LATAR BELAKANG TAMADUN-TAMADUN BESAR DI DUNIA

Tamadun Islam Tamadun Islam ialah tamadun yang bermula di timur tengah atau Asia Barat dan didokong oleh bangsa Arab sebelum berkembang ke dalam tamadun – tamadun lain seperti Turki, Parsi, India, Sepanyol, Melayu dan lain-lain. Tamadun Islam adalah berdasarkan sumber wahyu iaitu al-quran dan al-hadis dan tamadun ini didirikan oleh masyarakat yang menggelarkan diri mereka muslim. Tokoh penting dalam dalam kelahiran Tamadun Islam ialah Nabi Muhamad dan akhirnya nilai dan pegangan yang ada dalam Islam menjadi tariakan kepada masyarakat di Tanah Arab. Penerimaan Islam dan perkembangannya secara drastik menjadikannya sebuah tamadun yang hebat dan disegani.

Tamadun Barat Tamadun Barat bangkit selepas berlakunya zaman pembaharuan setelah melalui zaman gelap dalam tempoh masa yang lama. Kebangkitan ini adalah kesan daripada hubungan yang wujud dengan Tamadun Islam sebelumnya terhasil hasil daripada kesedaran terhadap ilmu pengetahuan yang ada dalam Islam. Interaksi yang berlaku walaupun dalam bentuk negative melalui peperangan salib tetapi telah membuka minda pihak barat akan kepentingan kemajuan dalam Islam di Sepanyol dan Utara Afrika.

Tamadun India Tamadun India merupakan tamadun yang tertua di dunia dan proses perkembangannya mengalami masa yang panjang. Tamadun India mempunyai keunikan yang tersendiri meliputi pola perkembangan sejarah, budaya dan sosial masyarakatnya. Pembinaan tamadun India adalah hasil daripada pertembungan dua bangsa yang utama iaitu Aryan dan Dravidia. Hasil daripada proses pertembungan tersebut menghasilkan interaksi

yang akhirnya membawa kepada kelahiran agama Hindu dan penjelmaan system kasta. Perkembangan seterusnya menjadikan Tamadun India sebuah tamadun yang agung hingga pengaruhnya keluar daripada tamadun khasnya di Asia.

Tamadun Jepun Peradaban Jepun merupakan peradaban yang eklusif disebabkan terasing daripada peradaban lain dan dikenali sebagai ‘ island nature’ ( Negara kepulauan ). Pembinaan tamadun Jepun boleh dikatakan telah berasimilasi dan berakulturasi dengan peradaban China. Unsur- unsur ini adalah seperti agama dan kepercayaan iaitu Buddhisme, Konfucious, Taoisme, yang berasimilasi dengan agama Shintoisme. Proses seperti asimilasi, akulturasi, dan singkristisme telah berlaku dengan meluasnya dalam peradaban Jepu dan tidak terbatas dalam agama dan kepercayaan semata-mata antaranya system tulisan, system pendidikan, system pemerintahan dan pentadbiran. Walau tamadun ini menerima banyak unsure-unsur tamadun dari luar tetapi masih mengekalkan jati dirinya. Bagaimanapun Jepun membina kekuatannya dan dalam masa yang sama mengekalkannya jati diri merupakan aspek keunikan dalam pembinaan peradaban Jepun.

Tamadun Cina Tamadun Cina merupakan sebuah tamadun yang besar dan telah dibentuk oleh masyarakat yang berbilang kaum. Mengikut sejarah, bangsa yang banyak menyumbang dalam pembinaan dan perkembangan Tamadun China adalah bangsa Tionghua iaitu bangsa moden yang terdiri daripada pelbagai kaum di Negara China. Tamadun ini mempunyai sifat-sifat terbuka dalam interaksinya dengan tamadun dunia yang lain walaupun pernah dicabar oleh tamadun-tamadun lain dan mengalami perubahan dalam proses perkembangan yang panjang, namun tamadun ini mengekalkan identitinya sebagai suatu tamadun yang berkesinambungan dan kekal pada keseluruhannya.

Tamadun Melayu Tamadun Melayu adalah tamadun yang dibentuk oleh sekumpulan manusia yang boleh digolongkan secara luas sebagai kumpulan orang-orang Melayu dam bertempat di suatu wilayah di Asia Tenggara yang dikenali sebagai Gugusan Kepulauan Melayu atau Gugusan Kepulauan Melayu-Indonesia, Nusantara, Alam Melayu, Tanah Jawi dan sebagainya. Dua elemen yang menjadi focus ialah bahasa melayu yang menjadi lingua Franca dan agama Islam yang dianuti oleh masyarakatnya. CIRI-CIRI TAMADUN ISLAM

Menyeluruh (sempurna). Islam meliputi seluruh aspek kehidupan manusia

termasuklah undang-undang (syariah), akidah, akhlak, hubungan dengan Allah dan hubungan sesama manusia.

Umum. Tamadun Islam sesuai dengan semua orang setiap masa dan setiap

tempat kerana ciri umumnya yang bersifat sejagat dan terbuka.

Tetap dan anjal. Islam memberikan kebebasan kepada umatnya untuk

merealisasikan tamadun dengan mengambil kira matlamat yang harus dicapai, bukan kemajuan kebendaan semata-mata dengan mengetepikan unsur kerohanian.

Ideal dan realistik. Islam sentiasa menekankan dan meletakkan manusia di

tingkat kesempurnaan serta mengawasi kegiatan manusia agar tidak bercanggah dengan ajaran Allah S.W.T.Ia realistik dari segi mengambil kira realiti alam sejagat atas dasar bahawa alam sejagat merupakan suatu hakikat yang berlaku di dunia nyata yang menunjukkan kewujudan Allah.  Tamadun Islam dikenali dengan tanda atau sifat tertentu. Mengandungi ciri-ciri pembangunan, perubahan, kemajuan dan peradaban yang dicapai oleh semua manusia yang menjadikan Islam sebagai petunjuk.

Berteraskan wahyu iaitu Al-Quran dan al-Hadis dan juga kekuatan pemikiran manusia Mulim yang menggarap semua bentuk keilmuan daripada kedua-dua sumber tersebut. Tamadun Islam merujuk kepada peningkatan pencapaian manusia dalam pelbagai bidang kehidupan (kebendaan, kejasmanian, teknologi, undang2, politik, ekonomi, dll)

Kesimpulan, suatu tamadun yang tidak mengandungi perkataan-perkataan tersebut dengan sendirinya bukanlah menggambarkan ia sebagai sebuah tamadun. Sekiranya ia dianggap oleh sekelompok manusia sebagai bertaraf tamadun, pengiktirafan itu tidak diterima dalam Islam.

SIFAT-SIFAT TAMADUN ISLAM

Sifat-sifat tamadun Islam bolehlah dirumuskan sebagai:-

 Ia mestilah mempunyai ciri-ciri sebuah tamadun yang merujuk kepada perkembangan sesuatu daripada keadaannya yang mudah kepada yang kompleks. Sekiranya sesuatu yang dikatakan tamadun tetapi tidak mengandungi sifat-sifat sebuah tamadun, maka ia tidak dianggap tamadun.

 

Berteraskan sumber Islam, mempunyai asas-asas yang diterima dan diakui

Islam ataupun selari dan selaras dengan kehendak Islam. Ia mestilah mempunyai sebuah masyarakat yang tersusun. Tamadun tidak lahir

dalam sebuah masyarakat yang tidak mempunyai sistem undang-undang dan pentadbiran yang teratur dan lengkap.

Mestilsh mempunyai suatu vsi, misi dan pandangan hidup yang jelas.

 

Ia mempunyai suat sistem undang2 yang lengkap. Ia mempunyai suatu sistem dan hubungan sosial yang nyata.

AL-QURAN SEBAGAI SUMBER RUJUKAN PEMBINAAN DAN PENGISIAN TAMADUN MAMPAN IMPAK KEDATANGAN ISLAM KE TANAH MELAYU TERHADAP BIDANG

PENDIDIKAN

JIHAD SEBAGAI PEMANGKIN DAYA SAING Dari sudut bahasa jihad bermaksud mengerah keupayaan dan kemampuan. Menurut istilah syarak pula jihad ialah A ) menyeru kepada agama yang benar dan memerangi sesiapa yang tidak menerimanya dengan jiwa b) memerangi kuffar untuk meninggikan agama islam c) mengerah keupayaan dan kemampuan dalam memerangi kuffar dan menghadapi mereka sama ada dengan nyawa, harta dan lisan. Jihad dalam konteks sekarang

Matlamatnya ialah menjadikan Islam dan masyarakatnya tinggi, mulia dan dihormati melalui penghayatan agama sepenuhnya. Saluran untuk mencapainya memerlukan kesungguhan , perjuangan dan pengorbanan. Memerlukan perkara-perkara yang sukar dilakukan oleh seseorang, harta benda, jiwa raga, dan kata-kata yang benar. Maka asasnya saluran jihad termasuklah ekonomi ketenteraan dan ICT merupakan kekuatan yang diperlukan. Ruang lingkup jihad – berubah antara dahulu dan sekarang. Perkara utama yang membawa kepada kekuatan : kemantapan ekonomi, pendidikan dan ketinggian ilmu, politik dan pemerintahan, masyarakat dan perpaduan, ketenteraan dan ICT. Ruang jihad masa kini sepatutnya merangkumi melawan musuh dalam dan luar, jihad pendidikan, kerohanian dan ilmu pengetahuan, ekonomi, politik, pemerintahan, masyarakat dam perpaduan, ketenteraan dan persenjataan dan juga penyebaran maklumat,

MEREALISASIKAN KERAJAAN ADIL DAN BERAMANAH MENURUT KONSEP ISLAM HADHARI Islam Hadhari bukanlah ajaran satu ajaran yang baru, ianya adalah ajaran Islam yang berpaksikan al-quran dan sunnah. Ini bukanlah suatu perkara yang baru kerana agama Islam adalah satu agama yang sesuai sepanjang zaman dab agama yang merentasi sempadan dan masa serta merupakan agama yang shumul. Malah penggunaan istilah Hadhari telah digunakan olah ilmuan Islam sejak zaman dulu lagi seperti Ibnu Khaldun dalam kitabnya Mukadimah. Islam Hadhari memberi penekanan kepada aspek pembangunan yang menjurus kepada focus pembinaan peradaban iaitu memberi focus kepada usaha mempertingkatkan mutu kehidupan melalui peguasaan ilmu, pembangunan insane dan pembangunan fizikal. Islam hadhari juga bukanlah satu ajaran yang baru jauh sekali dari agama yang baru kerana Islam Hadhari adalah suatu pendekatan dan usaha untuk

mengembalikan umat islam kepada asas yang terkandung dalamal-quran dan hadis yang merupakan teras pembinaan tamadun islam. Islam Hadhari adalah islam yang syumul dengan penekanan kepada pembangunan ekonomi dan tamadun yang menyeluruh yang berupaya menjadi penggerak dan pendorong kepada peningkatan daya saing bangsa Melayu dan umat Islam amnya. Bertitik tolak dari itu, Islam Hadhari telah dijadikan sebagai satu daripada dasar nasional yang akan dijadikan asas perancangan Malaysia maju 2020.

IMPLIKASI GLOBALISASI TERHADAP MASYARAKAT DAN NEGARA Kesan positif a) Berlakunya pemindahan informasi kepada masyarakt sama ada dalam ilmu pengetahuan ataupun dalam bentuk maklumat terkini mengenai masyarakat dan Negara lain b) Berlansungnya hubungan di antara penduduk Negara yang berbeza. c) Menjadi pemangkin dalam perdagangan dan pelaburan antarabangsa d) Memudahkan komunikasi antara golongan Negara yang berbeza apabila berkembangnya globalisasi dalm teknologo maklumat e) Penonjolan nilai-nilai budaya masyarakat universal dalam memahami suatu bangsa yang lain. Kesan negative a) Globalisasi akan melebarkan pengaruh kapitalis di dalam bidang ekonomi yang memingkinkan suatu monopoli oleh syarikat multinasional
b) Di

dalam usaha mempromosi barangan-barangan terutamanya daripada

pengeluar antarabangsa ia akan melibatkan media yang sedaya upaya mempengaruhi pengguna. Di dalam iklan tersebut dipaparkan dengan budaya hidup masyarakat yang kononnya bertamadun iaitu barat yang sebenar

bertentangan dengan budaya timur. Akhirnya, ia menyebabkan pengaruh yang besar dalam gaya hidup masyarakat. c) Melalui media juga masyarakat terdedah dengan dunia baru kehidupan yang menyebabkan budaya hidup masyrakat bertukar. Inilah antara sebabnya berlaku perubahan dalam hubungan kekeluargaan apabila masing-masing sibuk dengan dunia sendiri mengejar cita-cita material yang berbeza. d) Kesan kepada perencanaan kerajaan dalam mendidik masyarakat dan dalam mencapai hala tuju pemerintahan. Jika masyarakat telah dipengaruhi oleh budaya luar yang negative, ini menyebabkan kerajaan terpaksa menumpukan masa dan tenaga untuk mengatasi masalah ini.

IDEA-IDEA IMAM AL-GHAZALI DALAM PEMBANGUNAN MODAL INSAN YANG SEIMBANG Al-Ghazali berpendapat profesion perguruan adalah satu pekerjaan yang paling mulia dan terhormat. Beliau amat menyanjungi golongan ilmuwan sehingga meletakkan golongan mereka setaraf dengan tugas nabi. Para ilmuan mempunyai sifat ketaqwaan kepada Allah hasil dari kesedaran ilmu yang diwarisi daripada nabi. Tugas menyampaikan amalan kelimuan ini bergantung kepada para pendidik sebagaimana dijelaskan dalam karya ihya ulumudin. Beliau menganggap guru merupakan sebagai ejen kepada Allah dalam mencorak manusia yang jahil kepada yang berilmu. Keberkesanan dan kejayaan pendidik adalah hasil daripada kesedarabn pendidik terhadap tanggungjawab mereka dan keluhuran peribadi dalam perkembangkan ilmu pengetahuan. Fungsi pendidik bukan sahaja memberi kesedaran kepada diri mereka sendiri, malah juga kepada masyarakat tentang hubungan dan komitmen dengan hokum Allah. Menurut Ahmad D. Marimba, para ilmuan mempunyai sifat ketakwaan kepada Allah hasil daripada kesedaran ilmu yang diwarisi daripada nabi. Al-Ghazali juga berpendapat bahawa orang yang berilmu itu berada dalam keadaan sentiasa mencari faedah dari ilmu yang diperolehi dan

kemudian mengamalkannya. Mereka akan sentiasa mencari kekurangan diri mereka berkenaan ilmu disamping suka menyebarkannya.