TAJUK Kajian penggunaan pasir kerikil sebagai bahan ganti kepada batu baur di dalam campuran bahan untuk

membuat kerb.

PENGENALAN Kerb atau lebih mudah disebut sebagai batu untuk penghadang tepi jalan sering kali dijumpai di kawasan kaki lima jalan raya. Kerb ini berguna untuk mengelakkan kenderaan dari terjatuh ke bahu jalan. Selain itu, kerb juga digunakan untuk meningkatkan lagi jarak pandangan bagi pejalan kaki dan juga para pemandu di jalan raya. Kerb biasanya diperbuat dari campuran simen, batu baur halus iaitu pasir, batu baur kasar dan juga air mengikut nisbah yang telah ditentukan dan ditetapkan.melalui pengantian batu baur kepada batu kerikil, diharap ia akan memberi kesan kepada kerb tersebut.

PENYATA MASALAH y y y Kekurangan bahan alternatif sekiranya berlaku kenaikan harga bagi bahan asas untuk membuat kerb. Mengelakkan berlakunya kemalangan kerana ia akan merugikan negara. Dapat mengurangkan kos membuat kerb.

KEPENTINGAN KAJIAN y y y Membantu para pengguna jalan raya bagi meningkatkan lagi jarak penglihatan. Memastikan kerb ini tidak membahayakan para pengguna jalan raya dan pejalan kaki. Mencadangkan alternatif baru bagi menggantikan penggunaan bahan asas pembuatan kerb dengan bahan campuran pasir kerikil. Sebagai alternatif baru bagi menggantikan kerb sedia ada. .OBJEKTIF KAJIAN y y y Membuat perbandingan kos diantara kerb sedia ada dengan kerb yang dikaji ini. Kajian ini dibuat bagi menjimatkan kos bagi penghasilan produk.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.