OBJEKTIF JABATAN/PEJABAT LATAR BELAKANG Kokurikulum merupakan salah satu aktiviti yang boleh meningkatkan interaksi dan

integrasi di kalangan pelajar, membina sahsiah bersepadu dari segi psikomotor, kognitif dan afektif untuk melahirkan insan yang seimbang seperti termaktub dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Namun demikian, pelaksanaannya di sekolah kadang kala mengundang risiko kepada pihak pelaksana lantaran pengabaian terhadap prosedur pelaksanaan dan kecuaian atau sebagainya. Oleh hal yang demikian, rujukan terhadap manual prosedur kerja yang sempurna diharap dapat mengelakkan musibah tersebut daripada berlaku. OBJEKTIF 1. 2. 3. 4. 5. Meningkatkan disiplin pelajar melalui penyemaian dan pemupukan nilai dan sikap positif selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Memberi kesempatan kepada pelajar-pelajar memperoleh pengetahuan, pengalaman, kemahiran asas, kebolehan mengurus dan kebolehan memimpin serta berdikari. Sebagai persediaan masa depan untuk pelajar-pelajar melibatkan diri dalam kegiatan kemasyarakatan. Menyedarkan dan mengukuhkan interaksi dan integrasi di kalangan pelajar melalui kegiatan-kegiatan tertentu untuk mencapai matlamat perpaduan negara. Membantu mewujudkan masyarakat yang berilmu pengetahuan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian serta kemakmuran masyarakat dan negara. Untuk membolehkan lebih ramai lagi bilangan peserta sekolah mewakili daerah, negeri dan negara dalam gerak kerja kokurikulum. Menjadikan pelajar-pelajar individu-individu yang sentiasa bersifat inovatif dan kreatif dalam sebarang tugas. Meningkatkan suasana sekolah yang lebih menarik dan menggembirakan pelajar dalam usaha melahirkan budaya sekolah yang unggul.

6. 7. 8.

1

OBJEKTIF UMUM KOKURIKULUM Aktiviti kokurikulum adalah sebahagian daripada kurikulum sekolah, dan setiap murid harus melibatkan diri. Aktiviti ini boleh dijalankan di dalam dan di luar bilik darjah, mengikut kesesuaian sesuatu aktiviti. Dengan andaian bahawa murid-murid tidak mendapat pengalaman tertentu di bilik darjah, maka aktiviti kokurikulum dapat menyediakan pelbagai pengetahuan dan pengalaman untuk perkembangan mental, minat, bakat, jasmani, rohani dan pembentukan nilai-nilai estetika serta sosial yang positif. Sebagai satu bidang pendidikan, penglibatan semua murid dan anggota masyarakat adalah perlu, berasaskan kepada anggapan bahawa: 1. Semua murid harus mempunyai keseimbangan antara perkembangan mental (akademik) dengan perkembangan sahsiah yang bersepadu (sosial, jasmani dan rohani); Semua murid mempunyai minat dan bakat yang boleh dikembangkan; Semua murid boleh dididik, dan boleh pula mendidik diri sendiri dan rakan sebaya; Sekolah bertanggungjawab melahirkan murid-murid untuk keperluan masyarakat dan negara; Masyarakat turut bertanggungjawab mendidik murid-murid. memainkan peranan

2. 3. 4. 5.

OBJEKTIF KHUSUS KOKURIKULUM Objektif utama aktiviti kokurikulum adalah untuk merealisasikan Falsafah Pendidikan Negara. Antara Objektif yang hendak dicapai ialah seperti berikut: 1. Meningkatkan disiplin pelajar melalui penyemaian dan pemupukan nilai dan sikap positif selaras dengan Falsafah Pendidikan Negara. Memberi kesempatan kepada pelajar-pelajar memperoleh pengetahuan, pengalaman, kemahiran asas, kebolehan mengurus dan kebolehan memimpin serta berdikari Sebagai persediaan masa depan untuk pelajar-pelajar melibatkan diri dalam kegiatan kemasyarakatan Menyedarkan dan mengukuhkan interaksi dan integrasi di kalangan pelajar melalui kegiatan tertentu untuk mencapai matlamat perpaduan negara.

2.

3. 4.

2

5.

Membantu dalam mewujudkan masyarakat yang berilmu pengetahuan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian serta kemakmuran masyarakat dan negara dalam gerak kerja kokurikulum Menjadikan pelajar-pelajar individu-individu yang sentiasa bersifat inovatif dan kreatif dalam sebarang tugas. Membina dan meningkatkan kerjasama dan sumbangan hubungan dua hala antara sekolah dan masyarakat; Mewujudkan sekolah berwatak.

6. 7. 8.

3

CARTA ORGANISASI SEKOLAH
PENGETUA PIBG
PENOLONG KANAN PENOLONGKANAN(HEM) PENOLONG KANAN KOKURIKULUM
PEMBANGUNAN KOKURIKULUM Badan Beruniform Persatuan/Kelab Sukan/ Permainan Kokurikulum/ Akademik PENTADBIRAN Penyelarsan Kokurikulum MSSD Setiausaha Sukan Penganjuran Permainan MSSD/MSSJ

PENYELIA PETANG
KURIKULUM

KURIKULUM JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN GURU KANAN PUSAT SUMBER ETeMS

PENTADBIRAN Perkembangan Staf Kawalan Keselamatan Pembangunan & Bekalan Keceriaan & Kebersihan Perayaan Sekolah

HAL EHWAL MURID
Disiplin Badan Pengawas Biasiswa Daftar Kemasukan Testimonial/Sijil Pengurusan/Badan Pengawas/ SPBT Majalah Sekolah Kebajikan Pelajar Jadual Kedatangan Retan Bulanan Rekod Peristiwa Sekolah

PENTADBIRAN Data Pelajar Program Bersepadu Sekolah Sihat Program Sekolah Selamat Koperasi

PENTADBIRAN

GK MP BAHASA

GK MP SAINS KEMASY. Ketua Panitia

GK MP TEK. &.VOK Ketua Panitia

GK MP Sains/ Mat Ketua Panitia

KAUNSELOR

Ketua Panitia

GURU-GURU DAN MURID-MURID

4

CARTA ORGANISASI KOKURIKULUM

Pengetua JBPS (Jawatankuasa Bimbingan Pelajar Sekolah) PK Kokurikulum

Setiausaha Kokurikulum

Penyelaras Unit Beruniform

Penyelaras Kelab / Persatuan

Penyelaras Kelab Sukan/ Permainan

Setiausaha Sukan

Guru Penasihat

Guru Penasihat

Guru Penasihat

Guru Rumah Sukan

Guru Pasukan Sekolah

Pengerusi Pasukan Pakaian Seragam, Kelab/Persatuan, Kelab Sukan/ Permainan, Ketua Rumah Sukan Dan Kapten Pasukan Sekolah (Murid-Murid)

5

PENGURUSAN KOKURIKULUM: PENETAPAN PERLAKSANAAN DASAR KOKURIKULUM SENARAI TUGAS/KUASA DAN HUBUNGAN PEGAWAI DENGAN PEGAWAI LAIN Unit : Kokurikulum Jawatan : Penolong Kanan Kokurikulum Tugas Pegawai Atasan Yang Ada Hubungan 1. Pengetua Tugas PegawaiPegawai lain yang ada hubungan serta Jenis hubungan 1.1 1.2 S/U Kokurikulum Penyelaras Pasukan Pakaian Seragam, Kelab/Persatuan, Kelab Sukan Permainan S/U Sukan Guru Penasihat Guru Rumah Sukan Guru Pasukan Sekolah Penolong Pegawai Pelajaran Daerah (HEM) Penyelia Kokurikulum Penyelia Sukan S/U Sukan Daerah Ketua Sektor Pembangunan Dan Kemanusiaan Penolong Pengarah (HEM) Ketua Unit Sukan Penyelia Kokurikulum S/U Kokurikulum Penyelaras Pasukan Pakaian Seragam, 6

Tugas dan Tanggungjawab Memastikan pelaksanaan dasar Kementerian Pelajaran dalam bidang kokurikulum dilaksanakan.

Kuasa Yang diberi Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Ikhtisas

1.3 1.4 1.5 1.6 2. Pegawai Pelajaran Daerah Mengelola, Memantau dan Menyelia kegiatan kokurikulum diperingkat sekolah dan daerah. Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Iktisas Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Iktisas Akta Pendidikan Warta Kerajaan 1.1

1.2 1.3 1.4 1.1

3. Pegawai Jabatan, Pelajaran Johor

Mengelola, Memantau dan Menyelia kegiatan kokurikulum diperingkat sekolah , daerahdan negeri.

1.2 1.3 1.4 1.1 1.2

4. Penolong Kanan, Penolong Kanan

Membantu menyelia kegiatan kokurikulum peringkat sekolah

HEM, Penyelia Petang, Guru Kanan Mata Pelajaran

Surat Pekeliling Iktisas 1.3 1.4 1.5 1.6

Kelab/Persatuan, Kelab Sukan Permainan S/U Sukan Guru Penasihat Guru Rumah Sukan Guru Pasukan Sekolah

7

Rujuk Warta Kerajaan No. m. 1.4 Kokurikulum merupakan satu saluran pembelajaran yang berasaskan gerak kerja yang terancang. kemahiran dan nilai yang dipelajari di bilik darjah. Dewan Bahasa dan Pustaka (1992). Rujuk Peraturan 2 dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997 seperti dalam Warta Kerajaan Jilid 42/No.(A) 196 bertarikh 21 Mei 1998. mengukuh dan mengamalkan pengetahuan. 692.11 (Tambahan No.s. 1.s. 41). kemahiran dan nilai-nilai yang telah dipelajari di bilik darjah.3 Kokurikulum adalah kegiatan atau aktiviti selain mata pelajaran yang diajarkan dalam bilik darjah tetapi yang dianggap sebagai sebahagian daripada kursus pendidikan pelajar di sekolah (misalnya kegiatan dalam persatuan-persatuan. dan lain-lain). Perundangan (A)/P. 1.U. Dewan Bahasa dan Pustaka (1984). m. 269.s. (Peraturan Kursus Pengajian Sekolah 1956). 2) bertarikh 28hb Disember 1967. Dewan Bahasa dan Pustaka (2002). Gerak kerja ini merupakan lanjutan daripada proses pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah. 8 . Oleh itu aktiviti-aktiviti kokurikulum dapat menyediakan peluang kepada pelajar untuk menambah. m.27 (Tambahan No. Rujuk Buku Penerangan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah. kegiatan sukan.0 1.2 ¶Kegiatan kokurikulum¶ ertinya apa-apa kegiatan yang dirancang lanjutan daripada proses pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah yang memberikan murid peluang untuk menambah. mengukuhkan dan mengamalkan pengetahuan. Rujuk Kamus Dewan (Edisi Ketiga).PERATURAN-PERATURAN PENTADBIRAN BAGI SETIAP AKTIVITI Aktiviti Pengurusan : Dasar dan Pelaksanaan Kokurikulum Di Sekolah 1. 11). 5652 Jilid 11/Bil. Rujuk Laporan Jawatankuasa Kabinet Mengkaji Pelaksanaan Dasar Pelajaran.1 Konsep Kokurikulum Kokurikulum adalah µkegiatan kumpulan¶.5 Kokurikulum adalah bidang pengajian luar bilik darjah atau yang tidak formal. 1.

44.U. Januari 2002. Pengetahuan. m. Januari 2002. Wahab. penyertaan dalam badan beruniform.6 Kokurikulum adalah wadah pembinaan jasmani. rohani. kewarganegaraan dan kesetiaan kepada bangsa dan negara. penyertaan dalam persatuan dan kelab. integrasi nasional. Rujuk Ramlan Abd.7 Kokurikulum adalah aktiviti pembelajaran tidak formal yang berteraskan keperluan pelajar mengalami sendiri aktiviti-aktiviti kependidikan dalam keadaan sebenar. kepimpinan. kemahiran dan latihan. dan penyertaan dalam kegiatan-kegiatan ditentukan oleh Menteri. pengalaman. Rujuk Ramlan Abd. kemahiran. Kokurikulum Dalam Pendidikan Kokurikulum adalah sebahagian daripada Kurikulum Kebangsaan.s. Dewan Masyarakat. 2. kebudayaan." Rujuk Subperaturan 3(1) dalam Peraturan-peraturan (kurikulum Kebangsaan) 1997 yang diterbitkan sebagai P. Bhd. disiplin kendiri. m. keusahawanan. Kegiatan Kokurikulum di sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan akan mengandungi yang berikut:(a) (b) (c) (d) penyertaan dalam sukan dan permainan.0 3.1. Kandungan Kegiatan Kokurikulum Di Sekolah . Bhd. Kerangkraf Publication Sdn. nilai. mental dan emosi serta untuk menanam dan mempertingkatkan nilai moral yang diingini dan untuk menyampaikan pengetahuan. 1. untuk membantu perkembangan seseorang murid dengan sepenuhnya dari segi jasmani. kreativiti dan inovasi. Dewan Masyarakat. kecintaan kepada alam semula jadi. Kerangkraf Publication Sdn.0 3. "Kurikulum Kebangsaan ialah suatu program pendidikan yang termasuk kurikulum dan kegiatan kokurikulum yang merangkumi semua pengetahuan. berteraskan konsep pendidikan dan pembangunan insan yang bersepadu dan menyeluruh. 44.s.1 lain sebagaimana 9 . unsur kebudayaan dan kepercayaan. dan sebagainya akan membantu pelajar menentukan hala tuju kehidupan masa depannya. emosi dan rohani dengan menawarkan pelbagai pengetahuan.(A) 531/ 97. norma. pengalaman dan kemahiran yang mengandungi unsur-unsur intelek. Wahab.

{Rujuk Subseksyen 135(2) Akta 550}. 41). peningkatan penyertaan pelajar-pelajar dalam kegiatan pakaian seragam hendaklah diusahakan. hobi dan rekreasi. sukan dan permainan. Mei 1998. 4. Akta Pendidikan 1996 (Akta 550)} Kegagalan atau keengganan melaksanakan kegiatan kokurikulum di sekolah adalah suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi lima ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi tiga bulan atau kedua-duanya {Rujuk Subseksyen 135(1) Akta Pendidikan 1996 (Akta 550)} dan jika kesalahan itu dilakukan secara berterusan. 11 (Tambahan No. Seberapa yang boleh. Matlamat gerak kerja kokurikulum yang dikehendaki ialah penyertaan oleh setiap orang pelajar yang belajar di sekolah kerajaan atau bantuan kerajaan.1 Status Pelaksanaan Kokurikulum Sekolah : Sebagai sebahagian daripada Kurikulum Kebangsaan. 1/1985 KP(BS)8591/Jld. 11(29) bertarikh 2hb. {Rujuk Subperkara 5. atau apa-apa persatuan lain yang diluluskan oleh Pendaftar. seseorang itu dikenakan hukuman denda harian yang tidak melebihi lima ratus ringgit sebagai tambahan kepada apa-apa penalti lain yang boleh dikenakan kepadanya di bawah Akta ini berkenaan dengan kesalahan itu. {Rujuk Seksyen 18. Januari 1985}. Setiap pelajar hendaklah mengambil bahagian sekurangkurangnya dalam salah satu gerak kerja pakaian seragam (badan beruniform).0 4. satu kegiatan persatuan atau kelab.U. 42/No. dan satu kegiatan sukan atau permainan. Perundangan (A).U. maka apabila disabitkan sedemikian.2 Kegiatan Kokurikulum di sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan meliputi kegiatan dalam persatuan yang ditubuhkan di sekolah daripada kategori berikut:(a) (b) (c) (d) (e) mata pelajaran yang diajar di sekolah sebagaimana yang dinyatakan dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997.3 10 . 4. bagi setiap hari kesalahan itu terus dilakukan. maka pelaksanaan kokurikulum di sekolah adalah wajib.2 4. 3. Rujuk Peraturan 4 dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998 yang diterbitkan sebagai Warta Kerajaan Jil. (A) 531/97.1 dalam Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. (A) 196 bertarikh 21hb.Rujuk Subperaturan 3(3) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997 yang diterbitkan sebagai P. badan beruniform. P.

4. ketatanegaraan. {Rujuk Subperkara 5. Rujuk Subperkara 5.4. bergotong royong memperbaiki kawasan sekolah. Rujuk Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 11/(41) bertarikh 15 Januari 1986. XVI(16) bertarikh 13 Nov. 1/1985 KP(BS)8591/Jld. 11(29) bertarikh 2hb.3 dalam Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 4/1985. dan dalam pelbagai gerak kerja yang menekankan perpaduan kaum. 4. Rujuk Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 1/1986. 11(29) bertarikh 2hb.2. {Rujuk Subperkara 5. 16/2000.7 Penyertaan pelajar dalam aktiviti kokurikulum adalah wajib.5 Sekolah-sekolah.6 Pelaksanaan kegiatan kokurikulum di sekolah hendaklah berasaskan prinsip penyertaan beramai-ramai tanpa ada unsur-unsur diskriminasi atau paksaan dan yang bercanggah dengan Dasar Pendidikan Kebangsaan dan Perlembagaan Negara. Januari 1985}. 8591-11(32) bertarikh 2hb Februari 1985. khususnya yang kurang kemudahan untuk menjalankan gerak kerja kokurikulum ini hendaklah menggalakkan pelajar-pelajarnya mengambil bahagian dalam membuat kerja-kerja amal untuk masyarakat setempat. KP(BS)8591/Jld.2 dalam Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. Januari 1985}. Sehubungan itu kehadiran pelajar dalam aktiviti kokurikulum mestilah direkodkan.4 Penyertaan semua guru adalah dikehendaki bagi mempastikan keberkesanan pelaksanaan gerak kerja kokurikulum di sekolah. 4. KP(BS)8591/Jld. 2000. 11 .3 dalam Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. moral dan sebagainya yang sesuai bagi pendidikan menyeluruh dan pembentukan keperibadian. KP. 4.8 Kegiatan kokurikulum di sekolah boleh dilaksanakan dengan menggunakan penglibatan dan kepakaran anggota-anggota masyarakat setempat. 1/1985 KP(BS)8591/Jld.

3 &6 4&5 Aliran Sastera SRT Perdagangan Sains Pertanian Teknik Peruntukan Masa 180 minit seminggu 180 minit seminggu 180 minit seminggu 180 minit seminggu 140 minit seminggu 140 minit seminggu 100 minit seminggu 5.0 5.0 7. kegiatan kokurikulum berfungsi untuk membantu dan membolehkan pelajar-pelajar:(a) (b) (c) (d) mengamalkan dan mengukuhkan ilmu pengetahuan yang diperoleh di bilik darjah.0 Tugas Dan Tanggungjawab Guru Guru Besar/Pengetua sebagai Penolong Pendaftar mempunyai kuasa untuk melantik guru sebagai guru penasihat bagi menjalankan tugastugas dalam aktiviti kokurikulum berdasarkan peruntukan yang sedia ada. Rujuk dalam Akta Pendidikan 1996 ( Akta 550 ). 5652 Jil.1. 11/Bil.1. mengalami sendiri situasi dan proses yang menjana ilmu pengetahuan. Bahagian 2.5. 27 bertarikh 28 Disember 1967 adalah seperti berikut:5. pengalaman dan kemahiran yang telah dan akan dipelajari dalam bilik darjah.1 . melatih diri berdikari dan memupuk sikap yakin kepada diri sendiri. 1.1 Peruntukan masa Peruntukan masa untuk kegiatan kokurikulum seperti dalam Warta Kerajaan No. 12 Peruntukan Masa 60 minit seminggu 120 minit seminggu 7. mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan kemahiran yang diperoleh melalui pembelajaran formal di bilik darjah.2.2 Sekolah Rendah Tahun 3 dan 4 5 dan 6 6.1 Sekolah Menengah Tingkatan Peralihan. Keberkesanan Kegiatan Kokurikulum Sebagai kegiatan kependidikan.

menerima dengan senang hati (acceptance). aman dan sejahtera serta saling bekerjasama. mengalami sendiri hakikat pentingnya perpaduan. keluhuran rohani. dan kemahiran baru yang tidak mungkin diperolehi di bilik darjah. 13 . kepemimpinan (leadership). memberi sumbangan tenaga. dan kecemerlangan dan ketrampilan intelek. memperluaskan persepsi dan pandangan hidup. minat dan potensi diri sendiri dalam bidang-bidang yang diceburi mengalami sendiri hakikat pentingnya diri sendiri dan individu lain mempunyai nilai-nilai murni kemanusiaan dan keinsanan yang luhur. 7. menyuburkan sifat-sifat penyayang (caring). buah fikiran yang bernas.2 Unsur-unsur kependidikan yang perlu dijelmakan dalam kegiatan kokurikulum termasuklah yang berikut:(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) Kepercayaan kepada Tuhan. Kesopanan dan kesusilaan. kerjasama. mengembangkan bakat. Kemanusiaan yang murni.(e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) (l) (m) (n) (o) (p) (q) (r) berinteraksi secara langsung dengan alam sekitar untuk mengukuhi keinsafan tentang hakikat kewujudan dan menyemarakkan perasaan penuh kesyukuran serta menyedari kebertanggungjawaban diri sendiri ke atas kelestarian dan kesejahteraan alam semula jadi. memperoleh pengetahuan. pengalaman. bertimbang rasa (understanding). Pendidikan Seumur Hidup. positivisme (positivism). ceria. Keluhuran Perlembagaan. idea. toleransi (tolerance). permuafakatan dan semangat sepasukan. berinteraksi dengan rakan-rakan. meningkatkan kreativiti. Disiplin dan Kebertanggungjawaban. menguji dan mempertingkatkan ciri-ciri kepemimpinan. berbudi bahasa dan bersopan santun (politeness). khidmat dan kepakaran kepada yang memerlukan. Kesetiaan kepada Raja dan Negara. Kedaulatan Undang-Undang. ketabahan dan kecekalan menghadapi masalah dan cabaran. ketenangan dan kematangan emosi. inovasi dan kekaryawanan dalam bidang-bidang yang diminati. empati (empathy). memperkembangkan lagi kesejahteraan dan ketangkasan jasmani. Keilmuan dan Kepengetahuan. memanfaatkan peluang yang ada dan meneroka peluangpeluang baru untuk memajukan diri sendiri dan rakan-rakan. dan tegas (assertive). dan anggota masyarakat untuk mewujudkan suasana yang harmoni. mengisi masa lapang dengan kerja-kerja yang berfaedah di samping membina kesihatan dan kesejahteraan diri.

Peningkatan kebolehan. kemahiran dan kepakaran.2 Penekanan baru kepada gerak kerja kokurikulum di sekolah-sekolah adalah sesuai dengan masa dan keperluan pendidikan di negara kita sekarang. dan spiritual. Y. 8. Perpaduan dan integrasi nasional. diberi penekanan baru. Etika dan amanah.3 Gerak kerja kokurikulum "« adalah penting untuk menyemai. Ini bermakna seseorang pelajar itu diberi didikan yang menyeluruh merangkumi aspek mental. Ketahanan fizikal dan semangat. Penghargaan. Komunikasi dan Pergaulan. Ahmad Badawi (1985). Hasrat ini akan dapat dicapai jika generasi muda sekarang dapat diberi pendidikan yang seimbang dan sempurna. Kesukarelawanan. memupuk dan menanam perasaan kekitaan atau pun 'esprit de corps' di antara pelajar-pelajar pelbagai keturunan yang mempunyai latar 14 .1 Protokol dan Etiket. Kemahiran berfikir. Dato' Abdul Rahman Hj. Kreativiti dan inovasi.0 8. fizikal. Ini akan menjadikan pendidikan yang menyeluruh merangkumi bidang akademik dan kokurikulum. Pendidikan yang seimbang dan sempurna sentiasa memberi penekanan kepada kedua-dua aspek iaitu akademik dan gerak kerja kokurikulum. iltizam dan dedikasi. Kepemimpinan. Komitmen.B. Kerjaya dan Keusahawanan. Arshad (1985) 8.(j) (k) (l) (m) (n) (o) (p) (q) (r) (s) (t) (u) (v) (w) (x) (y) (z) (aa) (bb) (cc) 8. dan diberi penilaian dan pengiktirafan yang sesuai supaya keseluruhan pelajar dan guru dapat memahami konsep pendidikan yang berasaskan kepada penekanan yang sama kepada bidang kokurikulum dan bidang akademik. Kepentingan Kokurikulum Matlamat Dasar Pendidikan Kebangsaan ialah untuk mewujudkan suatu bangsa bercorak Malaysia yang bersatu padu dan dihormati. Kepengerusan dan kepentadbiran. Penilaian dan pengiktirafan. Rekreasi dan riadah. Datuk Seri Abdullah Hj.A. Kebudayaan dan kesenian. Penyelidikan dan pembangunan. Kesetiaan dan ketaatan. Kewarganegaraan dan kemasyarakatan. Kedua-dua bidang ini seharusnya digabungkan.

maka gerak kerja kokurikulum boleh menyediakan pengetahuan dan pengalaman tersebut bagi perkembangan mental. Kegiatan ini juga boleh melatih mereka berdisiplin. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. Sejarah. rohani.6 Pada keseluruhannya. Sungguh pun demikian. kokurikulum juga seharusnya dapat dititikberatkan oleh sekolah-sekolah.5 Peranan dan tanggungjawab utama sekolah bukan hanya semata-mata kepada menyampaikan ilmu pengetahuan dan memupuk kemahirankemahiran tertentu kepada pelajar-pelajar. melalui kurikulum sahaja. 8. 1/1985. seperti matapelajaran-matapelajaran Sivik. iaitu yang mempunyai sikap serta menghayati nilai-nilai hidup berasaskan prinsip-prinsip Rukunegara.8 Dalam konteks pendidikan kebangsaan. 8. dan pembentukan nilai-nilai estetika serta sosial yang positif. Sekarang terdapat tandatanda yang menunjukkan pembentukan sahsiah secara menyeluruh di kalangan pelajar-pelajar amnya. 8. bertolenrasi. 4/1995. Buku Panduan Pengurusan Gerak Kerja Kokurikulum Sekolah Menengah Kementerian Pendidikan Malaysia (1989). gerak kerja kokurikulum juga mempunyai peranan dalam pembentukan perkembangan jasmani dan rohani pelajar-pelajar.belakang dan cara hidup yang berlainan. kegiatan kokurikulum merupakan satu program penting demi membangunkan potensi pelajar 15 . bahkan juga bagi melahirkan pelajar-pelajar yang dapat memberi sumbangan ke arah hidup yang harmonis. belum boleh menjamin tercapainya matlamat bagi melahirkan pelajar-pelajar yang mempunyai nilai-nilai akhlak. bakat. berdisplin. setakat ini sekolah-sekolah telah dapat melahirkan pelajar-pelajar yang berjaya dalam bidang akademik melalui kurikulum yang sedia ada. berdikari dan berkemahiran dalam sesuatu lapangan yang mereka sertai.4 Dengan andaian bahawa pelajar-pelajar tidak dapat pengalamanpengalaman tertentu di bilik darjah. minat. Oleh yang demikian. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil." Laporan Jawatankuasa Kabinet Mengkaji Pelaksanaan Dasar Pelajaran (1979). Ia juga bertujuan melatih pelajar-pelajar supaya bersikap bertanggungjawab. misalnya. jasmani. Geografi dan Kesusasteraan. dan mempunyai sahsiah yang baik. belum dapat tercapai sepenuhnya seperti mana yang diharapkan Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 1/1985. 8.7 Seperti mana kurikulum. bersatu padu. kesusilaan dan ketatanegaraan sepenuhnya atau yang mempunyai semangat patriotik yang tinggi. 8.

13 "I don¶t believe in purely academic achievements.'' Dato Dr Abdul Shukor bin Abdullah. rohani.secara menyeluruh. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 7/1988. But academic intelligence alone doesn't make you successful.18/2000 8. 8. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.11 ''« Kementerian Pendidikan Malaysia telah membuat keputusan dan menetapkan bahawa dasar dan syarat pemilihan pelajar ke tingkatan satu di Sekolah Berasrama Penuh (SBP) bermula kemasukkan tahun 2000. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. sukan sebagai sebahagian daripada kegiatan kokurikulum yang diwajibkan di sekolah-sekolah adalah juga merupakan satu-satunya saluran yang berkesan bagi memupuk persefahaman dan perpaduan di kalangan para pelajar. Secara umum kegiatan kokurikulum yang sedia ada telah berjaya membina disiplin pelajar serta meningkatkan minat mereka terhadap pembelajaran. 4/1995. I read law to help me draft agreements. 8. You must 16 . I learnt accountancy to understand finance.9 Sekolah-sekolah yang tidak memberi keutamaan yang sewajarnya bagi mengimbangkan antara kepentingan gerak kerja kokurikulum dengan akademik dan kurang pula menekankan tentang penyertaan menyeluruh pelajar-pelajar dalam gerak kerja tersebut.10 Kementerian Pendidikan sentiasa menggalakkan penyertaan para pelajar dalam apa jua aktiviti sukan dan memperakukan bahawa sukan sememangnya penting untuk membina ketahanan diri dan kesihatan di samping memupuk perkembangan jasmani. 8. Ketua Pengarah Pendidika n Malaysia dalam surat KP(BS)8575-196 Jld. memberi penekanan utama kepada penglibatan dan pencapaian pelajar dalam aspek kepimpinan. dan emosi pelajarpelajar. rohani. Berbagaibagai cara boleh dilakukan di peringkat sekolah supaya perkembangan potensi individu dapat disesuaikan dengan minat dan bakat murid itu sendiri. IV(26) bertarikh 2 Jun 1999. Di samping itu. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. sukan dan kokurikulum di samping mengekalkan syarat kecemerlangan akademik. Kementerian Pendidikan Malaysia ingin menegaskan bahawa murid murid di sekolah perlu diberi ruang unutk mengembangkan potensi mereka secara menyeluruh dan bersepadu agar mereka menjadi insan yang seimbang dari segi intelek. 7/1988.12 Sesuai dengan matlamat Falsafah Pendidikan Kebangsaan. emosi dan jasmani. 8. boleh menyebabkan pendidikan menyeluruh tidak dapat dicapai.

D. The Sociology of Education: An Introduction (2 nd Edition.14 True co-curriculum in education enable everyone to become the person he or she to fully capable of becoming and the person they dream of being. 59. terutamanya melalui kegiatan kokurikulum seperti program sukan dan berpersatuan. that the child is assisted both in language and thought to classify and provide meaning and relationships to things. I suppose. People skills. is to provide pupils and students with the means for understanding their society and its structures. in specific terms.s. Going Places. 1978).16. This is certainly a part of what culture implies. 8.16. and from an educational point of view it will mean." Y." Datuk Maznah Hamid. A university degree alone could produce a manager. Ivor Morrish. dalam Perutusan Tahun Baru 2002. Tan sri Dato' Seri Musa bin Mohamad. June 2002.16 "« perpaduan akan terus menjadi agenda utama bagi memupuk perpaduan kaum melalui sistem pendidikan di negara kita. ideas and events. and to open up for them a way of creating 'meaning' out of their environment and their relationships. you need a "Master's in Common Sense" and a "Bachelor's in Streetsmart" more than a MBA and Ph. p." Datuk Maznah Hamid. how to realise your vision and dreams. m. Kita akan terus mempergiatkan lagi program dan aktiviti yang melibatkan penyertaan pelajar dari pelbagai kaum untuk memupuk perpaduan. B. George Allen & Unwin. 8. communication skills. London. Going Places. 17 . Anonymous. p. In short. in very general terms. June 2002.17 The object of education.know how to turn what you know into ringgit and sen. Menteri Pendidikan Malaysia. There's no substitute for the "University of Hard Knocks" in life. 8. accelerated learning. 2002. living skills. speed reading. etc.15 "True education means building on your skills. True education shapes you to maximise your creativity and use what you have learn to become the best that you are in whatever field. 8. thinking skills.

11/Bil. P. Menyediakan garis panduan tugas guru dalam kokurikulum. Memastikan keberkesanan pelaksanaan kegiatan kokurikulum di sekolah. Menentukan peruntukkan masa yang mencukupi untuk pelaksanaan aktiviti kokurikulum.U.(A) 196: 5652 J.PROSES KERJA PELAKSANAAN DASAR KOKURIKULUM SEKOLAH Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Pengetua PK Kokurikulum Pengetua PK Kokurikulum Seksi Undangundang / Peraturan Warta Kerajaan Perundangan P. 1/1985 Bilangan 4/1985 Bilangan 1/1986 Bilangan 7/1988 Bilangan 4/1995 Bilangan 16/2000 Bilangan 18/2000 5 6 7 Pengetua PK Kokurikulum Pengetua PK Kokurikulum Pengetua PK Kokurikulum 8 18 . 2) Jilid 42/No.(A) 531/97. Subperaturan 3(1) Subperaturan 3(3) Bil 1 Proses Kerja Memastikan konsep kokurikulum difahami oleh warga sekolah. Memberi kesedaran kepentingan kokurikulum dalam sistem pendidikan 2 3 Pengetua PK Kokurikulum Pengetua PK Kokurikulum Pengetua PK Kokurikulum 4 Akta Pendidikan 1996 (Akta 550) Seksyen 18. 41). Menyediakan dasar yang jelas mengenai kandungan kokurikulum di sekolah.27 (Tambahan No. Memastikan kedudukan kokurikulum dalam pendidikan dapat difahami oleh warga sekolah.U.11 (Tambahan No. Subseksyen 135(1) Subseksyen 135(2) Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan. Menetapkan status kokurikulum sebagai sesuatu yang diwajibkan ke atas pelajar.

CARTA ALIRAN PELAKSANAAN DASAR KOKURIKULUM SEKOLAH MULA Pastikan konsep kokurikulum difahami oleh warga sekolah Pastikan kedudukan kokurikulum dalam pendidikan dapat difahami oleh warga sekolah Sediakan dasar yang jelas mengenai kandungan kokurikulum di sekolah Tetapkan status kokurikulum sebagai sesuatu yang diwajibkan ke atas pelajar Tentukan peruntukkan masa yang mencukupi untuk aktiviti kokurikulum Sediakan garis panduan tugas guru dalam kokurikulum Pastikan keberkesanan pelaksanaan kegiatan kokurikulum dicapai Beri kesedaran kepentingan kokurikulum dalam sistem pendidikan TAMAT 19 .

Memastikan keberkesanan pelaksanaan kegiatan kokurikulum di sekolah dicapai. Memberi kesedaran kepentingan kokurikulum dalam sistem pendidikan Tindakan (˜ ) Catatan 3 4 5 6 7 8 20 . Menyediakan dasar yang jelas mengenai kandungan kokurikulum di sekolah.SENARAI SEMAK PELAKSANAAN DASAR KOKURIKULUM SEKOLAH Bil 1 2 Proses Kerja Memastikan konsep kokurikulum difahami oleh warga sekolah Memastikan kedudukan kokurikulum dalam pendidikan dapat difahami oleh warga sekolah. Menentukan peruntukkan masa yang mencukupi untuk pelaksanaan aktiviti kokurikulum. Menyediakan garis panduan tugas guru dalam kokurikulum. Menetapkan status kokurikulum sebagai sesuatu yang diwajibkan ke atas pelajar.

SPI Bil 8/1971 5. Warta Kerajaan 1967 4.N. SPI Bil 10/1976 - 21 . SP µAm Bil. SPI Bil 4/1975 6.11 2.N. (A) 531 dalam Akta Pendidikan 1996 bertarikh 31 hb Disember 1996 Pemberitahu Undang-Undang 196. 23/1966 2. Warta Kerajaan 1997 5. Warta Kerajaan 1998 - SURAT PEKELILING IKHTISAS 1.179-180 Jil.U.SENARAI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN YANG DIPERLUKAN AKTA PENDIDIKAN 1. bertarikh 28 Disember 1967 Peraturan-Peraturan Kokurikulum Kebangsaan P. Jil.326 Peraturan-Peraturan Sekolah) 1956 (Kursus Pengajian WARTA KERAJAAN 1 Warta Kerajaan 1950 Registration of Schools Ordinance 1950 Schools Societies Regulations L. 42. SPI Bil 1/1971 3. Akta Pelajaran 1961 Pemberitahuan Undang-Undang L. Warta Kerajaan 1956 3. Bil. 11. Akta Pelancongan 1957 2. SPI Bil 8/1975 Lagu Kebangsaan Perkhidmatan Masyarakat dan Muhibah di Sekolah-Sekolah Rukunegara Permainan Menengah Catur di Sekolah-Sekolah Nyanyian Lagu Kebangsaan µNegaraku¶ Menyanyi Lagu Kebangsaan/Lagu Negeri. 27. dan Mengibar Bendera Persekutuan/Bendera Negeri di Sekolah-Sekolah/Maktab-Maktab Perguruan Rancangan Kegiatan Sekolah Selepas Peperiksaan SRP/LCE (termasuk Sabah/ 7. SPI Bil 2/1971 4. No.

SPI Bil. Game Watch¶ Iklan/Tajaan Dalam Majalah Sekolah Garis Panduan Mengenai Pungutan Derma Melibatkan Murid-Murid Sekolah. Garis Panduan Mengenai Aktiviti-Aktiviti Kebudayaan Di Sekolah-Sekolah. 8/1978 11. SPI Bil. SPI Bil 1/1985 22. 4/1983 17. SPI Bil. 4/1977 9.U. 8. SPI Bil. SPI Bil. SPI Bil. 3/1981 14. SPI Bil.U. 5/1985 24.Sarawak Junior Certificate Examination) bagi Murid-Murid Tingkatan III ± Garis Panduan. 11/1978 12. 7/1977 10. Perhimpunan Sekolah Perhimpunan Sekolah (Tambahan) Penubuhan Jawatankuasa Bimbingan Pelajar Sekolah. SPI Bil 2/1986 - 22 . SPI Bil. SPI Bil. SPI Bil 1/1986 25. SPI Bil.326/62 Ketetapan Masa Di Sekolah-Sekolah Penggunaan Waktu Tidak Mengajar/Waktu Luang (Free Period) Oleh Guru Rancaangan Kegiatan Sekolah Selepas Peperiksaan SRP dan SRP/LCE (Sarawak) bagi Murid-murid Tingkatan III ± Garis Panduan Permainan µPin-table.326/62 Pengelolaan Walkathon Di Sekolah-Sekolah Kawad Kecemasan Kebakaran Di Sekolah Hari Kelepasan Peristiwa P. SPI Bil. 2/1981 13. Rekod Kedatangan dan Laporan Gerak Kerja Kokurikulum Pelajar. SPI Bil. SPI Bil. 3/1982 Hari Kelepasan Peristiwa P. 4/1984 20. 3/1984 19. 4/1985 23. SPI Bil. 7/1983 18. 4/1982 16. 15. Video Game. SPI Bil. Penubuhan Jawatankuasa Sekolah Sebagai Institusi Masyarakat Rancangan Mencantik dan Mengindahkan Sekolah dan Kawasannya (Landscaping) Larangan ke atas Pemberian Cenderamata. 4/1984 21.

23 . SPI Bil. Penggunaan Kemudahan Sekolah Pertubuhan Dan Persatuan Belia. SPI Bil. SPI Bil 4/1991 40. Keberangkatan DYMM Sultan/Raja/TYT Yang Di Pertua Negeri Menghadiri MajlisMajlis Rasmi Sekolah.26. SPI Bil 14/1988 - 35. SPI Bil.Penyertaan Pelajar Dalam Kegiatan Sukan Di Sekolah. Syarikat/Badan 27. SPI Bil. Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Kelab Perekacipta Sekolah. SPI Bil 10/1989 37. 9/1991 . SPI Bil 10/1988 34. Program Skim Lencana Anti Dadah Pasukan Berpakaian Seragam Sekolah Menengah (SLAD).Pelaporan Kejadian Tidak Diingini Di Sekolah. Senaman Beramai-ramai. 7/1988 - Penyertaan Pelajar Dalam Pertandingan Atau Kejohanan Sukan Anjuran Persatuan Atau Badan Induk Sukan. 5/1986 28. SPI Bil. 1/1991 38. SPI Bil. Aturcara Majlis Rasmi Sekolah. 32. SPI Bil. . Penceramah Jemputan Untuk Majlis Dan Aktiviti Agama Islam Di Sekolah. SPI Bil 3/1986 - Penyelarasan Pelaksanaan Kurikulum µPengenalan Kepada Komputer¶ Dan Kegiatan Kelab Komputer Sekolah Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Kelab Komputer Sekolah. Mengundang Orang-orang Kenamaan Ke Upacara Sekolah/Institusi Pendidikan. Panduan Tajaan Oleh Perniagaan Di Sekolah. SPI Bil. 6/1988 31. 3/1991 39. 8/1988 33. SPI Bil.7/1991 41. 1/1988 29. Oleh Permohonan Mengundang Orang-Orang Kenamaan Ke Upacara Sekolah/Institusi Pendidikan. SPI Bil. SPI Bil 1/1989 36.3/1988 - 30. Keselamatan Diri Pelajar Di Sekolah.

SPI Bil. Pengiktirafan Persatuan Seni Bela Diri Sebagai Pasukan Pakaian Seragam Sekolah Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Kelab/Persatuan (PS. Pelaksanaan Skim Takaful Kemalangan Diri Berkelompok Bagi Semua Pelajar Sekolah Kerajaan Dan Bantuan Kerajaan. 3/1995 - 46. SPI Bil.42. SPI Bil. Amalan Kebersihan Di Sekolah. Penampilan Diri Pelajar. SPI Bil. SPI Bil. 2/1996 52. 3/1997 - 55. 54. Pelaksanan Kadet Remaja Sekolah (KRS). SPI Bil. SPI Bil. 7/1995 48. 8/1995 - 49. 1/1995 - 45.Rancangan Kegiatan Peperiksaan UPSR Tahun 6. 2/1997 53. Tatacara Mengenakan Tindakan Dan Hukuman Terhadap Pelajar-Pelajar Sekolah. SPI Bil. Kekemasan Dan Kerapian Berpakaian. PUP Bil 2/1997 Sikap Mengutamakan Keceriaan Kebersihan Di Kalangan Pelajar. 6/1994 - Panduan Penubuhan Dan Persatuan Silat Sekolah. 4/1995 47.1/1996 51. SPI Bil.77280) Taekwando/Seni Mempertahankan Diri. SPI Bil 9/1995 . Penyertaan Pelajar Dalam Pertandingan Kejohanan Sukan Anjuran Persatuan Badan Induk Sukan Sekolah Selepas Bagi Murid-Murid Dan 44. Program Dan Aktiviti Sekolah Yang Melibatkan Dasar Dan/Atau Pungutan Wang. - 50. SPI Bil. Pengurusan Usaha Menanam Semangat Patriotisme Di Kalangan Pelajar Dan Senaman Ringkas Dalam Bilik Darjah. SPI Bil. SPI Bil. Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum Dan Sukan Di Dalam Dan Di Luar Kawasan Sekolah. 4/1992 43. 6/1997 - 24 .

SPI Bil 7/2000 66. Murid Di Hari 59. 2/1998 57. Keselamatan Diri Murid Dalam Perjalanan Pergi Dan Balik Sekolah. 2/1999 63. 5/1998 - Mempergiat Dan Memperluas Program Dan Aktiviti Pertanian Di Sekolah. 3/1998 58. SPI Bil. Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Kelab Komputer/ Teknologi Maklumat Sekolah. Penubuhan Kelab Pencegahan Jenayah Di Sekolah Menengah. SPI Bil. Penganjuran Program Motivasi Di Sekolah. Penggunaan Budi Bicara Ketika Mengambil Tindakan. Panduan Keselamatan Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan Serta Kegiatan kokurikulum Dan Sukan Di Dalam Dan Di Luar Kawasan Sekolah. 13/2000 - Pendaftaran Kegiatan Seni Bela Diri Di Sekolah-Sekolah. 9/2000 - 68. Akta Pendidikan 1996 dan PeraturanPeraturan Di Bawah Akta Pendidikan 1996. SPI Bil. 25 . SPI Bil. 1/1999 62. SPI Bil. 12/2000 70. 18/1998 60. 8/1999 65. 9/2000 - 69. Mencegah Kebakaran Di Sekolah. Penglibatan Guru dan Murid dalam aktiviti Pasukan Pakaian Seragam anjuran agensi kerajaan dan pertubuhan bukan kerajaan. Lawatan Pendidikan Persekolahan. SPI Bil. SPI Bil. SPI Bil. 7/1999 64. Panduan Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Tambahan Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum Dan Sukan Di Dalam Dan Di Luar Kawasan Sekolah. SPI Bil. 8/2000 67. Garis Panduan Pengendalian Aktiviti Sokongan Bahasa Inggeris Di Sekolah. SPI Bil. SPI Bil 24/1998 - 61. SPI Bil.56. Penggunaan Barang Permainan Elektronik Robot Kit Di Sekolah Menengah. SPI Bil. SPI Bil.

Lawatan Sekolah Pada Hari Persekolahan 76. Salah Laku Memasukkan Unsur Politik Dalam Soalan Peperiksaan/Ujian Di Sekolah Dan Perbuatan Menghasut/ Meracuni Fikiran Pelajar Membenci Kerajaan. SPI Bil. SPI Bil. Penubuhan Kelab Sekolah-Sekolah. 18/2000 75. Panduan Menggalakkan Kerjasama Dan Sumbangan Pihak Luar Dalam Program Teknologi Maklumat Dan Komunikasi Di Sekolah. Rukun Negara Di 73.71. 5/2002 - 26 . SPI Bil. 20/2000 77. SPI Bil. 19/2000 - Penggalakan Aktiviti Fotografi Di Kalangan Murid Sekolah. SPI Bil. 17/2000 74. SPI Bil. Panduan Penubuhan Persatuan Agama Bukan Islam Di Sekolah-Sekolah. 16/2000 - Sambutan Hari Kemerdekaan Peringkat Sekolah. SPI Bil. 14/2000 72.

3. 13.SENARAI JAWATANKUASA YANG DIANGGOTAI Jawatankuasa yang dianggotai Jawatankuasa Majlis Pentadbiran dan Pengurusan Sekolah Jawatankuasa Majlis Kurikulum Sekolah dan Kokurikulum. Jawatankuasa Takwim Sekolah AJK Pemilihan Pelajar Cemerlang ( Hari Kecemerlangan Kokurikulum ) Jawatankuasa Pusat Sumber Jawatabkuasa Program Khas Jawatankuasa Perkembangan Staf Sekolah Jawatankuasa Kewangan Sekolah Jawatankuasa Majlis Sukan Jawatankuasa Perkhemahan Bersepadu Jawatankuasa Pengelolaan MSSD/MSSJ/MSSM Jawatankuasa Hari Kokurikulum/Hari Kantin Jawatankuasa Pemantauan Jawatankuasa Program Bersepaduu Ssekolah Selamat Jawatankuasa Pembangunan. 12. 2. Keceriaan dan Keindahan Sekolah Jawatankuasa Hari Perayaaan Sekolah Jawatankuasa yang diarahkan dari semasa ke semasa Bil. 7. 5. 15. 16. 8. 11. 4. 6. 10. 14. 27 . 9. 1.

NORMA KERJA BERKAITAN PELAKSANAAN DASAR KOKURIKULUM DI SEKOLAH Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dalam Seminggu Mengikut keperluan dan jumlah aktiviti

Bil 1 2

Jenis Kerja Pastikan konsep kokurikulum difahami oleh warga sekolah Memastikan kedudukan kokurikulum dalam pendidikan dapat difahami oleh warga sekolah. Sediakan dasar yang jelas mengenai kandungan kokurikulum di sekolah. Menetapkan status kokurikulum sebagai sesuatu yang diwajibkan ke atas pelajar. Menentukan peruntukkan masa yang mencukupi untuk pelaksanaan aktiviti kokurikulum. Menyediakan garis panduan tugas guru dalam kokurikulum. Memastikan keberkesanan pelaksanaan kegiatan kokurikulum di sekolah. Memberi kesedaran kepentingan kokurikulum dalam sistem pendidikan

Masa Yang Diambil Sepanjang masa Sepanjang masa

3

Sepanjang masa Sepanjang masa Sepanjang masa Sepanjang masa Sepanjang masa Sepanjang masa

4

5

6 7

8

28

SENARAI TUGAS HARIAN NAMA : JAWATAN : TARIKH : Bil. Tugas Saya Hari Ini Catatan

29

PENGURUSAN KOKURIKULUM: PENUBUHAN PERSATUAN SENARAI TUGAS/KUASA DAN HUBUNGAN PEGAWAI DENGAN PEGAWAI LAIN Unit : Kokurikulum Jawatan : Penolong Kanan Kokurikulum Tugas Pegawai Atasan Yang Ada Hubungan 1. Pengetua Tugas PegawaiPegawai lain yang ada hubungan serta Jenis hubungan S/U Kokurikulum Penyelaras Pasukan Pakaian Seragam, Kelab/Persatuan, Kelab Sukan Permainan 1.9 S/U Sukan 1.10 Guru Penasihat 1.11 Guru Rumah Sukan 1.12 Guru Pasukan Sekolah 1.1 Penolong Pegawai Pelajaran Daerah (HEM) 1.2 Penyelia Kokurikulum 1.3 Penyelia Sukan 1.4 S/U Sukan Daerah 1.5 Ketua Sektor Pembangunan Dan Kemanusiaan 1.6 Penolong Pengarah (HEM) 1.7 Ketua Unit Sukan 1.8 Penyelia Kokurikulum 1.1 S/U Kokurikulum 1.2 Penyelaras Pasukan Pakaian Seragam, 30 1.7 1.8

Tugas dan Tanggungjawab Memastikan pelaksanaan dasar Kementerian Pelajaran dalam bidang kokurikulum dilaksanakan.

Kuasa Yang diberi Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Ikhtisas

3. Pegawai Pelajaran Daerah

Mengelola, Memantau dan Menyelia kegiatan kokurikulum diperingkat sekolah dan daerah.

Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Iktisas Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Ikhtisas Akta Pendidikan Warta Kerajaan

4. Pegawai Jabatan, Pelajaran Johor

Mengelola, Memantau dan Menyelia kegiatan kokurikulum di peringkat sekolah , daerah dan negeri.

5. Penolong Kanan, Penolong Kanan

Membantu menyelia kegiatan kokurikulum peringkat sekolah

HEM, Penyelia Petang, Guru Kanan Mata Pelajaran

Surat Pekeliling Ikhtisas 1.3 1.4 1.5 1.6

Kelab/Persatuan, Kelab Sukan Permainan S/U Sukan Guru Penasihat Guru Rumah Sukan Guru Pasukan Sekolah

31

PERATURAN-PERATURAN PENTADBIRAN DALAM PENUBUHAN PERSATUAN Aktiviti Pengurusan : Penubuhan dan Pendaftar Persatuan 1.0 1.1 Kandungan Kegiatan Kokurikulum Di Sekolah . Kegiatan Kokurikulum di sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan akan mengandungi yang berikut:(e) (f) (g) (h) penyertaan dalam sukan dan permainan; penyertaan dalam persatuan dan kelab; penyertaan dalam badan beruniform; dan penyertaan dalam kegiatan-kegiatan ditentukan oleh Menteri.

lain

sebagaimana

Rujuk Subperaturan 3(3) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997 yang diterbitkan sebagai P.U. (A) 531/97. 1.2 Kegiatan Kokurikulum di sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan meliputi kegiatan dalam persatuan yang ditubuhkan di sekolah daripada kategori berikut:(a) (b) (f) (g) (h) mata pelajaran yang diajar di sekolah sebagaimana yang dinyatakan dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997; hobi dan rekreasi; sukan dan permainan; badan beruniform; atau apa-apa persatuan lain yang diluluskan oleh Pendaftar.

Rujuk Peraturan 4 dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998 yang diterbitkan sebagai Warta Kerajaan Jil. 42/No. 11 (Tambahan No. 41), Perundangan (A), P.U. (A) 196 bertarikh 21hb. Mei 1998. Status Pelaksanaan Kokurikulum Sekolah : Sebagai sebahagian daripada Kurikulum Kebangsaan, maka pelaksanaan kokurikulum di sekolah adalah wajib. {Rujuk Seksyen 18, Akta Pendidikan 1996 (Akta 550)} Kegagalan atau keengganan melaksanakan kegiatan kokurikulum di sekolah adalah suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi lima ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi tiga bulan atau kedua-duanya {Rujuk Subseksyen 135(1) Akta Pendidikan 1996 (Akta 550)} dan jika kesalahan itu dilakukan secara

2.0 2.1

2.2

32

berterusan, maka apabila disabitkan sedemikian, seseorang itu dikenakan hukuman denda harian yang tidak melebihi lima ratus ringgit sebagai tambahan kepada apa-apa penalti lain yang boleh dikenakan kepadanya di bawah Akta ini berkenaan dengan kesalahan itu, bagi setiap hari kesalahan itu terus dilakukan. {Rujuk Subseksyen 135(2) Akta 550}. 2.3 Matlamat gerak kerja kokurikulum yang dikehendaki ialah penyertaan oleh setiap orang pelajar yang belajar di sekolah kerajaan atau bantuan kerajaan. Setiap pelajar hendaklah mengambil bahagian sekurangkurangnya dalam salah satu gerak kerja pakaian seragam (badan beruniform), satu kegiatan persatuan atau kelab, dan satu kegiatan sukan atau permainan. Seberapa yang boleh, peningkatan penyertaan pelajar-pelajar dalam kegiatan pakaian seragam hendaklah diusahakan. {Rujuk Subperkara 5.1 dalam Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 1/1985 KP(BS)8591/Jld. 11(29) bertarikh 2hb. Januari 1985}. 2.4 Penyertaan semua guru adalah dikehendaki bagi mempastikan keberkesanan pelaksanaan gerak kerja kokurikulum di sekolah. {Rujuk Subperkara 5.2 dalam Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 1/1985 KP(BS)8591/Jld. 11(29) bertarikh 2hb. Januari 1985}. 2.5 Sekolah-sekolah, khususnya yang kurang kemudahan untuk menjalankan gerak kerja kokurikulum ini hendaklah menggalakkan pelajar-pelajarnya mengambil bahagian dalam membuat kerja-kerja amal untuk masyarakat setempat; bergotong royong memperbaiki kawasan sekolah; dan dalam pelbagai gerak kerja yang menekankan perpaduan kaum, ketatanegaraan, moral dan sebagainya yang sesuai bagi pendidikan menyeluruh dan pembentukan keperibadian. {Rujuk Subperkara 5.3 dalam Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 1/1985 KP(BS)8591/Jld. 11(29) bertarikh 2hb. Januari 1985}. 2.6 Pelaksanaan kegiatan kokurikulum di sekolah hendaklah berasaskan prinsip penyertaan beramai-ramai tanpa ada unsur-unsur diskriminasi atau paksaan dan yang bercanggah dengan Dasar Pendidikan Kebangsaan dan Perlembagaan Negara. Rujuk Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 16/2000, KP(BS)8591/Jld. XVI(16) bertarikh 13 Nov. 2000. 2.7 Penyertaan pelajar dalam aktiviti kokurikulum adalah wajib. Sehubungan itu kehadiran pelajar dalam aktiviti kokurikulum mestilah direkodkan. Rujuk Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 1/1986, KP(BS)8591/Jld. 11/(41) bertarikh 15 Januari 1986.

33

2.8

Kegiatan kokurikulum di sekolah boleh dilaksanakan dengan menggunakan penglibatan dan kepakaran anggota-anggota masyarakat setempat. Rujuk Subperkara 5.2.3 dalam Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 4/1985, KP. 8591-11(32) bertarikh 2hb Februari 1985.

34

No 11 2. Warta kerajaan Jil. 35 .FAIL MEJA PENGURUSAN KOKURIKULUM PROSES KERJA BAGI PENUBUHAN PERSATUAN Bil 1 2 3 4 Proses Kerja Mesyuarat Penaja Surat permohonan Penubuhan dari JK Penaja Persatuan Surat Kelulusan Penubuhan Surat permohonan pengesahan penubuhan dan pendaftaran dari Setiausaha dengan menyertakan: a) Perlembagaan dan peraturan-peraturan persatuan b) Senarai AJK Persatuan c) Senarai aktiviti utama persatuan Pegawai Yang Meluluskan / Di rujuk Guru Penasihat Guru penasihat / Pengetua Pengetua Guru Penasihat / Pengetua Seksi Undangundang / Peraturan 1. Surat Pekeliling Bil 5/1986 Bil 1/1988 Bil 4/1995 Bil 3/1997 Bil 24/1998 5 6 7 8 9 10 Surat pengesahan penubuhan dan pendaftaran persatuan Surat Pelantikan Pengetua kepada guru penasihat Menyenaraikan tanggungjawab guru penasihat Surat penerimaan pelantikan kepada guru penasihat Surat penurunan kuasa daripada pengetua kepada AJK Persatuan Perlaksanaan persatuan Pengetua Pengetua PK Koko pengetua pengetua PK kokurikulum/ Guru penasihat. 42.

CARTA ALIRAN PENUBUHAN PERSATUAN DAN KELAB DI SEKOLAH MULA Mesyuarat Penaja Surat permohonan Penubuhan dari JK Penaja Persatuan TIDAK YA Kelulusan Pengetua Surat permohonan pengesahan penubuhan dan pendaftaran dari Guru Penasihat TIDAK YA Surat Pelantikan Pengetua kepada guru penasihat SEMAK TERIMA Surat penerimaan pelantikan kepada guru penasihat Menyenaraikan tanggungjawab guru penasihat Surat penurunan kuasa daripada pengetua kepada AJK Persatuan Perlaksanaan persatuan TAMAT 36 .

SENARAI SEMAK TUGAS PROSES KERJA BAGI PENUBUHAN PERSATUAN Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 TINDAKAN Mesyuarat Penaja Surat permohonan Penubuhan dari JK Penaja Persatuan Surat Kelulusan Penubuhan Surat permohonan pengesahan penubuhan dan pendaftaran dari Guru Penasihat Perlembagaan dan peraturanperaturan persatuan Senarai AJK Persatuan Senarai aktiviti utama persatuan Surat pengesahan penubuhan dan pendaftaran persatuan Surat Pelantikan Pengetua kepada guru penasihat Menyenaraikan tanggungjawab guru penasihat Surat penerimaan pelantikan kepada guru penasihat Surat penurunan kuasa daripada pengetua kepada AJK Persatuan Perlaksanaan persatuan TANDA ( / ) CATATAN 37 .

SP µAm Bil. No. SPI Bil 4/1975 6.SENARAI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN YANG DIPERLUKAN AKTA PENDIDIKAN 1. 11. Akta Pelancongan 1957 2. bertarikh 28 Disember 1967 Peraturan-Peraturan Kokurikulum Kebangsaan P.N. Warta Kerajaan 1997 5. SPI Bil 8/1975 Lagu Kebangsaan Perkhidmatan Masyarakat dan Muhibah di Sekolah-Sekolah Rukunegara Permainan Menengah Catur di Sekolah-Sekolah Nyanyian Lagu Kebangsaan µNegaraku¶ Menyanyi Lagu Kebangsaan/Lagu Negeri. Jil. Bil. 42. SPI Bil 1/1971 3.11 2. SPI Bil 2/1971 4.U. dan Mengibar Bendera Persekutuan/Bendera Negeri di Sekolah-Sekolah/Maktab-Maktab Perguruan Rancangan Kegiatan Sekolah Selepas Peperiksaan SRP/LCE (termasuk Sabah/ 7. Warta Kerajaan 1956 3. 23/1966 2. Warta Kerajaan 1998 - SURAT PEKELILING IKHTISAS 1.326 Peraturan-Peraturan Sekolah) 1956 (Kursus Pengajian WARTA KERAJAAN 1 Warta Kerajaan 1950 Registration of Schools Ordinance 1950 Schools Societies Regulations L. Warta Kerajaan 1967 4. Akta Pelajaran 1961 Pemberitahuan Undang-Undang L. 27.N. SPI Bil 10/1976 - 38 .179-180 Jil. SPI Bil 8/1971 5. (A) 531 dalam Akta Pendidikan 1996 bertarikh 31 hb Disember 1996 Pemberitahu Undang-Undang 196.

SPI Bil.326/62 Pengelolaan Walkathon Di Sekolah-Sekolah Kawad Kecemasan Kebakaran Di Sekolah Hari Kelepasan Peristiwa P. SPI Bil. SPI Bil. Garis Panduan Mengenai Aktiviti-Aktiviti Kebudayaan Di Sekolah-Sekolah. 15. SPI Bil 1/1985 22. SPI Bil. SPI Bil. SPI Bil. SPI Bil. 4/1984 21. SPI Bil. SPI Bil. Penubuhan Jawatankuasa Sekolah Sebagai Institusi Masyarakat Rancangan Mencantik dan Mengindahkan Sekolah dan Kawasannya (Landscaping) Larangan ke atas Pemberian Cenderamata. SPI Bil 2/1986 - 39 .U. Perhimpunan Sekolah Perhimpunan Sekolah (Tambahan) Penubuhan Jawatankuasa Bimbingan Pelajar Sekolah. SPI Bil. 3/1984 19. 4/1982 16. 4/1983 17. 2/1981 13. 8. SPI Bil 1/1986 25. 4/1984 20. 11/1978 12.Sarawak Junior Certificate Examination) bagi Murid-Murid Tingkatan III ± Garis Panduan. 7/1983 18. 3/1982 Hari Kelepasan Peristiwa P. SPI Bil. 8/1978 11. 4/1977 9. SPI Bil.U. 4/1985 23. Video Game. Game Watch¶ Iklan/Tajaan Dalam Majalah Sekolah Garis Panduan Mengenai Pungutan Derma Melibatkan Murid-Murid Sekolah. SPI Bil. Rekod Kedatangan dan Laporan Gerak Kerja Kokurikulum Pelajar.326/62 Ketetapan Masa Di Sekolah-Sekolah Penggunaan Waktu Tidak Mengajar/Waktu Luang (Free Period) Oleh Guru Rancaangan Kegiatan Sekolah Selepas Peperiksaan SRP dan SRP/LCE (Sarawak) bagi Murid-murid Tingkatan III ± Garis Panduan Permainan µPin-table. 5/1985 24. 3/1981 14. 7/1977 10. SPI Bil. SPI Bil.

SPI Bil 14/1988 - 35. Senaman Beramai-ramai. SPI Bil 10/1988 34. Mengundang Orang-orang Kenamaan Ke Upacara Sekolah/Institusi Pendidikan. SPI Bil 10/1989 37. 6/1988 31. SPI Bil. Keberangkatan DYMM Sultan/Raja/TYT Yang Di Pertua Negeri Menghadiri MajlisMajlis Rasmi Sekolah. 1/1991 38. 40 . Syarikat/Badan 27. SPI Bil.7/1991 41.Penyertaan Pelajar Dalam Kegiatan Sukan Di Sekolah. 9/1991 . Panduan Tajaan Oleh Perniagaan Di Sekolah. Keselamatan Diri Pelajar Di Sekolah. 5/1986 28. SPI Bil. SPI Bil 1/1989 36. Penggunaan Kemudahan Sekolah Pertubuhan Dan Persatuan Belia. 1/1988 29. Program Skim Lencana Anti Dadah Pasukan Berpakaian Seragam Sekolah Menengah (SLAD). SPI Bil. 7/1988 - Penyertaan Pelajar Dalam Pertandingan Atau Kejohanan Sukan Anjuran Persatuan Atau Badan Induk Sukan. Penceramah Jemputan Untuk Majlis Dan Aktiviti Agama Islam Di Sekolah. Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Kelab Perekacipta Sekolah. SPI Bil. 3/1991 39.Pelaporan Kejadian Tidak Diingini Di Sekolah. Aturcara Majlis Rasmi Sekolah. 8/1988 33.26. SPI Bil. SPI Bil. 32. SPI Bil. SPI Bil 3/1986 - Penyelarasan Pelaksanaan Kurikulum µPengenalan Kepada Komputer¶ Dan Kegiatan Kelab Komputer Sekolah Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Kelab Komputer Sekolah. SPI Bil 4/1991 40. SPI Bil. SPI Bil. Oleh Permohonan Mengundang Orang-Orang Kenamaan Ke Upacara Sekolah/Institusi Pendidikan.3/1988 - 30. .

SPI Bil. Penyertaan Pelajar Dalam Pertandingan Kejohanan Sukan Anjuran Persatuan Badan Induk Sukan Sekolah Selepas Bagi Murid-Murid Dan 44. SPI Bil. Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum Dan Sukan Di Dalam Dan Di Luar Kawasan Sekolah. SPI Bil. PUP Bil 2/1997 Sikap Mengutamakan Keceriaan Kebersihan Di Kalangan Pelajar. SPI Bil. Penampilan Diri Pelajar. SPI Bil 9/1995 . 6/1994 - Panduan Penubuhan Dan Persatuan Silat Sekolah. SPI Bil. 4/1992 43.1/1996 51.77280) Taekwando/Seni Mempertahankan Diri. 3/1995 - 46. SPI Bil. Pelaksanaan Skim Takaful Kemalangan Diri Berkelompok Bagi Semua Pelajar Sekolah Kerajaan Dan Bantuan Kerajaan. 8/1995 - 49. Kekemasan Dan Kerapian Berpakaian. Pengurusan Usaha Menanam Semangat Patriotisme Di Kalangan Pelajar Dan Senaman Ringkas Dalam Bilik Darjah. SPI Bil. SPI Bil. 6/1997 - 41 . Pelaksanan Kadet Remaja Sekolah (KRS). 1/1995 - 45.42. Pengiktirafan Persatuan Seni Bela Diri Sebagai Pasukan Pakaian Seragam Sekolah Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Kelab/Persatuan (PS. SPI Bil. Program Dan Aktiviti Sekolah Yang Melibatkan Dasar Dan/Atau Pungutan Wang. - 50. Amalan Kebersihan Di Sekolah. 2/1997 53. 4/1995 47.Rancangan Kegiatan Peperiksaan UPSR Tahun 6. 54. 3/1997 - 55. 7/1995 48. 2/1996 52. Tatacara Mengenakan Tindakan Dan Hukuman Terhadap Pelajar-Pelajar Sekolah. SPI Bil. SPI Bil. SPI Bil.

Murid Di Hari 59. SPI Bil. Penubuhan Kelab Pencegahan Jenayah Di Sekolah Menengah. 8/2000 67. SPI Bil. 1/1999 62. SPI Bil. 2/1999 63. SPI Bil 24/1998 - 61. Keselamatan Diri Murid Dalam Perjalanan Pergi Dan Balik Sekolah. SPI Bil. 8/1999 65. SPI Bil. SPI Bil. Penglibatan Guru dan Murid dalam aktiviti Pasukan Pakaian Seragam anjuran agensi kerajaan dan pertubuhan bukan kerajaan. 9/2000 - 68. Penggunaan Budi Bicara Ketika Mengambil Tindakan. 9/2000 - 69. 18/1998 60. 13/2000 - Pendaftaran Kegiatan Seni Bela Diri Di Sekolah-Sekolah. Penggunaan Barang Permainan Elektronik Robot Kit Di Sekolah Menengah. SPI Bil 7/2000 66. Panduan Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Tambahan Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum Dan Sukan Di Dalam Dan Di Luar Kawasan Sekolah. Panduan Keselamatan Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan Serta Kegiatan kokurikulum Dan Sukan Di Dalam Dan Di Luar Kawasan Sekolah. SPI Bil. 2/1998 57. SPI Bil. SPI Bil. SPI Bil. 5/1998 - Mempergiat Dan Memperluas Program Dan Aktiviti Pertanian Di Sekolah. 12/2000 70. Penganjuran Program Motivasi Di Sekolah. Lawatan Pendidikan Persekolahan. Mencegah Kebakaran Di Sekolah. 42 . SPI Bil. SPI Bil.56. SPI Bil. Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Kelab Komputer/ Teknologi Maklumat Sekolah. 3/1998 58. Akta Pendidikan 1996 dan PeraturanPeraturan Di Bawah Akta Pendidikan 1996. 7/1999 64. Garis Panduan Pengendalian Aktiviti Sokongan Bahasa Inggeris Di Sekolah.

Salah Laku Memasukkan Unsur Politik Dalam Soalan Peperiksaan/Ujian Di Sekolah Dan Perbuatan Menghasut/ Meracuni Fikiran Pelajar Membenci Kerajaan. SPI Bil.71. SPI Bil. 19/2000 - Penggalakan Aktiviti Fotografi Di Kalangan Murid Sekolah. Lawatan Sekolah Pada Hari Persekolahan 76. 5/2002 - 43 . SPI Bil. SPI Bil. Panduan Penubuhan Persatuan Agama Bukan Islam Di Sekolah-Sekolah. SPI Bil. 20/2000 77. Penubuhan Kelab Sekolah-Sekolah. 18/2000 75. Rukun Negara Di 73. SPI Bil. Panduan Menggalakkan Kerjasama Dan Sumbangan Pihak Luar Dalam Program Teknologi Maklumat Dan Komunikasi Di Sekolah. 14/2000 72. SPI Bil. 17/2000 74. 16/2000 - Sambutan Hari Kemerdekaan Peringkat Sekolah.

Surat Penerimaan Lantikan Daripada Guru Pemimpin Pasukan Pakaian Seragam.SENARAI BORANG-BORANG YANG DIGUNAKAN BAGI TUJUAN PENUBUHAN DAN PENDAFTARAN PERSATUAN Bil. Kelab/Persatuan dan Kelab Sukan /Permainan Surat Permohonan Pengesahan Penubuhan Dan Pendaftaran Pasukan Pakaian Seragam. 07. Kelab/Persatuan Dan Kelab Sukan/ Permainan Surat kelululusan Penubuhan Pakaian Seragam. Senarai Borang/Surat Surat Permohonan Penubuhan Pasukan Pakaian Seragam. 06. Surat Permohonan Kebenaran Memungut Derma Pakaian Seragam. 02. Kelab / Persatuan dan Kelab Sukan / Permainan. Kelab / Persatuan dan Kelab Sukan / Permainan. Surat Penurunan Kuasa Pengetua Kepada Ahli Jawatankuasa Pakaian Seragam. 44 . Kelab/persatuan dan Kelab Sukan / Permainan. 08. Kelab/Persatuan Dan Kelab Sukan/Permainan Surat Pengesahan Penubuhan Dan Pendaftaran Pasukan Pakaian Seragam. Kelab / Persatuan Dan Kelab Sukan Dan Permainan. 04. Surat Pelantikan Guru Pemimpin / Penasihat Pasukan Pakaian Seragam. Kelab/Persatuan Dan Kelab Sukan / Permainan. 01. 05. 03.

NORMA KERJA BAGI PENUBUHAN PERSATUAN Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dlm Seminggu Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab Mengikut Bilangan 45 Bil 1 Jenis Kerja Mesyuarat Penaja Masa Yang Diambil 60 minit 2 Surat permohonan Penubuhan dari JK Penaja Persatuan Surat Kelulusan Penubuhan 60 minit 3 2 Minggu 4 5 Surat permohonan pengesahan penubuhan dan pendaftaran dari Guru Penasihat Perlembagaan dan peraturanperaturan persatuan Senarai AJK Persatuan 1 Minggu 1 Minggu 6 1 Minggu 7 Senarai aktiviti utama persatuan Surat pengesahan penubuhan dan pendaftaran persatuan Surat Pelantikan Pengetua kepada guru penasihat 1 Minggu 8 1 Minggu 9 1 Minggu 10 Menyenaraikan tanggungjawab guru penasihat Surat penerimaan pelantikan kepada guru penasihat 1 Minggu 11 1 Minggu .

12 Surat penurunan kuasa daripada pengetua kepada AJK Persatuan Perlaksanaan persatuan 1 Minggu 13 Januari hingga Oktober Persatuan Dan Kelab Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab 46 .

SENARAI TUGAS HARIAN NAMA : JAWATAN : TARIKH : Bil. Tugas Saya Hari Ini Catatan 47 .

Batu 21. senarai ahli jawatankuasa penaja dan senarai aktiviti utama sebagai dokumen sokongan kepada permohonan ini. SMK Tunku Abdul Rahman Putra. Tambahan No.Contoh Surat Permohonan Penubuhan Pasukan Pakaian Seragam. 2. Sehubungan itu. Ruj. SMK Tunku Abdul Rahman Putra. SMK Tunku Abdul Rahman Putra. ( ISMAIL BIN SALIYAN ) Setiausaha. No. saya bagi pihak Jawatankuasa Penaja memohon kebenaran daripada pihak tuan untuk menubuhkan Pergerakan Pengakap di sekolah ini berasaskan Peraturan (4) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42. s. Batu 21 Jalan Air Hitam. terima kasih. Semoga permohonan ini mendapat pertimbangan dan kelulusan daripada pihak tuan. Bersama-sama ini disertakan draf perlembagaan dan peraturan peraturan persatuan. ³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ Saya yang menjalankan tugas. Kelab/Persatuan Dan Kelab Sukan/Permainan Jawatankuasa Penaja Pergerakan Pengakap. Kulai. Jalan Air Hitam. Guru Penolong Kanan Kokurikulum SMK Tunku Abdul Rahman Putra. : JEA8002/05/04/06/2004 ( 1 ) : 12 Oktober 2004 Permohonan Menubuhkan Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. 4. Jawatankuasa Penaja Pergerakan Pengakap. 48 . 21.k.(A) 196. Sekian. Johor Dengan hormatnya perkara di atas dirujuk. Tuan.p. Perundangan (A): P. b. bertarikh 21 Mei 1998. Kulai. 11. 5. 1. 81000 Kulai.Kami Tarikh Pengetua.U. 81000 KULAI.

Pihak tuan perlu mengemukakan kepada saya Pelembagaan dan Peraturan-Peraturan Persatuan. Tambahan No. Tuan.Kami Tarikh Ismail bun Saliyan. 3. Kulai. Senarai Ahli Jawatankuasa. ««««««««««««««. maka saya dengan sukacitanya meluluskan penubuhan Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. Johor. Perundangan (A): P. bertarikh 21hb. Sekian. SMK Tunku Abdul Rahman Putra. 49 . 2. : JEA8002/05/04/06/2004 ( 1 ) : JEA8002/05/01/2004 ( 1 ) : 18 Oktober 2005 Permohonan Menubuhkan Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. 81000 KULAI.. Sehubungan itu berdasarkan kuasa yang diberikan kepada saya mengikut Peraturan (4) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42. Pakaian Seragam. ³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ Saya yang menurut perintah.(A) 196. SMK Tunku Abdul Rahman Putra.U. Ruj. dan Senarai Aktiviti Utama dalam tempoh empat belas hari daripada tarikh Mesyuarat Penubuhan. Kulai Dengan hormatnya surat tuan JEA8002/05/04/06/2005 ( 1 ) bertarikh 12 Oktober 2004 adalah dirujuk. Mei 1998. 21. 81000 Kulai. Batu 21. No. 11. Tuan Ruj. Jalan Air Hitam. ( HJH KALTHUM BTE HJ JERAN) Pengetua. Batu 21 Jalan Air Hitam. terima kasih.Contoh Surat Kelulusan Penubuhan Pasukan Kelab/Persatuan Dan Kelab Sukan/Permainan SMK Tunku Abdul Rahman Putra.

4.(A) 196.Contoh Surat Permohonan Pengesahan Penubuhan Dan Pendaftaran Pasukan Pakaian Seragam. ( ISMAIL BIN SALIYAN ) Setiausaha. 50 . Sehubungan dengan itu. 81000 KULAI. Batu 21 Jalan Air Hitam. terima kasih.U. SMK Tunku Abdul Rahman Putra. 21. Perundangan (A): P. Kulai. saya bagi pihak Jawatankuasa Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra memohon daripda pihak tuan agar dapat mengesahkan penubuhan Pergerakan Pengakap sekolah ini dan mendaftarkannya sebagai sebuah Pasukan Pakaian Seragam dalam bidang kokurikulum di sekolah ini berasaskan Peraturan (4) dalam Peraturan Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42. Tuan. b. Batu 21. Dengan hormatnya surat tuan JEA8002/05/01/2004 (1) bertarikh 18 Oktober 2004 adalah dirujuk. Tuan Ruj. Sekian. SMK Tunku Abdul Rahman Putra.Kami Tarikh Pengetua. 2. bertarikh 21 Mei 1998. : JEA8002/05/01/2004 ( 1 ) : JEA8002/05/04/06/2005 ( 2 ) : 25 Oktober 2004 Permohonan Pengesahan Penubuhan Dan Pendaftaran Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Pu tra. ³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ Saya yang menjalankan tugas. Senarai Ahli Jawatankuasa dan Senarai Aktiviti Utama yang telah diputuskan dan dipersetujui secara konsensus dalam mesyuarat penubuhan untuk pertimbangan dan pengesahan pihak tuan. Tambahan No. 11. Jawatankuasa Penaja Pergerakan Pengakap. 81000 Kulai.p. No. Ruj. Jalan Air Hitam. Kelab/Persatuan Dan Kelab Sukan/Permainan Pergerakan Pengakap. SMK Tunku Abdul Rahman Putra. Bersama-sama ini disertakan Perlembagaan dan Peraturan-Peraturan Persatuan.

Perundangan (A): P. Akta Pendidikan 1996 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42. No.1 4. Permohonan menjadi ahli adalah dengan cara mengisi borang yang disediakan 51 .2 PERATURAN 4 4. JOHOR.2 Dibuka kepada semua murid sekolah ini. Ahli-ahli Pergerakan Pengakap akan seberapa daya berusaha untuk mencapai tahap yang paling tinggi dalam aktiviti yang diceburi terutamanya melalui ujian-ujian kecekapan yang diikutiinya. maka berikut ini dikemukakan Peraturan-Peraturan (Perlembagaan) Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. 11. Kulai Nama Persatuan: b. Tambahan No.1 OBJEKTIF Supaya ahli dapat menganggotai Pasukan Pakaian Seragam (Pergerakan Pengakap) dengan lebih terpimpin dalam menimba Ilmu Berpengakap dan memupuk semangat bertanggungjawab dan disiplin diri. rohani dan intelek PERATURAN 3 3. Batu 21.Contoh Perlembagaan Persatuan. PERATURAN 2 MATLAMAT Memberi peluang kepada setiap pelajar untuk mengembangkan potensi secara seimbang dan menyeluruh dalam aspek jasmani. Kulai yang selepas ini disebut sebagai ´persatuan´ sahaja. KULAI PERATURAN-PERATURAN (PERLEMBAGAAN) PERSATUAN Pada mematuhi Subperaturan 5(1)(a) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998. 41. Alamat: SMK Tunku Abdul Rahman Putra. 81000 Kulai. KEAHLIAN 3. Jalan Air Hitam. (A) 196 bertarikh 21hb Mei 1998.U. NAMA DAN ALAMAT Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. PERATURAN 1 a. emosi. PERGERAKAN PENGAKAP SMK TUNKU ABDUL RAHMAN PUTRA.

1 Pengerusi 6.7 Ahli Jawatankuasa(bilangan keperluan) 6.6 bergantung 52 .6. Pemilihan ahli jawatankuasa secara undian. Guru Penasihat hendaklah sentiasa bersama dengan ahli-ahli semasa aktiviti dijalankan.6 Penolong Bendahari 6.3 Ahli-ahli mestilah menerima serta bersetuju berpegang kepada Perlembagaan dan akan mengambil bahagian dengan cergas bagi menjayakan tujuan persatuan ini.4 Penolong Setiausaha 6.6.2 Naib Pengerusi 6. PERATURAN 5 5. oleh Guru jawatan kepada 6. Ahli Jawatankuasa Kecil boleh dilantik Penasihat tanpa mengadakan mesyuarat.6.4 6.8 Pemeriksa Kira-Kira(2 orang) 6.6.6.6.6.3 6.3 Setiausaha 6. Guru Penasihat hendaklah memberi nasihat dalam perancangan dan pelaksanaan sesuatu aktiviti.3 GURU PENASIHAT Guru Penasihat adalah terdiri daripada guru sekolah ini.2 5.2 Dilantik semasa Mesyuarat Agung. Ahli Jawatankuasa Persatuan hendaklah terdiri:6. AHLI JAWATANKUASA PERATURAN 6 6.5 Ahli Jawatankuasa yang hendak meletakkan hendaklah menghantar surat perletakan jawatan Guru Penasihat. Ahli yang hadir layak dicalonkan sebagai Ahli Jawatankuasa manakala ahli yang tidak dapat hadir tetapi menulis surat tunjuk sebab layak dicalonkan sebagai Ahli Jawatankuasa.1 6.6.4.5 Bendahari 6.1 5.

7.4 Menyimpan dokumen yang berkaitan dengan persatuan.3. 7.2.2 Menjalankan tugas ketiadaan Setiausaha. minit 7.5 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa. 7.1.1 Membantu pengerusi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang diberi.2.3.4.1 Mempengerusikan semua mesyuarat dan bertanggungjawab atas kesempurnaan semua mesyuarat 7. 7.3. 7.1.2 Mencatat dan menandatangani mesyuarat/laporan kegiatan-kegiatan. Setiausaha sewaktu 53 .1 Menguruskan hal-hal surat menyurat.3 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa.PERATURAN 7 JAWATANKUASA 7.4 Penolong Setiausaha 7. 7.2.1 TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB Pengerusi 7.2 Naib Pengerusi 7.3. 7.2 Meneliti catatan minit mesyuarat dan memastikan segala keputusan yang diputuskan diambil tindakan yang sewajarnya.1 Membantu setiausaha dalam menjalankan segala tugas dan tanggungjawabnya.3 Mencatat kehadiran ahli 7.2 Mempengerusikan mesyuarat semasa ketiadaan pengerusi. 7.3 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa.3.4.1.3 Setiausaha 7. 7.

7. bulanan dan 7.5 Bendahari 7.5.7 Ahli Jawatankuasa 7.1 Membantu menjalankan tugas dalam segala program dan aktiviti yang dilaksanakan.1 Bertanggungjawab berkenaan semua hal kewangan Persatuan 7.2 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa.4 Melaporkan kedudukan kewangan sekiranya diminta di dalam mesyuarat ahli jawatankuasa.5.1 Menjalankan tugas-tugas ketiadaan Bendahari. 7.7.5.5.3 Menyebdiakan Penyata Kira-Kira tahunan serta menandatanganinya.6.5 Menyediakan Laporan Kewangan untuk di audit dan dibentangkan dalam Mesyuarat Agung. 7. 7. menyemak serta mengesahkan Laporan Kewangan tahunan dan bertangungjawab keatasnya.2 Mempengerusikan biro sekiranya dilantik.2 Membuat dan menyimpan kira-kira berkenaan semua perkara kewangan dan bertanggungjawab di atas kesahihannya. 7.2 Memastikan pengurusan kewangan diuruskan dengan betul. 7.7.6. 7. Bendahari sewaktu 7.5. 7. 7.7.8 Pemeriksa Kira-Kira 7.3 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa 7.6 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa. 7.6 Penolong Bendahari 7.8.3 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa.8.8.1 Memeriksa.3 54 . 7.5.4.

4 PERATURAN 9 9.2 Dijalankan seperti yang dirancang dalam mesyuarat agung atau mesyuarat ahli jawatankuasa.1 10. Peraturan khas yang ditetapkan hendaklah dipatuhi oleh semua ahli.3 Ahli-ahli yang bersetuju menyertai aktiviti yang memerlukan perbelanjaan besar boleh dikenakan derma khas bagi membiayai aktiviti tersebut.3 Peraturan sekolah adalah menjadi peraturan asas.PERATURAN 8 8.1 Diambil terhadap ahli yang melanggar perlembagaan persatuan dan tidak mematuhi peraturan yang ditetapkan. TINDAKAN DISIPLIN PERATURAN 12 12.2 Ahli persatuan dikehendaki menghadiri semua aktiviti yang dijalankan oleh persatuan sepanjang tahun. Semua pungutan/penyimpanan boleh dimasukkan ke dalam Akaun SUWA sekolah.2 11. KEHADIRAN/PENYERTAAN 8. Sebarang pindaan aktiviti akan dibuat oleh Guru Penasihat dan diumumkan kepada pengetahuan ahli.1 9. juga boleh memperolehi kewangan melalui 8. sekiranya mendapat kebenaran Pengetua/Guru Besar. Tindakan memotong markah kehadiran dalam penilaian kokurikulum boleh diambil sekiranya gagal berbuat demikian.1 KEWANGAN Sumber utama kewangan persatuan adalah melalui derma yang diputuskan semasa Mesyuarat Agung dan telah diputuskan sebanyak RM 1. Ahli-ahli yang melanggar peraturan akan dikenakan tindakan tatatertib. Kegagalan berbuat demikian sebanyak tiga kali berturut-turut dikehendaki menulis surat tunjuk sebab. Persatuan aktiviti. PERATURAN-PERATURAN PERATURAN 11 11.1 11.2 8.00 seorang sebulan. 55 . AKTIVITI PERATURAN 10 10.

(ISMAIL BIN SALIYAN) Setiausaha Pergerakan Pengakap..... Segala hutang wajib dijelaskan.... Guru Penasihat atau pentadbir sekolah secara bertulis. Baki kewangan diputuskan dalam Mesyuarat Agung Tergempar....2 Amaran bertulis 12. Cadangan pindaan perlembagaan boleh dibuat oleh ahli......12...2......2 Tindakan disiplin adalah mengikut cara berikut: 12...4 PERATURAN 14 14....1 Amaran lisan 12... HAL-HAL LAIN tanggungjawab sendiri 14.2 Mana-mana bahagian sehingga ia dipinda...3 Ahli yang tidak berpuas hati dengan tindakan yang diambil boleh membuat rayuan kepada Guru Penasihat persatuan secara bertulis dan keputusan Guru Penasihat adalah muktamad. Setiap pindaan yang telah diluluskan hendaklah dipamirkan dan disahkan oleh Pengetua/Guru Besar...2 PERATURAN 15 15...2 Setiap ahli perlu mengetahui terhadap aktiviti yang dijalankan... ahli jawatankuasa.. sentiasa peka dan mengikuti aktiviti .. PINDAAN PERLEMBAGAAN dalam perlembagaan ini sah PERATURAN 13 13..1 13... Satu mesyuarat khas yang dihadiri oleh Guru Penasihat dan Ahli Jawatankuasa akan membincangkan cadangan tersebut dan meluluskannya jika perlu.... Ahli-ahli hendaklah dengan penuh minat. 56 .1 PEMBUBARAN PERSATUAN Pengetua diberi kuasa untuk membubarkan persatuan jika didapati melanggar perlembagaan dan Falsafah Pendidikan Negara..1 15..2.3 13.. 13.....

. .... (AZAM BIN RAHMAN) Pengerusi... ..... Pergerakan Pengakap 57 .................................................. (MARHAINI BTE YUSOF) Guru Pemimpin.............................. Pergerakan Pengakap...............

.........Kad Pengenalan: 870927-01-5524) 7.... (AZAM BIN ABD RAHMAN) Pengerusi Pergerakan Pengakap Tarikh: . 41.. 2...Kad Pengenalan: 850229-01-5157) 7...4 Kamalariffin bin Ali (no......... Kulai yang selepas ini disebut sebagai ´persatuan´ sahaja. 3........ Kulai.. 4. maka berikut ini dikemukakan Senarai Ahli Jawatankuasa Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. Kad Pengenalan: 850411-01-7245) Perakuan: Kami dengan ini mengaku bahawa Senarai Ahli Jawatankuasa di atas adalah mematuhi Subseksyen 6........ No.....PERGERAKAN PENGAKAP SMK TUNKU ABDUL RAHMAN PUTRA....Kad Pengenalan: 861205-01-5453) Kassim bin Suratman (No....................Kad Pengenalan: 860311-01-5112) ISMAIL BIN SALIYAN (No....... Pengesahan: Saya dengan ini mengesahkan bahawa Senarai Ahli Jawatankuasa di atas dan perlantikan mereka adalah mengikut Undang -Undang dan Peraturan-Peraturan (Perlembagaan) Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra....5 Jamal bin Pandak (No. (MARHAINI BTE YUSOF) Guru Penasihat Pergerakan Pengakap Tarikh: ... (ISMAIL BIN SALIYAN ) Setiausaha Pergerakan Pengakap Tarikh: .... Perundangan (A): P.......... 7..........1... .... ... 58 ........U....2 Shamugam a/l Arumugam (No..... KULAI SENARAI AHLI JAWATANKUASA PERSATUAN Pada mematuhi Subperaturan 5(1)(b) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998....Kad Pengenalan: 861221-01-5655) 7..... (A) 196 bertarikh 21hb Mei 1998.. 1.. 11.......... 6..1 dalam Artikel Enam dan perlantikan mereka mematuhi Subseksyen 6....3 Ariffin bin Zaini (No.. 5.....Kad Pengenalan: 880908-01-6534) 7........... ..2 dalam artikel yang sama seperti dalam Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan Persatuan..Kad Pengenalan: 851128-01-5653) Lim Swee Meng (No....1 Ban Ah Lek (No........ Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Penolong Setiausaha Bendahari Penolong Bendahari Ahli Jawatankuasa AZAM BIN ABD RAHMAN (No.Kad Pengenalan: 870609-01-7165) 7.......1...Kad Pengenalan: 850621-01-5126) Abdul bin Atan (No. Tambahan Mo...Kad Pengenalan: 851121-01-5221) Latif bin Karya (No... Akta Pendidikan 1996 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42........

........... No.. ..... (ISMAIL BIN SALIYAN) Setiausaha Pergerakan Pengakap Tarikh: ........ 41..................2 3. ....3 2.1 Persetiaan Pengakap 2. ....... Kulai...... (AZAM BIN ABD RAHMAN) Pengerusi Pergerakan Pengakap Tarikh: . maka berikut ini dikemukakan Senarai Aktiviti Utama Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra.... 1.. Perundangan (A): P.... 11.......7 2.2 2........ KULAI SENARAI AKTIVITI UTAMA PERSATUAN Pada mematuhi Subperaturan 5(1)(c) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998...............4 2.PERGERAKAN PENGAKAP SMK TUNKU ABDUL RAHMAN PUTRA.. Akta Pendidikan 1996 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42.... Pengesahan: Saya dengan ini mengesahkan bahawa Senarai Aktiviti Utama di atas adalah sesuai dengan tujuan dan matlamat penubuhan Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra.. (MARHAINI BTE YUSOF) Guru Penasihat Pergerakan Pengakap Tarikh: ......U. Aktiviti Kependidikan: Perakuan: Kami dengan ini mengaku bahawa aktiviti dan program yang disenaraikan di atas adalah aktiviti dan program sebenar yang akan dianjur dan dikelolakan oleh persatuan ini........8 3.6 2..5 2..............1 2. Tambahan No..... (A) 196 bertarikh 21hb Mei 1998..1 3.. 2.......3 Perkhemahan Tahunan Pertandingan Kawat Kaki Pertandingan Gajet Pertandingan Kem Kraf Lawatan Pungutan Derma Jambori Persembahan Kebudayaan Ceramah Kursus Kecekapan Bengkel Penulisan Projek 3....... Program Kepengakapan: Peraturan-Peraturan Pengakap Ikrar Pengakap Ikatan dan Simpulan Pertolongan Cemas Kawat Kaki Gajet Hiking Kem Kraf Khidmat Masyarakat Ujian-Ujian Kecekapan Aktiviti Berpengakap: 1......... 59 ............... Kulai yang selepas ini disebut sebagai ´persatuan´ sahaja.................

Tambahan No. Kulai sudah boleh bergerak sebagai sebuah persatuan yang sah dan berdaftar dalam bidang kokurikulum sekolah ini dengan diterajui oleh Ahli Jawatankuasa yang telah dilantik dan mematuhi sepenuhnya Perlembagaan dan Peraturan-Peraturan Persatuan dan melaksanakan Aktiviti Utama yang dikemukakan kepada saya. Permohonan Pengesahan Penubuhan Dan Pendaftaran Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra Dengan hormatnya perkara di atas dirujuki berasaskan JEA8002/05/04/06/2004(2) bertarikh 20 Oktober 2004. Tuan: JEA8002/05/04/06/2004(2) Ruj. Mei 1998. surat tuan 2. Kelab/Persatuan Dan Kelab Sukan/Permainan Pergerakan Pengakap. SMK Tunku Abdul Rahman Putra.(A) 196. Sekian. 21. JOHOR. 4. terima kasih. SMK Tunku Abdul Rahman Putra. bertarikh 21hb. 60 . Kami: JEA8002/05/01/2004(6) Tarikh : 25 Oktober 2004 ISMAIL BIN SALIYAN. JOHOR. SMK Tunku Abdul Rahman Putra. No. Jalan Air Hitam.. ««««««««««««. Ruj.. Dengan pengesahan ini Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. Tuan. Sehubungan itu berdasarkan kuasa yang diberikan kepada saya mengikut Peraturan 4 dan 5 dalam Peraturan -Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42. Setiausaha Pergerakan Pengakap. 11. 81000 Kulai. Perundangan (A): P.Contoh Surat Pengesahah Penubuhan Dan Pendaftaran Pasukan Pakaian Seragam.U. Kulai. Batu 21. ³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ Saya yang menjalankan tugas. ( HJH KALTHUM BTE HJ JERAN ) Pengetua. Kulai adalah berkuatkuasa mulai tarikh surat ini sehinggalah persatuan ini dibubarkan. 81000 Kulai. maka saya dengan sukacitanya mengesahkan penubuhan dan pendaftaran Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra.

Perundangan (A): P. terima kasih. Saya berkeyakinan penuh bahawa tuan boleh melaksanakan amanah dan tanggungjawab yang diberikan ini dengan cekap dan berkesan. No.k. Jalan Air Hitam. 41. s. 3. Perlantikan Sebagai Guru Penasihat/Pemimpin Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. ««««««««««««. Ruj. Kulai Dengan hormatnya perkara di atas adalah dirujuk. JOHOR. Kulai berkuatkuasa mulai tarikh surat ini. 81000 Kulai. Sehubungan itu. Akta Pendidikan 1996 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42. Sekian. Kami: Tarikh : MARHAINI BTE YUSOF. SMK Tunku Abdul Rahman Putra. Johor Bahru. 1. 3. Guru Penolong Kanan Kokurikulum Fail Peribadi JEA8002/05/01/2004(7) 27 Oktober 2004 61 . 4. Tuan. 2. ³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ Saya yang menurut perintah. (A) 196 bertarikh 21hb Mei 1998.U. berdasarkan kuasa yang diberikan kepada saya mengikut Peraturan 8 dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998.Contoh Surat Perlantikan Guru Pemimpin/Penasihat Persatuan Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. Bersama-sama ini disertakan Senarai Tanggungjawab Sebagai Guru Pemimpin/Penasihat untuk makluman dan tindakan tuan. Kesediaan dan kesanggupan Tuan menerima perlantikan ini amatlah dihargai dan disanjung tinggi. Tambahan No. Tuan: Ruj. maka saya dengan bangga dan sukacita melantik tuan menjadi Guru Pemimpin/Penasihat kepada Pergekan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. ( HJH KALTHUM BTE HJ JERAN ) Pengetua. 81000 Kulai. JOHOR. Batu 21. 11. SMK Tunku Abdul Rahman Putra. JOHOR.

14. 12.Senarai Tanggungjawab Guru Pemimpin/Penasihat Persatuan 1. Memastikan Jawatankuasa menjalankan tugas seperti dalam Perlembagaan. Kelab/Persatuan dan Kelab Sukan/Permainan. Memastikan tidak ada unsur subversif tersebar di kalangan ahli. 15. Menentukan Papan Kenyataan digunakan dengan sepenuhnya. 4. 9. Menandatangani Buku Kehadiran Ahli. Memastikan aktiviti berjalan mengikut jadual yang ditetapkan. 11. 3. Bertanggungjawab mencatat penglibatan dan pencapaian ahli. Memastikan aktiviti selaras dengan objektif sekolah. Mendaftarkan Pasukan Pakaian Seragam. 7. Merancang strategi untuk peningkatan kecemerlangan Pasukan Pakaian Seragam. Mengiringi ahli dalam lawatan atau projek yang dijalankan . Kelab Persatuan dan Kelab Sukan/ Permainan kepada Pengetua/Guru Besar atau Badan Induk. Merancang aktiviti tahunan dengan kerjasama pelajar. Menghadiri perjumpaan atau mesyuarat yang berkaitan dengan unit yang diwakili . Memastikan pengurusan kewangan dan harta bend a/peralatan diurus dengan baik. 2. 13. 17. Bertanggungjawab memberi bimbingan dan tunjuk ajar serta galakan kepada ahli-ahli. Mengurus penyertaan ahli-ahli dalam kegiatan di sekolah/zon/daerah/negeri dan kebangsaan dengan baik. Memastikan Minit Mesyuarat dan Laporan Aktiviti disedia dan difailkan. 19. 6. peringkat terkandung 62 . Memastikan Mesyuarat Agung diadakan bagi tujuan melantik Ahli Jawatankuasa. Mencadangkan nama ahli yang layak menerima Sijil Penghargaan kepada Jawatankuasa Kokurikulum Sekolah. 8. 18. 5. 10. Memastikan ada Perlembagaan dan Peraturan. 16.

Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Pengetua/Guru Besar dari semasa ke semasa. 21. Bekerjasama dengan pihak sekolah dalam menjayakan sesuatu program.20. 63 .

Saya faham bahawa sekiranya saya lalai. Pelantikan Sebagai Guru Penasihat Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. ³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ Saya yang menurut perintah..Contoh Surat Penerimaan Lantikan Daripada Guru Penasihat/Pemimpin Marhaini bte Yusof SMK Tunku Abdul Rahman Putra. Terlebih dahulu saya merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih atas kepercayaan dan keyakinan tuan melantik saya sebagai Guru Pemimpin/Penasihat Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. Kulai berkuatkuasa mulai 27 Oktober 2004. 2. Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah Guru Penolong Kanan Kokurikulum 64 . ««««««««. 4. terima kasih.. JOHOR. Sehubungan itu. ( MARHAINI BTE YUSOF ) s. Kami: Tarikh: 28 Oktober 2004 Pengetua. dan berikrar akan menumpukan segala upaya dan segenap tenaga untuk menunai dan melaksanakannya. Kulai Saya dengan segala hormat dan takzimnya merujuki perkara di atas berasaskan surat tuan JEA8002/05/01/2004(7) bertarikh 27 Oktober 2004 yang berkaitan. Ruj.. 81000 Kulai. 81000 Kulai. kuasa dan tanggungjawab profesion saya. 3.k.. saya dengan sepenuh hati menerima perlantikan tersebut sebagai sebahagian daripada tugas. 1. 2. SMK Tunku Abdul Rahman Putra. Sekian . kuasa dan tanggungjawab yang diamanahkan ini. Tuan:JEA8002/05/01/2004(7) Ruj. alpa dan ingkar dalam melaksanakan tugas. Tuan. maka saya boleh dikenakan tindakan me ngikut Subseksyen 135(1) dan 135(2) Akta Pendidikan 1996 dan Peraturan 4 dalam Bahagian II Peraturan -Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993. JOHOR.

Tingkatan Empat Sains 1. ³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ Saya yang menurut perintah... Melalui dan salinan: Guru Pemimpin. P.Contoh Surat Penurunan Kuasa Pengetua/Guru Besar Jawatankuasa Persatuan Melalui Guru Penasihat/Pemimpin Kepada Ahli SMK Tunku Abdul Rahman Putra. 3. SMK Tunku Abdul Rahman Putra. 1.U.k. Akta Pendidikan 1996 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42. Semoga dengan perlantikan ini saudara dapat menjalankan tanggungjawab untuk meninggikan prestasi Pergerakan Pengakap sekolah ini. ««««««««... terima kasih.. Surat Penurunan Kuasa Kepada Jawatankuasa Persatuan Dengan hormatnya merujuk perkara diatas. sukacita dimaklumkan bahawa dengan kuasa yang diberikan kepada saya sepertimana dalam Peratu 4 dan ran 5 dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998. Kulai (No. ( HJH KALTHUM BTE HJ JERAN ) Pengetua. Tambahan No... berkuatkuasa mulai 30 Oktober 2004.. 2. Ruj. Jalan Air Hitam. Kami Tarikh Muhammad bin Kassim... Penolong Kanan Kokurikulum Fail Pengakap : : JEA8002/05/01/2004(8) : 30 Oktober 2004 65 . SMK Tunku Abdul Rahman Putra... JOHOR. 81000 Kulai. 11. 41l Perundangan (A). No. 1.).. Bersama-sama ini disertakan Senarai Tanggungjawab Ahli Jawatankuasa Persatuan yang perlu dilaksanakan oleh saudara. Kulai. Tuan Ruj.. saudara telah dilantik sebagai Pengerusi Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. Saudara. s. Sekian . Kulai. Mei 1998.. Kulai.. (A) 196 bertarikh 21 hb. SMK Tunku Abdul Rahman Putra.. Pergerakan Pengakap. Batu 21.

1 2.Tanggungjawab Ahli Jawatankuasa Persatuan 1. Meneliti catatan minit mesyuarat dan memastikan segala tindakan yang diputuskan diambil tindakan sewajarnya.3 1. 4. Memastikan semua kegiatan yang dirancang dapat dijalankan dengan baik. Setiausaha 3.3 Membantu Setiausaha menjalankan segala tugas dan tanggungjawabnya.2 5. Mengeluarkan resit bagi penerimaan dan pembayaran yang dibuat. Mempengerusikan mesyuarat yang diadakan. Mencatat wang masuk dan keluar dalam laporan kewangan.1 1.4 1.3 Mencatat minit mesyuarat dan mengedarkannya kepada ahli.3 Membantu pengerusi dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab yang diberi. semester dan tahunan bersama-sama ahli jawatankuasa dan guru penasihat. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Pemimpin dari semasa ke semasa.2 2.2 1.1 5. 66 . Berkerjasama dengan setiausaha.1 4.4 5. 3. Membincangkan semua program dan aktiviti mingguan. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Pemimpin dari semasa ke semasa Naib Pengerusi 2.2 3.3 5. Memastikan akaun sentiasa dikemaskini. Menyerahkan segala kutipan untuk disemak dan disimpan oleh Guru Pemimpin. 5.1 3. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Pemimpin dari semasa ke semasa. Menyediakan laporan semester dan laporan tahunan untuk diselia oleh Guru Pemimpin. Bendahari 5.5 2. Penolong Setiausaha 4. Mempengerusikan mesyuarat jika pengerusi tidak dapat hadir.2 4. Pengerusi 1. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Pemimpin dari semasa ke semasa.5 Mengutip wang derma daripada ahli.

2 Memeriksa dan menyemak serta mengesahkan penyata kewangan pada akhir tahun.6. 67 . Memastikan pengurusan kewangan diuruskan dengan betul.1 6. Pemeriksa Kira-Kira 7.2 Membantu menjalankan tugas dalam segala program dan aktiviti yang dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Ahli Jawatankuasa 6. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Pemimpin.1 7. 7.

U. 3. ««««««««. Kulai memohon kebenaran daripada pihak tuan untuk membuat kutipan derma daripada setiap ahli persatuan yang berdaftar pada kadar RM 1. 2. Kami: JEA8002/05/04/06/2004(4) Tarikh : 1 November 2004 Pengetua. Tambahan No. 81000 Kulai.k. Ruj. Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah Guru Penolong Kanan Kokurikulum Fail Pengakap Guru Pemimpin/Penasihat 68 . Batu 21. Sekian. Johor. ³BERKHIDMAT UNTUK KECEMERLANGAN PERSATUAN´ Saya yang mejalankan tugas. Permohonan ini dikemukakan demi mematuhi Subperaturan 9(3) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998. 1. Jalan Air Hitam. No. terima kasih. Jalan Air Hitam.. Memohon Kelulusan Untuk Mengutip Derma Keahlian Bagi Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra Saya dengan segala hormatnya perkara di atas dirujuk. 2. 1. Kulai. Akta Pendidikan 1996 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42. 41 Perundangan (A). Kulai Pergerakan Pengakap. (A) 196 bertarikh 21hb Mei 1998. ( ISMAIL BIN SALIYAN ) Setiausaha Pergerakan Pengakap. SMK Tunku Abdul Rahman Putra. SMK Tunku Abdul Rahman Putra. saya bagi pihak Ahli Jawatankuasa Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. Tuan: Ruj. 3.Contoh Surat Permohonan Kebenaran Memungut Derma. Tuan. Kulai. Batu 21. Sehubungan dengan itu. P. s. 11. JOHOR.00 seorang sebulan. Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. 4. SMK Tunku Abdul Rahman Putra.

Tuan.Contoh Surat Kelulusan Mengutip Derma. Kulai akan dapat bergerak dengan cergas. ««««««««««««.k. Batu 21. Tambahan No. Kulai SMK Tunku Abdul Rahman Putra. (A) 196 bertarikh 21hb Mei 1998. Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra.. JOHOR. No. ( HJH KALTHUM BTE HJ JERAN ) Pengetua. terima kasih. Tuan: JEA8002/05/04/06/2004(4) Ruj. Sehubungan dengan itu. berdasarkan kuasa yang diberikan kepada saya mengikut Subperaturan 9(3) dalam Peraturan -Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998.U. 1. 1 2. Setiausaha Pergerakan Pengakap. ³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ Saya yang menurut perintah. Akta Pendidikan 1996 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42. Kulai. s. 3. Kami: JEA8002/05/01/2004(9) Tarikh: 3 November 2004 ISMAIL BIN SALIYAN. Guru Penolong Kanan Kokurikulum. 11. Saya berharap dengan kebenaran dan kelulusan ini Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. 81000 Kulai.00 seorang sebulan. SMK Tunku Abdul Rahman Putra. 1. dengan syarat tiada unsur paksaan dikenakan ke atas ahli dan peruntukan-peruntukan dalam Artikel Tujuh. Kulai Dengan hormatnya surat tuan JEA8002/05/04/06/2004(4) bertarikh November 2004 yang berkaitan. 69 . Ruj. 81000 Kulai. Memohon Kelulusan Untuk Mengutip Derma Keahlian Bagi Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. Sekian. 41 Perundangan (A). JOHOR. Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan (Perlembagaan) Pergerakan Pengakap sekolah ini dipatuhi sepenuhnya. SMK Tunku Abdul Rahman Putra. maka saya dengan ini membenar dan meluluskan permohonan tuan untuk mengutip derma keahlian daripada setiap ahli yang berdaftar dengan Pergerakan Pengakap sekolah ini denga kadar n RM 1. Jalan Air Hitam. P.

Batu 21. 81000 Kulai.25). SMK Tunku Abdul Rahman Putra. Kulai. JOHOR. SMK Tunku Abdul Rahman Putra. Sekian. atau bulanan (RM 1. pihak kami berbesar hati jika anak tuan dapat membuat pembayaran kepada bendahari samada pembayaran mengikut mingguan (RM 0. Kami:JEA8002/05/01/2004(10) Tarikh: 5 November 2004 Encik Kassim bin Aspar. 2. JOHOR. Tuan: Ruj. ««««««««««««. Johor Bahru dan dikehendaki menjalani latihan/perjumpaan pada setiap hari Sabtu minggu ke-2 dan ke-4 dari jam 8. Penolong Kanan Kokurikulum Fail Pengakap 70 .Contoh Surat Pemberitahuan Kepada Ibu Bapa/Penjaga. s. Sehubungan dengan itu. telah diterima menjadi ahli Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. Jalan Air Hitam. 81000 Kulai.00 setahun (Rujuk Surat Kebenaran JEA8002/05/01/2004(8) bertarikh 3 November 2004).00 pagi. Pengelibatan Anaknya Dalam Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra.00) bermula dari bulan Januari 2003. Ruj. 1.00 pagi hingga 12. Penerimaan Ahli Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra Dengan hormatnya dimaklumkan bahawa anak tuan. 2. Semoga tuan dapat memberikan sokongan demi meningkatkan lagi penglibatan anak tuan dalam kegiatan kokurikulum dengan penuh dedikasi.00) atau tahunan (RM 12.k. Jalan Merak 17.. ³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ Saya yang menurut perintah. 3. Tuan. Muhammad bin Kassim pelajar Tingkatan 1A2. terima kasih. Oleh itu. pihak pengurusan sekolah telah meluluskan kutipan derma Pergerakan Pengakap Sekolah berjumlah RM 12. ( HJH KALTHUM BTE HJ JERAN ) Pengetua. No 8296. Bandar Putra.

Pengarah Pendidikan Johor. Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. Tuan: Ruj. Batu 21. ««««««««««««. Guru Penolong Kanan Kokurikulum 71 . 56000 Kuala Lumpur.k. Ruj. Jalan Air Hitam. Kulai. Pengawai Pendidikan Daerah Johor Bahru. s. Jalan Hang Jebat. JOHOR. ( HJH KALTHUM BTE HJ JERAN ) Pengetua. Berhubung perkara tersebut diatas. 2. Pesuruhjaya Pengakap Daerah Johor Bahru. Kulai ingin memohon mendaftar pergerakan ini kepada Persekutuan Pengakap Malaysia. SMK Tunku Abdul Rahman Putra. Rumah Pengakap. 3. 3. Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. Sehubungan itu. Sekian . terima kasih. Memohon Pendaftaran Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra.Contoh Surat Pendaftaran Pergerakan Pengakap Sekolah Kepada Pesekutuan Pengakap Malaysia SMK Tunku Abdul Rahman Putra. Kulai . 1. Kami: JEA8002/05/01/2004(1) Tarikh : 5 Januari 2005 Persekutuan Pengakap Malaysia. Tuan. 81000 Kulai. 2. Bersama-sama disertakan borang yang telah diisi dan wang pendaftaran. Kulai telah dilulus penubuhan dan pendaftaran oleh pihak pentadbiran sekolah sepertimana surat JEA8002/05/01/2004(6) bertarikh 25 Oktober 2004. Kulai dan Guru-Guru Penasihat yang akan mengendalikan pergerakan pengakap tersebut juga disertakan. 4. ³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ Saya yang menurut perintah. Senarai ahli-ahli Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra.

Contoh Surat Pemberitahuan Kepada Ibu Bapa/Penjaga. 17 Januari. JOHOR. 3. 8 Februari 2003 2.00 pagi sepertimana tarikh -tarikh berikut: Tarikh: 10 Januari. SMK Tunku Abdul Rahman Putra. Sehubungan dengan itu. Sekian. JOHOR. Semoga tuan dapat memberikan sokongan demi meningkatkan lagi penglibatan anak tuan dalam kegiatan kokurikulum dengan penuh dedikasi. ³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ Saya yang menurut perintah. Muhammad bin Kassim pelajar Tingkatan 1A2. terima kasih. seorang ahli Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. No 8296. 3. 81000 Kulai. Ruj. 1. pihak pengurusan sekolah memohon kerjasama pihak tuan untuk memastikan bahawa ketidakhadiran anak tuan pada tarikh tersebut adalah dalam pengetahuan tuan. Jalan Merak 17. 81000 Kulai. Johor Bahru telah tidak hadir semasa latihan/perjumpaan pada setiap hari Sabtu jam 8. Ketidakhadiran Ahli Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra Dengan hormatnya dimaklumkan bahawa anak tuan. Kami: JEA8002/05/01/2004(1) Tarikh : 3 Januari 2005 Encik Kassim bin Aspar. Bandar Putra.k.00 hingga 11. Jalan Air Hitam. Fail Pengakap 72 . mengenai Ketidakhadiran Anak Dalam Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. ««««««««««««. Batu 21. Kulai. ( HJH KALTHUM BTE HJ JERAN ) Pengetua. Penolong Kanan Kokurikulum Pemimpin Pengerakan Pengakap. SMK Tunku Abdul Rahman Putra. Tuan: Ruj. Tuan. 2. s.

Contoh Takwim Tahunan Pergerakan Pengakap Bulan Januari Minggu/ Tarikh Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 1 Minggu 2 Aktiviti Pendaftaran Kelab/Persatuan Pendaftaran Ahli Ceramah Berfokus Suai Kenal Antara Ahli Pengakap Ceramah Berfokus Penyusunan Organisasi(Mesyuarat AJK) Ceramah Berfokus Tanggungjawab Ahli Ceramah Berfokus Dasar Berpengakap Ceramah Berfokus Peraturan dan Undang-Undang Ceramah Berfokus Mengenal Bendara dan Upacara Ceramah Berfokus Pemakaian Lencana dan Ujian Ceramah Berfokus Lagu Kebaangsaan Ceramah Berfokus Lagu Negeri Ceramah Berfokus Simpulan dan Ikatan Ceramah Berfokus Pengurusan Pasukan Ceramah Berfokus Perjumpaan Pek/Terup Ceramah Berfokus Istiadat Perlantikan Ceramah Berfokus Kemahiran Berpengakap Ceramah Berfokus MESYUARAT AGUNG Ceramah Berfokus Pertolongan Cemas Ceramah Berfokus Membaca Peta Ceramah Berfokus Pengembaraan Catatan/ Tindakan Pengetua/GuruBesar/ GPK KOKO/ Guru Penasihat Februari Mac April Mei Jun Julai Ogos Sept Okotber 73 .

Minggu 3 Minggu 4 Nov Minggu 1 Minggu 2 Ceramah Berfokus Pertandingan Kawad Kaki Perkhemahan Perdana Hari Kokurikulum Sekolah 74 .

Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Ikhtisas Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Ikhtisas Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Ikhtisas 3. Kelab/Persatuan. daerah dan negeri.1 Ketua Sektor Pembangunan Dan Kemanusiaan 3. Pelajaran Johor Mengelola.6 Guru Pasukan Sekolah 2. Penolong Kanan HEM. Kelab/Persatuan.2 Penyelaras Pasukan Pakaian Seragam. 4 Penolong Kanan.2 Penyelaras Pasukan Pakaian Seragam. Memantau dan Menyelia kegiatan kokurikulum di peringkat sekolah . Membantu menyelia kegiatan kokurikulum peringkat sekolah 75 .2 Penyelia Kokurikulum 2.5 Guru Rumah Sukan 1.4 S/U Sukan Daerah 3.4 Guru Penasihat 1.PENGURUSAN KOKURIKULUM: PENDAFTARAN PERSATUAN SENARAI TUGAS/KUASA DAN HUBUNGAN PEGAWAI DENGAN PEGAWAI LAIN Unit : Kokurikulum Jawatan : Penolong Kanan Kokurikulum Tugas Pegawai Atasan Yang Ada Hubungan 1. Pegawai Pelajaran Daerah Mengelola. Penyelia Petang.3 Ketua Unit Sukan 3.4 Penyelia Kokurikulum 4.1 S/U Kokurikulum 1.3 Penyelia Sukan 2.3 S/U Sukan 1. Kuasa Yang diberi Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Ikhtisas 2.1 S/U Kokurikulum 4. Pegawai Jabatan. Kelab Sukan Permainan Tugas dan Tanggungjawab Memastikan pelaksanaan dasar Kementerian Pelajaran dalam bidang kokurikulum dilaksanakan.1 Penolong Pegawai Pelajaran Daerah (HEM) 2. Memantau dan Menyelia kegiatan kokurikulum di peringkat sekolah dan daerah. Kelab Sukan Permainan 1. Pengetua Tugas PegawaiPegawai lain yang ada hubungan serta Jenis hubungan 1.2 Penolong Pengarah (HEM) 3.

Guru Kanan Mata Pelajaran 4.5 4.4 4.3 4.6 S/U Sukan Guru Penasihat Guru Rumah Sukan Guru Pasukan Sekolah 76 .

1. lain sebagaimana Rujuk Subperaturan 3(3) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997 yang diterbitkan sebagai P.U.1 Kandungan Kegiatan Kokurikulum Di Sekolah . (A) 196 bertarikh 21hb. (A) 531/97. P.0 2.U. penyertaan dalam badan beruniform.2 Kegiatan Kokurikulum di sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan meliputi kegiatan dalam persatuan yang ditubuhkan di sekolah daripada kategori berikut:(a) (b) (i) (j) (k) mata pelajaran yang diajar di sekolah sebagaimana yang dinyatakan dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997. dan penyertaan dalam kegiatan-kegiatan ditentukan oleh Menteri. 42/No. maka pelaksanaan kokurikulum di sekolah adalah wajib. hobi dan rekreasi. penyertaan dalam persatuan dan kelab. sukan dan permainan. 11 (Tambahan No. Rujuk Peraturan 4 dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998 yang diterbitkan sebagai Warta Kerajaan Jil. Status Pelaksanaan Kokurikulum Sekolah : Sebagai sebahagian daripada Kurikulum Kebangsaan. Akta Pendidikan 1996 (Akta 550)} Kegagalan atau keengganan melaksanakan kegiatan kokurikulum di sekolah adalah suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi lima ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi tiga bulan atau kedua-duanya {Rujuk Subseksyen 135(1) Akta Pendidikan 1996 (Akta 550)} dan jika kesalahan itu dilakukan secara 2.0 1. Kegiatan Kokurikulum di sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan akan mengandungi yang berikut:(i) (j) (k) (l) penyertaan dalam sukan dan permainan. Perundangan (A). {Rujuk Seksyen 18. atau apa-apa persatuan lain yang diluluskan oleh Pendaftar.2 77 . Mei 1998.PERATURAN-PERATURAN PENTADBIRAN BAGI PENDAFTARAN PERSATUAN Aktiviti Pengurusan : Penubuhan dan Pendaftar Persatuan 1. 41).1 2. badan beruniform.

bergotong royong memperbaiki kawasan sekolah. 2. seseorang itu dikenakan hukuman denda harian yang tidak melebihi lima ratus ringgit sebagai tambahan kepada apa-apa penalti lain yang boleh dikenakan kepadanya di bawah Akta ini berkenaan dengan kesalahan itu. satu kegiatan persatuan atau kelab. Januari 1985}. XVI(16) bertarikh 13 Nov. 2. KP(BS)8591/Jld. peningkatan penyertaan pelajar-pelajar dalam kegiatan pakaian seragam hendaklah diusahakan. khususnya yang kurang kemudahan untuk menjalankan gerak kerja kokurikulum ini hendaklah menggalakkan pelajar-pelajarnya mengambil bahagian dalam membuat kerja-kerja amal untuk masyarakat setempat. 2. {Rujuk Subperkara 5. Rujuk Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 1/1986. Seberapa yang boleh. 2. 16/2000.3 dalam Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 78 .6 Pelaksanaan kegiatan kokurikulum di sekolah hendaklah berasaskan prinsip penyertaan beramai-ramai tanpa ada unsur-unsur diskriminasi atau paksaan dan yang bercanggah dengan Dasar Pendidikan Kebangsaan dan Perlembagaan Negara. moral dan sebagainya yang sesuai bagi pendidikan menyeluruh dan pembentukan keperibadian. Setiap pelajar hendaklah mengambil bahagian sekurangkurangnya dalam salah satu gerak kerja pakaian seragam (badan beruniform). dan dalam pelbagai gerak kerja yang menekankan perpaduan kaum. 11/(41) bertarikh 15 Januari 1986.5 Sekolah-sekolah. 11(29) bertarikh 2hb. 2. Rujuk Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 1/1985 KP(BS)8591/Jld. {Rujuk Subseksyen 135(2) Akta 550}. {Rujuk Subperkara 5.berterusan. KP(BS)8591/Jld. 11(29) bertarikh 2hb.7 Penyertaan pelajar dalam aktiviti kokurikulum adalah wajib.4 Penyertaan semua guru adalah dikehendaki bagi memastikan keberkesanan pelaksanaan gerak kerja kokurikulum di sekolah. bagi setiap hari kesalahan itu terus dilakukan. Januari 1985}. 1/1985 KP(BS)8591/Jld. Januari 1985}. maka apabila disabitkan sedemikian. {Rujuk Subperkara 5. 2000.1 dalam Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 11(29) bertarikh 2hb. ketatanegaraan.3 Matlamat gerak kerja kokurikulum yang dikehendaki ialah penyertaan oleh setiap orang pelajar yang belajar di sekolah kerajaan atau bantuan kerajaan. dan satu kegiatan sukan atau permainan.2 dalam Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 1/1985 KP(BS)8591/Jld. Sehubungan itu kehadiran pelajar dalam aktiviti kokurikulum mestilah direkodkan.

2. 79 .8 Kegiatan kokurikulum di sekolah boleh dilaksanakan dengan menggunakan penglibatan dan kepakaran anggota-anggota masyarakat setempat. KP.3 dalam Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 4/1985. Rujuk Subperkara 5. 8591-11(32) bertarikh 2hb Februari 1985.2.

Surat Pekeliling Bil 5/1986 Bil 1/1988 Bil 4/1995 Bil 3/1997 Bil 24/1998 Bil 1 2 Proses Kerja Mesyuarat Agung Persatuan/ Kelab Surat permohonan pengesahan penubuhan dan pendaftaran dari Setiausaha dengan menyertakan: d) Perlembagaan dan peraturan-peraturan persatuan e) Senarai AJK Persatuan f) Senarai aktiviti utama persatuan Surat pengesahan pendaftaran persatuan Surat Pelantikan Pengetua kepada guru penasihat berserta senarai tugas Surat penerimaan pelantikan daripada guru penasihat Surat penurunan kuasa daripada pengetua kepada AJK Persatuan Perlaksanaan persatuan 3 4 Pengetua Pengetua 5 6 7 pengetua pengetua PK kokurikulum/ Guru penasihat. No 11 2. 80 . Warta kerajaan Jil. 42.PROSES KERJA BAGI PENDAFTARAN PERSATUAN Pegawai Yang Meluluskan / Di rujuk Guru Penasihat Guru Penasihat / Pengetua Seksi Undangundang / Peraturan 1.

CARTA ALIRAN PENDAFTARAN PERSATUAN DAN KELAB DI SEKOLAH MULA Mesyuarat Agung Surat permohonan pendaftaran kepada pengetua TIDAK YA Kelulusan Pengetua Surat pengesahan pendaftaran daripada pengetua Surat tunjuk sebab Surat Pelantikan Pengetua kepada guru penasihat TIDAK YA TERIMA Surat penerimaan pelantikan kepada guru penasihat Surat penurunan kuasa daripada pengetua kepada AJK Persatuan Senarai Tanggungjawab Ahli Jawatankuasa Persatuan Perlaksanaan persatuan TAMAT 81 .

SENARAI SEMAK TUGAS PROSES KERJA BAGI PENUBUHAN PERSATUAN Bil 1 2 3 TINDAKAN Mesyuarat Agung Persatuan/ Kelab Surat permohonan pengesahan penubuhan dan pendaftaran dari Setiausaha dengan menyertakan: g) Perlembagaan dan peraturanperaturan persatuan h) Senarai AJK Persatuan i) Senarai aktiviti utama persatuan Surat pengesahan pendaftaran persatuan Surat Pelantikan Pengetua kepada guru penasihat berserta senarai tugas Surat penerimaan pelantikan daripada guru penasihat Surat penurunan kuasa daripada pengetua kepada AJK Persatuan Perlaksanaan persatuan TANDA ( / ) CATATAN 4 5 6 7 8 82 .

Akta Pelancongan 1957 2. SPI Bil 4/1975 6. (A) 531 dalam Akta Pendidikan 1996 bertarikh 31 hb Disember 1996 Pemberitahu Undang-Undang 196. SPI Bil 1/1971 3.SENARAI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN YANG DIPERLUKAN AKTA PENDIDIKAN 1. bertarikh 28 Disember 1967 Peraturan-Peraturan Kokurikulum Kebangsaan P.N. Warta Kerajaan 1956 3.179-180 Jil. Warta Kerajaan 1997 5.326 Peraturan-Peraturan Sekolah) 1956 (Kursus Pengajian WARTA KERAJAAN 1 Warta Kerajaan 1950 Registration of Schools Ordinance 1950 Schools Societies Regulations L. 23/1966 2. Akta Pelajaran 1961 Pemberitahuan Undang-Undang L. Warta Kerajaan 1998 - SURAT PEKELILING IKHTISAS 1. SPI Bil 8/1975 Lagu Kebangsaan Perkhidmatan Masyarakat dan Muhibah di Sekolah-Sekolah Rukunegara Permainan Menengah Catur di Sekolah-Sekolah Nyanyian Lagu Kebangsaan µNegaraku¶ Menyanyi Lagu Kebangsaan/Lagu Negeri. SP µAm Bil. 11. 27. Warta Kerajaan 1967 4. Jil.N. SPI Bil 2/1971 4.11 2. dan Mengibar Bendera Persekutuan/Bendera Negeri di Sekolah-Sekolah/Maktab-Maktab Perguruan Rancangan Kegiatan Sekolah Selepas Peperiksaan SRP/LCE (termasuk Sabah/ 7. Bil. SPI Bil 8/1971 5.U. No. 42. SPI Bil 10/1976 - 83 .

Game Watch¶ Iklan/Tajaan Dalam Majalah Sekolah Garis Panduan Mengenai Pungutan Derma Melibatkan Murid-Murid Sekolah. 3/1982 Hari Kelepasan Peristiwa P. 11/1978 12. SPI Bil. Garis Panduan Mengenai Aktiviti-Aktiviti Kebudayaan Di Sekolah-Sekolah. 5/1985 24. Perhimpunan Sekolah Perhimpunan Sekolah (Tambahan) Penubuhan Jawatankuasa Bimbingan Pelajar Sekolah. SPI Bil. SPI Bil. 7/1977 10. SPI Bil. 3/1981 14. 2/1981 13. 4/1984 21. SPI Bil. SPI Bil. 15. SPI Bil.326/62 Ketetapan Masa Di Sekolah-Sekolah Penggunaan Waktu Tidak Mengajar/Waktu Luang (Free Period) Oleh Guru Rancaangan Kegiatan Sekolah Selepas Peperiksaan SRP dan SRP/LCE (Sarawak) bagi Murid-murid Tingkatan III ± Garis Panduan Permainan µPin-table. SPI Bil. Penubuhan Jawatankuasa Sekolah Sebagai Institusi Masyarakat Rancangan Mencantik dan Mengindahkan Sekolah dan Kawasannya (Landscaping) Larangan ke atas Pemberian Cenderamata. 4/1984 20.326/62 Pengelolaan Walkathon Di Sekolah-Sekolah Kawad Kecemasan Kebakaran Di Sekolah Hari Kelepasan Peristiwa P. 4/1977 9. SPI Bil.U. SPI Bil.Sarawak Junior Certificate Examination) bagi Murid-Murid Tingkatan III ± Garis Panduan. Rekod Kedatangan dan Laporan Gerak Kerja Kokurikulum Pelajar.U. 8. 4/1982 16. 3/1984 19. 7/1983 18. SPI Bil. SPI Bil. SPI Bil. SPI Bil. 4/1985 23. 4/1983 17. SPI Bil 1/1985 22. Video Game. SPI Bil 2/1986 - 84 . 8/1978 11. SPI Bil 1/1986 25. SPI Bil.

7/1991 41. 7/1988 - Penyertaan Pelajar Dalam Pertandingan Atau Kejohanan Sukan Anjuran Persatuan Atau Badan Induk Sukan.3/1988 - 30. SPI Bil. SPI Bil 10/1989 37. Program Skim Lencana Anti Dadah Pasukan Berpakaian Seragam Sekolah Menengah (SLAD). Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Kelab Perekacipta Sekolah. SPI Bil. SPI Bil. SPI Bil 1/1989 36. Keselamatan Diri Pelajar Di Sekolah. Penggunaan Kemudahan Sekolah Pertubuhan Dan Persatuan Belia. 6/1988 31.26. SPI Bil. Oleh Permohonan Mengundang Orang-Orang Kenamaan Ke Upacara Sekolah/Institusi Pendidikan. SPI Bil. Aturcara Majlis Rasmi Sekolah. Keberangkatan DYMM Sultan/Raja/TYT Yang Di Pertua Negeri Menghadiri MajlisMajlis Rasmi Sekolah. SPI Bil.Pelaporan Kejadian Tidak Diingini Di Sekolah. 1/1988 29. SPI Bil 3/1986 - Penyelarasan Pelaksanaan Kurikulum µPengenalan Kepada Komputer¶ Dan Kegiatan Kelab Komputer Sekolah Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Kelab Komputer Sekolah. 32. 8/1988 33. Mengundang Orang-orang Kenamaan Ke Upacara Sekolah/Institusi Pendidikan. Panduan Tajaan Oleh Perniagaan Di Sekolah. 3/1991 39. SPI Bil. Penceramah Jemputan Untuk Majlis Dan Aktiviti Agama Islam Di Sekolah. SPI Bil 14/1988 - 35. SPI Bil. Syarikat/Badan 27. 5/1986 28. Senaman Beramai-ramai. SPI Bil 4/1991 40. 1/1991 38. 9/1991 . 85 . SPI Bil. SPI Bil 10/1988 34. SPI Bil.Penyertaan Pelajar Dalam Kegiatan Sukan Di Sekolah. .

1/1995 - 45. SPI Bil. 3/1997 - 55.77280) Taekwando/Seni Mempertahankan Diri. 2/1996 52. 7/1995 48.Rancangan Kegiatan Peperiksaan UPSR Tahun 6. SPI Bil. SPI Bil. Penampilan Diri Pelajar. Perlaksanaan Kadet Remaja Sekolah (KRS). 4/1995 47. 2/1997 53. Pengurusan Usaha Menanam Semangat Patriotisme Di Kalangan Pelajar Dan Senaman Ringkas Dalam Bilik Darjah.1/1996 51. - 50. SPI Bil. Pelaksanaan Skim Takaful Kemalangan Diri Berkelompok Bagi Semua Pelajar Sekolah Kerajaan Dan Bantuan Kerajaan. SPI Bil. Kekemasan Dan Kerapian Berpakaian. 6/1997 - 86 . Program Dan Aktiviti Sekolah Yang Melibatkan Dasar Dan/Atau Pungutan Wang. SPI Bil. SPI Bil 9/1995 . 3/1995 - 46. SPI Bil. 6/1994 - Panduan Penubuhan Dan Persatuan Silat Sekolah. Tatacara Mengenakan Tindakan Dan Hukuman Terhadap Pelajar-Pelajar Sekolah. SPI Bil.42. 4/1992 43. SPI Bil. Pengiktirafan Persatuan Seni Bela Diri Sebagai Pasukan Pakaian Seragam Sekolah Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Kelab/Persatuan (PS. 8/1995 - 49. PUP Bil 2/1997 Sikap Mengutamakan Keceriaan Kebersihan Di Kalangan Pelajar. SPI Bil. SPI Bil. Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum Dan Sukan Di Dalam Dan Di Luar Kawasan Sekolah. Amalan Kebersihan Di Sekolah. Penyertaan Pelajar Dalam Pertandingan Kejohanan Sukan Anjuran Persatuan Badan Induk Sukan Sekolah Selepas Bagi Murid-Murid Dan 44. 54. SPI Bil.

SPI Bil. 2/1998 57. Panduan Keselamatan Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan Serta Kegiatan kokurikulum Dan Sukan Di Dalam Dan Di Luar Kawasan Sekolah. Garis Panduan Pengendalian Aktiviti Sokongan Bahasa Inggeris Di Sekolah. SPI Bil. Mencegah Kebakaran Di Sekolah. 2/1999 63. 3/1998 58. 7/1999 64. Penganjuran Program Motivasi Di Sekolah. 5/1998 - Mempergiat Dan Memperluas Program Dan Aktiviti Pertanian Di Sekolah. SPI Bil 7/2000 66. Penubuhan Kelab Pencegahan Jenayah Di Sekolah Menengah. SPI Bil. Penggunaan Barang Permainan Elektronik Robot Kit Di Sekolah Menengah. SPI Bil. SPI Bil. SPI Bil. 9/2000 - 69. 8/2000 67.56. SPI Bil. Lawatan Pendidikan Persekolahan. 18/1998 60. SPI Bil 24/1998 - 61. 13/2000 - Pendaftaran Kegiatan Seni Bela Diri Di Sekolah-Sekolah. Akta Pendidikan 1996 dan PeraturanPeraturan Di Bawah Akta Pendidikan 1996. SPI Bil. 87 . Murid Di Hari 59. Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Kelab Komputer/ Teknologi Maklumat Sekolah. SPI Bil. SPI Bil. 12/2000 70. Keselamatan Diri Murid Dalam Perjalanan Pergi Dan Balik Sekolah. Penggunaan Budi Bicara Ketika Mengambil Tindakan. SPI Bil. 9/2000 - 68. Panduan Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Tambahan Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum Dan Sukan Di Dalam Dan Di Luar Kawasan Sekolah. SPI Bil. 8/1999 65. 1/1999 62. Penglibatan Guru dan Murid dalam aktiviti Pasukan Pakaian Seragam anjuran agensi kerajaan dan pertubuhan bukan kerajaan. SPI Bil.

16/2000 - Sambutan Hari Kemerdekaan Peringkat Sekolah. Panduan Penubuhan Persatuan Agama Bukan Islam Di Sekolah-Sekolah. SPI Bil. Lawatan Sekolah Pada Hari Persekolahan 76. 18/2000 75. Penubuhan Kelab Sekolah-Sekolah. 5/2002 - 88 . Panduan Menggalakkan Kerjasama Dan Sumbangan Pihak Luar Dalam Program Teknologi Maklumat Dan Komunikasi Di Sekolah. SPI Bil. SPI Bil. 19/2000 - Penggalakan Aktiviti Fotografi Di Kalangan Murid Sekolah. Salah Laku Memasukkan Unsur Politik Dalam Soalan Peperiksaan/Ujian Di Sekolah Dan Perbuatan Menghasut/ Meracuni Fikiran Pelajar Membenci Kerajaan. Rukun Negara Di 73. SPI Bil. SPI Bil. 20/2000 77. 17/2000 74.71. SPI Bil. 14/2000 72. SPI Bil.

SENARAI BORANG-BORANG YANG DIGUNAKAN BAGI TUJUAN PENDAFTARAN PERSATUAN/ KELAB Bil. Kelab / Persatuan Dan Kelab Sukan Dan Permainan. 03. Surat Penerimaan Lantikan Daripada Guru Pemimpin Pasukan Pakaian Seragam. 02. Kelab / Persatuan dan Kelab Sukan / Permainan. Surat Permohonan Kebenaran Memungut Derma Pakaian Seragam. Kelab/Persatuan Dan Kelab Sukan/ Permainan Surat kelululusan Penubuhan Pakaian Seragam. 06. Kelab/Persatuan dan Kelab Sukan /Permainan Surat Permohonan Pengesahan Penubuhan Dan Pendaftaran Pasukan Pakaian Seragam. Kelab/Persatuan Dan Kelab Sukan / Permainan. Kelab/persatuan dan Kelab Sukan / Permainan. 05. Kelab/Persatuan Dan Kelab Sukan/Permainan Surat Pengesahan Penubuhan Dan Pendaftaran Pasukan Pakaian Seragam. 89 . 07. 08. Surat Penurunan Kuasa Pengetua Kepada Ahli Jawatankuasa Pakaian Seragam. 04. 01. Senarai Borang/Surat Surat Permohonan Penubuhan Pasukan Pakaian Seragam. Kelab / Persatuan dan Kelab Sukan / Permainan. Surat Pelantikan Guru Pemimpin / Penasihat Pasukan Pakaian Seragam.

NORMA KERJA BAGI PENDAFTARAN PERSATUAN/ KELAB Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dlm Seminggu Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab Mengikut Bilangan 90 Bil 1 Jenis Kerja Mesyuarat Penaja Masa Yang Diambil 60 minit 2 Surat permohonan Penubuhan dari JK Penaja Persatuan Surat Kelulusan Penubuhan 60 minit 3 2 Minggu 4 5 Surat permohonan pengesahan penubuhan dan pendaftaran dari Guru Penasihat Perlembagaan dan peraturanperaturan persatuan Senarai AJK Persatuan 1 Minggu 1 Minggu 6 1 Minggu 7 Senarai aktiviti utama persatuan Surat pengesahan penubuhan dan pendaftaran persatuan Surat Pelantikan Pengetua kepada guru penasihat 1 Minggu 8 1 Minggu 9 1 Minggu 10 Menyenaraikan tanggungjawab guru penasihat Surat penerimaan pelantikan kepada guru penasihat 1 Minggu 11 1 Minggu .

Persatuan Dan Kelab 12 Surat penurunan kuasan daripada pengetua kepada AJK Persatuan Perlaksanaan persatuan 1 Minggu Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab 13 Januari hingga Oktober 91 .

SENARAI TUGAS HARIAN NAMA : JAWATAN : TARIKH : Bil. Tugas Saya Hari Ini Catatan 92 .

41. Alamat: SMK Tunku Abdul Rahman Putra.1 OBJEKTIF Supaya ahli dapat menganggotai Pasukan Pakaian Seragam (Pergerakan Pengakap) dengan lebih terpimpin dalam menimba Ilmu Berpengakap dan memupuk semangat bertanggungjawab dan disiplin diri. rohani dan intelek PERATURAN 3 3. 11. KEAHLIAN 3. emosi. Akta Pendidikan 1996 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42.Contoh Perlembagaan Persatuan. NAMA DAN ALAMAT Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. PERATURAN 2 MATLAMAT Memberi peluang kepada setiap pelajar untuk mengembangkan potensi secara seimbang dan menyeluruh dalam aspek jasmani. JOHOR. maka berikut ini dikemukakan Peraturan-Peraturan (Perlembagaan) Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. Jalan Air Hitam. No. Batu 21. Permohonan menjadi ahli adalah dengan cara mengisi borang yang disediakan 93 . PERATURAN 1 a. Perundangan (A): P. Kulai yang selepas ini disebut sebagai ´persatuan´ sahaja. 81000 Kulai. KULAI PERATURAN-PERATURAN (PERLEMBAGAAN) PERSATUAN Pada mematuhi Subperaturan 5(1)(a) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998.2 Dibuka kepada semua murid sekolah ini.2 PERATURAN 4 4. Tambahan No. PERGERAKAN PENGAKAP SMK TUNKU ABDUL RAHMAN PUTRA.U. (A) 196 bertarikh 21hb Mei 1998.1 4. Ahli-ahli Pergerakan Pengakap akan seberapa daya berusaha untuk mencapai tahap yang paling tinggi dalam aktiviti yang diceburi terutamanya melalui ujian-ujian kecekapan yang diikutiinya. Kulai Nama Persatuan: b.

2 Dilantik semasa Mesyuarat Agung.6 Penolong Bendahari 6.3 Setiausaha 6.4 Penolong Setiausaha 6.2 Naib Pengerusi 6.6. AHLI JAWATANKUASA PERATURAN 6 6.8 Pemeriksa Kira-Kira(2 orang) 6. Ahli yang hadir layak dicalonkan sebagai Ahli Jawatankuasa manakala ahli yang tidak dapat hadir tetapi menulis surat tunjuk sebab layak dicalonkan sebagai Ahli Jawatankuasa.6.6.2 5. Guru Penasihat hendaklah memberi nasihat dalam perancangan dan pelaksanaan sesuatu aktiviti. PERATURAN 5 5. oleh Guru jawatan kepada 6. Ahli Jawatankuasa Persatuan hendaklah terdiri:6.1 6.6.7 Ahli Jawatankuasa(bilangan keperluan) 6.5 Ahli Jawatankuasa yang hendak meletakkan hendaklah menghantar surat perletakan jawatan Guru Penasihat.6 bergantung 94 .6.4.1 Pengerusi 6.6.5 Bendahari 6.3 6.1 5.3 Ahli-ahli mestilah menerima serta bersetuju berpegang kepada Perlembagaan dan akan mengambil bahagian dengan cergas bagi menjayakan tujuan persatuan ini.6.6. Guru Penasihat hendaklah sentiasa bersama dengan ahli-ahli semasa aktiviti dijalankan. Ahli Jawatankuasa Kecil boleh dilantik Penasihat tanpa mengadakan mesyuarat.3 GURU PENASIHAT Guru Penasihat adalah terdiri daripada guru sekolah ini.4 6. Pemilihan ahli jawatankuasa secara undian.

4.4.2.2 Mempengurusikan mesyuarat semasa ketiadaan pengerusi.PERATURAN 7 JAWATANKUASA 7.3.1 Membantu setiausaha dalam menjalankan segala tugas dan tanggungjawabnya.2.1 Mempengerusikan semua mesyuarat dan bertanggungjawab atas kesempurnaan semua mesyuarat 7.1 Membantu pengerusi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang diberi.1.1 Menguruskan hal-hal surat menyurat.1. 7.3.4 Penolong Setiausaha 7.2 Naib Pengerusi 7.3.3. 7.1.3 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa.3 Meneliti catatan minit mesyuarat dan memastikan segala keputusan yang diputuskan diambil tindakan yang sewajarnya.4 Menyimpan dokumen yang berkaitan dengan persatuan. 7.3 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa.2. 7. 7.3. minit 7. 7. 7. Setiausaha sewaktu 95 . 7.2 Mencatat dan menandatangani mesyuarat/laporan kegiatan-kegiatan.3 Mencatat kehadiran ahli 7.5 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa.2 Menjalankan tugas ketiadaan Setiausaha.3 Setiausaha 7.1 TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB Pengerusi 7. 7.

7. 7. bulanan dan 7.5.6.4 Melaporkan kedudukan kewangan sekiranya diminta di dalam mesyuarat ahli jawatankuasa. menyemak serta mengesahkan Laporan Kewangan tahunan dan bertangungjawab keatasnya.5.6.7 Ahli Jawatankuasa 7.2 Memastikan pengurusan kewangan diuruskan dengan betul.3 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa 7. Bendahari sewaktu 7.1 Menjalankan tugas-tugas ketiadaan Bendahari.1 Bertanggungjawab berkenaan semua hal kewangan Persatuan 7.7. 96 .6 Penolong Bendahari 7. 7. 7.1 Membantu menjalankan tugas dalam segala program dan aktiviti yang dilaksanakan. 7.7 Menyediakan Laporan Kewangan untuk di audit dan dibentangkan dalam Mesyuarat Agung.5.2 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa.2 Membuat dan menyimpan kira-kira berkenaan semua perkara kewangan dan bertanggungjawab di atas kesahihannya. 7.4.3 Menyebdiakan Penyata Kira-Kira tahunan serta menandatanganinya.7.5.7.8 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa.5. 7.5.8 Pemeriksa Kira-Kira 7.8.8.7.5 Bendahari 7.3 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa. 7.2 Mempengerusikan biro sekiranya dilantik.1 Memeriksa. 7.

Peraturan khas yang ditetapkan hendaklah dipatuhi oleh semua ahli. KEHADIRAN/PENYERTAAN 8.1 9. AKTIVITI PERATURAN 10 10. sekiranya mendapat kebenaran Pengetua/Guru Besar.4 PERATURAN 9 9. 97 . PERATURAN-PERATURAN PERATURAN 11 11.2 11. juga boleh memperolehi kewangan melalui 8.2 Dijalankan seperti yang dirancang dalam mesyuarat agung atau mesyuarat ahli jawatankuasa.2 Ahli persatuan dikehendaki menghadiri semua aktiviti yang dijalankan oleh persatuan sepanjang tahun. TINDAKAN DISIPLIN PERATURAN 12 12. Sebarang pindaan aktiviti akan dibuat oleh Guru Penasihat dan diumumkan kepada pengetahuan ahli.PERATURAN 8 8. Persatuan aktiviti.00 seorang sebulan.1 Diambil terhadap ahli yang melanggar perlembagaan persatuan dan tidak mematuhi peraturan yang ditetapkan. Tindakan memotong markah kehadiran dalam penilaian kokurikulum boleh diambil sekiranya gagal berbuat demikian. Semua pungutan/penyimpanan boleh dimasukkan ke dalam Akaun SUWA sekolah. Kegagalan berbuat demikian sebanyak tiga kali berturut-turut dikehendaki menulis surat tunjuk sebab.3 Peraturan sekolah adalah menjadi peraturan asas.1 KEWANGAN Sumber utama kewangan persatuan adalah melalui derma yang diputuskan semasa Mesyuarat Agung dan telah diputuskan sebanyak RM 1.1 11.3 Ahli-ahli yang bersetuju menyertai aktiviti yang memerlukan perbelanjaan besar boleh dikenakan derma khas bagi membiayai aktiviti tersebut.2 8. Ahli-ahli yang melanggar peraturan akan dikenakan tindakan tatatertib.1 10.

(ISMAIL BIN SALIYAN) Setiausaha Pergerakan Pengakap.....2 Mana-mana bahagian sehingga ia dipinda. Ahli-ahli hendaklah dengan penuh minat....... Satu mesyuarat khas yang dihadiri oleh Guru Penasihat dan Ahli Jawatankuasa akan membincangkan cadangan tersebut dan meluluskannya jika perlu..3 Ahli yang tidak berpuas hati dengan tindakan yang diambil boleh membuat rayuan kepada Guru Penasihat persatuan secara bertulis dan keputusan Guru Penasihat adalah muktamad......1 PEMBUBARAN PERSATUAN Pengetua diberi kuasa untuk membubarkan persatuan jika didapati melanggar perlembagaan dan Falsafah Pendidikan Negara....... Baki kewangan diputuskan dalam Mesyuarat Agung Tergempar.......2.....1 15..12.1 Amaran lisan 12. 13.3 PERATURAN 15 15... Guru Penasihat atau pentadbir sekolah secara bertulis.. ahli jawatankuasa.1 13.2 Tindakan disiplin adalah mengikut cara berikut: 12.2 HAL-HAL LAIN tanggungjawab sendiri Setiap ahli perlu mengetahui terhadap aktiviti yang dijalankan... PINDAAN PERLEMBAGAAN dalam perlembagaan ini sah PERATURAN 13 13....... Cadangan pindaan perlembagaan boleh dibuat oleh ahli....2 Amaran bertulis 12..2. 98 ..3 13.4 PERATURAN 14 14.. Segala hutang wajib dijelaskan... Setiap pindaan yang telah diluluskan hendaklah dipamirkan dan disahkan oleh Pengetua/Guru Besar. 14. sentiasa peka dan mengikuti aktiviti .

......................... (AZAM BIN RAHMAN) Pengerusi.... Pergerakan Pengakap.. Pergerakan Pengakap 99 ............. (MARHAINI BTE YUSOF) Guru Pemimpin............................................. ...................

....Kad Pengenalan: 851128-01-5653) Lim Swee Meng (No......PERGERAKAN PENGAKAP SMK TUNKU ABDUL RAHMAN PUTRA.... Akta Pendidikan 1996 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42........Kad Pengenalan: 860311-01-5112) ISMAIL BIN SALIYAN (No...... (ISMAIL BIN SALIYAN) Setiausaha Pergerakan Pengakap Tarikh: ..Kad Pengenalan: 880908-01-6534) 7......... .. 100 ....2 Shamugam a/l Arumugam (No.... No.. 7...1....... 5..........Kad Pengenalan: 870927-01-5524) 7............. (MARHAINI BTE YUSOF) Guru Penasihat Pergerakan Pengakap Tarikh: .... maka berikut ini dikemukakan Senarai Ahli Jawatankuasa Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra.U. Kad Pengenalan: 850411-01-7245) Perakuan: Kami dengan ini mengaku bahawa Senarai Ahli Jawatankuasa di atas adalah mematuhi Subseksyen 6..........Kad Pengenalan: 861221-01-5655) 7....Kad Pengenalan: 850229-01-5157) 7...4 Kamalariffin bin Ali (no.... KULAI SENARAI AHLI JAWATANKUASA PERSATUAN Pada mematuhi Subperaturan 5(1)(b) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998.........Kad Pengenalan: 870609-01-7165) 7. (AZAM BIN ABD RAHMAN) Pengerusi Pergerakan Pengakap Tarikh: ...... ..Kad Pengenalan: 851121-01-5221) Latif bin Karya (No........... Perundangan (A): P..3 Ariffin bin Zaini (No.... Tambahan Mo.......2 dalam artikel yang sama seperti dalam Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan Persatuan.... 2..... 6...1................. Kulai yang selepas ini disebut sebagai ´persatuan´ sahaja.... Pengesahan: Saya dengan ini mengesahkan bahawa Senarai Ahli Jawatankuasa di atas dan perlantikan mereka adalah mengikut Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan (Perlembagaan) Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra........... Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Penolong Setiausaha Bendahari Penolong Bendahari Ahli Jawatankuasa AZAM BIN ABD RAHMAN (No.....Kad Pengenalan: 861205-01-5453) Kassim bin Suratman (No... 3..1 Ban Ah Lek (No....Kad Pengenalan: 850621-01-5126) Abdul bin Atan (No... Kulai...... 1. (A) 196 bertarikh 21hb Mei 1998. 11...1 dalam Artikel Enam dan perlantikan mereka mematuhi Subseksyen 6...... 4.5 Jamal bin Pandak (No. 41...

.. Perundangan (A): P.. KULAI SENARAI AKTIVITI UTAMA PERSATUAN Pada mematuhi Subperaturan 5(1)(c) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998....12 2.. ... Tambahan No........... (A) 196 bertarikh 21hb Mei 1998......2 4..PERGERAKAN PENGAKAP SMK TUNKU ABDUL RAHMAN PUTRA.... Aktiviti Kependidikan: Perakuan: Kami dengan ini mengaku bahawa aktiviti dan program yang disenaraikan di atas adalah aktiviti dan program sebenar yang akan dianjur dan dikelolakan oleh persatuan ini......11 2............1 4...... Akta Pendidikan 1996 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42... 2.... .......10 2. Program Kepengakapan: Peraturan-Peraturan Pengakap Ikrar Pengakap Ikatan dan Simpulan Pertolongan Cemas Kawat Kaki Gajet Hiking Kem Kraf Khidmat Masyarakat Ujian-Ujian Kecekapan Aktiviti Berpengakap: 1..........3 Perkhemahan Tahunan Pertandingan Kawat Kaki Pertandingan Gajet Pertandingan Kem Kraf Lawatan Pungutan Derma Jambori Persembahan Kebudayaan Ceramah Kursus Kecekapan Bengkel Penulisan Projek 6.. 101 . . (MARHAINI BTE YUSOF) Guru Penasihat Pergerakan Pengakap Tarikh: ..........................15 3...1 Persetiaan Pengakap 5.... maka berikut ini dikemukakan Senarai Aktiviti Utama Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra...........1 2..... Kulai yang selepas ini disebut sebagai ´persatuan´ sahaja........U. No.. (ISMAIL BIN SALIYAN ) Setiausaha Pergerakan Pengakap Tarikh: ... 4.. 11................ Pengesahan: Saya dengan ini mengesahkan bahawa Senarai Aktiviti Utama di atas adalah sesuai dengan tujuan dan matlamat penubuhan Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra...9 2... Kulai................ (AZAM BIN ABD RAHMAN) Pengerusi Pergerakan Pengakap Tarikh: ........14 2.13 2........ 41...

No. ««««««««««««. Batu 21. Sehubungan itu berdasarkan kuasa yang diberikan kepada saya mengikut Peraturan 4 dan 5 dalam Peraturan -Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42. Sekian. Kami: JEA8002/05/01/2004(6) Tarikh : 25 Oktober 2004 ISMAIL BIN SALIYAN. surat tuan 2. Dengan pengesahan ini Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. Perundangan (A): P. SMK Tunku Abdul Rahman Putra. maka saya dengan sukacitanya mengesahkan penubuhan dan pendaftaran Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. terima kasih. 21. Tuan: JEA8002/05/04/06/2004(2) Ruj. Kelab/Persatuan Dan Kelab Sukan/Permainan Pergerakan Pengakap. Jalan Air Hitam. ³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ Saya yang menjalankan tugas. Permohonan Pengesahan Penubuhan Dan Pendaftaran Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra Dengan hormatnya perkara di atas dirujuki berasaskan JEA8002/05/04/06/2004(2) bertarikh 20 Oktober 2004. 4. Setiausaha Pergerakan Pengakap.Contoh Surat Pengesahah Penubuhan Dan Pendaftar an Pasukan Pakaian Seragam. ( HJH KALTHUM BTE HJ JERAN ) Pengetua. JOHOR. Kulai sudah boleh bergerak sebagai sebuah persatuan yang sah dan berdaftar dalam bidang kokurikulum sekolah ini dengan diterajui oleh Ahli Jawatankuasa yang telah dilantik dan mematuhi sepenuhnya Perlembagaan dan Peraturan-Peraturan Persatuan dan melaksanakan Aktiviti Utama yang dikemukakan kepada saya. 81000 Kulai. JOHOR. Mei 1998. Kulai.U. Ruj. 81000 Kulai.(A) 196. SMK Tunku Abdul Rahman Putra. 11. Tambahan No.. 102 . Tuan. SMK Tunku Abdul Rahman Putra.. K ulai adalah berkuatkuasa mulai tarikh surat ini sehinggalah persatuan ini dibubarkan. bertarikh 21hb.

SMK Tunku Abdul Rahman Putra. Bersama-sama ini disertakan Senarai Tanggungjawab Sebagai Guru Pemimpin/Penasihat untuk makluman dan tindakan tuan. Perlantikan Sebagai Guru Penasihat/Pemimpin Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. maka saya dengan bangga dan sukacita melantik tuan menjadi Guru Pemimpin/Penasihat kepada Pergekan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. 2. Tambahan No. Kulai Dengan hormatnya perkara di atas adalah dirujuk. No. Kami: Tarikh : MARHAINI BTE YUSOF. JOHOR. Batu 21.U. Perundangan (A): P. 41. Jalan Air Hitam. JOHOR. Sekian. berdasarkan kuasa yang diberikan kepada saya mengikut Peraturan 8 dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998. 2. Sehubungan itu. Tuan. Kesediaan dan kesanggupan Tuan menerima perlantikan ini amatlah dihargai dan disanjung tinggi. 81000 Kulai. 4. 1. s. (A) 196 bertarikh 21hb Mei 1998. JOHOR. SMK Tunku Abdul Rahman Putra. Kulai berkuatkuasa mulai tarikh surat ini. Akta Pendidikan 1996 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42. Tuan: Ruj.Contoh Surat Perlantikan Guru Pemimpin/Penasihat Persatuan Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. Ruj. ( HJH KALTHUM BTE HJ JERAN ) Pengetua. 81000 Kulai. ««««««««««««. Guru Penolong Kanan Kokurikulum Fail Peribadi JEA8002/05/01/2004(7) 27 Oktober 2004 103 . Saya berkeyakinan penuh bahawa tuan boleh melaksanakan amanah dan tanggungjawab yang diberikan ini dengan cekap dan berkesan. 3. Johor Bahru. 11. ³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ Saya yang menurut perintah. terima kasih.k.

peringkat terkandung 104 . 38. Memastikan Minit Mesyuarat dan Laporan Aktiviti disedia dan difailkan. 33. Memastikan Jawatankuasa menjalankan tugas seperti dalam Perlembagaan. 35. Bertanggungjawab mencatat penglibatan dan pencapaian ahli. 29. Mengiringi ahli dalam lawatan atau projek yang dijalankan . 28. 31. Mencadangkan nama ahli yang layak menerima Sijil Penghargaan kepada Jawatankuasa Kokurikulum Sekolah. Bertanggungjawab memberi bimbingan dan tunjuk ajar serta galakan kepada ahli-ahli. Mengurus penyertaan ahli-ahli dalam kegiatan di sekolah/zon/daerah/negeri dan kebangsaan dengan baik. Memastikan aktiviti berjalan mengikut jadual yang ditetapkan. Mendaftarkan Pasukan Pakaian Seragam. Merancang aktiviti tahunan dengan kerjasama pelajar. 34. 24. 39. 30. 27. Kelab Persatuan dan Kelab Sukan/ Permainan kepada Pengetua/Guru Besar atau Badan Induk. Memastikan ada Perlembagaan dan Peraturan.Senarai Tanggungjawab Guru Pemimpin/Penasihat Persatuan 22. Memastikan tidak ada unsur subversif tersebar di kalangan ahli. Menghadiri perjumpaan atau mesyuarat yang berkaitan dengan unit yang diwakili . 37. 36. Memastikan Mesyuarat Agung diadakan bagi tujuan melan Ahli tik Jawatankuasa. 23. 25. 40. Menandatangani Buku Kehadiran Ahli. Memastikan aktiviti selaras dengan objektif sekolah. Kelab/Persatuan dan Kelab Sukan/Permainan. Memastikan pengurusan kewangan dan harta benda/peralatan diurus dengan baik. Menentukan Papan Kenyataan digunakan dengan sepenuhnya. 32. 26. Merancang strategi untuk peningkatan kecemerlangan Pasukan Pakaian Seragam.

Bekerjasama dengan pihak sekolah dalam menjayakan sesuatu program. 42.41. 105 . Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Pengetua/Guru Besar dari semasa ke semasa.

Contoh Surat Penerimaan Lantikan Daripada Guru Penasihat/Pemimpin Marhaini bte Yusof SMK Tunku Abdul Rahman Putra, 81000 Kulai, JOHOR. Ruj. Tuan:JEA8002/05/01/2004(7) Ruj. Kami: Tarikh: 28 Oktober 2004 Pengetua, SMK Tunku Abdul Rahman Putra, 81000 Kulai,. JOHOR. Tuan,
Pelantikan Sebagai Guru Penasihat Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra, Kulai

Saya dengan segala hormat dan takzimnya merujuki perkara di atas berasaskan surat tuan JEA8002/05/01/2004(7) bertarikh 27 Oktober 2004 yang berkaitan. 2. Terlebih dahulu saya merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih atas kepercayaan dan keyakinan tuan melantik saya sebagai Guru Pemimpin/Penasihat Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra, Kulai berkuatkuasa mulai 27 Oktober 2004. 3. Sehubungan itu, saya dengan sepenuh hati menerima perlantikan tersebut sebagai sebahagian daripada tugas, kuasa dan tanggungjawab profesion saya, dan berikrar akan menumpukan segala upaya dan segenap tenaga untuk menunai dan melaksanakannya. 4. Saya faham bahawa sekiranya saya lalai, alpa dan ingkar dalam melaksanakan tugas, kuasa dan tanggungjawab yang diamanahkan ini, maka saya boleh dikenakan tindakan mengikut Subseksyen 135(1) dan 135(2) Akta Pendidikan 1996 dan Peraturan 4 dalam Bahagian II Peraturan -Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993. Sekian , terima kasih. ³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ Saya yang menurut perintah, ««««««««.... ( MARHAINI BTE YUSOF ) s.k. 1. 2. Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah Guru Penolong Kanan Kokurikulum

106

Contoh Surat Penurunan Kuasa Pengetua/Guru Besar Kepada Ahli Jawatankuasa Persatuan Melalui Guru Penasihat/Pemimpin SMK Tunku Abdul Rahman Putra, Batu 21, Jalan Air Hitam, 1, 81000 Kulai, JOHOR. Ruj. Tuan Ruj. Kami Tarikh Muhammad bin Kassim, Tingkatan Empat Sains 1, SMK Tunku Abdul Rahman Putra, Kulai. Melalui dan salinan: Guru Pemimpin, Pergerakan Pengakap, SMK Tunku Abdul Rahman Putra, Kulai. Saudara, Surat Penurunan Kuasa Kepada Jawatankuasa Persatuan Dengan hormatnya merujuk perkara diatas, sukacita dimaklumkan bahawa dengan kuasa yang diberikan kepada saya sepertimana dalam Peraturan 4 dan 5 dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998, Akta Pendidikan 1996 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42, No. 11, Tambahan No. 41l Perundangan (A), P.U. (A) 196 bertarikh 21 hb. Mei 1998, saudara telah dilantik sebagai Pengerusi Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra, Kulai (No.), berkuatkuasa mulai 30 Oktober 2004. 2. Bersama-sama ini disertakan Senarai Tanggungjawab Ahli Jawatankuasa Persatuan yang perlu dilaksanakan oleh saudara. Semoga dengan perlantikan ini saudara dapat menjalankan tanggungjawab untuk meninggikan prestasi Pergerakan Pengakap sekolah ini. Sekian , terima kasih. ³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ Saya yang menurut perintah, ««««««««.................. ( HJH KALTHUM BTE HJ JERAN ) Pengetua, SMK Tunku Abdul Rahman Putra, Kulai. s.k. 1. 2. Penolong Kanan Kokurikulum Fail Pengakap : : JEA8002/05/01/2004(8) : 30 Oktober 2004

107

Tanggungjawab Ahli Jawatankuasa Persatuan 1. Pengerusi 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2. Mempengerusikan mesyuarat yang diadakan. Meneliti catatan minit mesyuarat dan memastikan segala tindakan yang diputuskan diambil tindakan sewajarnya. Membincangkan semua program dan aktiviti mingguan, semester dan tahunan bersama-sama ahli jawatankuasa dan guru penasihat. Memastikan semua kegiatan yang dirancang dapat dijalankan dengan baik. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Pemimpin dari semasa ke semasa

Naib Pengerusi 2.1 2.2 2.3 Membantu pengerusi dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab yang diberi. Mempengerusikan mesyuarat jika pengerusi tidak dapat hadir. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Pemimpin dari semasa ke semasa.

3.

Setiausaha 3.1 3.2 3.3 Mencatat minit mesyuarat dan mengedarkannya kepada ahli. Menyediakan laporan semester dan laporan tahunan untuk diselia oleh Guru Pemimpin. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Pemimpin dari semasa ke semasa.

4.

Penolong Setiausaha 4.1 4.2 4.3 Membantu Setiausaha menjalankan segala tugas dan tanggungjawabnya. Berkerjasama dengan setiausaha. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Pemimpin dari semasa ke semasa.

5.

Bendahari 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 Mengutip wang derma daripada ahli. Mencatat wang masuk dan keluar dalam laporan kewangan. Menyerahkan segala kutipan untuk disemak dan disimpan oleh Guru Pemimpin. Mengeluarkan resit bagi penerimaan dan pembayaran yang dibuat. Memastikan akaun sentiasa dikemaskini.

108

6.

Ahli Jawatankuasa 6.1 6.2 Membantu menjalankan tugas dalam segala program dan aktiviti yang dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Pemimpin.

7.

Pemeriksa Kira-Kira 7.1 7.2 Memeriksa dan menyemak serta mengesahkan penyata kewangan pada akhir tahun. Memastikan pengurusan kewangan diuruskan dengan betul.

109

Contoh Surat Permohonan Kebenaran Memungut Derma, Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra, Kulai Pergerakan Pengakap,
SMK Tunku Abdul Rahman Putra, Batu 21, Jalan Air Hitam, Kulai, Johor. Ruj. Tuan: Ruj. Kami: JEA8002/05/04/06/2004(4) Tarikh : 1 November 2004

Pengetua, SMK Tunku Abdul Rahman Putra, Batu 21, Jalan Air Hitam, 1, 81000 Kulai,. JOHOR. Tuan,
Memohon Kelulusan Untuk Mengutip Derma Keahlian Bagi Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra

Saya dengan segala hormatnya perkara di atas dirujuk. 2. Sehubungan dengan itu, saya bagi pihak Ahli Jawatankuasa Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra, Kulai memohon kebenaran daripada pihak tuan untuk membuat kutipan derma daripada setiap ahli persatuan yang berdaftar pada kadar RM 1.00 seorang sebulan. 3. Permohonan ini dikemukakan demi mematuhi Subperaturan 9(3) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998, Akta Pendidikan 1996 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42, No. 11, Tambahan No. 41 Perundangan (A), P.U. (A) 196 bertarikh 21hb Mei 1998. Sekian, terima kasih. ³BERKHIDMAT UNTUK KECEMERLANGAN PERSATUAN´ Saya yang mejalankan tugas, ««««««««.. ( ISMAIL BIN SALIYAN ) Setiausaha Pergerakan Pengakap, SMK Tunku Abdul Rahman Putra, Kulai. s.k. 1. 2. 3. 4. Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah Guru Penolong Kanan Kokurikulum Fail Pengakap Guru Pemimpin/Penasihat

110

Contoh Surat Kelulusan Mengutip Derma, Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra, Kulai SMK Tunku Abdul Rahman Putra, Batu 21, Jalan Air Hitam, 1, 81000 Kulai,. JOHOR. Ruj. Tuan: JEA8002/05/04/06/2004(4) Ruj. Kami: JEA8002/05/01/2004(9) Tarikh: 3 November 2004 ISMAIL BIN SALIYAN, Setiausaha Pergerakan Pengakap, SMK Tunku Abdul Rahman Putra, 81000 Kulai, JOHOR. Tuan,
Memohon Kelulusan Untuk Mengutip Derma Keahlian Bagi Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra, Kulai

Dengan hormatnya surat tuan JEA8002/05/04/06/2004(4) bertarikh November 2004 yang berkaitan.

1

2. Sehubungan dengan itu, berdasarkan kuasa yang diberikan kepada saya mengikut Subperaturan 9(3) dalam Peraturan -Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998, Akta Pendidikan 1996 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42, No. 11, Tambahan No. 41 Perundangan (A), P.U. (A) 196 bertarikh 21hb Mei 1998, maka saya dengan ini membenar dan meluluskan permohonan tuan untuk mengutip derma keahlian daripada setiap ahli yang berdaftar dengan Pergerakan Pengakap sekolah ini de ngan kadar RM 1.00 seorang sebulan. dengan syarat tiada unsur paksaan dikenakan ke atas ahli dan peruntukan-peruntukan dalam Artikel Tujuh, Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan (Perlembagaan) Pergerakan Pengakap sekolah ini dipatuhi sepenuhnya. 3. Saya berharap dengan kebenaran dan kelulusan ini Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra, Kulai akan dapat bergerak dengan cergas. Sekian, terima kasih. ³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ Saya yang menurut perintah, ««««««««««««. ( HJH KALTHUM BTE HJ JERAN ) Pengetua, SMK Tunku Abdul Rahman Putra, Kulai. s.k. Penolong Kanan Kokurikulum.

111

Contoh Surat Pemberitahuan Kepada Ibu Bapa/Penjaga, Pengelibatan Anaknya Dalam Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra, SMK Tunku Abdul Rahman Putra, Batu 21, Jalan Air Hitam, 81000 Kulai, JOHOR. Ruj. Tuan: Ruj. Kami:JEA8002/05/01/2004(10) Tarikh: 5 November 2004 Encik Kassim bin Aspar, No 8296, Jalan Merak 17, Bandar Putra, 81000 Kulai, JOHOR. Tuan,
Penerimaan Ahli Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra

Dengan hormatnya dimaklumkan bahawa anak tuan, Muhammad bin Kassim pelajar Tingkatan 1A2, telah diterima menjadi ahli Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra, Johor Bahru dan dikehendaki menjalani latihan/perjumpaan pada setiap hari Sabtu minggu ke-2 dan ke-4 dari jam 8.00 pagi hingga 12.00 pagi. 2. Sehubungan dengan itu, pihak pengurusan sekolah telah meluluskan kutipan derma Pergerakan Pengakap Sekolah berjumlah RM 12.00 setahun (Rujuk Surat Kebenaran JEA8002/05/01/2004(8) bertarikh 3 November 2004). Oleh itu, pihak kami berbesar hati jika anak tuan dapat membuat pembayaran kepada bendahari samada pembayaran mengikut mingguan (RM 0.25), atau bulanan (RM 1.00) atau tahunan (RM 12.00) bermula dari bulan Januari 2003. 3. Semoga tuan dapat memberikan sokongan demi meningkatkan lagi penglibatan anak tuan dalam kegiatan kokurikulum dengan penuh dedikasi. Sekian, terima kasih. ³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ Saya yang menurut perintah, ««««««««««««.. ( HJH KALTHUM BTE HJ JERAN ) Pengetua, SMK Tunku Abdul Rahman Putra, Kulai. s.k. 1. 2. Guru Penolong Kanan Kokurikulum Fail Pengakap

112

Ruj. 3. Kulai.Contoh Surat Pendaftaran Pergerakan Pengakap Sekolah Kepada Pesekutuan Pengakap Malaysia SMK Tunku Abdul Rahman Putra. Tuan. Kami: JEA8002/05/01/2004(1) Tarikh : 5 Januari 2005 Persekutuan Pengakap Malaysia. JOHOR. 2. ««««««««««««. SMK Tunku Abdul Rahman Putra.k. Bersama-sama disertakan borang yang telah diisi dan wang pendaftaran. 2. 81000 Kulai. Sehubungan itu. Pesuruhjaya Pengakap Daerah Johor Bahru. Pengawai Pendidikan Daerah Johor Bahru. 4. Jalan Air Hitam. Jalan Hang Jebat. Memohon Pendaftaran Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. Guru Penolong Kanan Kokurikulum 113 . Kulai. Rumah Pengakap. Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. Sekian . Kulai ingin memohon mendaftar pergerakan ini kepada Persekutuan Pengakap Malaysia. 1. ³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ Saya yang menurut perintah. Pengarah Pendidikan Johor. Batu 21. terima kasih. Kulai dan Guru-Guru Penasihat yang akan mengendalikan pergerakan pengakap tersebut juga disertakan. 56000 Kuala Lumpur. Tuan: Ruj. s. 3. Berhubung perkara tersebut diatas. ( HJH KALTHUM BTE HJ JERAN ) Pengetua. Kulai telah dilulus penubuhan dan pendaftaran oleh pihak pentadbiran sekolah sepertimana surat JEA8002/05/01/2004(6) bertarikh 25 Oktober 2004. Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. Senarai ahli-ahli Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra.

SMK Tunku Abdul Rahman Putra.k. Ruj.Contoh Surat Pemberitahuan Kepada Ibu Bapa/Penjaga. Kami: JEA8002/05/01/2004(1) Tarikh : 3 Januari 2005 Encik Kassim bin Aspar. Fail Pengakap 114 . Bandar Putra. Semoga tuan dapat memberikan sokongan demi meningkatkan lagi penglibatan anak tuan dalam kegiatan kokurikulum dengan penuh dedikasi. JOHOR. ««««««««««««. ( HJH KALTHUM BTE HJ JERAN ) Pengetua. 1. mengenai Ketidakhadiran Anak Dalam Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. Sehubungan dengan itu. Tuan: Ruj. Batu 21.00 pagi sepertimana tarikh -tarikh berikut: Tarikh: 10 Januari. 81000 Kulai. Johor Bahru telah tidak hadir semasa latihan/perjumpaan pada setiap hari Sabtu jam 8. Jalan Air Hitam. 17 Januari. Kulai. 3. Penolong Kanan Kokurikulum Pemimpin Pengerakan Pengakap. 3. terima kasih. Jalan Merak 17.00 hingga 11. seorang ahli Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. No 8296. Sekian. 8 Februari 2003 2. 2. pihak pengurusan sekolah memohon kerjasama pihak tuan untuk memastikan bahawa ketidakhadiran anak tuan pada tarikh tersebut adalah dalam pengetahuan tuan. 81000 Kulai. Tuan. SMK Tunku Abdul Rahman Putra. Ketidakhadiran Ahli Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra Dengan hormatnya dimaklumkan bahawa anak tuan. JOHOR. s. Muhammad bin Kassim pelajar Tingkatan 1A2. ³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ Saya yang menurut perintah.

Contoh Takwim Tahunan Pergerakan Pengakap Bulan Januari Minggu/ Tarikh Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Aktiviti Pendaftaran Kelab/Persatuan Pendaftaran Ahli Ceramah Berfokus Suai Kenal Antara Ahli Pengakap Ceramah Berfokus Penyusunan Organisasi(Mesyuarat AJK) Ceramah Berfokus Tanggungjawab Ahli Ceramah Berfokus Dasar Berpengakap Ceramah Berfokus Peraturan dan UndangUndang Ceramah Berfokus Mengenal Bendara dan Upacara Ceramah Berfokus Pemakaian Lencana dan Ujian Ceramah Berfokus Lagu Kebaangsaan Ceramah Berfokus Lagu Negeri Ceramah Berfokus Simpulan dan Ikatan Ceramah Berfokus Pengurusan Pasukan Ceramah Berfokus Perjumpaan Pek/Terup Ceramah Berfokus Istiadat Perlantikan Ceramah Berfokus Kemahiran Berpengakap Ceramah Berfokus MESYUARAT AGUNG Catatan/ Tindakan Pengetua/GuruBesa r/ GPK KOKO/ Guru Penasihat Februari Mac April Mei Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Jun Julai Ogos 115 .

Sept Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 1 Minggu 2 Ceramah Berfokus Pertolongan Cemas Ceramah Berfokus Membaca Peta Ceramah Berfokus Pengembaraan Ceramah Berfokus Pertandingan Kawad Kaki Perkhemahan Perdana Hari Kokurikulum Sekolah Okotber Nov 116 .

Pegawai Pelajaran Daerah Mengelola.3 Ketua Unit Sukan 3.1 S/U Kokurikulum 1. Pengetua Tugas PegawaiPegawai lain yang ada hubungan serta Jenis hubungan 1. Pelajaran Johor Mengelola.Penolong Kanan. 4.2 Penyelaras Pasukan Pakaian Seragam. Kuasa Yang diberi Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Ikhtisas 2. Kelab Sukan 117 Tugas dan Tanggungjawab Memastikan pelaksanaan dasar Kementerian Pelajaran dalam bidang kokurikulum dilaksanakan.2 Penyelaras Pasukan Pakaian Seragam. daerah dan negeri.2 Penyelia Kokurikulum 2.1 S/U Kokurikulum 4.4 Guru Rumah Sukan 1. Kelab Sukan Permainan S/U Sukan 1. Kelab/Persatuan. Memantau dan Menyelia kegiatan kokurikulum di peringkat sekolah dan daerah. Pegawai Jabatan. Kelab/Persatuan.1 Penolong Pegawai Pelajaran Daerah (HEM) 2.4 S/U Sukan Daerah 3.4 Penyelia Kokurikulum 4.3 Penyelia Sukan 2.1 Ketua Sektor Pembangunan Dan Kemanusiaan 3. Penyelia Membantu menyelia kegiatan kokurikulum peringkat sekolah . Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Ikhtisas Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Ikhtisas Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling 3. Memantau dan Menyelia kegiatan kokurikulum di peringkat sekolah .ENGURUSAN KOKURIKULUM: PENDAFTARAN MURID DALAM KEGIATAN KOKURIKULUM SENARAI TUGAS/KUASA DAN HUBUNGAN PEGAWAI DENGAN PEGAWAI LAIN Unit : Kokurikulum Jawatan : Penolong Kanan Kokurikulum Tugas Pegawai Atasan Yang Ada Hubungan 1.3 Guru Penasihat 1.2 Penolong Pengarah (HEM) 3.5 Guru Pasukan Sekolah 2. Penolong Kanan HEM.

4 Guru Penasihat 4. Guru Kanan Mata Pelajaran Ikhtisas Permainan 4.5 Guru Rumah Sukan 4.6 Guru Pasukan Sekolah 118 .Petang.3 S/U Sukan 4.

dan penyertaan dalam kegiatan-kegiatan ditentukan oleh Menteri. Perundangan (A). Status Pelaksanaan Kokurikulum Sekolah : Sebagai sebahagian daripada Kurikulum Kebangsaan. 42/No. penyertaan dalam badan beruniform. maka pelaksanaan kokurikulum di sekolah adalah wajib. (A) 196 bertarikh 21hb. atau apa-apa persatuan lain yang diluluskan oleh Pendaftar. {Rujuk Seksyen 18. 11 (Tambahan No. lain sebagaimana Rujuk Subperaturan 3(3) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997 yang diterbitkan sebagai P. badan beruniform. penyertaan dalam persatuan dan kelab. Mei 1998. sukan dan permainan. Rujuk Peraturan 4 dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998 yang diterbitkan sebagai Warta Kerajaan Jil. 41).0 2.U.U.1 Kandungan Kegiatan Kokurikulum Di Sekolah .2 Kegiatan Kokurikulum di sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan meliputi kegiatan dalam persatuan yang ditubuhkan di sekolah daripada kategori berikut:(a) (b) (l) (m) (n) mata pelajaran yang diajar di sekolah sebagaimana yang dinyatakan dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997. 1. Akta Pendidikan 1996 (Akta 550)} Kegagalan atau keengganan melaksanakan kegiatan kokurikulum di sekolah adalah suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi lima ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi tiga bulan atau kedua-duanya {Rujuk Subseksyen 135(1) Akta Pendidikan 1996 (Akta 550)} dan jika kesalahan itu dilakukan secara 2. P. (A) 531/97.0 1. hobi dan rekreasi. Kegiatan Kokurikulum di sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan akan mengandungi yang berikut:(m) (n) (o) (p) penyertaan dalam sukan dan permainan.2 119 .PERATURAN-PERATURAN PENTADBIRAN BAGI SETIAP AKTIVITI Aktiviti Pengurusan : Pendaftaran Murid Dalam Persatuan 1.1 2.

2 dalam Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.5 Sekolah-sekolah. dan dalam pelbagai gerak kerja yang menekankan perpaduan kaum. KP(BS)8591/Jld. Setiap pelajar hendaklah mengambil bahagian sekurangkurangnya dalam salah satu gerak kerja pakaian seragam (badan beruniform). 1/1985 KP(BS)8591/Jld. Januari 1985}. Januari 1985}. 2. 2. 2000. bergotong royong memperbaiki kawasan sekolah. 16/2000.7 Penyertaan pelajar dalam aktiviti kokurikulum adalah wajib. Rujuk Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. seseorang itu dikenakan hukuman denda harian yang tidak melebihi lima ratus ringgit sebagai tambahan kepada apa-apa penalti lain yang boleh dikenakan kepadanya di bawah Akta ini berkenaan dengan kesalahan itu. 2. Seberapa yang boleh.6 Pelaksanaan kegiatan kokurikulum di sekolah hendaklah berasaskan prinsip penyertaan beramai-ramai tanpa ada unsur-unsur diskriminasi atau paksaan dan yang bercanggah dengan Dasar Pendidikan Kebangsaan dan Perlembagaan Negara. ketatanegaraan. {Rujuk Subseksyen 135(2) Akta 550}. 1/1985 KP(BS)8591/Jld. 120 . {Rujuk Subperkara 5.berterusan.3 dalam Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. {Rujuk Subperkara 5. 2. XVI(16) bertarikh 13 Nov. maka apabila disabitkan sedemikian. 2. dan satu kegiatan sukan atau permainan. 11(29) bertarikh 2hb.3 Matlamat gerak kerja kokurikulum yang dikehendaki ialah penyertaan oleh setiap orang pelajar yang belajar di sekolah kerajaan atau bantuan kerajaan. {Rujuk Subperkara 5. 11(29) bertarikh 2hb. KP(BS)8591/Jld.4 Penyertaan semua guru adalah dikehendaki bagi mempastikan keberkesanan pelaksanaan gerak kerja kokurikulum di sekolah. 11(29) bertarikh 2hb. Rujuk Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 1/1986. peningkatan penyertaan pelajar-pelajar dalam kegiatan pakaian seragam hendaklah diusahakan.1 dalam Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. Sehubungan itu kehadiran pelajar dalam aktiviti kokurikulum mestilah direkodkan. 1/1985 KP(BS)8591/Jld. bagi setiap hari kesalahan itu terus dilakukan. 11/(41) bertarikh 15 Januari 1986. satu kegiatan persatuan atau kelab. Januari 1985}. moral dan sebagainya yang sesuai bagi pendidikan menyeluruh dan pembentukan keperibadian. khususnya yang kurang kemudahan untuk menjalankan gerak kerja kokurikulum ini hendaklah menggalakkan pelajar-pelajarnya mengambil bahagian dalam membuat kerja-kerja amal untuk masyarakat setempat.

Rujuk Subperkara 5. 8591-11(32) bertarikh 2hb Februari 1985.2.8 Kegiatan kokurikulum di sekolah boleh dilaksanakan dengan menggunakan penglibatan dan kepakaran anggota-anggota masyarakat setempat. 121 .3 dalam Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 4/1985. KP.2.

Serahkan borang permohonan kepada guru tingkatan. Surat Pekeliling Bil 5/1986 Bil 1/1988 Bil 4/1995 Bil 3/1997 Bil 24/1998 Bil 1 Proses Kerja Edarkan borang permohonan untuk sertai persatuan dan kelab kepada guru tingkatan.PROSES KERJA PENDAFTARAN MURID DALAM KEGIATAN KOKURIKULUM Pegawai Yang Meluluskan / Di rujuk SU Kokurikulum Seksi Undangundang / Peraturan 1. Simpan rekod dalam rekod kokurikulum 2 Guru Tingkatan 3 Guru Tingkatan 4 5 Guru Tingkatan 6 Guru Tingkatan 7 8 SU Kokurikulum SU Kokurikulum 9 SU Kokurikulum 10 SU Kokurikulum 122 . Semak borang dan memastikan semua murid telah memilih dua kegiatan dalam kokurikulum iaitu persatuan dan kelab. Serahkan nama ahli kepada guru tingkatan dan guru penasihat persatuan dan kelab. Permohonan murid diproses. Warta kerajaan Jil. No 11 2. Keahlian murid direkodkan dalam dua salinan iaitu mengikut tingkatan dan mengikut persatuan dan kelab masingmasing. Serahkan borang permohonan untuk sertai persatuan dan kelab kepada SU Kokurikulum. Proses mengisi borang permohonan untuk sertai persatuan dan kelab. Edarkan borang permohonan untuk sertai persatuan dan kelab kepada murid. 42.

Rekod keahlian murid dalam dua salinan Serahkan maklumat keahlian murid kepada guru tingkatan dan penasihat persatuan Simpan maklumat murid dalam rekod kokurikulum. Isi semula borang Semak borang permohonan murid. TAMAT 123 .CARTA ALIRAN PENDAFTARAN PERSATUAN DAN KELAB DI SEKOLAH MULA Edar borang permohonan/ pemilihan persatuan dan kelab kepada guru tingkatan Edar borang permohonan/ pemilihan persatuan dan kelab kepada pelajar Proses mengisi borang permohonan persatuan dan kelab Serah borang permohonan kepada guru tingkatan. TIDAK YA Lengkap Serah borang permohonan kepada SU Kokurikulum Permohonan murid diproses.

10. Permohonan murid diproses. Keahlian murid direkodkan dalam dua salinan iaitu mengikut tingkatan dan mengikut persatuan dan kelab masing-masing. Simpan rekod dalam rekod kokurikulum 124 . Serahkan borang permohonan untuk sertai persatuan dan kelab kepada SU Kokurikulum. Semak borang dan memastikan semua murid telah memilih dua kegiatan dalam kokurikulum iaitu persatuan dan kelab. Serahkan nama ahli kepada guru tingkatan dan guru penasihat persatuan dan kelab.SENARAI SEMAK BAGI PENDAFTARAN MURID DALAM KEGIATAN KOKURIKULUM Bil 1 TINDAKAN Edarkan borang permohonan untuk sertai persatuan dan kelab kepada guru tingkatan. Serahkan borang permohonan kepada guru tingkatan. Edarkan borang permohonan untuk sertai persatuan dan kelab kepada murid. TANDA ( / ) CATATAN 2 3 4 5 6 7 8 9. Proses mengisi borang permohonan untuk sertai persatuan dan kelab.

Warta Kerajaan 1997 5.SENARAI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN YANG DIPERLUKAN AKTA PENDIDIKAN 1. SPI Bil 4/1975 6. bertarikh 28 Disember 1967 Peraturan-Peraturan Kokurikulum Kebangsaan P. 11. 42. Warta Kerajaan 1967 4.326 Peraturan-Peraturan Sekolah) 1956 (Kursus Pengajian WARTA KERAJAAN 1 Warta Kerajaan 1950 Registration of Schools Ordinance 1950 Schools Societies Regulations L. Jil.179-180 Jil. Akta Pelajaran 1961 Pemberitahuan Undang-Undang L. SPI Bil 2/1971 4.N. 23/1966 2. SPI Bil 8/1975 Lagu Kebangsaan Perkhidmatan Masyarakat dan Muhibah di Sekolah-Sekolah Rukunegara Permainan Menengah Catur di Sekolah-Sekolah Nyanyian Lagu Kebangsaan µNegaraku¶ Menyanyi Lagu Kebangsaan/Lagu Negeri. (A) 531 dalam Akta Pendidikan 1996 bertarikh 31 hb Disember 1996 Pemberitahu Undang-Undang 196. Akta Pelancongan 1957 2. 27. No. Warta Kerajaan 1998 - SURAT PEKELILING IKHTISAS 1.U.N. dan Mengibar Bendera Persekutuan/Bendera Negeri di Sekolah-Sekolah/Maktab-Maktab Perguruan Rancangan Kegiatan Sekolah Selepas Peperiksaan SRP/LCE (termasuk Sabah/ 7. SP µAm Bil. SPI Bil 1/1971 3. Warta Kerajaan 1956 3. SPI Bil 8/1971 5. Bil. SPI Bil 10/1976 - 125 .11 2.

SPI Bil. SPI Bil 1/1985 22. 8. 3/1981 14. 4/1984 21. SPI Bil 1/1986 25. SPI Bil. SPI Bil. 4/1985 23. 3/1984 19. Video Game. SPI Bil. SPI Bil.326/62 Ketetapan Masa Di Sekolah-Sekolah Penggunaan Waktu Tidak Mengajar/Waktu Luang (Free Period) Oleh Guru Rancaangan Kegiatan Sekolah Selepas Peperiksaan SRP dan SRP/LCE (Sarawak) bagi Murid-murid Tingkatan III ± Garis Panduan Permainan µPin-table. Rekod Kedatangan dan Laporan Gerak Kerja Kokurikulum Pelajar. SPI Bil. SPI Bil. SPI Bil. 3/1982 Hari Kelepasan Peristiwa P. 4/1983 17. 11/1978 12. SPI Bil.U. SPI Bil. SPI Bil 2/1986 - 126 .326/62 Pengelolaan Walkathon Di Sekolah-Sekolah Kawad Kecemasan Kebakaran Di Sekolah Hari Kelepasan Peristiwa P. SPI Bil. Garis Panduan Mengenai Aktiviti-Aktiviti Kebudayaan Di Sekolah-Sekolah.Sarawak Junior Certificate Examination) bagi Murid-Murid Tingkatan III ± Garis Panduan. 4/1984 20. SPI Bil. 7/1983 18. Penubuhan Jawatankuasa Sekolah Sebagai Institusi Masyarakat Rancangan Mencantik dan Mengindahkan Sekolah dan Kawasannya (Landscaping) Larangan ke atas Pemberian Cenderamata. Game Watch¶ Iklan/Tajaan Dalam Majalah Sekolah Garis Panduan Mengenai Pungutan Derma Melibatkan Murid-Murid Sekolah. 4/1982 16. 7/1977 10. Perhimpunan Sekolah Perhimpunan Sekolah (Tambahan) Penubuhan Jawatankuasa Bimbingan Pelajar Sekolah. SPI Bil. 5/1985 24. 15. SPI Bil. 8/1978 11. 2/1981 13. 4/1977 9. SPI Bil.U.

Panduan Tajaan Oleh Perniagaan Di Sekolah. SPI Bil. SPI Bil 10/1988 34. SPI Bil. . 5/1986 28. Oleh Permohonan Mengundang Orang-Orang Kenamaan Ke Upacara Sekolah/Institusi Pendidikan. 127 . Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Kelab Perekacipta Sekolah. 6/1988 31. SPI Bil. Keberangkatan DYMM Sultan/Raja/TYT Yang Di Pertua Negeri Menghadiri MajlisMajlis Rasmi Sekolah. Syarikat/Badan 27. SPI Bil 4/1991 40.26. Mengundang Orang-orang Kenamaan Ke Upacara Sekolah/Institusi Pendidikan. SPI Bil 14/1988 - 35. Keselamatan Diri Pelajar Di Sekolah.7/1991 41.Pelaporan Kejadian Tidak Diingini Di Sekolah. Program Skim Lencana Anti Dadah Pasukan Berpakaian Seragam Sekolah Menengah (SLAD). Penceramah Jemputan Untuk Majlis Dan Aktiviti Agama Islam Di Sekolah. 1/1988 29. SPI Bil. 7/1988 - Penyertaan Pelajar Dalam Pertandingan Atau Kejohanan Sukan Anjuran Persatuan Atau Badan Induk Sukan.Penyertaan Pelajar Dalam Kegiatan Sukan Di Sekolah. SPI Bil 10/1989 37. SPI Bil. 8/1988 33.3/1988 - 30. SPI Bil 1/1989 36. SPI Bil. SPI Bil. Senaman Beramai-ramai. SPI Bil. SPI Bil 3/1986 - Penyelarasan Pelaksanaan Kurikulum µPengenalan Kepada Komputer¶ Dan Kegiatan Kelab Komputer Sekolah Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Kelab Komputer Sekolah. Penggunaan Kemudahan Sekolah Pertubuhan Dan Persatuan Belia. 1/1991 38. 32. 3/1991 39. Atur cara Majlis Rasmi Sekolah. SPI Bil. SPI Bil. 9/1991 .

SPI Bil. Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum Dan Sukan Di Dalam Dan Di Luar Kawasan Sekolah. Pelaksanaan Skim Takaful Kemalangan Diri Berkelompok Bagi Semua Pelajar Sekolah Kerajaan Dan Bantuan Kerajaan. 6/1994 - Panduan Penubuhan Dan Persatuan Silat Sekolah. SPI Bil 9/1995 . 3/1995 - 46. 4/1995 47. SPI Bil. 6/1997 - 128 . 3/1997 - 55. SPI Bil. SPI Bil. 2/1997 53. Program Dan Aktiviti Sekolah Yang Melibatkan Dasar Dan/Atau Pungutan Wang. - 50. PUP Bil 2/1997 Sikap Mengutamakan Keceriaan Kebersihan Di Kalangan Pelajar.Rancangan Kegiatan Peperiksaan UPSR Tahun 6. SPI Bil. Penampilan Diri Pelajar. Pengurusan Usaha Menanam Semangat Patriotisme Di Kalangan Pelajar Dan Senaman Ringkas Dalam Bilik Darjah.1/1996 51. Amalan Kebersihan Di Sekolah. SPI Bil. Kekemasan Dan Kerapian Berpakaian. SPI Bil. SPI Bil. Pelaksanan Kadet Remaja Sekolah (KRS). 1/1995 - 45. Penyertaan Pelajar Dalam Pertandingan Kejohanan Sukan Anjuran Persatuan Badan Induk Sukan Sekolah Selepas Bagi Murid-Murid Dan 44. SPI Bil. 4/1992 43. 7/1995 48. Tatacara Mengenakan Tindakan Dan Hukuman Terhadap Pelajar-Pelajar Sekolah. SPI Bil. SPI Bil. SPI Bil. 8/1995 - 49. 2/1996 52.42. Pengiktirafan Persatuan Seni Bela Diri Sebagai Pasukan Pakaian Seragam Sekolah Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Kelab/Persatuan (PS. 54.77280) Taekwando/Seni Mempertahankan Diri.

Penganjuran Program Motivasi Di Sekolah. SPI Bil. 8/2000 67. SPI Bil. SPI Bil. Panduan Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Tambahan Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum Dan Sukan Di Dalam Dan Di Luar Kawasan Sekolah. 2/1999 63. Garis Panduan Pengendalian Aktiviti Sokongan Bahasa Inggeris Di Sekolah. SPI Bil. Murid Di Hari 59. 13/2000 - Pendaftaran Kegiatan Seni Bela Diri Di Sekolah-Sekolah.56. 9/2000 - 68. SPI Bil. Akta Pendidikan 1996 dan PeraturanPeraturan Di Bawah Akta Pendidikan 1996. SPI Bil. 7/1999 64. Mencegah Kebakaran Di Sekolah. Penggunaan Budi Bicara Ketika Mengambil Tindakan. SPI Bil. 5/1998 - Mempergiat Dan Memperluas Program Dan Aktiviti Pertanian Di Sekolah. 9/2000 - 69. 2/1998 57. SPI Bil 7/2000 66. Penggunaan Barang Permainan Elektronik Robot Kit Di Sekolah Menengah. SPI Bil. SPI Bil. SPI Bil. SPI Bil. 3/1998 58. Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Kelab Komputer/ Teknologi Maklumat Sekolah. Panduan Keselamatan Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan Serta Kegiatan kokurikulum Dan Sukan Di Dalam Dan Di Luar Kawasan Sekolah. 8/1999 65. SPI Bil 24/1998 - 61. Penubuhan Kelab Pencegahan Jenayah Di Sekolah Menengah. 18/1998 60. Lawatan Pendidikan Persekolahan. Keselamatan Diri Murid Dalam Perjalanan Pergi Dan Balik Sekolah. 129 . SPI Bil. Penglibatan Guru dan Murid dalam aktiviti Pasukan Pakaian Seragam anjuran agensi kerajaan dan pertubuhan bukan kerajaan. 1/1999 62. SPI Bil. 12/2000 70.

Penubuhan Kelab Sekolah-Sekolah. Salah Laku Memasukkan Unsur Politik Dalam Soalan Peperiksaan/Ujian Di Sekolah Dan Perbuatan Menghasut/ Meracuni Fikiran Pelajar Membenci Kerajaan. Panduan Menggalakkan Kerjasama Dan Sumbangan Pihak Luar Dalam Program Teknologi Maklumat Dan Komunikasi Di Sekolah. 17/2000 74. Panduan Penubuhan Persatuan Agama Bukan Islam Di Sekolah-Sekolah. SPI Bil. 20/2000 77. 16/2000 - Sambutan Hari Kemerdekaan Peringkat Sekolah. SPI Bil. SPI Bil. SPI Bil. SPI Bil. 5/2002 - 130 . SPI Bil. Rukun Negara Di 73. Lawatan Sekolah Pada Hari Persekolahan 76. 18/2000 75. 14/2000 72. SPI Bil. 19/2000 - Penggalakan Aktiviti Fotografi Di Kalangan Murid Sekolah.71.

SENARAI BORANG-BORANG YANG DIGUNAKAN BAGI TUJUAN PENDAFTARAN MURID DALAM KEGIATAN KOKURIKULUM Bil. 1 Senarai Borang/Surat Borang Pendaftaran Kokurikulum 131 .

Serahkan borang permohonan untuk sertai persatuan dan kelab kepada SU Kokurikulum. Serahkan nama ahli kepada guru tingkatan dan guru penasihat persatuan dan kelab. Proses mengisi borang permohonan untuk sertai persatuan dan kelab. Serahkan borang permohonan kepada guru tingkatan.NORMA KERJA BAGI PENDAFTARAN PELAJAR DALAM KEGIATAN KOKURIKULUM Masa Yang Diambil 10 minit Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dlm Seminggu Bil Jenis Kerja 1 Edarkan borang permohonan untuk sertai persatuan dan kelab kepada guru tingkatan. Edarkan borang permohonan untuk sertai persatuan dan kelab kepada murid. Simpan rekod dalam rekod kokurikulum 2 5 minit 3 10 minit 4 10 minit 5 30 minit 6 120 minit 7 8 1 Minggu 1 Minggu 1 Minggu 132 . Semak borang dan memastikan semua murid telah memilih dua kegiatan dalam kokurikulum iaitu persatuan dan kelab. Keahlian murid direkodkan dalam dua salinan iaitu mengikut tingkatan dan mengikut persatuan dan kelab masing-masing. Permohonan murid diproses.

Tugas Saya Hari Ini Catatan 133 .SENARAI TUGAS HARIAN NAMA : JAWATAN : TARIKH : Bil.

Maklumat ± KTM Kelab Seni Silat Gayung Malaysia ± SSG Kelab Kesenian dan Kebudayaan ± KKK Kelab Cegah Jenayah ± KCJ Kelab Badminton ± KBN Kelab Boling ± KBL Kelab Catur ± KCR Kelab Setia ±KSE Kelab Prostar ± KPS Kelab Rukun Negara ± KRN PERTINA ± PTE C) KEGIATAN SUKAN YANG INGIN DISERTAI (sila pilih 3 kegiatan sukan /permainan berikut dengan menulis1.2.Untuk Kegunaan Pejabat SMK TUNKU ABDUL RAHMAN PUTRA KULAI.2. JOHOR BORANG PENDAFTARAN KOKURIKULUM Unit Beruniform Persatuan/Kelab Sukan/Permainan Rumah Sukan Nama (Huruf Besar) No. Arab ± PBA Persatuan Sejarah & Geografi ± PSG Persatuan Pendidikan Seni Visual ± PSV Persatuan Sains & Matematik ± PSM Persatuan Kemahiran Hidup ± PKH Kelab Pengguna. ± KPP Kelab Bimbingan dan Kerjaya ± KBK Kelab SPBT ± KBT Kelab Tunas Bistari ± KTB Kelab Komunikasi & Tek. Perdag.3 pada petak yang berkenaan) Persatuan Bahasa Melayu ± PBM Persatuan Bahasa Inggeris ± PBI Persatuan Bahasa Cina ± PBC Persatuan Bahasa Tamil ± PBT Persatuan Pendidikan Islam & B.3 pada petak yang berkenaan) Olahraga Bola Sepak Bola Baling Bola Tampar Softball Hoki Boling Badminton 134 . Kad Pengenalan Tarikh Lahir Alamat Keturunan Agama Jantina Tingkatan Kewarganegaraan Kecacatan (Jika ada) Telefon :\ A) PASUKAN UNIT BERUNIFORM YANG INGIN DISERTAI (sila pilih 2 daripada unit beruniform berikut dengan menulis 1. dan Kew.2 pada petak yang berkenaan) Persatuan Bulan Sabit Merah Malaysia ± PBS Pasukan Kadet Remaja Sekolah ± KRS Pasukan Pengakap Sekolah ± PGP Pasukan Kadet Polis ± PKP Pergerakan Pandu Puteri ± PPP Pergerakan Puteri Islam ± PPI B) PERSATUAN/ KELAB YANG INGIN DISERTAI (sila pilih 3 persatuan/kelab berikut dengan menulis1.

................Bola Jaring Bola Keranjang Catur Sepak Takraw Petanque PENCAPAIAN DALAM KOKURIKULUM TAHUN AKTIVITI/PERTANDINGAN PERINGKAT PENCAPAIAN Saya mengesahkan segala maklumat yang diberikan di atas adalah tepat dan benar.......... : ..................................... : ....... Tandatangan Nama Tarikh : ............................................... 135 .........................................................

Kelab Sukan Permainan 4.3 S/U Sukan 4.1 Penolong Pegawai Pelajaran Daerah (HEM) 2. Guru Kanan Mata Pelajaran Membantu menyelia kegiatan kokurikulum peringkat sekolah .5 Guru Rumah Sukan 4. Penolong Kanan HEM.2 Penyelaras Pasukan Pakaian Seragam.2 Penolong Pengarah (HEM) 3.SENARAI TUGAS/KUASA DAN HUBUNGAN PEGAWAI DENGAN PEGAWAI LAIN Unit : Kokurikulum Jawatan : Penolong Kanan Kokurikulum Tugas Pegawai Atasan Yang Ada Hubungan 1.3 Penyelia Sukan 2.4 Guru Rumah Sukan 1.4 Guru Penasihat 4.4 S/U Sukan Daerah 3. Pengetua Tugas PegawaiPegawai lain yang ada hubungan serta Jenis hubungan 1. daerah dan negeri.5 Guru Pasukan Sekolah 2. 4 Penolong Kanan.4 Penyelia Kokurikulum 4.1 Ketua Sektor Pembangunan Dan Kemanusiaan 3.3 Ketua Unit Sukan 3. Memantau dan Menyelia kegiatan kokurikulum di peringkat sekolah dan daerah. Kelab Sukan Permainan/ S/U Sukan 1. Kelab/Persatuan.2 Penyelia Kokurikulum 2. Pegawai Jabatan Pelajaran Johor Mengelola.1 S/U Kokurikulum 4. Penyelia Petang. Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Ikhtisas Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Ikhtisas Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Ikhtisas 3.2 Penyelaras Pasukan Pakaian Seragam.Kelab/ Persatuan. Memantau dan Menyelia kegiatan kokurikulum di peringkat sekolah .6 Guru Pasukan Sekolah 136 Tugas dan Tanggungjawab Memastikan pelaksanaan dasar Kementerian Pelajaran dalam bidang kokurikulum dilaksanakan. Kuasa Yang diberi Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Ikhtisas 2.1 S/U Kokurikulum 1.3 Guru Penasihat 1. Pegawai Pelajaran Daerah Mengelola.

Kehadiran b. Penilaian yang dibuat tidak hanya berlandaskan pencapaian dalam kegiatan semata-mata kerana aspek-aspek lain seperti kehadiran dalam aktiviti. Penggunaan borang penilaian yang standard bagi menghindari unsur ketidakadilan dalam pemberian markah dan ketidaksamarataan dalam penilaian kegiatan kokurikulum pelajar yang dibuat oleh sekolah.1 1.1 137 . tanggungjawab yang disandang dan penglibatan pelajar dalam sesuatu kegiatan kokurikulum perlu diambil kira. 2. Jawatan disandang 1. Dalam mesyuarat Pengurusan Pendidikan Bil 9.0. Pencapaian c. Penglibatan d.2 2.4 1.1 Garis Panduan Kegiatan kokurikulum sekolah yang merangkumi aktiviti pasukan pakaian seragam.PERATURAN-PERATURAN PENTADBIRAN BAGI PENILAIAN PRESTASI KOKURIKULUM (FORMAT A) 1. 1997.5 2. wakil Bahagian pengajian Tinggi mencadangkan agar kegiatan kokurikulum di sekolah dapat dinilai secara standard agar aspek ini dapat di mbil kira dalam a proses pengambilan pelajar ke institusi-institusi pengajian tinggi tempatan. Menyediakan satu kaedah penilaian aktiviti kokurikulum yang boleh diterima pakai oleh semua sekolah. kelab dan persatuan serta kelab sukan dan permainan.0 1. Aspek-aspek yang dinilai: Penilaian aktiviti kokurikulum seseorang pelajar dalam setiap jenis aktiviti yang disertainya adalah berdasarkan kepada 4 aspek yang berikut: a.

Perkiraan markah kehadiran adalah seperti berikut: (Jumlah Kehadiran Pelajar ) (Jumlah Minggu . Ini bertujuan untuk menggalakkan pelajar hadir pada setiap aktiviti yang dijalankan. menyertai kegiatan lain dengan kelulusan dan sebab-sebab lain yang munasabah.3 Markah Aspek Kehadiran ialah markah yang tinggi (50%). Markah-markah pencapaian yang ditetapkan adalah seperti berikut: PERINGKAT MARKAH PERTANDINGAN JOHAN N. Pencapaian yang dinilai hanyalah kepada kedudukan Johan.2.2 Bagi keempat-empat aspek ini peratus markah yang diperuntukkan adalah seperti berikut: ASPEK PENILAIAN Kehadiran Pencapaian Penglibatan Jawatan disandang JUMLAH % MARKAH 50 20 20 10 100 2. Jumlah kehadiran yang maksimum berasaskan kepada jumlah minggu persekolahan dalam setahun. Naib Johan dan Ketiga. Ketidakhadiran ini perlulah dalam pengetahuan pihak sekolah.JOHAN KETIGA Sekolah 3 2 1 Zon/Daerah/Bahagian 5 4 3 Negeri 10 8 6 Kebangsaan 15 13 11 Antarabangsa 20 18 16 138 .4 Markah Aspek Pencapaian ialah 20%. dengan mengambil kira bahawa setiap jenis aktiviti kokurikulum dijalankan sekali seminggu dan dengan peruntukan masa 3 jam.Tidak Hadir Yang Diluluskan ) Markah kehadiran = X 50 2. Markah ini merupakan pencapaian pelajar dalam pertandingan di peringkat Sekolah / Zon / Daerah / Negeri / Kebangsaan dan Antarabangsa. Dalam aspek pencapaian markah bagi pencapaian individu atau pasukan adalah sama. Pengecualian kehadiran hanya dipertimbangkan jika pelajar sakit.

Markah-markah yang dicadangkan adalah seperti berikut: MARKAH PENGLIBATAN Sekolah Zon / Daerah / Bahagian Negeri Kebangsaan Antarabangsa MARKAH 3 5 10 15 20 2. negeri.7 Setiap pemberian markah dalam aspek-aspek yang dinilai adalah berdasarkan markah tertinggi yang layak diperoleh oleh seorang pelajar. kebangsaan dan antarabangsa.5 Markah Aspek Penglibatan ialah 20%. Agihan markah bagi jawatan yang disandang adalah seperti berikut: JAWATAN MARKAH Pengakap DiRaja / PWI / Sub-Inspektor / Drum Mejar / 10% Pengerusi / Naib Pengerusi / dan jawatan-jawatan / pangkat-pangkat lain yang difikirkan sama taraf PWII / Staf Sarjan / Sarjan Mejar / Ketua Terup / 10% Setiausaha / dan jawatan-jawatan / pangkat-pangkat lain yang difikirkan sama taraf Sarjan / Penolong Terup / Bendahari / dan jawatan7% jawatan / pangkat-pangkat lain yang difikirkan sama taraf Koperal / Lans Koperal / Ketua Petrol / Penolong Ketua 5% Petrol / Ahli Jawatankuasa / dan jawatan-jawatan / pangkat-pangkat yang difikirkan sama taraf Konstabel / Prebet / Ahli Biasa 3% 2. Markah ini diberikan kepada semua ahli berdasarkan sumbangan dan komitmen mereka di dalam semua aktiviti yang dijalankan dan tahap penglibatan yang disertai.2. Sungguhpun begitu ahli-ahli biasa dan jawatan-jawatan yang lain juga diperuntukkan markah mengikut jenis jawatan yang disandang. Markah penglibatan bagi individu dan pasukan atau kumpulan adalah sama. Umpamanya jika seorang pelajar pernah mewakili daerah.6 Markah Aspek jawatan Disandang ialah 10% dan diberikan kepada individu yang memegang sesuatu jawatan yang tertinggi dalam kegiatan kokurikulum. markah aspek pencapaian yang diambil kira hanyalah pencapaian di peringkat antarabangsa (20 markah). 139 .

Kelab Pencinta Alam. b.0 3. Aktiviti Kelab Sukan dan Permainan seperti kelab Olahraga. 3.3. Kelab Renang.2 dan agihan markah setiap jenis aktiviti adalah sama seperti yang dinyatakan dalam 2. Pengakap.3. Seni Bela Diri dan sebagainya. Sebagai contoh berikut adalah markah kegiatan kokurikulum yang diperoleh oleh Pelajar X. persatuan/kelab serta kelab sukan dan permainan. i. Aktiviti pasukan pakaian seragam seperti Kadet remaja Sekolah. Kelab Seni Lukis dan sebagainya. Kegiatan Persatuan / Kelab Jenis Aktiviti: Persatuan bahasa Melayu Aspek Penilaian a) Kehadiran b) Pencapaian c) Penglibatan d) Jawatan Markah 36/40 45% Naib Johan Pertandingan 5% Bahas Antara Kelas Menyertai Seminar Penulisan 15% Sajak Peringkat Kebangsaan AJK Persatuan 5% JUMLAH 70% 140 Prestasi . c.1 Kegiatan Kokurikulum Yang Dinilai Setiap pelajar sekolah menengah/rendah tahap II diwajibkan menganggotai pasukan pakaian seragam.2 Setiap jenis aktiviti yang dianggotai oleh pelajar akan dinilai berdasarkan aspek-aspek yang telah dinyatakan dalam 2. Kelab Memanah dan sebagainya. Dalam hal ini setiap pelajar memilih salah satu aktiviti yang terdapat dalam setiap kegiatan kokurikulum tersebut. Ini bermakna penilaian kegiatan adalah berdasarkan: a. Kegiatan Pasukan Pakaian Seragam Jenis Aktiviti: Pengakap Aspek Penilaian a) Kehadiran b) Pencapaian Prestasi Markah Penuh (40/40) 50% Johan Kawat Kaki Peringkat 10% Negeri c) Penglibatan Menghadiri jambori Pengakap 15% Kebangsaan d) Jawatan Ahli Biasa 3% Disandang JUMLAH 78% ii. Pandu Puteri. Aktiviti Persatuan/kelab seperti Persatuan Bahasa Melayu.

Perjawatan Peringkat Kelas seperti Ketua Kelas/Darjah dan sebagainya. Kegiatan Kelab Sukan dan Permainan Jenis Aktiviti: Kelab Sukan Bola Sepak Aspek Penilaian a) Kehadiran b) Pencapaian c) Penglibatan d) Jawatan Prestasi Markah Penuh (60/60) 50% Naib Johan Timang Bola Piala 13% Nike Peringkat Kebangsaan Mewakili Negeri Dalam 15% Pertandingan MSSM Kapten Bola Sepak B18 10% JUMLAH 88% 3. 141 .0 4. Ketua Bilik Asrama dan sebagainya.1 Markah Bonus Markah Bonus diberi berdasarkan sesuatu jawatan kepimpinan yang disandang oleh pelajar dan jawatan tersebut bertujuan membantu pengurusan dan pentadbiran sekolah.2 Mengambil contoh markah kegiatan kokurikulum yang diperoleh Pelajar X. gred yang diperoleh bagi setiap kegiatan kokurikulum adalah seperti berikut: Kegiatan Pasukan Pakaian Seragam Persatuan / Kelab Kelab Sukan dan Permainan Markah Yang Diperoleh 78% 70% 88% Gred B B A 4. Imam dan sebagainya. pengawas perpustakaan.3 3. Perjawatan tersebut merangkumi: a) b) c) Perjawatan Peringkat Sekolah seperti pengawas.iii.1 Gred Penilaian Kegiatan Kokurikulum Gred penilaian setiap markah yang diperoleh adalah seperti berikut: GRED A B C D E MARKAH Antara 80% hingga 100% Antara 60% hingga 79% Antara 40% hingga 59% Antara 20% hingga 39% 19% ke bawah 3. Perjawatan Peringkat Rumah Sukan seperti Ketua Rumah.

1 5. 5. umpamanya Jawatankuasa Asrama.0 5. Sekiranya jawatan yang disandang dilucutkan atas sebab-sebab tindakan tatatertib atau kes disiplin.1.3. Hasil tambah tersebut dipadankan dengan nilai gred sebagaimana yang terdapat pada 5.3 4. Gred Keseluruhan Gred keseluruhan bermaksud gred yang diperoleh oleh seorang pelajar dalam ketiga-tiga jenis kegiatan kokurikulum yang dianggotainya berserta markah bonus. Markah bonus yang ditetapkan adalah seperti berikut: Bil 1 2 3 4 5 6 Jawatan Ketua Pelajar I / Ketua Pelajar II Timbalan / Penolong Ketua Pelajar Pengawas / Imam / Bilal Pengawas Perpustakaan Ketua Perpustakaan.4 2 1 Setiap pelajar hanya layak menerima markah bonus untuk jawatan yang paling tertinggi yang disandang pada setiap tahun.4. Gred keseluruhan boleh diperoleh dengan mencampurkan jumlah markah ketiga-tiga kegiatan kokurikulum yang diperoleh dan mendapatkan purata bagi ketiga-tiga markah tersebut.2 Bagi setiap jawatan tersebut markah bonus diberikan sebagai pengiktirafan kepada pelajar di atas sumbangan perkhidmatan setiap tahun. Makanan dan lain-lain Ahli jawatankuasa termasuk Penolong Ketua / Pengerusi / Setiausaha / Bendahari bagi badan-badan dalam komponen aktiviti kokurikulum Ketua Bilik / Asrama / Kelas Penolong Ketua Bilik / Asrama / Kelas Markah Bonus 10 8 7 6 5 3 7 8 4. Kemudian nilai tersebut dicampurkan dengan markah bonus yang diperoleh. Badan-Badan Tertentu.2 142 . maka markah bonus ini tidak layak di masuk kira.

= 88.2 6.3 Mengambil contoh markah kegiatan kokurikulum yang diperoleh Pelajar X perkiraan gred keseluruhan adalah seperti berikut: (Jumlah markah Pasukan Pakaian Seragam + Jumlah Markah Persatuan/Kelab + Jumlah Markah Kelab Sukan dan Permainan) 3 = (78 + 70 + 88) ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 3 = 78.0 6.4 6. pihak sekolah perlulah menyediakan Buku Kemajuan Kegiatan kokurikulum yang standard sebagaimana Buku Rekod Kemajuan Akademik.6 Markah Bonus = 10 (Ketua Pelajar) Purata Keseluruhan + Markah Bonus = 78.3 6.5. Oleh kerana penilaian kokurikulum dibuat sepanjang pelajar berada di Tingkatan Peralihan / Tingkat 1 sehingga Tingkatan 6.6 + 10 Markah Keseluruhan Gred Keseluruhan 6. Setiap borang penilaian perlu disemak oleh guru pemimpin sebelum disahkan oleh Pengetua dan Guru Penolong kanan Kokurikulum.5 143 . B dan C) Penilaian hendaklah dibuat pada setiap hujung tahun atau selewatlewatnya awal bulan Januari tahun yang berikutnya.1 Pelaksanaan Semua sekolah menengah di setiap Jabatan Pendidikan Negeri diminta menggunakan format dan borang yang sama dalam membuat penilaian aktiviti kokurikulum pelajar (Borang A. Tempoh ini diperlukan kerana masih ada kegiatan kokurikulum peringkat kebangsaan yang dijalankan pada bulan Disember. Pihak sekolah diminta membentuk Jawatankuasa Penilai yang dipengerusikan oleh Pengetua Sekolah dan guru-guru yang terlibat dengan kegiatan kokurikulum sekolah.6 =A 6. Langkah ini memudahkan penyimpanan rekod-rekod kemajuan dan pemindahan rekod sekiranya pelajar berpindah ke sekolah yang lain.

Pelajar-pelajar yang telah menamatkan Tingkatan V dan Tingkatan VI wajar diberi penilaian berdasarkan pencapaian terbaik yang pernah diperoleh dalam kegiatan kokurikulum.0 7. Justeru itu amatlah wajar sekiranya pencapaian kokurikulum yang terbaik semasa di Tingkatan yang lain juga diambil kira sewaktu pelajar tersebut hendak meninggalkan sekolah kerana penilaian ini yang akan digunakan oleh pelajar-pelajar sewaktu memohon jawatan atau melanjutkan pelajaran. Sungguhpun begitu pelajar-pelajar ini boleh menggunakan keputusan yang diperoleh semasa di Tingkatan V sekiranya keputusan ini didapati lebih baik. Sebagai contoh sekiranya Pelajar Y memperoleh Gred Keseluruhan sepanjang persekolahan adalah seperti berikut: Tingkatan I II III IV V Gred Keseluruhan Kokurikulum C B B A B 7. Dalam hal ini pihak sekolah diminta mengisi borang penilaian (sebagaimana dalam borang C) berdasarkan keputusan penilaian yang terbaik dalam aktiviti kokurikulum sepanjang tahun persekolahan. penilaian dibuat berdasarkan keputusan yang terbaik semasa berada dua tahun di Tingkatan VI. tetapi kurang menyerlah di Tingkatan V kerana ingin menumpukan kepada pelajaran atau mengalami kecederaan.7. 7.2 Berdasarkan prestasi kegiatan kokurikulum.1 Penilaian Kegiatan Kokurikulum Bagi Pelajar-Pelajar Tingkatan V Dan Pelajar Di Atas. Tindakan ini dirasakan kurang adil kerana kadangkala ada pelajarpelajar yang amat aktif dan berjaya dalam kokurikulum di Tingkatan I hingga Tingkatan IV. pelajar Y menunjukkan penilaian terbaik yang diperoleh adalah semasa Tingkatan IV (Gred A). 144 .3 Bagi pelajar-pelajar Tingkatan VI Atas. Pada masa ini penilaian yang dibuat kepada pelajar-pelajar tersebut hanya berdasarkan kepada prestasi mereka di tahun akhir sebelum meninggalkan sekolah.

Guru Penasihat 6. ii.PROSES KERJA DALAM MENGURUSKAN PENILAIAN AKTIVITI KO-KURIKULUM (FORMAT A) Pegawai Yang Meluluskan/ Dirujuk SU Kokurikulum Seksi. Guru Tingkatan 145 . Guru Penasihat 5. sukan dan permainan. kelab. PK Kokurikulum 3. Guru tingkatan mengisi Borang C dan Laporan Adab Belajar. iii. Proses penilaian kokurikulum pelajar oleh guru-guru penasihat Guru penasihat merekodkan prestasi pelajar dalam buku laporan aktiviti persatuan. SU Kokurikulum Guru Penasihat Guru Penasihat Guru Tingkatan 4. Guru Penasihat 7. sukan dan permainan. Penyerahan prestasi pelajar dalam kegiatan kokurikulum oleh guru penasihat kepada guru tingkatan. Proses Kerja Menyediakan Borang Penilaian Aktiviti Kokurikulum Taklimat kepada semua guru tentang panduan penilaian/ cara penilaian Mengedarkan Borang Penilaian Kokurikulum: i. (Borang A) Borang Penilaian Aktiviti kepada Guru Penasihat persatuan. Bil 1. 2. (Borang C) Borang Laporan Prestasi Kokurikulum Murid kepada guru tingkatan. (Borang B) Borang Markah Bonus kepada guru penasihat badan bukan persatuan. kelab. Undangundang/ Peraturan Buku Pengurusan Kokurikulum Sekolah-sekolah negeri Johor.

Guru Tingkatan Buku Pengurusan Kokurikulum Sekolah-sekolah negeri Johor. Penilaian kokurikulum diedarkan kepada pelajar untuk ditandatangani oleh ibu bapa/penjaga 12 Satu salinan rumusan keseluruhan gred yang diperoleh mengikut umur.8. Guru Tingkatan 10. Guru tingkatan menyerahkan Guru Tingkatan borang C dan Laporan Adab Belajar kepada pengetua untuk pengesahan 11. Guru tingkatan menyerahkan borang dan Laporan Adab Belajar kepada PK Kokurikulum untuk pengesahan. jantina dan bangsa dihantar ke PPD dan JPN Guru Tingkatan SU Kokurikulum 146 . Guru Tingkatan mengenal pasti prestasi tahun terbaik bagi pelajar tingkatan 5 dan 6 atas untuk dijadikan ukuran prestasi sebenar pelajar dalam kegiatan kokurikulum. 9.

Guru Tingkatan mengisi borang C dan Laporan Adab Belajar . Guru Tingkatan mengenalpasti pencapaian tahun terbaik untuk laporan keseluruhan prestasi pelajar tingkatan 5 dan 6.CARTA ALIRAN KERJA PROSES PENILAIAN KOKURIKULUM (FORMAT A) MULA Sediakan borang penilaian Taklimat kepada guru penasihat dan guru tingkatan Edarkan borang penilaian kepada guru tingkatan untuk diedarkan kepada pelajar Proses penilaian kokurikulum oleh guru penasihat Guru penasihat merekod prestasi pelajar dalam buku rekod prestasi persatuan dan Borang A ± Persatuan/Kelab/Sukan Borang B ± Markah Bonus Guru penasihat persatuan serahkan prestasi kokurikulum pelajar Borang A dan Borang B kepada guru tingkatan. Guru Tingkatan menyerahkan borang C dan Laporan Adab Belajar untuk pengesahan PK Kokurikulum Guru Tingkatan menyerahkan borang C dan Laporan Adab Belajar untuk pengesahan Pengetua Penilaian Kokurikulum diedarkan kepada pelajar untuk ditandatangani ibu bapa/penjaga Salinan pencapaian pelajar dihantar ke PPD dan JPN TAMAT 147 .

kelab. ii. 2. 4. 148 . Guru tingkatan mengisi Borang C dan Laporan Adab Belajar. (Borang B) Borang Markah Bonus kepada guru penasihat badan bukan persatuan. Guru Tingkatan mengenal pasti prestasi tahun terbaik bagi pelajar tingkatan 5 dan 6 atas untuk dijadikan ukuran prestasi sebenar pelajar dalam kegiatan kokurikulum. kelab. 7. iii. (Borang A) Borang Penilaian Aktiviti kepada Guru Penasihat persatuan. 8. Penyerahan prestasi pelajar dalam kegiatan kokurikulum oleh guru penasihat kepada guru tingkatan. Tanda ( _ / ) Catatan 3. Proses penilaian kokurikulum pelajar oleh guru-guru penasihat Guru penasihat merekodkan prestasi pelajar dalam buku laporan aktiviti persatuan.SENARAI SEMAK PENILAIAN PRESTASI KOKURIKULUM (FORMAT A) Bil 1. 5. 6. sukan dan permainan. (Borang C) Borang Laporan Prestasi Kokurikulum Murid kepada guru tingkatan. sukan dan permainan. Proses Kerja Menyediakan Borang Penilaian Aktiviti Kokurikulum Taklimat kepada semua guru tentang panduan penilaian/ cara penilaian Mengedarkan Borang Penilaian Kokurikulum: i.

Satu salinan rumusan keseluruhan gred yang diperoleh mengikut umur. jantina dan bangsa dihantar ke PPD dan JPN 149 . Penilaian diedarkan kepada pelajar untuk ditandatangani oleh ibu bapa/penjaga 12. Guru tingkatan menyerahkan borang dan Laporan Adab Belajar kepada PK Kokurikulum untuk pengesahan. Guru tingkatan menyerahkan borang C dan Laporan Adab Belajar kepada pengetua untuk pengesahan 11.9. 10.

6. Warta Kerajaan 1997 Schools Societies Regulations L. SPI Bil. 1/1988 5. (A) 531 dalam Akta Pendidikan 1996 bertarikh 31 hb Disember 1996 Pemberitahu Undang-Undang 196. 5/1986 4.N. SPI Bil. SPI Bil. Video Game. Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Kelab Perekacipta Sekolah. SPI Bil 1/1989 8.179-180 Peraturan-Peraturan Kokurikulum Kebangsaan P. 150 .SENARAI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN YANG DIPERLUKAN WARTA KERAJAAN 1. SPI Bil 8/1971 2.3/1988 Permainan Menengah Catur di Sekolah-Sekolah Permainan µPin-table. Warta Kerajaan 1998 - SURAT PEKELILING IKHTISAS 1.11 3. Warta Kerajaan 1956 2. SPI Bil. Penyertaan Pelajar Dalam Pertandingan Atau Kejohanan Sukan Anjuran Persatuan Atau Badan Induk Sukan. 7/1988 - 7. Panduan Penubuhan Dan Persatuan Silat Sekolah. Pengurusan Pelaksanan Kadet Remaja Sekolah (KRS). SPI Bil. Game Watch¶ Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Kelab Komputer Sekolah. 4/1992 9. Jil. SPI Bil. SPI Bil. 4/1982 3. 4/1995 . No.U. Program Skim Lencana Anti Dadah Pasukan Berpakaian Seragam Sekolah Menengah (SLAD). 42.Penyertaan Pelajar Dalam Kegiatan Sukan Di Sekolah.

SPI Bil. 13/2000 22. 18/2000 - Penggalakan Aktiviti Fotografi Di Kalangan Murid Sekolah. 2/1999 19. 8/2000 21. 151 . Pengiktirafan Persatuan Seni Bela Diri Sebagai Pasukan Pakaian Seragam Sekolah Panduan Penubuhan Dan Kelab/Persatuan (PS. Penggunaan Budi Bicara Ketika Mengambil Tindakan. SPI Bil. 18/1998 16. Penubuhan Kelab Sekolah-Sekolah. SPI Bil. SPI Bil. PUP Bil 2/1997 14. SPI Bil. SPI Bil. SPI Bil. Pendaftaran Kegiatan Seni Bela Diri Di Sekolah-Sekolah.Rancangan Kegiatan Sekolah Selepas Peperiksaan UPSR Bagi Murid-Murid Tahun 6. Penganjuran Program Motivasi Di Sekolah. Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Kelab Komputer/ Teknologi Maklumat Sekolah. Rukun Negara Di 15. 1/1999 18. 5/1998 - Akta Pendidikan 1996 dan PeraturanPeraturan Di Bawah Akta Pendidikan 1996. SPI Bil 9/1995 . SPI Bil. 8/1995 - Penyertaan Pelajar Dalam Pertandingan Kejohanan Sukan Anjuran Persatuan Badan Induk Sukan 11. Garis Panduan Pengendalian Aktiviti Sokongan Bahasa Inggeris Di Sekolah. Pengurusan Taekwondo 12.10. Penubuhan Kelab Pencegahan Jenayah Di Sekolah Menengah. 17/2000 23. 7/1999 20. SPI Bil. SPI Bil. 2/1997 13. SPI Bil 24/1998 - 17.77280) /Seni Mempertahankan Diri. Penglibatan Guru dan Murid dalam aktiviti Pasukan Pakaian Seragam anjuran agensi kerajaan dan pertubuhan bukan kerajaan. SPI Bil.

Keceriaan dan Keindahan Sekolah Jawatankuasa Hari Perayaan Sekolah Jawatankuasa yang diarahkan dari semasa ke semasa Bil.SENARAI JAWATANKUASA YANG DIANGGOTAI Jawatankuasa yang dianggotai Jawatankuasa Majlis Pentadbiran dan Pengurusan Sekolah Jawatankuasa Majlis Kurikulum Sekolah dan Kokurikulum. 5. 10. 152 . Jawatankuasa Takwim Sekolah AJK Pemilihan Pelajar Cemerlang ( Hari Kecemerlangan Kokurikulum ) Jawatankuasa Pusat Sumber Jawatankuasa Program Khas Jawatankuasa Perkembangan Staf Sekolah Jawatankuasa Kewangan Sekolah Jawatankuasa Majlis Sukan Jawatankuasa Perkhemahan Bersepadu Jawatankuasa Pengelolaan MSSD/MSSJ/MSSM Jawatankuasa Hari Kokurikulum/Hari Kantin Jawatankuasa Pemantauan Jawatankuasa Program Bersepadu Sekolah Selamat Jawatankuasa Pembangunan. 8. 4. 3. 11. 12. 7. 2. 13. 16. 9. 15. 6. 1. 14.

Borang C : Laporan prestasi keseluruhan pelajar dalam kokurikulum (individu) Borang D : Laporan prestasi keseluruhan pelajar dalam kokurikulum (mengikut tingkatan) 153 . kelab.SENARAI BORANG-BORANG YANG DIGUNAKAN BAGI TUJUAN PENILAIAN PRESTASI KOKURIKULUM PELAJAR (BERASASKAN LAPORAN LAB) Bil. sukan dan permainan. 1 2 3 4 Senarai Borang/Surat Borang A : Laporan pencapaian pelajar dalam aktiviti kokurikulum Borang B : Laporan pencapaian murid dalam kegiatan bukan persatuan.

BORANG PENILAIAN KOKURIKULUM PELA JAR NAMA NO KPT NO DAFTAR Unit/ Kelab/ Persatuan Aspek Yang Dinilai Kehadiran Agihan Markah 50 Jumlah Markah TINGKATAN JANTINA Catatan Penglibatan 20 Pencapaian Jawatan Yang Disandang Jumlah Markah 20 10 100 Tandatangan Guru Penasihat Nama Guru Penasihat : : GRED 154 .BORANG A SMK TUNKU ABDUL RAHMAN PUTRA. KULAI. JOHOR.

(MARKAH BONUS) Nama No KPT BIL JAWATAN No Daftar Tingkatan MARKAH MARKAH KESELURUHAN Tandatangan Guru Penyelaras Nama Guru Penyelaras : : 155 . KULAI. PENILAIAN KOKURIKULUM: JAWATAN BIDANG BUKAN KOKURIKULUM. JOHOR.BORANG B SMK TUNKU ABDUL RAHMAN PUTRA.

........... ..... TINGKATAN ««««........... 156 ........ BIL NAMA PELAJAR GRED DICAPAI Tanda tangan guru tingkatan : Nama : .................BORANG C UNIT KOKURIKULUM SMK TUNKU ABDUL RAHMAN PUTRA PENCAPAIAN PELAJAR DALAM KEGIATAN KOKURIKULUM 2003 NAMA GURU «««««««««««««««.........................................

.. .......................... Persatuan / Kelab Sukan / Permaian Jawatan Bidang Bukan Kokurikulum: ........................................ ................ ..........CONTOH BORANG LAPORAN ADAB BELAJAR SMK TUNKU ABDUL RAHMAN PUTRA........................................... Tingkatan: .................................................... ...........P................................................... 157 ..................... Markah Bonus Gred Keseluhan : : Ulasan: .. Ta rikh: .......................................................................... ................ Nama: .................. .................................................................................................................................... Aspek Yang Dinilai Kehadiran Penglibatan Pencapaian Jawatan Yang Disandang JUMLAH MARKAH GRED Agihan Markah 50 20 20 10 100 Pasukan Pakaian Seragam No........................................................... Jantina: ........................ ............: ............................ Disahkan Oleh: .....................................................K.... JOHOR PENILAIAN KEGIATAN KOKURIKULUM TAHUN .................... Tanda Tangan GPK Kokurikulum Besar ........................ Nama Pelajar: ... ......... ............................................................... KULAI........... TandaTangandanCop Pengetua/Guru Tanda Tangan Ibu Bapa / Penjaga: ...................................................................

Menyediakan Borang Penilaian Aktiviti Kokurikulum Taklimat kepada semua guru tentang panduan penilaian/ cara penilaian Mengedarkan Borang Penilaian Kokurikulum: i. Penyerahan prestasi pelajar dalam kegiatan kokurikulum oleh guru penasihat kepada guru tingkatan. 3 hari 5. (Borang C) Borang Laporan Prestasi Kokurikulum Murid kepada guru tingkatan.NORMA KERJA BAGI PENILAIAN PRESTASI KOKURIKULUM (FORMAT A) Masa Yang Diambil 3 Hari Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dlm Seminggu Bil Jenis Kerja 1. 60 minit 3. 2. Guru tingkatan mengisi Borang C dan Laporan Adab Belajar. (Borang B) Borang Markah Bonus kepada guru penasihat badan bukan persatuan. 2 hari 6. 2 hari 4. ii. (Borang A) Borang Penilaian Aktiviti kepada Guru Penasihat persatuan. 2 hari 158 . Proses penilaian kokurikulum pelajar oleh guru-guru penasihat Guru penasihat merekodkan prestasi pelajar dalam buku laporan aktiviti persatuan. 2 hari 7. iii. sukan dan permainan. kelab. kelab. sukan dan permainan.

3 hari 12. 2 hari 13. 5 hari 159 .8. Guru tingkatan menyerahkan borang dan Laporan Adab Belajar kepada PK Kokurikulum untuk pengesahan. Guru tingkatan menyerahkan borang C dan Laporan Adab Belajar kepada pengetua untuk pengesahan Penilaian diedarkan kepada pelajar untuk ditandatangani oleh ibu bapa/penjaga Satu salinan rumusan keseluruhan gred yang diperoleh mengikut umur. jantina dan bangsa dihantar ke PPD dan JPN 2 hari 9. 3 hari 10. Guru Tingkatan mengenal pasti prestasi tahun terbaik bagi pelajar tingkatan 5 dan 6 atas untuk dijadikan ukuran prestasi sebenar pelajar dalam kegiatan kokurikulum.

SENARAI TUGAS HARIAN NAMA : JAWATAN : TARIKH : Bil. Tugas Saya Hari Ini Catatan 160 .

Membantu menyelia kegiatan kokurikulum peringkat sekolah .3 Penyelia Kokurikulum 4. Kelab/Persatuan.3 Penyelia Sukan 2. Pengetua Tugas dan Tanggungjawab Kuasa Yang diberi Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Ikhtisas Tugas PegawaiPegawai lain yang ada hubungan serta Jenis hubungan 1.SENARAI TUGAS/KUASA DAN HUBUNGAN PEGAWAI DENGAN PEGAWAI LAIN Unit : Kokurikulum Jawatan : Penolong Kanan Kokurikulum Tugas Pegawai Atasan Yang Ada Hubungan 1. Penolong Kanan.2 Penyelia Kokurikulum 2. Pegawai Jabatan Pelajaran Johor Mengelola. Kelab/Persatun 161 Memastikan pelaksanaan dasar Kementerian Pelajaran dalam bidang kokurikulum dilaksanakan.1 Penolong Pegawai Pelajaran Daerah (HEM) 2.2 Ketua Unit Sukan 3.4 S/U Sukan Daerah 3. Kelab Sukan Permainan 1. daerah dan negeri.1 Ketua Sektor Pembangunan Dan Kemanusiaan Penolong Pengarah (HEM) 3. Penolong Kanan HEM. Memantau dan Menyelia kegiatan kokurikulum di peringkat sekolah . Memantau dan Menyelia kegiatan kokurikulum di peringkat sekolah dan daerah. Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Ikhtisas Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Ikhtisas Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Ikhtisas 3.2 S/U Kokurikulum Penyelaras Pasukan Pakaian Seragam.1 4.5 Guru Rumah Sukan 1. 4.6 Guru Pasukan Sekolah 2. 2.2 Penyelaras Pasukan Pakaian Seragam.4 Guru Penasihat 1. Pegawai Pelajaran Daerah Mengelola.1 S/U Kokurikulum 1.3 S/U Sukan 1. Penyelia Petang.

Kelab Sukan Permainan 4.Guru Kanan Mata Pelajaran .5 Guru Pasukan Sekolah 162 .3 S/U Sukan Guru Rumah 4.4 Guru Penasihat / Sukan 4.

Menyediakan satu kaedah penilaian aktiviti kokurikulum yang boleh diterima pakai oleh semua sekolah. Dalam mesyuarat Pengurusan Pendidikan Bil 9.0. tanggungjawab yang disandang dan penglibatan pelajar dalam sesuatu kegiatan kokurikulum perlu diambil kira.1 163 . Penglibatan h. wakil Bahagian pengajian Tinggi mencadangkan agar kegiatan kokurikulum di sekolah dapat dinilai secara standard agar aspek ini dapat diambil kira dalam proses pengambilan pelajar ke institusi-institusi pengajian tinggi tempatan.4 2. Kehadiran f.3 Garis Panduan Kegiatan kokurikulum sekolah yang merangkumi aktiviti pasukan pakaian seragam. Pencapaian g.0 1.5 2.4 1.2 1. kelab dan persatuan serta kelab sukan dan permainan.PERATURAN PENTADBIRAN BAGI PENILAIAN KOKURIKULUM (FORMAT B) 1. 1997. Penilaian yang dibuat tidak hanya berlandaskan pencapaian dalam kegiatan semata-mata kerana aspek-aspek lain seperti kehadiran dalam aktiviti. Penggunaan borang penilaian yang standard bagi menghindari unsur ketidakadilan dalam pemberian markah dan ketidaksamarataan dalam penilaian kegiatan kokurikulum pelajar yang dibuat oleh sekolah. Jawatan disandang 1. Aspek-aspek yang dinilai: Penilaian aktiviti kokurikulum seseorang pelajar dalam setiap jenis aktiviti yang disertainya adalah berdasarkan kepada 4 aspek yang berikut: e. 2.

2. Pencapaian yang dinilai hanyalah kepada kedudukan Johan. Dalam aspek pencapaian markah bagi pencapaian individu atau pasukan adalah sama.4 Markah Aspek Pencapaian ialah 20%. Ini bertujuan untuk menggalakkan pelajar hadir pada setiap aktiviti yang dijalankan. dengan mengambil kira bahawa setiap jenis aktiviti kokurikulum dijalankan sekali seminggu dan dengan peruntukan masa 3 jam. Ketidakhadiran ini perlulah dalam pengetahuan pihak sekolah. Markah ini merupakan pencapaian pelajar dalam pertandingan di peringkat Sekolah / Zon / Daerah / Negeri / Kebangsaan dan Antarabangsa.3 Markah Aspek Kehadiran ialah markah yang tinggi (50%). Jumlah kehadiran yang maksimum berasaskan kepada jumlah minggu persekolahan dalam setahun. Pengecualian kehadiran hanya dipertimbangkan jika pelajar sakit. Naib Johan dan Ketiga. Markah-markah pencapaian yang ditetapkan adalah seperti berikut: MARKAH NAIB KETIGA JOHAN 2 1 4 3 8 6 13 11 18 16 PERINGKAT PERTANDINGAN Sekolah Zon/Daerah/Bahagian Negeri Kebangsaan Antarabangsa JOHAN 3 5 10 15 20 164 . menyertai kegiatan lain dengan kelulusan dan sebab-sebab lain yang munasabah. Perkiraan markah kehadiran adalah seperti berikut: (Jumlah Kehadiran Pelajar ) (Jumlah Minggu .Tidak Hadir Yang Diluluskan ) Markah kehadiran = X 50 2.2 Bagi keempat-empat aspek ini peratus markah yang diperuntukkan adalah seperti berikut: ASPEK PENILAIAN Kehadiran Pencapaian Penglibatan Jawatan disandang JUMLAH % MARKAH 50 20 20 10 100 2.

7 Setiap pemberian markah dalam aspek-aspek yang dinilai adalah berdasarkan markah tertinggi yang layak diperoleh oleh seo rang pelajar. Sungguhpun begitu ahli-ahli biasa dan jawatan-jawatan yang lain juga diperuntukkan markah mengikut jenis jawatan yang disandang. Markah-markah yang dicadangkan adalah seperti berikut: MARKAH PENGLIBATAN Sekolah Zon / Daerah / Bahagian Negeri Kebangsaan Antarabangsa MARKAH 3 5 10 15 20 2. negeri.5 Markah Aspek Penglibatan ialah 20%. Umpamanya jika seorang pelajar pernah mewakili daerah. 165 . kebangsaan dan antarabangsa.6 Markah Aspek jawatan Disandang ialah 10% dan diberikan kepada individu yang memegang sesuatu jawatan yang tertinggi dalam kegiatan kokurikulum. markah aspek pencapaian yang diambil kira hanyalah pencapaian di peringkat antarabangsa (20 markah). Agihan markah bagi jawatan yang disand ang adalah seperti berikut: JAWATAN MARKAH Pengakap Diraja / PWI / Sub-Inspektor / Derum Mejar / 10% Pengerusi / Naib Pengerusi / dan jawatan-jawatan / pangkat-pangkat lain yang difikirkan sama taraf PWII / Staf Sarjan / Sarjan Mejar / Ketua Terup / 10% Setiausaha / dan jawatan-jawatan / pangkat-pangkat lain yang difikirkan sama taraf Sarjan / Penolong Terup / Bendahari / dan jawatan7% jawatan / pangkat-pangkat lain yang difikirkan sama taraf Koperal / Lans Koperal / Ketua Petrol / Penolong Ketua 5% Petrol / Ahli Jawatankuasa / dan jawatan-jawatan / pangkat-pangkat yang difikirkan sama taraf Konstabel / Prebet / Ahli Biasa 3% 2. Markah ini diberikan kepada semua ahli berdasarkan sumbangan dan komitmen mereka di dalam semua aktiviti yang dijalankan dan tahap penglibatan yang disertai.2. Markah penglibatan bagi individu dan pasukan atau kumpulan adalah sama.

3.2 Setiap jenis aktiviti yang dianggotai oleh pelajar akan dinilai berdasarkan aspek-aspek yang telah dinyatakan dalam 2. Sebagai contoh berikut adalah markah kegiatan kokurikulum yang diperoleh oleh Pelajar X. persatuan/kelab serta kelab sukan dan permainan. i. Aktiviti Persatuan/kelab seperti Persatuan Bahasa Melayu. Aktiviti pasukan pakaian seragam seperti Kadet remaja Sekolah. Ini bermakna penilaian kegiatan adalah berdasarkan: a. Kelab Memanah dan sebagainya. Kegiatan Persatuan / Kelab Jenis Aktiviti: Persatuan bahasa Melayu Aspek Penilaian a) Kehadiran b) Pencapaian c) Penglibatan d) Jawatan Markah 36/40 45% Naib Johan Pertandingan 5% Bahas Antara Kelas Menyertai Seminar Penulisan 15% Sajak Peringkat Kebangsaan AJK Persatuan 5% JUMLAH 70% 166 Prestasi . Aktiviti Kelab Sukan dan Permainan seperti kelab Olahraga. Dalam hal ini setiap pelajar memilih salah satu aktiviti yang terdapat dalam setiap kegiatan kokurikulum tersebut. Kegiatan Pasukan Pakaian Seragam Jenis Aktiviti: Pengakap Aspek Penilaian a) Kehadiran b) Pencapaian Prestasi Markah Penuh (40/40) 50% Johan Kawat Kaki Peringkat 10% Negeri c) Penglibatan Menghadiri jambori Pengakap 15% Kebangsaan d) Jawatan Ahli Biasa 3% Disandang JUMLAH 78% ii.3. b. c. Pandu Puteri. Pengakap. Seni Bela Diri dan sebagainya. Kelab Pencinta Alam.2 dan agihan markah setiap jenis aktiviti adalah sama seperti yang dinyatakan dalam 2. Kelab Renang.0 3.3.1 Kegiatan Kokurikulum Yang Dinilai Setiap pelajar sekolah menengah/rendah tahap II diwajibkan menganggotai pasukan pakaian seragam. Kelab Seni Lukis dan sebagainya.

3 3. Ketua Bilik Asrama dan sebagainya. Perjawatan tersebut merangkumi: a) b) c) Perjawatan Peringkat Sekolah seperti pengawas.2 Mengambil contoh markah kegiatan kokurikulum yang diperoleh Pelajar X. Imam dan sebagainya.0 4.1 Markah Bonus Markah Bonus diberi berdasarkan sesuatu jawatan kepimpinan yang disandang oleh pelajar dan jawatan tersebut bertujuan membantu pengurusan dan pentadbiran sekolah. Perjawatan Peringkat Rumah Sukan seperti Ketua Rumah. Perjawatan Peringkat Kelas seperti Ketua Kelas/Darjah dan sebagainya.1 Gred Penilaian Kegiatan Kokurikulum Gred penilaian setiap markah yang diperoleh adalah seperti berikut: GRED A B C D E MARKAH Antara 80% hingga 100% Antara 60% hingga 79% Antara 40% hingga 59% Antara 20% hingga 39% 19% ke bawah 3. 167 . Kegiatan Kelab Sukan dan Permainan Jenis Aktiviti: Kelab Sukan Bola Sepak Aspek Penilaian a) Kehadiran b) Pencapaian c) Penglibatan d) Jawatan Prestasi Markah Penuh (60/60) 50% Naib Johan Timang Bola Piala 13% Nike Peringkat Kebangsaan Mewakili Negeri Dalam 15% Pertandingan MSSM Kapten Bola Sepak B18 10% JUMLAH 88% 3. gred yang diperoleh bagi setiap kegiatan kokurikulum adalah seperti berikut: Kegiatan Pasukan Pakaian Seragam Persatuan / Kelab Kelab Sukan dan Permainan Markah Yang Diperoleh 78% 70% 88% Gred B B A 4.iii. pengawas perpustakaan.

3 4.2 Bagi setiap jawatan tersebut markah bonus diberikan sebagai pengiktirafan kepada pelajar di atas sumbangan perkhidmatan setiap tahun. Kemudian nilai tersebut dicampurkan dengan markah bonus yang diperoleh. Gred keseluruhan boleh diperoleh dengan mencampurkan jumlah markah ketiga-tiga kegiatan kokurikulum yang diperoleh dan mendapatkan purata bagi ketiga-tiga markah tersebut. Markah bonus yang ditetapkan adalah seperti berikut: Bil 1 2 3 4 5 6 Jawatan Ketua Pelajar I / Ketua Pelajar II Timbalan / Penolong Ketua Pelajar Pengawas / Imam / Bilal Pengawas Perpustakaan Ketua Perpustakaan. Gred Keseluruhan Gred keseluruhan bermaksud gred yang diperoleh oleh seorang pelajar dalam ketiga-tiga jenis kegiatan kokurikulum yang dianggotainya berserta markah bonus. Hasil tambah tersebut dipadankan dengan nilai gred sebagaimana yang terdapat pada 5.3.1 5. 5.1.4 2 1 Setiap pelajar hanya layak menerima markah bonus untuk jawatan yang paling tertinggi yang disandang pada setiap tahun.0 5. Makanan dan lain-lain Ahli jawatankuasa termasuk Penolong Ketua / Pengerusi / Setiausaha / Bendahari bagi badan-badan dalam komponen aktiviti kokurikulum Ketua Bilik / Asrama / Kelas Penolong Ketua Bilik / Asrama / Kelas Markah Bonus 10 8 7 6 5 3 7 8 4.4. maka markah bonus ini tidak layak di masuk kira. Badan-Badan Tertentu.2 168 . Sekiranya jawatan yang disandang dilucutkan atas sebab-sebab tindakan tatatertib atau kes disiplin. umpamanya Jawatankuasa Asrama.

6 =A 6. Oleh kerana penilaian kokurikulum dibuat sepanjang pelajar berada di Tingkatan Peralihan / Tingkat 1 sehingga Tingkatan 6. Tempoh ini diperlukan kerana masih ada kegiatan kokurikulum peringkat kebangsaan yang dijalankan pada bulan Disember.2 6.5.4 6.6 + 10 Markah Keseluruhan Gred Keseluruhan 6. Pihak sekolah diminta membentuk Jawatankuasa Penilai yang dipengerusikan oleh Pengetua Sekolah dan guru-guru yang terlibat dengan kegiatan kokurikulum sekolah. Setiap borang penilaian perlu disemak oleh guru pemimpin sebelum disahkan oleh Pengetua dan Guru Penolong kanan Kokurikulum.5 169 . Langkah ini memudahkan penyimpanan rekod-rekod kemajuan dan pemindahan rekod sekiranya pelajar berpindah ke sekolah yang lain.1 Pelaksanaan Semua sekolah menengah di setiap Jabatan Pendidikan Negeri diminta menggunakan format dan borang yang sama dalam membuat penilaian aktiviti kokurikulum pelajar (Borang A.3 6. = 88.6 Markah Bonus = 10 (Ketua Pelajar) Purata Keseluruhan + Markah Bonus = 78. pihak sekolah perlulah menyediakan Buku Kemajuan Kegiatan kokurikulum yang standard sebagaimana Buku Rekod Kemajuan Akademik.0 6. B dan C) Penilaian hendaklah dibuat pada setiap hujung tahun atau selewatlewatnya awal bulan Januari tahun yang berikutnya.3 Mengambil contoh markah kegiatan kokurikulum yang diperoleh Pelajar X perkiraan gred keseluruhan adalah seperti berikut: (Jumlah markah Pasukan Pakaian Seragam + Jumlah Markah Persatuan/Kelab + Jumlah Markah Kelab Sukan dan Permainan) 3 = (78 + 70 + 88) ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 3 = 78.

7.3 Bagi pelajar-pelajar Tingkatan VI Atas. Dalam hal ini pihak sekolah diminta mengisi borang penilaian (sebagaimana dalam borang C) berdasarkan keputusan penilaian yang terbaik dalam aktiviti kokurikulum sepanjang tahun persekolahan. Pelajar-pelajar yang telah menamatkan Tingkatan V dan Tingkatan VI wajar diberi penilaian berdasarkan pencapaian terbaik yang pernah diperoleh dalam kegiatan kokurikulum. Pada masa ini penilaian yang dibuat kepada pelajar-pelajar tersebut hanya berdasarkan kepada prestasi mereka di tahun akhir sebelum meninggalkan sekolah. Justeru itu amatlah wajar sekiranya pencapaian kokurikulum yang terbaik semasa di Tingkatan yang lain juga diambil kira sewaktu pelajar tersebut hendak meninggalkan sekolah kerana penilaian ini yang akan digunakan oleh pelajar-pelajar sewaktu memohon jawatan atau melanjutkan pelajaran. tetapi kurang menyerlah di Tingkatan V kerana ingin menumpukan kepada pelajaran atau mengalami kecederaan. pelajar Y menunjukkan penilaian terbaik yang diperoleh adalah semasa Tingkatan IV (Gred A).2 Berdasarkan prestasi kegiatan kokurikulum.7. Sebagai contoh sekiranya Pelajar Y memperoleh Gred Keseluruhan sepanjang persekolahan adalah seperti berikut: Tingkatan I II III IV V Gred Keseluruhan Kokurikulum C B B A B 7.1 Penilaian Kegiatan Kokurikulum Bagi Pelajar-Pelajar Tingkatan V Dan Pelajar Di Atas. 170 . penilaian dibuat berdasarkan keputusan yang terbaik semasa berada dua tahun di Tingkatan VI. Sungguhpun begitu pelajar-pelajar ini boleh menggunakan keputusan yang diperoleh semasa di Tingkatan V sekiranya keputusan ini didapati lebih baik.0 7. Tindakan ini dirasakan kurang adil kerana kadangkala ada pelajarpelajar yang amat aktif dan berjaya dalam kokurikulum di Tingkatan I hingga Tingkatan IV.

Guru Tingkatan 5. Mengarahkan pelajar berjumpa Guru Penasihat Guru Penasihat Badan Beruniform/ Persatuan dan Kelab Permainan untuk mendapatkan markah penilaian masing-masing Pelajar menyerahkan Borang Penilaian Aktiviti KoKurikulum yang telah lengkap kepada Guru Tingkatan Guru Tingkatan melengkapkan Borang C apabila menerima Borang Penilaian Aktiviti KoKurikulum daripada pelajar Guru Tingkatan Buku Pengurusan Kokurikulum SekolahSekolah Negeri Johor 6. 2.PROSES KERJA BAGI MENGURUSKAN PENILAIAN AKTIVITI KOKURIKULUM (FORMAT B) Bil Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan/ Dirujuk PK Kokurikulum SU Kokurikulum PK Kokurikulum SU Kokurikulum SU Kokurikulum Seksi Undangundang/ Peraturan 1. Guru Tingkatan 8. 7. 171 . Menyediakan Borang Penilaian Aktiviti Ko-Kurikulum Memberi taklimat kepada semua guru tentang panduan penilaian /cara penilaian Mengedarkan Borang Penilaian Aktiviti Ko-Kurikulum kepada Guru Tingkatan Pastikan Guru Tingkatan mengedarkan kepada pelajar tingkatan masing-masing 3. 4. Guru Tingkatan mengenal pasti tahun terbaik Bagi Pelajar T5 dan Pengetua 6 Atas untuk dijadikan Penilaian PK Kokurikulum Aktiviti Kokurikulum (Borang C) Pengetua dan GPK KoKurikulum mengesahkan Penilaian tersebut Guru Tingkatan 9.

jantina dan bangsa dihantar ke PPD dan JPN Guru Tingkatan Buku Pengurusan Kokurikulum SekolahSekolah Negeri Johor 11.10. PK Kokurikulum 172 . Pastikan Penilaian diedarkan kepada pelajar untuk ditandatangan oleh ibubapa/penjaga Menyediakan Satu salinan Rumusan Keseluruhan Gred Yang Diperolehi mengikut umur.

CARTA ALIRAN KERJA PROSES PENILAIAN KOKURIKULUM (FORMAT B) MULA Sediakan borang penilaian Taklimat kepada guru penasihat dan guru tingkatan Edarkan borang penilaian kepada guru tingkatan untuk diedarkan kepada pelajar Pelajar meminta penilaian daripada guru penashiat. Borang penilaian diserahkan kepada guru kelas untuk dilengkapkan Guru tingkatan mengenalpasti rekod tahun terbaik untuk pelajar T5 dan T6 Pengesahan Penolong Kanan Kokurikulum dan Pengetua TAMAT 173 .

TINDAKAN Menyediakan Borang Penilaian Aktiviti KoKurikulum Memberi taklimat kepada semua guru tentang panduan penilaian /cara penilaian Mengedarkan Borang Penilaian Aktiviti KoKurikulum kepada Guru Tingkatan Pastikan Guru Tingkatan mengedarkan kepada pelajar tingkatan masing-masing Mengarahkan pelajar berjumpa Guru Penasihat Badan Beruniform/ Persatuan dan Kelab Permainan untuk mendapatkan markah penilaian masing-masing Pelajar menyerahkan Borang Penilaian Aktiviti KoKurikulum yang telah lengkap kepada Guru Tingkatan Guru Tingkatan melengkapkan Borang C apabila menerima Borang Penilaian Aktiviti KoKurikulum daripada pelajar Guru Tingkatan mengenal pasti tahun terbaik Bagi Pelajar T5 dan 6 Atas untuk dijadikan Penilaian Aktiviti Kokurikulum (Borang C) TANDA ( ) CATATAN 2. 7. 8. 4. 5.SENARAI SEMAK PENILAIAN AKTIVITI KOKURIKULUM (FORMAT B) BIL 1. 174 . 3. 6.

9. 175 . 11. Pengetua dan GPK KoKurikulum mengesahkan Penilaian tersebut Pastikan Penilaian diedarkan kepada pelajar untuk ditandatangan oleh ibubapa/penjaga Menyediakan Satu salinan Rumusan Keseluruhan Gred Yang Diperolehi mengikut umur. jantina dan bangsa dihantar ke PPD dan JPN 10.

N. 4/1992 9. Game Watch¶ Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Kelab Komputer Sekolah. 5/1986 4. SPI Bil. 6. 1/1988 5.U. SPI Bil. SPI Bil. SPI Bil 1/1989 8. (A) 531 dalam Akta Pendidikan 1996 bertarikh 31 hb Disember 1996 Pemberitahu Undang-Undang 196. Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Kelab Perekacipta Sekolah.Penyertaan Pelajar Dalam Kegiatan Sukan Di Sekolah. SPI Bil. Program Skim Lencana Anti Dadah Pasukan Berpakaian Seragam Sekolah Menengah (SLAD). 4/1982 3. Jil. 42. SPI Bil. 4/1995 . Penyertaan Pelajar Dalam Pertandingan Atau Kejohanan Sukan Anjuran Persatuan Atau Badan Induk Sukan. Pengurusan Perlaksanaan Kadet Remaja Sekolah (KRS).179-180 Peraturan-Peraturan Kokurikulum Kebangsaan P. SPI Bil. 176 .11 3. Warta Kerajaan 1956 2. Video Game. Warta Kerajaan 1997 Schools Societies Regulations L. Panduan Penubuhan Dan Persatuan Silat Sekolah. Warta Kerajaan 1998 - SURAT PEKELILING IKHTISAS 1. 7/1988 - 7.SENARAI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN YANG DIPERLUKAN DALAM PENILAIAN KOKURIKULUM (FORMAT B) WARTA KERAJAAN 1.3/1988 Permainan Menengah Catur di Sekolah-Sekolah Permainan µPin-table. SPI Bil 8/1971 2. SPI Bil. No.

13/2000 22. Pengiktirafan Persatuan Seni Bela Diri Sebagai Pasukan Pakaian Seragam Sekolah Panduan Penubuhan Dan Kelab/Persatuan (PS. SPI Bil. Penganjuran Program Motivasi Di Sekolah. 2/1999 19. SPI Bil. 7/1999 20. SPI Bil. 2/1997 13. Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Kelab Komputer/ Teknologi Maklumat Sekolah. SPI Bil 9/1995 . Penggunaan Budi Bicara Ketika Mengambil Tindakan.77280) /Seni Mempertahankan Diri. Penubuhan Kelab Sekolah-Sekolah. Garis Panduan Pengendalian Aktiviti Sokongan Bahasa Inggeris Di Sekolah. Penubuhan Kelab Pencegahan Jenayah Di Sekolah Menengah. Pendaftaran Kegiatan Seni Bela Diri Di Sekolah-Sekolah. 8/2000 21. 18/2000 - Penggalakan Aktiviti Fotografi Di Kalangan Murid Sekolah. Pengurusan Taekwondo 12. SPI Bil. SPI Bil. 1/1999 18. 17/2000 23. 5/1998 - Akta Pendidikan 1996 dan PeraturanPeraturan Di Bawah Akta Pendidikan 1996. SPI Bil 24/1998 - 17. Rukun Negara Di 15. 18/1998 16. 8/1995 - Penyertaan Pelajar Dalam Pertandingan Kejohanan Sukan Anjuran Persatuan Badan Induk Sukan 11. SPI Bil. SPI Bil. SPI Bil. SPI Bil.Rancangan Kegiatan Sekolah Selepas Peperiksaan UPSR Bagi Murid-Murid Tahun 6.10. Penglibatan Guru dan Murid dalam aktiviti Pasukan Pakaian Seragam anjuran agensi kerajaan dan pertubuhan bukan kerajaan. SPI Bil. SPI Bil. 177 . PUP Bil 2/1997 14.

12. 13. 16. Keceriaan dan Keindahan Sekolah Jawatankuasa Hari Perayaan Sekolah Jawatankuasa yang diarahkan dari semasa ke semasa 178 . 14. 7. Jawatankuasa yang dianggotai Jawatankuasa Majlis Pentadbiran dan Pengurusan Sekolah Jawatankuasa Majlis Kurikulum Sekolah dan Kokurikulum. 1.SENARAI JAWATANKUASA YANG DIANGGOTAI Bil. 11. 4. 10. 2. 3. 9. Jawatankuasa Takwim Sekolah AJK Pemilihan Pelajar Cemerlang ( Hari Kecemerlangan Kokurikulum ) Jawatankuasa Pusat Sumber Jawatankuasa Program Khas Jawatankuasa Perkembangan Staf Sekolah Jawatankuasa Kewangan Sekolah Jawatankuasa Majlis Sukan Jawatankuasa Perkhemahan Bersepadu Jawatankuasa Pengelolaan MSSD/MSSJ/MSSM Jawatankuasa Hari Kokurikulum/Hari Kantin Jawatankuasa Pemantauan Jawatankuasa Program Bersepadu Sekolah Selamat Jawatankuasa Pembangunan. 6. 8. 15. 5.

kelab. sukan dan permainan. 1 2 3 4 Senarai Borang/Surat Borang A : Laporan pencapaian pelajar dalam aktiviti kokurikulum Borang B : Laporan pencapaian murid dalam kegiatan bukan persatuan.SENARAI BORANG-BORANG YANG DIGUNAKAN BAGI TUJUAN PENILAIAN PRESTASI KOKURIKULUM PELAJAR (FORMAT B) Bil. Borang C : Laporan prestasi keseluruhan pelajar dalam kokurikulum (individu) Borang D : Laporan prestasi keseluruhan pelajar dalam kokurikulum (mengikut tingkatan) 179 .

BORANG A SMK TUNKU ABDUL RAHMAN PUTRA. BORANG PENILAIAN KOKURIKULUM PELAJAR NAMA NO KPT NO DAFTAR Unit/ Kelab/ Persatuan Aspek Yang Dinilai Kehadiran Agihan Markah 50 Jumlah Markah TINGKATAN JANTINA Catatan Penglibatan 20 Pencapaian Jawatan Yang Disandang Jumlah Markah 20 10 100 Tandatangan Guru Penasihat Nama Guru Penasihat : : GRED BORANG B 180 . KULAI. JOHOR.

(MARKAH BONUS) Nama No KPT BIL JAWATAN No Daftar Tingkatan MARKAH MARKAH KESELURUHAN Tandatangan Guru Penyelaras Nama Guru Penyelaras : : 181 . PENILAIAN KOKURIKULUM: JAWATAN BIDANG BUKAN KOKURIKULUM.SMK TUNKU ABDUL RAHMAN PUTRA. JOHOR. KULAI.

.... BIL NAMA PELAJAR GRED DICAPAI Tanda tangan guru tingkatan : Nama : ....... 182 ....... TINGKATAN ««««.UNIT KOKURIKULUM SMK TUNKU ABDUL RAHMAN PUTRA PENCAPAIAN PELAJAR DALAM KEGIATAN KOKURIKULUM 2003 NAMA GURU «««««««««««««««............................................................. . ............

.............. .......................CONTOH BORANG LAPORAN ADAB BELAJAR SMK TUNKU ABDUL RAHMAN PUTRA................................. Jantina: ... .......................: ................... . Disahkan Oleh: ................... Tingkatan: ................................. KULAI............................................... ..................................... . Ta rikh: ...................................................................... Nama Pelajar: ..............P............................................................................................................................. ................................................................................................................................................................K........ ....... TandaTangandanCop Pengetua/Guru Tanda Tangan Ibu Bapa / Penjaga: ......................... Markah Bonus Gred Keseluhan : : Ulasan: ......... ........ 183 ...................... . Aspek Yang Dinilai Kehadiran Penglibatan Pencapaian Jawatan Yang Disandang JUMLAH MARKAH GRED Agihan Markah 50 20 20 10 100 Pasukan Pakaian Seragam No.............................................. Tanda Tangan GPK Kokurikulum Besar ................................... .......................................... Persatuan / Kelab Sukan / Permaian Jawatan Bidang Bukan Kokurikulum: .. Nama: ..................... ............. JOHOR PENILAIAN KEGIATAN KOKURIKULUM TAHUN ..............................

2 hari 8. 3 hari 5. 7. Bil Jenis Kerja Masa Yang Diambil 3 Hari 1. 60 minit 3. Mengarahkan pelajar 5 hari berjumpa Guru Penasihat Badan Beruniform/ Persatuan dan Kelab Permainan untuk mendapatkan markah penilaian masing-masing Pelajar menyerahkan Borang Penilaian Aktiviti Ko-Kurikulum yang telah lengkap kepada Guru Tingkatan Guru Tingkatan melengkapkan Borang C apabila menerima Borang Penilaian Aktiviti KoKurikulum daripada pelajar Guru Tingkatan mengenal pasti tahun terbaik Bagi Pelajar T5 dan 6 Atas untuk dijadikan Penilaian Aktiviti Kokurikulum (Borang C) 2 hari 6. Menyediakan Borang Penilaian Aktiviti KoKurikulum Memberi taklimat kepada semua guru tentang panduan penilaian /cara penilaian Mengedarkan Borang Penilaian Aktiviti KoKurikulum kepada Guru Tingkatan Pastikan Guru Tingkatan mengedarkan kepada pelajar tingkatan masing-masing 2. 2 hari 4. 2 hari 184 .NORMA KERJA BAGI PENILAIAN KOKURIKULUM (FORMAT B) Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dlm Seminggu Bergantung kepada jumlah pelajar mengikut tingkatan.

9. 2 hari 11. 2 hari 185 . Pengetua dan GPK KoKurikulum mengesahkan Penilaian tersebut Pastikan Penilaian diedarkan kepada pelajar untuk ditandatangan oleh ibubapa/penjaga Menyediakan Satu salinan Rumusan Keseluruhan Gred Yang Diperolehi mengikut umur. jantina dan bangsa dihantar ke PPD dan JPN 5 hari 10.

Tugas Saya Hari Ini Catatan 186 .SENARAI TUGAS HARIAN NAMA : JAWATAN : TARIKH : Bil.

1.1 Pelaksanaan Aktiviti Kokurikulum (Umum) Tatacara pelajar 1.7 Pelajar dikhendaki membuat persediaan diri sewajarnya mengikut program yang akan dijalankan/disertai.2.1.2. 1.2. 1. 187 .2 Semua pelajar mesti mengikuti program yang diadakan diperingkat sekolah kecuali yang diberi pengecualian dengan mengemukakan surat akuan/doktor.PERATURAN-PERATURAN DALAM PROSEDUR KESELAMATAN PELAJAR KETIKA MENJALANI AKTIVITI KOKURIKULUM 1.1. 1.1 Pelajar mesti mendapatkan kebenaran ibu bapa /penjaga masingmasing.4 Pemimpin/penasihat hendaklah melaksanakan pakej keselamatan sepanjang masa.1.0 1. 1.3 Pelajar mesti mematuhi syarat/ peraturan yang ditetapkan untuk pelaksanaan program. 1.1. 1.3 Pemimpin/penasihat hendaklah menyediakan susunan program dan peraturan. 1. 1.4 Pelajar mesti akur dengan arahan pemimpin/penasihat/guru sewaktu program.semakan dan kebenaran.5 Pelajar bertanggungjawab terhadap keselamatan diri masing-masing.1.1 Pemimpin/penasihat mesti mengemukakan cadangan/perancangan aktiviti kepada SU Kokurikulum untuk perbincangan.1.6 Pelajar dilarang meninggalkan program tanpa kebenaran.1. 1.keluarga dan sekolah.2 Pemimpin/penasihat hendaklah menilai peserta yang benar-benar layak.8 Pelajar mesti sentiasa menjaga nama baik diri.2.2 Tatacara pemimpin / penasihat / guru 1. 1. 1.

6 Pemimpin/penasihat mesti mengambil langkah berjaga-jaga setiap masa ( meramal risiko ) 1.1. 2.2.8 Pelajar dikhendaki menulis surat permononan untuk meminjam peralatan dan kemudahan untuk kegunaan masa lain (program/aktiviti).1.1 Pelajar dilarang masuk ke bilik sukan tanpa urusan/kebenaran.11 Pelajar bertanggungjawab terhadap keselamatan diri menjalankan aktiviti dan menggunakan peralatan sukan.2 Meneliti borang yang disediakan/menangani surat kebenaran.3.10 Pelajar dilarang menggunakan/berada dipadang dan gelanggang pada masa hujan.1.7 Pelajar dilarang membawa peralatan keluar dari Bilik Sukan tanpa rekod.1.3.4 Pelajar mesti menggunakan alatan mengikut arahan/peraturan.2 Pelajar hendaklah memberitahu alatan/kemudahan yang diperlukan kepada guru/pengawas sukan yang bertugas. 2. 2. sewaktu 188 . 2.1. 2. 1. 1.1. 2.0 2.1.1 Megambil tahu aktiviti yang diikuti oleh anak jagaan masing-masing.3 Pelajar hendaklah menandatangani buku pinjaman/pemulangan alatan.5 Pelajar hendaklah memeriksa alatan yang akan digunakan.6 Pelajar hendaklah memulangkan semula alatan ketempat asal.3. 2.1. 2.3.1.4 Mengenalpasti guru-guru yang menguruskan aktiviti. 2.3 Mengenalpasti keperluan anak jagaan sepanjang aktiviti. 2. 2.1.3 Peranan ibu bapa 1.9 Pelajar dilarang mengubah sebarang kedudukan peralatan di dalam Bilik Operasi Sukan tanpa kebenaran. 2. Alatan Dan Kemudahan Sukan Tatacara pelajar.1 Penggunaan Bilik Sukan .1.5 Pemimpin/penasihat hendaklah menyediakan menyerahkan kepada pihak PK Kokurikulum laporan dan 1. 1.2.1.

Pemimpin / penasihat / guru bertanggungjawab untuk mengambil sebarang langkah berjaga-jaga sewaktu mengunakan peralatan / kemudahan.1. 3.1.1. 189 .6 Pelajar mesti mengikut arahan semasa melakukan aktiviti.1. 3.8 Pelajar mesti melakukan aktiviti dalam kawasan yang ditentukan. 3.1.1.12 Pelajar mesti melaporkan kecemasan/kemalangan. Pemimpin / penasihat / guru hendaklah memastikan pelajar menggunakan peralatan / kemudahan mengukut peraturan yang betul.2 2.3 Pelajar mesti melaporkan taraf kesihatan sekiranya merasa tidak selesa sewaktu aktiviti dijalankan.2.2 2.5 Pelajar dilarang melakukan sebarang aktiviti tanpa pengawasan guru.1 Pelajar hendaklah melaporkan taraf kesihatan yang terkini kepada guru sebelum menjalankan sebarang aktiviti. Pemimpin / penasihat / guru hendaklah menyelia / memantau proses yang terlibat ( meminjam dan memulang ).7 Sekiranya anda merasa tidak selesa atau diluar kemampuan diri semasa aktiviti sila berhenti dan memberitahu kepada guru. 3.4 Pelajar hendaklah menunggu arahan guru sebelum aktiviti dimulakan.0 3. Pemimpin / penasihat / guru boleh mengarahkan mana-mana pelajar untuk mengambil peralatan / kemudahan. 3. 3.5 2.1. 3.1. 3.1 Sukan Dan Permainan Tatacara pelajar.3 2.4 2. 3. kepada guru sekiranya berlaku 2. Pemimpin / penasihat / guru perlu membuat catatan / laporan kemalangan jika ada didalam buku yang disediakan di Bilik Sukan.6 Tatacara pemimpin / penasihat / guru.1.2 Pelajar mesti memakai pakaian dan kasut yang sesuai sewaktu aktiviti dijalankan.

1.2.4 Jurulatih / guru/ penasihat mesti mengambil langkah berjaga-jaga yang sewajarnya untuk mengelakkan sebarang kemalangan.1 Pelajar hendaklah memastikan kesihatan diri untuk menjalankan aktiviti dan mengenakan pakaian yang sesuai mengikut aktiviti.2.4 Pelajar yang tidak hadir hendaklah dilaporkan segera.2 Pelajar hendaklah berada di lokasi / tempat aktiviti pada masa yang ditentukan.1.2 3.1 Jurulatih / guru / penasihat bertanggungjawab menentukan jadual program dan hadir mengikut jadual.9 Pelajar hendaklah melaporkan kerosakan alat sebelum / semasa digunakan kepada guru/pengawas yang bertugas.7 Pelajar hendaklah melaporkan kepada guru sekiranya alatan yang dibekalkan atau digunakan rosak.2. 3.5 Jurulatih/ guru / penasiha mesti memastikan pelajar mengamalkan disiplin yang tinggi dan mematuhi peraturan sekolah. 4. 3. 190 .1.3 Ketua / pengerusi hendaklah merekodkan kehadiran.1.2.1. 3.1. Tatacara jurulatih / guru / penasihat.1. 3. 3.2.6 Pelajar hendaklah memastikan alatan yang digunakan tidak rosak dan lengkap.10 Pelajar hendaklah melaporkan kemalangan yang berlaku kepada guru yang bertugas.3.0 4. 3.2.2 Jurulatih / guru / penasihat hendaklah merekodkan kehadiran pelajar.3 Jurulatih / guru / penasihat hendaklah mengambil berat aduan pelajar (siasat ) tentang taraf kesihatan. 4.3 Jurulatih / guru / penasihat menentukan objektif aktiviti berdasarkan peralatan dan kemampuan pelajar. 4. 4.1. 4. 3. 4.1.5 Pelajar hendaklah mematuhi arahan daripada guru / penasihat bila-bila masa. 4.1 Kegiatan Unit Beruniform Tatacara Pelajar 4.

4.1.8 Pelajar hendaklah melaporkan sebarang kemalangan yang berlaku kepada guru / penasihat. 4.2 Tatacara guru / penasihat

4.2.1 Guru / penasihat bertanggungjawab menentukan jadual program dan hadir mengikut jadual yang ditetapkan. 4.2.2 Guru / penasihat hendaklah merekodkan kehadiran pelajar. 4.2.3 Guru / penasihat menentukan objektif aktiviti berdasarkan peralatan dan kemampuan pelajar. 4.2.4 Guru / penasihat hendaklah mengambil berat aduan pelajar ( siasat ) tentang taraf kesihatan. 4.2.5 Guru / penasihat mesti mengambil langkah berjaga-jaga yang sewajarnya untuk mengelakkan sebarang kemalangan. 4.2.6 Guru / penasihat mesti memastikan pelajar mengamalkan disiplin yang tinggi dan peraturan sekolah

5.0 5.1

Kegiatan Persatuan dan Kelab Tatacara pelajar

5.1.1 Pelajar hendaklah berada di bilik / tempat yang ditentukan tepat pada masa yang ditetapkan. 5.1.2 Setiausaha merekodkan kehadiran ahli. 5.1.3 Pelajar hendaklah memakai pakaian yang sesuai mengikut arahan. 5.1.4 Pelajar hendaklah menunggu arahan guru sebelum aktiviti dimulakan. 5.1.5 Pelajar dilarang melakukan sebarang aktiviti tanpa pengawasan guru. 5.1.6 Pelajar mesti mengikut arahan semasa melakukan aktiviti. 5.1.7 Sekiranya anda merasa tidak selesa atau diluar kemampuan diri semasa aktiviti sila berhenti dan memberitahu kepada guru. 5.1.8 Pelajar mesti melakukan aktiviti dalam kawasan yang ditentukan. 5.1.9 Pelajar hendaklah melaporkan kemalangan yang berlaku kepada guru yang bertugas.

191

5.2

Tatacara penasihat

5.2.1 Penasihat bertanggungjawab menentukan jadual program dan hadir mengikut jadual. 5.2.2 Penasihat hendaklah merekodkan kehadiran pelajar. 5.2.3 Penasihat menentukan objektif aktiviti berdasarkan peralatan dan kemampuan pelajar. 5.2.4 Penasihat hendaklah mengambil berat aduan pelajar ( siasat ) entang taraf kesihatan. 5.2.5 Penasihat mesti mengambil langkah berjaga-jaga yang sewajarnya untuk mengelakkan sebarang kemalangan. 5.2.6 Penasihat mesti memastikan pelajar mengamalkan disiplin yang tinggi dan peraturan sekolah.

6.0 6.1

Kegiatan Luar Aktiviti Gotong Royong Tatacara pelajar

6.1.1 Pelajar hendaklah melengkapkan borang kebenaran ibu bapa. 6.1.2 Pelajar hendaklah memakai pakaian yang sesuai. 6.1.3 Pelajar hendaklah mematuhi arahan dan pembahagian tugas. 6.1.4 Pelajar hendaklah memaklumkan kepada guru sekiranya ternampak binatang / serangga yang ganjil dan berbahaya. 6.1.5 Pelajar hendaklah sentiasa bekerja dalam kumpulan. 6.1.6 Pelajar dilarang bermain dan bergurau dengan peralatan. 6.1.7 Pelajar hendaklah memastikan alatan ang digunakan sesuai dan sempurna. 6.1.8 Pelajar hendaklah melaporkan kepada guru sekiranya peralatan rosak. 6.1.9 Pelajar hendaklah memulangkan semua peralatan yang digunakan. 6.1.10 Pelajar hendaklah membersikah diri selepas tamat program. 6.1.11 Pelajar hendaklah sentiasa mengutamakan keselamatan.

192

6.2

Tatacara guru

6.2.1 Guru perlu peka terhadap semua surat pekeliling berkenaan yang diedarkan. 6.2.2 Guru mesti memahami dan mematuhi sebelum,semasa dan selepas aktiviti dijalankan. tatacara tindakan

6.2.3 Guru hendaklah memeriksa semua peralat yang akan diguanakan. 6.2.4 Guru hendaklah mengagihkan tugas mengikut kemampuan pelajar. 6.2.5 Guru hendaklah merekodkan kehadiran pelajar. 6.2.6 Guru hendaklah mengenalpasti pelajar yang tidak sihat dan bermasalah untuk dikecualikan daripada mengambil bahagian atau meneruskan aktiviti. 6.2.7 Guru hendaklah sentiasa memantau dan membuat penilaian terhadap tugasan. 6.2.8 Guru hendaklah memastikan pelajar sentiasa mematuhi peraturan yang ditetapkan ( peraturan sekolah / aktiviti ). 6.2.9 Guru hendaklah sentiasa memastikan kawasan yang digunakan dalam keadaan selamat dan selesa.

7.0 7.1

Kegiatan Luar Lawatan Sambil Belajar Tatacara pelajar.

7.1.1 Pelajar melengkapkan borang kebenaran ibu bapa. 7.1.2 Pelajar dikhendaki menyediakan pakaian yang secukupnya mengikut aturcara. 7.1.3 Pelajar dikhendaki mematuhi semua syarat dan peraturan berkaitan. 7.1.4 Pelajar dikhendaki sentiasa menjaga nama baik sekolah. 7.1.5 Pelajar dikhendaki sentiasa peka kepada arahan dan peraturan tempat lawatan. 7.1.6 Pelajar sentiasa berada dalam kumpulan. 7.1.7 Sekiranya pelajar terpisah daripada kumpulan ,tungu di satu tempat dan minta bantuan.

193

7.1.8 Pelajar dikhendaki melaporkan sebarang kecemasan yang berlaku. 7.1.9 Pelajar dikhendaki membuat persediaan awal untuk program lawatan. 7.1.10 Pelajar dikhendaki membuat catatan sepanjang program. 7.1.11 Pelajar dikhendaki menulis laporan/essei selepas program lawatan. Tatacara guru / penasihat

7.2

7.2.1 Guru / penasihat dikhendaki menyediakan kertas kerja program dan dihantar untuk proses kelulusan pihak pentadbir. 7.2.2 Guru / penasihat dikhendaki mendapatkan kebenaran daripada JPNJ. 7.2.2 Guru / penasihat dikhendaki memastikan program berjalan mengikut jadual. 7.2.3 Guru / penasihat sentiasa memantau tentang bilangan pelajar setiap sesi. 7.2.4 Guru / penasihat memainkan peranan untuk memastikan program berjaya. 7.2.5 Guru / penasihat melibatkan pelajar secara aktif dalam setiap atur cara. 7.2.6 Guru / penasihat dikhendaki menyediakan cenderamata untuk tempattempat lawatan ( jika perlu ). 7.2.7 Guru / penasihat dikhendaki sentiasa mengawasi disiplin pelajar. 7.2.8 Guru / penasihat dikhendaki sentiasa menjaga kebajikan dan kesihatan pelajar. 7.2.9 Guru / penasihat dikhendaki mengambil langkah berjaga-jaga yang tinggi dalam semua perkara ( meramal risiko ). 8.0 8.1 Kegiatan Luar Perkhemahan Tatacara pelajar

8.1.1 Pelajar dikhendaki melengkapkan borang kebenaran ibu bapa. 8.1.2 Pelajar mesti patuh kepada arahan dan berada di tempat yang ditentukan. 8.1.3 Pelajar dikhendaki mematuhi semua syarat dan peraturan yang ditetapkan.

194

8.1.4 Pelajar mesti menyediakan semua peralatan yang diperlukan. 8.1.5 Pelajar mesti menyediakan pakaian secukupnya dan bersesuaian. 8.1.6 Pelajar mendirikan khemah di kawasan yang dikenalpati selamat. 8.1.7 Pelajar dikhendaki membersihkan kawasan persekitaran dan menabur belerang disekeliling khemah. 8.1.8 Pelajar dilarang merosakkan / menebang sebarang pokok / tumbuhan. 8.1.9 Hentikan aktiviti sekiranya cuaca buruk akan berlaku. 8.1.9 Pelajar dikhendaki melaporkan kepada guru sekiranya ada gangguan daripada haiwan liar ,gigitan serangan dan kecemasan. 8.1.10 Sekiranya sakit berterusan keluar dari kawasan perkhemahan untuk mendapatkan rawatan di hospital / klinik. 8.1.11 Pelajar dilarang menjalankan aktiviti di air tanpa pngawasan guru / penyelamat kelemasan. 8.1.12 Pelajar mesti memakai jaket keselamatan untuk menjalankan aktiviti di air. 8.2 Tatacara guru / penasihat

8.2.1 Guru / penasihat perlu ada sijil yang berkaitan untuk sesuatu program . 8.2.2 Guru / penasihat mesti mendapatkan kebenaran daripada pihak yang terlibat. 8.2.3 Guru / penasihat mesti menyediakan syarat, peraturan, senarai keperluan untuk semua aktiviti yang akan dijalankan. 8.2.4 Guru / penasihat perlu membuat kajian / tinjauan tentang kawasan / lokasi aktiviti ( perkhemahan / air ). 8.2.5 Guru / penasihat perlu mengatur pengisian program dengan teliti. 8.2.6 Guru / penasihat perlu menyediakan pembantu / pegawai secukupnya. 8.2.7 Guru / penasihat perlu membuat penyeliaan dan pengawasan rapi. 8.2.8 Guru / penasihat perlu mengambil sebarang langkah berjaga-jaga untuk mengelakkan sebarang kecemasan / kemalangan.

195

9.0 9.1

Perjumpaan Mingguan (Hari Gerak Kerja Kokurikulum) Tatacara pelajar

9.1.1 Pelajar mesti hadir ke sekolah seperti biasa dengan mengenakan pakaian yang dibenarkan / pakaian seragam. 9.1.2 Pelajar mesti melaporkan kehadiran kepada pemimpin / penasihat untuk setiap sesi mengikut jadual. 9.1.3 Pelajar dilarang meninggalkan kawasan sekolah tanpa kebenaran. 9.1.4 Pelajar bertanggungjawab terhadap keselamtan diri masing-masing. 9.1.5 Pelajar hanya dibenarkan makan dikantin pada waktu rehat. 9.1.6 Pelajar hendaklah mematuhi peraturan sekolah. 9.1.7 Pelajar digalakan mengambil bahagian secara aktif dalam aktiviti yang diadakan. 9.1.8 Ketua / pengerusi unit / kelab mesti membuat laporan dan kemaskinikan maklumat perjumapan dalam buku / fail gerko. 9.2 Tatacara Pemimpin / penasihat

9.2.1 Pemimpin / penasihat hendaklah hadir ke sekolah seperti biasa. 9.2.2 Pemimpin / penasihat mesti mengambil kedatangan pelajar setiap sesi. 9.2.3 Pemimpin / penasihat Unit Pakaian Seragam mesti mengenakan pakaian seragam masing-masing atau pakaian yang sesuai untuk penasihat yang lain. 9.2.4 Pemimpin / penasihat mesti mengendalikan perjumpaan mingguan mengikut jadual yang ditetapkan. 9.2.5 Pemimpin/penasihat mesti mengemukakan kepada penyelaras sebelum pelaksanaan. aktiviti/perancangan

9.2.6 Pemimpin / penasihat hendaklah memastikan peraturan sekolah dipatuhi oleh semua pelajar. 9.2.7 Pemimpin / penasihat hendaklah memastikan keselamatan pelajar terkawal sewaktu aktiviti dijalankan.

196

PROSES KERJA PROSEDUR KESELAMATAN PELAJAR KETIKA MENJALANI AKTIVITI KOKURIKULUM DAN SUKAN Pihak Yang Dirujuk Seksyen, Undangundang, Peraturan SPI Bil. 8/1988 Bil. 1/1995 Bil. 3/1995 Bil. 9/2000

Bil

Tindakan

1

Mengadakan peraturan-peraturan PK Kokurikulum keselamatan dan memberi taklimat kepada semua guru. Beri taklimat kepada semua PK Kokurikulum pelajar semasa perhimpunan/ perjumpaan. Pastikan peralatan kokurikulum SU Kokurikulum dan sukan menepati spesifikasi SU Sukan dan selamat digunakan. Ambil langkah-langkah kese- Guru Penasihat/ lamatan sebelum aktiviti Permainan dijalankan. Awasi penggunaan peralatan oleh Guru Penasihat/ pelajar semasa aktiviti dijalankan. Permainan Lapor kepada guru jika berlaku Guru Penasihat/ Permainan kemalangan. Guru Penasihat/ Permainan Periksa kesihtan pelajar jika serius Guru Penasihat/ Permainan hantar hospital/klinik. Beri rawatan kecemasan. Makluman penjaga. kepada ibu bapa/ Guru Penasihat/ Permainan untuk Guru Penasihat/ Permainan

2

3

4

5 6 7 8 9 10 11 12

Lapor kepada polis membuat tuntutan.

Sediakan laporan polis dan Guru Penasihat/ laporan hospital untuk tuntutan. Permainan Pelajar kembali ke sekolah atau di PK Kokurikulum beri cuti.

197

CARTA ALIRAN DALAM MEMASTIKAN KESELAMATAN PELAJAR KETIKA MENJALANI AKTIVITI PERMAINAN MULA Taklimat kepada semua Guru Permainan Taklimat kepada semua pelajar Ganti yang lain Rosak/Bahaya Periksa peralatan Baik/Selamat Ambil langkah-langkah keselamatan semasa aktiviti dijalankan Kemalangan Memastikan peralatan menepati spesifikasi Lapor kepada guru Beri rawatan kecemasan Periksa keadaan pelajar Tidak Ya Bawa ke klinik / hospital Serius/ Tidak Maklumkan bu bapa/Penjaga Tidak Ya Laporan Polis/ Laporan Untuk Tuntutan Laporkan kepada polis Sediakan Laporan Polis dan Hospital Kembali ke sekolah/ Cuti TAMAT   198 .

Beri rawatan kecemasan. Pastikan peralatan sukan dan kokurikulum menepati spesifikasi dan selamat digunakan. Awasi penggunaan peralatan oleh pelajar semasa aktiviti dijalankan. Makluman penjaga. 3. Sediakan laporan polis dan laporan hospital untuk tuntutan. 5. 7. 199 . kepada polis 10. kepada ibu jika bapa/ untuk Tanda ( _ / ) Catatan 2.SENARAI SEMAK PROSEDUR KESELAMATAN PELAJAR KETIKA MENJALANI AKTIVITI KOKURIKULUM Bil 1. 6. Proses Kerja Mengadakan peraturan-peraturan keselamatan dan memberi taklimat kepada semua guru. Beri taklimat kepada semua pelajar semasa perhimpunan/ perjumpaan. 4. 8. Lapor kepada guru jika berlaku kemalangan. Periksa kesihtana pelajar serius hantar hospital/klinik. Lapor membuat tuntutan. 11. Pelajar kembali ke sekolah atau di beri cuti. 12. 9. Ambil langkah-langkah keselamatan sebelum aktiviti dijalankan.

Warta Kerajaan 1998 - SURAT PEKELILING IKHTISAS 14. Warta Kerajaan 1997 Schools Societies Regulations L.N. SPI Bil. 5/1998 Akta Pendidikan 1996 dan PeraturanPeraturan Di Bawah Akta Pendidikan 1996.179-180 Peraturan-Peraturan Kokurikulum Kebangsaan P. No. 18/1998 - 200 .11 3. SPI Bil. 15. Penggunaan Budi Bicara Ketika Mengambil Tindakan. (A) 531 dalam Akta Pendidikan 1996 bertarikh 31 hb Disember 1996 Pemberitahu Undang-Undang 196.SENARAI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN YANG DIPERLUKAN WARTA KERAJAAN 1. 42.U. Jil. Warta Kerajaan 1956 2.

Keceriaan dan Keindahan Sekolah Jawatankuasa Hari Perayaan Sekolah Jawatankuasa yang diarahkan dari semasa ke semasa 201 . 6. 1. Jawatankuasa Takwim Sekolah AJK Pemilihan Pelajar Cemerlang ( Hari Kecemerlangan Kokurikulum ) Jawatankuasa Pusat Sumber Jawatankuasa Program Khas Jawatankuasa Perkembangan Staf Sekolah Jawatankuasa Kewangan Sekolah Jawatankuasa Majlis Sukan Jawatankuasa Perkhemahan Bersepadu Jawatankuasa Pengelolaan MSSD/MSSJ/MSSM Jawatankuasa Hari Kokurikulum/Hari Kantin Jawatankuasa Pemantauan Jawatankuasa Program Bersepadu Sekolah Selamat Jawatankuasa Pembangunan. 5. 2. 11. 15. 14. 17 Jawatankuasa yang dianggotai Jawatankuasa Majlis Pentadbiran dan Pengurusan Sekolah Jawatankuasa Majlis Kurikulum Sekolah dan Kokurikulum. 10. 9.SENARAI JAWATANKUASA YANG DIANGGOTAI Bil. 12. 16. 8. 3. 4. 7. 13.

1 2 3 4 Senarai Borang/Surat Borang Kebenaran Ibu bapa Borang Kebenaran Menjalankan Aktiviti Borang Perakuan Pelajar (MSSM) Surat Akuan Pelajar (Untuk mendapat rawatan) 202 .SENARAI BORANG-BORANG DALAM MEMASTIKAN KESELAMATAN PELAJAR KETIKA MENJALANI AKTIVITI PERMAINAN Bil.

kemalangan 2 Hari Sediakan laporan polis dan laporan hospital untuk tuntutan. Lapor kepada guru berlaku kemalangan. jika 2 10 minit 3 Sepanjang masa 4 Sepanjang masa 5 Sepanjang masa 6 7 8 9 10 11 Segera Segera Segera Sejurus selepas pelajar dihantar ke klinik/hospital Lapor kepada polis untuk Sebelum 24 jam selepas membuat tuntutan.NORMA KERJA DALAM PENGURUSAN PINJAMAN PERALATAN KOKURIKULUM / SUKAN Masa Yang Diambil 60 minit Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dlm Seminggu Bergantung kepada jumlah aktiviti dan kemalangan yang berlaku. Pelajar kembali ke sekolah atau di beri cuti. Ambil langkah-langkah keselamatan sebelum aktiviti dijalankan. Beri rawatan kecemasan. Beri taklimat kepada semua pelajar semasa perhimpunan/ perjumpaan. Bil 1 Jenis Kerja Mengadakan peraturanperaturan keselamatan dan memberi taklimat kepada semua guru. Mengikut keadaan pelajar 203 12 . Makluman kepada ibu bapa/ penjaga. Periksa kesihatan pelajar jika serius hantar hospital/klinik. Pastikan peralatan sukan dan kokurikulum menepati spesifikasi dan selamat digunakan. Awasi penggunaan peralatan oleh pelajar semasa aktiviti dijalankan.

Tugas Saya Hari Ini Catatan 204 .SENARAI TUGAS HARIAN NAMA : JAWATAN : TARIKH : Bil.

Menyediakan sebuah fail kewangan dan juga tempat menyimpan fail. buku resit. 205 . 3. baucar bayaran. Peralatan kokurikulum dan sukan yang hendak dibeli mestilah mengikut kemampuan dan keutamaan. 4. Mematuhi segala peraturan berkaitan dengan pembelian barangan seperti yang termaktub dalam pekeliling dan perintah am yang berkuat kuasa sekarang.PERATURAN-PERATURAN DALAM PROSEDUR PEMBELIAN PERALATAN KOKURIKULUM DAN SUKAN 1 2. Segala dokumen pembelian peralatan hendaklah disimpan dan boleh dikemukakan dengan segera apabila diperlukan. borang pesanan dan bil-bil yang sempurna.

13. . Dapatkan sebut harga daripada pembekal Isi borang pesanan pembelian peralatan. Selenggara urusan penggunaan S/U Sukan SU Kokurikulum S/U Sukan 206 12. Bincang mengenai peruntukan/ kemampuan kewangan. Bincang jumlah peralatan dan penyelarasan peruntukan.PROSES KERJA DALAM PROSEDUR PEMBELIAN PERALATAN KOKURIKULUM DAN SUKAN Pegawai Yang Meluluskan/ Dirujuk S/U Sukan SU Kokurikulum S/U Sukan SU Kokurikulum S/U Sukan SU Kokurikulum S/U Sukan SU Kokurikulum S/U Sukan SU Kokurikulum Pembantu Tadbir Kewangan S/U Sukan SU Kokurikulum S/U Sukan SU Kokurikulum Seksi. 11. Undangundang/ Peraturan Bil 1. peralatan 3. 4. Terima invois dari pejabat Arahan Perbendaharaan 170 9. S/U Sukan SU Kokurikulum S/U Sukan SU Kokurikulum Rekod penerimaan barang dalam S/U Sukan buku stok (pen merah) dan SU Kokurikulum simpan barang Hantar semula invois ke pejabat untuk urusan pembayaran. 10. 2. Proses Kerja Semak rekod-rekod peralatan sukan tahun sebelumnya. Terima barang dan pastikan kualiti. Tandatangan pengesahan nota serahan. Senaraikan peralatan yang diperlukan setelah berbincang dengan PK Kokurikulum. 5. kuantiti serta spesifikasi barang akur dengan nota serahan. 6. 8. Senarai keperluan mengikut keutamaan. 7.

TAMAT 207 . Bincang mengenai kemampuan kewangan. . Bincang jumlah peralatan penyelarasan peruntukan. dan peruntukan/ Dapatkan sebut harga daripada pembekal Isi borang peralatan. pengesahan nota Terima barang pesanan pembelian Terima invois dari pejabat. Hantar semula invois ke pejabat untuk urusan pembayaran. Selenggara urusan penggunaan dan peminjaman. Ganti yang lain Rosak/Hilang Periksa barang yang diterima Baik/Cukup Tandatangan serahan. . SU Kokurikulum CARTA ALIRAN DALAM PROSEDUR PEMBELIAN PERALATAN KOKURIKULUM DAN SUKAN MULA Semak rekod barangan sedia ada Senaraikan peralatan yang diperlukan setelah berbincang dengan PK Koku.dan peminjaman. Rekod penerimaan barang dan simpan barang. Dapatkan sebut harga dari pembekal Senarai keperluan peralatan mengikut keutamaan.

Bincang mengenai peruntukan/ kemampuan kewangan. Rekod penerimaan barang dalam buku stok (pen merah) dan simpan barang 13. pengesahan nota 10. 9. Tandatangan serahan. Dapatkan pembekal sebut harga dari 3. 5. 4. 14. Senarai keperluan mengikut keutamaan.SENARAI SEMAK DALAM PEMBELIAN PERALATAN KOKURIKULUM DAN SUKAN Bil 1. Terima barang dan pastikan kualiti. 8. 208 . peralatan Tanda ( _ / ) Catatan Senaraikan peralatan yang diperlukan setelah berbincang dengan PK Kokurikulum. 7. Selenggara urusan penggunaan dan peminjaman. 11. 6. Terima invois dari pejabat 12. kuantiti serta spesifikasi barang akur dengan nota serahan. 2. peralatan Bincang jumlah peralatan dan penyelarasan peruntukan. Proses Kerja Semak rekod-rekod tahun sedia ada. Hantar semula invois ke pejabat untuk urusan pembayaran. Dapatkan sebut harga daripada pembekal Isi borang pesanan pembelian peralatan.

11 3.SENARAI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN YANG DIPERLUKAN WARTA KERAJAAN 1. 42. SPI Bil. Warta Kerajaan 1997 Schools Societies Regulations L. 18/1998 - 209 . Warta Kerajaan 1998 - SURAT PEKELILING IKHTISAS 14. Penggunaan Budi Bicara Ketika Mengambil Tindakan. Jil.N. 15.179-180 Peraturan-Peraturan Kokurikulum Kebangsaan P. No.U. (A) 531 dalam Akta Pendidikan 1996 bertarikh 31 hb Disember 1996 Pemberitahu Undang-Undang 196. 5/1998 Akta Pendidikan 1996 dan PeraturanPeraturan Di Bawah Akta Pendidikan 1996. SPI Bil. Warta Kerajaan 1956 2.

4. 16. 15. Keceriaan dan Keindahan Sekolah Jawatankuasa Hari Perayaan Sekolah Jawatankuasa yang diarahkan dari semasa ke semasa 210 . 1. 17 Jawatankuasa yang dianggotai Jawatankuasa Majlis Pentadbiran dan Pengurusan Sekolah Jawatankuasa Majlis Kurikulum Sekolah dan Kokurikulum. 13. 10. 6. 2. 14. 12. 9.SENARAI JAWATANKUASA YANG DIANGGOTAI Bil. 5. 7. Jawatankuasa Takwim Sekolah AJK Pemilihan Pelajar Cemerlang ( Hari Kecemerlangan Kokurikulum ) Jawatankuasa Pusat Sumber Jawatankuasa Program Khas Jawatankuasa Perkembangan Staf Sekolah Jawatankuasa Kewangan Sekolah Jawatankuasa Majlis Sukan Jawatankuasa Perkhemahan Bersepadu Jawatankuasa Pengelolaan MSSD/MSSJ/MSSM Jawatankuasa Hari Kokurikulum/Hari Kantin Jawatankuasa Pemantauan Jawatankuasa Program Bersepadu Sekolah Selamat Jawatankuasa Pembangunan. 3. 8. 11.

1 Senarai Borang/Surat Borang pesanan 211 .SENARAI BORANG-BORANG YANG DIGUNAKAN DALAM PROSEDUR PEMBELIAN PERALATAN KOKURIKULUM DAN SUKAN Bil.

Senaraikan peralatan yang diperlukan setelah berbincang dengan PK Kokurikulum. Tandatangan pengesahan nota serahan. kuantiti serta spesifikasi barang akur dengan nota serahan.NORMA KERJA DALAM PROSES KERJA DALAM PROSEDUR PEMBELIAN PERALATAN KOKURIKULUM DAN SUKAN Masa Yang Diambil 1 jam 1 jam Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dlm Seminggu Bil Jenis Kerja 1. Bincang mengenai peruntukan/ kemampuan kewangan. 10 minit 10 minit 30 minit 12. Terima barang dan pastikan kualiti. Dapatkan sebut harga daripada pembekal Isi borang pesanan pembelian peralatan. 4. Bincang jumlah peralatan dan penyelarasan peruntukan. 2. Semak rekod-rekod peralatan tahun sedia ada. 8. 30 minit 6. 11. Senarai keperluan peralatan mengikut keutamaan. 3. 30 minit 30 minit 5. 10. 7. Terima invois dari pejabat Rekod penerimaan barang dalam buku stok (pen merah) dan simpan barang Hantar semula invois ke pejabat untuk urusan pembayaran. 36 jam 10 minit 2 minggu 9. 30 minit 212 .

Selenggara urusan penggunaan dan peminjaman.13. 213 .

Tugas Saya Hari Ini Catatan 214 .SENARAI TUGAS HARIAN NAMA : JAWATAN : TARIKH : Bil.

4 Penyelia Kokurikulum 4. Pengetua Tugas dan Tanggungjawab Memastikan pelaksanaan dasar Kementerian Pelajaran dalam bidang kokurikulum dilaksanakan.2 Penolong Pengarah (HEM) 3.1 Penolong Pegawai Pelajaran Daerah (HEM) 2. Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Iktisas 4 Penolong Kanan. Memantau dan Menyelia kegiatan kokurikulum diperingkat sekolah .2 S/U Kokurikulum Penyelaras 2. Kelab Sukan Permainan 1. Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Ikhtisas 3. Penolong Membantu menyelia kegiatan kokurikulum Akta Pendidikan Warta 215 .Pegawai Jabatan.SENARAI TUGAS/KUASA DAN HUBUNGAN PEGAWAI DENGAN PEGAWAI LAIN Unit : Kokurikulum Jawatan : Penolong Kanan Kokurikulum Tugas Pegawai Atasan Yang Ada Hubungan 1.4 S/U Sukan Daerah 3.1 4. Kuasa Yang diberi Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Ikhtisas Tugas PegawaiPegawai lain yang ada hubungan serta Jenis hubungan 1. Pegawai Pelajaran Daerah Mengelola.3 Ketua Unit Sukan 3.1 S/U Kokurikulum 1.2 Penyelaras Pasukan Pakaian Seragam.2 Penyelia Kokurikulum 2.3 Penyelia Sukan 2.3 S/U Sukan 1.4 Guru Penasihat 1. daerahdan negeri.6 Guru Pasukan Sekolah 2. Kelab/Persatuan. Pelajaran Johor Mengelola. Memantau dan Menyelia kegiatan kokurikulum di peringkat sekolah dan daerah.1 Ketua Sektor Pembangunan Dan Kemanusiaan 3.5 Guru Rumah Sukan 1.

Kanan HEM.3 S/U Sukan 4. Guru Kanan Mata Pelajaran Kerajaan Surat Pekeliling Iktisas Pasukan Pakaian Seragam.5 Guru Pasukan Sekolah 216 . peringkat sekolah Penyelia Petang. Kelab Sukan Permainan 4. Kelab/Persatu an.4 Guru Penasihat / Guru Rumah Sukan 4.

negeri. 6. Setiap peralatan yang dipinjam adalah menjadi tanggungjawab pihak yang meminjam. 9. 10. Sebarang kerosakan. Guru atau peminjam hendaklah mengisi Borang Pinjaman Peralatan tiga hari sebelum peralatan hendak digunakan. Penolong-penolong Kanan.PERATURAN-PERATURAN DALAM PENGURUSAN STOR DAN PINJAMAN PERALATAN KOKURIKULUM / SUKAN 1. 4. 2. Unit Kokurikulum berhak mengambil semua peralatan yang digunakan sekiranya didapati peralatan tersebut tidak diurus dengan baik atau digunakan dengan cara dan tujuan yang berbahaya kepada orang lain. sekolah dan persatuan atau kelab. ketidakcukupan komponen atau peralatan hilang perlu digantikan oleh peminjam.2 Keutamaan aktiviti sama ada peringkat kebangsaan.1 2. 5. Guru-guru Kanan Mata Pelajaran. daerah. 2. Keutamaan peminjam iaitu PPD. Tempoh pinjaman adalah tertakluk kepada jangka masa yang dinyatakan dalam permohonan dengan merujuk kepada syarat-syarat yang ditetapkan. Peminjam yang terdahulu memohon diutamakan. Peralatan yang dipinjam perlu dijaga. Peralatan yang dipinjam perlu digunakan dengan cara dan tujuan yang selamat dan tidak memudaratkan atau membahayakan orang lain. Kelulusan pinjaman adalah tertakluk kepada kebenaran daripada pengetua. 2.3 3. Penyelia Petang. diguna dan dikendalikan dengan cara yang cermat dengan tujuan tidak merosakkan peralatan sama ada dari aspek teknikal dan juga fizikal peralatan tersebut. 217 . Pinjaman peralatan diberikan mengikut keutamaan yang berikut. Peminjam perlu memastikan telah menandatangani buku Rekod Pinjaman Peralatan semasa mengambil dan pemulangan peralatan yang dipinjam. Pengetua. guru-guru dan pelajar. Guru atau peminjam tersebut perlu datang sendiri untuk mengambil peralatan yang dipinjam. 8. 7. Tidak boleh mewakilkan kepada orang lain.

Buku Pengurusan 218 . 12 Merekodkan pemulangan SU Kokurikulum/ peralatan yang dipinjam dalam SU Sukan buku rekod pinjaman. Pastikan peralatan yang diterima dalam keadaan baik an cukup. 2. 3. 11. 6. Menerima dan menyemak borang pinjaman dan meluluskan pinjaman peralatan. Undangundang/ Peraturan Buku Pengurusan Kokurikulum Sekolah-sekolah negeri Johor. Guru penasihat mengisi borang pinjaman peralatan. 5. 8.PROSES KERJA DALAM PENGURUSAN PINJAMAN PERALATAN KOKURIKULUM/ SUKAN Bil 1. 7. Pegawai Yang Meluluskan/ Dirujuk SU Kokurikulum/ SU Sukan SU Kokurikulum/ SU Sukan SU Kokurikulum/ SU Sukan SU Kokurikulum/ SU Sukan Guru Penasihat SU Kokurikulum/ SU Sukan Seksi. Proses Kerja Membuat semakan stok peralatan dalam bilik operasi sukan. Menyerahkan alatan yang dipinjam. 4. Menyediakan borang pinjaman peralatan. 10. Mengeluarkan surat untuk gantian peralatan jika peralatan itu rosak selepas dipinjamkan. Memastikan peralatan dalam keadaan baik dan tersusun. SU Kokurikulum/ SU Sukan SU Kokurikulum/ SU Sukan Guru Penasihat SU Kokurikulum/ SU Sukan SU Kokurikulum/ SU Sukan 9. Merekodkan pinjaman peralatan dalam buku rekod pinjaman Guru memulangkan alatan yang dipinjam. Menyenaraikan dan mempamerkan senarai peralatan.

219 .13 Menyusun semula peralatan dan pastikan kekemasan bilik operasi sukan SU Kokurikulum/ SU Sukan Kokurikulum Sekolah-sekolah negeri Johor.

CARTA ALIRAN DALAM PENGURUSAN PENGURUSAN STOR DAN PINJAMAN PERALATAN KOKURIKULUM / SUKAN MULA Membuat semakan stok peralatan sukan dan permainan Menyenaraikan dan mempamerkan senarai peralatan yang ada Menyediakan borang-borang-borang untuk pinjaman peralatan Guru Penasihat mengisi borang pinjaman peralatan Semakan borang pinjaman dan kelulusan meluluskan pinjaman Tidak Lulus Menyerahkan peralatan Rekod pinjaman di dalam Buku Rekod Pinjaman Pemulangan peralatan Ganti yang lain Memeriksa peralatan yang dipulangkan Periksa keadaan alat Baik/Cukup Merekodkan pemulangan peralatan Simpanan peralatan Kelulusan Pinjaman Rosak/Hilang TAMAT 220 .

Guru penasihat mengisi borang pinjaman peralatan. Tanda ( _ / ) Catatan 7. 2. 12. Proses Kerja Membuat semakan stok peralatan dalam bilik operasi sukan. 6. Memastikan peralatan dalam keadaan baik dan tersusun. Menyusun semula peralatan dan pastikan kekemasan bilik operasi sukan 221 . Menyenaraikan dan mempamerkan senarai peralatan.SENARAI SEMAK DALAM PENGURUSAN STOR DAN PINJAMAN PERALATAN KOKURIKULUM / SUKAN Bil 1. Merekodkan pemulangan peralatan yang dipinjam dalam buku rekod pinjaman. 5. Merekodkan pinjaman peralatan dalam buku rekod pinjaman Guru memulangkan alatan yang dipinjam. Menyediakan borang pinjaman peralatan. 13. Menyerahkan alatan yang dipinjam. 11. 10. Pastikan peralatan yang diterima dalam keadaan baik an cukup. Mengeluarkan surat untuk gantian peralatan jika peralatan itu rosak selepas dipinjamkan. 4. 8. 3. 9. Menerima dan menyemak borang pinjaman dan meluluskan pinjaman peralatan.

15. 42. Jil.11 3. Warta Kerajaan 1998 - SURAT PEKELILING IKHTISAS 14.179-180 Peraturan-Peraturan Kokurikulum Kebangsaan P. (A) 531 dalam Akta Pendidikan 1996 bertarikh 31 hb Disember 1996 Pemberitahu Undang-Undang 196. 5/1998 Akta Pendidikan 1996 dan PeraturanPeraturan Di Bawah Akta Pendidikan 1996.N. 18/1998 - 222 . SPI Bil. Warta Kerajaan 1956 2.SENARAI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN YANG DIPERLUKAN WARTA KERAJAAN 1.U. Penggunaan Budi Bicara Ketika Mengambil Tindakan. Warta Kerajaan 1997 Schools Societies Regulations L. SPI Bil. No.

4. 7. 14. Keceriaan dan Keindahan Sekolah Jawatankuasa Hari Perayaan Sekolah Jawatankuasa yang diarahkan dari semasa ke semasa 223 . 10. 3. Jawatankuasa Takwim Sekolah AJK Pemilihan Pelajar Cemerlang ( Hari Kecemerlangan Kokurikulum ) Jawatankuasa Pusat Sumber Jawatabkuasa Program Khas Jawatankuasa Perkembangan Staf Sekolah Jawatankuasa Kewangan Sekolah Jawatankuasa Majlis Sukan Jawatankuasa Perkhemahan Bersepadu Jawatankuasa Pengelolaan MSSD/MSSJ/MSSM Jawatankuasa Hari Kokurikulum/Hari Kantin Jawatankuasa Pemantauan Jawatankuasa Program Bersepadu Sekolah Selamat Jawatankuasa Pembangunan. 1. 11. 16. 15. 5.SENARAI JAWATANKUASA YANG DIANGGOTAI Bil. 6. 12. 17 Jawatankuasa yang dianggotai Jawatankuasa Majlis Pentadbiran dan Pengurusan Sekolah Jawatankuasa Majlis Kurikulum Sekolah dan Kokurikulum. 9. 13. 2. 8.

SENARAI BORANG-BORANG YANG DIGUNAKAN PENGURUSAN STOR DAN PINJAMAN PERALATAN KOKURIKULUM / SUKAN Bil. 1 Senarai Borang/Surat Borang Pinjaman Peralatan 224 .

Memastikan peralatan dalam keadaan baik dan tersusun. Guru penasihat mengisi borang pinjaman peralatan. 4. 1 hari selepas kerosakan dikesan 225 . 6. Menyediakan borang pinjaman peralatan.NORMA KERJA DALAM PENGURUSAN PENGURUSAN STOR DAN PINJAMAN PERALATAN KOKURIKULUM / SUKAN Masa Yang Diambil 1 Minggu (2 kali dalam setahun) Sepanjang masa 1 Minggu (pada awal tahun/ ada alat baru) 5 Minit 5 Minit 1 hari Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dlm Seminggu Mengikut keperluan dan permohonan daripada peminjam. 8. 3. 1 hari 5 minit 9. Sehari selepas aktiviti tamat 10 minit 11. Membuat semakan stok peralatan dalam bilik operasi sukan. Bil Jenis Kerja 1. Pastikan peralatan yang diterima dalam keadaan baik dan cukup. 2. Menerima dan menyemak borang pinjaman dan meluluskan pinjaman peralatan. Mengeluarkan surat untuk gantian peralatan jika peralatan itu rosak selepas dipinjamkan. Menyenaraikan dan mempamerkan senarai peralatan. 10. 5. Merekodkan pinjaman peralatan dalam buku rekod pinjaman Guru memulangkan alatan yang dipinjam. Menyerahkan alatan yang dipinjam. 7.

12. Menyusun semula peralatan 5 minit dan pastikan kekemasan bilik operasi sukan 226 . Merekodkan pemulangan peralatan yang dipinjam dalam buku rekod pinjaman. 5 minit 13.

Tugas Saya Hari Ini Catatan 227 .SENARAI TUGAS HARIAN NAMA : JAWATAN : TARIKH : Bil.

Kuasa Yang diberi Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Ikhtisas Tugas PegawaiPegawai lain yang ada hubungan serta Jenis hubungan 1. Pengetua Tugas dan Tanggungjawab Memastikan pelaksanaan dasar Kementerian Pelajaran dalam bidang kokurikulum dilaksanakan.4 S/U Sukan Daerah 3.4 Guru Penasihat 228 2 Pegawai Pelajaran Daerah Mengelola.2 Penyelaras Pasukan Pakaian Seragam.4 Penyelia Kokurikulum 4.2 Penyelaras Pasukan Pakaian Seragam. Kelab/Persatuan.SENARAI TUGAS/KUASA DAN HUBUNGAN PEGAWAI DENGAN PEGAWAI LAIN Unit : Kokurikulum Jawatan : Penolong Kanan Kokurikulum Tugas Pegawai Atasan Yang Ada Hubungan 1.1 S/U Kokurikulum 4.4 Guru Penasihat 1. Memantau dan Menyelia kegiatan kokurikulum di peringkat sekolah .1 Penolong Pegawai Pelajaran Daerah (HEM) 2. Kelab Sukan Permainan 1.3 Sukan 2.1 Ketua Sektor Pembangunan Dan Kemanusiaan 3. Memantau dan Menyelia kegiatan kokurikulum di peringkat sekolah dan daerah. Membantu menyelia kegiatan kokurikulum peringkat sekolah Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Ikhtisas Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Ikhtisas Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Ikhtisas 3 Pegawai Jabatan.3 Ketua Unit Sukan 3.3 S/U Sukan 1. Mengelola. Penyelia Petang. Guru Kanan Mata . Kelab Sukan Permainan 4. Kelab/Persatuan. daerah dan negeri.6 Guru Pasukan Sekolah 2. Penolong Kanan HEM.2 Penyelia Kokurikulum 2.1 S/U Kokurikulum 1. Pelajaran Johor 4 Penolong Kanan.5 Guru Rumah Sukan 1.2 Penolong Pengarah (HEM) 3.3 S/U Sukan 4.

Pelajaran 4.6 Guru Rumah Sukan Guru Pasukan Sekolah 229 .5 4.

maka pelaksanaan kokurikulum di sekolah adalah wajib. Mei 1998. Status Pelaksanaan Kokurikulum Sekolah : Sebagai sebahagian daripada Kurikulum Kebangsaan. (A) 531/97. sukan dan permainan. badan beruniform.PERATURAN-PERATURAN PENTADBIRAN DALAM PEMANTAUAN GERAK KERJA KOKKURIKULUM Aktiviti Pengurusan : Penubuhan dan Pendaftar Persatuan 1.1 Kandungan Kegiatan Kokurikulum Di Sekolah . {Rujuk Seksyen 18. Akta Pendidikan 1996 (Akta 550)} Kegagalan atau keengganan melaksanakan kegiatan kokurikulum di sekolah adalah suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi lima ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi tiga bulan atau kedua-duanya {Rujuk Subseksyen 135(1) Akta Pendidikan 1996 (Akta 550)} dan jika kesalahan itu dilakukan secara 2. hobi dan rekreasi. dan penyertaan dalam kegiatan-kegiatan ditentukan oleh Menteri. penyertaan dalam persatuan dan kelab.2 Kegiatan Kokurikulum di sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan meliputi kegiatan dalam persatuan yang ditubuhkan di sekolah daripada kategori berikut:(a) (b) (o) (p) (q) mata pelajaran yang diajar di sekolah sebagaimana yang dinyatakan dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997. P.2 230 . Kegiatan Kokurikulum di sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan akan mengandungi yang berikut:(q) (r) (s) (t) penyertaan dalam sukan dan permainan. lain sebagaimana Rujuk Subperaturan 3(3) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997 yang diterbitkan sebagai P. (A) 196 bertarikh 21hb. Perundangan (A).U. penyertaan dalam badan beruniform.0 2.U. Rujuk Peraturan 4 dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998 yang diterbitkan sebagai Warta Kerajaan Jil. 42/No. 1.0 1. 41). atau apa-apa persatuan lain yang diluluskan oleh Pendaftar.1 2. 11 (Tambahan No.

1 dalam Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. Setiap pelajar hendaklah mengambil bahagian sekurangkurangnya dalam salah satu gerak kerja pakaian seragam (badan beruniform). Seberapa yang boleh. KP(BS)8591/Jld.6 Pelaksanaan kegiatan kokurikulum di sekolah hendaklah berasaskan prinsip penyertaan beramai-ramai tanpa ada unsur-unsur diskriminasi atau paksaan dan yang bercanggah dengan Dasar Pendidikan Kebangsaan dan Perlembagaan Negara.2 dalam Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. Januari 1985}. 2. 1/1985 KP(BS)8591/Jld. 11(29) bertarikh 2hb. Sehubungan itu kehadiran pelajar dalam aktiviti kokurikulum mestilah direkodkan.4 Penyertaan semua guru adalah dikehendaki bagi memastikan keberkesanan pelaksanaan gerak kerja kokurikulum di sekolah. 11(29) bertarikh 2hb. moral dan sebagainya yang sesuai bagi pendidikan menyeluruh dan pembentukan keperibadian. Januari 1985}. {Rujuk Subperkara 5. 2000. 2. {Rujuk Subperkara 5.5 Sekolah-sekolah. dan dalam pelbagai gerak kerja yang menekankan perpaduan kaum. 1/1985 KP(BS)8591/Jld. 231 . 11/(41) bertarikh 15 Januari 1986. KP(BS)8591/Jld. bagi setiap hari kesalahan itu terus dilakukan. {Rujuk Subperkara 5. XVI(16) bertarikh 13 Nov. seseorang itu dikenakan hukuman denda harian yang tidak melebihi lima ratus ringgit sebagai tambahan kepada apa-apa penalti lain yang boleh dikenakan kepadanya di bawah Akta ini berkenaan dengan kesalahan itu. maka apabila disabitkan sedemikian. Rujuk Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 1/1986. {Rujuk Subseksyen 135(2) Akta 550}. 11(29) bertarikh 2hb.3 dalam Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 2. dan satu kegiatan sukan atau permainan. peningkatan penyertaan pelajar-pelajar dalam kegiatan pakaian seragam hendaklah diusahakan. 1/1985 KP(BS)8591/Jld.7 Penyertaan pelajar dalam aktiviti kokurikulum adalah wajib. Rujuk Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. Januari 1985}. 16/2000. 2. bergotong royong memperbaiki kawasan sekolah. ketatanegaraan.berterusan. 2. khususnya yang kurang kemudahan untuk menjalankan gerak kerja kokurikulum ini hendaklah menggalakkan pelajar-pelajarnya mengambil bahagian dalam membuat kerja-kerja amal untuk masyarakat setempat. satu kegiatan persatuan atau kelab.3 Matlamat gerak kerja kokurikulum yang dikehendaki ialah penyertaan oleh setiap orang pelajar yang belajar di sekolah kerajaan atau bantuan kerajaan.

0 3.2.00 . KRS.9. Setiausaha dan Penyelaras Kokurikulum akan membuat pemantauan persatuan/ kelab dan merekodkan kehadiran murid/ guru 15 minit selepas aktiviti GERKO dijalankan.30 ± 12. : Berkawat/ Bersihkan Kawasan [P. KP. PPI. PBSM] : Teori/ Amali [Pengakap. Rujuk Subperkara 5. Sebarang perubahan tarikh pertemuan akan dimaklumkan oleh PK/SU Kokurikulum.6 3. Dua jam pertama dikhususkan untuk Unit Beruniform manakala dua jam berikutnya untuk aktiviti Persatuan/ Kelab. KP] : Berkawat/ Bersihkan Kawasan [Pengakap. Setiausaha Kokurikulum atau Penyelaras Kokurikulum menyemak dan merekodkan Buku Laporan Aktiviti GERKO. 8591-11(32) bertarikh 2hb Februari 1985. Aktiviti GERKO akan dijalankan selama empat jam.00 . PPI.00 .7 9.2.10.3 dalam Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 4/1985.1 Menjalankan Gerak Kerja Kokurikulum (GERKO) Aktiviti GERKO akan dijalankan pada setiap hari Sabtu minggu 2. tidak termasuk waktu rehat.30tgh 232 . PKP] : Teori/ Amali [Pandu Puteri.5 3.3 3. Buku Laporan Aktiviti GERKO yang telah siap diisi dan ditandatangani oleh AJK dan guru penasihat perlu dihantar ke bilik PK Kokurikulum selewat-lewatnya 3 hari selepas aktiviti dijalankan.2 3. Melengkapkan Buku Laporan Aktiviti GERKO. Penolong Kanan Kokurikulum. Jadual Aktiviti GERKO 7.3 3. KRS.Puteri.4 3.8 Kegiatan kokurikulum di sekolah boleh dilaksanakan dengan menggunakan penglibatan dan kepakaran anggota-anggota masyarakat setempat. 4 dan minggu 5 (jika terdapat minggu kelima pada hari Sabtu dalam bulan tertentu) Jumlah perjumpaan atau GERKO minimum 11 kali setahun.10.30pg 10.8.00 pagi 8.00 pagi 10.00 pagi : Perhimpunan Pagi.50 . PBSM] : Rehat : Aktiviti Gerko Persatuan dan Kelab 3. 3.

Surat Pekeliling Bil 5/1986 Bil 1/1988 Bil 4/1995 Bil 3/1997 Bil 24/1998 233 .FAIL MEJA PENGURUSAN KOKURIKULUM PROSES KERJA BAGI PEMANTAUAN GERAK KERJA KOKURIKULUM Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Proses Kerja Guru-guru merekodkan kehadiran Perhimpunan Pagi Gerak Kerja Kokurikulum Unit Beruniform Pemantauan Gerak Kerja Unit Beruniform Gerak Kerja Kokurikulum Persatuan dan Kelab Pemantauan Gerak Kerja Persatuan dan Kelab Lengkapkan Buku Laporan Gerak Kerja Kokurikulum Penyerahan Buku Laporan Gerak Kerja Kokurikulum Semak dan rekod Buku Laporan Gerak Kerja Kokurikulum Pegawai Yang Meluluskan / Di rujuk Guru Penasihat Penyelaras Kokurikulum Guru Penasihat Penyelaras Kokurikulum Guru Penasihat Penyelaras Kokurikulum Guru Penasihat Guru Penasihat PK Kokurikulum SU Kokurikulum Seksi Undangundang / Peraturan 1. Warta kerajaan Jil. No 11 2. 42.

CARTA ALIRAN PEMANTAUAN GERAK KERJA KOKURIKULUM PERSATUAN DAN KELAB DI SEKOLAH MULA Rekod kehadiran guru Perhimpunan Pagi Gerak Kerja Unit Beruniform Pemantauan Gerak Kerja Kokurikulum Gerak Kerja Persatuan dan Kelab Pemantauan Gerak Kerja Persatuan dan Kelab Melengkapkan Buku Laporan Aktiviti Kokurikulum. Serahkan Buku Laporan Aktiviti Semak dan rekod Buku Laporan Aktiviti TAMAT 234 .

SENARAI SEMAK TUGAS PROSES KERJA BAGI PENUBUHAN PERSATUAN Bil 1 2 3 4 TINDAKAN Guru-guru merekodkan kehadiran Perhimpunan Pagi Gerak Kerja Kokurikulum Unit Beruniform Pemantauan Gerak Kerja Unit Beruniform Gerak Kerja Kokurikulum Persatuan dan Kelab Pemantauan Gerak Kerja Persatuan dan Kelab Lengkapkan Buku Laporan Gerak Kerja Kokurikulum Penyerahan Buku Laporan Gerak Kerja Kokurikulum Semak dan rekod Buku Laporan Gerak Kerja Kokurikulum TANDA ( / ) CATATAN 5 6 7 8 9 235 .

SPI Bil 8/1971 5. 23/1966 2.179-180 Jil.U. SPI Bil 10/1976 - 236 . SP µAm Bil. SPI Bil 2/1971 4.SENARAI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN YANG DIPERLUKAN AKTA PENDIDIKAN 1. Warta Kerajaan 1967 4. Bil.11 2.N. SPI Bil 1/1971 3. 42. Akta Pelajaran 1961 Pemberitahuan Undang-Undang L. dan Mengibar Bendera Persekutuan/Bendera Negeri di Sekolah-Sekolah/Maktab-Maktab Perguruan Rancangan Kegiatan Sekolah Selepas Peperiksaan SRP/LCE (termasuk Sabah/ 7. Akta Pelancongan 1957 2. Warta Kerajaan 1997 5. (A) 531 dalam Akta Pendidikan 1996 bertarikh 31 hb Disember 1996 Pemberitahu Undang-Undang 196. Jil. SPI Bil 4/1975 6. No.N. Warta Kerajaan 1998 - SURAT PEKELILING IKHTISAS 1. 11. 27.326 Peraturan-Peraturan Sekolah) 1956 (Kursus Pengajian WARTA KERAJAAN 1 Warta Kerajaan 1950 Registration of Schools Ordinance 1950 Schools Societies Regulations L. bertarikh 28 Disember 1967 Peraturan-Peraturan Kokurikulum Kebangsaan P. SPI Bil 8/1975 Lagu Kebangsaan Perkhidmatan Masyarakat dan Muhibah di Sekolah-Sekolah Rukunegara Permainan Menengah Catur di Sekolah-Sekolah Nyanyian Lagu Kebangsaan µNegaraku¶ Menyanyi Lagu Kebangsaan/Lagu Negeri. Warta Kerajaan 1956 3.

SPI Bil. Perhimpunan Sekolah Perhimpunan Sekolah (Tambahan) Penubuhan Jawatankuasa Bimbingan Pelajar Sekolah. SPI Bil. SPI Bil. Rekod Kedatangan dan Laporan Gerak Kerja Kokurikulum Pelajar. 4/1982 16. SPI Bil. 5/1985 24. 3/1982 Hari Kelepasan Peristiwa P. 7/1977 10. SPI Bil. SPI Bil. Video Game. SPI Bil. 15. 7/1983 18.326/62 Ketetapan Masa Di Sekolah-Sekolah Penggunaan Waktu Tidak Mengajar/Waktu Luang (Free Period) Oleh Guru Rancaangan Kegiatan Sekolah Selepas Peperiksaan SRP dan SRP/LCE (Sarawak) bagi Murid-murid Tingkatan III ± Garis Panduan Permainan µPin-table. SPI Bil. SPI Bil.326/62 Pengelolaan Walkathon Di Sekolah-Sekolah Kawad Kecemasan Kebakaran Di Sekolah Hari Kelepasan Peristiwa P. 4/1983 17. 8. SPI Bil.Sarawak Junior Certificate Examination) bagi Murid-Murid Tingkatan III ± Garis Panduan. SPI Bil 1/1986 25. SPI Bil 2/1986 - 237 . 4/1977 9. SPI Bil. Garis Panduan Mengenai Aktiviti-Aktiviti Kebudayaan Di Sekolah-Sekolah. 3/1984 19. 4/1984 20. 11/1978 12. 3/1981 14. 2/1981 13. SPI Bil. 4/1984 21. SPI Bil. 4/1985 23. SPI Bil 1/1985 22.U. Penubuhan Jawatankuasa Sekolah Sebagai Institusi Masyarakat Rancangan Mencantik dan Mengindahkan Sekolah dan Kawasannya (Landscaping) Larangan ke atas Pemberian Cenderamata.U. 8/1978 11. SPI Bil. Game Watch¶ Iklan/Tajaan Dalam Majalah Sekolah Garis Panduan Mengenai Pungutan Derma Melibatkan Murid-Murid Sekolah. SPI Bil.

7/1991 41.26. SPI Bil. 32. 1/1988 29. SPI Bil. Keberangkatan DYMM Sultan/Raja/TYT Yang Di Pertua Negeri Menghadiri MajlisMajlis Rasmi Sekolah. 238 . SPI Bil.Pelaporan Kejadian Tidak Diingini Di Sekolah. 6/1988 31. . 9/1991 . SPI Bil 14/1988 - 35. SPI Bil 4/1991 40. Mengundang Orang-orang Kenamaan Ke Upacara Sekolah/Institusi Pendidikan. Panduan Tajaan Oleh Perniagaan Di Sekolah. SPI Bil. 5/1986 28. Aturcara Majlis Rasmi Sekolah. Penceramah Jemputan Untuk Majlis Dan Aktiviti Agama Islam Di Sekolah. 7/1988 - Penyertaan Pelajar Dalam Pertandingan Atau Kejohanan Sukan Anjuran Persatuan Atau Badan Induk Sukan. SPI Bil. SPI Bil 10/1989 37. 1/1991 38. Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Kelab Perekacipta Sekolah. Keselamatan Diri Pelajar Di Sekolah. Senaman Beramai-ramai. 3/1991 39. SPI Bil 3/1986 - Penyelarasan Pelaksanaan Kurikulum µPengenalan Kepada Komputer¶ Dan Kegiatan Kelab Komputer Sekolah Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Kelab Komputer Sekolah. SPI Bil. SPI Bil.Penyertaan Pelajar Dalam Kegiatan Sukan Di Sekolah. SPI Bil. Program Skim Lencana Anti Dadah Pasukan Berpakaian Seragam Sekolah Menengah (SLAD). SPI Bil 1/1989 36. Oleh Permohonan Mengundang Orang-Orang Kenamaan Ke Upacara Sekolah/Institusi Pendidikan.3/1988 - 30. SPI Bil. Syarikat/Badan 27. SPI Bil 10/1988 34. Penggunaan Kemudahan Sekolah Pertubuhan Dan Persatuan Belia. 8/1988 33. SPI Bil.

4/1995 47. SPI Bil. Pengiktirafan Persatuan Seni Bela Diri Sebagai Pasukan Pakaian Seragam Sekolah Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Kelab/Persatuan (PS. SPI Bil. SPI Bil. SPI Bil 9/1995 . 54. Penampilan Diri Pelajar. 7/1995 48. SPI Bil. Penyertaan Pelajar Dalam Pertandingan Kejohanan Sukan Anjuran Persatuan Badan Induk Sukan Sekolah Selepas Bagi Murid-Murid Dan 44. Perlaksanaan Kadet Remaja Sekolah (KRS). - 50. 3/1997 - 55. 6/1997 - 239 . 3/1995 - 46. Pelaksanaan Skim Takaful Kemalangan Diri Berkelompok Bagi Semua Pelajar Sekolah Kerajaan Dan Bantuan Kerajaan.77280) Taekwando/Seni Mempertahankan Diri. 2/1996 52. SPI Bil. Kekemasan Dan Kerapian Berpakaian.Rancangan Kegiatan Peperiksaan UPSR Tahun 6. SPI Bil.1/1996 51. SPI Bil. PUP Bil 2/1997 Sikap Mengutamakan Keceriaan Kebersihan Di Kalangan Pelajar. SPI Bil. SPI Bil.42. SPI Bil. SPI Bil. 8/1995 - 49. Program Dan Aktiviti Sekolah Yang Melibatkan Dasar Dan/Atau Pungutan Wang. 4/1992 43. Amalan Kebersihan Di Sekolah. 1/1995 - 45. Pengurusan Usaha Menanam Semangat Patriotisme Di Kalangan Pelajar Dan Senaman Ringkas Dalam Bilik Darjah. Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum Dan Sukan Di Dalam Dan Di Luar Kawasan Sekolah. 6/1994 - Panduan Penubuhan Dan Persatuan Silat Sekolah. 2/1997 53. SPI Bil. Tatacara Mengenakan Tindakan Dan Hukuman Terhadap Pelajar-Pelajar Sekolah.

8/2000 67. Lawatan Pendidikan Persekolahan. SPI Bil.56. 3/1998 58. SPI Bil. Penggunaan Budi Bicara Ketika Mengambil Tindakan. Panduan Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Tambahan Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum Dan Sukan Di Dalam Dan Di Luar Kawasan Sekolah. 8/1999 65. 7/1999 64. SPI Bil. SPI Bil. Keselamatan Diri Murid Dalam Perjalanan Pergi Dan Balik Sekolah. SPI Bil. SPI Bil. 2/1998 57. Penglibatan Guru dan Murid dalam aktiviti Pasukan Pakaian Seragam anjuran agensi kerajaan dan pertubuhan bukan kerajaan. SPI Bil. Panduan Keselamatan Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan Serta Kegiatan kokurikulum Dan Sukan Di Dalam Dan Di Luar Kawasan Sekolah. SPI Bil. 5/1998 - Mempergiat Dan Memperluas Program Dan Aktiviti Pertanian Di Sekolah. Murid Di Hari 59. 2/1999 63. 18/1998 60. SPI Bil. 240 . Penubuhan Kelab Pencegahan Jenayah Di Sekolah Menengah. SPI Bil 7/2000 66. SPI Bil. 9/2000 - 68. Penganjuran Program Motivasi Di Sekolah. Garis Panduan Pengendalian Aktiviti Sokongan Bahasa Inggeris Di Sekolah. Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Kelab Komputer/ Teknologi Maklumat Sekolah. SPI Bil. 9/2000 - 69. 1/1999 62. SPI Bil. SPI Bil 24/1998 - 61. 12/2000 70. Akta Pendidikan 1996 dan PeraturanPeraturan Di Bawah Akta Pendidikan 1996. 13/2000 - Pendaftaran Kegiatan Seni Bela Diri Di Sekolah-Sekolah. Mencegah Kebakaran Di Sekolah. Penggunaan Barang Permainan Elektronik Robot Kit Di Sekolah Menengah. SPI Bil.

SPI Bil. SPI Bil. 17/2000 74. Salah Laku Memasukkan Unsur Politik Dalam Soalan Peperiksaan/Ujian Di Sekolah Dan Perbuatan Menghasut/ Meracuni Fikiran Pelajar Membenci Kerajaan. Penubuhan Kelab Sekolah-Sekolah. Panduan Penubuhan Persatuan Agama Bukan Islam Di Sekolah-Sekolah. SPI Bil. 5/2002 - 241 . Lawatan Sekolah Pada Hari Persekolahan 76. SPI Bil. 16/2000 - Sambutan Hari Kemerdekaan Peringkat Sekolah.71. Panduan Menggalakkan Kerjasama Dan Sumbangan Pihak Luar Dalam Program Teknologi Maklumat Dan Komunikasi Di Sekolah. Rukun Negara Di 73. SPI Bil. SPI Bil. SPI Bil. 14/2000 72. 19/2000 - Penggalakan Aktiviti Fotografi Di Kalangan Murid Sekolah. 20/2000 77. 18/2000 75.

SENARAI BORANG-BORANG YANG DIGUNAKAN BAGI TUJUAN PENUBUHAN DAN PENDAFTARAN PERSATUAN Bil. Senarai Borang/Surat Buku Laporan Aktiviti Kokurikulum Borang Pemantauan Aktiviti Kokurikulum 242 . 02. 01.

FAIL MEJA PENGURUSAN KOKURIKULUM NORMA KERJA PEMANTAUAN GERAK KERJA KOKURIKULUM Jumlah Unit Yang Boleh Masa Yang Dijalankan Dlm Diambil Seminggu Mengikut 5 minit Bilangan Persatuan Dan Kelab 10 minit Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab 120 minit Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab 15 selepas aktiviti Mengikut bermula Bilangan Persatuan Dan Kelab 120 minit Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab 15 min it selepas Mengikut aktiviti bermula Bilangan Persatuan Dan Kelab 30 minit Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab 3 hari selepas Mengikut aktiviti Gerko Bilangan Persatuan Dan Kelab 120 minit Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab Bil Jenis Kerja 1 2 Guru-guru merekodkan kehadiran Perhimpunan Pagi 3 Gerak Kerja Kokurikulum Unit Beruniform Pemantauan Gerak Kerja Unit Beruniform Gerak Kerja Kokurikulum Persatuan dan Kelab Pemantauan Gerak Kerja Persatuan dan Kelab Lengkapkan Buku Laporan Gerak Kerja Kokurikulum Penyerahan Buku Laporan Gerak Kerja Kokurikulum Semak dan rekod Buku Laporan Gerak Kerja Kokurikulum 4 5 6 7 8 9 243 .

SENARAI TUGAS HARIAN NAMA : JAWATAN : TARIKH : Bil. Tugas Saya Hari Ini Catatan 244 .

Mengelola.1 Ketua Sektor Pembangunan Dan Kemanusiaan 3.4 Guru Penasihat 4. Pelajaran Johor 4.6 Guru Pasukan Sekolah 2. Pegawai Pelajaran Daerah Mengelola.4 Guru Penasihat 1. Memantau dan Menyelia kegiatan kokurikulum diperingkat sekolah dan daerah. Kelab Sukan Permainan 1. Penolong Kanan.SENARAI TUGAS/KUASA DAN HUBUNGAN PEGAWAI DENGAN PEGAWAI LAIN Unit : Kokurikulum Jawatan : Penolong Kanan Kokurikulum Tugas Pegawai Atasan Yang Ada Hubungan 1.1 Penolong Pegawai Pelajaran Daerah (HEM) 2. Guru Kanan Mata Membantu menyelia kegiatan kokurikulum peringkat sekolah Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Iktisas . Pengetua Tugas PegawaiPegawai lain yang ada hubungan serta Jenis hubungan 1. daerahdan negeri.2 Penolong Pengarah (HEM) 3. Pegawai Jabatan.5 Guru Rumah Sukan 1.4 S/U Sukan Daerah 3.5 Guru Rumah 245 Tugas dan Tanggungjawab Memastikan pelaksanaan dasar Kementerian Pelajaran dalam bidang kokurikulum dilaksanakan. Kelab/Persatuan. Kelab Sukan Permainan 4.2 Penyelaras Pasukan Pakaian Seragam. Penolong Kanan HEM.5 4.3 S/U Sukan 1. Kuasa Yang diberi Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Ikhtisas 2.1 S/U Kokurikulum 1. Kelab/Persatuan. Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Iktisas Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Iktisas 3.1 S/U Kokurikulum 4. Memantau dan Menyelia kegiatan kokurikulum diperingkat sekolah .3 Ketua Unit Sukan 3.4 Penyelia Kokurikulum 3.2 Penyelia Kokurikulum 2. Penyelia Petang.3 Penyelia Sukan 2.2 Penyelaras Pasukan Pakaian Seragam.3 S/U Sukan 4.

Pelajaran 4.6 Sukan Guru Pasukan Sekolah 246 .

PERATURAN-PERATURAN PENTADBIRAN DALAM PERANCANGAN TAKWIM KOKURIKULUM 1.1 menentukan tarikh pendaftaran murid 2.7 menetapkan tarikh aktiviti-aktiviti sekolah 2. 3.4 menentukan tarikh sukan tahunan sekolah 2. Diari Sekolah diedarkan kepada semua warga sekolah.9 mengambil kira cuti-cuti umum dan peristiwa. 247 . Menubuhkan Jawatankuasa Induk Takwim Sekolah yang terdiri daripada :y Pengetua y Penolong Kanan (P) y Penolong Kanan (HEM) y Penolong Kanan Kokurikulum y Guru-guru Kanan. Berdasarkan Perincian Hari Persekolahan Mengikut Penggal dan membuat keputusan untuk :2.2 menentukan tarikh mesyuarat staf / staf sokongan 2.5 menentukan tarikh peperiksaan dan ujian sekolah 2. Menyemak draf dan membuat pindaan sekiranya perlu. Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa Induk Takwim Sekolah setelah menerima Akta Pendidikan 1996 Peraturan-Peraturan Pendidikan (Penggal Institusi Pendidikan Tahun berkenaan). 7. Menetap dan menentukan Takwim Sekolah.3 menentukan tarikh mesyuarat Jawatankuasa Kurikulum / Kokurikulum/Disiplin 2. Menyusun aktiviti-aktiviti sekolah mengikut tarikh -tarikh yang telah ditetapkan. Takwim Sekolah didokumentasikan dalam Diari Sekolah. 2. 5.8 mengenal pasti tarikh perayaan untuk pelbagai kaum dan agama 2.6 menentukan tarikh penghantaran markah peperiksaan dan kad laporan 2. 4. 6.

2. Menyemak draf dan membuat pindaan sekiranya perlu. PK Kokurikulum 3.PROSES KERJA DALAM PERANCANGAN TAKWIM KOKURIKULUM SEKOLAH Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Pengetua PK Kokurikulum Seksi Undangundang / Peraturan Buku Panduan Pengurusan Kokurikulum. Diari Sekolah diedarkan kepada semua warga sekolah. 248 . Bil 1. Adakan mesyuarat Jawatankuasa Induk Takwim Sekolah Susun aktiviti-aktiviti sekolah mengikut tarikh-tarikh yang telah ditetapkan. 7. Takwim Sekolah di dokumentasikan dalam diari Sekolah. Proses Kerja Tubuhkan Jawatankuasa Induk Takwim Sekolah yang terdiri daripada :y Pengetua y Penolong Kanan (P) y Penolong Kanan (HEM) y Penolong Kanan Kokurikulum y Guru-guru Kanan. PK Kokurikulum SU Kokurikulum SU Sukan PK Kokurikulum Pengetua PK Kokurikulum PK Kokurikulum SU Kokurikulum PK Kokurikulum 4. 6. 5. Menetap dan menentukan Takwim Sekolah.

CARTA ALIRAN DALAM PERANCANGAN TAKWIM KOKURIKULUM SEKOLAH MULA Tubuhkan Jawatankuasa Takwim Sekolah Adakan Mesyuarat Jawatankuasa Induk Takwim Sekolah Susun aktiviti-aktiviti yang dirancang mengikut tarikh-tarikh yang ditetapkan Semak draf dan buat pindaan jika perlu Ya Tidak Perlu Pindaan atau Tidak Menetapkan dan menentukan Takwim Sekolah Dokumentasikan Takwim dalam Diari Sekolah Takwim/ Diari sekolah diedarkan kepada guru dan staf sekolah TAMAT 249 .

Diari Sekolah diedarkan kepada semua warga sekolah. 2. 5. Menyemak draf dan membuat pindaan sekiranya perlu. 3.SENARAI SEMAK DALAM PERANCANGAN TAKWIM KOKURIKULUM SEKOLAH Bil. 250 . Adakan mesyuarat Jawatankuasa Induk Takwim Sekolah Susun aktiviti-aktiviti sekolah mengikut tarikh-tarikh yang telah ditetapkan. 7. Menetap dan menentukan Takwim Sekolah. Takwim Sekolah di dokumentasikan dalam diari Sekolah. 4. Tandakan ( ¥) Catatan Tindakan Tubuhkan Jawatankuasa Induk Takwim Sekolah yang terdiri daripada :y Pengetua y Penolong Kanan (P) y Penolong Kanan (HEM) y Penolong Kanan Kokurikulum y Guru-guru Kanan. 6. 1.

N. Warta Kerajaan 1998 - 251 . 11.179-180 Jil. Warta Kerajaan 1956 3. Warta Kerajaan 1997 5. bertarikh 28 Disember 1967 Peraturan-Peraturan Kokurikulum Kebangsaan P. 27.326 Peraturan-Peraturan Sekolah) 1956 (Kursus Pengajian WARTA KERAJAAN 1 Warta Kerajaan 1950 Registration of Schools Ordinance 1950 Schools Societies Regulations L. Bil.SENARAI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN YANG DIPERLUKAN AKTA PENDIDIKAN 1.N. Warta Kerajaan 1967 4. (A) 531 dalam Akta Pendidikan 1996 bertarikh 31 hb Disember 1996 Pemberitahu Undang-Undang 196.11 2. 42. Akta Pelajaran 1961 Pemberitahuan Undang-Undang L. Akta Pelancongan 1957 2. No.U. Jil.

Tubuhkan Jawatankuasa Induk Takwim Sekolah yang terdiri daripada :y Pengetua y Penolong Kanan (P) y Penolong Kanan (HEM) y Penolong Kanan Kokurikulum y Guru-guru Kanan. Menyemak draf dan membuat pindaan sekiranya perlu.NORMA KERJA DALAM PERANCANGAN TAKWIM KOKURIKULUM SEKOLAH Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dlm Seminggu Bil Jenis Kerja Masa Yang Diambil 1. 3 hari 2. Takwim Sekolah di dokumentasikan dalam diari Sekolah. 2 hari 60 minit 2 hari 7. 6. 60 minit 3. 15 minit 252 . Menetap dan menentukan Takwim Sekolah. 3 hari 4. Diari Sekolah diedarkan kepada semua warga sekolah. Adakan mesyuarat Jawatankuasa Induk Takwim Sekolah Susun aktiviti-aktiviti sekolah mengikut tarikh-tarikh yang telah ditetapkan. 5.

SENARAI TUGAS HARIAN NAMA : JAWATAN : TARIKH : Bil. Tugas Saya Hari Ini Catatan 253 .

Seksi Undangundang atau Peraturan SPI Bil. Pengetua PK Kokurikulum AJK Pelaksana. perbelanjaan dan sumber serta menentukan tarikh mesyuarat jawatankuasa kali ke2. 1. Setiausaha 4. v. iv. Menerangkan tugas-tugas jawatankuasa. Surat mohon sumbangan/tajaan. iii. 6. Mengeluarkan surat-surat berkaitan perlaksanaan program i. Surat mohon khidmat agensi kerajaan. surat pelantikan AJK diedarkan beserta surat panggilan mesyuarat kali pertama. Surat meminjam alatan. ii. 2. Setiausaha 254 . Penambahbaikan dan pindaan sekiranya perlu bersama alternatif. Pengetua PK Kokurikulum Setiausaha 5. Surat mohon bantuan pegawai.AKTIVITI 1 : HARI KEUSAHAWANAN / KANTIN PROSES KERJA Pegawai Yang Meluluskan/ Dirujuk Mengemukakan surat mohon Pengetua kebenaran melaksanakan aktiviti PK Kokurikulum kepada pengetua dengan mengemukakan kertas kerja. 9/1991 SPI Bil 9/2000 SPI Bil 10/1989 Bil. Mesyuarat jawatankuasa pengelola kali ke-2 diadakan dengan menerima laporan pengerusi jawatankuasa kecil. 3.Borang penyertaan. Proses Kerja Setelah kelulusan diterima. Mesyuarat jawatankuasa kali pertama bagi menerangkan program dan mengemukakan kertas kerja kepada ajk untuk pindaan bagi pelaksanaan.

7. Setiausaha 12. komen. Setiausaha 8. PK Kokurikulum Setiausaha AJK Pelaksana Semua pegawai yang terlibat. Setiausaha menyediakan format laporan pada semua jawatankuasa pengelola bagi menentukan proses kerja masing-masing dilaksanakan dalam tiga fasa. Mesyuarat post mortem dan laporan. 11. Melaksanakan program mengikut tarikh dan masa yang telah ditetapkan. Surat perasmi dan jemputan vip diedarkan seminggu sebelum program dilaksanakan. cadangan. Setiausaha 255 . Hantar Laporan kepada pengetua. semasa dan selepas program. penambahbaikan dan penyata kewangan. Laporan program hendaklah disediakan beserta gambar merangkumi rumusan. Setiap ajk perlu mengikuti senarai semak tugas masingmasing berdasarkan tugas yang diterima. 10. Sebelum. Pengetua PK Kokurikulum Setiausaha Bendahari Setiausaha 9.

CARTA ALIRAN PROGRAM HARI KEUSAHAWANAN / HARI KANTIN MULA Memohon Kebenaran dan kertas kerja Pinda/Tangguh Tidak Kelulusan diperoleh Kebenaran diperoleh Mes u arat J/kuasa 2 Pinda / Tangguh Tidak Surat Kebenaran Ibu Bapa £ £ Surat Jemputan / Perasmi Kebenaran Pihak Berkenaan Pelaksanaan Program Post Mortem / Laporan ¢ Mes uarat J/kuasa ¡ 256 .

Surat mohon sumbangan/tajaan. surat pelantikan AJK diedarkan beserta surat panggilan mesyuarat kali pertama. perbelanjaan dan sumber serta menentukan tarikh mesyuarat jawatankuasa kali ke-2. ii. Surat perasmi dan jemputan vip diedarkan seminggu sebelum program dilaksanakan. Mengeluarkan surat-surat berkaitan perlaksanaan program : i. 7 8 257 . Penambahbaikan dan pindaan sekiranya perlu bersama alternatif. Surat mohon khidmat agensi kerajaan. Mesyuarat jawatankuasa kali pertama bagi menerangkan program dan mengemukakan kertas kerja kepada ajk untuk pindaan bagi pelaksanaan. Setiap ajk perlu mengikuti senarai semak tugas masing-masing berdasarkan tugas yang diterima.Borang penyertaan. v. iii.SENARAI SEMAK PROGRAM HARI KEUSAHAWANAN/KANTIN BIL 1 TINDAKAN Mengemukakan surat mohon kebenaran melaksanakan aktiviti kepada pengetua dengan mengemukakan kertas kerja. Surat mohon bantuan pegawai. TANDA ( ¥ ) CATATAN 2 3 4 5 6 Mesyuarat jawatankuasa pengelola kali ke-2 diadakan dengan menerima laporan pengerusi jawatankuasa kecil. Surat meminjam alatan. iv. Menerangkan tugas-tugas jawatankuasa. Setelah kelulusan diterima.

10 11 12 258 .9 Melaksanakan program mengikut tarikh dan masa yang telah ditetapkan. semasa dan selepas program. Laporan program hendaklah disediakan beserta gambar merangkumi rumusan. Hantar Laporan kepada pengetua. Sebelum. Setiausaha menyediakan format laporan pada semua jawatankuasa pengelola bagi menentukan proses kerja masingmasing dilaksanakan dalam tiga fasa. cadangan. penambahbaikan dan penyata kewangan. Mesyuarat post mortem dan laporan. komen.

SENARAI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN PROGRAM HARI KEUSAHAWANAN / HARI KANTIN Bil 1 2 Dokumen SPI Bil. 9/1991 SPI Bil 9/2000 Perkara Permohonan Mengundang Orang-Orang Kenamaan ke Upacara Sekolah / Institusi pendidikan Panduan Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan serta Kegiatan Kokurikulum dan Sukan Di Dalam dan Di Luar Kawasan Sekolah Aturcara Majlis Rasmi Sekolah 3 SPI Bil 10/1989 259 .

Gerai dan Khemah menyewa/meminjain dan menguruskan pemulangan khemah danpada pihak individu atau Majlis Daerah menyusun atur khernah mengikut plan yang dicadangkan. 260 . Kolej Swasta dan sebagainya. dan kelas-kelas dan guru-guru Menyerahkan wang jualan kupon kepada bendahani. Bendahari menyimpan wang hasil jualan kupon menukarkan hasil jualan dengan wang tunai kepada kelab.SENARAI JAWATAN KUASA BAGI PROGRAM HARI KEUSAHAWANAN / HARI KANTIN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Penaung Penasihat Pengerusi Timbalan Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Penolong Setiausaha Bendahari Penyelaras AJK Kupon Pameran Pendaftaran gerai Gerai dan Khemah Sambutan dan Kawalan Kebersihan Promosi dan Siaran Bidang Tugas AJK 1. Pameran mencari. memilih dan menguruskan jenis pameran yang bersesuaian contohnya polis trafik. Mengagihkan kupon kepada para guru Memungut wang jualan kupon. AJK Kupon menyediakan kupon untuk digunakan semasa had keusahawanan mengagihkan kupon kepada para pelajar mengikut kelas masingmasing. Menjual kupon tambahan pada Han Terbuka dan Han Keusahawanan 2. Kolej Komuniti. persatuan atau unit beniniform yang menjalankan perniagaan selepas tamat urusniaga menyediakan baucer bayaran kepada unit kokurikulum semasa penyerahan wang hasil jualan 3. Memasang banting pada khemah 4.

Promosi dan Siaraya menyediakan 2 keping kain rentang untuk dipasang di pintu hadapan sekolah danjugajalan masuk ke sekolah bantuan persatuan seni visual diperlukan 261 . Penyerahan Buku Pelaporan Kemajuan Pelajar memastikan kelas bersih. Bantuan pengawas petang diperlukan 7. tersusun dan berlabel dengan kelas masingmasing sebelah depan sesi pagi dan belakang sesi petang pastikan buku pelaporan kemajuan pelajar siap mengikut tarikh yang telah ditetapkan 8. 6. 9.5. Pendaftaran Gerai memastikan setiap unit kokurikulum mengambil bahagian dalam perniagaan memungut wang deposit kebersihan dan sewaan gerai serta serahkan kepada bendahani mengundi tapak gerai memastikan hanya pelajar terlibat sahaja boleh berada di gerai untuk mengelakkan sebarang kemungkinan. Sambutan dan Kawalan menyambut ibu bapa yang hadir dan membantu menunjukkan kelas anak mereka Bantuan danipada para pengawas pagi dan kadet polis diperlukan. Kebersihan memastikan setiap gerai mengamalkan kebersihan memastikan para pelajar membuang bekas makanan ke plastik atau tong sampah yang disediakan di kantin.

Kupon Jualan SAH 30 JUN 2005 SAHAJA SAH 30 JUN 2005 SAHAJA Catatan: Kupon hanya sah pada tarikh dinyatakan sahaja. Tandatangan: _______________________ Tarikh: ___________________ Tandatangan AJK Pendataran gerai: _____________________________ Tarikh: _________ Permohonan diterima/tolak kerana: _________________ ________________ Nombor gerai: __________________________________ ( Untuk diisi oleh Pendaftaran gerai) 2.00 dan cagaran kebersihan sebanyak RM 10.SENARAI BORANG-BORANG YANG DIGUNAKAN BAGI PROGRAM HARI KEUSAHAWANAN / HARI KANTIN 1. Borang Pendafaran Gerai SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LABIS HARI KANTIN DAN KEUSAHAWANAN 2005 Borang Pendaftaran gerai Nama: ________________________________________ Unit: ________________________________________ Bersama ini disertakan bayaran sewa gerai sebanyak RM 10. 262 . Kupon yang tidak digunakan tidak boleh dikembalikan.00.

3. Borang Pemarkahan gerai SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LABIS HARI KANTIN DAN KEUSAHAWANAN 2005 Borang Pemarkahan gerai Unit: ________________________________________ Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Keceriaan Susun atur Aspek Markah Markah maksimum 10 M 10 M 10 M 10 M 20 M 10 M 10 M 10 M 10 M Catatan Persembahan jualan Hiasan Kebersihan kawasan Kebersihan jualan/makanan Tarikan Gerai Kesesuaian jualan Promosi JUMLAH MARKAH Pengadil:««««««««««««««t.tangan: ««««««««« 263 .

Kad Pengenalan) 264 . Tuan. Saya mernberi kebenaran kepada pihak Pengelola kegiatan ini atau wakilnya memberi apa-apa rawatan atau pertolongan perubatan kepada anakjagaan saya jika didapati perlu. 3. _________________________ ___________________ Tandatangan Ibu Bapa/Penjaga) (No.1. terima kasih. Johor. Walaupun demikian saya mengaku tidak akan mengambiI sebarang tindakan undang undang terhadap pengelola atau wakilnya yang berkaitan dengan apa-apa kemalangan atau kecederaan terhadap anak jagaan saya yang berlaku di dalam perjalanan dan mengambil bahagian di dalarn kegiatan tersebut di atas. Saya _______________________________________________Ibu Bapa / Penjaga murid yang bernama _____________________ _________Tingkatan __________ mernbenarkan anak / waris saya mewakili sekolah dalam kegiatan: 1. Jalan Muar.4. Borang kebenaran ibubapa: SURAT AKUAN DAN KEBENARAN __________________________ __________________________ __________________________ Tarikh:_______________ Pengetua. Sesungguhnya saya telah mengetahui bahawa pihak sekolah telah mengambi1 segala Iangkah-Iangkah keselamatan dan pengawasan.2. Sekolah Menengah Kebangsaan Labis. Pertandingan / Kegiatan ____________________________________ yang akan diadakan di __________________________________ ____ pada __________________________ hingga ____________________ 1. 85300 Labis. Sekian. Rombongan sekolah / Melawat sambil belajar ke _________________________________________________________ pada __________________________ hingga ___________________ 2.

Borang Serahan Kupon Bil: «««««. Penerimaan kupon: Adalah diakui bahawa bilangan kupon dan nilai yang di atas adalah benar dan bayaran sebanyak RM «««««««««««««. BILANGAN KUPON BILANGAN RM 1 50 SEN 10 SEN JUMLAH NILAI BAYARAN Berikut adalah bilangan kupon dan nilai kupon yang telah di terima untuk ditunaikan. Tandatangan Penerima:«««««««««««««««««««««««««.. BORANG TUNTUTAN BAYARAN TUNAI (Borang ini hendaklah diisi dalam 2 salinan) UNIT:«««««««««««««««. 265 . telah dijelaskan. Catatan: Guru Penasihat:««««««««««««Tandatangan:««««««.5.

6. Tangan Penerima Bayaran Bil Unit Jumlah Bayaran (RM) JUMLAH 266 . Baucer Bayaran Tunai BAUCER BAYARAN TUNAI KUPON T.

v. 5 2 hari 6 Mesyuarat jawatankuasa pengelola kali ke-2 diadakan dengan menerima laporan pengerusi jawatankuasa kecil. perbelanjaan dan sumber serta menentukan tarikh mesyuarat jawatankuasa 3 jam kali ke-2. Surat mohon sumbangan/tajaan.NORMA KERJA BAGI PROGRAM HARI KEUSAHAWANAN / HARI KANTIN Jumlah unit yang boleh dijalankan dalam seminggu Bil 1 Jenis Kerja Mengemukakan surat mohon kebenaran melaksanakan aktiviti kepada pengetua dengan mengemukakan kertas kerja. ii. Setelah kelulusan diterima. iv. Penambahbaikan dan pindaan 3 jam 267 . Surat mohon bantuan pegawai. Mesyuarat jawatankuasa kali pertama bagi menerangkan program dan mengemukakan kertas kerja kepada ajk untuk pindaan bagi pelaksanaan.Borang penyertaan. iii. Surat meminjam alatan. surat pelantikan AJK diedarkan beserta surat panggilan mesyuarat kali pertama. Masa yang diambil 1 minggu 2 3 hari 3 3 jam 4 Menerangkan tugas-tugas jawatankuasa. Mengeluarkan surat-surat berkaitan perlaksanaan program : i. Surat mohon khidmat agensi kerajaan.

Laporan program hendaklah disediakan beserta gambar merangkumi rumusan. Melaksanakan program mengikut tarikh dan masa yang telah ditetapkan. komen. semasa dan selepas program. cadangan. Setiap AJK perlu mengikuti senarai semak tugas masingmasing berdasarkan tugas yang diterima. Sebelum.sekiranya perlu bersama alternatif. Mesyuarat post mortem dan laporan. 2 jam 8 2 hari 9 1 hari 10 1 minggu 11 1 minggu 268 . penambahbaikan dan penyata kewangan. Setiausaha menyediakan format laporan pada semua jawatankuasa pengelola bagi menentukan proses kerja masing-masing dilaksanakan dalam tiga fasa. 7 Surat perasmi dan jemputan VIP diedarkan seminggu sebelum program dilaksanakan.

SENARAI TUGAS HARIAN BAGI PROGRAM HARI KEUSAHAWANAN / HARI KANTIN NAMA : JAWATAN: TARIKH : Bil Tugas saya hari ini Catatan 269 .

1/1995 SPI Bil.9/2000 SPI Bil. PK Koko / Pengetua Penyelaras Guru Penasihat PK Koko PK Koko SPI Bil.AKTIVITI 2: MINGGU KERJA PERSATUAN/BADAN BERUNIFORM/ KELAB PROSES KERJA Proses Kerja Penyediaan kertas konsep / kerja Perlantikan / menyuarat Jawatankuasa Mendapatkan kebenaran atau maklumat bertulis Mendapatkan permit Pegawai Yang Meluluskan / Di rujuk Pengetua PK Koko/ Pengetu Pendaftar sekolah JPN Ibu pejabat Kontijen Polis Negeri. 3/1997 Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Mesyuarat Jawatankuasa Induk Taklimat pelaksanaan kepada peserta yang terlibat Pelaksanaan program Penilaian Postmortem 270 .9/2000 ( Tambahan ) SPI Bil 7/1983 Sessi Undangundang / Peraturan SPI Bil.

CARTA ALIRAN BAGI MINGGU KERJA PERSATUAN/BADAN BERUNIFORM/ KELAB Mula Penyediaan kertas konsep / kerja Tak lulus Kebenaran pengetua Lulus Perlantikan / menyuarat Jawatankuasa Mendapatkan kebenaran atau maklumat bertulis Mendapatkan permit Mesyuarat Jawatankuasa Induk Taklimat pelaksanaan kepada peserta yang terlibat 271 .

Pelaksanaan program Penilaian dan Postmortem Tamat 272 .

SENARAI SEMAK TUGAS MINGGU KERJA PERSATUAN/BADAN BERUNIFORM/ KELAB Bil TINDAKAN 1 Penyediaan kertas konsep / kerja 2 3 4 5 6 7 8 9 Perlantikan / menyuarat Jawatankuasa Mendapatkan kebenaran atau maklumat bertulis Mendapatkan permit Mesyuarat Jawatankuasa Induk Taklimat pelaksanaan kepada peserta yang terlibat Pelaksanaan program Penilaian Postmortem TANDA ( ¥ ) CATATAN 273 .

Panduan Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum dan Sukan Di Dalam dan Di Luar Kawasan Sekolah Panduan Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum dan Sukan Di Dalam dan Di Luar Kawasan Sekolah 4 SPI Bil.9/2000 ( Tambahan ) SENARAI JAWATAN KUASA BAGI MINGGU KERJA PERSATUAN/BADAN BERUNIFORM/ KELAB 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Penaung Penasihat Pengerusi Timbalan Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Penolong Setiausaha Bendahari Penyelaras AJK Dikalangan Guru Penasihat Ketua-ketua kumpulan / kawasan kerja 274 .9/2000 5 SPI Bil.1/1995 Perkara Garis Panduan Mengenai Pungutan Derma Melibatkan Murid-Murid Sekolah Program dan Akriviti Sekolah Yang Melibatkan Dasar dan/atau Pungutan Wang Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum dan Sukan Di Dalam dan Di Luar Kawasan Sekolah.SENARAI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN PROGRAM MINGGU KERJA PERSATUAN/BADAN BERUNIFORM/ KELAB Bil 1 2 3 Dokumen SPI Bil 7/1983 SPI Bil. 3/1997 SPI Bil.

Borang kebenaran ibubapa: SURAT AKUAN DAN KEBENARAN __________________________ __________________________ __________________________ Tarikh:_______________ Pengetua. Kad Pengenalan) 275 . Saya _______________________________________________Ibu Bapa / Penjaga murid yang bernama _____________________ _________Tingkatan __________ mernbenarkan anak / waris saya mewakili sekolah dalam kegiatan: 1.3.1. Tuan.SENARAI BORANG-BORANG YANG DIGUNAKAN BAGI MINGGU KERJA PERSATUAN/BADAN BERUNIFORM/ KELAB 1. Sesungguhnya saya telah mengetahui bahawa pihak sekolah telah mengambi1 segala Iangkah-Iangkah keselamatan dan pengawasan. Walaupun demikian saya mengaku tidak akan mengambiI sebarang tindakan undang undang terhadap pengelola atau wakilnya yang berkaitan dengan apa-apa kemalangan atau kecederaan terhadap anak jagaan saya yang berlaku di dalam perjalanan dan mengambil bahagian di dalarn kegiatan tersebut di atas. Johor. Pertandingan / Kegiatan _______________________ _____________ yang akan diadakan di ______________________________________ pada __________________________ hingga ____________________ 1. _________________________ ___________________ Tandatangan Ibu Bapa/Penjaga) (No. Saya mernberi kebenaran kepada pihak Pengelola kegiatan ini atau wakilnya memberi apa-apa rawatan atau pertolongan perubatan kepada anakjagaan saya jika didapati perlu. 85300 Labis. Jalan Muar. Sekolah Menengah Kebangsaan Labis. 3. terima kasih. Rombongan sekolah / Melawat sambil belajar ke _________________________________________________________ pada __________________________ hingga ___________________ 2. Sekian.

tangan Bil JUMLAH Pelajar yang membawa kad ini adalah ahli Pengakap yang dibenarkan untuk menjalankan minggu kerja amal bagi mengutip sumbangan untuk aktiviti Persatuan Pengakap bagi tahun 2005. 4:««««««««««««««. Sila berikan kerja yang bersesuaian dengan bayaran upah yang berpatutan.. «««««««««««««« 2:.. Segala sumbangan ikhlas tuan/puan didahului dengan ucapan terima kasih «««««««««««««« ( Guru Pengakap) Disahkan Oleh: ««««««««« (Pengetua) 276 . Kad Kutipan Bayaran Minggu Kerja Bil Kad:«« PERSATUAN PENGAKAP SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LABIS MINGGU KERJA PENGAKAP 2005 Nama Kumpulan: ««««««««««««. 5:««««««««««««««. «««««««««««««« 3:««««««««««««««. Nama Ahli: 1:. Nama Bayaran T.2.

Bil: «««««. SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LABIS BORANG SERAHAN KUTIPAN MINGGU KERJA UNIT PENGAKAP 2005 Bil Nama Kumpulan Amaun RM Tandatangan JUMLAH Penerima: ««««««««««««« T.. Tangan: «««««««« (Penasihat Pengakap) 277 .3. Borang Serahan Wang Kutipan.

NORMA KERJA BAGI MINGGU KERJA PERSATUAN/BADAN BERUNIFORM/ KELAB Bil 1 2 Jenis Kerja Penyediaan kertas konsep / kerja Perlantikan / menyuarat Jawatankuasa Mendapatkan kebenaran atau maklumat bertulis Mendapatkan permit Mesyuarat Jawatankuasa Induk Taklimat pelaksanaan kepada peserta yang terlibat Pelaksanaan program Masa yang diambil 2 minggu 3 jam Jumlah unit yang boleh dijalankan dalam seminggu 3 3 minggu 4 5 6 3 minggu 3 jam 2 jam 7 Mengikut keperluan (Bergantung kepada permit) 1 minggu 1 minggu 8 9 Penilaian Postmortem 278 .

SENARAI TUGAS HARIAN BAGI MINGGU KERJA PERSATUAN/BADAN BERUNIFORM/ KELAB NAMA : JAWATAN: TARIKH : Bil Tugas saya hari ini Catatan 279 .

3 «. 10/1989 SPI Bil. 23/1996 SPI Bil. 1/1986 SPI Bil. Raptai Persediaan JK sebelum program dijalankan Penyediaan Pentadbiran Aktiviti Penyediaan tempat Upacara / Istiadat Kawalan dan penjagaan tempat Perjalanan program Perlaksanaan tugas-tugas AJK mengikut perancangan / senarai tugas yang ditetapkan Aktiviti mengemas Penilaian / post-mortem 7 8 9 10 11 12 13 14 GPK Koko GPK Koko 15 16 280 . 8/1975 SPI Bil. 9/1991 SPI Bil. 9/2000 (Tambahan) Bil 1 2 3 4 5 6 Proses Kerja Penyediaan kertas konsep / kerja Mendapatkan kebenaran atau maklumat bertulis Mesyuarat Jawatankuasa Induk Mengedarkan borang penyertaan Mesyuarat Jawatan Kuasa Kecil Mesyuarat Jawatan Kuasa Induk Kali ke 2. 8/1988 SPI Bil. Untuk membincangkan perkembangan majlis dan mendapatkan laporan JK kerja. 6/1988 SPI Bil. 3/1991 SPI Bil. 9/2000 SPI Bil. 4/1975 SPI Bil.AKTIVITI 3: PENGURUSAN HARI KOKURIKULUM PROSES KERJA Pegawai Yang Meluluskan / Di rujuk Pengetua Pengetua / PPD Sessi Undangundang / Peraturan Surat Pekeliling Am Bil.

CARTA ALIRAN PENGURUSAN HARI KOKURIKULUM MULA Penyediaan kertas konsep / kerja TIDAK DILULUSKAN YA Mesyuarat Jawatankuasa Induk Mengedarkan borang penyertaan Mesyuarat Jawatankuasa Kecil Raptai Penyediaan Pentadbiran Aktiviti Perjalanan program 281 .

Mengemas Penilaian / post-mortem TAMAT 282 .

Untuk membincangkan perkembangan majlis dan mendapatkan laporan JK kerja. 3 «. Tempah tapak aktiviti / peralatan Terima borang penyertaan Raptai Penyediaan Pentadbiran Aktiviti Penyediaan tempat Perlaksanaan tugas-tugas AJK mengikut perancangan / senarai tugas yang ditetapkan Aktiviti mengemas Penilaian / post-mortem TANDA ( ¥ ) CATATAN 9 10 11 12 13 14 15 16 283 .SENARAI SEMAK TUGAS PENGURUSAN HARI KOKURIKULUM Bil TINDAKAN 1 Penyediaan kertas konsep / kerja 2 3 4 5 6 7 8 Mendapatkan kebenaran atau maklumat bertulis Menetapkan Tarikh Tempah bilik mesyuarat Mesyuarat Jawatankuasa Induk Mengedarkan borang penyertaan Mesyuarat Jawatan Kuasa Kecil Mesyuarat Jawatan Kuasa Induk Kali ke 2.

9/2000 (Tambahan) 284 . 1/1986 SPI Bil. 23/1996 SPI Bil. 9/2000 11 SPI Bil. 8/1988 SPI Bil. 6/1988 SPI Bil. 8/1975 Lagu Kebangsaan Nyanyian Lagu Kebangsaan ³Negaraku´ Nyanyian Lagu Kebangsaan / Lagu Negeri dan Mengibar Bendera Persekutuan / Bendera Negeri Di Sekolah-sekolah / Maktab-Maktab Perguruan Larangan Ke Atas Pemberian Cenderamata Panduan Tajaan Oleh Syarikat / Badan Perniagaan Di Sekolah Keselamatan Diri Pelajar Di Sekolah Aturcara Majlis Rasmi Sekolah Mengundang Orang-Orang Kenamaan Ke Upacara Sekolah / Institusi Pendidikan Permohonan Mengundang Orang-Orang Kenamaan Ke Upacara Sekolah / Institusi Pendidikan Panduan Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan serta Kegiatan Kokurikulum dan Sukan Di Dalam dan Di Luar Kawasan Sekolah Panduan Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan serta Kegiatan Kokurikulum dan Sukan Di Dalam dan Di Luar Kawasan Sekolah Perkara 4 5 6 7 8 9 SPI Bil. 9/1991 10 SPI Bil. 10/1989 SPI Bil. 4/1975 SPI Bil. 3/1991 SPI Bil.SENARAI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN PROGRAM PENGURUSAN HARI KOKURIKULUM Bil 1 2 3 Dokumen Surat Pekeliling Am Bil.

6.Ceramah .Urusetia .Jamuan .Sambutan .Siaraya .Lain-lain AJK yang difikirkan perlu. 2. 4.Pendaftaran .Pealatan . 285 .Perasmian pembukaan/penutup .Protokol .Juru acara . Pengerusi Naib Pengerusi Penyelaras Setiausaha Bendahari AJK Kecil . 3.SENARAI JAWATAN KUASA BAGI PROGRAM PENGURUSAN HARI KOKURIKULUM 1.Pembaca doa .Penginapan . 5.Jemputan .Hadiah dan Cenderamata .Pertandingan .

Sekolah Menengah Kebangsaan Labis. Pertandingan / Kegiatan ____________________________________ yang akan diadakan di _______________________ _______________ pada __________________________ hingga ____________________ 1. _________________________ ___________________ Tandatangan Ibu Bapa/Penjaga) (No. Tuan. terima kasih. Johor.1. Walaupun demikian saya mengaku tidak akan mengambiI sebarang tindakan undang undang terhadap pengelola atau wakilnya yang berkaitan dengan apa-apa kemalangan atau kecederaan terhadap anak jagaan saya yang berlaku di dalam perjalanan dan mengambil bahagian di dalarn kegiatan tersebut di atas. Jalan Muar. Kad Pengenalan) 286 . Saya _______________________________________________Ibu Bapa / Penjaga murid yang bernama _____________________ _________Tingkatan __________ mernbenarkan anak / waris saya mewakili sekolah dalam kegiatan: 1.1.4. Sesungguhnya saya telah mengetahui bahawa pihak sekolah telah mengambi1 segala Iangkah-Iangkah keselamatan dan pengawasan. Rombongan sekolah / Melawat sambil belajar ke _________________________________________________________ pada __________________________ hingga ___________________ 2. 3. Sekian. 85300 Labis. Saya mernberi kebenaran kepada pihak Pengelola kegiatan ini atau wakilnya memberi apa-apa rawatan atau pertolongan perubatan kepada anakjagaan saya jika didapati perlu. Borang kebenaran ibubapa: SURAT AKUAN DAN KEBENARAN __________________________ __________________________ __________________________ Tarikh:_______________ Pengetua.

287 . Nama: ««««««««««««««««. Kp. Jawatan Pencapaian Pencalonan 2 Sumbangan Ulasan Guru Penasihat Adalah diakui bahawa keterangan di atas adalah benar. T. tangan : ««««««« Tarikh: «««««««««««« Catatan: Borang ini hendaklah diserahkan kepada Setiausaha Pengelola Anugerah Kecemerlangan Kokurikulum 2 minggu sebelum majlis diadakan. Borang Pencalonan Pelajar Anugerah Kecemerlangan Kokurikulum BORANG PENCALONAN PELAJAR CEMELANG KOKURIKULUM ANUGERAH KECEMERLANGAN KOKURIKULUM SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LABIS 2005 NAMA UNIT: ««««««««««««««««««««««« Pencalonan 1 Nama Tingkatan No.2.

( 15 % ).3. JOHOR. Tarikh : ___________________________ 288 . 1 KALI 2 KALI 3 KALI Tarikh : __________________________ Tarikh : __________________________ Tarikh : __________________________ ( 5 % ). A. Pendaftaran SUDAH BELUM B. Semakan Fail / Buku Persediaan dan laporan aktiviti. Tandakan ( / ) pada ruang yang berkenaan. BORANG PENARAFAN/PRESTASI UNIT KOKURIKULUM 2004 NAMA UNIT KOKURIKULUM : GURU PENASIHAT : _________________________________( K ) ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ _______________ _____________________ Sila lengkapkan maklumat di bawah . Borang Pencalonan Unit Kokurikulum Cemerlang SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN CHAAH SEGAMAT .

SEKOLAH MSSD MSSJ MSSM JUMLAH PELAJAR TERLIBAT : _______ JUMLAH PELAJAR TERLIBAT : _______ JUMLAH PELAJAR TERLIBAT : _______ JUMLAH PELAJAR TERLIBAT : _______ D.( pencapaian tertinggi ) _________________________________ ________________________ __________________________________ _______________________ ( Ketua Penasihat Unit/Kelab/Persatuan ) Tarikh : * Sila kepilkan lampiran sekiranya ruangan tidak mencukupi. Program yang dirancang dan dilaksanakan ( 10 % ) Program / aktiviti yang dirancang ( sila nyatakan ) _________________________________ ________________________ ______________________________________ ___________________ _________________________________ ________________________ Program / aktiviti yang dilaksanakan ( sila nyatakan ) _________________________________ ________________________ _________________________________ ________________________ E. Laporan program / tugasan / pertandingan. Mengelolakan dan menyertaikan pertandingan peringkat sekolah/MSSD/MSSJ/MSSM ( 50 % ). ( 20 % ) _________________________________ ________________________ _________________________________ ________________________ Kejayaan / pencapaian cemerlang. 289 .C.

Tangan: ««««««««« Tarikh: ««««««««««««««««.4. Bilangan Sijil Penghargaan : «««««««««« Bilangan Sijil Kecemerlangan:«««««««««.. Borang Senarai Penerima Sijil Penghargaan / Kecemerlangan SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LABIS BORANG PERMINTAAN SIJIL PENGHARGAAN / KECEMERLANGAN HARI ANUGERAH KECEMERLANGAN KOKURIKULUM SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LABIS 2005 Unit: «««««««««««««««««««««««« Bil Nama Tingkatan Jenis Sijil Catatan: Borang ini hendaklah diserahkan untuk permintaan sijil 2 minggu sebelum acara dijalankan. Catatan: Pelajar yang mewakili sekolah ke peringkat Daerah layak menerima sijil penghargaan dan pelajar yang mendapat tempat atau mewakili Daerah dan seterusnya layak menerima sijil Kecemerlangan. Guru Penasihat: «««««««««««T. 290 .

5. Borang Pengeluaran Sijil SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LABIS BORANG PENYERAHAN SIJIL-SIJIL Bilangan Sijil Penghargaan Kecemerlangan Bil Nama Unit JUMLAH 291 .

Tingkatan «««««««««««« (T. tangan PK Koko) Tarikh: ««««««« 292 .6. Borang Keputusan Rasmi Anugerah Kecemerlangan Kokurikulum KEPUTUSAN RASMI PENCALONAN ANUGERAH KECEMERLANGAN KOKURIKULUM SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LABIS 2005 Unit Pakaian Seragam Cemerlang Nama Tingkatan Unit Unit Sukan dan Permainan Nama Tingkatan Unit Unit Kelab dan Persatuan Nama Tingkatan Unit Pasukan Sekolah Nama Unit Pelajar Cemerlang Kokurikulum Nama Lelaki Perempuan Anugerah Kepimpinan Pelajar Nama Adalah disahkan bahawa pencalonan di atas adalah benar dan dipesetujui.

Untuk membincangkan perkembangan majlis dan mendapatkan laporan JK kerja.NORMA KERJA BAGI PROGRAM PENGURUSAN HARI KOKURIKULUM Jenis Kerja Penyediaan kertas konsep / kerja Masa yang diambil 1 Minggu Jumlah unit yang boleh dijalankan dalam seminggu Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 Mendapatkan kebenaran atau 2 jam maklumat bertulis Menetapkan Tarikh Tempah bilik mesyuarat Mesyuarat Jawatankuasa Induk Mengedarkan borang penyertaan Mesyuarat Jawatan Kuasa Kecil Mesyuarat Jawatan Kuasa Induk Kali ke 2. Tempah tapak aktiviti / peralatan Terima borang penyertaan Raptai Penyediaan Pentadbiran Aktiviti Penyediaan tempat 1 jam 3 jam 3 jam 3 jam 9 10 11 12 13 14 3 jam 3 jam 1 jam Perlaksanaan tugas-tugas AJK mengikut perancangan / senarai tugas yang ditetapkan Aktiviti mengemas Penilaian / post-mortem 2 jam 1 minggu 15 16 293 . 3 «.

1. Mengutip bayaran daripada murid-murid. Memohon surat kebenaran daripada pihak pengurusan agensi / tempat yang ingin dilawati.AKTIVITI 4: PENGELOLAAN LAWATAN DAN PELANCONGAN PROSES KERJA GARIS PANDUAN UNTUK PERMOHONAN MELANCONG DI BAWAH PERATURAN (MELANCONG) SEKOLAH 1957 (THE SCHOOLS (TOURS) REGULATIONS 1957. Pegawai Yang Meluluskan/ Di Rujuk Pengetua Seksi UndangUndang/Peraturan Bil. PPD / JPNJ 4. Guru Penasihat SPI Bil 1/1989 7. Guru Penasihat 5. Guru Penasihat Guru Penasihat SPI Bil 3/1997 SPI Bil 1/1995 SPI Bil 8/1988 294 . Proses Kerja Mesyuarat Perancangan Program Lawatan & Pelancongan antara Guru Penasihat dan AJK Persatuan. Taklimat kepada muridmurid berkenaan jadual lawatan dan peraturan keselamatan. Pengetua. Menguruskan tempahan pengangkutan dan penginapan. SPI Bil 8/1988 SPI Bil. 2. Mengisi borang memohon kebenaran daripada PPD/JPNJ 5 minggu sebelum tarikh lawatan.: 5/2002 Federation Of Malaya: The Education Ordinance 1957 3. Mendapatkan Persetujuan Pengetua 6 minggu sebelum tarikh lawatan. Guru Penasihat 6. 8. 12/2000 SPI Bil. Mendapatkan surat kebenaran daripada ibubapa/ penjaga murid.

/YDP PIBG Guru Penasihat SPI Bil. Lawatan/Pelancongan Mengikut Jadual. 12/2000 10. 6/1988 SPI Bil.1/1995 SPI Bil. Laporan Lawatan/ Pelancongan Post Mortem GPK KK/ Pengetua GPK KK/ Pengetua 295 . Memohon bantuan kewangan/ peruntukan / subsidi daripada pihak sekolah / PIBG dll.9/2000 ( Tambahan) SPI Bil. 11. 7/1983 SPI Bil.9. Pengetua. 12.9/2000 SPI Bil.

Memohon bantuan kewangan/ peruntukan / subsidi daripada pihak sekolah / PIBG dll Lawatan/Pelancongan Mengikut Jadual.CARTA ALIRAN MENGELOLAKAN LAWATAN DAN PELANCONGAN Mesyuarat Perancangan Program Lawatan & Pelancongan antara Guru Penasihat dan AJK Persatuan. Taklimat kepada murid-murid berkenaan jadual lawatan dan peraturan keselamatan. Menguruskan tempahan pengangkutan dan penginapan. Memohon surat kebenaran daripada pihak pengurusan agensi / tempat yang ingin dilawati. Mendapatkan surat kebenaran daripada ibubapa/ penjaga murid. Laporan Lawatan/ Pelancongan Post Mortem Buat Pindaan YA TIDAK YA Pinda Tempat 296 . Mendapatkan Persetujuan Pengetua TIDAK Mengisi borang memohon kebenaran daripada PPD/JPNJ. Mengutip bayaran daripada murid-murid.

SENARAI SEMAK BAGI MENGELOLAKAN LAWATAN DAN PELANCONGAN BIL 1 TINDAKAN Mendapatkan Persetujuan Pengetua 6 minggu sebelum tarikh lawatan. Mendapatkan surat kebenaran daripada ibubapa/ penjaga murid. 12. Lawatan/Pelancongan Mengikut Jadual. Mengisi borang memohon kebenaran daripada PPD/JPNJ 5 minggu sebelum tarikh lawatan. Memohon bantuan kewangan/ peruntukan / subsidi daripada pihak sekolah / PIBG dll. 297 . Mengutip bayaran daripada murid-murid. Laporan Lawatan/ Pelancongan Post Mortem TANDA ( ¥ ) CATATAN 2 3 4 5 6 7 8 10. 11. Taklimat kepada murid-murid berkenaan jadual lawatan dan peraturan keselamatan. Memohon surat kebenaran daripada pihak pengurusan agensi / tempat yang ingin dilawati. Menguruskan tempahan pengangkutan dan penginapan.

: 5/2002 4 5 6 7 8 9 Penyertaan Pelajar Dalam Kegiatan Sukan Di Sekolah Program dan Aktiviti Sekolah yang Melibatkan Dasar dan/atau Pungutan Wang Lawatan Pendidikan Murid di hari Persekolahan Garis Panduan Mengenai Pungutan Derma Malibatkan Murid-Murid Sekolah.9/2000 ( Tambahan ) 2 3 SPI Bil 8/1988 Federation Of Malaya: The Education Ordinance 1957 SPI Bil 1/1989 SPI Bil 3/1997 SPI Bil.SENARAI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN MENGELOLA LAWATAN DAN PELANCONGAN Bil 1 Dokumen SPI Bil. 12/2000 SPI Bil. 6/1988 SPI Bil. 1957 2 SPI Bil. Panduan Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum dan Sukan Di Dalam dan Di Luar Kawasan Sekolah Panduan Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum dan Sukan Di Dalam dan Di Luar Kawasan Sekolah Keselamatan Diri Pelajar Di Sekolah The Shools (Tours) Regulations.1/1995 Perkara Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum dan Sukan Di Dalam dan Di Luar Kawasan Sekolah.9/2000 3 SPI Bil. 7/1983 SPI Bil. Panduan Tajaan Oleh Syarikat/Badan Perniagaan Di Sekolah Lawatan Sekolah Pada Hari Persekolahan 298 .

Dalam hal demikian Ibubapa atau penjaga yang berkenaan ada juga menimbulkan kesusahan waluupun mereka telah memberi surat persetujuan sebelum lawatan itu dilakukan. (b) Peraturan keselamatan hendaklah diuruskan dan diterangkan kepada murid-murid dengan teliti sebelum lawatan itu dibuat. Saya adalah diarah meminta Guru Besar sekolah supaya mengambil tindakan untuk mencegah dan berlakunya sesuatu kemalangan kepada murid-murid yang mengambil bahagian di dalam lawatan sekolah itu. Walau bagaimanapun jika dapat dibuktikan bahawa sekolah dan guru yang menjaga lawatan itu telah melaksanakan semua langkah-langkah keselamatan untuk mengelakkan kemalangan. Lawatan-lawatan Yang Diuruskan Oleh Sekolah-Sekolah Adalah diakui bahawa lawatan. muridmurid tidak dibenarkan berenang melainkan jika mendapat kebenaran guru yang menjaga.-lawatan yang diuruskan oleh sekolah-sekolah merupakan satu bahagian penting di dalam kegiatan luar bilik darjah. l2 JuIai 1966 299 .8592/L Semua Pegawai. Ketika mnenguruskan lawatan-lawatan. (d) Langkah-langkah lain yang difikirkan munasabah dan praktik dalam sesuatu keadaan. kolam. 4. Patut ditegaskan di sini langkab-langkah yang dicadangkan di atas itu adalah amat perlu selain daripada yang patut diadakan bagi mencegah kemalangan. Kuala Lumpur. sungai atau. Semua Negeri.´ (c) Sekurang-kurang seorang guru penjaga hendaklah ada bersama bukan sabaja menjaga tatatertib bahkan juga untuk menentukan yang langkab-langkah keselamatan dituruti. Dalam lawatan-lawatan serupa itu kerapkali didapati kemalangan-kema1angan yang mengakibatkan kecederaan atau kehilangan nyawa.Peraturan khusus Lawatan: Bit: KP.SALINAN Kementerian Pendidikan. Patut disedari juga iaitu walaupun langkah-langkah yang keras diambil adakalanya kemalangan berlaku juga. maka tidak seorangpun boleh dituduh atas kemalangan itu. . misalnya : Jika melawat ke tepi laut. 2. Berenang tidak dibenarkan jika tidak ada Penyelamat Nyawa yang berkelayakan sekurang~kurangnya mempunyai Pingat Gangsa ³The Royal Life Saving Society. 3. Guru Besar sekolah-sekolah mestilah menentukan langkah-langkah seperti berikut adalah diambil : (a) Persetujuan bertulis daripada Ibu Bapa/Penjaga murid-murid hendaklah didapati sebelum lawatan itu.

Sukacita saya dapat kiranya tuan mnemberitahu kandungan surat ini kepada guru-guru besar sekolah.t. Setiausaha Tetap Kementerian Pendidikan Malaysia 300 . Saya yang menurut perintah. (SAW CHU THONG) b.5. t.p.

1966. Borang permohonan yang telah lengkap diisi hendaklah diserahkan kepada Guru Besar / Pengetua sekolah 6 minggu sebelum tarikh lawatan. SiIa rujuk salinannya yang tertera pada muka surat 110. Bagi Lawatan Keluar Negeri: 2. 1.2 2.3 Peraturan (Melancong) Sekolah 1957 ³The Sschools (Tours) Regulation 1957´ Surat Kementerian Pendidikan Malaysia Bil.3. Peraturan-Peraturan Am Yang Patut Diikuti: 1. Bagi Lawatan Dalam Negeri permohonan hendaklah dibuat dalam 4 salinan.GARIS PANDUAN UNTUK PERMOHONAN MELANCONG DI BAWAH PERATURAN (MELANCONG) SEKOLAH 1957 (THE SCHOOLS (TOURS) REGULATIONS 1957 Pendahuluan Takrif µmelancong¶ adalah sebagaimana yang diterangkan dalam Peraturan 2(1) dan 2(2) µThe Schools (Tours) Regulations 1957¶.1 Tiap-tiap permohonan hendaklah dalam 6 salman 2.4 2.2 Tambahan satu salman bagi tiap-tiap satu negeri yang dilawati.5 Tentukan semua maklumat yang dikehendaki diisi dengan lengkap.2 1. Cara memohon: 2.7.1 Permohonan hendaklah dibuat dengan menggunakan borang seperti contoh yang dilampirkan.1 1.3. 301 . dan lain-lain) Kebenaran Pengarah Pengangkutan Jalan hendaklah diperolehi.3 2. Bagi yang menggunakan Bas (Bas Sekolah/Bas Pelancong. Contoh: Ke Bandar Melaka di Negeri Melaka Port Dickson di Negeri sembilan) 3 Negeri Kuala Lumpur di Wilayah Persekutuan (6+3 =9salinan) 2. 2. KP 85921L bertarikh 12. Borang-borang ini hendaklah disediakan sendiri oleh pihak sekolah.

1 Jumlah wang yang dipungut.2.1 Nama Penuh (Contoh: Ahmad bin Hassan. catatkan jumlah bayaran yang dikenakan bagi seorang murid. VeIlu a/l Subramaniam) 3. Sertakan sampul surat beralamat sendiri tanpa setem. 3.2 Tarikh dan masa. 3.3 Jantina (Catatkan ³L´ bagi lelaki dan ³P´ bagi perempuan) 3. catatkan perihalnya) 3.4 Jumlah bayaran sewa bas.3 Nama tempat bermalam.8 Panduan Mengisi Borang: 3.4.4.2 Nama Dalam Tulisan Gina bagi peserta keturunan Tianghua.4 Darjah / Tingkatan Jika bukan murid.2.3 Jika daripada murid-murid.3. 3.6 Guru Besar / Pengetua hendaklah menyampaikan borang tersebut kepada Pendaftar Sekolah-Sekolah Negeri Johor. (Sebab-sebab hendaklah diberi jika penandatangan bukan Guru Besar / Pengetua) Bahagian Butir-Butir Berkenaan Wang: (Maklumat hendaklah mengandungi) 3.1 Permohonan hendaklah ditandatangani sendiri oleh Guru Besar I Pengetua.4.2.5 Umur 302 3.4 Senarai peserta hendaklah mengandungi maklumat-maklumat berikut: 3.2 .3. Jemaah Pengurus / Pengelola. 2. bayaran tempat penginapan dan bayaran-bayaran lain (jika ada) 3.2 Punca wang sama ada dan murid-murid. PIBG.3 Bahagian Tempat-tempat Yang Dilawati: 3.4. 3.1 Dibahagian ini hendaklah dicatatkan semua nama-nama ternpat yang hendak dilawati termasuk nama negeri yang berkenaan. Peruntukan Kementerian atau subsidi Jabatan atau lain-lain punca (sebutkan punca itu) 3. jika bermalam.7 2. 3.3.2. 3. bayaran tiket masuk ke tempat yang dilawati. Jabatan Pendidikan Negeri Johor 5 minggu sebelum tarikh lawatan.5 Maklumat orang / orang-orang yang dibenarkan memungut dan membelanjakan Wang.4. guru. Surat kebenaran bertulis ibu bapa / penjaga tidak perlu dihantar kepada Pendaftar Sekolah-Sekolah Negeri Johor.2. 3. makan mirium.2.

kebenaran bertulis Guru besar / Pengetua hendaklah diperolehi.4.6 Alamat tempat tinggal. Hal-Hal Lain: 4. 4. permohonan hendaklah dibuat melalui salah seorang Guru bedar / Pengetua sekolah-sekolah yang berkenaan dan permohonan hendaklah dibuat atas nama Guru Besar /Pengetua sekolah yang berkenaan.7 5.6 5. Ketua rombongan atau guru pengawas hendaklah setiap masa memastikan bilangan peserta rombongan cukup sebelum bertolak ke sesuatu tempat atau berlepas balik.10 .2 5.3 Peraturan keselamatan hendaklah diterangkan kepada muridmurid dan guru sebelum lawatan itu dibuat. Jangan gunakan alamat sekolah kecuali jika murid yang berkenaan tinggal di asrama. Jika peserta rombongan terdiri daripada murid lelaki dan perempuan. Alat pertolongan cemas hendaklah dibawa bersama semasa Iawatan. Jika ibu bapa / penjaga telah diberitahu tentang masa ketibaan 303 5. Sekiranya lawatan berkelompok yang melibatkan beberapa buah sekolah.2 5. Sebarang pertukaran peserta atau tambahan peserta adalah tidak dibenarkan.1 5. Kebenaran Pendaftar Sekolah-Sekolah Negeri Johor hendaklah diperolehi terlebih dahulu jika hendak meminda atau menangguhkan tarikh Iawatan. 4. Untuk mengadakan kawalan yang lebih berkesan bilangan guru pengawas hendaklah bersesuaian dengan ramai murid.1 Persetujuan bertulis daripada ibu bapa / penjaga murid hendaklah diperolehi terlebih dahulu sebelum lawatan diadakan. guru pengawasnya hendaklah terdiri daripada guru lelaki dan perempuan. Dalam hubungan ini Pendaftar Sekolah-Sekolah Negeri Johor boleh meminta pihak sekolah membuat permohonan baru.3.9 5. INGATAN: 5.8 5. Permohonan yang diterima kurang daripada 5 minggu tanpa sebab-sebab yang munasabah tidak akan dilayani.4 5. Jika peserta rombongan melibatkan murid-murid dan sekolah lain.5 5. Perakuan kebenaran bertulis ibu bapa / penjaga hendaklah mengikut format yang dilampirkan.

rombongan di tempat menunggu (Perjalanan balik), jika berlaku sebarang kelewatan, hendaklah diberitahu kepada ibu bapa / penjaga terlebih dahulu. Dari segi ini hendaklah ditugaskan seorang murid untuk menerima maklumat supaya dapat disampaikan kepada ibu bapa I penjaga.

SENARAI JAWATAN KUASA BAGI MENGELOLA LAWATAN DAN PELANCONGAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Penaung Penasihat Pengerusi Timbalan Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Penolong Setiausaha Bendahari Penyelaras Urusetia AJK - Pengangkutan - Penginapan - Makanan - Program Aktiviti - Rakaman dan laporan - Kawalan Keselamatan Disiplin

304

SENARAI BORANG-BORANG YANG DIGUNAKAN BAGI MENGELOLA LAWATAN DAN PELANCONGAN
1. Borang kebenaran ibubapa:

SURAT AKUAN DAN KEBENARAN __________________________ ______________ ____________ __________________________ Tarikh:_______________ Pengetua, Sekolah Menengah Kebangsaan Labis, Jalan Muar, 85300 Labis, Johor. Tuan, Saya _______________________________________________Ibu Bapa / Penjaga murid yang bernama _________________ _____________Tingkatan __________ mernbenarkan anak / waris saya mewakili sekolah dalam kegiatan: 1.1. Pertandingan / Kegiatan ____________________________________ yang akan diadakan di ______________________________________ pada _______________________ ___ hingga ____________________ 1.5. Rombongan sekolah / Melawat sambil belajar ke

_________________________________________________________ pada __________________________ hingga ___________________ 2. Sesungguhnya saya telah mengetahui bahawa pihak sekolah telah mengambi1 segala Iangkah-Iangkah keselamatan dan pengawasan. Walaupun demikian saya mengaku tidak akan mengambiI sebarang tindakan undang undang terhadap pengelola atau wakilnya yang berkaitan dengan apa-apa kemalangan atau kecederaan terhadap anak jagaan saya yang berlaku di dalam perjalanan dan mengambil bahagian di dalarn kegiatan tersebut di atas. 3. Saya mernberi kebenaran kepada pihak Pengelola kegiatan ini atau wakilnya memberi apa-apa rawatan atau pertolongan perubatan kepada anakjagaan saya jika didapati perlu. Sekian. terima kasih. _________________________ ___________________ Tandatangan Ibu Bapa/Penjaga)

(No. Kad Pengenalan)

305

2. Borang Permohonan pelajar menyertai lawatan/pelancongan Contoh Borang: SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LABIS PROGRAM LAWATAN SAMBIL BELAJAR KE : «««««««««« TARIKH: NAMA «««««««««««« :«««««««««««««««««««««.

TULISAN NAMA DALAM BAHASA CINA: «««««««««««. TINGKATAN :««««««««««««««««««««« NO. KP: :««««««««««««««««««««« ALAMAT :««««««««««««««««««««« ««««««««««««««««««««« «««««««««««««««««««««. NO. TEL: : ««««««««««««««««««««.. Saya bersetuju untuk menyertai Program Lawatan Sambil Belajar ke: «««««««««««««««««««««««««««««« pada : ««««««««««.. Saya juga bersedia mematuhi apa jua syarat dan peraturan yang ditetapkan. Tandatangan Tarikh : «««««««««««««««««««.. : «««««««««««««««««««.

PERMOHONAN DITERIMA/TIDAK DITERIMA* DEPOSIT BAKI : ««««««««««««««««««. : ««««««««««««««««««.

PENERIMA TANDATANGAN

:««««««««««««««««««.. :««««««««««««««««««..

TARIKH: «««««««««««««.

* Catatan: Potong yang tidak berkenaan

306

TANTATIF LAWATAN

HARI PERTAMA Tarikh: Masa Perkara / Tempat

HARI KEDUA Tarikh: Masa Perkara / Tempat

307

3. Borang Permohonan Untuk Melancong Nama Sekolah: «««««««««««««««« Telefon: ««««« Alamat: ««««««««««««««««««««

Rujukan Kami:

«««

Tarikh: ««««««« Pendaftar Sekolah Sekolah Negeri Johor, Jabatan Pendidikan Johor, Jalan Tun Abdul Razak, 80604 Johor Bahru. Tuan, PERMOHONAN MELANCONG PERATURAN (MELANCONG) SEKOLAH 1957 Adalah saya dengan hormatnya memohon kebenaran daripada tuan untuk melancong ke beberapa tempat * dalam / luar Negeri Johor. 2. di atas. Sekian, terima kasih. µBERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ ³CINTAILAH BAHASA KITA´ Bersama-sama ini disertakan butir-butir yang dikehendaki untuk tujuan

(Tandatangan Guru Besar / Pengetua) Nama Penuh: «««««««««««««. Cop Rasmi Sekolah: ««««««««««««.

1. 2.

Tujuan Melancong:

««««««««««««««.

Guru-Guru Yang Bertanggungjawab: 2.1. Ketua Rombongan 2.1.1 NamaPenuh:««««««««No.K/P: «««««... 308

2.2

Nama Dalam Tulisan Cina: ««««««««««« Alamat Tempat Tinggal: «««««««««««« Maklumat Guru-Guru Yang Membantu: 2.2.1 NamaPenuh: «««««««««No.K/P:««««. Nama Dalam Tulisan Cina: ««««««««««« Alamat Tempat Tinggal: «««««««««««« 2.2.2 Nama Penuh: ««««««««««No.K/P : ««« Nama Dalam Tulisan Cina: ««««««««««« Alamat Tempat Tinggal: ««««««««««««

(*Potong yang tidak berkenaan) 3. . 3.2 Punca Wang:«««««««««««««««««««.. ««««««««««««««««««««««««« ««««««««««««««««««««««««« 3.3 Butir Anggaran Perbelanjaan: ««««««««««««« ««««««««««««««««««««««««« 3.4 Maklumat Orang I Orang-Crang Yang Dibenarkan memungut Dan Membelanjakan wang. No. K/P Umur Jawatan / Tingkatan Alamat Tempat Tinggal Butir Kewangan: 3.1 Jumalah Wang: ««««««««««««««««««

Bil

Nama Penuh

4.

Jadual Perjalanan (Itinerary) Lawatan: Tempat Yang Dilawati (Catatkan nama tempat dan negeri yang berkenaan) Nama dan Alamat Penuh Tempat Bermalam

Tarikh

Masa

309

5.

Maklumat Peserta Rombongan: Nama Penuh Nama Dalam Tulisan Cina No. K/P Alamat Darjah / Umur Tempat Tingkatan Tinggal

Bil

Jantina

310

1 6. Murid-murid dan guru-guru yang terlibat telah diberi taklimat berhubung dengan peraturan dan langkah-langkah keselamatan.. [Guru-Guru yang bertanggungjawab ditugaskan menjalankan semua langkah-langkah keselamatan] Saya dengan ini memperakukan bahawa sepanjang pengetahuan saya segala keterangan yang diberikan dalam borang ini adalah betul dan benar.1 Persetujuan bertulis ibu bapa / penjaga murid telah diperolehi.6. (Tandatangan Guru Besar I Pengetua) Nama Penuh: ««««««««««««««««. Jawatan dan Cop Rasmi Sekolah: «««««««««««««««. 311 . Perakuan Guru Besar / Pengetua: 6.

Mendapatkan surat kebenaran daripada ibubapa/ penjaga murid. Mengutip bayaran daripada murid-murid. 11. 12.NORMA KERJA BAGI MENGELOLA LAWATAN DAN PELANCONGAN Masa yang diambil 1 jam Jumlah unit yang boleh dijalankan dalam seminggu Bil 1 Jenis Kerja Mendapatkan Persetujuan Pengetua 6 minggu sebelum tarikh lawatan. Memohon surat kebenaran daripada pihak pengurusan agensi / tempat yang ingin dilawati. Menguruskan tempahan pengangkutan dan penginapan. Mengisi borang memohon kebenaran daripada PPD/JPNJ 5 minggu sebelum tarikh lawatan. 1 hari 1 hari 312 . Laporan Lawatan/ Pelancongan Post Mortem 2 1 hari 3 4 1 hari 2 jam 5 2 hari 6 7 1 minggu 1 jam 8 1 hari 10. Lawatan/Pelancongan Mengikut Jadual. Taklimat kepada murid-murid berkenaan jadual lawatan dan peraturan keselamatan. Memohon bantuan kewangan/ peruntukan / subsidi daripada pihak sekolah / PIBG dll.

SENARAI TUGAS HARIAN MENGELOLA LAWATAN DAN PELANCONGAN NAMA : JAWATAN: TARIKH : Bil Tugas saya hari ini Catatan 313 .

SENARAI TUGAS HARIAN BAGI PROGRAM PENGURUSAN HARI KOKURIKULUM NAMA : JAWATAN: TARIKH : Bil Tugas saya hari ini Catatan 314 .

Mengeluarkan surat-surat berkaitan Setiausaha perlaksanaan program : i. 8/1995 Peraturan pertandingan antara bangsa . 2. 9/2000 (Tambahan) SPI Bil. Setelah kelulusan diterima. Surat meminjam alatan. 1. 7/1988 SPI Bil. Surat panggilan kepada pengurus pasukan. Mesyuarat jawatankuasa kali pertama bagi menerangkan program dan mengemukakan kertas kerja kepada ajk untuk pindaan bagi pelaksanaan. Surat mohon khidmat agensi kerajaan. Surat mohon bantuan pegawai. Proses Kerja Mengemukakan surat mohon kebenaran melaksanakan aktiviti pertandingan peringkat daerah kepada pengetua dengan mengemukakan kertas kerja. surat pelantikan ajk diedarkan beserta surat panggilan mesyuarat kali pertama. SPI Bil. 6. v. Surat dan borang pengesahan penyertaan. 9/2000 AJK Pelaksana. ii. perbelanjaan dan sumber serta menentukan tarikh mesyuarat jawatankuasa kali ke-2. Negeri dan peraturan am kejohanan. kebangsaan. iii. Pengetua PK Kokurikulum Setiausaha 4.AKTIVITI 5: PENGELOLAAN PERTANDINGAN SUKAN PERINGKAT DAERAH PROSES KERJA Bil. Menetapkan tarikh. Pegawai Yang Meluluskan/Dirujuk Pengetua PK Kokurikulum Undangundang atau Peraturan SPI Bil. Surat panggilan mesyuarat kepada pengerusi teknik permainan. Surat mohon sumbangan/tajaan. 1/1995 SPI Bil. 3. vii. Mesyuarat pengurus-pengurus pasukan. Menerangkan tugas-tugas jawatankuasa. Pengetua PK Kokurikulum 315 . i. iv. vi. Pengetua PK Kokurikulum 5.

Setiausaha 14. Mesyuarat jawatankuasa pengelola kali ke-2 diadakan dengan menerima laporan mesyuarat pengurus-pengurus pasukan yang telah pun bermesyuarat. Setiausaha 8. Setiausaha. Setiap ajk perlu mengikuti senarai semak tugas masing-masing berdasarkan tugas yang diterima. Hantar Laporan dan keputusan pertandingan ke PPD dan sekolahsekolah. 10. Pengetua PK Kokurikulum 316 . Penambahbaikan dan pindaan sekiranya perlu bersama alternatif. Laporan program hendaklah disediakan beserta gambar merangkumi rumusan. Mesyuarat post mortem dan laporan. komen. 7. Setiausaha menyediakan format laporan pada semua jawatankuasa pengelola bagi menentukan proses kerja masingmasing dilaksanakan dalam tiga fasa. PK Kokurikulum AJK Pelaksana Semua pegawai yang terlibat PK Kokurikulum Setiausaha 11. Menentukan peraturan am pertandingan.ii.Undian kumpulan/pasukan. Surat perasmi dan jemputan vip diedarkan seminggu sebelum program dilaksanakan. cadangan untuk penambahbaikan. Menghantar laporan minit mesyuarat yang disahkan kepada PPD dan pengurus-pengurus pasukan. iii. Pengetua PK Kokurikulum Setiausaha AJK Pelaksana 9. 13. 12. Sebelum.Mengesahkan pasukan yang bertanding. semasa dan selepas kejohanan. Melaksanakan program mengikut tarikh dan masa yang telah ditetapkan. iv.

CARTA ALIRAN PENGELOLAAN PERTANDINGAN SUKAN PERINGKAT MSSD MULA Memohon Kebenaran dan kertas kerja Pinda/Tangguh Tidak Kelulusan diperoleh Mesyuarat J/Kuasa Pengelola Kebenaran diperoleh Mesyuarat Pengurus-pengurus Pasukan Pinda / Tangguh Tidak Surat Kebenaran Ibu Bapa Surat Jemputan / Perasmi Kebenaran Pihak Berkenaan Pelaksanaan Program Post Mortem / Laporan TAMAT 317 .

CARTA ALIRAN PENGELOLAAN PERTANDINGAN SUKAN PERINGKAT MSSD MULA Memohon Kebenaran dan kertas kerja Pinda/Tangguh Tidak Kelulusan diperoleh Mesyuarat J/Kuasa Pengelola Kebenaran diperoleh Mesyuarat Pengurus-pengurus Pasukan Pinda / Tangguh Tidak Surat Kebenaran Ibu Bapa Surat Jemputan / Perasmi Kebenaran Pihak Berkenaan Pelaksanaan Program Post Mortem / Laporan TAMAT SENARAI SEMAK 318 .

6. Perlaksanaan Post-Mortem Laporan dan penilaian TANDA ( ¥ ) CATATAN 3 4 5 6 7 8 9 319 .9 Sumber Kewangan 2.4 Carta Organisasi 2.6.5 Perbincangan Penghantaran borang dan syarat pertandingan ke sekolah-sekolah.2 Objektif 2.10 Peraturan Pertandingan 2.PENGELOLAAN PERTANDINGAN SUKAN PERINGKAT DAERAH BIL 1 2 TINDAKAN Surat meminta kebenaran kepada Pengetua Kertas Kerja 2.1 Latar belakang 2.1 Tarikh 2.4 Agihan Sumber Kewangan 3.10.1 Penerangan pertandingan 3.3 Sasaran 2.6 Maklumat Program 2.8 Anggaran Perbelanjaan 2.2 Masa 2.5 Agihan Tugas 2.1 Hadiah / Pemenang 2. Mesyuarat pengurus pasukan Mesyuarat Jawatankuasa 2 6.3 Pengagihan Tugas 3.10 Borang-borang penyertaan Mesyuarat Jawatankuasa 1 3.6.2 Mengesahkan Perlantikan 3.7 Pelan / Lokasi 2.3 Tempat 2.1 Laporan perkembangan dan pemurnian.

9/2000 3 SPI Bil. 8/1995 320 . 7/1988 5 SPI Bil.1/1995 2 SPI Bil.9/2000 ( Tambahan ) 4 SPI Bil. Panduan Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum dan Sukan Di Dalam dan Di Luar Kawasan Sekolah Panduan Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum dan Sukan Di Dalam dan Di Luar Kawasan Sekolah Penyertaan Pelajar Dalam Pertandingan Atau Kejohanan Sukan Anjuran Persatuan Atau Badan Induk Sukan Penyertaan Pelajar Dalam Pertandingan Atau Kejohanan Sukan Anjuran Persatuan Atau Badan Induk Sukan 1 SPI Bil.SENARAI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN PERTANDINGAN PERINGKAT DAERAH Bil Dokumen Perkara Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum dan Sukan Di Dalam dan Di Luar Kawasan Sekolah.

Pencatat .SENARAI JAWATAN KUASA BAGI MENGELOLAKAN PERTANDINGAN PERINGKAT DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Penaung Penasihat Pengerusi Timbalan Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Penolong Setiausaha Bendahari Penyelaras AJK -Urus Setia Pendaftaran -Buku Program -Sijil& Cenderamata -Kawalan Pelajar -Dokumentasi & Laporan -Siar Raya -Pengangkutan -Pertolongan Cemas -Jemputan -Perasmian Penutup -Kebersihan -Peralatan -Jamuan .Teknik .Penjaga Masa 321 .Hakim .

Sekian. 3. Johor. Saya mernberi kebenaran kepada pihak Pengelola kegiatan ini atau wakilnya memberi apa-apa rawatan atau pertolongan perubatan kepada anakjagaan saya jika didapati perlu. Pertandingan / Kegiatan ____________________________________ yang akan diadakan di ______________________________________ pada ___________________ _______ hingga ____________________ 1. Kad Pengenalan) 322 . 85300 Labis. Sekolah Menengah Kebangsaan Labis. terima kasih. Walaupun demikian saya mengaku tidak akan mengambiI sebarang tindakan undang undang terhadap pengelola atau wakilnya yang berkaitan dengan apa-apa kemalangan atau kecederaan terhadap anak jagaan saya yang berlaku di dalam perjalanan dan mengambil bahagian di dalarn kegiatan tersebut di atas.6.1.SENARAI BORANG-BORANG YANG DIGUNAKAN PERTANDINGAN PERINGKAT DAERAH 1. Sesungguhnya saya telah mengetahui bahawa pihak sekolah telah mengambi1 segala Iangkah-Iangkah keselamatan dan pengawasan. Borang kebenaran ibubapa/penjaga SURAT AKUAN DAN KEBENARAN __________________________ __________________________ __________________________ Tarikh:_______________ Pengetua. _________________________ ___________________ Tandatangan Ibu Bapa/Penjaga) (No. Rombongan sekolah / Melawat sambil belajar ke _________________________________________________________ pada __________________________ hingga ___________________ 2. Saya _______________________________________________Ibu Bapa / Penjaga murid yang bernama _____________ _________________Tingkatan __________ mernbenarkan anak / waris saya mewakili sekolah dalam kegiatan: 1. Jalan Muar. Tuan.

5. 6. 2. 3.2. 4.* Borang Markah / Keputusan* Borang Hakim* * Borang ini boleh di perolehi dengan merujuk kepada pengerusi teknik bagi permainan / acara yang terlibat dan ia berbeza bagi aktiviti yang berlainan. Borang Pendaftaran* Borang Penerimaan Resit Pendaftaran* Borang Pencalonan Untuk Wakil Daerah Ke Peringkat Negeri* Borang Pencatat*. 323 . Borang Pertukaran Pemain / Peserta. 7.

Mesyuarat pengurus pasukan Mesyuarat Jawatankuasa 2 Perlaksanaan Post-Mortem Laporan dan penilaian Masa yang diambil 1 Jam 2 3 4 1 Minggu 3 Jam - 5 3 Jam 6 7 8 9 3 Jam 1 hari 1 hari 324 .NORMA KERJA MENGELOLAKAN PERTANDINGAN PERINGKAT DAERAH Jumlah unit yang boleh dijalankan dalam seminggu Bil 1 Jenis Kerja Surat meminta kebenaran kepada Pengetua Kertas Kerja Mesyuarat Jawatankuasa 1 Penghantaran borang dan syarat pertandingan ke sekolah-sekolah.

SENARAI TUGAS HARIAN MENGELOLAKAN PERTANDINGAN PERINGKAT DAERAH NAMA : JAWATAN: TARIKH : Bil Tugas saya hari ini Catatan 325 .

Laporan kemajuan oleh semua J/K Kecil . Mesyuarat AJK ± Perasmi. PROSES KERJA Penyediaan kertas konsep Pengesahan / sokongan pengetua Penubuhan AJK Pengelola .jemputan PPD sebagai penaung Mesyuarat Penyelarasan GPK Koku .perlakuan tugas-tugas oleh semua J/K kecil Surat menyurat GPK Koku . .AKTIVITI 6: MENGURUSKAN SUKAN TAHUNAN PROSES KERJA BIL.polis untuk keselamatan .Taklimat tentang tugas-tugas J/K kecil.jemputan tetamu khas . 10/1989 SPI Bil. 4/1975 4. 3. 1. Pengetua 6.3/1991 SPI Bil. 326 .9/1991 SPI Bil. . Mesyuarat AJK Kecil GPK Koku .9/2000 SPI Bil.Pelantikan J/K kecil .mgihan tugas-tugas .jemputan pasukan lari berganti-ganti antara sekolah . 6/1988 SPI Bil.Penyelesaian masalah 7. 5. acara dll PEGAWAI YANG MELULUSKAN / DIRUJUK Pengetua Pengetua Pengetua SESSI UNDANG / PERATURAN SPI Bil.9/2000 ( Tambahan ) SPI Bil.menetapkan tarikh dan masa sukan tahunan.1/1989 SPI Bil. 2.jemputan pegawai .Menetapkan tetamu khas untuk perasmian dan penutup. .penderma-penderma .1/1995 SPI Bil.Penyelarasan tugastugas .menetapkan anggaran perbelanjaan.

Mesyuarat akhir . 14.8. 16. 11. 12. 19. GPK Koku GPK Koku GPK Koku Pengetua GPK Koku GPK Koku GPK Koku/ Pengetua GPK Koku/ Pengetua Pengetua GPK Koku/ Pengetua 327 . 13. 18. 15. 17. 10.menyemak tugastugas yang patut diselesaikan Pendaftaran peserta sukantara Jadual Pertandingan Sukantara Penyediaan padang/alatan Sukantara Pendaftaran peserta Sukan Jadual Pertandingan Sukan Acara awal hari Sukan Raptai sukan tahunan Acara akhir Membersih/ mengemas padang & peralatan Laporan & Penilaian ( Postmortem ) GPK Koku 9.

CARTA ALIRAN PENGURUSAN SUKAN TAHUNAN Mula Kertas Cadangan Pengetua TIDAK YA Tubuh AJK Mesyuarat AJK Mesyuarat AJK Kecil TIDAK Pendaftaran Sukantara YA Jadual Pertandingan Sedia Padang/ alat TIDAK Sukantara Pendaftaran Sukan YA Jadual Pertandingan Acara Awal Raptai 328 .

Acara Akhir Mengemas Post-Mortem Tamat 329 .

Penyediaan kertas cadangan lengkap program sukan tahunan 2. 4. 3. TINDAKAN 1.jemputan pegawai .jemputan pasukan lari berganti-ganti antara sekolah .menyemak tugas-tugas yang patut diselesaikan Pendaftaran peserta lengkap Penyediaan jadual pertandingan sukantara Padang / alatan disediakan Pelaksanaan Sukantara Pendaftaran peserta sukan Jadual pertandingan sukan disediakan Acara awal bermula Raptai acara rasmi sukan Acara-acara akhir dijalankan Mengemas padang Post Mortem TANDA ( ¥ ) CATATAN 7.jemputan PPD sebagai penaung Mesyuarat Penyelarasan Mesyuarat akhir .penderma-penderma . 6.jemputan tetamu khas .SENARAI SEMAK BAGI SUKAN TAHUNAN Bil. 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 330 . 8.polis untuk keselamatan . 5. Pengesahan / Sokongan Pengetua AJK ditubuhkan Mesyuarat AJK Mesyuarat AJK Kecil Surat menyurat .

9/2000 ( Tambahan ) 8 9 SPI Bil.1/1995 Perkara Penyertaan Pelajar Dalam Kegiatan Sukan Di Sekolah Aturcara Majlis Rasmi Sekolah Mengundang Orang-orang Kenamaan Ke Upacara Sekolah/Institusi Pendidikan Permohonan Mengundang Orang-orang Kenamaan Ke Upacara Sekolah/Intitusi Pendidikan Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum dan Sukan Di Dalam dan Di Luar Kawasan Sekolah. 4/1975 331 .3/1991 SPI Bil. 10/1989 SPI Bil.SENARAI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN BAGI MENGURUSKAN SUKAN TAHUNAN Bil 1 2 3 4 5 Dokumen SPI Bil.9/2000 7 SPI Bil. 6/1988 SPI Bil. Panduan Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum dan Sukan Di Dalam dan Di Luar Kawasan Sekolah Panduan Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum dan Sukan Di Dalam dan Di Luar Kawasan Sekolah Panduan Tajaan Oleh Syarikat/Badan Perniagaan Di Sekolah Nyanyian Lagu Kebangsaan ³Negaraku´ 6 SPI Bil.9/1991 SPI Bil.1/1989 SPI Bil.

Butir-butir mengenai seseorang peserta hendaklah diisikan dengan lengkap dan disahkan oleh Guru Besar/ Pengetua/ Pengerusi M. Pendaftaran Peserta/ Kemasukan: 6. Kejohanan Olahraga Pendaftaran lewat dan tarikh yang ditetapkan oleh J/K Pengelola Tidak akan diterima.3 6. Jenis Pertandingan: Pertandingan individu dan berpasukan.2 6. dan MSS Daerah. Undang-undang Pertandingan: Kejohanan ini dijalankan mengikut undang-undang yang ditetapkan oleh Jawatankuasa Pengelola dan Undang-undang KOAM serta peraturanperaturan Am MSSM dan MSS Negeri. 4. 6. Sebarang pembetulan / pindaan kepada kemasukan boleh dibuat sebelum pengundian lorong dijalankan. Selepas ini. Undian Lorong: 7.S. 6. 2.2 Tarikh dan masa undian lorong akan ditetapkan oleh Jawatankuasa Pertandingan. Borang Masuk yang dilengkapkan hendaklah dikemukakan kepada: Pengerusi Pertandingan. pembetulan / pindaan tidak dibenarkan. 3.S Daerah/Setiausaha Agung MSS Negeri. Nama Kejohanan: Kejohanan Olahraga SMK _____ Tarikh dan Masa: Akan ditetapkan oleh pihak Jawatankuasa Pengelola Tempat: Akan ditetapkan oleh pihak Jawatankuasa Pengelola. 332 .PERATURAN-PERATURAN PERTANDINGAN 1.1 Pendaftaran peserta-peserta hendaklah dibuat dalam Borang Masuk Rasmi yang disediakan oleh Jawatankuasa Pengelola.1 7. Bilangan maksimum penyertaan seseorang peserta adalah eperti:Kumpulan Umur Individu Lari Berganti-ganti 20 tahun dan ke bawah 3(termasuk acara terbuka) 2 16 tahun dan ke bawah 3(termasuk acara terbuka) 2 14 tahun dan ke bawah 3(termasuk acana terbuka) 2 12 tahun dan ke bawah 3(termasuk acara terbuka) 2 5.4 7.

3 9. 9. Melapor Diri: 9. Oleh yang demikian peserta tersebut tidak dibenarkan menyertai lagi acara-acara seterusnya yang didaftarkan atas namanya. Pembatalan Penyertaan: Semua pembatalan penyertaan (scratchings) dalam sesuatu acara hendaklah dibuat oleh Pengunus Pasukan masing-masing kepada Ketua Penyelia Pesenta sekunangkurangnya satu (1) jam sebelum acara berkenaan dijaduakkan bermula. 11.4 Seseonang peserta yang menanik diri danipada mana-mana acaranya selepas mengambil bahagian dalam pusingan awal tanpa 333 .2 Semua peserta hendaklah melaporkan diri kepada Penyelia Peserta sekurang-kurangnya 20 minit bagi acara balapan dan 30 minit bagi acara padang sebeium acara berkenaan dijalankan. Acara Lari Berganti-ganti: 8. Senarai nama pelari hendakdah diserahkan kepada Ketua Penyelia Peserta satu (1) jam sebelum acara tersebut dimulakan dengan menggunakan Borang Masuk Rasmi acara ian berganti-ganti. 11. Peraturan ini juga melibatkan pusingan saningan hingga ke pusingan akhin. tidak akan dibenarkan mengambil bahagian dan dianggap telah menanik diii. Hebahan tentang panggilan peserta-peserta untuk melaporkan diri bagi acara-acara mereka akan dibuat dua (2) kali sahaja. 11.1 Gantian kepada peserta yang telah pun disahkan bentanding tidak akan dibenarkan bagi acana perseorangan selepas undian lonong dibuat.2 Penggantian bagi acara ian berganti-ganti dibenarkan kepada dua (2) orang peserta yang namanya telah didaftarkan dalam Borang Masuk Rasmi. Peserta-peserta yang melapor din lewat danipada 10 minit sebelum acara dimulakan. maka peserta itu dianggap sebagai menarik din tanpa sebab.1 9. (Kecuali bagi acara lompat tinggi/ bergalah dibenankan dengan satu nombor di dada atau di belakang).4 10. Peserta-peserta hendakiah berpakaian lengkap dengan nombor masingmasing disematkan dengan pin pada keempat-empat sudut kain nombor yang dipakaikan di bahagian dada dan belakang.1 8. 9. Gantian Dan Penarikan Diri: 11. 11.2 Semua pelari acara ian berganti-ganti hendaldah didaftarkan dalam Borang Masuk Rasmi.3 Jika didapati seseorang peserta yang telah mendaftankan diri tidak mengambil bahagian dalam sesuatu acana.8.

4 Pertandingan acaira-acara Lompat Tinggi dan Lompat Bergalah dimulakan pada ketinggian minimum seperti benikut: 12.50m 2 1. 11. 12.1 Pentandingan bagi acara-acana balapan lOOm .2 peserta (pertama dan kedua) dan setiap saningan dan 6 peserta lagi yang mencatat masa terbaik dan kelima-lima saringan iayak ke peningkat separuh akhir. 3 peserta (pertama. 2 peserta (pertama dan kedua) dani setiap separuh akhir dan dua (2) peserta lagi yang mencatat masa terbaik dan ketiga-tiga separuh akhir layak ke peningkat akhir.3 Penentuan peserta-peserta ke peningkat separuh akhir dan akhir adalah seperti berikut: 5 saringan . 3 SI Akhir - 2 SI Akhir - 12.5 Seseorang peserta yang menanik diri danpada mana-mana acara atas nasihat doktorl pegawai perubatan kejohanan. Sistem Pertandingan 12. 12. kedua dan ketiga) dan setiap saringan dan 4 peserta iagi yang mencatat masa terbaik dan keempa tempat saningan layak ke peringkat separuh akhir. hanya boleh mengambil bahagian seterusnya dalam acana-acara yang didaftarkan atas namanya dengan syarat pesenta mengemukan surat pengesahan danipada doctor / pegawai perubatan kepada Pengurus Kejohanan. kedua dan ketiga) dan setiap separuh akhir dan dua (2) peserta lagi yang mencatat masa terbaik dani kedua-dua separuh akhir layak ke peringkat akhir.1 Lompat Tinggi: Keias Perempuan Leiaki 1 l. 12. 11.4.2 Pertandingan bagi acara-acana balapan 1500m dan lebih akan diadakan terus ke peningkat akhir.20m 1.40m 334 .surat pengesahan doctor / pegawai perubatan kejohanan adalah dianggap sebagai menarik din danpada semua acana seterusnya yang didaftarkan atas namanya. separuh akhir dan akhir sahaja. 4 saringan 3 peserta (pertama.6 Tidak ada gantian bagi peserta-peserta yang telah menanik diri / dianggap menarik diri.15m 1.800m akan diadakan di peringkat saringan.

2 Setiap peserta hendaldah memakai sepasang kain nombor pengenalan ( satu di dada dan satu di belakang) dengan disemátkan pada keempat-empat sudut kain dengan pin.3 Jarak papan lonjak bagi acara lompat kijang akan disesuaikan kepada 11 m atau 9 m sahaja. 13. 15.4 Nombor-nombor peserta hendaklah disediakan oleh pasukan masing-masing.lOm l.2 Spesifikasi peraiatan yang digunakan adaiah seperti tersebut daiam peratunan 5. peserta berkenaan hendaklah menyerahkan kepada Pengunus Teknik untuk disahkan terlebih dahulu sehari sebelum pertandingan dan pungut semula selepas pertandingan. 16.3 Nombor-nombor peserta hendaklah dicap dengan jelas dan tidak luntur apabila basah.2 Pakaian hendaklah tidak jarang (not see through) walaupun basah. 15.4.3 Semua peralatan pertandingan akan disediakan oleh Jawatankuasa Pengelola.1 Semua peserta termasuk peserta-peserta yang bertanding dalam acana dan berganti-ganti hendakiah menggunakan nombor peserta abjad yang ditetapkan. 15.1 Seperti undang-undang KOAM / MSSM. Gelanggang Dan Alatan: 1.20m 13. Bantuan Kepada Peserta: 16. 14.3 4 12. Nombor-nombor tersebut hendaldah berukuran Tinggi Tulisan: 12 cm Lebar Tulisan: 1.2 Lompat Bergalah: 1 13. Nombor-nombor Dan Huruf-huruf Peserta: 14.4 Blok Permulaan Penggunaannya dimestikan untuk kelas 1 & 2 dan pilihan bagi kelas 3 dan 4 dalam acara-acara jarak 100 m hingga 400 m. 15.30m l. Sekiranya alatan persendirian perlu digunakan.5 cm 14. Pakaian/ Peralatan Peserta: 15. 13. 14. 14. 14.1 Peserta-peserta hendaklah berpakaian yang sesuai dan kemas sewaktu mengambil bahagian dan menerima hadiah.5 Peserta-peserta yang tidak mematuhi peraturan pemakaian nombor tidak dibenarkan bertanding. 13.4 Panjang paku kasut (spikes) dibenarkan tidak melebihi 6 mm kecuali untuk acana Lompat Tinggi dan Merejam Lembing tidak melebihi 9 mm.1 Peserta-peserta tidak dibenarkan menerima apa jua bentuk bantuan 335 .05m l. acara lari berpagar termasuk 4 x 100 m dan 4 x 400 m.

1 .1 Dalam semua acara. Atllt Terbaik: 20. 16. 17. hadiah hanya diberikan kepada pemenang pertama hingga ketiga. 18. 19.1 Johan. 19.3 Penentuan johan.3 Peraturan-penaturan lain mengenai bantuan adalah mengikut undangundang KOAM 143 (2).2 Pemberian mata adaiah seperti berikut: Kedudukan Pertama Kedua Ketiga Keempat Kelima Individu/ Pasukan 5 3 2 1 Hepta/ Penta 10 7 5 3 1 18. 20. naib johan dan tempat ketiga berdasarkan jumlah pungutan mata.4 Jika berlaku seri.1 Peserta-peserta yang didapati tidak menepati mana-mana Peraturan Pertandingan mi tidak akan dibenarkan mengambil bahagian dalam kejohanan ini.1. manakaia naib johan dan tempat ketiga masingmasing akan menerima satu (1) piaia iringan. 18. jumlah mata bagi kedudukan-kedudukan terlibat akan dibahagikan sama rata antara peserta/ pasukan berkenaan. 16. Johan Antara Pasukan: 19. Penyingkiran Penyertaan: 17.2 Pasukan johan akan menerima satu (1) piaia pusingan dan satu (1) piala iringan.Keseluruhan 19.1 Atlit terbaik akan dipiiih danipada setiap keias (lelaki dan 336 . naib johan dan tempat ketiga antara Pasukan hanyalah bagi kategori-kategori berikut: 19. Hadiah dan Pemberian Mata: 18.yang memberi µadvantage¶ dalam pertandingan.2 µPacing¶ dan peserta-peserta lain atau sesiapa juga tidak dibenarkan dan boleh menyebabkan peserta benkenaan dibata]kan.3 Mata yang dipungut melalui acara terbuka akan hanya dimasukkan daiam kiraan -jumlah keseluruhan bagi menentukan johan keseluruhan. 18.

20. 22.2 Bantahan-bantahan berhubung dengan acara-acara yang sedang dijaiankan hendaklah dilakukan dengan sertamerta dan tidak lewat danipada: 1) 15 minit setelah keputusan nasmi diumumkan bagi acanaacara pusingan awal.1 Mencipta rekod mana-mana acana dalam kelas berkenaan. Sekinanya tiada rekod dicipta dalam kelas berkenaan. pemenang yang mendapat skor yang tertinggi mengikut ³IAAF Scoring Table´ bagi mana-mana acara akan diisytiharkan sebagai atlit terbaik.1 Hanya pegawai-pegawai kejohanan yang bertugas dan pesertapeserta yang sedang bertanding sahaja boleh berada di tempat pertandingan. Bantahan: 21. 22. Selain danipada 20.1.2 Pegawai-pegawai pasukan tidak dibenarkan masuk ke dalam arena pertandingan kecuali diminta berbuat demikian oleh Pengurus Kejohanan.2. 2) 30 minit setelah keputusan rasmi diumumkan bagi acaraacara peningkat akhir. Jika terdapat lebih daripada seorang.1.2.3 Peserta-peserta dikehendaki berbaris sewaktu masuk dan keluar dan 337 . 20.1 Segala bantahan hendakdah dibuat mengikut Peraturan 147 KOAM.1 Jika masalah bantahan berkenaan dengan kelayakan (status) seseorang peserta tidak akan menyelesaikan dengan memuaskan sebelum pertandingan dimulakan. peserta yang mendapat skor tertinggi mengikut ³IAAE Scoring Table´ bagi mana-mana acara akan diisytiharkan sebagai atlit terbaik. kecuali atas perkara-perkara benikut: 21.2.2.2 20.penempuan) berdasarkan prestasi pencapaian tenbaik dalam manamana acana yang disertai dan diputuskan oieh panel Jun Rayuan Kejohanan. sebarang penentuan atlit terbaik akan diputuskan mengikut budi bicara panel Juri Rayuan Kejohanan dan keputusannya adalah muktamad. Kawasan Pertandingan/ Peserta: 22.1 dan 20. maka peserta tersebut boleh mengambil bahagian di bawah µbantahan¶ dan perkara tersebut akan dikemukakan kepada MSS Negeri kelak. 21.2.2 Prestasi pencapaian terbaik ditentukan berdasarkan kepada keutamaan-keutamaan berikut: 20. 22.2.3 21.

2 Dalam taklimat kedua.arena pertandingan. hanya penarikan diri pesenta-peserta tanpa pengganti sahaja yang boleh dibuat. 23. 25. 23. 23.1 Jawatankuasa Pengelola tidak boieh dipertanggungjawabkan atas kehilangan barang-barang kepunyaan pegawai atau peserta di daiam atau berdekatan dengan tempat pertandingan serta apa jua kecederaan atau kemalangan pada masa pertandingan dijaiankan sungguhpun beberapa persediaan akan diadakan untuk mengelakkan kejadian-kejadian yang tidak diingini.1 Semua Pengurus Pasukan diwajibkan menghadiri taklimat-taklimat berikut: Pertama Akan ditetapkan oleh J/K Pengelola. 23. Tanggungjawab Pengurus Pasukan: 23. Hal-hal lain: 25. 338 . 25. 23.2 Selain daripada pegawai-pegawai bertugas. tidak siapa pun dibenarkan memberi sebarang arahan mengenai pertandingan ini ataupun melibatkan diri dalam perjalanan pertandingan.4 Pengurus-pengurus pasukan hendaklah bekerjasama dengan Penyelia Peserta untuk melaporkan peserta masing-masing mengikut masa yang ditetapkan/ apabila dipanggil. Kedua Akan ditetapkan oleh J/K Pengelola.3 Semua Pengurus Pasukan adalah bertanggungjawab memastikan peserta masing-masing mematuhi semua peraturan pertandingan.5 Pengunis Pasukan dan pegawai-pegawai pasukan masing-masing adalah bertanggungjawab mengawasi disiplin peserta-peserta di bawah jagaan merelça.

Pengerusi 2.TEKNIK . Menguruskan surat menyurat sewaan/pinjaman alatan (jika perlu). Memastikan semua alatan yang akan digunakan mencukupi. Mengadakan taklimat pengurus pasukan dan pegawai. Mengeluarkan senarai pemenang-pemenang setiap acara. Menguruskan pemulangan semula alatan yang dipinjam. Penolong Setiausaha 5. ALATAN DAN GELANGGANG Menyusun peraturan-peraturan pertandingan ( Olahraga dan Sukaneka). PERTANDINGAN. Menyediakan borang-borang Hakim dan keputusan. Naib Pengerusi 3. Bendahari SENARAI TUGAS JAWATAN KUASA URUSETIA Merangka Kertas Kerja Pelaksanaan Kejohanan. merangka plan kedudukan padang. Menyediakan borang-borang pendaftaran peserta semua acara. Memastikan semua acara berjalan mengikut jadual Menyusun. menyediakan padang dan gelanggang. KEPEGAWAIAN Menguruskan lantikan pegawai-pegawai kejohanan.kemudahan dan gelanggang. Merancang. Membantu menyelesaikan sebarang masalah yang timbul sebelum/semasa dan selepas kejohanan. Setiausaha 4. Menentukan acara-acara yang akan dipertandingkan. Mengelola.SENARAI JAWATAN KUASA BAGI MENGURUSKAN SUKAN TAHUNAN JAWATANKUASA PENGELOLA 1. Menyelaras/membantu segala tugasan Jawatankuasa. Menerima dan menyimpan semua rekod kejohanan. Memastikan ukuran alatan/getanggang betul. selamat dan disediakan sebelum kejohanan. sehingga kejohanan tamat. 339 . Menorima dan mengesahkan pendaftaran peserta.menyusun dan mengelola segala tugasan JK. Mengedarkan borang-borang pendaftaran peserta. Memastikan dan menyediakan alatan sukaneka.

Menyusun hadiah dan cenderahati sesuai dengan acara penyampaian hadiah. Menghias kawasan sekitar padang dan gelanggang kejohanan. HADIAH DAN CENDERAHATI Menentukan bentuk hadiah dan cenderahati dengan kuantiti yang cukup berdasarkan belanjawan. Memastikan . HIASAN I KEMUDAHAN AM DAN KHEMAH Menentukan kemudahan am I khemah yang diperlukan. Menguruskan sewaan/pinjaman kemudahan berkenaan. Menyediakan surat dan menguruskan proses pinjaman Memastikan segala kemudahan diterima dalam keadaan baik sebelum kejohanan dan selepas kejohanan. menjaga kebajikan dan keperluan pegawal setiap masa. Membentuk dan mengagihkan unit-unit kawalan. Mengelolakan Majlis Penyampaian Hadiah untuk semua acara.- Menyedia dan meguruskan surat-surat lantikan. Menyediakan Roset dan lain-lain yang diperlukan. Menentukan penyampai-penyampai hadiah. Menentukan bentuk persembahan yang akan diadakan. Menguruskan tempahan dan pembelian. Menghias khemah VIP Menyediakan ³backdrop´ jika pertu. Menyediakan alatan sampingan yang diperlukan. Sentiasa berhubung dengan pihak Urusetia dan Pengacara Majtis. JEMPUTAN I SAMBUTAN DAN PROTOKOL Menyenaraikan jemputan-jemputan. 340 . Mengeluarkan surat-surat jemputan selewat-lewatnya seminggu sebelum kejohanan. KAWALAN KESELAMATAN DAN HARTA BENDA Memastikan bentuk kawalan keselamatan. Menentukan hadiah dan cenderahati diterima sebelum kejohanan. Menentukan upacara sambutan. PERASMIAN DAN PENUTUP Menentukan aturcara/perasmian/penutup. Menyediakan/menguruskan kemudahan/peralatan yang diperlukan.

Menyediakan dan menguruskan urusan surat menyurat.( Bantuan Kecemasan Luar) Menguruskan surat-menyurat yang diperlukan. Mendapatkan/menguruskan kata-kata aluan dan semua pihak. Penerangan. Menyediakan kelengkapan I persediaan untuk kecederaan parah/kronik. SIARAYA DAN SERANTA Menentukan criteria/keperluan alat siaraya mencukupi. PERTOLONGAN CEMAS DAN RAWATAN Menyusun ahli-ahli bertugas sepanjang kejohanan. Menyusun kandungan/mencetak dan mengedarkan buku program. Mengumumkan pemenang setiap acara I pemberitahuan I memanggil pemenang I penyampai untuk acara penyampaian hadiah. Memastikan perjalanan sistem siaraya berfungsi dengan baik sehingga kejohanan tamat. Berusaha mengekal dan mempertingkatkan mood/suasana kekal meriah sepanjang kejohanan berlangsung. KEBERSIHAN Menyusun aktiviti membersihkan padang/gelanggang/sekolah 341 . Menentukan I menguruskan tempat jamuan. MINUMAN PEGAWAI DAN JAMUAN TEH Menentukan menu jamuan dan minuman. Memastikan bilangan/budget mencukupi. Memastikan buku program siap sebelum kejohanan.- Menyediakan surat dan menguruskan lantikan unit Bantuan Kawalan Luar. Mengedarkan minuman kepada pegawai-pegawai kejohanan. BUKU PROGRAM Mengumpul I mendapatkan maklumat yang diperlukan untuk diisi dan dicetak dalam buku program. Memastikan alatan yang diperlukan dan kuantiti yang mencukupi. Mengemas dan membersihkan kembali tempat dan peralatan jamuan.. Menguruskan pinjamanlsewaan dan Perkidmatan Jab. PENGACARA MAJLIS Menentukan skrip ucapan sendiri.( RELA I JPA I PDRM) Memastikan perjalanan kejohanan dan kawasan keseluruhan berada dalam selamat dan terkawal sepanjang kejohanan berlangsung.

Mengambil dan memastikan segala peralatan yang diterima mencukupi dan dalam keadaan balk. Memastikan keseluruhannya kekal bersih. Menyusun aturcara dan jadual persembahan GURU RUMAH SUKAN PENASIHAT I KETUA I JURULATIH I CAPERON Mengendalikan perjumpaan/mesyuarat ahli rumah sukan dan mengemaskinikan fail. Letakkan papan tanda jika perlu. PENGELOLA PESERTA Memanggil dan menyediakan peserta mengikut susunan scam. Menyemak dan mengesahkan pendaftaran. Mengadakan rondaan kebersihan sepanjang masa. Mengikut arahan/tugas yang diarahkan oleh ketua. Menghantar peserta ke tempat-tempat permulaan acara.- sebelum/semasa dan selepas kejohanan. Mengemukakan masalah yang timbul kepada Raferi bahaglan masingmasing. Menjaga keselamatan diri I peserta dan alatan semaksimum mungkin. PEGAWAI-PEGAWAI KEJOHANAN Melaporkan diri kepada ketua bahagian masing-masing 10 minit sebelum acara bermula. Menyediakan peserta untuk menerima hadiah selepas pengumuman. Memastikan ketancaran perjalanan setiap acara. Memilih peserta. Menyerahkan keputusanlperatatan kepada pihak Urusetia I Teknik I Pertandingan sebaik sahaja acara selesai. Mendaftarkan peserta kepada urusetia kejohanan. 342 . Menyedia dan menghantar peserta kepada Pengelola Peserta selepas panggilan. Memastikan acora boleh ditamatkan seberapa segera yang boleh. Menyediakan Jadual dan mengendalikan latihan peserta. PERBARISAN DAN PERSEMBAHAN Menentukan I menyusun kontinjen perbarisan serta kumpulan persembahan yang akan diadakan. 10 minit sebelum acara bermula. Menyediakan tong-tong sampah di kawasan yang difikirkan perlu. Memanggil/menyelia penerima-penerima hadiah.

Kad Pengenalan) 343 . Johor. 3. Sekian. Pertandingan / Kegiatan ____________________________________ yang akan diadakan di ______________________________________ pada __________________________ hingga ____________________ 1. Sekolah Menengah Kebangsaan Labis. Surat Kebenaran Ibu Bapa / Penjaga SURAT AKUAN DAN KEBENARAN __________________________ __________________________ __________________________ Tarikh:_______________ Pengetua. _________________________ ___________________ Tandatangan Ibu Bapa/Penjaga) (No. Jalan Muar. Rombongan sekolah / Melawat sambil belajar ke _________________________________________________________ pada __________________________ hingga ___________________ 2. 85300 Labis. Sesungguhnya saya telah mengetahui bahawa pihak sekolah telah mengambi1 segala Iangkah-Iangkah keselamatan dan pengawasan. Saya mernberi kebenaran kepada pihak Pengelola kegiatan ini atau wakilnya memberi apa-apa rawatan atau pertolongan perubatan kepada anakjagaan saya jika didapati perlu. terima kasih. Tuan.1. Saya _______________________________________________Ibu Bapa / Penjaga murid yang bernama _____________________ _________Tingkatan __________ mernbenarkan anak / waris saya mewakili sekolah dalam kegiatan: 1.7.SENARAI BORANG-BORANG YANG DIGUNAKAN BAGI MENGURUSKAN SUKAN TAHUNAN 1. Walaupun demikian saya mengaku tidak akan mengambiI sebarang tindakan un dangundang terhadap pengelola atau wakilnya yang berkaitan dengan apa-apa kemalangan atau kecederaan terhadap anak jagaan saya yang berlaku di dalam perjalanan dan mengambil bahagian di dalarn kegiatan tersebut di atas.

2. Rumah Delima Delima Nilam Nilam Zamrud Zamrud Intan Intan Catatan 3. Borang Pencatat Markah* BORANG PENCATAT MARKAH Kejohanan Olahraga Tahunan Ke -14 SMKL ( 2004) ACARA BALAPAN /PADANG NO.Acara ( ) Acara: Lontar Peluru / Lompat Jauh / Lompat Tinggi Kategori: Lelaki /Perempuan A / B / C Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 Nama Peserta No. Borang Penyertaan Acara Sukan* No.ACARA: ( ) NAMA ACARA: ( ) Bil KEDUDKAN 1 2 3 4 5 JOHAN NAIB JOHAN KETIGA KEEMPAT KELIMA CATATAN MASA/TINGGI/JARAK Rumah NAMA PEMENANG 344 .

ACARA: ( Bil KEDUDKAN 1 2 3 4 5 JOHAN NAIB JOHAN KETIGA KEEMPAT KELIMA ) CATATAN MASA ACARA: ( Rumah ) NAMA PEMENANG 4. Rumah Delima Delima Nilam Nilam Zamrud Zamrud Intan Intan Kedudukan Catatan Nama Peserta * Borang yang dilampirkan hanya contoh sahaja dan boleh diubahsuaikan mengikut sekolah dan keadaan. Borang Keputusan Rasmi* Kejohanan Olahraga Tahunan Ke -15 SMKL ( 2005) Acara Padang KEPUTUSAN RASMI Acara: Lompat Jauh Kategori: Perempuan Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 A No.Kejohanan Olahraga Tahunan Ke -14 SMKL ( 2004) ACARA BALAPAN NO. 345 .

6.jemputan pegawai . 17.Penyelarasan tugastugas . 3 jam 9.penderma-penderma . 2.NORMA KERJA BAGI MENGURUSKAN SUKAN TAHUNAN Jenis Kerja Penyediaan kertas konsep Pengesahan / sokongan pengetua Penubuhan AJK Mesyuarat AJK ± Perasmi. 10. 11.jemputan PPD sebagai penaung Mesyuarat Penyelarasan . 16. 12. 18.jemputan pasukan lari berganti-ganti antara sekolah . 4. 13.polis untuk keselamatan .Laporan kemajuan oleh semua J/K Kecil .jemputan tetamu khas . 14. 3.menyemak tugas-tugas yang patut diselesaikan Pendaftaran peserta sukantara Jadual Pertandingan Sukantara Penyediaan padang/alatan Sukantara Pendaftaran peserta Sukan Jadual Pertandingan Sukan Acara awal hari Sukan Raptai sukan tahunan Acara akhir Membersih/ mengemas padang & peralatan Laporan & Penilaian ( Postmortem ) Masa yang diambil 1 minggu 1 jam 2 jam 3 jam 3 jam 1 hari Jumlah unit yang boleh dijalankan dalam seminggu Bil 1. 1 hari 2 jam 1 hari 2 hari 1 hari 2 jam 1 hari 2 hari 1 hari 1 jam 1 hari 346 . 7. 15. 3 jam 8.Penyelesaian masalah Mesyuarat akhir . 19. acara dll Mesyuarat AJK Kecil Surat menyurat . 5.

SENARAI TUGAS HARIAN BAGI MENGURUSKAN SUKAN TAHUNAN NAMA : JAWATAN: TARIKH : Bil Tugas saya hari ini Catatan 347 .

PK KOKO Penyelaras Program 348 .AKTIVITI 7: KURSUS KEPIMPINAN AJK TERTINGGI UNIT UNIFORM. 24/1998 SPI Bil. SPI Bil. 24/1998 The School Tour Regulations 1957 SPIBil. KELAB PERSATUAN PERINGKAT SEKOLAH DI LUAR DAERAH PROSES KERJA Pegawai Yang Meluluskan/Diruj uk Pengetua Seksi Undangundang / Peraturan SPI Bil. 9/2000 Bil Proses Kerja 1 SEBELUM KURSUS Mennyediakan kertas cadangan perlaksanaan kursus. 1/1995 Unit Perhubungan dan Pendaftaran Sekolah. Rasional Matlamat & objektif Anggaran Perbelanjaan Menentukan tempat & tarikh Senarai nama pelajar dan guru pengiring Senarai nama jurulatih/penyelia kursus Senarai tugas jawatankuasa pelaksana Jadual aktiviti Mesyuarat dan pelantikan jawatankuasa pengelola Pemberitahuan kepada pihak berkuasa Pengarah Pelajaran Negeri Jabatan Pengangkutan Jalan Balai Polis Penceramah Balai Bomba dan Penyelamat Pejabat Kesihatan Agensi Berkaitan Pejabat Pentadbiran/Penghulu Ibu Bapa Pengangkutan Lokasi tempat kursus Taklimat Kepada Peserta Aktiviti Peraturan Langkah-langkah keselamatan Keperluan Logistik Pakaian Ubatan Alatan Perkhemahan Keperluan Harian 2 3 4. 12/2000 SPI Bil.

Memastikan Jadual Kursus Dilaksanakan Mengikut Perancangan. Taklimat Kem Komanden Mesyuarat penyelarasan pada akhir aktiviti setiap hari Pemantauan sepanjang masa Penilaian Pelajar Selepas Sesi. Mendokumentasi Program Sebagai Panduan dan Rujukan. PK KOKO Kem Komanden Urus Setia 2 3 Urus Setia Urus Setia 4 PK KOKO Komanden PK KOKO 5 6 7 349 . Kawasan berkursus bersih seperti sebelumnya. y Laporan Kewangan y Aktiviti Mengedar Surat Penghargaan dan Sijil Pencapaian Penyertaan. Memohon kebenaran daripada pemilik untuk meninggalkan kawasan berkursus. PK KOKO Urus Setia SELEPAS KURSUS 1 2 3 4 Keperluan logistik atau peralatan mencukupi baik. Menilai semula keseluruhan aktiviti yang dijalankan dan mengenalpasti kelemahan untuk tindakan selanjutmnya. Menyiap dan membentang. cukup dan bersih.SEMASA BERKURSUS 1 Kesihatan Dan Kebajikan Peserta Jangkitan penyakit Keracunan makanan Kemudahan asas Sistem komunikasi Prosedur keselamatan dilaksanakan dan dipatuhi.

RAJAH CARTA ALIRAN KERJA KURSUS KEPIMPINAN AJK TERTINGGI UNIT BERUNIFORM / KELAB / PERSATUAN PERINGKAT SEKOLAH DI LUAR DAERAH MULA Kertas Cadangan YA TIDAK Persetujuan Ahli Mesyuarat Pindaan Pemberitahuan Pihak Tertentu Taklimat kepada Peserta YA TIDAK Penyeliaan Tahap Kesihatan/ Kebajikan Ke hospital Prosedur keselamatan dipatuhi Jadual kursus dipatuhi 350 .

Mesyuarat Penyelarasan/ Pemantauan Semakan keperluan logistik & peralatan Memastikan Kawasan Bersih Seperti Sebelumnya Memohon Kebenaran Meninggalkan Kawasan Menilai Semula Aktiviti yang Dijalankan Membentang Laporan Kewangan & Aktiviti Mengedar surat penghargaan & Sijil Penyertaan Dokumentasi Program Proses kerja yang melibatkan semua guru penasihat TAMAT 351 .

KELAB PERSATUAN PERINGKAT SEKOLAH DI LUAR DAERAH Bil Tindakan SEBELUM KURSUS Menyediakan kertas cadangan perlaksanaan kursus Rasional. Matlamat & objektif Anggaran Perbelanjaan Menentukan tempat & tarikh Senarai nama pelajar dan guru pengiring Senarai nama jurulatih/penyelia perkhemahan Senarai tugas jawatankuasa pelaksana Jadual aktiviti Pelantikan dan mesyuarat jawatankuasa induk 2 3 Mesyuarat dan Pelantikan Jawatan Kuasa Pengelola Pemberitahuan kepada pihak berkuasa Pengarah Pelajaran Negeri Jabatan Pengangkutan Jalan Balai Polis Penceramah Balai Bomba dan Penyelamat Pejabat Kesihatan Agensi Berkaitan Pejabat Pentadbiran/Penghulu Ibu Bapa Pengangkutan Lokasi tempat berkursus Taklimat Kepada Peserta Aktiviti Peraturan Langkah-langkah keselamatn Keperluan Logistik -Pakaian -Ubatan -Alatan Perkhemahan -Keperluan Harian 352 Tanda ( ¥ ) Catatan 1 4. .SENARAI SEMAK BAGI KURSUS KEPIMPINAN AJK TERTINGGI UNIT UNIFORM.

SEMASA BERKURSUS 1 Kesihatan Dan Kebajikan Peserta Jangkitan penyakit Keracunan makanan Kemudahan asas Sistem komunikasi Prosedur dipatuhi. 353 . Menyiap dan membentang. keselamatan dilaksanakan dan 2 3 Memastikan Jadual Kursus Dilaksanakan Mengikut Perancangan Mesyuarat penyelarasan setiap akhir aktiviti setiap hari Pemantauan sepanjang masa SELEPAS BERKHEMAH 1 2 3 4 Keperluan logistik atau peralatan mencukupi dan bersih. bersih seperti Memohon kebenaran daripada pemilik untuk meninggalkan kawasan Berkursus. Kawasan Berkursus sebelumnya. Laporan Kewangan Aktiviti Mengedar Surat Penghargaan Pencapaian Penyertaan. Menilai semula aktiviti yang dijalankan dan mengenalpasti kelemahan untuk tindakan selanjutmnya. dan Sijil 5 6 7 Mendokumentasi Program Sebagai Panduan dan Rujukan.

SENARAI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN Bil 1 Dokumen SPI 24/1998 Perkara ³Penglibatan dan Murid Dalam Aktiviti Pasukan Seragam Anjuran Agengsi Kerajaan dan Pertubuhan Bukan Kerajaan´ 2 3 Federation of Malaya: The Education Ordinance 1952 SPI 1/1995 The School (Tour) Regulation 1957 Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendikan Jasmani dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum dan Sukan di dalam dan di luar Kawasan Sekolah Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendikan Jasmani dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum dan Sukan di dalam dan di luar Kawasan Sekolah Lawatan Pendidiikan Murid di hari Persekolahan 4 SPI 9/2000 5 SPI 12/2000 354 .

KELAB PERSATUAN PERINGKAT SEKOLAH DI LUAR DAERAH 1 Penaung 2 Penasihat 3 Pengerusi 4 Timbalan Pengerusi 5 Naib Pengerusi 6 Setiausaha 7 Penolong Setiausaha 8 Bendahari 9 Penyelaras 10 Kem Komanden* 11 AJK -Urus Setia Pendaftaran -Buku Program -Sijil& Cendera mata -Kawalan Pelajar -Kebajikan Pelajar -Riadah & kerohanian -Dokumentasi & Laporan -Siar Raya -Pengangkutan* -Pertolongan Cemas -Jemputan -Perasmian -Kebersihan -Peralatan -Jamuan -Protokol .SENARAI JAWATAN KUASA BAGI KURSUS KEPIMPINAN AJK TERTINGGI UNIT UNIFORM.Keselamatan * Di perlukan sekiranya diadakan secara perkhemahan. 355 .Penginapan* .

Pertandingan / Kegiatan ____________________________________ yang akan diadakan di ______________________________________ pada __________________________ hingga ____________________ 1. Kad Pengenalan) 356 . Tuan. Saya mernberi kebenaran kepada pihak Pengelola kegiatan ini atau wakilnya memberi apa-apa rawatan atau pertolongan perubatan kepada anakjagaan saya jika didapati perlu. 85300 Labis. Sekolah Menengah Kebangsaan Labis.1. 3.8. Sesungguhnya saya telah mengetahui bahawa pihak sekolah telah mengambi1 segala Iangkah-Iangkah keselamatan dan pengawasan. Borang kebenaran ibubapa/penjaga: SURAT AKUAN DAN KEBENARAN __________________________ __________________________ __________________________ Tarikh:_______________ Pengetua. Sekian. Walaupun demikian saya mengaku tidak akan mengambiI sebarang tindakan undang undang terhadap pengelola atau wakilnya yang berkaitan dengan apa-apa kemalangan atau kecederaan terhadap anak jagaan saya yang berlaku di dalam perjalanan dan mengambil bahagian di dalarn kegiatan tersebut di atas. terima kasih. Jalan Muar. _________________________ ___________________ Tandatangan Ibu Bapa/Penjaga) (No. Johor.SENARAI BORANG-BORANG YANG DIGUNAKAN 1. Rombongan sekolah / Melawat sambil belajar ke _________________________________________________________ pada __________________________ hingga ___________________ 2. Saya ______________________________________________ _Ibu Bapa / Penjaga murid yang bernama _____________________ _________Tingkatan __________ mernbenarkan anak / waris saya mewakili sekolah dalam kegiatan: 1.

2. 357 .. 80604 Johor Bahru. Tujuan Melancong: ««««««««««««««. Borang Pelancongan* Nama Sekolah: «««««««««««««««« Telefon: ««««.1. Cop Rasmi Sekolah: ««««««««««««. 2.1 NamaPenuh:«««««««««««««No.K/P: «« Nama Dalam Tulisan Cina: ««««««««««««. Tuan.1. 1. Guru-Guru Yang Bertanggungjawab: 2. Jalan Tun Abdul Razak. µBERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ ³CINTAILAH BAHASA KITA´ (Tandatangan Guru Besar / Pengetua) Nama Penuh: «««««««««««««. PERMOHONAN MELANCONG PERATURAN (MELANCONG) SEKOLAH 1957 Adalah saya dengan hormatnya memohon kebenaran daripada tuan untuk melancong ke beberapa tempat * dalam / luar Negeri Johor. terima kasih. di atas. Bersama-sama ini disertakan butir-butir yang dikehendaki untuk tujuan Sekian. Ketua Rombongan 2. Jabatan Pendidikan Johor. Alamat: «««««««««««««««««««« Rujukan Kami: ««« Tarikh: ««««««« Pendaftar Sekolah Sekolah Negeri Johor.2.

K/P :« Nama Dalam Tulisan Cina: «««««««««««««« Alamat Tempat Tinggal: ««««««««««««« (*Potong yang tidak berkenaan) 3.2 Alamat Tempat Tinggal: «««««««««««««« Maklumat Guru-Guru Yang Membantu: 2.2 Nama Penuh: ««««««««««. «««««««««««««««««««««««««« 3. Maklumat Peserta Rombongan: 358 .2 Jumalah Wang: «««««««««««««««««« .No.1 3.K/P:««««.2. Bil Nama Penuh No.3 Butir Anggaran Perbelanjaan: ««««««««««««««« ««««««««««««««««««««««««««« 3. Butir Kewangan: 3.1 NamaPenuh: «««««««««««No. Punca Wang:««««««««««««««««««««« ««««««««««««««««««««««««««.2.2.4 Maklumat Orang I Orang-Crang Yang Dibenarkan memungut Dan mbelanjakan wang. Jadual Perjalanan (Itinerary) Lawatan: Tarikh Masa Tempat Yang Dilawati (Catatkan nama tempat dan negeri yang berkenaan) Nama dan Alamat Penuh Tempat Bermalam 5. Nama Dalam Tulisan Cina: ««««««««««««« Alamat Tempat Tinggal: «««««««««««««« 2. K/P Umur Jawatan / Tingkatan Alamat Tempat Tinggal 4.

Jawatan dan Cop Rasmi Sekolah: «««««««««««««««.1 Persetujuan bertulis ibu bapa / penjaga murid telah diperolehi. (Tandatangan Guru Besar I Pengetua) Nama Penuh: ««««««««««««««««. [Guru-Guru yang bertanggungjawab ditugaskan menjalankan semua langkah-langkah keselamatan] Saya dengan ini memperakukan bahawa sepanjang pengetahuan saya segala keterangan yang diberikan dalam borang ini adalah betul dan benar. Murid-murid dan guru-guru yang terlibat telah diberi taklimat berhubung dengan peraturan dan langkah-langkah keselamatan.1 6. 359 ..Bil Nama Penuh Nama Dalam Tulisan Cina Jantin a No. K/P Darjah / Tingkatan Umur Alamat Tempat Tinggal 6. Perakuan Guru Besar / Pengetua: 6.

Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 Nama No. Kp Tingkatan Guru Penasihat: «««««««««««««T...3.. Guru Penasihat: 1. ««««««««««««««. Borang Pendaftaran BORANG PENDAFTARAN KURSUS KEPIMPINAN AJK TERTINGGI UNIT KOKURIKULUM SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LABIS 2005 Nama Unit: ««««««««««««««««««. tangan: «««««««««« Tarikh: :«««««««««««««« 360 . 2. ««««««««««««««.

. Maklumat Kesihatan / alahan : «««««««««««««««« ««««««««««««««««««««««««««««««« ««««««««««««««««««««««««««««««« Tandatangan : ««««««««««Tarikh: «««««««« Pengesahan Guru Penasihat: Adalah di akui bahawa maklumat yang diberikan di atas adalah benar. Nama: ««««««««««2. Unit: ««««««««« Tandatangan : «««««««««««««. Tarikh: ««««««« 361 . Kursus yang pernah dihadiri: ««««««««««««««««««««««««««««««« ««««««««««««««««««««««««««««««« ««««««««««««««««««««««««««««««« 7. Tingkatan: «««««««««« Jawatan : «««««««««« 5. Nama: ««««««««««««««««.4. Alamat : ««««««««««««««««««««««««««««««« ««««««««««««««««««««««««««««««« 6. 3. Borang Maklumat Kursus BORANG MAKLUMAT KURSUS KEPIMPINAN AJK TERTINGGI UNIT KOKURIKULUM SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LABIS 2005 1. No Kp: «««««««««4.

5.. Guru / Pelajar* Tandakan ( ¥ ) 1 ± lemah 5 . 6. Borang Penilaian Setiap Sesi BORANG PENILAIAN SETIAP SESI KURSUS KEPIMPINAN AJK TERTINGGI UNIT KOKURIKULUM SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LABIS 2005 Nama sessi : ««««««««««««««. Borang Penilaian Kursus BORANG PENILAIAN KURSUS KEPIMPINAN AJK TERTINGGI UNIT KOKURIKULUM 362 .cemerlang 1 1 2 3 4 5 6 7 Ulasan: Tajuk Ceramah bersesuaian Keperluan Aktiviti Menarik Objektif Dapat Di capai Tempoh Masa memadai 2 3 4 5 Bil Perkara Tandatangan : ««««««««««««««««««««««««.

363 .SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LABIS 2005 Guru / Pelajar* Tandakan ( ¥ ) 1 ± lemah 5 .cemerlang 1 1 2 3 4 5 6 7 Tajuk Ceramah Isi Kandungan Skop Masa Kemudahan Kursus Objektif Kursus Makanan Akriviti 2 3 4 5 Bil Perkara Ulasan: Tandatangan : ««««««««««««««««««««««««.

KELAB PERSATUAN PERINGKAT SEKOLAH DI LUAR DAERAH Bil 1 Jenis Kerja Menyediakan kertas cadangan pelaksanaan kursus Mesyuarat dan pelantikan jawatankuasa pengelola Pemberitahuan kepada pihak berkuasa Taklimat Kepada Peserta Masa yang diambil 120 minit Jumlah unit yang boleh dijalankan dalam seminggu 2 120 minit 3 1 minggu 4 5 60 minit Kesihatan Dan Kebajikan 60 minit Peserta Penilaian 90 minit 6 7 Dokumentasi dan laporan 1 minggu 364 .NORMA KERJA BAGI KURSUS KEPIMPINAN AJK TERTINGGI UNIT UNIFORM.

KELAB PERSATUAN PERINGKAT SEKOLAH DI LUAR DAERAH NAMA : JAWATAN: TARIKH : Bil Tugas saya hari ini Catatan 365 .SENARAI TUGAS HARIAN KURSUS KEPIMPINAN AJK TERTINGGI UNIT UNIFORM.

9/2000 SPI Bil 12/2000 Pegawai Yang Seksi UndangMeluluskan/Dirujuk undang/Peraturan Ibu bapa 4. 24/1998 SPI Bil. SPI Bil. 1/1995 SPI Bil. 2/2000 SPI Bil. Taklimat Kepada Peserta Aktiviti Peraturan Langkah-langkah keselamatan Keperluan Logistik Pakaian Ubatan Alatan Perkhemahan Keperluan Harian PK KOKO Penyelaras Program 366 . 24/1998 The School Tour Regulations 1957 SPI Bil.AKTIVITI 8: BAGI PERKHEMAHAN UNIT BERUNIFORM PERINGKAT SEKOLAH DI LUAR DAERAH PROSES KERJA Bil Proses Kerja SEBELUM PERKHEMAHAN Pengetua 1 Mennyediakan kertas cadangan pelaksanaan Perkhemahan Rasional Matlamat & objektif Anggaran Perbelanjaan Menentukan tempat & tarikh Senarai nama pelajar dan guru pengiring Senarai nama jurulatih/penyelia perkhemahan Senarai tugas jawatankuasa pelaksana Jadual aktiviti Pengetua 2 3 Mesyuarat dan pelantikan jawatankuasa pengelola Pemberitahuan kepada pihak berkuasa Pengarah Pelajaran Negeri Jabatan Pengangkutan Jalan Balai Polis Penceramah Balai Bomba dan Penyelamat Pejabat Kesihatan Agensi Berkaitan Pejabat Pentadbiran/Penghulu Ibu Bapa Pengangkutan Lokasi tempat kursus Unit Perhubungan dan Pendaftaran Sekolah.

PK KOKO Menyiap dan membentang. Laporan Kewangan Aktiviti Mengedar surat senghargaan dan sijil pencapaian penyertaan. cukup dan bersih. Menilai semula keseluruhan aktiviti yang dijalankan dan mengenalpasti kelemahan Pengetua Pengetua untuk tindakan selanjutnya.SEMASA PERKHEMAHAN 1 Taklimat kem Komanden Kesihatan Dan Kebajikan Peserta Jangkitan penyakit Keracunan makanan Kemudahan asas Sistem komunikasi PK KOKO 2 3 Prosedur keselamatan dilaksanakan dan dipatuhi. Memohon kebenaran daripada pemilik PK KOKO untuk meninggalkan kawasan berkhemah. Kawasan Perkhemahan bersih seperti PK KOKO Komanden sebelumnya. 4 5 6 367 . Taklimat Kem Komanden Mesyuarat penyelarasan pada akhir aktiviti setiap hari Pemantauan sepanjang masa SELEPAS PERKHEMAHAN 1 2 3 Keperluan logistik atau peralatan PK KOKO Urus Setia mencukupi baik. Kem Komanden Memastikan Jadual Perkhemahan Urus Setia Dilaksanakan Mengikut Perancangan.

7 Mendokumentasi program panduan dan rujukan. sebagai 368 .

RAJAH CARTA ALIRAN KERJA PERKHEMAHAN UNIT BERUNIFORM PERINGKAT SEKOLAH DI LUAR DAERAH MULA Kertas cadangan Ya Tidak Mesyuarat Ahli Persetujuan Pindaan Pemberitahuan pihak tertentu Taklimat tertentu Prosedur keselamatan dipatuhi Ke hospital Penilaian Pelajar Selepas Sesi. 369 .

Jadual perkhemahan dipatuhi Mesyuarat Penyelarasan/ Pemantauan Kertas Cadangan YA TIDAK Persetujuan Ahli Mesyuarat Pindaan Pemberitahuan Pihak Tertentu Taklimat kepada Peserta 370 .

Semakan keperluan logistik & peralatan Memastikan Kawasan Bersih Seperti Sebelumnya Memohon Kebenaran Meninggalkan Kawasan Menilai Semula Aktiviti yang Dijalankan Membentang Laporan Kewangan & Aktiviti Mengedar surat penghargaan & Sijil Penyertaan Dokumentasi Program Proses kerja yang melibatkan semua guru penasihat TAMAT 371 .

Matlamat & objektif Anggaran Perbelanjaan Menentukan tempat & tarikh Senarai nama pelajar dan guru pengiring Senarai nama jurulatih/penyelia perkhemahan Senarai tugas jawatankuasa pelaksana Jadual aktiviti Tanda (/) Catatan 1 2 3 Mesyuarat dan Pelantikan Jawatan Kuasa Pengelola Pemberitahuan kepada pihak berkuasa Pengarah Pelajaran Negeri Jabatan Pengangkutan Jalan Balai Polis Penceramah Balai Bomba dan Penyelamat Pejabat Kesihatan Agensi Berkaitan Pejabat Pentadbiran/Penghulu Ibu Bapa Pengangkutan Lokasi tempat perkhemahan Taklimat Kepada Peserta Aktiviti Peraturan Langkah-langkah keselamatan Keperluan Logistik -Pakaian -Ubatan -Alatan Perkhemahan -Keperluan Harian 4. 372 .SENARAI SEMAK BAGI PERKHEMAHAN UNIT UNIFORM PERINGKAT SEKOLAH DI LUAR DAERAH Bil Tindakan SEBELUM PERKHEMAHAN Menyediakan kertas cadangan pelaksanaan kursus Rasional.

Menyiap dan membentang. keselamatan dilaksanakan dan 3 4 Memastikan Jadual perkhemahan Dilaksanakan Mengikut Perancangan Mesyuarat penyelarasan setiap akhir aktiviti setiap hari Pemantauan sepanjang masa Penilaian Peserta setiap sesi SELEPAS BERKHEMAH 5 1 2 3 4 Keperluan logistik atau peralatan mencukupi dan bersih. 373 . dan Sijil 5 6 7 Mendokumentasi Program Sebagai Panduan dan Rujukan. bersih seperti Memohon kebenaran daripada pemilik untuk meninggalkan kawasan perkhemahan.SEMASA PERKHEMAHAN 1 2 Taklimat Kem Komandan Kesihatan dan kebajikan peserta Jangkitan penyakit Keracunan makanan Kemudahan asas Sistem komunikasi Prosedur dipatuhi. Laporan Kewangan Aktiviti Mengedar Surat Penghargaan Pencapaian Penyertaan. Menilai semula aktiviti yang dijalankan dan mengenalpasti kelemahan untuk tindakan selanjutmnya. Kawasan perkhemahan sebelumnya.

1 2 Federation of Malaya: The Education Ordinance 1952 SPI 1/1995 The School (Tour) Regulation 1957 Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendikan Jasmani dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum dan Sukan di dalam dan di luar Kawasan Sekolah Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendikan Jasmani dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum dan Sukan di dalam dan di luar Kawasan Sekolah Lawatan Pendidiikan Murid di hari Persekolahan Lawatan Pendidikan Murid Di Hari Persekolahan 3 4 SPI 9/2000 5 6 SPI 12/2000 SPI Bil 12/2000 374 . 24/1998 Perkara Penglibatan Guru Dan Murid Dalam Aktiviti Pasukan Pakaian Seragam Anjuran Agensi Kerajaan Dan Pertubuhan Kerajaan Dan Pertubuhan Bukan Kerajaan.SENARAI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN PERKHEMAHAN UNIT UNIFORM PERINGKAT SEKOLAH DI LUAR DAERAH Bil Dokumen SPI Bil.

Ketua Kumpulan .Jurulatih .Logistik .Ketua Guru Penasihat 375 .Hakim Pertandingan . Penolong Kem Komanden 12 AJK -Urus Setia Pendaftaran -Buku Program -Sijil& Cendera mata -Kawalan Pelajar -Kebajikan Pelajar -Riadah & kerohanian -Dokumentasi & Laporan -Siar Raya -Pengangkutan -Pertolongan Cemas -Jemputan -Perasmian -Kebersihan -Peralatan -Jamuan -Protokol .Keselamatan .SENARAI JAWATAN KUASA BAGI PERKHEMAHAN UNIT UNIFORM PERINGKAT SEKOLAH DI LUAR DAERAH 1 Penaung 2 Penasihat 3 Pengerusi 4 Timbalan Pengerusi 5 Naib Pengerusi 6 Setiausaha 7 Penolong Setiausaha 8 Bendahari 9 Penyelaras 10 Kem Komanden 11.Penolong Jurulatih .

. Guru / Pelajar* Bil 1 2 3 4 5 6 7 Perkara 1 Tajuk Ceramah bersesuaian Keperluan Aktiviti Menarik Objektif Dapat Di capai Tempoh Masa memadai Tandakan ( ¥ ) 1 ² lemah 5 .cemerlang 2 3 4 5 Ulasan: Tandatangan : ««««««««««««««««««««««««.BORANG PENILAIAN SETIAP SESI PERKHEMAHAN GABUNGAN SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LABIS 2005 Nama sessi : ««««««««««««««. 376 .

Senarai Semak Alatan SENARAI SEMAK ALATAN PERKHEMAHAN GABUNGAN SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LABIS 2005 Bil Nama Alatan Bil Ambil Bil Kembalikan Catatan Penjaga alatan : «««««««««««««« Tandatangan : ««««««««. Tarikh: ««««««««««««««« 377 .

Penilaian Peserta setiap sesi Keperluan logistik atau peralatan mencukupi dan bersih. Masa yang diambil 120 minit 120 minit 1 minggu 60 minit 60 minit 90 minit 1 minggu 3 Hari 2 jam 1 jam 11 1 minggu 12 13 1 minggu 1 minggu 378 . Kawasan perkhemahan bersih seperti sebelumnya.NORMA KERJA BAGI PERKHEMAHAN UNIT UNIFORM PERINGKAT SEKOLAH DI LUAR DAERAH Jumlah unit yang boleh dijalankan dalam seminggu Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Jenis Kerja Menyediakan kertas cadangan pelaksanaan kursus Mesyuarat dan Pelantikan Jawatan Kuasa Pengelola Pemberitahuan kepada pihak berkuasa Taklimat Kepada Peserta Oleh Komandan Kesihatan dan kebajikan peserta Prosedur keselamatan dilaksanakan dan dipatuhi. Memohon kebenaran daripada pemilik untuk meninggalkan kawasan perkhemahan. Menilai semula aktiviti yang dijalankan dan mengenalpasti kelemahan untuk tindakan selanjutmnya. Menyiap dan membentang. Mengedar Surat Penghargaan dan Sijil Pencapaian Penyertaan Mendokumentasi Program Sebagai Panduan dan Rujukan.

SENARAI TUGAS HARIAN BAGI PERKHEMAHAN UNIT UNIFORM PERINGKAT SEKOLAH DI LUAR DAERAH NAMA : JAWATAN: TARIKH : Bil Tugas saya hari ini Catatan 379 .

l 24/1998 2 3 Pengetua SPI Bil. y Rasional y Matlamat & objektif y Anggaran Perbelanjaan y Menentukan tempat & tarikh y Senarai nama pelajar dan guru rumah sukan y Senarai tugas jawatankuasa pelaksanaan y Aturcara program Mesyuarat pengelola dan pelantikan jawatankuasa Pegawai Yang Meluluskan/Dirujuk Seksi Undangundang / Peraturan 1 pengetua SP Bi. 9/2000 Tambahan SPI Bil. y PK KOKO dan Setiausaha Sukan keselamatan dilaksanakan SPI Bil. 7/1977 Peraturan am pertandingan Pemantauan sepanjang masa SELEPAS MERENTAS DESA Setiausaha Sukan 380 . 1/1995 PK KOKO Setiausaha Sukan SPI Bil. SEMASA MERENTAS DESA Prosedur dipatuhi. 24 1998 Pemberitahuan kepada pihak berkuasa y Balai Polis y Hospital / klinik kesihatan y Pentadbiran Komuniti y Surat kebenaran ibubapa y Perasmi / jenputan VIP y Pengangkutan Taklimat Kepada Peserta y Aktiviti y Peraturan pertandingan y Langkah kselamatan pelajar Setiausaha Sukan Ibubapa SPI Bil.AKTIVITI 9: BAGI MERENTAS DESA PERINGKAT SEKOLAH PROSES KERJA Bil Proses Kerja SEBELUM MERENTAS DESA Mennyediakan kertas cadangan perlaksanaan kursus. 9/2000 4.

cukup dan bersih. Setiausaha Sukan y Laporan Kewangan y Aktiviti Menyampaikan hadiah kemenangan /sijil Setiausaha Sukan Penyertaan. PK KOKO Setiausaha Sukan Menyiap dan membentang. 2 Kawasan sekolah bersih seperti sebelumnya 3 PK KOKO Setiausaha Sukan Menilai semula keseluruhan aktiviti yang dijalankan dan mengenalpasti kelemahan untuk tindakan selanjutmnya. 4 5 6 381 .1 Keperluan logistik atau peralatan mencukupi Setiausaha Sukan baik. Mendokumentasi Program Sebagai Panduan dan Rujukan.

CARTA ALIRAN PROGRAM MERENTAS DESA MULA Memohon Kebenaran dan kertas kerja Pinda/Tangguh Tidak Kelulusan diperoleh Kebenaran diperoleh Mes uarat J/kuasa 2 ¦ Pinda / Tangguh Tidak Surat Kebenaran Ibu Bapa Surat Jemputan / Perasmi Kebenaran Pihak Berkenaan Pelaksanaan Program Post Mortem / Laporan ¥ Mes uarat J/kuasa ¤ 382 .

SENARAI SEMAK PENGELOLAAN KEJOHANAN MERENTAS DESA PERINGKAT SEKOLAH BIL 1 2 3 4 5 6 7 TINDAKAN Surat meminta kebenaran kepada Pengetua Kertas Kerja Mesyuarat Jawatankuasa 1 Mesyuarat Jawatankuasa 2 Perlaksanaan Plan Do Review Laporan dan penilaian TANDA ( ¥ ) CATATAN 383 .

SENARAI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN Bil Dokumen Perkara Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendikan Jasmani dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum dan Sukan di dalam dan di luar Kawasan Sekolah Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendikan Jasmani dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum dan Sukan di dalam dan di luar Kawasan Sekolah Pengelolaan walkaton di sekolahsekolah Merentas desa Peringkat Sekolah Tarikh 11 April 1995 1 SPI 1/1995 2 SPI 9/2000 Tambahan 10 Mei 2000 3 4 SPI 7/1977 Peraturan Am Pertandingan 9 Sept 1977 384 .

Hakim Penamat .Pengelola Peserta .Pencatat .Teknik .Check Point .Pengelola Peserta 385 .Pelepas .Marshall .Penjaga Masa .Refri .SENARAI JAWATAN KUASA MERENTAS DESA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Penaung Penasihat Pengerusi Timbalan Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Penolong Setiausaha Bendahari Penyelaras AJK -Urus Setia Pendaftaran -Buku Program -Sijil& Cendera mata -Kawalan Pelajar -Dokumentasi & Laporan -Siar Raya -Pertolongan Cemas -Jemputan -Perasmian -Kebersihan -Peralatan -Jamuan -Protokol .

SENARAI BORANG-BORANG YANG DIGUNAKAN 1 Borang Penyertaan BORANG PENYERTAAN PERTANDINGAN MERENTAS DESA SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LABIS 2005 Nama Rumah Sukan : ««««««««««««. No Peserta Ketua Rumah Sukan : «««««««««««««. Tangan : ««««««« Tarikh: «««««««««««.. Kp. T. 386 . Kategori : «««««««««««««««« Bil Nama Tingkatan No.

Borang Pengesahan Tahap Kesihatan BORANG PENGESAHAN TAHAP KESIHATAN BAGI MENYERTAI MERENTAS DESA SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LABIS 2005 Nama: ««««««««««««««««« Tingkatan : «««««««« Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Perkara Lelah Asma Sawan Migrin Lemah Jantung Pernah Patah Tulang Tekanan Darah Tinggi Tekanan Darah Rendah Kencing Manis Demam Senggugut Sakit Kepala Tandakan ( ¥ ) Ya Tidak Adalah disahkah bahawa pelajar ini adalah disahkan sihat untuk menyertai acara merentas desa peringkat sekolah. 387 . Pegawai / Pembantu Perubatan*: ««««««««««« T. Tangan : ««««« * Sekiranya tiada pegawai dinyatakan. guru rumah sukan boleh membuat pengesahan.3.

Pencatat 1:««««««««««««««««««.. Borang Pencatat BORANG PENCATAT PERTANDINGAN MERENTAS DESA SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LABIS 2005 Kategori : «««««««««««. Pencatat 2: ««««««««««««««««««.Tandatangan : «««««.. Peserta Adalah disahkan bahawa catatan di atas adalah benar.Tandatangan : «««««.4. 388 . Kedudukan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nama Masa No.

5. Tangan : «««««««« 389 . T. Borang Check Point BORANG CHECK POINT PERTANDINGAN MERENTAS DESA SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LABIS 2005 Check Point : 1 / 2 / 3 / 4 / 5 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 Nama : «««««««««««««««««.

. tangan: «««««««. Borang Markah Keseluruhan BORANG MARKAH KESELURUHAN PERTANDINGAN MERENTAS DESA SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LABIS 2005 Rumah Sukan Intan 15 Lelaki 18 20 15 Perempuan 18 20 JUMLAH KEDUDUKAN Delima Zamrud Nilai Kategori Pencatan: «««««««««««««. Tarikh: ««««««««««««««« 390 . Slip Keputusan KATEGORI : L 15 7.6. T.

.NORMA KERJA BAGI PROGRAM MERENTAS DESA Bil Jenis Kerja Mengemukakan surat mohon kebenaran dengan menerima kelulusan Mengedarkan surat perlantikan AJk pengelola Mesyuarat Penyelarasan 1 Taklimat Penasihat kanan Rumah sukan Mesyuarat penyelarasan 2 Mengeluarkan surat berkaitan perlaksanaan program Penyediaan borang dan surat kebenaran Surat jemputan Perlaksanan kejohanan merentas desa Mesyuarat Post Mortem Dokumentasi program Masa yang diambil Jumlah unit yang boleh dijalankan dalam seminggu 1 2 hari 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 hari 1 jam 1 jam 2 jam 1 minggu 1 minggu 1 minggu 5 jam 2 Jam 1 minggu 391 .

SENARAI TUGAS HARIAN PENGELOLAAN KEJOHANAN MERENTAS DESA PERINGKAT SEKOLAH NAMA : JAWATAN: TARIKH : BIL Tugas saya hari ini Catatan 392 .

393 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful