OBJEKTIF JABATAN/PEJABAT LATAR BELAKANG Kokurikulum merupakan salah satu aktiviti yang boleh meningkatkan interaksi dan

integrasi di kalangan pelajar, membina sahsiah bersepadu dari segi psikomotor, kognitif dan afektif untuk melahirkan insan yang seimbang seperti termaktub dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Namun demikian, pelaksanaannya di sekolah kadang kala mengundang risiko kepada pihak pelaksana lantaran pengabaian terhadap prosedur pelaksanaan dan kecuaian atau sebagainya. Oleh hal yang demikian, rujukan terhadap manual prosedur kerja yang sempurna diharap dapat mengelakkan musibah tersebut daripada berlaku. OBJEKTIF 1. 2. 3. 4. 5. Meningkatkan disiplin pelajar melalui penyemaian dan pemupukan nilai dan sikap positif selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Memberi kesempatan kepada pelajar-pelajar memperoleh pengetahuan, pengalaman, kemahiran asas, kebolehan mengurus dan kebolehan memimpin serta berdikari. Sebagai persediaan masa depan untuk pelajar-pelajar melibatkan diri dalam kegiatan kemasyarakatan. Menyedarkan dan mengukuhkan interaksi dan integrasi di kalangan pelajar melalui kegiatan-kegiatan tertentu untuk mencapai matlamat perpaduan negara. Membantu mewujudkan masyarakat yang berilmu pengetahuan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian serta kemakmuran masyarakat dan negara. Untuk membolehkan lebih ramai lagi bilangan peserta sekolah mewakili daerah, negeri dan negara dalam gerak kerja kokurikulum. Menjadikan pelajar-pelajar individu-individu yang sentiasa bersifat inovatif dan kreatif dalam sebarang tugas. Meningkatkan suasana sekolah yang lebih menarik dan menggembirakan pelajar dalam usaha melahirkan budaya sekolah yang unggul.

6. 7. 8.

1

OBJEKTIF UMUM KOKURIKULUM Aktiviti kokurikulum adalah sebahagian daripada kurikulum sekolah, dan setiap murid harus melibatkan diri. Aktiviti ini boleh dijalankan di dalam dan di luar bilik darjah, mengikut kesesuaian sesuatu aktiviti. Dengan andaian bahawa murid-murid tidak mendapat pengalaman tertentu di bilik darjah, maka aktiviti kokurikulum dapat menyediakan pelbagai pengetahuan dan pengalaman untuk perkembangan mental, minat, bakat, jasmani, rohani dan pembentukan nilai-nilai estetika serta sosial yang positif. Sebagai satu bidang pendidikan, penglibatan semua murid dan anggota masyarakat adalah perlu, berasaskan kepada anggapan bahawa: 1. Semua murid harus mempunyai keseimbangan antara perkembangan mental (akademik) dengan perkembangan sahsiah yang bersepadu (sosial, jasmani dan rohani); Semua murid mempunyai minat dan bakat yang boleh dikembangkan; Semua murid boleh dididik, dan boleh pula mendidik diri sendiri dan rakan sebaya; Sekolah bertanggungjawab melahirkan murid-murid untuk keperluan masyarakat dan negara; Masyarakat turut bertanggungjawab mendidik murid-murid. memainkan peranan

2. 3. 4. 5.

OBJEKTIF KHUSUS KOKURIKULUM Objektif utama aktiviti kokurikulum adalah untuk merealisasikan Falsafah Pendidikan Negara. Antara Objektif yang hendak dicapai ialah seperti berikut: 1. Meningkatkan disiplin pelajar melalui penyemaian dan pemupukan nilai dan sikap positif selaras dengan Falsafah Pendidikan Negara. Memberi kesempatan kepada pelajar-pelajar memperoleh pengetahuan, pengalaman, kemahiran asas, kebolehan mengurus dan kebolehan memimpin serta berdikari Sebagai persediaan masa depan untuk pelajar-pelajar melibatkan diri dalam kegiatan kemasyarakatan Menyedarkan dan mengukuhkan interaksi dan integrasi di kalangan pelajar melalui kegiatan tertentu untuk mencapai matlamat perpaduan negara.

2.

3. 4.

2

5.

Membantu dalam mewujudkan masyarakat yang berilmu pengetahuan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian serta kemakmuran masyarakat dan negara dalam gerak kerja kokurikulum Menjadikan pelajar-pelajar individu-individu yang sentiasa bersifat inovatif dan kreatif dalam sebarang tugas. Membina dan meningkatkan kerjasama dan sumbangan hubungan dua hala antara sekolah dan masyarakat; Mewujudkan sekolah berwatak.

6. 7. 8.

3

CARTA ORGANISASI SEKOLAH
PENGETUA PIBG
PENOLONG KANAN PENOLONGKANAN(HEM) PENOLONG KANAN KOKURIKULUM
PEMBANGUNAN KOKURIKULUM Badan Beruniform Persatuan/Kelab Sukan/ Permainan Kokurikulum/ Akademik PENTADBIRAN Penyelarsan Kokurikulum MSSD Setiausaha Sukan Penganjuran Permainan MSSD/MSSJ

PENYELIA PETANG
KURIKULUM

KURIKULUM JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN GURU KANAN PUSAT SUMBER ETeMS

PENTADBIRAN Perkembangan Staf Kawalan Keselamatan Pembangunan & Bekalan Keceriaan & Kebersihan Perayaan Sekolah

HAL EHWAL MURID
Disiplin Badan Pengawas Biasiswa Daftar Kemasukan Testimonial/Sijil Pengurusan/Badan Pengawas/ SPBT Majalah Sekolah Kebajikan Pelajar Jadual Kedatangan Retan Bulanan Rekod Peristiwa Sekolah

PENTADBIRAN Data Pelajar Program Bersepadu Sekolah Sihat Program Sekolah Selamat Koperasi

PENTADBIRAN

GK MP BAHASA

GK MP SAINS KEMASY. Ketua Panitia

GK MP TEK. &.VOK Ketua Panitia

GK MP Sains/ Mat Ketua Panitia

KAUNSELOR

Ketua Panitia

GURU-GURU DAN MURID-MURID

4

CARTA ORGANISASI KOKURIKULUM

Pengetua JBPS (Jawatankuasa Bimbingan Pelajar Sekolah) PK Kokurikulum

Setiausaha Kokurikulum

Penyelaras Unit Beruniform

Penyelaras Kelab / Persatuan

Penyelaras Kelab Sukan/ Permainan

Setiausaha Sukan

Guru Penasihat

Guru Penasihat

Guru Penasihat

Guru Rumah Sukan

Guru Pasukan Sekolah

Pengerusi Pasukan Pakaian Seragam, Kelab/Persatuan, Kelab Sukan/ Permainan, Ketua Rumah Sukan Dan Kapten Pasukan Sekolah (Murid-Murid)

5

PENGURUSAN KOKURIKULUM: PENETAPAN PERLAKSANAAN DASAR KOKURIKULUM SENARAI TUGAS/KUASA DAN HUBUNGAN PEGAWAI DENGAN PEGAWAI LAIN Unit : Kokurikulum Jawatan : Penolong Kanan Kokurikulum Tugas Pegawai Atasan Yang Ada Hubungan 1. Pengetua Tugas PegawaiPegawai lain yang ada hubungan serta Jenis hubungan 1.1 1.2 S/U Kokurikulum Penyelaras Pasukan Pakaian Seragam, Kelab/Persatuan, Kelab Sukan Permainan S/U Sukan Guru Penasihat Guru Rumah Sukan Guru Pasukan Sekolah Penolong Pegawai Pelajaran Daerah (HEM) Penyelia Kokurikulum Penyelia Sukan S/U Sukan Daerah Ketua Sektor Pembangunan Dan Kemanusiaan Penolong Pengarah (HEM) Ketua Unit Sukan Penyelia Kokurikulum S/U Kokurikulum Penyelaras Pasukan Pakaian Seragam, 6

Tugas dan Tanggungjawab Memastikan pelaksanaan dasar Kementerian Pelajaran dalam bidang kokurikulum dilaksanakan.

Kuasa Yang diberi Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Ikhtisas

1.3 1.4 1.5 1.6 2. Pegawai Pelajaran Daerah Mengelola, Memantau dan Menyelia kegiatan kokurikulum diperingkat sekolah dan daerah. Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Iktisas Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Iktisas Akta Pendidikan Warta Kerajaan 1.1

1.2 1.3 1.4 1.1

3. Pegawai Jabatan, Pelajaran Johor

Mengelola, Memantau dan Menyelia kegiatan kokurikulum diperingkat sekolah , daerahdan negeri.

1.2 1.3 1.4 1.1 1.2

4. Penolong Kanan, Penolong Kanan

Membantu menyelia kegiatan kokurikulum peringkat sekolah

HEM, Penyelia Petang, Guru Kanan Mata Pelajaran

Surat Pekeliling Iktisas 1.3 1.4 1.5 1.6

Kelab/Persatuan, Kelab Sukan Permainan S/U Sukan Guru Penasihat Guru Rumah Sukan Guru Pasukan Sekolah

7

Perundangan (A)/P. Rujuk Kamus Dewan (Edisi Ketiga). m.U. Dewan Bahasa dan Pustaka (1984). mengukuhkan dan mengamalkan pengetahuan. mengukuh dan mengamalkan pengetahuan. Dewan Bahasa dan Pustaka (1992). 41). 8 . Rujuk Peraturan 2 dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997 seperti dalam Warta Kerajaan Jilid 42/No. 2) bertarikh 28hb Disember 1967.3 Kokurikulum adalah kegiatan atau aktiviti selain mata pelajaran yang diajarkan dalam bilik darjah tetapi yang dianggap sebagai sebahagian daripada kursus pendidikan pelajar di sekolah (misalnya kegiatan dalam persatuan-persatuan.27 (Tambahan No. kegiatan sukan.0 1.5 Kokurikulum adalah bidang pengajian luar bilik darjah atau yang tidak formal. 5652 Jilid 11/Bil. 692.s. Rujuk Laporan Jawatankuasa Kabinet Mengkaji Pelaksanaan Dasar Pelajaran.PERATURAN-PERATURAN PENTADBIRAN BAGI SETIAP AKTIVITI Aktiviti Pengurusan : Dasar dan Pelaksanaan Kokurikulum Di Sekolah 1. m.(A) 196 bertarikh 21 Mei 1998.4 Kokurikulum merupakan satu saluran pembelajaran yang berasaskan gerak kerja yang terancang. m. kemahiran dan nilai yang dipelajari di bilik darjah.11 (Tambahan No. 1. Gerak kerja ini merupakan lanjutan daripada proses pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah.1 Konsep Kokurikulum Kokurikulum adalah µkegiatan kumpulan¶. dan lain-lain). 269. kemahiran dan nilai-nilai yang telah dipelajari di bilik darjah. 1. 11). Oleh itu aktiviti-aktiviti kokurikulum dapat menyediakan peluang kepada pelajar untuk menambah. Dewan Bahasa dan Pustaka (2002). Rujuk Warta Kerajaan No. 1.2 ¶Kegiatan kokurikulum¶ ertinya apa-apa kegiatan yang dirancang lanjutan daripada proses pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah yang memberikan murid peluang untuk menambah.s. 1. (Peraturan Kursus Pengajian Sekolah 1956).s. Rujuk Buku Penerangan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah.

penyertaan dalam persatuan dan kelab. rohani. berteraskan konsep pendidikan dan pembangunan insan yang bersepadu dan menyeluruh. kreativiti dan inovasi. kemahiran dan latihan. Kokurikulum Dalam Pendidikan Kokurikulum adalah sebahagian daripada Kurikulum Kebangsaan. kecintaan kepada alam semula jadi. mental dan emosi serta untuk menanam dan mempertingkatkan nilai moral yang diingini dan untuk menyampaikan pengetahuan. 1. 44. 2. Wahab. Rujuk Ramlan Abd.7 Kokurikulum adalah aktiviti pembelajaran tidak formal yang berteraskan keperluan pelajar mengalami sendiri aktiviti-aktiviti kependidikan dalam keadaan sebenar. keusahawanan. kebudayaan.1. Bhd. untuk membantu perkembangan seseorang murid dengan sepenuhnya dari segi jasmani. pengalaman dan kemahiran yang mengandungi unsur-unsur intelek. dan sebagainya akan membantu pelajar menentukan hala tuju kehidupan masa depannya.U.6 Kokurikulum adalah wadah pembinaan jasmani. Kerangkraf Publication Sdn.s. m. Dewan Masyarakat. unsur kebudayaan dan kepercayaan. Bhd. Rujuk Ramlan Abd. norma.0 3. "Kurikulum Kebangsaan ialah suatu program pendidikan yang termasuk kurikulum dan kegiatan kokurikulum yang merangkumi semua pengetahuan. Wahab. Januari 2002.1 lain sebagaimana 9 . emosi dan rohani dengan menawarkan pelbagai pengetahuan. Pengetahuan. m." Rujuk Subperaturan 3(1) dalam Peraturan-peraturan (kurikulum Kebangsaan) 1997 yang diterbitkan sebagai P. kepimpinan. Januari 2002. dan penyertaan dalam kegiatan-kegiatan ditentukan oleh Menteri. 44. nilai. disiplin kendiri. penyertaan dalam badan beruniform. kemahiran. kewarganegaraan dan kesetiaan kepada bangsa dan negara. Kerangkraf Publication Sdn.(A) 531/ 97. pengalaman.0 3. Kandungan Kegiatan Kokurikulum Di Sekolah . Kegiatan Kokurikulum di sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan akan mengandungi yang berikut:(a) (b) (c) (d) penyertaan dalam sukan dan permainan. Dewan Masyarakat. integrasi nasional.s.

2 4. Akta Pendidikan 1996 (Akta 550)} Kegagalan atau keengganan melaksanakan kegiatan kokurikulum di sekolah adalah suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi lima ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi tiga bulan atau kedua-duanya {Rujuk Subseksyen 135(1) Akta Pendidikan 1996 (Akta 550)} dan jika kesalahan itu dilakukan secara berterusan. 4. 11(29) bertarikh 2hb. peningkatan penyertaan pelajar-pelajar dalam kegiatan pakaian seragam hendaklah diusahakan. bagi setiap hari kesalahan itu terus dilakukan. atau apa-apa persatuan lain yang diluluskan oleh Pendaftar.Rujuk Subperaturan 3(3) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997 yang diterbitkan sebagai P. 3. 4. Matlamat gerak kerja kokurikulum yang dikehendaki ialah penyertaan oleh setiap orang pelajar yang belajar di sekolah kerajaan atau bantuan kerajaan. Seberapa yang boleh. P. (A) 196 bertarikh 21hb. maka pelaksanaan kokurikulum di sekolah adalah wajib. seseorang itu dikenakan hukuman denda harian yang tidak melebihi lima ratus ringgit sebagai tambahan kepada apa-apa penalti lain yang boleh dikenakan kepadanya di bawah Akta ini berkenaan dengan kesalahan itu. 42/No. maka apabila disabitkan sedemikian.1 dalam Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. Perundangan (A).0 4. Rujuk Peraturan 4 dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998 yang diterbitkan sebagai Warta Kerajaan Jil. Mei 1998.2 Kegiatan Kokurikulum di sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan meliputi kegiatan dalam persatuan yang ditubuhkan di sekolah daripada kategori berikut:(a) (b) (c) (d) (e) mata pelajaran yang diajar di sekolah sebagaimana yang dinyatakan dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997. 1/1985 KP(BS)8591/Jld. (A) 531/97.1 Status Pelaksanaan Kokurikulum Sekolah : Sebagai sebahagian daripada Kurikulum Kebangsaan.3 10 . {Rujuk Subperkara 5.U. Setiap pelajar hendaklah mengambil bahagian sekurangkurangnya dalam salah satu gerak kerja pakaian seragam (badan beruniform). Januari 1985}. sukan dan permainan. dan satu kegiatan sukan atau permainan. {Rujuk Seksyen 18. satu kegiatan persatuan atau kelab. hobi dan rekreasi.U. {Rujuk Subseksyen 135(2) Akta 550}. 41). 11 (Tambahan No. badan beruniform.

moral dan sebagainya yang sesuai bagi pendidikan menyeluruh dan pembentukan keperibadian. 1/1985 KP(BS)8591/Jld.8 Kegiatan kokurikulum di sekolah boleh dilaksanakan dengan menggunakan penglibatan dan kepakaran anggota-anggota masyarakat setempat. bergotong royong memperbaiki kawasan sekolah. XVI(16) bertarikh 13 Nov.2. 2000. KP(BS)8591/Jld.3 dalam Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. KP(BS)8591/Jld. 4. 4. ketatanegaraan. 1/1985 KP(BS)8591/Jld. 11(29) bertarikh 2hb.7 Penyertaan pelajar dalam aktiviti kokurikulum adalah wajib. Rujuk Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.4.2 dalam Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. {Rujuk Subperkara 5. Januari 1985}. 4. 11(29) bertarikh 2hb. 16/2000.6 Pelaksanaan kegiatan kokurikulum di sekolah hendaklah berasaskan prinsip penyertaan beramai-ramai tanpa ada unsur-unsur diskriminasi atau paksaan dan yang bercanggah dengan Dasar Pendidikan Kebangsaan dan Perlembagaan Negara.3 dalam Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 4/1985.4 Penyertaan semua guru adalah dikehendaki bagi mempastikan keberkesanan pelaksanaan gerak kerja kokurikulum di sekolah.5 Sekolah-sekolah. 8591-11(32) bertarikh 2hb Februari 1985. 11 . 11/(41) bertarikh 15 Januari 1986. Rujuk Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 1/1986. Sehubungan itu kehadiran pelajar dalam aktiviti kokurikulum mestilah direkodkan. 4. Januari 1985}. KP. {Rujuk Subperkara 5. dan dalam pelbagai gerak kerja yang menekankan perpaduan kaum. khususnya yang kurang kemudahan untuk menjalankan gerak kerja kokurikulum ini hendaklah menggalakkan pelajar-pelajarnya mengambil bahagian dalam membuat kerja-kerja amal untuk masyarakat setempat. Rujuk Subperkara 5.

2. 1.1 Sekolah Menengah Tingkatan Peralihan.2 Sekolah Rendah Tahun 3 dan 4 5 dan 6 6. mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan kemahiran yang diperoleh melalui pembelajaran formal di bilik darjah.0 5.0 Tugas Dan Tanggungjawab Guru Guru Besar/Pengetua sebagai Penolong Pendaftar mempunyai kuasa untuk melantik guru sebagai guru penasihat bagi menjalankan tugastugas dalam aktiviti kokurikulum berdasarkan peruntukan yang sedia ada. Rujuk dalam Akta Pendidikan 1996 ( Akta 550 ).1 Peruntukan masa Peruntukan masa untuk kegiatan kokurikulum seperti dalam Warta Kerajaan No.5.1 . pengalaman dan kemahiran yang telah dan akan dipelajari dalam bilik darjah.1.0 7. Bahagian 2. kegiatan kokurikulum berfungsi untuk membantu dan membolehkan pelajar-pelajar:(a) (b) (c) (d) mengamalkan dan mengukuhkan ilmu pengetahuan yang diperoleh di bilik darjah. 12 Peruntukan Masa 60 minit seminggu 120 minit seminggu 7. Keberkesanan Kegiatan Kokurikulum Sebagai kegiatan kependidikan. mengalami sendiri situasi dan proses yang menjana ilmu pengetahuan. melatih diri berdikari dan memupuk sikap yakin kepada diri sendiri. 5652 Jil. 3 &6 4&5 Aliran Sastera SRT Perdagangan Sains Pertanian Teknik Peruntukan Masa 180 minit seminggu 180 minit seminggu 180 minit seminggu 180 minit seminggu 140 minit seminggu 140 minit seminggu 100 minit seminggu 5.1. 11/Bil. 27 bertarikh 28 Disember 1967 adalah seperti berikut:5.

mengisi masa lapang dengan kerja-kerja yang berfaedah di samping membina kesihatan dan kesejahteraan diri. dan anggota masyarakat untuk mewujudkan suasana yang harmoni. Disiplin dan Kebertanggungjawaban. Keilmuan dan Kepengetahuan. Kesetiaan kepada Raja dan Negara. memperluaskan persepsi dan pandangan hidup. positivisme (positivism). menerima dengan senang hati (acceptance). idea. meningkatkan kreativiti. kepemimpinan (leadership). kerjasama. berbudi bahasa dan bersopan santun (politeness). menyuburkan sifat-sifat penyayang (caring). permuafakatan dan semangat sepasukan. mengalami sendiri hakikat pentingnya perpaduan. memberi sumbangan tenaga. memanfaatkan peluang yang ada dan meneroka peluangpeluang baru untuk memajukan diri sendiri dan rakan-rakan. bertimbang rasa (understanding). pengalaman. Pendidikan Seumur Hidup. dan tegas (assertive). keluhuran rohani. memperoleh pengetahuan. buah fikiran yang bernas. Kesopanan dan kesusilaan. Keluhuran Perlembagaan. khidmat dan kepakaran kepada yang memerlukan. 7.(e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) (l) (m) (n) (o) (p) (q) (r) berinteraksi secara langsung dengan alam sekitar untuk mengukuhi keinsafan tentang hakikat kewujudan dan menyemarakkan perasaan penuh kesyukuran serta menyedari kebertanggungjawaban diri sendiri ke atas kelestarian dan kesejahteraan alam semula jadi. menguji dan mempertingkatkan ciri-ciri kepemimpinan. minat dan potensi diri sendiri dalam bidang-bidang yang diceburi mengalami sendiri hakikat pentingnya diri sendiri dan individu lain mempunyai nilai-nilai murni kemanusiaan dan keinsanan yang luhur.2 Unsur-unsur kependidikan yang perlu dijelmakan dalam kegiatan kokurikulum termasuklah yang berikut:(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) Kepercayaan kepada Tuhan. dan kecemerlangan dan ketrampilan intelek. toleransi (tolerance). aman dan sejahtera serta saling bekerjasama. empati (empathy). Kemanusiaan yang murni. inovasi dan kekaryawanan dalam bidang-bidang yang diminati. ceria. mengembangkan bakat. ketabahan dan kecekalan menghadapi masalah dan cabaran. ketenangan dan kematangan emosi. Kedaulatan Undang-Undang. berinteraksi dengan rakan-rakan. dan kemahiran baru yang tidak mungkin diperolehi di bilik darjah. memperkembangkan lagi kesejahteraan dan ketangkasan jasmani. 13 .

dan spiritual. Y. Ini akan menjadikan pendidikan yang menyeluruh merangkumi bidang akademik dan kokurikulum. Datuk Seri Abdullah Hj. Kepentingan Kokurikulum Matlamat Dasar Pendidikan Kebangsaan ialah untuk mewujudkan suatu bangsa bercorak Malaysia yang bersatu padu dan dihormati. Etika dan amanah. Kesetiaan dan ketaatan. kemahiran dan kepakaran. 8. Kesukarelawanan. Peningkatan kebolehan. Arshad (1985) 8. Kebudayaan dan kesenian. Kepengerusan dan kepentadbiran. Kewarganegaraan dan kemasyarakatan. Rekreasi dan riadah. Pendidikan yang seimbang dan sempurna sentiasa memberi penekanan kepada kedua-dua aspek iaitu akademik dan gerak kerja kokurikulum.2 Penekanan baru kepada gerak kerja kokurikulum di sekolah-sekolah adalah sesuai dengan masa dan keperluan pendidikan di negara kita sekarang. Penghargaan. Ketahanan fizikal dan semangat. memupuk dan menanam perasaan kekitaan atau pun 'esprit de corps' di antara pelajar-pelajar pelbagai keturunan yang mempunyai latar 14 . Perpaduan dan integrasi nasional. Kepemimpinan. Dato' Abdul Rahman Hj. Kerjaya dan Keusahawanan. Penilaian dan pengiktirafan. Kemahiran berfikir. dan diberi penilaian dan pengiktirafan yang sesuai supaya keseluruhan pelajar dan guru dapat memahami konsep pendidikan yang berasaskan kepada penekanan yang sama kepada bidang kokurikulum dan bidang akademik.3 Gerak kerja kokurikulum "« adalah penting untuk menyemai. Ini bermakna seseorang pelajar itu diberi didikan yang menyeluruh merangkumi aspek mental. Komitmen. Kedua-dua bidang ini seharusnya digabungkan. Komunikasi dan Pergaulan.(j) (k) (l) (m) (n) (o) (p) (q) (r) (s) (t) (u) (v) (w) (x) (y) (z) (aa) (bb) (cc) 8.A. iltizam dan dedikasi.1 Protokol dan Etiket. Hasrat ini akan dapat dicapai jika generasi muda sekarang dapat diberi pendidikan yang seimbang dan sempurna. diberi penekanan baru. Kreativiti dan inovasi. Penyelidikan dan pembangunan.0 8. fizikal. Ahmad Badawi (1985).B.

kegiatan kokurikulum merupakan satu program penting demi membangunkan potensi pelajar 15 . gerak kerja kokurikulum juga mempunyai peranan dalam pembentukan perkembangan jasmani dan rohani pelajar-pelajar.7 Seperti mana kurikulum. rohani. Sekarang terdapat tandatanda yang menunjukkan pembentukan sahsiah secara menyeluruh di kalangan pelajar-pelajar amnya. kokurikulum juga seharusnya dapat dititikberatkan oleh sekolah-sekolah. 1/1985. bersatu padu. iaitu yang mempunyai sikap serta menghayati nilai-nilai hidup berasaskan prinsip-prinsip Rukunegara.belakang dan cara hidup yang berlainan.5 Peranan dan tanggungjawab utama sekolah bukan hanya semata-mata kepada menyampaikan ilmu pengetahuan dan memupuk kemahirankemahiran tertentu kepada pelajar-pelajar. bertolenrasi. Kegiatan ini juga boleh melatih mereka berdisiplin. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. Buku Panduan Pengurusan Gerak Kerja Kokurikulum Sekolah Menengah Kementerian Pendidikan Malaysia (1989). dan pembentukan nilai-nilai estetika serta sosial yang positif.4 Dengan andaian bahawa pelajar-pelajar tidak dapat pengalamanpengalaman tertentu di bilik darjah. Ia juga bertujuan melatih pelajar-pelajar supaya bersikap bertanggungjawab. Sungguh pun demikian. bakat. jasmani. 8. 8. berdisplin. 8." Laporan Jawatankuasa Kabinet Mengkaji Pelaksanaan Dasar Pelajaran (1979). Geografi dan Kesusasteraan. belum boleh menjamin tercapainya matlamat bagi melahirkan pelajar-pelajar yang mempunyai nilai-nilai akhlak. Sejarah. 4/1995. kesusilaan dan ketatanegaraan sepenuhnya atau yang mempunyai semangat patriotik yang tinggi.8 Dalam konteks pendidikan kebangsaan. maka gerak kerja kokurikulum boleh menyediakan pengetahuan dan pengalaman tersebut bagi perkembangan mental. 8. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. berdikari dan berkemahiran dalam sesuatu lapangan yang mereka sertai. Oleh yang demikian. minat. melalui kurikulum sahaja. setakat ini sekolah-sekolah telah dapat melahirkan pelajar-pelajar yang berjaya dalam bidang akademik melalui kurikulum yang sedia ada. 8. 1/1985. misalnya. bahkan juga bagi melahirkan pelajar-pelajar yang dapat memberi sumbangan ke arah hidup yang harmonis.6 Pada keseluruhannya. belum dapat tercapai sepenuhnya seperti mana yang diharapkan Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. seperti matapelajaran-matapelajaran Sivik. dan mempunyai sahsiah yang baik.

Berbagaibagai cara boleh dilakukan di peringkat sekolah supaya perkembangan potensi individu dapat disesuaikan dengan minat dan bakat murid itu sendiri. 7/1988. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.secara menyeluruh. 8. memberi penekanan utama kepada penglibatan dan pencapaian pelajar dalam aspek kepimpinan. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.18/2000 8. 4/1995. Kementerian Pendidikan Malaysia ingin menegaskan bahawa murid murid di sekolah perlu diberi ruang unutk mengembangkan potensi mereka secara menyeluruh dan bersepadu agar mereka menjadi insan yang seimbang dari segi intelek. 8. sukan dan kokurikulum di samping mengekalkan syarat kecemerlangan akademik.'' Dato Dr Abdul Shukor bin Abdullah.9 Sekolah-sekolah yang tidak memberi keutamaan yang sewajarnya bagi mengimbangkan antara kepentingan gerak kerja kokurikulum dengan akademik dan kurang pula menekankan tentang penyertaan menyeluruh pelajar-pelajar dalam gerak kerja tersebut. sukan sebagai sebahagian daripada kegiatan kokurikulum yang diwajibkan di sekolah-sekolah adalah juga merupakan satu-satunya saluran yang berkesan bagi memupuk persefahaman dan perpaduan di kalangan para pelajar. rohani. 8. rohani.12 Sesuai dengan matlamat Falsafah Pendidikan Kebangsaan. I read law to help me draft agreements. 8. Secara umum kegiatan kokurikulum yang sedia ada telah berjaya membina disiplin pelajar serta meningkatkan minat mereka terhadap pembelajaran.11 ''« Kementerian Pendidikan Malaysia telah membuat keputusan dan menetapkan bahawa dasar dan syarat pemilihan pelajar ke tingkatan satu di Sekolah Berasrama Penuh (SBP) bermula kemasukkan tahun 2000. I learnt accountancy to understand finance. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 7/1988.13 "I don¶t believe in purely academic achievements. You must 16 . emosi dan jasmani. Ketua Pengarah Pendidika n Malaysia dalam surat KP(BS)8575-196 Jld. dan emosi pelajarpelajar.10 Kementerian Pendidikan sentiasa menggalakkan penyertaan para pelajar dalam apa jua aktiviti sukan dan memperakukan bahawa sukan sememangnya penting untuk membina ketahanan diri dan kesihatan di samping memupuk perkembangan jasmani. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. boleh menyebabkan pendidikan menyeluruh tidak dapat dicapai. But academic intelligence alone doesn't make you successful. Di samping itu. IV(26) bertarikh 2 Jun 1999.

" Y.15 "True education means building on your skills." Datuk Maznah Hamid. is to provide pupils and students with the means for understanding their society and its structures. Kita akan terus mempergiatkan lagi program dan aktiviti yang melibatkan penyertaan pelajar dari pelbagai kaum untuk memupuk perpaduan. Going Places. B.s. I suppose. etc.D. London.16. accelerated learning. 8. 17 . June 2002. in specific terms. how to realise your vision and dreams. living skills.14 True co-curriculum in education enable everyone to become the person he or she to fully capable of becoming and the person they dream of being. Ivor Morrish. communication skills. that the child is assisted both in language and thought to classify and provide meaning and relationships to things. 8. George Allen & Unwin. speed reading. 1978). This is certainly a part of what culture implies. In short." Datuk Maznah Hamid. Anonymous. 59. p. m. There's no substitute for the "University of Hard Knocks" in life. you need a "Master's in Common Sense" and a "Bachelor's in Streetsmart" more than a MBA and Ph. June 2002. 2002. True education shapes you to maximise your creativity and use what you have learn to become the best that you are in whatever field. in very general terms. and from an educational point of view it will mean. 8. The Sociology of Education: An Introduction (2 nd Edition. Menteri Pendidikan Malaysia. A university degree alone could produce a manager. and to open up for them a way of creating 'meaning' out of their environment and their relationships.16 "« perpaduan akan terus menjadi agenda utama bagi memupuk perpaduan kaum melalui sistem pendidikan di negara kita. ideas and events. People skills. Going Places. thinking skills. 8. dalam Perutusan Tahun Baru 2002.16. Tan sri Dato' Seri Musa bin Mohamad.17 The object of education.know how to turn what you know into ringgit and sen. p. terutamanya melalui kegiatan kokurikulum seperti program sukan dan berpersatuan.

1/1985 Bilangan 4/1985 Bilangan 1/1986 Bilangan 7/1988 Bilangan 4/1995 Bilangan 16/2000 Bilangan 18/2000 5 6 7 Pengetua PK Kokurikulum Pengetua PK Kokurikulum Pengetua PK Kokurikulum 8 18 .(A) 531/97. Menyediakan garis panduan tugas guru dalam kokurikulum.(A) 196: 5652 J. 2) Jilid 42/No. Subseksyen 135(1) Subseksyen 135(2) Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan.U. Menetapkan status kokurikulum sebagai sesuatu yang diwajibkan ke atas pelajar.PROSES KERJA PELAKSANAAN DASAR KOKURIKULUM SEKOLAH Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Pengetua PK Kokurikulum Pengetua PK Kokurikulum Seksi Undangundang / Peraturan Warta Kerajaan Perundangan P.11 (Tambahan No. Menentukan peruntukkan masa yang mencukupi untuk pelaksanaan aktiviti kokurikulum. 41). Memberi kesedaran kepentingan kokurikulum dalam sistem pendidikan 2 3 Pengetua PK Kokurikulum Pengetua PK Kokurikulum Pengetua PK Kokurikulum 4 Akta Pendidikan 1996 (Akta 550) Seksyen 18. 11/Bil. P. Memastikan kedudukan kokurikulum dalam pendidikan dapat difahami oleh warga sekolah. Menyediakan dasar yang jelas mengenai kandungan kokurikulum di sekolah.27 (Tambahan No. Subperaturan 3(1) Subperaturan 3(3) Bil 1 Proses Kerja Memastikan konsep kokurikulum difahami oleh warga sekolah.U. Memastikan keberkesanan pelaksanaan kegiatan kokurikulum di sekolah.

CARTA ALIRAN PELAKSANAAN DASAR KOKURIKULUM SEKOLAH MULA Pastikan konsep kokurikulum difahami oleh warga sekolah Pastikan kedudukan kokurikulum dalam pendidikan dapat difahami oleh warga sekolah Sediakan dasar yang jelas mengenai kandungan kokurikulum di sekolah Tetapkan status kokurikulum sebagai sesuatu yang diwajibkan ke atas pelajar Tentukan peruntukkan masa yang mencukupi untuk aktiviti kokurikulum Sediakan garis panduan tugas guru dalam kokurikulum Pastikan keberkesanan pelaksanaan kegiatan kokurikulum dicapai Beri kesedaran kepentingan kokurikulum dalam sistem pendidikan TAMAT 19 .

Memastikan keberkesanan pelaksanaan kegiatan kokurikulum di sekolah dicapai.SENARAI SEMAK PELAKSANAAN DASAR KOKURIKULUM SEKOLAH Bil 1 2 Proses Kerja Memastikan konsep kokurikulum difahami oleh warga sekolah Memastikan kedudukan kokurikulum dalam pendidikan dapat difahami oleh warga sekolah. Menyediakan dasar yang jelas mengenai kandungan kokurikulum di sekolah. Menentukan peruntukkan masa yang mencukupi untuk pelaksanaan aktiviti kokurikulum. Menyediakan garis panduan tugas guru dalam kokurikulum. Memberi kesedaran kepentingan kokurikulum dalam sistem pendidikan Tindakan (˜ ) Catatan 3 4 5 6 7 8 20 . Menetapkan status kokurikulum sebagai sesuatu yang diwajibkan ke atas pelajar.

Warta Kerajaan 1956 3. 27. SPI Bil 8/1971 5.179-180 Jil. SPI Bil 2/1971 4. Bil. SPI Bil 8/1975 Lagu Kebangsaan Perkhidmatan Masyarakat dan Muhibah di Sekolah-Sekolah Rukunegara Permainan Menengah Catur di Sekolah-Sekolah Nyanyian Lagu Kebangsaan µNegaraku¶ Menyanyi Lagu Kebangsaan/Lagu Negeri.U. Akta Pelancongan 1957 2.N. Warta Kerajaan 1967 4. SPI Bil 1/1971 3.326 Peraturan-Peraturan Sekolah) 1956 (Kursus Pengajian WARTA KERAJAAN 1 Warta Kerajaan 1950 Registration of Schools Ordinance 1950 Schools Societies Regulations L. Warta Kerajaan 1997 5. dan Mengibar Bendera Persekutuan/Bendera Negeri di Sekolah-Sekolah/Maktab-Maktab Perguruan Rancangan Kegiatan Sekolah Selepas Peperiksaan SRP/LCE (termasuk Sabah/ 7. No. 23/1966 2.SENARAI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN YANG DIPERLUKAN AKTA PENDIDIKAN 1. Warta Kerajaan 1998 - SURAT PEKELILING IKHTISAS 1. Jil. (A) 531 dalam Akta Pendidikan 1996 bertarikh 31 hb Disember 1996 Pemberitahu Undang-Undang 196. SPI Bil 4/1975 6. 42. 11. SPI Bil 10/1976 - 21 . Akta Pelajaran 1961 Pemberitahuan Undang-Undang L. bertarikh 28 Disember 1967 Peraturan-Peraturan Kokurikulum Kebangsaan P. SP µAm Bil.11 2.N.

SPI Bil. 7/1977 10. SPI Bil 2/1986 - 22 . SPI Bil.326/62 Ketetapan Masa Di Sekolah-Sekolah Penggunaan Waktu Tidak Mengajar/Waktu Luang (Free Period) Oleh Guru Rancaangan Kegiatan Sekolah Selepas Peperiksaan SRP dan SRP/LCE (Sarawak) bagi Murid-murid Tingkatan III ± Garis Panduan Permainan µPin-table. 4/1984 21. SPI Bil. SPI Bil. 3/1981 14. SPI Bil. Video Game. Garis Panduan Mengenai Aktiviti-Aktiviti Kebudayaan Di Sekolah-Sekolah. SPI Bil. Game Watch¶ Iklan/Tajaan Dalam Majalah Sekolah Garis Panduan Mengenai Pungutan Derma Melibatkan Murid-Murid Sekolah. SPI Bil 1/1986 25. 15. 7/1983 18. 3/1982 Hari Kelepasan Peristiwa P. Perhimpunan Sekolah Perhimpunan Sekolah (Tambahan) Penubuhan Jawatankuasa Bimbingan Pelajar Sekolah. SPI Bil. Rekod Kedatangan dan Laporan Gerak Kerja Kokurikulum Pelajar. SPI Bil.U.U. 4/1977 9.Sarawak Junior Certificate Examination) bagi Murid-Murid Tingkatan III ± Garis Panduan. 4/1985 23. 4/1983 17. SPI Bil. Penubuhan Jawatankuasa Sekolah Sebagai Institusi Masyarakat Rancangan Mencantik dan Mengindahkan Sekolah dan Kawasannya (Landscaping) Larangan ke atas Pemberian Cenderamata. 5/1985 24. SPI Bil. 4/1982 16. 4/1984 20. SPI Bil. SPI Bil. 3/1984 19. 2/1981 13. 8. 11/1978 12. SPI Bil.326/62 Pengelolaan Walkathon Di Sekolah-Sekolah Kawad Kecemasan Kebakaran Di Sekolah Hari Kelepasan Peristiwa P. 8/1978 11. SPI Bil 1/1985 22. SPI Bil. SPI Bil.

SPI Bil 3/1986 - Penyelarasan Pelaksanaan Kurikulum µPengenalan Kepada Komputer¶ Dan Kegiatan Kelab Komputer Sekolah Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Kelab Komputer Sekolah. SPI Bil 4/1991 40. Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Kelab Perekacipta Sekolah. 3/1991 39. Keselamatan Diri Pelajar Di Sekolah. Penceramah Jemputan Untuk Majlis Dan Aktiviti Agama Islam Di Sekolah. Mengundang Orang-orang Kenamaan Ke Upacara Sekolah/Institusi Pendidikan. SPI Bil 14/1988 - 35. SPI Bil. SPI Bil. 6/1988 31. 23 . 7/1988 - Penyertaan Pelajar Dalam Pertandingan Atau Kejohanan Sukan Anjuran Persatuan Atau Badan Induk Sukan. 1/1988 29. SPI Bil. . SPI Bil. 32.Penyertaan Pelajar Dalam Kegiatan Sukan Di Sekolah. 1/1991 38. Penggunaan Kemudahan Sekolah Pertubuhan Dan Persatuan Belia.7/1991 41. Keberangkatan DYMM Sultan/Raja/TYT Yang Di Pertua Negeri Menghadiri MajlisMajlis Rasmi Sekolah.Pelaporan Kejadian Tidak Diingini Di Sekolah. Program Skim Lencana Anti Dadah Pasukan Berpakaian Seragam Sekolah Menengah (SLAD). SPI Bil 10/1989 37. Oleh Permohonan Mengundang Orang-Orang Kenamaan Ke Upacara Sekolah/Institusi Pendidikan. Senaman Beramai-ramai. SPI Bil. SPI Bil. Panduan Tajaan Oleh Perniagaan Di Sekolah.26.3/1988 - 30. 5/1986 28. SPI Bil. SPI Bil 10/1988 34. SPI Bil. Syarikat/Badan 27. 8/1988 33. SPI Bil 1/1989 36. Aturcara Majlis Rasmi Sekolah. SPI Bil. 9/1991 . SPI Bil.

SPI Bil. SPI Bil. Program Dan Aktiviti Sekolah Yang Melibatkan Dasar Dan/Atau Pungutan Wang. SPI Bil.42. SPI Bil. SPI Bil. Pelaksanan Kadet Remaja Sekolah (KRS). 1/1995 - 45. 4/1995 47.Rancangan Kegiatan Peperiksaan UPSR Tahun 6. Kekemasan Dan Kerapian Berpakaian. 7/1995 48.1/1996 51. Penampilan Diri Pelajar. SPI Bil. SPI Bil. 54. Pengurusan Usaha Menanam Semangat Patriotisme Di Kalangan Pelajar Dan Senaman Ringkas Dalam Bilik Darjah. SPI Bil. 2/1997 53. 8/1995 - 49. SPI Bil 9/1995 . 6/1997 - 24 . Penyertaan Pelajar Dalam Pertandingan Kejohanan Sukan Anjuran Persatuan Badan Induk Sukan Sekolah Selepas Bagi Murid-Murid Dan 44. 4/1992 43. SPI Bil. Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum Dan Sukan Di Dalam Dan Di Luar Kawasan Sekolah. SPI Bil. SPI Bil. SPI Bil. Pelaksanaan Skim Takaful Kemalangan Diri Berkelompok Bagi Semua Pelajar Sekolah Kerajaan Dan Bantuan Kerajaan. Amalan Kebersihan Di Sekolah. 2/1996 52. PUP Bil 2/1997 Sikap Mengutamakan Keceriaan Kebersihan Di Kalangan Pelajar.77280) Taekwando/Seni Mempertahankan Diri. Tatacara Mengenakan Tindakan Dan Hukuman Terhadap Pelajar-Pelajar Sekolah. - 50. 3/1995 - 46. 3/1997 - 55. Pengiktirafan Persatuan Seni Bela Diri Sebagai Pasukan Pakaian Seragam Sekolah Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Kelab/Persatuan (PS. 6/1994 - Panduan Penubuhan Dan Persatuan Silat Sekolah.

12/2000 70. SPI Bil. Lawatan Pendidikan Persekolahan. Penggunaan Budi Bicara Ketika Mengambil Tindakan. 7/1999 64. SPI Bil. Panduan Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Tambahan Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum Dan Sukan Di Dalam Dan Di Luar Kawasan Sekolah. Garis Panduan Pengendalian Aktiviti Sokongan Bahasa Inggeris Di Sekolah. 25 . 8/1999 65. SPI Bil. SPI Bil. SPI Bil. SPI Bil. SPI Bil 24/1998 - 61. 18/1998 60. SPI Bil. SPI Bil. 3/1998 58. 2/1999 63. Murid Di Hari 59. Panduan Keselamatan Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan Serta Kegiatan kokurikulum Dan Sukan Di Dalam Dan Di Luar Kawasan Sekolah. 9/2000 - 69. Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Kelab Komputer/ Teknologi Maklumat Sekolah. 9/2000 - 68. Penggunaan Barang Permainan Elektronik Robot Kit Di Sekolah Menengah. SPI Bil. SPI Bil 7/2000 66. Keselamatan Diri Murid Dalam Perjalanan Pergi Dan Balik Sekolah. SPI Bil. 5/1998 - Mempergiat Dan Memperluas Program Dan Aktiviti Pertanian Di Sekolah. 13/2000 - Pendaftaran Kegiatan Seni Bela Diri Di Sekolah-Sekolah. 2/1998 57. SPI Bil. Akta Pendidikan 1996 dan PeraturanPeraturan Di Bawah Akta Pendidikan 1996. Penganjuran Program Motivasi Di Sekolah. Mencegah Kebakaran Di Sekolah. SPI Bil.56. 1/1999 62. SPI Bil. Penglibatan Guru dan Murid dalam aktiviti Pasukan Pakaian Seragam anjuran agensi kerajaan dan pertubuhan bukan kerajaan. 8/2000 67. Penubuhan Kelab Pencegahan Jenayah Di Sekolah Menengah.

16/2000 - Sambutan Hari Kemerdekaan Peringkat Sekolah. Panduan Penubuhan Persatuan Agama Bukan Islam Di Sekolah-Sekolah.71. 17/2000 74. Lawatan Sekolah Pada Hari Persekolahan 76. Panduan Menggalakkan Kerjasama Dan Sumbangan Pihak Luar Dalam Program Teknologi Maklumat Dan Komunikasi Di Sekolah. SPI Bil. SPI Bil. SPI Bil. 18/2000 75. Rukun Negara Di 73. 19/2000 - Penggalakan Aktiviti Fotografi Di Kalangan Murid Sekolah. 20/2000 77. 14/2000 72. SPI Bil. SPI Bil. 5/2002 - 26 . Salah Laku Memasukkan Unsur Politik Dalam Soalan Peperiksaan/Ujian Di Sekolah Dan Perbuatan Menghasut/ Meracuni Fikiran Pelajar Membenci Kerajaan. SPI Bil. SPI Bil. Penubuhan Kelab Sekolah-Sekolah.

6. 2. 12.SENARAI JAWATANKUASA YANG DIANGGOTAI Jawatankuasa yang dianggotai Jawatankuasa Majlis Pentadbiran dan Pengurusan Sekolah Jawatankuasa Majlis Kurikulum Sekolah dan Kokurikulum. 15. 10. 16. 1. 14. 27 . 13. Keceriaan dan Keindahan Sekolah Jawatankuasa Hari Perayaaan Sekolah Jawatankuasa yang diarahkan dari semasa ke semasa Bil. 11. 3. 8. 5. 7. Jawatankuasa Takwim Sekolah AJK Pemilihan Pelajar Cemerlang ( Hari Kecemerlangan Kokurikulum ) Jawatankuasa Pusat Sumber Jawatabkuasa Program Khas Jawatankuasa Perkembangan Staf Sekolah Jawatankuasa Kewangan Sekolah Jawatankuasa Majlis Sukan Jawatankuasa Perkhemahan Bersepadu Jawatankuasa Pengelolaan MSSD/MSSJ/MSSM Jawatankuasa Hari Kokurikulum/Hari Kantin Jawatankuasa Pemantauan Jawatankuasa Program Bersepaduu Ssekolah Selamat Jawatankuasa Pembangunan. 4. 9.

NORMA KERJA BERKAITAN PELAKSANAAN DASAR KOKURIKULUM DI SEKOLAH Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dalam Seminggu Mengikut keperluan dan jumlah aktiviti

Bil 1 2

Jenis Kerja Pastikan konsep kokurikulum difahami oleh warga sekolah Memastikan kedudukan kokurikulum dalam pendidikan dapat difahami oleh warga sekolah. Sediakan dasar yang jelas mengenai kandungan kokurikulum di sekolah. Menetapkan status kokurikulum sebagai sesuatu yang diwajibkan ke atas pelajar. Menentukan peruntukkan masa yang mencukupi untuk pelaksanaan aktiviti kokurikulum. Menyediakan garis panduan tugas guru dalam kokurikulum. Memastikan keberkesanan pelaksanaan kegiatan kokurikulum di sekolah. Memberi kesedaran kepentingan kokurikulum dalam sistem pendidikan

Masa Yang Diambil Sepanjang masa Sepanjang masa

3

Sepanjang masa Sepanjang masa Sepanjang masa Sepanjang masa Sepanjang masa Sepanjang masa

4

5

6 7

8

28

SENARAI TUGAS HARIAN NAMA : JAWATAN : TARIKH : Bil. Tugas Saya Hari Ini Catatan

29

PENGURUSAN KOKURIKULUM: PENUBUHAN PERSATUAN SENARAI TUGAS/KUASA DAN HUBUNGAN PEGAWAI DENGAN PEGAWAI LAIN Unit : Kokurikulum Jawatan : Penolong Kanan Kokurikulum Tugas Pegawai Atasan Yang Ada Hubungan 1. Pengetua Tugas PegawaiPegawai lain yang ada hubungan serta Jenis hubungan S/U Kokurikulum Penyelaras Pasukan Pakaian Seragam, Kelab/Persatuan, Kelab Sukan Permainan 1.9 S/U Sukan 1.10 Guru Penasihat 1.11 Guru Rumah Sukan 1.12 Guru Pasukan Sekolah 1.1 Penolong Pegawai Pelajaran Daerah (HEM) 1.2 Penyelia Kokurikulum 1.3 Penyelia Sukan 1.4 S/U Sukan Daerah 1.5 Ketua Sektor Pembangunan Dan Kemanusiaan 1.6 Penolong Pengarah (HEM) 1.7 Ketua Unit Sukan 1.8 Penyelia Kokurikulum 1.1 S/U Kokurikulum 1.2 Penyelaras Pasukan Pakaian Seragam, 30 1.7 1.8

Tugas dan Tanggungjawab Memastikan pelaksanaan dasar Kementerian Pelajaran dalam bidang kokurikulum dilaksanakan.

Kuasa Yang diberi Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Ikhtisas

3. Pegawai Pelajaran Daerah

Mengelola, Memantau dan Menyelia kegiatan kokurikulum diperingkat sekolah dan daerah.

Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Iktisas Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Ikhtisas Akta Pendidikan Warta Kerajaan

4. Pegawai Jabatan, Pelajaran Johor

Mengelola, Memantau dan Menyelia kegiatan kokurikulum di peringkat sekolah , daerah dan negeri.

5. Penolong Kanan, Penolong Kanan

Membantu menyelia kegiatan kokurikulum peringkat sekolah

HEM, Penyelia Petang, Guru Kanan Mata Pelajaran

Surat Pekeliling Ikhtisas 1.3 1.4 1.5 1.6

Kelab/Persatuan, Kelab Sukan Permainan S/U Sukan Guru Penasihat Guru Rumah Sukan Guru Pasukan Sekolah

31

PERATURAN-PERATURAN PENTADBIRAN DALAM PENUBUHAN PERSATUAN Aktiviti Pengurusan : Penubuhan dan Pendaftar Persatuan 1.0 1.1 Kandungan Kegiatan Kokurikulum Di Sekolah . Kegiatan Kokurikulum di sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan akan mengandungi yang berikut:(e) (f) (g) (h) penyertaan dalam sukan dan permainan; penyertaan dalam persatuan dan kelab; penyertaan dalam badan beruniform; dan penyertaan dalam kegiatan-kegiatan ditentukan oleh Menteri.

lain

sebagaimana

Rujuk Subperaturan 3(3) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997 yang diterbitkan sebagai P.U. (A) 531/97. 1.2 Kegiatan Kokurikulum di sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan meliputi kegiatan dalam persatuan yang ditubuhkan di sekolah daripada kategori berikut:(a) (b) (f) (g) (h) mata pelajaran yang diajar di sekolah sebagaimana yang dinyatakan dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997; hobi dan rekreasi; sukan dan permainan; badan beruniform; atau apa-apa persatuan lain yang diluluskan oleh Pendaftar.

Rujuk Peraturan 4 dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998 yang diterbitkan sebagai Warta Kerajaan Jil. 42/No. 11 (Tambahan No. 41), Perundangan (A), P.U. (A) 196 bertarikh 21hb. Mei 1998. Status Pelaksanaan Kokurikulum Sekolah : Sebagai sebahagian daripada Kurikulum Kebangsaan, maka pelaksanaan kokurikulum di sekolah adalah wajib. {Rujuk Seksyen 18, Akta Pendidikan 1996 (Akta 550)} Kegagalan atau keengganan melaksanakan kegiatan kokurikulum di sekolah adalah suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi lima ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi tiga bulan atau kedua-duanya {Rujuk Subseksyen 135(1) Akta Pendidikan 1996 (Akta 550)} dan jika kesalahan itu dilakukan secara

2.0 2.1

2.2

32

berterusan, maka apabila disabitkan sedemikian, seseorang itu dikenakan hukuman denda harian yang tidak melebihi lima ratus ringgit sebagai tambahan kepada apa-apa penalti lain yang boleh dikenakan kepadanya di bawah Akta ini berkenaan dengan kesalahan itu, bagi setiap hari kesalahan itu terus dilakukan. {Rujuk Subseksyen 135(2) Akta 550}. 2.3 Matlamat gerak kerja kokurikulum yang dikehendaki ialah penyertaan oleh setiap orang pelajar yang belajar di sekolah kerajaan atau bantuan kerajaan. Setiap pelajar hendaklah mengambil bahagian sekurangkurangnya dalam salah satu gerak kerja pakaian seragam (badan beruniform), satu kegiatan persatuan atau kelab, dan satu kegiatan sukan atau permainan. Seberapa yang boleh, peningkatan penyertaan pelajar-pelajar dalam kegiatan pakaian seragam hendaklah diusahakan. {Rujuk Subperkara 5.1 dalam Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 1/1985 KP(BS)8591/Jld. 11(29) bertarikh 2hb. Januari 1985}. 2.4 Penyertaan semua guru adalah dikehendaki bagi mempastikan keberkesanan pelaksanaan gerak kerja kokurikulum di sekolah. {Rujuk Subperkara 5.2 dalam Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 1/1985 KP(BS)8591/Jld. 11(29) bertarikh 2hb. Januari 1985}. 2.5 Sekolah-sekolah, khususnya yang kurang kemudahan untuk menjalankan gerak kerja kokurikulum ini hendaklah menggalakkan pelajar-pelajarnya mengambil bahagian dalam membuat kerja-kerja amal untuk masyarakat setempat; bergotong royong memperbaiki kawasan sekolah; dan dalam pelbagai gerak kerja yang menekankan perpaduan kaum, ketatanegaraan, moral dan sebagainya yang sesuai bagi pendidikan menyeluruh dan pembentukan keperibadian. {Rujuk Subperkara 5.3 dalam Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 1/1985 KP(BS)8591/Jld. 11(29) bertarikh 2hb. Januari 1985}. 2.6 Pelaksanaan kegiatan kokurikulum di sekolah hendaklah berasaskan prinsip penyertaan beramai-ramai tanpa ada unsur-unsur diskriminasi atau paksaan dan yang bercanggah dengan Dasar Pendidikan Kebangsaan dan Perlembagaan Negara. Rujuk Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 16/2000, KP(BS)8591/Jld. XVI(16) bertarikh 13 Nov. 2000. 2.7 Penyertaan pelajar dalam aktiviti kokurikulum adalah wajib. Sehubungan itu kehadiran pelajar dalam aktiviti kokurikulum mestilah direkodkan. Rujuk Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 1/1986, KP(BS)8591/Jld. 11/(41) bertarikh 15 Januari 1986.

33

2.8

Kegiatan kokurikulum di sekolah boleh dilaksanakan dengan menggunakan penglibatan dan kepakaran anggota-anggota masyarakat setempat. Rujuk Subperkara 5.2.3 dalam Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 4/1985, KP. 8591-11(32) bertarikh 2hb Februari 1985.

34

No 11 2. Warta kerajaan Jil. 42. Surat Pekeliling Bil 5/1986 Bil 1/1988 Bil 4/1995 Bil 3/1997 Bil 24/1998 5 6 7 8 9 10 Surat pengesahan penubuhan dan pendaftaran persatuan Surat Pelantikan Pengetua kepada guru penasihat Menyenaraikan tanggungjawab guru penasihat Surat penerimaan pelantikan kepada guru penasihat Surat penurunan kuasa daripada pengetua kepada AJK Persatuan Perlaksanaan persatuan Pengetua Pengetua PK Koko pengetua pengetua PK kokurikulum/ Guru penasihat.FAIL MEJA PENGURUSAN KOKURIKULUM PROSES KERJA BAGI PENUBUHAN PERSATUAN Bil 1 2 3 4 Proses Kerja Mesyuarat Penaja Surat permohonan Penubuhan dari JK Penaja Persatuan Surat Kelulusan Penubuhan Surat permohonan pengesahan penubuhan dan pendaftaran dari Setiausaha dengan menyertakan: a) Perlembagaan dan peraturan-peraturan persatuan b) Senarai AJK Persatuan c) Senarai aktiviti utama persatuan Pegawai Yang Meluluskan / Di rujuk Guru Penasihat Guru penasihat / Pengetua Pengetua Guru Penasihat / Pengetua Seksi Undangundang / Peraturan 1. 35 .

CARTA ALIRAN PENUBUHAN PERSATUAN DAN KELAB DI SEKOLAH MULA Mesyuarat Penaja Surat permohonan Penubuhan dari JK Penaja Persatuan TIDAK YA Kelulusan Pengetua Surat permohonan pengesahan penubuhan dan pendaftaran dari Guru Penasihat TIDAK YA Surat Pelantikan Pengetua kepada guru penasihat SEMAK TERIMA Surat penerimaan pelantikan kepada guru penasihat Menyenaraikan tanggungjawab guru penasihat Surat penurunan kuasa daripada pengetua kepada AJK Persatuan Perlaksanaan persatuan TAMAT 36 .

SENARAI SEMAK TUGAS PROSES KERJA BAGI PENUBUHAN PERSATUAN Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 TINDAKAN Mesyuarat Penaja Surat permohonan Penubuhan dari JK Penaja Persatuan Surat Kelulusan Penubuhan Surat permohonan pengesahan penubuhan dan pendaftaran dari Guru Penasihat Perlembagaan dan peraturanperaturan persatuan Senarai AJK Persatuan Senarai aktiviti utama persatuan Surat pengesahan penubuhan dan pendaftaran persatuan Surat Pelantikan Pengetua kepada guru penasihat Menyenaraikan tanggungjawab guru penasihat Surat penerimaan pelantikan kepada guru penasihat Surat penurunan kuasa daripada pengetua kepada AJK Persatuan Perlaksanaan persatuan TANDA ( / ) CATATAN 37 .

SPI Bil 10/1976 - 38 . Warta Kerajaan 1956 3. Akta Pelajaran 1961 Pemberitahuan Undang-Undang L. Warta Kerajaan 1967 4. 23/1966 2. 27. 11. Jil.SENARAI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN YANG DIPERLUKAN AKTA PENDIDIKAN 1. dan Mengibar Bendera Persekutuan/Bendera Negeri di Sekolah-Sekolah/Maktab-Maktab Perguruan Rancangan Kegiatan Sekolah Selepas Peperiksaan SRP/LCE (termasuk Sabah/ 7.U. Bil. SPI Bil 4/1975 6. Akta Pelancongan 1957 2. (A) 531 dalam Akta Pendidikan 1996 bertarikh 31 hb Disember 1996 Pemberitahu Undang-Undang 196. 42. No.N.11 2.179-180 Jil.N. SPI Bil 1/1971 3. SPI Bil 2/1971 4. bertarikh 28 Disember 1967 Peraturan-Peraturan Kokurikulum Kebangsaan P. SPI Bil 8/1975 Lagu Kebangsaan Perkhidmatan Masyarakat dan Muhibah di Sekolah-Sekolah Rukunegara Permainan Menengah Catur di Sekolah-Sekolah Nyanyian Lagu Kebangsaan µNegaraku¶ Menyanyi Lagu Kebangsaan/Lagu Negeri. SP µAm Bil. Warta Kerajaan 1998 - SURAT PEKELILING IKHTISAS 1. Warta Kerajaan 1997 5. SPI Bil 8/1971 5.326 Peraturan-Peraturan Sekolah) 1956 (Kursus Pengajian WARTA KERAJAAN 1 Warta Kerajaan 1950 Registration of Schools Ordinance 1950 Schools Societies Regulations L.

U. 3/1981 14. 5/1985 24. 4/1985 23.U. SPI Bil. SPI Bil. 4/1983 17. Game Watch¶ Iklan/Tajaan Dalam Majalah Sekolah Garis Panduan Mengenai Pungutan Derma Melibatkan Murid-Murid Sekolah. SPI Bil. Perhimpunan Sekolah Perhimpunan Sekolah (Tambahan) Penubuhan Jawatankuasa Bimbingan Pelajar Sekolah. SPI Bil. 3/1984 19. SPI Bil 2/1986 - 39 . SPI Bil. 11/1978 12. 4/1977 9. 4/1984 20. Garis Panduan Mengenai Aktiviti-Aktiviti Kebudayaan Di Sekolah-Sekolah. 4/1984 21. 3/1982 Hari Kelepasan Peristiwa P. 7/1983 18. SPI Bil. 4/1982 16. 15. SPI Bil 1/1986 25. 8. Video Game. SPI Bil. SPI Bil. 8/1978 11. Rekod Kedatangan dan Laporan Gerak Kerja Kokurikulum Pelajar. SPI Bil. SPI Bil 1/1985 22. 2/1981 13. 7/1977 10. SPI Bil. SPI Bil. SPI Bil. Penubuhan Jawatankuasa Sekolah Sebagai Institusi Masyarakat Rancangan Mencantik dan Mengindahkan Sekolah dan Kawasannya (Landscaping) Larangan ke atas Pemberian Cenderamata.Sarawak Junior Certificate Examination) bagi Murid-Murid Tingkatan III ± Garis Panduan.326/62 Pengelolaan Walkathon Di Sekolah-Sekolah Kawad Kecemasan Kebakaran Di Sekolah Hari Kelepasan Peristiwa P. SPI Bil. SPI Bil. SPI Bil.326/62 Ketetapan Masa Di Sekolah-Sekolah Penggunaan Waktu Tidak Mengajar/Waktu Luang (Free Period) Oleh Guru Rancaangan Kegiatan Sekolah Selepas Peperiksaan SRP dan SRP/LCE (Sarawak) bagi Murid-murid Tingkatan III ± Garis Panduan Permainan µPin-table.

Senaman Beramai-ramai. Oleh Permohonan Mengundang Orang-Orang Kenamaan Ke Upacara Sekolah/Institusi Pendidikan.Penyertaan Pelajar Dalam Kegiatan Sukan Di Sekolah. 1/1988 29. SPI Bil.26. . SPI Bil. SPI Bil 10/1988 34. Aturcara Majlis Rasmi Sekolah. SPI Bil. SPI Bil 1/1989 36. Keselamatan Diri Pelajar Di Sekolah. 1/1991 38. 9/1991 .3/1988 - 30. Mengundang Orang-orang Kenamaan Ke Upacara Sekolah/Institusi Pendidikan. SPI Bil. Penggunaan Kemudahan Sekolah Pertubuhan Dan Persatuan Belia.Pelaporan Kejadian Tidak Diingini Di Sekolah. 5/1986 28. Program Skim Lencana Anti Dadah Pasukan Berpakaian Seragam Sekolah Menengah (SLAD). Panduan Tajaan Oleh Perniagaan Di Sekolah.7/1991 41. 3/1991 39. SPI Bil. SPI Bil 4/1991 40. SPI Bil. 8/1988 33. Penceramah Jemputan Untuk Majlis Dan Aktiviti Agama Islam Di Sekolah. 7/1988 - Penyertaan Pelajar Dalam Pertandingan Atau Kejohanan Sukan Anjuran Persatuan Atau Badan Induk Sukan. SPI Bil 14/1988 - 35. SPI Bil 10/1989 37. SPI Bil 3/1986 - Penyelarasan Pelaksanaan Kurikulum µPengenalan Kepada Komputer¶ Dan Kegiatan Kelab Komputer Sekolah Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Kelab Komputer Sekolah. Keberangkatan DYMM Sultan/Raja/TYT Yang Di Pertua Negeri Menghadiri MajlisMajlis Rasmi Sekolah. SPI Bil. 40 . 6/1988 31. SPI Bil. Syarikat/Badan 27. 32. Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Kelab Perekacipta Sekolah. SPI Bil. SPI Bil.

1/1996 51. 3/1995 - 46. Kekemasan Dan Kerapian Berpakaian. SPI Bil. SPI Bil. 2/1997 53. 3/1997 - 55. Penyertaan Pelajar Dalam Pertandingan Kejohanan Sukan Anjuran Persatuan Badan Induk Sukan Sekolah Selepas Bagi Murid-Murid Dan 44.Rancangan Kegiatan Peperiksaan UPSR Tahun 6. SPI Bil. Penampilan Diri Pelajar. Pelaksanaan Skim Takaful Kemalangan Diri Berkelompok Bagi Semua Pelajar Sekolah Kerajaan Dan Bantuan Kerajaan. 1/1995 - 45. 2/1996 52. - 50. SPI Bil.42. SPI Bil 9/1995 . Tatacara Mengenakan Tindakan Dan Hukuman Terhadap Pelajar-Pelajar Sekolah. SPI Bil. Pengiktirafan Persatuan Seni Bela Diri Sebagai Pasukan Pakaian Seragam Sekolah Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Kelab/Persatuan (PS. Amalan Kebersihan Di Sekolah. SPI Bil. 6/1997 - 41 . Pelaksanan Kadet Remaja Sekolah (KRS). PUP Bil 2/1997 Sikap Mengutamakan Keceriaan Kebersihan Di Kalangan Pelajar. 4/1992 43. SPI Bil. Pengurusan Usaha Menanam Semangat Patriotisme Di Kalangan Pelajar Dan Senaman Ringkas Dalam Bilik Darjah. 8/1995 - 49. 54. SPI Bil. Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum Dan Sukan Di Dalam Dan Di Luar Kawasan Sekolah.77280) Taekwando/Seni Mempertahankan Diri. Program Dan Aktiviti Sekolah Yang Melibatkan Dasar Dan/Atau Pungutan Wang. 7/1995 48. 4/1995 47. SPI Bil. SPI Bil. 6/1994 - Panduan Penubuhan Dan Persatuan Silat Sekolah. SPI Bil. SPI Bil.

Mencegah Kebakaran Di Sekolah. 9/2000 - 69. 18/1998 60. SPI Bil. SPI Bil.56. Panduan Keselamatan Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan Serta Kegiatan kokurikulum Dan Sukan Di Dalam Dan Di Luar Kawasan Sekolah. SPI Bil. Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Kelab Komputer/ Teknologi Maklumat Sekolah. SPI Bil 24/1998 - 61. 8/2000 67. Penganjuran Program Motivasi Di Sekolah. 12/2000 70. Murid Di Hari 59. Penglibatan Guru dan Murid dalam aktiviti Pasukan Pakaian Seragam anjuran agensi kerajaan dan pertubuhan bukan kerajaan. 13/2000 - Pendaftaran Kegiatan Seni Bela Diri Di Sekolah-Sekolah. Penubuhan Kelab Pencegahan Jenayah Di Sekolah Menengah. 9/2000 - 68. SPI Bil. 2/1999 63. 5/1998 - Mempergiat Dan Memperluas Program Dan Aktiviti Pertanian Di Sekolah. 8/1999 65. Penggunaan Budi Bicara Ketika Mengambil Tindakan. SPI Bil. Akta Pendidikan 1996 dan PeraturanPeraturan Di Bawah Akta Pendidikan 1996. SPI Bil. Panduan Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Tambahan Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum Dan Sukan Di Dalam Dan Di Luar Kawasan Sekolah. 7/1999 64. SPI Bil. Penggunaan Barang Permainan Elektronik Robot Kit Di Sekolah Menengah. Keselamatan Diri Murid Dalam Perjalanan Pergi Dan Balik Sekolah. 1/1999 62. 2/1998 57. Lawatan Pendidikan Persekolahan. 3/1998 58. SPI Bil. Garis Panduan Pengendalian Aktiviti Sokongan Bahasa Inggeris Di Sekolah. SPI Bil. SPI Bil. SPI Bil. SPI Bil. SPI Bil. SPI Bil 7/2000 66. 42 .

71. 14/2000 72. 18/2000 75. 5/2002 - 43 . Panduan Menggalakkan Kerjasama Dan Sumbangan Pihak Luar Dalam Program Teknologi Maklumat Dan Komunikasi Di Sekolah. SPI Bil. 19/2000 - Penggalakan Aktiviti Fotografi Di Kalangan Murid Sekolah. Rukun Negara Di 73. 17/2000 74. SPI Bil. SPI Bil. SPI Bil. SPI Bil. SPI Bil. Lawatan Sekolah Pada Hari Persekolahan 76. Panduan Penubuhan Persatuan Agama Bukan Islam Di Sekolah-Sekolah. Penubuhan Kelab Sekolah-Sekolah. Salah Laku Memasukkan Unsur Politik Dalam Soalan Peperiksaan/Ujian Di Sekolah Dan Perbuatan Menghasut/ Meracuni Fikiran Pelajar Membenci Kerajaan. SPI Bil. 16/2000 - Sambutan Hari Kemerdekaan Peringkat Sekolah. 20/2000 77.

Kelab / Persatuan dan Kelab Sukan / Permainan. 05. Kelab / Persatuan Dan Kelab Sukan Dan Permainan. Kelab / Persatuan dan Kelab Sukan / Permainan. Surat Penerimaan Lantikan Daripada Guru Pemimpin Pasukan Pakaian Seragam. Kelab/Persatuan Dan Kelab Sukan/ Permainan Surat kelululusan Penubuhan Pakaian Seragam. Kelab/Persatuan Dan Kelab Sukan/Permainan Surat Pengesahan Penubuhan Dan Pendaftaran Pasukan Pakaian Seragam. Kelab/Persatuan dan Kelab Sukan /Permainan Surat Permohonan Pengesahan Penubuhan Dan Pendaftaran Pasukan Pakaian Seragam. 07. 03. Surat Penurunan Kuasa Pengetua Kepada Ahli Jawatankuasa Pakaian Seragam. 08. Senarai Borang/Surat Surat Permohonan Penubuhan Pasukan Pakaian Seragam. 44 . Kelab/persatuan dan Kelab Sukan / Permainan. 01. 06.SENARAI BORANG-BORANG YANG DIGUNAKAN BAGI TUJUAN PENUBUHAN DAN PENDAFTARAN PERSATUAN Bil. 02. Surat Pelantikan Guru Pemimpin / Penasihat Pasukan Pakaian Seragam. Surat Permohonan Kebenaran Memungut Derma Pakaian Seragam. 04. Kelab/Persatuan Dan Kelab Sukan / Permainan.

NORMA KERJA BAGI PENUBUHAN PERSATUAN Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dlm Seminggu Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab Mengikut Bilangan 45 Bil 1 Jenis Kerja Mesyuarat Penaja Masa Yang Diambil 60 minit 2 Surat permohonan Penubuhan dari JK Penaja Persatuan Surat Kelulusan Penubuhan 60 minit 3 2 Minggu 4 5 Surat permohonan pengesahan penubuhan dan pendaftaran dari Guru Penasihat Perlembagaan dan peraturanperaturan persatuan Senarai AJK Persatuan 1 Minggu 1 Minggu 6 1 Minggu 7 Senarai aktiviti utama persatuan Surat pengesahan penubuhan dan pendaftaran persatuan Surat Pelantikan Pengetua kepada guru penasihat 1 Minggu 8 1 Minggu 9 1 Minggu 10 Menyenaraikan tanggungjawab guru penasihat Surat penerimaan pelantikan kepada guru penasihat 1 Minggu 11 1 Minggu .

12 Surat penurunan kuasa daripada pengetua kepada AJK Persatuan Perlaksanaan persatuan 1 Minggu 13 Januari hingga Oktober Persatuan Dan Kelab Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab 46 .

SENARAI TUGAS HARIAN NAMA : JAWATAN : TARIKH : Bil. Tugas Saya Hari Ini Catatan 47 .

terima kasih. SMK Tunku Abdul Rahman Putra. s. 5. Batu 21 Jalan Air Hitam. Semoga permohonan ini mendapat pertimbangan dan kelulusan daripada pihak tuan. 11. ( ISMAIL BIN SALIYAN ) Setiausaha. SMK Tunku Abdul Rahman Putra. Ruj. 4.Contoh Surat Permohonan Penubuhan Pasukan Pakaian Seragam.U.p. Kelab/Persatuan Dan Kelab Sukan/Permainan Jawatankuasa Penaja Pergerakan Pengakap. bertarikh 21 Mei 1998. Bersama-sama ini disertakan draf perlembagaan dan peraturan peraturan persatuan. saya bagi pihak Jawatankuasa Penaja memohon kebenaran daripada pihak tuan untuk menubuhkan Pergerakan Pengakap di sekolah ini berasaskan Peraturan (4) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42.Kami Tarikh Pengetua. SMK Tunku Abdul Rahman Putra. Johor Dengan hormatnya perkara di atas dirujuk.k. 2. Batu 21. 81000 Kulai. 1. ³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ Saya yang menjalankan tugas. senarai ahli jawatankuasa penaja dan senarai aktiviti utama sebagai dokumen sokongan kepada permohonan ini. Sehubungan itu. No. Jalan Air Hitam. Perundangan (A): P. Kulai. Jawatankuasa Penaja Pergerakan Pengakap. Guru Penolong Kanan Kokurikulum SMK Tunku Abdul Rahman Putra. Tambahan No. 21.(A) 196. b. 81000 KULAI. Kulai. Tuan. 48 . Sekian. : JEA8002/05/04/06/2004 ( 1 ) : 12 Oktober 2004 Permohonan Menubuhkan Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra.

terima kasih. 3. ««««««««««««««.Kami Tarikh Ismail bun Saliyan. : JEA8002/05/04/06/2004 ( 1 ) : JEA8002/05/01/2004 ( 1 ) : 18 Oktober 2005 Permohonan Menubuhkan Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. dan Senarai Aktiviti Utama dalam tempoh empat belas hari daripada tarikh Mesyuarat Penubuhan. 49 . 2.Contoh Surat Kelulusan Penubuhan Pasukan Kelab/Persatuan Dan Kelab Sukan/Permainan SMK Tunku Abdul Rahman Putra. Ruj. Johor. Tuan Ruj. maka saya dengan sukacitanya meluluskan penubuhan Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. Batu 21. Senarai Ahli Jawatankuasa. 81000 KULAI. Kulai Dengan hormatnya surat tuan JEA8002/05/04/06/2005 ( 1 ) bertarikh 12 Oktober 2004 adalah dirujuk. Kulai. Mei 1998. 81000 Kulai. ³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ Saya yang menurut perintah.U. Sehubungan itu berdasarkan kuasa yang diberikan kepada saya mengikut Peraturan (4) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42.. 11. SMK Tunku Abdul Rahman Putra. Batu 21 Jalan Air Hitam. Pihak tuan perlu mengemukakan kepada saya Pelembagaan dan Peraturan-Peraturan Persatuan. bertarikh 21hb. Tambahan No.(A) 196. SMK Tunku Abdul Rahman Putra. Tuan. ( HJH KALTHUM BTE HJ JERAN) Pengetua. Sekian. 21. Perundangan (A): P. Jalan Air Hitam. No. Pakaian Seragam.

Sehubungan dengan itu. b. 11. ( ISMAIL BIN SALIYAN ) Setiausaha. Tuan. 50 .(A) 196. bertarikh 21 Mei 1998. Perundangan (A): P. Batu 21.U. Kelab/Persatuan Dan Kelab Sukan/Permainan Pergerakan Pengakap. Ruj. saya bagi pihak Jawatankuasa Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra memohon daripda pihak tuan agar dapat mengesahkan penubuhan Pergerakan Pengakap sekolah ini dan mendaftarkannya sebagai sebuah Pasukan Pakaian Seragam dalam bidang kokurikulum di sekolah ini berasaskan Peraturan (4) dalam Peraturan Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42. Tambahan No. Kulai. : JEA8002/05/01/2004 ( 1 ) : JEA8002/05/04/06/2005 ( 2 ) : 25 Oktober 2004 Permohonan Pengesahan Penubuhan Dan Pendaftaran Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Pu tra. Sekian. 4. SMK Tunku Abdul Rahman Putra.p. 81000 Kulai. SMK Tunku Abdul Rahman Putra. 21. Dengan hormatnya surat tuan JEA8002/05/01/2004 (1) bertarikh 18 Oktober 2004 adalah dirujuk. ³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ Saya yang menjalankan tugas. Senarai Ahli Jawatankuasa dan Senarai Aktiviti Utama yang telah diputuskan dan dipersetujui secara konsensus dalam mesyuarat penubuhan untuk pertimbangan dan pengesahan pihak tuan. Tuan Ruj. Jalan Air Hitam.Contoh Surat Permohonan Pengesahan Penubuhan Dan Pendaftaran Pasukan Pakaian Seragam. terima kasih. Jawatankuasa Penaja Pergerakan Pengakap. No. 81000 KULAI. Batu 21 Jalan Air Hitam. Bersama-sama ini disertakan Perlembagaan dan Peraturan-Peraturan Persatuan. SMK Tunku Abdul Rahman Putra.Kami Tarikh Pengetua. 2.

Permohonan menjadi ahli adalah dengan cara mengisi borang yang disediakan 51 .U. No. Batu 21. emosi. KULAI PERATURAN-PERATURAN (PERLEMBAGAAN) PERSATUAN Pada mematuhi Subperaturan 5(1)(a) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998. Kulai yang selepas ini disebut sebagai ´persatuan´ sahaja.1 OBJEKTIF Supaya ahli dapat menganggotai Pasukan Pakaian Seragam (Pergerakan Pengakap) dengan lebih terpimpin dalam menimba Ilmu Berpengakap dan memupuk semangat bertanggungjawab dan disiplin diri. 81000 Kulai. KEAHLIAN 3. PERATURAN 1 a. 41. JOHOR. 11.Contoh Perlembagaan Persatuan. Ahli-ahli Pergerakan Pengakap akan seberapa daya berusaha untuk mencapai tahap yang paling tinggi dalam aktiviti yang diceburi terutamanya melalui ujian-ujian kecekapan yang diikutiinya. Jalan Air Hitam. PERGERAKAN PENGAKAP SMK TUNKU ABDUL RAHMAN PUTRA. maka berikut ini dikemukakan Peraturan-Peraturan (Perlembagaan) Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. NAMA DAN ALAMAT Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. Kulai Nama Persatuan: b. Tambahan No. rohani dan intelek PERATURAN 3 3. (A) 196 bertarikh 21hb Mei 1998. Alamat: SMK Tunku Abdul Rahman Putra. Perundangan (A): P.2 PERATURAN 4 4. Akta Pendidikan 1996 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42. PERATURAN 2 MATLAMAT Memberi peluang kepada setiap pelajar untuk mengembangkan potensi secara seimbang dan menyeluruh dalam aspek jasmani.1 4.2 Dibuka kepada semua murid sekolah ini.

4 6.3 Setiausaha 6.1 6.3 Ahli-ahli mestilah menerima serta bersetuju berpegang kepada Perlembagaan dan akan mengambil bahagian dengan cergas bagi menjayakan tujuan persatuan ini.6.6. Ahli Jawatankuasa Persatuan hendaklah terdiri:6.6 bergantung 52 .7 Ahli Jawatankuasa(bilangan keperluan) 6. Guru Penasihat hendaklah memberi nasihat dalam perancangan dan pelaksanaan sesuatu aktiviti.2 Dilantik semasa Mesyuarat Agung.6.4.5 Bendahari 6.1 Pengerusi 6. AHLI JAWATANKUASA PERATURAN 6 6.6. Ahli Jawatankuasa Kecil boleh dilantik Penasihat tanpa mengadakan mesyuarat.2 5.3 GURU PENASIHAT Guru Penasihat adalah terdiri daripada guru sekolah ini.1 5. Pemilihan ahli jawatankuasa secara undian.3 6.4 Penolong Setiausaha 6. oleh Guru jawatan kepada 6.6.5 Ahli Jawatankuasa yang hendak meletakkan hendaklah menghantar surat perletakan jawatan Guru Penasihat.6.6. PERATURAN 5 5. Ahli yang hadir layak dicalonkan sebagai Ahli Jawatankuasa manakala ahli yang tidak dapat hadir tetapi menulis surat tunjuk sebab layak dicalonkan sebagai Ahli Jawatankuasa.6 Penolong Bendahari 6.8 Pemeriksa Kira-Kira(2 orang) 6.6.2 Naib Pengerusi 6. Guru Penasihat hendaklah sentiasa bersama dengan ahli-ahli semasa aktiviti dijalankan.

3.3.1.3. 7.PERATURAN 7 JAWATANKUASA 7.3. 7.3 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa. 7.4 Penolong Setiausaha 7.3 Mencatat kehadiran ahli 7. 7. 7.5 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa.2 Meneliti catatan minit mesyuarat dan memastikan segala keputusan yang diputuskan diambil tindakan yang sewajarnya.3 Setiausaha 7. minit 7.4 Menyimpan dokumen yang berkaitan dengan persatuan.4.3.1.2 Mempengerusikan mesyuarat semasa ketiadaan pengerusi.2.3 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa. 7. 7.2.1 Membantu pengerusi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang diberi.2 Menjalankan tugas ketiadaan Setiausaha.1 Menguruskan hal-hal surat menyurat.1.2 Mencatat dan menandatangani mesyuarat/laporan kegiatan-kegiatan.1 Membantu setiausaha dalam menjalankan segala tugas dan tanggungjawabnya.2 Naib Pengerusi 7.1 Mempengerusikan semua mesyuarat dan bertanggungjawab atas kesempurnaan semua mesyuarat 7. Setiausaha sewaktu 53 .4.1 TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB Pengerusi 7.2. 7. 7.

7.3 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa 7.1 Bertanggungjawab berkenaan semua hal kewangan Persatuan 7. 7.1 Membantu menjalankan tugas dalam segala program dan aktiviti yang dilaksanakan. 7. 7.2 Mempengerusikan biro sekiranya dilantik. 7. Bendahari sewaktu 7.8.7. menyemak serta mengesahkan Laporan Kewangan tahunan dan bertangungjawab keatasnya. 7. bulanan dan 7.8.4 Melaporkan kedudukan kewangan sekiranya diminta di dalam mesyuarat ahli jawatankuasa.5.6 Penolong Bendahari 7.5.8.5.1 Memeriksa.7 Ahli Jawatankuasa 7.8 Pemeriksa Kira-Kira 7.3 Menyebdiakan Penyata Kira-Kira tahunan serta menandatanganinya.5.5.7.6 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa.1 Menjalankan tugas-tugas ketiadaan Bendahari.5 Menyediakan Laporan Kewangan untuk di audit dan dibentangkan dalam Mesyuarat Agung.6.7.3 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa.2 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa.7.2 Memastikan pengurusan kewangan diuruskan dengan betul.4. 7.5 Bendahari 7.2 Membuat dan menyimpan kira-kira berkenaan semua perkara kewangan dan bertanggungjawab di atas kesahihannya. 7. 7.5.3 54 .6. 7.

2 8.00 seorang sebulan.4 PERATURAN 9 9. AKTIVITI PERATURAN 10 10.1 9.1 11.2 Ahli persatuan dikehendaki menghadiri semua aktiviti yang dijalankan oleh persatuan sepanjang tahun. Sebarang pindaan aktiviti akan dibuat oleh Guru Penasihat dan diumumkan kepada pengetahuan ahli.2 11. juga boleh memperolehi kewangan melalui 8.PERATURAN 8 8. Semua pungutan/penyimpanan boleh dimasukkan ke dalam Akaun SUWA sekolah.2 Dijalankan seperti yang dirancang dalam mesyuarat agung atau mesyuarat ahli jawatankuasa.1 10. TINDAKAN DISIPLIN PERATURAN 12 12. sekiranya mendapat kebenaran Pengetua/Guru Besar.3 Ahli-ahli yang bersetuju menyertai aktiviti yang memerlukan perbelanjaan besar boleh dikenakan derma khas bagi membiayai aktiviti tersebut.1 Diambil terhadap ahli yang melanggar perlembagaan persatuan dan tidak mematuhi peraturan yang ditetapkan. Tindakan memotong markah kehadiran dalam penilaian kokurikulum boleh diambil sekiranya gagal berbuat demikian. Peraturan khas yang ditetapkan hendaklah dipatuhi oleh semua ahli. Persatuan aktiviti. PERATURAN-PERATURAN PERATURAN 11 11. 55 . Kegagalan berbuat demikian sebanyak tiga kali berturut-turut dikehendaki menulis surat tunjuk sebab. KEHADIRAN/PENYERTAAN 8. Ahli-ahli yang melanggar peraturan akan dikenakan tindakan tatatertib.3 Peraturan sekolah adalah menjadi peraturan asas.1 KEWANGAN Sumber utama kewangan persatuan adalah melalui derma yang diputuskan semasa Mesyuarat Agung dan telah diputuskan sebanyak RM 1.

.. Satu mesyuarat khas yang dihadiri oleh Guru Penasihat dan Ahli Jawatankuasa akan membincangkan cadangan tersebut dan meluluskannya jika perlu. Ahli-ahli hendaklah dengan penuh minat... sentiasa peka dan mengikuti aktiviti ..... Guru Penasihat atau pentadbir sekolah secara bertulis.2 Tindakan disiplin adalah mengikut cara berikut: 12...2... 13.. Baki kewangan diputuskan dalam Mesyuarat Agung Tergempar...2 Setiap ahli perlu mengetahui terhadap aktiviti yang dijalankan..3 13..1 Amaran lisan 12.. ahli jawatankuasa.3 Ahli yang tidak berpuas hati dengan tindakan yang diambil boleh membuat rayuan kepada Guru Penasihat persatuan secara bertulis dan keputusan Guru Penasihat adalah muktamad... Cadangan pindaan perlembagaan boleh dibuat oleh ahli.......2. (ISMAIL BIN SALIYAN) Setiausaha Pergerakan Pengakap.. PINDAAN PERLEMBAGAAN dalam perlembagaan ini sah PERATURAN 13 13. 56 .. Segala hutang wajib dijelaskan... Setiap pindaan yang telah diluluskan hendaklah dipamirkan dan disahkan oleh Pengetua/Guru Besar...4 PERATURAN 14 14...1 PEMBUBARAN PERSATUAN Pengetua diberi kuasa untuk membubarkan persatuan jika didapati melanggar perlembagaan dan Falsafah Pendidikan Negara...12..1 15... HAL-HAL LAIN tanggungjawab sendiri 14...2 Amaran bertulis 12.......2 Mana-mana bahagian sehingga ia dipinda...1 13.2 PERATURAN 15 15....

.................. Pergerakan Pengakap 57 .. Pergerakan Pengakap.. (AZAM BIN RAHMAN) Pengerusi........... (MARHAINI BTE YUSOF) Guru Pemimpin..................... .................................... ..................

... Kulai....4 Kamalariffin bin Ali (no... ..... Pengesahan: Saya dengan ini mengesahkan bahawa Senarai Ahli Jawatankuasa di atas dan perlantikan mereka adalah mengikut Undang -Undang dan Peraturan-Peraturan (Perlembagaan) Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra.......Kad Pengenalan: 860311-01-5112) ISMAIL BIN SALIYAN (No........1.. (ISMAIL BIN SALIYAN ) Setiausaha Pergerakan Pengakap Tarikh: ....PERGERAKAN PENGAKAP SMK TUNKU ABDUL RAHMAN PUTRA.. (AZAM BIN ABD RAHMAN) Pengerusi Pergerakan Pengakap Tarikh: ....... Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Penolong Setiausaha Bendahari Penolong Bendahari Ahli Jawatankuasa AZAM BIN ABD RAHMAN (No.... (A) 196 bertarikh 21hb Mei 1998... Akta Pendidikan 1996 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42.. Kulai yang selepas ini disebut sebagai ´persatuan´ sahaja.............1 Ban Ah Lek (No............. 7.............. 2..... 5...2 dalam artikel yang sama seperti dalam Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan Persatuan........ KULAI SENARAI AHLI JAWATANKUASA PERSATUAN Pada mematuhi Subperaturan 5(1)(b) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998........ 11.. maka berikut ini dikemukakan Senarai Ahli Jawatankuasa Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra..Kad Pengenalan: 870609-01-7165) 7.... 4. Tambahan Mo.....3 Ariffin bin Zaini (No. .2 Shamugam a/l Arumugam (No..5 Jamal bin Pandak (No......Kad Pengenalan: 851128-01-5653) Lim Swee Meng (No...1 dalam Artikel Enam dan perlantikan mereka mematuhi Subseksyen 6. 41.U. ...Kad Pengenalan: 850621-01-5126) Abdul bin Atan (No....... 58 .. Kad Pengenalan: 850411-01-7245) Perakuan: Kami dengan ini mengaku bahawa Senarai Ahli Jawatankuasa di atas adalah mematuhi Subseksyen 6..........Kad Pengenalan: 861205-01-5453) Kassim bin Suratman (No.....1......Kad Pengenalan: 851121-01-5221) Latif bin Karya (No...... Perundangan (A): P...... 3.......Kad Pengenalan: 850229-01-5157) 7.Kad Pengenalan: 861221-01-5655) 7.Kad Pengenalan: 880908-01-6534) 7...... 1. No...Kad Pengenalan: 870927-01-5524) 7...... 6............ (MARHAINI BTE YUSOF) Guru Penasihat Pergerakan Pengakap Tarikh: ......

Kulai...... (ISMAIL BIN SALIYAN) Setiausaha Pergerakan Pengakap Tarikh: ...1 2..... Tambahan No.... Pengesahan: Saya dengan ini mengesahkan bahawa Senarai Aktiviti Utama di atas adalah sesuai dengan tujuan dan matlamat penubuhan Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra.. 41.........U.. No. Program Kepengakapan: Peraturan-Peraturan Pengakap Ikrar Pengakap Ikatan dan Simpulan Pertolongan Cemas Kawat Kaki Gajet Hiking Kem Kraf Khidmat Masyarakat Ujian-Ujian Kecekapan Aktiviti Berpengakap: 1....1 Persetiaan Pengakap 2.............. KULAI SENARAI AKTIVITI UTAMA PERSATUAN Pada mematuhi Subperaturan 5(1)(c) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998.. 59 ..... Aktiviti Kependidikan: Perakuan: Kami dengan ini mengaku bahawa aktiviti dan program yang disenaraikan di atas adalah aktiviti dan program sebenar yang akan dianjur dan dikelolakan oleh persatuan ini......2 2...... .......................4 2..................1 3................PERGERAKAN PENGAKAP SMK TUNKU ABDUL RAHMAN PUTRA. Perundangan (A): P.....3 2..... (AZAM BIN ABD RAHMAN) Pengerusi Pergerakan Pengakap Tarikh: ....... Akta Pendidikan 1996 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42..........7 2. maka berikut ini dikemukakan Senarai Aktiviti Utama Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra.... .8 3........ Kulai yang selepas ini disebut sebagai ´persatuan´ sahaja. (A) 196 bertarikh 21hb Mei 1998..... .........3 Perkhemahan Tahunan Pertandingan Kawat Kaki Pertandingan Gajet Pertandingan Kem Kraf Lawatan Pungutan Derma Jambori Persembahan Kebudayaan Ceramah Kursus Kecekapan Bengkel Penulisan Projek 3.....2 3... (MARHAINI BTE YUSOF) Guru Penasihat Pergerakan Pengakap Tarikh: .....5 2......... 1. 2.. 11.6 2...

SMK Tunku Abdul Rahman Putra. Kulai sudah boleh bergerak sebagai sebuah persatuan yang sah dan berdaftar dalam bidang kokurikulum sekolah ini dengan diterajui oleh Ahli Jawatankuasa yang telah dilantik dan mematuhi sepenuhnya Perlembagaan dan Peraturan-Peraturan Persatuan dan melaksanakan Aktiviti Utama yang dikemukakan kepada saya. Kelab/Persatuan Dan Kelab Sukan/Permainan Pergerakan Pengakap.. Kulai adalah berkuatkuasa mulai tarikh surat ini sehinggalah persatuan ini dibubarkan. 60 .U. Jalan Air Hitam. surat tuan 2. 11. SMK Tunku Abdul Rahman Putra. Permohonan Pengesahan Penubuhan Dan Pendaftaran Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra Dengan hormatnya perkara di atas dirujuki berasaskan JEA8002/05/04/06/2004(2) bertarikh 20 Oktober 2004. ³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ Saya yang menjalankan tugas. Kami: JEA8002/05/01/2004(6) Tarikh : 25 Oktober 2004 ISMAIL BIN SALIYAN. 4. JOHOR. Sehubungan itu berdasarkan kuasa yang diberikan kepada saya mengikut Peraturan 4 dan 5 dalam Peraturan -Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42. Mei 1998. Setiausaha Pergerakan Pengakap. No. terima kasih. Tambahan No. Perundangan (A): P. 81000 Kulai.(A) 196. 81000 Kulai.Contoh Surat Pengesahah Penubuhan Dan Pendaftaran Pasukan Pakaian Seragam. Kulai.. ( HJH KALTHUM BTE HJ JERAN ) Pengetua. SMK Tunku Abdul Rahman Putra. Dengan pengesahan ini Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. Tuan. ««««««««««««. Batu 21. maka saya dengan sukacitanya mengesahkan penubuhan dan pendaftaran Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. Ruj. 21. Tuan: JEA8002/05/04/06/2004(2) Ruj. Sekian. JOHOR. bertarikh 21hb.

Sekian. 81000 Kulai. SMK Tunku Abdul Rahman Putra. Kesediaan dan kesanggupan Tuan menerima perlantikan ini amatlah dihargai dan disanjung tinggi. (A) 196 bertarikh 21hb Mei 1998. JOHOR.U. 2. 3. Guru Penolong Kanan Kokurikulum Fail Peribadi JEA8002/05/01/2004(7) 27 Oktober 2004 61 . Tuan. 41. terima kasih. SMK Tunku Abdul Rahman Putra. Perlantikan Sebagai Guru Penasihat/Pemimpin Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. JOHOR. Tambahan No. ««««««««««««. Kami: Tarikh : MARHAINI BTE YUSOF. Ruj. Batu 21. s. Akta Pendidikan 1996 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42. 1. Kulai berkuatkuasa mulai tarikh surat ini. berdasarkan kuasa yang diberikan kepada saya mengikut Peraturan 8 dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998. Tuan: Ruj. No. JOHOR. Sehubungan itu. 81000 Kulai. 3. 4. Perundangan (A): P.Contoh Surat Perlantikan Guru Pemimpin/Penasihat Persatuan Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. Bersama-sama ini disertakan Senarai Tanggungjawab Sebagai Guru Pemimpin/Penasihat untuk makluman dan tindakan tuan.k. Saya berkeyakinan penuh bahawa tuan boleh melaksanakan amanah dan tanggungjawab yang diberikan ini dengan cekap dan berkesan. Jalan Air Hitam. Johor Bahru. ( HJH KALTHUM BTE HJ JERAN ) Pengetua. 11. ³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ Saya yang menurut perintah. Kulai Dengan hormatnya perkara di atas adalah dirujuk. maka saya dengan bangga dan sukacita melantik tuan menjadi Guru Pemimpin/Penasihat kepada Pergekan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra.

Merancang strategi untuk peningkatan kecemerlangan Pasukan Pakaian Seragam. Mengiringi ahli dalam lawatan atau projek yang dijalankan . Bertanggungjawab memberi bimbingan dan tunjuk ajar serta galakan kepada ahli-ahli. 19.Senarai Tanggungjawab Guru Pemimpin/Penasihat Persatuan 1. 2. 13. Menentukan Papan Kenyataan digunakan dengan sepenuhnya. 4. peringkat terkandung 62 . Mencadangkan nama ahli yang layak menerima Sijil Penghargaan kepada Jawatankuasa Kokurikulum Sekolah. Memastikan pengurusan kewangan dan harta bend a/peralatan diurus dengan baik. Menghadiri perjumpaan atau mesyuarat yang berkaitan dengan unit yang diwakili . 11. 5. Mengurus penyertaan ahli-ahli dalam kegiatan di sekolah/zon/daerah/negeri dan kebangsaan dengan baik. Memastikan aktiviti selaras dengan objektif sekolah. 15. Memastikan Minit Mesyuarat dan Laporan Aktiviti disedia dan difailkan. Memastikan ada Perlembagaan dan Peraturan. Memastikan Jawatankuasa menjalankan tugas seperti dalam Perlembagaan. 3. Memastikan aktiviti berjalan mengikut jadual yang ditetapkan. 14. 10. Memastikan Mesyuarat Agung diadakan bagi tujuan melantik Ahli Jawatankuasa. Bertanggungjawab mencatat penglibatan dan pencapaian ahli. 12. 6. Menandatangani Buku Kehadiran Ahli. 17. 18. 8. 16. Mendaftarkan Pasukan Pakaian Seragam. 9. Kelab/Persatuan dan Kelab Sukan/Permainan. 7. Memastikan tidak ada unsur subversif tersebar di kalangan ahli. Merancang aktiviti tahunan dengan kerjasama pelajar. Kelab Persatuan dan Kelab Sukan/ Permainan kepada Pengetua/Guru Besar atau Badan Induk.

21. Bekerjasama dengan pihak sekolah dalam menjayakan sesuatu program. 63 . Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Pengetua/Guru Besar dari semasa ke semasa.20.

Contoh Surat Penerimaan Lantikan Daripada Guru Penasihat/Pemimpin Marhaini bte Yusof SMK Tunku Abdul Rahman Putra. 81000 Kulai. JOHOR. Ruj. Sehubungan itu. 4. ³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ Saya yang menurut perintah. ( MARHAINI BTE YUSOF ) s. Tuan:JEA8002/05/01/2004(7) Ruj. Pelantikan Sebagai Guru Penasihat Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. kuasa dan tanggungjawab profesion saya. Sekian . 3. Kulai berkuatkuasa mulai 27 Oktober 2004. ««««««««. 81000 Kulai. JOHOR. Kulai Saya dengan segala hormat dan takzimnya merujuki perkara di atas berasaskan surat tuan JEA8002/05/01/2004(7) bertarikh 27 Oktober 2004 yang berkaitan. Tuan. maka saya boleh dikenakan tindakan me ngikut Subseksyen 135(1) dan 135(2) Akta Pendidikan 1996 dan Peraturan 4 dalam Bahagian II Peraturan -Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993. saya dengan sepenuh hati menerima perlantikan tersebut sebagai sebahagian daripada tugas. terima kasih.. SMK Tunku Abdul Rahman Putra. Terlebih dahulu saya merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih atas kepercayaan dan keyakinan tuan melantik saya sebagai Guru Pemimpin/Penasihat Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra.. kuasa dan tanggungjawab yang diamanahkan ini. Saya faham bahawa sekiranya saya lalai. 2. dan berikrar akan menumpukan segala upaya dan segenap tenaga untuk menunai dan melaksanakannya. 1. 2. Kami: Tarikh: 28 Oktober 2004 Pengetua. Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah Guru Penolong Kanan Kokurikulum 64 .k.. alpa dan ingkar dalam melaksanakan tugas..

sukacita dimaklumkan bahawa dengan kuasa yang diberikan kepada saya sepertimana dalam Peratu 4 dan ran 5 dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998. Batu 21. Sekian . Penolong Kanan Kokurikulum Fail Pengakap : : JEA8002/05/01/2004(8) : 30 Oktober 2004 65 . 41l Perundangan (A).. Saudara. 1. 1.. terima kasih.. ««««««««. Bersama-sama ini disertakan Senarai Tanggungjawab Ahli Jawatankuasa Persatuan yang perlu dilaksanakan oleh saudara. ( HJH KALTHUM BTE HJ JERAN ) Pengetua. No. SMK Tunku Abdul Rahman Putra. Tingkatan Empat Sains 1. Kulai (No... SMK Tunku Abdul Rahman Putra.... ³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ Saya yang menurut perintah.U. Melalui dan salinan: Guru Pemimpin. 3.Contoh Surat Penurunan Kuasa Pengetua/Guru Besar Jawatankuasa Persatuan Melalui Guru Penasihat/Pemimpin Kepada Ahli SMK Tunku Abdul Rahman Putra. Kami Tarikh Muhammad bin Kassim. (A) 196 bertarikh 21 hb. 81000 Kulai.... Mei 1998. s. P. 11. Ruj. Semoga dengan perlantikan ini saudara dapat menjalankan tanggungjawab untuk meninggikan prestasi Pergerakan Pengakap sekolah ini. Tuan Ruj. Surat Penurunan Kuasa Kepada Jawatankuasa Persatuan Dengan hormatnya merujuk perkara diatas. SMK Tunku Abdul Rahman Putra. Akta Pendidikan 1996 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42. Pergerakan Pengakap. Kulai. Kulai... 2. Kulai. JOHOR.).k.. Tambahan No. berkuatkuasa mulai 30 Oktober 2004. saudara telah dilantik sebagai Pengerusi Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra.. Jalan Air Hitam...

Berkerjasama dengan setiausaha.4 1. Menyediakan laporan semester dan laporan tahunan untuk diselia oleh Guru Pemimpin.3 Membantu pengerusi dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab yang diberi. semester dan tahunan bersama-sama ahli jawatankuasa dan guru penasihat. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Pemimpin dari semasa ke semasa Naib Pengerusi 2. Pengerusi 1.2 1. Memastikan semua kegiatan yang dirancang dapat dijalankan dengan baik. Membincangkan semua program dan aktiviti mingguan. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Pemimpin dari semasa ke semasa.4 5. Mempengerusikan mesyuarat yang diadakan.1 1. Mempengerusikan mesyuarat jika pengerusi tidak dapat hadir. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Pemimpin dari semasa ke semasa. 66 .2 3. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Pemimpin dari semasa ke semasa. Menyerahkan segala kutipan untuk disemak dan disimpan oleh Guru Pemimpin. 3.1 5. Meneliti catatan minit mesyuarat dan memastikan segala tindakan yang diputuskan diambil tindakan sewajarnya.Tanggungjawab Ahli Jawatankuasa Persatuan 1.3 5. Mengeluarkan resit bagi penerimaan dan pembayaran yang dibuat. 5. Mencatat wang masuk dan keluar dalam laporan kewangan.2 4. Bendahari 5.2 2.1 3.1 4.5 Mengutip wang derma daripada ahli.1 2.2 5.5 2. 4. Memastikan akaun sentiasa dikemaskini.3 Membantu Setiausaha menjalankan segala tugas dan tanggungjawabnya.3 Mencatat minit mesyuarat dan mengedarkannya kepada ahli.3 1. Setiausaha 3. Penolong Setiausaha 4.

2 Memeriksa dan menyemak serta mengesahkan penyata kewangan pada akhir tahun. 7. 67 . Memastikan pengurusan kewangan diuruskan dengan betul. Ahli Jawatankuasa 6. Pemeriksa Kira-Kira 7.2 Membantu menjalankan tugas dalam segala program dan aktiviti yang dilaksanakan dengan sebaik mungkin.1 6.1 7.6. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Pemimpin.

P. Ruj. Batu 21. (A) 196 bertarikh 21hb Mei 1998. Memohon Kelulusan Untuk Mengutip Derma Keahlian Bagi Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra Saya dengan segala hormatnya perkara di atas dirujuk. s.Contoh Surat Permohonan Kebenaran Memungut Derma. 2. 3. 81000 Kulai. Permohonan ini dikemukakan demi mematuhi Subperaturan 9(3) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998.00 seorang sebulan. ³BERKHIDMAT UNTUK KECEMERLANGAN PERSATUAN´ Saya yang mejalankan tugas. ««««««««. 1. 3. SMK Tunku Abdul Rahman Putra. SMK Tunku Abdul Rahman Putra. ( ISMAIL BIN SALIYAN ) Setiausaha Pergerakan Pengakap. Tuan: Ruj. Kulai memohon kebenaran daripada pihak tuan untuk membuat kutipan derma daripada setiap ahli persatuan yang berdaftar pada kadar RM 1.. Tambahan No. Kami: JEA8002/05/04/06/2004(4) Tarikh : 1 November 2004 Pengetua. JOHOR. No. Tuan. Kulai. Akta Pendidikan 1996 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42.k. 11. 1. Kulai. Batu 21. Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. 41 Perundangan (A). terima kasih. Jalan Air Hitam. Johor. 2. Kulai Pergerakan Pengakap. Sekian. saya bagi pihak Ahli Jawatankuasa Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra.U. 4. Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah Guru Penolong Kanan Kokurikulum Fail Pengakap Guru Pemimpin/Penasihat 68 . SMK Tunku Abdul Rahman Putra. Jalan Air Hitam. Sehubungan dengan itu.

11. maka saya dengan ini membenar dan meluluskan permohonan tuan untuk mengutip derma keahlian daripada setiap ahli yang berdaftar dengan Pergerakan Pengakap sekolah ini denga kadar n RM 1. ( HJH KALTHUM BTE HJ JERAN ) Pengetua. Tuan. Kulai Dengan hormatnya surat tuan JEA8002/05/04/06/2004(4) bertarikh November 2004 yang berkaitan. 1. Kulai SMK Tunku Abdul Rahman Putra. Kami: JEA8002/05/01/2004(9) Tarikh: 3 November 2004 ISMAIL BIN SALIYAN. Kulai. JOHOR. 81000 Kulai. Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan (Perlembagaan) Pergerakan Pengakap sekolah ini dipatuhi sepenuhnya. ««««««««««««.k. Batu 21. Setiausaha Pergerakan Pengakap. 1 2.U. 1. Akta Pendidikan 1996 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42. 81000 Kulai. Sekian. s.. P.00 seorang sebulan. Jalan Air Hitam. (A) 196 bertarikh 21hb Mei 1998.Contoh Surat Kelulusan Mengutip Derma. SMK Tunku Abdul Rahman Putra. 41 Perundangan (A). Guru Penolong Kanan Kokurikulum. Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. SMK Tunku Abdul Rahman Putra. Kulai akan dapat bergerak dengan cergas. Tambahan No. Sehubungan dengan itu. No. 3. Saya berharap dengan kebenaran dan kelulusan ini Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. dengan syarat tiada unsur paksaan dikenakan ke atas ahli dan peruntukan-peruntukan dalam Artikel Tujuh. berdasarkan kuasa yang diberikan kepada saya mengikut Subperaturan 9(3) dalam Peraturan -Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998. Memohon Kelulusan Untuk Mengutip Derma Keahlian Bagi Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. JOHOR. terima kasih. Tuan: JEA8002/05/04/06/2004(4) Ruj. 69 . Ruj. ³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ Saya yang menurut perintah.

2. pihak kami berbesar hati jika anak tuan dapat membuat pembayaran kepada bendahari samada pembayaran mengikut mingguan (RM 0. Kulai. JOHOR. Oleh itu. Johor Bahru dan dikehendaki menjalani latihan/perjumpaan pada setiap hari Sabtu minggu ke-2 dan ke-4 dari jam 8..25).00 setahun (Rujuk Surat Kebenaran JEA8002/05/01/2004(8) bertarikh 3 November 2004). SMK Tunku Abdul Rahman Putra. 81000 Kulai. Kami:JEA8002/05/01/2004(10) Tarikh: 5 November 2004 Encik Kassim bin Aspar. 81000 Kulai. telah diterima menjadi ahli Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. Tuan: Ruj. Semoga tuan dapat memberikan sokongan demi meningkatkan lagi penglibatan anak tuan dalam kegiatan kokurikulum dengan penuh dedikasi. 2.00 pagi. 1.00) atau tahunan (RM 12.00) bermula dari bulan Januari 2003. Sekian. Penolong Kanan Kokurikulum Fail Pengakap 70 . atau bulanan (RM 1. Pengelibatan Anaknya Dalam Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. Jalan Merak 17. No 8296. JOHOR. 3. Penerimaan Ahli Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra Dengan hormatnya dimaklumkan bahawa anak tuan.Contoh Surat Pemberitahuan Kepada Ibu Bapa/Penjaga. ( HJH KALTHUM BTE HJ JERAN ) Pengetua. ³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ Saya yang menurut perintah. Jalan Air Hitam. terima kasih. Batu 21. s.00 pagi hingga 12. SMK Tunku Abdul Rahman Putra. Muhammad bin Kassim pelajar Tingkatan 1A2. pihak pengurusan sekolah telah meluluskan kutipan derma Pergerakan Pengakap Sekolah berjumlah RM 12. Tuan.k. Bandar Putra. Sehubungan dengan itu. ««««««««««««. Ruj.

Kulai telah dilulus penubuhan dan pendaftaran oleh pihak pentadbiran sekolah sepertimana surat JEA8002/05/01/2004(6) bertarikh 25 Oktober 2004.Contoh Surat Pendaftaran Pergerakan Pengakap Sekolah Kepada Pesekutuan Pengakap Malaysia SMK Tunku Abdul Rahman Putra. Memohon Pendaftaran Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. Pesuruhjaya Pengakap Daerah Johor Bahru. 81000 Kulai.k. Berhubung perkara tersebut diatas. Bersama-sama disertakan borang yang telah diisi dan wang pendaftaran. Ruj. Senarai ahli-ahli Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. 56000 Kuala Lumpur. 2. Kulai ingin memohon mendaftar pergerakan ini kepada Persekutuan Pengakap Malaysia. Tuan: Ruj. Batu 21. 4. Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. Sekian . Pengawai Pendidikan Daerah Johor Bahru. Kami: JEA8002/05/01/2004(1) Tarikh : 5 Januari 2005 Persekutuan Pengakap Malaysia. Rumah Pengakap. Kulai . 3. JOHOR. 1. ««««««««««««. 3. SMK Tunku Abdul Rahman Putra. ³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ Saya yang menurut perintah. Pengarah Pendidikan Johor. Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. Kulai dan Guru-Guru Penasihat yang akan mengendalikan pergerakan pengakap tersebut juga disertakan. terima kasih. Jalan Hang Jebat. s. 2. Jalan Air Hitam. Sehubungan itu. Kulai. Tuan. Guru Penolong Kanan Kokurikulum 71 . ( HJH KALTHUM BTE HJ JERAN ) Pengetua.

3.k. JOHOR. Batu 21. 2. Penolong Kanan Kokurikulum Pemimpin Pengerakan Pengakap. Sekian. Semoga tuan dapat memberikan sokongan demi meningkatkan lagi penglibatan anak tuan dalam kegiatan kokurikulum dengan penuh dedikasi. 81000 Kulai.00 pagi sepertimana tarikh -tarikh berikut: Tarikh: 10 Januari. Kulai. Tuan. Jalan Merak 17. seorang ahli Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. Sehubungan dengan itu. Fail Pengakap 72 . JOHOR. ³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ Saya yang menurut perintah. Tuan: Ruj. ««««««««««««. mengenai Ketidakhadiran Anak Dalam Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. Ketidakhadiran Ahli Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra Dengan hormatnya dimaklumkan bahawa anak tuan.Contoh Surat Pemberitahuan Kepada Ibu Bapa/Penjaga. pihak pengurusan sekolah memohon kerjasama pihak tuan untuk memastikan bahawa ketidakhadiran anak tuan pada tarikh tersebut adalah dalam pengetahuan tuan. 1. Kami: JEA8002/05/01/2004(1) Tarikh : 3 Januari 2005 Encik Kassim bin Aspar. SMK Tunku Abdul Rahman Putra. SMK Tunku Abdul Rahman Putra. ( HJH KALTHUM BTE HJ JERAN ) Pengetua. Bandar Putra. Ruj. Jalan Air Hitam. 8 Februari 2003 2. terima kasih. 3.00 hingga 11. 81000 Kulai. Johor Bahru telah tidak hadir semasa latihan/perjumpaan pada setiap hari Sabtu jam 8. 17 Januari. No 8296. Muhammad bin Kassim pelajar Tingkatan 1A2. s.

Contoh Takwim Tahunan Pergerakan Pengakap Bulan Januari Minggu/ Tarikh Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 1 Minggu 2 Aktiviti Pendaftaran Kelab/Persatuan Pendaftaran Ahli Ceramah Berfokus Suai Kenal Antara Ahli Pengakap Ceramah Berfokus Penyusunan Organisasi(Mesyuarat AJK) Ceramah Berfokus Tanggungjawab Ahli Ceramah Berfokus Dasar Berpengakap Ceramah Berfokus Peraturan dan Undang-Undang Ceramah Berfokus Mengenal Bendara dan Upacara Ceramah Berfokus Pemakaian Lencana dan Ujian Ceramah Berfokus Lagu Kebaangsaan Ceramah Berfokus Lagu Negeri Ceramah Berfokus Simpulan dan Ikatan Ceramah Berfokus Pengurusan Pasukan Ceramah Berfokus Perjumpaan Pek/Terup Ceramah Berfokus Istiadat Perlantikan Ceramah Berfokus Kemahiran Berpengakap Ceramah Berfokus MESYUARAT AGUNG Ceramah Berfokus Pertolongan Cemas Ceramah Berfokus Membaca Peta Ceramah Berfokus Pengembaraan Catatan/ Tindakan Pengetua/GuruBesar/ GPK KOKO/ Guru Penasihat Februari Mac April Mei Jun Julai Ogos Sept Okotber 73 .

Minggu 3 Minggu 4 Nov Minggu 1 Minggu 2 Ceramah Berfokus Pertandingan Kawad Kaki Perkhemahan Perdana Hari Kokurikulum Sekolah 74 .

6 Guru Pasukan Sekolah 2. Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Ikhtisas Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Ikhtisas Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Ikhtisas 3. Memantau dan Menyelia kegiatan kokurikulum di peringkat sekolah dan daerah. Pengetua Tugas PegawaiPegawai lain yang ada hubungan serta Jenis hubungan 1. Pegawai Pelajaran Daerah Mengelola.4 Penyelia Kokurikulum 4.3 Penyelia Sukan 2.4 Guru Penasihat 1. Kelab Sukan Permainan 1. Penolong Kanan HEM. Memantau dan Menyelia kegiatan kokurikulum di peringkat sekolah . Penyelia Petang. Membantu menyelia kegiatan kokurikulum peringkat sekolah 75 .4 S/U Sukan Daerah 3. Pegawai Jabatan.1 Penolong Pegawai Pelajaran Daerah (HEM) 2.2 Penyelaras Pasukan Pakaian Seragam.1 S/U Kokurikulum 4. Kelab/Persatuan. Kelab/Persatuan.1 Ketua Sektor Pembangunan Dan Kemanusiaan 3.3 Ketua Unit Sukan 3.1 S/U Kokurikulum 1. daerah dan negeri.2 Penolong Pengarah (HEM) 3. Pelajaran Johor Mengelola.2 Penyelia Kokurikulum 2.2 Penyelaras Pasukan Pakaian Seragam. Kelab Sukan Permainan Tugas dan Tanggungjawab Memastikan pelaksanaan dasar Kementerian Pelajaran dalam bidang kokurikulum dilaksanakan. 4 Penolong Kanan. Kuasa Yang diberi Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Ikhtisas 2.5 Guru Rumah Sukan 1.PENGURUSAN KOKURIKULUM: PENDAFTARAN PERSATUAN SENARAI TUGAS/KUASA DAN HUBUNGAN PEGAWAI DENGAN PEGAWAI LAIN Unit : Kokurikulum Jawatan : Penolong Kanan Kokurikulum Tugas Pegawai Atasan Yang Ada Hubungan 1.3 S/U Sukan 1.

Guru Kanan Mata Pelajaran 4.3 4.5 4.6 S/U Sukan Guru Penasihat Guru Rumah Sukan Guru Pasukan Sekolah 76 .4 4.

2 Kegiatan Kokurikulum di sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan meliputi kegiatan dalam persatuan yang ditubuhkan di sekolah daripada kategori berikut:(a) (b) (i) (j) (k) mata pelajaran yang diajar di sekolah sebagaimana yang dinyatakan dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997. maka pelaksanaan kokurikulum di sekolah adalah wajib.0 2.U. lain sebagaimana Rujuk Subperaturan 3(3) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997 yang diterbitkan sebagai P. (A) 531/97. atau apa-apa persatuan lain yang diluluskan oleh Pendaftar. badan beruniform.2 77 . Status Pelaksanaan Kokurikulum Sekolah : Sebagai sebahagian daripada Kurikulum Kebangsaan. 11 (Tambahan No. 42/No. penyertaan dalam persatuan dan kelab. P. Akta Pendidikan 1996 (Akta 550)} Kegagalan atau keengganan melaksanakan kegiatan kokurikulum di sekolah adalah suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi lima ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi tiga bulan atau kedua-duanya {Rujuk Subseksyen 135(1) Akta Pendidikan 1996 (Akta 550)} dan jika kesalahan itu dilakukan secara 2. Rujuk Peraturan 4 dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998 yang diterbitkan sebagai Warta Kerajaan Jil.1 2. penyertaan dalam badan beruniform. Mei 1998. {Rujuk Seksyen 18. 41). sukan dan permainan. (A) 196 bertarikh 21hb.PERATURAN-PERATURAN PENTADBIRAN BAGI PENDAFTARAN PERSATUAN Aktiviti Pengurusan : Penubuhan dan Pendaftar Persatuan 1. dan penyertaan dalam kegiatan-kegiatan ditentukan oleh Menteri. Perundangan (A). hobi dan rekreasi. 1. Kegiatan Kokurikulum di sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan akan mengandungi yang berikut:(i) (j) (k) (l) penyertaan dalam sukan dan permainan.1 Kandungan Kegiatan Kokurikulum Di Sekolah .U.0 1.

{Rujuk Subperkara 5. Rujuk Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.2 dalam Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 11(29) bertarikh 2hb. {Rujuk Subperkara 5.berterusan. Sehubungan itu kehadiran pelajar dalam aktiviti kokurikulum mestilah direkodkan. 2. KP(BS)8591/Jld. 11(29) bertarikh 2hb. 2. 1/1985 KP(BS)8591/Jld. KP(BS)8591/Jld. bergotong royong memperbaiki kawasan sekolah. 11(29) bertarikh 2hb.6 Pelaksanaan kegiatan kokurikulum di sekolah hendaklah berasaskan prinsip penyertaan beramai-ramai tanpa ada unsur-unsur diskriminasi atau paksaan dan yang bercanggah dengan Dasar Pendidikan Kebangsaan dan Perlembagaan Negara. peningkatan penyertaan pelajar-pelajar dalam kegiatan pakaian seragam hendaklah diusahakan. Januari 1985}. 16/2000. {Rujuk Subseksyen 135(2) Akta 550}. khususnya yang kurang kemudahan untuk menjalankan gerak kerja kokurikulum ini hendaklah menggalakkan pelajar-pelajarnya mengambil bahagian dalam membuat kerja-kerja amal untuk masyarakat setempat. seseorang itu dikenakan hukuman denda harian yang tidak melebihi lima ratus ringgit sebagai tambahan kepada apa-apa penalti lain yang boleh dikenakan kepadanya di bawah Akta ini berkenaan dengan kesalahan itu. Seberapa yang boleh.7 Penyertaan pelajar dalam aktiviti kokurikulum adalah wajib. Rujuk Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 1/1986. Setiap pelajar hendaklah mengambil bahagian sekurangkurangnya dalam salah satu gerak kerja pakaian seragam (badan beruniform). moral dan sebagainya yang sesuai bagi pendidikan menyeluruh dan pembentukan keperibadian. 11/(41) bertarikh 15 Januari 1986.5 Sekolah-sekolah. {Rujuk Subperkara 5.3 dalam Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. XVI(16) bertarikh 13 Nov. dan dalam pelbagai gerak kerja yang menekankan perpaduan kaum.1 dalam Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.4 Penyertaan semua guru adalah dikehendaki bagi memastikan keberkesanan pelaksanaan gerak kerja kokurikulum di sekolah. 1/1985 KP(BS)8591/Jld.3 Matlamat gerak kerja kokurikulum yang dikehendaki ialah penyertaan oleh setiap orang pelajar yang belajar di sekolah kerajaan atau bantuan kerajaan. Januari 1985}. 2. maka apabila disabitkan sedemikian. dan satu kegiatan sukan atau permainan. satu kegiatan persatuan atau kelab. 2. 78 . 2. bagi setiap hari kesalahan itu terus dilakukan. Januari 1985}. ketatanegaraan. 2000. 1/1985 KP(BS)8591/Jld.

8 Kegiatan kokurikulum di sekolah boleh dilaksanakan dengan menggunakan penglibatan dan kepakaran anggota-anggota masyarakat setempat. Rujuk Subperkara 5.2.3 dalam Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 4/1985. KP.2. 8591-11(32) bertarikh 2hb Februari 1985. 79 .

Surat Pekeliling Bil 5/1986 Bil 1/1988 Bil 4/1995 Bil 3/1997 Bil 24/1998 Bil 1 2 Proses Kerja Mesyuarat Agung Persatuan/ Kelab Surat permohonan pengesahan penubuhan dan pendaftaran dari Setiausaha dengan menyertakan: d) Perlembagaan dan peraturan-peraturan persatuan e) Senarai AJK Persatuan f) Senarai aktiviti utama persatuan Surat pengesahan pendaftaran persatuan Surat Pelantikan Pengetua kepada guru penasihat berserta senarai tugas Surat penerimaan pelantikan daripada guru penasihat Surat penurunan kuasa daripada pengetua kepada AJK Persatuan Perlaksanaan persatuan 3 4 Pengetua Pengetua 5 6 7 pengetua pengetua PK kokurikulum/ Guru penasihat. No 11 2. 42. 80 .PROSES KERJA BAGI PENDAFTARAN PERSATUAN Pegawai Yang Meluluskan / Di rujuk Guru Penasihat Guru Penasihat / Pengetua Seksi Undangundang / Peraturan 1. Warta kerajaan Jil.

CARTA ALIRAN PENDAFTARAN PERSATUAN DAN KELAB DI SEKOLAH MULA Mesyuarat Agung Surat permohonan pendaftaran kepada pengetua TIDAK YA Kelulusan Pengetua Surat pengesahan pendaftaran daripada pengetua Surat tunjuk sebab Surat Pelantikan Pengetua kepada guru penasihat TIDAK YA TERIMA Surat penerimaan pelantikan kepada guru penasihat Surat penurunan kuasa daripada pengetua kepada AJK Persatuan Senarai Tanggungjawab Ahli Jawatankuasa Persatuan Perlaksanaan persatuan TAMAT 81 .

SENARAI SEMAK TUGAS PROSES KERJA BAGI PENUBUHAN PERSATUAN Bil 1 2 3 TINDAKAN Mesyuarat Agung Persatuan/ Kelab Surat permohonan pengesahan penubuhan dan pendaftaran dari Setiausaha dengan menyertakan: g) Perlembagaan dan peraturanperaturan persatuan h) Senarai AJK Persatuan i) Senarai aktiviti utama persatuan Surat pengesahan pendaftaran persatuan Surat Pelantikan Pengetua kepada guru penasihat berserta senarai tugas Surat penerimaan pelantikan daripada guru penasihat Surat penurunan kuasa daripada pengetua kepada AJK Persatuan Perlaksanaan persatuan TANDA ( / ) CATATAN 4 5 6 7 8 82 .

27. SPI Bil 4/1975 6.11 2. Akta Pelajaran 1961 Pemberitahuan Undang-Undang L. bertarikh 28 Disember 1967 Peraturan-Peraturan Kokurikulum Kebangsaan P.N. 11. (A) 531 dalam Akta Pendidikan 1996 bertarikh 31 hb Disember 1996 Pemberitahu Undang-Undang 196.U. 23/1966 2. SPI Bil 2/1971 4. Bil. SPI Bil 10/1976 - 83 . SP µAm Bil.SENARAI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN YANG DIPERLUKAN AKTA PENDIDIKAN 1. Jil. 42. Warta Kerajaan 1998 - SURAT PEKELILING IKHTISAS 1. Akta Pelancongan 1957 2. No. SPI Bil 8/1975 Lagu Kebangsaan Perkhidmatan Masyarakat dan Muhibah di Sekolah-Sekolah Rukunegara Permainan Menengah Catur di Sekolah-Sekolah Nyanyian Lagu Kebangsaan µNegaraku¶ Menyanyi Lagu Kebangsaan/Lagu Negeri. dan Mengibar Bendera Persekutuan/Bendera Negeri di Sekolah-Sekolah/Maktab-Maktab Perguruan Rancangan Kegiatan Sekolah Selepas Peperiksaan SRP/LCE (termasuk Sabah/ 7.179-180 Jil. SPI Bil 1/1971 3. SPI Bil 8/1971 5. Warta Kerajaan 1967 4.N. Warta Kerajaan 1997 5. Warta Kerajaan 1956 3.326 Peraturan-Peraturan Sekolah) 1956 (Kursus Pengajian WARTA KERAJAAN 1 Warta Kerajaan 1950 Registration of Schools Ordinance 1950 Schools Societies Regulations L.

5/1985 24. 15. SPI Bil. Rekod Kedatangan dan Laporan Gerak Kerja Kokurikulum Pelajar. 8/1978 11. 3/1981 14. SPI Bil 1/1985 22. Video Game. SPI Bil.Sarawak Junior Certificate Examination) bagi Murid-Murid Tingkatan III ± Garis Panduan. SPI Bil. SPI Bil. 3/1982 Hari Kelepasan Peristiwa P. 4/1985 23. 11/1978 12. 7/1977 10. SPI Bil. 3/1984 19. SPI Bil 2/1986 - 84 . SPI Bil. 4/1984 20. SPI Bil.326/62 Pengelolaan Walkathon Di Sekolah-Sekolah Kawad Kecemasan Kebakaran Di Sekolah Hari Kelepasan Peristiwa P.326/62 Ketetapan Masa Di Sekolah-Sekolah Penggunaan Waktu Tidak Mengajar/Waktu Luang (Free Period) Oleh Guru Rancaangan Kegiatan Sekolah Selepas Peperiksaan SRP dan SRP/LCE (Sarawak) bagi Murid-murid Tingkatan III ± Garis Panduan Permainan µPin-table.U. SPI Bil. SPI Bil. Penubuhan Jawatankuasa Sekolah Sebagai Institusi Masyarakat Rancangan Mencantik dan Mengindahkan Sekolah dan Kawasannya (Landscaping) Larangan ke atas Pemberian Cenderamata. SPI Bil. SPI Bil. Perhimpunan Sekolah Perhimpunan Sekolah (Tambahan) Penubuhan Jawatankuasa Bimbingan Pelajar Sekolah. 2/1981 13. 8. SPI Bil. Garis Panduan Mengenai Aktiviti-Aktiviti Kebudayaan Di Sekolah-Sekolah. 4/1982 16. Game Watch¶ Iklan/Tajaan Dalam Majalah Sekolah Garis Panduan Mengenai Pungutan Derma Melibatkan Murid-Murid Sekolah. 7/1983 18. SPI Bil. 4/1984 21. SPI Bil 1/1986 25. SPI Bil. 4/1977 9. SPI Bil. 4/1983 17.U.

SPI Bil. Penggunaan Kemudahan Sekolah Pertubuhan Dan Persatuan Belia. SPI Bil.7/1991 41. Program Skim Lencana Anti Dadah Pasukan Berpakaian Seragam Sekolah Menengah (SLAD). Keberangkatan DYMM Sultan/Raja/TYT Yang Di Pertua Negeri Menghadiri MajlisMajlis Rasmi Sekolah. Mengundang Orang-orang Kenamaan Ke Upacara Sekolah/Institusi Pendidikan. SPI Bil. Penceramah Jemputan Untuk Majlis Dan Aktiviti Agama Islam Di Sekolah. Oleh Permohonan Mengundang Orang-Orang Kenamaan Ke Upacara Sekolah/Institusi Pendidikan. 8/1988 33. 3/1991 39. SPI Bil. Senaman Beramai-ramai. SPI Bil 3/1986 - Penyelarasan Pelaksanaan Kurikulum µPengenalan Kepada Komputer¶ Dan Kegiatan Kelab Komputer Sekolah Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Kelab Komputer Sekolah. 32. SPI Bil.26. . Keselamatan Diri Pelajar Di Sekolah.Penyertaan Pelajar Dalam Kegiatan Sukan Di Sekolah. SPI Bil. 1/1988 29. 9/1991 . SPI Bil. Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Kelab Perekacipta Sekolah. SPI Bil. Aturcara Majlis Rasmi Sekolah. 85 . SPI Bil 10/1989 37. SPI Bil 10/1988 34. 5/1986 28. Panduan Tajaan Oleh Perniagaan Di Sekolah. SPI Bil 14/1988 - 35. SPI Bil. SPI Bil 4/1991 40. 7/1988 - Penyertaan Pelajar Dalam Pertandingan Atau Kejohanan Sukan Anjuran Persatuan Atau Badan Induk Sukan. SPI Bil 1/1989 36. 1/1991 38.3/1988 - 30. Syarikat/Badan 27. SPI Bil.Pelaporan Kejadian Tidak Diingini Di Sekolah. 6/1988 31.

6/1997 - 86 . Pengiktirafan Persatuan Seni Bela Diri Sebagai Pasukan Pakaian Seragam Sekolah Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Kelab/Persatuan (PS. SPI Bil. Program Dan Aktiviti Sekolah Yang Melibatkan Dasar Dan/Atau Pungutan Wang. Amalan Kebersihan Di Sekolah. 3/1997 - 55. 6/1994 - Panduan Penubuhan Dan Persatuan Silat Sekolah.77280) Taekwando/Seni Mempertahankan Diri. 54. SPI Bil. SPI Bil. 1/1995 - 45. SPI Bil. SPI Bil. Penyertaan Pelajar Dalam Pertandingan Kejohanan Sukan Anjuran Persatuan Badan Induk Sukan Sekolah Selepas Bagi Murid-Murid Dan 44. 2/1997 53. Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum Dan Sukan Di Dalam Dan Di Luar Kawasan Sekolah. - 50. Tatacara Mengenakan Tindakan Dan Hukuman Terhadap Pelajar-Pelajar Sekolah. 8/1995 - 49. SPI Bil. SPI Bil.Rancangan Kegiatan Peperiksaan UPSR Tahun 6. Pelaksanaan Skim Takaful Kemalangan Diri Berkelompok Bagi Semua Pelajar Sekolah Kerajaan Dan Bantuan Kerajaan. SPI Bil.1/1996 51.42. 3/1995 - 46. 4/1992 43. 2/1996 52. Pengurusan Usaha Menanam Semangat Patriotisme Di Kalangan Pelajar Dan Senaman Ringkas Dalam Bilik Darjah. SPI Bil. 7/1995 48. 4/1995 47. SPI Bil. SPI Bil. SPI Bil. Penampilan Diri Pelajar. SPI Bil 9/1995 . Kekemasan Dan Kerapian Berpakaian. PUP Bil 2/1997 Sikap Mengutamakan Keceriaan Kebersihan Di Kalangan Pelajar. Perlaksanaan Kadet Remaja Sekolah (KRS).

Penglibatan Guru dan Murid dalam aktiviti Pasukan Pakaian Seragam anjuran agensi kerajaan dan pertubuhan bukan kerajaan. 8/1999 65. Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Kelab Komputer/ Teknologi Maklumat Sekolah. SPI Bil. 87 . Garis Panduan Pengendalian Aktiviti Sokongan Bahasa Inggeris Di Sekolah. Panduan Keselamatan Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan Serta Kegiatan kokurikulum Dan Sukan Di Dalam Dan Di Luar Kawasan Sekolah. SPI Bil. Panduan Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Tambahan Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum Dan Sukan Di Dalam Dan Di Luar Kawasan Sekolah. 12/2000 70. 3/1998 58. SPI Bil. Penubuhan Kelab Pencegahan Jenayah Di Sekolah Menengah. SPI Bil. SPI Bil. Mencegah Kebakaran Di Sekolah. SPI Bil 24/1998 - 61. 1/1999 62. 8/2000 67. SPI Bil. Penganjuran Program Motivasi Di Sekolah. Lawatan Pendidikan Persekolahan. Keselamatan Diri Murid Dalam Perjalanan Pergi Dan Balik Sekolah. SPI Bil. Penggunaan Budi Bicara Ketika Mengambil Tindakan. 13/2000 - Pendaftaran Kegiatan Seni Bela Diri Di Sekolah-Sekolah. SPI Bil. 9/2000 - 68. SPI Bil. SPI Bil. 5/1998 - Mempergiat Dan Memperluas Program Dan Aktiviti Pertanian Di Sekolah. 2/1998 57. 2/1999 63. 18/1998 60. Penggunaan Barang Permainan Elektronik Robot Kit Di Sekolah Menengah. SPI Bil 7/2000 66. Murid Di Hari 59. Akta Pendidikan 1996 dan PeraturanPeraturan Di Bawah Akta Pendidikan 1996. SPI Bil.56. SPI Bil. 7/1999 64. SPI Bil. 9/2000 - 69.

19/2000 - Penggalakan Aktiviti Fotografi Di Kalangan Murid Sekolah. SPI Bil. Lawatan Sekolah Pada Hari Persekolahan 76. Rukun Negara Di 73. 16/2000 - Sambutan Hari Kemerdekaan Peringkat Sekolah. SPI Bil. SPI Bil. SPI Bil. Salah Laku Memasukkan Unsur Politik Dalam Soalan Peperiksaan/Ujian Di Sekolah Dan Perbuatan Menghasut/ Meracuni Fikiran Pelajar Membenci Kerajaan. 18/2000 75. SPI Bil. 17/2000 74. Panduan Penubuhan Persatuan Agama Bukan Islam Di Sekolah-Sekolah. SPI Bil.71. SPI Bil. Panduan Menggalakkan Kerjasama Dan Sumbangan Pihak Luar Dalam Program Teknologi Maklumat Dan Komunikasi Di Sekolah. 14/2000 72. Penubuhan Kelab Sekolah-Sekolah. 5/2002 - 88 . 20/2000 77.

Surat Penurunan Kuasa Pengetua Kepada Ahli Jawatankuasa Pakaian Seragam. 04. 05. Kelab / Persatuan Dan Kelab Sukan Dan Permainan. Kelab/persatuan dan Kelab Sukan / Permainan. Kelab / Persatuan dan Kelab Sukan / Permainan. Kelab/Persatuan Dan Kelab Sukan/ Permainan Surat kelululusan Penubuhan Pakaian Seragam. 89 . Senarai Borang/Surat Surat Permohonan Penubuhan Pasukan Pakaian Seragam. 03. Surat Permohonan Kebenaran Memungut Derma Pakaian Seragam. 02. 01. Surat Penerimaan Lantikan Daripada Guru Pemimpin Pasukan Pakaian Seragam. Kelab/Persatuan Dan Kelab Sukan/Permainan Surat Pengesahan Penubuhan Dan Pendaftaran Pasukan Pakaian Seragam. Kelab/Persatuan dan Kelab Sukan /Permainan Surat Permohonan Pengesahan Penubuhan Dan Pendaftaran Pasukan Pakaian Seragam. Surat Pelantikan Guru Pemimpin / Penasihat Pasukan Pakaian Seragam. 07. Kelab/Persatuan Dan Kelab Sukan / Permainan. 08.SENARAI BORANG-BORANG YANG DIGUNAKAN BAGI TUJUAN PENDAFTARAN PERSATUAN/ KELAB Bil. 06. Kelab / Persatuan dan Kelab Sukan / Permainan.

NORMA KERJA BAGI PENDAFTARAN PERSATUAN/ KELAB Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dlm Seminggu Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab Mengikut Bilangan 90 Bil 1 Jenis Kerja Mesyuarat Penaja Masa Yang Diambil 60 minit 2 Surat permohonan Penubuhan dari JK Penaja Persatuan Surat Kelulusan Penubuhan 60 minit 3 2 Minggu 4 5 Surat permohonan pengesahan penubuhan dan pendaftaran dari Guru Penasihat Perlembagaan dan peraturanperaturan persatuan Senarai AJK Persatuan 1 Minggu 1 Minggu 6 1 Minggu 7 Senarai aktiviti utama persatuan Surat pengesahan penubuhan dan pendaftaran persatuan Surat Pelantikan Pengetua kepada guru penasihat 1 Minggu 8 1 Minggu 9 1 Minggu 10 Menyenaraikan tanggungjawab guru penasihat Surat penerimaan pelantikan kepada guru penasihat 1 Minggu 11 1 Minggu .

Persatuan Dan Kelab 12 Surat penurunan kuasan daripada pengetua kepada AJK Persatuan Perlaksanaan persatuan 1 Minggu Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab 13 Januari hingga Oktober 91 .

Tugas Saya Hari Ini Catatan 92 .SENARAI TUGAS HARIAN NAMA : JAWATAN : TARIKH : Bil.

1 4. Alamat: SMK Tunku Abdul Rahman Putra. 11.2 PERATURAN 4 4. 41. NAMA DAN ALAMAT Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. Kulai yang selepas ini disebut sebagai ´persatuan´ sahaja. PERATURAN 1 a. maka berikut ini dikemukakan Peraturan-Peraturan (Perlembagaan) Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. Permohonan menjadi ahli adalah dengan cara mengisi borang yang disediakan 93 . KULAI PERATURAN-PERATURAN (PERLEMBAGAAN) PERSATUAN Pada mematuhi Subperaturan 5(1)(a) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998.Contoh Perlembagaan Persatuan. JOHOR. No. (A) 196 bertarikh 21hb Mei 1998. emosi. Tambahan No. Perundangan (A): P. Jalan Air Hitam.1 OBJEKTIF Supaya ahli dapat menganggotai Pasukan Pakaian Seragam (Pergerakan Pengakap) dengan lebih terpimpin dalam menimba Ilmu Berpengakap dan memupuk semangat bertanggungjawab dan disiplin diri.2 Dibuka kepada semua murid sekolah ini. rohani dan intelek PERATURAN 3 3.U. PERGERAKAN PENGAKAP SMK TUNKU ABDUL RAHMAN PUTRA. Batu 21. Ahli-ahli Pergerakan Pengakap akan seberapa daya berusaha untuk mencapai tahap yang paling tinggi dalam aktiviti yang diceburi terutamanya melalui ujian-ujian kecekapan yang diikutiinya. KEAHLIAN 3. Kulai Nama Persatuan: b. 81000 Kulai. PERATURAN 2 MATLAMAT Memberi peluang kepada setiap pelajar untuk mengembangkan potensi secara seimbang dan menyeluruh dalam aspek jasmani. Akta Pendidikan 1996 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42.

oleh Guru jawatan kepada 6.1 6.6.6 bergantung 94 .2 5.4 6.1 5.3 Setiausaha 6.5 Bendahari 6.6 Penolong Bendahari 6.3 Ahli-ahli mestilah menerima serta bersetuju berpegang kepada Perlembagaan dan akan mengambil bahagian dengan cergas bagi menjayakan tujuan persatuan ini. Ahli yang hadir layak dicalonkan sebagai Ahli Jawatankuasa manakala ahli yang tidak dapat hadir tetapi menulis surat tunjuk sebab layak dicalonkan sebagai Ahli Jawatankuasa.5 Ahli Jawatankuasa yang hendak meletakkan hendaklah menghantar surat perletakan jawatan Guru Penasihat.1 Pengerusi 6.2 Dilantik semasa Mesyuarat Agung.7 Ahli Jawatankuasa(bilangan keperluan) 6.8 Pemeriksa Kira-Kira(2 orang) 6.6.6. Guru Penasihat hendaklah sentiasa bersama dengan ahli-ahli semasa aktiviti dijalankan. Ahli Jawatankuasa Kecil boleh dilantik Penasihat tanpa mengadakan mesyuarat. AHLI JAWATANKUASA PERATURAN 6 6.6.6. Pemilihan ahli jawatankuasa secara undian.3 6.6. Ahli Jawatankuasa Persatuan hendaklah terdiri:6.3 GURU PENASIHAT Guru Penasihat adalah terdiri daripada guru sekolah ini.4.2 Naib Pengerusi 6. Guru Penasihat hendaklah memberi nasihat dalam perancangan dan pelaksanaan sesuatu aktiviti. PERATURAN 5 5.6.6.4 Penolong Setiausaha 6.

3 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa. 7.3 Meneliti catatan minit mesyuarat dan memastikan segala keputusan yang diputuskan diambil tindakan yang sewajarnya.2 Menjalankan tugas ketiadaan Setiausaha. 7.5 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa.1 Membantu pengerusi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang diberi.2.3 Setiausaha 7.4. 7.3.3 Mencatat kehadiran ahli 7.1 Mempengerusikan semua mesyuarat dan bertanggungjawab atas kesempurnaan semua mesyuarat 7.1.4 Menyimpan dokumen yang berkaitan dengan persatuan.2 Mempengurusikan mesyuarat semasa ketiadaan pengerusi.1 Menguruskan hal-hal surat menyurat.2. minit 7. Setiausaha sewaktu 95 .3.3.3 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa.1. 7.1 Membantu setiausaha dalam menjalankan segala tugas dan tanggungjawabnya.3.4 Penolong Setiausaha 7.PERATURAN 7 JAWATANKUASA 7. 7.2 Mencatat dan menandatangani mesyuarat/laporan kegiatan-kegiatan.3. 7. 7.1 TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB Pengerusi 7.4.2 Naib Pengerusi 7.1. 7.2. 7.

menyemak serta mengesahkan Laporan Kewangan tahunan dan bertangungjawab keatasnya. 7. 96 .2 Memastikan pengurusan kewangan diuruskan dengan betul.2 Mempengerusikan biro sekiranya dilantik.7.3 Menyebdiakan Penyata Kira-Kira tahunan serta menandatanganinya.3 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa 7.7 Menyediakan Laporan Kewangan untuk di audit dan dibentangkan dalam Mesyuarat Agung.5.1 Menjalankan tugas-tugas ketiadaan Bendahari.8.6.5 Bendahari 7.8 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa.3 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa. 7.1 Memeriksa.4 Melaporkan kedudukan kewangan sekiranya diminta di dalam mesyuarat ahli jawatankuasa.7 Ahli Jawatankuasa 7.8 Pemeriksa Kira-Kira 7. 7.1 Membantu menjalankan tugas dalam segala program dan aktiviti yang dilaksanakan.5.7.5. 7.6. 7.2 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa.1 Bertanggungjawab berkenaan semua hal kewangan Persatuan 7.6 Penolong Bendahari 7.7. Bendahari sewaktu 7. 7.8. 7.5.4. 7.7. bulanan dan 7.5.5. 7.2 Membuat dan menyimpan kira-kira berkenaan semua perkara kewangan dan bertanggungjawab di atas kesahihannya.

Semua pungutan/penyimpanan boleh dimasukkan ke dalam Akaun SUWA sekolah. juga boleh memperolehi kewangan melalui 8. Sebarang pindaan aktiviti akan dibuat oleh Guru Penasihat dan diumumkan kepada pengetahuan ahli.1 Diambil terhadap ahli yang melanggar perlembagaan persatuan dan tidak mematuhi peraturan yang ditetapkan.1 11.1 9.2 Dijalankan seperti yang dirancang dalam mesyuarat agung atau mesyuarat ahli jawatankuasa. Kegagalan berbuat demikian sebanyak tiga kali berturut-turut dikehendaki menulis surat tunjuk sebab. KEHADIRAN/PENYERTAAN 8. Tindakan memotong markah kehadiran dalam penilaian kokurikulum boleh diambil sekiranya gagal berbuat demikian. 97 . PERATURAN-PERATURAN PERATURAN 11 11. sekiranya mendapat kebenaran Pengetua/Guru Besar.2 11.4 PERATURAN 9 9.3 Peraturan sekolah adalah menjadi peraturan asas.PERATURAN 8 8.1 10.3 Ahli-ahli yang bersetuju menyertai aktiviti yang memerlukan perbelanjaan besar boleh dikenakan derma khas bagi membiayai aktiviti tersebut.2 Ahli persatuan dikehendaki menghadiri semua aktiviti yang dijalankan oleh persatuan sepanjang tahun.2 8. TINDAKAN DISIPLIN PERATURAN 12 12.00 seorang sebulan. Peraturan khas yang ditetapkan hendaklah dipatuhi oleh semua ahli.1 KEWANGAN Sumber utama kewangan persatuan adalah melalui derma yang diputuskan semasa Mesyuarat Agung dan telah diputuskan sebanyak RM 1. Ahli-ahli yang melanggar peraturan akan dikenakan tindakan tatatertib. AKTIVITI PERATURAN 10 10. Persatuan aktiviti.

.. Guru Penasihat atau pentadbir sekolah secara bertulis.2 Amaran bertulis 12. Ahli-ahli hendaklah dengan penuh minat....2 Tindakan disiplin adalah mengikut cara berikut: 12...2... Cadangan pindaan perlembagaan boleh dibuat oleh ahli..4 PERATURAN 14 14.....1 13.1 15.....1 Amaran lisan 12....12..... 14. PINDAAN PERLEMBAGAAN dalam perlembagaan ini sah PERATURAN 13 13.1 PEMBUBARAN PERSATUAN Pengetua diberi kuasa untuk membubarkan persatuan jika didapati melanggar perlembagaan dan Falsafah Pendidikan Negara.2 Mana-mana bahagian sehingga ia dipinda...... Setiap pindaan yang telah diluluskan hendaklah dipamirkan dan disahkan oleh Pengetua/Guru Besar.... ahli jawatankuasa...3 PERATURAN 15 15.. 98 .2..3 Ahli yang tidak berpuas hati dengan tindakan yang diambil boleh membuat rayuan kepada Guru Penasihat persatuan secara bertulis dan keputusan Guru Penasihat adalah muktamad. Segala hutang wajib dijelaskan.... Baki kewangan diputuskan dalam Mesyuarat Agung Tergempar.. (ISMAIL BIN SALIYAN) Setiausaha Pergerakan Pengakap..2 HAL-HAL LAIN tanggungjawab sendiri Setiap ahli perlu mengetahui terhadap aktiviti yang dijalankan... 13. Satu mesyuarat khas yang dihadiri oleh Guru Penasihat dan Ahli Jawatankuasa akan membincangkan cadangan tersebut dan meluluskannya jika perlu....... sentiasa peka dan mengikuti aktiviti ...3 13.

.. Pergerakan Pengakap 99 ........................... ................................................ (MARHAINI BTE YUSOF) Guru Pemimpin.... Pergerakan Pengakap..... (AZAM BIN RAHMAN) Pengerusi......................

. Kulai yang selepas ini disebut sebagai ´persatuan´ sahaja....Kad Pengenalan: 860311-01-5112) ISMAIL BIN SALIYAN (No.....Kad Pengenalan: 870609-01-7165) 7........... (AZAM BIN ABD RAHMAN) Pengerusi Pergerakan Pengakap Tarikh: ......Kad Pengenalan: 851121-01-5221) Latif bin Karya (No.. Akta Pendidikan 1996 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42.......4 Kamalariffin bin Ali (no. .... Pengesahan: Saya dengan ini mengesahkan bahawa Senarai Ahli Jawatankuasa di atas dan perlantikan mereka adalah mengikut Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan (Perlembagaan) Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra............ 41. 7.....Kad Pengenalan: 861205-01-5453) Kassim bin Suratman (No.. .......PERGERAKAN PENGAKAP SMK TUNKU ABDUL RAHMAN PUTRA.5 Jamal bin Pandak (No......Kad Pengenalan: 861221-01-5655) 7...... 5.. Kulai...1 dalam Artikel Enam dan perlantikan mereka mematuhi Subseksyen 6... (ISMAIL BIN SALIYAN) Setiausaha Pergerakan Pengakap Tarikh: .... 4.............Kad Pengenalan: 850229-01-5157) 7...2 Shamugam a/l Arumugam (No.................... Perundangan (A): P. 6..........U.1...2 dalam artikel yang sama seperti dalam Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan Persatuan.....1 Ban Ah Lek (No.. 11........ Tambahan Mo... 100 . No. 1...Kad Pengenalan: 870927-01-5524) 7... (MARHAINI BTE YUSOF) Guru Penasihat Pergerakan Pengakap Tarikh: ......Kad Pengenalan: 850621-01-5126) Abdul bin Atan (No... Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Penolong Setiausaha Bendahari Penolong Bendahari Ahli Jawatankuasa AZAM BIN ABD RAHMAN (No............... KULAI SENARAI AHLI JAWATANKUASA PERSATUAN Pada mematuhi Subperaturan 5(1)(b) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998.Kad Pengenalan: 851128-01-5653) Lim Swee Meng (No.. maka berikut ini dikemukakan Senarai Ahli Jawatankuasa Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra..........3 Ariffin bin Zaini (No... Kad Pengenalan: 850411-01-7245) Perakuan: Kami dengan ini mengaku bahawa Senarai Ahli Jawatankuasa di atas adalah mematuhi Subseksyen 6.. 2.... 3...1. (A) 196 bertarikh 21hb Mei 1998.Kad Pengenalan: 880908-01-6534) 7............. ..

41. Akta Pendidikan 1996 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42...U...... .......... Tambahan No...................10 2..... KULAI SENARAI AKTIVITI UTAMA PERSATUAN Pada mematuhi Subperaturan 5(1)(c) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998.12 2.......1 4......... maka berikut ini dikemukakan Senarai Aktiviti Utama Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra.............3 Perkhemahan Tahunan Pertandingan Kawat Kaki Pertandingan Gajet Pertandingan Kem Kraf Lawatan Pungutan Derma Jambori Persembahan Kebudayaan Ceramah Kursus Kecekapan Bengkel Penulisan Projek 6..................... Aktiviti Kependidikan: Perakuan: Kami dengan ini mengaku bahawa aktiviti dan program yang disenaraikan di atas adalah aktiviti dan program sebenar yang akan dianjur dan dikelolakan oleh persatuan ini. (AZAM BIN ABD RAHMAN) Pengerusi Pergerakan Pengakap Tarikh: ..... Kulai yang selepas ini disebut sebagai ´persatuan´ sahaja..14 2. (ISMAIL BIN SALIYAN ) Setiausaha Pergerakan Pengakap Tarikh: .... 4.. Kulai.............11 2.......... No.. Perundangan (A): P...15 3....PERGERAKAN PENGAKAP SMK TUNKU ABDUL RAHMAN PUTRA.1 2.......................2 4... .... ......... Pengesahan: Saya dengan ini mengesahkan bahawa Senarai Aktiviti Utama di atas adalah sesuai dengan tujuan dan matlamat penubuhan Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra...... 11...... (MARHAINI BTE YUSOF) Guru Penasihat Pergerakan Pengakap Tarikh: . 2..13 2..9 2. 101 ... (A) 196 bertarikh 21hb Mei 1998.....1 Persetiaan Pengakap 5. Program Kepengakapan: Peraturan-Peraturan Pengakap Ikrar Pengakap Ikatan dan Simpulan Pertolongan Cemas Kawat Kaki Gajet Hiking Kem Kraf Khidmat Masyarakat Ujian-Ujian Kecekapan Aktiviti Berpengakap: 1...

K ulai adalah berkuatkuasa mulai tarikh surat ini sehinggalah persatuan ini dibubarkan. ( HJH KALTHUM BTE HJ JERAN ) Pengetua. SMK Tunku Abdul Rahman Putra.. 11. Permohonan Pengesahan Penubuhan Dan Pendaftaran Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra Dengan hormatnya perkara di atas dirujuki berasaskan JEA8002/05/04/06/2004(2) bertarikh 20 Oktober 2004. surat tuan 2. Sehubungan itu berdasarkan kuasa yang diberikan kepada saya mengikut Peraturan 4 dan 5 dalam Peraturan -Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42. ³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ Saya yang menjalankan tugas. 81000 Kulai. bertarikh 21hb. Tambahan No. SMK Tunku Abdul Rahman Putra. Tuan: JEA8002/05/04/06/2004(2) Ruj. Sekian. Mei 1998.. JOHOR. 4. JOHOR. Kami: JEA8002/05/01/2004(6) Tarikh : 25 Oktober 2004 ISMAIL BIN SALIYAN. terima kasih. 21. Tuan. SMK Tunku Abdul Rahman Putra. Ruj. Jalan Air Hitam. Kelab/Persatuan Dan Kelab Sukan/Permainan Pergerakan Pengakap. Batu 21. Kulai sudah boleh bergerak sebagai sebuah persatuan yang sah dan berdaftar dalam bidang kokurikulum sekolah ini dengan diterajui oleh Ahli Jawatankuasa yang telah dilantik dan mematuhi sepenuhnya Perlembagaan dan Peraturan-Peraturan Persatuan dan melaksanakan Aktiviti Utama yang dikemukakan kepada saya.U. Dengan pengesahan ini Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. maka saya dengan sukacitanya mengesahkan penubuhan dan pendaftaran Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra.Contoh Surat Pengesahah Penubuhan Dan Pendaftar an Pasukan Pakaian Seragam.(A) 196. 81000 Kulai. Perundangan (A): P. Setiausaha Pergerakan Pengakap. 102 . No. Kulai. ««««««««««««.

41. 2. Saya berkeyakinan penuh bahawa tuan boleh melaksanakan amanah dan tanggungjawab yang diberikan ini dengan cekap dan berkesan. Kulai berkuatkuasa mulai tarikh surat ini. SMK Tunku Abdul Rahman Putra. ( HJH KALTHUM BTE HJ JERAN ) Pengetua. 81000 Kulai. Sekian. Sehubungan itu. Guru Penolong Kanan Kokurikulum Fail Peribadi JEA8002/05/01/2004(7) 27 Oktober 2004 103 . Kesediaan dan kesanggupan Tuan menerima perlantikan ini amatlah dihargai dan disanjung tinggi. Kami: Tarikh : MARHAINI BTE YUSOF. 81000 Kulai. ««««««««««««. 1.Contoh Surat Perlantikan Guru Pemimpin/Penasihat Persatuan Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. (A) 196 bertarikh 21hb Mei 1998. Tuan. 11.k. JOHOR. Bersama-sama ini disertakan Senarai Tanggungjawab Sebagai Guru Pemimpin/Penasihat untuk makluman dan tindakan tuan.U. s. No. JOHOR. Kulai Dengan hormatnya perkara di atas adalah dirujuk. berdasarkan kuasa yang diberikan kepada saya mengikut Peraturan 8 dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998. ³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ Saya yang menurut perintah. Ruj. 3. terima kasih. Akta Pendidikan 1996 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42. Perundangan (A): P. Jalan Air Hitam. Batu 21. Tambahan No. 4. Johor Bahru. SMK Tunku Abdul Rahman Putra. Perlantikan Sebagai Guru Penasihat/Pemimpin Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. 2. JOHOR. maka saya dengan bangga dan sukacita melantik tuan menjadi Guru Pemimpin/Penasihat kepada Pergekan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. Tuan: Ruj.

Mengiringi ahli dalam lawatan atau projek yang dijalankan . Memastikan pengurusan kewangan dan harta benda/peralatan diurus dengan baik. 34. Memastikan ada Perlembagaan dan Peraturan. 23. Memastikan Jawatankuasa menjalankan tugas seperti dalam Perlembagaan. 31. Mengurus penyertaan ahli-ahli dalam kegiatan di sekolah/zon/daerah/negeri dan kebangsaan dengan baik. 33. Menghadiri perjumpaan atau mesyuarat yang berkaitan dengan unit yang diwakili . 36. 26. 40. 27. 32. peringkat terkandung 104 . Memastikan Mesyuarat Agung diadakan bagi tujuan melan Ahli tik Jawatankuasa. Kelab Persatuan dan Kelab Sukan/ Permainan kepada Pengetua/Guru Besar atau Badan Induk. Menandatangani Buku Kehadiran Ahli. Mencadangkan nama ahli yang layak menerima Sijil Penghargaan kepada Jawatankuasa Kokurikulum Sekolah. 35. 28. 30. 24. Merancang strategi untuk peningkatan kecemerlangan Pasukan Pakaian Seragam. Memastikan aktiviti selaras dengan objektif sekolah.Senarai Tanggungjawab Guru Pemimpin/Penasihat Persatuan 22. 29. Memastikan aktiviti berjalan mengikut jadual yang ditetapkan. 38. 39. Bertanggungjawab memberi bimbingan dan tunjuk ajar serta galakan kepada ahli-ahli. 25. Merancang aktiviti tahunan dengan kerjasama pelajar. Menentukan Papan Kenyataan digunakan dengan sepenuhnya. Memastikan tidak ada unsur subversif tersebar di kalangan ahli. Memastikan Minit Mesyuarat dan Laporan Aktiviti disedia dan difailkan. Mendaftarkan Pasukan Pakaian Seragam. 37. Bertanggungjawab mencatat penglibatan dan pencapaian ahli. Kelab/Persatuan dan Kelab Sukan/Permainan.

41. 105 . Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Pengetua/Guru Besar dari semasa ke semasa. Bekerjasama dengan pihak sekolah dalam menjayakan sesuatu program. 42.

Contoh Surat Penerimaan Lantikan Daripada Guru Penasihat/Pemimpin Marhaini bte Yusof SMK Tunku Abdul Rahman Putra, 81000 Kulai, JOHOR. Ruj. Tuan:JEA8002/05/01/2004(7) Ruj. Kami: Tarikh: 28 Oktober 2004 Pengetua, SMK Tunku Abdul Rahman Putra, 81000 Kulai,. JOHOR. Tuan,
Pelantikan Sebagai Guru Penasihat Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra, Kulai

Saya dengan segala hormat dan takzimnya merujuki perkara di atas berasaskan surat tuan JEA8002/05/01/2004(7) bertarikh 27 Oktober 2004 yang berkaitan. 2. Terlebih dahulu saya merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih atas kepercayaan dan keyakinan tuan melantik saya sebagai Guru Pemimpin/Penasihat Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra, Kulai berkuatkuasa mulai 27 Oktober 2004. 3. Sehubungan itu, saya dengan sepenuh hati menerima perlantikan tersebut sebagai sebahagian daripada tugas, kuasa dan tanggungjawab profesion saya, dan berikrar akan menumpukan segala upaya dan segenap tenaga untuk menunai dan melaksanakannya. 4. Saya faham bahawa sekiranya saya lalai, alpa dan ingkar dalam melaksanakan tugas, kuasa dan tanggungjawab yang diamanahkan ini, maka saya boleh dikenakan tindakan mengikut Subseksyen 135(1) dan 135(2) Akta Pendidikan 1996 dan Peraturan 4 dalam Bahagian II Peraturan -Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993. Sekian , terima kasih. ³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ Saya yang menurut perintah, ««««««««.... ( MARHAINI BTE YUSOF ) s.k. 1. 2. Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah Guru Penolong Kanan Kokurikulum

106

Contoh Surat Penurunan Kuasa Pengetua/Guru Besar Kepada Ahli Jawatankuasa Persatuan Melalui Guru Penasihat/Pemimpin SMK Tunku Abdul Rahman Putra, Batu 21, Jalan Air Hitam, 1, 81000 Kulai, JOHOR. Ruj. Tuan Ruj. Kami Tarikh Muhammad bin Kassim, Tingkatan Empat Sains 1, SMK Tunku Abdul Rahman Putra, Kulai. Melalui dan salinan: Guru Pemimpin, Pergerakan Pengakap, SMK Tunku Abdul Rahman Putra, Kulai. Saudara, Surat Penurunan Kuasa Kepada Jawatankuasa Persatuan Dengan hormatnya merujuk perkara diatas, sukacita dimaklumkan bahawa dengan kuasa yang diberikan kepada saya sepertimana dalam Peraturan 4 dan 5 dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998, Akta Pendidikan 1996 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42, No. 11, Tambahan No. 41l Perundangan (A), P.U. (A) 196 bertarikh 21 hb. Mei 1998, saudara telah dilantik sebagai Pengerusi Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra, Kulai (No.), berkuatkuasa mulai 30 Oktober 2004. 2. Bersama-sama ini disertakan Senarai Tanggungjawab Ahli Jawatankuasa Persatuan yang perlu dilaksanakan oleh saudara. Semoga dengan perlantikan ini saudara dapat menjalankan tanggungjawab untuk meninggikan prestasi Pergerakan Pengakap sekolah ini. Sekian , terima kasih. ³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ Saya yang menurut perintah, ««««««««.................. ( HJH KALTHUM BTE HJ JERAN ) Pengetua, SMK Tunku Abdul Rahman Putra, Kulai. s.k. 1. 2. Penolong Kanan Kokurikulum Fail Pengakap : : JEA8002/05/01/2004(8) : 30 Oktober 2004

107

Tanggungjawab Ahli Jawatankuasa Persatuan 1. Pengerusi 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2. Mempengerusikan mesyuarat yang diadakan. Meneliti catatan minit mesyuarat dan memastikan segala tindakan yang diputuskan diambil tindakan sewajarnya. Membincangkan semua program dan aktiviti mingguan, semester dan tahunan bersama-sama ahli jawatankuasa dan guru penasihat. Memastikan semua kegiatan yang dirancang dapat dijalankan dengan baik. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Pemimpin dari semasa ke semasa

Naib Pengerusi 2.1 2.2 2.3 Membantu pengerusi dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab yang diberi. Mempengerusikan mesyuarat jika pengerusi tidak dapat hadir. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Pemimpin dari semasa ke semasa.

3.

Setiausaha 3.1 3.2 3.3 Mencatat minit mesyuarat dan mengedarkannya kepada ahli. Menyediakan laporan semester dan laporan tahunan untuk diselia oleh Guru Pemimpin. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Pemimpin dari semasa ke semasa.

4.

Penolong Setiausaha 4.1 4.2 4.3 Membantu Setiausaha menjalankan segala tugas dan tanggungjawabnya. Berkerjasama dengan setiausaha. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Pemimpin dari semasa ke semasa.

5.

Bendahari 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 Mengutip wang derma daripada ahli. Mencatat wang masuk dan keluar dalam laporan kewangan. Menyerahkan segala kutipan untuk disemak dan disimpan oleh Guru Pemimpin. Mengeluarkan resit bagi penerimaan dan pembayaran yang dibuat. Memastikan akaun sentiasa dikemaskini.

108

6.

Ahli Jawatankuasa 6.1 6.2 Membantu menjalankan tugas dalam segala program dan aktiviti yang dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Pemimpin.

7.

Pemeriksa Kira-Kira 7.1 7.2 Memeriksa dan menyemak serta mengesahkan penyata kewangan pada akhir tahun. Memastikan pengurusan kewangan diuruskan dengan betul.

109

Contoh Surat Permohonan Kebenaran Memungut Derma, Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra, Kulai Pergerakan Pengakap,
SMK Tunku Abdul Rahman Putra, Batu 21, Jalan Air Hitam, Kulai, Johor. Ruj. Tuan: Ruj. Kami: JEA8002/05/04/06/2004(4) Tarikh : 1 November 2004

Pengetua, SMK Tunku Abdul Rahman Putra, Batu 21, Jalan Air Hitam, 1, 81000 Kulai,. JOHOR. Tuan,
Memohon Kelulusan Untuk Mengutip Derma Keahlian Bagi Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra

Saya dengan segala hormatnya perkara di atas dirujuk. 2. Sehubungan dengan itu, saya bagi pihak Ahli Jawatankuasa Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra, Kulai memohon kebenaran daripada pihak tuan untuk membuat kutipan derma daripada setiap ahli persatuan yang berdaftar pada kadar RM 1.00 seorang sebulan. 3. Permohonan ini dikemukakan demi mematuhi Subperaturan 9(3) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998, Akta Pendidikan 1996 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42, No. 11, Tambahan No. 41 Perundangan (A), P.U. (A) 196 bertarikh 21hb Mei 1998. Sekian, terima kasih. ³BERKHIDMAT UNTUK KECEMERLANGAN PERSATUAN´ Saya yang mejalankan tugas, ««««««««.. ( ISMAIL BIN SALIYAN ) Setiausaha Pergerakan Pengakap, SMK Tunku Abdul Rahman Putra, Kulai. s.k. 1. 2. 3. 4. Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah Guru Penolong Kanan Kokurikulum Fail Pengakap Guru Pemimpin/Penasihat

110

Contoh Surat Kelulusan Mengutip Derma, Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra, Kulai SMK Tunku Abdul Rahman Putra, Batu 21, Jalan Air Hitam, 1, 81000 Kulai,. JOHOR. Ruj. Tuan: JEA8002/05/04/06/2004(4) Ruj. Kami: JEA8002/05/01/2004(9) Tarikh: 3 November 2004 ISMAIL BIN SALIYAN, Setiausaha Pergerakan Pengakap, SMK Tunku Abdul Rahman Putra, 81000 Kulai, JOHOR. Tuan,
Memohon Kelulusan Untuk Mengutip Derma Keahlian Bagi Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra, Kulai

Dengan hormatnya surat tuan JEA8002/05/04/06/2004(4) bertarikh November 2004 yang berkaitan.

1

2. Sehubungan dengan itu, berdasarkan kuasa yang diberikan kepada saya mengikut Subperaturan 9(3) dalam Peraturan -Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998, Akta Pendidikan 1996 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42, No. 11, Tambahan No. 41 Perundangan (A), P.U. (A) 196 bertarikh 21hb Mei 1998, maka saya dengan ini membenar dan meluluskan permohonan tuan untuk mengutip derma keahlian daripada setiap ahli yang berdaftar dengan Pergerakan Pengakap sekolah ini de ngan kadar RM 1.00 seorang sebulan. dengan syarat tiada unsur paksaan dikenakan ke atas ahli dan peruntukan-peruntukan dalam Artikel Tujuh, Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan (Perlembagaan) Pergerakan Pengakap sekolah ini dipatuhi sepenuhnya. 3. Saya berharap dengan kebenaran dan kelulusan ini Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra, Kulai akan dapat bergerak dengan cergas. Sekian, terima kasih. ³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ Saya yang menurut perintah, ««««««««««««. ( HJH KALTHUM BTE HJ JERAN ) Pengetua, SMK Tunku Abdul Rahman Putra, Kulai. s.k. Penolong Kanan Kokurikulum.

111

Contoh Surat Pemberitahuan Kepada Ibu Bapa/Penjaga, Pengelibatan Anaknya Dalam Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra, SMK Tunku Abdul Rahman Putra, Batu 21, Jalan Air Hitam, 81000 Kulai, JOHOR. Ruj. Tuan: Ruj. Kami:JEA8002/05/01/2004(10) Tarikh: 5 November 2004 Encik Kassim bin Aspar, No 8296, Jalan Merak 17, Bandar Putra, 81000 Kulai, JOHOR. Tuan,
Penerimaan Ahli Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra

Dengan hormatnya dimaklumkan bahawa anak tuan, Muhammad bin Kassim pelajar Tingkatan 1A2, telah diterima menjadi ahli Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra, Johor Bahru dan dikehendaki menjalani latihan/perjumpaan pada setiap hari Sabtu minggu ke-2 dan ke-4 dari jam 8.00 pagi hingga 12.00 pagi. 2. Sehubungan dengan itu, pihak pengurusan sekolah telah meluluskan kutipan derma Pergerakan Pengakap Sekolah berjumlah RM 12.00 setahun (Rujuk Surat Kebenaran JEA8002/05/01/2004(8) bertarikh 3 November 2004). Oleh itu, pihak kami berbesar hati jika anak tuan dapat membuat pembayaran kepada bendahari samada pembayaran mengikut mingguan (RM 0.25), atau bulanan (RM 1.00) atau tahunan (RM 12.00) bermula dari bulan Januari 2003. 3. Semoga tuan dapat memberikan sokongan demi meningkatkan lagi penglibatan anak tuan dalam kegiatan kokurikulum dengan penuh dedikasi. Sekian, terima kasih. ³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ Saya yang menurut perintah, ««««««««««««.. ( HJH KALTHUM BTE HJ JERAN ) Pengetua, SMK Tunku Abdul Rahman Putra, Kulai. s.k. 1. 2. Guru Penolong Kanan Kokurikulum Fail Pengakap

112

Sehubungan itu. Kulai dan Guru-Guru Penasihat yang akan mengendalikan pergerakan pengakap tersebut juga disertakan. Sekian . 2. ³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ Saya yang menurut perintah. Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. 56000 Kuala Lumpur. Batu 21. 1. 4. ««««««««««««. Kulai. Bersama-sama disertakan borang yang telah diisi dan wang pendaftaran. SMK Tunku Abdul Rahman Putra. JOHOR. Rumah Pengakap. Pengarah Pendidikan Johor. Kulai telah dilulus penubuhan dan pendaftaran oleh pihak pentadbiran sekolah sepertimana surat JEA8002/05/01/2004(6) bertarikh 25 Oktober 2004. ( HJH KALTHUM BTE HJ JERAN ) Pengetua. Guru Penolong Kanan Kokurikulum 113 . Jalan Air Hitam. terima kasih. Kulai.k. Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra.Contoh Surat Pendaftaran Pergerakan Pengakap Sekolah Kepada Pesekutuan Pengakap Malaysia SMK Tunku Abdul Rahman Putra. Berhubung perkara tersebut diatas. Tuan. Ruj. Jalan Hang Jebat. Memohon Pendaftaran Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. Senarai ahli-ahli Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. 2. Pesuruhjaya Pengakap Daerah Johor Bahru. 3. s. Kulai ingin memohon mendaftar pergerakan ini kepada Persekutuan Pengakap Malaysia. Tuan: Ruj. Kami: JEA8002/05/01/2004(1) Tarikh : 5 Januari 2005 Persekutuan Pengakap Malaysia. 3. Pengawai Pendidikan Daerah Johor Bahru. 81000 Kulai.

Contoh Surat Pemberitahuan Kepada Ibu Bapa/Penjaga. 2.00 hingga 11. Ketidakhadiran Ahli Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra Dengan hormatnya dimaklumkan bahawa anak tuan. Sekian. seorang ahli Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. Jalan Merak 17. No 8296. 3. terima kasih. 1. Kami: JEA8002/05/01/2004(1) Tarikh : 3 Januari 2005 Encik Kassim bin Aspar. JOHOR. 3.00 pagi sepertimana tarikh -tarikh berikut: Tarikh: 10 Januari. Penolong Kanan Kokurikulum Pemimpin Pengerakan Pengakap.k. Semoga tuan dapat memberikan sokongan demi meningkatkan lagi penglibatan anak tuan dalam kegiatan kokurikulum dengan penuh dedikasi. Batu 21. Tuan: Ruj. 81000 Kulai. ( HJH KALTHUM BTE HJ JERAN ) Pengetua. Sehubungan dengan itu. JOHOR. Jalan Air Hitam. 81000 Kulai. Fail Pengakap 114 . mengenai Ketidakhadiran Anak Dalam Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. Muhammad bin Kassim pelajar Tingkatan 1A2. Bandar Putra. ««««««««««««. Johor Bahru telah tidak hadir semasa latihan/perjumpaan pada setiap hari Sabtu jam 8. pihak pengurusan sekolah memohon kerjasama pihak tuan untuk memastikan bahawa ketidakhadiran anak tuan pada tarikh tersebut adalah dalam pengetahuan tuan. SMK Tunku Abdul Rahman Putra. Kulai. 17 Januari. Tuan. 8 Februari 2003 2. ³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ Saya yang menurut perintah. Ruj. s. SMK Tunku Abdul Rahman Putra.

Contoh Takwim Tahunan Pergerakan Pengakap Bulan Januari Minggu/ Tarikh Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Aktiviti Pendaftaran Kelab/Persatuan Pendaftaran Ahli Ceramah Berfokus Suai Kenal Antara Ahli Pengakap Ceramah Berfokus Penyusunan Organisasi(Mesyuarat AJK) Ceramah Berfokus Tanggungjawab Ahli Ceramah Berfokus Dasar Berpengakap Ceramah Berfokus Peraturan dan UndangUndang Ceramah Berfokus Mengenal Bendara dan Upacara Ceramah Berfokus Pemakaian Lencana dan Ujian Ceramah Berfokus Lagu Kebaangsaan Ceramah Berfokus Lagu Negeri Ceramah Berfokus Simpulan dan Ikatan Ceramah Berfokus Pengurusan Pasukan Ceramah Berfokus Perjumpaan Pek/Terup Ceramah Berfokus Istiadat Perlantikan Ceramah Berfokus Kemahiran Berpengakap Ceramah Berfokus MESYUARAT AGUNG Catatan/ Tindakan Pengetua/GuruBesa r/ GPK KOKO/ Guru Penasihat Februari Mac April Mei Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Jun Julai Ogos 115 .

Sept Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 1 Minggu 2 Ceramah Berfokus Pertolongan Cemas Ceramah Berfokus Membaca Peta Ceramah Berfokus Pengembaraan Ceramah Berfokus Pertandingan Kawad Kaki Perkhemahan Perdana Hari Kokurikulum Sekolah Okotber Nov 116 .

4 Penyelia Kokurikulum 4.5 Guru Pasukan Sekolah 2.3 Guru Penasihat 1. Pelajaran Johor Mengelola.3 Penyelia Sukan 2.1 S/U Kokurikulum 4. Kelab Sukan Permainan S/U Sukan 1.1 S/U Kokurikulum 1. daerah dan negeri.1 Penolong Pegawai Pelajaran Daerah (HEM) 2. Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Ikhtisas Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Ikhtisas Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling 3. Kelab Sukan 117 Tugas dan Tanggungjawab Memastikan pelaksanaan dasar Kementerian Pelajaran dalam bidang kokurikulum dilaksanakan. Kelab/Persatuan.1 Ketua Sektor Pembangunan Dan Kemanusiaan 3.2 Penolong Pengarah (HEM) 3. 4. Kuasa Yang diberi Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Ikhtisas 2. Pegawai Pelajaran Daerah Mengelola.2 Penyelia Kokurikulum 2. Memantau dan Menyelia kegiatan kokurikulum di peringkat sekolah dan daerah.ENGURUSAN KOKURIKULUM: PENDAFTARAN MURID DALAM KEGIATAN KOKURIKULUM SENARAI TUGAS/KUASA DAN HUBUNGAN PEGAWAI DENGAN PEGAWAI LAIN Unit : Kokurikulum Jawatan : Penolong Kanan Kokurikulum Tugas Pegawai Atasan Yang Ada Hubungan 1.2 Penyelaras Pasukan Pakaian Seragam. Kelab/Persatuan. Pegawai Jabatan.4 Guru Rumah Sukan 1. Pengetua Tugas PegawaiPegawai lain yang ada hubungan serta Jenis hubungan 1.2 Penyelaras Pasukan Pakaian Seragam.3 Ketua Unit Sukan 3.Penolong Kanan.4 S/U Sukan Daerah 3. Penyelia Membantu menyelia kegiatan kokurikulum peringkat sekolah . Penolong Kanan HEM. Memantau dan Menyelia kegiatan kokurikulum di peringkat sekolah .

Guru Kanan Mata Pelajaran Ikhtisas Permainan 4.6 Guru Pasukan Sekolah 118 .Petang.3 S/U Sukan 4.4 Guru Penasihat 4.5 Guru Rumah Sukan 4.

penyertaan dalam badan beruniform. 1. (A) 196 bertarikh 21hb.1 Kandungan Kegiatan Kokurikulum Di Sekolah .U. Mei 1998. lain sebagaimana Rujuk Subperaturan 3(3) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997 yang diterbitkan sebagai P. penyertaan dalam persatuan dan kelab. hobi dan rekreasi. 42/No. Kegiatan Kokurikulum di sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan akan mengandungi yang berikut:(m) (n) (o) (p) penyertaan dalam sukan dan permainan. Akta Pendidikan 1996 (Akta 550)} Kegagalan atau keengganan melaksanakan kegiatan kokurikulum di sekolah adalah suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi lima ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi tiga bulan atau kedua-duanya {Rujuk Subseksyen 135(1) Akta Pendidikan 1996 (Akta 550)} dan jika kesalahan itu dilakukan secara 2.0 1. Perundangan (A). sukan dan permainan.PERATURAN-PERATURAN PENTADBIRAN BAGI SETIAP AKTIVITI Aktiviti Pengurusan : Pendaftaran Murid Dalam Persatuan 1. maka pelaksanaan kokurikulum di sekolah adalah wajib.0 2.U. Rujuk Peraturan 4 dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998 yang diterbitkan sebagai Warta Kerajaan Jil. 11 (Tambahan No. {Rujuk Seksyen 18. dan penyertaan dalam kegiatan-kegiatan ditentukan oleh Menteri. (A) 531/97. badan beruniform.1 2. Status Pelaksanaan Kokurikulum Sekolah : Sebagai sebahagian daripada Kurikulum Kebangsaan. 41).2 Kegiatan Kokurikulum di sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan meliputi kegiatan dalam persatuan yang ditubuhkan di sekolah daripada kategori berikut:(a) (b) (l) (m) (n) mata pelajaran yang diajar di sekolah sebagaimana yang dinyatakan dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997.2 119 . atau apa-apa persatuan lain yang diluluskan oleh Pendaftar. P.

Januari 1985}.6 Pelaksanaan kegiatan kokurikulum di sekolah hendaklah berasaskan prinsip penyertaan beramai-ramai tanpa ada unsur-unsur diskriminasi atau paksaan dan yang bercanggah dengan Dasar Pendidikan Kebangsaan dan Perlembagaan Negara. peningkatan penyertaan pelajar-pelajar dalam kegiatan pakaian seragam hendaklah diusahakan.7 Penyertaan pelajar dalam aktiviti kokurikulum adalah wajib. {Rujuk Subseksyen 135(2) Akta 550}. khususnya yang kurang kemudahan untuk menjalankan gerak kerja kokurikulum ini hendaklah menggalakkan pelajar-pelajarnya mengambil bahagian dalam membuat kerja-kerja amal untuk masyarakat setempat. KP(BS)8591/Jld. maka apabila disabitkan sedemikian.1 dalam Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. ketatanegaraan. dan satu kegiatan sukan atau permainan. 2. Rujuk Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 1/1986. 16/2000. Setiap pelajar hendaklah mengambil bahagian sekurangkurangnya dalam salah satu gerak kerja pakaian seragam (badan beruniform). XVI(16) bertarikh 13 Nov. {Rujuk Subperkara 5. 2. satu kegiatan persatuan atau kelab. 1/1985 KP(BS)8591/Jld. 1/1985 KP(BS)8591/Jld. dan dalam pelbagai gerak kerja yang menekankan perpaduan kaum. 2.5 Sekolah-sekolah. 11/(41) bertarikh 15 Januari 1986. 2. {Rujuk Subperkara 5. KP(BS)8591/Jld.2 dalam Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 1/1985 KP(BS)8591/Jld. 11(29) bertarikh 2hb. Januari 1985}. 11(29) bertarikh 2hb. 2000. 11(29) bertarikh 2hb. 2.3 Matlamat gerak kerja kokurikulum yang dikehendaki ialah penyertaan oleh setiap orang pelajar yang belajar di sekolah kerajaan atau bantuan kerajaan. bagi setiap hari kesalahan itu terus dilakukan.3 dalam Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 120 . {Rujuk Subperkara 5. seseorang itu dikenakan hukuman denda harian yang tidak melebihi lima ratus ringgit sebagai tambahan kepada apa-apa penalti lain yang boleh dikenakan kepadanya di bawah Akta ini berkenaan dengan kesalahan itu. Rujuk Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. Seberapa yang boleh. Sehubungan itu kehadiran pelajar dalam aktiviti kokurikulum mestilah direkodkan. moral dan sebagainya yang sesuai bagi pendidikan menyeluruh dan pembentukan keperibadian.berterusan.4 Penyertaan semua guru adalah dikehendaki bagi mempastikan keberkesanan pelaksanaan gerak kerja kokurikulum di sekolah. bergotong royong memperbaiki kawasan sekolah. Januari 1985}.

8 Kegiatan kokurikulum di sekolah boleh dilaksanakan dengan menggunakan penglibatan dan kepakaran anggota-anggota masyarakat setempat. 8591-11(32) bertarikh 2hb Februari 1985.2.2.3 dalam Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 4/1985. Rujuk Subperkara 5. KP. 121 .

Edarkan borang permohonan untuk sertai persatuan dan kelab kepada murid. Permohonan murid diproses. 42. Serahkan borang permohonan untuk sertai persatuan dan kelab kepada SU Kokurikulum. No 11 2. Serahkan nama ahli kepada guru tingkatan dan guru penasihat persatuan dan kelab. Warta kerajaan Jil.PROSES KERJA PENDAFTARAN MURID DALAM KEGIATAN KOKURIKULUM Pegawai Yang Meluluskan / Di rujuk SU Kokurikulum Seksi Undangundang / Peraturan 1. Surat Pekeliling Bil 5/1986 Bil 1/1988 Bil 4/1995 Bil 3/1997 Bil 24/1998 Bil 1 Proses Kerja Edarkan borang permohonan untuk sertai persatuan dan kelab kepada guru tingkatan. Proses mengisi borang permohonan untuk sertai persatuan dan kelab. Simpan rekod dalam rekod kokurikulum 2 Guru Tingkatan 3 Guru Tingkatan 4 5 Guru Tingkatan 6 Guru Tingkatan 7 8 SU Kokurikulum SU Kokurikulum 9 SU Kokurikulum 10 SU Kokurikulum 122 . Semak borang dan memastikan semua murid telah memilih dua kegiatan dalam kokurikulum iaitu persatuan dan kelab. Keahlian murid direkodkan dalam dua salinan iaitu mengikut tingkatan dan mengikut persatuan dan kelab masingmasing. Serahkan borang permohonan kepada guru tingkatan.

TAMAT 123 . Isi semula borang Semak borang permohonan murid.CARTA ALIRAN PENDAFTARAN PERSATUAN DAN KELAB DI SEKOLAH MULA Edar borang permohonan/ pemilihan persatuan dan kelab kepada guru tingkatan Edar borang permohonan/ pemilihan persatuan dan kelab kepada pelajar Proses mengisi borang permohonan persatuan dan kelab Serah borang permohonan kepada guru tingkatan. TIDAK YA Lengkap Serah borang permohonan kepada SU Kokurikulum Permohonan murid diproses. Rekod keahlian murid dalam dua salinan Serahkan maklumat keahlian murid kepada guru tingkatan dan penasihat persatuan Simpan maklumat murid dalam rekod kokurikulum.

Semak borang dan memastikan semua murid telah memilih dua kegiatan dalam kokurikulum iaitu persatuan dan kelab. TANDA ( / ) CATATAN 2 3 4 5 6 7 8 9. Serahkan nama ahli kepada guru tingkatan dan guru penasihat persatuan dan kelab.SENARAI SEMAK BAGI PENDAFTARAN MURID DALAM KEGIATAN KOKURIKULUM Bil 1 TINDAKAN Edarkan borang permohonan untuk sertai persatuan dan kelab kepada guru tingkatan. Proses mengisi borang permohonan untuk sertai persatuan dan kelab. 10. Permohonan murid diproses. Keahlian murid direkodkan dalam dua salinan iaitu mengikut tingkatan dan mengikut persatuan dan kelab masing-masing. Simpan rekod dalam rekod kokurikulum 124 . Serahkan borang permohonan kepada guru tingkatan. Serahkan borang permohonan untuk sertai persatuan dan kelab kepada SU Kokurikulum. Edarkan borang permohonan untuk sertai persatuan dan kelab kepada murid.

179-180 Jil. SPI Bil 8/1975 Lagu Kebangsaan Perkhidmatan Masyarakat dan Muhibah di Sekolah-Sekolah Rukunegara Permainan Menengah Catur di Sekolah-Sekolah Nyanyian Lagu Kebangsaan µNegaraku¶ Menyanyi Lagu Kebangsaan/Lagu Negeri.SENARAI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN YANG DIPERLUKAN AKTA PENDIDIKAN 1. Akta Pelajaran 1961 Pemberitahuan Undang-Undang L. SPI Bil 4/1975 6. Akta Pelancongan 1957 2. SP µAm Bil.N. Warta Kerajaan 1997 5.326 Peraturan-Peraturan Sekolah) 1956 (Kursus Pengajian WARTA KERAJAAN 1 Warta Kerajaan 1950 Registration of Schools Ordinance 1950 Schools Societies Regulations L. SPI Bil 8/1971 5. Warta Kerajaan 1998 - SURAT PEKELILING IKHTISAS 1. 11. SPI Bil 2/1971 4. SPI Bil 1/1971 3. No. SPI Bil 10/1976 - 125 .11 2. 23/1966 2. Jil.N. dan Mengibar Bendera Persekutuan/Bendera Negeri di Sekolah-Sekolah/Maktab-Maktab Perguruan Rancangan Kegiatan Sekolah Selepas Peperiksaan SRP/LCE (termasuk Sabah/ 7. 42. 27.U. Warta Kerajaan 1956 3. Bil. (A) 531 dalam Akta Pendidikan 1996 bertarikh 31 hb Disember 1996 Pemberitahu Undang-Undang 196. bertarikh 28 Disember 1967 Peraturan-Peraturan Kokurikulum Kebangsaan P. Warta Kerajaan 1967 4.

5/1985 24. 4/1985 23. 3/1981 14. 15. 4/1984 21. SPI Bil 1/1986 25. SPI Bil. 2/1981 13. Game Watch¶ Iklan/Tajaan Dalam Majalah Sekolah Garis Panduan Mengenai Pungutan Derma Melibatkan Murid-Murid Sekolah. SPI Bil. 4/1977 9. Rekod Kedatangan dan Laporan Gerak Kerja Kokurikulum Pelajar. SPI Bil.U. SPI Bil. Penubuhan Jawatankuasa Sekolah Sebagai Institusi Masyarakat Rancangan Mencantik dan Mengindahkan Sekolah dan Kawasannya (Landscaping) Larangan ke atas Pemberian Cenderamata. SPI Bil.326/62 Ketetapan Masa Di Sekolah-Sekolah Penggunaan Waktu Tidak Mengajar/Waktu Luang (Free Period) Oleh Guru Rancaangan Kegiatan Sekolah Selepas Peperiksaan SRP dan SRP/LCE (Sarawak) bagi Murid-murid Tingkatan III ± Garis Panduan Permainan µPin-table. SPI Bil. Video Game. 4/1983 17.Sarawak Junior Certificate Examination) bagi Murid-Murid Tingkatan III ± Garis Panduan. 7/1983 18. SPI Bil. SPI Bil. 7/1977 10. SPI Bil 1/1985 22. 8. SPI Bil. SPI Bil. 4/1984 20. 8/1978 11.326/62 Pengelolaan Walkathon Di Sekolah-Sekolah Kawad Kecemasan Kebakaran Di Sekolah Hari Kelepasan Peristiwa P. SPI Bil. SPI Bil. SPI Bil. Perhimpunan Sekolah Perhimpunan Sekolah (Tambahan) Penubuhan Jawatankuasa Bimbingan Pelajar Sekolah. 3/1982 Hari Kelepasan Peristiwa P. SPI Bil 2/1986 - 126 . Garis Panduan Mengenai Aktiviti-Aktiviti Kebudayaan Di Sekolah-Sekolah.U. 11/1978 12. SPI Bil. 3/1984 19. 4/1982 16. SPI Bil.

Keberangkatan DYMM Sultan/Raja/TYT Yang Di Pertua Negeri Menghadiri MajlisMajlis Rasmi Sekolah. Atur cara Majlis Rasmi Sekolah. Senaman Beramai-ramai. SPI Bil. Penceramah Jemputan Untuk Majlis Dan Aktiviti Agama Islam Di Sekolah. Program Skim Lencana Anti Dadah Pasukan Berpakaian Seragam Sekolah Menengah (SLAD).Pelaporan Kejadian Tidak Diingini Di Sekolah. 6/1988 31. SPI Bil. SPI Bil.Penyertaan Pelajar Dalam Kegiatan Sukan Di Sekolah. SPI Bil. SPI Bil 10/1989 37. 127 . 32. Keselamatan Diri Pelajar Di Sekolah. SPI Bil 3/1986 - Penyelarasan Pelaksanaan Kurikulum µPengenalan Kepada Komputer¶ Dan Kegiatan Kelab Komputer Sekolah Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Kelab Komputer Sekolah. SPI Bil.26. 9/1991 . Syarikat/Badan 27. SPI Bil. . SPI Bil.3/1988 - 30. SPI Bil.7/1991 41. Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Kelab Perekacipta Sekolah. SPI Bil 4/1991 40. SPI Bil. 1/1991 38. SPI Bil. 8/1988 33. 7/1988 - Penyertaan Pelajar Dalam Pertandingan Atau Kejohanan Sukan Anjuran Persatuan Atau Badan Induk Sukan. Panduan Tajaan Oleh Perniagaan Di Sekolah. SPI Bil 10/1988 34. Penggunaan Kemudahan Sekolah Pertubuhan Dan Persatuan Belia. 5/1986 28. Oleh Permohonan Mengundang Orang-Orang Kenamaan Ke Upacara Sekolah/Institusi Pendidikan. SPI Bil 14/1988 - 35. Mengundang Orang-orang Kenamaan Ke Upacara Sekolah/Institusi Pendidikan. SPI Bil 1/1989 36. 3/1991 39. 1/1988 29.

Program Dan Aktiviti Sekolah Yang Melibatkan Dasar Dan/Atau Pungutan Wang. SPI Bil. SPI Bil. - 50. 3/1997 - 55. Pengurusan Usaha Menanam Semangat Patriotisme Di Kalangan Pelajar Dan Senaman Ringkas Dalam Bilik Darjah. Kekemasan Dan Kerapian Berpakaian. 3/1995 - 46. Pengiktirafan Persatuan Seni Bela Diri Sebagai Pasukan Pakaian Seragam Sekolah Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Kelab/Persatuan (PS. SPI Bil. SPI Bil. 54. Pelaksanan Kadet Remaja Sekolah (KRS). 4/1995 47. SPI Bil. SPI Bil. 6/1997 - 128 . 2/1996 52. PUP Bil 2/1997 Sikap Mengutamakan Keceriaan Kebersihan Di Kalangan Pelajar. SPI Bil. Penyertaan Pelajar Dalam Pertandingan Kejohanan Sukan Anjuran Persatuan Badan Induk Sukan Sekolah Selepas Bagi Murid-Murid Dan 44. Amalan Kebersihan Di Sekolah.1/1996 51. SPI Bil.42. SPI Bil. Pelaksanaan Skim Takaful Kemalangan Diri Berkelompok Bagi Semua Pelajar Sekolah Kerajaan Dan Bantuan Kerajaan. 1/1995 - 45. 6/1994 - Panduan Penubuhan Dan Persatuan Silat Sekolah. 2/1997 53. SPI Bil. 7/1995 48. Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum Dan Sukan Di Dalam Dan Di Luar Kawasan Sekolah.Rancangan Kegiatan Peperiksaan UPSR Tahun 6. SPI Bil 9/1995 . Tatacara Mengenakan Tindakan Dan Hukuman Terhadap Pelajar-Pelajar Sekolah. SPI Bil. SPI Bil. 8/1995 - 49. 4/1992 43. Penampilan Diri Pelajar.77280) Taekwando/Seni Mempertahankan Diri.

SPI Bil 7/2000 66. 12/2000 70. Mencegah Kebakaran Di Sekolah. Penubuhan Kelab Pencegahan Jenayah Di Sekolah Menengah. Penganjuran Program Motivasi Di Sekolah. Keselamatan Diri Murid Dalam Perjalanan Pergi Dan Balik Sekolah. Garis Panduan Pengendalian Aktiviti Sokongan Bahasa Inggeris Di Sekolah. SPI Bil. 5/1998 - Mempergiat Dan Memperluas Program Dan Aktiviti Pertanian Di Sekolah. Penggunaan Barang Permainan Elektronik Robot Kit Di Sekolah Menengah. SPI Bil. SPI Bil. Murid Di Hari 59. 18/1998 60. Akta Pendidikan 1996 dan PeraturanPeraturan Di Bawah Akta Pendidikan 1996. 1/1999 62. SPI Bil. SPI Bil. SPI Bil. 2/1998 57. 9/2000 - 69. 129 . SPI Bil. Panduan Keselamatan Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan Serta Kegiatan kokurikulum Dan Sukan Di Dalam Dan Di Luar Kawasan Sekolah. SPI Bil. SPI Bil. 9/2000 - 68. 2/1999 63. 8/1999 65. SPI Bil 24/1998 - 61. Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Kelab Komputer/ Teknologi Maklumat Sekolah. Penglibatan Guru dan Murid dalam aktiviti Pasukan Pakaian Seragam anjuran agensi kerajaan dan pertubuhan bukan kerajaan. Penggunaan Budi Bicara Ketika Mengambil Tindakan. SPI Bil. 3/1998 58. Lawatan Pendidikan Persekolahan. SPI Bil. SPI Bil. 13/2000 - Pendaftaran Kegiatan Seni Bela Diri Di Sekolah-Sekolah. SPI Bil. Panduan Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Tambahan Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum Dan Sukan Di Dalam Dan Di Luar Kawasan Sekolah. 8/2000 67. 7/1999 64.56.

Lawatan Sekolah Pada Hari Persekolahan 76. 5/2002 - 130 . SPI Bil. 17/2000 74. SPI Bil. Panduan Menggalakkan Kerjasama Dan Sumbangan Pihak Luar Dalam Program Teknologi Maklumat Dan Komunikasi Di Sekolah. Penubuhan Kelab Sekolah-Sekolah. 14/2000 72. Rukun Negara Di 73. 16/2000 - Sambutan Hari Kemerdekaan Peringkat Sekolah. 18/2000 75. 19/2000 - Penggalakan Aktiviti Fotografi Di Kalangan Murid Sekolah.71. SPI Bil. Panduan Penubuhan Persatuan Agama Bukan Islam Di Sekolah-Sekolah. SPI Bil. 20/2000 77. SPI Bil. Salah Laku Memasukkan Unsur Politik Dalam Soalan Peperiksaan/Ujian Di Sekolah Dan Perbuatan Menghasut/ Meracuni Fikiran Pelajar Membenci Kerajaan. SPI Bil. SPI Bil.

SENARAI BORANG-BORANG YANG DIGUNAKAN BAGI TUJUAN PENDAFTARAN MURID DALAM KEGIATAN KOKURIKULUM Bil. 1 Senarai Borang/Surat Borang Pendaftaran Kokurikulum 131 .

NORMA KERJA BAGI PENDAFTARAN PELAJAR DALAM KEGIATAN KOKURIKULUM Masa Yang Diambil 10 minit Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dlm Seminggu Bil Jenis Kerja 1 Edarkan borang permohonan untuk sertai persatuan dan kelab kepada guru tingkatan. Serahkan nama ahli kepada guru tingkatan dan guru penasihat persatuan dan kelab. Serahkan borang permohonan untuk sertai persatuan dan kelab kepada SU Kokurikulum. Serahkan borang permohonan kepada guru tingkatan. Keahlian murid direkodkan dalam dua salinan iaitu mengikut tingkatan dan mengikut persatuan dan kelab masing-masing. Simpan rekod dalam rekod kokurikulum 2 5 minit 3 10 minit 4 10 minit 5 30 minit 6 120 minit 7 8 1 Minggu 1 Minggu 1 Minggu 132 . Permohonan murid diproses. Proses mengisi borang permohonan untuk sertai persatuan dan kelab. Semak borang dan memastikan semua murid telah memilih dua kegiatan dalam kokurikulum iaitu persatuan dan kelab. Edarkan borang permohonan untuk sertai persatuan dan kelab kepada murid.

Tugas Saya Hari Ini Catatan 133 .SENARAI TUGAS HARIAN NAMA : JAWATAN : TARIKH : Bil.

3 pada petak yang berkenaan) Olahraga Bola Sepak Bola Baling Bola Tampar Softball Hoki Boling Badminton 134 . Kad Pengenalan Tarikh Lahir Alamat Keturunan Agama Jantina Tingkatan Kewarganegaraan Kecacatan (Jika ada) Telefon :\ A) PASUKAN UNIT BERUNIFORM YANG INGIN DISERTAI (sila pilih 2 daripada unit beruniform berikut dengan menulis 1. dan Kew. JOHOR BORANG PENDAFTARAN KOKURIKULUM Unit Beruniform Persatuan/Kelab Sukan/Permainan Rumah Sukan Nama (Huruf Besar) No. Maklumat ± KTM Kelab Seni Silat Gayung Malaysia ± SSG Kelab Kesenian dan Kebudayaan ± KKK Kelab Cegah Jenayah ± KCJ Kelab Badminton ± KBN Kelab Boling ± KBL Kelab Catur ± KCR Kelab Setia ±KSE Kelab Prostar ± KPS Kelab Rukun Negara ± KRN PERTINA ± PTE C) KEGIATAN SUKAN YANG INGIN DISERTAI (sila pilih 3 kegiatan sukan /permainan berikut dengan menulis1. Perdag.2.3 pada petak yang berkenaan) Persatuan Bahasa Melayu ± PBM Persatuan Bahasa Inggeris ± PBI Persatuan Bahasa Cina ± PBC Persatuan Bahasa Tamil ± PBT Persatuan Pendidikan Islam & B.2 pada petak yang berkenaan) Persatuan Bulan Sabit Merah Malaysia ± PBS Pasukan Kadet Remaja Sekolah ± KRS Pasukan Pengakap Sekolah ± PGP Pasukan Kadet Polis ± PKP Pergerakan Pandu Puteri ± PPP Pergerakan Puteri Islam ± PPI B) PERSATUAN/ KELAB YANG INGIN DISERTAI (sila pilih 3 persatuan/kelab berikut dengan menulis1. ± KPP Kelab Bimbingan dan Kerjaya ± KBK Kelab SPBT ± KBT Kelab Tunas Bistari ± KTB Kelab Komunikasi & Tek.2. Arab ± PBA Persatuan Sejarah & Geografi ± PSG Persatuan Pendidikan Seni Visual ± PSV Persatuan Sains & Matematik ± PSM Persatuan Kemahiran Hidup ± PKH Kelab Pengguna.Untuk Kegunaan Pejabat SMK TUNKU ABDUL RAHMAN PUTRA KULAI.

.................... 135 ........................ : .Bola Jaring Bola Keranjang Catur Sepak Takraw Petanque PENCAPAIAN DALAM KOKURIKULUM TAHUN AKTIVITI/PERTANDINGAN PERINGKAT PENCAPAIAN Saya mengesahkan segala maklumat yang diberikan di atas adalah tepat dan benar........................................................................................... : ........................ Tandatangan Nama Tarikh : ..............

2 Penolong Pengarah (HEM) 3.4 Penyelia Kokurikulum 4.3 S/U Sukan 4. Penolong Kanan HEM. Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Ikhtisas Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Ikhtisas Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Ikhtisas 3.2 Penyelaras Pasukan Pakaian Seragam.1 Ketua Sektor Pembangunan Dan Kemanusiaan 3. Memantau dan Menyelia kegiatan kokurikulum di peringkat sekolah .2 Penyelaras Pasukan Pakaian Seragam.3 Guru Penasihat 1.4 S/U Sukan Daerah 3.5 Guru Rumah Sukan 4. Kelab Sukan Permainan 4.4 Guru Rumah Sukan 1.SENARAI TUGAS/KUASA DAN HUBUNGAN PEGAWAI DENGAN PEGAWAI LAIN Unit : Kokurikulum Jawatan : Penolong Kanan Kokurikulum Tugas Pegawai Atasan Yang Ada Hubungan 1.1 S/U Kokurikulum 1. Kelab/Persatuan.3 Penyelia Sukan 2.6 Guru Pasukan Sekolah 136 Tugas dan Tanggungjawab Memastikan pelaksanaan dasar Kementerian Pelajaran dalam bidang kokurikulum dilaksanakan. Memantau dan Menyelia kegiatan kokurikulum di peringkat sekolah dan daerah. Guru Kanan Mata Pelajaran Membantu menyelia kegiatan kokurikulum peringkat sekolah .4 Guru Penasihat 4. daerah dan negeri. Kelab Sukan Permainan/ S/U Sukan 1. Pegawai Jabatan Pelajaran Johor Mengelola. Pegawai Pelajaran Daerah Mengelola. 4 Penolong Kanan.2 Penyelia Kokurikulum 2.Kelab/ Persatuan.1 S/U Kokurikulum 4.1 Penolong Pegawai Pelajaran Daerah (HEM) 2. Kuasa Yang diberi Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Ikhtisas 2.5 Guru Pasukan Sekolah 2. Pengetua Tugas PegawaiPegawai lain yang ada hubungan serta Jenis hubungan 1.3 Ketua Unit Sukan 3. Penyelia Petang.

wakil Bahagian pengajian Tinggi mencadangkan agar kegiatan kokurikulum di sekolah dapat dinilai secara standard agar aspek ini dapat di mbil kira dalam a proses pengambilan pelajar ke institusi-institusi pengajian tinggi tempatan.PERATURAN-PERATURAN PENTADBIRAN BAGI PENILAIAN PRESTASI KOKURIKULUM (FORMAT A) 1.1 Garis Panduan Kegiatan kokurikulum sekolah yang merangkumi aktiviti pasukan pakaian seragam. kelab dan persatuan serta kelab sukan dan permainan. Dalam mesyuarat Pengurusan Pendidikan Bil 9.1 137 .1 1. Pencapaian c. Jawatan disandang 1. Penggunaan borang penilaian yang standard bagi menghindari unsur ketidakadilan dalam pemberian markah dan ketidaksamarataan dalam penilaian kegiatan kokurikulum pelajar yang dibuat oleh sekolah. Menyediakan satu kaedah penilaian aktiviti kokurikulum yang boleh diterima pakai oleh semua sekolah. Penglibatan d.4 1. Penilaian yang dibuat tidak hanya berlandaskan pencapaian dalam kegiatan semata-mata kerana aspek-aspek lain seperti kehadiran dalam aktiviti.0.0 1. Aspek-aspek yang dinilai: Penilaian aktiviti kokurikulum seseorang pelajar dalam setiap jenis aktiviti yang disertainya adalah berdasarkan kepada 4 aspek yang berikut: a.2 2. 2. tanggungjawab yang disandang dan penglibatan pelajar dalam sesuatu kegiatan kokurikulum perlu diambil kira.5 2. 1997. Kehadiran b.

Markah-markah pencapaian yang ditetapkan adalah seperti berikut: PERINGKAT MARKAH PERTANDINGAN JOHAN N.JOHAN KETIGA Sekolah 3 2 1 Zon/Daerah/Bahagian 5 4 3 Negeri 10 8 6 Kebangsaan 15 13 11 Antarabangsa 20 18 16 138 . Ini bertujuan untuk menggalakkan pelajar hadir pada setiap aktiviti yang dijalankan. Naib Johan dan Ketiga. Pencapaian yang dinilai hanyalah kepada kedudukan Johan.Tidak Hadir Yang Diluluskan ) Markah kehadiran = X 50 2.2 Bagi keempat-empat aspek ini peratus markah yang diperuntukkan adalah seperti berikut: ASPEK PENILAIAN Kehadiran Pencapaian Penglibatan Jawatan disandang JUMLAH % MARKAH 50 20 20 10 100 2. Perkiraan markah kehadiran adalah seperti berikut: (Jumlah Kehadiran Pelajar ) (Jumlah Minggu . dengan mengambil kira bahawa setiap jenis aktiviti kokurikulum dijalankan sekali seminggu dan dengan peruntukan masa 3 jam.2. menyertai kegiatan lain dengan kelulusan dan sebab-sebab lain yang munasabah. Markah ini merupakan pencapaian pelajar dalam pertandingan di peringkat Sekolah / Zon / Daerah / Negeri / Kebangsaan dan Antarabangsa.3 Markah Aspek Kehadiran ialah markah yang tinggi (50%). Dalam aspek pencapaian markah bagi pencapaian individu atau pasukan adalah sama. Jumlah kehadiran yang maksimum berasaskan kepada jumlah minggu persekolahan dalam setahun.4 Markah Aspek Pencapaian ialah 20%. Pengecualian kehadiran hanya dipertimbangkan jika pelajar sakit. Ketidakhadiran ini perlulah dalam pengetahuan pihak sekolah.

2. Agihan markah bagi jawatan yang disandang adalah seperti berikut: JAWATAN MARKAH Pengakap DiRaja / PWI / Sub-Inspektor / Drum Mejar / 10% Pengerusi / Naib Pengerusi / dan jawatan-jawatan / pangkat-pangkat lain yang difikirkan sama taraf PWII / Staf Sarjan / Sarjan Mejar / Ketua Terup / 10% Setiausaha / dan jawatan-jawatan / pangkat-pangkat lain yang difikirkan sama taraf Sarjan / Penolong Terup / Bendahari / dan jawatan7% jawatan / pangkat-pangkat lain yang difikirkan sama taraf Koperal / Lans Koperal / Ketua Petrol / Penolong Ketua 5% Petrol / Ahli Jawatankuasa / dan jawatan-jawatan / pangkat-pangkat yang difikirkan sama taraf Konstabel / Prebet / Ahli Biasa 3% 2. Umpamanya jika seorang pelajar pernah mewakili daerah.5 Markah Aspek Penglibatan ialah 20%.7 Setiap pemberian markah dalam aspek-aspek yang dinilai adalah berdasarkan markah tertinggi yang layak diperoleh oleh seorang pelajar. 139 . Markah ini diberikan kepada semua ahli berdasarkan sumbangan dan komitmen mereka di dalam semua aktiviti yang dijalankan dan tahap penglibatan yang disertai. kebangsaan dan antarabangsa. Markah-markah yang dicadangkan adalah seperti berikut: MARKAH PENGLIBATAN Sekolah Zon / Daerah / Bahagian Negeri Kebangsaan Antarabangsa MARKAH 3 5 10 15 20 2. negeri.6 Markah Aspek jawatan Disandang ialah 10% dan diberikan kepada individu yang memegang sesuatu jawatan yang tertinggi dalam kegiatan kokurikulum. Sungguhpun begitu ahli-ahli biasa dan jawatan-jawatan yang lain juga diperuntukkan markah mengikut jenis jawatan yang disandang. Markah penglibatan bagi individu dan pasukan atau kumpulan adalah sama. markah aspek pencapaian yang diambil kira hanyalah pencapaian di peringkat antarabangsa (20 markah).

Aktiviti pasukan pakaian seragam seperti Kadet remaja Sekolah.3.1 Kegiatan Kokurikulum Yang Dinilai Setiap pelajar sekolah menengah/rendah tahap II diwajibkan menganggotai pasukan pakaian seragam. i. Dalam hal ini setiap pelajar memilih salah satu aktiviti yang terdapat dalam setiap kegiatan kokurikulum tersebut. Kelab Renang. b. Kelab Seni Lukis dan sebagainya. 3. Kegiatan Persatuan / Kelab Jenis Aktiviti: Persatuan bahasa Melayu Aspek Penilaian a) Kehadiran b) Pencapaian c) Penglibatan d) Jawatan Markah 36/40 45% Naib Johan Pertandingan 5% Bahas Antara Kelas Menyertai Seminar Penulisan 15% Sajak Peringkat Kebangsaan AJK Persatuan 5% JUMLAH 70% 140 Prestasi . Kegiatan Pasukan Pakaian Seragam Jenis Aktiviti: Pengakap Aspek Penilaian a) Kehadiran b) Pencapaian Prestasi Markah Penuh (40/40) 50% Johan Kawat Kaki Peringkat 10% Negeri c) Penglibatan Menghadiri jambori Pengakap 15% Kebangsaan d) Jawatan Ahli Biasa 3% Disandang JUMLAH 78% ii.2 dan agihan markah setiap jenis aktiviti adalah sama seperti yang dinyatakan dalam 2. Seni Bela Diri dan sebagainya.0 3. Pengakap. c. Pandu Puteri.2 Setiap jenis aktiviti yang dianggotai oleh pelajar akan dinilai berdasarkan aspek-aspek yang telah dinyatakan dalam 2. Kelab Memanah dan sebagainya. Aktiviti Kelab Sukan dan Permainan seperti kelab Olahraga. Sebagai contoh berikut adalah markah kegiatan kokurikulum yang diperoleh oleh Pelajar X. persatuan/kelab serta kelab sukan dan permainan. Kelab Pencinta Alam.3. Aktiviti Persatuan/kelab seperti Persatuan Bahasa Melayu. Ini bermakna penilaian kegiatan adalah berdasarkan: a.

Perjawatan Peringkat Rumah Sukan seperti Ketua Rumah.1 Markah Bonus Markah Bonus diberi berdasarkan sesuatu jawatan kepimpinan yang disandang oleh pelajar dan jawatan tersebut bertujuan membantu pengurusan dan pentadbiran sekolah.1 Gred Penilaian Kegiatan Kokurikulum Gred penilaian setiap markah yang diperoleh adalah seperti berikut: GRED A B C D E MARKAH Antara 80% hingga 100% Antara 60% hingga 79% Antara 40% hingga 59% Antara 20% hingga 39% 19% ke bawah 3. Ketua Bilik Asrama dan sebagainya. 141 .iii.3 3.0 4. Perjawatan Peringkat Kelas seperti Ketua Kelas/Darjah dan sebagainya.2 Mengambil contoh markah kegiatan kokurikulum yang diperoleh Pelajar X. Imam dan sebagainya. Perjawatan tersebut merangkumi: a) b) c) Perjawatan Peringkat Sekolah seperti pengawas. pengawas perpustakaan. Kegiatan Kelab Sukan dan Permainan Jenis Aktiviti: Kelab Sukan Bola Sepak Aspek Penilaian a) Kehadiran b) Pencapaian c) Penglibatan d) Jawatan Prestasi Markah Penuh (60/60) 50% Naib Johan Timang Bola Piala 13% Nike Peringkat Kebangsaan Mewakili Negeri Dalam 15% Pertandingan MSSM Kapten Bola Sepak B18 10% JUMLAH 88% 3. gred yang diperoleh bagi setiap kegiatan kokurikulum adalah seperti berikut: Kegiatan Pasukan Pakaian Seragam Persatuan / Kelab Kelab Sukan dan Permainan Markah Yang Diperoleh 78% 70% 88% Gred B B A 4.

Kemudian nilai tersebut dicampurkan dengan markah bonus yang diperoleh. maka markah bonus ini tidak layak di masuk kira. Makanan dan lain-lain Ahli jawatankuasa termasuk Penolong Ketua / Pengerusi / Setiausaha / Bendahari bagi badan-badan dalam komponen aktiviti kokurikulum Ketua Bilik / Asrama / Kelas Penolong Ketua Bilik / Asrama / Kelas Markah Bonus 10 8 7 6 5 3 7 8 4. Gred Keseluruhan Gred keseluruhan bermaksud gred yang diperoleh oleh seorang pelajar dalam ketiga-tiga jenis kegiatan kokurikulum yang dianggotainya berserta markah bonus. 5.2 142 .1.3 4. Hasil tambah tersebut dipadankan dengan nilai gred sebagaimana yang terdapat pada 5.3. Gred keseluruhan boleh diperoleh dengan mencampurkan jumlah markah ketiga-tiga kegiatan kokurikulum yang diperoleh dan mendapatkan purata bagi ketiga-tiga markah tersebut.4.4 2 1 Setiap pelajar hanya layak menerima markah bonus untuk jawatan yang paling tertinggi yang disandang pada setiap tahun. Sekiranya jawatan yang disandang dilucutkan atas sebab-sebab tindakan tatatertib atau kes disiplin. umpamanya Jawatankuasa Asrama.1 5. Badan-Badan Tertentu. Markah bonus yang ditetapkan adalah seperti berikut: Bil 1 2 3 4 5 6 Jawatan Ketua Pelajar I / Ketua Pelajar II Timbalan / Penolong Ketua Pelajar Pengawas / Imam / Bilal Pengawas Perpustakaan Ketua Perpustakaan.0 5.2 Bagi setiap jawatan tersebut markah bonus diberikan sebagai pengiktirafan kepada pelajar di atas sumbangan perkhidmatan setiap tahun.

2 6.0 6.5 143 .3 Mengambil contoh markah kegiatan kokurikulum yang diperoleh Pelajar X perkiraan gred keseluruhan adalah seperti berikut: (Jumlah markah Pasukan Pakaian Seragam + Jumlah Markah Persatuan/Kelab + Jumlah Markah Kelab Sukan dan Permainan) 3 = (78 + 70 + 88) ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 3 = 78.1 Pelaksanaan Semua sekolah menengah di setiap Jabatan Pendidikan Negeri diminta menggunakan format dan borang yang sama dalam membuat penilaian aktiviti kokurikulum pelajar (Borang A. Oleh kerana penilaian kokurikulum dibuat sepanjang pelajar berada di Tingkatan Peralihan / Tingkat 1 sehingga Tingkatan 6.5. B dan C) Penilaian hendaklah dibuat pada setiap hujung tahun atau selewatlewatnya awal bulan Januari tahun yang berikutnya. Langkah ini memudahkan penyimpanan rekod-rekod kemajuan dan pemindahan rekod sekiranya pelajar berpindah ke sekolah yang lain. Tempoh ini diperlukan kerana masih ada kegiatan kokurikulum peringkat kebangsaan yang dijalankan pada bulan Disember. Setiap borang penilaian perlu disemak oleh guru pemimpin sebelum disahkan oleh Pengetua dan Guru Penolong kanan Kokurikulum. pihak sekolah perlulah menyediakan Buku Kemajuan Kegiatan kokurikulum yang standard sebagaimana Buku Rekod Kemajuan Akademik. = 88.6 Markah Bonus = 10 (Ketua Pelajar) Purata Keseluruhan + Markah Bonus = 78.6 + 10 Markah Keseluruhan Gred Keseluruhan 6. Pihak sekolah diminta membentuk Jawatankuasa Penilai yang dipengerusikan oleh Pengetua Sekolah dan guru-guru yang terlibat dengan kegiatan kokurikulum sekolah.6 =A 6.3 6.4 6.

Tindakan ini dirasakan kurang adil kerana kadangkala ada pelajarpelajar yang amat aktif dan berjaya dalam kokurikulum di Tingkatan I hingga Tingkatan IV. penilaian dibuat berdasarkan keputusan yang terbaik semasa berada dua tahun di Tingkatan VI. Pada masa ini penilaian yang dibuat kepada pelajar-pelajar tersebut hanya berdasarkan kepada prestasi mereka di tahun akhir sebelum meninggalkan sekolah.7.3 Bagi pelajar-pelajar Tingkatan VI Atas. 7. Dalam hal ini pihak sekolah diminta mengisi borang penilaian (sebagaimana dalam borang C) berdasarkan keputusan penilaian yang terbaik dalam aktiviti kokurikulum sepanjang tahun persekolahan. 144 . pelajar Y menunjukkan penilaian terbaik yang diperoleh adalah semasa Tingkatan IV (Gred A). tetapi kurang menyerlah di Tingkatan V kerana ingin menumpukan kepada pelajaran atau mengalami kecederaan.0 7. Sungguhpun begitu pelajar-pelajar ini boleh menggunakan keputusan yang diperoleh semasa di Tingkatan V sekiranya keputusan ini didapati lebih baik. Pelajar-pelajar yang telah menamatkan Tingkatan V dan Tingkatan VI wajar diberi penilaian berdasarkan pencapaian terbaik yang pernah diperoleh dalam kegiatan kokurikulum.2 Berdasarkan prestasi kegiatan kokurikulum.1 Penilaian Kegiatan Kokurikulum Bagi Pelajar-Pelajar Tingkatan V Dan Pelajar Di Atas. Sebagai contoh sekiranya Pelajar Y memperoleh Gred Keseluruhan sepanjang persekolahan adalah seperti berikut: Tingkatan I II III IV V Gred Keseluruhan Kokurikulum C B B A B 7. Justeru itu amatlah wajar sekiranya pencapaian kokurikulum yang terbaik semasa di Tingkatan yang lain juga diambil kira sewaktu pelajar tersebut hendak meninggalkan sekolah kerana penilaian ini yang akan digunakan oleh pelajar-pelajar sewaktu memohon jawatan atau melanjutkan pelajaran.

sukan dan permainan. ii. Guru Penasihat 6. Bil 1. Guru Penasihat 5. kelab. Proses penilaian kokurikulum pelajar oleh guru-guru penasihat Guru penasihat merekodkan prestasi pelajar dalam buku laporan aktiviti persatuan. PK Kokurikulum 3. Guru tingkatan mengisi Borang C dan Laporan Adab Belajar. SU Kokurikulum Guru Penasihat Guru Penasihat Guru Tingkatan 4. sukan dan permainan.PROSES KERJA DALAM MENGURUSKAN PENILAIAN AKTIVITI KO-KURIKULUM (FORMAT A) Pegawai Yang Meluluskan/ Dirujuk SU Kokurikulum Seksi. (Borang B) Borang Markah Bonus kepada guru penasihat badan bukan persatuan. Penyerahan prestasi pelajar dalam kegiatan kokurikulum oleh guru penasihat kepada guru tingkatan. (Borang A) Borang Penilaian Aktiviti kepada Guru Penasihat persatuan. Proses Kerja Menyediakan Borang Penilaian Aktiviti Kokurikulum Taklimat kepada semua guru tentang panduan penilaian/ cara penilaian Mengedarkan Borang Penilaian Kokurikulum: i. Guru Penasihat 7. (Borang C) Borang Laporan Prestasi Kokurikulum Murid kepada guru tingkatan. kelab. 2. iii. Undangundang/ Peraturan Buku Pengurusan Kokurikulum Sekolah-sekolah negeri Johor. Guru Tingkatan 145 .

8. Guru Tingkatan 10. Guru tingkatan menyerahkan Guru Tingkatan borang C dan Laporan Adab Belajar kepada pengetua untuk pengesahan 11. jantina dan bangsa dihantar ke PPD dan JPN Guru Tingkatan SU Kokurikulum 146 . Guru tingkatan menyerahkan borang dan Laporan Adab Belajar kepada PK Kokurikulum untuk pengesahan. Guru Tingkatan mengenal pasti prestasi tahun terbaik bagi pelajar tingkatan 5 dan 6 atas untuk dijadikan ukuran prestasi sebenar pelajar dalam kegiatan kokurikulum. Penilaian kokurikulum diedarkan kepada pelajar untuk ditandatangani oleh ibu bapa/penjaga 12 Satu salinan rumusan keseluruhan gred yang diperoleh mengikut umur. 9. Guru Tingkatan Buku Pengurusan Kokurikulum Sekolah-sekolah negeri Johor.

Guru Tingkatan mengisi borang C dan Laporan Adab Belajar .CARTA ALIRAN KERJA PROSES PENILAIAN KOKURIKULUM (FORMAT A) MULA Sediakan borang penilaian Taklimat kepada guru penasihat dan guru tingkatan Edarkan borang penilaian kepada guru tingkatan untuk diedarkan kepada pelajar Proses penilaian kokurikulum oleh guru penasihat Guru penasihat merekod prestasi pelajar dalam buku rekod prestasi persatuan dan Borang A ± Persatuan/Kelab/Sukan Borang B ± Markah Bonus Guru penasihat persatuan serahkan prestasi kokurikulum pelajar Borang A dan Borang B kepada guru tingkatan. Guru Tingkatan menyerahkan borang C dan Laporan Adab Belajar untuk pengesahan PK Kokurikulum Guru Tingkatan menyerahkan borang C dan Laporan Adab Belajar untuk pengesahan Pengetua Penilaian Kokurikulum diedarkan kepada pelajar untuk ditandatangani ibu bapa/penjaga Salinan pencapaian pelajar dihantar ke PPD dan JPN TAMAT 147 . Guru Tingkatan mengenalpasti pencapaian tahun terbaik untuk laporan keseluruhan prestasi pelajar tingkatan 5 dan 6.

Guru Tingkatan mengenal pasti prestasi tahun terbaik bagi pelajar tingkatan 5 dan 6 atas untuk dijadikan ukuran prestasi sebenar pelajar dalam kegiatan kokurikulum. 4. Tanda ( _ / ) Catatan 3. sukan dan permainan. 148 .SENARAI SEMAK PENILAIAN PRESTASI KOKURIKULUM (FORMAT A) Bil 1. (Borang C) Borang Laporan Prestasi Kokurikulum Murid kepada guru tingkatan. kelab. Proses penilaian kokurikulum pelajar oleh guru-guru penasihat Guru penasihat merekodkan prestasi pelajar dalam buku laporan aktiviti persatuan. 7. (Borang A) Borang Penilaian Aktiviti kepada Guru Penasihat persatuan. (Borang B) Borang Markah Bonus kepada guru penasihat badan bukan persatuan. 5. kelab. 6. Penyerahan prestasi pelajar dalam kegiatan kokurikulum oleh guru penasihat kepada guru tingkatan. ii. sukan dan permainan. Proses Kerja Menyediakan Borang Penilaian Aktiviti Kokurikulum Taklimat kepada semua guru tentang panduan penilaian/ cara penilaian Mengedarkan Borang Penilaian Kokurikulum: i. Guru tingkatan mengisi Borang C dan Laporan Adab Belajar. 2. 8. iii.

Penilaian diedarkan kepada pelajar untuk ditandatangani oleh ibu bapa/penjaga 12. Guru tingkatan menyerahkan borang C dan Laporan Adab Belajar kepada pengetua untuk pengesahan 11.9. jantina dan bangsa dihantar ke PPD dan JPN 149 . Guru tingkatan menyerahkan borang dan Laporan Adab Belajar kepada PK Kokurikulum untuk pengesahan. 10. Satu salinan rumusan keseluruhan gred yang diperoleh mengikut umur.

SENARAI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN YANG DIPERLUKAN WARTA KERAJAAN 1. SPI Bil. SPI Bil. 4/1995 . Game Watch¶ Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Kelab Komputer Sekolah. Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Kelab Perekacipta Sekolah. 42.3/1988 Permainan Menengah Catur di Sekolah-Sekolah Permainan µPin-table. No. Warta Kerajaan 1997 Schools Societies Regulations L. 5/1986 4. SPI Bil. SPI Bil. SPI Bil. 7/1988 - 7. SPI Bil 1/1989 8.11 3. Panduan Penubuhan Dan Persatuan Silat Sekolah. Warta Kerajaan 1956 2. 150 .U. Program Skim Lencana Anti Dadah Pasukan Berpakaian Seragam Sekolah Menengah (SLAD). 6. Penyertaan Pelajar Dalam Pertandingan Atau Kejohanan Sukan Anjuran Persatuan Atau Badan Induk Sukan. 4/1992 9.179-180 Peraturan-Peraturan Kokurikulum Kebangsaan P. 1/1988 5. Jil. SPI Bil 8/1971 2. 4/1982 3. SPI Bil. Pengurusan Pelaksanan Kadet Remaja Sekolah (KRS). Video Game.Penyertaan Pelajar Dalam Kegiatan Sukan Di Sekolah.N. Warta Kerajaan 1998 - SURAT PEKELILING IKHTISAS 1. SPI Bil. (A) 531 dalam Akta Pendidikan 1996 bertarikh 31 hb Disember 1996 Pemberitahu Undang-Undang 196.

Rukun Negara Di 15. 8/1995 - Penyertaan Pelajar Dalam Pertandingan Kejohanan Sukan Anjuran Persatuan Badan Induk Sukan 11.10. 13/2000 22. Pendaftaran Kegiatan Seni Bela Diri Di Sekolah-Sekolah. SPI Bil. Penggunaan Budi Bicara Ketika Mengambil Tindakan. 1/1999 18. 151 .Rancangan Kegiatan Sekolah Selepas Peperiksaan UPSR Bagi Murid-Murid Tahun 6. 7/1999 20.77280) /Seni Mempertahankan Diri. SPI Bil. Penubuhan Kelab Pencegahan Jenayah Di Sekolah Menengah. 5/1998 - Akta Pendidikan 1996 dan PeraturanPeraturan Di Bawah Akta Pendidikan 1996. SPI Bil. 17/2000 23. Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Kelab Komputer/ Teknologi Maklumat Sekolah. SPI Bil. SPI Bil. Pengurusan Taekwondo 12. SPI Bil. SPI Bil. Penubuhan Kelab Sekolah-Sekolah. SPI Bil 24/1998 - 17. 2/1997 13. SPI Bil. Garis Panduan Pengendalian Aktiviti Sokongan Bahasa Inggeris Di Sekolah. SPI Bil. SPI Bil. 8/2000 21. SPI Bil 9/1995 . PUP Bil 2/1997 14. Pengiktirafan Persatuan Seni Bela Diri Sebagai Pasukan Pakaian Seragam Sekolah Panduan Penubuhan Dan Kelab/Persatuan (PS. 18/1998 16. 2/1999 19. 18/2000 - Penggalakan Aktiviti Fotografi Di Kalangan Murid Sekolah. SPI Bil. Penglibatan Guru dan Murid dalam aktiviti Pasukan Pakaian Seragam anjuran agensi kerajaan dan pertubuhan bukan kerajaan. Penganjuran Program Motivasi Di Sekolah.

7. 10. 1. Keceriaan dan Keindahan Sekolah Jawatankuasa Hari Perayaan Sekolah Jawatankuasa yang diarahkan dari semasa ke semasa Bil. 11. 5. 3. 12. 14.SENARAI JAWATANKUASA YANG DIANGGOTAI Jawatankuasa yang dianggotai Jawatankuasa Majlis Pentadbiran dan Pengurusan Sekolah Jawatankuasa Majlis Kurikulum Sekolah dan Kokurikulum. 9. 8. 152 . 6. 15. 13. 16. 4. Jawatankuasa Takwim Sekolah AJK Pemilihan Pelajar Cemerlang ( Hari Kecemerlangan Kokurikulum ) Jawatankuasa Pusat Sumber Jawatankuasa Program Khas Jawatankuasa Perkembangan Staf Sekolah Jawatankuasa Kewangan Sekolah Jawatankuasa Majlis Sukan Jawatankuasa Perkhemahan Bersepadu Jawatankuasa Pengelolaan MSSD/MSSJ/MSSM Jawatankuasa Hari Kokurikulum/Hari Kantin Jawatankuasa Pemantauan Jawatankuasa Program Bersepadu Sekolah Selamat Jawatankuasa Pembangunan. 2.

1 2 3 4 Senarai Borang/Surat Borang A : Laporan pencapaian pelajar dalam aktiviti kokurikulum Borang B : Laporan pencapaian murid dalam kegiatan bukan persatuan. kelab. sukan dan permainan.SENARAI BORANG-BORANG YANG DIGUNAKAN BAGI TUJUAN PENILAIAN PRESTASI KOKURIKULUM PELAJAR (BERASASKAN LAPORAN LAB) Bil. Borang C : Laporan prestasi keseluruhan pelajar dalam kokurikulum (individu) Borang D : Laporan prestasi keseluruhan pelajar dalam kokurikulum (mengikut tingkatan) 153 .

JOHOR.BORANG A SMK TUNKU ABDUL RAHMAN PUTRA. BORANG PENILAIAN KOKURIKULUM PELA JAR NAMA NO KPT NO DAFTAR Unit/ Kelab/ Persatuan Aspek Yang Dinilai Kehadiran Agihan Markah 50 Jumlah Markah TINGKATAN JANTINA Catatan Penglibatan 20 Pencapaian Jawatan Yang Disandang Jumlah Markah 20 10 100 Tandatangan Guru Penasihat Nama Guru Penasihat : : GRED 154 . KULAI.

(MARKAH BONUS) Nama No KPT BIL JAWATAN No Daftar Tingkatan MARKAH MARKAH KESELURUHAN Tandatangan Guru Penyelaras Nama Guru Penyelaras : : 155 . PENILAIAN KOKURIKULUM: JAWATAN BIDANG BUKAN KOKURIKULUM. JOHOR.BORANG B SMK TUNKU ABDUL RAHMAN PUTRA. KULAI.

..............BORANG C UNIT KOKURIKULUM SMK TUNKU ABDUL RAHMAN PUTRA PENCAPAIAN PELAJAR DALAM KEGIATAN KOKURIKULUM 2003 NAMA GURU «««««««««««««««.......................................................... 156 ...... ... BIL NAMA PELAJAR GRED DICAPAI Tanda tangan guru tingkatan : Nama : ........ TINGKATAN ««««....

.................................. ..................... Tingkatan: ......... JOHOR PENILAIAN KEGIATAN KOKURIKULUM TAHUN .......................... ................................................ Persatuan / Kelab Sukan / Permaian Jawatan Bidang Bukan Kokurikulum: ....................................................................: .... ........................................................................................................................... Nama: ........................................ Markah Bonus Gred Keseluhan : : Ulasan: ... .................................... Disahkan Oleh: ... ......................... ... Ta rikh: ..................................................... ...........................K................................ Aspek Yang Dinilai Kehadiran Penglibatan Pencapaian Jawatan Yang Disandang JUMLAH MARKAH GRED Agihan Markah 50 20 20 10 100 Pasukan Pakaian Seragam No........... TandaTangandanCop Pengetua/Guru Tanda Tangan Ibu Bapa / Penjaga: ................................................. Nama Pelajar: .................................. ........... 157 ............. KULAI......................P....................... Tanda Tangan GPK Kokurikulum Besar ........ ....................................................................CONTOH BORANG LAPORAN ADAB BELAJAR SMK TUNKU ABDUL RAHMAN PUTRA.............................................................. Jantina: ...................................

60 minit 3. (Borang C) Borang Laporan Prestasi Kokurikulum Murid kepada guru tingkatan. ii. sukan dan permainan. (Borang B) Borang Markah Bonus kepada guru penasihat badan bukan persatuan. 2 hari 4. (Borang A) Borang Penilaian Aktiviti kepada Guru Penasihat persatuan. 2. iii. Guru tingkatan mengisi Borang C dan Laporan Adab Belajar. sukan dan permainan. 3 hari 5. Menyediakan Borang Penilaian Aktiviti Kokurikulum Taklimat kepada semua guru tentang panduan penilaian/ cara penilaian Mengedarkan Borang Penilaian Kokurikulum: i. 2 hari 158 . kelab. kelab. 2 hari 6. Proses penilaian kokurikulum pelajar oleh guru-guru penasihat Guru penasihat merekodkan prestasi pelajar dalam buku laporan aktiviti persatuan. Penyerahan prestasi pelajar dalam kegiatan kokurikulum oleh guru penasihat kepada guru tingkatan. 2 hari 7.NORMA KERJA BAGI PENILAIAN PRESTASI KOKURIKULUM (FORMAT A) Masa Yang Diambil 3 Hari Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dlm Seminggu Bil Jenis Kerja 1.

5 hari 159 . 2 hari 13. Guru Tingkatan mengenal pasti prestasi tahun terbaik bagi pelajar tingkatan 5 dan 6 atas untuk dijadikan ukuran prestasi sebenar pelajar dalam kegiatan kokurikulum. Guru tingkatan menyerahkan borang dan Laporan Adab Belajar kepada PK Kokurikulum untuk pengesahan. 3 hari 10.8. jantina dan bangsa dihantar ke PPD dan JPN 2 hari 9. 3 hari 12. Guru tingkatan menyerahkan borang C dan Laporan Adab Belajar kepada pengetua untuk pengesahan Penilaian diedarkan kepada pelajar untuk ditandatangani oleh ibu bapa/penjaga Satu salinan rumusan keseluruhan gred yang diperoleh mengikut umur.

Tugas Saya Hari Ini Catatan 160 .SENARAI TUGAS HARIAN NAMA : JAWATAN : TARIKH : Bil.

Membantu menyelia kegiatan kokurikulum peringkat sekolah . Kelab Sukan Permainan 1.2 S/U Kokurikulum Penyelaras Pasukan Pakaian Seragam.5 Guru Rumah Sukan 1. Memantau dan Menyelia kegiatan kokurikulum di peringkat sekolah .2 Penyelaras Pasukan Pakaian Seragam. Memantau dan Menyelia kegiatan kokurikulum di peringkat sekolah dan daerah. Pengetua Tugas dan Tanggungjawab Kuasa Yang diberi Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Ikhtisas Tugas PegawaiPegawai lain yang ada hubungan serta Jenis hubungan 1.4 S/U Sukan Daerah 3.1 Penolong Pegawai Pelajaran Daerah (HEM) 2. Penyelia Petang.3 Penyelia Sukan 2.3 Penyelia Kokurikulum 4. Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Ikhtisas Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Ikhtisas Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Ikhtisas 3. Kelab/Persatuan. Kelab/Persatun 161 Memastikan pelaksanaan dasar Kementerian Pelajaran dalam bidang kokurikulum dilaksanakan.1 S/U Kokurikulum 1. Penolong Kanan.1 Ketua Sektor Pembangunan Dan Kemanusiaan Penolong Pengarah (HEM) 3.4 Guru Penasihat 1.3 S/U Sukan 1. Penolong Kanan HEM. Pegawai Pelajaran Daerah Mengelola.SENARAI TUGAS/KUASA DAN HUBUNGAN PEGAWAI DENGAN PEGAWAI LAIN Unit : Kokurikulum Jawatan : Penolong Kanan Kokurikulum Tugas Pegawai Atasan Yang Ada Hubungan 1. 2.6 Guru Pasukan Sekolah 2.2 Ketua Unit Sukan 3. daerah dan negeri.2 Penyelia Kokurikulum 2.1 4. Pegawai Jabatan Pelajaran Johor Mengelola. 4.

Kelab Sukan Permainan 4.4 Guru Penasihat / Sukan 4.Guru Kanan Mata Pelajaran .5 Guru Pasukan Sekolah 162 .3 S/U Sukan Guru Rumah 4.

1 163 . Penggunaan borang penilaian yang standard bagi menghindari unsur ketidakadilan dalam pemberian markah dan ketidaksamarataan dalam penilaian kegiatan kokurikulum pelajar yang dibuat oleh sekolah. 2. Pencapaian g. Jawatan disandang 1. Dalam mesyuarat Pengurusan Pendidikan Bil 9. Kehadiran f. Penilaian yang dibuat tidak hanya berlandaskan pencapaian dalam kegiatan semata-mata kerana aspek-aspek lain seperti kehadiran dalam aktiviti.PERATURAN PENTADBIRAN BAGI PENILAIAN KOKURIKULUM (FORMAT B) 1. kelab dan persatuan serta kelab sukan dan permainan.4 1. Penglibatan h. 1997. wakil Bahagian pengajian Tinggi mencadangkan agar kegiatan kokurikulum di sekolah dapat dinilai secara standard agar aspek ini dapat diambil kira dalam proses pengambilan pelajar ke institusi-institusi pengajian tinggi tempatan.0 1. Menyediakan satu kaedah penilaian aktiviti kokurikulum yang boleh diterima pakai oleh semua sekolah.0.4 2.3 Garis Panduan Kegiatan kokurikulum sekolah yang merangkumi aktiviti pasukan pakaian seragam.2 1. tanggungjawab yang disandang dan penglibatan pelajar dalam sesuatu kegiatan kokurikulum perlu diambil kira.5 2. Aspek-aspek yang dinilai: Penilaian aktiviti kokurikulum seseorang pelajar dalam setiap jenis aktiviti yang disertainya adalah berdasarkan kepada 4 aspek yang berikut: e.

2. Jumlah kehadiran yang maksimum berasaskan kepada jumlah minggu persekolahan dalam setahun.Tidak Hadir Yang Diluluskan ) Markah kehadiran = X 50 2. Pencapaian yang dinilai hanyalah kepada kedudukan Johan. Markah-markah pencapaian yang ditetapkan adalah seperti berikut: MARKAH NAIB KETIGA JOHAN 2 1 4 3 8 6 13 11 18 16 PERINGKAT PERTANDINGAN Sekolah Zon/Daerah/Bahagian Negeri Kebangsaan Antarabangsa JOHAN 3 5 10 15 20 164 . Perkiraan markah kehadiran adalah seperti berikut: (Jumlah Kehadiran Pelajar ) (Jumlah Minggu .3 Markah Aspek Kehadiran ialah markah yang tinggi (50%).4 Markah Aspek Pencapaian ialah 20%. Naib Johan dan Ketiga.2 Bagi keempat-empat aspek ini peratus markah yang diperuntukkan adalah seperti berikut: ASPEK PENILAIAN Kehadiran Pencapaian Penglibatan Jawatan disandang JUMLAH % MARKAH 50 20 20 10 100 2. Dalam aspek pencapaian markah bagi pencapaian individu atau pasukan adalah sama. Ketidakhadiran ini perlulah dalam pengetahuan pihak sekolah. Pengecualian kehadiran hanya dipertimbangkan jika pelajar sakit. Markah ini merupakan pencapaian pelajar dalam pertandingan di peringkat Sekolah / Zon / Daerah / Negeri / Kebangsaan dan Antarabangsa. menyertai kegiatan lain dengan kelulusan dan sebab-sebab lain yang munasabah. Ini bertujuan untuk menggalakkan pelajar hadir pada setiap aktiviti yang dijalankan. dengan mengambil kira bahawa setiap jenis aktiviti kokurikulum dijalankan sekali seminggu dan dengan peruntukan masa 3 jam.

Markah-markah yang dicadangkan adalah seperti berikut: MARKAH PENGLIBATAN Sekolah Zon / Daerah / Bahagian Negeri Kebangsaan Antarabangsa MARKAH 3 5 10 15 20 2. negeri.5 Markah Aspek Penglibatan ialah 20%.2. 165 . kebangsaan dan antarabangsa. Sungguhpun begitu ahli-ahli biasa dan jawatan-jawatan yang lain juga diperuntukkan markah mengikut jenis jawatan yang disandang.7 Setiap pemberian markah dalam aspek-aspek yang dinilai adalah berdasarkan markah tertinggi yang layak diperoleh oleh seo rang pelajar. Markah penglibatan bagi individu dan pasukan atau kumpulan adalah sama. markah aspek pencapaian yang diambil kira hanyalah pencapaian di peringkat antarabangsa (20 markah). Markah ini diberikan kepada semua ahli berdasarkan sumbangan dan komitmen mereka di dalam semua aktiviti yang dijalankan dan tahap penglibatan yang disertai. Agihan markah bagi jawatan yang disand ang adalah seperti berikut: JAWATAN MARKAH Pengakap Diraja / PWI / Sub-Inspektor / Derum Mejar / 10% Pengerusi / Naib Pengerusi / dan jawatan-jawatan / pangkat-pangkat lain yang difikirkan sama taraf PWII / Staf Sarjan / Sarjan Mejar / Ketua Terup / 10% Setiausaha / dan jawatan-jawatan / pangkat-pangkat lain yang difikirkan sama taraf Sarjan / Penolong Terup / Bendahari / dan jawatan7% jawatan / pangkat-pangkat lain yang difikirkan sama taraf Koperal / Lans Koperal / Ketua Petrol / Penolong Ketua 5% Petrol / Ahli Jawatankuasa / dan jawatan-jawatan / pangkat-pangkat yang difikirkan sama taraf Konstabel / Prebet / Ahli Biasa 3% 2.6 Markah Aspek jawatan Disandang ialah 10% dan diberikan kepada individu yang memegang sesuatu jawatan yang tertinggi dalam kegiatan kokurikulum. Umpamanya jika seorang pelajar pernah mewakili daerah.

3. Kelab Renang.3. 3.2 Setiap jenis aktiviti yang dianggotai oleh pelajar akan dinilai berdasarkan aspek-aspek yang telah dinyatakan dalam 2. Seni Bela Diri dan sebagainya. Sebagai contoh berikut adalah markah kegiatan kokurikulum yang diperoleh oleh Pelajar X. Pengakap. Aktiviti Kelab Sukan dan Permainan seperti kelab Olahraga. Kegiatan Persatuan / Kelab Jenis Aktiviti: Persatuan bahasa Melayu Aspek Penilaian a) Kehadiran b) Pencapaian c) Penglibatan d) Jawatan Markah 36/40 45% Naib Johan Pertandingan 5% Bahas Antara Kelas Menyertai Seminar Penulisan 15% Sajak Peringkat Kebangsaan AJK Persatuan 5% JUMLAH 70% 166 Prestasi .0 3. Kegiatan Pasukan Pakaian Seragam Jenis Aktiviti: Pengakap Aspek Penilaian a) Kehadiran b) Pencapaian Prestasi Markah Penuh (40/40) 50% Johan Kawat Kaki Peringkat 10% Negeri c) Penglibatan Menghadiri jambori Pengakap 15% Kebangsaan d) Jawatan Ahli Biasa 3% Disandang JUMLAH 78% ii. Kelab Pencinta Alam. Dalam hal ini setiap pelajar memilih salah satu aktiviti yang terdapat dalam setiap kegiatan kokurikulum tersebut. b.2 dan agihan markah setiap jenis aktiviti adalah sama seperti yang dinyatakan dalam 2. persatuan/kelab serta kelab sukan dan permainan. Kelab Memanah dan sebagainya.1 Kegiatan Kokurikulum Yang Dinilai Setiap pelajar sekolah menengah/rendah tahap II diwajibkan menganggotai pasukan pakaian seragam. Pandu Puteri. c. Aktiviti Persatuan/kelab seperti Persatuan Bahasa Melayu. Kelab Seni Lukis dan sebagainya. Ini bermakna penilaian kegiatan adalah berdasarkan: a. Aktiviti pasukan pakaian seragam seperti Kadet remaja Sekolah. i.

167 . gred yang diperoleh bagi setiap kegiatan kokurikulum adalah seperti berikut: Kegiatan Pasukan Pakaian Seragam Persatuan / Kelab Kelab Sukan dan Permainan Markah Yang Diperoleh 78% 70% 88% Gred B B A 4. Kegiatan Kelab Sukan dan Permainan Jenis Aktiviti: Kelab Sukan Bola Sepak Aspek Penilaian a) Kehadiran b) Pencapaian c) Penglibatan d) Jawatan Prestasi Markah Penuh (60/60) 50% Naib Johan Timang Bola Piala 13% Nike Peringkat Kebangsaan Mewakili Negeri Dalam 15% Pertandingan MSSM Kapten Bola Sepak B18 10% JUMLAH 88% 3. pengawas perpustakaan. Perjawatan Peringkat Rumah Sukan seperti Ketua Rumah.iii. Imam dan sebagainya.1 Gred Penilaian Kegiatan Kokurikulum Gred penilaian setiap markah yang diperoleh adalah seperti berikut: GRED A B C D E MARKAH Antara 80% hingga 100% Antara 60% hingga 79% Antara 40% hingga 59% Antara 20% hingga 39% 19% ke bawah 3. Perjawatan Peringkat Kelas seperti Ketua Kelas/Darjah dan sebagainya.2 Mengambil contoh markah kegiatan kokurikulum yang diperoleh Pelajar X.3 3. Perjawatan tersebut merangkumi: a) b) c) Perjawatan Peringkat Sekolah seperti pengawas.1 Markah Bonus Markah Bonus diberi berdasarkan sesuatu jawatan kepimpinan yang disandang oleh pelajar dan jawatan tersebut bertujuan membantu pengurusan dan pentadbiran sekolah.0 4. Ketua Bilik Asrama dan sebagainya.

umpamanya Jawatankuasa Asrama.4.2 168 . Makanan dan lain-lain Ahli jawatankuasa termasuk Penolong Ketua / Pengerusi / Setiausaha / Bendahari bagi badan-badan dalam komponen aktiviti kokurikulum Ketua Bilik / Asrama / Kelas Penolong Ketua Bilik / Asrama / Kelas Markah Bonus 10 8 7 6 5 3 7 8 4. Badan-Badan Tertentu. Gred Keseluruhan Gred keseluruhan bermaksud gred yang diperoleh oleh seorang pelajar dalam ketiga-tiga jenis kegiatan kokurikulum yang dianggotainya berserta markah bonus. 5. Gred keseluruhan boleh diperoleh dengan mencampurkan jumlah markah ketiga-tiga kegiatan kokurikulum yang diperoleh dan mendapatkan purata bagi ketiga-tiga markah tersebut. Markah bonus yang ditetapkan adalah seperti berikut: Bil 1 2 3 4 5 6 Jawatan Ketua Pelajar I / Ketua Pelajar II Timbalan / Penolong Ketua Pelajar Pengawas / Imam / Bilal Pengawas Perpustakaan Ketua Perpustakaan. Kemudian nilai tersebut dicampurkan dengan markah bonus yang diperoleh.3 4.3. Hasil tambah tersebut dipadankan dengan nilai gred sebagaimana yang terdapat pada 5.1 5.4 2 1 Setiap pelajar hanya layak menerima markah bonus untuk jawatan yang paling tertinggi yang disandang pada setiap tahun. maka markah bonus ini tidak layak di masuk kira. Sekiranya jawatan yang disandang dilucutkan atas sebab-sebab tindakan tatatertib atau kes disiplin.2 Bagi setiap jawatan tersebut markah bonus diberikan sebagai pengiktirafan kepada pelajar di atas sumbangan perkhidmatan setiap tahun.1.0 5.

Tempoh ini diperlukan kerana masih ada kegiatan kokurikulum peringkat kebangsaan yang dijalankan pada bulan Disember. Langkah ini memudahkan penyimpanan rekod-rekod kemajuan dan pemindahan rekod sekiranya pelajar berpindah ke sekolah yang lain. B dan C) Penilaian hendaklah dibuat pada setiap hujung tahun atau selewatlewatnya awal bulan Januari tahun yang berikutnya.6 + 10 Markah Keseluruhan Gred Keseluruhan 6.1 Pelaksanaan Semua sekolah menengah di setiap Jabatan Pendidikan Negeri diminta menggunakan format dan borang yang sama dalam membuat penilaian aktiviti kokurikulum pelajar (Borang A.0 6. pihak sekolah perlulah menyediakan Buku Kemajuan Kegiatan kokurikulum yang standard sebagaimana Buku Rekod Kemajuan Akademik. Oleh kerana penilaian kokurikulum dibuat sepanjang pelajar berada di Tingkatan Peralihan / Tingkat 1 sehingga Tingkatan 6.5 169 .3 6.5. = 88.4 6.6 =A 6.3 Mengambil contoh markah kegiatan kokurikulum yang diperoleh Pelajar X perkiraan gred keseluruhan adalah seperti berikut: (Jumlah markah Pasukan Pakaian Seragam + Jumlah Markah Persatuan/Kelab + Jumlah Markah Kelab Sukan dan Permainan) 3 = (78 + 70 + 88) ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 3 = 78. Setiap borang penilaian perlu disemak oleh guru pemimpin sebelum disahkan oleh Pengetua dan Guru Penolong kanan Kokurikulum. Pihak sekolah diminta membentuk Jawatankuasa Penilai yang dipengerusikan oleh Pengetua Sekolah dan guru-guru yang terlibat dengan kegiatan kokurikulum sekolah.6 Markah Bonus = 10 (Ketua Pelajar) Purata Keseluruhan + Markah Bonus = 78.2 6.

Pelajar-pelajar yang telah menamatkan Tingkatan V dan Tingkatan VI wajar diberi penilaian berdasarkan pencapaian terbaik yang pernah diperoleh dalam kegiatan kokurikulum.2 Berdasarkan prestasi kegiatan kokurikulum. 170 . tetapi kurang menyerlah di Tingkatan V kerana ingin menumpukan kepada pelajaran atau mengalami kecederaan. Tindakan ini dirasakan kurang adil kerana kadangkala ada pelajarpelajar yang amat aktif dan berjaya dalam kokurikulum di Tingkatan I hingga Tingkatan IV.1 Penilaian Kegiatan Kokurikulum Bagi Pelajar-Pelajar Tingkatan V Dan Pelajar Di Atas.7. Dalam hal ini pihak sekolah diminta mengisi borang penilaian (sebagaimana dalam borang C) berdasarkan keputusan penilaian yang terbaik dalam aktiviti kokurikulum sepanjang tahun persekolahan. Sungguhpun begitu pelajar-pelajar ini boleh menggunakan keputusan yang diperoleh semasa di Tingkatan V sekiranya keputusan ini didapati lebih baik.0 7. pelajar Y menunjukkan penilaian terbaik yang diperoleh adalah semasa Tingkatan IV (Gred A). Pada masa ini penilaian yang dibuat kepada pelajar-pelajar tersebut hanya berdasarkan kepada prestasi mereka di tahun akhir sebelum meninggalkan sekolah. Justeru itu amatlah wajar sekiranya pencapaian kokurikulum yang terbaik semasa di Tingkatan yang lain juga diambil kira sewaktu pelajar tersebut hendak meninggalkan sekolah kerana penilaian ini yang akan digunakan oleh pelajar-pelajar sewaktu memohon jawatan atau melanjutkan pelajaran. penilaian dibuat berdasarkan keputusan yang terbaik semasa berada dua tahun di Tingkatan VI.3 Bagi pelajar-pelajar Tingkatan VI Atas. 7. Sebagai contoh sekiranya Pelajar Y memperoleh Gred Keseluruhan sepanjang persekolahan adalah seperti berikut: Tingkatan I II III IV V Gred Keseluruhan Kokurikulum C B B A B 7.

7. Mengarahkan pelajar berjumpa Guru Penasihat Guru Penasihat Badan Beruniform/ Persatuan dan Kelab Permainan untuk mendapatkan markah penilaian masing-masing Pelajar menyerahkan Borang Penilaian Aktiviti KoKurikulum yang telah lengkap kepada Guru Tingkatan Guru Tingkatan melengkapkan Borang C apabila menerima Borang Penilaian Aktiviti KoKurikulum daripada pelajar Guru Tingkatan Buku Pengurusan Kokurikulum SekolahSekolah Negeri Johor 6.PROSES KERJA BAGI MENGURUSKAN PENILAIAN AKTIVITI KOKURIKULUM (FORMAT B) Bil Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan/ Dirujuk PK Kokurikulum SU Kokurikulum PK Kokurikulum SU Kokurikulum SU Kokurikulum Seksi Undangundang/ Peraturan 1. 2. 171 . Menyediakan Borang Penilaian Aktiviti Ko-Kurikulum Memberi taklimat kepada semua guru tentang panduan penilaian /cara penilaian Mengedarkan Borang Penilaian Aktiviti Ko-Kurikulum kepada Guru Tingkatan Pastikan Guru Tingkatan mengedarkan kepada pelajar tingkatan masing-masing 3. Guru Tingkatan 8. Guru Tingkatan mengenal pasti tahun terbaik Bagi Pelajar T5 dan Pengetua 6 Atas untuk dijadikan Penilaian PK Kokurikulum Aktiviti Kokurikulum (Borang C) Pengetua dan GPK KoKurikulum mengesahkan Penilaian tersebut Guru Tingkatan 9. 4. Guru Tingkatan 5.

Pastikan Penilaian diedarkan kepada pelajar untuk ditandatangan oleh ibubapa/penjaga Menyediakan Satu salinan Rumusan Keseluruhan Gred Yang Diperolehi mengikut umur. PK Kokurikulum 172 .10. jantina dan bangsa dihantar ke PPD dan JPN Guru Tingkatan Buku Pengurusan Kokurikulum SekolahSekolah Negeri Johor 11.

Borang penilaian diserahkan kepada guru kelas untuk dilengkapkan Guru tingkatan mengenalpasti rekod tahun terbaik untuk pelajar T5 dan T6 Pengesahan Penolong Kanan Kokurikulum dan Pengetua TAMAT 173 .CARTA ALIRAN KERJA PROSES PENILAIAN KOKURIKULUM (FORMAT B) MULA Sediakan borang penilaian Taklimat kepada guru penasihat dan guru tingkatan Edarkan borang penilaian kepada guru tingkatan untuk diedarkan kepada pelajar Pelajar meminta penilaian daripada guru penashiat.

TINDAKAN Menyediakan Borang Penilaian Aktiviti KoKurikulum Memberi taklimat kepada semua guru tentang panduan penilaian /cara penilaian Mengedarkan Borang Penilaian Aktiviti KoKurikulum kepada Guru Tingkatan Pastikan Guru Tingkatan mengedarkan kepada pelajar tingkatan masing-masing Mengarahkan pelajar berjumpa Guru Penasihat Badan Beruniform/ Persatuan dan Kelab Permainan untuk mendapatkan markah penilaian masing-masing Pelajar menyerahkan Borang Penilaian Aktiviti KoKurikulum yang telah lengkap kepada Guru Tingkatan Guru Tingkatan melengkapkan Borang C apabila menerima Borang Penilaian Aktiviti KoKurikulum daripada pelajar Guru Tingkatan mengenal pasti tahun terbaik Bagi Pelajar T5 dan 6 Atas untuk dijadikan Penilaian Aktiviti Kokurikulum (Borang C) TANDA ( ) CATATAN 2.SENARAI SEMAK PENILAIAN AKTIVITI KOKURIKULUM (FORMAT B) BIL 1. 7. 3. 6. 174 . 8. 4. 5.

jantina dan bangsa dihantar ke PPD dan JPN 10. 11. Pengetua dan GPK KoKurikulum mengesahkan Penilaian tersebut Pastikan Penilaian diedarkan kepada pelajar untuk ditandatangan oleh ibubapa/penjaga Menyediakan Satu salinan Rumusan Keseluruhan Gred Yang Diperolehi mengikut umur. 175 .9.

7/1988 - 7. No. 4/1992 9. 1/1988 5. Warta Kerajaan 1998 - SURAT PEKELILING IKHTISAS 1. Video Game.3/1988 Permainan Menengah Catur di Sekolah-Sekolah Permainan µPin-table. SPI Bil. Game Watch¶ Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Kelab Komputer Sekolah. 5/1986 4. SPI Bil 1/1989 8.U. SPI Bil. SPI Bil 8/1971 2. SPI Bil. (A) 531 dalam Akta Pendidikan 1996 bertarikh 31 hb Disember 1996 Pemberitahu Undang-Undang 196. Warta Kerajaan 1956 2. Program Skim Lencana Anti Dadah Pasukan Berpakaian Seragam Sekolah Menengah (SLAD). Penyertaan Pelajar Dalam Pertandingan Atau Kejohanan Sukan Anjuran Persatuan Atau Badan Induk Sukan. 4/1995 . 42.Penyertaan Pelajar Dalam Kegiatan Sukan Di Sekolah. 6. Panduan Penubuhan Dan Persatuan Silat Sekolah.SENARAI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN YANG DIPERLUKAN DALAM PENILAIAN KOKURIKULUM (FORMAT B) WARTA KERAJAAN 1. SPI Bil. SPI Bil.11 3. Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Kelab Perekacipta Sekolah. Pengurusan Perlaksanaan Kadet Remaja Sekolah (KRS). SPI Bil. Warta Kerajaan 1997 Schools Societies Regulations L. 4/1982 3. Jil.N. SPI Bil. 176 .179-180 Peraturan-Peraturan Kokurikulum Kebangsaan P.

2/1999 19. 13/2000 22. Pengiktirafan Persatuan Seni Bela Diri Sebagai Pasukan Pakaian Seragam Sekolah Panduan Penubuhan Dan Kelab/Persatuan (PS. Penggunaan Budi Bicara Ketika Mengambil Tindakan. Pengurusan Taekwondo 12. SPI Bil. SPI Bil 9/1995 . SPI Bil. Penganjuran Program Motivasi Di Sekolah. Penglibatan Guru dan Murid dalam aktiviti Pasukan Pakaian Seragam anjuran agensi kerajaan dan pertubuhan bukan kerajaan. 8/2000 21.Rancangan Kegiatan Sekolah Selepas Peperiksaan UPSR Bagi Murid-Murid Tahun 6. 2/1997 13. Garis Panduan Pengendalian Aktiviti Sokongan Bahasa Inggeris Di Sekolah. Rukun Negara Di 15. SPI Bil.10. 1/1999 18. SPI Bil. 17/2000 23. 177 . 5/1998 - Akta Pendidikan 1996 dan PeraturanPeraturan Di Bawah Akta Pendidikan 1996. Penubuhan Kelab Pencegahan Jenayah Di Sekolah Menengah. Pendaftaran Kegiatan Seni Bela Diri Di Sekolah-Sekolah. SPI Bil. SPI Bil 24/1998 - 17. 7/1999 20. 18/2000 - Penggalakan Aktiviti Fotografi Di Kalangan Murid Sekolah. PUP Bil 2/1997 14. SPI Bil. SPI Bil. SPI Bil. SPI Bil. 8/1995 - Penyertaan Pelajar Dalam Pertandingan Kejohanan Sukan Anjuran Persatuan Badan Induk Sukan 11. Penubuhan Kelab Sekolah-Sekolah. SPI Bil. 18/1998 16. Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Kelab Komputer/ Teknologi Maklumat Sekolah. SPI Bil.77280) /Seni Mempertahankan Diri.

16. 11. 14. 5. 8. 2. Jawatankuasa Takwim Sekolah AJK Pemilihan Pelajar Cemerlang ( Hari Kecemerlangan Kokurikulum ) Jawatankuasa Pusat Sumber Jawatankuasa Program Khas Jawatankuasa Perkembangan Staf Sekolah Jawatankuasa Kewangan Sekolah Jawatankuasa Majlis Sukan Jawatankuasa Perkhemahan Bersepadu Jawatankuasa Pengelolaan MSSD/MSSJ/MSSM Jawatankuasa Hari Kokurikulum/Hari Kantin Jawatankuasa Pemantauan Jawatankuasa Program Bersepadu Sekolah Selamat Jawatankuasa Pembangunan. Jawatankuasa yang dianggotai Jawatankuasa Majlis Pentadbiran dan Pengurusan Sekolah Jawatankuasa Majlis Kurikulum Sekolah dan Kokurikulum. 3. 1. 15. 12. 7. 9. Keceriaan dan Keindahan Sekolah Jawatankuasa Hari Perayaan Sekolah Jawatankuasa yang diarahkan dari semasa ke semasa 178 . 13. 10. 6. 4.SENARAI JAWATANKUASA YANG DIANGGOTAI Bil.

Borang C : Laporan prestasi keseluruhan pelajar dalam kokurikulum (individu) Borang D : Laporan prestasi keseluruhan pelajar dalam kokurikulum (mengikut tingkatan) 179 .SENARAI BORANG-BORANG YANG DIGUNAKAN BAGI TUJUAN PENILAIAN PRESTASI KOKURIKULUM PELAJAR (FORMAT B) Bil. sukan dan permainan. 1 2 3 4 Senarai Borang/Surat Borang A : Laporan pencapaian pelajar dalam aktiviti kokurikulum Borang B : Laporan pencapaian murid dalam kegiatan bukan persatuan. kelab.

BORANG PENILAIAN KOKURIKULUM PELAJAR NAMA NO KPT NO DAFTAR Unit/ Kelab/ Persatuan Aspek Yang Dinilai Kehadiran Agihan Markah 50 Jumlah Markah TINGKATAN JANTINA Catatan Penglibatan 20 Pencapaian Jawatan Yang Disandang Jumlah Markah 20 10 100 Tandatangan Guru Penasihat Nama Guru Penasihat : : GRED BORANG B 180 .BORANG A SMK TUNKU ABDUL RAHMAN PUTRA. JOHOR. KULAI.

JOHOR.SMK TUNKU ABDUL RAHMAN PUTRA. KULAI. (MARKAH BONUS) Nama No KPT BIL JAWATAN No Daftar Tingkatan MARKAH MARKAH KESELURUHAN Tandatangan Guru Penyelaras Nama Guru Penyelaras : : 181 . PENILAIAN KOKURIKULUM: JAWATAN BIDANG BUKAN KOKURIKULUM.

.........UNIT KOKURIKULUM SMK TUNKU ABDUL RAHMAN PUTRA PENCAPAIAN PELAJAR DALAM KEGIATAN KOKURIKULUM 2003 NAMA GURU «««««««««««««««.. TINGKATAN ««««.... BIL NAMA PELAJAR GRED DICAPAI Tanda tangan guru tingkatan : Nama : ...... .......... ...... 182 ........................................................

.. Markah Bonus Gred Keseluhan : : Ulasan: ............. Tingkatan: ..................................................................................................... ....................................................... 183 ................... Nama Pelajar: ......................................CONTOH BORANG LAPORAN ADAB BELAJAR SMK TUNKU ABDUL RAHMAN PUTRA...... ............................................................................................P............................................................................................................... Persatuan / Kelab Sukan / Permaian Jawatan Bidang Bukan Kokurikulum: ............................................................. ................................... TandaTangandanCop Pengetua/Guru Tanda Tangan Ibu Bapa / Penjaga: ............... KULAI.. Nama: ............... ........ Aspek Yang Dinilai Kehadiran Penglibatan Pencapaian Jawatan Yang Disandang JUMLAH MARKAH GRED Agihan Markah 50 20 20 10 100 Pasukan Pakaian Seragam No.......... .......... JOHOR PENILAIAN KEGIATAN KOKURIKULUM TAHUN .......... ........ Ta rikh: ..................K........................................ Tanda Tangan GPK Kokurikulum Besar ......................................... ............................................................................ ................ Disahkan Oleh: ................. Jantina: ..........................: ....................... ........... .... ........

Menyediakan Borang Penilaian Aktiviti KoKurikulum Memberi taklimat kepada semua guru tentang panduan penilaian /cara penilaian Mengedarkan Borang Penilaian Aktiviti KoKurikulum kepada Guru Tingkatan Pastikan Guru Tingkatan mengedarkan kepada pelajar tingkatan masing-masing 2. 3 hari 5. 60 minit 3. 2 hari 4. Bil Jenis Kerja Masa Yang Diambil 3 Hari 1. Mengarahkan pelajar 5 hari berjumpa Guru Penasihat Badan Beruniform/ Persatuan dan Kelab Permainan untuk mendapatkan markah penilaian masing-masing Pelajar menyerahkan Borang Penilaian Aktiviti Ko-Kurikulum yang telah lengkap kepada Guru Tingkatan Guru Tingkatan melengkapkan Borang C apabila menerima Borang Penilaian Aktiviti KoKurikulum daripada pelajar Guru Tingkatan mengenal pasti tahun terbaik Bagi Pelajar T5 dan 6 Atas untuk dijadikan Penilaian Aktiviti Kokurikulum (Borang C) 2 hari 6. 7. 2 hari 8.NORMA KERJA BAGI PENILAIAN KOKURIKULUM (FORMAT B) Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dlm Seminggu Bergantung kepada jumlah pelajar mengikut tingkatan. 2 hari 184 .

Pengetua dan GPK KoKurikulum mengesahkan Penilaian tersebut Pastikan Penilaian diedarkan kepada pelajar untuk ditandatangan oleh ibubapa/penjaga Menyediakan Satu salinan Rumusan Keseluruhan Gred Yang Diperolehi mengikut umur. jantina dan bangsa dihantar ke PPD dan JPN 5 hari 10. 2 hari 185 . 2 hari 11.9.

Tugas Saya Hari Ini Catatan 186 .SENARAI TUGAS HARIAN NAMA : JAWATAN : TARIKH : Bil.

PERATURAN-PERATURAN DALAM PROSEDUR KESELAMATAN PELAJAR KETIKA MENJALANI AKTIVITI KOKURIKULUM 1. 1.1.5 Pelajar bertanggungjawab terhadap keselamatan diri masing-masing.1.2 Tatacara pemimpin / penasihat / guru 1. 1.2 Pemimpin/penasihat hendaklah menilai peserta yang benar-benar layak.keluarga dan sekolah.1. 1.1.6 Pelajar dilarang meninggalkan program tanpa kebenaran. 187 . 1. 1.8 Pelajar mesti sentiasa menjaga nama baik diri.semakan dan kebenaran. 1. 1.0 1.4 Pemimpin/penasihat hendaklah melaksanakan pakej keselamatan sepanjang masa.1. 1.3 Pemimpin/penasihat hendaklah menyediakan susunan program dan peraturan.2. 1.7 Pelajar dikhendaki membuat persediaan diri sewajarnya mengikut program yang akan dijalankan/disertai.1.3 Pelajar mesti mematuhi syarat/ peraturan yang ditetapkan untuk pelaksanaan program.1. 1.1. 1.1 Pemimpin/penasihat mesti mengemukakan cadangan/perancangan aktiviti kepada SU Kokurikulum untuk perbincangan.1 Pelaksanaan Aktiviti Kokurikulum (Umum) Tatacara pelajar 1.2 Semua pelajar mesti mengikuti program yang diadakan diperingkat sekolah kecuali yang diberi pengecualian dengan mengemukakan surat akuan/doktor.2.2.2.4 Pelajar mesti akur dengan arahan pemimpin/penasihat/guru sewaktu program.1 Pelajar mesti mendapatkan kebenaran ibu bapa /penjaga masingmasing.

sewaktu 188 .5 Pelajar hendaklah memeriksa alatan yang akan digunakan.1.3.10 Pelajar dilarang menggunakan/berada dipadang dan gelanggang pada masa hujan.1.7 Pelajar dilarang membawa peralatan keluar dari Bilik Sukan tanpa rekod.1.3. 2.9 Pelajar dilarang mengubah sebarang kedudukan peralatan di dalam Bilik Operasi Sukan tanpa kebenaran.1 Megambil tahu aktiviti yang diikuti oleh anak jagaan masing-masing.0 2. Alatan Dan Kemudahan Sukan Tatacara pelajar. 2. 2.1. 2.1.2 Meneliti borang yang disediakan/menangani surat kebenaran.2 Pelajar hendaklah memberitahu alatan/kemudahan yang diperlukan kepada guru/pengawas sukan yang bertugas.5 Pemimpin/penasihat hendaklah menyediakan menyerahkan kepada pihak PK Kokurikulum laporan dan 1.1 Penggunaan Bilik Sukan . 1.4 Pelajar mesti menggunakan alatan mengikut arahan/peraturan. 2. 2. 2.3 Mengenalpasti keperluan anak jagaan sepanjang aktiviti.1.3 Peranan ibu bapa 1.2.1.1. 2.1.3 Pelajar hendaklah menandatangani buku pinjaman/pemulangan alatan.1. 2.6 Pemimpin/penasihat mesti mengambil langkah berjaga-jaga setiap masa ( meramal risiko ) 1.8 Pelajar dikhendaki menulis surat permononan untuk meminjam peralatan dan kemudahan untuk kegunaan masa lain (program/aktiviti).11 Pelajar bertanggungjawab terhadap keselamatan diri menjalankan aktiviti dan menggunakan peralatan sukan. 2.1 Pelajar dilarang masuk ke bilik sukan tanpa urusan/kebenaran.2. 2.3. 1.4 Mengenalpasti guru-guru yang menguruskan aktiviti. 1.3.1. 2.6 Pelajar hendaklah memulangkan semula alatan ketempat asal.1.

2.2 2.1.12 Pelajar mesti melaporkan kecemasan/kemalangan.7 Sekiranya anda merasa tidak selesa atau diluar kemampuan diri semasa aktiviti sila berhenti dan memberitahu kepada guru.3 2.2 2. Pemimpin / penasihat / guru bertanggungjawab untuk mengambil sebarang langkah berjaga-jaga sewaktu mengunakan peralatan / kemudahan.1. 3. 3.1 Pelajar hendaklah melaporkan taraf kesihatan yang terkini kepada guru sebelum menjalankan sebarang aktiviti. 3. 3. 3. Pemimpin / penasihat / guru hendaklah memastikan pelajar menggunakan peralatan / kemudahan mengukut peraturan yang betul. Pemimpin / penasihat / guru boleh mengarahkan mana-mana pelajar untuk mengambil peralatan / kemudahan.2 Pelajar mesti memakai pakaian dan kasut yang sesuai sewaktu aktiviti dijalankan.5 Pelajar dilarang melakukan sebarang aktiviti tanpa pengawasan guru.8 Pelajar mesti melakukan aktiviti dalam kawasan yang ditentukan. Pemimpin / penasihat / guru hendaklah menyelia / memantau proses yang terlibat ( meminjam dan memulang ).1.4 2. 3.1.1 Sukan Dan Permainan Tatacara pelajar.4 Pelajar hendaklah menunggu arahan guru sebelum aktiviti dimulakan. 189 . Pemimpin / penasihat / guru perlu membuat catatan / laporan kemalangan jika ada didalam buku yang disediakan di Bilik Sukan.1.1. kepada guru sekiranya berlaku 2.3 Pelajar mesti melaporkan taraf kesihatan sekiranya merasa tidak selesa sewaktu aktiviti dijalankan. 3.1.6 Pelajar mesti mengikut arahan semasa melakukan aktiviti. 3.1.1.0 3.6 Tatacara pemimpin / penasihat / guru.5 2. 3.

3.2.2.2.2 Pelajar hendaklah berada di lokasi / tempat aktiviti pada masa yang ditentukan.3 Ketua / pengerusi hendaklah merekodkan kehadiran.1.1. 3. 4. 4.10 Pelajar hendaklah melaporkan kemalangan yang berlaku kepada guru yang bertugas.1. 3.2.6 Pelajar hendaklah memastikan alatan yang digunakan tidak rosak dan lengkap.1 Kegiatan Unit Beruniform Tatacara Pelajar 4.4 Jurulatih / guru/ penasihat mesti mengambil langkah berjaga-jaga yang sewajarnya untuk mengelakkan sebarang kemalangan.1. 4.9 Pelajar hendaklah melaporkan kerosakan alat sebelum / semasa digunakan kepada guru/pengawas yang bertugas.1 Jurulatih / guru / penasihat bertanggungjawab menentukan jadual program dan hadir mengikut jadual. 4.0 4.1. 3. 3.4 Pelajar yang tidak hadir hendaklah dilaporkan segera.3 Jurulatih / guru / penasihat hendaklah mengambil berat aduan pelajar (siasat ) tentang taraf kesihatan.3 Jurulatih / guru / penasihat menentukan objektif aktiviti berdasarkan peralatan dan kemampuan pelajar. 3. 190 .1 Pelajar hendaklah memastikan kesihatan diri untuk menjalankan aktiviti dan mengenakan pakaian yang sesuai mengikut aktiviti.1.2 3.2.5 Pelajar hendaklah mematuhi arahan daripada guru / penasihat bila-bila masa. 4.1.5 Jurulatih/ guru / penasiha mesti memastikan pelajar mengamalkan disiplin yang tinggi dan mematuhi peraturan sekolah. Tatacara jurulatih / guru / penasihat.3. 4.1.1.2. 4.2 Jurulatih / guru / penasihat hendaklah merekodkan kehadiran pelajar.7 Pelajar hendaklah melaporkan kepada guru sekiranya alatan yang dibekalkan atau digunakan rosak. 3.

4.1.8 Pelajar hendaklah melaporkan sebarang kemalangan yang berlaku kepada guru / penasihat. 4.2 Tatacara guru / penasihat

4.2.1 Guru / penasihat bertanggungjawab menentukan jadual program dan hadir mengikut jadual yang ditetapkan. 4.2.2 Guru / penasihat hendaklah merekodkan kehadiran pelajar. 4.2.3 Guru / penasihat menentukan objektif aktiviti berdasarkan peralatan dan kemampuan pelajar. 4.2.4 Guru / penasihat hendaklah mengambil berat aduan pelajar ( siasat ) tentang taraf kesihatan. 4.2.5 Guru / penasihat mesti mengambil langkah berjaga-jaga yang sewajarnya untuk mengelakkan sebarang kemalangan. 4.2.6 Guru / penasihat mesti memastikan pelajar mengamalkan disiplin yang tinggi dan peraturan sekolah

5.0 5.1

Kegiatan Persatuan dan Kelab Tatacara pelajar

5.1.1 Pelajar hendaklah berada di bilik / tempat yang ditentukan tepat pada masa yang ditetapkan. 5.1.2 Setiausaha merekodkan kehadiran ahli. 5.1.3 Pelajar hendaklah memakai pakaian yang sesuai mengikut arahan. 5.1.4 Pelajar hendaklah menunggu arahan guru sebelum aktiviti dimulakan. 5.1.5 Pelajar dilarang melakukan sebarang aktiviti tanpa pengawasan guru. 5.1.6 Pelajar mesti mengikut arahan semasa melakukan aktiviti. 5.1.7 Sekiranya anda merasa tidak selesa atau diluar kemampuan diri semasa aktiviti sila berhenti dan memberitahu kepada guru. 5.1.8 Pelajar mesti melakukan aktiviti dalam kawasan yang ditentukan. 5.1.9 Pelajar hendaklah melaporkan kemalangan yang berlaku kepada guru yang bertugas.

191

5.2

Tatacara penasihat

5.2.1 Penasihat bertanggungjawab menentukan jadual program dan hadir mengikut jadual. 5.2.2 Penasihat hendaklah merekodkan kehadiran pelajar. 5.2.3 Penasihat menentukan objektif aktiviti berdasarkan peralatan dan kemampuan pelajar. 5.2.4 Penasihat hendaklah mengambil berat aduan pelajar ( siasat ) entang taraf kesihatan. 5.2.5 Penasihat mesti mengambil langkah berjaga-jaga yang sewajarnya untuk mengelakkan sebarang kemalangan. 5.2.6 Penasihat mesti memastikan pelajar mengamalkan disiplin yang tinggi dan peraturan sekolah.

6.0 6.1

Kegiatan Luar Aktiviti Gotong Royong Tatacara pelajar

6.1.1 Pelajar hendaklah melengkapkan borang kebenaran ibu bapa. 6.1.2 Pelajar hendaklah memakai pakaian yang sesuai. 6.1.3 Pelajar hendaklah mematuhi arahan dan pembahagian tugas. 6.1.4 Pelajar hendaklah memaklumkan kepada guru sekiranya ternampak binatang / serangga yang ganjil dan berbahaya. 6.1.5 Pelajar hendaklah sentiasa bekerja dalam kumpulan. 6.1.6 Pelajar dilarang bermain dan bergurau dengan peralatan. 6.1.7 Pelajar hendaklah memastikan alatan ang digunakan sesuai dan sempurna. 6.1.8 Pelajar hendaklah melaporkan kepada guru sekiranya peralatan rosak. 6.1.9 Pelajar hendaklah memulangkan semua peralatan yang digunakan. 6.1.10 Pelajar hendaklah membersikah diri selepas tamat program. 6.1.11 Pelajar hendaklah sentiasa mengutamakan keselamatan.

192

6.2

Tatacara guru

6.2.1 Guru perlu peka terhadap semua surat pekeliling berkenaan yang diedarkan. 6.2.2 Guru mesti memahami dan mematuhi sebelum,semasa dan selepas aktiviti dijalankan. tatacara tindakan

6.2.3 Guru hendaklah memeriksa semua peralat yang akan diguanakan. 6.2.4 Guru hendaklah mengagihkan tugas mengikut kemampuan pelajar. 6.2.5 Guru hendaklah merekodkan kehadiran pelajar. 6.2.6 Guru hendaklah mengenalpasti pelajar yang tidak sihat dan bermasalah untuk dikecualikan daripada mengambil bahagian atau meneruskan aktiviti. 6.2.7 Guru hendaklah sentiasa memantau dan membuat penilaian terhadap tugasan. 6.2.8 Guru hendaklah memastikan pelajar sentiasa mematuhi peraturan yang ditetapkan ( peraturan sekolah / aktiviti ). 6.2.9 Guru hendaklah sentiasa memastikan kawasan yang digunakan dalam keadaan selamat dan selesa.

7.0 7.1

Kegiatan Luar Lawatan Sambil Belajar Tatacara pelajar.

7.1.1 Pelajar melengkapkan borang kebenaran ibu bapa. 7.1.2 Pelajar dikhendaki menyediakan pakaian yang secukupnya mengikut aturcara. 7.1.3 Pelajar dikhendaki mematuhi semua syarat dan peraturan berkaitan. 7.1.4 Pelajar dikhendaki sentiasa menjaga nama baik sekolah. 7.1.5 Pelajar dikhendaki sentiasa peka kepada arahan dan peraturan tempat lawatan. 7.1.6 Pelajar sentiasa berada dalam kumpulan. 7.1.7 Sekiranya pelajar terpisah daripada kumpulan ,tungu di satu tempat dan minta bantuan.

193

7.1.8 Pelajar dikhendaki melaporkan sebarang kecemasan yang berlaku. 7.1.9 Pelajar dikhendaki membuat persediaan awal untuk program lawatan. 7.1.10 Pelajar dikhendaki membuat catatan sepanjang program. 7.1.11 Pelajar dikhendaki menulis laporan/essei selepas program lawatan. Tatacara guru / penasihat

7.2

7.2.1 Guru / penasihat dikhendaki menyediakan kertas kerja program dan dihantar untuk proses kelulusan pihak pentadbir. 7.2.2 Guru / penasihat dikhendaki mendapatkan kebenaran daripada JPNJ. 7.2.2 Guru / penasihat dikhendaki memastikan program berjalan mengikut jadual. 7.2.3 Guru / penasihat sentiasa memantau tentang bilangan pelajar setiap sesi. 7.2.4 Guru / penasihat memainkan peranan untuk memastikan program berjaya. 7.2.5 Guru / penasihat melibatkan pelajar secara aktif dalam setiap atur cara. 7.2.6 Guru / penasihat dikhendaki menyediakan cenderamata untuk tempattempat lawatan ( jika perlu ). 7.2.7 Guru / penasihat dikhendaki sentiasa mengawasi disiplin pelajar. 7.2.8 Guru / penasihat dikhendaki sentiasa menjaga kebajikan dan kesihatan pelajar. 7.2.9 Guru / penasihat dikhendaki mengambil langkah berjaga-jaga yang tinggi dalam semua perkara ( meramal risiko ). 8.0 8.1 Kegiatan Luar Perkhemahan Tatacara pelajar

8.1.1 Pelajar dikhendaki melengkapkan borang kebenaran ibu bapa. 8.1.2 Pelajar mesti patuh kepada arahan dan berada di tempat yang ditentukan. 8.1.3 Pelajar dikhendaki mematuhi semua syarat dan peraturan yang ditetapkan.

194

8.1.4 Pelajar mesti menyediakan semua peralatan yang diperlukan. 8.1.5 Pelajar mesti menyediakan pakaian secukupnya dan bersesuaian. 8.1.6 Pelajar mendirikan khemah di kawasan yang dikenalpati selamat. 8.1.7 Pelajar dikhendaki membersihkan kawasan persekitaran dan menabur belerang disekeliling khemah. 8.1.8 Pelajar dilarang merosakkan / menebang sebarang pokok / tumbuhan. 8.1.9 Hentikan aktiviti sekiranya cuaca buruk akan berlaku. 8.1.9 Pelajar dikhendaki melaporkan kepada guru sekiranya ada gangguan daripada haiwan liar ,gigitan serangan dan kecemasan. 8.1.10 Sekiranya sakit berterusan keluar dari kawasan perkhemahan untuk mendapatkan rawatan di hospital / klinik. 8.1.11 Pelajar dilarang menjalankan aktiviti di air tanpa pngawasan guru / penyelamat kelemasan. 8.1.12 Pelajar mesti memakai jaket keselamatan untuk menjalankan aktiviti di air. 8.2 Tatacara guru / penasihat

8.2.1 Guru / penasihat perlu ada sijil yang berkaitan untuk sesuatu program . 8.2.2 Guru / penasihat mesti mendapatkan kebenaran daripada pihak yang terlibat. 8.2.3 Guru / penasihat mesti menyediakan syarat, peraturan, senarai keperluan untuk semua aktiviti yang akan dijalankan. 8.2.4 Guru / penasihat perlu membuat kajian / tinjauan tentang kawasan / lokasi aktiviti ( perkhemahan / air ). 8.2.5 Guru / penasihat perlu mengatur pengisian program dengan teliti. 8.2.6 Guru / penasihat perlu menyediakan pembantu / pegawai secukupnya. 8.2.7 Guru / penasihat perlu membuat penyeliaan dan pengawasan rapi. 8.2.8 Guru / penasihat perlu mengambil sebarang langkah berjaga-jaga untuk mengelakkan sebarang kecemasan / kemalangan.

195

9.0 9.1

Perjumpaan Mingguan (Hari Gerak Kerja Kokurikulum) Tatacara pelajar

9.1.1 Pelajar mesti hadir ke sekolah seperti biasa dengan mengenakan pakaian yang dibenarkan / pakaian seragam. 9.1.2 Pelajar mesti melaporkan kehadiran kepada pemimpin / penasihat untuk setiap sesi mengikut jadual. 9.1.3 Pelajar dilarang meninggalkan kawasan sekolah tanpa kebenaran. 9.1.4 Pelajar bertanggungjawab terhadap keselamtan diri masing-masing. 9.1.5 Pelajar hanya dibenarkan makan dikantin pada waktu rehat. 9.1.6 Pelajar hendaklah mematuhi peraturan sekolah. 9.1.7 Pelajar digalakan mengambil bahagian secara aktif dalam aktiviti yang diadakan. 9.1.8 Ketua / pengerusi unit / kelab mesti membuat laporan dan kemaskinikan maklumat perjumapan dalam buku / fail gerko. 9.2 Tatacara Pemimpin / penasihat

9.2.1 Pemimpin / penasihat hendaklah hadir ke sekolah seperti biasa. 9.2.2 Pemimpin / penasihat mesti mengambil kedatangan pelajar setiap sesi. 9.2.3 Pemimpin / penasihat Unit Pakaian Seragam mesti mengenakan pakaian seragam masing-masing atau pakaian yang sesuai untuk penasihat yang lain. 9.2.4 Pemimpin / penasihat mesti mengendalikan perjumpaan mingguan mengikut jadual yang ditetapkan. 9.2.5 Pemimpin/penasihat mesti mengemukakan kepada penyelaras sebelum pelaksanaan. aktiviti/perancangan

9.2.6 Pemimpin / penasihat hendaklah memastikan peraturan sekolah dipatuhi oleh semua pelajar. 9.2.7 Pemimpin / penasihat hendaklah memastikan keselamatan pelajar terkawal sewaktu aktiviti dijalankan.

196

PROSES KERJA PROSEDUR KESELAMATAN PELAJAR KETIKA MENJALANI AKTIVITI KOKURIKULUM DAN SUKAN Pihak Yang Dirujuk Seksyen, Undangundang, Peraturan SPI Bil. 8/1988 Bil. 1/1995 Bil. 3/1995 Bil. 9/2000

Bil

Tindakan

1

Mengadakan peraturan-peraturan PK Kokurikulum keselamatan dan memberi taklimat kepada semua guru. Beri taklimat kepada semua PK Kokurikulum pelajar semasa perhimpunan/ perjumpaan. Pastikan peralatan kokurikulum SU Kokurikulum dan sukan menepati spesifikasi SU Sukan dan selamat digunakan. Ambil langkah-langkah kese- Guru Penasihat/ lamatan sebelum aktiviti Permainan dijalankan. Awasi penggunaan peralatan oleh Guru Penasihat/ pelajar semasa aktiviti dijalankan. Permainan Lapor kepada guru jika berlaku Guru Penasihat/ Permainan kemalangan. Guru Penasihat/ Permainan Periksa kesihtan pelajar jika serius Guru Penasihat/ Permainan hantar hospital/klinik. Beri rawatan kecemasan. Makluman penjaga. kepada ibu bapa/ Guru Penasihat/ Permainan untuk Guru Penasihat/ Permainan

2

3

4

5 6 7 8 9 10 11 12

Lapor kepada polis membuat tuntutan.

Sediakan laporan polis dan Guru Penasihat/ laporan hospital untuk tuntutan. Permainan Pelajar kembali ke sekolah atau di PK Kokurikulum beri cuti.

197

CARTA ALIRAN DALAM MEMASTIKAN KESELAMATAN PELAJAR KETIKA MENJALANI AKTIVITI PERMAINAN MULA Taklimat kepada semua Guru Permainan Taklimat kepada semua pelajar Ganti yang lain Rosak/Bahaya Periksa peralatan Baik/Selamat Ambil langkah-langkah keselamatan semasa aktiviti dijalankan Kemalangan Memastikan peralatan menepati spesifikasi Lapor kepada guru Beri rawatan kecemasan Periksa keadaan pelajar Tidak Ya Bawa ke klinik / hospital Serius/ Tidak Maklumkan bu bapa/Penjaga Tidak Ya Laporan Polis/ Laporan Untuk Tuntutan Laporkan kepada polis Sediakan Laporan Polis dan Hospital Kembali ke sekolah/ Cuti TAMAT   198 .

Proses Kerja Mengadakan peraturan-peraturan keselamatan dan memberi taklimat kepada semua guru. Awasi penggunaan peralatan oleh pelajar semasa aktiviti dijalankan. 11. Ambil langkah-langkah keselamatan sebelum aktiviti dijalankan. kepada polis 10. Periksa kesihtana pelajar serius hantar hospital/klinik. 3. Pelajar kembali ke sekolah atau di beri cuti. Makluman penjaga. 199 . Beri rawatan kecemasan. 8. 12. Lapor kepada guru jika berlaku kemalangan. Sediakan laporan polis dan laporan hospital untuk tuntutan. 7. 5. Lapor membuat tuntutan.SENARAI SEMAK PROSEDUR KESELAMATAN PELAJAR KETIKA MENJALANI AKTIVITI KOKURIKULUM Bil 1. Beri taklimat kepada semua pelajar semasa perhimpunan/ perjumpaan. 4. 6. Pastikan peralatan sukan dan kokurikulum menepati spesifikasi dan selamat digunakan. kepada ibu jika bapa/ untuk Tanda ( _ / ) Catatan 2. 9.

Warta Kerajaan 1956 2. 5/1998 Akta Pendidikan 1996 dan PeraturanPeraturan Di Bawah Akta Pendidikan 1996.N. Penggunaan Budi Bicara Ketika Mengambil Tindakan. Warta Kerajaan 1997 Schools Societies Regulations L.U. No. 18/1998 - 200 . SPI Bil. 42. Jil.179-180 Peraturan-Peraturan Kokurikulum Kebangsaan P. Warta Kerajaan 1998 - SURAT PEKELILING IKHTISAS 14. SPI Bil.SENARAI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN YANG DIPERLUKAN WARTA KERAJAAN 1. (A) 531 dalam Akta Pendidikan 1996 bertarikh 31 hb Disember 1996 Pemberitahu Undang-Undang 196. 15.11 3.

15. Keceriaan dan Keindahan Sekolah Jawatankuasa Hari Perayaan Sekolah Jawatankuasa yang diarahkan dari semasa ke semasa 201 . 7. 13. 6. 8. 14.SENARAI JAWATANKUASA YANG DIANGGOTAI Bil. 12. 4. 5. 3. 9. Jawatankuasa Takwim Sekolah AJK Pemilihan Pelajar Cemerlang ( Hari Kecemerlangan Kokurikulum ) Jawatankuasa Pusat Sumber Jawatankuasa Program Khas Jawatankuasa Perkembangan Staf Sekolah Jawatankuasa Kewangan Sekolah Jawatankuasa Majlis Sukan Jawatankuasa Perkhemahan Bersepadu Jawatankuasa Pengelolaan MSSD/MSSJ/MSSM Jawatankuasa Hari Kokurikulum/Hari Kantin Jawatankuasa Pemantauan Jawatankuasa Program Bersepadu Sekolah Selamat Jawatankuasa Pembangunan. 11. 17 Jawatankuasa yang dianggotai Jawatankuasa Majlis Pentadbiran dan Pengurusan Sekolah Jawatankuasa Majlis Kurikulum Sekolah dan Kokurikulum. 10. 2. 16. 1.

SENARAI BORANG-BORANG DALAM MEMASTIKAN KESELAMATAN PELAJAR KETIKA MENJALANI AKTIVITI PERMAINAN Bil. 1 2 3 4 Senarai Borang/Surat Borang Kebenaran Ibu bapa Borang Kebenaran Menjalankan Aktiviti Borang Perakuan Pelajar (MSSM) Surat Akuan Pelajar (Untuk mendapat rawatan) 202 .

Bil 1 Jenis Kerja Mengadakan peraturanperaturan keselamatan dan memberi taklimat kepada semua guru. Mengikut keadaan pelajar 203 12 . Pelajar kembali ke sekolah atau di beri cuti. Awasi penggunaan peralatan oleh pelajar semasa aktiviti dijalankan. Makluman kepada ibu bapa/ penjaga.NORMA KERJA DALAM PENGURUSAN PINJAMAN PERALATAN KOKURIKULUM / SUKAN Masa Yang Diambil 60 minit Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dlm Seminggu Bergantung kepada jumlah aktiviti dan kemalangan yang berlaku. Beri rawatan kecemasan. Beri taklimat kepada semua pelajar semasa perhimpunan/ perjumpaan. Periksa kesihatan pelajar jika serius hantar hospital/klinik. kemalangan 2 Hari Sediakan laporan polis dan laporan hospital untuk tuntutan. Pastikan peralatan sukan dan kokurikulum menepati spesifikasi dan selamat digunakan. Lapor kepada guru berlaku kemalangan. jika 2 10 minit 3 Sepanjang masa 4 Sepanjang masa 5 Sepanjang masa 6 7 8 9 10 11 Segera Segera Segera Sejurus selepas pelajar dihantar ke klinik/hospital Lapor kepada polis untuk Sebelum 24 jam selepas membuat tuntutan. Ambil langkah-langkah keselamatan sebelum aktiviti dijalankan.

Tugas Saya Hari Ini Catatan 204 .SENARAI TUGAS HARIAN NAMA : JAWATAN : TARIKH : Bil.

Menyediakan sebuah fail kewangan dan juga tempat menyimpan fail. borang pesanan dan bil-bil yang sempurna. 205 . 3. Mematuhi segala peraturan berkaitan dengan pembelian barangan seperti yang termaktub dalam pekeliling dan perintah am yang berkuat kuasa sekarang.PERATURAN-PERATURAN DALAM PROSEDUR PEMBELIAN PERALATAN KOKURIKULUM DAN SUKAN 1 2. 4. buku resit. baucar bayaran. Peralatan kokurikulum dan sukan yang hendak dibeli mestilah mengikut kemampuan dan keutamaan. Segala dokumen pembelian peralatan hendaklah disimpan dan boleh dikemukakan dengan segera apabila diperlukan.

Bincang jumlah peralatan dan penyelarasan peruntukan. Terima barang dan pastikan kualiti. Senaraikan peralatan yang diperlukan setelah berbincang dengan PK Kokurikulum.PROSES KERJA DALAM PROSEDUR PEMBELIAN PERALATAN KOKURIKULUM DAN SUKAN Pegawai Yang Meluluskan/ Dirujuk S/U Sukan SU Kokurikulum S/U Sukan SU Kokurikulum S/U Sukan SU Kokurikulum S/U Sukan SU Kokurikulum S/U Sukan SU Kokurikulum Pembantu Tadbir Kewangan S/U Sukan SU Kokurikulum S/U Sukan SU Kokurikulum Seksi. 11. 8. 5. Bincang mengenai peruntukan/ kemampuan kewangan. 13. Terima invois dari pejabat Arahan Perbendaharaan 170 9. Senarai keperluan mengikut keutamaan. S/U Sukan SU Kokurikulum S/U Sukan SU Kokurikulum Rekod penerimaan barang dalam S/U Sukan buku stok (pen merah) dan SU Kokurikulum simpan barang Hantar semula invois ke pejabat untuk urusan pembayaran. 10. . Tandatangan pengesahan nota serahan. 6. Dapatkan sebut harga daripada pembekal Isi borang pesanan pembelian peralatan. Undangundang/ Peraturan Bil 1. peralatan 3. Selenggara urusan penggunaan S/U Sukan SU Kokurikulum S/U Sukan 206 12. 2. kuantiti serta spesifikasi barang akur dengan nota serahan. Proses Kerja Semak rekod-rekod peralatan sukan tahun sebelumnya. 4. 7.

Selenggara urusan penggunaan dan peminjaman. Bincang mengenai kemampuan kewangan. SU Kokurikulum CARTA ALIRAN DALAM PROSEDUR PEMBELIAN PERALATAN KOKURIKULUM DAN SUKAN MULA Semak rekod barangan sedia ada Senaraikan peralatan yang diperlukan setelah berbincang dengan PK Koku. . TAMAT 207 . Dapatkan sebut harga dari pembekal Senarai keperluan peralatan mengikut keutamaan. Bincang jumlah peralatan penyelarasan peruntukan. Rekod penerimaan barang dan simpan barang.dan peminjaman. Hantar semula invois ke pejabat untuk urusan pembayaran. . pengesahan nota Terima barang pesanan pembelian Terima invois dari pejabat. dan peruntukan/ Dapatkan sebut harga daripada pembekal Isi borang peralatan. Ganti yang lain Rosak/Hilang Periksa barang yang diterima Baik/Cukup Tandatangan serahan.

208 . 4. Proses Kerja Semak rekod-rekod tahun sedia ada. Selenggara urusan penggunaan dan peminjaman. Senarai keperluan mengikut keutamaan. peralatan Tanda ( _ / ) Catatan Senaraikan peralatan yang diperlukan setelah berbincang dengan PK Kokurikulum. Hantar semula invois ke pejabat untuk urusan pembayaran. 11. 5. 14.SENARAI SEMAK DALAM PEMBELIAN PERALATAN KOKURIKULUM DAN SUKAN Bil 1. peralatan Bincang jumlah peralatan dan penyelarasan peruntukan. 9. Rekod penerimaan barang dalam buku stok (pen merah) dan simpan barang 13. kuantiti serta spesifikasi barang akur dengan nota serahan. Tandatangan serahan. Dapatkan pembekal sebut harga dari 3. 6. Terima invois dari pejabat 12. 8. 7. 2. Dapatkan sebut harga daripada pembekal Isi borang pesanan pembelian peralatan. Terima barang dan pastikan kualiti. pengesahan nota 10. Bincang mengenai peruntukan/ kemampuan kewangan.

(A) 531 dalam Akta Pendidikan 1996 bertarikh 31 hb Disember 1996 Pemberitahu Undang-Undang 196. 42.11 3. 15. SPI Bil. SPI Bil. No.179-180 Peraturan-Peraturan Kokurikulum Kebangsaan P.U. Warta Kerajaan 1998 - SURAT PEKELILING IKHTISAS 14. 5/1998 Akta Pendidikan 1996 dan PeraturanPeraturan Di Bawah Akta Pendidikan 1996. 18/1998 - 209 .N. Penggunaan Budi Bicara Ketika Mengambil Tindakan. Jil.SENARAI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN YANG DIPERLUKAN WARTA KERAJAAN 1. Warta Kerajaan 1997 Schools Societies Regulations L. Warta Kerajaan 1956 2.

15. 1. 4. 6.SENARAI JAWATANKUASA YANG DIANGGOTAI Bil. 12. 3. 16. 9. 8. 11. Keceriaan dan Keindahan Sekolah Jawatankuasa Hari Perayaan Sekolah Jawatankuasa yang diarahkan dari semasa ke semasa 210 . 2. 13. 10. 14. 7. 5. 17 Jawatankuasa yang dianggotai Jawatankuasa Majlis Pentadbiran dan Pengurusan Sekolah Jawatankuasa Majlis Kurikulum Sekolah dan Kokurikulum. Jawatankuasa Takwim Sekolah AJK Pemilihan Pelajar Cemerlang ( Hari Kecemerlangan Kokurikulum ) Jawatankuasa Pusat Sumber Jawatankuasa Program Khas Jawatankuasa Perkembangan Staf Sekolah Jawatankuasa Kewangan Sekolah Jawatankuasa Majlis Sukan Jawatankuasa Perkhemahan Bersepadu Jawatankuasa Pengelolaan MSSD/MSSJ/MSSM Jawatankuasa Hari Kokurikulum/Hari Kantin Jawatankuasa Pemantauan Jawatankuasa Program Bersepadu Sekolah Selamat Jawatankuasa Pembangunan.

SENARAI BORANG-BORANG YANG DIGUNAKAN DALAM PROSEDUR PEMBELIAN PERALATAN KOKURIKULUM DAN SUKAN Bil. 1 Senarai Borang/Surat Borang pesanan 211 .

Terima invois dari pejabat Rekod penerimaan barang dalam buku stok (pen merah) dan simpan barang Hantar semula invois ke pejabat untuk urusan pembayaran. 30 minit 30 minit 5. Senarai keperluan peralatan mengikut keutamaan. 4. Bincang mengenai peruntukan/ kemampuan kewangan. Bincang jumlah peralatan dan penyelarasan peruntukan. 36 jam 10 minit 2 minggu 9. Semak rekod-rekod peralatan tahun sedia ada. 10. 30 minit 6. 30 minit 212 . kuantiti serta spesifikasi barang akur dengan nota serahan.NORMA KERJA DALAM PROSES KERJA DALAM PROSEDUR PEMBELIAN PERALATAN KOKURIKULUM DAN SUKAN Masa Yang Diambil 1 jam 1 jam Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dlm Seminggu Bil Jenis Kerja 1. Dapatkan sebut harga daripada pembekal Isi borang pesanan pembelian peralatan. 3. Terima barang dan pastikan kualiti. 7. Senaraikan peralatan yang diperlukan setelah berbincang dengan PK Kokurikulum. 10 minit 10 minit 30 minit 12. 2. 11. 8. Tandatangan pengesahan nota serahan.

Selenggara urusan penggunaan dan peminjaman. 213 .13.

SENARAI TUGAS HARIAN NAMA : JAWATAN : TARIKH : Bil. Tugas Saya Hari Ini Catatan 214 .

Kuasa Yang diberi Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Ikhtisas Tugas PegawaiPegawai lain yang ada hubungan serta Jenis hubungan 1.Pegawai Jabatan. Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Ikhtisas 3.2 Penolong Pengarah (HEM) 3.3 S/U Sukan 1. Pengetua Tugas dan Tanggungjawab Memastikan pelaksanaan dasar Kementerian Pelajaran dalam bidang kokurikulum dilaksanakan.2 S/U Kokurikulum Penyelaras 2.1 Ketua Sektor Pembangunan Dan Kemanusiaan 3.2 Penyelia Kokurikulum 2.SENARAI TUGAS/KUASA DAN HUBUNGAN PEGAWAI DENGAN PEGAWAI LAIN Unit : Kokurikulum Jawatan : Penolong Kanan Kokurikulum Tugas Pegawai Atasan Yang Ada Hubungan 1.1 4. daerahdan negeri. Penolong Membantu menyelia kegiatan kokurikulum Akta Pendidikan Warta 215 .4 S/U Sukan Daerah 3. Kelab/Persatuan.1 S/U Kokurikulum 1.6 Guru Pasukan Sekolah 2.2 Penyelaras Pasukan Pakaian Seragam.3 Ketua Unit Sukan 3. Kelab Sukan Permainan 1. Pelajaran Johor Mengelola.1 Penolong Pegawai Pelajaran Daerah (HEM) 2.5 Guru Rumah Sukan 1. Memantau dan Menyelia kegiatan kokurikulum diperingkat sekolah . Memantau dan Menyelia kegiatan kokurikulum di peringkat sekolah dan daerah. Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Iktisas 4 Penolong Kanan. Pegawai Pelajaran Daerah Mengelola.3 Penyelia Sukan 2.4 Guru Penasihat 1.4 Penyelia Kokurikulum 4.

4 Guru Penasihat / Guru Rumah Sukan 4. Kelab/Persatu an.3 S/U Sukan 4.5 Guru Pasukan Sekolah 216 .Kanan HEM. peringkat sekolah Penyelia Petang. Kelab Sukan Permainan 4. Guru Kanan Mata Pelajaran Kerajaan Surat Pekeliling Iktisas Pasukan Pakaian Seragam.

2. Penyelia Petang. daerah. sekolah dan persatuan atau kelab. 2. negeri. 217 . 7.2 Keutamaan aktiviti sama ada peringkat kebangsaan. diguna dan dikendalikan dengan cara yang cermat dengan tujuan tidak merosakkan peralatan sama ada dari aspek teknikal dan juga fizikal peralatan tersebut. 6. 10.PERATURAN-PERATURAN DALAM PENGURUSAN STOR DAN PINJAMAN PERALATAN KOKURIKULUM / SUKAN 1. Peralatan yang dipinjam perlu dijaga. Tempoh pinjaman adalah tertakluk kepada jangka masa yang dinyatakan dalam permohonan dengan merujuk kepada syarat-syarat yang ditetapkan. Kelulusan pinjaman adalah tertakluk kepada kebenaran daripada pengetua. 4. 5. 9. 2. Guru atau peminjam hendaklah mengisi Borang Pinjaman Peralatan tiga hari sebelum peralatan hendak digunakan. Pengetua. Unit Kokurikulum berhak mengambil semua peralatan yang digunakan sekiranya didapati peralatan tersebut tidak diurus dengan baik atau digunakan dengan cara dan tujuan yang berbahaya kepada orang lain.1 2. Peralatan yang dipinjam perlu digunakan dengan cara dan tujuan yang selamat dan tidak memudaratkan atau membahayakan orang lain. ketidakcukupan komponen atau peralatan hilang perlu digantikan oleh peminjam. Guru atau peminjam tersebut perlu datang sendiri untuk mengambil peralatan yang dipinjam. Guru-guru Kanan Mata Pelajaran. Pinjaman peralatan diberikan mengikut keutamaan yang berikut. Penolong-penolong Kanan. Tidak boleh mewakilkan kepada orang lain. Peminjam yang terdahulu memohon diutamakan. 8. Keutamaan peminjam iaitu PPD. guru-guru dan pelajar. Peminjam perlu memastikan telah menandatangani buku Rekod Pinjaman Peralatan semasa mengambil dan pemulangan peralatan yang dipinjam. Setiap peralatan yang dipinjam adalah menjadi tanggungjawab pihak yang meminjam. Sebarang kerosakan.3 3.

Mengeluarkan surat untuk gantian peralatan jika peralatan itu rosak selepas dipinjamkan. 11. Merekodkan pinjaman peralatan dalam buku rekod pinjaman Guru memulangkan alatan yang dipinjam. Menyerahkan alatan yang dipinjam. SU Kokurikulum/ SU Sukan SU Kokurikulum/ SU Sukan Guru Penasihat SU Kokurikulum/ SU Sukan SU Kokurikulum/ SU Sukan 9. 4. Menyenaraikan dan mempamerkan senarai peralatan. 7. 3. 5. 12 Merekodkan pemulangan SU Kokurikulum/ peralatan yang dipinjam dalam SU Sukan buku rekod pinjaman. 10. Undangundang/ Peraturan Buku Pengurusan Kokurikulum Sekolah-sekolah negeri Johor. Pastikan peralatan yang diterima dalam keadaan baik an cukup. 6. Proses Kerja Membuat semakan stok peralatan dalam bilik operasi sukan. Buku Pengurusan 218 . Menerima dan menyemak borang pinjaman dan meluluskan pinjaman peralatan. Menyediakan borang pinjaman peralatan. Pegawai Yang Meluluskan/ Dirujuk SU Kokurikulum/ SU Sukan SU Kokurikulum/ SU Sukan SU Kokurikulum/ SU Sukan SU Kokurikulum/ SU Sukan Guru Penasihat SU Kokurikulum/ SU Sukan Seksi. Memastikan peralatan dalam keadaan baik dan tersusun.PROSES KERJA DALAM PENGURUSAN PINJAMAN PERALATAN KOKURIKULUM/ SUKAN Bil 1. 2. 8. Guru penasihat mengisi borang pinjaman peralatan.

13 Menyusun semula peralatan dan pastikan kekemasan bilik operasi sukan SU Kokurikulum/ SU Sukan Kokurikulum Sekolah-sekolah negeri Johor. 219 .

CARTA ALIRAN DALAM PENGURUSAN PENGURUSAN STOR DAN PINJAMAN PERALATAN KOKURIKULUM / SUKAN MULA Membuat semakan stok peralatan sukan dan permainan Menyenaraikan dan mempamerkan senarai peralatan yang ada Menyediakan borang-borang-borang untuk pinjaman peralatan Guru Penasihat mengisi borang pinjaman peralatan Semakan borang pinjaman dan kelulusan meluluskan pinjaman Tidak Lulus Menyerahkan peralatan Rekod pinjaman di dalam Buku Rekod Pinjaman Pemulangan peralatan Ganti yang lain Memeriksa peralatan yang dipulangkan Periksa keadaan alat Baik/Cukup Merekodkan pemulangan peralatan Simpanan peralatan Kelulusan Pinjaman Rosak/Hilang TAMAT 220 .

Menyenaraikan dan mempamerkan senarai peralatan. Guru penasihat mengisi borang pinjaman peralatan. 10. Merekodkan pemulangan peralatan yang dipinjam dalam buku rekod pinjaman. Mengeluarkan surat untuk gantian peralatan jika peralatan itu rosak selepas dipinjamkan. Memastikan peralatan dalam keadaan baik dan tersusun. 6. Menyusun semula peralatan dan pastikan kekemasan bilik operasi sukan 221 . 2. Menerima dan menyemak borang pinjaman dan meluluskan pinjaman peralatan. 3.SENARAI SEMAK DALAM PENGURUSAN STOR DAN PINJAMAN PERALATAN KOKURIKULUM / SUKAN Bil 1. Merekodkan pinjaman peralatan dalam buku rekod pinjaman Guru memulangkan alatan yang dipinjam. 8. 9. 5. Pastikan peralatan yang diterima dalam keadaan baik an cukup. 12. Menyerahkan alatan yang dipinjam. Menyediakan borang pinjaman peralatan. Tanda ( _ / ) Catatan 7. 13. 11. 4. Proses Kerja Membuat semakan stok peralatan dalam bilik operasi sukan.

U. SPI Bil.179-180 Peraturan-Peraturan Kokurikulum Kebangsaan P. 5/1998 Akta Pendidikan 1996 dan PeraturanPeraturan Di Bawah Akta Pendidikan 1996. 18/1998 - 222 .N. 42. Penggunaan Budi Bicara Ketika Mengambil Tindakan. No. Warta Kerajaan 1956 2. (A) 531 dalam Akta Pendidikan 1996 bertarikh 31 hb Disember 1996 Pemberitahu Undang-Undang 196. SPI Bil. Jil. Warta Kerajaan 1997 Schools Societies Regulations L. 15. Warta Kerajaan 1998 - SURAT PEKELILING IKHTISAS 14.11 3.SENARAI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN YANG DIPERLUKAN WARTA KERAJAAN 1.

11. 13. 9. 10. 17 Jawatankuasa yang dianggotai Jawatankuasa Majlis Pentadbiran dan Pengurusan Sekolah Jawatankuasa Majlis Kurikulum Sekolah dan Kokurikulum. 16.SENARAI JAWATANKUASA YANG DIANGGOTAI Bil. 8. 14. 3. 1. 15. 4. 6. 2. 7. 5. Keceriaan dan Keindahan Sekolah Jawatankuasa Hari Perayaan Sekolah Jawatankuasa yang diarahkan dari semasa ke semasa 223 . Jawatankuasa Takwim Sekolah AJK Pemilihan Pelajar Cemerlang ( Hari Kecemerlangan Kokurikulum ) Jawatankuasa Pusat Sumber Jawatabkuasa Program Khas Jawatankuasa Perkembangan Staf Sekolah Jawatankuasa Kewangan Sekolah Jawatankuasa Majlis Sukan Jawatankuasa Perkhemahan Bersepadu Jawatankuasa Pengelolaan MSSD/MSSJ/MSSM Jawatankuasa Hari Kokurikulum/Hari Kantin Jawatankuasa Pemantauan Jawatankuasa Program Bersepadu Sekolah Selamat Jawatankuasa Pembangunan. 12.

1 Senarai Borang/Surat Borang Pinjaman Peralatan 224 .SENARAI BORANG-BORANG YANG DIGUNAKAN PENGURUSAN STOR DAN PINJAMAN PERALATAN KOKURIKULUM / SUKAN Bil.

Bil Jenis Kerja 1. Menerima dan menyemak borang pinjaman dan meluluskan pinjaman peralatan. 7. 6. 8. Membuat semakan stok peralatan dalam bilik operasi sukan. 1 hari 5 minit 9. Guru penasihat mengisi borang pinjaman peralatan. Menyenaraikan dan mempamerkan senarai peralatan. 3. Menyediakan borang pinjaman peralatan. 5. 1 hari selepas kerosakan dikesan 225 . Memastikan peralatan dalam keadaan baik dan tersusun.NORMA KERJA DALAM PENGURUSAN PENGURUSAN STOR DAN PINJAMAN PERALATAN KOKURIKULUM / SUKAN Masa Yang Diambil 1 Minggu (2 kali dalam setahun) Sepanjang masa 1 Minggu (pada awal tahun/ ada alat baru) 5 Minit 5 Minit 1 hari Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dlm Seminggu Mengikut keperluan dan permohonan daripada peminjam. Menyerahkan alatan yang dipinjam. 2. Pastikan peralatan yang diterima dalam keadaan baik dan cukup. Sehari selepas aktiviti tamat 10 minit 11. 10. Mengeluarkan surat untuk gantian peralatan jika peralatan itu rosak selepas dipinjamkan. Merekodkan pinjaman peralatan dalam buku rekod pinjaman Guru memulangkan alatan yang dipinjam. 4.

12. 5 minit 13. Menyusun semula peralatan 5 minit dan pastikan kekemasan bilik operasi sukan 226 . Merekodkan pemulangan peralatan yang dipinjam dalam buku rekod pinjaman.

SENARAI TUGAS HARIAN NAMA : JAWATAN : TARIKH : Bil. Tugas Saya Hari Ini Catatan 227 .

1 S/U Kokurikulum 1.4 Guru Penasihat 228 2 Pegawai Pelajaran Daerah Mengelola.2 Penyelia Kokurikulum 2.2 Penyelaras Pasukan Pakaian Seragam.2 Penolong Pengarah (HEM) 3.4 S/U Sukan Daerah 3.1 S/U Kokurikulum 4.5 Guru Rumah Sukan 1. Kelab/Persatuan.3 S/U Sukan 1.2 Penyelaras Pasukan Pakaian Seragam. Pelajaran Johor 4 Penolong Kanan.1 Ketua Sektor Pembangunan Dan Kemanusiaan 3. Kelab/Persatuan. Membantu menyelia kegiatan kokurikulum peringkat sekolah Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Ikhtisas Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Ikhtisas Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Ikhtisas 3 Pegawai Jabatan.6 Guru Pasukan Sekolah 2.3 Sukan 2.4 Penyelia Kokurikulum 4. Memantau dan Menyelia kegiatan kokurikulum di peringkat sekolah dan daerah. Penyelia Petang. Penolong Kanan HEM. Pengetua Tugas dan Tanggungjawab Memastikan pelaksanaan dasar Kementerian Pelajaran dalam bidang kokurikulum dilaksanakan. Kelab Sukan Permainan 1. Kelab Sukan Permainan 4. Memantau dan Menyelia kegiatan kokurikulum di peringkat sekolah .3 Ketua Unit Sukan 3. daerah dan negeri.3 S/U Sukan 4. Guru Kanan Mata .1 Penolong Pegawai Pelajaran Daerah (HEM) 2. Kuasa Yang diberi Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Ikhtisas Tugas PegawaiPegawai lain yang ada hubungan serta Jenis hubungan 1. Mengelola.4 Guru Penasihat 1.SENARAI TUGAS/KUASA DAN HUBUNGAN PEGAWAI DENGAN PEGAWAI LAIN Unit : Kokurikulum Jawatan : Penolong Kanan Kokurikulum Tugas Pegawai Atasan Yang Ada Hubungan 1.

6 Guru Rumah Sukan Guru Pasukan Sekolah 229 .Pelajaran 4.5 4.

Rujuk Peraturan 4 dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998 yang diterbitkan sebagai Warta Kerajaan Jil. {Rujuk Seksyen 18. 41). lain sebagaimana Rujuk Subperaturan 3(3) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997 yang diterbitkan sebagai P. (A) 196 bertarikh 21hb. Kegiatan Kokurikulum di sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan akan mengandungi yang berikut:(q) (r) (s) (t) penyertaan dalam sukan dan permainan. 11 (Tambahan No. sukan dan permainan. atau apa-apa persatuan lain yang diluluskan oleh Pendaftar. penyertaan dalam badan beruniform. dan penyertaan dalam kegiatan-kegiatan ditentukan oleh Menteri.PERATURAN-PERATURAN PENTADBIRAN DALAM PEMANTAUAN GERAK KERJA KOKKURIKULUM Aktiviti Pengurusan : Penubuhan dan Pendaftar Persatuan 1.U. Akta Pendidikan 1996 (Akta 550)} Kegagalan atau keengganan melaksanakan kegiatan kokurikulum di sekolah adalah suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi lima ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi tiga bulan atau kedua-duanya {Rujuk Subseksyen 135(1) Akta Pendidikan 1996 (Akta 550)} dan jika kesalahan itu dilakukan secara 2. Status Pelaksanaan Kokurikulum Sekolah : Sebagai sebahagian daripada Kurikulum Kebangsaan.1 2. maka pelaksanaan kokurikulum di sekolah adalah wajib.U. badan beruniform. Perundangan (A). P.2 Kegiatan Kokurikulum di sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan meliputi kegiatan dalam persatuan yang ditubuhkan di sekolah daripada kategori berikut:(a) (b) (o) (p) (q) mata pelajaran yang diajar di sekolah sebagaimana yang dinyatakan dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997. penyertaan dalam persatuan dan kelab. 42/No.0 1.2 230 .1 Kandungan Kegiatan Kokurikulum Di Sekolah . Mei 1998. (A) 531/97. 1. hobi dan rekreasi.0 2.

bergotong royong memperbaiki kawasan sekolah. 231 . 2. 2. Seberapa yang boleh. ketatanegaraan. Sehubungan itu kehadiran pelajar dalam aktiviti kokurikulum mestilah direkodkan. 1/1985 KP(BS)8591/Jld. Rujuk Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 1/1986. khususnya yang kurang kemudahan untuk menjalankan gerak kerja kokurikulum ini hendaklah menggalakkan pelajar-pelajarnya mengambil bahagian dalam membuat kerja-kerja amal untuk masyarakat setempat.4 Penyertaan semua guru adalah dikehendaki bagi memastikan keberkesanan pelaksanaan gerak kerja kokurikulum di sekolah. satu kegiatan persatuan atau kelab.7 Penyertaan pelajar dalam aktiviti kokurikulum adalah wajib.3 dalam Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 1/1985 KP(BS)8591/Jld. {Rujuk Subseksyen 135(2) Akta 550}. seseorang itu dikenakan hukuman denda harian yang tidak melebihi lima ratus ringgit sebagai tambahan kepada apa-apa penalti lain yang boleh dikenakan kepadanya di bawah Akta ini berkenaan dengan kesalahan itu.6 Pelaksanaan kegiatan kokurikulum di sekolah hendaklah berasaskan prinsip penyertaan beramai-ramai tanpa ada unsur-unsur diskriminasi atau paksaan dan yang bercanggah dengan Dasar Pendidikan Kebangsaan dan Perlembagaan Negara.2 dalam Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 16/2000. Rujuk Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. {Rujuk Subperkara 5. 11(29) bertarikh 2hb. Januari 1985}.1 dalam Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. dan dalam pelbagai gerak kerja yang menekankan perpaduan kaum. {Rujuk Subperkara 5.3 Matlamat gerak kerja kokurikulum yang dikehendaki ialah penyertaan oleh setiap orang pelajar yang belajar di sekolah kerajaan atau bantuan kerajaan. 2. KP(BS)8591/Jld. 1/1985 KP(BS)8591/Jld. 11/(41) bertarikh 15 Januari 1986. 11(29) bertarikh 2hb. Setiap pelajar hendaklah mengambil bahagian sekurangkurangnya dalam salah satu gerak kerja pakaian seragam (badan beruniform). maka apabila disabitkan sedemikian. peningkatan penyertaan pelajar-pelajar dalam kegiatan pakaian seragam hendaklah diusahakan. dan satu kegiatan sukan atau permainan. 11(29) bertarikh 2hb. Januari 1985}.5 Sekolah-sekolah. Januari 1985}. {Rujuk Subperkara 5. 2000. 2. KP(BS)8591/Jld. XVI(16) bertarikh 13 Nov. 2. moral dan sebagainya yang sesuai bagi pendidikan menyeluruh dan pembentukan keperibadian.berterusan. bagi setiap hari kesalahan itu terus dilakukan.

Setiausaha Kokurikulum atau Penyelaras Kokurikulum menyemak dan merekodkan Buku Laporan Aktiviti GERKO.00 pagi 8. Sebarang perubahan tarikh pertemuan akan dimaklumkan oleh PK/SU Kokurikulum.30 ± 12.3 3. KRS.2.8 Kegiatan kokurikulum di sekolah boleh dilaksanakan dengan menggunakan penglibatan dan kepakaran anggota-anggota masyarakat setempat.10. PPI. KRS. 8591-11(32) bertarikh 2hb Februari 1985. tidak termasuk waktu rehat.6 3.9. : Berkawat/ Bersihkan Kawasan [P.3 3.5 3.50 . KP] : Berkawat/ Bersihkan Kawasan [Pengakap.2 3. Rujuk Subperkara 5. Buku Laporan Aktiviti GERKO yang telah siap diisi dan ditandatangani oleh AJK dan guru penasihat perlu dihantar ke bilik PK Kokurikulum selewat-lewatnya 3 hari selepas aktiviti dijalankan. 3.00 .30pg 10. PPI. PBSM] : Teori/ Amali [Pengakap.30tgh 232 .00 .00 pagi 10.0 3. PKP] : Teori/ Amali [Pandu Puteri. Melengkapkan Buku Laporan Aktiviti GERKO.8.7 9.3 dalam Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 4/1985.2. Jadual Aktiviti GERKO 7. Penolong Kanan Kokurikulum. KP.00 .00 pagi : Perhimpunan Pagi. PBSM] : Rehat : Aktiviti Gerko Persatuan dan Kelab 3. Aktiviti GERKO akan dijalankan selama empat jam. Dua jam pertama dikhususkan untuk Unit Beruniform manakala dua jam berikutnya untuk aktiviti Persatuan/ Kelab. 4 dan minggu 5 (jika terdapat minggu kelima pada hari Sabtu dalam bulan tertentu) Jumlah perjumpaan atau GERKO minimum 11 kali setahun.Puteri.10.4 3.1 Menjalankan Gerak Kerja Kokurikulum (GERKO) Aktiviti GERKO akan dijalankan pada setiap hari Sabtu minggu 2. Setiausaha dan Penyelaras Kokurikulum akan membuat pemantauan persatuan/ kelab dan merekodkan kehadiran murid/ guru 15 minit selepas aktiviti GERKO dijalankan.

No 11 2.FAIL MEJA PENGURUSAN KOKURIKULUM PROSES KERJA BAGI PEMANTAUAN GERAK KERJA KOKURIKULUM Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Proses Kerja Guru-guru merekodkan kehadiran Perhimpunan Pagi Gerak Kerja Kokurikulum Unit Beruniform Pemantauan Gerak Kerja Unit Beruniform Gerak Kerja Kokurikulum Persatuan dan Kelab Pemantauan Gerak Kerja Persatuan dan Kelab Lengkapkan Buku Laporan Gerak Kerja Kokurikulum Penyerahan Buku Laporan Gerak Kerja Kokurikulum Semak dan rekod Buku Laporan Gerak Kerja Kokurikulum Pegawai Yang Meluluskan / Di rujuk Guru Penasihat Penyelaras Kokurikulum Guru Penasihat Penyelaras Kokurikulum Guru Penasihat Penyelaras Kokurikulum Guru Penasihat Guru Penasihat PK Kokurikulum SU Kokurikulum Seksi Undangundang / Peraturan 1. Warta kerajaan Jil. 42. Surat Pekeliling Bil 5/1986 Bil 1/1988 Bil 4/1995 Bil 3/1997 Bil 24/1998 233 .

CARTA ALIRAN PEMANTAUAN GERAK KERJA KOKURIKULUM PERSATUAN DAN KELAB DI SEKOLAH MULA Rekod kehadiran guru Perhimpunan Pagi Gerak Kerja Unit Beruniform Pemantauan Gerak Kerja Kokurikulum Gerak Kerja Persatuan dan Kelab Pemantauan Gerak Kerja Persatuan dan Kelab Melengkapkan Buku Laporan Aktiviti Kokurikulum. Serahkan Buku Laporan Aktiviti Semak dan rekod Buku Laporan Aktiviti TAMAT 234 .

SENARAI SEMAK TUGAS PROSES KERJA BAGI PENUBUHAN PERSATUAN Bil 1 2 3 4 TINDAKAN Guru-guru merekodkan kehadiran Perhimpunan Pagi Gerak Kerja Kokurikulum Unit Beruniform Pemantauan Gerak Kerja Unit Beruniform Gerak Kerja Kokurikulum Persatuan dan Kelab Pemantauan Gerak Kerja Persatuan dan Kelab Lengkapkan Buku Laporan Gerak Kerja Kokurikulum Penyerahan Buku Laporan Gerak Kerja Kokurikulum Semak dan rekod Buku Laporan Gerak Kerja Kokurikulum TANDA ( / ) CATATAN 5 6 7 8 9 235 .

Akta Pelajaran 1961 Pemberitahuan Undang-Undang L. SP µAm Bil.326 Peraturan-Peraturan Sekolah) 1956 (Kursus Pengajian WARTA KERAJAAN 1 Warta Kerajaan 1950 Registration of Schools Ordinance 1950 Schools Societies Regulations L.179-180 Jil. Jil. 23/1966 2. 11. SPI Bil 1/1971 3. SPI Bil 8/1971 5.U. 42. Bil. Warta Kerajaan 1956 3.SENARAI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN YANG DIPERLUKAN AKTA PENDIDIKAN 1. Warta Kerajaan 1997 5.11 2. SPI Bil 4/1975 6.N. SPI Bil 8/1975 Lagu Kebangsaan Perkhidmatan Masyarakat dan Muhibah di Sekolah-Sekolah Rukunegara Permainan Menengah Catur di Sekolah-Sekolah Nyanyian Lagu Kebangsaan µNegaraku¶ Menyanyi Lagu Kebangsaan/Lagu Negeri. bertarikh 28 Disember 1967 Peraturan-Peraturan Kokurikulum Kebangsaan P. SPI Bil 2/1971 4. No. 27. dan Mengibar Bendera Persekutuan/Bendera Negeri di Sekolah-Sekolah/Maktab-Maktab Perguruan Rancangan Kegiatan Sekolah Selepas Peperiksaan SRP/LCE (termasuk Sabah/ 7. (A) 531 dalam Akta Pendidikan 1996 bertarikh 31 hb Disember 1996 Pemberitahu Undang-Undang 196. Akta Pelancongan 1957 2. Warta Kerajaan 1998 - SURAT PEKELILING IKHTISAS 1. Warta Kerajaan 1967 4. SPI Bil 10/1976 - 236 .N.

8/1978 11. 11/1978 12.326/62 Pengelolaan Walkathon Di Sekolah-Sekolah Kawad Kecemasan Kebakaran Di Sekolah Hari Kelepasan Peristiwa P. SPI Bil. 5/1985 24. SPI Bil.U. Garis Panduan Mengenai Aktiviti-Aktiviti Kebudayaan Di Sekolah-Sekolah. 2/1981 13. SPI Bil. SPI Bil. Rekod Kedatangan dan Laporan Gerak Kerja Kokurikulum Pelajar. SPI Bil. 15. SPI Bil. SPI Bil. 4/1977 9. 4/1984 20. 3/1981 14. SPI Bil 1/1985 22. 7/1983 18. Game Watch¶ Iklan/Tajaan Dalam Majalah Sekolah Garis Panduan Mengenai Pungutan Derma Melibatkan Murid-Murid Sekolah. Penubuhan Jawatankuasa Sekolah Sebagai Institusi Masyarakat Rancangan Mencantik dan Mengindahkan Sekolah dan Kawasannya (Landscaping) Larangan ke atas Pemberian Cenderamata. 4/1984 21. SPI Bil.Sarawak Junior Certificate Examination) bagi Murid-Murid Tingkatan III ± Garis Panduan. 4/1985 23. 8. SPI Bil. SPI Bil. 7/1977 10. SPI Bil.326/62 Ketetapan Masa Di Sekolah-Sekolah Penggunaan Waktu Tidak Mengajar/Waktu Luang (Free Period) Oleh Guru Rancaangan Kegiatan Sekolah Selepas Peperiksaan SRP dan SRP/LCE (Sarawak) bagi Murid-murid Tingkatan III ± Garis Panduan Permainan µPin-table. SPI Bil. 4/1982 16. 3/1984 19. Video Game. SPI Bil. 3/1982 Hari Kelepasan Peristiwa P. Perhimpunan Sekolah Perhimpunan Sekolah (Tambahan) Penubuhan Jawatankuasa Bimbingan Pelajar Sekolah. SPI Bil. SPI Bil 1/1986 25.U. SPI Bil 2/1986 - 237 . SPI Bil. 4/1983 17.

Program Skim Lencana Anti Dadah Pasukan Berpakaian Seragam Sekolah Menengah (SLAD). Oleh Permohonan Mengundang Orang-Orang Kenamaan Ke Upacara Sekolah/Institusi Pendidikan. 3/1991 39. 238 . SPI Bil. SPI Bil 4/1991 40. SPI Bil. Mengundang Orang-orang Kenamaan Ke Upacara Sekolah/Institusi Pendidikan. 7/1988 - Penyertaan Pelajar Dalam Pertandingan Atau Kejohanan Sukan Anjuran Persatuan Atau Badan Induk Sukan. SPI Bil. SPI Bil 3/1986 - Penyelarasan Pelaksanaan Kurikulum µPengenalan Kepada Komputer¶ Dan Kegiatan Kelab Komputer Sekolah Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Kelab Komputer Sekolah. SPI Bil. SPI Bil. 5/1986 28.26. SPI Bil 10/1989 37. 8/1988 33. Panduan Tajaan Oleh Perniagaan Di Sekolah.Pelaporan Kejadian Tidak Diingini Di Sekolah. SPI Bil. SPI Bil.Penyertaan Pelajar Dalam Kegiatan Sukan Di Sekolah. 32. Aturcara Majlis Rasmi Sekolah. SPI Bil 14/1988 - 35. 9/1991 .7/1991 41. 6/1988 31. SPI Bil. Syarikat/Badan 27. Keberangkatan DYMM Sultan/Raja/TYT Yang Di Pertua Negeri Menghadiri MajlisMajlis Rasmi Sekolah. Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Kelab Perekacipta Sekolah. SPI Bil. 1/1988 29.3/1988 - 30. Penceramah Jemputan Untuk Majlis Dan Aktiviti Agama Islam Di Sekolah. SPI Bil 10/1988 34. . SPI Bil. Penggunaan Kemudahan Sekolah Pertubuhan Dan Persatuan Belia. Keselamatan Diri Pelajar Di Sekolah. 1/1991 38. SPI Bil 1/1989 36. Senaman Beramai-ramai.

SPI Bil. Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum Dan Sukan Di Dalam Dan Di Luar Kawasan Sekolah. Penyertaan Pelajar Dalam Pertandingan Kejohanan Sukan Anjuran Persatuan Badan Induk Sukan Sekolah Selepas Bagi Murid-Murid Dan 44. 6/1994 - Panduan Penubuhan Dan Persatuan Silat Sekolah. 4/1992 43. Perlaksanaan Kadet Remaja Sekolah (KRS). 7/1995 48. SPI Bil. SPI Bil. Penampilan Diri Pelajar. SPI Bil. Amalan Kebersihan Di Sekolah. SPI Bil. 2/1996 52. PUP Bil 2/1997 Sikap Mengutamakan Keceriaan Kebersihan Di Kalangan Pelajar. Pengurusan Usaha Menanam Semangat Patriotisme Di Kalangan Pelajar Dan Senaman Ringkas Dalam Bilik Darjah. 3/1997 - 55. SPI Bil 9/1995 . Kekemasan Dan Kerapian Berpakaian. - 50. 1/1995 - 45.Rancangan Kegiatan Peperiksaan UPSR Tahun 6.77280) Taekwando/Seni Mempertahankan Diri. 4/1995 47. Program Dan Aktiviti Sekolah Yang Melibatkan Dasar Dan/Atau Pungutan Wang. SPI Bil. 54. Pelaksanaan Skim Takaful Kemalangan Diri Berkelompok Bagi Semua Pelajar Sekolah Kerajaan Dan Bantuan Kerajaan. SPI Bil.42.1/1996 51. SPI Bil. Tatacara Mengenakan Tindakan Dan Hukuman Terhadap Pelajar-Pelajar Sekolah. SPI Bil. Pengiktirafan Persatuan Seni Bela Diri Sebagai Pasukan Pakaian Seragam Sekolah Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Kelab/Persatuan (PS. SPI Bil. SPI Bil. 6/1997 - 239 . SPI Bil. 3/1995 - 46. 8/1995 - 49. 2/1997 53.

12/2000 70. SPI Bil. SPI Bil. Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Kelab Komputer/ Teknologi Maklumat Sekolah. SPI Bil. 8/2000 67. Penglibatan Guru dan Murid dalam aktiviti Pasukan Pakaian Seragam anjuran agensi kerajaan dan pertubuhan bukan kerajaan. 1/1999 62. 8/1999 65. SPI Bil. Mencegah Kebakaran Di Sekolah. Penggunaan Barang Permainan Elektronik Robot Kit Di Sekolah Menengah. SPI Bil. SPI Bil. Panduan Keselamatan Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan Serta Kegiatan kokurikulum Dan Sukan Di Dalam Dan Di Luar Kawasan Sekolah. SPI Bil. Penganjuran Program Motivasi Di Sekolah. Akta Pendidikan 1996 dan PeraturanPeraturan Di Bawah Akta Pendidikan 1996. Garis Panduan Pengendalian Aktiviti Sokongan Bahasa Inggeris Di Sekolah. Penggunaan Budi Bicara Ketika Mengambil Tindakan. SPI Bil. Keselamatan Diri Murid Dalam Perjalanan Pergi Dan Balik Sekolah. SPI Bil 7/2000 66. 2/1998 57. 7/1999 64. 13/2000 - Pendaftaran Kegiatan Seni Bela Diri Di Sekolah-Sekolah. SPI Bil. SPI Bil 24/1998 - 61.56. SPI Bil. 3/1998 58. Murid Di Hari 59. SPI Bil. SPI Bil. Panduan Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Tambahan Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum Dan Sukan Di Dalam Dan Di Luar Kawasan Sekolah. 240 . 2/1999 63. Lawatan Pendidikan Persekolahan. 5/1998 - Mempergiat Dan Memperluas Program Dan Aktiviti Pertanian Di Sekolah. Penubuhan Kelab Pencegahan Jenayah Di Sekolah Menengah. SPI Bil. 9/2000 - 69. 9/2000 - 68. 18/1998 60.

17/2000 74. SPI Bil. 18/2000 75. SPI Bil. Lawatan Sekolah Pada Hari Persekolahan 76. Salah Laku Memasukkan Unsur Politik Dalam Soalan Peperiksaan/Ujian Di Sekolah Dan Perbuatan Menghasut/ Meracuni Fikiran Pelajar Membenci Kerajaan. Penubuhan Kelab Sekolah-Sekolah. SPI Bil. 14/2000 72. Panduan Menggalakkan Kerjasama Dan Sumbangan Pihak Luar Dalam Program Teknologi Maklumat Dan Komunikasi Di Sekolah. SPI Bil. 20/2000 77. 5/2002 - 241 . SPI Bil. 16/2000 - Sambutan Hari Kemerdekaan Peringkat Sekolah.71. Rukun Negara Di 73. SPI Bil. 19/2000 - Penggalakan Aktiviti Fotografi Di Kalangan Murid Sekolah. SPI Bil. Panduan Penubuhan Persatuan Agama Bukan Islam Di Sekolah-Sekolah.

02. 01. Senarai Borang/Surat Buku Laporan Aktiviti Kokurikulum Borang Pemantauan Aktiviti Kokurikulum 242 .SENARAI BORANG-BORANG YANG DIGUNAKAN BAGI TUJUAN PENUBUHAN DAN PENDAFTARAN PERSATUAN Bil.

FAIL MEJA PENGURUSAN KOKURIKULUM NORMA KERJA PEMANTAUAN GERAK KERJA KOKURIKULUM Jumlah Unit Yang Boleh Masa Yang Dijalankan Dlm Diambil Seminggu Mengikut 5 minit Bilangan Persatuan Dan Kelab 10 minit Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab 120 minit Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab 15 selepas aktiviti Mengikut bermula Bilangan Persatuan Dan Kelab 120 minit Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab 15 min it selepas Mengikut aktiviti bermula Bilangan Persatuan Dan Kelab 30 minit Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab 3 hari selepas Mengikut aktiviti Gerko Bilangan Persatuan Dan Kelab 120 minit Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab Bil Jenis Kerja 1 2 Guru-guru merekodkan kehadiran Perhimpunan Pagi 3 Gerak Kerja Kokurikulum Unit Beruniform Pemantauan Gerak Kerja Unit Beruniform Gerak Kerja Kokurikulum Persatuan dan Kelab Pemantauan Gerak Kerja Persatuan dan Kelab Lengkapkan Buku Laporan Gerak Kerja Kokurikulum Penyerahan Buku Laporan Gerak Kerja Kokurikulum Semak dan rekod Buku Laporan Gerak Kerja Kokurikulum 4 5 6 7 8 9 243 .

Tugas Saya Hari Ini Catatan 244 .SENARAI TUGAS HARIAN NAMA : JAWATAN : TARIKH : Bil.

2 Penolong Pengarah (HEM) 3. Penolong Kanan HEM. Kelab/Persatuan. Penyelia Petang.5 Guru Rumah Sukan 1. Pegawai Jabatan. Penolong Kanan. Kelab Sukan Permainan 4.2 Penyelia Kokurikulum 2.1 S/U Kokurikulum 4.5 Guru Rumah 245 Tugas dan Tanggungjawab Memastikan pelaksanaan dasar Kementerian Pelajaran dalam bidang kokurikulum dilaksanakan. Pengetua Tugas PegawaiPegawai lain yang ada hubungan serta Jenis hubungan 1.6 Guru Pasukan Sekolah 2. Mengelola.SENARAI TUGAS/KUASA DAN HUBUNGAN PEGAWAI DENGAN PEGAWAI LAIN Unit : Kokurikulum Jawatan : Penolong Kanan Kokurikulum Tugas Pegawai Atasan Yang Ada Hubungan 1. Pelajaran Johor 4.3 S/U Sukan 1.3 S/U Sukan 4.4 Guru Penasihat 1. Kelab/Persatuan. Memantau dan Menyelia kegiatan kokurikulum diperingkat sekolah dan daerah. Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Iktisas Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Iktisas 3.1 Penolong Pegawai Pelajaran Daerah (HEM) 2. Kelab Sukan Permainan 1. Memantau dan Menyelia kegiatan kokurikulum diperingkat sekolah .1 Ketua Sektor Pembangunan Dan Kemanusiaan 3.3 Penyelia Sukan 2. Pegawai Pelajaran Daerah Mengelola.4 Guru Penasihat 4.5 4.4 S/U Sukan Daerah 3.3 Ketua Unit Sukan 3. Kuasa Yang diberi Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Ikhtisas 2. daerahdan negeri.1 S/U Kokurikulum 1.2 Penyelaras Pasukan Pakaian Seragam.2 Penyelaras Pasukan Pakaian Seragam.4 Penyelia Kokurikulum 3. Guru Kanan Mata Membantu menyelia kegiatan kokurikulum peringkat sekolah Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Iktisas .

6 Sukan Guru Pasukan Sekolah 246 .Pelajaran 4.

4 menentukan tarikh sukan tahunan sekolah 2.1 menentukan tarikh pendaftaran murid 2. 4. Takwim Sekolah didokumentasikan dalam Diari Sekolah.8 mengenal pasti tarikh perayaan untuk pelbagai kaum dan agama 2.PERATURAN-PERATURAN PENTADBIRAN DALAM PERANCANGAN TAKWIM KOKURIKULUM 1. Menetap dan menentukan Takwim Sekolah.7 menetapkan tarikh aktiviti-aktiviti sekolah 2.6 menentukan tarikh penghantaran markah peperiksaan dan kad laporan 2. 2.5 menentukan tarikh peperiksaan dan ujian sekolah 2. Diari Sekolah diedarkan kepada semua warga sekolah. 6.3 menentukan tarikh mesyuarat Jawatankuasa Kurikulum / Kokurikulum/Disiplin 2. Menyusun aktiviti-aktiviti sekolah mengikut tarikh -tarikh yang telah ditetapkan. Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa Induk Takwim Sekolah setelah menerima Akta Pendidikan 1996 Peraturan-Peraturan Pendidikan (Penggal Institusi Pendidikan Tahun berkenaan). Berdasarkan Perincian Hari Persekolahan Mengikut Penggal dan membuat keputusan untuk :2.2 menentukan tarikh mesyuarat staf / staf sokongan 2. 3.9 mengambil kira cuti-cuti umum dan peristiwa. 247 . Menubuhkan Jawatankuasa Induk Takwim Sekolah yang terdiri daripada :y Pengetua y Penolong Kanan (P) y Penolong Kanan (HEM) y Penolong Kanan Kokurikulum y Guru-guru Kanan. 5. 7. Menyemak draf dan membuat pindaan sekiranya perlu.

PK Kokurikulum 3. Menyemak draf dan membuat pindaan sekiranya perlu. Bil 1. 5. 248 . 7. 6. Proses Kerja Tubuhkan Jawatankuasa Induk Takwim Sekolah yang terdiri daripada :y Pengetua y Penolong Kanan (P) y Penolong Kanan (HEM) y Penolong Kanan Kokurikulum y Guru-guru Kanan. Menetap dan menentukan Takwim Sekolah. Adakan mesyuarat Jawatankuasa Induk Takwim Sekolah Susun aktiviti-aktiviti sekolah mengikut tarikh-tarikh yang telah ditetapkan.PROSES KERJA DALAM PERANCANGAN TAKWIM KOKURIKULUM SEKOLAH Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Pengetua PK Kokurikulum Seksi Undangundang / Peraturan Buku Panduan Pengurusan Kokurikulum. Takwim Sekolah di dokumentasikan dalam diari Sekolah. 2. PK Kokurikulum SU Kokurikulum SU Sukan PK Kokurikulum Pengetua PK Kokurikulum PK Kokurikulum SU Kokurikulum PK Kokurikulum 4. Diari Sekolah diedarkan kepada semua warga sekolah.

CARTA ALIRAN DALAM PERANCANGAN TAKWIM KOKURIKULUM SEKOLAH MULA Tubuhkan Jawatankuasa Takwim Sekolah Adakan Mesyuarat Jawatankuasa Induk Takwim Sekolah Susun aktiviti-aktiviti yang dirancang mengikut tarikh-tarikh yang ditetapkan Semak draf dan buat pindaan jika perlu Ya Tidak Perlu Pindaan atau Tidak Menetapkan dan menentukan Takwim Sekolah Dokumentasikan Takwim dalam Diari Sekolah Takwim/ Diari sekolah diedarkan kepada guru dan staf sekolah TAMAT 249 .

7. Menyemak draf dan membuat pindaan sekiranya perlu. 6. Adakan mesyuarat Jawatankuasa Induk Takwim Sekolah Susun aktiviti-aktiviti sekolah mengikut tarikh-tarikh yang telah ditetapkan. 4. 2. Menetap dan menentukan Takwim Sekolah. 5. 3.SENARAI SEMAK DALAM PERANCANGAN TAKWIM KOKURIKULUM SEKOLAH Bil. Takwim Sekolah di dokumentasikan dalam diari Sekolah. 250 . Tandakan ( ¥) Catatan Tindakan Tubuhkan Jawatankuasa Induk Takwim Sekolah yang terdiri daripada :y Pengetua y Penolong Kanan (P) y Penolong Kanan (HEM) y Penolong Kanan Kokurikulum y Guru-guru Kanan. Diari Sekolah diedarkan kepada semua warga sekolah. 1.

SENARAI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN YANG DIPERLUKAN AKTA PENDIDIKAN 1. Bil. Akta Pelancongan 1957 2. (A) 531 dalam Akta Pendidikan 1996 bertarikh 31 hb Disember 1996 Pemberitahu Undang-Undang 196.326 Peraturan-Peraturan Sekolah) 1956 (Kursus Pengajian WARTA KERAJAAN 1 Warta Kerajaan 1950 Registration of Schools Ordinance 1950 Schools Societies Regulations L.179-180 Jil. Jil. Warta Kerajaan 1956 3. 27.N.11 2.N. 11. Warta Kerajaan 1967 4. Warta Kerajaan 1997 5.U. Warta Kerajaan 1998 - 251 . Akta Pelajaran 1961 Pemberitahuan Undang-Undang L. 42. bertarikh 28 Disember 1967 Peraturan-Peraturan Kokurikulum Kebangsaan P. No.

Takwim Sekolah di dokumentasikan dalam diari Sekolah.NORMA KERJA DALAM PERANCANGAN TAKWIM KOKURIKULUM SEKOLAH Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dlm Seminggu Bil Jenis Kerja Masa Yang Diambil 1. 6. Tubuhkan Jawatankuasa Induk Takwim Sekolah yang terdiri daripada :y Pengetua y Penolong Kanan (P) y Penolong Kanan (HEM) y Penolong Kanan Kokurikulum y Guru-guru Kanan. Menetap dan menentukan Takwim Sekolah. 2 hari 60 minit 2 hari 7. 3 hari 2. 3 hari 4. 5. 60 minit 3. Diari Sekolah diedarkan kepada semua warga sekolah. Menyemak draf dan membuat pindaan sekiranya perlu. 15 minit 252 . Adakan mesyuarat Jawatankuasa Induk Takwim Sekolah Susun aktiviti-aktiviti sekolah mengikut tarikh-tarikh yang telah ditetapkan.

Tugas Saya Hari Ini Catatan 253 .SENARAI TUGAS HARIAN NAMA : JAWATAN : TARIKH : Bil.

Menerangkan tugas-tugas jawatankuasa. Seksi Undangundang atau Peraturan SPI Bil. Penambahbaikan dan pindaan sekiranya perlu bersama alternatif. v. 9/1991 SPI Bil 9/2000 SPI Bil 10/1989 Bil. Pengetua PK Kokurikulum AJK Pelaksana. Mengeluarkan surat-surat berkaitan perlaksanaan program i. 1. Mesyuarat jawatankuasa pengelola kali ke-2 diadakan dengan menerima laporan pengerusi jawatankuasa kecil. Setiausaha 254 . ii. 6. Surat mohon sumbangan/tajaan. 3. iii.AKTIVITI 1 : HARI KEUSAHAWANAN / KANTIN PROSES KERJA Pegawai Yang Meluluskan/ Dirujuk Mengemukakan surat mohon Pengetua kebenaran melaksanakan aktiviti PK Kokurikulum kepada pengetua dengan mengemukakan kertas kerja. Proses Kerja Setelah kelulusan diterima. perbelanjaan dan sumber serta menentukan tarikh mesyuarat jawatankuasa kali ke2. Pengetua PK Kokurikulum Setiausaha 5. 2. surat pelantikan AJK diedarkan beserta surat panggilan mesyuarat kali pertama. Surat mohon khidmat agensi kerajaan. iv.Borang penyertaan. Setiausaha 4. Surat mohon bantuan pegawai. Mesyuarat jawatankuasa kali pertama bagi menerangkan program dan mengemukakan kertas kerja kepada ajk untuk pindaan bagi pelaksanaan. Surat meminjam alatan.

7. Pengetua PK Kokurikulum Setiausaha Bendahari Setiausaha 9. Laporan program hendaklah disediakan beserta gambar merangkumi rumusan. komen. Sebelum. Surat perasmi dan jemputan vip diedarkan seminggu sebelum program dilaksanakan. cadangan. Setiausaha menyediakan format laporan pada semua jawatankuasa pengelola bagi menentukan proses kerja masing-masing dilaksanakan dalam tiga fasa. Setiausaha 255 . semasa dan selepas program. Setiausaha 12. Mesyuarat post mortem dan laporan. Setiausaha 8. Setiap ajk perlu mengikuti senarai semak tugas masingmasing berdasarkan tugas yang diterima. Hantar Laporan kepada pengetua. Melaksanakan program mengikut tarikh dan masa yang telah ditetapkan. 11. 10. PK Kokurikulum Setiausaha AJK Pelaksana Semua pegawai yang terlibat. penambahbaikan dan penyata kewangan.

CARTA ALIRAN PROGRAM HARI KEUSAHAWANAN / HARI KANTIN MULA Memohon Kebenaran dan kertas kerja Pinda/Tangguh Tidak Kelulusan diperoleh Kebenaran diperoleh Mes u arat J/kuasa 2 Pinda / Tangguh Tidak Surat Kebenaran Ibu Bapa £ £ Surat Jemputan / Perasmi Kebenaran Pihak Berkenaan Pelaksanaan Program Post Mortem / Laporan ¢ Mes uarat J/kuasa ¡ 256 .

Mengeluarkan surat-surat berkaitan perlaksanaan program : i. Setiap ajk perlu mengikuti senarai semak tugas masing-masing berdasarkan tugas yang diterima. perbelanjaan dan sumber serta menentukan tarikh mesyuarat jawatankuasa kali ke-2. Surat mohon bantuan pegawai. Surat meminjam alatan. Menerangkan tugas-tugas jawatankuasa. ii. Surat perasmi dan jemputan vip diedarkan seminggu sebelum program dilaksanakan. iii. iv. surat pelantikan AJK diedarkan beserta surat panggilan mesyuarat kali pertama. Mesyuarat jawatankuasa kali pertama bagi menerangkan program dan mengemukakan kertas kerja kepada ajk untuk pindaan bagi pelaksanaan.Borang penyertaan. 7 8 257 . TANDA ( ¥ ) CATATAN 2 3 4 5 6 Mesyuarat jawatankuasa pengelola kali ke-2 diadakan dengan menerima laporan pengerusi jawatankuasa kecil. Penambahbaikan dan pindaan sekiranya perlu bersama alternatif. Surat mohon khidmat agensi kerajaan. Surat mohon sumbangan/tajaan. Setelah kelulusan diterima.SENARAI SEMAK PROGRAM HARI KEUSAHAWANAN/KANTIN BIL 1 TINDAKAN Mengemukakan surat mohon kebenaran melaksanakan aktiviti kepada pengetua dengan mengemukakan kertas kerja. v.

semasa dan selepas program. komen. Hantar Laporan kepada pengetua.9 Melaksanakan program mengikut tarikh dan masa yang telah ditetapkan. Sebelum. Laporan program hendaklah disediakan beserta gambar merangkumi rumusan. 10 11 12 258 . Setiausaha menyediakan format laporan pada semua jawatankuasa pengelola bagi menentukan proses kerja masingmasing dilaksanakan dalam tiga fasa. Mesyuarat post mortem dan laporan. penambahbaikan dan penyata kewangan. cadangan.

SENARAI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN PROGRAM HARI KEUSAHAWANAN / HARI KANTIN Bil 1 2 Dokumen SPI Bil. 9/1991 SPI Bil 9/2000 Perkara Permohonan Mengundang Orang-Orang Kenamaan ke Upacara Sekolah / Institusi pendidikan Panduan Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan serta Kegiatan Kokurikulum dan Sukan Di Dalam dan Di Luar Kawasan Sekolah Aturcara Majlis Rasmi Sekolah 3 SPI Bil 10/1989 259 .

260 . dan kelas-kelas dan guru-guru Menyerahkan wang jualan kupon kepada bendahani. memilih dan menguruskan jenis pameran yang bersesuaian contohnya polis trafik. AJK Kupon menyediakan kupon untuk digunakan semasa had keusahawanan mengagihkan kupon kepada para pelajar mengikut kelas masingmasing. Bendahari menyimpan wang hasil jualan kupon menukarkan hasil jualan dengan wang tunai kepada kelab. Pameran mencari. Memasang banting pada khemah 4. persatuan atau unit beniniform yang menjalankan perniagaan selepas tamat urusniaga menyediakan baucer bayaran kepada unit kokurikulum semasa penyerahan wang hasil jualan 3. Gerai dan Khemah menyewa/meminjain dan menguruskan pemulangan khemah danpada pihak individu atau Majlis Daerah menyusun atur khernah mengikut plan yang dicadangkan.SENARAI JAWATAN KUASA BAGI PROGRAM HARI KEUSAHAWANAN / HARI KANTIN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Penaung Penasihat Pengerusi Timbalan Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Penolong Setiausaha Bendahari Penyelaras AJK Kupon Pameran Pendaftaran gerai Gerai dan Khemah Sambutan dan Kawalan Kebersihan Promosi dan Siaran Bidang Tugas AJK 1. Kolej Swasta dan sebagainya. Menjual kupon tambahan pada Han Terbuka dan Han Keusahawanan 2. Kolej Komuniti. Mengagihkan kupon kepada para guru Memungut wang jualan kupon.

Penyerahan Buku Pelaporan Kemajuan Pelajar memastikan kelas bersih. tersusun dan berlabel dengan kelas masingmasing sebelah depan sesi pagi dan belakang sesi petang pastikan buku pelaporan kemajuan pelajar siap mengikut tarikh yang telah ditetapkan 8. 6. Promosi dan Siaraya menyediakan 2 keping kain rentang untuk dipasang di pintu hadapan sekolah danjugajalan masuk ke sekolah bantuan persatuan seni visual diperlukan 261 . Kebersihan memastikan setiap gerai mengamalkan kebersihan memastikan para pelajar membuang bekas makanan ke plastik atau tong sampah yang disediakan di kantin. Sambutan dan Kawalan menyambut ibu bapa yang hadir dan membantu menunjukkan kelas anak mereka Bantuan danipada para pengawas pagi dan kadet polis diperlukan. Bantuan pengawas petang diperlukan 7. 9. Pendaftaran Gerai memastikan setiap unit kokurikulum mengambil bahagian dalam perniagaan memungut wang deposit kebersihan dan sewaan gerai serta serahkan kepada bendahani mengundi tapak gerai memastikan hanya pelajar terlibat sahaja boleh berada di gerai untuk mengelakkan sebarang kemungkinan.5.

Kupon Jualan SAH 30 JUN 2005 SAHAJA SAH 30 JUN 2005 SAHAJA Catatan: Kupon hanya sah pada tarikh dinyatakan sahaja. Kupon yang tidak digunakan tidak boleh dikembalikan.00. Borang Pendafaran Gerai SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LABIS HARI KANTIN DAN KEUSAHAWANAN 2005 Borang Pendaftaran gerai Nama: ________________________________________ Unit: ________________________________________ Bersama ini disertakan bayaran sewa gerai sebanyak RM 10. 262 . Tandatangan: _______________________ Tarikh: ___________________ Tandatangan AJK Pendataran gerai: _____________________________ Tarikh: _________ Permohonan diterima/tolak kerana: _________________ ________________ Nombor gerai: __________________________________ ( Untuk diisi oleh Pendaftaran gerai) 2.SENARAI BORANG-BORANG YANG DIGUNAKAN BAGI PROGRAM HARI KEUSAHAWANAN / HARI KANTIN 1.00 dan cagaran kebersihan sebanyak RM 10.

3.tangan: ««««««««« 263 . Borang Pemarkahan gerai SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LABIS HARI KANTIN DAN KEUSAHAWANAN 2005 Borang Pemarkahan gerai Unit: ________________________________________ Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Keceriaan Susun atur Aspek Markah Markah maksimum 10 M 10 M 10 M 10 M 20 M 10 M 10 M 10 M 10 M Catatan Persembahan jualan Hiasan Kebersihan kawasan Kebersihan jualan/makanan Tarikan Gerai Kesesuaian jualan Promosi JUMLAH MARKAH Pengadil:««««««««««««««t.

terima kasih. Borang kebenaran ibubapa: SURAT AKUAN DAN KEBENARAN __________________________ __________________________ __________________________ Tarikh:_______________ Pengetua. Kad Pengenalan) 264 .2. 3. Saya mernberi kebenaran kepada pihak Pengelola kegiatan ini atau wakilnya memberi apa-apa rawatan atau pertolongan perubatan kepada anakjagaan saya jika didapati perlu. Walaupun demikian saya mengaku tidak akan mengambiI sebarang tindakan undang undang terhadap pengelola atau wakilnya yang berkaitan dengan apa-apa kemalangan atau kecederaan terhadap anak jagaan saya yang berlaku di dalam perjalanan dan mengambil bahagian di dalarn kegiatan tersebut di atas. Saya _______________________________________________Ibu Bapa / Penjaga murid yang bernama _____________________ _________Tingkatan __________ mernbenarkan anak / waris saya mewakili sekolah dalam kegiatan: 1. Rombongan sekolah / Melawat sambil belajar ke _________________________________________________________ pada __________________________ hingga ___________________ 2. Sesungguhnya saya telah mengetahui bahawa pihak sekolah telah mengambi1 segala Iangkah-Iangkah keselamatan dan pengawasan. Johor. Jalan Muar.1. Sekian. Pertandingan / Kegiatan ____________________________________ yang akan diadakan di __________________________________ ____ pada __________________________ hingga ____________________ 1. _________________________ ___________________ Tandatangan Ibu Bapa/Penjaga) (No. Tuan.4. 85300 Labis. Sekolah Menengah Kebangsaan Labis.

Tandatangan Penerima:«««««««««««««««««««««««««. BILANGAN KUPON BILANGAN RM 1 50 SEN 10 SEN JUMLAH NILAI BAYARAN Berikut adalah bilangan kupon dan nilai kupon yang telah di terima untuk ditunaikan. 265 . telah dijelaskan..5. Penerimaan kupon: Adalah diakui bahawa bilangan kupon dan nilai yang di atas adalah benar dan bayaran sebanyak RM «««««««««««««. Catatan: Guru Penasihat:««««««««««««Tandatangan:««««««. Borang Serahan Kupon Bil: «««««. BORANG TUNTUTAN BAYARAN TUNAI (Borang ini hendaklah diisi dalam 2 salinan) UNIT:«««««««««««««««.

Baucer Bayaran Tunai BAUCER BAYARAN TUNAI KUPON T.6. Tangan Penerima Bayaran Bil Unit Jumlah Bayaran (RM) JUMLAH 266 .

perbelanjaan dan sumber serta menentukan tarikh mesyuarat jawatankuasa 3 jam kali ke-2. Surat mohon bantuan pegawai. surat pelantikan AJK diedarkan beserta surat panggilan mesyuarat kali pertama. iii.Borang penyertaan. Surat meminjam alatan. 5 2 hari 6 Mesyuarat jawatankuasa pengelola kali ke-2 diadakan dengan menerima laporan pengerusi jawatankuasa kecil.NORMA KERJA BAGI PROGRAM HARI KEUSAHAWANAN / HARI KANTIN Jumlah unit yang boleh dijalankan dalam seminggu Bil 1 Jenis Kerja Mengemukakan surat mohon kebenaran melaksanakan aktiviti kepada pengetua dengan mengemukakan kertas kerja. Surat mohon sumbangan/tajaan. Setelah kelulusan diterima. Mesyuarat jawatankuasa kali pertama bagi menerangkan program dan mengemukakan kertas kerja kepada ajk untuk pindaan bagi pelaksanaan. iv. Mengeluarkan surat-surat berkaitan perlaksanaan program : i. Penambahbaikan dan pindaan 3 jam 267 . ii. v. Surat mohon khidmat agensi kerajaan. Masa yang diambil 1 minggu 2 3 hari 3 3 jam 4 Menerangkan tugas-tugas jawatankuasa.

Setiap AJK perlu mengikuti senarai semak tugas masingmasing berdasarkan tugas yang diterima. cadangan. Melaksanakan program mengikut tarikh dan masa yang telah ditetapkan. Mesyuarat post mortem dan laporan. semasa dan selepas program. komen. Setiausaha menyediakan format laporan pada semua jawatankuasa pengelola bagi menentukan proses kerja masing-masing dilaksanakan dalam tiga fasa. penambahbaikan dan penyata kewangan. 7 Surat perasmi dan jemputan VIP diedarkan seminggu sebelum program dilaksanakan. Sebelum.sekiranya perlu bersama alternatif. 2 jam 8 2 hari 9 1 hari 10 1 minggu 11 1 minggu 268 . Laporan program hendaklah disediakan beserta gambar merangkumi rumusan.

SENARAI TUGAS HARIAN BAGI PROGRAM HARI KEUSAHAWANAN / HARI KANTIN NAMA : JAWATAN: TARIKH : Bil Tugas saya hari ini Catatan 269 .

PK Koko / Pengetua Penyelaras Guru Penasihat PK Koko PK Koko SPI Bil. 3/1997 Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Mesyuarat Jawatankuasa Induk Taklimat pelaksanaan kepada peserta yang terlibat Pelaksanaan program Penilaian Postmortem 270 .9/2000 SPI Bil.9/2000 ( Tambahan ) SPI Bil 7/1983 Sessi Undangundang / Peraturan SPI Bil.1/1995 SPI Bil.AKTIVITI 2: MINGGU KERJA PERSATUAN/BADAN BERUNIFORM/ KELAB PROSES KERJA Proses Kerja Penyediaan kertas konsep / kerja Perlantikan / menyuarat Jawatankuasa Mendapatkan kebenaran atau maklumat bertulis Mendapatkan permit Pegawai Yang Meluluskan / Di rujuk Pengetua PK Koko/ Pengetu Pendaftar sekolah JPN Ibu pejabat Kontijen Polis Negeri.

CARTA ALIRAN BAGI MINGGU KERJA PERSATUAN/BADAN BERUNIFORM/ KELAB Mula Penyediaan kertas konsep / kerja Tak lulus Kebenaran pengetua Lulus Perlantikan / menyuarat Jawatankuasa Mendapatkan kebenaran atau maklumat bertulis Mendapatkan permit Mesyuarat Jawatankuasa Induk Taklimat pelaksanaan kepada peserta yang terlibat 271 .

Pelaksanaan program Penilaian dan Postmortem Tamat 272 .

SENARAI SEMAK TUGAS MINGGU KERJA PERSATUAN/BADAN BERUNIFORM/ KELAB Bil TINDAKAN 1 Penyediaan kertas konsep / kerja 2 3 4 5 6 7 8 9 Perlantikan / menyuarat Jawatankuasa Mendapatkan kebenaran atau maklumat bertulis Mendapatkan permit Mesyuarat Jawatankuasa Induk Taklimat pelaksanaan kepada peserta yang terlibat Pelaksanaan program Penilaian Postmortem TANDA ( ¥ ) CATATAN 273 .

3/1997 SPI Bil. Panduan Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum dan Sukan Di Dalam dan Di Luar Kawasan Sekolah Panduan Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum dan Sukan Di Dalam dan Di Luar Kawasan Sekolah 4 SPI Bil.1/1995 Perkara Garis Panduan Mengenai Pungutan Derma Melibatkan Murid-Murid Sekolah Program dan Akriviti Sekolah Yang Melibatkan Dasar dan/atau Pungutan Wang Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum dan Sukan Di Dalam dan Di Luar Kawasan Sekolah.SENARAI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN PROGRAM MINGGU KERJA PERSATUAN/BADAN BERUNIFORM/ KELAB Bil 1 2 3 Dokumen SPI Bil 7/1983 SPI Bil.9/2000 5 SPI Bil.9/2000 ( Tambahan ) SENARAI JAWATAN KUASA BAGI MINGGU KERJA PERSATUAN/BADAN BERUNIFORM/ KELAB 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Penaung Penasihat Pengerusi Timbalan Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Penolong Setiausaha Bendahari Penyelaras AJK Dikalangan Guru Penasihat Ketua-ketua kumpulan / kawasan kerja 274 .

3. Borang kebenaran ibubapa: SURAT AKUAN DAN KEBENARAN __________________________ __________________________ __________________________ Tarikh:_______________ Pengetua. Pertandingan / Kegiatan _______________________ _____________ yang akan diadakan di ______________________________________ pada __________________________ hingga ____________________ 1.1. Saya _______________________________________________Ibu Bapa / Penjaga murid yang bernama _____________________ _________Tingkatan __________ mernbenarkan anak / waris saya mewakili sekolah dalam kegiatan: 1. Saya mernberi kebenaran kepada pihak Pengelola kegiatan ini atau wakilnya memberi apa-apa rawatan atau pertolongan perubatan kepada anakjagaan saya jika didapati perlu. Sesungguhnya saya telah mengetahui bahawa pihak sekolah telah mengambi1 segala Iangkah-Iangkah keselamatan dan pengawasan. Walaupun demikian saya mengaku tidak akan mengambiI sebarang tindakan undang undang terhadap pengelola atau wakilnya yang berkaitan dengan apa-apa kemalangan atau kecederaan terhadap anak jagaan saya yang berlaku di dalam perjalanan dan mengambil bahagian di dalarn kegiatan tersebut di atas. Tuan. 3. Rombongan sekolah / Melawat sambil belajar ke _________________________________________________________ pada __________________________ hingga ___________________ 2. _________________________ ___________________ Tandatangan Ibu Bapa/Penjaga) (No. Kad Pengenalan) 275 . 85300 Labis. terima kasih.SENARAI BORANG-BORANG YANG DIGUNAKAN BAGI MINGGU KERJA PERSATUAN/BADAN BERUNIFORM/ KELAB 1. Jalan Muar. Sekian. Johor. Sekolah Menengah Kebangsaan Labis.

«««««««««««««« 3:««««««««««««««. Segala sumbangan ikhlas tuan/puan didahului dengan ucapan terima kasih «««««««««««««« ( Guru Pengakap) Disahkan Oleh: ««««««««« (Pengetua) 276 .2.tangan Bil JUMLAH Pelajar yang membawa kad ini adalah ahli Pengakap yang dibenarkan untuk menjalankan minggu kerja amal bagi mengutip sumbangan untuk aktiviti Persatuan Pengakap bagi tahun 2005. Kad Kutipan Bayaran Minggu Kerja Bil Kad:«« PERSATUAN PENGAKAP SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LABIS MINGGU KERJA PENGAKAP 2005 Nama Kumpulan: ««««««««««««. «««««««««««««« 2:. Nama Bayaran T... 4:««««««««««««««. Nama Ahli: 1:. 5:««««««««««««««. Sila berikan kerja yang bersesuaian dengan bayaran upah yang berpatutan.

Tangan: «««««««« (Penasihat Pengakap) 277 . Bil: «««««.3. Borang Serahan Wang Kutipan. SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LABIS BORANG SERAHAN KUTIPAN MINGGU KERJA UNIT PENGAKAP 2005 Bil Nama Kumpulan Amaun RM Tandatangan JUMLAH Penerima: ««««««««««««« T..

NORMA KERJA BAGI MINGGU KERJA PERSATUAN/BADAN BERUNIFORM/ KELAB Bil 1 2 Jenis Kerja Penyediaan kertas konsep / kerja Perlantikan / menyuarat Jawatankuasa Mendapatkan kebenaran atau maklumat bertulis Mendapatkan permit Mesyuarat Jawatankuasa Induk Taklimat pelaksanaan kepada peserta yang terlibat Pelaksanaan program Masa yang diambil 2 minggu 3 jam Jumlah unit yang boleh dijalankan dalam seminggu 3 3 minggu 4 5 6 3 minggu 3 jam 2 jam 7 Mengikut keperluan (Bergantung kepada permit) 1 minggu 1 minggu 8 9 Penilaian Postmortem 278 .

SENARAI TUGAS HARIAN BAGI MINGGU KERJA PERSATUAN/BADAN BERUNIFORM/ KELAB NAMA : JAWATAN: TARIKH : Bil Tugas saya hari ini Catatan 279 .

3/1991 SPI Bil. 8/1975 SPI Bil. 10/1989 SPI Bil. 3 «. 4/1975 SPI Bil. Untuk membincangkan perkembangan majlis dan mendapatkan laporan JK kerja. 6/1988 SPI Bil. 9/1991 SPI Bil. 8/1988 SPI Bil. 9/2000 SPI Bil. 1/1986 SPI Bil. 23/1996 SPI Bil.AKTIVITI 3: PENGURUSAN HARI KOKURIKULUM PROSES KERJA Pegawai Yang Meluluskan / Di rujuk Pengetua Pengetua / PPD Sessi Undangundang / Peraturan Surat Pekeliling Am Bil. Raptai Persediaan JK sebelum program dijalankan Penyediaan Pentadbiran Aktiviti Penyediaan tempat Upacara / Istiadat Kawalan dan penjagaan tempat Perjalanan program Perlaksanaan tugas-tugas AJK mengikut perancangan / senarai tugas yang ditetapkan Aktiviti mengemas Penilaian / post-mortem 7 8 9 10 11 12 13 14 GPK Koko GPK Koko 15 16 280 . 9/2000 (Tambahan) Bil 1 2 3 4 5 6 Proses Kerja Penyediaan kertas konsep / kerja Mendapatkan kebenaran atau maklumat bertulis Mesyuarat Jawatankuasa Induk Mengedarkan borang penyertaan Mesyuarat Jawatan Kuasa Kecil Mesyuarat Jawatan Kuasa Induk Kali ke 2.

CARTA ALIRAN PENGURUSAN HARI KOKURIKULUM MULA Penyediaan kertas konsep / kerja TIDAK DILULUSKAN YA Mesyuarat Jawatankuasa Induk Mengedarkan borang penyertaan Mesyuarat Jawatankuasa Kecil Raptai Penyediaan Pentadbiran Aktiviti Perjalanan program 281 .

Mengemas Penilaian / post-mortem TAMAT 282 .

SENARAI SEMAK TUGAS PENGURUSAN HARI KOKURIKULUM Bil TINDAKAN 1 Penyediaan kertas konsep / kerja 2 3 4 5 6 7 8 Mendapatkan kebenaran atau maklumat bertulis Menetapkan Tarikh Tempah bilik mesyuarat Mesyuarat Jawatankuasa Induk Mengedarkan borang penyertaan Mesyuarat Jawatan Kuasa Kecil Mesyuarat Jawatan Kuasa Induk Kali ke 2. Tempah tapak aktiviti / peralatan Terima borang penyertaan Raptai Penyediaan Pentadbiran Aktiviti Penyediaan tempat Perlaksanaan tugas-tugas AJK mengikut perancangan / senarai tugas yang ditetapkan Aktiviti mengemas Penilaian / post-mortem TANDA ( ¥ ) CATATAN 9 10 11 12 13 14 15 16 283 . Untuk membincangkan perkembangan majlis dan mendapatkan laporan JK kerja. 3 «.

23/1996 SPI Bil. 8/1988 SPI Bil. 9/2000 (Tambahan) 284 . 9/1991 10 SPI Bil. 6/1988 SPI Bil. 8/1975 Lagu Kebangsaan Nyanyian Lagu Kebangsaan ³Negaraku´ Nyanyian Lagu Kebangsaan / Lagu Negeri dan Mengibar Bendera Persekutuan / Bendera Negeri Di Sekolah-sekolah / Maktab-Maktab Perguruan Larangan Ke Atas Pemberian Cenderamata Panduan Tajaan Oleh Syarikat / Badan Perniagaan Di Sekolah Keselamatan Diri Pelajar Di Sekolah Aturcara Majlis Rasmi Sekolah Mengundang Orang-Orang Kenamaan Ke Upacara Sekolah / Institusi Pendidikan Permohonan Mengundang Orang-Orang Kenamaan Ke Upacara Sekolah / Institusi Pendidikan Panduan Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan serta Kegiatan Kokurikulum dan Sukan Di Dalam dan Di Luar Kawasan Sekolah Panduan Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan serta Kegiatan Kokurikulum dan Sukan Di Dalam dan Di Luar Kawasan Sekolah Perkara 4 5 6 7 8 9 SPI Bil. 3/1991 SPI Bil.SENARAI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN PROGRAM PENGURUSAN HARI KOKURIKULUM Bil 1 2 3 Dokumen Surat Pekeliling Am Bil. 4/1975 SPI Bil. 9/2000 11 SPI Bil. 1/1986 SPI Bil. 10/1989 SPI Bil.

Pendaftaran . 4.Jamuan . Pengerusi Naib Pengerusi Penyelaras Setiausaha Bendahari AJK Kecil .Sambutan . 2. 6.Pembaca doa .Juru acara . 5.Siaraya .Pealatan .Hadiah dan Cenderamata .SENARAI JAWATAN KUASA BAGI PROGRAM PENGURUSAN HARI KOKURIKULUM 1.Perasmian pembukaan/penutup .Urusetia .Pertandingan . 285 .Penginapan .Jemputan .Ceramah .Lain-lain AJK yang difikirkan perlu. 3.Protokol .

85300 Labis. Saya mernberi kebenaran kepada pihak Pengelola kegiatan ini atau wakilnya memberi apa-apa rawatan atau pertolongan perubatan kepada anakjagaan saya jika didapati perlu.1. 3. _________________________ ___________________ Tandatangan Ibu Bapa/Penjaga) (No. Sekolah Menengah Kebangsaan Labis. Walaupun demikian saya mengaku tidak akan mengambiI sebarang tindakan undang undang terhadap pengelola atau wakilnya yang berkaitan dengan apa-apa kemalangan atau kecederaan terhadap anak jagaan saya yang berlaku di dalam perjalanan dan mengambil bahagian di dalarn kegiatan tersebut di atas.4. Sesungguhnya saya telah mengetahui bahawa pihak sekolah telah mengambi1 segala Iangkah-Iangkah keselamatan dan pengawasan. terima kasih.1. Johor. Tuan. Kad Pengenalan) 286 . Rombongan sekolah / Melawat sambil belajar ke _________________________________________________________ pada __________________________ hingga ___________________ 2. Borang kebenaran ibubapa: SURAT AKUAN DAN KEBENARAN __________________________ __________________________ __________________________ Tarikh:_______________ Pengetua. Pertandingan / Kegiatan ____________________________________ yang akan diadakan di _______________________ _______________ pada __________________________ hingga ____________________ 1. Sekian. Jalan Muar. Saya _______________________________________________Ibu Bapa / Penjaga murid yang bernama _____________________ _________Tingkatan __________ mernbenarkan anak / waris saya mewakili sekolah dalam kegiatan: 1.

Nama: ««««««««««««««««. Kp.2. Jawatan Pencapaian Pencalonan 2 Sumbangan Ulasan Guru Penasihat Adalah diakui bahawa keterangan di atas adalah benar. tangan : ««««««« Tarikh: «««««««««««« Catatan: Borang ini hendaklah diserahkan kepada Setiausaha Pengelola Anugerah Kecemerlangan Kokurikulum 2 minggu sebelum majlis diadakan. T. Borang Pencalonan Pelajar Anugerah Kecemerlangan Kokurikulum BORANG PENCALONAN PELAJAR CEMELANG KOKURIKULUM ANUGERAH KECEMERLANGAN KOKURIKULUM SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LABIS 2005 NAMA UNIT: ««««««««««««««««««««««« Pencalonan 1 Nama Tingkatan No. 287 .

Pendaftaran SUDAH BELUM B. Borang Pencalonan Unit Kokurikulum Cemerlang SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN CHAAH SEGAMAT . Tarikh : ___________________________ 288 . 1 KALI 2 KALI 3 KALI Tarikh : __________________________ Tarikh : __________________________ Tarikh : __________________________ ( 5 % ). BORANG PENARAFAN/PRESTASI UNIT KOKURIKULUM 2004 NAMA UNIT KOKURIKULUM : GURU PENASIHAT : _________________________________( K ) ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ _______________ _____________________ Sila lengkapkan maklumat di bawah . Semakan Fail / Buku Persediaan dan laporan aktiviti. A. ( 15 % ). Tandakan ( / ) pada ruang yang berkenaan. JOHOR.3.

Program yang dirancang dan dilaksanakan ( 10 % ) Program / aktiviti yang dirancang ( sila nyatakan ) _________________________________ ________________________ ______________________________________ ___________________ _________________________________ ________________________ Program / aktiviti yang dilaksanakan ( sila nyatakan ) _________________________________ ________________________ _________________________________ ________________________ E.( pencapaian tertinggi ) _________________________________ ________________________ __________________________________ _______________________ ( Ketua Penasihat Unit/Kelab/Persatuan ) Tarikh : * Sila kepilkan lampiran sekiranya ruangan tidak mencukupi. 289 . SEKOLAH MSSD MSSJ MSSM JUMLAH PELAJAR TERLIBAT : _______ JUMLAH PELAJAR TERLIBAT : _______ JUMLAH PELAJAR TERLIBAT : _______ JUMLAH PELAJAR TERLIBAT : _______ D. Laporan program / tugasan / pertandingan.C. ( 20 % ) _________________________________ ________________________ _________________________________ ________________________ Kejayaan / pencapaian cemerlang. Mengelolakan dan menyertaikan pertandingan peringkat sekolah/MSSD/MSSJ/MSSM ( 50 % ).

Bilangan Sijil Penghargaan : «««««««««« Bilangan Sijil Kecemerlangan:«««««««««.4. Borang Senarai Penerima Sijil Penghargaan / Kecemerlangan SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LABIS BORANG PERMINTAAN SIJIL PENGHARGAAN / KECEMERLANGAN HARI ANUGERAH KECEMERLANGAN KOKURIKULUM SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LABIS 2005 Unit: «««««««««««««««««««««««« Bil Nama Tingkatan Jenis Sijil Catatan: Borang ini hendaklah diserahkan untuk permintaan sijil 2 minggu sebelum acara dijalankan.. Catatan: Pelajar yang mewakili sekolah ke peringkat Daerah layak menerima sijil penghargaan dan pelajar yang mendapat tempat atau mewakili Daerah dan seterusnya layak menerima sijil Kecemerlangan. Tangan: ««««««««« Tarikh: ««««««««««««««««. 290 . Guru Penasihat: «««««««««««T.

5. Borang Pengeluaran Sijil SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LABIS BORANG PENYERAHAN SIJIL-SIJIL Bilangan Sijil Penghargaan Kecemerlangan Bil Nama Unit JUMLAH 291 .

Borang Keputusan Rasmi Anugerah Kecemerlangan Kokurikulum KEPUTUSAN RASMI PENCALONAN ANUGERAH KECEMERLANGAN KOKURIKULUM SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LABIS 2005 Unit Pakaian Seragam Cemerlang Nama Tingkatan Unit Unit Sukan dan Permainan Nama Tingkatan Unit Unit Kelab dan Persatuan Nama Tingkatan Unit Pasukan Sekolah Nama Unit Pelajar Cemerlang Kokurikulum Nama Lelaki Perempuan Anugerah Kepimpinan Pelajar Nama Adalah disahkan bahawa pencalonan di atas adalah benar dan dipesetujui. Tingkatan «««««««««««« (T.6. tangan PK Koko) Tarikh: ««««««« 292 .

NORMA KERJA BAGI PROGRAM PENGURUSAN HARI KOKURIKULUM Jenis Kerja Penyediaan kertas konsep / kerja Masa yang diambil 1 Minggu Jumlah unit yang boleh dijalankan dalam seminggu Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 Mendapatkan kebenaran atau 2 jam maklumat bertulis Menetapkan Tarikh Tempah bilik mesyuarat Mesyuarat Jawatankuasa Induk Mengedarkan borang penyertaan Mesyuarat Jawatan Kuasa Kecil Mesyuarat Jawatan Kuasa Induk Kali ke 2. Tempah tapak aktiviti / peralatan Terima borang penyertaan Raptai Penyediaan Pentadbiran Aktiviti Penyediaan tempat 1 jam 3 jam 3 jam 3 jam 9 10 11 12 13 14 3 jam 3 jam 1 jam Perlaksanaan tugas-tugas AJK mengikut perancangan / senarai tugas yang ditetapkan Aktiviti mengemas Penilaian / post-mortem 2 jam 1 minggu 15 16 293 . Untuk membincangkan perkembangan majlis dan mendapatkan laporan JK kerja. 3 «.

Mendapatkan surat kebenaran daripada ibubapa/ penjaga murid.: 5/2002 Federation Of Malaya: The Education Ordinance 1957 3. Mengutip bayaran daripada murid-murid. Proses Kerja Mesyuarat Perancangan Program Lawatan & Pelancongan antara Guru Penasihat dan AJK Persatuan. Guru Penasihat 5. Pegawai Yang Meluluskan/ Di Rujuk Pengetua Seksi UndangUndang/Peraturan Bil. Guru Penasihat Guru Penasihat SPI Bil 3/1997 SPI Bil 1/1995 SPI Bil 8/1988 294 . Memohon surat kebenaran daripada pihak pengurusan agensi / tempat yang ingin dilawati. Taklimat kepada muridmurid berkenaan jadual lawatan dan peraturan keselamatan. 1. PPD / JPNJ 4. 2. Guru Penasihat SPI Bil 1/1989 7. 8. Menguruskan tempahan pengangkutan dan penginapan.AKTIVITI 4: PENGELOLAAN LAWATAN DAN PELANCONGAN PROSES KERJA GARIS PANDUAN UNTUK PERMOHONAN MELANCONG DI BAWAH PERATURAN (MELANCONG) SEKOLAH 1957 (THE SCHOOLS (TOURS) REGULATIONS 1957. Guru Penasihat 6. Mendapatkan Persetujuan Pengetua 6 minggu sebelum tarikh lawatan. SPI Bil 8/1988 SPI Bil. Pengetua. Mengisi borang memohon kebenaran daripada PPD/JPNJ 5 minggu sebelum tarikh lawatan. 12/2000 SPI Bil.

Memohon bantuan kewangan/ peruntukan / subsidi daripada pihak sekolah / PIBG dll. Laporan Lawatan/ Pelancongan Post Mortem GPK KK/ Pengetua GPK KK/ Pengetua 295 . Pengetua.1/1995 SPI Bil. 11.9./YDP PIBG Guru Penasihat SPI Bil. 7/1983 SPI Bil. 12/2000 10. 6/1988 SPI Bil.9/2000 SPI Bil.9/2000 ( Tambahan) SPI Bil. Lawatan/Pelancongan Mengikut Jadual. 12.

Mengutip bayaran daripada murid-murid. Taklimat kepada murid-murid berkenaan jadual lawatan dan peraturan keselamatan. Menguruskan tempahan pengangkutan dan penginapan.CARTA ALIRAN MENGELOLAKAN LAWATAN DAN PELANCONGAN Mesyuarat Perancangan Program Lawatan & Pelancongan antara Guru Penasihat dan AJK Persatuan. Mendapatkan surat kebenaran daripada ibubapa/ penjaga murid. Memohon surat kebenaran daripada pihak pengurusan agensi / tempat yang ingin dilawati. Memohon bantuan kewangan/ peruntukan / subsidi daripada pihak sekolah / PIBG dll Lawatan/Pelancongan Mengikut Jadual. Mendapatkan Persetujuan Pengetua TIDAK Mengisi borang memohon kebenaran daripada PPD/JPNJ. Laporan Lawatan/ Pelancongan Post Mortem Buat Pindaan YA TIDAK YA Pinda Tempat 296 .

12. Laporan Lawatan/ Pelancongan Post Mortem TANDA ( ¥ ) CATATAN 2 3 4 5 6 7 8 10.SENARAI SEMAK BAGI MENGELOLAKAN LAWATAN DAN PELANCONGAN BIL 1 TINDAKAN Mendapatkan Persetujuan Pengetua 6 minggu sebelum tarikh lawatan. 11. Mengutip bayaran daripada murid-murid. Lawatan/Pelancongan Mengikut Jadual. Mendapatkan surat kebenaran daripada ibubapa/ penjaga murid. Memohon bantuan kewangan/ peruntukan / subsidi daripada pihak sekolah / PIBG dll. Memohon surat kebenaran daripada pihak pengurusan agensi / tempat yang ingin dilawati. Menguruskan tempahan pengangkutan dan penginapan. 297 . Taklimat kepada murid-murid berkenaan jadual lawatan dan peraturan keselamatan. Mengisi borang memohon kebenaran daripada PPD/JPNJ 5 minggu sebelum tarikh lawatan.

SENARAI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN MENGELOLA LAWATAN DAN PELANCONGAN Bil 1 Dokumen SPI Bil. 12/2000 SPI Bil. Panduan Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum dan Sukan Di Dalam dan Di Luar Kawasan Sekolah Panduan Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum dan Sukan Di Dalam dan Di Luar Kawasan Sekolah Keselamatan Diri Pelajar Di Sekolah The Shools (Tours) Regulations.1/1995 Perkara Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum dan Sukan Di Dalam dan Di Luar Kawasan Sekolah.9/2000 ( Tambahan ) 2 3 SPI Bil 8/1988 Federation Of Malaya: The Education Ordinance 1957 SPI Bil 1/1989 SPI Bil 3/1997 SPI Bil. 6/1988 SPI Bil. 1957 2 SPI Bil.9/2000 3 SPI Bil.: 5/2002 4 5 6 7 8 9 Penyertaan Pelajar Dalam Kegiatan Sukan Di Sekolah Program dan Aktiviti Sekolah yang Melibatkan Dasar dan/atau Pungutan Wang Lawatan Pendidikan Murid di hari Persekolahan Garis Panduan Mengenai Pungutan Derma Malibatkan Murid-Murid Sekolah. 7/1983 SPI Bil. Panduan Tajaan Oleh Syarikat/Badan Perniagaan Di Sekolah Lawatan Sekolah Pada Hari Persekolahan 298 .

Kuala Lumpur. maka tidak seorangpun boleh dituduh atas kemalangan itu. 4.Peraturan khusus Lawatan: Bit: KP. . Lawatan-lawatan Yang Diuruskan Oleh Sekolah-Sekolah Adalah diakui bahawa lawatan. Berenang tidak dibenarkan jika tidak ada Penyelamat Nyawa yang berkelayakan sekurang~kurangnya mempunyai Pingat Gangsa ³The Royal Life Saving Society.´ (c) Sekurang-kurang seorang guru penjaga hendaklah ada bersama bukan sabaja menjaga tatatertib bahkan juga untuk menentukan yang langkab-langkah keselamatan dituruti. kolam. Dalam hal demikian Ibubapa atau penjaga yang berkenaan ada juga menimbulkan kesusahan waluupun mereka telah memberi surat persetujuan sebelum lawatan itu dilakukan. Dalam lawatan-lawatan serupa itu kerapkali didapati kemalangan-kema1angan yang mengakibatkan kecederaan atau kehilangan nyawa.SALINAN Kementerian Pendidikan. (b) Peraturan keselamatan hendaklah diuruskan dan diterangkan kepada murid-murid dengan teliti sebelum lawatan itu dibuat. 3. muridmurid tidak dibenarkan berenang melainkan jika mendapat kebenaran guru yang menjaga. (d) Langkah-langkah lain yang difikirkan munasabah dan praktik dalam sesuatu keadaan. 2. Guru Besar sekolah-sekolah mestilah menentukan langkah-langkah seperti berikut adalah diambil : (a) Persetujuan bertulis daripada Ibu Bapa/Penjaga murid-murid hendaklah didapati sebelum lawatan itu. Patut disedari juga iaitu walaupun langkah-langkah yang keras diambil adakalanya kemalangan berlaku juga. sungai atau. Saya adalah diarah meminta Guru Besar sekolah supaya mengambil tindakan untuk mencegah dan berlakunya sesuatu kemalangan kepada murid-murid yang mengambil bahagian di dalam lawatan sekolah itu. misalnya : Jika melawat ke tepi laut. Patut ditegaskan di sini langkab-langkah yang dicadangkan di atas itu adalah amat perlu selain daripada yang patut diadakan bagi mencegah kemalangan. Ketika mnenguruskan lawatan-lawatan.8592/L Semua Pegawai. Semua Negeri. Walau bagaimanapun jika dapat dibuktikan bahawa sekolah dan guru yang menjaga lawatan itu telah melaksanakan semua langkah-langkah keselamatan untuk mengelakkan kemalangan. l2 JuIai 1966 299 .-lawatan yang diuruskan oleh sekolah-sekolah merupakan satu bahagian penting di dalam kegiatan luar bilik darjah.

t. Setiausaha Tetap Kementerian Pendidikan Malaysia 300 .t.5. (SAW CHU THONG) b. Saya yang menurut perintah.p. Sukacita saya dapat kiranya tuan mnemberitahu kandungan surat ini kepada guru-guru besar sekolah.

3.2 1.7. dan lain-lain) Kebenaran Pengarah Pengangkutan Jalan hendaklah diperolehi. Cara memohon: 2. Borang permohonan yang telah lengkap diisi hendaklah diserahkan kepada Guru Besar / Pengetua sekolah 6 minggu sebelum tarikh lawatan.GARIS PANDUAN UNTUK PERMOHONAN MELANCONG DI BAWAH PERATURAN (MELANCONG) SEKOLAH 1957 (THE SCHOOLS (TOURS) REGULATIONS 1957 Pendahuluan Takrif µmelancong¶ adalah sebagaimana yang diterangkan dalam Peraturan 2(1) dan 2(2) µThe Schools (Tours) Regulations 1957¶. Borang-borang ini hendaklah disediakan sendiri oleh pihak sekolah. SiIa rujuk salinannya yang tertera pada muka surat 110.5 Tentukan semua maklumat yang dikehendaki diisi dengan lengkap.2 Tambahan satu salman bagi tiap-tiap satu negeri yang dilawati. KP 85921L bertarikh 12.3 2.1 Tiap-tiap permohonan hendaklah dalam 6 salman 2. 2.1966. 301 . Bagi yang menggunakan Bas (Bas Sekolah/Bas Pelancong.1 Permohonan hendaklah dibuat dengan menggunakan borang seperti contoh yang dilampirkan. Bagi Lawatan Dalam Negeri permohonan hendaklah dibuat dalam 4 salinan. Peraturan-Peraturan Am Yang Patut Diikuti: 1.2 2.1 1. Bagi Lawatan Keluar Negeri: 2. 1. Contoh: Ke Bandar Melaka di Negeri Melaka Port Dickson di Negeri sembilan) 3 Negeri Kuala Lumpur di Wilayah Persekutuan (6+3 =9salinan) 2.4 2.3.3 Peraturan (Melancong) Sekolah 1957 ³The Sschools (Tours) Regulation 1957´ Surat Kementerian Pendidikan Malaysia Bil.

5 Umur 302 3.4.3.2 Tarikh dan masa.7 2. Jemaah Pengurus / Pengelola. (Sebab-sebab hendaklah diberi jika penandatangan bukan Guru Besar / Pengetua) Bahagian Butir-Butir Berkenaan Wang: (Maklumat hendaklah mengandungi) 3.3. 3.5 Maklumat orang / orang-orang yang dibenarkan memungut dan membelanjakan Wang.2. bayaran tiket masuk ke tempat yang dilawati.2.3.3 Bahagian Tempat-tempat Yang Dilawati: 3. guru. Jabatan Pendidikan Negeri Johor 5 minggu sebelum tarikh lawatan.4 Darjah / Tingkatan Jika bukan murid.6 Guru Besar / Pengetua hendaklah menyampaikan borang tersebut kepada Pendaftar Sekolah-Sekolah Negeri Johor.2.1 Nama Penuh (Contoh: Ahmad bin Hassan. 3.2 Nama Dalam Tulisan Gina bagi peserta keturunan Tianghua. catatkan jumlah bayaran yang dikenakan bagi seorang murid.2 . bayaran tempat penginapan dan bayaran-bayaran lain (jika ada) 3.2.8 Panduan Mengisi Borang: 3.4 Senarai peserta hendaklah mengandungi maklumat-maklumat berikut: 3.4. 3.4 Jumlah bayaran sewa bas.3 Jika daripada murid-murid. 3.2 Punca wang sama ada dan murid-murid. Sertakan sampul surat beralamat sendiri tanpa setem.4. makan mirium. VeIlu a/l Subramaniam) 3. 3.4. jika bermalam. catatkan perihalnya) 3.2.2. Peruntukan Kementerian atau subsidi Jabatan atau lain-lain punca (sebutkan punca itu) 3.1 Dibahagian ini hendaklah dicatatkan semua nama-nama ternpat yang hendak dilawati termasuk nama negeri yang berkenaan.1 Jumlah wang yang dipungut. Surat kebenaran bertulis ibu bapa / penjaga tidak perlu dihantar kepada Pendaftar Sekolah-Sekolah Negeri Johor. 3.3 Nama tempat bermalam. 2. 3.1 Permohonan hendaklah ditandatangani sendiri oleh Guru Besar I Pengetua.4. PIBG.3 Jantina (Catatkan ³L´ bagi lelaki dan ³P´ bagi perempuan) 3.

Sebarang pertukaran peserta atau tambahan peserta adalah tidak dibenarkan. Untuk mengadakan kawalan yang lebih berkesan bilangan guru pengawas hendaklah bersesuaian dengan ramai murid.4.3 Peraturan keselamatan hendaklah diterangkan kepada muridmurid dan guru sebelum lawatan itu dibuat. Jika peserta rombongan terdiri daripada murid lelaki dan perempuan.10 .1 5.8 5. Jika ibu bapa / penjaga telah diberitahu tentang masa ketibaan 303 5. 4. Dalam hubungan ini Pendaftar Sekolah-Sekolah Negeri Johor boleh meminta pihak sekolah membuat permohonan baru.2 5. Alat pertolongan cemas hendaklah dibawa bersama semasa Iawatan.6 5. Perakuan kebenaran bertulis ibu bapa / penjaga hendaklah mengikut format yang dilampirkan.5 5.1 Persetujuan bertulis daripada ibu bapa / penjaga murid hendaklah diperolehi terlebih dahulu sebelum lawatan diadakan. kebenaran bertulis Guru besar / Pengetua hendaklah diperolehi.6 Alamat tempat tinggal.3.7 5. guru pengawasnya hendaklah terdiri daripada guru lelaki dan perempuan. Kebenaran Pendaftar Sekolah-Sekolah Negeri Johor hendaklah diperolehi terlebih dahulu jika hendak meminda atau menangguhkan tarikh Iawatan. Hal-Hal Lain: 4. Sekiranya lawatan berkelompok yang melibatkan beberapa buah sekolah. 4.2 5.9 5. Jangan gunakan alamat sekolah kecuali jika murid yang berkenaan tinggal di asrama. INGATAN: 5. Ketua rombongan atau guru pengawas hendaklah setiap masa memastikan bilangan peserta rombongan cukup sebelum bertolak ke sesuatu tempat atau berlepas balik. Permohonan yang diterima kurang daripada 5 minggu tanpa sebab-sebab yang munasabah tidak akan dilayani. Jika peserta rombongan melibatkan murid-murid dan sekolah lain.4 5. permohonan hendaklah dibuat melalui salah seorang Guru bedar / Pengetua sekolah-sekolah yang berkenaan dan permohonan hendaklah dibuat atas nama Guru Besar /Pengetua sekolah yang berkenaan.

rombongan di tempat menunggu (Perjalanan balik), jika berlaku sebarang kelewatan, hendaklah diberitahu kepada ibu bapa / penjaga terlebih dahulu. Dari segi ini hendaklah ditugaskan seorang murid untuk menerima maklumat supaya dapat disampaikan kepada ibu bapa I penjaga.

SENARAI JAWATAN KUASA BAGI MENGELOLA LAWATAN DAN PELANCONGAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Penaung Penasihat Pengerusi Timbalan Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Penolong Setiausaha Bendahari Penyelaras Urusetia AJK - Pengangkutan - Penginapan - Makanan - Program Aktiviti - Rakaman dan laporan - Kawalan Keselamatan Disiplin

304

SENARAI BORANG-BORANG YANG DIGUNAKAN BAGI MENGELOLA LAWATAN DAN PELANCONGAN
1. Borang kebenaran ibubapa:

SURAT AKUAN DAN KEBENARAN __________________________ ______________ ____________ __________________________ Tarikh:_______________ Pengetua, Sekolah Menengah Kebangsaan Labis, Jalan Muar, 85300 Labis, Johor. Tuan, Saya _______________________________________________Ibu Bapa / Penjaga murid yang bernama _________________ _____________Tingkatan __________ mernbenarkan anak / waris saya mewakili sekolah dalam kegiatan: 1.1. Pertandingan / Kegiatan ____________________________________ yang akan diadakan di ______________________________________ pada _______________________ ___ hingga ____________________ 1.5. Rombongan sekolah / Melawat sambil belajar ke

_________________________________________________________ pada __________________________ hingga ___________________ 2. Sesungguhnya saya telah mengetahui bahawa pihak sekolah telah mengambi1 segala Iangkah-Iangkah keselamatan dan pengawasan. Walaupun demikian saya mengaku tidak akan mengambiI sebarang tindakan undang undang terhadap pengelola atau wakilnya yang berkaitan dengan apa-apa kemalangan atau kecederaan terhadap anak jagaan saya yang berlaku di dalam perjalanan dan mengambil bahagian di dalarn kegiatan tersebut di atas. 3. Saya mernberi kebenaran kepada pihak Pengelola kegiatan ini atau wakilnya memberi apa-apa rawatan atau pertolongan perubatan kepada anakjagaan saya jika didapati perlu. Sekian. terima kasih. _________________________ ___________________ Tandatangan Ibu Bapa/Penjaga)

(No. Kad Pengenalan)

305

2. Borang Permohonan pelajar menyertai lawatan/pelancongan Contoh Borang: SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LABIS PROGRAM LAWATAN SAMBIL BELAJAR KE : «««««««««« TARIKH: NAMA «««««««««««« :«««««««««««««««««««««.

TULISAN NAMA DALAM BAHASA CINA: «««««««««««. TINGKATAN :««««««««««««««««««««« NO. KP: :««««««««««««««««««««« ALAMAT :««««««««««««««««««««« ««««««««««««««««««««« «««««««««««««««««««««. NO. TEL: : ««««««««««««««««««««.. Saya bersetuju untuk menyertai Program Lawatan Sambil Belajar ke: «««««««««««««««««««««««««««««« pada : ««««««««««.. Saya juga bersedia mematuhi apa jua syarat dan peraturan yang ditetapkan. Tandatangan Tarikh : «««««««««««««««««««.. : «««««««««««««««««««.

PERMOHONAN DITERIMA/TIDAK DITERIMA* DEPOSIT BAKI : ««««««««««««««««««. : ««««««««««««««««««.

PENERIMA TANDATANGAN

:««««««««««««««««««.. :««««««««««««««««««..

TARIKH: «««««««««««««.

* Catatan: Potong yang tidak berkenaan

306

TANTATIF LAWATAN

HARI PERTAMA Tarikh: Masa Perkara / Tempat

HARI KEDUA Tarikh: Masa Perkara / Tempat

307

3. Borang Permohonan Untuk Melancong Nama Sekolah: «««««««««««««««« Telefon: ««««« Alamat: ««««««««««««««««««««

Rujukan Kami:

«««

Tarikh: ««««««« Pendaftar Sekolah Sekolah Negeri Johor, Jabatan Pendidikan Johor, Jalan Tun Abdul Razak, 80604 Johor Bahru. Tuan, PERMOHONAN MELANCONG PERATURAN (MELANCONG) SEKOLAH 1957 Adalah saya dengan hormatnya memohon kebenaran daripada tuan untuk melancong ke beberapa tempat * dalam / luar Negeri Johor. 2. di atas. Sekian, terima kasih. µBERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ ³CINTAILAH BAHASA KITA´ Bersama-sama ini disertakan butir-butir yang dikehendaki untuk tujuan

(Tandatangan Guru Besar / Pengetua) Nama Penuh: «««««««««««««. Cop Rasmi Sekolah: ««««««««««««.

1. 2.

Tujuan Melancong:

««««««««««««««.

Guru-Guru Yang Bertanggungjawab: 2.1. Ketua Rombongan 2.1.1 NamaPenuh:««««««««No.K/P: «««««... 308

2.2

Nama Dalam Tulisan Cina: ««««««««««« Alamat Tempat Tinggal: «««««««««««« Maklumat Guru-Guru Yang Membantu: 2.2.1 NamaPenuh: «««««««««No.K/P:««««. Nama Dalam Tulisan Cina: ««««««««««« Alamat Tempat Tinggal: «««««««««««« 2.2.2 Nama Penuh: ««««««««««No.K/P : ««« Nama Dalam Tulisan Cina: ««««««««««« Alamat Tempat Tinggal: ««««««««««««

(*Potong yang tidak berkenaan) 3. . 3.2 Punca Wang:«««««««««««««««««««.. ««««««««««««««««««««««««« ««««««««««««««««««««««««« 3.3 Butir Anggaran Perbelanjaan: ««««««««««««« ««««««««««««««««««««««««« 3.4 Maklumat Orang I Orang-Crang Yang Dibenarkan memungut Dan Membelanjakan wang. No. K/P Umur Jawatan / Tingkatan Alamat Tempat Tinggal Butir Kewangan: 3.1 Jumalah Wang: ««««««««««««««««««

Bil

Nama Penuh

4.

Jadual Perjalanan (Itinerary) Lawatan: Tempat Yang Dilawati (Catatkan nama tempat dan negeri yang berkenaan) Nama dan Alamat Penuh Tempat Bermalam

Tarikh

Masa

309

5.

Maklumat Peserta Rombongan: Nama Penuh Nama Dalam Tulisan Cina No. K/P Alamat Darjah / Umur Tempat Tingkatan Tinggal

Bil

Jantina

310

Perakuan Guru Besar / Pengetua: 6. (Tandatangan Guru Besar I Pengetua) Nama Penuh: ««««««««««««««««. Murid-murid dan guru-guru yang terlibat telah diberi taklimat berhubung dengan peraturan dan langkah-langkah keselamatan..6.1 Persetujuan bertulis ibu bapa / penjaga murid telah diperolehi. [Guru-Guru yang bertanggungjawab ditugaskan menjalankan semua langkah-langkah keselamatan] Saya dengan ini memperakukan bahawa sepanjang pengetahuan saya segala keterangan yang diberikan dalam borang ini adalah betul dan benar.1 6. 311 . Jawatan dan Cop Rasmi Sekolah: «««««««««««««««.

Mendapatkan surat kebenaran daripada ibubapa/ penjaga murid. Memohon surat kebenaran daripada pihak pengurusan agensi / tempat yang ingin dilawati.NORMA KERJA BAGI MENGELOLA LAWATAN DAN PELANCONGAN Masa yang diambil 1 jam Jumlah unit yang boleh dijalankan dalam seminggu Bil 1 Jenis Kerja Mendapatkan Persetujuan Pengetua 6 minggu sebelum tarikh lawatan. 12. Menguruskan tempahan pengangkutan dan penginapan. Taklimat kepada murid-murid berkenaan jadual lawatan dan peraturan keselamatan. Mengutip bayaran daripada murid-murid. Lawatan/Pelancongan Mengikut Jadual. Laporan Lawatan/ Pelancongan Post Mortem 2 1 hari 3 4 1 hari 2 jam 5 2 hari 6 7 1 minggu 1 jam 8 1 hari 10. Memohon bantuan kewangan/ peruntukan / subsidi daripada pihak sekolah / PIBG dll. 1 hari 1 hari 312 . 11. Mengisi borang memohon kebenaran daripada PPD/JPNJ 5 minggu sebelum tarikh lawatan.

SENARAI TUGAS HARIAN MENGELOLA LAWATAN DAN PELANCONGAN NAMA : JAWATAN: TARIKH : Bil Tugas saya hari ini Catatan 313 .

SENARAI TUGAS HARIAN BAGI PROGRAM PENGURUSAN HARI KOKURIKULUM NAMA : JAWATAN: TARIKH : Bil Tugas saya hari ini Catatan 314 .

Proses Kerja Mengemukakan surat mohon kebenaran melaksanakan aktiviti pertandingan peringkat daerah kepada pengetua dengan mengemukakan kertas kerja. Surat dan borang pengesahan penyertaan. vi. Surat mohon bantuan pegawai. iii. ii. v. Pengetua PK Kokurikulum Setiausaha 4. 7/1988 SPI Bil. Surat panggilan mesyuarat kepada pengerusi teknik permainan. SPI Bil. Mesyuarat jawatankuasa kali pertama bagi menerangkan program dan mengemukakan kertas kerja kepada ajk untuk pindaan bagi pelaksanaan. 1. Setelah kelulusan diterima. 8/1995 Peraturan pertandingan antara bangsa . Surat mohon khidmat agensi kerajaan. Pengetua PK Kokurikulum 5. Mesyuarat pengurus-pengurus pasukan. 6. Surat mohon sumbangan/tajaan. vii. 3. Mengeluarkan surat-surat berkaitan Setiausaha perlaksanaan program : i. Pegawai Yang Meluluskan/Dirujuk Pengetua PK Kokurikulum Undangundang atau Peraturan SPI Bil. Negeri dan peraturan am kejohanan. perbelanjaan dan sumber serta menentukan tarikh mesyuarat jawatankuasa kali ke-2. Menetapkan tarikh. surat pelantikan ajk diedarkan beserta surat panggilan mesyuarat kali pertama. Surat meminjam alatan. 9/2000 AJK Pelaksana. Surat panggilan kepada pengurus pasukan. iv. 9/2000 (Tambahan) SPI Bil. 1/1995 SPI Bil. Pengetua PK Kokurikulum 315 . 2. kebangsaan.AKTIVITI 5: PENGELOLAAN PERTANDINGAN SUKAN PERINGKAT DAERAH PROSES KERJA Bil. Menerangkan tugas-tugas jawatankuasa. i.

semasa dan selepas kejohanan. Menghantar laporan minit mesyuarat yang disahkan kepada PPD dan pengurus-pengurus pasukan. Laporan program hendaklah disediakan beserta gambar merangkumi rumusan. 10. Setiausaha 14. cadangan untuk penambahbaikan. Pengetua PK Kokurikulum Setiausaha AJK Pelaksana 9. Setiap ajk perlu mengikuti senarai semak tugas masing-masing berdasarkan tugas yang diterima. Penambahbaikan dan pindaan sekiranya perlu bersama alternatif. Mesyuarat jawatankuasa pengelola kali ke-2 diadakan dengan menerima laporan mesyuarat pengurus-pengurus pasukan yang telah pun bermesyuarat. PK Kokurikulum AJK Pelaksana Semua pegawai yang terlibat PK Kokurikulum Setiausaha 11. Melaksanakan program mengikut tarikh dan masa yang telah ditetapkan. Pengetua PK Kokurikulum 316 .ii. Hantar Laporan dan keputusan pertandingan ke PPD dan sekolahsekolah. 12. Setiausaha menyediakan format laporan pada semua jawatankuasa pengelola bagi menentukan proses kerja masingmasing dilaksanakan dalam tiga fasa. Setiausaha 8. 13.Mengesahkan pasukan yang bertanding. iii. komen. Mesyuarat post mortem dan laporan. Surat perasmi dan jemputan vip diedarkan seminggu sebelum program dilaksanakan.Undian kumpulan/pasukan. Setiausaha. Sebelum. 7. Menentukan peraturan am pertandingan. iv.

CARTA ALIRAN PENGELOLAAN PERTANDINGAN SUKAN PERINGKAT MSSD MULA Memohon Kebenaran dan kertas kerja Pinda/Tangguh Tidak Kelulusan diperoleh Mesyuarat J/Kuasa Pengelola Kebenaran diperoleh Mesyuarat Pengurus-pengurus Pasukan Pinda / Tangguh Tidak Surat Kebenaran Ibu Bapa Surat Jemputan / Perasmi Kebenaran Pihak Berkenaan Pelaksanaan Program Post Mortem / Laporan TAMAT 317 .

CARTA ALIRAN PENGELOLAAN PERTANDINGAN SUKAN PERINGKAT MSSD MULA Memohon Kebenaran dan kertas kerja Pinda/Tangguh Tidak Kelulusan diperoleh Mesyuarat J/Kuasa Pengelola Kebenaran diperoleh Mesyuarat Pengurus-pengurus Pasukan Pinda / Tangguh Tidak Surat Kebenaran Ibu Bapa Surat Jemputan / Perasmi Kebenaran Pihak Berkenaan Pelaksanaan Program Post Mortem / Laporan TAMAT SENARAI SEMAK 318 .

Mesyuarat pengurus pasukan Mesyuarat Jawatankuasa 2 6.1 Laporan perkembangan dan pemurnian.8 Anggaran Perbelanjaan 2.3 Sasaran 2.5 Agihan Tugas 2.6.10. Perlaksanaan Post-Mortem Laporan dan penilaian TANDA ( ¥ ) CATATAN 3 4 5 6 7 8 9 319 .2 Mengesahkan Perlantikan 3.2 Objektif 2.10 Peraturan Pertandingan 2.7 Pelan / Lokasi 2.3 Tempat 2.1 Latar belakang 2.6.1 Hadiah / Pemenang 2.6.3 Pengagihan Tugas 3.6 Maklumat Program 2.4 Agihan Sumber Kewangan 3.PENGELOLAAN PERTANDINGAN SUKAN PERINGKAT DAERAH BIL 1 2 TINDAKAN Surat meminta kebenaran kepada Pengetua Kertas Kerja 2.1 Tarikh 2.2 Masa 2.9 Sumber Kewangan 2.4 Carta Organisasi 2.5 Perbincangan Penghantaran borang dan syarat pertandingan ke sekolah-sekolah.1 Penerangan pertandingan 3.10 Borang-borang penyertaan Mesyuarat Jawatankuasa 1 3.

SENARAI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN PERTANDINGAN PERINGKAT DAERAH Bil Dokumen Perkara Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum dan Sukan Di Dalam dan Di Luar Kawasan Sekolah.9/2000 3 SPI Bil.9/2000 ( Tambahan ) 4 SPI Bil. 8/1995 320 . Panduan Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum dan Sukan Di Dalam dan Di Luar Kawasan Sekolah Panduan Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum dan Sukan Di Dalam dan Di Luar Kawasan Sekolah Penyertaan Pelajar Dalam Pertandingan Atau Kejohanan Sukan Anjuran Persatuan Atau Badan Induk Sukan Penyertaan Pelajar Dalam Pertandingan Atau Kejohanan Sukan Anjuran Persatuan Atau Badan Induk Sukan 1 SPI Bil.1/1995 2 SPI Bil. 7/1988 5 SPI Bil.

Hakim .Pencatat .SENARAI JAWATAN KUASA BAGI MENGELOLAKAN PERTANDINGAN PERINGKAT DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Penaung Penasihat Pengerusi Timbalan Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Penolong Setiausaha Bendahari Penyelaras AJK -Urus Setia Pendaftaran -Buku Program -Sijil& Cenderamata -Kawalan Pelajar -Dokumentasi & Laporan -Siar Raya -Pengangkutan -Pertolongan Cemas -Jemputan -Perasmian Penutup -Kebersihan -Peralatan -Jamuan .Penjaga Masa 321 .Teknik .

Walaupun demikian saya mengaku tidak akan mengambiI sebarang tindakan undang undang terhadap pengelola atau wakilnya yang berkaitan dengan apa-apa kemalangan atau kecederaan terhadap anak jagaan saya yang berlaku di dalam perjalanan dan mengambil bahagian di dalarn kegiatan tersebut di atas. Pertandingan / Kegiatan ____________________________________ yang akan diadakan di ______________________________________ pada ___________________ _______ hingga ____________________ 1. 3. terima kasih. Rombongan sekolah / Melawat sambil belajar ke _________________________________________________________ pada __________________________ hingga ___________________ 2. Saya _______________________________________________Ibu Bapa / Penjaga murid yang bernama _____________ _________________Tingkatan __________ mernbenarkan anak / waris saya mewakili sekolah dalam kegiatan: 1. Sekolah Menengah Kebangsaan Labis. Tuan. Jalan Muar. Saya mernberi kebenaran kepada pihak Pengelola kegiatan ini atau wakilnya memberi apa-apa rawatan atau pertolongan perubatan kepada anakjagaan saya jika didapati perlu.1. Sekian. 85300 Labis.6.SENARAI BORANG-BORANG YANG DIGUNAKAN PERTANDINGAN PERINGKAT DAERAH 1. _________________________ ___________________ Tandatangan Ibu Bapa/Penjaga) (No. Sesungguhnya saya telah mengetahui bahawa pihak sekolah telah mengambi1 segala Iangkah-Iangkah keselamatan dan pengawasan. Kad Pengenalan) 322 . Borang kebenaran ibubapa/penjaga SURAT AKUAN DAN KEBENARAN __________________________ __________________________ __________________________ Tarikh:_______________ Pengetua. Johor.

6. 3. Borang Pertukaran Pemain / Peserta. 2.2. 5. 323 .* Borang Markah / Keputusan* Borang Hakim* * Borang ini boleh di perolehi dengan merujuk kepada pengerusi teknik bagi permainan / acara yang terlibat dan ia berbeza bagi aktiviti yang berlainan. 4. Borang Pendaftaran* Borang Penerimaan Resit Pendaftaran* Borang Pencalonan Untuk Wakil Daerah Ke Peringkat Negeri* Borang Pencatat*. 7.

Mesyuarat pengurus pasukan Mesyuarat Jawatankuasa 2 Perlaksanaan Post-Mortem Laporan dan penilaian Masa yang diambil 1 Jam 2 3 4 1 Minggu 3 Jam - 5 3 Jam 6 7 8 9 3 Jam 1 hari 1 hari 324 .NORMA KERJA MENGELOLAKAN PERTANDINGAN PERINGKAT DAERAH Jumlah unit yang boleh dijalankan dalam seminggu Bil 1 Jenis Kerja Surat meminta kebenaran kepada Pengetua Kertas Kerja Mesyuarat Jawatankuasa 1 Penghantaran borang dan syarat pertandingan ke sekolah-sekolah.

SENARAI TUGAS HARIAN MENGELOLAKAN PERTANDINGAN PERINGKAT DAERAH NAMA : JAWATAN: TARIKH : Bil Tugas saya hari ini Catatan 325 .

Penyelarasan tugastugas .jemputan PPD sebagai penaung Mesyuarat Penyelarasan GPK Koku . 6/1988 SPI Bil. 1. .mgihan tugas-tugas .3/1991 SPI Bil.jemputan pasukan lari berganti-ganti antara sekolah . 5.perlakuan tugas-tugas oleh semua J/K kecil Surat menyurat GPK Koku .1/1995 SPI Bil.9/2000 SPI Bil.Menetapkan tetamu khas untuk perasmian dan penutup.1/1989 SPI Bil. PROSES KERJA Penyediaan kertas konsep Pengesahan / sokongan pengetua Penubuhan AJK Pengelola .Laporan kemajuan oleh semua J/K Kecil . 2.Taklimat tentang tugas-tugas J/K kecil.polis untuk keselamatan .menetapkan anggaran perbelanjaan. 10/1989 SPI Bil. 4/1975 4.9/1991 SPI Bil.jemputan tetamu khas .Penyelesaian masalah 7. 326 . .9/2000 ( Tambahan ) SPI Bil.AKTIVITI 6: MENGURUSKAN SUKAN TAHUNAN PROSES KERJA BIL. acara dll PEGAWAI YANG MELULUSKAN / DIRUJUK Pengetua Pengetua Pengetua SESSI UNDANG / PERATURAN SPI Bil. Mesyuarat AJK Kecil GPK Koku . 3.Pelantikan J/K kecil . Mesyuarat AJK ± Perasmi.menetapkan tarikh dan masa sukan tahunan. . Pengetua 6.penderma-penderma .jemputan pegawai .

17. GPK Koku GPK Koku GPK Koku Pengetua GPK Koku GPK Koku GPK Koku/ Pengetua GPK Koku/ Pengetua Pengetua GPK Koku/ Pengetua 327 .menyemak tugastugas yang patut diselesaikan Pendaftaran peserta sukantara Jadual Pertandingan Sukantara Penyediaan padang/alatan Sukantara Pendaftaran peserta Sukan Jadual Pertandingan Sukan Acara awal hari Sukan Raptai sukan tahunan Acara akhir Membersih/ mengemas padang & peralatan Laporan & Penilaian ( Postmortem ) GPK Koku 9. 13. 12.8. 10. 18. 15. 14. 19. Mesyuarat akhir . 16. 11.

CARTA ALIRAN PENGURUSAN SUKAN TAHUNAN Mula Kertas Cadangan Pengetua TIDAK YA Tubuh AJK Mesyuarat AJK Mesyuarat AJK Kecil TIDAK Pendaftaran Sukantara YA Jadual Pertandingan Sedia Padang/ alat TIDAK Sukantara Pendaftaran Sukan YA Jadual Pertandingan Acara Awal Raptai 328 .

Acara Akhir Mengemas Post-Mortem Tamat 329 .

penderma-penderma .menyemak tugas-tugas yang patut diselesaikan Pendaftaran peserta lengkap Penyediaan jadual pertandingan sukantara Padang / alatan disediakan Pelaksanaan Sukantara Pendaftaran peserta sukan Jadual pertandingan sukan disediakan Acara awal bermula Raptai acara rasmi sukan Acara-acara akhir dijalankan Mengemas padang Post Mortem TANDA ( ¥ ) CATATAN 7. Pengesahan / Sokongan Pengetua AJK ditubuhkan Mesyuarat AJK Mesyuarat AJK Kecil Surat menyurat . 6. TINDAKAN 1.SENARAI SEMAK BAGI SUKAN TAHUNAN Bil.jemputan PPD sebagai penaung Mesyuarat Penyelarasan Mesyuarat akhir . 4.jemputan pegawai . Penyediaan kertas cadangan lengkap program sukan tahunan 2.jemputan tetamu khas . 5.jemputan pasukan lari berganti-ganti antara sekolah .polis untuk keselamatan . 3. 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 330 . 8.

4/1975 331 .SENARAI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN BAGI MENGURUSKAN SUKAN TAHUNAN Bil 1 2 3 4 5 Dokumen SPI Bil.9/2000 ( Tambahan ) 8 9 SPI Bil. Panduan Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum dan Sukan Di Dalam dan Di Luar Kawasan Sekolah Panduan Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum dan Sukan Di Dalam dan Di Luar Kawasan Sekolah Panduan Tajaan Oleh Syarikat/Badan Perniagaan Di Sekolah Nyanyian Lagu Kebangsaan ³Negaraku´ 6 SPI Bil. 10/1989 SPI Bil. 6/1988 SPI Bil.3/1991 SPI Bil.9/1991 SPI Bil.1/1995 Perkara Penyertaan Pelajar Dalam Kegiatan Sukan Di Sekolah Aturcara Majlis Rasmi Sekolah Mengundang Orang-orang Kenamaan Ke Upacara Sekolah/Institusi Pendidikan Permohonan Mengundang Orang-orang Kenamaan Ke Upacara Sekolah/Intitusi Pendidikan Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum dan Sukan Di Dalam dan Di Luar Kawasan Sekolah.9/2000 7 SPI Bil.1/1989 SPI Bil.

2 6. Nama Kejohanan: Kejohanan Olahraga SMK _____ Tarikh dan Masa: Akan ditetapkan oleh pihak Jawatankuasa Pengelola Tempat: Akan ditetapkan oleh pihak Jawatankuasa Pengelola. Jenis Pertandingan: Pertandingan individu dan berpasukan. 3. 4. Borang Masuk yang dilengkapkan hendaklah dikemukakan kepada: Pengerusi Pertandingan. 332 .3 6. dan MSS Daerah.4 7. Selepas ini.1 7.2 Tarikh dan masa undian lorong akan ditetapkan oleh Jawatankuasa Pertandingan. 2. Kejohanan Olahraga Pendaftaran lewat dan tarikh yang ditetapkan oleh J/K Pengelola Tidak akan diterima.1 Pendaftaran peserta-peserta hendaklah dibuat dalam Borang Masuk Rasmi yang disediakan oleh Jawatankuasa Pengelola. Sebarang pembetulan / pindaan kepada kemasukan boleh dibuat sebelum pengundian lorong dijalankan. pembetulan / pindaan tidak dibenarkan. Pendaftaran Peserta/ Kemasukan: 6. Butir-butir mengenai seseorang peserta hendaklah diisikan dengan lengkap dan disahkan oleh Guru Besar/ Pengetua/ Pengerusi M.PERATURAN-PERATURAN PERTANDINGAN 1.S Daerah/Setiausaha Agung MSS Negeri. Bilangan maksimum penyertaan seseorang peserta adalah eperti:Kumpulan Umur Individu Lari Berganti-ganti 20 tahun dan ke bawah 3(termasuk acara terbuka) 2 16 tahun dan ke bawah 3(termasuk acara terbuka) 2 14 tahun dan ke bawah 3(termasuk acana terbuka) 2 12 tahun dan ke bawah 3(termasuk acara terbuka) 2 5. 6.S. Undian Lorong: 7. Undang-undang Pertandingan: Kejohanan ini dijalankan mengikut undang-undang yang ditetapkan oleh Jawatankuasa Pengelola dan Undang-undang KOAM serta peraturanperaturan Am MSSM dan MSS Negeri. 6.

3 Jika didapati seseorang peserta yang telah mendaftankan diri tidak mengambil bahagian dalam sesuatu acana.4 Seseonang peserta yang menanik diri danipada mana-mana acaranya selepas mengambil bahagian dalam pusingan awal tanpa 333 . 11. tidak akan dibenarkan mengambil bahagian dan dianggap telah menanik diii.3 9. Senarai nama pelari hendakdah diserahkan kepada Ketua Penyelia Peserta satu (1) jam sebelum acara tersebut dimulakan dengan menggunakan Borang Masuk Rasmi acara ian berganti-ganti. Melapor Diri: 9.2 Semua peserta hendaklah melaporkan diri kepada Penyelia Peserta sekurang-kurangnya 20 minit bagi acara balapan dan 30 minit bagi acara padang sebeium acara berkenaan dijalankan. 9. Acara Lari Berganti-ganti: 8.8. (Kecuali bagi acara lompat tinggi/ bergalah dibenankan dengan satu nombor di dada atau di belakang). Gantian Dan Penarikan Diri: 11.2 Semua pelari acara ian berganti-ganti hendaldah didaftarkan dalam Borang Masuk Rasmi. Oleh yang demikian peserta tersebut tidak dibenarkan menyertai lagi acara-acara seterusnya yang didaftarkan atas namanya. Hebahan tentang panggilan peserta-peserta untuk melaporkan diri bagi acara-acara mereka akan dibuat dua (2) kali sahaja.1 8. 11. Pembatalan Penyertaan: Semua pembatalan penyertaan (scratchings) dalam sesuatu acara hendaklah dibuat oleh Pengunus Pasukan masing-masing kepada Ketua Penyelia Pesenta sekunangkurangnya satu (1) jam sebelum acara berkenaan dijaduakkan bermula. maka peserta itu dianggap sebagai menarik din tanpa sebab.2 Penggantian bagi acara ian berganti-ganti dibenarkan kepada dua (2) orang peserta yang namanya telah didaftarkan dalam Borang Masuk Rasmi.1 Gantian kepada peserta yang telah pun disahkan bentanding tidak akan dibenarkan bagi acana perseorangan selepas undian lonong dibuat. 11.1 9. Peserta-peserta yang melapor din lewat danipada 10 minit sebelum acara dimulakan. 9. Peserta-peserta hendakiah berpakaian lengkap dengan nombor masingmasing disematkan dengan pin pada keempat-empat sudut kain nombor yang dipakaikan di bahagian dada dan belakang. Peraturan ini juga melibatkan pusingan saningan hingga ke pusingan akhin. 11.4 10.

3 peserta (pertama.20m 1. separuh akhir dan akhir sahaja.800m akan diadakan di peringkat saringan.4 Pertandingan acaira-acara Lompat Tinggi dan Lompat Bergalah dimulakan pada ketinggian minimum seperti benikut: 12.50m 2 1.15m 1. 12. 3 SI Akhir - 2 SI Akhir - 12. kedua dan ketiga) dan setiap separuh akhir dan dua (2) peserta lagi yang mencatat masa terbaik dani kedua-dua separuh akhir layak ke peringkat akhir.1 Lompat Tinggi: Keias Perempuan Leiaki 1 l. 12. 2 peserta (pertama dan kedua) dani setiap separuh akhir dan dua (2) peserta lagi yang mencatat masa terbaik dan ketiga-tiga separuh akhir layak ke peningkat akhir.5 Seseorang peserta yang menanik diri danpada mana-mana acara atas nasihat doktorl pegawai perubatan kejohanan.2 peserta (pertama dan kedua) dan setiap saningan dan 6 peserta lagi yang mencatat masa terbaik dan kelima-lima saringan iayak ke peningkat separuh akhir. Sistem Pertandingan 12. hanya boleh mengambil bahagian seterusnya dalam acana-acara yang didaftarkan atas namanya dengan syarat pesenta mengemukan surat pengesahan danipada doctor / pegawai perubatan kepada Pengurus Kejohanan. 4 saringan 3 peserta (pertama.4.6 Tidak ada gantian bagi peserta-peserta yang telah menanik diri / dianggap menarik diri.1 Pentandingan bagi acara-acana balapan lOOm . 11.40m 334 . 12. kedua dan ketiga) dan setiap saringan dan 4 peserta iagi yang mencatat masa terbaik dan keempa tempat saningan layak ke peringkat separuh akhir.2 Pertandingan bagi acara-acana balapan 1500m dan lebih akan diadakan terus ke peningkat akhir.3 Penentuan peserta-peserta ke peningkat separuh akhir dan akhir adalah seperti berikut: 5 saringan .surat pengesahan doctor / pegawai perubatan kejohanan adalah dianggap sebagai menarik din danpada semua acana seterusnya yang didaftarkan atas namanya. 11.

15.1 Seperti undang-undang KOAM / MSSM. Sekiranya alatan persendirian perlu digunakan.2 Spesifikasi peraiatan yang digunakan adaiah seperti tersebut daiam peratunan 5.4 Blok Permulaan Penggunaannya dimestikan untuk kelas 1 & 2 dan pilihan bagi kelas 3 dan 4 dalam acara-acara jarak 100 m hingga 400 m.1 Semua peserta termasuk peserta-peserta yang bertanding dalam acana dan berganti-ganti hendakiah menggunakan nombor peserta abjad yang ditetapkan.4 Nombor-nombor peserta hendaklah disediakan oleh pasukan masing-masing. 13.2 Lompat Bergalah: 1 13.05m l. Bantuan Kepada Peserta: 16.1 Peserta-peserta hendaklah berpakaian yang sesuai dan kemas sewaktu mengambil bahagian dan menerima hadiah. 14. Gelanggang Dan Alatan: 1. 15. 16. 14.3 Jarak papan lonjak bagi acara lompat kijang akan disesuaikan kepada 11 m atau 9 m sahaja.2 Pakaian hendaklah tidak jarang (not see through) walaupun basah. 15.3 4 12. 13.1 Peserta-peserta tidak dibenarkan menerima apa jua bentuk bantuan 335 .3 Nombor-nombor peserta hendaklah dicap dengan jelas dan tidak luntur apabila basah. Pakaian/ Peralatan Peserta: 15. 14.30m l. Nombor-nombor Dan Huruf-huruf Peserta: 14.lOm l. 14.20m 13. peserta berkenaan hendaklah menyerahkan kepada Pengunus Teknik untuk disahkan terlebih dahulu sehari sebelum pertandingan dan pungut semula selepas pertandingan.5 cm 14.2 Setiap peserta hendaldah memakai sepasang kain nombor pengenalan ( satu di dada dan satu di belakang) dengan disemátkan pada keempat-empat sudut kain dengan pin.3 Semua peralatan pertandingan akan disediakan oleh Jawatankuasa Pengelola.5 Peserta-peserta yang tidak mematuhi peraturan pemakaian nombor tidak dibenarkan bertanding. 15. 13.4. acara lari berpagar termasuk 4 x 100 m dan 4 x 400 m. Nombor-nombor tersebut hendaldah berukuran Tinggi Tulisan: 12 cm Lebar Tulisan: 1.4 Panjang paku kasut (spikes) dibenarkan tidak melebihi 6 mm kecuali untuk acana Lompat Tinggi dan Merejam Lembing tidak melebihi 9 mm.

naib johan dan tempat ketiga berdasarkan jumlah pungutan mata. 19. 18.1 Dalam semua acara. 16.yang memberi µadvantage¶ dalam pertandingan.Keseluruhan 19. 16. naib johan dan tempat ketiga antara Pasukan hanyalah bagi kategori-kategori berikut: 19.1.1 .1 Atlit terbaik akan dipiiih danipada setiap keias (lelaki dan 336 . jumlah mata bagi kedudukan-kedudukan terlibat akan dibahagikan sama rata antara peserta/ pasukan berkenaan.3 Mata yang dipungut melalui acara terbuka akan hanya dimasukkan daiam kiraan -jumlah keseluruhan bagi menentukan johan keseluruhan. hadiah hanya diberikan kepada pemenang pertama hingga ketiga. 18. Hadiah dan Pemberian Mata: 18.1 Peserta-peserta yang didapati tidak menepati mana-mana Peraturan Pertandingan mi tidak akan dibenarkan mengambil bahagian dalam kejohanan ini.4 Jika berlaku seri. 18. Atllt Terbaik: 20. Johan Antara Pasukan: 19.2 µPacing¶ dan peserta-peserta lain atau sesiapa juga tidak dibenarkan dan boleh menyebabkan peserta benkenaan dibata]kan.1 Johan.3 Peraturan-penaturan lain mengenai bantuan adalah mengikut undangundang KOAM 143 (2). 17. 19. Penyingkiran Penyertaan: 17. manakaia naib johan dan tempat ketiga masingmasing akan menerima satu (1) piaia iringan. 20.3 Penentuan johan.2 Pasukan johan akan menerima satu (1) piaia pusingan dan satu (1) piala iringan.2 Pemberian mata adaiah seperti berikut: Kedudukan Pertama Kedua Ketiga Keempat Kelima Individu/ Pasukan 5 3 2 1 Hepta/ Penta 10 7 5 3 1 18.

1 Mencipta rekod mana-mana acana dalam kelas berkenaan. 21.3 Peserta-peserta dikehendaki berbaris sewaktu masuk dan keluar dan 337 . 20.1 Hanya pegawai-pegawai kejohanan yang bertugas dan pesertapeserta yang sedang bertanding sahaja boleh berada di tempat pertandingan. 20. Bantahan: 21. Selain danipada 20. sebarang penentuan atlit terbaik akan diputuskan mengikut budi bicara panel Juri Rayuan Kejohanan dan keputusannya adalah muktamad.2.2 Pegawai-pegawai pasukan tidak dibenarkan masuk ke dalam arena pertandingan kecuali diminta berbuat demikian oleh Pengurus Kejohanan.2.1.2.2. 22.penempuan) berdasarkan prestasi pencapaian tenbaik dalam manamana acana yang disertai dan diputuskan oieh panel Jun Rayuan Kejohanan.1. kecuali atas perkara-perkara benikut: 21. 22. maka peserta tersebut boleh mengambil bahagian di bawah µbantahan¶ dan perkara tersebut akan dikemukakan kepada MSS Negeri kelak.2.1 dan 20. Kawasan Pertandingan/ Peserta: 22. 2) 30 minit setelah keputusan rasmi diumumkan bagi acaraacara peningkat akhir.2 Bantahan-bantahan berhubung dengan acara-acara yang sedang dijaiankan hendaklah dilakukan dengan sertamerta dan tidak lewat danipada: 1) 15 minit setelah keputusan nasmi diumumkan bagi acanaacara pusingan awal.2.2 Prestasi pencapaian terbaik ditentukan berdasarkan kepada keutamaan-keutamaan berikut: 20. peserta yang mendapat skor tertinggi mengikut ³IAAE Scoring Table´ bagi mana-mana acara akan diisytiharkan sebagai atlit terbaik. pemenang yang mendapat skor yang tertinggi mengikut ³IAAF Scoring Table´ bagi mana-mana acara akan diisytiharkan sebagai atlit terbaik. Jika terdapat lebih daripada seorang. 22.1 Segala bantahan hendakdah dibuat mengikut Peraturan 147 KOAM.3 21.2 20.1 Jika masalah bantahan berkenaan dengan kelayakan (status) seseorang peserta tidak akan menyelesaikan dengan memuaskan sebelum pertandingan dimulakan. Sekinanya tiada rekod dicipta dalam kelas berkenaan.

hanya penarikan diri pesenta-peserta tanpa pengganti sahaja yang boleh dibuat. 25. 25. Hal-hal lain: 25. Tanggungjawab Pengurus Pasukan: 23. 23.3 Semua Pengurus Pasukan adalah bertanggungjawab memastikan peserta masing-masing mematuhi semua peraturan pertandingan. 23.1 Semua Pengurus Pasukan diwajibkan menghadiri taklimat-taklimat berikut: Pertama Akan ditetapkan oleh J/K Pengelola. 23.2 Dalam taklimat kedua.arena pertandingan.4 Pengurus-pengurus pasukan hendaklah bekerjasama dengan Penyelia Peserta untuk melaporkan peserta masing-masing mengikut masa yang ditetapkan/ apabila dipanggil. tidak siapa pun dibenarkan memberi sebarang arahan mengenai pertandingan ini ataupun melibatkan diri dalam perjalanan pertandingan.2 Selain daripada pegawai-pegawai bertugas.5 Pengunis Pasukan dan pegawai-pegawai pasukan masing-masing adalah bertanggungjawab mengawasi disiplin peserta-peserta di bawah jagaan merelça. 338 . Kedua Akan ditetapkan oleh J/K Pengelola.1 Jawatankuasa Pengelola tidak boieh dipertanggungjawabkan atas kehilangan barang-barang kepunyaan pegawai atau peserta di daiam atau berdekatan dengan tempat pertandingan serta apa jua kecederaan atau kemalangan pada masa pertandingan dijaiankan sungguhpun beberapa persediaan akan diadakan untuk mengelakkan kejadian-kejadian yang tidak diingini. 23. 23.

merangka plan kedudukan padang. Memastikan semua alatan yang akan digunakan mencukupi. Memastikan semua acara berjalan mengikut jadual Menyusun. Menguruskan surat menyurat sewaan/pinjaman alatan (jika perlu). Mengeluarkan senarai pemenang-pemenang setiap acara. Memastikan ukuran alatan/getanggang betul. Bendahari SENARAI TUGAS JAWATAN KUASA URUSETIA Merangka Kertas Kerja Pelaksanaan Kejohanan. Menyelaras/membantu segala tugasan Jawatankuasa. Menyediakan borang-borang pendaftaran peserta semua acara. Mengadakan taklimat pengurus pasukan dan pegawai. Menyediakan borang-borang Hakim dan keputusan. selamat dan disediakan sebelum kejohanan. KEPEGAWAIAN Menguruskan lantikan pegawai-pegawai kejohanan.TEKNIK . ALATAN DAN GELANGGANG Menyusun peraturan-peraturan pertandingan ( Olahraga dan Sukaneka). Pengerusi 2. menyediakan padang dan gelanggang.kemudahan dan gelanggang. Membantu menyelesaikan sebarang masalah yang timbul sebelum/semasa dan selepas kejohanan. 339 .menyusun dan mengelola segala tugasan JK. Mengelola. Menorima dan mengesahkan pendaftaran peserta. Menerima dan menyimpan semua rekod kejohanan. Penolong Setiausaha 5.SENARAI JAWATAN KUASA BAGI MENGURUSKAN SUKAN TAHUNAN JAWATANKUASA PENGELOLA 1. Menentukan acara-acara yang akan dipertandingkan. Naib Pengerusi 3. Memastikan dan menyediakan alatan sukaneka. PERTANDINGAN. Menguruskan pemulangan semula alatan yang dipinjam. Mengedarkan borang-borang pendaftaran peserta. Merancang. sehingga kejohanan tamat. Setiausaha 4.

Menguruskan tempahan dan pembelian. Membentuk dan mengagihkan unit-unit kawalan. menjaga kebajikan dan keperluan pegawal setiap masa. Sentiasa berhubung dengan pihak Urusetia dan Pengacara Majtis. HIASAN I KEMUDAHAN AM DAN KHEMAH Menentukan kemudahan am I khemah yang diperlukan. Menyediakan alatan sampingan yang diperlukan. Menyediakan/menguruskan kemudahan/peralatan yang diperlukan. Mengeluarkan surat-surat jemputan selewat-lewatnya seminggu sebelum kejohanan. Menyusun hadiah dan cenderahati sesuai dengan acara penyampaian hadiah. Menyediakan surat dan menguruskan proses pinjaman Memastikan segala kemudahan diterima dalam keadaan baik sebelum kejohanan dan selepas kejohanan. Menghias kawasan sekitar padang dan gelanggang kejohanan. Menentukan upacara sambutan. HADIAH DAN CENDERAHATI Menentukan bentuk hadiah dan cenderahati dengan kuantiti yang cukup berdasarkan belanjawan. Memastikan . PERASMIAN DAN PENUTUP Menentukan aturcara/perasmian/penutup. KAWALAN KESELAMATAN DAN HARTA BENDA Memastikan bentuk kawalan keselamatan. JEMPUTAN I SAMBUTAN DAN PROTOKOL Menyenaraikan jemputan-jemputan. Menentukan hadiah dan cenderahati diterima sebelum kejohanan.- Menyedia dan meguruskan surat-surat lantikan. Menghias khemah VIP Menyediakan ³backdrop´ jika pertu. 340 . Menyediakan Roset dan lain-lain yang diperlukan. Menentukan bentuk persembahan yang akan diadakan. Menentukan penyampai-penyampai hadiah. Mengelolakan Majlis Penyampaian Hadiah untuk semua acara. Menguruskan sewaan/pinjaman kemudahan berkenaan.

MINUMAN PEGAWAI DAN JAMUAN TEH Menentukan menu jamuan dan minuman. Mengumumkan pemenang setiap acara I pemberitahuan I memanggil pemenang I penyampai untuk acara penyampaian hadiah. BUKU PROGRAM Mengumpul I mendapatkan maklumat yang diperlukan untuk diisi dan dicetak dalam buku program. Memastikan perjalanan sistem siaraya berfungsi dengan baik sehingga kejohanan tamat. Menentukan I menguruskan tempat jamuan.. Menyusun kandungan/mencetak dan mengedarkan buku program. Mengemas dan membersihkan kembali tempat dan peralatan jamuan. Mendapatkan/menguruskan kata-kata aluan dan semua pihak.- Menyediakan surat dan menguruskan lantikan unit Bantuan Kawalan Luar. Menyediakan dan menguruskan urusan surat menyurat. Memastikan bilangan/budget mencukupi.( RELA I JPA I PDRM) Memastikan perjalanan kejohanan dan kawasan keseluruhan berada dalam selamat dan terkawal sepanjang kejohanan berlangsung. PENGACARA MAJLIS Menentukan skrip ucapan sendiri.( Bantuan Kecemasan Luar) Menguruskan surat-menyurat yang diperlukan. Memastikan buku program siap sebelum kejohanan. Menguruskan pinjamanlsewaan dan Perkidmatan Jab. Penerangan. Mengedarkan minuman kepada pegawai-pegawai kejohanan. PERTOLONGAN CEMAS DAN RAWATAN Menyusun ahli-ahli bertugas sepanjang kejohanan. SIARAYA DAN SERANTA Menentukan criteria/keperluan alat siaraya mencukupi. Memastikan alatan yang diperlukan dan kuantiti yang mencukupi. Berusaha mengekal dan mempertingkatkan mood/suasana kekal meriah sepanjang kejohanan berlangsung. Menyediakan kelengkapan I persediaan untuk kecederaan parah/kronik. KEBERSIHAN Menyusun aktiviti membersihkan padang/gelanggang/sekolah 341 .

Memastikan ketancaran perjalanan setiap acara. Memilih peserta. Mengemukakan masalah yang timbul kepada Raferi bahaglan masingmasing. Memastikan keseluruhannya kekal bersih. Letakkan papan tanda jika perlu. Menghantar peserta ke tempat-tempat permulaan acara. Menyediakan Jadual dan mengendalikan latihan peserta. Menyusun aturcara dan jadual persembahan GURU RUMAH SUKAN PENASIHAT I KETUA I JURULATIH I CAPERON Mengendalikan perjumpaan/mesyuarat ahli rumah sukan dan mengemaskinikan fail. Mendaftarkan peserta kepada urusetia kejohanan. Menjaga keselamatan diri I peserta dan alatan semaksimum mungkin. Menyediakan tong-tong sampah di kawasan yang difikirkan perlu. PENGELOLA PESERTA Memanggil dan menyediakan peserta mengikut susunan scam.- sebelum/semasa dan selepas kejohanan. Memanggil/menyelia penerima-penerima hadiah. Menyediakan peserta untuk menerima hadiah selepas pengumuman. Mengambil dan memastikan segala peralatan yang diterima mencukupi dan dalam keadaan balk. 10 minit sebelum acara bermula. PEGAWAI-PEGAWAI KEJOHANAN Melaporkan diri kepada ketua bahagian masing-masing 10 minit sebelum acara bermula. Mengadakan rondaan kebersihan sepanjang masa. Memastikan acora boleh ditamatkan seberapa segera yang boleh. 342 . Mengikut arahan/tugas yang diarahkan oleh ketua. PERBARISAN DAN PERSEMBAHAN Menentukan I menyusun kontinjen perbarisan serta kumpulan persembahan yang akan diadakan. Menyemak dan mengesahkan pendaftaran. Menyedia dan menghantar peserta kepada Pengelola Peserta selepas panggilan. Menyerahkan keputusanlperatatan kepada pihak Urusetia I Teknik I Pertandingan sebaik sahaja acara selesai.

3. Jalan Muar. Rombongan sekolah / Melawat sambil belajar ke _________________________________________________________ pada __________________________ hingga ___________________ 2. Surat Kebenaran Ibu Bapa / Penjaga SURAT AKUAN DAN KEBENARAN __________________________ __________________________ __________________________ Tarikh:_______________ Pengetua. Tuan. Saya mernberi kebenaran kepada pihak Pengelola kegiatan ini atau wakilnya memberi apa-apa rawatan atau pertolongan perubatan kepada anakjagaan saya jika didapati perlu. Pertandingan / Kegiatan ____________________________________ yang akan diadakan di ______________________________________ pada __________________________ hingga ____________________ 1. Sesungguhnya saya telah mengetahui bahawa pihak sekolah telah mengambi1 segala Iangkah-Iangkah keselamatan dan pengawasan. Sekolah Menengah Kebangsaan Labis. Walaupun demikian saya mengaku tidak akan mengambiI sebarang tindakan un dangundang terhadap pengelola atau wakilnya yang berkaitan dengan apa-apa kemalangan atau kecederaan terhadap anak jagaan saya yang berlaku di dalam perjalanan dan mengambil bahagian di dalarn kegiatan tersebut di atas.SENARAI BORANG-BORANG YANG DIGUNAKAN BAGI MENGURUSKAN SUKAN TAHUNAN 1. Johor. _________________________ ___________________ Tandatangan Ibu Bapa/Penjaga) (No.1. Kad Pengenalan) 343 . 85300 Labis. Saya _______________________________________________Ibu Bapa / Penjaga murid yang bernama _____________________ _________Tingkatan __________ mernbenarkan anak / waris saya mewakili sekolah dalam kegiatan: 1.7. terima kasih. Sekian.

2.ACARA: ( ) NAMA ACARA: ( ) Bil KEDUDKAN 1 2 3 4 5 JOHAN NAIB JOHAN KETIGA KEEMPAT KELIMA CATATAN MASA/TINGGI/JARAK Rumah NAMA PEMENANG 344 . Rumah Delima Delima Nilam Nilam Zamrud Zamrud Intan Intan Catatan 3. Borang Pencatat Markah* BORANG PENCATAT MARKAH Kejohanan Olahraga Tahunan Ke -14 SMKL ( 2004) ACARA BALAPAN /PADANG NO. Borang Penyertaan Acara Sukan* No.Acara ( ) Acara: Lontar Peluru / Lompat Jauh / Lompat Tinggi Kategori: Lelaki /Perempuan A / B / C Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 Nama Peserta No.

Rumah Delima Delima Nilam Nilam Zamrud Zamrud Intan Intan Kedudukan Catatan Nama Peserta * Borang yang dilampirkan hanya contoh sahaja dan boleh diubahsuaikan mengikut sekolah dan keadaan. Borang Keputusan Rasmi* Kejohanan Olahraga Tahunan Ke -15 SMKL ( 2005) Acara Padang KEPUTUSAN RASMI Acara: Lompat Jauh Kategori: Perempuan Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 A No.Kejohanan Olahraga Tahunan Ke -14 SMKL ( 2004) ACARA BALAPAN NO.ACARA: ( Bil KEDUDKAN 1 2 3 4 5 JOHAN NAIB JOHAN KETIGA KEEMPAT KELIMA ) CATATAN MASA ACARA: ( Rumah ) NAMA PEMENANG 4. 345 .

polis untuk keselamatan . 6. 11.Penyelesaian masalah Mesyuarat akhir .NORMA KERJA BAGI MENGURUSKAN SUKAN TAHUNAN Jenis Kerja Penyediaan kertas konsep Pengesahan / sokongan pengetua Penubuhan AJK Mesyuarat AJK ± Perasmi. 13. 4. 1 hari 2 jam 1 hari 2 hari 1 hari 2 jam 1 hari 2 hari 1 hari 1 jam 1 hari 346 . 3 jam 8.jemputan tetamu khas .jemputan pasukan lari berganti-ganti antara sekolah . 18. acara dll Mesyuarat AJK Kecil Surat menyurat . 5. 14. 15.jemputan PPD sebagai penaung Mesyuarat Penyelarasan . 12. 3. 19. 3 jam 9. 7. 10. 17.Penyelarasan tugastugas .penderma-penderma .Laporan kemajuan oleh semua J/K Kecil . 16.jemputan pegawai .menyemak tugas-tugas yang patut diselesaikan Pendaftaran peserta sukantara Jadual Pertandingan Sukantara Penyediaan padang/alatan Sukantara Pendaftaran peserta Sukan Jadual Pertandingan Sukan Acara awal hari Sukan Raptai sukan tahunan Acara akhir Membersih/ mengemas padang & peralatan Laporan & Penilaian ( Postmortem ) Masa yang diambil 1 minggu 1 jam 2 jam 3 jam 3 jam 1 hari Jumlah unit yang boleh dijalankan dalam seminggu Bil 1. 2.

SENARAI TUGAS HARIAN BAGI MENGURUSKAN SUKAN TAHUNAN NAMA : JAWATAN: TARIKH : Bil Tugas saya hari ini Catatan 347 .

KELAB PERSATUAN PERINGKAT SEKOLAH DI LUAR DAERAH PROSES KERJA Pegawai Yang Meluluskan/Diruj uk Pengetua Seksi Undangundang / Peraturan SPI Bil. 1/1995 Unit Perhubungan dan Pendaftaran Sekolah. 9/2000 Bil Proses Kerja 1 SEBELUM KURSUS Mennyediakan kertas cadangan perlaksanaan kursus. 24/1998 The School Tour Regulations 1957 SPIBil. Rasional Matlamat & objektif Anggaran Perbelanjaan Menentukan tempat & tarikh Senarai nama pelajar dan guru pengiring Senarai nama jurulatih/penyelia kursus Senarai tugas jawatankuasa pelaksana Jadual aktiviti Mesyuarat dan pelantikan jawatankuasa pengelola Pemberitahuan kepada pihak berkuasa Pengarah Pelajaran Negeri Jabatan Pengangkutan Jalan Balai Polis Penceramah Balai Bomba dan Penyelamat Pejabat Kesihatan Agensi Berkaitan Pejabat Pentadbiran/Penghulu Ibu Bapa Pengangkutan Lokasi tempat kursus Taklimat Kepada Peserta Aktiviti Peraturan Langkah-langkah keselamatan Keperluan Logistik Pakaian Ubatan Alatan Perkhemahan Keperluan Harian 2 3 4. SPI Bil. PK KOKO Penyelaras Program 348 . 24/1998 SPI Bil.AKTIVITI 7: KURSUS KEPIMPINAN AJK TERTINGGI UNIT UNIFORM. 12/2000 SPI Bil.

Menyiap dan membentang. Mendokumentasi Program Sebagai Panduan dan Rujukan. Memohon kebenaran daripada pemilik untuk meninggalkan kawasan berkursus. PK KOKO Kem Komanden Urus Setia 2 3 Urus Setia Urus Setia 4 PK KOKO Komanden PK KOKO 5 6 7 349 . cukup dan bersih. Kawasan berkursus bersih seperti sebelumnya. Memastikan Jadual Kursus Dilaksanakan Mengikut Perancangan. y Laporan Kewangan y Aktiviti Mengedar Surat Penghargaan dan Sijil Pencapaian Penyertaan. Taklimat Kem Komanden Mesyuarat penyelarasan pada akhir aktiviti setiap hari Pemantauan sepanjang masa Penilaian Pelajar Selepas Sesi. Menilai semula keseluruhan aktiviti yang dijalankan dan mengenalpasti kelemahan untuk tindakan selanjutmnya. PK KOKO Urus Setia SELEPAS KURSUS 1 2 3 4 Keperluan logistik atau peralatan mencukupi baik.SEMASA BERKURSUS 1 Kesihatan Dan Kebajikan Peserta Jangkitan penyakit Keracunan makanan Kemudahan asas Sistem komunikasi Prosedur keselamatan dilaksanakan dan dipatuhi.

RAJAH CARTA ALIRAN KERJA KURSUS KEPIMPINAN AJK TERTINGGI UNIT BERUNIFORM / KELAB / PERSATUAN PERINGKAT SEKOLAH DI LUAR DAERAH MULA Kertas Cadangan YA TIDAK Persetujuan Ahli Mesyuarat Pindaan Pemberitahuan Pihak Tertentu Taklimat kepada Peserta YA TIDAK Penyeliaan Tahap Kesihatan/ Kebajikan Ke hospital Prosedur keselamatan dipatuhi Jadual kursus dipatuhi 350 .

Mesyuarat Penyelarasan/ Pemantauan Semakan keperluan logistik & peralatan Memastikan Kawasan Bersih Seperti Sebelumnya Memohon Kebenaran Meninggalkan Kawasan Menilai Semula Aktiviti yang Dijalankan Membentang Laporan Kewangan & Aktiviti Mengedar surat penghargaan & Sijil Penyertaan Dokumentasi Program Proses kerja yang melibatkan semua guru penasihat TAMAT 351 .

Matlamat & objektif Anggaran Perbelanjaan Menentukan tempat & tarikh Senarai nama pelajar dan guru pengiring Senarai nama jurulatih/penyelia perkhemahan Senarai tugas jawatankuasa pelaksana Jadual aktiviti Pelantikan dan mesyuarat jawatankuasa induk 2 3 Mesyuarat dan Pelantikan Jawatan Kuasa Pengelola Pemberitahuan kepada pihak berkuasa Pengarah Pelajaran Negeri Jabatan Pengangkutan Jalan Balai Polis Penceramah Balai Bomba dan Penyelamat Pejabat Kesihatan Agensi Berkaitan Pejabat Pentadbiran/Penghulu Ibu Bapa Pengangkutan Lokasi tempat berkursus Taklimat Kepada Peserta Aktiviti Peraturan Langkah-langkah keselamatn Keperluan Logistik -Pakaian -Ubatan -Alatan Perkhemahan -Keperluan Harian 352 Tanda ( ¥ ) Catatan 1 4. KELAB PERSATUAN PERINGKAT SEKOLAH DI LUAR DAERAH Bil Tindakan SEBELUM KURSUS Menyediakan kertas cadangan perlaksanaan kursus Rasional.SENARAI SEMAK BAGI KURSUS KEPIMPINAN AJK TERTINGGI UNIT UNIFORM. .

353 . Laporan Kewangan Aktiviti Mengedar Surat Penghargaan Pencapaian Penyertaan. Menilai semula aktiviti yang dijalankan dan mengenalpasti kelemahan untuk tindakan selanjutmnya. Kawasan Berkursus sebelumnya. dan Sijil 5 6 7 Mendokumentasi Program Sebagai Panduan dan Rujukan. keselamatan dilaksanakan dan 2 3 Memastikan Jadual Kursus Dilaksanakan Mengikut Perancangan Mesyuarat penyelarasan setiap akhir aktiviti setiap hari Pemantauan sepanjang masa SELEPAS BERKHEMAH 1 2 3 4 Keperluan logistik atau peralatan mencukupi dan bersih. bersih seperti Memohon kebenaran daripada pemilik untuk meninggalkan kawasan Berkursus.SEMASA BERKURSUS 1 Kesihatan Dan Kebajikan Peserta Jangkitan penyakit Keracunan makanan Kemudahan asas Sistem komunikasi Prosedur dipatuhi. Menyiap dan membentang.

SENARAI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN Bil 1 Dokumen SPI 24/1998 Perkara ³Penglibatan dan Murid Dalam Aktiviti Pasukan Seragam Anjuran Agengsi Kerajaan dan Pertubuhan Bukan Kerajaan´ 2 3 Federation of Malaya: The Education Ordinance 1952 SPI 1/1995 The School (Tour) Regulation 1957 Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendikan Jasmani dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum dan Sukan di dalam dan di luar Kawasan Sekolah Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendikan Jasmani dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum dan Sukan di dalam dan di luar Kawasan Sekolah Lawatan Pendidiikan Murid di hari Persekolahan 4 SPI 9/2000 5 SPI 12/2000 354 .

KELAB PERSATUAN PERINGKAT SEKOLAH DI LUAR DAERAH 1 Penaung 2 Penasihat 3 Pengerusi 4 Timbalan Pengerusi 5 Naib Pengerusi 6 Setiausaha 7 Penolong Setiausaha 8 Bendahari 9 Penyelaras 10 Kem Komanden* 11 AJK -Urus Setia Pendaftaran -Buku Program -Sijil& Cendera mata -Kawalan Pelajar -Kebajikan Pelajar -Riadah & kerohanian -Dokumentasi & Laporan -Siar Raya -Pengangkutan* -Pertolongan Cemas -Jemputan -Perasmian -Kebersihan -Peralatan -Jamuan -Protokol .SENARAI JAWATAN KUASA BAGI KURSUS KEPIMPINAN AJK TERTINGGI UNIT UNIFORM. 355 .Keselamatan * Di perlukan sekiranya diadakan secara perkhemahan.Penginapan* .

Sekolah Menengah Kebangsaan Labis. Tuan. Saya mernberi kebenaran kepada pihak Pengelola kegiatan ini atau wakilnya memberi apa-apa rawatan atau pertolongan perubatan kepada anakjagaan saya jika didapati perlu. Pertandingan / Kegiatan ____________________________________ yang akan diadakan di ______________________________________ pada __________________________ hingga ____________________ 1. 85300 Labis.SENARAI BORANG-BORANG YANG DIGUNAKAN 1. Saya ______________________________________________ _Ibu Bapa / Penjaga murid yang bernama _____________________ _________Tingkatan __________ mernbenarkan anak / waris saya mewakili sekolah dalam kegiatan: 1. Sesungguhnya saya telah mengetahui bahawa pihak sekolah telah mengambi1 segala Iangkah-Iangkah keselamatan dan pengawasan. 3. Jalan Muar. terima kasih. _________________________ ___________________ Tandatangan Ibu Bapa/Penjaga) (No. Kad Pengenalan) 356 . Sekian.8. Rombongan sekolah / Melawat sambil belajar ke _________________________________________________________ pada __________________________ hingga ___________________ 2. Johor. Walaupun demikian saya mengaku tidak akan mengambiI sebarang tindakan undang undang terhadap pengelola atau wakilnya yang berkaitan dengan apa-apa kemalangan atau kecederaan terhadap anak jagaan saya yang berlaku di dalam perjalanan dan mengambil bahagian di dalarn kegiatan tersebut di atas.1. Borang kebenaran ibubapa/penjaga: SURAT AKUAN DAN KEBENARAN __________________________ __________________________ __________________________ Tarikh:_______________ Pengetua.

Borang Pelancongan* Nama Sekolah: «««««««««««««««« Telefon: ««««. 2.K/P: «« Nama Dalam Tulisan Cina: ««««««««««««. terima kasih. Jalan Tun Abdul Razak. Tujuan Melancong: ««««««««««««««..1 NamaPenuh:«««««««««««««No. 2. Bersama-sama ini disertakan butir-butir yang dikehendaki untuk tujuan Sekian.1. Alamat: «««««««««««««««««««« Rujukan Kami: ««« Tarikh: ««««««« Pendaftar Sekolah Sekolah Negeri Johor.1. Cop Rasmi Sekolah: ««««««««««««. Jabatan Pendidikan Johor. 1. Ketua Rombongan 2. di atas. Tuan. 80604 Johor Bahru. PERMOHONAN MELANCONG PERATURAN (MELANCONG) SEKOLAH 1957 Adalah saya dengan hormatnya memohon kebenaran daripada tuan untuk melancong ke beberapa tempat * dalam / luar Negeri Johor. 357 . Guru-Guru Yang Bertanggungjawab: 2. µBERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ ³CINTAILAH BAHASA KITA´ (Tandatangan Guru Besar / Pengetua) Nama Penuh: «««««««««««««.2.

Jadual Perjalanan (Itinerary) Lawatan: Tarikh Masa Tempat Yang Dilawati (Catatkan nama tempat dan negeri yang berkenaan) Nama dan Alamat Penuh Tempat Bermalam 5.K/P :« Nama Dalam Tulisan Cina: «««««««««««««« Alamat Tempat Tinggal: ««««««««««««« (*Potong yang tidak berkenaan) 3. «««««««««««««««««««««««««« 3.2 Nama Penuh: ««««««««««.4 Maklumat Orang I Orang-Crang Yang Dibenarkan memungut Dan mbelanjakan wang.2. Punca Wang:««««««««««««««««««««« ««««««««««««««««««««««««««.2.2 Alamat Tempat Tinggal: «««««««««««««« Maklumat Guru-Guru Yang Membantu: 2.1 3.3 Butir Anggaran Perbelanjaan: ««««««««««««««« ««««««««««««««««««««««««««« 3.2. K/P Umur Jawatan / Tingkatan Alamat Tempat Tinggal 4.No. Nama Dalam Tulisan Cina: ««««««««««««« Alamat Tempat Tinggal: «««««««««««««« 2. Butir Kewangan: 3.2 Jumalah Wang: «««««««««««««««««« . Bil Nama Penuh No. Maklumat Peserta Rombongan: 358 .1 NamaPenuh: «««««««««««No.K/P:««««.

K/P Darjah / Tingkatan Umur Alamat Tempat Tinggal 6. Jawatan dan Cop Rasmi Sekolah: «««««««««««««««. (Tandatangan Guru Besar I Pengetua) Nama Penuh: ««««««««««««««««.Bil Nama Penuh Nama Dalam Tulisan Cina Jantin a No. Perakuan Guru Besar / Pengetua: 6..1 6. [Guru-Guru yang bertanggungjawab ditugaskan menjalankan semua langkah-langkah keselamatan] Saya dengan ini memperakukan bahawa sepanjang pengetahuan saya segala keterangan yang diberikan dalam borang ini adalah betul dan benar.1 Persetujuan bertulis ibu bapa / penjaga murid telah diperolehi. 359 . Murid-murid dan guru-guru yang terlibat telah diberi taklimat berhubung dengan peraturan dan langkah-langkah keselamatan.

Borang Pendaftaran BORANG PENDAFTARAN KURSUS KEPIMPINAN AJK TERTINGGI UNIT KOKURIKULUM SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LABIS 2005 Nama Unit: ««««««««««««««««««. ««««««««««««««.. Kp Tingkatan Guru Penasihat: «««««««««««««T. tangan: «««««««««« Tarikh: :«««««««««««««« 360 . Guru Penasihat: 1..3.. 2. ««««««««««««««. Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 Nama No.

Borang Maklumat Kursus BORANG MAKLUMAT KURSUS KEPIMPINAN AJK TERTINGGI UNIT KOKURIKULUM SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LABIS 2005 1. 3.. Nama: ««««««««««««««««.4. Alamat : ««««««««««««««««««««««««««««««« ««««««««««««««««««««««««««««««« 6. No Kp: «««««««««4. Nama: ««««««««««2. Tarikh: ««««««« 361 . Maklumat Kesihatan / alahan : «««««««««««««««« ««««««««««««««««««««««««««««««« ««««««««««««««««««««««««««««««« Tandatangan : ««««««««««Tarikh: «««««««« Pengesahan Guru Penasihat: Adalah di akui bahawa maklumat yang diberikan di atas adalah benar. Unit: ««««««««« Tandatangan : «««««««««««««. Tingkatan: «««««««««« Jawatan : «««««««««« 5. Kursus yang pernah dihadiri: ««««««««««««««««««««««««««««««« ««««««««««««««««««««««««««««««« ««««««««««««««««««««««««««««««« 7.

6. Guru / Pelajar* Tandakan ( ¥ ) 1 ± lemah 5 .. Borang Penilaian Kursus BORANG PENILAIAN KURSUS KEPIMPINAN AJK TERTINGGI UNIT KOKURIKULUM 362 . Borang Penilaian Setiap Sesi BORANG PENILAIAN SETIAP SESI KURSUS KEPIMPINAN AJK TERTINGGI UNIT KOKURIKULUM SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LABIS 2005 Nama sessi : ««««««««««««««.5.cemerlang 1 1 2 3 4 5 6 7 Ulasan: Tajuk Ceramah bersesuaian Keperluan Aktiviti Menarik Objektif Dapat Di capai Tempoh Masa memadai 2 3 4 5 Bil Perkara Tandatangan : ««««««««««««««««««««««««.

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LABIS 2005 Guru / Pelajar* Tandakan ( ¥ ) 1 ± lemah 5 .cemerlang 1 1 2 3 4 5 6 7 Tajuk Ceramah Isi Kandungan Skop Masa Kemudahan Kursus Objektif Kursus Makanan Akriviti 2 3 4 5 Bil Perkara Ulasan: Tandatangan : ««««««««««««««««««««««««. 363 .

KELAB PERSATUAN PERINGKAT SEKOLAH DI LUAR DAERAH Bil 1 Jenis Kerja Menyediakan kertas cadangan pelaksanaan kursus Mesyuarat dan pelantikan jawatankuasa pengelola Pemberitahuan kepada pihak berkuasa Taklimat Kepada Peserta Masa yang diambil 120 minit Jumlah unit yang boleh dijalankan dalam seminggu 2 120 minit 3 1 minggu 4 5 60 minit Kesihatan Dan Kebajikan 60 minit Peserta Penilaian 90 minit 6 7 Dokumentasi dan laporan 1 minggu 364 .NORMA KERJA BAGI KURSUS KEPIMPINAN AJK TERTINGGI UNIT UNIFORM.

KELAB PERSATUAN PERINGKAT SEKOLAH DI LUAR DAERAH NAMA : JAWATAN: TARIKH : Bil Tugas saya hari ini Catatan 365 .SENARAI TUGAS HARIAN KURSUS KEPIMPINAN AJK TERTINGGI UNIT UNIFORM.

2/2000 SPI Bil. 24/1998 SPI Bil. 9/2000 SPI Bil 12/2000 Pegawai Yang Seksi UndangMeluluskan/Dirujuk undang/Peraturan Ibu bapa 4. 1/1995 SPI Bil.AKTIVITI 8: BAGI PERKHEMAHAN UNIT BERUNIFORM PERINGKAT SEKOLAH DI LUAR DAERAH PROSES KERJA Bil Proses Kerja SEBELUM PERKHEMAHAN Pengetua 1 Mennyediakan kertas cadangan pelaksanaan Perkhemahan Rasional Matlamat & objektif Anggaran Perbelanjaan Menentukan tempat & tarikh Senarai nama pelajar dan guru pengiring Senarai nama jurulatih/penyelia perkhemahan Senarai tugas jawatankuasa pelaksana Jadual aktiviti Pengetua 2 3 Mesyuarat dan pelantikan jawatankuasa pengelola Pemberitahuan kepada pihak berkuasa Pengarah Pelajaran Negeri Jabatan Pengangkutan Jalan Balai Polis Penceramah Balai Bomba dan Penyelamat Pejabat Kesihatan Agensi Berkaitan Pejabat Pentadbiran/Penghulu Ibu Bapa Pengangkutan Lokasi tempat kursus Unit Perhubungan dan Pendaftaran Sekolah. Taklimat Kepada Peserta Aktiviti Peraturan Langkah-langkah keselamatan Keperluan Logistik Pakaian Ubatan Alatan Perkhemahan Keperluan Harian PK KOKO Penyelaras Program 366 . 24/1998 The School Tour Regulations 1957 SPI Bil. SPI Bil.

Kem Komanden Memastikan Jadual Perkhemahan Urus Setia Dilaksanakan Mengikut Perancangan. 4 5 6 367 . Memohon kebenaran daripada pemilik PK KOKO untuk meninggalkan kawasan berkhemah. Kawasan Perkhemahan bersih seperti PK KOKO Komanden sebelumnya. Laporan Kewangan Aktiviti Mengedar surat senghargaan dan sijil pencapaian penyertaan. cukup dan bersih. PK KOKO Menyiap dan membentang. Taklimat Kem Komanden Mesyuarat penyelarasan pada akhir aktiviti setiap hari Pemantauan sepanjang masa SELEPAS PERKHEMAHAN 1 2 3 Keperluan logistik atau peralatan PK KOKO Urus Setia mencukupi baik.SEMASA PERKHEMAHAN 1 Taklimat kem Komanden Kesihatan Dan Kebajikan Peserta Jangkitan penyakit Keracunan makanan Kemudahan asas Sistem komunikasi PK KOKO 2 3 Prosedur keselamatan dilaksanakan dan dipatuhi. Menilai semula keseluruhan aktiviti yang dijalankan dan mengenalpasti kelemahan Pengetua Pengetua untuk tindakan selanjutnya.

sebagai 368 .7 Mendokumentasi program panduan dan rujukan.

369 .RAJAH CARTA ALIRAN KERJA PERKHEMAHAN UNIT BERUNIFORM PERINGKAT SEKOLAH DI LUAR DAERAH MULA Kertas cadangan Ya Tidak Mesyuarat Ahli Persetujuan Pindaan Pemberitahuan pihak tertentu Taklimat tertentu Prosedur keselamatan dipatuhi Ke hospital Penilaian Pelajar Selepas Sesi.

Jadual perkhemahan dipatuhi Mesyuarat Penyelarasan/ Pemantauan Kertas Cadangan YA TIDAK Persetujuan Ahli Mesyuarat Pindaan Pemberitahuan Pihak Tertentu Taklimat kepada Peserta 370 .

Semakan keperluan logistik & peralatan Memastikan Kawasan Bersih Seperti Sebelumnya Memohon Kebenaran Meninggalkan Kawasan Menilai Semula Aktiviti yang Dijalankan Membentang Laporan Kewangan & Aktiviti Mengedar surat penghargaan & Sijil Penyertaan Dokumentasi Program Proses kerja yang melibatkan semua guru penasihat TAMAT 371 .

SENARAI SEMAK BAGI PERKHEMAHAN UNIT UNIFORM PERINGKAT SEKOLAH DI LUAR DAERAH Bil Tindakan SEBELUM PERKHEMAHAN Menyediakan kertas cadangan pelaksanaan kursus Rasional. 372 . Matlamat & objektif Anggaran Perbelanjaan Menentukan tempat & tarikh Senarai nama pelajar dan guru pengiring Senarai nama jurulatih/penyelia perkhemahan Senarai tugas jawatankuasa pelaksana Jadual aktiviti Tanda (/) Catatan 1 2 3 Mesyuarat dan Pelantikan Jawatan Kuasa Pengelola Pemberitahuan kepada pihak berkuasa Pengarah Pelajaran Negeri Jabatan Pengangkutan Jalan Balai Polis Penceramah Balai Bomba dan Penyelamat Pejabat Kesihatan Agensi Berkaitan Pejabat Pentadbiran/Penghulu Ibu Bapa Pengangkutan Lokasi tempat perkhemahan Taklimat Kepada Peserta Aktiviti Peraturan Langkah-langkah keselamatan Keperluan Logistik -Pakaian -Ubatan -Alatan Perkhemahan -Keperluan Harian 4.

373 . Laporan Kewangan Aktiviti Mengedar Surat Penghargaan Pencapaian Penyertaan. bersih seperti Memohon kebenaran daripada pemilik untuk meninggalkan kawasan perkhemahan.SEMASA PERKHEMAHAN 1 2 Taklimat Kem Komandan Kesihatan dan kebajikan peserta Jangkitan penyakit Keracunan makanan Kemudahan asas Sistem komunikasi Prosedur dipatuhi. keselamatan dilaksanakan dan 3 4 Memastikan Jadual perkhemahan Dilaksanakan Mengikut Perancangan Mesyuarat penyelarasan setiap akhir aktiviti setiap hari Pemantauan sepanjang masa Penilaian Peserta setiap sesi SELEPAS BERKHEMAH 5 1 2 3 4 Keperluan logistik atau peralatan mencukupi dan bersih. Kawasan perkhemahan sebelumnya. Menyiap dan membentang. dan Sijil 5 6 7 Mendokumentasi Program Sebagai Panduan dan Rujukan. Menilai semula aktiviti yang dijalankan dan mengenalpasti kelemahan untuk tindakan selanjutmnya.

1 2 Federation of Malaya: The Education Ordinance 1952 SPI 1/1995 The School (Tour) Regulation 1957 Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendikan Jasmani dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum dan Sukan di dalam dan di luar Kawasan Sekolah Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendikan Jasmani dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum dan Sukan di dalam dan di luar Kawasan Sekolah Lawatan Pendidiikan Murid di hari Persekolahan Lawatan Pendidikan Murid Di Hari Persekolahan 3 4 SPI 9/2000 5 6 SPI 12/2000 SPI Bil 12/2000 374 .SENARAI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN PERKHEMAHAN UNIT UNIFORM PERINGKAT SEKOLAH DI LUAR DAERAH Bil Dokumen SPI Bil. 24/1998 Perkara Penglibatan Guru Dan Murid Dalam Aktiviti Pasukan Pakaian Seragam Anjuran Agensi Kerajaan Dan Pertubuhan Kerajaan Dan Pertubuhan Bukan Kerajaan.

Ketua Guru Penasihat 375 .Logistik .Ketua Kumpulan . Penolong Kem Komanden 12 AJK -Urus Setia Pendaftaran -Buku Program -Sijil& Cendera mata -Kawalan Pelajar -Kebajikan Pelajar -Riadah & kerohanian -Dokumentasi & Laporan -Siar Raya -Pengangkutan -Pertolongan Cemas -Jemputan -Perasmian -Kebersihan -Peralatan -Jamuan -Protokol .Keselamatan .Jurulatih .Hakim Pertandingan .SENARAI JAWATAN KUASA BAGI PERKHEMAHAN UNIT UNIFORM PERINGKAT SEKOLAH DI LUAR DAERAH 1 Penaung 2 Penasihat 3 Pengerusi 4 Timbalan Pengerusi 5 Naib Pengerusi 6 Setiausaha 7 Penolong Setiausaha 8 Bendahari 9 Penyelaras 10 Kem Komanden 11.Penolong Jurulatih .

376 .cemerlang 2 3 4 5 Ulasan: Tandatangan : ««««««««««««««««««««««««.BORANG PENILAIAN SETIAP SESI PERKHEMAHAN GABUNGAN SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LABIS 2005 Nama sessi : ««««««««««««««.. Guru / Pelajar* Bil 1 2 3 4 5 6 7 Perkara 1 Tajuk Ceramah bersesuaian Keperluan Aktiviti Menarik Objektif Dapat Di capai Tempoh Masa memadai Tandakan ( ¥ ) 1 ² lemah 5 .

Tarikh: ««««««««««««««« 377 .Senarai Semak Alatan SENARAI SEMAK ALATAN PERKHEMAHAN GABUNGAN SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LABIS 2005 Bil Nama Alatan Bil Ambil Bil Kembalikan Catatan Penjaga alatan : «««««««««««««« Tandatangan : ««««««««.

Mengedar Surat Penghargaan dan Sijil Pencapaian Penyertaan Mendokumentasi Program Sebagai Panduan dan Rujukan. Penilaian Peserta setiap sesi Keperluan logistik atau peralatan mencukupi dan bersih.NORMA KERJA BAGI PERKHEMAHAN UNIT UNIFORM PERINGKAT SEKOLAH DI LUAR DAERAH Jumlah unit yang boleh dijalankan dalam seminggu Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Jenis Kerja Menyediakan kertas cadangan pelaksanaan kursus Mesyuarat dan Pelantikan Jawatan Kuasa Pengelola Pemberitahuan kepada pihak berkuasa Taklimat Kepada Peserta Oleh Komandan Kesihatan dan kebajikan peserta Prosedur keselamatan dilaksanakan dan dipatuhi. Menilai semula aktiviti yang dijalankan dan mengenalpasti kelemahan untuk tindakan selanjutmnya. Menyiap dan membentang. Masa yang diambil 120 minit 120 minit 1 minggu 60 minit 60 minit 90 minit 1 minggu 3 Hari 2 jam 1 jam 11 1 minggu 12 13 1 minggu 1 minggu 378 . Kawasan perkhemahan bersih seperti sebelumnya. Memohon kebenaran daripada pemilik untuk meninggalkan kawasan perkhemahan.

SENARAI TUGAS HARIAN BAGI PERKHEMAHAN UNIT UNIFORM PERINGKAT SEKOLAH DI LUAR DAERAH NAMA : JAWATAN: TARIKH : Bil Tugas saya hari ini Catatan 379 .

1/1995 PK KOKO Setiausaha Sukan SPI Bil. 9/2000 Tambahan SPI Bil. SEMASA MERENTAS DESA Prosedur dipatuhi. 24 1998 Pemberitahuan kepada pihak berkuasa y Balai Polis y Hospital / klinik kesihatan y Pentadbiran Komuniti y Surat kebenaran ibubapa y Perasmi / jenputan VIP y Pengangkutan Taklimat Kepada Peserta y Aktiviti y Peraturan pertandingan y Langkah kselamatan pelajar Setiausaha Sukan Ibubapa SPI Bil. y PK KOKO dan Setiausaha Sukan keselamatan dilaksanakan SPI Bil. 9/2000 4.l 24/1998 2 3 Pengetua SPI Bil.AKTIVITI 9: BAGI MERENTAS DESA PERINGKAT SEKOLAH PROSES KERJA Bil Proses Kerja SEBELUM MERENTAS DESA Mennyediakan kertas cadangan perlaksanaan kursus. y Rasional y Matlamat & objektif y Anggaran Perbelanjaan y Menentukan tempat & tarikh y Senarai nama pelajar dan guru rumah sukan y Senarai tugas jawatankuasa pelaksanaan y Aturcara program Mesyuarat pengelola dan pelantikan jawatankuasa Pegawai Yang Meluluskan/Dirujuk Seksi Undangundang / Peraturan 1 pengetua SP Bi. 7/1977 Peraturan am pertandingan Pemantauan sepanjang masa SELEPAS MERENTAS DESA Setiausaha Sukan 380 .

2 Kawasan sekolah bersih seperti sebelumnya 3 PK KOKO Setiausaha Sukan Menilai semula keseluruhan aktiviti yang dijalankan dan mengenalpasti kelemahan untuk tindakan selanjutmnya.1 Keperluan logistik atau peralatan mencukupi Setiausaha Sukan baik. Mendokumentasi Program Sebagai Panduan dan Rujukan. Setiausaha Sukan y Laporan Kewangan y Aktiviti Menyampaikan hadiah kemenangan /sijil Setiausaha Sukan Penyertaan. PK KOKO Setiausaha Sukan Menyiap dan membentang. 4 5 6 381 . cukup dan bersih.

CARTA ALIRAN PROGRAM MERENTAS DESA MULA Memohon Kebenaran dan kertas kerja Pinda/Tangguh Tidak Kelulusan diperoleh Kebenaran diperoleh Mes uarat J/kuasa 2 ¦ Pinda / Tangguh Tidak Surat Kebenaran Ibu Bapa Surat Jemputan / Perasmi Kebenaran Pihak Berkenaan Pelaksanaan Program Post Mortem / Laporan ¥ Mes uarat J/kuasa ¤ 382 .

SENARAI SEMAK PENGELOLAAN KEJOHANAN MERENTAS DESA PERINGKAT SEKOLAH BIL 1 2 3 4 5 6 7 TINDAKAN Surat meminta kebenaran kepada Pengetua Kertas Kerja Mesyuarat Jawatankuasa 1 Mesyuarat Jawatankuasa 2 Perlaksanaan Plan Do Review Laporan dan penilaian TANDA ( ¥ ) CATATAN 383 .

SENARAI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN Bil Dokumen Perkara Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendikan Jasmani dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum dan Sukan di dalam dan di luar Kawasan Sekolah Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendikan Jasmani dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum dan Sukan di dalam dan di luar Kawasan Sekolah Pengelolaan walkaton di sekolahsekolah Merentas desa Peringkat Sekolah Tarikh 11 April 1995 1 SPI 1/1995 2 SPI 9/2000 Tambahan 10 Mei 2000 3 4 SPI 7/1977 Peraturan Am Pertandingan 9 Sept 1977 384 .

Hakim Penamat .Check Point .Penjaga Masa .Pengelola Peserta .Pencatat .Pengelola Peserta 385 .Pelepas .Teknik .Marshall .Refri .SENARAI JAWATAN KUASA MERENTAS DESA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Penaung Penasihat Pengerusi Timbalan Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Penolong Setiausaha Bendahari Penyelaras AJK -Urus Setia Pendaftaran -Buku Program -Sijil& Cendera mata -Kawalan Pelajar -Dokumentasi & Laporan -Siar Raya -Pertolongan Cemas -Jemputan -Perasmian -Kebersihan -Peralatan -Jamuan -Protokol .

No Peserta Ketua Rumah Sukan : «««««««««««««. Kp. T. Tangan : ««««««« Tarikh: «««««««««««. Kategori : «««««««««««««««« Bil Nama Tingkatan No. 386 ..SENARAI BORANG-BORANG YANG DIGUNAKAN 1 Borang Penyertaan BORANG PENYERTAAN PERTANDINGAN MERENTAS DESA SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LABIS 2005 Nama Rumah Sukan : ««««««««««««.

387 . Borang Pengesahan Tahap Kesihatan BORANG PENGESAHAN TAHAP KESIHATAN BAGI MENYERTAI MERENTAS DESA SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LABIS 2005 Nama: ««««««««««««««««« Tingkatan : «««««««« Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Perkara Lelah Asma Sawan Migrin Lemah Jantung Pernah Patah Tulang Tekanan Darah Tinggi Tekanan Darah Rendah Kencing Manis Demam Senggugut Sakit Kepala Tandakan ( ¥ ) Ya Tidak Adalah disahkah bahawa pelajar ini adalah disahkan sihat untuk menyertai acara merentas desa peringkat sekolah. Pegawai / Pembantu Perubatan*: ««««««««««« T.3. guru rumah sukan boleh membuat pengesahan. Tangan : ««««« * Sekiranya tiada pegawai dinyatakan.

Peserta Adalah disahkan bahawa catatan di atas adalah benar. Pencatat 2: ««««««««««««««««««.Tandatangan : «««««. 388 . Kedudukan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nama Masa No.4.. Pencatat 1:««««««««««««««««««. Borang Pencatat BORANG PENCATAT PERTANDINGAN MERENTAS DESA SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LABIS 2005 Kategori : «««««««««««..Tandatangan : «««««.

Borang Check Point BORANG CHECK POINT PERTANDINGAN MERENTAS DESA SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LABIS 2005 Check Point : 1 / 2 / 3 / 4 / 5 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 Nama : «««««««««««««««««.5. T. Tangan : «««««««« 389 .

. Borang Markah Keseluruhan BORANG MARKAH KESELURUHAN PERTANDINGAN MERENTAS DESA SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LABIS 2005 Rumah Sukan Intan 15 Lelaki 18 20 15 Perempuan 18 20 JUMLAH KEDUDUKAN Delima Zamrud Nilai Kategori Pencatan: «««««««««««««. T. tangan: «««««««. Tarikh: ««««««««««««««« 390 .6. Slip Keputusan KATEGORI : L 15 7.

.NORMA KERJA BAGI PROGRAM MERENTAS DESA Bil Jenis Kerja Mengemukakan surat mohon kebenaran dengan menerima kelulusan Mengedarkan surat perlantikan AJk pengelola Mesyuarat Penyelarasan 1 Taklimat Penasihat kanan Rumah sukan Mesyuarat penyelarasan 2 Mengeluarkan surat berkaitan perlaksanaan program Penyediaan borang dan surat kebenaran Surat jemputan Perlaksanan kejohanan merentas desa Mesyuarat Post Mortem Dokumentasi program Masa yang diambil Jumlah unit yang boleh dijalankan dalam seminggu 1 2 hari 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 hari 1 jam 1 jam 2 jam 1 minggu 1 minggu 1 minggu 5 jam 2 Jam 1 minggu 391 .

SENARAI TUGAS HARIAN PENGELOLAAN KEJOHANAN MERENTAS DESA PERINGKAT SEKOLAH NAMA : JAWATAN: TARIKH : BIL Tugas saya hari ini Catatan 392 .

393 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful