BAHASA MELAYU - Tahun 4

PENGGOLONGAN KATA 1.1 Kata Nama 1. Kata nama ialah kata yang merujuk kepada nama sesuatu benda, manusia, haiwan, tumbuhan dan konsep. 2. Kata nama terbahagi kepada : (i) kata nama am; (ii) kata nama khas; (iii) kata nama arah; (iv) kata ganti nama; (v) kata bilangan. Kata Nama Am 1. Kata nama am ialah kata nama yang merujuk kepada nama sesuatu benda yang bersifat umum seperti: (i) nama benda yang bernyawa, iaitu manusia, haiwan dan tumbuhtumbuhan; (ii) nama benda yang tidak bernyawa, iaitu benda dan tempat. 2. Semua kata nama am ditulis dengan huruf kecil di pangkal kata kecuali pada permulaan ayat. 3. Ada juga kata nama am yang diberikan imbuhan. Kata nama am yang diberikan imbuhan ini dikenali sebagai kata nama terbitan Contoh kata nama terbitan adalah seperti berikut: duri ---> durian hendak ---> kehendak sah ---> pengesahan putus ---> keputusan 4. Imbuhan yang membentuk kata nama terbitan terdiri daripada: (i) awalan- ke-, pe-, pem-, pen-, peng-, penge-, per-. (ii) akhiran- -an, -man, -wan, -wati, -ita. (iii) apitan- ke...an, pe...an, pem...an, pen..an, peng...an, penge...an, per...an. Kata Nama Khas 1. Kata nama khas ialah kata nama yang khasnya digunakan untuk menyebut nama sesuatu benda yang bernyawa dan benda yang tidak bernyawa. 2. Kata nama khas hendaklah ditulis dengan huruf besar pada huruf pertamanya.

3. Kata nama khas terbahagi kepada: (a) benda yang bernyawa: (i) manusia spt. Ismail, Kumar, Puan Aliah, Raja Iskandar, Raj Kumar, Lim Eng Guan, Profesor Ali. (ii) bukan manusia spt. Comot (kucing), Pak Belang (harimau), Hibiscus (bunga raya), Jalak (ayam). (b) benda tidak bernyawa spt. Seremban, Malaysia, Proton, Universiti Kebangsaan, Menara Condong. Kesalahan dan Pembetulan

Kata Ganti Nama 1. Kata ganti nama ialah perkataan yang menjadi pengganti bagi kata nama khas dan kata nama am. 2. Kata ganti nama terbahagi kepada: (i) kata ganti diri; (ii) kata ganti diri singkat; (iii) kata ganti tanya; (iv) kata ganti tempat; (v) kata ganti tajuk; (vi) kata ganti tak tentu. Kata Ganti Nama Diri Pertama 1. Kata Ganti Nama Diri Pertama ialah kata yang digunakan untuk menggantikan diri orang yang bercakap. 2. Kata Ganti Nama Diri Pertama terbahagi kepada:

Kata Ganti Nama Diri Kedua 1. Kata ganti nama diri kedua digunakan untuk merujuk kepada diri orang yang bercakap dengan kita 2. Kata ganti nama diri kedua terbahagi kepada: (i) berbentuk tunggal (ii) berbentuk jamak

(ii) berbentuk jamak. 2. Kata ganti nama diri ketiga ialah kata yang digunakan untuk merujuk kepada orang ketiga ketika bercakap. Kata Ganti Nama Diri Singkat 1.Kata Ganti Nama Diri Ketiga 1. Kata ganti nama diri ketiga terbahagi kepada: (i) berbentuk tunggal. Kata ganti nama diri boleh disingkatkan seperti berikut: (i) aku menjadi ku (ii) engkau menjadi kau (iii) kamu menjadi mu .

2. (i) apa . kata ganti nama diri singkat ini hendaklah dicantumkan dengan kata lain yang menyertainya seolah-olah sebagai imbuhan.digunakan untuk menyatakan orang.digunakan untuk tempat yang agak jauh tetapi tidak sejauh mana. haiwan . (iii) Di akhir kata: (a) Aku adalah temanmu. 5. (ii) mana . Kata Ganti Nama Diri Tanya 1. (b) Kereta Proton Iswara itu adalah milik ayahku. 3.digunakan untuk tempat yang dianggap jauh. (b) Pastikan soalan yang kaujawab itu betul. Yang berikut adalah contoh kata ganti nama tempat dan penggunaanya.digunakan untuk menyatakan nama benda atau haiwan. 2. 4.digunakan untuk menyatakan bilangan. Apabila ditulis. situ . benda dan tempat. binatang. (b) Dia mencari-cari kasutnya yang hilang itu. (iv) bila . Kata ganti nama diri singkat mempunyai makna yang sama dengan kata ganti nama diri yang penuh. (v) berapa . kata penegas atau partikel "kah" hendaklah digunakan.digunakan untuk tempat yang dekat dengan orang yang bercakap. (iii) siapa . Kata Ganti Nama Tunjuk 1.digunakan untuk menyatakan orang atau nama orang. sana . sini . Kata ganti nama tempat digunakan untuk mengganti nama tempat. jumlah dan harga.digunakan untuk menyatakan masa. Kata ganti nama diri tanya digunakan untuk membentuk ayat-ayat tanya. Kata ganti nama diri singkat tidak boleh digunakan pada permulaan ayat. 4. Apabila digunakan dalam ayat hendaklah diakhiri dengan tanda soal (?) Kata Ganti Nama Tempat 1. (ii) Di awal dan akhir kata: (a) Makanan itu sudah kuhidangkan. Sekiranya kata ganti nama diri tanya ini digunakan pada permulaan ayat. 2. Kata ganti nama tunjuk digunakan untuk menunjukkan manusia. Yang berikut adalah contoh kata ganti nama diri singkat dan penggunaanya dalam ayat: (i) Di awal kata: (a) Surat itu hendaklah kauposkan segera. Yang berikut ialah contoh kata ganti nama diri tanya dan penggunaanya.(iv) dia atau ia menjadi nya. 3.

Dua kata ganti nama tunjuk adalah ini dan itu. 2. (iv) bila-bila . dua.digunakan untuk benda atau hal yang tidak tentu.dan tempat.beberapa. keduadua.berapa.berbulan-bulan. Kata Ganti Nama Tak Tentu 1. (v) Kata bilangan himpunan .digunakan untuk menggantikan masa yang tidak tentu. Kata ganti nama tak tentu menunjukkan sesuatu atau seseorang secara tidak tentu. 2. Kata bilangan terbahagi kepada berikut: (i) kata bilangan tentu . Yang berikut adalah contoh kata ganti nama tak tentu serta penggunaanya: (i) apa-apa .digunakan untuk menggantikan orang yang tidak tentu. Kesalahan dan Pembetulan Kata Bilangan 1. (iv) Kata bilangan pisahan . (vii) Kata bilangan tanya .satu.pertama. beratus-ratus.masing-masing. . seluruh. (iii) siapa-siapa/sesiapa . tiga dan seterusnya. Kata bilangan ialah kata yang digunakan untuk menghitung sesuatu. dua pertiga dan sebagainya. ketiga-tiga dan sebagainya. separuh. 2. 3. setiap. (iii) Kata bilangan pecahan . Fungsi kata ganti tunjuk adalah sebagai: (i) Subjek dan letaknya di hadapan kata nama: contohnya: (a) Ini sekolah kami. (vi) Kata bilangan tingkat .digunakan untuk tempat atau benda yang tidak tentu. tiap-tiap dan sebagainya. ketiga dan seterusnya. para. kedua.suku. (ii) mana-mana . (b) Saya yang membawa buku itu. setengah. jutaan. (ii) Penentu dan letaknya di belakang kata nama: contohnya: (a) Hari ini hari Khamis. (ii) Kata bilangan tak tentu . setengah-setengah dan sebagainya. (b) Itu anak Encik Ramasamy.

sekalian peserta (bukan sekalian orang peserta) . Kadangkala penjodoh bilangan tidak digunakan bersama-sama dengan kata bilangan. 2. Misalnya.Penjodoh Bilangan 1. Penjodoh bilangan ialah kata yang digunakan bersama-sama dengan kata bilangan.

.

2. Kata sendi memerlukan frasa nama untuk membentuk predikat ayat. .Kata Sendi Nama 1. Kata sendi nama ialah kata yang digunakan untuk menyambung frasa dengan kata atau frasa dengan frasa.

.

.

3. 2. amat. tempat dan sebagainya. sungguh dan terlalu. dapat dan sebagainya. Kata adjektif juga boleh disertai dengan kata bantu seperti masih. Kata adjektif boleh ditambah dengan kata penguat seperti ter-. 4. sekali. Kata adjektif juga dikenali sebagai kata sifat. sangat. Jenis Kata Adjektif . se-. orang. Kata penguat dan kata bantu juga boleh hadir secara serentak. Kata adjektif ialah kata yang digunakan untuk menerangkan keadaan sesuatu benda. 5. belum. paling.Kesalahan dan Pembetulan Kata Adjektif 1.

Dalam bahasa Melayu. kata adjektif terbahagi kepada sembilan jenis berdasarkan kriteria makna yang didukung oleh sesuatu kata adjektif .

. tahap sama.Tahap Kata Adjektif Kata adjektif boleh dibahagikan kepada empat tahap. tahap perbandingan dan tahap penghabisan. iaitu tahap biasa.

i. 2.Kesalahan dan Pembetulan Kata Kerja 1. Kata kerja ialah kata yang digunakan untuk menunjukkan perbuatan yang dilakukan oleh manusia. memper…. binatang atau benda. memper…. Kata kerja boleh dibahagikan kepada: (i) Kata kerja transitif (ii) Kata kerja tak transitif (iii) Kata kerja pasif Kata Kerja Transitif 1.i. 3. men…. memper-.. 4.... men….kan. Kata kerja transitif ialah kata kerja yang mesti mempunyai objek yang terdiri daripada kata nama atau frasa nama.kan. Kata kerja transitif tidak boleh berdiri sendiri. Ayat contoh : . Kata kerja transitif menggunakan imbuhan men-. 2.

2. 3. Oleh itu. Pelengkap adalah berbeza dengan objek. Kata kerja tak transitif ini boleh diikuti unsur keterangan selepas kata kerja. 2. Kata kerja tak transitif ialah kata kerja yang boleh berdiri sendiri dalam ayat yakni tidak memerlukan objek. Walaupun demikian.Kata Kerja Tak Transitif 1. Contoh : Kami asyik bermain di belakang rumah. Kata kerja tak transitif berpelengkap ialah kata kerja yang mesti diikuti oleh pelengkap untuk menyempurnakan ayat. kata kerja tak transitif berpelengkap tidak boleh berdiri sendiri. Ayat yang mempunyai pelengkap tidak boleh dipasifkan. Contoh : Kami asyik bermain. Kata Kerja Tak Transitif Berpelengkap 1. Kata kerja tak transitif ini boleh berdiri sendiri tanpa perlu disertai objek selepasnya. Ayat contoh : . 2. unsur keterangan tidak boleh terdiri daripada kata nama atau frasa nama. Kata kerja tak transitif terbahagi kepada : (i) Kata kerja tak transitif tanpa pelengkap (ii) Kata kerja tak transitif berpelengkap Kata Kerja Tak Transitif Tanpa Pelengkap 1. 3.

Contohnya : anda lihat. Kata kerja pasif yag disertai kata ganti diri kedua dikenali sebagai frasa kerja pasif diri kedua. menjadi dan ada) (ii) Pelengkap kata adjektif (iii) Pelengkap sendi nama (bermakna tempat) Kata Kerja Pasif 1. Unsur pelengkap terdiri daripada berikut : (i) Pelengkap kata nama (imbuhan ber-…kan. saya tanami. engkau musnahkan. kau permainkan dan sebagainya. di-…kan. Kata kerja pasif yang disertai awalan di -. kami perakui dan sebagainya. Kata kerja pasif ialah kata kerja yang terbentuk daripada perubahan ayat aktif kepada ayat pasif. diper-. Hanya kata kerja transitif sahaja yang boleh dipasifkan. diper-… . .4. di-…i. 3. awak tatapi. 2. 5. Contohnya : aku baca. Kata kerja pasif yang disetai kata ganti diri pertama dikenali sebagai frasa kerja pasif diri pertama. 4.

bertanak dan sebagainya. diadakan. terangkat dan sebagainya. (Kata keterangan : agak menerangkan kata objektif jauh. . 2. kemasukan.) (ii) Rumahnya agak jauh dari sini. Contohnya : dibaca.kan dan diper-…i dikenali sebagai kata kerja pasif diri ketiga. diperingati dan sebagainya. digemari. (Kata keterangan : Sudah menerangkan kata kerja membaca. bercukur. Berikut ialah contoh kata keterangan serta penggunaannya dalam ayat. Contoh-contoh kata keterangan adalah seperti berikut : (i) Saya sudah membaca buku itu.: berasal. diperalat.: terambil. Kata kerja pasif juga terdapat dalam bentuk-bentuk berikut : (i) Kata kerja pasif berimbuhan ber. ketinggalandan sebagainya.) 3. Kesalahan dan Pembetulan Kata Keterangan 1. dipersembahkan. Kata keterangan ialah kata yang menerangkan kata kerja dan kata adjektif. (ii) Kata kerja pasif berimbuhan ter. (iii) Kata kerja pasif yang berapitan ke-…an : kecurian. 6.

Kata Tugas Kata tugas ialah perkataan yang hadir dalam ayat. pemeri dan sebagainya. penguat. klausa atau frasa yang berperanan sebagai penghubung. penegas. penerang. pembantu. .

Kata hubung digunakan untuk menggabungkan dua atau lebih kata. klausa dan ayat.Kata Hubung 1. 2. . Kata hubung terbahagi kepada yang berikut : (i) Kata hubung gabungan (ii) Kata hubung pancangan (iii) Kata hubung berpasangan.frasa.

.

.

2. iaitu dengan nada meninggi atau menurun.Kata Seru 1. Kata seru digunakan untuk membentuk ayat seruan. 3. . terperanjat dan sebagainya. takut. hairan. Kata seru ialah kata yang digunakan untuk menyatakan perasaan seseorang seperti marah. sedih. Cara penggunaan kata seru disesuaikan dengan intonasi pengucapan.

Kata Tanya ialah kata yang digunakan dalam ayat tanya untuk menanyakan sesuatu. 2. Sekiranya kata Tanya dikedepankan.Kata Tanya 1. maka hendaklah disertai dengan partikel -kah .

3.Kata Perintah 1. Kata perintah digunakan untuk membentuk ayat perintah. larangan arahan. silaan atau permintaan. maksud dan ayat contoh adalah seperti berikut : . Contoh kata perintah. 2. Kata perintah ialah kata yang digunakan supaya seseorang mematuhi perintah.

Kata pangkal ayat ialah perkataan yang hadir pada permulaan ayat. 2. Kata pangkal ayat ini biasanya digunakan dalam bahasa Melayu lama. Kata perintah sila boleh digunakan dalam pelbagai situasi berbanding dengan kata perintah jemput yang hanya sesuai digunakan bagi situasi tertentu seperti masuk ke rumah dan makan. 5.4. Kata perintah usah mempunyai nada yang lebih lembut berbanding dengan kata perintah jangan. 6. Kata Pangkal Ayat 1. . Kata perintah tolonglebih sesuai digunakan dalam situasi yang umum manakala kata perintah harap lebih sesuai digunakan dalam situasi yang lebih sopan.

iaitu masa lampau. Contoh : . Kata bantu ialah kata yang berperanan untuk menimbulkan makna-makna tambah dari segi aspek waktu dan ragam. 3. (ii) Kata Bantu ragam Kata Bantu ragam ialah kata yang digunakan untuk menunjukkan perasaan yang berkaitan dengan perbuatan. Terdapat juga kata bantu aspek yang boleh hadir secara serentak. iaitu : (i) Kata bantu aspek Kata Bantu aspek digunakan untuk menunjukkan perbezaan masa. masa kini dan masa hadapan. Kata Bantu terbahagi kepada dua jenis.Kata Bantu 1. 2.

2. Kata penguat digunakan untuk menguatkan maksud sesuatu ayat. 2. Terdapat juga kata bantu ragam yang boleh hadir secara serentak dengan kata bantu aspek. . iaitu : (i) Penguat hadapan (ii) Penguat belakang (iii) Penguat bebas Kata Penegas 1. Kata penegas memberikan penekanan pada bahagian-bahagian tertentu dalam ayat. Terdapat tiga jenis kata penguat. Contoh : Kata Penguat 1. Kata penegas juga dikenali sebagai partikel.4.

Kata nafi bukan boleh menjadi unsur frasa nama dan frasa sendi nama. iaitu : (i) Penegas yang dicantumkan dengan perkataan. Kata Pemeri . Kata nafi ialah kata yang menafikan atau menidakkan sesuatu. 2.3. Kata nafi tidak ialah unsur nafi bagi frasa kerja dan frasa adjektif. (ii) Penegas yang berasingan. Kata Nafi 1. iaitu bukan dan tidak. Terdapat dua jenis kata penegas. 3.

.Terdapat dua jenis kata pemeri.betul. Kata Pembenar 1. iaitu ialah dan adalah. Kata arah menunjukkan hala dan jurusan. Kata Arah 1. iaitu ya.benar. 2. Kata pembenar ialah kata yang mengesahkan sesuatu pertanyaan yang dikemukakan. Dalam bahasa Melayu terdapat tiga kata pembenar. Kata arah merupakan kata yang hadir sebelum frasa nama dan biasanya sesudah kata sendi nama. 2. Kata pemeri tidak boleh hadir di hadapan frasa kerja atau kata kerja.

Bentuk kata majmuk terbahagi kepada dua. Ada juga kata majmuk yag terbentuk daripada dua patah kata yang berbeza tetapi maknanya sama atau hampir-hampir sama. seperti cantik jelita. Kata majmuk ialah kata yang terbentuk daripada dua atau lebih daripada dua patah kata dasar yang digabungkan menjadi suku kata baru yang padu atau sebati maknanya. 4. 2. 5. Contohnya: Cantik jelita bererti sangat cantik . Pembentukan kata majmuk daripada dua patah kata yang sama atau hampir sama maknanya untuk menyatakan makna kesangatan. 3.Kata Majmuk 1. Makna wang saku ialah wang yang dibawa untuk digunakan apabila diperlukan.hancur lebur bererti hancur sama sekali dan sunyi sepi bererti sangat sunyi. Kata paduan atau sebatian dikenali sebagai kata majmuk. Bentuk Kata Majmuk 1.hancur lebur dan sunyi sepi. Contohnya: Wang dan saku yang menjadi komponen kata majmuk wang saku mempunyai maknanya masing-masing. iaitu : . Setiap kata yang menjadi komponen kata majmuk mempunyai maknanya sendiri-sendiri.

3. (iii) Kata majmuk daripada golongan kata tertentu yang secara lazimnya dieja bercantum.iaitu: (i) Kata majmuk rangkai kata bebas. Kata majmuk yang dieja terpisah terbahagi kepada tiga.2.iaitu: (i) Kata majmuk yang sudah mantap penggunaanya. Kata majmuk yang dieja bercantum terbahagi kepada tiga. (ii) Kata majmuk yang dieja bercantum dengan partikel pun. .

(ii) Kata majmuk istilah khusus. Hanya perkataan hadapan yang boleh digandakan bagi kata majmuk.penggandaan dilakukan seluruhnya. Contohnya: 2. Contohnya: . Bagi kata majmuk kiasan. (ii) Kata majmuk kiasan. Penggandaan Kata Majmuk 1.

.Pengimbuhan Kata Majmuk Kata majmuk boleh menerima imbuhan seperti berikut: (i) Imbuhan awalan Contohnya: (ii) Imbuhan akhiran Contohnya (iii) Imbuhan apitan Ejaan kata majmuk dirapatkan apabila ada imbuhan di hadapan dan di belakang Contohnya Kesalahan dan Pembetulan Penanda Wacana 1.Penanda wacana juga dikenali sebagai perangkai kata. Penanda wacana ialah rangkai kata yang digunakan untuk menghasilkan karangan yang baik dan teratur.

4. (v) Untuk menimbulkan maksud dalam masa yang sama atau pada masa itu. 3.2. lengkap dan mempunyai peraliran idea. (iii) Untuk menimbulkan maksud sesuatu yang menunjukkan akibat atau kesimpulan. Penanda wacana digunakan antara satu ayat dengan satu ayat. isi dengan isi. (iv) Untuk menimbulkan maksud sesuatu yang berikutnya. Kesalahan dan Pembetulan . ayat itu akan menjadi lebih baik. Jenis-jenis penanda wacana adalah seperti berikut: (i) Untuk menimbulkan maksud yang menandakan pertentangan maklumat. idea dengan idea lain yang saling berkaitan dan juga apabila memulakan perenggan baru. (ii) Untuk menimbulkan maksud sesuatu yang kian bertambah. Apabila dua ayat digabungkan dengan penanda wacana yang sesuai.

Contohnya: . Imbuhan beR. Imbuhan awalan ialah imbuhan yang hadir di hadapan sesuatu kata dasar.Pengimbuhan 1. 2.satu daripada huruf r tersebut akan digugurkan.bercantum dengan kata dasar yang bermula dengan huruf r. Terdapat empat jenis imbuhan.boleh bercantum dengan sebarang kata dasar. Imbuhan beR. iaitu : (i) Awalan (ii) Akhiran (iii) Apitan (iv) Sisipan 4. terdapat juga imbuhan yang dipinjamkan daripada bahasa lain.terdiri daripada tiga bentuk. selain itu. Apabila imbuhan ber. bel-. Pengimbuhan akan menghasilkan kata terbitan. 2. Pengimbuhan ialah proses menerbitkan kata dengan mencantumkan imbuhan dengan kata dasar. 3. iaitu be-. 3. dan ber2. Imbuhan Awalan 1. Contoh imbuhan awalan adalah seperti berikut: Awalan beR1.

men-. mem-.4. . meng-.membawa beberapa fungsi atau maksud. Imbuhan awalan beR. iaitu me-. Awalan meN.hanya digunakan untuk kata ajar.Kata ajar apabila ditambah imbuhan beRmenjadi belajar dan bukannya berajar. Awalan meN1.terdiri daripada lima bentuk. 5. Imbuhan bel.

Imbuhan awalan meN. 2.dan menge.. .membawa beberapa fungsi atau maksud.

Contohnya: 3. Imbuhan awalan teR. . Contohnya: 2.bercantum dengan kata dasar yang bermula dengan huruf r.mempunyai beberapa fungsi atau maksud.bercantum dengan semua kata dasar. Sekiranya imbuhan teR.Awalan teR1. satu daripada huruf r tersebut akan digugurkan. Imbuhan teR.

Awalan peN- .

.

Awalan diApabila imbuhan di.akan membentuk kata nama apabila sesuatu kata dasar diimbuhkan dengannnya. imbuhan di.Awalan seImbuhan se.bercantum dengan semua kata dasar.dicantumkan dengan kata dasar yang membawa maksud perbuatan.tersebut akan dirapatkan dengan kata dasar. Contohnya: Awalan keAwalan ke. Contohnya: .

mahir atau mempunyai kebolehan istimewa dalam sesuatu lapangan atau pekerjaan. Akhiran -an Akhiran -an boleh bergabung dengan kata dasar.Tidak ada huruf yang akan berubah apabila bergabung dengan akhiran ini.Awalan juruJuru. dan -i. 2. -kan. Imbuhan akhiran ialah imbuhan yang hadir di akhir kata dasar. Imbuhan akhiran terdiri daripada -an. Imbuhan Akhiran 1. Contohnya: .bermaksud orang yang ahli.

Akhiran -kan Akhiran -kan boleh bergabung dengan kata dasar. Contohnya: .Biasanya gabungan akhiran ini membawa maksud perbuatan.Biasanya gabungan akhiran ini membawa maksud perbuatan. Contohnya: Akhiran -i Akhiran -i boleh bergabung dengan kata dasar.

.-kan bergabung dengan semua kata dasar....-an bergabung dengan kata dasar yang bermula dengan huruf r.-kan bergabung dengan kata dasar yang bermula dengan huruf r....Sekiranya apitan ber.. Contohnya: . Imbuhan apitan ialah imbuhan yang hadir serentak di hadapan dan di akhir kata dasar..-an bergabung dengan semua kata dasar. Imbuhan apitan terdiri daripada yang berikut: Apitan ber..... satu daripada huruf r tersebut akan digugurkan.-an Apitan ber..satu daripada huruf r tesebut akan digugurkan.. Contohnya: Apitan ber.Sekiranya ber. 2.Imbuhan Apitan 1...-kan Apitan ber..

-kan. men-. ........ mem-.....-kan....-kan terdiri daripada me-.-i....Kesemuanya membawa maksud perbuatan.-i terdiri daripada me-.-kan dan menge-.-i Apitan meN-..-kan. meng-.-i...-i dan menge-. meng-.. men-.-i...-kan Apitan meN-.-i.-kan. Apitan meN-.... mem-.....Apitan meN-...

Apitan ke-. Contohnya: ..-an Apitan ke-.....-an bergabung dengan kata dasar tertentu tanpa melibatkan sebarang perubahan huruf.

.... apitan ini membawa maksud mengerjakan sesuatu atau tempat. pen-...-an bergabung dengan semua kata dasar.-an. peng-..-an membawa makna tempat. Contohnya: 3....... Contohnya: Apitan per-.Apabila apitan ini bergabung dengan kata dasar yang bermula dengan huruf r. satu daripada huruf r tersebut akan digugurkan.....pem-.-an..Apitan peN-.-an...-an.-an membawa maksud mengerjakan sesuatu.-an Apitan per-.. Apitan peN-...-an 1.. Terdapat juga apitan peN-. 2.-an terdiri daripada pe-. Apitan peN-.Biasanya.an dan penge-. Contohnya: .

. .-i merupakan kata kerja transitif pasif daripada kata yang berapitan meN-.. Imbuhan sisipan ialah imbuhan yang disisipkan di tengah kata dasar. Apitan di-.jarang digunakan sekarang...Namun terdapat beberapa perkataan yang menggunakan imbuhan ini. Contohnya: Sisipan -erSisipan -er. 2..jarang digunakan sekarang..-kan dan di-.....-i dapat menyatakan fungsi atau maksud yang berikut: Imbuhan Sisipan 1..-kan dan meN-.Apitan di-...... Kata yang berapitan di-.Namun terdapat beberapa perkataan yang menggunakan imbuhan ini.-kan dan di-..-i 1.-i. Antara imbuhan sisipan ialah Sisipan -elSisipan -el.. 2.-kan dan di-.

Imbuhan pinjaman terbahagi kepada imbuhan awalan dan imbuhan akhiran.juga jarang digunakan sekarang. Contohnya: Imbuhan Pinjaman 1.Namun terdapat beberapa perkataan yang menggunakan imbuhan ini. Kebanyakan imbuhan tersebut berasal daripada bahasa Sanskrit.turut jarang digunakan sekarang. Imbuhan pinjaman ialah imbuhan asing yang diterima sebagai imbuhan baru dalam bahasa Melayu. Imbuhan ini berfungsi sebagai imbuhan kata nama. 3.Contohnya: Sisipan -emSisipan -em. Contohnya: Sisipan -inSisipan -in. 2. 4. . Arab dan Inggeris.Namun terdapat beberapa perkataan yang menggunakan imbuhan ini.

Imbuhan Awalan 1. Maha. atau benci terhadap sesuatu. 4. tertinggi dan teragung. Tata-bermaksud peraturan atau susunan. Dwi-bermaksud dua. Pra-bermaksud sebelum atau syarat kepada sesuatu. . 2. mencegah. 3. Anti-bermaksud menentang. 5.bermaksud paling atau tahap besar.

Imbuhan Akhiran 1. . Imbuhan -wi/-i mencirikan sifat yang terkandung dalam kata dasar.6. 3. Imbuhan -man/-wanbermaksud pemilik atau pelaku sesuatu atau pekerjaan yang berhubung dengan lelaki. Imbuhan -wati/-ita bermaksud sesuatu pemilik atau pelaku sesuatu atau pekerjaan yang berhubung dengan wanita. 2. Pro-bermaksud menyokong atau berpihak kepada sesuatu.

.dekak-dekak. jemput-jemput. lelangit.berangan-angan.Antara aspek makna penggandaan adalah seperti yang berikut: (i) Tunggal-anting-anting. besar-besaran. elok-elok. (ii) Jamak. Imbuhan -iah bermaksud bersifat atau mempunyai sifat.berkokok-kokok. Kata dasar yang digandakan boleh menghasilkan pelbagai kelas kata seperti yang berikut: (i) Kata nama.bayang-bayang. batu-batan.berbuah-buah. (vii) Nama haiwan-jejentik.sayur-mayur. Kesalahan dan Pembetulan Penggandaan 1.kurus-kurus. kusut-masai. Kata ganda juga membawa beberapa maksud. layang-layang. tercungap-cungap. (x) Bersungguh-sungguh-cepat-cepat. (iii) Pelbagai. warna-warni.Kata ganda ialah proses mengulangi sesuatu perkataan sama ada secara seluruh atau bahagian-bahagian tertentu dengan imbuhan atau tanpa imbuhan. (ii) Kata kerja. 2.main-main. kura-kura dan sebagaiya. calar-balar. (vi) Sangat.hingar-bingar. kenang-kenangan. rempah-ratus. kunang-kunang.sesiku.berpeluh-peluh. 3. kejar-mengejar dan sebagainya. gula-gula.4. (viii) Kesamaan/keserupaan. (iii) Kata adjektif. hiruk-pikuk dan sebagainya. (iv) Berulang-ulang. (v) Saling-tembak-menembak. ziarah-menziarahi. mendayu-dayu. ejek-mengejek. rama-rama. (ix) Berpanjangan. berlari-lari. mundar-mandir. kehitam-hitaman.

Penggandaan penuh boleh wujud dalam keadaan berikut: (i) Seluruh kata dasar-meja-meja. 2.soalan-soalan. main-main. 3.bungkusan-bungkusan. 4. segar-bugar. . (iii) Berimbuhan-biji-bijian.duduk-duduk. anak-anak. (iv) Kata majmuk. Terdapat empat jenis kata ganda iaitu: (i) Kata ganda penuh/separuh (ii) Kata ganda separa (iii) Kata ganda berirama/berentak (iv) Kata ganda berimbuhan. (ii) Seluruh kata terbitan. merah-merah.(xi)Tidak bersungguh-sungguh.bayang-bayangan. guru-guru besar. obor-obor. Berikut ialah senarai kata ganda untuk rujukan. Penggandaan penuh bermaksud seluruh perkataan itu diulang tanpa mengalami perubahan bunyi atau bentuk sama ada berimbuhan atau tidak. Kata Ganda Penuh 1.rumah-rumah teres. (xii) Keadaan/sifat-gelap-gelita. jarang-jarang.

Kata Ganda Separa 1. Kata ganda separa bermaksud menggandakan sebahagian daripada kata dasar. 2. Kata dasar boleh terdiri daripada kata tunggal atau kata terbitan. 3. Penggandaan separa boleh berlaku di hadapan atau di belakang kata dasar 4. Kata ganda separa boleh dikategorikan mengikut maksud seperti berikut: (i) Kata ganda separa yang melibatkan suku kata pertama dalam kata dasar. Contohnya: lelangit, sesiku, kekisi-bermaksud kata nama. (ii) Kata ganda separa yang wujud di belakang dan hadapan kata dasar. Contohnya: bermain-main, membelek-belek, kejar-mengejar, bantu-membantu-bermaksud kata kerja. (iii) Kata ganda separa yang sebahagian daripada kata dasarnya diulang. Contohnya: besar-besaran,kecil-kecilan-bermaksud kata adjektif. Kata ganda separa suku kata pertama dalam kata dasar.

Kata ganda separa di belakang dan hadapan kata dasar.

Kata ganda separa sebahagian daripada kata dasar yang diulang.

Kata Ganda Berima / Berentak 1. Kata ganda berima atau berentak bermaksud perkataan yang digandakan akan mengalami perubahan bunyi. 2. Kata ganda berima terbahagi kepada tiga kategori, iaitu: (i) Vokal serupa konsonan berbeza. Contohnya: Sayur-mayur,kuih-muih,lauk-pauk (ii) Vokal berbeza konsonan berbeza. Contohnya: gunung-ganang, suku-sakat, kayu-kayan (iii) Bebas Contohnya: saudara-mara, ulang alik, rempah ratus 3. Berikut ialah senarai kata ganda berima

Kata Ganda Berimbuhan 1. Kata ganda berimbuhan ialah kata ganda yang diberi imbuhan. 2. Imbuhan pada kata ganda boleh terletak: (i) di awal (ii) di akhir (iii) di awal dan di akhir sebagai apitan (iv) di tengah sebagai sisipan 3. Kata ganda berimbuhan boleh terdiri daripada kata nama, kata adjektif, kata kerja dan kata keterangan. Awalan

Contohnya: .Akhiran Apitan Sisipan Kesalahan dan Pembetulan Pembinaan Ayat Ayat yang lengkap dan sempurna mestilah terdiri daripada subjek dan predikat.

Contohnya: 3. Ayat penyata ialah ayat yang menyatakan atau menerangkan sesuatu cerita. Contohnya: . Ayat tanya ialah ayat yang digunakan untuk menanyakan sesuatu perkara. binatang dan sebagainya. tempat. benda.Ragam Ayat 1. Ayat perintah ialah ayat yang menyuruh. melarang. benda. iaitu: (i) ayat penyata (ii) ayat tanya (iii) ayat perintah (iv) ayat seruan 2. iaitu: (i)Ayat tanya tanpa kata tanya Contohnya: (a) Mereka akan ke Kota Kinabalu? (b) Adik kamu sakit? (c)Kamaruddinkah yang masih tidur? (d)Azmikah yang masih belum pulang? (ii)Ayat tanya dengan kata tanya Contohnya: (a) Nama kamu siapa? (b) Dia sampai bila? (c) Apakah benda itu? (d) Di manakah Iskandar tinggal? 4. kejadian dan sebagainya. Terdapat empat jenis ragam ayat dalam bahasa Melayu. manusia. Ayat tanya boleh dibahagikan kepada dua jenis. mempersilakan atau meminta seseorang melakukan sesuatu.

baginda dan sebagainya.dan didahului kata ganti diri kedua seperti awak. (b) berawalan di. Ayat seruan diakhiri dengan tanda seru (!) Contohnya: Ayat Aktif dan Ayat Pasif Ayat Aktif Ayat aktif ialah ayat yang mengutamakan subjek dan mempunyai kata kerja berimbuhan awalan meN. kami. Ayat seruan diucapkan untuk melahirkan perasaan seperti takut. (e) Nasimah menyanyikan sebuah lagu irama asli. 2. (c) Syakilah mengambil kaset di dalam bilik. Ayat pasif ialah ayat yang kata kerjanya: (a) tidak berawalan men.5. Ayat Pasif 1.didahului kata ganti diri pertama dan kata ganti diri kedua. Ayat pasif terdiri daripada: (a) ayat pasif diri pertama.dan didahului kata ganti diri pertama seperti aku. iaitu ayat yang kata kerjanya tidak berawalan men. meng. men-.dan mengeContohnya: (a) Puan Fateha membawa sepiring kuih. kamu. mem-. (b) ayat pasif diri kedua. Kedua-dua ayat aktif dan pasif membawa maksud yang sama walaupun bentuknya berbeza Berikut ialah contoh ayat aktif dan ayat pasif diri pertama: .dan diikuti kata sendi oleh serta kata ganti diri ketiga. beliau. marah. (b) Encik Yasin membeli sepasang kasut untuk anaknya. kita. iaitu ayat yang kata kerjanya tidak berawalan men. engkau dan sebagainya.diikuti kata sendi oleh serta kata ganti diri ketiga seperti ia.anda.iaitu me-. saya dan sebagainya. dia. hairan dan sebagainya. (c) ayat pasif diri ketiga iaitu ayat yang kata kerjanya berawalan di. (d) Syafril sedang memancing ikan.

Jika tidak berhati-hati. 3. mengapa. 4. siapa.Berikut ialah contoh ayat aktif dan ayat pasif kedua: Yang berikut ialah contoh ayat aktif dan ayat pasif diri ketiga: Membina Soalan dan Membina Jawapan 1. Membina soalan dan membentuk jawapan memerlukan penelitian. dan berapaboleh dijadikan panduan atau pedoman untuk menentukan dasar pernyataan itu sama ada berbentuk soalan atau jawapan.murid-murid perlu faham dengan jelas setiap maksud kata tanya di atas. 2. kenapa. bagaimana.tujuan asalnya mungkin akan terpesong. Kata tanya seperti apa. . bila. Panduan tentang membina soalan dan jawapan adalah seperti berikut: Mengapa/Kenapa. mana. Selain itu.

Apa Bila Mana Berapa Bagaimana Bentuk-bentuk lain .

. Perhatikan beberapa contoh cakap ajuk dan cakap pindah di bawah.") mesti digunakan. Antaranya ialah perubahan kata ganti nama dan masa. 2. 4. Cakap ajuk ialah percakapan seseorang yang ditulis secara bulat-bulat tanpa mengubah maksudnya.Menentukan Maksud Ayat (Cakap Ajuk dan Cakap Pindah) 1.Apabila menulis cakap ajuk. tanda (". 3. Cakap pindah ialah percakapan seseorang yang ditulis semula tanpa mengubah maksudnya dengan gaya bahasa sendiri. beberapa perkara perlu diubah dan diberikan perhatian.. . Apabila menukarkan cakap ajuk kepada cakap pindah..

Kesalahan dan Pembetulan Kesalahan Umum Tatabahasa A. guru. pegawai atau orang tua-tua dn bukan kanak-kanak. Kata Ganti Diri 1. Kata ganti diri tidak boleh digunakan untuk benda atau binatang. Kata beliau boleh digunakan hanya untuk orang yang dihormati seperti ibu bapa. 3. . Kata ganti diri ialah kata yang digunakan untuk mengganti kata nama orang. 2.

Kata bilangan tentu seperti satu. B. Kata bilangan tak tentu setengah-setengah. tiga dan seterusnya tidak boleh didekatkan sekaligus dengan kata bilangan pecahan. semua dan sebagainya. 4. Kata bilangan tak tentu para pula tidak boleh diulang menjadi para-para. Semua kata ganti tidak boleh digandakan atau diulang menjadi awak-awak. . Kata ganti ia dan -nya tidak boleh digabungkan menjadi ianya. 3. dia-dia. Contoh Kesalahan dari Segi Kata Ganti Bilangan. dan seterusnya atau berapa.dan sebagainya. kata bilangan pisahan tiaptiap dan kata bilangan himpunan kedua-dua dan sebagainya tidak boleh disingkatkan sewenang-wenangnya. dua. Kata Bilangan 1. 5. baginda dan patik digunakan hanya dalam hubungan dengan kerabat diraja sahaja. Contoh Kesalahan dari Segi Kata Ganti Diri. misalnya satu.4. dua. Kata bilangan ialah kata yang pada umumnya digunakan untuk menghitung benda. 2. 6. mereka-mereka. Kata ganti diri seperti beta.

sebahagian. Penjodoh Bilangan 1. 2. Penggunaan kata sendi yang salah harus dielakkan juga. Sebagai kata yang merangkaikan frasa nama dengan kata adjektif dan kerja tak transitif. seluruh. penjodoh bilangan tidak perlu digunakan bersamasama dengan kata bilangan seperti para. . 3. Kata sendi ialah kata yang digunakan bersama-sama dengan frasa nama untuk menghubungkan frasa nama itu dengan kata-kata lain dalam ayat. semua. kata sendi tidak boleh dilenyapkan. segala. 2. Contoh Kesalahan dari Segi Kata Penjodoh Bilangan. setengah-setengah dan sebilangan. Walau bagaimanapun. sekalian. Contoh Kesalahan dari Segi Kata Sendi. D. Kata Sendi 1.C. Penjodoh bilangan digunakan bersama-sama dengan kata bilangan.

Kata kerja tak transitif ialah kata kerja yang dapat berdiri sendiri dengan makna yang penuh. Kata Kerja Tak Transitif 1. F. Kata kerja transitif ialah kata kerja yang mesti disertai objek untuk menjadi frasa kerja yang dapat bertugas sebagai predikat dalam ayat.atau men. 2.E..kan. Kecuali kata makan dan minum serta kata-kata yang berapitan ber. Contoh Kesalahan dari Segi Kata Kerja Tak Transitif. Kata Kerja Transitif 1. tidak boleh ditiadakan awalannya.. Objeknya mestilah frasa nama. 3. Kata kerja tak transitif yang berawalan ber. 2.atau ter-. semua kata kerja transitif dalam ayat aktif tidak boleh tidak berawalan .

2.. Kata tanya siapa pula boleh digunakan hanya untuk menanyakan nama manusia.men-. Kata Hubung 1. 3. Kata tanya digunakan untuk membentuk ayat-ayat tanya. Kesalahan umum dalam penggunaan kata tanya sering berlaku pada kata apa dan siapa. Elakkan penggunaan kata hubung yang salah seperti di bawah: Contoh Kesalahan dari Segi Kata Hubung. Kata Tanya 1. Contoh Kesalahan dari Segi Kata Kerja Transitif. 2. Kata tanya apa boleh digunakan hanya untuk menanyakan nama benda atau binatang sahaja.. G. 4. H.i berbagai-bagai maknanya dan mesti digunakan dengan berhati-hati.kan dan men.. Kesalahan umum dalam penggunaan kata hubung biasanya berlaku sebagai akibat tidak memahami cara menggunakan kata hubung itu dengan tepat dalam ayat. . Kata kerja transitif yang berapitan men. 4. Contoh Kesalahan dari Segi Kata Tanya..

Yang berikut adalah senarai beberapa patah kata yang sering digunakan dengan salah faham dalam ayat. ada beberapa kata yang seakan-akan sama ejaannya tetapi berlainan maknanya. 3. Dalam bahasa Melayu. 2.I. Oleh sebab di kalangan masyarakat ada orang yang gemar mengagak-agak ketika menggunakan sesuatu kata tanpa merujuk kepada kamus. . maka berlakulah kesalahan ini. Penggunaan Kata Yang Tidak Tepat 1.

.

.

.

.

.

.

Bentuk Jamak 1. kotakkotak dan sebagainya. Contoh Kesalahan dari Segi Bentuk Jamak.J. 3. cantik-cantik. (c) pengulangan kata adjektif seperti bijak-bijak. maka kata nama tidak perlu diulang. Sesuatu kata yang sudah membawa makna jamak tidak pelu diulang. para guru. . Bentuk jamak dapat dinyatakan melalui: (a) pengulangan kata nama seperti buku-buku. semua rumah dan sebagainya. (b) penggunaan kata bilangan yang membawa maksud jamak seperti tiga biji guli. Oleh sebab kata adjektif yang diulang sudah membawa makna jamak. 2. gambar-gambar. Kata nama yang menyertai kata bilangan tidak perlu diulang. garanggarang dan sebagainya. (d) penggunaan kata yang mendukung makna jamak seperti rakyat. 4.

Hukum DM 1. 2. 4. Contoh Kesalahan dari Segi Hukum DM. Apabila kata adjektif yang berawalan ter.digunakan sebagai penerang. Kesalahan timbul apabila Hukum DM dilanggar sewenang-wenangnya.K. L. Frasa adjektif perlu diikuti oleh frasa sendi apabila diperluas. . Kata penguat tidak boleh diletakkan di depan dan di belakang kata adjektif sekaligus. 5. Frasa Adjektif 1. 3. 2. 3. Frasa adjektif sebagai predikat ayat boleh disertai kata penguat. Contoh Kesalahan dari Segi Frasa Adjektif. D bererti unsur yang diterangkan manakala M bererti unsur yang menerangkan. kata penguat tidak diperlukan. Hukum DM ialah hukum tentang penyusunan kata-kata untuk membentuk frasa nama dalam ayat. Kata adjektif dapat menjadi frasa adjektif apabila bertugas sebagai predikat dalam ayat.

kan tidak boleh disertai kata sendi kerana akhiran -kan pada apitan ber... 2. 3. N.kan itu berasal daripada kata sendi akan yang dapat mewakili kata sendi dengan atau pada atau tentang.Frasa kerja transitif ialah frasa kerja yang terdiri daripada kata kerja transitif serta frasa nama sebagai objek kepada kata kerja transitif itu. Frasa Kerja Tak Transitif 1. .M.. Frasa Kerja Transitif 1.. Kata kerja tak transitif yang berapitan ber. Contoh Kesalahan dari Segi Frasa Kerja Tak Transitif. Frasa kerja tak transitif ialah kata kerja yang dapat bertugas sebagai predikat ayat tanpa objek atau sekumpulan kata yang mempunyai kata kerja tak transitif sebagai kata kerja utamanya. Frasa kerja tak transitif pelu diikuti frasa sendi apabila diperluas.

Ayat terdiri daripada subjek dan predikat 2. P. Oleh sebab itu. Ayat Tergantung 1. Frasa Kerja Pasif 1. Di antara kata-kata transitif dengan frasa nama sebagai objek itu. Bentuk frasa kerja pasif diri pertama dan frasa kerja pasif diri kedua tidak boleh disamakan. Bentuk frasa kerja pasif diri pertama dan frasa kerja pasif diri kedua disebut bentuk terikat 2. O.2. letak subjek di depan dan letak predikat di belakang. . Contoh Kesalahan dari Segi Frasa Kerja Transitif. 4. kata-kata lain tidak boleh disisipkan di antara kata ganti diri dengan kata kerja pasif itu. 3. Dalam susunan biasa. Bentuk frasa kerja pasif diri ketiga pula tidak boleh disamakan dengan bentuk frasa kerja pasif diri pertama dan frasa kerja pasif diri kedua. katakata lain tidak boleh disisipkan. Contoh Kesalahan dari Segi Frasa Kerja Pasif.

Bentuk ujaran yang tidak ada subjeknya dan atau tidak ada predikatnya bukan ayat. Contohnya: (a) Tumbangkah pokok itu? (Tumbangkah ialah predikat dan pokok itu ialah subjek) (b) Datang ke sinikah dia? (Datang ke sinikah ialah predikat dan dia ialah subjek) 4. Sinonim ialah perkataan seerti iaitu maknanya sama atau hampir sama . Dalam susunan ayat songsang.(Pokok itu ialah subjek dan tumbang ialah predikat) (b) Dia datang ke sini. Sinonim/Antonim Sinonim 1. letak subjek di belakang dan letak predikat di depan.Contohnya: (a) Pokok itu tumbang.(Dia ialah subjek dan datang ke sini ialah predikat) 3.

mencuaikan adu beradu = berlaga. mempersilakan. pesan. maut akal = fikiran. kurnia. memikirkan angkara = kebengisan. ingat-ingat. kekejaman. sombong aniaya menganiaya = menindas. bersabung. tenteram amanat = perintah. bertukar. luhur. kezaliman angkuh = bongkak. hemat. wasiat ancam mengancam = mengugut. sentosa. membahayakan aneh = ajaib. rapat alam = dunia mengalami = merasai. ganjil. jurusan. mulia. helah. membiarkan. tidur(digunakan untuk raja-raja) agung = besar. elok. menempuh alih beralih = berganti. berubah alu = antan aman = damai. cerdik. congkak. Aa abai mengabaikan = melalaikan. pemberian apit mengapit = menghimpit. taufan bagus = baik. panas bahas berbahas = berdebat. menjemput. tertinggi aib = malu ajaib = aneh. tahu awas = hati-hati. kebuasan. ikhtiar akrab = ikrab. bijaksana. pelik ajak mengajak = mempelawa. tujuan aral = halangan. pandai. menyiksa anugerah = ganjaran.dengan perkataan asal dan boleh ditukar ganti dalam ayat yang sama. waspada Bb badai = ribut. perbezaan maksudnya dapat dilihat berdasarkan konteks ayat yang diberi.berhujah . rintangan arif = berilmu. berpindah. bertanding. pelik anggap menganggap = berpendapat. Bagi kata sinonim yang maksudnya hampir sama. menjepit arah = hala. mengundang ajal = kematian. karib. ganjil. indah bahang berbahang = hangat. 2.

berlumpur. bergaul cantum bercantum = berhubung. pandai. menangkap berkat = rahmat biaya = belanja. terhalang basah = berair. tiris Cc cadang mencadangkan = mengemukakan. ragu-ragu. berunding bimbang = cemas. usia sebaya = seumur becak = berair.kelam. mengasuhi bocor = berlubang. tergendala. menegah. terganggu. bersambung. menyarankan cambah bercambah = bertunas. mengasah. memusnahkan. lecak bencana = kecelakaan. meratakan campur bercampur = berbaur. tahan cekap = mahir. sanggup . membinasakan. berkhidmat balam berbalam = kabur. menghadkan cegah mencegah = melarang. bertaut catu mencatu = mengawal. menyanggah bantut terbantut = terencat. menyekat cekal = tabah. lecah. menghalang. kuyup. bercakap. mengusulkan. teratur berkas memberkas = menahan. menahan. tumbuh canai mencanai = melicinkan. khuatir. khidmat berbakti = berjasa. ongkos bicara berbicara = berbahasa. terhenti bentak membentak = menengking. samar bangkang membangkang = membantah. mampu. lokek bakti = jasa. malapetaka bengkalai terbengkalai = gagal. memandu. risau bimbing membimbing = melatih. selesai. kecekapan bakhil = kedekut. memimpin.bahkan = malahan bakat = kebolehan. lembap basmi membasmi = membanteras. mengherdik beres = rapi. berkata. menentang. menghapuskan batal = mansuh baya = umur.

seksaan desak mendesak = memaksa. merapatkan. sudut cipta menciptakan = membuat. bijak. mesra. tawar dorong mendorong = memberangsangkan. menyorong duga menduga = meneka. mengubah. coreng. lampau. mampu. berlalu. kencang. lunak erat = karib. sanggup mendapat = memperoleh darjat = pangkat. sepadan. baik. menyuntik Dd dacing = neraca. menjadikan. pantas. meneguhkan . tanda cocok = akur. segera cerdik = berakal. kesusahan.nyanyian derita penderitaan = kesakitan. menghasilkan. cepat. mengorek. silam daif = hina. coret cungkil mencungkil = mengeluarkan. sepakat. menolak. sesuai.kekuatan. mempengaruhi. menguji.ikhtiar. menuduh. menggesa didik mendidik = mengajar. sama. setuju conteng = calit. giat. kemampuan. mengasuh. kuat. pandai.celana = seluar cemburu = curiga cepat = deras.kesengsaraan. muslihat denda mendenda = menghukum dendang = lagu. reda. penimbang dahulu = awal. helah dapat = berupaya.jalan. lekas. mengagak. mendesak. menuntut dalih = alasan. bertenaga. cantik empuk = lembut. meramalkan Ee edar beredar = berkisar. tangkas ceruk = penjuru. laju. teguh mengeratkan = menguatkan. menggalakkkan. mewujudkan ciri = sifat. taraf daya = akal. pintar cergas = aktif. lemah dakwa mendakwa = mengaku. menggali. berpindah elak mengelak = menghindar elok = bagus. melatih dingin = sejuk. rapat.mengadakan.

tergopoh-gopoh giat = aktif. hampa ganding berganding = berdampingan. perkara fikir memikirkan = mempertimbangkan. rajin. menggentar. rintangan gerangan = agaknya. manfaat. bersatu gagah = berani. mengusik ganti berganti = bertukar. selesai habuan = bahagian.Ff faedah = guna. menyusun Hh habis = berakhir. rezeki hadam = cerna.cergas. menggigil gempar = bising. mengatur. merenungkan Gg gabung = ikat. berhampiran ganggu mengganggu = mengacau. kecewa. ngeri. mengenang. menentang terhadap = akan. bersemangat. tamat. lengkap. takut gesa menggesa = mendesak tergesa-gesa = terburu-buru. tekun gubah menggubah = mengarang. laba. tergegas-gegas. menghala menghadapi = melawan. hiruk-pikuk. berkas bergabung = berikat. kuat. bergoncang gegas bergegas = terburu-buru. tanda geletar menggeletar = gementar. kepada. perihal. berubah gebar = selimut gegar bergegar = bergetar. setiap gendala = aral. tegap gagal = kandas. untung faham = tahu. hancur hadap menghadap = mengarah. tergesa-gesa. mengingatkan. mengerti memahami = memaklumi.berdekatan. mengetahui fasal = hal. penuh segenap = seluruh. tentang hadir = ada . terkejar-kejar gejala = alamat. barangkali gerun = gamang. tangkas. halangan. riuh-rendah genap = cukup. hak.

tipu daya hentak menghentak = memijak. berhasrat harmoni = rukun. melontarkan hurai menghuraikan = memaparkan. kenyataan hal = kejadian. mengutus hapus = lenyap. pengajaran. usaha . muslihat. menghisap. kehendak. kisah. mengira humban menghumbankan = melemparkan. perbandingan. tercengang hajat = kehendak. perkara hala = arah halau menghalau = mengusir hambat menghambat = memburu. bertengger hirup menghirup = meneguk. menahan. peristiwa. keperluan. bersolek hidang hidangan = sajian menghidangkan = menyajikan. tulus ikhtiar = daya upaya. menikam. keinginan. menyediakan hikayat = cerita. sesuai. takjub. tenteram harum = wangi harung mengharung = menempuh. sebagai. dalih. menyedut hitung menghitung = membilang. menginjak. selaras. berombak-ombak. riwayat hinggap = bertenggek.menghadiri = mengikuti. menyeret helah = akal. musnah harap mengharap = berhajat. mengheret. menghadapi hasrat = harapan. menyertai hairan = pelik. menerangkan. teladan ikal = berkelok-kelok. niat. nyawa hela menghela menarik. maksud. menghalang hampa = kecewa. kiasan. keinginan hayat = kehidupan. menekan. menusuk. kosong hangus = rentung hantar menghantar = mengirim. seumpama. tujuan hakikat = kebenaran. mengejar. merodok hias berhias = berdandan. keriting iklhlas = jujur. mencucuk. menjelaskan hutan = rimba Ii ibarat = cerita. menghenyak. hilang.

berwaspada menjaga = memelihara. pengetahuan imbas = kilas. jarang = bersela.matai. menyangkal intip mengintip = memata.ikrar = janji. muak . molek. menjabat jaya = kemenangan berjaya = berhasil. meniru. lintas seimbas = sebentar. bertempo isi = intisari. sekilas. pusat ingkar = mungkir mengingkari = memungkiri. merebakkan. selintas indah = cantik. pati istiadat = adat. renggang jati sejati = asli. mengiring. menafikan. menguasai jajar = banjar. mengarang. kesan jejas menjejaskan = melukakan. kemenangan jejak = bekas. muatan. merebak kejangkitan = ketularan menjangkiti = menulari menjangkitkan = menularkan. tempo berirama = berentak. menang kejayaan = kemajuan. menyuluh irama = rentak. permai induk = ibu. berkaitan menjalin = menganyam. kandungan. pekerjaan menjawat = memegang. deret jalin berjalin = beranyam.menyusun jangkit berjangkit = menular. mengintai. menyahut jawat jawatan = pengkat. pengakuan. menganut. memperkenankan Jj jaga = bangun berjaga = berkawal berjaga-jaga = berhati-hati. tulen jawab = sahut berjawab = berbalas menjawab = membalas.mengasuh. mengamat-amati. sebenarnya. sekelip. sekejap. mengawasi menjagakan = mengejutkan. bersama-sama mengikut = mematuhi. mengatur. seketika. mengeratkan. menggerakkan jajah menjajah = menaklukkan. resam. mengawal. baris. upacara izin = kebenaran mengizinkan = membenarkan. merosakkan jelak = bosan. sumpah ikut = turut. jemu. menurut ilmu = kepandaian.

semula mengembalikan = memulangkan. jenis keliru = khilaf. heboh. mencela. mengangkat. bergaduh. ketika. sesat. remuk kecam mengecam = membidas. takjub. manis. sepadan. menggalas karut = bohong. mengajak. undangan menjemput = mencekut. kuasa. berpatutan. samar kadar = keupayaan. tercengang kala = masa. suka . hampa kecoh = bising. bertengkar kelas = darjah. menyambut jenazah = mayat jerat = jebak. cocok. pulang. berkumpul kandar mengandar = memikul. meninggi. menyanjung jumpa berjumpa = bersua. menghormati. menjatuhkan. sudi. mengalami perjumpaan = pertemuan jurang = lembah. kucar-kacir kecewa=gagal. pudar. lurah Kk kabul = diluluskan. tingkatan. memulihkan kena = berpadanan. tewas kekal = abadi kelahi berkelahi = berbalah. disetuju. sesuai kenan berkenan = gemar.mengundang. molek jemput jemputan = ajakan. menyesatkan kembali = balik. kumpulan. mengkritik kecamuk berkecamuk = kelam-kabut. waktu berkala-kala = sekali-sekala. lawa. dusta kawan = kelompok. peraturan kagum = hairan. pangkat. silap mengelirukan = membingungkan. salah. kudrat. sahabat. riuh-rendah kecundang = kalah. nisbah kaedah = cara. prinsip. lagi. hukum. diperkenankan. menyesatkan judul = tajuk julang menjulang = membumbung. rakan.jelita = cantik. bertemu menjumpai = mendapati. tercapai kabur = kelam.terkadang-kadang kampung = desa berkampung = berhimpun. perangkap jerumus menjerumuskan = mencelakakan. teman kecai berkecai = hancur. menemui.

selesai. terbayar lanjut = lama. rumit Ll laba = faedah. guna. sedap lazim = biasa. mengadukan lapuk = reput. letih.kacau. mengizinkan. usang lawat melawat = berkunjung. panjang lantang = jelas. mentadbirkan kental = pekat kerenah = kemahuan. jejak. penat lempar melempar = melontar. lenyap terlipur = terhibur loghat = dialek lompat = loncat. sunyi lengkap = cukup lengkok = belok. susut . tampak khazanah = perbendaharaan kikis mengikis = menghapuskan. membaling lengang = sepi. meletus lelah = asam. terang. tanda ketara = kelihatan. keji kuno = lama. pasung mengongkong = memasung. pantas. kelok. tangkas lipur = hapus. ragam kesan = akibat. keluk. lesu. penat likat = pekat liku = kelok. kuat lapor melaporkan = memberitahukan. merempuh landas = alas. berziarah lazat = enak. menghilangkan. lengkung lerai = gugur. tua kurnia = anugerah kusut = bersimpul-simpul. lonjak longgok = timbun. litak. selekoh lincah = cergas. lapik langsai = lunas.memperkenankan = membenarkan. mengekang. meluputkan kongkong = belenggu. menyetujui kendali mengendalikan = memimpin. keuntungan lancar = cepat. tompok luak = kurang. selalu ledak meledak = meletup. membelenggu kotor = cemar. fasih landa melanda = melanggar. mengurus. luruh letih = lenguh.

nazar nilai = mutu. kemalangan. untung nasihat = ajaran. mengosongkan lucut = lepas.keinginan makam = kubur makbul = kabul. taraf . sulit Nn nafi menafikan = mengingkari. pengetahuan malap = muram. tetap munasabah = berpatutan. terbelakang. loya. suram mercu = menara. perlu musykil = kecewa. gusar. meradang maruah = kehormatan maut = kematian medan = gelanggang. takut niat = hajat. meradang musafir = pelancong.luang= kelapangan meluangkan = melapangkan. pelajaran. sukar. redup. setuju muak = bosan. tergelincir mempelai = pengantin mendap = mendak mendung = muram. pengembara muslihat = helah. sengsara meleset = jatuh. kesialan. tanggal lut= mempan. petunjuk. marah. diperkenankan maklumat = keterangan. rosak mustahak = penting. tipu daya musnah = binasa. suram mangkat= meninggal dunia marah = berang. gusar. padang melarat = miskin. mual muktamad = pasti. undur murka = berang. mundur. kehendak. redup. puncak mewah = makmur misal = contoh. maksud. umpama mogok = berhenti. rela. jemu. takti. menidakkan nahas = kecelakaan. sesuai mundur = surut. terkabul. teguran ngeri = seram. kusam. cocok. malang naib = timbalan nasib = takdir. telap Mm mahu = hendak. siasat. merosot. peringatan. ibarat. rosak muafakat= sepakat. sanggup kemahuan = kehendak. lesam.

pejal.mampat. menggayakan pandir = bebal. tampan. menyelidik . tersendiri penggal = kerat. tolol pangkat = kedudukan. mempertunjukkan. mendedahkan pati = inti. lekas. tercengang pelopor = pengasas. kacak. laku. layak. penuh. tingkat panjang = lanjut berpanjangan = berterusan. sari patuh = menurut. padat. perintis pencak berpencak = bersilat pencil memencil = menyendiri memencilkan = mengasingkan. cepat. . kejadian. menjauhkan terpencil = terasing. penggal. bersenda onak = duri Pp padan = bading. membentangkan. teguh palu memalu = memukul. bodoh. sempadan perihal = keadaan. berlanjutan sepanjang = sejauh pantas = cekatan. mendapat oleh-oleh = buah tangan perolehan = hasil. dukun pedoman = panduan pegun terpegun = tercegat. kukuh. pendapatan olok berolok-olok = bermain-main. patut. padat. sesak. menghentam pamah = lembah pamer mempamerkan = memperagakan. potong penuh = lengkap. pejal. memperlihatkan. menerima memperoleh = mencapai. meramas perenggan = batas. peristiwa periksa memeriksa = meneliti. tumpat padu = kuat. tumpat perah memerah = memeras. laju. taraf. segak papar memaparkan = memampangkan. cocok. taat pawang = bomoh. imbangan. sesuai. tara padat = bernas. bergurau. sesuai. mengkaji.Oo obor = andang. suluh oleh beroleh = mendapat.

pasangan. bertempur. gagah. teratur. syak. serong memesong = menyeleweng. regu = kumpulan. pasukan beregu = berpasangan rendang = lebat. menyimpang pincang = tempang pinda meminda = membaiki. bertarung sah = benar. giat. riuh-rendah. tahap. elok. mengumumkan rata = datar meratakan = mendatarkan serata = seantero. menyongsong . tabiat rezeki = nafkah. was-was raksasa = bota. pegangan projek = rancangan pujangga = pengarang. menerima. laju pesong = herot. seluruh rayu merayu = memujuk rayuan = permohonan. kemas. berlaga. sibuk rapi = beres. mengerang risiko = bahaya. mengesahkan. membetulkan. sangsi. tersusun. penghidupan rintih merintih = mengeluh. tertib rasmi = sah merasmikan = melantik. elok. pujukan. kelompok. kerugian rungut merungut = berleter. menjawab. menetapkan. berjauhan. rimbun renggang berenggang = berantara. mencong. tingkat permai = cantik. berlawan. indah permit = keizinan peroi = gembur perwira = berani.peringkat = had. segenap. berputar pusara = kubur. makam Rr radas = perkakas ragu-ragu = bimbang. sasterawan pusar berpusar = berkisar. pahlawan pesat = cepat. berpisah resam = kebiasaan. gergasi ramai = bising. pendapatan. nyata sambut menyambut = membalas. dasar. mengubah prinsip = asas. bersungut Ss sabung bersabung = beradu. bersih.

sudi sangkal menyangkal = melawan. susah seni = elok. miring sengketa = perbalahan. berlainan. menyerang serentak = bersama-sama. selamat. surut. bertikai semerbak = harum. memulakan takat = had. rela. tersekat. tersumbat silam = lampau silap = keliru. syak sebat menyebat = memukul. perselisihan. selamat selenggara menyelenggarakan = memelihara. tenteram sepatu = kasut serbu menyerbu = melanggar. kecil. pertikaian sengsara = menderita. kelainan berselisih = berbeza. berlambat-lambat.berlengah-lengah menangguhkan = menunda tangkup . kemajuan. merawat seleweng menyeleweng = menyimpang selisih = beza. sedia. wangi senget = condong. pilu. ragu-ragu. sentosa. perbantahan. lebihnya sua bersua = berjumpa. sedih sangsi = bimbang. halus.sampai= tiba sanggup = mampu. sukar. kagum tamadun = kebudayaan. hingga. membantah. mengerut. khuatir. mengurus taja menaja = mempelopori. sempit. mengurus. turun Tt taat = patuh. nyaman sejahtera = aman. peradaban tangguh bertangguh-tangguh = berlama-lama. mengatur. menghindar sisa = baki. sampai takjub = hairan. pertengkaran. molek sentosa = aman. mengelak. hiba. setia tadbir mentadbirkan = memerintah. salah singkir menyingkir = menepi. rawan. menentang sayu = dukacita. bertemu sudi = rela sulit = rahsia. punca susut = berkurang. susah sumber = asal. merotan segar = sihat. mengerjakan. serempak sesak = penuh. mengelolakan.

musnah. mengurut usir mengusir = memburu. peraturan tebal = lebat. berlanggar. berlaga. berkelahi. meniarap. luku tepis menepis = menangkis. mengkritik. satu-satunya. kuno. kekuatan bertenaga = berdaya. martabat. pincang tempur bertempur = berjuang. setimbal tumpas = binasa. sebutan ugut mengugut = mengancam ulas mengulas = mengupas. mengesat. padat. kelakuan.menangkup = menelungkup. menyelenggarakan. bermaksud. berperang tenaga = daya. menghalau . nyata. giat. memelihara. bersyarah mengucapkan = melafazkan. menyelesaikan usang = kersang. memandang. mengatup taraf = darjat. bertemu. lama usap mengusap = membelai. terserempak tempang = capik. perangai. seimbang. setara tatap menatap = melihat. mengatur. tumpat tegas = jelas. tersendiri urus mengurus = membereskan. mengejar. kuat tenggala = bajak. merenung tatatertib = disiplin. menyapa tekad = azam. kehendak. mutu setaraf = sedarjat. tentu. menghasilkan. terang menegaskan = menerangkan. mentafsirkan umpama = ibarat unit = istimewa. kemahuan bertekad = berazam. kedudukan. mengamat-amati. mengusahakan. tingkah laku tembung bertembung = berlanggar. menolak terbit menerbitkan = membangkitkan. berniat telatah = gerak-geri. mengeluarkan. menyebut ucapan = pidato. mencela. punah Uu ucap berucap = bercakap. menyiarkan terkam menerkam = menerpa tetangga = jiran timpal setimpal = sebanding. menjelaskan tegur menegur = menasihati. tepat.

kacau-bilau . berita. Antonim ialah perkataan berlawan. pesanan watak = sifat watan = tanah air wau = layang-layang Yy yakin = pasti. cadangan. menganjurkan Ww wajar = patut. perlu waktu = kesempatan. mula mengusulkan = mencadangkan.utus mengutus = mengirim utusan = wakil usul = anjuran. tempoh zat = unsur Antonim 1. tempoh warkah = surat warta = amanat. sesuai wajib = mesti. asal. masa. iaitu maknanya berlawanan dengan perkataan asal. khusus aman = huru-hara. mengusir akar = pucuk aktif = pasif alah = menang alir mengalir = bertakung alun beralun = rata am = khas. kejam zaman = masa. peluang. Aa abadi = sementara abai = acuh. peduli abdi = tuan adab beradab = biadab aib = mulia ajaib = biasa ajak mengajak = menghalau. ketika. percaya Zz zalim = bengis.

bangun baru = lama. mengongkong. jelek azab = nikmat Bb bahagia = sengsara kebahagian = penderitaan. menjimatkan bebas = terbelenggu. segar basmi membasmi = memelihara. mengawal. lalai ayu = buruk. berselerak awas = cuai. jahil. siap . usang basi = baru. mempertahankan batal = sah membatalkan = mengesahkan bawa membawa = meninggalkan bazir membazir = berhemat.amanah = curang ampun mengampuni = menghukum angguk = geleng mengangguk = menggeleng asli = palsu. terkawal. berjimat membazirkan = menghematkan. terkongkong membebaskan = membelenggu. terikat. mencadangkan bantu membantu = membiarkan bantut terbantut = membesar baring berbaring = bangkit. mengikat beku = cair membekukan = mencairkan belah berbelah = bercantum membelah = mencantumkan belot = setia bengkalai terbengkalai = selesai. hodoh. kesengsaraan bahaya berbahaya = selamat bakal = bekas bakhil = pemurah bakti = khianat bangga = malu membanggakan = memalukan bangkang membangkang = menyokong. tolol atur teratur = bersepah. tiruan arif = bodoh.

cuai cerun = landai cetek = dalam cicir tercicir = terjumpa cipta menciptakan = memusnahkan comot = bersih . tolol. dungu cermat = boros.berani = gentar. jimat bubar = berhimpun membubarkan = menghimpunkan bujur membujur = melintang buka membuka = menutup buncit = kempis Cc cabut mencabut = menanam. menjerit bising = senyap. mencacakkan cacat = sempurna caci mencaci = memuji campak mencampakkan = memungut. sunyi. sepi bongkak = peramah. sopan bina membina = membinasakan. hemat. serupa biadab = beradab. sembuh cegah mencegah = menggalakkan cemar = bersih cembung = cekung cerah = gelap. bersatu cerdik = bodoh. berpisah cedera = pulih. merobohkan. meruntuhkan bisik berbisik = melaung. mengutip campur mencampurkan = mengasingkan cantum bercantum = berasing. santun boros = cermat. takut beri memberi = menerima berkas memberkas = melepaskan beza berbeza = sama. kabur cerai bercerai = berkahwin.

patuh dendam berdendam = berbaik. setuju entah = tahu erat = longgar Ff faedah . bersengketa damping = jauh berdampingan = berjauhan dapat mendapat = kehilangan dara = teruna darab mendarab = membahagi darurat = aman dasar = puncak datar = curam dedah terdedah = terlindung. perlahan derhaka = setia.condong = tegak Dd daging = tulang daif = mulia daki mendaki = menuruni damai = huru-hara. panas diri berdiri = duduk dongak mendongak = menunduk dongeng = kenyataan dosa = pahala Ee ekor = kepala eksport = import elok = buruk. hodoh empuk = keras. kacau berdamai = berperang. berdamai dengar mendengar = pekak. tuli deras = lambat. sanggup. rela. liat enggan = mahu. tertutup degil berdegil = menurut. taat derita = kebahagiaan dingin = hangat.

sunyi gambut = keras ganas = jinak ganjil = biasa. damai bergaduh = berdamai galak menggalakkan = mencegah. lembut garau = halus garing = lemau gaul bergaul = menyendiri gaung = bukit gelak = tangis gelisah = tenang gelora bergelora = tenang gemalai = kasar gemar = benci gembur = keras gementar = berani gemilang = pudar gempar = tenang gemuruh = tenang gerak bergerak = diam. kaku gerimis = lebat gering = sihat ghaib = kelihatan gila = siuman girang bergirang = berduka. menghalang gali menggali = menimbus gamat = sepi. bermuram.berfaedah = merugikan. tenteram. berpisah gadai menggadai = menebus gadis = teruna gaduh = aman. bersedih gopoh tergopoh-gopoh = perlahan-lahan . genap garang = jinak. sia-sia fajar = senja fakir = kaya fasih = gagap fitnah = puji memfitnah = memuji fikir berfikir = berkhayal Gg gabung bergabung = bercerai.

menghuraikan ikhlas = curang. sejuk harum = busuk hati berhati-hati = cuai. mentaati. suka hijrah berhijrah = menetap himpun berhimpun = bersurai. lalai hela menghela = menolak hembus menhembuskan = menarik. cawangan ingkar mengingkari = mematuhi. terhampar gunung = lembah Hh habis = ada halang menghalang = mendorong. pura-pura imaginasi = kenyataan induk = bahagian. mantap. menurut . berjalan hiba = gembira.goyang bergoyang = kukuh. menghisap hening = keruh henti berhenti = bergerak. bubar hina = mulia hinggap = terbang hirau menghiraukan = membiarkan hukum menghukum = mengampuni hulu = hilir. mengajak halus = kasar hampa = berisi hancur menghancurkan = membina handal = lemah hangat = dingin. mempersilakan. menggalakkan halau menghalau = mempelawa. muara Ii ikal = lurus ikat mengikat = membuka. tetap gugup = tenang gulung tergulung = terbentang.

lembut kerat mengerat = menyambung keruh = jernih . arif jajah menjajah = memerdekakan terjajah = merdeka jalan berjalan = berhenti janda = duda jarang = kerap. rapat. tulen kahwin berkahwin = bercerai kalah = menang karam = terapung. musuh kebal = lut kedut berkedut = licin. terang kacuk kacukan = sejati. kandas jelma menjelma = menghilang jernih = keruh jimat = boros jutawan = fakir Kk kabul terkabul = tertolak kabur = jelas. rata kejam = adil. berperikemanusiaan kelam = cerah. bertugas izin mengizinkan = melarang. menegah Jj jaga = tidur jahil = alim. tengkujuh kembali = pergi kembang = kuncup kembung = kempis kencang = perlahan keras = lembik. selalu. timbul kawan = lawan. sering jasmani = rohani jaya berjaya = gagal. terang kelu = lancar kemarau = hujan.isi = kulit istirehat beristirehat = bekerja.

kesat = licin ketara = kabur; samar-samar ketat = longgar ketua = pengikut kilau berkilau = malap; suram kota = desa; kampung kuala = hulu kukuh = lemah kusut = kemas; rapi kutuk mengutuk = memuji; menyanjung Ll laba = kerugian berlaba = berugi lalai = awas; waspada langsung = berantara berlangsung = bertangguh; tertunda lanjut = singkat lapang = sempit laung melaung = berbisik lawan = kawan; sahabat layar berlayar = berlabuh layu = segar lebar = sempit lekas = lambat lekat melekat = lekang; tanggal lena = sedar terlena = terjaga lengang = sibuk lenyap = muncul lintang melintang = memanjang; membujur lokek = pemurah luah meluahkan = menelan luas = sempit lulus = gagal lumpuh = bertenaga; kuat lunak = keras lurus = bengkok Mm mahal =murah majikan = pekerja maju = mundur makmur = melarat; meleset

malang = bertuah malapetaka = tuah manusia = binatang marak = padam matang = mentah megah = aib; malu menantu = mentua merdu = garau; parau; sumbang merdeka = terbelenggu; terjajah mesra = renggang; sombong mewah = melarat; menderita; miskin mirip = berbeza; berlainan moden = kolot; kuno muncul = hilang; lenyap; lesap mungkir memungkiri = menepati; menunaikan mustahak = remeh Nn nafi menafikan = mengakui; mengiakan nganga ternganga = tertutup nipis = tebal nyaring = lemah; perlahan nyata = kabur Oo olok olok-olok = sungguh-sungguh Pp padam = bernyala pahit = manis pakai memakai = menanggalkan paksa memaksa = memujuk palsu = asli; tulen; benar panas = dingin; sejuk pangkal = hujung papa = kaya pasang = surut patuh = ingkar payah = mudah; senang pejam = celik pelik = biasa pendam terpendam = terbongkar

penuh = kosong perang berperang = berdamai perlahan = cepat pilu = gembira;riang pipih = bulat pisah berpisah = bertemu pucat = berseri; garang pulih = sakit; tenat puncak = dasar pupus = utuh purba = moden pusat = cawangan putus terputus = bercantum; bersambung Rr rabun = terang racun = madu; penawar rampas merampas = membagi; memberi; menyerahkan rapat = jarang; renggang rapi = berselerak; bersepah reda = kencang; lebat regu beregu = berseorangan rela = enggan rendam merendam = menjemur rindu = benci Ss sah = batal sakit = sembuh saksama = zalim sama = berbeza; berlainan sambung bersambung = putus sangkal menyangkal = mengakui; mengiakan; mengikut; menurut sangsi = yakin sayang = benci sayup = lantang; nyaring; terang sedar = lalai; pengsan sedih = gembira sedut menyedut = menghembus segar = layu selesai = terbengkalai; terhenti senyap = bising; riuh

menyuruh tekun = malas.setia = derhaka simpan menyimpan = membuang singgah = terus sokong menyokong = membangkang. yakin syurga = neraka Tt taat = derhaka mentaati = menderhaka tajam = tumpul takut = berani tampan = hodoh tangkap menangkap = melepaskan tanya bertanya = menjawab tarik menarik = menyorong tawan menawan = membebaskan tegak = condong tegang = kendur tegah menegah = membenarkan. membantah sombong = ramah sopan = biadab sukacita = dukacita surai bersurai = berhimpun surut = pasang susun bersusun = berselerak. mengorek tulen = palsu. tiruan tunggal = banyak. kacau. leka. jamak tutup menutup = membuka Uu . sambilewa tenggelam = timbul tenteram = bimbang. risau tepat = sipi tewas = menang timbus menimbus = menggali. sambilewa telan menelan = meluahkan teliti = lalai. bersepah syak = percaya.

syak. lalai Yy ya =tidak yakin = ragu-ragu. 3. Makna perkataan yang berbagai-bagai ini dapat dibezakan berdasarkan konteks ayat yang berlainan. was-was Zz zahir = batin zalim =adil Kesalahan dan Pembetulan Perbendaharaan Kata Kata Banyak Makna 1. Kata banyak makna ialah kata yang mempunyai lebih daripada satu makna 2. . soalan-soalan tentang kata banyak makna ini dikemukakan dalam bentuk memilih ayat-ayat yang menggunakan perkataan yang betul. Biasanya. sangsi.ubah berubah = tetap undur = mara umum = khusus untung = rugi usang = baru Ww wajib =sunat wangi = busuk waras = gila. sakit waspada = cuai.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

namun setiap perkataan hendaklah digunakan dengan tepat mengikut situasi sesuatu ayat. 2. Kata hampir sama makna merupakan himpunan beberapa perkataan yang mempunyai maksud yang hampir sama. 3. Kesilapan dalam memilih perkataan akan membawa maksud yang berbeza daripada situasi sebenar. Walaupun perkataan-perkataan tersebut mempunyai maksud yang hampir sama. .Kata Hampir Sama Makna 1.

.

.

.

.

.

.

.

.

Kesalahan dan Pembetulan .

tempat.Penjodoh Bilangan 1. hal. Terdapat juga penjodoh bilangan yang disertai dengan kata bilangan. 2. perkara dan manusia. 3. Penjodoh bilangan digunakan di depan kata atau nama bagi menguatkan aspek bilangan. . Penjodoh bilangan berfungsi untuk menerangkan aspek bilangan sesuatu benda.

.

.

.

.

.

Peribahasa ialah kumpulan kata atau ayat yang tetap susunannya dan mempunyai maksud yang tertentu. 2. 3. Contoh simpulan bahasa berserta dengan maksudnya dan ayat cotohnya adalah seperti berikut: . Simpulan bahasa adalah bentuk peribahasa yang paling mudah. 2.Kesalahan dan Pembetulan Peribahasa 1. Pada umumnya. simpulan bahasa terdiri daripada dua patah kata yang membawa maksud yang tepat dan padat. Simpulan Bahasa 1. Biasanya. peribahasa digunakan untuk memberikan pengajaran atau teguran dengan cara yang sopan dan halus. 3. Peribahasa dalam bahasa Melayu terdiri daripada : (a)Simpulan bahasa (b) Perumpamaan (c) Bidalan (c) Pepatah (e) Kata-kata hikmat (f) Bandingan semacam A.

.

.

.

.

.

.

f

B. Perumpamaan 1. Perumpamaan ialah susunan kata-kata yang indah, ringkas dan kemas serta mempunyai maksud yang tersirat. 2. Biasanya, perumpamaan dimulai dengan kata bagai, ibarat, laksana, seperti dan umpama. 3. Contoh perumpamaan, maksudnya dan ayat contohnya adalah seperti

berikut: .

.

.

C. 2. 3. Bidalan tidak mengandungi sesuatu kata yang tertentu seperti perumpamaan. Bidalan 1. Bidalan ialah peribahasa yang maksudnya tersirat di sebalik susunan katakata yang membentuknya. Contoh bidalan adalah seperti berikut: .

.

3. Contoh pepatah adalah seperti berikut: .D. Pepatah 1. falsafah atau pengajaran yang hendak disampaikan. Pepatah ialah peribahasa yang berangkap dan terdapat pengulangan kata di dalamnya. Pepatah digunakan untuk menyatakan penegasan. 2.

.

E. Bandingan/ Kiasan .

Perhatikan contoh bandingan atau kiasan yang berikut: . Bandingan atau kiasan ialah bentuk ungkapan yang menggambarkan sifat seseorang atau benda secara bandingan. 2. Bandingan yang digambarkan itu adalah jelas.1.

.

.

.

F. kesedaran dan peringatan. . Kata-kata Hikmat Kata-kata hikmat ialah ungkapan yang mempunyai makna yang dapat memberikan pengajaran. teladan.

Kesalahan dan Pembetulan .