P. 1
Pengertian Wakaf

Pengertian Wakaf

|Views: 848|Likes:

More info:

Published by: Dicha Putra Arwindra on Oct 04, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/28/2012

pdf

text

original

Pengertian Wakaf

Secara etimologi, wakaf berasal dari perkataan Arab ³Waqf´ yang berarti ³al-Habs´. Ia merupakan kata yang berbentuk masdar (infinitive noun) yang pada dasarnya berarti menahan, berhenti, atau diam. Apabila kata tersebut dihubungkan dengan harta seperti tanah, binatang dan yang lain, ia berarti pembekuan hak milik untuk faedah tertentu (Ibnu Manzhur: 9/359). Sebagai satu istilah dalam syariah Islam, wakaf diartikan sebagai penahanan hak milik atas materi benda (al-µain) untuk tujuan menyedekahkan manfaat atau faedahnya (almanfaµah) (al-Jurjani: 328). Sedangkan dalam buku-buku fiqh, para ulama berbeda pendapat dalam memberi pengertian wakaf. Perbedaan tersebut membawa akibat yang berbeda pada hukum yang ditimbulkan. Definisi wakaf menurut ahli fiqh adalah sebagai berikut. Pertama, Hanafiyah mengartikan wakaf sebagai menahan materi benda (al-µain) milik Wakif dan menyedekahkan atau mewakafkan manfaatnya kepada siapapun yang diinginkan untuk tujuan kebajikan (Ibnu al-Humam: 6/203). Definisi wakaf tersebut menjelaskan bahawa kedudukan harta wakaf masih tetap tertahan atau terhenti di tangan Wakif itu sendiri. Dengan artian, Wakif masih menjadi pemilik harta yang diwakafkannya, manakala perwakafan hanya terjadi ke atas manfaat harta tersebut, bukan termasuk asset hartanya. Kedua, Malikiyah berpendapat, wakaf adalah menjadikan manfaat suatu harta yang dimiliki (walaupun pemilikannya dengan cara sewa) untuk diberikan kepada orang yang berhak dengan satu akad (shighat) dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan keinginan Wakif (al-Dasuqi: 2/187). Definisi wakaf tersebut hanya menentukan pemberian wakaf kepada orang atau tempat yang berhak saja. Ketiga, Syafiµiyah mengartikan wakaf dengan menahan harta yang bisa memberi manfaat serta kekal materi bendanya (al-µain) dengan cara memutuskan hak pengelolaan yang dimiliki oleh Wakif untuk diserahkan kepada Nazhir yang dibolehkan oleh syariah (al-Syarbini: 2/376). Golongan ini mensyaratkan harta yang diwakafkan harus harta yang kekal materi bendanya (al-µain) dengan artian harta yang tidak mudah rusak atau musnah serta dapat diambil manfaatnya secara berterusan (al-Syairazi: 1/575). Keempat, Hanabilah mendefinisikan wakaf dengan bahasa yang sederhana, yaitu menahan asal harta (tanah) dan menyedekahkan manfaat yang dihasilkan (Ibnu Qudamah: 6/185). Itu menurut para ulama ahli fiqih. Bagaimana menurut undang-undang di Indonesia? Dalam Undang-undang nomor 41 tahun 2004, wakaf diartikan dengan perbuatan hukum Wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Dari beberapa definisi wakaf tersebut, dapat disimpulkan bahwa wakaf bertujuan untuk memberikan manfaat atau faedah harta yang diwakafkan kepada orang yang berhak dan

tempat ibadah. umpamanya seseorang sesorang untuk orang fakir. Keempat. Rukun Wakaf Rukun Wakaf Ada empat rukun yang mesti dipenuhi dalam berwakaf. Syarat-Syarat Wakaf 1. 41 tahun 2004 yang menyatakan wakaf berfungsi untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Implikasinya orang bodoh. orang yang sedang muflis dan orang lemah ingatan tidak sah mewakafkan hartanya. orang gila. 2.dipergunakan sesuai dengan ajaran syariah Islam. dua orang atau satu kumpulan yang semuanya tertentu dan tidak boleh dirubah. pertama barang yang diwakafkan itu mestilah barang yang berharga Kedua. Kedua dia mestilah orang yang berakal. Syarat-syarat orang yang menerima manfaat wakaf (al-mauquf alaih) Dari segi klasifikasinya orang yang menerima wakaf ini ada dua macam. orang yang berwakaf (al-waqif). harta itu mestilah berdiri sendiri. lafadz atau ikrar wakaf (sighah). harta yang diwakafkan itu pasti dimiliki oleh orang yang berwakaf (wakif). Dan keempat dia mestilah orang yang mampu bertindak secara hukum (rasyid). Maka orang muslim. kecuali apabila ia memenuhi beberapa persyaratan yang ditentukan oleh ah. Yang dimasudkan dengan tertentu ialah. jelas orang yang menerima wakaf itu. maka pengalihan milik pada ketika itu tidak sah. tak sah wakaf orang bodoh. apakah seorang. pertama tertentu (mu¶ayyan) dan tidak tertentu (ghaira mu¶ayyan). tidak melekat kepada harta lain (mufarrazan) atau disebut juga dengan istilah (ghaira shai¶). Ketiga. Kedua. atau orang yang sedang mabuk. Ketiga dia mestilah baligh. Jadi apabila harta itu tidak diketahui jumlahnya (majhul). dll. benda yang diwakafkan (al-mauquf). orang yang menerima manfaat wakaf (al-mauquf µalaihi). artinya dia merdeka untuk mewakafkan harta itu kepada sesiapa yang ia kehendaki. Hal ini sesuai dengan fungsi wakaf yang disebutkan pasal 5 UU no. Syarat-syarat orang yang berwakaf (al-waqif)Syarat-syarat al-waqif ada empat. Pertama. Persyaratan bagi orang yang menerima wakaf tertentu ini (al-mawquf mu¶ayyan) bahwa ia mestilah orang yang boleh untuk memiliki harta (ahlan li altamlik). Sedangkan yang tidak tentu maksudnya tempat berwakaf itu tidak ditentukan secara terperinci. miskin. pertama orang yang berwakaf ini mestilah memiliki secara penuh harta itu. Ketiga. harta yang diwakafkan itu mestilah diketahui kadarnya. Syarat-syarat harta yang diwakafkan (al-mauquf)Harta yang diwakafkan itu tidak sah dipindahmilikkan. merdeka dan kafir zimmi yang memenuhi syarat ini . 3. Keempat.

Perbedaan ini karena adanya perbedaan pandangan mereka tentang barang apa saja yang bisa diwakafkan dan yang tidak bias. tidak bias dijual atau diwariskan. Tidak sah wakaf kalau ucapan dengan batas waktu tertentu. Kedua. Syarat-syarat yang berkaitan dengan ghaira mu¶ayyan. 2. ucapan itu bersifat pasti. Lisan Al-Arab 9/359. adalah satu kata yang berarti memandegkan kemudian dicompare. Pertama. Syarat-syarat Shigah Berkaitan dengan isi ucapan (sighah) perlu ada beberapa syarat.boleh memiliki harta wakaf. pertama ialah bahwa yang akan menerima wakaf itu mestilah dapat menjadikan wakaf itu untuk kebaikan yang dengannya dapat mendekatkan diri kepada Allah. Ini artinya aku memandegkannya «dst. dan fa¶. kelanggengan barang tersebut setelah diwakafkan. ucapan itu tidak diikuti oleh syarat yang membatalkan. Wakaf adalah menahan sesuatu dan mengalirkan (Lihat: Shihah 4/1440. Keempat. Misalnya: Aku mewakafkan sebidang tanah. Wakaf adalah seseorang menahan hartanya untuk bisa dimanfaatkan di segala bidang . Etimologi Ibnu Faris berkata: Wakaf. ucapan itu mestilah mengandungi kata-kata yang menunjukKan kekalnya (ta¶bid). 4. Al-Muthali¶ 285. tanpa disangkutkan atau digantungkan kepada syarat tertentu. hamba sahaya. Pewakaf tidak dapat lagi menarik balik pemilikan harta itu telah berpindah kepada Allah dan penguasaan harta tersebut adalah orang yang menerima wakaf secara umum ia dianggap pemiliknya tapi bersifat ghaira tammah. qaf. terdiri atas 3 huruf: wau. Apabila semua persyaratan diatas dapat terpenuhi maka penguasaan atas tanah wakaf bagi penerima wakaf adalah sah. Definisi dan Pengertian Wakaf A. Ini artinya tanah tersebut menjadi mandeg. Ketiga. Dan wakaf ini hanya ditujukan untuk kepentingan Islam saja. Adapun orang bodoh. ucapan itu dapat direalisasikan segera (tanjiz). dan orang gila tidak sah menerima wakaf. Definisi Wakaf 1. dan wakaf adalah « Al-Fayumi berkata: Aku mewakafkan hewan tunggangan. Terminologi Ada perbedaan penjelasan dari para fuqaha (ahli fiqh) dalam memberikan definisi wakaf secara syar¶iy. Definisi-definisi tersebut adalah sebagai berikut: 1. Artinya: Aku me memandegkannya dan mempersiapkannya untuk fii sabilillah. Misalnya: Aku mewakafkan kendaraan tunggangan. dan yang lainnya.

kemaslahatan dengan tetap melanggengkan harta tersebut sebagai taqarrub kepada Allah ta¶alaa. aqil-baligh. harta yang akan diwakafkan tersebut harus bisa memberikan manfaat. Dalam kitab Al-Fawakih Al- . maka pemberian bisa dalam arti shadaqah ataupun hibah (lihat: Mawahib AlJalil 6/18). Barang yang diwakafkan harus ada wujudnya. keduanya adalah sahabat Imam Abu Hanifah. Fathul Wahhab 2/256. (Lihat: Al-Iqna Syarbini 2/26. Wakaf adalah menahan harta-benda sehingga menjadi hokum milik Allah ta¶alaa. Definisi ini dikeluarkan oleh Ibu Arafah dan mayoritas fuqaha madzhab Malikiyah. Dan inilah pandangan Madzhab Hanafiyah. sahabat Imam Abu Hanifah itu sendiri. Definisi ini dipegang oleh Abu Yusuf dan Muhammad. baik saat diwakafkan atau di masa mendatang. Harta yang tidak bisa memberikan manfaat berarti di luar koridor wakaf. Oleh karena itu. Harta wakaf harus dipergunakan dalam bidang kemaslahatan. anjing. Wakaf adalah memberikan sesuatu hasil manfaat dari harta. Definisi ini dipegang oleh madzhab Syafi¶iy dan Hanbaly. sebagian fuqaha menjelaskan bahwa bidang kemaslahatan adalah segala urusan yang diperbolehkan. (Lihat: Al-Hidayah ma¶a Fath Al-Qadir 6/203). dihibahkan. yaitu menahan pokok hartanya dan mengalirkan manfaatnya. 3. Maka. Al-Mardawi berkata: Maksud dari batasan ini adalah untuk persyaratan wakaf sebagaimana yang sudah dikenal dan sebagian ulama menambahkan persyaratan-persyaratan lainnya dalam definisi. (Lihat: Al-Inshaf: 7/3) Penjelasan: Pemilik harta menahan hartanya: artinya baik dirinya sendiri maupun yang mewakilinya. Al-Mughni 8/184). hartanya harus yang halal secara syar¶iy. seperti anjing. maka yang tidak halal berarti diluar koridor wakaf. Definisi ini berbeda dengan definisi yang dikeluarkan oleh Abu Yusuf dan Muhammad. 4. Berdasarkan definisi dari Abu Hanifah ini. tidak boleh diwakafkan. maka harta tersebut ada dalam pengawasan orang yang berwakaf (wakif) selama ia masih hidup. ataupun diwariskan. Ini adalah pandangan Imam Abu Hanifah. 2. seperti angina dan makanan. sudah dewasa. khamar (arak). maka seseorang yang mewakafkan sesuatu berarti ia melepaskan kepemilikan harta tersebut dan memberikannya kepada Allah untuk bisa memberikan manfaatnya kepada manusia secara tetap dan kontinyu. dan bisa diwariskan kepada ahli warisnya jika ia sudah meninggal baik untuk dijual ayau dihibahkan. Harta wakaf harus bersifat lestari/langgeng walaupun terus dimanfaatkan. artinya tidak boleh digunakan dalam urusan haram. dimana harta pokoknya tetap/lestari atas kepemilikan pemberi manfaat tersebut walaupun sesaat. Syarat ini tidak dimasukkan oleh ulama syafiiyah dalam menjelaskan makna wakaf. sehat. Tuhfatul Muhtaj 6/235. «. Yang tidak boleh diwakafkan diantaranya budak yang dalam masa pembebasan (mukatib). Maka. Wakaf adalah menahan harta-benda atas kepemilikan orang yang berwakaf dan bershadaqah dari hasilnya atau menyalurkan manfaat dari harta tersebut kepada orangorang yang dicintainya. Sebagian mereka meringkas definisi ini dengan satu kalimat ringkas. harta yang bisa dimanfaatkan namun menjadi habis berarti di luar koridor wakaf. (Lihat: Hasiyiyah Al-Thahthawy 2/258). Berdasarkan definisi ini. tidak boleh dijual. MEwakafkan sesuatu harus disertai sighat/ungkapan kata. tidak sah jika ada sesaeorang mewakafkan angin atau makanan.

dan ini bertentangan dengan maksud wakaf itu sendiri. sebab lebih menyeluruh dan lengkap. maka yang paling lengkap adalah definisi pertama. Adapun definisi kedua ada penambahan hokum wakaf. adapun definisi keempat ada permasalahan dalam kata ³walaupun sesaat´. definisi ketiga ada hak mencabut wakaf. disebutkan adalah sudah menjadi khilaf/perselisihan ulama yang diakui ataupun definisi ini dibangun diatas kaidah umum. Sumber: Al-Auqaf fii Al-Ashr Al-Hadits.Dawaniy 2/225. Kaifa Nuwajihuha lidda¶mil Jami¶at wa tanmiati mawaridiha Dr. Khalid ibn Ali ibn Muhammad Al-Musyaiqih Penerjemah: Abu Ilyasa Nu¶man . Kesimpulan terhadap Definisi Berdasarkan empat definisi di atas. maka tidaklah bertentangan bahwa wakaf sah walaupun hanya dalam waktu tertentu yang pendek dan harta wakaf itu masih menjadi miliknya.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->