BAHASA MELAYU - Tahun 4

PENGGOLONGAN KATA 1.1 Kata Nama 1. Kata nama ialah kata yang merujuk kepada nama sesuatu benda, manusia, haiwan, tumbuhan dan konsep. 2. Kata nama terbahagi kepada : (i) kata nama am; (ii) kata nama khas; (iii) kata nama arah; (iv) kata ganti nama; (v) kata bilangan. Kata Nama Am 1. Kata nama am ialah kata nama yang merujuk kepada nama sesuatu benda yang bersifat umum seperti: (i) nama benda yang bernyawa, iaitu manusia, haiwan dan tumbuhtumbuhan; (ii) nama benda yang tidak bernyawa, iaitu benda dan tempat. 2. Semua kata nama am ditulis dengan huruf kecil di pangkal kata kecuali pada permulaan ayat. 3. Ada juga kata nama am yang diberikan imbuhan. Kata nama am yang diberikan imbuhan ini dikenali sebagai kata nama terbitan Contoh kata nama terbitan adalah seperti berikut: duri ---> durian hendak ---> kehendak sah ---> pengesahan putus ---> keputusan 4. Imbuhan yang membentuk kata nama terbitan terdiri daripada: (i) awalan- ke-, pe-, pem-, pen-, peng-, penge-, per-. (ii) akhiran- -an, -man, -wan, -wati, -ita. (iii) apitan- ke...an, pe...an, pem...an, pen..an, peng...an, penge...an, per...an. Kata Nama Khas 1. Kata nama khas ialah kata nama yang khasnya digunakan untuk menyebut nama sesuatu benda yang bernyawa dan benda yang tidak bernyawa. 2. Kata nama khas hendaklah ditulis dengan huruf besar pada huruf pertamanya.

3. Kata nama khas terbahagi kepada: (a) benda yang bernyawa: (i) manusia spt. Ismail, Kumar, Puan Aliah, Raja Iskandar, Raj Kumar, Lim Eng Guan, Profesor Ali. (ii) bukan manusia spt. Comot (kucing), Pak Belang (harimau), Hibiscus (bunga raya), Jalak (ayam). (b) benda tidak bernyawa spt. Seremban, Malaysia, Proton, Universiti Kebangsaan, Menara Condong. Kesalahan dan Pembetulan

Kata Ganti Nama 1. Kata ganti nama ialah perkataan yang menjadi pengganti bagi kata nama khas dan kata nama am. 2. Kata ganti nama terbahagi kepada: (i) kata ganti diri; (ii) kata ganti diri singkat; (iii) kata ganti tanya; (iv) kata ganti tempat; (v) kata ganti tajuk; (vi) kata ganti tak tentu. Kata Ganti Nama Diri Pertama 1. Kata Ganti Nama Diri Pertama ialah kata yang digunakan untuk menggantikan diri orang yang bercakap. 2. Kata Ganti Nama Diri Pertama terbahagi kepada:

Kata Ganti Nama Diri Kedua 1. Kata ganti nama diri kedua digunakan untuk merujuk kepada diri orang yang bercakap dengan kita 2. Kata ganti nama diri kedua terbahagi kepada: (i) berbentuk tunggal (ii) berbentuk jamak

(ii) berbentuk jamak.Kata Ganti Nama Diri Ketiga 1. Kata Ganti Nama Diri Singkat 1. Kata ganti nama diri ketiga terbahagi kepada: (i) berbentuk tunggal. 2. Kata ganti nama diri ketiga ialah kata yang digunakan untuk merujuk kepada orang ketiga ketika bercakap. Kata ganti nama diri boleh disingkatkan seperti berikut: (i) aku menjadi ku (ii) engkau menjadi kau (iii) kamu menjadi mu .

digunakan untuk tempat yang dianggap jauh. (b) Kereta Proton Iswara itu adalah milik ayahku. Yang berikut ialah contoh kata ganti nama diri tanya dan penggunaanya. Apabila ditulis. binatang. Kata ganti nama diri singkat tidak boleh digunakan pada permulaan ayat. Kata ganti nama tunjuk digunakan untuk menunjukkan manusia. 5. 3.digunakan untuk tempat yang agak jauh tetapi tidak sejauh mana. Apabila digunakan dalam ayat hendaklah diakhiri dengan tanda soal (?) Kata Ganti Nama Tempat 1. benda dan tempat. 2. Kata ganti nama diri singkat mempunyai makna yang sama dengan kata ganti nama diri yang penuh. kata penegas atau partikel "kah" hendaklah digunakan.digunakan untuk menyatakan bilangan.digunakan untuk tempat yang dekat dengan orang yang bercakap. 2. (ii) mana . sana . Kata ganti nama diri tanya digunakan untuk membentuk ayat-ayat tanya. 2.digunakan untuk menyatakan masa.digunakan untuk menyatakan nama benda atau haiwan. 4. (ii) Di awal dan akhir kata: (a) Makanan itu sudah kuhidangkan. (i) apa . (iii) Di akhir kata: (a) Aku adalah temanmu. Sekiranya kata ganti nama diri tanya ini digunakan pada permulaan ayat. Yang berikut adalah contoh kata ganti nama tempat dan penggunaanya. Kata Ganti Nama Tunjuk 1. situ . Kata Ganti Nama Diri Tanya 1. (iv) bila . (iii) siapa .digunakan untuk menyatakan orang. 4. (v) berapa . sini .digunakan untuk menyatakan orang atau nama orang. (b) Pastikan soalan yang kaujawab itu betul. Kata ganti nama tempat digunakan untuk mengganti nama tempat. (b) Dia mencari-cari kasutnya yang hilang itu.(iv) dia atau ia menjadi nya. kata ganti nama diri singkat ini hendaklah dicantumkan dengan kata lain yang menyertainya seolah-olah sebagai imbuhan. Yang berikut adalah contoh kata ganti nama diri singkat dan penggunaanya dalam ayat: (i) Di awal kata: (a) Surat itu hendaklah kauposkan segera. 3. haiwan . jumlah dan harga.

beratus-ratus. tiga dan seterusnya. Fungsi kata ganti tunjuk adalah sebagai: (i) Subjek dan letaknya di hadapan kata nama: contohnya: (a) Ini sekolah kami. kedua.dan tempat. tiap-tiap dan sebagainya. Kata ganti nama tak tentu menunjukkan sesuatu atau seseorang secara tidak tentu. Kesalahan dan Pembetulan Kata Bilangan 1. dua pertiga dan sebagainya. ketiga dan seterusnya. seluruh. jutaan. (ii) mana-mana .digunakan untuk tempat atau benda yang tidak tentu. setengah-setengah dan sebagainya.pertama. Dua kata ganti nama tunjuk adalah ini dan itu. Kata Ganti Nama Tak Tentu 1. (ii) Kata bilangan tak tentu . .berbulan-bulan. ketiga-tiga dan sebagainya. para.masing-masing.digunakan untuk benda atau hal yang tidak tentu. (b) Saya yang membawa buku itu. keduadua. 2. dua. (iii) Kata bilangan pecahan . setengah. 3. setiap. (iii) siapa-siapa/sesiapa . (iv) bila-bila . 2.berapa. 2. separuh. Yang berikut adalah contoh kata ganti nama tak tentu serta penggunaanya: (i) apa-apa . (v) Kata bilangan himpunan . (vi) Kata bilangan tingkat .beberapa.digunakan untuk menggantikan masa yang tidak tentu. Kata bilangan ialah kata yang digunakan untuk menghitung sesuatu.digunakan untuk menggantikan orang yang tidak tentu. (ii) Penentu dan letaknya di belakang kata nama: contohnya: (a) Hari ini hari Khamis. (vii) Kata bilangan tanya .suku.satu. Kata bilangan terbahagi kepada berikut: (i) kata bilangan tentu . (b) Itu anak Encik Ramasamy. (iv) Kata bilangan pisahan .

Penjodoh Bilangan 1. 2. Penjodoh bilangan ialah kata yang digunakan bersama-sama dengan kata bilangan. sekalian peserta (bukan sekalian orang peserta) . Kadangkala penjodoh bilangan tidak digunakan bersama-sama dengan kata bilangan. Misalnya.

.

2. . Kata sendi nama ialah kata yang digunakan untuk menyambung frasa dengan kata atau frasa dengan frasa. Kata sendi memerlukan frasa nama untuk membentuk predikat ayat.Kata Sendi Nama 1.

.

.

amat. 4. Kata adjektif juga dikenali sebagai kata sifat. Kata adjektif juga boleh disertai dengan kata bantu seperti masih. sekali. 2. sangat. 3. Jenis Kata Adjektif . se-. paling. belum.Kesalahan dan Pembetulan Kata Adjektif 1. dapat dan sebagainya. Kata adjektif boleh ditambah dengan kata penguat seperti ter-. sungguh dan terlalu. Kata penguat dan kata bantu juga boleh hadir secara serentak. tempat dan sebagainya. Kata adjektif ialah kata yang digunakan untuk menerangkan keadaan sesuatu benda. orang. 5.

kata adjektif terbahagi kepada sembilan jenis berdasarkan kriteria makna yang didukung oleh sesuatu kata adjektif .Dalam bahasa Melayu.

iaitu tahap biasa. . tahap sama. tahap perbandingan dan tahap penghabisan.Tahap Kata Adjektif Kata adjektif boleh dibahagikan kepada empat tahap.

. memper-. Ayat contoh : . memper…. Kata kerja transitif tidak boleh berdiri sendiri.i. 2.kan. memper….kan... Kata kerja boleh dibahagikan kepada: (i) Kata kerja transitif (ii) Kata kerja tak transitif (iii) Kata kerja pasif Kata Kerja Transitif 1. binatang atau benda. men…. Kata kerja transitif ialah kata kerja yang mesti mempunyai objek yang terdiri daripada kata nama atau frasa nama. Kata kerja ialah kata yang digunakan untuk menunjukkan perbuatan yang dilakukan oleh manusia. 3. 4.i. men…. Kata kerja transitif menggunakan imbuhan men-.Kesalahan dan Pembetulan Kata Kerja 1.. 2.

Walaupun demikian.Kata Kerja Tak Transitif 1. unsur keterangan tidak boleh terdiri daripada kata nama atau frasa nama. Ayat contoh : . 3. Kata kerja tak transitif ini boleh diikuti unsur keterangan selepas kata kerja. Kata Kerja Tak Transitif Berpelengkap 1. 2. Kata kerja tak transitif ini boleh berdiri sendiri tanpa perlu disertai objek selepasnya. Pelengkap adalah berbeza dengan objek. Ayat yang mempunyai pelengkap tidak boleh dipasifkan. Kata kerja tak transitif terbahagi kepada : (i) Kata kerja tak transitif tanpa pelengkap (ii) Kata kerja tak transitif berpelengkap Kata Kerja Tak Transitif Tanpa Pelengkap 1. Kata kerja tak transitif berpelengkap ialah kata kerja yang mesti diikuti oleh pelengkap untuk menyempurnakan ayat. kata kerja tak transitif berpelengkap tidak boleh berdiri sendiri. 2. 2. Contoh : Kami asyik bermain di belakang rumah. 3. Contoh : Kami asyik bermain. Kata kerja tak transitif ialah kata kerja yang boleh berdiri sendiri dalam ayat yakni tidak memerlukan objek. Oleh itu.

di-…kan. . di-…i. Contohnya : aku baca. engkau musnahkan. 2. Kata kerja pasif yang disertai awalan di -. kami perakui dan sebagainya. Unsur pelengkap terdiri daripada berikut : (i) Pelengkap kata nama (imbuhan ber-…kan. kau permainkan dan sebagainya. Hanya kata kerja transitif sahaja yang boleh dipasifkan. 3. menjadi dan ada) (ii) Pelengkap kata adjektif (iii) Pelengkap sendi nama (bermakna tempat) Kata Kerja Pasif 1.4. diper-. Kata kerja pasif ialah kata kerja yang terbentuk daripada perubahan ayat aktif kepada ayat pasif. Kata kerja pasif yang disetai kata ganti diri pertama dikenali sebagai frasa kerja pasif diri pertama. diper-… . 5. awak tatapi. Contohnya : anda lihat. Kata kerja pasif yag disertai kata ganti diri kedua dikenali sebagai frasa kerja pasif diri kedua. 4. saya tanami.

terangkat dan sebagainya. kemasukan. (Kata keterangan : agak menerangkan kata objektif jauh.kan dan diper-…i dikenali sebagai kata kerja pasif diri ketiga. digemari.) 3. diperingati dan sebagainya. bertanak dan sebagainya. 6. Contoh-contoh kata keterangan adalah seperti berikut : (i) Saya sudah membaca buku itu. Kata keterangan ialah kata yang menerangkan kata kerja dan kata adjektif. diperalat. dipersembahkan. Kata kerja pasif juga terdapat dalam bentuk-bentuk berikut : (i) Kata kerja pasif berimbuhan ber.) (ii) Rumahnya agak jauh dari sini. (iii) Kata kerja pasif yang berapitan ke-…an : kecurian. Berikut ialah contoh kata keterangan serta penggunaannya dalam ayat. (Kata keterangan : Sudah menerangkan kata kerja membaca. Kesalahan dan Pembetulan Kata Keterangan 1. Contohnya : dibaca.: terambil. diadakan. ketinggalandan sebagainya. (ii) Kata kerja pasif berimbuhan ter. . 2.: berasal. bercukur.

penegas. pembantu. penerang. pemeri dan sebagainya.Kata Tugas Kata tugas ialah perkataan yang hadir dalam ayat. klausa atau frasa yang berperanan sebagai penghubung. penguat. .

frasa. klausa dan ayat. Kata hubung digunakan untuk menggabungkan dua atau lebih kata. 2. Kata hubung terbahagi kepada yang berikut : (i) Kata hubung gabungan (ii) Kata hubung pancangan (iii) Kata hubung berpasangan.Kata Hubung 1. .

.

.

iaitu dengan nada meninggi atau menurun. takut. 2. . Cara penggunaan kata seru disesuaikan dengan intonasi pengucapan. Kata seru digunakan untuk membentuk ayat seruan.Kata Seru 1. Kata seru ialah kata yang digunakan untuk menyatakan perasaan seseorang seperti marah. 3. hairan. terperanjat dan sebagainya. sedih.

Kata Tanya 1. Sekiranya kata Tanya dikedepankan. 2. Kata Tanya ialah kata yang digunakan dalam ayat tanya untuk menanyakan sesuatu. maka hendaklah disertai dengan partikel -kah .

maksud dan ayat contoh adalah seperti berikut : .Kata Perintah 1. Contoh kata perintah. Kata perintah digunakan untuk membentuk ayat perintah. Kata perintah ialah kata yang digunakan supaya seseorang mematuhi perintah. 2. silaan atau permintaan. 3. larangan arahan.

Kata pangkal ayat ialah perkataan yang hadir pada permulaan ayat. Kata perintah usah mempunyai nada yang lebih lembut berbanding dengan kata perintah jangan. Kata perintah sila boleh digunakan dalam pelbagai situasi berbanding dengan kata perintah jemput yang hanya sesuai digunakan bagi situasi tertentu seperti masuk ke rumah dan makan. Kata Pangkal Ayat 1. . 5. Kata pangkal ayat ini biasanya digunakan dalam bahasa Melayu lama.4. 6. 2. Kata perintah tolonglebih sesuai digunakan dalam situasi yang umum manakala kata perintah harap lebih sesuai digunakan dalam situasi yang lebih sopan.

Kata Bantu terbahagi kepada dua jenis. masa kini dan masa hadapan.Kata Bantu 1. 3. iaitu : (i) Kata bantu aspek Kata Bantu aspek digunakan untuk menunjukkan perbezaan masa. (ii) Kata Bantu ragam Kata Bantu ragam ialah kata yang digunakan untuk menunjukkan perasaan yang berkaitan dengan perbuatan. Contoh : . Kata bantu ialah kata yang berperanan untuk menimbulkan makna-makna tambah dari segi aspek waktu dan ragam. iaitu masa lampau. 2. Terdapat juga kata bantu aspek yang boleh hadir secara serentak.

Terdapat tiga jenis kata penguat.4. Kata penegas memberikan penekanan pada bahagian-bahagian tertentu dalam ayat. iaitu : (i) Penguat hadapan (ii) Penguat belakang (iii) Penguat bebas Kata Penegas 1. 2. . Kata penguat digunakan untuk menguatkan maksud sesuatu ayat. Terdapat juga kata bantu ragam yang boleh hadir secara serentak dengan kata bantu aspek. Kata penegas juga dikenali sebagai partikel. 2. Contoh : Kata Penguat 1.

Terdapat dua jenis kata penegas. iaitu bukan dan tidak.3. Kata nafi tidak ialah unsur nafi bagi frasa kerja dan frasa adjektif. Kata Pemeri . iaitu : (i) Penegas yang dicantumkan dengan perkataan. Kata nafi bukan boleh menjadi unsur frasa nama dan frasa sendi nama. 2. Kata nafi ialah kata yang menafikan atau menidakkan sesuatu. Kata Nafi 1. (ii) Penegas yang berasingan. 3.

iaitu ialah dan adalah. Kata arah merupakan kata yang hadir sebelum frasa nama dan biasanya sesudah kata sendi nama. Kata arah menunjukkan hala dan jurusan.betul.benar.Terdapat dua jenis kata pemeri. Kata pemeri tidak boleh hadir di hadapan frasa kerja atau kata kerja. 2. Kata Pembenar 1. Kata pembenar ialah kata yang mengesahkan sesuatu pertanyaan yang dikemukakan. . Dalam bahasa Melayu terdapat tiga kata pembenar. iaitu ya. Kata Arah 1. 2.

hancur lebur dan sunyi sepi. seperti cantik jelita.Kata Majmuk 1. Bentuk kata majmuk terbahagi kepada dua.hancur lebur bererti hancur sama sekali dan sunyi sepi bererti sangat sunyi. Ada juga kata majmuk yag terbentuk daripada dua patah kata yang berbeza tetapi maknanya sama atau hampir-hampir sama. Kata paduan atau sebatian dikenali sebagai kata majmuk. Kata majmuk ialah kata yang terbentuk daripada dua atau lebih daripada dua patah kata dasar yang digabungkan menjadi suku kata baru yang padu atau sebati maknanya. Contohnya: Wang dan saku yang menjadi komponen kata majmuk wang saku mempunyai maknanya masing-masing. iaitu : . 2. 3. Setiap kata yang menjadi komponen kata majmuk mempunyai maknanya sendiri-sendiri. 5. Pembentukan kata majmuk daripada dua patah kata yang sama atau hampir sama maknanya untuk menyatakan makna kesangatan. Makna wang saku ialah wang yang dibawa untuk digunakan apabila diperlukan. Contohnya: Cantik jelita bererti sangat cantik . Bentuk Kata Majmuk 1. 4.

2. Kata majmuk yang dieja bercantum terbahagi kepada tiga. 3. Kata majmuk yang dieja terpisah terbahagi kepada tiga. .iaitu: (i) Kata majmuk yang sudah mantap penggunaanya. (ii) Kata majmuk yang dieja bercantum dengan partikel pun.iaitu: (i) Kata majmuk rangkai kata bebas. (iii) Kata majmuk daripada golongan kata tertentu yang secara lazimnya dieja bercantum.

penggandaan dilakukan seluruhnya. Contohnya: . Penggandaan Kata Majmuk 1. Hanya perkataan hadapan yang boleh digandakan bagi kata majmuk.(ii) Kata majmuk istilah khusus. Contohnya: 2. (ii) Kata majmuk kiasan. Bagi kata majmuk kiasan.

.Penanda wacana juga dikenali sebagai perangkai kata. Penanda wacana ialah rangkai kata yang digunakan untuk menghasilkan karangan yang baik dan teratur.Pengimbuhan Kata Majmuk Kata majmuk boleh menerima imbuhan seperti berikut: (i) Imbuhan awalan Contohnya: (ii) Imbuhan akhiran Contohnya (iii) Imbuhan apitan Ejaan kata majmuk dirapatkan apabila ada imbuhan di hadapan dan di belakang Contohnya Kesalahan dan Pembetulan Penanda Wacana 1.

2. Jenis-jenis penanda wacana adalah seperti berikut: (i) Untuk menimbulkan maksud yang menandakan pertentangan maklumat. lengkap dan mempunyai peraliran idea. (v) Untuk menimbulkan maksud dalam masa yang sama atau pada masa itu. (ii) Untuk menimbulkan maksud sesuatu yang kian bertambah. (iii) Untuk menimbulkan maksud sesuatu yang menunjukkan akibat atau kesimpulan. isi dengan isi. 3. 4. Apabila dua ayat digabungkan dengan penanda wacana yang sesuai. Kesalahan dan Pembetulan . Penanda wacana digunakan antara satu ayat dengan satu ayat. idea dengan idea lain yang saling berkaitan dan juga apabila memulakan perenggan baru. ayat itu akan menjadi lebih baik. (iv) Untuk menimbulkan maksud sesuatu yang berikutnya.

bercantum dengan kata dasar yang bermula dengan huruf r. selain itu.Pengimbuhan 1. dan ber2. 2.boleh bercantum dengan sebarang kata dasar. 2. iaitu be-. Pengimbuhan ialah proses menerbitkan kata dengan mencantumkan imbuhan dengan kata dasar. Imbuhan Awalan 1. Apabila imbuhan ber. Contohnya: . 3.terdiri daripada tiga bentuk. bel-. terdapat juga imbuhan yang dipinjamkan daripada bahasa lain. Imbuhan beR. Contoh imbuhan awalan adalah seperti berikut: Awalan beR1. Imbuhan beR. Terdapat empat jenis imbuhan. Pengimbuhan akan menghasilkan kata terbitan.satu daripada huruf r tersebut akan digugurkan. iaitu : (i) Awalan (ii) Akhiran (iii) Apitan (iv) Sisipan 4. 3. Imbuhan awalan ialah imbuhan yang hadir di hadapan sesuatu kata dasar.

5.4. Awalan meN1. men-.Kata ajar apabila ditambah imbuhan beRmenjadi belajar dan bukannya berajar. . Imbuhan awalan beR. Imbuhan bel. meng-. iaitu me-. mem-.terdiri daripada lima bentuk.hanya digunakan untuk kata ajar.membawa beberapa fungsi atau maksud. Awalan meN.

membawa beberapa fungsi atau maksud. 2. .dan menge.. Imbuhan awalan meN.

satu daripada huruf r tersebut akan digugurkan. . Sekiranya imbuhan teR.Awalan teR1. Contohnya: 2.bercantum dengan semua kata dasar. Imbuhan awalan teR. Contohnya: 3. Imbuhan teR.bercantum dengan kata dasar yang bermula dengan huruf r.mempunyai beberapa fungsi atau maksud.

Awalan peN- .

.

tersebut akan dirapatkan dengan kata dasar.dicantumkan dengan kata dasar yang membawa maksud perbuatan. Contohnya: . imbuhan di. Awalan diApabila imbuhan di.Awalan seImbuhan se.bercantum dengan semua kata dasar. Contohnya: Awalan keAwalan ke.akan membentuk kata nama apabila sesuatu kata dasar diimbuhkan dengannnya.

Awalan juruJuru. Imbuhan akhiran ialah imbuhan yang hadir di akhir kata dasar. Imbuhan Akhiran 1.Tidak ada huruf yang akan berubah apabila bergabung dengan akhiran ini. Imbuhan akhiran terdiri daripada -an. mahir atau mempunyai kebolehan istimewa dalam sesuatu lapangan atau pekerjaan. 2. dan -i. -kan. Akhiran -an Akhiran -an boleh bergabung dengan kata dasar.bermaksud orang yang ahli. Contohnya: .

Contohnya: Akhiran -i Akhiran -i boleh bergabung dengan kata dasar.Biasanya gabungan akhiran ini membawa maksud perbuatan.Akhiran -kan Akhiran -kan boleh bergabung dengan kata dasar. Contohnya: .Biasanya gabungan akhiran ini membawa maksud perbuatan.

..Sekiranya apitan ber... Contohnya: ...-kan Apitan ber...-an Apitan ber. 2....... Contohnya: Apitan ber. Imbuhan apitan terdiri daripada yang berikut: Apitan ber..Imbuhan Apitan 1.-kan bergabung dengan kata dasar yang bermula dengan huruf r.-an bergabung dengan semua kata dasar..-kan bergabung dengan semua kata dasar..satu daripada huruf r tesebut akan digugurkan.. satu daripada huruf r tersebut akan digugurkan. Imbuhan apitan ialah imbuhan yang hadir serentak di hadapan dan di akhir kata dasar.Sekiranya ber.-an bergabung dengan kata dasar yang bermula dengan huruf r.

.-kan terdiri daripada me-.. ...Apitan meN-.-kan..-i..-i Apitan meN-.-kan Apitan meN-.. Apitan meN-...-kan....-i.-kan.. mem-. meng-.....-i dan menge-. meng-....Kesemuanya membawa maksud perbuatan....-kan dan menge-..-i. men-... mem-....-i terdiri daripada me-. men-..-i.-kan...

Contohnya: ..Apitan ke-.-an bergabung dengan kata dasar tertentu tanpa melibatkan sebarang perubahan huruf.-an Apitan ke-.....

-an...Biasanya.-an bergabung dengan semua kata dasar. peng-..-an. pen-. Contohnya: Apitan per-. apitan ini membawa maksud mengerjakan sesuatu atau tempat.. 2.-an terdiri daripada pe-... Contohnya: ....-an membawa maksud mengerjakan sesuatu...-an... Apitan peN-.Apabila apitan ini bergabung dengan kata dasar yang bermula dengan huruf r.. Contohnya: 3.....-an membawa makna tempat. Terdapat juga apitan peN-.. satu daripada huruf r tersebut akan digugurkan..-an Apitan per-..Apitan peN-..-an 1.pem-..an dan penge-.-an.. Apitan peN-.

..-i.. 2.-kan dan di-.......Apitan di-. Imbuhan sisipan ialah imbuhan yang disisipkan di tengah kata dasar.-i dapat menyatakan fungsi atau maksud yang berikut: Imbuhan Sisipan 1..-kan dan di-..-kan dan di-. Apitan di-.Namun terdapat beberapa perkataan yang menggunakan imbuhan ini. Antara imbuhan sisipan ialah Sisipan -elSisipan -el. .-i merupakan kata kerja transitif pasif daripada kata yang berapitan meN-...Namun terdapat beberapa perkataan yang menggunakan imbuhan ini..-kan dan meN-.. Kata yang berapitan di-.jarang digunakan sekarang. 2.. Contohnya: Sisipan -erSisipan -er..-i 1..jarang digunakan sekarang.

Kebanyakan imbuhan tersebut berasal daripada bahasa Sanskrit. Contohnya: Sisipan -inSisipan -in. Contohnya: Imbuhan Pinjaman 1.juga jarang digunakan sekarang. . Arab dan Inggeris. Imbuhan pinjaman ialah imbuhan asing yang diterima sebagai imbuhan baru dalam bahasa Melayu.Namun terdapat beberapa perkataan yang menggunakan imbuhan ini. Imbuhan pinjaman terbahagi kepada imbuhan awalan dan imbuhan akhiran.Namun terdapat beberapa perkataan yang menggunakan imbuhan ini. 4. 2. 3. Imbuhan ini berfungsi sebagai imbuhan kata nama.Contohnya: Sisipan -emSisipan -em.turut jarang digunakan sekarang.

Tata-bermaksud peraturan atau susunan. .bermaksud paling atau tahap besar. tertinggi dan teragung. Dwi-bermaksud dua. 5. Maha. 2. atau benci terhadap sesuatu. Pra-bermaksud sebelum atau syarat kepada sesuatu. 4. mencegah. Anti-bermaksud menentang.Imbuhan Awalan 1. 3.

Pro-bermaksud menyokong atau berpihak kepada sesuatu. . Imbuhan -wi/-i mencirikan sifat yang terkandung dalam kata dasar. 2. 3. Imbuhan Akhiran 1. Imbuhan -wati/-ita bermaksud sesuatu pemilik atau pelaku sesuatu atau pekerjaan yang berhubung dengan wanita. Imbuhan -man/-wanbermaksud pemilik atau pelaku sesuatu atau pekerjaan yang berhubung dengan lelaki.6.

(ii) Kata kerja. (vii) Nama haiwan-jejentik.sesiku.berkokok-kokok. Imbuhan -iah bermaksud bersifat atau mempunyai sifat. (viii) Kesamaan/keserupaan.berangan-angan. (vi) Sangat. 3.hingar-bingar. elok-elok. mundar-mandir. batu-batan. mendayu-dayu.sayur-mayur. (iii) Kata adjektif. tercungap-cungap. kura-kura dan sebagaiya. (x) Bersungguh-sungguh-cepat-cepat.dekak-dekak. rama-rama. kunang-kunang. Kesalahan dan Pembetulan Penggandaan 1.berpeluh-peluh. kehitam-hitaman. kusut-masai. (ix) Berpanjangan. (v) Saling-tembak-menembak. ejek-mengejek. jemput-jemput. Kata ganda juga membawa beberapa maksud.bayang-bayang. .kurus-kurus. berlari-lari.berbuah-buah. hiruk-pikuk dan sebagainya. kenang-kenangan.4.Antara aspek makna penggandaan adalah seperti yang berikut: (i) Tunggal-anting-anting. warna-warni. layang-layang. calar-balar. (iv) Berulang-ulang. (iii) Pelbagai.Kata ganda ialah proses mengulangi sesuatu perkataan sama ada secara seluruh atau bahagian-bahagian tertentu dengan imbuhan atau tanpa imbuhan. besar-besaran. lelangit. rempah-ratus. (ii) Jamak. kejar-mengejar dan sebagainya. Kata dasar yang digandakan boleh menghasilkan pelbagai kelas kata seperti yang berikut: (i) Kata nama. gula-gula.main-main. ziarah-menziarahi. 2.

bayang-bayangan. main-main. merah-merah. guru-guru besar. (iv) Kata majmuk. . (ii) Seluruh kata terbitan. (xii) Keadaan/sifat-gelap-gelita. 3. jarang-jarang.rumah-rumah teres. Kata Ganda Penuh 1. 2. Penggandaan penuh boleh wujud dalam keadaan berikut: (i) Seluruh kata dasar-meja-meja. 4. segar-bugar.(xi)Tidak bersungguh-sungguh. (iii) Berimbuhan-biji-bijian. obor-obor. Penggandaan penuh bermaksud seluruh perkataan itu diulang tanpa mengalami perubahan bunyi atau bentuk sama ada berimbuhan atau tidak. Terdapat empat jenis kata ganda iaitu: (i) Kata ganda penuh/separuh (ii) Kata ganda separa (iii) Kata ganda berirama/berentak (iv) Kata ganda berimbuhan.duduk-duduk.soalan-soalan. anak-anak.bungkusan-bungkusan. Berikut ialah senarai kata ganda untuk rujukan.

Kata Ganda Separa 1. Kata ganda separa bermaksud menggandakan sebahagian daripada kata dasar. 2. Kata dasar boleh terdiri daripada kata tunggal atau kata terbitan. 3. Penggandaan separa boleh berlaku di hadapan atau di belakang kata dasar 4. Kata ganda separa boleh dikategorikan mengikut maksud seperti berikut: (i) Kata ganda separa yang melibatkan suku kata pertama dalam kata dasar. Contohnya: lelangit, sesiku, kekisi-bermaksud kata nama. (ii) Kata ganda separa yang wujud di belakang dan hadapan kata dasar. Contohnya: bermain-main, membelek-belek, kejar-mengejar, bantu-membantu-bermaksud kata kerja. (iii) Kata ganda separa yang sebahagian daripada kata dasarnya diulang. Contohnya: besar-besaran,kecil-kecilan-bermaksud kata adjektif. Kata ganda separa suku kata pertama dalam kata dasar.

Kata ganda separa di belakang dan hadapan kata dasar.

Kata ganda separa sebahagian daripada kata dasar yang diulang.

Kata Ganda Berima / Berentak 1. Kata ganda berima atau berentak bermaksud perkataan yang digandakan akan mengalami perubahan bunyi. 2. Kata ganda berima terbahagi kepada tiga kategori, iaitu: (i) Vokal serupa konsonan berbeza. Contohnya: Sayur-mayur,kuih-muih,lauk-pauk (ii) Vokal berbeza konsonan berbeza. Contohnya: gunung-ganang, suku-sakat, kayu-kayan (iii) Bebas Contohnya: saudara-mara, ulang alik, rempah ratus 3. Berikut ialah senarai kata ganda berima

Kata Ganda Berimbuhan 1. Kata ganda berimbuhan ialah kata ganda yang diberi imbuhan. 2. Imbuhan pada kata ganda boleh terletak: (i) di awal (ii) di akhir (iii) di awal dan di akhir sebagai apitan (iv) di tengah sebagai sisipan 3. Kata ganda berimbuhan boleh terdiri daripada kata nama, kata adjektif, kata kerja dan kata keterangan. Awalan

Akhiran Apitan Sisipan Kesalahan dan Pembetulan Pembinaan Ayat Ayat yang lengkap dan sempurna mestilah terdiri daripada subjek dan predikat. Contohnya: .

binatang dan sebagainya. Ayat tanya ialah ayat yang digunakan untuk menanyakan sesuatu perkara. iaitu: (i) ayat penyata (ii) ayat tanya (iii) ayat perintah (iv) ayat seruan 2. Ayat tanya boleh dibahagikan kepada dua jenis. manusia. Contohnya: . benda. Terdapat empat jenis ragam ayat dalam bahasa Melayu. melarang. Contohnya: 3. Ayat penyata ialah ayat yang menyatakan atau menerangkan sesuatu cerita. mempersilakan atau meminta seseorang melakukan sesuatu. tempat. iaitu: (i)Ayat tanya tanpa kata tanya Contohnya: (a) Mereka akan ke Kota Kinabalu? (b) Adik kamu sakit? (c)Kamaruddinkah yang masih tidur? (d)Azmikah yang masih belum pulang? (ii)Ayat tanya dengan kata tanya Contohnya: (a) Nama kamu siapa? (b) Dia sampai bila? (c) Apakah benda itu? (d) Di manakah Iskandar tinggal? 4. kejadian dan sebagainya.Ragam Ayat 1. Ayat perintah ialah ayat yang menyuruh. benda.

(b) ayat pasif diri kedua. Ayat Pasif 1. Ayat seruan diucapkan untuk melahirkan perasaan seperti takut. marah. iaitu ayat yang kata kerjanya tidak berawalan men. kamu. kita.diikuti kata sendi oleh serta kata ganti diri ketiga seperti ia. kami.anda. engkau dan sebagainya. Kedua-dua ayat aktif dan pasif membawa maksud yang sama walaupun bentuknya berbeza Berikut ialah contoh ayat aktif dan ayat pasif diri pertama: . Ayat pasif ialah ayat yang kata kerjanya: (a) tidak berawalan men. Ayat pasif terdiri daripada: (a) ayat pasif diri pertama. (b) berawalan di.5. men-. meng. (e) Nasimah menyanyikan sebuah lagu irama asli. baginda dan sebagainya.dan diikuti kata sendi oleh serta kata ganti diri ketiga. Ayat seruan diakhiri dengan tanda seru (!) Contohnya: Ayat Aktif dan Ayat Pasif Ayat Aktif Ayat aktif ialah ayat yang mengutamakan subjek dan mempunyai kata kerja berimbuhan awalan meN. beliau.dan mengeContohnya: (a) Puan Fateha membawa sepiring kuih.didahului kata ganti diri pertama dan kata ganti diri kedua. (d) Syafril sedang memancing ikan. mem-.dan didahului kata ganti diri kedua seperti awak. (c) ayat pasif diri ketiga iaitu ayat yang kata kerjanya berawalan di. hairan dan sebagainya.iaitu me-. (b) Encik Yasin membeli sepasang kasut untuk anaknya. (c) Syakilah mengambil kaset di dalam bilik. saya dan sebagainya.dan didahului kata ganti diri pertama seperti aku. iaitu ayat yang kata kerjanya tidak berawalan men. 2. dia.

. 3. Kata tanya seperti apa. Panduan tentang membina soalan dan jawapan adalah seperti berikut: Mengapa/Kenapa.Jika tidak berhati-hati. siapa. mana.murid-murid perlu faham dengan jelas setiap maksud kata tanya di atas.tujuan asalnya mungkin akan terpesong. bagaimana.Berikut ialah contoh ayat aktif dan ayat pasif kedua: Yang berikut ialah contoh ayat aktif dan ayat pasif diri ketiga: Membina Soalan dan Membina Jawapan 1. Membina soalan dan membentuk jawapan memerlukan penelitian. 2. kenapa. bila. dan berapaboleh dijadikan panduan atau pedoman untuk menentukan dasar pernyataan itu sama ada berbentuk soalan atau jawapan. 4. Selain itu. mengapa.

Apa Bila Mana Berapa Bagaimana Bentuk-bentuk lain .

... Antaranya ialah perubahan kata ganti nama dan masa.") mesti digunakan.Menentukan Maksud Ayat (Cakap Ajuk dan Cakap Pindah) 1. Cakap pindah ialah percakapan seseorang yang ditulis semula tanpa mengubah maksudnya dengan gaya bahasa sendiri. Cakap ajuk ialah percakapan seseorang yang ditulis secara bulat-bulat tanpa mengubah maksudnya. 3. 2. 4.Apabila menulis cakap ajuk. beberapa perkara perlu diubah dan diberikan perhatian. Apabila menukarkan cakap ajuk kepada cakap pindah. tanda (". . Perhatikan beberapa contoh cakap ajuk dan cakap pindah di bawah.

guru. pegawai atau orang tua-tua dn bukan kanak-kanak. 3. Kata ganti diri ialah kata yang digunakan untuk mengganti kata nama orang. Kata Ganti Diri 1. Kata beliau boleh digunakan hanya untuk orang yang dihormati seperti ibu bapa. 2.Kesalahan dan Pembetulan Kesalahan Umum Tatabahasa A. . Kata ganti diri tidak boleh digunakan untuk benda atau binatang.

baginda dan patik digunakan hanya dalam hubungan dengan kerabat diraja sahaja. . Semua kata ganti tidak boleh digandakan atau diulang menjadi awak-awak. dan seterusnya atau berapa. Contoh Kesalahan dari Segi Kata Ganti Diri. 2. misalnya satu. Kata Bilangan 1. B. 5. dia-dia. mereka-mereka. Kata bilangan tak tentu setengah-setengah. kata bilangan pisahan tiaptiap dan kata bilangan himpunan kedua-dua dan sebagainya tidak boleh disingkatkan sewenang-wenangnya. 3. semua dan sebagainya. Kata bilangan tentu seperti satu. Kata bilangan ialah kata yang pada umumnya digunakan untuk menghitung benda. 6. dua. Kata ganti diri seperti beta. 4.dan sebagainya. dua. tiga dan seterusnya tidak boleh didekatkan sekaligus dengan kata bilangan pecahan. Contoh Kesalahan dari Segi Kata Ganti Bilangan. Kata bilangan tak tentu para pula tidak boleh diulang menjadi para-para. Kata ganti ia dan -nya tidak boleh digabungkan menjadi ianya.4.

seluruh. segala. penjodoh bilangan tidak perlu digunakan bersamasama dengan kata bilangan seperti para. 2. sekalian. Contoh Kesalahan dari Segi Kata Sendi. Kata sendi ialah kata yang digunakan bersama-sama dengan frasa nama untuk menghubungkan frasa nama itu dengan kata-kata lain dalam ayat. Penggunaan kata sendi yang salah harus dielakkan juga. 3.C. Walau bagaimanapun. Contoh Kesalahan dari Segi Kata Penjodoh Bilangan. kata sendi tidak boleh dilenyapkan. setengah-setengah dan sebilangan. 2. Sebagai kata yang merangkaikan frasa nama dengan kata adjektif dan kerja tak transitif. sebahagian. D. Penjodoh bilangan digunakan bersama-sama dengan kata bilangan. semua. Penjodoh Bilangan 1. . Kata Sendi 1.

atau men.. 2. Kata Kerja Tak Transitif 1. Kata kerja transitif ialah kata kerja yang mesti disertai objek untuk menjadi frasa kerja yang dapat bertugas sebagai predikat dalam ayat. Objeknya mestilah frasa nama. Contoh Kesalahan dari Segi Kata Kerja Tak Transitif. Kata kerja tak transitif yang berawalan ber.kan. tidak boleh ditiadakan awalannya.atau ter-. Kecuali kata makan dan minum serta kata-kata yang berapitan ber. 3. F. 2. Kata Kerja Transitif 1.E.. semua kata kerja transitif dalam ayat aktif tidak boleh tidak berawalan . Kata kerja tak transitif ialah kata kerja yang dapat berdiri sendiri dengan makna yang penuh.

. 2. Kesalahan umum dalam penggunaan kata tanya sering berlaku pada kata apa dan siapa. Kata kerja transitif yang berapitan men. Kata tanya apa boleh digunakan hanya untuk menanyakan nama benda atau binatang sahaja. Contoh Kesalahan dari Segi Kata Kerja Transitif. Elakkan penggunaan kata hubung yang salah seperti di bawah: Contoh Kesalahan dari Segi Kata Hubung.men-. Kata tanya siapa pula boleh digunakan hanya untuk menanyakan nama manusia. 4. Kata Hubung 1. 3.. 2. Kata tanya digunakan untuk membentuk ayat-ayat tanya..kan dan men.i berbagai-bagai maknanya dan mesti digunakan dengan berhati-hati.. H. Contoh Kesalahan dari Segi Kata Tanya. 4. G. Kesalahan umum dalam penggunaan kata hubung biasanya berlaku sebagai akibat tidak memahami cara menggunakan kata hubung itu dengan tepat dalam ayat. Kata Tanya 1. .

I. 2. Penggunaan Kata Yang Tidak Tepat 1. Dalam bahasa Melayu. maka berlakulah kesalahan ini. Yang berikut adalah senarai beberapa patah kata yang sering digunakan dengan salah faham dalam ayat. . 3. Oleh sebab di kalangan masyarakat ada orang yang gemar mengagak-agak ketika menggunakan sesuatu kata tanpa merujuk kepada kamus. ada beberapa kata yang seakan-akan sama ejaannya tetapi berlainan maknanya.

.

.

.

.

.

.

gambar-gambar. (c) pengulangan kata adjektif seperti bijak-bijak. maka kata nama tidak perlu diulang. 3. Sesuatu kata yang sudah membawa makna jamak tidak pelu diulang. 2. para guru. kotakkotak dan sebagainya. Contoh Kesalahan dari Segi Bentuk Jamak. (d) penggunaan kata yang mendukung makna jamak seperti rakyat. cantik-cantik. . Oleh sebab kata adjektif yang diulang sudah membawa makna jamak. garanggarang dan sebagainya. (b) penggunaan kata bilangan yang membawa maksud jamak seperti tiga biji guli.J. semua rumah dan sebagainya. Bentuk Jamak 1. 4. Kata nama yang menyertai kata bilangan tidak perlu diulang. Bentuk jamak dapat dinyatakan melalui: (a) pengulangan kata nama seperti buku-buku.

Kesalahan timbul apabila Hukum DM dilanggar sewenang-wenangnya.K. kata penguat tidak diperlukan. Hukum DM 1. 4. 5. Frasa adjektif sebagai predikat ayat boleh disertai kata penguat. 2. 3.digunakan sebagai penerang. Contoh Kesalahan dari Segi Hukum DM. Kata penguat tidak boleh diletakkan di depan dan di belakang kata adjektif sekaligus. Frasa adjektif perlu diikuti oleh frasa sendi apabila diperluas. Hukum DM ialah hukum tentang penyusunan kata-kata untuk membentuk frasa nama dalam ayat. L. D bererti unsur yang diterangkan manakala M bererti unsur yang menerangkan. Apabila kata adjektif yang berawalan ter. Contoh Kesalahan dari Segi Frasa Adjektif. 2. . Frasa Adjektif 1. 3. Kata adjektif dapat menjadi frasa adjektif apabila bertugas sebagai predikat dalam ayat.

kan tidak boleh disertai kata sendi kerana akhiran -kan pada apitan ber. N. Contoh Kesalahan dari Segi Frasa Kerja Tak Transitif.kan itu berasal daripada kata sendi akan yang dapat mewakili kata sendi dengan atau pada atau tentang.. Frasa Kerja Tak Transitif 1. Frasa kerja tak transitif ialah kata kerja yang dapat bertugas sebagai predikat ayat tanpa objek atau sekumpulan kata yang mempunyai kata kerja tak transitif sebagai kata kerja utamanya. 3....Frasa kerja transitif ialah frasa kerja yang terdiri daripada kata kerja transitif serta frasa nama sebagai objek kepada kata kerja transitif itu. 2. Frasa Kerja Transitif 1. Kata kerja tak transitif yang berapitan ber. Frasa kerja tak transitif pelu diikuti frasa sendi apabila diperluas.M. .

P. Frasa Kerja Pasif 1. Bentuk frasa kerja pasif diri pertama dan frasa kerja pasif diri kedua disebut bentuk terikat 2. Ayat Tergantung 1. 4. kata-kata lain tidak boleh disisipkan di antara kata ganti diri dengan kata kerja pasif itu. Di antara kata-kata transitif dengan frasa nama sebagai objek itu. letak subjek di depan dan letak predikat di belakang. Bentuk frasa kerja pasif diri ketiga pula tidak boleh disamakan dengan bentuk frasa kerja pasif diri pertama dan frasa kerja pasif diri kedua. Bentuk frasa kerja pasif diri pertama dan frasa kerja pasif diri kedua tidak boleh disamakan.2. Contoh Kesalahan dari Segi Frasa Kerja Pasif. 3. O. Dalam susunan biasa. Ayat terdiri daripada subjek dan predikat 2. . Oleh sebab itu. katakata lain tidak boleh disisipkan. Contoh Kesalahan dari Segi Frasa Kerja Transitif.

Dalam susunan ayat songsang. Contohnya: (a) Tumbangkah pokok itu? (Tumbangkah ialah predikat dan pokok itu ialah subjek) (b) Datang ke sinikah dia? (Datang ke sinikah ialah predikat dan dia ialah subjek) 4. Bentuk ujaran yang tidak ada subjeknya dan atau tidak ada predikatnya bukan ayat. Sinonim/Antonim Sinonim 1.(Dia ialah subjek dan datang ke sini ialah predikat) 3. letak subjek di belakang dan letak predikat di depan.Contohnya: (a) Pokok itu tumbang. Sinonim ialah perkataan seerti iaitu maknanya sama atau hampir sama .(Pokok itu ialah subjek dan tumbang ialah predikat) (b) Dia datang ke sini.

sentosa. kezaliman angkuh = bongkak. taufan bagus = baik. berpindah. bijaksana. ingat-ingat. bertukar. bersabung. ganjil. elok. pelik ajak mengajak = mempelawa. congkak. cerdik. perbezaan maksudnya dapat dilihat berdasarkan konteks ayat yang diberi. panas bahas berbahas = berdebat. ikhtiar akrab = ikrab. bertanding. pelik anggap menganggap = berpendapat. rapat alam = dunia mengalami = merasai.berhujah . mencuaikan adu beradu = berlaga. mengundang ajal = kematian. kekejaman. pandai. sombong aniaya menganiaya = menindas. pemberian apit mengapit = menghimpit. menjepit arah = hala. wasiat ancam mengancam = mengugut. membahayakan aneh = ajaib. tenteram amanat = perintah. maut akal = fikiran. jurusan.dengan perkataan asal dan boleh ditukar ganti dalam ayat yang sama. tidur(digunakan untuk raja-raja) agung = besar. hemat. karib. tertinggi aib = malu ajaib = aneh. menyiksa anugerah = ganjaran. tahu awas = hati-hati. berubah alu = antan aman = damai. kurnia. Aa abai mengabaikan = melalaikan. rintangan arif = berilmu. mempersilakan. indah bahang berbahang = hangat. ganjil. memikirkan angkara = kebengisan. kebuasan. waspada Bb badai = ribut. menempuh alih beralih = berganti. Bagi kata sinonim yang maksudnya hampir sama. mulia. helah. pesan. membiarkan. menjemput. tujuan aral = halangan. luhur. 2.

bergaul cantum bercantum = berhubung. lecak bencana = kecelakaan. menghadkan cegah mencegah = melarang. khuatir. menyanggah bantut terbantut = terencat. menyekat cekal = tabah. usia sebaya = seumur becak = berair. lokek bakti = jasa. lembap basmi membasmi = membanteras. menahan. teratur berkas memberkas = menahan. menangkap berkat = rahmat biaya = belanja. tiris Cc cadang mencadangkan = mengemukakan. lecah. pandai. terganggu. menyarankan cambah bercambah = bertunas. mengasah. tumbuh canai mencanai = melicinkan. mampu. kuyup. menentang. ongkos bicara berbicara = berbahasa. mengherdik beres = rapi. tahan cekap = mahir. menegah. menghalang. selesai. malapetaka bengkalai terbengkalai = gagal. ragu-ragu. berlumpur. memandu. memusnahkan. membinasakan. bercakap. menghapuskan batal = mansuh baya = umur. samar bangkang membangkang = membantah. khidmat berbakti = berjasa. berkhidmat balam berbalam = kabur. mengusulkan. risau bimbing membimbing = melatih.bahkan = malahan bakat = kebolehan. kecekapan bakhil = kedekut. berkata. memimpin. mengasuhi bocor = berlubang. bersambung. sanggup . tergendala. terhenti bentak membentak = menengking. meratakan campur bercampur = berbaur.kelam. berunding bimbang = cemas. terhalang basah = berair. bertaut catu mencatu = mengawal.

melatih dingin = sejuk. menuntut dalih = alasan. berpindah elak mengelak = menghindar elok = bagus. merapatkan. menyuntik Dd dacing = neraca. menjadikan. coreng. meneguhkan . sama. lemah dakwa mendakwa = mengaku. taraf daya = akal. mengasuh.jalan. silam daif = hina. kencang. mewujudkan ciri = sifat. lekas.kesengsaraan. teguh mengeratkan = menguatkan. pandai. menggali.kekuatan. sesuai. laju. lunak erat = karib. kesusahan. cepat. bijak. lampau. menggalakkkan. menuduh. menyorong duga menduga = meneka. mengagak. berlalu. cantik empuk = lembut.celana = seluar cemburu = curiga cepat = deras. reda. mendesak. bertenaga. menguji. pantas. mengubah. tawar dorong mendorong = memberangsangkan. sudut cipta menciptakan = membuat.nyanyian derita penderitaan = kesakitan. sepadan. mampu. tanda cocok = akur. helah dapat = berupaya. coret cungkil mencungkil = mengeluarkan. tangkas ceruk = penjuru. rapat. sepakat. penimbang dahulu = awal. mesra. setuju conteng = calit.ikhtiar. baik. muslihat denda mendenda = menghukum dendang = lagu. seksaan desak mendesak = memaksa. mempengaruhi. pintar cergas = aktif. kemampuan. sanggup mendapat = memperoleh darjat = pangkat. mengorek. kuat. menghasilkan. menggesa didik mendidik = mengajar. giat. menolak. meramalkan Ee edar beredar = berkisar.mengadakan. segera cerdik = berakal.

rintangan gerangan = agaknya. tentang hadir = ada . laba. untung faham = tahu. merenungkan Gg gabung = ikat. hak. bergoncang gegas bergegas = terburu-buru. halangan. menyusun Hh habis = berakhir. hampa ganding berganding = berdampingan. tergesa-gesa. mengatur. berhampiran ganggu mengganggu = mengacau. barangkali gerun = gamang. rezeki hadam = cerna. tamat. ngeri. tangkas. penuh segenap = seluruh. takut gesa menggesa = mendesak tergesa-gesa = terburu-buru. bersatu gagah = berani. rajin. perihal. mengenang.Ff faedah = guna.berdekatan. menggentar. berubah gebar = selimut gegar bergegar = bergetar. tekun gubah menggubah = mengarang. bersemangat. perkara fikir memikirkan = mempertimbangkan. mengusik ganti berganti = bertukar. mengingatkan. terkejar-kejar gejala = alamat. mengetahui fasal = hal. menentang terhadap = akan. setiap gendala = aral. hiruk-pikuk. menghala menghadapi = melawan. menggigil gempar = bising. tergegas-gegas. tergopoh-gopoh giat = aktif. tanda geletar menggeletar = gementar. manfaat. kuat. kecewa. lengkap. selesai habuan = bahagian. hancur hadap menghadap = mengarah. tegap gagal = kandas.cergas. mengerti memahami = memaklumi. kepada. riuh-rendah genap = cukup. berkas bergabung = berikat.

seumpama. melontarkan hurai menghuraikan = memaparkan. mengira humban menghumbankan = melemparkan. nyawa hela menghela menarik. selaras. menyertai hairan = pelik. keriting iklhlas = jujur. dalih. muslihat. keinginan. menghenyak. hilang. menghisap. kenyataan hal = kejadian. maksud. tercengang hajat = kehendak. musnah harap mengharap = berhajat. sebagai. menekan. berombak-ombak. mengheret. teladan ikal = berkelok-kelok. kosong hangus = rentung hantar menghantar = mengirim. tipu daya hentak menghentak = memijak.menghadiri = mengikuti. menghalang hampa = kecewa. takjub. tujuan hakikat = kebenaran. menahan. menikam. kehendak. menyeret helah = akal. menusuk. mencucuk. kisah. kiasan. menyedut hitung menghitung = membilang. keinginan hayat = kehidupan. menerangkan. menyediakan hikayat = cerita. pengajaran. mengejar. bersolek hidang hidangan = sajian menghidangkan = menyajikan. sesuai. keperluan. riwayat hinggap = bertenggek. menjelaskan hutan = rimba Ii ibarat = cerita. perbandingan. niat. peristiwa. usaha . bertengger hirup menghirup = meneguk. mengutus hapus = lenyap. tenteram harum = wangi harung mengharung = menempuh. merodok hias berhias = berdandan. berhasrat harmoni = rukun. menginjak. menghadapi hasrat = harapan. tulus ikhtiar = daya upaya. perkara hala = arah halau menghalau = mengusir hambat menghambat = memburu.

lintas seimbas = sebentar. baris. permai induk = ibu.ikrar = janji. meniru. berkaitan menjalin = menganyam. mengiring. kemenangan jejak = bekas. sekilas. tulen jawab = sahut berjawab = berbalas menjawab = membalas. tempo berirama = berentak. renggang jati sejati = asli. pengakuan. sebenarnya. jemu. mengarang. mengawal. menyahut jawat jawatan = pengkat.matai. mengeratkan. mengatur. menggerakkan jajah menjajah = menaklukkan. kandungan. pati istiadat = adat. menganut. menyuluh irama = rentak. pengetahuan imbas = kilas. menurut ilmu = kepandaian. bersama-sama mengikut = mematuhi. menang kejayaan = kemajuan. muak . deret jalin berjalin = beranyam. sekejap. pekerjaan menjawat = memegang. merosakkan jelak = bosan. selintas indah = cantik. berwaspada menjaga = memelihara. kesan jejas menjejaskan = melukakan. muatan. molek. pusat ingkar = mungkir mengingkari = memungkiri. mengamat-amati. memperkenankan Jj jaga = bangun berjaga = berkawal berjaga-jaga = berhati-hati. menguasai jajar = banjar.mengasuh. sekelip. upacara izin = kebenaran mengizinkan = membenarkan. bertempo isi = intisari. sumpah ikut = turut. jarang = bersela. mengawasi menjagakan = mengejutkan. mengintai. menyangkal intip mengintip = memata. seketika. merebakkan. resam.menyusun jangkit berjangkit = menular. menafikan. merebak kejangkitan = ketularan menjangkiti = menulari menjangkitkan = menularkan. menjabat jaya = kemenangan berjaya = berhasil.

pangkat. tewas kekal = abadi kelahi berkelahi = berbalah. kuasa. manis. menghormati. ketika. memulihkan kena = berpadanan. sesuai kenan berkenan = gemar. mengajak. semula mengembalikan = memulangkan. samar kadar = keupayaan. menggalas karut = bohong. meninggi. riuh-rendah kecundang = kalah. rakan. suka . lagi. menyesatkan judul = tajuk julang menjulang = membumbung. lurah Kk kabul = diluluskan. disetuju. peraturan kagum = hairan. tercengang kala = masa.terkadang-kadang kampung = desa berkampung = berhimpun. menemui. mencela. undangan menjemput = mencekut. sahabat. pulang. teman kecai berkecai = hancur. remuk kecam mengecam = membidas. diperkenankan. bergaduh. dusta kawan = kelompok.jelita = cantik. molek jemput jemputan = ajakan. sesat. menyanjung jumpa berjumpa = bersua. prinsip. menyambut jenazah = mayat jerat = jebak. menjatuhkan. sudi. mengkritik kecamuk berkecamuk = kelam-kabut. takjub. berkumpul kandar mengandar = memikul. mengangkat. berpatutan. sepadan. nisbah kaedah = cara.mengundang. tercapai kabur = kelam. silap mengelirukan = membingungkan. waktu berkala-kala = sekali-sekala. cocok. pudar. hukum. bertengkar kelas = darjah. kudrat. salah. lawa. hampa kecoh = bising. menyesatkan kembali = balik. tingkatan. kucar-kacir kecewa=gagal. mengalami perjumpaan = pertemuan jurang = lembah. heboh. bertemu menjumpai = mendapati. jenis keliru = khilaf. perangkap jerumus menjerumuskan = mencelakakan. kumpulan.

lenyap terlipur = terhibur loghat = dialek lompat = loncat. kelok.memperkenankan = membenarkan. merempuh landas = alas. membaling lengang = sepi. penat lempar melempar = melontar. litak. kuat lapor melaporkan = memberitahukan.kacau. selekoh lincah = cergas. susut . panjang lantang = jelas. lonjak longgok = timbun. jejak. meluputkan kongkong = belenggu. pantas. mengadukan lapuk = reput. letih. tangkas lipur = hapus. terang. guna. tanda ketara = kelihatan. lapik langsai = lunas. lesu. membelenggu kotor = cemar. tampak khazanah = perbendaharaan kikis mengikis = menghapuskan. keuntungan lancar = cepat. mengurus. mengekang. keji kuno = lama. terbayar lanjut = lama. keluk. berziarah lazat = enak. menyetujui kendali mengendalikan = memimpin. tua kurnia = anugerah kusut = bersimpul-simpul. luruh letih = lenguh. penat likat = pekat liku = kelok. fasih landa melanda = melanggar. mengizinkan. tompok luak = kurang. menghilangkan. mentadbirkan kental = pekat kerenah = kemahuan. sedap lazim = biasa. meletus lelah = asam. ragam kesan = akibat. selesai. lengkung lerai = gugur. usang lawat melawat = berkunjung. pasung mengongkong = memasung. selalu ledak meledak = meletup. rumit Ll laba = faedah. sunyi lengkap = cukup lengkok = belok.

merosot. kusam. jemu. tetap munasabah = berpatutan. sanggup kemahuan = kehendak. ibarat. perlu musykil = kecewa. mundur. mengosongkan lucut = lepas. malang naib = timbalan nasib = takdir. rela. telap Mm mahu = hendak. kesialan. terbelakang. setuju muak = bosan. rosak muafakat= sepakat. meradang musafir = pelancong. lesam. petunjuk. teguran ngeri = seram. rosak mustahak = penting. terkabul. tanggal lut= mempan. sengsara meleset = jatuh. redup. takti. gusar. suram mercu = menara. untung nasihat = ajaran. umpama mogok = berhenti. tipu daya musnah = binasa. nazar nilai = mutu. maksud. menidakkan nahas = kecelakaan. puncak mewah = makmur misal = contoh. pelajaran. redup. diperkenankan maklumat = keterangan. pengembara muslihat = helah. peringatan. kehendak. taraf . tergelincir mempelai = pengantin mendap = mendak mendung = muram. siasat. marah. undur murka = berang.luang= kelapangan meluangkan = melapangkan. sesuai mundur = surut. suram mangkat= meninggal dunia marah = berang. pengetahuan malap = muram. kemalangan. cocok. takut niat = hajat. mual muktamad = pasti. meradang maruah = kehormatan maut = kematian medan = gelanggang. gusar. sukar. loya. padang melarat = miskin.keinginan makam = kubur makbul = kabul. sulit Nn nafi menafikan = mengingkari.

dukun pedoman = panduan pegun terpegun = tercegat. . imbangan. mempertunjukkan.Oo obor = andang. penuh. sesuai. layak. menghentam pamah = lembah pamer mempamerkan = memperagakan.mampat. menerima memperoleh = mencapai. meramas perenggan = batas. menyelidik . segak papar memaparkan = memampangkan. tolol pangkat = kedudukan. pejal. sesuai. potong penuh = lengkap. patut. mendedahkan pati = inti. bersenda onak = duri Pp padan = bading. pendapatan olok berolok-olok = bermain-main. suluh oleh beroleh = mendapat. kacak. sempadan perihal = keadaan. laju. bergurau. penggal. mendapat oleh-oleh = buah tangan perolehan = hasil. padat. laku. tersendiri penggal = kerat. taat pawang = bomoh. kukuh. padat. taraf. memperlihatkan. berlanjutan sepanjang = sejauh pantas = cekatan. teguh palu memalu = memukul. mengkaji. sesak. kejadian. cepat. pejal. tampan. bodoh. peristiwa periksa memeriksa = meneliti. sari patuh = menurut. cocok. tumpat perah memerah = memeras. perintis pencak berpencak = bersilat pencil memencil = menyendiri memencilkan = mengasingkan. lekas. menggayakan pandir = bebal. tumpat padu = kuat. menjauhkan terpencil = terasing. tingkat panjang = lanjut berpanjangan = berterusan. tara padat = bernas. membentangkan. tercengang pelopor = pengasas.

pasukan beregu = berpasangan rendang = lebat. riuh-rendah. segenap. berjauhan. mengubah prinsip = asas. berlaga. syak. tersusun. gergasi ramai = bising. sangsi. giat. gagah. bertarung sah = benar. menetapkan.peringkat = had. kelompok. kemas. rimbun renggang berenggang = berantara. sasterawan pusar berpusar = berkisar. membetulkan. menyongsong . berpisah resam = kebiasaan. tabiat rezeki = nafkah. berputar pusara = kubur. menyimpang pincang = tempang pinda meminda = membaiki. nyata sambut menyambut = membalas. pasangan. pegangan projek = rancangan pujangga = pengarang. pendapatan. indah permit = keizinan peroi = gembur perwira = berani. penghidupan rintih merintih = mengeluh. was-was raksasa = bota. mengerang risiko = bahaya. bersih. tahap. dasar. serong memesong = menyeleweng. mengesahkan. mengumumkan rata = datar meratakan = mendatarkan serata = seantero. kerugian rungut merungut = berleter. pahlawan pesat = cepat. bertempur. laju pesong = herot. makam Rr radas = perkakas ragu-ragu = bimbang. elok. berlawan. teratur. tingkat permai = cantik. menjawab. sibuk rapi = beres. tertib rasmi = sah merasmikan = melantik. seluruh rayu merayu = memujuk rayuan = permohonan. mencong. menerima. elok. pujukan. bersungut Ss sabung bersabung = beradu. regu = kumpulan.

wangi senget = condong. kemajuan. ragu-ragu. serempak sesak = penuh. kelainan berselisih = berbeza. punca susut = berkurang. susah seni = elok. perbantahan. mengatur. bertikai semerbak = harum. memulakan takat = had. membantah. sudi sangkal menyangkal = melawan. hiba. menyerang serentak = bersama-sama.sampai= tiba sanggup = mampu. lebihnya sua bersua = berjumpa. setia tadbir mentadbirkan = memerintah. kecil. perselisihan. mengerjakan. sampai takjub = hairan. mengurus taja menaja = mempelopori. berlambat-lambat. selamat. turun Tt taat = patuh. surut. bertemu sudi = rela sulit = rahsia. merotan segar = sihat. khuatir. miring sengketa = perbalahan. pertikaian sengsara = menderita. molek sentosa = aman.berlengah-lengah menangguhkan = menunda tangkup . pertengkaran. mengurus. syak sebat menyebat = memukul. mengelak. mengelolakan. rawan. halus. rela. peradaban tangguh bertangguh-tangguh = berlama-lama. tersekat. salah singkir menyingkir = menepi. mengerut. sukar. sentosa. merawat seleweng menyeleweng = menyimpang selisih = beza. menentang sayu = dukacita. susah sumber = asal. pilu. kagum tamadun = kebudayaan. sedih sangsi = bimbang. sedia. menghindar sisa = baki. nyaman sejahtera = aman. tersumbat silam = lampau silap = keliru. selamat selenggara menyelenggarakan = memelihara. tenteram sepatu = kasut serbu menyerbu = melanggar. hingga. berlainan. sempit.

berkelahi. berperang tenaga = daya. mentafsirkan umpama = ibarat unit = istimewa. punah Uu ucap berucap = bercakap. setara tatap menatap = melihat. berlaga. menyelenggarakan. menyiarkan terkam menerkam = menerpa tetangga = jiran timpal setimpal = sebanding. bermaksud. kedudukan. padat. kehendak. seimbang. tumpat tegas = jelas. kemahuan bertekad = berazam. bersyarah mengucapkan = melafazkan. mengeluarkan. tersendiri urus mengurus = membereskan. setimbal tumpas = binasa. menolak terbit menerbitkan = membangkitkan. perangai. tentu. giat. pincang tempur bertempur = berjuang. mengurut usir mengusir = memburu. terang menegaskan = menerangkan. tepat. menyelesaikan usang = kersang. kuat tenggala = bajak. mencela. martabat. berlanggar. terserempak tempang = capik. mengkritik. meniarap. mengejar. menjelaskan tegur menegur = menasihati. berniat telatah = gerak-geri. satu-satunya. bertemu. lama usap mengusap = membelai. mengusahakan. mengamat-amati. menghasilkan. tingkah laku tembung bertembung = berlanggar. menghalau . mengatup taraf = darjat. merenung tatatertib = disiplin. kekuatan bertenaga = berdaya. memandang. mengatur. kuno. nyata. luku tepis menepis = menangkis.menangkup = menelungkup. kelakuan. mutu setaraf = sedarjat. peraturan tebal = lebat. musnah. mengesat. menyebut ucapan = pidato. menyapa tekad = azam. sebutan ugut mengugut = mengancam ulas mengulas = mengupas. memelihara.

peluang. sesuai wajib = mesti. iaitu maknanya berlawanan dengan perkataan asal. Aa abadi = sementara abai = acuh. khusus aman = huru-hara. perlu waktu = kesempatan. berita. Antonim ialah perkataan berlawan. mula mengusulkan = mencadangkan. pesanan watak = sifat watan = tanah air wau = layang-layang Yy yakin = pasti. cadangan. asal. percaya Zz zalim = bengis. tempoh warkah = surat warta = amanat. menganjurkan Ww wajar = patut. kejam zaman = masa. tempoh zat = unsur Antonim 1. ketika. kacau-bilau .utus mengutus = mengirim utusan = wakil usul = anjuran. masa. peduli abdi = tuan adab beradab = biadab aib = mulia ajaib = biasa ajak mengajak = menghalau. mengusir akar = pucuk aktif = pasif alah = menang alir mengalir = bertakung alun beralun = rata am = khas.

bangun baru = lama. tiruan arif = bodoh. mengawal.amanah = curang ampun mengampuni = menghukum angguk = geleng mengangguk = menggeleng asli = palsu. jelek azab = nikmat Bb bahagia = sengsara kebahagian = penderitaan. segar basmi membasmi = memelihara. tolol atur teratur = bersepah. kesengsaraan bahaya berbahaya = selamat bakal = bekas bakhil = pemurah bakti = khianat bangga = malu membanggakan = memalukan bangkang membangkang = menyokong. mengongkong. terkongkong membebaskan = membelenggu. mempertahankan batal = sah membatalkan = mengesahkan bawa membawa = meninggalkan bazir membazir = berhemat. jahil. siap . hodoh. lalai ayu = buruk. mengikat beku = cair membekukan = mencairkan belah berbelah = bercantum membelah = mencantumkan belot = setia bengkalai terbengkalai = selesai. usang basi = baru. menjimatkan bebas = terbelenggu. terkawal. berjimat membazirkan = menghematkan. mencadangkan bantu membantu = membiarkan bantut terbantut = membesar baring berbaring = bangkit. berselerak awas = cuai. terikat.

jimat bubar = berhimpun membubarkan = menghimpunkan bujur membujur = melintang buka membuka = menutup buncit = kempis Cc cabut mencabut = menanam. sopan bina membina = membinasakan. meruntuhkan bisik berbisik = melaung.berani = gentar. dungu cermat = boros. berpisah cedera = pulih. cuai cerun = landai cetek = dalam cicir tercicir = terjumpa cipta menciptakan = memusnahkan comot = bersih . mencacakkan cacat = sempurna caci mencaci = memuji campak mencampakkan = memungut. sunyi. mengutip campur mencampurkan = mengasingkan cantum bercantum = berasing. tolol. serupa biadab = beradab. bersatu cerdik = bodoh. merobohkan. sembuh cegah mencegah = menggalakkan cemar = bersih cembung = cekung cerah = gelap. menjerit bising = senyap. kabur cerai bercerai = berkahwin. takut beri memberi = menerima berkas memberkas = melepaskan beza berbeza = sama. hemat. santun boros = cermat. sepi bongkak = peramah.

bersengketa damping = jauh berdampingan = berjauhan dapat mendapat = kehilangan dara = teruna darab mendarab = membahagi darurat = aman dasar = puncak datar = curam dedah terdedah = terlindung. tuli deras = lambat. tertutup degil berdegil = menurut.condong = tegak Dd daging = tulang daif = mulia daki mendaki = menuruni damai = huru-hara. setuju entah = tahu erat = longgar Ff faedah . patuh dendam berdendam = berbaik. sanggup. berdamai dengar mendengar = pekak. hodoh empuk = keras. liat enggan = mahu. taat derita = kebahagiaan dingin = hangat. panas diri berdiri = duduk dongak mendongak = menunduk dongeng = kenyataan dosa = pahala Ee ekor = kepala eksport = import elok = buruk. rela. kacau berdamai = berperang. perlahan derhaka = setia.

menghalang gali menggali = menimbus gamat = sepi. bersedih gopoh tergopoh-gopoh = perlahan-lahan . tenteram. berpisah gadai menggadai = menebus gadis = teruna gaduh = aman. sia-sia fajar = senja fakir = kaya fasih = gagap fitnah = puji memfitnah = memuji fikir berfikir = berkhayal Gg gabung bergabung = bercerai. lembut garau = halus garing = lemau gaul bergaul = menyendiri gaung = bukit gelak = tangis gelisah = tenang gelora bergelora = tenang gemalai = kasar gemar = benci gembur = keras gementar = berani gemilang = pudar gempar = tenang gemuruh = tenang gerak bergerak = diam.berfaedah = merugikan. kaku gerimis = lebat gering = sihat ghaib = kelihatan gila = siuman girang bergirang = berduka. genap garang = jinak. damai bergaduh = berdamai galak menggalakkan = mencegah. sunyi gambut = keras ganas = jinak ganjil = biasa. bermuram.

pura-pura imaginasi = kenyataan induk = bahagian. menggalakkan halau menghalau = mempelawa. terhampar gunung = lembah Hh habis = ada halang menghalang = mendorong. sejuk harum = busuk hati berhati-hati = cuai. berjalan hiba = gembira. suka hijrah berhijrah = menetap himpun berhimpun = bersurai. mengajak halus = kasar hampa = berisi hancur menghancurkan = membina handal = lemah hangat = dingin. bubar hina = mulia hinggap = terbang hirau menghiraukan = membiarkan hukum menghukum = mengampuni hulu = hilir.goyang bergoyang = kukuh. menghisap hening = keruh henti berhenti = bergerak. mantap. mentaati. menurut . lalai hela menghela = menolak hembus menhembuskan = menarik. muara Ii ikal = lurus ikat mengikat = membuka. tetap gugup = tenang gulung tergulung = terbentang. menghuraikan ikhlas = curang. cawangan ingkar mengingkari = mematuhi. mempersilakan.

timbul kawan = lawan. sering jasmani = rohani jaya berjaya = gagal. rata kejam = adil. lembut kerat mengerat = menyambung keruh = jernih . tulen kahwin berkahwin = bercerai kalah = menang karam = terapung. tengkujuh kembali = pergi kembang = kuncup kembung = kempis kencang = perlahan keras = lembik. musuh kebal = lut kedut berkedut = licin. menegah Jj jaga = tidur jahil = alim. bertugas izin mengizinkan = melarang. rapat.isi = kulit istirehat beristirehat = bekerja. kandas jelma menjelma = menghilang jernih = keruh jimat = boros jutawan = fakir Kk kabul terkabul = tertolak kabur = jelas. terang kelu = lancar kemarau = hujan. selalu. arif jajah menjajah = memerdekakan terjajah = merdeka jalan berjalan = berhenti janda = duda jarang = kerap. terang kacuk kacukan = sejati. berperikemanusiaan kelam = cerah.

kesat = licin ketara = kabur; samar-samar ketat = longgar ketua = pengikut kilau berkilau = malap; suram kota = desa; kampung kuala = hulu kukuh = lemah kusut = kemas; rapi kutuk mengutuk = memuji; menyanjung Ll laba = kerugian berlaba = berugi lalai = awas; waspada langsung = berantara berlangsung = bertangguh; tertunda lanjut = singkat lapang = sempit laung melaung = berbisik lawan = kawan; sahabat layar berlayar = berlabuh layu = segar lebar = sempit lekas = lambat lekat melekat = lekang; tanggal lena = sedar terlena = terjaga lengang = sibuk lenyap = muncul lintang melintang = memanjang; membujur lokek = pemurah luah meluahkan = menelan luas = sempit lulus = gagal lumpuh = bertenaga; kuat lunak = keras lurus = bengkok Mm mahal =murah majikan = pekerja maju = mundur makmur = melarat; meleset

malang = bertuah malapetaka = tuah manusia = binatang marak = padam matang = mentah megah = aib; malu menantu = mentua merdu = garau; parau; sumbang merdeka = terbelenggu; terjajah mesra = renggang; sombong mewah = melarat; menderita; miskin mirip = berbeza; berlainan moden = kolot; kuno muncul = hilang; lenyap; lesap mungkir memungkiri = menepati; menunaikan mustahak = remeh Nn nafi menafikan = mengakui; mengiakan nganga ternganga = tertutup nipis = tebal nyaring = lemah; perlahan nyata = kabur Oo olok olok-olok = sungguh-sungguh Pp padam = bernyala pahit = manis pakai memakai = menanggalkan paksa memaksa = memujuk palsu = asli; tulen; benar panas = dingin; sejuk pangkal = hujung papa = kaya pasang = surut patuh = ingkar payah = mudah; senang pejam = celik pelik = biasa pendam terpendam = terbongkar

penuh = kosong perang berperang = berdamai perlahan = cepat pilu = gembira;riang pipih = bulat pisah berpisah = bertemu pucat = berseri; garang pulih = sakit; tenat puncak = dasar pupus = utuh purba = moden pusat = cawangan putus terputus = bercantum; bersambung Rr rabun = terang racun = madu; penawar rampas merampas = membagi; memberi; menyerahkan rapat = jarang; renggang rapi = berselerak; bersepah reda = kencang; lebat regu beregu = berseorangan rela = enggan rendam merendam = menjemur rindu = benci Ss sah = batal sakit = sembuh saksama = zalim sama = berbeza; berlainan sambung bersambung = putus sangkal menyangkal = mengakui; mengiakan; mengikut; menurut sangsi = yakin sayang = benci sayup = lantang; nyaring; terang sedar = lalai; pengsan sedih = gembira sedut menyedut = menghembus segar = layu selesai = terbengkalai; terhenti senyap = bising; riuh

tiruan tunggal = banyak. membantah sombong = ramah sopan = biadab sukacita = dukacita surai bersurai = berhimpun surut = pasang susun bersusun = berselerak. yakin syurga = neraka Tt taat = derhaka mentaati = menderhaka tajam = tumpul takut = berani tampan = hodoh tangkap menangkap = melepaskan tanya bertanya = menjawab tarik menarik = menyorong tawan menawan = membebaskan tegak = condong tegang = kendur tegah menegah = membenarkan.setia = derhaka simpan menyimpan = membuang singgah = terus sokong menyokong = membangkang. mengorek tulen = palsu. sambilewa telan menelan = meluahkan teliti = lalai. menyuruh tekun = malas. jamak tutup menutup = membuka Uu . leka. bersepah syak = percaya. sambilewa tenggelam = timbul tenteram = bimbang. risau tepat = sipi tewas = menang timbus menimbus = menggali. kacau.

Kata banyak makna ialah kata yang mempunyai lebih daripada satu makna 2. 3. lalai Yy ya =tidak yakin = ragu-ragu. soalan-soalan tentang kata banyak makna ini dikemukakan dalam bentuk memilih ayat-ayat yang menggunakan perkataan yang betul. sakit waspada = cuai.ubah berubah = tetap undur = mara umum = khusus untung = rugi usang = baru Ww wajib =sunat wangi = busuk waras = gila. . syak. sangsi. Biasanya. Makna perkataan yang berbagai-bagai ini dapat dibezakan berdasarkan konteks ayat yang berlainan. was-was Zz zahir = batin zalim =adil Kesalahan dan Pembetulan Perbendaharaan Kata Kata Banyak Makna 1.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. namun setiap perkataan hendaklah digunakan dengan tepat mengikut situasi sesuatu ayat. Kata hampir sama makna merupakan himpunan beberapa perkataan yang mempunyai maksud yang hampir sama.Kata Hampir Sama Makna 1. 2. Walaupun perkataan-perkataan tersebut mempunyai maksud yang hampir sama. Kesilapan dalam memilih perkataan akan membawa maksud yang berbeza daripada situasi sebenar. 3.

.

.

.

.

.

.

.

.

Kesalahan dan Pembetulan .

2. Terdapat juga penjodoh bilangan yang disertai dengan kata bilangan. . tempat. 3. Penjodoh bilangan digunakan di depan kata atau nama bagi menguatkan aspek bilangan. hal.Penjodoh Bilangan 1. perkara dan manusia. Penjodoh bilangan berfungsi untuk menerangkan aspek bilangan sesuatu benda.

.

.

.

.

.

peribahasa digunakan untuk memberikan pengajaran atau teguran dengan cara yang sopan dan halus.Kesalahan dan Pembetulan Peribahasa 1. Simpulan bahasa adalah bentuk peribahasa yang paling mudah. simpulan bahasa terdiri daripada dua patah kata yang membawa maksud yang tepat dan padat. 2. Pada umumnya. Simpulan Bahasa 1. Contoh simpulan bahasa berserta dengan maksudnya dan ayat cotohnya adalah seperti berikut: . 3. 3. Peribahasa dalam bahasa Melayu terdiri daripada : (a)Simpulan bahasa (b) Perumpamaan (c) Bidalan (c) Pepatah (e) Kata-kata hikmat (f) Bandingan semacam A. 2.Peribahasa ialah kumpulan kata atau ayat yang tetap susunannya dan mempunyai maksud yang tertentu. Biasanya.

.

.

.

.

.

.

f

B. Perumpamaan 1. Perumpamaan ialah susunan kata-kata yang indah, ringkas dan kemas serta mempunyai maksud yang tersirat. 2. Biasanya, perumpamaan dimulai dengan kata bagai, ibarat, laksana, seperti dan umpama. 3. Contoh perumpamaan, maksudnya dan ayat contohnya adalah seperti

berikut: .

.

.

2.C. Bidalan tidak mengandungi sesuatu kata yang tertentu seperti perumpamaan. Bidalan 1. Bidalan ialah peribahasa yang maksudnya tersirat di sebalik susunan katakata yang membentuknya. 3. Contoh bidalan adalah seperti berikut: .

.

3. Pepatah ialah peribahasa yang berangkap dan terdapat pengulangan kata di dalamnya. Pepatah 1. Contoh pepatah adalah seperti berikut: . Pepatah digunakan untuk menyatakan penegasan. 2. falsafah atau pengajaran yang hendak disampaikan.D.

.

E. Bandingan/ Kiasan .

Perhatikan contoh bandingan atau kiasan yang berikut: . Bandingan atau kiasan ialah bentuk ungkapan yang menggambarkan sifat seseorang atau benda secara bandingan. Bandingan yang digambarkan itu adalah jelas. 2.1.

.

.

.

F. . Kata-kata Hikmat Kata-kata hikmat ialah ungkapan yang mempunyai makna yang dapat memberikan pengajaran. teladan. kesedaran dan peringatan.

Kesalahan dan Pembetulan .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful