BAHASA MELAYU - Tahun 4

PENGGOLONGAN KATA 1.1 Kata Nama 1. Kata nama ialah kata yang merujuk kepada nama sesuatu benda, manusia, haiwan, tumbuhan dan konsep. 2. Kata nama terbahagi kepada : (i) kata nama am; (ii) kata nama khas; (iii) kata nama arah; (iv) kata ganti nama; (v) kata bilangan. Kata Nama Am 1. Kata nama am ialah kata nama yang merujuk kepada nama sesuatu benda yang bersifat umum seperti: (i) nama benda yang bernyawa, iaitu manusia, haiwan dan tumbuhtumbuhan; (ii) nama benda yang tidak bernyawa, iaitu benda dan tempat. 2. Semua kata nama am ditulis dengan huruf kecil di pangkal kata kecuali pada permulaan ayat. 3. Ada juga kata nama am yang diberikan imbuhan. Kata nama am yang diberikan imbuhan ini dikenali sebagai kata nama terbitan Contoh kata nama terbitan adalah seperti berikut: duri ---> durian hendak ---> kehendak sah ---> pengesahan putus ---> keputusan 4. Imbuhan yang membentuk kata nama terbitan terdiri daripada: (i) awalan- ke-, pe-, pem-, pen-, peng-, penge-, per-. (ii) akhiran- -an, -man, -wan, -wati, -ita. (iii) apitan- ke...an, pe...an, pem...an, pen..an, peng...an, penge...an, per...an. Kata Nama Khas 1. Kata nama khas ialah kata nama yang khasnya digunakan untuk menyebut nama sesuatu benda yang bernyawa dan benda yang tidak bernyawa. 2. Kata nama khas hendaklah ditulis dengan huruf besar pada huruf pertamanya.

3. Kata nama khas terbahagi kepada: (a) benda yang bernyawa: (i) manusia spt. Ismail, Kumar, Puan Aliah, Raja Iskandar, Raj Kumar, Lim Eng Guan, Profesor Ali. (ii) bukan manusia spt. Comot (kucing), Pak Belang (harimau), Hibiscus (bunga raya), Jalak (ayam). (b) benda tidak bernyawa spt. Seremban, Malaysia, Proton, Universiti Kebangsaan, Menara Condong. Kesalahan dan Pembetulan

Kata Ganti Nama 1. Kata ganti nama ialah perkataan yang menjadi pengganti bagi kata nama khas dan kata nama am. 2. Kata ganti nama terbahagi kepada: (i) kata ganti diri; (ii) kata ganti diri singkat; (iii) kata ganti tanya; (iv) kata ganti tempat; (v) kata ganti tajuk; (vi) kata ganti tak tentu. Kata Ganti Nama Diri Pertama 1. Kata Ganti Nama Diri Pertama ialah kata yang digunakan untuk menggantikan diri orang yang bercakap. 2. Kata Ganti Nama Diri Pertama terbahagi kepada:

Kata Ganti Nama Diri Kedua 1. Kata ganti nama diri kedua digunakan untuk merujuk kepada diri orang yang bercakap dengan kita 2. Kata ganti nama diri kedua terbahagi kepada: (i) berbentuk tunggal (ii) berbentuk jamak

Kata Ganti Nama Diri Singkat 1. 2. Kata ganti nama diri ketiga ialah kata yang digunakan untuk merujuk kepada orang ketiga ketika bercakap. (ii) berbentuk jamak.Kata Ganti Nama Diri Ketiga 1. Kata ganti nama diri boleh disingkatkan seperti berikut: (i) aku menjadi ku (ii) engkau menjadi kau (iii) kamu menjadi mu . Kata ganti nama diri ketiga terbahagi kepada: (i) berbentuk tunggal.

digunakan untuk tempat yang agak jauh tetapi tidak sejauh mana.digunakan untuk tempat yang dianggap jauh.digunakan untuk menyatakan masa. Kata ganti nama diri tanya digunakan untuk membentuk ayat-ayat tanya. (b) Pastikan soalan yang kaujawab itu betul. binatang. (b) Kereta Proton Iswara itu adalah milik ayahku. (ii) mana . (iv) bila . Kata ganti nama tempat digunakan untuk mengganti nama tempat. haiwan . Kata ganti nama tunjuk digunakan untuk menunjukkan manusia. Apabila digunakan dalam ayat hendaklah diakhiri dengan tanda soal (?) Kata Ganti Nama Tempat 1. 3. 5. 2. (ii) Di awal dan akhir kata: (a) Makanan itu sudah kuhidangkan.digunakan untuk menyatakan bilangan. jumlah dan harga. Sekiranya kata ganti nama diri tanya ini digunakan pada permulaan ayat. situ . Yang berikut adalah contoh kata ganti nama tempat dan penggunaanya. 2.digunakan untuk menyatakan nama benda atau haiwan.digunakan untuk tempat yang dekat dengan orang yang bercakap. 2. Yang berikut adalah contoh kata ganti nama diri singkat dan penggunaanya dalam ayat: (i) Di awal kata: (a) Surat itu hendaklah kauposkan segera. (iii) Di akhir kata: (a) Aku adalah temanmu. (iii) siapa . sini . (v) berapa . sana . (b) Dia mencari-cari kasutnya yang hilang itu. 4. Kata Ganti Nama Diri Tanya 1.digunakan untuk menyatakan orang atau nama orang.(iv) dia atau ia menjadi nya. kata penegas atau partikel "kah" hendaklah digunakan. Kata ganti nama diri singkat tidak boleh digunakan pada permulaan ayat.digunakan untuk menyatakan orang. 4. Kata ganti nama diri singkat mempunyai makna yang sama dengan kata ganti nama diri yang penuh. Apabila ditulis. kata ganti nama diri singkat ini hendaklah dicantumkan dengan kata lain yang menyertainya seolah-olah sebagai imbuhan. 3. Yang berikut ialah contoh kata ganti nama diri tanya dan penggunaanya. benda dan tempat. (i) apa . Kata Ganti Nama Tunjuk 1.

satu.berbulan-bulan. jutaan. setiap. 2. separuh.digunakan untuk benda atau hal yang tidak tentu. dua. Dua kata ganti nama tunjuk adalah ini dan itu. beratus-ratus. tiap-tiap dan sebagainya. (ii) mana-mana . dua pertiga dan sebagainya. (v) Kata bilangan himpunan . 3. Kata bilangan terbahagi kepada berikut: (i) kata bilangan tentu . (iv) Kata bilangan pisahan . (iii) siapa-siapa/sesiapa . ketiga dan seterusnya. ketiga-tiga dan sebagainya. Fungsi kata ganti tunjuk adalah sebagai: (i) Subjek dan letaknya di hadapan kata nama: contohnya: (a) Ini sekolah kami. (b) Itu anak Encik Ramasamy.beberapa.pertama. keduadua. Yang berikut adalah contoh kata ganti nama tak tentu serta penggunaanya: (i) apa-apa . 2. Kata ganti nama tak tentu menunjukkan sesuatu atau seseorang secara tidak tentu. tiga dan seterusnya.digunakan untuk tempat atau benda yang tidak tentu.dan tempat. setengah.suku.berapa. Kata Ganti Nama Tak Tentu 1. Kesalahan dan Pembetulan Kata Bilangan 1. (vii) Kata bilangan tanya .digunakan untuk menggantikan orang yang tidak tentu. (vi) Kata bilangan tingkat . (ii) Penentu dan letaknya di belakang kata nama: contohnya: (a) Hari ini hari Khamis. . kedua. (iv) bila-bila . (ii) Kata bilangan tak tentu . (iii) Kata bilangan pecahan . (b) Saya yang membawa buku itu. setengah-setengah dan sebagainya.masing-masing. para.digunakan untuk menggantikan masa yang tidak tentu. 2. seluruh. Kata bilangan ialah kata yang digunakan untuk menghitung sesuatu.

Kadangkala penjodoh bilangan tidak digunakan bersama-sama dengan kata bilangan. sekalian peserta (bukan sekalian orang peserta) . 2. Penjodoh bilangan ialah kata yang digunakan bersama-sama dengan kata bilangan. Misalnya.Penjodoh Bilangan 1.

.

Kata sendi memerlukan frasa nama untuk membentuk predikat ayat. . Kata sendi nama ialah kata yang digunakan untuk menyambung frasa dengan kata atau frasa dengan frasa.Kata Sendi Nama 1. 2.

.

.

orang. belum. sekali. Kata adjektif juga dikenali sebagai kata sifat. sungguh dan terlalu. 3. dapat dan sebagainya. paling. amat. tempat dan sebagainya. se-. sangat. 4. 2. Kata adjektif ialah kata yang digunakan untuk menerangkan keadaan sesuatu benda. Kata penguat dan kata bantu juga boleh hadir secara serentak. 5.Kesalahan dan Pembetulan Kata Adjektif 1. Jenis Kata Adjektif . Kata adjektif boleh ditambah dengan kata penguat seperti ter-. Kata adjektif juga boleh disertai dengan kata bantu seperti masih.

kata adjektif terbahagi kepada sembilan jenis berdasarkan kriteria makna yang didukung oleh sesuatu kata adjektif .Dalam bahasa Melayu.

tahap perbandingan dan tahap penghabisan. . iaitu tahap biasa.Tahap Kata Adjektif Kata adjektif boleh dibahagikan kepada empat tahap. tahap sama.

3. Kata kerja transitif tidak boleh berdiri sendiri.Kesalahan dan Pembetulan Kata Kerja 1.i. memper…..kan. Ayat contoh : .i. Kata kerja boleh dibahagikan kepada: (i) Kata kerja transitif (ii) Kata kerja tak transitif (iii) Kata kerja pasif Kata Kerja Transitif 1... 2. 2. memper-. Kata kerja transitif menggunakan imbuhan men-. binatang atau benda. Kata kerja ialah kata yang digunakan untuk menunjukkan perbuatan yang dilakukan oleh manusia. men…. 4. men…. memper….kan.. Kata kerja transitif ialah kata kerja yang mesti mempunyai objek yang terdiri daripada kata nama atau frasa nama.

2. 3. Kata kerja tak transitif ini boleh diikuti unsur keterangan selepas kata kerja. 3. unsur keterangan tidak boleh terdiri daripada kata nama atau frasa nama. Ayat contoh : . 2. Kata kerja tak transitif terbahagi kepada : (i) Kata kerja tak transitif tanpa pelengkap (ii) Kata kerja tak transitif berpelengkap Kata Kerja Tak Transitif Tanpa Pelengkap 1. Walaupun demikian. Contoh : Kami asyik bermain di belakang rumah. kata kerja tak transitif berpelengkap tidak boleh berdiri sendiri.Kata Kerja Tak Transitif 1. 2. Oleh itu. Kata kerja tak transitif berpelengkap ialah kata kerja yang mesti diikuti oleh pelengkap untuk menyempurnakan ayat. Kata kerja tak transitif ialah kata kerja yang boleh berdiri sendiri dalam ayat yakni tidak memerlukan objek. Contoh : Kami asyik bermain. Kata kerja tak transitif ini boleh berdiri sendiri tanpa perlu disertai objek selepasnya. Ayat yang mempunyai pelengkap tidak boleh dipasifkan. Pelengkap adalah berbeza dengan objek. Kata Kerja Tak Transitif Berpelengkap 1.

di-…kan. 2. diper-… . . diper-. Kata kerja pasif yang disetai kata ganti diri pertama dikenali sebagai frasa kerja pasif diri pertama. 4. Hanya kata kerja transitif sahaja yang boleh dipasifkan. kau permainkan dan sebagainya. awak tatapi. 3. engkau musnahkan. Contohnya : anda lihat. menjadi dan ada) (ii) Pelengkap kata adjektif (iii) Pelengkap sendi nama (bermakna tempat) Kata Kerja Pasif 1. kami perakui dan sebagainya. Kata kerja pasif yag disertai kata ganti diri kedua dikenali sebagai frasa kerja pasif diri kedua. Kata kerja pasif yang disertai awalan di -. Contohnya : aku baca. saya tanami. di-…i.4. 5. Kata kerja pasif ialah kata kerja yang terbentuk daripada perubahan ayat aktif kepada ayat pasif. Unsur pelengkap terdiri daripada berikut : (i) Pelengkap kata nama (imbuhan ber-…kan.

terangkat dan sebagainya. ketinggalandan sebagainya.) (ii) Rumahnya agak jauh dari sini. (Kata keterangan : agak menerangkan kata objektif jauh. . Contoh-contoh kata keterangan adalah seperti berikut : (i) Saya sudah membaca buku itu. diperingati dan sebagainya. dipersembahkan. diperalat.kan dan diper-…i dikenali sebagai kata kerja pasif diri ketiga. diadakan.: berasal. Kata kerja pasif juga terdapat dalam bentuk-bentuk berikut : (i) Kata kerja pasif berimbuhan ber. (ii) Kata kerja pasif berimbuhan ter. Contohnya : dibaca. (iii) Kata kerja pasif yang berapitan ke-…an : kecurian.) 3. bertanak dan sebagainya. Kesalahan dan Pembetulan Kata Keterangan 1. Kata keterangan ialah kata yang menerangkan kata kerja dan kata adjektif. digemari. bercukur.: terambil. 2. kemasukan. Berikut ialah contoh kata keterangan serta penggunaannya dalam ayat. 6. (Kata keterangan : Sudah menerangkan kata kerja membaca.

pemeri dan sebagainya.Kata Tugas Kata tugas ialah perkataan yang hadir dalam ayat. pembantu. penegas. klausa atau frasa yang berperanan sebagai penghubung. penguat. . penerang.

2. klausa dan ayat. . Kata hubung terbahagi kepada yang berikut : (i) Kata hubung gabungan (ii) Kata hubung pancangan (iii) Kata hubung berpasangan.Kata Hubung 1. Kata hubung digunakan untuk menggabungkan dua atau lebih kata.frasa.

.

.

2. hairan.Kata Seru 1. . Cara penggunaan kata seru disesuaikan dengan intonasi pengucapan. 3. sedih. Kata seru digunakan untuk membentuk ayat seruan. iaitu dengan nada meninggi atau menurun. terperanjat dan sebagainya. Kata seru ialah kata yang digunakan untuk menyatakan perasaan seseorang seperti marah. takut.

Sekiranya kata Tanya dikedepankan. maka hendaklah disertai dengan partikel -kah . 2. Kata Tanya ialah kata yang digunakan dalam ayat tanya untuk menanyakan sesuatu.Kata Tanya 1.

Kata Perintah 1. Kata perintah digunakan untuk membentuk ayat perintah. Contoh kata perintah. 2. silaan atau permintaan. 3. maksud dan ayat contoh adalah seperti berikut : . Kata perintah ialah kata yang digunakan supaya seseorang mematuhi perintah. larangan arahan.

Kata pangkal ayat ialah perkataan yang hadir pada permulaan ayat. Kata pangkal ayat ini biasanya digunakan dalam bahasa Melayu lama. 5. 6. Kata perintah tolonglebih sesuai digunakan dalam situasi yang umum manakala kata perintah harap lebih sesuai digunakan dalam situasi yang lebih sopan. 2. Kata perintah usah mempunyai nada yang lebih lembut berbanding dengan kata perintah jangan. .4. Kata perintah sila boleh digunakan dalam pelbagai situasi berbanding dengan kata perintah jemput yang hanya sesuai digunakan bagi situasi tertentu seperti masuk ke rumah dan makan. Kata Pangkal Ayat 1.

(ii) Kata Bantu ragam Kata Bantu ragam ialah kata yang digunakan untuk menunjukkan perasaan yang berkaitan dengan perbuatan. iaitu masa lampau. masa kini dan masa hadapan. iaitu : (i) Kata bantu aspek Kata Bantu aspek digunakan untuk menunjukkan perbezaan masa. Kata bantu ialah kata yang berperanan untuk menimbulkan makna-makna tambah dari segi aspek waktu dan ragam.Kata Bantu 1. Kata Bantu terbahagi kepada dua jenis. 2. Terdapat juga kata bantu aspek yang boleh hadir secara serentak. 3. Contoh : .

Kata penguat digunakan untuk menguatkan maksud sesuatu ayat. Terdapat juga kata bantu ragam yang boleh hadir secara serentak dengan kata bantu aspek. 2. Terdapat tiga jenis kata penguat. Contoh : Kata Penguat 1. . Kata penegas juga dikenali sebagai partikel. Kata penegas memberikan penekanan pada bahagian-bahagian tertentu dalam ayat.4. iaitu : (i) Penguat hadapan (ii) Penguat belakang (iii) Penguat bebas Kata Penegas 1. 2.

Kata nafi bukan boleh menjadi unsur frasa nama dan frasa sendi nama. (ii) Penegas yang berasingan. 3. Kata Nafi 1. iaitu : (i) Penegas yang dicantumkan dengan perkataan. 2. Terdapat dua jenis kata penegas. Kata nafi tidak ialah unsur nafi bagi frasa kerja dan frasa adjektif.3. iaitu bukan dan tidak. Kata nafi ialah kata yang menafikan atau menidakkan sesuatu. Kata Pemeri .

Terdapat dua jenis kata pemeri.benar. iaitu ya. Kata arah menunjukkan hala dan jurusan. . 2. Kata arah merupakan kata yang hadir sebelum frasa nama dan biasanya sesudah kata sendi nama. iaitu ialah dan adalah. Kata pemeri tidak boleh hadir di hadapan frasa kerja atau kata kerja. Kata Arah 1. Kata Pembenar 1. Dalam bahasa Melayu terdapat tiga kata pembenar. Kata pembenar ialah kata yang mengesahkan sesuatu pertanyaan yang dikemukakan.betul. 2.

seperti cantik jelita.hancur lebur dan sunyi sepi.hancur lebur bererti hancur sama sekali dan sunyi sepi bererti sangat sunyi. 2. iaitu : . Makna wang saku ialah wang yang dibawa untuk digunakan apabila diperlukan.Kata Majmuk 1. Contohnya: Wang dan saku yang menjadi komponen kata majmuk wang saku mempunyai maknanya masing-masing. 5. Kata majmuk ialah kata yang terbentuk daripada dua atau lebih daripada dua patah kata dasar yang digabungkan menjadi suku kata baru yang padu atau sebati maknanya. Bentuk Kata Majmuk 1. Setiap kata yang menjadi komponen kata majmuk mempunyai maknanya sendiri-sendiri. Pembentukan kata majmuk daripada dua patah kata yang sama atau hampir sama maknanya untuk menyatakan makna kesangatan. 4. Contohnya: Cantik jelita bererti sangat cantik . Ada juga kata majmuk yag terbentuk daripada dua patah kata yang berbeza tetapi maknanya sama atau hampir-hampir sama. Kata paduan atau sebatian dikenali sebagai kata majmuk. 3. Bentuk kata majmuk terbahagi kepada dua.

iaitu: (i) Kata majmuk yang sudah mantap penggunaanya. 3. Kata majmuk yang dieja bercantum terbahagi kepada tiga. . Kata majmuk yang dieja terpisah terbahagi kepada tiga. (ii) Kata majmuk yang dieja bercantum dengan partikel pun.iaitu: (i) Kata majmuk rangkai kata bebas. (iii) Kata majmuk daripada golongan kata tertentu yang secara lazimnya dieja bercantum.2.

penggandaan dilakukan seluruhnya. Contohnya: 2.(ii) Kata majmuk istilah khusus. (ii) Kata majmuk kiasan. Penggandaan Kata Majmuk 1. Hanya perkataan hadapan yang boleh digandakan bagi kata majmuk. Contohnya: . Bagi kata majmuk kiasan.

Penanda wacana ialah rangkai kata yang digunakan untuk menghasilkan karangan yang baik dan teratur.Penanda wacana juga dikenali sebagai perangkai kata.Pengimbuhan Kata Majmuk Kata majmuk boleh menerima imbuhan seperti berikut: (i) Imbuhan awalan Contohnya: (ii) Imbuhan akhiran Contohnya (iii) Imbuhan apitan Ejaan kata majmuk dirapatkan apabila ada imbuhan di hadapan dan di belakang Contohnya Kesalahan dan Pembetulan Penanda Wacana 1. .

Apabila dua ayat digabungkan dengan penanda wacana yang sesuai. isi dengan isi. Penanda wacana digunakan antara satu ayat dengan satu ayat. (ii) Untuk menimbulkan maksud sesuatu yang kian bertambah. (iv) Untuk menimbulkan maksud sesuatu yang berikutnya. lengkap dan mempunyai peraliran idea. 3. idea dengan idea lain yang saling berkaitan dan juga apabila memulakan perenggan baru. Jenis-jenis penanda wacana adalah seperti berikut: (i) Untuk menimbulkan maksud yang menandakan pertentangan maklumat. (v) Untuk menimbulkan maksud dalam masa yang sama atau pada masa itu.2. Kesalahan dan Pembetulan . (iii) Untuk menimbulkan maksud sesuatu yang menunjukkan akibat atau kesimpulan. ayat itu akan menjadi lebih baik. 4.

selain itu. 2. Pengimbuhan ialah proses menerbitkan kata dengan mencantumkan imbuhan dengan kata dasar. Apabila imbuhan ber. Imbuhan beR. 2. Terdapat empat jenis imbuhan. 3.bercantum dengan kata dasar yang bermula dengan huruf r.boleh bercantum dengan sebarang kata dasar. Imbuhan awalan ialah imbuhan yang hadir di hadapan sesuatu kata dasar. iaitu : (i) Awalan (ii) Akhiran (iii) Apitan (iv) Sisipan 4.terdiri daripada tiga bentuk. Pengimbuhan akan menghasilkan kata terbitan.satu daripada huruf r tersebut akan digugurkan. 3.Pengimbuhan 1. Contohnya: . bel-. Imbuhan Awalan 1. dan ber2. Contoh imbuhan awalan adalah seperti berikut: Awalan beR1. Imbuhan beR. iaitu be-. terdapat juga imbuhan yang dipinjamkan daripada bahasa lain.

Kata ajar apabila ditambah imbuhan beRmenjadi belajar dan bukannya berajar.hanya digunakan untuk kata ajar. . mem-. iaitu me-. Imbuhan bel. Imbuhan awalan beR.4. 5. men-. meng-.terdiri daripada lima bentuk. Awalan meN1.membawa beberapa fungsi atau maksud. Awalan meN.

dan menge. Imbuhan awalan meN. ..membawa beberapa fungsi atau maksud. 2.

satu daripada huruf r tersebut akan digugurkan. Contohnya: 3. Contohnya: 2.mempunyai beberapa fungsi atau maksud. Sekiranya imbuhan teR.Awalan teR1. . Imbuhan awalan teR. Imbuhan teR.bercantum dengan semua kata dasar.bercantum dengan kata dasar yang bermula dengan huruf r.

Awalan peN- .

.

Contohnya: Awalan keAwalan ke.tersebut akan dirapatkan dengan kata dasar.Awalan seImbuhan se. Contohnya: . imbuhan di.bercantum dengan semua kata dasar.dicantumkan dengan kata dasar yang membawa maksud perbuatan.akan membentuk kata nama apabila sesuatu kata dasar diimbuhkan dengannnya. Awalan diApabila imbuhan di.

2.Awalan juruJuru. Imbuhan Akhiran 1.bermaksud orang yang ahli.Tidak ada huruf yang akan berubah apabila bergabung dengan akhiran ini. mahir atau mempunyai kebolehan istimewa dalam sesuatu lapangan atau pekerjaan. Contohnya: . -kan. Imbuhan akhiran ialah imbuhan yang hadir di akhir kata dasar. dan -i. Akhiran -an Akhiran -an boleh bergabung dengan kata dasar. Imbuhan akhiran terdiri daripada -an.

Akhiran -kan Akhiran -kan boleh bergabung dengan kata dasar. Contohnya: Akhiran -i Akhiran -i boleh bergabung dengan kata dasar.Biasanya gabungan akhiran ini membawa maksud perbuatan.Biasanya gabungan akhiran ini membawa maksud perbuatan. Contohnya: .

...Sekiranya apitan ber.Sekiranya ber. Contohnya: Apitan ber...-kan bergabung dengan kata dasar yang bermula dengan huruf r.. Contohnya: ..Imbuhan Apitan 1.satu daripada huruf r tesebut akan digugurkan.-kan bergabung dengan semua kata dasar. 2.. Imbuhan apitan terdiri daripada yang berikut: Apitan ber.-kan Apitan ber.....-an bergabung dengan semua kata dasar.-an Apitan ber.-an bergabung dengan kata dasar yang bermula dengan huruf r..... Imbuhan apitan ialah imbuhan yang hadir serentak di hadapan dan di akhir kata dasar.. satu daripada huruf r tersebut akan digugurkan..

....-i Apitan meN-. men-.... mem-.-i terdiri daripada me-. Apitan meN-... men-.-i dan menge-...-kan....Apitan meN-..-kan.-kan. ........ mem-. meng-.-i.-i....Kesemuanya membawa maksud perbuatan. meng-..-i.-kan.-kan Apitan meN-..-i.....-kan terdiri daripada me-.-kan dan menge-..

-an Apitan ke-... Contohnya: ..Apitan ke-...-an bergabung dengan kata dasar tertentu tanpa melibatkan sebarang perubahan huruf.

Apabila apitan ini bergabung dengan kata dasar yang bermula dengan huruf r...-an membawa maksud mengerjakan sesuatu. peng-. 2...an dan penge-.-an bergabung dengan semua kata dasar.-an Apitan per-. Contohnya: .Apitan peN-.....Biasanya.....-an. pen-.pem-. Terdapat juga apitan peN-... Contohnya: Apitan per-. apitan ini membawa maksud mengerjakan sesuatu atau tempat... Apitan peN-.-an....-an 1. satu daripada huruf r tersebut akan digugurkan.-an membawa makna tempat.-an.-an terdiri daripada pe-..... Contohnya: 3..-an. Apitan peN-.

jarang digunakan sekarang. Apitan di-....-i 1.-i merupakan kata kerja transitif pasif daripada kata yang berapitan meN-.Apitan di-. Contohnya: Sisipan -erSisipan -er.-kan dan di-..-kan dan di-... .... 2...-i..Namun terdapat beberapa perkataan yang menggunakan imbuhan ini...-kan dan meN-. Antara imbuhan sisipan ialah Sisipan -elSisipan -el. 2... Imbuhan sisipan ialah imbuhan yang disisipkan di tengah kata dasar..jarang digunakan sekarang.Namun terdapat beberapa perkataan yang menggunakan imbuhan ini. Kata yang berapitan di-..-i dapat menyatakan fungsi atau maksud yang berikut: Imbuhan Sisipan 1.-kan dan di-.

Namun terdapat beberapa perkataan yang menggunakan imbuhan ini.turut jarang digunakan sekarang. Arab dan Inggeris. Imbuhan pinjaman terbahagi kepada imbuhan awalan dan imbuhan akhiran.juga jarang digunakan sekarang. 2. Imbuhan pinjaman ialah imbuhan asing yang diterima sebagai imbuhan baru dalam bahasa Melayu. Imbuhan ini berfungsi sebagai imbuhan kata nama.Contohnya: Sisipan -emSisipan -em. 4. Contohnya: Sisipan -inSisipan -in. Kebanyakan imbuhan tersebut berasal daripada bahasa Sanskrit. Contohnya: Imbuhan Pinjaman 1.Namun terdapat beberapa perkataan yang menggunakan imbuhan ini. 3. .

4.Imbuhan Awalan 1. 2. tertinggi dan teragung. . 3. Tata-bermaksud peraturan atau susunan.bermaksud paling atau tahap besar. Maha. atau benci terhadap sesuatu. Pra-bermaksud sebelum atau syarat kepada sesuatu. Anti-bermaksud menentang. Dwi-bermaksud dua. 5. mencegah.

Pro-bermaksud menyokong atau berpihak kepada sesuatu. Imbuhan -wi/-i mencirikan sifat yang terkandung dalam kata dasar. Imbuhan -wati/-ita bermaksud sesuatu pemilik atau pelaku sesuatu atau pekerjaan yang berhubung dengan wanita. 2.6. 3. Imbuhan -man/-wanbermaksud pemilik atau pelaku sesuatu atau pekerjaan yang berhubung dengan lelaki. . Imbuhan Akhiran 1.

calar-balar.hingar-bingar. elok-elok. (ii) Jamak.sesiku. kusut-masai. hiruk-pikuk dan sebagainya. ejek-mengejek. Kata ganda juga membawa beberapa maksud. tercungap-cungap. . layang-layang. besar-besaran. (vi) Sangat.bayang-bayang. rempah-ratus.kurus-kurus. kura-kura dan sebagaiya. 2. batu-batan. gula-gula. (iii) Pelbagai. berlari-lari. (iii) Kata adjektif. (viii) Kesamaan/keserupaan. 3.dekak-dekak. (v) Saling-tembak-menembak. mendayu-dayu.berbuah-buah.main-main. (ii) Kata kerja. Kata dasar yang digandakan boleh menghasilkan pelbagai kelas kata seperti yang berikut: (i) Kata nama.4. Kesalahan dan Pembetulan Penggandaan 1. jemput-jemput. (iv) Berulang-ulang. warna-warni. rama-rama. (vii) Nama haiwan-jejentik. ziarah-menziarahi.Antara aspek makna penggandaan adalah seperti yang berikut: (i) Tunggal-anting-anting.Kata ganda ialah proses mengulangi sesuatu perkataan sama ada secara seluruh atau bahagian-bahagian tertentu dengan imbuhan atau tanpa imbuhan. lelangit. kehitam-hitaman.berkokok-kokok. (x) Bersungguh-sungguh-cepat-cepat. Imbuhan -iah bermaksud bersifat atau mempunyai sifat. (ix) Berpanjangan.berangan-angan. mundar-mandir.berpeluh-peluh.sayur-mayur. kunang-kunang. kejar-mengejar dan sebagainya. kenang-kenangan.

. Terdapat empat jenis kata ganda iaitu: (i) Kata ganda penuh/separuh (ii) Kata ganda separa (iii) Kata ganda berirama/berentak (iv) Kata ganda berimbuhan. Kata Ganda Penuh 1.soalan-soalan. obor-obor. merah-merah. guru-guru besar. (iv) Kata majmuk. segar-bugar. (xii) Keadaan/sifat-gelap-gelita. 3. (iii) Berimbuhan-biji-bijian. 4. Penggandaan penuh bermaksud seluruh perkataan itu diulang tanpa mengalami perubahan bunyi atau bentuk sama ada berimbuhan atau tidak.rumah-rumah teres. (ii) Seluruh kata terbitan. anak-anak.duduk-duduk. main-main.bayang-bayangan. Penggandaan penuh boleh wujud dalam keadaan berikut: (i) Seluruh kata dasar-meja-meja.(xi)Tidak bersungguh-sungguh. Berikut ialah senarai kata ganda untuk rujukan.bungkusan-bungkusan. jarang-jarang. 2.

Kata Ganda Separa 1. Kata ganda separa bermaksud menggandakan sebahagian daripada kata dasar. 2. Kata dasar boleh terdiri daripada kata tunggal atau kata terbitan. 3. Penggandaan separa boleh berlaku di hadapan atau di belakang kata dasar 4. Kata ganda separa boleh dikategorikan mengikut maksud seperti berikut: (i) Kata ganda separa yang melibatkan suku kata pertama dalam kata dasar. Contohnya: lelangit, sesiku, kekisi-bermaksud kata nama. (ii) Kata ganda separa yang wujud di belakang dan hadapan kata dasar. Contohnya: bermain-main, membelek-belek, kejar-mengejar, bantu-membantu-bermaksud kata kerja. (iii) Kata ganda separa yang sebahagian daripada kata dasarnya diulang. Contohnya: besar-besaran,kecil-kecilan-bermaksud kata adjektif. Kata ganda separa suku kata pertama dalam kata dasar.

Kata ganda separa di belakang dan hadapan kata dasar.

Kata ganda separa sebahagian daripada kata dasar yang diulang.

Kata Ganda Berima / Berentak 1. Kata ganda berima atau berentak bermaksud perkataan yang digandakan akan mengalami perubahan bunyi. 2. Kata ganda berima terbahagi kepada tiga kategori, iaitu: (i) Vokal serupa konsonan berbeza. Contohnya: Sayur-mayur,kuih-muih,lauk-pauk (ii) Vokal berbeza konsonan berbeza. Contohnya: gunung-ganang, suku-sakat, kayu-kayan (iii) Bebas Contohnya: saudara-mara, ulang alik, rempah ratus 3. Berikut ialah senarai kata ganda berima

Kata Ganda Berimbuhan 1. Kata ganda berimbuhan ialah kata ganda yang diberi imbuhan. 2. Imbuhan pada kata ganda boleh terletak: (i) di awal (ii) di akhir (iii) di awal dan di akhir sebagai apitan (iv) di tengah sebagai sisipan 3. Kata ganda berimbuhan boleh terdiri daripada kata nama, kata adjektif, kata kerja dan kata keterangan. Awalan

Akhiran Apitan Sisipan Kesalahan dan Pembetulan Pembinaan Ayat Ayat yang lengkap dan sempurna mestilah terdiri daripada subjek dan predikat. Contohnya: .

Ayat perintah ialah ayat yang menyuruh. Contohnya: 3. mempersilakan atau meminta seseorang melakukan sesuatu. Ayat tanya boleh dibahagikan kepada dua jenis. tempat. melarang. Ayat tanya ialah ayat yang digunakan untuk menanyakan sesuatu perkara. Ayat penyata ialah ayat yang menyatakan atau menerangkan sesuatu cerita. Contohnya: . kejadian dan sebagainya. iaitu: (i)Ayat tanya tanpa kata tanya Contohnya: (a) Mereka akan ke Kota Kinabalu? (b) Adik kamu sakit? (c)Kamaruddinkah yang masih tidur? (d)Azmikah yang masih belum pulang? (ii)Ayat tanya dengan kata tanya Contohnya: (a) Nama kamu siapa? (b) Dia sampai bila? (c) Apakah benda itu? (d) Di manakah Iskandar tinggal? 4. manusia. binatang dan sebagainya. Terdapat empat jenis ragam ayat dalam bahasa Melayu.Ragam Ayat 1. iaitu: (i) ayat penyata (ii) ayat tanya (iii) ayat perintah (iv) ayat seruan 2. benda. benda.

men-. kami. (b) berawalan di.dan mengeContohnya: (a) Puan Fateha membawa sepiring kuih. iaitu ayat yang kata kerjanya tidak berawalan men. Kedua-dua ayat aktif dan pasif membawa maksud yang sama walaupun bentuknya berbeza Berikut ialah contoh ayat aktif dan ayat pasif diri pertama: .iaitu me-. hairan dan sebagainya. baginda dan sebagainya. (e) Nasimah menyanyikan sebuah lagu irama asli. Ayat seruan diucapkan untuk melahirkan perasaan seperti takut. marah. iaitu ayat yang kata kerjanya tidak berawalan men.didahului kata ganti diri pertama dan kata ganti diri kedua. Ayat seruan diakhiri dengan tanda seru (!) Contohnya: Ayat Aktif dan Ayat Pasif Ayat Aktif Ayat aktif ialah ayat yang mengutamakan subjek dan mempunyai kata kerja berimbuhan awalan meN. Ayat pasif terdiri daripada: (a) ayat pasif diri pertama. kamu.anda.dan diikuti kata sendi oleh serta kata ganti diri ketiga. (b) Encik Yasin membeli sepasang kasut untuk anaknya. (d) Syafril sedang memancing ikan. Ayat Pasif 1.5. 2. (c) ayat pasif diri ketiga iaitu ayat yang kata kerjanya berawalan di. (b) ayat pasif diri kedua. engkau dan sebagainya. beliau. (c) Syakilah mengambil kaset di dalam bilik. Ayat pasif ialah ayat yang kata kerjanya: (a) tidak berawalan men. meng.dan didahului kata ganti diri pertama seperti aku.diikuti kata sendi oleh serta kata ganti diri ketiga seperti ia. mem-.dan didahului kata ganti diri kedua seperti awak. kita. dia. saya dan sebagainya.

mana.Berikut ialah contoh ayat aktif dan ayat pasif kedua: Yang berikut ialah contoh ayat aktif dan ayat pasif diri ketiga: Membina Soalan dan Membina Jawapan 1. Selain itu. 3. . kenapa. Membina soalan dan membentuk jawapan memerlukan penelitian. dan berapaboleh dijadikan panduan atau pedoman untuk menentukan dasar pernyataan itu sama ada berbentuk soalan atau jawapan. siapa. Panduan tentang membina soalan dan jawapan adalah seperti berikut: Mengapa/Kenapa. bagaimana. 4. Kata tanya seperti apa. 2. bila.tujuan asalnya mungkin akan terpesong.murid-murid perlu faham dengan jelas setiap maksud kata tanya di atas. mengapa.Jika tidak berhati-hati.

Apa Bila Mana Berapa Bagaimana Bentuk-bentuk lain .

") mesti digunakan. 3. 2... Perhatikan beberapa contoh cakap ajuk dan cakap pindah di bawah. 4.Menentukan Maksud Ayat (Cakap Ajuk dan Cakap Pindah) 1. Apabila menukarkan cakap ajuk kepada cakap pindah. tanda (". Antaranya ialah perubahan kata ganti nama dan masa. Cakap ajuk ialah percakapan seseorang yang ditulis secara bulat-bulat tanpa mengubah maksudnya. Cakap pindah ialah percakapan seseorang yang ditulis semula tanpa mengubah maksudnya dengan gaya bahasa sendiri. beberapa perkara perlu diubah dan diberikan perhatian.Apabila menulis cakap ajuk. ..

Kata beliau boleh digunakan hanya untuk orang yang dihormati seperti ibu bapa. Kata Ganti Diri 1.Kesalahan dan Pembetulan Kesalahan Umum Tatabahasa A. 2. pegawai atau orang tua-tua dn bukan kanak-kanak. guru. Kata ganti diri ialah kata yang digunakan untuk mengganti kata nama orang. 3. . Kata ganti diri tidak boleh digunakan untuk benda atau binatang.

4. dua. Kata ganti diri seperti beta. misalnya satu. 2. Kata bilangan ialah kata yang pada umumnya digunakan untuk menghitung benda.dan sebagainya. kata bilangan pisahan tiaptiap dan kata bilangan himpunan kedua-dua dan sebagainya tidak boleh disingkatkan sewenang-wenangnya. semua dan sebagainya. baginda dan patik digunakan hanya dalam hubungan dengan kerabat diraja sahaja. 6. mereka-mereka. dua. B. Kata bilangan tentu seperti satu. Semua kata ganti tidak boleh digandakan atau diulang menjadi awak-awak. tiga dan seterusnya tidak boleh didekatkan sekaligus dengan kata bilangan pecahan. Kata Bilangan 1. Kata bilangan tak tentu setengah-setengah. 3. Kata ganti ia dan -nya tidak boleh digabungkan menjadi ianya. . 4. dia-dia. Contoh Kesalahan dari Segi Kata Ganti Diri. Contoh Kesalahan dari Segi Kata Ganti Bilangan. dan seterusnya atau berapa. 5. Kata bilangan tak tentu para pula tidak boleh diulang menjadi para-para.

Kata Sendi 1.C. . Kata sendi ialah kata yang digunakan bersama-sama dengan frasa nama untuk menghubungkan frasa nama itu dengan kata-kata lain dalam ayat. seluruh. setengah-setengah dan sebilangan. Walau bagaimanapun. segala. Contoh Kesalahan dari Segi Kata Sendi. 3. Sebagai kata yang merangkaikan frasa nama dengan kata adjektif dan kerja tak transitif. sekalian. Penggunaan kata sendi yang salah harus dielakkan juga. 2. Penjodoh bilangan digunakan bersama-sama dengan kata bilangan. Penjodoh Bilangan 1. D. 2. sebahagian. penjodoh bilangan tidak perlu digunakan bersamasama dengan kata bilangan seperti para. kata sendi tidak boleh dilenyapkan. Contoh Kesalahan dari Segi Kata Penjodoh Bilangan. semua.

F.atau men. Kata kerja tak transitif ialah kata kerja yang dapat berdiri sendiri dengan makna yang penuh. Kecuali kata makan dan minum serta kata-kata yang berapitan ber.kan.atau ter-.E. 2. tidak boleh ditiadakan awalannya. 3. Objeknya mestilah frasa nama. Kata Kerja Tak Transitif 1. Kata kerja tak transitif yang berawalan ber. Kata kerja transitif ialah kata kerja yang mesti disertai objek untuk menjadi frasa kerja yang dapat bertugas sebagai predikat dalam ayat. Contoh Kesalahan dari Segi Kata Kerja Tak Transitif. semua kata kerja transitif dalam ayat aktif tidak boleh tidak berawalan ... 2. Kata Kerja Transitif 1.

Kata tanya siapa pula boleh digunakan hanya untuk menanyakan nama manusia.kan dan men.. Elakkan penggunaan kata hubung yang salah seperti di bawah: Contoh Kesalahan dari Segi Kata Hubung. . G. Kata Hubung 1.. Kata Tanya 1. Kata kerja transitif yang berapitan men.men-. Kata tanya apa boleh digunakan hanya untuk menanyakan nama benda atau binatang sahaja. Contoh Kesalahan dari Segi Kata Kerja Transitif.i berbagai-bagai maknanya dan mesti digunakan dengan berhati-hati. Kata tanya digunakan untuk membentuk ayat-ayat tanya. 2. Kesalahan umum dalam penggunaan kata tanya sering berlaku pada kata apa dan siapa.. 3. Kesalahan umum dalam penggunaan kata hubung biasanya berlaku sebagai akibat tidak memahami cara menggunakan kata hubung itu dengan tepat dalam ayat.. 4. Contoh Kesalahan dari Segi Kata Tanya. H. 2. 4.

. Yang berikut adalah senarai beberapa patah kata yang sering digunakan dengan salah faham dalam ayat. Oleh sebab di kalangan masyarakat ada orang yang gemar mengagak-agak ketika menggunakan sesuatu kata tanpa merujuk kepada kamus. 2. Dalam bahasa Melayu. 3. maka berlakulah kesalahan ini. Penggunaan Kata Yang Tidak Tepat 1.I. ada beberapa kata yang seakan-akan sama ejaannya tetapi berlainan maknanya.

.

.

.

.

.

.

(d) penggunaan kata yang mendukung makna jamak seperti rakyat. maka kata nama tidak perlu diulang. 2. Sesuatu kata yang sudah membawa makna jamak tidak pelu diulang. Bentuk Jamak 1. Bentuk jamak dapat dinyatakan melalui: (a) pengulangan kata nama seperti buku-buku. garanggarang dan sebagainya. Kata nama yang menyertai kata bilangan tidak perlu diulang. 3. cantik-cantik.J. (b) penggunaan kata bilangan yang membawa maksud jamak seperti tiga biji guli. . semua rumah dan sebagainya. Contoh Kesalahan dari Segi Bentuk Jamak. 4. para guru. gambar-gambar. (c) pengulangan kata adjektif seperti bijak-bijak. kotakkotak dan sebagainya. Oleh sebab kata adjektif yang diulang sudah membawa makna jamak.

K. Apabila kata adjektif yang berawalan ter. 3. L. 5. 4. 3. Frasa Adjektif 1. . Kesalahan timbul apabila Hukum DM dilanggar sewenang-wenangnya. Hukum DM 1. Kata penguat tidak boleh diletakkan di depan dan di belakang kata adjektif sekaligus. Hukum DM ialah hukum tentang penyusunan kata-kata untuk membentuk frasa nama dalam ayat. 2. D bererti unsur yang diterangkan manakala M bererti unsur yang menerangkan. Frasa adjektif sebagai predikat ayat boleh disertai kata penguat. Contoh Kesalahan dari Segi Frasa Adjektif. Kata adjektif dapat menjadi frasa adjektif apabila bertugas sebagai predikat dalam ayat. kata penguat tidak diperlukan. Frasa adjektif perlu diikuti oleh frasa sendi apabila diperluas.digunakan sebagai penerang. 2. Contoh Kesalahan dari Segi Hukum DM.

2.kan itu berasal daripada kata sendi akan yang dapat mewakili kata sendi dengan atau pada atau tentang. Frasa kerja tak transitif pelu diikuti frasa sendi apabila diperluas. Contoh Kesalahan dari Segi Frasa Kerja Tak Transitif...Frasa kerja transitif ialah frasa kerja yang terdiri daripada kata kerja transitif serta frasa nama sebagai objek kepada kata kerja transitif itu.M. N.kan tidak boleh disertai kata sendi kerana akhiran -kan pada apitan ber.. Kata kerja tak transitif yang berapitan ber. Frasa Kerja Transitif 1. 3. Frasa kerja tak transitif ialah kata kerja yang dapat bertugas sebagai predikat ayat tanpa objek atau sekumpulan kata yang mempunyai kata kerja tak transitif sebagai kata kerja utamanya. Frasa Kerja Tak Transitif 1.. .

Ayat terdiri daripada subjek dan predikat 2. Contoh Kesalahan dari Segi Frasa Kerja Pasif. Frasa Kerja Pasif 1. Bentuk frasa kerja pasif diri ketiga pula tidak boleh disamakan dengan bentuk frasa kerja pasif diri pertama dan frasa kerja pasif diri kedua. O. kata-kata lain tidak boleh disisipkan di antara kata ganti diri dengan kata kerja pasif itu. Bentuk frasa kerja pasif diri pertama dan frasa kerja pasif diri kedua disebut bentuk terikat 2. Dalam susunan biasa. P. letak subjek di depan dan letak predikat di belakang. Ayat Tergantung 1. Bentuk frasa kerja pasif diri pertama dan frasa kerja pasif diri kedua tidak boleh disamakan. katakata lain tidak boleh disisipkan. 4. Di antara kata-kata transitif dengan frasa nama sebagai objek itu. Oleh sebab itu. Contoh Kesalahan dari Segi Frasa Kerja Transitif. 3. .2.

(Pokok itu ialah subjek dan tumbang ialah predikat) (b) Dia datang ke sini. Bentuk ujaran yang tidak ada subjeknya dan atau tidak ada predikatnya bukan ayat.(Dia ialah subjek dan datang ke sini ialah predikat) 3.Contohnya: (a) Pokok itu tumbang. letak subjek di belakang dan letak predikat di depan. Sinonim/Antonim Sinonim 1. Sinonim ialah perkataan seerti iaitu maknanya sama atau hampir sama . Dalam susunan ayat songsang. Contohnya: (a) Tumbangkah pokok itu? (Tumbangkah ialah predikat dan pokok itu ialah subjek) (b) Datang ke sinikah dia? (Datang ke sinikah ialah predikat dan dia ialah subjek) 4.

elok. perbezaan maksudnya dapat dilihat berdasarkan konteks ayat yang diberi. mempersilakan. sentosa. menempuh alih beralih = berganti. mulia. pandai. pelik anggap menganggap = berpendapat. karib. pemberian apit mengapit = menghimpit. kurnia. panas bahas berbahas = berdebat. mencuaikan adu beradu = berlaga.berhujah . kebuasan. ganjil. Bagi kata sinonim yang maksudnya hampir sama. Aa abai mengabaikan = melalaikan. tertinggi aib = malu ajaib = aneh. tujuan aral = halangan. bertanding. menjepit arah = hala. mengundang ajal = kematian. jurusan. indah bahang berbahang = hangat. sombong aniaya menganiaya = menindas. pesan. wasiat ancam mengancam = mengugut. bersabung. pelik ajak mengajak = mempelawa. bertukar. waspada Bb badai = ribut. membahayakan aneh = ajaib. congkak. taufan bagus = baik. maut akal = fikiran. berpindah. menyiksa anugerah = ganjaran. kezaliman angkuh = bongkak. membiarkan. helah. ganjil. berubah alu = antan aman = damai. 2. luhur. bijaksana. tidur(digunakan untuk raja-raja) agung = besar. memikirkan angkara = kebengisan. kekejaman. tahu awas = hati-hati. cerdik. hemat.dengan perkataan asal dan boleh ditukar ganti dalam ayat yang sama. ikhtiar akrab = ikrab. ingat-ingat. menjemput. rapat alam = dunia mengalami = merasai. rintangan arif = berilmu. tenteram amanat = perintah.

terhalang basah = berair. samar bangkang membangkang = membantah. terganggu. tiris Cc cadang mencadangkan = mengemukakan. menahan. mengusulkan. mengasah. menghadkan cegah mencegah = melarang. berunding bimbang = cemas. berlumpur.kelam. malapetaka bengkalai terbengkalai = gagal. bergaul cantum bercantum = berhubung. meratakan campur bercampur = berbaur. tergendala. sanggup . ragu-ragu. kecekapan bakhil = kedekut.bahkan = malahan bakat = kebolehan. memandu. lecah. lecak bencana = kecelakaan. mampu. pandai. menyanggah bantut terbantut = terencat. khidmat berbakti = berjasa. usia sebaya = seumur becak = berair. bersambung. selesai. lembap basmi membasmi = membanteras. bercakap. menegah. tumbuh canai mencanai = melicinkan. risau bimbing membimbing = melatih. kuyup. membinasakan. terhenti bentak membentak = menengking. mengasuhi bocor = berlubang. bertaut catu mencatu = mengawal. berkata. memimpin. teratur berkas memberkas = menahan. ongkos bicara berbicara = berbahasa. menyekat cekal = tabah. lokek bakti = jasa. menghalang. menghapuskan batal = mansuh baya = umur. menangkap berkat = rahmat biaya = belanja. khuatir. memusnahkan. menyarankan cambah bercambah = bertunas. mengherdik beres = rapi. berkhidmat balam berbalam = kabur. tahan cekap = mahir. menentang.

bijak. kencang. bertenaga.mengadakan. sama. sepadan. teguh mengeratkan = menguatkan. mewujudkan ciri = sifat. kemampuan. baik. muslihat denda mendenda = menghukum dendang = lagu. laju. coret cungkil mencungkil = mengeluarkan. mendesak. seksaan desak mendesak = memaksa. penimbang dahulu = awal.celana = seluar cemburu = curiga cepat = deras. mempengaruhi. melatih dingin = sejuk.kekuatan. sanggup mendapat = memperoleh darjat = pangkat. giat. kesusahan. silam daif = hina. rapat. lampau. taraf daya = akal. helah dapat = berupaya. meramalkan Ee edar beredar = berkisar. reda. sudut cipta menciptakan = membuat. sepakat. mesra.kesengsaraan. merapatkan. tanda cocok = akur. pintar cergas = aktif. menuduh. mengagak. pandai.ikhtiar. menggali. segera cerdik = berakal. sesuai. berpindah elak mengelak = menghindar elok = bagus. menjadikan. mampu. tangkas ceruk = penjuru. lunak erat = karib. lekas.jalan. pantas. menolak. setuju conteng = calit. menggalakkkan. menghasilkan. menguji.nyanyian derita penderitaan = kesakitan. menuntut dalih = alasan. mengubah. mengorek. menyuntik Dd dacing = neraca. tawar dorong mendorong = memberangsangkan. menggesa didik mendidik = mengajar. coreng. cepat. berlalu. cantik empuk = lembut. menyorong duga menduga = meneka. kuat. mengasuh. meneguhkan . lemah dakwa mendakwa = mengaku.

setiap gendala = aral. kuat. rezeki hadam = cerna. tanda geletar menggeletar = gementar.Ff faedah = guna. hiruk-pikuk. mengerti memahami = memaklumi. perkara fikir memikirkan = mempertimbangkan. menyusun Hh habis = berakhir. berubah gebar = selimut gegar bergegar = bergetar. tamat. kecewa. takut gesa menggesa = mendesak tergesa-gesa = terburu-buru. selesai habuan = bahagian. lengkap. laba. kepada. tergopoh-gopoh giat = aktif. hancur hadap menghadap = mengarah. bersatu gagah = berani. rajin. untung faham = tahu. menggentar. tentang hadir = ada . ngeri. menghala menghadapi = melawan. riuh-rendah genap = cukup. merenungkan Gg gabung = ikat. rintangan gerangan = agaknya.berdekatan. halangan. perihal. menentang terhadap = akan. mengenang. penuh segenap = seluruh. berkas bergabung = berikat. terkejar-kejar gejala = alamat. berhampiran ganggu mengganggu = mengacau. mengetahui fasal = hal. tekun gubah menggubah = mengarang. tergesa-gesa. mengatur. tangkas.cergas. tergegas-gegas. tegap gagal = kandas. barangkali gerun = gamang. hampa ganding berganding = berdampingan. mengingatkan. manfaat. mengusik ganti berganti = bertukar. bersemangat. hak. bergoncang gegas bergegas = terburu-buru. menggigil gempar = bising.

sesuai. mengutus hapus = lenyap. nyawa hela menghela menarik. keinginan hayat = kehidupan. menyediakan hikayat = cerita. kehendak. bersolek hidang hidangan = sajian menghidangkan = menyajikan. keperluan. peristiwa. menjelaskan hutan = rimba Ii ibarat = cerita. menghisap. kiasan. menekan. riwayat hinggap = bertenggek. menikam. kosong hangus = rentung hantar menghantar = mengirim. mengira humban menghumbankan = melemparkan. menyertai hairan = pelik. berhasrat harmoni = rukun. sebagai. tipu daya hentak menghentak = memijak. hilang. niat. kisah. menghadapi hasrat = harapan. tulus ikhtiar = daya upaya. menahan. bertengger hirup menghirup = meneguk. mengheret.menghadiri = mengikuti. melontarkan hurai menghuraikan = memaparkan. keinginan. menerangkan. mencucuk. berombak-ombak. menyedut hitung menghitung = membilang. pengajaran. perkara hala = arah halau menghalau = mengusir hambat menghambat = memburu. takjub. menghalang hampa = kecewa. dalih. teladan ikal = berkelok-kelok. perbandingan. menghenyak. tercengang hajat = kehendak. menusuk. maksud. keriting iklhlas = jujur. usaha . musnah harap mengharap = berhajat. kenyataan hal = kejadian. muslihat. menyeret helah = akal. menginjak. mengejar. tujuan hakikat = kebenaran. selaras. seumpama. tenteram harum = wangi harung mengharung = menempuh. merodok hias berhias = berdandan.

muatan. deret jalin berjalin = beranyam. mengawasi menjagakan = mengejutkan. renggang jati sejati = asli. muak . berwaspada menjaga = memelihara. tempo berirama = berentak. mengawal. mengatur. kemenangan jejak = bekas. mengeratkan. jarang = bersela. menafikan. mengarang.mengasuh. pekerjaan menjawat = memegang.matai. menyangkal intip mengintip = memata. merosakkan jelak = bosan. menyahut jawat jawatan = pengkat. upacara izin = kebenaran mengizinkan = membenarkan. sekejap. bertempo isi = intisari.ikrar = janji. lintas seimbas = sebentar. pati istiadat = adat. merebakkan. selintas indah = cantik. mengamat-amati. menjabat jaya = kemenangan berjaya = berhasil.menyusun jangkit berjangkit = menular. menang kejayaan = kemajuan. merebak kejangkitan = ketularan menjangkiti = menulari menjangkitkan = menularkan. menggerakkan jajah menjajah = menaklukkan. resam. memperkenankan Jj jaga = bangun berjaga = berkawal berjaga-jaga = berhati-hati. baris. tulen jawab = sahut berjawab = berbalas menjawab = membalas. jemu. kesan jejas menjejaskan = melukakan. sumpah ikut = turut. mengintai. mengiring. pusat ingkar = mungkir mengingkari = memungkiri. kandungan. sekilas. menurut ilmu = kepandaian. bersama-sama mengikut = mematuhi. molek. sebenarnya. permai induk = ibu. berkaitan menjalin = menganyam. meniru. pengetahuan imbas = kilas. menguasai jajar = banjar. menyuluh irama = rentak. menganut. sekelip. pengakuan. seketika.

jenis keliru = khilaf. mengangkat. menyambut jenazah = mayat jerat = jebak.jelita = cantik. bergaduh. kumpulan. sesuai kenan berkenan = gemar. nisbah kaedah = cara. rakan. perangkap jerumus menjerumuskan = mencelakakan. menggalas karut = bohong. prinsip. meninggi. suka . manis. kudrat. diperkenankan. berpatutan. mencela. sepadan. kuasa. disetuju.mengundang. mengkritik kecamuk berkecamuk = kelam-kabut. undangan menjemput = mencekut. tewas kekal = abadi kelahi berkelahi = berbalah. berkumpul kandar mengandar = memikul. pulang. menyesatkan judul = tajuk julang menjulang = membumbung. menyesatkan kembali = balik. samar kadar = keupayaan. menyanjung jumpa berjumpa = bersua. lawa. dusta kawan = kelompok. menghormati. sudi. heboh. lagi. tercengang kala = masa. semula mengembalikan = memulangkan. remuk kecam mengecam = membidas. lurah Kk kabul = diluluskan. kucar-kacir kecewa=gagal. waktu berkala-kala = sekali-sekala. teman kecai berkecai = hancur. molek jemput jemputan = ajakan. mengalami perjumpaan = pertemuan jurang = lembah. hukum. ketika. menjatuhkan. riuh-rendah kecundang = kalah. tercapai kabur = kelam. peraturan kagum = hairan. pudar. hampa kecoh = bising. sahabat. mengajak. menemui. pangkat. tingkatan. salah. cocok.terkadang-kadang kampung = desa berkampung = berhimpun. takjub. bertemu menjumpai = mendapati. sesat. silap mengelirukan = membingungkan. bertengkar kelas = darjah. memulihkan kena = berpadanan.

pasung mengongkong = memasung. membelenggu kotor = cemar. panjang lantang = jelas.memperkenankan = membenarkan. terang. mengekang. letih. tompok luak = kurang. tampak khazanah = perbendaharaan kikis mengikis = menghapuskan. jejak. keji kuno = lama. kelok. lonjak longgok = timbun.kacau. litak. keuntungan lancar = cepat. meluputkan kongkong = belenggu. tanda ketara = kelihatan. susut . sedap lazim = biasa. mentadbirkan kental = pekat kerenah = kemahuan. menghilangkan. ragam kesan = akibat. menyetujui kendali mengendalikan = memimpin. lengkung lerai = gugur. terbayar lanjut = lama. sunyi lengkap = cukup lengkok = belok. merempuh landas = alas. guna. berziarah lazat = enak. kuat lapor melaporkan = memberitahukan. penat lempar melempar = melontar. selekoh lincah = cergas. mengadukan lapuk = reput. lenyap terlipur = terhibur loghat = dialek lompat = loncat. usang lawat melawat = berkunjung. tangkas lipur = hapus. rumit Ll laba = faedah. fasih landa melanda = melanggar. lesu. selesai. tua kurnia = anugerah kusut = bersimpul-simpul. lapik langsai = lunas. mengurus. mengizinkan. pantas. penat likat = pekat liku = kelok. luruh letih = lenguh. selalu ledak meledak = meletup. membaling lengang = sepi. keluk. meletus lelah = asam.

kusam. takut niat = hajat. telap Mm mahu = hendak. rela. taraf . cocok. tanggal lut= mempan. peringatan. kemalangan. sulit Nn nafi menafikan = mengingkari. tergelincir mempelai = pengantin mendap = mendak mendung = muram. redup. tetap munasabah = berpatutan. sesuai mundur = surut. umpama mogok = berhenti. pengetahuan malap = muram. meradang maruah = kehormatan maut = kematian medan = gelanggang. pelajaran. lesam. pengembara muslihat = helah. jemu. puncak mewah = makmur misal = contoh. loya. mengosongkan lucut = lepas. menidakkan nahas = kecelakaan. meradang musafir = pelancong. diperkenankan maklumat = keterangan. teguran ngeri = seram. rosak muafakat= sepakat. sukar. ibarat. takti. kesialan. nazar nilai = mutu. redup. maksud. mundur. perlu musykil = kecewa. siasat. sanggup kemahuan = kehendak. padang melarat = miskin. petunjuk. terkabul. tipu daya musnah = binasa. setuju muak = bosan. sengsara meleset = jatuh. undur murka = berang. kehendak.luang= kelapangan meluangkan = melapangkan. malang naib = timbalan nasib = takdir. suram mangkat= meninggal dunia marah = berang. suram mercu = menara. untung nasihat = ajaran. gusar. rosak mustahak = penting. marah.keinginan makam = kubur makbul = kabul. merosot. gusar. terbelakang. mual muktamad = pasti.

menggayakan pandir = bebal. perintis pencak berpencak = bersilat pencil memencil = menyendiri memencilkan = mengasingkan. layak. bodoh. penuh. taat pawang = bomoh. menjauhkan terpencil = terasing. laku. teguh palu memalu = memukul. tolol pangkat = kedudukan. sempadan perihal = keadaan. tara padat = bernas. kacak.mampat. cocok. tercengang pelopor = pengasas. cepat. . taraf. meramas perenggan = batas. menerima memperoleh = mencapai. imbangan. tersendiri penggal = kerat. tumpat perah memerah = memeras. mempertunjukkan. tumpat padu = kuat. kukuh. laju. menyelidik . sesuai. membentangkan. sari patuh = menurut. peristiwa periksa memeriksa = meneliti.Oo obor = andang. mendedahkan pati = inti. lekas. tingkat panjang = lanjut berpanjangan = berterusan. mendapat oleh-oleh = buah tangan perolehan = hasil. mengkaji. tampan. sesak. penggal. bersenda onak = duri Pp padan = bading. suluh oleh beroleh = mendapat. pejal. bergurau. sesuai. padat. menghentam pamah = lembah pamer mempamerkan = memperagakan. segak papar memaparkan = memampangkan. patut. berlanjutan sepanjang = sejauh pantas = cekatan. pendapatan olok berolok-olok = bermain-main. pejal. kejadian. potong penuh = lengkap. memperlihatkan. padat. dukun pedoman = panduan pegun terpegun = tercegat.

tersusun. giat. gagah. pasukan beregu = berpasangan rendang = lebat. bertarung sah = benar. sibuk rapi = beres. menyimpang pincang = tempang pinda meminda = membaiki. kemas. pasangan. mengerang risiko = bahaya. seluruh rayu merayu = memujuk rayuan = permohonan. tahap. berlawan. segenap. pegangan projek = rancangan pujangga = pengarang. elok. mencong. kelompok. tingkat permai = cantik. tabiat rezeki = nafkah. teratur.peringkat = had. pendapatan. indah permit = keizinan peroi = gembur perwira = berani. regu = kumpulan. bertempur. pujukan. berlaga. berpisah resam = kebiasaan. pahlawan pesat = cepat. mengubah prinsip = asas. menetapkan. menyongsong . tertib rasmi = sah merasmikan = melantik. bersungut Ss sabung bersabung = beradu. gergasi ramai = bising. sangsi. riuh-rendah. nyata sambut menyambut = membalas. was-was raksasa = bota. serong memesong = menyeleweng. penghidupan rintih merintih = mengeluh. laju pesong = herot. kerugian rungut merungut = berleter. mengesahkan. sasterawan pusar berpusar = berkisar. syak. membetulkan. berjauhan. rimbun renggang berenggang = berantara. bersih. dasar. mengumumkan rata = datar meratakan = mendatarkan serata = seantero. menerima. berputar pusara = kubur. elok. makam Rr radas = perkakas ragu-ragu = bimbang. menjawab.

rela. hiba. pilu. surut. pertikaian sengsara = menderita. sentosa. ragu-ragu. mengatur. hingga. berlainan. berlambat-lambat. kagum tamadun = kebudayaan. bertemu sudi = rela sulit = rahsia.sampai= tiba sanggup = mampu. sukar. selamat. kemajuan. lebihnya sua bersua = berjumpa. tenteram sepatu = kasut serbu menyerbu = melanggar. menghindar sisa = baki. syak sebat menyebat = memukul. punca susut = berkurang. molek sentosa = aman. menentang sayu = dukacita. setia tadbir mentadbirkan = memerintah. susah sumber = asal. membantah. nyaman sejahtera = aman. pertengkaran. perbantahan. tersekat. mengelak. wangi senget = condong. salah singkir menyingkir = menepi. bertikai semerbak = harum. peradaban tangguh bertangguh-tangguh = berlama-lama. miring sengketa = perbalahan. sedia. rawan. susah seni = elok. sedih sangsi = bimbang. khuatir. tersumbat silam = lampau silap = keliru. selamat selenggara menyelenggarakan = memelihara. memulakan takat = had. merotan segar = sihat. serempak sesak = penuh. mengurus taja menaja = mempelopori. mengelolakan. halus. kecil.berlengah-lengah menangguhkan = menunda tangkup . sudi sangkal menyangkal = melawan. mengerjakan. perselisihan. merawat seleweng menyeleweng = menyimpang selisih = beza. mengerut. sempit. mengurus. menyerang serentak = bersama-sama. turun Tt taat = patuh. sampai takjub = hairan. kelainan berselisih = berbeza.

berperang tenaga = daya. menghalau . kekuatan bertenaga = berdaya. kuno. mengkritik. tumpat tegas = jelas. memelihara. mengurut usir mengusir = memburu. menjelaskan tegur menegur = menasihati. nyata. satu-satunya. mutu setaraf = sedarjat. berkelahi. menyebut ucapan = pidato. berlaga. padat. mencela. mentafsirkan umpama = ibarat unit = istimewa. mengeluarkan. punah Uu ucap berucap = bercakap. terang menegaskan = menerangkan. berniat telatah = gerak-geri. tentu. sebutan ugut mengugut = mengancam ulas mengulas = mengupas. giat. mengatup taraf = darjat. setimbal tumpas = binasa. bermaksud. menghasilkan. luku tepis menepis = menangkis. berlanggar. kedudukan. perangai. mengusahakan. terserempak tempang = capik. kelakuan. tersendiri urus mengurus = membereskan. menolak terbit menerbitkan = membangkitkan. musnah.menangkup = menelungkup. memandang. menyapa tekad = azam. mengejar. lama usap mengusap = membelai. peraturan tebal = lebat. mengatur. bersyarah mengucapkan = melafazkan. bertemu. seimbang. merenung tatatertib = disiplin. menyiarkan terkam menerkam = menerpa tetangga = jiran timpal setimpal = sebanding. tepat. mengesat. tingkah laku tembung bertembung = berlanggar. menyelesaikan usang = kersang. meniarap. mengamat-amati. pincang tempur bertempur = berjuang. menyelenggarakan. setara tatap menatap = melihat. martabat. kuat tenggala = bajak. kehendak. kemahuan bertekad = berazam.

cadangan. pesanan watak = sifat watan = tanah air wau = layang-layang Yy yakin = pasti. perlu waktu = kesempatan. Antonim ialah perkataan berlawan. ketika. peluang. sesuai wajib = mesti. menganjurkan Ww wajar = patut. iaitu maknanya berlawanan dengan perkataan asal. Aa abadi = sementara abai = acuh. berita. kejam zaman = masa.utus mengutus = mengirim utusan = wakil usul = anjuran. mula mengusulkan = mencadangkan. mengusir akar = pucuk aktif = pasif alah = menang alir mengalir = bertakung alun beralun = rata am = khas. tempoh zat = unsur Antonim 1. kacau-bilau . asal. khusus aman = huru-hara. masa. peduli abdi = tuan adab beradab = biadab aib = mulia ajaib = biasa ajak mengajak = menghalau. percaya Zz zalim = bengis. tempoh warkah = surat warta = amanat.

tiruan arif = bodoh. berjimat membazirkan = menghematkan. mencadangkan bantu membantu = membiarkan bantut terbantut = membesar baring berbaring = bangkit. mengawal. tolol atur teratur = bersepah. mempertahankan batal = sah membatalkan = mengesahkan bawa membawa = meninggalkan bazir membazir = berhemat. menjimatkan bebas = terbelenggu. mengongkong. terkongkong membebaskan = membelenggu. berselerak awas = cuai. lalai ayu = buruk. usang basi = baru. jahil. kesengsaraan bahaya berbahaya = selamat bakal = bekas bakhil = pemurah bakti = khianat bangga = malu membanggakan = memalukan bangkang membangkang = menyokong. terkawal. jelek azab = nikmat Bb bahagia = sengsara kebahagian = penderitaan.amanah = curang ampun mengampuni = menghukum angguk = geleng mengangguk = menggeleng asli = palsu. mengikat beku = cair membekukan = mencairkan belah berbelah = bercantum membelah = mencantumkan belot = setia bengkalai terbengkalai = selesai. bangun baru = lama. terikat. siap . segar basmi membasmi = memelihara. hodoh.

dungu cermat = boros. menjerit bising = senyap. mencacakkan cacat = sempurna caci mencaci = memuji campak mencampakkan = memungut. berpisah cedera = pulih. jimat bubar = berhimpun membubarkan = menghimpunkan bujur membujur = melintang buka membuka = menutup buncit = kempis Cc cabut mencabut = menanam. sopan bina membina = membinasakan. cuai cerun = landai cetek = dalam cicir tercicir = terjumpa cipta menciptakan = memusnahkan comot = bersih . serupa biadab = beradab. sembuh cegah mencegah = menggalakkan cemar = bersih cembung = cekung cerah = gelap. bersatu cerdik = bodoh. takut beri memberi = menerima berkas memberkas = melepaskan beza berbeza = sama. sepi bongkak = peramah. tolol. santun boros = cermat. meruntuhkan bisik berbisik = melaung. sunyi. kabur cerai bercerai = berkahwin.berani = gentar. mengutip campur mencampurkan = mengasingkan cantum bercantum = berasing. merobohkan. hemat.

panas diri berdiri = duduk dongak mendongak = menunduk dongeng = kenyataan dosa = pahala Ee ekor = kepala eksport = import elok = buruk. patuh dendam berdendam = berbaik. berdamai dengar mendengar = pekak. hodoh empuk = keras. tuli deras = lambat. sanggup.condong = tegak Dd daging = tulang daif = mulia daki mendaki = menuruni damai = huru-hara. liat enggan = mahu. rela. bersengketa damping = jauh berdampingan = berjauhan dapat mendapat = kehilangan dara = teruna darab mendarab = membahagi darurat = aman dasar = puncak datar = curam dedah terdedah = terlindung. kacau berdamai = berperang. setuju entah = tahu erat = longgar Ff faedah . taat derita = kebahagiaan dingin = hangat. perlahan derhaka = setia. tertutup degil berdegil = menurut.

genap garang = jinak. kaku gerimis = lebat gering = sihat ghaib = kelihatan gila = siuman girang bergirang = berduka.berfaedah = merugikan. bermuram. lembut garau = halus garing = lemau gaul bergaul = menyendiri gaung = bukit gelak = tangis gelisah = tenang gelora bergelora = tenang gemalai = kasar gemar = benci gembur = keras gementar = berani gemilang = pudar gempar = tenang gemuruh = tenang gerak bergerak = diam. bersedih gopoh tergopoh-gopoh = perlahan-lahan . berpisah gadai menggadai = menebus gadis = teruna gaduh = aman. tenteram. sunyi gambut = keras ganas = jinak ganjil = biasa. menghalang gali menggali = menimbus gamat = sepi. damai bergaduh = berdamai galak menggalakkan = mencegah. sia-sia fajar = senja fakir = kaya fasih = gagap fitnah = puji memfitnah = memuji fikir berfikir = berkhayal Gg gabung bergabung = bercerai.

mempersilakan. cawangan ingkar mengingkari = mematuhi. tetap gugup = tenang gulung tergulung = terbentang. sejuk harum = busuk hati berhati-hati = cuai. suka hijrah berhijrah = menetap himpun berhimpun = bersurai. menghisap hening = keruh henti berhenti = bergerak. mantap.goyang bergoyang = kukuh. pura-pura imaginasi = kenyataan induk = bahagian. bubar hina = mulia hinggap = terbang hirau menghiraukan = membiarkan hukum menghukum = mengampuni hulu = hilir. menggalakkan halau menghalau = mempelawa. mengajak halus = kasar hampa = berisi hancur menghancurkan = membina handal = lemah hangat = dingin. mentaati. menghuraikan ikhlas = curang. muara Ii ikal = lurus ikat mengikat = membuka. terhampar gunung = lembah Hh habis = ada halang menghalang = mendorong. berjalan hiba = gembira. menurut . lalai hela menghela = menolak hembus menhembuskan = menarik.

lembut kerat mengerat = menyambung keruh = jernih . berperikemanusiaan kelam = cerah. terang kacuk kacukan = sejati.isi = kulit istirehat beristirehat = bekerja. rata kejam = adil. rapat. kandas jelma menjelma = menghilang jernih = keruh jimat = boros jutawan = fakir Kk kabul terkabul = tertolak kabur = jelas. tulen kahwin berkahwin = bercerai kalah = menang karam = terapung. arif jajah menjajah = memerdekakan terjajah = merdeka jalan berjalan = berhenti janda = duda jarang = kerap. terang kelu = lancar kemarau = hujan. menegah Jj jaga = tidur jahil = alim. tengkujuh kembali = pergi kembang = kuncup kembung = kempis kencang = perlahan keras = lembik. timbul kawan = lawan. bertugas izin mengizinkan = melarang. sering jasmani = rohani jaya berjaya = gagal. musuh kebal = lut kedut berkedut = licin. selalu.

kesat = licin ketara = kabur; samar-samar ketat = longgar ketua = pengikut kilau berkilau = malap; suram kota = desa; kampung kuala = hulu kukuh = lemah kusut = kemas; rapi kutuk mengutuk = memuji; menyanjung Ll laba = kerugian berlaba = berugi lalai = awas; waspada langsung = berantara berlangsung = bertangguh; tertunda lanjut = singkat lapang = sempit laung melaung = berbisik lawan = kawan; sahabat layar berlayar = berlabuh layu = segar lebar = sempit lekas = lambat lekat melekat = lekang; tanggal lena = sedar terlena = terjaga lengang = sibuk lenyap = muncul lintang melintang = memanjang; membujur lokek = pemurah luah meluahkan = menelan luas = sempit lulus = gagal lumpuh = bertenaga; kuat lunak = keras lurus = bengkok Mm mahal =murah majikan = pekerja maju = mundur makmur = melarat; meleset

malang = bertuah malapetaka = tuah manusia = binatang marak = padam matang = mentah megah = aib; malu menantu = mentua merdu = garau; parau; sumbang merdeka = terbelenggu; terjajah mesra = renggang; sombong mewah = melarat; menderita; miskin mirip = berbeza; berlainan moden = kolot; kuno muncul = hilang; lenyap; lesap mungkir memungkiri = menepati; menunaikan mustahak = remeh Nn nafi menafikan = mengakui; mengiakan nganga ternganga = tertutup nipis = tebal nyaring = lemah; perlahan nyata = kabur Oo olok olok-olok = sungguh-sungguh Pp padam = bernyala pahit = manis pakai memakai = menanggalkan paksa memaksa = memujuk palsu = asli; tulen; benar panas = dingin; sejuk pangkal = hujung papa = kaya pasang = surut patuh = ingkar payah = mudah; senang pejam = celik pelik = biasa pendam terpendam = terbongkar

penuh = kosong perang berperang = berdamai perlahan = cepat pilu = gembira;riang pipih = bulat pisah berpisah = bertemu pucat = berseri; garang pulih = sakit; tenat puncak = dasar pupus = utuh purba = moden pusat = cawangan putus terputus = bercantum; bersambung Rr rabun = terang racun = madu; penawar rampas merampas = membagi; memberi; menyerahkan rapat = jarang; renggang rapi = berselerak; bersepah reda = kencang; lebat regu beregu = berseorangan rela = enggan rendam merendam = menjemur rindu = benci Ss sah = batal sakit = sembuh saksama = zalim sama = berbeza; berlainan sambung bersambung = putus sangkal menyangkal = mengakui; mengiakan; mengikut; menurut sangsi = yakin sayang = benci sayup = lantang; nyaring; terang sedar = lalai; pengsan sedih = gembira sedut menyedut = menghembus segar = layu selesai = terbengkalai; terhenti senyap = bising; riuh

setia = derhaka simpan menyimpan = membuang singgah = terus sokong menyokong = membangkang. tiruan tunggal = banyak. leka. menyuruh tekun = malas. risau tepat = sipi tewas = menang timbus menimbus = menggali. membantah sombong = ramah sopan = biadab sukacita = dukacita surai bersurai = berhimpun surut = pasang susun bersusun = berselerak. mengorek tulen = palsu. kacau. yakin syurga = neraka Tt taat = derhaka mentaati = menderhaka tajam = tumpul takut = berani tampan = hodoh tangkap menangkap = melepaskan tanya bertanya = menjawab tarik menarik = menyorong tawan menawan = membebaskan tegak = condong tegang = kendur tegah menegah = membenarkan. sambilewa tenggelam = timbul tenteram = bimbang. sambilewa telan menelan = meluahkan teliti = lalai. bersepah syak = percaya. jamak tutup menutup = membuka Uu .

soalan-soalan tentang kata banyak makna ini dikemukakan dalam bentuk memilih ayat-ayat yang menggunakan perkataan yang betul. syak. Makna perkataan yang berbagai-bagai ini dapat dibezakan berdasarkan konteks ayat yang berlainan. was-was Zz zahir = batin zalim =adil Kesalahan dan Pembetulan Perbendaharaan Kata Kata Banyak Makna 1. sakit waspada = cuai. sangsi. .ubah berubah = tetap undur = mara umum = khusus untung = rugi usang = baru Ww wajib =sunat wangi = busuk waras = gila. 3. Biasanya. lalai Yy ya =tidak yakin = ragu-ragu. Kata banyak makna ialah kata yang mempunyai lebih daripada satu makna 2.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

2. Walaupun perkataan-perkataan tersebut mempunyai maksud yang hampir sama.Kata Hampir Sama Makna 1. 3. Kata hampir sama makna merupakan himpunan beberapa perkataan yang mempunyai maksud yang hampir sama. . namun setiap perkataan hendaklah digunakan dengan tepat mengikut situasi sesuatu ayat. Kesilapan dalam memilih perkataan akan membawa maksud yang berbeza daripada situasi sebenar.

.

.

.

.

.

.

.

.

Kesalahan dan Pembetulan .

Terdapat juga penjodoh bilangan yang disertai dengan kata bilangan. perkara dan manusia. tempat. hal. Penjodoh bilangan digunakan di depan kata atau nama bagi menguatkan aspek bilangan. 2. 3. Penjodoh bilangan berfungsi untuk menerangkan aspek bilangan sesuatu benda.Penjodoh Bilangan 1. .

.

.

.

.

.

Biasanya. 2. Simpulan bahasa adalah bentuk peribahasa yang paling mudah. 3. peribahasa digunakan untuk memberikan pengajaran atau teguran dengan cara yang sopan dan halus. 3. simpulan bahasa terdiri daripada dua patah kata yang membawa maksud yang tepat dan padat. 2. Simpulan Bahasa 1. Peribahasa dalam bahasa Melayu terdiri daripada : (a)Simpulan bahasa (b) Perumpamaan (c) Bidalan (c) Pepatah (e) Kata-kata hikmat (f) Bandingan semacam A. Pada umumnya. Contoh simpulan bahasa berserta dengan maksudnya dan ayat cotohnya adalah seperti berikut: .Kesalahan dan Pembetulan Peribahasa 1.Peribahasa ialah kumpulan kata atau ayat yang tetap susunannya dan mempunyai maksud yang tertentu.

.

.

.

.

.

.

f

B. Perumpamaan 1. Perumpamaan ialah susunan kata-kata yang indah, ringkas dan kemas serta mempunyai maksud yang tersirat. 2. Biasanya, perumpamaan dimulai dengan kata bagai, ibarat, laksana, seperti dan umpama. 3. Contoh perumpamaan, maksudnya dan ayat contohnya adalah seperti

berikut: .

.

.

C. Bidalan ialah peribahasa yang maksudnya tersirat di sebalik susunan katakata yang membentuknya. 2. 3. Bidalan 1. Bidalan tidak mengandungi sesuatu kata yang tertentu seperti perumpamaan. Contoh bidalan adalah seperti berikut: .

.

Contoh pepatah adalah seperti berikut: . Pepatah digunakan untuk menyatakan penegasan. 3. falsafah atau pengajaran yang hendak disampaikan. Pepatah 1. Pepatah ialah peribahasa yang berangkap dan terdapat pengulangan kata di dalamnya.D. 2.

.

E. Bandingan/ Kiasan .

1. 2. Perhatikan contoh bandingan atau kiasan yang berikut: . Bandingan yang digambarkan itu adalah jelas. Bandingan atau kiasan ialah bentuk ungkapan yang menggambarkan sifat seseorang atau benda secara bandingan.

.

.

.

kesedaran dan peringatan.F. . Kata-kata Hikmat Kata-kata hikmat ialah ungkapan yang mempunyai makna yang dapat memberikan pengajaran. teladan.

Kesalahan dan Pembetulan .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful