Disediakan oleh : Rosmawi Bin Md Hasan Saiful Anuar Bin Mahrom Harun Bin Hussin

Pengenalan
y Teknologi boleh dijelaskan sebagai satu µproses¶ iaitu

sesuatu yang mana manusia lakukan untuk menyelesaikan masalah atau untuk mencapai tujuan dan µproduk/menghasilkan¶ seperti peralatanperalatan, sesuatu yang boleh dirasa dan wujud dan boleh digunakan untuk memenuhi keperluan komuniti (Alexander, R.J.1980).

Komunikasi
y Mengikut

Highet, komunikasi ialah pemacaran maklumat atau idea dengan secara berkesan daripada pemikiran orang lain.

y Pada umumnya, komunikasi ialah sesuatu proses yang

memindahkan maklumat atau mesej daripada satu sumber kepada sumber yang lain dengan secara berkesan, biasanya melalui lisan, bukan lisan dan penulisan.

Teknologi dalam pendidikan
y Teknologi dalam pendidikan pula merupakan suatu sistem

dalam pendidikan yang melibatkan mesin, bahan-bahan, media, orang dan kaedah yang saling berkaitan antaranya dan berkerjasama untuk memenuhi objektif pendidikan tertentu. y Ia berperanan memberi penekanan terhadap idea-idea pendidikan sebagai rekaan teknologi, sebabnya ia menerima perkara asas yang maju biasanya hasil dari interaksi µmerubah konsep¶ (mendahului ke cara-cara baru melihat sesuatu) dengan µmerubah teknik-teknik¶ (mendahului cara-cara baru melakukan sesuatu).

BidangBidang-bidang yang menggunakan TMK pendidikan 
Bidang Sejarah

- Umumnya, masyarakat menganggap sejarah adalah mata pelajaran yang membosankan dan guru perlu memberi banyak maklumat tentang peristiwa masa lalu sehingga menyebabkan pelajar mempelajarinya semata-mata untuk menduduki peperiksaan. - Pada tahun 2002, TMK mula diperkenalkan dalam pendidikan sejarah. Melalui TMK dalam bidang sejarah capaian bahan dapat dilakukan dengan mudah. 

Teknik dan Vokasional

- Pengunaaan TMK sememangnya sangat diperlukan dalam
pembelajaran teknik dan vokasional bagi memudahkan proses pembelajaran kerana ia melibatkan banyak penggunaan mesin dan alatan moden, sebagai contoh alatan elektronik. 

Geografi

- Pengunaan klip video dalam P&P geografi boleh
membantu guru dengan baik. Pengunaan VCD cutter dari filem-filem terpilih boleh digunakan. - Sebagai contoh; guru memaparkan tentang perubahan iklim, persekitaran, keadaan penduduk, bentuk muka bumi, kegiatan ekonomi, dan penempatan penduduk daripada filem tersebut.

Kebaikan TMK dalam Pendidikan
1. Meningkatkan minat para pengguna
- Penggunaan elemen-elemen multimedia dalam proses p&p didapati mampu menarik minat pelajar supaya mereka tidak bosan dan dapat memberi perhatian sepenuhnya terhadap proses p&p.

2.

Mengurangkan masa bagi menguasai aplikasi
- Penggunaan media seperti video, dan animasi semasa persembahan ujikaji dan eksperimen dijalankan seseorang pelajar akan lebih mudah menguasai konsep yang diajar oleh guru.

3.

Meningkatkan kebolehcapaian
Melalui penggunaan pelbagai, kebolehcapaian terhadap sesuatu rujukan menjadi lebih mudah. Sumber rujukan elektronik seperti ensiklopedia, tutorial interaktif dan buku elektronik dapat dicapai dengan mudah. Hal ini dapat merangsang lagi proses p&p.

4.

Meningkatkan pemahaman dan pengekalan maklumat dalam ingatan
- Pemahaman dan pengekalan ingatan yang berlaku dalam otak manusia lebih mudah dilaksanakan apabila manusia menerima pelbagai pengukuhan dari pelbagai media seperti teks, audio, grafik dan animasi.

5.

Meningkatkan pemahaman dan pengekalan maklumat dalam ingatan
- Pemahaman dan pengekalan ingatan yang berlaku dalam otak manusia lebih mudah dilaksanakan apabila manusia menerima pelbagai pengukuhan dari pelbagai media seperti teks, audio, grafik dan animasi.

6.

Meningkatkan motivasi
- TMK dapat menarik minat pelajar dalam bilik darjah serta dapat mengikat pelajar melalui hasil kerja yang lebih bermutu. Selain itu, persepsi kawalan dalam bilik darjah juga akan meningkat

7.

Sokongan kepada pendekatan baru
- Pembelajaran kolaboratif juga dapat dilakukan iaitu penggabungan dua mata pelajaran dalam satu masa. Pelajar juga dapat berkongsi kepintaran sesama sendiri. Selain itu, penyelesaian masalah dan kemahiran peringkat tinggi juga menjadi semakin mudah.

8.

Meningkatkan produktiviti guru
- Banyak masa untuk berkerja dengan murid-murid dengan membantu hasil mereka dan merekod tugasan mereka. Penyediaan maklumat menjadi lebih tepat dan cepat. Membenarkan guru menghasilkan lebih perhatian kepada material mesra pelajar dengan lebih cepat.

Keburukan TMK dalam Pendidikan
1. Kepakaran guru yang terhad
- Seseorang guru biasanya dilatih tetapi bilangannya amat terhad. Sunal 1996, mendapati pembelajaran yang bermakna boleh dicapai melalui penggunaan sumber daripada internet oleh pelajar. Walaubagaimanapun perkara ini tidak akan berlaku sekiranya pengetahuan dan pengalaman guru adalah terhad terhadap penggunaan internet.

2.

Maklumat yang berunsur negatif
- Terdapat banyak maklumat yang tidak ditapis di internet yang dapat mendatangkan bahaya dan memudarat kepada pelajar. Antaranya maklumat yang berkaitan seks, keganasan, hasutan, diskriminasi, dadah dan penderaan.

3.

Masalah maklumat yang kurang tepat
- Hak untuk menyampaikan dan menyiarkan sebarang maklumat adalah bebas. Hal ini boleh menyebabkan terdapat banyak maklumat yang kurang tepat di internet.

4.

Masalah maklumat yang kurang tepat - Di internet, semua orang mempunyai hak untuk menyampaikan dan menyiarkan sebarang maklumat. Hal ini boleh menyebabkan terdapat banyak maklumat yang kurang tepat di internet. Masalah menghasilkan pembelajaran secara talian
- Penghasilan bahan pengajaran secara talian dikalangan guru masih lagi di tahap yang rtendah. Hal ini disebabkan kebanyakan guru tidak mempunyai kemahiran dan pengalaman membina laman web.

5.

6.

Pelajar menjadi pasif & kurang berkomunikasi
- Pelajar yang gemar mencari bahan di internet akan lebih tertarik untuk duduk dihadapan komputer tanpa memikirkan kehidupan sosial sama ada dalam keluarga dan masyarakat. Senario ini akan menyebabkan pelajar menjadi pasif & kurang berkomunikasi apabila berhadapan dengan orang ramai.

KESIMPULAN
Penggunaan TMK dalam pendidikan hendaklah diterapkan sejak dari peringkat awal. Hal ini kerana keperluannya yang semakin bertambah pada masa ini memerlukan para pelajar melengkapkan diri dengan ilmu pengetahuan yang sewajarnya serta menerapkan elemen TMK agar pembelajaran lebih menarik dan lebih efektif. Oleh itu, pihak ibu bapa harus bekerjasama dengan sekolah serta institusi luar supaya para pelajar mendapat pendedahan yang optimum..