70 Dosa Besar Yang Diremehkan

Judul Asli: ‫الكبئر‬ Penulis : AlImam alHafidz adzDzahaby Takhrij dan Tahqiq : Hilmy bin Ismail arRasyidy Penertbit : Daar al’Aqidah Cetakan ke : II tahun 1422 H/2001 M Judul Indonesia : 70 Dosa Besar Yang Diremehkan Alih Bahasa dan Catatan Kaki : Ahmad Hamdani bin Muslim Penerbit : Maktabah AnNahl – Solo -Indonesia

Biograsfi Singkat AlHafidz Al Imam AdzDzahaby Nama : Muhammad bin Ahmad bin ‘Utsman bin Qaimaz bin asySyaikh Abdillah atTurkumany alFariqy, adDamsyqy asy Syafi’y Syamsudin Abu Abdillah adz Dzahaby DR. Basyar ‘Awad Ma’ruf berkata: Muhammad dikenal dengan bin adzDzahaby satu nisbat kepada pekerjaan ayahnya pengrajin dan penjual emas yang ia sendiri sempat menekuninya. Sehingga beberapa ulama yang sejaman dengannya seperti ashShalah ashShafady, Tajudin asSubki, alHusainy dan ‘Imadudin Ibnu Katsir menjulukinya dengan nama tersebut.1 Tempat dan Tanggal Kelahiran : Dilahirkan pada tanggal 3 bulan Rabi’ul Ahir pada tahun 673 H di kota Kafara Bathana.2 Pujian Ulama ‘Ilmud Din alBarzaly, guru dan teman dekatnya berkata : Ia seorang yang memiliki keutamaan, sehat akalnya, menyibukkan diri, bepergian dan menulis banyak ilmu serta mengenal banyak ulama qira’ah AlQur'an.3 Shalahuddin ashShafady, muridnya berkata : AsySyaikh alImam alHafidz Syamsudin Abu Abdillah adzDzahaby seorang yang hafidz4, berahlak mulia, kuat hapalan hadits dan perawi-perawinya, meneliti cacat dan keadaannya, mengetahui biografi banyak perawi hadits dan menghilangkan kesamaran dan tuduhan dari sejarah mereka, jenius, dinisbatkan kepada dzahab (emas) oleh banyak ulama, banyak manusia mengambil manfaat ilmu darinya, menulis banyak kitab secara ringkas pada umumnya, ribuan
1 2

Muqoddimah Siyar A’lam anNubala’ (1/16) Sebuah kota bagian dari kota Ghuthah, Damaskus Timur, kota ini tetap ramai hingga kini. Terletak 3 km dari kota Damaskus.. 3 Raunaqul AlFadz, Sabth ibni Hajar Waraqah, 180, lihat Muqoddimah Siyar A’lam anNubala,’ DR. Basyar ‘Awad Ma’ruf, 1/16. 4 Lebih tinggi kedudukannya daripada muhaddits.

muslimin mengerumuni dan mengambil darinya dan banyak kitab yang dikoreksikan kepadanya, aku tidak menemukan ahli hadits di sisinya yang taklid.5 AtTaj asSubky : Ia adalah guru dan ustadz kami, Hafidz, Imam, muhaddits. Jaman kita diliputi oleh empat Hafidz: AlMizzi, alBarzaly, adzDzahaby dan asySyaikh alImam alWalid, tidak yang ke lima. Adapun ustadz kami Abu Abdillah maka ia adalah seorang alim yang tidak ada bandingannya, harta yang tak ternilai, rujukan dalam kegelapan, Imam seluruh alam, emas jaman, kritikus hadits, ahli hadits, dialah yang mengantarkan kami pada ilmu hadits dan memasukkan kita ke dalam jama’ah alhaq.6 Al’Imad Ibnu Katsir berkata: Ia adalah asySyaikh guru besar, Hafidz, sejarawan Islam, ahli hadits dan ahli hadits dan para Hafidz ditutup dengannya.7 AlHusainy muridnya berkata : asySyaikh, Imam, alAllamah, guru besar hadits, teladan para hafidz dan ahli fiqih, ahli hadits dan sejarawan Timur Tengah.8 Dalam halam lain ia berkata : Ia adalah salah satu ulama yang jenius dan Hafidz yang menonjol.9 AlHafidz bin Nashiruddin adDimasyqy berkata : Ia adalah asySyaikh, guru besar, Imam, alAllamah, alHafidz, sejarawan Islam, keritikus hadits dan ahli hadits, imam di bidang ilmu hadits, termasuk tanda kebesaran Alloh Ta’ala dalam hal mengkritik perawi hadits, rujujan dalam pujian dan celaan terhadap rawi hadits, alim dalam ilmu ushul dan cabang, imam ilmu qiraah dan alim dalam ilmu-ilmu akal.10 alHafidz Ibnu Hajar alAsqolany berkata : Ia seorang pakar hadits, terkumpul pada dirinya manfaat ilmu yang banyak sehingga menjadi orang yang paling banyak karya tulisnya di jamannya, banyak manusia yang menyukai karyanya dan menimba ilmu kepadanya.11 Ahli Hadits dan sejarawan Islam Sibth bin Jajar berkata : meneliti, meluruskan dan mendalami ilmu hadits, lalu ia menonjol di bidang hadits, Imam dan pemimpin para hafidz, alim terhadap makna-makna lafadz-lafadz syariat, imam ahli hadits dan teladan kritikus hadits.12 AlHafidz asSuyuthi berkata :Ahli hadits sekarang semuanya berporos pada empat imam : alMizzi, adzDzahaby, al’Iraqy dan Ibnu Hajar.13
5 6

alWafi, 2/173, nukilan dari Muqoddimah Siyar A’lam anNubala’ (1/16) Thabaqat asySyafi’iah alKubra, 9/100-101. 7 alBidayah wan Nihayah, 14/225. Ini adalah pujian yang hiperbola karena setelahnya masih ada beberapa ulama yang digeleri dengan alHafidz seperti Ibnu Taimiyiah, Ibnu Qoyyim, Ibnu Hajar, Ibnu Rajab dan Ibnu Katsir - penerj.. 8 Dzail Tadzkirah alHufadz, 34. 9 Dzail Tadzkirah alHufadz, 36. 10 AdzDzahaby Muarikh Islam, Abdus Sattar asySyaikh, 5,6. 11 AdzDzahaby Muarikh Islam, Abdus Sattar asySyaikh, 6. 12 AdzDzahaby Muarikh Islam, Abdus Sattar asySyaikh, 6. 13 AdzDzahaby Muarikh Islam, Abdus Sattar asySyaikh, 6.

Taqiyuddin bin Rafi’ asSulamy, muridnya berkata : Ia orang shalih, rendah hati, berahlak baik, tidak membosankan bicaranya, waktu ia habiskan untuk mengumpulkan dan meringkas ilmu dan sibuk dengan ibadah di malam hari dan ia dermawan.14 AzZarkasy berkata : Ia orang yang sangat zuhud, bersegera dalam berbuat kebaikan dan sangat mencintai ahirat.15 Kesungguhannya Menuntut Ilmu Dzahaby mulai mencari ilmu pada umur 18 tahun dan perhatiannya segera pada ilmu hadits dan bacaan serta hapalan AlQur'an. DR. Basyar ‘Iwad berkata : Dzahaby menekuni ilmu AlQur'an dan bacaannya. Maka pada tahun 691 H ia dan seorang teman dekatnya pergi mempelajari ilmu-ilmu AlQur'an kepada Syaikh Jamaluddin Abi Ishaq Ibrahim bin Dawud alAqolany, Dimasyqy yang terkenal dengan alFadhily. Dakan usia muda belum mencapai 20 tahunan ia telah menguasai ilmu-ilmu AlQur'an dan bacaannya dengan baik. Dalam waktu yang bersamaan, pada umur yang ke delapan belas Dzahaby mulai menseriusi ilmu hadits dan meluangkan seluruh tenaga, waktu dan pikiran untuknya. Oleh karena itu ia menyimak sebanyak-banyaknya kitab dan juz-juz hadits, menimba ilmu kepada ratusan ulama baik laki-laki maupun perempuan. Begitu semangatnya mencari ilmu hadits sampai ia mendengar dari banyak orang yang tidak baik ahlaknya. Ia menyebutkan biografi orang-orang tersebut antara lain bografi ‘Alauddin Abil Hasan Ali bin Mudhaffar alIskandarany, Dimasyqy guru besar Darul Hadits anNafisah wafat tahun 716, “Ia tidak punya cahaya ilmu agama, ia membawaku pada kerakusan menyimak hadits seperti dirinya, semoga Alloh Ta’ala memaafkannya, sering tidak shalat dan melakukan perkara yang berbahaya bagi agama”. Mengenai gurunya Syihabuddin Ghazy bin Abdirrahman adDaimasyqy wafat 709 H berkata,”Jalan hidupnya tidak terpuji, semoga Alloh Ta’ala mengampuninya, banyak orang mengambil ilmu darinya”. Bahkan Dzahaby pernah menyimak hadits dari gurunya yang tuli seperti syaikh Mahmud bin Muhammad alKharaithy ashShalihy wafat 716. Dzahaby berkata tentangnya,”Aku membacakan hadits dengan suara yang amat keras di telinganya”.16 Perjalanan Mencari Ilmu Syaikh AbdusSatta berkata : Dzahaby sangat semangat mengadakan perjalanan mencari ilmu ke berbagai negeri dan ulama. Akan tetapi ayahnya tidak memberi semangat dan terkadang melarangnya pergi jauh. Alasan ayahnya ia pergi jauh barangkali ia anak lelaki satu-satunya sehingga karena kecintaan kepada anaknya ia sebagai ayah sangat
14 15

Siyar A’lam anNubala’ (1/68) Siyar A’lam anNubala’ (1/68) 16 Muqaddimah Siyar A’lam anNubala’ (1/20-23)

menghawatirkan keselamatan anaknya. Dzhahaby sendiri merasa menyesal keterlemabatannya bepergian mencari ilmu akibat larangan ayahnya meski ia dalam banyak hal mentaati ayahnya. Dzhababy berkata menceritakan biografi Abdurrahman bin Abdil Lathif alBaghdady alMuqry wafat tahun 697 H. : Ia puncak ilmu-ilmu sanad, aku telah berniat keras mendatanginya kemudian aku gagalkan karena ayahku melarangku pergi”. Pada halaman lain ia berkata : Aku merasa menyesal tidak sempat belajar kepadanya karena ayahku melarangku”. Ketika menceritakan biografi Abdullah bin Manshur Syaikhul Qura’ (Guru para qory) di Iskandariah wafat pada tahun 693 H. : Ketika syaikh kami alFadhili wafat sebelum aku menyelesaikan belajar qiraah, maka Syaikh Abdullah menyebutkan kepadaku tentang syaikh bahwa beliau tinggal di Iskandariah, beliau perawi tertinggi dari alFadhili, lalu aku bertambah menyesal atas perjumpaan dengannya yang sebentar karena ayahku mencegahku pergi”. Kemudian ayah Dzahabi mengijinkan ia pergi menuntut ilmu setelah memintanya dengan sangat dan telah berumur 20 tahun dan ayahnya mensyaratkannya tidak boleh pergi lebih dari empat bulan. Dalam biografi Yahya bin Ahmad alJadzamy alIskandarany wafat tahun 705 di mana Dzhaby menemukan banyak kesulitan belajar qiraah kepadanya karena kebutaannya sehinga Dzahaby takut waktunya terbuang sia-sia tanpa faidah. Dzhaby berkata : Aku pernah berjanji dan bersumpah kepada ayahku untuk tidak pergi melebihi empat bulan, aku takut durhaka kepadanya”. Imam Dzhaby telah banyak mengadakan perjalanan menuntut ilmu ke berbagai ulama yang terkenal di Damaskus, kemudian keliling di kota-kota yang ada di Suriah, Libanon, Urdun dan Palestin. Ia pergi ke Mesir pada 20 Rajab tahun 695 H dan pergi ke tanah suci untuk haji dan mendengar ilmu pada tahun 698. Guru-guru dan Teman-teman Dekatnya Guru-gurunya : sebagian besar biografi Dzahaby menyebutkan bahwa guru-guru sima’ dan ijazah lebih daripada 1300 guru. Termasuk guru-gurunya adalah: Ahmad bin Isha alAbarquhy, Ibnu Dhahiry, Ibn Farh alIsybily, Abul Abbas alHajjar, Abul Fadhl bin Asakir, Ibrahim bin Dawud bin Dhafir alFadhily, Burhanudin alFazary, AlHafidz adDimyathy, Abdurrahman bin Abdil Halim asSihnun, Sanqar alQadhiy azZainy, Abdul Karim bin Abdun Nur bin Munir alHalaby alMisry, Utsman bin Muhammad bin Utsman atTuzry, utsman bin Yusuf anNuwairy, Abul Husain alYuniny, Abul Hafsh bin alQawas, Muhammad bin Ahmad bin Tamam bin Hisan, Muhammad bin Abil Fatih alBa’labaky, Mahmud bin Abi Bakar alArmawy alQurafy, Abu Bakar Muhammad bin alQasim alMarsy, Khadjah bintu Yusuf bin Ghanimah, Zainab bintu Ahmad bin Umar dan Fathimah bintu Ibrahim.

Teman-teman dekatnya: Abul Hajjaj alMizzy (653-742), Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah (661-728), ‘Ilmud Din alBarzaly (665-731), Abdurrahman bin Mas’ud bin Ahmad alHaritsy(671-732), Takiyuddin asSubky(683-756), Ibnu Sayyidin Nas(671-734) dan Ibnu Qayyim alJauziyah( 601-751) Karya-karyanya : karya-karya tulisnya banyak dan bermacam-macam dalam banyak cabang ilmu agama, aqidah, ushul fiqih, tazkiyatun nufus, sejarah, biografi tokoh dan sejarah kehidupan mereka. Maka kami hanya menyebutkan karya yang terkenal saja hawatir bertele-tele yaitu : AlMustadrak alal Mustadrak, alMuqdhah fi Ulumil Mshthalah alHadits, alUluw, alKabair, Tarikhul Islam, Wafiyat alMasyahir wa A’lam, Tadzkiratul Hufadz, Siar A’lamin Nubala, Al’Ibar Min Khabar min Ghubar, Mizanul I’tidal fi Naqdir Rijal, AsSiyar anNabawiah (dalam Tarikh Islam), Qodha Naharik Bi Akhbar Ibnu alMubarak, Bayan Raghil Ilmi wa atThalab, alKasyif fi Ma’rifah man Lahu Riwayah fil Kutub asSittah. Bagi anda ingin melihat langsung karya-karya tulisnya maka bacalah muqaddimah kitab Siyar yang ditulis DR. basyar ‘Awad, beliau sebutkan 215 karya Dzahaby antara yang sudah dicetak, tulisan tangan dan yang hilang. Wafatnya : seluruh biografinya menyebutkan bahwa ia wafat pada malam senin, 3 Dzul Qa’dah tahun 748 di Damaskus dan jenazahnya dikuburkan di pekuburan pintu kecil serta dishalati oleh banyak ulama dan muridnya seperti asSubuky. asSubuky mengkisahkan ahir hayat Dzahaby : Beliau wafat pada malam senin, 3 Dzul Qa’dah tahun 748H.di madrasah alMansawiah milik Ummu Shalih di asramanya, dalam perjalanan sebelum maghrib ayahnya melihatnya lalu ia minta ijin masuk ke tempat ayahnya: Bolehkan nanda masuk sebelum maghrib? Jawab ayahnya: Bukankah kamu telah shalat ashr? Jawabnya: Ya, akan tetapi aku belum shalat maghrib hingga sekarang. Lalu ayahnya menanyakannya tentang jamak taqdim shalat maghrib dan isya. Ia menjawabnya dan dilaksanakan ayahnya. Ia wafat sebelum pertengahan malam, dishalati dan dikubur di pintu kecil. Beberapa waktu sebelum meninggal ia buta matanya”. Ibnu Katsir menyebutkan bahwa Dzahaby wafat di pesanggrahan Ummu Khalid dan disahalatkan pada hari senin pada waktu dhuhur di Mesjid Jami’ Damaskus dan dikubur di pekuburan pintu kecil.17 ‫بسم ال الرمن الرحيم‬ Segala pujian hanyalah milik Alloh Ta’ala, tidak ada permusuhan kecuali kepada orangorang dhalim, shalawat dan salam semoga tercurah kepada pemimpin kita Muhammad sayyidul mursalin, imam orang-orang bertakwa, keluarga dan sahabatnya. Amma ba’du ….Kitab ini memuat beberapa masalah Dosa-dosa Besar, Keharamankeharama dan Larangan-larangan. Dosa-dosa Besar

17

Diringkas dari kitab A’Lamis Salaf

Ibnu Qayyim – penerj) 19 Makna fawahisy ialah kejelekan yang amat jelek. (anNajm:32) ‫((أن رسول ال صلى ال عليه وسلم كان يقول الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات‬ )) ‫ما بينهن إذا اجتنب الكبائر‬ Abu Hurairah radhiallahu 'anhu berkata : Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬bersabda : Shalat lima waktu. Ahmad (2/359 dan 400. niscaya Kami hapus kesalahan-kesalahanmu dan Kami masukkan kamu ke tempat yang mulia (sorga)”. Pendapat yang kuat dan 18 Demikian juga semu keutamaan amal yang dilakukan dan mengandung keutamaan menghilangkan dosa maksudnya adalah dosa-dosa kecil seperti keutamaan berjalan menuju masjid untuk shala jama’ah. dan apabila mereka marah mereka mema`afkan”.penerj) 20 HR. memakan harta anak yatim dengan cara salah. Ibnu Huzaimah (314). Sesungguhnya rabbmu maha luas ampunanNya”. (lihat surat alA’raf) Memaafkan adalah ahlak dan tabiat orang beriman bukan marah dan dendam. Ulama berselisih pendapat tentang jumlah dosa-dosa besar. Ibnu Majah (1086). Ibnu Hajar. (Ibnu Katsir . (AnNisa :31) Dengan ayat ini Alloh Ta’ala menjamin masuk sorga orang yang menjauhi dosa-dosa besar. (Fathul Bari. Tirmidzy (214). Alloh Ta’ala berfirman ِ ‫الذين يجتنبون كبائر الثم والفواحش إل اللمم إن ربك واسع المغفر‬ ‫ّ ِ َ َ ْ َ ِ ُ َ َ َ ِ َ ْ ِ ْ ِ َ ْ َ َ ِ َ ِ ّ ّ َ َ ِ ّ َ ّ َ َ ِ ُ ْ َ ْ ِ َة‬ “Orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan alfawahisy yang selain dari dosa-dosa. shaum ramadhan dan lain-lain. Muttafaq alahi)22 Ibnu Abbas berkata : “Dosa-dosa besar berjumlah 70 sampai 77”. Abu ‘Awanah (1/54) dan anNasai (6/257) . memakan harta / uang riba. Sedangkan dosa besar tidak dihapus kecuali dengan tobat tidak sekedar dengan keutamaan amal. Alloh Ta’ala berfirman ( ‫)والذين يجتنبون كبآئر الثم والفواحش وإذا ماغضبوا هم يغفرون‬ َ ُ ِ ْ َ ْ ُ ُ ِ َ َ َ َِ َ ِ َ َ ْ َ ِ ْ ِ ْ َ ِ َ َ َ ُ ِ َ ْ َ َ ِ ّ َ “dan (bagi) orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan al fawahisy19. Adapun hadits di atas tidak membatasi jumlah dosa-dosa besar.23 Dan Ibnu Abbas. Ibnu Hibban (1733) 21 Dinamakan membinasakan karena dapat membinasakan pelakunya. (HR. Muslim (233). lari dari kecamuk perang melawan orang-orang kafir dan menuduh zina perempuan-perempuan baik dan shalihah”. ia kerjakan fadhail amal tetapi belum tobat dari syirik dan dosa besar lainnya. Maka janganlah seseorang tertipu oleh fadhail-fadhail amal. Di antara ulama ada yang berpendapat dosa-dosa besar berjumlah tujuh dengan dalil hadits nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam : ‫اجتنبوا السبع الموبقات قيل يا رسول ال وما هن قال الشرك بال والسحر وقتل النفس التي حرم ال إل بالحق وأكل‬ ‫مال اليتيم وأكل الربا والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلت المؤمنات‬ “Jauhilah tujuh dosa yang membinasakan21 : syirik (menyekutukan Alloh Ta’ala dalam ibadah dan perbuatanNya).Dosa-dosa besar adalah apa yang dilarang Allah dan rasulNya di dalam AlQur'an dan as Ssunnah serta atsar (ucapan) para salaf shalih. 11/203 penerj) 22 Bukhari (2766) Muslimin (89).18 Alloh Ta’ala berfirman : {‫}إن تجتنبوا كبآئر ماتنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخل كريما‬ ً ِ َ ً َ ْ ّ ُ ْ ِ ْ َُ ْ ُ ِ َ َّ ْ ُ َ ْ ّ َ ُ َ ْ َ َ ْ َ ْ ُ َ َ ِ َ َ ُِ َ ْ َ ِ “Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang kamu mengerjakannya. benar24. shahih). demi Alloh. (Lihat ad Da’ wad Dawa’. puasa ramadhan ke ramadhan berikutnya menghapuskan dosa-dosa kecil jika dosa-dosa besar dihindari”. Dalam AlQur'an Alloh Ta’ala telah menjamin mengampuni dosa-dosa kecil bagi orang-orang yang meninggalkan dosa-dosa besar.20 Dari ayat-ayat dan hadits di atas wajib bagi kita mengenal dan meneliti dosa-dosa besar untuk dihindari. shalat jum’at ke jum’at yang lain.

kekal di neraka dan tidak diampuni pelakunya.penerj) 26 AnNisa :48. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Dosa Besar Yang Pertama Syirik Dosa besar yang terbesar adalah menyekutukan Alloh Ta’ala. dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari itu. orang tua.27 23 Atsar shahih riwayat Abdur Razzaq (19702).didasarkan pada dalil bahwa dosa besar adalah dosa-dosa yang pelakunya dihukum di dunia seperti pembunuhan. Alloh Ta’ala berfirman : ‫ “ إن ال ليغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشآء‬Sesungguhnya ُ َ َ َ ِ َ َِ َ ُ َ ُ ِ ْ َ َ ِ ِ َ َ ْ ُ َ ُ ِ ْ َ َ َ ّ ِ Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. 27 anNisa :48. atau murka Alloh Ta’ala melalui nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam. bulan. Sehingga diketahui bahwa dosadosa besar itu bertingkat-tingkat. bintang. ketahuilah persaksian palsu/dosa”. durhaka kepada kedua orang tua”. Beliau senantiasa mengulang-ulang ucapannya hingga kami berkata dalam hati : Aduahai kiranya beliau diam. Ibnu Jarir ( 9209) dann Baihaqy dalam kitabnya Syu’abul Iman (290) 24 Demikian ucapan Dzahaby yang hidup pada abad ke tujuh H ketika Islam dan ilmu-ilmunya dalam puncak kejayaan. zina.26 Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬bersabda : Maukah aku beritahukan tentang dosa yang paling besar ? Sahabat menjawab:Tentu. . malaikat atau selain dari itu. (lihat tafsir Ibnu Katsir . mencuri25 dan dosa-dosa yang diancam neraka pelakunya di ahirat atau laknat. lalu apa yang katanya kalau beliau hidup di jaman kita sekarang ini yang kemaksiatan dan dosa-dosa tersebar dan terlihat di mana-mana! 25 Tetapi pencurian yang mencapai batas empat dinar dan barangnya tidak disimpan di tempat penyimpanan. Mulanya beliau berbaring kemudian beliau duduk lalu berkata : Ketahuilah ucapan dusta. Sebagaimana nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam menganggap dosa syirik adalah dosa besar. Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬berkata : Menyekutukan Alloh Ta’ala. dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari itu bagi siapa yang dikehendaki-Nya”. hai Rasulullah. Dosa ini ada dua macam yaitu: seseorang menjadikan tandingan dalam beribadah kepada Alloh Ta’ala sehingga ia menyembah selain Alloh Ta’ala seperti menyembah batu. Maka Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬menerangkan bahwa ucapan dusta dan durhaka kepada orang tua termasuk dosa besar tetapi beliau Shallallahu 'alaihi wa sallam tidak menyebutkannya dalam tujuh dosa yang membinasakan. Hal ini termasuk syirik terbesar yang Alloh Ta’ala sebutkan dalam kitabNya : ‫((إن ال ليغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشآء)ا‬ ُ َ َ َ ِ َ َِ َ ُ َ ُ ِ ْ َ َ ِ ِ َ َ ْ ُ َ ُ ِ ْ َ َ َ ّ ِ “Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Tidak dipungkiri bahwa sebagian dosa besar lebih berat dosanya daripada dosa besar lainnya. pohon. nabi. bagi siapa yang dikehendaki-Nya”.

30 HR. dan tempatnya ialah neraka”.Ahmad (5/428.32 Yang kedua adalah syirik riya’ yaitu beramal karena ingin dilihat dan dipuji orang. 32 HR. ketahuilah persaksian palsu/dosa”. 6273) dan Muslim (87) 31 Telah disebutkan takhrijnya. Bukhari (2654. Ia berfirman : ‫“ من يشرك بال فقد حرم ا ُ عليه الجنة ومأواه النار‬Sesungguhnya orang yang ُ ّ ُ َ ْ َ َ َ ّ َ ْ ِ ْ ََ ‫َ ُ ْ ِ ْ ِ ِ َ َ ْ َ ّ َ ل‬ mempersekutukan Allah. Bukhari (3017.34 Yakni ia tidak boleh meminta dilihat dan dipuji amalannya. 563 dan Ibnu al’Utsaimin . Dan Rasulullah ‫صلى‬ ‫ ال عليه و سلم‬bersabda : ‫“ من بدل دينه فا قتلوه‬Barangsiapa mengganti agamanya (murtad) maka bunuhlah”.29 Dan ayat-ayat yang berhubungan dengan kesyirikan banyak. asSa’dy. durhaka kepada orang tua”. maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga. ia masuk neraka. Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam berkata : ‫إيكم و الشرك الصغر قالوا يا رسول ال و ما الشر الصغر قال : الريا يقول ال يو يجازي العباد بأعمالهم أذهبوا‬ ‫إلي الذين كنتم ترأونهم بأعمالهم قي الدنيا هل تجدون عندهم جزاء‬ Hati-hatilah terhadap syirik kecil”. Alloh Ta’ala berkata pada hari pembalasan: Pergilah kamu kepada orang-orang yang kamu inginkan melihat dan memuji amalanmu di dunia lalu lihatlah apakah kamu menemukan pahala di sisi mereka ?”35 28 29 Luqman : 13 AlMaidah :72.penerj) 34 AlKahfi :110 35 HR. Beliau senantiasa mengulang-ulang ucapannya hingga kami berkata dalam hati : Aduahai kiranya beliau diam. (Taisir alKarimir Rahman. apakah syirik kecil? Jawab nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam : Riya’. 6922) dan Ahmad (1/282) 33 Hal ini menunjukkan Allah zat yang pantas diibadahi dan tidak disekutukan dalam ibadah kepadaNya misalnya dengan riya.Dan Ia berfirman : ‫“ إن الشرك لظلم عظيم‬Sesungguhnya kesyirikan adalah kedhaliman osa ٌ ِ َ ٌ ُْ َ َ ْ ّ ّ ِ 28 yang besar”. Dalam kitab “Shahih” disebutkan: ‫عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال كنا عند رسول ال صلى ال عليه وسلم فقال أل أنبئكم بأكبر الكبائر ثلثا‬ ‫الشراك بال وعقوق الوالدين وشهادة الزور أو قول الزور وكان رسول ال صلى ال عليه وسلم متكئا فجلس فما زال‬ ‫يكررها حتى قلنا ليته سكت‬ Abdurrahman bin Abi Bakrah dari ayahnya berkata : Kami di sisi Rasulullah ‫صلى ال عليه‬ ‫ و سلم‬lalu beliau bertanya : “Maukah aku kabarkan tentang dosa-dosa besar ?– berkata tiga kali – Jawab sahabat: “Tentu ya Rasulullah”. Alloh Ta’ala berfirman : ‫فمن كان يرجوا لقآء ربه فليعمل عمل صالحا وليشرك بعبادة ربه أحدا‬ ً َ َ ِ َّ ِ َ َ ِ ِ ُ ِ ْ ُ َ َ ً ِ َ ً َ َ ْ َ ْ َ ْ َ ِ ّ َ َ َ ِ ُ ْ َ َ َ ْ َ َ “Barangsiapa mengharap perjumpaan dengan rabbnya. Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam berkata : Syirik.30 Dan nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam berkata : ‫“ اجتنبوا السبع الموبقات‬Jauhilah tujuh dosa yang membinasakan”. Sebagaimana orang yang beriman dan mati maka ia masuk sorga walaupun ia disiksa karena dosa yang ia lakukan. Maka barangsiapa menyekutukan Alloh Ta’ala kemudian mati belum bertobat. maka haruslah ia mengerjakan amal yang saleh dan janganlah ia mempersekutukan seorangpun dalam beribadat33 kepada rabbnya". 429) alBaghawy (4135) dari Mas’ud bin Labid dan dalam “Shahihah” alBany (951) . Sahabat bertanya: Hai Rasulullah. 5976.31 Lalu beliau Shallallahu 'alaihi wa sallam menyebutkan dosa syirik yang mana dosa ini termasuk dosa yang membinasakan. Mulanya beliau berbaring kemudian beliau duduk lalu berkata : Ketahuilah ucapan dusta.

38 Yakni jika puasa dan shalatnya bukan karena untuk mengharap wajah Alloh Ta’ala maka tidak ada pahala baginya. tidak diberi apa-apa. 39 Hadits dha’if.Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬berkata : ‫من عمل عمل أشرك فيه معي غيري فهو للذي أشرك و أنا برئ‬ “Alloh Ta’ala berkata : Barangsiapa beramal suatu amalan dengan menyekutukan orang lain bersamaKu padanya maka amalannya untuk orang yang ia sekutukan dan Aku berlepas diri darinya”36.Ahmad (2/373). tidak ada manfaat bajunya kecuali bahan omongan manusia. Ibnu Khuzaimah (1997). Lalu mereka berkata : Ya. Alloh seandainya Engkau masukkan kami sebelum Engkau perlihatkan sorga yang Engkau sediakan bagi wali-waliMu tentu lebih ringan bagi kami. Maka Alloh Ta’ala berkata : Itulah yang Aku kehendaki. Muslim (2986). Ibnu Majah (4202) dari Abi Hurairah radhiallahu 'anhu. Ahmad (5/301).37 Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬bersabda : ‫رب صائم ليس له من صيامه إل الجوع و العطش و رب قائم ليس له من قا ئمه إل السهر‬ "Terkadang orang yang puasa tidak mendapatkan pahala dari puasanya kecuali lapar dan haus dan terkadang orang yang shalat malam tidak mendapatkan pahala shalat malam kecuali begadang malam hari”.39 Alloh Ta’ala berfirman ‫وقدمنآ إلى ماعملوا من عمل فجعلناه هبآء منثورا‬ ً ُ ّ ً َ َ ُ َ ْ َ َ َ ٍ َ َ ْ ِ ُِ َ َ َ ِ َ ْ ِ َ َ “Kami datangkan segala amal yang mereka kerjakan. Yang benar ucapan salah seorang alim sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Hajar alHaitsamy dalam Kitabnya. (Ibnu Katsir . Demikianlah permisalan orang yang beramal kaena riya’ dan sum’ah amalannya tidak berpahala di ahirat kecuali bahan omongan manusia di dunia”.40 Yakni amal-amal yang mereka kerjakan bukan untuk mengharap wajab Alloh Ta’ala dihilangkanNya pahalanya dan menjadikannya seolah debu yang beterbangan. HR. Sebagaimana yang dikatakan nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam:Permisalan orang yang beramal karena riya’ dan sum’ah sepereti orang yang memenuhi bajunya dengan batu kerikil kemudian ia masuk pasar untuk membeli sesuatu dengannya. dahulu di dunia ketika kamu menyendiri durhaka kepadaKu tetapi pada saat berjumpa dengan manusia kamu menampakkan ketaaatan yang berbeda dengan hati yang kamu perlihatkan kepadaKu. Lalu mereka kembali dengan membawa kerugian dan penyesalan yang belum pernah mereka dapatkan kerugian dan penyesalan yang semisalnya. azZawajir (1/69) 40 AlFurqon :23 Amal orang-orang kafir tidak diterima dikarenakan tidak ihlas atau ihlas tetapi tidak menepati syariat atau tidak ihlas dan tidak menetapi syariat. Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬bersabda : ‫من سمع يسمع ال به ومن يرائى يرائى ال به‬ “Barangsiapa memperdengarkan amalannya maka Alloh Ta’ala memperdengarkannya kepada manusia dan barangsiapa riya maka Alloh Ta’ala memperlihatkan amalanya kepada manusia”.penerj) . Bukhari 6499 dan Muslim 2987 38 HR. disahahihkan alBany dalam Shahih alJami’. ‘Adi bin Hatim athThai dari nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam berkata :Beberapa kelompok orang diperintahkan masuk sorga hingga mereka mendekatinya dan mencium baunya serta melihat gedung-gedung dan apa yang dijanjikan Alloh Ta’ala di dalamnya tiba-tiba mereka dipanggil untuk kembali darinya bahwa mereka tidak memiliki bagian di dalam sorga. Ketika pembeli membuka bajunya tibatiba melihat kerikil dan memukul wajahnya. lalu Kami jadikan amal itu sesuatu yang tidak berarti”. Kamu takut 36 37 HR.

Makna kekal adalah tinggal kalau pembunuh orang muslim dan ahirnya ia akan dikeluarkan dari neraka.kepada manusia.44 ْ َ َ ً ِ َ َ ّ َ َ َ َ ّ ََ َ ِ ْ َ ْ ِ ٍ َ َ ْ َ ٍ ْ َ ِ ْ َ ِ ً ْ َ َ َ َ ْ َ ُ ّ َ َ ِ َ ْ ِ ِ َ ََ َ ْ َ َ َ َِ ِ ْ َ ْ ِ ‫من أجل ذلك كتبنا على بنى إسراءيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن‬ ‫أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا‬ ً ِ َ َ ّ َ ْ َ َ ّ ََ َ َ َ ْ َ Oleh karena itu Kami syariatakan bagi Bani Israil (dan orang-orang beriman) bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia bukan karena kishash.penerj 44 AniNisa : 93. atau bukan karena 41 Hadits dha’if. Katanya “ Bagaimana Alloh Ta’ala ditipu? Jawab nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam: Kamu beramal suatu amalan yang diperitahkan AlQur'an dan as Ssunnah. Pergi dan ambillah pahalamu dari orang-orang yang dahulu kamu beramal untukknya. hai orang-orang yang rugi dan hai orang-orang yang dosa. 42 Dalam Kitab Ihya Ulumudin (3/275). Dosa Besar Yang Kedua Membunuh Manusia Tanpa Alasan Yang Benar43 ‫ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزآؤه جهنم خالدا فيها وغضب ال عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما‬ ً ِ َ ً َ َ ُ َ ّ َ ََ ُ َ َ َ َ ِ ْ َ َ ُ َ ِ َ َ َ ِ ً ِ َ ُ ّ َ َ ُ ُ َ َ َ ً ّ َ َ ّ ً ِ ْ ُ ْ ُ ْ َ َ َ “Dan barangsiapa yang membunuh seorang mu'min dengan sengaja maka balasannya ialah Jahannam.41 Seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah ‫ : صلى ال عليه و سلم‬Apakah yang disebut keselamatan? Maka Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬menjawab: Kamu tidak menipu Alloh Ta’ala “. sedangkan kamu mengharapkan selain wajahNya.(Lihat Tafsir Ibnu Katsir – penerj) . Sedangkan ihlas adalah selamat dari keduanya. riwayat Rhabrany dalam AlAustah (5478). maka tidak ada pahala bagimu. kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya. Abu Nu’aim dalam alHilyah (4/125) dan lainnya. kamu memuliakan manusia. Fudhail bin Iyadh berkata : Meninggalkan amal karena manusia adalah riya’ dan beramal karena manusia syirik. hilang amalmu dan batal pahalamu. Akan tetapi tidak lazim disiksa setelah ia diadili di ahirat sebab barangkali ia punya banyak kebaikan yang dapat menutup dosanya. hai orang-orang yang menipu”. (dalam Bukhari dan Muslim. Maka pada hari ini Aku merasakan kerasnya siksaKu kepadamu besarta aku larang kamu masuk sorgaKu”. Bila di dunia ia belum dihukum maka di ahirat Allah yang akan mengadili. hai orang-orang yang menipu. Ya Alloh Ta’ala selamatkan kami. zina muhshon dan murtad. Salah seorang alim ditanya :Apa puncak keihlasan? Ia menjawab: Tidak menyukai pujian manusia. Tidak ada dosa yang kekal siksaannya di neraka kecuali syirik. kamu meninggalkan sesuatu karena manusia dan tidak meninggalkannya karenaKu. 43 Jika dengan alasan yang benar seperti mengqishash. tidak memuliakanKu. dan melaknati serta menyediakan azab yang besar baginya. Jauhilah riya’ karena ia syirik kecil. alKabir (17/85-87). Bagi pembunuh tobatnya diterima di sisi Allah dan ia harus menyerahkan diri untuk diqishash serta menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangi lagi. Sesungguhnya pada hari kiamat orang-orang yang riya dipanggil di hadapan semua manusia dengan empat nama: Hai orang-orang yang riya.) Orang-orang ini boleh dibunuh . tidak takut kepadaKu.42 Salah seorang alim ditanya tentang makna orang yang ihlas (muhlis) maka ia menjawab bahwa ia adalah orang yang menyembunyikan kebaikan-kebaikannya sebagaimana ia menyembunyikan kejelekan-kejelekannya. alIraqi berkata :Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Abid Dunya dari Jabalah alYahshi dari seorang sahabat yang tidak disebut namanya dan sanadnya dha’if.

penerj 50 Adapun dosa selain syirik tidak kekal menurut dalil AlQur'an dan as Ssunnah. zina muhshon dan murtad. mendhalimi manusia dan lain-lain.53 Maka Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬menyebutkan membunuh manusia yang dilarang kecuali dengan alasan yang benar. merusak bangunan. (Taisir alKarimir Rahman. mengeringkan sungai-sungai. HR. (HR. asSa’dy. baginya semua manusia sama boleh dibunuh. Orang-orang ini boleh dibunuh .penerj 49 Ini juga dosa besar setelah syirik. merampok. niscaya dia mendapat (pembalasan) dosa (nya). membunuh.penerj) 46 Ia tidak membedakan mana yang boleh dibunuh dan tidak boleh dibunuh. maka yang demikian seolah membunuh seluruh manusia. Menyembah selain Alloh Ta’ala (syirik) adalah kerusakan agama. Alloh Ta’ala melarang tiga dosa besar karena ketiganya kerusakan yang besar. beriman dan mengerjakan amal saleh. (Ibnu Katsir . membunuh kerusakan badan dan zina kerusakan kehormatan.penerj) 47 Karena termasuk dosa besar yang tidak diampuni pelakunya bila mati membawa dosa ini.membuat kerusakan di muka45 bumi. .51 Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. } ‫والذين ليدعون مع ال إلها ءاخر وليقتلون النفس التي حرم ال إل بالحق وليزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما‬ ً َ َ َ َ َ ِ َ ْ َ ْ ّ َ َ َ ُ ْ َ َ َ ّ َ ْ ِ ّ ِ ُ َ ّ َ ِ ّ َ ْ ّ َ ُُ ْ َ َ َ َ َ َ ً َ ِ ِ َ َ َ ُ ْ َ َ َ ِ ّ َ ُ ُ ّ َ ُ َ ِ َ ْ َُ ً ِ َ ً َ َ َ ِ َ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ ّ ِ ‫86{ يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا }96{ إل من تاب وءامن وعمل عمل صالحا فأولئك يبدل ال‬ ً َ ُ ِ ِ ْ ُْ َ َ ِ َ َ ِ ْ َ ْ َ ُ َ َ ْ ُ َ ُ َ َ ُ ‫سيئاتهم حسنات وكان ال غفورا رحيما‬ ً ِ ّ ً ُ َ ُ َ َ َ ٍ َ َ َ ْ ِ ِ َ َّ ”Orang-orang yang tidak menyembah ilah yang lain beserta Allah47 dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar. Tanyanya : Kemudian apa lagi? Jawab nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam kamu membunuh anakmu karena kamu takut ia makan bersamamu”. Bukhari dan Muslim – penerj) . 48 Alasan yang benar yaitu mengqishash.penerj) 52 AlFurqon : 68-70 53 Takhrijnya telah disebutkan di muka. ( (Ibnu Katsir .52 Dan nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam berkata : ‫“ اجتنبوا السبع الموبقات‬Jauhilah tujuh dosa yang membinasakan”.penerj) 51 Yaitu amal-amal kejelekan yang telah dilakukan berubah menjadi kebaikan dengan tobat yang benar sebagaimana disebutkan dalam Shahih Muslim. Lalu Alloh Ta’ala menurunkan ayat membenarkan sabada nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam َ ُ ْ َ َ َ ّ َ ْ ِ ّ ِ ُ َ ّ َ ِ ّ َ ْ ّ َ ُُ ْ َ َ َ َ َ َ ً َ ِ ِ َ َ َ ُ ْ َ َ َ ِ ّ َ ‫والذين ليدعون مع ال إلها ءاخر وليقتلون النفس التي حرم ال إل بالحق وليزنون‬ 45 Yaitu syirik. Seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah ‫: صلى ال عليه و سلم‬ ‫سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم عند الله قال أن تجعل لله ندا‬ ‫وهو خلقك قال قلت له إن ذلك لعظيم قال قلت ثم أي قال ثم أن تقتل ولدك مخافة أن‬ ‫يطعم معك قال قلت ثم أي قال ثم أن تزاني حليلة جارك‬ “Dosa apa yang terbesar di sisi Alloh Ta’ala ? Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬Jawab nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam : Kamu membuat tandingan bagi Alloh Ta’ala padahal Ia yang menciptakanmu”. menebang pepohonan dengan merusak. (Tafsir Ibnu Katsir . jika ia melihat amal jelek dalam catatan amalnya maka berubah menjadi kebaikan.. maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya46. (yakni) akan dilipatgandakan azab untuknya pada hari kiamat dan kekal50 dalam azab itu dalam keadaan terhina. Tanyanya : Kemudian apa lagi? Jawab nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam : Kamu berzina dengan istri tetanggamu”.48 dan tidak berzina49. 685. barangsiapa yang melakukan demikian itu. Bukhari dan Muslim. Bukhari dan Muslim. HR. Kecuali orang-orang yang bertaubat. maka amal kemaksiatan mereka diganti Allah dengan kebaikan.

lalu bagaimana dengan yang dibunuh ?” Rasulullah ‫صلى ال عليه و سلم‬ menjawab :Karena ia sangat berkeinginan membunuh temannya”. HR.”Jika dua orang muslim berhadapan dengan pedang masing-masing maka yang membunuh dan dibunuh di neraka”. Hakim dan Ahmad dari Ibnu Umar radhiallahu 'anhu ) . Bukhari (31) dan Muslim (86) 56 HR.“Orang-orang yang tidak menyembah ilah yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar.55 Abu Bakrah Nufai’ bin alHarits ats Tsaqofy berkata bahwa nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda. Bukhari (6863). Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬bersabda : ‫ل ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض‬ “Janganlah kamu kembali kafir saling membunuh sepeninggalku”. kepemimpinan ataupun kedudukan. Bukhari (31. 7077) dan Muslim (66) dari Ibnu Umar radhiallahu 'anhu. mengapa yang dibunuh masuk neraka?”. 6868.. Adapun orang muslim yang memerangi para pemberontak sesuai dengan peraturan.56 AlImam Abu Sualaiman berkata : Kedua-duanya masuk neraka apabila keduanya saling membunuh karena saling bermusuhan berebut harta. Jawab nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam:”Karena yang ia berniat keras membunuh”. 6875) dan Muslim (2888) 57 HR. atau membela diri atau istrinya maka tidak termasuk dalam hadits tersebut karena ia diperintahkan memerangi untuk membela diri tanpa bermaksud membunuh saudaranya kecuali bila ia bersungguh-sungguh berniat membunuh saudaranya maka ia masuk neraka.”Ya Rasulullah ! Yang membunuh masuk neraka. kebanggaan terhadap golongan atau kampong. Maka jika seseorang membunuh pemberontak/orang yang dhalim atau perampok muslimin tanpa ada keinginan membunuhnya tetapi hanya membela diri maka tidak termasuk dalam hadits.57 ‫ليزال العبد قي فسحه من دينه ما لم يصب د ما حراما‬ Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬bersabda “Seorang hamba senantiasa dalam kelapangan agamanya selama tidak menumpahkan daraha haram”. dan tidak berzina”54 dan Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬berkata : ‫إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار قلت: يا رسول ال هذا القاتل فما بال‬ ِ ّ َُ .)‫المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه( متفق عليه‬ ِ ْ ََ ّ ّ ُ ََ “ Bila dua orang muslim bertemu dengan kedua pedangnya maka yang membunuh dan yang dibunuh di neraka. yang membunuh jelas.58 54 55 AlFurqon :68. Bukhari (6166. 58 Hr.” Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬ditanya : Hai rasulullah. Aku bertanya.

Ibnu Majah (2620). ‫ل تقتل نفس ظلما إل كان على بن آدم الول كفل من دمها لنه كان أول من سن القتل‬ Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬bersabda : “Tidaklah orang beriman terbunuh dengan dhalim kecuali anak Adam yang pertama menanggung darahnya karena ia yang pertama membunuh manusia”.64 ‫من أعان على قتل مؤمن بشطر كلمة لقي ال عز وجل مكتوب بين عينيه آيس من رحمة ال‬ Barangsiapa membntu untuk membunuh orang beriman dengan separoh kata maka ia bertemu Alloh Ta’ala dalam keadaan di antara kedua matanya tertulis : Orang yang putus asa mendapat rahmat Alloh Ta’ala”. 6533) dan Muslim (1678) HR. Tirmidzy (1395) Nasai (7/82) dan dishahihkan alBany dalam Ghayatul Maram (439) 61 HR. Bukhari (3335) dan Muslim (1677 dari Ibnu Mas’ud.59 ‫لقتل المؤمن أ عظم عند ال من زوال الدنيا‬ Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬bersabda : “Membunuh orang beriman lebih besar nilainya di sisi Alloh Ta’ala daripada hilangnya dunia”. Dalam Shahihaini. Hakim ( 2/127) dishahihkan alBany dalam Ghayatul Maram ( 450) 65 Dha’if HR. Ibnu Majah (2687). membunuh manusia dan sumpah palsu (ghamus)”61.60 ‫الكبائر : الشراك بال و قتل النفس و اليمن الغموس‬ Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬bersabda : Dosa-dosa besar aadalah : menyekutukan Alloh. Dinamakan ghamus karena pelakunya mencelupkan (ghamus) tangannya ke neraka.62 ‫من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عاما‬ Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬berkata : Barangsiapa membunuh orang kafir yang dilindungi negara muslim maka ia tidak mencium bau sorga.al ’Uqaily (457) dalam Dha’ifah alBany (503) . Timidzy (1403).‫أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء‬ Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬bersabda : “Perkara pertama kali yang diputuskan pada hari kiamat adalah masalah darah”. Bukhari (6870) Tirmidzy (3024) dan Nasai (7/89 dari Ibnu Abbas) 62 HR. 63 HR. Bukhari (3166). Nasai (2/242) Ibnu Majah (2686) dari Ibnu Amr. Bukhari (7864. sesungguhnya bau sorga tercium dari jarak empata puluh taun perjalanan”. 64 HR.65 ‫كل ذ نب عسى ال أن يغقر ال إل الرجل يموت كافرا أو الرجل يقتل مؤمنا متعمد ا‬ 59 60 HR.63 Jika membunuh kafir yang dilindungi/dalam perjanjian dengan orang-orang beriman besar dosanya bagaimana dengan membunuh orang beriman ? Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬bersabda : ‫من قتل معاهدا له ذمة ال وذمة رسوله لم يرح رائحة الجنة وريحها ليوجد من مسيرة سبعين عاما‬ “Barangsiapa membunuh orang kafir yang dalam perjanjian dan mempunyai jaminan keamanan dari Allah dan rasulNya maka ia tidak mencium bau sorga sedangkan bau sorga dapat tercium sejaran 70 tahun perjalanan”. alBaihaqy ( 8/22).

kita hanya beriman akan adanya (Ibnu Katsir .71 66 HR. mengikuti apa yang diriwayatkan. Amalan ini termasuk pembatal keislaman seseorang. kalau mereka mengetahui”.penerj) .penerj) . Abu Dawud (4270). mereka dapat menceraikan antara seorang suami dengan isterinya . kecuali dengan kehendak Allah. lalu Ia membantah mereka dengan ayat ini (Ibnu Katsir . baginya tidak memperoleh keuntungan di akhirat. sebab itu janganlah kamu kafir". 69 Nama dua orang lelaki. Alloh Ta’ala berfirman : ‫ولكن الشيطين كفروا يعلمون الناس السحر‬ Akan tetapi setan-setan itulah yang kafir.“Tiap dosa barangkali Alloh Ta’ala mengampuninya kecuali seorang yang mati kafir atau membunuh orang beriman dengan sengaja. Muhammad bin Abdul Wahhab alWushaby. (penerj) 68 Yahudi menganggap Allah menurunkan sihir kepada Jibril dan Mikail. 55). (alQaul alMufid. Sesungguhnya mereka. padahal Sulaiman tidak kafir. Dosa Besar Yang Ketiga Sihir Sihir dimasukkan ke dalam dosa besar karena orang yang mensihir pasti kafir. Yahudi telah mengetahui bahwa barangsiapa yang menukar ketaatan kepada Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬dengan sihir itu. 71 Albaqarah :102 . Ibnu Hibban ( 5980).66 Ya Alloh kami meminta kesalamatan kepadaMu dari dosa-dosa. Allah tidak menurunkan sihir kepada dua malaikat68. mengajarkan sihir kepada manusia”. Harut dan Marut tidak mengajarkan kepada seorang un sebelum mengatakan: "Sesungguhnya kami hanya cobaan. Alloh Ta’ala berfirman : َ ِ ُ َ َ َ ْ ّ َ ّ َ ُ َّ ُ ُ َ َ َ ِ َ ّ ّ ّ َ َ ُ َ ْ َ ُ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ ُ ِ ْ ُ َ َ ُ ِ َ ّ ‫واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان وماكفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ومآأنزل‬ ُْ َ َ ُ َ ّ َ ‫على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إ ّما نحن فتنة فل تكفر فيتعلمون منهما ما‬ َ َ ُ ْ ِ َ ُ ّ َ َ َ َ ْ ُ ْ َ َ َ ٌ َ ْ ِ ُ ْ َ َ ‫َ َ ْ َ َ َ ْ ِ ِ َ ِ َ َ ُ َ َ َ ُ َ َ َ ُ َ ّ َ ِ ِ ْ َ َ ٍ َ ّ َ ُ ِن‬ ‫يفرقون به بين المرء وزوجه وماهم بضآرين به من أحد إل بإذن ال ويتعلمون ما يضرهم ول ينفعهم ول َد علموا‬ ُ ِ َ ْ ‫ُ َ ّ ُ َ ِ ِ َ ْ َ ْ َ ْ ِ َ َ ْ ِ ِ َ َ ُ ِ َ ّ َ ِ ِ ِ ْ َ َ ٍ ِ ّ ِ ِ ْ ِ ّ َ َ َ َ ّ ُ َ َ َ ُ ّ ُ ْ َ َ َ َ ُ ُ ْ َ َق‬ ِ َ ُ َْ َ ُ َ ْ َ ْ ُ َ ُ َ ِ ِ ْ َ َ َ َ ْ ِ ََ ٍ َ َ ْ ِ ِ َ ِ َ ْ ِ ُ َ َ ُ َ َ ْ ِ َ َ ‫لمن اشتراه ماله في الخرة من خلق ولبئس ماشروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون‬ “Dan Yahudi setelah berpaling dari kitabullah. 70 Memberi mudharat bagi agama seperti kafir dan dosa besar (Ibnu Katsir – penerj) . dikabarkan dan dikatakan oleh syaitan-syaitan pada masa kerajaan Sulaiman.Akan tetapi syaitan-syaitanlah yang kafir disebabkan mereka mengajarkan sihir67 kepada manusia di negeri Babil dan Harut dan Marut juga mengajarkan sihir kepada manusia. Dan mereka itu tidak memberi mudharat dengan sihirnya kepada seorangpun. sedang keduanya. Hakim (4/351)dishahihkan ALBany dalam Ghayatul Maram (441) 67 Sihir adalah aktivitas untuk merubah kesukaan kepada ketidaksukaan misal merubah suami menjadi tidak senang kepada istrinya atau merubah ketidaksukaan menjadi kesukaan dengan cara-cara syetan missal pelet dan lainnya. tidak dijelaskan oleh dalil apakah mereka malaikat atau manusia. Dan mereka mempelajari sesuatu yang memberi mudharat70 kepada mereka dan tidak memberi manfaat. (alBaqarah : 102) Dan setan yang terlaknat itu tidaklah mengajarkan sihir kepada manusia kecuali agar manusia syirik. Maka mereka mempelajari sihir dari Harut dan Marut69 itu apa yang dengannya. Dan amat jelek perbuatan mereka menjual dirinya dengan sihir.

Abu Dawud (3043 dan Ahmad (1/190) 74 HR. Hakim (4/146). Barangkali menjadi hasan dengan hadits sebelumnya. Hukuman bagi pensihir adalah dibunuh karena ia kafir atau penyebab kekafirana. haditi ini punya penguat dari abu Sa’id diriwayatkan Ahmad (3/14. HR.if.73 Wahab bin Munabbah berkata : Aku membaca satu kitab yang berisi : ‫إله إل ال ليس منا من سحر ول من سحر له ول من تكهن ول من تكهن له ول من تطير ول من تطير له‬ Alloh Ta’ala berkata : Laa ilaha illa Alloh. Lalu mereka mempelajari ilmu kimia untuk menipu. 215) 75 HR. Lalu beliau menyebutkan tujuh perkara itu dan di antaranya sihir. Dan diriwayatkan dari Imran dan terdapat tambahan :”Yang mengikatkan ikatan”. .Maka kita melihat banyak orang sesat. Mereka tidak menyadari bahwa sihir adalah kekafiran. Thabrany (4262. mereka mengerjakan ilmu sihir dan menyangkanya hanya haram. Ibnu Hibban (5346). Bajalah bin ‘Abdah berkata : Surat Umar radhiallahu 'anhu datang setahun sebelum kematiannya yang berisi : Bunuhlah tukang sihir yang laki-laki dan perempuan”. Bukhari. pemutus silaturrahim dan orang yang percaya kepada sihir”.75 Ibnu Mas’ud radhiallahu 'anhu secara marfu’ berkata : ‫االرقى و التمائم و التوله شرك‬ 72 Dha. alHaitsamy berkata : Terdapat perawi bernama Zam’ah bin Shalih ia dhaif.Ahmad (4/399). ucapan Jundub. bukan dari golonganku orang yang mensihir dan diberi ilmu sihir.Tirmidzy (485). alBazzar dari Ibnu Abbas.Abdur Razzaq (2030) dari Ka’ ad secara mauquf .nya (5435) dari Imran dengan lafadz “Bukan dari golonganku orang yang tathayur atau mengadakan perdukunan atau mengadakan sihir”. sanadnya dha’if bukan dari Ali tapi dari Abi Musa. Hakim (4/460).adDaruquthn (3/114). Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam berkata : ‫اجتنبوا السبع الموبقات‬ Jauhilah olehmu tujuh perkara yang membinasakan”.18) di dalam sanadnya terdapat perawi yang dha’if. Dan diriwayatkan dari nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam mengatakan: ‫حد الساحر ضربه باسيف‬ “ Hukuman bagi pensihir adalah dipenggal lehernya dengan pedang”. Dah’ifah (1446) dan AlBany mengatakan mauquf. alHaitsamy berkata : Perawi-perawinya dari perawi kitab “Shahih” kecuali Ishaq bin Rabi’ dan ia tsiqoh dan alBany menyebutkan dalam Shahih alJami.72 Yang hadits tersebut ucapan Jundub bukan ucapan nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam. jangan masuk ke dalam perkara yang merugikannya di dunia dan ahirat. Maka takutlah seorang kepada Alloh Ta’ala. 73 HR. mengikat kasih sayang atau kebencian istri dan lainnya dengan mempergunakan kata-kata yang tidak mengerti yang kebanyakan syirik dan sesat. (Shahihah No. perdukunan dan menganggap sial sesuatu (tathayur)74 Ali bin Abi Thalib radhiallahu 'anhu berkata : Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬bersabda : ‫ثلث ل يدجلون الجبة : مد من الخمر و قاطع الرحم و مصدق بالسحر‬ Tiga golongan yang tidak aan masuk sorga : peminum hamer.

(Adhwaul Bayan. Dan syariat menghukumi syirik karena orang-orang jahiliah meyakininya dapat mempengaruhi apa yang telah ditakdirkan Alloh Ta’ala. tidak melaksanakannya dengan berjama’ah. Ibnu Majah (3530) Ibnu Hibban (6090). Yang dimaksud menyia-nyiakan shalat adalah mengahirkan dari waktunya. maka mereka itu akan masuk surga dan tidak dianiaya (dirugikan) sedikitpun.penerj) 80 Maryam : 59-60 .79 beriman dan beramal saleh. Yang dimaksud mengikuti syahwat adalah semua yang memalingkan dari mengingat Allah dan shalat. Abu Dawud (3883). generasi-generasi jelek yang menyia-nyiakan shalat dan memperturutkan hawa nafsunya. mengurangi syarat-syaratnya.77 Wallahul musta’an wa ‘alaihit tiklan. (Ibnu Katsir) Pendapat yang kuat mengatakan muslim yang meninggalkan shalat karena malas bukan karena menentang maka ia kafir kecil yang tidak keluar dari Islam. Setiap generasi yang menyia-nyiakan shalat dan memperturutkan hawa nafsunya masuk ke dalam celaan dan ancaman neraka. Syanqithy .80 Ibnu Abbas radhiallahu 'anhu berkata : Makna menyia-nyiakan shalat tidak dimaknakan meninggalkan seluruh shalat akan tetapi mereka mengahirkan shalat 76 HR. (Ibnu Katsir dan Adhwaul Bayan. maka mereka kelak akan menemui azab yang pedih dan kejelekan yang besar pada hari kiamat. hal ini termasuk perbuatan orang-orang jahiliah. Baihaqy (9/310) dari Ibnu Mas’ud dan dishahihkan alBany dalam Shahihah (331 dan Shahih alJami’ (1632) 77 HR. Nasai dalam Amal Lail dan alYaum (1001) dan Ibnu Majah (3525) dari Ibnu Abbas. alKhathabi berkata : Adapun bila ruqyah dengan AlQur'an atau dengan nama-nama dan sifat-sifat Alloh Ta’ala maka boleh (mubah). Dan barangsiapa melakukannya maka ia telah syirik.78kecuali orang yang bertaubat.“Ruqyah. Dosa Besar Yang Keempat Orang Yang Meninggalkan Shalat Wajib Alloh Ta’ala berfirman : ‫{ َخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا }95{ إل من تاب وءامن وعمل صالحا‬ َّ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ َ ِ َ َ ّ ُ َّ َ َ َ ّ ُ َ َ ٌ ْ َ ْ ِ ِ ْ َ ِ َ ََ ‫ف‬ {60} ‫فأولئك يدخلون الجنة وليظلمون شيئا‬ “Maka datanglah sesudah mereka.76 Tama’im adalah semacam gelang yang digantungkan di leher orang dewasa atau anak-anak serta binatang yang mereka sangka dapat menolak kejahatan pandangan mata (ain). Abu Dawud (4737). Hakim (4/309). tama’im. Hal ini karena nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam pernaha meruqyah Hasan dan Husain lalu berkata : ‫أعيذكما بكلمات ال التامة من كل شيطان و هامة و من كل عين لمة‬ Aku melindungkan kamu berdua dengan kalimat-kalimat Alloh Ta’ala yang sempurna dari tiap syetan dan binatang yang berbisa dan mata yang tercela”.Bukhari (3371).Ahmad (1/381). Tiwalah adalah bagian dari sihir aktivitasnya adalah menjadikan istri dicintai suaminya. dan Tiwalah adalah syirik”. Syanqithy ) 79 Yakni kembali shalat dan tidak memperturutkan syahwat maka mereka memperoleh balasan yang baik di sisi Allah karena tobat menghapuskan dosa-dosa sebelumnya. Tirmidzy (2060). 78 Jika mereka menyia-nyiakan shalat maka selain shalat lebih mereka remehkan karena shalat adalah tiang agama. menentang kewajibannya dan mengosongkan masjid dari shalat berjama’ah.

Sa’d bin Abi Waqqash radhiallahu 'anhu berkata : Aku bertanya kepada Rasulullah ‫صلى ال عليه و سلم‬ tentang orang-orang yang lalai dalam shalat maka beliau menjawab: Mengahirkan waktu shalat”.85 Ahli Tafsir berkata : “Maksud mengingat Alloh Ta’ala adalah shalat lima waktu.82 Yakni meremehkan shalat. janganlah harta-harta dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah (dan ketaatan). dha’if diriwayatkan Thayalisi dan Diya’ dan dhishahihkan AlBany dalam Shahihah (1358) dengan beberapa jalan dan penguat dengan lafadz : Jika baik shalatnya maka baik seluruh amalnya. Lihat Shahih alJami’ (2573) . Ia adalah tempat bagi orangorang yang melalaikan dan meremehkan shalatnya serta mengahirkan dari waktunya kecuali bila mereka tobat dan menyesali perbuatannya tersebut maka Alloh Ta’ala mengampuninya. Dikatakan wail adalah lembah di neraka jahannam seandainya gunung dijelankan di dalamnya niscaya akan hancur karena panasnya. alIlal (1/187). Alloh Ta’ala berfirman dalam ayat lainnya : َ ُ ِ َ ْ ُ ُ َ ِ َْ ُ َ َ َِ ْ َ ْ َ َ َ ِ ِ ْ ِ َ ْ ُ ُ َ ْ َ َ ْ ُ ُ َ ْ َ ْ ُ ِ ْ ُ َ ُ َ َ َ ِ ّ َ ّ َ َ ‫ياأيها الذين ءامنوا لتلهكم أموالكم ولأولدكم عن ذكر ال ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون‬ “Hai orang-orang yang beriman. (Ibnu Jarir) 86 HR. Jika baik shalatnya maka ia beruntung dan selamat dan jika shalatnya kurang maka ia rugi dan binasa”. 84 Karena dengan banyak mengingat Allah Ta’ala datang kebaikan. Demikianlah nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam mengatakan: ‫أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة من عمله الصلة فإ نصلحت قفد أفلح و أنجح و إن نقصت فقد خاب و خسر‬ “ Amalan yang dihitung dari seorang hamba pada hari kiamat adalah shalat. Barangsiapa sibuk dengan hartanya dalam jual belinya. pekerjaan dan anak-anaknya sehingga lalai dari shalat pada waktunya maka ia termasuk orang-orang yang rugi”. Ibnu Abi Hatim. jika rusak shalatnya maka rusak seluruh amal”. AlMaun : 4 83 Da’if. Barangsiapa mati dalam keadaan seperti ini dan tidak tobat maka Alloh Ta’ala mengancamnya dengan lembah jahannam yang amat dalam dan sangat buruk makanannya. Alloh Ta’ala berfirman dalam ayat lain : } 5} ‫}فويل للمصلين }4{ الذين هم عن صلتهم ساهون‬ َ ُ َ ْ ِ َِ َ َ ْ ُ َ ِ ّ َ َّ ُ ْ ّ ُ ْ َ َ Maka siksaan yang keras orang-orang yang shalat yaitu orang-orang yang lalai dalam menunaikannya”. keberkahan dan keberuntungan yang banyak. (asSa'dy) Termasuk mengingat Allah Ta’ala adalah shalat lima waktu (Ibnu Jarir) 85 Ia rugi tidak mendapat kemuliaan dan rahmat Allah Ta’ala. Baihaqy (3016) dari Abi Hurairah radhiallahu 'anhu.86 81 82 Riwayat Ibnu Jarir (16/75). tidak shalat ashar hingga datang waktu maghrib.81 Sa’id bin alMusayyib Imam tabiin berkata : Maknanya adalah seseorang tidak shalat dhuhur hinngga datang waktu ashar. HR. Uqaily (3/377). tidak shalat maghrib hingga datang waktu isya dan tidak shalat isya hingga datang waktu subuh serta tidak shalat subuh hingga matahari terbit.84 Barang siapa yang berbuat demikian maka mereka itulah orang-orang yang rugi”.83 Mereka disebut orang-orang yang shalat tetapi karena melaliakannya maka diancam dengan wail yaitu siksaan yang keras sekali. alBaihaqy (2/214) dari jalan Ikrimah bin Ibrahim dan ia dha’if dan ulama sepakat hadits ini mauquf. Suyuthi dalam “adDurr” dan menasabkannya kepada Abd bin Humaid.dari waktu yang telah ditetapkan.

Ibnu Hibban (1452).91 Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬bersabda : ‫بين العبد و الكقر ترك اللة الصلة‬ “Pemisah antara seorang hamba dan kekafiran adalah meninggalkan shalat”.Alloh Ta’ala mengabarkan penduduk neraka : } ‫اسلككم في سقر}24{ قالوا لم نك من المصلين }34{ ولم نك نطعم المسكين }44{ وكنا نخوض مع الخآئضين‬ َ ِ ِ َ ْ َ َ ُ ُ َ ُّ َ َ ِ ْ ِ ْ ُ ِ ْ ُ ُ َ ْ ََ َ َّ ُ ْ َ ِ ُ َ ْ َ ُ َ َ َ َ ِ ْ ُ َ ََ َ ِ ِ ّ ُ َ ََ ْ ُ ُ َ َ َ َ ‫54{ وكنا نكذب بيوم الدين }64{ حتى أتانا اليقين }74{ فما تنفعهم شفاعة الشافعين‬ ُ ِ َ ْ َ َ َ َّ ِ ّ ِ ْ َ ِ ُ ّ َ ُ ُّ َ 42.87 45. Bukhari dan Muslim dari Abu Huraiah radhiallahu 'anhu dengan lafadz “Merugi ahlinya”. 93 HR. Tirmidzy ( 2618). dan adalah kami membicarakan yang batil dan menentang kebenaran. Hakim (1/6-7) dishahihkan alBany dalam Shahih alJami’ (4022) 92 HR.90 Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬bersabda : ‫العهد بيننا و بينهم الصلة قمن تركها قفد كقر‬ Perjanjian antara kami dan orang-orang kafir adalah shalat.88 46.Nasai (1/236).93 Dalam kitab sunan disebutkan bahwa nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam berkata : ‫من ترك الصلة متعمدا فقد برئت منه ذمة ال‬ 87 88 Yakni kami tidak beribadah dan tidak berbuat baik kepada manusia. hingga datang kepada kami kematian".89 47. (asSa'dy . 48.penerj) 90 Mudatsir : 42-47 91 Hadits hasan. Maka barangsiapa meninggalkan shalat. 44.penerj) 89 Ini adalah buah dari membicarakan kebatilan dan menentang kebenaran. Maka tidak berguna lagi bagi mereka (orang-orang kafir ) syafa’at dari orang-orang yang memberikan syafaat. Mereka menjawab: "Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan salat. Tirmidzy (2621). Nasai (1/231) Ibnu Majah (1079). riwayat Ahmad (5/346).Bukhari (553).Ibnu Hibban (1461). . Dalam kitab Shahih Bukhari disebutkan bahwa nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam berkata : ‫فإنه من فاتته صلة العصر حبط عمله‬ “Barangsiapa terluput dari shalat ashar maka amalnya gugur”. "Apakah yang memasukkan kamu ke dalam Saqar (neraka)?" 43.Ibnu Majah (694). sungguh kafir”. bersama dengan orang-orang yang membicarakannya. (Tafsir Ibnu Katsir) Terjemah sesuai dengan tafsir (asSa'dy . Ahmad (3/370). dan adalah kami mendustakan hari pembalasan. dan kami tidak (pula) memberi makan orang miskin. Muslim( 82).92 Dua hadits ini shahih. Ahmad (5/349).

Ibnu Hibban (1467). HR. Nasai (1/236) dan Ibnu Hibban (1461). Ahmad (2/169). AlBany berkata :Sanadnya shahih sesuai syarat Bukhari dan Muslim. Qarun. 98 Telah disebutkan takhrij haditsnya di muka. amal apa yang 94 Hadits Hasan riwayat Ahmad (5/349).Ahmad dalam Masail. Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda : ‫من حافظ عليها كانت له نورا و برهانا و نجاة يوم القيامة و من لم يحافظ عليها لم تكن له برهانا و نجاة يوم‬ ‫القيامة و كان يم القيامة مع فرعون و هامان و أبي بن خلف‬ “Barangsiapa menjaga shalat maka baginya cahaya. Thabrany dalam AlAusath (1788) dan alBaihaqy dalam Syu’aibul Iman (2526) 97 HR. jika sibuk dengan kekuasaannya dikumpulkan bersama Fir’aun. Ibnu Sa’d (3/350). Muttafaq alahi. 94 ‫أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن ل إله إل ال وأن محمدا رسول ال ويقيموا الصلة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا‬ ‫عصموا مني دماءهم وأموالهم إل بحقها وحسابهم على ال‬ “ Aku diperintah untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkana kalimat laa ilaha illa Alloh.96 ‘Umar radhiallahu 'anhu berkata : Sesungguhnya tidak bagian di dalam Islam orang yang menyia-nyiakan shalat”. Bukhari (553). Daruquthny (2/52). keterangan dan keberhasilan pada hari kiamat dan ia pada hari kiamat bersama Fir’aun. Jika sibuk dengan hartanya maka dikumpulkan bersama Qarun. jika sibuk dengan pekerjaannya dikumpulkan bersama Haman dan jika sibuk dengan perdagangannya maka dikumpulkan bersama Ubai bin Khalaf pedagang kafir dari Mekkah. alBaihaqy ( 2588) dari Buraidah dan Bukhari dan Muslim meriwayatkan dengan lafad : “…maka ia merugikan keluarganya”. Abdullah bin Ahmad (55). Ibnu Abi Syaibah “AlIman”(103).98 AlBaihaqy meriwayatkan dengan sanadnya sendiri bahwa Umar berkata : “Seorang lelaki mendatangi Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬lalu bertanya: Hai Rasulullah. pekerjaan atau perdagangannya. menegekkan shalat dan menunaikan zkat wajib. Muhammad bin Nashr dalam “AshShalat” (925). 96 Shahih. Imam Muslim meriwayatkan hadits dari Muttafaq alahi’adz bin Jabal radhiallahu 'anhu bahwa nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam berkata : ‫من ترك الصلة متعمدا فقد برئت منه ذمة ال‬ “Barangsiapa meninggalkan shalat wajib dengan sengaja maka tidak ada jaminan perlindungan Alloh Ta’ala kepadanya”.penerj.97 Salah seorang ulama berkata : “Orang-orang yang meninggalkan shalat dikumpulkan bersama empat orang di atas karena mereka sibuk dengan harta.Barangsiapa meninggalkan shalat dengan sengaja maka ia tidak mendapat perlindungan Alloh Ta’ala”. Dan barangsiapa tidak menjaganya maka ia tidak mempunyai cahaya. keterangan dan keberhasilan pada hari kiamat. Abd bin Humaid (2622). kekuasaan. adDarimy (3/310). Haman dan Ubai bin Khalaf”. . 95 Hak harta adalah zakat sehingga Abu Bakar radhiallahu 'anhu memerangi orang-orang yang menolak membayar zakat . atThahawy dalam Musykil Atsar (4/229). Jika mereka telah melakukan yang demikian maka mereka telah melindungi darah dan harta mereka dariku kecuali dengan hak harta95 dan perhitungan amal batin diserahkan kepada Alloh Ta’ala ”.

AlBany berkata : Sanadnya hasan. Ta’dhim Qadra asShalah. alIman (137). membunuh orang beriman tanpa alasan yang benar”. Muhammad bin Nashr. Jika seorang shalat tidak pada waktunya maka shalatnya naik ke langit dalam keadaan gelap. jawabnya: “Barangsiapa tidak shalat maka ia kafir”. Jawabnya : “Ya. alIman (2/137) dan Thabrany dalam “lalKabir (1/9/3). Ayyub asSikhtiyany juga berkata yang sama dengannya. Abdullah bin Syaqiq seorang tabiin berkata : “Sahabat nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam tidak memandang suatu amalan yang ditinggalkan menjadi kafir kecuali meninggalkan shalat”.105 Abu Dawud meriwayatkan dari Abdillah bin Amr bin Ash katanya. 80.100 Ali ditanya tentang wanita yang tidak shalat. alBazzar (350).103 Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬berkata : “Barangsiapa bertemu Alloh Ta’ala dalam keadaan menyia-nyiakan shalat maka Alloh Ta’ala tidak memperdulikan kebaikankebaikannya”. barangsiapa meninggalkan shalat maka tidak ada agama baginya dan shalat adalah tiang agama”. alBaihaqy dalam Syu’abil Iman (2871) dan AlKhathib alBaghdady dalam “Tarikhnya” (13/141). Jika telah sampai ke langit ia menggulung sebagaimana selimut menggulung manusia dan memukul wajahnya dan berkata : Alloh Ta’ala menyia-nyiakan kamu sebagaimana kamu menyianyiakanku”. Ibnu ‘Aun bin Abdillah berkata : “Pertanyaan pertama yang ditanyakan kepada seorang yang telah mati adalah shalatnya.Ibnu Abi Syaibah. 105 HR. Muhammadi bin Nashr secara mauquf.104 Ibnu Hazm berkata :” Tidak ada dosa yang lebih besar setelah syirik daripada mengahirkan waktu shalat. Muhammadi bin Nashr. Ibrahim anNakha’i berkata :” Barangsiapa meninggalkan shalat maka kafir”. 103 HR.Thayalisy. lihat Shahih atTarghib ( 564) 102 HR. Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬berkata : ‫ثلث ل يقبل ال منهم صلتهم : من تقدم قوما وهم له كارهونو و من استعبد محررا و رجل أتى الصلة دابرا‬ 99 Dha’if dalam Syu’abil Iman. 99 Ketika Umar radhiallahu 'anhu ditikam ia diseru : “Shalat hai amirul mukminin!. dishahihkan alBany dalam Shahih atTarghib (564) 101 HR. Jika baik. hadits ini dha’if.Ibnu Abi Syaibah secara marfu’ dengan lafadz “…sungguh telah kafir”. Ibnu Abi Syaibah. sesungguhnya orang yang menyia-nyiakan shalat tidak ada bagian baginya dalam Islam”.102 Ibnu Abbas radhiallahu 'anhuma berkata : “Barangsiapa meninggalkan shalat sekali dengan sengaja maka ia bertemu Alloh Ta’ala dalam keadaan dimurkaiNya”. Baihaqy (2550) dan Silsilah Dh’ifah (170) HR. setelahnya dilihat amal lainnya dan jika tidak baik baik amal selainnya tidak dilihat”. Dan beliau melanjutkan shalat dalam keadaan lukanya mengalirkan darah dengan deras. lihat Dha’if alJami’ (400) 100 .paling dicintai Alloh Ta’ala dalam Islam? Jawab nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam : Shalat pada waktunya. Tirmidzy (2622).101 Ibnu Mas’ud radhiallahu 'anhu berkata : Barangsiapa tidak shalat maka tidak ada agama baginya”. Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬bersabda : “Jika seorang shalat pada awal waktu maka shalatnya naik ke langit sampai ke ‘Arsy dan ia bercahaya lalu ia memintakan ampunan untuknya sampai hari kiamat dan berkata : Engkau dijaga Alloh Ta’ala sebagaimana kamu menjagaku”. 104 Dalam Takhrij Ihya Ulumudin dinasabkan kepada Thabaraby dalam alAusath dari Anas. Ta’dhim Qadra asShalah (948).

Timriddzy (407). mengajarkan adab. 1/466 . 109 HR.111 Sebagian murid Imam Syafi’i bedalil dengan hadits ini tentang wajibnya membunuh orang yang meninggalkan shalat secara sengaja setelah baligh/dewasa.110 Abu Sulaiman alKhathaby berkata :” Hadits ini menunjukkan kerasnya hukuman bagi orang dewasa yang meninggalkan shalat. Pasal Kapan Anak Kecil Diperintah Shalat Abu Dawud meriwayatkan hadits dalam kitab Sunannya bahwa nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan: ‫مروا الصبي بالصلة إذا بلغ سبع سنين وإذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها‬ “Perintahlah anak shalat jika telah berumur tujuh tahun. Jika telah sampai umur sepuluh tahun dan belum melaksanakan shalat maka pukullah agar melaksanakan shalat”. (Aunul Ma’bud. Ibnu Majah (970). Thabrany. (Dari Khathaby. riwayat Tirmidzy (188). perintah memukul anak pada umur sepuluh tahun karena pada umumnya usia ini anak tahun menerima pukulan akan tetapi pukulan yang dimaksud adalah pukulan yang tidak membekas dan selain wajah.penerj) . tidak mendekati tempat-tempat timbulnya fitnah dan menjauhi keharaman. Ahmad (2/187) dari Ibnu Amr dan dihasankan alBany dalam alIrwa (247) Maksud dari periintah pemukulan dan perintah memisahkan tempat tidur anak perempuan dengan laki-laki ialah untuk menjalankan perintah Alloh Ta’ala. (Aunul Ma’bud.109 Dalam satu riwayat : ‫مروا أولدكم بالصلة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع‬ “Perintahkan anakmu shalat pada umur tujuh tahun.Ibnu Abi Syiabah (1/137/1). Darimy (1431). Thahawy. Abu Dawud (494). Hakim (1/197). lihat Dha’iful Jami’ (119) 108 Dha’if sekali. Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬berkata : ‫من جمع بين الصلتين من غير عذر فقد أتى بابا من أبواب الكبائر‬ “Barangsiapa menjama’ dua shalat tanpa udzur maka ia masuk pada salah satu pintu yang besar dari pintu-pintu dosa besar”. Abu Ya’la (1/2/139).penerj) 107 HR. 1/466 . Hakim (/1275). Abu Dawud (495. dihasankan alBany dalam alIrwa’ (1/267) Maknanya : perintah ini ditujukan kepada wali anak baik anak laki-laki atau perempuan. hadits dha’if.107 Darinya katanya. alKabir (115340).“Tiga golongan yang tidak diterima shalatnya: Orang yang memimpin shalat suatu kaum sedang kaum itu membencinya. cara bergaul di antara manusia. 1/465 . Musykil (3/231). alBaihaqy (7/64). 496). Ibnul Jarud (147).penerj) 110 HR. Aunul Ma’bud.108 Maka kita memohon taufik dan pertolongan kepada Alloh Ta’ala. 2/29 . Dha’if alJami’(556) dari Ibnu Abbas radhiallahu 'anhu. wali atau orang tua wajib mengajarkan ilmu tentang shalat dan memerintahkan shalat setelah anak mengetahuinya. orang yang menjadikan orang merdeka budak106 dan orang yang shalat di luar waktunya”. Abu Dawud (593). dan pukullah – jika belum shalat untuk melaksanakan shalat pada umur sepuluh tahun dan pisahkanlah tempat tidur mereka”. Sesungguhnya Ia Maha Baik dan Pemurah. Mereka 106 Yaitu ia membebaskan budak lalu menyembunyikan kemerdekaannya atau mengikatnya menjadi pembantu dengan paksa setelah merdeka.Ibnu Abi Syiabah (1/137/1).penerj) 111 Lihat (Aunul Ma’bud. Daruquthny (1/230/2).

Keempat : doanya tidak terangkat ke langit (Alloh Ta’ala ) Kelima : tidak mendapatkan bagian doa orangorang shalih. Hakim (1/6-7) dishahihkan alBany dalam Shahih alJami’ (4022) 115 HR. Ahmad (3/370). Ibnu Hibban (1452). Maka barangsiapa meninggalkan shalat. Nasai (1/231) Ibnu Majah (1079). Kedua : dinyalakan api di dalamnya siang dan malam. Tirmidzy (2621). melalui jembatan shirathal mustaqim seperti kilat yang menyambar dan masuk sorga tanpa hisab (dihitung amalnya). Maka Malik. Ketiga : mati dalam keadaan haus walaupun diberi minum sebanyak air di laut.Syinqithi. sungguh kafir”. Adapun apa yang menimpanya ketika akan mati adalah : Pertama : ia mati dalam keadaan hina. Kedua : mati dalam keadaan haus. Syafii dan Ahmad berpendapat : “Orang yang meninggalkan shalat dibunuh dengan dipenggal lehernya memakai pedang”. Adapun apa yang menimpanya di alam kubur adalah : Pertama : kuburnya sempit hingga tulang belulangnya bersilangan. kafir tapi tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam (dosa besar) dengan menyatukan berbagai riwayat antara yang mengafirkan dan tidak mengafirkan. Kedua : dihilangkan tanda orang shalih dari wajahnya.berkata :”Jika anak yang belum baligh pantas dipukul maka hal ini menunjukkan bahwa boleh dihukum dengan hukuman yang keras setelah dewasa dan tidak ada hukuman yang lebih keras daripada memukul kecuali hukum bunuh atasnya”112. Ketiga : dijaga oleh seekor ular bernama asySyuja’ al'Aqra’ (pemberani dan botak) yang kedua matanya dari api dan kukunya dari besi. Ayyub asSikhtiyani. Tirmidzy ( 2618). tafsir surat Maryam 59-60 –penerj ) 114 Hadits hasan. Pendapat kedua inilah yang lebih kuat.114 Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬bersabda : ‫بين العبد و الكقر ترك اللة الصلة‬ “Pemisah antara seorang hamba dan kekafiran adalah meninggalkan shalat”. Dan barangsiapa meremehkan shalat lima waktu maka Alloh Ta’ala menyiksanya dengan lima belas siksaan. . Kemudian mereka berbeda pendapat akan kekafirannya jika meninggalkan shalat sampai di luar waktu shalat tanpa ada udzur. tiga hukuman di dalam kubur dan tiga hukuman ketika keluar dari kubur. Muslim( 82).115 Pasal Terdapat hadits yang berbunyi (artinya): “Sesungguhnya orang-orang yang menjaga shalat lima waktu maka Alloh Ta’ala memuliakan dengan lima kemuliaan. Hukum Meninggalkan Shalat113 Ulama masih berselisih pendapat tentang hukum meninggalkan shalat. tiga hukuman ketika akan mati. Lima siksaan di dunia. panjang kukunya sehari perjalanan. memberikan catatan amalnya dari samping kanan. Adapun hukuman di dunia adalah : Pertama: Dicabut barakah umurnya. Ketiga : setiap amal yang ia amalkan tidak diberi pahala. Mereka berdalil dengan hadits : ‫العهد بيننا و بينهم الصلة قمن تركها قفد كقر‬ “ Perjanjian antara kami dan orang-orang kafir adalah shalat. riwayat Ahmad (5/346). Ibrahim anNakha’i. (Adlwaul Bayan. ia berbicara kepada mayat yang di 112 113 Idem Pendapat yang kuat dalilnya adalah pendapat yang mengatakan kafir orang muslim yang meninggalkan shalat dengan tahu kewajibannya karena ia malas. siksa kubur. menghilangkan dari mereka kesempitan hidup. Sedangkan dalil yang paling tepat dan sempurna adalah dalil dari pendapat yang mengatakan kufrun duna kufrin. Ahmad bin Hanbal dan Ishaq bin Rahaweh berpendapat kafir. Abdullah bin alMubarak.

240. Suaranya sekeras guruh dan berkata : Rabbku memerintahkanku agar memukulmu karena kamu menyia-nyiakan shalat subuh sampai terbit matahari. senantiasa ia dipukul hingga hari kiamat.: Ia mengambil hadits batil tentang orang yang meninggalkan shalat dari Abi Bakar bin Ziyad bin Naisabury”. 118 Idem . Lelaki itu bertanya: “Mengapa aku disuruh masuk neraka? Alloh Ta’ala menjawab : “Karena kamu mengahirkan waktu shalat hingga keluar dari waktunya dan kamu bersumpah dengan namaKu dengan dusta”. memukulmu karena kamu menyia-nyiakan shalat dhuhur hingga shalat ‘ashar.118 Dan diriwayatkan bahwa orang pertama yang wajahnya disungkurkan ke neraka adalah orang yang meninggalkan shalat dan di jahannam ada lembah yang bernama “AlMulham” dipenuhi oleh ular. Adapun orang yang dihukum ketika keluar dari alam kubur di hari kiamat adalah ia disiksa dengan hisab yang amat sulit dan berat. memukulmu karena kamu menyia-nyiakan shalat maghrib hingga shalat ‘Isya. Baris pertama tertulis : hai orang yang menyia-nyiakan hak Alloh Ta’ala. 117 Aku tidak menemukan sumbernya.117 Pada suatu hari Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬berkata : ‫اللهم ل تدع فينا شقيا ول محروما‬ “Ya Alloh janganlah Engkau meninggalkan orang celaka dan diharamkan masuk sorga pada kami”. Kemudian nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bertanya: Apakah kamu tahu siapakah orang orang celaka dan diharamkan masuk sorga? Jawab sahabat : Siapakah mereka hai Rasulullah? Jawab Rasulullah ‫ : صلى ال عليه و سلم‬Orang yang meninggalkan shalat. Dalam kitabnya Mizanul I’tidal Dzahaby berkata – pada biografi Muhammad bin Ali alAbbas alBaghdady al'Athar . menyengat orang-orang yang meninggalkan shalat lalu racunnya meliputi badannya selama 70 tahun kemudian dagingnya hancur. Dalam riwayat lain: ia datang pada hari kiamat dan di wajahnya ada tiga baris yang tertulis. memukulmu karena kamu menyia-nyiakan shalat ashar hingga shalat maghrib. 116 Aku tidak menemukan sumebrnya. Ibnu Hajar alHaitsamy menyebutkan dalam kitabnya azZawajir (1/136) berkata berkata. “Sebagian ulama berkata :”Terdapat dalam hadits” kemudian ia menyebutkan haditsnya.kubur : aku si pemberani dan botak. memukulmu karena kamu menyia-nyiakan shalat Isya hingga shalat subuh. Ibnu Hajar dalam kitabnya Lisanul Mizan berkata : Ia – Muhammad bin Ali AlAbbas – menyangka bahwa Ibnu Ziyad mengambil hadits tersebut dari arRabi dari Syafii dari Malik dari Sumi dari Abi Shalih dari Abi Hurairah secara marfu’ : Barangsiapa meremehkan shalatnya maka Alloh Ta’ala menyiksanya dengan lima belas siksaan”. Baris ketiga tertulis : sebagaimana kamu mengabaikan hak Alloh Ta’ala di dunia maka pada hari ini kamu pasti putus asa dari mendapat rahmat Alloh Ta’ala. Tiap kali ia tenggelam di bumi sedalam 70 hasta. Hadits ini batil. tiap ular tebal kulitnya bagaikan leher onta. dimurkai Alloh Ta’ala dan masuk neraka.116 Ibnu Abbas radhiallahu 'anhu berkata : “Pada hari kiamat didatangkan seorang lelaki di hadapan Alloh Ta’ala lalu Ia memerintahkannya masuk ke neraka”. Baris kedua tertulis : hai orang husus yang dimurkai Alloh Ta’ala. panjangnya selama perjalanan satu bulan. Burhanuddin alHalaby menyebutkannya dalam kitab alKasydf alHatsits.

39 dari alQurasyi katanya : Mengatakan kepadaku Suwaid bin Sa’id.119 Itulah keadaan orang yang mengahirkan shalat dari waktunya. Diriwayatkan tentang tafsir ayat : } 5} ‫}فويل للمصلين }4{ الذين هم عن صلتهم ساهون‬ َ ُ َ ْ ِ َِ َ َ ْ ُ َ ِ ّ َ َّ ُ ْ ّ ُ ْ َ َ “Masuk neraka orang yang lalai dalam shalatnya”. Maka ia melihat kubur itu penuh dengan api lalu ia memendam kubur dengan tanah lagi. lalu bagaiman dengan orang yang tidak shalat? Maka kita memohon kepada Alloh Ta’ala agar membantu kita menjaga shalat pada waktunya. Hikayat Lain Dikisahkan dari sebagian salaf bahwa ia mendatangi saudara perempuannya yang telah mati di kubur. Maka Musa menjawab: Apa dosamu? Jawab wanita: Hai nabiullah. apakah kamu menemukan orang yang lebih jelek daripadanya? Musa berkata : Hai Jibril. dahulu saudaramu meremehkan shalat dan memperlambat dari waktunya”. katanya…lalu menyebutkan kisah di atas. mengapa kamu menolak orang yang bertobat. aku melihat kuburnya dipenuhi api. Dalam perjalanan ia teringat akan dompetnya lalu ia kembali ke kubur dan sesampainya di kubur ia membongkar kubur setelah manusia pergi. Musa berkata : Keluarlah hai wanita yang jelek agar api dari langit tidak turun lalu membakar tubuh kita dengan sebab dosamu! Lalu wanita itu keluar meninggalkan Musa dengan hati yang pedih.Hikayat Seorang wanita dari bani Israil menemui Musa lalu berkata : Hai Rasulullah. 119 Disebutkan Ibnul Jauzy dalam kitabnya alMuqalliq no. aku telah berbuat dosa yang amat besar dan telah bertobat kepada Alloh Ta’ala. Kemudian Jibril turun dan berkata : Hai Musa. Sesungguhnya Ia Maha Baik dan Pemurah. ia berkata : mengabarkan kepadaku alHakam bin Sinan dari Amr bin Dinar. Pasal Hukuman Bagi Orang Yang Terlalu Cepat Shalatnya dan Tidak Sempurna Sujud dan Ruku’nya. maka berdoalah kepada Alloh Ta’ala agar Ia mengampuni dosaku dan menerima tobatku. aku berzina dan melahirkan anak lalu aku membunuhnya. . Ia pernah berbuat apa? Ibunya berkata : Apa yang menyebabkan kamu bertanya demikian hai anakku? Jawab anaknya: Hai ibuku. Ia pulang menemui ibunya sambil menangis sedih lalu berkata : Hai ibuku. Lalu dompetnya yang berisi banyak uang jatuh di atas kubur saudara perempuannya dan tak ada seorang pun yang mengetahuinya hingga ia meninggalkan kubur. rabbmu berkata. Lalu ibunya menangis dan berkata : Hai anakku. siapakah yang lebih daripadanya? Jibril menjawab : Orang yang meninggalkan shalat. Dan sanadnya lemah karena alHakam bin Sinan dha’if. Orang yang mendapatkan siksaan keras adalah orang yang sangat cepat shalatnya seperti ayam mematuk makanan dan tidak sempurna ruku dan sujudnya. beritahukan kepadaku tentang dia.

Bukhari (757. Ibnu Majah (870). Abu Dawud (855). Sahabat bertanya: “Bagaimana ia mencuri sahaltnya? Jawab nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam : “Ia tidak menyempurnakan ruku.‫أن رسول ال صلى ال عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على رسول ال صلى ال عليه وسلم‬ ‫فرد رسول ال صلى ال عليه وسلم السلم قال ارجع فصل فإنك لم تصل فرجع الرجل فصلى كما كان صلى ثم جاء‬ ‫إلى النبي صلى ال عليه وسلم فسلم عليه فقال رسول ال صلى ال عليه وسلم وعليك السلم ثم قال ارجع فصل فإنك‬ ‫لم تصل حتى فعل ذلك ثلث مرات فقال الرجل والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا علمني قال إذا قمت إلى الصلة‬ ‫فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا‬ ‫ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم افعل ذلك في صلتك كلها‬ Disebutkan dalam kitab Shahihaini dari Abi Hurairah radhiallahu 'anhu bahwa seorang lelaki masuk masjid sementara Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬sedang duduk. kemudian sujud hingga kamu tenang sujud. dari Abi Hurairah radhiallahu 'anhu. Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam berkata : ‫أشد الناس سرقة الذي يسرق من صلته قيل :و كيف يسرق من صلته ؟ قال : ل يتم ركوعها و سجودها و ل‬ ‫القراءة فيها‬ “Orang yang paling sering mencuri adalah orang yang mencuri shalatnya”. Thayalisi.122 120 HR.121 Hadits di atas adalah nash dari nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa orang yang tidak menegakkan tulang punggungnya ketika ruku dan sujud maka shalatnya batal. Nabi menjawab salamnya kemudian berkata : Kembalilah. kemudian bangkit dari ruku hingga punggungmu tegak. alBaihaqy (2/117). kemudian ruku’ hingga tenang. Maka pada yang ketiga lelaki itu berkata : demi yang mengutusmu dengan benar. Abu Dawud (856). Kemudian ia menemui nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam dan salam dan beliau menjawab salamnya kemudian berkata : Kembalilah.6252) dan Muslim (397). Ahmad (3/437) 121 Shahih. Ibnu Khuzaimah ( 592). kemudian shalat karena kamu belum shalat”. 7225) 122 Shahih. Demikian juga tuma’ninah haruslah meletakkan atau menetapkan masing-masing anggota badan pada psisinya. Tirmidzy dan ia berkata hadits hasan shahih. Nasai (2/183). Hakim (1/229). Ia kembali lalu shalat seperti shalat sebelumnya. 85. Nasai (2/124). Shahih alJami’ (7224. Maka nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam berkata : Jika kamu hendak shalat maka takbir. hai Rasulullah. Ibnu Majah (1060). Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬berkata ‫ل تجزئ صلة ل يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود‬ : “Tidak sah shalat seseorang yang tulang rusuknya tidak lurus ketika ruku’ dan sujud”. Lalu lelaki itu shalat kemudian menemui nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam dan salam kepada beliau. riwayat Ibnu Hibban (1888). Hadits riwayat Abu Dawud. kemudian shalat karena kamu belum shalat. Darimy (304). kemudian duduk hingga kamu tenang duduk. sujud dan bacaan shalatnya”. . Tirmidzy (303). Dalam riwayat lain : ‫حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود‬ “Sampai punggungnya lurus ketika ruku dan sujud”. maka ajarilah aku shalat. Baihaqy (2847). kemudian bacalah ayat AlQur'an yang mudah kamu hapal.120 Imam Ahmad dari alBadry radhiallahu 'anhu katanya. riwayat Ahmad (4/119). kemudian sujud hingga kamu tenang sujud dan lakukan yang demikian itu pada seluruh shalatmu”.

Ia mematuk seperti burung gagak mematuk darah”. alBaihaqy (1/443)dan Ahmad(102.123 Abu Musa radhiallahu 'anhu berkata Pada suatu hari Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬shalat bersama sahabatnya kemudian duduk. Jika seseorang tidak menyempurnakan ruku’. Kemudian ia naik langit dengan cahanya. Dan Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬berkata : ‫تلك صلة المنافقين تلك صلة المنافقين تلك صلة المنافقين يجلس أحدهم حتى إذا اصفرت الشمس فكانت بين قرني‬ ‫شيطان أو على قرني شيطان قام فنقر أربعا ل يذكر ال فيها إل قليل‬ “Itu shalatnya orang munafik. Syu’abul Iman (2871). sujud dan bacaannya maka shalatnya berkata : Alloh Ta’ala menyia-nyiakanmu sebagaimana kamu menyianyiakanku. lalu dibukakan untuknya pintupintu langit hingga berhenti di sisi Alloh Ta’ala dan memberi syafaat kepada yang mengerjakannya. riwayat Thayalisy. 124 Hadits hasan.125 Baihaqy meriwayatkan dengan sanadnya dari Ubadah bin Shamit radhiallahu 'anhu : bahwa nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda : Barangsiapa wudhu lalu menyempurnakan wudhu. itu shalatnya orang munafik. Muslim(622).126 Salman alFarisy berkata : Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬berkata : “Shalat adalah timbangan barangsiapa memenuhinya maka ia dipenuhi. Lalu nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam berkata ‫ترون هذا لو مات مات على غير ملة محمد ينقر صلته كما ينقر الغراب الدم‬ “Kamu melihat orang ini seandainya ia mati maka ia mati di atas selain millah muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam. 350). dinyatakan dha’if oleh alBany dalam Dha’if alJami’ (400) . Jika ia menyempurnakan shalatnya maka malaikat membawa naik kepada Alloh Ta’ala dan jika tidak menyempurnakannya maka ia memukul wajahnya”. Tirmidzy(160. Baihaqy. kemudian berdiri shalat lalu menyempurnakan ruku’.124 Umar bin Khathab radhiallahu 'anhu berkata bahwa nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam berkata :”Tidaklah orang yang shalat kecuali ada seorang malaikat di samping kanan dan kirinya. ditutup pintu-pintu langit kemudian digulung sebagaimana selimut digulung lalu dipukulkan ke wajahnya”. Baihaqy (2/89) dan dihasankan alBany dalam Ta’liq Ibnu Huzaimah dan Shahih Targhib. ruku dan sujud dengan cepat.Abu Hurairah radhiallahu 'anhu berkata bahwa Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬berkata : ‫ل ينظر ال إلى رجل ل يقيم صلبه بين ركوعه وسجود ه‬ “Alloh Ta’ala tidak melihat orang yang tidak menegakkan tulang rusuknya antara ruku dan sujudnya”. Sungguh kamu tahu apa kata Alloh Ta’ala terhadap orang-orang yang mengurangi timbangan. 80. Alloh Ta’ala berfirman : 123 HR. sujud dan bacaannya. 125 Daruquthny. Nasai(1/254). 103) dari Anas radhiallahu 'anhu. Malik (1/220). maka shalatnya berkata : Alloh Ta’ala menjagamu sebagaimana kamu menjagaku. Tiba-tiba seorang laki-laki datang lalu berdiri shalat. itu shalatnya orang munafik duduk menunggu matahari sampai bila matahari di antara dua tanduk setan ia berdiri shalat lalu shalat empat kali tidak mengingat Alloh Ta’ala kecuali sedikit”. alIfraf dan alBany mengatakan dha’if dalam Dha’if Jami’ (5226) 126 Dha’if. Kemudian ia naik ke langit dengan membawa kegelapan. barangsiapa menguranginya maka ia dikurangi. alBazzar (1/177 no. Daruquthny(1/254). Ibnu Huzaimah (6556). Abu Dawud(413).

dan kalu kamu mati maka mati tidak di atas agama Islam”. 128 Aku tidak menemukan sanadnya. dua lutut. Muslimin. Ahmad (5/384) dan Baghawy (616) 130 Bukan riwayat Abi Dawud akan tetapi riwayat Ibnu Hibban (1894). kemudian aku melihat riwayat-riwayat Bukhari. Demikian perkataan pentahqiq.127 Ibnu Abbas radhiallahu 'anhu.128 Bukhari meriwayatkan dari Hudzaifah bin Yaman radhiallahu 'anhu bahwa : ‫رأى حذيفة رجل عند أبواب كندة ينقر فقال مذ كم صليت هذه الصلة قال منذ أربعين سنة‬ ‫قال لو مت مت على غير الفطرة التي فطر عليها محمد صلى الله عليه وسلم‬ a melihat seorang lelaki sedang shalat dan tidak menyempurnakan ruku dan sujudnya lalu Hudzaifah berkata : “amu telah shalat dan seandainya kamu mati dalam keadaan seperti itu shalatmu maka kamu mati tidak di atas agama Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam”.‫ويل للمطففين‬ Siksaan yang keras bagi orang-orang yang mengurangi takaran”. alKuna (2/141). adDulaby . amalan apa yang mulia dari agamamu jika pahala amalan shalatmu ringan sedangkan amalmu yang pertama kali ditanyakan adalah tentang shalatmu sebagaimana yang dikatakan nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam : ‫أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة من عمله الصلة فإ نصلحت قفد أفلح و أنجح و إن نقصت فقد خاب و خسر‬ ‫انظروا في صلة عبدي أتمها أم نقصها فإن انتقص من الفريضة شيئ يقول ال انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل‬ 127 Dha’I. dua ujung telapak kaki. dua ujung telapak kaki.penerj) 129 HR. Abdur Razaq (3732).129 Dalam riwayat Sunan Abi Dawud. ia mudallis (menyembunyikan cacat hadits) dan tidak mendengar dari Salman.Bukhari (791. dua lutut. Ibnu Hibban (1894). alMuthaff adalah orang yang mengurangi timbangan. hidung dan tangannya di lantai/bumi karena Alloh Ta’ala mewahyukan kepadaku agar aku sujud di atas tujuh anggota badan : kening. hidung. Hudzifah berkata : Kamu belum shalat sejak empat puluh tahun silam. Baihaqy (2/118). tidak menahan rambut dan baju ketika sujud. 808). hidung. Nasai. Alloh Ta’ala mengancam mereka dengan wail yaitu lembah di neraka jahannam yang jahannam sendiri berlindung dari panasnya. Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬berkata : “ika salah seorang dari kalian sujud maka letakkan wajah. tidak menahan rambut dan baju ketika sujud : kening. Lihat juga Irwaul Ghalil 1/16 . Nasai (3/58). Barangsiapa shalat dan tidak memberikan tiap-tiap anggota badan haknya maka anggota badan itu melaknatnya hingga ia menyelesaikan shalatnya”. Kita berlindung kepada Alloh Ta’ala darinya. meskipun demikian Syaukany dalam Nailul Authar (2/259) menyandarkan sanadnya kepada Ismail bin Abdillah dari jalan Ikrimah dari Ibnu Abbas. takaran. alBaihaqy (2/291) dari Salim bin abi alJa’d dari Salman. Abu Dawud dan Ibnu Majah dari Ibnu Abbas radhiallahu 'anhu : ‫أمر‬ ‫النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبع ونهى أن يكفت الشعر‬ ‫والثياب على يديه وركبتيه وأطراف أصابعه‬ Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam diperitanhakn Alloh Ta’ala untuk sujud di atas tujuh anggota badan. meteran atau shalat. dua telapak tangan.130 Hasan alBasry berkata : “ai anak Adam. Hudzaifah berkata : Sejak kapan kamu shalat seperti ini? Jawabnya:Sejak empat puluh tahun silam”. dua telapak tangan. Abdurrazaq (3750). Baihaqy (2860) dan (2/117) .

penerj) 133 Dan ketika di dunia mereka diperintah sujud tetapi menyombongkan diri maka dibalas dengan tidak mampu sujud bahkan punggungnya lurus tidak bisa menekuk. Tafsir Ibnu Katsir . (Dalam Shahihaini. Tirmidzy (413). Pada hari yang sangat genting (kiamat) dan mereka orang-orang kafir dipanggil untuk bersujud. padahal mereka dalam keadaan sejahtera.132 (43).133 Pada hari kiamat mereka diliputi penyesalan padahal dahulu ketika di dunia mereka diseru untuk sujud. tetapi tidak mendatangi shalat berjama’ah padahal mereka sejahtera/selamat”.Jika baik shalatnya maka ia beruntung dan selamat dan jika shalatnya kurang maka ia rugi dan binasa”. Jika shalat wajibnya kurang Alloh Ta’ala memerintahkan malaikat: lihatlah apakah hambaKu memiliki amalan sunnah sehingga ia menyempurnakan kekurangannya dengannya. (Tafsir Ibnu Katsir. Nasai (1/232). Dan sesungguhnya mereka dahulu (di dunia) diseru untuk bersujud. ayat ini tidak turun kecuali pada orang-orang yang tidak ikut shalat berjama’ah. Maka ancaman mana yang lebih keras dan bahaya daripada ancaman ini bagi orang-orang yang meninggalkan shalat berjama’ah padahal ia mampu mendatanginya?” Adapun dalil dari assunnah adalah apa yang diriwayatkan dalam kitab Shahihaini bahwa nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam kehilangan beberapa sahabat dalam sebagian shalat jama’ah lalu berkata : ‫لقد هممت أن آمر رجل يصلي بالناس ثم أخالف إلى رجال يتخلفون عنها فآمر بهم فيحرقوا عليهم بحزم الحطب‬ 131 Ahmad (2/290). Abu Dawud (865). Ka’ab alAhbar berkata : “Demi Allah. (dalam keadaan) pandangan mereka tunduk ke bawah. maka mereka tidak kuasa.131 Maka sudah sepantasnya bagi seorang hamba memperbanyak amalan sunnah sehingga ia dapat melengkapi amal-amalan wajib yang kurang sempurna dengannya. Ibnu Majah (1425) dari Abi Hurairah radhiallahu 'anhu . Lihat Shahih alJami’ (2568) 132 Pada hari itu orang-orang beriman dapat sujud tetapi orang-orang kafir/munafik tidak dapat sujud.‫به ما انتقص من الفريضة ثم تؤخذ العمال على ذاكم‬ “ Amalan pertama yang dihitung dari seorang hamba pada hari kiamat adalah shalatnya. lagi mereka diliputi kehinaan. Kemudian diambilkan amal-amal dengan cara demikian”. Sa’id bin alMusayyib berkata : “Dahulu mereka mendengar hayya ‘alash shalah hayya ‘alal falah. Pasal Hukuman Orang Tidak Shalat Berjama’ah Alloh Ta’ala berfirman ‫يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فليستطيعون }24{ خاشعة أبصارهم‬ ْ ُ ُ َ َْ ً َ ِ َ َ ُ ِ َْ ََ َ ِ ُ ّ َِ َ ْ َ ْ ُ َ ٍ َ َ ُ َ ْ ُ َ ْ َ 43} ‫}ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون‬ َ ُِ َ ُْ َ ِ ُ ّ َ ِ َ ْ َ ْ ُ ُ َ ْ َ َ ٌ ِّ ْ ُ ُ َ ْ َ 42. Ibrahim atTaimy berkata : “Maksudnya mereka diperintah untuk shalat wajib dengan panggilan adzan dan qomat”.penerj) .

135 HR. Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam berkata : “Maka penuhilah”. Ibnu Khuzaimah (1478).135 Diriwayatkan Abu Dawud dari ‘Amr bin Ummi Maktum bahwa ia menemui nabi lalu berkata : ‫يا رسول الله إني رجل ضرير البصر شاسع الدار ولي قائد ل يلئمني فهل لي رخصة أن‬ ‫أصلي في بيتي قال هل تسمع النداء قال نعم قال ل أجد لك رخصة‬ “Hai Rasulullah. Hakim (1/246).Muslim (653). nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam memanggilnya lalu berkata : Apakah kamu mendengar panggilan adzan shalat? Jawabnya :”Ya. tidak ada seorang pun yang menuntunku ke masjid”.137 134 HR. maka ia menjawab : “Jika ia mati dalam keadaan demikian maka ia masuk neraka”. Nasai (2/109) dan Baihaqy (3/57) 136 HR. lalu aku membakar rumah mereka. aku punya penuntun yang tidak cakap menuntunku.136 Orang yang buta mengeluhkan kesulitannya mendatangi masjid sementara itu ia tidak mempunyai seorang penuntun pun menuju masjid. Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam berkata : “Maka datangilah shalat. Musim (651). .Ibnu Abi Syaibah (1/345. apakah aku diberi keringanan untuk shalat di rumah? Jawab nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam : “Apakah kamu mendengar adzan? Jawabnya :”Ya. lalu bagaimana dengan orang yang matanya sehat dan tidak punya udzur? Oleh karena itulah ketika Ibnu Abbas ditanya tentang seorang yang puasa di siang hari dan shalat tahajjud terus-menerus tetapi tidak shalat berjama’ah.Malik (1/129-130). terdapat perawi bernama Laits bin Abi Salim. 346). HR. ia lemah. Dan ia meminta keringanan pada nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam untuk shalat di rumah lalu nabi memberinya keringan. Setelah ia berjalan sesaat . Nasai (2/110). aku mendengarnya”. Tirmidzy (217) dan Nasai (2/107) dari Abu Hurairah radhiallahu 'anhu. Tirmidzy (218). Abu Dawud (553). Abu ‘Awanah (2/6). Meskipun demikian nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam tidak memberikan keringanan kepadanya untuk shalat di rumahnya.134 Dalam kitab Shahih Muslim disebutkan bahwa lelaki yang buta menemui nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam lalu berkata : ‫أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال يا رسول الله إنه ليس لي قائد يقودني‬ ‫إلى المسجد فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته‬ ‫فرخص له فلما ولى دعاه فقال هل تسمع النداء بالصلة فقال نعم قال فأجب‬ “Hai Rasulullah. 137 Dha’if. Kemudian aku berjalan bersama beberapa orang yang membawa kayu-kayu bakar menuju pada suatu kaum yang tidak mengikuti shalat berjama’ah. Seandainya seorang tahu bahwa ia menemukan tulang yang besar niscaya ia menghadiri shalat Isya berjama’ah”.‫بيوتهم ولو علم أحدهم أنه يجد عظما سمينا لشهدها يعني صلة العشاء‬ “Sungguh aku berniat keras untuk memerintahkan shalat sampai betul-betul ditegakkan. kemudian aku akan memerintahkan seorang laki-laki untuk menjadi imam shalat. di Madinah banyak binatang berbisa dan buas sedangkan aku buta dan rumahku jauh. Bukhari (644 dan 2420). sesungguhnya aku tidak bisa menemukan keringanan untukmu”.. Abu Dawud (549). dishahihkannya dan disepakati Dzahahaby dan dishahihkan alBany. aku mendengarnya.

140 Tidak shahih. Ibnu Hibban (2064). Siapakah tetangga masjid? Jawabnya: Orang yang mendengar adzan.141 Dalam kitab Shahih Bukhari diriwayatkan dari Ibnu Mas’ud radhiallahu 'anhu bahwa ia berkata : ‫من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلء الصلوات حيث ينادى بهن فإن الله‬ ‫شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى ولو أنكم صليتم في‬ ‫بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم‬ ‫وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إل كتب الله‬ ‫له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفعه بها درجة ويحط عنه بها سيئة ولقد رأيتنا وما يتخلف‬ ‫عنها إل منافق معلوم النفاق ولقد كان الرجل يؤتي به يهادى بين الرجلين حتى يقام في‬ ‫الصف لجل صلة الجماعة‬ “Barangsiapa senang bertemu Alloh Ta’ala pada hari kiamat sebagai orang muslim.Abu Hurairah radhiallahu 'anhu berkata : “Anak Adam menyumbat teilinganya dengan petasan dan meledak lebih baik baginya daripada ia mendengar adzan tetapi tidak mendatangi shalat berjama’ah. tidak ada yang meninggalkan shalat berjama’ah kecuali orangorang munafik atau sakit. HR. Hakim (1/240). shalatnya tidak diterima”. dan kalau kamu meninggalkan jalan hidayah nabimu pasti kamu sesat. Sungguh aku melihat. 139 HR.Abu Dawud (551). maka jagalah shalat lima waktu secara berjama’ah.139 Ibnu Abbas radhiallahu 'anhu berkata : Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬bersabda : Tiga golongan yang dilaknat Alloh Ta’ala : ‫ثلثة لعنهم ال رجل أم قوما وهم له كارهون وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط ورجل سمع حي على الفلح ثم لم‬ ‫يجب‬ Orang yang mengimami shalat suatu kaum sedangkan mereka tidak menyukainya. 140 Ali bin Abi Thalib berkata Tidak ada shalat bagi tetangga masjid kecuali shalat di mesjid”. lelaki yang mendengar hayya ‘alal falah tetapi tidak mendatangi shalat”. Ibnu Abi Syaibah (1/380/4) terdapat perawi bernama Abdurrahman bin Hushain ia tidak dikenal. Sahabat bertanya : Apakah udzur itu hai Rasulullah ? Jawab nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam : “Takut atau sakit. Ibnu Abi Syaibah (8/380) . 141 Shahih.138 Ibnu Abbas radhiallahu 'anhu berkata : Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬berkata : ‫من سمع المنادي فلم يمنعه من أتباعه عذر قالوا وما العذر قال خوف أو مرض لم تقبل منه الصلة التي صلى‬ “ Barangsiapa mendengar adzan lalu tidak ada udzur yang menghalangi untuk mengikuti muadzin”. Tirmidzy (358). Dahulu di jaman nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam seorang 138 Dha’if. Kalau kamu shalat limat waktu di rumah sebagaimana orang yang tidak mau mengerjakannya berjama’ah maka berarti kamu meninggalkan jalan hidayah nabimu. Ibnu Majah (793). maka jika tidak ada udzur. sesungguhnya shalat berjama’ah termasuk jalan hidayah. istri yang tidur malam sedang suaminya marah kepadanya. Baihaqy (3/57) dishahihkan alBany. Sesungguhnyaa Alloh Ta’ala mensyariatkan jalan-jalan hidayah untuk nabimu. Thabrany (12265). Daruquthny (1/420).

Aku mempersaksikan pada kalian bahwa kebun kormaku itu aku sedekahkan kepada orang-orang miskin sebagai pembebasan atas kesalahanku”. Ibnu Sa’d (6/189-190). kamu dimaafkan. akan tetapi aku mendengar muadzin mengatakan. aku ketinggalan shalat ashar berjama’ah. lakukanlah !143 Hatim alAsham berkata : Aku pernah tertinggal sekali shalat berjama’ah lalu Abu Ishaq alBukhari menjengukku dan kalu anakku mati satu niscaya lebih dari sepuluh ribu orang menjengukku. Maka aku menemukan semua manusia telah melakukannya dan pintu masjid telah ditutup.144 Hikayat ‘Ubaidullah bin ‘Umar alQawariry radhiallahu 'anhu berkata :” Aku tidak pernah tertinggal shalat isya berjama’ah sama sekali. Ibnu Majah (791). engkau diberi keringanan shalat di rumah. Bukhari dan Muslim (651). Pada suatu waktu aku kedatangan tamu pada malam hari yang menyibukkanku hingga aku tertinggal shalat isya berjama’ah. Abu Dawud (548). hayya ‘alal falah. Sekembalinya dari kebun ia dapati manusia telah shalat berjama’ah shalat ‘ashar lalu ia berkata : Inna lillahi wa inna lillahi raji’un. maka barangsiapa mampu memenuhinya walau dengan merangkak atau mundur. Abu Nu’aim (2/113) 144 HR. Pasal Sehingga ketinggalan shalat isya dan subuh lebih berat hukumannya karena nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam berkata : ‫إن أثقل صلة على المنافقين صلة العشاء وصلة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لتوهما ولو حبوا‬ “Sesungguhnya dua shalat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah shalat ‘isya dan subuh. Ibnu Hibban (2098) dari Abi Hurairah radhiallahu 'anhu . Ibnu Abi Syaibah (1/332). Ahmad (2/424). bukan riwayat Bukhari. Muslim (654). Maka ia menjawab: Ya. karena menurut kebanyakan manusia musibah agama lebih ringan daripada musibah agama ! Sebagian salaf berkata :” Tidaklah seorang ketinggalan shalat berjama’ah karena dosa yang ia kerjakan”. hayya ‘alas shalah.142 Rabi’ bin Khaitsam pernah terjatuh yang mengakibatkan sakit hingga berjalan dengan tongkat menuju masjid lalu ia ditanya: Hai Abu Muhammad. Lalu aku shalat isya 27 kali 142 143 HR.lelaki dibawa oleh dua orang lelaki sampai di tempatkan pada barisan shalat atau didatangkan di masjid agar dapat shalat berjama’ah. HR. Aku kembali ke rumah dan aku berkata dalam hati :Sebuah hadits mengatakan : Sesungguhnya shalat jama’ah bertambah pahalanya 27 kali dibanding shalat sendirian”. Nasai. Ibnu Umar berkata : Pada suatu hari Umar keluar ke kebun kormanya. Lalu aku keluar mencari jama’ah shalat isya di Masjid Basrah. seandainya mereka mengetahui pahalanya niscaya mereka akan mendatanginya walau dengan merangkak”.

Apabila ketiga golongan ini bejad maka kondisi manusia rusak (Ibnu Katsrpenerj). Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk (madharat) bagi mereka. lalu dibakar dengannya dahi.148 maka beritahukanlah kepada mereka. Karena ketika di dunia harta dijadikan perkara yang paling mulia maka ia menjadi siksa yang paling keras di neraka. (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat (berupa api). lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri. 149 Dalam mengumpulkan harta mereka lebih mengutamakan kepentingan pribadi daripada keridhaan Allah maka Allah menyiksa mereka dengan harta itu. Manusia membutuhkan ketiga golongan ini : ulama.kemudian aku tidur lalu aku mimpi seolah aku bersama suatu kaum yang di atas kuda sedangkan aku di atas tempat tidur dan kami berlomba pacuan kuda.penerj.146 ‫وويل للمشركين الذين ليؤتون الزكاة‬ َ ّ َ ُْ َُ َ ِ ّ َ ِ ِ ْ ُ ّْ ٌ ْ َ َ “Kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang musrik (yaitu) orang-orang yang tidak membayar zakat”.147 ‫والذين يكنزون الذهب والفضة ولينفقونها في سبيل ال فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في‬ ِ َ ْ ََ َ ْ ُ َ ْ َ ٍ َِ ٍ َ َ ِ ُ ْ ّ َ َ ِ ِ ِ َ ِ َ َ ُ ِ ُ َ َ َ ّ ِ ْ َ َ َ ّ َ ُ ِ ْ َ َ ِ ّ َ َ ُ ِْ َ ْ ُ ُ َ ُ ُ َ ْ ُ ِ ُ َ ْ ُْ ََ َ َ َ ْ ُ ُ ُ ُ َ ْ ُ ُ ُُ َ ْ ُ ُ َِ َ ِ َ ْ َُ َ َّ َ ِ َ ‫نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ماكنزتم لنفسكم فذوقوا ماكنتم تكنزون‬ “Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah (tidak dikeluarkan zakatnya). Aku terbangun dalam keadaan sangat sedih karenanya”. aku menunggangi kudaku dan tidak bisa mengejar mereka. Aku bertanya : Mengapa demikian? Jawabnya: “Karena kami shalat isya berjama’ah sedangkan kamu shalat isya sendirian”. maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu". Aku menengok kepada salah seorang dari mereka lalu ia berkata : Jangan kamu membuat cape kudamu.149 ‫ما من صاحب ذهب ول فضة ل يؤدي منها حقها إل إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في‬ 145 Maka nafkahkanlah harta yang Allah titipkan kepadamu agar bermanfaat pada hari kiamat ((Ibnu Katsir . kamu tidak akan bisa mengerjar kami”. Dan kepunyaan Allahlah segala warisan (yang ada) di langit dan di bumi145. Dosa Besar Yang Kelima Menolak Membayar Zakat Alloh Ta’ala berfirman : ِ َ َ ِ ْ َ ْ َ ِ ِ ُِ َ َ َ ُ ّ َ ُ َ ْ ُ ّ ّ َ َ ُ ْ َ ْ ُ ّ ً ْ َ َ ُ ِ ِ ْ َ ِ ُ ُ ُ َ َ َ ِ َ َُ ْ َ َ ِ ّ ّ َ َ ْ َ َ َ ‫وليحسبن الذين يبخلون بمآءاتاهم ال من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون مابخلوا به يوم القيامة‬ ُ Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka. 146 Ali Imran : 180 147 Fushulat : 6-7 148 Golongan ketiga dari kalangan manusia. pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam. ((Ibnu Katsir – penerj) . bahwa kebakhilan itu baik (bermanfaat) bagi mereka. ahli ibadah dan orang-orang yang kaya.

Adapun kuda yang pemiliknya dosa karenya adalah pemilik kuda yang memeliharanya untuk pamer (riya). Sapi-sapi dan kambing-kambingnya itu menanduk-nanduk dengan tanduk dan menginjak-injaknya. Dan ia tidak kehilangan ontanya satu pun yang dipisah. ke sorga atau ke neraka. Maka kudanya dosa baginya. Lalu ia melihat jalannya. Adapun kuda yang menjadi penghalang neraka bagi pemiliknya adalah pemilik kuda yang memeliharanya untuk jihad di jalan Allah kemudian ia tidak melupakan hak 150 Hadits ini bukan dalil diwajibkannya zakat kuda. Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬ditanya bagaimana dengan sapi dan kambing ?” Rasulullah ‫صلى ال عليه و سلم‬ menjawab :”Demikian juga pemilik sapi dan kambing yang tidak menunaikan haknya. Tiap kali sapi dan kambing yang terahir datang maka sapi dan kambing yang pertama datang pada hari yang lamanya lima puluh ribu tahun hingga semua manusia diadili. Ia tidak kehilangan dari sapi dan dombanya satu pun baik yang bertanduk. Jika ia tidak menunaikan haknya maka pada hari kiamat dibentangkan untuk sapi dan kambingnya rawa yang amat luas yang lebih luas daripada rawa di dunia. (Syarah Muslim. kebanggaan dan memusuhi orang-orang Islam. Lalu ia melihat jalannya.‫نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين‬ ‫العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار قيل يا رسول ال فالبل قال ول صاحب إبل ل يؤدي منها حقها ومن‬ ‫حقها حلبها يوم وردها إل إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر أوفر ما كانت ل يفقد منها فصيل واحدا تطؤه‬ ‫بأخفافها وتعضه بأفواهها كلما مر عليه أولها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين‬ ‫العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار قيل يا رسول ال فالبقر والغنم قال ول صاحب بقر ول غنم ل يؤدي‬ ‫منها حقها إل إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر ل يفقد منها شيئا ليس فيها عقصاء ول جلحاء ول عضباء تنطحه‬ ‫بقرونها وتطؤه بأظلفها كلما مر عليه أولها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين‬ ‫العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار قيل يا رسول ال فالخيل قال الخيل ثلثة هي لرجل وزر وهى لرجل‬ ‫ستر وهى لرجل أجر فأما التي هي له وزر فرجل ربطها رياء وفخرا ونواء على أهل السلم فهي له وزر وأما التي‬ ‫هي له ستر فرجل ربطها في سبيل ال ثم لم ينس حق ال في ظهورها ول رقابها فهي له ستر وأما التي هي له أجر‬ ‫فرجل ربطها في سبيل ال لهل السلم في مرج وروضة فما أكلت من ذلك المرج أو الروضة من شيء إل كتب له‬ ‫عدد ما أكلت حسنات وكتب له عدد أرواثها وأبوالها حسنات ول تقطع طولها فاستنت شرفا أو شرفين إل كتب ال له‬ ‫عدد آثارها وأرواثها حسنات ول مر بها صاحبها على نهر فشربت منه ول يريد أن يسقيها إل كتب ال له عدد ما‬ ‫شربت حسنات قيل يا رسول ال فالحمر قال ما أنزل علي في الحمر شيء إل هذه الية الفاذة الجامعة } فمن يعمل‬ { ‫مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره‬ “Tidaklah pemilik emas dan perak yang tidak menuanikan zakatnya kecuali pada hari kiamat ia akan dibuatkan lempengan logam dari api neraka lalu dibakarlah dengannya wajah dan punggungnya. penghalang neraka dan pahala. Nawawi –penerj ) . ke sorga atau ke neraka. Onta itu menginjak pemiliknya dengan sepatunya dan menggigit dengan mulut/giginya. Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬ditanya bagaimana dengan kuda?”150 Rasulullah ‫صلى ال عليه و‬ ‫ سلم‬menjawab :”Kuda ada tiga : Bagi pemiliknya dosa. tidak bertanduk dan yang tanduknya patah. Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬ditanya : “Bagaimana dengan onta ya Rasulullah? Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬menjawab : Demikian juga pemilik onta yang tidak menunaikan haknya di antara haknya adalah susu ketika diperah. Tiap kali onta yang terahir melewatinya onta yang pertama dikembalikan lagi kepadanya pada hari yang lamanya lima puluh tahun sampai diputuskan hukuman di antara hamba-hamba. Tiap kali lempengan itu dingin dipanaskan lagi dalam sehari yang lamanya 50 ribu tahun (bagi orang kafir) hingga Alloh Ta’ala memutuskan hukuman di antara manusia lalu jalannya terlihat bisa jadi ke sorga atau ke neraka. Jika ia tidak menunaikan haknya maka pada hari kiamat dibentangkan untuk ontanya rawa yang amat luas yang lebih luas daripada rawa di dunia.

152 Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬bersabda : ‫أول ثلة يدخلوا الجنة : أمير مسلط و ذو ثروة من مال ل يؤدي حق ال من ماله و فقير فخور‬ “Orang pertama yang masuk neraka : Pemimpin yang kejam. (Syarah Muslim. Alloh Ta’ala berfirman : َ ّ ُ ََ َ ّ ّ َ َ ٍ ِ َ ٍ َ َ َِ ِ َ ْ ّ َ ْ َ ّ َ َ ُ َ َ ُ ْ َ ْ ُ ُ َ َ َ َ ِ ْ َ َ ِ ْ َ ّ ُ َ ْ َ َ ّ ِ ُ ِ ََ ‫وأنفقوا من مارزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لول أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من‬ َ َُ ْ َ َ ِ ٌ ِ َ ُ َ َ َُ َ َ َ َ ِ ً ْ َ ُ َ ّ َ ُ ََ ‫الصالحين }01{ ولن يؤخر ال نفسا إذا جآء أجلها وال خبير بما تعملون‬ َ ِ ِّ “Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Adapun kuda yang menjadi pahala bagi pemiliknya adalah pemilik kuda yang memeliharanya rerumputan dan kebun untuk jihad di sabilillah bagi orang-orang Islam. Maka tidaklah kuda itu makan sesuatu dari rerumputan atau kebun itu kecuali dicatat untuknya pahala kebaikan sejumlah rumput yang ia makan dan dicatat untuk pemiliknya pahala kebaikan sejumlah bulu dan kencingnya.155 151 Maksudnya yaitu berbuat baik. orang yang banyak harta tetapi tidak menunaikan zakatnya dan orang miskin yang sombong”. Muslim (987). Maka setiap orang yang menyia-nyiakan umur dan tidak beramal akan menyesal pada waktu nyawa akan dicabut.penerj) 155 HR. Bila tidak berniat memberi minum diberi pahala banyak tentu bila ia berniat memberinya minum maka pahala lebih berlipat ganda. mengapa Engkau tidak menangguhkan (kematian) ku sampai waktu yang dekat. Nawawi –penerj ) HR. Nawawi –penerj ) 152 HR. Maksud “dan aku termasuk orang-orang shaleh adalah aku akan berhaji”. Tirmidzy (3316). memberi makan. lalu ia berkata: Ya Rabku. Ia ingin meraih apa yang dahulu ia tidak kerjakan. Abu Dawud (1657) dan lainnya.151Maka kudanya penghalang neraka baginya. Baihaqy (3064). Lalu seorang lelaki berkata kepada Ibnu Abbas : Takutlah kepada Alloh Ta’ala hai Ibnu Abbas ! Sesunggunya yang meminta rahmat ketika akan mati adalah orang-orang kafir”. atau harta yang wajib dizakati tetapi tidak menunaikan zakatnya maka ia haruslah minta rahmat ketika akan mati. kebutuhannya dan mematikan kejantannya jika diperlukan (Syarah Muslim. hadits dha’if. yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang saleh?"154 Ibnu Abbas berkata “dapat bersedekah” : artinya aku dapat membayar zakat. Ibnu Abbas ditanya : Berapa harta yang diwajibkan zakat? Jawabnya: Jika telah mencapai 200 dirham”.Ahmad (2/479). Tirmidzy (1642). Tidaklah kuda itu memutus tali yang untuk mengikatnya lalu ia berjalan ke satu atau dua tanah yang tinggi kecuali Alloh Ta’ala mencatat untuknya pahala kebaikan sejumlah jejak dan bulunya. Tidaklah pemiliknya melewati sungai dengan kudanya lalu kudanya minum airnya padahal pemiliknya tidak menghendaki memberinya minum. 153 154 .Allah padanya punggung dan lehernya. kecuali Alloh Ta’ala mencatat untuknya pahala kebaikan sejumlah air yang ia minum”. Maka Ibnu Abbas berkata : Aku akan membacakan satu ayat AlQur'an padamu. Berapa harta untuk haji? Jawabnya: Jika mampu untuk bekal dan perjalanan”.153 Ibnu Abbas radhiallahu 'anhu berkata : Barangsiapa memiliki harta yang dapat dipergunakan haji tetapi tidak pergi haji. Akan tetapi betapa mustahil angan-angannya tercapai ! Lihat Ibrahim :44 dan alMukminun: 99 (Tafsir Ibnu Katsir . dhaif.

4659). (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih. Bukhari (1403. maka ia disiksa dengan dibakar anggota tubuhnya tersebut agar balasan atau hukuman sesuai dengan perbuata. : Dirham dan dinarnya tidak diletakkan di atas dirham akan tetapi kulitnya diperlebar sampai tiap-tiap dinar dan dirham yang panas menutupi kulitnya”. lalu dibakar dengannya dahi. maka beritahukanlah kepada mereka. 159 Suyuthi mengatakan hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibbah. Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬berkata : ‫يا معشر المهاجرين خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بال أن تدركوهن لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إل فشا‬ ‫فيهم الطاعون والوجاع التي لم تكن مضت في أسلفهم الذين مضوا ولم ينقصوا المكيال والميزان إل أخذوا بالسنين‬ ‫وشدة المئونة وجور السلطان عليهم ولم يمنعوا زكاة أموالهم إل منعوا القطر من السماء ولول البهائم لم يمطروا ولم‬ ‫ينقضوا عهد ال وعهد رسوله إل سلط ال عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم وما لم تحكم أئمتهم‬ 156 157 Yang kuat bahwa perhiasan baik yang dipakai atau tidak harus dizakati. alMundziri berkata : Sanadnya shahih. lambung dan punggung yang dibakar? Jawab: karena orang yang kaya dan kikir jika ia melihat orang miskin maka mukanya masam. pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam.Tidak wajib zakat bagi perhiasan yang mubah jika untuk dipakai dan jika tidak untuk dipakai wajib dikeluarkan zakatnya. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk (madharat) bagi mereka. bahwa kebakhilan itu baik (bermanfaat) bagi mereka.158 Ibnu Mas’ud radhiallahu 'anhu berkata menerangkan ayat ْ ُ ُ ُ ُ َ ْ ُ ُ ُ ُ َ ْ ‫َ ْ َ ُ ْ َ َ َ ْ َ ِ َ ِ َ َ ّ َ َ ُ ْ َ ِ َ ِ َ ُه‬ ‫يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباه ُم وجنوبهم وظهورهم‬ “Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah (tidak dikeluarkan zakatnya). Maka nafkahkanlah harta yang Allah titipkan kepadamu agar bermanfaat pada hari kiamat. Dan kepunyaan Allahlah segala warisan (yang ada) di langit dan di bumi157. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan”. Nasai (5/39) dari Abi Hurairah radhiallahu 'anhu.159 Jika ada yang bertanya mengapa dahi. lambung dan punggung mereka”. Abu Hurairah radhiallahu 'anhu berkata Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬berkata : ‫من آتاه ال مال فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزميه يعني‬ ‫شدقيه ثم يقول أنا مالك أنا كنزك ثم تل } ل يحسبن الذين يبخلون { الية‬ “Barangsiapa diberi harta oleh Alloh Ta’ala lalu tidak mengeluarkan zakatnya maka pada hari kiamat haranya berubah menjadi ular botak yang memiliki dua buah buih besar di sudut mulutnya. Aku katakan : Riwayat Thabrani (10/540) dan perawi-perawinya terpercaya. 4565. Kemudian beliau Shallallahu 'alaihi wa sallam membaca ayat: ِ َ َ ِ ْ َ ْ َ ِ ِ ُِ َ َ َ ُ ّ َ ُ َ ْ ُ ّ ّ َ َ ُ ْ َ ْ ُ ّ ً ْ َ َ ُ ِ ِ ْ َ ِ ُ ُ ُ َ َ َ ِ َ َُ ْ َ َ ِ ّ ّ َ َ ْ َ َ َ ‫وليحسبن الذين يبخلون بمآءاتاهم ال من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون مابخلوا به يوم القيامة‬ ُ “Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka.156 Wajib dikeluarkan zakat dari nila alat-alat perdagangan. dahinya mengerut dan berpaling punggungnya. Thabrani. 158 HR. . Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat (berupa api). Ular itu memegang tangannya lalu ia menggigit rahangnya dan berkata : Aku ini hartamu”. Jika orang kaya itu dekat jaraknya dengan orang miskin maka ia berpaling dengan punggungnya.

Lempengan-lempengan itu diperlebar agar dapat meratakan panas di seluruh tubuh. ْ ُ ُ ُ ُ َ ْ ُ ُ ُ ُ َ ْ ‫َ ْ َ ُ ْ َ َ َ ْ َ ِ َ ِ َ َ ّ َ َ ُ ْ َ ِ َ ِ َ ُه‬ ‫يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباه ُم وجنوبهم وظهورهم‬ “Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah (tidak dikeluarkan zakatnya). kemiskinan dan kedhaliman penguasa. maka beritahukanlah kepada mereka. Jika mereka berbuat santun kepadanya maka mereka mengatakan : Ia menyusahkan dan meminta-minta kepadamu”. lambung dan punggung mereka. tidaklah mereka menolak membayar zakat kecuali akan terjadi musim kemarau panjang (tidak turun hujan) seandainya bukan karena binatang niscaya mereka tidak diberi hujan. Lalu lempengan dirham dan dinar itu dipanaskan di neraka jahannam lalu ditempelkan pada dahi. Di mana akal mereka 160 HR. (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih. Jika orang miskin meminta sedikit harta mereka. Bagaimana peringatan Alloh Ta’ala ini terluput dari akal dan benak mereka. pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam. Mereka tidak tahu hikmah kekayaan dan kemiskinan yang Ia cipta. Seandainya Alloh Ta’ala menghendaki maka Ia memberi kekayaan kepada orang miskin. lalu dibakar dengannya dahi. lambung dan punggung mereka”. ia berjalan ke suatu tempat bersama kaum yang tidak membawa cahaya ilmu. Baihaqy (3042). tidaklah manusia mengurangi timbangan dan takaran kecuali akan terjadi kekeringan. Alloh Ta’ala berfirman : ْ ُ ُ ُ ُ َ ْ ُ ُ ُ ُ َ ْ ‫َ ْ َ ُ ْ َ َ َ ْ َ ِ َ ِ َ َ ّ َ َ ُ ْ َ ِ َ ِ َ ُه‬ ‫يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباه ُم وجنوبهم وظهورهم‬ “Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah (tidak dikeluarkan zakatnya). Kemudian didatangkan orang yang mengabaikan petunjuk Allah dan rasulNya. lambung dan punggung mereka”. maka beritahukanlah kepada mereka. (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih. tidaklah suatu kaum mengurangi perjanjian Allah dan rasulNya kecuali Ia menguasakan musuh dari orang-orang kafir kepada mereka dan mengambil harta mereka. sesungguhnya besok adalah hari kehancuranmu. pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam. Hakim (4/540).160 Nasihat Wahai orang-orang yang tertipu oleh kehidupan dunia. lalu dibakar dengannya dahi. Alloh Ta’ala akan mengambil mereka tanpa kelelahan. Betapa mengherankan. Jika orang miskin bertemu mereka. tidak bermanfaat harta yang selalu kamu kumpulkan jika telah datang kematian dan kiamat. Mengumpulkan harta kemudian ia jadikan bahan untuk membakar tubuhnya. mereka bertemu dengan menyakiti.‫بكتاب ال ويتخيروا مما أنزل ال إل جعل ال بأسهم بينهم‬ “Hai orang-orang Muhajirin Lima perkara jika menimpa kalian (maka kalian akan binasa) dan aku berlindung kepada Alloh Ta’ala dari lima perkara itu yaitu : Tidaklah suatu kaum menampakkan kekejian dengan terang-terangan kecuali akan tersebar wabah penyakit dan kelaparan yang belum pernah terjadi pada pendahulu kalian. dihasankan alBany dalam Shahihah (106) . maka mereka marah besar. akan menanyakan dari mana harta yang mereka peroleh. Ibnu Majah(4019). : Dirham dan dinarnya tidak diletakkan di atas dirham akan tetapi kulitnya diperlebar sampai tiap-tiap dinar dan dirham yang panas menutupi kulitnya”. suatu kaum yang tidak berhukum dengan hukum kitabullah maka mereka saling memerangi”. mereka tidak takut terhadap kesedihan dan kegelapan alam kubur yang akan mereka singgahi.

sedangkan kedua tangan telah dibelenggu disebabkan kebakhilan mereka padahal mereka bisa mengeluarkan infak. Kemudian kedua tangannya keluar dari bungkusan kafannya. Kami bertanya: Apakah Alloh Ta’ala memberitahukan perkara ghaib kepadamu? Jawabnya : Tidak. Perasaan persaudaraanku timbul. tetapi mereka tidak ada yang mau membayar zakat. dinar.ْ ُ ُ ُ ُ َ ْ ُ ُ ُ ُ َ ْ ‫َ ْ َ ُ ْ َ َ َ ْ َ ِ َ ِ َ َ ّ َ َ ُ ْ َ ِ َ ِ َ ُه‬ ‫يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباه ُم وجنوبهم وظهورهم‬ “Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah (tidak dikeluarkan zakatnya). Kau tahu itu. maka beritahukanlah kepada mereka. lambung dan punggung mereka”. Hikayat Muhammad bin Yusuf alFiryany berkata :Aku dan beberapa jama’ah teman-temanku mengunjungi Abi Sinan. Dan aku lihat tangannya sudah hitam terbakar! Maka aku menutup tanah kubutnya . dibalik-bailikkan di atas bara dirham. Dan kesabaran mereka telah memuncak. Tiba-tiba kuburnya menyalakan api dan di lehernya ada kalung api. maka beritahukanlah kepada mereka. (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih. lalu dibakar dengannya dahi. (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih. Maka kami berdiri bersamanya dan masuk ke rumah tetangganya. Berapa banyak ancaman yang menakutkan datang kepada mereka tentang orang-orang yang menolak zakat. lambung dan punggung mereka”. Berapa banyak nasihat datang kepada mereka ketika mereka masih di dunia. lalu dibakar dengannya dahi. ْ ُ ُ ُ ُ َ ْ ُ ُ ُ ُ َ ْ ‫َ ْ َ ُ ْ َ َ َ ْ َ ِ َ ِ َ َ ّ َ َ ُ ْ َ ِ َ ِ َ ُه‬ ‫يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباه ُم وجنوبهم وظهورهم‬ “Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah (tidak dikeluarkan zakatnya). Akan tetapi ia tidak menira nasihat dan hiburan kami. Kami melihat lelaki itu banyak menangis dan sedih atas kematian saudaranya. aku menerima siksaan yang amat keras. Padahal dahulu aku shalat dan puasa”. dolar dan rupiah. Kalau kamu melihat mereka di bagian lapisan api neraka. Setelah kami masuk dan duduk di depannya ia berkata : Berdirilah bersama aku untuk menjenguk tetanggaku yang barusan mati saudaranya”. Lalu kami duduk sambil menghiburnya. pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam. tetapi mereka tidak mendengarkan nasihat itu. Maka kami katakan: Bukankah kamu tahu bahwa kematian itu pasti mendatangi tiap manusia yang hidup? Jawabnya : Tentu. tiba-tiab terdengar suara dari arah kuburnya: Aaah. Sungguh harta mereka akan berubah menjadi ular besar yang botak. lalu dibakar dengannya dahi. Lalu aku membongkar tanah kuburnya agar aku bisa melihat mayatnya. Akan tetapi aku menangis karena saudaraku disiksa di pagi dan sore hari”. lambung dan punggung mereka”. Akan tetapi setelah aku mengubur dan meratakan tanah kuburnya serta para pengantar jenazah telah pergi dan aku duduk di sisi kuburnya. kalian telah meninggalkan aku duduk. kalau kamu melihat mereka di neraka jahannam minum air yang amat panas. (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih. mengulurkan tanganku untuk menolongnya. ْ ُ ُ ُ ُ َ ْ ُ ُ ُ ُ َ ْ ‫َ ْ َ ُ ْ َ َ َ ْ َ ِ َ ِ َ َ ّ َ َ ُ ْ َ ِ َ ِ َ ُه‬ ‫يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباه ُم وجنوبهم وظهورهم‬ “Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah (tidak dikeluarkan zakatnya). pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam. pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam. Ucapannya membuat aku menangis. tetapi tanganku terbakar. maka beritahukanlah kepada mereka.

Tirmidzy (2609).Ahmad (2/143). Kami berkata : Benarlah firmah Alloh Ta’ala : ْ ُ ُ ُ ُ َ ْ ُ ُ ُ ُ َ ْ ‫َ ْ َ ُ ْ َ َ َ ْ َ ِ َ ِ َ َ ّ َ َ ُ ْ َ ِ َ ِ َ ُه‬ ‫يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباه ُم وجنوبهم وظهورهم‬ “Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah (tidak dikeluarkan zakatnya). pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam. Alloh Ta’ala berfirman : ٍ ْ ِ َ ِ ْ ُ ْ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ ِ َ ْ َ َ ِ ِ ْ َ َِ َ َ ْ َ ْ َ َ ‫فمن أبصر فلنفسه ومن عمى فعليها ومآأنا عليكم بحفيظ‬ “Maka barangsiapa melihat. Saudaramu telah disiksa dikubur sampai hari kiamat. 164 ALBaqarah :183-184 165 HR.penerj) 163 Karena dengan puasa jiwa menjadi bersih dan mempersempit jalan setan . semuanya benar.penerj. menegakkan shalat. (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.164 Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬berkata : ‫إن السلم بني على خمس شهادة أن ل إله إل ال وإقام الصلة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصيام رمضان‬ “Sesungguhnya Islam dibangun di atas lima pondasi: syahadat laa ilaha illa Alloh dan Muhammad Rasulullah.dalam beberapa hari yang tertentu”.kembali dan aku pergi. Syaikh Muhammad bin Abdil Wahhab alWushaby . Bukhari (8. maka kemudharatannya kembali kepadanya. Muslim (16). dan barangsiapa buta. haji ke baitul haram dan shaum wajib ramadhan”. maka bagi dirinya sendiri. . lambung dan punggung mereka”. Humaidy (703) dan Ibnu Khuzaimah (309) Hadits riwayat Muslim mengahirkan haji sedangkan hadits Muttafaq alahi mengahirkan shaum. Dan aku (Muhammad) sekali-kali bukanlah pemelihara dan pengawas kamu bahkan aku hanyalah penyampai”. membayar zakat. Nasai (8/107).penerj. maka beritahukanlah kepada mereka.16. minum dan jimak dengan niat ihlas (sejak fajar hingga terbenam matahari . akan tetapi yang terahir yang lebih kuat (lihat Qaul Mufid. diwajibkan atas kamu berpuasa (shaum)162 sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa163. Lalu bagaimana aku tidak sedih dan menangisi keadaannya yang demikian? Kami bertanya: Lalu apa yang dilakukan saudaramu ketika masih hidup? Jawabnya : Dahulu ia tidak membayar zakat hartanya”. Kami menceritakan kisah di atas kepadanya dan kami katakan kepadanya: Yahudi dan Nasrani mati tetapi kami tidak melihat mereka disiksa demikian!? Abu Dzar menjawab: Mereka itu pasti di neraka. Shaum ialah menahan diri dari makan. Kemudian kami keluar dan kami mendatangi Abu Dzar sahabat nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam. lalu dibakar dengannya dahi.161 Dosa Besar Yang Keenam Tidak Puasa Ramadhan Tanpa Udzur Alloh Ta’ala berfirman : ‫ياأيها الذين ءامنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم‬ ُ ِ َ َ َ َ ٍ َ ُ ْ ّ ً ّ َ َ ُ ّ َ ْ ُ َّ َ ْ ُ ِ ْ َ ِ َ ِ ّ َ َ َ ِ ُ َ َ ُ َ ّ ُ ُ ْ َ َ َ ِ ُ ُ َ َ َ ِ ّ َ ّ َ َ َ َ ُ ٍ ّ َ ْ ّ ٌ ّ ِ َ ٍ َ َ ََ ْ َ ً ِ ّ ‫مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر‬ “Hai orang-orang yang beriman.22). Alloh Ta’ala memperlihatkan siksaan terhadap orang-orang beriman yang maksiat agar kalian mengambil pelajaran. 165 161 162 AlAnam:104 Dan kisah tersebut sangat jelas kedustaannya.

Tirmidzy (726). Ia ditanya: “Tetapi yang meminta dikembalikan hidup adalah orang-orang kafir. Ibnu Khuzaimah (1987. didha’ifkan alBany dalam Dha’if Abi Dawu dan Dha’if alJami (5471) 167 Ali Imran :97 168 Artinya ia mati kafir kalau ia meyakini tidak wajib haji dan maksiat kalau ia meyakini wajib haii tetapi tidak mengerjakannya. Umar bin Khathab radhiallahu 'anhu berkata : Sungguh aku bertekad bulat untuk mengutus beberapa orang ke negeri-negeri melihat tiap orang yang memiliki kemampuan tetapi tidak haji supaya mengambil upeti dari mereka kemudian mereka tidak dianggap muslimin”. 188). Dihususkan mati di atas agama ahli kitab karena karena ahli kitab tidak mengamalkan kitab mereka dan melemparkannya di belakang punggung mereka dalam hal haji seolah tidak mengetahuinya. Abu Dawud (2396). 470).167 Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam berkata : Barangsiapa memiliki bekal dan kendaraan yang dapat menyampaikannya ke baitullah alharam tetapi tidak haji maka tidak diperdulikan atasnya mati dalam keadaan beragama Yahudi atau Nasrani”.Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬berkata : ‫من أفطر يوما من رمضان في غير رخصة رخصها ال له لم يقض عنه صيام الدهر‬ “Barangsiapa berbuka sehari dari puasa ramadhan tanpa udzur maka tidak bisa dibayar puasanya walaupun ia puasa satu tahun”.166 Ibnu Abbas berkata : Tali dan pondasi agama Islam ada tiga: syahadat laa ilaha illa Alloh. shalat dan shaum ramadhan. Na’udzu billah min dzalika.168 Yang demikian itu karerna Alloh Ta’ala berfirman : ً ِ َ ِ ْ َِ َ َ َ ْ ِ َ ِ ْ َ ْ ّ ِ ِ ّ ََ ِ َ ‫ول على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل‬ “Mengerjakan haji adalah kewajiban orang-orang sanggup mengadakan perjalanan ke baitullah”. dari Abu Hurairah. Ahmad (2/442. barangsiapa meninggalkan salah satunya maka ia kafir”. Nasai dan Ibnu Majah (1672). Dan maksudnya adalah ancaman keras bagi orang-orang yang mampu tetapi tidak mengerjakan haji. bagaimana?” Ibnu Abbas berkata : Yang demikian itu disebutkan dalam AlQur'an : َ ّ ُ ََ َ ّ ّ َ َ ٍ ِ َ ٍ َ َ َِ ِ َ ْ ّ َ ْ َ ّ َ َ ُ َ َ ُ ْ َ ْ ُ ُ َ َ َ َ ِ ْ َ َ ِ ْ َ ّ ُ َ ْ َ َ ّ ِ ُ ِ ََ ‫وأنفقوا من مارزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لول أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من‬ َ َُ ْ َ َ ِ ٌ ِ َ ُ َ َ َُ َ َ َ َ ِ ً ْ َ ُ َ ّ َ ُ ََ ‫الصالحين }01{ ولن يؤخر ال نفسا إذا جآء أجلها وال خبير بما تعملون‬ َ ِ ِّ 166 Dha’if. Ibnu Abbas radhiallahu 'anhuma berkata : Tidaklah seorang tidak haju dan tidak membayar zakat kecuali ia aka minta dikembalikan hidup ketika akan mati”. (Tuhfatul Ahwadzy – penerj) . Dosa Besar Yang Ke Tujuh Meninggalkan Haji Padahal Mampu ً ِ َ ِ ْ َِ َ َ َ ْ ِ َ ِ ْ َ ْ ّ ِ ِ ّ ََ ِ َ ‫ول على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل‬ “Mengerjakan haji adalah kewajiban orang-orang sanggup mengadakan perjalanan ke baitullah”.

Bagiamana bisa sama keutamaanmu dan keutamaan kedua orang tuamu? ‫وقل لهما قول كريما‬ ً ِ َ ً ْ َ َ ُ ّ َُ “dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang karim. Mereka merawatmu mengharapkan kehidupanmu sedangkan kamu merawat mereka mengharapkan kematian mereka. ‫واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمْهما كما ربياني صغيرا‬ ً ِ َ ِ َ َّ َ َ َ ُ َ ْ ّ ّ ُ َ ِ َ ْ ّ َ ِ ّ ّ َ ََ َ ُ َ ْ ِ ْ َ Rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah ketika mereka telah tua atau wafat: "Wahai robku. lalu ia berkata: Ya Rabku. Maksud “dan aku termasuk orang-orang shaleh adalah aku akan berhaji”. maka janganlah kamu sekali-kali memperdengarkan kepada keduanya perkataan perkataan yang jelek misal "uf"172 dan menampakkan perbuatan jelek seperti membentak mereka “. 172 Tingkatan kata yang menyakitkan yang terendah . sayang dan lemah lembut kepada kedua orang tua.penerj. pengagungan dan pemuliaan. Dosa Besar Yang Ke Delapan Durhaka Kepada Kedua Orang Tua ‫وقضى ربك أل تعبدوا إل إياه وبالوال َين إحسانا‬ ً َ ْ ِ ِ ْ ‫َ َ َ َ ّ َ َ ّ َ ْ ُ ُ ِ ِ ّ ُ َ ِ ْ َ ِد‬ “Robmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya”.“Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Akan tetapi betapa mustahil angan-angannya tercapai ! Lihat Ibrahim :44 dan alMukminun: 99 (Tafsir Ibnu Katsir . 992) Bukan berarti kalau belum berusia lanjut anak tidak dipertintahkan berbuat baik kepada orang tua . Ibnu Abbas ditanya : Berapa harta yang diwajibkan zakat? Jawabnya: Jika telah mencapai 200 dirham”. Berapa harta untuk haji? Jawabnya: Jika mampu untuk bekal dan perjalanan”. yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang saleh?"169 Ibnu Abbas berkata “dapat bersedekah” :artinya aku dapat membayar zakat. 171 Allah memerintahkan anak berbuat baik pada orang tua pada usia lanjut karena pada usia ini orang tua lebih membutuhkan kebaikan anak. 169 Maka setiap orang yang menyia-nyiakan umur dan tidak beramal akan menyesal pada waktu nyawa akan dicabut. mengapa Engkau tidak menangguhkan (kematian) ku sampai waktu yang dekat. ‫إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلهما فل تقل لهما أف ولتنهرهما‬ َ ُ ْ َ ْ َ َ َ ّ ُ َ ُ ّ ُ َ َ َ َ ُ َ ِ ْ َ َ ُ ُ َ َ َ َ ِ ْ َ َ ِ ّ َ ُْ َ ّ ِ “Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut171 dalam pemeliharaanmu. sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil".. Yakni berbuat baik. kasihilah mereka. Yakni janganlah kamu mengatakan perkataan yang jelek jika mereka berusia tua dan haruslah kamu membantu mereka sebagaimana keduanya mengurusmu ketika kamu masih kecil.173 Yakni ucapan yang lembut. Wajib berbuat baik pada orang tua dan sebaliknya durhaka kepada mereka dosa besar .penerj.170 Sa’id bin Jubair radhiallahu 'anhu berkata : Tetanggaku mati dan belum haji padahal mampu maka tidak menyolatinya”. (Fathul Qadir. 173 Yaitu perkataan yang lembut dan baik dengan adab.penerj. Ia ingin meraih apa yang dahulu ia tidak kerjakan. .penerj) 170 Telah disebutkan takhrijnya di muka.

Alloh Ta’ala berfirman : ُ ِ َ ْ ّ َِ َ ْ َ ِ َ َِ ِ ْ ُ ْ ِ َ ‫أن اشكر لي ولوالديك إلى المصير‬ “Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu”.174 Maka lihatlah wahai saudaraku, bagaimana Alloh Ta’ala menyertakan syukur keduanya dengan syukur kepadaNya. Ibnu Abbas radhiallahu 'anhuma berkata : Tiga ayat dikaitkan dengan tiga, tidak diterima salah satunya kecuali dengan pasangannya: Ayat pertama : Taatilah Alloh dan taatilah rasul”. Barangsiapa mentaati Alloh Ta’ala tetapi tidak mentaati rasul maka tidak diterima ketaatannya. Kedua : Tegakkanlah shalat dan bayarlah zakat”. Barangsiapa shalat tetapi tidak membayar zakat maka tidak diterima shalatnya. Ketiga : Bersyukurlah kepadaKu dan kepada dua orang ibu bapakmu”. Barangsiapa bersyukur kepada Alloh Ta’ala tetapi tidak bersyukur kepada kedua orang tua maka tidak diterima syukurnya kepada Alloh Ta’ala. Oleh karena itu nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam berkata : ‫رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد‬ Ridha Alloh Ta’ala pada keridhaan orang tua, dan murka Alloh Ta’ala pada murka kedua orang tua”.175 Ibnu Umar radhiallahu 'anhuma berkata : “Seorang lelaki minta ijin jihad kepada nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam lalu beliau bertanya: Apakah kedua orang tuamu masih hidup? Jawabnya:Ya. Kata nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam : Maka berjihadlah membantu orang tuamu”. Maka lihatlah bagaiman Rasulullah ‫صلى ال عليه و سلم‬ melebihkan berbuat baik pada orang tua atas jihad. Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬bersabda : ‫أل أنبئكم بأكبر الكبائر ثلثا الشراك بال وعقوق الوالدين‬ Maukah aku kabarkan tentang dosa-dosa besar ?– berkata tiga kali – Jawab sahabat:“ “Tentu ya Rasulullah”. Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam berkata : Syirik, durhaka kepada orang tua”. Maka lihatlah bagaimana nabi mengaitkan antara berbuat jelek kepada 176 .kedua orang tua dengan kesyirikan Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬bersabda : ‫ل يدخلون الجنة عاق ول منان ول مدمن خمر‬ Tidak masuk sorga : orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, tukang adu domba dan peminum hamer”.177 Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬bersabda : Alloh Ta’ala mengetahui perkataan uf pada orang tua maka Ia melarangnya, maka orang yang durhakan kepada orang tua berbuatlah sekehendaknya, ia tidak akan masuk sorga. Dan berbuatlah orang berbakti kepada orang tua sekehendaknya, ia tidak akan masuk neraka”.178
174 175

Artinya Aku akan membalasmu atas kebaikanmu dengan balasan sempurna. (Ibnu Katsir) Shahih. (Tirmidzy (3424) Bukhari, Adab Mufrad (2), Ibnu Hibban (429), Hakim (4/151), Baghawi (3424), dishahihkan alBany dalam “Shahihah” (515) 176 Telah disebutkan takhrijnya di muka. 177 Shahih. Ahmad (2/201), Ibnu Hibban (3384) dari Abdillah bin Amr dan dishahihkan alBany dalam Shahihah (670) dan Shahih alJami’(7676) 178 Suyuthi, AdDurr (4/310), terdapat rawi bernama Ashram bin Hausyab, ia pemalsu hadits..

Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬berkata : ‫لعن ال العلف لوالديه‬ Alloh Ta’ala melaknat orang yang durhaka kepada orang tuanya”.179 Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬berkata : ‫ولعن ال من سب أباه ولعن ال من سب أمه‬ Alloh Ta’ala melaknat orang yang mencela bapak dan ibunya”. 180 Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬berkata : ‫كل الذنوب يؤخر ال منها ماشاء إلى يوم القيمة إل عقوق الوالدين فإنه يعجل لصاحبه‬ Tiap dosa diahirkan siksanya sampai hari kiamat sekehendakNya kecuali durhaka kepada kedua orang tua sesungguhnya Alloh Ta’ala menyegerakan siksaannya”.181 Yakni disegerakan siksaannya di dunia sebelum hari kiamat. Ka’ab bin alAhbar berkata : Sesungguhnya Alloh Ta’ala menjadikan kebinasaan hamba jika ia durhaka kepada kedua orang tua yaitu dengan siksaan, dan Alloh Ta’ala menambah umur hamba jika ia berbuat baik kepada kedua orang tuanya, dan termasuk berbuat baik kepada kedua orang tua adalah memberi nafkah kepada mereka jika membutuhkannya. Seorang lelaki datang menemui nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam lalu berkata : Hai rasulullah, ayahku menginginkan hartaku”. Jawab Rasulullah ‫صلى ال عليه و‬ ‫“سلم : أنت ومالك لبيك‬Kamu dan hartamu milik ayahmu”.182 Ka’ab bin alAhbar ditanya tentang birrul walidaini ? Jawabnya : Jia ayahnya atau ibunya membagi sesuatu ia tidak setuju akan pembagiannya, jika orang tua memerintah, tidak mentaati, jika orang tuanya meminta sesuatu, tidak memberinya, jika orang tua memberi amanah, tidak amanah”.183 Ibnu Abbas ditanya tentang Ashabul A’raf dan apa yang disebut dengan al A’raf, maka ia menjawab : Adapun al A’raf adalah sebuah gunung yang terletak di antara sorga dan neraka. Dinamakan al A’raf karena ia terletak di tempat tinggi di antara sorga dan neraka yang ditumbuhi pepohonan dan buah-buahan, sungai-sungi dan banyak mata air. Adapun orang-orang yang berada di dalam al A’raf adalah orang-orang yang keluar jihad tidak mendapatkan keridhaan orang tua lalu terbunuh dalam peperangan. Yang menyebabkan mereka tercegah masuk neraka adalah jihad dan durhaka kepada orang tua menyebabkan

179

Hakim (4/356) dengan lafadz :”Dari atas langit ke tujuh Alloh Ta’ala melaknat tujuh golongan….orang yang durhaka kepada kedua orang tua”. Sanadnya dhaif. Muslim (1978), Nasai (7/232), dari Ali radhiallahu 'anhu dengan lafadz “Alloh Ta’ala melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya”. 180 HR.Ahmad (1/309), Thabrany (11546), Ibnu Hibban(4417), Hakim (4/356) dengan lafadz “Barangsiapa menyembelih untuk selain Alloh Ta’ala “, alhadits, sanadnya shahih dari Ibnu Abbas radhiallahu 'anhu. 181 HR.Thayalisy (880), Ahmad (5/36), Bukhari, Adab (29/67) Abu Dawud( 4902), Tirmidzy (2511), Ibnu Majah (4211) dari Abi Bakrah radhiallahu 'anhu dengan lafaz : ‫ما من ذنب أحرى أن يعجل الله لصاحبه‬ ‫الدنيا مع ما يدخر له في الخرة من‬ ‫ العقوبة في‬Tidak ada dosa yang lebih pantas disegerakan siksaannya di dunia”, alhadits. Dishahihkan alBany dalam Shahih Adabil Mufrad. Adapaun lafadz yang disebutkan penulis disebutkan alHakim dan ia shahihkan kemudian Dzahaby melemahkannya karen sanadanya terdapat Bikar bin Abdil Aziz, ia lemah. 182 HR.Ibnu Majah (2291), dishahihkan alBany dalam alIrwa’(839) 183 Riwayat Ibnu Wahb dalam Jami’nya (89), Abdur Razzaq (1/137), Baihaqy, Syu’abul Iman (7894), Abu Nu’aim (6/14), shahih.

mereka terhalang masuk sorga. Maka mereka di atas al A’raf hingga Alloh Ta’ala memutuskan urusan mereka”.184 Dalam kitab Shahihaini disebutkan bahwa seorang lelaki menemui nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam lalu bertanya: ‫من أحق الناس بحسن صحابتي قال أمك قال ثم من قال ثم أمك قال ثم من قال ثم أمك قال ثم من قال ثم أبوك ثم‬ ‫القرب فالقرب‬ “Hai rasulullah, siapakah yang paling berhak aku pergauli dengan baik?” Jawab nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam : Ibumu. Kemudian siapa? Jawab nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam : Ibumu. Kemudian siapa ? Jawab nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam : Ibumu. Kemudian siapa? Jawab nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam : Ibumu. Kemudian siapa? Jawab nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam : Ayahmu kemudian keluar yang lebih dekat dan seterusnya”.185 Maka nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan umatnya lebih mengutamakan berbuat baik kepada ibu dengan perintah sampai tiga kali dan ayah sekali. Karena perhatian dan kasih sayang ibu lebih besar daripada perhatian dan kasih sayang ayah di samping ibu menanggung beratnya hamil, perceraian, kelahiran, menyusu dan kurang tidur malam. Ibnu Umar radhiallahu 'anhu melihat seorang lelaki menggendong ibunya sambil tawaf di ka’bah lalu lelaki itu bertanya kepadanya:”Hai Ibnu Umar, apakah aku sudah dianggap membalas jazanya? Jawab Ibnu Umar radhiallahu 'anhu : Belum walaupun dengan satu pemberian yang banyak dari pemberian-pemberiannya kepadamu akan tetapi kamu telah berbuat baik dan Alloh Ta’ala membalas amalanmu yang sedikit dan banyak”.186 Abu Hurairah radhiallahu 'anhu : berkata : Rasulullah ‫ممم مممم مممم م ممم‬ berkata : ‫أربعة حق على الله أن ل يدخلهم الجنة ول يذيقهم نعيمها مدمن الخمر وآكل الربا وآكل‬ ‫مال اليتيم بغير حق والعاق لوالديه إل أن يتوبوا‬ “Empat golongan yang tidak masuk sorga dan tidak merasakan kenikmatannya: peminum hamer terus menerus, pemakan harta riba, memakan harta anak yatim dengan batil dan durhaka kepada orang tua kecuali bila mereka tobat”.187
184

Riwayat Ibnu Manshur dari Abi Yahya bin Sabl dari Yahya bin Abdirrahman alMadany dari ayahnya secara marfu’. Dan diriwayatkan Ibnu Mardaweh dan Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim dari jalan Abi Ma’syar. Diriwayatkan secara marfu’ oleh Ibnu Majah dari Ibnu Abbas dan Jabir. Ibnu Katsir menyebutkan dalam tafsrinya akan tetapi beliau abstain terhadap keshahihannya dan berkata : Bisa jadi mauquf (ucapan Ibnu Abbas) Suyuthi dalam Durrul Manshur mengatakan: Riwayat yang berkaitan dengan al A’raf baik secara marfu’ dan mauquf tidak luput dari kritikan. Al A’raf adalah tempat tinggi di antara sorga dan neraka. Sedangkan orang-orang yang tinggalk di atasnya adalah orang-orang yang sama kejelekan dan kebaikannya dan belum masuk sorga masih di tempat tersebut – lihat tafsir Ibnu Katsir – penerj) 185 HR. Muslim (2548), Ibnu Majah (3658), Ahmad ( 2/391) dari Abi Hurairah radhiallahu 'anhu. 186 HR.Bukhari, Adab (1) akan tetapi dengan lafadz “‫ ل ولو بزفرن واحدة‬Tidak walaupun dengan satu pemberian yang banyak”. 187 Dha’if. HR. Hakim (2/37) dan berkata :Sanadnya shahih. Dzahaby mengomentari bahwa dalam sanadnya terdapat Ibrahim bin Khaitsam, ia ditinggalkan haditsnya. alBany mengatakan: Dha’if sekali. (Dha’ifah, 848) Hadits ini dan yang semisalnya tentang ancaman tidak masuk sorga pelaku dosa besar adalah tidak masuk sorga untuk kali pertama, yaitu ia masuk neraka dahulu bila ia seorang muwahid muslim tidak melakukan

Rasulullah ‫ ممم مممم مممم م ممم‬bersabda : ‫“ الجنة تحت اقدام المهات‬Sorga di bawah telapak kaki ibu”.188 Seorang lelaki menemui Abu Darda radhiallahu 'anhu lalu bertanya: Aku menikahi seorang wanita dan ibuku memerintahkanku untuk menceraikannya? Jawab Abu Darda: ‫سمعت رسول ال صلى ال عليه وسلم يقول الوالد أوسط أبواب الجنة فإ ن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه‬ “Aku mendengar Rasulullah ‫ ممم مممم مممم م ممم‬berkata : “Orang tua adalah tengah-tengah pintu sorga.189 Maka jika kamu kehendaki sia-siakanlah dan jika menghendaki jagalah”190. ‫ثلث دعوات مستجابات لهن ل شك فيهن دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالدين على ولدهما‬ Tiga golongan yang doanya dikabulkan, tidak diragukan: doa orang yang didhalimi, doa musafir dan doa orang tua pada anaknya”.191 Rasulullah ‫ ممم مممم مممم م ممم‬berkata : ‫“ الخلة بمنزلة الم‬Bibi seperti ibu”. Yaitu kedudukannya sama dengan ibu dalam hal keharusan diperlakukan dengan baik, silaturahim dan pemuliaan. Dari Wahb bin Munabih katanya: “Alloh Ta’ala mewahyukan kepada Musa: ‘Hai Musa, hormatilah kedua orang tuamu, sesungguhnya orang yang menghormati orang tuanya maka Aku memanjangkan umurnya dan memberikan anak yang menghormatinya. Barangsiapa durhaka kepada orang tuanya maka Aku memendekkan umurnya dan memberikan anak yang mendurhakainya”. Abu Bakar bin Abi Maryam berkata :”Aku membaca kitab Taurat dan kutemukan bahwa anak yang memukul ayahnya dibunuh”. Wahab bin Munabbih berkata : “Aku membaca kitab Taurat dan kutemukan bahwa anak yang memukul wajah orang tuanya maka dirajam”. ‘Amr bin Murrah alJuhany berkata : Seorang lelaki menemui Rasulullah ‫ممم مممم‬ ‫ مممم م ممم‬lalu berkata : Hai Rasulullah, apa pendapat anda bila aku shalat lima waktu, shaum ramadhan, mambayar zakat dan haji ke baitul haram, apa hakku? Jawab nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam :Barangsiapa yang mengerjakan demikian maka ia bersama para nabi, shiddiqin, syuhada dan orang-orang shalih, kecuali orang yang durhaka kepada orang tuanya”.192
kesyirikan lalu setelah bersih dari dosa kemudian masuk sorga. Karena dosa selain kesyirikan di bawah kehendak Alloh Ta’ala, bila Ia kehendaki langsung masuk sorga dan bila tidak maka masuk neraka kemudian Ia masukkan ke sorga dengan karuniaNya semata. (Lihat Syarah Muslim, Nawawi – penerj) 188 Lafadz ini tidak ada asl usulnya walaupun terkenal di kalangan awam. Akan tetapi yang benar dengan lafadz : ‫“ألزمها فإن الجنة عند قدميها‬Taatilah ibumu karena sorga di sisi kedua kakinya”. HR.Nasai dan Hakim (2/104), Ibnu Majah (2781) dari Mu’awiyah bin Jahimah, Abi Sa’id, dishahihkan alBany dalam alIrwa’(1199) dan Shaihihah (1248, 1249) 189 Yakni pintu sorga yang terbaik. (Tuhfatul Ahwadzi–penerj) 190 Shahih. HR.Humaidy (395), Ibnu Abi Syaibah (8/540), Ahmad (5/196,197), Thayalisy (981), Tirmidzy (1900), Ibnu Majah (2098), Thahawy, Musykil Atsar, 2/158), Ibnu Hibban (425), Hakim (4/125). 191 Hasan. HR.Bukhari, Adab (32, 481), Abu Dawud (1536), Tirmidzy (1905, 3448), Ibnu Majah (3862) Thayalisy (2518), Ahmad (2/258, 348), Ibnu Hibban (2699) dari Abi Hurairah radhiallahu 'anhu, dihasankan alBany dalam alIrwa’ (596). Artinya birrul walidaini adalah sebaik-baik perantara untuk masuk sorga dan sorga yang paling tinggi adalah adalah taat kepada kedua orang tua dan memeliharanya. (Tuhfatul Ahwadzi)

Rasulullah ‫ ممم مممم مممم م ممم‬berkata : ‫“ لعن ال العاق والديه‬Alloh Ta’ala melaknat orang yang durhaka kepada orang tuanya”.193 Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam : Pada malam Isra’ Aku melihat beberapa kaum di neraka digantungkan di beberapa batang pohon dari api neraka, lalu aku bertanya kepada Jibril: Hai Jibril siapakah mereka ? Jawab Jibril : Mereka adalah orang-orang yang mencerca orang tua mereka di dunia”.194 Diriwayatkan bahwa orang yang mencerca orang tuanya maka di dalam kuburnya turun bara api sebanyak tetesan air hujan yang turun dari langit. Dan diriwayatkan bahwa orang yang durhaka kepada orang tua jika ia dikubur maka kuburnya menyempit hingga menjepit tulang-tulang dan manusia yang keras siksanya pada hari kiamat adalah tiga golongan: Orang musrik, pezina dan orang yang durhaka kepada orang tua”. Berkata Basyar :Orang yang mendekat kepada ibunya untuk medengarkan ucapan ibunya lebih afdhal daripada ia memukulkan pedang dalam jihad fi sabilillah dan melihat ibunya lebih utama dari segala sesuatu.195 Seorang lelaki dan istrinya datang menemui Rasulullah ‫ممم مممم مممم م ممم‬ untuk mengadukan anak kecilnya. Lelaki itu berkata :Ya, rasulullah, anakku keluar dari tulang rusukku”. Istrinya berkata : Tanggungan suamiku ringan, ia hanya melampiaskan nafsu sedangkan aku mengandungnya, melahirkannya dengan berat dan aku menyusuinya dua tahun dengan sempurna”. Lalu Rasulullah ‫ممم مممم مممم م ممم‬ memutuskan anak untuk ibunya”.196 Nasihat Wahai saudaraku yang menyia-nyiakan hak orang tua, yang mengganti berbuat baik kepada orang tua dengan kedurhakaan, yang lupa akan kewajibannya, yang lalai akan masa depan ahiratnya, berbuat baik kepada orang tua bagimu termasuk bagian daripada agama, engkau menjalani agama dengan mengikuti kejelekan dengan sangkaan mencari sorga, padahal sorga di bawah telapak kaki ibumu. Ibumu mengandungmu selama 9
192

Sanadnya shahih, riwayat Ahmad, Thabrany, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, Mundziri, atTarghib (3/221/11) 193 Telah disebutkan takhrijnya di muka. 194 Aku tidak menemukan sanadnya dan alHaitsamy menyebutkan dengan kalimat pasif – yang mengandung kemungkinan dha’ifnya hadits – dan Dzahaby mengikutinya serta tidak menyebutkan perawinya! 195 Untuk memastikan keutamaan suatau amalan dengan pahala yang tertentu membutuhkan dalil. Adapun jihad fi sabilillah yang wajib ain lebih afdhal daripada membantu kedua orang tua di rumahnya karena kemaslahatan umum lebih diutamakan daripada kemaslahatan husus. Sedangkan jihad yang wajib kifayah maka membantu dan berbakti kepada orang tua lebih diutamakan sebagaimana disebutkan dalam hadits di muka – penerj. 196 HR.Ahmad (2/182), Abu Dawud (2276), Daruquthny (3/305), Hakim (2/207), Baihaqy (8/504), dihasankan alBany dalam alIrwa’ (2187) Yakni dengan syarat istri yang diceraikan itu belum menikah lagi- riwayat tersebut berkaitan dengan itri yang dicerai mempunyai bayi kecil. Adapun bila bayi telah cukup dewasa atau baligh maka ayah lebih berhak atau anak diminta memilih. (Lihat Aunul Ma’mub – penerj)

Ketika ia berumur tua saat membutuhkanmu.bulan seolah sembilan tahun.” Maka Rasulullah ‫ ممم مممم مممم م ممم‬mengutus Amar. mengorbankan hartanya untuk membayar tabib. tetapi kamu melupakan bantuan kepadanya dan kamu anggap sulit urusannya padahal ringan. Ia adalah pemuda yang rajin beribadah. sementara ia kelaparan. Dan di ahirat kamu dijauhkan dari rahmat rabbul alamin. Lalu mereka menuntunkan mengucapkan kalimat syahadat laa ilaha illa Alloh. Mereka ke tempat Alqomah dan menemukannya sedang sekarat. Lalu istrinya menemui nabi dan berkata : Suamiku dalam sakit keras. hai Rasulullah. Wajah tua dan lemah karena mengurusmu. seorang pemuda bernama Alqomah. kamu akan disiksa di dunia dengan kedurhakaan anak-anakku di dunia ini. Kamu mengutamakan kemaslahatan istri dan anak-anakmu. Mencuci kotoranmu dengan tangan kanannya yang mulia dan lebih mendahulukan makanmu atas dirinya. Sangat sakit ketika melahirkanmu. kamu jadikan urusannya perkara yang amat remeh. Kepindahan dan hartanya pertolongan untukmu. Maka kamu kenyang. serasa hatinya terbang Berapa banyak ia mencuci kotoranmu dengan tangan kanannya Pangkuannya tidak lain adalah tempat tidurmu Ia menebus kesusahanmu dengan jiwanya Dan dari kedua payudaranya kamu minum air susu yang bersih Sering kali ia kelaparan memberimu kasih Sayang dengan sepenuh kekuatannya saat kamumasih kecil Wahai orang yang berakal tetapi mengikuti hawa nafsunya Wahai orang yang melihat tetapi buta hatinya Bersemangatlah kamu mendo’akan kebaikan untuknya Dan sesunguhnya kamu membutuhkan doa kepadaNya. Kamu anggap umurnya panjang padahal pendek. Pada suatu hari ia sakit keras. Menyusuimu dengan susunya dari kedua payudaranya. Bagi ibumu ada hak yang banyak atasmu kalau kamu tahu Banyaknya kebaikanmu adalah sedikit di sisi Alloh Ta’ala Malam-malam ibumu tidur dengan menanggung kesusahan Rintihan napas kasih sayang dan kesabarannya mengiringi tidurnya Saat melahirkan. Memberimu kebaikan.malam. Meskipun demikian betapa seringnya kamu memperlakukannya dengan ahlak jelek padahal ia selalu mendoakan kebaikanmu siang . Ia ubah pangkuannya menjadi hamparan tempat tidurmu. dengan rahasia dan terang-terangan. menegurmu dengan pelan dalam kitabNya. shalat. aku ingin mengetahui keadaan sesungguhnya. Shuhaib dan Bilal. akan tetapi lidahnya . kamu tidak kehausan sementara ia meraung-raung kehausan. Seandainya dipilihkan antara kehidupanmu dan kematiannya pasti ia memilih kehidupanmu dengan teriak sekeras-kerasnya. Diriwayatkan di jaman nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam. jika kamu sakit maka ia sangat sedih dan hawatir. memerintahkan kepada mereka : Temuilah ia dan tuntunkanlah mengucapkan syahadat”. Sedangkan Rabbmu melarangmu berkata jelek. andainya kamu tahu rasa sakit dan susahnya Maka siapa yang merasa kasihan kepadanya. puasa dan sedekah. Ia memanggilmu dengan suara cercaan: “Yang demikian itu disebabkan perbuatanmu dan Alloh tidaklah mendhalimi hamba-hambaNya”.

apakah ia mampu mengucapkan syahadat laa ilaha illa Alloh atau tidak? Barangkali Ibu AlQomah berbicara bukan dari hatinya karena malu padaku”. aku lebih berhak mendatangi Rasulullah ‫ . Kemudian nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam berkata : “Hai Bilal. puasa dan sedekahnya selama kamu murka kepadanya”. aku tidak ridha kepadanya”. jujurlah kepadaku. bagaimana keadaan anakmu Alqomah? Ia berkata : Hai Rasulullah. jika kamu dusta maka wahyu akan turun kepadaku. Tanya nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam : Bagaimana dengan kamu? Ia menjawab: Hai rasulullah. Lalu Bilal pergi dan mendengar dari dalam rumah mengucapkan : laa ilaha illa Alloh. aku bersaksi pada Alloh Ta’ala. puasa dan sedekah”. barangsiapa mengutamakan istrinya atas ibunya maka ia dilaknat Alloh Ta’ala. anakku tidak bisa menanggung hatiku waktu anda membakarnya”. ia mengutamakan istrinya dan durhaka kepadaku”. Kata nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam : Mengapa demikian? Jawabnya: Hai rasulullah. Bilal masuk lalu berkata : Jika Ibu AlQomah murka maka lisannya tertahan dari mengucapkan laa ilaha illa Alloh dan jika ridha maka lisannya dapat mengucapkannya. siksa Alloh Ta’ala lebih keras dan kekal. Rasulullah ‫ ممم مممم مممم م ممم‬berkata : “Sesungguhnya kemurkaan ibu Alqomah menjadi penghalang dirinya mengucapkan syahadat”. bahwa aku telah ridha pada anakku Alqomah. Kemudian AlQomah meninggal pada hari itu juga. Maka Rasulullah ‫ ممم مممم مممم م ممم‬berkata : Pergilah hai Bilal ke tempat AlQomah. Alqomah tidak bisa mengambil manfaat shalat. Kemudia Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam berkata di sisi kuburnya: Hai orang-orang muhajirin dan anshar. mengkafani. Alloh Ta’ala tidak menerima amalannya kecuali bila ia tobat. Ibu Alqomah berkata : Hai rasulullah. ممم مممم مممم م ممم‬ setelah ketemu ia salam dan dijawab salamnya. menyolatkan dan menghadiri penguburannya. Demi jiwaku yang di tanganNya. Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bertanya:Apakah salah satu dari orang tuanya masih hidup? Dijawab :Hai Rasulullah. Kata Rasulullah ‫ : ممم مممم مممم م ممم‬Hai Ibu Alqomah. malaikat dan semua manusia. malaikat-malaikat dan kaum muslimin yang hadir. Ibunya berkata :Diriku untuk diriku sebagai tebusan. jika kamu senang agar Alloh Ta’ala mengampuninya maka ridhailah.tidak mampu mengucapkannya. Rasulullah ‫ممم‬ ‫ مممم مممم م ممم‬mengutus salah seorang sahabat untuk menemui ibu Alqomah dan memerintahkan agar ia menemui nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam kalau mampu jika tidak mampu maka beliau yang akan datang menemuinya. Ibu Alqomah berkata : Hai rasulullah. ibunya sudah tua masih hidup”. صلى ال عليه و سلم‬Ia bangkit dengan sempoyongan dan berdiri dengan tongkatnya untuk berjalan mendatangi Rasulullah ‫. pergilah dan kumpulkan kayu bakar”. apa yang akan anda lakukan? Jawab Rasulullah ‫ : ممم مممم مممم م ممم‬Aku akan membakar anakmu di depanmu”. Ibu Alqomah berkata : Hai rasulullah. Kemudian mereka menemui nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam dan mengabarkan bahwa ia tidak bisa mengucapkan kalimat syahadat. Rasulullah ‫ممم مممم مممم م‬ ‫ ممم‬menghadiri jenazahnya. berbuat baik kepadanya dan meminta . ia banyak shalat. memandikan. Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam berkata :Hai ibu Alqomah.

betapa banyak khathib yang mengucapkan dan membacakannya di mimbar-mimbar jum’at dan pelajaran-pelajaran tidak mengerti kebatilan kisahnya. Andaikata Dzahaby mengosongkan kitab ini dari kisah tersebut. Riwayat Uqaily dalam “Dhu’afa’ (/3/461).keridhaannya.197 Dosa Besar Yang Kesembilan Tidak Menyambung Persaudaraan Dengan Saudara Dekat َ َ ْ َ ْ َ ِ ِ َ َُ َ َ ِ ّ َ ‫واتقوا ال الذي تسآءلون به والرحام‬ ُّ َ “Dan taatlah kepada Allah yang dengan mempergunakan namaNya kamu saling meminta”198 Yakni jagalah hubungan silaturahim agar kamu tidak memutuskannya.penerj 199 Terjemah sesuai tafsir (Ibnu Jarir .”Aku meminta atau bertanya kepadamu dengan nama Allah”. alKharaithy (230) dari Abdillah bin Abi Aufa akan tetapi tidak disebutkan anak yang durhaka. kisah-kisah batil dan haditshadits palsu tentu lebih afdhal.… wallahul musta’an. dari Faid dari Ibni Abi Aufa”. (As Sa'dy .penerj) 201 arRa’du : 20-21 . Ibnul Jauzy berkata : Tidak shahih haditnya karena terdapat perawi bernama Faid yang ditinggalkan haditsnya (matruk) dan Dawud bin Ibrahim yang suka dusta. Mereka itulah orang-orang yang dila`nati (dijauhkan dari rahmat) Allah dan ditulikan-Nya telinga dan dibutakan-Nya penglihatan mereka dari kebenaran. ْ ُ َ َ ْ َ َ ْ َ َ ْ ُ ّ َ َ َ ُ ُ ُ َ َ َ َ ِ ّ َ ِ َ ْ ُ ْ ُ َ َ ْ َ ُ ّ َ ُ َ ‫َ َ ْ َ َ ْ ُ ْ ِ َ َ ّ ْ ُ ْ َ ُ ْ ِ ُ ِ ْ َ ْض‬ ‫فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الر ِ وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم ال فأصمهم وأعمى أبصارهم‬ Maka apabila kamu berpaling dari ketaatan kepada Alloh maka kamu akan bermaksiat lalu kafir dan menumpahkan darah di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan. Maka ridha Alloh Ta’ala adalah ridha ibu dan murka Alloh Ta’ala adalah murka ibu”. (anNisa :1) . meskipun demikian beliau menyebutkannya dalam kitab alKabair. Sementara itu Imam Dzahaby menyebutkannya dalam kisah itu padahal beliau sendiri yang menyatakan kebatilan kisahnya dalam kitabnya Lisanul Misan.dan orang-orang yang menghubungkan apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan (seperti silaturahim dan yang lainnya)201 197 Kisah palsu. Dan aku tidak menemukan sanad sampai AlQomah yang disebutkan dalam riwayat tersebut di atas dan tidak menemukan biografinya di kitab-kitab biografi perawi mana pun bahkan aku tidak menemukan sahabat yang bernama AlQomah mati di jaman nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam yang mana sebagian besar sahabat meninggal pada penaklukan Mesir dan selainnya dari penaklukan-penaklukan negeri-negeri kafir ke dalam kekuasaan Islam sebagaimana yang dikatakan Ibnu Abdil Barr dalam kitabnya alIsti’ab dan Ibnu Hajar dalam kitabnya alIshabah dan Ibnu Hajar tidak menyebutkan biografi satu sahabat pun bahwa AlQomah disebutkan dalam kisah di atas. Barangkali di jamannya masih banyak orang yang dapat membedakan mana hadits dan kisah yang palsu. Ibnu Hajar mengikuti komentar Dzahaby dan menyebutkannya dalam kitabnya Lisanul Mizan (2/414) dan demikian juga alHalaby dalam kitabnya alKasyef alHatsits (112).200 َ ُ َ ُ َ َ َ ْ ُ ّ َ َ ْ َ َ َ َ َ ُ َ ِ ِ ُ َ َ َ َ َ ُِ َ َ ِ ّ َ َ َ ِ ْ َ ُ ُ َ َ َ ِ ِ ْ َ ِ َ ُ ُ َ ِ ّ ‫الذين يوفون بعهد ال ولينقضون الميثاق والذين يصلون مآأمر ال به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء‬ ِ َ ِْ ‫الحساب‬ (yaitu) orang-orang yang memenuhi janji Allah dan tidak merusak perjanjian (tidak seperti munafik). Dzahaby berkata mengenai biografu Dawud: Termasuk musibah yang menimpa Dawud bin Ibrahim adalah hadits yang diberitakan kepadaku dari Ja’far. Lalu beliau menyebutkan hadits di atas. Ibnul Jauzy . akan tetapi di jaman kita.199. Syu’aibul Iman (7892).penerj) 200 Mereka mendengar dan melihat tapi tidak mengambil manfaat dari pendengaran dan penglihatan dari kebenaran. 198 Misal. alMadhu’Alloh Ta’ala (3/87). Baihaqy.

Khosirin dalam ayat ini bermakna kafir (Tafsir Ibnu Katsir .penerj) .penerj) . . Yang dimaksud fasik dalam ayat ini adalah orang-orang kafir dengan dalil ayat selanjutnya (Tafsir Ibnu Katsir . Sedangkan melanggarnya dengan tidak mengamalkan perjanjian itu (Tafsir Ibnu Katsir . bersikap sombong dan tidak berbuat baik pada mereka padahal ia mampu. HR.”Bukankah Aku sesembahanmu dan penciptamu?” Mereka menjawab. larangan yang harus dihindari dalam kitab-kitabNya dan ajaran rasul-rasulNya. 205 Yaitu wasiat Alloh kepada hambaNya.208 Dan dosa yang lebih besar daripada memutus silaturahim adalah memutus antara Alloh Ta’ala dan hamba dan antara perjanjian Alloh Ta’ala dan hamba. Melanggar perjanjian itu ialah dengan tiadk mengamalkannya. perintah untuk taat kepadaNya. Disebutkan dalam hadits dari nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam : “Bagi yang mempunyai saudara-saudara dekat yang miskin dan tidak berbuat baik kepada mereka tetapi ia mengeluarkan infaknya untuk selain mereka maka Alloh Ta’ala tidak menerima sedekahnya dan tidak melihatnya pada hari kiamat. (Tafsir Ibnu Katsir .209 Dan Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬berkata : ‫ صلوا أرحامكم ولو بالسلم‬Sambunglah silaturahim walaupun dengan menitip salam”.”Ya’.210 Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬berkata : ‫ومن كان يؤمن بالله واليوم الخر فليصل رحمه‬ 202 203 Yakni orang-orang munafik (Tafsir Ibnu Katsir – penerj) Yakni orang-orang beriman (Tafsir Ibnu Katsir . 210 Hasan.َ َ ُ َ ِ ِ ّ َ َ َ َ َ ُ َ ْ َ َ ِ ِ َ ِ ِ ْ َ ِ ّ َ ْ َ َ ُ ُ َ َ ِ ّ َ ِ ِ َ ْ ّ ِ ِ ِ ّ ِ ُ َ َ ً ِ َ ِ ِ ِ ْ ‫َي‬ ‫و َهدي به كثيرا وما يضل به إل الفاسقين الذين ينقضون عهد ال من بعد ميثاقه ويقطعون مآأمر ال به أن يوصل‬ ُ ِ َ ُ ِ َ ْ ُ ُ َ ِ َْ ُ ِ ْ َ ِ َ ُ ِ ْ ُ َ ‫ويفسدون في الرض أولـئك هم الخاسرون‬ “Dengan perumpamaan itu banyak orang disesatkan202 Alloh dan dengan perumpamaan itu pula banyak orang yang diberiNya petunjuk203 dan tidak ada yang disesatkan Alloh kecuali orang-orang yang fasik.penerj) .penerj) .AlBazzar dari Ibni Abbas. Baihaqy (7973) dari Anas (7972) dari Suwaid bin Amir dan dihasankan alBany dalam Shahih alJami’ (2838) dan Bukhari (599) dari Amr bin alAsh tetapi dengan lafadz ”Akan tetapi bagi mereka punya kasih sayang maka hubungi dengan silaturahim”. 209 Dha’if. haram masuk sorga kecuali bila ia tobat dan berbuat baik kepada mereka.penerj) .penerj) 207 Dengan kekafiran dan kemaksiatan (Tafsir Ibnu Katsir . Jika ia miskin maka bisa menyambung silaturahim dengan mengunjungi dan menanyakan kabar mereka”. Fasik meliputi kafir dan maksiat. Mereka itulah orangorang yang kafir”. Thabarany dari Abi Thufail. Kefasikan kafir lebih jelek. 204 Fasik secara bahasa berarti keluar dari ketaatan. ia masuk ke dalam ancama hadits di atas. 206 Yaitu silaturrahim dan kerabat dekat serta apa yang diperintahkan Alloh untuk menyambungnya. 208 Bila dihubungkan dengan orang-orang kafir maka bermakna kafir dan bila dihubungkan dengan orangorang beriman maka bermakna dosa. Thabarany. Atau bermakna perjanjian yang Alloh ambil sejak anak Anak Adam di dalam tulang sulbi Adam. Maka barangsiapa memutus hubungan saudara-saudaranya yang dekat yang miskin.204Yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Alloh205 setelah perjanjian itu teguh dan memutuskan apa yang diperintahkan Alloh untuk menghubungkannya206 serta membuat kerusakan207 di muka bumi. Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬berkata : ‫“ ل يدخل الجنة قاطع رحم‬Tidak masuk sorga orang yang memutus silaturahim”.

Lalu menanyakan uangnya pada keluarganya. Tirmidzy (1908). Jika ia masuk sorga pasti ia akan 211 212 HR. tetapi keluarganya tidak ada yang tahu. Ali bin alHasan berkata kepada anaknya: Hai anakku. Diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiallahu 'anhu bahwa ia duduk mengabarkan hadits dari nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam : Keluarlah tiap orang yang memutus tali silaturahin atau berdiri pergi dari sisi kami.212 Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬berkata : Alloh Ta’ala berkata : ‫يقول ال : أنا الرحمن وهي الرحيم فمن وصلها وصلته و نت قطعها قطعته‬ “ Aku Yang Maha Penyayang dan bersifat penyayang barangsiapa menyambung kasih sayang maka Aku menyambungnya dan barangsiapa memutusnya maka aku memutusnya”213. atau ia berdiri pergi dari sisi kami”. Maka tidak ada satu orang pun yang beridir kecuali seorang pemuda berdiri dari sisi majlis yang paling jauh.Bukhari (5991). Setelah wuquf dan kembali ke Mekkah ia menemukan lelaki yang ia titipi uangnya meninggal dunia. Syu’abul Iman (7966). janganlah kamu berpagi-pagi menjadi orang yang memutus silaturahim.“Barangsiapa beriman kepada Alloh Ta’ala dan hari ahir maka sambunglah tali silaturahim”. Hikayat Diriwayatkan bahwa seorang lelaki kaya haji ke Mekkah.211 Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬bersabda: ‫ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها‬ “Bukanlah orang yang menyambung silaturahim dengan membalas silaturahim yang serupa akan tetapi orang yang menyambung silaturahim adalah orang yang diputus hubungannya lalu ia menyambungnya”. Bibinya bertanya kepadanya: Apa yang menyebabkan kamu datang ke sini hai anak saudara laki-lakiku? Jawab pemuda : Sungguh aku duduk menimba ilmu pada Abu Hurairah radhiallahu 'anhu sahabat nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam katanya: Keluarlah tiap orang yang memutus silaturahim.Bukhari (7138) HR. Sesampainya ke Mekkah. Abu Dawud (1697). Kemudian ia menemui ulama Mekkah dan mengabarkan keadaan dirinya dan hartanya. sesungguhnya aku menemukannya dilaknat dalam kitabullah pada tiga tempat”. . Lalu ia pergi menemui bibinya karena ia telah memutus hubungan dengannya sejak beberapa tahun setelah penyapihannya. Maka bibinya berkata : Kembalilah kepada Abi Hurairah dan tanyakan mengapa demikian? Ia kembali menemui Abu Hurairah radhiallahu 'anhu dan menceritakan pembicaraan dengan bibinya dan bertanya: Mengapa orang yang memutus silaturahim tidak boleh duduk di sisimu? Abu Hurairah radhiallahu 'anhu menjawab: Aku mendengar Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬bersabda : ‫“ إن الرحم ل ينزل على قوم فيهم فاطع رحم‬Sesungguhnya rahmat tidak turun pada kaum yang terdapat seorang yang memutus silaturahim”. Baihaqy. dan ia berkata dalam kitab Majma’ azZawaid (8/151) hadits riwayat Ahmad dan perawi-perawinya terpercaya. Ulama berkata : Bila kamu berada pada pertengahan malam datanglah ke sumber air zam-zam dan lihatlah airnya dan panggillah nama orang yang kamu titipi uangnya. Ahmad (2/190) dari Abdillah bin ‘Amr radhiallahu 'anhu. 213 HR. ia menitipkan uangnya seribu dinar emas pada seorang lelaki yang terkenal amanah dan baik sampai ia wuquf di Arafah.

Alloh Ta’ala berfirman : ً ِ َ َ َ َ ً َ ِ َ َ َ ُ ِّ َ ّ ‫ولتقربوا الزنى إنه كان فاحشة وسآء سبيل‬ َُ ْ ََ َ “Janganlah kamu mendekati zina. Telah disebutkan takhrijnya di muka. bibi. di sana terdapat sumur yang disebut Bahrut dan disebut-sebut terletak di bibir neraka jahannam.215 Seperti memutus hubungan dengan saudara perempuan. Orang-orang ini boleh dibunuh. Ulama mengatakan: Inna lillahi wa inna ilaihi raji’un. zina muhshon dan murtad. seperti hikayat lainnya yang disebutkan dalam buku ini.menjawab seketika itu jua. Kemudian ia bertanya : Di mana emasku ?:Jawabnya: Aku pendam di tempat fulan di rumahku. sesungguhnya zina itu adalah suatu dosa yang sangat besar dan suatu jalan yang buruk”. Pergilah ke negeri Yaman. 216 AlIsra : 32 217 karena termasuk dosa besar yang tidak diampuni pelakunya bila mati membawa dosa ini. melihatnya dan memanggil temannya. Setelah menemukannya. Bukhari dan Muslim. Sesungguhnya Ia Maha Baik dan Pemurah.214 Yang membenarkan hikayat di atas adalah hadits : ‫ ل يدخل الجنة قاطع رحم‬Tidak masuk sorga orang yang memutus tali silaturahim”. Maka kita memohon tafik untuk taat kepadaNya.(yakni) akan dilipatgandakan azab 214 215 Hikayat ini batil. Jika ia masuk neraka niscaya ia segera menjawab panggilanmu.216 Alloh Ta’ala berfirman : ‫والذين ليدعون مع ال إلها ءاخر وليقتلون النفس التي حرم ال إل بالحق وليزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما‬ ً َ َ َ َ َ ِ َ ْ َ ْ ّ َ َ َ ُ ْ َ َ َ ّ َ ْ ِ ّ ِ ُ َ ّ َ ِ ّ َ ْ ّ َ ُُ ْ َ َ َ َ َ َ ً َ ِ ِ َ َ َ ُ ْ َ َ َ ِ ّ َ َ َ ْ َ ّ ِ ً َ ُ ِ ِ ْ ُْ َ َ ِ َ َ ِ ْ َ ْ َ ُ َ َ ْ ُ َ ُ َ َ ُ ‫يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إل من تاب‬ “Orang-orang yang tidak menyembah ilah yang lain beserta Allah217 dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar. Kemudian ia kembali menemui ulama tersebut dan memberitakan kejadiannya. .penerj) 219 Ini juga dosa besar setelah syirik. Bukhari dan Muslim. paman. Wallahu a’lam. lihatlah pada malam hari dan panggillah panggillah nama orang yang kamu titipi uangnya.penerj) 218 Alasan yang benar yaitu mengqishash. Kami hawatir temanmu masuk neraka. (Tafsir Ibnu Katsir . aku tidak amanahkan kepada anakku. HR. barangsiapa yang melakukan demikian itu. Lelaki itu mendatangi air zam-zam dan memanggil fulan tetapi ia tidak mendengar suara apa pun. Bukhari dan Muslim . Lelaki itu bertanya: Mengapa kamu menaruhnya di tempat itu. HR. ponakan dan kerabat lainnya. (Tafsir Ibnu Katsir . Maka datangilah tempat itu dan galilah niscaya kamu akan menemukannya!. niscaya dia mendapat (pembalasan) dosa (nya). Dosa Besar Yang Ke Sepuluh Zina Sebagian zina lebih besar dosanya dibanding yang lainnya. HR. aku dahulu menganggap kamu orang baik? Jawabnya: Dahulu aku memiliki saudara perempuan yang miskin yang aku tinggalkan dan aku tidak memperhatikannya lalu aku Alloh Ta’ala menyiksaku dan menempatkanku pada tempat ini”.218 dan tidak berzina219.penerj. Maka lelaki itu pergi ke Yaman dan menanyakan tempat sumur itu. mendatanginya malam hari.

Ibnu Katsir dan. Jika mereka meminta pertolongan maka malaikat penjaga neraka berkata :Mana suara itu.penerj) 222 AlFurqon : 68-70 223 Zina adalah persetubuhan seorang lelaki dengan perempuan tanpa pernikahan yang sah maupun nikah samar .221 Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. beriman dan mengerjakan amal saleh.222 Alloh Ta’ala berfirman ِ ْ َ ْ َ ‫ّ ِ َ ُ َ ّ ِ َ ِْ ُ ُ ّ َ ِ ٍ ّ ْ ُ َ َ َ َ َ ْ َ ٍ َ َ َ ْ ُ ْ ُ ِ ِ َ َ ْ َ ٌ ِ ِ ِ ِ ِ ُ ُ ْ ُ ْ ِ ُ َ ِ ل‬ ‫الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولتأخذكم بهما رأفة في دين ال إن كنتم تؤمنون با ِ واليوم‬ َ ِِ ْ ُ ْ َ ّ ٌ َ ِ َ َ ُ َ َ َ ْ َ ْ ََْ ِ ِ َ ْ ‫الخر وليشهد عذابهما طآئفة من المؤمنين‬ “Perempuan yang berzina223 dan laki-laki yang berzina. (Ibnu Katsir . Alloh Ta’ala melarang tiga dosa besar karena ketiganya kerusakan yang besar. baligh dan berakal.nikah samar misalnya seorang menikah dengan saudara sepersusuan dalam keadaan tidak mengetahui (Fathul Qadir. Apabila mereka pernah menikah walau sekali maka mereka dirajam sampai mati. Sebagaimana disebutkan dalam kitab Zabur :Sesungguhnya pezina kemaluan mereka digantung dengan kemaluan mereka di neraka.1204 penerj) 227 Thaifah adalah satu orang atau lebih dengan dasar surat attaubah ayat 122 (Tafsir alQurthuby) Tujuan persaksian itu adalah untuk menimpakan sikaan kepada pezina dan lebih menghardik.) 224 hukuman bagi lelaki dan wanita pezina yang belum pernah menikah. (Taisir alKarimir Rahman. Dalam hadits shahih hukuman ditambah dengan pengasingan satu tahun.) 226 yakni jika kau membenarkan tauhid dan hari ahir maka laksanakanlah hukuman itu. bangga. . maka pukullah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali pukulan. tidak merasa diawasi Alloh Ta’ala dan tidak malu kepadaNya? Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬berkata : 220 Adapun dosa selain syirik tidak kekal menurut dalil AlQur'an dan as Ssunnah. (Ibnu Katsir – penerj. Menyembah selain Alloh Ta’ala (syirik) adalah kerusakan agama.1204 – penerj. Demikian disebutkan dalam hadits dari nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam. kamu dahulu di dunia tertawa.) 221 yaitu amal-amal kejelekan yang telah dilakukan berubah menjadi kebaikan dengan tobat yang benar sebagaimana disebutkan dalam Shahih Muslim. Adapun belas kasihan secara tabiat maka tidak mengapa. jika mereka belum dihukum di dunia dan mati belum tobat maka di dihukum di ahirat dicambuk dengan api neraka. Adapun pezina muhshon (yang sudah nikah) maka dirajam menurut keterangan hadits mutawatir. (Dalam Shahihaini dari Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid. 685 – penerj. dan hari akhirat. maka amal kemaksiatan mereka diganti Allah dengan kebaikan.penrj) 228 AnNur : 2. jika ia melihat amal jelek dalam catatan amalnya maka berubah menjadi kebaikan.226 dan pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh satu thaifah227 dari orang-orang yang beriman.) 225 Yang dilarang adalah belas kasihan secara syar’i sehingga menghalangi untuk menjalankan hokum Alloh Ta’ala. (Ibnu Katsir .untuknya pada hari kiamat dan kekal220 dalam azab itu dalam keadaan terhina.1203 – penerj.224 dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) hokum Allah. (Fathul Qadir. Fathul Qadir. asSa’dy.228 Ulama berkata : Ini adalah hukuman pezina laki-laki dan perempuan di dunia jika mereka belum pernah menikah. Adapun budak lelaki dan perempuan yang berzina maka dipukul separoh (50 X) dari hukuman orang merdeka berdasarkan surat anNisa ayat 25. membunuh adalah kerusakan badan dan zina kerusakan kehormatan. senang.225 jika kamu beriman kepada Allah. kecuali orang-orang yang bertaubat.

230 Shahih. HR.Bukhari (2475. HR. Dzammil Hawa. Muslim (107). Ahmad (2/276).20). dosa apa yang terbesar di sisi Alloh Ta’ala ? Jawab nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam : Kamu menjadikan tandingan bagi Alloh Ta’ala padahal Ia mencipta kamu”.230 Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬berkata : Barangsiapa berzina atau minum hamer Alloh Ta’ala mencabut imannya sebagaimana seorang melepas baju dari atas kepalanya”. niscaya dia mendapat (pembalasan) dosa (nya). tidaklah pencuri ketika mencuri dalam keadaan beriman dengan iman sempurna. tidak dilihat dan tidak dibersihkan dosanya oleh Alloh Ta’ala dan mereka mendapatkan siksa yang keras pada hari kiamat : orang tua yang berzina. Baihaqy . tidak peminum hamer ketika minum hamer dalam keadaan beriman dengan iman sempurna.232 Ibnu Mas’ud berkata : ‫سألت رسول ال صلى ال عليه وسلم أي الذنب أعظم عند ال قال أن تجعل ل ندا وهو خلقك قال قلت له إن ذلك‬ ‫لعظيم قال قلت ثم أي قال ثم أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك قال قلت ثم أي قال ثم أن تزاني حليلة جارك‬ Aku bertanya : “Hai Rasulullah. Aku berkata : Sungguh itu dosa besar.Hakim (1/22). barangsiapa yang melakukan demikian itu. Nasai (8/313).‫ل يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ول يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ول يشرب الخمر حين يشربها وهو‬ ‫مؤمن ول ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن‬ “Tidaklah pezina berzina ketika berzina dalam keadaan beriman dengan iman sempurna. Hakim (1/22). Nasai (5/86). kemudian apa lagi? Jawab nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam : Kamu membunuh anakmu karena takut makan bersama kamu (takut miskin). Ibnu Majah (3936) dari Abi Hurairah radhiallahu 'anhu. 232 HR.231 Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬berkata : ‫ثلثة ل يكلمهم ال يوم القيامة ول ينظر إليهم ول يزكيهم ولهم عذاب أليم شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر‬ “Tiga golongan yang tidak diajak bicara. . Muslim (57).229 Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬berkata : ‫إذا زنى الرجل خرج منه اليمان كان عليه كالظلة فإذا انقطع رجع إليه اليمان‬ “Jika seorang berzina iman keluar darinya seolah awan hitam di atas kepalanya kemudian bila ia meninggalkannya maka ia kembali kepadanya”. Abu Dawud (4689). budak yang berdusta dan orang miskin yang sombong”. Baihaqy. Syu’abul Iman (4979) dari Abi Hurairah radhiallahu 'anhu.(yakni) akan dilipatgandakan azab untuknya pada hari kiamat dan kekal dalam azab itu dalam keadaan 229 HR. Abu ‘Awanah (1/19. tidaklah orang yang merampas harta yang mahal yang mata manusia terbelalak melihatnya ketika ia merampasnya dalam keadaan beriman dengan iman sempurna”. Lalu Alloh Ta’ala menurunkan firmanNya : ‫والذين ليدعون مع ال إلها ءاخر وليقتلون النفس التي حرم ال إل بالحق وليزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما‬ ً َ َ َ َ َ ِ َ ْ َ ْ ّ َ َ َ ُ ْ َ َ َ ّ َ ْ ِ ّ ِ ُ َ ّ َ ِ ّ َ ْ ّ َ ُُ ْ َ َ َ َ َ َ ً َ ِ ِ َ َ َ ُ ْ َ َ َ ِ ّ َ َ َ ْ َ ّ ِ ً َ ُ ِ ِ ْ ُْ َ َ ِ َ َ ِ ْ َ ْ َ ُ َ َ ْ ُ َ ُ َ َ ُ ‫يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إل من تاب‬ “Orang-orang yang tidak menyembah ilah yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar. Syu’abul Iman (4981). dan tidak berzina. 6772. Ibnu Mundah (620) dari Abi Hurairah radhiallahu 'anhu.154). Timidzy(2625). Ibnu Jauzy. 231 Dha’if. Aku bertanya : Kemudian apa lagi? Jawab nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam : Kamu menzinai istri tetanggamu”. Dha’fah.Abu Dawud (4690). ALBany (1274) dari Abi Hurairah radhiallahu 'anhu. 681).

lalu mereka berkata : Kami tidak pernah mencium bau sebusuk ini”. Aku bertanya: Siapa mereka itu hai Jibril? Jawab Jibril :Mereka adalah para pezina lelaki dan perempuan dan itulah siksa mereka sampai hari kiamat”. Muslim ((86). berkata : Sesungguhnya penduduk neraka sangat terganggu oleh bau busuk kemaluan para pezina”. bagaimana Alloh Ta’ala menggandengkan antara dosa zina dengan istri tetangga bersama kesyirikan dan membunuh jiwa yang diharamkan. Dikatakan kepada mereka : Itulah bau busuk kemaluan pezina”. 6990). 236 Riwayat Ibnul Jauzy. 475 dari Ali.237 Pada sepuluh ayat terahir yang dituliskan Alloh Ta’ala untuk Musa ‘alaihis salam berbunyi : Janganlah kamu mencuri dan berzina nanti Aku akan menghalangimu dari 233 HR. Aku katakan : Dari jalan Atha juga diriwayatkan oleh Ibnul Jauzy dalam kitabnya Dzammul Hawa. maka kami menemui semacam tanur yang ujung atasnya sempit dan pangkalnya lebar. beriman dan mengerjakan amal saleh.Bukhari (4477)(6811).terhina. Ahmad (1/380-431). Hadits di atas terdapat dalam kitab Shahihaini. Ibnu Hibban (44`14). . Dalam Shahih Bukhari dari Samurah bin Jundub yang mengisahkan tentang mimpi nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa Jibril dan Mikail menemuinya lalu berkata : ‫فانطلقت معها فأتينا على مثل بناء التنور قال عوف أحسب أنه قال فإذا فيه لغييظ وأصييوات فاطلعنييا فييإذا فيييه‬ ‫رجال ونساء عراة وإذا بنهر لهيب من أسفل منهم فإذا أتاهم ذلك اللهب تضوضوا قلت من هؤلء يا جبريل؟‬ ‫قال هؤلء الزناة والزواني فهذا عذابهم إلى يوم القيامة‬ “Lalu kami berjalan. 7047). Ibnu Hibban (655). paling panas apinya dan paling busuk baunya adalah pintu-pintu pezina yang melakukan perzinaan setelah mereka tahu keharamannya”.9) 235 Ibnu Abi Hatim berkata dalam kitabnya Durul Mantshur (4/186) : Diriwayatkan oleh Abu Nu’aim dari Atha alKhurasany.234 ‘Atha menafsirkan ayat ‫“ لها سبعة أبواب‬Neraka itu mempunyai tujuh pintu”.katanya : “Penduduk neraka mencium bau busuk. Tiba-tiba banyak lelaki dan perempuan telanjang. 156 dari Makhul dengan sanad mu’dhal (terputus dua rawi atau lebih secara berturut-turut) Di samping itu apa yang ia katakan berkaitan dengan masalah ghaib yang tidak semestinya seorang mengucapkannya kecuali dengan dalil dari AlQur'an atau asSunnah.235 Dari Makhul adDimasyqy –imam dari kalangan tabiin asal Damaskus . Kemudian kami melihat di dalamnya. alKabir (6984. Thabrani. sementara api menyala-nyala dari bawahnya dan mereka berteriak akibat panasnya api. 157. terdengar banyak suara ribut. 155. Maka lihatlah wahai saudaraku. Nasai (388). kecuali orang-orang yang bertaubat.Bukhari (1386. Ahmad (5/8. salah satu ulama tafsir. 234 HR.236 Ibnu Zaid. pintu neraka yang paling menyedihkan tempatnya. Tirmidzy(3183) dan lain-lain. 6986. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”233. Dzammul Hawa. maka amal kemaksiatan mereka diganti Allah dengan kebaikan. –penerj 237 Diriwayatkan oleh alKharaithy dalam kitabnya Masawi alAkhlaq.

Syu’abul Iman (5091) dari jalan Maslamah bin Ali alKhasyan dari alA’masy dari Syaqiq dari Hudzaifah bin alYaman secara marfu’ sedangkan Maslamah sangat dha’if. lalu bagaimana dengan orang lain? Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬berkata : Sesungguhnya Iblis memberi semangat tentaranya di bumi dengan mengatakan: Siapa di antara kalian yang dapat menyesatkan seorang muslim maka aku akan mengenakan mahkota di kepalana. alMajruhin (1/84). Kemudian tentara ini ia dekatkan kepadanya lalu ia memakaikan mahkota di atas kepalanya”. Adapun lafadz dalam Muslim dan Musnad Abd bin Humaid dari Jabir radhiallahu 'anhu : ‫إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه فأقربهم منه منزلة أعظمهم فتنة قال‬ ‫فيأتيه أحدهم فيقول فعلت كذا وكذا فيقول ما فعلت شيئا قال ثم يأتيه أحدهم فيقول ما‬ ‫تركته حتى فرقت بينه وبين أهله فيقول نعم أنت فيدنيه منه‬ “Sesungguhnya Iblis meletakkan singgasananya di atas air kemudian mengutus tentara-tentaranya untuk menggoda manusia. alMudhu’Alloh Ta’ala (3/107). Didatangkanlah seorang bawahan Iblis di hadapannya lalu melaporkan tugasnya: Aku senantiasa menggoda fulan sampai ia menceraikan istrinya”. 154. Bawahan yang ketiga dipanggil. sanadnya dhaif.melihat Aku”. Adapun bagian di ahirat adalah : murka Alloh Ta’ala. Adapun bagian yang di dunia adalah: hilangnya kewibaan wajah. Ibnu Hibban. kamu telah melakukan tugas dengan gemilang”. Kemudian didatangkanlah lagi seorang bawahan Iblis di hadapannya lalu melaporkan tugasnya: Aku tidak meninggalkan fulan hingga ia menceraikan istrinya. Jika seorang berzina maka Alloh Ta’ala mencabut pakaian iman darinya dan jika ia tobat maka Ia kembalikan kepadanya”. jeleknya perhitungan amal dan siksa neraka”. dan disebut-sebut matruk. 155). Dari Anas radhiallahu 'anhu katanya : Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬berkata : “Iman adalah pakaian yang Alloh Ta’ala kenakan kepada siapa yang Ia kehendaki.238 Kami berlindung kepada Alloh Ta’ala dari kejahatan setan dan tentaranya. Iblis berkata : Kamu belum melakukan sesuatu. Jika kalimat ini dikatakan kepada Musa nabi yang mulia. ia berkata :Aku senantiasa menggoda fulan hingga ia berzina”. Iblis berkata : Kamu belum melakukan sesuatu. katanya : mengabarkan kepadaku Atha’ bin asSaib dari Abi Abdirrahman asSulamy dari Abi Musa secara marfu’. Maka setan yang dapat menyesatkan manusia sehingga dapat melakukan dosa yang terbesar itulah yang paling dekat kedudukannya di sisi Iblis. Ibnul Jauzy . pendek umur dan kemiskinan. alBany mendha’ifkan dalam Da’if alJami’ (1421) 240 Dha’if riwayat Ibnu Adi (6/317). Didatangkanlah seorang bawahan Iblis di hadapannya lalu melaporkan tugasnya: Aku telah melakukan demikian dan demikian.239 Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬berkata : Hai kaum muslimin jauhilah dari perzinaan karena padanya ada enam bagian. Iblis berkata : Ya. alKharaithu. Ibnul Jauzy. 238 . Iblis berkata : Ya. Dzammul Hawa. alMasawi (476). Iblis berkata : Kamu belum melakukan apa-apa”.240 Riwayat Abu Nu’aim dalam “alHilyah” (8/128) dari jalan Ibrahim bin alAsy’ats. ia berkata : Aku selalu menggoda fulan sehingga ia bermusuhan dengan saudaranya”. Tiga bagian di dunia dan tiga bagian di ahirat. kamu telah melakukan tugas dengan gemilang”. Wallahu a’lam . Abu Nu’aim (4/111). Kemudian tentara ini ia dekatkan kedudukannya di sisinya”. ia akan kawin dengan perempuan lain”. nanti mereka akan damai”. Kemudian bawahan yang kedua dipanggil. Diriwayatkan oleh Muslim dan Abd bin Humaid (1033) dan Ahmad (3/314) dari Jabir dengan lafadz lain. Baihaqy.Baihaqy (4981). Maka tentara yang paling tinggi kedudukannya di sisinya adalah yang paling besar dalam menyesatkan manusia. Dzammul Hawa.penerj 239 HR.

Hakim berkata : Sanadnya shahih dan Dzahaby menyetujuinya! Akan tetapi tidak seperti yang mereka katakan. 244 Aku tidak menemukan sanadnya. dari jalan Ibnu Abi Dunya berkata : mengabarkan kepadaku Ammar bin Nashr.242 Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬berkata : “Di jahannam terdapat lembah yang banyak ular. diriwayatkan oleh Ibnul Mubarak dalam Zawaid azZuhd (336) dari jalan Ibni Abdi Dunya dalam kitab Washfin Nar (37) secara mauquf dari Syafy bin Mati’ alAshbahy dan dalam sanadnya mengandung kelemahan”. bahwa Abu Burdah mengabarkan kepadanya dari Abi Musa lalu ia menyebutkan haditsnya dan lafadznya :”Tiga golongan yang tidak masuk soga”. alHaitsamy dalam kitab Majma’ Zawaid (10/392) menyandarkannya pada Thabarany dan Ahmad. kemudian daging badannya hancur dan dari kemaluannya mengalir bau busuk dan nanah”. Ibnu Hibban (5346). Jika suami mengetahui perbuatan istrinya dan diam maka Alloh Ta’ala mengharamkannya masuk ke sorga karena Alloh Ta’ala mencatat di pintu sorga : Kamu hai sorga tidak halal dimasuki orang-orang yang tidak punya cemburu (dayuts)”. 154. mengabarkan kepadaku Baqiah dari Abi Bakar bin Abi Maryam dari alHaitsam bi Malik atThaiy secara mafu. kemudian dagingnya hancur. bila suaminya tidak mengetahui perbuatan istrinya.241 Mengalir dari kemaluan para pezina nanah di neraka kemudian diminumkan kepada orang-orang yang selalu minum hamer. maka Alloh Ta’ala memberi minuman air dari sungai Ghuthah. Hakim (4/146) dari jalan alFudhail bin Maisarah dari Abi Hariz. Aku katakan : Sanadnya lemah. Dzammul Hawa. Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬berkata : ‫ما من ذنب بعد الشر ك أعظم عند ال من نطفة وصعها رجل في فرج ل يحل له‬ Tidak ada dosa setelah syirik lebih besar daripada meletakkan mani pada kemaluan yang tidak halal baginya”. Ibnu Adi berkata : Pada umumnya apa yang ia riwayatkan tidak dikuatkan oleh seorang pun. memiliki 70 duri. Dan lihat Dha’if alJami’ (2597) 242 Dhaif. HR. Yakni ia dha’if kalau meriwayatkan sendirian dan dalam hal ini ia sendirian. dan Abu Bakar lemah.Ahmad (4/191). tiap duri mengandung racun kemudian memukul pezina dan racunnya menyebar ke seluruh tubuhnya yang ia rasakan pahitnya selama 100 tahun. dan di jahanam terdapat lembah bernama lembah kesedihan yang banyak ular dan kalajengking tiap kalajengking sebesar bighal (lebih besar dari keledai dan lebih kecil dari kuda).Ibnul Jauzy.Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬berkata : ‫من مات مدمنا للخمر سقاه ال جل وعل من نهر الغوطة قيل وما نهر الغوطة قال نهر يجري من فروج المومسات‬ ‫يؤذي أهل النار ريح فروجهن‬ Barangsiapa mati dalam keadaan terus menerus minum hamer.Ahmad (4/399). Sanadnya mursal karena alHaitsam tabiin. Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam ditanya : Apa itu sungai Ghuthah ? Jawabnya : Sungai dalam neraka yang mata airnya berasal dari kemaluan para pezina yang mengganggu penduduk neraka”. Ibnu Hajar berkata : Jujur dan suka salah”. Sekelompok ulama menghukuminya dha’if dan yang lain menghukumi hasan. Pada hari kiamat Alloh Ta’ala mengambil kebaikan suaminya diletakkan pada istrinya. Lihat Dhaifah (1580) 243 HR. .244 241 Dha’if. HR. ia diperselisihkan. Karena Abu Hariz namanya Abdullah bin alHusain alAzdy. Tiap ular sebesar punuh onta yang menggigit orang yang meninggalkan shalat lalu racunnya menyebar di badannya selama 70 tahun.243 Diriwayatkan dari Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam: Sesungguhnya lelaki yang berzina dengan seorang perempuan yang telah menikah maka mereka berdua mendapatkan setengah siksaan umat ini di kubur. ia berkata : Dalam sanad banyak rawi dan terpercaya!”.

Dan hadits ini dari Ikrimah. asSa’dy. Lidahnya berkata : Aku berkata untuk yang tidak halal”. Kemaluannya berkata : Aku dipakai untuk yang tidak halal”. lidah.297). Wallahu a’lam. Daging wajahnya jatuh lalu membesar dan berkata : Aku tidak melakukan zina”. Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬berkata : Lelaki yang meletakkan tangannya pada wanita yang tidak halal baginya dengan nafsu maka pada hari kiamat datang dalam terbelenggu tangannya di lehernya. Abu Dawu (4456).1213 . saudara perempuan dan wanita mahramnya. Yang benar adalah apa yang dikatakan Ali bin Madioy :Riwayatnya dari Ikrimah dha’if”. maka tidak mungkin ia mengingkari perbuatannya. ambillah orang ini dan rasakanlah siksaku. berhubungan lelaki dengan lelaki (homo seksual). Malaikat yang lain berkata :”Aku mencatat”. Ibnu Hibban (1516). Kedua matanya berkata :”Aku dipakai untuk melihat yang tidak halal”.245 Zina yang terbesar dosanya adalah zina dengan ibu sendiri. Hakim berkata : Sanadnya shahih”. Aku katakan :Ibrahim dha’if dan Dawud diperselisihkan. Dzahaby berkata : “Tidak shahih!”. tangan dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan”.penerj) 246 Dha’if. Hal itu sesuai dengan ayat: َ ُ َ ْ َ ُ َ َ ‫َ ْ َ َ ْ َ ُ َ َ ْ ِ ْ َ ْ ِ َ ُ ُ ْ ََ ْ ِ ِ ْ ََ ْ ُ ُ ُ ْ ب‬ ‫يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم ِما كانوا يعملون‬ “Pada hari (ketika). Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬menyebutkan : ‫من وقع على ذات محرم فاقتلوه‬ “Barangsiapa menzinai wanita mahramnya maka bunuhlah”. Semua anggota badan akan menjadi saksi dan bicara. HR.Thabrany. Darimy (2245). Alloh Ta’ala berfirman : َ ِ َ ِ َ َ َ َّ َ ِ ً َ ّ َ ّ ‫فلماجآء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود }28{ مسومة عند ربك وماهي من‬ ٍ ُ ّ ٍ ّ ِ ّ ً َ َ ِ َ ْ ََ َ ْ َ ْ ََ َ َِ َ َ َ ِ َ َ ْ َ َ َ ُ ْ َ َ َ ّ ََ 83} ‫}الظالمين ببعيد‬ ٍ ِ َِ َ ِ ِ ّ 245 AnNur : 24. Ibnu Majah (2607). alKabir (11565). alKabir (3404. Lalu Alloh Ta’ala melihatnya dengan pandangan murka. Kemudian Alloh Ta’ala berkata :Hai malaikat. 658). Baihaqy (8/237) dari jalan Ibrahim bin Ismail bin Abi Habibihi katanya :Mengatakan kepadaku Dawud bin AlHusain dari Ikrimah dari Ibni Abbas secara marfu’. 3405. (Taisir alKarimir Rahman. (Fathul Qadir. Malaikat pengawas amalan berkata :”Aku mendengar”. AlHakim (2/191) Baigaqy (8/208) dan alKharaithy (566) .Dayuts adalah suami yang mendiamkan dan tidak cemburu istrinya berbuat zina dan kekejian. Aku tidak menemukan sanadnya. 3406). Sehingga hadits ini lemah. Tirmidzy (1373). Ayat ini menjelaskan saat terjadi azab neraka kepada orangorang kafir.247 Dosa Besar Yang Ke Sepuluh Homoseksual Dalam banyak ayat Alloh Ta’ala mengabarkan tentang kisah Luth dan kaumnya yang melakukan tindakan asusila. jika ia menciumnya maka mulutnya. alAusath (9350). Thabarany. Hakim (4/356).246 Dari alBarra bin ‘Azib menceritakannya bahwa pamannya diutus Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬untuk membunuh dan mengambil harta seorang lelaki yang menzinai istri ayahnya”. 247 HR. Sungguh telah besar murkaKu atas orang yang sedikit rasa malunya padaku”. Alloh Ta’ala berkata : Aku melihat dan telah menyembunyikan aibnya”. Kedua tangannya berkata : Aku dipakai untuk mendapatkan/memegang yang tidak halal”. jika ia berzina dengannya maka paha dan kakinya berbicara dan menyaksikannya: Aku dipakai keharaman”. Nasai (6/109).Ahmad (4/292. Kedua kakinya berkata : Aku dipakai untuk berjalan yang tidak halal”.

. 253 Kebiasaan mereka melakukannya kepada orang asing sebagaimana disebutkan dalam alA’raf (Fathul Qadir.27) dan dishahihkan alBany dalam Shahihul Jami’ (235) dari Ibni Abbas radhiallahu 'anhu. 249 Imam Syafii berpendapat pelaku homo sexual dibunuh berdasarkan hadits riwayat ahlis sunan dari Ibnu Abbas bahwa nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan bunuh kedua pelaku homo (Ibnu Katsir penerj) . Dzammul Liwath (121.252 Ibnu Abbas berkata : Hukuman bagi pelaku homoseksual adalah dijatuhi batu bertubi-tubi dari tempat yang tinggi sebagaimana siksaan yang dialami kaum Luth”. Abu Dawud (4462)Tirmidzy (1481). Tirmidzy (1482). 11568). dan siksaan itu tidak jauh dari orang-orang yang menyerupai perbuatan mereka. Baihaqy. memiliki jalan lain yang saling menguatkan dari Ibnu Abbas. Alloh Ta’ala melaknat orang yang melakukan perbuatan kaum Luth”.penerj) .1285. Alloh Ta’ala melaknat orang yang melakukan perbuatan kaum Luth. yang diberi nama orang yang akan dijatuhinya oleh robmu. Hakim (4/357). AlKaharaithy (435). Dzammul Hawa. dari jalan Ghanjar dari Umar bin ashShabh dari Muqatil bin Hayyan dari alJarud alAbasy dari Jabir. Ibnul Jauzy. لعن ال من عمل عمل قوم لوط‬ Alloh Ta’ala melaknat orang yang melakukan perbuatan kaum Luth. dari jalan lain dan dihasankan alBany dalam Shahih Ibnu Majah(2088). Dzammul Hawa. Syu’abul Iman(8/232). 309).254 َ ِ ِ َ ٍ ْ َ َ ْ َ ُ َ ْ ُ ِّ َ ِ َ َ ْ ُ َ ْ َ َ َ ِّ ِ َ ْ َ ْ َ ِ ُ َ ْ ّ َ َ ‫ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين‬ Alloh Ta’ala berfirman : ‫ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين‬ َ ِ ِ َ ٍ ْ َ َ ْ َ ُ َ ْ ُ ِّ َ ِ ََ ْ ُ َ ْ َ َ َ ِّ ِ َْ َ ْ َ ِ ُ َْ ّ ََ 248 Batu-batu itu turun dari negeri itu dan negeri-negeri sekitarnya. Abu Ya’la’ . Dan nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam melaknat tiga kali pelakunya : ‫لعن ال من عمل عمل قوم لوط . 250 HR. Ibnul Jauzy. 159.248 83. Alloh Ta’ala berfirman : . Thabarany (11527. Ibnu Majah (2563).159.1284 – penerj ) . Mengapa kamu mendatangi jenis lelaki di antara manusia.AlAjury.13). Umar bin ashShabh pemalsua hadtis dan Daruqthny berkata : Ia ditinggalkan haditsnya”.251 Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬berkata : ‫من وجدتموه يعمل عمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل و المفعول‬ Barangsiapa menemukan orang yang melakukan perbuatan kaum Luth maka bunuhlah kedua-duanya”. bahkan kamu adalah orang-orang yang melampaui batas".Maka tatkala azab Kami datang pada waktu terbit matahari.253 166. (Fathul Qadir. Melampaui batas dalam bermaksiat. Ulama muslimin sepakat homoh seksual adalah dosa besar yang diharamkan Alloh Ta’ala. Syu’abul Iman(4989) dari jalan lain dan dihasankan alBany dalam Shahih Ibnu Majah(2088) 251 HR.penerj) 254 AsySyu’ara’ : 165-166. Kami jadikan negeri kaum Luth (negeri Sadum) itu yang di atas ke bawah (Kami balikkan).166‫أتأتون الذكران من العالمين }561{ وتذرون ماخلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون‬ َ ُ َ ٌ ْ َ ْ ُ َ ْ َ ُ ِ َ ْ َ ْ ّ ُ ّ َ ْ ُ َ َ ََ َ َ ُ َ َ َ َ ِ َ َ ْ َ ِ َ َ ْ ّ َ ََُْ 165. 249 Oleh karena itu nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam berkata : ‫أخوف ما أخاف عليكم عمل قوم لوط‬ Apa yang paling aku takutkan menimpa kalian adalah perbuatan kaum Luth”250. dan hasankan alBany dalam Shahih alJami (5891) 252 Imam Ahmad (1/300). AlKaharaithy (437). dan Kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang keras dan besar dengan bertubi-tubi. لعن ال من عمل عمل قوم لوط .82. Diriwatyatkan oleh Imam Ahmad (3/382). menimpa semua orang dan tidak ada yang tersisa dari mereka satu pun (Ibnu Katsir .(363).Ahmad (1/317. Ibnu Majah (2561). dan kamu tinggalkan wanita-wanita yang dijadikan oleh Robmu untukmu. Dzammul Liwath (26. Baihaqy.AlAjury.

alKabir (22/63/153). memanjangkan pakain melebihi mata kaki.Dzammul Hawa. 258 Dha’if. tepuk tangan jemari. Aku katakan : Dalam sanadanya terdapat Utsman bin Abdirrahman alHarany pemalsu hadits dan gurunya dha’if. Baihaqy. 167. membuka sarung/pakaian. Ibnul Jauzy.“Dan telah Kami selamatkan dia (Luth) dari (azab yang telah menimpa penduduk) kota yang mengerjakan perbuatan keji. melempar denganbatu untuk membunuh.255 Nama negeri kaum Luth adalah Sadum. Abu Ya’la (7453). Ibnu Adi (6/228).256 Sebagaimana yang Alloh Ta’ala kisahkan bahwa mereka mendatangi mencampuri sesama lelaki lewat dubur dan melakukan perbuatan kemunkaran lainnya.259 Rasulullah ‫ ممم مممم مممم م ممم‬berkata : “Tujuh golongan yang tidak dilihat Alloh Ta’ala pada hari kiamat dan dikatakan kepada mereka : Masuklah kamu bersama orang-orang yang masuk neraka: Liwath – yang melakukan dan diperlakukan . Syu’abul Iman (5087). Disebutkan alAjury dalam Dzammul Liwath.258 Dan diriwayatkan bahwa apabila lelaki menuggangi laki-laki maka ‘Arsy Alloh Ta’ala bergoncang karena takut murka Alloh Ta’ala dan hampir-hampir langit jatuh lalu malaikat menahan ujung-ujungnya dan dibacakan qul huwallahu ahad sampai ayat terahir hingga murka Alloh Ta’ala tenang kembali.161 dari jalan Utsman bin Abdirrahman alHarany dari Anbasah bin Abdirrahman dari Ala dari Makhul dari Wailah bin AlAsqa’ secara marfu dan alHaitsamy :Perawi-perawi terpercaya”. melepas pakaian luar minum hamer terus menerus dan homoseksual. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang jahat lagi fasik”. Muhammad majhul hal dan ayahnya majhul ain. Saudy Arabia. Dan umat ini akan menambahnya yaitu wanita bersetubuh dengan wanita’.penerj) . perempuan yang menyerupai laki-laki. AlAusath (6858). HR.260 255 256 alAnbiya : 74. Dzmmul Hawa. Ibnu Adi (5/1820). Syu’abul Iman (5082).257 Dari Abi Hurairah radhiallahu 'anhu katanya : Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬berkata : Empat golongan yang pagi dan sore hari dalam murka Alloh Ta’ala : Laki-laki yang menyerupai perempuan. Thabarany. bermain-main di pemandian dengan keyakinan dapat menentukan nasib. Baihaqy. Syu’abul Iman (5001) dari jalan Muhammad bin Salam alKhaza’I dari ayahnya dari Abi Hurairah radhiallahu 'anhu. al'Ilal(1046). Dari Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬katanya: ‫“مممم مممممم ممممم‬Hubungan seksuil sesama wanita termasuk zina”. Ibnul Jauzy. 160 dari Umar radhiallahu 'anhu. dari Anas. 4 dari Ka’ab dan Ibnu Katsir dalam Tafsirnya . Thabarany. tetapi hadits ini palsu sebagaimana kata Suyuthi dan diriwayatkan Ibnul Jauzy dalam Dzammul Hawa. 257 Disebutkan alAjury dalam Dzammul Liwath. orang yang menyetubuhi binatang dan lelaki yang menyetubuhi lelaki atau liwath (homoseksual”. 22. 259 Dari Anas. orang yang menyetubuhi binatang. Sadum terdiri dari tiga kota yang terletak antara Syam – Timur Tengah – dengan Madinah. berjudi dengan uang emas. dan mengatakan : “Tidak shahih”. orang yang mengawini ibu dan anak perempuannya dan orang yang melakukan onani kecuali bila mereka tobat”. 260 Baihaqy. Dan dilemahkan alBani dalam Dha’ifah (319) . Diriwayatkan dari Ibni Abbas radhiallahu 'anhu : “Sepuluh perbuatan kaum Luth : Menata rambut kepala dengan berbaris.

Syu’abul Iman(5019). Tirmidzy (1165). Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬berkata :Alloh Ta’ala tidak melihat seorang yang mencampuri perempuan atau lelaki di duburnya”.Ahmad (1/5018). Lemah sekali. Dalam sebuah atsar disebutkan : “Barangsiapa bermain-main di pemadian umum Qilabah dengan telanjang tidak mati sebelum ia merasakan kesengsaraan kemiskinan. Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam berkata : ‫إن ال كتب على بن آدم حظه من الزنى أدرك ذلك ل محالة فزنى العينين النظر وزنى اللسان النطق والنفس تمنى‬ ‫وتشتهى والفرج يصدق ذلك أو يكذبه‬ Sesungguhnya Alloh Ta’ala menetapkan atas anak Adam bagiannya dari zina.Dan diriwayatkan bahwa suatu kaum dikumpulkan pada hari kiamat dan tangan-tangan mereka hamil disebabkan zina yang dulunya di dunia mereka bermain-main dengan tangan untuk berzina. 265 Baihaqy. 91. Syu’abul Iman (5014). ia pasti menemukannya maka Zina mata adalah melihat pada yang tidak dihalalkan. AlAjury. Dzammul Liawath.Dzammul Hawa.Hadits di atas dalam Shahih Muslim – penerj 264 Baihaqy. Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬berkata : 261 262 HR. Ibnul Jauzy.263 Oleh sebab itulah orang-orang shalih sangat menjauhi. dua kaki berzina dan dibenarkan (dilaksanakan) atau didustakan oleh kemaluan”. Hasan bin Dzakwan berkata : Janganlah kamu duduk-duduk bersama anak-anak laki-laki orang kaya karena wajah mereka kebanyakan mirip dengan wajah gadis perempuan. Diriwayatkan bahwa termasuk perbuatan kaum Luth adalah : bermain dadu. sanadnya lemah.Ahmad (2/4111). Maka mereka sangat menggoda lelaki lainnya”264. Sedangkan riwayat Ibnu Hibban adalah ‫العينان تزنيان واللسان يزني واليدان تزنيان والرجلن تزنيان ويحقق ذلك الفرج أو يكذبه‬ “Dua mata berzina.261 Abu Sa’id ashSha’luqy berkata : “Akan ada pada umat ini suatu kaum yang dinamakan liwathiyun dan mereka terbagi menjadi 3 macam: golongan yang melihat. Dan siksaan besarlah orang yang melakukannya. Ibnu Abbas berkata : “Sesungguhnya pelaku homoseksuil yang mati tidak tobat maka di alam kubur wajahnya diubah menjadi babi”. 263 Bukhari dan Muslim (2657 ) dengan lafadz :”Sesungguhnya Alloh Ta’ala menentukan atas anak Adam…” HR. Sebagian tabiin berkata : “ Aku tidak lebih takut atas pemuda yang kuat agamanya terhadap hewan buas daripada takutku terhadap lelaki cantik yang duduk mendekatinya”.265 Dan ulama mengharamkan menyendiri dengan lelaki cantik di pemandian dikiaskan dengan wanita. 92 . perlombaan renang di di pemandian umum dengan telanjang. zina lidah adalah berkata. hati-hati melihat dan bergaul dengan mereka. Thahawy. lisan berzina. masuk pemandian umum tanpa memakai pakaian dan mengurangi timbangan dan takaran. Baihaqy. mengadu anjng. ayam jago. AlBaghawy (716) dari Abi Hurairah radhiallahu 'anhu dengan lafadz “dua mata berzina”. domba. zina hati adalah angan-angan dan keinginan dan zina kemaluan membenarkannya (melaksanakannya) atau mendustakannya”. Thabrany (12317) dan dihasankan alBany dai Ibnu Abbas.Dzammul Hawa.262 Melihat wanita dan lelaki cantik dengan nafsu termasuk zina. Syu’abul Iman (5015) dan Ibnul Jauzy. golongan yang bersalaman dan golongan yang melakukan homosekual”. Musykil (3/298). dua tangan berzina. Ibnu Hibban (4419). Dikatakan oleh sebagian ulama: Jangan sekali-kali seorang lelaki bermalam dengan lelaki cantik di satu tempat”.

lalu Imam Ahmad berkata : Ini siapa? Jawabnya : Ini anak saudara perempuan sekandungku”.269 Mereka mengucapkan syair: Tiap kejadian awalnya adalah pandangan dan besarnya api neraka disebabkan menganggap remeh kejelekan Selama seorang memiliki mata hati ia di atas marabahaya dalam pandangan manusia Berapa banyak pandangan melakukan satu perbuatan panah tanpa busur dalam hati seseorang Menyenangkan orang yang melihatnya apa yang membahayakan hatinya tidak ada kesenangan dengan kesenangan orang yang biasa kena bahaya Dan disebut-sebut bahwa pandangan adalah sarana zina. Imam Ahmad berkata : Janganlah kamu bawa anak ini untuk kali yang lain dan janganlah kamu berjalan bersama dengannya di jalanan agar orang yang tidak mengenalmu dan anak ini tidak menyangka buruk padamu”.266 Sedangkan lelaki cantik lebih cantik daripada perempuan. ternyata ada bayi lelaki cantik lalu ia berkata : “Keluarkanlah dia. Maka bahayanya lebih besar dan memungkinkan bagi dirinya terjadi kejahatan yang tidak memungkinkan bagi perempuan. 94. Ibnu Shalah berkata : Hadits ini tidak asal usulnya”.268 Dan diriwayatkan bahwa utusan Abdil Qais yang menyertakan lelaki cantik ketika mereka mendatangi nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam maka beliau menempatkannya di belakang dan berkata : “Sesungguhnya godaan terhadap Dawud adalah pandangan mata”. sesungguhnya aku melihat satu setan pada tiap wanita dan aku melihat 9 setan pada tiap anak lelaki kecil yang cantik”. 269 Hadits maudhu’ (palsu). terdapat banyak rawi yang lemah dan terputus sanadnya”.Muskil Atsar (4. Abudrrazaq (11/341). 268 Dalam kitab Dzammul Hawa’ Ibnu menulis satu bab husus tentang larangan melihat lelaki cantik. silakan anda membacanya. Sufyan atsTsaury masuk ke pemandian. Suyuthi dan kami telah membahas kesucian nabi Dawud dalam kitab Talbis Iblis tahqiq kami. Diriwayatkan adDailamy dari Hasan dari Samurah. Dzammul Hawa’.‫ما خل رجل بامرأة إل كان الشيطان ثالثها‬ ”Tidaklah seorang menyendiri dengan seorang wanita kecuali yang ketiganya adalah setan”. Lihat alMaudhu’Alloh Ta’ala. Syu’abul Iman (5021) dan Ibnul Jauzy. Ulama menamakan mereka dengan “Orang-orang Busuk” karena mereka kotor secara syar’i. Banyak orang tidak curiga terhadapnya dibanding wanita yang menyendiri dengan lelaki. Dan perkataan salaf yang memperingatkan agar tidak melihat mereka tak terhitung. Zarkasyi berkata : Hadits munkar.151) dan lainnya dishahihkan Albani dalam Shahih Tirmidzi (165) dan Shahih Ibni Majah (2353) 267 Baihaqy. . Maka menyendiri dengan lelaki cantik lebih diharamkan.267 Seorang lelaki membawa anak kecil yang tampan menemui Imam Ahmad. Dia mengambil dalil kebatilan hadits ini dengan ucapan Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬dalam hadits itu :Aku melihatmu di belakang punggungku”. Thahawi. Dalam sebuah hadits disebutkan : Pandangan yang tidak halal adalah panah yang beracun dari racun-racun 266 HR.

Isa bertanya : Bagaimana keadaanmu” Lelaki itu menjawab: Hai ruh (ciptaan) Alloh Ta’ala dahulu aku di dunia mencintai bayi ini lalu hawa nafsuku mendorongku untuk melakukan perbuatan keji. Lalu Abu Bakar menulis surat yang berisi perintah membakar lelaki itu. kemudian Ali bin Abi Thalib yang menjawab : Itu adalah dosa yang tidak dilakukan kecuali oleh kaum Luth.271 Ali bin Abi Thalib berkata : Barangsiapa paunya nafsu syahwat sampai melampiaskannya pada yang dilarang maka Alloh Ta’ala memberikan nafsu wanita (suka homo) dan menjadikannya setan yang jahat yang menemani di kuburnya hingga hari kiamat”. Alloh Ta’ala berfirman : ْ ُْ ِ َّ ْ ُ َْ َ َُْ ْ ُ ّ ُ ْ َ ْ ُ ُ َ ِ ‫نسآؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم‬ 270 HR. aku akan menanyakan tentang keadaan mereka”. kembalikan keduanya pada keadaannya di dunia.270 Pasal Siksaan Orang Yang Sengaja Berbuat Homosex Dikisahkan bahwa Khalid bin alWalid menulis surat buat Abu Bakar ashShiddiq radhiallahu 'anhu yang berisi bahwa di sebagian negeri ia menemukan seorang lelaki melakukan homo di dubur. Tiba-tiba api berubah menjadi bayi laki-laki dan lelaki itu berubah menjadi api. Lalu Alloh Ta’ala menghidupkan keduanya. Barangsiapa meninggalkannya karena Alloh Ta’ala maka Ia memberikan hatinya kemanisan ibadah yang ia temuakan sampai hari kiamat”. Hadits dha’if dan goncang isinya. 29. Ulama sepakat bahwa lelaki yang mencampuri budak lelakinya maka ia divonis sebagai homosex. keselamatan dan taufiq pada perkara yang Ia ridhai dan cintai. Baihaqy (8/232) dan Ibnul Jauzy. Kami berlindung dari siksa Alloh dan kami meminta ampunan. alKharaithy (446). Ini siksa kami sampai hari kiamat”. Lalu ia mengambil api itu untuk memadamkannya. Tiba-tiba terlihat seorang lelaki dan bayi laki-laki. Maka ia minta saran kepada Abu Bakar. maka aku berpendapat mereka dibakar”. Pasal Dalam pasal ini aku akan menggabungkan homosexual dengan masalah mencampuri istri melalui dubur yang mana hal ini dilarang Allah dan rasulNya. 163. Dan Khalid melaksanakan perintah Abu Bakar tersebut. Diriwayatkan bahwa dalam perjalanan panjangnya Isa alaihissalam melewati sebuah api yang dinyalakan di atas seorang lelaki.Iblis. Dzammul Hawa’. . Setelah aku dan bayi mati berubahlah bayi menjadi api membakar diriku dan aku berubah menjadi api membakar dirinya secara bergantian. Isa terheran-heran karenanya dan berkata : Wahai rabbku. Alloh Ta’ala telah memberitakan hal itu pada kami. 271 Sandanya terputus / mursal. Diriwayatkan oleh alAjury dalam Dzammul Liwath.AlHakim (4/313) dari Hudzaifah dan Thabrani dari Ibnu Mas’ud.

273 ALBaqarah :223 274 HR. Abu Dawud (2163). Demikian juga bila ia mendatangi kahin yaitu ahli ilmu perbintangan dan orang yang mengaku tahu tempat benda yang dicuri. Thabary (2/235). Tirmidzy (135). atau pendengar ilmu atau pencinta ilmu agama dan jangan menjadi yang kelima sehingga kamu binasa yaitu orang yang tidak mengetahui. membelakangi atau miring dengan satu tujuan yaitu kemaluan bukan dubur atau yang lainnya. memohon ampunan atas kebodohannya yang telah ia lakukan dan keselamatan dari kemaksiatan dan kesesatan pada masa akan datang. Wajib seorang hamba tobat terhadap semua dosa dan kesalahan. 275 HR. 276 HR. 272 Dengan menghadap. sungguh aku memohon padam ampunan dan keselamatan di dunia dan ahirat. Ibnu Majah (639) dari jalan Hammad bin Salamah dari Hukaim dari Abi Tamimah alHujaimy dari Abi Hurairah radhiallahu 'anhu. Abu Dawud (2162).276 Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬berkata : ‫من أتي حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على‬ ‫“ محمد‬Barangsiapa mencampuri wanita yang haidl atau lewat duburnya atau mendatangi kahin maka ia telah ingkar terhadap syariat yang diturunkan kepada Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam ”. maka datangilah istrimu bagaimana saja kamu kehendaki”. maka datangilah istrimu bagaimana saja kamu kehendaki”. Abu Dawud (3904). Bukhari (4527) dan Muslim (1435). Kemudian turunlah ayat tersebut untuk menyalahkan mereka : ‫نسآؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم‬ ْ ُْ ِ َّ ْ ُ َْ َ َُْ ْ ُ ّ ُ ْ َ ْ ُ ُ َ ِ “Isteri-isterimu adalah tempat mengandung anak. membelakangi atau miring dengan satu tujuan yaitu kemaluan bukan dubur atau yang lainnya (Tafsir Ibnu Katsir – penerj ). Ahmad (4/444. 479). mendengar dan tidak mencintai orang yang mengamalkan ilmu. membicarakan dan mengaku tahu mengetahui perkara-perkara ghaib.277 Maka barangsiapa mencampuri istrinya dalam keadaan haidl atau lewat duburnya maka ia dilaknat dan masuk ke dalam ancaman yang keras ini. 277 HR. Tirmidzy (2978) dan lain-lain dari Jabir radhiallahu 'anhu. Diriwayatkan dari nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam ‫“ حائضا أو امرأة في دبرها : ملعون من أتى‬Orang yang mencampuri wanita yang sedang haidl atau di duburnya maka dilaknat”. Riwayat Muslim. Darimy(1136). Banyak orang awam terjerumus pada kemaksiatan tersebut disebabkan minimnya ilmu dan sedikit mendengarnya. Ya Alloh. Ahnad (1/297.273 Apakah istri memenuhi atau tidak memenuhi yang penting dalam satu lubang yaitu kemaluan. . Oleh karena itulah Abu Darda berkata : Jadilah kamu orang alim atau santri. Ayat ini turun karena orang-orang Yahudi di jaman Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam mengatakan : Jika suami mencampuri istri di duburnya maka anak yang lahir akan ((buta )) lalu sahabat bertanya kepada nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam. Nasai (1/78). Shahih alJami’ (5889) dari Abi Hurairah radhiallahu 'anhu.274 Dalam riwayat lain : ‫“ اتقوا الدبر و الحائض‬Jauhilah dubur dan haidl! ”275 Karena dubur adalah tempat yang kotor.“Isteri-isterimu adalah tempat mengandung anak. Sesungguhnya Engkau Maha Pengasih lagi Penyayang. hasan dari Ibni Abbas radhiallahu 'anhuma. Abu Ya’la (2736). belajar. 479).Ahmad (4/444.272 Yakni mendatangi istri dengan menghadap.

Ketika Alloh Ta’ala membangkitkan manusia pada hari mereka keluar dari kubur dengan cepat. rente dan yang sejenisnya termasuk riba’. Jika telah demikian mereka berdiri lalu perut mereka miring sehingga mereka tidak mampu berjalan hingga pengikut-pengikut Fir’aun mengerumuni mereka lalu membolak-balikkan mereka maju-mundur. dengan berkata. Mereka maju ke depan seperti onta yang mau mati tidak mendengar dan berpikir.279 Alloh Ta’ala berfirman : ّ َ َ َ َ ّ ُ ْ ِ ُ ْ َ ْ َ ّ ِ ُ َ ْ ُ ّ َ ِ َ ِ َ ‫ّ ِ َ َ ْ ُ ُ َ ّ َ َ َ ُ ُ َ ِ ّ َ َ َ ُ ُ ّ ِ َ َ َ ّ ُ ُ ّ ْ َ ُ ِ َ ْ َس‬ ‫الذين يأكلون الربا ل يقومون إل كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من الم ّ ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل‬ ‫ال البيع وحرم الربا‬ َّ َ ّ َ َ َ ْ َْ ُ “Orang-orang yang makan riba tidak dapat berdiri di alam kubur melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran kesurupan jin”. Qotadah berkata : Orang yang makan riba bangkit dari kubur pada hari kiamat dalam keadaan gila. mereka menginginkan cepat bangkit bersama manusia akan tetapi tidak mampu. Maka mereka menghalalkan apa yang Alloh Ta’ala haramkan. Itulah siksa mereka di alam barzakh di antara dunia dan ahirat”. Jika yang berhutang menunda maka ia harus manambah uang sehingga utang yang sedikit bertambah banyak karena tiap tahun bertambah banyak nilainya. Tiap kali mereka bangun mereka jatuh karena mereka waktu makan riba di dunia Alloh Ta’ala mengembangkan riba di perutnya hingga menjadi berat di ahirat. Sehingga tiap kali hendak bangkit mereka jatuh. 396) dan Ibnu Jarir dari jalan Abi Muhammad bin Asad alHamany dari Abi Harun alAbdi dari Abi Sa’id radhiallahu 'anhu. Sehingga semua orang tahu bahwa ia makan riba ketika masih di dunia. rentenir. adalah disebabkan mereka menentang hukum Allah.. tiap orang perutnya sebesar rumah yang besar. janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Abi Sa’id alKhudry radhiallahu 'anhu bahwa nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam berkata : Ketika di isra’kan aku melewati orang-orang yang perut mereka di depan. Kecuali pemakan riba maka mereka bangkit dari kubur seperti orang-orang kesurupan. padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba Yakni mereka tidak bangun dari kubur pada hari kiamat kecuali seperti orang yang berdiri terkena gangguan setan dan kesurupan.Dosa Besar Yang Ke Duabelas Riba’278 Alloh Ta’ala berfirman َ ُ ِْ ُ ْ ُ َّ َ َ ‫يا أيها الذين ءامنوا ل تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا ال لعلكم تفلحون‬ ُ ّ َ ً َ َ َ ّ ً َ ْ َ َّ ُُ ْ َ َ ُ َ َ َ ِ ّ َ َّ َ “Hai orang-orang yang beriman. Keadaan mereka yang demikian itu. (Tafsir Ibnu Katsir – penerj ) 280 HR. lintah darat. Dalail (2/390. Abu Harun adalah Amarah bin Juwain ditinggalkan haditsnya.280 Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬berkata : “Ketika aku melakukan isra’ aku mendengar petir dan guruh di langit yang ke tujuh di atas kepalaku dan aku melihat banyak orang yang 278 279 Pelepas uang. . Sanadnya lemah sekali.”Kamu bayar hutang atau kamu menambah uang”. mereka condong karena perut mereka yang besar itu ke jalan pengikut-pengikut Fir’aun sedangkan neraka dinampakkan kepada pengikut Fir’aun pagi dan sore. bung uang. –penerj Pada jaman jahiliah ketika masa hutang habis orang yang berpiutang berkata kepada yang hutang. Baihaqy.

Ahmad.Syu’abul Iman (3920) dari Ibnu Umar. mulutnya disumbat dengan batu-batu dari api neraka sebagaimana ia makan harta haram yang ia kumpulkan di dunia. : berkata :‫إذا ظهر الزنا في القرية أذن ال بهلكها‬ ”Jika riba dan zina menyebar di satu negeri maka Alloh Ta’ala memerintahkan kebinasaannya”. Ibnu Majah (2277) dan lainnya dihasankan Albani dalam Shahih alJami'. (Aunul Ma’bud 6/318 – penerj ) 284 Hadits memiliki banyak penguat. alKabir (13583. ridha peternakan dan meninggalkan jihad fi sabilillah maka Alloh Ta’ala menurunkan kehinaan padamu dan tidak menghilangkannya kecuali bila kamu kembali menjalankan agama dengan sempurna dan benar”.283 Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬berkata : Tidaklah riba menyebar pada suatu kaum kecuali menyebar kegilaan. Itulah siksaan di alam kubur sebelum hari kiamat”. pemakan harta riba.84). Abu Dawud (3462). tidaklah zina menyebar pada suatu kaum kecuali menyebar kematian. pemakan harta anak yatim dengan cara batil dan durhaka kepada kedua orang tua kecuali bila mereka tobat maka masuk sorga”. tidaklah suatu kaum mengurangi timbangan dan takaran kecuali Alloh Ta’ala mencegah turun hujan”.Bukhari dan selainnya.wallahu a’lam – ketika muslimin meninggalkan jihar fi sabilillah yang dapat memuliakan Islam dan memenangkannya atas seluruh agama maka Alloh Ta’ala membalas mereka dengan lawannya yaitu kehinaan. Tirmidzy (11206). Lalu jadilah mereka berjalan di belakang ekor-ekor sapi yang dahulu mereka menunggangi kuda dengan gagah berani untuk jihad fi sabilillah.281 Abdullah bin Abdirrahman bin Abdillah Mas’ud radhiallahu 'anhum dari ayahnya. Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬berkata : ‫أربعة حق على ال أن ل يدخلهم الجنة و ل يذيقهم نعيمها مدمن الخمر و آكل الربا آكل مال اليتيم والعاق لولديه إل أن‬ ‫يتوبوا‬ Empat golongan yang tidak masuk sorga dan tidak merasakan kenikmatannya : terusmenerus minum hamer. Lalu aku berkata :Siapa mereka hai Jibril? Jawabnya :Mereka adalah pemakan harta riba”. 285 HR. Ahmad (1/393). Abu Nu’aim (1/31`3) Baihaqy. dha’if. dishahihkan AlBany dalam Jami Shahih (675). Albany (5634) 283 Ahmad (2/42.282 Ibnu Umar radhiallahu 'anhu berkata nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam berkata : ‫إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط ال عليكم ذل ل ينزعه حتى ترجعوا إلى‬ ‫دينكم‬ Jika kamu jual berli dengan cara riba. . HR. Sebab kehinaan. telah disebutkan di muka takhrijnya. mulutnya disumbat dengan batu-batu yang dahulu adalah harta yang ia kumpulkan di duni dengan susah payah. Abdurrahman. 13585) Abu Ya’la (5632). Abu Dawud (3333).285 Diriwayatkan bahwa pemakan riba dikumpulkan pada hari kiamat dalam rupa anjing dan babi sebagaimana kaum Musa yang berkilah untuk menangkap ikan yang telah dilarang 281 282 HR.284 Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬berkata : “Sesungguhnya pemakan harta riba disiksa sejak ia mati sampai hari kiamat dengan awan merah seperti darah pada siang hari. HR.perut mereka di depan sebesar rumah mengandung ular-ular dan kalajengking yang terlihar dari luar perut. Thabarany.

Dalilnya adalah sabda nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam : Barangsiapa membela seseorang lalu ia 286 Baihaqy.289 Hasan alBasri berkata : “Jika kamu mempunyai piutang pada seseorang maka apa yang kamu makan dari miliknya maka riba”.Abdurrazzaq. 290 HR. Syu’abul Iman (5131). Demikian juga orang yang berkilah dan berusaha maka riba maka Alloh Ta’ala Maha Tahu apa yang mereka kerjakan. alMushannaf (14654) dan Baihaqy (10/139) 291 HR.Baihaqy (5/350) sanadnya shahih.pada hari sabtu. dishahihkan alBany dalam Silsilah Shahihah (3541) 289 HR. dalam Irwaul Ghalil (1397) . Setelah mereka berbuat demikian maka Alloh Ta’ala mengubah mereka menjadi kera dan babi.287 Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬berkata : ‫الربا سبعون حوبا أهونها كوقع الرخل على أمه‬ “Riba ada tujuh puluh dosa yang paling ringan dosanya seperti menzinai ibu sendiri”.291 Ibnu Mas’ud radhiallahu 'anhu berkata : ‫من شفع لرج شفاعة فأهدي له عليها فقبلها فقد أتى بابا عظيما نت أبواب الربا‬ ”Barangsiapa membela seseorang lalu ia memberi hadiah maka riba”. Sesungguhnya riba yang paling berat adalah keberanian seseorang melanggar kehormatan saudara seagamanya yang muslim”. Syu’abul Iman (5135).Ibnu Majah (2274). Syu’abul Iman(5134) dari Abi Hurairah radhiallahu 'anhu. Pasal Ibnu Mas’ud radhiallahu 'anhu berkata : “Jika kamu mempunyai piutang pada seseorang lalu ia memberimu hadiah maka janganlah kamu terima karena termasuk riba”.286 Anas radhiallahu 'anhu berkata : Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬berhkhuthbah lalu menyebutkan riba dan memperingatkan akan bahayanya lalu berkata :Dirham yang didapat dari riba lebih besar dosanya daripada 36 zina”.290 Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam berkata :‫كل‬ ‫“ قرض جر نفعا فهو الربا‬Tiap hutang yang menghasilkan manfaat maka disebut riba”. dishahihkan alBany dalam Silsilah Shahihah (1033) 288 HR. Rasulullah ‫صلى ال عليه و سلم‬ berkata : ‫الربا سبعون حوبا أيسرها أن ينكح الرجل أمه و إن أربا الربا استطالة الرجل في عرض أخيه‬ “Riba adalah tujuh puluh pintu yang paling ringan dosanya seperti menzinahi ibu sendiri. Baihaqy. Ayyub asSikhtiyany berkata : Mereka menipu Alloh Ta’ala sebagaimana mereka menipu bayi.AlHakim (2/37) dan Ibnu Majah (2275) dishahihkan alBany dalam Silsilah Shahihah (3539) 287 Baihaqy. alMushannaf (14654.288 Dalam riwayat lain : ‫أن ينكح أمه أهونها كالذي‬ Abu Bakar ashShiddiq radhiallahu 'anhu berkata :Yang minta tambahan karena riba dan yang memberikannya sama-sama di neraka”. 14655) sanadnya shahih. Mereka memasang perangkap pada hari sabtu lalu mereka mengambilnya pada hari minggu.Abdurrazzaq. seandainya mereka tidak menipu riba tentu dosanya lebih ringan”.

Siapa mereka hai Rasulullah? Rasulullah ‫صلى ال عليه‬ ‫ و سلم‬berkata :Bukankah kamu mengetahui bahwa Alloh Ta’ala berfirman : 292 Ahmad (5/261). yang lainnya datang membawa batu besar dari api neraka lalu melemparkannya melalui mulut dan keluar lewat dubur. Abu Dawud (3524). 998 – penerj ) 295 Suyuthi dalam kitab Durul Mantsur menyandarkannya pada Ibnu Jarir saja. Ibnu Hibban berkata : Ia meriwayatkan dari Abi Sa’id hadits yang bukan darinya”. Dosa Besar Yang Ke Tigabelas Makan Harta Anak Yatim Dengan Cara Batil ‫إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيص َون سعيرا‬ ً ِ َ َ ْ ‫ِ ّ ّ ِ َ َ ْ ُُ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َ ُ ْ ً ِ ّ َ َ ْ ُُ َ ِ ُ ُ ِ ِ ْ َ ً َ َ َ ْل‬ “Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara dhalim. . Ibnu Jarir meriwayatkan dari jalan Abdurrazaq dari Ma’mar dari Abi Harun alAbdy dari Abi Sa’id. mengembangkan dan tidak merusaknya.292 Kami memohon padaMu ya Alloh ampunan dan keselamatan di dunia dan ahirat. kecuali dengan cara yang lebih baik”. Thabaranry (7853) dihasankan AlBany dalam Shahih Jami’ (6316) 293 AnNisa :10.295 Abu Hurairah radhiallahu 'anhu berkata : Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬berkata : ‫يبعث يوم القيامة قوم من قبورهم تاجج افواههم نارا فقيل من هم يا رسول ال قال ألم تر ال يقول أن الذين يأكلون‬ ‫أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا‬ Alloh Ta’ala membangkitkan suatu kaum dari kubur mereka yang keluar api dari perut dan mulut mereka menyalakan api”. sebenarnya mereka itu menelan api neraka sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api neraka yang menyala-nyala”. (Fathul Qadir. Aku katakan. Syaukany. Diriwayatkan oleh Muslim.293 ُ ّ ُ َ َ ُْ َ َّ ُ َ ْ َ َ ِ ِ ّ ِ ّ ِ ِ ِ َ ْ َ َ ُ َ ْ َ َ َ ‫ولتقربوا مال اليتيم إل بالتي هي أحسن حتي يبلغ أشده‬ “Janganlah kamu mempergunakan harta anak yatim. Lalu aku bertanya : Siapa mereka hai Jibril ? Jawabnya : Orang-orang yang maka harta anak yatim dengan dhalim. Adapun penyebutan riwayat Muslim oleh penulis adalah kesalahan dari sebagian para penulis aslinya.(Fathul Qadir. Artinya harta yang mereka makan menjadi sebab disiksanya mereka di dalam neraka dengan cara seperti itu.294 Abu Sa’id alKhudry radhiallahu 'anhu berkata: Ketika Rasulullah ‫صلى ال عليه و سلم‬ menceritakan tentang mi’raj nya (perjalanan ke langit ke tujuh) : Tiba-tiba aku menjumpai banyak laki-laki yang diserahkan banyak lelaki lain yang menggenggam janggut mereka. 1/512 – penerj ) 294 Yakni bagi wali anak yatim boleh mempergunakan harta anak yatim dengan cara baik sampai ia dewasa. Sanadnya lemah karena terdapat Abu Harun pemalsu hadits dan dituduh dusta. Dengan cara baik artinya menjaga. sesungguhnya mereka makan api di perut mereka”.memberi hadiah lalu diterima maka sungguh ia telah mendatangi salah satu pintu yang terbesar dari pintu-pintu riba”.

maka bolehlah ia makan harta itu sesuai kebutuhan”. Dan riwayat dari Abi Hurairah oleh penulis salah. tidak mengapa mengembangkan dan makan harta anak yatim dengan cara baik sesuai kebutuhannya. Kedua : Makan sesuai kebutuhan tidak berlebihan. bila tidak mempunyai harta maka diberikan sedekah dan pakaian mengharapkan wajah 296 HR. Tirmidzy (1918) dari Sahl bin Sa’d 301 HR Muslim (2983) .297 Ulama berkata : Orang yang mengasuh anak yatim. Bila melebihi dari yang ma’ruf maka haram diancam oleh firman Alloh : ِ ُ ْ َ ْ ِ ْ ُ ْ َ ْ َ ً ِ َ َ َ َ َ ْ ِ ْ َ ْ َ َْ ِّ َ َ َ َ َ ‫ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف‬ “Barangsiapa di antara pemelihara anak yatim itu mampu (tidak membutuhkan harta anak yatim). katanya : mengatakan kepadaku Ziyad bin alMundzir dari Nafi bin alHarits dari Abi Barzah. telinga.299 Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬berkata : ‫أنا و كافل اليتيم في الخنة هكذا‬ Aku dan pengasuh dan pengkafil anak yatim seperti ini di sorga”. 297 Riwayat Ibnu Jarir dari Asbath darinya.298 Terdapat empat pendapat mengenai makan harta anak yatim dengan cara ma’ruf : Pertama : Mengambil dengan cara hutang.Ibnu Hibban (5566).” Beliau mengisyaratkan dengan jari telunjuk dan tengah.Bukhari (5304). 298 AnNisa :6 299 Zaadul Masir (2/16) 300 HR.300 Dalam kitab Shahih Muslim disebutkan dari Rasulullah ‫“ : صلى ال عليه و سلم‬Pengasuh dan pengkafil anak yatim saudaranya sendiri atau anak orang lain seperti ini di sorga. . Bukhari . Adabul Mufrad (137) dari Abi Hurairah radhiallahu 'anhu. maka janganlah makan hartnya sedikit pun dan barangsiapa miskin. Keempat : Mengambil bila terpaksa. Ziyad bin alMunzir pendusta. sebenarnya mereka itu menelan api neraka sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api neraka yang menyala-nyala”.‫إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيص َون سعيرا‬ ً ِ َ َ ْ ‫ِ ّ ّ ِ َ َ ْ ُُ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َ ُ ْ ً ِ ّ َ َ ْ ُُ َ ِ ُ ُ ِ ِ ْ َ ً َ َ َ ْل‬ “Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara dhalim. Ketiga : Mengambilnya sesuai kebutuhan bila mengasuh anak yatim.296 AsSudy berkata : Pemakan harta anak yatim dengan cara dhalim dikumpulkan pada hari kiamat jilatan api keluar dari mulut. pakaian dan mengembangkan hartanya jika ia mempunyai harta. jika ia miskin. Thabrani dan Abu Ya’la (7403) dari jalan Yunus bin Bukair. Empat pendapat ini disebutkan Ibnul Jauzy dalam Tafsirnya. Sanadnya lemah sekali. Jika ia mampu maka ia kembalikan dan jika tidak mampu maka tidak mengapa. hidung dan matanya. Beliau mengisyaratkan dengan jari telunjuk dan tengah dan merenggangkan keduanya.301 Pengkafil anak yatim adalah orang yang mengurus urusan anak yatim dan mengusahakan kemaslahatan makanan. Tiap orang yang melihatnya tahu bahwa ia pemakan harta anak yatim.

Ahmad (5/250. saudara lelakinya. Syu’abul Iman (11036) dari Malik bin Amr alQusyairy dan Tirmidzy (1817) dari Ibni Abbas radhiallahu 'anhuma. pamannya. suami dari ibu tirinya. aku akan memberi syafaat untuknya! Ia dulu berbuat baik dan memuliakanku”. Setelah selesai mengurus. Aku diperintah masuk ke neraka disebabkan dosa-dosa yang pernah aku lakukan. Ubaid bin Zuhar dan Ali bin Zaid lemah. Segera aku tobat pada Alloh Ta’ala dan bersungguh-sungguh berbuat kebaikan dan menyayangi anak yatim. Abu Darda berkata : Sayangilah anak yatim. Aku telah memberikan ampunan padanya disebabkan ia menolong dan berbuat pada anak yatim”. pada malam hari aku tidur dan aku bermimpi. Dan sejelek-jelek rumah adalah rumah yang terdapat anak yatim yang diperlakukan dengan 302 HR.Ahmad (2/263) Baihaqy. beri makan dari makananmu karena yang demikian itu dapat melembutkan hatimu dan mencukupkan kebutuhanmu”.302 Rasulullah ‫صلى ال عليه و‬ ‫ سلم‬berkata : Barangsiapa mengusap kepala anak yatim karena mengharap keridhaan Alloh Ta’ala maka tiap utas rambut yang ia usap dengan tangannya memiliki satu pahala. Oleh karena itulah Anas bin Malik radhiallahu 'anhu pembantu nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam berkata : “Sebaik-baik rumah adalah rumah yang terdapat anak yatim yang diperlakukan dengan baik. sesungguhnya aku mendengar seorang mengeluhkan kerasnya hatinya kepada Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬lalu beliau Shallallahu 'alaihi wa sallam berkata : Jika kamu ingin melembutkan hatimu maka dekatkanlah hubungannya denganmu. atau bibinya atau saudara yang lainnya yang masih mempunyai hubungan darah. dan barangsiapa berbuat baik pada anak yatim baik laki-laki atau perempuan di sisinya maka aku dan dia seperti ini di sorga”. Setelah itu akau rawat dengan baik . Syu’abul Iman (11031 dari jalan Ubaid bin Zuhar bin Ali bin Zaid dari alQasim bin Abi Umamah dan sanadnya dha’if. beri makan dari makananmu.304 Dikisahkan dari salah seorang salaf : “Pada mulanya aku suka bermaksiat dan minum hamer.Alloh Ta’ala (ihlas). hai malaiakat. Syu’abul Iman (11034) dari Abi Hurairah radhiallahu 'anhu. dishahihkan alBany dalam Silsilah Shahiha (854). . Lalu aku ambil. Malaikat berkata : Kami tidak diperintah melepasnya! Tiba-tiba terdengar seruan dari sisi Alloh Ta’ala mengatakan : Lepaskanlah dia. 304 HR. Anak yatim saudara sendiri misalnya anak yatim yang ditanggung oleh kakeknya. mandikan. pakaian. Dalam keadaan seperti itu tiba-tiba anak yatim yang aku urus itu menghadang jalanku yang akan dimasukkan ke neraka. Ia berkata : Lepaskan dia.260). buang dakinya. muliakan dan sayangi sebagaimana ayah muliakan dan menyayangi anaknya sendiri bahkan melebihi anak sendiri. Dalam mimpi aku melihat hari kiamat telah terjadi dan segera diadakan perhitungan amal-amal. . dekatkanlah hubungannya denganmu. aku beri makan. 303 HR.303 Seorang lelaki berkata kepada Abu Darda : Nasihatilah aku”.Baihaqy.Baihaqy. ‫من قبض يتيما من المسلمين إلى طعامه وشرابه أدخله ال الجنة إل أن يعمل ذنبا ل يغفر له‬ Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬berkata :Barangsiapa menanggung makanan dan minuman anak yatim dari kaum muslimin sampai ia mampu maka Alloh Ta’ala mewajibkannya masuk sorga kecuali ia melakukan dosa yang tidak diampuni”. Pada suatu hari akau menemukan anak yatim yang miskin. Malaikat Zabaniah mendorongku masuk neraka dalam keadaan aku kecil dan hina. Lalu aku terbangun. Thabrany (7821).

Lelaki tua berkata : Tunjukkan buktimu padaku bahwa kamu perempuan Alawiah yang mulia”.305 Dan diriwayatkan bahwa Alloh Ta’ala memberikan wahyu kepada Dawud alaihis salam : Hai Dawud. Setelah memasuki negeri yang baru. Untuk menyelamatkan diri dari bahaya musuh. Adabul Mufrad (136).Baihaqy. Maknanya. Kamu mati dan pahala anak yatim atau wanita tua tetap mengalir padamu. Wallahu a’lam – penerj. Ibu itu mulai bicara dengan lelaki muslim tua dan menerangkan keadaan dirinya: Aku wanita dari Alawy. didha’ifkan alBany dalam Dha’ifah (1637) Lafadz yang ada dalam Sunan Ibni Majah dan Adabul Mufrad adalah ‫خير بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه وشر بيت في المسلمين‬ ‫بيت فيه يتيم يساء إليه‬ “Sebaik-baik rumah adalah rumah yang terdapat anak yatim yang diperlakukan dengan baik dan dan sejelek-jelek rumah adalah rumah yang terdapat anak yatim yang diperlakukan jelek”. didha’ifkan alBany dalam Dha’ifah (1636). jadilah kamu bagi anak yatim seperti ayah yang penyayang. tidak syirik”. Baihaqy. Makna naunganKu adalah naungan ‘Arsy Nya. tidak ada yang mengenalku di negeriku sehingga aku pergi dari negeriku”. memiliki beberapa anak perempuan yatim yang aku tinggalkan di sebuah masjid yang tak terpakai lagi dan aku sedang mencari makan malam untuk mereka.jelek. Ia pernah tinggal di sebuah negeri Ajam (bukan Arab). di atas kepala Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬terpancang bendera. Ia pergi dari sisi lelaki tua itu dengan hati yang sedih tanpa membawa apa-apa.2) dari Umar. Pada pertengahan malam lelaki tua muslim dalam mimpinya melihat kiamat telah terjadi. jika kamu berbuat maka kamu akan dibalas sesuai perbuatanmu. Yang pertama seorang muslim tua dan yang kedua seorang majusi. memberikan pakaian yang terbagus dan bermalam di rumahnya dengan penuh kenikmatan. hamba yang paling dicintai Alloh Ta’ala adalah hamba yang berbuat baik pada anak yatim atau wanita tua”. Ibnu Majah (3679). Lelaki Majusi itu tanggap kemudian mengutus salah seorang istrinya untuk mengambilnya dan anak-anaknya. Aku akan menaungimu pada naunganKu pada suatu hari yang tidak ada naungan kecuali naunganKu”. ia masukkan anak-anaknya di sebuah masjid yang sudah tak terpakai lagi. Ibnu Mubarak. apa balasan orang yang membahagiaan wanita tua dan anak yatim karena ihlas? Jawab Alloh Ta’ala : Balasannya. Dawud berkata : Hai rabbku. Lelaki tua muslim itu bertanya :Hai Rasulullah untuk siapakah gedung itu ?Jawab nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam : Untuk lelaki muslim yang muwahid. Ia berkata : “Aku wanita yang asing.azZuhd (654). . ia menerangkan keadaan dirinya sebagaimana ia terangkan kepada lelaki tua muslim itu dan kejadia bersamanya. Katanya 305 HR. ketahuilah jika kamu menanam maka kamu menuai”. Ketika ia mencari pekerjaan melewati dua orang pembesar negeri. Tak lama kemudian bapak dari istir dan beberapa anak perempuan itu mati. Bukhari. Tinggallah istri bersama anak-anak perempuannya dalam keadaan miskin. Uqaly (1/97). Ia beri makan dengan makanan yang terbaik. ia dan anak-anaknya pergi meninggalkan kampung halamannya menuju ke negeri lain dan kepergiannya bertepatan dengan musim dingin. gedung dari zamrud hijau terbuat dari permata dan yakut dan terdapat kubah dari permata dan marjan. anakanak perempuan dan kemewahan. Dari Abi Hurairah radhiallahu 'anhu dari Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam. . Syu’abul Iman (11073). Dari sebagian ‘Alawiyiin – pengikut yang fanatik pada Ali bin Abi Thalib. Thabarany (3/201. Syu’abul Iman (11038) dari Anas. memiliki istri dari kalangan ‘Alawi. Kemudian ia menemui lelaki Majusi. jadilah bagi wanita tua seperti suami yang penyayang.

Lelaki Majusi berkata : Yang kamu inginkan dalam mimpimu. Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬berkata : Tunjukkan bukti padaku bahwa kamu lelaki muslim muwahid”. dengan karuniaNya. Penyayang dan Pengampun.: Aku lelaki muslim dan muwahid”. kamu dan itri-istrimu adalah penghuni sorga. kamu berkata : Tunjukkan buktimu padaku bahwa engkau wanita alawiah. Kata Rasulullah ‫ : صلى ال عليه و سلم‬Gedung itu milikmu dan itri-istrimu. Apakah kamu bisa menunjukkan keislamanmu padaku? Demi Alloh. Demikian juga kamu sekarang tunjukkan bukti bahwa kamu lelaki muslim muwahid”. betapa barakah yang banyak dan tak terhitung kebaikannya disebabbkan berbuat baik kepada wanita tua dan anak yatim di dunia dan ahirat ! Maka dari itu Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬berkata : ‫الساعي على الرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل ال وأحسبه قال وكالقائم ل يفتر وكالصائم ل يفطر‬ “Orang yang berusaha memuliakan anak yatim dan wanita tua dengan niat ihlas seperti mujahid fi sabilillah”. Kemudia ia berjalan mengitari negerinya mencari di manakan wanita itu sekarang. Jawab Majusi : Aku tidak akan menyerahkannya”. ia bisa menemuinya dan berkata : Aku menginginkan wanita mulia dari Alawiah dan anak-anaknya”. Majusi berkata : Bagaimana aku akan melepaskannya. aku telah mendapatkan keberkahan mereka”.Nasai (5/86-87).306 Semoga Alloh Ta’ala memberikan taufikNya. Lelaki tua itu pergi membawa setumpuk kesedihan dan kekecewaan yang hanya Alloh Ta’ala yang mengetahui berat kesedihan dan kekecewaannya. Ia kebingungan. Lelaki tua berkata : Ambillah uang seribu dinar ini dan serahkan mereka padaku”. Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬bertanay kepadaku: Apakah wanita Alawiah dan anak-anak perempuannya di rumahmu” Jawabku : Ya. sesungguhnya Ia Maha Baik. Hingga ia ditunjukkan bahwa wanita itu berada di rumah seorang Majusi. Muslim (2982). aku lebih berhak memilikinya dan gedung yang kamu lihat itu dicipta untukku. Lelaki tua itu terbangun dengan sedih dan menyesal disebabkan ia menolak wanita itu. Melalui anak buah Majusi. Dosa Besar Yang Ke Empat Belas Berdusta Kepada Allah dan rasulNya Alloh Ta’ala berfirman : ‫ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على ال وجو ُهم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين‬ ِ ّ َ َ ُ ْ ِ ً ْ َ َ ّ َ َ ِ َ ْ ََ ٌ ّ َ ْ ّ ُ ‫ِ ُ ُ ه‬ ََ ُ َ َ َ ِ ّ َ َ ِ َ َ ِ ْ َ ْ َ َ 306 HR. Maka lihatlah wahai saudaraku. Alloh Ta’ala menciptamu beriman sejak pertama kali”. . Perawi berkata. Maka nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam berkata : Ketika janda wanita dan anak-anak perempuannya itu menemui kamu minta dipenuhi hajatnya. aku sangka beliau berkata : “Dan seperti orang yang shalat malam dan puasa terus menerus”. Dan aku melihat dalam mimpi seperti yang kamu lihat. Lelaki itu berkata : Kamu harus menyerahkannya. hai Rasulullah”. Bukhari (6007). Ibnu Majah (2140) dan Ibnu Hibban (4245) dari ABi Hurairah radhiallahu 'anhu. tidaklah aku dan istri-istriku tidur semalam sebelum kami menyerhakan semua harta kami kepada wanita Alawiah itu.

Ibnu Adi (1/44). Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬berkata : ‫من كذب علي متعمدا فليتبوأ بيتا من جهنم‬ “Barangsiapa berdusta atas namaku maka ia akan dimasukkan ke dalam rumah di neraka”. Ibnul Jauzy berkata : Sejumlah ulama berpendapat bahwa dusta atas nama Allah dan rasulNya kafir keluar dari Islam.309 Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬berkata : ‫من روى عني حديثا و هو يرى أنه كاذب فهو أحد الكاذبين‬ Barangsiapa meriwayatkan dariku satu hadits dan ia tahu bahwa riwayat itu dusta maka ia termasuk salah seorang pendusta”.312 Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬berkata : ‫من يقل مني مالم أقله فليتبوأ مقعده من النار‬ “Barangsiapa mengatakan dariku padahal aku tidak mengatakannya maka tempat duduknya di neraka”. dha’if dalam Dha’ifah (4231) dan Dha’if Jami (6448) . Dan tidak diragukan mendustakan atas nama Allah dan rasulNya dalam pengharaman yang halal dan penghalalan yang haram adalah kafir. Tetapi yang dimaksudkan ayat itu adalah berdusta pada masalah selain itu.313 307 308 AzZumar :60 (Terjemah sesuai dengan Tafsir Ibnu Katsir – penerj ) Ahmad (4/201. Baihaqy Syu’abul Iman (4469). Barangsiapa berdusta atas namaku dengan sengaja maka ia akan ditempatkan di tempat duduk dari neraka”311. maka kami melakukan dan jika kami tidak berkehendak maka kami tidak melakukan”. Bukhari (109) dari Salamah radhiallahu 'anhu. mukanya menjadi hitam”. Ahmad (5/14) dan Ibnu Majah (39) 311 Bukhari (1291)dan Muslim (4) dari AlMughirah bin Syu’bah.Ibnu Hibban (1052) shahih.“Pada hari kiamat kamu akan melihat orang-orang yang berbuat dusta terhadap Allah tentang pengakuan (bahwa Alloh Ta’ala punya anak dan sekutu). Muslim(9). Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬berkata : "Barangsiapa berkata dariku yang tidak aku katakan maka ia akan ditempatkan di tempat duduk dari neraka”. Lihat Jami Shahih alBany (6519) 310 HR.307 ‫يطب المؤمن على كل شئ إل الخيانة و الكذب‬ Hasan AlBashri berkata : Mereka itu orang-orang yang berkata :Jika kami berkehendak. 313 HR.Thabaranyy (17/305/843). 309 Hadits mutawatir diriwayatkan oleh lebih dari 100 sahabat.308 Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬berkata : ‫من كذب علي متعمدا فليتبوأ مفعده من النار‬ “Barangsiapa berdusta atas namaku dengan sengaja maka ia akan ditempatkan di tempat duduk dari neraka”.159). 312 HR.310 Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬berkata : ‫إن كذبا علي ليس ككذب على أحد فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار‬ Sesungguhnya dusta atas namaku tidaklah seperti dusta atas nama selainku.

Ayat ini menunjukkan bahwa kaum muslimin. Kemudian turun ayat : ِ ْ َ ْ َ ُ ِ ْ َ ٌ ْ َ ْ ُ ْ ّ ْ ُ َ َِ ِ ْ َ َ ِ ُ ِ ْ َ ٌ َ ِ َ ٌ َ ّ ُ ّ ُ َ ِ َ ً ْ َ ْ ُ ِ ّ َ َ ِ َ َ ْ ُ َ ُ َ ّ َ َ َ ْ ‫الئان خفف ال عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين‬ ‫بإذن ال وال مع الصابرين‬ َ ِ ِ ّ َ َ ُ َ ِ ِ ْ ِِ “Sekarang Allah telah meringankan kamu dan Dia telah mengetahui bahwa padamu ada kelemahan kesabaran. Dan 314 315 Boleh juga lari menuju kepada pemimpinnya atau imam besarnya (Tafsir Ibnu Katsir penerj ). maka sesungguhnya orang itu kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah. niscaya mereka dapat mengalahkan dua ratus orang. Abu ‘Awanah (1/54) dan anNasai (6/257) 317 Yaitu satu lawan sepuluh orang kemudian perintah ini (satu orang melawan sepuluh) diganti menjadi satu orang melawan dua musuh dan tinggllah berita gembira (Tafsir Ibnu Katsir – penerj ) .Semoga Alloh Ta’ala memberikan taufikNya dan perlindunganNya. memakan harta anak yatim dengan cara salah. Dan diperbolehkan lari dengan tujuan siasat atau bergabung dengan pasukan lain walaupun jauh. yang benar-benar kuat kesabaran dan keimanannya akan menang melawan musuh. Muttafaq alahi)316 ketika turun ayat ِ ْ َ َ ِ ُ ِْ َ َ ُ ِ َ َ ُ ْ ِ ْ ُ ّ ُ َ ِ ِ َ ِ ْ ‫القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين‬ “Jika ada dua puluh orang yang sabar di antara kamu. Maka tidak boleh lari 100 orang beriman melawan 200 musuh. lari dari kecamuk perang melawan orang-orang kafir dan menuduh zina perempuan-perempuan baik dan shalihah”. 676 – penerj ) . sesungguhnya Ia Maha Baik dan Penyayang. (Ibnu Katsir dan Fathul Qadir. Sebagaimana yang Alloh Ta’ala firmankan : ُ ِ َ ْ َ ْ ِ َ ُ ّ َ َ ُ َ ْ َ َ ِ َ ّ ٍ َ َ ِ َ َ ْ َ َ ٍ َ ِ َ ِ ً ّ َ َ ُ ْ َ ٍ َ ِ ِ ً ّ َ َ ُ ّ ِ ُ َ ُ ُ ٍ ِ َ ْ َ ْ ِ َّ ُ َ َ ‫ومن يولهم يومئذ دبره إل متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد بآء بغضب من ال ومأواه جهنم وبئس المصير‬ “Barangsiapa yang membelakangi musuh (mundur) di perang itu. kecuali berbelok untuk (siasat) perang atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan yang lain314. Dosa Besar Yang Ke Limabelas Lari Dari Peperangan Yang Sedang Berkecamuk Melawan Orang-orang kafir Lari dari peperangan diperbolehkan bilama tidak menambah kelemahan muslimin. dan jika di antaramu ada seribu orang (yang sabar). niscaya mereka dapat mengalahkan dua ratus orang musuh”.318 Maka jika ada di antaramu seratus orang yang sabar. memakan harta / uang riba. apakah banyak atau sedikit.317 Maka Alloh Ta’ala menetapkan agar 20 muslimin tidak lari melawan 200 tentara musrikin. AlAnfal :16 316 Bukhari (2766) Muslimin (89). niscaya mereka dapat mengalahkan dua ribu orang dengan seizin Allah.315 Abu Hurairah radhiallahu 'anhu berkata : Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬bersabda : ‫اجتنبوا السبع الموبقات قيل يا رسول ال وما هن قال الشرك بال والسحر وقتل النفس التي حرم ال إل بالحق وأكل‬ ‫مال اليتيم وأكل الربا والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلت المؤمنات‬ “Jauhilah tujuh dosa yang membinasakan : Syirik (menyekutukan Alloh Ta’ala dalam ibadah dan perbuatanNya). dan tempatnya ialah neraka Jahannam. (HR. 318 Dalam Shahih Bukhari Ibnu Abbas mengatakan bahwa telah diwajibkan kepada orang-orang beriman untuk tidak lari 20 melawan 200 musuh kemudian Allah memberi keringanan. Dan amat buruklah tempat kembalinya”.

Betapa buruk apa yang mereka perbuat itu”324. Ibrahim : 42-43– penerj ) 323 Ancaman keras terhadap orang yang membela kedhaliman. Tirmizy (1315) dan Ibnu Majah (2224) dari Abi Hurairah radhiallahu 'anhu.321 ّ َ ْ َ َ ْ ‫َ َ َ ْ َ َ ّ َ َ ِ ً َ ّ َ ْ َ ُ ّ ِ ُ َ ِ ّ َ ُ َ ّ ُ ُ ْ ِ َ ْ ٍ َ ْ َص ِ ِ ْ َ ْ َ ُ ُ ْ ِ ِ َ ُ ْ ِ ِ ُ ُ ِه‬ ‫ولتحسبن ال غافل عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخ ُ فيه البصار مهطعين مقنعي رءوس ِم ليرتد‬ ٌ َ َ ْ ُ ُ َ ِ ْ ََ ْ ُ ُ ْ َ ْ ِ ْ َ ِ ‫إليهم طرفهم وأفئدتهم هوآء‬ “Janganlah sekali-kali kamu mengira. Muslim (101). Mereka itu mendapat azab yang pedih”. َ َُ ْ َ ُ َ َ َ ْ ِ َ ُ َُ َ ٍ َ ّ َ َ ْ َ َ َ َ َ ُ َ ‫كانوا ليتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون‬ “Dahulu mereka tidak melarang tindakan munkar yang dilakukan seorang di antara mereka. sedang mata mereka tidak berkedip-kedip sekejap pun karena melihat kengerian dan hati mereka kosong karena banyak takut.326 319 320 AlAnfal :66 HR.4653) 321 AsySyura : 42.319 Maka Alloh Ta’ala menetapkan agar 100 muslimin tidak lari melawan 200 tentara musrikin. Terjemah sesuai tafsir (Tafsir alQurthuby dan Fathul Qadir – penerj ) 322 Tidak menyiksa mereka bahkan Allah menghitung amalan mereka dan mengancam mereka. Abu Dawud (3455). 325 HR. Sesungguhnya Allah memberi tangguh kepada mereka sampai hari yang pada waktu yang sangat mengerikan (mata mereka terbelalak). . 326 Hr Bukhari (2447) dan Muslim (2579) dari Ibni Umar radhiallahu 'anhu.Ahmad (2/242). َ ُ َِ َ ٍ ََ ُ ّ َ ُ ََ َ ِ ّ ُ َْ َ َ َ ‫وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون‬ “Dan orang-orang yang zalim kelak akan mengetahui ke tempat mana mereka akan kembali”. Mereka datang bergegas-gegas memenuhi panggilan dengan mengangkat kepala. Abu Awanah (1/75). bahwa Allah lalai322 dari apa yang diperbuat oleh orang-orang yang dhalim. (Tafsir alQurthuby .325 Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬berkata : “Kedhaliman adalah kegelapan pada hari kiamat”. AlMiadah :79 penerj . 323 Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬berkata : ‫ومن غشنا فليس منا‬ “Barangsiapa menipu kami maka bukan dari golongan kami”.Allah menolong orang-orang yang sabar.Kemudian Allah mengabarkan bagaimana keadaan mereka ketika mereka keluar dari alam kubur. (Tafsir Ibnu Katsir . asySyu’radhiallahu 'anha’ : 228– penerj ) 324 Artinya agar umat Islam tidak mencontoh perbuatan mereka (Tafsir Ibnu Katsir.320 Dosa Besar Yang Ke Enambelas Pemimpin Yang Menipu dan Dhalim Terhadap Rakyatnya Alloh Ta’ala berfirman : ٌ َِ ٌ َ َ ْ ُ َ َ ِ َْ ُ ّ َ ْ ِ ْ َ ِ ِ ْ َ ْ ِ َ ُ ْ َ َ َ ّ َ ُ ِْ َ َ ِ ّ ََ ُ ِ ّ َ ّ ِ ‫إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم‬ “Sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang menzalimi manusia dan melanggar hakhak manusia di muka bumi tanpa alasan yang benar. Orang-orang yang dhalim menunggu siksaan dan orang-orang yang didhalimi menunggu pembelaan. Bukhari (4652.

Jika ia mengatakan: Lemparkanlah ia maka ia melemparkannya di jahannam yang dalamnya empat puluh tahun perjalanan”.Ahmad dan Muslim dari Ma’qal bin Yasar radhiallahu 'anhu dan lihat Shahihah. Thabarany (4763).327 Rasulullah ‫صلى ال عليه و سلم‬ ‫أيما راع غش رعيته فهو في النلر‬ “Pemimpin yang menipu rakyatnya maka ia di neraka”. Baghawy (2468) dan Hakum (4/91). Penerjemah sendiri tidak bisa memahami hadits ini. Semoga Alloh Ta’ala mengampuniku.333 Termasuk doa nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam : ‫اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به‬ Ya Alloh. 330 HR.332 Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬berkata : “Tidaklah seorang pemimpin yang memimpin kabilahnya kecuali pada hari kiamat tangannya dibelenggu ke lehernya.Ahmad (1/430). 333 Thayalisy (1546). 7151) dan Muslim (142) dari Ma’qal bin Yasar radhiallahu 'anhu. Ibnu Hibban (1563). Thabarany dan Abu Ya’la (6189).Ahmad (6/96). Riwayat Imam Ahmad. Bukhari (7150.334 327 328 HR. orang-orang alim dan orang-orang yang mendapatkan amanah. Dalam lafadz lain: ‫ل يسترعي ال عبدا رعية يموت حين يموت وهو غاش لها إل حرم ال عليه الجنة‬ “Mati pada hari ia mati dalam keadaan ia menipu rakyatnya maka ia diharamkan masuk sorga”. Ibnu Hibban (553) . Diriwayatkan Bukhari. alBany (1754) 329 HR. Bukhari (2554)dan Muslim (1829) HR.328 Rasulullah ‫: صلى ال عليه و سلم‬ ‫ما من أمير يلي أمر المسلمين ثم ل يجهد لهم وينصح إل لم يدخل معهم الجنة‬ “Barangsiapa memimpin kemudian tidak menasihati rakyatnya maka diharamkan masuk sorga”. shahih. seorang malaikat memegang tengkuknya. Ahmad (5/323). dilepas oleh keadilannya atau tetap dibelnggu oleh kedhalimannya”. 332 HR.330 Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬berkata : “Siksaan besarlah bagi para pemimpin. Sanadnya hasan dari Abi Hurairah radhiallahu 'anhu. Muslim (1828).329 Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬berkata : “Tidaklah seorang hakim memutuskan hukum di antara manusia kecuali pada hari kiamat ia ditahan. Beberapa kaum bercita-cita andaikata harta mereka sangat banyak lalu mereka disiksa dalam keadaan belum melakukan apa yang diamanahkan kepada mereka”331 Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬berkata : “Akan datang satu waktu pada hakim yang adil pada hari kiamat di mana ia berangan-angan tidak memutuskan hukum di antara dua orang yang berselisih pada masalah satu korma”. orang yang memimpin umat ini lalu ia lemah lembut dan kasih sayang maka balaslah dengan yang setimpal”. dan berkata Sanadnya shahih dan disepakati Dzhahaby. Baihaqy (7533) dari Ibni Mas’ud radhiallahu 'anhu dan didha’ifkan alBany dalam Dha’ifah (5168) 331 HR.Ahmad (2/352).Rasulullah ‫: صلى ال عليه و سلم‬ ‫كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته‬ ” Masing-masing kamu adalah pemimpin dan akan ditanya tentang kepemimpinannya pada hari kiamat”. Thabrany )3880) dari Aisyah radhiallahu 'anha dan didhaifkan alBany dalam Dhaifah (1142) 334 HR.Haitsamy (5/205).

Bukhari (2697)dan Muslim (1718) dari Aisyah radhiallahu 'anha.335 Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬berkata :” Akan datang para pemimpin yang fasik dan dhalim. 336 Ahmad (5/384). Tharany (8079). Hakim (4/93) dari Amr bin Murrah radhiallahu 'anhu dan dishahihkan alBany dala Shahihah (629) dan Shahih Tirmidzy (1071) Terjemah sesuai dengan Syarah Sunan Abi Dawud. Tharany (1389).Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬berkata : ‫من وله ال عز وجل شيئا من أمر المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم احتجب ال عنه دون حاجته وخلته‬ ‫وفقره‬ “Barangsiapa memimpin kaum muslimin lalu menghalangi mereka mendatanginya untuk meminta dipenuhi kebutuhan mereka maka Alloh Ta’ala menghalangi kebutuhannya (urusan dunia) dan urusan agamanya.341 335 HR. lihat Shahih alJami’ . dan pemimpin yang menipu dalam agama mereka dipersaksikan dan agama berlepas diri dari mereka”.337 Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬berkata :”Manusia yang paling berat siksanya adalah pemimpin yang dhalim”. Abu Ya’la (1083).Abu Dawud. Tharany (8079). para malaikat dan seluruh manusia dan Alloh Ta’ala tidak menerima ibadah wajib dan sunnahnya”. orang yang berbuat dosa di Madinah sangat dijauhkan dari rahmat Alloh Ta’ala (Fathul Bari Ibnu Hajar – penerj) .336 Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬berkata : “Dua golongan manusia dari umatku yang tidak akan mendapatkan syafaatku : pemimpin yang menipu dan dhlim.338 Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬berkata :”Hai manusia perintahkanlah yang ma’ruf dan laranglah perkara yang munkar sebelum kamu berdoa kepada Alloh Ta’ala lalu tidak dikabulkan. Aunul Ma’bud. AlBazzar (2/293). hadits hasan lihat Shahih alJami’ (3798) 338 Hasan.Thabarany (8491). 337 HR. 340 HR. sebelum kamu minta ampunan kepada Alloh Ta’ala lalu tidak Ia ampuni. (2948)Tirmidzy (1332)(1333).339 Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬berkata : ‫” من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد‬Barangsiapa mengadakan perkara baru dalam agama yang bukan dari perintahku maka tertolak amalannya”. 341 HR. perawi-perawinya perawi kitab Shahih Bukhari. berbuat dosa di kota Madinah sangat besar dosanya (hadits ini berkaitan dengan keharaman kota Madinah). dari Ibni Umar radhiallahu 'anhu. Dari haditts ini diambil dalil bahwa orang yang berdosa atau yang melindunginya sama-sama dosa. Ahmad (4/231). bolehnya melaknat orang-orang yang berbuat maksiat secara umum bukan secara husus. Bukhari 1870) dan Muslim (1370) dari Ali bin Abi Thalih radhiallahu 'anhu.340 Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬berkata : ‫فمن أحدث حدثا فيها أو آوى محدثا فعليه لعنة ال والملئكة والناس أجمعين ل يقبل منه صرف ول عدل‬ ”Barangsiapa mengadakan dosa/kedhaliman atau melindungi orang yang berbuat dosa/dhalim maka ia mendapat laknat Alloh Ta’ala. Sesungguhnya ulama Yahudi dan ahli ibadah Nasrani ketika mereka meninggalkan amar ma’ruf nahi munkar Alloh Ta’ala melaknat mereka melalui nabi mereka kemudian Ia menimpakan malapetaka secara merata”.alBany (470) 339 Dha’if. barangsiapa membernarkan kedustaan mereka dan membantu kedhaliman mereka maka ia bukan dari golonganku dan aku bukan dari golongannya dan tidak akan singgah di telagaku”.

Mmuslimin (1827). Bukhari (7149) dan Muslim (3/1456/14). Bukhari (7148) Ibnu Hibban (44820) 349 HR. Bukhari (1458) dan Muslim (19)(13)...Ahmad (2/448). ‫ثلثة ل يكلمهم ال يوم القيامة الملك الكذاب‬ Tiga golongan yang tidak diajak bicara Alloh Ta’ala pada hari kiamat : “Penguasa yang suka dusta….345 Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬berkata. 348 HR. Ahmad (2/480) Muslim (107) dari Abi Hurairah radhiallahu 'anhu.346 Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬berkata : . doa orang yang terdhalimi karena tidak ada penghalang antara doanya dan Alloh Ta’ala”.Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬berkata : ‫من ليرحم ل يرحم‬ Barangsiapa tidak menyayangi maka tidak disayangi”. Bukhari (660) dan Muslim (1031) 345 HR.. ketika mengutus Muttafaq alahi’adz ke Yaman : ‫فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين ال حجاب‬ Hati-hatilah terhadap harta yang dimuliakan. 344 HR. HR. 347 HR.344 Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬berkata ‫المقسطون على منابر من نور الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا‬ :Orang-orang yang adil dalam hukum. Bukhari (7376)dan Muslim (2319) dari Jarir radhiallahu 'anhu. Abu Dawud (1584) dan lainnya.349 Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬berkata : 342 343 HR.343 Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬berkata : ‫المام العادل يظله ال في ظله يوم ل ظل إل ظله‬ Pemimpin yang adil dinaungi Alloh Ta’ala pada hari yang tidak ada naungan kecuali naunganNya pada hari kiamat”. Ibnu Hibban (4481) . Nasai (8/9221) 346 HR.”347 Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬berkata : ‫إنكم ستحرصون على المارة وإنها ستكون ندامة وحسرة يوم القيامة‬ Kamu sangat tamak mendapatkan jabatan padahal akan menjadi penyesalan pada hari kiamat”.342 ‫ليرحم ال من ليرحم الناس‬ “Alloh Ta’ala tidak menyayangi orang yang tidak menyayangi manusia”. Riwayat Bukhari. Bukhari (5997)dan Muslim (2318) dari Abi Hurairah radhiallahu 'anhu.348 Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬berkata : ‫إنا وال ل نولي على هذا العمل أحدا سأله ول أحدا حرص عليه‬ “Dan aku demi Alloh tidak akan mengangkat seseorang yang meminta jabatan dan tamak kepadanya”. keluarga dan orang-orang yang dipimpin di atas mimbar dari cahaya pada hari kiamat”..

umur seperti sehari maka segerakan mataharimu berputar. Abu Dawud (3575). penjara adalah kebenaran dan kebenaran adalah hakim. Jika ia (pemimpin) itu taat maka ia salamat dari jembatan itu dan jika tidak taat maka jembatan itu patah dan menjatuhkannya ke jahannam yang dalamnya lima puluh tahun perjalanan”. berapa kedhaliman yang kamu lakukan. perhitungan amal sangat lama maka bebaskan dirimu darinya. terkadang ia bermalam lalu seekor semut menggigit lambungnya atau lukanya di badan.‫يا كعب بن عجرة أعاذنا ال من امارة السفهاء قالوا يا رسول ال وما امارة السفهاء قال امراء يكونون بعدي ل يهتدون‬ ‫بهديي ول يستنون بسنتي‬ Hai Ka’bin ‘Ujrah semoga Alloh Ta’ala melindungimu dari pemimpin-pemimpin yang bodoh. ‘Amr bin Muhajir berkata : Berkata kepadaku Umar bin Abdil Aziz : Jika kamu melihatku menyimpang dari kebenaran letakkan tanganmu di leher bajuku ini lalu katakanlah :”Hai Umar apa yang kamu kerjakan!” Wahai orang yang ridha mendapat gelar kedhalimam. Ibnu Hibban (4514) AlHakim (4/422) HR. ingatlah penjaramu. kamu bersenang-senang dengan hartamu padahal pekerjaanmu kotor. kubur mengerikan. dha’if dalam Dha’ifah. yaitu pemimpin setelahku yang tidak mengambil petunjukku dan melaksanakan ajaranku”.351 Umar berkata kepada Abu Dzar : Ucapkan padaku satu hadits yang kamu dengar dari Rasulullah ‫ . kamu bangga dengan angan-anganmu sedangkan perjalanan waktu terus berlalu. tidak ada alasan bagimu yang kamu bela dan perdebatkan. صلى ال عليه و سلم‬Abu Dzar berkata : Aku mendengar Rasulullah ‫صلى ال عليه و‬ ‫ سلم‬berkata : Pada hari kiamat seorang pemimpin akan diletakkan di atas jembatan di atas nereka jahannam. kemudian jembatan itu bergoncang dengan keras sehingga semua ruasrusanya patah dan berpindah dari tempat asalnya. Dosa Besar Yang Ke Sembilanbelas Sombong ِ َ ِ ْ ِ ْ َ ِ ُ ِ ْ َُ ٍ َّ َ ُ ّ ُ ّ ُ َّ َ َّ ِ ُ ْ ُ ِّ َ ُ َ َ َ ‫وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر ليؤمن بيوم الحساب‬ “Setelah mendengar ucapan Fir’aun. kedhaliman tidak meninggalkan darinya seukuran semut pun. jika kamu melihat orang dhalim yang telah tobat maka sungguh nikmat dirinya.350 Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬Berkata : ‫من طلب قضاء المسلمين حتى يناله ثم غلب عدله جوره فله الجنة ومن غلب جوره عدله فله النار‬ “Barangsiapa meminta jabatan hakim sampai ia mendatapakannya kemudian ia berlaku adil maka masuk sorga dan bagi dhalim maka ia masuk neraka”. 352 Ghafir :27 Terjemah sesuai tafsir (Ibnu Jarir) Musa berlindung dari orang yang tidak beriman dengan hari kiamat karena orang semacam ini amal kebaikannya tidak akan diterima dan tidak takut azab akibat amal jeleknya. (Ibnu Jarir –penerj ) . alBany (1183) dari Abi Hurairah radhiallahu 'anhu. Musa berkata: "Sesungguhnya aku berlindung kepada Robku dan Robmu dari setiap orang yang menyombongkan diri dari tauhid dan tidak beriman kepada hari perhitungan (kiamat)".352 350 351 HRAhmad (3/321).

Riwayat Muslim.358 Maka barangsiapa menyombongkan diri terhadap kebenaran maka tidak bermanfaat keimanannya sebagaimana perbuatan Iblis.Tirmidzy (1998). 357 Iblis hasad (dengki) atas karunia Alloh kepada Adam lalu ia menyombongkan diri tidak mau sujud.Muslim (91). Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬berkata : ‫ل يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر‬ Tidak masuk sorga orang yang dalam hatinya mengandung satu butir biji atom kespmbongan”. 359 HR.Ibnu Majah (4173)Ahmad (1/412) 360 Akan tetapi rendahkanlah dirimu dan bermuka cerah.353 Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬berkata : ‫بينما رجل يتبختر في ممشيه إذ خسف به الرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة‬ Ketika seorang sedang menyombongkan diri dalam berjalan tiba-tiba Alloh Ta’ala menenggelamkannya ke dalam bumi dan ia digoncang-goncangkan di dalamnya hingga hari kiamat”. – (Tafsir Ibnu Katsir . Shahih dalam Shahih Jami’ alBany (8040) 356 Pada dasarnya sujud kepada manusia dilarang akan tetapi terkadang diperbolehkan pada sebagian syariat untuk penghormatan dan pemuliaan sesuai dengan kemaslahatan.penerj 358 Ia menjadi kafir disebabkan kesombongannya (Tafsir Ibnu Katsir – penerj ) .”Sujudlah356 kamu kepada Adam”. 355 HR. HR. Bukhari (2789) dan Muslim (2088) dari Abi Hurairah radhiallahu 'anhu.359 Dan Alloh Ta’ala berfirman : ٍ ْ ُ َ ٍ َْ ُ ّ ُ ّ ِ ُ َ َ ّ ِ ً َ َ ِ ْ َ ‫ول تصعر خدك للناس ول تمش في اللرض مرحا إن ال ل يحب كل مختال فجور‬ ِ ِ ْ َ َ َ ِ ّ ِ َ َّ ْ ّ َ ُ َ َ “Janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia (karena meremehkan mereka ketika kamu berbicara atau mereka bicara)360 dan janganlah kamu berjalan di muka bumi 353 354 anNahl : 23 Dan akan membalas mereka dengan sempurna (Tafsir Ibnu Katsir – penerj) . Alloh Ta’ala berfirman : َ ِ ِ َ َ ِ َ َ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ ِ ْ ِ ّ ِ ُ َ َ َ َ َ َ ُ ُ ْ ِ َ ِ َ َ ْ ِ َ ْ ُ ْ َِ ‫وإذ قلنا للملئكة اسجدوا لدم فسجدوا إل إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين‬ “Dan ingatlah ketika Kami berkata kepada para malaikat.355 Sebagian salaf berkata : Dosa pertama kali yang dilakukan mahluk adalah kesombongan”. Ayat ini menunjukkan kemuliaan Adam yang Alloh sebutkan kepada anak cucunya (Tafsir Ibnu Katsir – penerj ). Abu Dawud (4091).َ ِ ِ ْ َْ ُ ْ ّ ِ َُ ُ ِّ ‫إنه ليحب المستكبرين‬ Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong.Ahmad (2/279). maka sujudlah mereka kepada Adam kecuali Iblis ia enggan dan takabur357 dan adalah ia termasuk orang-orang kafir”. (Tafsir Ibnu Katsir-penerj ) .354 Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬berkata : ‫يحشر الجباروت المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر يطؤهم الناس‬ ‫يغشاهم الذل من كل مكان‬ “Orang-orang sombong dan kejam dikumpulkan berbentuk biji atom kecil yang diinjak manusia mereka diliputi kehinaan dari semua tempat”. Tirmidzy (2623).

Muslim (2846). Ahmad (4/306). 363 Yakni orang yang lemah. Salim Hilaly – penerj ) 364 HR. barangsiapa merebut kedua pakaianku itu maka Aku lemparkan ke neraka”. yang menghalangimu dengan tangan kanan adalah kesombongan”. Maka sorga berkata : ‫تحاجت الجنة والنار وقالت الجنة فمالي ل يدخلني إل ضعفاء الناس وسقطهم فقالت النار أوثرت بالمتكبرين‬ ‫والمتجبرين‬ Ada apa denganku. rendah hati. bakhil dan sombong”.367 361 362 Luqman :18 HR. perkara yang paling pentingkan adalah ahirat sehingga mereka tidak berlomba-lomba mencari harta kekayaan tetapi berlomba-lomba pahala ahirat.366 Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬berkata : ‫أل أخبركم بأهل النار قالوا بلى قال كل عتل جواظ مستكبر‬ Maukah aku beritahukan dengan penduduk neraka? Tiap orang yang kasar. Muslim (2853).Ahmad (2/444). Maka setelah itu ia tidak bisa mengangkat tangannya ke mulut. Ibnu ‘Utsamin. Albany. Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬berkata : Kamu mampu. Riwayat Muslim. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orangorang yang membanggakan diri dan sombong terhadap orang lain”. Tirmidzy (2686) 365 366 367 Muslim (2021). Ta’liq Riyadhus Shalihin . Sesungguhnya Allah tidak menyukai orangorang yang membanggakan diri dan sombong terhadap orang lain”.362 Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬berkata : “Sorga dan neraka bertengkar. Bukhari. Tirmidzy (2832) Ibnu Majah (4116) .364 Alloh Ta’ala berfirman : ٍ ْ ُ َ ٍ َْ ُ ّ ُ ّ ِ ُ َ َ ّ ِ ً َ َ ِ ْ َ ‫ول تصعر خدك للناس ول تمش في اللرض مرحا إن ال ل يحب كل مختال فجور‬ ِ ِ ْ َ َ َ ِ ّ ِ َ َّ ْ ّ َ ُ َ َ “Janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia (karena meremehkan mereka ketika kamu berbicara atau mereka bicara)365 dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh (nanti Alloh murka padamu). (Syarah Riyadhus Shalihin. Jawabnya : Aku tidak mampu”. Abu ‘Awanah (4090). lebih senang tidak dikenal. Riwayat Muslim. Bahjatun Nadhrin. diremehkan masyarakat. Maka Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬memerintahkan : Makanlah dengan tangan kanan”. Ibnu Hibban (6513) Thabary (6236) HR. Ahmad (4/45-46). Salamah bin alAkwa’ radhiallahu 'anhu berkata : ‫أن رجل أكل عند رسول ال صلى ال عليه وسلم بشماله فقال كل بيمينك قال ل أستطيع قال ل استطعت ما منعه إل‬ ‫الكبر قال فما رفعها إلى فيه بعد‬ Seorang lelaki makan di sisi nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam dengan tangan kirinya. mengapa tidak ada yang masuk ke dalamku kecuali orang-orang lemah363 ? Neraka berkata : Aku dihususkan dimasuki orang-orang sombong dan kejam”. Bukhari (4848). (4918). Muslim (2620).361 Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬Berkata : Alloh Ta’ala berkata ‫العظمة إزاره والكبرياء رداؤه فمن ينازعنى فيهما ألقيته في النار‬ “Kebesaran adalah sarungKu dan kesombongan adalah pakaianKu.dengan angkuh (nanti Alloh murka padamu). Ibnu Majah (4174) dari Abi Hurairah radhiallahu 'anhu.

Dosa Besar Yang Ke Delapan Belas 368 HR. Karena orang yang mencari ilmu untuk mendapatkan keridhaan Alloh Ta’ala maka ia rendah hati. Ahmad (2/118). alKharaithy (577).370 Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam berkata : ‫ما أسبل من الكعبين من الزار فهو في النار‬ ” Pakaian yang di bawah mata kaki di neraka”. tidak masuk sorga orang yang dalam hatinya terdapat kesombongan seberat atom. Laa haula walaa quwwata illa billahil’ aliyyil adhiim. Maksud tidak diajak bicara Ta’ala adalah tidak diajak bicara sebagaimana Ia mengajak bicara orang-orang yang baik dan keridhaan bahkan bicara dengan marah. AlHakim (1/387) dari Amir alUqaily bahwa ayahnya mengabarkan bahwa ia mendengar Aba Hurairah radhiallahu 'anhu. shahih dalam shahih Jami’ (5711) 369 Hadits lemah. selalu dan tidak pernah bosan mengoreksi diri sendiri tiap waktu. Jika ia lalai dari muhasabah maka ia menyimpang dari jalan yang lurus dan jiwanya rusak. AlHakim (1/60). merendahkan pakaina di bawah mata kaki termasuk dosa yang besar dan keras siksanya (Aunul Ma’bud ) Akan tetapi bagi wanita disunnahkan memanjangkan pakaian di bawah mata kaki sebagaimana disebutkan dalam hadits shahih– penerj ) 371 HR.Ibnu Umar radhiallahu 'anhu berkata : Aku mendengar Rasulullah ‫صلى ال عليه و سلم‬ berkata : ‫من تعظم في نفسه أو اختال في مشيته لقى ال عز وجل وهو عليه غضبان‬ Tidaklah seorang sombong dalam berjalan dan merasa besar dirinya kecuali bertemu Alloh Ta’ala dalam keadaan dimurkaiNya”. kebanggaan diri dan mencari kedudukan serta menganggap rendah orang lain maka inilah dosa yang terbesar. orang yang mengungkit-ungkit pemberiannya dengan menyakiti dan penjual yang mempromosikan barangnya dengan sumpah yang dusta agar laku”. Amir dan ayahnya tidak dikenal. Ahmad (5/146). Tirmidzy (1642). dan dilihat Alloh Ta’ala berarti rahmat – tidak dilihat berari laknat dan azab –penerj .Nasai (7/240) dari Abi Dzar radhiallahu 'anhu.Muslim (106). HR. orang kaya yang tidak membayar zakatnya dan orang miskin yang sombong”. 370 HR. Barangsiapa mencari ilmu agama untuk kesombongan.Bukhari (5787) dari Abi Hurairah radhiallahu 'anhu. . Tirmidzy (1211). hatinya takut kepada Alloh Ta’ala. Abu Dawud (4087). jiwanya tenang.369 Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬berkata : ‫ثلثة ل يكلمهم ال ول ينظر إليهم يوم القيامة ول يزكيهم ولهم عذاب أليم قلت المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف‬ ‫الكاذب أو الفاجر‬ “ Tiga golongan yang tidak dilihat Alloh Ta’ala dan tidak disucikan dosanya dan mereka mendapat siksa yang berat pada hari kiamat : “Orang yang memakai pakaian di bawah mata kaki.368 ‫ثلثة ل يكلمهم ال يوم القيامة ول ينظر إليهم ول يزكيهم ولهم عذاب أليم المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف‬ ‫الكاذب‬ Abu Hurairah radhiallahu 'anhu berkata : Tiga golongan yang pertama kali masuk neraka: Pemimpin yang dhalim atau kejam. Bukhari Adabul Mufrad (549).371 Kesombongan yang paling jelek adalah orang yang menyombongkan diri karena ilmunya dan merasa besar dirinya dengan karunia Alloh Ta’ala yang diberikan kepadanya/ maka orang seperti ini tidak bermanfaat ilmunya. Ahmad (2/420).

Ibnu Katsir – penerj ) 375 Hadits Maudhu’ (palsu). Alloh Ta’ala berfirman : ٌ ّ ّ ٌ ِ ْ ُ َ ُ ْ َ ِ ْ ََ َ ّ ِ ‫إن ال ليهدي من هو مسرف كذاب‬ Sesungguhnya Allah tidak menunjuki orang-orang yang melampaui batas lagi pendusta. nyanyian.Ahmad (4/321). 686 . kehormatan dan jiwanya dengan persaksiannya.375 Orang yang menghadiri ucapan dan perbuatan yang diharamkan melakukan dosa-dosa yang amat besar. asSa’dy. adu domba. 374 Kesyirikan dan perkataan dusta termasuk dosa besar. Ibnu Majah (2373). Bila mereka tidak menghadirinya maka tentu tidak mengucapkan dan melakukannya.372 Dalam satu riwayat bahwa menghadiri ucapan dan perbuatan yang diharamkan disejajarkan penyebutannya dengan dosa syirik. Maka mereka menjauhi majlis-majlis yang mengandung ucapan-ucapan dan perbuatanperbuatan yang haram seperti memutarbalikkan ayat-ayat Alloh Ta’ala. Abu Dawu (3599).penerj ) 373 HR. mencela.debat batil. ghibah.376 Dalam sebuah hadits disebutkan : Dosa mukmin dihapus kecuali hianat dan dosa”. memperolok. menduduh. Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬berkata : ‫من قطعت له من حق أخيه شيئا فل يأخذه فإنما أقطع له به قطعة من النار‬ 372 AlFurqon :72.373 Alloh Ta’ala berfirman : ِ ّ َ ْ َ َُِْ َ ‫واجتنبوا قول الزور‬ “Jauhilah perkataan-perkataan dusta”. Pertama : Kedustaan.Persaksian Ucapan dan Perbuatan Yang Diharamkan (Qaul AzZur) Alloh Ta’ala berfirman : ‫والذين ليشهدون الزور وإذا مروا باللغو َروا كراما‬ ً َ ِ ّ ‫َ ّ ِ َ َ َ ْ َ ُ َ ّ َ َِ َ َ ّ ِ ّ ْ ِ م‬ “Orang-orang yang tidak menghadiri ucapan dan perbuatan yang diharamkan (qaul azzur)”. minum arak. tempat tidur sutera dan gambar bernyawa…dan yang semisalnya. . Ketiga : Ia mendhlimi yang ia persaksikan dirinya dengan memberikan harta haram kepadanya lalu mengambilnya dengan persaksiannya lalu ia masuk neraka.374 Dalam hadits disebutkan : ‫لن تزول قدما شاهد الزور حتى يوجب ال له النار‬ “Tidak bergeser kaki orang yang menghadiri ucapan dan perbuatan yang diharamkan pada hari kiamat sebelum ia ditentukan masuk neraka”. (dalam Shahihaini dari Abi Bakrah. dishahihkan alBany. (Taisir alKarimir Rahman. telah diebutkan di muka takhrijnya. alBany (1259) 376 Ghafir : 28 377 Hadit lemah. dalam Dha’ifah.377 Kedua : Ia mendhalimi yang ia persaksikan sampai ia mengambil harta.

“Orang yang aku putuskan dari hak saudaranya muslim janganlah ia ambil sesungguhnya aku memotongkan untuknya potongan api neraka”. durhaka kepada orang tua”. sesungguhnya khamar . Alloh Ta’ala berfirman : 378 HR. (Tafsir Ibnu Katsir – penerj ) 382 AlMaidah :90-91 383 HR. Bukhari (2654.379 Kami memohon kepada Alloh Ta’ala keselamatan dan ampunan dari semua malapetaka. Dosa Besar Yang Ke Sembilabelas Minum Hamer {90} ‫ياأ ّها الذين ءامنوا إنما الخمر والميسر والنصاب والزلم رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون‬ َ ُ ِ ْ ُ ْ ُ ّ َ َ ُ ُ ِ َ ْ َ ِ َ ْ ّ ِ َ َ ْ ّ ُ ْ ِ ُ َ ْ َ ْ َ ُ َ َ ْ َ ُ ِ ْ َ ْ َ ُ ْ َ ْ َ ّ ِ ُ َ َ َ ِ ّ َ ‫َ َي‬ ‫إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضآء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر ال وعن الصلة فهل أنتم‬ ُ َ ْ َ َ ِ َ ّ ِ َ َ ِ ِ ْ ِ َ ْ ُ ّ ُ ََ ِ ِ ْ َ ْ َ ِ ْ َ ْ ِ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ َ ْ ُ ُ َ ْ َ َ ِ ُ َ ُ َ ْ ّ ُ ِ ُ َ ِّ ‫من َهون‬ ُ‫ّت‬ 380 381 “Hai orang-orang yang beriman. ketahuilah persaksian palsu/dosa”. Beliau senantiasa mengulang-ulang ucapannya hingga kami berkata dalam hati : Aduahai kiranya beliau diam. . Barangsiapa tidak menjauhinya maka mendurhakai Allah dan rasulNya dan berhak mendapat siksaan karena kemaksiatannya. hadits mauquf. 91. Bukhari (2680) dan Muslim (1713) Maknanya jika seorang hakim menghukumi sesuatu masalah dengan bukti-bukti dan keterangan serta persaksian bukan dengan ijtihadnya lalu tidak sesuai kenyataan/batin maka ia benar tidak salah . (Nawarwi. al anshab . (Tafsir Ibnu Katsir – penerj ) 381 Menyembelih hewan korban di sisi batu-batu yang disembah . maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu). mengundi nasib dengan panah. (1122). 5976.378 Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬berkata ‫أل أنبئكم بأكبر الكبائر ثلثا الشراك بال وعقوق الوالدين وشهادة الزور أو قول الزور وكان رسول ال صلى ال‬ ‫عليه وسلم متكئا فجلس فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت‬ “Maukah aku kabarkan tentang dosa-dosa besar ?– berkata tiga kali – Jawab sahabat: “Tentu ya Rasulullah”. Syarah Muslim – penerj ) 379 HR. adalah perbuatan dosa termasuk perbuatan syaitan. 6273) dan Muslim (87) 380 Segala sesuatu yang menghilangkan akal dan memabukkan apakah benda padat atau cair disebut khamer. berjudi.382 Alloh Ta’ala telah melarang dan memperingatkan minum hamer pada ayat ini. Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam berkata : Syirik. Maka tinggalkanlah perbuatan dosa itu agar kamu beruntung.Ibnu Hibban )5348). Mulanya beliau berbaring kemudian beliau duduk lalu berkata : Ketahuilah ucapan dusta. menghalangi kamu dari mengingat Allah dan shalat. Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬berkata : ‫اجتنبوا الخمر فإنها أم الخبائث‬ Jauhilah hamer karena ia adalah induk dari semua kejelakan”383.Ibnu Abi Dunya(1) Baihaqy (5197)) dan Ibnul Jauzy. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu dengan meminum khamar dan berjudi itu.

Sahabat bertanya : Apakah thin alkhabal ya Rasulullah ? Jawab Rasulullah ‫ : صلى ال عليه و سلم‬Keirngat penduduk neraka atau perasan keringat penduduk neraka”. Nasai (8/296).386 Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬berkata : ‫إن على ال عز وجل عهدا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال قالوا يا رسول ال وما طينة الخبال قال عرق‬ ‫أهل النار أو عصارة أهل النار‬ ” Sesungguhnya Alloh Ta’ala menjanjikan bagi orang yang minum minuman yang memabukkan untuk memberi minuman thin alkhabal. Nasai (8/328) dari Jabir radhiallahu 'anhuma. HR. tidak diragukan lagi yang dilaknat peminumnya dalam banyak hadits. 387 388 HR.388 384 Yakni barangsiapa mendurhakai Allah dan rasulNya dengan sempurna maka ia kekal di neraka tetapi barangsiapa mendurhakai Allah dan rasulNya bercampur dengan ketaatan dan keimanan maka ia mendapat siksaan sesuai dengan dosanya dan tidak kekal di dalam neraka. Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬berkata : ‫كل مسكر خمر وكل مسكر حرام ومن مات وهو يشرب الخمر في الدنيا و مات ولم يتب منها و هو مد منها لم يشربها‬ ‫في الخر‬ Tiap yang memabukkan adalah hamer dan tiap hamer haram dan barangsiapa meminumnya di dunia dan mati belum tobat maka ia tidak meminumnya di ahirat”. niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya dan baginya siksa yang menghinakan”384. Muslim (2003) . asSa’dy. Bukhari (5575). Ahmad (3/361). Muslim (2003).387 Dalam kitab Shahihaini bahwa Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬berkata : ‫من شرب الخمر في الدنيا يحرمها في الخرة‬ “Barangsiapa minum hamer di dunia maka ia diharamkan/dihalangi minum hamer di ahirat”. Abu Dawud (3689). Tirmidzy (1861).(Taisir. 386 HR. Ibnu Abbas radhiallahu 'anhu berkata : Ketika diharamkan hamer maka sahabat berjalan saling menemui di antara mereka lalau berkata : Telah diharamkan hamer dan dijadikan sejajar dengan kesyirikan”. Dan hamer adalah malapetaka. riwayat Thabarany. 136 –penerj ) 385 Shahih dari Ibni Abbas radhiallahu 'anhuma.385 Abdullah bin Amr radhiallahu 'anhuma berpendapat bahwa hamer adalah dosa terbesar. Muslim (2003).ُ ِ ّ ُ َ ‫َ َ َ ْ ِ َ َ َ ُ َ ُ َ َ َ َ ّ ُ ُ َ ُ ُ ْ ِ ْ ُ َ ً َ ِ ً ِ َ ََ ُ ع‬ ‫ومن يعص ال ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله َذاب مهين‬ “Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar hukumhukumNya.

Disebutkan bahwa orang yang selalu minum hamer seperti penyembah berhala: Imam Ahmad meriwayatkan dari Abi Hurairah radhiallahu 'anhu bahwa Rasulullah ‫صلى ال عليه و‬ ‫ سلم‬berkata : ‫مد من الخمر كعابد الوثن‬ ”Orang yang selalu minum hamer seperti penyembah berhala”.Nasai (8/218) dalam Shahih Jami’. Sedangkan riwayat kedua diriwayatkan Baihaqy menyebutnya dalam Sunannya (1/489) dengan sanad hasan dari Abdillah bin ‘Amr radhiallahu 'anhu.Baihaqy (8/288 dan )AlHakim (4/148). makanan atau minuman.390 Dalam riwayat lain : Tiga golongan yang tidak masuk sorga : “Orang yang selalu minum hamer seperti penyembah berhala. Ibnu Khuzaimah (940).393 389 390 HR.Ibnu Adi (6/746). Albany (1075) 393 Dha’if. Abd bin Humaid (983). Abu Sa’id radhiallahu 'anhu berkata : Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬berkata : ‫ل يقبل ال عز وجل لشارب الخمر صلة ما دام في جسده شيء منها‬ Alloh Ta’ala tidak menerima shalat peminum hamer selama masih ada sedikit hamer dalam badannya”. dha’if dalam Silsilah Dha’ifah. Baihaqy (1/389). bila ia tobat kemudian kembali mengulanginya maka Alloh Ta’ala pasti akan memberinya minuman dari neraka”. dayyuts yaitu suami yang membiarkan kemunkaran pada istrinya”. shahih dalam Jami’ Shahih Albany (3052) 392 HR. Albany (5737) HR. istri yang dimurkai suaminya sampai suaminya ridha kepadanya dan pemabuk sampai ia siuman”.391 Disebutkan bahwa pemabuk tidak diterima amal kebaikannya: Jabir radhiallahu 'anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬berkata : ‫ثلثة ل يقبل الله لهم صلة ول يرفع لهم إلى السماء حسنة العبد البق حتى يرجع إلى‬ ‫موالية فيضع يده في أيديهم والمرأة الساخط عليها زوجها حتى يرضى والسكران حتى‬ ‫يصحو‬ Tiga golongan yang tidak diterima shalat dan amal kebaikannya tidak diangkat ke langit : budak yang melarikan diri dari tuannya pada tuannya sampai ia kembali kepada tuannya lalu meletakkan tangannya di atas tangan tuannya. Ahmad (2/69). Ibnu Hibban (5348).392 Hamer adalah apa yang menutupi akal apakah ia kering. dha’if dalam Silsilah Dha’if Jami’. Hibban (5355). basah. anak yang durhaka kepada orang tuanya. alBany (7553) 391 HR.389 Telah disebutkan bahwa orang yang selalu minum hamer jika mati dan belum bertobat darinya maka ia tidak masuk sorga. Nasai meriwayatkan hadits dari Ibnu Umar radhiallahu 'anhuma bahwa Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬berkata : ‫ل يدخل الجنة عاق و ل مد من الخمر‬ Tidak masuk sorga anak yang durhaka kepada orang tua dan orang yang selalu minum hamer”. Dalam riwayat lain: ‫من شرب الخمر ل يقبل ال منه شيئا و من سكر منها لم تقبل صلة أربعين صباحا فإن تاب ثم عاد كان حقا على ال‬ ‫أن يسقيه من مهل جهنم‬ Barangsiapa minum hamer maka Alloh Ta’ala tidak menerima amalnya sedikit pun dan barangsiapa mabuk maka shalatnya tidak diterima selama empat puluh hari. . HR.

Ia ditanya :”Apakah orang yang terus meneru minum hamer itu orang yang tidak mabuk ketika meminumnya ? Tidak. Muslim (57). Timidzy(2625). peminum hamer dan penyembah berhala”. HR.Bukhari (2475. Pasal Disebutkan bahwa peminum hamer tidak beriman ketika meminumnya.Ahmad (2/189).Hakim (1/22).20). Rasulullah ‫صلى‬ ‫ ال عليه و سلم‬ditanya : Apakah minuman thin khabal hai rasulullah ? Jawabnya : Air perasan keringat penduduk neraka yang menjijikkan dan darah. Ahmad (2/276).395 Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬berkata : “Barangsiapa berzina atau minum hamer Alloh Ta’ala mencabut imannya sebagaimana seorang melepas baju dari atas kepalanya”. jika ia mati dalam keadaan seperti itu maka ia mati seperti penyembah berhala. beliau Thabarany menyatakan lemah dengan isyarat. Dha’fah. Abu Dawud (4689). Baihaqy. 6772. Nasai (8/313).Nasai (8/317).396 Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬berkata : “Sesungguhnya bau sorga tercium dari jarak 500 tahun perjalanan dan tidak menemukan baunya anak yang durhaka pada orang tua. Abu ‘Awanah (1/19. orang yang suka mengungkit-ungkit pemberiannya. dan Alloh Ta’ala pasti akan memberinya minuman thin khabal”.394 Abdullah bin Abi Aufa radhiallahu 'anhu berkata : Barangsiapa mati dalam keadaan membiasakan minum hamer maka ia mati seperti penyembah laata dan uzza”. akan tetapi orang yang meminumnya bila menemukan hamer walaupun ia menemukan hamer setelah beberapa tahun lamanya”. tidak peminum hamer ketika minum hamer dalam keadaan beriman dengan iman sempurna. 396 Dha’if. Abu Hurairah radhiallahu 'anhu berkata : Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬berkata : ‫ل يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ول يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ول يشرب الخمر حين يشربها وهو‬ ‫مؤمن ول ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن‬ “Tidaklah pezina berzina ketika berzina dalam keadaan beriman dengan iman sempurna.Ibnu Majah (3377) TIbnu Hibban Baihaqy. .397 394 HR. jawabnya. Ibnu Jauzy. Syu’abul Iman (4981). tidaklah pencuri ketika mencuri dalam keadaan beriman dengan iman sempurna. Ibnu Majah (3936) dari Abi Hurairah radhiallahu 'anhu. 397 AlMundziri berkata : Riwayat Thabarany dalam “ashShaghir” dari Abi Hurairah radhiallahu 'anhu”.154). Syu’abul Iman (5192)AlHakim (4/145) 395 HR. Aku katakan : Aku tidak menemukan dalam kitab “ashShaghir”. Dzammil Hawa. ALBany (1274) dari Abi Hurairah radhiallahu 'anhu. wallahu a’lam.‫من شرب الخمر ولم يسكر أعرض الله عنه أربعين لياة و من شرب الخمر فسكر لم‬ ‫يقبل الله منه صرفا ول عدل أربعين ليلة فإن مات فيها مات كعابد وثن و كان حقا على‬ ‫الله أن يسقيه من طينة الخبال يوم القيامة قالوا يا رسول الله وما طينة الخبال قال‬ ‫عصارة أهل النار‬ Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬berkata : “Barangsiapa minum hamer dan tidak mabuk maka Alloh Ta’ala berpaling darinya empat puluh malam. barangsiapa minum hamer dan mabuk maka Alloh Ta’ala tidak menerima amalan wajib dan sunnahnya selama empat puluh malam. 681). tidaklah orang yang merampas harta yang mahal yang mata manusia terbelalak melihatnya ketika ia merampasnya dalam keadaan beriman dengan iman sempurna”.

401 Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬berkata : ‫إن رسول ال صلى ال عليه وسلم أتاه جبريل فقال يا محمد إن ال لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها وحاملها‬ ‫والمحمولة إليه وشاربها وبائعها ومبتاعها وساقيها ومسقاها‬ “Jibril menemuiku lalu berkata : Hai Muhammad.398 Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬berkata :”Sesungguhnya Alloh Ta’ala mengutusku sebagai rahmat dan pemberi petunjuk bagi semua manusia. pembawa. Alloh Ta’ala melaknat : hamer. pemerahnya. peminumnya. Ahmad (5/267) dan lainnya. Ibnu Hibban (5346). tidak beriman oang yang membenarkan sihir dan pemutus hubungan silaturahim. sanadnya baik. penjualnya. yang minta dibawakan dan yang makan keuntungannya”. orang yang minta diperahkan untuk diri sendiri atau orang lain. HR. yang makan keuntungannya.. Ahmad (1/316)Ibnu Hibban (5376). HR. Ahmad(5/257).Imam Ahmad meriwayatkan hadits dari Abi Musa alAsy’ary radhiallahu 'anhu katanya : Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬berkata : ‫ل يدخلون الجنة مدمن الخمر وقاطع الرحم ومصدق بالسحر ومن مات مدمنا للخمر سقاه ال جل وعل من نهر‬ ‫الغوطة قيل وما نهر الغوطة قال نهر يجري من فروج المومسات يؤذي أهل النار ريح فروجهن‬ Tidak masuk sorga peminum hamer. pembelinya. . Abu Dawud ( 3674) dari Ibni Umar radhiallahu 'anhuma. peminumnya. pengirim dan yang minta dikirimkannya”402 Pasal 398 399 Dha’if. Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam ditanya: “Apakah sungai ghuthah itu ? Jawab nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam :”Yaitu air yang mengalir dari kemaluan para pezina yang mengganggu penduduk neraka”. pembelinya. (Aunul Ma’bud – penerj ) 401 Shahih. rabbku bersumpah dengan kemuliaanNya bahwa tidaklah hambaKu minum seteguk hamer kecuali Aku akan memberinya minum dari hamer neraka yang amat panas dan tidaklah hambaku meninggalkan hamer karena takut kepadaKu kecuali Aku beri minum di dalam perkawinan bersama teman-eman yang baik”. orang yang minta diperahkan untuk diri sendiri atau orang lain penjualnya. pembawa. Dha’if. yang meminumkannya. Ibnu Majah (3380). yang minta dibawakan.399 Pasal Peminum Hamer Dilaknat Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬berkata : ‫لعن ال الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه‬ Alloh Ta’ala melaknat : hamer400.Hakim (4/144) dan Thabrany (12976). 400 Karena hamer itu sangat keji. HR.71). peminumnya. Ahmad (2/25. Ia mengutusku untuk menghancurkan musik dan perilaku jahiliah. Hakim (4/146). pemerahnya. Barangsiapa mati masih minum hamer maka Alloh Ta’ala memberinya minuman dari sungai ghuthah”. 402 HR.

405 Sebagian ulama berkata : Sebab larangan menjenguk peminum yang sakit karena ia orang fasik (dosa) dan terlaknat yang dilaknat Allah dan rasulNya sebagaimana telah lewat haditsnya : Alloh Ta’ala melaknat : hamer. Ibnu Hibban (1391). Ahmad (4/317). Abu Nu’aim (6/84). Abu Dawud (3873). hadits palsu dan disebutkan Suyuthi dalam alAli (2/205) 406 HR. Pasal Diharamkan Berobat Dengan Hamer Ummu Salamah radhiallahu 'anha berkata : Anak perempuanku mengeluhkan sakitnya lalu aku membuatkan air perasan anggur di sebuah gelas. Rasulullah ‫صلى ال عليه و سلم‬ masuk ke tempatnya sedangkan air perasaan itu tengah menggelegak maka Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬bertanya:Apa ini hai Ummu Salamah ? Lalu aku sebutkan bahwa aku sedang membuat obat anak perempuanku. peminumnya. lidahnya menjulur ke dada mengalirkan ludah yang setiap orang merasa jijik melihatnya dan mengetahui bahwa ia peminum hamer”.Ibnu Adi (2/214) dari jala Ibnul Jauzy dalam kitab alMaudhu’Alloh Ta’ala (3/42). 405 HR. Muslim (2/1573). 407 alBaihaqy (8/303). pembawa. orang yang minta diperahkan untuk diri sendiri atau orang lain. Dzammul Muskir (11) dari Abu Musa dan Abu Hurairah radhiallahu 'anhuma dalam sanadnya terdapat perawi yang tidak dikenal dan Abu Dawud . Jika ia tobat maka Alloh Ta’ala menerima tobatnya. Tirmidzy (2046). pemerahnya. Bukhari berkata : Ibnu Umar berkata : “Janganlah kamu memberi salam peminum hamer”.Larangan Menjenguk Peminum Hamer Yang Sedang Sakit dan Larangan Memberi Salam Padanya403 Abdullah bin ‘Amr bin al"Ash radhiallu ‘anhu : “Janganlah kamu menjenguk peminum hamer jika ia sakit”. Sesungguhnya peminum hamer pada hari kiamat berwajah hitam.407 403 404 Judul dari penerjemah. Ibnu Abid Dunya.406 Hadits-hadits Yang Berkaitan Dengan Hamer Abu Musa radhiallahu 'anhu berkata : Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam diberi air perasan anggur mendidih di sebuah guci lalu beliau berkata : Lemparkanlah ke dinding karena ini minuman orang yang tidak beriman kepada Alloh dan hari ahir!”. Lalu Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬berkata : ‫إن ال لم يجعل شفاء أمتي فيما حر عليها‬ Sesungguhnya Alloh Ta’ala tidak mencipta obat umatku dari apa yang diharamkan”. pembelinya. yang minta dibawakan dan yang makan keuntungannya. penjualnya.404 Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬berkata : “Janganlah kamu menjenguk peminum hamer jika sakit dan janganlah kamu mempersaksikan jenazahnya. Oleh karena itu dilarang menjenguk peminum hamer yang sedang sakit dan salam kepadanya kecuali bila ia tobat. Ibnu Majah (3599) Thabanry (22/14/5). yang meminumkannya. hadits hasan. Bukhari memutus sanadnya dari awal hingga ahir dalam Shahih Bukhari pada Bab Permintaan Ijin dan Salam Pada Ahli Bid’ah dan menyambungkannya pada kitab Adabul Mufrad.

puasa. Oleh karena itu dilarang menjenguk peminum hamer yang sedang sakit dan salam kepadanya kecuali bila ia tobat. Seandainya minuman itu dialirkan dari langit niscaya langit terbakar karena panasnya. Bila mereka mati sebelum tobat maka Alloh Ta’ala pasti memberi minum dengan tiap tegukan yang mereka minum di dunia dari nanah neraka. Dan yang lainnya berkata yang serupa dengan perkataan sebelumnya”. Ibnu Majah (3409). Barangsiapa membantah AlQur'an maka ia dibantah pada hari kiamat”.410 Termasuk sabda nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam :Tiap yang memabukkan hamer adalah daun sejenis ganja yang nanti akan kami terangkan. Ketahuilah peminum hamer. pembelinya.409 Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬berkata : Barangsiapa minum hamer di dunia maka pada hari kiamat Alloh Ta’ala memberinya minuman dari racun yang membuat jatuh daging wajahnya di bejana sebelum meminumnya. penjualnya. Alloh Ta’ala tidak menerima shalat. insya Alloh Ta’ala. Jika ia tobat maka Alloh Ta’ala menerima tobatnya berserikat dalam dosa. yang minta dibawakan dan yang makan keuntungannya. pembawa. Diriwayatkan : Peminum hamer jika melewati jembatan di atas neraka yang menuju sorga akan disambar oleh malaikat penjaga neraka (Zabaniah) ke sungai yang mengalirkan keringat penduduk neraka dan darah yang mengganggu mereka lalu mereka minum cairan dari sungai itu sebanyak hamer yang ia minum di dunia.411 Pasal Riwayat Dari Para Salaf (3716). terdapat rawi yang lemah dan dengan hadits ini menjadi kuat insya Alloh Ta’ala.408 Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬berkata : Tidaklah suatu kaum berkumpul minum hamer di dunia kecuali Alloh Ta’ala akan mengumpulkan mereka di neraka. . Ketahuilah tiap yang memabukkan hamer dan tiap hamer haram”.Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬berkata : Barangsiapa memiliki hapalan satu ayat AlQur'an dan ia minum hamer maka pada hari kiamat tiap huruf dari ayat itu akan datang lalu mengambil bagian pahalanya sampai ia berdiri di depan Alloh Ta’ala lalu Ia membantahnya. orang yang minta diperahkan untuk diri sendiri atau orang lain. Jika telah meminumnya maka berjatuhan dagingnya dan kulitnya yang mengganggu penduduk neraka. pemerahnya. kamulah yang membawaku ke sini”. 408 409 410 411 398-401 aku tidak menemukan riwayat hadits ini pada berbagai sumber yang ada. maka salah seorang dari mereka berkata : Hai Fulan Alloh Ta’ala tidak membalas kebaikanmu atas kebaikanmu padaku. hajinya hingga mereka tobat. Lalu mereka saling berhadapan sambil saling mencela. yang meminumkannya.

Aku bertanya :Hai anakku. ia menasihatkan: Minumlah hamer tiap tahun. dahulu aku punya teman seorang lelaki peminum hamer. lalu ia menuntunkan kalimat syahadat akan tetapi lidah tidak mampu mengucapkannya. lalu aku menemui salah seorang tabib. kasihan kamu.Ibnu Mas’ud radhiallahu 'anhu berkata : Jika peminum hamer mati segera kubur dengan disalib di atas kayu. Setelah aku kubur beberapa hari aku melihatnya dalam mimpi kepala sudah beruban. peminumnya seperti meminum hamer bahwa lebih berbahaya daripada hamer dari sisi ia dapat membuat akal dan organ tubuhnya peminumnya rusak. jika kamu tidak meminumnya maka penyakitmu tidak akan sembuh”. Fudhail dari sisinya dengan menangis. Sepinanggalnya. Sedangkan hamer lebih berbahaya dilihat dari sisi akibatnya yaitu dapat menimbulkan percekcokan dan pembunuhan yang keduanya dapat menghalangi dari dzikir dan shalat. lalu neraka mengeluarkan suara karena kedaatangannya. Salah seorang yang shalih berkata : Anakku yang masih kecil mati. kemudian galilah kuburnya. aku menguburmu waktu kamu masih kecil. apa yang menyebabkan rambutmu beruban? Jawabnya: Hai ayah. dahulu aku punya penyakit. dengan apa kamu mencabut ilmum? Jawabnya : Hai ustadz. lalu bagaimana keadaan orang yang meminumnya bukan untuk berobat? Kami memohon kepada Alloh Ta’ala keselamatan dan ampunan dari semua malapetaka. Akan terlihat wajahnya menghadap kiblat bila tidak maka tinggalkan dalam keadaan tersalib. Salah seorang tabiin ditanya tentang pendorong tobatnya: Aku pernah menggali kubur lalu aku melihat beberapa mayat berpaling dari arah kiblat. Keluarga mereka menjawab bahwa dahulu mereka meminum hamer dan mati belum tobat. Maka aku meminumnya tiap tahun agar penyakitku sembuh!” Inilah keadaan orang yang minum hamer untuk berobat. Pasal Haramnya Daun Sorga412 AlHasyisy (sejenis daun ganja) haram seperti hamer. beberapa waktu kemudian ia melihat dalam mimpinya muridnya dilemparkan ke dalam neraka lalu ia bertanya: Hai muridku.” Fudhail bin ‘Iyadl menjenguk muridnya yang hendak mati. suaranya dapat memutihkan rambut semua anak karena kerasnya. Fudhail mengulang-ulangnya. 412 Ganja dan yang sejenisnya – penerj . lalu muridnya berkata : “Aku tidak akan mengucapkannya dan aku berlepas diri darinya”. aku menanyakan pada keluarga mereka tentang mereka. menjadikannya bencong dan hilang rasa cemburu. Kami memohon kepada Alloh Ta’ala keselamatan dan ampunan dari semua malapetaka.

Mereka tidak menemukan pendapat ulama terdahulu mengenai hukumnya. apakah aku bisa tobat? Apa dosamu? Tanya amirul mukminin. Bukhari (5585 )dan Muslim (2001) dari Aisyah radhiallahu 'anha. dan lebih menghalangi shalat dan dzikir. ia termasuk benda yang diharamkan Allah dan rasulNya. Namun karena ia berbentuk padat. hamer dimakan dan diminum. dimkan dan diminum.414 Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬tidak membedakan macam hamernya. Mereka memandang orang yang memakannya dicela karena daun ini mengubah akal tanpa kegoncangan jiwa. Pendapat lain : Dibedakan antara yang padat dan cair. Akan tetapi. bukan minuman. Tentang sifat alhasyisyah seorang penyair mengatakan: Maka yang memakan dan menanamnya menganggap halal Itulah dua musibah di atas kecelakaan Demi Alloh betapa girang Iblis atas keberhasilannya menjadikan alhasyisyah benda yang paling hina menjadi mahal. menyebabkan kebencongan. Apa pun keadaannya. termasuk hamer yang memabukkan secara lafadz dan makna. Dikatakan : Najis seperti hamer yang diminum dan ini kesimpulan yang benar. Ada yang berpendapat :Tidak najis karena ia bendapat padat.413 Dan berkata : ‫ ما أسكر كثيره فقليله حرام‬Apa yang memabukkan banyaknya maka sedikitnya haram”. Bukhari (6123) dan Muslim (1733) dari Abi Burdah radhiallahu 'anhu.” jawabnya. Riwayat Muslim. Di samping itu dapat menyebabkan hilangnya rasa cemburu. apakah yang dimakan atau yang diminum. Lalu Rasulullah ‫صلى ال‬ ‫ عليه و سلم‬berkata : ‫ كل مسكر حرام‬Tiap yang memabukkan maka haram”. Abu Musa radhiallahu 'anhu berkata : Hai Rasulullah. Amirul mukminin berkata : Apa pun dosanya tobatlah kamu kepada Alloh Ta’ala. aku melakukan dosa besar. lalu mengapa Hai saudara kebodohan kamu membelinya dengan alhasyisyah ? Pasal Khalifah Abdul Malik bin Marwan Dan Pemuda Yang Berdosa Abdul Malik bin Marwan berkata : Bahwa seorang pemuda menemuinya dengan menangis sambil berkata : Hai amiral mukminin. berikan kami fatwa tentang dua minuman yang kami buat di Yaman yaitu madu yang dijadikan hamer dan biji gandum yang dijadikan hamer. ulama berselisih tentang kenajisannya dalam tiga pendapat menurut pendapat Ahmad dan lainnya. sementara roti yang dicampur hamer. alhasyisyah dicampur air. Sesungguhnya 413 414 HR. lalu manusia menjadikannya halal. peminumnya sangat bernafsu seperti peminum hamer bahkan melebihi nafsu minum hamer ia tidak bisa manahan nafsunya. “Dosaku besar. . Ulama tidak menyebutkan alhasyisyah di dalam kitab mereka karena benda itu belum ada di jaman salaf. Katakan pada orang yang makan alhasyisyah dengan kebodohan Hiduplah kamu dalam memakannya dengan kehidupan yang amat buruk Harga diri seseorang adlaah permatanya. Ia ada setelah kedatangan tentara Tartar ke negeri Syam. HR. kerusakan akal dan organ tubuh serta selain itu. Adalah Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬diberi karunia ucapan yang ringkas dan padat.Sebagian ulama sekarang tidak bisa menentukan hukuman peminum daun tersebut.

Itulah balasan yang setimpal”. mayat tidur di atas tempat tidur. Sesungguhnya Ia Maha Baik dan Pemurah. Abdul Malik berkata : Sesungguhnya yang kamu ungkapkan adalah pelajaran dan nasihat bagi orang-orang yang maksiat dan berita gembira bagi orang-orang yang taat”. Ketika aku hendak keluar. ketika aku hendak keluar dari kuburan itu tiba-tiba aku mendengar orang yang dalam kubur berkata : Mengapa kamu tidak menanyakan pada mayat itu mengapa wajahnya berpaling dari kiblat? Aku bertanya : Mengapa wajahnya berpaling? Ia menjawab : Ia dahulu mengabaikan shalat. dan menjauhkan kita dari perbuatan-perbuatan orang-orang yang fasik. tapi aku ditanya: Mengapa kamu tidak menanyakan keadaannya mengapa ia mendapatkan karamah itu? Aku bertanya : Mengapaa? Jawabnya : Dahulu ia pemuda yang tumbuh dalam ketaatan dan ibadah kepada Alloh Ta’ala”. tiba-tiba aku dipanggil: Mengapa kamu tidak menanyakan perbuatannya. aku pernah menggali kubur dan aku melihar di dalamnya hal yang sangat aneh”. Ketika aku hendak keluar. Kelima hai amiral mukminin: aku pernah menggali kubur lalu menemukan kuburnya sangat luas seluas mata memandang. mengapa ia disiksa? Aku betanya : Mengapa? Jawabnya : Ia tidak mencuci kencingnya dan ia suka menfitnah manusia. lalu aku taku padanya dan ingin pulang. Ketiga : Hai amiral mukminin. ketika aku hendak keluar tiba-tiba aku mendengar orang yang dalam kubur berkata : Mengapa kamu tidak menanyakan perbuatannya. mengapa ia disiksa? Aku betanya : Mengapa? Jawabnya : Ia meninggalkan shalat”. aku takut kepadanya. aku pernah menggali kubur pada suatu malam lalu aku melihat mayatnya berpaling dari kiblat.Ia menerima tobat dan memaafkan kesalahan-kesalahan hambaNya. Dosa Besar Yang Ke Duapuluh Perjudian415 Alloh Ta’ala berfirman : {90} ‫ياأيها الذين ءامنوا إنما الخمر والميسر والنصاب والزلم رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون‬ َ ُ ِ ْ ُ ْ ُ َّ َ ُ ُ ِ َ ْ َ ِ َ ْ ّ ِ َ َ ْ ّ ُ ْ ِ ُ َ ْ َ ْ َ ُ َ َ ْ َ ُ ِ ْ َ ْ َ ُ ْ َ ْ َ ّ ِ ُ َ َ َ ِ ّ َ ّ َ َ ‫إ ّما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضآء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر ال وعن الصلة فهل أنتم‬ ُ َ ْ َ َ ِ َ ّ ِ َ َ ِ ِ ْ ِ َ ْ ُ ّ ُ َ َ ِ ِ ْ َ ْ َ ِ ْ َ ْ ِ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ َ ْ ُ ُ َ ْ َ َ ِ ُ َ ُ َ ْ ّ ُ ِ ُ َ ‫ِن‬ 91}َ‫}منتهون‬ َُ ّ 415 Judi adalah permaianan yang memakai uang atau harta sebagai taruhannya. Maka wajib bagi orang bermaksiat bersegera tobat dan taat. terdapat cahaya yang terang. Aku takut kepadanya. Ia berkata : Hai amirul mukminin. cahaya bersinar terang. aku pernah menggali kubur lalu menemukan mayatnya diikat di tanah dengan tali yang kuat dari api dan lidahnya keluar dari tengkuknya. tiba-tiba aku dipanggil: Mengapa kamu tidak menanyakan perbuatannya. tanya amirul mukminin. pakaiannya bagus. Kemudian aku menggali kubur lain lalu aku melihat mayatnya berubah menjadi babi dan lehernya dibelenggu dengan rantai. Semoga Alloh Ta’ala menjadikan kita orang-orang yang taat. Ia berkata : Hai amirul mukminin. mengapa ia disiksa? Aku betanya : Mengapa? Jawabnya : Dahulu ia minum hamer dan mati belum tobat darinya”. Apakah yang kamu lihat?”. lalu aku sangat kagum dan takjub. (Kamus Populer Bahasa Indonesia –penerj ) . Keempat hai amiral mukminin: aku pernah menggali kubur lalu menemukan mayatnya dibakar api lalu aku takut padanya dan ingin pulang. lalu aku hendak pergi. itulah balasan yang setimpal”.

420 Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬bersabda : ‫من قال لصاحبه تعالى أقامرك فليتصدق‬ “Barangsiapa mengatakan kepada saudaranya :Marilah berjudi maka bersedekahlah”. 421 HR. 417 Menyembelih hewan korban di sisi batu-batu yang disembah. al anshab417. mata cincin.423 Ibnu Umar radhiallahu 'anhu berkata : “Bermain catur adalah judi seperti minyak yang tejamah babi”. hadits hasan. Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬bersabda : ‫من لعب بالنرد فقد عصى ال و رسوله‬ Barangsiapa bermain dadu maka telah durhaka kepada Allah dan rasulNya”. Bukhari. Hai orang-orang yang beriman. 416 Segala sesuatu yang menghilangkan akal dan memabukkan apakah benda padat atau cair disebut khamer. Maka tinggalkanlah perbuatan dosa itu agar kamu beruntung. Nasai (7/7) dan Tirmidzy (1545) 422 HR. Ibnu Majah (3763) dan Ibnu Hibban (5874) 423 HR. menghalangi kamu dari mengingat Allah dan shalat. Muslim(2260).90.Ahmad (5/352). Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu dengan meminum khamar dan berjudi itu.Bukhari (3118) dari Haulah alAnshariah radhiallahu 'anha. kerikil atau selain itu dan termasuk makan harta manusia dengan cara batil yang dilarang Alloh Ta’ala dalam firmanNya: ِ ‫َ َ َ ْ ُُ َ ْ َ َ ُ َ ْ َ ُ ِ ْ َ ط‬ ‫ول تأكلوا أموالكم بينكم بالبا ِل‬ “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil”. berjudi. Ulama sepakat mengharamkan permainan dadu berdasarkan hadits nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam : ‫من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم الخنزير و دمه‬ Barangsiapa bermain catur seolah ia mencelupkan tangannya ke dalam daging dan darah babi”. telur. maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu). adalah perbuatan dosa termasuk perbuatan syaitan. catur. lihat Irwaul Ghalil (2670) dan Shahih alJami’ (6529) . 91. Riwayat Muslim422.Malik (2/958).419 Dan masuk pada larangan nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam : ‫إن رجال يتخوضون في مال ال بغير حق فلهم النار يوم القيامة‬ “Bahwa beberapa orang memperlakukan harta Alloh Ta’ala dengan batil maka mereka mendapatkan siksaan neraka pada hari kiamat”. Adabul Mufrad (1269). Abu Dawud (4938). Ahmad (4/379). Abu Dawud (4939). mengundi nasib dengan panah. lalu bagaimana dengan berbuat judi? Pasal Ulama masih berselisih pendapat tentang permaianan catur dan dadu jika tanpa uang jaminan.421 Jika hanya sekedar berkata diharuskan membayar denda. 418 AlMaidah :90-91 419 ALBaqarah : 188 420 HR. sesungguhnya khamar416.418 Al Maisir adalah perjudian dalam bentuk apa pun apakah dengan bentuk permainan dengan buah dadu. Bukhari (4860) dan Muslim (1647). buah kelapa.

tidak disebut nama Allah. jika ditemukan dalam harta anak yatim wajib dimusnahkan. Adapun bila dengan uang jaminan maka perjudian yang dihramkan menurut sebagian besar ulama. Demikian juga catur. Dan beliau ditanya tentang permaianan catur itu sendiri apakah bokeh ataukah tidak. Ali bin Abi Thalib berkata : Catur adalah perjudian orang ajam (selain Arab)”. Baihaqy (10. Abu Mua alAsy’ari berkata : Tidak ada yang bermain catur kecuali orang yang salah”. padahal ia tidak membunuh. Kemduian beliah berkata : Untuk selain ini kalian dicipta”. Muhammad bin Ka’ab alQurthuby ditanya tentang permainan catur lalu menjawab : “Paling kecil dosa orang yang bermain catur pada hari kiamat ia dibangkitkan bersama orang-orang yang jelek/batil”. Nawawi ditanya tentang permainan catur.427 Kalaulah catur halal tentunya Ibnu Abbas tidak membakarnya karena membakar harta anak yatim dilarang. 424 Hewan yang mati tidak secara syar’i misal tercekik. Syafii membolehkan permainan catur bila tidak mengganggu shalat wajib maupun shalat pada waktunya. Imam Malik bin Anas ditanya tentang catur lalu beliau menjawab : Catur sama dengan dadu”.212) .426 Berkata Sufyan dan Waqi’ bin alJarrah : Catur”. dan mengatakan rajanya mati padahal tidak mati”. Jika tidak demikian maka makrub menurut Syafii dan haram menurut ulama lain. Ibnu Umar radhiallahu 'anhu ditanya tentang catur : Ia lebih jelek daripada permainan dadu”. Beliau berkata : “Pemain catur manusia paling pendusta karena ia mengatakan : Aku telah membunuh raja. maka ia membakar catur itu. daging babi dan lemaknya”. beliau menjawab : Bermain-main dengan catur haram menurut fatwa kebanyakan ulama.Mayoritas ulama mengharamkan bermain-main dengan catur apakah dengan uang jaminan atau tidak. Akan tetapi karena bermain catur haram maka ia membakarnya sehingga catur digolongkan ke dalam hamer. Diriwayatkan dari Ibni Abbas bahwa ia mengurus harta anak yatim lalu menemukan catur di dalam peninggalaan orang tuanya. (Tafsir Ibnu Katsir – penerj ) 425 Adapun darah yang terdapat dalam otot/urat-urat hewan ternak adalah halal (Tafsir Ibnu Katsir –penerj ) 426 AlMaidah :3 427 Riwayat Ibni Abi Dunya. bukan hewan buruan yang terkena alat buruan seperti panah yang ketika dilepas tidak menyebut nama Allah. Ishaq bin Rahaweh ditanya : Apakah pendapat anda tentang permainan catur? Jawabnya : Dalam permainan terdapat bahaya”. Beliau berkata : Pemain catur manusia paling pendusta”. darah yang mengalir di luar tubuh425. Demikian madzhab ulama umat ini. Ibnu Abbas. atau orang yang bermain dengannya dosa atau tidak? Maka beliau menjawab : Jika bermain dengannya kehilangan waktu shalat atau atas dasar uang (judi) maka haram. Pada suatu hari Ali melewati suatu kaum yang sedang bermain catur lalu berkata :Patung-patung apakah yang kamu tekuni di sekitarnya? Salah seorang dari kalian menyentuh bara api sampai mati bara apinya lebih baik daripada menyentuh catur”. Dzammul Malahi (101). Itulah ucapan Nawawi dalam Fatwanya. Para prajurit bermain catur untuk berperang? Jawabnya : Mereka dosa”. Dalil keharamannya menurut kebanyakan ulama adalah : ِ ِ ِ ْ ُ ْ ََ ُ ّ َ ُ َ ْ َ ْ ُ ُ ْ ََ ْ َ ّ ُ ‫حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير‬ “Diharamkan bagimu memakan bangkai424.

tidak ada bagian pandangan bagi pemain catur. Laa haula wala quwwata illa billahil aliyyil adhim.428 Abu Bakar alAtsram meriwayatkan dari Wailah bin alAsqa’ dari Rasulullah ‫صلى ال عليه و‬ ‫: سلم‬Bagi Alloh Ta’ala tiap hari memiliki 300 pandangan kepada mahlukNya. Kemudian ia mati. Muslim (2878). Dzammul Malahi (95). demi Allah ia telah mati. karena ia mengatakan : “Rajanya mati!” 429 Abu Bakar alAjury meriwayatkan dengan sanadnya dari Abi Hurairah radhiallahu 'anhu bahwa Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬berkata : Jika kamu melewati orang-orang yang bermain catur.366). Hal ini seperti yang disebutkan dalam hadits : ‫يموت كل إنسان على ما عاش عليه و يبعث على ما مات عليه‬ Tiap orang mati di atas kebiasaan hidupnya dan dibangkitkan di atas keadaa kematiannya”. Dosa Besar Yang Menuduh Zina Wanita Beriman Yang Menjaga Kesuciannya 428 429 Riwayat Ibni Abi Dunya. Tiap kali salah seorang pergi dari permainan dan memalingkan mata darinya maka setan menyuruh tentaranya meninjunya. baik. Seorang datang menuntunkan kalimat laa ilaha illa Allah lalu ia malah menjawab : Minum dan beri aku hamer” kemudian ia mati. 431 Tidak ditemukan sumbernya. 432 HR. bukan murtad. dadu dan permainan yang melalaikan dari dzikir maka jangan beri salam. Seorang pemain catur akan meninggal lalu . Sehingga mereka senantiasa bermain-main sampai berpisah seperti anjing-anjing yang berkumpul mengerumuni bangkai lalu mereka``emakannya sampai kenyang lalu mereka berpisah dan pamain catur itu berdusta dengan perkataan : Rajanya telah mati”.430 Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬berkata : “Manusia paling keras merasakan siksaan pada hari kiamat adalah pemain catur. bukankah kamu melihatnya berkata : Aku telah membunu raja. Karena jika mereka . Tidak ditemukan sumbernya. Ahmad (3/331.berkumpul dan sibuk dengannya setan dan tentaranya mendatangi mereka lalu mengelilingi mereka. Maka lidahnya mengucapkan apa yang menjadi kebiasaan ketika ia hidup sehingga ia mengganti kalimat ihlas dengan “rajamu.432 Kami memohon kepada Alloh Ta’ala agar Ia mematikan kami dalam keadaan muslimin.” Demikian juga keadaan seorang yang terbisa minum hamer ketika ia akan mati. pemilik raja.Ibrahim anNakha’I ditanya tentang catur maka jawabnya: Ia dilaknat”. mengganti agama dan sesat. dikataktan padanya : Ucapkanlah laa ilaha illa Allah”. Demi Allah ia telah berdusta dan berdusta atas nama Alloh Ta’ala”. Sesungguhnya Ia Maha Baik dan Pemurah.431 Mujahid berkata : Tidaklah seorang mati kecuali malaikat menyerupai teman-temannya yang dahulu yang menghadiri kematiannya.Ibnu Hibban (7319) Hakim (2/452) . Baihaqy (10. Ia menjawab : Rajamu”. 430 Tideka ditemuka sumbernya.212) sanadnya hasan.

yang tidak terbetik di hatinya melakukan kekejian dan beriman.433 mereka dila`nat di dunia dan akhirat.ِ‫ن الذين يرمون المحصنات الغافلت المؤمنات لعنوا في الدنيا والخرة َلهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم‬ ْ ُ ُ َ ِ ْ َ ْ ِ ْ ََ ُ َ ْ َ َ ْ َ ٌ ِ َ ٌ َ َ ْ ُ َ‫ّ ّ ِ َ َ ْ ُ َ ْ ُ ْ َ َ ِ ْ َ ِ َ ِ ْ ُ ْ ِ َ ِ ُ ِ ُ ِ ّ ْ َ َ ْ َ ِ َ ِ و‬ َ ُ َ ْ َ ُ َ َ ِ ْ ُ ُ ُ ْ ََ ْ ِ ِ ْ ََ ‫وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون‬ 23. Bagi yang mencela ummul mukminin yang lainnya masih diperselisihkan ulama maka menurut pendapat yang paling benar kafir. asSa’dy. Dosa ini termasuk tujuh dosa yang membinasakan. asSa’dy. Jika tidak dapat mendatangkan saksi maka ia akan mendapatkan : hukuman 80 kali pukulan. dan bagi mereka azab yang besar.434 24. 1213penerj ) 435 Semua anggota badan akan menjadi saksi dan bicara. Maka ummul mukminin lebih suci dan tidak terbetik hatinya berbuat keji terlebih ayat ini turun berkaitan dengan Aisyah. (Tafsir Ibnu Katsir – penerj ) 437 AnNur :4 438 Telah disebutkan takhrijnya di muka. pada hari (ketika). Ibnu Katsir dan (Taisir alKarimir Rahman. Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬berkata : ‫اجتنبوا السبع الموبقات‬ Jauhilah tujuh perkara yang membinasakan”.1213 –penerj ) AnNur :23-24 436 Demikian juga kalau yang dituduh lelaki sama hukumnya. 658). maka tidak mungkin ia mengingkari perbuatannya. ia mendapatkan ancaman laknat sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Shahihaini. menuduh wanita beriman yang shalih berzina.435 Alloh Ta’ala berfirman : ‫والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهدآء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولتقبلوا لهم شهادة أبدا‬ ً َ َ ً َ َ َ ْ ُ َ َُ ْ َ َ َ ً َ ْ َ َ ِ َ َ ْ ُ ُ ِ ْ َ َ َ َ ُ ِ َ َ ْ َ ِ ُ ْ َ ْ َ ّ ُ ِ َ َ ْ ُ ْ َ ُ ْ َ َ ِ ّ َ َ ُ ِ َ ْ ُ ُ َ ِ َ ْ َُ ‫وأولئك هم الفاسقون‬ “Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita436 merdeka yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi.437 Dalam ayat di atas Alloh Ta’ala menerangkan bahwa orang yang menuduh wanita beriman merdeka yang menjaga kesuciannya berzina dilaknat di dunia dan ahirat dan mendapatkan siksaan yang besar/pedih. (Taisir alKarimir Rahman. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik”. maka pukullah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali pukulan. (Ibnu Katsir dan Fathul Qadir. Sesungguhnya orang-orang yang menuduh berzina wanita-wanita yang suci. dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya.438 Lalu beliau menyebutkan di antara tujuh yang membinasakan. Di dunia ia mendapatkan hukuman 80 kali pukulan/cambukan dan tidak diterima persaksiannya walaupun ia orang yang shalih. . tangan dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. lidah. 433 Pada umumnya wanita beriman adalah wanita suci dan tidak melakukan perbutan keji. Ulama sepakat bahwa orang yang mencela Aisyah setelah turun ayat ini maka ia kafir karena ia menentang AlQur'an. 1213 – penerj ) 434 Walaupun ayat ini turun berkaitan dengan Aisyah akan tetapi mengenai tiap orang yang menuduh wanita/laki-laki suci dan beriman. (Fathul Qadir. Jika penuduh dapat mendatangkan empat saksi maka yang tertuduh dihukum. (Tafsir alQurthuby. tidak diterima persaksiannya dan fasik. Ayat ini menjelaskan saat terjadi azab neraka kepada orangorang kafir.

442 Alloh Ta’ala berfirman : ٌ َِ ٌ ِ َ ِ ْ َ َ ّ ِ ٍ ْ َ ِ ُ ِ َْ ّ ‫مايلفظ من قول إل لديه رقيب عتيد‬ ”Tidak ada suatu ucapan pun yang diucapkan melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu menjaga yang mencatatanya”. HR. Sebagaimana disebutkan dalam kitab Shahihaini bahwa nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam berkata : ‫إن العبد ليتكلم بالكلمة ينزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب‬ “Seorang berkata dengan satu ucapan yang tidak dipedulikannya menyebabkan dirinya jatuh ke dalam api neraka lebih jauh daripada antara timur dan barat”. maka ia dikenakan hukuman 80 kali cambukan/pukulan kecuali bila si penuduh mendatangkan bukti atau empat saksi yang mempersaksikan kebenaran tuduhannya. Bukhari (6018) dan Muslim (47) 443 Terjemah sesuai tafsir (Ibnu Katsir – penerj )Qaf : 18 .Ibnu Majah (3973) AlHakim (2/412) shahih. tangisilah kesalahanmu. Jika ia tidak mempunyai saksi atau bukti maka dihukum cambuk bila yang dituduh meminta hukuman tersebut. Bukhari (6477) dan Muslim (2988) 441 Tirmidzy (2616). Demikian juga sama hukumnya tuan yang menuduh budaknya berzina sebagaimana kata Rasulullah ‫: صلى ال عليه و سلم‬ ‫من قذف مملوكه بالزنى يقام عليه الحد يوم القيامة إل أن يكون كما قال‬ “Orang yang menuduh zina budaknya maka ia dihukum pada hari kiamat kecuali bila yang ia tuduhkan benar”. Apabila tuduhan itu dikatakan oleh seorang lelaki atau perempuan kepada lelaki atau perempuan.439 Sangat di sayangkan banyak orang yang tidak mengerti sering mengucapkan tuduhan tersebut yang mana dengan ucapan itu seseorang mendapatkan siksaan di dunia dan ahirat.Tuduhan kepada wanita merdeka muslimah dan menjaga kesuciannya biasanya dengan ucapan : “Hai pezina !”.440 Mu’adz bin Jabal bertanya : ‫يا نبي ال وإنا المؤاخذون بما نتكلم به قال ثكلتك أمك يا معاذ هل يكب الناس على } وجوههم في النار { إل حصائد‬ ‫ألسنتهم‬ “Hai rasulullah. Atau dikatakan kepada suaminya : Hai suami dari istri yang berzina. sesungguhnya manusia yang paling jauh dari Alloh Ta’ala adalah orang yang hatinya keras”. senanglah tinggal di rumah. 442 HR. atau dikatakan kepada anaknya : Hai anak zina. Bukhari (6858) dan Muslim (1660) dari Abi Hurairah radhiallahu 'anhu.443 ‘Uqbah bin Amir radhiallahu 'anhu bertanya kepada Rasulullah ‫: صلى ال عليه و سلم‬ ‫يا رسول ال ما النجاة قال أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابك على خطيئتك‬ “Hai Rasulullah.444 439 440 HR. apakah keselamatan itu? Jawab Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam : Kamu tahan lidahmu. apakah kita disiksa disebabkan ucapan kita? Rasulullah ‫صلى ال عليه و سلم‬ menjawab : Celaka engkau hai Mu’adz bukankah manusia disungkurkan ke dalam api neraka karena hasil lidah mereka ?441 Dalam hadits lain disebutkan : ‫من كان يؤمن بال واليوم الخر فليقل خيرا أو ليصمت‬ “Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari ahir maka berkatalah yang baik atau diam”.

Lihat Ali Imran : 161 . (Zubdah atTafsir. (Zubdah atTafsir. Alloh Ta’ala berfirman : َ ِِ َ ْ ّ ِ َُ َ ّ ِ ‫إن ال ليحب الخآئنين‬ “Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat. 89) diharamkan juga bagi pejabat menerima hadiah dari seseorang karena jabatannya sebagaimana disebutkan dalam shahih Muslim. Bukhari. Kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal. Syu’abul Iman (4607) dishahihkan Albany dalam Silsilah Shahihah (1377) 445 Aku tidak menemukan sumbernya dengan lafadz seperti ini. Tirmidzy (2406).445 Dosa Besar Yang Duapuluhsatu Mencuri Ghanimah446 Ghanimah merupakan harta yang disimpan negara ataupun zakat. Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬berkata ‫قام فينا رسول ال صلى ال عليه وسلم ذات يوم فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره ثم قال ل ألفين أحدكم يجيء يوم‬ ‫القيامة على رقبته بعير له رغاء يقول يا رسول ال أغثني فأقول ل أملك لك شيئا قد أبلغتك ل ألفين أحدكم يجيء‬ ‫يوم القيامة على رقبته فرس له حمحمة فيقول يا رسول ال أغثني فأقول ل أملك لك شيئا قد أبلغتك ل ألفين أحدكم‬ ‫يجيء يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغاء يقول يا رسول ال أغثني فأقول ل أملك لك شيئا قد أبلغتك ل ألفين أحدكم‬ ‫يجيء يوم القيامة على رقبته نفس لها صياح فيقول يا رسول ال أغثني فأقول ل أملك لك شيئا قد أبلغتك ل ألفين‬ ‫أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته رقاع تخفق فيقول يا رسول ال أغثني فأقول ل أملك لك شيئا قد أبلغتك ل ألفين‬ ‫أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته صامت فيقول يا رسول ال أغثني فأقول ل أملك لك شيئا قد أبلغتك‬ 444 Ahmad (5/148). Akan tetapi banyak hadits yang semakna dengannya dengan lafadz : Orang beriman itu tidak suka mencela. berkata keji dan rendah”. 89) diharamkan juga bagi pejabat menerima hadiah dari seseorang karena jabatannya sebagaimana disebutkan dalam shahih Muslim. AlAnfal :58 448 Ayat ini mensucikan para nabi dari menghiananti ghanimah yaitu mengambil (ghulul) harta muslimin apakah ghanimah atau selainnya untuk diri sendiri yang mana harta itu bukan haknya. Adabul Mufrad (321) dari Ibni Mas’ud dan dishahihkan AlBany dalam Shahih Adabul Mufrad (237) 446 Ghulul adalah menghiananti ghanimah yaitu mengambil harta muslimin apakah ghanimah (harata rampasan dari orang kafir karena perang) atau selainnya untuk diri sendiri yang mana harta itu bukan haknya.Tirmidzy (2043). maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu. sedang mereka tidak dianiaya448. Maka ghulul itu haram hukumnya. melaknat. Maka ghulul itu haram hukumnya.Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬berkata : “Sesungguhnya orang yang paling dibenci Alloh Ta’ala adalah orang yang suka berbuat keji dan berahlak hina yang berbicara kotor dan hina”. – penerj Ali Imran :161 ‫ليس المؤمن بالطعان ول اللعان ول الفاحش ول البذى‬ . Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu. HR.penerj 447 Allah tidak menyukai orang-orang yang berhianat walaupun terhadap orang-orang kafir (Tafsir Ibnu Katsir – penerj .447 ‫وماكان لنبي أن يغل ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة ث‬ ِ َ َ ِ ْ َ ْ َ ّ َ َ ِ ِ ْ َ ْ ُْ َ َ َ ّ ُ َ َ ّ ِ َ ِ َ َ َ َ “Tidak pantas seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Baihaqy (4582 ).

AlHakim (2/136). Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam berkata : “Aku tidak bisa menolongmu sedikit pun. Sahabat berkata : Hai rasulullah. lindungi kami darinya!’. Tirmidzy (1561). Ibnu Majah (2852) Thabary (15655). Aku tidak menemukan salah seorang dari kalian datang pada hari di atas tengkuknya ada kuda yang bersuara”. Nawawi – penerj) 451 HR.. Sahabat berkata : Hai rasulullah. Maka barangsiapa mengambil sesuatu yang disebutkan dalam hadits sebelum dibagikan atau mengambil dari baitul mal tanpa ijin penguasa/pemimpin. Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam berkata : “Aku tidak bisa menolongmu sedikit pun. Sahabat berkata : Hai rasulullah. aku telah menyampaikan risalah ini padamu. Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam berkata : “Aku tidak bisa menolongmu sedikit pun. Nawawi – penerj) 450 Yakni beliau Shallallahu 'alaihi wa sallam tidak bisa mengampuni dan memberi syafaat orang yang berdosa/berbuat ghulul pada mulanya kecuali dengan ijin Alloh Ta’ala. Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam berkata : Aku tidak bisa menolongmu sedikit pun450.452. Nasai (7/131). Aku tidak menemukan salah seorang dari kalian datang pada hari di atas tengkuknya ada seekor kambing yang bersuara.453 ‫استعمل رسول ال صلى ال عليه وسلم رجل من السد يقال له بن اللتبية قال عمرو وابن أبي عمر على الصدقة فلما‬ ‫قدم قال هذا لكم وهذا لي أهدي لي قال فقام رسول ال صلى ال عليه وسلم على المنبر فحمد ال وأثنى عليه وقال ما‬ 449 Artinya janganlah kamu berbuat yang menyebabkan kamu bersifat seperti itu pada hari kiamat. Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam berkata : Aku tidak bisa menolongmu sedikit pun. aku telah menyampaikan risalah ini padamu”451. . menganggapnya besar dan menilai besar urusannya kemudian beliau berkata : Aku tidak menemukan salah seorang dari kalian datang pada hari kiamat di atas tengkukny ada onta yang bersuara”. ( Syarah Muslim. maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu. aku telah menyampaikan risalah ini padamu.449 Sahabat berkata : Hai rasulullah. Sahabat berkata : Hai rasulullah. lindungi kami darinya!’. Aku telah menyampaikan risalah ini padamu. Bukhari (3074) dan Muslim (4711) Haidits ini menunjukkan haramnya ghulul dan ghulul termasuk dosa besar. lindungi kami darinya!’. atau mengambil zakat yang dibagikan pada fakir miskin. lindungi kami darinya!’. Sahabat berkata : Hai rasulullah. Ibnu Hibban (4855) dari Ubadah bin Shamit radhiallahu 'anhu. Aku tidak menemukan salah seorang dari kalian datang pada hari di atas tengkuknya ada ruh yang berteriak”. aku telah menyampaikan risalah ini padamu.( Syarah Muslim. Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam berkata : “Aku tidak bisa menolongmu sedikit pun. ( Syarah Muslim.Pada suatu hari Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬berdiri di hadapan para sahabat menerangkan ghulul. Dan berdasarkan sabdan nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam : ‫فادوا الخيط والمخيط وإياكم والغلول فإنه عار على أهله يوم القيامة‬ “Taunaikan jarum dan lubang jarum dan jauihilah ghulul karena ia aib pada hari kiamat atas pelakunya”. Aku tidak menemukan salah seorang dari kalian datang pada hari di atas tengkuknya pakaian dan kain yang berbunyi. lindungi kami darinya!’. lindungi kami darinya!’. Setelah beliau memberi syafaat kepada ahli tauhid yang berdosa agar diampuni dosa-dosa mereka. Nawawi – penerj) 452 Ali Imran :161 453 Ahmad (5/317)). aku telah menyampaikan risalah ini padamu. datang pada hari kiamat memikulnya di atas pundaknya sebagaimana yang Alloh Ta’ala firmankan: ‫أن يغل ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة ث‬ ِ َ َ ِ ْ َ ْ َ ّ َ َ ِ ِ ْ َ ْ ُْ َ َ َ ّ ُ َ َ Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu. Aku tidak menemukan salah seorang dari kalian datang pada hari di atas tengkuknya ada emas dan perak yang berbunyi.

Kemudian kami berjalan menuju sebuah lembah di desa dan di bersama Rasulullah ‫صلى‬ ‫ ال عليه و سلم‬ada seorang budak hadiah dari Bani Hadzam (dipanggil dengan Rifa’ah bin Yazid dari Bani Nadhib) sesampai di wadi.‫بال عامل أبعثه فيقول هذا لكم وهذا أهدي لي أفل قعد في بيت أبيه أو في بيت أمه حتى ينظر أيهدى إليه أم ل والذي‬ ‫نفس محمد بيده ل ينال أحد منكم منها شيئا إل جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه بعير له رغاء أو بقرة لها خوار أو‬ ‫شاة تيعر ثم رفع يديه حتى رأينا عفرتي إبطيه ثم قال اللهم هل بلغت مرتين‬ Ketika Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬mengangkat Ibnu AlLutbiah untuk mengurus sedekah. Muslim (115) dan Abu Dawud (2711) 456 HR. Kemudian beliau mengangkat kedua tangaannya hingga kami melihat putih ketiaknya lalu berkata : Ya.455 Abdullah bin Umar radhiallahu 'anhuma berkata : Di antara prajurit nabi terdapat lelaki yang bernama Karkarah lalu ia mati. berkata Amr dan Ibni Abi Umr tentang sedekah. Para sahabat pergi melihatnya lalu menemukan pakaian panjang hasil curian dari ghanimah”. Maka aku tidak mengetahui seorang dari kalian yang bertemu Alloh Ta’ala dengan memikul onta yang bersuara.456 ‫عن زيد بن خالد الجهني أن رجل من أصحاب النبي صلى ال عليه وسلم توفي يوم خيبر فذكروا ذلك لرسول ال‬ 454 455 HR. Muttafaq alahi. Setelah Ibnu AlLutbiah sampai berkata : Ini hadiah untukmu dan ini hadiah untukku”. memuji dan menyanjung Alloh Ta’ala lalu berkata : Apa urusan pegawai yang aku utus mengambil sedekah lalu berkata : Ini hadiah untukmu dan ini hadiah untukku”. sapi yang bersuara dan kambing yang bersuara”. kami hanya mendapatkan makanan dan pakaian. Maka Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬berkata : Sekali-kali tidak. tidaklah salah seorang dari kalian mengambil sesuatu yang bukan miliknya kecuali datang pada hari kiamat memikulnya.Bukhari (3074) dan Ahmad (2/160) dari Ibni Umar radhiallahu 'anhuma. Bukhari (4234). Lalu Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬naik mimbar. Para sahabat kaget. Allah bukankah aku telah menyampaikan?”454 ‫عن أبي هريرة قال خرجنا مع النبي صلى ال عليه وسلم إلى خيبر ففتح ال علينا فلم نغنم ذهبا ول ورقا غنمنا المتاع‬ ‫والطعام والثياب ثم انطلقنا إلى الوادي ومع رسول ال صلى ال عليه وسلم عبد له وهبه له رجل من جذام يدعى‬ ‫رفاعة بن زيد من بني الضبيب فلما نزلنا الوادي قام عبد رسول ال صلى ال عليه وسلم يحل رحله فرمي بسهم فكان‬ ‫فيه حتفه فقلنا هنيئا له الشهادة يا رسول ال قال رسول ال صلى ال عليه وسلم كل والذي نفس محمد بيده إن الشملة‬ ‫لتلتهب عليه نارا أخذها من الغنائم يوم خيبر لم تصبها المقاسم قال ففزع الناس فجاء رجل بشراك أو شراكين فقال يا‬ ‫رسول ال أصبت يوم خيبر فقال رسول ال صلى ال عليه وسلم شراك من نار أو شراكان من نار‬ Abu Hurairah radhiallahu 'anhu berkata : Kami pernah pergi perang bersama Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬dalam peperangan Khaibar dan kami menang. Lalu seorang lelaki datang membawa satu atau dua tali sandalnya yang ia ambil dalam perang Khaibar” Kemudian Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬berkata : “Satu atau dua tali sandal ini dari neraka”. Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam berkata : Ia di neraka”. Bukhari (2597) dan Muslim (1832) dari Abi Humaid asSa’idy radhiallahu 'anhu. ia mengambil mantel itu dari ghanimah yang belum dibagikan”. Apakah kalau duduk di rumah orang tuanya sambil menunggu apakah ada orang yang memberinya hadiah ? Demi jiwaku yang di tanganNya. Kami berkata : Ia mati syahid hai rasulullah”. sesungguhnya mantelnya yang ia kenakan menyalakan api. demi jiwaku yang di tanganNya. Tetapi tidak mendapatkan ghanimah baik emas maupun perak. budak Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬berdiri lepas dari kendaraannya terkena panahnya. HR. .

Bukhari (105). pada bulan ini dan di negerimu ini”. mematahakan salah satu anggota badan dan melukai. Barangsiapa meninggal membawa hutang maka aku yang membayarnya dan bagi yang meninggalkan harta maka untuk ahli warisnya”.459 Banyak hadits yang menerangkan masalah ini. Ketiga : Mendhalimi hamba dengan mencela.39). Ibnu Adi (1/300). Nasai (4/64). Tirmidzy (1). membunuh. mereka melaporkannya pada Rasulullah ‫ . 461 HR. Wajah sahabat berubah kaget. harta dan kehormatan kalian haram atas kalian dilanggarnya sebagaimana keharaman hari ini. Kedua : Mendhalimi sesama dengan memukul. Ahmad (5/424). kami menemukan padanya satu perhiasan Yahudi yang tidak sampai senilai dua dirham emas”. Baihaqy (10/138) Dishahihkan Albany dalam Irwaul Ghalil (2622) 460 HR.صلى ال عليه و سلم‬Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam berkata : Shalatilah temanmu”. Beliau berkata : Aku lebih utama atas orang-orang beriman daripada diri mereka. Lalu kami meneliti bekalnya.‫صلى ال عليه وسلم فقال صلوا على صاحبكم فتغيرت وجوه الناس لذلك فقال إن صاحبكم غل في سبيل ال ففتشنا‬ ‫متاعه فوجدنا خرزا من خرز يهود ل يساوي درهمين‬ Zaid bin Khalid alJuhany mengatakan bahwa seorang lelaki meninggal pada perang Khaibar.458 Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬berkata : ‫“ هدايا العمال غلول‬Hadiah kepada pegawai termasuk ghulul”.461 Dosa Besar Yang Ke Duapuluhtiga Mencuri ُ ِ َ ٌ ِ َ ُ َ ِ َ ّ ً َ َ ََ َ َ ِ ً َ َ َ ُ َِ ْ َ ُ َ ْ َ ُ َ ِ ّ َ ُ ِ ّ َ ‫والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزآء بما كسبا نكال من ال وال عزيز حكيم‬ 457 458 Abu Dawud (2710). Setelah banyak negeri yang dibukan nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam yang menjamin hutang mayat. salah satunya dalam masalah kedhaliman. Abu Dawud (59). Di Mina dalam haji yang terahir kalinya nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam berkhatbah : ‫أل دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في في شهركم هذا بلدكم هذا‬ “Ketahuilah sesungguhnya darah. Abu Dawud (2955). Malik (2/458). lalu nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam berkata : ”Sesungguhnya temanmu mencuri ghanimah pada perang fi sabilillah”. melaknat dan menuduh dengan tuduhan yang salah. Abu Dawud (1948). Ibnu Majah (233) dari Abi Bakrah radhiallahu 'anhu. Ahmad (2/290). beliau memerintahkan: Shalatilah temanmu”. Nasai (4/66) 459 HR. . Muslim (1679). Ibnu Majah (273) dari Usamah bin Umari radhiallahu 'anhu. (HRMuslim (1619). Muslim (224). Ibnu Majah (2848). Akan tetapi setelah itu beliau menyalatinya berdasarkan hadits Abi Hurairah radhiallahu 'anhu bahwa Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬akan menyalati mayat seorang lelaki. Diriwayatkan bahwa nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam tidak menyalati mayat yang membawa hutang. lalu bertanya apakah ia punya hutang ataukah ada orang yang hendak membayarkannya? Jika ada orang yang hendak membayarkannya maka beliau menyolatinya dan jika tidak. Ahmad (5/37. Kedhaliman ada tiga : Makan harta anak yatim dengan cara batil. hadits shahih.460 ‫ل يقبل ال عز وجل صدقة من غلول ول صلة بغير طهور‬ Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬berkata : “Alloh Ta’ala tidak menerima shalat tanpa bersuci dan sedekah dengan ghulul”. Nasai (5/56).457 Imam Ahmad berkata : Aku tidak tahu penolakan Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬menyalati jenazah seseorang kecuali karena ia mencuri ghanimah dan membunuh diri”. Ahmad (2/20).

Bukhari (6789) dan Muslim (1684) dan lainnya.Ahmad (6/80) 468 HR. tidaklah pencuri ketika mencuri akan tetapi tobat telah ditawarkan”. Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬berkata : ‫ل يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ول يسرق السارق ولكن التوبة معروضة‬ “Tidaklah pezina berzina ketika berzina dalam keadaan beriman dengan iman sempurna. Bukhari (95.467 (Ketika itu seperempat dinar sama dengan 3 dirham atau satu dinar 12 dirham) Abu Hurairah radhiallahu 'anhu berkata : Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬berkata : ‫لعن ال السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده‬ Alloh Ta’ala melaknat pencuri laki-lai dan perempuan yang mencuri tutup kepala dari besi dari pakaian perang. 464 HR. Ibnu Syihab berkata : Alloh Ta’ala menghukum orang yang mencuri harta manusia. Kemudian nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam 462 Syarat-syarat potong tangan : barang yang dicuri di tempat penyimpanan dan mencuri senilai dengan ¼ dinar atau 3 dirham. Bukhari (6792) dan Muslim (1685) dan lainnya.96.Laki-laki dan perempuan yang mencuri. AlA’masy mengatakan bahwa tutup kepala dari besri dari pakaian perang ada yang mencapai harga 3 dirham. Bukhari (6783) dan Muslim (1687) dan lainnya. 466 HR.466 Dalam riwayat lain Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬berkata : Potonglah tangan yang mencuri barang seharga seerempat dinar dan jangan diotong seharga kurang dari itu”. potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan dipotong tangan orang yang mencuri tali”468. .464 Aisyah radhiallahu 'anha mengatakan bahwa Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam memotong tangan pencuri yang mencuri barang seharga seperempat dinar ke atas”. jangan kamu membela orang yang telah dihukum dengan hukum Alloh Ta’ala”.97) dan Muslim (1686) dan lainnya. Usamah bin Zaid mendatangi keluarganya dan mengeluhkan kepadanya. Maka nabi berkata : Hai Usamah. 465 HR. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana462. Aisyah radhiallahu 'anha berkata : Seorang wanita alMakhzumiah pernah meminjam satu barang lalu tidak ia kembalikan maka nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan sahabat memotong tangannya. (Dalam Shahih Muslim – penerj ) 463 telah disebutkan takhrijnya di depan. 467 HR. Kemudian Usamah membela di hadapan nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam. Alloh Ta’ala Maha perkasa dalam melaksanakan hukumanNya dan bijaksana dalam hukum potong tangan.463 Ibnu Umar radhiallahu 'anhu berkata bahwa Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam memotong tangan pencuri barang yang mencapai harga 3 dirham.465 Dalam riwayat lain : ‫لم تقطع يد سارق في عهد رسول ال صلى ال عليه وسلم في أقل من ثمن المجن‬ Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬tidak memotong tangan pencuri di bawah harga seperdelapan “majn” Aisyah ditanya : Apakah majn itu ? Jawabnya : seperempat dinar”.

Dosa Besar Yang Ke Duapuluh Empat Menjegal Jalan. Ulama berkata : Tobat pencuri tidak bermanfaat kecuali bila ia mengembalikan barang curiannya. Lalu dikalungkan di lehernya”. ِ ْ َ ْ َ ‫َ ُ َ ّ ُ َ ْ ُ َ ّ ُ َ ْ ُ َ ّ َ َ ْ ِ ِ ْ ََ ْ ُ ُ ُ ّ ْ ِ َ ٍ َ ْ ُ َ ْ م‬ ‫ أن يقتلوا أو يصلبوا أوتقطع أيديهم وأرجلهم من خلف أو ينفوا ِن الرض‬maknanya : AlWabili mengutip dari Ibni Abbas :radhiallahu 'anhu kata atau bermakna memilih artinya bagi pemimpin boleh memilih antara membunuh atau menyalib. Bukhari (6788) dan Muslim (1688) dan lainnya. Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia. 469 470 HR. kaki dan membutakan mata kemudian membiarkannya di tengah terik matahari hingga mati. tangan. Sebagaimana disebutkan dalam Bukhari – Muslim bahwa Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬memotong. Demi jiwaku yang di tanganNya seandainya Fathimah binti Muhammad mencuri niscaya aku potong tangannya”. merampas harta dan tiap orang yang menghunuskan pedang terhadap orang beriman disebut memerangi Allah dan rasulNya. Sa’id bin alMusayyabb dan Mujahid.469 ‫عن عائشة أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت فقالوا من يكلم فيها رسول ال صلى ال عليه وسلم‬ ‫فقالوا ومن يجترئ عليه إل أسامة حب رسول ال صلى ال عليه وسلم فكلمه أسامة فقال رسول ال صلى ال عليه‬ ‫وسلم أتشفع في حد من حدود ال ثم قام فاختطب فقال أيها الناس إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم‬ ‫الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد وأيم ال لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها‬ Abdurrahman bin Jarir radhiallahu 'anhu berkata : Kami bertanya pada Fadhalah bin ‘Ubaid tentang mengalungkan tangan pencuri yang telah dipotong di lehernya.470 AlWahidi berkata : Makna memerangi Allah dan rasulNya adalah mendurhakai keduanya dan tidak taat. Ini adalah pendapat Hasan. apakah termasuk ajaran nabi ? Jawabnya : Seorang pencuri dibawa menghadap nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam lalu beliau memotong tangannya. Yang dihukum adalah seorang yang membunuh penggembala onta dan membuang ontanya.berkhatbah : Sesungguhnya kebinasaan orang-orang sebelum kalian karena jika salah seorang terpandang mencuri dibiarkan. Mengadakan kerusakan di muka bumi yaitu dengan membunuh. hanyalah mereka dibunuh atau disalib. Tiap orang yang mendurhakaimu disebut orang yang memerangimu. Merampok dan Membuat Kerusakan di Muka Bumi Alloh Ta’ala berfirman : } ‫إنما جزاؤا الذين يحاربون ال ورسوله ويسعون في الر ِ فسادا أن ي َتلوا أو يصلبوا أوتقطع أيديهم وأرجلهم‬ ُ ُ ُ ْ َ َ ْ ِ ِ ْ َ َ ّ َ ُ ْ َ ُ ّ َ ُ ْ َ ُ ّ ‫ِ ّ َ َ َ ُ ّ ِ َ ُ َ ِ ُ َ َ َ َ ُ َ ُ َ َ ْ َ ْ َ ِ ْ َ ْ ض َ َ ً َ ُق‬ ٌ ِ َ ٌ َ َ ِ َ ِ َ ْ ِ ْ ُ ََ َ ْ ّ ِ ُ ْ ِ ْ ُ َ َ َِ ِ ْ َ ْ َ ِ ْ َ ُ ْ َ ٍ َ ِ ْ ّ ‫من خلف أو ينفوا من الرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الخرة عذاب عظيم‬ Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi (menentang. dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar. atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). atau membuangnya dari negeri tempat tinggalnya. Jika ia tidak tidak mampu maka ia harus minta maaf pada pemilik barangnya. Ini adalah pendapat Malik. Lalu tangan perempuan itu dipotong. jika seorang miskin mencuri dipotong tangannya. atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik. Auza’i dan Syafi’i. (Tafsir Ibnu Katsir – penerj ) AlMaidah :33 . mencuri. menghalangi dan menyembunyikan jalan) Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan (semua jenis kejahatan) di muka bumi.

kemudian bila ia mencuri lagi maka potonglah kakinya. kafir kepada Allah. Hal ini juga yang dilakukan Abu Bakar dan Umar radhiallahu 'anhuma dan tidak ada sahabat lainnya yang menentang keduanya. sebagaimana yang disebutkan dalam hadits : Jika seseorang mencuri maka potonglah tanganya.AlWabili mengutip riwayat Athiah bahwa atau tidak bermakna membolehkan tetapi urutan hukum disesuaikan dengan kadar dosa. jika ia mencuri yang kedua kalinya maka dipotong kaki kirinya. Syafi’i berkata : masing-masingnya dihukum sesuai dengan kadar kesalahannya. lebih besar di sisi Allah daripada peperangan”. Didahulukan potong kaki kirinya karena untuk menyesuaikan tangan kanan yang dipotong sebagaimana yang dikatakan ayat : “Dipotong tangan dan kaki mereka dengan timbal balik”. mempelajari din dengan benar berdasarkan AlQur'an dan as Ssunnah menurut pemahaman para salafus shalih. (AlBaqarah :217) . kemudian bila ia mencuri lagi maka potonglah tangannya kemudian bila mencuri lagi maka potonglah kakinya”. Ibnu Qutaibah mendendangkan syair bagi orang-orang yang dipenjara : Kami keluar dari dunia sedang kami adalah penduduk dunia Maka kami bukan manusia yang hidup dan bukan pula mati Jika seorang datang ke penjara kami Maka kami heran dan kami katakan ia datang dari dunia. Lalu bagaimana jika disertai merampas harta. bagi yang melarikan diri. Katakanlah: "Berperang dalam bulan itu adalah dosa besar. Bagi yang sudah tertangkap maka dibuang dengan dipenjara dan dikurung karena bila telah dipenjara dan dikurung maka dianggap dibuang”. Bagi yang menakut-nakuti orang yang sedang dalam perjalanan tidak dibunuh tetapi dibuang dari tempat tinggalnya. melukai atau membunuh? Sungguh ia melakukan banyak dosa besar. Bagi yang menumpahkan darah dan tidak merampas harta maka dibunuh. FirmanNya : ‫ أو ينفوا من الرض‬Ibnu Abbas berkata : “Yaitu penguasa membunuhnya ِ ََِْْ َْ َُْ dengan mengatakan : barangsiapa menjumpainya maka bunuhlah. Bagi yang bersalah dan dihukum potong tangan bukan dibunuh maka dipotong tangannya kemudian. homo dan selain itu. Maka kami memohon kepada 471 Termasuk besar dosanya adalah menghalangi manusia dari jalan Alloh Ta’ala. Bagi yang merampas dan tidak membunuh maka dipotong tangan tidak dibunuh. Bagi yang bersalah dan dihukum bunuh dan salib maka ia dibunuh sebelum disalib untuk menghidari penyiksaan fisik. Bersamaan dengan itu pada umumnya mereka yang melakukan hal itu meninggalkan shalat dan infak dari apa yang mereka ambil dalam hamer. Ibnu Abbas berkata : Sekedar menghalangi jalan manusia471 dan menakuti-nakuti mereka dianggap melakukan dosa besar. tetapi menghalangi dari jalan Allah. zina. Masjidil Haram dan mengusir penduduknya dari sekitarnya. Bagi yang membunuh dan merampas harta maka disalib dan dibunuh. Inilah madzhab Syafi’i. disalib tiga kali kemudian diturunkan. jika mencuri lagi maka dipotong kaki kanannya. Alloh Ta’ala berfirman : َ ‫سألونك عن الشهر الحرام قتال فيه كبيروصد عن سبيل ال وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عن‬ ُ ‫ْ َ ُ َ َ َ ِ ّ ْ ِ ْ َ َ ِ ِ َ ٍ ِ ِ َ ِ ُ َ َ ّ َ َ ِ ِ ِ َ ُ ْ ٌ ِ ِ َ ْ َ ْ ِ ِ ْ َ َ ِ َِ ْ َ ُ َ ْ ِ ِ ِ ْ ُ ُ ْ َ ُ ِ د‬ ِ ‫“ ال‬Orang-orang musrik bertanya kepadamu (Muhammad) tentang berperang pada bulan Haram. Bagi yang bersalah dan dihukum bunuh dan tidak salib maka ia dibunuh kemudian diserahkan kepada keluarganya agar dikubur.

alAsy’ats berkata : Ayat ini turun mengenai diriku. ‫ وليزكيهم‬yaitu Alloh Ta’ala tidak menambah kebaikan dan tidak memuji mereka. dan Allah tidak akan berkata-kata dengan lemah lembut kepada mereka dan tidak akan melihat dengan pandangan rahmat kepada mereka pada hari kiamat dan tidak (pula) akan mensucikan mereka dari dosa-dosa bahkan menyuruh mereka ke neraka. ia curang padaku.Alloh Ta’ala keselamatan dari semua malapetaka dan ujian berat. Lalu aku ajukan permasalahannya kepada nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam. Nabi bertanya kepadaku : Apakah kamu punya bukti ? Tidak. menghukumnya dan menetapkan hak bagi pemiliknya. ْ ِ ّ َ َُ َ Abdullah bin Mas’ud berkata : Aku mendengar Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬berkata : ‫من حلف على يمين و هو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم هو لقي ال وهو عليه غضبان‬ “Barangsiapa bersumpah padahal ia curang karena ingin mengambil harta seseorang maka ia bertemu Alloh Ta’ala dalam keadaan dimurkai”. ijinkan ia bersumpah”.473 ‫إن‬ ِّ ً ِ َ ً َ َ ْ ِ ِ َ ْ ََ ِ ِ ْ َ ِ َ ُ َ ْ َ َ ِ ّ ‫ الذين يشترون بعهد ال وأيمانهم ثمنا قليل‬Yaitu yang menukar janjinya kepada Allah dan sumpah-sumpah dusta mereka dengan harta dunia yang sedikit. Abdullah berkata : kemudian 472 Yaitu janji untuk mengikuti Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam dan menyebutkan sifatnya serta menerangkan agamanya kepada amanusia (Tafsir Ibnu Katsir – penerj ) Ali Imraon :78 473 HR. Sesungguhnya Ia Maha Baik dan Pemurah. Aku berkata : Hai rasulullah. Bagi mereka azab yang pedih”. AlWahidi berkata :Ayat ini turun berkaitan dengan dua orang lelaki yang mengadukan masalah ladangnya kepada Rasulullah ‫ . صلى ال عليه و سلم‬Orang yang mengaku punya ladang hendak bersumpah lalu Alloh Ta’ala menurunkan ayat ini. Lalu ia pergi dengan membawa hartaku. Yahudi berkata :Aku akan bersumpah. Abdullah bin Mas’ud berkata : Rasulullah ‫صلى ال عليه و‬ ‫ سلم‬berkata : ‫من حلف على يمين و هو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم هو لقي ال وهو عليه غضبان‬ “Barangsiapa bersumpah padahal ia curang karena ingin mengambil harta seseorang maka ia bertemu Alloh Ta’ala dalam keadaan dimurkai”. mereka itu tidak mendapat bahagian (pahala) di akhirat. Kemudian Alloh Ta’ala menurunkan ayat di atas. ‫أولئك ل خلق لهم في الخرة‬ ِ َ ِ َ ْ ِ ْ ُ َ َ َ َ َ َ َِ ْ ُ Yaitu mereka tidak mendapatkan bagian pahala di ahirat. ‫ ول يكلمهم ال‬yaitu Alloh Ta’ala ُ ُ ُ ُ َّ ُ َ َ tidak mengajak bicara mereka dengan perkataan yang menyenangkan. Sedangkan dia dusta terhadap sumpahnya. Dosa Besar Yang Ke Duapuluh Lima Sumpah Dusta Alloh Ta’ala berfirman : َ ْ َ ْ ِ ْ َ ِ ُ ُ َ َ َ ُ ُ ُ ُ ّ َ ُ َ َ ِ َ ِ َ ْ ِ ْ ُ َ َ َ َ َ َ ِ َ ْ ُ ً ِ َ ً َ َ ْ ِ ِ َ ْ ََ ِ ِ ْ َ ِ َ ُ َ ْ َ َ ِ ّ ّ ِ ‫إن الذين يشترون بعهد ال وأيمانهم ثمنا قليل أولئك ل خلق لهم في الخرة ول يكلمهم ال ولينظر إليهم يوم‬ ُ َِ ٌ َ َ ْ ُ ََ ْ ِ ّ َ ُ َ َ ِ َ َ ِ ْ ‫القيامة وليزكيهم ولهم عذاب أليم‬ “Sesungguhnya orang-orang yang menukar janjinya kepada Allah472 dan sumpah-sumpah dusta mereka dengan harta dunia yang fana. Antara aku dan seorang Yahudi ada perselisihan sebidang tanah. Bukhari (2516) dan Muslim (138) . jawabku. ‫ ولينظر إليهم‬yaitu ْ ِ ْ َِ ُ ُ َ َ َ Alloh Ta’ala tidak melihat mereka dengan penglihatan rahmat atau menyenangkan.

Ahmad (5/146). Abu Dzar berkata : Sungguh mereka rugi dan binasa hai rasulullah. Bukhari (6675) . Diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Seorang lelaki bertanya : “Walaupun sedikit hai rasulullah?” Jawab nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam : Walaupun potongan dari pohon siwak”. dan dilihat Alloh Ta’ala berarti rahmat – tidak dilihat berari laknat dan azab –penerj . langit. siapakah mereka ? Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬menjawab : ‫المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب أو الفاجر‬ “Orang yang memakai pakaian di bawah mata kaki. Diriwayatkan Bukhari. Abu Dawud (4087). ka’bah. Muslim (137) dan lainnya. membunuh jiwa yang dilarang membunuhnya dan sumpah dusta”. kehidupan dan amanah 474 475 HR. Maksud tidak diajak bicara Ta’ala adalah tidak diajak bicara sebagaimana Ia mengajak bicara orang-orang yang baik dan keridhaan bahkan bicara dengan marah.474 Abu Umamah radhiallahu 'anhu berkata : ‫من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب ال له النار وحرم عليه الجنة فقال له رجل وإن كان شيئا يسيرا يا رسول‬ ‫ال قال وإن قضيبا من أراك‬ Kami pernah di sisi nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam lalu berkata : Barangsiapa mengambil hak seorang muslim dengan sumpahnya sungguh Alloh Ta’ala akan mewajibkan baginya masuk neraka dan mengharamkannya masuk sorga”.476 Dan Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬bersabda : ‫الكبائر اللشراك بال و عقوق الوالدين و قتل النفس و اليمين‬ ‫“الغموس‬Dosa-dosa besar : Syirik kepada Alloh Ta’ala.Muslim (106).Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬membacakan ayat ‫إن الذين يشترون بعهد ال وأيمانهم ثمنا قليل‬ ً ِ َ ً َ َ ْ ِ ِ َ ْ ََ ِ ِ ْ َ ِ َ ُ َ ْ َ َ ِ ّ ّ ِ sampai ayat terahir.475 Hafsh bin Maisarah berkata : “Alangkah kerasnya peringatan hadist itu”. Lalu beliau Shallallahu 'alaihi wa sallam membacakan ayat di atas tiga kali. Tirmidzy (1211).Nasai (7/240) dari Abi Dzar radhiallahu 'anhu.477 Pasal Di antara sumpah yang demikian (palsu ) adalah sumpah dengan nama selain Alloh Ta’ala seperti sumpah denan nama malaiakat. orang yang mengungkit-ungkit pemberiannya dengan menyakiti dan penjual yang mempromosikan barangnya dengan sumpah yang dusta agar laku”. Bagi mereka azab yang pedih”. merendahkan pakaina di bawah mata kaki termasuk dosa yang besar dan keras siksanya (Aunul Ma’bud ) Akan tetapi bagi wanita disunnahkan memanjangkan pakaian di bawah mata kaki sebagaimana disebutkan dalam hadits shahih– penerj ) 477 HR. Diriwayatkan Muslim. durhaka kepada orang tua. 476 HR. Lalu ia berkata lagi : Bukankah hadits ini termasuk ayat : ‫إن الذين يشترون بعهد ال وأيمان ِم ثمنا قليل‬ ً َِ ً َ َ ْ ‫ِ ّ ّ ِ َ َ ْ َ ُ َ ِ َ ْ ِ ِ ََ ْ َ ِه‬ Abu Dzar radhiallahu 'anhu berkata : Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬berkata : ‫ثلثة ل يكلمهم الله يوم القيامة ول ينظر إليهم ول يزكيهم ولهم عذاب أليم قال فقرأها‬ ‫رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلث مرار قال أبو ذر خابوا وخسروا من هم يا رسول‬ ‫الله قال المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب‬ “Tiga golongan yang Allah tidak akan berkata-kata dengan lemah lembut kepada mereka dan tidak akan melihat dengan pandangan rahmat kepada mereka pada hari kiamat dan tidak (pula) akan mensucikan mereka dari dosa-dosa bahkan menyuruh mereka ke neraka. Bukhari (7445) dan Muslim (138) HR. air.

aku mendengar Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬berkata : ‫من حلف بغير ال فقد أشرك‬ Barangsiapa bersumpah dengan nama selain Alloh Ta’ala maka ia telah kafir atau menyekutukan Alloh”. Ririwayatkan oleh Muslim. Bukhari (3836)). Dzulhuwaishah adalah berhala Daus yang mereka sembah pada jaman jahiliah”. Abu Dawud (3249) dan Tirmidzy (6) HR. 482 Yaitu bukan orang yang meneladani ajaran kami. Ibnu Hibban (4363) AlHakim (4/298) dishahihkan AlBany dalam Shahihah (94) dan Jami’ Shahih (6203) 484 HR. Bukhari (7116) secara marfu’ dari Abi Hurairah radhiallahu 'anhu dari nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam : Tidak terjadi hari kiamat kecuali pantat-pantat wanita daus berdesakan pada berhala dzulhuwaishah”. Abu Dawud (3258). Umar radhiallahu 'anhuma dari Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬katanya: ‫إن ال عز وجل ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف بال أو ليصمت‬ “Sesungguhnya Alloh Ta’ala melarang kalian bersumpah dengan nama nenek moyang.Muslim (1648) 481 HR. Tirmidzy (1535)dishahihkan Albany dalam Sisilah Shahihah (2042) . barangsiapa mau bersumpah maka bersumpahlah dengan nama Alloh atau diam”. Muslim (1646). dishahihkan Albany dalam Irwaul Ghalil (2576) dan Shahih alJami’ (6421) 485 HR.480 Thawaghi jamak dari thaghiah yaitu berhala sebagaimana yang disebutkan dalam hadits : Itu adalah thaghiah daus”. Abu Dawud (3251).483 Darinya. Yakni berhala daus. Ahmad (5/125).482 Diriwayatkan Abu Dawud dan lainnya. Ahmad (5/352). Ahmad (5/325). Abu Dawud (2583). jika benar maka selamanya ia tidak akan kembali pada Islam dengan selamat”. dari nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam : ‫من حلف فقال إني بريء من السلم فإن كان كاذبا فهو كما قال وإن كان صادقا فلن يرجع إلى السلم سالما‬ Barangsiapa lalu berkata : ‘Aku berlepas diri dari Islam’ jika ia dusta maka ia seperti yang ia katakan. kenikmatan raja dan tanah fulan.485 478 479 HR. (Aunul Ma’bud – penerj ) 483 HR.481 Buraidah radhiallahu 'anhu berkata Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬berkata : ‫من حلف بالمانة فليس منا‬ “Barangsiapa bersumpah dengan amanah maka bukan dari golongan kami”.484 Ibnu ‘Umar berkata :”Aku mendengar seorang lelaki berkata :Demi ka’bah”. Nasai (2/140). Ibnu Umar berkata : Janganlah kamu bersumpah dengan nama selain Alloh.– ini yang paling dilarang – ruh.478 Dalam riwayat lain :‫فمن كان حالفا فليحلف بال أو ليسكت‬ ”Barangsiapa bersumpah maka janganlah bersumpah kecuali dengan nama Alloh atau diam”. Diriwayatkan oleh Tirmidzy dan dihasankan oleh Ibnu Hibban dalam “Shahihnya” dan alHakim dan berkata :”Shahih sesuai syarat Bukhari dan Muslim”.479 Abdurrahman bin Samurah radhiallahu 'anhu berkata : Rasulullah ‫صلى ال عليه و سلم‬ berkata : ‫ل تحلفوا بالطواغي ول بآبائكم‬ Janganlah kamu bersumpah dengan thawaghi maupun nenek moyangmu”. kehidupan raja.Muslim (1646) 480 HR.

pada satu waktu terlepas ucapan sumpah selain nama Alloh Ta’ala. melanggar kehormatan manusia dan menghinakan orang-orang lemah. mencela. Dan berikanlah peringatan kepada manusia terhadap hari (yang pada waktu itu) datang azab kepada mereka. Allah membantah mereka: "Bukankah kamu telah bersumpah dahulu (di dunia) bahwa sekalikali kamu tidak akan berpindah dari dunia ke ahirat?. beri tangguhlah kami (kembalikanlah kami ke dunia) walaupun dalam waktu yang sedikit. untuk menghilangkan dosa akibat perkataannya. menindas. dari Abi Hurairah radhiallahu 'anhu . Bukhari (6107). Sesungguhnya Allah memberi tangguh kepada mereka sampai hari yang pada waktu yang sangat mengerikan (mata mereka terbelalak).Ibnu Hibban (4364) 487 Tidak adil. (Kamus Populer Bahasa Indonesia). yaitu ancaman keras bagi bersumpah dengan nama selain Alloh Ta’ala. 43. Ahmad (1/183). Alloh Ta’ala berfirman : َ‫لتحْسبن ال غافل عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه البصار }24{ مهطعين مقنعي رءوسهم‬ ْ ِ ِ ُ ُ ِ ِْ ُ َ ِ ِ ْ ُ ُ َ ْ َ ْ ِ ِ ُ َ ْ َ ٍ ْ َِ ْ ُ ُ ّ َ ُ َ ِّ َ ُ ِ ّ ُ َ ْ َ ّ َ ً ِ َ َ ّ ََ ََ ٍ َ َ َ ِ َ ْ ّ َ َ ّ َ ُ َ َ َ ِ ّ ُ ُ َ َ ‫ََ ِ ِ ّ َ َ ْ َ َ ْ ِ ِ ُ ْ َ َ ب‬ ‫ليرْتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هوآء }34{ وأنذر الناس يوم يأتيهم العذا ُ فيقول الذين ظلموا ربنآ أخرنآ إلى أجل‬ ٌ َ َ ْ ُ ُ َ ِ ْ ََ ْ ُ ُ ْ َ ْ ِ ْ َ ِ ّ َ َ َ ‫قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل مالكم من زوال }44{ وسكنتم في مساكن الذين ظلموا‬ ُ ََ َ ِ ّ ِ ِ َ َ ِ ْ ُ َ َ َ ٍ َ َ ّ ُ َ َ ُ ْ َ ّ ُ ْ َ ْ َ ُ ُ َ ْ ََ َ َ ُ ّ َ ِ ّ َ َ َ َ َ ْ َ ْ ِ ّ ٍ ِ َ 45} ‫}أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم المثال‬ َ َ ْ َ ْ ُ ُ َ َ ْ َ َ َ ْ ِ ِ َ َْ َ َ ْ َ ْ ُ َ َ َّ َ َ ْ ُ َ ُ َ 42. Konteks kalimat penulis menunjukkan arti ini. lalu Rasulullah ‫صلى ال عليه و سلم‬ memerintahkannya agar segera mengucapkan kalimat laa ilaha illa Alloh. bahwa Allah lalai488 dari apa yang diperbuat oleh orang-orang yang dhalim.486 Sebagian sahabat ada yang baru masuk Islam dan terbiasa bersumpah dengan nama selain Alloh Ta’ala sebelum masuk Islam. –penerj 488 Tidak menyiksa mereka bahkan Allah menghitung amalan mereka dan mengancam mereka. Wa billahit taufiq. Janganlah sekali-kali kamu mengira. 486 HR. Dosa Besar Yang Ke Dupuluh Enam Kedhaliman487 Kedhaliman misalnya makan harta manusia dan mengambilnya dengan dhalim. Muslim (1647). niscaya kami akan mematuhi seruan Engkau dan akan mengikuti rasul-rasul. Kemudian Allah mengabarkan bagaimana keadaan mereka ketika mereka keluar dari alam kubur. memukul. (Tafsir Ibnu Katsir –penerj ) . Ibnu Majah (2097). suka bertindak sewenang-wenang. Sebagaiamana nabi katakan dalam sebuah hadist : ‫من حلف منكم فقال في حلفه باللت فليقل ل إله إل ال‬ “Barangsiapa bersumpah lalu berkata dalam sumpahnnya : Demi laata dan ‘uzza maka ucapkanlah laa ilaha illa Alloh”.Sebagian ulama menerangkan sabda nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam di atas : “telah kafir atau menyekutukan Alloh”. Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam : “Riya adalah syirik”. sedang mata mereka tidak berkedip-kedip sekejap pun karena melihat kengerian dan hati mereka kosong karena banyak takut. 44. Mereka datang bergegas-gegas memenuhi panggilan dengan mengangkat kepala. maka orang-orang yang dhalim berka: "Ya rob kami.

jika ia tidak mempunyai amal shalih maka diambilkan dosa dari yang didhalimi lalu ditimpakan pada yang mendhalimi”.Ibnu Hibban (4257). Bukhari (4686). Bukhari. Sesungguhnya azab-Nya itu adalah sangat pedih lagi keras”. ia tidak bisa darinya”. apabila Dia mengazab penduduk negeri-negeri yang berbuat dhalim. Tirmidzy (2495).491 Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬berkata : ‫إن ال عز وجل يملى للظالم فإذا أخذه لم يفلته ثم قرأ } وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم‬ { ‫شديد‬ “Sesungguhnya Alloh Ta’ala membiarkan orang dhalim berbuat kedhaliman hingga bila menyiksanya. dan kamu telah tinggal di tempat-tempat kediaman orang-orang yang menganiaya diri mereka sendiri. Maka jika yang mendhalimi mempunyai amal shalih maka amal shalihnya diambil darinya sebanyak kedhalimannya. Ibnu Hibban dari Abi Hurairah radhiallahu 'anhu.Ibnu Hibban (5170) Thabaranyy (18559) dari Abu Musa radhiallahu 'anhu. 490. Ahmad (2318). dan kamu telah tahu bagaimana Kami telah berbuat terhadap mereka dan Kami telah memberikan kepadamu beberapa perumpamaan?"489 َ ُ َِ َ ٍ ََ ُ ّ َ ُ ََ َ ِ ّ ُ َْ َ َ َ ‫وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون‬ Dan orang-orang yang zalim490 kelak akan mengetahui ke tempat mana mereka akan kembali. Muslim (2583). Ibnu Majah (4018).493 Dari Alloh ‘azza wa jalla Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬berkata : ‫قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فل تظالموا‬ “Hai hamba-hambaKu sungguh Aku mengharamkan kedhaliman atas diriKu dan Aku jadikannya keharaman di antara kalian maka janganlah kamu saling mendhalimi”. Bukhari (2449).492 Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬bersabda : ‫من كانت عنده مظلمة لخيه من عرضه وماله فليستحله اليوم قبل ان يأخذه به حين ل دينار ول درهم فإن كان له‬ ‫عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته فإن لم يكن أخذ من سيئات صاحبه فجعلت عليه‬ “Bagi yang punya dosa kedhaliman terhadap saudaranya berupa mendhalimi kehormatan dan hartanya maka mintalah dihlalkan (maaf ) sekarang sebelum ia disiksa dengan dosanya itu ketika tidak ada dinar maupun dirham. Ahmad (5/160). (Tafsir alQurthuby – penerj ) 491 AsySyu’radhiallahu 'anha : 227 492 Hud :102 HR. 494 Hadits Qudsy HR. . Orang-orang yang dhalim menunggu siksaan dan orang-orang yang didhalimi menunggu pembelaan.45. Muslim (2877).494 Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬berkata : ‫أتدرون ما المفلس قالوا المفلس فينا من ل درهم له ول متاع فقال إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلة وصيام‬ ‫وزكاة ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته‬ 489 490 Akan tetapi kamu tidak mengambil pelajaran. Adabul Mufrad. Kemdian beliah Shallallahu 'alaihi wa sallam membaca ayat : ٌ ِ َ ٌ َِ ُ َ ْ َ ّ ِ ٌ َ ِ َ َ ِ َ َ ُ ْ َ َ َ َ ِ َ ّ َ ُ ْ َ َ َِ َ َ ‫وكذلك أخذ ربك إذآ أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد‬ “Begitulah azab robmu. 493 HR. Tirmidzy (3110). (Tafsir Ibnu Katsir – penerj ) Ibrahim : 42-45 Ancaman keras terhadap orang yang membela kedhaliman.

Ibnu Hibban (3195) dari Aisyah radhiallahu 'anha. jika kebaikannya telah habis sebelum diputuskan hukum maka diambilkan dari kesalahan orang-orang yang ia dhalimi lalu dilemparkan padanya kemudian ia lemparkan ke dalam neraka”. lalu orang yang ia dhalimi diberi dari pahala yang diambilkan dari kebaikannya. menuduh tanpa bukti orang ini dan itu. dirham dan barang”. Ahmad (2/303).497 Dalam kitab Shahih disebutkan dari nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam : ‫من ظلم قيد شبر من الرض طوقه من سبع أرضين يوم القيامة‬ “Barangsiapa mengambil (mendhalimi) tanah satu jengkal pun maka akan digulungkan tujuh lapis bumi padanya pada hari kiamat”. Muslim (1710). Bukhari (2452).498 Disebutkan dalam beberapa kitab terdahulu Alloh Ta’ala berfirman : Sangat keras kemarahanku pada orang yang berbuat dhalim pada orang yang tidak mempunyai penolong selainKu”. doa orang yang terdhalimi karena tidak ada penghalang antara doanya dan Alloh Ta’ala”. Ahmad (1/188/189). Riwayat Bukhari. Muslim (2581). 498 HR. memukul orang ini dan orang itu. Ibnu Hibban (4411) Baihaqy (6/93) dari Abi Hurairah radhiallahu 'anhu. Abu Dawud (1584) dan lainnya. 496 HR.‫فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار‬ “Tahukan kamu. menumpahkan darah orang ini dan itu. Bukhari (1458) dan Muslim (19)(13). Tirmidzy (1418). siapakah orang yang bangkrut itu? Jawab sahabat: Orang yang bangkrut adalah orang yang tidak mempunyai uang dinar. makan harta orang ini dan itu dengan dhalim. Salah seorang penyair berkata : Jangan sekali-kali kamu berbuat lalim meski kamu mampu Kelaliman itu berakibat pada penyeselan Mata tertidur sedangkan orang yang kau lalilimi terjaga Mendoakan kecelakaan padamu sedangkan mata Alloh Ta’ala tidak tidur Sebagian salaf berkata : Janganlah kamu melalimi orang-orang lemah nanti kamu menjadi orang paling jelek”. puasa dan zakat tetapi ia mencela orang ini dan itu. Tirmidzy (2418). Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam berkata : Sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat membawa amal shalat.Bukhari (3118) dari Haulah alAnshariah radhiallahu 'anha. . 495 HR. 497 HR. Abu Hurairah radhiallahu 'anhu berkata : Sungguh seekor burung mati dalam sangkarnya disebabkan kedhaliman seseorang”.495 Dan di muka telah disebutkan hadits nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam : ‫إن رجال يتخوضون في مال ال بغير حق فلهم النار يوم القيامة‬ “Bahwa beberapa orang memperlakukan harta Alloh Ta’ala dengan batil maka mereka mendapatkan siksaan neraka pada hari kiamat”.496 Dan ucapan Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam kepada Muttafaq alahi’adz : ‫واتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين ال حجاب‬ “Hati-hatilah terhadap harta yang dimuliakan.

4598). lihat Shahih alJami’ (4597.hai orang-orang yang kejam dan dhalim. sungguh Alloh Ta’ala bersumpah dengan kemuliaan dan keagunganNya akan menghalngi orang dhalim melewati jembatan pada hari ini”. pada waktu kami duduk-duduk tiba-tiba seorang nenek tua membawa air yang sedikit melewati kami. jika Ia kehendaki maka Ia timpakan pada mereka di dunia. hai orang-orang yang hidup mewah dan celaka. tidak berbuat adil dan tidak menghalangi kedhaliman.500 499 HR. mengumpulkan orang pertama dan terahir dan tangan dan kaki berbicara mengabarkan apa yang telah mereka lakukakn. Begitu berdiri ia menoleh pada anak muda itu lalu berkata : Kamu akan tahu hai orang dhalim. tiba-tiba pemuda itu meletakkan salah satu tangannya di pundak nenek itu dan mendorongnya. Kemudian ia melawati seorang pemuda. Rasulullah ‫صلى ال عليه‬ ‫ و سلم‬berkata : ‫أل تحدثوني بأعجب ما رأيتم بأرض الحبشة قال فتية منهم يا رسول ال بينا نحن جلوس مرت علينا عجوز من‬ ‫عجائزهم تحمل على راسها قلة من ماء فمرت بفتى منهم فجعل إحدى يديه بين كتفيها ثم دفعها على ركبتيها فانكسرت‬ ‫قلتها فلما ارتفعت التفتت اليه ثم قالت ستعلم يا غدر إذا وضع ال الكرسي وجمع الولين والخرين وتكلمت اليدي‬ ‫والرجل بما كانا يكسبون فسوف تعلم أمري وأمرك عنده غدا فقال رسول ال صلى ال عليه وسلم صدقت ثم صدقت‬ ‫كيف يقدس ال قوما ل يؤخذ لضعيفهم من شديدهم‬ “Tolong beritakan padaku apa yang menakjubkan bagimu di negeri Habasyah ?” Salah seorang pemuda dari muhajirin berkata : Ya. Baihaqy (6/95) dari Ibni Abbas. (2003). jika tidak maka Ia menimpakan mereka pada hari kiamat dan memerintahkan malaikat memasukkan mereka ke neraka: Pemimpin yang mengambil haknya dari rakyat. Jabir bin Abdillah radhiallahu 'anhu berkata : Ketika para Muhajirin dari negeri Habasyah (Etiophia) pulang dan menemui nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam. pemimpin suatu kaum yang ditaati tetapi tidak menyamakan hak antara yang kuat dan lemah dan berbicara dengan hawa nafsunya. . suami yang tidak memerintahkan istri dan anaknya taat kepada Alloh Ta’ala dan tidak mengajarkan agama pada mereka. hadits memiliki satu penguat dari hadits Buraidah radhiallahu 'anhu yang diriiwayatkan oleh alBazzar (1596). Ibnu Hibban (5058 dari Jabir radhiallahu 'anhu. Si nenek terjatuh dan tulang lututnya pecah.Diriwayatkan dalam kitab Taurat: Seorang malaiakat dari belakang jembatan – jembatan sirathal mustaqim . 500 Ibnu Hajar alHaitsami dalam azZawajir (2/122) dan tidak menyebutkan sanadnya satu pun dan aku tidak menemukan lagadznya. Maka Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬berkata : Nenek itu benar. Thabarany (11230) dan lainnya. ketika Alloh Ta’ala meletakkan kursiNya. rasulullah. seorang yang menyewa buruh yang bekerja padanya dengan sempurna tetapi ia tidak membayar gajinya dan lelaki yang mengambil mahar istrinya dengan dhalim”. Besok Kamu akan tahu urusanku dan urusanmu”.Abu Ya’la. bagaimana Alloh Ta’ala memuliakan suatu kaum yang tidak menghukum orang jahat yang mendhalimi orang lemah?”499 Jika orang yang lalim berbuat kedhaliman ia masuk ke dalam pekerjaan jelek dengan kedhaliman Maka semua usahanya hanyalah mengabaikan waktu dan keadilan nanti ia akan melihat apa yang tidak pernah ia sangka-sangka sebelumnya Diriwayatkan dari Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬bahwa beliau berkata : “Lima kemurkaan Alloh Ta’ala akan menimpa mereka. Ibnu Majah (4010).

Nenek tua yang malang itu dengan serta merta melihat ke ke langit dan berkata :Hai rabbku. lalu ia bertanya: Gubuk siapakah ini ? Disebutkan padanya bahwa gubuk itu milik nenek tua yang miskin yang berlindung di samping gedungnya. Jika mereka tidak mempunyai kebaikan maka dosa orangorang yang didhalimi dipikulkan pada mereka sebanyak kedhaliman yang mereka . Ia lihat gubuknya telah terbongkar lalu ia bertanya pada seseorang: Siapakah yang membongkar gubukku? Dikatakan bahwa gubuknya dibongkar oleh seorang raja pemilik gedung yang melihat gubuknya. ArRasyid memenjarakan Abu al'Itahiah. Pada suatu hari orang kejam itu berjalan-jalan dengan mengendari kendaraan dan mengelilingi gedungnya. Lalu seorang nenek tua dan miskin datang dan membangun sebuah gubuk kecil di samping gedungnya agar bisa berlindung di bawahnya. Dikisahkan bahwa pada waktu Khalid bin Barmuk dan anaknya dipenjara. Ia segera memerintahkan anak buahnya untuk memusnahkan gubuk itu. Wahab bin Munabbih berkata : Seorang yang yang kejam dan sombong membangun sebuah gedung yang tinggi. Maka orang-orang yang dhalim senantiasa bersama orang-orang yang didhalimi hingga kebaikan-kebaikan orang-orang yang mendhilimi diambil. dan Alloh Ta’ala di antara aku dan kamu!”. dahulu kita mulia akan tetapi sekarang kita dalam belenggu dan penjara”. Lalu ia menulis dua bait syair dari penjara untuk arRasyid: Demi Alloh Ta’ala kedhaliman adalah kejelekan Dan senantiasa yang disalahkan adalah yang didhalimi Besok Kamu akan tahu kejelekanmu hai orang yang dhalim saat kita bertemu di sisi Yang Maha Memiliki Abu Umamah radhiallahu 'anhu berkata : Pada hari kiamat orang yang dhalim akan datang hingga apabila ia telah sampai di jembatan jahannam orang yang didhaliminya menemuinya dan memberitahukan kedhalimannya. Kemudian nenek itu pulang ke rumahnya. Khalid berkata : “Hai anakku. Akan tetapi Ia yang di langit tidak mengabaikannya”. Ia berkata padaku: Cukup bagiku Alloh. doa orang yang didhalimi berjalan di malam hari kita abaikan. Aku tahu bahwa tidak ada yang menolongnya kecuali Alloh Ta’ala. Engkau bersama siapa? JawabNya :Aku bersama orang yang didhalimi sampai haknya dipenuhi untuknya”. anaknya berkata : Hai ayahanda. Yazid bin Hakim berkata : Aku tidak pernah merasa takut pada seorang pun kecuali pada orang yang pernah aku dhalimi.Abdullah bin Salam berkata : Setelah Alloh Ta’ala mencipta mahluk dan mereka telah tegak berdiri di atas kaki mereka. jika aku tidak hadir maka di manakah Engkau? Lalu Alloh Ta’ala memerintahkan Jibril membalikkan gedung itu dan menimpa orang-orang yang ada di dalamnya”. lalu mereka melihat ke atas dan berkata : Hai Pencipta kami. Tiba-tiba ia melihat sebuah gubuk kecil.

Irak) mengambil seorang guru adab untuk mengajari adab pada anaknya. Maka hadits hasan. Dan telah disebutkan haditsnya di muka ketika Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬mengatakan kepada Mui’adz bin Jabal : 501 HR. alAusath (1468). insya Alloh Ta’ala. Naiklah si anak menggantikan ayahnya menjadi raja. Adabul Mufrad (185) dari Abi Hurairah radhiallahu 'anhu dishahihkan AlBany dalam Silsilah Shahihah (5352) . tidak sepantasnya bagi seorang pun dari ahli sorga masuk sorga atau ahli neraka masuk neraka sementara ia memiliki kedhaliman sebelum Aku hukum dengan adil hingga satu pukulan dan yang lebih ringan daripada itu dan rabMu tidak mendhalimi seorang pun”. Bukhari.lakukan sampai mereka didorong ke kerak api neraka”.Bukhari secara mu’alaq dalam Shahihnya dan ia sambung dalam Adabul Mufrad (970) dan dishahihkan Albany dalam Shahih Adabul Mufrad (724) 503 HR. Lalu ia memanggil gurunya dan berkata : Apakah alasanmu memukulku dengan pukulan yang keras dan membekas tanpa aku mengetahui sebabnya?” Jawab gurunya: Ketahuilah hai raja yang mulia. 502 HR.503 Dikisahkan bahwa raja Kisra (Persia. gurunya menghadapkannya kepada ayahnya dan memukulnya dengan keras tanpa alasan dan kesalahan yang jelas.menyeru dengan suara yang dapat didengar dari jauh sebagaimana didengar dari dekat : Aku adalah Pemilik duni dan ahirat. Aku ingin merasakan pada anda sakitnya pukulan dan sakitnya kedhaliman sehingga anda tidak mendhalimi seorang pun”. bagaimana kita datang berkumpul dalam keadaan telanjang?” Jawab nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam :Datang dengan membawa kebaikan dan dosa-dosa sebagai balasan dan rabbmu tidak mendhalimi seorang pun”. Tetpi ia mengatakan : Perawi-perawi terpercaya meriwayatkan darinya”. Termasuk kedhaliman adalah mengambil harta anak yatim. Hingga pada suatu waktu anaknya telah cukup umur dan beradab. alHaitsami berkata : Perawi-perawinya terpercaya”. kemudian raja memerintahkan bawahannya untuk memberikan hadiah yang besar pada gurunya. Thabarany. Thabrany. Anak raja menyimpan dendam hingga ia tua dan ayahnya mati.502 ‫من ضرب ضربا اقتص منه يوم القيامة‬ Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬berkata : Barangsiapa mencabuk dengan dhalim maka pada hari kiamat ia akan dikishash darinya”. Raja berkata : Semoga Alloh Ta’ala membalasmu dengan baik”. setelah anda mencapai umur yang cukup dan adab yang tinggi aku tahu bahwa anda akan mendapatkan keduduakn raja sepeninggal ayah anda. 501 Abdullah bin Unais berkata : ‫يحشر ال العباد أو الناس عراة غرل بهما قلنا ما بهما قال ليس معهم شيء فيناديهم بصوت يسمعه من بعد أحسبه قال‬ ‫كما يسمعه من قرب أنا الملك ل ينبغي لحد من أهل الجنة يدخل الجنة وأحد من أهل النار يطلبه بمظلمة ول ينبغي‬ ‫لحد من أهل النار يدخل النار وأحد من أهل الجنة يطلبه بمظلمة قلت وكيف وإنما نأتي ال عراة بهما قال بالحسنات‬ ‫والسيئات و ل يظلم ربك أحدا‬ Aku mendengar Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬berkata : Pada hari kiamat manusia dikumpulkan dalam keadaan telanjang tidak disunnat. Sahabat bertanya : Hai rasulullah. Lalu malaikat – menyampaikan ucapan Alloh Ta’ala. Aku katakan : “Perawi-perawinya terpercaya kecuali alJahm disebutkan Ibnu Abi Hatim dalam kitabnya dan beliau tidak memuji dan mengkritiknya. AlAusarh (5976) secara marfu’ dari Abi Umamah radhiallahu 'anhu dari jalan ‘Ammar bin Thalut Muhammad bin Abi Adi dari Husain alMu’allim dari Ayyub dari alJahm bin Fadhalah.

Abu Dawud (627). Tirmidzy (3598).Ibnu Hibban (3428). 506 HR.506 Pasal 504 HR. Demikian juga bagi hakim boleh menghukum dengan hukuman keras dan memenjarakannya karena ia dhalim karena dhalim itu haram walaupun sedikit. Dalam satu riwayat disebutkan ‫ودعوة المظلوم يرفعها ال دون الغمام يوم القيامة وتفتح لها أبواب السماء ويقول بعزتي لنصرنك ولو بعد حين‬ “Doa orang yang didhalimi diangkat di bawah naungan ‘Arsy dan Alloh Ta’ala berkata : Demi kemuliaan dan keagunganKu. Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬berkata : ‫مطل الغني ظلم‬ “Orang yang menunda-nunda membayar hutangnya padahal ia mampu maka ia dhalim”505. Ahmad (2/279). Ibnu Hibban (5053) dari Abi Hurairah radhiallahu 'anhu. Abu Dawud (3345). 505 HR. dihasankan AlBany dalam Silsilah Shahihah (1211) dari Abi Hurairah radhiallahu 'anhu. Dalam riwayat lain : ‫لي الواجد يحل عرضه وعقوبته قال بن المبارك يحل عرضه يغلظ له وعقوبته يحبس له‬ Orang yang mempu/kaya tetapi menunda-nunda bayar hutang maka halal kehormatan dan dihukum.504 Ahli syair bersyair : Takutlah kepada doa orang yang didhalimi karena doanya diangkat di atas awan kemudian dikabulkan Takutlah pada doa orang yang tidak ada penghalang antara doanya dan ilah seluruh alam. Ahmad (4/222). (Aunul Ma’bud 6/462) . sungguh Aku akan menolongmu walau dalam waktu yang lama”. Muslim (1564). Nasai (7/316). Nasai (7/317). Ibnu Majah (2427) dishahihkan Albany dalam Irwaul Ghalil (1434) Maksudnya bagi yang berpiutang padanya boleh berkata keras dan merobek kehormatannya.‫واتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين ال حجاب‬ “Hati-hatila doa orang yang didhalimi karena sesungguhnya tidak ada penghalang antara doanya dengan Alloh Ta’ala”. Ibnu Majah (3428). jika tidak maka akalnya rusak. Pasal Di antara kedhaliman yang sangat besar adalah menunda-nunda membayar hutangnya padahal ia mampu melaksanakannya. Ahmad (2/305). Jangan sekali-kali kamu menyangka Alloh mengabaikannya dan ada ucapan yang teresmbunyi bagiNya Sungguh Alloh Ta’ala telah berkata : Demi KemuliaanKu sungguh Aku akan menolong orang yang didhalimi dan dia diberi pahala Barangsiapa tidak membenarkan hadits ini maka sesungguhnya ia sangat bodoh. Bukhari (2287).

510 Maka pada hari itu tidak ada hubungan di antara manusia”. siapakah orang yang bangkrut itu? Jawab sahabat: Orang yang bangkrut adalah orang yang tidak mempunyai uang dinar. Kemudian ia membaca ayat : َ َُ َ َ َ َ َ ٍ ِ َ ْ َ ْ ُ َ ْ َ َ َ َ َ ‫فل أنساب بينهم يومئذ وليتسآءلون‬ “maka pada hari itu tidak ada pertalian nasab509 dan tidak ada saling bertanya di antara kerabat dekat”.508 Abdullah bin Mas’ud radhiallahu 'anhu : Pada hari kiamat tangan seorang lakilaki/perempuan dipegang lalu diserukan : Ini Fulan bin Fulan barangsiapa punya hak atasnya maka ambillah. 508 Lihat takhrij sebelumnya. 509 Tidak ada manfaat nasab dan tidak saling mewarisi di antara orang tua dan anak. Alloh Ta’ala berkata pada malaikat :”Ambillah sebagian amal-amal shalihnya lalu berikan pada orang yang mempunyai hak sebesar permintaannya. Lalu Ia memerintahkan seorang hamba berdiri menghadap manusia seraya berkata pada orangorang yang mempunyai hak yang belum terpenuhi : “Datang pada hak-hak kalian”. puasa dan zakat tetapi ia mencela orang ini dan itu.penerj ) 511 HR. Jika ia wali Alloh Ta’ala dan mempunyai keutamaan sebesar atom maka Alloh Ta’ala melipatgandakan untuknya hingga Ia memasukkannya ke dalam sorga dengan amalannya.Termasuk kedhaliman adalah suami mendhalimi hak istri pada masalah mahar507. (Tafsir Ibnu Katsir. jika ia seorang hamba yang celaka dan tidak mempunyai keutamaan sedikit pun maka malaiakat berkata :Hai rab kami. (Tafsir Ibnu Katsir – penerj ) AlMu’minun :101 510 bahkan pada hari itu seseorang lari dari saudaranya. Zuhd )1416) dan Abu Nu’aim (4/202) . Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam berkata : Sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat membawa amal shalat. makan harta orang ini dan itu 507 Misalnya mengambil mahar istri dengan cara dhalim tanpa seijin dari istrinya atau menunda-nunda mahar padahal ia mampu –penerj . Kedhaliman ini diancam hadits : ‫لي الواجد يحل عرضه وعقوبته قال بن المبارك يحل عرضه يغلظ له وعقوبته يحبس له‬ “Orang yang mempu/kaya tetapi menunda-nunda bayar hutang maka halal kehormatan dan dihukum”. Maka seorang wanita senang andaikata ia punya hak atas ayah. kebaikannya telah habis dan manusia masih meminta haknya”.Ibnu Jariri (18/42). saudaranya atau suaminya”. Ibnu alMubarajk. dirham dan barang”. nafkah dan pakaiannya. Ibnu Mas’ud berkata : Alloh Ta’ala memaafkan/membiarkan hakNya yang belum ditunaikan manusia sekehendakNya dan tidak memberi ampunan hak-hak manusia yang belum ditunaikan. tidak menanyakan beban berat yang dipikul nya padahal ketika di dunia ia orang yang paling dicintai dan dekat. Alloh Ta’ala berkata : Ambillah dosa-dosa orang yang punya hak lalu tambahkanlah pada dosadosanya kemudian perintahkan ia masuk a ke neraka”. menuduh tanpa bukti orang ini dan itu.511 Hal ini dikuatkan oleh hadits nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam di muka yaitu sabdanya : ‫أتدرون ما المفلس قالوا المفلس فينا من ل درهم له ول متاع فقال إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلة وصيام‬ ‫وزكاة ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته‬ ‫فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار‬ “Tahukan kamu.

513 Demikian seorang muslim yang mendhalimi orang Yahudi atau Nasrani atau membebani pekerjaan di luar kemampuannya atau mengambil hartanya dengan paksa maka ia termasuk di ancam hadits di atas. lalu orang yang ia dhalimi diberi dari pahala yang diambilkan dari kebaikannya. Taitu Alloh Ta’ala membantah /marah pada orang-orang yang dhalim akan tetapi Ia sangat marah pada ketiga golongan di atas. menumpahkan darah orang ini dan itu. Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬bersabda : Alloh Ta’ala berkata : ‫قال ال ثلثة أنا خصمهم يوم القيامة رجل أعطى بي ثم غدر ورجل باع حرا فأكل ثمنه ورجل استأجر أجيرا فاستوفى‬ ‫منه ولم يعط أجره‬ Tiga golongan yang Aku membantahnya pada hari kiamat dan barangsiapa di dunia membantahKu maka pada hari ini Aku membantahnya (marah) : seorang menjanjikan sesuatu dan bersumpah dengan namaKu lalu ia dusta. Bukhari (2227) dan (2270) dari Abi Hurairah radhiallahu 'anhu. (Fathul Bari. orang yang menjual orang merdeka lalu makan uang hasil jualannya dan orang yang menyewa buruh yang telah menyelesaikan pekerjaannya lalu ia tidak membayar upahnya”.514 Besok balasan hukumanmu diringankan bila kamu memenuhi apa yang kamu usahakan dengan adil Di padang mahsyar yang tiap pandangan terbelalak takut atau kepala tertunduk penuh kegelisahan dan kehinaan Badan-badan punya saksi dan penjaranya adalah api neraka dan hakimnya sangat keras siksanya Jika kamu menunda menunaikan hak pada hari ini sedang kamu mampu maka besok kamu memenuhinya dengan kebangkrutan 512 513 Telah disebutkan takhrijnya di muka. Ibnu Hajar – penerj ) 514 Telah disebutkan takhrijnya di muka. Rasulullah ‫صلى ال‬ ‫ عليه و سلم‬bersabda : ‫من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب ال له النار وحرم عليه الجنة فقال له رجل وإن كان شيئا يسيرا يا رسول‬ ‫ال قال وإن قضيبا من أراك‬ “Barangsiapa mengambil hak seorang muslim dengan sumpahnya sungguh Alloh Ta’ala akan mewajibkan baginya masuk neraka dan mengharamkannya masuk sorga”. jika kebaikannya telah habis sebelum diputuskan hukum maka diambilkan dari kesalahan orang-orang yang ia dhalimi lalu dilemparkan padanya kemudian ia lemparkan ke dalam neraka”. HR.dengan dhalim. memukul orang ini dan orang itu. . Termasuk kedhaliman bersumpah tidak punya hutang dengan dusta.512 Pasal Termasuk kedhaliman ialah seorang menyewa buruh atau tenaga manusia tetapi tidak membayar gajinya. Seorang lelaki bertanya : Walaupun sedikit hai rasulullah? Jawab nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam : Walaupun potongan dari pohon siwak”.

dosa-dosa orang yang didhalimi dipikulkan kepada orang yang mendhalimi. Demi Allah. lalu bagiamana dengan kehinaan tertentu? Wahi orang yang rela dengan gelar dhalim. berapa kedhaliman yang kamu kerjakan? Penjara adalah neraka jahannam dan kebenaran adalah hakim”.516 Diriwayatkan oleh Ibnu Abid Dunya dengan sananya sampai pada Ayyub alAnshari bahwa Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬berkata : Orang pertama yang berdebat pada hari kiamat adalah suami dan istrinya. Kemudian dipanggil suami dan pembantunya kemudian masingmasing anggota badan mempersaksikan keduanya. dha’if. Jika ia mempunyai amal shalih maka amal shalihnya diambil sebesar kedhalimannya. kemudian orang-orang yang sombong dan jahat dipanggil dalam kerangkeng lalu dikatakan pada mereka : Kamu digiring ke neraka”. Diriwayatkan bahwa bila Alloh Ta’ala menghendaki kebaikan seseorang maka Ia menguasakan orang yang mendhaliminya.518 Lalu Hisyam pingsan. Bukhari. ‫من كانت عنده مظلمة لخيه من عرضه وماله فليستحله اليوم قبل ان يأخذه به حين ل دينار ول درهم فإن كان له‬ ‫عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته فإن لم يكن أخذ من سيئات صاحبه فجعلت عليه‬ “Bagi yang punya dosa kedhaliman terhadap saudaranya berupa mendhalimi kehormatan dan hartanya maka mintalah dihlalkan (maaf ) sekarang sebelum ia disiksa dengan dosanya itu ketika tidak ada dinar maupun dirham. Alloh Ta’ala berfirman : َ ِِّ ‫فأذن مؤذن بينهم أن لعنة ال على الظالمين‬ ََ ِ ُ َ ْ ّ َ ْ ُ َ ْ َ ٌ ّ َ ُ َ ّ َ َ "Kemudian seorang penyeru mengumumkan di antara kedua golongan itu: "Kutukan Allah pasti akan ditimpakan kepada orang-orang yang dhalim itu”. Muslimi (2582). 517 Dha’if. Thabarany (3969) sanadnya terdapat Abdullah bin Abdul Aziz. 518 alA’raf :44 .517 Syuraih alQadhi berkata : Orang yang dhalim akan tahu hak orang yang ia dhaliimi. Adab Mufrad (183). 515 HR.515 Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬berkata : Barangsiapa pernah mendhalimi saudaranya apakah mendhalimi : kehormatannya atau lainnya maka mintalah dihalalkan (maafkan) sekarang sebelum tidak ada dinar maupun dirham. 516 Telah disebutkan takhrijnya di muka. tidaklah lidah berbicara akan tetapi kedua tangan dan kedua kaki mempersaksikan kedurhakaannya terhadap suami ketika di dunia dan kedua tangan dan kaki suami mempersaksikan kepemimpinan suamai atas istri apakah baik atau buruk. Thawus berkata : Itulah kehinaan orang yang bersifat dhalim. Tirmidzy (2420) dari Abi Hurairah radhiallahu 'anhu. Tidak diambil harta yang banyak darinya akan tetapi kebaikan-kebaikan orang yang dhalim diambil dan diberikan pada orang yang didhalimi. Maka jika yang mendhalimi mempunyai amal shalih maka amal shalihnya diambil darinya sebanyak kedhalimannya. jika tidak punya amal shalih maka dosa saudaranya yang didhaliminya diambil lalu dipikulkan padanya kemudian ia dilemparkan ke dalam api neraka”.Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬berkata : ‫لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقاد للشاة الجماء من الشاة القرناء‬ Pada hari kiamat hak-hak pasti akan dipenuhi bagi pemiliknya hingga domba yang patah tanduknya dipenuhi haknya atas domba yang bertanduk”. Orang yang dhalim menunggu siksaan sedangkan orang yang didhalimi menunggu pertolongan dan sorga. Thawus alYamany menemui Hisyam bin Abdil Malik lalu berkata : Takutlah pada hari adzan!” Apakah hari adzan ? tanya Hisyam.

membenarkan mereka dan membantu kedhaliman mereka maka ia bukan dari golonganku dan aku bukan dari golongannya. 523 Hadit palsu.519 Pasal Larangan Masuk ke Tempat Kedhaliman dan Bergaul Dengan Orang Dhalim Alloh Ta’ala berfirman : ُ ّ ُ ُ ّ َ َ َ ُ ََ َ ِ ّ َِ ُ َ ْ َ َ َ ‫ولتركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار‬ Dan janganlah kamu cenderung kepada orang-orang yang dhalim520 yang menyebabkan kamu disentuh api neraka. dan sekali-kali kamu tiada mempunyai seorang penolong pun selain daripada Allah. Barangsiapa masuk ke tempat mereka. kemudian kamu tidak akan diberi pertolongan”. Ibnu Abbas berkata : Tidak ada yang menghalangi dari siksa Alloh Ta’ala jika kamu cenderung pada orang-orang dhalim”.jika ia tidak mempunyai amal shalih maka diambilkan dosa dari yang didhalimi lalu ditimpakan pada yang mendhalimi”. Ibu Hibban (286) dari Abi Sa’id.penerj ) 521 ashShaffat :22 522 HR. 522 Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬berkata :Barangsiapa membantu orang dhalim maka ia akan ditindas”. kemudian kamu tidak akan diberi pertolongan. 519 520 Telah disebutkan takhrijnya di muka Janganlah kamu minta tolong kepada orang-orang dhalim sehingga seolah kamu ridha terhadap perbuatan mereka. Perawi lainnya amanah. Ikrimah berkata : Cenderung pada orang-orang dhalim adalah mentaati dan mencintai mereka”. terdapat Sulaiman bin Abi Sulaiman tidak dikenal. Dalam Silsilah Dha’ifah (1937) . Ibnu Abbas radhiallahu 'anhu berkata : Janganlah kamu cenderung dalam mencintai dan ucapan yang lembut pada orang-orang dhalim. Abul Aliah berkata : Janganlah kamu ridha terhadap perbuatan orang-orang dhalim lalu kamu tersentuh api neraka dan sekali-kali kamu tiada mempunyai seorang penolong pun selain daripada Allah. mereka berdusta dan mendhalimi. Sudy berkata : Janganlah kamu berbasabasi dengan orang-orang dhalim”. Alloh Ta’ala berfirman : ْ ‫ْ ُ ُ ّ ِ َ ََ ُ ََ ْ َ َه‬ ‫احشروا الذين ظلموا وأزواج ُم‬ (Kepada malaikat diperintahkan): "Kumpulkanlah orang-orang yang zalim beserta orangorang yang semisal mereka”.521 ‫سيكون من بعدي أمراء يغشاهم غواش من الناس فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فأنا منه بريء وهو مني‬ ‫بريء ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فأنا منه وهو مني‬ Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬berkata : Akan ada para pemimpin yang ditemani oleh para pendusta. (Tafsir (Ibnu Katsir.Ahmad (3/24). Barangsiapa tidak masuk ke tempat mereka dan tidak membantu kedhalim mereka maka ia golonganku dan aku golongannya”.523 Sa’id bin alMusayyib berkata : Janganlah kamu memenuhi penolongmu dengan orangorang dhalim kecuali mengingkari dengan hatimu agar amal-amalmu tidak gugur”.

dha’if. Lalu aku bertanya : Bagaimana keadaanmu ? Jawabnya : Aku dalam keadaan yang amat jelek”. jawab mereka. Adapun jenis hukuman tertentu di alam kubur membutuhkan dalil yang shahih karena termasuk perkara ghaib bukan perkara ijtihadiah .524 Yaitu orang-orang yang membawa cemeti-cemeti untuk memukul manusia dengan dhalim.Thabarany (11570) dha’if karena dari jalan Mindil bin Ali dan Asad bin Atha. 526 HR. Secara kias hukuman bagi orang yagn mendhalimi lebih besar daripada orang yang tidak menolong orang yang didhalimi. setelah mati beberapa waktu lamanya dalam keadaan sangat jelek.Makhul (Damaskus) berkata : Malaikat penyeru pada hari kiamat bertanya :Di manakah orang-orang yang dhalim dan pembela-pembela? Maka tidaklah seorang mendhalimi satu titik dari tinta atau satu pena kecuali akan diadili lalu mereka dikumpulkan dalam kotak kayu neraka lalu dilemparkan ke dalam neraka.527 Sebagian orang arif berkata : Aku melihat dalam mimpi seorang lelaki yang ketika masih hidup suka membantu kedhaliman. . Sesungguhnya peringatanku pada mereka adalah laknatKu atas mereka.526 Ini keadaan orang yang tidak menolong orang yang mendhalimi padahal ia mampu menolong. Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬berkata :Orang pertama yang masuk neraka adalah orang yang suka memukul dengan dhalim”. Ahmad (3/99) Tirmidzy (2282) dari Anas dan Muslim dari Jabir radhiallahu 'anhuma. Datang seorang lelaki ahli menjahit pada Sufyan atsTsaury lalu berkata : Aku seorang penjahit pernah menjahit baju seorang raja apakah termasuk penolong orang dhalim? Sufyan atsTsaury berkata :Bahkan kamu sendiri orang dhalim. Sesungguhnya Ia mengingat orang yang mengingatNya. Dalam satu riwayat Sesungguhnya Aku mengingat orang yang mengingat laknatKu atas mereka. lalu bagaimana dengan orang yang mendhalimi? Dalam kitab Shahihaini disebutkan dari Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬yang berkata : Tolonglah saudaramu yang dhalim dan yang terdhalimi”. bagaimana aku menolongnya jika ia mendhalimi? Jawabnya: Kamu mencegah kedhalimannya.. 527 HR. lemah.Thabarany. HR. Aku bertanya : Kamu akan ke mana? Jawabnya: Menuju siksa 524 525 HR Thabarany (6635) dha’if sekali. Bukhari (24443). Beliau ditanya : Aku menolongnya jika seseorang didhalimi. Akan tetapi penolong kedhaliman adalah orang yang membeli tinta dan benang darimu”.penerj . Ibnu Umar radhiallahu 'anhu berkata : Pembelapembela kedhaliman adalah anjing-anjing neraka pada hari kiamat”. lelaki itu berkata : Mengapa kamu memukulku dengan pukulan ini? Karena kamu shalat tidak dengan bersuci dan kamu melewati seorang yang didhalimi tetapi kamu tidak menolongnya”. Lalu kubur itu menyalakan api. Diriwayatkan bahwa Alloh Ta’ala memahyukan kepada Musa alaihis salam agar ia melewati bani Israil supaya mereka membaca peringatanNya. sesungguhnya kamu menolongnya”.525 Diriwayatkan dari Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬di mana beliau berkata : Datang beberapa orang lelaki di kubur seorang lelaki lalu berkata : Aku akan memukulmu seratus kali. Dari nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam disebutkan : Janganlah seorang dari kalian berdiri di tempat orang yang dibunuh secara dhalim karena laknat turun pada orang yang menghadiri tempat itu jika ia tidak pergi darinya”.

Maka sekarang pergilah kamu ke pemilik ikan dan mintalah kerelaannya sebelum sakitnya menjalar ke seluruh badan”. . sudikah kamu memaafkanku?” “Siapakah kamu?”. Aku bertanya : Apa keadaan orang-orang dhalim di sisi Alloh?” Jawabnya :Dalam keadaan amat jelek. Salah seorang bertanya kepadaku: Mengapa kamu memotong tanganmu? Lalu aku sebutkan kisah dengan ikan itu. itu tiba-tiba ikan yang di tanganku menggigit ibu jariku dengan kuat. Pada suatu hari aku melihat seorang nelayan menangkap seekor ikan besar yang menakjubkanku. Tabib berkata : Ini awal penyakit yang memakan ibu jarimu. Aku bertanya : Hai tuan. katanya. Maka aku memotongnya hingga tulang selakngka. apakah kamu berdoa ketika aku mengambil 528 Maksudnya telapak tangan hingga pergelangan tangan. Aku dahulu orang yang menolong orang-orang dhalim. Lalu aku mendatanginya seraya berkata : “Berikan ikan itu padaku”. jawabku. Sesampai di rumah dan aku lemparkan. Orang itu berkata kepadaku: Seandainya pada awal sakit kamu kembali kepada pemilik ikan lalu kamu meminta maaf dan keridhaannya niscaya kamu tidak akan memotong tanganmu sedikit demi sedikit. Lalu aku memotong ibu jariku. Aku segera memegang kedua kakinya dan kucium keduanya seraya aku menangis. Salah seorang arif bercerita: Aku bermimpi melihat orang terpotong tangannya hingga tulang selangka seraya berkata : “Siapa yang melihatku maka janganlah mendhalimi seorang pun”. Tanganku bengkak. aku telah memaafkan semenjak melihat kamu ke sini membawa musibah itu”.Alloh Ta’ala”. aku sangat sakit yang tidak bisa kutahan. Aku sangat sakit karenya hingga malam harinya aku tidak bisa tidur dan gelisah. aku akan memotongnya. demi Alloh. Lalu sebutkan musibah yang menimpaku. Aku pun memotong tanganku sampai siku. Lalu aku memukulnya dan aku ambil ikan dengan paksa serta aku bawa pulang ikan itu. Sakit menjalar sampai lengan bawah. Begitu melihat kenyataan yang ada padaku ia pun menangis. “Aku adalah orang yang mengambil ikan darimu dengan paksa”. aku meminta dengan nama Alloh Ta’ala. Aku mendekatinya lalu aku bertanya: Hai saudara. Maka aku terus mencari pemilik ikan itu hingga aku menemukannya. dan sakit menjalar hingga lengan atas serta sakitnya bertambah keras dibanding sakit yang pertama.. bagaimana ceritamu? Ia berkata :”Kisahku sangat mengherankan. Bukankah kamu mendengar firman Alloh Ta’ala : َ ُ َِ َ ٍ ََ ُ ّ َ ُ ََ َ ِ ّ ُ َْ َ َ َ ‫وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون‬ “Dan orang-orang yang zalim kelak akan mengetahui ke tempat mana mereka akan kembali”. Dikatakan kepadaku: “Potong tanganmu!” 528 Lalu aku memotong tanganku. Tatakala aku berjalan membawa ikan. Lalu dikatakan kepadaku :Potong tanganmu sampai siku!”. Kemudian aku meminta pertolongan. Pagi harinya aku menemui tabib dan mengeluhkan sakit tanganku. jika tidak mau maka kamu yang memotongnya”. Kemudian ia berkata : Hai saudaraku. tanya pemilik ikan. Dikatakan kepadaku :Potonglah tanganmu dari siku hingga tulang selangka. jika tidak maka sakitmu akan menjalar ke suluruh badan !”. ia memukul ibu jari dan melukaiku sehingga aku tidak bisa tidur karenaya. “Aku tidak akan memberikannya kepadamu dengan cuma-cuama. Aku akan jual untuk menafkahi keluargaku”. Aku berkata : Hai tuan.

sungguh Alloh Ta’ala telah memperlihatkan kekuasaanNya kepadamu dan aku telah tobat dari menolong kedhaliman. dirham dan barang”. Dan dari mana mereka membayar apa yang mereka ambil pada hari kiamat? Diambil kebaikankebaikannya jika mereka mempunyai kebaikan. Albany (6341) . dan berapa banyak maut mengalirkan air mata seperti mata air. Ahmad (4/143). Abu Ya’la (1750) AlHakim (1/404). orang ini mengambil apa yang Engkau rizkikan kepadaku dengan dhalim. HR. Wa billahit taufik. Abu Dawud (2937). Riwayat Abu Dawud. maka perlihatkan padaku kekuasaanMu padanya”. aku berdoa: Ya. Dan bersabda : ‫ل يدخل الجنة صا حب‬ ‫“ مكس‬Tidak masuk sorga tukang mukas”. siapakah orang yang bangkrut itu? Jawab sahabat: Orang yang bangkrut adalah orang yang tidak mempunyai uang dinar. Darimy (1673). Dan masuk dalam hadits : ‫أتدرون ما المفلس قالوا المفلس فينا من ل درهم له ول متاع فقال إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلة وصيام‬ ‫وزكاة ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته‬ ‫فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار‬ “Tahukan kamu. Aku bertanya : Hai tuan. karena ia mengambil apa yang tidak berhak dan memberikan pada yang tidak berhak. Pasal Saudaraku.530 Mereka tidak masuk sorga disebabkan kedhaliman-kedhaliman yang mereka lakukan.. dha’if dalam Dha’if alJami’. Mereka itu mendapat azab yang pedih”.ikanmu?” Jawabnya :Ya. bahkan kedhaliman itu sendiri.529 AlMukas (Mengambil dan Memberi Harta Dengan Batil) termasuk penolong kedhaliman yang besar. aku berdiri menjaga keadilan dan aku tidak akan menjadi penolong kedhaliman selama aku hidup insya Alloh Ta’ala”. Oleh karena Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬berkata : ‫” المكاس ل يدخل الجنة‬AlMukas tidak masuk sorga”. Syair berkata : Wahai orang yang mengabaikan kehidupan yang penuh kenikmatan niscaya kenikmatan itu akan terhalang darinya dengan taat atau terpaksa. Alloh. berapa banyak maut mengeluarkan nyawa dari jasadnya yang belum ia tempati. Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam berkata : Sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku adalah orang 529 530 Terjemah sesuai Tafsir alQurthuby dan Fathul Qadir – penerj. Sesungguhnya musibah-musibah itu menggetarkan orang-orang merdeka dan burung-burung dari sangkarnya Dosa Besar Yang Dupuluh Tujuh Mengambil dan Memberi Harta Dengan Batil (AlMukas) Dosa ini masuk dalam Alloh Ta’ala : ‫إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم‬ َِ ٌ َ َ ْ ُ َ َ ِ َْ ُ ّ َ ْ ِ ْ َ ِ ِ ْ َ ْ ِ َ ُ ْ َ َ َ ّ َ ُ ِْ َ َ ِ ّ ََ ُ ِ ّ َ ّ ِ “Sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang menzalimi manusia dan melanggar hakhak manusia di muka bumi tanpa alasan yang benar. tidak akan aku ulangi.

HR. . Nabi berkata :Sungguh ia telah tobat seandainya “Orang Yang Mengambil dan Memberi Harta Dengan Batil” bertobat niscaya ia diampuni atau atau wanita itu menerim tobat darinya. atau sedekah tidak sebanding dengan sayap sesekor nyamuk karena Alloh Ta’ala tidak menerima keecuali yang baik”.531 Dan dalam kisah seorang wanita yang mensucikan diri dari pezinaannya dengan dirajam. makan harta orang ini dan itu dengan dhalim. memukul orang ini dan orang itu. Neraka lebih utama baginya”. Penulis. lalu orang yang ia dhalimi diberi dari pahala yang diambilkan dari kebaikannya. Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam berkata : “Tidak masuk sorga daging yang tumbuh dari harta kotor. puasa dan zakat tetapi ia mencela orang ini dan itu. akan tetapi sungguh rugi persangkaannya dan 531 532 Telah disebutkan takhrijnya di muka.yang datang pada hari kiamat membawa amal shalat. 533 Sedikit halal lebih baik dan bermanfaat daripada banyak haram (Tafsir Ibnu Katsir . AlMaidah :100. jihad. Atha dan Hasan Basri berkata : Yakni tidak sama antara yang halal dan yang haram”.Baihaqy. menumpahkan darah orang ini dan itu. menuduh tanpa bukti orang ini dan itu. Syu’abul Iman (5373).533 Dari Jabir radhiallahu 'anhu katanya :Seorang lelaki berkata : Hai rasulullah. menyangka dirinya kekal hidup di dunia.penerj ). Pasal Di manakah orang-orang yang membangun benteng yang amat kokoh dan dijaga? Di manakah orang-orang yang membuat kebun-kebun dan menganggap membuat hamparan kemuliaan dan duduk di atasnya. jika kebaikannya telah habis sebelum diputuskan hukum maka diambilkan dari kesalahan orang-orang yang ia dhalimi lalu dilemparkan padanya kemudian ia lemparkan ke dalam neraka”. apakah harta itu memberi manfaat padaku jika aku pakai untuk ketaatan ? maka Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬berkata : Jika kamu nafkahkan untuk haji. alMukas menyerupai perampok. ia sendiri adalah pencuri. tidak sama antara yang kotor dan yang baik walaupun yang buruk itu menarik hatimu”. telah sampai pada tempat terahir dan puncak cita-cita. saksi. dahulu hamer adalah perdaganganku dan aku telah mengumpulkan harta dengan menjualnya. tidak sama antara yang kotor dan yang baik walaupun yang buruk itu menarik hatimu”. shahih dari ‘Uqbah bin ‘Amir radhiallahu 'anhu. Lalu Alloh Ta’ala menurunkan ayat yang membenarkan sabda nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam : ِ ‫ّ َ ْ َ ِ ْ َ ِ ُ َ ّ ّ ُ ََ ْ َ ْ َ َ َ َ ْ َ ُ ْ َ ِ ث‬ ُ ‫قل ليستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبي‬ “Katakanlah. Kami memohon kesalamatan dan kesehatan pada Alloh Ta’ala. yang mengambil harta untuk alMukas berserikat dalam dosa.532 alWahidi menyebutkan ayat dalam tasfsirnya: ِ ‫ّ َ ْ َ ِ ْ َ ِ ُ َ ّ ّ ُ ََ ْ َ ْ َ َ َ َ ْ َ ُ ْ َ ِ ث‬ ُ ‫قل ليستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبي‬ “Katakanlah. mereka makan harta kotor dan haram.

Jadilah . sedangkan pakainmu telah terbakar dan panah telah kau lepas. Cahaya hidayah telah terbit. catatan amalanmu telah penuh hingga amalan sebesar atom pun tercatat. namun kamu tidak melihat dan memperhatikannya padahal kamu bercita-cita hidup kekal dan melihat tempat kembali orang yang kamu harapkan telah terdiam di atas ketercelaan. maka mereka bersama cacing-cacing yang menggerogoti Niscaya kamu akan melihat pemandangan yang menggetarkan hati Dan kamu akan melihat kemunkaran yang jahat Dari sisi-sisi pandangan panas dalam hiasan keindahan bagaimana ia terpendam Malapetaka yang terbesar adalah apa yang mengandung kemunafikan dan baginya tidak kekal dan ia mengumpat Lidah itu dihiasi dengan adab Keadaannya diiringi dengan kerusakan yaitu bisu Sampai kapan wahai orang berakal sadar dari kebodohanmu sedangkan air matamu tidak mengalir dan memancar Nasihat Wahai orang yang melangkahkan kaki ke alam kubur.mengagetkannya. yang tidak mengambil manfaat peringatan dan nasihat sedangkan nasihat terus terdengar. Tidak memperhatikan orang yang menasihati dan menghardiknya. Dan Alloh Ta’ala lah yang menghancurkan semua kelezatan. menurunkannya dengan paksa lalu Ia turunkan dirinya dari kudanya dan menghadapkannya ke negeri musibah lalu ia tenggelam. Alloh Ta’ala tinggalkan di dalam kegelapan kebodohan dan kekotoran. Nasihat Kamu membangun dan mengumpulkan sedangkan bekas-bekasmu punah dan perhatikan tempat tinggal dan bangunan-bangunan telah hancur Orang berakal memikirkan lalu ia tidak tamak terhadap kehidupan pasti semua akan berahir dan berbalik Di manakah raja-raja dan anak-anak mereka dan orang-orang yang dahulu berdiri dan duduk menghormat mereka Pada pedang-pedang mereka di setiap peperangan kamu takut? padahal di depan mereka ada penghalang dan penjagaan dari melihat Alloh Mereka memotong leher-leher manusia di setipa peperangan sekarang menjadilah mereka di perut bumi dan terpendam Sorban mereka baru sedangkan kelompok mereka kubur bermalam bagaikan mayat-mayat dalam makam terpenjara Seolah mereka tonggak kayu yang belum pernah ada dan tidak dicipta telah mati nama mereka dalam keadaan mereka di dalam tana dan dilupakan Demi Allah andaikata kedua matamu melihat apa yang telah diperbuat oleh tangan-tangan fana.

Sisa umur orang beriman bagaikan permata yang tak ternilai. Muslim (1015) Ahmad (2/328). Sebagus apa pun kulitmu pasti ahirnya cacing akan memkannya. rambutnya kusut masai berdebu. pakaiannya haram dan dikenyangkan dengan haram bagaimana doanya terkabulkan?”536 Anas bin Malik radhiallahu 'anhu berkata : “Aku berkata kepada Rasulullah ‫صلى ال عليه و‬ ‫: سلم‬Ya rasulullah jadikan aku orang yang dikabulkan doanya”. Darimy (696). Makan harta dengan batil dengan dua cara : Pertama : Dengan cara kedhaliman seperti merampas. ya rabbi. perbagsu makananmu. Betapa mengherankan. orang beriman yang bosan beribadah padahal ia yakin terhadap tipu daya dan kefanaan dunia. Tirmidzy (2989). khianat dan mencuri. sedangkan makanannya haram. Dosa Besar Yang Dupuluh Delapan Makan Harta Haram dan Mengambilnya Dengan Segala Macam Cara Alloh Ta’ala berfirman : ِ ‫َ َ َ ْ ُُ َ ْ َ َ ُ َ ْ َ ُ ِ ْ َ ط‬ ‫ول تأكلوا أموالكم بينكم بالبا ِل‬ “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil”. 536 HR.kamu manusia sekehendakmu.Bukhari (3118) dari Haulah alAnshariah radhiallahu 'anha. Baihaqy. Syu’abul Iman (1118) 537 Aku katakan : Ini bukan dari Anas akan tetapi Sa’d yang meminta kepada Rasulullah ‫صلى ال عليه و سلم‬ lalu beliu berkata : Hai Sa’d. Maka segeralah mengisi umurmu dan mengejar ketinggalanmu. siapakah yang memanggilmu dan membuka pintu rumahnya.537 534 535 alBaqarah :188 HR. sungguh ia menolongmu jika kamu mengetahui rumahnya. niscaya doamu dikabulkan. Demi yang jiwa Muhammadi di tanganNya. Maka nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam berkata : “Hai Anas perbagus usahamu niscaya doamu dikabulkan. Celaka. Kedua : Dengan cara permainan dan senda gurau seperti dalam perjudian dan alat permaian lainnya yang melalaikan. di hadapanmu ada perhitungan amal dan kegoncongan bmi. Dalam Shahih Bukhari disebutkan : ‫إن رجال يتخوضون في مال ال بغير حق فلهم النار يوم القيامة‬ “Bahwa beberapa orang memperlakukan harta Alloh Ta’ala dengan batil maka mereka mendapatkan siksaan neraka pada hari kiamat”. menengadahkan kedua tangannya ke langit berdoa pada Alloh Ta’ala : ya rabbi.535 Dalam Shahih Muslim Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬menyebutkan : ‫ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام‬ ‫وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك‬ “Seorang lelaki yang lama bepergian. minumannya haram.534 Ibnu Abbas berkata : Yakni makan harta orang lain dengan sumpah batil dan dusta. sesungguhnya orang yang memakan satu suapan dari yang haram maka doanya tidak dikabulkan selama 40 hari”. sesungguhnya seorang hamba yang memakan harta haram di perutnya tidak .

Barangsiapa diberiNya agama maka sungguh dicintaiNya. Syu’abul Iman (5379) shahih. Adabul Mufrad (279) Thabarny (9/229) mauquf dari Ibnu Mas’ud dan ulama ada yang mengatakan marfu’. Yang benar mauquf (ucapan Ibnu Mas’ud) 539 540 Baihaqy. azZuhd (1134).Bukhari. Syu’abul Iman (599)AlHakim (1/34) dari Ibnu Mas’ud radhiallahu 'anhu Ibnul Mubarak.540 Abu Hurairah radhiallahu 'anhu berkata : Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬berkata : Seorang menyuapkan mulutnya dengan tanah lebih baik daripada menyuapkan dengan harta haram”. Baihaqy. sedangkan makanannya haram.Tharany (6405) dari Ibni Abbas secara mad’fu dan alHaitsami berkata (1/291): Ddalam sanadnya banyak orang yang aku tidak mengenalnya”. 541 Baihaqy. jika dari yang haram. Syu’abul Iman (5370) dari Jundub radhiallahu 'anhu secara marfu’ : Barangsiapa di antara kalian tidak menumpahkan darah haram dan bekam dari darah haram maka ia masuk sorga”. menengadahkan kedua tangannya ke langit berdoa pada Alloh Ta’ala : ya rabbi. HR. biarkanlah ia beribadah dengan sungguh-sungguh karena dirinya telah mencukupimu. rambutnya kusut masai berdebu. Syu’abul Iman (599) dishahihkan dalam Silsilah Shahihah (1592) Thabarny (9/229 dan Baihaqy. ya rabbi.538 Ibnu Umar radhiallahu 'anhu berkata : Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬berkata : “Dunia ini manis dan indah.Diriwayatkan Baihaqy dengan sanadnya sampai kepada Rasulullah ‫: صلى ال عليه و سلم‬ ‫إن ال تعالى قسم بينكم أخلقكم كما قسم بينكم أرزاقكم وان ال تعالى يعطي المال من أحب ومن ل يحب ول يعطي‬ ‫اليمان إل من يحب ول يكسب عبد مال حراما فينفق منه فيبارك له فيه و ل يتصدق منه فيقبل منه و ل يتركه خلف‬ ‫ظهره إل كان زاده ألى النار إب ال ل يمحق السئ بالسئ و لكن يمحق السئ بالحسن‬ Sesungguhnya Alloh Ta’ala membagi ahlak pada kalian sebagaimana membagi rizkimu. Sesungguhnya Alloh Ta’ala memberikan harta dunia pada orang yang dicintaiNya dan tidak dicintaiNya. Dan orang yang memakai harta haram sesuai kemauan nafsunya maka neraka untuknya pada hari kiamat”. Seorang hamba mencari harta haram lalu ia infakkan maka tidak diberkahi dan tidak diterima dan tidaklah ia meninggalkan hartanya kecuali menambah masuk neraka. Sesungguhannya beribadah dengan makan harta haram tidak bermanfaat. diterima amalannya empat puluh hari dan seorang hamba yang dagingnya tumbuh dari harta haram dan riba maka neraka lebih utama baginya”. Sesungguhnya Alloh Ta’ala tidak menghapus kejelekan dengan kejelekan akan tetapi menghapus kejelekan dengan kebaikan”.541 Yusuf bin Asbat berkata : Jika ada seorang pemuda beribadah maka setan berkata kepada teman-temannya: Lihatlah dari manakah makanannya. . minumannya haram. 538 Ahmad (1/287).539 Ibnu ‘Umar radhiallahu 'anhu berkata : Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬berkata : “Barangsiapa tidak memperdulikan dari mana ia mencari harta maka Alloh Ta’ala tidak memperdulikan dari pintu mana Ia memasukkannya ke dalam neraka”. barangsiapa mencari harta yang halal dan membelanjakannya pada haknya maka akan diberi pahala dan diwariskan sorga padanya dan barangsiapa mencari harta yang haram dan membelanjakannya tidak pada haknya maka Alloh Ta’ala memasukkannya ke dalam neraka.Ibnu Adi (4/166). dan tidak memberikan agama yang baik kecuali pada orang yang Ia cintai. Hal ini dikuatkan oleh sabda nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam mengenai seorang lelaki yang lama bepergian. Sanadnya tidak mengapa.

Ibnu Hibban (5567). Sufyan atsTsauy berkata :” Orang yang mengorban harta haram untuk ketaatan maka seperti orang yang mencuci baju dengan air kencing sedangkan baju bersih dengan air dan dosa tidak terhapus keecuali dengan yang halal”. Ibnu Adi (3/106) dan Ibnu Jauzy (2/930) Dha’if. Diriwayatkan bahwa seorang malaikat Baitul Maqdis tiap hari dan malam berseru : Barangsiapa makan yang haram maka Alloh Ta’ala tidak menerima ibadahnya baik yang wajib maupun yang sunnah”. lalu ia memakannya pada malam itu dan lupa menanyakannya.543 Wahab bin alWardi berkata : “Kalau kamu shalat berdiri seperti berdirinya prajurit tidak bermanfaat bagimu sebelum kamu melihat apa yang masuk pada perutmu apakah halal atau haram”. HR. maka malaikat berkata : Tidak labbaik dan tidak sa’daik hajimu tertolak”. padahal aku tidak mahir berdukun akan 542 543 HR.Thabarany.pakaiannya haram dan dikenyangkan dengan haram bagaimana doanya terkabulkan?”. maka Abu Bakar bertanya : Dari manakah kamu mengambil harta/makanan ini?” Jika Abu Bakar meridhainya maka memakannya dan jika tidak meridhainya maka meninggalkannya.Ahmad (3/399). Abdullah bin alMubarak berkata : “ Lebih aku sukai menolak uang dirham dari syubhat daripada aku berinfak seratus ribu”.542 Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬berkata :”Barangsiapa membeli baju seharga sepuluh dirham dan dalam uangnya terdapat dirham yang haram maka Alloh Ta’ala tidak menerima shalatnya selama masih ada uang haramnya”.545 Zaid bin Arqam radhiallahu 'anhu berkata :”Abu Bakar radhiallahu 'anhu mempunyai seorang pembantu yang selalu membawakan harta untuknya– ia sekretaris zakat – tiap hari ia membawa harta yang diserahkan kepada Abu Bakar. Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬berkata :”Barangsiapa haji dengan uang haram lalu berkata :labbaik. dha’if. Ibnu Adi (2/153) dalam Silsilah Dha’ifah (846) 544 Riwyat Abu Nu’aim (8/153) 545 HR. Ibnu Abid Dunya (173). ‘Umar radhiallahu 'anhu berkata : “Kamu meninggalkan sembilan belas yang halal karena taku terjatuh pada yang haram”. hadits hasan. Ahmad (2/98). Setelah makan Abu Bakar bertanya : Dari manakah kamu mengambil makanan ini? “Dahulu di waktu jahiliah aku membuka praktek paranormal dan perdukunan.544 Ibnu Abbas radhiallahu 'anhu berkata : “Alloh Ta’ala tidak menerima shalat seseorang yang dalam perutnya terdapat sesuatu yang haram sampai ia tobat kepadaNya”. Pada suatu malam pembantunya membawa makanan dan di siang harinya Abu Bakar puasa. . Ka’ab bin ‘Ujrah radhiallahu 'anhu berkata : Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬berkata : ‫ل يدخل‬ ‫“ الجنة جسد غذي بالحرام‬Tidak masuk sorga badan yang dikenyangkan dengan makanan yang haram”.

puasa. kemudian Alloh Ta’ala menjadikan amal mereka debu yang beterbangan kemudian mereka dilemparkan ke dalam neraka”547. dusta. bukankah malam-malam dan siang menghancurkan ajal? Bukankah tempat kembali orang yang tinggal di dunia adalah kemusnahan? Bukankah ahir dari kesehatan adalah sakit? Bukankah puncak keselamatan adalah kekurangsempurnaan? Bukankah setelah kekokohan yang diharapkan adalah ajal? Bukankah kamu mengabarkan tentang perpindahan dan peripindahan itu telah dekat?Bukankah telah nyata bagimu ibrah dan permisalan-permisalan? Dan orang mulia yang senang tunduk padanya segala kesulitan yang naik dan sasaran yang sulit diraih Lalu ia memakai baju kasar setelah baju lembut meskipun ia tidak menyukainya 546 547 Shahih.546 Di depan telah disebutkan ucapan nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam : Tidak masuk sorga tubuh yang dikenyangkan dengan yang haram”.tetapi aku menipu”. menipu.Baihaqy (5375) Suyuthi. menjual orang merdeka dan makan untungnya dan lain-lain. Abu Bakar ditanya :Semoga Alloh Ta’ala menyayangimu. mengurangi timbangan dan takaran. haji akan tetapi bila mereka menemukan sesuatu yang diharamkan maka mereka mengambilnya lalu Alloh Ta’ala menggugurkan amal mereka”. Lalu dikatakan kepada Abu Bakar : “Keluarkanlah dengan air!”. adDurr (5/122) . Aku takut tubuhku tumbuh dengan cara seperti itu. menyembunyikan barang cacat yang dijual. niahah. memakan harta riba. Nasihat Wahai hamba Alloh. Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬ditanya :”Bagaimana hal itu terjadi ? Jawabnya :”Dahulu mereka shalat. makan suap. mulai minum dan berusaha memuntahkannya. Ulama berkata : “Termasuk mengambil harta dengan cara batil adalah almukas. mencuri. akan tetapi akan tertahan masuk sorga karena aku pernah meminjam sebuah jarum yang tidak aku kembalikan”. makan harta anak yatim. Aku mendengar Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬berkata : ‫كل جسد‬ ‫نبت من سحت فالنار أولى منه‬ ”Tiap badan yang tumbuh dari makanan haram maka neraka lebih baik baginya”. jawabnya Abu Bakar berkata : Celaka kamu. zakat. kamu hampir membinasakanku !” Kemudian Abu Bakar memasukkan tangannya ke dalam mulutnya berusaha memuntahkannya akan tetapi makanan itu tidak keluar. ahli nujum pelukis gambar bernyawa. semua ini karena satu suap makanan? Abu Bakar radhiallahu 'anhu berkata :”Seandainya makanan itu tidak keluar kecuali dengan nyawaku maka aku akan mengeluarkannya juga. Dalam sebuah mimpi orang shalih mengalami setelah kematiannya lalu ia ditanya :”Apa yang Alloh Ta’ala lakukan padamu? Jawabnya :”Kebaikan. calo jika mengambil upah tanpa sepengetahuan penjualnya. Maka keluarlah semua isi perutnya. hianat. HR. Pasal Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬berkata : “Pada hari kiamat beberapa orang yang memiliki banyak kebaikan sebesar gunung diadili. Ia meminta air. Sanadnya shahih. saksi dusta. pezina.

Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (pada perkara yang diperintah dan dilarang). yakni jangan saling membunuh karena kamu satu agama. Sekelompok ulama berpendapat bahwa ayat di atas bermakna larangan membunuh diri. maka kamu seoalah satu jiwa”. aku taku seandainya aku mandi besar maka aku mati.548 AlWahidi menafsirkan ayat ini : Janganlah kamu membunuh dirimu sendiri. Maka aku tayamum lalu aku shalat subuh bersama teman-temanku. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. صلى ال عليه و سلم‬lalu beliau bersabda : Hai Amr kamu shalat sedangkan kamu junub ?” Lalu aku memberitahukan alasanku mengapa aku tayammum lalu aku berkata :Aku mendengar Alloh Ta’ala berfirman : ‫ولتقتلوا أنفسكم إن ال كان بكم رحيما‬ ً ِ َ ْ ُ ِ َ َ َ ّ ِ ْ ُ َ ُ َ ُُ ْ َ َ َ “Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Maka nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam tertawa dan tidak mengatakan apa548 anNisa :29-30 . Kemudian aku ceritakan kepada Rasulullah ‫ . Dan dalil yang menunjukkan kebenaran pendapat terahir adalah apa yang dikabarkan oleh Abu Manshur Muhammad bin Muhammad alManshuri. maka Kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.Dan barangsiapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya. ia menyampaikan dengan sanadnya hingga Amr bin Ash katanya : Pada suatu malam yang dingin pada peperangan Dzatu Salalsil aku mimpi basah.Wajahnya yang bercahaya digantikan dengan warna hitam setelah warna indah Dan matarahi ketaatan terbenam dengan kegelapan setelah cayaha terang itu dan bangunan yang tinggi yang lemah sambungannya bergetar tiangnya Celaka dunia itu ! tidaklah tampilannya kecuali pemutusan atau pelanggaran perjanjian Maka persiapkanlah bekal agar kamu selamat dan beramal shalehlah sebelum langit runtuh Dosa Besar Yang Ke Duapuluh Sembilan Bunuh Diri Alloh Ta’ala berfirman : ِ ‫ولتقتلوا أنفسكم إن ال كان بكم رحيما }92{ ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على ال‬ ََ َ َِ َ َ َ ً َ ِ ِْ ُ َ ْ َ َ ً ْ ُ َ ً َ ْ ُ َ َِ ْ َ ْ َ َ َ ً ِ َ ْ ُ ِ َ َ َ ّ ِ ْ ُ َ ُ َ ُُ ْ َ َ َ 30} ‫}يسيرا‬ ً ِ َ “Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Demikian juga Ibnu Abbas dan mayoritas ulama sependapat dengannya.

apa.549 Maka hadits ini menunjukkan bahwa Amr menafsirkan ayat dengan membunuh diri bukan membunuh orang lain dan nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam tidak mengingkarinya. FirmanNya : ‫“ ومن يفعـل ذلـك‬Dan barangsiapa berbuat demikian” Ibnu َ َِ ْ َ ْ َ َ َ Abbas berkata : Kata petunjuk demikian dalam ayat ini mengisyaratkan pada semua yang dilarang dari awal surat sampai ayat ini. Ulama yang lain berkata : Ancaman itu mengenai makan harta dengan cara batil dan membunuh jiwa yang diharamkan dibunuh. FirmanNya : ‫ عدوانا وظلما‬yaitu dengan melanggar apa yang Alloh Ta’ala perintahkan. ً ُْ َ ً َ ْ ُ ‫ وكان ذلك على ا ِ يسيرا‬Yakni Ia mampu mengadakan apa yang Ia ancamkan berupa ً ِ َ ‫َ َ َ َِ َ ََ ل‬ memasukkannya ke dalam neraka. Jundub bin Abdillah dari nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam berkata : ‫إن رجل ممن كان قبلكم خرجت به قرحة فلما آذته انتزع سهما من كنانته فنكأها فلم يرقأ الدم حتى مات قال ربكم قد‬ ‫حرمت عليه الجنة‬ Ada seorang lalaki yang hidup di jaman sebelum kamu terluka dan tidak sabar. Lalu ia mengambil panah dari tempatnya menusukkann di dadanya hingga darahnya mengalir terus sampai ia mati. Maka Rabbku berkata : Sungguh Aku mengharamkannya masuk sorga”. Diriwayatkan dalam kitab Shahihaini.550 Abu Hurairah radhiallahu 'anhu berkata Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬bersabda :: ‫من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا ومن شرب سما فقتل نفسه‬ ‫فهو يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها‬ ‫أبدا‬ Barangsiapa membunuh dirinya dengan besi maka besinya di tangannya menghunus di perutnya dalam neraka, kekal di dalamnya, barangsiapa membunuh dirinya dengan racun maka racunnya di tangannya ia minum sedikit-sedikit di neraka, kekal selamanya di dalamnya, barangsiapa turun dengan tali lalu membunuh dengan talinya maka ia turun di neraka jahannam dengan tali itu kekal di dalamnya”. Diriwatkan dalam kitab Shahihaini.551 Tsabit bin Dhahak berkata : Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬berkata : ‫ولعن المؤمن كقتله ومن قذ ف مؤمنا بكفره فهو كقتله ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة‬ “Melaknat seorang muslim seperti membunuh552, barangsiapa menunduh kafir seorang muslim maka ia seperti membunuhnya, barangsiapa bunh diri dengan sesuatu maka ia disiksa dengannya pada hari kiamat”.553 Dalam hadits shahih disebutkan seorang lelaki kesakitan merasakan luka, tidak tahan menanggung sakut ia ingin segera mati maka ia bunuh diri dengan pedangnya. Mendengar beritanya, nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam berkata :”Dia penduduk neraka”.554

549 550

HR.Ahmad (4/203-204), Abu Dawud (334), shahih, lihat Irwaul Ghalil (154) HR. Bukhari (3463) dan Muslim (113) 551 HR. Bukhari (5778) dan Muslim (109) 552 Yakni kedua sama-sama diharamkan dan membunuh lebih besar dosanya. (Syarah Muslimin, Nawawi, 1/306) 553 HR. Bukhari (6105) dan Muslim (110) 554 HR. Bukhari (6607) dan Muslim (112) dari Sahl bin Sa’d radhiallahu 'anhu.

Nasihat Hai anak Adam, bagaimana kamu menyangka perbuatan lurus, sedangkan kamu tahu bahwa perbuatanmu itu itu makar ? Bagaimana kamu meninggalkan berhubungan dengan Maulamua padahal bermanfaat? Bagaimana kamu kurang membekali diri padahal kamu tahu bahwa perjalanan sangat jauh? Wahai, orang yang berpaling dari Alloh Ta’ala sampai kapan kamu berlaku keras dan berpaling dariNya? Wahai orang yang lalai dari maut dan umur, umur pasti akan habis. Wahai orang yang tertipu dalam angan dan cita kamu hanyalah meminjam umur. Wahai orang yang tertipu oleh kesehatan dan kekuatan badannya, tiap hari kesehatan dan kekutan badan berkurang. Wahai orang yang menghabiskan waktu tiap hari kamu akan menemui ajalmu. Wahai orang yang lalai dari membekali diri, sungguh kamu telah diingatkan oleh ubanmu setelah hitam rambutmu. Wahai orang yang sedikit menjaga diri, memanah angan-angan dan panjang angan. Wahi orang yang digiring pada tempat-tempat kebinasaan dan sungguh telah habis datang bulan. Wahai orang yang tertawa, air mata kefanaan tidaklah samar. Sungguh mengherankan orang yang memiliki waktu di depannya, bagaimana ia menghindari dari kejelekan di atas kesamaran?

Dosa Besar Yang Ke Tiga Puluh Kebiasaan Berbohong Alloh Ta’ala berfirman : َ ِ ِ َ ْ ََ ِ َ َ ْ ّ َ ْ َ َ ْ ِ َ ْ َ ّ ُ ‫ثم نبتهل فنجعل لعنت ال على الكاذبين‬ “Kemudian marilah kita bermubahalah (saling melaknat) dan kita minta supaya la`nat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang dusta”.555 Alloh Ta’ala berfirman : ‫قتل الخراصون‬ “Terkutuklah orang-orang yang banyak berdusta”556 Alloh Ta’ala berfirman : ٌ ّ ّ ٌ ِ ْ ُ َ ُ ْ َ ِ ْ ََ َ ّ ِ ‫إن ال ليهدي من هو مسرف كذاب‬ “Sesungguhnya Allah tidak menunjuki orang-orang yang melampaui batas lagi pendusta”.557 Ibnu Mas’ud radhiallahu 'anhu berkata : Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬bersabda : ‫إن الصدق يهدى إلى البر وإن البر يهدى إلى الجنة وإن الرجل ليصدق حتى يكتب صديقا وإن الكذب يهدى إلى‬ ‫الفجور وإن الفجور يهدى إلى النار وإن الرجل ليكذب حتى يكتب كذابا‬ “Sesungguhnya kejujuran menunjuki pada kebaikan dan kebaikan menunjuki pada sorga. Seorang senantiasa jujur dan lebih mengutamakannya hingga ia dicatat di sisi Alloh Ta’ala sebagai orang jujur. Dan sesungguhnya kedustaan menunjuki pada dosa dan dosa

555 556

Ali Imran : 61 Yaitu orang-orang yang mendustakan dan meragukan hari Kiamat. (Tafsir Ibnu Katsir – penerj ) 557 Terjemah sesuai tafsir (Ibnu Katsir) Termasuk perbuatan melampaui batas adalah kesyirikan dan membunuh tanpa alasan yang benar. (Ibnu Jarir – penerj )

menunjuki pada neraka. Dan seorang senantiasa berlaku dusta dan lebih mengutamakannya hingga ia dicatat di sisi Alloh Ta’ala sebagai orang pendutsa”.558 Dalam kitab Shahihaini disebutkan : ‫من علمات المنافق ثلثة إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا ائتمن خان‬ “Tanda munafik ada tiga walaupun ia puasa dan shalat dan menyangka muslim : jika berbicara dusta, jika berjanji menyelisihi dan jika diberi amanah hianat”.559 Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬berkata : ‫أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من نفاق حتى يدعها إذا ائتمن خان‬ ‫وإذا عاهد غدر وإذا وعد أخلف وإذا خاصم فجر وإذا حد ث كذب‬ “Empat perkara yang bila ditemukan pada diri seseorang maka ia orang munafik murni dan bagi yang padanya terdapat bagian dari kemunafikan maka padanya terdapat bagian dari kemunafikan sampai ia meninggalkannya: Jika diberi amanah ia hianat, jika berjanji menyelisihi, jika berdebat melampaui batas dan jika bicara dusta”.560 Dalam hadits mimpi Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬disebutkan : ‫فأتينا على رجل مستلق لقفاه وإذا آخر قائم عليه بكلوب من حديد وإذا هو يأتي أحد شقي وجهه فيشرشر شدقه إلى قفاه‬ ‫ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه قال وربما قال أبو رجاء فيشق قال ثم يتحول إلى الجانب الخر فيفعل به مثل ما فعل‬ ‫بالجانب الول فما يفرغ من ذلك الجانب حتى يصح ذلك الجانب كما كان ثم يعود عليه فيفعل مثل ما فعل المرة الولى‬ ‫فقلت لهما من هذا ؟ إنه كان يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الفاق‬ Lalu kami bersama Jibril mendatangi seorang lelaki terlentang di atas kedua tangannya, lelaki lainnya berdiri membawa kaitan dari besi yang menyobek mulut lelaki pertama hingga kedua mata dan tengkuknya. Kemudian ia pindah ke sisi lainnya dan melakukan perbuatan yang sama dan tidak kembali pada sisi pertama sebelum sembuh seperti semula. Ia lakukan seperti itu hingga hari kiamat. Aku bertanya kepada Jibril siapakah itu? Ia dahulu pergi dari rumahnya pagi hari lalu berdusta hingga dustanya mencapai ufuk”.561 Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬bersabda : “Dosa-dosa mukmin diampuni kecuali hianat dan dusta”.562 Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬berkata : ‫إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث‬ ”Jauhilah persangkaan karena persangkaan adalah kedustaan yang paling besar”.563 Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬berkata :
558 559

HR. Bukhari (6094) dan Muslim (2607) dari Ibnu Mas’ud radhiallahu 'anhu HR. Bukhari (33) dan Muslim (59) Dari Abu Hurairah radhiallahu 'anhu 560 HR. Bukhari (34) dan Muslim (58) dari Ibnu Mas’ud radhiallahu 'anhu . 561 HR. Bukhari (6640) 562 Telah disebutkan takhrijnya di muka. 563 HR. Bukhari (6066), Muslim (2563), Ahmad (2/460), Malik (2/907) Abu Dawud (4917), Ibnu Hibban (5687), Baihaqy (6/85) dari Abu Hurairah radhiallahu 'anhu.

‫ثلثة ل يكلمهم ال يوم القيامة ول ينظر إليهم ول يزكيهم ولهم عذاب أليم شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر‬ “Tiga golongan yang tidak diajak bicara, tidak dilihat dan tidak dibersihkan dosanya oleh Alloh Ta’ala dan mereka mendapatkan siksa yang keras pada hari kiamat : orang tua yang berzina, budak yang berdusta dan orang miskin yang sombong”.564 Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬bersabda : ‫ويل للذي يحدث بالحديث فيكذب ليضحك به القوم ويل له ويل له‬ “Siksaan besar bagi orang yang berbicara agar ditertawakan manusia lalu ia berdusta, siksaan besar baginya, siksaan besar baginya dan siksaan besar baginya”. 565 Lebih besar daripada itu, berdusta dengan sumpah sebagaiman Alloh Ta’ala kabarkan mengenai orang-orang munafik : ‫و يحلفون على الكذب و هم يعلمون‬ “Dan mereka (orang-orang munafik) bersumpah untuk menguatkan kebohongan, sedang mereka mengetahui itu kebohongan”.566 Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬bersabda : ‫ثلث ل يكلمهم ال يوم القيامة ول ينظر إليهم ول يزكيهم ولهم عذاب أليم رجل على فضل ماء بالفلة يمنعه من بن‬ ‫السبيل ورجل بايع رجل بسلعة بعد العصر فحلف له بال لخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك ورجل بايع‬ ‫إماما ل يبايعه إل لدنيا فإن أعطاه منها وفي وإن لم يعطه منها لم يف‬ “Tiga golongan yang tidak diajak bicara, dilihat Alloh Ta’ala dan tidak dibersihkan dari dosa pada hari kiamat dan mereka mendapatkan siksa yang keras : Orang yang memiliki kelebihan air menghalangi orang yang dalam perjalanan meminumnya, orang yang menjual barang setelah ashar lalu bersumpah dengan nama Allah :Aku membeli barang seharga demikian dan demikian lalu pembeli mengambilnya padahal harganya tidak sebagaimana yang disumpahkan dan seorang yang membaiat imam hanya karena ingin mendapatkan harta dunia, jika diberi harta ia memenuhi baiatnya dan jika tidak diberi maka ia tidak memenuhi baiatnya”.567 Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬bersabda : “Hianat besar kamu mengatakan pada saudaramu, ia membenarkanmu padahal kamu dusta”.568 Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬berkata : ‫ومن تحلم كلف ان يعقد بين شعيرتين وليس بفاعل‬ ”Barangsiapa mengaku bermimpi padahal tidak bermimpi, ia dipaksa duduk di antara dua rambut dan ia tidak bisa duduk di atasnya”.569
564 565

HR. Muslim (107), Nasai (5/86), Ibnu Mundah (620) dari Abi Hurairah radhiallahu 'anhu. Ahmad (5/5), Abu Dawud (4990), Tirmidzy (2315), Darimy (692), Thabarany 19/403/950) Baihaqy, Syu’abul Iman (4491) dishahihkan Albany dalam Shahihul Jami’ (7013) 566 AlMujadalah :14 567 HR. Bukhari (2385), Muslim (108), Abu Dawud (3474), Nasai (7/246), Ibnu Majah (2207) dari Abi Hurairah radhiallahu 'anhu.
568 569

HR.Ahmad (4/183), Baihaqy (4479) dhaif dalam Silsilah Dha’ifah (1251) HR. HUmaidy (531), Ahmad (1/216), Bukhari (7042), Ibnu Hibban (5685) dari Ibnu Abbas radhiallahu 'anhu.

Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬berkata : ‫أفرى الفرى على ال أن يرى الرجل عينيه ما لم تريا‬ “Kebohongan paling dusta atas nama Alloh adalah seorang mengaku melihat padahal tidak melihat”.570 Maknanya :Aku melihat dalam mimpi demikian dan demikian”. Padahal ia tidak bermimpi apa pun. Ibnu Mas’ud radhiallahu 'anhu berkata : ”Seorang senantiasa berdusta hingga terbentuk titik hitam di hatinya hingga hitam hatinya lalu ditulis di sisi Alloh Ta’ala sebagai orangorang pendutsa”. Sepantasnya bagi seorang muslim menahan lisannya untuk bicara kecuali bila mengandung maslahat. Sesungguhnya dalam diam terdapat kesalamatan. Dan keselamatan tidak bisa ditukar dengan apa pun. Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬berkata : ‫من كان يؤمن بال واليوم الخر فليقل خيرا أو ليصمت‬ “Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari ahir maka berkatalah yang baik atau diam”.571 Hadits ini menunjukkan bahwa seorang tidak sepantasnya bicara kecuali jika mengandung kebaikan yaitu perkataan yang terlihat kemaslahatannya bagi yang bicara. Abu Musa radhiallahu 'anhu berkata : Aku bertanya :Hai rasulullah, muslim mana yang paling afdhal ? Jawab nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam : ‫من سلم المسلمون من لسانه و يده‬ “Orang yang muslimin selamat dari lisannya dan tangannnya”.572 Dalam kitab Shahihaini disebutkan : Seorang bicara dengan satu perkataan – ia tidak berpikir kalau itu haram – ia tergelincir karena ke dalam neraka lebih jauh dari antara timur dan barat”. Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬berkata :‫إن أحدكم ليتكلم بالكلمة من رضوان ال ما يظن أن تبلغ ما بلغت‬ ‫فيكتب ال عز وجل له بها رضوانه إلى يوم القيامة وإن أحدكم ليتكلم بالكلمة من سخط ال ما يظن أن تبلغ ما بلغت‬ ‫فيكتب ال عز وجل عليه بها سخطه إلى يوم يلقاه‬ Sesungguhnya salah seorang dari kalian berbicara dengan satu kata yang diridhai Alloh Ta’ala ia tidak menyangka ucapannya sampai pada pada yang dikehendakiNya lalu Alloh Ta’ala mencacatat untuknya keridhaannya sampai hari kiamat dan salah seorang dari kalian mengucapkan satu perkataan yang dimurkai Alloh Ta’ala yang ia tidak menyangka sampai pada yang dikehendakiNya lalu Alloh Ta’ala mencatatnya untuknya kemurkaanNya sampai pada ia bertemu Alloh Ta’ala”.573 Salah seorang salaf ditanya : Berapa banyak kamu menemukan kesalahan manusia ? Jawabnya : Sangat banyak, tak terhitung, yang bisa aku hitung ada 8000 kesalahan dan
570

HR. Bukhari (3509), Ahmad (4/106), Tirmidzy (22/72.178), Baihaqy, Syu’abul Iman (4490) dari Watsilah bin alAsqa’ radhiallahu 'anhu
571 572

HR. Bukhari (6018) dan Muslim (47) Telah disebutkan di muka. 573 Ahmad (3/469), Ibnu Majah (3969), Tirmidzy (2319) disahahihkan dalam Silisilah Shahihah, Albani (886)

Umurmu telah melewati kebaikan-kebaikan. Dosa Besar Yang Ke Tigapuluh Satu Hakim Yang Jahat Alloh Ta’ala berfirman : ً ‫ومن لم يحكم بمآأنزل ال فأولئك هم الكافرون‬ َ ُ ِ َ ْ ُ ُ َ ِ َ ْ َُ ُ َ َ َ َ ِ ُ ْ َ ْ ّ َ َ “Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah. Cukuplah sebagai nasihat rambut-rambut yang memutih. Semoga Alloh Ta’ala menjauhkan kami dari kemaksiatan dan mempergunakan lisan untuk keridhaanNya. Sesungguhnya Ia Maha Baik dan Pemurah. di mana tangisan terhadap bahaya besar yang akan datang? Di manakah jaman yang hilang dalam permainan? Kamu melihat padanya ahir dari semua kejadian? Sebagaimana pada hari kiamat bersamaan dengan air mata yang tertumpah mengalir karena dosa-dosa yang telah memenuhi catatan pencatat amal ? Siapakah aku jika aku berdiri di tempat perhitungan amal dan dikatakan padaku: Apa yang kamu kerjakan bagi tiap kewajiban ? Bagaimana kamu mengharapkan kesalamatan dari siksaan padahal kamu bermain-main dengan seluruh permainan. Berkumpulnya ketuaan dan aib adalah musibah besar yang melalui masa-masa muda dan bercinta. tidak ada sesuatupun yang lebih mulia daripada umurmu. akan tetapi kamu menyia-nyiakannya. (Taisir. Sa’dy 195 – penerj ) . Maka lihatlah dirimu dan lihatlah datangnya yang ghaib dengan paksa dan melempar dengan panah yang tepat sasaran. Wahai orang yang lalai dari ahirat.574 َ ُ ِ ّ ُ ُ َ ِ َ ْ َُ ُ َ َ َ َ ِ ُ ْ َ ْ ّ َ َ ‫ومن لم يحكم بمآأنزل ال فأولئك هم الظالمون‬ 574 Terkadang seorang yang melakukan selain hukum Allah kafir kalau ia meyakini kehalalannya dan kebolehannya dan terkadang dosa besar kalau meyakini keharamannya. Tidak ada yang lebih membahayakan daripada memperturutkan nafsumu akan tetapi kamu mengikutinya. kejelekannya datang dengan membawa para pencatat amal. berjalan seperti aliran alr. Nasihat Wahai hamba Alloh. kamu seolah membangun rumah dari sarang laba-laba.aku menemukan satu bagian jika kamu menjaganya maka kamu dapat menutup semua kesalahan yaitu menjaga lisan”. Hai orang yang berangan-angan hidup kekal selamat dari musibah-musibah. Tidak musuh bagimu yang paling memusuhimu kecuali setan tetapi kamu mentaatinya. maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir”. maka apa yang tersisa setelah masa tua renta? Badan tegak akan tetapi hati tidak hadir. jika berangan-angan dengan persangkaan dusta ? Maut itu sangat dahsyat. Tidak ada bekal kecuali waktu akan tetapi kamu membuang-buangnya.

“Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah. Hakim yang mengetahui kebenaran lalu ia memutuskan dengannya maka ia di sorga.Hakim (4/90) dishahihkan dalam Irwaul Ghalil.576 Thalhah bin Ubaidillah radhiallahu 'anhu berkata : Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬bersabda : ‫ل يقبل ال صلة إمام حكم بغير ما أنز ل ال‬ Alloh Ta’ala tidak menerima shalat imam yang memutuskan hukum dengan selain huikum Alloh”. 575 Mereka dikatakan dhalim karena tidak berbuat adil terhadap orang-orang yang terdhalimi dalam memutuskan hokum. maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik. maka mereka itu adalah orang-orang yang dhalim”. Dishahihkan dalam Silsilah Shahihah.Albany (2614) 579 Abu Dawud (3571).577 Buraidah radhiallahu 'anhu berkata : Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬bersabda : ‫القضاة ثلثة واحد في الجنة واثنان في النار فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به ورجل عرف الحق فجار‬ ‫في الحكم فهو في النار ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار قالوا فما ذنب الذي يجهل ؟ ذنبه أن ل يكون فاضيا‬ ‫حتى يعلم‬ Hakim ada tiga maca : Satu hakim di sorga dan dua hakim di neraka. Dalam masalah pembunuhan seorang muslim tidak dibunuh karena membunuh orang kafir. Tirmidzy (1322). 1/288 –penerj ) 577 Hadits Dha’if Riawayat Hakim (4/89) terdapat perawi Adullah bin Muhammad alAdawi dha’if. Sahabat bertanya : Maka apa dosa hakim yang bodoh ? Jawab nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam : Dosanya jangan menjadi hakim sampai ia tahu”. Misal menentukan hokum zina dengan cambuk saja. (Tafsir Ibnu Katsir – penerj ) 576 Ayat-ayat 44. Ibnu Majah (2315) Thabarany (1154). hakim yang mengetahui kebenaran lalu ia sengaja berbuat dhalim maka ia di neraka dan hakim memutuskan perkara tanpa pengetahuan maka ia di neraka. Luka selain itu tidak ada kishash menurut ijma ulama. Tirmidzy (1322). Albany (6594) . Yang dimaksud dengan luka di sini adalah luka yang mengakibatkan patah tulang persendian.578 Abu Hurairah radhiallahu 'anhu berkata : Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬berkata ‫من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين‬ Barangsiapa mengangkat seseorang menjadi hakim sungguh ia menyembelihnya tanpa pisau”. (A’lamul Muwaqqi’in. suka kepada kebatilan dan meninggalkan kebenaran”.45 dan 47 Allah menekankan dan menguatkan vonis orang-orang yang tidak berhukum dengan AlQur'an mengingat besarnya kerusakan dan meluasnya kemudharatan umat bila hukum Allah diabaikan. (tidak taat.575 َ ُ ِ َ ْ ُ ُ َ ِ َ ْ َُ ُ َ َ َ َ ِ ُ ْ َ ْ ّ َ َ ‫ومن لم يحكم بمآأنزل ال فأولئك هم الفاسقون‬ “Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah. Ibnu Qayyim. Muhammad bin Wasi’ berkata : Orang pertama yang dipanggil untuk dihitung amalannya adalah pada hakim”. Hakim (4/90) dari Abi Hurairah radhiallahu 'anhu . 579 Fudhail bin ‘Iyadh berkata : Sebaiknya bagi hakim mempunyai waktu sehari untuk memutuskan dan sehari menangisi diri”. (Dalam Bukhari dan Muslim). 578 Abu Dawud (3573).

Maka Umar 580 Dha’if.Aisyah radhiallahu 'anha berkata : Aku mendengar Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬berkata ‫يدعى بالقاضي العادل يوم القيامة فيلقى من شدة الحساب ما يتمنى أنه لم يقض بين اثنين في تمرة‬ "Seorang hakim yang adil diadili pada hari kiamat lalu ia menerima perhitungan yang amal ketat seandainya di dunia ia tidak memutuskan dua orang yang berselisih pada masalah satu buah korma”. Jawabnya:”Siapa yang telah merusaknya!” Malik bin alMundzir meminta agar Muhammad bin Wasi’ menjadi hakim di Basrah.580 Mu’adz bin Jabal radhiallahu 'anhu berkata : Sungguh Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬berkata : Sesungguhnya hakim itu tergelincir pada batu besar dalam neraka jahannam jaraknya lebih jauh dari Adn”.Abd bin Humaid (108). Ayyub asSikhtiyani berkata : “Aku menemukan manusia yang paling berilmu paling jauh dari jabatan hakim”. dha’if. Muhammad menjawab :Jika kamu melakukannya maka kamu adalah penguasa yang jahat. Diberitakan kepada Sufyan atsTsauri: “Syuraih telah menjadi hakim”. sungguh kota Himshin telah rusak dan membutuhkan pembangunan”. maka Muhammad menolaknya. Jika ia adil maka Alloh Ta’ala selamatkan dengan keadilannya. Baihaqy (10/96).581 Ali bin Abi Thalib radhiallahu 'anhu berkata : Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬bersabda : Tidaklah seorang pejabat maupun hakim kecuali pada hari kiamat diseret hingga dihadapkan pada Alloh Ta’ala di atas jembatan kemudian rahasianya disebarkan kemudian dibacakan di atas seluruh manuia. dari Aisyah radhiallahu 'anha. jika tidak adil maka jembatan itu terurai satu demi satu bersama dengannya sampai masing-masing anggota badannya berpencar jauh sejauh perjalanan demikian dan demikian kemudian jembatan itu dibakar di neraka jahannam bersama dengannya”. rizki. . tanaman dan segala sesuatu. Salah seorang pejabat dari Himshin menulis surat kepada Umar bin Abdil Aziz : Amma ba’du. Ibnu Hajar alHaitsami menyebutkannya dalam kitab Zawajir tanpa sanad. 582 Aku tidak menemukan sanadnya. Ahmad (6/75).582 Makhul bin Sulaiman berkata :”Andaikata aku diperintah memilih antara menjadi hakim dan dipukul tengkuk niscaya aku memilih dipukul tengkukku”. Jika ia berkeinginan berbuat baik atau adil maka Alloh Ta’ala memasukkan barakah pada rakyatnya”. Sesungguhnya kehinaan dunia lebih lebih baik daripada kehinaan di ahirat!” Wahab bin Munabbih berkata :”Jika seorang hakim berkenginan berbuat dhalim atau telah berbuat dhalim maka Alloh Ta’ala memasukkan kekuarangan pada rakyak sampai di pasar-pasar. Lihat Dha’if Jami’ (1516) 581 HR.Ibnu Hibban (5055). Malik memintanya kembali memenuhi perintahnya dan berkata :”Kamu menjadi hakim atau aku akan mencambukmu”. HR.

apakah kamu selamat dari kekurangan? Hai orang yang mengabaikan umurnya. hai orang yang cenderung pada dunia. ampunan dan taufik untuk apa yang Ia ridha. lupa pada hari yang akan terjadi besaok (kiamat). Kami meminta kepada Alloh Ta’ala keselamatan. jiwa melalui malam-malam dengan tidur nyenyak.584 Nasihat Hai orang yang umurnya selalu berkurang. siapa penolongmu pada hari dikumpulkan semua mahluk ketika disebarkan catatan amalan ? Sangat mengherankan. Aku katakan. Akan tetapi hal demikian apabila terjadi pada perorangan atau bukan pada hukum dan pemerintahan. hawa nafsunya memanggilnya kemudian ia berbalik ke belakang. 585 Risywah (Suap) adalah mendapatkan suatu kebutuhan dengan satu perbuatan atau memberikan sesuatu untuk menggugurkan kebenaran atau membenarkan/menetapkan kebatilan atau yang bukan haknya. kemudian ia akan kembali pada apa yang tidak halal berulang-ulang dan berturut-turut. 584 Ibnu Hajar alHaitsami dalam kitabnya Zawajir (2/187) berkata :Walhasil jabatan hakim adalah jabatan yang paling berbahaya. Berusaha untuk mendapatkan hak yang diserahkan pada yang berhak dan menghalangi orang yang dhalim dari orang yang terdhalimi adalah wajib sehingga pemerintah dan hakim tidak boleh . was salam”. aku sebutkan pada keadaankeadaan yang menakutkan dan jelek yang ngeri di telinga dan diingkari tabiat karena perbuatannya dapat menggabungkan seseorang pada golongan bukan orang-orang bertakwa – bahkan bukan muslimin – kami minta kepada Alloh Ta’ala keselamatan dengan karuniaNya”. kelelehan dan kejelekan yang paling menakutkan.bin Abdil Aziz menjawab:”Bentengilah dengan keadilan. niat jahat. Diharamkan atas hakim memutuskan hukum ketika ia sedang marah. di jaman suap menyuap tersebar luas? Kami memohon pada Alloh Ta’ala keselamatan dengan karunia dan karamahNya. apakah kamu sudah beramal pada waktu luangmu? Hai orang yang naik derajatnya dengan minhaj AlQur'an dan as Ssunnah kemudian. Demikian juga seorang yang mengambil uang atau harta untuk mendapatkan hak maka tidak mengapa. Kaki-kaki berjalan di atas hawa nafsu di atas jalan-jalan yang buntu setelah ia mengenal jalan hidayah yang luas. hai orang yang merasa aman dari malakul maut. andaikata nasihat-nasihat mengetuk hatinya lalu ia mendengnya. kemudian peringatan-peringatan berlalu begitu saja sedangkan jiwa-jiwa pagi hari dalam ketamakan pada kemurahan yang Maha Pemurah padahal ia durhaka tiap saat. demikian itu terjadi pada jaman hukum Alloh Ta’ala masih dijalankan.583 Jika pada diri seorang hakim kurang ilmu. Aku telah menulis tentang hakim jelek dalam buku tersendiri yang aku beri judul “Bara Api Bagi Hakim”. Adapun jika seseorang memberikan sesuatu/uang agar mendapatkan haknya atau menghalangi kedhaliman maka tidak mengapa. ahlak rendah dan sedikit hati-hati maka lengkaplah kerugiannya dan wajib baginya mengasingkan diri dan segera mundur dari jabatan. bersihkan jalan-jalan dari kedhaliman. Dosa Besar Yang Ke Tigapuluh Tiga Memakan Uang Suap585 Dalam Hukum 583 Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬berkata : Janganlah seorang hakim memutuskan hukum ketika marah”. Himmah-himmah menceburkan diri ke dalam jalan-jalan nafsu. sesungguhnya Ia Maha Baik dan Pemurah. HR.Bukhari (7158) dan Muslim (3589) dari Abi Bakrah radhiallahu 'anhu. nasihat-nasihat dari akal sehat tidak bermanfaat baginya. Dan hati memendam tobat jika telah puas dengan nasihat yang menggetarkan. lalu bagaimana di jaman hukum Alloh Ta’ala tidak dijalankan? Bila demikian keadaan hakim pada jaman hukum Alloh Ta’ala masih menaunginya bagaimana halnya dengan jaman sekarang di mana undang-undang buatan manusia yang menaunginya.

Ibnu Majah (2313). 588 Ahmad (2/164). Abu Hurairah radhiallahu 'anhu berkata : Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬berkata : ‫ لغن ال الراشي و المرتشي‬Alloh Ta’ala melaknat orang yang menyuap dan disuap”. supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan dosa. Dan diriwayatkan dalam hadist juga:Sungguh laknat itu atas yang membantu persuapan”.Alban. hadits hasan. Tirmidzy dan ia berkata :Hadits hasan. Tirmidzy (1337). 6/417 dan Tuhfatul Ahwadzi. Ibnu Hibban (5076) AlHakim (4/103). Ibnu Jariri (6/257). Ahmad (5/261).586 Yakni jangan kamu membawa harta itu kepada hakim dan janganlah kamu menyuapnya. Pasal Abu Umamah alBali berkata : Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬berkata ‫من شفع لخيه بشفاعة فأهدى له هدية عليها فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا‬ : “Barangsiapa membela seseorang lalu ia memberikan hadiah atas pembelaannya maka sungguh ia telah mendatangi satu pintu besar dari pintu-pintu riba”. shahih dalam Shahih alJami’. Orang yang menyuap dilaknat kalau ia berniat menyakiti atau mengganggu orang lain atau ingin mendapatkan apa yang bukan haknya.Baihaqy (10/139) perawi-perawinya amanah. (‘Aunul Ma’bud. Abdurrazaq (8/147-148).591 /diharamkan mengambil uang suap untuk itu. kamu meminta dipenuhi kebutuhan untuk saudaramu lalu dipenuhi lalu kamu diberi hadiah dan kamu menerimanya”. 589 Hadits dha’if dalam Dha’iful Jami’. . ia memutuskan hak untukmu atas orang lain padahal kamu mengetahui itu tidak halal bagimu. Adapun bila ia memberikan uang untuk mengambil haknya dan membela diri karena didhalimi maka ia tidak masuk dalam laknat. 5093.587 Abdullah bin Amr radhiallahu 'anhu berkata : Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬melaknat orang yang menyuap dan disuap”. Abu Dawud (3580). HR.589 Yaitu orang yang mengikuti penyuap dengan niat yang baik dan tidak dilaknat jika tidak dengan niat baik maka tidak dilaknat.Ibnu Hibban (5077. Albay (4687) 590 HR. Adapun hakim diharamkan atasnya suap. Tirmidzy (1336). padahal kamu mengetahui kebatilan apa yang kamu akui”. 1/1287) 586 ALbaqarah :188 587 Ahmad (2/387). Abu Dawud (3524) dihasankan Syaikh Albany dalam Shahih alJami’ (6316) 591 HR. apakah ia menggugurkan hak atau membela kedhaliman.Alloh Ta’ala berfirman : َ ُ َ ْ َ ْ ُ ََ ِ ْ ِ ْ ِ ِ ّ ِ َ ْ َ ْ ّ ً ِ َ ُ ُ ْ َ ِ ِ ّ ُ ْ َ ِ َ ِ ُ ْ ُ َ ِ ِ َ ْ ِ ُ َ ْ َ ُ َ َ ْ َ ُ ُ ْ َ َ َ ‫ول تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالثم وأنتم تعلمون‬ “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan kamu membawa harta itu kepada hakim.590 Ibnu Mas’ud radhiallahu 'anhu berkata : Kebinasaan atasmu.588 Ulama berkata : arRasyi adalah orang yang menyuap dan murtasyi adalah yang mengambil uang suap. Ibnu Mas’ud sendiri hendak mengambil sesuatu dari negeri Habasyah (Etiophia) dan ia memberikan dua uang dinar emas lalu ia dibiarkan mengambilnya.

kiamat Cercaan dan kengerian yang besar untuk hari pembalasan manusia berbuat Lalu mereka shalat dan puasa karena takut kepadaNya Sedangkan kita. pejabat itu memberikan uang 30 dirham kepada orang Nasrani tersebut. ketika diperintah dan dilarang seperti penghuni goa. Auza’i berkata : “Jika aku mau. Wahai orang yang bergelimang dosa dan terlumuri kerugian musibah-musibah. Na’udzubillah dan kami meminta kepada Alloh Ta’ala . berdiri dan berkeliling di atas tanah rumah orang yang akan pergi ? Betapa sejeneknya mereka tinggal dan mereka tidak memenuhi apa yang ditugaskan pada mereka. Ia sampaikan surat. Demi Alloh. dan takutlah pada siksaan Penyiksa. Sungguh mereka dicela dan dihardik dalam liang kubur karena perbuatan yang telah mereka kerjakan sebelumnya. Lelaki itu berkata :Hai Abu Abdirrahman. Libanon – seorang Nasrani menemuinya lalu berkata : Sesungguhnya pejabat Ba’labak mendhalimiku. Hai orang yang melepaskan lidahnya berbicara. Wahai orang yang . seandainya mata hati mereka melihat niscaya mereka akan gundah gulana Kematian. Ibnu Mas’ud berkata :”Yang demikian itu kekafiran”. aku kembalikan madu itu dan jika aku mau maka aku ambil madu itu”. kubur.Masruq membela seseorang terhadap haknya yang ada pada Ibnu Ziyad dan berhasil lalu orang yang ia bela memberinya hadiah tetapi ia menolaknya dan berkata :Aku mendengar Ibnu Mas’ud berkata : Barangsiapa berhasil mengembalikan hak seorang muslim lalu ia memberinya hadiah karenanya baik banyak atau sedikit maka ia binasa”. sesungguhnya Alloh Ta’ala penuntut yang pasti menang. seanadainya manusia tahu untuk apa mereka dicipta niscaya mereka tidak akan lalai dan tidur nyenyak Sungguh mereka dicipta untuk suatu urusan. Nasihat Hamba Alloh. Nasrani mengambil madu dan surat dari Auza’i dan pergi menuju ke pejabat Ba’labak. aku ingin kamu menulis surat padanya dan aku akan memberinya sedikit madu”. Semoga Alloh Ta’ala merahmatinya dan mengumpulkan kita ke dalam golongannya. Lalu ia menulis surat pada pejabat tersebut agar menyerahkan hak Nasrani yang diambilkan dari hartanya. ada malaikat yang menghitung dan mencatat. ampunan dan keselamatan dari segala kejelekan dan malapetaka. Begitu membaca surat. Hikayat Imam Abu Umar alAuza’i mengisahkan– pernah tinggal di Bairut. mengikatkan ikatan tobat sampai sore hari kemudian menghapus dosa-dosa. pahamilah akibat-akibat dan hati-hatilah kekuatan sejarah. Wahai orang yang mendengar ucapan Zat yang mencela dan menghardik. Di manakah orang-orang yang duduk dalam pencarian cita. bangun dan tidur. aku menyangka bahwa memakan harta haram itu hanya pada suap-menyuap dalam hukum”.

mengajarkan ilmu dan mengarahkan mereka untuk taat kepada perintah Allah Ta’ala. Dalam riwayat lain : “Alloh Ta’ala melaknat wanita yang menyerupai lakilaki”. Wahai orang yang senantiasa berbuat dosa setelah masa tua. Berapa banyak ia menggoncangkan pondasi-pondasi dalam kesombongan yang kokoh dan menempatkan mereka dalam kegelapan lahad. Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam berkata : ‫أل كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته فالمير الذي على الناس راع وهو مسئول عن رعيته يوم القيامة‬ 592 593 HR. peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka"”.592 Dalam riwayat lain : ‫لعن ال الرجلة من النساء‬ "Alloh Ta’ala melaknat orang-orang bencong dari laki-laki dan bencong dari wanita”. Wahai orang yang melawan Yang Maha Agung. Yakni Alloh Ta’ala melaknat wanita yang menyerupai pakaian dan bicara laki-laki. maka perbuatanmu dicatat.594 Jika seorang wanita memakai pakaian lelaki maka ia dimasukkan dalam laknat Allah dan rasulNya dan suaminya juga dilaknat jika ia ridha dan tidak melarangnya karena suami diperintahkan menyuruh istri berbuat taat pada Alloh Ta’ala dan melarangnya bermaksiat padaNya.shahih 595 Menjaga diri dan keluarga adalah dengan mendidik. berapa banyak maut membinasakan raja-raja angkuh dan besar seperti gunung-gunung yang tinggi. Bukhari (5885).593 Abu Hurairah radhiallahu 'anhu berkata : Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬berkata ‫لعن ال المرأة تلبس لبسة الرجل و الرجل يلبس لبسة المرأة‬ Alloh Ta’ala melaknat wanita yang memakai pakaian lelaki dan lelaki memakai pakaian wanita”.Yakni didiklah keluargamu. 594 HR. Ibnu Majah (1904) Abu Dawud (4099) shahih dari Aisyah radhiallahu 'anha. Alloh Ta’ala berfirman: ُ َ َ ِ ْ َ ُ ّ َ ُ ُ َ ً َ ْ ُ ِ ْ ََ ْ ُ َ ُ َ ُ ُ َ َ َ ِ ّ َ ّ َ ‫َاأيها الذين ءامنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة‬ “Hai orang-orang yang beriman. Wahai orang yang hatinya kotor dengan dosa-dosa badannya.mengalirkan hawa nafsu dalam dadanya dan bangga dengannya. apakah kamu merasa aman dari siksaNya dengan menenggelamkan kamu ke dalam bumi atau mengubah wajahmu. dan di hadapan mereka terdapat alam barzakh. Abu Dawud (4098) Ibnu Majah (3903).595 yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Tirmidzy (2784). Senantiasa segala puji bagi Alloh Ta’ala. Abu Dawud (4097). Dosa Besar Yang Ke Tiga Puluh Tiga Wanita Menyerupai Lelaki dan Lelaki Menyerupai Wanita Dalam kitab Shahih disebutan bahwa Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬bersabda : ‫لعن ال المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء‬ Alloh Ta’ala melaknat wanita-wanita yang menyerupai lelaki dan lelaki yag menyerupai Wanita. Seorang tidak selamat dari azab neraka kecuali dengan menegakkan perintah Allah Ta’ala pada diri dan orang yang di bawah kekuasaannya. (Tafsir asSa'dy – penerj ) .Hakim (4/194). Ahmad (1/320).Ibnu Hibban (5751). ajari dan perintahkan mereka taat pada Alloh Ta’ala dan laranglah mereka berbuat maksiat sebagaimana kamu wajib memerintah dan melarang dirimu pada yang demikian.

Ausath (427). 596 HR. dan telanjang (kosong) dari mensyukurinya. Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬berkata : ‫صنفان من أهل النار لم أرهما قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مميلت‬ ‫مائلت رؤسهن كأسنة البخت المائلة ل يدخلن الجنة ول يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا‬ ”Dua golongan penduduk neraka yang aku tidak melihat mereka : Orang-orang yang selalu membawa cemeti seperti ekor sapi yang memukul manusia dengannya dan perempuan-perempuan yang berpakaian tapi telanjang yang miring kepala mereka seolah punuk onta yang miring tidak akan masuk sorga dan tidak akan mencium bau sorga.55) dari Ibnu Umar radhiallahu 'anhuma. Ahmad (2/356. 596 Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬berkata : ‫هلكت الرجا ل حين أطاعوا النساء‬ ”Ketahuilah. HR.”Tiap diri kalian adalah pemimpin dan masing-masing akan diminta pertanggungjawaban atas kepimimpinannya. Ahmad (2/54.597 Hasan alBasri berkata :”Demi Alloh. Hadits riwayat Muslim. Lalu Ibnu Umar bertanya :Kamu lelaki atau perempuan”.598 Sabdanya (berpakaian) artinya berpakaian nikmat Alloh. Ibnu Umar menoleh Abdullah bin Amr lalu berkata :”Sesungguhnya Alloh Ta’ala melaknat wanita yang menyerupai lelaki dan lelaki yang menyerupai wanita melalui lisan nabinya”. Muslim (1829). Bukhari (5188). . dan bermakna : wanita memakai baju tipis yang tembus pandang.Albany (436) Yang shahih dengan lafadz :Tidak akan sukses suatu kaum yang dikuasi wanita”. AlHakim (4/291). 440) dari Abu Hurairah radhiallahu 'anhu. Kepala mereka seperti punuk onta artinya membesarkan rambut kapala dengan gulungan serban atau imamah dan yang semisalnya. HR. Suami pemimpin dalam keluarganya dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya pada hari kiamat”. Makna mailat: miring dari ketaatan kepada Alloh Ta’ala dan dari penjagaan ketaatan kepadaNya dan makna mumilat adalah mengajarkan wanita lain perbuatan tercela atau mailat adalah sombong dan mumilat (miring) dengan pundak-pundak mereka atau menyisir rambut dengan miring seperti sisiran rambut pelacur dan mumilat adalah menyisirkan wanita lain dengan sisiran seperti itu. Nasai (7/227) Ahmad (5/43) dari Abi Bakrah radhiallahu 'anhu. Nafi berkata :” Ibnu Umar dan Abdullah bin Amr di sisi Zubair bin Abdil Muthalib. lelaki akan binasa ketika mereka mentaati wanita”. 598 HR. Muslim (2128). padahal bau sorga tercium dari perjalanan demikian dan demikian”. Ahmad (5/45).Thabarany. dha’if dalam Silsilah Dha’ifah. Bukhari (4425) Tirmidzy (2262). Jawabnya :Aku perempuan”. tidaklah seorang suami mentaati istri pada perkara yang sesuai dengan hawa nafsunya kecuali Alloh Ta’ala akan menjeburkannya ke dalam neraka”. tibatiba seorang wanita datang sambil menuntun domba-domba dan menggendong anak panah dan busurnya. Tirmidzy (1705). 597 HR.

599 Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬berkata : ‫ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء‬ ”Aku tidak meninggalkan satu ujian dan kejelekan sepeninggalku yang lebih membahayakan bagi kaum lelaki daripada wanita”. memakai baju celupan. memindahkan dirimu ke rumah asing dan gelap. Betapa mengherankan. kapankah kamu berdiri shalat ketika malam tiba. mendatangi pintuNya di waktu sahur. lengan tangan yang panjang dan lebar ketika keluar rumah. sampai kapankah hardikan orang yang menasihati tidak menakutkanmu. sampai kapan kebaikan-kebaikanmu bertambah besar sedangkan kejelekankejelekanmu senantiasa bertambah. tinggallah kamu di belakang mereka dan jauh dari golongan mereka : Wahai orang yang tidur malam kapankah kamu bangun beribadah bangunlah hai kekasihku sungguh janji itu telah dekat Orang yang tidur malam hingga pagi hari maka ia tidak sampai pada tujuan sebelum ia bersungguh-sungguh Maka katakan pada orang yang berakal dan takwa 599 HR. Bukhari (5096) dan Muslim (2740) dari Usamah bin Zaid radhiallahu 'anhuma. mata tertidur. sutera. puasa di siang hari lalu sabar dan bersungguh-sungguh. menyerang dan menggabungkanmu dengan orang-orang yang sebelum kamu. Bukhari (5195). di manakah orang-orang yang bermunajat menghadap maulanya. memakai wewangian ketika keluar rumah. pakaian luar yang pendek. berpisah dari hartamu yang telah kamu kumpulkan dan usahakan. Muslim (2737) dari Ibnu Abbas radhiallahu 'anhuma dan Muslim dengan nomor (2737) dengan lafadz “Wanita adalah paling sedikit penghuni sorga”. kapankah kamu takut terhadap suatu hari yang kulit-kulit berbicara dan bersaksi? Kapankah kamu meninggalkan yang fana pada apa yang tidak akan terlaksana. sedangkan Penuntut Tidak pernah tidur. sarung. kapankah kamu pergi dalam lautan kerinduan pada Alloh Ta’ala dan angin takut dan harap. 600 HR. seolah kamu bersama maut yang mengagetkan. kamu akan menyesal dengan sebab kelalaianmu.600 Maka kami meminta kepada Alloh Ta’ala menjaga kami dari kejelekan wanita dan meluruskan para wanita dan kami dengan karunia dan kemurahannya. sampai kapankah kamu berada dalam kebosanan dan angan-angan keraguan. berdiri ruku dan sujud di malam hari. di antaranya tentara-tentara mati yang dinaungi kemah. mereka telah berjalan jauh menuju kerdhaanNya sedangkan kematianmu tertinggal. Perbuatan ini dilakukan oleh kebanyakan wanita muslimah. Kamu tidak bisa menolaknya dengan banyak harta dan pengikut.Termasuk perbuatan yang wanita dilaknat karenanya adalah menampakkan perhiasan. Kapankah api takut dari hatimu menyala. emas dan permata dari balik penutup muka. Kapan kamu tersadar dari apa yang diancamkan padamu. . Hal tersebut adalah hiasan yang dimurkai Alloh Ta’ala di dunia dan ahirat. Nasihat Hai anak Adam.dari Imran radhiallahu 'anhu. Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬berkata : ‫أطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء‬ ”Aku melongok neraka lalu aku melihat sebagian besar penghuninya adalah wanita”.

Suami yang membiarkan istrinya zina dan bepura-pura tidak mengetahuinya karena kecintaannya atau ia memiliki hutang pada istrinya yang tidak bisa ia bayar atau mahar yang sedikit atau ia memiliki anak-anak kecil lalu istrinya mengadukan kepada hakim dan meminta hak anak istri pada suami (sehingga ia takut dan membiarkan istrinya berbuat keji) maka ia di bawah ancama hadits di atas dan tidak ada kebaikan suami yang tidak punya kecemburuan.601 dan menikahi wanita/lelaki lacur itu diharamkan atas orang-orang yang mu'min”. dayuts (suami yang tidak mempunyai kecemburuan) dan perempuan yang menyerupai lelaki”. sampai kapankah kamu tidak bersungguh-sungguh dalam menggabungkan diri pada kafilah yang telah berlalu. Maka kita memohon kepada Alloh Ta’ala keselamatan dari semua malapetaka dan ujian. Diriwayatkan Nasai bahwa Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬berkata : Tiga golongan yang diharamkan sorga : Peminum hamer. (Tafsir Ibnu Katsir – penerj ) . Nasihat Wahai orang yang selalu memuaskan syahwat yang fana. kapankah kamu mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian segera datang. dan perempuan yang berzina tidak dizinahi melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik. atau perempuan yang musyrik.602 Abullah bin Umar radhiallahu 'anhuma dari Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬bersabda : Tiga golongan yang tidak masuk sorga : Anak yang durhaka terhadap orang tua. apakah kamu masih tamak hidup lama sedangkan kamu adalah jaminan bagi tambahan para pemimpin? Tidak mungkin. tidak mungkin.jembatan shirathal mustaqim diancamkan padamu. Jika telah tobat maka sah nikahnya. Dosa Besar Yang Ke Tigapuluh Empat Suami Yang Tidak Memiliki Kecemburuan dan Pemimpin Yang Membuat Kerusakan Alloh Ta’ala berfirman : َ ِ ِ ْ ُ ْ ََ َ ِ َ َ ّ ُ َ ٌ ِ ْ ُ ْ َ ٍ َ ّ ِ َ ُ ِ َ َ ُ َ ِ ّ َ ً َ ِ ْ ُ ْ َ ً َ ِ َ ّ ِ ُ ِ َ َ ِ ّ ‫الزاني لينكح إل زانية أو مشركة والزانية لينكحهآ إلزان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين‬ “Laki-laki yang berzina tidaklah menzinai (jimak) melainkan perempuan yang pezina. Sesungguhnya Ia Maha Baik dan Mulia. Demikian sebaliknya tidak sah seorang wanita yang bukan pezina nikah dengan lelaki pezina kecuali bila ia tobat maka sah. tidak mungkin! Wahai orang yang 601 602 Keteranga Ibnu Abbas. anak yang durhaka pada orang tua dan dayuts yang membiarkan kejelekan pada istrinya”. (Tafsir Ibnu Katsir – penerj ) Dari ayat ini diambil dalil: tidak sah ikatan nikah seorang lelaki yang bukan pezina dengan wanita lacur selama ia belum tobat.

Perbuatan ini dilaknat karena menyebabkan kehancuran kehormatan. timbangan amalnya ringan karena dosa-dosa. Di manakah orang-orang yang lalai dalam angan dan keluarga dari ajalnya? Ia telah disambar oleh tangan-tangan menipu. Di manakah orang-orang yang mengumpulkan harta ? Hartanya dirampas dan mati penjaganya! Orang yang mengetahui makar dunia pasti akan meninggalkannya dan bagi yang tidak mengetahui dirinya pasti akan menghardik dirinya.! Di manakah orang-orang yang berjalan menyombongkan diri dengan pakaiannya? Ia melapas pakaiannya dalam tanah kuburnya. Baihaqy (7/208) dari Ibnu Mas’ud dan dishahihkan Albany dalam alIrwa’ (1897) . (Tuhwatul Ahwadzi. sedikitnya kecemburuan dan kerendahan ahlak.berangan mendapatkan kelezatan. pada hadist no. Bagi yang diliputi dengan kenikmatankenikmatan pasti akan mensyukurinya. hati-hatilah serangan dari penghancur kelezatan (maut). 1119 –penerj ) 604 Ahmad (1/448). Tirmidzy (2258). hati-hatilah dari makarnya. apakah kamu tidak melihat tali-tali perkawinan menuju lahad telah kering ? Apakah kamu tidak melihat badan-badan orang yang hidup mewah telah dibungkus dalam kain kafan? Apakah kamu tidak melihat perputaran badan dalam rahim? Kapankah kamu terbangun untuk menyempurnakan dirimu wahai orang yang mengantuk? Kaapankah kamu mengambil pelajaran sedikit dari orang selainmu ? Di manakah para pembesar dan pemberani itu ? Di manakah orang yang bersenangsenang dengan bintang-bintang dan kijang-kijang yang masuk ke kandangnya? Di manakah orang-orang yang sombong yang berwajah masam ? Di manakah orang yang tinggal di dalam gedung-gedung megah? Mereka semua di penjara dalam kubur di tempat yang paling sempit. Bagi yang tahu kepindahanya pasti akan mengingatnya. ia adalah rahasia dalam jiwa-jiwa dan pandanganpandangan : Kamu melalui kemanisan apa yang kamu sembunyikan dan setelahnya kamu merasakan kepahitan yang berantai Betapa rugilah orang-orang yang bermaksiat pada hari kebangkitan andaikata mereka bersegera menuju sorga Seandainya tidak ada kecuali kehidupan dari orang yang menyembunyikan dosa-dosa niscaya mereka banyak merugi. Dari hadits ini ulama mengatakan pernikahannya batal. Wahai orang yang catatan amal dosanya telah kering. Bagi yang dipanggil ke negeri kesalamatan (sorga) akan memutus hawa nafsu agar ia sampai kepada negeri itu. Dosa Besar Yang Ketiga Puluh Lima AlMuhallil dan AlMuhallal Lahu603 Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬melaknat AlMuhallal dan AlMuhallal Lahu. Nasai (2/9).604 603 AlMuhallil adalah orang yang mengawini perempuan yang telah ditalak tiga kali dengan maksud mentalaknya atau syarat talak agar perempuan itu boleh menikah lagi dengan suami yang pertama dan AlMuhallal Lahu adalah suami yang pertama.

Riwayat Ibnu Majah dengan sanad shahih. Abdurraaq (10778. Sesungguhnya pada jaman nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam kami menganggap perbuatanmu itu zina”. Ibnu Abbas radhiallahu 'anhu berkata :”Anak pamanmu mendurhakai rabbnya lalu Ia menjadikannya menyesal dan ia mentaati setan lalu Ia tidak membuatkan jalan keluar baginya”. sanadnya lemah.611 605 Dan tidak disyaratkan mengeluarkan air mani menurut pendapat jumhur ulama. Yang demikian itu juga adalah pendapat para ahli fiqih dari kalangan tabiin dan Imam Ahmad dalam Musnadnya dan Nasai dalam Sunannya dengan sanad yang shahih. . Lalu ia memerintahkan lelaki lain untuk menikahi istrinya itu agar bisa kembali kepadanya. tidak karena hina dan tidak tidak boleh memperolok kitabullah azza wa jalla sampai suami qa`gz`bercampur605 dengan istri yang pertama”. Ibnu Abi Syaibah (4/294). Baihaqy (7/208) sanadnya shahih. Ibnu Umar ditanya tentang penghalalan wanita yang ditalak tiga agar bisa menikah dengan suami pertama.Ibnu Majah (1936).607 Ibnu ‘Umar radhiallahu 'anhuma ditanya oleh seorang lelaki :”Apa pendapatmu tentang wanita yang aku nikahi agar aku dapat menikahkannya dengan suaminya dalam keadaan suaminya tidak memerintahkanku dan tidak tahu? Jawabnya: Tidak boleh.Tirmidzy berkata : Hadits tersebut diamalkan oleh ahli ilmu di antaranya :Umar bin Khathab.610 Seorang lelaki bertanya kepada Ibnu Abbas radhiallahu 'anhu :”Anak lelaki pamanku menceraikan istrinya tiga kali kemudian menyesal”. alAusath.Thabrany. Abdurrazaq (10779). kecuali nikah dengan suka rela. Rasulullah ‫صلى ال‬ ‫ عليه و سلم‬berkata : Ia adalah AlMuhallal Lahu kecuali aku rajam”. Abdurraaq (10776). (Tuhwatul ahWadzi – penerj ) 606 HR. Ibnu Abbas radhiallahu 'anhu berkata : Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬ditanya tentang AlMuhallal dan AlMuhallal Lahu. Hakim (2/198). Utsman bin Affan dan Abdullah bin Umar radhiallahu 'anhum. Baihaqy (7/208) dishahihkan Albani dalam alIrwa (1898) 609 HR.609 Abdullah bin Syuraik al'Amiri berkata :”Aku mendengar Ibnu Umar ditanya tentang seorang lelaki yang mencerai tiga kali anak perempuan pamannya kemudian ia menyesal dan ingin menikahinya kembali. Maka Ibnu Umar radhiallahu 'anhu berkata :”Keduanya zina walaupun mereka tinggal selama duapuluh tahun jika diketahui ia menginginkan agar istrinya boleh dinikahinya kembali”. jika kamu menyenanginya maka kamu tahan jika kamu tidak menyukainya maka ceraikan. 607 HR. Lelaki itu bertanya:”Apa pendapatmu lelaki yang berusaha menghalalkan untuknya?” Ibnu Abbas radhiallahu 'anhu berkata :”Barangsiapa menipu Alloh maka Ia akan membalas tipuannya”. maka ia menjawab: ”Itu adalah zina”.Thabarany. Baihaqy (7/208) dihasankan Albani dalam alIrwa’(6/210) 608 HR. tidak boleh kecuali menikahinya karena cinta.606 Diriwayatkan Abu Ishaq alJuzjani dan Uqbah bin Amir :Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬berkata :Maukah kamu aku beritahukan dengan attis dan almusta’ar dan rasulNya?” Sahabat menjawab :Tentu hai rasulullah”. Sa’id bin Manshur (1060). alKabir (11567) dari Ibni Abbas.Thahawy(2/33) sanadnya shahih. Hakim (2/199). 611 Albani tidak menilai riwayat ini dalam alIrwa (1899).608 Adapun atsar dari sahabat dan tabiin yang berkaitan dengan ini antara lain: Diriwayatkan oleh alAtsram dan Ibnul Mundzir dari Umar bin Khathab radhiallahu 'anhu katanya: “Tidak didatangkan kepadaku AlMuhallal dan AlMuhallal Lahu kecuali aku rajam”. 610 HR.

adalah kebaikan. Wallahu a’lam. Nasihat Sungguh demi Allah. Jika ia menikahi perempuan dengan syarat jika di kemudian hari ia menghalalkannya maka ia mentalaknya maka terdapat dua pendapat yang paling benar batal akadnya. Semoga Alloh Ta’ala memberikan taufik pada kami untuk apa yang Ia ridhai dan menjauhkan kami dari kemaksiatan-kemaksiatan. merasakan kelezatan kalamullah lalu lalu tunduk terhadap perintahNya. ia tunduk kepadaNya ketika menyerahkan ruh. Jika syarat itu ditemukan sebelum akad maka menurut pendapat yang benar nikahnya sah. betapa nikmat jual belinya. Inilah pendapat yang paling benar.612 Hasan alBasri berkata :”Jika salah satu dari tiga orang berniat menghalalkan istri yang ditalak tiga maka nikahnya rusak/tidak sah”. jika ia bermaksud menghalalkan maka ia terlaknat. meninggalkan kelezatan sedikit dalam ketaatanNya dan lari kepadaNya dari seluruh manusia. Sesungguhnya Ia Maha Baik dan Pemurah. ridha dan tidak mengeluh terhadap apa yang ditakdirkan. Sa’id bin Manshur (1994) Ibnu Abi Syaibah (4/295) dan Sa’id bin Manshur (1995) 614 Sa’id bin Manshur (1989) .Ibrahim anNakho’i berkata :”Jika salah satu dari tiga pihak. Ismail bin bin Sa’id berkata :”Aku bertanya kepada Imam Ahmad tetang lelaki yang menikahi wanita untuk menghalalkannya untuk suami pertama sedangkan wanita itu tidak mengetahui niatnya?” Jawabnya:”Ia muhalill . mendahulukan ketaatan kepadaNya dengan ilmu dan pengetahuan. kalau penghalalalan menjadi syarat ikata nikah maka akad nikah batal karena mengikatkan dengan syarat akan memutuskannya sehingga nikahnya batal sebagaimana nikah muth’ah.614 Ulama yang sependapat dengannya:Malik bin Anas. seseorang meninggalkan kesenangan dunia sebelum ia meninggalkannya. memungut harihari keselamatan lalu ia mendapatkannya. suami pertama atau calon suami kedua atau wanita yang telah ditalak tiga berniat agar dapat menikah lagi dengan suami pertama maka nikahnya tidak sah dan istri tidak halal bagi suami yang pertama”. mengeluarkan hati dari kegelapan jiwa. Sedangkan madzhab Syafii menyatakan. mengetuk pintunya dan tiba-tiba 612 613 Ibnu Abi Syaibah (4/295). Sufyan atsTsauri dan Imam Ahmad. Kedua : yang demikian itu syarat yang rusak yang menyertai akad sehingga akadnya tidak batal sebagaimana kalau ia menikahi wanita dengan syarat tidak mengadakan poligami dan bepergian jauh. menjual diri dengan sorgaNya. mengabdi kepadaNya dan dadanya lapang mengabdi kepadaNya.613 Sa’id bin alMusayyib imam tabiin berkata tentang lelaki yang menikahi wanita agar dapat menikah lagi dengan suami pertama :”Wanita itu tidak halal baginya”.alLaits bin Sa’d. mengambil kenikmatan-kenikmatanNya lalu bersyukur dan tunduk. Sisi ketidaksahan pernikahannya adalah karena ia mensyaratkan menghalangi kelanggengan pernikahan sehingga menyerupai nikah kontrak. Jika mengadakan akad dan tidak mengadakan persyaratan baik dalam akad atau sebelum akad maka akadnya tidak rusak/sah.

Abu Dawud (20). Ahmad (1/225). lelaki yang mulutnya mengalirkan muntah dan darah dan lelaki yang memakan badannya sendiri. bekas-bekas kejujuran yang nampak. Maka di sana ada lelaki yang diikat di dalam satu kotak dari bara api. Salah satunya suka namimah (adu domba dengan ucapannya) dan kedua tidak mencuci kemaluan sehabis kencing”.617 Diriwayatkan Daruquthny. menangis karena takut pada Alloh Ta’ala dan penuhlah mangkuk dengan air mata. Dosa Besar Yang Ke Tiga Puluh Enam Tidak Cebok Sehabis Kencing. Kamu mengenalinya dengan tanda-tanda yang ada padanya. dilaknat dengan kecelakaan. alHafidz Abu Nu’aim dalam kitabnya “alHilyah” meriwayatkan hadits dari Syaqi bin Mati’ alAshbahi dari Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬katanya: Empat golongan yang mengganngu penduduk neraka yang mereka sendiri sedang berada di atas siksaan. Dikatakan kepada lelaki yang lelaki yang mulutnya mengalirkan muntah dan darah :” Mengapa kamu yang jauh dari kami mengganggu kami yang sedang dalam siksaan? Jawabnya: “Karena aku mengatakan ucapan-ucapan yang jelek dan bersenang-senang dengannya”. Muslim (292). penduduk saling berbincang-bincang membicarakan mereka : “Mengapa mereka mengganggu kita yang kita sedang di atas siksaan?”.Ibnu Abi Syaibah (1/44/2).Daruquthny (1/128). Dikatakan kepada lelaki yang isi perutnya diseret: Mengapa kamu yang jauh dari kami mengganggu kami yang sedang dalam siksaan? Jawabnya:”Karena aku tidak memperdulikan badan dan pakaianku yang terkena air kencing dan tidak aku cuci”. Nasai (1/28-30). lelaki yang isi perutnya diseret. meridhai diri sendiri maka dengan serta merta orang yang tercela menjadi terpuji.……. namanya harum karena ibadahnya dan pujian yang baik di seluruh penjuru bumi. berdiri shalat di ahir malam bagaikan berdirinya orang yang menangis dan mengadu.pintunya terbuka. Shalat seseorag tidak sah bila ia tidak membersihkan air kencing dari badan dan pakain atau celananya.616 Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬berkata : ‫” استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه‬Sucikanlah dirimu dari air kencing karena sesungguhnya kebanyakan siksa kubur disebabkan olehnya”. Bukhari (1378). dari Abi Hurairah radhiallahu 'anhu. Ibnu Majah (347) 617 HR. berjalan di antara neraka jahannam. Dikatakan kepada lelaki yang di dalam kotak api:” Mengapa kamu yang jauh dari kami mengganggu kami yang sedang dalam siksaan? Jawabnya: “Aku mati dalam keadaan mencuri harta manusia”. Ibnu Majah (348) . Tirmidzy (70). Dalam 615 616 alMudatsir : 4 HR.615 ‫مر رسول ال صلى ال عليه وسلم على قبرين فقال أما إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان يمشي‬ ‫بالنميمة وأما الخر فكان ل يستتر من بوله‬ Ibnu Abbas radhiallahu 'anhuma berkata : Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬melewati dua kubur lalu berkata :Keduanya disiksa dan tidak disiksa karena perkara besar. sabar dengan pakaian wol sederhana dan pakain robek. Syiar Nasrani Alloh Ta’ala berfirman : (‫“ )وثيابك فطهر‬Dan adapun pakaianmu maka sucikanlah”.

riwayat lain dikatakan:”Aku memakan daging haram dan suka mengadu domba dengan ucapanku”. Kemdian dikatakan kepada lelaki yang memakan badannya sendiri :” Mengapa kamu yang jauh dari kami mengganggu kami yang sedang dalam siksaan? Jawabnya: “Karena aku dahulu suka makan bangkai manusia – ghibah”.618 Maka kita memohon kepada Alloh Ta’ala ampunan dan keselamatan dengan karunia dan kemurahannya. Sesungguhnya Ia Maha Pengasih dan Penyayang.

Nasihat Wahai hamba Alloh, ingatlah terhadap kehancuran orang-orang dahulu, ambillah pelajaran ahir kehidupan mereka, ke manakah mereka berjalan? Ketahuilah, mereka telah bergolong-golongan dan berpecah belah. Adapun orang-orang baik maka mereka bahagia dan orang-orang jahat celaka. Maka lihatlah dirimu sebelum kamu bertemu dengan apa yang mereka telah bertemu. Manusia itu seperti bulan sabit yang baru terbit menampakkan diri sedikit demi sedikit kemudian menjadi purnama bertambah besar hingga apabila telah sempurna diahiri oleh kemunduran berkurang kemudian hilang Masa muda adalah selendang yang menyenangkan kemudian selendang itu terbang darinya untuk dibakar dan bermuka masam orang yang berubah rambutnya telah mai seperti malam menaiki ufuk dalam kelemahannya Aku heran dunia ini tidak fana keajaibannya dari orang-orang yang cenderung kepada dunia dan manusia membenarkannya Kiap kali dunia tidak menyelesaikan kehendaknya dengan ketergejutan Manusia berjalan dengan jalan yang mengejutkan dan tidak akan pernah selesai Negeri yang membinasakan dipersiapkan untuk ajal-ajal Orang berpengalaman yang di dalamnya takut berpisah Hai orang yang tertipu dengan kebatilannya setelah keterangan dan orang yang tertipu dengannya percaya Aku katakan, dan jiwaku mengajakku karena hiasannya di manakah raja’raja, raja manusia dan pasar? Di manakah orang-orang yang meraih kelezatan dunia yang orang-orang sebelum mereka hidup dan berkelompok Kini tempat tinggal mereka tanah datar yang sunyi tak berpenghuni Hai orang yang tengah menikmati kelezatan dunia yang fana Sesungguhnya ketertipuan dengan bayangan adalah kepandiran

618

HR.Ibnu Abi Dunya, alGhibah (49), ashShamt (186), Abu Nu’aim (5/167),Thabrany, AlKabir (7226, dari Syaqi bin Mati’ alAshbahi, seorang tabiin, sehingga hadits di atas mursal – dan mursal tergolong hadits lemah - dan perawi perawinya amanah.

Dosa Besar Yang Ke Tigapuluh Tujuh Riya’ Alloh Ta’ala berfirman mengabarkan tentang orang-orang munafik : ً َِ ّ ِ َ َ ُ ُ ْ َ َ َ َ ّ َ ُ َ ُ ‫يرآءون الناس وليذكرون ال إل قليل‬ “Mereka bermaksud riya (dengan shalat) di hadapan manusia. Dan mereka sedikit sekali menyebut Allah”619. } ‫فويل للمصلين }4{ الذين هم عن صلتهم ساهون }5{ الذين هم يرآءون }6{ ويمنعون الماعون‬ َ ُ َ ْ َ ُ َْ ََ َ ُ َ ُ ْ ُ َ ِّ َ ُ َ ْ ِ َِ َ َ ْ ُ َ ِ ّ َ َّ ُ ْ ّ ُ ْ َ َ Maka binasalah bagi orang-orang yang salat,(yaitu) orang-orang yang lalai dari salatnya,620 orang-orang yang berbuat riya’.621 dan enggan (menolong dengan) barang berguna.622 ِ ّ َ َ ِ ُ َ َ ُ ِ ُ ِ ّ َ َ َ ْ َ ّ َ ْ ِ ُ ِ َ َ َ ُِ ْ ُ َ ُ َ َ َ ِ ّ َ ّ َ َ ‫ياأيها الذين ءامنوا ل تبطلوا صدقاتكم بالمن والذىكالذي ينفق ماله رئآء الناس‬ “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan dan merusak pahala sedekahmu dengan mengungkit-ungkit dan menyakiti, seperti orang yang menafkahkan hartanya karena ingin dipuji”.623 ‫فمن كان يرجوا لقآء ربه فليعمل عمل صالحا وليشرك بعبادة ربه أحدا‬ ً َ َ ِ َّ ِ َ َ ِ ِ ُ ِ ْ َُ َ ً ِ َ ً َ َ ْ َ ْ ََْ ِ َّ َ َ ِ ُ ْ َ َ َ ْ َ َ “Barangsiapa mengharap perjumpaan dengan robnya maka haruslah ia mengerjakan amal yang saleh dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadat624 kepada robnya". Abu Hurairah radhiallahu 'anhu berkata : Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬berkata ‫إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال قاتلت فيك‬ ‫حتى استشهدت قال كذبت ولكنك قاتلت لن يقال جريء فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار‬ ‫ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت‬ ‫فيك القرآن قال كذبت ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل ثم أمر به فسحب على‬ ‫وجهه حتى ألقي في النار ورجل وسع ال عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما‬ ‫عملت فيها قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إل أنفقت فيها لك قال كذبت ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد قيل‬ ‫ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار‬ : “Sesungguhnya manusia pertama yang diadili pada hari kiamat adalah seorang yang mati syahid di jalan Alloh. Lalu ia dipanggil lalu diberitahukan kenikmatan619

Tidak khusyu, tidak memahami apa yang mereka ucapkan, lalai dan berpaling dari kebaikan-kebaikan shalat (Tafsir Ibnu Katsir – penerj ). anNisa :142 620 Mereka adalah orang-orang munafik yang shalat di keramaian tidak dalam kesendirian. Lalai bermakna : tidak melaksanakan secara keseluruhan, mengerjakan tetapi di luar waktunya, selalu mengahirkan waktu shalat, tidak menunaikan sesuai dengan rukun dan syaratnya, tidak khusyu’. Itulah shalatnya orang munafik. (Dalam Shahihaini, Tafsir Ibnu Katsir –penerj ) 621 Yaitu orang-orang yang memperlihatkan shalatnya atau amalannya kepada manusia agar dipuji. (Fathul Qadir) Maka yang demikian menggugurkan amalannya. Tidak termasuk riya beramal shalih dengan niat ihlas kemudian ada orang yang memujinya. (Tafsir Ibnu Katsir-penerj ) AlMa’un : 4-7 622 Orang ini tidak berbuat baik kepada Allah Ta’ala maupun manusia. Jika enggan menolong dengan barang yang berguna walau remeh maka ia lebih menolak zakat. (Tafsir Ibnu Katsir-penerj ) 623 AlBaqarah :264 624 Hal ini menunjukkan Allah zat yang pantas diibadahi dan tidak disekutukan dalam ibadah kepadaNya misalnya dengan riya. (Taisir alKarimir Rahman, asSa’dy, 563 dan Ibnu al’Utsaimin – penerj )alKahfi :110

kenikmatannya dan ia mengetahuhinya. Alloh bertanya:”Apa yang kamu lakukan pada jihadmu? Jawabnya :”Aku berjihad di jalanMu sampai aku mati syahir”. Alloh Ta’ala berkata :”Kamu dusta akan tetapi kamu berbuat demikian supaya kamu dikenal pemberani dan kamu telah disebut pemberani”. Kemudian Allah memerintahkan malaikat agar menyeretnya ke neraka dengan tengkurap sampai ia dilemparkan ke neraka. Kedua : seorang yang mempelajari ilmu agama dan mengajarkannya, membaca AlQur'an. Lalu ia dipanggil lalu diberitahukan kenikmatan-kenikmatannya dan ia mengetahuhinya. Alloh bertanya:”Apa yang kamu lakukan waktu mencari ilmu?” Jawabnya :”Aku mencari ilmu agama, mengajarkannya dan membaca AlQur'an untukMu”. Alloh Ta’ala berkata :”Kamu dusta akan tetapi kamu mempelajari ilmu agama agar kamu disebut orang alim dan membaca AlQur'an agar kamu disebut qari”. Kemudian Allah memerintahkan malaikat agar menyeretnya ke neraka dengan tengkurap sampai ia dilemparkan ke neraka. Ketiga : seorang yang diberi rizki banyak dan bermacam-macam harta. Kemudian ia dipanggil lalu diberitahukan kenikmatan-kenikmatannya dan ia mengetahuhinya. Alloh bertanya:”Apa yang kamu lakukan pada hartmu? Jawabnya:”Tidaklah aku tinggalkan harta yang wajib diinfakkan padanya kecuali aku nafkahkan untukMu”. Alloh Ta’ala berkata :”Kamu dusta, akan tetapi kamu infakkan agar kamu disebut deramawan dan kamu telah digelari dengannya”. Kemudian Allah memerintahkan malaikat agar menyeretnya ke neraka dengan tengkurap sampai ia dilemparkan ke neraka. Hadits riwayat Muslim.625 Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬bersabda : ‫من سمع يسمع ال به ومن يرائى يرائى ال به‬ “Barangsiapa memperdengarkan amalannya maka Alloh Ta’ala memperdengarkannya kepada manusia dan barangsiapa riya maka Alloh Ta’ala memperlihatkan amalanya kepada manusia”.626AlKhathabi berkata :”Maknanya, barangsiapa beramal suatu amalan tidak ihlas, menginginkan dengan amalannya dilihat dan didengar manusia, ia dibalas dengan popularitas dan disebarkan lalu dinampakkan apa yang ia sembunyikan. Wallahu a’lam. Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬berkata : ‫”اليسير من الرياء شرك‬Riya’ kecil termasuk kesyirikan”.627 Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬bersabda : ‫أخوف ما أخاف عليكم الشرك الصغر قالوا يا رسول ال و ما الشر الصغر قال : الريا يقول ال يو يجازي العباد‬ ‫بأعمالهم أذهبوا إلي الذين كنتم ترأونهم بأعمالهم قي الدنيا هل تجدون عندهم جزاء‬ ”Apa yang paling aku takutkan menimpa dirimu adalah syirik kecil”. Sahabat bertanya:”Apakah itu hai rasulullah ?” Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬menjawab:”Riya’. Alloh Ta’ala berkata pada hari amal-amal manusia dibalas:Pergilah kamu pada orangorang yang dahulu kamu meminta dilihat oleh mereka lalu lihatlah apakah kamu menemukan sesuatu balasan di sisi mereka?”628 Dan ayat ‫( وبدا لهم من ال مالم يكونوا يحتسبون‬Dan jelaslah bagi mereka azab dari Allah yang َ ُِ َْ َ ُ ُ َ ْ َ َ ِ َ ّ ُ َ َ ََ belum pernah mereka perkirakan”, ditafsirkan : Dahulu mereka beramal kebaikan yang
625 626

HR. Muslim (1905) HR. Bukhari 6499 dan Muslim 2987 627 Telah disebutkan di awal kitab. 628 Telah disebutkan di muka.

banyak dengan niat supaya dilihat manusia lalu pada hari kiamat terlihat kejelekan bagi mereka. Sebagian salaf bila membaca ayat ini mengatakan:”Celaka orang yang riya’. Dikatakan:”Orang-orang yang riya akan dipanggil dengan empat nama pada hari kiamat: Hai orang-orang yang riya’, hai orang-orang yang dusta, hai orang-orang yang jahat dan hai orang-orang yang rugi, pergilah kamu dan ambillah pahalamu dari orang yang kamu beramal untuknya, tidak ada pahala bagimu di sisi Kami”. Hasan Basri berkata :”Orang yang riya menginginkan mengalahkan kekuasaan Alloh Ta’ala dan dia adalah orang jahat. Ia ingin agar orang mengatakan, ia lelaki shalih. Bagaimana manusia akan berkata demikian, padahal ia telah menempati tempat kerendahan dari rabbnya? Maka hati orangorang beriman pasti mengetahuinya !”. Qotadah berkata :”Jika seorang riya’ maka Alloh Ta’ala berkata :Lihatlah hambaKu ini, bagaimana ia memperolokKu !”. Dikisahkan bahwa Umar radhiallahu 'anhu melihat seorang lelaki yang sedang menunduk-nundukkan kepalanya lalu Umar berkata :”Hai orang yang sedang menundukkan kepalanya, angkatlah kepalamu, khusyu’ bukan di kepala/leher akan tetapi khusyu itu di hati!” Dikisahkan bahwa Abu Umamah alBahili radhiallahu 'anhu mendatangi seorang lelaki yang sedang sujud menangis dan berdo’a. Maka Abu Umamah berkata :”Kamu, kamu, seandainya kamu lakukan ini di rumahmu”. Muhammad bin alMubarak berkata :”Aku menampakkan sifat ibadah di waktu malam karena hal ini lebih mulia daripada menampakkannya di siang hari. Menampakkan sifat ibadah di waktu siang hari untuk mahluk sedangkan menampakkannya di malam hari untuk rabbul alamin”. Ali bin Abi Thalib radhiallahu 'anhu berkata :”Tiga tanda orang yang riya’: malas beribadah jika sendirian dan semangat jika bersama orang lain, amalnya bertambah bila ia dipuji dan berkurang amal bila dicela”. Fudhail bin ‘Iyadl berkata :”Meniggalkan amal karena manusia riya’ dan beramal karena manusia adalah syirik, dan ihlas adalah selamat dari keduanya”. Kita memohon kepada Alloh Ta’ala pertolongan, keihlasan dalam semua amalan, ucapan, gerakan dan diam. Wahai hamba Alloh, sesungguhnya hari-harimu sedikit sedangkan nasihat-nasihat itu membunuh, maka orang-orang sekarang mengabarkan pada orang-orang pertama, bangunlah orang yang lalai sebelum kafilah-kafilah berjalan. Wahai orang yang yakin bahwa ia akan pergi sedangkan ia tidak membawa bekal dan kendaraan. Wahai orang yang menceburkan diri dalam lembah nafsu kapankah kamu naik ke pantai keselamatan? Apakah kamu tersadar dari tidurmu yang pulas, kamu menghadiri nasihat-nasihat dengan hati yang tenang, kamu berdiri shalat di malam hari sebagai shalatnya orang yang berakal, kamu menulis beberapa baris surat dengan air matamu yang kamu sembunyikan

dengannya beban-beban penyesalan dan kamu kirimkan dalam perahu air mata yang mengalir yang barangkali mendarat di pantai. Betapa disesalkan orang yang tertipu, bodoh dan lalai, sungguh berat setelah ia tua dengan dosa-dosa yang cukup banyak, orang yang jelek menyia-nyiakan waktu dan orang yang bodoh membuang-buang waktu dan cenderung pada kendaraan nafsu yang miring, membangun bangunan dan meninggikan tiang-tiangnya, sementara ia lalai dari mengingat kuburnya, setelah itu ia mengaku seolah ia orang berakal. Sungguh demi Alloh, orang yang bijak telah mendahuluinya ke tempat yang paling tinggi, ia sendiri berangan-angan dalam kejelekannya mendapatkan keberhasilan orang yang beramal. Tetapi betapa mustahil orang yang dosa mendapatkan apa yang ia angankan: Wahai orang yang membanggakan dan menyombongkan diri dengan bangunan rumahnya yang tinggi Sesungguhnya dunia itu hanyalah tempat untuk berdiri dan taat Besok kamu akan singgah di sebuah rumah yang sempit setelah kamu mati Di antara manusia-manusia yang diam yang bicara dalam kebisuan Maka relakanlah hidup di dunia dengan hati yang kokoh dan hidup sederhana Dan membuat rumah kecil sebesar sarang laba-laba Kemudian katakan :Hai jiwa Inilah rumah persinggahanmu yang terahir.

Dosa Besar Yang Ketiga Puluh Delapan Mempelajari Ilmu Agama Untuk Mendapatkan Kesenangan Dunia dan Menyembunyikan Ilmu Alloh Ta’ala berfirman : ‫إنما يخشى ال من عباده العلماؤا‬ ُ َ َُ ْ ِ ِ َ ِ ْ ِ َ َ ْ َ َ ِّ Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba-Nya, hanyalah ulama.629 Yang dimaksudkan adalah ulama yang mengenal Alloh Ta’ala. Ibnu Abbas berkata :”Sesungguhnya orang yang takut kepadaKu dari hamba-hambaKu adalah orang yang mengetahui keagunganKu, kemuliaanKu dan kekuasaanKu”. Mujahid dan asySya’bi berkata :”Orang alim adalah orang yang takut pada Alloh”. arRabi’ bin Anas berkata :”Barangsiapa tidak takut kepada Alloh Ta’ala maka bukan orang alim”. Alloh Ta’ala berfirman :
629

Semakain sempurna pengenalannya terhadap Alloh Ta’ala dan ilmu tentang Alloh Ta’ala sempurna maka rasa takut semakin besar dan banyak. Yang disebut dengan ilmu adalah AlQur'an dan as Ssunnah, ucapan sahabat dan ulama setelah mereka yang mencocoki AlQur'an dan as Ssunnah. (Ibnu Katsir dan As Sa'dy –penerj )azZumar :28

dan jangan kamu menyembunyikannya. (Tafsir Ibnu Katsir –penerj ) alBarqarah:159 631 632 Yaitu menerangkan kenabian Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam. ‫ )فبئس مايشترون‬Ibnu Abbas berkata :”Buruk dan rugi jualan mereka”. ‫ في الكتاب‬Yakni dalam kitab Taurat. ‫ أولئك‬mereka yang ِ َِ ْ ِ َ َِ ْ ُ menyembunyikan ‫ يلعنهم ال ويلعنهم اللعنون‬Ibnu Abbas berkata : Yakni dilaknat oleh segala َ ُِ ّ ُ ُ َُ ََْ ُ ُ ُ ََ َْ sesuatu termasuk jin dan manusia”. Ibnu Mas’ud berkata:”Tidaklah dua orang muslim saling melaknat kecuali laknat itu mengenai Yahudi dan Nasrani yang menyembunyikan perintah dan sifat Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam.630 Ayat ini turun menyinggung ulama Yahudi dan maksud ayat ‫ البينات‬rajam. mereka itu dila'nati Allah dan dila'nati oleh semua yang dapat mela'nati”. setelah Kami menerangkannya kepada manusia dalam Al Kitab. Betapa buruk jualan mereka”.( ‫فنبذوه ورآء‬ َ َ َ ُ ُ َََ ‫ ) ظهورهم‬Ibnu Abbas radhiallahu 'anhu berkata:”Yakni mereka melemparkan perjanjian ِ ِ ُُ itu di belakang punggung mereka”. ketika Allah mengambil janji dari orang-orang yang telah diberi kitab. Alloh Ta’ala berfirman ‫لتبيننه للناس ولتكتمونه‬ ُ َ ُ ُْ ََ َ ِ ّ ِ ُ ََُُّّ Hasan alBashri berkata :”Ini adalah perjanjian Alloh Ta’ala kepada ulama Yahudi agar mereka menerangkan apa yang ada pada kitab mereka kepada manusia”. (Tafsri Ibnu Katsir –penerj ) Ali Imran :187 . َ ْ ِ َ ً ِ َ ً َ َ ِ ِ ْ َ َ ْ َ ْ ِ ِ ُ ُ َ َ َ ُ ُ َ َ َ ُ َ ُ ُ ْ َ َ َ ِ ّ ِ ُ ّ ُ ّ َ ُ َ َ َ ِ ْ ُ ُ َ ِ ّ َ َ ِ ُ َ َ َْ َِ ‫وإذأخذ ال ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولتكتمونه فنبذوه ورآء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليل فبئس‬ َ ُ َْ َ َ ‫مايشترون‬ “Dan ingatlah. ‫ والهدى‬adalah perintah dan sifat ِ ََّْ َُ ْ َ Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam. sifat dan pengutusan Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam."631 Lalu mereka melemparkan janji itu ke belakang punggung mereka dan mereka menukarnya dengan harga yang sedikit (harta dan jabatan). َ ُ َْ َ َ َ ْ َِ Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬bersabda : ‫من تعلم علما مما يبتغي به وجه ال عز وجل ل يتعلمه إل ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة‬ ‫يعني ريحها‬ ”Barangsiapa mempelajari ilmu (agama) yang diharapkan untuk wajah Alloh Ta’ala. tetapi ia tidak mempelajarinya kecuali untuk mendapatkan kesenangan dunia maka ia 630 Termasuk di dalamnya adalah binatang melata di bumi dan malaikat-malaikat.632 alWahidi berkata :”Ayat ini turun berkaitan dengan orang-orang Yahudi di Madinah yang Alloh Ta’ala ambil perjanjiannya untuk menerangkan keadaan. ً َِ ً َ َ ِ ِ ْ َ َ ْ َ ‫ واشتروا به ثمنا قليل‬Yakni apa yang mereka ambil dari perkara yang rendah dengan perantara keilmuan mereka. qishas dan hukum-hukum.َ ُِ ّ ُ ُ َُ َْ َ ُ ُ ُ َ َ َْ َ ِ َ ْ ُ ِ َ ِ ْ ِ ِ ّ ِ ُ َّّ َ ِ ْ َ ِ َ ُ ْ َ ِ ََّ ْ َ ِ ََْ َ َ َ ُ ُْ َ َ ِ ّ ّ ِ ‫إن الذين يكتمون مآأنزلنا من البينات والهدى من بعد مابيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم ال ويلعنهم اللعنون‬ “Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan kitab yang telah Kami turunkan kepada para rasul yang berisi keterangan-keterangan dan petunjuk. Yahudi dan Nasrani: "Kamu harus menerangkan isi kitab itu kepada manusia. tidak menyembunyikannya. ‫ من بعد مابيناه للناس‬Yang dimaksud manusia di ِ ّ ِ ُ َّّ َ ِ ْ َ ِ adalah Bani Israil.

Nasai dari Abi Hurairah radhiallahu 'anhu dan dishahihkan Syaikh Albany dalam Shahihah (6284) 637 638 HR. Ahmad (2/632). Ibnu Majah (261).637 Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬berkata : ‫من تعلم علما لم يعمل به لم يزده إل كبرا‬ ”Barangsiapa mempelajari ilmu agama lalu tidak diamalkannya maka ilmu hanya menambah kesombongan”. HR. Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬bersabda : ‫من ابتغى العلم ليباهي به العلماء أو ليماري به السفهاء ال تقبل أفئد ة الناس إليه فإلى النلر‬ ”Barangsiapa mencari ilmu agama untuk membanggakannya di hadapan ulama atau untuk mendebat orang bodoh atau agar hati manusia menerimanya (menghormatinya) ia ke neraka”. di antara tiga golongan itu adalah orang yang mempelajari ilmu agama agar disebut alim dan ia telah digelari alim.Ibnu Majah (258) dari Ibnu Umar radhiallahu 'anhuma dan sanadnya dhaif dan dari Ibnu Mas’ud secara mauquf. Abu Dawud (3658).Ibnu Majah dan Khathib Baghdadi (102) dishahihkan oleh Albany dalam Shahihah (6158) 636 Ahmad (2/263). Muslim (2722) dan lainnya. Abu Dawud (3685). Diriwayatkan Abu Dawud.634 Dalam satu lafadz disebutkan:”Maka Alloh Ta’ala memasukkannya ke dalam api neraka”. . Abu Dawud (3664). Tirmidzy (2649). 639 HR.638 Abu Umamah radhiallahu 'anhu berkata :Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬berkata : ‫يجاء بالعالم السوء يوم القيامة فيقذف في النار فيدور بقصبه كما يدور الحمار بالرجا فيقال له :بما لقيت هذا و إنما‬ ‫اهتد ينا بك فيقول كنت أخالفكم إلى ما أنهاكم‬ Pada hari kiamat orang alim yang jahat dipanggil lalu dilemparkan ke dalam neraka.633 Di muka telah kita sebutkan hadit Abu Hurairah tentang tiga golongan yang masuk neraka.Trghib (2136) sanadnya dha’if. sedangkan aku mendapatkan ilmu darimu?” Jawabnya:”Aku dahulu menyelisihi apa yang aku larangkan padamu”. AlHakim (1/58) dari Abi Hurairah radhiallahu 'anhu dan dishahihkan Syaikh Albany dalam Shahihah (6159) 634 HR.Tirmidzi (2649). Albany (6284) 635 HR.636 Adalah doa Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬berdoa : ‫اللهم إني أعوذ بك من علم ل ينفع‬ ”Aku berling padaMu dari ilmu yang tidak bermanfaat”. dikelilingkan dengan ususnya sebagaimana keledai diputar kepalanya lalu ia ditanya:”Mengapa kamu disiksa begini. shahih dalam Shahih alJami'.639 633 Ahmad (2/338). Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬bersabda : ‫من سئل عن علم فكتمه ألجمه ال بلجام من نار يوم القيامة‬ ”Barangsiapa ditanya tentang ilmu lalu ia menyembunyikannya maka ia akan dimasukkan dikekang dengan kekang dari api neraka pada hai kiamat”. Ashbahany.635 Diriwayatkan oleh Tirmidzy.tidak akan menemukan bau sorga”.

Terlihat keajaiban-keajaiban dan apa yang di dalam hati. Sedangkan orang-orang jahat diseru dengan kecelakaan dan kerugian dan didatangkan api neraka yang dibawa dengan kesusahan dan api neraka itu menggelegak. ketika mereka berdiri untuk diadili bersamaan dengan terlepasnya langit. Jadilah wajah orang-orang bertakwa bersinar seperti bulan purnama dan membawa perdagangan yang tidak akan merugi.AlHilal bin ‘Ala berkata :”Mencari ilmu sangat berat. orang alim (yang mengamalkan ilmunya) dan orang yang mempelajari ilmu agama sebagaimana disebutkan dalam hadits hasan riwayat Tirmidzi dari sahabat Abu Hurairah radhiallahu 'anhu – penerj. sedang neraka itu menggelegak”. mengamalkannya lebih berat daripada menjaganya dan selamat darinya lebih berat daripada mengamalkannya”.640 Orang yang merasa aman dari dahsyatnya hari kebangkitan. Dipancangkan jembatan shirathal mustaqim. Dibuka hijab yang tersembunyi dan dikoyak semua yang ditutupi. . lalu berapa banyak orang yang melewatinya tergelincir? Diletakkan di atasnya kaitan-kaitan untuk menyambar setiap orang yang tertipu oleh kehidupan dunia. Sesungguhnya Ia Maha Baik dan Pemurah. ‫“ إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهى تفور‬Apabila mereka ُ َُ َ ِ َ ً ِ َ َ َ ُ ِ َ َ َ ُ ُْ َ ِ dilemparkan ke dalamnya mereka mendengar jeritan suara neraka. ketaatan. ia tidak mendapatkannya-penerj . ia tidak mendapatkan kesenangan di dunia641 Sesungguhnya kebanggaan itu dengan agama hai orang bodoh atau kafir Dunia hanyalah kesenangan sementara semua apa yang ada di dalamnya adalah menipu642 Maka ingatlah kamu pada suatu hari yang mengerikan di mana langit pada hari itu lepas Dosa Besar Yang Tigapuluh Sembilan Hianat 640 641 AlMulk :6 Terlebih di ahirat. 642 Dunia itu dilaknat dan dilaknat apa yang di dalamnya kecuali dzikir. Nasihat Wahai anak Adam ! Kapankah kamu akan ingat terhadap akibat-akibat semua urusan? Kapankah kamu akan pergi dari kekuranganmu? Samapai kapankah kamu berputar dalam semua apa yang kamu bangun? Di manakah tempat-tempat dan perjalanan orang-orang yang sebelum kamu? Di manakah orang yang menyangka dengan persangkaan buruknya bahwa ia tidak akan kembali kepadaNya? Demi Alloh. Maka kami memohon kepada Alloh Ta’ala dari semua malapetaka dan taufik pada apa yang Ia ridhai dan cintai. semua manusia akan menuju Alloh lalu mereka berkumpul di alam kubur! Mereka tinggal di hamparan yang sangat kasar menuju tiupan sangkakala. menjaganya lebih berat daripada mencarinya.

Baihaqy (6/277) dari Anas dan dihasankan Albany dalam Shahih alJami’(7179) . Ahmad (3/135). Dan nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda :”Tanda munafik ada tiga : ‫ المنافق ثلثة إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا ائتمن خان آية‬Jika berkata ia berdusta. Ibnu Abi Syaibah. 647 HR. Ibnu Hibban (194). Ibnu Abbas radhiallahu 'anhu berkata :”Amanah adalah amal wajib yang Alloh Ta’ala berikan (amanahkan) kepada hamba-hambaNya. (Tafsir Ibnu Katsir – penerj ) 644 Dari Urwah bin AzZubair. janganlah kamu menampakkan kebenaran yang menjadikan Allah ridha kemudian kamu menyelisihinya dalam kesendirian. jika berjanji menyelisihi janjinya dan jika diberi amanah menghianati”. Alloh Ta’ala berfirman : ‫” إن ال ل يهدي كيد الخائنين‬Alloh tidak menunjuki makar orang-orang yang berhianat”. yang Alloh Ta’ala katakan :Janganlah kamu menghianatinya”. harta dan melakukan dosa besar.646 Rasulullah ‫صلى ال عليه و سلم‬ bersabda : ‫” ل إيمان لمن ل أمنة له و ل دين لمن ل عهد له‬Tidak ada iman bagi orang yang tidak memiliki amanah dan tidak ada agama bagi orang yang tidak bisa dipegang janjinya”.645 AlWahidi berkata : Ayat ini turun berkenaan dengan Abu Lubabah yang diutus nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam kepada Bani Quraidhah. sedang kamu mengetahui”. apa yang kamu lihat bagi kami jika kami berhukum dengan Sa’d pada kami? Maka Abu Lubabah menunjuk lehernya.647 Dan hianat itu jelek dalam tiap keadaan dan sebagiannya lebih jelek dari sebagian yang lainnya. Sehinga keputusannya dianggap menghianati Allah dan rasulNya. FirmanNya (‫ )وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون‬bersambung َ ُ َْ َ ْ ُ ََ ْ ُ ِ َ َ َ ُ ُ َ َ pada dengan larangan. Tidaklah sama orang yang menghianatimu sehingga kamu merugi dengan orang yang menghianatimu yang berkaiatan dengan istri. alIman (7).Alloh Ta’ala berfirman : َ ُ َ ْ َ ْ ُ ََ ْ ُ ِ َ َ َ ُ ُ َ َ َ ُ ّ َ َ ‫ياأيها الذين ءامنوا لتخونوا ال والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون‬ ُ ُ ََ َُ َ َ ِ ّ َ َّ َ “Hai orang-orang yang beriman. menghianati amanah adalah tiap orang diberi amanah melaksanakan kewajiban Alloh Ta’ala yang. artinya yang demikian itu adalah penyembelihan maka janganlah kalian berbuat demikian. Dan firmanNya (‫ )وأنتم تعلمون‬Kamu tahu َ ُ َْ َ ْ ُ ََ bahwa yang demikian itu adalah amanah bukan perkara yang samar. Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬berkata ‫أد المانة إلى من ائتمنك و ل تخن من خانك‬ 643 Hianat meliputi semua dosa apakah dosa kecil atau besar yang berkaitan dengan diri sendiri atau orang lain. Alloh Ta’ala akan mentakdirkan kejelekan akibatnya dengan dihalanginya dari hidayah. Mereka berkata :Hai Abu Lubabah. Abu Lubabah berkata :” Kedua kakiku tidak bergeser dari tempatku hingga aku tahu bahwa aku menghianati Allah dan rasulNya. (Tafsir Ibnu Katsir –penerj ) 645 alAnfal:27 646 Telah disebutkan takhrijnya di muka. Yahudi ketika nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam mengepung mereka sementara itu keluarga Abu Lubabah masih dalam rombongan Bani Quraidhah. yakni janganlah kamu menghianati amanah yang diberikan padamu. jika ia menghendaki maka ia menghianati dan jika ia menghendaki maka ia tunaikan dengan baik dan tidak ada yang mengetahui perbuatannya kecuali Alloh Ta’ala. janganlah kamu mengkhianati643 Allah dan Rasul (Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam ) dan janganlah kamu mengkhianati amanatamanat yang dipercayakan kepadamu644. alKalbi berkata :”Adapun hianat kepada Allah dan rasulNya adalah durhaka kepada keduanya. Yakni Alloh Ta’ala tidak membimbing dan menunjuki orang menghianati amanahNya.

:”Tunaikanlah amanah orang yang memberi kepercayaan padamu dan janganlah kamu hianat pada orang yang menghianatimu”.Khathib.Hakim dari Ubai bin Ka’ab dishahihkan Albany dalam Shahihah (424) 649 HR. Ya Alloh. mandi besar amanah. Thabarany . Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬bersabda : ‫” يقول ال :أنا ثالث الشركين ما لم يخن احدهما صاحبه‬Alloh Ta’ala berkata :Aku yang ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak menghianati yang lainnya”. Nasai (8/263). perlakukanlah aku dengan kelembutanMu dan luruskanlah aku dengan ampunanmu. Ibnu Majah (3354). wudhu amanah.Ibnu Hibban (1029) dan lainnya dengan sanad hasan.650 Rasulullah ‫صلى ال عليه و سلم‬ bersabda : ‫” إيكم و الخيانة فإنها بئس البطانة‬Jauhilah hianat karena ia adalah sejelek-jelek amal batin”. Betapa rinci pertanyaan terhadap harta maka lihatlah dengan cara apa kamu mengumpulkannya. takaran amanah dan amanah yang terbesar adalah titipan-titipan”. timbangan amanah. Seandainya dikatakan bahwa itu tempat orang yang maksiat niscaya kamu tidak akan memilihnya dan pasti ia akan berkata :” Aku kembali dan aku tidak akan kembali”: 648 HR.Makarimil Akhalq (28) dan lainnya dan sanadnya shahih. lihat Jami Shahih (12830 652 HR. terkadang orang shalat tetapi tidak ada kebaikan padanya”. 650 HR.651 Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬bersabda :”Demikianlah penduduk neraka”. Abu Dawud. lihat Shahihah (1739) 651 Abu Dawud (1547).AlKharaithi.652 Ibnu Mas’ud radhiallahu 'anhu berkata :”Pada hari kiamat seorang yang diberi amanah yang ia hianati lalu dikatakan kepadanya:”Tunaikan amanahmu”.649 Disebutkan juga dari nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam : ‫” أول ما يرفع من الناس المانة و آخر ما يبقى الصلة و رب مصل ل خير فيه‬Pertama kali yang dihilangkan dari manusia adalah amanah dan ahir perkara yang tersisa adalah shalat.648 Dalam hadits juga disebutkan: ‫يطبع المؤمن على‬ ‫” كل شيئ إل الخيانة و الكذب‬Dosa mukmin ditutup kecuali amanah dan dusta”. Dan beliau menyebutkan di antara sifat mereka ialah ‫“ ل يخفى له طمع وإن دق إل خانه‬Seorang lelaki yang tidak menampakkan ketamakan sedikitpun (terhadap harta) akan tetapi ia hianat”. Tarikh (4/316) sanadnnya hasan. Tirmidzy . sedangkan dunia telah hilang?” Lalu dibuatkan untuknya bentuk amanah dalam dasar jahannam yang dahulu ia ambil kemudian dikatakan kepadanya:”Masuklah ke dalamnya dan keluarkanlah ia !” Lalu ia turun dan memikulnya yang mana lebih berat daripada sebuah gunung di dunia sampai ketika ia menyangka bahwa ia selamat. Nasihat Wahai hamba Alloh ! Betapa mulia waktu sedangkan kamu menyia-nyiakannya. Betapa teliti lembaran-lembaran amal mencatat amalmu maka perhatikanlah apa yang telah kamu persiapkan untuknya sebelum berangkat dari yang sedikit dan tanya jawab tentang sesuatu yang banyak dan sedikit sebelum kamu turun di liang-liang lahad dan menjadi santapan cacing-cacing di dalam rumah yang tertutup pintunya. Muslim (2865) . Betapa bodohnya diri sedangkan kamu mentaatinya. amanah itu jatuh dan lelaki itu jatuh pada bekasnya selama-selamanya kemudian Alloh Ta’ala berkata :Shalat amanah. Jawabnya:”Bagaimana aku menunaikannya hai rabbku.

Karena nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: ‫ما أسفل من الكعبين من الزار فهو في النار‬ ” Pakaian yang di bawah mata kaki di neraka”. Disebutkan dalam sebuah hadits : ‫ل يدخل الجنة خب و ل بخيل و ل منان‬ Tidak masuk sorga orang yang membuat makar dan menipu. Ibnu Majah (3691) Baihaqy. gamis atau celana sirwalnya hingga :mata kaki. tidak dilihat dan tidak dibersihkan dosanya oleh Alloh Ta’ala dan mereka mendapatkan siksa yang keras pada hari kiamat : orang tua yang berzina. tiba-tiba kenikmatan itu membawa mereka ke dalam tanah yang digali Dan benar di pagi hari ia menjenguk orang sakit dan sakit adalah awal kematian dari yang menjenguk Dosa Besar Yang Ke Empatpuluh Mengungkit-ungkit Infak dan Menyakiti Orang Yang Diberinya Alloh Ta’ala berfirman : ‫ياأيها الذين ءامنوا ل تبطلوا صدقاتكم بالم ّ والذىك‬ َ َ ْ َ ‫َ َ ّ َ ّ ِ َ َ َ ُ َ ُ ْ ِ ُ َ َ َ ِ ُ ِ ْ َن‬ “Hai orang-orang yang beriman. 657 Shahih.654 alWahidi berkata : Yaitu mengungkit-ungkit pemberiannya”. Muslim (107). Ibnu Mundah (620) dari Abi Hurairah radhiallahu 'anhu. Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬bersabda :” ‫ثلثة ل يكلمهم ال يوم القيامة ول ينظر إليهم ول يزكيهم ولهم‬ ‫عذاب أليم شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر‬ “Tiga golongan yang tidak diajak bicara. budak yang berdusta dan orang miskin yang sombong”.658 653 654 Orang kaya – penerj AlBaqarah : 264 (Terjemah sesuai Tafsir Ibnu Katsir –penerj ) 655 HR. tukang adu domba dan peminum hamer”. Nasai (5/86).Bukhari (5787) dari Abi Hurairah radhiallahu 'anhu. Ahmad (2/201). Ibnu Hibban (3384) dari Abdillah bin Amr dan dishahihkan alBany dalam Shahihah (670) dan Shahih alJami’(7676) 658 HR. bakhil dan orang yag mengungkit-ungkit pemberiannya”. dha’if dalam Dha’if alJami’ (6354) .657 Diriwayatkan Nasai.655 alMusbil adalah lelaki yang merendahkan pakaian.656 Dalam hadits lain juga disebutkan : ‫ثل ثة ل يدخلون الجنة عاق ول منان ول مدمن خمر‬ “Tiga golongan yang tidak masuk sorga : anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya.Di manakah pemilik dinar653 dari kaum Nuh kemudian kaum ‘Aad dan kaum Tsamud setelah mereka? Tatkala kaum itu sedang dalam kenikmatan bantal-bantal dan sutera tebal. 656 HR. janganlah kamu menghilangkan dan merusak pahala sedekahmu dengan mengungkit-ungkit dan menyakiti”. alKalbi berkata :”Mengungkit-ungkit pada Alloh Ta’ala dan menyakiti orang yang diberinya”. Syu’abul Iman (10862. Tirmidzy (2029).

Ibnu Qayyim – penerj ) . tidak ada kebaikan bila diungkit-ungkit”. Di manakah kekasihmu dahulu dan di manakah ia berpindah? Kerusakan jasad dan kemiskinannya cukup menasihatimu. Wahai orang yang berpaling dari nasihat seolah nasihat tidak disampaikan padamu. betapa banyak ketergelinciranmu. Ibnu Sirin berkata :”Diam. Menganggap amalannya itu dari dirinya secara mutlak bukan dari pertolongan Alloh Ta’ala. (Madarijus Salikin. betapa bodohnya kamu ! Sampai kapankah kamu tertipu dengan Zat yang membiarkanmu. Malapetaka menghantam kamu setelah nafsu dan akalmu. Di 659 660 aku tidak menemukan sanadnya. Ia telah memberikan ijin dan malaikat mengejutkanmu. Syafii bersajak : Janganlah sekali-kali kamu memikulkan pada manusia agar mereka mengungkit pemberian padamu Pilihlah untuk dirimu bagiannya dan sabarlah karena kesabaran adalah perisai Mengungkit-ungkit itu lebih sakit di hati daripada badan yang terkena tombak Penyair bersajak : Aku meminjam hutang pada kawanku dan balasanku lambat ia terima lalu ia memusuhiku Setelah yakin bahwa waktu memerangiku menampakkan penyesalan terhadap apa yang dahulu menolongku Pemberiannya rusak dengan mengungkit kebaikan yang telah berlalu Bukanlah pemurah itu mengungkit ketika memberi Nasihat Wahai orang yang segera berbuat dosa. Sebagian salaf berkata :”Barangsiapa mengungkit kebaikannya maka ia jatuh dari syukurnya dan barangsiapa ta’jub (ujub)660 dengan amalanya maka gugurlah pahalanya.Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam berkata :”Jauhilah mengungkit-ungkit pemberian karena ia mengggurkan syukur dan menghapus pahala”. mendengar seorang lelaki berkata kepada temannya:Aku telah berbuat baik padamu. Wahai orang yang merasa tenang dengan dunia fana.659 Kemudian nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam membaca (‫)ياأيها الذين ءامنوا ل تبطلوا صدقاتكم بالمن واْلذىك‬ َ َ َ ّ َ ْ ِ ُ ِ َ َ َ ُِ ْ ُ َ ُ َ َ َ ِ ّ َ ّ َ َ Ibnu Sirin. Kamu menyesal atas dosa yang amat besar yang telah membebanimu. ulama hadits tabiin. Di manakah orang yang banyak harta? Di manakah orang yang panjang anganangan? Adapun ia telah menyendiri di liang lahadnya membawa amalannya. seolah Ia telah membebaskanmu? Seolah kamu bersama maut dan sungguh ia telah datang dan menyergapmu. aku telah berbuat dan telah berbuat”.

663 Pendapat kedua : Utusan dari Najran mendatangi Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬lalu berkata :Hai Muhammad kamu meyakini bahwa kemaksiatan itu terjadi dengan takdir padahal tidaklah demikian. ia hidup di alam kubur.Asbabun Nuzul (827) dari jalan ‘Ufair bin Ma’dan. 663 HR. jadi terdapat tiga cacat hadits yaitu : terputus sanadnya. Lalu turun ayat ini: ‫466إن المجرمين في ضلل وسعر‬ ُُ َ ٍ َ َ ِ َ ِِ ْ ُْ ّ ِ “Sesungguhnya orang-orang mujrim665 berada dalam kesesatan. keraguan dan keletihan dalam kebatilan”.661 Ibnul Jauzy berkata : Teradapat dua pendapat tentang Asbabun nuzul ayat ini : pertama : Orang-orang musrik Mekkah mendatangi Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬untuk mendebat takdir lalu turun ayat ini.manakah orang yang berjalan berlagak dan menyeret pakaiannya di bawah mata kaki dengan sombong dalam keadaan lalai ? Ia sedang pergi dan tidak akan sampai tujuan. . Lalu Rasulullah ‫صلى ال‬ ‫ عليه و سلم‬berkata :Kalian adalah orang-orang yang mendebat Alloh Ta’ala”. Ahmad (2/444)). Di manakah orang yang bermewah-mewah di dalam rumah gedungnya. dha’if. seolah ia tidak hidup di dunia. AlWahidi. Muslim (19/2656). Hanya Muslim yang meriwayatkan hadits ini. ia dha’if. (Tafsir Ibnu Katsir – penerj ) AlQomar :49 662 HR. Tirmidzi (2157) dari Abu Hurairah radhiallahu 'anhu. Di manakah orang-orang yang jahat dan sombong yang pertama ? Harta mereka dikuasai oleh orang lain dan dunia terus berputar..Asbabun Nuzul(826). AlWahidi (828) dari jalan Bahr asSaqa’ dari Seorng Syaikh dari Quraisy dari ‘ Atha’.Ibnu Adi (5/380). AlWahidi. Dosa Besar Yang Ke Empatpuluh Satu Tidak Mempercayai dan Mendustakan Takdir Alloh Ta’ala berfirman : ٍ َ َ ِ ُ َ ْ ََ ٍ ْ َ ّ ُ ّ ِ ‫إنا كل شىء خلقناه بقدر‬ Sesungguhnya Kami menciptakan segala sesuatu sesuai dengan takdir. 665 Mujrim meliputi orang kafir dan ahli bidah (Tafsir Ibnu Katsir-penerj ) 666 Terjemah sesuai tafsir (Ibnu Jarir –penerj )AlQomar :47. dha’if dan rawi yang tidak dikenal.666 Umar bin Khathab radhiallahu 'anhu meriwayatkan dari Rasulullah ‫صلى ال عليه و سلم‬ katanya:JIka Alloh Ta’ala mengumpulkan orang-orang pertama dan orang-orang terahir 661 Dari ayat ini ulama ahlus sunnah menetapkan takdir yaitu segala sesuatu sebelum terjadi telah diketahui dan dicatat Alloh Ta’ala dalam kitab lauh mahfudz. 664 HR. Di manakah orang yang banyak pengikut dan memimpin? Sungguh bintang kebahagiannya hilang dan tenggelam.662 Sedangkan Abu Umamah radhiallahu 'anhu meriwayatkan bahwa ayat ini berkaitan tentang golongan Qodariah yang mengingkari takdir.

Baghawi (73) 672 HR. Khalqul Af’alil Ibad (26) dengan lafadz :Segala sesuatu dengan takdir sampai kamu meletakkan tanganmu di pipimu”. memerintahkan malaikat yang menyeru dengan seruan yang bisa didengar oleh orang-orang pertama dan orang-orang terahir: Di manakah orang-orang yang mendebat Alloh Ta’ala ? Lalu golongan Qodariah berdiri lalu diperintahkan masuk ke dalam neraka”.673 Ilham adalah menempatkan sesuatu dalam hati. 671 HR. ia dha’if”. Barangsiapa yang ditakdirkan berbuat baik maka dipermudah baginya berbuat baik. Ibnu Zayid berkata :Alloh Ta’ala menjadikan yang demikian pada jiwa dengan taufikNya untuk bertakwa dan kehinaan untuk kefasikan. Ibnu Jarir berkata :”Ayat ini mengandung dua makna: Allah mencipta kamu dan perbuatanmu.Malik (2/899).668 Sesungguhnya Kami menciptakan segala sesuatu sesuai dengan takdir”. Alloh Ta’ala berfirman : ‫“ فألهمها فجورها وتقواها‬Maka Allah menerangkan kepada jiwa َ َ ْ ََ َ َ ُ ُ َ َ َ ْ ََ itu (jalan) kefasikan (kejelekan) dan ketakwaannya (kebaikan)”. Thabrany. (Ibnu Jarir –penerj ). Wallahu a’lam”.669 Mereka disebut pendebat Alloh Ta’ala karena mereka mendebat Alloh Ta’ala bahwa tidak sepantasnya Alloh Ta’ala mentakdirkan maksiat kemudian menyiksa hamba karena kemaksiatannya.Thabrany.670 Hisyam bin Hisan dari Hasan alBashri katanya: Demi Alloh.Bukhari. Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬berkata :”Sesungguhnya jika Alloh Ta’ala memberi karunia pada suatu kaum maka Ia memberikan ilham kebaikan pada mereka lalu memasukkan mereka ke dalam rahmatNya dan menimpakan musibah suatu kaum lalu menghinakan dan mencela mereka karena perbuatan mereka dan mereka 667 HR. Albany. Sa’id bin Jubair berkata :Allah menetapkan pada jiwa itu kefasikan dan ketakwaannya”. 673 Tiap jiwa telah ditakdirkan berbuat baik atau buruk. alAusath (651). 668 Mereka disiksa demikian karena mereka mendustakan takdir. Ayat ini merupakan dalil bahwa perbuatan hamba adalah mahluk”. berkata Rasulullah ‫صلى ال عليه و‬ ‫“ سلم : كل شيئ بقدر حتى العجز و الكيس‬Segala sesuatu dengan takdir sampai ketidakmampuan dan kecerdasan”. seandainya seorang Qodariah puasa sampai ia kurus sebesar tali kemudian shalat sampai seperti tali busur panah niscaya Alloh Ta’ala menelungkupkan wajahnya ke dalam neraka saqar kemudian dikatakan kepadanya:Rasakanlah sentuhan neraka saqar!”. alKabir (11163) dari Ibni Abbas dan AlHaitsami berkata :Terdapat Abdul Wahhab bin Mujahid.672 Alloh Ta’ala berfirman : ‫و ال‬ ‫” خلقكم و ما تعملون‬Dan Allah yang mencipta kalian dan apa yang kamu kerjakan”. asSunnah (336).667 Alloh Ta’ala berfirman : ‫ذوقوا مس سقر }84{ إنا كل شىء خلقنا ُ بقدر‬ ٍ َ َ ِ ‫ِ ّ ُ ّ َ ْ ٍ ََ ْ َ ه‬ َ ََ ّ َ ُ ُ (Dikatakan kepada mereka): "Rasakanlah sentuhan api neraka". dha’if dalam “Dhilalil Jannah”.pada hari kiamat. Tafsir Ibnu Katsir –penerj ) . ‫ إنا كل شىء خلقناه بقدر‬Muslim ٍ َ َ ِ ُ َ ْ ََ ٍ ْ َ ّ ُ ّ ِ meriwayatkan dalam kitab Shahihnya dari Ibnu Umar. Muslim (2655). 669 AlQomar :48-49 670 HR. Kedua :Bermakna Allah mencipta kamu dan mencipta yang kamu kerjakan dengan tanganmu berupa berhala-berhala. Khalqul Af’alil Ibad (25).671 Ibnu Abbas radhiallahu 'anhu berkata :”Segala sesuatu Kami cipta dengan takdir yang tertulis dalam lembaran Lauh Mahfudz sebelum terjadi”. (Dalam Shahih Muslim dan Musnad Ahmad.Ibnu Abi ‘Ashim.

Alloh Ta’ala berfirman : (‫َل عباد مكرمون }62{ ليسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون }72{ يعلم مابين أيديهم وماخلفهم‬ ْ ُ َ ْ َ َ َ ْ ِ ِ ْ َ َ ْ َ َ ُ َْ َ َ َُ ْ َ ِ ِ ْ َِ ُ َ ِ ْ َ ْ ِ ُ َ ُ ِ ْ َ َ َ ُ َ ْ ّ ٌ َِ ْ ‫ب‬ َ ُ ِ ْ ُ ِ َِْ َ ْ ّ ُ َ َ َْ ِ َ ِ ّ ِ َ ُ َ ْ ََ َ ‫)وليشفعون إل لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون‬ Sebenarnya (malaikat-malaikat itu). Abu Dawud (4691). 676 Hasan. Ibnu Umar berkata : ‫يزعمون أن ل قدر وأن المر أنف قال فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني برئ منهم وأنهم برآء مني والذي يحلف به عبد‬ ‫ال بن عمر لو أن لحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل ال منه حتى يؤمن بالقدر‬ “Yaitu orang-orang yang meyakini tidak ada takdir dan segala sesuatu itu baru terjadi tidak didahului takdir. Jika kamu menjumpai mereka kabarkan bahwa aku berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dari aku. Iman dengan malaikat-malaikatNya yatiu beriman dengan ibadah mereka. (Tafsir alQurthuby dan Ibnu Katsir) . Albany (1663) HR.Daruquhny.28. HR.676 Ibnu Umar radhiallahu 'anhu berkata : Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬berkata : “Tiap umat ada penyembah apinya dan penyembah api umat ini adalah Qodariah”. Hakim.penerj 677 Tidak berkata sampai Alloh Ta’ala berkata dan tidak mengatakan kecuali apa yang Ia perintahkan. Sedangkan Qodariah meyakini Allah pencipta kebaikan dan selain Allah pencipta kejelekan Aunul Ma’bud . kitab-kitabNya. suci dari sifat-sifat kekurangan. Demi jiwaku yang di tanganNya. rasul-rasulNya dan kamu beriman dengan takdir yang baik dan buruk”.675 ‘Aisyah radhiallahu 'anha berkata :” Rasulullah ‫صلى ال عليه و سلم‬ berkata :” Qodariah majusi (penyembah api) umat ini”. mengatur mahlukNya dengan apa yang Ia kehendaki dan inginkan.674 Mu’adz radhiallahu 'anhu berkata :Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬berkata :”Tidaklah Alloh Ta’ala mengutus nabi kecuali dalam umatnya terdapat golongan Qodariah dan Murjiah. Ibnu Abi ‘Ashim (338) dari Ibni Umar dan dihasankan Syaikh Albany dalam Dhilalil Jannah dan Shahih Jami’ (4442) Sisi persamaannya dengan Majusi : Majusi meyakini ada dua pencipta yaitu pencipta kegelapan dan cahaya. Allah mengetahui segala sesuatu yang di hadapan (malaikat) dan yang di belakang 674 675 AlAnbiya :22 HR. Kejelekan dicipta kegelapan dan kebaikan dicipta cahaya.Ibnu Abi ‘Ashim (320) dan lainnya. Albany. Sabdanya :”Kamu beriman dengan Alloh Ta’ala “ yaitu membenarkan bahwa Alloh Ta’ala itu ada. alAfrad (2/46) dha’if dalam Dha’if Jami’. seandainya mereka berinfak di jalan Allah emas sebesar gunung Uhud pasti infak mereka tidak diterima sebelum mereka beriman dengan takdir yang baik dan jelek”. Malaikat-malaikat itu tidak mendahului677 dan menyelisi perkataan/perintah Alloh bahkan mereka bersegera mengerjakan perintah-perintahNya.tidak mampu mengubah apa yang telah ditimpakan pada mereka lalu Alloh Ta’ala menyiksa mereka dan Ia adil ‫“ ليسئل عما يفعل وهم يسئلون‬Tidak ditanya tentang apa َ َُ ْ ُ ْ ُ َ ُ َ ْ َ ّ َ ُ َ ْ ُ َ yang Ia lakukan tetapi merekalah yang ditanya”. dha’if dalam Dhilali Jannah. 27. adalah hamba-hamba yang dimuliakan. ia Esa sandaran dan pencipta seluruh Mahluk. Malaikat-malaikatNya. Sesungguhnya Alloh Ta’ala melaknat golongan Qodariah dan Murjiah melalui lisan 70 nabi”. bersifat dengan sifat-sifatNya yang mulia dan sempurna. Kemudian Ibnu Umar menyebutkan hadit Jibril dan pertanyaannya kepada Rasulullah ‫: صلى ال عليه و سلم‬ ‫فأخبرني عن اليمان قال أن تؤمن بال وملئكته وكتبه ورسله واليوم الخر وتؤمن بالقدر خيره وشره‬ Apakah iman itu?” Jawab Rasulullah ‫: صلى ال عليه و سلم‬Iman adalah kamu beriman dengan Allah.

perhitungan amal.681 ٍ َ َ ِ ُ َ ْ ََ ٍ ْ َ ّ ُ ّ ِ Termasuk keimanan dengan takdir ucapan nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam yang diriwayatkan Ibnu Abbas radhiallahu 'anhu :Ketahuilah seandainya seluruh manusia berkumpul untuk memberi manfaat kamu dengan sesuatu niscaya mereka tidak memberi manfaat kecuali dengan sesuatu yang telah ditetapkan Alloh Ta’ala untukmu. (Tafsir alQurthuby –penerj ) 679 Yaitu orang-orang yang mengucapkan. neraka yang keduanya adalah rumah pahala dan siksaanNya bagi orang-orang baik dan orang-orang jelek dan selain itu dari penukilan nash yang shahih. Wallahu a’lam.678 tidak memberi syafa’at melainkan kepada orang yang diridhai Allah. wajib memuliakan mereka dan dilarang membeda-bedakan di antara mereka. Nasihat Tujuh puluh orang tabiin. Dan ayat ‫“ إنا كل شىء خلقناه بقدر‬Kami mencipta segala sesuatu dengan takdir”. sorga.679 dan mereka karena takutnya kepada Alloh selalu berhati-hati kepadaNya. para salaf dan para ahli fiqih dari berbagai neger sepakat bahwa sunnah yang ditinggalkan nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam adalah :Pertama : Ridha terhadap qodha dan takdir Alloh Ta’ala. tunduk terhadap 678 Yakni mengetahui apa yang mereka kerjakan dan mengetahui semua yang di dunia dan di ahirat. Iman dengan takdir adalah membenarkan apa yang telah disebutkan di atas. walhasil apa yang ditunjukkan ayat: ‫ال‬ ‫” خلقكم و ما تعملون‬Allah mencipta kamu dan mencipta apa yang kamu lakukan”. dihidupkan mereka. Dan madzhab salaf dan ulama khalaf (sekarang) bahwa orang yang membenarkan perkara-perkara takdir di atas dengan yakin dan kuat serta mantap maka ia mukmin yang benar apakah ia mendapatkannya dari keterangan-keterangan yang pasti ataupun dari keyakinan-keyakinan yang pasti. mengetahui dan mengamalkan kandungan laa ilaha illah Alloh. menerangkan perintahNya kepada manusia dan jin.680 Iman dengan Rasul-rasul yaitu membenarkan bahwa mereka apa yang mereka kabarkan adalah benar dari Alloh Ta’ala. Malaikat juga memberi syafaat pada hari kiamat dan memintakan ampunan untuk orang-orang beriman di dunia. menguatkan mereka dengan mu’jizatmu’jizat yang menunjukkan kebenaran mereka. ulama muslimin.1130 –penerj ) AlAnbiya :26-27 681 AshShaaffat :96 . timbangan. dan walaupun mereka berkumpul semua untuk mencelakakan kamu dengan sesuatu niscaya mereka tidak mencelakanmu kecuali dengan sesuatu yang telah ditetapkan Alloh Ta’ala padamu. Iman dengan hari ahir adalah membenarkan hari kiamat dan kejadian-kejadian yang menyertainya seperti dikembalikannya mayat-mayat pada keadaan semula. pengumpulan di padang Mahsyar. mereka menyampaikan risalahNya. (Tafsir alQurthuby dan Fathul Qadir. (Tafsir alQurthuby –penerj ) 680 Tidak merasa aman dari siksaan Alloh Ta’ala. jembatan shirathal mustaqim. telah diangkat pena penulisan takdir dan lembaran-lembaran catatan takdir telah ditutup/kering”.mereka.

meninggalkan debat dan percekcokan dalam agama. Bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Iman adalah ucapan. “Kalau kiblat pada arah demikian maka aku tidak akan shalat. sabar di bawah hukumNya. tidak berkomentar terhadap perselisihan yang terjadi di kalangan sahabat nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam. menyalati jenazah muslim. kemudian Umar.عليه و سلم‬bukan mahluk. . turun melalui Jibril kepada Rasulullah ‫صلى ال‬ ‫ . Ulama berbeda pendapat tentang orang yang berkata :”Penglihatanku padamu seperti penglihatan pada mayat”. maka ia kafir.perintahNya. maka ia kafir. Seandainya ada yang berkata :Kalau Alloh Ta’ala memerintahkanku dengan demikian aku tidak akan melakukannya. tidak memberontak dengan senjata pada pemerintah walaupun mereka berbuat dosa. Lalu ia menjawab:”Aku tidak akan melakukannya walaupun sunnah”. maka ia kafir. mendoakan rahmat untuk semua istri. tidak mengafirkan seorang pun dari muslimin walaupun melakukan dosa besar kecuali bila meyakini halalnya dosa. Kalau ia berkata :”Alloh Ta’ala duduk atau berdiri bagi keadilan. iman pada takdir yang baik dan buruk. manusia paling afdhal setelah Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬adalah Abu Bakar. maka sebagian ulama berpendapat kafir. tidak mempersaksikan masuk sorga seorang muslim kecuali sahabat yang telah dipersaksikan masuk sorga oleh nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam. atau perintah. anak dan sahabat nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam. Faidah Ada ucapan manusia yang kufur sebagaimana yang telah dinyatakan dengan tegas oleh para ulama seperti : Dihinakannya salah satu nama dari nama-nama Alloh Ta’ala. kemudian Ali radhiallahu 'anhum. mengambil apa yang Ia perintahkan. lalu ia menjawab:”Kalau Alloh Ta’ala menyiksaku karenanya padahal aku sakit dan susah maka Alloh Ta’ala mendhalimiku”. Kalau dikatakan kepada seseoang: “Janganlah kamu meninggalkan shalat karena Alloh Ta’ala akan menyiksamu”. maka ia kafir. Barangsiapa berkata kepada seorang muslim:Alloh Ta’ala tidak menutup hidupmu dengan kebaikan atau Ia akan mencabut imanmu”. ihlas beramal lillah. Kalau ia berkata :”Fulan (muslim) di mataku seperti Yahudi”. maka ia kafir. berhenti dari apa yang Ia larang. Kalau dikatakan kepada seseorang :”Potonglah kukumu karena termasuk sunnah”.” maka ia kafir. mengusap khuf. maka ia kafir. Perkataan:”Kalau para nabi dan malaikat mempersaksikan demikian di sisiku aku tidak membenarkan mereka”. Barangsiapa meminta sumpah seseorang lalu ingin bersumpah dengan nama Alloh Ta’ala lalu berkata :”Aku ingin kamu bersumpah dengan cerai”. maka ia kafir. maka ia kafir. amal dan niat. jihad bersama pemimpin yang baik dan jelek. sabar di bawah pemimpin yang baik dan jelek. atau janji atau laranganNya. AlQur'an adalah kalamullah. Kemudian Utsman.

maka ia kafir. aku tidak beriman padanya”. Kalau ada seorang mendengar muadzin lalu berkata :”Ia dusta”. lalu ia berkata :”Aku serahkan pada Alloh Ta’ala”. di manakah orang-orang yang memendam dan mengumpulkan harta yang banyak. tidak ada iman bagimu. Yang lainnya berkata :” Laa haula wala quwwata illa billah. Dan kalau ia berkata :”Kalau apa yang ia katakan benar niscaya kami selamat”. maka ia kafir. sebagian besar ulama menyatakan kafir. kamu zindik. Engkau tidak bisa mengenyangkan”. kamu kafir. berangan hidup kekal. Kalau ada seorang guru anak berkata :”Yahudi lebih baik daripada muslimin”. maka ia kafir. memuaskan dan mabuk nafsu syhawat. Kalau ada seorang duduk di tempat yang tinggi menyerupai khathib lalu orangorang yang di sekitarnya menanyakan kepanya beberapa masalah sambil tertawa atau salah seorang dari mereka berkata :”Kisah bubur ayam lebih afdhal daripada ilmu agama”. Kalau seorang shalat tidak dengan wudhu karena memperolok atau meyakini bolehnya. karena Yahudi memberi hadiah padanya. Kalau ada orang ditanya:”Apakah iman?” Jawabnya:”Aku tidak tahu”. Ucapan :”Aku tidak takut pada hari kiamat”. kamu fadik. maka ia kafir.Kalau ada orang berkata :”Seandainya fulan itu nabi. Seandainya ada dua orang saling berselisih lalu salah satu dari keduanya berkata :”Laa haula wala quwwata illa billah”. Sesungguhnya Ia Maha Pengasih dan Penyayang. maka kafir. Maka kami memohon kepada Alloh Ta’ala agar Ia mematikan kita secara Islam di atas AlQur'an dan as Ssunnah. maka ia kafir. pembunuhan atau kedhaliman. maka kafir. Nasihat Wahai hamba Alloh. Kalau ada seorang terkena musibah lalu berkata :”Aku mengambil hartaku dan anakku maka apa yang Engkau lakukan?”. Kalau ada orang yang mengikatkan tali di perutnya lalu seseorang mengatakan. Dan termasuk ucapan-ucapan buruk lainnya: Tidak agama bagimu. maka ia kafir. Kalau ada seorang memukul anak atau pembantunya lalu seseorang berkata :”Bukankah kamu seorang muslim ? Ia menjawab:”Bukan-dengan sengaja-”. maka ia kfir. dan yang sejenisnya maka haram dan dihawatirkan mencabut keimanan seseorang dan kekal di neraka. Kalau ada orang yang berkeinginan andainya Alloh Ta’ala menghalalkan zina. maka ia kafir. Lalu ada orang berkata kepadanya:”Kamu menyerahkan pada orang yang tidak bisa mencari pencuri”. Kalau ada seorang meletakkan barangnya.Ini Zunnar (sabuk ciri has Nasrani)”. Kalau ia berkata :Nasrani lebih baik daripada Majusi”. kamu munafik. maka mereka tidak akan memperoleh apa yang mereka inginkan. maka ia kafir. umur mereka fana dengan apa yang menipu mereka ? Pemimpin dan . maka kafir. tidak ada keyakinan bagimu. maka ia kafir. maka ia kafir.

Maka bertobatlah kepada Alloh Ta’ala sebelum ajal menjemput dan kehinaan mecabik-cabik kehormatanmu. kelembutan dan ketakutan tidak bermanfaat sedikit pun. Tentu dosanya lebih besar. Kemudian hasil pengintelannya dijadikan fitnah dan menghalangi manusia dari jalan Alloh Ta’ala. Ibnu alJauzy berkata :”Abu Razin. Bagaiamana ahli ilmu merasakan sejuk mata atau merasakan kelezatan kehidupan dan tidur nyenyak Sedangkan maut memperingatkan mereka secara sembunyi dan terang-terangan kalau kaum itu memiliki pendengaran niscaya mereka mendengarnya Api neraka bergejolak pasti mereka lalui dan mereka tidak tahu siapa yang selamat dan terjatuh Burung dan hewan aman di sore hari ikan paus di lautan tidak takut kegoncangan Sedangkan anak Adam tertahan dengan usahanya ia didampingi malaikat pencacat amal yang selalu mengintai Sampai ia melihat pada hari pengumpulan seluruh mahluk kulit. lalu datang malakul maut dan mereka hina dan tunduk. lalu apa yang kamu hawatirkan dan curigai ? penerj . keluarlah dari pekerjaanmu yang bukruk itu. tidak ada yang disembunyikan.Dhahak dan Ibnu Sirin membacanya dengan ha’(tahassasuu) Abu Ubaidah radhiallahu 'anhu berkata :”Tajassus dan tahassus sama maknanya – yaitu mencari – dan di antara maknanya adalah jasus (intel). Yahya bin Abi Katsir berkata : Kalau dengan jim bermakna mencari-cari aib orang lain dan dengan ha bermakna suka mendengar ucapan orang lain. ٍ Dosa Besar Yang Empatpuluh Dua Mencari-cari Kesalahan dan Rahasia Seiman (“Menginteli”)682 Alloh Ta’ala berfirman: ‫“ ول تجسسوا‬janganlah kamu mencari-cari kesalahan dan rahasia orang lain”. Dakwah ini nampak jelas. pandangan dan pendengaran membantahnya Ketika mereka berdiri dan saksi-saksi siap mempersaksikan jin. demi Alloh mereka tidak akan kembali. mengeluarkan mereka dari negeri mereka. Ahli tafsir 682 Bila menginteli perorangan berdosa besar bagaimana dengan dosa menginteli dakwah ahlus sunnah wal jama’ah yang benar dan kemaslahatannya untuk umat ?. Tatkala sangkakala ditiup mereka berkumpul.teman mereka memancangkan serikat-serikat nafsu lalu mereka terjatuh ke dalamnya. kemudian mereka berpencar di kubur. manusia dan malaikat-malaikat takut pada Alloh Ta’ala Lembaran-lembaran amal terbang dan disebarkan di tangan-tangan padanya terdapat berita-berita dan rahasia-rahasia yang dilihat Lalu bagaimana dengan manusia dan para nabi berdiri sebentar lagi tidak mengetahui apa yang akan terjadi Apakah di sorga-sorga dan keberuntungan yang tidak terputus atau di jahim lalu jahim itu tidak meninggalkan seorang pun Turun dan naik bersama dengan penghuninya ketika mereka ingin keluar dari kepengapannya mereka ditahan Panjang tangisan lalu tidak bermanfaat ketundukan mustahil. Hasan Bashri.

Thabrani (11855) 685 AlMudatsir :38 .683 Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬bersabda :”Barangsiapa mendengarkan pembicaraan suatu kaum sedangkan mereka membencinya maka pada hari kiamat dituangkan pada telinganya timah cair yang amat panas. maka jiwa-jiwa tergadaikan telah dikumpulkan dan kamu lelah. Inilah keterangannya : Adapun hukum nammam adalah haram menurut kesepakatan ulama muslimin. Nasihat Wahai hamba Alloh ! Sungguh maut telah dekat. Kami berlindung kepada Alloh Ta’ala darinya. Barangkali matahari yang telah tenggelam terbit di. Maka maknanya:Janganlah kamu mencari-cari aib saudaramu untuk mengetahuinya padahal Alloh Ta’ala telah menutupinya. dan ia tidak tahu siapa yang memeranginya.685 Wahai orang yang tertipu oleh angan-angan palsu.berkata :Tajassus adalah mencari-cari aib dan aurat muslimin”. dusta dan yang lancang berbuat jahat.Bukhari (7042). Dan kami memohon kepadaNya taufik bagi apa yang Ia ridhai dan cintai. Wahai orang yang membanggakan kehidupan yang fana. Dalildalilnya dari kitab dan sunnah banyak dan saling mendukung. alHumaidi (531). Atsar bin Mas’ud diriwayatkan Abu Dawud (4890) sanadnya sahahih. Ia menjawab:”Kami dilarang tassassus bila ia memperlihatkan sesuatu pada kita maka kita menyikapi dengannya”. Ibnu Hibban (5685). Wahai orang yang terlihat badannya tapi hatinya hilang. Hamba Alloh ! Tiap dosa telah dicacat dan jiwa-jiwa tergadaikan dengan apa yang ia raih ٌ َ ِ َ ْ ََ َ َ ِ ٍ ْ َ ّ ُ ‫“كل نفس بما كسبت رهينة‬Baginya mendapatkan apa yang ia usahakan dan siksaan atas apa yang ia usahakan”. Betapa mengherankan bagaimana yang dituntut tidur dan Yang Menuntut tidak pernah tidur ! Dosa Besar Yang Ke Empat Puluh Tiga Tukang Menyebarkan Berita dan Adu Domba Nammam adalah orang yang menukilkan ucapan di antara manusia dengan tujuan merusak hubungan di antara mereka. HR. Dikatakan kepada Ibnu Mas’ud :”AlWalid bin ‘Uqbah menetesi jenggotnya dengan hamer”. Diriwayatkan Bukhari684. sungguh ini mengherankan. desisan malapetaka telah dilepas. Alloh Ta’ala berfirman : ٍ ِ َِ ٍ ّ ‫َ ّ ٍ م‬ ‫ولتطع كل حلف مهين }01{ هماز ّشآء بنميم‬ ٍ ِ ّ ٍ ّ َ ّ ُ ْ ِ َُ َ 683 684 Zadul Masir (7/471). apakah kamu rela kehilangan kebaikan-kebaikan ? Wahai orang yang menghabiskan umurnya dalam perjalanan hidupnya dan berjalan malam seperti orang yang terkelupas kulitnya wahai orang yang telah tua dan tidak tobat. Seolah kamu di tangan-tangan kotor yang telah dipegang dan diambil. Sesungguhnya Ia Maha Baik dan Pemurah.

Muslim (292). Tiap orang yang diajak pada namimah dan 686 Seorang pendusta karena kelemahan kepribadian melindungi diri dengan sumpah-sumpah yang palsu dengan memakai nama-nama Allah Ta’ala dan mempergunakan sumpahnya bukan pada tempatnya. Oleh karena itu dalam riwayat lain dikatakan :”Bahkan sesungguhnya dosa besar”. apakah membongkar dengan ucapan atau tulisan atau rumus atau isyarat atau yang semisalnya.688 Ucapannya :Bukan perkara besar” artinya bukan perkara besar peninggalan keduanya atau bukan dosa besar menurut persangkaannya. apakah aib atau bukan aib. Tirmidzy (70). Abu Dawud (20).690 Dan makna dua lidah adalah berbicara dengan orang dengan satu ucapan dan pada orang lain dengan ucapan yang berbeda. Ibnu Majah (347) 689 HR. Abu Hurairah radhiallahu 'anhu berkata : Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬bersabda : ‫تجدون شرار الناس ذا الوجهين الذي يأتي هؤلء بوجه وهؤلء بوجه‬ “Kamu akan menemukan manusia yang paling jahat adalah yang memiliki dua wajah yang mendatangi manusia dengan satu wajah dan manusia yang lain dengan satu wajah yang berbeda”. Bukhari (1378).689 ‫من كان ذا وجهين في الدنيا كان له لسانان من نار يوم القيامة‬ “Dan barangsiapa memiliki dua lidah di dunia maka pada hari kiamat Alloh Ta’ala akan menjadikan untuknya dua lidah dari api neraka”. Ibnu Hibban (5756 ) dan Abu Ya’la (1637) . (Tafsir Ibnu Katsir –penerj ) 687 Terjemah sesuai dengan tafsir (Tafsir Ibnu Katsir –penerj ) 688 HR. Imam Abu Hamid alGhazaly berkata : Pada umumnya namimah didefinisikan memindahkan ucapan fulan pada fulan. Maka hakikat namimah adalah menyebarkan rahasia dan menyobek sitar yang tidak disukai terbuka. Padahal bukan hanya itu bahkan namimah adalah membongkar apa yang tidak disukai dibongkar apakah karena dinukil darinya atau dinukilkan kepadanya atau kepada orang ketiga. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Rasulullah ‫صلى ال عليه و‬ ‫ سلم‬melewati dua buah kubur lalu berkata : ‫مر رسول ال صلى ال عليه وسلم على قبرين فقال أما إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان يمشي‬ ‫بالنميمة وأما الخر فكان ل يستتر من بوله‬ Ibnu Abbas radhiallahu 'anhuma berkata : Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬melewati dua kubur lalu berkata :Keduanya disiksa dan tidak disiksa karena perkara besar. Dan sepantasnya bagi seseorang untuk diam dari keadaan manusia yang ia lihat kecuali bila apa yang ia ceritakan bermanfaat bagi kaum muslimin atau mencegah kemaksiatan. Salah satunya suka namimah (adu domba dengan ucapannya) dan kedua tidak mencuci kemaluan sehabis kencing”. yang berjalan kian ke mari menimbulkan kerusakan dengan ucapannya”. Dan maknanya sama dengan orang yang memiliki dua wajah. Bukhrai (3493) dan Muslim (2526) 690 HR. apakah yang dibongkar itu ucapan-ucapan atau perbuatan-perbuatan.“Dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi dusta686yang banyak ghibah. Ahmad (1/225). Bukhari (1310).Thhayalisi (644). Nasai (1/28-30).687 Dalam kitab Shahihaini disebutkan bahwa Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬bersabda : “Tidak masuk sorga nammam”.

Hasan alBashri berkata :”Barangsiapa menyampaikan berita padamu maka ketahuilah bahwasanya ia akan menyampaikan pembicaraanmu kepada orang lain. Ia mengambil dalil dari firman Alloh Ta’ala : ‫ عتل بعد ذلك زنيم‬yang kaku kasar. Lalu di atas kertas itu ditulis :Namimah itu buruk walaupun benar. (Adhwaul Bayan. harta dikembangkaNya dan orang yang mengambilnya dilaknat Alloh Ta’ala. jauhilah kebanyakan dari prasangka buruk terhadap orang-orang beriman. sehingga ia tidak boleh menceritakan ghibahnya. maka periksalah dengan teliti”. jika kamu mau maka kami akan melihat urusanmu. mayat dirahmati Alloh Ta’ala. sesungguhnya prasangka buruk kepada mereka adalah dosa”. wajib meneliti berita darinya bila beritanya memungkinkan diketahui hakikatnya (benar atau dusta) dan wajib menerima berita orang yang adil/bertakwa. anak yatim dicukupiNya. Jika kamu benar maka kamu termasuk orang yang dalam ayat َ‫“ اأ ّها الذين ءامنوا إن جآءكم فاسق بنبإ فتبينوا‬Hai orang-orang yang beriman. Jika kamu berkehendak maka aku memaafkan kamu. yang terkenal kejahatannya”. Syanqithy –penerj ) alHujurat : 6 693 AlQolam :13 . Keenam : Tidak meridhai untuk dirinya pada larangan yang dilakukan orang yang mengghibahi. Ia mengisyaratkan bahwa tiap orang yang tidak menyembunyikan pembicaraan sedikit pun dan suka mengghibah menunjukkan bahwa ia adalah anak hasil perzinaan.692 Jika kamu dusta maka kamu termasuk orang yang bersifat yang disebutkan ayat : ‫هماز‬ ٍ َّ ‫مشآء بنميم‬ ٍ ِ َِ ٍ ّ ّ “yang banyak ghibah. Kedua : Melarang berbuat demikian. sedangkan ia memiliki harta banyak. Ibnul Mubarak berkata :”Anak hasil perzinaan tidak akan menyembunyikan pembicaraan”. Lelaki itu berkata :”Hai amirul mukminin maafkan aku.dikatakan padanya “Fulan berkata tentang kamu demikian dan demikian” maka ia harus bersikap dengan enam sikap: Pertama : Tidak beoleh membenarkannya karena ia adalah ahli namimah yang fasik dan tertolak beritanya. Ketiga : Marah karena Alloh Ta’ala karena ia dimurkai di sisi Alloh Ta’ala dan marah karena Alloh Ta’ala wajib.691 Kelima : Berita yang ia terima tidak boleh membawa pada mencari-cari dan meneliti kesalahan dan rahasia orang yang diberitakan. Dikisahkan bahwa seorang lelaki menceritakan seorang lelaki lain pada Umar bin Abdil Aziz maka Umar berkata : Hai saudaraku.693 691 692 alHujurt :12 Ayat ini menunjukkan ditolak berita dari orang fasik (orang yang tidak taat). aku tidak akan mengulangi untuk selamanya”. menasihati dan menyatakan jelek perbuatannya. Oleh karena itu hati-hatilah !”. ٍ ِ َ َ َِ َ ْ َ ّ ُ ُ selain dari itu. Dan hal ini seperti perkataan orang :Barangsiapa menyampaikan sesuatu padamu maka ia akan menyampaikan darimu. yang berjalan kian ke mari menimbulkan kerusakan dengan ucapannya”. jika datang ُ ّ َ َ َ ٍ َ َ ِ ُ ِ َ ْ ُ َ َ ِ ُ َ َ َ ِ ّ َ ‫َي‬ kepadamu orang fasik membawa suatu berita. Alloh Ta’ala berfirman ‫ول تجسسوا‬ “janganlah kamu mencari-cari kesalahan dan rahasia orang lain”. Seseorang mengangkat kertas pada Shahib ‘Ibad yang isinya mendorongnya mengambil harta anak yatim. Keempat :Tidak berprasangka buruk terhadap orang yang dibicarakan karena firman Alloh Ta’ala : ‫ياأيها الذين ءامنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن‬ ّ ِ ّ ّ َ ّ ً َِ َُِْ َُ َ َ ِ ّ َ َّ َ ‫بعض الظن إثم‬ ُ ِْ ّ ّ َ ْ َ “Hai orang-orang yang beriman.

Ayat ‫“ حمالة الحطب‬istrinya. istrimu memiliki teman lelaki akrab. Sebagian salaf berkata :”Barangsiapa mengabarkan padamu celaan dari saudaramu padamu maka ia sesungguhnya ia mencelamu”. tangannya membawa sesuatu untuk menyembelihmu”. Kemudian budak itu dibeli dan tinggal beberapa hari lamanya di rumahnya. Ia adalah tokoh wanita Quraisy yang membela dan menolong suaminya Abu Lahab dalam memerangi Islam sehingga ia membawa kayu bakar di neraka dan melemparkannya kepada suaminya. ia ingin lepas darimu dan berniat akan menyembelihmu pada malam hari. Hatinya marah membara dan berniat melakukan apa yang dikatakan budaknya. Budak itu tidak mempunya cacat sedikit pun kecuali ia suka namimah. Tuan laki-lakinya membenarkan perkataan budaknya.694ditafsirkan : yaitu istri Abu َ َ ْ َََّ Lahab yang suka namimah dan menyebarkan pembicaraan. Ia mengatakan. (Tafsir Ibnu Katsir –penerj ) . Wanita itu mengiyakannya dalam hatinya. jika apa yang kamu katakan benar maka semoga Alloh Ta’ala mengampuniku dan jika apa yang kamu katakan salah maka semoga Alloh Ta’ala mengampuni dosamu” . Namimah dikatakan hathab (kayu bakar) karena namimah adalah pemicu permusuhan sebagaiman hathab adalah pemicu nyala api. Tatkala malam yang ditunggu tiba dan istrinya datang membawa pisau 694 Lalu melemparkannya kepada suaminya di neraka. ia berkata : “Hai saudaraku. kamu telah memperpanjang ghibah dan datang padaku dengan membawa tiga dosa: kebencianku pada temanmu. Maka Ali berkata :”Mari kita pergi kepadanya”. hati sibuk karenanya dan aku mencurigai amanahmu”. Hikayat Diriwayatkan bahwa seorang lelaki melihat seorang budak sedang dijual dan ia ingin membelinya. Dan dikatakan : Perbuatan orang yang namimah lebih berbahaya dari perbuatan setan karena perbuatan setan adalah membisikbiski kejahatan pada manusa sedangkan perbuatan tukang namimah adalah permusahan nyata. Seorang lelaki mendatani Ali bin AlHusain radhiallahu 'anhum dan berkata :”Sesungguhnya fulan mencelamu dan mengatakan sesuatu darimu demikian dan demikian”. Pada suatu saat budak berkata kepada istri tuannya:”Sungguh tuanku ingin menikah lagi atau mengawini tawanan perang wanita. waktu ia tidur ambillah pisau dan cukurlah beberapa rambutnya dari bawah jenggotnya dan tinggalkanlah beberapa potong rambut itu di sampingmu”. Kemudian budak itu mendatangi suaminya dan berkata :”Hai tuanku. Si pembeli tidak memperdulikan sifatnya. Lalu saudara yang dikunjunginya berkata :”Hai saudaraku. pembawa kayu bakar”. mencintainya dan cenderung kepadanya. Setelah bertemu dengannya. Jik anda tidak percaya tidurlah malam nanti dan lihatlah bagaimana istrimu datang padamu. tidak mencintaimu. Jika tuan putri ingin ia tetap bersamamu dan membatalkan niatnya. Lalu Ali pergi bersama lelaki itu dengan harapan membela dirinya di hadapan orang yang dimaksud.Dan diriwayatkan bahwa salah seorang salaf mengunjungi saudaranya yang seiman dan menceritakan sesuatu sifat temannya yang ia tidak menyukainya.

Jika kamu tidak menangisinya maka usahakanlah menangis. Kamu menangis. Terjemah sesuai tafsir (Adhwaul Bayan. Wahai orang yang lalai dari kebinasaan. Pikirkanlah perjalanan hidupmu.696 Nasihat Wahai orang yang disenangkan oleh nafsu. alGhibah (133) dan ashShamt (271) dari Hammad bin Salamah dari Humaid.untuk mencukur rambutnyda dari bawah jenggotnya.695 Dan oleh karena itu Alloh Ta’ala menamakan tukang namimah fasik dalam firmanNya : ‫ياأيها الذين ءامنوا إن جآءكم فاسق ِنبإ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا‬ ُ ِ ْ ُ َ ٍ َ َ َ ِ ً ْ َ ُ ِ ُ َ ُ ّ َ َ َ ٍَ َ ‫َ َ ّ َ ّ ِ َ َ َ ُ ِ َ َ ُ ْ َ ِ ُ ب‬ َ ِ ِ َ ْ ُ َ َ َ ََ ‫على مافعلْتم نادمين‬ “Hai orang-orang yang beriman. sedangkan kebinasaan telah merenggutnya. Seakan kamu jauh setelah Ia mendekatmu meski Ia membelimu dengan tangisanmu Seakan yang memberimu dari bintang soraya 695 696 Riwayat Ibnu Abid Dunya. jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita. ia tidak mampu melepaskannya. lalu mereka membunuh suaminya. Tatkala istrinya telah meletakkan pisau siletnya dan merunduk ke jenggotnya. tibatiba suaminya berdiri dan langsung menyambar pisau dari tangan istrinya dan dengan cepat ia memotong leher istrinya dengan pisau itu. Wahai orang yang tertipu oleh kesalamatannya. Sehingga terjadilah peperangan besar di antara dua kelompok besar manusia dengan sebab sifat jelek budak tersebut. sedangkan kamu pada keadaanmu. benar kata budakku”. sedangkan maut telah siap siada menjemputnya. Syanqithy –penerj ) AlHujurat : 6 . Kemudian keluarga istrinya datang dan melihatnya telah terbunuh. agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang kamu sangka benar yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu karena nampaknya kedustaan orang fasik itu. tetapi masa masa kecilmu tidak menangisi masa mudamu cukup bagimu peringatan masa tuamu Bukankah kamu telah melihat bahwa masa tua telah berdiri bereru dengan teriakannya bagi orang-orang yang binasa Wahai manusia yang akan mati sungguh sudah datang kefanaanmu Kamu kamu masih tamak tinggal di dunia padahal kamu bukan di ahirat Kamu akan berlalu dan akan kekal apa yang akan kamu lihat lalu apa yang kamu tinggalkan melupakanmu Kamu akan mati sebagaimana orang-orang yang telah kamu lupakan telah mati Kamu lupa sedangkan Yang Maha Hidup turun menjemput nyawa setelah menjathukanmu. Sementara itu suaminya pura-pura tidur dan berkata pada dirinya: “Demi Alloh. maka periksalah dengan teliti.

Muslim (2597) 701 Telah disebutkan takhrijnya di muka. maka laknat itu naik ke langit lalu pintu-pintu langit ditutup kemudian ia meluncur ke bumi kemudian ditutup pintu-pintu bumi di bawahnya.697 Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬bersabda : ‫” ولعن المؤمن كقتله‬Melaknat mukmin seperti membunuh”. 702 HR. berapa banyak mayat yang dipendam di dalamnya ditutup dan tidak bisa dibuka Dosa Besar Yang Empat Puluh Empat Suka Melaknat Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬bersabda: ‫“ سباب المسلم فسوق وقتاله كفر‬Mencela muslim fasik dan membunuhnya kekafiran”. kemudian ia bergerak ke kanan dan ke kiri. Bukhari (6047) dan Muslim (110) 699 HR.699 Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬bersabda : ‫ل ينبغي لصديق أن يكون لعانا‬ 700 “Tidak sepantasnya teman akrab suka melaknat”. jika tidak menemukan tempat maka ia kembali pada orang yang dilaknat bila pantas dilaknat dan jika tidak pantas maka kembali pada yang melaknat”. Dalam sebuah hadits disebutkan: ‫ليس المؤمن بالطعان ول اللعان ول الفاحش ول البذى‬ ”Mukmin itu tidak suka melaknat.Menginginkan keridhaanmu dengan apa yang terkumpul untukmu Seakan urusan masa belum melewatimu sesaat pun tiba-tiba pembicaraan Yang Mulia mendatangimu Kamu melihat bumi. Imran bin Hushain berkata : ‫بينما رسول ال صلى ال عليه وسلم في بعض أسفاره وامرأة من النصار على ناقة فضجرت فلعنتها فسمع ذلك‬ ‫رسول ال صلى ال عليه وسلم فقال خذوا ما عليها ودعوها فإنها ملعونة قال عمران فكأني أراها الن تمشي في الناس‬ ‫ما يعرض لها أحد‬ 697 698 HR. Abu Dawud (4905) dan lainnya dishahihkan dalam Jami Shahih (1672) dan Silsilah Shahihah (1269) . Hadits riwayat Muslim. berbuat keji dan berkata jorok dan keji”. Muslim (64) HR.698 Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬bersabda : ‫ل يكون اللعانون شفعاء ول شهداء يوم القيامة‬ ”Orang yang suka melaknat tidak memberi syafaat dan saksi pada hari kiamat”.Bukhari (44 ) dan Adabul Mufrad (431). Hadits riwayat Bukhari.702 Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬menghukum orang yang melaknat ontanya dengan perintah meninggalkan ontanya. Muslim (2598) dari Abu Hurairah radhiallahu 'anhu.701 Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬bersabda : ‫إن العبد إذا لعن شيئا صعدت اللعنة إلى السماء فتغلق أبواب السماء دونها ثم تهبط إلى الرض فتغلق أبوابها دونها ثم‬ ‫تأخذ يمينا وشمال فإذا لم تجد مساغا رجعت إلى الذي لعن فإن كان لذلك أهل وإل رجعت إلى قائلها‬ ”Jika seseorang melaknat sesuatu. 700 HR.

Rasulullah ‫صلى ال عليه و سلم‬ mendengar ucapannya lalu berkata :”Ambillah barang yang di atasnya dan tinggalkan onta itu karena ia terlaknat”. 16/374) 704 Baihaqy. Diriwayatkan oleh Muslim. Bukhari (5931) dan Muslim (2125 ) dan lainnya.AlHakim (2/37) dan Ibnu Majah (2275) dishahihkan alBany dalam Silsilah Shahihah (3539) 705 Hud :18 706 Ali Imran : 61 707 Telah disebutkan takhrijnya di muka. kutukan Allah (ditimpakan) atas orang-orang yang dhalim”. yang menyerahkan. kendaraannya berkata :”Ia membuatku maksiat pada Allah dan rasulNya maka Ia melaknatnya”. jadikanlah ia teman yang penyayang”.“Ketika Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬bepergian. Syu’abul Iman (5131).703 Abu Hurairah radhiallahu 'anhu berkata : Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬berkata : ‫إن أربا الربا‬ ‫استطالة الرجل في عرض أخيه‬ “Sesungguhnya riba yang paling berat adalah keberanian seseorang melanggar kehormatan saudara seagamanya yang muslim”.707 Alloh Ta’ala melaknat almuhallal dan alnuhallal lahu.705 ‫ثم نبتهل فنجعل لعنة ال على الكاذبين‬ “Kemudian marilah kita bermubahalah (saling melaknat) dan kita minta supaya la`nat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang dusta”. wanita yang membuat tato dan yang meminta ditato dan wanita yang mencabut bulu alis dan yang minta dicabutkan”. Jika penunggang melaknatnya.Nawawi. Muslim (2595) Yang dimaksudkan adalah larangan memakai onta tersebut dalam perjalanan karena ia telah dilaknat. Pasal Diperbolehkan Melaknat Orang-orang Bermaksiat Secara Umum Alloh Ta’ala berfirman : ‫أل لعنة ال على الظالمين‬ “Ingatlah. 708 Idem 709 HR. (Syarah Muslimin.709 703 HR.706 Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬bersabda :‫“ لعن ال آكل الربا و موكله و شاهده و كاتبه‬Alloh Ta’ala melaknat pemakan. Adapun menjual. menungganginya tidak besama dengan nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam dan penggunaan lainnya yang diperbolehkan sebelumnya maka boleh. .708 Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬bersabda : ‫لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة‬ ”Alloh Ta’ala melaknat wanita yang menyambung rambutnya dan yang minta disambungkan. Imran bin Hushain berkata :”Seakan aku melihat wanita itu berjalan di tengah-tengah manusia dan tidak ada seorang pun yang memperdulikannya. lalu ontanya mogok dan ia melaknatnya.704 ‘Amr bin Qais radhiallahu 'anhu berkata :”Jika seorang naik kendaraannya maka kendaraannya berkata :”Ya Alloh. sksi dan penulis riba”. terdapat seorang wanita Anshar naik di atas ontanya.

Muslim (1978) dan lainnya.724 Alloh Ta’ala melaknat orang yang mencela sahabat nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam.Ahmad (1/309). Ahmad (1/217).715 Alloh Ta’ala melaknat orang yang mengawini binatang.716 Alloh Ta’ala melaknat orang yang berbuat seperti perbuatan kaum Luth717 dan Alloh Ta’ala melaknat orang yang mendatangi dukun dan membenarkannya”. 724 Idem 725 HR. dari Abi Sa’id alKhudri. Alloh Ta’ala melaknat orang yang menyembelih untuk selain Alloh Ta’ala. 714 Telah disebutkan takhrijnya di muka.Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬melaknat wanita yang berteriak merontak ketika terkena musibah. Ibnu Hibban (587) dan Baihaqy secara marfu dari Ibni Abbas : Alloh Ta’ala melaknat orang yang. 712 HR. Bukhari (3237) dan Muslim (1437) 723 Telah disebutkan takhrijnya di muka.712 dan nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam berkata ‫ولعن من سب أمه‬ Alloh Ta’ala melaknat orang yang mencela bapak dan ibunya”. Bukhari (1296) dan Muslim (104) dan lainnya.721 Alloh Ta’ala melaknat istri yang tidur di malam hari dalam keadaan suami marah karena itri menolak melayani suami.725 710 711 HR. 713 ”Alloh Ta’ala melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya dan melaknat orang yang mencela ibunya”. Albani (5767) 716 Idem 717 Idem 718 Telah disebutkan takhrijnya di muka. alhadits. Ibnu Hibban(4417).Ahmad. Alloh Ta’ala melaknat orang yang mengawini binatang dan Alloh Ta’ala melaknat orang yang berbuat seperti kaum Luth (homo)”. 715 HR. (Irwaul Ghalil. Alloh Ta’ala melaknat orang yang mengubah batas tanah”.722 Alloh Ta’ala melaknat orang lelaki yang mendengar panggilan shalat tetapi tidak mendatanginya dan melaknat orang yang menyembelih untuk selain Alloh Ta’ala.711 orang yang mengubah ‫ صلى ال عليه و سلم‬Rasulullah ‫ : لعن ال من لعن والديه و‬batas-batas tanah. Alloh Ta’ala melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Lihat Jami Shahih. 719 Telah disebutkan takhrijnya di muka. menasabkan pada yang bukan nasabnya. Lihat Shahih Jami’ (3057) 722 HR. Adabul Mufrad (17). Thabrany (11546). Bukhari. Bukhari (2087) dari Abu Juhaifah radhiallahu 'anhu. 713 HR.723 Alloh Ta’ala melaknat pencuri.714 Dalam kitab Sunan disebutkan:”Alloh Ta’ala melaknat orang yang menyesatkan orang buta dari jalan. dha’if dan lihat Dha’if Jami’ (4693) 721 HR. Abu Dawud.710 melaknat pelukis gambar bernyawa. “Alloh Ta’ala melaknat orang yang menyesatkan orang buta di jalan.719 Melaknat wanita yang meronta ketika mendapat musibah dan orang-orang yang di sekitarnya. 720 HR. Tirmidzy. 769).718 Atau orang yang mencampuri istrinya di duburnya. HR. Hakim (4/356) dengan lafadz “Barangsiapa menyembelih untuk selain Alloh Ta’ala “. sanadnya shahih dari Ibnu Abbas radhiallahu 'anhu. wanita yang mencukur gundul rambutnya ketika mendapat musibah dan wanita yang menyobek bajunya ketika mendapat musibah.720 Alloh Ta’ala melaknat orang yang menjadi imam sedangkan makmum membencinya. Thabarani dari Ibni Abbas radhiallahu 'anhu dan dihasankan Albani dalam Silsilah Shahihah (2340) .

730 Shahih dengan lafadz “Barangsiapa menyuruh istri orang atau budak orang tersebut menipu suaminya atau menipu tuannya maka bukan dari golongan kami”.737 Alloh Ta’ala melaknat orang yang tidak amar ma’ruf nahi munkar jika mampu.734 Alloh Ta’ala melaknat orang yang melukai dengan besi panas pada wajah hewan.728 Alloh Ta’ala melaknat wanita yang tidak mencat kukunya dan wanita yang tidak memakai celak. Abu Dawud dan lainnya. 732 HR. 728 Dengan lafadz ini shahih dan akan datang takhrijnya. 737 Idem. 738 Telah disebutkan takhrijnya di muka.735 Alloh Ta’ala melaknat orang yang membela dan dibela dalam hukum Alloh Ta’ala jika telah sampai pada hakim dan melaknat wanita yang keluar dari rumahnya tanpa seijin suaminya.726 Alloh Ta’ala melaknat wanita yang memakai pakaian lelaki dan lelaki memakai pakaian wanita.736 Alloh Ta’ala melaknat orang yang istri yang tidur di malam hari meninggalkan suami sampai ia kembali ke suami.729 Alloh Ta’ala melaknat orang yang merusak istri orang lain atau menyuruh budak menipu tuannya730 Alloh Ta’ala melaknat suami yang mencampuri istrinya yang sedang haidl dan mencampurinya di duburnya. Muslim. Alloh Ta’ala melaknat orang yang berbuat dan diperlakukan seperti kaum Luth. 729 Wallahu a’lam.732 Alloh Ta’ala melaknat orang yang tidak mau bayar zakat yang wajib.733 Alloh Ta’ala melaknat orang yang menasabkan diri pada selain ayahnya atau menasabkan diri pada selain mawalinya (yang membebaskannya dari perbudakan). Lihat Shahih Jami (6223) 731 Telah disebutkan takhrijnya di muka. Idem. 734 735 Idem HR.738 726 727 Telah disebutkan takhrijnya di muka. Shahihah (2149) 736 Akan disebutkan nanti. . Ahmad dan Muslim dari Abi Hurairah radhiallahu 'anhu dengan lafadz :”Barangsiapa menunjuk pada temannya dengan senjata maka malaikat melaknatnya”.Alloh Ta’ala melaknat lelaki dan wanita bencong.727 Alloh Ta’ala melaknat orang yang kencing di tengah jalan. 733 Telah disebutkan takhrijnya di muka.731 Alloh Ta’ala melaknat orang yang mengacungkan senjatanya kepada orang lain.

746 Terdapat tiga hadits dan tidak ada lafadz laknat.739 Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬bersabda :”Enam golongan yang aku laknat dan Alloh Ta’ala melaknat mereka sedangkan tiap nabi dikabulkan doanya: Orang yang mendustakan takdir.‫لعن ال الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه و الدال عليه‬ Alloh Ta’ala melaknat : hamer. 745 Idem. 741 Idem 742 Tidak shahih. .746 Alloh Ta’ala melaknat orang yang menghinakan seorang muslim dan tidak menolongnya.744 Alloh Ta’ala melaknat orang yang menyembunyikan ilmu. pembawa. memimpin dengan kejam agar ia muia dan menghinakan orang yang dimuliakan Alloh Ta’ala. 743 Hadits yang ada tanpa lafadz “melaknat”. yang meminumkannya. Alloh Ta’ala melaknat orang yang bepergian di padang sahara sendirian. Alloh Ta’ala melaknat orang yang mengawini binatang.742 Alloh Ta’ala melaknat orang yang mengawini ibu dan anak perempuannya. yang minta dibawakan dan yang makan keuntungannya serta yang menunjukkan kepadanya”. pemerahnya. Telah disebutkan takhrijnya di muka.743 Alloh Ta’ala melaknat orang menyuap dan disuap serta yang perantaranya dalam hukum. Alloh Ta’ala melaknat pemimpin yang tidak sayang.740 Alloh Ta’ala melaknat orang yang menzinahi istri tetangga. Alloh Ta’ala melaknat lelaki dan wanita yang tidak mau menikah. pembelinya. penjualnya. 744 Telah disebutkan takhrijnya di muka. menghalalkan apa yang diharamkan Alloh Ta’ala. 739 740 Telah disebutkan takhrijnya di muka. Ketiga dha’if.745 Alloh Ta’ala melaknat orang yang menimbun barang agar terjual mahal.747 Kami berlindung kepada Alloh Ta’ala dari laknat Allah dan rasulNya.741 Alloh Ta’ala melaknat orang yang mengawini tangannya. orang yang minta diperahkan untuk diri sendiri atau orang lain. menghalalkan kekuasaanku apa yang diharamkan Alloh Ta’ala dan yang meninggalkan sunnahku”. penambah ayat kitabullah. peminumnya. Lihat Dha’if Jami’ (5355) 747 Telah disebutkan takhrijnya di muka.

dengan tujuan mendidik. Nasrani. Yang dibenarkan adalah apa yang telah aku sampaikan. Alloh Ta’ala para pelukis bernyawa. atau hai orang yang mendhalimi diri. menghardik dan hendaknya ucapannya lebih menancap di hati. pezina atau pencuri. Alloh Ta’ala melaknat orang-orang kafir. Alloh Ta’ala orang-orang fasik.Dzakwan. sampai mendoakan orang yang dhalim seperti :Semoga Alloh Ta’ala tidak memberi kesehatan badanmu dan doa yang sejenisnya. Boleh melaknat orang-orang yang bersifat tercela secara umum seperti dengan ucapan :Alloh Ta’ala melaknat orang-orang yang dhalim. Perkara yang mirip laknat adalah mendoakan kejelekan pada orang tertentu. Imam Ghazali mengisyaratkan akan keharamannya kecuali orang yang telah kita ketahui masuk neraka seperti Abu Lahab. ‘Ashiah yang mendurhakai Allah dan rasulNya. bersihkan hati kami dari ketergantungan dengan selain Engkau. atau perkataan yang serupa dengan itu yang tidak sampai pada kedustaan dan bukan ucapan tuduhan yang nyata atau ungkapan atau sindiran seandainya yang demikian itu benar. Adapun melaknat orang tertentu yaitu orang yang mempunyai sifat satu kemaksiatan seperti seorang Yahudi. Abu Jahal. orang tuaku dan seluruh kaum muslimin.748 maka yang demikian itu boleh karena nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam mengetahui mereka mati di atas kekafiran. pemakan harta riba maka menurut teks ayat dan hadits tidak mengapa. Fir’aun. Adapun orang-orang tertentu yang dilaknat Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬sebagaimana beliau melaknat Riklin. ia berkata :”Karena laknat adalah menjauhkan dari rahmat Alloh Ta’ala dan kita tidak tahu dengan apa seorang fasik dan kafir menutup ahir hayatnya. Sebagian ulama berkata :”Barangsiapa melaknat orang yang tidak pantas dilaknat maka segeralah ia mencabut ucapannya”. Haman dan orang-orang yang serupa dengan mereka. jadikanlah aku orang yang Engkau cintai dan mencintaiMu. maka hal ini tercela. Alloh Ta’ala melaknat Yahudi dan Nasrani. Muslim (675) .Pasal Ketahuilah bahwa melaknat seorang muslim diharamkan berdasarkan kesepakatan ulama. 748 HR. atau orang yang tidak melihat dirinya. atau hai orang yang lemah. Ya Alloh. dan yang sejenisnya sebagaimana telah disebutkan di depan. ampunilah dosaku. Demikian pula tercela dan tidak boleh melaknat seluruh hewan dan benda-benda mati. Pasal Diperbolehkan bagi orang yang beramar ma’ruf nahi munkar dan tiap pendidik berkata pada orang yang diajak bicara dalam perkara amar ma’ruf nahi munkar atau muridnya : celaka kamu.

sewa menyewa dan muamalah yang lainnya yang harus ditunaikan (Tafsir Ibnu Katsir –penerj ) . Dhahak berkata :”Perjanjian yang Alloh Ta’ala lakukan dengan umat ini adalah perintah agar mereka menenuaikan apa yang dihalalkan. sedangkan jalan sangat jauh. apakah kamu melihat dirimu sulit mendapat urusan yang menunjuki ? Sampai kapan kamu menyia-nyiakan waktu sedangkan Ia menghitung amal dengan raqib atid? Hari yang telah berlalu menjadi saksi yang adil dan diahiri oleh hari yang menyaksikanmu Bila kemarin kamu mengakui dosamu maka segeralah berbuat. laranganNya yang Ia larang. wahai orang yang menyukai apa yang membahayakan dan meninggalkan apa yang tidak bermanfaat. Alloh Ta’ala berfirman : ِ ُ ُ ْ ِ ُ ْ َ َُ َ َ ِ ّ َ َّ َ ‫ياأيها الذين ءامنوا أوفوا بالعقود‬ “Hai orang-orang yang beriman. dan 749 750 AlIsra :34 Meliputi perjanjian dengan : Allah yaitu menunaikan ibadah dengan sempurna.749 AzZujaj berkata :Tiap apa yang Alloh Ta’ala perintahkan atau larang disebut perjanjian.750 alWahidi berkata :”Ibnu Abbas berkata :Perjanjian adalah semua yang dihalalkan. kamu terpuji Jangan kamu tinggalkan amal-amal shaleh sampai besok barangkali hari esok datang sedang kamu tidak menjumpainya Bila kematian luput darimu dan teman karibmu menjemputmu ketahuilah bahwa kematian itu akan kembali menemuimu Dosa Besar Yang Ke Empatpuluh Lima Dusta dan Tidak Memenuhi Janji Alloh Ta’ala berfirman : ً ُ ْ َ َ َ َ ْ َ ْ ّ ِ ِ ْ َ ْ ِ ُ ْ ََ ‫وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤول‬ “Penuhilah janji muamalah di antara kamu. diharamkan dan yang diwajibkan dalam urusan shalat dan seluruh kewajiban yang lainnya. Muqatil bin Hayyan berkata :” ‫ وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤول‬Adalah perjanjian yang ً ُ ْ َ َ َ َ ْ َ ْ ّ ِ ِ ْ َ ْ ِ ُ ْ ََ Alloh Ta’ala tetapkan untuk kita dalam AlQur'an: berupa ketaatan yang Ia perintahkan agar kita melaksanakannya. yang diharamkan. perjanjian dengan rasul yaitu taat dan meneladaninya.Nasihat Wahai orang yang sedikit bekal. tunaikanlah perjanjian-perjanjian”. Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya”. perjanjian dengan kerabat yaitu silaturahim dan berbuat baik kepada mereka dan perjanjian dengan sesama manusia berupa perjanjian jual beli. Dan al'uhud jamak dari ‘ahdun. Al'aqd bermakna alma’qud yaitu yang dihukumi apa yang diwajibkan Alloh Ta’ala pada kita dan tidak diperbolehkan menguranginya”. yang diwajibkan dan yang diberi hukum dalam AlQur'an”.

Riwayat Muslim. Abu Dawud (4248.752 Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬berkata : ‫قال ال ثلثة أنا خصمهم يوم القيامة رجل أعطى بي ثم غدر ورجل باع حرا فأكل ثمنه ورجل استأجر أجيرا‬ ‫فاستوفى منه ولم يعط أجره‬ “Tiga golongan yang Aku membantahnya pada hari kiamat dan barangsiapa di dunia membantahKu maka pada hari ini Aku membantahnya (marah) : seorang menjanjikan sesuatu dan bersumpah dengan namaKu lalu ia dusta. jika berdebat melampaui batas dan jika bicara dusta”. Muslimin (1844). 755 HR. Muslim (1851) dari Ibni Umar radhiallahu 'anhuma. dan memperlakukan manusia dengan sikap yang ia sukai dan barangsiapa membaiat seorang imam/pemimpin maka berikan telapak tangannya kepadanya dan buah hatinya dan taatilah ia semampunya. orang yang menjual orang merdeka lalu makan uang hasil jualannya dan orang yang menyewa buruh yang telah menyelesaikan pekerjaannya lalu ia tidak membayar upahnya”. Jika salah seorang datang akan mengambil alih kepemimpinan maka penggellah lehernya”. jika berjanji menyelisihi. . Nasai (7/152) dan lainnya dari Ibni Amr radhiallahu 'anhu. 753 Telah disebutkan takhrijnya di muka. 754 HR.754 Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬bersabda : ‫من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بال واليوم الخر وليأت إلى الناس الذي يحب أن‬ ‫يؤتى إليه ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الخر‬ ”Barangsiapa menyukai dijauhkan dari neraka dan masuk sorga maka maka laksanakan apa yang mennjadi cita-citanya sedangkan ia beriman kepada Allah dan hari ahir.751 Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬berkata : ‫لكل غادر لواء يوم القيامة يقال هذه غدرة فلن بن فلن‬ ”Tiap orang yang dusta pada hari kiamat memiliki bendera yang dikatakan: Ini kedustaan fulan bin fulan”. Idem.melaksanakan perjanjian-perjanjian antara kamu dengan orang-orang musrik dan perjanjian di antara manusia.753 Diriwayatkan Bukhari. Wallahu alam”.755 751 752 Telah disebutkan takhrijnya di depan. Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬bersabda : ‫من خلع يدا من طاعة لقي ال يوم القيامة ل حجة له ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية‬ Barangsiapa melepaskan ketaatan kepada Alloh Ta’ala maka pada hari kiamat ia tidak punya alasan dan barangsiapa mati dalam keadaan tidak membaiat seorang pemimpin maka ia mati jahiliah”. Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬bersabda :” ‫أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من نفاق حتى يدعها إذا ائتمن خان‬ ‫وإذا عاهد غدر وإذا وعد أخلف وإذا خاصم فجر وإذا حد ث كذب‬ “Empat perkara yang bila ditemukan pada diri seseorang maka ia orang munafik murni dan bagi yang padanya terdapat bagian dari kemunafikan maka padanya terdapat bagian dari kemunafikan sampai ia meninggalkannya: Jika diberi amanah ia hianat.

mendengarkan apa yang diharamkan dan kehendak yang dilarang”. wahyu yang diturunkan kepada nabi shallallahu alaihi wa sallam dijaga. semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya”. Dan makna ayat : “Jangan sekali-kali kamu mengatakan tentang sesuatu dengan apa yang kamu tidak mengetahuinya ‫إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئول‬ ً ُْ َ ُ ْ َ َ َ َ َِ ْ ُ ّ ُ َ َ ُ ْ َ َ َ َْ َ َ ْ ّ ّ ِ Sesungguhnya pendengaran. Wallahu a’lam. padahal kamu tidak melihatnya. Dan ayat di atas adalah hardikan terhadap pandangan yang tidak dihalalkan. (Tafsir Ibnu Katsir. Akan tetapi dalam masalah ijtihadiah boleh dengan persangkaan (dhan yang kuat yang dekat pada kebenaran) dan akal. tetapi kamu tidak mendengarnya dan jangan kamu katakan “Aku melihatnya”. jin memiliki akal dan mengetahui kebenaran.Dosa Besar Yang Ke Empat Puluh Enam Membenarkan Dukun dan Ahli Perbintangan Alloh Ta’ala berfirman : ً ُْ َ ُ ْ َ َ َ َ َِ ْ ُ ّ ُ َ َ ُ ْ َ َ َ َْ َ َ ْ ّ ّ ِ ٌ ْ ِ ِ ِ َ َ َ ْ َ َ ُ ْ ََ َ ‫ولتقف ماليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئول‬ “Janganlah kamu berkata apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan756 tentangnya. (Tafsir alQurthuby) Faidah surat alJin: adanya jin. larangan syirik dan keadaan mahluk adalah sebagai mahluk dan tidak ada yang mengetahui perkara ghaib kecuali Allah Ta’ala. penglihatan dan hati. padahal kamu tidak tahu”. maka sesungguhnya Dia mengadakan penjaga-penjaga (malaikat) di muka dan di belakangnya.(diringkas dari Tafsir. asSa'dy –penerj ) AlJinn :26-27 .758 756 Larangan berkata tanpa ilmu atau dengan persangkaan. maka Dia tidak memperlihatkan kepada seorang pun tentang yang gaib itu. berkata alkalby :Janganlah kamu mengatakan apa yang kamu tidak memiliki ilmunya dan Qotadah berkata :”Jangan kamu katakan. perintah tauhid. Ilmu Ushul. penglihatan dan hati. semangatnya jin mendengarkan AlQur'an. Ibnu Utsaimin – penerj ) 757 AlIsra :36 758 Sehingga setan tidak mencuri wahyu yang diturunkan. Sesungguhnya pendengaran. semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya”. dan jangan kamu katakan “Aku tahu”. Kecuali kepada rasul yang diridai-Nya. rasulullah shallallahu alaihi wa sallam diutus kepada manusia dan jin.757 AlWahidi menafsirkan ayat ‫ ولتقف ماليس لك به علم‬Janganlah kamu berkata apa yang ٌ ِْ ِ ِ َ َ َ ْ َ َ ُ ْ ََ َ kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya”.”Aku mendengarnya”. Dan Alloh Ta’ala berfirman : ٍ ُ ّ ِ َ َْ ِ َ ّ ِ ‫عالم الغيب فل يظهر على غيبه أحدا }62{ إلمن ارتضى من رسول‬ ً َ َ ِ ِ ْ َ ََ ُ ِ ْ ُ َ َ ِ ْ َ ْ َ ِ َ (Dia adalah Allah) Yang Mengetahui perkara yang gaib. AlWalibi menyampaikan dari Ibnu Abbas radhiallahu 'anhuma:”Alloh Ta’ala akan menanyakan hamba-hamba tentang apa yang mereka pergunakan.

Adapun orang yang mengatakan:Kami diberi hujan dengan bintang ini dan itu. Arrafan adalah orang yang memberitahukan tempat-tempat barang hilang atau yang dicuri dan selainnya yang manusia tidak mengetahuinya. di pagi hari hambaKu beriman dan kafir padaKu Adapun orang yang mengatakan : Kami diberi hujan dengan karunia Alloh Ta’ala dan rahmatNya. Ahmad (2/429). 8/385. maka itulah orang yang beriman padaKu dan ingkar kepada bintang-bintang. Bukhari (846) Muslim (71) Abu Dawud (3906). 142) 761 HR. Nasai (3/165). (AlQaul Mufid. Sedangkan Kuhhan adalah orang yang memberitakan perkara ghaib yang belum terjadi seperti waktu datangnya Mahdi. Ibnul Jauzy. tidak ada serikat bagiNya dalam kerajaanNya maka Dia tidak memperlihatkan kepada seorang pun tentang yang gaib itu.762 Ulama berkata : Jika seorang muslim berkata :Kami diberi hujan melalui bintang ini dan itu sedangkan ia menghendaki bahwa bintang itulah yang mencipta. selesai shalat beliau menghadap ma’mum lalu berkata :”Apakah kalian mengetahui apa kata rabb kalian? Sahabat menjawab:”Allah dan rasulNya yang tahu”. yang waktu tadi malam turun hujan. orang yang suka menebak keadaan lahir seseorang melalui muka atau garis tangan.761 Zaid bin Khalid alJuhani radhiallahu 'anhu berkata : ‫صلى بنا رسول ال صلى ال عليه وسلم صلة الصبح بالحديبية في إثر السماء كانت من الليل فلما انصرف أقبل على‬ ‫الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم قالوا ال ورسوله أعلم قال قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فأما من قال‬ ‫مطرنا بفضل ال ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن‬ ‫بالكوكب‬ Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬shalat subuh bersama kami. 763 Dalam istilah ulama salaf makruh biasa diartikan haram sebagaimana disebutkan dalam kitab ini. Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam berkata :”KataNya. berbuat dan mengadakan hujan maka ia menjadi kafir murtad tidak diragukan lagi. maka itulah orang yang kafir terhadapKu dan beriman kepada bintang-bintang”. dan makna ayat :Sesungguhnya orang yang Allah ridhai mendapatkan risalah maka Ia perlihatkan perkara ghaib sesuai apa yang Ia kehendaki.Ibnul Jauzy berkata : Dia Allah Yang Mengetahui perkara yang gaib.759 Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬berkata : ‫من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بيقول فقد كفر بما أنزل على محمد‬ ”Barangsiapa mendatangi arrafan760 atau kahinan lalu membenarkan apa yang ia ucapkan maka ia telah ingkar/kafir terhadap yang diturunkan pada Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam”. karena petunjuk atas kebenaran para rasul itu adalah berita tentang hal yang ghaib dari mereka. Wallahu a’lam. Akan tetapi ulama masih berselisih pendapat keharamannya dan pendapat yang kuat menyatakan haram763 759 760 Zaadul Masir. ‫إلمن‬ ِ َِّ ٍ ُ ّ ِ َ َْ ‫ ارتضى من رسول‬Kecuali kepada rasul yang diridai-Nya”. – penerj . Jika ia mengatakan dengan keyakinan bahwa bintang itu tanda turunnya hujan dan hujan turun ketika ada tanda itu dan turunnya hujan itu karena perbuatan dan ciptaan Alloh Ta’ala maka ia tidak kafir. Shahih. Sehingga kami langsung menerjemahkannya dengan haram di samping itu konteks kalimat menunjukkan keharamannya. 762 HR. Hakim (1/8) dari Abi Hurairah radhiallahu 'anhu. Ayat ini dalil bahwa orang yang meyakini bintang-bintang memberitakan hal yang ghaib maka ia kafir”.

Hadits riwayat Bukhari. Bila burung terbang ke arah kanan ia meyakini bernasib baik dan bila burung terbang ke arah kiri ia yakini bernasib sial. dha’if. Diriwayatkan Bukhari dan Muslim. menganggap sial sesuatu karena mahluk dan keadaan dan meramal dengan menggariskan di pasir termasuk perdukunan dan yang semisalnya”. Dan inilah makna teks hadits. Ia mendengarkan lalu menyampaikan kepada para kuhhan. alJauhari berkata :” ‫ ”الجبت‬adalah julukan yang diberikan kepada berhala. Hadits riwayat Abud Dawud767 dan ia berkata : ‫ الطرق‬adalah hardikan yakni menghardik burung. Muslimin (2230) HR.Bukhari (2221) 767 HR. tukang sihir dan yang semisal mereka”.765 Aisyah radhiallahu 'anhu berkata :Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬berkata : ‫إن الملئكة تنزل في العنان وهو السحاب فتذكر المر قضي في السماء فتسترق‬ ‫الشياطين السمع فتسمعه فتوحيه إلى الكهان فيكذبون معها مائة كذبة من عند أنفسهم‬ "Sungguh para malaikat turun di awan lalu menyebutkan urusan yang diputuskan di langit ke tujuh. 766 Qabishah bin Abil Mukhariq radhiallahu 'anhu berkata :”Aku mendengar Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬berkata :”‫“ ”العيافة و الطيارة و الطرق من الجبت‬Menganggap sial dan untung karena terbangnya burung. 764 765 HR. Wallahu a’lam. Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬bersabda : ‫من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلة أربعين ليلة‬ ” Barangsiapa mendatangi arrafan lalu membenarkan apa yang ia ucapkan maka shalatnya tidak diterima empat puluh hari”. Sahabat bertanya:”Hai rasulullah.Albnay (842) . Kalimat ‫ في إثر السماء‬maksud daripada assama’ adalah hujan. Abu Dawud berkata : ‫العيافة‬adalah garis. Lalu setan mencuri berita yang disampaikan di langit. Kemudian kuhan-kuhan itu mencampurnya dengan seratus kedustaan dari diri mereka. lihat Dah’if Abi Dawud. mereka mengatakan tentang sesuatu yang terkadang benar? Jawab Rasulullah ‫صلى ال عليه و سلم‬ :”Ucapannya dari dari jin yang dipeliharanya lalu dilemparkan pada telinga temannya kemudian dicampur dengan lebi dari seratus kedustaan”. Bukhari (5762) dan Muslim (2227) 766 HR. menganggap baik atau sial dengan terbang burung.764 Aisyah radhiallahu 'anhu berkata : ‫سأل أناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكهان فقال لهم رسول الله صلى الله‬ ‫عليه وسلم ليسوا بشيء قالوا يا رسول الله فإنهم يحدثون أحيانا الشيء يكون حقا قال‬ ‫رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الكلمة من الجن يخطفها الجني فيقرها في أذن‬ ‫وليه قر الدجاجة فيخلطون فيها أكثر من مائة كذبة‬ “Para sahabat menanyakan tentang kuhan (dukun dan orang yang mengaku tahu perkara ghaib) kepada Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬lalu beliau menjawab :”Mereka itu tidak ada apa-apanya”.abu Dawud (3907) dan lainnya.karena yang demikian itu adalah lafadz-lafadz yang sering diucapkan orang-orang kafir. Riwayat Muslim. kuhan.

Nasihat Wahai hamba Alloh.Ahmad (1/311). Kafan-kafan itu telah robek di liang-liang lahad memanggil orang-orang yang arif (‫كل من‬ ‫“ ) عليها فان‬Segala sesuatu yang di atas bumi binasa”. memeluk tanah dan berpisah dengan harta. dipermaikan oleh malam-malam yang panjang`.Abu Dawud (3905). dilupakan kekasih setelah beberapa malam. sibuk dari anak-anak dan harta. Maka kami meminta kepada Alloh Ta’ala keselamatan dan perlindungan dari segala kejelekan duni dan ahirat. 6/47) . pikirkanlah orang-orang sebelum kamu sebelum kamu mati. Andaikata mereka diijinkan bicara niscaya akan bicara : Bagi yang melihat kamu maka bicaralah pada dirinya bahwa ia berdiri di atas sesuatu yang segera sirna Perputaran masa tidak menyisakan sesuatu untuknya dan kebisuan gunung tidak akan datang dengannya Barangkali orang-orang telah singgah di sekitar kami minum hamer dengan air yang sirna Cangkir-cangkir dihidangkan untuk mereka sedangkan pembebasan kuda meloncat-loncat dengan kemuliaan Mereka meramaikan kehidupan dengan kenikmatan Putihnya dirham yang tidak mustahil adanya Kemudian masa itu mempermainkan mereka Demikian itu masa binasa bersama manusia Dosa Besar Yang Ke Empatpuluh Tujuh Istri Yang Durhaka dan Sombong Pada Suami Alloh Ta’ala berfirman : َ ‫والتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلتبغوا عليهن سبيل إن ا‬ ‫َ ّ ِ َ َ ُ َ ُ ُ َ ُ ّ َ ِ ُ ُ ّ َ ْ ُ ُ ُ ّ ِ ْ َ َ ِ ِ َ ْ ِ ُ ُ ّ َِ ْ َ َ ْ َ ُ ْ َ َ َ ْ ُ ََ ْ ِ ّ َ ِ ً ِ ّ ل‬ ‫كان عليا كبيرا‬ ً ِ َ ّ َِ َ َ 768 HR. ia menambah sihir selama ia mengambil ilmu perbintangan”. lihatlah semua urusanmu sebelum kamu masuk ke alam kubur. dishahihkan Albani dalam Shahih alJami’ (6074) Adapun mengetahui ilmu perbintangan untuk mengetahui arah kiblat dan arah mata angin maka tidak dilarang. keadaan-keadaan telah mengubah mereka. maka bersiap-siaplah untuk pergi sebelum terhalang pergi. (Aunul Ma’bud. Di manakah teman-teman dekat dan saudara ? Di manakah orang-orang yang meninggikan gedung-gedung ? Mereka telah pergi dari dunia ini.Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬berkata : ‫من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد‬ ”Barangsiapa mencuplik ilmu nujum sungguh ia mencuplik satu cabang dari sihir.768 Ali bin Abi Thalib radhiallahu 'anhu berkata :”Kuhan adalah tukang sihir dan tukang sihir adalah kafir”.

nasihati. alWahidi berkata : (‫ )نشوز‬artinya istri mendurhakai suami dan merasa lebih tinggi ُُ daripada suami”. Albany (1075) . ‫“ واضربوهن‬dan pukullah mereka” yaitu pukulan ّ ُ ُِ ْ َ yang tidak menyakitkan. Ibnu Abbas radhiallahu 'anhuma berkata : “Yaitu memukul seprti meninju untuk mendidik istrinya dan suami diperbolehkan memukul istri yang nusyuz dengan pukulan yang diperbolehkan dalam ayat”. Dalam kitab Shahiani disebutkan bahwa Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬berkata : ‫إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملئكة حتى‬ ‫تصبح‬ “Jika seorang suami memanggil istri untuk melayaninya di tempat tidurnya. ‫“ فلتبغوا عليهن‬Kemudian jika mereka ّ ِ ْ ََ ُ ْ َ َ َ menta`atimu. Sya’bi dan Mujahid berkata :”Yaitu ditinggalkan tempat tidurnya. ِ ِ َ َْ ِ ّ ُ ُ ُ ْ َ ‫ واهجروهن في المضاجع‬Ibnu Abbas berkata :Yaitu dibelakangi tidurnya oleh suami di atas tempat tidur dan tidak diajak bicara”. maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Bukhari (5194) dan Muslim (1436) 772 HR. Baihaqy (1/389). Ibnu Abbas radhiallahu 'anhuma berkata :”Janganlah kamu mencari-cari kesalahan mereka”. Ibnu Khuzaimah (940). Kemudian jika mereka menta`atimu. Bukhari (3237) dan Muslim (1436) dan lainnya. Dan lafadz Shahihaini juga : ‫إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها فتأبى عليه إل كان الذي في السماء ساخطا عليها‬ ‫حتى يرضى عنها زوجها‬ ”Jika seorang istri bermalam dengan meninggalkan tempat tidur suaminya dan ia enggan melayani suami maka yang di langit marah padanya sampai suaminya ridha”. istriْ ُ َ ْ َ َ ْ َِ istri mentaatimu”. tidak mencampurinya”. 771 HR.770 Dalam lafadz lain disebutkan : ‫فبات غضبان عليها لعنتها الملئكة حتى تصبح‬ ”Lalu suaminya marah pada istrinya maka para malaikat melaknatnya sampai subuh”.Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya (angkuh dan tidak taat kepada suami). Hibban (5355).772 769 Allah menolong istri-istri dan marah pada suami yang tetap mendhalimi istri yang telah taat kepadanya sesudah dihukum (Tafsir Ibnu Katsir –penerj ). janganlah mereka dijimak. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar769. lalu istrinya tidak mau melayani maka para malaikat melaknatnya sampai subuh”. ‫“ فإن أطعنكم‬Jika mereka. ‫“ فعظوهن‬Nasihatilah. dha’if dalam Silsilah Dha’ifah. istri yang dimurkai suaminya sampai suaminya ridha kepadanya dan pemabuk sampai ia siuman”. yaitu taat pada perintah. ‘Atha’ berkata : “Istri memakai parfum di hadapan suami tetapi ia menolak perintah suami dan tidak taat lagi setelah ia taat”. maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya”.771 Jabir bin Abdillah radhiallahu 'anhuma berkata : ‫ثلثة ل يقبل الله لهم صلة ول يرفع لهم إلى السماء حسنة العبد البق حتى يرجع إلى‬ ‫موالية فيضع يده في أيديهم والمرأة الساخط عليها زوجها حتى يرضى والسكران حتى‬ ‫يصحو‬ ” Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬berkata :”Tiga golongan yang tidak diterima shalat dan amal kebaikannya tidak diangkat ke langit : budak yang durhaka pada tuannya sampai ia kembali kepada tuannya lalu meletakkan tangannya di atas tangan tuannya. yakni ّ ُ ُ َِ nasihatilah dengan kitabullah dan ingatkanlah istri terhadap perintah Alloh Ta’ala”.AnNisa :34 770 HR. jika tidak menerima nasihat dan tidak dijimak maka pukullah mereka dengan pukulan yang tidak menyakitkan.

Tirmidzy (1160). Diriwayatkan Abu Syaikh. Karena nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam berkata : ‫إذا دعا الرجل زوجته لحاجته فلتجبه وإن كانت على التنور‬ ”Jika seorang suami memanggil istrinya ke tempat tidur maka istrinya haruslah mendatanginya walaupun ia sedang di dapur”. Nasai. menjauhi kemarahannya dan tidak boleh menolak kapan saja suami menghendakinya. dan Thabarani (8235).Ibnu Majah (1854) dan lainnya. bahwa Rasulullah ‫ : صلى ال عليه و سلم‬Amalan yang pertama kali ditanyakan pada istri pada hari kiamat adalah tentang shalat dan suaminya”. 776 Abdullah bin ‘Amr radhiallahu 'anhu berkata Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬berkata : ‫ل ينظر ال إلى امرأة ل تشكر لزوجها و هي ل تستغنى عنه‬ ”Alloh Ta’ala tidak melihat istri yang tidak berterima kasih pada suaminya padahal ia sangat membutuhkan suaminya”. dha’if dalam Dha’if Jami’ (2226) 780 HR.779 Maka wajib bagi istri mencari keridhaan suami dalam perkara yang ma’ruf.778 Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬bersabda : ‫” أيما امرأة ماتت و زوجها عنها راض دخلت الجنة‬Istri mana saja yang mati dan suaminya ridha kepadanya maka ia masuk sorga”. sanadnya hasan. Sesungguhnya ia adalah sorga dan nerakamu”. sanadnya hasan. Hadits riwayat Tirmidzy. Bukhari (5195) dan Muslim (1026) 775 HR.AlKhatbib. shahih dari Abi Hurairah radhiallahu 'anhu. Tirmidzy (1159). (Silsilah Dha’ifah. 778 HR. Tirmidzy (1159). 777 HR. Dan Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬berkata : ‫ولو كنت آمرا أحدا ان يسجد لحد لمرت المرأة أن تسجد لزوجها‬ ”Andaikata aku memerintahkan seorang sujud pada orang maka aku perintahkan istri sujud pada suami”. 22221) 779 HR. Ibnu Hibban (4162) dan lainnya.774 Istri dilarang puasa sunnah ketika suami di rumah kecuali ijin suami karena istri wajib menunaikan hak suami (seperti jimak) dan taat kepadanya. Ahmad (4/22). HR. Syaikh Albani berkata :”Palsu”. Diriwayatkan Nasai. 776 HR. 773 Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬berkata : ‫ل يحل لمأة تؤمن بالله و اليوم الخر أن تصوم وروجها شاهد إل بإذنه ول تأذن في بيته‬ ‫وهو شاهد إل بإذنه‬ ”Tidak halal bagi wanita yang beriman kepada Alloh Ta’ala dan hari ahir puasa (sunnah) sedangkan suaminya hadir di rumah kecuali dengan ijin suami dan tidak memberi ijin masuk rumah kecuali dengan ijin suami”.775 Bibi Hushain bin Mihshan menyebutnyebut suaminya di hadapan nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam lalu nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam berkata :”Lihatlah di manakah posisimu terhadap suaminu. shahih mauquf.777 Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬bersabda : ‫إذا خرجت المرأة من بيت زوجها لعنتعها الملئكة حتى ترجع أو تتوب‬ Jika seorang istri keluar dari rumah suaminya maka para malaikat melaknatnya sampai ia kembali atau tobat”. 780 773 774 Hadits mursal. Ahmad (4/341) dan Thabarani (532). Riwayat Bukhari. Tsawabul A’mal dari Anas secara marfu. Tarikh (6/200) dari Anas. Isratun Nisa (251). .Hasan alBashri berkata :”Seorang yang mendengar dari nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam mengatakan padaku.

784 HR. Tirmidzy (135). Jika ia tathaharna yaitu mandi dengan air”. tidak boleh membanggakan kecantikannya di hadapan suami walaupun ia cantik dan tidak boleh mencela suami jika suami mempunyai cacat. dan janganlah kamu mendekati mereka781 mereka. Ibnu Majah (639) dari jalan Hammad bin Salamah dari Hukaim dari Abi Tamimah alHujaimy dari Abi Hurairah radhiallahu 'anhu. Sebelum mandi janabah atau tayamum bagi yang punya udzur tidak halal dicampuri (Tafsir Ibnu Katsir –penerj ).AlBaqarah :222 783 HR. Karena Alloh Ta’ala berkata : َ ْ ُ ْ َ َّ ّ ُ ُ َ ْ َ َ َ ِ ِ َ ْ ِ َ َ ّ ُِ َ ْ َ ‫فاعتزلوا النسآء في المحيض ولتقربوهن حتى يطهرن‬ “Oleh sebab itu janganlah kamu bersenggama ketika wanita(istri) sedang haidh. makan dan tidur bersama kecuali jimak (Ibnu Katsir –penerj ) . istri senantiasa siap melayani suami. Akan tetapi istri harus taat pada suami dalam perkara lain yang baik. Abu Dawud (3904). sebelum mereka suci dari darah haidl dan mandi janabah782.Ulama berkata :”Kecuali bila istri mempunyai udzur seperti haidl atau nifas maka ia tidak halal melayani suami dan bagi suami juga tidak halal meminta dilayani istri waktu haidl dan nifas dan tidak mencampurinya sampai suci dan mandi besar. 479). jika ia menyakiti atau disakiti suami mendatangi suaminya. Yakni janganlah kamu mendekati jimak dengan istri sebelum istri suci dan mandi. Darimy(1136).783 Dan hadits : ‫“ حائضا أو امرأة في دبرها : ملعون من أتى‬Dilaknat orang yang mencampuri wanita/istrinya yang sedang haidl atau di duburnya”. Sedangkan masa nifas empat puluh hari. 479). Ahmad (4/444. Berkata AlAshma’i :”Aku masuk ke sebuah perkampungan badui. Abu Dawud (2162). Di sana aku melihat seorang wanita yang sangat cantik yang memiliki suami berwajah jelek. mencium. Nasai (1/78). barangkali ia orang yang berbuat baik antara dirinya dan Alloh Ta’ala lalu Alloh Ta’ala menjadikanku pakaiannya dan barangkali aku berbuat jelek lalu Ia menjadikannya hukuman bagiku”. Shahih alJami’ (5889) dari Abi Hurairah radhiallahu 'anhu. Aisyah radhiallahu 'anha berkata :”Hai para wanita seandainya kamu mengetahui hak suamimu atas kamu niscaya salah seorang dari kamu mengusap debu yang ada di kedua kaki suaminya dengan pipinya”. mendahulukan hak suami atas haknya dan hak kerabat dekatnya. 781 782 Boleh mendekap.784 Hukum wanita Nifas seperti haidl. Berdasarkan sabda nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam di muka: : ‫من أتي حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد‬ “Barangsiapa mencampuri wanita yang haidl atau lewat duburnya atau mendatangi kahin maka ia telah ingkar terhadap syariat yang diturunkan kepada Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam ”. . Ibnu Qutaibah berkata :”Makna suci ialah darah haidlnya berhenti. Hendaknya istri mengetahui bahwa ia bagaikan budak suami yang tidak berbuat pada diri dan harta suami kecuali dengan seijin suami. Tidak halal bagi istri yang nifas dan haidl mentaati suami yang mengajak bersenggama padanya.Ahmad (4/444. Aku bertanya kepada wanita itu:” Bagaimana kamu rela menjadi istri dari suami seperti ini?” Jawabnya: “Dengarkanlah hai bapak. Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬bersabda :”Istrimu yang shalih calon penghuni sorga adalah istri yang menyayangi suami.

Tirmidzy (1159). berdiri mengantar suami ketika suami hendak pergi. ikan-ikan di lautan. penyayang. Thabarany (4598). senantiasa berhias di hadapan suami. Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam berkata : ‫” أيما امرأة ماتت و زوجها عنها راض دخلت الجنة‬Istri mana saja yang mati dan suaminya ridha kepadanya maka ia masuk sorga”. menerima rizki yang sedikit dari suaminya.Ibnu Majah (1854) dan lainnya.785 Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬bersabda : ‫إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت بعلها دخلت من أي‬ ‫أبواب الجنة شاءت‬ “Jika seorang istri shalat lima waktu. jika suaminya ada ia tahan lidah dari mendahului bicara dengan 785 786 HR. ketika di tempat tidur. menjauhi dari seluruh apa yang membuat suami marah. Ibnu Hibban (4163). malaikatmalaikat dan seluruh manusia. dha’if dalam Dha’if Jami’ (2226) HR. Istri mana saja yang nermurah wajah di hadapan suami maka ia dalam kemurkaan Alloh Ta’ala sebelum ia membuat suami marah dan minta keridhaannya. diam ketika suami bicara. menundukkan pandangan matanya. suami dan mencari keridhaan suami dengan sungguh-sungguh. Istri mana saja yang keluar dari rumahnya tanpa seijin suaminya maka malaikat-malaikat melaknatnya sampai ia kembali”. memuliakan keluarga dan kerabat suami dan memandang perkara yang sedikit dari suami sebagai sesuatu yang besar dan mulia. tidak menghianati suami ketika suami tidak ada di rumah. rasulNya. puasa ramadhan dan mentaati suami dalam perkara yang ma’ruf maka ia masuk sorga dari arah pintu mana yang ia kehendaki”. Istri mana saja yang durhaka pada suaminya maka ia mendapat laknat dari Alloh Ta’ala. menawarkan dirinya ketika suami hendak tidur. suami.786 Diriwayatkan dari nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam katanya:”Memintaakan ampunan bagi wanita yang taat kepada suaminya: burung di angkasa. berdiri menjemput suaminya yang datang dari bepergian. malaikatmalaikat di langit. Wajib bagi istri senantiasa malu pada suaminya. Pasal Pasal Keutamaan Istri Yang Taat Pada Suami dan Kerasnya Siksaan Pada Istri Yang Durhak Hendaknya bagi istri yang takut kepada Alloh Ta’ala bersungguh-sungguh mentaati Allah. Maka suami adalah sorga dan neraka bagi istri. sabar. pemalu. membersihkan mulut dengan siwak. .787 Dari nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam :“ Empat golongan wanita penghuni sorga dan empat golongan wanita penghuni neraka :Adapun empat golongan wanita penghuni sorga adalah :Wanita yang suci dan taati pada Alloh Ta’ala. jika suaminya tidak ada ia jaga dirinya dan harta suami. dan lainnya dishahihkan Albani dalam Shahih Jami’ (661) 787 Aku tidak menemukan sumbernya. pada harta dan diri suami. selalu memakai wewangian. misik dan parfum atau selain itu. mentaati perintahnya. matahari dan bulan selama ia dalam keridhaan suaminya.meletakkan tanggannya di tangan suaminya lalu berkata :”Aku tidak bisa tidur sebelum kamu meridhaiku”. tidak mengghibahi suami.

suami. lelaki lain tidak selamat dari penampilannya. jika ia selamat. minum dan tidur. . mempercantik dirk. Bukhari (3241) dan Muslim (2737) dari Ibnu Abbas radhiallahu 'anhuma. Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬bersabda : ‫اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء وأطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء‬ “Aku melihat neraka dan aku lihat kebanyakan penghuninya adalah wanita”. beribadah kepada Alloh Ta’ala dan taat kepada suaminya. Dalam hadits disebutkan :”Wanita adalah aurat maka tahanlah di rumah”. rasul dan suaminya”. Adapaun empat golongan wanita calon penghuni neraka adalah: wanita yang buruk ucapan pada suami yakni banyak bicara dan jelek ucapan pada suaminya. keluar membuat lelaki tergoda. Tidak ada pencarian keridhaan pada Alloh Ta’ala yang lebih utama selain ia tinggal di rumah. Tirmidzy (1173). Akan tetapi diriwayatkan dari Sa’d secara marfu’ dengan sanad shahih dengan lafadz :”Empat golongan wanita yang bahagia” dan “Empat golongan wanita yang celaka”. taat pada Alloh. jika ia keluar dari rumahnya setan mengikutinya dengan membuat ia menarik di hadapan lelaki lain”. Keempat : wanita yang keinginannya hanya makan. Oleh karena itu nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam berkata : ‫المرأة عورة فإذا خرجت من بيتها استشرفها الشيطان‬ ”Wanita adalah aurat.789 Hal ini disebabkan wanita tidak mentaati Alloh Ta’ala.791 Karena wanita jika keluar ke jalan maka keluarganya akan bertanya kepadanya:”Kamu hendak ke mana?” Ia menjawab :”Aku akan menjenguk orang sakit. Ali berkata kepada istrinya. Ummu Salamah radhiallahu 'anha mengisahkan bahwa Maimunah radhiallahu 'anha berkata : 788 Aku tidak menemukan sumbernya dengan lafadz ini. Albany (669). Albany (887) 789 HR. 791 Aku tidak menemukan sumbernya. maka setan senantiasa bersamanya sampai ia keluar dari rumahnya. tidak ada keinginan shalat. mengantar jenazah”. Ibnu Hibban (598).788 Jika seorang istri memiliki sifat ini dan keluar rumah tanpa ijin suami maka ia terlaknat dan calon penduduk neraka kecuali bila ia tobat. rasul. Kedua : wanita yang membebani suami dengan sesuatu yang suami tidak mampu. shahih. Thabarany (10115) dari Ibnu Mas’ud radhiallahu 'anhu.suaminya.790 Wanita yang paling mulia di sisi Alloh Ta’ala adalah wanita yang suka tinggal di rumah. jika suaminya ada ia menyakiti suami dengan ucapannya. lihat Shahih alJami’. Ketiga :wanita yang tidak menutup wajah dari lelaki asing dan keluar rumah dengan berdandan seronok. jika suaminya tidak ada ia tidak menjaga dirinya. berhias ketika hendak ke luar rumah dengan memakai pakaian yang paling dibanggakannya. wanita yang ditinggal mati suami dan mempunyai banyak anak kecil. Ali radhiallahu 'anhu berkata :”Mengapa kamu tidak malu dan cemburu? Salah seorang dari kalian membiarkan istrinya keluar ke tempat banyak lelaki yang mereka melihatnya dan ia melihat mereka”. 790 HR. disebutkan dalam Shahih Jami’. ia tahan dirinya demi mengurus dan mendidik anak-anaknya dengan baik tidak menikah karena hawatir mentelantarkan anak-anaknya. Fathimah radhiallahu 'anha :”Hai Fathimah apa yang terbaik bagi wanita ?” jawab Fathimah :”Ia tidak melihat lelaki dan lelaki tidak melihatnya”.

setelah turun ayat perintah hijab. Aku. otaknya mendidih. wanita digantung dengan lidahnya sedangkan air yang sangat panas dimasukkan dalam tenggerokannya. berjalan menundukkan pandangan.Mereka menjawab:”Hai rasulullah. seorang wanita yang diikat kedua kakinya sampai kedua payu daranya dan kedua tangannya sampai ubun-ubunnya. saudara. Dikisahkan ada seorang wanita yang suka berhias ketika keluar rumah meninggal dunia. pada malam aku diperjalankan dari Mekkah ke Baitul Maqdis aku melihat wanitawanita umatku disiksa dengan bermacam-macam siksaan sehingga aku menangis karena melihat keras siksanya. berbadan keledai yang disiksa ribuan siksaan. sesungguhnya ia wanita yang suka berhias keluar rumah ketika di dunia”. beda dengan yang ada dalam kitab asli. Apabila seorang wanita terpaksa keluar rumah untuk memenuhi keperluannya seperti berkunjung ke tampat orang tuanya. ke tempat buang air dan yang semisalnya dari apa yang mengharuskan ia keluar maka ia boleh keluar dengan syarat minta ijin suami. bukankah ia seorang yang buta. – penerj. Salah seorang dari keluarganya melihatnya dalam mimpi ia menghadap Alloh Ta’ala dengan pakaian yang amat tipis. lalu angin bertiup dan menyingkap pakaiannya lalu Alloh Ta’ala berpaling darinya dan memerintahkan malaikatnya:” Ambillah ia ke arah kiri menuju neraka. HR. Abu Dawud (4112) dari Ummi Salamah radhiallahu 'anha. tidak melihat dan mengetahui kita?” Maka nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam berkata :”Apakah kamu berdua buta. tidak berhias. wanita yang digantung dengan payudaranya.‫فبينا نحن عنده أقبل بن أم مكتوم فدخل عليه وذلك بعد ما أمرنا بالحجاب فقال رسول‬ ‫الله صلى الله عليه وسلم احتجبا منه فقلت يا رسول الله أليس هو أعمى ل يبصرنا ول‬ ‫يعرفنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفعمياوان أنتما ألستما تبصرانه‬ “Ketika kami di sisi nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam tiba-tiba Abdullah bin Ummi Maktum yang buta masuk. wanita berkepala babi. bukankah kamu melihat?”792 Sebagaimana lelaki harus menundukkan pandangannya dari melihat wanita asing demikian juga bagi wanita harus menundukkan pandangannya dari melihat lelaki asing sebagaimana telah disebutkan dari Fathimah radhiallahu 'anha bahwa yang terbaik baik bagi wanita adalah ia yang tidak melihat laki-laki dan laki-laki tidak melihatnya. Lalu. Tirmidzy (2940). Lalu Fathimah 792 Lafadz ini yang kami temukan dalam Sunan Abi Dawud. Aku melihat beliau sedang menangis tersedu-sedu. apa yang menyebabkan anda menangis begitu ?” Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬menjawab :”Hai Ali. dha’if dalam Dha’if Abi Dawud (887) dan alIrwa (1806) . tidak menoleh ke kanan dan ke kiri. memakai pakaian yang biasa pakai di rumah rapat yang menutupi seluruh badan. Jika ia tidak melakukan yang demikian maka ia maksiat. wanita berwajah anjing sedangkan api masuk ke dalam mulut dan keluar dari duburnya sementara malaikat memukul kepalanya dengan pukulan api”. lalu aku bertanya :”Jaminanmu adalah ayah dan ibuku hai rasulullah. lalu nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam berkata :”Tutupi wajahmu darinya”. Ali bin Abi Thalib radhiallahu 'anhu berkata :”Pada suatu hari aku dan Fathimah masuk ke rumah nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam. Aku melihat : seorang wanita digantung dengan rambutnya.

haidl dan mempermainkan shalat. adapun adapun wanita yang digantung dengan rambutnya adalah wanita yang di masa hidupnya tidak menutup rambutnya dari pandangan laki-laki asing.Ibnu Majah (2014) Thabarany (20/113). wanita yang digantung dengan payudaranya adalah wanita yang tidak mau melayani suaminya.Tirmidzy (1184). siksaan besarlah istri yang durhaka pada suaminya”. memberi nafkah. lemah-lembut. Ibnu Majah (1851) .794 Pasal Kewajiban Suami Terhadap Istri Jika istri diperintahkan taat kepada suami dan dituntut mencari keridhaannya maka demikian juga sebaliknya seorang suami diperintahkan berbuat baik. lemah-lembutlah terhadap istri. Hak istrimu atas kamu adalah kamu memberi pakaian dan makan yang layak pada istrimu dan hakmu atas istrimu adalah tidak boleh ada seorang yang kamu benci menginjakkan tempat tidurmu dan tidak diijinkan masuk orang yang kamu benci”.berdiri seraya bertanya :”Ya rasulullah apa perbuatan mereka sehingga mereka disiksa dengan cara itu?” Jawab Rasulullah ‫”: صلى ال عليه و سلم‬Hai anakku. semoga Alloh Ta’ala memerangimu!”. Albani (7192) 795 HR. Ahmad (5/242). wanita yang digantung dengan lisannya adalah wanita yang menyakiti suaminya. HR. Tirmidzy (1163). shahih dalam Shahih Jami’. wanita yang berwajah anjing dan api masuk dari mulut dan keluar dari duburnya adalah wanita yang suka mengungkit pemberiannya dan dengki. seorang wanita yang diikat kedua kakinya sampai kedua payu daranya dan kedua tangannya sampai ubun-ubunnya dan ular-ular dan kalajengking menggigitnya adalah wanita yang membersihkan badan dari janabah. 795 Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬menyebut istri tawanan suami. Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬bersabda : 793 794 Aku tidak menemukan sumbernya.793 Mu’adz bin Jabal radhiallahu 'anhu berkata :Rasulullah ‫صلى ال عليه و سلم‬ berkata :”Tidaklah seorang istri menyakiti suaminya di dunia kecuali istrinya yang dari bidadari di sorga berkata : ‫ل تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إل قالت زوجته من الحور العين ل تؤذيه قاتلك الله‬ ”Janganlah kamu menyakitinya. Hai anakku. Ketahuilah sesungguhnya bagimu ada hak atas istrimu dan bagi istrimu ada hak atasmu. Karena Alloh Ta’ala berfirman :”‫“ و عاشروهن بالمعروف‬Dan pergaulilah istri dengan cara yang ma’ruf”. wanita yang berkepala babi dan berbadan keledai adalah wanita yang suka namimah. Muslim (11218). sabar atas kejelekan sebagian ahlak istri. pakaian dan bergaul dengan baik dengan istrinya. Dan Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬bersabda : ‫واستوصوا بالنساء خيرا أل إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا فأما حقهن‬ ‫عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن حقكم على نسائكم فل يوطئن فرشكم‬ ‫من تكرهون ول يأذن في بيوتكم لمن تكرهون‬ ”Terimalah nasihatku.

aku menahannya karena ia mempunyai hak atasku. Diriwayatkan dari salah seorang yang shalih yang mempunyai saudara lelaki yang shaleh juga yang ia kunjungi tiap tahun sekali. istirahat selamanya. Umar berkata :”Hai saudaraku. shahih dalam Silsilah Shahiha (1/513) 797 Aku tidak menemukan sumbernya dengan lafadz ini akan tetapi dengan lafadz ‫أمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا و‬ ‫“ ألطفهم بأهله‬Orang beriman yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik ahlaknya dan paling lembut terhadap istrinya”. Ibnu Hibban dari Aisyah radhiallahu 'anha. . Lelaki itu pergi pulang dan berkata dalam hati :”Jika demikian keadaan Umar padahal ia sangat kuat dan takwa – ia amirul mukminin – lalu bagaimana dengan keadaanku?” Umar keluar melihat lelaki itu pergi pulang dari pintu rumahnya. Dalam sebuah riwayat : ‫” خيركم ألطفكم بأهله‬Sebaik-baik kamu adalah yang paling lembut terhadap istrinya”. pembuat roti. Wanita itu mulai mencela suaminya. aku mendengar istrimu sama juga seperti istriku kemudian aku kembali pulang sambil berkata dalam hati : “Jika demikian keadaan Umar padahal ia sangat kuat dan takwa – ia amirul mukminin – lalu bagaimana dengan keadaanku?”. Ia 796 HR. Allah tidak mengembalikannya lagi. Tiba-tiba ia mendengar istri Umar berani berkata lantang dan membantah Umar. sesungguhnya yang demikian itu sebentar saja”. HR. lalu istri saudaranya bertanya:”Siapa?” Jawabnya :”Aku saudara seiman suamimu.yang demikian itu bukan wajib atasnya. Ia berdiri di depan pintu Umar radhiallahu 'anhu menunggu ia keluar.797 Dan nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam adalah suami yang paling lembut terhadap istri-istrinya. istri yang sabar terhadap kejelekan ahlak suami maka akan diberi pahala semisa Asiah yang sabar menghadapi suaminya Fir’aun”. tidak menyelamatkannya dan berbuat sekehendakNya”. aku datang untuk berkunjung”. Pada suatu hari ia mengunjunginya.‫خيركم خيركم لهله‬ ”Sebaik-baik kamu adalah orang yang paling baik ahlaknya pada istri”. dengannya hatiku merasa tenang sehingga aku tidak melakukan perkara haram. Lelaki itu berkata :”Hai amirul mukminin. demikian juga istriku”. shahih dalam Shahih Jami.Albani (3316) 798 Aku tidak menemukan sumbernya. ia juru masakku. 796 Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬berkata :”Suami yang sabar terhadap kejelekan ahlak istrinya akan diberi pahala semisal pahala nabi Ayyub atas musibahnya. aku datang untuk mengadukan ahlak dan keberanian istriku padaku. pencuci pakaian. Darimy(2260). Wanita itu berkata :”Ia mencari kayu bakar. Sesampai di depan pintu rumah ia mengetuk pintu. Ketika ia berdiri di atas pintu tiba-tiba suaminya datang dari arah gunung membawa kayu bakar di atas punggung harimau dan ia menuntunnya di depannya. lalu ia memanggilnya:”Apa keperluanmu hai orang lelaki?” Jawabnya:”Hai amirul mukminin. Sedangkan ‘Umar diam. Maka aku menahannya untuk itu.798 Diriwayatkan bahwa seorang lelaki menemui Umar bin Khathab mengeluhkan ahlak istrinya. menyusui anak-anakku…. Tirmidzy (3895). Ahmad (6/47) dan Baihaqi (8719). Umar radhiallahu 'anhu berkata :”Maka tahanlah hai saudaraku.

sebentar lagi ia akan datang. Maka Alloh Ta’ala menundukkan seekor harimau yang kamu lihat membawakan kayu bakar dengan sebab aku sabar dan memikul gangguan istriku. Keutamaan ini mengharuskan setiap orang yang mengharap pahala dan menginginkan kebaikan yang di sisi Alloh Ta’ala haruslah berlaku sabar dan mengikat dirinya dengan ikatan kesabaran. Aku sangat capek mengurus dan menanggungnya.datang dan memberi salam dan mengucapkan selamat datang pada saudaranya.799 Maka kami memohon kepada Alloh Ta’ala memberikan rizki kesabaran terhadap apa yang Ia ridhai dan cintaiNya. duduklah. Tatkala ia hendak pergi bertanya:”Hai saudaraku. masuk rumah dan mempersilahkan masuk saudaranya yang berkunjung padanya. dahulu aku sabar menghadapi ahlaknya. dari dalam rumah istrinya bertanya:”Siapa?” Jawabnya :”Aku saudaramu suamimu seiman”. Pada tahun ini aku mendengar ucapan baik dan lembut dari seorang wanita. Ia makan sedikit bersama saudaranya. ‫إنما يوفى‬ ّ َ ُ َ ِّ ٍ َ ِ ِ َْ ِ ُ َ ْ َ َ ُ ِ ّ ‫“ الصابرون أجرهم بغير حساب‬Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas”. tidak menolak kejelekan yang telah terjadi. Saudaranya yang mengunjunginya pergi sambil ta’jub terhadap kesabarannya menghadapi istrinya. Kemudian ia mempersilahkan saudaranya masuk rumah sedangkan istrinya senantiasa masih mencelanya dan suaminya tidak membantahnya. Wanita itu berkata :”Selamat datang. tidak meraih kebaikan yang telah dicabut. Sementara istrinya menghidangkan makanan untuk mereka dan mempersilahkan keduanya makan dengan baik dan adab. aku sangat bahagia sehingga aku melepaskan harimau itu dan aku memikul kayu bakar sendiri disebabkan aku merasa tenang dan senang bersama istriku yang diberkahi dan taat itu”. Lelaki itu ta’jub terhadap kelembutan dan ahlak istri saudaranya. Ia datang sambil mengucapkan salam. mendengar ucapan jelek dari seorang wanita yang kurang adab. Ia masuk rumah dan memasukkan kayu bakar dan mengatakan kepada harimau : ”Semoga Alloh Ta’ala memberkahimu”. apa sebabnya?” Saudaranya berkata :”Hai saudaraku. aku ingin bertanya padamu”. Tiba-tiba saudaranya datang membawa kayu bakar di atas punggungnya. 799 Jika benar kisahnya. jika tidak maka betapa besar dan banyak hikmah di balik kesabaran. aku melihatmu datang dari arah gunung sambil membawa kayu bakar di atas harimau yang kamu tuntun dan taat padamu. Syaukany. istriku yang pertama yang jelek ahlak itu telah meninggal. Ketika ia wafat aku menikahi wanita yang shalehah ini. Bagi yang memikirkan dengan seksama akan mengetahui bahwa orang yang bersabar terhadap musibah maka ia mendapat pahala yang besar dan orang yang tidak sabar terhadap takdir yang telah turun tidak mendapatkan pahala yang besar kemudian ditambhakan padanya musibah lain di atas musibah sebelumnya. (azZumar :10) Ayat ini menunjukkan bahwa pahala orang-orang yang sabar tidak ada batasnya. (Fathul Qadir. Ia berkata :”Pada tahun pertama aku menemuimu. insya Alloh Ta’ala”. Ia ketuk pintu rumahnya. beritakanlah tentang apa yang aku inginkan. banyak mencela. Karena kegelisahan tidak dapat menolak takdir yang telah turun. tidak mencela. Ia ta’jub lagi. “Apa itu hai saudaraku?” tanyanya. aku melihatmu membawa kayu bakar di atas punggungmu. Pada tahun kedua lelaki itu datang lagi mengunjunginya sebagaimana kebiasaannya. 1531) --penerj . Kemudian ia mengantar pulang saudaranya.

Mata Uang dan Lainnya Apakah Terbuat dari Lilin.Dosa Besar Yang Empat Puluh Delapan Gambar Bernyawa800 di Baju. 9. Adonan Tepung.803 Diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Ibnu Umar radhiallahu 'anhu berkata :Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬berkata : ‫الذين يصنعون الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلقتم‬ ”Orang-orang yang menggambar/membuat mahluk bernyawa disiksa pada hari kiamat. (Fathul Qadir. Dinding. Wol atau Selain Itu Serta Perintah Merusaknya Alloh Ta’ala berfirman : ‫إن الذين يؤذون ال ورسوله لعنهم ال في الدنيا والخرة وأعد لهم َذابا مهينا‬ ً ِ ّ ً َ ‫ِ ّ ّ ِ َ ُ ْ ُ َ َ َ َ ُ َ ُ َ َ َ ُ ُ ُ ِ ّ ْ َ َ ْ َ ِ َ ِ ََ َ ّ َ ُ ْ ع‬ “Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasul-Nya801. Adapun gambar pohon dan selain itu yang tidak bernyawa tidak diharamkan”. Apabila demikian siksa orang yang menggambar makhluk bernyawa lalu bagaimana dengan orang yang menyamakan makhluk dengan Allah dan mempersembahkan satu macam ibadah kepada makhluk ? Maka penyamaaan makhluk dengan khaliq dengan cara mempersembahkan sesuatu ibadah kepada yang tidak berhak dan menjadikannnya sekutu pada perkara yang khusus bagi Allah. Oleh karena itulah rasul-rasul diutus dan kitab-kitab diturunkan untuk menerangkan dan melarang kesyirikan dan menjelaskan keikhlasan ibadah untuk Allah.802 Ikrimah rahimahullah berkata :”Mereka yang dilaknat adalah orang-orang yang membuat/menggambar mahluk bernyawa”. dinding. penglihatan dan hati (akal). bejana atau selain itu dan perbuatan ini menyamai ciptaan Allah. Bukhari (5951) dan Muslim (2108) . Apakah digambar di tempat yang hina (yang diinjak) atau digantung. Yang membuat segala sesuatu yang Dia ciptakan dengan tepat dan benar Yang memulai penciptaan manusia (Adam) dari tanah. Kemudian Dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina (air mani). Allah akan mela`nati mereka di dunia dan di akhirat. (tetapi) kamu sedikit sekali bersyukur. Kemudian Dia menyempurnakan (Adam) dan meniupkan ke dalam (tubuh) nya roh (ciptaan) -Nya dan Dia menjadikan bagi kamu pendengaran. termasuk dosa besar karena pelakunya diancam dengan siksaan yang keras. dan menyediakan baginya siksa yang menghinakan”. (Syarh Shahih Muslim) Syaikh Abdurrahman bin Hasan alu Syaikh berkata : “Sebab diharamkan gambar bernyawa ialah adanya unsur penyerupaan terhadap ciptaan/makhluk hidup yang Allah cipta. Pembentuk Rupa makhluk dan Pencipta ruh yang di tempatkan dalam badan makhluk yang menyebabkan makhluk dapat hidup. dikatakan pada mereka :Hidupkanlah apa yang kamu buat !”. Allah lah maha Pencipta dan Pengatur. Lalu Allah menyelamatkan rasul-rasul-Nya dan orang-orang yang taat dan membinasakan orang-orang yang menentang tauhid dan melanjutkan kesyirikan …. Tembaga. Apakah di baju.1421 –penerj ) 802 AlAhzab :57 803 HR. (Ibnu Katsir) Menyakiti Allah dan rasulNya adalah dengan bermaksiat dan durhaka kepada keduanya. 800 Al Imam an Nawawi berkata : “Melukis gambar makhluk bernyawa sangat diharamkan. uang dirham atau dinar. Rabb dan Pemilik semua makhluk.” (Fath al Majid. 8. 581-582-penerj) 801 Barangsiapa menyakiti nabi maka menyakiti Alloh Ta’ala. ُ ُ َ َ َ َ َ ِ ‫ُ ّ َ ّ ُ ََ َ َ ِ ِ ِ ّ ح‬ ‫الذي أحسن كل شىء خلقه وبدأ خلق النسان من طين }7{ ثم جعل نسله من سللة من مآء مهين }8{ ثم سواه ونفخ فيه من رو ِه وجعل لكم‬ ٍ ِ ّ ٍ ّ ّ ٍ ََ ُ ِ ُ َْ َ َ َ َ ّ ُ ٍ ِ ِ ِ َ ِ ْ َ ْ َ ََ َ َ ُ َ ََ ٍ ْ َ ّ ُ َ َ ْ َ ِ ّ 9} ‫}السمع والبصار والفئدة قليل ما تشكرون‬ َ ُ ُ ْ َ ّ ً َِ َ َ ِ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ ّ 7. dosa terbesar yang dilakukan hamba. hamparan.

Tirmidzy (2574) dari Abi Hurairah radhiallahu 'anhu. manusia yang paling keras siksanya pada hari kiamat adalah orang-orang yang menyerupai penciptaan Alloh Ta’ala”. Ketika Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬melihatnya. Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬berkata : ‫تخرج عنق من النار يوم القيامة لها عينان تبصران وأذنان تسمعان ولسان ينطق يقول إني‬ ‫وكلت بثلثة بكل جبار عنيد وبكل من دعا مع الله إلها آخر وبالمصورين‬ ” Pada hari kiamat akan keluar tengkuk dari neraka yang mempunyai dua mata yang melihat atau dua telinga yang mendengar dan lisan yang berbicara. 804 Ibnu Abbas radhiallahu 'anhuma berkata :”Aku mendengar Rasulullah ‫صلى ال عليه و سلم‬ bersabda : ‫كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسا فتعذبه في جهنم‬ ”Tiap orang yang membuat gambar bernyawa di neraka.Aisyah radhiallahu 'anha berkata :Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬datang dari berpergian jauh dan kamar tamuku aku tutup dengan kain yang bergambar mahluk bernyawa. Bukhari (5948). Diriwayatkan Bukhari dan Muslim.806 Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬bersabda : ‫ل تدخل الملئكة بيتا فيه كلب ول صورة‬ ”Malaikat rahmat tidak masuk pada rumah yang di dalamnya ada anjing dan gambar bernyawa”. maka ciptkanlah olehnya satu biji buah-buahan atau satu biji gandum atau satu biji atom”. Albany (8051) 807 HR. . 805 Ibnu Abbas radhiallahu 'anhu berkata :”Aku mendengar Rasulullah ‫صلى ال عليه و سلم‬ berkata : ‫من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بنافخ‬ ”Barangsiapa menggambar satu gambar bernyawa di dunia maka pada hari kiamat ia dipaksa meniupkan nyawa padanya. wajahnya berubah dan berkata : ‫إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة الذي يضاهئون بخلق الله‬ ”Hai Aisyah. Diriwayatkan Bukhari dan Muslim. hadits shahih dalam Silsilah Shahihah. akan tetapi ia tidak dapat meniupkan nyawa selamanya !”. orang yang jahat dan sombong dan para pelukis mahluk bernyawa”. dibuatkan untuknya tiap gambar yang ia buat satu nyawa yang menyiksanya di neraka jahannam”. Ahmad (2/336).807 804 HR. Muslim (2106). Diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Tirmidzy (2804) dari Thalhah radhiallahu 'anhu. Bukhari (2225) dan Muslim (2110) HR. ia berkata :”Aku diutus pada tiga golongan: Orang yang berdoa bersama Alloh Ta’ala ilah yang lain. Bukhari (5954) dan Muslim (2107) 805 806 HR. Aisyah radhiallahu 'anha berkata :”Lalu aku potong kain itu dan aku jadikan dua bantal”. Ibnu Abbas radhiallahu 'anhu berkata :”Aku mendengar Rasulullah ‫صلى ال عليه و سلم‬ berkata : ‫قال الله عز وجل ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقا كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة‬ ‫أو ليخلقوا شعيرة‬ ”Alloh Ta’ala ‘azza wa jalla berkata :Siapakah yang lebih dhalim daripada orang yang berusaha mencipta seperti ciptaanKu.

Ahmad (1/83). Sesungguhnya nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam menggilir istri-sitrinya dengan sekali mandi yang tentunya beliau mengahirkan mandi janabah.Ali bin Abi Thalib radhiallahu 'anhu berkata :Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬berkata : ‫ل تدخل الملئكة بيتا فيه كلب ول صورة ول جنب‬ ”Malaikat tidak masuk pada rumah yang di dalamnya ada anjing. Ibnu Majah (3650). Dalam Shahih Muslim. maka jauhilah gambar bernyawa.809 Aisyah radhiallahu 'anha berkata :”Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam pernah tidur dalam keadaan junub dan tidak menyentuh air”. apakah gambar orang yang ditegakkan atau diukir di atap atau di dinding atau di permadani atau digambar. yang dimaksudkan adalah malaikat yang turun dengan membawa rahmat dan keberkahan bukan malaikat yang menjaga manusia dan melihara amal. Wa billahit taufiq. Adapun anjing yang dimaksudkan dalam hadits yaitu anjing yang dipelihara semata bukan untuk menjaga tanaman dan berburu. Maka kami memohon kepada Alloh Ta’ala memberikan rizki kesabaran terhadap apa yang Ia ridhai dan cintaiNya. Imam Muslim rahimahullah meriwayatkan dari Hayyan bin Hushain katanya : Ali bin Abi Thalib radhiallahu 'anhu berkata kepadaku: “Maukah kamu aku utus sebagaimana nabi mengutusku ? Jangan kamu tinggalkan gambar bernyawa kecuali telah kamu hapus/ rusak dan jangan kamu tinggalkan kubur yang ditinggikan/dikapur kecuali kamu ratakan”. Nasai (1/141). hadits dha’if dalam Dha’if Abi Dawud (38) dan Dha’if Jami (6203) 809 Lihat ‘Aunul Ma’bud (1/250) –penerj . Adapun gambar yang dimaksudkan adalah tiap gambar bernyawa. Dikatakan : Nabi tidak memaksudkan orang junub yang terkena janabah lalu memperlambat mandi sampai datang waktu shalat. Maka keumuman hadits mencakupnya. Wajib merusak gambar bernyawa bagi yang mampu merusak dan membuangnya. Akan tetapi yang dimaksudkan adalah orang yang junub dan tidak mau mandi dan menggampang-gampangkannya serta menjadikannya kebiasaan.808 Alkhathabi rahimahullah berkata : Perkatan: ‫ل تدخل الملئكة بيتا فيه كلب ول صورة ول جنب‬ “Malaikat rahmat tidak masuk pada rumah yang di dalamnya ada anjing dan gambar bernyawa”. gambar bernyawa dan orang junub”. Malaikat terahir tidak pernah berpisah dengan manusia dalam semua keadaan baik yang janabah maupun tidak janabah. Adapun jika terpaksa memasukkan anjing dalam rumah maka tidak mengapa pada sebagian waktu (kadang-kadang) atau untuk menjaga rumahnya jika terpaksa maka tidak mengapa. Insya Alloh Ta’ala. Dosa Besar Yang Empat Puluh Sembilan 808 HR. Abu Dawud (226). di kain atau di tempat tertentu.

. mencakar wajah dan mendoakan kecelakaan. hadits no. 395.810 Semua perbuatan itu haram menurut kesepakatan ulama. Saudara perempuan kandungnya menjenguknya dan berkata :”Aduh. Bukhari (1306) dan Muslim (936) 812 HR. menyobek saku baju dan memanggil dengan panggilan jahiliah”. 3126 – penerj ) 814 Telah disebutkan takhrijnya. 813 HR.Adabul Mufrad. (Tahqiq Aunul Ma’bud. Di pagi hari istrinya berteriak dan suaminya tidak mampu menghentikannya. menggundul dan mencabut rambut kepala dan orang yang menyobek baju ketika mendapat musibah”. ‫عن أم عطية قالت أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيعة أل تنحن فما‬ Ummu ‘Athiah radhiallahu 'anha berkata :Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬mengambil baiat pada kami wanita agar tidak meratap ketika mendapat musibah”. aduh…” Ketika ia siuman 810 811 Telah disebutkan takhrijnya.812 Abu Sa’id alKhudri radhiallahu 'anhu berkata : ‫لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النائحة والمستمعة‬ ”Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬melaknat wanita/orang yang meratap dan yang mendengarkannya ketika mendapat musibah”. HR. lalu ia pingsan dan kepalanya di pangkuan istrinya.814 Nu’man bin Basyir radhiallahu 'anhu berkata : Abdullah bin Rawahah pingsan.813 Abu Burdah radhiallahu 'anhu berkata : Abu Musa sakit keras.811 Abu Hurairah radhiallahu 'anhu berkata : Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬berkata ‫اثنتان في الناس هما بهم كفر الطعن في النسب والنياحة على الميت‬ : Dua perkara yang ada pada manusia yang keduanya kekafiran dengan mereka : Mencela nasab dan meratapi /menangisi mayat”. menggundul dan mencabut rambut kepala dan orang yang menyobek baju ketika mendapat musibah”. Demikian juga diharamkan mengacakacak rambut. Menggundul dan Mencabut Rambut Kepala dan Mendoakan Kecelakaan Ketika Mendapat Musibah Abdullah bin Mas’ud radhiallahu 'anhu berkata :Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬berkata : ‫ليس منا من ضرب الخدود أو شق الجيوب أو دعا بدعوى الجاهلية‬ “Bukan dari golongan kami orang yang menampar pipi.Abu Dawud (3126). Diriwayatkan Bukhari. menampar pipi. Muslim (67) dan lainnya dari Abi Hurairah radhiallahu 'anhu. Sesungguhnya Rasulullah ‫صلى ال عليه و سلم‬ Berlepas diri/membenci orang/wanita yang teriak meratap.Menampar Pipi. Diriwayatkan Muslim. Meratap. ia dha’if dan banyak salah. anak dan cucunya yang meriwayatkannya juga dha’if. Bukhari. Menyobek Baju. hadit sha’if karena dalam sanadnya terdapat ‘Athiah al'Ufi. Diriwayatkan Abu Dawud. Abu Musa alAsy’ari radhiallahu 'anhu berkata : Bahwa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam : ‫بريء من الصالقة و الحالقة و الشلفة‬ “Berlepas diri/membenci orang/wanita yang teriak meratap. Setelah siuman Abu Musa berkata :Aku berlepas diri dari apa yang Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬berlepas diri.

Muslimin (834).815 Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬berkata : ‫الميت يعذب في قبره بما نيح عليه‬ “Mayat disiksa di kuburnya dengan sebab ratapan orang yang hidup”. Lalu Umar mengayunkan satu pukulan pada wanita yang menangis itu sehingga penutup wajahnya lepas.berkata :Kamu tidak mengatakan apa-apa kecuali dikatakan padaku :Aduh. Diriwayatkan Tirmidzi. ia menyakiti mayat di kubur dan orang hidup di dunia. Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬berkata : “Sesungguhnya orang-orang yang meratap ketika mendapat musibah dijadikan dua barisan di dalam neraka lalu mereka menyalak sebagaimana anjing menyalak”. Bukhari (1292) dan Muslim (927) 817 HR. aduh…”. menyobek saku baju dan rintihan setan”. Ia tidak menangisi kesedihan kalian. tetapi ia menangis untuk mengambil dirham kalian. Umar berkata :”Pukullah.820 AlAuza’I berkata : Bahwa Umar bin Khathab radhiallahu 'anhu mendengar : suara tangisan lalu ia masuk ke tempat suara itu. akan tetapi dikuatkan oleh hadits lain dengan lafadz :”Dua suara terlaknat…. permainan dan seruling setan. mencakar wajah. Diriwayatkan Bukhari. suara ketika mendapat musibah. sanadnya lemah. ia mengajak goncang hati padahal Alloh Ta’ala melarangnya !”. 819 HR.819 Hasan Basri berkata :”Dua suara terlaknat : seruling untuk senandung dan rintihan ketika mendapat musibah”. sanadnya lemah. ia adalah peratap dan tidak ada kehormatan baginya.816 Abu Musa radhiallahu 'anhu berkata : Tidaklah seorang mayat lalu orang-orang yang menangisinya berkata :Adu tuan. . ia menghalangi kesabaran padahal Alloh Ta’ala memerintahkan sabar. 815 816 HR. aduh. Bukhari (4267) HR. pada hari kiamat diperintah berdiri memakai baju dari ter panas dan baju dari penyakit kudis”.Hakim (1/383).Thabarani (5229) dari Abi Hurairah radhiallahu 'anhu. Ahmad (5/342).” Dihasankan Albany dalam Shahihah (427) 820 HR. Ibnu Majah (1593) disahahihkan Albany dalam Shahih Tirmidzi (801) 818 HR. aduh gunung. Tirmidzy (1003). aduh…! dan yang semisalnya kecuali dua malaikat diutus padanya seraya meninju dada mayat dan berkata :”Apakah kamu demikian?’.817 Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬berkata : ‫إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب‬ ”Orang yang meratapi mayat bila belum tobat sebelum mati.818 Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬berkata : ‫إنما نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين صوت عند نغمة لهو ولعب ومزامير الشيطان‬ ‫وصوت عند مصيبة لطم وجوه وشق جيوب و رنة الشسيطان‬ ”Aku melarang dua suara bodoh dan dosa :Suara senandung.Hakim (4/40) dari Abdurrahman bin ‘Auf.

Maka Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬berkata : ‫أل تسمعون أن الله ل يعذب بدمع العين ول بحزن القلب ولكن يعذب بهذا وأشار إلى‬ ‫لسانه أو يرحم‬ ”Tahukah kamu bahwa Alloh Ta’ala tidak menyiksa dengan sebab tangisan air mata dan kesedihan hati akan tetapi Ia menyiksa atau menyayangi dengan sebab ini”. Lalu Abdurrahman bin ‘Auf bertanya :”Anda menangis hai rasulullah?”. Rasulullah ‫صلى‬ ‫ ال عليه و سلم‬menangis. Ulama berselisih pendapat dalam merincinya. beliau menangis. Beliau menunjuk ke lidahnya. Ibrahim yang meninggalkan.822 Anas bin Malik radhiallahu 'anhu mengatakan bahwa Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬masuk ke rumah anaknya.821 Usamah bin Zaid radhiallahu 'anhuma mengatakan bahwa ketika cucu Rasulullah ‫صلى ال‬ ‫ عليه و سلم‬yang baru meninggalkan diperlihatkan kepadanya. Tatkala para sahabat melihat Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬menangis. 823 HR. Bukhari (1284) dan Muslim (923) dan lainnya. Syafii dan pengikutnya 821 822 HR. HR. Pendapat tersebut adalah pendapat mayoritas ulama dengan menyatukan berbagai dalil dan beberapa berbedaan pendapat dari kalangan ulama sebagaimana yang disebutkan Imam Nawawi dalam Syarah Muslim. ia ditemania Abdurrahman bin Auf. maka air matanya mengalir. Muslim (924). yang paling kuat wallau a’lam. Ulama berkata : Diharamkan mengeraskan suara tangisan dengan berlebihan. mereka ikut menangis. Adapaun menangisi mayat tidak diiringi dengan penyesalan dan ratapan maka tidak mengapa. –penerj .Ketahuilah bahwa niyahah adalah mengeraskan suara penyesalan. menghitung-hirung kebaikan mayat dengan suara yang dikeraskan atau menangisi mayat bersamaan menyebut-nyebut kebaikan mayat. Jawab Rasulullah ‫”: صلى ال عليه و سلم‬Hai anak Auf sesungguhnya ini adalah rahmat”. Ibnu Hibban (3159) dan lainnya. kami tidak berkata kecuali dengan apa yang diridhaiNya dan sungguh kami sangat sedih atas perpisahan denganmu hai Ibrahim”. Kemudian sahabat yang lain ikut menangis. Hanyalah Alloh Ta’ala menyayangi hamba-hamba yang penyayang”. yaitu tangisan itu dengan sebab wasiat mayat pada orang lain atau selain itu. Bukhari (1303) dan Muslim (2315) 824 Sebab tiap diri tidak memikul dosa orang lain (lihat alAn’am : 164). Bukhari (1304). Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬menjenguk Sa’d bin ‘Ubadah.823 Adapun hadits-hadits yang shahih yang menyebutkan mayat disiksa karena tangisan keluarganya maka tidak dipahami secara lahir dan mutlak akan tetapi perlu dirinci. Sa’d bin Abi Waqash dan Abdullah bin Mas’ud radhiallahu 'anhum.824 Pengikut Imam Syafii mengatakan: Boleh menangis sebelum dan sesudah kematian akan tetapi menangis sebelum kematian lebih utama berdasarkan hadits : ‫فإذا وجبت فل تبكين باكية‬ ”Jika mayat telah mati maka janganlah kamu menangis”. Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬berkata : ‫تدمع العين ويحزن القلب ول نقول إل ما يرضى ربنا والله يا إبراهيم إنا بك لمحزونون‬ ”Sungguh mata ini meneteskan air dan hati sedih. Lalu Sa’d bertanya :”Apa ini hai rasulullah?” Jawab Rasulullah ‫: صلى ال عليه و سلم‬ ‫هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده وإنما يرحم الله من عباده الرحماء‬ ”Ini adalah rahmat yang Alloh Ta’ala jadikan di hati hamba-hambaNya.

Kemudian Alloh Ta’ala menutup ayat dengan kabar gembira bagi orang-orang yang sabar untuk menunjukkan bahwa orang yang sabar menghadapi musibah-musibah tersebut dijanjikan pahala dari Alloh Ta’ala. َ ‫“ وإنآ إليه راجعو‬Kami akan kembali kepadaNya dengan ‫َِ ّ َِ ْ ِ َ ِ ُ ن‬ kematian dan kefanaan. Maka Alloh Ta’ala memperlakukan kami ِّ ُ َ sesuai apa yang Ia kehendaki”. kematian ِ َ ْ َ ْ َ ّ ٍ ْ ََ binatang ternak”. Alloh Ta’ala berfirman ‫“ ولنبلونكم‬Kami memperlakukan kamu sebagai orang yang diuji”. Karena Ia menguasai hukum suatu kaum. sakit dan ketuaan”. sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar”. ‫“ والثمرات‬Tidak keluar buahِ ُ َ َْ ِ ََّ َ buahan”. memamahi larangan hadits ‫ فل تبكين باكية‬dengan hukum makruh. Dan firmanNya: ِ َْْ َ ‫َُْ ِ ِ َ ٍْم‬ ‫والجوع بشيء ِن الخوف‬ Ibnu Abbas radhiallahu 'anhu berkata :Yaitu kerugian takut musuh dan kelaparan dan paceklik”. ‫“ وبشر الصابرين‬Dan berikanlah berita gembira َ ِ ِ ّ ِ ّ ََ kepada orang-orang yang sabar”. jadikanlah sabar825 dan shalat sebagai penolongmu . ‫“ والنفس‬Pembunuhan. ‫ ونقـص مـن المـوال‬Yakni kerugian dan kekurangan dalam hal harta. Wallahu a’lam. ْ ُ ّ َ ُْ َ َ َ Karena Alloh Ta’ala mengetahui akibat segala sesuatu sehingga Ia tidak membutuhkan ujian untuk mengetahui akibat akan tetapi Ia memperlakukan mereka sebagai orang yang kena musibah. sabar menghadapi ketaatan dan sabar menghadapi ujianujian (Tafsir Ibnu Katsir –penerj ) 826 AlBaqarah :153 .Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬berkata ‫ما من مصيبة يصاب بها المسلم إل كفر بها عنه حتى الشوكة يشاكها‬ 825 Sabar ada tiga :sabar menghadapi kemaksiatan. ‘Aisyah radhiallahu 'anha berkata . Makna kembali kepada Alloh Ta’ala adalah kembali pada hukumnya yang mutlak. jika hukum hamba telah sirna maka kembalilah semua urusan kepadaNya. tidak dikatakan pada apa yang dikenai musibah dengan sebaik-baik musibah.menyatakan dengan tegas memakruhkan (tidak sampai haram) tangisan setelah kematian mayat. Barangsiapa sabar maka Ia memberi pahala kesabarannya dan barangsiapa tidak sabar maka ia tidak berhak mendapatkan pahala.826 Atha dari Ibni Abbas radhiallahu 'anhu katanya : Alloh Ta’ala berkata :Aku bersmamu menolongmu dan tidak menghinakan dan membiarkanmu”. Kemudian Ia memberikan sifat orang-orang sabar : ‫الذين‬ َ ِّ ٌ َ ِ ّ ُ َْ َ َ َ ِ ‫ إذآ أصــابتهم مصــيبة‬Yakni orang-orang yang mendapatkan sedikit musibah yang telah disebutkan di atas. ‫“ قالوا إنا ل‬Kami hanyalah hamba Alloh Ta’ala. Pasal Peratap mayat disiksa dan dilaknat karena ia memerintahkan goncang hati dan menghalangi kesabaran sedangkan Allah dan rasulNya memerintahkan kesabaran dan menahan diri dalam rangka mengharap pahala musibah serta melarang goncang hati dan marah ketika menghadapi musibah. Alloh Ta’ala berfirman : َ ِ ِ ّ َ َ َ ّ ِ ِ َ ّ َ ِ ْ ّ ِ ُ ِ َْ ‫يآأيها الذين ءامنوا استعينوا بالصبر والصلة إن ال مع الصابرين‬ َُ َ َ ِ ّ َ َّ َ “Hai orang-orang yang beriman.

jika kamu mengeluhkan mayat maka ia telah mati. dhaif dalam Dah’ifa (1906) .Tirmidzi (2151) dari Sa’d bin Abi Waqash radhiallahu 'anhu.Ibnu Hibban (2948) dan lainnya dihasankan Syaikh Albany dalam Shahihah (1408) 830 HR. jika kamu mengeluhkan rabbmu maka kamu kafir dan sesungguhnya aku memiliki tugas mencabut nyawamu satu demi satu sampai tidak aku sisakan seorang pun dari kamu seorang pun”. Jawab malaikat :”Ya”. ia berdiri di pintu rumahnya. Riwayat Muslim. Bukhari (5640) dan Muslim (2572) HR. aku tidak mengurangi umurmu sedikit pun. ada yang memukul wajahnya.:”Tidaklah satu musibah menimpa seorang hamba kecuali Alloh Ta’ala menghapuskan dosanya darinya hingga duri yang menusuknya”. Ahmad (1444). 831 HR. Jika kamu mengeluh dan marah padaku maka sungguh aku diperintah rabbku.827 ‘Alqomah bin Murtsid bin Tsabit dari ayahnya katanya : Rasulullah ‫صلى ال عليه و سيلم‬ berkata :” Barangsiapa terkena musibah maka sebutkan musibahnya dengan aku sesungguhnya musibahku musibah yang paling besar”. Riwayat Bukhari. 827 828 HR. Alloh Ta’ala berkata :”Apa kata hambaKu?” Jawab malaikat:”Ia memujimu dan mengucapkan kalimat istirja’ Alloh Ta’ala berkata :”Buatkan rumah untuk hambaKu ini dan beri nama dengan rumah pujian”.Darimi (1/40) dan Ibnu Sa’d (2/275) 829 HR.Bukhari (6464) dari Abi Hurairah radhiallahu 'anhu. jika ia sabar dan mengharap pahala”. aku tidak mendhalimimu sedikit pun. Alloh Ta’ala berkata :”Kamu mencabut buah hatinya?”. aku tidak mengambil rizkimu sedikit pun.830 Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬berkata : ‫من سعادة بن آدم رضاه بما قضى الله له ومن شقاوة بمن آدم تركمه اسمتخارة اللمه وممن‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫شقاوة بن آدم سخطه بما قضى الله‬ “Termasuk kebahagiaan anak Adam adalah ridha terhadap ketentuan Alloh Ta’ala dan termasuk kecelakaan anak Adam adalah marah terhadap ketentuan Alloh Ta’ala”. Tirmidzi (1026).829 Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬berkata : ‫يقول الله تعالى ما لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ث مم احتس مبه‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫إل الجنة‬ ”Alloh Ta’ala berkata :”Tidak ada pahala bagi hambaKu ketika aku mencabut nyawa orang yang ia cintai kecuali sorga. Maka malakul maut berkata :”Mengapa terjadi kegoncangan dan kesedihan ?” Demi Alloh. ada yang mengacak-acak rambut dan ada yang mendoakan celaka.828 Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬berkata : ‫إذا مات ولد العبد المؤمن قال الله لملئكته قبضتم ولد عبدي قالوا نعم قال قبض متم ثم مرة‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫فؤاده قالوا نعم قال فما قال قالوا استرجع وحمدك قال أبنموا لمه بيتما فمي الجنمة وسمموه‬ ‫بيت الحمد‬ ”Jika salah seorang anak meninggal maka Alloh Ta’ala berkata kepada malaikat :”Kamu mencabut nyawa hambaKu ?” Jawab malaikat :”Ya”. sedangkan keluarganya ada yang berteriak.831 ‘Umar bin Khathab radhiallahu 'anhu berkata :”Jika malakul maut hendak mencabut nyawa orang beriman.

dalam Irwaul Ghalil. dha’if. menyebutkan apa yang menghiburnya. Nasai (4/27).Tirmidzi (1073) dishahihkan Albany dalam alIrwa’ (765) 834 HR. HR. Ta’ziah disukai (disunnahkan) karena mengandung amar ma’ruf nahi munkar dan masuk dalam firmanNya : ‫وتعاونوا على البر‬ ّ ِ ْ ََ ُ َ َ َ َ 837 ‫” والتقوى‬Dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa”.Albnay (764) 837 AlMaidah :2 .835 ‘Amr bin Hazm radhiallahu 'anhu : Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬berkata : ‫ما من مؤمن يعزى أخاه بمصيبة إل كساه ال من حلل الكرامة يوم القيامة‬ ”Tidaklah seorang mukmin menta’ziah orang yang kena musibah kecuali Alloh Ta’ala memberi pakaian hiasan karamah pada hari kimat”. meringankan kesedihan dan musibahnya. Abu Dawud (3132). 836 HR. andaikata manusia melihat tempatNya dan mendengar kalamNya niscaya mereka lupa akan mayat dan menangisi diri mereka“. dalam Dha’if Abi Dawud (684). Ibnu Hibban (3177)dan lainnya. Tirmidzi (1076).Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬berkata :”Demi jiwaku yang di tanganNya. Baihaqi (4/59). Riwayat Tirmidzi. HR.Albany (5707) 835 HR.836 Ketahuilah. Ayat ini adalah َ ّْ َ dalil paling baik bagi ta’ziah. dhaif.Ibnu Majah (1601). bahwa ta’ziah adalah memberikan saran kesabaran kepada orang yang terkena musibah. Riwayat Tirmidzi.832 Pasal Ta’ziyah Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬berkata : ‫من عزى مصابا فله مثل أجره‬ ”Barangsiapa menta’ziah (mengunjungi) orang yang terkena musibah maka ia mendapat pahala seperti pahalanya”. 832 833 Aku tidak menemukan sumbernya.834 Abdullah bin ‘Amr bin alAsh berkata : Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬berkata pada Fathimah radhiallahu 'anha : ‫ما أخرجك يا فاطمة من بيتك قالت أتيت يا رسول الله أهل هذا البيت فترحمت إليهم‬ ‫ميتهم فعزينا ميتهم به‬ ”? Mengapa kamu keluar dari rumahmu hai Fathimah” Jawabnya:”Aku menemui pemiliki rumah itu lalu aku mendoakan dan menghiburnya atas kematian keluarganya”. Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬berkata kepada Fathimah radhiallahu 'anha : ‫من عزى ثكلى كسي بردا من الجنة‬ ”Barangsiapa menta’ziah orang yang terkena musibah maka ia diberi pakaian dari sorga”. semoga Alloh Ta’ala merahmatimu. dhaif dalam Dha’if Jami.833 Abu Burdah radhiallahu 'anhu.

Karena orang yang telah dicabut nyawanya maka telah selesai ajalnya. bahwa ta’ziah disunnahkan sebelum dan sesudah mayat dikubur. Pengikut Imam Syafi’i berkata :”Ta’ziah dari kematian. Maka Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬mengatakan pada utusan : ‫ارجع إليها فأخبرها أن لله ما أخذ وله مما أعطمى وكمل شميء عنمده بأجمل مسممى فمرهما‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫فلتصبر ولتحتسب‬ ”Kembalilah kepadanya. Kalimat ta’ziah terkenal. Jika kamu mengetahui hal ini semuanya maka sabarlah dan tahan diri serta harapkan pahala atas musibah yang menimpamu”. Sahabat-sahabat kami berkata :” Ta’ziah dimakruhkan setelah tiga hari. cabang-cabang dan adabadab agama. yakni keluarga mayat berkumpul di rumah untuk mengundang atau mempersilahkan orang-orang yang hendak menta’ziah. Dimakruhkan duduk-duduk untuk ta’ziah. Ta’ziah setelah mayat dikubur lebih afdhal daripada sebelumnya karena sebelum dikubur keluarga mayat sibuk mempersiapkan penguburan dan karena kesedihan keluarga mayat setelah penguburan lebih besar. Wallahu a’lam. dan dalil yang paling baik untuknya adalah yang kami riwayatkan dalam kitab Shahihaini dari Usamah bin Zaid radhiallahu 'anhuma katanya :”Salah seorang anak perempuan Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬mengutus seorang utusan agar mengundang nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam dan mengabarkan bahwa anaknya meninggal. Perintahkan padanya sabar dan menahan diri sambil mengharap pahala”. Ia tidak mengambil milikmu bahkan Ia mengambil apa-apa yang menjadi milikNya yang di sisimu. kesedihan-kesedihan. perintah sabar atas semua musibah. apa yang Ia berikan padamu tidak keluar dari milikNya bahkan Ia berbuat sekehendakNya padanya. Nawawi berkata :”Ta’ziah tidak dilakukan setelah tiga hari kecuali dalam dua bentuk pengecualian yang disebutkan oleh sahabat-sahabat kami yaitu : orang yang terkena musibah tidak hadir ketika mayat dikubur dan kepulangannya bertepatan setelah tiga hari dari kematian. Demikian pendapat mayorita sahabat-sahabat kami. dan beritahukan padanya bahwa milik Alloh Ta’ala yang Ia ambil dan milikNya yang Ia berikan dan segala sesuatu telah ditentuakan ajalnya di sisiNya. Bukhari (1284) dan Muslim (923) dari Usamah bin Zaid radhiallahu 'anhuma. setelah penguburan hingga tiga hari”. Jika melihat kesedihan.Ketahuilah semoga Alloh Ta’ala merahmati. seluruh alam itu milik Alloh Ta’ala. karena ta’ziah hanyalah untuk menenangkan hati orang yang terkena musibah. . Dan perkataan “milikNya apa yang Ia berikan”. maka janganlah kamu sedih. 838 HR. maka mustahil diahirkan dan dimajukan. sakit dan kandungan lainnya. Makna ‘milik Alloh Ta’ala apa yang Ia ambil”. Hal ini jika yang menta’ziah tidak kesedihan nampak pada keluarga mayat. Abul Abbas salah seorang sahabat kami berkata :”Tidak mengapa ta’ziah setelah tiga hari bahkan terus dilakukan walaupun dalam masa yang panjang”.838 Nawawi berkata :”Hadits ini termasuk pondasi Islam yang besar yang mengandung perkara amat penting yang banyak dari perkara pokok-pokok. Makna “Segala sesuatu telah ditentukan ajalnya di sisNya”. maka ia mendahulukan ta’ziah untuk menenangkan mereka”. sehingga kesedihan tidak berulang kembali”. Pada umumnya ketenangan hati terjadi setelah tiga hari.

pergilah”. Dalam Shahih Muslim disebutkan : ‫مات بن لبي طلحة من أم سليم فقالت لهلهما ل تحمدثوا أبما طلحمة بمابنه حمتى أكمون انما‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫أحدثه قال فجاء فقربت إليه عشاء فأكل وشرب فقال ثم تصنعت له أحسن ما ك مان تص منع‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫قبل ذلك فوقع بها فلما رأت انه قد شبع وأصاب منها قالت يا أبا طلحة أرأيت ل مو ان قوم ما‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫أعاروا عاريتهم أهل بيت فطلبوا عاريتهم الهم ان يمنعوهم قال ل قالت فاحتسب ابنك قال‬ ‫فغضب وقال تركتني حتى تلطخت ثم أخبرتني بابني فانطلق حتى أتمى رسمول اللمه صملى‬ ‫م‬ ‫الله عليه وسلم فأخبره بما كان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك الله لكما‬ Anak Abu Thalhah dari perkawaninan dengan Ummu Sulaim meninggal. Wanita itu berkata :”Hai hamba Allah. Muslim (926) dan lainnya dari Anas radhiallahu 'anhu.Mu’awiah bin Ayas dari ayahnya dari bahwa nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam kehilangan salah seorang sahabatnya. Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬berkata :”Yang demikian itu untukmu”. hadits shahih. itu Rasulullah ‫ . Beliau menanyakannya.Ibnu Hibban (2947) dan lainnya. Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬segera menemui sahabat yang mati anaknya dan menanyakan tentang anaknya. manakah yang lebih kamu sukai antara kamu menikmati umurmu atau kamu tidak mendatangi satu pintu dari pintu-pintu sorga besok pagi kecuali kamu menemukan seseorang mendahuluimu membukakan pintunya untukmu?” Jawabnya :”Hai nabiullah. HR. Nenek itu mengabarkan apa yang nabi katakan dan menolak nasihatnya. Ia bertanya:”Apakah ini husus untuk dirinya atau seluruh muslimin?” Jawab nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam :”Bahkan untuk seluruh muslimin”. kalau kamu terkena musibahku pasti kamu akan memaklumiku”. Lelaki itu bertanya:”Apakah kamu mengetahui siapakan dia?” “Tidak. hamba Allah. Setelah 839 840 HR. lebih aku menyukai ia mendahuluiki masuk sorga membukakan pintunya untukku”. Bukhari (1283).”!صييلى ال ي عليييه و سييلم‬Lalu nenek segera mengejar nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam. Ummu Sulaim berkata pada keluaganya:” Jangan kamu beritahukan pada Abu Thalhah tentang kematiannya. kamu telah mendengarkan ucapanku. aku sabar”.Nasai (4/22). Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam berkata : “Hai hamba Alloh.840 Yakni kesabaran yang baik itu ketika di awal musibah. . sanadnya lemah. Wanita tua itu berkata :”Hai. bertakwalah pada Alloh Ta’ala dan sabarlah”. Salah seorang lelaki melihat kejadian itu lalu menanyakan :”Apa yang dikatakan lelaki tadi?”. demi Alloh”. Wanita itu berkata :”Hai hamba Allah. Di sana beliau menjumpai seorang wanita tua sedang menangis di sisi kubur. bertakwalah pada Alloh Ta’ala dan sabarlah”. Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬berkata : ‫إنما الصبر عند أول صدمة‬ ”Sesungguhnya kesabaran itu hanya pada benturan pertama”. Adapun setelah itu biasanya jiwa sudah terhibur.839 Abu Hurairah radhiallahu 'anhu berkata : Rasulullah ‫ صيلى الي علييه و سيلم‬keluar menuju kubur Baqi’. aku sedang kena musibah”. asalnya disebutkan dalam Shahihaini. jawab nenek.Abu Ya’la (6041). Sahabat menjawab:”Hai rasulullah anaknya yang anda lihat baru saja mati”. Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bergi dari sisi wanita itu. Ia kabarkan bahwa anaknya meninggal. bertakwalah pada Alloh Ta’ala dan sabarlah”. Setelah bertemu ia berkata :’Hai rasulullah. Abu Thalhah pulang sehabis dari bepergian. Nabi berkata:”Hai hamba Alloh. Ahmad (5/35). Aku sendiri yang akan memberitahukannya”. “Celaka kamu. lalu nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam menghiburnya:”Hai fulan. Ummu segera menghindangkan makan malam untuk suaminya. Nabi berkata :” Hai hamba Alloh.Thalisi (1075).

Dikabarkan pada Imam Syafii bahwa anak Abdurrahman bin Mahdi meninggal sehingga ia sangat sedih. akan tetapi itu adalah sunnah agama Maka tidaklah orang yang di ta’ziah kekal setelah kematiannya demikian juga yang menta’ziah walau hidup sampai waktu tertentu 841 842 Muttafaq alahi.841 Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬bersabda : ‫وما أعطي أحد من عطاء خير وأوسع ممن الصمبر‬ ‫م‬ ‫م‬ ”Tidaklah seorang diberi pemberian yang lebih luas dan baik daripada kesabaran”. Setelah Ummu melihat suaminya merasa puas. atau kamu jika tidak maka kamu lalai seperti hewan lalai”. Semoga Alloh Ta’ala memberikan ilham kesabaran padamu ketika datang musibah-musibah dan megumpulkan pahala untukmu dan aku dengan kesabaran.842 Ali menasihati alAsy’asy bin Qais :”Kamu sabar dengan iman dan mengharap pahala. Ummu Sulaim berkata :”Maka sabarlah terhadap anakmu”. Hukaim menulis surat pada seorang lelaki yang mendapat musibah :”Rizki yang telah diberikan padamu telah pergi maka jangan sekali-kali pahala yang digantikan untukmu pergi juga”. “Kamu membiarkan aku hingga ketika aku telah kotor kamu baru memberitakan padaku !” Demi Alloh.makan dan minum. Kemudian mereka bercampur. Ummu Sulaim berhias dengan sangat menarik yang tidak pernah berhias semenarik itu sebelumnya. Ketahuilah bahwa menyedihkan musibah-musibah berarti kehilangan kebahagiaan dan terhalangi mendapat pahala. apa pendapatmu kalau ada seorang meminjam sesuatu pada satu keluarga lalu keluarga itu memintanya kembali. Alhadits. jawab Abu Thalhah. bagaimana jika keduanya berkumpul bersama harapan pahala dan dosa? Maka raihlah bagianmu hai saudaraku jika dekat darimu sebelum kamu mencarinya sedangkan ia telah lari darimu. Oleh karena itu syariat memerintahkan sabar pada awal terjadinya musibah. berkata :”Hai Abu Thalhah. jangan kamu mengalahkanku dengan alasan kesabaran!” Ia pergi menemui Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬dan memberitahukan apa yang telah terjadi dengan istrinya. telah diketahui bahwa berjalannya waktu cukup menghibur orang yang tertimpa musibah. HR. Dan Imam Syafii menulis sajak untuknya yang berbunyi Aku menta’ziahmu bukan karena aku di atas kepercayaan akan hidup terus. Seorang salaf berkata :”Orang berakal melakukan pada hari pertama dari hari-hari musibah apa yang dilakukan orang bodoh setelah lima hari dari hari-hari musibah”. Aku katakan. Bukhari (1469) dan Muslim (1053) . Abu Thalhah marah. hiburlah dirimu dengan hiburan yang telah dilakukan orang lain dan anggap jelek perbuatanmu sebagaimana kamu menganggap jelek perbuatan orang lain. Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬berkata :”Semoga Alloh Ta’ala memberkahi untuk kalian malam itu”. Kemudian Syafii mengirim surat pada Abdurrahman yang isinya :”Hai saudaraku. apakah yang meminjam itu boleh menolaknya?” “Tidak”.

Humaid alA’raj berkata :”Aku melihat Abdullah bin Jubair mengatakan pada anaknya sambil memandangnya:”Aku tahu. sebaik-baik kecintaan padamu”. ia lebih sering keluar rumah”. Ia ditanya :”Anda tertawa di sisi kubur?” Jawabnya :”Aku ingin menjengkelkan setan”. Umar bin Abdil Aziz menjenguk anaknya yang sedang sakit keras. bagaimana kamu merasakan sakitmu?” Jawab anaknya:”Aku menemukan diriku dalam kebenaran”.Seorang lelaki menulis surat kepada salah seorang temannya yang anaknya meninggal untuk menghiburnya: Amma ba’du : sesuunguhnya anak atas orang tuanya adalah kesedihan dan cobaan selama hidupnya.844 Dari Hasan alBasri rahimahullah berkata : Seorang lelaki sedih atas kematian anaknya dan mengeluhkannya kepadanya. atTasalli (96).845 Anak Imam Syafii meninggal lalu Imam Syafii bersajak : Tidaklah waktu itu kecuali demikian maka sabarlah mimpi harta atau perpisahan dengan kekasih 843 Aku meragukan riwayat ini dinisbatkan kepada Ibnu Umar radhiallahu 'anhu karena ia terkenal sangat kuat dalam mengikuti sunnah. Ia ditanya :”Apa itu?” Jawabnya :”Ia mati lalu aku sabar”. kemudian ia tertawa di sisi kubur. engkau meringankan kerinduaku pada anakku”. Musa bin alMahdi menghibur Ibrahim bin Salamah yang mati anaknya: “Apakah kamu bahagia padahal ia adalah cobaan dan fitnah dan apakah kamu sedih padahal ia adalah shalawat dan rahmat? “ Seorang lelaki menghibur lelaki lain :Sesungguhnya pahala milikmu di ahirat lebih baik daripada kebahagiaan dan kesenangan milikmu di dunia”.843 Ibnu Juraij berkata :”Barangsiapa tidak meminta pahala dan sabar dengan musibahnya maka ia lalai seperti hewan lalai”. maka janganlah kamu sedih terhadap apa yang luput darimu dan janganlah kamu menyia-nyiakan shalawat dan rahmatNya untukmu sebagai ganti anakmu”. Abdullah bin Umar radhiallahu 'anhu mengubur salah seorang anak. apa yang ayah cintai lebih aku cintai daripada apa yang aku cintai”. kamu dalam timbangan amalku lebih aku sukai daripada aku dalam timbangan amalmu”. Umar berkata :”Hai anakku. Hasan alBashri bertanya:”Apakah anakmu pernah pergi ?” Jawabnya:”Ya. Anaknya berkata :”Hai ayahanda. lalu menangis dan tidak marah. Hasan berkata :”Tinggalkanlah ia karena ia tidak pegi dari sisimu kecuali kamu mendapatkan pahala yang lebih besar daripada ini”. Baihaqi (9768) dan Abu Nu’aim (4/275) 845 Riwayat Ibni Abid Dunya. (155) dan Tarikh Dimasq (15/202) . alMuhtadhirin. jika anaknya mendahului mati maka shalat dan rahmat. Ia bertanya:”Hai anakku. Sedangkan perbuatannya menyelisihi perbuatan nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam yang mengumpulkan antara rahmat dan ridha terhadap takdir. Lelaki itu berkata :”Hai Abu Sa’id. 844 Riwayat Dimtathi.

Tinggallah aku sendirian. lalu bagaimana kalau punya satu anak yang mati?” Jawab nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam :”Dan orang yang satu anaknya mati. jika Engkau mengambil sungguh Engkau menyisakan. Ahmad (2/334) dan lainnya. Ketika ia melihat darah. Lalu seekor srigala besar memangsanya. Engkau mengambil satu anggota tubuh dan Engkau menyisakan banyak anggota tubuh. Kemudian kakaknya menyembelihnya.847 alMadaini berkata : Aku melihat di sebua perkampungan seorang wanita yang belum aku melihat kulit yang sebagus dan wajah dan secantik dirinya. Wanita itu berkata :”Demi Alloh.Tirmidzi (1068).846 Dan ia menendangkan sajak : Demi Allah. Aku berkata :”Demi Alloh.kaki ‘Urwah terkena penyakit yang memakannya lalu ia memotongnya dari betis dan tidak ada seorang pun yang dapat mencegahnya sedangkan ia seorang yang berusian tua. dahulu Engkau pernah mengujiku dan Engkau telah memaafkanku. Anak yang besar berkata pada adiknya yang lebih kecil:”Maukah kamu aku beritahukan bagaimana cara ayah menyembelih domba ?” Jawab adiknya:”Ya. Suamiku menyembelih seekor domba pada hari iedul adha saat anak-anak sedang bermain. Engkau mengambil satu anak dan Engkau menyisakan banyak anak”. hai wanita yang ditunjuki”. ketentuan Alloh Ta’ala padamu sungguh keadilan dan kebahagiaan”. terkejut dan segera lari ke sebuah gunung. sungguh aku adalah kehtiran yang lalu dan kesedihan yang berlalu.848 846 847 AlKahfi : 62 Demi Allah ini nasihat sangat berharga yang layak ditulis dengan tinta emas ! –penerj 848 HR. aku tidak mengayunkan tanganku untuk dosa dan tidak pula kaki memindahkanku menuju kekejian pendengaran dan penglihatanku tidak menuntunku untuk itu pendapat dan akalku tidak menunjukkanku kepadanya ketahuilah bahwa aku tidak tertimpa musibah sedikit pun pada satu saat kecuali sudah ada orang yang mendahuluiku yang tertimpa musibah. Ia mengucapkan firmanNya : ‫“ لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا‬sesungguhnya kita telah merasa ًَ َ َ َ َِ َ َ ْ ِ َ ِ َ ْ َ َ letih karena perjalanan kita ini". sekali-kali tidak demikian. Aku akan memberitahukan padamu. Aku bertanya pada wanita itu:”Bagaimana kamu dan kesabaranmu?” Jawabnya:”Kalau aku hidup terus niscaya aku tetap bersamanya akan tetapi ia adalah luka lalu sembuhlah”. mau”. Ia mempunyai dua anak lelak. Dahulu aku memiliki seorang suami. Ia radhiallahu 'anhu berkata :Ya Allah. Aku (Ibnu Abbas) bertanya:”Bagi yang tidak mempunyai seorang anak pun yang mati?” Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam berkata :”Aku yang mendahului umatku. Ayahnya mencari kedua anak tersebut hingga ia kehausan dan ahirnya mati karenanya. mereka tidak akan ditimpa musibah yang menimpaku”. Ibnu Abbas radhiallahu 'anhu berkata : ‫من كان له فرطان من أمتي أدخله الله بهما الجنة فقالت عائشة فمن كان له فرط من‬ ‫أمتك قال ومن كان له فرط يا موفقة قالت فمن لم يكن له فرط من أمتك قال فأنا فرط‬ ‫أمتي لن يصابوا بمثلي‬ ”Aku mendengar Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬berkata :”Bagi yang memiliki dua anak yang mati maka Alloh Ta’ala memasukkannya ke dalam sorga”. Aisyah radhiallahu 'anha bertanya:”Demi ayah dan ibuku. dha’if dalam Dha’if alJami’(5813) .

kamu seorang alim di dunia ini berkata demikian?” Ia telah hapal AlQur'an. Aku membeli seorang budak perempuan dan aku kawini. Tiba-tiba dua ekor 849 HR. Aku mengatakan pada salah seorang anak itu : ”Beri aku air itu”.Adabul Mufrad (145).849 Waqi’berkata :”Ibrahim alHarabi memiliki seorang anak lelaki berusia sebelas tahun yang sudah hapal AlQur'an.Tirmidzi (1068). atTasalli (35). atTassali (14) dan Baihaqi (4/67) .Abu ‘Ubaidah radhiallahu 'anhu meriwayatkan dari ayahnya katanya : Rasulullah ‫صلى ال‬ ‫ عليه و سلم‬berkata : ‫من قدم ثلثة لم يبلغوا الحلم كانوا له حصنا حصينا من النار قال أبو ذر قدمت اثنين قال‬ ‫واثنين فقال أبي بن كعب سيد القراء قدمت واحدا قال وواحدا ولكن إنما ذلك عند‬ ‫الصدمة الولى‬ “Barangsiapa tiga orang anaknya yang belum dewasa meninggal maka mereka menjadi penghalang dari neraka baginya”.850 Malik bin Dinar rahimahullah berkata : “Dahulu aku suka bermain-main dan minum hamer. aku melihat dalam mimpi seolah kiamat telah terjadi dan seolah anak-anak kecil membawa sedikit air di tangan mereka lalu manusia meminta minum pada mereka. mempelajari fiqih dan hadits yang banyak”. Dimyathi. Tirmidzi berkata :Abu Ubaidah tidak mendengar dari ayahnya” dan Syaikh Albany mendhaifkannya dalam Dha’if Ibni Majah (351) 850 HR. Ibnu Majah (1606). Kataku :”Hai Abu Ishaq. mempelajari fiqih dan hadits yang banyak. Tiap kali aku minum hamer anakku menarik tanganku lalu menumpahkan hamer itu di depanku. Darinya lahir seorang anak perempuan yang amat aku cintai. Ketika ia berumur dua tahun. Oleh karena itulah aku mengharap anakku mati”. Abu Dzar bertanya:”Anakku mati dua. Ubai bin Ka’ab bertanya :”Anakku mati satu. lalu menarik bajunya atau tangannya sebagaimana aku menarik bajunya ini maka tidak berhenti hingga masuk sorga”. Katanya :”Ya. bagaiaman?”. Muslim (2635). Dimyathi. Aku amat sedih. Salah seorang dari mereka bertemu ayahnya atau kedua orang tuanya. Abu Hurairah radhiallahu 'anhu berkata :”Anak kecil mereka itu penduduk sorga. Bukhari. Jawab nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam :”Satu juga akan tetapi kesabaran itu pada awal benturan”. Lalu anak itu melihatku dan berkata :”Kamu bukan ayahku”. Aku berkunjung ke rumahnya untuk ta’ziah. ia meninggal. Hingga ia telah bisa merangkak dan berjalan. pada hari itu hari yang amat panas. Ahmad (2/488). Pada suatu malam pertengahan sya’ban aku tidur dalam keadaan kenyang minum hamer. Ibrahim berkata :”Aku pernah menginginkan kematian anakku ini”. Aku bertanya:”Siapakah kamu?” Jawabnya:”Kami adalah anak-anak yang mati dalam Islam dan meninggalkan orang tua yang akan kamu sambut dan beri minum dengan air ini”. ‫عن أبي حسان قال قلت لبي هريرة إنه قد مات لي ابنان فما أنت محدثي عن رسول‬ ‫الله صلى الله عليه وسلم بحديث تطيب به أنفسنا عن موتانا قال قال نعم صغارهم‬ ‫دعاميص الجنة يتلقى أحدهم أباه أو قال أبويه فيأخذ بثوبه أو قال بيده كما آخذ أنا بصنفة‬ ‫ثوبك هذا فل يتناهى أو قال فل ينتهى حتى يدخله الله وأباه الجنة‬ Imam Muslim rahimahullah meriwayatkan dari Abi Hisan katanya:”Aku berkata pada Abu Hurairah radhiallahu 'anhu :”Sampaikan pada kami hadits yang menghibur diri kami yang ditinggal meninggal”. bagaimana?” Jawab Rasulullah ‫”: صلى ال عليه و سلم‬Dua juga”. Lalu aku melihat dalam mimpi seolah kiamat telah terjadi dan aku keluar dari kubur. Lalu ia meninggal.

di atasnya banyak sitar dan pintu. apa yang kamu lakukan di sini?” tanyaku. Tiba-tiba seorang berkata :”Raihlah orang yang sedang sedih ini sebelum musuhnya menangkap dirinya !”. aku orang tua sedangkan ular itu lebih kuar daripadaku dan aku tidak mampu menghadapinya. ular masih di belakangku. ‫ألم يأن للذين ءامنوا أن‬ َ ُ َ َ َ ِ ِّ ِ ْ َ ْ َ َ ّ َ ْ َ ِ ‫َ ْ َ َ ُُ ُ ُ ْ ِ ِ ْ ِ ِ َ َ َ َل‬ ‫“ تخشع قلوبهم لذكر ال ومانز َ من الحق‬Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman. Lalu aku berlali secepatnya sedangkan ular itu di belakangku. Lalu aku sampai di pinggir api neraka yang sedang menggelegak. Lalu aku sampai di sebuah gunung yang bercahaya yang di dalamnya terdapat banyak lubang. Tiba-tiba ada seorang yang berkata dari dala api :”Kamu bukan keluargaku”. Jawabnya:”Ayahku.852 Maka lihatlah. Aku kembali lari kencang. lalu ia hendak membinasakan ayah”. Allah tidak akan menyia-nyiakannya di hari kiamat dan mereka akan kembali kepadaNya pada hari kiamat. Tibatiba aku melihat anakku bersama mereka. Maka tobatlah pada Alloh dan jangan menjadi orang-orang yang binasa”. Lalu anakku naik ke atas dan aku terbangun kemudian aku tobat pada Alloh Ta’ala.851Aku bertanya :”Hai anakku. Aku bertanya:”Lalu siapakah kakek tua yang lemah yang aku lihat?” Jawabnya:”Itu adalah amal shaleh ayah yang lemah hingga ia tidak mempunyai kemampuan menghadapi bahaya itu”. Orang tua dapat mengambil manfaat dari anaknya yang meninggal bila orang tua sabar dan mencari pahala dan berucap : Segala puji bagi Alloh Ta’ala. Di dalamnya aku melihat banyak anak kecil seolah di wajahnya bulan. Aku berkata :”Hai kakek. barakah anak kecil yang mati baik ia laki-laki maupun perempuan. “Hai anakku. ular apakah yang hendak memangsa dan membinasakanku itu?”. 853 Menghibur dengan ucapan itu. kamu bisa membaca AlQur'an? Jawabnya:”Kami lebih mengetahuinya daripada ayah”. hampir-hampir aku tergelincir ke dalamnya. 851 Dalam ayat ini teradapat dorongan bersungguh-sungguh untuk takut kepada Allah Ta’ala dan mendengar nasihat-nasihat ilahiah dan hukum-hukum syariat tiap saat dan intropeksi kepada hal yang demikan. Akan tetapi lewatlah dan segeralah berlari barangkali Alloh Ta’ala menyelamatkanmu”. alMaqdisi. (asSa’dy –penerj ) 852 AtTawwabin. itu perbuatan ayah yang jelek yang ayah rutinkan.ular yang amat besar mengikutiku hendak memangsaku. inna lillahi wa inna ilaihi raji’un. mereka tahu bahwa mereka milik Allah yang Ia perlakukan sesuai kehendakNya. Jawabnya:”Kami adalah anakanak muslimin yang meninggal yang tinggal di sini sampai hari kiamat sambil menunggu orang tua kami untuk menyambut mereka”. lindungilah aku dari ular besar yang hendak memangsa dan membinasakanku”. 104. Ular itu lari. ia turun dari sebuah sayap dari cahaya. di sana ada lelaki tua yang lemah berpakaian bersih. Kami kembali kepdaNya artinya mengakui bahwa kami akan mati dan tidak kekal. Ia berkata :”Hai anakku. Lalu pintu-pintu itu terbuka dan sitar terangkat. untuk lembut hati mereka mengingat Allah. Sehingga ia mendapatkan apa yang dijanjikan Alloh Ta’ala :” ‫“ الذين إذآ أصابتهم مصيبة قالوا إنا ل وإنآ إليه راجعون‬Orang-orang yang apabila َ ُ ِ َ ِ ْ َ ِ ّ َِ ِ ّ ِ ُ َ ٌ َ ِ ّ ُ ْ َ َ َ َ ِ َ ِ ّ ditimpa musibah. Lalu aku melewati satu jalan. aku bertanya:”Hai anakku. (nasihat dan mendengar AlQur’an) dan kepada kebenaran yang telah turun (kepada mereka)”. (Tafsir Ibnu Katsir –penerj ) . lalu ia memukul ular itu dengan tangan kanannya. Aku lari seribu langkah darinya. mereka mengucapkan: "Inna lillaahi wa innaa ilaihi raaji'uun". Tiap kali aku lari kencang ular itu hendak menerkamku dari belakang. Ular itu terus mengejarku. semoga Alloh Ta’ala merahmatimu. Anakku duduk di pangkuanku dan berkata sambil membaca ayat :”Hai ayahku. Ketika ia melihatku.853Yakni kami dan harta kami diperlakukan Alloh Ta’ala sekehendakNya.

Ahmad (5/287). dishahihkan Albany dalam Silisilah Shahiha (154) 855 Yusuf : 84 856 HR.854 Sa’id bin Jubair radhiallahu 'anhu berkata :”Sungguh umat ini diberi ketika mendapat musibah yang tidak diberikan kepada para nabi/umat sebelumnya (‫)إنا ل وإنآ إليه راجعون‬ َ ُ ِ َ ِ ْ َ ِ ّ َِ ِ ّ ِ dan seandainya para nabi sebelum umat ini diberi apa yang diberikan pada umat ini niscaya Ya’qub diberi ketika berkata : ‫" يآأسفى على يوسف‬Aduhai sedihnya aku terhadap َ ُ ُ ََ َ َ َ َ 855 Yusuf".Ibnu Majah (4022). Ketika suamiku Abu Salamah meninggal aku berkata :Siapakah orang yang lebih baik daripada Abu Salamah orang pertama yang hijrah pada Rasulullah ‫ ? صلى ال عليه و سلم‬Maka aku mengatakan dosa di atas dan Alloh Ta’ala menggantikan suamiku Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬untukku”. 854 HR. shahih. aku memujiNya ketika Ia menunjukiku untuk mengucapkan kalimat istirja’ (‫ )إنــا ل ـ وإنــآ إلي ـه راجعــون‬karena aku mengharapkan pahala dan aku memujiNya ketika َ ُ ِ َ ِ ْ َ ِ ّ َِ ِ ّ ِ musibah itu tidak menimpa agamaku”. maksudnya َ ُ َ ْ ُ ْ ُ ُ َ ِ ْ ‫َأ‬ mereka ditunjuki untuk mengucapkan kalimat istirja’ atau atau ditunjuki kepada sorga dan pahala. HR.856 Dari Sya’bi bahwa Syuraih berkata :”Aku mendapat musibah lalu aku memuji Alloh Ta’ala empat kali : aku memujiNya bila tidak lebih besar daripadanya. Riwayat Muslim. aku memujiNya ketika aku diberi kesabaran atas musibah. Thahawi (4/169) dan lainnya. ‫“ وُولئك هــم المهتــدون‬dan mereka mendapatkan petunjuk”. Adapun hadits Tsauban dengan lafadz : ‫ول يرد القدر إل الدعاء و ل يزيد في العمر إل البر وإن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه‬ ”Takdir ditolak kecuali dengan doa dan umur tidak bertambah kecuali dengan kebaikan dan seorang terhalang rizkinya dengan sebab dosa yang ia lakukan”.Baihaqi. ‫ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله } إنا لله وإنا إليه راجعون { اللهم أجرنممي‬ ‫في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها إل أخلف الله له خيرا منها قمالت فلمما ممات أبمو سملمة‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م م‬ ‫م‬ ‫قلت أي المسلمين خير من أبي سلمة أول بيت هماجر إلمى رسمول اللمه صملى اللمه عليمه‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫وسلم ثم إني قلتها فأخلف الله لي رسول الله صلى الله عليه وسلم‬ Ummu Salamah radhiallahu 'anha berkata :Aku mendengar Rasulullah ‫صلى ال عليه و سلم‬ berkata :Barangsiapa ketika mendapat musibah berkata : (‫“ )إنا ل وإنآ إليه راجعون‬Ya. Allah َ ُ ِ َ ِ ْ َ ِ ّ َِ ِ ّ ِ berilah aku pahala pada musibahku ini dan gantikanlah untukku yang lebih baik daripadanya”. FirmanNya : ‫“ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمـة‬Mereka itu yang mendapat musibah dan ٌ َ ْ َ َ ْ ِ ّ ّ ّ ُ َ ََ ْ ِ ْ ََ َ ِ ْ ُ mengucapkan kalimat istirja’ itu mendapatkan shalawat dan rahmat serta ampunan dari Alloh Ta’ala”. Syu’bul Iman (9854).Tsauban radhiallahu 'anhu berkata :Rasulullah ‫ صييلى ال ي عليييه و سييلم‬bersabda :”Tidaklah seorang hamba ditimpa musibah kecuali dengan dua sebab: dosa yang tidak diampuni Alloh Ta’ala kecuali dengan musibah itu atau derajat yang tidak disampaikanNya kecuali dengan musibahnya”. kecuali Alloh Ta’ala memberinya pahala dan menggantikannya dengan apa yang lebih baik dari musibahnya”. Muslimin (918) dan Baihaqi (9697) .

Maka aku disiksa karena perbuatanku itu. memotong atau mencabut rambut maka ia mendapat marah dan laknat Alloh Ta’ala. andaikata engkau melihatku : rantai-rantai mengikat di leherku. malaikat-malaikat adzab menyiksa dan menghardikku. tunaikan amanat dan sayangilah kerabatku. mengacak-acak. Hakim (2/270) dan Baihaqi (9688) . Hai ibuku. Hikayat Shaleh alMuri berkata : Dahulu pada malam Juma’at aku pernah singgah di pekuburan dan sempat tertidur padanya. pergilah menemui ibuku. menggundul. tidak pasrah terhadap takdir dan tunduk terhadap perintah Alloh Ta’ala. Semoga Alloh Ta’ala menjadikan jalan keluar untukku melalui kamu. Tiba-tiba ketika aku terbangun aku melihat beberapa kubur yang pecah dan mayat-mayat yang di dalamnya keluar dan mereka duduk mengelompok serta turun piring-piring tertutup di antara mereka. menggundul. belakang dan depan karena kejelekan ucapan ibuku. menampar pipi. mengacak-acak. Dan telah disebutkan di muka bahwa mayat disiksa di kubur disebabkan diratapi ketika orang yang meratapi berkata :Aduhai seandainya ada yang menolongnya. celaka. menyobek baju/saku baju.Dari Sa’id bin alMusayyab dari Umar bin Khathab radhiallahu 'anhu :Sebaik-baik keadilan dan sebaik-baik tambahan kemuliaan : ‫ أولئك عليهم صلوات من ربهـم ورحمـة‬adalah ٌ َ ْ َ َ ْ ِ ّ ّ ّ ُ َ ََ ْ ِ ْ ََ َ ِ ْ ُ sebaik-baik balasan. tali di kakiku. sampaikan apa yang Alloh Ta’ala perintahkan padamu. Tiba-tiba di antara mereka muncul seorang pemuda yang disiksa dengan bermacam-macam siksaan. mengapa kamu disiska demikian di antara mayat-mayat itu? Jawabnya :Hai Shaleh. dengan nama Alloh. Api di samping kanan. Dan dalam kubur mayat ditanya: Kamu penolongnya ? Kamu pemberi pakaiannya ? Meronta dan meratap haram hukumnya karena mendorong orang sedih dan menghalangi kesabaran. engkau mendidikku. ‫ وأولئك هم المهتدون‬adalah sebaik-baik tambahan kemuliaan. menyobek baju/saku baju. menjaga kejelekan menimpaku. jika engkau tidak 857 HR. Dan diriwayatkan bahwa orang yang mendapat musibah lalu ia membakar baju. Maka Alloh Ta’ala tidak memberi balasan yang baik padanya”. Kemudian pemuda itu menangis dan aku menangis karenanya. memotong atau mencabut rambut maka seoalah ia mengambil tombak untuk memerangi rabbnya. Ia melanjutkan :”Hai Shaleh. Andaikata engkau melihat jeleknya keadaanku niscaya engkau akan kasihan melihatku. menampar pipi. 857 َ ُ َ ْ ُ ْ ُ ُ َ ِ ْ َُ Adapun apabila orang yang tertimpa musibah marah dan berdoa jelek dan celaka. Telah disebabkan di muka bahwa Alloh Ta’ala tidak menyiksa dengan sebab tangisan maupun kesedihan hati akan tetapi Ia menyiksa karenanya – yakni apa yang dikatakan orang yang terkena musibah dengan lisannya – seperti meratap dan meronta. dan aduahi andaikata ada yang memberi pakaian mayat. Ketika aku meninggal ibuku mengumpulkan orang-orang yang meratap dan merontaiku tiap hari. Dikatakan juga bahwa memukul paha ketika tertimpa musibah menggugurkan pahala. ketika aku mati engkau melemparkanku dalam siksaan. ia di tempat fulan dan beritahukan tempatku serta katakan padanya: Mengapa engkau menyiksa anakmu hai ibu. Aku maju melihatnya dan bertanya:Hai pemuda. kiri.

Tiba-tiba pemuda itu datang sambil tertawa senang dan piring mendatanginya lalu ia mengambilnya. Ia berkata :”Apa yang akan kamu lakukan terhadapnya ? Ia sedang sedih. aku memasuki sebuah desa dan tidak ada pikiran lain kecuali mencari rumah ibu pemuda itu. Shaleh berkata :”Aku terbangun dan aku segera 858 Tidak menunjukkan boleh membaca AlQur'an di sisi kubur. Ketika di malam jum’at berikutnya aku mendatangi kubur itu sebagaimana kebiasaanku dan aku tidur di sana. Ia meringankan siksaanNya dariku karena ibuku meninggalkan perbuatan yang biasa ia kerjakan dan datang padaku apa yang kamu sedekahkan atas namaku”. Aku melihat mayat-mayat keluar dari kubur dan duduk mengelompok dan piring-piring turun pada mereka. Tatkala ibu itu mendengar kisahku. Ia berkata :”Siapakah kamu?” Jawabku :Aku Shaleh. tiba-tiba seorang nenek tua keluar dan berkata :”Apa yang kamu inginkan hai orang asing?” Jawabku :”Aku hendak menemui ibu pemuda yang barusan meninggal”. mendoakannya dan mensedekahkan uang itu atas nama anaknya”. Nenek itu masuk kamarnya lalu memberitahukan perintahku. Shaleh berkata :”Lalu aku minta pamit. ia jatuh pingsan ke tanah. Aku berkata :”Suruhlah ia menemuiku. Tetapi yang sampai kepada mayat adalah ilmu. jika engkau tidak meninggalkan ratapan dan rontaan itu. mengusir orang-orang yang meronta dan berganti baju serta mengeluarkan banyak uang dirham dari sebuah kantong dan berkata :Hai shaleh. Aku mengetuk pintu. Sesampai di depan rumahnya. amal jariah dan anak shalih yang mendoakannya. maka Alloh Ta’ala antara aku dan engkau pada hari langit terpecah”.meninggalkan ratapan dan rontaan itu. sedekahkanlah uang ini atas nama anakku”. di sisi mayat. Aku melihat ia disiksa dan berkata : Hai ibu engkau mendidikku. Shaleh berkata :”Aku bangun terkejut dan aku diam di tempatku gundah gulana sampai subuh”. Kemudian ia masuk kamar. Maka kembalilah kamu ke ibuku dan sampaikanlah salam dariku dan katakan padanya:”Semoga Alloh Ta’ala membalas kebaikanmu dan sedekahmu telah sampai padaku dan engkau akan segera bergabung bersamaku maka bersiaplah”. Kemudian keluarlah seorang ibu yang memakai baju hitam dan wajahnya menjadi hitam disebabkan banyak menangis dan pukulan di wajahnya. Aku minta salah seorang penduduk menunjukkan rumahnya. Shaleh berkata :”Aku bertanya “Itu piring apa? Jawabnya :”Itu hadiah orang-orang hidup untuk mayat-mayat dari sedekah dan bacaan AlQur'an858 dan doa turun pada mereka tiap malam jumat dikatakan padanya : ini hadiah fulan untukku”. ia mendatangiku dan berkata :Hai Shaleh semoga Alloh Ta’ala membalas kebaikanmu dengan baik. ketika aku mati engkau melemparkanku dalam siksaan. Riwayat Muslim. Setelah siuman ia menangis sekeras-kerasnya dan berkata :Hai anakku. andaikata aku mengetahui keadaanmu pasti aku tidak akan berbuat seperti ini. Ketika ia melihatku. aku melihat pintu rumah berwarna hitam dan terdengar suara ratapan dan rontaan dari luar rumah. aku tobat kepada Alloh Ta’ala dari semua kesalahanku”. sungguh aku sedih. maka Alloh Ta’ala antara aku dan engkau pada hari langit terpecah dan semua mahluk bangkit dari kubur untuk menerima keputusan Alloh Ta’ala”. aku membawa surat dari anaknya”. menjaga kejelekan menimpaku. Tadi malam di kubur aku mimipi bertemu dengan anakmu dan ia bercerita tentang diri dan ibu. Adapaun menghadiahkan bacaan AlQur'an kepada mayat tidak ada dalilnya dan tidak benar karena seorang pun tidak ada yang tahu apakah yang membaca mendapat pahala atau tidak ? . Ketika subuh tiba.

Riwayat Muslim. Ibnu Majah (4211) dan lainnya dan dishahihkan Albani. Dosa Besar Yang Limapuluh Mendhalimi Orang Lain Alloh Ta’ala berfirman : ‫إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الرض بغير ال َق أولئك لهم‬ ْ ُ َ َ ِ َْ ُ ّ ‫ِ ّ َ ّ ِ ُ ََ ّ ِ َ َ ِْ ُ َ ّ َ َ َ ْ ُ َ ِ ْ َ ْ ِ ِ َ ْ ِ ْح‬ ٌ َِ ٌ َ َ ‫عذاب أليم‬ “Sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang menzalimi manusia dan melanggar hakhak manusia di muka bumi tanpa alasan yang benar. Tiba-tiba di depan pintu rumahnya tergeletak jenazah lalu aku bertanya:”Jenazah siapa ini?” Manusia menajwab:”Jenazah ibu pemuda itu”. Thabarani (17/364). 862 HR.861 Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬berkata : ‫ما من ذنب أحرى أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الخرة من‬ ‫قطيعة الرحم والبغى‬ “Tidak ada dosa yang lebih pantas disegerakan siksanya di dunia dan disimpan di ahirat kecuali kedhaliman dan memutus silaturahim”. Kemudian dishalati dan dikubur di samping kubur anaknya.862 Terbukti Alloh Ta’ala menenggelamkan Qarun ke dalam tanah ketika ia berbuat dhalim pada rakyat/manusia. Ibnu Hibban. Adabul Mufrad (667).Adabul Mufrad (588). Aku mendoakan keduanya dan aku pergi”.Abu Dawud (4895).860 Dalam sebuah riwayat disebutkan : ‫لو أن جبل بغى على جبل لدك الباغى‬ ”Andaikata sebuah gunung mendhalimi satu gunung yang lain maka Alloh Ta’ala menjadikan goncang gunung yang mendhalimi”.mendatangi ibu pemuda itu setelah beberapa hari. Raudhatul ‘Uqala (66) dan lainnya.Bukhari.. (Dalam Shahih Adabul Mufrad (47) dan Silsilah Shahihah (1917) –penerj . Tirmidzi (2511). dari Ibni Abbas dan dishahihkan Albani dalam Shahih Adabul Mufrad.Bukhari.Ahmad (4/162) dari ‘Iyadl bin Himar radhiallahu 'anhu. 861 HR. Alloh Ta’ala berkata :” ُ َ َ َ ْ ِ ِ ّ ُ ْ ِْ ُ ِ َ ْ ُ ْ ِ ُ ُ َ َ ُ َ ِ َ َ ّ ِ َ ِ ُ ُ ْ َ ِ ُ َ ْ َ َ َ ْ ِ ْ ََ َ َ َ َ ُ ِ ْ َ ِ َ َ َ ُ َ ّ ِ ‫إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وءاتيناه من الكنوز مآإن مفاتحه لتنوأ بالعصبة أولى القوة إذ قال له‬ ‫قومه لتفرح إن ال ليحب الفرحين }67{ وابتغ فيمآءاتاك ال الدار الخرة ولتنس نصيبك من الدنيا وأحسن‬ ِ ْ ََ َ ْ ّ َ ِ َ َ ِ َ َ ْ َ َ َ َ ِ َ ْ َ ّ ُ َ َ َ َ ِ ِ َ ْ َ ِ ِ ِ َ ْ ّ ِ َُ َ ّ ِ ْ َ ْ ََ ُ ُ ْ َ ‫كمآأحسن ال إليك ولتبغ الفساد في الر ِ إن ال ليحب المفسدين }77{ قال إنمآ أوتيته على علم عندي أولم يعلم‬ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ ِ ِ ٍ ْ ِ ََ ُ ُ ِ ُ َ ّ ِ َ َ َ ِ ِ ْ ُ ْ ّ ِ ُ َ َ ّ ِ ‫َ َ َ ْ َ َ ُ ِ َ ْ َ َ َ َ ْ ِ ْ َ َ َ ِ ْ َ ْض‬ َ ‫أن ال قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا َليسئل عن ذنوبهم المجرمون }87{ فخر‬ ‫َ َ َج‬ َ ُ ِ ْ ُ ْ ُ ِ ِ ُ ُ َ ُ َ ْ ُ َ ‫َ ّ َ َ ْ َ ْ َ َ ِ َ ْ ِ ِ ِ َ ْ ُ ُ ِ َ ْ ُ َ َ َ ّ ِ ْ ُ ُ ّ ً ََ ْ َ َ َ ْ ً و‬ َ ِ ّ َ َ‫و‬ ‫على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا ياليت لنا مثل مآأوتى قارون إنه لذو حظ عظيم }97{ َقال الذين‬ ٍ ِ َ ّ َ ُ َ ُ ّ ِ ُ ُ َ َ ِ ُ َ َ ْ ِ َ َ َ ْ َ َ َ ْ ّ َ َ َ ْ َ ُ ِ ُ َ ِ ّ َ َ ِ ِ َ ِ ِ ِ ِ ْ َ ََ 859 860 Terjemah sesuai tafsir (Tafsir alQurthuby dan Fathul Qadir –penerj ) HR.Abu Dawud (4902). Ibnu Hibban (4179). Muslimin (2865). Mereka itu mendapat azab yang pedih”.859 Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬berkata : ‫إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى ل يفخر أحد على أحد ول يبغي أحد على أحد‬ “Sesungguhnya Alloh Ta’ala mewahyukan padaku agar kamu saling berendah hati hingga salah seorang tidak melanggar hak orang lain dan seorang tidak menyombongkan diri atas orang yang lain”.

(Fathul Qadir. 79. Maka Kami benamkan Qarun beserta rumahnya ke dalam bumi. sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang beralaku sombong (yang tidak bersyukur)".874 863 Kebanyakan ahli tafsir seperti Ibnu Abbas.1339. Qarun menjawab: "Sesungguhnya aku diberi harta itu karena ilmu yang ada padaku". Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. 873 Ibnu Katsir) dan Fathul Qadir. tentang dosa-dosa mereka871. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (pahala) negeri akhirat (dengan berbagai macam ketaatan). Maka tidak ada baginya suatu golongan pun yang menolongnya terhadap azab Allah.865 77. dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (keni`matan) duniawi (yang diperbolehkan)866 dan berbuat baiklah867 sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu.869 Kemudian Alloh Ta’ala membantahnya : Dan apakah ia tidak mengetahui. Ketika ahli ilmu (ulama bani Israil) mendengar ucapan mereka berkata : "Kecelakaan yang besarlah bagimu. bahwasanya Allah sungguh telah membinasakan umat-umat sebelumnya yang lebih kuat daripadanya dan lebih banyak mengumpulkan harta?870 Dan tidaklah perlu ditanya kepada orang-orang yang berdosa itu. Sesungguhnya masing-masing mempunyai hak atas kamu. Sesungguhnya Qarun adalah termasuk kaum Musa.863 ia berlaku sombong864 niaya terhadap mereka. (Ibnu Katsir –penerj ) 867 Yakni pakailah semua karunia Alloh Ta’ala untuk ketaatan kepadaNya. dan Kami telah menganugerahkan kepadanya simpanan harta yang banyak yang kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang yang kuat-kuat.873 81. (Tafsir alQurthuby –penerj ) 868 Tafsir alQurthuby –penerj . pahala Allah adalah lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh daripada yang kamu lihat dan tidak diperoleh pahala itu (sorga) kecuali oleh orang-orang yang sabar". Maka keluarlah Karun kepada kaumnya (bani Israil) dalam kemegahannya dan perhiasannya. (Ibnu Katsir –penerj ) 872 Tafsir alQurthuby -penerj .1336 –penerj ) 865 Ibnu Katsir dan Fathul Qadir. sesungguhnya ia benar-benar mempunyai keberuntungan yang besar di dunia". 869 Aku diberi harta karena Alloh Ta’ala tahu bahwa aku pantas dan karena Ia mencintaiku. dan janganlah keinginanmu hanya ingin berbuat kerusakan (kemaksiatan) di muka bumi dengan hartamu. (Ibnu Katsir –penerj ) 871 Karena banyaknya dosa mereka. (Ibnu Katsir –penerj ) 864 Melampaui batas dan keluar dari ketaatan kepada Musa. 80. 1337.868 78. –penerj 874 AlQashash :76-81 . Qotadah dan lainnya menyatakan bahwa Qarun anak paman Musa. (Ingatlah) ketika kaumnya menasihatinya: "Janganlah kamu terlalu sombong dan berbuat jahat karena hartamu. Bukan ilmu kimia atau yang lainnya. Dan tiadalah ia termasuk orang-orang (yang dapat) membela (dirinya)”. (Ibnu Katsir –penerj ) 870 Alloh Ta’ala memberikan harta mereka bukan karena kecintaanNya kepada mereka dan Ia membinasakan mereka karena mereka berbuat kesyirikan dan kekafiran.َ ْ َ ْ ِ ِ َ َِ ِ ِ َْ َ َ َ ‫أوتوا العلم ويلكم ثواب ال خير لمن ءامن وعمل صالحا ول يلقاهآ إل الصابرون }08{ فخسفنا به وبداره الرض‬ َ ُ ِ ّ ّ ِ َ ّ َُ َ َ ً ِ َ َ ِ َ َ َ َ َ ْ َ ّ ٌ ْ َ ِ ُ َ َ ْ ُ َْ َ َ ْ ِ ْ ُ ُ 81} ‫}فما كان له من فئة ينصرونه من دون ال وماكان من المنتصرين‬ َ ِ ِ َ ُ ْ َ ِ َ َ َ َ ِ ِ ُ ِ ُ َ ُ ُ َ ٍ َِ ِ ُ َ َ َ َ َ 76.872 Berkatalah orang-orang yang menghendaki kehidupan dunia: "Mogamoga kiranya kita mempunyai seperti apa yang telah diberikan kepada Qarun. 866 Seperti makanan dan minuman serta nikah.

Lalu pelacur itu mengabarkan pada Musa kisahnya bersama Qarun. ‫“ وماكان من المنتصرين‬Dan tiadalah ia termasuk َ ِِ َ ُْ َ ِ َ َ ََ orang-orang (yang dapat) membela (dirinya)”. jika Engkau menerima maka Engka menyelamatkan. Pendapat Dhahak.. jika Engkau berpaling maka Engka membiarkan. 875 876 Zaadul Masir. Lalu bumi mengambilnya hingga menenggelamkan kedua kakinya. maka perintahlah ia”.878 Ya Alloh. 878 Zaadul Masir.875 FirmanNya : ‫ فخسفنا به وبداره الرض‬Ketika Qarun memerintahkan seorang pelacur َ ْ َ ْ ِ ِ َ َِ ِ ِ َْ َ َ َ menfitnah Musa. Kelima : Ia membantu Fir’aun lalu melampaui batas atas Bani Israil sehingga mendhalimi mereka. ia bersumpah dan berkata :”Hai bumi ambillah Qarun !”. ambillah Qarun !”. Samurah bin Jundub berkata :”Tiap hari ia ditenggelamkan satu tubuhnya hingga ke lapisan bumi paling bawah pada hari kiamat”. Lalu bumi menenggelamkan tempat tidurnya. Itulah kedhaliman Qarun. Pendapat alMarwadi. dalam sanadnya terdapat perawi yang tak dikenal dan diriwayatkan Ahmad secara ringkas dalam kitab azZuhd dari Aun bin Abdillah alQari’i.877 ِ ‫ فما كان له من فئة ينصرونه من دون ا‬Yakni tidak ada satu orang pun dari pengikutnya yang ‫َ َ َ َ َ ُ ِ َِ ٍ َ ُ ُ َ ُ ِ ُ ِ ل‬ bisa membelanya dari siksa Alloh Ta’ala.Ibnul Jauzi (6/263) HR.”dst Suyuthi (AdDurr. Keempat : Ia memanjangkan bajunya sejengkal di bawah mata kaki. Ketiga : Dhalim dengan kekafirannya.Ibnu Jariri dalam Tafsirnya. Hingga bumi menenggelamkannya. Pendapat Qotadah. jika Engkau memberi taufik maka Engkau memberi ilham dan jika Engkau menghinakan maka Engkau menuduhkan. Wallahu a’lam. Demikian pendapat Ibnu Abbas radhiallahu 'anhu. Pendapat ‘Atha alHurasani. Lalu pelacur itu mengerjakanya dan Musa minta sumpah pada wanita lacur itu terhadap apa yang dikatakannya itu. Musa senantiasa mengucapkan kalimat :”Hai bumi ambillah Qarun !” berulang-ulang. maka Musa marah dan mendoakan kebinasaan Qarun. 5/137) berkata :”Diriwayatkan Ibnu Abi Hatim dari jalan Qotadah dari Samurah radhiallahu 'anhu”. Tatkala Musa melihatnya. Lalu Alloh Ta’ala mewahyukan kepadanya :”Hai Musa. Ibnul Jauzy (6/245) . 877 AlHafidz Ibnu Hajar rahimahullah berkata (Fathul Bari). demi kemuliaan dan keagunganKu seandainya kamu istighatsah padaKu (meminta pertolongan dalam keadaan terdesak) niscaya Aku menolongmu !”876 Ibnu Abbas radhiallahu 'anhuma berkata :”Bumi menelannya sampai lapisan yang paling bawah”. Alloh Ta’ala menurunkan wahyu pada Musa :Aku memerintahkan bumi agar mentaatimu.Ibnul Jauzy berkata :” Pada masalah kedhaliman Qarun para berbeda pendapat : Pertama : Ia memberikan upah pada seorang pelacur agar Musa tertuduh zina dengannya. Musa berkata :”Hai bumi. “Diriwayatkan oleh Thabari dari jalan Sa’id bin Abi ‘Arubah dari Qotadah katanya :”Ia menyebutkan kisah pada kami…. Kedua : Ia dhalim karena kafir/ingkar kepada Alloh Ta’ala.

anak-anak yatim. Aku berkata :”Labbaik dan sa’daik hai rasulullah”. teman duduk. 880 Istri. mahluk hidup atau benda mati. jadikanlah kami orang yang Engkau terima maka palingkanlah aku dari selainMu. Dan berbuat baiklah kepada dua orang tua. hilangkanlah kegelapan dosa-dosa dengan cahaya ma’rifah dan hidayahMu. orang yang dalam perjalanan dan budakbudakmu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang membanggabanggakan diri dan sombong terhadap manusia”. Bukhari (2856. (Ibnu Katsirpenerj ) 881 Memanggakan diri diri tidak bersyukur kepada Allah. ampunilah kami.Ya Alloh. Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬berkata :”Hak Alloh Ta’ala atas hamba adalah hamba menyembah Alloh Ta’ala semata dan tidak menyekutukanNya dengan sesuatu apa pun dan hak hamba atas Alloh Ta’ala adalah Ia tidak menyiksa orang yang tidak menyekutukanNya dengan sesuatu apa pun”. karib-kerabat yang dekat dan jauh. teman dekat880.882 Ibnu Mas’ud radhiallahu 'anhu berkata : “Seorang Arab Baduni menemui Rasulullah ‫صلى‬ ‫ ال عليه و سلم‬lalu berkata :Hai nabiullah berilah aku wasiat !” Rasulullah ‫صلى ال عليه و سلم‬ berkata : 879 Tetangga dekat adalah tetangga yang mempunyai hubungan kerabat. . Dosa Besar Yang Limapuluh Satu Berahlak Buruk Pada Orang Lemah.49) dan lainnya. Nasrani yang tunduk kepada hukum Islam dan teman dalam safar (Ibnu Katsir) –penerj . tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh879. memandang diri lebih baik daripada yang lain padahal ia hina di sisi Allah dan manusia (Ibnu Katsir) –penerj AnNisa :36. Rasulullah ‫صلى‬ ‫ ال عليه و سلم‬berkata :”Apakah kamu tahu apakah hak Alloh Ta’ala atas hamba dan apakah hak hamba atas Alloh Ta’ala ?” Aku berkata : “Allah dan rasulNya yang lebih tahu”. 882 HR. muslim dan istri dan tetangga jauh adalah tetangga yang tidak punya hubungan kekerabatan seperti Yahudi. Budak. kedua orang tua kami dan seluruh muslimin. 5967) dan Muslim (30. orang-orang miskin. Istri dan Binatang Alloh Ta’ala berfirman : ِ َ ْ َ َْ ُ ْ ِ ِ َ ْ َ ِ ِ َ َ ْ َ َ ََْ َ َْ ُ ْ ِ َِ ً َ ْ ِ ِ ْ َ ِ َ ْ َِ ًْ َ ِ ِ ُ ِ ْ َُ َ َ ‫واعبدوا ال ولتشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار‬ ُ ُْ َ ‫الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وماملكت أيمانكم إن ال ليحب من كان مختال فخورا‬ ً ُ َ ً َ ْ ُ َ َ َ ّ ِ ُ َ َ ّ ِ ْ ُ ُ َ ْ َ ْ َ ََ َ َ ِ ِ ّ ِ ْ َ ِ َ ْ ِ ِ ِ ّ َ ِ ُ ُ ْ “Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dalam ibadah dengan sesuatupun. orang-orang yang di samping kita yang memberi manfaat kepada kita.881 AlWahidi menafsirkan firman Alloh Ta’ala : ‫“ واعبدوا ال ولتشركوا به شيئا‬Mengabarkan ًْ َ ِ ِ ُ ِ ْ َُ َ َ ُ ُْ َ kepadaku Ahmad bin Muhammad bin Ibrahim alMahrjani dengan sanadnya dari Mu’adz bin Jabal radhiallahu 'anhu katanya : ‫كنت ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عفير قال فقال يا معاذ‬ ‫تدرى ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله قال قلت الله ورسوله أعلم قال‬ ‫فإن حق الله على العباد أن يعبدوا الله ول يشركوا به شيئا وحق العباد على الله عز وجل‬ ‫أن ل يعذب من ل يشرك به شيئا‬ ”Aku pernah membonceng nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam di atas keledai lalu beliau berkata :Hai Muadz”.

‫والجار ذي‬ ِ ِ ََْ ‫( القربى‬Tetangga dekat) Tetangga yang antara kamu dan ia mempunyai hubungan kerabat. mendekat dan mengusap anak yatim.883 FirmanNya : ‫ وبالوالدين إحسانا‬Maksud berbuat baik kepada orang tua adalah berbuat baik ً َ ْ ِ ِ ْ َ ِ َ ْ َِ dengan lemah lembut. . Engkau memperluas rizki saudaraku ini dan Engkau menyempitkanku. di sore hari aku kelaparan sedangkan ia kenyang. 885 HR. Bukhari. tunduk dan hina. Ahmad (5/238) dan Thabarani (200/82/156) dari Ibnu Masud. dan lainnya. dari Ibni Umar radhiallahu 'anhu dengan bunyi : ‫كم من جار متعلق بجاره يوم القيامة يقول يا رب هذا أغلق بابه دونى فمنع معروفة‬ ”Berapa banyak tetangga berhubungan dengan tetangganya dan berkata : Hai rabb. 884 HR. tidak memandang dengan tajam. ‫ وماملكت أيمانكم‬Yaitu budak yang nafkahnya harus ْ ُ ُ َ ْ َ ْ َ ََ َ َ diberikan dengan baik dan dimaafkan kesalahannya. ‫( والجار الجنب‬Tetangga jauh) yaitu tetangga yang tidak ada ِ ُُ ْ ِ َ ْ َ hubungan antara kamu dan ia kekerabatan. Aisyah radhiallahu 'anha berkata :”Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬berkata : ‫ما زال جبريل يوصينى بالجار حتى ظننت أنه ليورثنه‬ ”Jibril senantiasa mewasiatkanku terhadap tetangga hingga aku menyangka ia akan mewarisinya”. Muslim (2624). Ibnu ِّ ِ ْ َ Abbas radhiallahu 'anhu berkata :” Ia adalah orang yang lewat yang harus kamu lindungi dan beri makan hingga ia pergi”. 883 HR. Bukhari.Adabul Mufrad (18). tidak kasar menjawab pembicaraan orang tua.‫ل تشرك بالله شيئا وإن قطعت أو حرقت ول تدع الصلة لوقتها فإنها ذمة الله ول تشرب‬ ‫الخمر فإنها مفتاح كل شر‬ ”Janganlah kamu menyekutukan Alloh Ta’ala sedikit pun walaupun kamu dipotong dan dibakar. ‫“ وابن السبيل‬Ia adalah tamu yang wajib dijamu sesuai apa yang ia inginkan”. ‫ واليتامى‬Berbuat lembut.884 Anas radhiallahu 'anhu berkata : Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬berkata :”Sesungguhnya tetangga berhubungan dengan tetangga pada hari kiamat.885 ِ َِِْ ِ ّ َ ‫( والصاحب بالجنب‬Teman di samping)Ibnu Abbas dan Mujahid radhiallahuma 'anhu berkata :Ia adalah teman dekat dalam bepergian yang mempunyai hak tetangga dan hak teman”. َْ ُ ْ hak tetangga dan hak Islam. Ibnu Majah (4034). Dikatakan :Lelaki samping jika ia orang asing dan jauh keluarganya. Abu Dawud (5151). Kaum ajanib dan janabah artinya kaum yang jauh. jangan meninggalkan shalat karena ia adalah jaminan Alloh Ta’ala dan janganlah kamu minum hamer karena ia dalah kunci seluruh kejelekan”. ِ ‫ إن ال ليحب من كان مختال فخورا‬Ibnu ً ُ َ ً َْ ُ َ َ َ ّ ِ َُ َ ّ ِ Abbas radhiallahu 'anhu :”Mukhtal adalah orang yang merasa besar diri yang tidak menjalankan hak Alloh Ta’ala dan alFakhur adalah orang yang menyombongkan diri terhadap orang lain dengan kelebihan dan kenikmatan yang diberikan Alloh Ta’ala padanya”.Adabul Mufrad (101). ia berkata :”Hai rabbku. tanyakan padanya mengapa ia menutup pintunya dan menghalangiku dari rizki yang telah luaskan untuknya”. ‫والمساكين‬ َ ََْ َ ِ ِ َ َْ َ Yakni memberi infak dan menolak permintaan orang-orang miskin dengan baik. Baihaqy. Hadits hasan lighairihi. tidak meninggikan suara bahkan hendaknya di depan kedua orang tua seperti seorang budak di depan tuannya.Adabul Mufrad (111). Ahmad (6/236). FirmanNya ‫ وبذي القربى‬Yakni menghubungi dan menyambung hubungan persaudaraan َْ ُ ْ ِ َِ dengan mereka. Syu’abul Iman (5589) dari Abu Darda radhiallahu 'anhu. orang ini menutup pintu rumahnya untukku lalu ia menghalangi kebaikannya”. Bukhari.

سلم‬dalam satu riwayat : Aku berkata :”Ia merdeka.886 Usamah radhiallahu 'anhu berkata : Aku mendengar Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬berkata : ‫ل ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلء‬ ”Barangsiapa menyeret pakaiannya dengan sombong maka Alloh Ta’ala tidak melihatnya pada hari kiamat”. Maka ia bergoncang-goncang di dalamnya hingga hari kiamat”. ketahuilah hai Abu Mas’ud”. shalat dan budak kalian !”.887 Demikian tafsir yang disampaikan alWahidi. HR. Ibnu Majah (3691) dan lainnya. aku tidak memukul budak setelah itu selama-selamanya”. Muslim (1659). sanadnya shahih. Beliau Shallallahu 'alaihi wa sallam berkata : ‫” ال ال الصلة و ما ملكت أيمانكم‬Alloh. 889 HR.890 Abu Mas’ud radhiallahu 'anhu berkata : ‫كنت أضرب غلما لي بالسوط فسمعت صوتا من خلفي اعلم أبا مسعود فلم أفهم الصوت‬ ‫من الغضب قال فلما دنا مني إذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يقول اعلم‬ ‫أبا مسعود اعلم أبا مسعود قال فألقيت السوط من يدي فقال اعلم أبا مسعود أن الله‬ ‫أقدر عليك منك على هذا الغلم قال فقلت ل أضرب مملوكا بعده أبدا‬ ”Aku pernah memukul budakku dengan cemeti. Alloh.Abu Hurairah radhiallahu 'anhu berkata : Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬berkata ‫: بينما رجل شا ب ممن كان قبلكم يمشي في حله مختال قخورا إذ ابتلعه الرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة‬ “Ketika seorang pemuda yang hidup sebelum kamu berjalan memakai perhiasan dengan menyombongkan diri tiba-tiba bumi menelannya. aku merdekan karena Alloh Ta’ala”. Bukhari (5783) dan Muslim (2085) dan lainnya 888 HR. Hadits riwayat Muslim. lihat Dha’if alJami’ (6255) 891 HR. Lalu aku lemparkan cemeti itu dari tanganku lalu Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬berkata:”Ketahuilah hai Abu Mas’ud sesungguhnya Alloh Ta’ala lebih menguasaimu daripada kamu terhadap budak ini !” Aku katakan :”Ya rasulullah. Adalah Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬ketika akan meninggal di ahir sakit yang mengantarkan pada wafatnya mewasiatkan shalat dan berbuat baik pada budak. Maka Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬berkata :”Bila kamu tidak membebaskannya niscaya api neraka menyergapmu pada hari kiamat”. lalu aku mendengar suara dari belakangku dan aku tidak memahaminya karena aku sedang marah. Dalam satu riwayat disebutkan :”Cemeti itu jatuh dari tanganku karena kewibawaan Rasulullah ‫صلى ال عليه و‬ ‫ ”. Timridzi (1946). Ibnu Sa’d (2/253) dan lainnya. Abu Dawud (5159) dan Tirmidzi (1948) .Abdurrazzaq (2011) dan lainnya. Ahmad (3/502). 888 Dalam hadits disebutkan :”Berbuat baik kepada budak adalah keutamaan dan berbuat jelek kepadanya adalah kejelekan”. sanadnya lemah.889 Dan Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬berkata :”Tidak masuk sorga orang yang berbuat jelek pada budak”.891 Ibnu ‘Umar radhiallahu 'anhuma berkata : Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬berkata : ‫من ضرب غلما له حدا لم يأته أو لطمه فإن كفارته أن يعتقه‬ 886 887 Telah disebutkan takhrijnya di muka.Ahmad (3/117). Setelah mendekat ternyata Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬lalu berkata :”Ketahuilah hai Abu Mas’ud. Albany (796) 890 HR. sanadnya lemah dalam Dha’ifah.

893 Dalam hadits lain : ‫من ضرب ضربا اقتص منه يوم القيامة‬ Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬berkata : "Barangsiapa mencabuk dengan dhalim maka pada hari kiamat ia akan dikishash darinya”. Ia terlambat datang. Tirmidzi (1949). Abu Dawud (5164). Thabrany.895 Pada suatu hari nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam memegang sebatang kayu siwak.892 Hukaim bin Hizam radhiallahu 'anhu berkata : Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬berkata : ‫إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا‬ ”Sesungguhnya Alloh Ta’ala menyiksa orang-orang yang menyiksa manusia di dunia”. lalu beliau diam. Pergilah. Pada pertanyaan yang ketiga berkata berkata :”Maafkan budak tujuh puluh kali tiap hari”. Kemudian ia membebaskan budaknya. Ahmad (3/111) dishahihkan Albany dalam “AshShahihah”(488) 896 HR. Kemudian ditanya lagi. Budaknya menolak.”Barangsiapa memukul atau menampar budaknya dan ia belum dihukum maka penghapus dosanya adalah membebaskan budaknya”. kamu merdeka karena aku mengharap wajah Alloh Ta’ala”. Pada suatu hari ia mengangkat cemeti di atas kepalanya dan berkata :Kalau tidak ada qishahs pasti telah mencambukmu dengan cambuk ini. alAusath (1468). Ahmad (3/404) dan Muslim (2613) 894 HR. Seorang wanita menemui nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam lalu berkata :”Ya rasulullah. Adabul Mufrad (185) dari Abi Hurairah radhiallahu 'anhu dishahihkan AlBany dalam Silsilah Shahihah (5352) 895 HR. Setelah itu ia menemui Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬kembali dan memberitahukan pembebasannya. . Bukhari. Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬berkata :”Barangkali”.Hakim (4/37) dan sandanya lemah.896 Abu Hurairah radhiallahu 'anhu mempunyai seorang budak perempuan negro. Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bertanya:”Apakah kamu melihatnya bezina ?” “Tidak jawabnya :” Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬berkata :”Adapun budakmu akan menyalakan api untukmu pada hari kiamat”.Bukhari.Adabul Mufrad (184) dan lainnya dan dishahihkan Albni dalam Shahih Adabil Mufrad (34) 897 HR. lalu beliau Shallallahu 'alaihi wa sallam berkata : ‫لول الفصاص لضربتك بهذا السواك‬ ”Kalau tidak ada qishash pasti aku sudah memukul kamu dengan batang siwak ini “. Akan tetapi akan menjualmu pada orang yang mau membelimu. Ahmad (2/61) dan Muslim (1657) HR.897 892 893 HR. Yakni barangkali pembebasanmu menghapuskan dosa tuduhanmu.894 Dan ditanyakan pada Rasulullah ‫: صلى ال عليه و سلم‬ ‫يا رسول الله كم نعفو عن الخادم فصمت ثم أعاد عليه الكلم فصمت فلما كان في الثالثة‬ ‫قال اعفوا عنه في كل يوم سبعين مرة‬ ”Berapa kali kami harus memaafkan budak?” Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬diam. Wanita itu pulang menemui budak perempuannya lalu memberikan cambuknya kepadanya dan berkata :”Cambuklah aku”. aku pernah mengatakan pada budak perempuanku :Hai pezina “. Lalu memanggil seorang pembantunya (budak).

‫الله الله في الصلة و ما ملكت أيمانكم أطعموهم مما تأكلون وألبسوهم مما تلبسون ول‬ ‫تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم و ل تعذبوا خلق الله فإنه ملككم إياهم و لو‬ ‫شاء لملكهم إياهم‬ Adalah nabi sahabat ketika hendak wafat mewasiatkan :Allah. kembalikan “. jika kamu membebaninya maka bantulah. sementara itu ia sedang mengadoni tepung membantu istrinya. Allah Shalat dan budakmu. Baihaqi (11081)dari Ayyub radhiallahu 'anhu.899 Sekelompok orang masuk ke rumah Salman AlFarisi yang menjabat sebagai kepala pemerintahan. Mereka berkata :”Mengapa anda tidak memerintahkan budak perempuan untuk mengadoni?” Maka ia berkata :”Kami telah mengutusnya untuk suatu pekerjaan.Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬berkata : ‫من قذف مملوكه بالزنى يقام عليه الحد يوم القيامة إل أن يكون كما قال‬ ”Barangsiapa menuduh zina budaknya maka dan ia berlepas diri dari tuduhannya maka pada hari kiamat penuduh itu akan dicambuk sebagai balasan kecuali bila yang dituduhkannya udaknya benar”. Bukhari (6858) dan Muslim (1660) dan lainnya dari Abu Hurairah radhiallahu 'anhu. Tirmidzi (1566). kami tidak suka menambahkan pekerjaan lain untuknya”. Hakim (2/55). Bila durhaka kepada Alloh Ta’ala maka pukullah karenanya dan sebutkan kesalahan-kesalahan di antara kamu dan ia”. Pasal Larangan Memisahkan Budak Dengan Saudaranya atau Anaknya Termasuk perbuatan jelek kepada budak adalah memisahkan antara budak dengan anaknya atau antara budak dengan saudara lelakinya. Darimi (2479). Rasulullah ‫صلى ال عليه و سلم‬ berkata : ‫” من فرق بين والدة و ولدها فرق ال بينه و بي أحبته يوم القيامة‬Barangsiapa memisahkan antara ibu dengan anaknya maka ia dipisah dengan orang-orang yang ia cintai pada hari kiamat”. berilah mereka makan dari apa yang kamu makan. Bukhari (2545) dan Muslim (1661) dari Abi Dzar radhiallahu 'anhu. Sebagian salaf berkata :”Janganlah kamu memukul budak pada setiap kesalahannya akan tetapi jagalah ia dari kesalahan. jangan kamu bebani pekerjaan yang mereka tidak mampu. lihat Shahih alJami’ (4612) . jangan menyiksa mahluk Alloh Ta’ala karena sesungguhnya Ia memberikan kepemilikan padamu atas mereka dan seandainya Ia berkehendak niscaya Ia memberikan kepemilikan mereka atas kamu”. 898 Dalam hadits disebutkan : ‫للمملوك طعامه وكسوته ول يكلف من العمل ما ل يطيق‬ “Bagi budak hak mendapatkan makanan dan pakaian dan tidak dibebani pekerjaan yang di luar kemampuan”. berilah pakaian dari apa yang kamu pakai. HR. 900 HR. Termasuk berlaku jelek adalah tidak memberi 898 899 HR. Rasulullah ‫صلى ال عليه و سلم‬ berkata :”Kembalikan. Ahmad (5/413).900 Ali radhiallahu 'anhu berkata :”Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬memberiku dua budak lakilaki yang bersaudara lalu aku menjual salah satunya.

901 Memukul binatang sampai kesakitan dan membekas atau memenjarakan dan tidak memberi makanan yang cukup atau membebaninya di atas kemampuan. dari Ali bin Thalib radhiallahu 'anhu. Ini adalah dalil diputuskannya hukum di antara hewan sendiri dan antara hewan dan manusia hingga seandainya manusia memukul seekor binatang tanpa alasan yang benar atau tidak memberi minum hingga kehausan atau membebani di luar batas kemampuan maka hewan itu menahan seseorang sesuai dengan kedhaliman atau kelaparan yang ia terima. maka ia akan diqishash pada hari kiamat. Tidak ia beri makan maupun minuman ketika ia tahan dan tidak ia lepas sehingga kucing itu makan serangga di atas tanah”. Demikian juga bila seseorang membebani hewan di atas kemampuannya. Bukhari (3471) dan Muslim (2388) dari Abi Hurairah radhiallahu 'anhu. Lihat Shahih Abi Dawud (2415) 902 AlAn’am :38 903 HR.makan budak dan binatang Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬berkata : ‫كفى بالمرء إثما أ ن يحبس عمن‬ ‫” يملك قوته‬Cukup dosa bagi seseorang menahan makanan dari orang/piaraan yang ia tanggung/jamin”. . Rasulullah ‫صلى ال عليه و سلم‬ berkata : ‫بينما رجل يسوق بقرة له قد حمل عليها التفتت إليه البقرة فقالت إني لم أخلق لهذا‬ ‫ولكني إنما خلقت للحرث‬ ”Ketika seorang lelaki menuntun seekor sapi tiba-tiba ia menungganginya lalu memukulnya. Bukhari (745) dari Asma binti Abi Bakar radhiallahu 'anhuma 905 HR. Tirmidzi ()1284.904 Larangan ini meliputi seluruh hewan. Barangsiapa membebaninya apa yang ia tidak mampu atau memukulnya tanpa alasan yang benar maka pada hari kiamat itu akan diqishahs sesuai dengan pukulan dan siksaannya. Maka di sana/ketika itu orang kafir berkata :”Aduhai seandainya aku jadi tanah saja”.905 Sapi itu dijadikan bisa bicara oleh Alloh Ta’ala di dunia membela dirinya agar ia tidak disakiti dan dipekerjaan pada selain apa yang dia dicipta. ditunggangi tetapi dicipta untuk membajak tanah”. 901 HR. Sapi itu berkata :Kami tidak dicipta untuk ini. Bukhari (2365 ) dan Muslim (2242) dari Ibni Umar radhiallahu 'anhu. melainkan bermacammacam seperti kamu yang kakmu ketahui nama-nama nya”. Ibnu Majah (2249). Dalilnya adalah hadits Abu Hurairah radhiallahu 'anhu. Alloh Ta’ala berfirman : ‫“ وما من دآبة في اْلرض ولطائر يطير بجناحيه إل أمم أمثالكم‬Tidak ada binatang-binatang yang ada ُ ُ َْ َ ٌ َ ُ ّ ِ ِ ْ َ ََ ِ ُ ِ َ ٍ َِ َ َ ِ ْ َ ِ ٍ ّ َ ِ َ َ di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya. Syaikh Albnay berkata. dha’if dalam Dha’if Ibnu Majah. Ia berkata : Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬berkata : ‫عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار ل هي أطعمتها وسقتها إذ‬ ‫حبستها ول هي تركتها تأكل من خشاش الرض‬ ”Seorang perempuan disiksa karena seekor kucing yang ia ikat hingga mati kelaparan. Lalu diputuskan hukum di antara mereka hingga diambilkan untuk domba yang tidak bertanduk dari domba yang bertanduk sampai dituntunkan untuk atom untuk atom kemudian dikatakan kepada mereka :Jadilah kamu tanah”.902 Ayat ini ditafsirkan : Dipanggil binatang-binatang itu sedangkan manusia berdiri pada hari kiamat. shahih dengan lafadz lain. Bukhari (3318) dan Muslim (2242) dan Ibni Majah dari Abi Hurairah radhiallahu 'anhu 904 HR.903 Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬melihat seorang wanita diikat di dalam neraka sedangkan seekor kucing mencakar wajah dan dadanya menyiksanya sebagaimana wanita itu menyiksanya di dunia dengan memenjaran dan membuat kelaparan.

Sesungguhnya Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬melaknat orang yang memasang sesuatu yang bernyawa untuk sasaran”. Karena nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam berkata : ‫فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وليحد أحدكم شفرته فليرح ذبيحته‬ ”Jika kamu membunuh maka bunuhlah dengan baik. Tirmidzi (1409). Dan Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬melihat sarang semut yang kami 906 907 HR. Jika kamu menemukan keduanya maka bunuhlah”. Aku tidak akan memukulnya setelah itu selamalamanya”.907 Tidak boleh membakar binatang dengan api karena nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam berkata : ‫إني كنت أمرتكم أن تحرقوا فلنا وفلنا بالنار وإن النار ل يعذب بها إل الله فإن وجدتموهما‬ ‫فاقتلوهما‬ ”Aku pernah memerintahmu membakar fulan dan fulan dengan api dan sesungguhnya tidak menyiksa dengan api kecuali Alloh Ta’ala. Abu Dawud (2815). Nasai (7/227) dan Ibnu Majah (1370) 908 HR. Kemudian ia mengangkat kepalanya dan melihatnku dan berkata :”Hai Abu Sulaiman. Tirmidzi (1571) dari Abu Hurairah radhiallahu 'anhu. Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬datang dan berkata :”Siapakah yang membuat terkejut burung dengan anaknya ? Kembalikanlah anaknya kepadanya !”. maka bunuhlah sekali bunuh tidak boleh menyiksanya. tikus. . Induk burung itu datang turun ke tanah melindungi kedua anaknya. kami melihat seekor burung kecil bersama dua dua anaknya. anjing galak. Bukhari (5515) dan Muslim (1958) HR. lalu Ibnu Umar berkata :”Siapa yang melakukan ini. Ketika mereka melihatnya Ibnu Umar mereka berlarian. Muslimin (1955). Kemudian beliau pergi untuk suatu keperluan. Masing-masing anak siap dengan panahnya. ‫مر بن عمر بفتيان من قريش فد نصبوا طيرا وهم يرمونه وقد جعلوا لصاحب الطير كل‬ ‫خاطئة من نبلهم فلما رأوا بن عمر تفرقوا فقال بن عمر من فعل هذا لعن الله من فعل‬ ‫هذا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا‬ Ibnu Umar radhiallahu 'anhu melewati beberapa anak kecil yang sedang menancapkan seekor burung yang mereka lempar dengan panah. ini qishash pada hari kimat. jika kamu menyembelih maka sembelihlah dengan baik dan tajamkanlah pisaunya dan ennakkan sesembelihannya”. Alloh Ta’ala melaknat orang yang melakukan ini. Kami mengambil dua anaknya.908 ‫كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فانطلق لحاجته فرأينا حمرة معها‬ ‫فرخان فأخذنا فرخيها فجاءت الحمرة فجعلت تفرش فجاء النبي صلى الله عليه وسلم‬ ‫فقال من فجع هذه بولدها ردوا ولدها إليها ورأى قرية نمل قد حرقناها فقال من حرق هذه‬ ‫قلنا نحن قال إنه ل ينبغي أن يعذب بالنار إل رب النار‬ Ibnu Mas’ud berkata :”Kami pernah ikut bersama Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬dalam satu perjalanan jauh. Jika hewan itu diperbolehkan dibunuh dalam syariat seperti kalajengking. Jika kamu mau maka sedikitkanlah pukulan atau perbanyak”.906 Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬melarang kita menahan hewan untuk dibunuh.Abu Sulaiman adDarani berkata : “Aku pernah menunggangi seekor keledai sekali lalu aku memukulnya dua atau tiga kali. Bukhari (3016).

Bukhari (2517) dan Muslim (1509)Tirmidzi (1541)Maknanya : Pahala membebaskan budak dapat menghapuskan dosa perzinaan dan tidak ada penghususan pembebasan dari api nereka hanya kemaluan bahkan anggota badan yang lainnya bebas dari api neraka. Diharamkan menyembelih hewan-hewan di depan induknya. Abu Dwaud (2675).911 Abu Umamah radhiallahu 'anhu berkata : Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬berkata ‫أيما امرئ مسلم أعتق امرأ مسلما كان فكاكه من النار يجزي كل عضو منه عضوا منه‬ ‫وأيما امرئ مسلم أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار يجزي كل عضو منهما‬ ‫عضوا منه وأيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة كانت فكاكها من النار يجزي كل عضو‬ ‫منها عضوا منها‬ ”Muslim yang membebaskan seorang budak muslim maka ia menjadi pembebas dari neraka tiap anggota badan darinya mencukupi satu anggota badan yang membebaskannya.1541 –penerj ) . Hakim (4/239) dari Ibni Mas’ud radhiallahu 'anhu dan dishahihkan Albany dalam Silsilah Shahihah (25) 910 HR.Ahmad (5/389).Nasai (7/239) dan lainnya. Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬berkata :”Sesungguhnya tidak sepantasnya seorang menyiksa dengan api kecuali pencipta api”. Adabul Mufrad (382). Bukhari. dalilnya adalah dari Ibrahim bin Adham rahimahullah katanya :”Seorang lelaki menyembelih seekor anak sapi di depan induknya maka Alloh Ta’ala menjadikan kering/keriput tangannya”. (Tuhfatul Ahwadzi. Pasal Keutamaan Membebaskan Budak Abu Hurairah radhiallahu 'anhu berkata : Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬berkata ‫من أعتق رقبة مؤمنة اعتق الله منه بكل عضو منه عضوا من النار حتى يعتق فرجه بفرجه‬ ”Barangsiapa membebaskan seorang budak yang beriman maka Alloh Ta’ala membebaskan dengan tiap anggota badan dari anggota badannya satu anggota badan yang membebaskannya dari api neraka sampai Alloh Ta’ala membebaskan kemaluannya dengan kemaluannya”. Pasal Haram Membunuh Binatang Tanpa Ada Alasan Yang Benar Diharamkan membunuh hewan dengan sia-sia. hadits no.909 Jadi kita dilarang membunuh dan menyiksa dengan api walaupun kutu dan yang sejenisnya. dha’if dalam Silsilah Dha’ifah (5763) 911 HR. Rasulullah ‫صلى ال عليه و سلم‬ berkata :”Barangsiapa membunuh seekor burung dengan sia-sia maka burung itu berteriak pada hari kiamat dan ia berkata :Hai rabbku tanyakan padanya mengapa ia membunuhku dengan sia-sia dan tidak membunuhku untuk kemanfaatan ?”910 Dan diharamkan berburu burung pada hari-hari kelahirannya karena yang demikian telah disebutkan dalam satu riwayat. muslim yang membebaskan dua budak wanita maka keduanya menjadi pembebas dari api neraka tiap anggota badan dari keduanya mencukupi satu 909 HR.bakar lalu beliau berkata :”Siapa yang membakar sarang burung ini?” Kami menjawab :”Kami”.

tetangga muslimin yang memiliki hak tetangga dan hak Islam dan tetangga kafir yang mempunyai hak tetangga saja”. Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬berkata : “Dan tetangga ada tiga :Tetangga muslim yang senasab.918 Dan diriwayatkan bahwa tetangga yang miskin memegangi bertetangganya yang kaya pada hari kiamat. ia berkata:”Hai rabbku.914 Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬ditanya tentang915 dosa yang paling besar di sisi Alloh Ta’ala lalu beliau menyebut tiga perbuatan : ‫أن تجعل لله ندا وهو خلقك و أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك و أن تزاني حليلة‬ ‫جارك‬ “Kami menjadikan tandingan bagi Alloh Ta’ala padahal Ia mencipta kamu. muslimah yang membebaskan seorang budak muslimah maka ia menjadi pembebas neraka yang tiap anggota badannya mencukupi anggota badan yang membebaskannya”. Beliau ditanya :”Siapa yang tidak beriman hai rasulullah ?” Jawabnya :”Orang yang tetangganya tidak aman dari kejelekannya”. kamu membunuh anakmu karena kamu takut ia makan bersamamu dan kamu menzinahi istri tetanggamu”. Dosa Besar Yang Ke Limapuluh Dua Mengganggu dan Menyakiti Tetangga Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬berkata : ‫والله ل يؤمن والله ل يؤمن والله ل يؤمن قيل ومن يا رسول الله قال الذي ل يأمن جاره‬ ‫بوائقه‬ “Demi Alloh tidak beriman demi Allah tidak beriman”. Pada suatu hari ia menyembelih kambing dan mengatakan :Hadiahkan sepotong dagingnya kepada tetangga kami yang Yahudi itu”. Bukhari (6106) dari Abi Syuraih radhiallahu 'anhu. 914 HR.Abu Nu’aim (5/207) dan lainnya. jadikanlah kami golonganMu yang beruntung dan hamba-hambaMu yang shaleh.919 912 913 HR. Bukhari (4477). dha’if. Muslim (86) dan Abu Dawud (2310) 917 HR.917 ‫أن عبد الله بن عمرو ذبحت له شاة في أهله فلما جاء قال أهديتم لجارنا اليهودي أهديتم‬ ‫لجارنا اليهودي‬ Ibnu Umar radhiallahu 'anhu mempunyai tetangga Yahudi. baginya memiliki hak tetangga. hak Islam dan hak kekerabatan. dha’if dalam Silsilah Dha’ifah (2673) 918 HR.913 Dalam riwayat lain : ‫ل يدخل الجنة من ل يأمن جاره بوائقه‬ ”Tidak masuk sorga orang yang tetangganya tidak aman dari kejelekannya”. dalam Shahih alJami’ (2700) HR.912 Ya Alloh. Hadits riwayat Tirmidzi.Bazaar (1896). Tirmidzi (1547) shahih. tanyakan pada orang kaya ini mengapa ia menghalangi kebaikannya dan menutup pintu rumahnya dariku”. .916 Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬berkata :”Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari ahir maka janganlah mengganggu tetangganya”. 915 Ditanya oleh Ibnu Mas’ud radhiallahu 'anhu. –penerj 916 HR.Tirmidzi (1943) dan Baihaqi (9543) 919 HR. Muslim (46) dari Abi Hurairah radhiallahu 'anhu.anggota badan yang membebaskannya.AlAsbahani.

922 HR. Katanya: “Bagaimana aku bisa mengetahui bahwa aku seorang yang baik?” Jawab Rasulullah ‫”: صلى ال عليه و سلم‬Tanyakan pada tetanggamu. Adabul Mufrad (124) dan lainnya. Ia melakukan perintah Rasulullah ‫ . Ia datang untuk kedua atau ke tiga kalinya kemudian Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬berkata :”Lemparkanlah barang-barangmu di jalan”.920 Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬berkata :”Barangsiapa menutup pintu rumahnya dari tetangganya karena menghawatirkan keluarga dan hartanya maka ia bukan orang beriman dan bukan orang beriman orang yang tetangganya tidak aman dari gangguannya”. Disebutkan Baihaqi dari Abu Hurairah radhiallahu 'anhu. jika mereka menjawab bahwa kamu orang jelek maka kamu orang jelek”. Lalu tetangga datang menemui lelaki itu dan berkata :”Hai saudaraku kembalikanlah ke rumahmu maka kamu nanti tidak akan melihat lagi apa yang kamu tidak suka selamanya !”. Aku katakan :Sesuai syarat Muslim saja. Bukhari. ‫يا رسول الله دلني على عمل إذا أنا عملت به دخلت الجنة قال كن محسنا قال كيف أعلم‬ ‫أني محسن قال سل جيرانك فإن قالوا إنك محسن فأنت محسن وإن قالوا إنك مسيء‬ ‫فأنت مسيء‬ Seorang menemui Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬dan berkata :Hai rasulullah tunjukkan padaku satu amalan yang apabila aku mengerjakannya masuk sorga !” Rasulullah ‫صلى ال‬ ‫ عليه و سلم‬berkata :Jadilah orang baik”. Adabul Mufrad (103). Maka mereka melaknat tetangganya dan berkata :”Allah berbuat karenanya. kemudian ia memberitahukan keadaannya bersama tetangganya. Ia berbuat dan berbuat”. 922 Dalam Sunan Abi Dawud dari riwayat Abu Hurairah radhiallahu 'anhu katanya : ‫جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو جاره فقال اذهب فاصبر فأتاه مرتين أو‬ ‫ثلثا فقال اذهب فاطرح متاعك في الطريق فطرح متاعه في الطريق فجعل الناس‬ ‫يسألونه فيخبرهم خبره فجعل الناس يلعنونه فعل الله به وفعل وفعل فجاء إليه جاره‬ ‫فقال له ارجع ل ترى مني شيئا تكرهه‬ Seorang lelaki menemui Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬untuk mengeluhkan tetangganya lalu Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬berkata :”Pulang dan sabarlah”. shahih dalam Silsilah Shahihah (65) 923 HR. sanadnya dha’if.Ibnu Adi dan Baihaqi.923 920 HR. Mereka mendo’akan kejelekan tetangganya. jika mereka menjawab bahwa kamu orang baik maka kamu orang baik. hadits hasan dalam Shahih Adabul Mufrad (92) .921 Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬berkata : ‫لن يزنى الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزنى بامرأة جاره وأن يسرق من عشرة‬ ‫أهل أبيات أيسر عليه من أن يسرق من بيت جاره‬ ”Seorang lelaki berzina dengan sepuluh wanita lebih ringan dosanya daripada ia berzina dengan satu istri tetangganya dan seorang mencuri dari sepuluh rumah lebih ringan dosanya daripada ia mencuri dari satu rumah tetangganya”. Hakim (1/378). 921 HR.Baihaqi (9567).Seseorang hendaknya sabar memikul gangguan tetangganya yang mana hal ini termasuk perbuatan baik yang diperintahkan syariat. abu Dawud (5153)Buhkari. Hakim berkata :Hadits sesuai syarat Bukhari dan Muslim”. Ahmad (6/8) dan lainnya.صلى ال عليه و سلم‬Maka tiap kali orang-rang melewatinya mereka menanyakannya.

aku akan bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah selain Alloh dan Muhammad adalah Rasulullah”.927 maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. aku menerimanya pada siang hari dan membuangnya pada malam hari. Sementara itu Sahl membuangnya pada malam hari pada saat tidak ada seorang pun yang melihatnya. Dosanya sesuai dengan tingkatan orang dicela semakin tinggi kedudukan yang dicela semakin besar dosa seperti mencela ulama dan sahabat. Dosa Besar Yang Ke Lima Puluh Tiga Menyakiti. Sesungguhnya Ia Maha Baik dan Pemurah. Ia tinggal di rumah dan bertetangga dalam keadaan seperti dalam masa yang amat panjang hingga pada suatu hari ia mau meninggal. Tetangganya yang beragama Majusi itu masuk rumahnya. Pengasih dan Penyayang.Hendaknya sabar menanggung gangguan tetangganya walaupun ia seorang kafir dzimmi924. ghibah dan menghina. 1321) Seperti hukum potong tangan dan qishash – penerj. Ia memanggil tetangganya dan berkata :Masukklah ke rumah dan lihat apa yang di dalamnya”.penerj Dalam kurung dari penerjemah. Maka lakukan apa yang kamu kehendaki”. 1421 dan Taisir alKarimir Rahman. 788 –penerj ) 927 Adapun menyakiti orang-orang beriman karena mereka melakukan perbuatan yang menyebabkan mereka dihukum maka syariat menetepkannya. Tetangganya itu suka mengalirkan kotoran dari jambannya ke rumah Sahl. Kalau bukan karena saat kematianku ini dan aku hawatir ahlakmu mengenai orang selainku. Kemudian Sahl mati (dengan tenang dan senang Insya Alloh Ta’ala). Majusi itu berkata :Hai Syaikh. (Ibnu Katsir. (Fathul Qadir. Diriwayatkan dari Sahl bin Abdillah atTusturi rahimahullah bahwa memiliki tetangga kafir dzimmi. asSa’dy.928 ّ ُ ْ ّ ً ْ َ ّ ُ َ َ َ َ ٍ َ ّ ّ ُ َ َِ َ ْ ُ ْ ّ ً ْ َ ُ ُ َ َ َ َ ٍ ْ َ ّ ُ ْ َ ْ َ ْ ََ َُ َ َ ّ َ ّّ َ ‫ياأيها الذين ءامنوا ليسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولنسآء من نسآء عسى أن يكن خيرا منهن‬ َ ُ ِ ّ ُ ُ َ ِ َ ْ َُ ْ ُ َ ْ ّ َ َ ِ َ ِ ْ َ ْ ‫َ َ َ ْ ِ ُ َ ُ َ ُ ْ َ َ َ َ َ ُ ِ ْ َ ْ َ ِ ِ ْ َ ْ ِ ْ ُ ْ ُ ُ ُ ب‬ ‫ولتلمزوا أنفسكم ولتنابزوا باللقاب بئس السم الفسوق َعد اليمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون‬ Hai orang-orang yang beriman janganlah suatu kaum yang beriman dari kalangan lakilaki mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olok) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula wanita-wanita (mengolok-olok) 924 925 Orang kafir yang dilindungi pemerintah Islam .Mengganggu dan Mencera Muslimin ‫والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات ِغير مااكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا‬ ً ِ ّ ً ْ َِ ً َ ْ ُ ُ َ َ ْ ِ َ َ ُ َ َ ْ َ ِ ْ َ ‫َ ّ ِ َ ُ ْ ُ َ ْ ُ ْ ِ ِ َ َ ْ ُ ْ ِ َ ِ ب‬ Dan orang-orang yang menyakiti926 orang-orang mu'min dan mu'minat tanpa kesalahan yang mengharuskan disakiti. kamu menyikapiku dengan sikap yang amat luhur sejak waktu yang lama sedangkan aku dalam kekafiranku ? Ulurkanlah tanganku. Ia melihat air dan kotoran yang ia aliran dari jamban tertampung di ember Sahl. Ia bertanya :” Yang aku lihat ini apa?” Sahl berkata :”Ini sejak waktu yang lama dari rumahmu jatuh ke dalam rumah ini. Fathul Qadir. amal dan ucapan yang baik dan menutup ahir hidup kita dengan kebaikan.925 Maka kami memohon kepada Alloh Ta’ala agar Ia menunjuki aku dan anda pada ahlak. niscaya aku tidak akan memberitahukan padamu. Dan Sahl selalu meletakkan ember di bawah aliran air sehingga jatuhlah dan terkumpul kotoran yang mengalir dari jamban tetangganya ke dalam embernya. 928 AlAhzab : 58 . 926 Yaitu menyakiti dengan ucapan dan perbuatan seperti mencela.

Keenam : perkenalan. maka mereka itulah orangorang yang zalim (dan pantas diberi gerlar fasik). Keempat : memperingatkan muslimin dari kejahatan/kebid’ahan dan menasihati mereka. harta dan kehormatannya”. jika seseorang terkenal buta. Muslim (2591). . Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬berkata : ‫إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من ودعه أو تركه الناس اتقاء فحشه‬ ”Sesungguhnya sejelek-jelek manusia pada hari kiamat adalah orang yang dihindari dan ditinggalkan manusia karena takut kejelekannya”. sesungguhnya Alloh Ta’ala mengampuni dosa kecuali orang yang memutus932 kehormatan saudaranya maka itulah keadaan orang dosa atau binasa”. 931 Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬berkata : ‫عباد الله إن الله وضع الحرج من اقترض بعرض أخيه المسلم فذلك الذي حرج أوهلك‬ ”Wahai hamba Alloh.Bukhari. mengembalikan kemaksiata pada kebenaran. Bukhari (7131). Ketahuilah bahwa ghibah terkadang diperbolehkan dengan tujuan yang dibenarkan secara syariat dan tidak mungkin sampai kepadanya kecuali dengan mengghibah. Tirmidzy (1996).wanita-wanita lain (karena) boleh jadi wanita-wanita (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari wanita (yang mengolok-olok) dan janganlah kamu saling mencela dan mengadu domba dan janganlah kamu panggil memanggil dengan gelar-gelar dan sifat yang buruk yang tidak disukai. (Dalam Sunan Abu Dawud dengan sanad shahiih.Abu Dawud (2015) dan lainnya. Hal ini terjadi dari beberapa sisi : mencela perawi-perawi dan saksi-saksi cacat. Ini diperbolehkan menurut kesepakatan ulama bahkan wajib.dan lainnya dari Aisyah radhiallahu 'anha. Kedua : minta pertolongan untuk mengingkari kemungkaran.Humaidi (824). (Barangsiapa mengerjakan apa yang Kami larang setelah iman lalu ia memperolok.Muslim (2564). Menerangkan seorang alim yang mondar-mandir ke ahli bid’ah dengan syarat menasihatinya.Ahmad (2/277) dan lainnya dari Abi Hurairah radhiallahu 'anhu. (Riyadhus Shalihin. Abu Dawud (4791). Kelima :Orang yang terang-terangan berbuat kemaksiatan seperti terang-terangan minum hamer. Ibnu Katsir-penerj ) AlHujurat : 12. menghina dan menggelari orang-orang beriman dengan gelar buruk) maka ia fasik seburuk-buruk sifat dan panggilan kefasikan ialah (panggilan) dengan gelar yang buruk sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertaubat. Ketiga : minta fatwa.Adabul Mufrad (291). pincang dan selainnya maka boleh disebutkan keadaannya. 934 HR. maka bagi orang yang didhalimi boleh mengadukan kedhaliman yang mengenai kepada penguasa. (Aunul Ma’bud – penerj ) 933 HR.933 Dalam hadits disebutkan : ‫كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه‬ ”Tiap muslim atas muslim yang lainnya diharamlan melanggar darah. 934 Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬berkata : ‫كل المسلم أخو المسلم ل يظلمه ول يخذله ول يحقره بحسب امرئ من الشر أن يحقر‬ 929 930 Terjemah sesuai tafsir (Ibnu Jarir dan Ibnu Katsir-penerj –penerj ) AlHujurat : 11 Ghibah menyebutkan sesuatu yang tidak disukai saudaranya walau benar ada padanya dan kalau tidak benar disebut mencela. Ghibah ini boleh dengan enam sebab : pertama : Kedhaliman.Nawawi –penerj ) 931 HR. Orang yang berkuasa tapi tidak menegakkan keadilan sebagaimana mestinya.929 ‫وليغتب بعضكم بعضا‬ ً ْ َ ْ ُ ُ ْ ّ َْ ََ َ “janganlah sebahagian kamu menghibahi930 sebahagian yang lain. hadits shahih. hakim dan orang yang mampu menolongnya. 932 Yitu dengan mengghibahinya.

Menghasut dan Mengadu Domab Kaum Muslimin dan Hewan 935 936 Bagian dari hadits Muslim sebelumnya. .Ibnu Hibban (5764). Tirmisz (1983) dan lainnya. HR. 939 HR.Muslim (64).Ibnu Hibban (3020) dan lainnya dari Ibnu Umar radhiallahu 'anhu dilemahkan Albani dalam Dha’if Abi Dawud (1047). Muslim (61) 940 HR. Tirmisz (1019). Baihaqi. 935 Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬berkata : ‫سباب المسلم فسوق وقتاله كفر‬ ”Mencela muslim kefasikan dan membunuh muslim adalah kekafiran”. Dishahihkan alHakim.940 Pasal Larangan Keras Membuat Kerusakan.Bukhari (48).Ahmad (2/440).939 Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬berkata : ‫لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم فقلت من‬ ‫هؤلء يا جبريل قال هؤلء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم‬ ”Pada malam mi’raj aku melewati suatu kaum yang kuku mereka berupa tembaga mencakar wajah dan dada mereka. lalu aku bertanya :Siapakah mereka hai Jibril ? Jibril menjawab :”Mereka adalah orang-orang yang memakan daging manusia dan menginjakinjak kehormatan mereka”.938 Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬berkata : ‫ومن دعا رجل بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إل حار عليه‬ ”Barangsiapa memanggil seorang dengan panggilan kekafiran atau hai musuh Alloh padahal ia tidak seperti itu maka kejelekannya kembali kepadanya”.Bukhari.937 Dalam hadits disebutkan : ‫اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساوئهم‬ ”Sebutlah kebaikan-kebaikan orang yang mati dari kalian dan tahanlah membicarakan kejelekannya”.Syu’abul Iman(9546) hadits shahih. 937 HR. Cukup dikatakan jelek seorang muslim menghina saudaranya yang muslim”. ia di neraka”.Abu Dawud (4878).Adabul Mufrad (119). menghinakan dan meremehkannya.936 Abu Hurairah radhiallahu 'anhu berkata : ‫يا رسول الله ان فلنة ذكر من كثرة صلتها غير انها تؤذي بلسانها قال ل خير فيها هي في‬ ‫النار‬ Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬ditanya :Hai rasulullah si fulanah shalat malam dan puasa ramadhan tetapi ia menyakiti tetangganya dengan ucapannya”.‫أخاه المسلم‬ ”Seorang muslim adalah saudara muslim yang lain tidak boleh mendhalimi. dalam Silsilah Shahihah (190) 938 HR. Rasulullah ‫صلى ال عليه و‬ ‫ سلم‬berkata :”Tidak kebaikan padanya. Abu Dawud (4900). Ahmad (3/180) dan lainnya dan dishahihkan Albany dalam Shahih Abi Dawud.

ketaatan dan setiap yang ditetapkan syariat dan akal kebaikannya. 164-165 –penerj ) . 944 Shahih dengan lafadz “Barangsiapa menyuruh istri orang atau budak orang tersebut menipu suaminya atau menipu tuannya maka bukan dari golongan kami”. Bukhari. burung dan yang lainnya maka diharamkan seperti menyabung ayam jantan. Adapun mengadu di antara binatang ternak. (Taisir. Barangsiapa melakukan hal itu maka ia bermaksiat kepada Allah dan rasulNya. domba. Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬berkata :” Alloh Ta’ala melaknat orang yang merusak istri orang lain atau menyuruh budak menipu tuannya944 Pasal Dorongan Mendamaikan Di Antara Manusia Alloh Ta’ala berfirman : ِ ‫لخير في كثير من نجواهم إل من أمر بصدقة أو معروف أو إصلح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغآء مرضات ا‬ ‫َ َ ْ َ ِ َ ِ ٍ ّ َ ْ َ ُ ْ ِ ّ َ ْ َ َ َ ِ َ َ َ ٍ َ ْ َ ْ ُ ٍ َ ْ ِ ْ َ ٍ َ ْ َ ّ ِ َ َ َ ْ َ ْ َِ َ ْ ِ َ َ َ ْ َ ِ ل‬ ‫فسوف نؤتيه أجرا عظيما‬ ً ِ َ ً ْ َ ِ ِْ ُ َ ْ َ َ “Tidak ada kebaikan pada kebanyakan pembicaraan rahasia. maka kelak Kami memberi pahala yang besar 941 942 HR. Lihat Shahih Jami (6223) 945 Perkara yang ma’ruf adalah kebaikan.943 Nammam adalah orang yang menyampaikan pembicaraan di antara manusia dan di antara dua orang dengan perkara yang menyakitkan salah satu dari keduanya atau membuat hatinya tidak senang terhadap temannya dengan mengatakan :Fulan mengatakan padamu demikian dan demikian dan berbuat demikian dan demikian”.Thabrani (24/167).Tirmiszi (1937) dari Jabir radhiallahu 'anhu. Dan barangsiapa yang berbuat demikian karena mencari keredhaan Allah. merusak hubungan cinta dan mendhalimi dan memecah belah”. Sebagaimana kata Rasulullah ‫: صلى ال عليه و سلم‬ ‫أفل أخبركم بشراركم قالوا بلى قال المشاءون بالنميمة المفسدون بين الحبة الباغون‬ ‫البرآء العنت‬ ”Maukah aku beritahukan padamu manusia yang paling jahat ?’ Sahabat menjawab:”Tentu hai rasulullah”. HR.942 Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬berkata :‫”ل يدخل الجنة نمام‬Tidak masuk sorga orang yang suka namimah”. anjing dan yang serupa dengan itu maka dilarang nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam. Muslim (2812). Kecuali bila yang demikian mengandung maslahat atau faidah seperti memperingatkan dari kejelekannya. Yang termasuk larang ini adalah menjadikan hati seorang istri benci atas suaminya atau hamba atas tuannya.Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬berkata : ‫إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون ولكن في التحريش بينهم‬ ”Setan telah putus asa memerintah manusia menyembahnya di jazirah Arab akan tetapi ia berusaha menghasut dan mengadu di antara mereka”. kecuali pembicaraan rahasia dari orang yang menyuruh (manusia) bersedekah atau berbuat yang ma’ruf945 atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Ahmad (6/459) dan lainnya dan dihasankan Albani dalam Shahih Adabul Mufrad (236) 943 Telah disebutkan di muka.941 Maka tiap orang yang menghasut dan mengadu di antara dua insan dan menukilkan ucapan di antara keduanya yang membuat salah satunya tersakiti hatinya maka ia disebut nammam dari golongan setan dan sejahat-jahat manusia.Adabul Mufrad (323). Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬berkata :”Orang paling jelek dari kalian adalah orang yang berjalan mengadu domba. AsSa’dy.

Tirmidzi (2412).948 Diriwayatkan bahwa seorang lelaki berkata kepada Sufyan :”Betapa berat hadits ini”. Riwayat Bukhari.Syu’abul Iman (11093) dari Anas radhiallahu 'anhu.Adabul Mufrad (385) dan Muslim (2605) dari Ummu Kultsum radhiallahu 'anha.kepadanya”. 948 HR. maksudnya tidak ada kebaikan percakapan rahasia dan mendiskusikannya kecuali pembicaraan yang mengandung amal kebaikan yaitu firmanNya ‫إل من أمر بصدقة‬ ٍ ََ َ ِ َ َ َ ْ َ ّ ِ (kecuali yang memerintahkan sedekah) kemudian yang menyandari kata ini dihapus. Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬berkata kepada Abu Ayyub alAnshari radhiallahu 'anhu : ”Maukah aku tunjukkan padamu sedekah yang lebih baik bagimu dari onta merah?” Jawabnya:”Tentu hai rasulullah”. .947 Ummu Habibah radhiallahu 'anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah ‫صييلى الي عليييه و سييلم‬ berkata : ‫كل كلم بن آدم عليه ل له ال أمر بمعروف أو نهى عن منكر أو ذكر الله‬ ”Semua ucapan Anak Adam menjadi siksa atasnya kecuali ucapan yang memerintah perkara yang ma’ruf atau melarang yang munkar atau dzikir”.946 Menafsirkan ayat ini Mujahid berkata :”Ayat ini meliputi seluruh manusia. Rasulullah ‫ صيييلى الييي علييييه و سيييلم‬berkata :”Kamu mendamaikan di antara manusia ketika mereka saling merusak dan mendekatkan mereka ketika mereka saling menjauhi”. Kemudian Alloh Ta’ala mengajarkan bahwa ucapan itu bermanfaat bagi orang yang mengharapkan pahala di sisi Alloh Ta’ala dengan ucapannya.Bazzar.Baihaqi. Dan dikatakan juga :”Semua amal kebaikan adalah ma’ruf karena akal menganggapnya baik. FirmanNya ‫( أو إصــــلح بيــــن النــــاس‬atau ِ ّ َ َْ ٍ َ ْ ِ ْ َ mendamaikan di antara manusia).949 Ummu Kultsum radhiallahu 'anhu berkata : ‫ولم اسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس من الكذب إل في ثلث :في الحرب‬ ‫الصلح بين الناس وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها‬ ”Aku tidak pernah mendengar Rasulullah ‫ صلى الي عليييه و سيلم‬memberi keringanan pada sesuatu apapun dari kedustaan yang dikatakan manusia kecuali pada tiga perkara :”Dalam 946 947 AnNisa : 114 HR. Sufyan berkata :”Bukankah kamu telah mendengar ayat : ‫لخير في كثير من نجواهم إل من أمر‬ َ َ َ ْ َ ّ ِ ْ ُ َ ْ َ ّ ٍ َِ ِ َ ْ َ َ ‫بصدقة أو معروف أو إصلح بين الناس ال فسوف نؤتيه أجرا عظيما‬ ً ِ َ ً ْ َ ِ ِْ ُ َ ْ َ َ ِ ِ ّ َ ْ َ ٍ َ ْ ِ ْ َ ٍ ُ ْ َ ْ َ ٍ َ َ َ ِ “Tidak ada kebaikan pada kebanyakan pembicaraan rahasia. Alloh Ta’ala berfirman :” ‫ومن يفعل ذلك ابتغآء مرضات ال‬ ِ ِ َ ْ َ َ َ ِ ْ َ َِ ْ َ ْ َ َ َ ‫فسوف نؤتيه أجرا عظيما‬ ً ِ َ ً ْ َ ِ ِْ ُ َ ْ َ َ “Dan barangsiapa yang berbuat demikian karena mencari keredhaan Allah. maka kelak Kami memberi pahala yang besar kepadanya”. ‫أو‬ َْ ٍ َُْ ‫( معروف‬atau yang ma’ruf). hadits dha’if dalam Dha’if Ibni Majah (861) 949 HR. ini yang dianjurkan nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam. Ibnu Abbas radhiallahu 'anhu berkata :”Yang ma’ruf yaitu dengan silatirahim dan ketaatan”. kecuali pembicaraan rahasia dari orang yang menyuruh (manusia)?” Inilah hadits itu sendiri. Bukhari (2692). Dalam sebuah hadits disebutkan : ‫ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا أو ينمى خيرا‬ ”Bukanlah pendusta orang yang mendamaikan di antara manusia yang bermusuhan lalu ia menambah kebaikan atau berkata baik”.Ibnu Majah (3974) dan lainnya. Keredhaan artinya adalah pahalaNya.

dan menyediakan baginya siksa yang menghinakan”. 952 Rasulullah ‫ صييلى اليي عليييه و سييلم‬berkata :”Barangsiapa mendamaikan dua orang yang bertengkar maka Alloh Ta’ala meluruskan urusannya dan memberikannya pahala membebaskan budak dan kembali diampuni dosanya yang telah lewat dengan tiap kata yang ia katakan”. Hadits riwayat Bukhari.951 Abu Hurairah radhiallahu 'anhu berkata :”Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬berkata : Tidak ada amal yang lebih afdhal daripada berjalan menuju shalat atau mendamaikan di antara manusia dan sumpah yang boleh di antara muslimin”. (Ibnu Katsir) Menyakiti Allah dan rasulNya adalah dengan bermaksiat dan durhaka kepada keduanya. mendamaikan di antara manusia dan pembicaraan suami pada istri dan pembicaraan istri pada suami”.950 Sahl bin Sa’d asSa’idi radhiallahu 'anhu berkata : Sampai berita kepada Rasulullah ‫صلى‬ ‫ ال ي عليييه و سييلم‬bahwa di antara Bani Amr bin Auf terjadi keretakan hubungan.Bukhari. HR.953 Wabillahit taufiq. hai Yang Maha Pengasih dan Penyayang.AlAshbani. Ya. yaitu orang-orang yang beriman”.1421 –penerj ) 955 AlAhzab :57 956 AsySyu’ara :215 .956 Abu Hurairah radhiallahu 'anhu berkata : Rasulullah ‫صلى ال عليه و سلم‬ berkata :”Sesungguhnya Alloh Ta’ala berkata : ‫إن الله جل وعل يقول من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب‬ 950 951 Tambahan ini terdapat dalam Shahih Muslim dan Sunan Nasai.955 َ ِ ِ ْ ُ ْ ‫َ ْ ِ ْ َ َ َ َ ِ َ ِ ّ َ َ َ ِن‬ ‫واخفض جناحك لمن اتبعك م َ المؤمنين‬ “dan rendahkanlah dirimu (lemah lembut) terhadap orang-orang yang mengikutimu.peperangan. Allah perlakukanlah kami dengan kelembutanMu dan capailah kami dengan ampunanMu. Bukhari (1234) 952 HR. Dosa Besar Yang Ke Limapuluh Empat Mengganggu dan Mengina Hamba Alloh Alloh Ta’ala berfirman : ‫إن الذين يؤذون ال ورسوله لعنهم ال في الدنيا والخرة وأعد لهم َذابا مهينا‬ ً ِ ّ ً َ ‫ِ ّ ّ ِ َ ُ ْ ُ َ َ َ َ ُ َ ُ َ َ َ ُ ُ ُ ِ ّ ْ َ َ ْ َ ِ َ ِ ََ َ ّ َ ُ ْ ع‬ “Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasul-Nya954. (Fathul Qadir. Allah akan mela`nati mereka di dunia dan di akhirat.Tarikh alKabir (1/64). Lalu Rasulullah ‫ صييلى اليي عليييه و سييلم‬keluar bersama beberapa sahabat untuk mendamaikan mereka. atTarghib (186) 954 Barangsiapa menyakiti nabi maka menyakiti Alloh Ta’ala.Syu’abul Iman(1109) dan dishahihkan Albani dalam Shahihah (1448) 953 HR. Baihaq.

Dalam suatu riwayat : ‫" فقد بارزني بالمحاربة‬Sungguh ia menantangkuKu dengan peperangan”.957 Yakni Aku mengumandangkan bahwa Aku memeranginya. (Ibnu Katsir dan Ibnu al’Utsaimin –penerj ) alKahfi :28 960 bahkan selalu bersahabat dengan mereka dan tidak mengganti mereka dengan orang-orang kaya. dzikirrullah dan mengikuti keridhaanNya. Ayat ini menerangkan keutamaan orang-orang miskin yang beriman. Abu Bakar mendatangi mereka lalu berkata :”Hai saudaraku. Dan ayat ini menetapkan adanya wajah bagi Allah sesuai dengan kemuliaanNya.Amar bin Yasir.Shuhaib. Demikian juga tiap nabi yang diutus maka orang miskinlah yang pertama kali beriman. . Muslim (2504) Kedatangan Abu Sufyan ini ketika ia masih kafir pada satu perjanjian perdamaian setelah perdamaian Hudaibiah. memenuhi hatinya dengan cinta kepada Allah. Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬suka duduk-duduk bersama orang-orang miskin dari sahabatnya. Lalu beberapa tokoh musrikin menemui Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬lalu berkata :Hai Muhammad. Hadits ini menunjukkan keutamaan Salman. lalu orang-orang musrik menghendaki mengusir orang-orang miskin dari sisi nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam karena mereka mendengar bahwa salah satu tanda rasul adalah orang yang pertama kali beriman padanya orang miskin.Shuhaib dan Bilal dalam sekelpmpok manusia. Ssebab turunnya ayat ini adalah bahwa orang yang pertama kali beriman kepada nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam adalah orang-orang miskin. kalau kamu mengusir orang-orang miskin itu niscaya tokoh-tokoh dan orang-orang mulia akan beriman padamu”. karena hati kami tidak enak kamu duduk bersama mereka. usirlah orang-orang miskin darimu. 16/282-penerj ) 959 Yakni bergaullah dengan orang-orang yang suka beribadah kepada Allah apakah mereka kaya atau miskin. menjaga hati orang-orang lemah. apakah aku marah padamu? Mereka menjawab :Tidak ! Semoga Alloh Ta’ala mengampunimu hai saudaraku”. Lalu mereka berkata:”Demi Alloh pedang-pedang Alloh Ta’ala tidak mengambil leher musuh Alloh Ta’ala dari tempatnya/haknya ?” Abu Bakar radhiallahu 'anhu berkata :”Apakah kalian mengatakan ini pada tokoh Quraisy ? Abu Bakar mendatangi Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬lalu mengabarkan kejadian itu. Dalam hadits disebutkan : ‫أن أبا سفيان أتى على سلمان وصهيب وبلل في نفر فقالوا والله ما أخذت سيوف الله‬ ‫من عنق عدو الله ما خذها قال فقال أبو بكر أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم فأتى‬ ‫النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال يا أبا بكر لعلك أغضبتهم لئن كنت أغضبتهم لقد‬ ‫أغضبت ربك فأتاهم أبو بكر فقال يا أخوتاه أغضبتكم قالوا ل يغفر الله لك يا أخي‬ Bahwa Abu Sufyan mendatangi Salman. seperti Salman. lemah atau kuat.Bilal. menghormati.958 Pasal Tentang firman Alloh Ta’ala : ‫واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولتعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا‬ َْ ّ ِ ََ ْ َ َ ِ ُ ِ ُ ْ ُ ْ َ َ َْ َ ُ ْ ََ َ ُ َ ْ َ َ ُ ِ ُ ّ ِ َ ْ َ ِ َ َ ْ ِ ْ ُ َّ َ ُ ْ َ َ ِ ّ َ َ َ َ ْ َ ْ ِْ َ “Bersabarlah kamu bergaul bersama-sama dengan orang-orang yang beribadah kepada Allah pada waktu pagi dan sore hari dengan mengharap wajah Allah959 dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka960 (karena) mencari perhiasan kehidupan dunia ini”. Orang yang pantas dijadikan pemimpin adalah orang yang taat. Bukhari (6502). (Syarah Muslim. Mengharap wajah Allah artinya ihlas. Nabi berkata :”Hai Abu Bakar barangkali kamu marah pada mereka (sahabat yang miskin itu). jika kamu marah pada mereka sungguh kamu marah pada rabbmu”.’Barangsiapa memusuhi waliKu sungguh Aku mengumandangkan peperangan dengannya”. Lalu turun ayat: 957 958 HR. kelembutan dan kesabaran hati sahabat. Ibnu Hibban (234) HR. memperhatikan orang berilmu dan lembut terhadapnya. Nawawi.

” Kami telah menyediakan neraka bagi orang-orang zalim itu yang gejolaknya mengepung mereka”. lemah atau kuat. Orang yang pantas dijadikan pemimpin adalah orang yang taat. Ketika Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬hijrah ke Madinah. hanya kepadaMu kami bertawakkal dan bersandar. dzikirrullah dan mengikuti keridhaanNya. واضرب لهم مثل رجلين‬Berikanlah kepada orang-orang kafir sebuah ِ ْ َُ َ ً َ ّ ْ ُ َ ْ ِ ْ َ perumpamaan dua orang laki-laki) (‫“ )واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كمآء‬Dan berilah ٍ َ َ َْ ّ ِ ََ ْ َ َّ ُ ّ ْ ِ ْ َ perumpamaan kepada manusia hai Muhammad. (Ibnu Katsir –penerj ) 966 Ancaman dari Allah. (Ibnu Katsir dan Ibnu al’Utsaimin) 963 Bahkan selalu bersahabat dengan mereka dan tidak mengganti mereka dengan orang-orang kaya (Ibnu Katsir –penerj ). kefanaan kehidupan dunia”. (Ibnu Katsir –penerj )AlKahfi :29 .961 (ihlas). Mereka tinggal di masjid. memenuhi hatinya dengan cinta kepada Allah. meluangkan waktu sepenuhnya untuk ibadah.966 Kemudian Alloh Ta’ala memberi permisalan antara orang kaya dan miskin pada orangorang kafir itu ‫( .ُ َ ْ َ َ ُ ِ ُ ّ ِ َ ْ َ ِ َ َ ْ ِ ْ ُ َّ َ ُ ْ َ َ ِ ّ ِ ِ ْ ََ ‫َو لتطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه‬ “Janganlah kamu menjauhi orang-orang yang beribadah dan meminta kepada Allah pada pagi dan pada petang hari (pada waktu shalat wajib). Lalu Alloh Ta’ala menurunkan ayat: ‫واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولتعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا‬ َْ ّ ِ ََ ْ َ َ ِ ُ ِ ُ ْ ُ ْ َ َ َْ َ ُ ْ ََ َ ُ َ ْ َ َ ُ ِ ُ ّ ِ َ ْ َ ِ َ َ ْ ِ ْ ُ َّ َ ُ ْ َ َ ِ ّ َ َ َ َ ْ َ ْ ِْ َ “Bersabarlah kamu bergaul bersama-sama dengan orang-orang yang beribadah kepada Allah pada waktu pagi dan sore hari dengan mengharap wajah Allah962 dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka963 (karena) mencari perhiasan kehidupan dunia ini”. Sehingga hati mereka tidak tergantung sedikit pun oleh materi bahkan mereka berkata :”Hanya kepadaMu kami menyembah. Mereka adalah orang-orang yang menyaksikan dan melihat dengan cahaya iman kebaikan yang dijanjikan Alloh Ta’ala kepada para waliNya. Dan ayat ini menetapkan adanya wajah bagi Allah sesuai dengan kemuliaanNya. Sehingga Allah mengatakan. maka Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬memuliakan orang-orang miskin. Mengharap wajah Allah artinya ihlas. bahkan jadikanlah mereka teman dekat. tunduk dan sujud. Ketika orang-orang musrik putus asa menghasut nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam untuk menjauhi dan mengusir orang-orang miskin dari sisinya mereka berkata :”Hai Muhammad jik kamu tidak mengusir mereka maka buatkanlah jadual sehari untuk kami dan sehari untuk mereka.964 ْ ُ ْ َ َْ َ َ َ َ ِ ْ َُْ َ َ َ َ ْ ُ ّّ ِ ّ َ ْ ِ ُ َ ‫وقل الحق من ربكم فمن شآء فليؤمن ومن شآء فليكفر‬ “Katakan dan umumkanlah: "Kebenaran itu datangnya dari robmu965 maka barangsiapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman dan barangsiapa yang ingin (kafir) biarlah ia kafir". Dan setelah itu orang-orang miskin yang berhijrah bergabung bersama mereka sehingga jumlah mereka menjadi banyak. sahabat nabi yang terdiri-dari orang-orang miskin itu ikut bersamanya. 964 alKahfi :27 965 Janganlah kamu mencari kebenaran dari jalan selain jalan Allah. Kemudian mereka dinamakan ahlish shuffah. dengan dzikir padaMu 961 962 AlAn’am : 52 Yakni bergaullah dengan orang-orang yang suka beribadah kepaa Allah apakah mereka kaya atau miskin. sedang mereka menginginkan wajahNya”. dengan pertolonganMu Kami mendapat hidayah dan bimbingan.

Alloh Ta’ala adalah cita-cita dan penolong mereka. hanya untukMu kami beramal dan bekerja. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang membanggakan diri dan sombong terhadap orang lain967. ketenangan dan malu adalah selimut mereka. kefakiran dan kesulitan adalah syiar mereka. dan membentangkan wajah mereka di tempat-tempat ibadah dan munajat mereka. berilah kami kemanisan bermunajat padaMu. berilah kesenangan kami apa membuat kesenangan orang yang Engkau cintai. dan ini makna firmanNya :”Hai orang-orang beriman kamu membutuhkan Alloh”. Ya Allah. mereka mengikat kuda cita tinggi mereka di di depan pintu Maula mereka. Ini meliputi seluruh mahluk baik orang beriman maupun orang kafir. Miskin husus adalah sifat wali dan kekasih Alloh Ta’ala. Dosa Besar Yang Ke Limapuluh Lima Memanjangkan Pakaian di Bawah Mata Kaki Alloh Ta’ala berfirman : ٍ ْ ُ َ ٍ َْ ُ ّ ُ ّ ِ ُ َ َ ّ ِ ً َ َ ِ ْ َ ‫ول تمش في اللرض مرحا إن ال ل يحب كل مختال فجور‬ ِ ِ ََْ َ “dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh (nanti Alloh murka padamu). beribadah di malam hari ketika manusia tidur adalah kebiasaan mereka.kami bersenang-senang dan bangga. kelaparan adalah makanan mereka. Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬berkata : ‫ما أسفل من الكعبين من الزار فهو في النار‬ 967 Terjemah sesuai dengan Tafsir Ibnu Katsir – penerj . Maka ketika itu Alloh Ta’ala meluaskan jalanNya untuk mereka dan membicarakan mereka pada rasulNya “َ ُ َ ْ َ َ ُ ِ ُ ّ ِ َ ْ َ ِ َ َ ْ ِ ْ ُ َّ َ ُ ْ َ َ ِ ّ ِ ِ ْ ََ ‫َو لتطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه‬ “Janganlah kamu menjauhi orang-orang yang beribadah dan meminta kepada Allah pada pagi dan pada petang hari (pada waktu shalat wajib)”. ampunilah kami. kedua orang tua kami dan kaum muslimin. mencurahkan seluruh waktu dan menyendiri bersama a’zza wa jalla. tangan kosong dari harta. Yakni janganlah kamu menjauhi dan mengusir orang yang di sore hari mengingat Alloh Ta’ala dan ketika di pagi hari mereka kembali ke pintuNya. putuskanlah dari kami tiap apa yang menjauhkan kami dari kehadiranMu. di medan kecintaanMu kami senang dan tenang. berjalan dengan kami di di jalan keridhaanMu. janganlah kamu menjauhi dan mengusir orang yang tempat berlindung mereka adalah masjid-masjid. Maka kemiskinan itu ada yang umum dan husus: Kemiskinan umum adalah kemiskinan kepada Alloh Ta’ala. kosong hati dari ketergantungan kepadanya menyibukkan diri dengan mengingat Alloh Ta’ala dalam keadaan rindu bertemu kepadaNya. kami senantiasa mengetuk pintuMu.

Apa-apa yang di bawah mata kaki maka di neraka”. Maka kita memohon keselamatan pada Alloh Ta’ala. Nasai (5/86). Yang dimaksud Isbal imamah adalah memanjangkan ekor imamah melebihi kebiasaan dan isbal lengan baju adalah melebihi panjang lengan baju menurut kebiasaan.968 Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬berkata : Alloh Ta’ala tidak melihat dengan pandangan rahmat pada hari kiamat orang yang menyeret pakaiannya dengan sombong”. ‫قال بينما رجل يصلي مسبل إزاره فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب‬ 968 969 HR. Ulama menyatakan keharaman tiap pakaian yang panjang dan lebarnya melebihi kebiasaan. Bukhari (5089) dan Muslim (2087) 971 HR. barangsiapa menyeret pakaiannya dengan sombong maka Alloh Ta’ala tidak melihatnya pada hari kiamat”.969 Dalam hadits disebutkan juga : ‫بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه مرجل جمته إذ خسف الله به فهو يتجلجل إلى يوم‬ ‫القيامة‬ ” Ketika seorang lalaki berjalan memakai pakain yang berhias sambil membanggakan diri dan rambut tersisir tiba-tiba Alloh Ta’ala menenggelamkannya ke dalam bumi. sanadnya shahih .Bukhari (5787) dari Abi Hurairah radhiallahu 'anhu. Abu Dawud (4094). baju. tidak dilihat dan tidak dibersihkan dosanya oleh Alloh Ta’ala dan mereka mendapatkan siksa yang keras pada hari kiamat : orang tua yang berzina.Abu Dawud (4093) dan lainnya dari Abi Sa’id radhiallahu 'anhu. budak yang berdusta dan orang miskin yang sombong”.” Pakaian yang di bawah mata kaki di neraka”. 971 Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬berkata : ‫السبال في الزار والقميص والعمامة من جر منها شيئا خيلء لم ينظر الله إليه يوم‬ ‫القيامة‬ ”Isbal itu pada pakaian dan imamah. HR. Bukhari (5791) dan Muslim (2085) 972 HR. Ibnu Mundah (620) dari Abi Hurairah radhiallahu 'anhu.970 Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬berkata : ‫من جر ثوبه مخيلة لم ينظر الله إليه يوم القيامة‬ ”Barangsiapa menyeret pakaiannya dengan sombong maka Alloh Ta’ala tidak melihatnya pada hari kiamat”. Maka ia bergerak-gerak di dalamnya sampai hari kiamat”. (Aubul Ma’bud. 7/208 –penerj ) 973 HR. Muslim (107).Nasai (8/207) dari Ibni Umar radhiallahu 'anhu. Ibnu Majah (3576). ‫ثلثة ل يكلمهم ال يوم القيامة ول ينظر إليهم ول يزكيهم ولهم عذاب أليم شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر‬ “Tiga golongan yang tidak diajak bicara.Ahmad (3/5).973 Larangan ini meliputi semua pakaian apakah sirwal.972 Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬berkata : ‫إزرة المسلم إلى نصف الساق ول حرج أو ل جناح فيما بينه وبين الكعبين ما كان أسفل‬ ‫من الكعبين فهو في النار‬ “Pakaian orang beriman itu sampai pertengahan betis dan tidak mengapa bila antara betis dan mata kaki. 970 HR.Malik (2/914). dishahihkan Albani dalam Shahih alJami’(2770) Hadits ini menunjukkan tidak ada penghususan isbal hanya pada sarung atau celana bahkan ada pada gamis dan imamah. jubbah dan selain itu (hususnya bagi lelaki).

‫فتوضأ فذهب فتوضأ ثم جاء ثم قال اذهب فتوضأ فقال له رجل يا رسول الله مالك أمرته‬ ‫أن يتوضأ ثم سكت عنه قال إنه كان يصلي وهو مسبل إزاره وإن الله ل يقبل صلة رجل‬ ‫مسبل‬ Abu Hurairah radhiallahu 'anhu berkata :Ketika melihat seorang lelaki shalat memakai baju di bawah mata kaki, maka Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬berkata :”Pergi dan wudlu”. Lelaki itu datang lagi. Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam berkata :”Pergi dan wudlu”. Lelaki itu berkata :”Hai rasulullah, mengapa anda memerintahkanku wudlu ? Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬diam lalu berkata :”Sesungguhnya ia tadi shalat dalam keadaan pakaiannya di bawah mata kaki dan Alloh Ta’ala tidak menerima shalat orang yang memakai pakaian di bawah mata kaki”.974 Dan ketika nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam berkata : ‫من جر ثوبه خيلء لم ينظر الله إليه يوم القيامة قال أبو بكر إن أحد جانبي إزاري يسترخي‬ ‫إني لتعاهد ذلك منه قال لست ممن يفعله خيلء‬ ” Barangsiapa menyeret pakaiannya dengan sombong maka Alloh Ta’ala tidak melihatnya pada hari kiamat”, maka Abu Bakar radhiallahu 'anhu berkata :Ya, rasulullah, sarungku selalu turun ke bawah mata kaki kecuali bila aku membetulkannya”. Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam berkata :”Kamu bukan orang yang melakukannya dengan sombong”.975 Ya, Allah perlakukanlah aku dengan kelembutanMu yang baik dan indah, dengan rahmatMu hai yang Maha Pengasih dan Penyayang. Dosa Besar Yang Ke Limapuluh Enam Memakai Sutera dan Emas Bagi Laki-laki Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬berkata : ‫من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الخرة‬ “Barangsiapa memakai sutera di dunia maka ia tidak memakainya di ahirat”.976 Hadits ini mencakup tentara dan selain mereka. Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬berkata :
974

HR.Abu Dawud (4086) dari Abi Hurairah radhiallahu 'anhu dan didhaa’ifkan Albani dalam Silsilah Dha’ifah (124) Karena dalam sanadnya terdapat Abu Ja’far alAnshari, ia tidak diketahui namanya dan Ibnu Qathan mengatakan ia majhul. (Tahqiq ‘Aunul Ma’bud-penerj ) 975 HR. Bukhari (3665) dan Muslim (2085), Abu Dawud (4085) Dari pembahasan masalah pakaian dapat disimpulkan sebagaimana kata Al Imam an Nawawi. Beliau berkata : Ulama menyatakan bahwa alhuyala (sombong) hukumnya haram. Isbal itu pada baju, sarung atau celana atau sirwal dan imamah. Tidak diperbolehkan isbal pakaian di bawah mata kaki jika dimaksudkan untuk kesombongan. Adapun bila bukan untuk kesombongan maka makruh. Maka secara teks hadits menunjukkan keharaman isbal bila dengan kesombongan sebagaimana pendapat Syafii. Ulama sepakat wanita boleh isbal dan nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam sendiri mengijinkan wanita memakai pakaian satu jengkal di bawah mata kaki. Ukuran sunnah dari panjang sirwal adalah setengah betis sebagaimana disebutkan hadits Ibnu Umar radhiallahu 'anhu dan tidak mengapa sepanjang antara betis dan mata kaki. Adapun di bawah mata kaki dilarang. Bila diniatkan untuk kesombongan maka larangannya bersifat haram dan bila tidak untuk kesombongan maka tidak sampai pada tingkat haram atau larangan tanzih. alQdhi berkata, secara umum dimakruhkan panjang dan lebar semua pakaian yang melebihi kebutuhan dan kebiasaan. (Syarah Muslim,Nawawi, 14/288-289)- Dan paling afdhal adalah mengikuti petunjuk nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam. (Aunul Ma’bud - penerj ) 976 HR. Bukhari (5832) dan Muslim (2073) dari Anas radhiallahu 'anhu.

‫حرم لبس الحرير و الذهب على ذكور أمتي‬ ”Diharamkan (memakai) sutera dan emas bagi lelaki umatku”.977 Hudzaifah bin alYaman radhiallahu 'anhu berkata :Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬melarang kami minum dan makan di tempat dari emas dan perak, melarang memakai dan duduk di atas sutera dan kain sutera”. Diriwayatkan Bukhari. 978 Maka barangsiapa meyakini halal memakai sutera bagi lelaki maka ia kafir. Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬memberi keringanan memakainya bagi orang yang terkena penyakit gatal, kudis atau selainnya dan orang-orang yang berperang ketika bertemu musuh. Adapun memakai pakaian dari sutera untuk berhias maka diharamkan menurut kesepakatan ulama apakah sutera dari Quba, Qibti (daerah Mesir) atau Kalutsah. Semakin banyak suteranya semakin besar keharamannya. Demikian juga emas diharamkan bagi lelaki apakah berbentuk cincin, tali ikat pinggang dan pegangan pedang atau selainnya, haram memakai dan membuatnya. ‫أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه فطرحه وقال‬ ‫يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده‬ Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬melihat cincin emas dipakai oleh seorang lelaki lalu beliau mencabutnya dan berkata :”Salah seorang di antara kamu bersandar di atas bara api lalu bara api itu ia pakaikan di tangannya”.979 Ulama masih berselisih tentang kebolehan memakai sutera dan emas bagi bayi lelaki. Sebagian ulama memberi keringan dan sebagian yang lain melarang berdasarkan keumuman hadits nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam :”Ini haram atas lelaki umatku dan halal bagi wanitanya”. Maka bayi laki-laki masuk dalam larangan itu. Dan ini adalah madzhab Imam Ahmad dan yang lainnya. Rahimahumullah Maka kami memohon taufiq pada Alloh Ta’ala pada apa yang Ia ridhai dan cintai. Sesungguhnya Ia Maha Baik dan Pemurah. Dosa Besar Yang Ke Limapuluh Tujuh Budak Yang Melarikan di Dari Tuannya Imam Muslim menyebutkan dalam kitab Shahihnya bahwa Rasulullah ‫صلى ال عليه و سلم‬ berkata : ‫إذا أبق العبد لم تقبل له صلة‬ “Jika seorang budak melarikan diri dari tuannya maka shalatnya tidak diterima”. 980
977

HR. Ahmad (4/396),Thayalisi (506),Nasai (8/161), Tirmidzi (1720),Abu Dawud (4057) dan lainnya, hadits shahih. 978 HR. HR. Bukhari (5837) dan Muslim (2067) dari Hudzaifah radhiallahu 'anhu dengan lafadz Muslim:

‫ل تلبسوا الحرير ول الديباج ول تشربوا في آنية الذهب والفضة ول تأكلوا في صحافها فإنها لهم في‬ ‫“ الدنيا‬Janganlah kamu memakai sutera dan kain sutera, minum dan makan di tempat emas dan perak karena hal itu untuk orang-orang kafir di dunia”. Penerj
979 980

HR. Muslimin (2090) HR. Muslim(70), Abu Dawud (4360) dari Jarir radhiallahu 'anhu.

Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬berkata : ‫أيما عبد أبق فقد برئت منه الذمة‬ Budak yang melarikan diri dari tuannya maka jaminannya hilang darinya”.981 Ibnu Huzaimah rahimahullah dalam kitab Shahihnya meriwayatkan hadits Jabir katanya : Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬berkata : ‫ثلثة ل يقبل الله لهم صلة ول يرفع لهم إلى السماء حسنة العبد البق حتى يرجع إلى‬ ‫موالية فيضع يده في أيديهم والمرأة الساخط عليها زوجها حتى يرضى والسكران حتى‬ ‫يصحو‬ ”Tiga golonga yang tidak diterima shalat dan amalan kebaikan tidak naik ke atas :budak yang melarikan diri ari tuannya, sampai ia kembali, wanita yang suaminya marah sampai ia ridha dan orang yang mabuk hingga siuman”.982 Dalam kisah Fadhalah bin ‘Abd secara marfu disebutkan : ‫ثلثة ل يسأل عنهم رجل فارق الجماعة وعصى امامه ومات عاصيا وامة أو عبد أبق من‬ ‫سيده فمات وامرأة غاب زوجها وقد كفاها مؤنة الدنيا فتبرجت بعده‬ ”Tiga golongan yang tidak ditanya tentang mereka : orang yang memisahkan diri dari jama’ah dan mendurhakai pemimpinnya, budak yang melarikan diri dari tuannya dan mati bermaksiat dan wanita yang ditinggal suami dan ia mencukupi kebutuhannya lalu wanita itu tabarruj setelahnya”.983 Yakni wanita itu menampakkan perhiasan dan kecantikannya di luar rumah sebagaimana yang dilakukan orang-orang jahiliah. Orangorang jahiliah adalah orang-orang yang hidup antara nabi Isa dan nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam. Demikianlah yang disebutkan alWahidi rahimahullah.984 Dosa Besar Yang Ke Limapuluh Delapan Menyembelih Untuk Selain ‘Azza wa Jalla985 Misalnya ketika akan menyembelih seorang mengatakan, dengan menyebut nama setan, atau berhala atau nama syaikh fulan. Alloh Ta’ala berfirman : ‫ول تأكلوا مما لم يذكر اسم ال عليه‬
981 982

HR. Muslim (69) Telah disbutkan dalam Dosa Minum Hamer. 983 HR. Ahmad (6/19), Bukhari,Adabul Mufrad (590), Ibnu Hibban (4559) dan lainnya, shahih. 984 Hakikat jahiliah adalah semua aturan dan perilaku yang menyelisihi petunjuk Rasulullah ‫صلى ال عليه و سلم‬ (Lihat Kitabut Tauhid, Syaikh Fauzan –penerj ) 985 Ulama berselisih pendapat tentang menyembelih hewan tanpa menyebut nama Alloh Ta’ala. Kami sampaikan pendapat yang terkuat saja – agar tidak memakan tempat dan mudah dipahami - ialah sebagaimana yang dikemukakan Ibnu Hajar menerangkan bab yang ditulis Bukhari dalam kitab Shahihnya “Bab Membaca Bismillah Ketika Menyembelih dan Bagi Yang Meninggalkannya Dengan Sengaja “, bahwa menyebut nama Alloh Ta’ala ketika akan menyembelih wajib dan tidak mengapa bagi yang lupa menyebut namaNya. Dalilnya adalah firman Alloh Ta’ala surat alAnam ayat 121 dan perkataan Ibnu yang sanadnya bersambung sampai kepadanya : “Bagi yang lupa mengucapkannya maka tidak mengapa”. Dan Imam Bukhari membawakan ayat :

‫وإن الشياطين ليوحون إلى أوليآئهم ليجادلوكم‬ ُ ُ ِ َ ُ ِ ْ ِ ِ َ ِ ْ َ َ ِ َ ُ ُ َ َ ِ َ ّ ّ َِ
“Sesungguhnya syaitan itu membisikkan kepada kawan-kawannya agar mereka membantah kamu”, untuk mengisyaratkan cercaan terhadap orang yang membolehkan tidak menyebut nama Alloh Ta’ala ketika hendak menyembelih dengan menafsirakan dan membawa ayat tidak pada teksnya dan tidak menjadi bisikan setan untuk menghalangi dari mengingat Alloh Ta’ala. (Fathul Bari, Ibnu Hajar, 9/732-penerj )

“Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya986. Ibnu Abbas radhiallahu 'anhuma berkata :”Yang dimaksudkan ayat tersebut adalah bangkai dan hewan yang dicekiki serta (‫“ )وما ذبح على النصب‬diharamkan bagimu yang disembelih untuk berhala”.987 AlKalbi berkata :”Hewan yang tidak disebut nama Alloh Ta’ala ketika menyembelih atau hewan yang disembelih untuk selain Alloh Ta’ala dihramkan”. ‘Atha berkata :”Diharamkan makan hewan yang disembelih orang-orang Quraisy dan Arab untuk berhala mereka”. FirmanNya :”‫ “ وإنه لفسق‬Yakni hewan yang disembelih tidak disebut nama Alloh Ta’ala termasuk bangkai adalah perbuatan kefasikan atau keluar dari kebenaran dan agama”. ‫وِن الشياطين ليوحون إلى أوليآئهم ليجادلوكم‬ ْ ُ ُ ِ َ ُ ِ ْ ِ ِ َ ِ ْ َ َ ِ َ ُ ُ َ َ ِ َ ّ ّ ‫َإ‬ “Sesungguhnya syaitan itu membisikkan kepada kawan-kawannya agar mereka membantah kamu”. Yakni setan membisik-bisikkan walinya lalu melemparkan debat dengan batil di hatinya, yaitu orang-orang musrik mendebat orang-orang beriman tentang keharaman bangkai. Ibnu Abbas radhiallahu 'anhu berkata :”Setan memberikan ilham kepada wali-walinya (penolong-penolongnya) dari kalangan manusia :” Bagaimana kamu menyembah sesuatu yang kamu tidak makan apa yang dibunuh sedangkan kamu memakan apa yang kamu bunuh?” Lalu Alloh Ta’ala menurunkan ayat : (‫ ) وإن أطعتموهم‬Dan jika kamu mentaati ْ ُ ُ ُ ْ َ َ ْ َِ setan dalam menghalalkan bangkai (‫ ) إنكم لمشركون‬niscaya kamu menjadi musrik”. َ ُ ِ ْ ُ َ ْ ُ ِّ azZujaj berkata :Ayat ini dalil bahwa tiap orang yang menghalalkan dari apa yang Alloh Ta’ala haramkan atau mengharamkan dari apa yang Alloh Ta’ala halalkan maka ia musrik”. Jika ada yang bertanya :Bagaimana anda membolehkan sesembelihan muslim jika ia tidak menyebut nama Alloh sedangkan ayat mengharamkannya? Aku katakan : Para ahli tafsir menafsirkan ayat ‫مما لم يذكر اسم ال عليه‬ “binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya”, dengan bangkai988 dan tak ada seorang ahli tafsir989 pun yang memaknakan dengan : sesembelihan seorang muslim yang tidak disebut nama Alloh Ta’ala. Ayat ini mengandung makna yang banyak antara lain diharamkannya bangkai diambil dari ayat ‫“ وإنه لفسق‬sesungguhnya yang demikian itu fasik”, dan tidak fasik pemakan sesembelihan muslim yang tidak menyebut nama Alloh Ta’ala. Demikian juga ayat ‫وإن الشياطين ليوحون إلى أوليآئهم ليجادلوكم‬ ْ ُ ُ ِ َ ُ ِ ْ ِ ِ َ ِ ْ َ َ ِ َ ُ ُ َ َ ِ َ ّ ّ َِ “Sesungguhnya syaitan itu membisikkan kepada kawan-kawannya agar mereka membantah kamu”, perdebatan yang dimaksudkan dalam ayat adalah perdebatan tentang bangkai menurut kesepakatan ahli tafsir bukan pada masala sesembilan muslim yang tidak menyebut nama Alloh Ta’ala.
986

Diharamkan memakan binatang yang tidak disebut nama Allah baik dari muslim atau ahli kitab. Kecuali lupa maka dimaafkan (Ibnu Katsir –penerj ) AlAnam :121. 987 alMaidah :3 988 Binatang yang disembelih tidak menyebut nama Alloh Ta’ala disebut bangkai –penerj 989 Bahkan Ibnu Katsir, Ibnu Jarir dalam Tafsirnya, Bukhari dalam Shahihnya, Abu Dawu, Tirmidzi, dan Nasai menyebutkannya dalam Kitab Sunan mereka. Wallahu a’lamm –penerj.

Demikian juga ayat : ‫ إنكم لمشركون وإن أطعتموهم‬Dan jika kamu mentaati setan dalam ُ ُ ُ ْ َ َ ْ َِ َ ُ ِ ْ ُ َ ْ ُ ّ ِ menghalalkan bangkai niscaya kamu menjadi musrik”, dan kesyirikan itu disebabkan penghalalan bangkai bukan penghalalan hewan yang tidak disebut nama Alloh Ta’ala ketika menyembelihnya. Sungguh Abu Manshur telah memberitakan kepada kami dengan sanadnya sampai Abu Hurairah radhiallahu 'anhu katanya : Seorang lelali bertanya kepada Rasulullah ‫“ صلى ال عليه و سلم‬Bagaimana pendapat anda seorang dari kami menyembelih hewan dan lupa menyebut nama Alloh Ta’ala ?” Lalu Rasulullah ‫صلى‬ ‫ال عليه و سلم‬ berkata :Nama Alloh Ta’ala pada mulut tiap muslim”.990 Abu Manshur telah memberitakan kepada kami juga dengan sanadnya sampai pada Ibnu Abbas radhiallahu 'anhu bahwa nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam berkata :Cukup baginya namaNya dan jika lupa menyebut nama Alloh ketika menyembelih maka sebutlah namanya kemudian makanlah”.991 Amr bin Abi Amr telah memberitakan kepada kami dengan sanadnya sampai ke Aisyah radhiallahu 'anha ‫أن قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إن قوما يأتوننا باللحم ل ندري أذكر اسم الله‬ ‫عليه أم ل فقال سموا عليه أنتم وكلوه‬ bahwa satu kaum bertanya kepada nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam : Hai rasulullah, suatu kaum memberi daging pada kami, kami tidak mengetahui apakah disebut nama Alloh Ta’ala atas atau tidak ketika menyembelih ? Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬menjawab: Sebutlah nama Alloh Ta’ala atasnya dan makanlah”.992 Demikian ahir ucapan alWahidi rahimahullah. Dan di muka telah disebutkan hadit Rasulullah ‫ : صلى ال عليه و سلم‬Alloh Ta’ala melaknat orang yang menyembelih untuk selain Alloh Ta’ala”.993

Dosa Besar Yang Limapuluh Sembilan Mengaku Anak Kepada Selain Ayahnya Sa’d radhiallahu 'anhu berkata : Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬bersabda : ‫من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام‬ “Barangsiapa mengaku anak kepada selain ayahnya padahal ia tahu ia bukan ayah kandungnya maka sorga diharamkan atas dirinya”.994 Abu Hurairah radhiallahu 'anhu menyampaikan hadits dari Rasulullah ‫: صلى ال عليه و سلم‬ ‫ل ترغبوا عن آبائكم فمن رغب عن أبيه فهو كفر‬ Janganlah kamu membenci ayahmu. Barangsiapa membenci ayahnya maka ia kafir”.995 ‫من ادعى غير أبيه فعليه لعنة اله‬
990 991

HR. Ibnu ‘Adi (6/385), Daruquthni (4/285/94) dan lainnya, hadits palsu. Lihat Dha’if alJami’ (955) HR. Daruquthni (4/296/96), Baihaqi (9/239) dan lainnya dari Ibnu Abbas secara marfu dan mauquf dan Baihaqi menyatakan mauquf. 992 HR. Malik (2/488/1), Bukhari (5507) dan Daruquthni (4/296) 993 Telah disebutkan takhrijnya di muka. 994 HR. Bukhari (7667) dan Muslim (63) 995 HR. Bukhari (7668) dan Muslim (62)

996 Zaid bin Syuraik radhiallahu 'anhu berkata :Aku melihat Ali radhiallahu 'anhu berkhathbah di atas mimbar berkata : Demi Alloh tidak ada di sisi kami kitab yang kami baca kecuali kitabullah dan apa yang ada dalam lembaran ini maka sebarkanlah”. Dosa Besar Yang Ke Enampuluh AlMira’.malaikat dan semua manusia menimpanya.997 Abu Dzar radhiallahu 'anhu mendengar Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬berkata : ‫ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إل كفر ومن ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ‬ ‫مقعده من النار ومن دعا رجل بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إل حار عليه‬ “Tidaklah seorang mengaku anak kepada orang yang bukan ayahnya kecuali ia kafir. barangsiapa mengaku apa yang bukan miliknya maka bukan dari golongan kami dan tempat duduknya dari neraka. ia bermaksud untuk mengadakan kerusakan di 996 997 HR. Hadits riwayat Bukhari. Dan apabila ia berpaling dan pergi (hai Muhammad). barangsiapa mengadakan dosa padanya atau melindungi pelaku dosa maka laknat Alloh Ta’ala . Muslim (1370) HR. Hadits riwayat Muslim.“Barangsiapa mengaku anak kepada selain ayahnya maka laknat Alloh Ta’ala mengenainya”. ampunan dan taufiq pada apa yang Ia ridhai dan cintai.penerj ) . Bukhari (1870) dan Muslim (1370) 998 HR. 998 Maka kami meminta kepada Alloh Ta’ala keselamatan. dan Allah mengetahui isi hatinya yang jelek999. barangsiapa memanggil seseorang dengan kekafiran atau mengatakan : hai musuh Allah padahal ia tidak seperti itu maka panggilannya kembali kepadanya”. Tibatiba di dalamnya ada tulang-tulang onta dan beberapa luka serta ucapan nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam : ‫المدينة حرم ما بين عير إلى ثمور فممن أحمدث فيهما حمدثا أو آوى محمدثا فعليمه لعنمة اللمه‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫والملئكة والناس أجمعين ل يقبل الله منه ي موم القيام مة ص مرفا ول ع مدل وذم مة المس ملمين‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫واحدة يسعى بها أدناهم ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنممة اللممه‬ ‫والملئكة والناس أجمعين ل يقبل الله منه ي موم القيام مة ص مرفا ول ع مدلو ذم مة المس ملمين‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫واحد‬ Madinah itu haram antara ‘Ir dan Tsaur. (Ibnu Katsir . Alloh Ta’ala tidak menerima amal yang wajib dan sunnahnya pada hari kiamat dan barangsiapa menasabkan pada bukan walinya/yang memerdekannya maka ia mendapatkan yang semisal itu dan jaminan kaum muslimin satu”. Jidal dan Khushumah Alloh Ta’ala berfirman : َ‫من الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد ال على مافي قلبه َهو ألد الخصام }402{ وإذا تولى س ـعى فــي‬ ِ َ َ ّ َ َ َ َِ ِ َ ِ ْ ّ َ َ َ ُ ‫ِ َ ّ ِ َ ُ ْ ِ ُ َ َ ُْ ُ ِ ْ َ َ ِ ّ ْ َ َ ُ ْ ِ ُ َ َ َ َ ِ َ ْ ِ ِ و‬ َ َ َ ْ ّ ِ ُ َ ُ َ َ ْ ّ َ َ ْ َ ْ َ ِ ْ ُ َ َ ِ َ ِ ْ ُ ِ ‫ْ َ ْض‬ ‫الر ِ ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل وال ل يحب الفساد‬ Dan di antara manusia (orang-orang munafik) ada orang yang ucapannya tentang kehidupan dunia menarik hatimu. padahal ia adalah pandai memutarbalikkan kata dan menipu dalam berdebat. Muslimin (61) 999 Memperlihatkan keislaman menyembunyikan kekafiran dan Allah akan memperlihatkan isi hatinya yang pernuh dengan nifak dan kekafiran.

Jidal dan Khushumah Imam Ghazali berkata : alMira’ adalah kamu mencela ucapan orang lain untuk memperlihatkan cacat ucapannya tanpa ada tujuan selain menghina orang yang mengucapkannya dan menampakkan kelebihanmu atasnya. Jika anda berkata: Manusia mesti melakukan perdebatan/percekcokan untuk memenuhi hak-haknya.1001 Alloh Ta’ala berkata :”janganlah kamu mendebat (jidal) ahli kitab kecuali dengan baik”. Karena ia bukan hanya membatasi pada kadar kebutuhannya bahkan ia melakukan pertengkaran. Debat pertama terpuji dan debat kedua tercela – penerj ) .1000 Ucapan-ucapan yang tercela antara lain ialah : AlMira’. (Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer. dan merusak tanam-tanaman dan keturunan manusia dan binatang. “Dan tidak mendebat ayat-ayat Alloh Ta’ala kecuali orang-orang kafir”. Jawab : Apa yang dijawab alGhazali rahimahullah :Ketahuilah perdebatan yang tercela adalah perdebatan dengan kebatilan dan tanpa ilmu/alasan yang benar seperti wakil hakim yang mana ia mewakili perdebatan sebelum mengetahui kebenaran/alasannya di pihak manakah ia lalu ia berdebat tanpa pengetahuan. “Dan debatlah mereka dengan baik”.bumi. Karena mengatur lidah dalam perdebatan 1000 1001 AlBaqarah : 204-205 Debat menurut bahasa Indonesia adalah pembahasan. masalah dan sebagainya dengan saling memberi alasan untuk mempertahankan pendapatnya masing-masing. yang membolehkan dan mencelanya. berlebihan dalam bicara. mengurangi kewibawaan dan menyibukkan hati kecuali perdebatan”. Atas dasar tafsir jidal ini nash-nash bisa dikompromikan. kedustaan. Mujadalah dan jidal maknanya satu. pembantahan dan pertukaran pendapat mengenai suatu hal. Akan tetapi lebih ia meninggalkannya selama ada jalan kepadanya. Sedangkah khushumah adalah pertengkaran untuk mendapatkan maksud yang dituntut apakah harta atau yang lainnya. Jika jidal untuk membela dan menetapkan kebenaran maka terpuji dan jika untuk membantah kebenaran atau tanpa ilmu maka tercela. Dan termasuk debat yang dicela adalah orang yang meminta haknya. Salah seorang ulama berkata : Aku tidak melihat sesuatu yang lebih menghilangkan akal. menyakiti dan menguasai lawannya. menambah di atas kebutuhan. Nawawi berkata : Jidal terkadang dengan kebenaran dan terkadang dengan kebatilan. Adapaun aljidal adalah ungkapan tentang perkara yang berhubungan dengan memenangkan dan menetapkan pendapat-pendapat . dan Allah tidak menyukai kerusakan. Beda dengan mira timbul karena membantah ucapan orang lain”. Demikian juga dengan perdebatannya ia hanya menginginkan pertentangan untuk mengalahkan dan mematahkan lawannya. tidak bertujuan menentang dan menyakiti. Sedangkan bebantah-bantahan yang tidak disertai dengan alasan yang tepat dan masu akal disebut debat kusir. maka perbuatannya bukanlah keharaman. Adapun orang terdhalimi yang membela alasannya dengan cara yang syar’i tidak dengan pertengkaran. terkadang seseorang mengawalinya dan terkadang membantahnya. Demikian juga orang yang mencampuri pedebatannya dengan ucapan-ucapan yang menyakitkan dan ia tidak membutuhkan agar haknya terpenuhi.

Diriwayatkan Ibnu Umar radhiallahu 'anhu.Thabrani (11022).1004 Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬berkata : ”Apa yang paling aku takutkan menimpa kamu adalah ketergelinciran orang laim dan perdebatan munafik tentang AlQur'an dan dunia yang memotong lehermu”. Sedangkan perdebatan memanaskan dada dan mengobarkan amarah.alAshbahani (974). Ibnu Abid Dunya. sanadnya lemah. shahih (Shahih alJami’. AlHakim (2/447). Maka sepantasnya bagi seorang tidak membuka pintu perdebatan kecuali bila sangat terpaksa. Ibnu Majah (48) Thabary (25/88). Timidzi (1994). Paling tidak hatinya tersibukkan dengannya sampai dalm shalat dan benaknya terkait dengan perdebatan dan perbantahan sehingga kondisinya tidak dapat lurus. 1003 Abu Umamah radhiallahu 'anhu menyampaikan hadits dari Rasulullah ‫: صلى ال عليه و سلم‬ ‫ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إل أوتوا الجدل ثم تل رسول الله صلى الله عليه وسلم‬ ‫هذه الية‬ ”Tidaklah suatu kaum sesat setelah mereka di atas hidayah kecuali karena mereka pandai berdebat”. 1006 HR. ’Uqaili. 6687) . Ashbahab (977). Ahmad (2/286). Pasal Abu Hurairah radhiallahu 'anhu berkata Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬berkata : ”Barangsiapa berdebat dalam pertengkaran tanpa alasan yang kuat maka ia senantiasa dalam murka Alloh Ta’ala sampai meninggalkannya”. sebenarnya mereka adalah kaum yang suka berdebat”.di atas batasan keadilan tidak bisa dilakukan. hasan dalam Shahih alJami’(5633) 1005 HR. Jika marah telah berkobar maka timbul kedengkian di antara kedua belah pihak hingga masing-masing senang dengan kejelekan lawannya dan sedih karena kesenangan lawannya serta melepaskan lisannya dalam merusak kehormatan.Baihaqi (10311). Barangsiapa berdebat maka sungguh ia dihadapkan pada kerusakan ini. Kemudian beliau membaca ayat : { ‫ما ضربوه لك إل جدل بل هم قوم خصمون‬ } “Mereka tidak memberikan perumpamaan itu kepadamu melainkan dengan maksud membantah saja dengan kebatilan. Baihaqi (8432) dari Ibni Abbas radhiallahu 'anhu.1005 Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬berkata : ‫“المراء في القرآن كفر‬AlMira’ tentang AlQur'an kekafiran”.asShamt (153). Dan kami meriwayatkan kitab Sunan Tirmidzi dari Ibni Abbas radhiallahu 'anhu katanya : Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬berkata : ‫كفى بك إثما أن ل تزال مخاصما‬ Cukup bagimu dosa bila kamu senantiasa berdebat”. Tirmidzy (3253). AlHakim (2/223) dari Abu Hurairah radhiallahu 'anhu. dha’if dalam Dha’if alJami’(5551) 1004 AzZukhruf :58 HR. hadits dha’if. Pertengkaran adalah awal kejelekan sebagaimana perdebatan dan mira’ . dalam Dha’if alJami’ (4191) 1003 HR.1006 1002 HR.1002 Dari Ali radhiallahu 'anhu katanya :”Perdebatan adalah kebinasaan”. Abu Dawud (4603). Ahmad (5/552).

Abu Dawud (5005). Kami meriwayatkan kitab Tirmidzi dari Abdillah bin ‘Amr bin al ’Ash bahwa Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬berkata : ‫إن الله عز وجل يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه تخلل الباقرة بلسانها‬ “Sesungguhnya Alloh Ta’ala marah pada seorang muballigh/pembicara yang berbicara memutar-mutas lidahnya di sekitar giginya untuk memperlihatkan kefasihan dan keterangannya sebagaimana sapi memutar-mutas lidahnya”. almutasyaddiqun dan almutafaihiqun”. Terjemah hadits sesuai Syarahnya dalam Tuhfatul Ahwadzi –penerj . Bahkan hendaknya dalam berbicara bertujuan memahamkan dengan jelas dan tidak menyulitkan pendengar. bicara dan nasihat jika tidak berlebihan dan asing kecuali hanya dimaksudkan supaya memberi dorongan semangat manusia untuk taat kepada Alloh Ta’ala. Dosa Besar Yang Ke Enampuluh Satu 1007 HR.1007 Kami meriwayatkan kitab tersebut juga dari Jabir radhiallahu 'anhu bahwa Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬berkata : ‫إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلقا وإن أبغضكم إلي‬ ‫وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون قالوا يا رسول الله‬ ‫قد علمنا الثرثارون والمتشدقون فما المتفيهقون قال المتكبرون قال أبو عيسى وفي‬ ‫الباب عن أبي هريرة وهذا حديث حسن غريب من هذا الوجه وروى بعضهم هذا الحديث‬ ‫عن المبارك بن فضالة عن محمد بن المنكدر عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم‬ ‫ولم يذكر فيه عن عبد ربه بن سعيد وهذا أصح والثرثار هو الكثير الكلم والمتشدق الذي‬ ‫يتطاول على الناس في الكلم ويبذو عليهم‬ ”Orang yang paling aku cintai dan paling dekat tempat duduknya dariku pada hari kiamat dalah orang yang paling baik ahlaknya dan orang yang paling aku murkai dan paling jauh tempat duduknya dariku pada hari kiamat adalah orang yang atstsartsarun. Tirmidzy (2853). Pada lafadz yang indah dalam masalah ini ada pengaruh positif yang jelas. dishahihkan Albani. lalu apa almutafaihiqun?” Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬berkata :”Yaitu orang-orang yang sombong”. Tirmidzi berkata :”Hadist hasan”. Ahmad (2/165). bahwasanya tidak masuk dalam celaan memperbagus ucapan/lafadaz ketika berkhatbah. Tirmidzi berkata :”Hadist hasan”. Ia berkata : “Atstsartsarun adalah banyak bicara dan almutasyaddiq adalah orang yang banyak bicara di hadapan manusia dan menonjolkan diri”.Pasal Dimakruhkan mengubah ucapan melipat-lipat lidah sebagaimana sapi melipat-lipat lidahnya ketika makan rumput dengan menfasih-fasihkan dan memberatkan diri bersajak di awal pembicaraan sebagaimana yang biasa dilakukan orang-orang yang berlagak fasih. Ketahuilah. Sahabat berkata :”Ya rasulullah kami telah mengetahui atstsartsarun dan almutasyaddiqun. Semua itu memberatkan diri yang tercela.

orang yang menjual barang setelah ashar lalu bersumpah dengan nama Allah :Aku membeli barang seharga demikian dan demikian lalu pembeli mengambilnya padahal harganya tidak sebagaimana yang disumpahkan dan seorang yang membaiat imam hanya karena ingin mendapatkan harta dunia. 1010 Dosa Besar Yang Enampuluh Dua Mengurangi Timbangan dan Ukuran 1008 Mereka harus mengatakan bahwa Allah Ta’ala yang mendatangkan air yang mengalir. jika diberi harta ia memenuhi baiatnya dan jika tidak diberi maka ia tidak memenuhi baiatnya”. Abu Dawud (3474). maka siapakah yang akan mendatangkan air yang mengalir bagimu?". Nasai (7/246). tetapi mengapa mereka tidak mensyukuriNya (Tafsir alQurthuby –penerj ) AlMulk :30 1009 HR. Diriwayatkan dalam kitab Shahihaini dan Bukhari menambkan : ‫ورجل منع فضل ماء فيقول الله اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك‬ “Orang yang menghalangi kelebihan airnya lalu Alloh Ta’ala berkata pada hari kiamat : Pada hari ini Aku menghalangi karuniaKu padamu sebagaimana kamu menghalangi keutamaan yang bukan dari usahamu”. Bukhari (2385). Bukhari (2353) dan Muslim (1566) 1010 HR. . 1009 Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬berkata : Barangsiapa menghalangi kelebihan airnya dan kelebihan tanamannya maka Alloh Ta’ala menghalangi keutamaanNya pada hari kiamat”.Menghalangi Orang Mengambil Kelebihan Airnya Alloh Ta’ala berfirman : ٍ ِ ّ ٍ َ ِ ُ ِْ َ َ َ ً ْ َ ْ ُ ُ َ َ َْ َ ْ ِ ْ ُْ َ َ َ ْ ُ ‫قل أرءيتم إن أصبح مآؤكم غورا فمن يأتيكم بمآء معين‬ Katakanlah: "Terangkanlah kepadaku jika sumber air kamu menjadi kering.1008 Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬berkata : ‫ل تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكل‬ ”Janganlah kamu menghalangi kelebihan airmu untuk mengairi tanaman-tanaman”. Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬berkata : ‫ثلث ل يكلمهم ال يوم القيامة ول ينظر إليهم ول يزكيهم ولهم عذاب أليم رجل على فضل ماء بالفلة يمنعه من بن‬ ‫السبيل ورجل بايع رجل بسلعة بعد العصر فحلف له بال لخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك ورجل بايع‬ ‫إماما ل يبايعه إل لدنيا فإن أعطاه منها وفي وإن لم يعطه منها لم يف‬ “Tiga golongan yang tidak diajak bicara. Muslim (108). dilihat Alloh Ta’ala dan tidak dibersihkan dari dosa pada hari kiamat dan mereka mendapatkan siksa yang keras : Orang yang memiliki kelebihan air menghalangi orang yang dalam perjalanan meminumnya. Dan tambaha Bukhari dari Abu Hurairah radhiallahu 'anhu juga. Ibnu Majah (2207) dari Abi Hurairah radhiallahu 'anhu.

demikian juga bila mereka menimbang meminta dipenuhi dan Alloh Ta’ala tidak menyebutkan ‫ إذا اتزنوا‬karena takaran dan timbangan untuk membeli sedangkan takaran untuk menjual. mereka mengurangi. (Tafsir Ibnu Katsir –penerj ) AlMuthaffifin :1-3 1012 AlWahidi menyebutkan dalam Asbabun Nuzul (909). tidaklah manusia mengurangi takaran kecuali akan dihalangi tumbuhnya tanaman dan ditimpa paceklik dan tidaklah manusia menolak zakat kecuali hujan akan ditahan turun”. Malik bin Dinar berkata : Lelaki tetanggaku masuk ke rumahku dalam keadaan ia akan mati lalu berkata :Dua gunung dari api. َ ُ ُ ْ ّ ُ ّ َ َ ِ َْ ُ ّ ُ َ َ َ ‫ أليظن أولئك أنهم مبعوثون‬Tidakkah orang-orang itu yakin. Mali bin Dinar berkata :Aku berdiri lalu aku memukulkan takaran itu dengan takaran yang lainnya”. dua gunung dari api. ada lelaki yang bernama Abu Juhainah yang memiliki dua takaran yang menakarkan orang lain dengan salah satunya dan menakar untuk dirinya dengan takaran yang lain lalu Alloh Ta’ala menurunkan ayat ini. ‫ الناس لرب العالمين‬Berdiri menghadap rabb semesta َ ََِْ ّ َ ِ ُ ّ alam”. dahulu aku memiliki dua takaran dan aku menimbangkan orang lain dengan salah satunya dan menimbang untuk diriku dengan takaran yang lainnya”. tiap kali dipukulkan dengan yang lainnya maka urusannya semakin bertambah besar dan berat”.1013 azZujaj berkata :”Yakni andaikata mereka yakin bahwa mereka akan dibangkitkan untuk mempertanggungjawabkan takaran dan timbangan yang mereka kurangi ”. tanpa sanad dan Ibnul Jauzi menukilnya dalam Zaadul Masir (9/52) 1013 Mereka melakukan perbuatan tercela tersebut disebabkan tidak yakin atau tidak takut terhadap hari kebangkitan yang nanti mereka akan diminta pertanggungjawaban atas perbuatan mereka. Ia berkata : Hai Abu Yahya. takaran dan merugikan hak-hak manusia. Lalu dia mati. ‫وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون‬ َ ُ ِ ْ ُ ْ ُ ُ َ ّ َ ْ ُ ُ َ َ َِ “dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain. Aku bertanya keheranan : Kamu berkata apa? Jawabnya :Hai Abu Yahya.1011 AsSudi berkata :”Ketika Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬singgah di Madinah.‫الذين‬ َ ِّ َ ُ ْ َ ْ َ ‫ِ َ ْ َ ُ ََ ّ س‬ ‫( إذا اكتالوا على النا ِ يستوفون‬yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi dan ditambah”. (Tafsir Ibnu Katsir. Sahabat bertanya :Apakah lima dengan lima ya rasulullah ?” Rasulullah ‫صلى ال‬ ‫ عليه و سلم‬berkata :”Tidaklah suatu kaum mengurangi perjanjian kecuali Alloh Ta’ala menguasakan musuh atas mereka. 1011 Allah Ta’ala memerintahkan kita agar adil dalam menimbang sebagaimana disebutkan dalam alIsra: 35. Adhwaul Bayan dan Fathul Qadir –penerj ) . Yaitu orang-orang yang mengurangi timbangan. bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan”. balasan dan perhitungan amal. Yakni mereka minta dipenuhi hak-hak mereka. Maka salah satu menunjukkan atas yang lain. tidaklah kekejian tersebar kecuali Alloh Ta’ala menimpakan banyak kematian.1012 Ibnu Abbas radhiallahu 'anhu berkata : Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬berkata : Lima dengan lima”. alAnam: 152 dan Ar Rahman : 9 dan Ia telah membinasakan kaum Syuaib yang curang dalam menimbang.Alloh Ta’ala berfirman ‫“ ويل للمطففين‬Siksaan yang besar kepada orang-orang yang mengurangi timbangan”. tidaklah mereka berhukum dengan hukum selain hukum Alloh kecuali kemiskinan akan menyebar di antara mereka. untuk menerima perintah. Dan mereka berdiri di hadapan Alloh Ta’ala untuk menerima keputusan yang pasti. ‫“ ليوم عظيم‬Hari kiamat” َ‫وم يقوم‬ ٍ ِ َ ٍ ْ َِ ُ َُ َ ْ Pada hari mereka bangkit dari kubur”.

hianat dan makan barang haram. Wallahu a’lam. sorga yang luasnya seluas langit-laingit dan bumi. Yang demikian itu adalah misal pencurian. Karena sesunguhnya orang-orang yang mengurangi timbangan berdiri pada hari kiamat hingga keringatnya mencapai pertengahan telinganya. demi Allah. mengapa kamu tidak bisa mengucapkannya ?” Ia berkata :”Hai saudaraku. Siksaan besar bagi pembeli yang membeli satu biji yang ia ambil lebih dari semestinya”. Maka kami memohon keselamatan dan ampunan pada Alloh Ta’ala dari tiap malapetaka dan cobaan. Katika ia siuman aku bertanya :”Hai saudaraku. Demikian juga halnya seorang pedagang jika ia mengikatkan telapak tangannya di lengan bawahnya ketika ia menjual dan mengulurkannya ketika membeli. apakah kamu pernah mengurangi timbangan? Jawabnya :Tidak. Akan tetapi aku tidak berhenti sejenak/memperhatikan untuk mengetahui kebenaran timbanganku”. Salah seorang salaf berkata :”Aku bersaksi bahwa tiap orang yang menakar dan menimbang akan masuk neraka karena tidak selamat dari kecurangan kecuali orang yang Alloh Ta’ala jaga”. lalu bagaimana dengan keadaan orang yang mengurangi timbangan? Nafi’ berkata :”Ibnu Umar radhiallahu 'anhu pernah melewati seorang penjual lalu berkata :”Takutlah pada Allah. Demikian itu keadaan orang yang tidak menganggap kebenaran timbangannya.1014 Salah seorang salaf berkata :”Diharamkan bagi orang yang menjual satu biji buah yang ia berikan dengan tidak sempurna. Akan tetapi lidahnya terkunci tidak dapat mengucapkannya”.Almuthaff adalah orang yang mengurangi takaran dan timbangan. Dinamakan demkian karena hampir-hampir ia tidak mencuri kecuali mencuri sesuatu yang sedikit. Kemudian Alloh Ta’ala mengancam orang yang melakukan demikian dengan wail yaitu siksaan yang amat keras atau lembah di dalam neraka jahannam seandainya gunung di dunia diletakkan di dalamnya niscaya akan begetar karena saking panasnya. 1014 Yakni mengurangi timbangan ketika menjual dan menambah timbangan ketika membeli. Aku menuntunkan padanya dua kalimat syahadat. Sesungguhnya Ia Maha Baik dan Pemurah. barusan aku menuntunkan dua kalimat syahadat. Salah seorang dari salaf berkata : Aku menjenguk orang sakit parah dan mendekati ajal. – penerj . lidah timbangan amal mencegah lidahku untuk mengucapkannya”. Aku berkata padanya :”Demi Alloh. sempurnakanlah timbangan dan takaran.

Maka seorang hamba haruslah bersikap benar yaitu selalu dalam kondisi takut dan harap kepada Alloh Ta’ala. Jika ia melihat dosadosanya. (AlQaul Mufid. Bahkan kalau kedudukannya pada suatu yang terpuji seperti mampu membalas makar orang-orang kafir maka Alloh Ta’ala boleh disifati dengannya sebagaimana yang disebutkan dalam AlAnfal : 30. Dan merasa aman dari makar Alloh Ta’ala menghasilkan dua sebab yang membinsakan. husus dan ampunanNya yang amat luas maka ia mengharapkan karunia Alloh Ta’ala. 914) Makar pada tempatnya terpuji karena ia kemenangan sehingga Alloh Ta’ala tidak disifati dengan pelaku makar secara mutlak. Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer.Dosa Besar Yang Ke Enampuluh Tiga Merasa Aman Dari Makar1015 Alloh Ta’ala Alloh Ta’ala berfirman : ً َْ َ ُ َْ َ َ ُ ُ َ ِ ُ ِ َ َ ِ َّ ‫حتى إذا فرحوا بمآأوتوا أخذناهم بغتة‬ ”Sehingga ketika mereka bergembira dengan rizki. bermanfaat dan menghasilkan kebahagiaan. Kedua : selalu mengharap Alloh Ta’ala ehingga ia merasa aman dari makar dan siksaan (bencana) Alloh Ta’ala. Ketika ia dalam keadaan sempit dan musibah maka ia mengharapkan pertolonganNya dan menunggu jalan keluarnya serta mengharapkan Alloh Ta’ala memberi pahala atas musibah itu ketika ia bisa bersabar menghadapinya dan takut berkumpulnya dua musibah yaitu kehilangan pahala yang diinginkan dan terjadinya perkara yang tidak disukai jika ia tidak dapat bersabar yang diwajibkan atasnya dalam menghadapi musibah itu. hak Alloh Ta’ala dan kelemahan jiwanya. Jika ia terjatuh ke dalam lembah kemaksiatan maka ia mengharap rabnya menerima tobat dan dihapus dosanya bersamaan dengan takut siksaan dengan sebab kelemahan tobatnya dan melakukan kemaksiatan. Syaikh Ibnu alUtsaimin. Apabila keadaannya mencapai tingkatan ini maka sungguh ia menyianyiakan kewajiban takut dan harap yang mana keduanya adalah pondasi dan kewajiban tauhid yang sangat penting dan besar. Syaikh Ibnu alUtsaimin 2/101). alQaul asSadid. 1015 Makar adalah Makar dalam bahasa Indonesia artinya akal busuk. Ketika ia dalam kenikmatan dan kemudahan maka ia mengharap Alloh Ta’ala keberlangusan. Bila telah terjadi demikian maka tujuan setan telah tercapai sehingga tidak bisa diharapkan kembali pada kebaikan kecuali bila ia tobat dengan benar. AnNaml : 50 dan ayat lainnya. 120-123) 1016 AlAnam : 44 .1016Yakni Alloh Ta’ala menyiksa mereka dalam keadaan mereka tidak sadar. tertipu dengan amalan yang ia lakukannya sehingga terus dalam kebodohan dan yakin amalannya diterima dan hilang rasa takut kepadaNya serta memandang bahwa ia mempunyai posisi tinggi di sisi Alloh Ta’ala. pertama : seorang mendhalimi diri sendiri dan berani berbuat yang diharamkan dan kuat di atas kemaksiatan sehingga kemaksiatan menjadi ahlak baginya. (Syaikh Abdurrahman Nashir asSa’dy. Kami siksa mereka dalam keadaan lalai dengan sekonyongkonyong”. 2/100. Putus asa dari rahmat Alloh Ta’ala memiliki dua sebab yang berbahaya. Kedua : Rasa takunya sangat kuat dibanding rasa harapnya kepada Alloh Ta’ala sehingga ia menyangka dengan kebodohannya bahwa Alloh Ta’ala tidak mengampuni dosa-dosa. bangga diri. membanggakan dirinya yang lemah. Sehingga mengakibatkan kurangnya mengerjakan kewajiban-kewajiban. Inilah yang wajib. Itulah hasil dari apa yang ia lakukan. Dari sinilah ia dihinakan dan terhalang antara dirinya dan bimbingan kebaikan. Sementara iman menuntun hamba takut kepada Alloh Ta’ala dan takut terhadap adzabNya di dunia dan ahirat. (AlQaul alMufid. melakukan yang diharamkan dan hilangnya keimanan. Yeni Salim. Jadilah ia orang yang merasa aman dari makar Alloh Ta’ala. anak dan harta yang telah diberikan kepada mereka. Dihawatirkan bagi seorang hamba mengidap dua ahlak yang jelek yaitu : rasa tatku yang mendominasi hingga ia putus asa dari rahmat Alloh Ta’ala. Jika ia diberi taufik berbuat taat maka ia mengharap dariNya nikmat yang sempurna karena ketaatannya diterima dan takut terhadap penolakan ketaatannya karena kurang sempurnanya memenuhi hakNya. keadilan dan kerasnya siksa Alloh Ta’ala maka ia haruslah takut kepadaNya. Kedua : seorang menjadi hamba yang ahli ibadah dengan kebodohan. pertama : seorang berpaling dari agama dan kelalaiannya dari mengenal dan hak-hak Alloh Ta’ala. Jika ia melihat keutamaanNya yang amat luas. Maka tiap mukmin yang bertauhid tiap keadaan selalu takut dan harap kepada Alloh Ta’ala. tambahan dan bimbingan supaya bisa bersyukur dan sekaligus takut dicabutnya kenikmatan karena ia kurang bersyukur. Peter Salim. usaha menjatuhkan pemerintah yang sah dan perbuatan yang bertujuan menyerang atau membunuh. Bahaya ini timbul disebabkan kelemahannya tentang sifat.

Kamipun membukakan pintu-pintu rizki untuk mereka.Tirmidzi (2140) dan Ibnu Majah (2834). 1020 HR. anak dan harta yang telah diberikan kepada mereka. Kemudian beliau membaca ayat ‫فلما نسوا ماذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شىء حتى إذا فرحوا‬ ُ ِ َ َ ِ ّ َ ٍ ْ َ ّ ُ َ َ ْ َ ْ ِ ْ ََ َ ْ َ َ ِ ِ ُ ّ ُ َ ُ َ ّ ََ َ ُ ِْ ّ ‫مبلسون‬ ‫“ بمآأوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم‬Maka tatkala mereka melupakan dan berpaling dari ُ َ َِ ً َ ْ َ ُ َ ْ َ َ ُ ُ َ ِ peringatan yang telah diberikan kepada mereka. selain itu tandap kepalsuannya jelas. Dalam satu riwayat disebutkan : Ketika Iblis disiksa dengan makar Alloh Ta’ala – dauhul ia seorang malaikat – Jibril dan Mikail menangis. Kami siksa mereka dalam keadaan lalai dengan sekonyong-konyong maka ketika itu mereka berputus asa untuk mendapat semua kebaikan”. Beliau ditanya :Hai rasulullah apakah anda menghawatirkan kami? Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam menjawab :”Sesungguhnya hati itu di antara dua jari dari jemari arrahman yang Ia balikkan sekehendakNya”.Baihaqi (4540) Shahih. Lalu Alloh Ta’ala berkata :”Demikianlah kamu jangan merasa aman dari makarKu”.1018 al Iblas adalah putus asa terhadap keselematan ketika terjadi malapetaka yang membinasakan. . azZujaj berkata : “alMublis adalah orang sangat rugi yang putus asa dan sedih”.1020 Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬berkata : ‫إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إل ذراع فيسبق عليه الكتاب‬ 1017 1018 Dalam rangka istidraj (pembiaran sampai mereka disiksa dengan keras)-(Ibnu Katsir –penerj ) HR. kuatkanlah hati kami di atas agamaMu”. Daulabi (1/111). maka ketika itu mereka berputus asa untuk mendapat semua kebaikan”. rabku kami tidak merasa aman dari siksaanMu”. Ibnu Abbas radhiallahu 'anhu berkata :”Mereka putus terhadap semua kebaikan”.1019 ‫كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك‬ ‫فقلت يا رسول الله آمنا بك وبما جئت به فهل تخاف علينا قال نعم إن القلوب بين‬ ‫إصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء‬ Adalah nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam banyak mengucapkan kalimat : Yaa yang membolak-balikkan hati. shahih. Maka Alloh Ta’ala bertanya: Mengapa kamu menangis? Mereka menjawab : Ya. Ahmad (4/145). Dalam Silsislah Shahihah (314) 1019 Aku tidak menemukan sumbernya. Hasan Bashri berkata :Makar Alloh Ta’ala terhadap suatu kaum adalah ketika mereka dibecukupi kebutuhannya lalu mereka disiksa”.Hasan Bashri berkata :”Barangsiapa diberi rizki dan ia tidak menganggap bahwa Alloh Ta’ala akan menyiksanya/menurunkan makarNya maka tidak ada akal baginya dan barangsiapa disempitkan rizkinya dan tidak menganggap bahwa Alloh Ta’ala akan memperhatikannya maka tidak ada akal baginya. Kemudia ia membaca ayat ‫بغتة فإذا هم‬ ُ َ َِ ً َ ْ َ ً َْ َ ُ َْ َ َ ُ ُ َ ِ ُ ِ َ َ ِ َّ َ ُ ِ ّ ‫“ مبْلسون حتى إذا فرحوا بمآأوتوا أخذناهم بغتة‬Sehingga ketika mereka bergembira dengan rizki. ‘Uqbah bin ‘Amir radhiallahu 'anhu berkata : Bahwa Rasulullah ‫صلى ال عليه و سلم‬ berkata :Jika kamu melihat seorang diberi apa yang ia cintai sedangkan ia tetap dalam kemaksiatannya sesungguhnya yang demikian itu adalah istidraj (dibiarkan lalu disiksa)”.1017 Sehingga ketika mereka bergembira dengan rizki. anak dan harta yang telah diberikan kepada mereka. Kami siksa mereka dalam keadaan lalai dengan sekonyong-konyong.

Tatkala ppada hari kedua dari pernikahannya. Tirmidzy (1540). Setelah melihatnya. HR. kehendak. adzan dan shalat. Lalu ia terjatuh dan mati. “Jika kamu ddemikian maka silakan menikahiku”. Jawab wanita :Kamu muslim. Maknanya Alloh Ta’ala memalingkan hati lebih cepat daripada berhembusnya angin pada berbagai macam sifat: menerima. demi yang membolak-balikkan hati”.1027 Mujahid berkata :”Artinya Alloh Ta’ala menghalangi antara seorang dengan akalnya sampai ia 1021 1022 HR. Dalam ayat disebutkan : ‫“ واعلموا أن ال يحول بين المر ِ وقلبه‬Ketahuilah bahwa ِ ِ ْ َ َ ‫َ ْ َ ُ َ ّ َ َ ُ ُ َ ْ َ ْ َ ْء‬ sesungguhnya Allah menguasai antara manusia dan hatinya”. bahwa ia menganggalkan imannya darinya setelah mengetahui dan mengenalnya. ia tergoda oleh wanita itu dan menggagalkan adzan dan turun dari menara untuk menemuinya. Lelaki itu berkata : “Aku akan mengawinimu”.1022 Alloh Ta’ala mengkisahkan dalam kitabNya yang mulia kisah Bal’am. Wanita berkata :Aku tidak memenuhi keinginanmu pada apa yang mencurigakan”. Dari Salim dari Abdillah bin Umar radhiallahu 'anhu: Adalah Rasulullah ‫صلى ال عليه و سلم‬ sering bersumpah dengan :Tidak. Di bawah menara itu terdapat rumah seorang Nasrani dzmmi. Bukhari (7391). apa yang kamu inginkan? Ia menjawab :Aku menginginkan kamu”. Bukhari (7454) dan Muslim (2643) HR.1021 Dalam kitab Shahih Bukhari dari Sahl bin Sa’d asSai’di dari nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam katanya : ‫إن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إل ذراع فيسبق عليه الكتاب‬ ‫فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها‬ “ Seorang beramal dengan amalan penduduk neraka hingga tidak ada antara dia dan antara neraka kecuali satu hasta lalu didahului takdir maka ia beramal dengan amalan penduduk sorga lalu ia masuk sorga”.‫فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها‬ “ Seorang beramal dengan amalan penduduk sorga hingga tidak ada antara dia dan antara sorga kecuali satu hasta lalu didahului takdir maka ia beramal dengan amalan penduduk neraka lalu ia masuk neraka”. Maka ia tidak mendapatkan keburuntungan dengan agamanya maupun menikmati wanita itu.1026 Diriwayatkan Bukhari. Bukhari (6607) dan Muslim (112) 1023 Tarikh Thabari (1/258) 1024 Tabis Iblis (44. Ia melongok ke dalam rumah.47) 1025 Dzammul Hawa. Pada suatu hari ia naik ke menara masjid untuk mengumandangkan adzan sebagaimana kebiasaan.1024 Dikisahkan seorang lelaki yang tinggal di Mesir ahli ibadah yang senantiasa di masjid. hidupnya disinari dengan ibadah dan ketaatan.1023 Demikian juga Rashisha seorang hamba ahli ibadah mati dalam kekafiran. . Wanita itu berkata :Bagaimana kabarmu.1025 Maka kami memohon kepada Alloh Ta’ala dari makarNya dan jelek akibat serta suul khatimah. membenci dan selain itu. Lalu ia masuk ke agama Nasrani dan tinggal bersamanya di rumah itu. ia naik ke atap rumah itu. Lelaki berkata :Akau akan masuk pada agamamu”. lalu melihat seorang anak perempuan Nasrani yang amat cantik. ayahku tidak akan mengijinkanku”. menolak. Ibnul Jauzi (348) 1026 HR. Abu Dawud (3262).

pena-pena bergerak mencatat amal-amalmu. apakah anda takut?” Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬berkata :Mengapa aku merasa aman. Dosa Besar Yang Eampuluh Empat1030 1027 Allah mengabarkan bahwa Ia menguasai hati manusia. Terkadang Ia mencabutnya dari anda lalu hati anda kembali kosong dari kebaikan lebih kosong daripada rongga onta. Ia menguasai hati manusia. Wahai anak Adam. pauasa dan seluruuh ibadah anda. amal. kuatkanlah hatiku pada ketaatanMu”. . sedangkan kamu dalam kelalaian yang kamu tidak mengetahuinya. menghalangi antara hati dan mereka sekehendakNya sampai manusia tidak bisa mencapai sesuatu kecuali dengan kehendak Alloh Ta’ala. akan tetapi ia ciptaan dan karuniaNya yang diberikan pada anda. ketika angin panas menghembusnya. Meskipun yang demikian itu dari usaha anda. sesuungguhnya anda membanggakan terhadap kenikmatan bukan milik anda. 1030 Dosa yang ke enampuluh empat ini tidak ada dalam kitab kami maupun kebanyakan manuskrip yang lainnya. persinggahan dan rumah. keistiqomahan tergantung oleh kehendakNya. Shahih. gelap dan sakit. Yang demikian itu adalah kekuasaan Yang Maha Perkasa dan Maha Besar. tinggalkan nyanyiannyanyian dan musik. Bagaimana pun anda membanggakan amal anda. Berapa banyak taman di sore hari berbunga mekar dan banyak.Albani. dalam Dhilalil Jannah. Aku ambil dari manuskrip Daar asShabuni yang diteliti oleh Abdul Muhsin Qasim alBazzaz. di pagi bunganya kering dan hancur. (Fathul Qadir. akibatakibat tidak diketahui dan kehendak manusia tidak berkuasa. Hai anak Adam.1028Yang dimaksud dengan hati adalah akal.Ahmad (6/91). di sore hari taat dan tunduk. 657) Sebagaimana disebutkan dalam Shahih Muslim dari sahabat Abdullah bin Amr –penerj . ‫إن في ذلك لذكرى لمن كان له‬ ُ َ َ َ َ ِ َ ْ ِ َ َ َِ ِ ّ ِ ٌ َْ ‫“ قلب‬Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat peringatan bagi orangorang yang mempunyai hati”. dan berlomba mencari harta di dunia ini sampai kamu melihat apa yang kamu lakukan pada urusanmu yang ditakdirkan.tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh anggota badannya”. Demikaina juga hati seorang hamba. membolak-balikkan sekehendakNya (kepada keimanan atau kekafiran – penerj) sampai seorang tidak mengetahui sesuatu apa pun kecuali dengan kehendakNya.Ibnu Abi Ashim (224). Aisyah radhiallahu 'anha berkata : ‫كان رسول ال صلى ال عليه وسلم يكثر أن يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك قلت يا رسول ال تكثر أن‬ ‫تدعو بهذا فهل تخشىقال وما يؤمنني يا عائشة و فلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء‬ ‫فإذا أراد أن يقلب قلبه‬ “Adalah Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬memperbanyak mengucapkan : Wahi yang membolak-balikkan hati. Aku (Aisyah) bertanya :Hai rasulullah anda memperbanyak mengucapkan kalimat itu. maka janganlah anda bangga terhadap keimanan.Alanfal :24 1028 Qaf :37 1029 HR. Jika Ia menghendaki membalikkan hati hamba maka Ia membalikkannya”. hai Aisyah sedangkan hati hamba di antara dua jari dari jemari arrahman yang Ia balikkan sekehendakNya. shalat. di pagi hari hatinya dalam kemaksiatan. Ibnu Jarir memilih tafsir : bahwa yang demikian adalah berita dari Alloh Ta’ala.1029 Jika hidayah itu telah diketahui.

Ya Allah.1033 Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬bersabda : ‫ل يموتن أحدكم إل وهو يحسن بالله الظن‬ ”Janganlah salah seorang dari kalian mati kecuali dalam keadaan berbaik sangka kepada Alloh Ta’ala”. Ya. Muslim (2877) . andaikata bukan karena ampunanMu niscaya Engkau tidak menunda siksaan orang yang menentangMu. melainkan kaum yang kafir". mudahkanlah jalan-jalan dalam menyampaikan keridhaanMu. janganlah kamu berputus asa dari ampunan Allah”. ke sinilah ke tempat dinampakkan amalan di depan pencipta langit-langit dan bumi.1032 Alloh Ta’ala berfirman ِ ‫قل ياعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لتقنطوا من رحمة ا‬ ‫ُ ْ َ ِ َ ِ ّ ِ َ َ ْ َ ُ ََ َ ُ ِ ِ ْ َ َ ْ َ ُ ِ ّ ْ َ ِ ل‬ “Katakanlah: "Hai hamba-hamba-Ku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri dalam maksiat. Ya. ujudkanlah cita-cita kami dengan harapan. Allah lihatlah kami dengan penglihatan ridha. berikanlah kami kebaikan di dunia dan ahirat dan jagalah kami dari siksa neraka. Alloh Ta’ala berkata kepada orang itu : Kamu yang dicari.1034 Wahai sesembahan kami. di manakah fulan. selamatkanlah kami dari golongan orang-orang yang keras hati. tetapkanlah kami di dalam golongan orang-orang pilihan. andaikata bukan karena maaf dan kemurahanMu tidaklah hati tenang. ambillah ubun-ubun kami pada kebaikan-kebaikan.1031 Alloh Ta’ala berfirman َ‫هوالذي ينزل الغيث من بعد ماقنطوا‬ ُ ََ َ ِ ْ َ ِ َ ْ َ ْ ُ ّ َُ ِ ّ َ ُ “Dialah Yang menurunkan hujan sesudah mereka berputus asa darinya”. Lalu semua mata manusia terbelalak menghadap ‘ArsyNya dan orang itu berdiri di 1031 1032 Yusuf :87 AsySyura : 28 1033 AzZumar :53 1034 HR. Allah Engkau Maha Memaafkan dan Pemurah mencintai pemaafan maka maafkanlah kami. Nasihat ArRubayyi’ berkata : Syafi’i rahimahullah berkata : Dari sisi Arsy seorang memanggil : Di manakah fulan. perbaguslah amal-amal kami pada seluruh keadaan.Putus Dari Rahmat Alloh Ta’ala Alloh Ta’ala berfirman : َ ُ ِ َ ْ ُ ْ ُ ْ ّ ِ ِ ِ ْ ّ ِ ُ َْ ََ ُ ِّ ‫إنه لييئس من روح ال إل القوم الكافرون‬ “Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah. maka tidak ada orang yang mendengar suara itu kecuali urat lehernya bergetar kuat.

Alloh Ta’ala berkata : HambaKu. 1036 Telah disebutkan di muka. apakah kamu bermaksiat padaKu?” Ia berkata :’Ya rabbku. 1037 HR.1035 Dosa Besar Yang Eampuluh Lima Meninggalkan Shalat Wajib Berjama’ah dan Shalat Sendirian Tanpa Udzur Abdullah bin Mas’ud radhiallahu 'anhu mengatakan bahwa nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam mengatakan tentang suatu kaum yang meninggalkan shalat berjama’ah : ‫لقد هممت أن آمر رجل يصلي بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجماعة بيوتهم‬ “Sungguh aku berkeinginan untuk memerintahkan seorang lelaki shalat berjama’ah bersama manusa kemudian aku membakar rumah lelaki yang tidak shalat wajib berjama’ah”. tahukah kamu.1036 Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬berkata : ‫لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين‬ ”Suatu kaum betul-betul berhenti dari meninggalkan shalat berjama’ah atau kalau tidak berhenti maka Alloh Ta’ala menutup hati mereka kemudian mereka menjadi orang-orang yang lalai”. Diriwayatkan Muslim. Alloh Ta’ala berkata :”Bukankah kamu mendengar kemurkaan dan siksaKu terhadap orang yang bermaksiat padaku?” Ia berkata : “Tentu hai rabbku”.hadapan Alloh Ta’ala. Wallahu a’lam. Ambillah catatan amalmu dengan tangan kananmu. Kemudian Ia berkata : HambaKu.Nasai (3/88). Ibnu Majah (794) 1038 HR. shahih dalam Shahih alJami'. Maka ia menemui Alloh Ta’ala dari cahayaNya yang menutupi diriNya dari mata semua mahluk. Bila terdapat catatan kebaikan maka telah Aku terima dan bila ada kesalahan maka telah Aku ampuni. Engkau mengampuniku”. itu telah terjadi”.1038 Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬berkata : ‫من ترك الجمعة ثلثا من غير عذرول ضرر كتب منافقا ل يمحى ول يبدل‬ 1035 Nasihati ini ada pada sebagian manuskrip yang aku letakkan pada ahir nasihat dan sebagian nasihat tidak disebutkan penulis – dan aku memandang di sini tempat yang cocok. Muslim (865). Alloh Ta’ala berkata :”Bukankah Aku telah mengampunimu?” Ia berkata :Ya. apa persangkaanmu kepadaKu pada hari ini?” Ia berkata : “Ya rabbku. Aku Maha Baik dan Pemurah”. Alloh Ta’ala berkata :”HambaKu. hai rabbku. Ahmad (3/424).1037 Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬berkata : ‫من ترك ثلث جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه‬ ”Barangsiapa meninggalkan shalat berjama’ah tiga kali berturut-turut dengan meremehkannya maka Alloh Ta’ala menutup hatinya”.Abu Dawud (1052). Aku menyaksikan semua amalmu di dunia?” Orang itu berkata : “Tentu hai rabbku”. Alloh Ta’ala berkata :”Sungguh Aku telah memaafkan dan mengampuni dosamu dan persangkaanmu telah terujud. karena Engkau melihatku dalam kemaksiatan dan Engkau menutupi dosaku”. Albany (6140) .

Pada hari yang sangat genting (kiamat) dan mereka orang-orang kafir dipanggil untuk bersujud. Sa’id bin alMusayyab – Imam Tabiin . Albany (3521) 1041 Pada hari itu orang-orang beriman dapat sujud tetapi orang-orang kafir/munafik tidak dapat sujud. Tafsir Ibnu Katsir –penerj ) 1042 Dan ketika di dunia mereka diperintah sujud tetapi menyombongkan diri maka dibalas dengan tidak mampu sujud bahkan punggungnya lurus tidak bisa menekuk. (Tafsir Ibnu Katsir –penerj ) . maka mereka tidak kuasa.1042 Ka’ab alAhbar radhiallahu 'anhu berkata : “Ayat ini tidak turun kecuali mengenai orangorang yang tidak shalat berjama’ah”. hayya ‘alas shalah akan tetapi mereka tidak memenuhi panggilan itu padahal mereka sejahtera dan sehat”. Sesungguhnya Ia Maha Baik dan Pemurah. HR. kemudian aku memerintahkan seorang lelaki menjadi imam 1039 1040 HR. Maka kami memohon kepada Alloh Ta’ala taufiq pada apa yang Ia cintai dan ridhai. Dosa Besar Yang Eampuluh Enam Terus Menerus Meninggalkan Shalat Wajib Berjama’ah dan Shalat Jum’at Tanpa Ada Udzur Alloh Ta’ala berfirman : ‫يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فليستطيعون }24{ خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى‬ َِ َ ْ َ ْ ُ ُ َ ْ َ َ ٌ ِّ ْ ُ ُ َ ْ َ ْ ُ ُ َ ْ َ ً َ ِ َ َ ُ ِ َْ ََ َ ِ ُ ّ َِ َ ْ َ ْ ُ َ ٍ َ َ ُ َ ْ ُ َ ْ َ 43} ‫}السجود وهم سالمون‬ َ ُِ َ ُْ َ ِ ُ ّ 42. lagi mereka diliputi kehinaan. Nasai (9) dan Baihaqi (3/187). (Dalam Shahihaini.rahimahullah berkata :”Dahulu mereka mendengarkan panggilan hayya ‘alas shalah.1041 43. Dalam Kitab Shahihaini disebutkan bahwa Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬bersabda : ‫والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب يحتطب ثم آمر بالصلة فيؤذن لها ثم آمر‬ ‫رجل فيصلي بالناس ثم أخالف إلى رجال يشهدون الصلة في الجماعة فأحرق عليهم‬ ‫بيوتهم بالنار‬ ” Demi jiwaku yang di tanganNya sungguh Aku berniat keras memerintahkan seorang mengumpulkan kayu bakar untuk dibakar kemudian aku memerintahkan shalat lalu dikumandangkan adzan.1039 Hafshah radhiallahu 'anh berkata :”Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬berkata : ‫رواح الجمعة واجب على كل محتلم‬ 1040 ”Pergi shalat jum’at bagi tiap orang yang dewasa”. dishahihkan Albani dalam Ta’liqnya. (dalam keadaan) pandangan mereka tunduk ke bawah. Dan sesungguhnya mereka dahulu (di dunia) diseru untuk bersujud.”Barangsiapa meninggalkan shalat jum’at tanpa udzur dan kemudharatan maka ditulis sebagai orang munafik dalam buku catatan yang tidak akan dihapus dan diganti”.Ibnu Hibban (258). padahal mereka dalam keadaan sejahtera. Abu Dawud (432).Ibnu Khuzaimah (1857). Dalam Shahih alJami'.

1047 Diriwayatkan Abu Dawud dari bin Ummi Maktum bahwa ia menemui nabi lalu berkata : ‫يا رسول الله أن المدينة كثيرة الهوام والسباع فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتسمع‬ ‫حي على الصلة حي على الفلح فحي هل‬ “Hai Rasulullah. Dan ia meminta keringanan pada nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam untuk shalat di rumah lalu nabi memberinya keringan. Musim (651). Hakim (1/240). shalatnya tidak diterima”. 1044 HR. Tirmidzy (217) dan Nasai (2/107) dari Abu Hurairah radhiallahu 'anhu. maka jika tidak ada udzur. Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam berkata : Maka penuhilah”. Muslim (651) 1045 HR.manusia. nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam memanggilnya lalu berkata : Apakah kamu mendengar panggilan adzan shalat? Jawabnya : Ya. terdapat perawi bernama Laits bin Abi Salim.1045Maksudnya shalat yang ia kerjakan di rumahnya tidak diterima. apakah aku diberi 1043 HR. Abu Dawud (549). Setelah ia berjalan sesaat . kemudian aku mendatangi orang-orang lelaki yang tidak menghadiri shalat berjama’ah lalu aku membakar rumah mereka”. Baihaqy (3/57) dishahihkan alBany. 1047 HR. maka ia menjawab : “Jika ia mati dalam keadaan demikian maka ia masuk neraka”. 1044 Dalam hadits shahih dan ayat sebelumnya terdapat ancaman yang keras bagi orang yang meninggalkan shalat berjama’ah tanpa udzur. Daruquthny (1/420). tidak ada seorang pun yang menuntunku ke masjid”. di Madinah banyak binatang berbisa dan buas sedangkan aku buta dan rumahku jauh. Tirmidzy (218). Sahabat bertanya : “Apakah udzur itu hai Rasulullah ? Jawab nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam : “Takut atau sakit. ia lemah. Nasai (2/109) dan Baihaqy (3/57) . Ibnu Majah (793).1043 Dalam riwayat Imam Muslim juga disebutkan juga : ‫ولقد هممت أن آمر بالصلة فتقام ثم آمر رجل فيصلي بالناس ثم أنطلق معي برجال‬ ‫معهم حزم من حطب إلى قوم ل يشهدون الصلة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار‬ ”Sungguh aku berniat keras untuk memerintahkan para pemuda untuk mengumpulkan kau bakar kemudian aku mendatangi suatu kaum yang shalat wajib di rumah tanpa udzur lalu membakar rumah mereka”. Ibnu Hibban (2064). HR. Thabrany (12265). Bukhari (644 dan 2420). 1046 Dha’if.Malik (1/129-130). Ibnu Abbas ditanya tentang seorang yang puasa di siang hari dan shalat tahajjud terusmenerus tetapi tidak shalat berjama’ah. aku mendengarnya.1046 Dalam kitab Shahih Muslim disebutkan bahwa lelaki yang buta menemui nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam lalu berkata : ‫أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال يا رسول الله إنه ليس لي قائد يقودني‬ ‫إلى المسجد فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته‬ ‫فرخص له فلما ولى دعاه فقال هل تسمع النداء بالصلة فقال نعم قال فأجب‬ “Hai Rasulullah. Abu ‘Awanah (2/6). Abu Dawud meriwayatkan hadits dalam Sunan nya dari Ibnu Abbas radhiallahu 'anhu katanya : Rasulullah ‫صلى ال عليه و سلم‬ berkata :’ ‫من سمع المنادي فلم يمنعه من أتباعه عذر قالوا وما العذر قال خوف أو مرض لم تقبل منه الصلة التي صلى‬ “Barangsiapa mendengar adzan lalu tidak ada udzur yang menghalanginya untuk mengikuti muadzin”.Abu Dawud (551).Muslim (653). aku punya penuntun yang tidak caka menuntunku.

Nasai (2/110). maka jika tidak ada udzur.1049 Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬berkata : ‫ثلثة لعنهم ال رجل أم قوما وهم له كارهون وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط ورجل سمع حي على الفلح ثم لم‬ ‫يجب‬ Orang yang mengimami shalat suatu kaum sedangkan mereka tidak menyukainya. shalatnya tidak diterima”. 346). Siapakah tetangga masjid? Jawabnya: Orang yang mendengar adzan. 1050 Abu Hurairah radhiallahu 'anhu berkata : “Anak Adam menyumbat teilinganya dengan petasan dan meledak lebih baik baginya daripada ia mendengar hayya ‘alash shalah hayya ‘alal falah tetapi tidak mendatangi shalat berjama’ah. Abu Dawud (553). istri yang tidur malam sedang suaminya marah kepadanya. 1052 Dalam kitab Shahih Bukhari diriwayatkan dari Ibnu Mas’ud radhiallahu 'anhu bahwa ia berkata : ‫من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلء الصلوات حيث ينادى بهن فإن الله‬ ‫شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى ولو أنكم صليتم في‬ ‫بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم‬ ‫وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إل كتب الله‬ ‫له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفعه بها درجة ويحط عنه بها سيئة ولقد رأيتنا وما يتخلف‬ ‫عنها إل منافق معلوم النفاق ولقد كان الرجل يؤتي به يهادى بين الرجلين حتى يقام في‬ 1048 HR. Ibnu Hibban (2064). Thabrany (12265). Ibnu Abi Syaibah (8/380) . 1049 HR. Ibnu Khuzaimah (1478). Hakim (1/240).keringanan untuk shalat di rumah? Jawab nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam : Apakah kamu mendengar adzan? Jawabnya :Ya. 1050 Tidak shahih. maka apakah aku mempunyai keringanan ? 1048 AlHakim meriwayatkan dalam kitab Mustadraknya dari Ibnu Abbas radhiallahu 'anhu berkata : Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬berkata : ‫من سمع المنادي فلم يمنعه من أتباعه عذر قالوا وما العذر قال خوف أو مرض لم تقبل منه الصلة التي صلى‬ “Barangsiapa mendengar adzan lalu tidak ada udzur yang menghalanginya untuk mengikuti muadzin”. Daruquthny (1/420). 1052 Shahih.1051 Ali bin Abi Thalib berkata : “Tidak ada shalat bagi tetangga masjid kecuali shalat di mesjid”.Abu Dawud (551). Ali bin Abi Thalib berkata juga : “Barangsiapa mendengar adzan lalu ia tidak mendatangi shalat berjamaah maka shalatnya tidak melampaui kepalanya (tidak diterima) kecuali karena udzur”. dishahihkannya dan disepakati Dzahahaby dan dishahihkan alBany. Sahabat bertanya : “Apakah udzur itu hai Rasulullah ? Jawab nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam : “Takut atau sakit.Ibnu Abi Syaibah (1/345. Ibnu Abi Syaibah (1/380/4) terdapat perawi bernama Abdurrahman bin Hushain ia tidak dikenal. Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam berkata : “Maka kemari. 1051 Dha’if. Tirmidzy (358). Ibnu Majah (793). HR. lelaki yang mendengar hayya ‘alal falah tetapi tidak mendatangi shalat”. Baihaqy (3/57) dishahihkan alBany. Hakim (1/246). rumahku jauh dan aku punya penuntun yang tidak tidak cakap menuntunku. aku mendengarnya”. Dalam satu riwayat ia berkata :”Hai rasulullah aku buta. datangilah shalat”.

asSa’dy. Ayat ini kabar gembira bagi umat Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa mereka akan menguasai tanah-tanah orangorang kafir. (Fathul Qadir. dalam rangka mengharap keutamaan dan taku terhadap dosa. sesungguhnya shalat berjama’ah termasuk jalan hidayah. bukan riwayat Bukhari. dan kalau kamu meninggalkan jalan hidayah nabimu pasti kamu sesat.1058 ‫فإذا صلى لم تزل الملئكة تصلي عليه ما دام في مصله الذي يصلي فيه اللهم صل عليه‬ ‫اللهم ارحمه ما لم يحدث فيه ما لم يؤذ فيه‬ 1053 1054 HR. bahwasanya bumi1055 ini diwarisi hamba-hamba-Ku yang saleh”.1056 Mereka adalah orang-orang yang shalat lima waktu dengan berjmaah. Muslim (666) . Pasal Keutamaan Shalat Berjama’ah Keutamaan shalat berjama’ah besar sebagaimana disebutkan dalam firman Alloh Ta’ala : َ ُ ِ ّ َ ِ َ ِ َ ُ ِ َ َ ْ َ ْ ّ َ ِ ْ ّ ِ ْ ‫ََ َ ْ َ َ ْ َ ِ ّ ُ ِ ِ ب‬ ‫ولقد كتبنا في الزبور من َعد الذكر أن الرض يرثها عبادي الصالحون‬ “Dan sungguh telah Kami tulis di dalam Zabur1054 sesudah (Kami tulis dalam) Lauh Mahfuzh. 617 –penerj ) 1056 AlAnbiya :105 1057 Ayat ini mengisyaratkan bahwa Alloh Ta’ala menghidupkan hati orang-orang kafir yang telah mati dengan kesesetan sekehendakNya kemudian Ia tunjuki kepada kebenaran.1149 Taisir alKarimir Rahman. Dan firmanNya : ‫“ ونكتب ماقـدموا وءاثــارهم‬dan Kami menuliskan amal yang telah ُْ َ َ َ َ ُ ّ َ ُ ُْ ََ mereka (orang-orang kafir) kerjakan dan bekas-bekas dan dosa-dosa yang mereka tinggalkan”.1057 Dalam kitab Shahih Muslim disebutkan dari Rasulullah ‫صلى ال عليه و سلم‬ ‫من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت‬ ‫خطوتاه إحداهما تحط خطيئة والخرى ترفع درجة‬ “Barangsiapa wudlu di rumahnya kemudian berjalan menuju satu rumah dari rumah Alloh Ta’ala untuk menunaikan kewajiban dari kewajiban-kewajiban Alloh Ta’ala maka salah satu dari langkah-langkahnya menghapus satu kesalahan dan langkah yang lainnya mengangkat kedudukannya satu derajat”. Sesungguhnyaa Alloh Ta’ala mensyariatkan jalan-jalan hidayah untuk nabimu. tidak ada yang meninggalkan shalat berjama’ah kecuali orang-orang munafik atau sakit. (Fathul Qadir.‫الصف‬ “Barangsiapa senang bertemu Alloh Ta’ala pada hari kiamat sebagai orang muslim. 617 Taisir alKarimir Rahman. Dahulu di jaman nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam seorang lelaki dibawa oleh dua orang lelaki sampai di tempatkan pada barisan shalat atau didatangkan di masjid agar dapat shalat berjama’ah. Yaitu kitab-kitab yang diturunkan dari langit. asSa’dy. Muslim (654). maka jagalah shalat lima waktu secara berjama’ah. Kalau kamu shalat limat waktu di rumah sebagaimana orang yang tidak mau mengerjakannya berjama’ah maka berarti kamu meninggalkan jalan hidayah nabimu. 617-penerj ) 1055 Bisa bermakna bumi yang di sorga dan bumi orang-orang kafir yang di dunia.1053Yakni ia bersandar pada keduanya karena lemah. Sungguh aku melihat. Nasai. termasuk kitab Dawud. (Ibnu Katsir-penerj ) 1058 HR.

dan itulah keberuntungan yang besar.Abu Dawud dan Tirmidzi. Dosa Besar Yang Enampuluh Tujuh Wasiat Yang Memudharatkan Alloh Ta’ala berfirman ّ َ ُ َ ْ َ ٍ ْ َ ْ َ َ ِ َ ُ ٍ ِّ َ ِ ْ َ ِ ‫من بعد وصية يوصى بهآأودين غير مضآر‬ “sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris)”. memperbanyak langkah ke masjid dan menunggu shalat ke shalat yang lain. sedang mereka kekal di dalamnya. shahih)-penerj. Maka Alloh Ta’ala menolaknya. 1/518-519-penerj ) 1062 barangsiapa berusaha tidak adil dalam wasiat maka ia menentang hukum Allah dan dosa besar.747) Berjaga-jaga di gari perbatasan musuh dalam jihad fi sabilillah-penerj HR/ Muslim. Malaikat berkata : Ya Alloh. Syaukany. niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga yang sungai-sungai mengalir di bawahnya.”Sesungguhnya Allah telah memberikan orang bagiannya maka ahli waris tidak diberi wasiat oleh yang meninggal”.“Bila ia shalat malaikat senantiasa mendoakannya selama ia di tempat shalatnya yang shalat padanya.1061 Yaitu wasiat yang tidak ada tempat masuk kemudharatan pada ahli waris seperti mewasiatkan membayar hutang yang bukan darinya dengan tujuan memudharatkan ahli waris. 1059 1060 HR. َُ ُ ََ َ ِ َْ ََ ‫يــدخله جنــات تجــري مــن تحتهــا النهــار خالــدين فيهــا وذلــك الفــوز العظيــم } 31{ ومــن يعــص الــ ورســوله‬ ُ ِ َ ْ ُ ْ َ ْ َ َِ َ َ ِ َ ِ ِ َ ُ َ ْ َ ْ َ ِ ْ َ ِ ِ ْ َ ٍ ّ َ ُ ْ ِ ْ ُ “Barangsiapa ta`at kepada Allah dan Rasul-Nya. dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun1062 Ibnu Abbas radhiallahu 'anhu berkata : Alloh Ta’ala menghendaki apa yang Ia halalkan dari kewajiban-kewajibannya dalam warisan. Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬bersabda.52) 1061 Misalnya dengan mengaku sesuatu yang bukan miliknya. Tirmidzi (51. berwasiat untuk selain ahli waris lebih dari 1/3 hartanya. ampunilah dan kasihinilah dia”. ‫“ ومن يطع ال ورسوله‬Barangsiapa mentaati Allah dan rasulNya” dalam masalah َُ ُ ََ َ ِِ ُ ََ warisan. Alloh Ta’ala berfirman : ‫( وصية من ال وال عليم حليم‬Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) ُ َِ ٌ ِ َ ُ َ ِ َ ّ ً ّ ِ َ syari`at yang benar-benar dari Allah.(HR. (Fathul Qadir. selama ia tidak mengganggu dan batal wudlunya”. Itulah ribath dan itulah ribath1060”. Rasulullah ‫صلى ال عليه و‬ ‫ سلم‬berkata :”Menyempurnakan wudlu ketika dalam kesulitan. Nasai (1/89). 1059 Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬berkata : ‫أل أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات قالوا بلى يا رسول الله قال‬ ‫إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطا إلى المساجد وانتظار الصلة بعد الصلة فذلكم‬ ‫الرباط‬ “Maukah kamu aku tunjukkan pada apa yang Alloh Ta’ala menghapus dosa-dosa dan mengangkat kedudukan ? Sahabat berkata :Tentu ya rasulullah”. . Bukhari (477.

Syaukany.1064 Abu Hurairah radhiallahu 'anhu berkata : Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬berkata : ‫إن الرجل‬ ‫ليعمل والمرأة بطاعة الله ستين سنة ثم يحضرهما الموت فيضاران في الوصية فتجب‬ ‫لهما النار قال وقرأ علي أبو هريرة من ههنا } من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضار‬ } ”Seorang lelaki atau perempuan beramal taat enam tahun kemudian ia akan meninggal lalu ia memudharatkan dalam berwasiat maka keduanya wajib masuk neraka”. Dari Abu Hurairah radhiallahu 'anhu juga dari Rasulullah ‫: صلى ال عليه و سلم‬Barangsiapa lari membawa warisan ahli waris maka Alloh Ta’ala memutus warisanNya dari sorga”. Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya”. Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬berkata : ‫إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فل وصية لوارث‬ “Sesungguhnya Alloh Ta’ala telah memberikan hak pada orang yang punya hak maka tidak ada wasiat bagi ahli waris”.1065 Diriwayatkan Abu Dawud.1063Mujahid rahimahullah berkata : Artinya barangsiapa mendurhakai Allah dan rasulNya dalam perkara warisan yang Ia wajibkan”.(Taisir. maka ‫يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين‬ ُ ِ ّ ُ َ َ ُ ََ َ ِ ً ِ َ ً َ ُ ْ ِ ْ ُ “niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya dan baginya siksa yang menghinakan”. 1/518-519-penerj ) 1066 HR. 914) . Peter Salim. Alkalbi berkata :Yaitu ia ً َ ُ ِْ ْ ُ mengingkari pembagian warisan dari Alloh Ta’ala dan melanggar hukum-hukumNya karena meyakini kehalalannya. Yeni Salim. (Kamus Populer Bahasa Indonesia. 136 –penerj ) 1065 Misalnya dengan mengaku sesuatu yang bukan miliknya. Abu Dawud (2853). Ibnu Majah (2007) dan lainnya.1066 Dosa Besar Yang Enampuluh Delapan Makar1067 dan Menipu Alloh Ta’ala berfirman : ِ ِْ َِ ّ ِ ُ ّ ّ ُ ْ َ ْ ُ ِ َ َ َ ‫وليحيق المكر السىء إل بأهله‬ 1063 1064 AnNisa :14-15 Yakni barangsiapa mendurhakai Allah dan rasulNya dengan sempurna maka ia kekal di neraka tetapi barangsiapa mendurhakai Allah dan rasulNya bercampur dengan ketaatan dan keimanan maka ia mendapat siksaan sesuai dengan dosanya dan tidak kekal di dalam neraka.14. shahih. usaha menjatuhkan pemerintah yang sah dan perbuatan yang bertujuan menyerang atau membunuh. asSa’dy. Ikrimah rahimahullah dari Ibni Abbas radhiallahu 'anhu berkata :”Barangsiapa tidak rela terhadap pembagian Alloh Ta’ala dan melanggar batasanNya maka Alloh Ta’ala ‫ يدخله نارا‬akan memasukkannya ke dalam api neraka”. Tirmidzy (665). berwasiat untuk selain ahli waris lebih dari 1/3 hartanya. Kemudian Abu Hurairah radhiallahu 'anhu membaca ayat ‫من بعد وصية يوصى بهآأودين غير مضآر‬ ّ َ ُ َ ْ َ ٍ ْ َ ْ َ َ ِ َ ُ ٍ ِّ َ ِ ْ َ ِ “sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris)”. Ahmad (5/267). dalam Shahih alJami (1877) 1067 Makar dalam bahasa Indonesia artinya akal busuk. (Fathul Qadir.

1068 1069 Fathir :43 Shahih dalam Silsilah Shahihah (1057) dari Anas radhiallahu 'anhu. 1070 Telah disebutkan di muka. Hususnya bagi yang menginteli tahu bahwa namimah semata termasuk dosa besar maka menginteli dalam rangka mengadu domba di antara muslimin maka dosanya lebih besar.1070 Alloh Ta’ala mengatakan tentang orang-orang munafik : ‫إن المنافقين يخادعون ال وه َ خادعهم‬ ْ ُ ُ ِ َ ‫ِ ّ ْ ُ َ ِ ِ َ ُ َ ِ ُ َ َ َ ُو‬ “Orang-orang munafik itu menipu Alloh Ta’ala padahal Ia membalas tipuan mereka”. Lalu Rasulullah ‫صلى ال عليه و سلم‬ menghalangi Umar karena ia ikut perang Badar. 1073 Menginteli adalah mencari-cari keterangan dengan mengamat-amati yang dicari. 1071 AnNisa :142 1072 HR.1068 Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬bersabda : ‫“المكر و الخديعة في النار‬Makar dan menipu dalam neraka”. atau pembunuhan atau pemenjaraan atau yang semisalnya maka ia termasuk orang yang berusaha membuat kerusakan di bumi. Maka kami meminta kepada Alloh Ta’ala ampunan dan pemaafan.1069 Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬bersabda : ‫ل يدخل الجنة خب و ل بخيل و ل منان‬ ”Tidak masuk sorga penipu dan orang bakhil serta pengungkit pemberiannya”. Bukhari (3007) dan Muslim (2494) . tatakala mereka melewati jembatan yang di atas jahannam cayaha mereka dimatikan dan tinggallah mereka dalam kegelapan.“Makar yang jahat itu tidak akan menimpa selain orang yang merencanakannya sendiri”.1074 Jika menginteli muslimin menyebabakan kelemahan Muslimin dan Islam.1072 Dosa Besar Yang Enampuluh Sembilan Menginteli1073 Muslimin dan Membongkar Aib Mereka Yang berkaitan dengannya adalah hadits Abi Balta’ah di mana Umar radhiallahu 'anhu hendak membunuhnya disebabkan perbuatannya memberitahukan kepada kaum musrikin bahwa muslimin akan menyerang kaum Quraisy. Muslim (2865) dari Iyadl bin Himar radhiallahu 'anhu. (Kamus Populer Bahasa Indonesia –penerj ) 1074 HR.1071 AlWahidi berkata : Orang-orang munafik diperlakukan seperti orang yang menipu yaitu ketika mereka diberi cahaya pada hari kiamat sebagaimana orang-orang beriman diberi cahaya. Rasulullah ‫ صيييلى الييي علييييه و سيييلم‬bersabda tentang penduduk neraka adal lima dan menyebutkan di antaranya : ‫ورجل ل يصبح ول يمسي إل وهو يخادعك عن أهلك ومالك‬ ”Lelaki tidak berada pada di padi maupun sore hari kecuali ia menipu keluarga dan hartamu”. membinasakan tumbuh-tumbuhan dan keturunan maka ia wajib dibunuh dan disiksa.

api ! artinya hati-hatilah terhadap api. 1077 HR. Terdapat perawi yang majhul yaitu Ubaidah bin Abi Raithah. sebagaimana dikatakan Yahya bin Ma’in. Diriwayatkan dalam kitab Shahihaini.1075 Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬berkata : ‫ل تسبوا أحدا من أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ول نصيفه‬ ”Kamu jangan mencela sahabatku. Dosa Besar Yang Ke Tujuh Puluh Mencela Salah Seorang Sahabat Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam Dalam Shaihihaini Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬berkata : Alloh Ta’ala berkata : ‫إن الله جل وعل يقول من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب‬ ’Barangsiapa memusuhi waliKu sungguh Aku mengumandangkan peperangan dengannya”. Akan tetapi di muka belum disebutkan. Hadits ini diriwayatkan Tirmidzi (3862) dan Ahmad. barangsiapa menyakiti mereka maka sungguh ia menyakitiku.Demikian kata pentahqiq. Allah !1078 sahabatku. pengkafiran dan keberanian terhadap mereka sepeninggal nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam Kata Allah. kebohongan. barangsiapa di antara mereka yang aku cintai maka dengan kecintaanku aku mencintai mereka. bagi aku benci di antara mereka maka dengan kebencianku aku membenci mereka. Tirmidzi. Bukhari (3673) dan Muslim (2541) 1078 Artinya takulah kepa Alloh Ta’ala dalam mencela sahabat. Dan sabdanya :laa tattikhidzuhum ghardhan yaitu : 1075 1076 Telah dsbutkan di muka. Baik dan Pemurah. Allah ! adalah perkataan peringatan sebagaimana orang mengatakan :Api. Mengetahui. keaiban.Kami berlindung kepada Alloh Ta’ala dari hal itu dan kami meminta kepadaNya ampunan dan pemaafan.1077 Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬berkata : ‫الله الله في أصحابي الله الله في أصحابي ل تتخذوهم غرضا بعدي فمن أحبهم فبحبي‬ ‫أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم ومن آذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله ومن‬ ‫آذى الله فيوشك أن يأخذه‬ Allah.-penerj . Jenis takaan kurang lebih 6 ons –penerj .1079 Dalam hadits ini dan yang semisalnya terdapat keterangan keadaan orang yang menjadikan sahabat sebagai bahan kejengkelan. barangsiapa menyakiti Alloh Ta’ala maka aku takut Ia akan menyiksanya”. celaan. telah disebutkan di muka. demi yang jiwaku di tanganNya seandainya salah seorang dari kamu berinfak emas sebesar gunung Uhud pasti tidak akan sampai satu maupun setengah mud1076 yang mereka infakkan”. (Tuhfatul Ahwadzi-penerj ) 1079 HR. Sesungguhnya Ia Maha Lembut. barangsiapa menyakitiku maka sungguh menyakiti Alloh Ta’ala. janganlah kamu mengambil mereka sebagai sasaran celaan setelahku. hadits ini dha’if dan dilemahkan Albani.

Seperti sabda Rasulullah ‫: صلى ال عليه و سلم‬ ‫إن ال اختارني واختار لي أصحابا فجعلهم لي وزراء وأنصار وأصهارا فمن سبهم فعليه لعنة ال والملئكة والناس‬ ‫أجمعين ل يقبل منهم صرف ول عدل‬ “Sesungguhnya Alloh Ta’ala memilihku dan memilihkan sahabat untukku. Maka mencintai sahabat Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬tanda kecintaan kepadanya. Barangsiapa mencela dan meremehkan sahabat maka ia keluar dari agama Islam. ini karena keutamaankeutamaan sahabat karena mencintai sahabat disebabkan mereka bersahabat dengan nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam. Ibnu Abi ‘Ashim (1000).1080 Hal ini disebabkan mereka lebih dahulu beriman dan memerangi musuh-musuh Alloh Ta’ala di hadapan Rasulullah ‫ . 1080 1081 HR. Maka barangsiapa mencintai mereka. beriman. sejarah hidup dan jejak-jejak mereka bersama nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam dan sepinggalnya seperti lebih dahulu beriman.صلى ال عليه و سلم‬Demikian juga mencintai Ali radhiallahu 'anhu termasuk iman dan membencinya termasuk kenifakan. semua malaikat dan manusia”. memerangi orang-orang kafir. hadits-hadits dan berita-berita sahabat. kita tidak mengeri kewajiban dan sunnah.Janganlah kamu menjadikan mereka bahan celaan dan ejekan. menampakkan syiar Islam. sesungguhnya mencintai nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam. Sabdanya “barangsiapa di antara mereka yang aku cintai maka dengan kecintaanku aku mencintai mereka. membenci sahabat adalah tandak kebencian kepada Rasulullah ‫صلى ال عليه و سلم‬ sebagaimana disebutkan dalam hadits : ‫حب النصار آية اليمان وبغضهم آية النفاق‬ ”Mencinta Anshar termasuk iman dan membenci mereka termasuk kenifakan”. Sebagaimana dikatakan :Fulan menjadikan sasaran untuk mencela. Alloh Ta’ala tidak menerima amalan wajib dan sunnahnya pada hari kiamat”. dan membantu Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬dengan harta dan jiwa. menyebarkan agama. dha’if dalam Dha’if alJami’ (1536) . dan menjadikan untukku wakil-wakil. Cukup bagi anda hadits-hadits dan jejak salaf tentang siapakah mereka. Ini jelas bagi orang yang mau memahami. menolong. kezindikan dan penyimpangan akidahnya. Karena celaan itu timbul dari keyakinan adanya kejelekan dan kedengkian pada mereka. penolong-penolong dan kekerabatan dari mereka. Bukhari (3484) dan Muslim (74) HR. Maka Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬berkata :”Barangsiapa mencela sahabatku maka ia dilaknat dilaknat Alloh Ta’ala. mengingkari pujian Allah dan rasulNya. Mereka adalah perantara Islam yang diridhai. semua malaikat dan manusia. meninggikan kalimat tauhid. Maka mencela perantara berarti mencela pokok. menghina yang menukil berarti menghina sumber penukilan. selamat dari kemunafikan. Hakim (3/632). Orang yang mengenal keutamaan sahabat hanyalah orang yang mentadabburi keadaan. keutamaan dan makakib mereka. baik agama yang pokok maupun cabang.Abu Nu’aim (2/11). memuliakan.1081 Anas bin Malik radhiallahu 'anhu berkata : Sahabat nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam berkata :”Kami dicela”. mengajarkan kewajiban dan sunnah. Barangisapa mencela mereka maka ia dilaknat Alloh Ta’ala. bagi aku benci di antara mereka maka dengan kebencianku aku membenci mereka”. Seandainya tidak ada sahabat niscaya agama ini tidak sampai kepada kita.

sahabat. Khathib. mengadakan pernikahanm mendoakan dan sahalat bersama dengan mereka”. dan menjadikan untukku wakil-wakil. mencintai keluarga. istri-istri. beramal dengan sunnahnya.1082 Ibnu Mas’ud radhiallahu 'anhu berkata :” Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬berkata ” Jika disebutkan sahabatku maka diamlah. pembantu-pembantu dan budak-budaknya. Shahih alJami’ (6285) .Tarikh (114/241).Anas bin Malik radhiallahu 'anhu berkata : Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬berkata : Sesungguhnya Alloh Ta’ala memilihku dan memilihkan sahabat untukku. Akan ada suatu kaum setelah mereka mencela dan menghina mereka maka janganlah kamu saling mewakilkan urusan. Ayyub asSikhtiyani berkata : Barangsiapa mencintai Abu Bakar sungguh menegakkan menara agama. hasan. anak-anak. Mencintai orang yang nabi cintai dan membenci orang yang nabi benci. jika disebutkan bintang-bintang maka diamlah. Dha’if alJami (1537) HR/ Ibnu Adi (5/212). bermusyawarah. kemudian berurutan : Umar. Tidak ada yang meragukannya kecuali ahli bid’ah dan munafik jahat. Karena tali iman yang paling kuat adalah cinta dan bencai dalam agama Alloh Ta’ala. Utsman dan Ali radhiallahu 'anhum. barangsiapa mencintai Ali maka sungguh berpegang dengan tali agama yang amat kuat dan barangsiapa membicarakan kebaikan sahabat nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam sungguh terlepas dari kemunafikan”. barangsiapa mencintai Umar maka sungguh terang jalannya. jika disebutkan takdir maka diamlah”. Pasal Ketuamaan Sahabat Badapun keutamaan dan manakib sahabat sangat banyak tak terhitung. Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬sendiri menyatakan dengan tegas dalam hadits Irbadl bin Sariah radhiallahu 'anhu : ‫فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم والمور‬ ‫المحدثات‬ 1082 1083 R. ‘Uqaili (1/126). penolong-penolong dan kekerabatan dari mereka. mencintai orang yang mengambil petunjuk nabi. Maka ulama sunnah bersepakat bahwa sahabat yang paling utama adalah 10 sahabat yang dipersaksikan masuk sorga tanpa hisab. Yaitu diam darinya tanda keimanan dan tunduk terhadap hukum Alloh Ta’ala. Sahabat yang paling utama dari 10 sahabat itu adalah Abu Bakar. barangsiapa mencintai Utsman sungguh hatinya disinari oleh Alloh Ta’ala.dha’if.1083 Ulama berkata : Maknanya barangsiapa membahas rahasia takdir pada mahluk.

Tangerang. Alloh Ta’ala menurunkan ayat tentang keutamaan Abu Bakar : “Dan janganlah orang-orang yang bersedekah dan berbuat kebaikan serta berlebihan harta di antara kamu bersumpah bahwa mereka (tidak) akan memberi (bantuan) kepada kaum kerabat (nya). gigitlah ia dengan gigi geraham dan jauhilah oleh kamu perkara. sifat rububiahNya mempersaksikan persahabatannya dengan Rasulullah ‫ .صلى ال عليه و سلم‬memberi kabar gembir dengan ketenangan dan membuatnya senang dengan yang kedua dari yang dua sebagaimana kata Umar radhiallahu 'anhu : Siapa yang lebih utama daripada orang yang kedua dari dua orang sedangkan yang ketiganya adalah Alloh Ta’ala ?”.perkara baru dalam agama”. Banten Sabtu. Tirmidzy (4676).”Seandainya salah sorang dari mereka melihat ke bawah niscaya mereka akan melihat kami.”Hai Abu Bakar. 10 Zulhijjah 1427 H/30 Desember 2006 M. Dan Alloh Ta’ala berfirman ‫“ والذي جآء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون‬Dan orang yang membawa َ ُ ّ ُ ْ ُ ُ َ ِ َْ ُ ِ ِ َ ّ َ َ ِ ْ ّ ِ َ َ ِ ّ َ kebenaran (Muhammad dan orang beriman) dan membenarkannya.1084 Khulafaurrasyidin adalah Abu Bakar. Ibnu Katsir –penerj ) 1086 Terjemah sesuai tafsir (Ibnu Katsir-penerj) 1087 Pendapat yang kuat : yang membenarkan adalah orang-orang beriman termasuk Abu Bakar sebagaimana yang disebutkan Ibnu Katsir dalam Tafsirnya –penerj . Tidak diragukan bahwa ayat itu berkaitan dengan keutamaannya. orang-orang yang miskin”. shahih. Bukhari dan Muslim.“Maka kamu wajib berpegang teguh dengan sunnahku (jalan hidupku) dan sunnah khulafaurrasyidin yang ditunjuki sepeninggalku. dalam Shahih alJami’ (2549) 1085 Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬dan Abu Bakar sembunyi dalam gua Tsaur tiga hari.1085 Tidak ada perbedaan pendapat ayat ini mengisahkan Abu Bakar. mereka itulah orangorang yang bertakwa”. Umar. Lalu Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬berkata.1087 Dan manfaat apa yang lebih sempurna daripada pernyataan ini kepada mereka yang mencela sahabat ? Semoga Alloh Ta’ala meridhai sahabat semua. Ibnu Majah (42).1086 Ja’far ashShadiq berkata : Tidak ada perbedaan pendapat bahwa yang datang membawa kebenaran adalah Rasulullah ‫ صلى ال عليه و سلم‬dan yang membenarkannya adalah Abu Bakar. Alhamdulillahi rabbil ‘alamin selesai terjemah kitab AlKabair. Utsman dan Ali radhiallahu 'anhum. Kota Tiga Raksa. semoga bermanfaat. Maka pensifatan dengan keutamaan dari Alloh Ta’ala merupakan keridhaanNya. Ahmad (4/17). Abu Bakar mengatakan. Abu Dawud (4607).Darimi (95) dan lainnya.( HR. apa persangkaanmu dengan dua orang yang ke tiga adalah Allah?”. 1084 HR. Alloh Ta’ala berfirman : ‫إ‬ ِ ِ َ ْ ِ َ ُ ْ ِ ِ ْ َ ْ َ ِ َ ُ َ َ َ ِ ّ ُ َ َ َْ ‫“ ذأخْرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذهما في الغار‬ketika orang-orang musyrikin Mekah mengusirnya (dari Mekah pada waktu hijrah) sedang dia dan salah seorang dari temannya berlindung di dua.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful