PUSAT PENGAJIAN ILMU PENDIDIKAN

PGA 102 ( PERKEMBANGAN INTRAPERSONAL DAN INTERPERSONAL REMAJA ) SESI 2010 2011
TAJUK SOALAN

KONFLIK REMAJA
PEMBENTANG

MOHD KHUSAIRI BIN MASUKIDAR AMIRUL HAKIM ABDUL WAHAB MOHD ZAWAWI BIN MOHD JADIN SOLOMON ANAK PETER MANDIE
TUTOR

109679 109814 109821 94918

DR. SALMIZA SALEH
KUMPULAN TUTORIAL

SELASA ( 9.00 PAGI 9.50 PAGI )

Definisi Remaja
Pandangan tokoh 
Granville Stanley Hall,(1844-1924) - Tempoh masa umur 12-23 tahun - Zaman dipenuhi dengan gelora dan tekanan. - Satu persediaan yang perlu untuk seseorang kanak kanak Kathleen dan Joseph,(1989) - Masa remaja adalah satu tempoh penangguhan psikososial - Zaman remaja bermaksud zaman peralihan. 

Menurut Newman dan Newman,(1991): - Bukan lagi kanak-kanak tetapi pada masa yang sama bukan pula dewasa. - Remaja ialah mereka yang sedang mengalami proses pemantapan fizikal, intelek, rohani, dan emosi. Umur mereka adalah 11 sehingga 22 tahun.

Konflik 
Kamus Dewan Edisi Empat: - Konflik ialah perselisihan atau pertentangan di antara individu dengan individu lain,  Secara sosiologis: - Konflik merujuk kepada suatu proses sosial dua orang atau lebih seperti kelompok di mana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkan atau membuatnya tidak berdaya. - Konflik ialah situasi yang terjadi apabila ada perbezaan pendapat di antara dua pihak.

Konflik Remaja 
Ahli Psikologi: - Zaman remaja merupakan tahap krisis identiti sesorang lawan kekeliruan peranan.  Ahli-ahli psikologi: - Konflik berlaku dalam diri remaja sekiranya sesuatu keinginan yang ada dalam diri remaja itu tidak selari dengan nilai-nilai yang dipegang oleh remaja tersebut.  Papalia dan Olds, 1992 - Menyatakan bahawa nilai-nilai yang didukung oleh remaja pada hakikatnya tidak jauh berbeza dengan nilai nilai yang dipegang oleh ibu bapa mereka.

Jenis-Jenis Konflik
‡ Konflik Intrapersonal ‡ Konflik Interpersonal ‡ Konflik Antara Kumpulan

Konflik Intrapersonal
‡ Konflik mendekat - mendekat ‡ Konflik menghindar - menghindar ‡ Konflik mendekat - menghindar

Konflik Interpersonal
‡ Konflik pseudo ‡ Konflik mudah ‡ Konflik ego

Konflik Antara Kumpulan
‡ Pertentangan di antara individu dalam sesebuah kumpulan atau di antara satu kumpulan dengan kumpulan yang lain

Bentuk Konflik Remaja
Konflik Keluarga ‡ Ibu bapa tidak menjadi model yang baik ‡ Ibu bapa tidak mengambil berat ‡ Ibu bapa memanjakan anak ‡ Tekanan hidup ‡ Masalah rumah tangga

Bentuk Konflik Remaja
Konflik rakan Sebaya ‡ Masalah komunikasi ‡ Perbezaan budaya, bahasa dan agama ‡ Meletakkan harapan tinggi pada rakan ‡ Cemburu

Bagaimana Konflik Berlaku?
Menurut Hall (1904), remaja adalah masa yang penuh dengan kekeliruan, kesedihan dan konflik. Sigurdsson (1996) dan Sokol-Katz (1997) menekankan bahawa perkembangan personality negatif dan tingkah laku devian adalah ...

‡ Hasil daripada kegagalan dalam ikatan kekeluargaan. ‡ Ibu bapa juga didapati banyak menyumbang kepada masalah tingkah laku anak-anak, iaitu gagal menunjukkan tingkah laku yang baik di hadapan anak-anak mereka, di samping mengabaikan ajaran agama.

Kesan ± Kesan Konflik
‡ Remaja. ‡ Tingkah laku negatif, antaranya seperti kes pecah rumah, penyalahgunaan dadah, mencuri, meminum minuman keras, menyerang fizikal, vandalisme dan sebagainya (Regoli & Hewitt, 1991). ‡ Masalah disiplin di sekolah.

Keluarga
‡ Latar belakang tingkah laku anti sosial adalah kesan daripada kekurangan, ketidaksesuaian atau kawalan disiplin yang tidak konsisten semasa kanak-kanak oleh ibu bapa sejak sekian lama (Jacobvitz et al., 1996) ‡ Menurut Hoffman (1994), keluarga telah membentuk personaliti seseorang sejak kecil dan terus memberikan pengaruh yang amat besar kepada tingkah laku,

Masyarakat ( Sekolah )
‡ Menurut Wilkerson (1994), di Amerika, seorang dari setiap enam orang yang ditangkap kerana kesalahan membunuh, rogol, rompak, curi dan menyerang melibatkan remaja di bawah umur 18 tahun. ‡ Laporan Disiplin 2001, Unit Hal Ehwal Pelajar, Kementerian Pelajaran Malaysia, antara tingkah laku jenayah di kalangan pelajar ialah seperti berjudi, mencuri, melawan guru.

Langkah-Langkah Mengatasi Konflik
Remaja

‡ Mencari kawan sebaya (peers) yang betul
‡ Rakan yang baik adalah rakan yang mengingatkan kita semasa kita tersalah arah dan laku

‡ Mendapatkan bantuan jika ada masalah.
‡ Program kaunseling

‡ Berusaha menjadi contoh yang baik
‡ Sikap ini harus ada pada setiap remaja kerana ia dapat membantu remaja untuk mengawal diri 

Sentiasa berbincang dengan ibu bapa Menyuarakan pendapat sekiranya kurang bersetuju dengansebarang keputusan.

Ibu bapa  Contoh yang baik Elakkan pertengkaran di hadapan anak-anak  Prihatin dengan pergerakan anak 
Siasat siapa rakan anak-anak

Berusaha memahami keperluan emosi dan jasmani anak
‡ Pemikiran remaja berbeza dengan orang dewasa perlu ‡ Mempelajari keperluan psikologi anak-anak dan caracara menangani setiap isu.

Memperlengkapkan anak-anak dengan ilmu agama dan kekuatan spiritual
‡ Dapat membezakan apa yang baik dan buruk pada diri mereka ‡ Membantu membentuk sahsiah diri yang baik 

Media Menyekat segala unsur negatif dan ganas. Pengisian rancangan di televisyen, radio dan juga di suratkhabar yang lebih bermanfaat kepada remaja.  Masyarakat  Perlu lebih mengambil berat mengenai masalah remaja ini  Membantu dalam mengenal pasti remaja yang bermasalah dan cuba membawa mereka ke jalan yang baik melalui teguran yang berhemah

Kesimpulan
- Secara keseluruhannya, konflik berlaku pada zaman remaja tetapi untuk semua peringkat umur. - Akan membentuk identiti seorang remaja. - Konflik yang berlaku dapat diatasi. - Ibu bapa dan pihak lain perlu memainkan peranan yang sepatutnya dalam mengatasi konflik remaja.

Rujukan
- Portal

Komuniti :: Ukhwah.com http://www.ukhwah.com/ URL untuk Artikel ini: http://www.ukhwah.com/article.php?sid=589 -Jas Laile Suzana Jaafar(2008) Pengenalan kepada psikologi kanak-kanak dan remaja. Kuala Lumpur: Arah Pendidikan Sdn Bhd -Leigh, G, and Peterson, G. (Eds). (1986). Adolescents in Families. Cincinnati : South Western. - Kementerian Kesihatan Malaysia, Amalakan Kesihatan Mental Yang Baik -Mc Candless, B.R. (1970). Adolescents: Behaviour and Development. Hinsdale. IL: Dryden Press. -Milufer P. Medora, Avery Goldstein, Cheryl von der Hellen (1993).Va ri a bl e s related to romanticism and self-esteem in pregnant teenagers. Health Care Industry. Retrieved at http://findarticles.com/p/articles/mi_m2248/is_n109_v28/ai_13885854/ Necessary, J.R. and Parish, T.S. (1995). Relationships of Parents Perceived -Actions toward Their Children. Adoloscence, 30,175-176. -Wikipedia (2009)Eg o cen tri sm. Wikipedia, the free encyclopedia. Retrieved at http://en.wikipedia.org/wiki/Egocentrism 16

-Ab. Aziz bin Mohd. Zin (1999), Psikologi Dakwah . Kuala Lumpur : Jabatan Kemajuan Jakim. -H. Jalaluddin (2005), Psikologi Agama.Jakarta : PT RajaGrafindo Persada. -Hairunnaja Najmuddin (2003), Memahami dan Bimbingan Remaja Nakal. Pahang : PTS publication & Distributors Sdn. Bhd. -Muhd. Mansur Abdullah, Siti Nordinar Mohd. Tamin (198. Psikologi Remaja. Selangor : Penerbit Fajar Bakti Sdn.Bhd. -http://bahaden.tripod.com/ -Jas Laile Suzana Jaafar (2002), Psikologi Kanak-kanak & Remaja. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. -Mahmood Nazar Mohamed (1992), Pengantar Psikologi. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. -Muhd. Mansur Abdullah, Siti Nordinar Mohd. Tamin (198. Psikologi Remaja. Selangor : Penerbit Fajar Bakti Sdn.Bhd. -Nor Raudah haji. Siren, Mohamad Zaidi Abdul Rahman (2006), Strategi Pengurusan Masjid. Kuala Lumpur -Abd. Majid Mohd Isa & Rahil Mahyuddin. 1997. Psikologi Pendidikan 1 :Pertum buhan dan Perkembangan Petaling Jaya : Longman Malaysia Sdn.Bhd. -Boon Pong Ying & Ragbir Kaur. 1998. Psikologi 1 (semester 1). Shah Alam : Fajar Bakti Sdn.Bhd -Ee Ah Meng. 1995. Sekolah Dan Perkembangan Kanak-Kanak (Asas Pendidikan 4). Shah Alam. Fajar Bakti -Hurlock, Elizabert B. 1999. Psikologi Perkembangan Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan. Ed. 5. Jarkarta : Erlangga -Lee Shok Mee. 1994. Asas Pendidikan 2 : Psikologi Dalam Bilik Darjah. Kuala Lumpur: Kump. Budiman Sdn.Bhd. - Dakwah & Pembangunan Insan dan Azha Hamzah Trading (M) Sdn. Bhd.