1. Bentuk paruh burung yang panjang dan tebal menunjukkan adanya adaptasi secara ........ fisiologi tingkah laku A C . .

morfologi biologi B D . . 2. Di bawah ini merupakan bahan yang diperlukan dalam fotosintesis kecuali ........ cahaya oksigen A C . . air karbon dioksida B D . . 3. Perkembangbiakan tidak kawin pada tumbuhan disebut perkembangbiakan secara ........ generatif melahirkan A C . . seksual vegetatif B D . . 4. Suatu penyakit yang akan timbul bila kekurangan vitamin A (thiamin) adalah ........ rabun senja beri-beri A C . . rakitis dermatitis B D . . 5. Hewan yang memiliki dua alat kelamin sekaligus seperti cacing dan bekicot dinamakan hewan ........ isogami ovipar C A. . hermaprodit vivipar B. D.

6. Berikut ini termasuk kelompok karnivora ........ elang, ular dan kucing buaya, banteng dan burung pipit A C

. kelelawar, ulat dan anjing B .

. katak, cicak dan keluwing D .

7. Perkawinan silang dengan hanya melibatkan satu sifat beda disebut perkawinan secara........ trihibrid hibrid A C . . monohibrid dihibrid B D . . 8. Di bawah ini termasuk alat-alat pernapasan pada tubuh manusia, kecuali ........ hidung hati A C . . laring paru-paru B D . . 9. Hasil persilangan bunga pukul empat merah dengan putih yang memiliki sifat intermediet, maka perbandingan fenotip pada F2-nya ........ 1:2:1 3:1 A. C 9:3:3:1 . 9:1 B. D . 10. Minuman yoghurt dibuat dari ........ susu yang dipasteurisasi A . glukosa yang difermentasi B. susu yang diasamkan mikroorganisme C. buah anggur yang difermentasi D . 11. Faktor-faktor yang menyebabkan jumlah kelahiran berkurang adalah ........ bencana mempercepat usia kawin A C

kejahatan B . . D

keluarga berencana

12. Tanaman pengganggu yang tumbuh di sekitar atau di sela-sela tanaman pangan disebut........ saprofit gulma A C . . hama parasit B D . . 13. Seorang ahli yang pertama menerangkan tentang genetika adalah ........ Charles Darwin Gregor Mendel A C . . JB. Lanmarck C. Linnaues B D . . 14. Perbandingan fenotip F2 dari persilangan monohibrid adalah ........ 1:1:1 1:1 A C . . 1:2:1 3:1 B D . . 15. Perpindahan penduduk dari tempat yang padat penduduknya, ke tempat yang jarang penduduknya disebut ........ migrasi transmigrasi A C . . imigrasi emigrasi B D . . 16. Kegiatan pengukuran yang menggunakan satuan baku adalah ........ panjang meja dengan jengkal A . volum benda dengan gelas B.

luas tanah dengan tombak C. waktu dengan stopwatch D . 17. Gaya yang menyebabkan benda jatuh ke bawah yaitu ........ gaya gravitasi bumi gaya kimia A C . . gaya dorong bumi gaya otot B D . . 18. Gaya 500 N bekerja pada permukaan seluas 2,5 m². Tekanannya ........ 20 Pa 2000 Pa A C . . 200 Pa 2 Pa B D . . 19. Pada peristiwa pengereman terjadi perubahan energi ........ listrik menjadi panas kinetik menjadi potensial A C . . kinetik menjadi panas listrik menjadi kinetik B D . . 20. Sebuah balok kayu didorong dengan gaya 200 N sehingga berpindah sejauh 2 m, usaha yang dilakukan balok kayu tersebut ........ 20 J 200 J A C . . 100 J 400 J B D . . 21. Suhu tubuh orang yang sehat adalah ........ 43°C A . . 40°C B 37°C C 35°C D

.

.

22. Suatu sumber getar menghasilkan frekuensi 20Hz. Periode getaran tersebut adalah ........ 20 s 0,5 s A C . . 2s 0,05 s B D . . 23.

Satu gelombang yaitu ........ A-B-C-D A . A-B-C B .

A-C-D C . A-B-C-D-A D . gas C hampa udara D

24. Bunyi tidak dapat merambat melalui ........ benda padat A . . benda cair B . .

25. Dua muatan yang sejenis jika didekatkan akan ........ bertolak belakang tolak menolak A C . . menarik dan menolak tarik menarik B D . . 26. Empat buah muatan A, B, C, dan D. A dan B tolak-menolak. A dan C tarik-menarik, sedangkan C dan D tolak menolak. Jika B bermuatan listrik positif, maka ........

D bermuatan negatif, C positif A . C bermuatan negatif, D positif B . . D . C

D bermuatan negatif, A positif

A bermuatan negatif, C positif

27. Dua muatan listrik masing-masing 6 C dan 2 C, jarak antara kedua muatan adalah 3 m. Besar gaya tolak menolaknya ........ (k = 9 x109Nm²C-2) 12 x 107 N 12 x 109 N A C . . 12 x 108 N 16 x 109 N B D . . 28. Satuan kuat arus listrik dalam SI ........ ampere A . volt B . coulomb C . ohm D .

29. Kuat arus di dalam sepotong kawat penghambat ialah 4 A. Apabila kedua ujungnya diberi potensial 12 volt. Berapa hambatan ........ 2 ohm 4 ohm A C . . 3 ohm 5 ohm B D . . 30. Berapa I2 pada rangkaian di bawah !

1A A . . C

3A

2A B . . D

4A

31. Berapakah Rp pada rangkaian campuran di bawah ini ........

8 ohm A . B . . . C

1 ohm

7 ohm D

32. Benda yang ditarik kuat oleh magnet yaitu ........ paramagnetik diamagnetik A C . . ferromagnetik elektromagnetik B D . . 33. Kelompok benda berikut yang tergolong benda magnet adalah ........ besi, baja, tembaga besi, nikel, kaca A C . . besi, baja, kaca besi, baja, kobalt B D . . 34. Sebatang besi dapat dimagnetkan dengan cara berikut, kecuali ........ mendekatkan besi ke magnet A . menggosok besi dengan magnet B. memanaskan besi yang menempel pada magnet C. mengalirkan arus listrik pada besi D .

35. Penyimpangan arah jarum kompas terhadap arah arus listrik dapat ditentukan dengan aturan tangan kanan. Aturan ini ditentukan oleh ........ Oersted Ampere A C . . Faraday Lorentz B D . . 36. Insektisida adalah bahan kimia pembunuh ........ Tikus Kuman A C . . Serangga Bakteri B D . . 37. Bahan kimia yang sering ditambahkan pada sabun mandi adalah ........ pewarna antiseptik A C . . pewangi semua benar B D . . 38. Bahan-bahan berikut tergolong pewarna alami, kecuali ........ kunyit karamel A C . . tartrazine daun suji B D . . 39. Tanda atom unsur kalium, kalsium, belerang, emas berturut-turut yaitu ........ K, Ca, S, Au K, Ca, Si, Ag A C . . K, Ca, Ag, S K, Ca, As, Ag B D . . 40. Nama senyawa dengan rumus kimia PO5 adalah ........ posfor pentaoksida posfor oksida A C . .

diposfor pentaoksida B .
Ebtanas 2003

posfor oksigen D .

1. Yang termasuk kelompok besaran pokok adalah. ........ Panjang, Massa, Tekanan Panjang, Waktu, Daya A C . . Massa, Suhu, Kuat Arus Waktu, Suhu, Percepatan B D . . 2. Sebuah kubus kayu memiliki volume 5 cm³. Jika massa jenis kayu 250 g/cm³, maka massa kayu tersebut adalah ........ 1250 gram 10 gram A C . . 50 gram 2 gram B D . . 3. Pak Atma berangkat dari Denpasar pukul 08.00 WIB ke Jakarta. Jika lama perjalanan 2 jam, maka Pak Atma tiba di Jakarta pukul ........ 06.00 WIB 10.00 WIB A C . . 09.00 WIB 11.00 WIB B D . . 4. Grafik yang menunjukkan hubungan antara jarak dan waktu pada gerak lurus beraturan adalah ........ A . . C

B . .

D

5. Berat benda di udara 100 N, lalu dimasukkan dalam zat cair sehingga mengalami kenaikan volume 1,5m³. Jika berat jenis zat cair 10 N/m³, maka berat benda dalam zat cair adalah ........ 1500 N 85 N A C . . 115 N 6,7 N B D . . 6. Tembaga bermassa 2 kg dengan suhu 30°C menerima kalor sebesar 39.000 J. Jika kalor jenis tembaga 390 J/kg °C, maka suhu akhir dari tembaga adalah ........ 80 °C 30 °C A C . . 50 °C 20 °C B D . . 7. Banyak getaran yang terjadi setiap detik disebut ........ Panjang gelombang Amplitudo A C . . Periode frekuensi B D . . 8. Gelombang yang terdiri dari rapatan dan.renggangan disebut gelombang ........ Transversal Longitudinal A C . . Elektromagnetik Mekanik B D . . 9. Dari beberapa medium berikut, gelombang bunyi akan merambat lebih cepat

pada ........ Alumunium A . Udara B .

Gas Karbon C . Alkohol D .

10. Gambar sinar istimewa pada cermin cekung di bawah ini yang benar adalah ........ A . . C

B . .

D

11. Ketika benda yang diamati dengan lup ditempatkan pada ruang II, maka akan diperoleh bayangan yang terlihat ........ jelas tak terlihat A C . . samar tidak jelas B D . . 12. Kaca yang digosokkan kain sutera akan bermuatan positif. Hal ini terjadi karena ........ elektron berpindah dari kain sutera ke kaca A . elektron berpindah dari kaca ke kain sutera B. proton berpindah dari kain sutera ke kaca C. proton berpindah dari kaca ke kain sutera D . 13. Bahan yang digunakan untuk mencegah terjadinya polarisasi pada batu baterai

adalah ........ Larutan H2SO4 A . MnO2 dan serbuk karbon B .

PbSO4 C . NH4Cl D .

14. Arus listrik sebesar 10 A mengalir pada sebuah penghantar selama 2 menit. Banyaknya muatan listrik yang mengalir pada penghantar adalah ........ 5 Coulomb 20 Coulomb A C . . 12 Coulomb 1200 Coulomb B D . . 15. Manakah grafik yang menyatakan.hubungan antara beda potensial dengan kuat arus listrik? A . . C

B . .

D

16. Dari gambar rangkaian berikut, manakah yang akan mengalirkan arus listrik paling besar ? A. C .

B.

D .

17. Sebuah lampu TL bertuliskan 10 W, 220 V. Hal ini berarti lampu tersebut memerlukan ........ energi 10 J/detik dan arus 0,045 A energi 10 J/menit dan arus 0,045 A A C . . energi 10 J/detik dan arus 22 A energi 10 J/menit dan arus 22 A B D . . 18. Perhatikan gambar !

Daya listrik pada rangkaian di atas adalah ........ 2 watt 48 watt A C . . 24 watt 72 watt B D . . 19. Medan magnet yang terdapat pada solenoid yang diberi arus listrik adalah sama dengan medan magnet yang terdapat pada ........ magnet ladam magnet silinder A C . . magnet batang magnet jarum B D . .

20.

Berdasarkan gambar di atas dapat ditentukan bahwa ........ A kutub Utara, B kutub Utara A . A kutub Selatan, B kutub Utara B. A kutub Selatan, B kutub Selatan C. A kutub Utara, B kutub Utara D . 21. Sebuah resistor mempunyai susunan warna coklat, merah, hijau, emas, maka, nilai resistansi resistor tersebut adalah ........ 1200 k ohm 120 ohm A C . . 1200 ohm 12 ohm B D . . 22. Dari keempat gambar rangkaian dioda berikut yang lampunya menyala adalah ........ A . . C

B . .

D

23. Salah satu ciri yang membedakan makhluk hidup dengan makhluk tak hidup adalah ........ memiliki massa mereaksi rangsang A C . .

menempati ruang B . . 24. Perhatikan gambar sel tumbuhan di bawah ini! D

mempunyai bentuk

Bagian sel yang berfungsi mengatur seluruh kegiatan sel ditunjukkan oleh nomor ........ 1 3 A C . . 2 4 B D . . 25. Perhatikan ciri-ciri tumbuhan berikut : 1. tumbuhan berbentuk pohon atau semak 2. memiliki sistem perakaran tunggang 3. batang berkayu 4. biji tidak dibungkus oleh daun buah 5. organ reproduksi berbentuk kerucut (strobilus) Tumbuhan yang mempunyai ciri-ciri di atas adalah ........ tumbuhan paku (Pterydophyta) A . tumbuhan biji terbuka (Gymnospermae) B. tumbuhan berkeping satu (monokotil) C. tumbuhan berkeping dua. (dikotil) D . 26. Yang termasuk jenis hewan karnivora adalah ........ musang, ular dan tikus katak, cicak, dan kupu-kupu A C . . kambing, kerbau, dan kelinci harimau, serigala, dan buaya B D . .

27. Simbiosis yang terdapat pada gambar di bawah ini termasuk ........

parasitisme A . sapropitisme B . . D . C

komensalisme

mutualisme

28. Pada sebuah transformator terdapat jumlah kumparan primer 1200 dan jumlah kumparan sekunder 1000. Jika arus primer 4 A, maka besar kuat arus sekunder adalah ........ 2 Ampere 4 Ampere A C . . 3 Ampere 4,8 Ampere B D . . 29. Arus listrik yang dihasilkan dinamo dapat digambarkan dalam grafik ........ A . . C

B . .

D

30. Ketika merancang sebuah transformator, agar dihasilkan tegangan sekunder 220 Volt

dari tegangan primer 110 volt, maka perbandingan jumlah lilitan sekunder dengan lilitan primer adalah ........ 2:3 6 : 12 A C . . 3:2 12 : 6. B D . . 31. Perhatikan gambar penampang batang di bawah ini !

Bagian yang berfungsi mengedarkan.hasil fotosintesis adalah ........ 1 3 A C . . 2 4 B D . . 32. Urutan alat pencernaan pada belalang adalah ........ mulut-kerongkongan-lambung-hati-usus-anus A . mulut-kerongkongan-tembolok-empedal-lambung-anus B. mulut-kerongkongan-tembolok-lambung kelenjar-usus-anus C. mulut-kerongkongan-lambung-hati-pankreas-usus-anus D . 33. Perhatikan gambar!

Bagian alat pencernaan yang menghasilkan enzim pepsin ditunjukkan oleh nomor ........ 1 3 A C . . 2 4 B D . . 34. Gambar yang menunjukkan jantung golongan Aves adalah ........ A . . C

B . .

D

35. Ciri-ciri tulang rawan adalah ........ banyak mengandung zat perekat bersifat lentur A . banyak mengandung zat kapur dan bersifat lentur B.

banyak mengandung zat perekat dan bersifat tidak lentur. C. banyak mengandung zat kapur dan bersifat tidak lentur D . 36. Perhatikan gambar di bawah ini !

Yang berfungsi sebagai penampung air seni atau urine adalah. ........ 1 3 A C . . 2 4 B D . . 37. Hal-hal berikut ini berhubungan dengan gerak 1. rangsang 2. urat saraf motorik 3. otak 4. urat saraf sensorik 5. neuron perantara 6. gerakan Urutan gerak refleks yang benar adalah ........ 1-2-5-4-6 1-5-4-2-6 A C . . 1-4-3-2-6 1-4-5-2-6 B D . . 38. Pernyataan manakah yang menunjukkan cara pengangkutan hormon di dalam tubuh? Hormon diedarkan keseluruh tubuh melalui jaringan saraf dan berlangsung cepat A .

Hormon diangkut dari kelenjar buntu dan diedarkan ke seluruh tubuh oleh darah B berlangsung lambat . Hormon beredar bersamaan peredaran darah menuju jaringan dan organ organ C tertentu . hormon diedarkan oleh pembuluh.limpa dari kelenjar buntu menuju jaringan dan Dorgan tertentu . 39. Salah satu makhluk hidup yang berkembang biak secara vegetatif adalah ........ kelapa padi A C . . jagung pisang B D . . 40. Perhatikan gambar okulasi di bawah ini!

1. merupakan tanaman berbuah besar dengan akar lemah. 2 merupakan tanaman berbuah kecil dengan akar kuat Setelah okulasi tumbuh, maka tanaman baru bersifat ........ buah besar akar kuat buah kecil akar kuat A C . . buah besar akar lemah buah kecil akar lemah B D . . 41. Perhatikan gambar penampang putik di bawah ini!

Yang akan melebur membentuk zigot adalah. ........ 1 dan 2 2 dan 3 A C . . 1 dan 4 3 dan 4 B D . . 42. Perhatikan gambar (embrio anak tikus) !

Berdasarkan gambar di atas, zat makanan dan oksigen untuk pertumbuhan dan perkembangan embrio diperoleh dari induknya melalui ........ 1 dan 2 4 dan 6 A C . . 3 dan 4 5 dan 7 B D

. 43. Perhatikan gambar berikut!

.

Gambar di atas menunjukkan proses pembiakan vegetatif pada hewan rendah dengan cara ........ reproduksi regenerasi pertunasan A C . . pembelahan biner pembentukan spora B D . . 44. Sifat yang muncul pada keturunan disebut ........ Resesif Intermediet A C . . Dominan Homozygot B D . . 45. Perhatikan persilangan Monohibrid dan dominan penuh di bawah ini ! Bunga mawar merah x Mawar putih P1 Gamet F1 P2 Gamet MM M M Mm M m x mm m m Mm M m

......................................

F2 Dari tabel hasil persilangan di atas, individu yang memiliki genotip persis sama dengan induk (P1) terdapat pada kolom bernomor ......... 1 dan 2 1 dan 4 A C . . 2 dan 3 2 dan 4 B D . . 46. Persilangan dua sifat berbeda (Dihibrida), apalagi hasil F1 disilang lagi sesamanya, maka akan menghasilkan perbandingan fenotip pada F2, sebagai berikut.... 1:2:1 9:3:3:1 A C . . 3:1 9:3:1 B D . . 47. Perhatikan cara-cara memilih bibit berikut! 1. memperhatikan bentuk 2. keadaan tanah di sekitarnya 3. memasukkan ke dalam air 4. pemberian pupuk yang teratur Cara memilih bibit dengan cara teknologi sederhana adalah ........ 1 dan 2 2 dan 3 A C . . 1 dan 3 2 dan 4 B D . . 48. Makanan seimbang yang mempunyai kandungan karbohidrat, lemak, protein, mineral, dan vitamin adalah ........ jagung, pepaya, bayam A . nasi, telur, ikan, kacang B. singkong, ikan, sayur, pisang ambon C.

lontong, daging ayam, telur, kerupuk udang D . 49. Salah satu cara pengendalian.perkembangan penduduk selain program. KB adalah ........ adanya undang-undang perkawinan melaksanakan transmigrasi A C . . mencegah urbanisasi adanya penentuan batas usia kawin B D . . 50.

Pada tabel di atas yang menunjukkan hasil uji coba kandungan zat dalam bahan makanan adalah ........ A C A C . . B D B D . .
Ebtanas 2004

1. Jika kita tuangkan air ke dalam gelas, gelas akan penuh berisi air. Peristiwa membuktikan salah satu sifat air, yaitu ........ permukaannya selalu mendatar A . menekan ke segala arah B. menempati ruang C. meresap melalui lubang-lubang kecil D . 2. Yang termasuk batu metamor adalah ........ batu apung A batu kapur C

batu granit B . . D

batu pualam

3. Segumpal tanah kebun dimasukkan ke dalam gelas berisi air, diaduk rata kemudian didiamkan beberapa saat ternyata berbentuk lapisan-lapisan terlihat pada gambar di bawah ini :

Yang merupakan,bagian tanah halus adalah ........ A C A C . . B D B D . . 4. Alat pernapasan manusia terdiri atas ........ hidung - tenggorokan - jantung A . hidung - tenggorokan - hati B. hidung - tenggorokan - paru-paru C. hidung - kerongkongan - paru-paru D . 5. Pernyataan-pernyataan di bawah ini guna rangka, kecuali ........ memberikan bentuk pada tubuh A . tempat otot-otot melekat B. menegakan berdirinya tubuh C.

menggemukan tubuh D . 6. Pertumbuhan dialami oleh semua mahluk hidup. Dibawah ini adalah ciri-ciri pertumbuhan mahluk hidup, kecuali ........ bertambah banyak bertambah besar dan luas A C . . bertambah tinggi bertambah berat B D . . 7. Bunyi yang frekuensinya atau kekerapannya kurang dari 20 Hz per detik, dinamakan bunyi ........ telesonik panasonik A C . . infrasonik ultrasonik B D . . 8. Seekor anjing atau kucing jika tidur ketika dingin, akan menggulungkan badannya, tujuannya untuk ........ menjaga badan tetap hangat A . melindungi diri dari bahaya B. menyesuaikan tempat yang sempit C. kenyamanan dan kepuasan tidur D . 9. Simbiosis mutualisme dapat terjadi antara ........ lebah dan kelelawar A . lebah dan mangga B. kelelawar dan mangga C.

kenyamanan dan kepuasan tidur D . 10. Kambing makan rumput, ayam makan biji-bijian dan harimau makan daging. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa semua mahluk hidup mempunyai ........ kebutuhan untuk makan saling ketergantungan A C . . pernapasan untuk hidup hubungan yang erat B D . . 11. Di antara bahan-bahan makanan yang tidak berserat adalah ........ pisang agar-agar A C . . roti keju B D . . 12. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui yaitu ........ kayu, tanah, damar, dan minyak A . kayu rotan, batuan, dan karet B. kayu, rotan, damar, dan karet C. kayu, tanah, batuan, dan emas D . 13. Gerakan kelereng yang menggelinding di lantai datar, makin lama makin lambat dan akhirnya berhenti. Hal ini terjadi akibat bekerjanya gaya ........ otot pegas A C . . gravitasi gesek B D . . 14. Setiap perubahan bentuk benda selalu menghasilkan energi ........ panas bunyi A C

. gerak B .

. pegas D .

15. Perambatan panas cahaya matahari sampai di bumi berlangsung secara ........ konduksi radiasi A C . . konveksi refleksi B D . . 16. Kaca jendela dibuat lebih kecil daripada ruang yang tersedia pada rangka jendela supaya ........ kaca mudah dipasang kaca dapat menyusut A C . . kaca mudah dilepaskan kaca dapat memuai B D . . 17. Salah satu keuntungan menanam pohon mangga dengan cara cangkok adalah ........ tidak memerlukan tanah yang subur A . tahan terhadap hama tanaman B. tidak memerlukan pemeliharaan C. sifat tanaman sama dengan induknya D . 18. Tumbuhan berumah dua artinya bunga jantan dan bunga betina terpisah pada pohon lain, misalnya ........ pepaya salak A C . . mangga rambutan B D . . 19. Kelompok tanaman yang daunnya peka terhadap rangsangan gelap atau sentuhan, ialah ........

akasia, cemara, dan mangga A . putri malu, turi, dan lamtoro B. tomat, terung, dan cabai C. pohon jati, mahoni, dan lengkeng D . 20. Sejumlah individu-individu sejenis yang hidup di suatu daerah tertentu disebut ........ populasi ekosistem A C . . habitat komunitas B D . . 21. Kepadatan populasi manusia akan berubah manusia akan bertambah apabila ........ jumlah kelahiran lebih sedikit daripada jumlah kematian A . jumlah yang datang sama dengan jumlah yang pergi B. jumlah yang datang lebih banyak daripada yang pergi C. jumlah yang datang lebih sedikit dari pada yang pergi D . 22. Lidah selain berfungsi sebagai alat bicara juga berfungsi untuk ........ peraba pembau A C . . pengecap pernafasan B D . . 23. Benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet adalah ........ besi, baja, dan alumunium A .

baja, alumunium, dan kuningan B. alumunium, besi dan perak C. besi, baja, dan seng D . 24. Dalam rangkaian listrik saklar berguna untuk ........ memutuskan dan menyambung arus listrik A . memperbesar arus listrik B. memperkecil arus listrik C. memutuskan arus listrik D . 25. Salah satu fungsi hati adalah sebagai ........ penyaring darah A . . penawar racun B . . 26. Yang menjadi pusat tata surya adalah ........ matahari A . . bumi B . . pembuat antibodi C pembuat zat organik D

bulan C bintang D

27. Pada waktu pagi matahari muncul di sebelah timur. Hal ini disebabkan oleh ........ perputaran bulan mengelilingi bumi A . perputaran bumi mengelilingi matahari B. perputaran bumi pada porosnya C.

perputaran matahari pada porosnya D . 28. Perhatikan gambar di bawah ini !

Apabila bejana elemeyer dipanaskan, air yang ada pada pipa U akan terjadi ........ Permukaan A turun dan B naik A . Permukaan B turun dan A naik B. Permukaan A dan B turun C. Permukaan A dan B naik D . 29.

Melalui percobaan pada gambar atas dapat dibuktikan fotosintesis menghasilkan ........ panas energi A C . . karbondioksida oksigen B D . .

30. Lihat gambar di bawah ini !

Pencernaan sari-sari makanan oleh darah terjadi pada alat pencernaan nomor ........ 1 3 A C . . 2 4 B D . . 31.

Gaya gravitasi pada gambar di atas bekerja pada posisi bola nomor ........ 3 1 dan 5 A C . . 2 dan 4 1, 2, 3, 4, dan 5 B D . . 32. Perhatikan gambar di bawah ini !

Air raksa dalam termometer itu naik karena arus listrik berubah menjadi ........ energi gerak energi panas A C . . energi cahaya energi kimia B D . . 33. Perhatikan gambar di bawah ini !

Bagian jantung yang disebut serambi adalah ........ A dan B B dan C A C . . C dan D A dan D B D . . 34. Lihat gambar di bawah ini !

Bagian mata yang mengatur banyaknya cahaya yang masuk ke mata ditunjukkan oleh nomor ........ 1 3 A C . . 2 4 B D . . 35. P1 bersifat magnet dan dapat menarik P2.

Proses kemagnetan ini terjadi secara ........ Elektromagnet A . . Deduksi B . .
Ebtanas 2005

Aliran C Induksi D

1. Diketahui luas lahan 100 meter persegi. Tanaman yang akan ditanam 200 tanaman. Maka banyak tanaman untuk setiap 1 meter persegi adalah ........ 0,2 tanaman/meter persegi 20 tanaman/meter persegi A C . .

2 tanaman/meter persegi B . . D

200 tanaman/meter persegi

2. Perhatikan ciri-ciri tumbuhan berikut! 1. Tumbuhan berbentuk pohon atau semak 2. Memiliki sistem perakaran tunggang 3. Batang berkayu 4. Biji tidak dibungkus oleh daun buah 5. Organ reproduksi berbentuk kerucut Tumbuhan yang memiliki ciri-ciri di atas adalah ........ tumbuhan biji tertutup (Angiospermae) A . tumbuhan biji terbuka (Gymnospermae) B. tumbuhan berkeping satu (Monokotil) C. tumbuhan berkeping dua (Dikotil) D . 3. Perbedaan sel tumbuhan dengan sel hewan yang benar adalah ....

1 A . 2 B . . D . C

3

4

4. Sekumpulan sel-sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama adalah ........ organisme organ A C . . sistem organ jaringan B D . .

5. Ciri-ciri hewan adalah sebagai berikut, kecuali ........ dapat bernapas dan berpindah tempat A . memerlukan makanan dan minuman B. dapat membuat makan sendiri C. dapat bereproduksi D . 6. Alat pernapasan pada tumbuhan adalah ........ stomata dan lentisel A . stomata dan gabus B. dapat membuat makan sendiri C. dapat bereproduksi D . 7. Gambar jantung yang menunjukkan golongan ikan adalah ........ A . . C

B . .

D

8. Enzim yang dihasilkan oleh kelenjar ludah yang dapat mengubah zat tepung menjadi zat gula adalah ........ enzim lipase enzim ptialin A C . .

enzim pepsin B . . D

enzim amilase

9. Beberapa ciri sel sebagai berikut : 1. Berbentuk panjang 2. Berbentuk pendek 3. Berinti tunggal 4. Berinti banyak 5. Tidak berwarna 6. warna merah muda dan tua Ciri yang dimiliki oleh sel otot lurik adalah nomor ........ 1, 3, 5 2, 3, 5 A C . . 1, 4, 6 2, 4, 5 B D . . 10. Pernyataan manakah yang menunjukan cara pengangkutan hormon di dalam tubuh ........ Hormon diedarkan ke seluruh tubuh melalui jaringan saraf dan berlangsung A cepat . Hormon diangkut dari kelenjar buntu dan diedarkan ke seluruh tubuh oleh darah B berlangsung lambat . Hormon beredar bersamaan peredaran darah menuju jaringan dan organ-organ C tertentu . Hormon diedarkan oleh pembuluh limpe dari kelenjar buntu menuju jaringan dan D organ tertentu . 11. Perhatikan gambar sel saraf berikut ini !

Bagian dari gambar tersebut yang berfungsi membawa rangsangan ke badan neuron adalah........ 1 3 A C . . 2 4 B D . . 12. Pengertian adaptasi morfologi adalah ........ penyesuaian bentuk alat-alat makhluk hidup terhadap lingkungannya A . penyesuaian kerja tubuh makhluk hidup terhadap lingkungannya B. penyesuaian tingkah laku makhluk hidup terhadap lingkungannya C. penyesuaian cara berkembang biak makhluk hidup terhadap lingkungannya D . 13. Di bawah ini adalah contoh tingkah laku ........ burung elang berparuh tajam A . kaki itik berselaput B. rayap memiliki enzim selulosa untuk mencerna kayu C. paus sering muncul di permukaan laut D .

14. Perhatikan gambar bunga di bawah ini!

Bakal biji (lembaga) dan kelopak bunga ditunjukan dengan nomor ........ 1 dan 3 3 dan 6 A C . . 2 dan 4 4 dan 5 B D . . 15. Perhatikan tabel berikut :

Dari data di atas nama hewan yang sesuai dengan cara perkembangbiakannya adalah ........ P - 2, R - 3 dan T - 5 Q - 3, S - 2 dan T - 4 A C . . P - 5, R - 2 dan T - 1 R - 1, Q - 3 dan T - 5 B D . . 16. Dari persilangan bergenotif BBCC x bbcc diperoleh Fl (BbCc). Jika Fl disilangkan dengan sesamanya, maka kemungkinan keturunan yang bergenotif BBCc memiliki perbandingan .... 1 : 16 3 : 16 A C . . 2 : 16 4 : 16 B D

. 17.

.

Sifat B (bulat) dominan terhadap b (keriput) berdasarkan diagram di atas ini perbandingan fenotif pada persilangan tersebut ........ 1 bulat : 2 bulat keriput : 1 keriput A . 1 bulat : 3 keriput B. 3 bulat : 1 keriput C. 1 bulat keriput : 3 bulat D . 18. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut ! 1. Membatasi penelitian-penelitian tentang sumber daya alam 2. Penggunaan sumber daya alam sebaik mungkin 3. Mementingkan kelanjutan penggunaan sumber daya alam 4. Eksplorasi sumber daya alam secara besar-besaran Cara-cara pengolahan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan untuk meningkatkan taraf hidup manusia adalah ........ 1 dan 2 2 dan 4 A C . . 2 dan 3 3 dan 4 B D . . 19. Perhatikan data berikut : 1. Urea 3. NPK 2. KCI 4. TSP Dari data diatas jenis pupuk mengandung nitrogen adalah ........ 1 dan 2 3 dan 4 A C . . 2 dan 3 1 dan 3 B D . . 20. Kriteria rumah tinggal yang baik adalah ........

terbuat dari tembok A . ada ventilasi atau lubang angin B . . D . C

bagus

selalu tertutup

21. Kebutuhan kalori untuk siswa putra SMP sekitar ........ 1.200 1.600 A C . . 2.800 3.200 B D . . 22. Kriteria angka kematian disebut tinggi jika ........ 0-9 14 - 18 A C . . 9 - 13 lebih dari 18 B D . . 23. Apabila jumlah penduduk kota Makasar pada tahun 1995 adalah 120.000 jiwa, jumlah bayi yang lahir pada tahun tersebut adalah 600 jiwa. Kriteria angka kelahiran adalah ........ rendah tinggi A C . . sedang sangat tinggi B D . . 24. Perhatikan kelompok besaran berikut ! 1. Panjang 2. Kecepatan 3. Massa 4. Volume 5. Kuat arus Yang termasuk kelompok besaran pokok adalah ........ 1, 2, dan 4 2, 3, dan 5 A C . . 1, 3, dan 5 3, 4, dan 5 B D

. 25. Perhatikan gambar berikut!

.

Gelas ukur berisi air (gambar 1) ke dalamnya dimasukkan benda, permukaan air naik seperti pada (gambar 2). Volume benda yang dicelupkan adalah ........ 20 ml 70 ml A C . . 50 ml 120 ml B D . . 26. Apabila massa keempat segitiga di bawah ini sama, tekanan terbesar terhadap bidang tekanannya ditunjuk oleh gambar ........ A . . C

D B . .

27. Perhatikan gambar berikut!

Luas penampang Al = 10 cm² Luas penampang A2 = 100 cm² Gaya (Fl) yang harus diberikan untuk menahan F2 = 100 N agar sistem seimbang adalah........ 1000 Newton 10 Newton A C . . 100 Newton 1 Newton B D . . 28. 2 Kg air dari suhu 24°C dipanaskan menjadi 90°C, jika kalor jenis 4.200 Joule/Kg°C, maka kalor yang diterima air adalah ........ 336.000 Joule 554.400 Joule A C . . 259.200 Joule 543.600 Joule B D . . 29.

Gambar di atas menunjukkan jumlah gelombang tranversal sebanyak ........ 1,5 2,5 A C . . 2,0 3,0 B D . . 30. Banyak getaran dalam waktu 1 detik disebut ........ Amplitudo Perioda A C

. Frekuensi B .

. Interval D .

31. Sumber bunyi merambat dengan kecepatan 2.500 m/s, bila frekuensi 500 hertz, maka panjang gelombang bunyi tersebut adalah ........ 0,2 meter 100 meter A C . . 5 meter 500 meter B D . . 32. Manakah dari gambar di bawah ini yang menunjukan arah pembiasan cahaya dari udara ke air ........ A . . C

B . .

D

33. Sebuah benda didekatkan dengan penggaris plastik bermuatan listrik ternyata ditolak, bila benda tersebut didekatkan dengan sepotong kaca yang bermuatan listrik akan tertarik, maka benda tersebut ........ bermuatan positif bermuatan positif dan negatif A C . . bermuatan negatif bermuatan netral B D . . 34. Perhatikan gambar model atom di bawah ini !

Yang disebut proton ditunjukkan oleh nomor ........ 1 3 A C . . 2 4 B D . . 35. Gambar pemasangan Amperemeter (A) yang benar ditunjukan oleh gambar ........ A. C.

B.

D.

36. Perhatikan tabel hasil percobaan berikut ini.

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa kuat arus ........ berbanding terbalik dengan tegangan A .

sebanding dengan tegangan B. sama dengan tegangan C. tidak dipengaruhi tegangan D . 37. Perhatikan gambar di bawah ini !

Besar I1 adalah ........ 2 Ampere A . 3 Ampere B . 38.

4 Ampere C . 5 Ampere D .

Hambatan pengganti pada gambar di atas adalah ........ 26 Ohm 15 Ohm A C . . 16 Ohm 11 Ohm B D . . 39. Daya listrik sebesar 3 kilo watt ditransmisikan dengan tegangan 150 volt. Maka besar

kuat arus yang mengalir adalah ........ 10 Ampere A . 30 Ampere B . 40. Perhatikan gambar kedua magnet berikut :

20 Ampere C . 40 Ampere D .

Jika kutub B dan kutub C didekatkan terjadi tarik menarik, maka pernyataan yang tepat adalah ........ A kutub utara dan C kutub utara A . A kutub selatan dan C kutub utara B. A kutub selatan dan D kutub selatan C. A kutub utara dan B kutub utara D . 41. Di bawah ini merupakan alasan mengapa kutub utara magnet selalu menunjukan arah utara kutub bumi ........ disekitar kutub utara bumi ada kutub utara magnet bumi A . disekitar kutub utara bumi ada kutub selatan magnet bumi B. tepat di kutub utara bumi ada kutub utara magnet bumi C. tepat di kutub utara bumi ada kutub selatan magnet bumi D . 42. Gambar medan magnet yang benar sesuai dengan arah arus pada penghantar adalah ........ A . . C

B . .

D

43. Perhatikan gambar di bawah ini!

Besarnya tegangan input trafo adalah ........ 180 volt A . . 140 volt B . .

630 volt C 720 volt D

44. Berikut ini merupakan ciri dari transformator step-up ........ tegangan primer lebih besar dibandingkan tegangan sekunder A . jumlah lilitan primer lebih sedikit dibandingkan kumparan sekunder B. arus pada kumparan primer lebih kecil dibandingkan arus pada kumparan C.sekunder daya kumparan sekunder lebih besar dibandingkan daya kumparan primer D . 45. Perhatikan simbol komponen dasar elektronika berikut ini!

Gambar simbol di atas merupakan simbol ........ Resistor Dioda A C . . Kapasitor Transistor B D

.
Ebtanas 2006

.

1. Besaran di bawah ini yang termasuk besaran pokok adalah ........ Panjang, Massa, Waktu Panjang, Luas, Volume A C . . Panjang, Massa, Kecepatan Panjang, Gaya, Berat B D . . 2. Alat untuk mengukur panjang adalah ........ neraca A . . mistar B . . stopwatch C timbangan D

3. Suatu logam aluminium mempunyai massa 120 gram dan volume 60 cm³ maka massa jenisnya adalah ........ 200 gr/cm³ 2 gr/cm³ A C . . 20 gr/cm² 2.000 gr/cm³ B D . . 4. Di bawah ini yang termasuk gerak lurus berubah beraturan adalah ........ kereta api yang sedang melaju A . mobil yang sedang parkir B. buah kelapa yang jatuh dari pohon C. orang yang berlari tetap D . 5. Perhatikan gambar berikut!

Umar dan Amir sedang tarik tambang dengan arah yang berlawanan. Jika gaya Umar 25 N dan gaya Amir 20 N, maka resultan kedua gayanya adalah ........ 45 N 20 N A C . . 25 N 5N B D . . 6. Perhatikan gambar!

Besarnya usaha yang dikerjakan pada balok adalah ........ 3 Joule 16 Joule A C . . 8 Joule 48 Joule B D . . 7. Tekanan yang terbesar ditunjukkan oleh gambar ........ A . . C

B .

D .

8. Perhatikan pada gambar berikut!

Jika luas penampang A1 = 0,001 m dan A2 = 0,1 m, maka besar gaya tekanan di A2 adalah ........ 100 N 10.000 N A C . . 1.000 N 100.000 N B D . . 9. Air massanya 5 g dipanaskan dari 10°C sampai 40°C. Jika kalor jenis air 1 Kal/ gr°C, banyaknya kalor yang diperlukan untuk suhu air adalah ........ 100 Kalori 200 Kalori A C . . 150 Kalori 400 Kalori B D . . 10. Bahan penghantar yang paling baik adalah ........ alumunium besi A C . . raksa kaca B D . . 11. Perhatikan gambar di bawah ini!

Satu getaran penuh adalah ........

G-H-I-G-H A . H-G-I-H-G B . 12. Perhatikan gambar berikut! . D . C

H-I-H-G-H

I-G-H-I-H

Satuan panjang gelombang adalah ........ a.- g A . a-d B .

c-g C . c-f D .

13. Bunyi yang frekuensinya teratur disebut ........ desah nada A C . . dentum gaung B D . . 14. Sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin datar adalah ........ tegak, sama besar tegak, diperbesar A C . . tegak, diperkecil terbalik, diperbesar B D . . 15. Gerhana bulan terjadi ketika ........ bulan berada di antara bumi dan matahari A . matahari berada di antara bumi dan bulan B.

posisi bulan, matahari, dan bumi membentuk sudut 90 derajat C. posisi bumi berada di antara matahari dan bulan pada satu garis lurus D . 16. Plastik yang digosokkan pada rambut akan bermuatan negatif karena ........ elektron pindah dari plastik ke rambut A . proton pindah dari plastik ke rambut B. elektron pindah dari rambut ke plastik C. proton pindah dari rambut ke plastik D . 17. Sebuah alat mempunyai hambatan 150 Ohm dilalui arus listrik 2 A maka beda potensialnya adalah ........ 3,0 Volt 75 Volt A C . . 7,5 Volt 300 Volt B D . . 18. Perhatikan arus listrik berikut ini!

Besarnya I1 adalah ........ 2A A . 3A B .

4A C . 5A D .

19. Jika dalam 5 menit mengalir 60 Coulomb muatan listrik melalui sepotong kawat penghantar, maka kuat arus listriknya adalah ........

0,2 Ampere A . 0,5 Ampere B . . D . C

3 Ampere

6 Ampere

20. Bila magnet yang digantung didekati magnet lainnya, manakah gambar yang paling benar ........ A . . C

B . .

D

21. Arah garis gaya magnet antara dua kutub magnet adalah ........ A. C.

B.

D.

22. Beberapa faktor yang mempengaruhi besarnya ggl induksi elektromagnetik : 1. Jumlah lilitan kawat pada kumparan 2. Arah garis gaya magnet dalam kumparan 3. Kecepatan gerak magnet atau kumparan 4. Arah lilitan kawat pada kumparan Pernyataan yang benar adalah nomor ........ 1 dan 3 2 dan 4 A C . .

1 dan 4 B . . D

2 dan 3

23. Ciri dari trafo step-up adalah ........ tegangan primer lebih besar daripada tegangan sekunder A . lilitan primer lebih banyak daripada lilitan sekunder B. tegangan primer lebih kecil daripada tegangan sekunder C. lilitan primer sama dengan lilitan sekunder D . 24. Salah satu ciri makhluk hidup yang berfungsi untuk mencegah kepunahan adalah ........ bernafas bergerak A C . . tumbuh berkembang biak B D . . 25. Kumpulan dari jaringan yang mempunyai fungsi yang sama akan membentuk ........ sel sistem organ A C . . organ organisme B D . . 26. Tumbuhan yang mempunyai bunga dan biji adalah ........ spermatophyta bryophyta A C . . pteridophyta tallophyta B D . . 27. Ikan remora yang menempel pada ikan hiu merupakan contoh simbiosis ........ komensalisme parasitisme A C . .

mutualisme B . . D

kompetisi

28. Jaringan tumbuhan yang berfungsi mengangkut air dan garam mineral dari akar ke daun adalah ........ palisade floem A C . . parenkim xylem B D . . 29. Perhatikan bagan jaring-jaring makanan berikut ini!

Sesuai bagan, label nomor 1 dan 2 adalah ........ musang dan serigala tikus dan burung kecil A C . . anjing dan ayam burung hantu dan katak B D . . 30. Kelainan pada tulang karena kebiasaan menulis pada meja yang terlalu pendek adalah ........ artikulasi kifosis A C . . lordosis skoliosis B D . . 31. Proses perubahan makanan dari ukuran besar menjadi ukuran kecil dengan bantuan gigi disebut pencernaan secara ........

mekanisme A . kimiawi B . 32. Perhatikan gambar paru-paru di bawah ini! . D . C

intrasel

ekstrasel

Bagian yang disebut bronkus ditandai oleh nomor ........ 1 3 A C . . 2 4 B D . . 33. Alat ekskresi yang berfungsi untuk menyaring darah dan mengeluarkan zat sisa metabolisme dalam bentuk urine adalah ........ ginjal hati A C . . uretra ureter B D . . 34. Perhatikan data berikut ini ! 1. syaraf sensoris 2. efektor (otot dan kelenjar) 3. syaraf pusat 4. syaraf motoris 5. sumsum tulang belakang 6. reseptor (alat indera) Urutan jalannya impuls (rangsang) pada gerak biasa adalah ........ 1-2-3-4-5 6-1-3-4-2 A C

. 3-4-2-6-1 B .

. 6-1-2-3-4 D .

35. Pengertian adaptasi fisiologi adalah ........ penyesuaian cara berkembang biak makhluk hidup terhadap lingkungan A . penyesuaian fungsi alat tubuh makhluk hidup terhadap lingkungannya B. penyesuaian tingkah laku makhluk hidup terhadap lingkungannya C. penyesuaian bentuk-bentuk alat-alat tubuh makhluk hidup terhadap lingkungan D . 36. Di bawah ini adalah contoh adaptasi tingkah laku ........ burung elang berparuh tajam A . kaki itik berselaput B. rayap memiliki enzim selulosa untuk mencerna kayu C. paus sering muncul di permukaan laut untuk bernafas D . 37. Perhatikan pernyataan berikut ini : 1. Belalang yang hidup di rumput berwarna hijau dapat bertahan hidup, sedangkan belalang yang berwarna kuning akan punah dimakan oleh pemangsanya. 2. Daun suatu tumbuhan seluruhnya berwarna hijau karena daun yang berwarna kuning telah gugur ditiup angin betularia. 3. Kupu-kupu Biston betularia yang hidup di Inggris setelah revolusi industri lebih banyak berwarna hitam karena polusi asap menyamarkan pandangan pemangsanya. 4. Rumput dapat ditemui di mana-mana karena tumbuhan ini mudah menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Pernyataan yang sesuai dengan proses seleksi alam adalah ........ 1 dan 2 2 dan 3 A C . .

1 dan 3 B . 38. . D

2 dan 4

Pada gambar bunga di atas, bagian yang berfungsi sebagai alat kelamin jantan adalah nomor ........ 1 3 A C . . 2 4 B D . . 39. Berikut ini usaha-usaha dalam bidang pertanian : 1. Pemberantasan hama dan penyakit 2. Pengolahan lahan gambut 3. Pemupukan 4. Penebangan hutan 5. Teknik tumpang sari Usaha-usaha di atas yang termasuk intensifikasi pertanian adalah ........ 1, 2, dan 3 2, 3, dan 4 A C . . 1, 3, dan 5 2, 4, dan 5 B D . . 40. Pemupukan akan meningkatkan hasil panen jika ........ penggunaannya dalam jumlah yang banyak A . penggunaannya sedikit saja B.

penggunaannya dalam waktu tertentu C. dalam dosis yang tepat D . 41. Penyakit di bawah ini yang disebabkan oleh virus adalah ........ AIDS, hepatitis, dan TBC A . influenza, AIDS, dan hepatitis B. AIDS, influenza, dan malaria C. TBC, diare, dan cacar D . 42. Menu makanan yang memenuhi syarat makanan empat sehat lima sempurna adalah ........ nasi, telur dadar, daging goreng, jeruk, dan susu A . nasi, opor ayam, daging sapi, mangga, dan susu B. nasi, telur rebus, sayur lodeh, pepaya, dan susu C. nasi, ayam goreng, tahu, sayur sop, dan susu D . 43. Pesatnya pertambahan penduduk menimbulkan masalah kekurangan makanan, lapangan pekerjaan, dan tempat tinggal. Karena itu, kepadatan penduduk yang tinggi harus dikendalikan sebab ........ peningkatan pangan tidak dapat mengimbangi pertambahan penduduk A . bumi mempunyai batas kemampuan dalam menghasilkan keperluan hidup B. tidak terjadi seleksi alam sebagai faktor pengendali C. peningkatan kesehatan memungkinkan umur manusia bertambah panjang D .

44. Berikut ini keadaan di suatu desa : 1. ekonomi sulit 2. terjadinya banjir 3. banyak tempat bermain dan rekreasi 4. didirikan pabrik baru 5. biaya hidup sangat murah 6. sarana pendidikan sangat kurang Beberapa faktor yang mendorong urbanisasi adalah ........ 1, 4 dan 5 1, 2 dan 3 A C . . 1, 2 dan 6 2, 3 dan 6 B D . . 45. Jumlah kelahiran di suatu wilayah pada tahun 2000 - 2001 sebesar 800 orang, jumlah kematian 150 orang, jumlah emigrasi 50 orang, dan jumlah migrasi 75 orang. Pertumbuhan penduduk di wilayah itu adalah ........ 675 orang 750 orang A C . . 725 orang 825 orang B D . .