1.

0 Pendahuluan

Assalamualaikum w.b.t. Pertama sekali kami ingin mengucapakan ribuan terima kasih kepada pensyarah subjek Bimbingan & Kaunseling, DPNB 4103 iaitu Tuan Hj.Ishammudin Hj.Ismail kerana memberi kami peluang untuk melakukan tugasan ini serta membimbing seterusnya melaksanaan tugasan ini. Kami juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada rakan-rakan seperjuangan yang sama-sama membantu dalam mencari maklumat ± maklumat tambahan bagi menambahkan lagi pemahaman kami terhadap Bimbingan & Kaunseling itu sendiri. Untuk tugasan ini, kami diminta untuk membuat kajian tentang ³Profil Unit Bimbingan & Kaunseling´ institusi pendidikan yang telah ditetapkan. Kajian ini dilihat bukan hanya bagi mendedahkan mahasiswa terhadap realiti permasalahan di dunia luar terutamanya institusi persekolahan, malah dapat mendedahkan mahasiswa dengan masyarakat sekeliling dan juga membantu dalam membina pengalaman selain membiasakan diri dengan suasana persekolahan sebelum melibatkan diri secara langsung dalam dunia pendidikan kelak.

1

2.0 Pengenalan

Perkhidmatan bimbingan dan kaunseling ialah perkhidmatan peribadi yang diadakan bagi membantu insan dalam menangani permasalahan yang berlaku keatas mereka. Ia juga berperanan sebagai satu tempat dimana seseorang yang bermasalah membuat rujukan bagi menangani masalah kehidupan dalam seharian. Mereka cuba untuk menyelesaikan masalah tersebut jadi sebagai kaunselor yang memepunyai pengatahuan sepatutnya mereka menjadi penasihat atau pembimbing kepada insan yang memerlukan bantuan ini denga memberi mereka cadangan atau membantu mereka dalam mencari penyelesaian sendiri mengenai masalah mereka tadi. Untuk mencapai tahap ketahanan dalam setiap permasalahan seharian ini kita amat memerlukan bimbingan dan kaunseling bagi mengenali keupayaan sebenar diri kita dan mengeksploitasi segenap sudut dan situasi bagi kegunaan diri untuk mencapai kehidupan sejahtera dan membantu mewujudkan komuniti yang aman dan tenteram.Dalam konteks institusi persekolahan Kaunselor disini ialah Guru Bimbingan dan Kaunseling sekolah manakala Klien pula ialah para pelajar, ibubapa, guru-guru dan staf sekolah berkenaan.

2

2.1 Definisi Bimbingan & Kaunseling Kaunseling boleh didefinisikan : Bil. 1. Pengkaji A.J Jone (1930) Definisi ³Guidance is the assistance given to individuals in making interpretation and adjustment. Guidance is aim at aiding the recipient to be responsible for himslef...It is a service that is universal...Indeed it is present where ever there are people who need help and where ever there are people who can help.´ 2. Wilver (1950) ³Guidance is a process of helping individuals through their own efforts to discover and develops their potentialities both for personal happiness and social usefulness.´ 3. Dr.Suradi Salim (1997:9) ³Bimbingan adalah satu proses untuk membantu individu memahami dirinya dan dunia sekelilingnya supaya ia boleh menggunakan kebolehan, keupayaan dan bakat yang ada dengan sepenuhnya.

Ringkasnya Bimbingan dapatlah dimaksudkan sebagai memberi nasihat dan panduan kepada seseorang yang biasanya mengahdapi masalah.

3

Kaunseling pula boleh didefinisikan : Bil. 1. Pengkaji Umum Definisi Perkataan ³kaunseling´ berasal daripada perkataan Latin iaitu ³Consillium´ yang bermaksud ³with´ atau ³together´ (bersama). Manakala dalam bahasa Angle-Saxon pula ia berasal dari perkataan ³sellan´ yang bermaksud ³to sell´ atau ³to deliver´. 2. Shertzer dan Stone (1968) ³Kaunseling adalah satu proses interaksi yang membolehkan individu itu memahami diri dan situasinya. Proses ini akan mengakibatkan pembentukan atau penjelasan matlamat dan nilai hidup individu itu sehingga dia dapat menentukan tindakan wajar untuk masa depannya.´ 3. Carl Roger (1942) ³Kaunseling adalah satu siri pertemuan di antara kaunselor dan klien yang bertujuan untuk memberikan bantuan dalam mengubah tingkahlaku.´ 4. Jawatankuasa Definisi, Bahagian Psikologi Kaunseling, Persatuan Psikologi Amerika (1980) 5. Hj.Ishammudin Hj.Ismail (1993:7) Kaunseling adalah satu proses hubungan yang berlaku secara bersemuka antara seorang yang profesional (dalam bidang kaunseling) dan pakar (dalam perkara Ulumuddin dan Ulum Insaniyah) dengan seorang yng memerlukan bantuan (klien) sehingga terjadi hubungan-hubungan keinsanan dimana berlaku penerokaan potensi diri klien bagi memperkembangkan semula segala sumber dalaman insan untuk menerima kebenaran (Al-Haq) dan bertanggungjawab pada diri sendiri ke arah keredhaan Allah S.W.T.´ 6. Majlis Kauseling Kebangsaan Malaysia ³A systematic process of helping relationship based on psychological principles performed by a professional ³To help individual towards overcoming obstacles to their personal growth, where ever these may be encountered and towards achieving optimum development of their resources.´

4

counselor to achieve voluntary favorable holistic change, development and adjustment of the client throughout the life span in accordance with the counseling code of Ethics...´

7.

Persatuan Kaunseling Malaysia (PERKAMA)

³Perkhidmatan Kaunseling ialah perhubungan dimana seseorang itu berikhtira atau berusaha untuk membantu orang lain dalam memahami dan menyelesaikan masalah penyesuaian. Selalunya penyesuaian dalam menyelesaikan masalah itu dapat dilihat melalui kaunselng pendidikan, kaunseling vokasional, kaunseling sosial dan lain-lain.´

Kaunseling dalam kata lain dapat diterjemahkan sebagai satu proses interaksi bersemuka di antara kaunselor dan klien yang matlamatnya ke arah melahirkan insan yang akan kenal diri, masalah kehidupannya dan cuba mengatasi dengan menggunakan kemampuan yang ada pada dirinya.

Oleh itu dapat kita simpulkan disini Bimbingan dan Kauseling sebagai satu hubungan peribadi bersemuka antara dua orang (kaunselor dan kaunseli atau klien). Melalui perhubungan ini kaunselor menggunakan kemahirannya, khushusnya dalam menyediakan satu situasi atau suasana, apabila kaunseli (seorang yang normal dari segi mental) dibantu memahami masalah dirinya, memahami situasi semasanya serta kemungkinan situasai masa hadapannya, supaya dia dapat mengunakan sifat-sifat peribadinya dan potensinya dengan cara memuaskan dirinya dan memberikan faedah kepada masyarakat. Dan selanjutnya dan mempelajari cara-cara menyelesaikan masalah dan memenuhi keperluanya pada masa akan datang.

5

2.2 Tujuan Kaunseling Kaunseling adalah diperlukan apabila wujudnya pertanyaan atau keadaan.... a) Siapakah aku ? b) Apalagi yang perlu dibuat ? c) Bagaimana saya boleh lebih efisien atau berkesan ? d) Bagaimana dengan masalah semasa ? e) Bagaimana saya boleh lebih produktif ? f) Bagaimana persekitaran yang ada ? Dalam kata lain, Kaunseling dapat membantu seseorang dalam: a) Memahami dan mengelola sendiri masalah yang dihadapi. b) Mempercepatkan seseorang menjadi rasional. c) Membentuk kemahiran daya tindak. d) Menyediakan perubahan tingkahlaku. e) Memperbaiki dan meningkatkan perhubungan. f) Membantu membuat keputusan dengan memilih antara alternatif yang ada. g) Memantapkan jati diri. h) Meningkatkan keyakinan dan keberkesanan diri. i) Mengenalpasti potensi diri analisis SWOT.

2.3 Peranan Kaunseling a) Membantu individu membuat rancangan yang realistik dalam menghadapi masalah. b) Membantu individu menerima dan menyesuaikan diri dengan realiti kehidupan. c) Membantu individu mengelola dan membentuk gaya hidup baru yang diredhai. d) Membantu individu lebih mengenali dirinya menjadi lebih cekap dan berkesan. e) Membantu individu mengenalpasti keperluan atau keutamaan dalam mengahrungi kehidupan. f) Membantu individu memahami dan membina keyakinan diri.
6

2.4 ³Kaunseling´ dan ³Psikoterapi´

Kaunseling

Klien adalah seorang yang cukup berfungsi (Normal) Menekankan persekitaran Cara penyelesaiannya melalui pemahaman tentang kendiri klien Kaunselor yang terlatih dan bukannya doktor serta semestinya terlibat secara klinikal. menguasai kemahirankemahiran komunikasi dan kaunseling.

Psikoterapi

Klien adalah seorang yang menghidapi gagngguan saraf dan sakit (Abnormal) Menekankan dimensi-dimensi pengalaman dinamik dalaman. cara pengubatan melalui ubatubatan dan mungkin penggunaan kejutan elektrik. Yang mengedalikannya adalah seorang doktor yang terlatih dan terlibat dalam bidang klinikal. Tidak perlu menguasai kemahiran komunikasi.

7

3.0 Profil Unit Bimbingan & Kaunseling Kajian

3.1 Carta Organisasi Sila semak di Lampiran 1. 3.2 Falsafah Perkhidmatan Bahawasanya setiap murid mempunyai potensi yang boleh digembelngkan secara optimum menerusi pengurusan menyeluruh perkhidmatan bimbingan dan kaunseling yang cekap, berkesan dan beretika dengan berteraskan sumber dalaman dan luaran bagi melahirkan murid yang seimbang dalam aspek intelek, jasmani, emosi dan rohani serta beriman dan beramal soleh. 3.3 Visi Perkhidmatan Perkhidmatan Bimbingan & Kaunseling menjadi peneraju utama dalam mewujudkan suasana teraputik dan kondusif di sekolah menjelang tahun 2015. 3.4 Misi Perkhidmatan Untuk merealisasikan visi, kami akan memastikan misi berikut dilaksanakan dengan jayanya: i. Menguruskan program dan aktiviti bimbingan dan kaunseling dengan cekap dan berkesan. ii. Melahirkan murid yang mempunyai kepintaran intelek (IQ), emosi yang tinggi (EQ) dan berakhlak mulia (SQ). iii. Membimbing murid ke arah mencapai prestasi yang tinggi dalam akademik. iv. Mewujudkan suasana pembelajaran yang memberansangkan melalui program bimbingan dan kaunseling. v. Memberikan pendidikan kerjaya bersepadu kepada murid.

8

3.4 Moto Perkhidmatan INFORMASI, KECEMERLANGAN, KESEJAHTERAAN

3.5 Objektif Perkhidmatan i. Merancang, menyelaras, mengawal dan menilai perkhidmatan dan aktiviti bimbingan dan kaunseling ke arah mencapai hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan. ii. Memberi khidmat penyuburan dan pengayaan meliputi aspek perkembangan diri murid dengan menyediakan peluang, kemudahan dan pengalaman yang selaras dengan kemampuan dan potensi murid. iii. Memberi khidmat pencegahan iaitu menghindarkan murid daripada terlibat dalam perbuatan salah laku seperti tingkah laku tidak berdisiplin, penggunaan dadah, merokok, laku musnah, peras ugut, menyertai pertubuhan haram dan perbuatan anti sosial yang lain. iv. Memberi khidmat bersifat pemulihan dengan tujuan mengorientasikan semula murid yang bermasalah supaya mereka mampu menghadapi dan mengatasi masalah sendiri. v. Memberikan perkhidmatan ke arah membangun dan memajukan sekolah dari segi akademik, sahsiah dan kokurikulum. vi. vii. Memberi khidmat kauseling krisis kepada murid yang memerlukan. Menyediakan perkhidmatan dari segi akademik, psikososial dan kesejahteraan mental, kerjaya, keibubapaan dan pembangunan murid kepada semua murid.

9

3.6 Matlamat i. Membantu pelajar dalam menghadapi dan menyelesaikan masalh yang dihadapi. ii. Membentuk sikap positif pelajar terhadap pelajaran, sekolah dan keluarga. iii. iv. v. Mendorong pelajar untuk memperkembangkan potensi diri. Memupuk semangat belajar dalam diri pelajar. Memberi panduan kepada pelajar akan bidang kerjaya yang sesuai dengan diri mereka.

10

3.7 Piagam Pelanggan i. Menyediakan bilik bimbingan dan kaunseling yang kondusif dan teraputik. ii. iii. iv. Menerima semua klien tanpa syarat. Memenuhi temujanji klien. Memaklumkan perubahan tarikh atau masa temujanji sekurangkurangnya sehari sebelum tarikh dan masa yangn lain. v. vi. Menjalankan sesi kaunseling dengan penuh etika dan profesional. Menjalankan sesi kaunseling dalam temppoh masa 30 hingga 50 minit bagi setiap sesi individu atau kelompok. vii. viii. Menerima dan melayan klien kaunseling krisis dengan serta merta. Melaksanakan program yang dirancang dengan ikhlas dan bertanggungjawab.

3.8 Prinsip-prinsip Bimbingan dan Kaunseling i. ii. Bimbingan dan kaunseling perlu diberikan kepada semua pelajar. Semua pihak bertanggungjawab dalam menjayakan bimbingan dan kaunseling. iii. Perkhidmatan bimbingan dan kaunseling perlu dilaksanakan secara sistematik dan tanpa paksaan. iv. v. Etika bimbingan dan kaunseling perlu dijaga dan diikuti. Tindakan susulan perlulah dijalankan supaya lebih memberi kesan.

11

3.9 Jenis Perkhidmatan a) Bimbingan Kelompok i. Merupakan aktiviti bimbingan secara bersemuka dengan sekumpulan pelajar yang mengahadapi masalah yang sama. ii. Antara langkah bimbingan kelompok adalah : a. Pembentukan kumpulan b. Teknik Sumbangsaran

b) Bimbingan Individu i. Aktiviti bimbingan secara bersemuka antara pelajar dan guru bimbingan dan kaunseling. ii. Antara pendekatan yang diambil dalam Bimbingan Individu: a. Bimbingan krisis atau masalah. b. Bimbingan pencegahan atau pengawalan. c. Bimbingan perkembangan diri. d. Bimbingan penyediaan kemudahan.

3.10 Aktiviti Sila semak di muka Lampiran 2, Lampiran 3 dan Lampiran 4.

12

4.0 Kesimpulan

Dalam konsep persekolahan, perkhidmatan bimbingan dan kaunseling boleh ditafsirkan sebagai perkhidmatan peribadi yang diadakan bagi membantu pelajar dalam menangani permasalahan yang berlaku keatas mereka. Ia juga berperanan sebagai satu tempat dimana pelajar yang bermasalah membuat rujukan bagi menangani masalah dalam pembelajaran mereka. Untuk itu kaunselor yang mempunyai pengetahuan diperlukan sebagai penasihat dan pembimbing kepada pelajar yang memerlukan bantuan ini dengan memberi mereka cadangan atau membantu mereka dalam mencari penyelesaian sendiri mengenai masalah mereka tadi. Untuk mencapai tahap ketahanan dalam setiap permasalahan ini kalangan ini amat memerlukan bimbingan dan kaunseling bagi mengenali keupayaan sebenar diri mereka dan mengeksploitasi segenap sudut dan situasi bagi kegunaan diri untuk mencapai kehidupan sejahtera dan membantu mewujudkan komuniti yang aman dan tenteram di sekolah.

13

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.