengangkutan Taklimat Kepada Peserta y Aktiviti y Peraturan pertandingan y Langkah kselamatan pelajar Setiausaha Sukan Ibubapa SPI Bil. SEMASA MERENTAS DESA Prosedur dipatuhi. 7/1977 Peraturan am pertandingan Pemantauan sepanjang masa SELEPAS MERENTAS DESA Setiausaha Sukan 380 .

Setiausaha Sukan y Laporan Kewangan y Aktiviti Menyampaikan hadiah kemenangan /sijil Setiausaha Sukan Penyertaan.1 Keperluan logistik atau peralatan mencukupi Setiausaha Sukan baik. PK KOKO Setiausaha Sukan Menyiap dan membentang. 4 5 6 381 . cukup dan bersih. 2 Kawasan sekolah bersih seperti sebelumnya 3 PK KOKO Setiausaha Sukan Menilai semula keseluruhan aktiviti yang dijalankan dan mengenalpasti kelemahan untuk tindakan selanjutmnya. Mendokumentasi Program Sebagai Panduan dan Rujukan.

CARTA ALIRAN PROGRAM MERENTAS DESA MULA Memohon Kebenaran dan kertas kerja Pinda/Tangguh Tidak Kelulusan diperoleh Kebenaran diperoleh Mes uarat J/kuasa 2 ¦ Pinda / Tangguh Tidak Surat Kebenaran Ibu Bapa Surat Jemputan / Perasmi Kebenaran Pihak Berkenaan Pelaksanaan Program Post Mortem / Laporan ¥ Mes uarat J/kuasa ¤ 382 .

SENARAI SEMAK PENGELOLAAN KEJOHANAN MERENTAS DESA PERINGKAT SEKOLAH BIL 1 2 3 4 5 6 7 TINDAKAN Surat meminta kebenaran kepada Pengetua Kertas Kerja Mesyuarat Jawatankuasa 1 Mesyuarat Jawatankuasa 2 Perlaksanaan Plan Do Review Laporan dan penilaian TANDA ( ¥ ) CATATAN 383 .

SENARAI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN Bil Dokumen Perkara Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendikan Jasmani dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum dan Sukan di dalam dan di luar Kawasan Sekolah Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendikan Jasmani dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum dan Sukan di dalam dan di luar Kawasan Sekolah Pengelolaan walkaton di sekolahsekolah Merentas desa Peringkat Sekolah Tarikh 11 April 1995 1 SPI 1/1995 2 SPI 9/2000 Tambahan 10 Mei 2000 3 4 SPI 7/1977 Peraturan Am Pertandingan 9 Sept 1977 384 .

Penjaga Masa .Pencatat .SENARAI JAWATAN KUASA MERENTAS DESA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Penaung Penasihat Pengerusi Timbalan Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Penolong Setiausaha Bendahari Penyelaras AJK -Urus Setia Pendaftaran -Buku Program -Sijil& Cendera mata -Kawalan Pelajar -Dokumentasi & Laporan -Siar Raya -Pertolongan Cemas -Jemputan -Perasmian -Kebersihan -Peralatan -Jamuan -Protokol .Teknik .Pengelola Peserta 385 .Pelepas .Hakim Penamat .Marshall .Pengelola Peserta .Check Point .Refri .

T. 386 . Kp.SENARAI BORANG-BORANG YANG DIGUNAKAN 1 Borang Penyertaan BORANG PENYERTAAN PERTANDINGAN MERENTAS DESA SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LABIS 2005 Nama Rumah Sukan : ««««««««««««.. No Peserta Ketua Rumah Sukan : «««««««««««««. Kategori : «««««««««««««««« Bil Nama Tingkatan No. Tangan : ««««««« Tarikh: «««««««««««.

Pegawai / Pembantu Perubatan*: ««««««««««« T. guru rumah sukan boleh membuat pengesahan.3. Tangan : ««««« * Sekiranya tiada pegawai dinyatakan. Borang Pengesahan Tahap Kesihatan BORANG PENGESAHAN TAHAP KESIHATAN BAGI MENYERTAI MERENTAS DESA SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LABIS 2005 Nama: ««««««««««««««««« Tingkatan : «««««««« Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Perkara Lelah Asma Sawan Migrin Lemah Jantung Pernah Patah Tulang Tekanan Darah Tinggi Tekanan Darah Rendah Kencing Manis Demam Senggugut Sakit Kepala Tandakan ( ¥ ) Ya Tidak Adalah disahkah bahawa pelajar ini adalah disahkan sihat untuk menyertai acara merentas desa peringkat sekolah. 387 .

Pencatat 1:««««««««««««««««««.4. 388 . Peserta Adalah disahkan bahawa catatan di atas adalah benar. Pencatat 2: ««««««««««««««««««. Borang Pencatat BORANG PENCATAT PERTANDINGAN MERENTAS DESA SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LABIS 2005 Kategori : «««««««««««.Tandatangan : «««««.Tandatangan : «««««... Kedudukan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nama Masa No.

Tangan : «««««««« 389 .5. Borang Check Point BORANG CHECK POINT PERTANDINGAN MERENTAS DESA SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LABIS 2005 Check Point : 1 / 2 / 3 / 4 / 5 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 Nama : «««««««««««««««««. T.

T. Tarikh: ««««««««««««««« 390 ..6. Borang Markah Keseluruhan BORANG MARKAH KESELURUHAN PERTANDINGAN MERENTAS DESA SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LABIS 2005 Rumah Sukan Intan 15 Lelaki 18 20 15 Perempuan 18 20 JUMLAH KEDUDUKAN Delima Zamrud Nilai Kategori Pencatan: «««««««««««««. Slip Keputusan KATEGORI : L 15 7. tangan: «««««««.

.NORMA KERJA BAGI PROGRAM MERENTAS DESA Bil Jenis Kerja Mengemukakan surat mohon kebenaran dengan menerima kelulusan Mengedarkan surat perlantikan AJk pengelola Mesyuarat Penyelarasan 1 Taklimat Penasihat kanan Rumah sukan Mesyuarat penyelarasan 2 Mengeluarkan surat berkaitan perlaksanaan program Penyediaan borang dan surat kebenaran Surat jemputan Perlaksanan kejohanan merentas desa Mesyuarat Post Mortem Dokumentasi program Masa yang diambil Jumlah unit yang boleh dijalankan dalam seminggu 1 2 hari 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 hari 1 jam 1 jam 2 jam 1 minggu 1 minggu 1 minggu 5 jam 2 Jam 1 minggu 391 .

SENARAI TUGAS HARIAN PENGELOLAAN KEJOHANAN MERENTAS DESA PERINGKAT SEKOLAH NAMA : JAWATAN: TARIKH : BIL Tugas saya hari ini Catatan 392 .

393 .