PengertianKhalifah

Menurutbahasa, Khalifah ( Khal fah) merupakanmashdardarifi ilmadhikhalafa , yang berarti : menggantikanataumenempatitempatnya. Sedangkandalampengertiansyariah, Khailifahdigunakanuntukmenyebutorang yang menggantikanNabi Muhammad SAW (setelahbeliauwafat) dalamkepemimpinan Negara Islam. KhalifahjugaseringdisebutsebagaiAm r al-Mu'min n ( atau pemimpinorang yang beriman )

Hanyasaja, paraulamamempunyaisudutpandang yang berbeda bedamengenaikedudukanKhalifah.Adanyaperbedaansudutpandangin ilah yang menyebabkanadabanyaknya definisiuntukkhalifah (merekatidakmeyepakatisatudefinisitertentuuntukkhalifah). Beberapadefinisikhalifahmenurutparaulama: 1. menurut, Imam Al-Mawardi (w. 450 H/1058 M), Khalifahditetapkanbagipenggantikenabiandalampenjagaan agama danpengaturanurusandunia 2. menurut, Imam Al-Baidhawi (w. 685 H/1286 M), KhalifahadalahpenggantibagiRasulullah SAW olehseseorangdaribeberapaorangdalampenegakanhukum hukumsyariah, pemeliharaanhakmilikumat, yang wajibdiikutiolehseluruhumat. 3. menurut, Imam Al-Juwayni (w. 478 H/1085 M), Khalifahadalahkepemimpinan yang bersifatmenyeluruh (riyasahtaammah) sebagaikepemimpinan yang berkaitandenganurusankhususdanurusanumumdalamkepenti ngan-kepentingan agama dandunia Didalamkepemerintahannya, Khalifahberperansebagaikepalaummatbaikurusan Negara maupunurusan agama.Pengangkatankhalifahdilakukanbaikmelaluipenunjukkanatau punmelaluimajelisSyura (majelisAhlulIlmiwalAqdi)yakniahliilmukeagamaandanmengertiperm asalahanummat.

.SedagkanKhilafahadalahnamasebuahsistempemerintahan yang menggunakan Islam sebagaiideologisertaundangundangnyamengacupada Al-Quran danHadist.