Bab II

Sorotan Kajian
2.1 Pengenalan

32

33

Terdapat banyak kajian empirikal di Malaysia dan juga di luar negara yang memperlihatkan hubungan pendidikan dengan pembangunan negara, namun begitu tidak dapat dipastikan sejauhmanakah pendidikan dapat mempengaruhi Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK) negara secara langsung. Banyak negara tidak berjaya memajukan sistem pendidikan mereka oleh kerana kekurangan sumber dalaman bagi membiayai pelaburan dalam bidang ini yang bukan sedikit jumlahnya. Bagi Malaysia pendidikan tetap diberikan layanan yang paling utama dalam program-program 5 tahunnya. Para perancang ekonomi percaya output negara boleh ditingkatkan dengan mempertingkatkan daya pengeluaran input-input negara seperti modal, buruh, tanah dan para pengusaha. Kesemua input ini perlu digarapkan agar lebih produktif dan dapat menyumbang kepada output negara pada masa depan. Pendidikan pada masa kini boleh dianggap seperti satu industri yang komplek. Berikutan kelembapan ekonomi dunia, tanggungjawab awam semakin bertambah bagi membiayai kewangan infrastruktur institusi pendidikan. Para ahli akademik prodemokrasi

melaungkan hak-hak generasi muda mendapat pendidikan percuma berdasarkan minat mereka. Namun begitu percanggahan timbul dengan pihak pemerintah yang lebih menekankan kepada penjurusan pelajar berdasarkan beberapa disiplin ilmu yang telah dirancang sesuai dengan kehendak semasa (Brightman and Gutmore, 2002). Para ahli akademik sering berhujah tentang pendemokrasian sistem

pendidikan. Antara hujah mereka ialah hak setiap individu itu untuk menerima ilmu tanpa mengira ras, kelas, kaum, jantina dan umur. Oleh kerana untuk memperolehi ilmu itu bukan percuma, kewangan sering menjadi halangan kepada pemindahan ilmu dan teknologi. Down (2000), berpendapat bidang pendidikan kini berada dalam

34

keadaan dilema disebabkan oleh

keputusan-keputusan

yang dibuat terpaksa

mengambilkira aspek politik, ekonomi dan sosial bukan berlandaskan kebaikan asas pendidikan itu sendiri.

2.2 Teori Berkaitan dengan Ekonomi Pendidikan dan Modal Insaniah

Kajian tentang ekonomi pendidikan bukanlah satu bidang baru. Sejak tahun 60an lagi kajian telah dijalankan oleh Blaugh (1968), Woodhal (1972), Psacharopoulus (1985), Tsang (1988) dan ramai lagi pakar-pakar ekonomi pendidikan. Namun begitu satu permasalahan yang timbul dalam kajian ini ialah mengukur darjah dan nilai ekonominya. Ini kerana ia merupakan satu kajian yang abstrak. Jumlah pelaburan dalam bidang ini agak besar samada ia dibuat oleh individu ataupun negara. Namun begitu pelaburan dalam pembangunan infrastruktur pendidikan harus berani dilakukan, jika inginkan kejayaan (Hummel & Ashdown, 2002). Inilah yang menyebabkan ahli ekonomi agak ragu-ragu untuk meletakkan satu nisbah yang besar sumbangannya kepada ekonomi kerana ia melibatkan kos melepas sesebuah negara (Quade, 1995).

Motif keuntungan adalah penting dalam kajian ekonomi, jelas di sini apakah pelaburan dalam bidang pendidikan ini dapat memberikan pulangan yang setimpal bagi seseorang pelabur. Mampukan manusia dibandingkan dengan sesebuah jentera ataupun mesin yang memberikan pulangan di atas setiap sen yang dilabur ? Pelaburan fizikal amat berbeza dengan pelaburan insaniah kerana pulangan yang didapati mudah ditolak dan ditambah dengan jelas. Analisis kos faedah boleh digunakan dengan jelas dan mudah. Analisis ini

35

merupakan satu cara mengukur keberuntungan sesuatu pelaburan dengan menghimpun semua kos yang terlibat dalam pengiraan dan dibandingkan dengan pendapatan yang diramalkan. Kos-kos faedah yang digarapkan itu hendaklah diolah dengan rapi supaya pengiraannya tidak mendatangkan herotan yang menjejaskan unjuran yang hendak dibuat.

Faedah yang diperolehi daripada pendidikan yang diterima oleh seseorang itu ialah berkaitan dengan perolehan pulangan selepas beberapa jangkamasa pengajian mereka berbanding dengan individu-individu lain. Becker (1962), menegaskan bahawa sebahagian daripada perbezaan dalam pendapatan seseorang itu berpunca daripada pendidikan dan tahap profesional latihan yang diterima. Pengetahuan yang diterima digunakan semasa bekerja pada masa depan. Oleh itu memasuki jurusan yang memberikan pulangan pendapatan yang tinggi adalah lebih baik untuk melayakkan individu tersebut memperolehi pendapatan yang tinggi. Menurut seorang ahli ekonomi Inggeris Alfred Marshall (1972), dalam bukunya yang bertajuk Principle of Economics, beliau mentakrifkan ekonomi sebagai “Pengajian tentang manusia di dalam kehidupan mereka sehari-hari, ianya meliputi tentang segala tindakan individu dan tindakan sosial yang berkait rapat dengan pencapaian serta penggunaan semua benda yang menjadi asas kesejahteraan hidup”. Maksud kesejahteraan hidup di sini ialah bagaimana cara hendak mencapai pendapatan yang tinggi, gunatenaga penuh, keadilan dalam pembahagian kekayaan negara dan sebagainya. Pendidikan boleh dianggap satu cara bagi mencapai kesejahteraan hidup, di mana ia boleh meningkatkan pendapatan individu dan mengagihkan semula kekayaan negara.

36

Berdasarkan kepada teori agihan (A. Mahzan, 1979), penawaran buruh bolehlah dibahagikan kepada dua sudut, iaitu jangka pendek dan panjang. Dalam jangka panjang kemungkinan keluk penawaran buruh akan mencerun negatif, positif ataupun melengkung ke belakang dengan upah. Mobiliti buruh dalam jangkapanjang adalah mobiliti penuh. Seseorang buruh boleh dilatih untuk membuat sebarang pekerjaan.

Umumnya buruh akan memilih pekerjaan yang menawarkan ganjaran yang tinggi. Dengan kata lain keluk penawaran buruh jangkapanjang adalah bercerun positif. Bagi seseorang buruh mereka akan cenderong berpindah dari satu industri ke industri lain yang menawarkan gaji yang lumayan. Sekiranya sebuah industri ingin menambah penggunaan buruh kadar upah perlu dinaikkan bagi menarik ramai pekerja. Industri yang kehilangan pekerja tadi terpaksalah mengurangkan pengeluaran seterusnya harga barangan di pasaran akan meningkat. Inilah mengapa keluk penawaran buruh akan mencerun positif kecuali jika ujud pengangguran dalam ekonomi. Maka keluk penawaran buruh akan mendatar sehingga ke tingkat gunatenaga penuh kemudian barulah keluk penawaran buruh akan bercerun positif dengan upah.

Menurut pandangan ahli neoklasik pula dalam tahun 1870an seperti Ricardo, tenaga buruhlah yang memberikan punca nilai sesuatu barang (Labour Theory of Value). Nilai sesuatu barang itu dinilai berdasarkan berapa banyak buruh digunakan dalam proses pengeluaran barangan tersebut. Dengan itu harga barangan yang dijual dipasaran itu ditentukan oleh kos buruh yang mengeluarkannya. Begitu juga dengan ‘teori nilai’ oleh ahli ekonomi klasik lain, mereka mengandaikan bahawa setiap barangan dinilai mengikut

37

jumlah tenaga buruh yang tersirat di dalamnya. Mereka menegaskan pengeluaran buruh tidak melibatkan kos. Kenyataan ini adalah tidak benar pada masa kini kerana penawaran buruh di pasaran sebenarnya melibatkan kos pendidikan yang tinggi semasa belajar. Golongan ini menyatakan upah yang wajar kepada buruh ialah sekadar cukup untuk membeli makanan, pakaian dan tempat berlindung sahaja, jadi apakah ini sesuai pada zaman sekarang? Karl Mark seorang pengasas Manifesto Komunisme dan merupakan penulis ‘Das Kapital’ juga menyumbang pendapatnya dalam teori nilai ini. Mark banyak membaca buku-buku tulisan Ricardo dan bersetuju dengan beliau yang menyatakan tenaga buruh sahajalah mencipta nilai sesuatu barang. Modal yang digunakan cuma sebagai manifestasi tenaga buruh pada masa lampau. Mark menegaskan dalam sistem kapitalis buruh tidak dibayar sepenuhnya ke atas tenaga yang dikeluarkan sebaliknya sebahagian dari output mereka pergi kepada pemodal (golongan kapitalis) dan ini dianggap sebagai satu penindasan. ‘Teorem Kehabisan Keluaran Clark-Wicksteed’ pula mendefinasikan tiap-tiap faktor pengeluaran akan dibayar berdasarkan prodaktiviti mereka iaitu keluaran sut sama dengan upah dalam jangkapanjang. Walaupun begitu dalam ekonomi moden permintaan/penawaran buruh dalam pasaran amat komplek dan sukar diramal. Ini disebabkan berlakunya herotan sama ada yang berbentuk monopoli, monopsoni, oligopoli ataupun lain-lain pasaran. Sukar untuk menentukan jumlah upah yang patut diterima oleh seseorang buruh itu disebabkan pelbagai bentuk herotan dalam ekonomi sesebuah negara.

Teori moden mengenai pulangan kepada input ialah teori neoklasik, ia berkisar kepada daya pengeluaran marginal (J. Robinson, 1969). Pulangan kepada buruh ialah upah para

38

pekerja, pulangan kepada tanah ialah sewa sementara pulangan ke atas modal ialah bunga dan dividen. Harga dan nilai pasaran sesuatu barang itu ditentukan oleh permintaan dan penawaran barangan tersebut. Aspek-aspek penambahnilaian buruh seperti tingkat pendidikan tidak diambilkira langsung dalam pemberian upah. Dalam keadaan sebenar harga buruh bukanlah dalam keadaan pertandingan sempurna kerana banyak herotan berlaku. Undang-undang, kesatuan sekerja dan faktor-faktor lain seperti tingkat pendidikan banyak mempengaruhi pemberian upah. Malah terdapat sesetengah bidang pekerjaan memerlukan seseorang itu berkemahiran tinggi. Sekiranya cuma faktor permintaan dan penawaran di pasaran sahaja yang diambil kira sudah tentulah pelaburan dalam bidang pendidikan tidak mendatangkan keuntungan. Berbanding dengan teori pengeluaran, fungsi pengeluaran merangkumi buruh (L) dan modal (C) iaitu f(L,C). Dalam jangka pendek pengeluaran boleh ditingkatkan dengan menambah penggunaan modal ataupun buruh. Sehinggalah sampai ke satu tahap di mana pengeluaran tidak dapat ditingkatkan lagi walaupun buruh ditambah disebabkan oleh faktor hukum pulangan bertambah kurang. Untuk meningkatkan lagi pengeluaran dalam jangkapanjang teknologi memainkan peranan penting agar dapat meningkatkan jumlah barangan yang hendak dikeluarkan. Di sinilah faktor pendidikan memainkan peranan utama dalam membantu para penyelidik mencari teknologi terbaru yang dapat meningkatkan lagi pengeluaran barangan.

Rajah 2.1: Pengeluaran Jangka Pendek dan Panjang
Jumlah Pengeluaran Pengeluaran Jangka Panjang (Penggunaan Teknologi Baru)

39

Pengeluaran Jangka pendek

0 Sumber, Doll, 1979 Bilangan Buruh

Penggunaan teknik analisa kos-faedah oleh ahli ekonomi dalam penilaian projek adalah suatu amalan biasa dalam teori ekonomi kebajikan. diselenggara oleh pemerentah Projek-projek ekonomi yang

adalah bertujuan meninggikan kebajikan masyarakat

melalui pengagihan semula pendapatan. Dalam menilai sesuatu projek dua aspek yang penting dititikberatkan ialah kos dan faedah projek, yang juga disebut untung (Quade, 1995). Kos adalah pengorbanan dan ia mengurangkan kebajikan manakala faedah

meninggikan kebajikan. Terdapat empat kategori faedah dan kos dari projek ekonomi kesemuanya perlu dianalisis secara berlainan semasa memutuskan cara mana pelaburan perlu dilakukan:

a. pasaran dan harga ujud dalam analisis faedah dan kos, jadi kedua-duanya boleh diberi nilai wang. Keujudan harga mencerminkan keinginan atau hasrat masyarakat terhadap barang yang hendak dikeluarkan dari projek tersebut. b. pasaran dan harga ujud dalam analisis kos dan faedah tetapi harga itu tidak mencerminkan hasrat dan penilaian sosial. Contoh jelas ialah barangan yang mempunyai kesan luaran seperti barangan awam dan barangan yang diberi subsidi. c. pasaran dan harga tidak ujud tetapi suatu nilai anggaran boleh diberi contohnya kawasan reakerasi; dan

40

d. faedah dan kos sukar diberi nilai wang, contohnya seperti pendidikan dan keselamatan negara.

2.3 Lain-lain Kajian

Banyak kajian gagal mengaitkan pencapaian pendidikan dengan peningkatan dalam pendapatan. Adalah sukar mengandaikan orang yang tinggi pencapaian akademiknya akan sentiasa mempunyai pendapatan yang tinggi malah kadang-kadang sebaliknya berlaku kerana faktor lain, yang sukar diramalkan. Kajian oleh Bowles dan Gintis

(1972), di beberapa negara membangun mempersoalkan perkaitan peningkatan pendapatan dengan pendidikan. Menurut mereka perkaitannya di antara mutu pendidikan dengan pendapatan adalah terlalu kecil dan sukar dibuat.

Namun begitu bagi seseorang yang mempunyai pendidikan yang tinggi boleh memberikan sumbangan yang bermakna kepada diri mereka dan negara secara tidak langsung. Tetapi faedah ini tidak dapat dinilai dengan wang kerana melibatkan kesan luaran contohnya dalam kepakaran pertahanan, kedoktoran, pengurangan kadar jenayah, alam sekitar dan lain-lain yang menyumbang kepada masyarakat umum.

Banyak penyesuaian perlu dilakukan dalam menganalis kos dan faedah pendidikan. Contohnya kepakaran terdahulu oleh kesan-kesan luaran pemindahan ilmu antara generasi yang digunakan pada masa sekarang. Ia sepatutnya diberikan satu nilai faedah

41

oleh penyelidik, tetapi dalam analisis sosial ia sukar dinyatakan. Ibu bapa yang mempunyai kedudukan baik dalam ekonomi mungkin dapat memberikan pendidikan yang sempurna kepada anak mereka berbanding dengan yang tidak mampu. Faktor nasib, bakat dan motivasi yang diterima juga sepatutnya dimasukkan dalam pengiraan kosfaedah pendidikan. Begitu juga kos-kos dan faedah-faedah yang tedapat dalam pembiayaan pendidikan sukar dikira kerana terdiri dari beberapa kategori kos langsung, tidak langsung dan kos luaran (sukar dikira) begitu juga dengan faedah pendidikan terdiri dari faedah langsung, tidak langsung dan faedah luaran (sukar dikira).

Di Malaysia kekurangan data telah menyukarkan para pengkaji untuk membuat kajian tentang keberuntungan pelaburan dalam pendidikan. Banyak kajian yang dibuat diluar negara tentang pulangan pelaburan dalam bidang pendidikan ini contohnya oleh Becker (1971) yang membezakan pendapatan pekerja lelaki dengan pekerja wanita di Amerika, pekerja kulit hitam dan kulit putih dan pemegang pelbagai disiplin ilmu. Kajian Lee Kiong Hock (1980) di Malaysia, menganggarkan kadar pulangan persendirian sebanyak 32.6% untuk peringkat menengah dan 34.5% para peringkat tinggi. Dalam keadaan pasaran buruh yang tidak menentu di seluruh dunia kini apakah kadar pulangan ini dapat dikecilkan lagi atau semakin bertambah?, Ozay Mehmet dan Y.H Yip (1983) membuat unjuran yang agak rendah sedikit kadar pulangan persendirian iaitu sebanyak 12.2% dan kadar pulangan sosial 4% pada peringkat universiti ini disebabkan faktor methodologi penyelidikan yang dijalankan agak berbeza. Bancian yang dibuat oleh SUHAKAM (2004) di Malaysia mendapati, kaum wanita memperolehi cuma 47% sahaja daripada pendapatan lelaki. Kekurangan kajian tentang ekonomi pendidikan di Malaysia amat

42

menyukarkan para penyelidik membuat cadangan bagi memperbaiki sistem ekonomi berteraskan ilmu ini. Keinginan Malaysia muncul menjadi pusat kecemerlangan ilmu bagi rantau sebelah sini terbukti dengan hampir 20% perbelanjaan negara digunakan bagi memajukan sistem pendidikannya. Berbanding dengan negara membangun yang lain cuma 11-15% sahaja dari perbelanjaan negara (Tsang, 1988) digunakan bagi tujuan pendidikan. Bagi negara maju pula contohnya seperti Britain 11.5%, Amerika Syarikat 12.9% dan Australia 13.6% perbelanjaan negara diperuntukan bagi sektor pendidikan (Hill, 1996). Lebih kecil peratusannya dari peruntukan yang diterima oleh sektor pendidikan di Malaysia. Keadaan ini disebabkan pihak swasta lebih berperanan dalam pembangunan sektor pendidikan di negara maju. Jadual 2.1:Purata Kadar Pulangan Pelaburan Pendidikan 1985 (peratus) Sosial Kawasan Afrika Asia Latin Amerika Rendah 26 27 26 Menengah 17 15 18 Atas 13 13 16 Rendah 45 31 32 Persendirian Menengah Atas 26 15 23 32 18 23

Sumber: Journal of Human Resources (1985), Vol 20(4).

Tulisan Doll & Orazem (1978), tentang perihal pengurusan pertanian ladang yang dianggap sebagai satu unit pengeluaran pertanian. Unit pengeluaran pertanian bagi sebuah ladang terdiri dari aktiviti perniagaan, pengangkutan dan proses pengeluaran akan mentransformasikan atau menukarkan input kepada output dari masa ke semasa mengikut kepakaran pengurusan dan keadaan alam sekeliling. Kepakaran pengurusan dalam

pengeluaran pertanian adalah penting oleh kerana ianya berhubung rapat dengan keputusan perladangan yang biasanya merangkumi tiga aspek penting iaitu apa, bila,
43

untuk siapa dan bagaimana pengeluaran barangan itu dibuat. Ia melibatkan pemilihan teknik dan corak pengeluaran sama ada berintensif buruh ataupun modal/mesin. Dalam sistem pengeluaran yang lebih komplek peladang-peladang tidak hanya melakukan aktiviti yang berkaitan dengan pengeluaran sahaja tetapi mereka juga menjalankan tugas sebagai penyimpan kira-kira, penjual, mekanik, ahli ekonomi dan sebagainya. Menurut Doll dan Orazem (1979), mereka mengkelaskan ekonomi pengeluaran pertanian sebagai ekonomi positif dan nomatif di mana unit pengeluaran sebagai keluarga, ladang, pasaran dan sistem pertanian itu sendiri. Contoh kajian oleh Lockheed (1980), mengenai

pendidikan dan pengeluaran pertanian di 13 buah negara telah menunjukkan 7.4 % peningkatan dalam hasil pertanian disebabkan oleh pendidikan ‘asas’ yang diterima oleh mereka. Di Malaysia hasil-hasil penyelidikan dalam tahun l960an dan 70an melalui revolusi hijau telah berjaya meningkatkan pengeluaran hasil pertanian. Pengenalan kepada beberapa benih padi seperti Malinja, Mahsuri hinggalah kepada MR16, telah berjaya menambah pengeluaran beras negara sehingga mampu berdikari lebih 60% keperluan stratigik. Ini semua berkait rapat dengan kepakaran teknologi dan penyebaran ilmu pendidikan yang diterima oleh masyarakat.

2.4 Prospek Pelaburan dalam Pelbagai Sistem Pendidikan

Adalah sukar untuk membuat peramalan tentang prospek pelaburan dalam bidang pendidikan kerana melibatkan beberapa pembolehubah yang sukar dikenalpasti. Keadaaan yang tidak menentu bagi negara-negara sedang membangun dengan suasana ekonomi yang tidak stabil di mana sistem pendidikan tidak diurus dengan begitu baik, masalah inflasi, pasaran buruh yang tidak kompetatif dan lain-lain faktor
44

(Psacharopoulos,1985).

Keputusan-keputusan

polisi

awam

yang

dibuat

bukan

berdasarkan analisis kos dan faedah tetapi lebih kepada faktor sosial dan politik (Baker, 1964; Schultz, 1961; Carnoy & Levin, 1985; Hummel & Ashdown, 2002). Kajian yang telah dibuat oleh Tsang (1988), menunjukkan beberapa kelainan di mana: (a) kadar pulangan pelaburan sosial dan persendirian di negara membangun tahap pendidikan rendah sentiasa tinggi berbanding dengan tahap pendidikan tinggi; (b) kadar pulangan pelaburan (IRR) kaum perempuan adalah lebih tinggi berbanding dengan lelaki; (c) pada peringkat pendidikan menengah kadar pulangan pelaburan (IRR) sistem pendidikan tradisional ialah 16% lebih tinggi berbanding pendidikan

vokasional/teknik 12%; dan (d) pada peringkat pendidikan tinggi IRR sistem pendidikan aliran sains sosial dan kemanusiaan lebih tingggi berbanding pendidikan vokasional. Walaupun IRR bagi sistem pendidikan teknik/vokasional adalah rendah namun disebabkan faktor-faktor ekonomi jangkapanjang sistem pendidikan ini terus dimajukan dan diberikan perhatian sewajarnya oleh negara-negara membangun. Kajian Psacharopoulos (1985) di Tanzania pada tahun 1981, menunjukkan sedikit perbezaan di mana IRR sistem pendidikan vokasional pertanian 19% lebih tinggi

berbanding dengan IRR pendidikan biasa 9%.

Walau bagaimanapun masalah utama mengira IRR di negara membangun ialah menggunakan data yang agak lama dan dalam ekonomi yang tidak stabil. Masalah lain seperti inflasi yang terlalu tinggi dengan sistem harga bergerak dalam keadaan tidak

45

menentu, malah turun naik matawang begitu ketara contohnya di Mexico 1970-1982 pembiayaan pendidikan matawang semasa berubah sebanyak 3,866% berbanding dengan Dollar Amerika cuma meningkat 941% (Tsang, 1988). Membandingkan kadar pulangan pelaburan pendidikan antara sesuatu negara dengan negara lain adalah kurang tepat disebabkan oleh faktor-faktor seperti sosial, politik, ekonomi, geografi dan perbezaan sistem pendidikan di antara satu negara dengan negara yang lain (Hummel & Ashdown, 2002). Kos untuk melatih perkapita bagi seorang pelajar pendidikan vokasional adalah tinggi berbanding dengan pendidikan akademik contohnya di Paraguay (1983) 4.2 kali, Colombia (1981) 1.5 kali dan Chile (1969) 1.4 kali. Kajian di Thailand (l969) menunjukkan kos purata melatih seorang pelajar jurusan teknik 4,869 bahts, jurusan vokasional 2,971 bahts berbanding cuma 1,162 bahts bagi jurusan akademik biasa. Di China (1988), kos melatih per/pelajar bidang vokasional automotif 1,000 Yuan satu angka yang dianggap terlalu besar (Tsang, 1988).

2.5 Pelaburan Sosial Sektor Pendidikan

Institusi pendidikan di Eropah pada awal abad ke19 amat daif sekali, ia bergerak dalam keadaan tidak teratur lagi menyedihkan disebabkan sumber kewangan yang terhad. Sokongan kerajaan terhadap insititusi pendidikan amat lemah sekali, cuma dikendalikan oleh pihak-pihak persendirian. Tiadanya sistem peperiksaan dan latihan guru yang khusus menyebabkan pendidikan bergerak dalam keadaan tidak terurus (Peterson, 1987)

46

Perkembangan pendidikan dalam abad ke 20 telah menyebabkan perbelanjaan sektor pendidikan negara-negara maju meningkat dengan ketara sekali. Dianggarkan dalam tahun 1968 perbelanjaan pendidikan dunia telah meningkat 150% berbanding tahun 1960. Walaubagaimanapun adalah sukar untuk menilai perbelanjaan pendidikan dunia kerana data yang diperolehi tidak terkumpul, masalah tukaran matawang, masalah inflasi dan lain-lain. Nisbah perbelanjaan kerajaan tehadap pendidikan telah meningkat dari tahun ketahun misalnya 17.6% bagi Amerika Utara dalam tahun 1960an (Peterson, 1987) tetapi menjelang tahun 1990an telah menurun kepada 13% (Hill, 1996) namun masih tinggi. Bagi beberapa buah negara membangun didapati sejak tahun 1960an telah memperuntukan lebih 20% dari perbelanjaannya, khusus untuk sektor pendidikan termasuk Malaysia. Persoalan yang timbul ialah bagaimana budget yang besar ini boleh mendatangkan pulangan yang setimpal. Ini kerana masalah kualiti pendidikan yang diterima kadang-kadang tidak bermutu, selain faktor kurikulum tidak bersesuaian dengan kehendak semasa, faktor-faktor campur tangan politik, ibubapa dan salah persepsi pelajar itu sendiri. Persoalan lain ialah di manakah sumber kewangan hendak diperolehi bagi membiayai sektor pendidikan terutama negara-negara membangun yang kebanyakannya sumber telah habis digunakan untuk pembiayaan sektor-sektor lain. Pakar-pakar

ekonomi sendiri sering mempersoalkan tentang pulangan sektor pendidikan kepada ekonomi negara, sama ada ia bersesuaian dengan pelaburan yang dibuat (Unesco, 1971). Jurang kemajuan pendidikan antara negara maju dengan negara membangun semakin ketara. Kerjasama untuk memaju sektor pendidikan kurang berkesan dan boleh dikatakan negara maju kurang memberikan kerjasama dalam memajukan sektor pendidikan di negara membangun. Pulangan pelaburan pendidikan negara maju dengan negara

47

membangun menjadi semakin ketara oleh kerana kualiti pendidikan yang diterima oleh negara maju dan membangun berbeza. Negara maju seolah-olah enggan memindahkan teknologi pendidikan kepada negara membangun, malah mengenakan syarat-syarat yang ketat. Beberapa halangan lain juga menyebabkan pulangan pelaburan sektor pendidikan negara membangun kurang memuaskan antaranya nisbah murid dan guru yang rendah, peratus penduduk bawah 15 tahun yang ramai mengakibatkan kos sosial meningkat (78% penduduk bawah 15 tahun berada di negara-negara membangun), malah lebih mengusutkan ialah kurikulum lama yang masih diajar langsung tidak mencerminkan sumbangannya kepada pertumbuhan ekonomi. Halangan-halangan tradisi masyarakat yang mengangap ilmu duniawi tidak penting dan bercanggah dengan amalan agama juga menyebabkan potensi peningkatan pelaburan pendidikan tidak menggalakkan

peningkatan (Bertaux, 1971). Kemelut politik dan tradisi ini seharusnya diberikan perhatian sewajarnya supaya tidak menganggu pendemokrasian dan penglobalisasian sistem pendidikan dunia.

Pendemokrasian pendidikan adalah salah satu cara yang dikatakan boleh mendatangkan kesan positif ke arah melahirkan individu yang berpotensi dan dapat memberikan

sumbangan besar kepada prospek pelaburan dalam sektor pendidikan. Semakin ramai individu yang berpendidikan semakin luaslah potensi ekonomi negara untuk berkembang, persoalannya di manakah sumber awam harus diperolehi untuk membiayainya. Bagi negara yang bilangan penduduk optima fenomena sumber pembiayaannya tidak mendatangkan masalah tetapi negara yang ramai penduduk seperti India, China dan negara Latin Amerika banyak sumber kewangan mereka terpaksa digunakan bagi

48

membangunkan sektor sosial yang lain. Kadar keciciran yang tinggi menjadi penghalang ke arah pendemokrasian pendidikan dibeberapa buah negara malah di Amerika Syarikat sendiri walaupun penduduk kulit hitam meliputi 12% layak ke kolej tetapi cuma 6% sahaja didapati mendaftar diri di kolej. Malaysia agak beruntung kerana 96.7% muridmurid berumur 6-12 tahun telah menghadirkan diri ke sekolah-sekolah rendah, sementara 75% ke sekolah-sekolah menengah (Omar, 1991). Kini Malaysia melalui Kementerian Pelajaran telah melaksanakan peraturan pendidikan wajib bagi pelajar-pelajar sekolah rendah melalui skim persekolahan percuma bantuan kerajaan mulai tahun 2004. Berdasarkan tahun 1983 Kementerian pelajaran telah membelanjakan RM 744 setahun bagi tiap-tiap pelajar sekolah rendah sementara bagi pelajar sekolah menengah RM 1,096. Bagi pelajar peringkat universiti tempatan kerajaan telah membelanjakan hampir RM 12,424 setahun, ini merupakan satu pelaburan yang besar bagi sebuah negara kecil seperti Malaysia. Untuk tempoh persekolahan darjah satu hingga ke peringkat Universiti Malaysia telah membelanjakan 1991). Variasi kos operasi lebih kurang RM 49,500 selama 17 tahun (Omar, sesebuah sekolah menengah adalah berbeza, kos

bagi

pengurusan bagi sekolah bandar (bersaiz besar) hampir mencecah angka RM 2,254,088 setahun dengan purata kos per-pelajar RM 2,096. Menurut Omar (1991), kerajaan telah berbelanja terlalu banyak perolehannya terhadap sektor pendidikan (17% perbelanjaan negara di masa kemelesetan ekonomi 1990), ini tidak termasuk perbelanjaan ibubapa sendiri yang terpaksa menanggung kos pendidikan anak-anak mereka. Kesilapan memilih kursus juga menyebabkan kerajaan dan ibubapa menyebabkan para lepasan institusi pendidikan tidak berjaya memperolehi pekerjaan yang bersesuaian. Kegagalan ini menjejaskan potensi daya saing mereka dan merupakan satu pembaziran sumber yang

49

melibatkan kos lepas. Jurusan yang tidak bersesuaian dengan pekerjaan yang dijawati oleh para pelajar yang merupakan ‘pelabur’ adalah satu kegagalan, ini ditambah lagi sekiranya mereka terpaksa menunggu dalam jangkamasa agak lama bagi mendapatkan pekerjaan yang bersesuaian dengan tingkat pendidikan mereka.

Sistem pendidikan terdedah kepada tekanan dari dalam dan luar negara. Tekanan dari dalam berpunca dari penyalahgunaan dan percanggahan dalam sistem itu sendiri. Kebuntuan ini menyebabkan kita perlu menguji semua strategi dan menyemak semula beberapa pilihan demi perkembangan dan masa depan sistem pendidikan negara. Di masa lalu ilmu sains dan teknologi tidak pernah membuktikan dengan nyata setakat mana kekuasaan dan keupayaannya merubah pembangunan dunia. Penyelidikan dan inovasi sains terbukti berlaku dengan cepat dan tidak terhad sebarannya keserata pelusuk dunia. Jurang antara penemuan sains dengan pengguna semakin kecil. Manusia telah mengambil masa 112 tahun untuk mencipta teknik fotografi gunaan, tetapi kini penemuan kuasa solar cuma mengambil masa 2 tahun sahaja telah boleh dimanfaatkan. Di akhir kurun ke 19, penemuan injin pembakaran kebuk telah membolehkan kenderaan bergerak 140 km sejam, menjelang tahun 1945 dengan penciptaan injin jet menyebabkan kapal terbang bergerak 10 kali lebih laju dari itu. Hari ini angkasawan boleh terbang di angkasa selaju 40,000 km sejam. Salah satu sebabnya ialah jurang pendidikan kini dan masa lalu amat ketara perbezaannya. Generasi kini lebih beruntung kerana dapat belajar tanpa banyak halangan [Lebih 90% ahli sains dan pencipta hidup di zaman ini] (Hale, 1969).

50

Kemajuan pendidikan di negara membangun diharap dapat melahirkan lebih ramai ahli penyelidik yang boleh memberi sumbangan besar kepada ekonomi negara terutama negara membangun. Ini kerana jurang kekayaan negara maju dengan membangun semakin ketara. Negara maju memiliki kekayaan dengan penduduk yang kecil [nisbah KDNK dan Penduduk (80:30)] berbanding negara membangun (18:70) (Pearson, 1969). Pengangguran nyata dan tidak nyata dikalangan belia, seharusnya tidak berlaku sekiranya mutu pendidikan yang diterima sesuai dengan kehendak semasa. Masalah mobiliti manusia yang lambat menyukarkan kesampaian teknologi pendidikan terutama di negara membangun. Infrastruktur pendidikan cuma terhad di beberapa bahagian yang mudah dihubungi di sesebuah negara merupakan halangan utama kesampaian teknologi pendidikan kepada rakyat. Kehabisan sumber alam menyebabkan beberapa negara gagal memajukan institusi pendidikan mereka. Pendidikan bukanlah satu-satunya alat yang boleh membantu kemajuan ekonomi sesebuah negara. Ia cuma faktor perantara sahaja. Modal dan sumber yang banyak adalah faktor utama kekayaan sesebuah negara dan harus diimbangi dengan ilmu pengetahuan yang bersesuaian. Pertumbuhan penduduk yang tinggi di negara membangun (lingkungan 3%) seharusnya diimbangi dengan pertumbuhan KDNK yang lebih tinggi daripadanya. Penduduk muda yang ramai menyebabkan sumber-sumber dana modal pembangunan digunakan untuk kegunaan sosial, telah menjadi halangan pembangunan fizikal sesebuah negara.

Akibat kekurangan sumber kewangan bagi pembangunan sosial, sejak kurun ke 19, penerokaan hasil bumi telah merosakkan alam sekitar. Di Afrika, Amerika Selatan dan Asia lebih kurang 500 juta hektar tanah pertanian telah lenyap akibat hakisan. Sementara

51

2/3 hutan dunia telah musnah akibat penerokaan untuk aktiviti pertanian dan ini amat membimbangkan. Di Amerika Syarikat setiap seminit 2 hektar tanah musnah akibat pembinaan jalanraya, perumahan dan lain-lain (U Thant, 1970). Di Russia kerajaan terpaksa menampung pembiayaan pendidikan yang tinggi dan dianggarkan 9.5 juta kanak-kanak didaftarkan di tadika sahaja (Edgar, 1977). Sepatutnya kekurangan dana pendidikan bukanlah dijadikan alasan untuk memusnahkan alam sekitar tetapi pendidikan seharusnya dijadikan alat untuk menjaga alam sekitar. Penemuan-penemuan teknologi baru (kemajuan pendidikan) jelas sekali banyak memusnahkan alam sekitar, kesannya lapisan ozon semakin menipis, suhu dunia semakin meningkat dan kehidupan manusia semakin terancam oleh penciptaan senjata moden. Pendidikan kerohanian telah semakin terpinggir dengan itu lahirlah manusia-manusia robot yang mementingkan aspek kekayaan fizikal sahaja. Bantuan antara bangsa pendidikan terlalu perlahan kepada negara-negara membangun, menyebabkan penyebaran maklumat tidak menyeluruh dikalangan masyarakat dunia. Negara maju seolah-olah cuba memonopoli teknologi pendidikan sahaja sejak awal lagi, tanpa ada usaha bersungguh-sungguh untuk membantu negara membangun yang masih baru lagi lemah. Negara maju bimbang negara membangun cepat maju dan mereka hilang tempat untuk memasarkan barangan mereka lebih-lebih lagi teknologi angkasalepas dan nuklear. Jadual 2.2: Bantuan Pendidikan Bangsa-Bangsa Bersatu 1970-71 Negara Penerima Negara Membangun Negara Sosialis Bantuan Swasta Lain-lain Jumlah (RM Juta) 769 200 400 400

Sumber: Phillip H.M (1971). International Cooperation in Education. Paris: Unesco

52

Bantuan pinjaman bersyarat ketat yang dikenakan oleh negara maju kepada negara miskin menghalang negara miskin membuat pinjaman. Kadar bunga 6.5-7% (Bank Dunia) yang dikenakan amat tinggi berbanding pertumbuhan ekonomi negara itu sendiri. Pengganda ekonomi bagi sektor pendidikan terlalu kecil berbanding dengan sektor ekonomi lain. Ini kerana ia bersifat perantara ekonomi bukan secara langsung. Umumnya bantuan pendidikan samada pinjaman ataupun subsidi gagal dimanfaatkan oleh negara miskin atau membangun (Edgar, 1977).

Konsep pendemokrasian sistem pendidikan telah diterima umum di peringkat antarabangsa. Masyarakat seharusnya diberikan pendidikan sehingga peringkat tertinggi tanpa sebarang halangan ekonomi. Setiap individu bebas memilih bidang pendidikan mereka dan sistem pendidikan mestilah lebih fleksibel bagi memenuhi permintaan orang ramai (Edgar, 1977). Pendidikan demokrasi mesti menjadi persediaan untuk amalan demokrasi sebenarnya dalam sesebuah negara. Banyak negara masih enggan mengakui hakikat demokrasi sebenarnya, mereka enggan menyerahkan kuasa kepada rakyat. Pendidikan demokrasi tidak boleh dipisahkan dari amalan politik. Campur tangan politik keterlaluan menyebabkan institusi pendidikan menjadi lemah. Institusi pendidikan yang lemah akan menyebabkan mutu pendidikan itu juga lemah akhirnya mendatangkan kesan kepada graduan yang keluar untuk mencari pekerjaan. Malah bagi negara membangun apalah tawaran pekerjaan yang ada untuk memenuhi permintaan lepasan persekolahan mereka. Pendidikan seharusnya diimbangi dengan kemajuan ekonomi supaya dapat menyerap lebihan tenaga kerja.

53

Pendemokrasian pendidikan mempunyai beberapa percanggahan dengan konsep globalisasi. Pembiayaan kerajaan yang keterlaluan serta berterusan dengan pemberian subsidi secara langsung ataupun tidak langsung melalui hasil cukai dikatakan melemahkan daya saing individu. Individu yang tidak berdaya terus dibantu dikatakan boleh merugikan masyarakat melalui penggunaan dana awam. Ia sepatutnya digunakan kepada pelaburan yang lebih berfaedah kepada ekonomi. Bagi negara-negara ideologi kapitalis persaingan yang sihat melalui penggunaan merit akan menghasilkan keluaran pendidikan yang bermutu. Bantuan hendaklah diberikan kepada mereka yang mempunyai potensi ingin berjaya sahaja tanpa mengira warna kulit dan jantina.

Globalisasi selalu dikaitkan dengan perdagangan dan ekonomi sahaja, malangnya beberapa aspek selalu diabaikan. Globalisasi memerlukan kontrek sosial antara beberapa buah negara bukan terhad kepada kontrek sehala yang mana menguntungkan beberapa buah negara maju sahaja (Neil, 1994). Selepas kejadian 11 september, globalisasi telah menjadi semakin tidak adil. Pergerakan teknologi maklumat telah semakin diawasi, beberapa ilmu terutama yang berkaitan dengan nuklear, angkasalepas dan teknologi persenjataan telah disekat. Negara membagun tidak dibenarkan mempelajari maklumat eklusif ini (Alberto, 2002). Ramai individu yang tidak bersalah dicap sebagai pengganas dan harus dimusnahkan. Pengawalan teknologi dan pengetahuan dalam jangkapanjang boleh melemahkan beberapa buah negara dari segi daya saing tenaga kerja untuk mempelajari apa saja kemahiran. Seseorang individu itu tidak harus disekat daripada mempelajari ilmu pengetahuan bagi mempertingkatkan kemahirannya. Globalisasi tidak

54

seharusnya terhad kepada ekonomi dan perdagangan sahaja ia seharusnya meliputi pergerakan modal, pelaburan, kewangan dan ilmu pengetahuan serta mobiliti buruh tetapi ini selalu diabaikan oleh negara maju. Mereka enggan membuka sempadan mereka untuk buruh yang berlebihan di negara membangun bergerak ke negara mereka bagi memperolehi pekerjaan (Douglas, 1997). Upah di negara maju lebih tinggi berbanding dengan negara membangun, pembukaan sempadan akan memberikan satu dimensi baru dalam pengiraan prospek pelaburan pendidikan supaya lebih berdayasaing. Globalisasi juga akan melahirkan pengguna yang bijak dengan pemilihan barangan yang berkualiti. Pelabur akan cenderung menghasilkan barangan yang berkualiti, murah melalui penggunaan buruh yang berkemahiran tinggi. Pergerakan modal yang tidak dihalang membolehkan banyak pelaburan dilakukan di negara membangun, ini memberi ruang potensi tenaga buruh di negara tersebut digunakan sepenuhnya melalui peluang-peluang pekerjaan. Malangnya, kebanyakan pelabur asing lebih mementingkan keuntungan jangkapendek dengan memberikan upah yang tidak berpatutan. Fenomena ini akan memberikan herotan dalam analisa kos-faedah pelaburan (Ohmae, 1995).

2.6 Pelaburan Pendidikan Wanita

Sistem pendidikan wanita telah berkembang dengan pesatnya sejak seratus tahun yang lalu (Peterson, 1987). Sebelum tahun 1850, kemasukan wanita dalam institusi pengajian tinggi dihalang sama sekali, bagi golongan bangsawan remaja wanita biasanya menerima pendidikan di dalam rumah oleh guru-guru persendirian. Bagi golongan ‘Nazi’ mereka percaya perempuan hanya layak bekerja di dapur sahaja oleh sebab itu perkembangan

55

pendidikan wanita hanya berkembang dalam kumuniti-kumuniti Protestant di Eropah Barat dan Amerika Utara sahaja. Wanita dikatakan berminat kepada aktiviti yang bercorak sastera dan kemanusiaan, penceboran wanita dalam bidang teknikal amat kecil (Shertzer dan Stone, 1971). Oleh kerana peluang pekerjaan di kalangan wanita agak terhad maka dikatakan pulangan pelaburan mereka juga kecil berbanding lelaki. Di beberapa negara maju diskriminasi warna kulit dan jantina masih lagi kedapatan, wanita tidak diberikan peluang sewajarnya untuk menikmati peluang-peluang pendidikan dan pekerjaan (Walkerdine & Lucey, 1989). Bagi negara membangun, peningkatan ekonomi agak perlahan menghadkan pergerakan buruh ditambah dengan tradisi mengutamakan lelaki dalam pendidikan menyebabkan wanita tidak dapat memainkan peranan aktif dalam ekonomi (Bergmann,1974). Beberapa halangan lain terpaksa dihadapi oleh wanita dalam dunia pekerjaan. Majikan cenderung mengambil pekerja lelaki kerana beberapa pekerjaan yang melibatkan aktiviti lasak cuma sesuai dengan sifat lelaki. Wanita dikatakan sering mengambil cuti dan tidak dapat meneruskan pekerjaan mereka bagi menumpukan perhatian kepada pengurusan rumahtangga. Sumbangan wanita amat terhad kepada ekonomi secara langsung tetapi apakah methodologi yang hendak digunakan bagi sumbangan wanita kepada KDNK negara kerana mereka juga mempunyai sumbangan tidak langsung. Pekerjaan mereka sebagai surirumah seperti menjaga anak mempunyai nilai kepada ekonomi dan sering diabaikan dalam pengiraan KDNK dan kos-faedah pelaburan. Ia melibatkan ‘kos lepas’ bukan sedikit sekiranya wanita memilih untuk bekerja di luar rumah. Wanita yang berkahwin dikatakan tidak mempunyai mobiliti dalam dunia pekerjaan, mereka terikat dengan tradisi keluarga lebih-lebih lagi di negara membangun. Dunia wanita dalam pekerjaan dikatakan telah mati selepas mereka

56

mendirikan rumahtangga dan mempunyai anak. Dominasi dan persepsi lelaki dalam beberapa bidang pekerjaan merupakan halangan utama wanita untuk berjaya dalam beberapa bidang pekerjaan yang sebenarnya wanita juga boleh melakukan (Jenkin, 1999). Bagi Plato seorang ahli falsafah lama, beliau menegaskan pendidikan seharusnya tidak terhad kepada golongan lelaki sahaja, wanita juga seharusnya diberi peluang yang sama untuk menuntut ilmu (Sulaiman, 1968).

2.7 Perkembangan Industri Negara

Sejak negara mencapai kemerdekaan pola perindustrian negara telah berubah dengan begitu ketara sekali, di mana sektor perkilangan telah menyumbang sebahagian besar kepada KDNK negara. Pada tahun l990, kira-kira RM 21,340 juta (26%), KDNK negara adalah daripada sektor perkilangan seterusnya tahun l993 telah meningkat kepada RM 30,324 juta (30.2%), pada tahun l996 meningkat kepada RM 45,201 juta (34%) dan pada tahun 2000 meningkat kepada RM 59,863 juta (30%). Begitu juga sumbangan kepada eksport negara, sektor ini telah berkembang dengan pesatnya. Contohnya dalam tahun 1970 RM 568 juta (11%) terdiri daripada eksport barangan perkilangan, tahun l990 RM 44,110 juta (62%), tahun l993 RM 85,745 juta (73%), tahun l995 RM 75,403 juta (82%) dan seterusnya tahun 1999 meningkat kepada RM 308,600 juta (85%). (Buku Tahunan Perangkaan 2000).

Sumbangan sektor ini kepada gunatenaga negara memang tidak dapat kita nafikan lagi di mana dalam tahun l990 kira-kira l.3 juta (l9%) pekerja di negara kita terlibat dalam sektor

57

perkilangan, terus meningkat pada tahun 1993 kepada l.7 juta (23%), tahun l996 2.1 juta (26%) dan seterusnya tahun 2000 2.3 juta orang (27%). Daripada perangkaan di atas kita tidak dapat nafikan keperluan tenaga mahir negara semakin meningkat dengan ketara sekali sejajar dengan pembangunan sektor perindustrian. Berdasarkan statistik tidak rasmi kira-kira 2 juta orang pendatang asing berhijrah ke Malaysia (tahun 1999) bagi mencari peluang-peluang ekonomi samada dalam sektor pembinaan ataupun dalam sektor

perkilangan. Pendidikan teknik dan vokasional amatlah diperlukan bagi memenuhi permintaan perburuhan yang semakin ketara dalam sektor bidang perindustrian.

Penekanan yang berterusan dalam sistem pendidikan seperti ini harus diberikan perhatian, malangnya menurut kajian M. Sohor (l994), mendapati pendidikan teknik di sekolah-sekolah luar bandar pencapaian mereka kurang memberangsangkan berbanding dengan pelajar-pelajar yang tinggal di bandar. Kajian am oleh Faridah (l993)

mengenalpasti banyak faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian akademik pelajarpelajar di sekolah-sekolah menengah teknik terutama dari segi profil pelajar yang memasuki institusi berkenaan di mana kurang baik pencapaiannya dalam PMR. Kajian oleh Law (l988), pula menunjukkan sikap negatif oleh sebilangan pelajar dalam

matapelajaran Sains Pertanian. Inilah beberapa faktor yang menyebabkan mutu keluaran pelajar sekolah-sekolah vokasional kurang baik dalam SPMV.

Corak pendidikan pada masa depan akan dipengaruhi oleh permintaan ekonomi iaitu untuk membekalkan tenaga manusia yang berkualiti dalam perlbagai bidang dan peringkat kemahiran bagi menggerakkan pembangunan perindustrian, perdagangan dan perkhidmatan. Pelbagai ragam tenaga manusia terlatih dan terdidik diperlukan untuk

58

menjadikan Malaysia sebuah negara maju. Dasar pengswastaan, AFTA dan globalisasi sudah tentu akan menentukan halatuju para pelajar untuk mejurus dalam bidang

pendidikan berprestij tinggi di pasaran (Ishak, 1994). Lepasan pendidikan yang kurang cemerlang atau tersilap perhitungan bidang pendidikan akan terabai dan kadang-kadang boleh mendatangkan permbaziran sumber/masalah sosial jika tidak dikendalikan dengan baik. Yang jelas sistem pendidikan Malaysia kini harus selari dengan perkembangan sektor perindustrian, jika hendak dihargai oleh pasaran swasta. Pihak swasta sama ada sektor industri atau perkhimatan akan menentukan kriteria dan cara calon dipilih untuk sesuaitu pekerjaan, karier dan ganjaran yang berpatutan. Peluang di sektor awam memang terhad kini kesan-kesan dasar pengswastaan dan persyarikatan Malaysia yang dulunya didominasi oleh golongan Bumiputera, pekerjaan kini berfokuskan kepada peluang yang disediakan oleh pihak swasta. Aliran pendidikan yang diikuti oleh kebanyakan kaum Bumiputera membawa kepada hasil yang kurang menguntungkan dari segi pelaburan jangkapanjang berbanding dengan kaum bukan Bumiputera (Ishak, 1994). Pemilihan kursus yang mudah lulus, cukup makan dan kurangnya penguasaan bahasa asing terus menghantui pelajar Bumiputera dalam persaingan merebut peluang pekerjaan. Minat terhadap sains dan teknologi tidak mencukupi tanpa minat dalam bidang ilmu ekonomi dan perdagangan untuk bersaing dengan kaum bukan Bumiputera dalam merebut peluang ekonomi. Pada masa depan nilai sijil, kemahiran dan ijazah amat ditentukan oleh pasaran tenaga kerja, bukan individu tertentu. Pengswastaan dan pengkoperatan, telah membuka dimensi baru arena pekerjaan, swasta memainkan peranan penting penerima produk lepasan pendidikan bukan lagi agensi awam. Oleh itu pendidikan awam ataupun swasta pada masa depan hendaklah diselarikan dengan

59

kehendak pasaran semasa tanpa mengabaikan aspek-aspek kenegaraan. Pada masa depan dijangkakan Asia Timur akan menjadi kawasan paling pesat membangun (Ishak, 1994). China dan negara-negara Asia Timur yang lain akan menjadi persaingan utama bagi kemasukkan pelaburan asing. Penawaran tenaga kerja seharusnya diberikan pehatian serius memandangkan daya saing dari segi upah yang murah tidak lagi berpihak kepada Malaysia. Kualiti Buruh perlu diberikan perhatian, bukan sahaja dari segi kemahiran malah penguasaan bahasa antarabangsa seharusnya tidak diabaikan. Walaupun dari aspek kestabilan politik Malaysia mempunyai kelebihan, namun perhatian terhadap pergerakan kesatuan sekerja juga harus tidak dipandang remeh. Ini kerana tekanan yang berlebihan oleh kesatuan sekerja juga boleh melemahkan negara dari segi dayasaing penawaran buruh.

Daya saing ekonomi negara di era ini amat bergantung kepada kesediaan masyarakat industri, usahawan kecil & sederhana dan para pekerja yang mempunyai kemahiran dalam ICT (komunikasi maklumat). Melalui penggunaan maklumat dan ilmu secara intensif negara dengan bantuan pelabur-pelabur boleh meningkatkan produktiviti dan menghasilkan barangan berkualiti. Unjuran sekarang menunjukkan Malaysia

meningkatkan KDNK sebanyak empat kali ganda dalam tempuh 20 –25 tahun akan datang jika ekonomi Malaysia berasaskan maklumat dan setiap pekerja dilengkapkan dengan kemahiran ICT (Hizamnuddin, 2002). ICT bukan sahaja sebagai alat yang membantu negara meningkatkan daya saing dalam ekonomi global malah merupakan cara utama negara boleh mencapai matlamat Wawasan 2020. Pendedahan ICT kepada pelajar-pelajar di sekolah seharusnya tidak boleh diabaikan begitu sahaja demi mencapai

60

wawasan negara. Sejarah telah membuktikan tamadun dunia era lalu menunjukkan kepada kita bahawa sebarang perkembangan ekonomi, penghasilan pengeluaran dan penjanaan keuntungan akan melibatkan tiga sumber utama iaitu kekerasan, kekayaan dan ‘pengetahuan’. Kekerasan kini telah digantikan dengan undang-undang, dijangkakan pada masa depan modal dan kekayaan akan digantikan dengan ilmu dan pengetahuan. Di abad ke-21 ini, dalam dalam sistem ekonomi digital pengetahuan akan menjadi aset penting untuk membina kekayaan dan kemakmuran.

2.8 Kos Pelaburan

Kos ialah sebarang pengorbanan yang dibuat untuk mendapatkan sesuatu barangan yang boleh memberi utiliti ataupun keuntungan. Bagi seseorang pengguna kos mendapatkan sesuatu barang akan melibatkan harga dan kos lepas. Ini kerana pengguna tidak mungkin dapat membeli sesuatu barangan tanpa mengorbankan barangan lain disebabkan oleh sumber-sumber yang terhad (Levin, 1983). Oleh itu pengguna terpaksa menghadapi dua jenis kos iaitu kos langsung yang diukur dengan wang ringgit dan kos tidak ketara yang melibatkan kos lepas. Bagi masyarakat keseluruhannya kos langsung mereka ialah sesuatu rancangan pembangunan kerajaan dari segi perbelanjaan untuk melaksanakan sesuatu projek. Ini bermakna ada projek lain yang terpaksa ditangguh oleh pihak

pemerintah. Kerajaan sentiasa perlu menimbangkan di antara beberapa jenis rancangan yang mempunyai prioritinya tersendiri, kadang-kala “kos” untuk membina sesebuah sekolah itu akan melepaskan projek pembinaan hospital dalam tahun yang sama ( A. Mahzan, 1979; Quade, 1995).

61

Kos sendirian pula ialah pengorbanan berbentuk wang ringgit yang ditanggung sendiri oleh pengguna daripada pembelian dan penggunaan barangan “X” manakala “kos

sosial” ialah kesan kepada orang ramai dari pembelian oleh pengguna tersebut. Contoh yang jelas ialah dalam perlaksanaan projek perindustrian, di mana ia melibatkan kos sendirian dan kos sosial. Kos sendirian ialah segala perbelanjaan menubuh dan menjalankan aktiviti firma seperti bangunan, ladang, kilang dan buruh manakala kos sosial ialah bahan-bahan pencemaran yang dikeluarkan oleh operasi kilang tersebut di mana menyebabkan aktiviti perikanan tidak dapat dijalankan. Malangnya kos ini tidak dihitung oleh pengusaha kilang tersebut semasa memulakan operasi pengeluaran kilang mereka, malah kos ini terpaksa ditanggung pula oleh masyarakat. Kos berubah diambil daripada istilah ekonomi tulin, di mana akan berubah sepanjang tingkat pengeluaran samada dalam jangkapendek ataupun panjang. Tsang (1988), telah mengklasfikasikan

beberapa aspek kos dalam kajian ekonomi pendidikannya. Kos Persendirian termasuklah yuran tuisyen, yuran sekolah, persatuan kelab selain dari pengangkutan, buku dan lainlain. Kos tak langsung dikenali sebagai “kos melepas” yang terpaksa ditanggung oleh pelajar kerana melanjutkan pelajaran. Kos Institusi pula terdiri dari kos semasa seperti gaji guru, pentadbiran, buku teks dan alat-alat pengajaran yang lain sementara kos modal terdiri daripada bangunan, kelengkapan, tanah dan lain-lain. Kos dalam kajian pendidikan agak sukar hendak dibezakan kerana ujudnya kos terlindung/tidak langsung. Lain-lain masalah ialah kos di antara kumpulan etnik, antara sesuatu sekolah agak berbeza dengan yang lain (Monk & King; Barnett, 1993). Bagi Chamber (1999), kos pelaburan dalam pendidikan hendaklah disebarkan disepanjang tempoh pembelajaran pelajar. Penggunaan

62

harga benar perlu terima pakai dengan mengambilkira indek harga pengguna dalam menganalisa kos/faedah.

Jadual 23. :Kos Sosial dan Persendirian dalam Pendidikan Kos Sosial Langsung Gaji guru dan kakitangan Perbelanjaan pengurusan & penyelenggaraan Lain-lain perbelanjaan seperti buku dan lain-lain Sewa Kos Sosial Tak Langsung Pendapatan sosial terlepas
Sumber: Woodhall (1970)

Kos Persendirian Langsung Yuran Alatulis Buku Pengangkutan dan lain-lain Kos Persendirian Tak Langsung Pendapatan persendirian terlepas

Kajian tentang analisa kos agak komplek dari yang disangkakan. Budget-budget yang dirancang oleh pihak sekolah bukanlah mencerminkan kos sebenar. Pelbagai formula baru telah digunakan untuk menganalisis kos pendidikan. Untuk itu, ia melibatkan pembinaan soalselidik, protokol, penyeliaan dan penggunaan data-data statistik semasa (Barnett, 1993). Kajian yang dijalankan juga tidak boleh dihadkan masanya malah penggunaan data dari kajian lain hendaklah dielakkan (Rice & Schneider, 1997).

2.9 Penilaian Projek

Langkah pertama ke arah suatu perusahaan yang berjaya ialah untuk mengenalpasti keluaran yang berpotensi menguntungkan. Golden key to success is “get in the right business at the right time”. Perbezaan pelaburan dalam pendidikan dan industri tidak

63

menghalang kaedah penilaian projek pelaburan industri digunakan dalam menganalisa projek pelaburan pendidikan (Schultz, 1961).

Kriteria pemilihan pelaburan boleh dibahagikan kepada: a. pelaburan untuk memenuhi permintaan semasa yang belum pernah dilayan; b. pelaburan untuk memenuhi permintaan lebihan dalam pasaran semasa; dan c. pelaburan yang boleh bertanding dengan pelaburan-pelaburan lain yang serupa.

Kerap wujud keadaan di mana terdapat kekurangan bekalan sesuatu jenis keluaran dalam pasaran. Dalam keadaan ini pelabur akan menambah keluaran/pelaburan barang berkenaan kecuali jika terdapat sekatan keatasnya (contohnya kekurangan input seperti buruh). Jadi terpaksa dikaji faktor-faktor yang menyebabkan kekurangan tersebut sebelum memulakan pelaburan.

2.9.1 Penciptaan Pelaburan/Projek

Terdapat dua pendekatan digunakan:
a.

mengenalpasti keperluan (identifying need) terlebih dahulu dan kemudian jenis produk yang sesuai bagi memenuhi keperluan pasaran; dan

b. mengenalpasti produk terlebih dahulu dan kemudian menentukan sejauhmanakah keperluan terhadap produk berkenaan. Keperluan semasa mungkin dapat dipenuhi secara tidak efisyen dan melibatkan kos yang tinggi ataupun ianya tidak dapat dilayan langsung oleh pelabur. Dalam kes pertama, produk telah dikenalpasti dan apa yang perlu dilakukan ialah mengeluar dengan lebih

64

cekap dan pada kos yang lebih rendah. Dalam kes kedua ianya melibatkan daya cipta, penyelidikan dan pembangunan (R&D) supaya dapat mengeluarkan produk yang dapat selaras dengan kehendak pasaran.

Di antara langkah-langkah yang perlu diambil termasuklah: a. mengkaji pasaran semasa -sumber utama ialah penyelidikan-penyelidikan oleh pihakpihak kerajaan ataupun kajian-kajian lepas; dan b. penapisan idea pelaburan -pada peringkat ini kemungkinan pelabur (pihak kerajaan) terpaksa mengenal pasti apa-apa sekatan, monopoli, kekurangan ataupun sebab-sebab lain yang menyebabkan salah satu daripada faktor-faktor pengeluaran tidak diperolehi pada kos yang munusabah.

2.9.2 Pemeringkatan bandingan pelaburan

Selepas melakukan proses penapisan pelaburan maka memeringkatkan produk/projek cadangan mengikut kajian kemungkinan perlu bagi pelaburan-pelaburan berkenaan. Di antara pemerhatian yang penting dilakukan termasuklah pasaran semasa, keperluan semasa, kos dan risiko.

Rajah 2.2: Pemeringkatan Bandingan Pelaburan (Perancangan) Kenalpasti matlamat jangkapanjang/jangkapendek

Membentuk program tindakan & aktiviti yang releven.

65

Membentuk belanjawan

(Kawalan)

Mengukur dan menilai prestasi

Mempertimbangkan semula matalamat dan program tindakan.
Sumber: Atkinson (1997), Management Accounting.

2.9.3 Beberapa kriteria pelaburan

Aspek yang terpenting dalam penilaian projek ialah proses membuat keputusan samada untuk menerima, mengubahsuai, menangguhkan atau menolak sama sekali sesuatu projek tersebut berasaskan kepada beberapa kriteria yang efisyen. Penilaian pula selalunya berasaskan kepada penyata aliran tunai projek berkenaan yang disediakan semasa membuat analisa kewangan projek tersebut (Atkinson, 1987 & Dewhurst, 1972). Di antara beberapa kreteria pelaburan yang kerap digunakan ialah: a. kriteria jangkawaktu penerimaan balik pelaburan (the payback criterion); b. kriteria pulangan ke atas modal yang digunakan (return on capital employed, ROCE); c. kriteria nilai kini bersih (net present value-NPV); d. kriteria kadar pulangan dalaman (internal rate of return-IRR); dan e. kriteria nisbah kos-faedah (cost-benefit ratio).

66

2.9.4 Kriteria Jangkawaktu Penerimaan Balik Pelaburan

Ia juga dikenali sebagai “pay-off period” “capital recovery period” dan “cash recovery period”. Mengikut kriteria ini sesuatu pelaburan akan dipilih jika sekiranya hasil bersih tidak terdiskaun projek tersebut dapat menutup sepenuhnya jumlah pelaburan di awal hayat projek tersebut (kadar bunga r=0 digunakan). Projek-projek yang mempunyai jangkamasa singkat penerimaan balik keuntungan adalah bersesuaian menggunakan kaedah ini. Namun begitu bagi projek yang mempunyai jangka hayat panjang seperti dalam pendidikan tidak sesuai menggunakan kaedah ini. Kelemahan utama kaedah ini ialah tidak mengambil kira nilai masa wang (time value of money). Masalah ini dapat diatasi dengan mendiskaunkan aliran tunai sesuatu projek berkenaan.

2.9.5 Pulangan ke atas modal yang digunakan (ROCE)

Pada asasnya ia dianggarkan sebagai nisbah keuntungan yang dihasilkan berbanding dengan perbelanjaan modal, disebut dalam peratusan. Namun begitu (pelaburan dalam pendidikan) sukar untuk menentukan samada pendidikan insaniah sebagai pelaburan modal (Schultz & Mc Mahon, 1974). Terdapat berbagai cara bagaimana keuntungan dan

67

perbelanjaan modal dianggarkan tetapi pada kebiasaannya keuntungan (sebelum dicukai) dinilai selepas ditolak susutnilai. ROCE = Keuntungan purata/modal purata.

2.9.6 Nilai Kini Bersih (NPV)

Selain daripada mengambilkira perbezaan pendapatan yang bakal diperolehi, seseorang bakal pelabur dalam beberapa bidang pendidikan perlu mempertimbangkan setiap kos ringgit yang dibelanjakan. Bandingan ini terpaksa mengambilkira kadar asas bank (faedah) dalam beberapa jangkamasa tertentu. Kadar diskaun terpaksa digunakan kerana ia melibatkan kos melepas yang terpaksa ditanggung oleh kerajaan dan persendirian ke atas wang yang dibelanjakan dalam pelaburan pendidikan tersebut. Ini bermakna nilai ringgit yang dibelanjakan sekarang tidak sama dengan nilai satu ringgit yang diterima pada masa depan disebabkan oleh faktor-faktor inflasi dan kos lepas. Oleh itu kadar faedah yang diunjurkan haruslah mengatasi kadar inflasi semasa (Haflah Pei,1986). Hasil kajian oleh Majidah Hashim (1997), beliau mencadangkan penggunaan kadar diskaun 13% bagi projek-projek bukan pelaburan nampak adalah bersesuaian dan boleh diterima. Sekiranya kadar pulangan dalaman pendidikan (IRR) melebihi angka tersebut ini menunjukkan pelaburan tersebut berdaya maju dan tidak harus ditolak. Kadar ini boleh berubah berdasarkan angka yang dikeluarkan oleh ‘Unit Perancangan Ekonomi’.

Apakah proses pendiskauan? Salah satu sifat sesuatu pelaburan adalah perbelanjaan kos dan penerimaan faedah berlaku dalam jangkawaktu berasingan. Oleh sebab itu RM 1

68

yang diterima pada tahun 1 tidak setara nilainya pada tahun ke 5. Kita tidak boleh mencampur RM 1 yang kita terima pada tahun ini dengan 10 tahun akan datang kerana nilainya tidak sama. Keadaan ini timbul disebabkan kadar pilihan masa yang berbezabeza di antara satu individu dengan individu yang lain. Lazimnya orang ramai memberikan penilaian (wajaran) yang lebih tinggi kepada kos dan faedah yang timbul pada awal sesuatu pelaburan dan mendiskaunkan kos dan faedah yang berlaku kemudian. Nilai yang tinggi diberikan pada kos dan faedah semasa adalah disebabkan aliran tunai semasa akan dapat menghasilkan pelaburan atau penggunaan yang menguntungkan di antara jangkamasa sekarang. Contohnya jika diberikan pilihan samaada menerima RM 100 pada masa sekarang atau RM 100, 10 tahun akan datang. Kebanyakan individu akan memilih RM 100 pada masa sekarang kerana wang tersebut boleh disimpan dalam bank untuk mendapatkan faedah ataupun dividen. Kesimpulannya mengikut kriteria NPV sesebuah projek bebas yang menghasilkan NPV positif harus diterima seandainya jumlah belanjawan adalah tidak terbatas. Dewhurst (1972), Levin (1983) dan Walshe & Deffen (1990) banyak menbincangkan kaedah penggunaan analisa kos-faedah, programan linear, NPV, probaliti dan IRR dalam menganalisa projek-projek pelaburan. Kaedah penggunaan analisa matematik ini sering berubah selari dengan peredaran masa dan latar belakang penyelidik.

Kekeliruan lain ialah apakah wang boleh dijadikan alat ukuran kos dan faedah. Tidak begitu jelas sama ada kos sebenar bagi sumber-sumber yang diperlukan dalam pelaksanaan sesuatu projek boleh digambarkan dalam nilai wang, apatah lagi kos melepas. Jika diteliti dari program-program projek kerajaan pada masa depan kos/faedah

69

kewangan digunakan dengan begitu meluas dalam analisa pelaburan. Pengguna individu dan kerajaan akan menggunakan wang mereka (kos) bagi mendapatkan sumber-sumber untuk memperolehi faedah. Wang dapat membantu seseorang menilai kos tetapi mengabaikan kos altanatif. Contohnya bila kerajaan merancang hendak membina lebuhraya, kos untuk membina lebuhraya adalah seperti buruh, bahan mentah, jentera dan lain-lain. Namun begitu terdapat kos yang tidak diambilkira dalam analisa tersebut. Ini termasuklah kos luaran seperti banjir, bunyi bising dan pengguna lain terhalang oleh tembuk berpagar. Sementara faedah yang gagal diambilkira pula seperti perjalanan yang semakin selesa, cepat dan penggunaan oleh penunggang motorsikal secara percuma (Quade, 1995).

2.9.7 Kriteria Kadar Pulangan Dalaman (IRR)

Mengikut kriteria NPV jika sekiranya sesuatu projek mempunyai NPV yang positif pada satu kadar diskaun (andaikan 10%) ini bererti kadar pulangan projek tersebut adalah melebihi 10%. Jika sekiranya NPV projek tersebut kurang dari 10% kadar pulanganya adalah negatif. Jika NPV projek tersebut adalah sama dengan kosong maka kadar pulangan adalah bersamaan dengan kadar diskaun projek berkenaan. Kadar pulangan dalaman sesuatu projek adalah satu kadar yang menyamakan jumlah pelaburan terdiskaun dengan jumlah faedah terdiskaun. Ataupun IRR adalah kadar yang mendiskaunkan aliran tunai sesuatu pelaburan untuk menghasilkan NPV kosong. Jika sekiranya jangkawaktu projek melebihi 2 jangkawaktu pengiraan IRR akan menjadi sulit kerana ia melibatkan penyelesaian satu persamaan “polinomial yang komplek”. Satu cara penganggaran yang

70

hampir perlu dibuat dengan menggunakan satu teknik yang dipanggil interpolasi linear (linear interpolation). Pergerakan IRR dan NPV adalah secara songsang, semakin tinggi NPV maka IRR akan rendah begitu juga sebaliknya. Pada masa r (IRR) = 0 maka NPV akan mencapai tahap maksima tetapi apabila NPV = 0 maka IRR pula akan mencapai tahap maksima.

Rajah 2.3: Hubungan NPV dan IRR NPV

IRR 0 r

Dalam menganalisis kaedah penggunaan NPV dan IRR dalam pelaburan beberapa andaian terpaksa dibuat iaitu: a. kepastian tentang aliran tunai; b. semua pelaburan adalah “infinitely divisible”; c. semua pelaburan adalah bebas (tidak berkaitan); d. pasaran modal adalah sempurna; dan e. pemegang-pemegang saham pelaburan bersifat rasional.

71

Dalam keadaan sebenar andaian-andaian di atas jarang dapat dipenuhi. Persoalannya adakah kriteria IRR dan NPV masih mampu lagi memberikan jawapan kepada keputusan pelaburan.

2.9.8 Projek bersifat “mutually exclusive”

Ini merupakan keadaan yang paling kerap dihadapi yang melibatkan pemilihan di antara beberapa altenatif pelaburan. Kita sering menyatakan bahawa hanya projek yang

mempunyai NPV yang tinggi akan dipilih kerana ia akan memberikan sumbangan yang besar kepada pelabur. Keputusan ini semata-mata berasaskan kepada saiz mutlak NPV projek tersebut. Perbezaan saiz modal yang dilaburkan di dalam sesuatu projek sering tidak mempengaruhi keputusan yang diambil, contohnya projek A bermodalkan RM 1 juta mempunyai NPV yang tinggi sementara projek B, bermodalkan RM 2 juta yang mempunyai NPV agak rendah. Ini adalah disebabkan kita mengandaikan bahawa modal adalah tidak terbatas. Selain dari itu perbezaan hayat hidup projek-projek tersebut juga tidak mempengaruhi keputusan berkenaan kerana aliran tunai projek tersebut telah didiskaunkan sepenuhnya pada kadar bunga pasaran dan dengan ini perbezaan dari segi hayat hidup projek telah diambil kira dengan sendirinya. Walaupun begitu sekiranya projek yang mutually exclusive mempunyai jumlah pelaburan yang sama tetapi mempunyai jangka hayat yang berlainan, maka satu penyesuaian terhadap kriteria NPV perlu dilakukan. Dalam kes ini projek-projek tersebut adalah projek-projek yang terasing antara satu dengan lain keadaan akan menjadi rumit sekiranya projek-projek itu saling berkaitan dengan satu projek lain. Dalam bidang pelaburan pendidikan keputusan untuk

72

melabur dalam sesutu bidang pendidikan bukanlah bersifat sendiri tetapi lebih kepada projek-projek penggenap.

Dalam keadaan di mana perkembangan teknologi adalah cepat, saling kaitan di antara projek sering berlaku. Sebagai contoh kita andaikan bahawa sebuah syarikat memerlukan sebuah jentera untuk menjalankan suatu fungsi di dalam kilangnya. Oleh sebab fungsi jentera tersebut adalah penting ianya perlu diganti apabila usia operasi berakhir. Andaian bahawa teknologi tidak berubah mempunyai kesan ke atas pelaburan, di mana dalam sistem pendidikan kemungkinan pendidikan yang diterima hari ini tidak sesuai lagi digunakan 10 tahun akan datang. Besar kemungkinan keputusan yang dibuat hari ini tidak boleh diterima pada masa depan. Satu pendekatan bagi mengatasi masalah ini ialah dengan memilih kaedah gandaan sepunya terkecil (lowest common denominator).

Satu lagi jenis projek pelaburan yang berkaitan timbul keadaan di mana aliran tunai sesuatu pelaburan dipengaruhi oleh keputusan pelaburan lain (pelaburan bersandar). Dalam sistem pendidikan biasanya pelaburan yang dibuat amat bergantung kepada keputusan pelaburan dari sektor projek lain. Dalam keadaan sebegini keputusan memilih sesuatu bidang pelaburan pendidikan menjadi sukar dibuat kerana melibatkan keputusan pelaburan projek lain. Kebiasaannya NPV sebegini perlu dicampur dengan NPV daripada projek lain. Kriteria NPV mampu diubahsuai untuk menghasilkan keputusan pelaburan yang baik, namun begitu apakah mampu IRR menghadapi masalah sekiranya sesuatu projek itu mempunyai kaitan antara satu dengan yang lain. Contohnya Projek A dan B.

IRR

NPV

73

Projek A Projek B

17% 15%

RM 156 230

Jika sekiranya kedua-dua projek di atas adalah bebas dan tidak berkaitan, projek B sudah tentu menjadi pilihan kerana NPVnya lebih tinggi dari projek A, tetapi jika IRR digunakan projek A pula akan diberikan pilihan. Pemilihan projek di atas tidak menimbulkan masalah kerana kedua-duanya adalah viable cuma ‘rankingnya’ sahaja yang berbeza. Masalah akan timbul sekiranya kedua-dua pelaburan tersebut adalah matually exclusive, ianya menimbulkan masalah pemilihan projek yang terbaik. Bagi mengatasi masalah sebegini konsep “incremental cash flow” akan digunakan. Ini diperlukan supaya projek yang dipilih mempunyai IRR yang betul dan selaras dengan kriteria NPV yang dikatakan lebih baik. Projek B dikatakan lebih viable sekiranya kadar bunga pasaran kurang dari 10%, namun bila kadar bunga melebih 10% projek A lebih menguntungkan. Keadaan ini dapat digambarkan melalui Rajah 2.4.

Rajah 2.4: Hubungan NPV dan IRR bagi Dua Projek Pilihan NPV Projek B

74

RM 100

Projek A

10%

r

2.9.9 Jangkahayat projek dan kadar diskaun berubah-ubah

Apabila jangkahayat projek melebih daripada dua, kita dapati bahawa kriteria NPV menjadi lebih sesuai berbanding dengan IRR. Perubahan kadar diskaun tidak menjejaskan keputusan yang berasaskan kriteria NPV. Bagaimanapun sekiranya kriteria IRR dipilih sesuatu projek akan diterima sekiranya IRR melebih kadar bunga di pasaran tetapi dalam kes IRR melebih kadar bunga dalam tahun 1, sebaliknya kurang daripada kadar bunga tahun 2 menyebabkan kaedah IRR tidak boleh dipakai (Haflah,1986). Penggunaan IRR hanya sesuai sekiranya kita mengandaikan kadar bunga dipasaran malar. Penggunaan IRR kadangkala sukar disebabkan IRR melebihi dari satu, ia amat bergantung kepada aliran tunai projek tersebut. Sesuatu aliran tunai convensional ialah di mana terdapat aliran tunai yang negatif bersiri ini memudahkan pengiraan IRR. Namun begitu dalam keadaan sebenar terdapat aliran tunai yang “non-conventional” melibatkan perubahan tanda negatif secara tidak bersiri, IRR akan menjadi lebih dari satu.

Penggunaan kriteria “extended IRR” akan digunakan bagi mengatasi masalah sebegini (Dewhurst, 1972; Haflah, 1986).

75

Inflasi ditakrifkan sebagai keadaan di mana harga umum meningkat melalui masa. Kewujudan inflasi menimbulkan masalah dalam penilaian projek pelaburan disebabkan pelunjuran aliran tunai yang dijangkakan diterima oleh sesutu projek menjadi sukar. Dalam keadaan inflasi pemilik-pemilik modal akan membuat ‘trade-off’ di antara penggunaan pada masa sekarang dengan penggunaan pada masa depan. Untuk menggalakkan mereka melepas/menangguhkan penggunaan pada masa sekarang, mereka perlu diberikan ganjaran yang besar pada masa depan. Dalam keadaan inflasi dua kadar diskaun perlu digunakan iaitu kadar bunga kewangan (market rates of interest) dan kadar bunga penggunaan (consumption rates of interest). Jika individu pelabur ingin mendiskaunkan kadar bunga penggunaan sebanyak 5%, kadar bunga kewangan mestilah lebih besar daripada 5% sekurang-kurangnya dapat mengimbang kesan inflasi. ‘Alternative’ lain yang digunakan ialah dengan mendiskaunkan aliran tunai bersamasama kadar bunga pasaran yang telah disusutnilaikan untuk mengambilkira kesan inflasi.

2.10 Pelaburan dan Risiko

Di dalam kontek membuat keputusan, risiko menerangkan bagaimana hasil sebenar sesuatu keputusan mungkin berbeza daripada hasil yang dijangkakan sebelumnya. Oleh sebab itu lagi besar berlakunya perbezaan tersebut, lagi besarlah risiko pelaburan berkenaan. Pada praktiknya pelabur tidak menganggarkan satu anggaran aliran tunai saja bagi satu-satu tahun tetapi mereka menggunakan satu julat “range” aliran tunai bagi satusatu tahun. Keberangkalian akan diletakkan bagi suasana iklim ekonomi di masa

melambung, normal dan meleset ini boleh mengurangkan risiko pelaburan yang dibuat.

76

Analisa sensitiviti pelaburan kerap juga digunakan dalam suasana iklim ekonomi tidak menentu contohnya sekiranya berlaku sedikit kenaikan dalam kos pelaburan/input, sedikit kemerosotan dalam (faedah) kadar upah/gaji ataupun sedikit penyekatan usia pelaburan. Biasanya nilai terminal annuiti akan digunakan bagi membuat unjuran sensitiviti projek pelaburan.

2.10.1 Penilaian Ekonomi

Pelaburan swasta selalunya mengabaikan aspek penilaian ekonomi, namun begitu pelaburan kerajaan biasanya terpaksa melibatkan pengubahsuaian kepada analisa penyata tunai kewangan. Penggunaan nilai-nilai pasaran di dalam menilai sesuatu projek akan

menghasilkan keputusan yang salah dan mengelirukan dari kacamata ekonomi negara.

Untuk mengatasi masalah ketidakcekapan pasaran domestik maka disarankan penggunaan “harga-harga bayangan” ataupun “harga-harga perakaunan” yang melibatkan kadar upah bayangan (shadow wage rate) untuk menggantikan kadar upah pasaran buruh. Selain dari itu penggunaan kadar bunga perakaunan dan kadar pertukaran asing bayangan untuk mengantikan kadar pertukaran asing pasaran. Satu konstrain yang utama dalam ekonomi sesebuah negara ialah kekurangan pertukaran asing. Salah satu syor lain yang dikemukakan ialah penggunaan harga ataupun nilai antarabangsa (harga dunia) semasa menilai kos dan faedah projek. Dalam analisa ekonomi, sumbangan projek terhadap pendapatan negara dianggap kriteria untuk menilai sesuatu projek pelaburan. Oleh itu lebih tepat lagi kriteria yang digunakan perlulah melihat sumbangan projek terhadap

77

pendapatan negara dan diukur dalam bentuk satu matawang asing bolehtukar (Haflah, 1986; Rohilah, 1999). Masalah yang timbul kebanyakan projek pelaburan awam meliputi barang-barang yang tidak didagangkan seperti kesihatan dan pendidikan, kerana ia tidak mempunyai harga dunia. Ini disebabkan oleh penggunaan dan pengeluaran bersifat tidak langsung. Namun begitu ini tidak bermakna ianya tidak mempunyai kesan kepada pertukaran asing negara. Persoalan yang timbul apakah pelaburan dalam pendidikan mempunyai hubungan langsung dengan pendapatan negara? (Kamaruddin,1997; Lau Hah, 1999).

2.11 Keperluan kepada Campurtangan Kerajaan Memajukan Bidang Pendidikan

M. Yusuf (l993) melalui tulisannya telah menyatakan, di antara beberapa tujuan kerajaan memajukan infrastruktur pendidikan di Malaysia adalah disebabkan oleh beberapa matlamat. Selepas negara mencapai kemerdekaan, jurang pendidikan di antara kaum yang terdapat di Malaysia agak ketara. Kaum bukan Bumiputera lebih terdedah kepada sistem pendidikan berbanding dengan kaum Bumiputera. Ini mengakibatkan jurang ekonomi di antara mereka semakin tidak seimbang, di mana sektor tradisi jauh

ketinggalan berbanding dengan sektor bandar yang di monopoli oleh kaum Bukan Bumiputera. Kejadian 13 Mei 1969 telah menyebabkan kerajaan menggubal Dasar Ekonomi Baru bagi merapatkan jurang ketidakseimbangan kaum di negara ini. Dengan memperkenalkan sektor pendidikan kepada kaum Bumiputera akan memberikan mereka peluang untuk bersaing dengan kaum lain lebih-lebih lagi negara yang baru membangun memerlukan ramai tenaga kerja termasuklah kakitangan kerajaan. Dalam tahun-tahun

78

l970an peluang pekerjaan dalam bidang sektor awam begitu ketara sekali keperluannya yang kebanyakannya diisi oleh kaum Bumiputera terutama pada peringkat perkeranian dan sokongan. Bagi peringkat profesional dan teknikal peratus penyertaan Bumiputera masih kecil disebabkan kurangnya Bumiputera yang berpendidikan tinggi (Abu Bakar, 1994).

2.12 Pelaburan dalam Bidang Pendidikan dan Kesannya Kepada Agihan Pendapatan Pelaksanaan D.E.B melalui pembiayaan pendidikan oleh kerajaan dapat mengurangkan masalah agihan pendapatan yang tidak seimbang di kalangan masyarakat melalui peluang-peluang pendidikan. Perlaksanaan tersebut telah mendatangkan kesan yang positif ke atas ketidakseimbangan kaum di kalangan perbagai etnik dalam negara. Dari tahun l970 – l990 sektor pendidikan di Malaysia berkembang sebagai satu perkhidmatan sosial utama dengan nisbah tertinggi daripada perbelanjaan awam kepada sektor sosial 12 – 18% daripada perbelanjaan kerajaan.

Kos pelaburan awam terhadap pendidikan bagi seorang pelajar peringkat sekolah rendah lingkungan RM 683.60, peringkat menengah RM 1,124.95 sementara bagi pelajar universiti RM 7,153.43 (W. Fatimah, 1990). Kajian tersebut juga mendapati hasil daripada Data Penyiasatan Pendapatan Isirumah etnik Melayu 64.4% (303,324 orang) mendapat agihan subsidi awam pelajaran, sementara kaum Cina mendapat 26.6% (129,458 orang) dan kaum India mendapat 9.6% (46,704 orang). Kajian oleh Zainal

79

(l990), mendapati Malaysia akan berkembang dengan lebih pantas lagi sekiranya tenaga kerja yang terdapat di negara ini mempunyai kemahiran yang tinggi. Dengan itu pembiayaan pendidikan teknik/vokasional perlu diberikan penekanan yang lebih untuk menjayakan pembangunan negara seterusnya mengurangkan ketidak seimbangan pendapatan kalangan etnik.

Reimers (l988), menyatakan bahawa terdapat kesan yang songsang antara pembiayaan dalam bidang pendidikan dengan hutang negara. Hasil kajian beliau ke atas l8 buah negara terdapat hubungan di mana apabila hutang negara meningkat pembiayaan dalam bidang pendidikan akan berkurangan. Pendapat yang menyatakan pembiayaan dalam bidang pendidikan mendatangkan kesan kepada peningkatan ekonomi telah disangkal oleh beberapa ahli ekonomi. Mereka menekankan bahawa perbelanjaan dalam bidang pendidikan dan pertahanan adalah tidak prodaktif kerana walaupun ia merupakan suntikan kepada ekonomi tetapi tidak ada kesan langsung ke atas peningkatan ekonomi negara (Gintis, 1972; Lau Hah, 1999). Namun begitu Yoshihisa (2002), melalui kajiannya di Jepun dan Amerika Syarikat ada menunjukkan hubungan yang positif antara pendapatan perkapita dengan nisbah buruh-modal.

2.13 Pertambahan Bilangan Pelajar Sekolah dan Kesannya ke atas Pembiayaan Kerajaan dan Prestasi Pelajar

80

Amberjeet (l993) telah mengemukakan satu model yang menunjukkan unjuran anggaran pertumbuhan bilangan pelajar pada masa depan di Malaysia seperti model di bawah,
Yt= 248,427.27 + 5,550.08t Yt= jumlah pelajar yang dijangka pada masa depan t= tahun dijangka.

Daripada model tersebut dapat dilihat kadar pertumbuhan pelajar peringkat sekolah akan meningkat dengan begitu ketara dari tahun ke tahun. Ini akan menambahkan lagi

beban/tanggungan kerajaan dalam membiayai pendidikan di sekolah-sekolah pada tahuntahun akan datang. Dengan itu apakah altanatif lain yang perlu difikirkan oleh pihak pentadbir bagi mempastikan sumber pembiayaan ini mencukupi pada masa akan datang. Memandangkan pertumbuhan pelajar begitu ketara maka perlulah diimbangkan dengan sumber pembiayaan yang mencukupi. Menurut Amberjeet dan Roslini (l993), kejayaan pelajar dalam bidang pendidikan amat dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuklah pembiayaan dalam bidang kewangan yang mencukupi bagi menggenapkan

pembolehubah-pembolehubah kejayaan pelajar. Beliau telah mencadangkan satu model yang menunjukkan hubungan pencapaian pelajar dengan beberapa pembolehubah yang dikenalpasti boleh membantu pelajar mencapai kejayaan dalam peperiksaan. Prestasi pelajar dalam pendidikan amat dipengaruhi oleh sumber pembiayaan pendidikan itu sendiri di samping faktor-faktor lain.

M = g(w1, w2 , w3 , w4, w5, w6………………… wn). M=peratus kelulusan w1=jumlah guru w2=jumlah murid w3=jumlah murid/guru w4=jumlah guru/sekolah w5=KDNK w6=geran perkapita

81

wn=pembolehubah rawak. Sumber: Amberjeet, 1993

Rajah 2.1 menujukkan hubungan di antara pembiayaan dalam bidang pendidikan dengan prestasi pelajar. Kejayaan pelajar dalam bidang pendidikan juga mempunyai hubungan dengan lain-lain angkubah seperti keadaan persekitaran, pengaruh rakan dan keluarga, kebolehan I.Q pelajar itu sendiri dan lain-lain angkubah yang difikirkan ada mempunyai kaitan dengan pendidikan.

Rajah 2.5: Beberapa Pembolehubah dan Kesannya ke atas Prestasi Pelajar dalam Sistem Pendidikan
Nisbah murid Kemudahan dan Pasarana dalam Kelas dan Guru Kualiti Guru dan Pengurusan Pendidikan.

________________________________

Pembiayaan Pendidikan Kebolehan Pelajar _______________________________________

Pengaruh Persekitaran

________________

Teknologi Pendidikan

_______________

Kecemerlangan Sistem Pendidikan Sumber: Amberjeet (1993)

2.14 Fungsi Pembiayaan Kerajaan

82

Seperti yang dijangkakan setiap tahun pembiayaan kerajaan dalam bidang pendidikan akan terus meningkat sejajar dengan pertumbuhan ekonomi negara dan peningkatan dalam bilangan pelajar sekolah. Keperluan kepada pendidikan berkembang dengan begitu mendadak bagi memenuhi inspirasi negara dan ibubapa yang ingin melihat generasi muda mempunyai ilmu yang mencukupi. Ini bagi mengharungi era globalisasi yang

begitu ketara persaingan di antara individu, etnik malah antara negara-negara di dunia ditambah dengan tuntutan meritokrasi. Dengan itu menjadikan semua individu perlu bersaingan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, sekiranya tidak mahu ketinggalan dalam ekonomi mahu pun sosial. Amberjeet (l993) telah menggarapkan satu model yang menunjukkan fungsi pembiayaan kerajaan terhadap pendidikan berdasarkan geran perkapita sebagai salah satu pembolehubah.

Fungsi geran seperti berikut, Y0 = f(x1, x2, x3 dan x4). Y0=geran perkapita matapelajaran x1=enrolment pelajar x2=bilangan kelas x3=bilangan sekolah x4=KDNK x5=pembolehubah rawak Y1=l05,850,934 + 33.43x1 + 3,442.46x2 – l,738.77x3 + 164.07x4 + 539.20x5 Y1=geran yang dianggarkan R2 = 0.9094 F=6.021 Sumber: Amberjeet, 1993

Berdasarkan fungsi di atas kita dapat ramalkan pemberian geran perkapita matapelajaran akan terus meningkat dengan pertambahan dalam bilangan pelajar, ditambah dengan bilangan sekolah yang dirancang pembinaannya dalam Rancangan Malaysia ke 8

83

terutama sekolah-sekolah teknik/vokasional dan sekolah-sekolah wawasan bagi mengujudkan perpaduan kaum seperti yang diharapkan oleh masyarakat.

Kajian yang dibuat oleh Roslini (l993), di Kelantan menunjukkan terdapat beberapa pembolehubah yang mempengaruhi pembangunan infrastuktur pendidikan. Antaranya ialah faktor bilangan sekolah, bilangan murid, guru, KDNK, KNK perkapita dan jumlah hasil negeri. Beberapa pembolehubah ini didapati mempunyai pengaruh yang kuat ke atas pembiayaan pendidikan.

Hasil kajian korelasi tersebut telah menunjukkan bahawa beberapa pembolehubah mempunyai pengaruh yang kuat ke atas pembiayaan pendidikan di mana KDNK mempunyai 95.5% pengaruh ke atas pembiayaan pendidikan di Kelantan, di samping beberapa pembolehubah lain seperti bilangan guru 95.3% dan bilangan sekolah 93.5%. Dapatan kajian emperik pula telah menujukkan hasil yang memberangsangkan di antara pembiayaan pendidikan dengan beberapa pembolehubah di bawah. Log Yt = -26.632 – 2.728LogX1 + 2.122LogX2 + 0.848LogX3 + l.638LogX4 –0.112Logx5 + 0.058LogX6. R2 = 0.9979 F=315.238 Prob>F 0.000l Signifikant pada 5% aras keyakinan.

Nilai angkali ‘coefficient’ R2 yang menujukkan 99.7 % daripada semua pembolehubah tersebut dapat menerangkan hubungan yang rapat ke atas tingkat pembiayaan pendidikan di mana cuma 0.03 sahaja ditolak. Semua pembolehubah menunjukkan hubungan yang positif dengan pembiayaan pendidikan di Kelantan kecuali bilangan sekolah dan KNK perkapita yang menunjukkan hubungan yang negatif. Kenaikan 1% bilangan pelajar akan mengakibatkan kenaikan 2.12% pembiayaan kerajaan, sementara kenaikan l% KDNK akan mengakibatkan kenaikan l.638% pembiayaan kerajaan. Y = Pembiayaan XI = sekolah X2 = murid X3 = guru X4 = KDNK X5 = KNK Perkapita X6 = Jumlah hasil. Sumber: Roslini, 1993

Kajian oleh Yoshihisa (2002) di Jepun pula, terdapat sedikit perbezaan di mana lebih menekankan hubungan jangkamasa pembelajaran dengan KDNK dan nisbah modal-

84

buruh. Kajiannya mendapati semakin lama usia pendidikan para pelajar akan mendatangkan kesan kepada peningkatan KDNK dan nisbah modal-buruh.

2.15 Pendidikan Satu Cara untuk Mencapai Pertumbuhan Ekonomi, Agihan Semula Pendapatan dan Perpaduan Negara

Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang mampan, pelaburan dalam tenaga manusia perlu dipertingkatkan lagi. Lebih-lebih lagi Malaysia sebagai sebuah negara ekonomi terbuka terlalu banyak bergantung pada kemasukan pelaburan asing bagi membantu menjana pertumbuhan ekonominya. Memandangkan sumber-sumber alam yang semakin pupus, pelaburan dalam tenaga manusia harus diberikan perhatian serius. Kajian yang dibuat oleh Zainal (l990), mendapati pertumbuhan ekonomi Malaysia yang agak perlahan dalam tahun-tahun l980an adalah disebabkan oleh tenaga kerja yang tidak berkualiti dan tidak berkemahiran. Beliau mencadangkan pelaburan dalam pendidikan vokasional dan teknik perlulah dipertingkatkan lagi bagi menampung permintaan yang tinggi di kalangan pelabur asing yang begitu berminat dengan iklim pelaburan di Malaysia. Pendapat ini disokong oleh Jayasree (l992), tentang kajiannya di Singapura yang amat bergantung sepenuhnya kepada aktiviti ekonomi hiliran. Singapura sebuah negara yang tidak mempunyai hasil bumi, di mana l00% bergantung kepada kebolehan rakyatnya yang berkemahiran dan berkebolehan. Oleh yang demikian tidak hairanlah kerajaan Singapura sangat mementingkan pelaburan pendidikan kepada rakyatnya. Di Singapura pelajarpelajar yang kurang berkebolehan dalam bidang akademik akan diberikan pendidikan

85

vokasional dan teknik bagi memenuhi keperluan tenaga kerja negara tersebut. Ini bagi mengekalkan daya saing mereka diperingkat antarabangsa.

Kementerian Pendidikan Singapura telah mewajibkan pendidikan kepada pelajar mereka selama l0 tahun mulai tahun l990 sebelum mengikuti kursus vokasional ataupun teknik. Salah satu kandungan item Falsafah Pendidikan di Singapura ialah memperkembangkan pendidikan vokasional semaksima mungkin kepada rakyat Singapura supaya dapat bersaing. Ini kerana Singapura lebih mengutamakan sistem merit kepada rakyat yang ingin berjaya. Pendidikan di Malaysia lebih mementingkan kepada pembangunan insan yang seimbang, di samping pendidikan sekular mereka juga didedahkan dengan aspekaspek kerohanian dan moral. Kajian oleh W Fatimah (1990), merumuskan pelaburan dalam bidang pendidikan dapat mempertingkatkan pendapatan isurumah di mana ahli keluarga yang berpendapatan tinggi akan cenderung untuk membantu keluarga mereka di luar bandar. Ini merupakan satu saluran untuk mengagihkan kembali pendapatan di antara etnik di Malaysia selain daripada sektor percukaian awam. Sebagai sebuah negara baru membangun peluang pekerjaan amat terbuka luas. Oleh itu sebahagian besar rakyat berpeluang berkhidmat dalam sektor awam ataupun swasta selepas menamatkan pengajian mereka. Hasil dari data Bancian l987 (Data Penyiasatan Isirumah), menunjukkan 62.4% etnik Melayu mendapat agihan subsidi awam pelajaran berbanding kaum Cina 26.1% sementara India 9.6%.

W Fatimah (1990), juga telah mencadangkan bahawa peperiksaan awam di Malaysia bukanlah satu makanisma untuk membuang pelajar yang tidak berdaya maju sebaliknya

86

hendaklah kepada menjuruskan mereka dalam beberapa aliran yang bersesuaian dengan kemampuan mereka sendiri. Ini penting kerana mereka merupakan aset kepada pembangunan negara pada masa akan datang. Persatuan Ibu Bapa dan Guru (PIBG) dicadangkan supaya berperanan lebih agresif bagi membantu pihak sekolah mencari dana pembiayaan pendidikan, kerana kos pembangunan infrastruktur pendidikan adalah tinggi buat masa kini. Sebahagian kos terpaksa ditanggung oleh kerajaan bagi menjamin pendemokrasian dalam sistem pendidikan negara. Persoalannya di sini apakah institusi tersebut beroperasi pada tahap yang optima? Kajian Benjamin (2001), di Australia jelas menunjukkan prestasi sekolah milik negara beroperasi pada tahap yang lebih rendah jika dibandingkan dengan sekolah persendirian walaupun institusi berkenaan merupakan pengguna terbesar cukai. Isu ini telah diperdebatkan sehingga kini. Namun begitu dalam kajiannya juga, jelas menunjukkan sekolah kerajaan masih mempunyai potensi untuk bersaing dengan sekolah swasta.

Keberkesanan perlaksanaan DEB melalui pelaburan dalam bidang pendidikan dan pembiayaan awam pelajaran menghasilkan kesan positif kerana dapat mengurangkan ketidakseimbangan pendapatan antara kaum di Malaysia. Dalam tahun 1970 – l990 sektor pendidikan terus berkembang dengan pesatnya dan sebagai satu perkhidmatan sosial utama dengan nisbah tertinggi daripada perbelanjaan awal sektor sosial, iaitu l2 – l8% daripada perbelanjaan kerajaan. Walau bagaimanapun pendapat yang menyatakan pelaburan dalam pendidikan mendatangkan kesan langsung kepada pertumbuhan ekonomi negara adalah tidak begitu dipersetujui oleh M Yusuf (l985). Beliau menyatakan agak sukar menunjukkan hubungan langsung antara pembiayaan pendidikan dengan

87

pembangunan negara. Ini adalah kerana pendidikan/pertahanan bidang sosial yang lain, bukanlah merupakan pelaburan langsung yang boleh mendatangkan kesan terus kepada peningkatan pendapatan negara. Pelaburan tersebut perlu diimbangi oleh sumber alam yang banyak seperti yang terdapat di negara-negara maju. Banyak Negara membangun cuba membangunkan infrastruktur pendidikan mereka tetapi kekal seperti asal, tetap miskin. Ini adalah disebabkan kemahiran tenaga manusia perlu digarapkan dengan kekayaan sumber alam, kemasukan dana asing, kualiti pendidikan itu sendiri dan suasana politik serta iklim ekonomi mereka sendiri (Musgrave, 1969; Lau Hah, 1999).

2.16 Pendidikan di Malaysia dan Singapura

Pendidikan bagi Singapura adalah amat penting, ini adalah kerana negara tersebut tidak mempunyai sumber alam yang mencukupi bagi membiayai pembiayaan pembangunan negara tersebut (Tsang, 1988). Sebaliknya Singapura bergantung l00% kepada sumber manusia yang berkemahiran dan berpelajaran. Menerusi Lapuran GOH l979 sistem pendidikan baru telah diperkenalkan (NES), di mana 6 – 8 tahun pendidikan peringkat rendah bergantung kepada pencapaian mereka. Pelajar-pelajar yang lemah akan dihantar untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat vokasional. Pada tahun l990 kerajaan Singapura telah mewajibkan pendidikan selama l0 tahun sebelum mereka dapat memasuki institusi vokasional di bawah ‘Vocational and Industrial Training Board’. Pendidikan vokasional di Singapura mempunyai 2 komponen, samada melalui sesi persekolahan biasa ataupun secara sambilan (Jayasree, l992). Tempuh untuk mengikuti pendidikan tersebut adalah 4 penggal, di mana 90% kos pembiayaan tersebut ditanggung

88

oleh pihak kerajaan. Bagi melatih seorang pelajar di Singapura, dianggarkan kerajaan membelanjakan RM 5,000 berbanding dengan Malaysia lingkungan RM 2,000 (Jayasree, 1992). Anika jurusan disediakan iaitu sebanyak 29 kursus utama berbanding di Malaysia cuma 7 pilihan sahaja dan agak terhad. Singapura telah membelanjakan RM 88 juta bagi tujuan pendidikan teknik dan vokasional dalam tahun l990 berbanding dengan Malaysia RM 452 juta, ia itu l.5% - 3% daripada perbelanjaan mengurus kerajaan Persekutuan (Lapuran Ekonomi, 1990-1995). Perbelanjaan pendidikan teknik di Malaysia terus meningkat dari tahun ke tahun contohnya l980 meningkat l.4%, l985 - 2.l%, l990 – 2.5% dan l995 –3% dari tahun sebelumnya.

2.17 Beberapa aspek kajian tentang Kos Sosial, Sumber Kewangan dan Pentadbiran Kewangan dalam Institusi Pendidikan 2.17.1 Belanjawan Efektif

Menurut Zaidatol (1990), belanjawan efektif bolehlah ditakrifkan sebagai kos perbelanjaan yang terendah tetapi mendatangkan nilai faedah yang tinggi. Ia dapat menyediakan program-program pendidikan bagi mencapai kesan yang baik kepada polisi pendidikan. Dokumen ini boleh dijadikan satu dasar perancangan yang sistematik bagi mengunjur perbelanjaan dalam tempoh yang ditentukan. Perancangan perbelanjaan yang tidak terurus akan menyebabkan pihak sekolah cenderung untuk berbelanja pada akhir tahun untuk menghabiskan peruntukan sebelum menutup akaun. Kadang-kala peruntukan ini terpaksa di bawa ke hadapan disebabkan tidak habis gunakan, ini boleh menjejaskan dasar kerajaan. Perbelanjaan sebegini selalunya tidak mengambil kira kos serta faedah

89

berbelanja dari sudut ekonomi. Berdasarkan kajian Majidah (1997), beliau mendapati perbelanjaan beberapa buah sekolah dalam kajiannya tidak menunjukkan arah yang berdaya maju. Pihak sekolah cenderung berbelanja pada akhir tahun sebelum menutup akaun sekolah. Ini disebabkan untuk mengelakkan mereka dituduh tidak cekap mengurus kewangan. Kesannya akan menyebabkan kos sosial pentadbiran meningkat, jika dipandang dari sudut ekonomi akan menjadikan NPV & IRR berkurangan. Seterusnya mengurangkan daya saing pelajar jika penilaian ekonomi kos dan faedah dibuat.

Menerusi Akta Pendidikan l996, pentadbiran kewangan sekolah dikehendaki menyimpan akaun dengan teliti di samping mempastikan rekod-rekod kewangan sekolah disediakan dengan kemas, seterusnya perlu diserahkan kepada pihak Kementerian sebelum 31 Mac setiap tahun. Namun begitu dalam surat perkeliling Bil 4/88, pihak sekolah dikehendaki menyerahkan rekod-rekod kewangan sebulan lebih awal untuk dibuat semakan.

Abdullah (1995), pula dalam kajiannya mengenalpasti

terdapat perbezaan dan

ketidakselarasan yang ketara pendapatan Wang SUWA/PCG di antara sekolah-sekolah. Kajiannya telah mencadangkan pemberian bantuan bukan berdasarkan bilangan pelajar tetapi berdasarkan belanjawan yang dikemukakan oleh pihak sekolah, bukan berdasarkan keperluan setempat dan semasa. Contohnya pemberian bantuan 1990 adalah berdasarkan angkatunjuk harga 1984 dan sebelum itu pemberian bantuan adalah berdasarkan angkatunjuk harga l974. Ini mendatangkan masalah dalam perancangan kewangan oleh pihak sekolah.

90

Jadual 2.4: Jadual yang Menunjukkan Agihan Bantuan Perkapita bagi Beberapa Bidang Matapelajaran di SMK Sri Perak, P.Buntar, Perak bagi Tahun 2001
Jumlah Peruntukan Bidang Matapelajaran Bilangan Pelajar Keseluruhan Bagi setiap Pelajar RM 1.51 2.96 3.79 5.00 19.53 30.00 40.00 40.00 142.81 Peratusan

Sain Sosial Pendidikan Seni Pendidikan Jasmani Perdagangan Sain & Matematik Ekonomi Rumah Tangga Kemahiran Hidup Rekacipta Jumlah Sumber: Buku Tunai SMKSP, 2001

1,310 1,093 1,310 280 1,310 36 888 86 -

RM 1,986 3,243 4,970 1,400 25,980 1,080 35,520 3,440 77,619

% 1.06 2.07 2.65 3.50 13.67 21.00 28.00 28.00 100.00

Berdasarkan Jadual 2.4 di atas jelas menunjukkan ketidakseimbangan agihan bantuan perkapita antara beberapa bidang matapelajaran. Keadaan ini menyebabkan beberapa aktiviti dan program bagi matapelajaran yang kurang mendapat peruntukan tidak dapat dijalankan dengan sempurna. Peruntukan yang diterima oleh bidang sains sosial terlalu kecil bagi seorang pelajar berbanding beberapa matapelajaran teknikal yang lain. Dalam keadaan ini amatlah sukar bagi bidang tersebut menjalankan aktiviti yang dirancang dan terpaksa menghadkan perancangan mereka kerana peruntukan yang diterima terlalu sedikit. Ini menyebabkan pengurusan sekolah terpaksa mencari sumber lain bagi

menghadapi kurangan peruntukan (Shahril, 1993).

Jadual 2.5: Indek Harga

91

Tahun 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Indek Harga 93.1 96.4 100.0 103.4 106.9 109.6 114.9 117.7

Sumber: Lapuran Ekonomi 1992-2000.

Peningkatan dalam inflasi seperti yang ditunjukkan dalam indek harga Jadual 2.5 di atas menunjukkan nilai sebenar PCG benar yang diperolehi oleh pihak sekolah pada tahun l999 semakin merosot. Ini adalah disebabkan kenaikan harga barangan dan perkhidmatan sebanyak hampir 18% sejak tahun l994. Sesuatu perlu dilakukan oleh pihak pentadbir bagi menjimatkan kewangan kerajaan dalam aspek-aspek pentadbiran kos sosial terutama dari segi pentadbiran, pengurusan, perancangan dan kawalan. Ini bagi mengelakkan pembaziran yang boleh menyebabkan kos meningkat seterusnya mengurangkan daya maju sesuatu sistem persekolahan.

2.17.2 Sumber Kewangan Sekolah

Beberapa jenis sumber kewangan yang diperolehi oleh pihak sekolah dalam membiayai kos pentadbirannya samada secara langsung ataupun tidak. Perbelanjaan pembangunan,

92

gaji kakitangan dan penyelenggaran sekolah dibayar secara langsung oleh pihak pentadbiran jabatan. Perbelanjaan pengurusan sekolah daripada dua sumber penting iaitu Bantuan Perkapita dan yuran pelajar sendiri serta sumber-sumber lain. Namun begitu bantuan perkapita (Per Capita Grant – PCG) adalah sumber penting dalam perancangan belanjawan sekolah. Bantuan perkapita yang diberikan kepada sekolah-sekolah pula boleh dibahagikan kepada PCG matapelajaran dan PCG bukan matapelajaran.

PCG matapelajaran merangkumi matapelajaran teras dan matapelajaran elektif manakala PCG bukan matapelajaran pula meliputi lima perkara iaitu Lain-lain Perbelanjaan Berulang Tahunan/Lain-lain Perbelanjaan Khas LPBT/LPK sekolah, LPBT/LPK Asrama, Perpustakaan, Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling serta Pusat Sumber Pendidikan. Bantuan Perkapita ini tertakluk kepada ‘Grants Regulation Act l962’ disalurkan ke sekolah-sekolah melalui Jabatan Pendidikan Negeri. Garis panduan pemberian bantuan tersebut adalah berdasarkan beberapa panduan, seperti tertakluk dalam surat Akaun bil. 4/73, 1/74 dan 3/73 (lama), perkeliling kewangan 2/83, 2/91 dan 7/91 (baru).

Akibat kegawatan ekonomi yang melanda negara sejak suku tahun ketiga tahun l997 Kementerian Pendidikan Malaysia telah mengambil langkah-langkah untuk menangani pengurangan peruntukan. Dalam tahun l998 pemberian tiga jenis bantuan PCG bukan matapelajaran ia itu Bantuan Perpustakaan, Bantuan Pusat Sumber Pendidikan dan Bantuan Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling kepada sekolah-sekolah telah dibekukan kecuali bagi sekolah-sekolah yang dibuka dalam tahun l997 dan selepasnya.

93

Walaubagaimanapun memandangkan peruntukan yang dilulus bagi tahun l999 adalah mencukupi untuk menampung pemberian kesemua bantuan PCG termasuk tiga bantuan yang dibekukan itu telah diberikan sepenuhnya semula mulai l Januari l999.

Pemberian PCG bagi jenis-jenis sekolah adalah berbeza di antara satu jenis sekolah dengan sekolah yang lain contohnya pemberian PCG di sekolah-sekolah rendah adalah tidak sama dengan di sekolah menengah, sekolah berasrama penuh, sekolah sukan, sekolah teknik ataupun sekolah-sekolah khas yang lain. Sementara pemindahan PCG matapelajaran kepada bukan matapelajaran (LPBT/LPK) bagi tujuan membayar bil-bil letrik, telefon atau lain-lain dibenarkan hanya dengan kebenaran pengetua bagi sekolahsekolah yang mengendalikan akaun wang kerajaan. Selain daripada itu pengetua dikehendaki memaklumkan kepada guru-guru di bawah kawalannya berhubung dengan jumlah peruntukan yang akan diterima bagi matapelajaran yang diajar oleh guru-guru berkenaan supaya perancangan dapat dibuat berdasarkan jumlah perbelanjaan yang diterima oleh sekolah. Borang-borang permohonan tuntutan perlu dihantar kepada ketua PTJ (Pusat Tanggungjawab) setahun 2 kali iaitu pada 10 Januari tahun semasa dan 10 Julai tahun semasa bagi tuntutan kedua (Surat Perkeliling Kewangan Bil 12, 1998). Peraturan baru bagi sekolah-sekolah terpilih sebagai PTJ (Pusat Tanggungjawab), mereka boleh mengendalikan sumber kewangan sendiri dan hendaklah dibelanjakan pada tahun semasa (cuma 10% sahaja boleh dibawa ke tahun hadapan). Kebaikan bagi sekolahsekolah PTJ ialah ia memudahkan para pentadbir sekolah merancang sumber kewangan dengan lebih awal, di mana tuntutan dibuat pada tahun sebelumnya (Perkeliling Kewangan Bil. 5, 2002).

94

Tanggung jawab pihak pentadbir sekolah semakin berat ketika ini memandangkan mereka bukan sahaja sebagai ketua dalam sesebuah organisasi malah terpaksa memikul tanggungjawab sebagai pentadbir, pengurus, penyelia dan pelbagai tugas lagi yang membabitkan pengurusan kewangan sekolah. Pengurusan kewangan yang berkualiti boleh menjimatkan kos. Pengurusan yang tidak berkualiti boleh mendatangkan pembaziran sumber dana di mana bukan sahaja mendatangkan kerugian kepada para pelajar, guru malah kepada masyarakat dan negara. Kadangkala terlalu banyak

kongkongan birokrasi yang dikenakan kepada pihak pentadbir sekolah juga boleh mendatangkan kesulitan yang boleh menyebabkan wang yang diterima tidak dibelanjakan sepenuhnya dan terpaksa dibawa ke hadapan. Perbelanjaan yang bijak dan berhemat amat diperlukan oleh pihak pentadbir bagi mempastikan organisasi sekolah dapat bergerak dengan lancar. Sikap bijaksana dan keperluan kepada latihan praktikal amat diperlukan oleh seseorang pentadbir bagi mempastikan setiap sen yang dibelanjakan mendatangankan pulangan semaksima mungkin. Namun harus diingat pelaburan dalam tenaga manusia adalah terlalu umum bukan dapat diukur seperti makanisma harga yang memberikan pulangan langsung (Zaidatol, 1990).

2.17.3 Pentadbiran Kewangan Sekolah

95

Kajian tentang kos sosial dalam sistem pendidikan tidak akan terlepas daripada isu-isu pentadbiran kewangan dalam institusi itu sendiri. Bagi mempastikan dana sosial/awam dikendalikan dengan optima beberapa pendekatan telah diambil oleh Kementerian Pendidikan dalam mengurus belanjawan sekolah supaya tidak tersalah urus. Pentadbiran yang kurang cekap akan menyebabkan kenaikan kos pentadbiran seterusnya meningkatkan kos sosial. Peningkatan kos sosial akan mendatangkan kesan kepada kadar pulangan pelaburan (IRR) dan menurunkan nilai faedah bersih (NPV). Beberapa jenis fungsi yang terdapat dalam aktiviti pentadbiran adalah seperti perancangan, penyusunan, pengarahan dan koordinasi dan pengawalan. Pendekatan fungsi ini dijadikan asas pentadbiran masa kini dan fokus dihalakan kepada beberapa aktiviti utama seperti pengurusan, kawalan, perancangan akan melahirkan belanjawan yang efektif. Ini bertujuan bagi mencapai matlamat mengujudkan insitutsi pendidikan yang cekap dan berdaya saing supaya dapat melahirkan pelajar-pelajar yang cemerlang seperti yang diwarwarkan. Ini dapat digambarkan dalam Rajah 2.6.

Rajah 2.6: Objektif Penggunaan Sumber Dana dan Pentadbiran Kewangan Sekolah
Kos Sosial

Bantuan PCG Kerajaan

SUWA

Lain-lain Sumber Dana Pembangunan dan penyelengaraan

Dana Terkumpul

96

Dana Terkumpul

Pengurusan Agihan sumber Kawalan Perancangan

Kos Sosial yang optima dan IRR/NPV berdaya saing

Kecemerlangan Sistem Pendidikan

Sumber: Disesuaikan (Roslini, Amberjeet (1993)).

2.17.4 Pentadbiran

Menurut Kamaruddin (l989), tugas utama pengetua dalam pentadbiran kewangan sekolah ialah seperti:

a. menyediakan geran tuntutan perkapita murid setiap tahun. b. menyediakan anggaran berapa item yang diperlukan di awal permulaan sistem persekolahan. c. membuat sebut harga terahap pembelian barangan yang melebihi RM 2000;

97

d. menghantar surat kepada ibubapa yang pelajar tidak menjelaskan yuran sekolah; dan e. menyediakan akaun kewangan sekolah iaitu penyata pendapatan dan perbelanjaan.

Jemaah Nazir Sekolah Persekutuan (l993), dalam Buku Panduan Pengurusan Profesional telah menggariskan beberapa tanggungjawab pengetua sebagai ketua pentadbiran kewangan sekolah, terdiri dari:

a. mempastikan tuntutan peruntukan dibuat dengan tepat dan betul dalam masa yang ditetapkan. b. menentukan wang peruntukan kepada pihak sekolah digunakan dengan baik dan berfaedah kepada pelajar dan sekolah. c. mempastikan sekolah mempunyai satu sistem pengurusan yang betul dan teratur. d. mewujudkan jawatan kuasa kewangan sekolah.

e. menyediakan penyata akaun sekolah dan diserahkan kepada Cawangan Audit di Bahagian Kewangan Kementerian Pendidikan sebelum 31 Mac setiap tahun; dan f. memahami dan menghayati dengan sepenuhnya semua arahan Perbendaharaan, Pekeliling Kewangan Kementerian serta peraturan kewangan sekolah.

Melalui Kajian Dweyer (l994), beliau menegaskan pengetua lebih banyak masa diperuntukan dengan kerja-kerja rutin dalam pentadbiran sekolah seperti masalah

98

akademik, ibubapa, disiplin dan kakitangan sekolah sendiri. Oleh itu tumpuan kepada isuisu kewangan agak terhad. Malah penilaian sekolah efektif bukan diberikan kepada aspek pentadbiran sekolah tetapi lebih mengutamakan kejayaan dan prestasi akademik pelajar seperti yang dinyatakan oleh Hussien (l993).

2.17.5 Pengurusan

Menurut Denver (l977), pengurusan ialah suatu proses mengarah dan mengawal sesuatu institusi yang melibatkan perancangan dan pengarahan terhadap tugas-tugas kakitangan. Ia juga merupakan arahan dan kawalan kepada empat faktor penting iaitu manusia, kewangan, bahan mentah dan alatan. A. Syukur (1991), dalam Buku bertajuk

Pengurusan Organisasi: ‘Prespektif pemikiran dan teori’ menegaskan pengurusan sebagai “Bagaimana sumber kewangan, manusia dan alat digembeling dengan tumpuan kepada isu-isu tingkahlaku ahli-ahli organisasi mencapai tahap prestasi yang dikehendaki”. Ia lebih bertumpu kepada isu-isu berhubung dengan tingkahlaku ahli-ahli organisasi bagaimana motivasi, sikap, kepakaran an daya ahli-ahli dipertingkatkan supaya

organisasi menacapi tahap prestasi yang diinginkan. Pendapat ini disokong oleh Stoner dan Wankel (l989), di mana mereka menegaskan pengurusan sebagai proses merancang, mengorganisasi, memimpin, dan mengawal daya usaha anggota-anggota organisasi untuk mencapai satu-satu matlamat. Ahmad Sarji (1994), pula menegaskan tonggak kejayaan

99

sesebuah organisasi terletak kepada jentera pengurusan yang berwawasan, ini bagi memudahkan perancangan dalam penggunaan dana yang terhad.

Pengurusan kewangan di sekolah-sekolah mempunyai beberapa objektif tertentu, (Zaidatol, 1990). Di antara beberapa item penting ialah:

a. merancang dengan baik anggaran pendapatan dan perbelanjaan di sekolah; b. menyelia dan mengemaskini rekod-rekod kewangan dengan teratur; c. melaksanakan pengurusaan kewangan dengan cekap dan berkesan; d. menyelia, memberi bimbingan dan tunjukajar kepada kakitangan sekolah; dan e. mengelakkan tindakan denda ‘surcharge’.

Kesalahan mengendalikan sumber kewangan boleh didenda di bawah akta Acara Kewangan (Pindaan 1977-A398) kerana gagal mengutip hasil, membuat bayaran tidak mengikut peraturan, terlibat dan sabit dengan sesuatu kehilangan atau kerosakan hartaharta kerajaan, gagal menyimpan rekod-rekod yang lengkap dan lambat membuat bayaran. Menerusi Education (Accounting and Audit) Rules, 1962 yang dikeluarkan di bawah Akta Pendidikan l996, pentadbiran kewangan sekolah dikehendaki menyimpan akaun-akaun dengan teliti dan mempastikan rekod-rekod kewangan disediakan dengan kemas dan teliti:
“Seseorang pengurus atau penyelia atau orang lain yang bertanggungjawab terhadap pengurusan sesebuah institusi pendidikan yang dibantu, harus mempunyai sebab untuk menyimpan akaun yang sempurna dan rekod-rekod lain dalam bentuk yang diperlukan oleh pihak kementerian untuk semua perkara kewangan yang berkaitan dengan institusi pendidikan yang dibantu dan harus sudah menyediakan dan menyerahkan satu penyata akaun kewangan sebelum ini dengan segera tidak lewat 31 Mac pada setiap tahun”.

100

Setiap Sekolah mempunyai Jawatan Kuasa Pentadbir Kewangan sekolah yang mengurus dan merancang perbelanjaan kewangan berdasarkan peruntukan yang disediakan oleh pihak kerajaan. Antara beberapa fungsi Jawatan Kuasa Kewangan Sekolah ialah seperti berikut:
Langkah
a. b. c. d. e. Mesyuarat jawatankuasa kewangan Mesyuarat jawatankuasa kurikulum Semakan stok Mesyuarat panitia/Unit Menyediakan anggaran perbelanjaan kepada pengetua f. Mengkaji senarai keperluan mengikut keutamaan dan anggaran perbelanjaan g. Perubahan & penyesuaian dibuat berdasarkan kedudukan kewangan semasa.

Tindakan.
Pengetua/penolong kanan I&II Pengetua/penolong kanan/ ketua bidang Ketua panitia dan guru Ketua Bidang/ panitia / guru Ketua bidang/ ketua Panitia Jawatankuasa kewangan yang di tubuhkan. Jawatankuasa kewangan.

Banyak kursus-kursus diadakan oleh jabatan pendidikan negeri bagi mendedahkan guruguru kanan, kakitangan dan pengetua untuk menguasai sistem pengurusan kewangan sekolah. Ini kerana kebanyakan pentadbir sekolah bukan dilantik berdasarkan kebolehan mereka mengendalikan pengurusan kewangan tetapi berdasarkan pengalaman dan lama berkhidmat dalam bidang pendidikan. Antara contoh kursus yang dikendalikan oleh Jabatan Pendidikan Negeri seperti “Kursus Pengurusan Kewangan dan Pentadbiran” untuk Pengetua, Penolong Kanan dan Pegawai Kerani yang dianjurkan oleh Institut Aminuddin Baki. Di antaranya tentang pengetahuan asas penggunaan “Microsoft Word dan Microsoft Excell” yang dianjurkan oleh Jabatan Pendidikan Pahang pada tahun l985 di Kuantan. Ini bagi melicinkan dan mengemaskinikan sistem pengurusan kewangan wang kerajaan di sekolah-sekolah (Zaidatol, 1990).

101

2.17.6 Perancangan

Perancangan melibatkan penetapan matlamat, objektif organisasi dan pembentukan serta pelaksanaan strategi untuk dicapai. Matlamat dan objektif yang jelas akan memberi arah dan haluan kepada semua anggota organisasi untuk bertindak. Oleh itu perancangan adalah sangat penting dalam pengurusan kewangan institusi pendidikan. Perancangan perlu dibuat dengan teliti dan terperinci agar organisasi seperti sebuah sekolah dapat menggerakkan kakitangannya ke arah pencapaian matlamat yang disasarkan.

Rice & Schneider (1994), berpendapat bahawa penglibatan guru yang tinggi dalam membuat keputusan dianggap satu cara yang diperlukan bagi mengujudkan pembaharuan di sekolah. Dalam aliran reformasi pendidikan semasa yang menekankan kepada

sekolah efektif dan bestari peranan guru dalam membuat keputusan boleh mendatangkan kebaikan kepada institusi pendidikan dari segi prestasi dan kecemerlangan pelajar. Berasaskan teori Maslow (1960), individu akan mencapai tingkat “keperluan” yang lebih tinggi seperti kebanggaan dan keagungan diri. Peluang membuat keputusan bersama akan membuat individu itu bangga, ini dapat memotivasikan mereka dalam pekerjaan kerana mereka merasa diiktiraf dalam kerjaya mereka.

Zulkhairi (1998), menggariskan beberapa perancangan kewangan yang boleh dilaksanakan oleh pengetua di sekolah antaranya: a. pengetua itu merancang mengikut belanjawan jangkapanjang dan jangka pendek; b. menentukan sumber penerimaan wang yang harus dikenalpasti supaya alternatif perbelanjaan dapat disediakan; c. membuat keputusan perlaksanaan aktiviti kewangan; dan

102

d. menentukan tiada penyelewengan yang berlaku dalam pentadbiran kewangan. Bagi mencapai objektif ini, pada tahun 1994 kementerian telah melaksanakan sistem “Belanjawan Diubahsuai”. Di antara pembaharuannya ialah program mengeluarkan Bantuan Perkapita pada awal tahun dan Sistem Vot Berkomputer secara berperingkat bagi memudahkan perancangan kewangan dibuat. Seterusnya beberapa penyesuaian telah dibuat dalam mengeluarkan Bantuan Perkapita melalui ‘Surat Perkeliling Kewangan Bil 12, 1998 dan Perkeliling Kewangan Bil. 5, 2002’ untuk sekolah-sekolah PTJ.

2.17.7 Kawalan

Kawalan adalah proses pengurusan yang melibatkan pengawasan aktiviti organisasi supaya prestasi sebenar menepati standard dan matlamat yang dijangkakan tercapai. Ini bermakna seseorang pengurus akan mengawas aktiviti organisasi, membandingkan keputusan yang dibuat dengan standard supaya pencapaian matlamat boleh dicapai dan seterusnya mengambil tindakan pembetulan atau penambahbaikan. Di sekolah, kawalan dijalankan ke atas sumber-sumber organisasi seperti manusia, kewangan, bahan dan informasi supaya dapat menjamin kualiti dan pencapaian matlamat organisasi.

Pengetua harus mengadakan kawalan yang ketat ke atas pungutan dan perbelanjaan yang dilakukan oleh pihak sekolah dengan cara yang teratur supaya tidak berlaku kesilapan dan kehilangan. Pengetua harus juga bertanggungjawab penuh merancang, mengurus, mengawal serta menentukan pengurusan kewangan sekolah dilaksanakan dengan cekap dan berkesan. Pihak pentadbir pula harus menyediakan anggaran perbelanjaan tahunan,

103

menyedia dan mengemaskini buku tunai bagi dana kerajaan, dana SUWA, dana asrama, menyelenggara akaun panjar, wang runcit, penyata penyesuaian bank dan penyata pendapatan dan berbelanjaan bagi tiap-tiap bulan. Kejayaan pihak sekolah menyediakan kawalan kewangan bergantung kepada cara institusi tersebut mengembeling sumber kewangan sekolah dengan efisyen supaya dapat membuat analisis, merancang, menyediakan strategi dan penilaian pencapaian.

2.18 Kerangka Konseptual Kajian

Kerangka Konsep kajian ini terdiri daripada dua bahagian, dalam bahagian pertama merujuk kepada keberuntungan pelaburan individu dalam pendidikan menengah kebangsaan. Kedua, merujuk kepada keberuntungan pelaburan individu dalam sistem pendidikan menengah teknik (vokasional). Pendapatan yang diterima oleh mereka di tolak dengan kos persendirian/sosial menjadi asas kepada kajian ini. Oleh itu kajian ini bertumpu kepada nilai kini bersih (NPV), kadar pulangan dalaman dan analisis kos faedah. Perbezaan dalam pendapatan bagi individu-individu yang menerima tahap

pendidikan yang sama cuma dalam berlainan bidang pendidikan iaitu pendidikan menengah biasa dan pendidikan menengah teknik/vokasional. Tumpuan dihalakan tentang perbezaan dalam kadar pulangan pelaburan berdasarkan kursus-kursus yang mereka terima. Analisis kos faedah diolah dengan menggunakan suatu rumus formula matematikal. Ia boleh dijadikan haluan oleh individu yang ingin meneruskan bidang pengajian mereka pada masa depan.
104

Banyak pendapat yang menyatakan mutu pendidikan yang diterima akan mempengaruhi pendapatan individu (Dios & Manuel, 2000). Oleh itu mengikuti kursus yang bersesuaian akan memberikan pulangan yang setimpal dengan pelaburan yang dibuat. Ini bermakna lebih banyak pelaburan dilakukan akan mendatangkan pulangan yang lebih tinggi. Seperti dalam pelaburan fizikal, kos pelaburan yang tinggi akan meningkatkan risiko. Risiko yang tinggi akan meningkatkan pulangan pelaburan. Pelaburan dalam modal insaniah juga amat bergantung kepada mutu pelaburan yang dibuat agar tidak tersasar jauh dari hala tuju yang dikehendaki. Faktor yang harus diambil kira semasa mempertimbangkan keberuntungan serta kadar pulangan sesuatu pelaburan dalam pendidikan ialah kadar diskaun semasa. Faktor ini mampu menyesuaikan kos pelaburan yang dibuat sekaligus kepada permulaan tempoh pelaburan dan pulangan. Namun begitu pendidikan di Malaysia bukanlah bersifat Meritokratik yang membolehkan mereka bersaing sepenuhnya bagi menentukan faktor kelulusan dapat mempengaruhi pendapatan.

Rajah 2.7 : Carta Keberuntungan Pelaburan dalam Pendidikan
Kos Pelaburan Pendidikan Kos Persendirian Kos Sosial Kos Responden di Peringkat Sekolah Rendah (umur 7 – 12 tahun) Kos Langsung Kos Tak Langsung Kos Institusi Kos Semasa

105

Yuran Sekolah Buku Pengangkutan Pakaian Alatulis Wang Saku

Kos Lepas

Bangunan Makmal Komputer Perpustakaan

Gaji Kakitangan Biasiswa Grant Pelajar Kos Responden di Peringkat Sekolah Men. Rendah (umur 12-15 tahun)

Kos Responden di Peringkat Sekolah Men. Kebangsaaan Ting. 4 & 5

Kos Responden di Peringkat Sekolah Men. Teknik/Vokasional Ting. 4 & 5

Pengunjuran Pendapatan Responden Lepasan SPM; a.Regrasi Linear mudah b.Fungsi Kuadratik c.Fungsi Kubic

Pengunjuran Pendapatan Responden Lepasan SPMV; a.Regrasi Linear mudah b.Fungsi Kuadratik c.Fungsi Kubic

Menggabungkan Aliran Tunai Pendapatan dan Kos Untuk Mendapatkan Aliran Tunai Terdiskaun NPV = (Jumlah Pendapatan –Jumlah Kos)/(I+r)n

Menggabungkan Aliran Tunai Pendapatan dan Kos Untuk Mendapatkan Aliran Tunai Terdiskaun NPV = (Jumlah Pendapatan –Jumlah Kos)/(I+r)n

Mencari Kadar Pulangan Dalaman Pelaburan (IRR)

Mencari Kadar Pulangan Dalaman Pelaburan (IRR)

Membandingkan IRR Bagi Kedua-dua Lepasan Sistem Persekolahan Sumber: Adaptasi dari Tsang (1988), Review of Educational Research (Vol 58).

2.19 Rumusan

Berdasarkan konsep-konsep pengurusan yang telah dibincangkan, terdapat beberapa aspek penting yang dikemukakan. Pengurusan yang baik, cekap dan berkesan adalah

106

mustahak untuk menggerakkan sesuatu organisasi seperti sekolah agar dapat mencapai matlamat dan objektif yang dikehendaki. Ia itu kejayaan para pelajar dalam bidang akademik dan kokurikulum bagi melahirkan sekolah berkesan. Sebenarnya pentadbiran yang berkualiti mesti merangkumi aspek-aspek pengurusan yang baik, perancangan yang berkesan dan kawalan yang berterusan. Ini akan menghasilkan penggunaan pembiayaan yang efisyen di mana memungkinkan sesebuah organisasi seperti sekolah bergerak pada halatuju yang betul dalam melahirkan pelajar yang cemerlang dalam semua segi. Matlamat dan objektif institusi pendidikan cemerlang akan dapat dicapai melalui ‘perbelanjaan optima lagi efisyen’, bagi melahirkan perubahan sikap pelajar, pengetahuan pelajar, perubahan sikap guru, kepuasan kerja guru, penyelesaian masalah, disiplin pelajar, kemahiran vokasional dan pelbagai lagi halatuju yang diwarwarkan oleh masyarakat dan negara.

Bagi pelajar pula pemilihan bidang pendidikan yang bersesuaian dengan kehendak semasa akan membolehkan mereka ujud sebagai satu entiti yang berdaya saing. Pulangan pendapatan sewaktu bekerja diharapkan dapat menutupi kos semasa mereka belajar. Ini termasuklah kos yang dibiayai oleh kerajaan (kos sosial) ataupun mereka dan keluarga mereka sendiri (kos persendirian). Walaupun mereka tidak dapat membayar balik wang yang dibelanjakan oleh sektor awam (melalui cukai pendapatan) sekurang-kurangnya pendapatan yang diterima oleh mereka dapat mengatasi kos persendirian dan awam.

107