MALAYSIA: PENGURUSAN HUTAN MAM PAN

MAC 2007

MALAYSIAN TIMBER COUNCIL 1 KAN D U NGAN PENGENALAN LATAR BELAKANG MALAYSIA SEBAGAI PENGELUAR UTAMA KAYU-KAYAN Litupan Hutan Produk Utama Pasaran Utama Polisi Pengurusan Hutan Badan Penguatkuasaan dan Badan-badan Berkaitan 3 5 5 6 6 6 8 ISU-ISU UTAMA TENTANG PERHUTANAN DAN INDUSTRI HUTAN PENDIRIAN MALAYSIA TENTANG ALAM SEKITAR KOMITMEN KAMI PENGHARGAAN BIBLIOGRAFI GLOSARI AKRONIM 12 20 22 24 24 24 .

4 MALAYSIAN TIMBER COUNCIL .

Malaysia sentiasa mencontohi amalan-amalan terbaik antarabangsa yang dapat memastikan perlindungan dan pemuliharaan alam sekitarnya. . Sebagai pengeksport utama kayukayan tropika dan produk-produk kayu yang berkembang berlandaskan dasar pengurusan alam sekitar yang baik.MALAYSIAN TIMBER COUNCIL 3 PENGENALAN Brosur ini merumuskan amalan-amalan Malaysia dalam pengurusan hutan secara mampan dan memberi penerangan yang jelas mengenai polisi-polisi dan prosedurprosedur yang berkaitan dengan penggunaan sumber hutan and pengeluaran kayu.

6 MALAYSIAN TIMBER COUNCIL .

kawasan hutan seluas 5.37 juta hektar. . Lebih 59% (19. terletak di Kepulauan Borneo. Undang-undang juga memastikan bahawa kawasan sejumlah 16. manakala Sabah dan Wilayah Persekutuan Labuan yang berkeluasan 7.42 juta hektar jumlah keseluruhan kawasan hutan.90 juta hektar) sekiranya tanaman seperti getah.88 juta hektar terdapat di Semenanjung Malaysia. Malaysia adalah antara negara-negara membangun seperti Brazil.24 juta hektar di Sarawak. Daripada 19. Hutan pengusahahasilan hanyalah merangkumi 57% daripada jumlah keseluruhan kawasan hutan di Malaysia.29 juta hektar telah diwartakan sebagai Hutan Simpanan Kekal di bawah Akta Perhutanan Negara 1984 serta enakmen-enakmen dan ordinan-ordinan negeri yang berkaitan.MALAYSIAN TIMBER COUNCIL 5 LATAR B ELAKAN G MALAYSIA SEBAGAI PENGELU AR UTAMA KAYU-KAYAN SEMENANJUNG MALAYSIA (45% litupan hutan) SABAH (59% litupan hutan) SARAWAK (69% litupan hutan) LITUPAN HUTAN Dengan keluasan melebihi 32.83 juta hektar di luar Hutan Simpanan Kekal pula diwartakan sebagai tamannegara dan taman-taman hidupan liar di bawah pelbagai perundangan. 3.42 juta hektar) daripada keluasannya masih dilitupi hutan.30 juta hektar di Sabah dan 9. 2005). 11 daripada negeri-negeri tersebut serta Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya merangkumi kawasan seluas 13. Daripada jumlah ini. 74% atau 14. Kawasan seluas 1.12 juta hektar tersebut adalah keluasan hutan yang mesti diuruskan secara berkekalan. dan juga Sarawak yang berkeluasan 12. 4. Hanya 24% daripada jumlah keseluruhan kawasan tanah digunakan untuk tujuan-tujuan lain. Dalam kawasan Hutan Simpanan Kekal. Malaysia terdiri daripada gabungan 13 buah negeri dan tiga Wilayah Persekutuan. Luas kawasan yang dilitupi pokok-pokok ini akan meningkat kepada lebih 76% (25. Indonesia.18 juta hektar (78%) lagi adalah hutan pengusahahasilan (production forest) yang mana penebangan kayu balak secara komersil melalui penggiliran berjadual yang telah ditetapkan adalah dibenarkan. Ini adalah tunggak asas komitmen Malaysia dalam menguruskan hutan secara mampan.11 juta hektar (22%) adalah hutan perlindungan (protection forest) dan 11. Filipina dan Thailand yang mempunyai kawasan hutan dengan peratusan yang tinggi (Pertubuhan Makanan dan Pertanian Sedunia . kelapa sawit.16 juta hektar terletak di Semenanjung Malaysia. koko dan kelapa diambil kira.FAO.30 juta hektar.83 juta hektar.

30 Hutan Simpanan Kekal (74. Pada 1978.30 dan Sarawak. Jerman. Mengikut statistik FAO (2006). Majlis Tanah Negara juga menyokong dan meluluskan semua usul yang dibuat oleh Majlis Perhutanan Negara. Pengimport utama produk kayu Malaysia ialah Belgium. Singapura. Taiwan. Melindungi alam sekitar. PASARAN UTAMA PRODUK UTAMA Malaysia telah mengeluarkan produk-produk kayu keras tropika lebih daripada satu abad. Korea Selatan. Amerika Syarikat dan Vietnam. keluasan kawasan ini tidak melebihi 17% atau hanya 3. India.4 bilion). seiring dengan keperluan dan amalanamalan terbaik dalam pengurusan hutan secara mampan di peringkat antarabangsa.3 juta hektar (perangkaan 2005) daripada jumlah keseluruhan kawasan hutan. Pakistan. pengeluaran kayu balak dari hutan semulajadi Malaysia semakin berkurangan. serta Menteri-Menteri Persekutuan yang bertanggungjawab ke atas Sumber Asli dan Alam Sekitar. serta mempertingkatkan penyelidikan dan pendidikan. manakala tanggungjawab untuk melaksanakan usul-usul tersebut adalah terletak kepada kerajaan-kerajaan negeri. Teknologi dan Inovasi. Dasar Perhutanan Negara telah dipinda untuk memenuhi kehendak pengurusan hutan secara mampan dengan lebih mendalam. Perusahaan Perladangan dan Komoditi. Amerika Syarikat (USD15. pengharaman eksport kayu balak dari hutan semulajadi di Semenanjung Malaysia telah dikuatkuasakan pada 1987. Majlis Tanah Negara bertanggungjawab untuk membuat polisi bagi sektor perhutanan serta mengawal penggunaan tanah untuk perlombongan dan pertanian.21 bilion) dan China (USD5. perabot kayu dan juga produk rotan). Majlis Perhutanan Negara telah menjadi tunggak utama yang menyelaraskan polisi-polisi pengurusan hutan di antara kerajaan pusat dan kerajaan-kerajaan negeri untuk memastikan pengurusan hutan secara mampan dijalankan secara berterusan. termasuklah penguatkuasaan undang-undang. Itali. yang mengandungi sejumlah syarat-syarat yang jelas dalam pengurusan hutan secara mampan. Ini adalah berikutan pelaksanaan amalan-amalan pengurusan hutan secara mampan yang efektif. Dasar tersebut.83 Pengusahahasilan (Pengubahan) 3. Thailand. Sejak beberapa tahun kebelakangan.0%) 14. ketua-ketua jabatan perhutanan di Semenanjung Malaysia. Majlis Perhutanan Negara telah mewujudkan Dasar Perhutanan Negara dengan menggabungkan polisi perhutanan sedia ada dari pelbagai negeri. papan lapis.69 bilion). Objektif-objektif utama Dasar Perhutanan Negara adalah bersifat serampang dua mata: a. Finland (USD13.2 bilion).6 MALAYSIAN TIMBER COUNCIL PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN DI MALAYSIA . Setiap kerajaan negeri diberi kuasa mutlak untuk menggubal undang-undang dan peraturan-peraturan dalam pengurusan hutan.83 Dilindungi secara keseluruhan 1. ia masih kekal di antara pengeksportpengeksport utama dunia bagi produk-produk kayu keras tropika (kayu balak.29 Pengusahahasilan (Pengurusan Hutan Secara Mampan) 11. Sejajar dengan pelaksanaan tersebut. serta pengekalan dan pengiktirafan terhadap peranan komuniti tempatan dalam pembangunan hutan. Sweden (USD12.9 bilion). Sejak penubuhannya. Majlis Perhutanan Negara dipengerusikan oleh Timbalan Perdana Menteri dan keahliannya terdiri daripada Menteri-menteri Besar dan Ketua-ketua Menteri bagi kesemua 13 negeri.53 bilion. Hari ini. kayu pembinaan dan pertukangan . kayu bergergaji. Pada 1992. Walau bagaimanapun. Belanda. POLISI PENGURUSAN HUTAN Menurut sejarah. nilai eksport kayu dan produk kayu Malaysia pada 2004 ialah USD3.18 Dilindungi secara keseluruhan Taman Negara/Taman Perlindungan Hidupan Liar & Burung (9. Sabah . Arab Saudi. kayu cip. Jerman (USD15. dan ianya telah dimuatkan dengan rujukan mengenai pemuliharaan kepelbagaian biologi. United Kingdom.0%) 1. beberapa polisi dan prosedur yang seragam telah berkembang di peringkat persekutuan dan negeri. Austria (USD6. China. kayu fiber berketumpatan sederhana.42 Tanah Kerajaan/ Tanah HakMilik (17. SABAH & SARAWAK. memelihara kepelbagaian biodiversiti dan sumbersumber genetik. Pelbagai enakmen dan ordinan perhutanan telah diwujud dan dikuatkuasakan oleh kerajaan-kerajaan negeri sejak awal 1900 untuk memastikan pengurusan hutan yang efektif. perkara-perkara berkaitan tanah adalah di bawah bidang kuasa kerajaankerajaan negeri. Industri kayu Malaysia telah menyumbangkan tidak lebih daripada 4% kepada Keluaran Dalam Negara Kasar pada 2005. seperti tanah kerajaan (stateland) atau tanah bermilik (alienated land).0%) 3. Sejak itu. Memelihara dan mengurus hutan-hutan negara berdasarkan prinsip pengurusan mampan b.54 bilion).11 SUMBER: JABATAN PERHUTANAN SEMENANJUNG MALAYSIA. Hong Kong. Jepun.91 bilion). dan juga Sains. Kawasan hutan yang tidak diwartakan sebagai Hutan Simpanan Kekal. Untuk mempromosikan pengeluaran bernilaitambah dan pemprosesan hiliran. kuota eksport kayu balak juga telah dikuatkuasakan di Sabah dan Sarawak.2005 (JUTA HEKTAR) JUMLAH KAWASAN HUTAN 19. Koordinasi bagi satu pendekatan yang seragam dalam pengurusan hutan telah dipermudahkan melalui penubuhan Majlis Perhutanan Negara oleh Majlis Tanah Negara pada 1972. Perdagangan. Kewangan. kemudiannya telah diterimapakai dan diluluskan oleh Majlis Tanah Negara. venir dan lain-lain produk panel. boleh ditukar fungsi kepada kegunaan-kegunaan lain dalam konteks pembangunan jangka panjang yang seimbang. Syarat-syarat ini sekaligus menggambarkan komitmen Persidangan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu mengenai 3. berbanding Kanada (USD29. kayu kumai. polisi-polisi serta peraturan-peraturan yang lebih ketat berkaitan dengan penebangan hutan.

Penubuhan MTCC pada 1999 untuk membangun dan melaksanakan operasi skim pensijilan kayu nasional yang bebas dan bersifat sukarela adalah satu pencapaian yang bermakna dalam evolusi amalan pengurusan hutan yang baik di Malaysia. Bagi negeri Sarawak. berteraskan konsep penggunaan tanah yang rasional. MC&I tersebut akhirnya menjadi asas bagi set pertama piawaian yang digunakan dalam skim Majlis Pensijilan Kayu Kayan Malaysia (Malaysian Timber Certification Council-MTCC). dan mengenakan hukuman penjara mandatori terhadap pembalak haram yang didapati bersalah. Penglibatan komuniti tempatan dalam agroperhutanan seperti menanam pokok buahbuahan untuk tujuan pemeliharaan sumbersumber hutan terutamanya mereka yang tinggal di pinggiran hutan d. projek dan aktiviti perhutanan telah diinstitusikan untuk mempertingkatkan lagi prestasi pengurusan hutan secara mampan di Malaysia. Pemuliharaan kepelbagaian biodiversiti b. Undang-undang Hutan tersebut mengawal pengeluaran. Usahasama teknikal di peringkat antarabangsa yang bertujuan untuk menggalakkan kerjasama yang erat dalam usaha untuk mencapai pengurusan hutan secara mampan c. Satu lagi kejayaan telah dicapai pada 1994 apabila Malaysia menubuhkan Jawatankuasa Nasional mengenai Pengurusan Hutan secara Mampan untuk mengkoordinasi pelaksanaan semua aktiviti perhutanan.MALAYSIAN TIMBER COUNCIL 7 Alam Sekitar dan Pembangunan (United Nations Conference on Environment and DevelopmentUNCED) dalam pengurusan hutan secara mampan yang meliputi: a. perlesenan dan pencukaian hasil-hasil hutan. Dasar Perhutanan Negara serta lain-lain polisi dan institusi pentadbiran dinilai semula dari . untuk mempromosikan keseragaman undangundang negeri-negeri di Malaysia yang berkaitan dengan pentadbiran. termasuklah mengenakan hukuman yang lebih berat bagi kesalahan-kesalahan seperti penebangan pokok secara haram. Pihak polis dan tentera juga telah diberi kuasa baru dalam pengawasan sektor perhutanan untuk membasmi pembalakan haram. Pindaan terbaru yang dibuat pada 2003 telah memuatkan syarat-syarat berkaitan hutan tanaman. Ia bertujuan untuk memastikan bahawa sumber-sumber hutan di negara ini diuruskan berlandaskan amalan terbaik antarabangsa. Ia memuatkan syarat-syarat tambahan dalam pengurusan hutan secara mampan. yang mana aktiviti inventori bagi semua kawasan hutan di Semenanjung Malaysia akan dilaksanakan pada setiap 10 tahun untuk mengetahui status dan komposisi sumber-sumber hutan bagi membolehkan perancangan dan pengurusan yang lebih baik. pencerobohan hutan dan kecurian kayu balak. Pembangunan kemudahan rekreasi hutan untuk eko-pelancongan e. b. Penubuhan ladang hutan. Pada 1984. c. Enakmen Hutan Sabah 1968 pula telah dibentuk untuk mengatur dan mengawal selia aktivitiaktiviti yang berkaitan dengan pengeluaran dan pemindahan hasil-hasil hutan. kesuburan tanah dan kualiti alam sekitar. ekopelancongan dan kesedaran awam. melindungi kepelbagaian biologi dan mengurangkan kerosakan sungai dan tanah pertanian akibat banjir dan hakisan. d. Hutan Perlindungan (Protection Forest) Untuk memastikan iklim dan persekitaran fizikal negara yang melindungi sumber air. Pemetaan kawasan hutan juga dilakukan dengan menggunakan Sistem Maklumat Geografi (Geographic Information System-GIS) dan teknik pengesan jarak jauh (remote sensing) untuk mengawasi perubahanperubahan yang berlaku dalam kawasan hutan. Hutan Kemudahan (Amenity Forest) Untuk melindungi kawasan-kawasan hutan secara mencukupi bagi tujuan rekreasi. banyak program. Seterusnya. Antaranya ialah pelaksanaan Inventori Hutan Negara pada 1970an. Piawaian Malaysia juga berkembang hasil daripada Kumpulan Kerja Bersama Malaysia dan Belanda yang telah menjalankan satu kajian perintis tentang pensijilan kayu pada 1996. Ordinan Perbadanan Perhutanan Sarawak juga telah diperkenalkan pada 1995 untuk memperkukuhkan pengurusan hutan di negeri itu. yang turut disertai secara aktif oleh sektor swasta Dasar Perhutanan Negara memperuntukkan Hutan Simpanan Kekal yang mencukupi dan terletak di kawasan-kawasan yang strategik di seluruh negara. dan untuk terus melindungi sumber-sumber hutan daripada pembalakan haram dan kecurian kayu balak. Hutan Pengusahahasilan (Production Forest) Untuk mengekalkan bekalan pada kadar yang berpatutan bagi semua bentuk hasil hutan yang boleh dikeluarkan secara ekonomi untuk kegunaan domestik dan eksport. yang menggantikan Enakmen Hutan 1934. memperkukuhkan bidang kuasa pegawai perhutanan dan memperkenalkan hukuman yang lebih berat kepada mereka yang melanggar Ordinan tersebut. pengangkutan. pendidikan dan melindungi kepelbagaian biologi. Beberapa pindaan lagi telah dibuat pada 1984. Ordinan Hutan 1954 kerajaan negeri telah dipinda beberapa kali. Ternyata dalam masa beberapa tahun sahaja. Jawatankuasa ini telah membentuk Kriteria & Penunjuk bagi Pengurusan Hutan Secara Mampan di Malaysia (MC&I) (Malaysian Criteria & Indicators for Sustainable Forest Management) berdasarkan Kriteria & Penunjuk (C&I) yang diwujudkan oleh Organisasi Kayu Tropika Antarabangsa (International Tropical Timber Organization-ITTO) yang telah diterimapakai buat kali pertama pada 1992. kadar hasil dan kajian berkenaan mortaliti di bawah pelbagai kaedah penebangan. Akta Perhutanan Negara 1984 telah dipinda pada 1993. termasuk ladang hutan kayu berkualiti tinggi. Undang-undang Hutan 1969 telah diterimapakai di Sabah untuk menyokong pelaksanaan Enakmen tersebut. pengurusan dan pemuliharaan hutan serta pembangunan sektor perhutanan. Sejajar dengan Dasar Perhutanan Negara yang telah disemak semula. Hutan Penyelidikan dan Pendidikan (Research & Education Forest) Untuk menjalankan penyelidikan. Kawasan Hutan Simpanan Kekal ini diurus dan diklasifikasikan di bawah empat fungsi utama: a. satu kejayaan besar telah dicapai apabila Parlimen Malaysia meluluskan Akta Perhutanan Negara dan Akta Industri Berasaskan Kayu. 1992 dan 1994 untuk memperketatkan syaratsyarat yang berkaitan dengan aktiviti-aktiviti penguatkuasaan. Penyelidikan yang dijalankan dalam pengurusan hutan di Malaysia merangkumi kadar pertumbuhan.

Mesyuarat Integrasi Industri Berasaskan Kayu ASEAN (ASEAN Wood-Based Industry Integration Meetings–ASEAN Roadmap). Konvensyen Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu mengenai Kepelbagaian Biologi (United Nations Convention on Biological Diversity-CBD). Malaysia juga adalah negara ahli ITTO. Konvensyen Tanah Lembap Berkepentingan Antarabangsa Terutamanya sebagai Habitat Burung Air (Convention on Wetlands of International Importance Especially as Waterfowl Habitat–RAMSAR). dan juga perlindungan seperti kawasan tadahan air. Governance and Trade–EU FLEGT) – yang bertujuan untuk membasmi pembalakan haram dan mengurangkan perdagangan kayu yang dibalak secara haram melalui cadangan perjanjian usahasama sukarela (Voluntary Partnership Agreement–VPA) Pelan Tindakan Perdagangan Kayu EUFLEGT (EU FLEGT Timber Trade Action Plan–TTAP) – satu inisiatif oleh sektor swasta untuk mendapatkan sumber kayu yang sah di sisi undang-undang dan dijalankan secara sukarela antara rakan niaga. mengutip hasil seperti premium. Malaysia aktif dalam pelbagai inisiatif seperti Usahasama Hutan Asia (Asia Forest Partnership) yang mempromosikan pengurusan hutan secara mampan di Asia dengan menangani • BADAN PENGUATKUASAAN DAN BADAN-BADAN BERKAITAN JABATAN PEHUTANAN SEMENANJUNG MALAYSIA (JPSM) JPSM terletak di bawah naungan Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar. pentadbiran dan penguatkuasaan hutan yang baik. pemuliharaan dan pembangunan mampan bagi sumber hutan asli di Malaysia. pengurusan serta penggunaan dan perdagangan sumber-sumber hutan tropika secara mampan. PEKERJA-PEKERJA JABATAN PERHUTANAN SEDANG MENGUKUR KAYU BALAK UNTUK TUJUAN PENGIRAAN ROYALTI. ses dan lain-lain bayaran. Bengkel Perdagangan Produk-produk Kayu TREATI (TREATI Workshop on Trade in Wood Products) dan Inisiatif Pensijilan Kayu PanASEAN (Pan-ASEAN Timber Certification Initiative). latihan. Rizab Hutan Dara. Malaysia sering mengambil bahagian dalam pelbagai forum antarabangsa. deposit. Enakmen Hutan Sabah 1968 dan Ordinan Hutan Sarawak 1954. Kesemua perkembangan ini telah mengukuhkan lagi kedudukan Malaysia sebagai pengeluar dan pembekal kayu balak. royalti. Proses FLEG Asia Timur (East Asian FLEG Process) – Malaysia mengambil bahagian dalam mesyuarat-mesyuarat yang diadakan untuk membincangkan tentang inisiatif nasional dan serantau dalam penguatkuasaan undang-undang dan pentadbiran hutan Mesyuarat-mesyuarat dua hala serta kerjasama serantau yang menggalakkan perdagangan produk kayu secara sah dan bertanggungjawab.8 MALAYSIAN TIMBER COUNCIL semasa ke semasa selaras dengan cabaran dan keperluan dan juga untuk memperbaiki pengurusan. . pengawalan kebakaran hutan. undang-undang lain yang turut termaktub dalam pengurusan hutan secara mampan ialah: • • • • • • • • • • Akta Air 1920 Akta Orang Asli 1954 Akta Pemuliharaan Tanah 1960 Akta Perlindungan Hidupan Liar 1972 Akta Kualiti Alam Sekitar 1974 Akta Taman Negara 1980 Ordinan Sungai Sarawak 1993 Ordinan Air 1994 (Sarawak) Enakmen Sumber Air 1998 (Sabah) Enakmen Biodiversiti 2000 (Sabah). Malaysia juga sering membuat perbandingan dan penambahbaikan seiring dengan amalan-amalan terbaik di peringkat antarabangsa. contohnya. isu pembalakan haram. Malaysia juga aktif dalam inisiatif-inisiatif berikut: • Pelan Tindakan Penguatkuasaan UndangUndang. taman-taman • • Sebagai pengeluar global yang bertanggungjawab. pembangunan sumber manusia. taman perlindungan burung dan hidupan liar. kajian operasi hutan. Pentadbiran dan Perdagangan Hutan Kesatuan Eropah (European Union Action Plan on Forest Law Enforcement. sebuah organisasi antara kerajaan yang mempromosikan pemuliharaan. JPSM terdiri daripada 10 Jabatan Perhutanan Negeri dan 33 Pejabat Hutan Daerah yang terletak di seluruh Semenanjung Malaysia. Protokol Biokeselamatan Cartagena (Cartagena Protocol on Biosafety). sekaligus menyumbang kepada dialog antara pemegang kepentingan dan pihak-pihak yang terbabit serta debat tentang isu perhutanan. dan Pengarah Perhutanan Negeri dilantik untuk mengurus pentadbiran dan regulasi penebangan hutan. Dengan ibupejabat di Kuala Lumpur. mengurus dan membangunkan sumber-sumber hutan. dan juga penyelenggaraan stesen-stesen eksperimen dan demonstrasi. Selain itu. kayu gergaji dan produk kayu berkualiti yang bertanggungjawab. Setiap negeri diberikan kuasa untuk menggubal undangundang dan polisi hutan secara bebas. serta merancang dan mengkoordinasi pembangunan industri berasaskan hutan. Melalui jabatan perhutanan masing-masing. Artikel 74 (2) dalam Perlembagaan Persekutuan menetapkan bahawa tanah dan sumber asli adalah perkara yang terletak di bawah bidang kuasa kerajaan negeri masing-masing. perancangan sektor perhutanan dan industri berkaitan. Malaysia juga telah meratifikasi beberapa konvensyen dan protokol di peringkat serantau dan antarabangsa. Antaranya ialah Konvensyen Rangka Kerja Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu mengenai Perubahan Iklim (United Nations Framework Convention on Climate Change-UNFCCC). Ibupejabat JPSM bertanggungjawab dalam merumuskan polisi serta memberikan khidmat nasihat dan bantuan teknikal kepada Jabatan-jabatan Perhutanan Negeri dalam pengurusan dan pembangunan hutan. setiap negeri mewujudkan Hutan Simpanan Kekal dan mengklasifikasikannya bagi tujuan pengeluaran kayu kayan. pemulihan dan penanaman semula hutan di kawasan yang mengalami kemerosotan kualiti tanah. Konvensyen Perlindungan Warisan Semulajadi dan Budaya Dunia (Convention Concerning the Protection of the World’s Cultural and Natural Heritage-UNESCO) dan Perjanjian Kayu Tropika Antarabangsa (International Tropical Timber Agreement-ITTA). Di samping Akta Perhutanan Negara 1984. Konvensyen Perdagangan Antarabangsa Spesies Fauna dan Flora Terancam (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora–CITES). serta pembangunan modal insan untuk menguruskan hutan secara efektif.

Kesemua hasil hutan dari Hutan Simpanan Kekal atau tanah kerajaan negeri adalah hak negeri berkenaan. pemilikan jangka panjang merupakan satu insentif kepada pemegang-pemegang lesen untuk membangunkan sumber-sumber hutan. mencari. termasuk menyediakan dan menghantar pelan kerja tahunan dan laporan perkembangan suku tahun. Bidang kuasanya juga termasuklah menentukan piawaian dan kualiti melalui pengesahan pihak ketiga. dengan ibu pejabat di Sandakan. PUSAKA memainkan peranan dalam merancang. perlembagaan hutan simpanan. sekaligus memainkan peranan utama dalam pembangunan lestari industri kayu Malaysia yang berterusan. ialah untuk mengawal dan melaksanakan undang-undang pembuatan. Jabatan Perhutanan Negeri dikehendaki untuk menghantar laporan tahunan kepada pihak berkuasa negeri dan JPSM. Pelan-pelan penebangan untuk setiap kawasan berlesen yang disediakan oleh pemegang lesen dan diluluskan oleh pejabat hutan daerah. pembekal. adalah penting untuk dinyatakan bahawa MTIB menguatkuasakan semua peraturan yang berlandaskan sistem kod seragam antarabangsa (Harmonised StandardsHS) yang merangkumi spektrum produk kayu yang meluas. fungsi utama Jabatan Perhutanan Sarawak kini tertumpu kepada aktiviti berkanun dan penetapan undang-undang. walau bagaimanapun. Pembahagian kuasa tersebut telah mempertingkatkan lagi tahap penyeliaan dan kawalan dalam hal-hal perhutanan di Sarawak. mengeluarkan lesen-lesen import dan eksport serta memeriksa prosedur eksport/import dan produk fizikal. merampas dan menyoal siasat kesalahan-kesalahan hutan serta mengenakan denda dan mendakwa pesalah. pemuliharaan dan pembangunan hutan. dan semua eksploitasi hasil hutan mestilah dilesenkan dan dipantau oleh kerajaan negeri. JABATAN PERHUTANAN SARAWAK Sejak penubuhan Perbadanan Perhutanan Sarawak (Sarawak Forestry Corporation–SFC) (sila rujuk di bawah). SFC telah diberikan fungsi. Sejak 30 tahun yang lalu. aset dan kuasa perundangan untuk melaksana dan menguatkuasakan Ordinan Hutan. manakala setiap Pejabat Hutan Daerah pula menyediakan pelan kerja lima tahun. mengkoordinasi dan membangunkan industri kayu serta menggalakkan pemprosesan hiliran dan kepelbagaian produk. negeri dan hutan kemudahan. pemproses dan penggred kayu. Tanggungjawabnya ialah untuk mendaftarkan pengeksport dan pengimport kayu. Untuk memastikan penggunaan sumber kayu secara efisyen dan optima. Setakat ini. Ordinan Perlindungan Hidupan Liar 1998 dan Ordinan Taman Negara dan Perlindungan Alam. seperti yang termaktub dalam Ordinan PUSAKA 1973 (yang kemudiannya telah dipinda pada 2006). dipertanggungjawabkan untuk melaksanakan undang-undang berkaitan pemuliharaan hutan. Pengarah Perhutanan Negeri mempunyai kuasa untuk menahan. Sabah menggunakan SFMLAs untuk mengawal pengurusan Hutan Simpanan Kekalnya. SFMLAs yang menawarkan pemilikan untuk 100 tahun telah diperkenalkan pada 1997.MALAYSIAN TIMBER COUNCIL 9 JURUAUDIT PENSIJILAN KAYU SEDANG MEMERIKSA TANDA PADA POKOK BENIH. 18 SFMLAs telah dikeluarkan. Sejajar dengan keperluan Akta Perhutanan Negara 1984. pengurusan dan pengawalan penebangan hutan. merupakan pra-syarat sebelum lesen penebangan pokok dikeluarkan. dua lesen telah dibatalkan kerana tidak mematuhi syarat-syarat yang termaktub di dalam perjanjian perlesenan. pendaftaran dan penggredan serta mengeluarkan permit import dan eksport kayu mengikut Akta Kastam 1967. SFMLAs mewajibkan pemegang-pemegang lesen untuk bertanggungjawab atas perkara berkaitan hakhak orang asli. melaksanakan peraturan import dan eksport dagangan melalui skim perlesenan eksport. Mengikut Ordinan ini. yang diluluskan oleh Majlis Dewan Undangan Negeri. 1995. 1998. atas saranan FAO berdasarkan satu kajian inventori komprehensif yang dijalankan di Sarawak daripada 1968 sehingga 1972. Tawaran PERBADANAN PERUSAHAAN KEMAJUAN KAYU SARAWAK (PUSAKA) (SARAWAK TIMBER INDUSTRY DEVELOPMENT CORPORATION-STIDC) PUSAKA telah ditubuhkan pada Jun 1973 di bawah Ordinan Perbadanan Perusahaan Kemajuan Kayu Sarawak (PUSAKA/STIDC) 1973. pengedaran dan pemasaran produk kayu kayan. serta memerhati dan melapor. MTIB memainkan peranan dalam mengawal selia dan membangunkan industri kayuberpandukan peraturan yang telah termaktub di bawah Akta MTIB. MTIB juga berperanan sebagai Badan Pengurusan (Management Authority) CITES untuk kayu dan menjalankan aktiviti penguatkuasaan di kesemua pintu keluar masuk di pesisiran pantai Malaysia bersama-sama pihak berkuasa lain seperti Kastam Diraja Malaysia. PUSAKA mengeluarkan Penyata Perundangan dan Pengurusan Hutan Secara Mampan (Sustainable Forest Management and Legality Statement) kepada para pengeksport yang telah lulus syarat-syarat ketat yang telah ditetapkan. Hutan Simpanan Kekal diuruskan di bawah Pelan Pengurusan Hutan 10 tahun. Untuk memastikan perdagangan yang sah di sisi undang-undang. polis marin dan Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia serta Penguasa Pelabuhan. . Selaras dengan komitmennya dalam pengurusan hutan secara mampan. PERBADANAN PERHUTANAN SARAWAK (SARAWAK FORESTRY CORPORATIONSFC) SFC ialah satu badan berkanun di bawah Ordinan Perbadanan Perhutanan Sarawak. Ia juga dilihat sebagai satu bentuk pembahagian kuasa pusat bagi mempertingkatkan kecekapan. JABATAN PEHUTANAN SABAH Jabatan Perhutanan Sabah. Tugastugas PUSAKA. pembangunan komuniti setempat. pengutipan hasil dan pengeluaran Perjanjian Lesen Pengurusan Hutan Secara Mampan untuk jangkamasa panjang (long-term Sustainable Forest Management License Agreements–SFMLAs). Ketua Pengarah Perhutanan mempunyai kuasa untuk menyelia perkara-perkara berkaitan perancangan dan pengurusan sektor hutan di Jabatan Perhutanan Negeri termasuklah audit tahunan untuk menjamin kualiti pengurusan. LEMBAGA PERINDUSTRIAN KAYU MALAYSIA (MALAYSIAN TIMBER INDUSTRY BOARD-MTIB) MTIB telah ditubuhkan pada 1973 sebagai satu badan berkanun di bawah Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi (dahulunya dikenali sebagai Kementerian Perusahaan Utama) dan bidang kuasanya meliputi Semenanjung Malaysia dan Sabah.

dan juga seorang ahli berkecuali daripada industri kayu: • Persatuan Industri Kayu Malaysia (Malaysian Wood Industries Association) • Persatuan Pengeksport Kayu Malaysia (Timber Exporters’ Association of Malaysia) • Persatuan Pengilang Produk Panel Malaysia (Malaysian Panel-Products Manufacturers’ Association) • Majlis Kayu Kumai dan Pertukangan Malaysia (Malaysian Wood Moulding and Joinery Council) • Majlis Industri Perabot Malaysia (Malaysian Furniture Industry Council) • Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi • Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia (MTIB) • Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia (JPSM) • Persatuan Pengusaha Kayu Kayan dan Perabot Bumiputera Malaysia (PEKA) MTC juga memainkan peranan penting dalam menguruskan persepsi terhadap industri kayu Malaysia di peringkat antarabangsa dan terlibat dalam sesi dialog antara komuniti berkepentingan. Ia kemudiannya telah merumuskan MC&I (2002) melalui satu proses yang telus dan melibatkan perundingan di kalangan pemegang kepentingan yang berkaitan di peringkat nasional. Piawaian yang digunakan ialah Kriteria. Dubai dan Shanghai. Persatuan Hortikultur Diraja United Kingdom. 33% daripada Hutan Simpanan Kekal di Malaysia telah disijilkan. institusi-institusi akademik dan penyelidikan. Ia ditadbir oleh Lembaga Pemegang Amanah yang dianggotai oleh wakil daripada industri kayu. Sebagai wakil dalam mempromosikan kepentingan industri kayu kayan Malaysia. malah turut juga menyelesaikan rayuan dan bekerjasama dengan penilai bebas dan pengulas setara (peer reviewers) untuk memastikan ketepatan. Sebarang keraguan dari segi pengesahan pengeluaran dapat diatasi jika produk kayu kayan tersebut telah disijilkan oleh MTCC. mempertingkatkan kemasukan ke pasaran dan mewujudkan peluang dagangan. Selain itu. Seiring dengan usaha untuk memenuhi permintaan pasaran antarabangsa. Activities and . Kementerian Pertanian dan Perhutanan New Zealand. Pihak-pihak berkuasa dan organisasi yang telah memperakui skim MTCC ialah Kementerian Alam Sekitar Denmark. Skim MTCC juga telah diterima di beberapa buah negara sebagai jaminan pengeluaran kayu kayan yang dijalankan secara sah dan mampan. Pendekatan sedemikian adalah penting memandangkan cabaran rumit yang dihadapi dalam mengurus dan menilai hutan tropika yang kompleks. MAJLIS PENSIJILAN KAYU-KAYAN MALAYSIA (MALAYSIAN TIMBER CERTIFICATION COUNCIL-MTCC) MTCC adalah satu organisasi bebas yang telah memulakan operasi pada Januari 1999 untuk membangun dan melaksanakan skim sukarela pensijilan kayu nasional di Malaysia untuk memastikan industri perhutanan Malaysia dibangunkan secara mampan. Kementerian Alam Sekitar dan Pembangunan Lestari Perancis. Makanan dan Hal-hal Luar Bandar Perancis dan Agensi Perhutanan serta Kementerian Pertanian. Lembaga Pemegang Amanah ini terdiri daripada 10 orang wakil daripada organisasi-organisasi di bawah. MAJLIS KAYU-KAYAN MALAYSIA (MALAYSIAN TIMBER COUNCIL-MTC) MTC telah ditubuhkan pada Januari 1992 untuk mempromosikan pembangunan industri berasaskan kayu dan memasarkan produkproduk yang berkaitan ke seluruh dunia. Jabatan Alam Sekitar. KERJA-KERJA MENGUKUR LILITAN POKOK DAN INVENTORI. United Kingdom (DEFRA). satu Jawatankuasa Pemandu Nasional (National Steering Committee–NSC) yang dianggotai oleh pelbagai pemegang kepentingan telah ditubuhkan. [MC&I (2002)] yang berteraskan prinsip-prinsip dan kriteria Forest Stewardship Council (FSC). Aktiviti dan Prestasi Piawai untuk Pensijilan Pengurusan Hutan di Malaysia (Malaysian Criteria. keadilan dan keseimbangan. mengekalkan prestasi. Sejak 2006. Kementerian Pertanian.10 MALAYSIAN TIMBER COUNCIL Standards of Performance for Forest Management Certification -MC&I (2001)). satu perakuan bersyarat kepada MTCC juga telah dikeluarkan oleh pihak perbandaran Hamburg. Setakat ini. Penunjuk. misi MTC adalah untuk memastikan industri kayu yang berkembang secara mampan dengan memperbaiki daya saing. MTCC telah menggunakan piawaian baru. MTCC mengeluarkan dua jenis sijil iaitu Sijil Pengurusan Hutan kepada Unit-unit Pengurusan Hutan (Certificate for Forest Management to Forest Management Units (FMUs)) dan Sijil “Rantaian Jagaan” (Chain-of-Custody -COC) kepada pengilang dan pengeksport produk kayu kayan untuk memastikan bahawa produk kayu yang telah disijilkan oleh MTCC berasal dari kawasan hutan yang telah disijilkan. sekaligus memberi jaminan bahawa hutan kekal yang terkandung dalam FMU tersebut telah diselenggara secara mampan menepati keperluan piawaian pensijilan. Indicators. Tujuan penubuhan Majlis ini adalah untuk: • Meluaskan peluang pasaran produk kayukayan • Membangunkan industri kayu dengan menjalankan kajian industri dan menyokong pembangunan kemahiran • Menambah dan melengkapkan bekalan bahan mentah untuk industri kayu tempatan dengan mencari sumber dari luar negara • Memberi khidmat maklumat kepada perdagangan dan industri kayu kayan Pengerusi dan Lembaga Pemegang Amanah menentukan halatuju polisi dan pengurusan MTC. Perhutanan dan Perikanan Jepun. Jerman untuk tempoh dua tahun bermula Jun 2006. Urusan institusi skim MTCC bukan saja melibatkan pengeluaran sijil. badan bukan kerajaan dan agensi-agensi kerajaan. MTCC juga bekerjasama dengan Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC) untuk mendapatkan pengesahan di bawah rangka kerja perakuan bersama PEFC (PEFC mutual recognition framework). Makanan and Hal-hal Luar Bandar. Aktivitiaktiviti MTC diuruskan melalui ibu pejabatnya di Kuala Lumpur dan pusat-pusat serantau yang terletak di London. Skim Pensijilan MTCC telah dimulakan pada Oktober 2001 dengan menggunakan pendekatan berperingkat.

MALAYSIAN TIMBER COUNCIL 13 .

yang turut mengambilkira hasil penebangan daripada tanah kerajaan. Laporan FAO yang diterbitkan pada 2005 itu menyatakan bahawa purata kadar kehilangan hutan di Malaysia setiap tahun pada 1990an dianggarkan sebanyak 237. hutan-hutan di seluruh dunia berkurangan sebanyak 12 juta hektar setiap tahun. Kadar kehilangan ini adalah berdasarkan perubahan pada perancangan guna-tanah. Pada 1989. bahawa pengurusan hutan di Malaysia dilaksanakan dengan baik. satu misi dari ITTO telah mengunjungi Malaysia untuk menilai penggunaan dan pemuliharan hutan tropika secara lestari. Hutan Simpanan Kekal telah diwartakan untuk memastikan perlindungan dan usahausaha pengawasan yang ketat serta penguatkuasaan dan pencegahan yang sepatutnya. lautan dan sebagainya membantu memastikan keseimbangan alam. di samping hutan-hutan beriklim sederhana. pengurusan dan perdagangan sumber-sumber hutan tropika secara mampan. .2 juta meter padu daripada Estet Hutan Kekal (Permanent Forest Estates–PFE) di Sarawak. ITTO ialah organisasi antara kerajaan yang mempromosikan perlindungan. Cadangan kadar pengeluaran sebanyak 9. Satu lagi misi yang dianggotai oleh pakar-pakar dari ITTO telah mengunjungi Sarawak pada 1992 dan mereka telah mencadangkan agar pengurusan hutan secara mampan dipertingkatkan. seiring dengan polisipolisi pembangunan negara.000 hektar atau hanya 1.2% sahaja. Laporan yang diterbitkan pada 2005 tersebut mengesahkan kenyataan yang dibuat semasa kajian awal yang dijalankan ke atas status pengurusan hutan secara mampan di negara-negara pengeluar pada 1998.12 MALAYSIAN TIMBER COUNCIL ISU UTAMA TENTAN G PER H UTANAN DAN I N DUSTR I H UTAN PENGURUSAN HUTAN SECARA MAMPAN MESYUARAT PERTAMA PENGUATKUASAAN UNDANG-UNDANG HUTAN. PENTADBIRAN DAN PERDAGANGAN (FLEGT) PEGAWAI-PEGAWAI KANAN Hutan hujan tropika. Kajian-kajian ITTO telah acapkali menegaskan betapa pentingnya bagi setiap negara untuk mewujudkan Hutan Simpanan Kekal. Ini adalah kenyataan yang telah diterima secara universal dan telah dipetik daripada satu laporan ITTO bertajuk Status Pengurusan Hutan Tropika diterbitkan pada 2005. sekaligus memastikan integriti dan keselamatan kawasan-kawasan tersebut. kadar pengeluaran tahunan di Estet Hutan Kekal di Sarawak telah menurun di bawah 9 juta meter padu. Asas pengurusan hutan di Malaysia bermula dengan memperuntukkan sebahagian kawasan hutan yang luas sebagai Hutan Simpanan Kekal. Tanah yang telah dianggap sebagai Hutan Simpanan Kekal adalah tertakluk di bawah pengurusan mampan. Sejak 10 tahun lalu.2 juta meter padu setiap tahun tersebut adalah berbeza dengan purata jumlah keseluruhan sebanyak 12 juta meter padu. Menurut FAO. Ini termasuklah dengan cara mempertingkatkan pengeluaran tahunan sebanyak 9.

Meningkatkan penggunaan spesis kayu yang kurang dikenali dan penggunaan biomas daripada tanaman pertanian yang tidak bermusim (perennial) serta menjanjikan pulangan lumayan seperti getah dan kelapa sawit. kanunkanun amalan terbaik. pengurusan hutan secara mampan didefinisikan sebagai: “Proses menguruskan hutan kekal untuk mencapai satu atau lebih matlamat pengurusan yang jelas tentang pengeluaran produk hutan dan perkhidmatan yang berterusan. Dalam kawasan pembalakan selektif. inventori hutan. Menurut ITTO. sama seperti hak-hak penduduk setempat yang berkaitan dengan penggunaan sumber-sumber hutan untuk menampung kehidupan. manakala 50. Dalam satu kertas kerja yang baru dibentangkan oleh Encik Moctar Toure. Malaysia juga sentiasa telus dalam usahausahanya untuk menguruskan sumber-sumber hutan secara mampan dengan cara: 1. Selain daripada 4. Peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pengurusan operasi hutan telah diwujudkan dengan sepatutnya. . Lesen-lesen ini menetapkan kadar penebanganpokok. Secara keseluruhan. NOVEMBER 2006.000 hektar telah diperkaya dengan spesis pokok asal. Amalan-amalan pengurusan hutan secara mampan di Malaysia juga meliputi perlindungan terhadap cara hidup komuniti orang asal.000 hektar kawasan yang terangkum dalam Hutan Simpanan Kekal telah dikenalpasti sebagai Rizab Hutan Dara.0% jumlah keseluruhan kawasan tanah di Malaysia. adalah dianggarkan bahawa kawasan seluas 1. yang mana negara-negara pengeluar dikehendaki untuk melaksanakan proses yang perlu dalam mencapai pengurusan hutan yang mampan. Di bawah naungan ITTO. malah ITTO telah memperakui Malaysia sebagai salah satu daripada negara-negara pengeluar kayu tropika yang berjaya mencapai Objektif Tahun 2000 ITTO. serta pemuliharaan ekosistem yang kompleks lagi kaya dengan kepelbagaian flora dan fauna. Mempelbagaikan pasaran produk kayu untuk mengurangkan risiko komersial kepada industri 3. pembinaan jambatan dan aliran air. dan pembinaan penampan sungai juga telah ditetapkan. Akta Orang Asli 1954. atau bersamaan dengan 15. kaedah-kaedah rehabilitasi dan juga pengkayaan tanaman mengikut keadaan pada masa itu. peraturanperaturan ini menjelaskan secara terperinci tentang garis panduan menebang balak.MALAYSIAN TIMBER COUNCIL 13 Organisasi-organisasi antarabangsa sering menyatakan bahawa pengurusan hutan di Malaysia dilaksanakan dengan baik. Ketua Pasukan Sumber Tanah dan Air daripada Global Environment Facility di Bank Dunia (World Bank) menyatakan: “Malaysia adalah contoh paling jelas bagi sesebuah negara yang berjaya membangunkan polisi yang kukuh dan efektif serta rangka kerja yang sah di sisi undangundang dalam pengurusan sumber-sumber hutan tropikanya. had saiz pokok. Hak-hak ini telah tercatat dalam Ordinan Tanah 1930 (Sabah).94 juta hektar. ITTO telah melaporkan bahawa pada penghujung 2003. Kunci kejayaannya ialah penyataan visi yang jelas dan juga komitmen politik yang memastikan pengaliran produk hutan yang berterusan. tanpa pengurangan yang tidak patut terhadap nilainilainya dan produktiviti masa depannya. piawaian untuk melindungi laluan air. Akta Perhutanan Negara 1984 dan lain-lain undang-undang berkaitan. urutan penebangan.83 juta hektar telah diwartakan sebagai taman-taman negara dan taman-taman perlindungan hidupan liar dan burung. Di luar kawasan Hutan Simpanan Kekal. dan tanpa kesan-kesan yang tidak patut terhadap persekitaran fizikal dan sosial”. Ia bertujuan untuk memelihara sampel kesemua jenis hutan yang terdapat di negara ini. pengurusan taman perlindungan hidupan liar seperti Taman Perlindungan Hidupan Liar Lanjak-Entimau dan Taman Negara Pulong Tau di Sarawak telah ditingkatkan dengan kerjasama yang diberikan oleh pihak pengurusan taman-taman negara yang bersebelahan yang terletak di Indonesia (Kalimantan). Semua penebangan balak dan aktiviti-aktiviti berkaitan dijalankan oleh kontraktor-kontraktor yang beroperasi mengikut perjanjian dan lesen yang sah. Kanun Tanah 1958 (Sarawak). Bagi rawatan selepas penebangan. Penggunaan bahan-bahan kimia untuk meracun lingkungan (poison girdling) pokok juga telah lama dihentikan.1 juta hektar hutan yang telah dibalak telah dirawat secara silvikultur. Memperbaiki peluang pelaburan perladangan sebagai sumber tambahan untuk bekalan kayu 2. Dasar perhutanan Malaysia sentiasa menekankan aspek keseimbangan di antara perlindungan dan pengeluaran. jumlah kawasan hutan yang dilindungi ialah 4. piawaian untuk pembinaan jalan dan kaedah-kaedah rawatan. 2. Pembalakan tidak boleh dijalankan di dalam kawasan sensitif dan kawasan tadahan air. lebih kurang 115.” DELEGASI MALAYSIA DI MESYUARAT TENTANG PEMBALAKAN HARAM DI YOKOHAMA. Kanun Tanah Negara 1965. laluan pengangkutan. silvikultur dan pembinaan jalan-jalan hutan. Hak-hak mereka yang bergantung kepada hutan untuk hidup telah diperakui secara sah. garis panduan yang ada telah menjelaskan keperluan untuk menilai keadaan tanaman pokok selepas pembalakan.94 juta hektar kawasan hutan yang telah dilindungi.

Salah satu usaha yang sedang dijalankan adalah mengemaskini dan mengukuhkan peranan serta tanggungjawab pihak-pihak utama yang terlibat dalam skim MTCC. perlesenan eksport. Sistem-sistem yang melibatkan semakan dan semakan kali kedua. mengawas dan mengawal. proses penentusahan dan pensijilan di Malaysia telah diringkaskan seperti berikut: “Sistem penentusahan di Malaysia melibatkan struktur pelbagai agensi yang kompleks sekaligus MAJLIS PERASMIAN DIALOG HUTAN MALAYSIA YANG PERTAMA ANJURAN BANK HSBC. MTCC sentiasa berunding dengan skim pensijilan antarabangsa dan juga agensi berkaitan hutan yang lain. Persetujuan ini telah membawa kepada penubuhan Majlis Pensijilan Kayu Kayan Nasional (National Timber Certification Council) pada 1998. lapan FMU di Semenanjung Malaysia yang meliputi kawasan seluas 4. serta membolehkan pengesanan kayu balak dari hutan secara sistematik selaras dengan sistem ‘rantaian jagaan’ (‘chain-of-custody’). Satu set kriteria dan penunjuk (criteria and indicators–C&Is) untuk pensijilan pengurusan hutan telah diwujudkan berdasarkan kriteria dan petunjuk pengurusan hutan secara mampan ITTO. Malaysia dan Belanda telah memulakan kajian perintis tentang pensijilan kayu di bawah satu Kumpulan Kerja Usahasama (Joint Working Group-JWG). Malaysia menyedari keperluan untuk mengadakan dialog secara berterusan dengan komuniti antarabangsa sebagai salah satu langkah untuk mengukuhkan pengurusan sumber-sumber hutan tropikanya. semuanya berjalan lancar. Usaha-usaha lain yang dilakukan bagi mempertingkatkan penentusahan sumber adalah dengan melabel 100% semua pokok pembalakan. Namun begitu. Melalui pensijilan kayu kayan. Sabah telah memulakan eksperimen dalam pensijilan pengurusan hutan dalam hutan modelnya iaitu Hutan Simpan Deramakot. Hutan Simpan Deramakot telah dinilai semula pada 2002 dan sijilnya telah diperbaharui buat kali kedua untuk tempoh lima tahun dan akan tamat pada 2008. United Kingdom) yang diterbitkan pada 2006.67 juta hektar dan satu FMU di Sarawak seluas 55. C&I ini telah digunakan dalam kajian perintis yang dilaksanakan oleh JWG tersebut. Malaysia sentiasa mendapatkan maklumbalas secara berterusan daripada agensi-agensi global mengenai amalan pengurusan hutan secara mampan sebagai input yang tidak ternilai dalam meningkatkan prestasi dan amalan terbaik perhutanan. serta memajukan lagi pengurusan hutan secara mampan. satu persetujuan untuk mewujudkan satu badan pensijilan kayu nasional telah dimeterai.14 MALAYSIAN TIMBER COUNCIL yang akan ditebang dan disimpan di konsesi Pada penghujung 2006. dan telah memperolehi sijil pada 1997 berlandaskan MC&I dan Program ‘FSC-accredited SGS QUALIFOR’. Melalui rancangan ini. Untuk mempertingkatkan lagi pelaksanaan pengurusan hutan secara mampan dan memenuhi kehendak pasaran terhadap produkproduk kayu yang telah disijilkan. manakala penilai bebas pula akan dikenali sebagai Badan Pensijilan (Certification Bodies-CB) yang diakreditasi kepada Jabatan Standard Malaysia. DISEMBER 2006. semua sijil di bawah skim MTCC akan dikeluarkan oleh CB. PENENTUSAHAN DAN PENSIJILAN Industri kayu kayan Malaysia telah diurus dan dibangunkan dengan baik. yang mana pokokpokok yang akan ditebang akan dikenalpasti secara sistematik. yang mana MTCC akan terus memainkan peranan utama sebagai Badan Pentadbir Nasional (National Governing Body-NGB). Dalam sistem ini. Penggunaan ‘Sistem Maklumat Geografi’ (GIS) dan lain-lain teknologi berkomputer seperti penggunaan alat bacaan kod bar ‘barcode readers’ telah memperbaiki proses penentusahan dari segi undang-undang. yang merupakan Badan Akreditasi (Accreditation Body-AB) di Malaysia. sesi dialog dan pertukaran maklumat yang kerap adalah penting untuk lebih memahami antara satu sama lain agar tindakan yang diambil seiring dengan perubahan dalam jangkaan dan harapan pemegang kepentingan. Penebangan hutannya dilengkapi dengan satu sistem dokumentasi dan identifikasi yang wajar. Misinya ialah untuk membangun dan melaksanakan piawaian-piawaian yang berkaitan dengan pensijilan kayu kayan. setiap kayu balak yang dikeluarkan daripada Hutan Simpanan Kekal boleh dikenalpasti asal usul hutannya. . pengeluarannya sesuatu produk itu boleh diterima dan disahkan sebagai hasil dari hutan yang diuruskan secara mampan. dilabel dan direkodkan terlebih dahulu. Di dalam satu kajian kes yang dibuat oleh VERIFOR (satu projek di bawah Polisi Hutan dan Program Alam Sekitar Institut Pembangunan Luar Negara. Satu susunan institusi baru juga sedang dilaksanakan. Satu sistem penglabelan pokok (tree-tagging) juga dilaksanakan dengan tegas. Malah. terutamanya di negara-negara membangun. diukur. MTC.949 hektar telah disijilkan di bawah skim pensijilan kayu MTCC. Oleh sebab itu. Dalam usahanya untuk mempertingkat dan menambah usaha agar skimnya diperakui. Malaysia juga menyedari bahawa pengurusan hutan secara mampan berlaku dalam peringkat-peringkat yang berbeza dalam setiap negara. Pada 1996. MTCC. . tunggulnya juga boleh dikenalpasti. yang kemudiannya dikenali sebagai Majlis Pensijilan Kayu Kayan Malaysia (MTCC). Piawaian pensijilan Malaysia adalah berasaskan kriteria dan petunjuk pengurusan hutan secara mampan yang dipersetujui di peringkat antarabangsa. WWF-MALAYSIA. BCSDM DAN MNS.

tanggungjawab terhadap alam sekitar dan juga keperluan sosial. Amerika Syarikat. Indonesia. termasuklah dengan mengenakan syarat kepada para pengimport kayu balak untuk menunjukkan bukti sumber-sumber kayu yang sahih selain dari Indonesia. telah dinyatakan bahawa kadar pembalakan haram di Malaysia adalah rendah (1% atau kurang) jika dibandingkan dengan perdagangan produk kayu secara sah. Berikutan tindakan Indonesia mengharamkan eksport kayu balak bulat pada Oktober 2001 untuk memerangi masalah pembalakan haram di negara itu. Antaranya ialah dengan membuat pemeriksaan yang kerap dan melawat pelabuhan serta jeti-jeti persendirian yang terletak bersama-sama dengan pasukan Kastam Diraja Malaysia dan Penguasa Pelabuhan Malaysia. Industri kayu adalah antara penyumbang eksport paling penting bagi Malaysia. Malaysia juga telah memuji Menteri Perhutanan Indonesia atas resolusi terbarunya untuk mengurangkan penyeludupan kayu balak dan pembalakan haram sebanyak 85% dengan melancarkan lebih banyak operasi anti-pembalakan dalam negara itu. Selain pensijilan. serta Afrika Selatan.” Piawaian tidak boleh dibangunkan dan dipersetujui dalam sekelip mata. Untuk menunjukkan kesungguhan dalam membanteras kemasukan kayu balak Indonesia. Sistem sedia ada ini bersandarkan kepada audit mandatori daripada sektor awam serta pensijilan sukarela daripada pihak ketiga. sekiranya Malaysia tidak berjaya dalam usaha-usaha pensijilannya. Pandangan daripada pelbagai pihak berkepentingan seperti badan bukan kerajaan. apabila bekalan kayu domestik di Malaysia berkurangan berbanding dengan permintaan. Malaysia sebagai negara pengeluar utama kayu tropika akan sentiasa meningkatkan piawaian amalanamalan yang terbaik. Bersama pihak berkepentingan ini. Tidak ada negara-negara lain yang mengimport balak dari Indonesia berbuat demikian walaupun mereka telah memeterai perjanjian dua hala dengan negara tersebut. oleh yang demikian. . adalah agak sukar bagi negara-negara pengeluar kayu tropika yang lain untuk mengikuti jejaknya. Malaysia tidak akan berkompromi dalam usaha pengurusan hutan tropikanya kerana ia boleh menjejaskan industri tersebut. Malaysia telah memperkukuhkan usaha penguatkuasaan dan mengetatkan ruangan yang boleh menggugat perlaksanaan pengharaman itu dengan mengharamkan import ‘roughly squared logs’ atau ‘Large Scantlings and Squares (LSS)’ dengan keratan rentas melebihi 60 inci persegi pada 1 Jun 2003. Australia dan Kanada. Pembalak-pembalak haram di Indonesia tidak semestinya rakyat Indonesia dan ada kalanya mereka adalah pendatang asing. PEMBALAKAN HARAM DI RANTAU ASIA TENGGARA Dalam satu laporan oleh Bank Dunia dan WWF yang meliputi Malaysia Timur serta satu lagi laporan tambahan yang meliputi Semenanjung Malaysia. Malaysia akan terus bekerjasama dengan Indonesia dalam usahausahanya untuk memerangi pembalakan haram. Realitinya. kerjasama serantau pula. agensi kerajaan. Prosedur dalam pengeluaran lesen juga telah diperketatkan. selain daripada keperluan untuk menyeimbangkan ekonomi. Sama seperti negara-negara lain. Beberapa langkah lagi telah diperkenalkan bagi mempertingkatkan penguatkuasaan dan mencegah penyeludupan terutamanya di sepanjang sempadan dan pesisiran pantai. Halatuju pengurusan sumber secara mampan adalah ibarat satu perjalanan. pengawasan dan penguatkuasaan masih menjadi cabaran yang hebat. Papua New Guinea dan Myanmar. Malaysia telah berada jauh di hadapan dalam pengurusan hutan tropika jika dibandingkan dengan negara-negara pengeluar yang lain. Malaysia pula mengharamkan import kayu balak dari negara tersebut pada 25 Jun 2002.MALAYSIAN TIMBER COUNCIL 15 membolehkan pemantauan dan penyeliaan pengeluaran domestik dan import kayunya. audit Sistem Pengurusan Berkualiti (Quality Management System) yang merupakan sebahagian daripada piawaian ISO 9000 juga telah diaplikasikan dalam sistem pentadbiran kayu yang rutin. sebahagian besar daripada eksport negara akan mengandungi kayu yang diperolehi dari negaranegara jiran seperti Thailand. organisasi akademik/penyelidikan dan pihak yang terlibat dalam industri kayu kayan di seluruh dunia perlu diambilkira. NEWSPAPER CUTTINGS ON MALAYSIA’S BAN ON IMPORTS OF INDONESIA LOGS. Dalam konteks Saling pengharaman kayu balak oleh Indonesia dan Malaysia ditegakkan walaupun Malaysia tidak terikat secara undang-undang untuk berbuat demikian dan tidak menandatangani sebarang perjanjian dua hala dengan negara itu. Dalam erti kata lain. Oleh sebab itu. Malaysia telah menetapkan pendiriannya bahawa tindakan harus diambil oleh negara terbabit jikaundangundangnya dilanggar. Kerajaan Malaysia memang mengambil berat tentang penyeludupan kayu yang diragui sumber asalnya kerana ini boleh mengancam usaha-usaha Malaysia untuk membasmi pembalakan haram dalam negara seterusnya memusnahkan reputasi kayu dan produkproduk kayunya. Ini adalah kerana.. dalam kes-kes tertentu. New Zealand. Malaysia juga menyedari keperluan untuk memenuhi kehendak kumpulan berkepentingan ini. Kepulauan Solomon. terutamanya dalam negara-negara yang mempunyai keluasan yang besar. Malaysia merasakan bahawa adalah tidak wajar baginya untuk memberitahu negara-negara lain bagaimana mereka sepatutnya menguruskan sumber-sumber hutan dan industri kayu mereka. Laporan tersebut juga menyatakan bahawa purata kesalahan hutan di Semenanjung Malaysia telah menurun daripada 223 kes pada 1987-1993 ke 28 kes pada 1994-1999.

Produk-produk yang di bawa masuk ke Malaysia mestilah disokong dengan ‘manifest’ yang baik dari negara asal. Menurut perjanjian-perjanjian ini. Dalam usaha untuk mempertingkatkan ketelusan dengan pihak-pihak berkepentingannya. Malaysia telah melaksanakan prosedur yang sewajarnya pada Januari 2005 untuk memperketatkan kawalan terhadap perdagangan spesis itu. Pengawalan perdagangan untuk kayu Ramin telah menjadi isu hangat di kalangan badanbadan bukan kerajaan yang berkaitan dengan alam sekitar.1). Sebagai salah satu ahli Jawatankuasa Khas Perdagangan Kayu Ramin Tiga Negara. Perdagangan merentas sempadan adalah tertakluk kepada dua perjanjian dua hala – Perjanjian Menyeberang Sempadan dan Perjanjian Perdagangan Sempadan. Indonesia dan Singapura. perkongsian data. SARAWAK. Di bawah Akta Kastam. kawasan itu juga ditetapkan sebagai kawasan pendaratan yang sah. pengawasan perlaksanaan CITES dalam menguruskan perdagangan haram dan perangkaan tindakan kerjasama untuk jangka panjang. Malaysia dan Indonesia memang mempunyai sejarah hubungan dagangan yang akrab. Malaysia NOVEMBER 2005 Bengkel Penguatkuasaan Kastam dan Perhutanan di Cebu. Dagangan beras. BTC dibenarkan untuk menguruskan semua jenis barangan untuk diimport atau dieksport. di Tokyo. sekaligus mengharamkan export kayunya. ‘Manifest’ tersebut ialah satu dokumen yang digunakan oleh ejen ‘forwarding’ di Malaysia untuk menyediakan borang Deklarasi Import Kastam (Custom Import Declaration–CD No. Indonesia NOVEMBER 2003 Mesyuarat Pakatan Hutan (Forest Partnership Meeting). 1967 (Border Crossing Agreement and Border Trade Agreement. Malaysia juga sering mengambil bahagian dalam simposium-simposium yang bertujuan untuk mengeratkan kerjasama dua hala dan serantau dalam penguatkuasaan undang-undang perhutanan. Malaysia telah memulakan Jawatankuasa Khas Perdagangan Kayu Ramin Tiga Negara (TriNational Task Force on Trade in Ramin) antara Malaysia. Indonesia MAC 2004 Mesyuarat Tidak Formal Kedua Jawatankuasa Kerjasama Perhutanan Malaysia-Indonesia di Kuala Lumpur. situasi terkini yang berlaku telah menyebabkan pedagang-pedagang bagi kayu yang diharamkan oleh Malaysia diarahkan berpatah balik dan tidak dibenarkan untuk mendarat di Malaysia. manakala yang satu lagi diluluskan oleh kerajaan negeri. Jawatankuasa ini bertanggungjawab dalam pengukuhan maklumat. 1967). gula dan lain-lain hasil tani menggunakan sistem barter telah wujud antara keduanya sejak berkurun lama. Jepun JANUARI 2004 Mesyuarat Tidak Formal Pertama Jawatankuasa Kerjasama Perhutanan Malaysia-Indonesia di Jakarta. Malaysia telah mengadakan kursus tentang kayu . Malaysia telah menjadi tuan rumah kepada satu mesyuarat di kalangan pakarpakar dari ITTO pada Mei 2006. Mesyuarat itu telah membincangkan cara pelaksanaan yang efektif berikutan keputusan CITES menyenaraikan Ramin di Apendiks II. Walau bagaimanapun. Dengan ini. NOVEMBER 2003. Antaranya ialah: JUN 1999 Undang-undang Hutan Serantau di Phnom Penh. dapatlah dirumuskan bahawa perdagangan antara sempadan Malaysia dan Indonesia adalah mengikut peraturanperaturan yang telah ditetapkan.16 MALAYSIAN TIMBER COUNCIL Ramin untuk para pegawai kastam di sebuah negara jiran dalam usahanya untuk membina kapasiti penguatkuasaan. Ramin telah disenaraikan dalam Apendiks III CITES untuk memastikan perlindungan spesis ini. kerajaan Malaysia akan menyediakan satu kawasan berdekatan Indonesia untuk menjalankan aktiviti-aktiviti sistem barter yang mana semua produk yang diniagakan adalah tertakluk kepada prosedur kastam dan import eksport. Penyenaraian CITES ini telah membantu mempertingkatkan ketelusan dalam perdagangan kayu Ramin. Satu dikenali sebagai Pusat Sistem Barter (Barter Trade Centre-BTC) yang diluluskan oleh Kementerian Kewangan. Ada dua jenis jeti yang dianggap kawasan pendaratan yang sah di sisi undang-undang. Apabila Ramin telah disenaraikan di Apendiks II CITES pada Oktober 2004. Semua pengimport dimestikan untuk menggunakan khidmat-khidmat ejen ‘forwarding’ yang berdaftar dengan kastam. Jawatankuasa ini telah bermesyuarat sebanyak dua kali dan telah menyiapkan satu draf Pelan Tindakan. sejajar dengan Pelan Tindakan yang telah dicadangkan oleh jawatankuasa khas tersebut. sementara jeti persendirian yang mendapat kelulusan kerajaan negeri hanya boleh menguruskan produk-produk tertentu yang diluluskan oleh satu jawatankuasa kerajaan negeri. Sejumlah kuantiti kayu balak berkualiti rendah mungkin telah diniagakan dengan cara yang sama. Ia juga telah dibentuk bagi memperbaiki mekanisma dalam pertukaran maklumat tentang perintah larangan pelanggaran undang-undang dan juga untuk menggalakkan penguatkuasaan undang-undang berkaitan perdagangan Ramin. Kemboja. Filipina NOVEMBER 2005 KAYU BERGERGAJI RAMIN YANG DIRAMPAS OLEH SFC DI LUBOK ANTU. OGOS 2000 Persidangan Pembalakan Haram di Asia Timur. Pada 2001.

Untuk memperkukuhkan penguatkuasaan di dalam zon bebas. pembungkusan.904 1. berkongsi maklumat. di mana aktiviti-aktiviti seperti pemindahan kargo antara kapal. Barangan dan perkhidmatan tertentu boleh dibawa masuk atau ditawarkan di dalam zon bebas itu tanpa bayaran duti kastam. pengkelasan.000 0 549* 549 263 311.358 2. pengasingan. Zon Perdagangan Bebas (Free Trade Zones – FTZ) atau Zon Komersial Bebas dalam Zon Bebas (Free Commercial Zones of Free Zones) adalah kawasan-kawasan yang diwujudkan oleh kerajaan di bawah Akta Zon Perdagangan Bebas dengan tujuan untuk perdagangan entrepot dan industri pembuatan yang mengeluarkan barangan untuk eksport. kayu balak dan LSS dari Indonesia telah dikategorikan sebagai Jadual Pertama (First Schedule). perdagangan dan penjualan semula akan dilakukan. duti eksais mahupun cukai jualan atau cukai perkhidmatan. Jadual-jadual di bawah menunjukkan aktiviti-aktiviti penguatkuasaan yang telah dilaksanakan: RAMPASAN IMPORT KAYU DARI INDONESIA 2004-2006 KAWASAN 2004 Semenanjung Malaysia Sabah Sarawak Jumlah 49 71 12 132 JUMLAH KES 2005 40 42 6 88 2006 98 159 6 265 PECAHAN KES-KES RAMPASAN IMPORT KAYU DARI INDONESIA PADA 2006 SEMENANJUNG MALAYSIA RAMIN SPESIS LAIN Jumlah kes Kompaun (RM) Kayu balak (m3) LSS (m3) Jumlah isipadu (m3) 1 1. Zon-zon ini adalah di bawah pengawalan khas kastam. Pindaan itu juga mewajibkan kayu balak dan LSS (dari negara-negara selain Indonesia) dengan keratan rentas melebihi 60 inci persegi disertai dengan permit import yang dikeluarkan oleh Ketua Pengarah MTIB dan seorang lagi individu yang diberi kuasa olehnya. yang bermaksud diharamkan terus daripada memasuki negara.500 0 9 9 97 133. mengukuhkan dasar-dasar kastam dan sistem menyimpan data.196 3. penggabungan.554 JUMLAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 * Sebahagian isipadu berjumlah 193m3 adalah bersaiz LSS. Pindaan ini juga turut melibatkan pengimportan bahagian dan bahan terbitan Ramin yang mengkehendaki Permit Import CITES serta Deklarasi Import dari Kastam. Malaysia MAC 2006 Mesyuarat Kerja Kedua Jawatankuasa dan Kumpulan Penasihat Asia FLEG di Manila.358 644 2002 SABAH RAMIN SPESIS LAIN 159 173.594 0 994 994 SARAWAK RAMIN SPESIS LAIN 6 3. Filipina Usaha-usaha ini melibatkan cabaran-cabaran untuk terus menjadi telus. . mahupun di FTZ (walaupun FTZ dianggap kawasan di luar Malaysia). manakala yang lainnya ialah bendul-bendul (baulks).810 1. pindaan berkanun telah dibuat pada Perintah Larangan Import 1998 (Akta Kastam 1967) pada Jun 2006.MALAYSIAN TIMBER COUNCIL 17 Perbincangan Kedua tentang MoU IndonesiaMalaysia (Kerjasama dalam Memerangi Pembalakan Haram dan Perdagangan Kayu dan Produk Kayu) di Sarawak. menyelaraskan kod-kod kastam dan mengeratkan lagi kerjasama dua hala antara Malaysia dan Indonesia. Dengan pindaan ini.

Pada 25 September 2006. Menteri Perusahaan Perladangan dan Komoditi telah bertemu dengan Pesuruhjaya Pembangunan Suruhanjaya Eropah. di Brussels. Hasil mesyuarat peringkat atasan ini. Ia juga menetapkan proses dan siri-siri tindakan yang menjadi satu saluran bagi Kesatuan Eropah untuk menangani isu-isu ini. Datuk Peter Chin. Encik Louis Michel dan Encik Stavros Dimas. Pentadbiran dan Perdagangan di antara Malaysia dan Komuniti Eropah ” telah dikeluarkan. . Cadangan untuk mewujudkan VPA telah dibincangkan buat kali pertama di antara Kesatuan Eropah dan kerajaan Malaysia dalam satu mesyuarat pada 12 Mei 2004 di Kuala Lumpur. 19 JANUARI 2007. Pelan Tindakan ini bertujuan untuk menyelesaikan masalah pembalakan haram dan perdagangan yang berkaitan. Rundingan formal yang pertama telah bermula pada Januari 2007. Malaysia telah mengulangi minatnya dalam memeterai VPA dengan Kesatuan Eropah. yang mana kedua-dua pihak telah bersetuju untuk memulakan rundingan formal tentang VPA-FLEGT. dengan perbincangan-perbincangan yang memfokuskan satu mekanisma bebas untuk verifikasi kayu yang sah di sisi undang-undang di bawah satu skim pelesenan. Pada mesyuarat-mesyuarat yang berikutnya. MAJLIS PERASMIAN MESYUARAT FLEGT PERTAMA PEGAWAI-PEGAWAI KANAN MALAYSIA-SURUHANJAYA EROPAH. satu “Kenyataan Bersama Perjanjian Pakatan Sukarela mengenai Penguatkuasaan Undang-undang Hutan. Pesuruhjaya Alam Sekitar.18 MALAYSIAN TIMBER COUNCIL Salah satu daripada langkah-langkah utama yang diambil oleh Malaysia untuk menangani masalah-masalah sebenar dalam pembalakan haram ialah dengan penglibatan secara aktif dalam Pelan Tindakan EU-FLEGT. Malaysia adalah negara pertama yang mengadakan rundingan secara rasmi bersama Suruhanjaya Eropah. Komponen utama Pelan Tindakan FLEGT ialah mewujudkan Perjanjian Pakatan Sukarela (Voluntary Partnership Agreements-VPAs) dengan negara-negara pengeluar kayu. MIRI.

MALAYSIAN TIMBER COUNCIL 21 .

Malaysia telah ditempatkan pada kedudukan ke-9 daripada 133 negara atas usaha-usaha yang telah dijalankan untuk mengurangkan kesan tekanan alam sekitar terhadap kesihatan manusia dan untuk melindungi daya hidup ekosistem. meningkatkan usaha-usaha pemeliharaan dan menguruskan sumbersumber asli secara mampan. kerajaan Malaysia telah memperuntukkan sejumlah USD0. legeh dan kawasan tadahan air. Dalam Rancangan Malaysia Kesembilan. pengurusan dan perlindungan Kawasan-kawasan Sensitif Alam Sekitar (Environmentally Sensitive Areas–ESAs) dan penggunaan Penilaian Strategik Alam Sekitar (Strategic Environment Assessment-SEA).54 bilion daripada Bajet Negara untuk melaksanakan projek-projek pemuliharaan alam sekitar. Malaysia menggalakkan pengurusan alam sekitar yang sempurna untuk mengekalkan keseimbangan antara keperluan pembangunan dan alam sekitar dengan cara menekankan langkahlangkah pencegahan dari akar umbi dalam meringankan kesan negatif terhadap alam sekitar. . Malaysia adalah penyokong aktif pengurusan hutan secara mampan dan menitikberatkan aspek pemuliharaan dan penggunaan mampan produk hutan.20 MALAYSIAN TIMBER COUNCIL PEN D I R IAN MALAYSIA TENTAN G ALAM SEKITAR Usaha-usaha Malaysia dalam mempromosikan pembangunan lestari telah menempatkan Malaysia pada kedudukan ke-38 daripada 146 negara-negara di seluruh dunia dalam Kajian Indeks Alam Sekitar Lestari 2005 (Environmental Sustainability Index Study 2005) oleh Universiti Yale. Selain itu. Strategi-strategi lain turut merangkumi pengawasan. kerajaan juga berhasrat untuk menggalakkan kerjasama yang lebih erat di kalangan pihak berkepentingan dalam menangani isu-isu alam sekitar. Pelan ini membayangkan peningkatan kapasiti dalam pengurusan sumber-sumber asli dan alam sekitar. Majlis Perancangan Fizikal Nasional telah ditubuhkan pada 2003 dan Pelan Fizikal Nasional 20052010 telah diterima untuk mempertingkatkan perancangan penggunaan tanah berintegrasi. disamping mempromosikan produk hutan lain seperti herba dan ubatan. eko-pelancongan dan juga aktiviti-aktiviti bioprospek . Dalam kajian susulan pada 2006. kaedah memperbaik perancangan gunatanah dan juga penggunaan teknologi ‘hyperspectral remote sensing’. Pentadbiran alam sekitar di Malaysia dilaksanakan oleh kerajaannya seiring dengan prinsip Islam Hadhari yang menekankan keseimbangan antara keperluan pembangunan dan pengurusan alam sekitar.

MALAYSIAN TIMBER COUNCIL 23 .

sistem-sistem perlesenan. peruntukan pembangunan untuk jabatan-jabatan perhutanan di tiga wilayah telah dinaikkan di bawah Rancangan Malaysia Kesembilan (2006- 2010). Selain itu. Untuk membantu peningkatan prestasi yang berterusan. KOMITMEN TERHADAP PENTADBIRAN PENGURUSAN HUTAN SECARA MAMPAN Pengurusan hutan secara mampan ialah satu komitmen yang serius dan Malaysia telah membuktikannya melalui rekod baik yang dipegang sejak seabad yang lalu dalam peraturan dan dasar perhutanan. pengawasan. . Sistem-sistem ini telah diwujud dan diperkukuhkan. PETANDA ARAS Amalan terbaik antarabangsa sering dijadikan tanda aras dalam mengukur kedudukan Malaysia dalam amalan pengurusannya. dan telah meningkatkan kredibiliti Malaysia dalam pentadbiran warisan hutan tropikanya. Kumpulan Pakar ASEAN dan lainlain agensi antarabangsa. industri hutan Malaysia juga beroperasi mengikut piawaian ISO dan lain-lain piawaian teknikal. Platform lain seperti perjumpaan Pegawai Kanan Perhutanan ASEAN (ASEAN Senior Officials on Forestry–ASOF) memastikan berlakunya tukar balas maklumat dan perbahasan tentang isu-isu berbangkit dan akhirnya disusuli dengan tindakan. CITES. DI SEBELAH KIRINYA. Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia telah diberikan peruntukan sebanyak RM90 juta. satu peningkatan daripada hanya RM44 juta di bawah Rancangan Malaysia Kelapan. FAO. KERJASAMA SERANTAU DAN DUA HALA / KEPIMPINAN PEMIKIRAN Malaysia bekerjasama secara erat dengan pengeluar-pengeluar kayu tropika dan negaranegara pedagang seperti Singapura dan Indonesia dan negara-negara ASEAN yang lain. Sebagai contoh.22 MALAYSIAN TIMBER COUNCIL KOM ITM EN KAM I PERDANA MENTERI DATUK SERI ABDULLAH AHMAD BADAWI DI PERSIDANGAN BIODIVERSITI ANTARABANGSA DI PARIS. Dengan cara ini. 24 JANUARI 2005. seperti yang diterajui oleh UNFF. pemeriksaan serta peningkatan prestasi yang berterusan. Jabatanjabatan perhutanan dan agensi-agensi seperti MTC dan MTCC juga sering mengadakan rundingan dengan rakan sejawat mereka di rantau ini. penguatkuasaan. Malaysia memperjuangkan amalan-amalan pengurusan hutan secara mampan dan menunjukkan inisiatif dalam kepimpinan pemikirannya. penebangan dan pengurusan hutan. JACQUE CHIRAC. PRESIDEN PERANCIS. Ini dilakukan dengan cara mengambil bahagian secara aktif dan terbuka dalam pelbagai dialog dan forum.

peruntukan pembangunan FRIM telah ditambah dua kali ganda ke RM70 juta. KEPIMPINAN Pengurusan hutan di Malaysia ditadbir oleh Majlis Perhutanan Negara. MALAYSIA SENTIASA PERCAYA DALAM KERJASAMA DENGAN JIRAN-JIRANNYA UNTUK MENANGANI ISU-ISU ALAM SEKITAR. Pemimpin-pemimpin yang penting dan pemimpin-pemimpin industri mengambil bahagian dalam pelbagai lagi forum di Malaysia dari semasa ke semasa. iaitu satu forum peringkat atasan yang dipengerusikan oleh Timbalan Perdana Menteri. di bawah rangka kerja kumpulan pelbagai hala. KUALA LUMPUR. TERUTAMANYA MENGENAI PERHUTANAN DAN ALAM SEKITAR. SURUHANJAYA EROPAH DAN BELANDA TENTANG EU-MALAYSIA FLEGT VPA. PENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNAN Penyelidikan dan pembangunan yang berterusan disertai komitmen yang kukuh daripada Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar. dan didukungi oleh Institut Penyelidikan Hutan Malaysia (FRIM). MESYUARAT DUA HALA ANTARA MALAYSIA. Malaysia menyokong polisi keterbukaan dan ketelusan dan sentiasa bersedia untuk berdialog dengan pemegangpemegang kepentingan yang inginkan kepastian tentang takat amalan pengurusan hutan secara mampan. Tahap perbelanjaan pembangunan yang diperuntukkan kepada FRIM telah berkembang secara mantap. salah satu agensi yang bernaung di bawah kementerian tersebut. daripada hanya RM70 juta di bawah Rancangan Malaysia Ketujuh (1996-2000).Di bawah Rancangan Malaysia Kesembilan (20062010). Malaysia akan sentiasa berada seiring dengan cabaran-cabaran pengurusan hutan secara mampan dan mengenalpasti cara dan kaedah untuk mengoptimakan sumber-sumber hutannya bagi menambah kekayaan negara. Ia juga menyedari bahawa para pekerja dalam bidang perhutanan dan kakitangan industri memerlukan latihan yang berterusan untuk meningkatkan kemahiran mereka dan juga untuk mengetahui perkembangan global dan jangkaan pemegangkepentingan. memberi penerangan secara terbuka kepada pemegang-pemegang kepentingan dan pelawat-pelawat dari seluruh dunia. PEMBANGUNAN MODAL INSAN Malaysia sering mempertingkatkan tahap kualiti tenaga kerjanya. blok-blok dagangan dan organisasi-organisasi. dan lebih ramai pekerja berkualiti dilatih melalui bantuan teknikal yang disalurkan melalui bantuan dua hala. 16 JUN 2005. Dari semasa ke semasa.MALAYSIAN TIMBER COUNCIL 23 mendapat hasil yang lebih baik. Malaysia juga menerbitkan maklumat tentang perkembangan industri hutannya di pelbagai laman web. untuk . serta sumber-sumber dari pelbagai sumber. KETERBUKAAN DAN KETELUSAN ISeiring dengan agenda nasional yang menitikberatkan pentadbiran yang baik dan berkesan. Adalah penting untuk diperakui bahawa badan pentadbir seperti ini wujud untuk mendengar perbahasan dan pembentangan isu-isu terkini dan dilema dalam pengurusan hutan secara mampan. Peruntukan bajet untuk latihan bertambah setiap tahun. untuk membincangkan isu-isu dan memberikan perhatian terhadap keperluan pasaran. PERDANA MENTERI DATUK SERI ABDULLAH AHMAD BADAWI DAN PRESIDEN INDONESIA SUSILO BAMBANG YUDHOYONO TERUS MELAKSANAKAN USAHASAMA YANG ERAT MELALUI PERBINCANGAN SECARA TERBUKA DALAM ISU-ISU YANG MELIBATKAN KEPENTINGAN BERSAMA. Melalui komitmen ini. daripada RM42 juta dalam Rancangan sebelumnya.

1 CITES CPET COC DEFRA DFO ESA EU FLEGT BIBLIOGRAFI • Wells. <http://sunsite. Is Forest Management Improving in the Tropics? • Balanakura.org/cgi/news/news. Country Case Study 8 Systems for Verification of Legality in the Forest Sector. “Sound Green Policies Build Solid Relations” eBridgeHome.eisinternational. 2003 • Kunbek. 15 September 1998.nus. Malaysian Raw Wood Export Ban • Abdullah. M.edu. Food & Rural Affairs.24 MALAYSIAN TIMBER COUNCIL PENGHARGAAN Kertas ini adalah hasil himpunan maklumat daripada agensi-agensi berikut: • Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia (Forestry Department Peninsular Malaysia) • Jabatan Perhutanan Sabah (Sabah Forestry Department) • Jabatan Perhutanan Sarawak (Forest Department Sarawak) • Perbadanan Perhutanan Sarawak (Sarawak Forestry Corporation) • Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia (Malaysian Timber Industry Board) • Perbadanan Perusahaan Kemajuan Kayu Sarawak (Sarawak Timber Industry Development Corporation) • Majlis Kayu Kayan Malaysia (Malaysian Timber Council) • Majlis Pensijilan Kayu Kayan Malaysia (Malaysian Timber Certification Council) GLOSARI AKRONIM AB BCSDM BTC C&I CB CBD CD No. Preliminary Assessment of Malaysia’s Environmental Law. UK District Forest Office Environmentally Sensitive Area European Union Action Plan on Forest Law Enforcement. <http://www. A. 2004 • ITTO (2005) Status of Tropical Forest Management 2005 • Tan.com. N. “Standing Tall” eBridgeHome.com.. A. 15 June 2006. M. 2003 • Prussner. UK Chain of Custody Department of Environment. Is Forest Management Improving in the Tropics? . S. (2006). Online. “The Green Horizon” eBridgeHome.J. Destruction of Asian and Latin American Forests. Malaysia: Domestic Timber Production and Timber Imports • Toure. Governance and Trade Food and Agriculture Organization of the United Nations Forestry Department Peninsular Malaysia Forest Management Plan Forest Management Unit Forest Stewardship Council Free Trade Zone Gross Domestic Product Geographic Information System German Agency for Technical Cooperation High Conservation Value Forest Harmonised Standards International Tropical Timber Agreement International Tropical Timber Organisation Joint Working Group Large Scantlings and Squares Malaysian Criteria & Indicators for Sustainable Forest Management Malaysian Nature Society Malaysian Timber Council MTCC MTIB NFC NFP NGB NLC NPP NSC NTCC PEFC PFE PRF PUSAKA Sabah FD Sarawak FC Sarawak FD SEA SFM SFMLA STIDC TREATI TTAP UNCED UNFCCC VJR VPA WWF-M Malaysian Timber Certification Council Malaysian Timber Industry Board National Forestry Council National Forestry Policy National Governing Body National Land Council National Physical Plan National Steering Committee National Timber Certification Council Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes (formerly Pan-European Forest Certification) Permanent Forest Estates Permanent Reserved Forest Perbadanan Perusahaaan Kemajuan Kayu Sarawak (the STIDC) Sabah Forestry Department Sarawak Forestry Corporation Sarawak Forest Department Strategic Environment Assessment Sustainable Forest Management Sustainable Forest Management License Agreement Standards Malaysia Department of Standards Malaysia Sarawak Timber Industry Development Corporation Trans-Regional EU-ASEAN Trade Initiative EU Timber Trade Action Plan United Nat Conference on Environment and Development United Nations Framework Convention on Climate Change Virgin Jungle Reserve Voluntary Partnership Agreement World Wide Fund for Nature.com. “A Life in Timber” eBridgeHome. Online. Alan K.sg/apcel/dbase/malaysia/ reportma/html> FAO FDPM FMP FMU FSC FTZ GDP GIS GTZ HCVF HS ITTA ITTO JWG LSS MC&I MNS MTC Accreditation Body Business Council for Sustainable Development Malaysia Barter Trade Centre Criteria & Indicators Certification Body United Nations Convention on Biological Diversity Customs Import Declaration Form Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora Central Point of Expertise on Timber. Malaysia • America’s Free Trade Pacts Driving Illegal Timber Trade.com • Kunbek. L.cgi? ttemplate&a=312> • Toure.

.

HEAD OFFICE 18TH FLOOR. SOUTH ZUNYI ROAD CHANGNING DISTRICT 200336 SHANGHAI P. DUBAI UNITED ARAB EMIRATES EMAIL mtcdubai@emirates.com. SW1H9HP UNITED KINGDOM EMAIL council@mtc. 1ST FLOOR AL MOOSA TOWER II P.my TEL +60 3 9281 1999 FAX +60 3 9282 8999 LONDON 24. JINMING BUILDING NO.R.mtc.8.8.ae TEL +971 4 3326 998 FAX +971 4 3326 889 WEBSITE www.uk TEL +44 207 222 8188 FAX +44 207 222 8884 SHANGHAI 8C. MENARA PGRM NO. CHERAS 56100 KUALA LUMPUR MALAYSIA EMAIL council@mtc.net.com.CHINA EMAIL mtcchina@online.co.BOX 62476.my .sh.cn TEL +86 21 6219 7208 FAX +86 21 6275 4060 DUBAI SUITE 104. JALAN PUDU ULU.O. OLD QUEEN STREET LONDON.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful