OBJEKTIF JABATAN/PEJABAT LATAR BELAKANG Kokurikulum merupakan salah satu aktiviti yang boleh meningkatkan interaksi dan

integrasi di kalangan pelajar, membina sahsiah bersepadu dari segi psikomotor, kognitif dan afektif untuk melahirkan insan yang seimbang seperti termaktub dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Namun demikian, pelaksanaannya di sekolah kadang kala mengundang risiko kepada pihak pelaksana lantaran pengabaian terhadap prosedur pelaksanaan dan kecuaian atau sebagainya. Oleh hal yang demikian, rujukan terhadap manual prosedur kerja yang sempurna diharap dapat mengelakkan musibah tersebut daripada berlaku. OBJEKTIF 1. 2. 3. 4. 5. Meningkatkan disiplin pelajar melalui penyemaian dan pemupukan nilai dan sikap positif selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Memberi kesempatan kepada pelajar-pelajar memperoleh pengetahuan, pengalaman, kemahiran asas, kebolehan mengurus dan kebolehan memimpin serta berdikari. Sebagai persediaan masa depan untuk pelajar-pelajar melibatkan diri dalam kegiatan kemasyarakatan. Menyedarkan dan mengukuhkan interaksi dan integrasi di kalangan pelajar melalui kegiatan-kegiatan tertentu untuk mencapai matlamat perpaduan negara. Membantu mewujudkan masyarakat yang berilmu pengetahuan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian serta kemakmuran masyarakat dan negara. Untuk membolehkan lebih ramai lagi bilangan peserta sekolah mewakili daerah, negeri dan negara dalam gerak kerja kokurikulum. Menjadikan pelajar-pelajar individu-individu yang sentiasa bersifat inovatif dan kreatif dalam sebarang tugas. Meningkatkan suasana sekolah yang lebih menarik dan menggembirakan pelajar dalam usaha melahirkan budaya sekolah yang unggul.

6. 7. 8.

1

OBJEKTIF UMUM KOKURIKULUM Aktiviti kokurikulum adalah sebahagian daripada kurikulum sekolah, dan setiap murid harus melibatkan diri. Aktiviti ini boleh dijalankan di dalam dan di luar bilik darjah, mengikut kesesuaian sesuatu aktiviti. Dengan andaian bahawa murid-murid tidak mendapat pengalaman tertentu di bilik darjah, maka aktiviti kokurikulum dapat menyediakan pelbagai pengetahuan dan pengalaman untuk perkembangan mental, minat, bakat, jasmani, rohani dan pembentukan nilai-nilai estetika serta sosial yang positif. Sebagai satu bidang pendidikan, penglibatan semua murid dan anggota masyarakat adalah perlu, berasaskan kepada anggapan bahawa: 1. Semua murid harus mempunyai keseimbangan antara perkembangan mental (akademik) dengan perkembangan sahsiah yang bersepadu (sosial, jasmani dan rohani); Semua murid mempunyai minat dan bakat yang boleh dikembangkan; Semua murid boleh dididik, dan boleh pula mendidik diri sendiri dan rakan sebaya; Sekolah bertanggungjawab melahirkan murid-murid untuk keperluan masyarakat dan negara; Masyarakat turut bertanggungjawab mendidik murid-murid. memainkan peranan

2. 3. 4. 5.

OBJEKTIF KHUSUS KOKURIKULUM Objektif utama aktiviti kokurikulum adalah untuk merealisasikan Falsafah Pendidikan Negara. Antara Objektif yang hendak dicapai ialah seperti berikut: 1. Meningkatkan disiplin pelajar melalui penyemaian dan pemupukan nilai dan sikap positif selaras dengan Falsafah Pendidikan Negara. Memberi kesempatan kepada pelajar-pelajar memperoleh pengetahuan, pengalaman, kemahiran asas, kebolehan mengurus dan kebolehan memimpin serta berdikari Sebagai persediaan masa depan untuk pelajar-pelajar melibatkan diri dalam kegiatan kemasyarakatan Menyedarkan dan mengukuhkan interaksi dan integrasi di kalangan pelajar melalui kegiatan tertentu untuk mencapai matlamat perpaduan negara.

2.

3. 4.

2

5.

Membantu dalam mewujudkan masyarakat yang berilmu pengetahuan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian serta kemakmuran masyarakat dan negara dalam gerak kerja kokurikulum Menjadikan pelajar-pelajar individu-individu yang sentiasa bersifat inovatif dan kreatif dalam sebarang tugas. Membina dan meningkatkan kerjasama dan sumbangan hubungan dua hala antara sekolah dan masyarakat; Mewujudkan sekolah berwatak.

6. 7. 8.

3

CARTA ORGANISASI SEKOLAH
PENGETUA PIBG
PENOLONG KANAN PENOLONGKANAN(HEM) PENOLONG KANAN KOKURIKULUM
PEMBANGUNAN KOKURIKULUM Badan Beruniform Persatuan/Kelab Sukan/ Permainan Kokurikulum/ Akademik PENTADBIRAN Penyelarsan Kokurikulum MSSD Setiausaha Sukan Penganjuran Permainan MSSD/MSSJ

PENYELIA PETANG
KURIKULUM

KURIKULUM JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN GURU KANAN PUSAT SUMBER ETeMS

PENTADBIRAN Perkembangan Staf Kawalan Keselamatan Pembangunan & Bekalan Keceriaan & Kebersihan Perayaan Sekolah

HAL EHWAL MURID
Disiplin Badan Pengawas Biasiswa Daftar Kemasukan Testimonial/Sijil Pengurusan/Badan Pengawas/ SPBT Majalah Sekolah Kebajikan Pelajar Jadual Kedatangan Retan Bulanan Rekod Peristiwa Sekolah

PENTADBIRAN Data Pelajar Program Bersepadu Sekolah Sihat Program Sekolah Selamat Koperasi

PENTADBIRAN

GK MP BAHASA

GK MP SAINS KEMASY. Ketua Panitia

GK MP TEK. &.VOK Ketua Panitia

GK MP Sains/ Mat Ketua Panitia

KAUNSELOR

Ketua Panitia

GURU-GURU DAN MURID-MURID

4

CARTA ORGANISASI KOKURIKULUM

Pengetua JBPS (Jawatankuasa Bimbingan Pelajar Sekolah) PK Kokurikulum

Setiausaha Kokurikulum

Penyelaras Unit Beruniform

Penyelaras Kelab / Persatuan

Penyelaras Kelab Sukan/ Permainan

Setiausaha Sukan

Guru Penasihat

Guru Penasihat

Guru Penasihat

Guru Rumah Sukan

Guru Pasukan Sekolah

Pengerusi Pasukan Pakaian Seragam, Kelab/Persatuan, Kelab Sukan/ Permainan, Ketua Rumah Sukan Dan Kapten Pasukan Sekolah (Murid-Murid)

5

PENGURUSAN KOKURIKULUM: PENETAPAN PERLAKSANAAN DASAR KOKURIKULUM SENARAI TUGAS/KUASA DAN HUBUNGAN PEGAWAI DENGAN PEGAWAI LAIN Unit : Kokurikulum Jawatan : Penolong Kanan Kokurikulum Tugas Pegawai Atasan Yang Ada Hubungan 1. Pengetua Tugas PegawaiPegawai lain yang ada hubungan serta Jenis hubungan 1.1 1.2 S/U Kokurikulum Penyelaras Pasukan Pakaian Seragam, Kelab/Persatuan, Kelab Sukan Permainan S/U Sukan Guru Penasihat Guru Rumah Sukan Guru Pasukan Sekolah Penolong Pegawai Pelajaran Daerah (HEM) Penyelia Kokurikulum Penyelia Sukan S/U Sukan Daerah Ketua Sektor Pembangunan Dan Kemanusiaan Penolong Pengarah (HEM) Ketua Unit Sukan Penyelia Kokurikulum S/U Kokurikulum Penyelaras Pasukan Pakaian Seragam, 6

Tugas dan Tanggungjawab Memastikan pelaksanaan dasar Kementerian Pelajaran dalam bidang kokurikulum dilaksanakan.

Kuasa Yang diberi Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Ikhtisas

1.3 1.4 1.5 1.6 2. Pegawai Pelajaran Daerah Mengelola, Memantau dan Menyelia kegiatan kokurikulum diperingkat sekolah dan daerah. Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Iktisas Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Iktisas Akta Pendidikan Warta Kerajaan 1.1

1.2 1.3 1.4 1.1

3. Pegawai Jabatan, Pelajaran Johor

Mengelola, Memantau dan Menyelia kegiatan kokurikulum diperingkat sekolah , daerahdan negeri.

1.2 1.3 1.4 1.1 1.2

4. Penolong Kanan, Penolong Kanan

Membantu menyelia kegiatan kokurikulum peringkat sekolah

HEM, Penyelia Petang, Guru Kanan Mata Pelajaran

Surat Pekeliling Iktisas 1.3 1.4 1.5 1.6

Kelab/Persatuan, Kelab Sukan Permainan S/U Sukan Guru Penasihat Guru Rumah Sukan Guru Pasukan Sekolah

7

PERATURAN-PERATURAN PENTADBIRAN BAGI SETIAP AKTIVITI Aktiviti Pengurusan : Dasar dan Pelaksanaan Kokurikulum Di Sekolah 1. Rujuk Kamus Dewan (Edisi Ketiga). mengukuh dan mengamalkan pengetahuan.s. kegiatan sukan. m.0 1. 5652 Jilid 11/Bil. 692. dan lain-lain).4 Kokurikulum merupakan satu saluran pembelajaran yang berasaskan gerak kerja yang terancang. Rujuk Laporan Jawatankuasa Kabinet Mengkaji Pelaksanaan Dasar Pelajaran. Oleh itu aktiviti-aktiviti kokurikulum dapat menyediakan peluang kepada pelajar untuk menambah. 2) bertarikh 28hb Disember 1967. Rujuk Peraturan 2 dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997 seperti dalam Warta Kerajaan Jilid 42/No. m. Gerak kerja ini merupakan lanjutan daripada proses pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah. 8 .U.27 (Tambahan No.2 ¶Kegiatan kokurikulum¶ ertinya apa-apa kegiatan yang dirancang lanjutan daripada proses pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah yang memberikan murid peluang untuk menambah. Dewan Bahasa dan Pustaka (2002).5 Kokurikulum adalah bidang pengajian luar bilik darjah atau yang tidak formal. Rujuk Buku Penerangan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah.s. 1. Dewan Bahasa dan Pustaka (1984).11 (Tambahan No. Dewan Bahasa dan Pustaka (1992). kemahiran dan nilai yang dipelajari di bilik darjah. 11). Perundangan (A)/P. (Peraturan Kursus Pengajian Sekolah 1956). kemahiran dan nilai-nilai yang telah dipelajari di bilik darjah. 41). m. 1. 1. 269.(A) 196 bertarikh 21 Mei 1998.3 Kokurikulum adalah kegiatan atau aktiviti selain mata pelajaran yang diajarkan dalam bilik darjah tetapi yang dianggap sebagai sebahagian daripada kursus pendidikan pelajar di sekolah (misalnya kegiatan dalam persatuan-persatuan.s. 1. Rujuk Warta Kerajaan No.1 Konsep Kokurikulum Kokurikulum adalah µkegiatan kumpulan¶. mengukuhkan dan mengamalkan pengetahuan.

keusahawanan. norma. Januari 2002. Januari 2002. Bhd. dan penyertaan dalam kegiatan-kegiatan ditentukan oleh Menteri. Kerangkraf Publication Sdn. 44. Dewan Masyarakat. kemahiran. Kegiatan Kokurikulum di sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan akan mengandungi yang berikut:(a) (b) (c) (d) penyertaan dalam sukan dan permainan." Rujuk Subperaturan 3(1) dalam Peraturan-peraturan (kurikulum Kebangsaan) 1997 yang diterbitkan sebagai P.s. 2. Kandungan Kegiatan Kokurikulum Di Sekolah . Wahab. kreativiti dan inovasi. dan sebagainya akan membantu pelajar menentukan hala tuju kehidupan masa depannya. berteraskan konsep pendidikan dan pembangunan insan yang bersepadu dan menyeluruh. mental dan emosi serta untuk menanam dan mempertingkatkan nilai moral yang diingini dan untuk menyampaikan pengetahuan. Kerangkraf Publication Sdn. Bhd. kewarganegaraan dan kesetiaan kepada bangsa dan negara. rohani.0 3.1 lain sebagaimana 9 .6 Kokurikulum adalah wadah pembinaan jasmani. nilai.s. kemahiran dan latihan. kebudayaan.1. 44.U.7 Kokurikulum adalah aktiviti pembelajaran tidak formal yang berteraskan keperluan pelajar mengalami sendiri aktiviti-aktiviti kependidikan dalam keadaan sebenar. emosi dan rohani dengan menawarkan pelbagai pengetahuan. Wahab. penyertaan dalam badan beruniform. 1. unsur kebudayaan dan kepercayaan.(A) 531/ 97. pengalaman dan kemahiran yang mengandungi unsur-unsur intelek. penyertaan dalam persatuan dan kelab. pengalaman. m. Kokurikulum Dalam Pendidikan Kokurikulum adalah sebahagian daripada Kurikulum Kebangsaan. Rujuk Ramlan Abd.0 3. kepimpinan. integrasi nasional. untuk membantu perkembangan seseorang murid dengan sepenuhnya dari segi jasmani. Dewan Masyarakat. kecintaan kepada alam semula jadi. disiplin kendiri. "Kurikulum Kebangsaan ialah suatu program pendidikan yang termasuk kurikulum dan kegiatan kokurikulum yang merangkumi semua pengetahuan. Rujuk Ramlan Abd. m. Pengetahuan.

3 10 . 42/No.0 4. Setiap pelajar hendaklah mengambil bahagian sekurangkurangnya dalam salah satu gerak kerja pakaian seragam (badan beruniform). 41). {Rujuk Seksyen 18. peningkatan penyertaan pelajar-pelajar dalam kegiatan pakaian seragam hendaklah diusahakan. seseorang itu dikenakan hukuman denda harian yang tidak melebihi lima ratus ringgit sebagai tambahan kepada apa-apa penalti lain yang boleh dikenakan kepadanya di bawah Akta ini berkenaan dengan kesalahan itu. maka pelaksanaan kokurikulum di sekolah adalah wajib. (A) 196 bertarikh 21hb. Januari 1985}. P. 11 (Tambahan No.1 dalam Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. Akta Pendidikan 1996 (Akta 550)} Kegagalan atau keengganan melaksanakan kegiatan kokurikulum di sekolah adalah suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi lima ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi tiga bulan atau kedua-duanya {Rujuk Subseksyen 135(1) Akta Pendidikan 1996 (Akta 550)} dan jika kesalahan itu dilakukan secara berterusan. 4. satu kegiatan persatuan atau kelab. atau apa-apa persatuan lain yang diluluskan oleh Pendaftar. badan beruniform. Seberapa yang boleh.2 Kegiatan Kokurikulum di sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan meliputi kegiatan dalam persatuan yang ditubuhkan di sekolah daripada kategori berikut:(a) (b) (c) (d) (e) mata pelajaran yang diajar di sekolah sebagaimana yang dinyatakan dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997. Matlamat gerak kerja kokurikulum yang dikehendaki ialah penyertaan oleh setiap orang pelajar yang belajar di sekolah kerajaan atau bantuan kerajaan. sukan dan permainan. (A) 531/97. Perundangan (A). 1/1985 KP(BS)8591/Jld. 3. {Rujuk Subperkara 5. 11(29) bertarikh 2hb.U.U. dan satu kegiatan sukan atau permainan. maka apabila disabitkan sedemikian. hobi dan rekreasi. {Rujuk Subseksyen 135(2) Akta 550}. bagi setiap hari kesalahan itu terus dilakukan. Mei 1998. 4. Rujuk Peraturan 4 dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998 yang diterbitkan sebagai Warta Kerajaan Jil.1 Status Pelaksanaan Kokurikulum Sekolah : Sebagai sebahagian daripada Kurikulum Kebangsaan.2 4.Rujuk Subperaturan 3(3) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997 yang diterbitkan sebagai P.

11/(41) bertarikh 15 Januari 1986. 4.3 dalam Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 1/1985 KP(BS)8591/Jld. 2000. Rujuk Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 16/2000. {Rujuk Subperkara 5. 1/1985 KP(BS)8591/Jld. bergotong royong memperbaiki kawasan sekolah.4. 11 . {Rujuk Subperkara 5.6 Pelaksanaan kegiatan kokurikulum di sekolah hendaklah berasaskan prinsip penyertaan beramai-ramai tanpa ada unsur-unsur diskriminasi atau paksaan dan yang bercanggah dengan Dasar Pendidikan Kebangsaan dan Perlembagaan Negara.7 Penyertaan pelajar dalam aktiviti kokurikulum adalah wajib. Rujuk Subperkara 5. 4. 11(29) bertarikh 2hb. Rujuk Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 1/1986. 4. ketatanegaraan.2. 8591-11(32) bertarikh 2hb Februari 1985.3 dalam Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 4/1985. khususnya yang kurang kemudahan untuk menjalankan gerak kerja kokurikulum ini hendaklah menggalakkan pelajar-pelajarnya mengambil bahagian dalam membuat kerja-kerja amal untuk masyarakat setempat. KP. XVI(16) bertarikh 13 Nov. Sehubungan itu kehadiran pelajar dalam aktiviti kokurikulum mestilah direkodkan. Januari 1985}. moral dan sebagainya yang sesuai bagi pendidikan menyeluruh dan pembentukan keperibadian. dan dalam pelbagai gerak kerja yang menekankan perpaduan kaum. Januari 1985}. KP(BS)8591/Jld.5 Sekolah-sekolah.4 Penyertaan semua guru adalah dikehendaki bagi mempastikan keberkesanan pelaksanaan gerak kerja kokurikulum di sekolah.8 Kegiatan kokurikulum di sekolah boleh dilaksanakan dengan menggunakan penglibatan dan kepakaran anggota-anggota masyarakat setempat. KP(BS)8591/Jld.2 dalam Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 11(29) bertarikh 2hb. 4.

mengalami sendiri situasi dan proses yang menjana ilmu pengetahuan.0 5. 12 Peruntukan Masa 60 minit seminggu 120 minit seminggu 7. 11/Bil. 3 &6 4&5 Aliran Sastera SRT Perdagangan Sains Pertanian Teknik Peruntukan Masa 180 minit seminggu 180 minit seminggu 180 minit seminggu 180 minit seminggu 140 minit seminggu 140 minit seminggu 100 minit seminggu 5.1 Peruntukan masa Peruntukan masa untuk kegiatan kokurikulum seperti dalam Warta Kerajaan No.2 Sekolah Rendah Tahun 3 dan 4 5 dan 6 6.0 Tugas Dan Tanggungjawab Guru Guru Besar/Pengetua sebagai Penolong Pendaftar mempunyai kuasa untuk melantik guru sebagai guru penasihat bagi menjalankan tugastugas dalam aktiviti kokurikulum berdasarkan peruntukan yang sedia ada.1 .5. Bahagian 2.0 7. 27 bertarikh 28 Disember 1967 adalah seperti berikut:5. Rujuk dalam Akta Pendidikan 1996 ( Akta 550 ). kegiatan kokurikulum berfungsi untuk membantu dan membolehkan pelajar-pelajar:(a) (b) (c) (d) mengamalkan dan mengukuhkan ilmu pengetahuan yang diperoleh di bilik darjah. melatih diri berdikari dan memupuk sikap yakin kepada diri sendiri. Keberkesanan Kegiatan Kokurikulum Sebagai kegiatan kependidikan. 1.1 Sekolah Menengah Tingkatan Peralihan. 5652 Jil. mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan kemahiran yang diperoleh melalui pembelajaran formal di bilik darjah.2. pengalaman dan kemahiran yang telah dan akan dipelajari dalam bilik darjah.1.1.

berinteraksi dengan rakan-rakan. memperluaskan persepsi dan pandangan hidup. permuafakatan dan semangat sepasukan. meningkatkan kreativiti. Kesopanan dan kesusilaan. menyuburkan sifat-sifat penyayang (caring). mengalami sendiri hakikat pentingnya perpaduan. menguji dan mempertingkatkan ciri-ciri kepemimpinan.2 Unsur-unsur kependidikan yang perlu dijelmakan dalam kegiatan kokurikulum termasuklah yang berikut:(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) Kepercayaan kepada Tuhan. memanfaatkan peluang yang ada dan meneroka peluangpeluang baru untuk memajukan diri sendiri dan rakan-rakan. dan anggota masyarakat untuk mewujudkan suasana yang harmoni. memperoleh pengetahuan. Kesetiaan kepada Raja dan Negara. dan kecemerlangan dan ketrampilan intelek. memperkembangkan lagi kesejahteraan dan ketangkasan jasmani. Kemanusiaan yang murni. mengisi masa lapang dengan kerja-kerja yang berfaedah di samping membina kesihatan dan kesejahteraan diri. kepemimpinan (leadership). keluhuran rohani. khidmat dan kepakaran kepada yang memerlukan. pengalaman. Keluhuran Perlembagaan. buah fikiran yang bernas. menerima dengan senang hati (acceptance). inovasi dan kekaryawanan dalam bidang-bidang yang diminati. ketenangan dan kematangan emosi. memberi sumbangan tenaga. minat dan potensi diri sendiri dalam bidang-bidang yang diceburi mengalami sendiri hakikat pentingnya diri sendiri dan individu lain mempunyai nilai-nilai murni kemanusiaan dan keinsanan yang luhur. idea. kerjasama. dan tegas (assertive). 7. aman dan sejahtera serta saling bekerjasama.(e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) (l) (m) (n) (o) (p) (q) (r) berinteraksi secara langsung dengan alam sekitar untuk mengukuhi keinsafan tentang hakikat kewujudan dan menyemarakkan perasaan penuh kesyukuran serta menyedari kebertanggungjawaban diri sendiri ke atas kelestarian dan kesejahteraan alam semula jadi. ketabahan dan kecekalan menghadapi masalah dan cabaran. empati (empathy). Kedaulatan Undang-Undang. mengembangkan bakat. Pendidikan Seumur Hidup. toleransi (tolerance). positivisme (positivism). bertimbang rasa (understanding). dan kemahiran baru yang tidak mungkin diperolehi di bilik darjah. ceria. Keilmuan dan Kepengetahuan. berbudi bahasa dan bersopan santun (politeness). Disiplin dan Kebertanggungjawaban. 13 .

iltizam dan dedikasi. Kepentingan Kokurikulum Matlamat Dasar Pendidikan Kebangsaan ialah untuk mewujudkan suatu bangsa bercorak Malaysia yang bersatu padu dan dihormati. dan spiritual. memupuk dan menanam perasaan kekitaan atau pun 'esprit de corps' di antara pelajar-pelajar pelbagai keturunan yang mempunyai latar 14 . Kebudayaan dan kesenian. Ini bermakna seseorang pelajar itu diberi didikan yang menyeluruh merangkumi aspek mental. Kepengerusan dan kepentadbiran. Kewarganegaraan dan kemasyarakatan.1 Protokol dan Etiket.A. Y. Kepemimpinan. Kedua-dua bidang ini seharusnya digabungkan. Kesukarelawanan. Perpaduan dan integrasi nasional. Komunikasi dan Pergaulan. Komitmen. dan diberi penilaian dan pengiktirafan yang sesuai supaya keseluruhan pelajar dan guru dapat memahami konsep pendidikan yang berasaskan kepada penekanan yang sama kepada bidang kokurikulum dan bidang akademik. Etika dan amanah. Dato' Abdul Rahman Hj. Pendidikan yang seimbang dan sempurna sentiasa memberi penekanan kepada kedua-dua aspek iaitu akademik dan gerak kerja kokurikulum. Kesetiaan dan ketaatan. Ini akan menjadikan pendidikan yang menyeluruh merangkumi bidang akademik dan kokurikulum. diberi penekanan baru. fizikal. Penilaian dan pengiktirafan.B. Peningkatan kebolehan. Datuk Seri Abdullah Hj.2 Penekanan baru kepada gerak kerja kokurikulum di sekolah-sekolah adalah sesuai dengan masa dan keperluan pendidikan di negara kita sekarang. Hasrat ini akan dapat dicapai jika generasi muda sekarang dapat diberi pendidikan yang seimbang dan sempurna. kemahiran dan kepakaran.3 Gerak kerja kokurikulum "« adalah penting untuk menyemai. Kerjaya dan Keusahawanan. Kemahiran berfikir. Penyelidikan dan pembangunan. Rekreasi dan riadah. Ketahanan fizikal dan semangat. Ahmad Badawi (1985). Kreativiti dan inovasi.0 8. Penghargaan.(j) (k) (l) (m) (n) (o) (p) (q) (r) (s) (t) (u) (v) (w) (x) (y) (z) (aa) (bb) (cc) 8. 8. Arshad (1985) 8.

minat. misalnya." Laporan Jawatankuasa Kabinet Mengkaji Pelaksanaan Dasar Pelajaran (1979). iaitu yang mempunyai sikap serta menghayati nilai-nilai hidup berasaskan prinsip-prinsip Rukunegara.6 Pada keseluruhannya. Ia juga bertujuan melatih pelajar-pelajar supaya bersikap bertanggungjawab. bakat. belum dapat tercapai sepenuhnya seperti mana yang diharapkan Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. Kegiatan ini juga boleh melatih mereka berdisiplin. 8. 8. 8. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. maka gerak kerja kokurikulum boleh menyediakan pengetahuan dan pengalaman tersebut bagi perkembangan mental. 1/1985. 1/1985. setakat ini sekolah-sekolah telah dapat melahirkan pelajar-pelajar yang berjaya dalam bidang akademik melalui kurikulum yang sedia ada. berdisplin. Sejarah. 8. belum boleh menjamin tercapainya matlamat bagi melahirkan pelajar-pelajar yang mempunyai nilai-nilai akhlak. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. berdikari dan berkemahiran dalam sesuatu lapangan yang mereka sertai.5 Peranan dan tanggungjawab utama sekolah bukan hanya semata-mata kepada menyampaikan ilmu pengetahuan dan memupuk kemahirankemahiran tertentu kepada pelajar-pelajar. Buku Panduan Pengurusan Gerak Kerja Kokurikulum Sekolah Menengah Kementerian Pendidikan Malaysia (1989). bahkan juga bagi melahirkan pelajar-pelajar yang dapat memberi sumbangan ke arah hidup yang harmonis. Oleh yang demikian. seperti matapelajaran-matapelajaran Sivik. Sungguh pun demikian. 4/1995. kokurikulum juga seharusnya dapat dititikberatkan oleh sekolah-sekolah. 8. jasmani. kesusilaan dan ketatanegaraan sepenuhnya atau yang mempunyai semangat patriotik yang tinggi. gerak kerja kokurikulum juga mempunyai peranan dalam pembentukan perkembangan jasmani dan rohani pelajar-pelajar. melalui kurikulum sahaja.7 Seperti mana kurikulum. dan mempunyai sahsiah yang baik. kegiatan kokurikulum merupakan satu program penting demi membangunkan potensi pelajar 15 . Sekarang terdapat tandatanda yang menunjukkan pembentukan sahsiah secara menyeluruh di kalangan pelajar-pelajar amnya. rohani.8 Dalam konteks pendidikan kebangsaan. bertolenrasi. bersatu padu.belakang dan cara hidup yang berlainan. dan pembentukan nilai-nilai estetika serta sosial yang positif. Geografi dan Kesusasteraan.4 Dengan andaian bahawa pelajar-pelajar tidak dapat pengalamanpengalaman tertentu di bilik darjah.

You must 16 . Di samping itu. IV(26) bertarikh 2 Jun 1999. rohani.18/2000 8. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. But academic intelligence alone doesn't make you successful. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 7/1988.9 Sekolah-sekolah yang tidak memberi keutamaan yang sewajarnya bagi mengimbangkan antara kepentingan gerak kerja kokurikulum dengan akademik dan kurang pula menekankan tentang penyertaan menyeluruh pelajar-pelajar dalam gerak kerja tersebut. Ketua Pengarah Pendidika n Malaysia dalam surat KP(BS)8575-196 Jld. I read law to help me draft agreements. sukan sebagai sebahagian daripada kegiatan kokurikulum yang diwajibkan di sekolah-sekolah adalah juga merupakan satu-satunya saluran yang berkesan bagi memupuk persefahaman dan perpaduan di kalangan para pelajar. Kementerian Pendidikan Malaysia ingin menegaskan bahawa murid murid di sekolah perlu diberi ruang unutk mengembangkan potensi mereka secara menyeluruh dan bersepadu agar mereka menjadi insan yang seimbang dari segi intelek. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.secara menyeluruh. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. I learnt accountancy to understand finance.'' Dato Dr Abdul Shukor bin Abdullah. emosi dan jasmani. rohani.11 ''« Kementerian Pendidikan Malaysia telah membuat keputusan dan menetapkan bahawa dasar dan syarat pemilihan pelajar ke tingkatan satu di Sekolah Berasrama Penuh (SBP) bermula kemasukkan tahun 2000. Berbagaibagai cara boleh dilakukan di peringkat sekolah supaya perkembangan potensi individu dapat disesuaikan dengan minat dan bakat murid itu sendiri. boleh menyebabkan pendidikan menyeluruh tidak dapat dicapai.13 "I don¶t believe in purely academic achievements. 4/1995. dan emosi pelajarpelajar. memberi penekanan utama kepada penglibatan dan pencapaian pelajar dalam aspek kepimpinan.12 Sesuai dengan matlamat Falsafah Pendidikan Kebangsaan. 8. sukan dan kokurikulum di samping mengekalkan syarat kecemerlangan akademik. 8. Secara umum kegiatan kokurikulum yang sedia ada telah berjaya membina disiplin pelajar serta meningkatkan minat mereka terhadap pembelajaran. 8. 8.10 Kementerian Pendidikan sentiasa menggalakkan penyertaan para pelajar dalam apa jua aktiviti sukan dan memperakukan bahawa sukan sememangnya penting untuk membina ketahanan diri dan kesihatan di samping memupuk perkembangan jasmani. 7/1988.

p. communication skills." Y. True education shapes you to maximise your creativity and use what you have learn to become the best that you are in whatever field. In short. Ivor Morrish. that the child is assisted both in language and thought to classify and provide meaning and relationships to things.16. 59. 17 . in very general terms. Going Places. living skills. I suppose. ideas and events. accelerated learning. June 2002. how to realise your vision and dreams. Menteri Pendidikan Malaysia. etc. 8. George Allen & Unwin. is to provide pupils and students with the means for understanding their society and its structures. dalam Perutusan Tahun Baru 2002.know how to turn what you know into ringgit and sen. A university degree alone could produce a manager.D.17 The object of education. speed reading. Kita akan terus mempergiatkan lagi program dan aktiviti yang melibatkan penyertaan pelajar dari pelbagai kaum untuk memupuk perpaduan. People skills. This is certainly a part of what culture implies. June 2002. Going Places. There's no substitute for the "University of Hard Knocks" in life.s. London. Anonymous. B. p. you need a "Master's in Common Sense" and a "Bachelor's in Streetsmart" more than a MBA and Ph. 8. 2002." Datuk Maznah Hamid. and from an educational point of view it will mean. m. terutamanya melalui kegiatan kokurikulum seperti program sukan dan berpersatuan. 8. in specific terms.16 "« perpaduan akan terus menjadi agenda utama bagi memupuk perpaduan kaum melalui sistem pendidikan di negara kita. and to open up for them a way of creating 'meaning' out of their environment and their relationships. 8. Tan sri Dato' Seri Musa bin Mohamad.15 "True education means building on your skills. The Sociology of Education: An Introduction (2 nd Edition. 1978). thinking skills.14 True co-curriculum in education enable everyone to become the person he or she to fully capable of becoming and the person they dream of being." Datuk Maznah Hamid.16.

Subseksyen 135(1) Subseksyen 135(2) Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan. 11/Bil. Menyediakan garis panduan tugas guru dalam kokurikulum. P. Memastikan kedudukan kokurikulum dalam pendidikan dapat difahami oleh warga sekolah.(A) 531/97.PROSES KERJA PELAKSANAAN DASAR KOKURIKULUM SEKOLAH Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Pengetua PK Kokurikulum Pengetua PK Kokurikulum Seksi Undangundang / Peraturan Warta Kerajaan Perundangan P. 2) Jilid 42/No. Menyediakan dasar yang jelas mengenai kandungan kokurikulum di sekolah. Menetapkan status kokurikulum sebagai sesuatu yang diwajibkan ke atas pelajar.U.U. Subperaturan 3(1) Subperaturan 3(3) Bil 1 Proses Kerja Memastikan konsep kokurikulum difahami oleh warga sekolah.27 (Tambahan No.(A) 196: 5652 J. 41).11 (Tambahan No. Memberi kesedaran kepentingan kokurikulum dalam sistem pendidikan 2 3 Pengetua PK Kokurikulum Pengetua PK Kokurikulum Pengetua PK Kokurikulum 4 Akta Pendidikan 1996 (Akta 550) Seksyen 18. 1/1985 Bilangan 4/1985 Bilangan 1/1986 Bilangan 7/1988 Bilangan 4/1995 Bilangan 16/2000 Bilangan 18/2000 5 6 7 Pengetua PK Kokurikulum Pengetua PK Kokurikulum Pengetua PK Kokurikulum 8 18 . Memastikan keberkesanan pelaksanaan kegiatan kokurikulum di sekolah. Menentukan peruntukkan masa yang mencukupi untuk pelaksanaan aktiviti kokurikulum.

CARTA ALIRAN PELAKSANAAN DASAR KOKURIKULUM SEKOLAH MULA Pastikan konsep kokurikulum difahami oleh warga sekolah Pastikan kedudukan kokurikulum dalam pendidikan dapat difahami oleh warga sekolah Sediakan dasar yang jelas mengenai kandungan kokurikulum di sekolah Tetapkan status kokurikulum sebagai sesuatu yang diwajibkan ke atas pelajar Tentukan peruntukkan masa yang mencukupi untuk aktiviti kokurikulum Sediakan garis panduan tugas guru dalam kokurikulum Pastikan keberkesanan pelaksanaan kegiatan kokurikulum dicapai Beri kesedaran kepentingan kokurikulum dalam sistem pendidikan TAMAT 19 .

Menetapkan status kokurikulum sebagai sesuatu yang diwajibkan ke atas pelajar. Memberi kesedaran kepentingan kokurikulum dalam sistem pendidikan Tindakan (˜ ) Catatan 3 4 5 6 7 8 20 . Menentukan peruntukkan masa yang mencukupi untuk pelaksanaan aktiviti kokurikulum. Menyediakan garis panduan tugas guru dalam kokurikulum. Memastikan keberkesanan pelaksanaan kegiatan kokurikulum di sekolah dicapai.SENARAI SEMAK PELAKSANAAN DASAR KOKURIKULUM SEKOLAH Bil 1 2 Proses Kerja Memastikan konsep kokurikulum difahami oleh warga sekolah Memastikan kedudukan kokurikulum dalam pendidikan dapat difahami oleh warga sekolah. Menyediakan dasar yang jelas mengenai kandungan kokurikulum di sekolah.

179-180 Jil. Warta Kerajaan 1998 - SURAT PEKELILING IKHTISAS 1. Akta Pelancongan 1957 2. SPI Bil 1/1971 3. Jil. Warta Kerajaan 1997 5. 11. 27. 23/1966 2. SP µAm Bil. SPI Bil 8/1971 5. Bil.N. 42.SENARAI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN YANG DIPERLUKAN AKTA PENDIDIKAN 1.U. Warta Kerajaan 1956 3. (A) 531 dalam Akta Pendidikan 1996 bertarikh 31 hb Disember 1996 Pemberitahu Undang-Undang 196.N. SPI Bil 10/1976 - 21 . No. SPI Bil 2/1971 4. Akta Pelajaran 1961 Pemberitahuan Undang-Undang L. SPI Bil 4/1975 6. bertarikh 28 Disember 1967 Peraturan-Peraturan Kokurikulum Kebangsaan P.11 2. dan Mengibar Bendera Persekutuan/Bendera Negeri di Sekolah-Sekolah/Maktab-Maktab Perguruan Rancangan Kegiatan Sekolah Selepas Peperiksaan SRP/LCE (termasuk Sabah/ 7. Warta Kerajaan 1967 4. SPI Bil 8/1975 Lagu Kebangsaan Perkhidmatan Masyarakat dan Muhibah di Sekolah-Sekolah Rukunegara Permainan Menengah Catur di Sekolah-Sekolah Nyanyian Lagu Kebangsaan µNegaraku¶ Menyanyi Lagu Kebangsaan/Lagu Negeri.326 Peraturan-Peraturan Sekolah) 1956 (Kursus Pengajian WARTA KERAJAAN 1 Warta Kerajaan 1950 Registration of Schools Ordinance 1950 Schools Societies Regulations L.

Sarawak Junior Certificate Examination) bagi Murid-Murid Tingkatan III ± Garis Panduan. SPI Bil. Game Watch¶ Iklan/Tajaan Dalam Majalah Sekolah Garis Panduan Mengenai Pungutan Derma Melibatkan Murid-Murid Sekolah. 3/1984 19. SPI Bil. 4/1977 9. SPI Bil.326/62 Ketetapan Masa Di Sekolah-Sekolah Penggunaan Waktu Tidak Mengajar/Waktu Luang (Free Period) Oleh Guru Rancaangan Kegiatan Sekolah Selepas Peperiksaan SRP dan SRP/LCE (Sarawak) bagi Murid-murid Tingkatan III ± Garis Panduan Permainan µPin-table.U. Rekod Kedatangan dan Laporan Gerak Kerja Kokurikulum Pelajar. SPI Bil 2/1986 - 22 . 4/1985 23. 4/1984 21. 4/1983 17. 5/1985 24. 8/1978 11. 11/1978 12.U. 7/1983 18. SPI Bil. SPI Bil. SPI Bil. Perhimpunan Sekolah Perhimpunan Sekolah (Tambahan) Penubuhan Jawatankuasa Bimbingan Pelajar Sekolah. SPI Bil. SPI Bil. SPI Bil.326/62 Pengelolaan Walkathon Di Sekolah-Sekolah Kawad Kecemasan Kebakaran Di Sekolah Hari Kelepasan Peristiwa P. 3/1981 14. SPI Bil. 3/1982 Hari Kelepasan Peristiwa P. SPI Bil 1/1986 25. 2/1981 13. 4/1982 16. 4/1984 20. SPI Bil. SPI Bil. SPI Bil. SPI Bil. 15. SPI Bil. Video Game. SPI Bil 1/1985 22. Garis Panduan Mengenai Aktiviti-Aktiviti Kebudayaan Di Sekolah-Sekolah. 7/1977 10. Penubuhan Jawatankuasa Sekolah Sebagai Institusi Masyarakat Rancangan Mencantik dan Mengindahkan Sekolah dan Kawasannya (Landscaping) Larangan ke atas Pemberian Cenderamata. 8.

Syarikat/Badan 27. Penggunaan Kemudahan Sekolah Pertubuhan Dan Persatuan Belia. Program Skim Lencana Anti Dadah Pasukan Berpakaian Seragam Sekolah Menengah (SLAD). Keberangkatan DYMM Sultan/Raja/TYT Yang Di Pertua Negeri Menghadiri MajlisMajlis Rasmi Sekolah. SPI Bil. Panduan Tajaan Oleh Perniagaan Di Sekolah. SPI Bil. SPI Bil 14/1988 - 35. Keselamatan Diri Pelajar Di Sekolah. Aturcara Majlis Rasmi Sekolah. SPI Bil. SPI Bil 10/1989 37. 1/1991 38. SPI Bil. . 7/1988 - Penyertaan Pelajar Dalam Pertandingan Atau Kejohanan Sukan Anjuran Persatuan Atau Badan Induk Sukan. 6/1988 31. SPI Bil. Oleh Permohonan Mengundang Orang-Orang Kenamaan Ke Upacara Sekolah/Institusi Pendidikan. SPI Bil 1/1989 36. SPI Bil.Pelaporan Kejadian Tidak Diingini Di Sekolah. Penceramah Jemputan Untuk Majlis Dan Aktiviti Agama Islam Di Sekolah. 9/1991 . 3/1991 39. 5/1986 28. SPI Bil. Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Kelab Perekacipta Sekolah.3/1988 - 30.Penyertaan Pelajar Dalam Kegiatan Sukan Di Sekolah. 1/1988 29. Mengundang Orang-orang Kenamaan Ke Upacara Sekolah/Institusi Pendidikan. 32.26.7/1991 41. SPI Bil. 23 . SPI Bil 3/1986 - Penyelarasan Pelaksanaan Kurikulum µPengenalan Kepada Komputer¶ Dan Kegiatan Kelab Komputer Sekolah Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Kelab Komputer Sekolah. SPI Bil 10/1988 34. SPI Bil. SPI Bil. SPI Bil 4/1991 40. Senaman Beramai-ramai. 8/1988 33.

SPI Bil. Pelaksanan Kadet Remaja Sekolah (KRS). Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum Dan Sukan Di Dalam Dan Di Luar Kawasan Sekolah. 6/1994 - Panduan Penubuhan Dan Persatuan Silat Sekolah. 7/1995 48. SPI Bil 9/1995 . Tatacara Mengenakan Tindakan Dan Hukuman Terhadap Pelajar-Pelajar Sekolah. - 50.Rancangan Kegiatan Peperiksaan UPSR Tahun 6. SPI Bil. Penyertaan Pelajar Dalam Pertandingan Kejohanan Sukan Anjuran Persatuan Badan Induk Sukan Sekolah Selepas Bagi Murid-Murid Dan 44. 4/1992 43. SPI Bil. 3/1997 - 55. 8/1995 - 49. 2/1997 53. SPI Bil. SPI Bil. Kekemasan Dan Kerapian Berpakaian. SPI Bil.42. SPI Bil. 2/1996 52. 3/1995 - 46. SPI Bil. 4/1995 47. SPI Bil. Program Dan Aktiviti Sekolah Yang Melibatkan Dasar Dan/Atau Pungutan Wang. Pengurusan Usaha Menanam Semangat Patriotisme Di Kalangan Pelajar Dan Senaman Ringkas Dalam Bilik Darjah. 54. PUP Bil 2/1997 Sikap Mengutamakan Keceriaan Kebersihan Di Kalangan Pelajar. Penampilan Diri Pelajar. 6/1997 - 24 . 1/1995 - 45. SPI Bil.1/1996 51. SPI Bil. Pengiktirafan Persatuan Seni Bela Diri Sebagai Pasukan Pakaian Seragam Sekolah Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Kelab/Persatuan (PS. Pelaksanaan Skim Takaful Kemalangan Diri Berkelompok Bagi Semua Pelajar Sekolah Kerajaan Dan Bantuan Kerajaan. SPI Bil. Amalan Kebersihan Di Sekolah.77280) Taekwando/Seni Mempertahankan Diri.

SPI Bil. SPI Bil. Panduan Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Tambahan Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum Dan Sukan Di Dalam Dan Di Luar Kawasan Sekolah. Penganjuran Program Motivasi Di Sekolah. SPI Bil. SPI Bil. SPI Bil. SPI Bil. 9/2000 - 69. 13/2000 - Pendaftaran Kegiatan Seni Bela Diri Di Sekolah-Sekolah. SPI Bil. 18/1998 60. SPI Bil. Akta Pendidikan 1996 dan PeraturanPeraturan Di Bawah Akta Pendidikan 1996. Keselamatan Diri Murid Dalam Perjalanan Pergi Dan Balik Sekolah. 2/1998 57. Penggunaan Budi Bicara Ketika Mengambil Tindakan. 8/1999 65. 9/2000 - 68. Penggunaan Barang Permainan Elektronik Robot Kit Di Sekolah Menengah. 8/2000 67. 5/1998 - Mempergiat Dan Memperluas Program Dan Aktiviti Pertanian Di Sekolah. Penglibatan Guru dan Murid dalam aktiviti Pasukan Pakaian Seragam anjuran agensi kerajaan dan pertubuhan bukan kerajaan. 25 . Mencegah Kebakaran Di Sekolah. Murid Di Hari 59. SPI Bil. Penubuhan Kelab Pencegahan Jenayah Di Sekolah Menengah. Panduan Keselamatan Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan Serta Kegiatan kokurikulum Dan Sukan Di Dalam Dan Di Luar Kawasan Sekolah. SPI Bil. 2/1999 63. 12/2000 70. Garis Panduan Pengendalian Aktiviti Sokongan Bahasa Inggeris Di Sekolah. SPI Bil 7/2000 66. 1/1999 62. SPI Bil. 7/1999 64. SPI Bil. SPI Bil 24/1998 - 61. 3/1998 58. SPI Bil. Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Kelab Komputer/ Teknologi Maklumat Sekolah. Lawatan Pendidikan Persekolahan.56.

14/2000 72.71. Rukun Negara Di 73. Panduan Penubuhan Persatuan Agama Bukan Islam Di Sekolah-Sekolah. SPI Bil. 19/2000 - Penggalakan Aktiviti Fotografi Di Kalangan Murid Sekolah. Panduan Menggalakkan Kerjasama Dan Sumbangan Pihak Luar Dalam Program Teknologi Maklumat Dan Komunikasi Di Sekolah. Salah Laku Memasukkan Unsur Politik Dalam Soalan Peperiksaan/Ujian Di Sekolah Dan Perbuatan Menghasut/ Meracuni Fikiran Pelajar Membenci Kerajaan. SPI Bil. SPI Bil. SPI Bil. SPI Bil. 5/2002 - 26 . Penubuhan Kelab Sekolah-Sekolah. 18/2000 75. SPI Bil. Lawatan Sekolah Pada Hari Persekolahan 76. 17/2000 74. SPI Bil. 20/2000 77. 16/2000 - Sambutan Hari Kemerdekaan Peringkat Sekolah.

7. 27 . Jawatankuasa Takwim Sekolah AJK Pemilihan Pelajar Cemerlang ( Hari Kecemerlangan Kokurikulum ) Jawatankuasa Pusat Sumber Jawatabkuasa Program Khas Jawatankuasa Perkembangan Staf Sekolah Jawatankuasa Kewangan Sekolah Jawatankuasa Majlis Sukan Jawatankuasa Perkhemahan Bersepadu Jawatankuasa Pengelolaan MSSD/MSSJ/MSSM Jawatankuasa Hari Kokurikulum/Hari Kantin Jawatankuasa Pemantauan Jawatankuasa Program Bersepaduu Ssekolah Selamat Jawatankuasa Pembangunan. 11.SENARAI JAWATANKUASA YANG DIANGGOTAI Jawatankuasa yang dianggotai Jawatankuasa Majlis Pentadbiran dan Pengurusan Sekolah Jawatankuasa Majlis Kurikulum Sekolah dan Kokurikulum. 6. 16. 14. 4. 10. 1. 8. 2. Keceriaan dan Keindahan Sekolah Jawatankuasa Hari Perayaaan Sekolah Jawatankuasa yang diarahkan dari semasa ke semasa Bil. 9. 15. 13. 12. 3. 5.

NORMA KERJA BERKAITAN PELAKSANAAN DASAR KOKURIKULUM DI SEKOLAH Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dalam Seminggu Mengikut keperluan dan jumlah aktiviti

Bil 1 2

Jenis Kerja Pastikan konsep kokurikulum difahami oleh warga sekolah Memastikan kedudukan kokurikulum dalam pendidikan dapat difahami oleh warga sekolah. Sediakan dasar yang jelas mengenai kandungan kokurikulum di sekolah. Menetapkan status kokurikulum sebagai sesuatu yang diwajibkan ke atas pelajar. Menentukan peruntukkan masa yang mencukupi untuk pelaksanaan aktiviti kokurikulum. Menyediakan garis panduan tugas guru dalam kokurikulum. Memastikan keberkesanan pelaksanaan kegiatan kokurikulum di sekolah. Memberi kesedaran kepentingan kokurikulum dalam sistem pendidikan

Masa Yang Diambil Sepanjang masa Sepanjang masa

3

Sepanjang masa Sepanjang masa Sepanjang masa Sepanjang masa Sepanjang masa Sepanjang masa

4

5

6 7

8

28

SENARAI TUGAS HARIAN NAMA : JAWATAN : TARIKH : Bil. Tugas Saya Hari Ini Catatan

29

PENGURUSAN KOKURIKULUM: PENUBUHAN PERSATUAN SENARAI TUGAS/KUASA DAN HUBUNGAN PEGAWAI DENGAN PEGAWAI LAIN Unit : Kokurikulum Jawatan : Penolong Kanan Kokurikulum Tugas Pegawai Atasan Yang Ada Hubungan 1. Pengetua Tugas PegawaiPegawai lain yang ada hubungan serta Jenis hubungan S/U Kokurikulum Penyelaras Pasukan Pakaian Seragam, Kelab/Persatuan, Kelab Sukan Permainan 1.9 S/U Sukan 1.10 Guru Penasihat 1.11 Guru Rumah Sukan 1.12 Guru Pasukan Sekolah 1.1 Penolong Pegawai Pelajaran Daerah (HEM) 1.2 Penyelia Kokurikulum 1.3 Penyelia Sukan 1.4 S/U Sukan Daerah 1.5 Ketua Sektor Pembangunan Dan Kemanusiaan 1.6 Penolong Pengarah (HEM) 1.7 Ketua Unit Sukan 1.8 Penyelia Kokurikulum 1.1 S/U Kokurikulum 1.2 Penyelaras Pasukan Pakaian Seragam, 30 1.7 1.8

Tugas dan Tanggungjawab Memastikan pelaksanaan dasar Kementerian Pelajaran dalam bidang kokurikulum dilaksanakan.

Kuasa Yang diberi Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Ikhtisas

3. Pegawai Pelajaran Daerah

Mengelola, Memantau dan Menyelia kegiatan kokurikulum diperingkat sekolah dan daerah.

Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Iktisas Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Ikhtisas Akta Pendidikan Warta Kerajaan

4. Pegawai Jabatan, Pelajaran Johor

Mengelola, Memantau dan Menyelia kegiatan kokurikulum di peringkat sekolah , daerah dan negeri.

5. Penolong Kanan, Penolong Kanan

Membantu menyelia kegiatan kokurikulum peringkat sekolah

HEM, Penyelia Petang, Guru Kanan Mata Pelajaran

Surat Pekeliling Ikhtisas 1.3 1.4 1.5 1.6

Kelab/Persatuan, Kelab Sukan Permainan S/U Sukan Guru Penasihat Guru Rumah Sukan Guru Pasukan Sekolah

31

PERATURAN-PERATURAN PENTADBIRAN DALAM PENUBUHAN PERSATUAN Aktiviti Pengurusan : Penubuhan dan Pendaftar Persatuan 1.0 1.1 Kandungan Kegiatan Kokurikulum Di Sekolah . Kegiatan Kokurikulum di sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan akan mengandungi yang berikut:(e) (f) (g) (h) penyertaan dalam sukan dan permainan; penyertaan dalam persatuan dan kelab; penyertaan dalam badan beruniform; dan penyertaan dalam kegiatan-kegiatan ditentukan oleh Menteri.

lain

sebagaimana

Rujuk Subperaturan 3(3) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997 yang diterbitkan sebagai P.U. (A) 531/97. 1.2 Kegiatan Kokurikulum di sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan meliputi kegiatan dalam persatuan yang ditubuhkan di sekolah daripada kategori berikut:(a) (b) (f) (g) (h) mata pelajaran yang diajar di sekolah sebagaimana yang dinyatakan dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997; hobi dan rekreasi; sukan dan permainan; badan beruniform; atau apa-apa persatuan lain yang diluluskan oleh Pendaftar.

Rujuk Peraturan 4 dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998 yang diterbitkan sebagai Warta Kerajaan Jil. 42/No. 11 (Tambahan No. 41), Perundangan (A), P.U. (A) 196 bertarikh 21hb. Mei 1998. Status Pelaksanaan Kokurikulum Sekolah : Sebagai sebahagian daripada Kurikulum Kebangsaan, maka pelaksanaan kokurikulum di sekolah adalah wajib. {Rujuk Seksyen 18, Akta Pendidikan 1996 (Akta 550)} Kegagalan atau keengganan melaksanakan kegiatan kokurikulum di sekolah adalah suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi lima ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi tiga bulan atau kedua-duanya {Rujuk Subseksyen 135(1) Akta Pendidikan 1996 (Akta 550)} dan jika kesalahan itu dilakukan secara

2.0 2.1

2.2

32

berterusan, maka apabila disabitkan sedemikian, seseorang itu dikenakan hukuman denda harian yang tidak melebihi lima ratus ringgit sebagai tambahan kepada apa-apa penalti lain yang boleh dikenakan kepadanya di bawah Akta ini berkenaan dengan kesalahan itu, bagi setiap hari kesalahan itu terus dilakukan. {Rujuk Subseksyen 135(2) Akta 550}. 2.3 Matlamat gerak kerja kokurikulum yang dikehendaki ialah penyertaan oleh setiap orang pelajar yang belajar di sekolah kerajaan atau bantuan kerajaan. Setiap pelajar hendaklah mengambil bahagian sekurangkurangnya dalam salah satu gerak kerja pakaian seragam (badan beruniform), satu kegiatan persatuan atau kelab, dan satu kegiatan sukan atau permainan. Seberapa yang boleh, peningkatan penyertaan pelajar-pelajar dalam kegiatan pakaian seragam hendaklah diusahakan. {Rujuk Subperkara 5.1 dalam Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 1/1985 KP(BS)8591/Jld. 11(29) bertarikh 2hb. Januari 1985}. 2.4 Penyertaan semua guru adalah dikehendaki bagi mempastikan keberkesanan pelaksanaan gerak kerja kokurikulum di sekolah. {Rujuk Subperkara 5.2 dalam Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 1/1985 KP(BS)8591/Jld. 11(29) bertarikh 2hb. Januari 1985}. 2.5 Sekolah-sekolah, khususnya yang kurang kemudahan untuk menjalankan gerak kerja kokurikulum ini hendaklah menggalakkan pelajar-pelajarnya mengambil bahagian dalam membuat kerja-kerja amal untuk masyarakat setempat; bergotong royong memperbaiki kawasan sekolah; dan dalam pelbagai gerak kerja yang menekankan perpaduan kaum, ketatanegaraan, moral dan sebagainya yang sesuai bagi pendidikan menyeluruh dan pembentukan keperibadian. {Rujuk Subperkara 5.3 dalam Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 1/1985 KP(BS)8591/Jld. 11(29) bertarikh 2hb. Januari 1985}. 2.6 Pelaksanaan kegiatan kokurikulum di sekolah hendaklah berasaskan prinsip penyertaan beramai-ramai tanpa ada unsur-unsur diskriminasi atau paksaan dan yang bercanggah dengan Dasar Pendidikan Kebangsaan dan Perlembagaan Negara. Rujuk Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 16/2000, KP(BS)8591/Jld. XVI(16) bertarikh 13 Nov. 2000. 2.7 Penyertaan pelajar dalam aktiviti kokurikulum adalah wajib. Sehubungan itu kehadiran pelajar dalam aktiviti kokurikulum mestilah direkodkan. Rujuk Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 1/1986, KP(BS)8591/Jld. 11/(41) bertarikh 15 Januari 1986.

33

2.8

Kegiatan kokurikulum di sekolah boleh dilaksanakan dengan menggunakan penglibatan dan kepakaran anggota-anggota masyarakat setempat. Rujuk Subperkara 5.2.3 dalam Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 4/1985, KP. 8591-11(32) bertarikh 2hb Februari 1985.

34

FAIL MEJA PENGURUSAN KOKURIKULUM PROSES KERJA BAGI PENUBUHAN PERSATUAN Bil 1 2 3 4 Proses Kerja Mesyuarat Penaja Surat permohonan Penubuhan dari JK Penaja Persatuan Surat Kelulusan Penubuhan Surat permohonan pengesahan penubuhan dan pendaftaran dari Setiausaha dengan menyertakan: a) Perlembagaan dan peraturan-peraturan persatuan b) Senarai AJK Persatuan c) Senarai aktiviti utama persatuan Pegawai Yang Meluluskan / Di rujuk Guru Penasihat Guru penasihat / Pengetua Pengetua Guru Penasihat / Pengetua Seksi Undangundang / Peraturan 1. 35 . No 11 2. 42. Warta kerajaan Jil. Surat Pekeliling Bil 5/1986 Bil 1/1988 Bil 4/1995 Bil 3/1997 Bil 24/1998 5 6 7 8 9 10 Surat pengesahan penubuhan dan pendaftaran persatuan Surat Pelantikan Pengetua kepada guru penasihat Menyenaraikan tanggungjawab guru penasihat Surat penerimaan pelantikan kepada guru penasihat Surat penurunan kuasa daripada pengetua kepada AJK Persatuan Perlaksanaan persatuan Pengetua Pengetua PK Koko pengetua pengetua PK kokurikulum/ Guru penasihat.

CARTA ALIRAN PENUBUHAN PERSATUAN DAN KELAB DI SEKOLAH MULA Mesyuarat Penaja Surat permohonan Penubuhan dari JK Penaja Persatuan TIDAK YA Kelulusan Pengetua Surat permohonan pengesahan penubuhan dan pendaftaran dari Guru Penasihat TIDAK YA Surat Pelantikan Pengetua kepada guru penasihat SEMAK TERIMA Surat penerimaan pelantikan kepada guru penasihat Menyenaraikan tanggungjawab guru penasihat Surat penurunan kuasa daripada pengetua kepada AJK Persatuan Perlaksanaan persatuan TAMAT 36 .

SENARAI SEMAK TUGAS PROSES KERJA BAGI PENUBUHAN PERSATUAN Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 TINDAKAN Mesyuarat Penaja Surat permohonan Penubuhan dari JK Penaja Persatuan Surat Kelulusan Penubuhan Surat permohonan pengesahan penubuhan dan pendaftaran dari Guru Penasihat Perlembagaan dan peraturanperaturan persatuan Senarai AJK Persatuan Senarai aktiviti utama persatuan Surat pengesahan penubuhan dan pendaftaran persatuan Surat Pelantikan Pengetua kepada guru penasihat Menyenaraikan tanggungjawab guru penasihat Surat penerimaan pelantikan kepada guru penasihat Surat penurunan kuasa daripada pengetua kepada AJK Persatuan Perlaksanaan persatuan TANDA ( / ) CATATAN 37 .

Jil. SPI Bil 1/1971 3. Akta Pelancongan 1957 2. SPI Bil 4/1975 6.179-180 Jil. (A) 531 dalam Akta Pendidikan 1996 bertarikh 31 hb Disember 1996 Pemberitahu Undang-Undang 196. 42. SP µAm Bil. Warta Kerajaan 1997 5.11 2. SPI Bil 2/1971 4. SPI Bil 10/1976 - 38 .326 Peraturan-Peraturan Sekolah) 1956 (Kursus Pengajian WARTA KERAJAAN 1 Warta Kerajaan 1950 Registration of Schools Ordinance 1950 Schools Societies Regulations L. 11.N.SENARAI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN YANG DIPERLUKAN AKTA PENDIDIKAN 1. SPI Bil 8/1971 5.U. Bil. Akta Pelajaran 1961 Pemberitahuan Undang-Undang L. Warta Kerajaan 1967 4. 23/1966 2. No. SPI Bil 8/1975 Lagu Kebangsaan Perkhidmatan Masyarakat dan Muhibah di Sekolah-Sekolah Rukunegara Permainan Menengah Catur di Sekolah-Sekolah Nyanyian Lagu Kebangsaan µNegaraku¶ Menyanyi Lagu Kebangsaan/Lagu Negeri. 27. Warta Kerajaan 1956 3. Warta Kerajaan 1998 - SURAT PEKELILING IKHTISAS 1.N. bertarikh 28 Disember 1967 Peraturan-Peraturan Kokurikulum Kebangsaan P. dan Mengibar Bendera Persekutuan/Bendera Negeri di Sekolah-Sekolah/Maktab-Maktab Perguruan Rancangan Kegiatan Sekolah Selepas Peperiksaan SRP/LCE (termasuk Sabah/ 7.

SPI Bil. 11/1978 12. SPI Bil. Perhimpunan Sekolah Perhimpunan Sekolah (Tambahan) Penubuhan Jawatankuasa Bimbingan Pelajar Sekolah.U. SPI Bil. SPI Bil. SPI Bil. 4/1982 16. 8/1978 11. SPI Bil 2/1986 - 39 . 2/1981 13. SPI Bil. 8. 7/1983 18. SPI Bil. SPI Bil. SPI Bil. SPI Bil. 7/1977 10. 4/1985 23. SPI Bil 1/1986 25.U.326/62 Ketetapan Masa Di Sekolah-Sekolah Penggunaan Waktu Tidak Mengajar/Waktu Luang (Free Period) Oleh Guru Rancaangan Kegiatan Sekolah Selepas Peperiksaan SRP dan SRP/LCE (Sarawak) bagi Murid-murid Tingkatan III ± Garis Panduan Permainan µPin-table. Penubuhan Jawatankuasa Sekolah Sebagai Institusi Masyarakat Rancangan Mencantik dan Mengindahkan Sekolah dan Kawasannya (Landscaping) Larangan ke atas Pemberian Cenderamata. SPI Bil 1/1985 22. 4/1977 9. 4/1984 21.Sarawak Junior Certificate Examination) bagi Murid-Murid Tingkatan III ± Garis Panduan. Rekod Kedatangan dan Laporan Gerak Kerja Kokurikulum Pelajar. 15.326/62 Pengelolaan Walkathon Di Sekolah-Sekolah Kawad Kecemasan Kebakaran Di Sekolah Hari Kelepasan Peristiwa P. SPI Bil. 4/1984 20. Garis Panduan Mengenai Aktiviti-Aktiviti Kebudayaan Di Sekolah-Sekolah. 4/1983 17. SPI Bil. 3/1984 19. Video Game. Game Watch¶ Iklan/Tajaan Dalam Majalah Sekolah Garis Panduan Mengenai Pungutan Derma Melibatkan Murid-Murid Sekolah. 5/1985 24. SPI Bil. SPI Bil. 3/1982 Hari Kelepasan Peristiwa P. SPI Bil. 3/1981 14.

Program Skim Lencana Anti Dadah Pasukan Berpakaian Seragam Sekolah Menengah (SLAD). SPI Bil 3/1986 - Penyelarasan Pelaksanaan Kurikulum µPengenalan Kepada Komputer¶ Dan Kegiatan Kelab Komputer Sekolah Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Kelab Komputer Sekolah. Panduan Tajaan Oleh Perniagaan Di Sekolah. SPI Bil. SPI Bil. Syarikat/Badan 27. 1/1991 38. . SPI Bil 10/1988 34. SPI Bil 14/1988 - 35. SPI Bil. SPI Bil 1/1989 36. SPI Bil. Senaman Beramai-ramai. Oleh Permohonan Mengundang Orang-Orang Kenamaan Ke Upacara Sekolah/Institusi Pendidikan. SPI Bil. Aturcara Majlis Rasmi Sekolah. SPI Bil. SPI Bil. Keberangkatan DYMM Sultan/Raja/TYT Yang Di Pertua Negeri Menghadiri MajlisMajlis Rasmi Sekolah.Pelaporan Kejadian Tidak Diingini Di Sekolah. 1/1988 29. Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Kelab Perekacipta Sekolah. 7/1988 - Penyertaan Pelajar Dalam Pertandingan Atau Kejohanan Sukan Anjuran Persatuan Atau Badan Induk Sukan. 8/1988 33. SPI Bil. 3/1991 39. SPI Bil. 9/1991 . Keselamatan Diri Pelajar Di Sekolah.3/1988 - 30.Penyertaan Pelajar Dalam Kegiatan Sukan Di Sekolah. Penggunaan Kemudahan Sekolah Pertubuhan Dan Persatuan Belia. SPI Bil 10/1989 37.7/1991 41. SPI Bil 4/1991 40. 6/1988 31.26. 32. 5/1986 28. 40 . SPI Bil. Penceramah Jemputan Untuk Majlis Dan Aktiviti Agama Islam Di Sekolah. Mengundang Orang-orang Kenamaan Ke Upacara Sekolah/Institusi Pendidikan.

Amalan Kebersihan Di Sekolah. 6/1994 - Panduan Penubuhan Dan Persatuan Silat Sekolah. Tatacara Mengenakan Tindakan Dan Hukuman Terhadap Pelajar-Pelajar Sekolah. 3/1997 - 55. 4/1992 43. - 50. SPI Bil. 54. Pengiktirafan Persatuan Seni Bela Diri Sebagai Pasukan Pakaian Seragam Sekolah Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Kelab/Persatuan (PS. 8/1995 - 49. SPI Bil. SPI Bil. SPI Bil. 3/1995 - 46. SPI Bil. SPI Bil. 1/1995 - 45. 2/1997 53. 7/1995 48. Penyertaan Pelajar Dalam Pertandingan Kejohanan Sukan Anjuran Persatuan Badan Induk Sukan Sekolah Selepas Bagi Murid-Murid Dan 44. SPI Bil. Kekemasan Dan Kerapian Berpakaian. Program Dan Aktiviti Sekolah Yang Melibatkan Dasar Dan/Atau Pungutan Wang. Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum Dan Sukan Di Dalam Dan Di Luar Kawasan Sekolah. PUP Bil 2/1997 Sikap Mengutamakan Keceriaan Kebersihan Di Kalangan Pelajar. SPI Bil. Penampilan Diri Pelajar. 4/1995 47. Pengurusan Usaha Menanam Semangat Patriotisme Di Kalangan Pelajar Dan Senaman Ringkas Dalam Bilik Darjah.1/1996 51. Pelaksanaan Skim Takaful Kemalangan Diri Berkelompok Bagi Semua Pelajar Sekolah Kerajaan Dan Bantuan Kerajaan. Pelaksanan Kadet Remaja Sekolah (KRS). SPI Bil 9/1995 . 2/1996 52. 6/1997 - 41 .77280) Taekwando/Seni Mempertahankan Diri. SPI Bil. SPI Bil.42.Rancangan Kegiatan Peperiksaan UPSR Tahun 6. SPI Bil. SPI Bil.

Penggunaan Budi Bicara Ketika Mengambil Tindakan. 9/2000 - 69. 2/1999 63. 12/2000 70. SPI Bil. SPI Bil. Murid Di Hari 59. SPI Bil. 2/1998 57. 8/1999 65. Panduan Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Tambahan Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum Dan Sukan Di Dalam Dan Di Luar Kawasan Sekolah. 8/2000 67. Penglibatan Guru dan Murid dalam aktiviti Pasukan Pakaian Seragam anjuran agensi kerajaan dan pertubuhan bukan kerajaan. 7/1999 64. SPI Bil 7/2000 66. Keselamatan Diri Murid Dalam Perjalanan Pergi Dan Balik Sekolah. 1/1999 62. Akta Pendidikan 1996 dan PeraturanPeraturan Di Bawah Akta Pendidikan 1996. Mencegah Kebakaran Di Sekolah. Panduan Keselamatan Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan Serta Kegiatan kokurikulum Dan Sukan Di Dalam Dan Di Luar Kawasan Sekolah. SPI Bil. 9/2000 - 68. 3/1998 58. Penggunaan Barang Permainan Elektronik Robot Kit Di Sekolah Menengah. SPI Bil.56. SPI Bil. SPI Bil. SPI Bil. SPI Bil. SPI Bil 24/1998 - 61. SPI Bil. SPI Bil. Garis Panduan Pengendalian Aktiviti Sokongan Bahasa Inggeris Di Sekolah. Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Kelab Komputer/ Teknologi Maklumat Sekolah. SPI Bil. 5/1998 - Mempergiat Dan Memperluas Program Dan Aktiviti Pertanian Di Sekolah. 18/1998 60. Lawatan Pendidikan Persekolahan. Penganjuran Program Motivasi Di Sekolah. Penubuhan Kelab Pencegahan Jenayah Di Sekolah Menengah. 42 . 13/2000 - Pendaftaran Kegiatan Seni Bela Diri Di Sekolah-Sekolah. SPI Bil.

SPI Bil. 20/2000 77. 17/2000 74. 14/2000 72. SPI Bil. Panduan Menggalakkan Kerjasama Dan Sumbangan Pihak Luar Dalam Program Teknologi Maklumat Dan Komunikasi Di Sekolah. Penubuhan Kelab Sekolah-Sekolah. SPI Bil. SPI Bil. 16/2000 - Sambutan Hari Kemerdekaan Peringkat Sekolah. Lawatan Sekolah Pada Hari Persekolahan 76. SPI Bil. Rukun Negara Di 73. Salah Laku Memasukkan Unsur Politik Dalam Soalan Peperiksaan/Ujian Di Sekolah Dan Perbuatan Menghasut/ Meracuni Fikiran Pelajar Membenci Kerajaan. 5/2002 - 43 . Panduan Penubuhan Persatuan Agama Bukan Islam Di Sekolah-Sekolah. 19/2000 - Penggalakan Aktiviti Fotografi Di Kalangan Murid Sekolah.71. SPI Bil. 18/2000 75. SPI Bil.

Kelab / Persatuan Dan Kelab Sukan Dan Permainan. Surat Permohonan Kebenaran Memungut Derma Pakaian Seragam.SENARAI BORANG-BORANG YANG DIGUNAKAN BAGI TUJUAN PENUBUHAN DAN PENDAFTARAN PERSATUAN Bil. Kelab/Persatuan dan Kelab Sukan /Permainan Surat Permohonan Pengesahan Penubuhan Dan Pendaftaran Pasukan Pakaian Seragam. Surat Penerimaan Lantikan Daripada Guru Pemimpin Pasukan Pakaian Seragam. Kelab/Persatuan Dan Kelab Sukan / Permainan. Surat Pelantikan Guru Pemimpin / Penasihat Pasukan Pakaian Seragam. 05. Surat Penurunan Kuasa Pengetua Kepada Ahli Jawatankuasa Pakaian Seragam. 03. 01. Kelab/persatuan dan Kelab Sukan / Permainan. 06. Senarai Borang/Surat Surat Permohonan Penubuhan Pasukan Pakaian Seragam. Kelab/Persatuan Dan Kelab Sukan/Permainan Surat Pengesahan Penubuhan Dan Pendaftaran Pasukan Pakaian Seragam. 44 . 02. 08. Kelab/Persatuan Dan Kelab Sukan/ Permainan Surat kelululusan Penubuhan Pakaian Seragam. Kelab / Persatuan dan Kelab Sukan / Permainan. 04. 07. Kelab / Persatuan dan Kelab Sukan / Permainan.

NORMA KERJA BAGI PENUBUHAN PERSATUAN Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dlm Seminggu Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab Mengikut Bilangan 45 Bil 1 Jenis Kerja Mesyuarat Penaja Masa Yang Diambil 60 minit 2 Surat permohonan Penubuhan dari JK Penaja Persatuan Surat Kelulusan Penubuhan 60 minit 3 2 Minggu 4 5 Surat permohonan pengesahan penubuhan dan pendaftaran dari Guru Penasihat Perlembagaan dan peraturanperaturan persatuan Senarai AJK Persatuan 1 Minggu 1 Minggu 6 1 Minggu 7 Senarai aktiviti utama persatuan Surat pengesahan penubuhan dan pendaftaran persatuan Surat Pelantikan Pengetua kepada guru penasihat 1 Minggu 8 1 Minggu 9 1 Minggu 10 Menyenaraikan tanggungjawab guru penasihat Surat penerimaan pelantikan kepada guru penasihat 1 Minggu 11 1 Minggu .

12 Surat penurunan kuasa daripada pengetua kepada AJK Persatuan Perlaksanaan persatuan 1 Minggu 13 Januari hingga Oktober Persatuan Dan Kelab Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab 46 .

SENARAI TUGAS HARIAN NAMA : JAWATAN : TARIKH : Bil. Tugas Saya Hari Ini Catatan 47 .

Contoh Surat Permohonan Penubuhan Pasukan Pakaian Seragam.p. Sehubungan itu. : JEA8002/05/04/06/2004 ( 1 ) : 12 Oktober 2004 Permohonan Menubuhkan Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. Bersama-sama ini disertakan draf perlembagaan dan peraturan peraturan persatuan. SMK Tunku Abdul Rahman Putra. Kelab/Persatuan Dan Kelab Sukan/Permainan Jawatankuasa Penaja Pergerakan Pengakap. Semoga permohonan ini mendapat pertimbangan dan kelulusan daripada pihak tuan. saya bagi pihak Jawatankuasa Penaja memohon kebenaran daripada pihak tuan untuk menubuhkan Pergerakan Pengakap di sekolah ini berasaskan Peraturan (4) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42. SMK Tunku Abdul Rahman Putra.U. SMK Tunku Abdul Rahman Putra. 4. 5. 11. ³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ Saya yang menjalankan tugas.(A) 196. Ruj. Batu 21.Kami Tarikh Pengetua. terima kasih. Perundangan (A): P. No.k. Kulai. Jawatankuasa Penaja Pergerakan Pengakap. 81000 Kulai. Kulai. 48 . Jalan Air Hitam. Batu 21 Jalan Air Hitam. s. 1. 21. 2. Johor Dengan hormatnya perkara di atas dirujuk. ( ISMAIL BIN SALIYAN ) Setiausaha. bertarikh 21 Mei 1998. Tuan. 81000 KULAI. Sekian. Guru Penolong Kanan Kokurikulum SMK Tunku Abdul Rahman Putra. senarai ahli jawatankuasa penaja dan senarai aktiviti utama sebagai dokumen sokongan kepada permohonan ini. Tambahan No. b.

No. SMK Tunku Abdul Rahman Putra. Sehubungan itu berdasarkan kuasa yang diberikan kepada saya mengikut Peraturan (4) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42. Batu 21 Jalan Air Hitam. Pihak tuan perlu mengemukakan kepada saya Pelembagaan dan Peraturan-Peraturan Persatuan. Mei 1998. 21.Kami Tarikh Ismail bun Saliyan. Ruj. terima kasih. ( HJH KALTHUM BTE HJ JERAN) Pengetua. Kulai Dengan hormatnya surat tuan JEA8002/05/04/06/2005 ( 1 ) bertarikh 12 Oktober 2004 adalah dirujuk. Batu 21. Tuan. 2. 11. Johor. ³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ Saya yang menurut perintah. 81000 Kulai. bertarikh 21hb. dan Senarai Aktiviti Utama dalam tempoh empat belas hari daripada tarikh Mesyuarat Penubuhan. maka saya dengan sukacitanya meluluskan penubuhan Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. Pakaian Seragam.Contoh Surat Kelulusan Penubuhan Pasukan Kelab/Persatuan Dan Kelab Sukan/Permainan SMK Tunku Abdul Rahman Putra..(A) 196. : JEA8002/05/04/06/2004 ( 1 ) : JEA8002/05/01/2004 ( 1 ) : 18 Oktober 2005 Permohonan Menubuhkan Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. 49 . Perundangan (A): P. Tambahan No. Senarai Ahli Jawatankuasa.U. 3. Tuan Ruj. Kulai. ««««««««««««««. SMK Tunku Abdul Rahman Putra. Jalan Air Hitam. Sekian. 81000 KULAI.

21.U. ³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ Saya yang menjalankan tugas. Kulai. 4.p.Kami Tarikh Pengetua. : JEA8002/05/01/2004 ( 1 ) : JEA8002/05/04/06/2005 ( 2 ) : 25 Oktober 2004 Permohonan Pengesahan Penubuhan Dan Pendaftaran Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Pu tra. b. Senarai Ahli Jawatankuasa dan Senarai Aktiviti Utama yang telah diputuskan dan dipersetujui secara konsensus dalam mesyuarat penubuhan untuk pertimbangan dan pengesahan pihak tuan. 81000 Kulai. terima kasih. SMK Tunku Abdul Rahman Putra.Contoh Surat Permohonan Pengesahan Penubuhan Dan Pendaftaran Pasukan Pakaian Seragam. Jalan Air Hitam. No. bertarikh 21 Mei 1998. Dengan hormatnya surat tuan JEA8002/05/01/2004 (1) bertarikh 18 Oktober 2004 adalah dirujuk. Batu 21. SMK Tunku Abdul Rahman Putra. Tuan Ruj. Kelab/Persatuan Dan Kelab Sukan/Permainan Pergerakan Pengakap.(A) 196. saya bagi pihak Jawatankuasa Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra memohon daripda pihak tuan agar dapat mengesahkan penubuhan Pergerakan Pengakap sekolah ini dan mendaftarkannya sebagai sebuah Pasukan Pakaian Seragam dalam bidang kokurikulum di sekolah ini berasaskan Peraturan (4) dalam Peraturan Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42. Tambahan No. ( ISMAIL BIN SALIYAN ) Setiausaha. 81000 KULAI. 11. Sehubungan dengan itu. 2. Ruj. SMK Tunku Abdul Rahman Putra. Sekian. Batu 21 Jalan Air Hitam. Bersama-sama ini disertakan Perlembagaan dan Peraturan-Peraturan Persatuan. Jawatankuasa Penaja Pergerakan Pengakap. Perundangan (A): P. 50 . Tuan.

1 4. (A) 196 bertarikh 21hb Mei 1998. 81000 Kulai. Permohonan menjadi ahli adalah dengan cara mengisi borang yang disediakan 51 . KEAHLIAN 3.1 OBJEKTIF Supaya ahli dapat menganggotai Pasukan Pakaian Seragam (Pergerakan Pengakap) dengan lebih terpimpin dalam menimba Ilmu Berpengakap dan memupuk semangat bertanggungjawab dan disiplin diri. PERATURAN 1 a. No.Contoh Perlembagaan Persatuan. JOHOR. Kulai yang selepas ini disebut sebagai ´persatuan´ sahaja. maka berikut ini dikemukakan Peraturan-Peraturan (Perlembagaan) Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. NAMA DAN ALAMAT Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra.U. Akta Pendidikan 1996 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42. PERGERAKAN PENGAKAP SMK TUNKU ABDUL RAHMAN PUTRA. Alamat: SMK Tunku Abdul Rahman Putra.2 Dibuka kepada semua murid sekolah ini. emosi. Tambahan No. Kulai Nama Persatuan: b. PERATURAN 2 MATLAMAT Memberi peluang kepada setiap pelajar untuk mengembangkan potensi secara seimbang dan menyeluruh dalam aspek jasmani. Batu 21. 41. Jalan Air Hitam. Perundangan (A): P. KULAI PERATURAN-PERATURAN (PERLEMBAGAAN) PERSATUAN Pada mematuhi Subperaturan 5(1)(a) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998.2 PERATURAN 4 4. Ahli-ahli Pergerakan Pengakap akan seberapa daya berusaha untuk mencapai tahap yang paling tinggi dalam aktiviti yang diceburi terutamanya melalui ujian-ujian kecekapan yang diikutiinya. 11. rohani dan intelek PERATURAN 3 3.

6.3 Ahli-ahli mestilah menerima serta bersetuju berpegang kepada Perlembagaan dan akan mengambil bahagian dengan cergas bagi menjayakan tujuan persatuan ini.6.2 Dilantik semasa Mesyuarat Agung. oleh Guru jawatan kepada 6.6.7 Ahli Jawatankuasa(bilangan keperluan) 6. Ahli Jawatankuasa Persatuan hendaklah terdiri:6. Ahli Jawatankuasa Kecil boleh dilantik Penasihat tanpa mengadakan mesyuarat.2 5.4 6. Ahli yang hadir layak dicalonkan sebagai Ahli Jawatankuasa manakala ahli yang tidak dapat hadir tetapi menulis surat tunjuk sebab layak dicalonkan sebagai Ahli Jawatankuasa.5 Ahli Jawatankuasa yang hendak meletakkan hendaklah menghantar surat perletakan jawatan Guru Penasihat.4 Penolong Setiausaha 6.6.6 Penolong Bendahari 6.2 Naib Pengerusi 6. Guru Penasihat hendaklah memberi nasihat dalam perancangan dan pelaksanaan sesuatu aktiviti.3 6.5 Bendahari 6.1 5. Pemilihan ahli jawatankuasa secara undian.3 Setiausaha 6.6 bergantung 52 .6.6.1 Pengerusi 6. Guru Penasihat hendaklah sentiasa bersama dengan ahli-ahli semasa aktiviti dijalankan. PERATURAN 5 5.8 Pemeriksa Kira-Kira(2 orang) 6.6.4.3 GURU PENASIHAT Guru Penasihat adalah terdiri daripada guru sekolah ini.1 6.6. AHLI JAWATANKUASA PERATURAN 6 6.

2 Naib Pengerusi 7. 7.2 Meneliti catatan minit mesyuarat dan memastikan segala keputusan yang diputuskan diambil tindakan yang sewajarnya. 7.PERATURAN 7 JAWATANKUASA 7.3. 7.1 Membantu setiausaha dalam menjalankan segala tugas dan tanggungjawabnya.3.2.3.3.1 Menguruskan hal-hal surat menyurat.3 Mencatat kehadiran ahli 7. 7.3 Setiausaha 7. 7.1.1 TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB Pengerusi 7.3 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa.2.4 Penolong Setiausaha 7.2 Mencatat dan menandatangani mesyuarat/laporan kegiatan-kegiatan. 7.4.2 Menjalankan tugas ketiadaan Setiausaha.1 Mempengerusikan semua mesyuarat dan bertanggungjawab atas kesempurnaan semua mesyuarat 7. minit 7.2 Mempengerusikan mesyuarat semasa ketiadaan pengerusi.3. 7.4. 7.1.4 Menyimpan dokumen yang berkaitan dengan persatuan. Setiausaha sewaktu 53 .2.1 Membantu pengerusi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang diberi.1.5 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa.3 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa. 7.

7.8.7 Ahli Jawatankuasa 7.1 Memeriksa.8 Pemeriksa Kira-Kira 7. 7.3 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa. 7. 7.5 Menyediakan Laporan Kewangan untuk di audit dan dibentangkan dalam Mesyuarat Agung.7. bulanan dan 7. 7. Bendahari sewaktu 7.3 54 .7.5 Bendahari 7.6.5.1 Membantu menjalankan tugas dalam segala program dan aktiviti yang dilaksanakan.1 Menjalankan tugas-tugas ketiadaan Bendahari. 7.5.2 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa. menyemak serta mengesahkan Laporan Kewangan tahunan dan bertangungjawab keatasnya.3 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa 7.6 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa.6.3 Menyebdiakan Penyata Kira-Kira tahunan serta menandatanganinya.2 Membuat dan menyimpan kira-kira berkenaan semua perkara kewangan dan bertanggungjawab di atas kesahihannya.4 Melaporkan kedudukan kewangan sekiranya diminta di dalam mesyuarat ahli jawatankuasa.8.5. 7.2 Mempengerusikan biro sekiranya dilantik.2 Memastikan pengurusan kewangan diuruskan dengan betul. 7. 7.1 Bertanggungjawab berkenaan semua hal kewangan Persatuan 7. 7.5.5.8.6 Penolong Bendahari 7.4.5.7.7.

Persatuan aktiviti.1 11.1 KEWANGAN Sumber utama kewangan persatuan adalah melalui derma yang diputuskan semasa Mesyuarat Agung dan telah diputuskan sebanyak RM 1. AKTIVITI PERATURAN 10 10. Peraturan khas yang ditetapkan hendaklah dipatuhi oleh semua ahli. Sebarang pindaan aktiviti akan dibuat oleh Guru Penasihat dan diumumkan kepada pengetahuan ahli.1 10. sekiranya mendapat kebenaran Pengetua/Guru Besar. KEHADIRAN/PENYERTAAN 8. Ahli-ahli yang melanggar peraturan akan dikenakan tindakan tatatertib. TINDAKAN DISIPLIN PERATURAN 12 12. Tindakan memotong markah kehadiran dalam penilaian kokurikulum boleh diambil sekiranya gagal berbuat demikian.3 Ahli-ahli yang bersetuju menyertai aktiviti yang memerlukan perbelanjaan besar boleh dikenakan derma khas bagi membiayai aktiviti tersebut.1 Diambil terhadap ahli yang melanggar perlembagaan persatuan dan tidak mematuhi peraturan yang ditetapkan.2 Ahli persatuan dikehendaki menghadiri semua aktiviti yang dijalankan oleh persatuan sepanjang tahun.2 8.2 11.4 PERATURAN 9 9.PERATURAN 8 8. Semua pungutan/penyimpanan boleh dimasukkan ke dalam Akaun SUWA sekolah. 55 .00 seorang sebulan.1 9. PERATURAN-PERATURAN PERATURAN 11 11. juga boleh memperolehi kewangan melalui 8. Kegagalan berbuat demikian sebanyak tiga kali berturut-turut dikehendaki menulis surat tunjuk sebab.3 Peraturan sekolah adalah menjadi peraturan asas.2 Dijalankan seperti yang dirancang dalam mesyuarat agung atau mesyuarat ahli jawatankuasa.

..2 Amaran bertulis 12..2 Setiap ahli perlu mengetahui terhadap aktiviti yang dijalankan.2.. 56 .2 PERATURAN 15 15..1 15....2 Tindakan disiplin adalah mengikut cara berikut: 12.. Guru Penasihat atau pentadbir sekolah secara bertulis... ahli jawatankuasa.... Satu mesyuarat khas yang dihadiri oleh Guru Penasihat dan Ahli Jawatankuasa akan membincangkan cadangan tersebut dan meluluskannya jika perlu. 13.3 Ahli yang tidak berpuas hati dengan tindakan yang diambil boleh membuat rayuan kepada Guru Penasihat persatuan secara bertulis dan keputusan Guru Penasihat adalah muktamad......... Segala hutang wajib dijelaskan. Ahli-ahli hendaklah dengan penuh minat...2 Mana-mana bahagian sehingga ia dipinda..1 Amaran lisan 12.. sentiasa peka dan mengikuti aktiviti ...4 PERATURAN 14 14. Setiap pindaan yang telah diluluskan hendaklah dipamirkan dan disahkan oleh Pengetua/Guru Besar. Baki kewangan diputuskan dalam Mesyuarat Agung Tergempar..12. PINDAAN PERLEMBAGAAN dalam perlembagaan ini sah PERATURAN 13 13. Cadangan pindaan perlembagaan boleh dibuat oleh ahli............ (ISMAIL BIN SALIYAN) Setiausaha Pergerakan Pengakap.1 13.3 13........2.....1 PEMBUBARAN PERSATUAN Pengetua diberi kuasa untuk membubarkan persatuan jika didapati melanggar perlembagaan dan Falsafah Pendidikan Negara.. HAL-HAL LAIN tanggungjawab sendiri 14.

................... ................... Pergerakan Pengakap.. (AZAM BIN RAHMAN) Pengerusi............................. ..... (MARHAINI BTE YUSOF) Guru Pemimpin.............................. Pergerakan Pengakap 57 ....

..... KULAI SENARAI AHLI JAWATANKUASA PERSATUAN Pada mematuhi Subperaturan 5(1)(b) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998..3 Ariffin bin Zaini (No.....4 Kamalariffin bin Ali (no.. Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Penolong Setiausaha Bendahari Penolong Bendahari Ahli Jawatankuasa AZAM BIN ABD RAHMAN (No.................... (MARHAINI BTE YUSOF) Guru Penasihat Pergerakan Pengakap Tarikh: ........... (ISMAIL BIN SALIYAN ) Setiausaha Pergerakan Pengakap Tarikh: ....... Perundangan (A): P...Kad Pengenalan: 851128-01-5653) Lim Swee Meng (No......1.. maka berikut ini dikemukakan Senarai Ahli Jawatankuasa Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra.......Kad Pengenalan: 860311-01-5112) ISMAIL BIN SALIYAN (No...Kad Pengenalan: 850621-01-5126) Abdul bin Atan (No..Kad Pengenalan: 861205-01-5453) Kassim bin Suratman (No.....1 dalam Artikel Enam dan perlantikan mereka mematuhi Subseksyen 6....... 4.... 11.. Kulai yang selepas ini disebut sebagai ´persatuan´ sahaja... (A) 196 bertarikh 21hb Mei 1998.......Kad Pengenalan: 870927-01-5524) 7.. 5.. 2......Kad Pengenalan: 880908-01-6534) 7............... .... 1........... (AZAM BIN ABD RAHMAN) Pengerusi Pergerakan Pengakap Tarikh: . Kad Pengenalan: 850411-01-7245) Perakuan: Kami dengan ini mengaku bahawa Senarai Ahli Jawatankuasa di atas adalah mematuhi Subseksyen 6.Kad Pengenalan: 850229-01-5157) 7........2 dalam artikel yang sama seperti dalam Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan Persatuan.. 41......Kad Pengenalan: 870609-01-7165) 7... 58 ... No..2 Shamugam a/l Arumugam (No.... .........1.. Tambahan Mo.. 6........ Pengesahan: Saya dengan ini mengesahkan bahawa Senarai Ahli Jawatankuasa di atas dan perlantikan mereka adalah mengikut Undang -Undang dan Peraturan-Peraturan (Perlembagaan) Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra....Kad Pengenalan: 851121-01-5221) Latif bin Karya (No.... Akta Pendidikan 1996 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42.. 7....5 Jamal bin Pandak (No....Kad Pengenalan: 861221-01-5655) 7.. Kulai.....U.1 Ban Ah Lek (No......... 3... .PERGERAKAN PENGAKAP SMK TUNKU ABDUL RAHMAN PUTRA...

......... .. (A) 196 bertarikh 21hb Mei 1998.3 Perkhemahan Tahunan Pertandingan Kawat Kaki Pertandingan Gajet Pertandingan Kem Kraf Lawatan Pungutan Derma Jambori Persembahan Kebudayaan Ceramah Kursus Kecekapan Bengkel Penulisan Projek 3..... Aktiviti Kependidikan: Perakuan: Kami dengan ini mengaku bahawa aktiviti dan program yang disenaraikan di atas adalah aktiviti dan program sebenar yang akan dianjur dan dikelolakan oleh persatuan ini.. Tambahan No. maka berikut ini dikemukakan Senarai Aktiviti Utama Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra..................1 Persetiaan Pengakap 2. No. 41..........3 2...2 3....PERGERAKAN PENGAKAP SMK TUNKU ABDUL RAHMAN PUTRA..7 2.....8 3..... Akta Pendidikan 1996 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42.. ........................5 2. KULAI SENARAI AKTIVITI UTAMA PERSATUAN Pada mematuhi Subperaturan 5(1)(c) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998.... ..... 2.4 2......U.. (ISMAIL BIN SALIYAN) Setiausaha Pergerakan Pengakap Tarikh: .... Program Kepengakapan: Peraturan-Peraturan Pengakap Ikrar Pengakap Ikatan dan Simpulan Pertolongan Cemas Kawat Kaki Gajet Hiking Kem Kraf Khidmat Masyarakat Ujian-Ujian Kecekapan Aktiviti Berpengakap: 1.2 2... (AZAM BIN ABD RAHMAN) Pengerusi Pergerakan Pengakap Tarikh: ............ Kulai. Kulai yang selepas ini disebut sebagai ´persatuan´ sahaja.1 2. Perundangan (A): P..... 11............ 59 . Pengesahan: Saya dengan ini mengesahkan bahawa Senarai Aktiviti Utama di atas adalah sesuai dengan tujuan dan matlamat penubuhan Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra....6 2................ (MARHAINI BTE YUSOF) Guru Penasihat Pergerakan Pengakap Tarikh: ....................1 3........ 1.........

Dengan pengesahan ini Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. Mei 1998. SMK Tunku Abdul Rahman Putra.. 4. 81000 Kulai. terima kasih. Sehubungan itu berdasarkan kuasa yang diberikan kepada saya mengikut Peraturan 4 dan 5 dalam Peraturan -Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42. JOHOR. maka saya dengan sukacitanya mengesahkan penubuhan dan pendaftaran Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. No. surat tuan 2. Tuan: JEA8002/05/04/06/2004(2) Ruj. Permohonan Pengesahan Penubuhan Dan Pendaftaran Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra Dengan hormatnya perkara di atas dirujuki berasaskan JEA8002/05/04/06/2004(2) bertarikh 20 Oktober 2004.Contoh Surat Pengesahah Penubuhan Dan Pendaftaran Pasukan Pakaian Seragam. Perundangan (A): P. Tuan. 11. Tambahan No. ( HJH KALTHUM BTE HJ JERAN ) Pengetua. 21. Kelab/Persatuan Dan Kelab Sukan/Permainan Pergerakan Pengakap.(A) 196. JOHOR. Kami: JEA8002/05/01/2004(6) Tarikh : 25 Oktober 2004 ISMAIL BIN SALIYAN. 60 . ³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ Saya yang menjalankan tugas. Setiausaha Pergerakan Pengakap. Sekian. Kulai sudah boleh bergerak sebagai sebuah persatuan yang sah dan berdaftar dalam bidang kokurikulum sekolah ini dengan diterajui oleh Ahli Jawatankuasa yang telah dilantik dan mematuhi sepenuhnya Perlembagaan dan Peraturan-Peraturan Persatuan dan melaksanakan Aktiviti Utama yang dikemukakan kepada saya. Kulai adalah berkuatkuasa mulai tarikh surat ini sehinggalah persatuan ini dibubarkan. 81000 Kulai. Batu 21.U. SMK Tunku Abdul Rahman Putra. Ruj. bertarikh 21hb. Kulai. ««««««««««««. Jalan Air Hitam. SMK Tunku Abdul Rahman Putra..

( HJH KALTHUM BTE HJ JERAN ) Pengetua. Sekian. Batu 21. JOHOR. Kesediaan dan kesanggupan Tuan menerima perlantikan ini amatlah dihargai dan disanjung tinggi.k. Johor Bahru. Kulai Dengan hormatnya perkara di atas adalah dirujuk. berdasarkan kuasa yang diberikan kepada saya mengikut Peraturan 8 dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998. 1. Tuan: Ruj. SMK Tunku Abdul Rahman Putra. ««««««««««««. 41. Perlantikan Sebagai Guru Penasihat/Pemimpin Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. 3. JOHOR. Kulai berkuatkuasa mulai tarikh surat ini. Perundangan (A): P. SMK Tunku Abdul Rahman Putra. 81000 Kulai. ³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ Saya yang menurut perintah. Saya berkeyakinan penuh bahawa tuan boleh melaksanakan amanah dan tanggungjawab yang diberikan ini dengan cekap dan berkesan. No. Jalan Air Hitam. maka saya dengan bangga dan sukacita melantik tuan menjadi Guru Pemimpin/Penasihat kepada Pergekan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. Guru Penolong Kanan Kokurikulum Fail Peribadi JEA8002/05/01/2004(7) 27 Oktober 2004 61 .Contoh Surat Perlantikan Guru Pemimpin/Penasihat Persatuan Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. Sehubungan itu. Ruj. s. (A) 196 bertarikh 21hb Mei 1998. Kami: Tarikh : MARHAINI BTE YUSOF. terima kasih. JOHOR. 4. Tuan. Akta Pendidikan 1996 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42. Bersama-sama ini disertakan Senarai Tanggungjawab Sebagai Guru Pemimpin/Penasihat untuk makluman dan tindakan tuan. 3.U. 11. 81000 Kulai. Tambahan No. 2.

4. 10. Menentukan Papan Kenyataan digunakan dengan sepenuhnya. 8. 13. Merancang aktiviti tahunan dengan kerjasama pelajar. 19. 18. Memastikan ada Perlembagaan dan Peraturan. Merancang strategi untuk peningkatan kecemerlangan Pasukan Pakaian Seragam. Memastikan tidak ada unsur subversif tersebar di kalangan ahli. Kelab/Persatuan dan Kelab Sukan/Permainan. Memastikan pengurusan kewangan dan harta bend a/peralatan diurus dengan baik. Memastikan aktiviti berjalan mengikut jadual yang ditetapkan. Bertanggungjawab mencatat penglibatan dan pencapaian ahli. 9. Mengurus penyertaan ahli-ahli dalam kegiatan di sekolah/zon/daerah/negeri dan kebangsaan dengan baik. 12. 5. Mengiringi ahli dalam lawatan atau projek yang dijalankan . Menghadiri perjumpaan atau mesyuarat yang berkaitan dengan unit yang diwakili . 6. 7. Memastikan Jawatankuasa menjalankan tugas seperti dalam Perlembagaan. Mendaftarkan Pasukan Pakaian Seragam. Mencadangkan nama ahli yang layak menerima Sijil Penghargaan kepada Jawatankuasa Kokurikulum Sekolah. 16.Senarai Tanggungjawab Guru Pemimpin/Penasihat Persatuan 1. 17. Menandatangani Buku Kehadiran Ahli. 14. peringkat terkandung 62 . Bertanggungjawab memberi bimbingan dan tunjuk ajar serta galakan kepada ahli-ahli. 11. Memastikan Minit Mesyuarat dan Laporan Aktiviti disedia dan difailkan. 15. 2. Memastikan aktiviti selaras dengan objektif sekolah. Memastikan Mesyuarat Agung diadakan bagi tujuan melantik Ahli Jawatankuasa. Kelab Persatuan dan Kelab Sukan/ Permainan kepada Pengetua/Guru Besar atau Badan Induk. 3.

20. Bekerjasama dengan pihak sekolah dalam menjayakan sesuatu program. 21. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Pengetua/Guru Besar dari semasa ke semasa. 63 .

3. 2. 81000 Kulai.. 4. Terlebih dahulu saya merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih atas kepercayaan dan keyakinan tuan melantik saya sebagai Guru Pemimpin/Penasihat Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. saya dengan sepenuh hati menerima perlantikan tersebut sebagai sebahagian daripada tugas. ««««««««. Tuan:JEA8002/05/01/2004(7) Ruj. Kami: Tarikh: 28 Oktober 2004 Pengetua. dan berikrar akan menumpukan segala upaya dan segenap tenaga untuk menunai dan melaksanakannya.. alpa dan ingkar dalam melaksanakan tugas.Contoh Surat Penerimaan Lantikan Daripada Guru Penasihat/Pemimpin Marhaini bte Yusof SMK Tunku Abdul Rahman Putra. Sehubungan itu. Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah Guru Penolong Kanan Kokurikulum 64 . 1. ³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ Saya yang menurut perintah. 2.k. kuasa dan tanggungjawab yang diamanahkan ini. Pelantikan Sebagai Guru Penasihat Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. Ruj. SMK Tunku Abdul Rahman Putra. 81000 Kulai. ( MARHAINI BTE YUSOF ) s. maka saya boleh dikenakan tindakan me ngikut Subseksyen 135(1) dan 135(2) Akta Pendidikan 1996 dan Peraturan 4 dalam Bahagian II Peraturan -Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993. Kulai berkuatkuasa mulai 27 Oktober 2004. Sekian .. Tuan. JOHOR.. Kulai Saya dengan segala hormat dan takzimnya merujuki perkara di atas berasaskan surat tuan JEA8002/05/01/2004(7) bertarikh 27 Oktober 2004 yang berkaitan. kuasa dan tanggungjawab profesion saya. Saya faham bahawa sekiranya saya lalai. terima kasih. JOHOR.

41l Perundangan (A). Sekian .. 81000 Kulai.. Melalui dan salinan: Guru Pemimpin. JOHOR.U. Bersama-sama ini disertakan Senarai Tanggungjawab Ahli Jawatankuasa Persatuan yang perlu dilaksanakan oleh saudara. Ruj. SMK Tunku Abdul Rahman Putra. SMK Tunku Abdul Rahman Putra. 1.. ( HJH KALTHUM BTE HJ JERAN ) Pengetua. Penolong Kanan Kokurikulum Fail Pengakap : : JEA8002/05/01/2004(8) : 30 Oktober 2004 65 . Kulai.. Mei 1998... Tuan Ruj. Kami Tarikh Muhammad bin Kassim.. Pergerakan Pengakap. ³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ Saya yang menurut perintah. No.. ««««««««. 11.. Batu 21. Akta Pendidikan 1996 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42. berkuatkuasa mulai 30 Oktober 2004... Surat Penurunan Kuasa Kepada Jawatankuasa Persatuan Dengan hormatnya merujuk perkara diatas. SMK Tunku Abdul Rahman Putra. Kulai (No. sukacita dimaklumkan bahawa dengan kuasa yang diberikan kepada saya sepertimana dalam Peratu 4 dan ran 5 dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998. 1.. (A) 196 bertarikh 21 hb. Jalan Air Hitam. P. s. 3.).. Kulai. Tambahan No.k. Saudara... Tingkatan Empat Sains 1..Contoh Surat Penurunan Kuasa Pengetua/Guru Besar Jawatankuasa Persatuan Melalui Guru Penasihat/Pemimpin Kepada Ahli SMK Tunku Abdul Rahman Putra. saudara telah dilantik sebagai Pengerusi Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. Semoga dengan perlantikan ini saudara dapat menjalankan tanggungjawab untuk meninggikan prestasi Pergerakan Pengakap sekolah ini. 2. terima kasih. Kulai..

Pengerusi 1. Memastikan semua kegiatan yang dirancang dapat dijalankan dengan baik. Memastikan akaun sentiasa dikemaskini.5 2. semester dan tahunan bersama-sama ahli jawatankuasa dan guru penasihat. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Pemimpin dari semasa ke semasa. Berkerjasama dengan setiausaha. 66 .3 Mencatat minit mesyuarat dan mengedarkannya kepada ahli.5 Mengutip wang derma daripada ahli.3 5. Membincangkan semua program dan aktiviti mingguan. Mengeluarkan resit bagi penerimaan dan pembayaran yang dibuat. Bendahari 5. Menyerahkan segala kutipan untuk disemak dan disimpan oleh Guru Pemimpin. 4. 5.1 5. Menyediakan laporan semester dan laporan tahunan untuk diselia oleh Guru Pemimpin.3 Membantu Setiausaha menjalankan segala tugas dan tanggungjawabnya. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Pemimpin dari semasa ke semasa.3 Membantu pengerusi dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab yang diberi.2 4. Mempengerusikan mesyuarat jika pengerusi tidak dapat hadir.1 2.2 2.2 1.2 3.2 5.1 4.4 1. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Pemimpin dari semasa ke semasa. Mencatat wang masuk dan keluar dalam laporan kewangan. Mempengerusikan mesyuarat yang diadakan.1 1. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Pemimpin dari semasa ke semasa Naib Pengerusi 2. Meneliti catatan minit mesyuarat dan memastikan segala tindakan yang diputuskan diambil tindakan sewajarnya. Penolong Setiausaha 4. Setiausaha 3.1 3.4 5.3 1. 3.Tanggungjawab Ahli Jawatankuasa Persatuan 1.

1 6. Ahli Jawatankuasa 6.1 7.2 Membantu menjalankan tugas dalam segala program dan aktiviti yang dilaksanakan dengan sebaik mungkin. 67 .6. Pemeriksa Kira-Kira 7. 7. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Pemimpin. Memastikan pengurusan kewangan diuruskan dengan betul.2 Memeriksa dan menyemak serta mengesahkan penyata kewangan pada akhir tahun.

1. 3. Johor. 2. Kulai Pergerakan Pengakap. 1. 41 Perundangan (A). (A) 196 bertarikh 21hb Mei 1998. Memohon Kelulusan Untuk Mengutip Derma Keahlian Bagi Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra Saya dengan segala hormatnya perkara di atas dirujuk. SMK Tunku Abdul Rahman Putra. SMK Tunku Abdul Rahman Putra.k. Kulai. Permohonan ini dikemukakan demi mematuhi Subperaturan 9(3) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998. Ruj. ( ISMAIL BIN SALIYAN ) Setiausaha Pergerakan Pengakap. ³BERKHIDMAT UNTUK KECEMERLANGAN PERSATUAN´ Saya yang mejalankan tugas. 4. JOHOR. 3. Tambahan No. Tuan: Ruj. Sekian..00 seorang sebulan. Batu 21. Jalan Air Hitam.Contoh Surat Permohonan Kebenaran Memungut Derma. Kami: JEA8002/05/04/06/2004(4) Tarikh : 1 November 2004 Pengetua. SMK Tunku Abdul Rahman Putra. P. Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah Guru Penolong Kanan Kokurikulum Fail Pengakap Guru Pemimpin/Penasihat 68 . Kulai. No. Kulai memohon kebenaran daripada pihak tuan untuk membuat kutipan derma daripada setiap ahli persatuan yang berdaftar pada kadar RM 1. Akta Pendidikan 1996 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42. 11. s. 2.U. saya bagi pihak Ahli Jawatankuasa Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. Jalan Air Hitam. Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. 81000 Kulai. Batu 21. Tuan. Sehubungan dengan itu. ««««««««. terima kasih.

Kulai akan dapat bergerak dengan cergas. JOHOR. 81000 Kulai. (A) 196 bertarikh 21hb Mei 1998.Contoh Surat Kelulusan Mengutip Derma. Saya berharap dengan kebenaran dan kelulusan ini Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. 11. SMK Tunku Abdul Rahman Putra. 1. Batu 21. ( HJH KALTHUM BTE HJ JERAN ) Pengetua. Akta Pendidikan 1996 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42. berdasarkan kuasa yang diberikan kepada saya mengikut Subperaturan 9(3) dalam Peraturan -Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998. ³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ Saya yang menurut perintah.k.00 seorang sebulan.. Jalan Air Hitam. No. maka saya dengan ini membenar dan meluluskan permohonan tuan untuk mengutip derma keahlian daripada setiap ahli yang berdaftar dengan Pergerakan Pengakap sekolah ini denga kadar n RM 1. Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. P. Kami: JEA8002/05/01/2004(9) Tarikh: 3 November 2004 ISMAIL BIN SALIYAN. ««««««««««««. Sekian. 1. JOHOR. Kulai SMK Tunku Abdul Rahman Putra. SMK Tunku Abdul Rahman Putra. dengan syarat tiada unsur paksaan dikenakan ke atas ahli dan peruntukan-peruntukan dalam Artikel Tujuh. Ruj. Memohon Kelulusan Untuk Mengutip Derma Keahlian Bagi Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. Tuan.U. Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan (Perlembagaan) Pergerakan Pengakap sekolah ini dipatuhi sepenuhnya. 69 . 41 Perundangan (A). Setiausaha Pergerakan Pengakap. Sehubungan dengan itu. 1 2. Tambahan No. 3. Kulai. Guru Penolong Kanan Kokurikulum. Kulai Dengan hormatnya surat tuan JEA8002/05/04/06/2004(4) bertarikh November 2004 yang berkaitan. 81000 Kulai. Tuan: JEA8002/05/04/06/2004(4) Ruj. s. terima kasih.

Semoga tuan dapat memberikan sokongan demi meningkatkan lagi penglibatan anak tuan dalam kegiatan kokurikulum dengan penuh dedikasi. Tuan: Ruj. 81000 Kulai.25). Penolong Kanan Kokurikulum Fail Pengakap 70 . SMK Tunku Abdul Rahman Putra. Oleh itu. Muhammad bin Kassim pelajar Tingkatan 1A2.00 pagi. No 8296. Sehubungan dengan itu. 81000 Kulai. s. Batu 21. ³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ Saya yang menurut perintah. Jalan Air Hitam. Sekian. JOHOR. Johor Bahru dan dikehendaki menjalani latihan/perjumpaan pada setiap hari Sabtu minggu ke-2 dan ke-4 dari jam 8. Ruj. Jalan Merak 17. pihak kami berbesar hati jika anak tuan dapat membuat pembayaran kepada bendahari samada pembayaran mengikut mingguan (RM 0.00) atau tahunan (RM 12. terima kasih. JOHOR. 1.. 2. Tuan. SMK Tunku Abdul Rahman Putra. 3. Bandar Putra. Pengelibatan Anaknya Dalam Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. Kulai. 2. Kami:JEA8002/05/01/2004(10) Tarikh: 5 November 2004 Encik Kassim bin Aspar. pihak pengurusan sekolah telah meluluskan kutipan derma Pergerakan Pengakap Sekolah berjumlah RM 12. telah diterima menjadi ahli Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra.00 setahun (Rujuk Surat Kebenaran JEA8002/05/01/2004(8) bertarikh 3 November 2004). Penerimaan Ahli Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra Dengan hormatnya dimaklumkan bahawa anak tuan. ««««««««««««.00) bermula dari bulan Januari 2003.Contoh Surat Pemberitahuan Kepada Ibu Bapa/Penjaga.00 pagi hingga 12. ( HJH KALTHUM BTE HJ JERAN ) Pengetua.k. atau bulanan (RM 1.

Tuan. Batu 21. 56000 Kuala Lumpur. SMK Tunku Abdul Rahman Putra.k. Sehubungan itu. Rumah Pengakap. Bersama-sama disertakan borang yang telah diisi dan wang pendaftaran. Ruj. Kami: JEA8002/05/01/2004(1) Tarikh : 5 Januari 2005 Persekutuan Pengakap Malaysia. Guru Penolong Kanan Kokurikulum 71 . JOHOR. Jalan Hang Jebat. s. Kulai telah dilulus penubuhan dan pendaftaran oleh pihak pentadbiran sekolah sepertimana surat JEA8002/05/01/2004(6) bertarikh 25 Oktober 2004. Memohon Pendaftaran Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. 3. 3. Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. ³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ Saya yang menurut perintah. 2. ««««««««««««. Jalan Air Hitam. 1. Pengarah Pendidikan Johor.Contoh Surat Pendaftaran Pergerakan Pengakap Sekolah Kepada Pesekutuan Pengakap Malaysia SMK Tunku Abdul Rahman Putra. Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. Kulai . Senarai ahli-ahli Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. Kulai ingin memohon mendaftar pergerakan ini kepada Persekutuan Pengakap Malaysia. Pengawai Pendidikan Daerah Johor Bahru. Pesuruhjaya Pengakap Daerah Johor Bahru. 81000 Kulai. terima kasih. Kulai dan Guru-Guru Penasihat yang akan mengendalikan pergerakan pengakap tersebut juga disertakan. Kulai. 4. Sekian . Tuan: Ruj. Berhubung perkara tersebut diatas. ( HJH KALTHUM BTE HJ JERAN ) Pengetua. 2.

Johor Bahru telah tidak hadir semasa latihan/perjumpaan pada setiap hari Sabtu jam 8.00 pagi sepertimana tarikh -tarikh berikut: Tarikh: 10 Januari. ³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ Saya yang menurut perintah. Penolong Kanan Kokurikulum Pemimpin Pengerakan Pengakap. Ruj.k. JOHOR. Batu 21. Jalan Air Hitam. Bandar Putra. ««««««««««««. Kami: JEA8002/05/01/2004(1) Tarikh : 3 Januari 2005 Encik Kassim bin Aspar. terima kasih. SMK Tunku Abdul Rahman Putra. SMK Tunku Abdul Rahman Putra. Jalan Merak 17. JOHOR. pihak pengurusan sekolah memohon kerjasama pihak tuan untuk memastikan bahawa ketidakhadiran anak tuan pada tarikh tersebut adalah dalam pengetahuan tuan. Tuan.00 hingga 11. Fail Pengakap 72 . 81000 Kulai. Muhammad bin Kassim pelajar Tingkatan 1A2. Ketidakhadiran Ahli Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra Dengan hormatnya dimaklumkan bahawa anak tuan. Semoga tuan dapat memberikan sokongan demi meningkatkan lagi penglibatan anak tuan dalam kegiatan kokurikulum dengan penuh dedikasi. mengenai Ketidakhadiran Anak Dalam Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. Kulai. 1. 2. Sekian. 8 Februari 2003 2. 81000 Kulai. Tuan: Ruj. seorang ahli Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra.Contoh Surat Pemberitahuan Kepada Ibu Bapa/Penjaga. s. ( HJH KALTHUM BTE HJ JERAN ) Pengetua. 17 Januari. No 8296. 3. Sehubungan dengan itu. 3.

Contoh Takwim Tahunan Pergerakan Pengakap Bulan Januari Minggu/ Tarikh Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 1 Minggu 2 Aktiviti Pendaftaran Kelab/Persatuan Pendaftaran Ahli Ceramah Berfokus Suai Kenal Antara Ahli Pengakap Ceramah Berfokus Penyusunan Organisasi(Mesyuarat AJK) Ceramah Berfokus Tanggungjawab Ahli Ceramah Berfokus Dasar Berpengakap Ceramah Berfokus Peraturan dan Undang-Undang Ceramah Berfokus Mengenal Bendara dan Upacara Ceramah Berfokus Pemakaian Lencana dan Ujian Ceramah Berfokus Lagu Kebaangsaan Ceramah Berfokus Lagu Negeri Ceramah Berfokus Simpulan dan Ikatan Ceramah Berfokus Pengurusan Pasukan Ceramah Berfokus Perjumpaan Pek/Terup Ceramah Berfokus Istiadat Perlantikan Ceramah Berfokus Kemahiran Berpengakap Ceramah Berfokus MESYUARAT AGUNG Ceramah Berfokus Pertolongan Cemas Ceramah Berfokus Membaca Peta Ceramah Berfokus Pengembaraan Catatan/ Tindakan Pengetua/GuruBesar/ GPK KOKO/ Guru Penasihat Februari Mac April Mei Jun Julai Ogos Sept Okotber 73 .

Minggu 3 Minggu 4 Nov Minggu 1 Minggu 2 Ceramah Berfokus Pertandingan Kawad Kaki Perkhemahan Perdana Hari Kokurikulum Sekolah 74 .

2 Penolong Pengarah (HEM) 3.1 S/U Kokurikulum 1.4 Guru Penasihat 1.1 S/U Kokurikulum 4.5 Guru Rumah Sukan 1.PENGURUSAN KOKURIKULUM: PENDAFTARAN PERSATUAN SENARAI TUGAS/KUASA DAN HUBUNGAN PEGAWAI DENGAN PEGAWAI LAIN Unit : Kokurikulum Jawatan : Penolong Kanan Kokurikulum Tugas Pegawai Atasan Yang Ada Hubungan 1. Pelajaran Johor Mengelola.3 Penyelia Sukan 2. Kelab/Persatuan.3 S/U Sukan 1. Kuasa Yang diberi Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Ikhtisas 2. Pengetua Tugas PegawaiPegawai lain yang ada hubungan serta Jenis hubungan 1.2 Penyelaras Pasukan Pakaian Seragam.2 Penyelia Kokurikulum 2.3 Ketua Unit Sukan 3. Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Ikhtisas Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Ikhtisas Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Ikhtisas 3. 4 Penolong Kanan. Penolong Kanan HEM. daerah dan negeri. Kelab Sukan Permainan Tugas dan Tanggungjawab Memastikan pelaksanaan dasar Kementerian Pelajaran dalam bidang kokurikulum dilaksanakan. Penyelia Petang. Kelab/Persatuan. Memantau dan Menyelia kegiatan kokurikulum di peringkat sekolah .4 S/U Sukan Daerah 3. Memantau dan Menyelia kegiatan kokurikulum di peringkat sekolah dan daerah. Pegawai Jabatan.1 Penolong Pegawai Pelajaran Daerah (HEM) 2. Membantu menyelia kegiatan kokurikulum peringkat sekolah 75 . Kelab Sukan Permainan 1.2 Penyelaras Pasukan Pakaian Seragam. Pegawai Pelajaran Daerah Mengelola.4 Penyelia Kokurikulum 4.1 Ketua Sektor Pembangunan Dan Kemanusiaan 3.6 Guru Pasukan Sekolah 2.

3 4.5 4.4 4.6 S/U Sukan Guru Penasihat Guru Rumah Sukan Guru Pasukan Sekolah 76 .Guru Kanan Mata Pelajaran 4.

Perundangan (A).1 2.2 77 .0 1. sukan dan permainan. Status Pelaksanaan Kokurikulum Sekolah : Sebagai sebahagian daripada Kurikulum Kebangsaan. penyertaan dalam badan beruniform. (A) 531/97. penyertaan dalam persatuan dan kelab.U.2 Kegiatan Kokurikulum di sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan meliputi kegiatan dalam persatuan yang ditubuhkan di sekolah daripada kategori berikut:(a) (b) (i) (j) (k) mata pelajaran yang diajar di sekolah sebagaimana yang dinyatakan dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997.1 Kandungan Kegiatan Kokurikulum Di Sekolah .PERATURAN-PERATURAN PENTADBIRAN BAGI PENDAFTARAN PERSATUAN Aktiviti Pengurusan : Penubuhan dan Pendaftar Persatuan 1. atau apa-apa persatuan lain yang diluluskan oleh Pendaftar. 42/No. Rujuk Peraturan 4 dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998 yang diterbitkan sebagai Warta Kerajaan Jil. maka pelaksanaan kokurikulum di sekolah adalah wajib.U. 1. (A) 196 bertarikh 21hb. 11 (Tambahan No. Akta Pendidikan 1996 (Akta 550)} Kegagalan atau keengganan melaksanakan kegiatan kokurikulum di sekolah adalah suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi lima ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi tiga bulan atau kedua-duanya {Rujuk Subseksyen 135(1) Akta Pendidikan 1996 (Akta 550)} dan jika kesalahan itu dilakukan secara 2. 41).0 2. Kegiatan Kokurikulum di sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan akan mengandungi yang berikut:(i) (j) (k) (l) penyertaan dalam sukan dan permainan. hobi dan rekreasi. dan penyertaan dalam kegiatan-kegiatan ditentukan oleh Menteri. P. badan beruniform. Mei 1998. lain sebagaimana Rujuk Subperaturan 3(3) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997 yang diterbitkan sebagai P. {Rujuk Seksyen 18.

11/(41) bertarikh 15 Januari 1986. 11(29) bertarikh 2hb. 2. Januari 1985}.6 Pelaksanaan kegiatan kokurikulum di sekolah hendaklah berasaskan prinsip penyertaan beramai-ramai tanpa ada unsur-unsur diskriminasi atau paksaan dan yang bercanggah dengan Dasar Pendidikan Kebangsaan dan Perlembagaan Negara. Rujuk Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 1/1986. 11(29) bertarikh 2hb. bergotong royong memperbaiki kawasan sekolah.7 Penyertaan pelajar dalam aktiviti kokurikulum adalah wajib. {Rujuk Subperkara 5. {Rujuk Subperkara 5. bagi setiap hari kesalahan itu terus dilakukan. Rujuk Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. khususnya yang kurang kemudahan untuk menjalankan gerak kerja kokurikulum ini hendaklah menggalakkan pelajar-pelajarnya mengambil bahagian dalam membuat kerja-kerja amal untuk masyarakat setempat. KP(BS)8591/Jld.5 Sekolah-sekolah. dan dalam pelbagai gerak kerja yang menekankan perpaduan kaum.3 dalam Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. Januari 1985}. Januari 1985}.berterusan. 2. satu kegiatan persatuan atau kelab.1 dalam Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 2. Seberapa yang boleh. peningkatan penyertaan pelajar-pelajar dalam kegiatan pakaian seragam hendaklah diusahakan. XVI(16) bertarikh 13 Nov. KP(BS)8591/Jld. 2000. moral dan sebagainya yang sesuai bagi pendidikan menyeluruh dan pembentukan keperibadian. 1/1985 KP(BS)8591/Jld. 2.2 dalam Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. Sehubungan itu kehadiran pelajar dalam aktiviti kokurikulum mestilah direkodkan.3 Matlamat gerak kerja kokurikulum yang dikehendaki ialah penyertaan oleh setiap orang pelajar yang belajar di sekolah kerajaan atau bantuan kerajaan. 78 . 2. ketatanegaraan. 1/1985 KP(BS)8591/Jld.4 Penyertaan semua guru adalah dikehendaki bagi memastikan keberkesanan pelaksanaan gerak kerja kokurikulum di sekolah. dan satu kegiatan sukan atau permainan. {Rujuk Subperkara 5. 11(29) bertarikh 2hb. {Rujuk Subseksyen 135(2) Akta 550}. maka apabila disabitkan sedemikian. seseorang itu dikenakan hukuman denda harian yang tidak melebihi lima ratus ringgit sebagai tambahan kepada apa-apa penalti lain yang boleh dikenakan kepadanya di bawah Akta ini berkenaan dengan kesalahan itu. 16/2000. Setiap pelajar hendaklah mengambil bahagian sekurangkurangnya dalam salah satu gerak kerja pakaian seragam (badan beruniform). 1/1985 KP(BS)8591/Jld.

79 .3 dalam Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 4/1985.2. KP.2. 8591-11(32) bertarikh 2hb Februari 1985. Rujuk Subperkara 5.8 Kegiatan kokurikulum di sekolah boleh dilaksanakan dengan menggunakan penglibatan dan kepakaran anggota-anggota masyarakat setempat.

80 . 42. Warta kerajaan Jil.PROSES KERJA BAGI PENDAFTARAN PERSATUAN Pegawai Yang Meluluskan / Di rujuk Guru Penasihat Guru Penasihat / Pengetua Seksi Undangundang / Peraturan 1. Surat Pekeliling Bil 5/1986 Bil 1/1988 Bil 4/1995 Bil 3/1997 Bil 24/1998 Bil 1 2 Proses Kerja Mesyuarat Agung Persatuan/ Kelab Surat permohonan pengesahan penubuhan dan pendaftaran dari Setiausaha dengan menyertakan: d) Perlembagaan dan peraturan-peraturan persatuan e) Senarai AJK Persatuan f) Senarai aktiviti utama persatuan Surat pengesahan pendaftaran persatuan Surat Pelantikan Pengetua kepada guru penasihat berserta senarai tugas Surat penerimaan pelantikan daripada guru penasihat Surat penurunan kuasa daripada pengetua kepada AJK Persatuan Perlaksanaan persatuan 3 4 Pengetua Pengetua 5 6 7 pengetua pengetua PK kokurikulum/ Guru penasihat. No 11 2.

CARTA ALIRAN PENDAFTARAN PERSATUAN DAN KELAB DI SEKOLAH MULA Mesyuarat Agung Surat permohonan pendaftaran kepada pengetua TIDAK YA Kelulusan Pengetua Surat pengesahan pendaftaran daripada pengetua Surat tunjuk sebab Surat Pelantikan Pengetua kepada guru penasihat TIDAK YA TERIMA Surat penerimaan pelantikan kepada guru penasihat Surat penurunan kuasa daripada pengetua kepada AJK Persatuan Senarai Tanggungjawab Ahli Jawatankuasa Persatuan Perlaksanaan persatuan TAMAT 81 .

SENARAI SEMAK TUGAS PROSES KERJA BAGI PENUBUHAN PERSATUAN Bil 1 2 3 TINDAKAN Mesyuarat Agung Persatuan/ Kelab Surat permohonan pengesahan penubuhan dan pendaftaran dari Setiausaha dengan menyertakan: g) Perlembagaan dan peraturanperaturan persatuan h) Senarai AJK Persatuan i) Senarai aktiviti utama persatuan Surat pengesahan pendaftaran persatuan Surat Pelantikan Pengetua kepada guru penasihat berserta senarai tugas Surat penerimaan pelantikan daripada guru penasihat Surat penurunan kuasa daripada pengetua kepada AJK Persatuan Perlaksanaan persatuan TANDA ( / ) CATATAN 4 5 6 7 8 82 .

11.N. SPI Bil 2/1971 4. SPI Bil 4/1975 6. Akta Pelancongan 1957 2. Bil. bertarikh 28 Disember 1967 Peraturan-Peraturan Kokurikulum Kebangsaan P. (A) 531 dalam Akta Pendidikan 1996 bertarikh 31 hb Disember 1996 Pemberitahu Undang-Undang 196. 42.SENARAI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN YANG DIPERLUKAN AKTA PENDIDIKAN 1. Jil. 27. Warta Kerajaan 1998 - SURAT PEKELILING IKHTISAS 1. SPI Bil 10/1976 - 83 . 23/1966 2. Akta Pelajaran 1961 Pemberitahuan Undang-Undang L. SPI Bil 1/1971 3.326 Peraturan-Peraturan Sekolah) 1956 (Kursus Pengajian WARTA KERAJAAN 1 Warta Kerajaan 1950 Registration of Schools Ordinance 1950 Schools Societies Regulations L. SP µAm Bil.U. SPI Bil 8/1975 Lagu Kebangsaan Perkhidmatan Masyarakat dan Muhibah di Sekolah-Sekolah Rukunegara Permainan Menengah Catur di Sekolah-Sekolah Nyanyian Lagu Kebangsaan µNegaraku¶ Menyanyi Lagu Kebangsaan/Lagu Negeri.11 2.N. SPI Bil 8/1971 5. dan Mengibar Bendera Persekutuan/Bendera Negeri di Sekolah-Sekolah/Maktab-Maktab Perguruan Rancangan Kegiatan Sekolah Selepas Peperiksaan SRP/LCE (termasuk Sabah/ 7.179-180 Jil. Warta Kerajaan 1967 4. Warta Kerajaan 1956 3. No. Warta Kerajaan 1997 5.

3/1982 Hari Kelepasan Peristiwa P. 11/1978 12. SPI Bil. Video Game.326/62 Ketetapan Masa Di Sekolah-Sekolah Penggunaan Waktu Tidak Mengajar/Waktu Luang (Free Period) Oleh Guru Rancaangan Kegiatan Sekolah Selepas Peperiksaan SRP dan SRP/LCE (Sarawak) bagi Murid-murid Tingkatan III ± Garis Panduan Permainan µPin-table. SPI Bil. SPI Bil.326/62 Pengelolaan Walkathon Di Sekolah-Sekolah Kawad Kecemasan Kebakaran Di Sekolah Hari Kelepasan Peristiwa P. SPI Bil. 8/1978 11. 4/1984 20. Game Watch¶ Iklan/Tajaan Dalam Majalah Sekolah Garis Panduan Mengenai Pungutan Derma Melibatkan Murid-Murid Sekolah. Penubuhan Jawatankuasa Sekolah Sebagai Institusi Masyarakat Rancangan Mencantik dan Mengindahkan Sekolah dan Kawasannya (Landscaping) Larangan ke atas Pemberian Cenderamata. 2/1981 13. SPI Bil. SPI Bil 1/1985 22. SPI Bil. Garis Panduan Mengenai Aktiviti-Aktiviti Kebudayaan Di Sekolah-Sekolah. 4/1985 23. 7/1983 18. SPI Bil. Rekod Kedatangan dan Laporan Gerak Kerja Kokurikulum Pelajar. SPI Bil. SPI Bil. SPI Bil. SPI Bil 1/1986 25. Perhimpunan Sekolah Perhimpunan Sekolah (Tambahan) Penubuhan Jawatankuasa Bimbingan Pelajar Sekolah. 3/1981 14.U. 4/1983 17. 4/1982 16. 5/1985 24. SPI Bil. SPI Bil. SPI Bil. 4/1984 21. 15. 4/1977 9. SPI Bil.U. 7/1977 10.Sarawak Junior Certificate Examination) bagi Murid-Murid Tingkatan III ± Garis Panduan. 3/1984 19. SPI Bil. 8. SPI Bil 2/1986 - 84 .

Penceramah Jemputan Untuk Majlis Dan Aktiviti Agama Islam Di Sekolah. 32. Keberangkatan DYMM Sultan/Raja/TYT Yang Di Pertua Negeri Menghadiri MajlisMajlis Rasmi Sekolah. SPI Bil 4/1991 40. Oleh Permohonan Mengundang Orang-Orang Kenamaan Ke Upacara Sekolah/Institusi Pendidikan. SPI Bil 3/1986 - Penyelarasan Pelaksanaan Kurikulum µPengenalan Kepada Komputer¶ Dan Kegiatan Kelab Komputer Sekolah Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Kelab Komputer Sekolah. Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Kelab Perekacipta Sekolah. Program Skim Lencana Anti Dadah Pasukan Berpakaian Seragam Sekolah Menengah (SLAD). 9/1991 . Senaman Beramai-ramai. Panduan Tajaan Oleh Perniagaan Di Sekolah. Penggunaan Kemudahan Sekolah Pertubuhan Dan Persatuan Belia. .26. Mengundang Orang-orang Kenamaan Ke Upacara Sekolah/Institusi Pendidikan. 6/1988 31. 8/1988 33. SPI Bil 1/1989 36. Aturcara Majlis Rasmi Sekolah. SPI Bil 10/1988 34. 85 .Penyertaan Pelajar Dalam Kegiatan Sukan Di Sekolah. 1/1991 38. SPI Bil. SPI Bil 14/1988 - 35. 5/1986 28. SPI Bil 10/1989 37. SPI Bil. 1/1988 29.Pelaporan Kejadian Tidak Diingini Di Sekolah. Keselamatan Diri Pelajar Di Sekolah. Syarikat/Badan 27.7/1991 41. SPI Bil. SPI Bil. SPI Bil. 7/1988 - Penyertaan Pelajar Dalam Pertandingan Atau Kejohanan Sukan Anjuran Persatuan Atau Badan Induk Sukan. SPI Bil.3/1988 - 30. SPI Bil. SPI Bil. SPI Bil. 3/1991 39. SPI Bil.

SPI Bil. 3/1997 - 55. SPI Bil. SPI Bil. Program Dan Aktiviti Sekolah Yang Melibatkan Dasar Dan/Atau Pungutan Wang. Pelaksanaan Skim Takaful Kemalangan Diri Berkelompok Bagi Semua Pelajar Sekolah Kerajaan Dan Bantuan Kerajaan. SPI Bil. PUP Bil 2/1997 Sikap Mengutamakan Keceriaan Kebersihan Di Kalangan Pelajar. SPI Bil. SPI Bil.77280) Taekwando/Seni Mempertahankan Diri. Kekemasan Dan Kerapian Berpakaian. 1/1995 - 45. 4/1992 43. Tatacara Mengenakan Tindakan Dan Hukuman Terhadap Pelajar-Pelajar Sekolah. 8/1995 - 49. 4/1995 47. SPI Bil 9/1995 . Pengurusan Usaha Menanam Semangat Patriotisme Di Kalangan Pelajar Dan Senaman Ringkas Dalam Bilik Darjah. SPI Bil. 54. 2/1996 52. 6/1994 - Panduan Penubuhan Dan Persatuan Silat Sekolah. 3/1995 - 46. - 50. Penyertaan Pelajar Dalam Pertandingan Kejohanan Sukan Anjuran Persatuan Badan Induk Sukan Sekolah Selepas Bagi Murid-Murid Dan 44. SPI Bil. 6/1997 - 86 . SPI Bil.Rancangan Kegiatan Peperiksaan UPSR Tahun 6. SPI Bil. Amalan Kebersihan Di Sekolah. SPI Bil. Pengiktirafan Persatuan Seni Bela Diri Sebagai Pasukan Pakaian Seragam Sekolah Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Kelab/Persatuan (PS. SPI Bil. 2/1997 53. Perlaksanaan Kadet Remaja Sekolah (KRS). Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum Dan Sukan Di Dalam Dan Di Luar Kawasan Sekolah. Penampilan Diri Pelajar.1/1996 51.42. 7/1995 48.

Mencegah Kebakaran Di Sekolah. SPI Bil. Panduan Keselamatan Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan Serta Kegiatan kokurikulum Dan Sukan Di Dalam Dan Di Luar Kawasan Sekolah. SPI Bil 24/1998 - 61. 1/1999 62.56. SPI Bil. 7/1999 64. 8/2000 67. 12/2000 70. 87 . SPI Bil. Penggunaan Budi Bicara Ketika Mengambil Tindakan. Panduan Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Tambahan Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum Dan Sukan Di Dalam Dan Di Luar Kawasan Sekolah. Akta Pendidikan 1996 dan PeraturanPeraturan Di Bawah Akta Pendidikan 1996. 9/2000 - 68. Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Kelab Komputer/ Teknologi Maklumat Sekolah. Garis Panduan Pengendalian Aktiviti Sokongan Bahasa Inggeris Di Sekolah. 5/1998 - Mempergiat Dan Memperluas Program Dan Aktiviti Pertanian Di Sekolah. SPI Bil 7/2000 66. SPI Bil. 2/1998 57. SPI Bil. 13/2000 - Pendaftaran Kegiatan Seni Bela Diri Di Sekolah-Sekolah. Murid Di Hari 59. 8/1999 65. 2/1999 63. Keselamatan Diri Murid Dalam Perjalanan Pergi Dan Balik Sekolah. Lawatan Pendidikan Persekolahan. SPI Bil. 3/1998 58. SPI Bil. SPI Bil. Penglibatan Guru dan Murid dalam aktiviti Pasukan Pakaian Seragam anjuran agensi kerajaan dan pertubuhan bukan kerajaan. SPI Bil. SPI Bil. Penubuhan Kelab Pencegahan Jenayah Di Sekolah Menengah. Penggunaan Barang Permainan Elektronik Robot Kit Di Sekolah Menengah. SPI Bil. 9/2000 - 69. 18/1998 60. SPI Bil. SPI Bil. Penganjuran Program Motivasi Di Sekolah.

SPI Bil.71. Lawatan Sekolah Pada Hari Persekolahan 76. SPI Bil. 16/2000 - Sambutan Hari Kemerdekaan Peringkat Sekolah. Penubuhan Kelab Sekolah-Sekolah. 18/2000 75. SPI Bil. SPI Bil. 5/2002 - 88 . 17/2000 74. Salah Laku Memasukkan Unsur Politik Dalam Soalan Peperiksaan/Ujian Di Sekolah Dan Perbuatan Menghasut/ Meracuni Fikiran Pelajar Membenci Kerajaan. 19/2000 - Penggalakan Aktiviti Fotografi Di Kalangan Murid Sekolah. 14/2000 72. Panduan Penubuhan Persatuan Agama Bukan Islam Di Sekolah-Sekolah. Panduan Menggalakkan Kerjasama Dan Sumbangan Pihak Luar Dalam Program Teknologi Maklumat Dan Komunikasi Di Sekolah. SPI Bil. 20/2000 77. SPI Bil. SPI Bil. Rukun Negara Di 73.

Surat Permohonan Kebenaran Memungut Derma Pakaian Seragam. 89 . Senarai Borang/Surat Surat Permohonan Penubuhan Pasukan Pakaian Seragam. 01. Kelab/Persatuan Dan Kelab Sukan/Permainan Surat Pengesahan Penubuhan Dan Pendaftaran Pasukan Pakaian Seragam. 04. 06. Kelab / Persatuan Dan Kelab Sukan Dan Permainan. 03. Kelab/Persatuan Dan Kelab Sukan / Permainan.SENARAI BORANG-BORANG YANG DIGUNAKAN BAGI TUJUAN PENDAFTARAN PERSATUAN/ KELAB Bil. 02. Surat Pelantikan Guru Pemimpin / Penasihat Pasukan Pakaian Seragam. Kelab/persatuan dan Kelab Sukan / Permainan. 07. Kelab / Persatuan dan Kelab Sukan / Permainan. Kelab/Persatuan dan Kelab Sukan /Permainan Surat Permohonan Pengesahan Penubuhan Dan Pendaftaran Pasukan Pakaian Seragam. 05. Surat Penurunan Kuasa Pengetua Kepada Ahli Jawatankuasa Pakaian Seragam. 08. Surat Penerimaan Lantikan Daripada Guru Pemimpin Pasukan Pakaian Seragam. Kelab / Persatuan dan Kelab Sukan / Permainan. Kelab/Persatuan Dan Kelab Sukan/ Permainan Surat kelululusan Penubuhan Pakaian Seragam.

NORMA KERJA BAGI PENDAFTARAN PERSATUAN/ KELAB Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dlm Seminggu Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab Mengikut Bilangan 90 Bil 1 Jenis Kerja Mesyuarat Penaja Masa Yang Diambil 60 minit 2 Surat permohonan Penubuhan dari JK Penaja Persatuan Surat Kelulusan Penubuhan 60 minit 3 2 Minggu 4 5 Surat permohonan pengesahan penubuhan dan pendaftaran dari Guru Penasihat Perlembagaan dan peraturanperaturan persatuan Senarai AJK Persatuan 1 Minggu 1 Minggu 6 1 Minggu 7 Senarai aktiviti utama persatuan Surat pengesahan penubuhan dan pendaftaran persatuan Surat Pelantikan Pengetua kepada guru penasihat 1 Minggu 8 1 Minggu 9 1 Minggu 10 Menyenaraikan tanggungjawab guru penasihat Surat penerimaan pelantikan kepada guru penasihat 1 Minggu 11 1 Minggu .

Persatuan Dan Kelab 12 Surat penurunan kuasan daripada pengetua kepada AJK Persatuan Perlaksanaan persatuan 1 Minggu Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab 13 Januari hingga Oktober 91 .

SENARAI TUGAS HARIAN NAMA : JAWATAN : TARIKH : Bil. Tugas Saya Hari Ini Catatan 92 .

PERGERAKAN PENGAKAP SMK TUNKU ABDUL RAHMAN PUTRA. PERATURAN 2 MATLAMAT Memberi peluang kepada setiap pelajar untuk mengembangkan potensi secara seimbang dan menyeluruh dalam aspek jasmani. Kulai Nama Persatuan: b. PERATURAN 1 a. Permohonan menjadi ahli adalah dengan cara mengisi borang yang disediakan 93 .1 OBJEKTIF Supaya ahli dapat menganggotai Pasukan Pakaian Seragam (Pergerakan Pengakap) dengan lebih terpimpin dalam menimba Ilmu Berpengakap dan memupuk semangat bertanggungjawab dan disiplin diri.1 4. Ahli-ahli Pergerakan Pengakap akan seberapa daya berusaha untuk mencapai tahap yang paling tinggi dalam aktiviti yang diceburi terutamanya melalui ujian-ujian kecekapan yang diikutiinya.2 PERATURAN 4 4. (A) 196 bertarikh 21hb Mei 1998. NAMA DAN ALAMAT Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra.Contoh Perlembagaan Persatuan. 41. Batu 21. 11. emosi. 81000 Kulai. JOHOR. Alamat: SMK Tunku Abdul Rahman Putra. Kulai yang selepas ini disebut sebagai ´persatuan´ sahaja. maka berikut ini dikemukakan Peraturan-Peraturan (Perlembagaan) Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. Perundangan (A): P. Tambahan No. Akta Pendidikan 1996 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42. KEAHLIAN 3. No. rohani dan intelek PERATURAN 3 3. Jalan Air Hitam. KULAI PERATURAN-PERATURAN (PERLEMBAGAAN) PERSATUAN Pada mematuhi Subperaturan 5(1)(a) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998.U.2 Dibuka kepada semua murid sekolah ini.

2 Dilantik semasa Mesyuarat Agung. Ahli Jawatankuasa Kecil boleh dilantik Penasihat tanpa mengadakan mesyuarat. Pemilihan ahli jawatankuasa secara undian.6.3 GURU PENASIHAT Guru Penasihat adalah terdiri daripada guru sekolah ini.6.6.6.1 6.4.6.5 Bendahari 6.1 Pengerusi 6. PERATURAN 5 5.2 5.6 Penolong Bendahari 6.2 Naib Pengerusi 6.7 Ahli Jawatankuasa(bilangan keperluan) 6.3 Setiausaha 6.8 Pemeriksa Kira-Kira(2 orang) 6.3 6.5 Ahli Jawatankuasa yang hendak meletakkan hendaklah menghantar surat perletakan jawatan Guru Penasihat.1 5.6. AHLI JAWATANKUASA PERATURAN 6 6.4 Penolong Setiausaha 6.3 Ahli-ahli mestilah menerima serta bersetuju berpegang kepada Perlembagaan dan akan mengambil bahagian dengan cergas bagi menjayakan tujuan persatuan ini.4 6. Ahli yang hadir layak dicalonkan sebagai Ahli Jawatankuasa manakala ahli yang tidak dapat hadir tetapi menulis surat tunjuk sebab layak dicalonkan sebagai Ahli Jawatankuasa.6 bergantung 94 .6. oleh Guru jawatan kepada 6.6. Guru Penasihat hendaklah memberi nasihat dalam perancangan dan pelaksanaan sesuatu aktiviti. Ahli Jawatankuasa Persatuan hendaklah terdiri:6. Guru Penasihat hendaklah sentiasa bersama dengan ahli-ahli semasa aktiviti dijalankan.

7.4 Menyimpan dokumen yang berkaitan dengan persatuan.PERATURAN 7 JAWATANKUASA 7.2.1 Membantu pengerusi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang diberi. 7.5 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa.1 Mempengerusikan semua mesyuarat dan bertanggungjawab atas kesempurnaan semua mesyuarat 7.2 Mencatat dan menandatangani mesyuarat/laporan kegiatan-kegiatan. 7.3.3. 7.1 TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB Pengerusi 7. 7.2.1.2 Menjalankan tugas ketiadaan Setiausaha.1.2.3 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa.3 Mencatat kehadiran ahli 7. 7.4 Penolong Setiausaha 7.1 Membantu setiausaha dalam menjalankan segala tugas dan tanggungjawabnya.2 Naib Pengerusi 7.1. minit 7.4.1 Menguruskan hal-hal surat menyurat.3.3.3.3 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa.2 Mempengurusikan mesyuarat semasa ketiadaan pengerusi. 7. 7.3 Meneliti catatan minit mesyuarat dan memastikan segala keputusan yang diputuskan diambil tindakan yang sewajarnya.3 Setiausaha 7.4. 7. Setiausaha sewaktu 95 .

7. 7.8 Pemeriksa Kira-Kira 7. 7.8.2 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa.1 Membantu menjalankan tugas dalam segala program dan aktiviti yang dilaksanakan.2 Membuat dan menyimpan kira-kira berkenaan semua perkara kewangan dan bertanggungjawab di atas kesahihannya.7.5 Bendahari 7.6 Penolong Bendahari 7. 7. 7.4. 7.1 Memeriksa.6.1 Bertanggungjawab berkenaan semua hal kewangan Persatuan 7. Bendahari sewaktu 7.7.3 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa 7.7. menyemak serta mengesahkan Laporan Kewangan tahunan dan bertangungjawab keatasnya.2 Mempengerusikan biro sekiranya dilantik.4 Melaporkan kedudukan kewangan sekiranya diminta di dalam mesyuarat ahli jawatankuasa.5.5.1 Menjalankan tugas-tugas ketiadaan Bendahari.5.5.5.8 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa. 7.6.7 Ahli Jawatankuasa 7.7. 7.8.5.2 Memastikan pengurusan kewangan diuruskan dengan betul.3 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa. 7. 96 .3 Menyebdiakan Penyata Kira-Kira tahunan serta menandatanganinya. bulanan dan 7.7 Menyediakan Laporan Kewangan untuk di audit dan dibentangkan dalam Mesyuarat Agung.

00 seorang sebulan.1 9.2 Dijalankan seperti yang dirancang dalam mesyuarat agung atau mesyuarat ahli jawatankuasa. juga boleh memperolehi kewangan melalui 8.PERATURAN 8 8. AKTIVITI PERATURAN 10 10. Kegagalan berbuat demikian sebanyak tiga kali berturut-turut dikehendaki menulis surat tunjuk sebab. Peraturan khas yang ditetapkan hendaklah dipatuhi oleh semua ahli.2 8. TINDAKAN DISIPLIN PERATURAN 12 12.2 11. PERATURAN-PERATURAN PERATURAN 11 11. KEHADIRAN/PENYERTAAN 8. 97 .3 Ahli-ahli yang bersetuju menyertai aktiviti yang memerlukan perbelanjaan besar boleh dikenakan derma khas bagi membiayai aktiviti tersebut.1 Diambil terhadap ahli yang melanggar perlembagaan persatuan dan tidak mematuhi peraturan yang ditetapkan. Sebarang pindaan aktiviti akan dibuat oleh Guru Penasihat dan diumumkan kepada pengetahuan ahli.3 Peraturan sekolah adalah menjadi peraturan asas. Persatuan aktiviti. Ahli-ahli yang melanggar peraturan akan dikenakan tindakan tatatertib.2 Ahli persatuan dikehendaki menghadiri semua aktiviti yang dijalankan oleh persatuan sepanjang tahun.4 PERATURAN 9 9.1 KEWANGAN Sumber utama kewangan persatuan adalah melalui derma yang diputuskan semasa Mesyuarat Agung dan telah diputuskan sebanyak RM 1. Semua pungutan/penyimpanan boleh dimasukkan ke dalam Akaun SUWA sekolah.1 11. Tindakan memotong markah kehadiran dalam penilaian kokurikulum boleh diambil sekiranya gagal berbuat demikian. sekiranya mendapat kebenaran Pengetua/Guru Besar.1 10.

1 Amaran lisan 12..2.1 15......2..3 13....2 Tindakan disiplin adalah mengikut cara berikut: 12....... ahli jawatankuasa. Segala hutang wajib dijelaskan.12.. Setiap pindaan yang telah diluluskan hendaklah dipamirkan dan disahkan oleh Pengetua/Guru Besar. 98 .... PINDAAN PERLEMBAGAAN dalam perlembagaan ini sah PERATURAN 13 13. Cadangan pindaan perlembagaan boleh dibuat oleh ahli.... 14....2 HAL-HAL LAIN tanggungjawab sendiri Setiap ahli perlu mengetahui terhadap aktiviti yang dijalankan. sentiasa peka dan mengikuti aktiviti . Guru Penasihat atau pentadbir sekolah secara bertulis.... 13. (ISMAIL BIN SALIYAN) Setiausaha Pergerakan Pengakap......1 13..4 PERATURAN 14 14....2 Amaran bertulis 12.3 Ahli yang tidak berpuas hati dengan tindakan yang diambil boleh membuat rayuan kepada Guru Penasihat persatuan secara bertulis dan keputusan Guru Penasihat adalah muktamad...... Satu mesyuarat khas yang dihadiri oleh Guru Penasihat dan Ahli Jawatankuasa akan membincangkan cadangan tersebut dan meluluskannya jika perlu..2 Mana-mana bahagian sehingga ia dipinda. Ahli-ahli hendaklah dengan penuh minat........1 PEMBUBARAN PERSATUAN Pengetua diberi kuasa untuk membubarkan persatuan jika didapati melanggar perlembagaan dan Falsafah Pendidikan Negara. Baki kewangan diputuskan dalam Mesyuarat Agung Tergempar..3 PERATURAN 15 15.

...... (MARHAINI BTE YUSOF) Guru Pemimpin...................................................................................... Pergerakan Pengakap.. . (AZAM BIN RAHMAN) Pengerusi....... Pergerakan Pengakap 99 ......

. (ISMAIL BIN SALIYAN) Setiausaha Pergerakan Pengakap Tarikh: ...PERGERAKAN PENGAKAP SMK TUNKU ABDUL RAHMAN PUTRA........1 dalam Artikel Enam dan perlantikan mereka mematuhi Subseksyen 6.............. Kulai yang selepas ini disebut sebagai ´persatuan´ sahaja.... 100 ... 4. 6. Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Penolong Setiausaha Bendahari Penolong Bendahari Ahli Jawatankuasa AZAM BIN ABD RAHMAN (No......... maka berikut ini dikemukakan Senarai Ahli Jawatankuasa Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra.3 Ariffin bin Zaini (No.Kad Pengenalan: 851121-01-5221) Latif bin Karya (No........ (AZAM BIN ABD RAHMAN) Pengerusi Pergerakan Pengakap Tarikh: ....... 41..... Perundangan (A): P........Kad Pengenalan: 880908-01-6534) 7...... 7..U.4 Kamalariffin bin Ali (no....Kad Pengenalan: 870927-01-5524) 7.. 11. (MARHAINI BTE YUSOF) Guru Penasihat Pergerakan Pengakap Tarikh: ..Kad Pengenalan: 861205-01-5453) Kassim bin Suratman (No....5 Jamal bin Pandak (No...Kad Pengenalan: 860311-01-5112) ISMAIL BIN SALIYAN (No............Kad Pengenalan: 850229-01-5157) 7.... 2.... No.....1 Ban Ah Lek (No. Tambahan Mo.............. Kulai............ ........... Pengesahan: Saya dengan ini mengesahkan bahawa Senarai Ahli Jawatankuasa di atas dan perlantikan mereka adalah mengikut Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan (Perlembagaan) Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra........ 3.....1....2 dalam artikel yang sama seperti dalam Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan Persatuan.Kad Pengenalan: 851128-01-5653) Lim Swee Meng (No....Kad Pengenalan: 850621-01-5126) Abdul bin Atan (No..... .......2 Shamugam a/l Arumugam (No....Kad Pengenalan: 870609-01-7165) 7..1... Kad Pengenalan: 850411-01-7245) Perakuan: Kami dengan ini mengaku bahawa Senarai Ahli Jawatankuasa di atas adalah mematuhi Subseksyen 6.... (A) 196 bertarikh 21hb Mei 1998...Kad Pengenalan: 861221-01-5655) 7.. 1..... 5. ........... KULAI SENARAI AHLI JAWATANKUASA PERSATUAN Pada mematuhi Subperaturan 5(1)(b) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998.. Akta Pendidikan 1996 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42...

. Tambahan No.....1 2.......... Kulai yang selepas ini disebut sebagai ´persatuan´ sahaja. 41.2 4.........15 3..10 2....... 2..............9 2................ Program Kepengakapan: Peraturan-Peraturan Pengakap Ikrar Pengakap Ikatan dan Simpulan Pertolongan Cemas Kawat Kaki Gajet Hiking Kem Kraf Khidmat Masyarakat Ujian-Ujian Kecekapan Aktiviti Berpengakap: 1... 11.14 2...... . Pengesahan: Saya dengan ini mengesahkan bahawa Senarai Aktiviti Utama di atas adalah sesuai dengan tujuan dan matlamat penubuhan Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra.1 4...............12 2.. Aktiviti Kependidikan: Perakuan: Kami dengan ini mengaku bahawa aktiviti dan program yang disenaraikan di atas adalah aktiviti dan program sebenar yang akan dianjur dan dikelolakan oleh persatuan ini......... (ISMAIL BIN SALIYAN ) Setiausaha Pergerakan Pengakap Tarikh: ......... (MARHAINI BTE YUSOF) Guru Penasihat Pergerakan Pengakap Tarikh: ........... ..U... (AZAM BIN ABD RAHMAN) Pengerusi Pergerakan Pengakap Tarikh: . 101 ...... No. 4..11 2........ KULAI SENARAI AKTIVITI UTAMA PERSATUAN Pada mematuhi Subperaturan 5(1)(c) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998.PERGERAKAN PENGAKAP SMK TUNKU ABDUL RAHMAN PUTRA......... ..... Akta Pendidikan 1996 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42. Kulai..3 Perkhemahan Tahunan Pertandingan Kawat Kaki Pertandingan Gajet Pertandingan Kem Kraf Lawatan Pungutan Derma Jambori Persembahan Kebudayaan Ceramah Kursus Kecekapan Bengkel Penulisan Projek 6. maka berikut ini dikemukakan Senarai Aktiviti Utama Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra....13 2.................... (A) 196 bertarikh 21hb Mei 1998.....1 Persetiaan Pengakap 5............. Perundangan (A): P....

No. ««««««««««««. Kulai sudah boleh bergerak sebagai sebuah persatuan yang sah dan berdaftar dalam bidang kokurikulum sekolah ini dengan diterajui oleh Ahli Jawatankuasa yang telah dilantik dan mematuhi sepenuhnya Perlembagaan dan Peraturan-Peraturan Persatuan dan melaksanakan Aktiviti Utama yang dikemukakan kepada saya. maka saya dengan sukacitanya mengesahkan penubuhan dan pendaftaran Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. terima kasih. Ruj. 102 . Kelab/Persatuan Dan Kelab Sukan/Permainan Pergerakan Pengakap. ( HJH KALTHUM BTE HJ JERAN ) Pengetua. 11. Tambahan No. Sehubungan itu berdasarkan kuasa yang diberikan kepada saya mengikut Peraturan 4 dan 5 dalam Peraturan -Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42. 4. JOHOR.Contoh Surat Pengesahah Penubuhan Dan Pendaftar an Pasukan Pakaian Seragam. 21. SMK Tunku Abdul Rahman Putra. Sekian. K ulai adalah berkuatkuasa mulai tarikh surat ini sehinggalah persatuan ini dibubarkan. SMK Tunku Abdul Rahman Putra. surat tuan 2. 81000 Kulai. Kulai. Perundangan (A): P.U. ³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ Saya yang menjalankan tugas. Tuan: JEA8002/05/04/06/2004(2) Ruj.(A) 196.. Mei 1998. Kami: JEA8002/05/01/2004(6) Tarikh : 25 Oktober 2004 ISMAIL BIN SALIYAN. JOHOR. Dengan pengesahan ini Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. Tuan. Batu 21. SMK Tunku Abdul Rahman Putra. Jalan Air Hitam. Permohonan Pengesahan Penubuhan Dan Pendaftaran Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra Dengan hormatnya perkara di atas dirujuki berasaskan JEA8002/05/04/06/2004(2) bertarikh 20 Oktober 2004. 81000 Kulai.. Setiausaha Pergerakan Pengakap. bertarikh 21hb.

Perundangan (A): P. Perlantikan Sebagai Guru Penasihat/Pemimpin Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. 11. 81000 Kulai. 2. Batu 21. JOHOR. JOHOR. 41. ³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ Saya yang menurut perintah. Sekian. ««««««««««««. Tambahan No. Guru Penolong Kanan Kokurikulum Fail Peribadi JEA8002/05/01/2004(7) 27 Oktober 2004 103 . 1. SMK Tunku Abdul Rahman Putra. 81000 Kulai. Tuan. SMK Tunku Abdul Rahman Putra. 2. Kulai Dengan hormatnya perkara di atas adalah dirujuk. berdasarkan kuasa yang diberikan kepada saya mengikut Peraturan 8 dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998. Tuan: Ruj. (A) 196 bertarikh 21hb Mei 1998. Bersama-sama ini disertakan Senarai Tanggungjawab Sebagai Guru Pemimpin/Penasihat untuk makluman dan tindakan tuan. s. No. Kulai berkuatkuasa mulai tarikh surat ini. Ruj. JOHOR. terima kasih. Kesediaan dan kesanggupan Tuan menerima perlantikan ini amatlah dihargai dan disanjung tinggi.Contoh Surat Perlantikan Guru Pemimpin/Penasihat Persatuan Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra.U.k. Sehubungan itu. ( HJH KALTHUM BTE HJ JERAN ) Pengetua. Jalan Air Hitam. Johor Bahru. Saya berkeyakinan penuh bahawa tuan boleh melaksanakan amanah dan tanggungjawab yang diberikan ini dengan cekap dan berkesan. Kami: Tarikh : MARHAINI BTE YUSOF. 4. maka saya dengan bangga dan sukacita melantik tuan menjadi Guru Pemimpin/Penasihat kepada Pergekan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. Akta Pendidikan 1996 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42. 3.

Memastikan Jawatankuasa menjalankan tugas seperti dalam Perlembagaan. Memastikan Mesyuarat Agung diadakan bagi tujuan melan Ahli tik Jawatankuasa. 34. Menentukan Papan Kenyataan digunakan dengan sepenuhnya. Mengiringi ahli dalam lawatan atau projek yang dijalankan . Bertanggungjawab memberi bimbingan dan tunjuk ajar serta galakan kepada ahli-ahli. 26.Senarai Tanggungjawab Guru Pemimpin/Penasihat Persatuan 22. 28. 25. Memastikan aktiviti selaras dengan objektif sekolah. Memastikan ada Perlembagaan dan Peraturan. 27. 24. Memastikan pengurusan kewangan dan harta benda/peralatan diurus dengan baik. 40. 39. Memastikan aktiviti berjalan mengikut jadual yang ditetapkan. 37. Menandatangani Buku Kehadiran Ahli. Menghadiri perjumpaan atau mesyuarat yang berkaitan dengan unit yang diwakili . 29. 32. Merancang aktiviti tahunan dengan kerjasama pelajar. Merancang strategi untuk peningkatan kecemerlangan Pasukan Pakaian Seragam. 33. peringkat terkandung 104 . Kelab/Persatuan dan Kelab Sukan/Permainan. 31. Memastikan tidak ada unsur subversif tersebar di kalangan ahli. Mengurus penyertaan ahli-ahli dalam kegiatan di sekolah/zon/daerah/negeri dan kebangsaan dengan baik. Bertanggungjawab mencatat penglibatan dan pencapaian ahli. Mendaftarkan Pasukan Pakaian Seragam. Memastikan Minit Mesyuarat dan Laporan Aktiviti disedia dan difailkan. Mencadangkan nama ahli yang layak menerima Sijil Penghargaan kepada Jawatankuasa Kokurikulum Sekolah. 38. 30. 36. 23. Kelab Persatuan dan Kelab Sukan/ Permainan kepada Pengetua/Guru Besar atau Badan Induk. 35.

Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Pengetua/Guru Besar dari semasa ke semasa. 42.41. 105 . Bekerjasama dengan pihak sekolah dalam menjayakan sesuatu program.

Contoh Surat Penerimaan Lantikan Daripada Guru Penasihat/Pemimpin Marhaini bte Yusof SMK Tunku Abdul Rahman Putra, 81000 Kulai, JOHOR. Ruj. Tuan:JEA8002/05/01/2004(7) Ruj. Kami: Tarikh: 28 Oktober 2004 Pengetua, SMK Tunku Abdul Rahman Putra, 81000 Kulai,. JOHOR. Tuan,
Pelantikan Sebagai Guru Penasihat Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra, Kulai

Saya dengan segala hormat dan takzimnya merujuki perkara di atas berasaskan surat tuan JEA8002/05/01/2004(7) bertarikh 27 Oktober 2004 yang berkaitan. 2. Terlebih dahulu saya merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih atas kepercayaan dan keyakinan tuan melantik saya sebagai Guru Pemimpin/Penasihat Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra, Kulai berkuatkuasa mulai 27 Oktober 2004. 3. Sehubungan itu, saya dengan sepenuh hati menerima perlantikan tersebut sebagai sebahagian daripada tugas, kuasa dan tanggungjawab profesion saya, dan berikrar akan menumpukan segala upaya dan segenap tenaga untuk menunai dan melaksanakannya. 4. Saya faham bahawa sekiranya saya lalai, alpa dan ingkar dalam melaksanakan tugas, kuasa dan tanggungjawab yang diamanahkan ini, maka saya boleh dikenakan tindakan mengikut Subseksyen 135(1) dan 135(2) Akta Pendidikan 1996 dan Peraturan 4 dalam Bahagian II Peraturan -Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993. Sekian , terima kasih. ³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ Saya yang menurut perintah, ««««««««.... ( MARHAINI BTE YUSOF ) s.k. 1. 2. Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah Guru Penolong Kanan Kokurikulum

106

Contoh Surat Penurunan Kuasa Pengetua/Guru Besar Kepada Ahli Jawatankuasa Persatuan Melalui Guru Penasihat/Pemimpin SMK Tunku Abdul Rahman Putra, Batu 21, Jalan Air Hitam, 1, 81000 Kulai, JOHOR. Ruj. Tuan Ruj. Kami Tarikh Muhammad bin Kassim, Tingkatan Empat Sains 1, SMK Tunku Abdul Rahman Putra, Kulai. Melalui dan salinan: Guru Pemimpin, Pergerakan Pengakap, SMK Tunku Abdul Rahman Putra, Kulai. Saudara, Surat Penurunan Kuasa Kepada Jawatankuasa Persatuan Dengan hormatnya merujuk perkara diatas, sukacita dimaklumkan bahawa dengan kuasa yang diberikan kepada saya sepertimana dalam Peraturan 4 dan 5 dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998, Akta Pendidikan 1996 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42, No. 11, Tambahan No. 41l Perundangan (A), P.U. (A) 196 bertarikh 21 hb. Mei 1998, saudara telah dilantik sebagai Pengerusi Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra, Kulai (No.), berkuatkuasa mulai 30 Oktober 2004. 2. Bersama-sama ini disertakan Senarai Tanggungjawab Ahli Jawatankuasa Persatuan yang perlu dilaksanakan oleh saudara. Semoga dengan perlantikan ini saudara dapat menjalankan tanggungjawab untuk meninggikan prestasi Pergerakan Pengakap sekolah ini. Sekian , terima kasih. ³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ Saya yang menurut perintah, ««««««««.................. ( HJH KALTHUM BTE HJ JERAN ) Pengetua, SMK Tunku Abdul Rahman Putra, Kulai. s.k. 1. 2. Penolong Kanan Kokurikulum Fail Pengakap : : JEA8002/05/01/2004(8) : 30 Oktober 2004

107

Tanggungjawab Ahli Jawatankuasa Persatuan 1. Pengerusi 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2. Mempengerusikan mesyuarat yang diadakan. Meneliti catatan minit mesyuarat dan memastikan segala tindakan yang diputuskan diambil tindakan sewajarnya. Membincangkan semua program dan aktiviti mingguan, semester dan tahunan bersama-sama ahli jawatankuasa dan guru penasihat. Memastikan semua kegiatan yang dirancang dapat dijalankan dengan baik. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Pemimpin dari semasa ke semasa

Naib Pengerusi 2.1 2.2 2.3 Membantu pengerusi dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab yang diberi. Mempengerusikan mesyuarat jika pengerusi tidak dapat hadir. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Pemimpin dari semasa ke semasa.

3.

Setiausaha 3.1 3.2 3.3 Mencatat minit mesyuarat dan mengedarkannya kepada ahli. Menyediakan laporan semester dan laporan tahunan untuk diselia oleh Guru Pemimpin. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Pemimpin dari semasa ke semasa.

4.

Penolong Setiausaha 4.1 4.2 4.3 Membantu Setiausaha menjalankan segala tugas dan tanggungjawabnya. Berkerjasama dengan setiausaha. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Pemimpin dari semasa ke semasa.

5.

Bendahari 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 Mengutip wang derma daripada ahli. Mencatat wang masuk dan keluar dalam laporan kewangan. Menyerahkan segala kutipan untuk disemak dan disimpan oleh Guru Pemimpin. Mengeluarkan resit bagi penerimaan dan pembayaran yang dibuat. Memastikan akaun sentiasa dikemaskini.

108

6.

Ahli Jawatankuasa 6.1 6.2 Membantu menjalankan tugas dalam segala program dan aktiviti yang dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Pemimpin.

7.

Pemeriksa Kira-Kira 7.1 7.2 Memeriksa dan menyemak serta mengesahkan penyata kewangan pada akhir tahun. Memastikan pengurusan kewangan diuruskan dengan betul.

109

Contoh Surat Permohonan Kebenaran Memungut Derma, Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra, Kulai Pergerakan Pengakap,
SMK Tunku Abdul Rahman Putra, Batu 21, Jalan Air Hitam, Kulai, Johor. Ruj. Tuan: Ruj. Kami: JEA8002/05/04/06/2004(4) Tarikh : 1 November 2004

Pengetua, SMK Tunku Abdul Rahman Putra, Batu 21, Jalan Air Hitam, 1, 81000 Kulai,. JOHOR. Tuan,
Memohon Kelulusan Untuk Mengutip Derma Keahlian Bagi Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra

Saya dengan segala hormatnya perkara di atas dirujuk. 2. Sehubungan dengan itu, saya bagi pihak Ahli Jawatankuasa Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra, Kulai memohon kebenaran daripada pihak tuan untuk membuat kutipan derma daripada setiap ahli persatuan yang berdaftar pada kadar RM 1.00 seorang sebulan. 3. Permohonan ini dikemukakan demi mematuhi Subperaturan 9(3) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998, Akta Pendidikan 1996 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42, No. 11, Tambahan No. 41 Perundangan (A), P.U. (A) 196 bertarikh 21hb Mei 1998. Sekian, terima kasih. ³BERKHIDMAT UNTUK KECEMERLANGAN PERSATUAN´ Saya yang mejalankan tugas, ««««««««.. ( ISMAIL BIN SALIYAN ) Setiausaha Pergerakan Pengakap, SMK Tunku Abdul Rahman Putra, Kulai. s.k. 1. 2. 3. 4. Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah Guru Penolong Kanan Kokurikulum Fail Pengakap Guru Pemimpin/Penasihat

110

Contoh Surat Kelulusan Mengutip Derma, Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra, Kulai SMK Tunku Abdul Rahman Putra, Batu 21, Jalan Air Hitam, 1, 81000 Kulai,. JOHOR. Ruj. Tuan: JEA8002/05/04/06/2004(4) Ruj. Kami: JEA8002/05/01/2004(9) Tarikh: 3 November 2004 ISMAIL BIN SALIYAN, Setiausaha Pergerakan Pengakap, SMK Tunku Abdul Rahman Putra, 81000 Kulai, JOHOR. Tuan,
Memohon Kelulusan Untuk Mengutip Derma Keahlian Bagi Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra, Kulai

Dengan hormatnya surat tuan JEA8002/05/04/06/2004(4) bertarikh November 2004 yang berkaitan.

1

2. Sehubungan dengan itu, berdasarkan kuasa yang diberikan kepada saya mengikut Subperaturan 9(3) dalam Peraturan -Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998, Akta Pendidikan 1996 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42, No. 11, Tambahan No. 41 Perundangan (A), P.U. (A) 196 bertarikh 21hb Mei 1998, maka saya dengan ini membenar dan meluluskan permohonan tuan untuk mengutip derma keahlian daripada setiap ahli yang berdaftar dengan Pergerakan Pengakap sekolah ini de ngan kadar RM 1.00 seorang sebulan. dengan syarat tiada unsur paksaan dikenakan ke atas ahli dan peruntukan-peruntukan dalam Artikel Tujuh, Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan (Perlembagaan) Pergerakan Pengakap sekolah ini dipatuhi sepenuhnya. 3. Saya berharap dengan kebenaran dan kelulusan ini Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra, Kulai akan dapat bergerak dengan cergas. Sekian, terima kasih. ³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ Saya yang menurut perintah, ««««««««««««. ( HJH KALTHUM BTE HJ JERAN ) Pengetua, SMK Tunku Abdul Rahman Putra, Kulai. s.k. Penolong Kanan Kokurikulum.

111

Contoh Surat Pemberitahuan Kepada Ibu Bapa/Penjaga, Pengelibatan Anaknya Dalam Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra, SMK Tunku Abdul Rahman Putra, Batu 21, Jalan Air Hitam, 81000 Kulai, JOHOR. Ruj. Tuan: Ruj. Kami:JEA8002/05/01/2004(10) Tarikh: 5 November 2004 Encik Kassim bin Aspar, No 8296, Jalan Merak 17, Bandar Putra, 81000 Kulai, JOHOR. Tuan,
Penerimaan Ahli Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra

Dengan hormatnya dimaklumkan bahawa anak tuan, Muhammad bin Kassim pelajar Tingkatan 1A2, telah diterima menjadi ahli Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra, Johor Bahru dan dikehendaki menjalani latihan/perjumpaan pada setiap hari Sabtu minggu ke-2 dan ke-4 dari jam 8.00 pagi hingga 12.00 pagi. 2. Sehubungan dengan itu, pihak pengurusan sekolah telah meluluskan kutipan derma Pergerakan Pengakap Sekolah berjumlah RM 12.00 setahun (Rujuk Surat Kebenaran JEA8002/05/01/2004(8) bertarikh 3 November 2004). Oleh itu, pihak kami berbesar hati jika anak tuan dapat membuat pembayaran kepada bendahari samada pembayaran mengikut mingguan (RM 0.25), atau bulanan (RM 1.00) atau tahunan (RM 12.00) bermula dari bulan Januari 2003. 3. Semoga tuan dapat memberikan sokongan demi meningkatkan lagi penglibatan anak tuan dalam kegiatan kokurikulum dengan penuh dedikasi. Sekian, terima kasih. ³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ Saya yang menurut perintah, ««««««««««««.. ( HJH KALTHUM BTE HJ JERAN ) Pengetua, SMK Tunku Abdul Rahman Putra, Kulai. s.k. 1. 2. Guru Penolong Kanan Kokurikulum Fail Pengakap

112

Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. Guru Penolong Kanan Kokurikulum 113 . Ruj. Sehubungan itu. Memohon Pendaftaran Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. Pengawai Pendidikan Daerah Johor Bahru. Kulai telah dilulus penubuhan dan pendaftaran oleh pihak pentadbiran sekolah sepertimana surat JEA8002/05/01/2004(6) bertarikh 25 Oktober 2004. 3. Jalan Hang Jebat. Batu 21. 2. 3. ««««««««««««. 4. Kulai ingin memohon mendaftar pergerakan ini kepada Persekutuan Pengakap Malaysia. 1. Sekian . Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. Kulai.Contoh Surat Pendaftaran Pergerakan Pengakap Sekolah Kepada Pesekutuan Pengakap Malaysia SMK Tunku Abdul Rahman Putra. JOHOR. Jalan Air Hitam. 56000 Kuala Lumpur. Bersama-sama disertakan borang yang telah diisi dan wang pendaftaran. Tuan: Ruj. Rumah Pengakap. ( HJH KALTHUM BTE HJ JERAN ) Pengetua.k. 2. Pesuruhjaya Pengakap Daerah Johor Bahru. Pengarah Pendidikan Johor. terima kasih. SMK Tunku Abdul Rahman Putra. Kami: JEA8002/05/01/2004(1) Tarikh : 5 Januari 2005 Persekutuan Pengakap Malaysia. Senarai ahli-ahli Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. s. 81000 Kulai. Kulai. Tuan. Kulai dan Guru-Guru Penasihat yang akan mengendalikan pergerakan pengakap tersebut juga disertakan. Berhubung perkara tersebut diatas. ³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ Saya yang menurut perintah.

JOHOR. 3. Semoga tuan dapat memberikan sokongan demi meningkatkan lagi penglibatan anak tuan dalam kegiatan kokurikulum dengan penuh dedikasi. Johor Bahru telah tidak hadir semasa latihan/perjumpaan pada setiap hari Sabtu jam 8. Jalan Merak 17. Penolong Kanan Kokurikulum Pemimpin Pengerakan Pengakap. Tuan. Sekian. 8 Februari 2003 2. Tuan: Ruj. Ruj. 2. ( HJH KALTHUM BTE HJ JERAN ) Pengetua. seorang ahli Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. Muhammad bin Kassim pelajar Tingkatan 1A2.00 pagi sepertimana tarikh -tarikh berikut: Tarikh: 10 Januari. 81000 Kulai. ««««««««««««. Kulai. 3. Jalan Air Hitam.k. No 8296. SMK Tunku Abdul Rahman Putra. terima kasih. Kami: JEA8002/05/01/2004(1) Tarikh : 3 Januari 2005 Encik Kassim bin Aspar. ³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ Saya yang menurut perintah. s. JOHOR.00 hingga 11. Bandar Putra. mengenai Ketidakhadiran Anak Dalam Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. 1. Fail Pengakap 114 . Batu 21. Ketidakhadiran Ahli Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra Dengan hormatnya dimaklumkan bahawa anak tuan. 81000 Kulai.Contoh Surat Pemberitahuan Kepada Ibu Bapa/Penjaga. SMK Tunku Abdul Rahman Putra. pihak pengurusan sekolah memohon kerjasama pihak tuan untuk memastikan bahawa ketidakhadiran anak tuan pada tarikh tersebut adalah dalam pengetahuan tuan. Sehubungan dengan itu. 17 Januari.

Contoh Takwim Tahunan Pergerakan Pengakap Bulan Januari Minggu/ Tarikh Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Aktiviti Pendaftaran Kelab/Persatuan Pendaftaran Ahli Ceramah Berfokus Suai Kenal Antara Ahli Pengakap Ceramah Berfokus Penyusunan Organisasi(Mesyuarat AJK) Ceramah Berfokus Tanggungjawab Ahli Ceramah Berfokus Dasar Berpengakap Ceramah Berfokus Peraturan dan UndangUndang Ceramah Berfokus Mengenal Bendara dan Upacara Ceramah Berfokus Pemakaian Lencana dan Ujian Ceramah Berfokus Lagu Kebaangsaan Ceramah Berfokus Lagu Negeri Ceramah Berfokus Simpulan dan Ikatan Ceramah Berfokus Pengurusan Pasukan Ceramah Berfokus Perjumpaan Pek/Terup Ceramah Berfokus Istiadat Perlantikan Ceramah Berfokus Kemahiran Berpengakap Ceramah Berfokus MESYUARAT AGUNG Catatan/ Tindakan Pengetua/GuruBesa r/ GPK KOKO/ Guru Penasihat Februari Mac April Mei Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Jun Julai Ogos 115 .

Sept Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 1 Minggu 2 Ceramah Berfokus Pertolongan Cemas Ceramah Berfokus Membaca Peta Ceramah Berfokus Pengembaraan Ceramah Berfokus Pertandingan Kawad Kaki Perkhemahan Perdana Hari Kokurikulum Sekolah Okotber Nov 116 .

Pegawai Pelajaran Daerah Mengelola. Pengetua Tugas PegawaiPegawai lain yang ada hubungan serta Jenis hubungan 1. Penyelia Membantu menyelia kegiatan kokurikulum peringkat sekolah . Pegawai Jabatan.4 Guru Rumah Sukan 1. Memantau dan Menyelia kegiatan kokurikulum di peringkat sekolah .5 Guru Pasukan Sekolah 2. Penolong Kanan HEM.4 Penyelia Kokurikulum 4.2 Penyelaras Pasukan Pakaian Seragam.2 Penolong Pengarah (HEM) 3. Memantau dan Menyelia kegiatan kokurikulum di peringkat sekolah dan daerah. 4. Kuasa Yang diberi Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Ikhtisas 2. Kelab Sukan Permainan S/U Sukan 1.4 S/U Sukan Daerah 3.ENGURUSAN KOKURIKULUM: PENDAFTARAN MURID DALAM KEGIATAN KOKURIKULUM SENARAI TUGAS/KUASA DAN HUBUNGAN PEGAWAI DENGAN PEGAWAI LAIN Unit : Kokurikulum Jawatan : Penolong Kanan Kokurikulum Tugas Pegawai Atasan Yang Ada Hubungan 1.1 S/U Kokurikulum 4.3 Penyelia Sukan 2.Penolong Kanan. Kelab/Persatuan.1 Ketua Sektor Pembangunan Dan Kemanusiaan 3.3 Ketua Unit Sukan 3.1 Penolong Pegawai Pelajaran Daerah (HEM) 2. Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Ikhtisas Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Ikhtisas Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling 3. Kelab/Persatuan. daerah dan negeri.1 S/U Kokurikulum 1.2 Penyelia Kokurikulum 2. Kelab Sukan 117 Tugas dan Tanggungjawab Memastikan pelaksanaan dasar Kementerian Pelajaran dalam bidang kokurikulum dilaksanakan.3 Guru Penasihat 1. Pelajaran Johor Mengelola.2 Penyelaras Pasukan Pakaian Seragam.

4 Guru Penasihat 4.5 Guru Rumah Sukan 4. Guru Kanan Mata Pelajaran Ikhtisas Permainan 4.Petang.6 Guru Pasukan Sekolah 118 .3 S/U Sukan 4.

42/No.U. sukan dan permainan. badan beruniform.1 2. 41). (A) 196 bertarikh 21hb. penyertaan dalam badan beruniform. Mei 1998. 1. dan penyertaan dalam kegiatan-kegiatan ditentukan oleh Menteri.U. {Rujuk Seksyen 18. penyertaan dalam persatuan dan kelab.1 Kandungan Kegiatan Kokurikulum Di Sekolah . atau apa-apa persatuan lain yang diluluskan oleh Pendaftar. Kegiatan Kokurikulum di sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan akan mengandungi yang berikut:(m) (n) (o) (p) penyertaan dalam sukan dan permainan. Status Pelaksanaan Kokurikulum Sekolah : Sebagai sebahagian daripada Kurikulum Kebangsaan.PERATURAN-PERATURAN PENTADBIRAN BAGI SETIAP AKTIVITI Aktiviti Pengurusan : Pendaftaran Murid Dalam Persatuan 1. lain sebagaimana Rujuk Subperaturan 3(3) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997 yang diterbitkan sebagai P. (A) 531/97.0 2. maka pelaksanaan kokurikulum di sekolah adalah wajib. Perundangan (A). Akta Pendidikan 1996 (Akta 550)} Kegagalan atau keengganan melaksanakan kegiatan kokurikulum di sekolah adalah suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi lima ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi tiga bulan atau kedua-duanya {Rujuk Subseksyen 135(1) Akta Pendidikan 1996 (Akta 550)} dan jika kesalahan itu dilakukan secara 2. Rujuk Peraturan 4 dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998 yang diterbitkan sebagai Warta Kerajaan Jil. P.2 Kegiatan Kokurikulum di sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan meliputi kegiatan dalam persatuan yang ditubuhkan di sekolah daripada kategori berikut:(a) (b) (l) (m) (n) mata pelajaran yang diajar di sekolah sebagaimana yang dinyatakan dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997. hobi dan rekreasi. 11 (Tambahan No.2 119 .0 1.

7 Penyertaan pelajar dalam aktiviti kokurikulum adalah wajib.4 Penyertaan semua guru adalah dikehendaki bagi mempastikan keberkesanan pelaksanaan gerak kerja kokurikulum di sekolah. 2. 2. 11(29) bertarikh 2hb.5 Sekolah-sekolah. 2. KP(BS)8591/Jld. Seberapa yang boleh. Januari 1985}.3 Matlamat gerak kerja kokurikulum yang dikehendaki ialah penyertaan oleh setiap orang pelajar yang belajar di sekolah kerajaan atau bantuan kerajaan. 1/1985 KP(BS)8591/Jld. ketatanegaraan. KP(BS)8591/Jld. {Rujuk Subperkara 5. {Rujuk Subseksyen 135(2) Akta 550}. bagi setiap hari kesalahan itu terus dilakukan. {Rujuk Subperkara 5. Januari 1985}.berterusan. 11(29) bertarikh 2hb. 16/2000. bergotong royong memperbaiki kawasan sekolah. khususnya yang kurang kemudahan untuk menjalankan gerak kerja kokurikulum ini hendaklah menggalakkan pelajar-pelajarnya mengambil bahagian dalam membuat kerja-kerja amal untuk masyarakat setempat. 11/(41) bertarikh 15 Januari 1986. peningkatan penyertaan pelajar-pelajar dalam kegiatan pakaian seragam hendaklah diusahakan. maka apabila disabitkan sedemikian. Sehubungan itu kehadiran pelajar dalam aktiviti kokurikulum mestilah direkodkan. dan dalam pelbagai gerak kerja yang menekankan perpaduan kaum.3 dalam Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 120 .6 Pelaksanaan kegiatan kokurikulum di sekolah hendaklah berasaskan prinsip penyertaan beramai-ramai tanpa ada unsur-unsur diskriminasi atau paksaan dan yang bercanggah dengan Dasar Pendidikan Kebangsaan dan Perlembagaan Negara. {Rujuk Subperkara 5. seseorang itu dikenakan hukuman denda harian yang tidak melebihi lima ratus ringgit sebagai tambahan kepada apa-apa penalti lain yang boleh dikenakan kepadanya di bawah Akta ini berkenaan dengan kesalahan itu. Setiap pelajar hendaklah mengambil bahagian sekurangkurangnya dalam salah satu gerak kerja pakaian seragam (badan beruniform). XVI(16) bertarikh 13 Nov. 2. moral dan sebagainya yang sesuai bagi pendidikan menyeluruh dan pembentukan keperibadian. 2. Rujuk Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. Rujuk Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 1/1986. 2000. Januari 1985}.1 dalam Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 11(29) bertarikh 2hb. satu kegiatan persatuan atau kelab. 1/1985 KP(BS)8591/Jld. dan satu kegiatan sukan atau permainan.2 dalam Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 1/1985 KP(BS)8591/Jld.

8 Kegiatan kokurikulum di sekolah boleh dilaksanakan dengan menggunakan penglibatan dan kepakaran anggota-anggota masyarakat setempat. 8591-11(32) bertarikh 2hb Februari 1985.2.2.3 dalam Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 4/1985. Rujuk Subperkara 5. 121 . KP.

Serahkan borang permohonan untuk sertai persatuan dan kelab kepada SU Kokurikulum. Simpan rekod dalam rekod kokurikulum 2 Guru Tingkatan 3 Guru Tingkatan 4 5 Guru Tingkatan 6 Guru Tingkatan 7 8 SU Kokurikulum SU Kokurikulum 9 SU Kokurikulum 10 SU Kokurikulum 122 . Keahlian murid direkodkan dalam dua salinan iaitu mengikut tingkatan dan mengikut persatuan dan kelab masingmasing. Serahkan borang permohonan kepada guru tingkatan. Proses mengisi borang permohonan untuk sertai persatuan dan kelab. Semak borang dan memastikan semua murid telah memilih dua kegiatan dalam kokurikulum iaitu persatuan dan kelab.PROSES KERJA PENDAFTARAN MURID DALAM KEGIATAN KOKURIKULUM Pegawai Yang Meluluskan / Di rujuk SU Kokurikulum Seksi Undangundang / Peraturan 1. 42. Edarkan borang permohonan untuk sertai persatuan dan kelab kepada murid. Surat Pekeliling Bil 5/1986 Bil 1/1988 Bil 4/1995 Bil 3/1997 Bil 24/1998 Bil 1 Proses Kerja Edarkan borang permohonan untuk sertai persatuan dan kelab kepada guru tingkatan. Serahkan nama ahli kepada guru tingkatan dan guru penasihat persatuan dan kelab. Permohonan murid diproses. No 11 2. Warta kerajaan Jil.

Isi semula borang Semak borang permohonan murid. TAMAT 123 . TIDAK YA Lengkap Serah borang permohonan kepada SU Kokurikulum Permohonan murid diproses. Rekod keahlian murid dalam dua salinan Serahkan maklumat keahlian murid kepada guru tingkatan dan penasihat persatuan Simpan maklumat murid dalam rekod kokurikulum.CARTA ALIRAN PENDAFTARAN PERSATUAN DAN KELAB DI SEKOLAH MULA Edar borang permohonan/ pemilihan persatuan dan kelab kepada guru tingkatan Edar borang permohonan/ pemilihan persatuan dan kelab kepada pelajar Proses mengisi borang permohonan persatuan dan kelab Serah borang permohonan kepada guru tingkatan.

Serahkan borang permohonan untuk sertai persatuan dan kelab kepada SU Kokurikulum. 10.SENARAI SEMAK BAGI PENDAFTARAN MURID DALAM KEGIATAN KOKURIKULUM Bil 1 TINDAKAN Edarkan borang permohonan untuk sertai persatuan dan kelab kepada guru tingkatan. Serahkan nama ahli kepada guru tingkatan dan guru penasihat persatuan dan kelab. Keahlian murid direkodkan dalam dua salinan iaitu mengikut tingkatan dan mengikut persatuan dan kelab masing-masing. Permohonan murid diproses. Simpan rekod dalam rekod kokurikulum 124 . Serahkan borang permohonan kepada guru tingkatan. TANDA ( / ) CATATAN 2 3 4 5 6 7 8 9. Proses mengisi borang permohonan untuk sertai persatuan dan kelab. Semak borang dan memastikan semua murid telah memilih dua kegiatan dalam kokurikulum iaitu persatuan dan kelab. Edarkan borang permohonan untuk sertai persatuan dan kelab kepada murid.

SPI Bil 10/1976 - 125 . SPI Bil 8/1975 Lagu Kebangsaan Perkhidmatan Masyarakat dan Muhibah di Sekolah-Sekolah Rukunegara Permainan Menengah Catur di Sekolah-Sekolah Nyanyian Lagu Kebangsaan µNegaraku¶ Menyanyi Lagu Kebangsaan/Lagu Negeri. 27.N. 23/1966 2. Jil.SENARAI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN YANG DIPERLUKAN AKTA PENDIDIKAN 1. Warta Kerajaan 1967 4. SPI Bil 2/1971 4. Warta Kerajaan 1956 3. No. Warta Kerajaan 1997 5. Warta Kerajaan 1998 - SURAT PEKELILING IKHTISAS 1. bertarikh 28 Disember 1967 Peraturan-Peraturan Kokurikulum Kebangsaan P. Akta Pelancongan 1957 2. SPI Bil 8/1971 5. (A) 531 dalam Akta Pendidikan 1996 bertarikh 31 hb Disember 1996 Pemberitahu Undang-Undang 196.11 2. SPI Bil 1/1971 3. dan Mengibar Bendera Persekutuan/Bendera Negeri di Sekolah-Sekolah/Maktab-Maktab Perguruan Rancangan Kegiatan Sekolah Selepas Peperiksaan SRP/LCE (termasuk Sabah/ 7. Bil. 11.N.326 Peraturan-Peraturan Sekolah) 1956 (Kursus Pengajian WARTA KERAJAAN 1 Warta Kerajaan 1950 Registration of Schools Ordinance 1950 Schools Societies Regulations L.U. SPI Bil 4/1975 6. 42. Akta Pelajaran 1961 Pemberitahuan Undang-Undang L.179-180 Jil. SP µAm Bil.

7/1977 10.U. Game Watch¶ Iklan/Tajaan Dalam Majalah Sekolah Garis Panduan Mengenai Pungutan Derma Melibatkan Murid-Murid Sekolah. 8. SPI Bil. SPI Bil 2/1986 - 126 . 5/1985 24. 8/1978 11. SPI Bil. 4/1984 21.326/62 Ketetapan Masa Di Sekolah-Sekolah Penggunaan Waktu Tidak Mengajar/Waktu Luang (Free Period) Oleh Guru Rancaangan Kegiatan Sekolah Selepas Peperiksaan SRP dan SRP/LCE (Sarawak) bagi Murid-murid Tingkatan III ± Garis Panduan Permainan µPin-table. Penubuhan Jawatankuasa Sekolah Sebagai Institusi Masyarakat Rancangan Mencantik dan Mengindahkan Sekolah dan Kawasannya (Landscaping) Larangan ke atas Pemberian Cenderamata. SPI Bil. Perhimpunan Sekolah Perhimpunan Sekolah (Tambahan) Penubuhan Jawatankuasa Bimbingan Pelajar Sekolah. 4/1985 23. SPI Bil. SPI Bil. SPI Bil 1/1986 25.U. 4/1982 16. Video Game. 3/1982 Hari Kelepasan Peristiwa P. 7/1983 18. 4/1983 17. SPI Bil. 2/1981 13. SPI Bil. SPI Bil. SPI Bil. SPI Bil. Garis Panduan Mengenai Aktiviti-Aktiviti Kebudayaan Di Sekolah-Sekolah. SPI Bil 1/1985 22. SPI Bil. SPI Bil. Rekod Kedatangan dan Laporan Gerak Kerja Kokurikulum Pelajar. 15. 4/1984 20.Sarawak Junior Certificate Examination) bagi Murid-Murid Tingkatan III ± Garis Panduan. 11/1978 12. 3/1984 19. SPI Bil. SPI Bil. 4/1977 9. SPI Bil. 3/1981 14.326/62 Pengelolaan Walkathon Di Sekolah-Sekolah Kawad Kecemasan Kebakaran Di Sekolah Hari Kelepasan Peristiwa P.

SPI Bil. SPI Bil 14/1988 - 35. Mengundang Orang-orang Kenamaan Ke Upacara Sekolah/Institusi Pendidikan. Program Skim Lencana Anti Dadah Pasukan Berpakaian Seragam Sekolah Menengah (SLAD). Senaman Beramai-ramai. Syarikat/Badan 27. SPI Bil. 8/1988 33.7/1991 41. Panduan Tajaan Oleh Perniagaan Di Sekolah. Keberangkatan DYMM Sultan/Raja/TYT Yang Di Pertua Negeri Menghadiri MajlisMajlis Rasmi Sekolah. Penggunaan Kemudahan Sekolah Pertubuhan Dan Persatuan Belia.26. 1/1988 29.3/1988 - 30.Pelaporan Kejadian Tidak Diingini Di Sekolah. 5/1986 28. Keselamatan Diri Pelajar Di Sekolah. SPI Bil 10/1988 34. SPI Bil. SPI Bil. 1/1991 38. 32. Oleh Permohonan Mengundang Orang-Orang Kenamaan Ke Upacara Sekolah/Institusi Pendidikan. SPI Bil 10/1989 37. 3/1991 39. SPI Bil.Penyertaan Pelajar Dalam Kegiatan Sukan Di Sekolah. 127 . SPI Bil. SPI Bil. SPI Bil 4/1991 40. . Penceramah Jemputan Untuk Majlis Dan Aktiviti Agama Islam Di Sekolah. 6/1988 31. SPI Bil. SPI Bil. SPI Bil 1/1989 36. Atur cara Majlis Rasmi Sekolah. 9/1991 . SPI Bil. Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Kelab Perekacipta Sekolah. 7/1988 - Penyertaan Pelajar Dalam Pertandingan Atau Kejohanan Sukan Anjuran Persatuan Atau Badan Induk Sukan. SPI Bil 3/1986 - Penyelarasan Pelaksanaan Kurikulum µPengenalan Kepada Komputer¶ Dan Kegiatan Kelab Komputer Sekolah Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Kelab Komputer Sekolah.

2/1996 52. Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum Dan Sukan Di Dalam Dan Di Luar Kawasan Sekolah. Pelaksanaan Skim Takaful Kemalangan Diri Berkelompok Bagi Semua Pelajar Sekolah Kerajaan Dan Bantuan Kerajaan. SPI Bil. Pengiktirafan Persatuan Seni Bela Diri Sebagai Pasukan Pakaian Seragam Sekolah Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Kelab/Persatuan (PS. Tatacara Mengenakan Tindakan Dan Hukuman Terhadap Pelajar-Pelajar Sekolah. Amalan Kebersihan Di Sekolah. 8/1995 - 49. SPI Bil.77280) Taekwando/Seni Mempertahankan Diri. Pengurusan Usaha Menanam Semangat Patriotisme Di Kalangan Pelajar Dan Senaman Ringkas Dalam Bilik Darjah. - 50. 1/1995 - 45. 7/1995 48. SPI Bil. Penyertaan Pelajar Dalam Pertandingan Kejohanan Sukan Anjuran Persatuan Badan Induk Sukan Sekolah Selepas Bagi Murid-Murid Dan 44. 54. 3/1997 - 55. SPI Bil. PUP Bil 2/1997 Sikap Mengutamakan Keceriaan Kebersihan Di Kalangan Pelajar. Penampilan Diri Pelajar.Rancangan Kegiatan Peperiksaan UPSR Tahun 6.42. SPI Bil. SPI Bil. SPI Bil. Pelaksanan Kadet Remaja Sekolah (KRS). 4/1992 43. 6/1994 - Panduan Penubuhan Dan Persatuan Silat Sekolah. Kekemasan Dan Kerapian Berpakaian. SPI Bil. 3/1995 - 46. SPI Bil. 2/1997 53. 4/1995 47. SPI Bil. SPI Bil 9/1995 . SPI Bil.1/1996 51. 6/1997 - 128 . SPI Bil. Program Dan Aktiviti Sekolah Yang Melibatkan Dasar Dan/Atau Pungutan Wang.

13/2000 - Pendaftaran Kegiatan Seni Bela Diri Di Sekolah-Sekolah. Lawatan Pendidikan Persekolahan. Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Kelab Komputer/ Teknologi Maklumat Sekolah. 1/1999 62. 2/1998 57. SPI Bil 24/1998 - 61. SPI Bil. SPI Bil. 2/1999 63. SPI Bil 7/2000 66. SPI Bil. SPI Bil. SPI Bil. Penglibatan Guru dan Murid dalam aktiviti Pasukan Pakaian Seragam anjuran agensi kerajaan dan pertubuhan bukan kerajaan. 18/1998 60. SPI Bil. 9/2000 - 69. 5/1998 - Mempergiat Dan Memperluas Program Dan Aktiviti Pertanian Di Sekolah. Penubuhan Kelab Pencegahan Jenayah Di Sekolah Menengah. 8/1999 65. SPI Bil. Murid Di Hari 59. SPI Bil. Penganjuran Program Motivasi Di Sekolah. 12/2000 70. SPI Bil. Akta Pendidikan 1996 dan PeraturanPeraturan Di Bawah Akta Pendidikan 1996. Panduan Keselamatan Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan Serta Kegiatan kokurikulum Dan Sukan Di Dalam Dan Di Luar Kawasan Sekolah. Penggunaan Budi Bicara Ketika Mengambil Tindakan. Keselamatan Diri Murid Dalam Perjalanan Pergi Dan Balik Sekolah. SPI Bil. 3/1998 58. 9/2000 - 68.56. Mencegah Kebakaran Di Sekolah. SPI Bil. Garis Panduan Pengendalian Aktiviti Sokongan Bahasa Inggeris Di Sekolah. Penggunaan Barang Permainan Elektronik Robot Kit Di Sekolah Menengah. 8/2000 67. SPI Bil. Panduan Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Tambahan Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum Dan Sukan Di Dalam Dan Di Luar Kawasan Sekolah. SPI Bil. 129 . 7/1999 64.

5/2002 - 130 .71. SPI Bil. SPI Bil. 18/2000 75. Rukun Negara Di 73. Penubuhan Kelab Sekolah-Sekolah. Panduan Penubuhan Persatuan Agama Bukan Islam Di Sekolah-Sekolah. 17/2000 74. SPI Bil. Salah Laku Memasukkan Unsur Politik Dalam Soalan Peperiksaan/Ujian Di Sekolah Dan Perbuatan Menghasut/ Meracuni Fikiran Pelajar Membenci Kerajaan. 20/2000 77. 16/2000 - Sambutan Hari Kemerdekaan Peringkat Sekolah. SPI Bil. 19/2000 - Penggalakan Aktiviti Fotografi Di Kalangan Murid Sekolah. SPI Bil. Panduan Menggalakkan Kerjasama Dan Sumbangan Pihak Luar Dalam Program Teknologi Maklumat Dan Komunikasi Di Sekolah. SPI Bil. SPI Bil. Lawatan Sekolah Pada Hari Persekolahan 76. 14/2000 72.

SENARAI BORANG-BORANG YANG DIGUNAKAN BAGI TUJUAN PENDAFTARAN MURID DALAM KEGIATAN KOKURIKULUM Bil. 1 Senarai Borang/Surat Borang Pendaftaran Kokurikulum 131 .

Proses mengisi borang permohonan untuk sertai persatuan dan kelab. Keahlian murid direkodkan dalam dua salinan iaitu mengikut tingkatan dan mengikut persatuan dan kelab masing-masing. Serahkan borang permohonan kepada guru tingkatan. Semak borang dan memastikan semua murid telah memilih dua kegiatan dalam kokurikulum iaitu persatuan dan kelab. Simpan rekod dalam rekod kokurikulum 2 5 minit 3 10 minit 4 10 minit 5 30 minit 6 120 minit 7 8 1 Minggu 1 Minggu 1 Minggu 132 . Permohonan murid diproses. Serahkan nama ahli kepada guru tingkatan dan guru penasihat persatuan dan kelab. Serahkan borang permohonan untuk sertai persatuan dan kelab kepada SU Kokurikulum.NORMA KERJA BAGI PENDAFTARAN PELAJAR DALAM KEGIATAN KOKURIKULUM Masa Yang Diambil 10 minit Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dlm Seminggu Bil Jenis Kerja 1 Edarkan borang permohonan untuk sertai persatuan dan kelab kepada guru tingkatan. Edarkan borang permohonan untuk sertai persatuan dan kelab kepada murid.

SENARAI TUGAS HARIAN NAMA : JAWATAN : TARIKH : Bil. Tugas Saya Hari Ini Catatan 133 .

Maklumat ± KTM Kelab Seni Silat Gayung Malaysia ± SSG Kelab Kesenian dan Kebudayaan ± KKK Kelab Cegah Jenayah ± KCJ Kelab Badminton ± KBN Kelab Boling ± KBL Kelab Catur ± KCR Kelab Setia ±KSE Kelab Prostar ± KPS Kelab Rukun Negara ± KRN PERTINA ± PTE C) KEGIATAN SUKAN YANG INGIN DISERTAI (sila pilih 3 kegiatan sukan /permainan berikut dengan menulis1.Untuk Kegunaan Pejabat SMK TUNKU ABDUL RAHMAN PUTRA KULAI. JOHOR BORANG PENDAFTARAN KOKURIKULUM Unit Beruniform Persatuan/Kelab Sukan/Permainan Rumah Sukan Nama (Huruf Besar) No. ± KPP Kelab Bimbingan dan Kerjaya ± KBK Kelab SPBT ± KBT Kelab Tunas Bistari ± KTB Kelab Komunikasi & Tek. Perdag.2.3 pada petak yang berkenaan) Persatuan Bahasa Melayu ± PBM Persatuan Bahasa Inggeris ± PBI Persatuan Bahasa Cina ± PBC Persatuan Bahasa Tamil ± PBT Persatuan Pendidikan Islam & B. dan Kew. Arab ± PBA Persatuan Sejarah & Geografi ± PSG Persatuan Pendidikan Seni Visual ± PSV Persatuan Sains & Matematik ± PSM Persatuan Kemahiran Hidup ± PKH Kelab Pengguna.2.2 pada petak yang berkenaan) Persatuan Bulan Sabit Merah Malaysia ± PBS Pasukan Kadet Remaja Sekolah ± KRS Pasukan Pengakap Sekolah ± PGP Pasukan Kadet Polis ± PKP Pergerakan Pandu Puteri ± PPP Pergerakan Puteri Islam ± PPI B) PERSATUAN/ KELAB YANG INGIN DISERTAI (sila pilih 3 persatuan/kelab berikut dengan menulis1. Kad Pengenalan Tarikh Lahir Alamat Keturunan Agama Jantina Tingkatan Kewarganegaraan Kecacatan (Jika ada) Telefon :\ A) PASUKAN UNIT BERUNIFORM YANG INGIN DISERTAI (sila pilih 2 daripada unit beruniform berikut dengan menulis 1.3 pada petak yang berkenaan) Olahraga Bola Sepak Bola Baling Bola Tampar Softball Hoki Boling Badminton 134 .

............................... 135 ............................ : .............. : ................... Tandatangan Nama Tarikh : ...................................................................Bola Jaring Bola Keranjang Catur Sepak Takraw Petanque PENCAPAIAN DALAM KOKURIKULUM TAHUN AKTIVITI/PERTANDINGAN PERINGKAT PENCAPAIAN Saya mengesahkan segala maklumat yang diberikan di atas adalah tepat dan benar...............

2 Penyelaras Pasukan Pakaian Seragam. Penolong Kanan HEM.1 S/U Kokurikulum 1.1 S/U Kokurikulum 4. 4 Penolong Kanan.5 Guru Rumah Sukan 4.3 Ketua Unit Sukan 3. Pegawai Pelajaran Daerah Mengelola.4 Guru Penasihat 4.4 S/U Sukan Daerah 3.5 Guru Pasukan Sekolah 2. Memantau dan Menyelia kegiatan kokurikulum di peringkat sekolah dan daerah.3 Guru Penasihat 1.2 Penyelaras Pasukan Pakaian Seragam. Kelab Sukan Permainan 4.4 Penyelia Kokurikulum 4.SENARAI TUGAS/KUASA DAN HUBUNGAN PEGAWAI DENGAN PEGAWAI LAIN Unit : Kokurikulum Jawatan : Penolong Kanan Kokurikulum Tugas Pegawai Atasan Yang Ada Hubungan 1.4 Guru Rumah Sukan 1. Guru Kanan Mata Pelajaran Membantu menyelia kegiatan kokurikulum peringkat sekolah .2 Penyelia Kokurikulum 2.3 Penyelia Sukan 2. Kuasa Yang diberi Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Ikhtisas 2.3 S/U Sukan 4. Pengetua Tugas PegawaiPegawai lain yang ada hubungan serta Jenis hubungan 1.1 Ketua Sektor Pembangunan Dan Kemanusiaan 3. Pegawai Jabatan Pelajaran Johor Mengelola. Kelab/Persatuan.1 Penolong Pegawai Pelajaran Daerah (HEM) 2. Memantau dan Menyelia kegiatan kokurikulum di peringkat sekolah . Kelab Sukan Permainan/ S/U Sukan 1. Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Ikhtisas Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Ikhtisas Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Ikhtisas 3.6 Guru Pasukan Sekolah 136 Tugas dan Tanggungjawab Memastikan pelaksanaan dasar Kementerian Pelajaran dalam bidang kokurikulum dilaksanakan. Penyelia Petang. daerah dan negeri.2 Penolong Pengarah (HEM) 3.Kelab/ Persatuan.

2 2. Aspek-aspek yang dinilai: Penilaian aktiviti kokurikulum seseorang pelajar dalam setiap jenis aktiviti yang disertainya adalah berdasarkan kepada 4 aspek yang berikut: a. wakil Bahagian pengajian Tinggi mencadangkan agar kegiatan kokurikulum di sekolah dapat dinilai secara standard agar aspek ini dapat di mbil kira dalam a proses pengambilan pelajar ke institusi-institusi pengajian tinggi tempatan.0 1. Penilaian yang dibuat tidak hanya berlandaskan pencapaian dalam kegiatan semata-mata kerana aspek-aspek lain seperti kehadiran dalam aktiviti.PERATURAN-PERATURAN PENTADBIRAN BAGI PENILAIAN PRESTASI KOKURIKULUM (FORMAT A) 1. Pencapaian c.5 2.4 1. tanggungjawab yang disandang dan penglibatan pelajar dalam sesuatu kegiatan kokurikulum perlu diambil kira. Penglibatan d. Dalam mesyuarat Pengurusan Pendidikan Bil 9.0. Kehadiran b.1 1. 2. kelab dan persatuan serta kelab sukan dan permainan. Jawatan disandang 1. 1997.1 Garis Panduan Kegiatan kokurikulum sekolah yang merangkumi aktiviti pasukan pakaian seragam. Menyediakan satu kaedah penilaian aktiviti kokurikulum yang boleh diterima pakai oleh semua sekolah. Penggunaan borang penilaian yang standard bagi menghindari unsur ketidakadilan dalam pemberian markah dan ketidaksamarataan dalam penilaian kegiatan kokurikulum pelajar yang dibuat oleh sekolah.1 137 .

Markah-markah pencapaian yang ditetapkan adalah seperti berikut: PERINGKAT MARKAH PERTANDINGAN JOHAN N. Dalam aspek pencapaian markah bagi pencapaian individu atau pasukan adalah sama. dengan mengambil kira bahawa setiap jenis aktiviti kokurikulum dijalankan sekali seminggu dan dengan peruntukan masa 3 jam. Naib Johan dan Ketiga. Jumlah kehadiran yang maksimum berasaskan kepada jumlah minggu persekolahan dalam setahun.JOHAN KETIGA Sekolah 3 2 1 Zon/Daerah/Bahagian 5 4 3 Negeri 10 8 6 Kebangsaan 15 13 11 Antarabangsa 20 18 16 138 . Perkiraan markah kehadiran adalah seperti berikut: (Jumlah Kehadiran Pelajar ) (Jumlah Minggu .Tidak Hadir Yang Diluluskan ) Markah kehadiran = X 50 2. Pencapaian yang dinilai hanyalah kepada kedudukan Johan. Pengecualian kehadiran hanya dipertimbangkan jika pelajar sakit.2. Markah ini merupakan pencapaian pelajar dalam pertandingan di peringkat Sekolah / Zon / Daerah / Negeri / Kebangsaan dan Antarabangsa. Ini bertujuan untuk menggalakkan pelajar hadir pada setiap aktiviti yang dijalankan. Ketidakhadiran ini perlulah dalam pengetahuan pihak sekolah.4 Markah Aspek Pencapaian ialah 20%.2 Bagi keempat-empat aspek ini peratus markah yang diperuntukkan adalah seperti berikut: ASPEK PENILAIAN Kehadiran Pencapaian Penglibatan Jawatan disandang JUMLAH % MARKAH 50 20 20 10 100 2. menyertai kegiatan lain dengan kelulusan dan sebab-sebab lain yang munasabah.3 Markah Aspek Kehadiran ialah markah yang tinggi (50%).

Umpamanya jika seorang pelajar pernah mewakili daerah. Markah ini diberikan kepada semua ahli berdasarkan sumbangan dan komitmen mereka di dalam semua aktiviti yang dijalankan dan tahap penglibatan yang disertai.7 Setiap pemberian markah dalam aspek-aspek yang dinilai adalah berdasarkan markah tertinggi yang layak diperoleh oleh seorang pelajar. Markah penglibatan bagi individu dan pasukan atau kumpulan adalah sama. Markah-markah yang dicadangkan adalah seperti berikut: MARKAH PENGLIBATAN Sekolah Zon / Daerah / Bahagian Negeri Kebangsaan Antarabangsa MARKAH 3 5 10 15 20 2. markah aspek pencapaian yang diambil kira hanyalah pencapaian di peringkat antarabangsa (20 markah). kebangsaan dan antarabangsa.5 Markah Aspek Penglibatan ialah 20%.2. Sungguhpun begitu ahli-ahli biasa dan jawatan-jawatan yang lain juga diperuntukkan markah mengikut jenis jawatan yang disandang. negeri. Agihan markah bagi jawatan yang disandang adalah seperti berikut: JAWATAN MARKAH Pengakap DiRaja / PWI / Sub-Inspektor / Drum Mejar / 10% Pengerusi / Naib Pengerusi / dan jawatan-jawatan / pangkat-pangkat lain yang difikirkan sama taraf PWII / Staf Sarjan / Sarjan Mejar / Ketua Terup / 10% Setiausaha / dan jawatan-jawatan / pangkat-pangkat lain yang difikirkan sama taraf Sarjan / Penolong Terup / Bendahari / dan jawatan7% jawatan / pangkat-pangkat lain yang difikirkan sama taraf Koperal / Lans Koperal / Ketua Petrol / Penolong Ketua 5% Petrol / Ahli Jawatankuasa / dan jawatan-jawatan / pangkat-pangkat yang difikirkan sama taraf Konstabel / Prebet / Ahli Biasa 3% 2.6 Markah Aspek jawatan Disandang ialah 10% dan diberikan kepada individu yang memegang sesuatu jawatan yang tertinggi dalam kegiatan kokurikulum. 139 .

Sebagai contoh berikut adalah markah kegiatan kokurikulum yang diperoleh oleh Pelajar X. Kelab Pencinta Alam.0 3. Kelab Renang. i.1 Kegiatan Kokurikulum Yang Dinilai Setiap pelajar sekolah menengah/rendah tahap II diwajibkan menganggotai pasukan pakaian seragam. Kegiatan Persatuan / Kelab Jenis Aktiviti: Persatuan bahasa Melayu Aspek Penilaian a) Kehadiran b) Pencapaian c) Penglibatan d) Jawatan Markah 36/40 45% Naib Johan Pertandingan 5% Bahas Antara Kelas Menyertai Seminar Penulisan 15% Sajak Peringkat Kebangsaan AJK Persatuan 5% JUMLAH 70% 140 Prestasi . Pandu Puteri.2 dan agihan markah setiap jenis aktiviti adalah sama seperti yang dinyatakan dalam 2. Seni Bela Diri dan sebagainya. 3. Ini bermakna penilaian kegiatan adalah berdasarkan: a.2 Setiap jenis aktiviti yang dianggotai oleh pelajar akan dinilai berdasarkan aspek-aspek yang telah dinyatakan dalam 2. c. b. Kelab Memanah dan sebagainya. Aktiviti pasukan pakaian seragam seperti Kadet remaja Sekolah. Aktiviti Kelab Sukan dan Permainan seperti kelab Olahraga.3. Kegiatan Pasukan Pakaian Seragam Jenis Aktiviti: Pengakap Aspek Penilaian a) Kehadiran b) Pencapaian Prestasi Markah Penuh (40/40) 50% Johan Kawat Kaki Peringkat 10% Negeri c) Penglibatan Menghadiri jambori Pengakap 15% Kebangsaan d) Jawatan Ahli Biasa 3% Disandang JUMLAH 78% ii. Pengakap. Aktiviti Persatuan/kelab seperti Persatuan Bahasa Melayu. Dalam hal ini setiap pelajar memilih salah satu aktiviti yang terdapat dalam setiap kegiatan kokurikulum tersebut. persatuan/kelab serta kelab sukan dan permainan. Kelab Seni Lukis dan sebagainya.3.

1 Markah Bonus Markah Bonus diberi berdasarkan sesuatu jawatan kepimpinan yang disandang oleh pelajar dan jawatan tersebut bertujuan membantu pengurusan dan pentadbiran sekolah. 141 . pengawas perpustakaan. Perjawatan Peringkat Rumah Sukan seperti Ketua Rumah. Imam dan sebagainya. gred yang diperoleh bagi setiap kegiatan kokurikulum adalah seperti berikut: Kegiatan Pasukan Pakaian Seragam Persatuan / Kelab Kelab Sukan dan Permainan Markah Yang Diperoleh 78% 70% 88% Gred B B A 4.1 Gred Penilaian Kegiatan Kokurikulum Gred penilaian setiap markah yang diperoleh adalah seperti berikut: GRED A B C D E MARKAH Antara 80% hingga 100% Antara 60% hingga 79% Antara 40% hingga 59% Antara 20% hingga 39% 19% ke bawah 3. Ketua Bilik Asrama dan sebagainya.0 4. Perjawatan Peringkat Kelas seperti Ketua Kelas/Darjah dan sebagainya. Kegiatan Kelab Sukan dan Permainan Jenis Aktiviti: Kelab Sukan Bola Sepak Aspek Penilaian a) Kehadiran b) Pencapaian c) Penglibatan d) Jawatan Prestasi Markah Penuh (60/60) 50% Naib Johan Timang Bola Piala 13% Nike Peringkat Kebangsaan Mewakili Negeri Dalam 15% Pertandingan MSSM Kapten Bola Sepak B18 10% JUMLAH 88% 3. Perjawatan tersebut merangkumi: a) b) c) Perjawatan Peringkat Sekolah seperti pengawas.3 3.iii.2 Mengambil contoh markah kegiatan kokurikulum yang diperoleh Pelajar X.

Sekiranya jawatan yang disandang dilucutkan atas sebab-sebab tindakan tatatertib atau kes disiplin. Hasil tambah tersebut dipadankan dengan nilai gred sebagaimana yang terdapat pada 5. Makanan dan lain-lain Ahli jawatankuasa termasuk Penolong Ketua / Pengerusi / Setiausaha / Bendahari bagi badan-badan dalam komponen aktiviti kokurikulum Ketua Bilik / Asrama / Kelas Penolong Ketua Bilik / Asrama / Kelas Markah Bonus 10 8 7 6 5 3 7 8 4. Gred Keseluruhan Gred keseluruhan bermaksud gred yang diperoleh oleh seorang pelajar dalam ketiga-tiga jenis kegiatan kokurikulum yang dianggotainya berserta markah bonus. 5. Gred keseluruhan boleh diperoleh dengan mencampurkan jumlah markah ketiga-tiga kegiatan kokurikulum yang diperoleh dan mendapatkan purata bagi ketiga-tiga markah tersebut.4. Kemudian nilai tersebut dicampurkan dengan markah bonus yang diperoleh.0 5.2 Bagi setiap jawatan tersebut markah bonus diberikan sebagai pengiktirafan kepada pelajar di atas sumbangan perkhidmatan setiap tahun.1.2 142 .1 5.3.4 2 1 Setiap pelajar hanya layak menerima markah bonus untuk jawatan yang paling tertinggi yang disandang pada setiap tahun. Markah bonus yang ditetapkan adalah seperti berikut: Bil 1 2 3 4 5 6 Jawatan Ketua Pelajar I / Ketua Pelajar II Timbalan / Penolong Ketua Pelajar Pengawas / Imam / Bilal Pengawas Perpustakaan Ketua Perpustakaan. maka markah bonus ini tidak layak di masuk kira. Badan-Badan Tertentu. umpamanya Jawatankuasa Asrama.3 4.

3 Mengambil contoh markah kegiatan kokurikulum yang diperoleh Pelajar X perkiraan gred keseluruhan adalah seperti berikut: (Jumlah markah Pasukan Pakaian Seragam + Jumlah Markah Persatuan/Kelab + Jumlah Markah Kelab Sukan dan Permainan) 3 = (78 + 70 + 88) ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 3 = 78. Pihak sekolah diminta membentuk Jawatankuasa Penilai yang dipengerusikan oleh Pengetua Sekolah dan guru-guru yang terlibat dengan kegiatan kokurikulum sekolah.2 6.5.6 + 10 Markah Keseluruhan Gred Keseluruhan 6. pihak sekolah perlulah menyediakan Buku Kemajuan Kegiatan kokurikulum yang standard sebagaimana Buku Rekod Kemajuan Akademik. Langkah ini memudahkan penyimpanan rekod-rekod kemajuan dan pemindahan rekod sekiranya pelajar berpindah ke sekolah yang lain. B dan C) Penilaian hendaklah dibuat pada setiap hujung tahun atau selewatlewatnya awal bulan Januari tahun yang berikutnya. Setiap borang penilaian perlu disemak oleh guru pemimpin sebelum disahkan oleh Pengetua dan Guru Penolong kanan Kokurikulum.3 6.6 =A 6.5 143 .6 Markah Bonus = 10 (Ketua Pelajar) Purata Keseluruhan + Markah Bonus = 78.1 Pelaksanaan Semua sekolah menengah di setiap Jabatan Pendidikan Negeri diminta menggunakan format dan borang yang sama dalam membuat penilaian aktiviti kokurikulum pelajar (Borang A. = 88. Tempoh ini diperlukan kerana masih ada kegiatan kokurikulum peringkat kebangsaan yang dijalankan pada bulan Disember. Oleh kerana penilaian kokurikulum dibuat sepanjang pelajar berada di Tingkatan Peralihan / Tingkat 1 sehingga Tingkatan 6.4 6.0 6.

7. pelajar Y menunjukkan penilaian terbaik yang diperoleh adalah semasa Tingkatan IV (Gred A). Pelajar-pelajar yang telah menamatkan Tingkatan V dan Tingkatan VI wajar diberi penilaian berdasarkan pencapaian terbaik yang pernah diperoleh dalam kegiatan kokurikulum.1 Penilaian Kegiatan Kokurikulum Bagi Pelajar-Pelajar Tingkatan V Dan Pelajar Di Atas. Dalam hal ini pihak sekolah diminta mengisi borang penilaian (sebagaimana dalam borang C) berdasarkan keputusan penilaian yang terbaik dalam aktiviti kokurikulum sepanjang tahun persekolahan.2 Berdasarkan prestasi kegiatan kokurikulum.3 Bagi pelajar-pelajar Tingkatan VI Atas. Tindakan ini dirasakan kurang adil kerana kadangkala ada pelajarpelajar yang amat aktif dan berjaya dalam kokurikulum di Tingkatan I hingga Tingkatan IV.0 7. 7. Pada masa ini penilaian yang dibuat kepada pelajar-pelajar tersebut hanya berdasarkan kepada prestasi mereka di tahun akhir sebelum meninggalkan sekolah. Sebagai contoh sekiranya Pelajar Y memperoleh Gred Keseluruhan sepanjang persekolahan adalah seperti berikut: Tingkatan I II III IV V Gred Keseluruhan Kokurikulum C B B A B 7. Justeru itu amatlah wajar sekiranya pencapaian kokurikulum yang terbaik semasa di Tingkatan yang lain juga diambil kira sewaktu pelajar tersebut hendak meninggalkan sekolah kerana penilaian ini yang akan digunakan oleh pelajar-pelajar sewaktu memohon jawatan atau melanjutkan pelajaran. tetapi kurang menyerlah di Tingkatan V kerana ingin menumpukan kepada pelajaran atau mengalami kecederaan. Sungguhpun begitu pelajar-pelajar ini boleh menggunakan keputusan yang diperoleh semasa di Tingkatan V sekiranya keputusan ini didapati lebih baik. penilaian dibuat berdasarkan keputusan yang terbaik semasa berada dua tahun di Tingkatan VI. 144 .

kelab. 2. Guru Tingkatan 145 .PROSES KERJA DALAM MENGURUSKAN PENILAIAN AKTIVITI KO-KURIKULUM (FORMAT A) Pegawai Yang Meluluskan/ Dirujuk SU Kokurikulum Seksi. Proses penilaian kokurikulum pelajar oleh guru-guru penasihat Guru penasihat merekodkan prestasi pelajar dalam buku laporan aktiviti persatuan. Undangundang/ Peraturan Buku Pengurusan Kokurikulum Sekolah-sekolah negeri Johor. Proses Kerja Menyediakan Borang Penilaian Aktiviti Kokurikulum Taklimat kepada semua guru tentang panduan penilaian/ cara penilaian Mengedarkan Borang Penilaian Kokurikulum: i. Bil 1. Guru Penasihat 5. kelab. iii. ii. SU Kokurikulum Guru Penasihat Guru Penasihat Guru Tingkatan 4. Penyerahan prestasi pelajar dalam kegiatan kokurikulum oleh guru penasihat kepada guru tingkatan. sukan dan permainan. Guru tingkatan mengisi Borang C dan Laporan Adab Belajar. PK Kokurikulum 3. (Borang A) Borang Penilaian Aktiviti kepada Guru Penasihat persatuan. (Borang B) Borang Markah Bonus kepada guru penasihat badan bukan persatuan. Guru Penasihat 6. (Borang C) Borang Laporan Prestasi Kokurikulum Murid kepada guru tingkatan. Guru Penasihat 7. sukan dan permainan.

9. Guru Tingkatan 10. Guru tingkatan menyerahkan borang dan Laporan Adab Belajar kepada PK Kokurikulum untuk pengesahan. Guru Tingkatan Buku Pengurusan Kokurikulum Sekolah-sekolah negeri Johor. Penilaian kokurikulum diedarkan kepada pelajar untuk ditandatangani oleh ibu bapa/penjaga 12 Satu salinan rumusan keseluruhan gred yang diperoleh mengikut umur. Guru Tingkatan mengenal pasti prestasi tahun terbaik bagi pelajar tingkatan 5 dan 6 atas untuk dijadikan ukuran prestasi sebenar pelajar dalam kegiatan kokurikulum. Guru tingkatan menyerahkan Guru Tingkatan borang C dan Laporan Adab Belajar kepada pengetua untuk pengesahan 11.8. jantina dan bangsa dihantar ke PPD dan JPN Guru Tingkatan SU Kokurikulum 146 .

Guru Tingkatan mengenalpasti pencapaian tahun terbaik untuk laporan keseluruhan prestasi pelajar tingkatan 5 dan 6. Guru Tingkatan mengisi borang C dan Laporan Adab Belajar .CARTA ALIRAN KERJA PROSES PENILAIAN KOKURIKULUM (FORMAT A) MULA Sediakan borang penilaian Taklimat kepada guru penasihat dan guru tingkatan Edarkan borang penilaian kepada guru tingkatan untuk diedarkan kepada pelajar Proses penilaian kokurikulum oleh guru penasihat Guru penasihat merekod prestasi pelajar dalam buku rekod prestasi persatuan dan Borang A ± Persatuan/Kelab/Sukan Borang B ± Markah Bonus Guru penasihat persatuan serahkan prestasi kokurikulum pelajar Borang A dan Borang B kepada guru tingkatan. Guru Tingkatan menyerahkan borang C dan Laporan Adab Belajar untuk pengesahan PK Kokurikulum Guru Tingkatan menyerahkan borang C dan Laporan Adab Belajar untuk pengesahan Pengetua Penilaian Kokurikulum diedarkan kepada pelajar untuk ditandatangani ibu bapa/penjaga Salinan pencapaian pelajar dihantar ke PPD dan JPN TAMAT 147 .

7. 5. Tanda ( _ / ) Catatan 3. ii. Proses penilaian kokurikulum pelajar oleh guru-guru penasihat Guru penasihat merekodkan prestasi pelajar dalam buku laporan aktiviti persatuan. 6.SENARAI SEMAK PENILAIAN PRESTASI KOKURIKULUM (FORMAT A) Bil 1. sukan dan permainan. Guru Tingkatan mengenal pasti prestasi tahun terbaik bagi pelajar tingkatan 5 dan 6 atas untuk dijadikan ukuran prestasi sebenar pelajar dalam kegiatan kokurikulum. 2. kelab. 148 . 4. 8. Guru tingkatan mengisi Borang C dan Laporan Adab Belajar. Proses Kerja Menyediakan Borang Penilaian Aktiviti Kokurikulum Taklimat kepada semua guru tentang panduan penilaian/ cara penilaian Mengedarkan Borang Penilaian Kokurikulum: i. (Borang C) Borang Laporan Prestasi Kokurikulum Murid kepada guru tingkatan. Penyerahan prestasi pelajar dalam kegiatan kokurikulum oleh guru penasihat kepada guru tingkatan. sukan dan permainan. kelab. (Borang A) Borang Penilaian Aktiviti kepada Guru Penasihat persatuan. iii. (Borang B) Borang Markah Bonus kepada guru penasihat badan bukan persatuan.

Satu salinan rumusan keseluruhan gred yang diperoleh mengikut umur. jantina dan bangsa dihantar ke PPD dan JPN 149 . Penilaian diedarkan kepada pelajar untuk ditandatangani oleh ibu bapa/penjaga 12. Guru tingkatan menyerahkan borang dan Laporan Adab Belajar kepada PK Kokurikulum untuk pengesahan. Guru tingkatan menyerahkan borang C dan Laporan Adab Belajar kepada pengetua untuk pengesahan 11.9. 10.

SENARAI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN YANG DIPERLUKAN WARTA KERAJAAN 1. Warta Kerajaan 1997 Schools Societies Regulations L. SPI Bil. (A) 531 dalam Akta Pendidikan 1996 bertarikh 31 hb Disember 1996 Pemberitahu Undang-Undang 196. Warta Kerajaan 1956 2.3/1988 Permainan Menengah Catur di Sekolah-Sekolah Permainan µPin-table. 1/1988 5. SPI Bil 8/1971 2. SPI Bil 1/1989 8. 4/1982 3. SPI Bil. SPI Bil. 7/1988 - 7. Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Kelab Perekacipta Sekolah. Warta Kerajaan 1998 - SURAT PEKELILING IKHTISAS 1. No. Penyertaan Pelajar Dalam Pertandingan Atau Kejohanan Sukan Anjuran Persatuan Atau Badan Induk Sukan. Video Game. 5/1986 4. Pengurusan Pelaksanan Kadet Remaja Sekolah (KRS). SPI Bil. 42.179-180 Peraturan-Peraturan Kokurikulum Kebangsaan P. SPI Bil. SPI Bil. 4/1995 .U.Penyertaan Pelajar Dalam Kegiatan Sukan Di Sekolah. Panduan Penubuhan Dan Persatuan Silat Sekolah. 150 . Game Watch¶ Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Kelab Komputer Sekolah. Jil. 4/1992 9.11 3. SPI Bil.N. Program Skim Lencana Anti Dadah Pasukan Berpakaian Seragam Sekolah Menengah (SLAD). 6.

13/2000 22. Penganjuran Program Motivasi Di Sekolah. Penglibatan Guru dan Murid dalam aktiviti Pasukan Pakaian Seragam anjuran agensi kerajaan dan pertubuhan bukan kerajaan. SPI Bil. 1/1999 18. SPI Bil. 18/2000 - Penggalakan Aktiviti Fotografi Di Kalangan Murid Sekolah. SPI Bil. 18/1998 16. SPI Bil. SPI Bil. SPI Bil 9/1995 . Pendaftaran Kegiatan Seni Bela Diri Di Sekolah-Sekolah. SPI Bil. 8/1995 - Penyertaan Pelajar Dalam Pertandingan Kejohanan Sukan Anjuran Persatuan Badan Induk Sukan 11. 151 . SPI Bil. 5/1998 - Akta Pendidikan 1996 dan PeraturanPeraturan Di Bawah Akta Pendidikan 1996. SPI Bil. Penubuhan Kelab Pencegahan Jenayah Di Sekolah Menengah. SPI Bil. PUP Bil 2/1997 14.10. Pengiktirafan Persatuan Seni Bela Diri Sebagai Pasukan Pakaian Seragam Sekolah Panduan Penubuhan Dan Kelab/Persatuan (PS. Rukun Negara Di 15.Rancangan Kegiatan Sekolah Selepas Peperiksaan UPSR Bagi Murid-Murid Tahun 6. 17/2000 23. SPI Bil. 7/1999 20. Garis Panduan Pengendalian Aktiviti Sokongan Bahasa Inggeris Di Sekolah. Penggunaan Budi Bicara Ketika Mengambil Tindakan. 8/2000 21. Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Kelab Komputer/ Teknologi Maklumat Sekolah.77280) /Seni Mempertahankan Diri. 2/1999 19. Penubuhan Kelab Sekolah-Sekolah. SPI Bil. SPI Bil 24/1998 - 17. 2/1997 13. Pengurusan Taekwondo 12.

4. 5. 12. 2. Jawatankuasa Takwim Sekolah AJK Pemilihan Pelajar Cemerlang ( Hari Kecemerlangan Kokurikulum ) Jawatankuasa Pusat Sumber Jawatankuasa Program Khas Jawatankuasa Perkembangan Staf Sekolah Jawatankuasa Kewangan Sekolah Jawatankuasa Majlis Sukan Jawatankuasa Perkhemahan Bersepadu Jawatankuasa Pengelolaan MSSD/MSSJ/MSSM Jawatankuasa Hari Kokurikulum/Hari Kantin Jawatankuasa Pemantauan Jawatankuasa Program Bersepadu Sekolah Selamat Jawatankuasa Pembangunan. 11. 6. 10. 15. 1. 7. 13. 16. 8. 152 . 14.SENARAI JAWATANKUASA YANG DIANGGOTAI Jawatankuasa yang dianggotai Jawatankuasa Majlis Pentadbiran dan Pengurusan Sekolah Jawatankuasa Majlis Kurikulum Sekolah dan Kokurikulum. 9. 3. Keceriaan dan Keindahan Sekolah Jawatankuasa Hari Perayaan Sekolah Jawatankuasa yang diarahkan dari semasa ke semasa Bil.

1 2 3 4 Senarai Borang/Surat Borang A : Laporan pencapaian pelajar dalam aktiviti kokurikulum Borang B : Laporan pencapaian murid dalam kegiatan bukan persatuan. kelab. Borang C : Laporan prestasi keseluruhan pelajar dalam kokurikulum (individu) Borang D : Laporan prestasi keseluruhan pelajar dalam kokurikulum (mengikut tingkatan) 153 . sukan dan permainan.SENARAI BORANG-BORANG YANG DIGUNAKAN BAGI TUJUAN PENILAIAN PRESTASI KOKURIKULUM PELAJAR (BERASASKAN LAPORAN LAB) Bil.

KULAI.BORANG A SMK TUNKU ABDUL RAHMAN PUTRA. BORANG PENILAIAN KOKURIKULUM PELA JAR NAMA NO KPT NO DAFTAR Unit/ Kelab/ Persatuan Aspek Yang Dinilai Kehadiran Agihan Markah 50 Jumlah Markah TINGKATAN JANTINA Catatan Penglibatan 20 Pencapaian Jawatan Yang Disandang Jumlah Markah 20 10 100 Tandatangan Guru Penasihat Nama Guru Penasihat : : GRED 154 . JOHOR.

PENILAIAN KOKURIKULUM: JAWATAN BIDANG BUKAN KOKURIKULUM. (MARKAH BONUS) Nama No KPT BIL JAWATAN No Daftar Tingkatan MARKAH MARKAH KESELURUHAN Tandatangan Guru Penyelaras Nama Guru Penyelaras : : 155 . KULAI.BORANG B SMK TUNKU ABDUL RAHMAN PUTRA. JOHOR.

............................. TINGKATAN ««««........................BORANG C UNIT KOKURIKULUM SMK TUNKU ABDUL RAHMAN PUTRA PENCAPAIAN PELAJAR DALAM KEGIATAN KOKURIKULUM 2003 NAMA GURU «««««««««««««««........... 156 .................... .. BIL NAMA PELAJAR GRED DICAPAI Tanda tangan guru tingkatan : Nama : .......

.................................. Markah Bonus Gred Keseluhan : : Ulasan: ...................................................... Aspek Yang Dinilai Kehadiran Penglibatan Pencapaian Jawatan Yang Disandang JUMLAH MARKAH GRED Agihan Markah 50 20 20 10 100 Pasukan Pakaian Seragam No............. ................ .................................................... 157 ..... TandaTangandanCop Pengetua/Guru Tanda Tangan Ibu Bapa / Penjaga: ...................................................................... JOHOR PENILAIAN KEGIATAN KOKURIKULUM TAHUN ......CONTOH BORANG LAPORAN ADAB BELAJAR SMK TUNKU ABDUL RAHMAN PUTRA...................................................................................................... Nama Pelajar: ... ..................... Tingkatan: ................................................................... Jantina: ................................. Tanda Tangan GPK Kokurikulum Besar ..................................K... .............................................. Disahkan Oleh: ... ........... ............................ Nama: .......... KULAI................................................................. Ta rikh: ................ ................................: ............................................................................. Persatuan / Kelab Sukan / Permaian Jawatan Bidang Bukan Kokurikulum: .......P........................................ ................. ..........................

kelab. Penyerahan prestasi pelajar dalam kegiatan kokurikulum oleh guru penasihat kepada guru tingkatan. 2 hari 158 . 2 hari 6. (Borang B) Borang Markah Bonus kepada guru penasihat badan bukan persatuan. Guru tingkatan mengisi Borang C dan Laporan Adab Belajar. iii. sukan dan permainan. (Borang C) Borang Laporan Prestasi Kokurikulum Murid kepada guru tingkatan.NORMA KERJA BAGI PENILAIAN PRESTASI KOKURIKULUM (FORMAT A) Masa Yang Diambil 3 Hari Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dlm Seminggu Bil Jenis Kerja 1. ii. 2. 2 hari 7. sukan dan permainan. kelab. Menyediakan Borang Penilaian Aktiviti Kokurikulum Taklimat kepada semua guru tentang panduan penilaian/ cara penilaian Mengedarkan Borang Penilaian Kokurikulum: i. 60 minit 3. 3 hari 5. (Borang A) Borang Penilaian Aktiviti kepada Guru Penasihat persatuan. Proses penilaian kokurikulum pelajar oleh guru-guru penasihat Guru penasihat merekodkan prestasi pelajar dalam buku laporan aktiviti persatuan. 2 hari 4.

3 hari 12. Guru tingkatan menyerahkan borang C dan Laporan Adab Belajar kepada pengetua untuk pengesahan Penilaian diedarkan kepada pelajar untuk ditandatangani oleh ibu bapa/penjaga Satu salinan rumusan keseluruhan gred yang diperoleh mengikut umur. jantina dan bangsa dihantar ke PPD dan JPN 2 hari 9. Guru tingkatan menyerahkan borang dan Laporan Adab Belajar kepada PK Kokurikulum untuk pengesahan. 3 hari 10.8. 5 hari 159 . 2 hari 13. Guru Tingkatan mengenal pasti prestasi tahun terbaik bagi pelajar tingkatan 5 dan 6 atas untuk dijadikan ukuran prestasi sebenar pelajar dalam kegiatan kokurikulum.

SENARAI TUGAS HARIAN NAMA : JAWATAN : TARIKH : Bil. Tugas Saya Hari Ini Catatan 160 .

SENARAI TUGAS/KUASA DAN HUBUNGAN PEGAWAI DENGAN PEGAWAI LAIN Unit : Kokurikulum Jawatan : Penolong Kanan Kokurikulum Tugas Pegawai Atasan Yang Ada Hubungan 1. Pegawai Pelajaran Daerah Mengelola. Penolong Kanan HEM.1 S/U Kokurikulum 1. Pengetua Tugas dan Tanggungjawab Kuasa Yang diberi Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Ikhtisas Tugas PegawaiPegawai lain yang ada hubungan serta Jenis hubungan 1. Memantau dan Menyelia kegiatan kokurikulum di peringkat sekolah .2 Penyelaras Pasukan Pakaian Seragam. Membantu menyelia kegiatan kokurikulum peringkat sekolah .6 Guru Pasukan Sekolah 2.1 Penolong Pegawai Pelajaran Daerah (HEM) 2. Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Ikhtisas Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Ikhtisas Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Ikhtisas 3. Penyelia Petang.2 Ketua Unit Sukan 3. Pegawai Jabatan Pelajaran Johor Mengelola.3 Penyelia Kokurikulum 4. daerah dan negeri.3 Penyelia Sukan 2.1 Ketua Sektor Pembangunan Dan Kemanusiaan Penolong Pengarah (HEM) 3.4 S/U Sukan Daerah 3.2 S/U Kokurikulum Penyelaras Pasukan Pakaian Seragam.5 Guru Rumah Sukan 1. Memantau dan Menyelia kegiatan kokurikulum di peringkat sekolah dan daerah. 2.1 4. 4.2 Penyelia Kokurikulum 2.4 Guru Penasihat 1. Kelab/Persatun 161 Memastikan pelaksanaan dasar Kementerian Pelajaran dalam bidang kokurikulum dilaksanakan.3 S/U Sukan 1. Penolong Kanan. Kelab Sukan Permainan 1. Kelab/Persatuan.

Kelab Sukan Permainan 4.5 Guru Pasukan Sekolah 162 .3 S/U Sukan Guru Rumah 4.Guru Kanan Mata Pelajaran .4 Guru Penasihat / Sukan 4.

2.2 1.PERATURAN PENTADBIRAN BAGI PENILAIAN KOKURIKULUM (FORMAT B) 1. Kehadiran f.0. Penilaian yang dibuat tidak hanya berlandaskan pencapaian dalam kegiatan semata-mata kerana aspek-aspek lain seperti kehadiran dalam aktiviti.0 1. Penggunaan borang penilaian yang standard bagi menghindari unsur ketidakadilan dalam pemberian markah dan ketidaksamarataan dalam penilaian kegiatan kokurikulum pelajar yang dibuat oleh sekolah. Aspek-aspek yang dinilai: Penilaian aktiviti kokurikulum seseorang pelajar dalam setiap jenis aktiviti yang disertainya adalah berdasarkan kepada 4 aspek yang berikut: e.4 2. wakil Bahagian pengajian Tinggi mencadangkan agar kegiatan kokurikulum di sekolah dapat dinilai secara standard agar aspek ini dapat diambil kira dalam proses pengambilan pelajar ke institusi-institusi pengajian tinggi tempatan.5 2. tanggungjawab yang disandang dan penglibatan pelajar dalam sesuatu kegiatan kokurikulum perlu diambil kira. kelab dan persatuan serta kelab sukan dan permainan.3 Garis Panduan Kegiatan kokurikulum sekolah yang merangkumi aktiviti pasukan pakaian seragam. Menyediakan satu kaedah penilaian aktiviti kokurikulum yang boleh diterima pakai oleh semua sekolah.1 163 .4 1. Penglibatan h. Jawatan disandang 1. Dalam mesyuarat Pengurusan Pendidikan Bil 9. 1997. Pencapaian g.

2.4 Markah Aspek Pencapaian ialah 20%. dengan mengambil kira bahawa setiap jenis aktiviti kokurikulum dijalankan sekali seminggu dan dengan peruntukan masa 3 jam. menyertai kegiatan lain dengan kelulusan dan sebab-sebab lain yang munasabah. Markah-markah pencapaian yang ditetapkan adalah seperti berikut: MARKAH NAIB KETIGA JOHAN 2 1 4 3 8 6 13 11 18 16 PERINGKAT PERTANDINGAN Sekolah Zon/Daerah/Bahagian Negeri Kebangsaan Antarabangsa JOHAN 3 5 10 15 20 164 . Markah ini merupakan pencapaian pelajar dalam pertandingan di peringkat Sekolah / Zon / Daerah / Negeri / Kebangsaan dan Antarabangsa. Ini bertujuan untuk menggalakkan pelajar hadir pada setiap aktiviti yang dijalankan. Ketidakhadiran ini perlulah dalam pengetahuan pihak sekolah. Perkiraan markah kehadiran adalah seperti berikut: (Jumlah Kehadiran Pelajar ) (Jumlah Minggu . Dalam aspek pencapaian markah bagi pencapaian individu atau pasukan adalah sama. Jumlah kehadiran yang maksimum berasaskan kepada jumlah minggu persekolahan dalam setahun. Naib Johan dan Ketiga.3 Markah Aspek Kehadiran ialah markah yang tinggi (50%). Pengecualian kehadiran hanya dipertimbangkan jika pelajar sakit.2 Bagi keempat-empat aspek ini peratus markah yang diperuntukkan adalah seperti berikut: ASPEK PENILAIAN Kehadiran Pencapaian Penglibatan Jawatan disandang JUMLAH % MARKAH 50 20 20 10 100 2.Tidak Hadir Yang Diluluskan ) Markah kehadiran = X 50 2. Pencapaian yang dinilai hanyalah kepada kedudukan Johan.

Markah penglibatan bagi individu dan pasukan atau kumpulan adalah sama. kebangsaan dan antarabangsa.5 Markah Aspek Penglibatan ialah 20%.2. Agihan markah bagi jawatan yang disand ang adalah seperti berikut: JAWATAN MARKAH Pengakap Diraja / PWI / Sub-Inspektor / Derum Mejar / 10% Pengerusi / Naib Pengerusi / dan jawatan-jawatan / pangkat-pangkat lain yang difikirkan sama taraf PWII / Staf Sarjan / Sarjan Mejar / Ketua Terup / 10% Setiausaha / dan jawatan-jawatan / pangkat-pangkat lain yang difikirkan sama taraf Sarjan / Penolong Terup / Bendahari / dan jawatan7% jawatan / pangkat-pangkat lain yang difikirkan sama taraf Koperal / Lans Koperal / Ketua Petrol / Penolong Ketua 5% Petrol / Ahli Jawatankuasa / dan jawatan-jawatan / pangkat-pangkat yang difikirkan sama taraf Konstabel / Prebet / Ahli Biasa 3% 2. Markah-markah yang dicadangkan adalah seperti berikut: MARKAH PENGLIBATAN Sekolah Zon / Daerah / Bahagian Negeri Kebangsaan Antarabangsa MARKAH 3 5 10 15 20 2.7 Setiap pemberian markah dalam aspek-aspek yang dinilai adalah berdasarkan markah tertinggi yang layak diperoleh oleh seo rang pelajar. markah aspek pencapaian yang diambil kira hanyalah pencapaian di peringkat antarabangsa (20 markah).6 Markah Aspek jawatan Disandang ialah 10% dan diberikan kepada individu yang memegang sesuatu jawatan yang tertinggi dalam kegiatan kokurikulum. Sungguhpun begitu ahli-ahli biasa dan jawatan-jawatan yang lain juga diperuntukkan markah mengikut jenis jawatan yang disandang. Umpamanya jika seorang pelajar pernah mewakili daerah. Markah ini diberikan kepada semua ahli berdasarkan sumbangan dan komitmen mereka di dalam semua aktiviti yang dijalankan dan tahap penglibatan yang disertai. negeri. 165 .

Kegiatan Persatuan / Kelab Jenis Aktiviti: Persatuan bahasa Melayu Aspek Penilaian a) Kehadiran b) Pencapaian c) Penglibatan d) Jawatan Markah 36/40 45% Naib Johan Pertandingan 5% Bahas Antara Kelas Menyertai Seminar Penulisan 15% Sajak Peringkat Kebangsaan AJK Persatuan 5% JUMLAH 70% 166 Prestasi .2 dan agihan markah setiap jenis aktiviti adalah sama seperti yang dinyatakan dalam 2. Seni Bela Diri dan sebagainya. Aktiviti Kelab Sukan dan Permainan seperti kelab Olahraga.3. Aktiviti pasukan pakaian seragam seperti Kadet remaja Sekolah. Pandu Puteri.1 Kegiatan Kokurikulum Yang Dinilai Setiap pelajar sekolah menengah/rendah tahap II diwajibkan menganggotai pasukan pakaian seragam. 3. Ini bermakna penilaian kegiatan adalah berdasarkan: a. Aktiviti Persatuan/kelab seperti Persatuan Bahasa Melayu. i.3. Dalam hal ini setiap pelajar memilih salah satu aktiviti yang terdapat dalam setiap kegiatan kokurikulum tersebut. c.0 3. Kelab Seni Lukis dan sebagainya. Kelab Pencinta Alam. Kegiatan Pasukan Pakaian Seragam Jenis Aktiviti: Pengakap Aspek Penilaian a) Kehadiran b) Pencapaian Prestasi Markah Penuh (40/40) 50% Johan Kawat Kaki Peringkat 10% Negeri c) Penglibatan Menghadiri jambori Pengakap 15% Kebangsaan d) Jawatan Ahli Biasa 3% Disandang JUMLAH 78% ii.2 Setiap jenis aktiviti yang dianggotai oleh pelajar akan dinilai berdasarkan aspek-aspek yang telah dinyatakan dalam 2. Sebagai contoh berikut adalah markah kegiatan kokurikulum yang diperoleh oleh Pelajar X. persatuan/kelab serta kelab sukan dan permainan. Kelab Renang. b. Kelab Memanah dan sebagainya. Pengakap.

Perjawatan Peringkat Kelas seperti Ketua Kelas/Darjah dan sebagainya. pengawas perpustakaan. Imam dan sebagainya. Kegiatan Kelab Sukan dan Permainan Jenis Aktiviti: Kelab Sukan Bola Sepak Aspek Penilaian a) Kehadiran b) Pencapaian c) Penglibatan d) Jawatan Prestasi Markah Penuh (60/60) 50% Naib Johan Timang Bola Piala 13% Nike Peringkat Kebangsaan Mewakili Negeri Dalam 15% Pertandingan MSSM Kapten Bola Sepak B18 10% JUMLAH 88% 3.3 3. Perjawatan tersebut merangkumi: a) b) c) Perjawatan Peringkat Sekolah seperti pengawas. gred yang diperoleh bagi setiap kegiatan kokurikulum adalah seperti berikut: Kegiatan Pasukan Pakaian Seragam Persatuan / Kelab Kelab Sukan dan Permainan Markah Yang Diperoleh 78% 70% 88% Gred B B A 4.2 Mengambil contoh markah kegiatan kokurikulum yang diperoleh Pelajar X.iii. Perjawatan Peringkat Rumah Sukan seperti Ketua Rumah. Ketua Bilik Asrama dan sebagainya.1 Gred Penilaian Kegiatan Kokurikulum Gred penilaian setiap markah yang diperoleh adalah seperti berikut: GRED A B C D E MARKAH Antara 80% hingga 100% Antara 60% hingga 79% Antara 40% hingga 59% Antara 20% hingga 39% 19% ke bawah 3.1 Markah Bonus Markah Bonus diberi berdasarkan sesuatu jawatan kepimpinan yang disandang oleh pelajar dan jawatan tersebut bertujuan membantu pengurusan dan pentadbiran sekolah.0 4. 167 .

2 Bagi setiap jawatan tersebut markah bonus diberikan sebagai pengiktirafan kepada pelajar di atas sumbangan perkhidmatan setiap tahun.2 168 . Makanan dan lain-lain Ahli jawatankuasa termasuk Penolong Ketua / Pengerusi / Setiausaha / Bendahari bagi badan-badan dalam komponen aktiviti kokurikulum Ketua Bilik / Asrama / Kelas Penolong Ketua Bilik / Asrama / Kelas Markah Bonus 10 8 7 6 5 3 7 8 4. Gred Keseluruhan Gred keseluruhan bermaksud gred yang diperoleh oleh seorang pelajar dalam ketiga-tiga jenis kegiatan kokurikulum yang dianggotainya berserta markah bonus. Sekiranya jawatan yang disandang dilucutkan atas sebab-sebab tindakan tatatertib atau kes disiplin. Gred keseluruhan boleh diperoleh dengan mencampurkan jumlah markah ketiga-tiga kegiatan kokurikulum yang diperoleh dan mendapatkan purata bagi ketiga-tiga markah tersebut. Hasil tambah tersebut dipadankan dengan nilai gred sebagaimana yang terdapat pada 5.0 5.1 5.4 2 1 Setiap pelajar hanya layak menerima markah bonus untuk jawatan yang paling tertinggi yang disandang pada setiap tahun.3 4. Markah bonus yang ditetapkan adalah seperti berikut: Bil 1 2 3 4 5 6 Jawatan Ketua Pelajar I / Ketua Pelajar II Timbalan / Penolong Ketua Pelajar Pengawas / Imam / Bilal Pengawas Perpustakaan Ketua Perpustakaan.4.3. Kemudian nilai tersebut dicampurkan dengan markah bonus yang diperoleh. maka markah bonus ini tidak layak di masuk kira. umpamanya Jawatankuasa Asrama. 5.1. Badan-Badan Tertentu.

6 =A 6.4 6. Tempoh ini diperlukan kerana masih ada kegiatan kokurikulum peringkat kebangsaan yang dijalankan pada bulan Disember. = 88.3 Mengambil contoh markah kegiatan kokurikulum yang diperoleh Pelajar X perkiraan gred keseluruhan adalah seperti berikut: (Jumlah markah Pasukan Pakaian Seragam + Jumlah Markah Persatuan/Kelab + Jumlah Markah Kelab Sukan dan Permainan) 3 = (78 + 70 + 88) ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 3 = 78.3 6.6 + 10 Markah Keseluruhan Gred Keseluruhan 6. B dan C) Penilaian hendaklah dibuat pada setiap hujung tahun atau selewatlewatnya awal bulan Januari tahun yang berikutnya.2 6. Oleh kerana penilaian kokurikulum dibuat sepanjang pelajar berada di Tingkatan Peralihan / Tingkat 1 sehingga Tingkatan 6.0 6. Pihak sekolah diminta membentuk Jawatankuasa Penilai yang dipengerusikan oleh Pengetua Sekolah dan guru-guru yang terlibat dengan kegiatan kokurikulum sekolah.5 169 . pihak sekolah perlulah menyediakan Buku Kemajuan Kegiatan kokurikulum yang standard sebagaimana Buku Rekod Kemajuan Akademik. Setiap borang penilaian perlu disemak oleh guru pemimpin sebelum disahkan oleh Pengetua dan Guru Penolong kanan Kokurikulum.1 Pelaksanaan Semua sekolah menengah di setiap Jabatan Pendidikan Negeri diminta menggunakan format dan borang yang sama dalam membuat penilaian aktiviti kokurikulum pelajar (Borang A.5.6 Markah Bonus = 10 (Ketua Pelajar) Purata Keseluruhan + Markah Bonus = 78. Langkah ini memudahkan penyimpanan rekod-rekod kemajuan dan pemindahan rekod sekiranya pelajar berpindah ke sekolah yang lain.

Pelajar-pelajar yang telah menamatkan Tingkatan V dan Tingkatan VI wajar diberi penilaian berdasarkan pencapaian terbaik yang pernah diperoleh dalam kegiatan kokurikulum. penilaian dibuat berdasarkan keputusan yang terbaik semasa berada dua tahun di Tingkatan VI.3 Bagi pelajar-pelajar Tingkatan VI Atas. Sebagai contoh sekiranya Pelajar Y memperoleh Gred Keseluruhan sepanjang persekolahan adalah seperti berikut: Tingkatan I II III IV V Gred Keseluruhan Kokurikulum C B B A B 7. 170 . Pada masa ini penilaian yang dibuat kepada pelajar-pelajar tersebut hanya berdasarkan kepada prestasi mereka di tahun akhir sebelum meninggalkan sekolah.1 Penilaian Kegiatan Kokurikulum Bagi Pelajar-Pelajar Tingkatan V Dan Pelajar Di Atas. Dalam hal ini pihak sekolah diminta mengisi borang penilaian (sebagaimana dalam borang C) berdasarkan keputusan penilaian yang terbaik dalam aktiviti kokurikulum sepanjang tahun persekolahan. Sungguhpun begitu pelajar-pelajar ini boleh menggunakan keputusan yang diperoleh semasa di Tingkatan V sekiranya keputusan ini didapati lebih baik.0 7. Tindakan ini dirasakan kurang adil kerana kadangkala ada pelajarpelajar yang amat aktif dan berjaya dalam kokurikulum di Tingkatan I hingga Tingkatan IV.7. pelajar Y menunjukkan penilaian terbaik yang diperoleh adalah semasa Tingkatan IV (Gred A).2 Berdasarkan prestasi kegiatan kokurikulum. tetapi kurang menyerlah di Tingkatan V kerana ingin menumpukan kepada pelajaran atau mengalami kecederaan. 7. Justeru itu amatlah wajar sekiranya pencapaian kokurikulum yang terbaik semasa di Tingkatan yang lain juga diambil kira sewaktu pelajar tersebut hendak meninggalkan sekolah kerana penilaian ini yang akan digunakan oleh pelajar-pelajar sewaktu memohon jawatan atau melanjutkan pelajaran.

4. Mengarahkan pelajar berjumpa Guru Penasihat Guru Penasihat Badan Beruniform/ Persatuan dan Kelab Permainan untuk mendapatkan markah penilaian masing-masing Pelajar menyerahkan Borang Penilaian Aktiviti KoKurikulum yang telah lengkap kepada Guru Tingkatan Guru Tingkatan melengkapkan Borang C apabila menerima Borang Penilaian Aktiviti KoKurikulum daripada pelajar Guru Tingkatan Buku Pengurusan Kokurikulum SekolahSekolah Negeri Johor 6. Menyediakan Borang Penilaian Aktiviti Ko-Kurikulum Memberi taklimat kepada semua guru tentang panduan penilaian /cara penilaian Mengedarkan Borang Penilaian Aktiviti Ko-Kurikulum kepada Guru Tingkatan Pastikan Guru Tingkatan mengedarkan kepada pelajar tingkatan masing-masing 3. Guru Tingkatan 5. 2. Guru Tingkatan mengenal pasti tahun terbaik Bagi Pelajar T5 dan Pengetua 6 Atas untuk dijadikan Penilaian PK Kokurikulum Aktiviti Kokurikulum (Borang C) Pengetua dan GPK KoKurikulum mengesahkan Penilaian tersebut Guru Tingkatan 9.PROSES KERJA BAGI MENGURUSKAN PENILAIAN AKTIVITI KOKURIKULUM (FORMAT B) Bil Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan/ Dirujuk PK Kokurikulum SU Kokurikulum PK Kokurikulum SU Kokurikulum SU Kokurikulum Seksi Undangundang/ Peraturan 1. 7. 171 . Guru Tingkatan 8.

10. Pastikan Penilaian diedarkan kepada pelajar untuk ditandatangan oleh ibubapa/penjaga Menyediakan Satu salinan Rumusan Keseluruhan Gred Yang Diperolehi mengikut umur. PK Kokurikulum 172 . jantina dan bangsa dihantar ke PPD dan JPN Guru Tingkatan Buku Pengurusan Kokurikulum SekolahSekolah Negeri Johor 11.

CARTA ALIRAN KERJA PROSES PENILAIAN KOKURIKULUM (FORMAT B) MULA Sediakan borang penilaian Taklimat kepada guru penasihat dan guru tingkatan Edarkan borang penilaian kepada guru tingkatan untuk diedarkan kepada pelajar Pelajar meminta penilaian daripada guru penashiat. Borang penilaian diserahkan kepada guru kelas untuk dilengkapkan Guru tingkatan mengenalpasti rekod tahun terbaik untuk pelajar T5 dan T6 Pengesahan Penolong Kanan Kokurikulum dan Pengetua TAMAT 173 .

6. 8. TINDAKAN Menyediakan Borang Penilaian Aktiviti KoKurikulum Memberi taklimat kepada semua guru tentang panduan penilaian /cara penilaian Mengedarkan Borang Penilaian Aktiviti KoKurikulum kepada Guru Tingkatan Pastikan Guru Tingkatan mengedarkan kepada pelajar tingkatan masing-masing Mengarahkan pelajar berjumpa Guru Penasihat Badan Beruniform/ Persatuan dan Kelab Permainan untuk mendapatkan markah penilaian masing-masing Pelajar menyerahkan Borang Penilaian Aktiviti KoKurikulum yang telah lengkap kepada Guru Tingkatan Guru Tingkatan melengkapkan Borang C apabila menerima Borang Penilaian Aktiviti KoKurikulum daripada pelajar Guru Tingkatan mengenal pasti tahun terbaik Bagi Pelajar T5 dan 6 Atas untuk dijadikan Penilaian Aktiviti Kokurikulum (Borang C) TANDA ( ) CATATAN 2. 3. 7. 4.SENARAI SEMAK PENILAIAN AKTIVITI KOKURIKULUM (FORMAT B) BIL 1. 5. 174 .

Pengetua dan GPK KoKurikulum mengesahkan Penilaian tersebut Pastikan Penilaian diedarkan kepada pelajar untuk ditandatangan oleh ibubapa/penjaga Menyediakan Satu salinan Rumusan Keseluruhan Gred Yang Diperolehi mengikut umur. 175 .9. jantina dan bangsa dihantar ke PPD dan JPN 10. 11.

Game Watch¶ Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Kelab Komputer Sekolah.SENARAI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN YANG DIPERLUKAN DALAM PENILAIAN KOKURIKULUM (FORMAT B) WARTA KERAJAAN 1. (A) 531 dalam Akta Pendidikan 1996 bertarikh 31 hb Disember 1996 Pemberitahu Undang-Undang 196. SPI Bil. SPI Bil.179-180 Peraturan-Peraturan Kokurikulum Kebangsaan P. 6. SPI Bil 1/1989 8. SPI Bil. Pengurusan Perlaksanaan Kadet Remaja Sekolah (KRS). 176 . Video Game.Penyertaan Pelajar Dalam Kegiatan Sukan Di Sekolah. 5/1986 4.N. No. 4/1982 3. 1/1988 5. Warta Kerajaan 1997 Schools Societies Regulations L. Warta Kerajaan 1956 2.3/1988 Permainan Menengah Catur di Sekolah-Sekolah Permainan µPin-table. Program Skim Lencana Anti Dadah Pasukan Berpakaian Seragam Sekolah Menengah (SLAD). 4/1992 9. SPI Bil.11 3. 7/1988 - 7. 4/1995 . Penyertaan Pelajar Dalam Pertandingan Atau Kejohanan Sukan Anjuran Persatuan Atau Badan Induk Sukan. SPI Bil. SPI Bil 8/1971 2. Panduan Penubuhan Dan Persatuan Silat Sekolah. SPI Bil. Warta Kerajaan 1998 - SURAT PEKELILING IKHTISAS 1. 42. Jil.U. SPI Bil. Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Kelab Perekacipta Sekolah.

SPI Bil. 8/2000 21. 177 . 17/2000 23. Penglibatan Guru dan Murid dalam aktiviti Pasukan Pakaian Seragam anjuran agensi kerajaan dan pertubuhan bukan kerajaan. SPI Bil. 13/2000 22. PUP Bil 2/1997 14. 1/1999 18. SPI Bil. 18/1998 16. 2/1997 13. 18/2000 - Penggalakan Aktiviti Fotografi Di Kalangan Murid Sekolah. Pengurusan Taekwondo 12. SPI Bil. SPI Bil. SPI Bil. Pendaftaran Kegiatan Seni Bela Diri Di Sekolah-Sekolah. Penggunaan Budi Bicara Ketika Mengambil Tindakan. SPI Bil. 7/1999 20. SPI Bil 9/1995 . SPI Bil. Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Kelab Komputer/ Teknologi Maklumat Sekolah. SPI Bil.10. 5/1998 - Akta Pendidikan 1996 dan PeraturanPeraturan Di Bawah Akta Pendidikan 1996. Penubuhan Kelab Sekolah-Sekolah. SPI Bil 24/1998 - 17.77280) /Seni Mempertahankan Diri. Rukun Negara Di 15. Garis Panduan Pengendalian Aktiviti Sokongan Bahasa Inggeris Di Sekolah. 2/1999 19. 8/1995 - Penyertaan Pelajar Dalam Pertandingan Kejohanan Sukan Anjuran Persatuan Badan Induk Sukan 11.Rancangan Kegiatan Sekolah Selepas Peperiksaan UPSR Bagi Murid-Murid Tahun 6. SPI Bil. Penganjuran Program Motivasi Di Sekolah. Pengiktirafan Persatuan Seni Bela Diri Sebagai Pasukan Pakaian Seragam Sekolah Panduan Penubuhan Dan Kelab/Persatuan (PS. SPI Bil. Penubuhan Kelab Pencegahan Jenayah Di Sekolah Menengah.

6. 2. 12. 3. Jawatankuasa yang dianggotai Jawatankuasa Majlis Pentadbiran dan Pengurusan Sekolah Jawatankuasa Majlis Kurikulum Sekolah dan Kokurikulum. 16. 4. 7. 13. Keceriaan dan Keindahan Sekolah Jawatankuasa Hari Perayaan Sekolah Jawatankuasa yang diarahkan dari semasa ke semasa 178 . Jawatankuasa Takwim Sekolah AJK Pemilihan Pelajar Cemerlang ( Hari Kecemerlangan Kokurikulum ) Jawatankuasa Pusat Sumber Jawatankuasa Program Khas Jawatankuasa Perkembangan Staf Sekolah Jawatankuasa Kewangan Sekolah Jawatankuasa Majlis Sukan Jawatankuasa Perkhemahan Bersepadu Jawatankuasa Pengelolaan MSSD/MSSJ/MSSM Jawatankuasa Hari Kokurikulum/Hari Kantin Jawatankuasa Pemantauan Jawatankuasa Program Bersepadu Sekolah Selamat Jawatankuasa Pembangunan. 5. 1. 10. 8.SENARAI JAWATANKUASA YANG DIANGGOTAI Bil. 9. 14. 11. 15.

SENARAI BORANG-BORANG YANG DIGUNAKAN BAGI TUJUAN PENILAIAN PRESTASI KOKURIKULUM PELAJAR (FORMAT B) Bil. sukan dan permainan. Borang C : Laporan prestasi keseluruhan pelajar dalam kokurikulum (individu) Borang D : Laporan prestasi keseluruhan pelajar dalam kokurikulum (mengikut tingkatan) 179 . 1 2 3 4 Senarai Borang/Surat Borang A : Laporan pencapaian pelajar dalam aktiviti kokurikulum Borang B : Laporan pencapaian murid dalam kegiatan bukan persatuan. kelab.

KULAI.BORANG A SMK TUNKU ABDUL RAHMAN PUTRA. JOHOR. BORANG PENILAIAN KOKURIKULUM PELAJAR NAMA NO KPT NO DAFTAR Unit/ Kelab/ Persatuan Aspek Yang Dinilai Kehadiran Agihan Markah 50 Jumlah Markah TINGKATAN JANTINA Catatan Penglibatan 20 Pencapaian Jawatan Yang Disandang Jumlah Markah 20 10 100 Tandatangan Guru Penasihat Nama Guru Penasihat : : GRED BORANG B 180 .

SMK TUNKU ABDUL RAHMAN PUTRA. JOHOR. PENILAIAN KOKURIKULUM: JAWATAN BIDANG BUKAN KOKURIKULUM. KULAI. (MARKAH BONUS) Nama No KPT BIL JAWATAN No Daftar Tingkatan MARKAH MARKAH KESELURUHAN Tandatangan Guru Penyelaras Nama Guru Penyelaras : : 181 .

.. 182 ................UNIT KOKURIKULUM SMK TUNKU ABDUL RAHMAN PUTRA PENCAPAIAN PELAJAR DALAM KEGIATAN KOKURIKULUM 2003 NAMA GURU «««««««««««««««..... TINGKATAN ««««................. ........... ............................ BIL NAMA PELAJAR GRED DICAPAI Tanda tangan guru tingkatan : Nama : ..............

.....K............ .......... Aspek Yang Dinilai Kehadiran Penglibatan Pencapaian Jawatan Yang Disandang JUMLAH MARKAH GRED Agihan Markah 50 20 20 10 100 Pasukan Pakaian Seragam No....................................................................................... . Tingkatan: ... Markah Bonus Gred Keseluhan : : Ulasan: .: ...................................................................................... Persatuan / Kelab Sukan / Permaian Jawatan Bidang Bukan Kokurikulum: ................... 183 .................................. ........................................... ......................................................................... Nama Pelajar: ........ ........... .................................................................CONTOH BORANG LAPORAN ADAB BELAJAR SMK TUNKU ABDUL RAHMAN PUTRA............................................................. ...... Nama: ...... KULAI.................. Disahkan Oleh: .. ............................ ............................. ......................................... Ta rikh: ............ ................................. Tanda Tangan GPK Kokurikulum Besar ...................................................P............ TandaTangandanCop Pengetua/Guru Tanda Tangan Ibu Bapa / Penjaga: .......................................... Jantina: ................................ JOHOR PENILAIAN KEGIATAN KOKURIKULUM TAHUN ............................................................

60 minit 3. Mengarahkan pelajar 5 hari berjumpa Guru Penasihat Badan Beruniform/ Persatuan dan Kelab Permainan untuk mendapatkan markah penilaian masing-masing Pelajar menyerahkan Borang Penilaian Aktiviti Ko-Kurikulum yang telah lengkap kepada Guru Tingkatan Guru Tingkatan melengkapkan Borang C apabila menerima Borang Penilaian Aktiviti KoKurikulum daripada pelajar Guru Tingkatan mengenal pasti tahun terbaik Bagi Pelajar T5 dan 6 Atas untuk dijadikan Penilaian Aktiviti Kokurikulum (Borang C) 2 hari 6. Bil Jenis Kerja Masa Yang Diambil 3 Hari 1. 2 hari 4. 7. 3 hari 5. Menyediakan Borang Penilaian Aktiviti KoKurikulum Memberi taklimat kepada semua guru tentang panduan penilaian /cara penilaian Mengedarkan Borang Penilaian Aktiviti KoKurikulum kepada Guru Tingkatan Pastikan Guru Tingkatan mengedarkan kepada pelajar tingkatan masing-masing 2.NORMA KERJA BAGI PENILAIAN KOKURIKULUM (FORMAT B) Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dlm Seminggu Bergantung kepada jumlah pelajar mengikut tingkatan. 2 hari 8. 2 hari 184 .

2 hari 185 .9. jantina dan bangsa dihantar ke PPD dan JPN 5 hari 10. Pengetua dan GPK KoKurikulum mengesahkan Penilaian tersebut Pastikan Penilaian diedarkan kepada pelajar untuk ditandatangan oleh ibubapa/penjaga Menyediakan Satu salinan Rumusan Keseluruhan Gred Yang Diperolehi mengikut umur. 2 hari 11.

Tugas Saya Hari Ini Catatan 186 .SENARAI TUGAS HARIAN NAMA : JAWATAN : TARIKH : Bil.

1.2.1 Pemimpin/penasihat mesti mengemukakan cadangan/perancangan aktiviti kepada SU Kokurikulum untuk perbincangan.8 Pelajar mesti sentiasa menjaga nama baik diri. 1. 1.2 Semua pelajar mesti mengikuti program yang diadakan diperingkat sekolah kecuali yang diberi pengecualian dengan mengemukakan surat akuan/doktor. 1. 1.2. 187 .3 Pelajar mesti mematuhi syarat/ peraturan yang ditetapkan untuk pelaksanaan program.6 Pelajar dilarang meninggalkan program tanpa kebenaran.0 1. 1.7 Pelajar dikhendaki membuat persediaan diri sewajarnya mengikut program yang akan dijalankan/disertai.1. 1.PERATURAN-PERATURAN DALAM PROSEDUR KESELAMATAN PELAJAR KETIKA MENJALANI AKTIVITI KOKURIKULUM 1.3 Pemimpin/penasihat hendaklah menyediakan susunan program dan peraturan.1. 1.5 Pelajar bertanggungjawab terhadap keselamatan diri masing-masing.keluarga dan sekolah.1. 1.2 Pemimpin/penasihat hendaklah menilai peserta yang benar-benar layak.1.semakan dan kebenaran.2. 1.1.2 Tatacara pemimpin / penasihat / guru 1.1.1 Pelaksanaan Aktiviti Kokurikulum (Umum) Tatacara pelajar 1.1 Pelajar mesti mendapatkan kebenaran ibu bapa /penjaga masingmasing.2.4 Pelajar mesti akur dengan arahan pemimpin/penasihat/guru sewaktu program.4 Pemimpin/penasihat hendaklah melaksanakan pakej keselamatan sepanjang masa. 1.1. 1.

1 Pelajar dilarang masuk ke bilik sukan tanpa urusan/kebenaran. 2.1.1. 2.2 Pelajar hendaklah memberitahu alatan/kemudahan yang diperlukan kepada guru/pengawas sukan yang bertugas.1.1.1. 2.4 Mengenalpasti guru-guru yang menguruskan aktiviti. 2.7 Pelajar dilarang membawa peralatan keluar dari Bilik Sukan tanpa rekod.2 Meneliti borang yang disediakan/menangani surat kebenaran.1 Megambil tahu aktiviti yang diikuti oleh anak jagaan masing-masing.10 Pelajar dilarang menggunakan/berada dipadang dan gelanggang pada masa hujan.3 Mengenalpasti keperluan anak jagaan sepanjang aktiviti. 2. 1.6 Pemimpin/penasihat mesti mengambil langkah berjaga-jaga setiap masa ( meramal risiko ) 1.3.3 Pelajar hendaklah menandatangani buku pinjaman/pemulangan alatan.1.1.2.0 2. 2.5 Pemimpin/penasihat hendaklah menyediakan menyerahkan kepada pihak PK Kokurikulum laporan dan 1. 1.1.9 Pelajar dilarang mengubah sebarang kedudukan peralatan di dalam Bilik Operasi Sukan tanpa kebenaran.1. sewaktu 188 . 2. 2.4 Pelajar mesti menggunakan alatan mengikut arahan/peraturan. 2.2.1.5 Pelajar hendaklah memeriksa alatan yang akan digunakan.11 Pelajar bertanggungjawab terhadap keselamatan diri menjalankan aktiviti dan menggunakan peralatan sukan. 2.8 Pelajar dikhendaki menulis surat permononan untuk meminjam peralatan dan kemudahan untuk kegunaan masa lain (program/aktiviti).3 Peranan ibu bapa 1.3.3.1. Alatan Dan Kemudahan Sukan Tatacara pelajar.3. 2. 2.1.6 Pelajar hendaklah memulangkan semula alatan ketempat asal. 1.1 Penggunaan Bilik Sukan .

1.7 Sekiranya anda merasa tidak selesa atau diluar kemampuan diri semasa aktiviti sila berhenti dan memberitahu kepada guru. 3.1 Sukan Dan Permainan Tatacara pelajar.2 Pelajar mesti memakai pakaian dan kasut yang sesuai sewaktu aktiviti dijalankan.6 Tatacara pemimpin / penasihat / guru.4 Pelajar hendaklah menunggu arahan guru sebelum aktiviti dimulakan. 3.3 2.3 Pelajar mesti melaporkan taraf kesihatan sekiranya merasa tidak selesa sewaktu aktiviti dijalankan.1.2. 3.12 Pelajar mesti melaporkan kecemasan/kemalangan.5 2.8 Pelajar mesti melakukan aktiviti dalam kawasan yang ditentukan.2 2.4 2. 189 . 3.1 Pelajar hendaklah melaporkan taraf kesihatan yang terkini kepada guru sebelum menjalankan sebarang aktiviti. Pemimpin / penasihat / guru bertanggungjawab untuk mengambil sebarang langkah berjaga-jaga sewaktu mengunakan peralatan / kemudahan. 3.1.5 Pelajar dilarang melakukan sebarang aktiviti tanpa pengawasan guru.1. Pemimpin / penasihat / guru perlu membuat catatan / laporan kemalangan jika ada didalam buku yang disediakan di Bilik Sukan. Pemimpin / penasihat / guru boleh mengarahkan mana-mana pelajar untuk mengambil peralatan / kemudahan.2 2. Pemimpin / penasihat / guru hendaklah memastikan pelajar menggunakan peralatan / kemudahan mengukut peraturan yang betul.1. Pemimpin / penasihat / guru hendaklah menyelia / memantau proses yang terlibat ( meminjam dan memulang ).1.6 Pelajar mesti mengikut arahan semasa melakukan aktiviti. 3.1.1. 3. 3. 3.1.0 3. kepada guru sekiranya berlaku 2.

1. 3.1.1.6 Pelajar hendaklah memastikan alatan yang digunakan tidak rosak dan lengkap.2.2. 3.1.4 Jurulatih / guru/ penasihat mesti mengambil langkah berjaga-jaga yang sewajarnya untuk mengelakkan sebarang kemalangan.3 Ketua / pengerusi hendaklah merekodkan kehadiran. 4.2 Pelajar hendaklah berada di lokasi / tempat aktiviti pada masa yang ditentukan. 3.2. 4. 4.7 Pelajar hendaklah melaporkan kepada guru sekiranya alatan yang dibekalkan atau digunakan rosak. 4. 190 .1 Pelajar hendaklah memastikan kesihatan diri untuk menjalankan aktiviti dan mengenakan pakaian yang sesuai mengikut aktiviti.2 3.10 Pelajar hendaklah melaporkan kemalangan yang berlaku kepada guru yang bertugas.5 Pelajar hendaklah mematuhi arahan daripada guru / penasihat bila-bila masa. 4.2.9 Pelajar hendaklah melaporkan kerosakan alat sebelum / semasa digunakan kepada guru/pengawas yang bertugas.2 Jurulatih / guru / penasihat hendaklah merekodkan kehadiran pelajar. 3.5 Jurulatih/ guru / penasiha mesti memastikan pelajar mengamalkan disiplin yang tinggi dan mematuhi peraturan sekolah.1 Kegiatan Unit Beruniform Tatacara Pelajar 4.3.1.1 Jurulatih / guru / penasihat bertanggungjawab menentukan jadual program dan hadir mengikut jadual. 3. 3. 3. Tatacara jurulatih / guru / penasihat.1.2.0 4. 4.4 Pelajar yang tidak hadir hendaklah dilaporkan segera.3 Jurulatih / guru / penasihat menentukan objektif aktiviti berdasarkan peralatan dan kemampuan pelajar.3 Jurulatih / guru / penasihat hendaklah mengambil berat aduan pelajar (siasat ) tentang taraf kesihatan. 4.2.1.1.1.

4.1.8 Pelajar hendaklah melaporkan sebarang kemalangan yang berlaku kepada guru / penasihat. 4.2 Tatacara guru / penasihat

4.2.1 Guru / penasihat bertanggungjawab menentukan jadual program dan hadir mengikut jadual yang ditetapkan. 4.2.2 Guru / penasihat hendaklah merekodkan kehadiran pelajar. 4.2.3 Guru / penasihat menentukan objektif aktiviti berdasarkan peralatan dan kemampuan pelajar. 4.2.4 Guru / penasihat hendaklah mengambil berat aduan pelajar ( siasat ) tentang taraf kesihatan. 4.2.5 Guru / penasihat mesti mengambil langkah berjaga-jaga yang sewajarnya untuk mengelakkan sebarang kemalangan. 4.2.6 Guru / penasihat mesti memastikan pelajar mengamalkan disiplin yang tinggi dan peraturan sekolah

5.0 5.1

Kegiatan Persatuan dan Kelab Tatacara pelajar

5.1.1 Pelajar hendaklah berada di bilik / tempat yang ditentukan tepat pada masa yang ditetapkan. 5.1.2 Setiausaha merekodkan kehadiran ahli. 5.1.3 Pelajar hendaklah memakai pakaian yang sesuai mengikut arahan. 5.1.4 Pelajar hendaklah menunggu arahan guru sebelum aktiviti dimulakan. 5.1.5 Pelajar dilarang melakukan sebarang aktiviti tanpa pengawasan guru. 5.1.6 Pelajar mesti mengikut arahan semasa melakukan aktiviti. 5.1.7 Sekiranya anda merasa tidak selesa atau diluar kemampuan diri semasa aktiviti sila berhenti dan memberitahu kepada guru. 5.1.8 Pelajar mesti melakukan aktiviti dalam kawasan yang ditentukan. 5.1.9 Pelajar hendaklah melaporkan kemalangan yang berlaku kepada guru yang bertugas.

191

5.2

Tatacara penasihat

5.2.1 Penasihat bertanggungjawab menentukan jadual program dan hadir mengikut jadual. 5.2.2 Penasihat hendaklah merekodkan kehadiran pelajar. 5.2.3 Penasihat menentukan objektif aktiviti berdasarkan peralatan dan kemampuan pelajar. 5.2.4 Penasihat hendaklah mengambil berat aduan pelajar ( siasat ) entang taraf kesihatan. 5.2.5 Penasihat mesti mengambil langkah berjaga-jaga yang sewajarnya untuk mengelakkan sebarang kemalangan. 5.2.6 Penasihat mesti memastikan pelajar mengamalkan disiplin yang tinggi dan peraturan sekolah.

6.0 6.1

Kegiatan Luar Aktiviti Gotong Royong Tatacara pelajar

6.1.1 Pelajar hendaklah melengkapkan borang kebenaran ibu bapa. 6.1.2 Pelajar hendaklah memakai pakaian yang sesuai. 6.1.3 Pelajar hendaklah mematuhi arahan dan pembahagian tugas. 6.1.4 Pelajar hendaklah memaklumkan kepada guru sekiranya ternampak binatang / serangga yang ganjil dan berbahaya. 6.1.5 Pelajar hendaklah sentiasa bekerja dalam kumpulan. 6.1.6 Pelajar dilarang bermain dan bergurau dengan peralatan. 6.1.7 Pelajar hendaklah memastikan alatan ang digunakan sesuai dan sempurna. 6.1.8 Pelajar hendaklah melaporkan kepada guru sekiranya peralatan rosak. 6.1.9 Pelajar hendaklah memulangkan semua peralatan yang digunakan. 6.1.10 Pelajar hendaklah membersikah diri selepas tamat program. 6.1.11 Pelajar hendaklah sentiasa mengutamakan keselamatan.

192

6.2

Tatacara guru

6.2.1 Guru perlu peka terhadap semua surat pekeliling berkenaan yang diedarkan. 6.2.2 Guru mesti memahami dan mematuhi sebelum,semasa dan selepas aktiviti dijalankan. tatacara tindakan

6.2.3 Guru hendaklah memeriksa semua peralat yang akan diguanakan. 6.2.4 Guru hendaklah mengagihkan tugas mengikut kemampuan pelajar. 6.2.5 Guru hendaklah merekodkan kehadiran pelajar. 6.2.6 Guru hendaklah mengenalpasti pelajar yang tidak sihat dan bermasalah untuk dikecualikan daripada mengambil bahagian atau meneruskan aktiviti. 6.2.7 Guru hendaklah sentiasa memantau dan membuat penilaian terhadap tugasan. 6.2.8 Guru hendaklah memastikan pelajar sentiasa mematuhi peraturan yang ditetapkan ( peraturan sekolah / aktiviti ). 6.2.9 Guru hendaklah sentiasa memastikan kawasan yang digunakan dalam keadaan selamat dan selesa.

7.0 7.1

Kegiatan Luar Lawatan Sambil Belajar Tatacara pelajar.

7.1.1 Pelajar melengkapkan borang kebenaran ibu bapa. 7.1.2 Pelajar dikhendaki menyediakan pakaian yang secukupnya mengikut aturcara. 7.1.3 Pelajar dikhendaki mematuhi semua syarat dan peraturan berkaitan. 7.1.4 Pelajar dikhendaki sentiasa menjaga nama baik sekolah. 7.1.5 Pelajar dikhendaki sentiasa peka kepada arahan dan peraturan tempat lawatan. 7.1.6 Pelajar sentiasa berada dalam kumpulan. 7.1.7 Sekiranya pelajar terpisah daripada kumpulan ,tungu di satu tempat dan minta bantuan.

193

7.1.8 Pelajar dikhendaki melaporkan sebarang kecemasan yang berlaku. 7.1.9 Pelajar dikhendaki membuat persediaan awal untuk program lawatan. 7.1.10 Pelajar dikhendaki membuat catatan sepanjang program. 7.1.11 Pelajar dikhendaki menulis laporan/essei selepas program lawatan. Tatacara guru / penasihat

7.2

7.2.1 Guru / penasihat dikhendaki menyediakan kertas kerja program dan dihantar untuk proses kelulusan pihak pentadbir. 7.2.2 Guru / penasihat dikhendaki mendapatkan kebenaran daripada JPNJ. 7.2.2 Guru / penasihat dikhendaki memastikan program berjalan mengikut jadual. 7.2.3 Guru / penasihat sentiasa memantau tentang bilangan pelajar setiap sesi. 7.2.4 Guru / penasihat memainkan peranan untuk memastikan program berjaya. 7.2.5 Guru / penasihat melibatkan pelajar secara aktif dalam setiap atur cara. 7.2.6 Guru / penasihat dikhendaki menyediakan cenderamata untuk tempattempat lawatan ( jika perlu ). 7.2.7 Guru / penasihat dikhendaki sentiasa mengawasi disiplin pelajar. 7.2.8 Guru / penasihat dikhendaki sentiasa menjaga kebajikan dan kesihatan pelajar. 7.2.9 Guru / penasihat dikhendaki mengambil langkah berjaga-jaga yang tinggi dalam semua perkara ( meramal risiko ). 8.0 8.1 Kegiatan Luar Perkhemahan Tatacara pelajar

8.1.1 Pelajar dikhendaki melengkapkan borang kebenaran ibu bapa. 8.1.2 Pelajar mesti patuh kepada arahan dan berada di tempat yang ditentukan. 8.1.3 Pelajar dikhendaki mematuhi semua syarat dan peraturan yang ditetapkan.

194

8.1.4 Pelajar mesti menyediakan semua peralatan yang diperlukan. 8.1.5 Pelajar mesti menyediakan pakaian secukupnya dan bersesuaian. 8.1.6 Pelajar mendirikan khemah di kawasan yang dikenalpati selamat. 8.1.7 Pelajar dikhendaki membersihkan kawasan persekitaran dan menabur belerang disekeliling khemah. 8.1.8 Pelajar dilarang merosakkan / menebang sebarang pokok / tumbuhan. 8.1.9 Hentikan aktiviti sekiranya cuaca buruk akan berlaku. 8.1.9 Pelajar dikhendaki melaporkan kepada guru sekiranya ada gangguan daripada haiwan liar ,gigitan serangan dan kecemasan. 8.1.10 Sekiranya sakit berterusan keluar dari kawasan perkhemahan untuk mendapatkan rawatan di hospital / klinik. 8.1.11 Pelajar dilarang menjalankan aktiviti di air tanpa pngawasan guru / penyelamat kelemasan. 8.1.12 Pelajar mesti memakai jaket keselamatan untuk menjalankan aktiviti di air. 8.2 Tatacara guru / penasihat

8.2.1 Guru / penasihat perlu ada sijil yang berkaitan untuk sesuatu program . 8.2.2 Guru / penasihat mesti mendapatkan kebenaran daripada pihak yang terlibat. 8.2.3 Guru / penasihat mesti menyediakan syarat, peraturan, senarai keperluan untuk semua aktiviti yang akan dijalankan. 8.2.4 Guru / penasihat perlu membuat kajian / tinjauan tentang kawasan / lokasi aktiviti ( perkhemahan / air ). 8.2.5 Guru / penasihat perlu mengatur pengisian program dengan teliti. 8.2.6 Guru / penasihat perlu menyediakan pembantu / pegawai secukupnya. 8.2.7 Guru / penasihat perlu membuat penyeliaan dan pengawasan rapi. 8.2.8 Guru / penasihat perlu mengambil sebarang langkah berjaga-jaga untuk mengelakkan sebarang kecemasan / kemalangan.

195

9.0 9.1

Perjumpaan Mingguan (Hari Gerak Kerja Kokurikulum) Tatacara pelajar

9.1.1 Pelajar mesti hadir ke sekolah seperti biasa dengan mengenakan pakaian yang dibenarkan / pakaian seragam. 9.1.2 Pelajar mesti melaporkan kehadiran kepada pemimpin / penasihat untuk setiap sesi mengikut jadual. 9.1.3 Pelajar dilarang meninggalkan kawasan sekolah tanpa kebenaran. 9.1.4 Pelajar bertanggungjawab terhadap keselamtan diri masing-masing. 9.1.5 Pelajar hanya dibenarkan makan dikantin pada waktu rehat. 9.1.6 Pelajar hendaklah mematuhi peraturan sekolah. 9.1.7 Pelajar digalakan mengambil bahagian secara aktif dalam aktiviti yang diadakan. 9.1.8 Ketua / pengerusi unit / kelab mesti membuat laporan dan kemaskinikan maklumat perjumapan dalam buku / fail gerko. 9.2 Tatacara Pemimpin / penasihat

9.2.1 Pemimpin / penasihat hendaklah hadir ke sekolah seperti biasa. 9.2.2 Pemimpin / penasihat mesti mengambil kedatangan pelajar setiap sesi. 9.2.3 Pemimpin / penasihat Unit Pakaian Seragam mesti mengenakan pakaian seragam masing-masing atau pakaian yang sesuai untuk penasihat yang lain. 9.2.4 Pemimpin / penasihat mesti mengendalikan perjumpaan mingguan mengikut jadual yang ditetapkan. 9.2.5 Pemimpin/penasihat mesti mengemukakan kepada penyelaras sebelum pelaksanaan. aktiviti/perancangan

9.2.6 Pemimpin / penasihat hendaklah memastikan peraturan sekolah dipatuhi oleh semua pelajar. 9.2.7 Pemimpin / penasihat hendaklah memastikan keselamatan pelajar terkawal sewaktu aktiviti dijalankan.

196

PROSES KERJA PROSEDUR KESELAMATAN PELAJAR KETIKA MENJALANI AKTIVITI KOKURIKULUM DAN SUKAN Pihak Yang Dirujuk Seksyen, Undangundang, Peraturan SPI Bil. 8/1988 Bil. 1/1995 Bil. 3/1995 Bil. 9/2000

Bil

Tindakan

1

Mengadakan peraturan-peraturan PK Kokurikulum keselamatan dan memberi taklimat kepada semua guru. Beri taklimat kepada semua PK Kokurikulum pelajar semasa perhimpunan/ perjumpaan. Pastikan peralatan kokurikulum SU Kokurikulum dan sukan menepati spesifikasi SU Sukan dan selamat digunakan. Ambil langkah-langkah kese- Guru Penasihat/ lamatan sebelum aktiviti Permainan dijalankan. Awasi penggunaan peralatan oleh Guru Penasihat/ pelajar semasa aktiviti dijalankan. Permainan Lapor kepada guru jika berlaku Guru Penasihat/ Permainan kemalangan. Guru Penasihat/ Permainan Periksa kesihtan pelajar jika serius Guru Penasihat/ Permainan hantar hospital/klinik. Beri rawatan kecemasan. Makluman penjaga. kepada ibu bapa/ Guru Penasihat/ Permainan untuk Guru Penasihat/ Permainan

2

3

4

5 6 7 8 9 10 11 12

Lapor kepada polis membuat tuntutan.

Sediakan laporan polis dan Guru Penasihat/ laporan hospital untuk tuntutan. Permainan Pelajar kembali ke sekolah atau di PK Kokurikulum beri cuti.

197

CARTA ALIRAN DALAM MEMASTIKAN KESELAMATAN PELAJAR KETIKA MENJALANI AKTIVITI PERMAINAN MULA Taklimat kepada semua Guru Permainan Taklimat kepada semua pelajar Ganti yang lain Rosak/Bahaya Periksa peralatan Baik/Selamat Ambil langkah-langkah keselamatan semasa aktiviti dijalankan Kemalangan Memastikan peralatan menepati spesifikasi Lapor kepada guru Beri rawatan kecemasan Periksa keadaan pelajar Tidak Ya Bawa ke klinik / hospital Serius/ Tidak Maklumkan bu bapa/Penjaga Tidak Ya Laporan Polis/ Laporan Untuk Tuntutan Laporkan kepada polis Sediakan Laporan Polis dan Hospital Kembali ke sekolah/ Cuti TAMAT   198 .

Beri rawatan kecemasan. 5. Lapor kepada guru jika berlaku kemalangan. 3. 9. Proses Kerja Mengadakan peraturan-peraturan keselamatan dan memberi taklimat kepada semua guru. Periksa kesihtana pelajar serius hantar hospital/klinik. 4.SENARAI SEMAK PROSEDUR KESELAMATAN PELAJAR KETIKA MENJALANI AKTIVITI KOKURIKULUM Bil 1. kepada polis 10. kepada ibu jika bapa/ untuk Tanda ( _ / ) Catatan 2. 7. 11. Pastikan peralatan sukan dan kokurikulum menepati spesifikasi dan selamat digunakan. Pelajar kembali ke sekolah atau di beri cuti. 8. Sediakan laporan polis dan laporan hospital untuk tuntutan. 6. 12. Ambil langkah-langkah keselamatan sebelum aktiviti dijalankan. Makluman penjaga. Awasi penggunaan peralatan oleh pelajar semasa aktiviti dijalankan. Beri taklimat kepada semua pelajar semasa perhimpunan/ perjumpaan. 199 . Lapor membuat tuntutan.

15. (A) 531 dalam Akta Pendidikan 1996 bertarikh 31 hb Disember 1996 Pemberitahu Undang-Undang 196. Warta Kerajaan 1956 2. Penggunaan Budi Bicara Ketika Mengambil Tindakan.SENARAI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN YANG DIPERLUKAN WARTA KERAJAAN 1.179-180 Peraturan-Peraturan Kokurikulum Kebangsaan P.U. No. Warta Kerajaan 1998 - SURAT PEKELILING IKHTISAS 14. 42.N. Jil. 5/1998 Akta Pendidikan 1996 dan PeraturanPeraturan Di Bawah Akta Pendidikan 1996. SPI Bil.11 3. Warta Kerajaan 1997 Schools Societies Regulations L. SPI Bil. 18/1998 - 200 .

4. 10. Jawatankuasa Takwim Sekolah AJK Pemilihan Pelajar Cemerlang ( Hari Kecemerlangan Kokurikulum ) Jawatankuasa Pusat Sumber Jawatankuasa Program Khas Jawatankuasa Perkembangan Staf Sekolah Jawatankuasa Kewangan Sekolah Jawatankuasa Majlis Sukan Jawatankuasa Perkhemahan Bersepadu Jawatankuasa Pengelolaan MSSD/MSSJ/MSSM Jawatankuasa Hari Kokurikulum/Hari Kantin Jawatankuasa Pemantauan Jawatankuasa Program Bersepadu Sekolah Selamat Jawatankuasa Pembangunan. 15. 2. 14. 13. 7. 17 Jawatankuasa yang dianggotai Jawatankuasa Majlis Pentadbiran dan Pengurusan Sekolah Jawatankuasa Majlis Kurikulum Sekolah dan Kokurikulum. Keceriaan dan Keindahan Sekolah Jawatankuasa Hari Perayaan Sekolah Jawatankuasa yang diarahkan dari semasa ke semasa 201 .SENARAI JAWATANKUASA YANG DIANGGOTAI Bil. 12. 6. 3. 11. 5. 1. 8. 16. 9.

SENARAI BORANG-BORANG DALAM MEMASTIKAN KESELAMATAN PELAJAR KETIKA MENJALANI AKTIVITI PERMAINAN Bil. 1 2 3 4 Senarai Borang/Surat Borang Kebenaran Ibu bapa Borang Kebenaran Menjalankan Aktiviti Borang Perakuan Pelajar (MSSM) Surat Akuan Pelajar (Untuk mendapat rawatan) 202 .

Lapor kepada guru berlaku kemalangan. Bil 1 Jenis Kerja Mengadakan peraturanperaturan keselamatan dan memberi taklimat kepada semua guru. Awasi penggunaan peralatan oleh pelajar semasa aktiviti dijalankan. Mengikut keadaan pelajar 203 12 . jika 2 10 minit 3 Sepanjang masa 4 Sepanjang masa 5 Sepanjang masa 6 7 8 9 10 11 Segera Segera Segera Sejurus selepas pelajar dihantar ke klinik/hospital Lapor kepada polis untuk Sebelum 24 jam selepas membuat tuntutan. Beri rawatan kecemasan.NORMA KERJA DALAM PENGURUSAN PINJAMAN PERALATAN KOKURIKULUM / SUKAN Masa Yang Diambil 60 minit Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dlm Seminggu Bergantung kepada jumlah aktiviti dan kemalangan yang berlaku. kemalangan 2 Hari Sediakan laporan polis dan laporan hospital untuk tuntutan. Pelajar kembali ke sekolah atau di beri cuti. Periksa kesihatan pelajar jika serius hantar hospital/klinik. Beri taklimat kepada semua pelajar semasa perhimpunan/ perjumpaan. Pastikan peralatan sukan dan kokurikulum menepati spesifikasi dan selamat digunakan. Makluman kepada ibu bapa/ penjaga. Ambil langkah-langkah keselamatan sebelum aktiviti dijalankan.

Tugas Saya Hari Ini Catatan 204 .SENARAI TUGAS HARIAN NAMA : JAWATAN : TARIKH : Bil.

3. Mematuhi segala peraturan berkaitan dengan pembelian barangan seperti yang termaktub dalam pekeliling dan perintah am yang berkuat kuasa sekarang. Peralatan kokurikulum dan sukan yang hendak dibeli mestilah mengikut kemampuan dan keutamaan. buku resit. Segala dokumen pembelian peralatan hendaklah disimpan dan boleh dikemukakan dengan segera apabila diperlukan.PERATURAN-PERATURAN DALAM PROSEDUR PEMBELIAN PERALATAN KOKURIKULUM DAN SUKAN 1 2. 205 . 4. baucar bayaran. borang pesanan dan bil-bil yang sempurna. Menyediakan sebuah fail kewangan dan juga tempat menyimpan fail.

kuantiti serta spesifikasi barang akur dengan nota serahan.PROSES KERJA DALAM PROSEDUR PEMBELIAN PERALATAN KOKURIKULUM DAN SUKAN Pegawai Yang Meluluskan/ Dirujuk S/U Sukan SU Kokurikulum S/U Sukan SU Kokurikulum S/U Sukan SU Kokurikulum S/U Sukan SU Kokurikulum S/U Sukan SU Kokurikulum Pembantu Tadbir Kewangan S/U Sukan SU Kokurikulum S/U Sukan SU Kokurikulum Seksi. 5. Senarai keperluan mengikut keutamaan. Dapatkan sebut harga daripada pembekal Isi borang pesanan pembelian peralatan. 6. . Terima invois dari pejabat Arahan Perbendaharaan 170 9. peralatan 3. Bincang mengenai peruntukan/ kemampuan kewangan. S/U Sukan SU Kokurikulum S/U Sukan SU Kokurikulum Rekod penerimaan barang dalam S/U Sukan buku stok (pen merah) dan SU Kokurikulum simpan barang Hantar semula invois ke pejabat untuk urusan pembayaran. 2. 4. Tandatangan pengesahan nota serahan. 13. Bincang jumlah peralatan dan penyelarasan peruntukan. Senaraikan peralatan yang diperlukan setelah berbincang dengan PK Kokurikulum. 11. 10. Selenggara urusan penggunaan S/U Sukan SU Kokurikulum S/U Sukan 206 12. 7. Proses Kerja Semak rekod-rekod peralatan sukan tahun sebelumnya. 8. Undangundang/ Peraturan Bil 1. Terima barang dan pastikan kualiti.

Bincang mengenai kemampuan kewangan. Hantar semula invois ke pejabat untuk urusan pembayaran. Rekod penerimaan barang dan simpan barang. dan peruntukan/ Dapatkan sebut harga daripada pembekal Isi borang peralatan. Dapatkan sebut harga dari pembekal Senarai keperluan peralatan mengikut keutamaan. Bincang jumlah peralatan penyelarasan peruntukan. TAMAT 207 . SU Kokurikulum CARTA ALIRAN DALAM PROSEDUR PEMBELIAN PERALATAN KOKURIKULUM DAN SUKAN MULA Semak rekod barangan sedia ada Senaraikan peralatan yang diperlukan setelah berbincang dengan PK Koku.dan peminjaman. . Selenggara urusan penggunaan dan peminjaman. pengesahan nota Terima barang pesanan pembelian Terima invois dari pejabat. Ganti yang lain Rosak/Hilang Periksa barang yang diterima Baik/Cukup Tandatangan serahan. .

9. 208 . 6. pengesahan nota 10. kuantiti serta spesifikasi barang akur dengan nota serahan. Senarai keperluan mengikut keutamaan. Selenggara urusan penggunaan dan peminjaman. 11. peralatan Tanda ( _ / ) Catatan Senaraikan peralatan yang diperlukan setelah berbincang dengan PK Kokurikulum. 5. Terima barang dan pastikan kualiti. 2. Terima invois dari pejabat 12. Rekod penerimaan barang dalam buku stok (pen merah) dan simpan barang 13. 4. 14. Dapatkan sebut harga daripada pembekal Isi borang pesanan pembelian peralatan. 8. 7. Proses Kerja Semak rekod-rekod tahun sedia ada.SENARAI SEMAK DALAM PEMBELIAN PERALATAN KOKURIKULUM DAN SUKAN Bil 1. Bincang mengenai peruntukan/ kemampuan kewangan. Dapatkan pembekal sebut harga dari 3. Hantar semula invois ke pejabat untuk urusan pembayaran. Tandatangan serahan. peralatan Bincang jumlah peralatan dan penyelarasan peruntukan.

(A) 531 dalam Akta Pendidikan 1996 bertarikh 31 hb Disember 1996 Pemberitahu Undang-Undang 196.179-180 Peraturan-Peraturan Kokurikulum Kebangsaan P. SPI Bil. Penggunaan Budi Bicara Ketika Mengambil Tindakan.11 3.SENARAI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN YANG DIPERLUKAN WARTA KERAJAAN 1.N. No. 42. Warta Kerajaan 1998 - SURAT PEKELILING IKHTISAS 14. SPI Bil. Warta Kerajaan 1997 Schools Societies Regulations L. Jil. 15. 5/1998 Akta Pendidikan 1996 dan PeraturanPeraturan Di Bawah Akta Pendidikan 1996.U. 18/1998 - 209 . Warta Kerajaan 1956 2.

Keceriaan dan Keindahan Sekolah Jawatankuasa Hari Perayaan Sekolah Jawatankuasa yang diarahkan dari semasa ke semasa 210 . 12. 2. 14. 16. 15.SENARAI JAWATANKUASA YANG DIANGGOTAI Bil. 11. 4. 5. 3. 8. Jawatankuasa Takwim Sekolah AJK Pemilihan Pelajar Cemerlang ( Hari Kecemerlangan Kokurikulum ) Jawatankuasa Pusat Sumber Jawatankuasa Program Khas Jawatankuasa Perkembangan Staf Sekolah Jawatankuasa Kewangan Sekolah Jawatankuasa Majlis Sukan Jawatankuasa Perkhemahan Bersepadu Jawatankuasa Pengelolaan MSSD/MSSJ/MSSM Jawatankuasa Hari Kokurikulum/Hari Kantin Jawatankuasa Pemantauan Jawatankuasa Program Bersepadu Sekolah Selamat Jawatankuasa Pembangunan. 6. 10. 1. 9. 7. 13. 17 Jawatankuasa yang dianggotai Jawatankuasa Majlis Pentadbiran dan Pengurusan Sekolah Jawatankuasa Majlis Kurikulum Sekolah dan Kokurikulum.

1 Senarai Borang/Surat Borang pesanan 211 .SENARAI BORANG-BORANG YANG DIGUNAKAN DALAM PROSEDUR PEMBELIAN PERALATAN KOKURIKULUM DAN SUKAN Bil.

Dapatkan sebut harga daripada pembekal Isi borang pesanan pembelian peralatan. Semak rekod-rekod peralatan tahun sedia ada. 30 minit 6. Senaraikan peralatan yang diperlukan setelah berbincang dengan PK Kokurikulum. Terima invois dari pejabat Rekod penerimaan barang dalam buku stok (pen merah) dan simpan barang Hantar semula invois ke pejabat untuk urusan pembayaran. Senarai keperluan peralatan mengikut keutamaan. 2. 4. 10 minit 10 minit 30 minit 12. 36 jam 10 minit 2 minggu 9. Terima barang dan pastikan kualiti. 8. 30 minit 212 . 7. kuantiti serta spesifikasi barang akur dengan nota serahan. 11. Bincang mengenai peruntukan/ kemampuan kewangan.NORMA KERJA DALAM PROSES KERJA DALAM PROSEDUR PEMBELIAN PERALATAN KOKURIKULUM DAN SUKAN Masa Yang Diambil 1 jam 1 jam Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dlm Seminggu Bil Jenis Kerja 1. Tandatangan pengesahan nota serahan. 10. Bincang jumlah peralatan dan penyelarasan peruntukan. 30 minit 30 minit 5. 3.

Selenggara urusan penggunaan dan peminjaman. 213 .13.

SENARAI TUGAS HARIAN NAMA : JAWATAN : TARIKH : Bil. Tugas Saya Hari Ini Catatan 214 .

2 Penyelia Kokurikulum 2.1 Penolong Pegawai Pelajaran Daerah (HEM) 2. daerahdan negeri. Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Iktisas 4 Penolong Kanan.4 S/U Sukan Daerah 3.5 Guru Rumah Sukan 1.2 Penolong Pengarah (HEM) 3. Pegawai Pelajaran Daerah Mengelola.1 S/U Kokurikulum 1.1 4. Memantau dan Menyelia kegiatan kokurikulum diperingkat sekolah .4 Penyelia Kokurikulum 4.4 Guru Penasihat 1. Kelab/Persatuan.2 S/U Kokurikulum Penyelaras 2.6 Guru Pasukan Sekolah 2. Pengetua Tugas dan Tanggungjawab Memastikan pelaksanaan dasar Kementerian Pelajaran dalam bidang kokurikulum dilaksanakan.3 Ketua Unit Sukan 3. Penolong Membantu menyelia kegiatan kokurikulum Akta Pendidikan Warta 215 .3 S/U Sukan 1.1 Ketua Sektor Pembangunan Dan Kemanusiaan 3. Memantau dan Menyelia kegiatan kokurikulum di peringkat sekolah dan daerah. Kuasa Yang diberi Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Ikhtisas Tugas PegawaiPegawai lain yang ada hubungan serta Jenis hubungan 1. Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Ikhtisas 3.3 Penyelia Sukan 2.2 Penyelaras Pasukan Pakaian Seragam. Kelab Sukan Permainan 1.Pegawai Jabatan.SENARAI TUGAS/KUASA DAN HUBUNGAN PEGAWAI DENGAN PEGAWAI LAIN Unit : Kokurikulum Jawatan : Penolong Kanan Kokurikulum Tugas Pegawai Atasan Yang Ada Hubungan 1. Pelajaran Johor Mengelola.

4 Guru Penasihat / Guru Rumah Sukan 4. peringkat sekolah Penyelia Petang. Kelab/Persatu an. Kelab Sukan Permainan 4.Kanan HEM. Guru Kanan Mata Pelajaran Kerajaan Surat Pekeliling Iktisas Pasukan Pakaian Seragam.5 Guru Pasukan Sekolah 216 .3 S/U Sukan 4.

guru-guru dan pelajar. Unit Kokurikulum berhak mengambil semua peralatan yang digunakan sekiranya didapati peralatan tersebut tidak diurus dengan baik atau digunakan dengan cara dan tujuan yang berbahaya kepada orang lain. Guru-guru Kanan Mata Pelajaran. Keutamaan peminjam iaitu PPD. sekolah dan persatuan atau kelab. 10. Sebarang kerosakan. 8. Peralatan yang dipinjam perlu dijaga. 6. Guru atau peminjam tersebut perlu datang sendiri untuk mengambil peralatan yang dipinjam. Kelulusan pinjaman adalah tertakluk kepada kebenaran daripada pengetua. 2. Penyelia Petang. 2. Setiap peralatan yang dipinjam adalah menjadi tanggungjawab pihak yang meminjam. 2. Peralatan yang dipinjam perlu digunakan dengan cara dan tujuan yang selamat dan tidak memudaratkan atau membahayakan orang lain. 9. 217 . ketidakcukupan komponen atau peralatan hilang perlu digantikan oleh peminjam. Pinjaman peralatan diberikan mengikut keutamaan yang berikut. Guru atau peminjam hendaklah mengisi Borang Pinjaman Peralatan tiga hari sebelum peralatan hendak digunakan.1 2. 5. Tempoh pinjaman adalah tertakluk kepada jangka masa yang dinyatakan dalam permohonan dengan merujuk kepada syarat-syarat yang ditetapkan. Tidak boleh mewakilkan kepada orang lain. Peminjam perlu memastikan telah menandatangani buku Rekod Pinjaman Peralatan semasa mengambil dan pemulangan peralatan yang dipinjam.2 Keutamaan aktiviti sama ada peringkat kebangsaan. Pengetua.3 3. Peminjam yang terdahulu memohon diutamakan. 4. Penolong-penolong Kanan. diguna dan dikendalikan dengan cara yang cermat dengan tujuan tidak merosakkan peralatan sama ada dari aspek teknikal dan juga fizikal peralatan tersebut. 7.PERATURAN-PERATURAN DALAM PENGURUSAN STOR DAN PINJAMAN PERALATAN KOKURIKULUM / SUKAN 1. daerah. negeri.

5. Menyenaraikan dan mempamerkan senarai peralatan. 10. 7. Mengeluarkan surat untuk gantian peralatan jika peralatan itu rosak selepas dipinjamkan. Buku Pengurusan 218 . Merekodkan pinjaman peralatan dalam buku rekod pinjaman Guru memulangkan alatan yang dipinjam.PROSES KERJA DALAM PENGURUSAN PINJAMAN PERALATAN KOKURIKULUM/ SUKAN Bil 1. 6. Proses Kerja Membuat semakan stok peralatan dalam bilik operasi sukan. 4. 3. Pegawai Yang Meluluskan/ Dirujuk SU Kokurikulum/ SU Sukan SU Kokurikulum/ SU Sukan SU Kokurikulum/ SU Sukan SU Kokurikulum/ SU Sukan Guru Penasihat SU Kokurikulum/ SU Sukan Seksi. Menyerahkan alatan yang dipinjam. 11. 2. Menerima dan menyemak borang pinjaman dan meluluskan pinjaman peralatan. Memastikan peralatan dalam keadaan baik dan tersusun. Menyediakan borang pinjaman peralatan. Guru penasihat mengisi borang pinjaman peralatan. 8. 12 Merekodkan pemulangan SU Kokurikulum/ peralatan yang dipinjam dalam SU Sukan buku rekod pinjaman. Undangundang/ Peraturan Buku Pengurusan Kokurikulum Sekolah-sekolah negeri Johor. SU Kokurikulum/ SU Sukan SU Kokurikulum/ SU Sukan Guru Penasihat SU Kokurikulum/ SU Sukan SU Kokurikulum/ SU Sukan 9. Pastikan peralatan yang diterima dalam keadaan baik an cukup.

219 .13 Menyusun semula peralatan dan pastikan kekemasan bilik operasi sukan SU Kokurikulum/ SU Sukan Kokurikulum Sekolah-sekolah negeri Johor.

CARTA ALIRAN DALAM PENGURUSAN PENGURUSAN STOR DAN PINJAMAN PERALATAN KOKURIKULUM / SUKAN MULA Membuat semakan stok peralatan sukan dan permainan Menyenaraikan dan mempamerkan senarai peralatan yang ada Menyediakan borang-borang-borang untuk pinjaman peralatan Guru Penasihat mengisi borang pinjaman peralatan Semakan borang pinjaman dan kelulusan meluluskan pinjaman Tidak Lulus Menyerahkan peralatan Rekod pinjaman di dalam Buku Rekod Pinjaman Pemulangan peralatan Ganti yang lain Memeriksa peralatan yang dipulangkan Periksa keadaan alat Baik/Cukup Merekodkan pemulangan peralatan Simpanan peralatan Kelulusan Pinjaman Rosak/Hilang TAMAT 220 .

12. 4. Guru penasihat mengisi borang pinjaman peralatan. Pastikan peralatan yang diterima dalam keadaan baik an cukup.SENARAI SEMAK DALAM PENGURUSAN STOR DAN PINJAMAN PERALATAN KOKURIKULUM / SUKAN Bil 1. Menyediakan borang pinjaman peralatan. 6. 9. Mengeluarkan surat untuk gantian peralatan jika peralatan itu rosak selepas dipinjamkan. 5. Memastikan peralatan dalam keadaan baik dan tersusun. 2. Menyusun semula peralatan dan pastikan kekemasan bilik operasi sukan 221 . 11. Menyenaraikan dan mempamerkan senarai peralatan. 3. Menyerahkan alatan yang dipinjam. 8. Tanda ( _ / ) Catatan 7. Merekodkan pinjaman peralatan dalam buku rekod pinjaman Guru memulangkan alatan yang dipinjam. Proses Kerja Membuat semakan stok peralatan dalam bilik operasi sukan. Menerima dan menyemak borang pinjaman dan meluluskan pinjaman peralatan. 10. Merekodkan pemulangan peralatan yang dipinjam dalam buku rekod pinjaman. 13.

Warta Kerajaan 1997 Schools Societies Regulations L. Penggunaan Budi Bicara Ketika Mengambil Tindakan.SENARAI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN YANG DIPERLUKAN WARTA KERAJAAN 1. Warta Kerajaan 1956 2. Warta Kerajaan 1998 - SURAT PEKELILING IKHTISAS 14. SPI Bil.U.179-180 Peraturan-Peraturan Kokurikulum Kebangsaan P. 15. 42.N. 5/1998 Akta Pendidikan 1996 dan PeraturanPeraturan Di Bawah Akta Pendidikan 1996.11 3. (A) 531 dalam Akta Pendidikan 1996 bertarikh 31 hb Disember 1996 Pemberitahu Undang-Undang 196. SPI Bil. 18/1998 - 222 . Jil. No.

4. 12. 10. 13. 5. Keceriaan dan Keindahan Sekolah Jawatankuasa Hari Perayaan Sekolah Jawatankuasa yang diarahkan dari semasa ke semasa 223 . 14. 3. 6. 8. 2. 1. 11. 15.SENARAI JAWATANKUASA YANG DIANGGOTAI Bil. 17 Jawatankuasa yang dianggotai Jawatankuasa Majlis Pentadbiran dan Pengurusan Sekolah Jawatankuasa Majlis Kurikulum Sekolah dan Kokurikulum. Jawatankuasa Takwim Sekolah AJK Pemilihan Pelajar Cemerlang ( Hari Kecemerlangan Kokurikulum ) Jawatankuasa Pusat Sumber Jawatabkuasa Program Khas Jawatankuasa Perkembangan Staf Sekolah Jawatankuasa Kewangan Sekolah Jawatankuasa Majlis Sukan Jawatankuasa Perkhemahan Bersepadu Jawatankuasa Pengelolaan MSSD/MSSJ/MSSM Jawatankuasa Hari Kokurikulum/Hari Kantin Jawatankuasa Pemantauan Jawatankuasa Program Bersepadu Sekolah Selamat Jawatankuasa Pembangunan. 16. 9. 7.

SENARAI BORANG-BORANG YANG DIGUNAKAN PENGURUSAN STOR DAN PINJAMAN PERALATAN KOKURIKULUM / SUKAN Bil. 1 Senarai Borang/Surat Borang Pinjaman Peralatan 224 .

Pastikan peralatan yang diterima dalam keadaan baik dan cukup. 4. 6. Menyediakan borang pinjaman peralatan. 1 hari selepas kerosakan dikesan 225 . Merekodkan pinjaman peralatan dalam buku rekod pinjaman Guru memulangkan alatan yang dipinjam. 5. Memastikan peralatan dalam keadaan baik dan tersusun. Mengeluarkan surat untuk gantian peralatan jika peralatan itu rosak selepas dipinjamkan. Menerima dan menyemak borang pinjaman dan meluluskan pinjaman peralatan. Guru penasihat mengisi borang pinjaman peralatan. Menyenaraikan dan mempamerkan senarai peralatan.NORMA KERJA DALAM PENGURUSAN PENGURUSAN STOR DAN PINJAMAN PERALATAN KOKURIKULUM / SUKAN Masa Yang Diambil 1 Minggu (2 kali dalam setahun) Sepanjang masa 1 Minggu (pada awal tahun/ ada alat baru) 5 Minit 5 Minit 1 hari Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dlm Seminggu Mengikut keperluan dan permohonan daripada peminjam. 8. 1 hari 5 minit 9. 7. Bil Jenis Kerja 1. 3. 2. Menyerahkan alatan yang dipinjam. 10. Membuat semakan stok peralatan dalam bilik operasi sukan. Sehari selepas aktiviti tamat 10 minit 11.

12. Menyusun semula peralatan 5 minit dan pastikan kekemasan bilik operasi sukan 226 . Merekodkan pemulangan peralatan yang dipinjam dalam buku rekod pinjaman. 5 minit 13.

Tugas Saya Hari Ini Catatan 227 .SENARAI TUGAS HARIAN NAMA : JAWATAN : TARIKH : Bil.

Guru Kanan Mata .2 Penolong Pengarah (HEM) 3. Kelab/Persatuan.3 S/U Sukan 1.2 Penyelaras Pasukan Pakaian Seragam.2 Penyelaras Pasukan Pakaian Seragam.SENARAI TUGAS/KUASA DAN HUBUNGAN PEGAWAI DENGAN PEGAWAI LAIN Unit : Kokurikulum Jawatan : Penolong Kanan Kokurikulum Tugas Pegawai Atasan Yang Ada Hubungan 1. Kelab Sukan Permainan 4. Mengelola. Kelab/Persatuan.5 Guru Rumah Sukan 1. Pengetua Tugas dan Tanggungjawab Memastikan pelaksanaan dasar Kementerian Pelajaran dalam bidang kokurikulum dilaksanakan.1 Penolong Pegawai Pelajaran Daerah (HEM) 2.1 S/U Kokurikulum 1.4 Penyelia Kokurikulum 4. Penyelia Petang. Memantau dan Menyelia kegiatan kokurikulum di peringkat sekolah dan daerah. Kuasa Yang diberi Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Ikhtisas Tugas PegawaiPegawai lain yang ada hubungan serta Jenis hubungan 1.6 Guru Pasukan Sekolah 2. Penolong Kanan HEM.4 Guru Penasihat 1.3 Sukan 2.1 S/U Kokurikulum 4.3 S/U Sukan 4. daerah dan negeri.4 S/U Sukan Daerah 3. Membantu menyelia kegiatan kokurikulum peringkat sekolah Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Ikhtisas Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Ikhtisas Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Ikhtisas 3 Pegawai Jabatan.3 Ketua Unit Sukan 3. Kelab Sukan Permainan 1. Pelajaran Johor 4 Penolong Kanan. Memantau dan Menyelia kegiatan kokurikulum di peringkat sekolah .4 Guru Penasihat 228 2 Pegawai Pelajaran Daerah Mengelola.2 Penyelia Kokurikulum 2.1 Ketua Sektor Pembangunan Dan Kemanusiaan 3.

6 Guru Rumah Sukan Guru Pasukan Sekolah 229 .5 4.Pelajaran 4.

sukan dan permainan. 41). Akta Pendidikan 1996 (Akta 550)} Kegagalan atau keengganan melaksanakan kegiatan kokurikulum di sekolah adalah suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi lima ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi tiga bulan atau kedua-duanya {Rujuk Subseksyen 135(1) Akta Pendidikan 1996 (Akta 550)} dan jika kesalahan itu dilakukan secara 2. penyertaan dalam badan beruniform. 1. Rujuk Peraturan 4 dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998 yang diterbitkan sebagai Warta Kerajaan Jil. lain sebagaimana Rujuk Subperaturan 3(3) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997 yang diterbitkan sebagai P. (A) 531/97. 42/No. dan penyertaan dalam kegiatan-kegiatan ditentukan oleh Menteri. Status Pelaksanaan Kokurikulum Sekolah : Sebagai sebahagian daripada Kurikulum Kebangsaan. badan beruniform.U. Perundangan (A).2 230 . Kegiatan Kokurikulum di sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan akan mengandungi yang berikut:(q) (r) (s) (t) penyertaan dalam sukan dan permainan.0 1. Mei 1998.1 Kandungan Kegiatan Kokurikulum Di Sekolah . P. atau apa-apa persatuan lain yang diluluskan oleh Pendaftar.2 Kegiatan Kokurikulum di sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan meliputi kegiatan dalam persatuan yang ditubuhkan di sekolah daripada kategori berikut:(a) (b) (o) (p) (q) mata pelajaran yang diajar di sekolah sebagaimana yang dinyatakan dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997.PERATURAN-PERATURAN PENTADBIRAN DALAM PEMANTAUAN GERAK KERJA KOKKURIKULUM Aktiviti Pengurusan : Penubuhan dan Pendaftar Persatuan 1.0 2.U.1 2. 11 (Tambahan No. maka pelaksanaan kokurikulum di sekolah adalah wajib. hobi dan rekreasi. {Rujuk Seksyen 18. (A) 196 bertarikh 21hb. penyertaan dalam persatuan dan kelab.

1/1985 KP(BS)8591/Jld.6 Pelaksanaan kegiatan kokurikulum di sekolah hendaklah berasaskan prinsip penyertaan beramai-ramai tanpa ada unsur-unsur diskriminasi atau paksaan dan yang bercanggah dengan Dasar Pendidikan Kebangsaan dan Perlembagaan Negara. bagi setiap hari kesalahan itu terus dilakukan. dan satu kegiatan sukan atau permainan.7 Penyertaan pelajar dalam aktiviti kokurikulum adalah wajib.4 Penyertaan semua guru adalah dikehendaki bagi memastikan keberkesanan pelaksanaan gerak kerja kokurikulum di sekolah. KP(BS)8591/Jld. 1/1985 KP(BS)8591/Jld. ketatanegaraan. Januari 1985}. XVI(16) bertarikh 13 Nov. {Rujuk Subseksyen 135(2) Akta 550}. Rujuk Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 1/1986. {Rujuk Subperkara 5. Januari 1985}.3 dalam Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 2. Sehubungan itu kehadiran pelajar dalam aktiviti kokurikulum mestilah direkodkan. bergotong royong memperbaiki kawasan sekolah. Setiap pelajar hendaklah mengambil bahagian sekurangkurangnya dalam salah satu gerak kerja pakaian seragam (badan beruniform). 11/(41) bertarikh 15 Januari 1986. Januari 1985}. peningkatan penyertaan pelajar-pelajar dalam kegiatan pakaian seragam hendaklah diusahakan. satu kegiatan persatuan atau kelab. maka apabila disabitkan sedemikian. 2.1 dalam Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 231 . {Rujuk Subperkara 5. 2.berterusan. KP(BS)8591/Jld. Seberapa yang boleh. {Rujuk Subperkara 5. 16/2000. 11(29) bertarikh 2hb. 2. 11(29) bertarikh 2hb. 2000. moral dan sebagainya yang sesuai bagi pendidikan menyeluruh dan pembentukan keperibadian. Rujuk Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.2 dalam Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. dan dalam pelbagai gerak kerja yang menekankan perpaduan kaum. khususnya yang kurang kemudahan untuk menjalankan gerak kerja kokurikulum ini hendaklah menggalakkan pelajar-pelajarnya mengambil bahagian dalam membuat kerja-kerja amal untuk masyarakat setempat.5 Sekolah-sekolah.3 Matlamat gerak kerja kokurikulum yang dikehendaki ialah penyertaan oleh setiap orang pelajar yang belajar di sekolah kerajaan atau bantuan kerajaan. seseorang itu dikenakan hukuman denda harian yang tidak melebihi lima ratus ringgit sebagai tambahan kepada apa-apa penalti lain yang boleh dikenakan kepadanya di bawah Akta ini berkenaan dengan kesalahan itu. 2. 11(29) bertarikh 2hb. 1/1985 KP(BS)8591/Jld.

0 3. KP] : Berkawat/ Bersihkan Kawasan [Pengakap.3 3. 4 dan minggu 5 (jika terdapat minggu kelima pada hari Sabtu dalam bulan tertentu) Jumlah perjumpaan atau GERKO minimum 11 kali setahun. Penolong Kanan Kokurikulum.2.00 .2 3.00 pagi : Perhimpunan Pagi. KRS.10.30tgh 232 . Dua jam pertama dikhususkan untuk Unit Beruniform manakala dua jam berikutnya untuk aktiviti Persatuan/ Kelab.8 Kegiatan kokurikulum di sekolah boleh dilaksanakan dengan menggunakan penglibatan dan kepakaran anggota-anggota masyarakat setempat. Rujuk Subperkara 5.30pg 10. Buku Laporan Aktiviti GERKO yang telah siap diisi dan ditandatangani oleh AJK dan guru penasihat perlu dihantar ke bilik PK Kokurikulum selewat-lewatnya 3 hari selepas aktiviti dijalankan.00 pagi 8.3 3. PBSM] : Rehat : Aktiviti Gerko Persatuan dan Kelab 3.30 ± 12. Sebarang perubahan tarikh pertemuan akan dimaklumkan oleh PK/SU Kokurikulum. PPI. PBSM] : Teori/ Amali [Pengakap.3 dalam Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 4/1985.8.00 .7 9.6 3.1 Menjalankan Gerak Kerja Kokurikulum (GERKO) Aktiviti GERKO akan dijalankan pada setiap hari Sabtu minggu 2.00 . Setiausaha Kokurikulum atau Penyelaras Kokurikulum menyemak dan merekodkan Buku Laporan Aktiviti GERKO. Setiausaha dan Penyelaras Kokurikulum akan membuat pemantauan persatuan/ kelab dan merekodkan kehadiran murid/ guru 15 minit selepas aktiviti GERKO dijalankan.Puteri. 3.4 3. KRS. Melengkapkan Buku Laporan Aktiviti GERKO. 8591-11(32) bertarikh 2hb Februari 1985.2.00 pagi 10.50 . KP.10. PPI.5 3. Aktiviti GERKO akan dijalankan selama empat jam. : Berkawat/ Bersihkan Kawasan [P. PKP] : Teori/ Amali [Pandu Puteri. Jadual Aktiviti GERKO 7.9. tidak termasuk waktu rehat.

Surat Pekeliling Bil 5/1986 Bil 1/1988 Bil 4/1995 Bil 3/1997 Bil 24/1998 233 .FAIL MEJA PENGURUSAN KOKURIKULUM PROSES KERJA BAGI PEMANTAUAN GERAK KERJA KOKURIKULUM Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Proses Kerja Guru-guru merekodkan kehadiran Perhimpunan Pagi Gerak Kerja Kokurikulum Unit Beruniform Pemantauan Gerak Kerja Unit Beruniform Gerak Kerja Kokurikulum Persatuan dan Kelab Pemantauan Gerak Kerja Persatuan dan Kelab Lengkapkan Buku Laporan Gerak Kerja Kokurikulum Penyerahan Buku Laporan Gerak Kerja Kokurikulum Semak dan rekod Buku Laporan Gerak Kerja Kokurikulum Pegawai Yang Meluluskan / Di rujuk Guru Penasihat Penyelaras Kokurikulum Guru Penasihat Penyelaras Kokurikulum Guru Penasihat Penyelaras Kokurikulum Guru Penasihat Guru Penasihat PK Kokurikulum SU Kokurikulum Seksi Undangundang / Peraturan 1. No 11 2. Warta kerajaan Jil. 42.

Serahkan Buku Laporan Aktiviti Semak dan rekod Buku Laporan Aktiviti TAMAT 234 .CARTA ALIRAN PEMANTAUAN GERAK KERJA KOKURIKULUM PERSATUAN DAN KELAB DI SEKOLAH MULA Rekod kehadiran guru Perhimpunan Pagi Gerak Kerja Unit Beruniform Pemantauan Gerak Kerja Kokurikulum Gerak Kerja Persatuan dan Kelab Pemantauan Gerak Kerja Persatuan dan Kelab Melengkapkan Buku Laporan Aktiviti Kokurikulum.

SENARAI SEMAK TUGAS PROSES KERJA BAGI PENUBUHAN PERSATUAN Bil 1 2 3 4 TINDAKAN Guru-guru merekodkan kehadiran Perhimpunan Pagi Gerak Kerja Kokurikulum Unit Beruniform Pemantauan Gerak Kerja Unit Beruniform Gerak Kerja Kokurikulum Persatuan dan Kelab Pemantauan Gerak Kerja Persatuan dan Kelab Lengkapkan Buku Laporan Gerak Kerja Kokurikulum Penyerahan Buku Laporan Gerak Kerja Kokurikulum Semak dan rekod Buku Laporan Gerak Kerja Kokurikulum TANDA ( / ) CATATAN 5 6 7 8 9 235 .

U.11 2. (A) 531 dalam Akta Pendidikan 1996 bertarikh 31 hb Disember 1996 Pemberitahu Undang-Undang 196. Akta Pelajaran 1961 Pemberitahuan Undang-Undang L. Warta Kerajaan 1956 3.N. No. Warta Kerajaan 1997 5. 42. SP µAm Bil. Warta Kerajaan 1998 - SURAT PEKELILING IKHTISAS 1. 27. 23/1966 2. SPI Bil 8/1975 Lagu Kebangsaan Perkhidmatan Masyarakat dan Muhibah di Sekolah-Sekolah Rukunegara Permainan Menengah Catur di Sekolah-Sekolah Nyanyian Lagu Kebangsaan µNegaraku¶ Menyanyi Lagu Kebangsaan/Lagu Negeri.179-180 Jil. SPI Bil 10/1976 - 236 . SPI Bil 2/1971 4. bertarikh 28 Disember 1967 Peraturan-Peraturan Kokurikulum Kebangsaan P. Akta Pelancongan 1957 2. SPI Bil 8/1971 5.SENARAI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN YANG DIPERLUKAN AKTA PENDIDIKAN 1. 11. dan Mengibar Bendera Persekutuan/Bendera Negeri di Sekolah-Sekolah/Maktab-Maktab Perguruan Rancangan Kegiatan Sekolah Selepas Peperiksaan SRP/LCE (termasuk Sabah/ 7.N. SPI Bil 1/1971 3.326 Peraturan-Peraturan Sekolah) 1956 (Kursus Pengajian WARTA KERAJAAN 1 Warta Kerajaan 1950 Registration of Schools Ordinance 1950 Schools Societies Regulations L. Bil. SPI Bil 4/1975 6. Jil. Warta Kerajaan 1967 4.

Video Game. 7/1977 10. 4/1977 9.U. 3/1982 Hari Kelepasan Peristiwa P. SPI Bil. 11/1978 12. SPI Bil. 2/1981 13. SPI Bil 1/1985 22. SPI Bil. Garis Panduan Mengenai Aktiviti-Aktiviti Kebudayaan Di Sekolah-Sekolah. Game Watch¶ Iklan/Tajaan Dalam Majalah Sekolah Garis Panduan Mengenai Pungutan Derma Melibatkan Murid-Murid Sekolah. SPI Bil. SPI Bil. 3/1981 14. 15. 8/1978 11. SPI Bil. Rekod Kedatangan dan Laporan Gerak Kerja Kokurikulum Pelajar. SPI Bil. 4/1983 17. SPI Bil. 4/1984 20. SPI Bil. SPI Bil 1/1986 25.326/62 Pengelolaan Walkathon Di Sekolah-Sekolah Kawad Kecemasan Kebakaran Di Sekolah Hari Kelepasan Peristiwa P.U. 5/1985 24. SPI Bil. 4/1982 16. SPI Bil. 4/1984 21. 3/1984 19. SPI Bil. 8. Perhimpunan Sekolah Perhimpunan Sekolah (Tambahan) Penubuhan Jawatankuasa Bimbingan Pelajar Sekolah. Penubuhan Jawatankuasa Sekolah Sebagai Institusi Masyarakat Rancangan Mencantik dan Mengindahkan Sekolah dan Kawasannya (Landscaping) Larangan ke atas Pemberian Cenderamata.Sarawak Junior Certificate Examination) bagi Murid-Murid Tingkatan III ± Garis Panduan. SPI Bil. 4/1985 23.326/62 Ketetapan Masa Di Sekolah-Sekolah Penggunaan Waktu Tidak Mengajar/Waktu Luang (Free Period) Oleh Guru Rancaangan Kegiatan Sekolah Selepas Peperiksaan SRP dan SRP/LCE (Sarawak) bagi Murid-murid Tingkatan III ± Garis Panduan Permainan µPin-table. 7/1983 18. SPI Bil. SPI Bil 2/1986 - 237 . SPI Bil.

5/1986 28. Keselamatan Diri Pelajar Di Sekolah. SPI Bil. SPI Bil. 9/1991 . 8/1988 33. SPI Bil.Pelaporan Kejadian Tidak Diingini Di Sekolah. 32. 1/1988 29. SPI Bil 3/1986 - Penyelarasan Pelaksanaan Kurikulum µPengenalan Kepada Komputer¶ Dan Kegiatan Kelab Komputer Sekolah Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Kelab Komputer Sekolah.7/1991 41. SPI Bil 4/1991 40. Aturcara Majlis Rasmi Sekolah.Penyertaan Pelajar Dalam Kegiatan Sukan Di Sekolah. SPI Bil. Penggunaan Kemudahan Sekolah Pertubuhan Dan Persatuan Belia. SPI Bil.26. SPI Bil 10/1989 37. 7/1988 - Penyertaan Pelajar Dalam Pertandingan Atau Kejohanan Sukan Anjuran Persatuan Atau Badan Induk Sukan. SPI Bil. Panduan Tajaan Oleh Perniagaan Di Sekolah. Mengundang Orang-orang Kenamaan Ke Upacara Sekolah/Institusi Pendidikan. 6/1988 31. Program Skim Lencana Anti Dadah Pasukan Berpakaian Seragam Sekolah Menengah (SLAD). SPI Bil. . Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Kelab Perekacipta Sekolah. Penceramah Jemputan Untuk Majlis Dan Aktiviti Agama Islam Di Sekolah. Senaman Beramai-ramai. SPI Bil 1/1989 36. SPI Bil 14/1988 - 35. Keberangkatan DYMM Sultan/Raja/TYT Yang Di Pertua Negeri Menghadiri MajlisMajlis Rasmi Sekolah. 1/1991 38. SPI Bil. SPI Bil 10/1988 34.3/1988 - 30. Syarikat/Badan 27. 238 . SPI Bil. Oleh Permohonan Mengundang Orang-Orang Kenamaan Ke Upacara Sekolah/Institusi Pendidikan. SPI Bil. 3/1991 39.

SPI Bil. Penampilan Diri Pelajar. Pelaksanaan Skim Takaful Kemalangan Diri Berkelompok Bagi Semua Pelajar Sekolah Kerajaan Dan Bantuan Kerajaan. Penyertaan Pelajar Dalam Pertandingan Kejohanan Sukan Anjuran Persatuan Badan Induk Sukan Sekolah Selepas Bagi Murid-Murid Dan 44. SPI Bil. PUP Bil 2/1997 Sikap Mengutamakan Keceriaan Kebersihan Di Kalangan Pelajar. 3/1997 - 55. 3/1995 - 46. 4/1992 43.77280) Taekwando/Seni Mempertahankan Diri. 54. - 50. 2/1997 53. 6/1994 - Panduan Penubuhan Dan Persatuan Silat Sekolah. SPI Bil. Amalan Kebersihan Di Sekolah. 4/1995 47. 8/1995 - 49. SPI Bil. Pengurusan Usaha Menanam Semangat Patriotisme Di Kalangan Pelajar Dan Senaman Ringkas Dalam Bilik Darjah. SPI Bil.Rancangan Kegiatan Peperiksaan UPSR Tahun 6. Tatacara Mengenakan Tindakan Dan Hukuman Terhadap Pelajar-Pelajar Sekolah.1/1996 51. SPI Bil. SPI Bil 9/1995 .42. Program Dan Aktiviti Sekolah Yang Melibatkan Dasar Dan/Atau Pungutan Wang. 2/1996 52. Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum Dan Sukan Di Dalam Dan Di Luar Kawasan Sekolah. SPI Bil. SPI Bil. 1/1995 - 45. Pengiktirafan Persatuan Seni Bela Diri Sebagai Pasukan Pakaian Seragam Sekolah Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Kelab/Persatuan (PS. SPI Bil. Kekemasan Dan Kerapian Berpakaian. SPI Bil. 6/1997 - 239 . Perlaksanaan Kadet Remaja Sekolah (KRS). 7/1995 48. SPI Bil. SPI Bil.

Mencegah Kebakaran Di Sekolah. Panduan Keselamatan Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan Serta Kegiatan kokurikulum Dan Sukan Di Dalam Dan Di Luar Kawasan Sekolah. Keselamatan Diri Murid Dalam Perjalanan Pergi Dan Balik Sekolah. Penubuhan Kelab Pencegahan Jenayah Di Sekolah Menengah. 13/2000 - Pendaftaran Kegiatan Seni Bela Diri Di Sekolah-Sekolah. SPI Bil. 8/1999 65. 2/1999 63. 7/1999 64. 12/2000 70. 9/2000 - 68. Lawatan Pendidikan Persekolahan. SPI Bil. 2/1998 57. 240 . 8/2000 67. SPI Bil. SPI Bil. Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Kelab Komputer/ Teknologi Maklumat Sekolah. Garis Panduan Pengendalian Aktiviti Sokongan Bahasa Inggeris Di Sekolah. SPI Bil. SPI Bil. Penggunaan Barang Permainan Elektronik Robot Kit Di Sekolah Menengah. SPI Bil. Penglibatan Guru dan Murid dalam aktiviti Pasukan Pakaian Seragam anjuran agensi kerajaan dan pertubuhan bukan kerajaan. Panduan Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Tambahan Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum Dan Sukan Di Dalam Dan Di Luar Kawasan Sekolah. SPI Bil 24/1998 - 61. Akta Pendidikan 1996 dan PeraturanPeraturan Di Bawah Akta Pendidikan 1996. Penganjuran Program Motivasi Di Sekolah. 3/1998 58. Murid Di Hari 59. SPI Bil 7/2000 66. 1/1999 62. 18/1998 60. SPI Bil. Penggunaan Budi Bicara Ketika Mengambil Tindakan.56. SPI Bil. SPI Bil. 9/2000 - 69. 5/1998 - Mempergiat Dan Memperluas Program Dan Aktiviti Pertanian Di Sekolah. SPI Bil. SPI Bil. SPI Bil.

Panduan Menggalakkan Kerjasama Dan Sumbangan Pihak Luar Dalam Program Teknologi Maklumat Dan Komunikasi Di Sekolah. Lawatan Sekolah Pada Hari Persekolahan 76. SPI Bil. 20/2000 77.71. 14/2000 72. SPI Bil. 16/2000 - Sambutan Hari Kemerdekaan Peringkat Sekolah. Rukun Negara Di 73. Panduan Penubuhan Persatuan Agama Bukan Islam Di Sekolah-Sekolah. SPI Bil. 17/2000 74. SPI Bil. SPI Bil. 18/2000 75. SPI Bil. Salah Laku Memasukkan Unsur Politik Dalam Soalan Peperiksaan/Ujian Di Sekolah Dan Perbuatan Menghasut/ Meracuni Fikiran Pelajar Membenci Kerajaan. SPI Bil. 5/2002 - 241 . Penubuhan Kelab Sekolah-Sekolah. 19/2000 - Penggalakan Aktiviti Fotografi Di Kalangan Murid Sekolah.

SENARAI BORANG-BORANG YANG DIGUNAKAN BAGI TUJUAN PENUBUHAN DAN PENDAFTARAN PERSATUAN Bil. 01. 02. Senarai Borang/Surat Buku Laporan Aktiviti Kokurikulum Borang Pemantauan Aktiviti Kokurikulum 242 .

FAIL MEJA PENGURUSAN KOKURIKULUM NORMA KERJA PEMANTAUAN GERAK KERJA KOKURIKULUM Jumlah Unit Yang Boleh Masa Yang Dijalankan Dlm Diambil Seminggu Mengikut 5 minit Bilangan Persatuan Dan Kelab 10 minit Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab 120 minit Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab 15 selepas aktiviti Mengikut bermula Bilangan Persatuan Dan Kelab 120 minit Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab 15 min it selepas Mengikut aktiviti bermula Bilangan Persatuan Dan Kelab 30 minit Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab 3 hari selepas Mengikut aktiviti Gerko Bilangan Persatuan Dan Kelab 120 minit Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab Bil Jenis Kerja 1 2 Guru-guru merekodkan kehadiran Perhimpunan Pagi 3 Gerak Kerja Kokurikulum Unit Beruniform Pemantauan Gerak Kerja Unit Beruniform Gerak Kerja Kokurikulum Persatuan dan Kelab Pemantauan Gerak Kerja Persatuan dan Kelab Lengkapkan Buku Laporan Gerak Kerja Kokurikulum Penyerahan Buku Laporan Gerak Kerja Kokurikulum Semak dan rekod Buku Laporan Gerak Kerja Kokurikulum 4 5 6 7 8 9 243 .

SENARAI TUGAS HARIAN NAMA : JAWATAN : TARIKH : Bil. Tugas Saya Hari Ini Catatan 244 .

5 Guru Rumah Sukan 1. Penolong Kanan HEM. Pegawai Jabatan. Kuasa Yang diberi Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Ikhtisas 2.5 4. Memantau dan Menyelia kegiatan kokurikulum diperingkat sekolah dan daerah. Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Iktisas Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Iktisas 3. daerahdan negeri. Guru Kanan Mata Membantu menyelia kegiatan kokurikulum peringkat sekolah Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Iktisas .3 Ketua Unit Sukan 3. Mengelola. Penolong Kanan. Kelab Sukan Permainan 1.5 Guru Rumah 245 Tugas dan Tanggungjawab Memastikan pelaksanaan dasar Kementerian Pelajaran dalam bidang kokurikulum dilaksanakan.4 Guru Penasihat 1. Kelab/Persatuan. Kelab Sukan Permainan 4.3 Penyelia Sukan 2.3 S/U Sukan 4.1 Penolong Pegawai Pelajaran Daerah (HEM) 2.2 Penolong Pengarah (HEM) 3.SENARAI TUGAS/KUASA DAN HUBUNGAN PEGAWAI DENGAN PEGAWAI LAIN Unit : Kokurikulum Jawatan : Penolong Kanan Kokurikulum Tugas Pegawai Atasan Yang Ada Hubungan 1. Pengetua Tugas PegawaiPegawai lain yang ada hubungan serta Jenis hubungan 1.2 Penyelaras Pasukan Pakaian Seragam. Kelab/Persatuan. Pegawai Pelajaran Daerah Mengelola. Penyelia Petang. Memantau dan Menyelia kegiatan kokurikulum diperingkat sekolah .1 Ketua Sektor Pembangunan Dan Kemanusiaan 3.4 S/U Sukan Daerah 3.1 S/U Kokurikulum 4.3 S/U Sukan 1.2 Penyelaras Pasukan Pakaian Seragam.1 S/U Kokurikulum 1.6 Guru Pasukan Sekolah 2.4 Penyelia Kokurikulum 3.4 Guru Penasihat 4. Pelajaran Johor 4.2 Penyelia Kokurikulum 2.

Pelajaran 4.6 Sukan Guru Pasukan Sekolah 246 .

1 menentukan tarikh pendaftaran murid 2. Berdasarkan Perincian Hari Persekolahan Mengikut Penggal dan membuat keputusan untuk :2. 7. 5.PERATURAN-PERATURAN PENTADBIRAN DALAM PERANCANGAN TAKWIM KOKURIKULUM 1. Takwim Sekolah didokumentasikan dalam Diari Sekolah.9 mengambil kira cuti-cuti umum dan peristiwa. Menubuhkan Jawatankuasa Induk Takwim Sekolah yang terdiri daripada :y Pengetua y Penolong Kanan (P) y Penolong Kanan (HEM) y Penolong Kanan Kokurikulum y Guru-guru Kanan.2 menentukan tarikh mesyuarat staf / staf sokongan 2. Menyemak draf dan membuat pindaan sekiranya perlu. 2. 3.5 menentukan tarikh peperiksaan dan ujian sekolah 2.8 mengenal pasti tarikh perayaan untuk pelbagai kaum dan agama 2. Menyusun aktiviti-aktiviti sekolah mengikut tarikh -tarikh yang telah ditetapkan. Menetap dan menentukan Takwim Sekolah. 6. Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa Induk Takwim Sekolah setelah menerima Akta Pendidikan 1996 Peraturan-Peraturan Pendidikan (Penggal Institusi Pendidikan Tahun berkenaan).4 menentukan tarikh sukan tahunan sekolah 2. Diari Sekolah diedarkan kepada semua warga sekolah.3 menentukan tarikh mesyuarat Jawatankuasa Kurikulum / Kokurikulum/Disiplin 2.7 menetapkan tarikh aktiviti-aktiviti sekolah 2. 247 .6 menentukan tarikh penghantaran markah peperiksaan dan kad laporan 2. 4.

Proses Kerja Tubuhkan Jawatankuasa Induk Takwim Sekolah yang terdiri daripada :y Pengetua y Penolong Kanan (P) y Penolong Kanan (HEM) y Penolong Kanan Kokurikulum y Guru-guru Kanan. 5. 2. 6. Adakan mesyuarat Jawatankuasa Induk Takwim Sekolah Susun aktiviti-aktiviti sekolah mengikut tarikh-tarikh yang telah ditetapkan. Bil 1. 7. Diari Sekolah diedarkan kepada semua warga sekolah. Menyemak draf dan membuat pindaan sekiranya perlu. 248 . PK Kokurikulum 3. PK Kokurikulum SU Kokurikulum SU Sukan PK Kokurikulum Pengetua PK Kokurikulum PK Kokurikulum SU Kokurikulum PK Kokurikulum 4.PROSES KERJA DALAM PERANCANGAN TAKWIM KOKURIKULUM SEKOLAH Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Pengetua PK Kokurikulum Seksi Undangundang / Peraturan Buku Panduan Pengurusan Kokurikulum. Menetap dan menentukan Takwim Sekolah. Takwim Sekolah di dokumentasikan dalam diari Sekolah.

CARTA ALIRAN DALAM PERANCANGAN TAKWIM KOKURIKULUM SEKOLAH MULA Tubuhkan Jawatankuasa Takwim Sekolah Adakan Mesyuarat Jawatankuasa Induk Takwim Sekolah Susun aktiviti-aktiviti yang dirancang mengikut tarikh-tarikh yang ditetapkan Semak draf dan buat pindaan jika perlu Ya Tidak Perlu Pindaan atau Tidak Menetapkan dan menentukan Takwim Sekolah Dokumentasikan Takwim dalam Diari Sekolah Takwim/ Diari sekolah diedarkan kepada guru dan staf sekolah TAMAT 249 .

6. Tandakan ( ¥) Catatan Tindakan Tubuhkan Jawatankuasa Induk Takwim Sekolah yang terdiri daripada :y Pengetua y Penolong Kanan (P) y Penolong Kanan (HEM) y Penolong Kanan Kokurikulum y Guru-guru Kanan. 5. Takwim Sekolah di dokumentasikan dalam diari Sekolah. 2.SENARAI SEMAK DALAM PERANCANGAN TAKWIM KOKURIKULUM SEKOLAH Bil. 250 . Menetap dan menentukan Takwim Sekolah. 1. Diari Sekolah diedarkan kepada semua warga sekolah. Menyemak draf dan membuat pindaan sekiranya perlu. 4. Adakan mesyuarat Jawatankuasa Induk Takwim Sekolah Susun aktiviti-aktiviti sekolah mengikut tarikh-tarikh yang telah ditetapkan. 3. 7.

27. Warta Kerajaan 1998 - 251 . Bil.11 2. Warta Kerajaan 1967 4.N. Warta Kerajaan 1997 5. bertarikh 28 Disember 1967 Peraturan-Peraturan Kokurikulum Kebangsaan P.N.U. Akta Pelajaran 1961 Pemberitahuan Undang-Undang L.179-180 Jil. No. 42.326 Peraturan-Peraturan Sekolah) 1956 (Kursus Pengajian WARTA KERAJAAN 1 Warta Kerajaan 1950 Registration of Schools Ordinance 1950 Schools Societies Regulations L. Jil. 11.SENARAI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN YANG DIPERLUKAN AKTA PENDIDIKAN 1. Akta Pelancongan 1957 2. (A) 531 dalam Akta Pendidikan 1996 bertarikh 31 hb Disember 1996 Pemberitahu Undang-Undang 196. Warta Kerajaan 1956 3.

60 minit 3. 5. 6. 3 hari 2. Takwim Sekolah di dokumentasikan dalam diari Sekolah. 2 hari 60 minit 2 hari 7.NORMA KERJA DALAM PERANCANGAN TAKWIM KOKURIKULUM SEKOLAH Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dlm Seminggu Bil Jenis Kerja Masa Yang Diambil 1. Menyemak draf dan membuat pindaan sekiranya perlu. 3 hari 4. 15 minit 252 . Menetap dan menentukan Takwim Sekolah. Diari Sekolah diedarkan kepada semua warga sekolah. Adakan mesyuarat Jawatankuasa Induk Takwim Sekolah Susun aktiviti-aktiviti sekolah mengikut tarikh-tarikh yang telah ditetapkan. Tubuhkan Jawatankuasa Induk Takwim Sekolah yang terdiri daripada :y Pengetua y Penolong Kanan (P) y Penolong Kanan (HEM) y Penolong Kanan Kokurikulum y Guru-guru Kanan.

SENARAI TUGAS HARIAN NAMA : JAWATAN : TARIKH : Bil. Tugas Saya Hari Ini Catatan 253 .

Surat mohon khidmat agensi kerajaan. perbelanjaan dan sumber serta menentukan tarikh mesyuarat jawatankuasa kali ke2. Mengeluarkan surat-surat berkaitan perlaksanaan program i. iii. Mesyuarat jawatankuasa pengelola kali ke-2 diadakan dengan menerima laporan pengerusi jawatankuasa kecil. ii.AKTIVITI 1 : HARI KEUSAHAWANAN / KANTIN PROSES KERJA Pegawai Yang Meluluskan/ Dirujuk Mengemukakan surat mohon Pengetua kebenaran melaksanakan aktiviti PK Kokurikulum kepada pengetua dengan mengemukakan kertas kerja. 9/1991 SPI Bil 9/2000 SPI Bil 10/1989 Bil. Setiausaha 4. 1. Penambahbaikan dan pindaan sekiranya perlu bersama alternatif. Surat meminjam alatan. Surat mohon bantuan pegawai. Mesyuarat jawatankuasa kali pertama bagi menerangkan program dan mengemukakan kertas kerja kepada ajk untuk pindaan bagi pelaksanaan. 6. iv. Pengetua PK Kokurikulum AJK Pelaksana. 3. Surat mohon sumbangan/tajaan. Proses Kerja Setelah kelulusan diterima. Seksi Undangundang atau Peraturan SPI Bil. v. Setiausaha 254 . Menerangkan tugas-tugas jawatankuasa. surat pelantikan AJK diedarkan beserta surat panggilan mesyuarat kali pertama. Pengetua PK Kokurikulum Setiausaha 5. 2.Borang penyertaan.

Setiausaha 12. Hantar Laporan kepada pengetua.7. Laporan program hendaklah disediakan beserta gambar merangkumi rumusan. Mesyuarat post mortem dan laporan. Setiausaha menyediakan format laporan pada semua jawatankuasa pengelola bagi menentukan proses kerja masing-masing dilaksanakan dalam tiga fasa. 11. penambahbaikan dan penyata kewangan. komen. Melaksanakan program mengikut tarikh dan masa yang telah ditetapkan. cadangan. 10. Sebelum. PK Kokurikulum Setiausaha AJK Pelaksana Semua pegawai yang terlibat. semasa dan selepas program. Pengetua PK Kokurikulum Setiausaha Bendahari Setiausaha 9. Setiap ajk perlu mengikuti senarai semak tugas masingmasing berdasarkan tugas yang diterima. Surat perasmi dan jemputan vip diedarkan seminggu sebelum program dilaksanakan. Setiausaha 255 . Setiausaha 8.

CARTA ALIRAN PROGRAM HARI KEUSAHAWANAN / HARI KANTIN MULA Memohon Kebenaran dan kertas kerja Pinda/Tangguh Tidak Kelulusan diperoleh Kebenaran diperoleh Mes u arat J/kuasa 2 Pinda / Tangguh Tidak Surat Kebenaran Ibu Bapa £ £ Surat Jemputan / Perasmi Kebenaran Pihak Berkenaan Pelaksanaan Program Post Mortem / Laporan ¢ Mes uarat J/kuasa ¡ 256 .

Penambahbaikan dan pindaan sekiranya perlu bersama alternatif. Surat mohon sumbangan/tajaan. Surat mohon bantuan pegawai. iii. Mengeluarkan surat-surat berkaitan perlaksanaan program : i.Borang penyertaan. Surat mohon khidmat agensi kerajaan. Setelah kelulusan diterima. Surat perasmi dan jemputan vip diedarkan seminggu sebelum program dilaksanakan.SENARAI SEMAK PROGRAM HARI KEUSAHAWANAN/KANTIN BIL 1 TINDAKAN Mengemukakan surat mohon kebenaran melaksanakan aktiviti kepada pengetua dengan mengemukakan kertas kerja. Menerangkan tugas-tugas jawatankuasa. TANDA ( ¥ ) CATATAN 2 3 4 5 6 Mesyuarat jawatankuasa pengelola kali ke-2 diadakan dengan menerima laporan pengerusi jawatankuasa kecil. surat pelantikan AJK diedarkan beserta surat panggilan mesyuarat kali pertama. v. Surat meminjam alatan. 7 8 257 . iv. Setiap ajk perlu mengikuti senarai semak tugas masing-masing berdasarkan tugas yang diterima. Mesyuarat jawatankuasa kali pertama bagi menerangkan program dan mengemukakan kertas kerja kepada ajk untuk pindaan bagi pelaksanaan. perbelanjaan dan sumber serta menentukan tarikh mesyuarat jawatankuasa kali ke-2. ii.

komen. Sebelum. Setiausaha menyediakan format laporan pada semua jawatankuasa pengelola bagi menentukan proses kerja masingmasing dilaksanakan dalam tiga fasa. semasa dan selepas program.9 Melaksanakan program mengikut tarikh dan masa yang telah ditetapkan. cadangan. Hantar Laporan kepada pengetua. 10 11 12 258 . Laporan program hendaklah disediakan beserta gambar merangkumi rumusan. penambahbaikan dan penyata kewangan. Mesyuarat post mortem dan laporan.

9/1991 SPI Bil 9/2000 Perkara Permohonan Mengundang Orang-Orang Kenamaan ke Upacara Sekolah / Institusi pendidikan Panduan Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan serta Kegiatan Kokurikulum dan Sukan Di Dalam dan Di Luar Kawasan Sekolah Aturcara Majlis Rasmi Sekolah 3 SPI Bil 10/1989 259 .SENARAI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN PROGRAM HARI KEUSAHAWANAN / HARI KANTIN Bil 1 2 Dokumen SPI Bil.

Kolej Komuniti. Memasang banting pada khemah 4. Bendahari menyimpan wang hasil jualan kupon menukarkan hasil jualan dengan wang tunai kepada kelab. Kolej Swasta dan sebagainya. AJK Kupon menyediakan kupon untuk digunakan semasa had keusahawanan mengagihkan kupon kepada para pelajar mengikut kelas masingmasing. Pameran mencari. Menjual kupon tambahan pada Han Terbuka dan Han Keusahawanan 2. dan kelas-kelas dan guru-guru Menyerahkan wang jualan kupon kepada bendahani. Mengagihkan kupon kepada para guru Memungut wang jualan kupon.SENARAI JAWATAN KUASA BAGI PROGRAM HARI KEUSAHAWANAN / HARI KANTIN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Penaung Penasihat Pengerusi Timbalan Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Penolong Setiausaha Bendahari Penyelaras AJK Kupon Pameran Pendaftaran gerai Gerai dan Khemah Sambutan dan Kawalan Kebersihan Promosi dan Siaran Bidang Tugas AJK 1. persatuan atau unit beniniform yang menjalankan perniagaan selepas tamat urusniaga menyediakan baucer bayaran kepada unit kokurikulum semasa penyerahan wang hasil jualan 3. memilih dan menguruskan jenis pameran yang bersesuaian contohnya polis trafik. 260 . Gerai dan Khemah menyewa/meminjain dan menguruskan pemulangan khemah danpada pihak individu atau Majlis Daerah menyusun atur khernah mengikut plan yang dicadangkan.

Penyerahan Buku Pelaporan Kemajuan Pelajar memastikan kelas bersih. 6. tersusun dan berlabel dengan kelas masingmasing sebelah depan sesi pagi dan belakang sesi petang pastikan buku pelaporan kemajuan pelajar siap mengikut tarikh yang telah ditetapkan 8. Bantuan pengawas petang diperlukan 7. Promosi dan Siaraya menyediakan 2 keping kain rentang untuk dipasang di pintu hadapan sekolah danjugajalan masuk ke sekolah bantuan persatuan seni visual diperlukan 261 . Sambutan dan Kawalan menyambut ibu bapa yang hadir dan membantu menunjukkan kelas anak mereka Bantuan danipada para pengawas pagi dan kadet polis diperlukan. 9. Pendaftaran Gerai memastikan setiap unit kokurikulum mengambil bahagian dalam perniagaan memungut wang deposit kebersihan dan sewaan gerai serta serahkan kepada bendahani mengundi tapak gerai memastikan hanya pelajar terlibat sahaja boleh berada di gerai untuk mengelakkan sebarang kemungkinan. Kebersihan memastikan setiap gerai mengamalkan kebersihan memastikan para pelajar membuang bekas makanan ke plastik atau tong sampah yang disediakan di kantin.5.

00. 262 . Kupon Jualan SAH 30 JUN 2005 SAHAJA SAH 30 JUN 2005 SAHAJA Catatan: Kupon hanya sah pada tarikh dinyatakan sahaja.00 dan cagaran kebersihan sebanyak RM 10. Borang Pendafaran Gerai SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LABIS HARI KANTIN DAN KEUSAHAWANAN 2005 Borang Pendaftaran gerai Nama: ________________________________________ Unit: ________________________________________ Bersama ini disertakan bayaran sewa gerai sebanyak RM 10. Tandatangan: _______________________ Tarikh: ___________________ Tandatangan AJK Pendataran gerai: _____________________________ Tarikh: _________ Permohonan diterima/tolak kerana: _________________ ________________ Nombor gerai: __________________________________ ( Untuk diisi oleh Pendaftaran gerai) 2. Kupon yang tidak digunakan tidak boleh dikembalikan.SENARAI BORANG-BORANG YANG DIGUNAKAN BAGI PROGRAM HARI KEUSAHAWANAN / HARI KANTIN 1.

3.tangan: ««««««««« 263 . Borang Pemarkahan gerai SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LABIS HARI KANTIN DAN KEUSAHAWANAN 2005 Borang Pemarkahan gerai Unit: ________________________________________ Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Keceriaan Susun atur Aspek Markah Markah maksimum 10 M 10 M 10 M 10 M 20 M 10 M 10 M 10 M 10 M Catatan Persembahan jualan Hiasan Kebersihan kawasan Kebersihan jualan/makanan Tarikan Gerai Kesesuaian jualan Promosi JUMLAH MARKAH Pengadil:««««««««««««««t.

Walaupun demikian saya mengaku tidak akan mengambiI sebarang tindakan undang undang terhadap pengelola atau wakilnya yang berkaitan dengan apa-apa kemalangan atau kecederaan terhadap anak jagaan saya yang berlaku di dalam perjalanan dan mengambil bahagian di dalarn kegiatan tersebut di atas. Johor. Sekolah Menengah Kebangsaan Labis. 3.1. Jalan Muar. _________________________ ___________________ Tandatangan Ibu Bapa/Penjaga) (No. Sekian. Borang kebenaran ibubapa: SURAT AKUAN DAN KEBENARAN __________________________ __________________________ __________________________ Tarikh:_______________ Pengetua. Saya mernberi kebenaran kepada pihak Pengelola kegiatan ini atau wakilnya memberi apa-apa rawatan atau pertolongan perubatan kepada anakjagaan saya jika didapati perlu.2. 85300 Labis. Rombongan sekolah / Melawat sambil belajar ke _________________________________________________________ pada __________________________ hingga ___________________ 2. terima kasih. Pertandingan / Kegiatan ____________________________________ yang akan diadakan di __________________________________ ____ pada __________________________ hingga ____________________ 1. Sesungguhnya saya telah mengetahui bahawa pihak sekolah telah mengambi1 segala Iangkah-Iangkah keselamatan dan pengawasan. Saya _______________________________________________Ibu Bapa / Penjaga murid yang bernama _____________________ _________Tingkatan __________ mernbenarkan anak / waris saya mewakili sekolah dalam kegiatan: 1.4. Tuan. Kad Pengenalan) 264 .

telah dijelaskan. 265 . BORANG TUNTUTAN BAYARAN TUNAI (Borang ini hendaklah diisi dalam 2 salinan) UNIT:«««««««««««««««. BILANGAN KUPON BILANGAN RM 1 50 SEN 10 SEN JUMLAH NILAI BAYARAN Berikut adalah bilangan kupon dan nilai kupon yang telah di terima untuk ditunaikan..5. Penerimaan kupon: Adalah diakui bahawa bilangan kupon dan nilai yang di atas adalah benar dan bayaran sebanyak RM «««««««««««««. Tandatangan Penerima:«««««««««««««««««««««««««. Borang Serahan Kupon Bil: «««««. Catatan: Guru Penasihat:««««««««««««Tandatangan:««««««.

Tangan Penerima Bayaran Bil Unit Jumlah Bayaran (RM) JUMLAH 266 .6. Baucer Bayaran Tunai BAUCER BAYARAN TUNAI KUPON T.

perbelanjaan dan sumber serta menentukan tarikh mesyuarat jawatankuasa 3 jam kali ke-2. Setelah kelulusan diterima. Surat mohon sumbangan/tajaan. Masa yang diambil 1 minggu 2 3 hari 3 3 jam 4 Menerangkan tugas-tugas jawatankuasa. Mesyuarat jawatankuasa kali pertama bagi menerangkan program dan mengemukakan kertas kerja kepada ajk untuk pindaan bagi pelaksanaan. iii.NORMA KERJA BAGI PROGRAM HARI KEUSAHAWANAN / HARI KANTIN Jumlah unit yang boleh dijalankan dalam seminggu Bil 1 Jenis Kerja Mengemukakan surat mohon kebenaran melaksanakan aktiviti kepada pengetua dengan mengemukakan kertas kerja. Surat mohon bantuan pegawai. Penambahbaikan dan pindaan 3 jam 267 . Surat meminjam alatan. Mengeluarkan surat-surat berkaitan perlaksanaan program : i. 5 2 hari 6 Mesyuarat jawatankuasa pengelola kali ke-2 diadakan dengan menerima laporan pengerusi jawatankuasa kecil. v. Surat mohon khidmat agensi kerajaan. ii.Borang penyertaan. iv. surat pelantikan AJK diedarkan beserta surat panggilan mesyuarat kali pertama.

Sebelum. Setiap AJK perlu mengikuti senarai semak tugas masingmasing berdasarkan tugas yang diterima. penambahbaikan dan penyata kewangan. 2 jam 8 2 hari 9 1 hari 10 1 minggu 11 1 minggu 268 . cadangan.sekiranya perlu bersama alternatif. 7 Surat perasmi dan jemputan VIP diedarkan seminggu sebelum program dilaksanakan. Laporan program hendaklah disediakan beserta gambar merangkumi rumusan. Mesyuarat post mortem dan laporan. semasa dan selepas program. Melaksanakan program mengikut tarikh dan masa yang telah ditetapkan. Setiausaha menyediakan format laporan pada semua jawatankuasa pengelola bagi menentukan proses kerja masing-masing dilaksanakan dalam tiga fasa. komen.

SENARAI TUGAS HARIAN BAGI PROGRAM HARI KEUSAHAWANAN / HARI KANTIN NAMA : JAWATAN: TARIKH : Bil Tugas saya hari ini Catatan 269 .

9/2000 ( Tambahan ) SPI Bil 7/1983 Sessi Undangundang / Peraturan SPI Bil.9/2000 SPI Bil. PK Koko / Pengetua Penyelaras Guru Penasihat PK Koko PK Koko SPI Bil.AKTIVITI 2: MINGGU KERJA PERSATUAN/BADAN BERUNIFORM/ KELAB PROSES KERJA Proses Kerja Penyediaan kertas konsep / kerja Perlantikan / menyuarat Jawatankuasa Mendapatkan kebenaran atau maklumat bertulis Mendapatkan permit Pegawai Yang Meluluskan / Di rujuk Pengetua PK Koko/ Pengetu Pendaftar sekolah JPN Ibu pejabat Kontijen Polis Negeri. 3/1997 Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Mesyuarat Jawatankuasa Induk Taklimat pelaksanaan kepada peserta yang terlibat Pelaksanaan program Penilaian Postmortem 270 .1/1995 SPI Bil.

CARTA ALIRAN BAGI MINGGU KERJA PERSATUAN/BADAN BERUNIFORM/ KELAB Mula Penyediaan kertas konsep / kerja Tak lulus Kebenaran pengetua Lulus Perlantikan / menyuarat Jawatankuasa Mendapatkan kebenaran atau maklumat bertulis Mendapatkan permit Mesyuarat Jawatankuasa Induk Taklimat pelaksanaan kepada peserta yang terlibat 271 .

Pelaksanaan program Penilaian dan Postmortem Tamat 272 .

SENARAI SEMAK TUGAS MINGGU KERJA PERSATUAN/BADAN BERUNIFORM/ KELAB Bil TINDAKAN 1 Penyediaan kertas konsep / kerja 2 3 4 5 6 7 8 9 Perlantikan / menyuarat Jawatankuasa Mendapatkan kebenaran atau maklumat bertulis Mendapatkan permit Mesyuarat Jawatankuasa Induk Taklimat pelaksanaan kepada peserta yang terlibat Pelaksanaan program Penilaian Postmortem TANDA ( ¥ ) CATATAN 273 .

9/2000 ( Tambahan ) SENARAI JAWATAN KUASA BAGI MINGGU KERJA PERSATUAN/BADAN BERUNIFORM/ KELAB 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Penaung Penasihat Pengerusi Timbalan Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Penolong Setiausaha Bendahari Penyelaras AJK Dikalangan Guru Penasihat Ketua-ketua kumpulan / kawasan kerja 274 .9/2000 5 SPI Bil. Panduan Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum dan Sukan Di Dalam dan Di Luar Kawasan Sekolah Panduan Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum dan Sukan Di Dalam dan Di Luar Kawasan Sekolah 4 SPI Bil. 3/1997 SPI Bil.1/1995 Perkara Garis Panduan Mengenai Pungutan Derma Melibatkan Murid-Murid Sekolah Program dan Akriviti Sekolah Yang Melibatkan Dasar dan/atau Pungutan Wang Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum dan Sukan Di Dalam dan Di Luar Kawasan Sekolah.SENARAI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN PROGRAM MINGGU KERJA PERSATUAN/BADAN BERUNIFORM/ KELAB Bil 1 2 3 Dokumen SPI Bil 7/1983 SPI Bil.

terima kasih. Saya _______________________________________________Ibu Bapa / Penjaga murid yang bernama _____________________ _________Tingkatan __________ mernbenarkan anak / waris saya mewakili sekolah dalam kegiatan: 1. Kad Pengenalan) 275 . Jalan Muar. _________________________ ___________________ Tandatangan Ibu Bapa/Penjaga) (No. Saya mernberi kebenaran kepada pihak Pengelola kegiatan ini atau wakilnya memberi apa-apa rawatan atau pertolongan perubatan kepada anakjagaan saya jika didapati perlu. Johor.SENARAI BORANG-BORANG YANG DIGUNAKAN BAGI MINGGU KERJA PERSATUAN/BADAN BERUNIFORM/ KELAB 1. Borang kebenaran ibubapa: SURAT AKUAN DAN KEBENARAN __________________________ __________________________ __________________________ Tarikh:_______________ Pengetua. Sekolah Menengah Kebangsaan Labis. Sesungguhnya saya telah mengetahui bahawa pihak sekolah telah mengambi1 segala Iangkah-Iangkah keselamatan dan pengawasan.1. Sekian. Walaupun demikian saya mengaku tidak akan mengambiI sebarang tindakan undang undang terhadap pengelola atau wakilnya yang berkaitan dengan apa-apa kemalangan atau kecederaan terhadap anak jagaan saya yang berlaku di dalam perjalanan dan mengambil bahagian di dalarn kegiatan tersebut di atas.3. 3. Pertandingan / Kegiatan _______________________ _____________ yang akan diadakan di ______________________________________ pada __________________________ hingga ____________________ 1. Rombongan sekolah / Melawat sambil belajar ke _________________________________________________________ pada __________________________ hingga ___________________ 2. 85300 Labis. Tuan.

Sila berikan kerja yang bersesuaian dengan bayaran upah yang berpatutan.. Segala sumbangan ikhlas tuan/puan didahului dengan ucapan terima kasih «««««««««««««« ( Guru Pengakap) Disahkan Oleh: ««««««««« (Pengetua) 276 . Nama Bayaran T.2. «««««««««««««« 2:. 4:««««««««««««««. 5:««««««««««««««.. «««««««««««««« 3:««««««««««««««.tangan Bil JUMLAH Pelajar yang membawa kad ini adalah ahli Pengakap yang dibenarkan untuk menjalankan minggu kerja amal bagi mengutip sumbangan untuk aktiviti Persatuan Pengakap bagi tahun 2005. Kad Kutipan Bayaran Minggu Kerja Bil Kad:«« PERSATUAN PENGAKAP SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LABIS MINGGU KERJA PENGAKAP 2005 Nama Kumpulan: ««««««««««««. Nama Ahli: 1:.

Tangan: «««««««« (Penasihat Pengakap) 277 . SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LABIS BORANG SERAHAN KUTIPAN MINGGU KERJA UNIT PENGAKAP 2005 Bil Nama Kumpulan Amaun RM Tandatangan JUMLAH Penerima: ««««««««««««« T. Borang Serahan Wang Kutipan. Bil: «««««.3..

NORMA KERJA BAGI MINGGU KERJA PERSATUAN/BADAN BERUNIFORM/ KELAB Bil 1 2 Jenis Kerja Penyediaan kertas konsep / kerja Perlantikan / menyuarat Jawatankuasa Mendapatkan kebenaran atau maklumat bertulis Mendapatkan permit Mesyuarat Jawatankuasa Induk Taklimat pelaksanaan kepada peserta yang terlibat Pelaksanaan program Masa yang diambil 2 minggu 3 jam Jumlah unit yang boleh dijalankan dalam seminggu 3 3 minggu 4 5 6 3 minggu 3 jam 2 jam 7 Mengikut keperluan (Bergantung kepada permit) 1 minggu 1 minggu 8 9 Penilaian Postmortem 278 .

SENARAI TUGAS HARIAN BAGI MINGGU KERJA PERSATUAN/BADAN BERUNIFORM/ KELAB NAMA : JAWATAN: TARIKH : Bil Tugas saya hari ini Catatan 279 .

1/1986 SPI Bil. 3 «. 9/1991 SPI Bil. 3/1991 SPI Bil. 6/1988 SPI Bil.AKTIVITI 3: PENGURUSAN HARI KOKURIKULUM PROSES KERJA Pegawai Yang Meluluskan / Di rujuk Pengetua Pengetua / PPD Sessi Undangundang / Peraturan Surat Pekeliling Am Bil. Raptai Persediaan JK sebelum program dijalankan Penyediaan Pentadbiran Aktiviti Penyediaan tempat Upacara / Istiadat Kawalan dan penjagaan tempat Perjalanan program Perlaksanaan tugas-tugas AJK mengikut perancangan / senarai tugas yang ditetapkan Aktiviti mengemas Penilaian / post-mortem 7 8 9 10 11 12 13 14 GPK Koko GPK Koko 15 16 280 . 8/1988 SPI Bil. 9/2000 (Tambahan) Bil 1 2 3 4 5 6 Proses Kerja Penyediaan kertas konsep / kerja Mendapatkan kebenaran atau maklumat bertulis Mesyuarat Jawatankuasa Induk Mengedarkan borang penyertaan Mesyuarat Jawatan Kuasa Kecil Mesyuarat Jawatan Kuasa Induk Kali ke 2. 8/1975 SPI Bil. 10/1989 SPI Bil. Untuk membincangkan perkembangan majlis dan mendapatkan laporan JK kerja. 9/2000 SPI Bil. 4/1975 SPI Bil. 23/1996 SPI Bil.

CARTA ALIRAN PENGURUSAN HARI KOKURIKULUM MULA Penyediaan kertas konsep / kerja TIDAK DILULUSKAN YA Mesyuarat Jawatankuasa Induk Mengedarkan borang penyertaan Mesyuarat Jawatankuasa Kecil Raptai Penyediaan Pentadbiran Aktiviti Perjalanan program 281 .

Mengemas Penilaian / post-mortem TAMAT 282 .

SENARAI SEMAK TUGAS PENGURUSAN HARI KOKURIKULUM Bil TINDAKAN 1 Penyediaan kertas konsep / kerja 2 3 4 5 6 7 8 Mendapatkan kebenaran atau maklumat bertulis Menetapkan Tarikh Tempah bilik mesyuarat Mesyuarat Jawatankuasa Induk Mengedarkan borang penyertaan Mesyuarat Jawatan Kuasa Kecil Mesyuarat Jawatan Kuasa Induk Kali ke 2. Tempah tapak aktiviti / peralatan Terima borang penyertaan Raptai Penyediaan Pentadbiran Aktiviti Penyediaan tempat Perlaksanaan tugas-tugas AJK mengikut perancangan / senarai tugas yang ditetapkan Aktiviti mengemas Penilaian / post-mortem TANDA ( ¥ ) CATATAN 9 10 11 12 13 14 15 16 283 . Untuk membincangkan perkembangan majlis dan mendapatkan laporan JK kerja. 3 «.

SENARAI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN PROGRAM PENGURUSAN HARI KOKURIKULUM Bil 1 2 3 Dokumen Surat Pekeliling Am Bil. 8/1975 Lagu Kebangsaan Nyanyian Lagu Kebangsaan ³Negaraku´ Nyanyian Lagu Kebangsaan / Lagu Negeri dan Mengibar Bendera Persekutuan / Bendera Negeri Di Sekolah-sekolah / Maktab-Maktab Perguruan Larangan Ke Atas Pemberian Cenderamata Panduan Tajaan Oleh Syarikat / Badan Perniagaan Di Sekolah Keselamatan Diri Pelajar Di Sekolah Aturcara Majlis Rasmi Sekolah Mengundang Orang-Orang Kenamaan Ke Upacara Sekolah / Institusi Pendidikan Permohonan Mengundang Orang-Orang Kenamaan Ke Upacara Sekolah / Institusi Pendidikan Panduan Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan serta Kegiatan Kokurikulum dan Sukan Di Dalam dan Di Luar Kawasan Sekolah Panduan Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan serta Kegiatan Kokurikulum dan Sukan Di Dalam dan Di Luar Kawasan Sekolah Perkara 4 5 6 7 8 9 SPI Bil. 8/1988 SPI Bil. 4/1975 SPI Bil. 10/1989 SPI Bil. 1/1986 SPI Bil. 9/2000 11 SPI Bil. 9/2000 (Tambahan) 284 . 3/1991 SPI Bil. 6/1988 SPI Bil. 9/1991 10 SPI Bil. 23/1996 SPI Bil.

Hadiah dan Cenderamata .Sambutan .Juru acara . 5.Lain-lain AJK yang difikirkan perlu.Jemputan .Pendaftaran .Urusetia . Pengerusi Naib Pengerusi Penyelaras Setiausaha Bendahari AJK Kecil .Pertandingan .Protokol .Penginapan . 3. 6. 2.Perasmian pembukaan/penutup .Ceramah . 4.SENARAI JAWATAN KUASA BAGI PROGRAM PENGURUSAN HARI KOKURIKULUM 1.Pembaca doa .Jamuan .Pealatan .Siaraya . 285 .

_________________________ ___________________ Tandatangan Ibu Bapa/Penjaga) (No. Borang kebenaran ibubapa: SURAT AKUAN DAN KEBENARAN __________________________ __________________________ __________________________ Tarikh:_______________ Pengetua.1.4. 3. Rombongan sekolah / Melawat sambil belajar ke _________________________________________________________ pada __________________________ hingga ___________________ 2. Sesungguhnya saya telah mengetahui bahawa pihak sekolah telah mengambi1 segala Iangkah-Iangkah keselamatan dan pengawasan.1. Sekian. terima kasih. Saya _______________________________________________Ibu Bapa / Penjaga murid yang bernama _____________________ _________Tingkatan __________ mernbenarkan anak / waris saya mewakili sekolah dalam kegiatan: 1. Tuan. Johor. 85300 Labis. Jalan Muar. Pertandingan / Kegiatan ____________________________________ yang akan diadakan di _______________________ _______________ pada __________________________ hingga ____________________ 1. Kad Pengenalan) 286 . Saya mernberi kebenaran kepada pihak Pengelola kegiatan ini atau wakilnya memberi apa-apa rawatan atau pertolongan perubatan kepada anakjagaan saya jika didapati perlu. Sekolah Menengah Kebangsaan Labis. Walaupun demikian saya mengaku tidak akan mengambiI sebarang tindakan undang undang terhadap pengelola atau wakilnya yang berkaitan dengan apa-apa kemalangan atau kecederaan terhadap anak jagaan saya yang berlaku di dalam perjalanan dan mengambil bahagian di dalarn kegiatan tersebut di atas.

Kp. Borang Pencalonan Pelajar Anugerah Kecemerlangan Kokurikulum BORANG PENCALONAN PELAJAR CEMELANG KOKURIKULUM ANUGERAH KECEMERLANGAN KOKURIKULUM SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LABIS 2005 NAMA UNIT: ««««««««««««««««««««««« Pencalonan 1 Nama Tingkatan No. 287 . Jawatan Pencapaian Pencalonan 2 Sumbangan Ulasan Guru Penasihat Adalah diakui bahawa keterangan di atas adalah benar. T. Nama: ««««««««««««««««. tangan : ««««««« Tarikh: «««««««««««« Catatan: Borang ini hendaklah diserahkan kepada Setiausaha Pengelola Anugerah Kecemerlangan Kokurikulum 2 minggu sebelum majlis diadakan.2.

Tandakan ( / ) pada ruang yang berkenaan. Borang Pencalonan Unit Kokurikulum Cemerlang SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN CHAAH SEGAMAT . BORANG PENARAFAN/PRESTASI UNIT KOKURIKULUM 2004 NAMA UNIT KOKURIKULUM : GURU PENASIHAT : _________________________________( K ) ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ _______________ _____________________ Sila lengkapkan maklumat di bawah . ( 15 % ). JOHOR. Tarikh : ___________________________ 288 . Semakan Fail / Buku Persediaan dan laporan aktiviti. A. Pendaftaran SUDAH BELUM B.3. 1 KALI 2 KALI 3 KALI Tarikh : __________________________ Tarikh : __________________________ Tarikh : __________________________ ( 5 % ).

Program yang dirancang dan dilaksanakan ( 10 % ) Program / aktiviti yang dirancang ( sila nyatakan ) _________________________________ ________________________ ______________________________________ ___________________ _________________________________ ________________________ Program / aktiviti yang dilaksanakan ( sila nyatakan ) _________________________________ ________________________ _________________________________ ________________________ E. Laporan program / tugasan / pertandingan. 289 . ( 20 % ) _________________________________ ________________________ _________________________________ ________________________ Kejayaan / pencapaian cemerlang.C. SEKOLAH MSSD MSSJ MSSM JUMLAH PELAJAR TERLIBAT : _______ JUMLAH PELAJAR TERLIBAT : _______ JUMLAH PELAJAR TERLIBAT : _______ JUMLAH PELAJAR TERLIBAT : _______ D.( pencapaian tertinggi ) _________________________________ ________________________ __________________________________ _______________________ ( Ketua Penasihat Unit/Kelab/Persatuan ) Tarikh : * Sila kepilkan lampiran sekiranya ruangan tidak mencukupi. Mengelolakan dan menyertaikan pertandingan peringkat sekolah/MSSD/MSSJ/MSSM ( 50 % ).

Borang Senarai Penerima Sijil Penghargaan / Kecemerlangan SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LABIS BORANG PERMINTAAN SIJIL PENGHARGAAN / KECEMERLANGAN HARI ANUGERAH KECEMERLANGAN KOKURIKULUM SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LABIS 2005 Unit: «««««««««««««««««««««««« Bil Nama Tingkatan Jenis Sijil Catatan: Borang ini hendaklah diserahkan untuk permintaan sijil 2 minggu sebelum acara dijalankan. Guru Penasihat: «««««««««««T. 290 .. Bilangan Sijil Penghargaan : «««««««««« Bilangan Sijil Kecemerlangan:«««««««««.4. Catatan: Pelajar yang mewakili sekolah ke peringkat Daerah layak menerima sijil penghargaan dan pelajar yang mendapat tempat atau mewakili Daerah dan seterusnya layak menerima sijil Kecemerlangan. Tangan: ««««««««« Tarikh: ««««««««««««««««.

5. Borang Pengeluaran Sijil SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LABIS BORANG PENYERAHAN SIJIL-SIJIL Bilangan Sijil Penghargaan Kecemerlangan Bil Nama Unit JUMLAH 291 .

6. Borang Keputusan Rasmi Anugerah Kecemerlangan Kokurikulum KEPUTUSAN RASMI PENCALONAN ANUGERAH KECEMERLANGAN KOKURIKULUM SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LABIS 2005 Unit Pakaian Seragam Cemerlang Nama Tingkatan Unit Unit Sukan dan Permainan Nama Tingkatan Unit Unit Kelab dan Persatuan Nama Tingkatan Unit Pasukan Sekolah Nama Unit Pelajar Cemerlang Kokurikulum Nama Lelaki Perempuan Anugerah Kepimpinan Pelajar Nama Adalah disahkan bahawa pencalonan di atas adalah benar dan dipesetujui. Tingkatan «««««««««««« (T. tangan PK Koko) Tarikh: ««««««« 292 .

NORMA KERJA BAGI PROGRAM PENGURUSAN HARI KOKURIKULUM Jenis Kerja Penyediaan kertas konsep / kerja Masa yang diambil 1 Minggu Jumlah unit yang boleh dijalankan dalam seminggu Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 Mendapatkan kebenaran atau 2 jam maklumat bertulis Menetapkan Tarikh Tempah bilik mesyuarat Mesyuarat Jawatankuasa Induk Mengedarkan borang penyertaan Mesyuarat Jawatan Kuasa Kecil Mesyuarat Jawatan Kuasa Induk Kali ke 2. Tempah tapak aktiviti / peralatan Terima borang penyertaan Raptai Penyediaan Pentadbiran Aktiviti Penyediaan tempat 1 jam 3 jam 3 jam 3 jam 9 10 11 12 13 14 3 jam 3 jam 1 jam Perlaksanaan tugas-tugas AJK mengikut perancangan / senarai tugas yang ditetapkan Aktiviti mengemas Penilaian / post-mortem 2 jam 1 minggu 15 16 293 . Untuk membincangkan perkembangan majlis dan mendapatkan laporan JK kerja. 3 «.

Memohon surat kebenaran daripada pihak pengurusan agensi / tempat yang ingin dilawati. Mendapatkan Persetujuan Pengetua 6 minggu sebelum tarikh lawatan. SPI Bil 8/1988 SPI Bil. Guru Penasihat 5. Guru Penasihat 6. 8. Proses Kerja Mesyuarat Perancangan Program Lawatan & Pelancongan antara Guru Penasihat dan AJK Persatuan. Guru Penasihat Guru Penasihat SPI Bil 3/1997 SPI Bil 1/1995 SPI Bil 8/1988 294 . Menguruskan tempahan pengangkutan dan penginapan. Mengutip bayaran daripada murid-murid. Guru Penasihat SPI Bil 1/1989 7. 12/2000 SPI Bil. Taklimat kepada muridmurid berkenaan jadual lawatan dan peraturan keselamatan. Mendapatkan surat kebenaran daripada ibubapa/ penjaga murid. PPD / JPNJ 4. 1. Pengetua.: 5/2002 Federation Of Malaya: The Education Ordinance 1957 3. Pegawai Yang Meluluskan/ Di Rujuk Pengetua Seksi UndangUndang/Peraturan Bil.AKTIVITI 4: PENGELOLAAN LAWATAN DAN PELANCONGAN PROSES KERJA GARIS PANDUAN UNTUK PERMOHONAN MELANCONG DI BAWAH PERATURAN (MELANCONG) SEKOLAH 1957 (THE SCHOOLS (TOURS) REGULATIONS 1957. 2. Mengisi borang memohon kebenaran daripada PPD/JPNJ 5 minggu sebelum tarikh lawatan.

12.9./YDP PIBG Guru Penasihat SPI Bil.9/2000 SPI Bil. Pengetua. 12/2000 10.1/1995 SPI Bil. Lawatan/Pelancongan Mengikut Jadual. Laporan Lawatan/ Pelancongan Post Mortem GPK KK/ Pengetua GPK KK/ Pengetua 295 . 11.9/2000 ( Tambahan) SPI Bil. Memohon bantuan kewangan/ peruntukan / subsidi daripada pihak sekolah / PIBG dll. 7/1983 SPI Bil. 6/1988 SPI Bil.

Mendapatkan Persetujuan Pengetua TIDAK Mengisi borang memohon kebenaran daripada PPD/JPNJ. Menguruskan tempahan pengangkutan dan penginapan. Memohon surat kebenaran daripada pihak pengurusan agensi / tempat yang ingin dilawati. Memohon bantuan kewangan/ peruntukan / subsidi daripada pihak sekolah / PIBG dll Lawatan/Pelancongan Mengikut Jadual. Taklimat kepada murid-murid berkenaan jadual lawatan dan peraturan keselamatan. Mendapatkan surat kebenaran daripada ibubapa/ penjaga murid.CARTA ALIRAN MENGELOLAKAN LAWATAN DAN PELANCONGAN Mesyuarat Perancangan Program Lawatan & Pelancongan antara Guru Penasihat dan AJK Persatuan. Laporan Lawatan/ Pelancongan Post Mortem Buat Pindaan YA TIDAK YA Pinda Tempat 296 . Mengutip bayaran daripada murid-murid.

Menguruskan tempahan pengangkutan dan penginapan. 297 . Lawatan/Pelancongan Mengikut Jadual. Taklimat kepada murid-murid berkenaan jadual lawatan dan peraturan keselamatan. 11. Mengisi borang memohon kebenaran daripada PPD/JPNJ 5 minggu sebelum tarikh lawatan.SENARAI SEMAK BAGI MENGELOLAKAN LAWATAN DAN PELANCONGAN BIL 1 TINDAKAN Mendapatkan Persetujuan Pengetua 6 minggu sebelum tarikh lawatan. Memohon bantuan kewangan/ peruntukan / subsidi daripada pihak sekolah / PIBG dll. Mendapatkan surat kebenaran daripada ibubapa/ penjaga murid. Memohon surat kebenaran daripada pihak pengurusan agensi / tempat yang ingin dilawati. Laporan Lawatan/ Pelancongan Post Mortem TANDA ( ¥ ) CATATAN 2 3 4 5 6 7 8 10. Mengutip bayaran daripada murid-murid. 12.

SENARAI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN MENGELOLA LAWATAN DAN PELANCONGAN Bil 1 Dokumen SPI Bil.: 5/2002 4 5 6 7 8 9 Penyertaan Pelajar Dalam Kegiatan Sukan Di Sekolah Program dan Aktiviti Sekolah yang Melibatkan Dasar dan/atau Pungutan Wang Lawatan Pendidikan Murid di hari Persekolahan Garis Panduan Mengenai Pungutan Derma Malibatkan Murid-Murid Sekolah. 1957 2 SPI Bil. Panduan Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum dan Sukan Di Dalam dan Di Luar Kawasan Sekolah Panduan Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum dan Sukan Di Dalam dan Di Luar Kawasan Sekolah Keselamatan Diri Pelajar Di Sekolah The Shools (Tours) Regulations.9/2000 ( Tambahan ) 2 3 SPI Bil 8/1988 Federation Of Malaya: The Education Ordinance 1957 SPI Bil 1/1989 SPI Bil 3/1997 SPI Bil. Panduan Tajaan Oleh Syarikat/Badan Perniagaan Di Sekolah Lawatan Sekolah Pada Hari Persekolahan 298 . 12/2000 SPI Bil. 7/1983 SPI Bil.9/2000 3 SPI Bil. 6/1988 SPI Bil.1/1995 Perkara Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum dan Sukan Di Dalam dan Di Luar Kawasan Sekolah.

´ (c) Sekurang-kurang seorang guru penjaga hendaklah ada bersama bukan sabaja menjaga tatatertib bahkan juga untuk menentukan yang langkab-langkah keselamatan dituruti. 4. (b) Peraturan keselamatan hendaklah diuruskan dan diterangkan kepada murid-murid dengan teliti sebelum lawatan itu dibuat. Dalam lawatan-lawatan serupa itu kerapkali didapati kemalangan-kema1angan yang mengakibatkan kecederaan atau kehilangan nyawa.8592/L Semua Pegawai. Kuala Lumpur.-lawatan yang diuruskan oleh sekolah-sekolah merupakan satu bahagian penting di dalam kegiatan luar bilik darjah. 3.Peraturan khusus Lawatan: Bit: KP. Patut ditegaskan di sini langkab-langkah yang dicadangkan di atas itu adalah amat perlu selain daripada yang patut diadakan bagi mencegah kemalangan. Guru Besar sekolah-sekolah mestilah menentukan langkah-langkah seperti berikut adalah diambil : (a) Persetujuan bertulis daripada Ibu Bapa/Penjaga murid-murid hendaklah didapati sebelum lawatan itu. sungai atau. Ketika mnenguruskan lawatan-lawatan. Saya adalah diarah meminta Guru Besar sekolah supaya mengambil tindakan untuk mencegah dan berlakunya sesuatu kemalangan kepada murid-murid yang mengambil bahagian di dalam lawatan sekolah itu. maka tidak seorangpun boleh dituduh atas kemalangan itu. Berenang tidak dibenarkan jika tidak ada Penyelamat Nyawa yang berkelayakan sekurang~kurangnya mempunyai Pingat Gangsa ³The Royal Life Saving Society. Lawatan-lawatan Yang Diuruskan Oleh Sekolah-Sekolah Adalah diakui bahawa lawatan. (d) Langkah-langkah lain yang difikirkan munasabah dan praktik dalam sesuatu keadaan. muridmurid tidak dibenarkan berenang melainkan jika mendapat kebenaran guru yang menjaga. l2 JuIai 1966 299 . Dalam hal demikian Ibubapa atau penjaga yang berkenaan ada juga menimbulkan kesusahan waluupun mereka telah memberi surat persetujuan sebelum lawatan itu dilakukan. misalnya : Jika melawat ke tepi laut. Patut disedari juga iaitu walaupun langkah-langkah yang keras diambil adakalanya kemalangan berlaku juga. 2. Semua Negeri. Walau bagaimanapun jika dapat dibuktikan bahawa sekolah dan guru yang menjaga lawatan itu telah melaksanakan semua langkah-langkah keselamatan untuk mengelakkan kemalangan. . kolam.SALINAN Kementerian Pendidikan.

(SAW CHU THONG) b. t. Setiausaha Tetap Kementerian Pendidikan Malaysia 300 .t.p. Saya yang menurut perintah. Sukacita saya dapat kiranya tuan mnemberitahu kandungan surat ini kepada guru-guru besar sekolah.5.

2 1. 1.3. KP 85921L bertarikh 12. Bagi Lawatan Dalam Negeri permohonan hendaklah dibuat dalam 4 salinan.GARIS PANDUAN UNTUK PERMOHONAN MELANCONG DI BAWAH PERATURAN (MELANCONG) SEKOLAH 1957 (THE SCHOOLS (TOURS) REGULATIONS 1957 Pendahuluan Takrif µmelancong¶ adalah sebagaimana yang diterangkan dalam Peraturan 2(1) dan 2(2) µThe Schools (Tours) Regulations 1957¶. Bagi yang menggunakan Bas (Bas Sekolah/Bas Pelancong.1 Tiap-tiap permohonan hendaklah dalam 6 salman 2.1 1. Contoh: Ke Bandar Melaka di Negeri Melaka Port Dickson di Negeri sembilan) 3 Negeri Kuala Lumpur di Wilayah Persekutuan (6+3 =9salinan) 2. Peraturan-Peraturan Am Yang Patut Diikuti: 1.2 2. Borang-borang ini hendaklah disediakan sendiri oleh pihak sekolah. Cara memohon: 2.1 Permohonan hendaklah dibuat dengan menggunakan borang seperti contoh yang dilampirkan. Borang permohonan yang telah lengkap diisi hendaklah diserahkan kepada Guru Besar / Pengetua sekolah 6 minggu sebelum tarikh lawatan.3 2. Bagi Lawatan Keluar Negeri: 2.3 Peraturan (Melancong) Sekolah 1957 ³The Sschools (Tours) Regulation 1957´ Surat Kementerian Pendidikan Malaysia Bil.5 Tentukan semua maklumat yang dikehendaki diisi dengan lengkap.3. SiIa rujuk salinannya yang tertera pada muka surat 110. 2. dan lain-lain) Kebenaran Pengarah Pengangkutan Jalan hendaklah diperolehi.2 Tambahan satu salman bagi tiap-tiap satu negeri yang dilawati.1966.7. 301 .4 2.

3 Jika daripada murid-murid.3. Jabatan Pendidikan Negeri Johor 5 minggu sebelum tarikh lawatan.2.7 2. (Sebab-sebab hendaklah diberi jika penandatangan bukan Guru Besar / Pengetua) Bahagian Butir-Butir Berkenaan Wang: (Maklumat hendaklah mengandungi) 3. VeIlu a/l Subramaniam) 3.1 Nama Penuh (Contoh: Ahmad bin Hassan. jika bermalam.2. 3.2 Tarikh dan masa.5 Maklumat orang / orang-orang yang dibenarkan memungut dan membelanjakan Wang. PIBG. bayaran tempat penginapan dan bayaran-bayaran lain (jika ada) 3.3 Jantina (Catatkan ³L´ bagi lelaki dan ³P´ bagi perempuan) 3. bayaran tiket masuk ke tempat yang dilawati.3.4 Darjah / Tingkatan Jika bukan murid.4 Senarai peserta hendaklah mengandungi maklumat-maklumat berikut: 3.2.1 Permohonan hendaklah ditandatangani sendiri oleh Guru Besar I Pengetua. 2. makan mirium.2.3 Nama tempat bermalam.4 Jumlah bayaran sewa bas.3. catatkan jumlah bayaran yang dikenakan bagi seorang murid. 3. 3.2 Punca wang sama ada dan murid-murid.3 Bahagian Tempat-tempat Yang Dilawati: 3. Jemaah Pengurus / Pengelola.6 Guru Besar / Pengetua hendaklah menyampaikan borang tersebut kepada Pendaftar Sekolah-Sekolah Negeri Johor.2.4.4. 3.2.4. 3. guru. Sertakan sampul surat beralamat sendiri tanpa setem.2 Nama Dalam Tulisan Gina bagi peserta keturunan Tianghua.2 . catatkan perihalnya) 3.1 Dibahagian ini hendaklah dicatatkan semua nama-nama ternpat yang hendak dilawati termasuk nama negeri yang berkenaan. 3.4. 3.4. Peruntukan Kementerian atau subsidi Jabatan atau lain-lain punca (sebutkan punca itu) 3.1 Jumlah wang yang dipungut.8 Panduan Mengisi Borang: 3. Surat kebenaran bertulis ibu bapa / penjaga tidak perlu dihantar kepada Pendaftar Sekolah-Sekolah Negeri Johor.5 Umur 302 3.

permohonan hendaklah dibuat melalui salah seorang Guru bedar / Pengetua sekolah-sekolah yang berkenaan dan permohonan hendaklah dibuat atas nama Guru Besar /Pengetua sekolah yang berkenaan. Jika peserta rombongan melibatkan murid-murid dan sekolah lain.7 5. Dalam hubungan ini Pendaftar Sekolah-Sekolah Negeri Johor boleh meminta pihak sekolah membuat permohonan baru. Sekiranya lawatan berkelompok yang melibatkan beberapa buah sekolah.2 5. Alat pertolongan cemas hendaklah dibawa bersama semasa Iawatan.5 5. guru pengawasnya hendaklah terdiri daripada guru lelaki dan perempuan.4. Jangan gunakan alamat sekolah kecuali jika murid yang berkenaan tinggal di asrama. Permohonan yang diterima kurang daripada 5 minggu tanpa sebab-sebab yang munasabah tidak akan dilayani.6 5. Kebenaran Pendaftar Sekolah-Sekolah Negeri Johor hendaklah diperolehi terlebih dahulu jika hendak meminda atau menangguhkan tarikh Iawatan. Sebarang pertukaran peserta atau tambahan peserta adalah tidak dibenarkan.4 5. kebenaran bertulis Guru besar / Pengetua hendaklah diperolehi. Hal-Hal Lain: 4. Ketua rombongan atau guru pengawas hendaklah setiap masa memastikan bilangan peserta rombongan cukup sebelum bertolak ke sesuatu tempat atau berlepas balik.2 5.1 5. Perakuan kebenaran bertulis ibu bapa / penjaga hendaklah mengikut format yang dilampirkan.10 .1 Persetujuan bertulis daripada ibu bapa / penjaga murid hendaklah diperolehi terlebih dahulu sebelum lawatan diadakan. 4. Jika ibu bapa / penjaga telah diberitahu tentang masa ketibaan 303 5.3.8 5.3 Peraturan keselamatan hendaklah diterangkan kepada muridmurid dan guru sebelum lawatan itu dibuat. Untuk mengadakan kawalan yang lebih berkesan bilangan guru pengawas hendaklah bersesuaian dengan ramai murid.9 5. Jika peserta rombongan terdiri daripada murid lelaki dan perempuan.6 Alamat tempat tinggal. 4. INGATAN: 5.

rombongan di tempat menunggu (Perjalanan balik), jika berlaku sebarang kelewatan, hendaklah diberitahu kepada ibu bapa / penjaga terlebih dahulu. Dari segi ini hendaklah ditugaskan seorang murid untuk menerima maklumat supaya dapat disampaikan kepada ibu bapa I penjaga.

SENARAI JAWATAN KUASA BAGI MENGELOLA LAWATAN DAN PELANCONGAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Penaung Penasihat Pengerusi Timbalan Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Penolong Setiausaha Bendahari Penyelaras Urusetia AJK - Pengangkutan - Penginapan - Makanan - Program Aktiviti - Rakaman dan laporan - Kawalan Keselamatan Disiplin

304

SENARAI BORANG-BORANG YANG DIGUNAKAN BAGI MENGELOLA LAWATAN DAN PELANCONGAN
1. Borang kebenaran ibubapa:

SURAT AKUAN DAN KEBENARAN __________________________ ______________ ____________ __________________________ Tarikh:_______________ Pengetua, Sekolah Menengah Kebangsaan Labis, Jalan Muar, 85300 Labis, Johor. Tuan, Saya _______________________________________________Ibu Bapa / Penjaga murid yang bernama _________________ _____________Tingkatan __________ mernbenarkan anak / waris saya mewakili sekolah dalam kegiatan: 1.1. Pertandingan / Kegiatan ____________________________________ yang akan diadakan di ______________________________________ pada _______________________ ___ hingga ____________________ 1.5. Rombongan sekolah / Melawat sambil belajar ke

_________________________________________________________ pada __________________________ hingga ___________________ 2. Sesungguhnya saya telah mengetahui bahawa pihak sekolah telah mengambi1 segala Iangkah-Iangkah keselamatan dan pengawasan. Walaupun demikian saya mengaku tidak akan mengambiI sebarang tindakan undang undang terhadap pengelola atau wakilnya yang berkaitan dengan apa-apa kemalangan atau kecederaan terhadap anak jagaan saya yang berlaku di dalam perjalanan dan mengambil bahagian di dalarn kegiatan tersebut di atas. 3. Saya mernberi kebenaran kepada pihak Pengelola kegiatan ini atau wakilnya memberi apa-apa rawatan atau pertolongan perubatan kepada anakjagaan saya jika didapati perlu. Sekian. terima kasih. _________________________ ___________________ Tandatangan Ibu Bapa/Penjaga)

(No. Kad Pengenalan)

305

2. Borang Permohonan pelajar menyertai lawatan/pelancongan Contoh Borang: SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LABIS PROGRAM LAWATAN SAMBIL BELAJAR KE : «««««««««« TARIKH: NAMA «««««««««««« :«««««««««««««««««««««.

TULISAN NAMA DALAM BAHASA CINA: «««««««««««. TINGKATAN :««««««««««««««««««««« NO. KP: :««««««««««««««««««««« ALAMAT :««««««««««««««««««««« ««««««««««««««««««««« «««««««««««««««««««««. NO. TEL: : ««««««««««««««««««««.. Saya bersetuju untuk menyertai Program Lawatan Sambil Belajar ke: «««««««««««««««««««««««««««««« pada : ««««««««««.. Saya juga bersedia mematuhi apa jua syarat dan peraturan yang ditetapkan. Tandatangan Tarikh : «««««««««««««««««««.. : «««««««««««««««««««.

PERMOHONAN DITERIMA/TIDAK DITERIMA* DEPOSIT BAKI : ««««««««««««««««««. : ««««««««««««««««««.

PENERIMA TANDATANGAN

:««««««««««««««««««.. :««««««««««««««««««..

TARIKH: «««««««««««««.

* Catatan: Potong yang tidak berkenaan

306

TANTATIF LAWATAN

HARI PERTAMA Tarikh: Masa Perkara / Tempat

HARI KEDUA Tarikh: Masa Perkara / Tempat

307

3. Borang Permohonan Untuk Melancong Nama Sekolah: «««««««««««««««« Telefon: ««««« Alamat: ««««««««««««««««««««

Rujukan Kami:

«««

Tarikh: ««««««« Pendaftar Sekolah Sekolah Negeri Johor, Jabatan Pendidikan Johor, Jalan Tun Abdul Razak, 80604 Johor Bahru. Tuan, PERMOHONAN MELANCONG PERATURAN (MELANCONG) SEKOLAH 1957 Adalah saya dengan hormatnya memohon kebenaran daripada tuan untuk melancong ke beberapa tempat * dalam / luar Negeri Johor. 2. di atas. Sekian, terima kasih. µBERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ ³CINTAILAH BAHASA KITA´ Bersama-sama ini disertakan butir-butir yang dikehendaki untuk tujuan

(Tandatangan Guru Besar / Pengetua) Nama Penuh: «««««««««««««. Cop Rasmi Sekolah: ««««««««««««.

1. 2.

Tujuan Melancong:

««««««««««««««.

Guru-Guru Yang Bertanggungjawab: 2.1. Ketua Rombongan 2.1.1 NamaPenuh:««««««««No.K/P: «««««... 308

2.2

Nama Dalam Tulisan Cina: ««««««««««« Alamat Tempat Tinggal: «««««««««««« Maklumat Guru-Guru Yang Membantu: 2.2.1 NamaPenuh: «««««««««No.K/P:««««. Nama Dalam Tulisan Cina: ««««««««««« Alamat Tempat Tinggal: «««««««««««« 2.2.2 Nama Penuh: ««««««««««No.K/P : ««« Nama Dalam Tulisan Cina: ««««««««««« Alamat Tempat Tinggal: ««««««««««««

(*Potong yang tidak berkenaan) 3. . 3.2 Punca Wang:«««««««««««««««««««.. ««««««««««««««««««««««««« ««««««««««««««««««««««««« 3.3 Butir Anggaran Perbelanjaan: ««««««««««««« ««««««««««««««««««««««««« 3.4 Maklumat Orang I Orang-Crang Yang Dibenarkan memungut Dan Membelanjakan wang. No. K/P Umur Jawatan / Tingkatan Alamat Tempat Tinggal Butir Kewangan: 3.1 Jumalah Wang: ««««««««««««««««««

Bil

Nama Penuh

4.

Jadual Perjalanan (Itinerary) Lawatan: Tempat Yang Dilawati (Catatkan nama tempat dan negeri yang berkenaan) Nama dan Alamat Penuh Tempat Bermalam

Tarikh

Masa

309

5.

Maklumat Peserta Rombongan: Nama Penuh Nama Dalam Tulisan Cina No. K/P Alamat Darjah / Umur Tempat Tingkatan Tinggal

Bil

Jantina

310

6. 311 . Murid-murid dan guru-guru yang terlibat telah diberi taklimat berhubung dengan peraturan dan langkah-langkah keselamatan. Jawatan dan Cop Rasmi Sekolah: «««««««««««««««.1 6. (Tandatangan Guru Besar I Pengetua) Nama Penuh: ««««««««««««««««. [Guru-Guru yang bertanggungjawab ditugaskan menjalankan semua langkah-langkah keselamatan] Saya dengan ini memperakukan bahawa sepanjang pengetahuan saya segala keterangan yang diberikan dalam borang ini adalah betul dan benar..1 Persetujuan bertulis ibu bapa / penjaga murid telah diperolehi. Perakuan Guru Besar / Pengetua: 6.

1 hari 1 hari 312 . Mengisi borang memohon kebenaran daripada PPD/JPNJ 5 minggu sebelum tarikh lawatan. Taklimat kepada murid-murid berkenaan jadual lawatan dan peraturan keselamatan. Laporan Lawatan/ Pelancongan Post Mortem 2 1 hari 3 4 1 hari 2 jam 5 2 hari 6 7 1 minggu 1 jam 8 1 hari 10. Mendapatkan surat kebenaran daripada ibubapa/ penjaga murid. Lawatan/Pelancongan Mengikut Jadual.NORMA KERJA BAGI MENGELOLA LAWATAN DAN PELANCONGAN Masa yang diambil 1 jam Jumlah unit yang boleh dijalankan dalam seminggu Bil 1 Jenis Kerja Mendapatkan Persetujuan Pengetua 6 minggu sebelum tarikh lawatan. Mengutip bayaran daripada murid-murid. Memohon surat kebenaran daripada pihak pengurusan agensi / tempat yang ingin dilawati. 12. Menguruskan tempahan pengangkutan dan penginapan. 11. Memohon bantuan kewangan/ peruntukan / subsidi daripada pihak sekolah / PIBG dll.

SENARAI TUGAS HARIAN MENGELOLA LAWATAN DAN PELANCONGAN NAMA : JAWATAN: TARIKH : Bil Tugas saya hari ini Catatan 313 .

SENARAI TUGAS HARIAN BAGI PROGRAM PENGURUSAN HARI KOKURIKULUM NAMA : JAWATAN: TARIKH : Bil Tugas saya hari ini Catatan 314 .

vi. Pengetua PK Kokurikulum 5. Mesyuarat pengurus-pengurus pasukan. Pengetua PK Kokurikulum 315 . Menerangkan tugas-tugas jawatankuasa. ii. surat pelantikan ajk diedarkan beserta surat panggilan mesyuarat kali pertama. 2. Surat mohon khidmat agensi kerajaan. Surat panggilan mesyuarat kepada pengerusi teknik permainan. Proses Kerja Mengemukakan surat mohon kebenaran melaksanakan aktiviti pertandingan peringkat daerah kepada pengetua dengan mengemukakan kertas kerja. iii. Surat mohon bantuan pegawai. perbelanjaan dan sumber serta menentukan tarikh mesyuarat jawatankuasa kali ke-2. Surat dan borang pengesahan penyertaan. Pengetua PK Kokurikulum Setiausaha 4. Mesyuarat jawatankuasa kali pertama bagi menerangkan program dan mengemukakan kertas kerja kepada ajk untuk pindaan bagi pelaksanaan. 1/1995 SPI Bil. Surat mohon sumbangan/tajaan. iv. 9/2000 AJK Pelaksana. Pegawai Yang Meluluskan/Dirujuk Pengetua PK Kokurikulum Undangundang atau Peraturan SPI Bil. 9/2000 (Tambahan) SPI Bil. 7/1988 SPI Bil. Surat panggilan kepada pengurus pasukan. Mengeluarkan surat-surat berkaitan Setiausaha perlaksanaan program : i. 6. 1. SPI Bil. 8/1995 Peraturan pertandingan antara bangsa . kebangsaan. vii. i. v. 3.AKTIVITI 5: PENGELOLAAN PERTANDINGAN SUKAN PERINGKAT DAERAH PROSES KERJA Bil. Setelah kelulusan diterima. Negeri dan peraturan am kejohanan. Menetapkan tarikh. Surat meminjam alatan.

Pengetua PK Kokurikulum Setiausaha AJK Pelaksana 9. Penambahbaikan dan pindaan sekiranya perlu bersama alternatif. Setiap ajk perlu mengikuti senarai semak tugas masing-masing berdasarkan tugas yang diterima. Setiausaha. Mesyuarat post mortem dan laporan. Setiausaha menyediakan format laporan pada semua jawatankuasa pengelola bagi menentukan proses kerja masingmasing dilaksanakan dalam tiga fasa. Laporan program hendaklah disediakan beserta gambar merangkumi rumusan. iv. Melaksanakan program mengikut tarikh dan masa yang telah ditetapkan. Sebelum. PK Kokurikulum AJK Pelaksana Semua pegawai yang terlibat PK Kokurikulum Setiausaha 11. Setiausaha 14. komen. 13. Pengetua PK Kokurikulum 316 .ii.Mengesahkan pasukan yang bertanding. 12. Mesyuarat jawatankuasa pengelola kali ke-2 diadakan dengan menerima laporan mesyuarat pengurus-pengurus pasukan yang telah pun bermesyuarat. semasa dan selepas kejohanan. iii. Menghantar laporan minit mesyuarat yang disahkan kepada PPD dan pengurus-pengurus pasukan. Menentukan peraturan am pertandingan.Undian kumpulan/pasukan. 10. Setiausaha 8. Hantar Laporan dan keputusan pertandingan ke PPD dan sekolahsekolah. cadangan untuk penambahbaikan. 7. Surat perasmi dan jemputan vip diedarkan seminggu sebelum program dilaksanakan.

CARTA ALIRAN PENGELOLAAN PERTANDINGAN SUKAN PERINGKAT MSSD MULA Memohon Kebenaran dan kertas kerja Pinda/Tangguh Tidak Kelulusan diperoleh Mesyuarat J/Kuasa Pengelola Kebenaran diperoleh Mesyuarat Pengurus-pengurus Pasukan Pinda / Tangguh Tidak Surat Kebenaran Ibu Bapa Surat Jemputan / Perasmi Kebenaran Pihak Berkenaan Pelaksanaan Program Post Mortem / Laporan TAMAT 317 .

CARTA ALIRAN PENGELOLAAN PERTANDINGAN SUKAN PERINGKAT MSSD MULA Memohon Kebenaran dan kertas kerja Pinda/Tangguh Tidak Kelulusan diperoleh Mesyuarat J/Kuasa Pengelola Kebenaran diperoleh Mesyuarat Pengurus-pengurus Pasukan Pinda / Tangguh Tidak Surat Kebenaran Ibu Bapa Surat Jemputan / Perasmi Kebenaran Pihak Berkenaan Pelaksanaan Program Post Mortem / Laporan TAMAT SENARAI SEMAK 318 .

10 Borang-borang penyertaan Mesyuarat Jawatankuasa 1 3.PENGELOLAAN PERTANDINGAN SUKAN PERINGKAT DAERAH BIL 1 2 TINDAKAN Surat meminta kebenaran kepada Pengetua Kertas Kerja 2.10 Peraturan Pertandingan 2.1 Tarikh 2.4 Carta Organisasi 2.2 Objektif 2.5 Agihan Tugas 2.9 Sumber Kewangan 2.7 Pelan / Lokasi 2.5 Perbincangan Penghantaran borang dan syarat pertandingan ke sekolah-sekolah.10.8 Anggaran Perbelanjaan 2.1 Penerangan pertandingan 3.6.6.3 Tempat 2.3 Pengagihan Tugas 3.4 Agihan Sumber Kewangan 3.1 Latar belakang 2. Mesyuarat pengurus pasukan Mesyuarat Jawatankuasa 2 6.3 Sasaran 2.1 Laporan perkembangan dan pemurnian.1 Hadiah / Pemenang 2.6.2 Mengesahkan Perlantikan 3.2 Masa 2.6 Maklumat Program 2. Perlaksanaan Post-Mortem Laporan dan penilaian TANDA ( ¥ ) CATATAN 3 4 5 6 7 8 9 319 .

1/1995 2 SPI Bil. Panduan Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum dan Sukan Di Dalam dan Di Luar Kawasan Sekolah Panduan Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum dan Sukan Di Dalam dan Di Luar Kawasan Sekolah Penyertaan Pelajar Dalam Pertandingan Atau Kejohanan Sukan Anjuran Persatuan Atau Badan Induk Sukan Penyertaan Pelajar Dalam Pertandingan Atau Kejohanan Sukan Anjuran Persatuan Atau Badan Induk Sukan 1 SPI Bil.SENARAI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN PERTANDINGAN PERINGKAT DAERAH Bil Dokumen Perkara Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum dan Sukan Di Dalam dan Di Luar Kawasan Sekolah. 7/1988 5 SPI Bil.9/2000 3 SPI Bil. 8/1995 320 .9/2000 ( Tambahan ) 4 SPI Bil.

SENARAI JAWATAN KUASA BAGI MENGELOLAKAN PERTANDINGAN PERINGKAT DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Penaung Penasihat Pengerusi Timbalan Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Penolong Setiausaha Bendahari Penyelaras AJK -Urus Setia Pendaftaran -Buku Program -Sijil& Cenderamata -Kawalan Pelajar -Dokumentasi & Laporan -Siar Raya -Pengangkutan -Pertolongan Cemas -Jemputan -Perasmian Penutup -Kebersihan -Peralatan -Jamuan .Penjaga Masa 321 .Teknik .Pencatat .Hakim .

Jalan Muar. 3. Rombongan sekolah / Melawat sambil belajar ke _________________________________________________________ pada __________________________ hingga ___________________ 2.1. Borang kebenaran ibubapa/penjaga SURAT AKUAN DAN KEBENARAN __________________________ __________________________ __________________________ Tarikh:_______________ Pengetua. Sesungguhnya saya telah mengetahui bahawa pihak sekolah telah mengambi1 segala Iangkah-Iangkah keselamatan dan pengawasan. terima kasih.SENARAI BORANG-BORANG YANG DIGUNAKAN PERTANDINGAN PERINGKAT DAERAH 1. Walaupun demikian saya mengaku tidak akan mengambiI sebarang tindakan undang undang terhadap pengelola atau wakilnya yang berkaitan dengan apa-apa kemalangan atau kecederaan terhadap anak jagaan saya yang berlaku di dalam perjalanan dan mengambil bahagian di dalarn kegiatan tersebut di atas. Pertandingan / Kegiatan ____________________________________ yang akan diadakan di ______________________________________ pada ___________________ _______ hingga ____________________ 1. _________________________ ___________________ Tandatangan Ibu Bapa/Penjaga) (No. Saya mernberi kebenaran kepada pihak Pengelola kegiatan ini atau wakilnya memberi apa-apa rawatan atau pertolongan perubatan kepada anakjagaan saya jika didapati perlu. Johor. Saya _______________________________________________Ibu Bapa / Penjaga murid yang bernama _____________ _________________Tingkatan __________ mernbenarkan anak / waris saya mewakili sekolah dalam kegiatan: 1. Sekolah Menengah Kebangsaan Labis. 85300 Labis. Sekian. Tuan. Kad Pengenalan) 322 .6.

7. 3. 323 . Borang Pertukaran Pemain / Peserta.2.* Borang Markah / Keputusan* Borang Hakim* * Borang ini boleh di perolehi dengan merujuk kepada pengerusi teknik bagi permainan / acara yang terlibat dan ia berbeza bagi aktiviti yang berlainan. 5. 6. 4. Borang Pendaftaran* Borang Penerimaan Resit Pendaftaran* Borang Pencalonan Untuk Wakil Daerah Ke Peringkat Negeri* Borang Pencatat*. 2.

NORMA KERJA MENGELOLAKAN PERTANDINGAN PERINGKAT DAERAH Jumlah unit yang boleh dijalankan dalam seminggu Bil 1 Jenis Kerja Surat meminta kebenaran kepada Pengetua Kertas Kerja Mesyuarat Jawatankuasa 1 Penghantaran borang dan syarat pertandingan ke sekolah-sekolah. Mesyuarat pengurus pasukan Mesyuarat Jawatankuasa 2 Perlaksanaan Post-Mortem Laporan dan penilaian Masa yang diambil 1 Jam 2 3 4 1 Minggu 3 Jam - 5 3 Jam 6 7 8 9 3 Jam 1 hari 1 hari 324 .

SENARAI TUGAS HARIAN MENGELOLAKAN PERTANDINGAN PERINGKAT DAERAH NAMA : JAWATAN: TARIKH : Bil Tugas saya hari ini Catatan 325 .

9/1991 SPI Bil.polis untuk keselamatan . Mesyuarat AJK ± Perasmi.jemputan PPD sebagai penaung Mesyuarat Penyelarasan GPK Koku .9/2000 ( Tambahan ) SPI Bil. 326 .mgihan tugas-tugas .Menetapkan tetamu khas untuk perasmian dan penutup.Penyelarasan tugastugas .1/1989 SPI Bil. .AKTIVITI 6: MENGURUSKAN SUKAN TAHUNAN PROSES KERJA BIL.9/2000 SPI Bil.jemputan tetamu khas . . 10/1989 SPI Bil.menetapkan anggaran perbelanjaan.jemputan pasukan lari berganti-ganti antara sekolah . 3.Laporan kemajuan oleh semua J/K Kecil .penderma-penderma . acara dll PEGAWAI YANG MELULUSKAN / DIRUJUK Pengetua Pengetua Pengetua SESSI UNDANG / PERATURAN SPI Bil. Mesyuarat AJK Kecil GPK Koku .perlakuan tugas-tugas oleh semua J/K kecil Surat menyurat GPK Koku .Pelantikan J/K kecil . Pengetua 6.Taklimat tentang tugas-tugas J/K kecil.3/1991 SPI Bil. 4/1975 4.1/1995 SPI Bil. 6/1988 SPI Bil. 2.Penyelesaian masalah 7. .menetapkan tarikh dan masa sukan tahunan.jemputan pegawai . 1. PROSES KERJA Penyediaan kertas konsep Pengesahan / sokongan pengetua Penubuhan AJK Pengelola . 5.

13. 15. 12. 19. 16. GPK Koku GPK Koku GPK Koku Pengetua GPK Koku GPK Koku GPK Koku/ Pengetua GPK Koku/ Pengetua Pengetua GPK Koku/ Pengetua 327 . 11. 10.menyemak tugastugas yang patut diselesaikan Pendaftaran peserta sukantara Jadual Pertandingan Sukantara Penyediaan padang/alatan Sukantara Pendaftaran peserta Sukan Jadual Pertandingan Sukan Acara awal hari Sukan Raptai sukan tahunan Acara akhir Membersih/ mengemas padang & peralatan Laporan & Penilaian ( Postmortem ) GPK Koku 9. 17. 18. 14.8. Mesyuarat akhir .

CARTA ALIRAN PENGURUSAN SUKAN TAHUNAN Mula Kertas Cadangan Pengetua TIDAK YA Tubuh AJK Mesyuarat AJK Mesyuarat AJK Kecil TIDAK Pendaftaran Sukantara YA Jadual Pertandingan Sedia Padang/ alat TIDAK Sukantara Pendaftaran Sukan YA Jadual Pertandingan Acara Awal Raptai 328 .

Acara Akhir Mengemas Post-Mortem Tamat 329 .

4.SENARAI SEMAK BAGI SUKAN TAHUNAN Bil.polis untuk keselamatan . 5. 3. 6.jemputan pasukan lari berganti-ganti antara sekolah . 8. Pengesahan / Sokongan Pengetua AJK ditubuhkan Mesyuarat AJK Mesyuarat AJK Kecil Surat menyurat .jemputan pegawai . 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 330 .jemputan PPD sebagai penaung Mesyuarat Penyelarasan Mesyuarat akhir .penderma-penderma . Penyediaan kertas cadangan lengkap program sukan tahunan 2.menyemak tugas-tugas yang patut diselesaikan Pendaftaran peserta lengkap Penyediaan jadual pertandingan sukantara Padang / alatan disediakan Pelaksanaan Sukantara Pendaftaran peserta sukan Jadual pertandingan sukan disediakan Acara awal bermula Raptai acara rasmi sukan Acara-acara akhir dijalankan Mengemas padang Post Mortem TANDA ( ¥ ) CATATAN 7. TINDAKAN 1.jemputan tetamu khas .

1/1989 SPI Bil.9/2000 ( Tambahan ) 8 9 SPI Bil. 4/1975 331 .9/1991 SPI Bil.3/1991 SPI Bil. Panduan Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum dan Sukan Di Dalam dan Di Luar Kawasan Sekolah Panduan Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum dan Sukan Di Dalam dan Di Luar Kawasan Sekolah Panduan Tajaan Oleh Syarikat/Badan Perniagaan Di Sekolah Nyanyian Lagu Kebangsaan ³Negaraku´ 6 SPI Bil.9/2000 7 SPI Bil. 10/1989 SPI Bil.1/1995 Perkara Penyertaan Pelajar Dalam Kegiatan Sukan Di Sekolah Aturcara Majlis Rasmi Sekolah Mengundang Orang-orang Kenamaan Ke Upacara Sekolah/Institusi Pendidikan Permohonan Mengundang Orang-orang Kenamaan Ke Upacara Sekolah/Intitusi Pendidikan Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum dan Sukan Di Dalam dan Di Luar Kawasan Sekolah.SENARAI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN BAGI MENGURUSKAN SUKAN TAHUNAN Bil 1 2 3 4 5 Dokumen SPI Bil. 6/1988 SPI Bil.

332 . Pendaftaran Peserta/ Kemasukan: 6. Borang Masuk yang dilengkapkan hendaklah dikemukakan kepada: Pengerusi Pertandingan.PERATURAN-PERATURAN PERTANDINGAN 1. 6. Jenis Pertandingan: Pertandingan individu dan berpasukan.3 6. Bilangan maksimum penyertaan seseorang peserta adalah eperti:Kumpulan Umur Individu Lari Berganti-ganti 20 tahun dan ke bawah 3(termasuk acara terbuka) 2 16 tahun dan ke bawah 3(termasuk acara terbuka) 2 14 tahun dan ke bawah 3(termasuk acana terbuka) 2 12 tahun dan ke bawah 3(termasuk acara terbuka) 2 5. 3. Nama Kejohanan: Kejohanan Olahraga SMK _____ Tarikh dan Masa: Akan ditetapkan oleh pihak Jawatankuasa Pengelola Tempat: Akan ditetapkan oleh pihak Jawatankuasa Pengelola. dan MSS Daerah. pembetulan / pindaan tidak dibenarkan. 6. Selepas ini.1 7. Kejohanan Olahraga Pendaftaran lewat dan tarikh yang ditetapkan oleh J/K Pengelola Tidak akan diterima.4 7. 4. Butir-butir mengenai seseorang peserta hendaklah diisikan dengan lengkap dan disahkan oleh Guru Besar/ Pengetua/ Pengerusi M.2 6. 2.2 Tarikh dan masa undian lorong akan ditetapkan oleh Jawatankuasa Pertandingan. Undian Lorong: 7.S.1 Pendaftaran peserta-peserta hendaklah dibuat dalam Borang Masuk Rasmi yang disediakan oleh Jawatankuasa Pengelola.S Daerah/Setiausaha Agung MSS Negeri. Undang-undang Pertandingan: Kejohanan ini dijalankan mengikut undang-undang yang ditetapkan oleh Jawatankuasa Pengelola dan Undang-undang KOAM serta peraturanperaturan Am MSSM dan MSS Negeri. Sebarang pembetulan / pindaan kepada kemasukan boleh dibuat sebelum pengundian lorong dijalankan.

11.4 10. 11.2 Semua pelari acara ian berganti-ganti hendaldah didaftarkan dalam Borang Masuk Rasmi. 9. Peserta-peserta hendakiah berpakaian lengkap dengan nombor masingmasing disematkan dengan pin pada keempat-empat sudut kain nombor yang dipakaikan di bahagian dada dan belakang. Senarai nama pelari hendakdah diserahkan kepada Ketua Penyelia Peserta satu (1) jam sebelum acara tersebut dimulakan dengan menggunakan Borang Masuk Rasmi acara ian berganti-ganti. Hebahan tentang panggilan peserta-peserta untuk melaporkan diri bagi acara-acara mereka akan dibuat dua (2) kali sahaja.1 Gantian kepada peserta yang telah pun disahkan bentanding tidak akan dibenarkan bagi acana perseorangan selepas undian lonong dibuat.3 Jika didapati seseorang peserta yang telah mendaftankan diri tidak mengambil bahagian dalam sesuatu acana. Pembatalan Penyertaan: Semua pembatalan penyertaan (scratchings) dalam sesuatu acara hendaklah dibuat oleh Pengunus Pasukan masing-masing kepada Ketua Penyelia Pesenta sekunangkurangnya satu (1) jam sebelum acara berkenaan dijaduakkan bermula.1 9.8. Gantian Dan Penarikan Diri: 11. tidak akan dibenarkan mengambil bahagian dan dianggap telah menanik diii. Peraturan ini juga melibatkan pusingan saningan hingga ke pusingan akhin.2 Semua peserta hendaklah melaporkan diri kepada Penyelia Peserta sekurang-kurangnya 20 minit bagi acara balapan dan 30 minit bagi acara padang sebeium acara berkenaan dijalankan.2 Penggantian bagi acara ian berganti-ganti dibenarkan kepada dua (2) orang peserta yang namanya telah didaftarkan dalam Borang Masuk Rasmi. maka peserta itu dianggap sebagai menarik din tanpa sebab. Oleh yang demikian peserta tersebut tidak dibenarkan menyertai lagi acara-acara seterusnya yang didaftarkan atas namanya. 11. Peserta-peserta yang melapor din lewat danipada 10 minit sebelum acara dimulakan.4 Seseonang peserta yang menanik diri danipada mana-mana acaranya selepas mengambil bahagian dalam pusingan awal tanpa 333 . Acara Lari Berganti-ganti: 8.3 9. 11. 9. Melapor Diri: 9.1 8. (Kecuali bagi acara lompat tinggi/ bergalah dibenankan dengan satu nombor di dada atau di belakang).

5 Seseorang peserta yang menanik diri danpada mana-mana acara atas nasihat doktorl pegawai perubatan kejohanan. separuh akhir dan akhir sahaja. 2 peserta (pertama dan kedua) dani setiap separuh akhir dan dua (2) peserta lagi yang mencatat masa terbaik dan ketiga-tiga separuh akhir layak ke peningkat akhir. kedua dan ketiga) dan setiap saringan dan 4 peserta iagi yang mencatat masa terbaik dan keempa tempat saningan layak ke peringkat separuh akhir.2 peserta (pertama dan kedua) dan setiap saningan dan 6 peserta lagi yang mencatat masa terbaik dan kelima-lima saringan iayak ke peningkat separuh akhir. 11.4. 11.50m 2 1.800m akan diadakan di peringkat saringan. 3 peserta (pertama.6 Tidak ada gantian bagi peserta-peserta yang telah menanik diri / dianggap menarik diri. 12. hanya boleh mengambil bahagian seterusnya dalam acana-acara yang didaftarkan atas namanya dengan syarat pesenta mengemukan surat pengesahan danipada doctor / pegawai perubatan kepada Pengurus Kejohanan.4 Pertandingan acaira-acara Lompat Tinggi dan Lompat Bergalah dimulakan pada ketinggian minimum seperti benikut: 12.15m 1. 3 SI Akhir - 2 SI Akhir - 12.40m 334 .surat pengesahan doctor / pegawai perubatan kejohanan adalah dianggap sebagai menarik din danpada semua acana seterusnya yang didaftarkan atas namanya.1 Pentandingan bagi acara-acana balapan lOOm . 4 saringan 3 peserta (pertama.2 Pertandingan bagi acara-acana balapan 1500m dan lebih akan diadakan terus ke peningkat akhir.20m 1. 12. Sistem Pertandingan 12.1 Lompat Tinggi: Keias Perempuan Leiaki 1 l. kedua dan ketiga) dan setiap separuh akhir dan dua (2) peserta lagi yang mencatat masa terbaik dani kedua-dua separuh akhir layak ke peringkat akhir.3 Penentuan peserta-peserta ke peningkat separuh akhir dan akhir adalah seperti berikut: 5 saringan . 12.

15.3 Jarak papan lonjak bagi acara lompat kijang akan disesuaikan kepada 11 m atau 9 m sahaja.4 Blok Permulaan Penggunaannya dimestikan untuk kelas 1 & 2 dan pilihan bagi kelas 3 dan 4 dalam acara-acara jarak 100 m hingga 400 m. Nombor-nombor Dan Huruf-huruf Peserta: 14. 14. 14. 14. 14.4 Panjang paku kasut (spikes) dibenarkan tidak melebihi 6 mm kecuali untuk acana Lompat Tinggi dan Merejam Lembing tidak melebihi 9 mm.lOm l.5 Peserta-peserta yang tidak mematuhi peraturan pemakaian nombor tidak dibenarkan bertanding. Gelanggang Dan Alatan: 1.5 cm 14. Bantuan Kepada Peserta: 16.05m l.3 Nombor-nombor peserta hendaklah dicap dengan jelas dan tidak luntur apabila basah. Pakaian/ Peralatan Peserta: 15.4 Nombor-nombor peserta hendaklah disediakan oleh pasukan masing-masing.2 Spesifikasi peraiatan yang digunakan adaiah seperti tersebut daiam peratunan 5. Nombor-nombor tersebut hendaldah berukuran Tinggi Tulisan: 12 cm Lebar Tulisan: 1. 15.4. 13.1 Peserta-peserta tidak dibenarkan menerima apa jua bentuk bantuan 335 . 13. acara lari berpagar termasuk 4 x 100 m dan 4 x 400 m.3 Semua peralatan pertandingan akan disediakan oleh Jawatankuasa Pengelola. Sekiranya alatan persendirian perlu digunakan. 13.3 4 12.2 Setiap peserta hendaldah memakai sepasang kain nombor pengenalan ( satu di dada dan satu di belakang) dengan disemátkan pada keempat-empat sudut kain dengan pin. 15.20m 13.2 Lompat Bergalah: 1 13.1 Semua peserta termasuk peserta-peserta yang bertanding dalam acana dan berganti-ganti hendakiah menggunakan nombor peserta abjad yang ditetapkan.30m l.2 Pakaian hendaklah tidak jarang (not see through) walaupun basah.1 Peserta-peserta hendaklah berpakaian yang sesuai dan kemas sewaktu mengambil bahagian dan menerima hadiah. peserta berkenaan hendaklah menyerahkan kepada Pengunus Teknik untuk disahkan terlebih dahulu sehari sebelum pertandingan dan pungut semula selepas pertandingan.1 Seperti undang-undang KOAM / MSSM. 15. 16.

16. naib johan dan tempat ketiga berdasarkan jumlah pungutan mata. 18.3 Peraturan-penaturan lain mengenai bantuan adalah mengikut undangundang KOAM 143 (2).yang memberi µadvantage¶ dalam pertandingan. 19.3 Mata yang dipungut melalui acara terbuka akan hanya dimasukkan daiam kiraan -jumlah keseluruhan bagi menentukan johan keseluruhan. jumlah mata bagi kedudukan-kedudukan terlibat akan dibahagikan sama rata antara peserta/ pasukan berkenaan. naib johan dan tempat ketiga antara Pasukan hanyalah bagi kategori-kategori berikut: 19.1 Dalam semua acara. Atllt Terbaik: 20. hadiah hanya diberikan kepada pemenang pertama hingga ketiga.1 . 20.1 Atlit terbaik akan dipiiih danipada setiap keias (lelaki dan 336 .1 Johan. 16.3 Penentuan johan. Johan Antara Pasukan: 19. Penyingkiran Penyertaan: 17.1 Peserta-peserta yang didapati tidak menepati mana-mana Peraturan Pertandingan mi tidak akan dibenarkan mengambil bahagian dalam kejohanan ini. 18.2 µPacing¶ dan peserta-peserta lain atau sesiapa juga tidak dibenarkan dan boleh menyebabkan peserta benkenaan dibata]kan.2 Pemberian mata adaiah seperti berikut: Kedudukan Pertama Kedua Ketiga Keempat Kelima Individu/ Pasukan 5 3 2 1 Hepta/ Penta 10 7 5 3 1 18.1. manakaia naib johan dan tempat ketiga masingmasing akan menerima satu (1) piaia iringan.Keseluruhan 19. 18. 17.4 Jika berlaku seri. 19.2 Pasukan johan akan menerima satu (1) piaia pusingan dan satu (1) piala iringan. Hadiah dan Pemberian Mata: 18.

20. Kawasan Pertandingan/ Peserta: 22. peserta yang mendapat skor tertinggi mengikut ³IAAE Scoring Table´ bagi mana-mana acara akan diisytiharkan sebagai atlit terbaik.2.2.1. Sekinanya tiada rekod dicipta dalam kelas berkenaan.1 dan 20.2. 21. 22. Bantahan: 21.2.3 21. Jika terdapat lebih daripada seorang.2 Prestasi pencapaian terbaik ditentukan berdasarkan kepada keutamaan-keutamaan berikut: 20. pemenang yang mendapat skor yang tertinggi mengikut ³IAAF Scoring Table´ bagi mana-mana acara akan diisytiharkan sebagai atlit terbaik. 20. 2) 30 minit setelah keputusan rasmi diumumkan bagi acaraacara peningkat akhir. 22.2 Bantahan-bantahan berhubung dengan acara-acara yang sedang dijaiankan hendaklah dilakukan dengan sertamerta dan tidak lewat danipada: 1) 15 minit setelah keputusan nasmi diumumkan bagi acanaacara pusingan awal. kecuali atas perkara-perkara benikut: 21. 22.1 Mencipta rekod mana-mana acana dalam kelas berkenaan. maka peserta tersebut boleh mengambil bahagian di bawah µbantahan¶ dan perkara tersebut akan dikemukakan kepada MSS Negeri kelak. sebarang penentuan atlit terbaik akan diputuskan mengikut budi bicara panel Juri Rayuan Kejohanan dan keputusannya adalah muktamad.2.1 Segala bantahan hendakdah dibuat mengikut Peraturan 147 KOAM.3 Peserta-peserta dikehendaki berbaris sewaktu masuk dan keluar dan 337 .1.2 Pegawai-pegawai pasukan tidak dibenarkan masuk ke dalam arena pertandingan kecuali diminta berbuat demikian oleh Pengurus Kejohanan.penempuan) berdasarkan prestasi pencapaian tenbaik dalam manamana acana yang disertai dan diputuskan oieh panel Jun Rayuan Kejohanan.1 Hanya pegawai-pegawai kejohanan yang bertugas dan pesertapeserta yang sedang bertanding sahaja boleh berada di tempat pertandingan.2. Selain danipada 20.2 20.1 Jika masalah bantahan berkenaan dengan kelayakan (status) seseorang peserta tidak akan menyelesaikan dengan memuaskan sebelum pertandingan dimulakan.

Tanggungjawab Pengurus Pasukan: 23. 23. 23. 25.1 Semua Pengurus Pasukan diwajibkan menghadiri taklimat-taklimat berikut: Pertama Akan ditetapkan oleh J/K Pengelola. 23. 23. 25.2 Selain daripada pegawai-pegawai bertugas. 338 .5 Pengunis Pasukan dan pegawai-pegawai pasukan masing-masing adalah bertanggungjawab mengawasi disiplin peserta-peserta di bawah jagaan merelça.2 Dalam taklimat kedua. 23. tidak siapa pun dibenarkan memberi sebarang arahan mengenai pertandingan ini ataupun melibatkan diri dalam perjalanan pertandingan.3 Semua Pengurus Pasukan adalah bertanggungjawab memastikan peserta masing-masing mematuhi semua peraturan pertandingan. Kedua Akan ditetapkan oleh J/K Pengelola. Hal-hal lain: 25.4 Pengurus-pengurus pasukan hendaklah bekerjasama dengan Penyelia Peserta untuk melaporkan peserta masing-masing mengikut masa yang ditetapkan/ apabila dipanggil.arena pertandingan. hanya penarikan diri pesenta-peserta tanpa pengganti sahaja yang boleh dibuat.1 Jawatankuasa Pengelola tidak boieh dipertanggungjawabkan atas kehilangan barang-barang kepunyaan pegawai atau peserta di daiam atau berdekatan dengan tempat pertandingan serta apa jua kecederaan atau kemalangan pada masa pertandingan dijaiankan sungguhpun beberapa persediaan akan diadakan untuk mengelakkan kejadian-kejadian yang tidak diingini.

Memastikan semua alatan yang akan digunakan mencukupi. sehingga kejohanan tamat. Mengelola. Mengedarkan borang-borang pendaftaran peserta. selamat dan disediakan sebelum kejohanan. merangka plan kedudukan padang. Setiausaha 4. KEPEGAWAIAN Menguruskan lantikan pegawai-pegawai kejohanan. Memastikan semua acara berjalan mengikut jadual Menyusun. Mengeluarkan senarai pemenang-pemenang setiap acara. Menerima dan menyimpan semua rekod kejohanan. Menorima dan mengesahkan pendaftaran peserta. 339 . Menyediakan borang-borang pendaftaran peserta semua acara. Menyediakan borang-borang Hakim dan keputusan. Naib Pengerusi 3.TEKNIK . Merancang. PERTANDINGAN. Menentukan acara-acara yang akan dipertandingkan. ALATAN DAN GELANGGANG Menyusun peraturan-peraturan pertandingan ( Olahraga dan Sukaneka). Mengadakan taklimat pengurus pasukan dan pegawai.menyusun dan mengelola segala tugasan JK. Menguruskan pemulangan semula alatan yang dipinjam. Memastikan dan menyediakan alatan sukaneka.kemudahan dan gelanggang.SENARAI JAWATAN KUASA BAGI MENGURUSKAN SUKAN TAHUNAN JAWATANKUASA PENGELOLA 1. Pengerusi 2. Penolong Setiausaha 5. Membantu menyelesaikan sebarang masalah yang timbul sebelum/semasa dan selepas kejohanan. Bendahari SENARAI TUGAS JAWATAN KUASA URUSETIA Merangka Kertas Kerja Pelaksanaan Kejohanan. Memastikan ukuran alatan/getanggang betul. menyediakan padang dan gelanggang. Menguruskan surat menyurat sewaan/pinjaman alatan (jika perlu). Menyelaras/membantu segala tugasan Jawatankuasa.

340 . Menguruskan tempahan dan pembelian. Mengeluarkan surat-surat jemputan selewat-lewatnya seminggu sebelum kejohanan. Menyediakan Roset dan lain-lain yang diperlukan. Menentukan bentuk persembahan yang akan diadakan. Menentukan upacara sambutan. menjaga kebajikan dan keperluan pegawal setiap masa. Menentukan penyampai-penyampai hadiah. Mengelolakan Majlis Penyampaian Hadiah untuk semua acara. Menyediakan alatan sampingan yang diperlukan. HIASAN I KEMUDAHAN AM DAN KHEMAH Menentukan kemudahan am I khemah yang diperlukan. Menyediakan surat dan menguruskan proses pinjaman Memastikan segala kemudahan diterima dalam keadaan baik sebelum kejohanan dan selepas kejohanan. Menghias khemah VIP Menyediakan ³backdrop´ jika pertu. Menguruskan sewaan/pinjaman kemudahan berkenaan.- Menyedia dan meguruskan surat-surat lantikan. KAWALAN KESELAMATAN DAN HARTA BENDA Memastikan bentuk kawalan keselamatan. Sentiasa berhubung dengan pihak Urusetia dan Pengacara Majtis. Memastikan . Menyusun hadiah dan cenderahati sesuai dengan acara penyampaian hadiah. HADIAH DAN CENDERAHATI Menentukan bentuk hadiah dan cenderahati dengan kuantiti yang cukup berdasarkan belanjawan. Menyediakan/menguruskan kemudahan/peralatan yang diperlukan. PERASMIAN DAN PENUTUP Menentukan aturcara/perasmian/penutup. Menghias kawasan sekitar padang dan gelanggang kejohanan. Menentukan hadiah dan cenderahati diterima sebelum kejohanan. Membentuk dan mengagihkan unit-unit kawalan. JEMPUTAN I SAMBUTAN DAN PROTOKOL Menyenaraikan jemputan-jemputan.

Memastikan bilangan/budget mencukupi..- Menyediakan surat dan menguruskan lantikan unit Bantuan Kawalan Luar. Menguruskan pinjamanlsewaan dan Perkidmatan Jab. BUKU PROGRAM Mengumpul I mendapatkan maklumat yang diperlukan untuk diisi dan dicetak dalam buku program. Memastikan alatan yang diperlukan dan kuantiti yang mencukupi. Menyediakan kelengkapan I persediaan untuk kecederaan parah/kronik. Memastikan perjalanan sistem siaraya berfungsi dengan baik sehingga kejohanan tamat. Mendapatkan/menguruskan kata-kata aluan dan semua pihak. Penerangan. Mengumumkan pemenang setiap acara I pemberitahuan I memanggil pemenang I penyampai untuk acara penyampaian hadiah. SIARAYA DAN SERANTA Menentukan criteria/keperluan alat siaraya mencukupi. PERTOLONGAN CEMAS DAN RAWATAN Menyusun ahli-ahli bertugas sepanjang kejohanan. Menyusun kandungan/mencetak dan mengedarkan buku program. Mengemas dan membersihkan kembali tempat dan peralatan jamuan. Berusaha mengekal dan mempertingkatkan mood/suasana kekal meriah sepanjang kejohanan berlangsung. KEBERSIHAN Menyusun aktiviti membersihkan padang/gelanggang/sekolah 341 . Memastikan buku program siap sebelum kejohanan. Menentukan I menguruskan tempat jamuan.( RELA I JPA I PDRM) Memastikan perjalanan kejohanan dan kawasan keseluruhan berada dalam selamat dan terkawal sepanjang kejohanan berlangsung. Menyediakan dan menguruskan urusan surat menyurat.( Bantuan Kecemasan Luar) Menguruskan surat-menyurat yang diperlukan. PENGACARA MAJLIS Menentukan skrip ucapan sendiri. Mengedarkan minuman kepada pegawai-pegawai kejohanan. MINUMAN PEGAWAI DAN JAMUAN TEH Menentukan menu jamuan dan minuman.

342 . Menyerahkan keputusanlperatatan kepada pihak Urusetia I Teknik I Pertandingan sebaik sahaja acara selesai. PERBARISAN DAN PERSEMBAHAN Menentukan I menyusun kontinjen perbarisan serta kumpulan persembahan yang akan diadakan. Memastikan keseluruhannya kekal bersih. PENGELOLA PESERTA Memanggil dan menyediakan peserta mengikut susunan scam. Memilih peserta. Menyediakan Jadual dan mengendalikan latihan peserta. Mendaftarkan peserta kepada urusetia kejohanan. Memastikan acora boleh ditamatkan seberapa segera yang boleh. Menghantar peserta ke tempat-tempat permulaan acara. Menyediakan tong-tong sampah di kawasan yang difikirkan perlu. Memanggil/menyelia penerima-penerima hadiah. Menjaga keselamatan diri I peserta dan alatan semaksimum mungkin. Mengambil dan memastikan segala peralatan yang diterima mencukupi dan dalam keadaan balk. Menyediakan peserta untuk menerima hadiah selepas pengumuman. Menyedia dan menghantar peserta kepada Pengelola Peserta selepas panggilan. PEGAWAI-PEGAWAI KEJOHANAN Melaporkan diri kepada ketua bahagian masing-masing 10 minit sebelum acara bermula. Mengemukakan masalah yang timbul kepada Raferi bahaglan masingmasing. 10 minit sebelum acara bermula. Letakkan papan tanda jika perlu. Menyemak dan mengesahkan pendaftaran. Menyusun aturcara dan jadual persembahan GURU RUMAH SUKAN PENASIHAT I KETUA I JURULATIH I CAPERON Mengendalikan perjumpaan/mesyuarat ahli rumah sukan dan mengemaskinikan fail. Memastikan ketancaran perjalanan setiap acara. Mengikut arahan/tugas yang diarahkan oleh ketua. Mengadakan rondaan kebersihan sepanjang masa.- sebelum/semasa dan selepas kejohanan.

1.SENARAI BORANG-BORANG YANG DIGUNAKAN BAGI MENGURUSKAN SUKAN TAHUNAN 1. Pertandingan / Kegiatan ____________________________________ yang akan diadakan di ______________________________________ pada __________________________ hingga ____________________ 1. Rombongan sekolah / Melawat sambil belajar ke _________________________________________________________ pada __________________________ hingga ___________________ 2. _________________________ ___________________ Tandatangan Ibu Bapa/Penjaga) (No. Walaupun demikian saya mengaku tidak akan mengambiI sebarang tindakan un dangundang terhadap pengelola atau wakilnya yang berkaitan dengan apa-apa kemalangan atau kecederaan terhadap anak jagaan saya yang berlaku di dalam perjalanan dan mengambil bahagian di dalarn kegiatan tersebut di atas. Sekian. 85300 Labis. terima kasih. Surat Kebenaran Ibu Bapa / Penjaga SURAT AKUAN DAN KEBENARAN __________________________ __________________________ __________________________ Tarikh:_______________ Pengetua. Saya _______________________________________________Ibu Bapa / Penjaga murid yang bernama _____________________ _________Tingkatan __________ mernbenarkan anak / waris saya mewakili sekolah dalam kegiatan: 1. Saya mernberi kebenaran kepada pihak Pengelola kegiatan ini atau wakilnya memberi apa-apa rawatan atau pertolongan perubatan kepada anakjagaan saya jika didapati perlu. Jalan Muar. Kad Pengenalan) 343 . Johor. Sesungguhnya saya telah mengetahui bahawa pihak sekolah telah mengambi1 segala Iangkah-Iangkah keselamatan dan pengawasan. Tuan.7. Sekolah Menengah Kebangsaan Labis. 3.

Acara ( ) Acara: Lontar Peluru / Lompat Jauh / Lompat Tinggi Kategori: Lelaki /Perempuan A / B / C Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 Nama Peserta No.ACARA: ( ) NAMA ACARA: ( ) Bil KEDUDKAN 1 2 3 4 5 JOHAN NAIB JOHAN KETIGA KEEMPAT KELIMA CATATAN MASA/TINGGI/JARAK Rumah NAMA PEMENANG 344 . Borang Pencatat Markah* BORANG PENCATAT MARKAH Kejohanan Olahraga Tahunan Ke -14 SMKL ( 2004) ACARA BALAPAN /PADANG NO. Borang Penyertaan Acara Sukan* No.2. Rumah Delima Delima Nilam Nilam Zamrud Zamrud Intan Intan Catatan 3.

ACARA: ( Bil KEDUDKAN 1 2 3 4 5 JOHAN NAIB JOHAN KETIGA KEEMPAT KELIMA ) CATATAN MASA ACARA: ( Rumah ) NAMA PEMENANG 4. 345 .Kejohanan Olahraga Tahunan Ke -14 SMKL ( 2004) ACARA BALAPAN NO. Rumah Delima Delima Nilam Nilam Zamrud Zamrud Intan Intan Kedudukan Catatan Nama Peserta * Borang yang dilampirkan hanya contoh sahaja dan boleh diubahsuaikan mengikut sekolah dan keadaan. Borang Keputusan Rasmi* Kejohanan Olahraga Tahunan Ke -15 SMKL ( 2005) Acara Padang KEPUTUSAN RASMI Acara: Lompat Jauh Kategori: Perempuan Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 A No.

jemputan tetamu khas .NORMA KERJA BAGI MENGURUSKAN SUKAN TAHUNAN Jenis Kerja Penyediaan kertas konsep Pengesahan / sokongan pengetua Penubuhan AJK Mesyuarat AJK ± Perasmi.jemputan PPD sebagai penaung Mesyuarat Penyelarasan .Penyelarasan tugastugas .Laporan kemajuan oleh semua J/K Kecil .Penyelesaian masalah Mesyuarat akhir . 3 jam 9. 12. 18. 16. 4. 2. 1 hari 2 jam 1 hari 2 hari 1 hari 2 jam 1 hari 2 hari 1 hari 1 jam 1 hari 346 . 7. 14.jemputan pasukan lari berganti-ganti antara sekolah . 6. 19. 3. 11. 15.jemputan pegawai .polis untuk keselamatan . 13. 3 jam 8. 10. 5.menyemak tugas-tugas yang patut diselesaikan Pendaftaran peserta sukantara Jadual Pertandingan Sukantara Penyediaan padang/alatan Sukantara Pendaftaran peserta Sukan Jadual Pertandingan Sukan Acara awal hari Sukan Raptai sukan tahunan Acara akhir Membersih/ mengemas padang & peralatan Laporan & Penilaian ( Postmortem ) Masa yang diambil 1 minggu 1 jam 2 jam 3 jam 3 jam 1 hari Jumlah unit yang boleh dijalankan dalam seminggu Bil 1.penderma-penderma . 17. acara dll Mesyuarat AJK Kecil Surat menyurat .

SENARAI TUGAS HARIAN BAGI MENGURUSKAN SUKAN TAHUNAN NAMA : JAWATAN: TARIKH : Bil Tugas saya hari ini Catatan 347 .

AKTIVITI 7: KURSUS KEPIMPINAN AJK TERTINGGI UNIT UNIFORM. 1/1995 Unit Perhubungan dan Pendaftaran Sekolah. PK KOKO Penyelaras Program 348 . SPI Bil. 24/1998 SPI Bil. 24/1998 The School Tour Regulations 1957 SPIBil. KELAB PERSATUAN PERINGKAT SEKOLAH DI LUAR DAERAH PROSES KERJA Pegawai Yang Meluluskan/Diruj uk Pengetua Seksi Undangundang / Peraturan SPI Bil. 9/2000 Bil Proses Kerja 1 SEBELUM KURSUS Mennyediakan kertas cadangan perlaksanaan kursus. Rasional Matlamat & objektif Anggaran Perbelanjaan Menentukan tempat & tarikh Senarai nama pelajar dan guru pengiring Senarai nama jurulatih/penyelia kursus Senarai tugas jawatankuasa pelaksana Jadual aktiviti Mesyuarat dan pelantikan jawatankuasa pengelola Pemberitahuan kepada pihak berkuasa Pengarah Pelajaran Negeri Jabatan Pengangkutan Jalan Balai Polis Penceramah Balai Bomba dan Penyelamat Pejabat Kesihatan Agensi Berkaitan Pejabat Pentadbiran/Penghulu Ibu Bapa Pengangkutan Lokasi tempat kursus Taklimat Kepada Peserta Aktiviti Peraturan Langkah-langkah keselamatan Keperluan Logistik Pakaian Ubatan Alatan Perkhemahan Keperluan Harian 2 3 4. 12/2000 SPI Bil.

Kawasan berkursus bersih seperti sebelumnya. y Laporan Kewangan y Aktiviti Mengedar Surat Penghargaan dan Sijil Pencapaian Penyertaan. Taklimat Kem Komanden Mesyuarat penyelarasan pada akhir aktiviti setiap hari Pemantauan sepanjang masa Penilaian Pelajar Selepas Sesi. Menyiap dan membentang. Menilai semula keseluruhan aktiviti yang dijalankan dan mengenalpasti kelemahan untuk tindakan selanjutmnya. cukup dan bersih. PK KOKO Urus Setia SELEPAS KURSUS 1 2 3 4 Keperluan logistik atau peralatan mencukupi baik. Mendokumentasi Program Sebagai Panduan dan Rujukan. Memohon kebenaran daripada pemilik untuk meninggalkan kawasan berkursus. PK KOKO Kem Komanden Urus Setia 2 3 Urus Setia Urus Setia 4 PK KOKO Komanden PK KOKO 5 6 7 349 .SEMASA BERKURSUS 1 Kesihatan Dan Kebajikan Peserta Jangkitan penyakit Keracunan makanan Kemudahan asas Sistem komunikasi Prosedur keselamatan dilaksanakan dan dipatuhi. Memastikan Jadual Kursus Dilaksanakan Mengikut Perancangan.

RAJAH CARTA ALIRAN KERJA KURSUS KEPIMPINAN AJK TERTINGGI UNIT BERUNIFORM / KELAB / PERSATUAN PERINGKAT SEKOLAH DI LUAR DAERAH MULA Kertas Cadangan YA TIDAK Persetujuan Ahli Mesyuarat Pindaan Pemberitahuan Pihak Tertentu Taklimat kepada Peserta YA TIDAK Penyeliaan Tahap Kesihatan/ Kebajikan Ke hospital Prosedur keselamatan dipatuhi Jadual kursus dipatuhi 350 .

Mesyuarat Penyelarasan/ Pemantauan Semakan keperluan logistik & peralatan Memastikan Kawasan Bersih Seperti Sebelumnya Memohon Kebenaran Meninggalkan Kawasan Menilai Semula Aktiviti yang Dijalankan Membentang Laporan Kewangan & Aktiviti Mengedar surat penghargaan & Sijil Penyertaan Dokumentasi Program Proses kerja yang melibatkan semua guru penasihat TAMAT 351 .

SENARAI SEMAK BAGI KURSUS KEPIMPINAN AJK TERTINGGI UNIT UNIFORM. Matlamat & objektif Anggaran Perbelanjaan Menentukan tempat & tarikh Senarai nama pelajar dan guru pengiring Senarai nama jurulatih/penyelia perkhemahan Senarai tugas jawatankuasa pelaksana Jadual aktiviti Pelantikan dan mesyuarat jawatankuasa induk 2 3 Mesyuarat dan Pelantikan Jawatan Kuasa Pengelola Pemberitahuan kepada pihak berkuasa Pengarah Pelajaran Negeri Jabatan Pengangkutan Jalan Balai Polis Penceramah Balai Bomba dan Penyelamat Pejabat Kesihatan Agensi Berkaitan Pejabat Pentadbiran/Penghulu Ibu Bapa Pengangkutan Lokasi tempat berkursus Taklimat Kepada Peserta Aktiviti Peraturan Langkah-langkah keselamatn Keperluan Logistik -Pakaian -Ubatan -Alatan Perkhemahan -Keperluan Harian 352 Tanda ( ¥ ) Catatan 1 4. . KELAB PERSATUAN PERINGKAT SEKOLAH DI LUAR DAERAH Bil Tindakan SEBELUM KURSUS Menyediakan kertas cadangan perlaksanaan kursus Rasional.

SEMASA BERKURSUS 1 Kesihatan Dan Kebajikan Peserta Jangkitan penyakit Keracunan makanan Kemudahan asas Sistem komunikasi Prosedur dipatuhi. Menyiap dan membentang. keselamatan dilaksanakan dan 2 3 Memastikan Jadual Kursus Dilaksanakan Mengikut Perancangan Mesyuarat penyelarasan setiap akhir aktiviti setiap hari Pemantauan sepanjang masa SELEPAS BERKHEMAH 1 2 3 4 Keperluan logistik atau peralatan mencukupi dan bersih. Kawasan Berkursus sebelumnya. Laporan Kewangan Aktiviti Mengedar Surat Penghargaan Pencapaian Penyertaan. Menilai semula aktiviti yang dijalankan dan mengenalpasti kelemahan untuk tindakan selanjutmnya. 353 . bersih seperti Memohon kebenaran daripada pemilik untuk meninggalkan kawasan Berkursus. dan Sijil 5 6 7 Mendokumentasi Program Sebagai Panduan dan Rujukan.

SENARAI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN Bil 1 Dokumen SPI 24/1998 Perkara ³Penglibatan dan Murid Dalam Aktiviti Pasukan Seragam Anjuran Agengsi Kerajaan dan Pertubuhan Bukan Kerajaan´ 2 3 Federation of Malaya: The Education Ordinance 1952 SPI 1/1995 The School (Tour) Regulation 1957 Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendikan Jasmani dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum dan Sukan di dalam dan di luar Kawasan Sekolah Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendikan Jasmani dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum dan Sukan di dalam dan di luar Kawasan Sekolah Lawatan Pendidiikan Murid di hari Persekolahan 4 SPI 9/2000 5 SPI 12/2000 354 .

KELAB PERSATUAN PERINGKAT SEKOLAH DI LUAR DAERAH 1 Penaung 2 Penasihat 3 Pengerusi 4 Timbalan Pengerusi 5 Naib Pengerusi 6 Setiausaha 7 Penolong Setiausaha 8 Bendahari 9 Penyelaras 10 Kem Komanden* 11 AJK -Urus Setia Pendaftaran -Buku Program -Sijil& Cendera mata -Kawalan Pelajar -Kebajikan Pelajar -Riadah & kerohanian -Dokumentasi & Laporan -Siar Raya -Pengangkutan* -Pertolongan Cemas -Jemputan -Perasmian -Kebersihan -Peralatan -Jamuan -Protokol .SENARAI JAWATAN KUASA BAGI KURSUS KEPIMPINAN AJK TERTINGGI UNIT UNIFORM.Penginapan* . 355 .Keselamatan * Di perlukan sekiranya diadakan secara perkhemahan.

Borang kebenaran ibubapa/penjaga: SURAT AKUAN DAN KEBENARAN __________________________ __________________________ __________________________ Tarikh:_______________ Pengetua. _________________________ ___________________ Tandatangan Ibu Bapa/Penjaga) (No. Tuan. Pertandingan / Kegiatan ____________________________________ yang akan diadakan di ______________________________________ pada __________________________ hingga ____________________ 1. 3.SENARAI BORANG-BORANG YANG DIGUNAKAN 1. Rombongan sekolah / Melawat sambil belajar ke _________________________________________________________ pada __________________________ hingga ___________________ 2. Kad Pengenalan) 356 . Jalan Muar. Johor. terima kasih. 85300 Labis. Sekolah Menengah Kebangsaan Labis.1. Saya ______________________________________________ _Ibu Bapa / Penjaga murid yang bernama _____________________ _________Tingkatan __________ mernbenarkan anak / waris saya mewakili sekolah dalam kegiatan: 1. Walaupun demikian saya mengaku tidak akan mengambiI sebarang tindakan undang undang terhadap pengelola atau wakilnya yang berkaitan dengan apa-apa kemalangan atau kecederaan terhadap anak jagaan saya yang berlaku di dalam perjalanan dan mengambil bahagian di dalarn kegiatan tersebut di atas.8. Sesungguhnya saya telah mengetahui bahawa pihak sekolah telah mengambi1 segala Iangkah-Iangkah keselamatan dan pengawasan. Sekian. Saya mernberi kebenaran kepada pihak Pengelola kegiatan ini atau wakilnya memberi apa-apa rawatan atau pertolongan perubatan kepada anakjagaan saya jika didapati perlu.

2. 2. Bersama-sama ini disertakan butir-butir yang dikehendaki untuk tujuan Sekian. Jabatan Pendidikan Johor. µBERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ ³CINTAILAH BAHASA KITA´ (Tandatangan Guru Besar / Pengetua) Nama Penuh: «««««««««««««.1. terima kasih. 357 . PERMOHONAN MELANCONG PERATURAN (MELANCONG) SEKOLAH 1957 Adalah saya dengan hormatnya memohon kebenaran daripada tuan untuk melancong ke beberapa tempat * dalam / luar Negeri Johor. Cop Rasmi Sekolah: ««««««««««««. 1.K/P: «« Nama Dalam Tulisan Cina: ««««««««««««. 80604 Johor Bahru. Alamat: «««««««««««««««««««« Rujukan Kami: ««« Tarikh: ««««««« Pendaftar Sekolah Sekolah Negeri Johor. Tuan. Jalan Tun Abdul Razak. 2. Borang Pelancongan* Nama Sekolah: «««««««««««««««« Telefon: ««««.1 NamaPenuh:«««««««««««««No.1. Tujuan Melancong: ««««««««««««««.. di atas. Guru-Guru Yang Bertanggungjawab: 2. Ketua Rombongan 2.

K/P:««««.2. Maklumat Peserta Rombongan: 358 .1 3.3 Butir Anggaran Perbelanjaan: ««««««««««««««« ««««««««««««««««««««««««««« 3. Jadual Perjalanan (Itinerary) Lawatan: Tarikh Masa Tempat Yang Dilawati (Catatkan nama tempat dan negeri yang berkenaan) Nama dan Alamat Penuh Tempat Bermalam 5. Punca Wang:««««««««««««««««««««« ««««««««««««««««««««««««««. «««««««««««««««««««««««««« 3.4 Maklumat Orang I Orang-Crang Yang Dibenarkan memungut Dan mbelanjakan wang.1 NamaPenuh: «««««««««««No.2 Jumalah Wang: «««««««««««««««««« .2. Bil Nama Penuh No.No.2 Nama Penuh: ««««««««««.K/P :« Nama Dalam Tulisan Cina: «««««««««««««« Alamat Tempat Tinggal: ««««««««««««« (*Potong yang tidak berkenaan) 3. Nama Dalam Tulisan Cina: ««««««««««««« Alamat Tempat Tinggal: «««««««««««««« 2. Butir Kewangan: 3.2.2 Alamat Tempat Tinggal: «««««««««««««« Maklumat Guru-Guru Yang Membantu: 2. K/P Umur Jawatan / Tingkatan Alamat Tempat Tinggal 4.

Bil Nama Penuh Nama Dalam Tulisan Cina Jantin a No. Jawatan dan Cop Rasmi Sekolah: «««««««««««««««. (Tandatangan Guru Besar I Pengetua) Nama Penuh: ««««««««««««««««. K/P Darjah / Tingkatan Umur Alamat Tempat Tinggal 6. Murid-murid dan guru-guru yang terlibat telah diberi taklimat berhubung dengan peraturan dan langkah-langkah keselamatan.. Perakuan Guru Besar / Pengetua: 6. [Guru-Guru yang bertanggungjawab ditugaskan menjalankan semua langkah-langkah keselamatan] Saya dengan ini memperakukan bahawa sepanjang pengetahuan saya segala keterangan yang diberikan dalam borang ini adalah betul dan benar. 359 .1 6.1 Persetujuan bertulis ibu bapa / penjaga murid telah diperolehi.

Kp Tingkatan Guru Penasihat: «««««««««««««T. 2. Guru Penasihat: 1. Borang Pendaftaran BORANG PENDAFTARAN KURSUS KEPIMPINAN AJK TERTINGGI UNIT KOKURIKULUM SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LABIS 2005 Nama Unit: ««««««««««««««««««...3.. ««««««««««««««. tangan: «««««««««« Tarikh: :«««««««««««««« 360 . ««««««««««««««. Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 Nama No.

Nama: ««««««««««2. 3. Kursus yang pernah dihadiri: ««««««««««««««««««««««««««««««« ««««««««««««««««««««««««««««««« ««««««««««««««««««««««««««««««« 7. Tarikh: ««««««« 361 . Maklumat Kesihatan / alahan : «««««««««««««««« ««««««««««««««««««««««««««««««« ««««««««««««««««««««««««««««««« Tandatangan : ««««««««««Tarikh: «««««««« Pengesahan Guru Penasihat: Adalah di akui bahawa maklumat yang diberikan di atas adalah benar.. Tingkatan: «««««««««« Jawatan : «««««««««« 5. Borang Maklumat Kursus BORANG MAKLUMAT KURSUS KEPIMPINAN AJK TERTINGGI UNIT KOKURIKULUM SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LABIS 2005 1.4. Unit: ««««««««« Tandatangan : «««««««««««««. Alamat : ««««««««««««««««««««««««««««««« ««««««««««««««««««««««««««««««« 6. No Kp: «««««««««4. Nama: ««««««««««««««««.

Guru / Pelajar* Tandakan ( ¥ ) 1 ± lemah 5 .cemerlang 1 1 2 3 4 5 6 7 Ulasan: Tajuk Ceramah bersesuaian Keperluan Aktiviti Menarik Objektif Dapat Di capai Tempoh Masa memadai 2 3 4 5 Bil Perkara Tandatangan : ««««««««««««««««««««««««.. Borang Penilaian Setiap Sesi BORANG PENILAIAN SETIAP SESI KURSUS KEPIMPINAN AJK TERTINGGI UNIT KOKURIKULUM SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LABIS 2005 Nama sessi : ««««««««««««««. 6.5. Borang Penilaian Kursus BORANG PENILAIAN KURSUS KEPIMPINAN AJK TERTINGGI UNIT KOKURIKULUM 362 .

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LABIS 2005 Guru / Pelajar* Tandakan ( ¥ ) 1 ± lemah 5 .cemerlang 1 1 2 3 4 5 6 7 Tajuk Ceramah Isi Kandungan Skop Masa Kemudahan Kursus Objektif Kursus Makanan Akriviti 2 3 4 5 Bil Perkara Ulasan: Tandatangan : ««««««««««««««««««««««««. 363 .

KELAB PERSATUAN PERINGKAT SEKOLAH DI LUAR DAERAH Bil 1 Jenis Kerja Menyediakan kertas cadangan pelaksanaan kursus Mesyuarat dan pelantikan jawatankuasa pengelola Pemberitahuan kepada pihak berkuasa Taklimat Kepada Peserta Masa yang diambil 120 minit Jumlah unit yang boleh dijalankan dalam seminggu 2 120 minit 3 1 minggu 4 5 60 minit Kesihatan Dan Kebajikan 60 minit Peserta Penilaian 90 minit 6 7 Dokumentasi dan laporan 1 minggu 364 .NORMA KERJA BAGI KURSUS KEPIMPINAN AJK TERTINGGI UNIT UNIFORM.

KELAB PERSATUAN PERINGKAT SEKOLAH DI LUAR DAERAH NAMA : JAWATAN: TARIKH : Bil Tugas saya hari ini Catatan 365 .SENARAI TUGAS HARIAN KURSUS KEPIMPINAN AJK TERTINGGI UNIT UNIFORM.

Taklimat Kepada Peserta Aktiviti Peraturan Langkah-langkah keselamatan Keperluan Logistik Pakaian Ubatan Alatan Perkhemahan Keperluan Harian PK KOKO Penyelaras Program 366 . 1/1995 SPI Bil. SPI Bil. 2/2000 SPI Bil.AKTIVITI 8: BAGI PERKHEMAHAN UNIT BERUNIFORM PERINGKAT SEKOLAH DI LUAR DAERAH PROSES KERJA Bil Proses Kerja SEBELUM PERKHEMAHAN Pengetua 1 Mennyediakan kertas cadangan pelaksanaan Perkhemahan Rasional Matlamat & objektif Anggaran Perbelanjaan Menentukan tempat & tarikh Senarai nama pelajar dan guru pengiring Senarai nama jurulatih/penyelia perkhemahan Senarai tugas jawatankuasa pelaksana Jadual aktiviti Pengetua 2 3 Mesyuarat dan pelantikan jawatankuasa pengelola Pemberitahuan kepada pihak berkuasa Pengarah Pelajaran Negeri Jabatan Pengangkutan Jalan Balai Polis Penceramah Balai Bomba dan Penyelamat Pejabat Kesihatan Agensi Berkaitan Pejabat Pentadbiran/Penghulu Ibu Bapa Pengangkutan Lokasi tempat kursus Unit Perhubungan dan Pendaftaran Sekolah. 24/1998 The School Tour Regulations 1957 SPI Bil. 9/2000 SPI Bil 12/2000 Pegawai Yang Seksi UndangMeluluskan/Dirujuk undang/Peraturan Ibu bapa 4. 24/1998 SPI Bil.

Menilai semula keseluruhan aktiviti yang dijalankan dan mengenalpasti kelemahan Pengetua Pengetua untuk tindakan selanjutnya. Kem Komanden Memastikan Jadual Perkhemahan Urus Setia Dilaksanakan Mengikut Perancangan. Memohon kebenaran daripada pemilik PK KOKO untuk meninggalkan kawasan berkhemah. Kawasan Perkhemahan bersih seperti PK KOKO Komanden sebelumnya. Taklimat Kem Komanden Mesyuarat penyelarasan pada akhir aktiviti setiap hari Pemantauan sepanjang masa SELEPAS PERKHEMAHAN 1 2 3 Keperluan logistik atau peralatan PK KOKO Urus Setia mencukupi baik. cukup dan bersih. PK KOKO Menyiap dan membentang. Laporan Kewangan Aktiviti Mengedar surat senghargaan dan sijil pencapaian penyertaan. 4 5 6 367 .SEMASA PERKHEMAHAN 1 Taklimat kem Komanden Kesihatan Dan Kebajikan Peserta Jangkitan penyakit Keracunan makanan Kemudahan asas Sistem komunikasi PK KOKO 2 3 Prosedur keselamatan dilaksanakan dan dipatuhi.

sebagai 368 .7 Mendokumentasi program panduan dan rujukan.

RAJAH CARTA ALIRAN KERJA PERKHEMAHAN UNIT BERUNIFORM PERINGKAT SEKOLAH DI LUAR DAERAH MULA Kertas cadangan Ya Tidak Mesyuarat Ahli Persetujuan Pindaan Pemberitahuan pihak tertentu Taklimat tertentu Prosedur keselamatan dipatuhi Ke hospital Penilaian Pelajar Selepas Sesi. 369 .

Jadual perkhemahan dipatuhi Mesyuarat Penyelarasan/ Pemantauan Kertas Cadangan YA TIDAK Persetujuan Ahli Mesyuarat Pindaan Pemberitahuan Pihak Tertentu Taklimat kepada Peserta 370 .

Semakan keperluan logistik & peralatan Memastikan Kawasan Bersih Seperti Sebelumnya Memohon Kebenaran Meninggalkan Kawasan Menilai Semula Aktiviti yang Dijalankan Membentang Laporan Kewangan & Aktiviti Mengedar surat penghargaan & Sijil Penyertaan Dokumentasi Program Proses kerja yang melibatkan semua guru penasihat TAMAT 371 .

Matlamat & objektif Anggaran Perbelanjaan Menentukan tempat & tarikh Senarai nama pelajar dan guru pengiring Senarai nama jurulatih/penyelia perkhemahan Senarai tugas jawatankuasa pelaksana Jadual aktiviti Tanda (/) Catatan 1 2 3 Mesyuarat dan Pelantikan Jawatan Kuasa Pengelola Pemberitahuan kepada pihak berkuasa Pengarah Pelajaran Negeri Jabatan Pengangkutan Jalan Balai Polis Penceramah Balai Bomba dan Penyelamat Pejabat Kesihatan Agensi Berkaitan Pejabat Pentadbiran/Penghulu Ibu Bapa Pengangkutan Lokasi tempat perkhemahan Taklimat Kepada Peserta Aktiviti Peraturan Langkah-langkah keselamatan Keperluan Logistik -Pakaian -Ubatan -Alatan Perkhemahan -Keperluan Harian 4.SENARAI SEMAK BAGI PERKHEMAHAN UNIT UNIFORM PERINGKAT SEKOLAH DI LUAR DAERAH Bil Tindakan SEBELUM PERKHEMAHAN Menyediakan kertas cadangan pelaksanaan kursus Rasional. 372 .

Menyiap dan membentang. keselamatan dilaksanakan dan 3 4 Memastikan Jadual perkhemahan Dilaksanakan Mengikut Perancangan Mesyuarat penyelarasan setiap akhir aktiviti setiap hari Pemantauan sepanjang masa Penilaian Peserta setiap sesi SELEPAS BERKHEMAH 5 1 2 3 4 Keperluan logistik atau peralatan mencukupi dan bersih. 373 . Laporan Kewangan Aktiviti Mengedar Surat Penghargaan Pencapaian Penyertaan. Menilai semula aktiviti yang dijalankan dan mengenalpasti kelemahan untuk tindakan selanjutmnya. dan Sijil 5 6 7 Mendokumentasi Program Sebagai Panduan dan Rujukan. Kawasan perkhemahan sebelumnya.SEMASA PERKHEMAHAN 1 2 Taklimat Kem Komandan Kesihatan dan kebajikan peserta Jangkitan penyakit Keracunan makanan Kemudahan asas Sistem komunikasi Prosedur dipatuhi. bersih seperti Memohon kebenaran daripada pemilik untuk meninggalkan kawasan perkhemahan.

SENARAI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN PERKHEMAHAN UNIT UNIFORM PERINGKAT SEKOLAH DI LUAR DAERAH Bil Dokumen SPI Bil. 24/1998 Perkara Penglibatan Guru Dan Murid Dalam Aktiviti Pasukan Pakaian Seragam Anjuran Agensi Kerajaan Dan Pertubuhan Kerajaan Dan Pertubuhan Bukan Kerajaan. 1 2 Federation of Malaya: The Education Ordinance 1952 SPI 1/1995 The School (Tour) Regulation 1957 Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendikan Jasmani dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum dan Sukan di dalam dan di luar Kawasan Sekolah Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendikan Jasmani dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum dan Sukan di dalam dan di luar Kawasan Sekolah Lawatan Pendidiikan Murid di hari Persekolahan Lawatan Pendidikan Murid Di Hari Persekolahan 3 4 SPI 9/2000 5 6 SPI 12/2000 SPI Bil 12/2000 374 .

Keselamatan .Penolong Jurulatih .Ketua Guru Penasihat 375 .Hakim Pertandingan .Jurulatih .SENARAI JAWATAN KUASA BAGI PERKHEMAHAN UNIT UNIFORM PERINGKAT SEKOLAH DI LUAR DAERAH 1 Penaung 2 Penasihat 3 Pengerusi 4 Timbalan Pengerusi 5 Naib Pengerusi 6 Setiausaha 7 Penolong Setiausaha 8 Bendahari 9 Penyelaras 10 Kem Komanden 11.Logistik . Penolong Kem Komanden 12 AJK -Urus Setia Pendaftaran -Buku Program -Sijil& Cendera mata -Kawalan Pelajar -Kebajikan Pelajar -Riadah & kerohanian -Dokumentasi & Laporan -Siar Raya -Pengangkutan -Pertolongan Cemas -Jemputan -Perasmian -Kebersihan -Peralatan -Jamuan -Protokol .Ketua Kumpulan .

BORANG PENILAIAN SETIAP SESI PERKHEMAHAN GABUNGAN SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LABIS 2005 Nama sessi : ««««««««««««««. 376 .cemerlang 2 3 4 5 Ulasan: Tandatangan : ««««««««««««««««««««««««.. Guru / Pelajar* Bil 1 2 3 4 5 6 7 Perkara 1 Tajuk Ceramah bersesuaian Keperluan Aktiviti Menarik Objektif Dapat Di capai Tempoh Masa memadai Tandakan ( ¥ ) 1 ² lemah 5 .

Tarikh: ««««««««««««««« 377 .Senarai Semak Alatan SENARAI SEMAK ALATAN PERKHEMAHAN GABUNGAN SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LABIS 2005 Bil Nama Alatan Bil Ambil Bil Kembalikan Catatan Penjaga alatan : «««««««««««««« Tandatangan : ««««««««.

Mengedar Surat Penghargaan dan Sijil Pencapaian Penyertaan Mendokumentasi Program Sebagai Panduan dan Rujukan. Masa yang diambil 120 minit 120 minit 1 minggu 60 minit 60 minit 90 minit 1 minggu 3 Hari 2 jam 1 jam 11 1 minggu 12 13 1 minggu 1 minggu 378 . Penilaian Peserta setiap sesi Keperluan logistik atau peralatan mencukupi dan bersih. Memohon kebenaran daripada pemilik untuk meninggalkan kawasan perkhemahan. Menyiap dan membentang. Menilai semula aktiviti yang dijalankan dan mengenalpasti kelemahan untuk tindakan selanjutmnya. Kawasan perkhemahan bersih seperti sebelumnya.NORMA KERJA BAGI PERKHEMAHAN UNIT UNIFORM PERINGKAT SEKOLAH DI LUAR DAERAH Jumlah unit yang boleh dijalankan dalam seminggu Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Jenis Kerja Menyediakan kertas cadangan pelaksanaan kursus Mesyuarat dan Pelantikan Jawatan Kuasa Pengelola Pemberitahuan kepada pihak berkuasa Taklimat Kepada Peserta Oleh Komandan Kesihatan dan kebajikan peserta Prosedur keselamatan dilaksanakan dan dipatuhi.

SENARAI TUGAS HARIAN BAGI PERKHEMAHAN UNIT UNIFORM PERINGKAT SEKOLAH DI LUAR DAERAH NAMA : JAWATAN: TARIKH : Bil Tugas saya hari ini Catatan 379 .

9/2000 Tambahan SPI Bil.AKTIVITI 9: BAGI MERENTAS DESA PERINGKAT SEKOLAH PROSES KERJA Bil Proses Kerja SEBELUM MERENTAS DESA Mennyediakan kertas cadangan perlaksanaan kursus. 24 1998 Pemberitahuan kepada pihak berkuasa y Balai Polis y Hospital / klinik kesihatan y Pentadbiran Komuniti y Surat kebenaran ibubapa y Perasmi / jenputan VIP y Pengangkutan Taklimat Kepada Peserta y Aktiviti y Peraturan pertandingan y Langkah kselamatan pelajar Setiausaha Sukan Ibubapa SPI Bil. 9/2000 4. 1/1995 PK KOKO Setiausaha Sukan SPI Bil. 7/1977 Peraturan am pertandingan Pemantauan sepanjang masa SELEPAS MERENTAS DESA Setiausaha Sukan 380 . SEMASA MERENTAS DESA Prosedur dipatuhi. y PK KOKO dan Setiausaha Sukan keselamatan dilaksanakan SPI Bil.l 24/1998 2 3 Pengetua SPI Bil. y Rasional y Matlamat & objektif y Anggaran Perbelanjaan y Menentukan tempat & tarikh y Senarai nama pelajar dan guru rumah sukan y Senarai tugas jawatankuasa pelaksanaan y Aturcara program Mesyuarat pengelola dan pelantikan jawatankuasa Pegawai Yang Meluluskan/Dirujuk Seksi Undangundang / Peraturan 1 pengetua SP Bi.

Mendokumentasi Program Sebagai Panduan dan Rujukan. 4 5 6 381 . 2 Kawasan sekolah bersih seperti sebelumnya 3 PK KOKO Setiausaha Sukan Menilai semula keseluruhan aktiviti yang dijalankan dan mengenalpasti kelemahan untuk tindakan selanjutmnya. PK KOKO Setiausaha Sukan Menyiap dan membentang. Setiausaha Sukan y Laporan Kewangan y Aktiviti Menyampaikan hadiah kemenangan /sijil Setiausaha Sukan Penyertaan.1 Keperluan logistik atau peralatan mencukupi Setiausaha Sukan baik. cukup dan bersih.

CARTA ALIRAN PROGRAM MERENTAS DESA MULA Memohon Kebenaran dan kertas kerja Pinda/Tangguh Tidak Kelulusan diperoleh Kebenaran diperoleh Mes uarat J/kuasa 2 ¦ Pinda / Tangguh Tidak Surat Kebenaran Ibu Bapa Surat Jemputan / Perasmi Kebenaran Pihak Berkenaan Pelaksanaan Program Post Mortem / Laporan ¥ Mes uarat J/kuasa ¤ 382 .

SENARAI SEMAK PENGELOLAAN KEJOHANAN MERENTAS DESA PERINGKAT SEKOLAH BIL 1 2 3 4 5 6 7 TINDAKAN Surat meminta kebenaran kepada Pengetua Kertas Kerja Mesyuarat Jawatankuasa 1 Mesyuarat Jawatankuasa 2 Perlaksanaan Plan Do Review Laporan dan penilaian TANDA ( ¥ ) CATATAN 383 .

SENARAI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN Bil Dokumen Perkara Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendikan Jasmani dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum dan Sukan di dalam dan di luar Kawasan Sekolah Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendikan Jasmani dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum dan Sukan di dalam dan di luar Kawasan Sekolah Pengelolaan walkaton di sekolahsekolah Merentas desa Peringkat Sekolah Tarikh 11 April 1995 1 SPI 1/1995 2 SPI 9/2000 Tambahan 10 Mei 2000 3 4 SPI 7/1977 Peraturan Am Pertandingan 9 Sept 1977 384 .

Pengelola Peserta .Penjaga Masa .Refri .Hakim Penamat .Marshall .Teknik .SENARAI JAWATAN KUASA MERENTAS DESA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Penaung Penasihat Pengerusi Timbalan Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Penolong Setiausaha Bendahari Penyelaras AJK -Urus Setia Pendaftaran -Buku Program -Sijil& Cendera mata -Kawalan Pelajar -Dokumentasi & Laporan -Siar Raya -Pertolongan Cemas -Jemputan -Perasmian -Kebersihan -Peralatan -Jamuan -Protokol .Pelepas .Check Point .Pencatat .Pengelola Peserta 385 .

Tangan : ««««««« Tarikh: «««««««««««. Kp. T.SENARAI BORANG-BORANG YANG DIGUNAKAN 1 Borang Penyertaan BORANG PENYERTAAN PERTANDINGAN MERENTAS DESA SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LABIS 2005 Nama Rumah Sukan : ««««««««««««.. No Peserta Ketua Rumah Sukan : «««««««««««««. Kategori : «««««««««««««««« Bil Nama Tingkatan No. 386 .

guru rumah sukan boleh membuat pengesahan. Borang Pengesahan Tahap Kesihatan BORANG PENGESAHAN TAHAP KESIHATAN BAGI MENYERTAI MERENTAS DESA SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LABIS 2005 Nama: ««««««««««««««««« Tingkatan : «««««««« Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Perkara Lelah Asma Sawan Migrin Lemah Jantung Pernah Patah Tulang Tekanan Darah Tinggi Tekanan Darah Rendah Kencing Manis Demam Senggugut Sakit Kepala Tandakan ( ¥ ) Ya Tidak Adalah disahkah bahawa pelajar ini adalah disahkan sihat untuk menyertai acara merentas desa peringkat sekolah. Tangan : ««««« * Sekiranya tiada pegawai dinyatakan. Pegawai / Pembantu Perubatan*: ««««««««««« T.3. 387 .

388 .. Pencatat 1:««««««««««««««««««. Pencatat 2: ««««««««««««««««««.Tandatangan : «««««. Kedudukan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nama Masa No. Peserta Adalah disahkan bahawa catatan di atas adalah benar.. Borang Pencatat BORANG PENCATAT PERTANDINGAN MERENTAS DESA SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LABIS 2005 Kategori : «««««««««««.Tandatangan : «««««.4.

Tangan : «««««««« 389 . Borang Check Point BORANG CHECK POINT PERTANDINGAN MERENTAS DESA SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LABIS 2005 Check Point : 1 / 2 / 3 / 4 / 5 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 Nama : «««««««««««««««««.5. T.

Slip Keputusan KATEGORI : L 15 7. tangan: «««««««. T.. Tarikh: ««««««««««««««« 390 .6. Borang Markah Keseluruhan BORANG MARKAH KESELURUHAN PERTANDINGAN MERENTAS DESA SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LABIS 2005 Rumah Sukan Intan 15 Lelaki 18 20 15 Perempuan 18 20 JUMLAH KEDUDUKAN Delima Zamrud Nilai Kategori Pencatan: «««««««««««««.

.NORMA KERJA BAGI PROGRAM MERENTAS DESA Bil Jenis Kerja Mengemukakan surat mohon kebenaran dengan menerima kelulusan Mengedarkan surat perlantikan AJk pengelola Mesyuarat Penyelarasan 1 Taklimat Penasihat kanan Rumah sukan Mesyuarat penyelarasan 2 Mengeluarkan surat berkaitan perlaksanaan program Penyediaan borang dan surat kebenaran Surat jemputan Perlaksanan kejohanan merentas desa Mesyuarat Post Mortem Dokumentasi program Masa yang diambil Jumlah unit yang boleh dijalankan dalam seminggu 1 2 hari 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 hari 1 jam 1 jam 2 jam 1 minggu 1 minggu 1 minggu 5 jam 2 Jam 1 minggu 391 .

SENARAI TUGAS HARIAN PENGELOLAAN KEJOHANAN MERENTAS DESA PERINGKAT SEKOLAH NAMA : JAWATAN: TARIKH : BIL Tugas saya hari ini Catatan 392 .

393 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful