MALAYSIA: PENGURUSAN HUTAN MAM PAN

MAC 2007

MALAYSIAN TIMBER COUNCIL 1 KAN D U NGAN PENGENALAN LATAR BELAKANG MALAYSIA SEBAGAI PENGELUAR UTAMA KAYU-KAYAN Litupan Hutan Produk Utama Pasaran Utama Polisi Pengurusan Hutan Badan Penguatkuasaan dan Badan-badan Berkaitan 3 5 5 6 6 6 8 ISU-ISU UTAMA TENTANG PERHUTANAN DAN INDUSTRI HUTAN PENDIRIAN MALAYSIA TENTANG ALAM SEKITAR KOMITMEN KAMI PENGHARGAAN BIBLIOGRAFI GLOSARI AKRONIM 12 20 22 24 24 24 .

4 MALAYSIAN TIMBER COUNCIL .

Sebagai pengeksport utama kayukayan tropika dan produk-produk kayu yang berkembang berlandaskan dasar pengurusan alam sekitar yang baik. Malaysia sentiasa mencontohi amalan-amalan terbaik antarabangsa yang dapat memastikan perlindungan dan pemuliharaan alam sekitarnya.MALAYSIAN TIMBER COUNCIL 3 PENGENALAN Brosur ini merumuskan amalan-amalan Malaysia dalam pengurusan hutan secara mampan dan memberi penerangan yang jelas mengenai polisi-polisi dan prosedurprosedur yang berkaitan dengan penggunaan sumber hutan and pengeluaran kayu. .

6 MALAYSIAN TIMBER COUNCIL .

83 juta hektar. Lebih 59% (19.30 juta hektar di Sabah dan 9. dan juga Sarawak yang berkeluasan 12. .37 juta hektar.18 juta hektar (78%) lagi adalah hutan pengusahahasilan (production forest) yang mana penebangan kayu balak secara komersil melalui penggiliran berjadual yang telah ditetapkan adalah dibenarkan. Daripada 19.12 juta hektar tersebut adalah keluasan hutan yang mesti diuruskan secara berkekalan.42 juta hektar) daripada keluasannya masih dilitupi hutan. manakala Sabah dan Wilayah Persekutuan Labuan yang berkeluasan 7.29 juta hektar telah diwartakan sebagai Hutan Simpanan Kekal di bawah Akta Perhutanan Negara 1984 serta enakmen-enakmen dan ordinan-ordinan negeri yang berkaitan. 74% atau 14. Hanya 24% daripada jumlah keseluruhan kawasan tanah digunakan untuk tujuan-tujuan lain.30 juta hektar. Dalam kawasan Hutan Simpanan Kekal.24 juta hektar di Sarawak. 11 daripada negeri-negeri tersebut serta Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya merangkumi kawasan seluas 13.16 juta hektar terletak di Semenanjung Malaysia. 3.88 juta hektar terdapat di Semenanjung Malaysia. Hutan pengusahahasilan hanyalah merangkumi 57% daripada jumlah keseluruhan kawasan hutan di Malaysia. kawasan hutan seluas 5. Daripada jumlah ini. Luas kawasan yang dilitupi pokok-pokok ini akan meningkat kepada lebih 76% (25. Malaysia terdiri daripada gabungan 13 buah negeri dan tiga Wilayah Persekutuan.90 juta hektar) sekiranya tanaman seperti getah. 2005). Indonesia. Filipina dan Thailand yang mempunyai kawasan hutan dengan peratusan yang tinggi (Pertubuhan Makanan dan Pertanian Sedunia . 4. kelapa sawit. koko dan kelapa diambil kira. Kawasan seluas 1. Malaysia adalah antara negara-negara membangun seperti Brazil. Ini adalah tunggak asas komitmen Malaysia dalam menguruskan hutan secara mampan. Undang-undang juga memastikan bahawa kawasan sejumlah 16.83 juta hektar di luar Hutan Simpanan Kekal pula diwartakan sebagai tamannegara dan taman-taman hidupan liar di bawah pelbagai perundangan. terletak di Kepulauan Borneo.11 juta hektar (22%) adalah hutan perlindungan (protection forest) dan 11.42 juta hektar jumlah keseluruhan kawasan hutan.FAO.MALAYSIAN TIMBER COUNCIL 5 LATAR B ELAKAN G MALAYSIA SEBAGAI PENGELU AR UTAMA KAYU-KAYAN SEMENANJUNG MALAYSIA (45% litupan hutan) SABAH (59% litupan hutan) SARAWAK (69% litupan hutan) LITUPAN HUTAN Dengan keluasan melebihi 32.

Ini adalah berikutan pelaksanaan amalan-amalan pengurusan hutan secara mampan yang efektif.0%) 14.0%) 3. kayu fiber berketumpatan sederhana.69 bilion). Austria (USD6. Jerman. Majlis Tanah Negara juga menyokong dan meluluskan semua usul yang dibuat oleh Majlis Perhutanan Negara. ia masih kekal di antara pengeksportpengeksport utama dunia bagi produk-produk kayu keras tropika (kayu balak. Memelihara dan mengurus hutan-hutan negara berdasarkan prinsip pengurusan mampan b.21 bilion) dan China (USD5. Perusahaan Perladangan dan Komoditi. nilai eksport kayu dan produk kayu Malaysia pada 2004 ialah USD3. Pada 1992. Koordinasi bagi satu pendekatan yang seragam dalam pengurusan hutan telah dipermudahkan melalui penubuhan Majlis Perhutanan Negara oleh Majlis Tanah Negara pada 1972. SABAH & SARAWAK. United Kingdom. Majlis Perhutanan Negara telah mewujudkan Dasar Perhutanan Negara dengan menggabungkan polisi perhutanan sedia ada dari pelbagai negeri.53 bilion. Melindungi alam sekitar. memelihara kepelbagaian biodiversiti dan sumbersumber genetik. Amerika Syarikat dan Vietnam.29 Pengusahahasilan (Pengurusan Hutan Secara Mampan) 11. seiring dengan keperluan dan amalanamalan terbaik dalam pengurusan hutan secara mampan di peringkat antarabangsa. yang mengandungi sejumlah syarat-syarat yang jelas dalam pengurusan hutan secara mampan. seperti tanah kerajaan (stateland) atau tanah bermilik (alienated land).2005 (JUTA HEKTAR) JUMLAH KAWASAN HUTAN 19. kayu pembinaan dan pertukangan .11 SUMBER: JABATAN PERHUTANAN SEMENANJUNG MALAYSIA. Thailand. beberapa polisi dan prosedur yang seragam telah berkembang di peringkat persekutuan dan negeri. Pelbagai enakmen dan ordinan perhutanan telah diwujud dan dikuatkuasakan oleh kerajaan-kerajaan negeri sejak awal 1900 untuk memastikan pengurusan hutan yang efektif.18 Dilindungi secara keseluruhan Taman Negara/Taman Perlindungan Hidupan Liar & Burung (9.83 Dilindungi secara keseluruhan 1. serta mempertingkatkan penyelidikan dan pendidikan. pengharaman eksport kayu balak dari hutan semulajadi di Semenanjung Malaysia telah dikuatkuasakan pada 1987. Singapura. China. Belanda. pengeluaran kayu balak dari hutan semulajadi Malaysia semakin berkurangan. Pengimport utama produk kayu Malaysia ialah Belgium. polisi-polisi serta peraturan-peraturan yang lebih ketat berkaitan dengan penebangan hutan. Kawasan hutan yang tidak diwartakan sebagai Hutan Simpanan Kekal. boleh ditukar fungsi kepada kegunaan-kegunaan lain dalam konteks pembangunan jangka panjang yang seimbang. POLISI PENGURUSAN HUTAN Menurut sejarah. Teknologi dan Inovasi. Sabah . papan lapis.3 juta hektar (perangkaan 2005) daripada jumlah keseluruhan kawasan hutan. dan juga Sains.91 bilion).2 bilion). keluasan kawasan ini tidak melebihi 17% atau hanya 3. Untuk mempromosikan pengeluaran bernilaitambah dan pemprosesan hiliran.4 bilion). Majlis Perhutanan Negara telah menjadi tunggak utama yang menyelaraskan polisi-polisi pengurusan hutan di antara kerajaan pusat dan kerajaan-kerajaan negeri untuk memastikan pengurusan hutan secara mampan dijalankan secara berterusan. India. Finland (USD13. PASARAN UTAMA PRODUK UTAMA Malaysia telah mengeluarkan produk-produk kayu keras tropika lebih daripada satu abad. Jerman (USD15. Perdagangan. termasuklah penguatkuasaan undang-undang. Objektif-objektif utama Dasar Perhutanan Negara adalah bersifat serampang dua mata: a.54 bilion). Taiwan. Arab Saudi. kayu cip. Sejak beberapa tahun kebelakangan. Setiap kerajaan negeri diberi kuasa mutlak untuk menggubal undang-undang dan peraturan-peraturan dalam pengurusan hutan. Sweden (USD12. ketua-ketua jabatan perhutanan di Semenanjung Malaysia. perkara-perkara berkaitan tanah adalah di bawah bidang kuasa kerajaankerajaan negeri.30 Hutan Simpanan Kekal (74. Sejak itu. Kewangan. Itali. Jepun. kemudiannya telah diterimapakai dan diluluskan oleh Majlis Tanah Negara. Korea Selatan. Pakistan. Sejajar dengan pelaksanaan tersebut.42 Tanah Kerajaan/ Tanah HakMilik (17. kayu bergergaji.9 bilion). Industri kayu Malaysia telah menyumbangkan tidak lebih daripada 4% kepada Keluaran Dalam Negara Kasar pada 2005. dan ianya telah dimuatkan dengan rujukan mengenai pemuliharaan kepelbagaian biologi. kuota eksport kayu balak juga telah dikuatkuasakan di Sabah dan Sarawak. Majlis Perhutanan Negara dipengerusikan oleh Timbalan Perdana Menteri dan keahliannya terdiri daripada Menteri-menteri Besar dan Ketua-ketua Menteri bagi kesemua 13 negeri. Dasar Perhutanan Negara telah dipinda untuk memenuhi kehendak pengurusan hutan secara mampan dengan lebih mendalam. Hong Kong.0%) 1.83 Pengusahahasilan (Pengubahan) 3. Dasar tersebut. Amerika Syarikat (USD15. venir dan lain-lain produk panel. Hari ini. Pada 1978.6 MALAYSIAN TIMBER COUNCIL PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN DI MALAYSIA .30 dan Sarawak. serta Menteri-Menteri Persekutuan yang bertanggungjawab ke atas Sumber Asli dan Alam Sekitar. Sejak penubuhannya. manakala tanggungjawab untuk melaksanakan usul-usul tersebut adalah terletak kepada kerajaan-kerajaan negeri. Mengikut statistik FAO (2006). Syarat-syarat ini sekaligus menggambarkan komitmen Persidangan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu mengenai 3. perabot kayu dan juga produk rotan). kayu kumai. Majlis Tanah Negara bertanggungjawab untuk membuat polisi bagi sektor perhutanan serta mengawal penggunaan tanah untuk perlombongan dan pertanian. Walau bagaimanapun. berbanding Kanada (USD29. serta pengekalan dan pengiktirafan terhadap peranan komuniti tempatan dalam pembangunan hutan.

Penubuhan ladang hutan. Enakmen Hutan Sabah 1968 pula telah dibentuk untuk mengatur dan mengawal selia aktivitiaktiviti yang berkaitan dengan pengeluaran dan pemindahan hasil-hasil hutan. pengurusan dan pemuliharaan hutan serta pembangunan sektor perhutanan. Jawatankuasa ini telah membentuk Kriteria & Penunjuk bagi Pengurusan Hutan Secara Mampan di Malaysia (MC&I) (Malaysian Criteria & Indicators for Sustainable Forest Management) berdasarkan Kriteria & Penunjuk (C&I) yang diwujudkan oleh Organisasi Kayu Tropika Antarabangsa (International Tropical Timber Organization-ITTO) yang telah diterimapakai buat kali pertama pada 1992. Piawaian Malaysia juga berkembang hasil daripada Kumpulan Kerja Bersama Malaysia dan Belanda yang telah menjalankan satu kajian perintis tentang pensijilan kayu pada 1996. Pindaan terbaru yang dibuat pada 2003 telah memuatkan syarat-syarat berkaitan hutan tanaman. Hutan Penyelidikan dan Pendidikan (Research & Education Forest) Untuk menjalankan penyelidikan. satu kejayaan besar telah dicapai apabila Parlimen Malaysia meluluskan Akta Perhutanan Negara dan Akta Industri Berasaskan Kayu. banyak program. pencerobohan hutan dan kecurian kayu balak. berteraskan konsep penggunaan tanah yang rasional. Antaranya ialah pelaksanaan Inventori Hutan Negara pada 1970an. Kawasan Hutan Simpanan Kekal ini diurus dan diklasifikasikan di bawah empat fungsi utama: a. Akta Perhutanan Negara 1984 telah dipinda pada 1993. b. Pemetaan kawasan hutan juga dilakukan dengan menggunakan Sistem Maklumat Geografi (Geographic Information System-GIS) dan teknik pengesan jarak jauh (remote sensing) untuk mengawasi perubahanperubahan yang berlaku dalam kawasan hutan. Ordinan Hutan 1954 kerajaan negeri telah dipinda beberapa kali. projek dan aktiviti perhutanan telah diinstitusikan untuk mempertingkatkan lagi prestasi pengurusan hutan secara mampan di Malaysia. Penubuhan MTCC pada 1999 untuk membangun dan melaksanakan operasi skim pensijilan kayu nasional yang bebas dan bersifat sukarela adalah satu pencapaian yang bermakna dalam evolusi amalan pengurusan hutan yang baik di Malaysia. Pemuliharaan kepelbagaian biodiversiti b. Beberapa pindaan lagi telah dibuat pada 1984. Ia memuatkan syarat-syarat tambahan dalam pengurusan hutan secara mampan. pengangkutan. ekopelancongan dan kesedaran awam. melindungi kepelbagaian biologi dan mengurangkan kerosakan sungai dan tanah pertanian akibat banjir dan hakisan. Undang-undang Hutan 1969 telah diterimapakai di Sabah untuk menyokong pelaksanaan Enakmen tersebut. Usahasama teknikal di peringkat antarabangsa yang bertujuan untuk menggalakkan kerjasama yang erat dalam usaha untuk mencapai pengurusan hutan secara mampan c. kadar hasil dan kajian berkenaan mortaliti di bawah pelbagai kaedah penebangan. termasuk ladang hutan kayu berkualiti tinggi. pendidikan dan melindungi kepelbagaian biologi. Seterusnya. Satu lagi kejayaan telah dicapai pada 1994 apabila Malaysia menubuhkan Jawatankuasa Nasional mengenai Pengurusan Hutan secara Mampan untuk mengkoordinasi pelaksanaan semua aktiviti perhutanan. Pembangunan kemudahan rekreasi hutan untuk eko-pelancongan e.MALAYSIAN TIMBER COUNCIL 7 Alam Sekitar dan Pembangunan (United Nations Conference on Environment and DevelopmentUNCED) dalam pengurusan hutan secara mampan yang meliputi: a. Hutan Kemudahan (Amenity Forest) Untuk melindungi kawasan-kawasan hutan secara mencukupi bagi tujuan rekreasi. Bagi negeri Sarawak. Ternyata dalam masa beberapa tahun sahaja. Ia bertujuan untuk memastikan bahawa sumber-sumber hutan di negara ini diuruskan berlandaskan amalan terbaik antarabangsa. perlesenan dan pencukaian hasil-hasil hutan. Ordinan Perbadanan Perhutanan Sarawak juga telah diperkenalkan pada 1995 untuk memperkukuhkan pengurusan hutan di negeri itu. 1992 dan 1994 untuk memperketatkan syaratsyarat yang berkaitan dengan aktiviti-aktiviti penguatkuasaan. Hutan Pengusahahasilan (Production Forest) Untuk mengekalkan bekalan pada kadar yang berpatutan bagi semua bentuk hasil hutan yang boleh dikeluarkan secara ekonomi untuk kegunaan domestik dan eksport. d. Sejajar dengan Dasar Perhutanan Negara yang telah disemak semula. yang mana aktiviti inventori bagi semua kawasan hutan di Semenanjung Malaysia akan dilaksanakan pada setiap 10 tahun untuk mengetahui status dan komposisi sumber-sumber hutan bagi membolehkan perancangan dan pengurusan yang lebih baik. Penglibatan komuniti tempatan dalam agroperhutanan seperti menanam pokok buahbuahan untuk tujuan pemeliharaan sumbersumber hutan terutamanya mereka yang tinggal di pinggiran hutan d. termasuklah mengenakan hukuman yang lebih berat bagi kesalahan-kesalahan seperti penebangan pokok secara haram. Undang-undang Hutan tersebut mengawal pengeluaran. Pihak polis dan tentera juga telah diberi kuasa baru dalam pengawasan sektor perhutanan untuk membasmi pembalakan haram. dan untuk terus melindungi sumber-sumber hutan daripada pembalakan haram dan kecurian kayu balak. MC&I tersebut akhirnya menjadi asas bagi set pertama piawaian yang digunakan dalam skim Majlis Pensijilan Kayu Kayan Malaysia (Malaysian Timber Certification Council-MTCC). dan mengenakan hukuman penjara mandatori terhadap pembalak haram yang didapati bersalah. Hutan Perlindungan (Protection Forest) Untuk memastikan iklim dan persekitaran fizikal negara yang melindungi sumber air. yang turut disertai secara aktif oleh sektor swasta Dasar Perhutanan Negara memperuntukkan Hutan Simpanan Kekal yang mencukupi dan terletak di kawasan-kawasan yang strategik di seluruh negara. Dasar Perhutanan Negara serta lain-lain polisi dan institusi pentadbiran dinilai semula dari . kesuburan tanah dan kualiti alam sekitar. Pada 1984. memperkukuhkan bidang kuasa pegawai perhutanan dan memperkenalkan hukuman yang lebih berat kepada mereka yang melanggar Ordinan tersebut. c. Penyelidikan yang dijalankan dalam pengurusan hutan di Malaysia merangkumi kadar pertumbuhan. yang menggantikan Enakmen Hutan 1934. untuk mempromosikan keseragaman undangundang negeri-negeri di Malaysia yang berkaitan dengan pentadbiran.

PEKERJA-PEKERJA JABATAN PERHUTANAN SEDANG MENGUKUR KAYU BALAK UNTUK TUJUAN PENGIRAAN ROYALTI. Enakmen Hutan Sabah 1968 dan Ordinan Hutan Sarawak 1954. Di samping Akta Perhutanan Negara 1984. Konvensyen Perdagangan Antarabangsa Spesies Fauna dan Flora Terancam (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora–CITES). kajian operasi hutan. Selain itu. Antaranya ialah Konvensyen Rangka Kerja Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu mengenai Perubahan Iklim (United Nations Framework Convention on Climate Change-UNFCCC). Konvensyen Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu mengenai Kepelbagaian Biologi (United Nations Convention on Biological Diversity-CBD). deposit. . Malaysia juga aktif dalam inisiatif-inisiatif berikut: • Pelan Tindakan Penguatkuasaan UndangUndang. mengurus dan membangunkan sumber-sumber hutan. royalti. perancangan sektor perhutanan dan industri berkaitan. Kesemua perkembangan ini telah mengukuhkan lagi kedudukan Malaysia sebagai pengeluar dan pembekal kayu balak. sebuah organisasi antara kerajaan yang mempromosikan pemuliharaan. contohnya. JPSM terdiri daripada 10 Jabatan Perhutanan Negeri dan 33 Pejabat Hutan Daerah yang terletak di seluruh Semenanjung Malaysia.8 MALAYSIAN TIMBER COUNCIL semasa ke semasa selaras dengan cabaran dan keperluan dan juga untuk memperbaiki pengurusan. taman perlindungan burung dan hidupan liar. Malaysia juga sering membuat perbandingan dan penambahbaikan seiring dengan amalan-amalan terbaik di peringkat antarabangsa. Malaysia juga telah meratifikasi beberapa konvensyen dan protokol di peringkat serantau dan antarabangsa. Konvensyen Tanah Lembap Berkepentingan Antarabangsa Terutamanya sebagai Habitat Burung Air (Convention on Wetlands of International Importance Especially as Waterfowl Habitat–RAMSAR). Ibupejabat JPSM bertanggungjawab dalam merumuskan polisi serta memberikan khidmat nasihat dan bantuan teknikal kepada Jabatan-jabatan Perhutanan Negeri dalam pengurusan dan pembangunan hutan. dan juga perlindungan seperti kawasan tadahan air. Dengan ibupejabat di Kuala Lumpur. mengutip hasil seperti premium. pemulihan dan penanaman semula hutan di kawasan yang mengalami kemerosotan kualiti tanah. dan juga penyelenggaraan stesen-stesen eksperimen dan demonstrasi. Protokol Biokeselamatan Cartagena (Cartagena Protocol on Biosafety). serta merancang dan mengkoordinasi pembangunan industri berasaskan hutan. Malaysia juga adalah negara ahli ITTO. isu pembalakan haram. taman-taman • • Sebagai pengeluar global yang bertanggungjawab. Proses FLEG Asia Timur (East Asian FLEG Process) – Malaysia mengambil bahagian dalam mesyuarat-mesyuarat yang diadakan untuk membincangkan tentang inisiatif nasional dan serantau dalam penguatkuasaan undang-undang dan pentadbiran hutan Mesyuarat-mesyuarat dua hala serta kerjasama serantau yang menggalakkan perdagangan produk kayu secara sah dan bertanggungjawab. Governance and Trade–EU FLEGT) – yang bertujuan untuk membasmi pembalakan haram dan mengurangkan perdagangan kayu yang dibalak secara haram melalui cadangan perjanjian usahasama sukarela (Voluntary Partnership Agreement–VPA) Pelan Tindakan Perdagangan Kayu EUFLEGT (EU FLEGT Timber Trade Action Plan–TTAP) – satu inisiatif oleh sektor swasta untuk mendapatkan sumber kayu yang sah di sisi undang-undang dan dijalankan secara sukarela antara rakan niaga. pemuliharaan dan pembangunan mampan bagi sumber hutan asli di Malaysia. Konvensyen Perlindungan Warisan Semulajadi dan Budaya Dunia (Convention Concerning the Protection of the World’s Cultural and Natural Heritage-UNESCO) dan Perjanjian Kayu Tropika Antarabangsa (International Tropical Timber Agreement-ITTA). setiap negeri mewujudkan Hutan Simpanan Kekal dan mengklasifikasikannya bagi tujuan pengeluaran kayu kayan. pembangunan sumber manusia. Malaysia sering mengambil bahagian dalam pelbagai forum antarabangsa. Artikel 74 (2) dalam Perlembagaan Persekutuan menetapkan bahawa tanah dan sumber asli adalah perkara yang terletak di bawah bidang kuasa kerajaan negeri masing-masing. Bengkel Perdagangan Produk-produk Kayu TREATI (TREATI Workshop on Trade in Wood Products) dan Inisiatif Pensijilan Kayu PanASEAN (Pan-ASEAN Timber Certification Initiative). Setiap negeri diberikan kuasa untuk menggubal undangundang dan polisi hutan secara bebas. Rizab Hutan Dara. serta pembangunan modal insan untuk menguruskan hutan secara efektif. kayu gergaji dan produk kayu berkualiti yang bertanggungjawab. Melalui jabatan perhutanan masing-masing. latihan. sekaligus menyumbang kepada dialog antara pemegang kepentingan dan pihak-pihak yang terbabit serta debat tentang isu perhutanan. pengawalan kebakaran hutan. pengurusan serta penggunaan dan perdagangan sumber-sumber hutan tropika secara mampan. ses dan lain-lain bayaran. Malaysia aktif dalam pelbagai inisiatif seperti Usahasama Hutan Asia (Asia Forest Partnership) yang mempromosikan pengurusan hutan secara mampan di Asia dengan menangani • BADAN PENGUATKUASAAN DAN BADAN-BADAN BERKAITAN JABATAN PEHUTANAN SEMENANJUNG MALAYSIA (JPSM) JPSM terletak di bawah naungan Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar. dan Pengarah Perhutanan Negeri dilantik untuk mengurus pentadbiran dan regulasi penebangan hutan. undang-undang lain yang turut termaktub dalam pengurusan hutan secara mampan ialah: • • • • • • • • • • Akta Air 1920 Akta Orang Asli 1954 Akta Pemuliharaan Tanah 1960 Akta Perlindungan Hidupan Liar 1972 Akta Kualiti Alam Sekitar 1974 Akta Taman Negara 1980 Ordinan Sungai Sarawak 1993 Ordinan Air 1994 (Sarawak) Enakmen Sumber Air 1998 (Sabah) Enakmen Biodiversiti 2000 (Sabah). Pentadbiran dan Perdagangan Hutan Kesatuan Eropah (European Union Action Plan on Forest Law Enforcement. Mesyuarat Integrasi Industri Berasaskan Kayu ASEAN (ASEAN Wood-Based Industry Integration Meetings–ASEAN Roadmap). pentadbiran dan penguatkuasaan hutan yang baik.

dengan ibu pejabat di Sandakan. Tawaran PERBADANAN PERUSAHAAN KEMAJUAN KAYU SARAWAK (PUSAKA) (SARAWAK TIMBER INDUSTRY DEVELOPMENT CORPORATION-STIDC) PUSAKA telah ditubuhkan pada Jun 1973 di bawah Ordinan Perbadanan Perusahaan Kemajuan Kayu Sarawak (PUSAKA/STIDC) 1973. ialah untuk mengawal dan melaksanakan undang-undang pembuatan. SFC telah diberikan fungsi. negeri dan hutan kemudahan. mengkoordinasi dan membangunkan industri kayu serta menggalakkan pemprosesan hiliran dan kepelbagaian produk. Untuk memastikan penggunaan sumber kayu secara efisyen dan optima. pemilikan jangka panjang merupakan satu insentif kepada pemegang-pemegang lesen untuk membangunkan sumber-sumber hutan. aset dan kuasa perundangan untuk melaksana dan menguatkuasakan Ordinan Hutan. MTIB juga berperanan sebagai Badan Pengurusan (Management Authority) CITES untuk kayu dan menjalankan aktiviti penguatkuasaan di kesemua pintu keluar masuk di pesisiran pantai Malaysia bersama-sama pihak berkuasa lain seperti Kastam Diraja Malaysia. Tanggungjawabnya ialah untuk mendaftarkan pengeksport dan pengimport kayu. Tugastugas PUSAKA. merampas dan menyoal siasat kesalahan-kesalahan hutan serta mengenakan denda dan mendakwa pesalah. . Pembahagian kuasa tersebut telah mempertingkatkan lagi tahap penyeliaan dan kawalan dalam hal-hal perhutanan di Sarawak. Ia juga dilihat sebagai satu bentuk pembahagian kuasa pusat bagi mempertingkatkan kecekapan. sekaligus memainkan peranan utama dalam pembangunan lestari industri kayu Malaysia yang berterusan. Sejak 30 tahun yang lalu. JABATAN PERHUTANAN SARAWAK Sejak penubuhan Perbadanan Perhutanan Sarawak (Sarawak Forestry Corporation–SFC) (sila rujuk di bawah). pendaftaran dan penggredan serta mengeluarkan permit import dan eksport kayu mengikut Akta Kastam 1967. pengedaran dan pemasaran produk kayu kayan. Mengikut Ordinan ini. Setakat ini.MALAYSIAN TIMBER COUNCIL 9 JURUAUDIT PENSIJILAN KAYU SEDANG MEMERIKSA TANDA PADA POKOK BENIH. dua lesen telah dibatalkan kerana tidak mematuhi syarat-syarat yang termaktub di dalam perjanjian perlesenan. MTIB memainkan peranan dalam mengawal selia dan membangunkan industri kayuberpandukan peraturan yang telah termaktub di bawah Akta MTIB. mencari. termasuk menyediakan dan menghantar pelan kerja tahunan dan laporan perkembangan suku tahun. adalah penting untuk dinyatakan bahawa MTIB menguatkuasakan semua peraturan yang berlandaskan sistem kod seragam antarabangsa (Harmonised StandardsHS) yang merangkumi spektrum produk kayu yang meluas. Ordinan Perlindungan Hidupan Liar 1998 dan Ordinan Taman Negara dan Perlindungan Alam. Kesemua hasil hutan dari Hutan Simpanan Kekal atau tanah kerajaan negeri adalah hak negeri berkenaan. 1998. Jabatan Perhutanan Negeri dikehendaki untuk menghantar laporan tahunan kepada pihak berkuasa negeri dan JPSM. atas saranan FAO berdasarkan satu kajian inventori komprehensif yang dijalankan di Sarawak daripada 1968 sehingga 1972. fungsi utama Jabatan Perhutanan Sarawak kini tertumpu kepada aktiviti berkanun dan penetapan undang-undang. SFMLAs yang menawarkan pemilikan untuk 100 tahun telah diperkenalkan pada 1997. pembekal. Sejajar dengan keperluan Akta Perhutanan Negara 1984. serta memerhati dan melapor. PUSAKA mengeluarkan Penyata Perundangan dan Pengurusan Hutan Secara Mampan (Sustainable Forest Management and Legality Statement) kepada para pengeksport yang telah lulus syarat-syarat ketat yang telah ditetapkan. 1995. SFMLAs mewajibkan pemegang-pemegang lesen untuk bertanggungjawab atas perkara berkaitan hakhak orang asli. Pengarah Perhutanan Negeri mempunyai kuasa untuk menahan. Pelan-pelan penebangan untuk setiap kawasan berlesen yang disediakan oleh pemegang lesen dan diluluskan oleh pejabat hutan daerah. manakala setiap Pejabat Hutan Daerah pula menyediakan pelan kerja lima tahun. Bidang kuasanya juga termasuklah menentukan piawaian dan kualiti melalui pengesahan pihak ketiga. Sabah menggunakan SFMLAs untuk mengawal pengurusan Hutan Simpanan Kekalnya. 18 SFMLAs telah dikeluarkan. melaksanakan peraturan import dan eksport dagangan melalui skim perlesenan eksport. yang diluluskan oleh Majlis Dewan Undangan Negeri. dipertanggungjawabkan untuk melaksanakan undang-undang berkaitan pemuliharaan hutan. pengutipan hasil dan pengeluaran Perjanjian Lesen Pengurusan Hutan Secara Mampan untuk jangkamasa panjang (long-term Sustainable Forest Management License Agreements–SFMLAs). seperti yang termaktub dalam Ordinan PUSAKA 1973 (yang kemudiannya telah dipinda pada 2006). polis marin dan Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia serta Penguasa Pelabuhan. Ketua Pengarah Perhutanan mempunyai kuasa untuk menyelia perkara-perkara berkaitan perancangan dan pengurusan sektor hutan di Jabatan Perhutanan Negeri termasuklah audit tahunan untuk menjamin kualiti pengurusan. perlembagaan hutan simpanan. pengurusan dan pengawalan penebangan hutan. Untuk memastikan perdagangan yang sah di sisi undang-undang. PUSAKA memainkan peranan dalam merancang. pemproses dan penggred kayu. PERBADANAN PERHUTANAN SARAWAK (SARAWAK FORESTRY CORPORATIONSFC) SFC ialah satu badan berkanun di bawah Ordinan Perbadanan Perhutanan Sarawak. Selaras dengan komitmennya dalam pengurusan hutan secara mampan. walau bagaimanapun. mengeluarkan lesen-lesen import dan eksport serta memeriksa prosedur eksport/import dan produk fizikal. LEMBAGA PERINDUSTRIAN KAYU MALAYSIA (MALAYSIAN TIMBER INDUSTRY BOARD-MTIB) MTIB telah ditubuhkan pada 1973 sebagai satu badan berkanun di bawah Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi (dahulunya dikenali sebagai Kementerian Perusahaan Utama) dan bidang kuasanya meliputi Semenanjung Malaysia dan Sabah. merupakan pra-syarat sebelum lesen penebangan pokok dikeluarkan. Hutan Simpanan Kekal diuruskan di bawah Pelan Pengurusan Hutan 10 tahun. pembangunan komuniti setempat. JABATAN PEHUTANAN SABAH Jabatan Perhutanan Sabah. dan semua eksploitasi hasil hutan mestilah dilesenkan dan dipantau oleh kerajaan negeri. pemuliharaan dan pembangunan hutan.

Sebagai wakil dalam mempromosikan kepentingan industri kayu kayan Malaysia. United Kingdom (DEFRA). Indicators. Piawaian yang digunakan ialah Kriteria. Pihak-pihak berkuasa dan organisasi yang telah memperakui skim MTCC ialah Kementerian Alam Sekitar Denmark. malah turut juga menyelesaikan rayuan dan bekerjasama dengan penilai bebas dan pengulas setara (peer reviewers) untuk memastikan ketepatan. Lembaga Pemegang Amanah ini terdiri daripada 10 orang wakil daripada organisasi-organisasi di bawah. MTCC juga bekerjasama dengan Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC) untuk mendapatkan pengesahan di bawah rangka kerja perakuan bersama PEFC (PEFC mutual recognition framework). Urusan institusi skim MTCC bukan saja melibatkan pengeluaran sijil. MAJLIS PENSIJILAN KAYU-KAYAN MALAYSIA (MALAYSIAN TIMBER CERTIFICATION COUNCIL-MTCC) MTCC adalah satu organisasi bebas yang telah memulakan operasi pada Januari 1999 untuk membangun dan melaksanakan skim sukarela pensijilan kayu nasional di Malaysia untuk memastikan industri perhutanan Malaysia dibangunkan secara mampan. sekaligus memberi jaminan bahawa hutan kekal yang terkandung dalam FMU tersebut telah diselenggara secara mampan menepati keperluan piawaian pensijilan. Selain itu. mengekalkan prestasi. Makanan dan Hal-hal Luar Bandar Perancis dan Agensi Perhutanan serta Kementerian Pertanian. Jabatan Alam Sekitar. KERJA-KERJA MENGUKUR LILITAN POKOK DAN INVENTORI. [MC&I (2002)] yang berteraskan prinsip-prinsip dan kriteria Forest Stewardship Council (FSC). Jerman untuk tempoh dua tahun bermula Jun 2006. misi MTC adalah untuk memastikan industri kayu yang berkembang secara mampan dengan memperbaiki daya saing. keadilan dan keseimbangan. Seiring dengan usaha untuk memenuhi permintaan pasaran antarabangsa. Makanan and Hal-hal Luar Bandar. 33% daripada Hutan Simpanan Kekal di Malaysia telah disijilkan. Kementerian Pertanian. Kementerian Alam Sekitar dan Pembangunan Lestari Perancis. Setakat ini. MTCC mengeluarkan dua jenis sijil iaitu Sijil Pengurusan Hutan kepada Unit-unit Pengurusan Hutan (Certificate for Forest Management to Forest Management Units (FMUs)) dan Sijil “Rantaian Jagaan” (Chain-of-Custody -COC) kepada pengilang dan pengeksport produk kayu kayan untuk memastikan bahawa produk kayu yang telah disijilkan oleh MTCC berasal dari kawasan hutan yang telah disijilkan. Tujuan penubuhan Majlis ini adalah untuk: • Meluaskan peluang pasaran produk kayukayan • Membangunkan industri kayu dengan menjalankan kajian industri dan menyokong pembangunan kemahiran • Menambah dan melengkapkan bekalan bahan mentah untuk industri kayu tempatan dengan mencari sumber dari luar negara • Memberi khidmat maklumat kepada perdagangan dan industri kayu kayan Pengerusi dan Lembaga Pemegang Amanah menentukan halatuju polisi dan pengurusan MTC. mempertingkatkan kemasukan ke pasaran dan mewujudkan peluang dagangan. Penunjuk. MAJLIS KAYU-KAYAN MALAYSIA (MALAYSIAN TIMBER COUNCIL-MTC) MTC telah ditubuhkan pada Januari 1992 untuk mempromosikan pembangunan industri berasaskan kayu dan memasarkan produkproduk yang berkaitan ke seluruh dunia. Ia ditadbir oleh Lembaga Pemegang Amanah yang dianggotai oleh wakil daripada industri kayu. Activities and . Sejak 2006. dan juga seorang ahli berkecuali daripada industri kayu: • Persatuan Industri Kayu Malaysia (Malaysian Wood Industries Association) • Persatuan Pengeksport Kayu Malaysia (Timber Exporters’ Association of Malaysia) • Persatuan Pengilang Produk Panel Malaysia (Malaysian Panel-Products Manufacturers’ Association) • Majlis Kayu Kumai dan Pertukangan Malaysia (Malaysian Wood Moulding and Joinery Council) • Majlis Industri Perabot Malaysia (Malaysian Furniture Industry Council) • Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi • Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia (MTIB) • Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia (JPSM) • Persatuan Pengusaha Kayu Kayan dan Perabot Bumiputera Malaysia (PEKA) MTC juga memainkan peranan penting dalam menguruskan persepsi terhadap industri kayu Malaysia di peringkat antarabangsa dan terlibat dalam sesi dialog antara komuniti berkepentingan. badan bukan kerajaan dan agensi-agensi kerajaan.10 MALAYSIAN TIMBER COUNCIL Standards of Performance for Forest Management Certification -MC&I (2001)). Aktiviti dan Prestasi Piawai untuk Pensijilan Pengurusan Hutan di Malaysia (Malaysian Criteria. Skim Pensijilan MTCC telah dimulakan pada Oktober 2001 dengan menggunakan pendekatan berperingkat. institusi-institusi akademik dan penyelidikan. Aktivitiaktiviti MTC diuruskan melalui ibu pejabatnya di Kuala Lumpur dan pusat-pusat serantau yang terletak di London. MTCC telah menggunakan piawaian baru. Dubai dan Shanghai. Persatuan Hortikultur Diraja United Kingdom. Skim MTCC juga telah diterima di beberapa buah negara sebagai jaminan pengeluaran kayu kayan yang dijalankan secara sah dan mampan. satu Jawatankuasa Pemandu Nasional (National Steering Committee–NSC) yang dianggotai oleh pelbagai pemegang kepentingan telah ditubuhkan. Ia kemudiannya telah merumuskan MC&I (2002) melalui satu proses yang telus dan melibatkan perundingan di kalangan pemegang kepentingan yang berkaitan di peringkat nasional. Kementerian Pertanian dan Perhutanan New Zealand. Sebarang keraguan dari segi pengesahan pengeluaran dapat diatasi jika produk kayu kayan tersebut telah disijilkan oleh MTCC. Perhutanan dan Perikanan Jepun. Pendekatan sedemikian adalah penting memandangkan cabaran rumit yang dihadapi dalam mengurus dan menilai hutan tropika yang kompleks. satu perakuan bersyarat kepada MTCC juga telah dikeluarkan oleh pihak perbandaran Hamburg.

MALAYSIAN TIMBER COUNCIL 13 .

12 MALAYSIAN TIMBER COUNCIL ISU UTAMA TENTAN G PER H UTANAN DAN I N DUSTR I H UTAN PENGURUSAN HUTAN SECARA MAMPAN MESYUARAT PERTAMA PENGUATKUASAAN UNDANG-UNDANG HUTAN. kadar pengeluaran tahunan di Estet Hutan Kekal di Sarawak telah menurun di bawah 9 juta meter padu.2% sahaja. Laporan yang diterbitkan pada 2005 tersebut mengesahkan kenyataan yang dibuat semasa kajian awal yang dijalankan ke atas status pengurusan hutan secara mampan di negara-negara pengeluar pada 1998. Sejak 10 tahun lalu.2 juta meter padu daripada Estet Hutan Kekal (Permanent Forest Estates–PFE) di Sarawak. Asas pengurusan hutan di Malaysia bermula dengan memperuntukkan sebahagian kawasan hutan yang luas sebagai Hutan Simpanan Kekal. sekaligus memastikan integriti dan keselamatan kawasan-kawasan tersebut. Cadangan kadar pengeluaran sebanyak 9.000 hektar atau hanya 1. Kadar kehilangan ini adalah berdasarkan perubahan pada perancangan guna-tanah. . hutan-hutan di seluruh dunia berkurangan sebanyak 12 juta hektar setiap tahun. Tanah yang telah dianggap sebagai Hutan Simpanan Kekal adalah tertakluk di bawah pengurusan mampan. Ini termasuklah dengan cara mempertingkatkan pengeluaran tahunan sebanyak 9. seiring dengan polisipolisi pembangunan negara. Pada 1989. Hutan Simpanan Kekal telah diwartakan untuk memastikan perlindungan dan usahausaha pengawasan yang ketat serta penguatkuasaan dan pencegahan yang sepatutnya. satu misi dari ITTO telah mengunjungi Malaysia untuk menilai penggunaan dan pemuliharan hutan tropika secara lestari. Menurut FAO. bahawa pengurusan hutan di Malaysia dilaksanakan dengan baik. ITTO ialah organisasi antara kerajaan yang mempromosikan perlindungan. di samping hutan-hutan beriklim sederhana. Kajian-kajian ITTO telah acapkali menegaskan betapa pentingnya bagi setiap negara untuk mewujudkan Hutan Simpanan Kekal. Laporan FAO yang diterbitkan pada 2005 itu menyatakan bahawa purata kadar kehilangan hutan di Malaysia setiap tahun pada 1990an dianggarkan sebanyak 237.2 juta meter padu setiap tahun tersebut adalah berbeza dengan purata jumlah keseluruhan sebanyak 12 juta meter padu. lautan dan sebagainya membantu memastikan keseimbangan alam. Satu lagi misi yang dianggotai oleh pakar-pakar dari ITTO telah mengunjungi Sarawak pada 1992 dan mereka telah mencadangkan agar pengurusan hutan secara mampan dipertingkatkan. PENTADBIRAN DAN PERDAGANGAN (FLEGT) PEGAWAI-PEGAWAI KANAN Hutan hujan tropika. pengurusan dan perdagangan sumber-sumber hutan tropika secara mampan. yang turut mengambilkira hasil penebangan daripada tanah kerajaan. Ini adalah kenyataan yang telah diterima secara universal dan telah dipetik daripada satu laporan ITTO bertajuk Status Pengurusan Hutan Tropika diterbitkan pada 2005.

2. dan pembinaan penampan sungai juga telah ditetapkan. Kunci kejayaannya ialah penyataan visi yang jelas dan juga komitmen politik yang memastikan pengaliran produk hutan yang berterusan.MALAYSIAN TIMBER COUNCIL 13 Organisasi-organisasi antarabangsa sering menyatakan bahawa pengurusan hutan di Malaysia dilaksanakan dengan baik. tanpa pengurangan yang tidak patut terhadap nilainilainya dan produktiviti masa depannya. Meningkatkan penggunaan spesis kayu yang kurang dikenali dan penggunaan biomas daripada tanaman pertanian yang tidak bermusim (perennial) serta menjanjikan pulangan lumayan seperti getah dan kelapa sawit. Kanun Tanah Negara 1965. lebih kurang 115. Di bawah naungan ITTO. pengurusan hutan secara mampan didefinisikan sebagai: “Proses menguruskan hutan kekal untuk mencapai satu atau lebih matlamat pengurusan yang jelas tentang pengeluaran produk hutan dan perkhidmatan yang berterusan. Dalam satu kertas kerja yang baru dibentangkan oleh Encik Moctar Toure. atau bersamaan dengan 15. .1 juta hektar hutan yang telah dibalak telah dirawat secara silvikultur. Peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pengurusan operasi hutan telah diwujudkan dengan sepatutnya. manakala 50. Dalam kawasan pembalakan selektif.94 juta hektar kawasan hutan yang telah dilindungi.” DELEGASI MALAYSIA DI MESYUARAT TENTANG PEMBALAKAN HARAM DI YOKOHAMA. Hak-hak mereka yang bergantung kepada hutan untuk hidup telah diperakui secara sah. silvikultur dan pembinaan jalan-jalan hutan. adalah dianggarkan bahawa kawasan seluas 1. jumlah kawasan hutan yang dilindungi ialah 4. Semua penebangan balak dan aktiviti-aktiviti berkaitan dijalankan oleh kontraktor-kontraktor yang beroperasi mengikut perjanjian dan lesen yang sah. malah ITTO telah memperakui Malaysia sebagai salah satu daripada negara-negara pengeluar kayu tropika yang berjaya mencapai Objektif Tahun 2000 ITTO. yang mana negara-negara pengeluar dikehendaki untuk melaksanakan proses yang perlu dalam mencapai pengurusan hutan yang mampan. Menurut ITTO. piawaian untuk pembinaan jalan dan kaedah-kaedah rawatan. Mempelbagaikan pasaran produk kayu untuk mengurangkan risiko komersial kepada industri 3. Secara keseluruhan. Memperbaiki peluang pelaburan perladangan sebagai sumber tambahan untuk bekalan kayu 2. Lesen-lesen ini menetapkan kadar penebanganpokok. had saiz pokok. serta pemuliharaan ekosistem yang kompleks lagi kaya dengan kepelbagaian flora dan fauna. piawaian untuk melindungi laluan air. Dasar perhutanan Malaysia sentiasa menekankan aspek keseimbangan di antara perlindungan dan pengeluaran. dan tanpa kesan-kesan yang tidak patut terhadap persekitaran fizikal dan sosial”. NOVEMBER 2006. ITTO telah melaporkan bahawa pada penghujung 2003. Bagi rawatan selepas penebangan. Ia bertujuan untuk memelihara sampel kesemua jenis hutan yang terdapat di negara ini.000 hektar telah diperkaya dengan spesis pokok asal.000 hektar kawasan yang terangkum dalam Hutan Simpanan Kekal telah dikenalpasti sebagai Rizab Hutan Dara. peraturanperaturan ini menjelaskan secara terperinci tentang garis panduan menebang balak. laluan pengangkutan. Hak-hak ini telah tercatat dalam Ordinan Tanah 1930 (Sabah). Akta Orang Asli 1954. pembinaan jambatan dan aliran air. kanunkanun amalan terbaik. kaedah-kaedah rehabilitasi dan juga pengkayaan tanaman mengikut keadaan pada masa itu. pengurusan taman perlindungan hidupan liar seperti Taman Perlindungan Hidupan Liar Lanjak-Entimau dan Taman Negara Pulong Tau di Sarawak telah ditingkatkan dengan kerjasama yang diberikan oleh pihak pengurusan taman-taman negara yang bersebelahan yang terletak di Indonesia (Kalimantan). Ketua Pasukan Sumber Tanah dan Air daripada Global Environment Facility di Bank Dunia (World Bank) menyatakan: “Malaysia adalah contoh paling jelas bagi sesebuah negara yang berjaya membangunkan polisi yang kukuh dan efektif serta rangka kerja yang sah di sisi undangundang dalam pengurusan sumber-sumber hutan tropikanya. Kanun Tanah 1958 (Sarawak). Pembalakan tidak boleh dijalankan di dalam kawasan sensitif dan kawasan tadahan air.0% jumlah keseluruhan kawasan tanah di Malaysia. Amalan-amalan pengurusan hutan secara mampan di Malaysia juga meliputi perlindungan terhadap cara hidup komuniti orang asal. sama seperti hak-hak penduduk setempat yang berkaitan dengan penggunaan sumber-sumber hutan untuk menampung kehidupan.94 juta hektar. Akta Perhutanan Negara 1984 dan lain-lain undang-undang berkaitan. inventori hutan. Selain daripada 4. Malaysia juga sentiasa telus dalam usahausahanya untuk menguruskan sumber-sumber hutan secara mampan dengan cara: 1. Di luar kawasan Hutan Simpanan Kekal. Penggunaan bahan-bahan kimia untuk meracun lingkungan (poison girdling) pokok juga telah lama dihentikan.83 juta hektar telah diwartakan sebagai taman-taman negara dan taman-taman perlindungan hidupan liar dan burung. urutan penebangan. garis panduan yang ada telah menjelaskan keperluan untuk menilai keadaan tanaman pokok selepas pembalakan.

Satu set kriteria dan penunjuk (criteria and indicators–C&Is) untuk pensijilan pengurusan hutan telah diwujudkan berdasarkan kriteria dan petunjuk pengurusan hutan secara mampan ITTO. serta membolehkan pengesanan kayu balak dari hutan secara sistematik selaras dengan sistem ‘rantaian jagaan’ (‘chain-of-custody’). PENENTUSAHAN DAN PENSIJILAN Industri kayu kayan Malaysia telah diurus dan dibangunkan dengan baik. Satu sistem penglabelan pokok (tree-tagging) juga dilaksanakan dengan tegas. Sabah telah memulakan eksperimen dalam pensijilan pengurusan hutan dalam hutan modelnya iaitu Hutan Simpan Deramakot. MTCC. Melalui rancangan ini. proses penentusahan dan pensijilan di Malaysia telah diringkaskan seperti berikut: “Sistem penentusahan di Malaysia melibatkan struktur pelbagai agensi yang kompleks sekaligus MAJLIS PERASMIAN DIALOG HUTAN MALAYSIA YANG PERTAMA ANJURAN BANK HSBC. yang merupakan Badan Akreditasi (Accreditation Body-AB) di Malaysia. manakala penilai bebas pula akan dikenali sebagai Badan Pensijilan (Certification Bodies-CB) yang diakreditasi kepada Jabatan Standard Malaysia. Dalam sistem ini. dan telah memperolehi sijil pada 1997 berlandaskan MC&I dan Program ‘FSC-accredited SGS QUALIFOR’. Usaha-usaha lain yang dilakukan bagi mempertingkatkan penentusahan sumber adalah dengan melabel 100% semua pokok pembalakan. lapan FMU di Semenanjung Malaysia yang meliputi kawasan seluas 4. yang kemudiannya dikenali sebagai Majlis Pensijilan Kayu Kayan Malaysia (MTCC). Oleh sebab itu. Malaysia juga menyedari bahawa pengurusan hutan secara mampan berlaku dalam peringkat-peringkat yang berbeza dalam setiap negara. semua sijil di bawah skim MTCC akan dikeluarkan oleh CB. serta memajukan lagi pengurusan hutan secara mampan. Malaysia sentiasa mendapatkan maklumbalas secara berterusan daripada agensi-agensi global mengenai amalan pengurusan hutan secara mampan sebagai input yang tidak ternilai dalam meningkatkan prestasi dan amalan terbaik perhutanan. Melalui pensijilan kayu kayan. . dilabel dan direkodkan terlebih dahulu. Namun begitu. Misinya ialah untuk membangun dan melaksanakan piawaian-piawaian yang berkaitan dengan pensijilan kayu kayan.949 hektar telah disijilkan di bawah skim pensijilan kayu MTCC. . DISEMBER 2006. perlesenan eksport. United Kingdom) yang diterbitkan pada 2006.67 juta hektar dan satu FMU di Sarawak seluas 55. BCSDM DAN MNS. sesi dialog dan pertukaran maklumat yang kerap adalah penting untuk lebih memahami antara satu sama lain agar tindakan yang diambil seiring dengan perubahan dalam jangkaan dan harapan pemegang kepentingan. Penggunaan ‘Sistem Maklumat Geografi’ (GIS) dan lain-lain teknologi berkomputer seperti penggunaan alat bacaan kod bar ‘barcode readers’ telah memperbaiki proses penentusahan dari segi undang-undang. MTCC sentiasa berunding dengan skim pensijilan antarabangsa dan juga agensi berkaitan hutan yang lain. MTC. yang mana MTCC akan terus memainkan peranan utama sebagai Badan Pentadbir Nasional (National Governing Body-NGB). Satu susunan institusi baru juga sedang dilaksanakan. Piawaian pensijilan Malaysia adalah berasaskan kriteria dan petunjuk pengurusan hutan secara mampan yang dipersetujui di peringkat antarabangsa. Di dalam satu kajian kes yang dibuat oleh VERIFOR (satu projek di bawah Polisi Hutan dan Program Alam Sekitar Institut Pembangunan Luar Negara. satu persetujuan untuk mewujudkan satu badan pensijilan kayu nasional telah dimeterai. terutamanya di negara-negara membangun. semuanya berjalan lancar. Salah satu usaha yang sedang dijalankan adalah mengemaskini dan mengukuhkan peranan serta tanggungjawab pihak-pihak utama yang terlibat dalam skim MTCC.14 MALAYSIAN TIMBER COUNCIL yang akan ditebang dan disimpan di konsesi Pada penghujung 2006. tunggulnya juga boleh dikenalpasti. Malah. Malaysia menyedari keperluan untuk mengadakan dialog secara berterusan dengan komuniti antarabangsa sebagai salah satu langkah untuk mengukuhkan pengurusan sumber-sumber hutan tropikanya. Untuk mempertingkatkan lagi pelaksanaan pengurusan hutan secara mampan dan memenuhi kehendak pasaran terhadap produkproduk kayu yang telah disijilkan. Sistem-sistem yang melibatkan semakan dan semakan kali kedua. setiap kayu balak yang dikeluarkan daripada Hutan Simpanan Kekal boleh dikenalpasti asal usul hutannya. Penebangan hutannya dilengkapi dengan satu sistem dokumentasi dan identifikasi yang wajar. WWF-MALAYSIA. Pada 1996. Malaysia dan Belanda telah memulakan kajian perintis tentang pensijilan kayu di bawah satu Kumpulan Kerja Usahasama (Joint Working Group-JWG). Persetujuan ini telah membawa kepada penubuhan Majlis Pensijilan Kayu Kayan Nasional (National Timber Certification Council) pada 1998. Hutan Simpan Deramakot telah dinilai semula pada 2002 dan sijilnya telah diperbaharui buat kali kedua untuk tempoh lima tahun dan akan tamat pada 2008. C&I ini telah digunakan dalam kajian perintis yang dilaksanakan oleh JWG tersebut. diukur. Dalam usahanya untuk mempertingkat dan menambah usaha agar skimnya diperakui. pengeluarannya sesuatu produk itu boleh diterima dan disahkan sebagai hasil dari hutan yang diuruskan secara mampan. yang mana pokokpokok yang akan ditebang akan dikenalpasti secara sistematik. mengawas dan mengawal.

sekiranya Malaysia tidak berjaya dalam usaha-usaha pensijilannya.MALAYSIAN TIMBER COUNCIL 15 membolehkan pemantauan dan penyeliaan pengeluaran domestik dan import kayunya. Amerika Syarikat. Indonesia. Selain pensijilan. Dalam konteks Saling pengharaman kayu balak oleh Indonesia dan Malaysia ditegakkan walaupun Malaysia tidak terikat secara undang-undang untuk berbuat demikian dan tidak menandatangani sebarang perjanjian dua hala dengan negara itu. Malaysia sebagai negara pengeluar utama kayu tropika akan sentiasa meningkatkan piawaian amalanamalan yang terbaik. Malaysia juga menyedari keperluan untuk memenuhi kehendak kumpulan berkepentingan ini. serta Afrika Selatan. Untuk menunjukkan kesungguhan dalam membanteras kemasukan kayu balak Indonesia. kerjasama serantau pula. adalah agak sukar bagi negara-negara pengeluar kayu tropika yang lain untuk mengikuti jejaknya. pengawasan dan penguatkuasaan masih menjadi cabaran yang hebat. New Zealand. Oleh sebab itu. telah dinyatakan bahawa kadar pembalakan haram di Malaysia adalah rendah (1% atau kurang) jika dibandingkan dengan perdagangan produk kayu secara sah. Papua New Guinea dan Myanmar. sebahagian besar daripada eksport negara akan mengandungi kayu yang diperolehi dari negaranegara jiran seperti Thailand.. Malaysia telah menetapkan pendiriannya bahawa tindakan harus diambil oleh negara terbabit jikaundangundangnya dilanggar. Industri kayu adalah antara penyumbang eksport paling penting bagi Malaysia. Prosedur dalam pengeluaran lesen juga telah diperketatkan. apabila bekalan kayu domestik di Malaysia berkurangan berbanding dengan permintaan. Malaysia telah berada jauh di hadapan dalam pengurusan hutan tropika jika dibandingkan dengan negara-negara pengeluar yang lain. Malaysia tidak akan berkompromi dalam usaha pengurusan hutan tropikanya kerana ia boleh menjejaskan industri tersebut. . Antaranya ialah dengan membuat pemeriksaan yang kerap dan melawat pelabuhan serta jeti-jeti persendirian yang terletak bersama-sama dengan pasukan Kastam Diraja Malaysia dan Penguasa Pelabuhan Malaysia. Tidak ada negara-negara lain yang mengimport balak dari Indonesia berbuat demikian walaupun mereka telah memeterai perjanjian dua hala dengan negara tersebut. Pembalak-pembalak haram di Indonesia tidak semestinya rakyat Indonesia dan ada kalanya mereka adalah pendatang asing. Malaysia juga telah memuji Menteri Perhutanan Indonesia atas resolusi terbarunya untuk mengurangkan penyeludupan kayu balak dan pembalakan haram sebanyak 85% dengan melancarkan lebih banyak operasi anti-pembalakan dalam negara itu. Kerajaan Malaysia memang mengambil berat tentang penyeludupan kayu yang diragui sumber asalnya kerana ini boleh mengancam usaha-usaha Malaysia untuk membasmi pembalakan haram dalam negara seterusnya memusnahkan reputasi kayu dan produkproduk kayunya. oleh yang demikian. Malaysia merasakan bahawa adalah tidak wajar baginya untuk memberitahu negara-negara lain bagaimana mereka sepatutnya menguruskan sumber-sumber hutan dan industri kayu mereka. Sama seperti negara-negara lain. Berikutan tindakan Indonesia mengharamkan eksport kayu balak bulat pada Oktober 2001 untuk memerangi masalah pembalakan haram di negara itu. Beberapa langkah lagi telah diperkenalkan bagi mempertingkatkan penguatkuasaan dan mencegah penyeludupan terutamanya di sepanjang sempadan dan pesisiran pantai. terutamanya dalam negara-negara yang mempunyai keluasan yang besar. organisasi akademik/penyelidikan dan pihak yang terlibat dalam industri kayu kayan di seluruh dunia perlu diambilkira. Realitinya. termasuklah dengan mengenakan syarat kepada para pengimport kayu balak untuk menunjukkan bukti sumber-sumber kayu yang sahih selain dari Indonesia. PEMBALAKAN HARAM DI RANTAU ASIA TENGGARA Dalam satu laporan oleh Bank Dunia dan WWF yang meliputi Malaysia Timur serta satu lagi laporan tambahan yang meliputi Semenanjung Malaysia. tanggungjawab terhadap alam sekitar dan juga keperluan sosial. Sistem sedia ada ini bersandarkan kepada audit mandatori daripada sektor awam serta pensijilan sukarela daripada pihak ketiga. Ini adalah kerana.” Piawaian tidak boleh dibangunkan dan dipersetujui dalam sekelip mata. Kepulauan Solomon. audit Sistem Pengurusan Berkualiti (Quality Management System) yang merupakan sebahagian daripada piawaian ISO 9000 juga telah diaplikasikan dalam sistem pentadbiran kayu yang rutin. agensi kerajaan. Bersama pihak berkepentingan ini. Dalam erti kata lain. NEWSPAPER CUTTINGS ON MALAYSIA’S BAN ON IMPORTS OF INDONESIA LOGS. Malaysia pula mengharamkan import kayu balak dari negara tersebut pada 25 Jun 2002. Australia dan Kanada. Malaysia telah memperkukuhkan usaha penguatkuasaan dan mengetatkan ruangan yang boleh menggugat perlaksanaan pengharaman itu dengan mengharamkan import ‘roughly squared logs’ atau ‘Large Scantlings and Squares (LSS)’ dengan keratan rentas melebihi 60 inci persegi pada 1 Jun 2003. Malaysia akan terus bekerjasama dengan Indonesia dalam usahausahanya untuk memerangi pembalakan haram. Pandangan daripada pelbagai pihak berkepentingan seperti badan bukan kerajaan. Halatuju pengurusan sumber secara mampan adalah ibarat satu perjalanan. selain daripada keperluan untuk menyeimbangkan ekonomi. dalam kes-kes tertentu. Laporan tersebut juga menyatakan bahawa purata kesalahan hutan di Semenanjung Malaysia telah menurun daripada 223 kes pada 1987-1993 ke 28 kes pada 1994-1999.

Jepun JANUARI 2004 Mesyuarat Tidak Formal Pertama Jawatankuasa Kerjasama Perhutanan Malaysia-Indonesia di Jakarta. Indonesia dan Singapura. Malaysia juga sering mengambil bahagian dalam simposium-simposium yang bertujuan untuk mengeratkan kerjasama dua hala dan serantau dalam penguatkuasaan undang-undang perhutanan. ‘Manifest’ tersebut ialah satu dokumen yang digunakan oleh ejen ‘forwarding’ di Malaysia untuk menyediakan borang Deklarasi Import Kastam (Custom Import Declaration–CD No. Walau bagaimanapun. Jawatankuasa ini bertanggungjawab dalam pengukuhan maklumat. 1967). Ramin telah disenaraikan dalam Apendiks III CITES untuk memastikan perlindungan spesis ini. Mesyuarat itu telah membincangkan cara pelaksanaan yang efektif berikutan keputusan CITES menyenaraikan Ramin di Apendiks II.1). pengawasan perlaksanaan CITES dalam menguruskan perdagangan haram dan perangkaan tindakan kerjasama untuk jangka panjang. Antaranya ialah: JUN 1999 Undang-undang Hutan Serantau di Phnom Penh. manakala yang satu lagi diluluskan oleh kerajaan negeri. Perdagangan merentas sempadan adalah tertakluk kepada dua perjanjian dua hala – Perjanjian Menyeberang Sempadan dan Perjanjian Perdagangan Sempadan. Malaysia telah mengadakan kursus tentang kayu . Di bawah Akta Kastam. Filipina NOVEMBER 2005 KAYU BERGERGAJI RAMIN YANG DIRAMPAS OLEH SFC DI LUBOK ANTU. Malaysia dan Indonesia memang mempunyai sejarah hubungan dagangan yang akrab. sejajar dengan Pelan Tindakan yang telah dicadangkan oleh jawatankuasa khas tersebut. Pengawalan perdagangan untuk kayu Ramin telah menjadi isu hangat di kalangan badanbadan bukan kerajaan yang berkaitan dengan alam sekitar. Indonesia MAC 2004 Mesyuarat Tidak Formal Kedua Jawatankuasa Kerjasama Perhutanan Malaysia-Indonesia di Kuala Lumpur. kawasan itu juga ditetapkan sebagai kawasan pendaratan yang sah. Indonesia NOVEMBER 2003 Mesyuarat Pakatan Hutan (Forest Partnership Meeting). Pada 2001. Malaysia telah melaksanakan prosedur yang sewajarnya pada Januari 2005 untuk memperketatkan kawalan terhadap perdagangan spesis itu. Kemboja. kerajaan Malaysia akan menyediakan satu kawasan berdekatan Indonesia untuk menjalankan aktiviti-aktiviti sistem barter yang mana semua produk yang diniagakan adalah tertakluk kepada prosedur kastam dan import eksport. Malaysia NOVEMBER 2005 Bengkel Penguatkuasaan Kastam dan Perhutanan di Cebu. di Tokyo. sementara jeti persendirian yang mendapat kelulusan kerajaan negeri hanya boleh menguruskan produk-produk tertentu yang diluluskan oleh satu jawatankuasa kerajaan negeri. Satu dikenali sebagai Pusat Sistem Barter (Barter Trade Centre-BTC) yang diluluskan oleh Kementerian Kewangan. NOVEMBER 2003. situasi terkini yang berlaku telah menyebabkan pedagang-pedagang bagi kayu yang diharamkan oleh Malaysia diarahkan berpatah balik dan tidak dibenarkan untuk mendarat di Malaysia. SARAWAK. OGOS 2000 Persidangan Pembalakan Haram di Asia Timur. Malaysia telah menjadi tuan rumah kepada satu mesyuarat di kalangan pakarpakar dari ITTO pada Mei 2006. Jawatankuasa ini telah bermesyuarat sebanyak dua kali dan telah menyiapkan satu draf Pelan Tindakan. Menurut perjanjian-perjanjian ini. Produk-produk yang di bawa masuk ke Malaysia mestilah disokong dengan ‘manifest’ yang baik dari negara asal. Semua pengimport dimestikan untuk menggunakan khidmat-khidmat ejen ‘forwarding’ yang berdaftar dengan kastam. perkongsian data. gula dan lain-lain hasil tani menggunakan sistem barter telah wujud antara keduanya sejak berkurun lama. Dengan ini. sekaligus mengharamkan export kayunya. 1967 (Border Crossing Agreement and Border Trade Agreement. Ia juga telah dibentuk bagi memperbaiki mekanisma dalam pertukaran maklumat tentang perintah larangan pelanggaran undang-undang dan juga untuk menggalakkan penguatkuasaan undang-undang berkaitan perdagangan Ramin. Apabila Ramin telah disenaraikan di Apendiks II CITES pada Oktober 2004.16 MALAYSIAN TIMBER COUNCIL Ramin untuk para pegawai kastam di sebuah negara jiran dalam usahanya untuk membina kapasiti penguatkuasaan. Dalam usaha untuk mempertingkatkan ketelusan dengan pihak-pihak berkepentingannya. Sebagai salah satu ahli Jawatankuasa Khas Perdagangan Kayu Ramin Tiga Negara. Malaysia telah memulakan Jawatankuasa Khas Perdagangan Kayu Ramin Tiga Negara (TriNational Task Force on Trade in Ramin) antara Malaysia. Dagangan beras. Sejumlah kuantiti kayu balak berkualiti rendah mungkin telah diniagakan dengan cara yang sama. BTC dibenarkan untuk menguruskan semua jenis barangan untuk diimport atau dieksport. Penyenaraian CITES ini telah membantu mempertingkatkan ketelusan dalam perdagangan kayu Ramin. Ada dua jenis jeti yang dianggap kawasan pendaratan yang sah di sisi undang-undang. dapatlah dirumuskan bahawa perdagangan antara sempadan Malaysia dan Indonesia adalah mengikut peraturanperaturan yang telah ditetapkan.

menyelaraskan kod-kod kastam dan mengeratkan lagi kerjasama dua hala antara Malaysia dan Indonesia. Barangan dan perkhidmatan tertentu boleh dibawa masuk atau ditawarkan di dalam zon bebas itu tanpa bayaran duti kastam. Untuk memperkukuhkan penguatkuasaan di dalam zon bebas. pindaan berkanun telah dibuat pada Perintah Larangan Import 1998 (Akta Kastam 1967) pada Jun 2006. Malaysia MAC 2006 Mesyuarat Kerja Kedua Jawatankuasa dan Kumpulan Penasihat Asia FLEG di Manila.554 JUMLAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 * Sebahagian isipadu berjumlah 193m3 adalah bersaiz LSS.358 2. di mana aktiviti-aktiviti seperti pemindahan kargo antara kapal. perdagangan dan penjualan semula akan dilakukan. Filipina Usaha-usaha ini melibatkan cabaran-cabaran untuk terus menjadi telus. Zon-zon ini adalah di bawah pengawalan khas kastam. mengukuhkan dasar-dasar kastam dan sistem menyimpan data. penggabungan. berkongsi maklumat. pengkelasan. Zon Perdagangan Bebas (Free Trade Zones – FTZ) atau Zon Komersial Bebas dalam Zon Bebas (Free Commercial Zones of Free Zones) adalah kawasan-kawasan yang diwujudkan oleh kerajaan di bawah Akta Zon Perdagangan Bebas dengan tujuan untuk perdagangan entrepot dan industri pembuatan yang mengeluarkan barangan untuk eksport. mahupun di FTZ (walaupun FTZ dianggap kawasan di luar Malaysia).000 0 549* 549 263 311. pengasingan. manakala yang lainnya ialah bendul-bendul (baulks).594 0 994 994 SARAWAK RAMIN SPESIS LAIN 6 3. pembungkusan. Jadual-jadual di bawah menunjukkan aktiviti-aktiviti penguatkuasaan yang telah dilaksanakan: RAMPASAN IMPORT KAYU DARI INDONESIA 2004-2006 KAWASAN 2004 Semenanjung Malaysia Sabah Sarawak Jumlah 49 71 12 132 JUMLAH KES 2005 40 42 6 88 2006 98 159 6 265 PECAHAN KES-KES RAMPASAN IMPORT KAYU DARI INDONESIA PADA 2006 SEMENANJUNG MALAYSIA RAMIN SPESIS LAIN Jumlah kes Kompaun (RM) Kayu balak (m3) LSS (m3) Jumlah isipadu (m3) 1 1. duti eksais mahupun cukai jualan atau cukai perkhidmatan. Pindaan itu juga mewajibkan kayu balak dan LSS (dari negara-negara selain Indonesia) dengan keratan rentas melebihi 60 inci persegi disertai dengan permit import yang dikeluarkan oleh Ketua Pengarah MTIB dan seorang lagi individu yang diberi kuasa olehnya. kayu balak dan LSS dari Indonesia telah dikategorikan sebagai Jadual Pertama (First Schedule). yang bermaksud diharamkan terus daripada memasuki negara. Pindaan ini juga turut melibatkan pengimportan bahagian dan bahan terbitan Ramin yang mengkehendaki Permit Import CITES serta Deklarasi Import dari Kastam. .358 644 2002 SABAH RAMIN SPESIS LAIN 159 173.500 0 9 9 97 133. Dengan pindaan ini.MALAYSIAN TIMBER COUNCIL 17 Perbincangan Kedua tentang MoU IndonesiaMalaysia (Kerjasama dalam Memerangi Pembalakan Haram dan Perdagangan Kayu dan Produk Kayu) di Sarawak.196 3.904 1.810 1.

Malaysia telah mengulangi minatnya dalam memeterai VPA dengan Kesatuan Eropah. Cadangan untuk mewujudkan VPA telah dibincangkan buat kali pertama di antara Kesatuan Eropah dan kerajaan Malaysia dalam satu mesyuarat pada 12 Mei 2004 di Kuala Lumpur. MAJLIS PERASMIAN MESYUARAT FLEGT PERTAMA PEGAWAI-PEGAWAI KANAN MALAYSIA-SURUHANJAYA EROPAH. dengan perbincangan-perbincangan yang memfokuskan satu mekanisma bebas untuk verifikasi kayu yang sah di sisi undang-undang di bawah satu skim pelesenan. Pada 25 September 2006. Hasil mesyuarat peringkat atasan ini. . Komponen utama Pelan Tindakan FLEGT ialah mewujudkan Perjanjian Pakatan Sukarela (Voluntary Partnership Agreements-VPAs) dengan negara-negara pengeluar kayu. Rundingan formal yang pertama telah bermula pada Januari 2007. Malaysia adalah negara pertama yang mengadakan rundingan secara rasmi bersama Suruhanjaya Eropah. Ia juga menetapkan proses dan siri-siri tindakan yang menjadi satu saluran bagi Kesatuan Eropah untuk menangani isu-isu ini. Encik Louis Michel dan Encik Stavros Dimas. Pentadbiran dan Perdagangan di antara Malaysia dan Komuniti Eropah ” telah dikeluarkan.18 MALAYSIAN TIMBER COUNCIL Salah satu daripada langkah-langkah utama yang diambil oleh Malaysia untuk menangani masalah-masalah sebenar dalam pembalakan haram ialah dengan penglibatan secara aktif dalam Pelan Tindakan EU-FLEGT. yang mana kedua-dua pihak telah bersetuju untuk memulakan rundingan formal tentang VPA-FLEGT. 19 JANUARI 2007. satu “Kenyataan Bersama Perjanjian Pakatan Sukarela mengenai Penguatkuasaan Undang-undang Hutan. MIRI. di Brussels. Pesuruhjaya Alam Sekitar. Pada mesyuarat-mesyuarat yang berikutnya. Menteri Perusahaan Perladangan dan Komoditi telah bertemu dengan Pesuruhjaya Pembangunan Suruhanjaya Eropah. Pelan Tindakan ini bertujuan untuk menyelesaikan masalah pembalakan haram dan perdagangan yang berkaitan. Datuk Peter Chin.

MALAYSIAN TIMBER COUNCIL 21 .

kerajaan juga berhasrat untuk menggalakkan kerjasama yang lebih erat di kalangan pihak berkepentingan dalam menangani isu-isu alam sekitar.20 MALAYSIAN TIMBER COUNCIL PEN D I R IAN MALAYSIA TENTAN G ALAM SEKITAR Usaha-usaha Malaysia dalam mempromosikan pembangunan lestari telah menempatkan Malaysia pada kedudukan ke-38 daripada 146 negara-negara di seluruh dunia dalam Kajian Indeks Alam Sekitar Lestari 2005 (Environmental Sustainability Index Study 2005) oleh Universiti Yale. Dalam kajian susulan pada 2006. Pelan ini membayangkan peningkatan kapasiti dalam pengurusan sumber-sumber asli dan alam sekitar. pengurusan dan perlindungan Kawasan-kawasan Sensitif Alam Sekitar (Environmentally Sensitive Areas–ESAs) dan penggunaan Penilaian Strategik Alam Sekitar (Strategic Environment Assessment-SEA). Majlis Perancangan Fizikal Nasional telah ditubuhkan pada 2003 dan Pelan Fizikal Nasional 20052010 telah diterima untuk mempertingkatkan perancangan penggunaan tanah berintegrasi. Dalam Rancangan Malaysia Kesembilan. legeh dan kawasan tadahan air. Strategi-strategi lain turut merangkumi pengawasan. kerajaan Malaysia telah memperuntukkan sejumlah USD0. .54 bilion daripada Bajet Negara untuk melaksanakan projek-projek pemuliharaan alam sekitar. eko-pelancongan dan juga aktiviti-aktiviti bioprospek . kaedah memperbaik perancangan gunatanah dan juga penggunaan teknologi ‘hyperspectral remote sensing’. disamping mempromosikan produk hutan lain seperti herba dan ubatan. Pentadbiran alam sekitar di Malaysia dilaksanakan oleh kerajaannya seiring dengan prinsip Islam Hadhari yang menekankan keseimbangan antara keperluan pembangunan dan pengurusan alam sekitar. Malaysia telah ditempatkan pada kedudukan ke-9 daripada 133 negara atas usaha-usaha yang telah dijalankan untuk mengurangkan kesan tekanan alam sekitar terhadap kesihatan manusia dan untuk melindungi daya hidup ekosistem. Malaysia adalah penyokong aktif pengurusan hutan secara mampan dan menitikberatkan aspek pemuliharaan dan penggunaan mampan produk hutan. meningkatkan usaha-usaha pemeliharaan dan menguruskan sumbersumber asli secara mampan. Selain itu. Malaysia menggalakkan pengurusan alam sekitar yang sempurna untuk mengekalkan keseimbangan antara keperluan pembangunan dan alam sekitar dengan cara menekankan langkahlangkah pencegahan dari akar umbi dalam meringankan kesan negatif terhadap alam sekitar.

MALAYSIAN TIMBER COUNCIL 23 .

Dengan cara ini. Selain itu. industri hutan Malaysia juga beroperasi mengikut piawaian ISO dan lain-lain piawaian teknikal. Sistem-sistem ini telah diwujud dan diperkukuhkan. Platform lain seperti perjumpaan Pegawai Kanan Perhutanan ASEAN (ASEAN Senior Officials on Forestry–ASOF) memastikan berlakunya tukar balas maklumat dan perbahasan tentang isu-isu berbangkit dan akhirnya disusuli dengan tindakan. PRESIDEN PERANCIS. . penebangan dan pengurusan hutan. Kumpulan Pakar ASEAN dan lainlain agensi antarabangsa. Jabatanjabatan perhutanan dan agensi-agensi seperti MTC dan MTCC juga sering mengadakan rundingan dengan rakan sejawat mereka di rantau ini. Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia telah diberikan peruntukan sebanyak RM90 juta. Untuk membantu peningkatan prestasi yang berterusan. pengawasan. PETANDA ARAS Amalan terbaik antarabangsa sering dijadikan tanda aras dalam mengukur kedudukan Malaysia dalam amalan pengurusannya. Sebagai contoh. KOMITMEN TERHADAP PENTADBIRAN PENGURUSAN HUTAN SECARA MAMPAN Pengurusan hutan secara mampan ialah satu komitmen yang serius dan Malaysia telah membuktikannya melalui rekod baik yang dipegang sejak seabad yang lalu dalam peraturan dan dasar perhutanan. CITES. Ini dilakukan dengan cara mengambil bahagian secara aktif dan terbuka dalam pelbagai dialog dan forum. KERJASAMA SERANTAU DAN DUA HALA / KEPIMPINAN PEMIKIRAN Malaysia bekerjasama secara erat dengan pengeluar-pengeluar kayu tropika dan negaranegara pedagang seperti Singapura dan Indonesia dan negara-negara ASEAN yang lain. 24 JANUARI 2005. Malaysia memperjuangkan amalan-amalan pengurusan hutan secara mampan dan menunjukkan inisiatif dalam kepimpinan pemikirannya. seperti yang diterajui oleh UNFF. peruntukan pembangunan untuk jabatan-jabatan perhutanan di tiga wilayah telah dinaikkan di bawah Rancangan Malaysia Kesembilan (2006- 2010). DI SEBELAH KIRINYA. sistem-sistem perlesenan. JACQUE CHIRAC. dan telah meningkatkan kredibiliti Malaysia dalam pentadbiran warisan hutan tropikanya.22 MALAYSIAN TIMBER COUNCIL KOM ITM EN KAM I PERDANA MENTERI DATUK SERI ABDULLAH AHMAD BADAWI DI PERSIDANGAN BIODIVERSITI ANTARABANGSA DI PARIS. FAO. satu peningkatan daripada hanya RM44 juta di bawah Rancangan Malaysia Kelapan. pemeriksaan serta peningkatan prestasi yang berterusan. penguatkuasaan.

KETERBUKAAN DAN KETELUSAN ISeiring dengan agenda nasional yang menitikberatkan pentadbiran yang baik dan berkesan. KUALA LUMPUR. peruntukan pembangunan FRIM telah ditambah dua kali ganda ke RM70 juta. MALAYSIA SENTIASA PERCAYA DALAM KERJASAMA DENGAN JIRAN-JIRANNYA UNTUK MENANGANI ISU-ISU ALAM SEKITAR. Ia juga menyedari bahawa para pekerja dalam bidang perhutanan dan kakitangan industri memerlukan latihan yang berterusan untuk meningkatkan kemahiran mereka dan juga untuk mengetahui perkembangan global dan jangkaan pemegangkepentingan. PERDANA MENTERI DATUK SERI ABDULLAH AHMAD BADAWI DAN PRESIDEN INDONESIA SUSILO BAMBANG YUDHOYONO TERUS MELAKSANAKAN USAHASAMA YANG ERAT MELALUI PERBINCANGAN SECARA TERBUKA DALAM ISU-ISU YANG MELIBATKAN KEPENTINGAN BERSAMA. PENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNAN Penyelidikan dan pembangunan yang berterusan disertai komitmen yang kukuh daripada Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar. 16 JUN 2005. Tahap perbelanjaan pembangunan yang diperuntukkan kepada FRIM telah berkembang secara mantap. daripada hanya RM70 juta di bawah Rancangan Malaysia Ketujuh (1996-2000). Malaysia menyokong polisi keterbukaan dan ketelusan dan sentiasa bersedia untuk berdialog dengan pemegangpemegang kepentingan yang inginkan kepastian tentang takat amalan pengurusan hutan secara mampan. Adalah penting untuk diperakui bahawa badan pentadbir seperti ini wujud untuk mendengar perbahasan dan pembentangan isu-isu terkini dan dilema dalam pengurusan hutan secara mampan. di bawah rangka kerja kumpulan pelbagai hala. untuk membincangkan isu-isu dan memberikan perhatian terhadap keperluan pasaran. untuk . dan lebih ramai pekerja berkualiti dilatih melalui bantuan teknikal yang disalurkan melalui bantuan dua hala. Malaysia juga menerbitkan maklumat tentang perkembangan industri hutannya di pelbagai laman web. Dari semasa ke semasa. Peruntukan bajet untuk latihan bertambah setiap tahun. TERUTAMANYA MENGENAI PERHUTANAN DAN ALAM SEKITAR.Di bawah Rancangan Malaysia Kesembilan (20062010). PEMBANGUNAN MODAL INSAN Malaysia sering mempertingkatkan tahap kualiti tenaga kerjanya. dan didukungi oleh Institut Penyelidikan Hutan Malaysia (FRIM). daripada RM42 juta dalam Rancangan sebelumnya. KEPIMPINAN Pengurusan hutan di Malaysia ditadbir oleh Majlis Perhutanan Negara. Melalui komitmen ini. memberi penerangan secara terbuka kepada pemegang-pemegang kepentingan dan pelawat-pelawat dari seluruh dunia. Pemimpin-pemimpin yang penting dan pemimpin-pemimpin industri mengambil bahagian dalam pelbagai lagi forum di Malaysia dari semasa ke semasa.MALAYSIAN TIMBER COUNCIL 23 mendapat hasil yang lebih baik. iaitu satu forum peringkat atasan yang dipengerusikan oleh Timbalan Perdana Menteri. salah satu agensi yang bernaung di bawah kementerian tersebut. SURUHANJAYA EROPAH DAN BELANDA TENTANG EU-MALAYSIA FLEGT VPA. Malaysia akan sentiasa berada seiring dengan cabaran-cabaran pengurusan hutan secara mampan dan mengenalpasti cara dan kaedah untuk mengoptimakan sumber-sumber hutannya bagi menambah kekayaan negara. serta sumber-sumber dari pelbagai sumber. blok-blok dagangan dan organisasi-organisasi. MESYUARAT DUA HALA ANTARA MALAYSIA.

J. Alan K.com • Kunbek. N. Governance and Trade Food and Agriculture Organization of the United Nations Forestry Department Peninsular Malaysia Forest Management Plan Forest Management Unit Forest Stewardship Council Free Trade Zone Gross Domestic Product Geographic Information System German Agency for Technical Cooperation High Conservation Value Forest Harmonised Standards International Tropical Timber Agreement International Tropical Timber Organisation Joint Working Group Large Scantlings and Squares Malaysian Criteria & Indicators for Sustainable Forest Management Malaysian Nature Society Malaysian Timber Council MTCC MTIB NFC NFP NGB NLC NPP NSC NTCC PEFC PFE PRF PUSAKA Sabah FD Sarawak FC Sarawak FD SEA SFM SFMLA STIDC TREATI TTAP UNCED UNFCCC VJR VPA WWF-M Malaysian Timber Certification Council Malaysian Timber Industry Board National Forestry Council National Forestry Policy National Governing Body National Land Council National Physical Plan National Steering Committee National Timber Certification Council Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes (formerly Pan-European Forest Certification) Permanent Forest Estates Permanent Reserved Forest Perbadanan Perusahaaan Kemajuan Kayu Sarawak (the STIDC) Sabah Forestry Department Sarawak Forestry Corporation Sarawak Forest Department Strategic Environment Assessment Sustainable Forest Management Sustainable Forest Management License Agreement Standards Malaysia Department of Standards Malaysia Sarawak Timber Industry Development Corporation Trans-Regional EU-ASEAN Trade Initiative EU Timber Trade Action Plan United Nat Conference on Environment and Development United Nations Framework Convention on Climate Change Virgin Jungle Reserve Voluntary Partnership Agreement World Wide Fund for Nature.eisinternational. <http://sunsite. 2003 • Prussner. Malaysia • America’s Free Trade Pacts Driving Illegal Timber Trade..com. M. Is Forest Management Improving in the Tropics? . 15 June 2006. 2004 • ITTO (2005) Status of Tropical Forest Management 2005 • Tan.com. Food & Rural Affairs. (2006). 15 September 1998. A. Destruction of Asian and Latin American Forests. Preliminary Assessment of Malaysia’s Environmental Law. Malaysia: Domestic Timber Production and Timber Imports • Toure. “Sound Green Policies Build Solid Relations” eBridgeHome. L.cgi? ttemplate&a=312> • Toure. “The Green Horizon” eBridgeHome.org/cgi/news/news. “A Life in Timber” eBridgeHome. 2003 • Kunbek.sg/apcel/dbase/malaysia/ reportma/html> FAO FDPM FMP FMU FSC FTZ GDP GIS GTZ HCVF HS ITTA ITTO JWG LSS MC&I MNS MTC Accreditation Body Business Council for Sustainable Development Malaysia Barter Trade Centre Criteria & Indicators Certification Body United Nations Convention on Biological Diversity Customs Import Declaration Form Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora Central Point of Expertise on Timber.nus. <http://www. “Standing Tall” eBridgeHome. Malaysian Raw Wood Export Ban • Abdullah. Online.1 CITES CPET COC DEFRA DFO ESA EU FLEGT BIBLIOGRAFI • Wells.24 MALAYSIAN TIMBER COUNCIL PENGHARGAAN Kertas ini adalah hasil himpunan maklumat daripada agensi-agensi berikut: • Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia (Forestry Department Peninsular Malaysia) • Jabatan Perhutanan Sabah (Sabah Forestry Department) • Jabatan Perhutanan Sarawak (Forest Department Sarawak) • Perbadanan Perhutanan Sarawak (Sarawak Forestry Corporation) • Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia (Malaysian Timber Industry Board) • Perbadanan Perusahaan Kemajuan Kayu Sarawak (Sarawak Timber Industry Development Corporation) • Majlis Kayu Kayan Malaysia (Malaysian Timber Council) • Majlis Pensijilan Kayu Kayan Malaysia (Malaysian Timber Certification Council) GLOSARI AKRONIM AB BCSDM BTC C&I CB CBD CD No. Is Forest Management Improving in the Tropics? • Balanakura. A.com.edu. Online. UK District Forest Office Environmentally Sensitive Area European Union Action Plan on Forest Law Enforcement. UK Chain of Custody Department of Environment. M. Country Case Study 8 Systems for Verification of Legality in the Forest Sector. S.

.

uk TEL +44 207 222 8188 FAX +44 207 222 8884 SHANGHAI 8C.CHINA EMAIL mtcchina@online.8.com.cn TEL +86 21 6219 7208 FAX +86 21 6275 4060 DUBAI SUITE 104. 1ST FLOOR AL MOOSA TOWER II P.sh. SOUTH ZUNYI ROAD CHANGNING DISTRICT 200336 SHANGHAI P.BOX 62476. DUBAI UNITED ARAB EMIRATES EMAIL mtcdubai@emirates.HEAD OFFICE 18TH FLOOR.8.co. JINMING BUILDING NO.net.my . MENARA PGRM NO.my TEL +60 3 9281 1999 FAX +60 3 9282 8999 LONDON 24.R. JALAN PUDU ULU. OLD QUEEN STREET LONDON.mtc. SW1H9HP UNITED KINGDOM EMAIL council@mtc.ae TEL +971 4 3326 998 FAX +971 4 3326 889 WEBSITE www.com. CHERAS 56100 KUALA LUMPUR MALAYSIA EMAIL council@mtc.O.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful