BAHASA MELAYU - Tahun 4

PENGGOLONGAN KATA 1.1 Kata Nama 1. Kata nama ialah kata yang merujuk kepada nama sesuatu benda, manusia, haiwan, tumbuhan dan konsep. 2. Kata nama terbahagi kepada : (i) kata nama am; (ii) kata nama khas; (iii) kata nama arah; (iv) kata ganti nama; (v) kata bilangan. Kata Nama Am 1. Kata nama am ialah kata nama yang merujuk kepada nama sesuatu benda yang bersifat umum seperti: (i) nama benda yang bernyawa, iaitu manusia, haiwan dan tumbuhtumbuhan; (ii) nama benda yang tidak bernyawa, iaitu benda dan tempat. 2. Semua kata nama am ditulis dengan huruf kecil di pangkal kata kecuali pada permulaan ayat. 3. Ada juga kata nama am yang diberikan imbuhan. Kata nama am yang diberikan imbuhan ini dikenali sebagai kata nama terbitan Contoh kata nama terbitan adalah seperti berikut: duri ---> durian hendak ---> kehendak sah ---> pengesahan putus ---> keputusan 4. Imbuhan yang membentuk kata nama terbitan terdiri daripada: (i) awalan- ke-, pe-, pem-, pen-, peng-, penge-, per-. (ii) akhiran- -an, -man, -wan, -wati, -ita. (iii) apitan- ke...an, pe...an, pem...an, pen..an, peng...an, penge...an, per...an. Kata Nama Khas 1. Kata nama khas ialah kata nama yang khasnya digunakan untuk menyebut nama sesuatu benda yang bernyawa dan benda yang tidak bernyawa. 2. Kata nama khas hendaklah ditulis dengan huruf besar pada huruf pertamanya.

3. Kata nama khas terbahagi kepada: (a) benda yang bernyawa: (i) manusia spt. Ismail, Kumar, Puan Aliah, Raja Iskandar, Raj Kumar, Lim Eng Guan, Profesor Ali. (ii) bukan manusia spt. Comot (kucing), Pak Belang (harimau), Hibiscus (bunga raya), Jalak (ayam). (b) benda tidak bernyawa spt. Seremban, Malaysia, Proton, Universiti Kebangsaan, Menara Condong. Kesalahan dan Pembetulan

Kata Ganti Nama 1. Kata ganti nama ialah perkataan yang menjadi pengganti bagi kata nama khas dan kata nama am. 2. Kata ganti nama terbahagi kepada: (i) kata ganti diri; (ii) kata ganti diri singkat; (iii) kata ganti tanya; (iv) kata ganti tempat; (v) kata ganti tajuk; (vi) kata ganti tak tentu. Kata Ganti Nama Diri Pertama 1. Kata Ganti Nama Diri Pertama ialah kata yang digunakan untuk menggantikan diri orang yang bercakap. 2. Kata Ganti Nama Diri Pertama terbahagi kepada:

Kata Ganti Nama Diri Kedua 1. Kata ganti nama diri kedua digunakan untuk merujuk kepada diri orang yang bercakap dengan kita 2. Kata ganti nama diri kedua terbahagi kepada: (i) berbentuk tunggal (ii) berbentuk jamak

2. Kata ganti nama diri ketiga ialah kata yang digunakan untuk merujuk kepada orang ketiga ketika bercakap. Kata ganti nama diri boleh disingkatkan seperti berikut: (i) aku menjadi ku (ii) engkau menjadi kau (iii) kamu menjadi mu . (ii) berbentuk jamak. Kata ganti nama diri ketiga terbahagi kepada: (i) berbentuk tunggal. Kata Ganti Nama Diri Singkat 1.Kata Ganti Nama Diri Ketiga 1.

jumlah dan harga. kata penegas atau partikel "kah" hendaklah digunakan. (ii) mana . Yang berikut ialah contoh kata ganti nama diri tanya dan penggunaanya.digunakan untuk tempat yang dekat dengan orang yang bercakap. (i) apa .digunakan untuk menyatakan bilangan. haiwan . benda dan tempat. (iii) siapa . (iii) Di akhir kata: (a) Aku adalah temanmu. (b) Dia mencari-cari kasutnya yang hilang itu. Kata ganti nama tunjuk digunakan untuk menunjukkan manusia. 2. 3.digunakan untuk menyatakan orang atau nama orang. (b) Pastikan soalan yang kaujawab itu betul. Apabila ditulis. (ii) Di awal dan akhir kata: (a) Makanan itu sudah kuhidangkan. (b) Kereta Proton Iswara itu adalah milik ayahku. (iv) bila .digunakan untuk tempat yang dianggap jauh.digunakan untuk menyatakan nama benda atau haiwan.digunakan untuk tempat yang agak jauh tetapi tidak sejauh mana. Apabila digunakan dalam ayat hendaklah diakhiri dengan tanda soal (?) Kata Ganti Nama Tempat 1. Kata Ganti Nama Tunjuk 1. 5. Kata ganti nama diri tanya digunakan untuk membentuk ayat-ayat tanya. sini . Kata ganti nama diri singkat tidak boleh digunakan pada permulaan ayat. Kata ganti nama diri singkat mempunyai makna yang sama dengan kata ganti nama diri yang penuh. 4. Yang berikut adalah contoh kata ganti nama diri singkat dan penggunaanya dalam ayat: (i) Di awal kata: (a) Surat itu hendaklah kauposkan segera.digunakan untuk menyatakan orang. Kata Ganti Nama Diri Tanya 1. 2. Kata ganti nama tempat digunakan untuk mengganti nama tempat. Yang berikut adalah contoh kata ganti nama tempat dan penggunaanya.(iv) dia atau ia menjadi nya. 2. situ .digunakan untuk menyatakan masa. 3. binatang. Sekiranya kata ganti nama diri tanya ini digunakan pada permulaan ayat. (v) berapa . kata ganti nama diri singkat ini hendaklah dicantumkan dengan kata lain yang menyertainya seolah-olah sebagai imbuhan. sana . 4.

(iv) bila-bila . . ketiga dan seterusnya.digunakan untuk benda atau hal yang tidak tentu. (iii) siapa-siapa/sesiapa . (b) Saya yang membawa buku itu.beberapa. tiap-tiap dan sebagainya. dua. (iii) Kata bilangan pecahan . 2. Kesalahan dan Pembetulan Kata Bilangan 1. ketiga-tiga dan sebagainya. (iv) Kata bilangan pisahan . keduadua. setiap.pertama. (ii) mana-mana . Kata bilangan ialah kata yang digunakan untuk menghitung sesuatu. separuh.digunakan untuk menggantikan orang yang tidak tentu.masing-masing. jutaan.digunakan untuk menggantikan masa yang tidak tentu. seluruh. 2.dan tempat. 2.berapa. (ii) Penentu dan letaknya di belakang kata nama: contohnya: (a) Hari ini hari Khamis. (vi) Kata bilangan tingkat . (vii) Kata bilangan tanya . beratus-ratus. Kata Ganti Nama Tak Tentu 1.suku. Kata bilangan terbahagi kepada berikut: (i) kata bilangan tentu . dua pertiga dan sebagainya. Kata ganti nama tak tentu menunjukkan sesuatu atau seseorang secara tidak tentu. kedua. setengah.berbulan-bulan. Yang berikut adalah contoh kata ganti nama tak tentu serta penggunaanya: (i) apa-apa . (ii) Kata bilangan tak tentu . Fungsi kata ganti tunjuk adalah sebagai: (i) Subjek dan letaknya di hadapan kata nama: contohnya: (a) Ini sekolah kami. (v) Kata bilangan himpunan . Dua kata ganti nama tunjuk adalah ini dan itu. 3.digunakan untuk tempat atau benda yang tidak tentu. (b) Itu anak Encik Ramasamy. tiga dan seterusnya. setengah-setengah dan sebagainya. para.satu.

Penjodoh Bilangan 1. 2. Kadangkala penjodoh bilangan tidak digunakan bersama-sama dengan kata bilangan. Misalnya. sekalian peserta (bukan sekalian orang peserta) . Penjodoh bilangan ialah kata yang digunakan bersama-sama dengan kata bilangan.

.

. Kata sendi nama ialah kata yang digunakan untuk menyambung frasa dengan kata atau frasa dengan frasa. 2. Kata sendi memerlukan frasa nama untuk membentuk predikat ayat.Kata Sendi Nama 1.

.

.

Kata adjektif juga dikenali sebagai kata sifat. se-. amat. 4. dapat dan sebagainya. sangat. Kata adjektif ialah kata yang digunakan untuk menerangkan keadaan sesuatu benda. sekali. 5. belum. 2. paling. tempat dan sebagainya.Kesalahan dan Pembetulan Kata Adjektif 1. 3. Kata penguat dan kata bantu juga boleh hadir secara serentak. sungguh dan terlalu. Kata adjektif boleh ditambah dengan kata penguat seperti ter-. orang. Jenis Kata Adjektif . Kata adjektif juga boleh disertai dengan kata bantu seperti masih.

kata adjektif terbahagi kepada sembilan jenis berdasarkan kriteria makna yang didukung oleh sesuatu kata adjektif .Dalam bahasa Melayu.

.Tahap Kata Adjektif Kata adjektif boleh dibahagikan kepada empat tahap. tahap sama. tahap perbandingan dan tahap penghabisan. iaitu tahap biasa.

memper-. memper…. 2. Kata kerja boleh dibahagikan kepada: (i) Kata kerja transitif (ii) Kata kerja tak transitif (iii) Kata kerja pasif Kata Kerja Transitif 1.i.. binatang atau benda. Kata kerja transitif tidak boleh berdiri sendiri. Kata kerja transitif menggunakan imbuhan men-. 4. 3. Kata kerja transitif ialah kata kerja yang mesti mempunyai objek yang terdiri daripada kata nama atau frasa nama. Ayat contoh : . men…. Kata kerja ialah kata yang digunakan untuk menunjukkan perbuatan yang dilakukan oleh manusia. men…. 2.kan.Kesalahan dan Pembetulan Kata Kerja 1.kan.. memper…..i..

Kata kerja tak transitif ialah kata kerja yang boleh berdiri sendiri dalam ayat yakni tidak memerlukan objek. Ayat contoh : . 2. Kata kerja tak transitif ini boleh berdiri sendiri tanpa perlu disertai objek selepasnya. Walaupun demikian. Kata kerja tak transitif terbahagi kepada : (i) Kata kerja tak transitif tanpa pelengkap (ii) Kata kerja tak transitif berpelengkap Kata Kerja Tak Transitif Tanpa Pelengkap 1. Ayat yang mempunyai pelengkap tidak boleh dipasifkan. Kata kerja tak transitif ini boleh diikuti unsur keterangan selepas kata kerja. 2. Pelengkap adalah berbeza dengan objek. 3. kata kerja tak transitif berpelengkap tidak boleh berdiri sendiri.Kata Kerja Tak Transitif 1. Contoh : Kami asyik bermain di belakang rumah. 3. 2. Oleh itu. Kata kerja tak transitif berpelengkap ialah kata kerja yang mesti diikuti oleh pelengkap untuk menyempurnakan ayat. Contoh : Kami asyik bermain. Kata Kerja Tak Transitif Berpelengkap 1. unsur keterangan tidak boleh terdiri daripada kata nama atau frasa nama.

Hanya kata kerja transitif sahaja yang boleh dipasifkan.4. Kata kerja pasif ialah kata kerja yang terbentuk daripada perubahan ayat aktif kepada ayat pasif. Unsur pelengkap terdiri daripada berikut : (i) Pelengkap kata nama (imbuhan ber-…kan. engkau musnahkan. Contohnya : anda lihat. . Kata kerja pasif yang disertai awalan di -. Kata kerja pasif yang disetai kata ganti diri pertama dikenali sebagai frasa kerja pasif diri pertama. kami perakui dan sebagainya. di-…i. Contohnya : aku baca. saya tanami. diper-. 4. Kata kerja pasif yag disertai kata ganti diri kedua dikenali sebagai frasa kerja pasif diri kedua. diper-… . 5. kau permainkan dan sebagainya. 3. 2. awak tatapi. di-…kan. menjadi dan ada) (ii) Pelengkap kata adjektif (iii) Pelengkap sendi nama (bermakna tempat) Kata Kerja Pasif 1.

diperingati dan sebagainya. diadakan. Contoh-contoh kata keterangan adalah seperti berikut : (i) Saya sudah membaca buku itu. Contohnya : dibaca. bertanak dan sebagainya.) (ii) Rumahnya agak jauh dari sini.) 3. (iii) Kata kerja pasif yang berapitan ke-…an : kecurian. . (Kata keterangan : Sudah menerangkan kata kerja membaca. digemari. dipersembahkan. Kata kerja pasif juga terdapat dalam bentuk-bentuk berikut : (i) Kata kerja pasif berimbuhan ber. (Kata keterangan : agak menerangkan kata objektif jauh. Kata keterangan ialah kata yang menerangkan kata kerja dan kata adjektif.kan dan diper-…i dikenali sebagai kata kerja pasif diri ketiga.: berasal. diperalat. Kesalahan dan Pembetulan Kata Keterangan 1. bercukur. (ii) Kata kerja pasif berimbuhan ter. kemasukan. 6.: terambil. ketinggalandan sebagainya. terangkat dan sebagainya. Berikut ialah contoh kata keterangan serta penggunaannya dalam ayat. 2.

penguat. pembantu. pemeri dan sebagainya. penerang.Kata Tugas Kata tugas ialah perkataan yang hadir dalam ayat. penegas. klausa atau frasa yang berperanan sebagai penghubung. .

klausa dan ayat. .frasa. Kata hubung digunakan untuk menggabungkan dua atau lebih kata.Kata Hubung 1. Kata hubung terbahagi kepada yang berikut : (i) Kata hubung gabungan (ii) Kata hubung pancangan (iii) Kata hubung berpasangan. 2.

.

.

iaitu dengan nada meninggi atau menurun.Kata Seru 1. . Cara penggunaan kata seru disesuaikan dengan intonasi pengucapan. Kata seru digunakan untuk membentuk ayat seruan. sedih. takut. hairan. terperanjat dan sebagainya. 2. Kata seru ialah kata yang digunakan untuk menyatakan perasaan seseorang seperti marah. 3.

Kata Tanya ialah kata yang digunakan dalam ayat tanya untuk menanyakan sesuatu. maka hendaklah disertai dengan partikel -kah . 2. Sekiranya kata Tanya dikedepankan.Kata Tanya 1.

2. silaan atau permintaan. Contoh kata perintah.Kata Perintah 1. Kata perintah ialah kata yang digunakan supaya seseorang mematuhi perintah. Kata perintah digunakan untuk membentuk ayat perintah. maksud dan ayat contoh adalah seperti berikut : . larangan arahan. 3.

. Kata Pangkal Ayat 1. 2. 6.4. 5. Kata perintah tolonglebih sesuai digunakan dalam situasi yang umum manakala kata perintah harap lebih sesuai digunakan dalam situasi yang lebih sopan. Kata perintah usah mempunyai nada yang lebih lembut berbanding dengan kata perintah jangan. Kata pangkal ayat ini biasanya digunakan dalam bahasa Melayu lama. Kata perintah sila boleh digunakan dalam pelbagai situasi berbanding dengan kata perintah jemput yang hanya sesuai digunakan bagi situasi tertentu seperti masuk ke rumah dan makan. Kata pangkal ayat ialah perkataan yang hadir pada permulaan ayat.

iaitu masa lampau. iaitu : (i) Kata bantu aspek Kata Bantu aspek digunakan untuk menunjukkan perbezaan masa. 3. Kata bantu ialah kata yang berperanan untuk menimbulkan makna-makna tambah dari segi aspek waktu dan ragam. Terdapat juga kata bantu aspek yang boleh hadir secara serentak. masa kini dan masa hadapan. 2. Kata Bantu terbahagi kepada dua jenis. Contoh : .Kata Bantu 1. (ii) Kata Bantu ragam Kata Bantu ragam ialah kata yang digunakan untuk menunjukkan perasaan yang berkaitan dengan perbuatan.

Contoh : Kata Penguat 1. 2.4. Terdapat tiga jenis kata penguat. Kata penguat digunakan untuk menguatkan maksud sesuatu ayat. . Kata penegas memberikan penekanan pada bahagian-bahagian tertentu dalam ayat. 2. Kata penegas juga dikenali sebagai partikel. Terdapat juga kata bantu ragam yang boleh hadir secara serentak dengan kata bantu aspek. iaitu : (i) Penguat hadapan (ii) Penguat belakang (iii) Penguat bebas Kata Penegas 1.

(ii) Penegas yang berasingan. iaitu : (i) Penegas yang dicantumkan dengan perkataan. Kata Nafi 1. 2. Kata nafi ialah kata yang menafikan atau menidakkan sesuatu. Terdapat dua jenis kata penegas. Kata nafi bukan boleh menjadi unsur frasa nama dan frasa sendi nama. iaitu bukan dan tidak.3. Kata Pemeri . 3. Kata nafi tidak ialah unsur nafi bagi frasa kerja dan frasa adjektif.

Kata arah menunjukkan hala dan jurusan. Kata arah merupakan kata yang hadir sebelum frasa nama dan biasanya sesudah kata sendi nama. Kata Pembenar 1. . Dalam bahasa Melayu terdapat tiga kata pembenar. iaitu ialah dan adalah. Kata pembenar ialah kata yang mengesahkan sesuatu pertanyaan yang dikemukakan. Kata Arah 1.Terdapat dua jenis kata pemeri. 2.benar. 2. iaitu ya.betul. Kata pemeri tidak boleh hadir di hadapan frasa kerja atau kata kerja.

Kata paduan atau sebatian dikenali sebagai kata majmuk. Pembentukan kata majmuk daripada dua patah kata yang sama atau hampir sama maknanya untuk menyatakan makna kesangatan.hancur lebur bererti hancur sama sekali dan sunyi sepi bererti sangat sunyi. seperti cantik jelita. 3.hancur lebur dan sunyi sepi. Contohnya: Wang dan saku yang menjadi komponen kata majmuk wang saku mempunyai maknanya masing-masing. Bentuk kata majmuk terbahagi kepada dua. Ada juga kata majmuk yag terbentuk daripada dua patah kata yang berbeza tetapi maknanya sama atau hampir-hampir sama. Setiap kata yang menjadi komponen kata majmuk mempunyai maknanya sendiri-sendiri. 4.Kata Majmuk 1. iaitu : . Bentuk Kata Majmuk 1. 2. Kata majmuk ialah kata yang terbentuk daripada dua atau lebih daripada dua patah kata dasar yang digabungkan menjadi suku kata baru yang padu atau sebati maknanya. Contohnya: Cantik jelita bererti sangat cantik . Makna wang saku ialah wang yang dibawa untuk digunakan apabila diperlukan. 5.

Kata majmuk yang dieja bercantum terbahagi kepada tiga.iaitu: (i) Kata majmuk rangkai kata bebas. 3. Kata majmuk yang dieja terpisah terbahagi kepada tiga. (iii) Kata majmuk daripada golongan kata tertentu yang secara lazimnya dieja bercantum. .iaitu: (i) Kata majmuk yang sudah mantap penggunaanya. (ii) Kata majmuk yang dieja bercantum dengan partikel pun.2.

(ii) Kata majmuk istilah khusus.penggandaan dilakukan seluruhnya. Contohnya: 2. (ii) Kata majmuk kiasan. Contohnya: . Bagi kata majmuk kiasan. Hanya perkataan hadapan yang boleh digandakan bagi kata majmuk. Penggandaan Kata Majmuk 1.

Pengimbuhan Kata Majmuk Kata majmuk boleh menerima imbuhan seperti berikut: (i) Imbuhan awalan Contohnya: (ii) Imbuhan akhiran Contohnya (iii) Imbuhan apitan Ejaan kata majmuk dirapatkan apabila ada imbuhan di hadapan dan di belakang Contohnya Kesalahan dan Pembetulan Penanda Wacana 1. . Penanda wacana ialah rangkai kata yang digunakan untuk menghasilkan karangan yang baik dan teratur.Penanda wacana juga dikenali sebagai perangkai kata.

isi dengan isi.2. 4. 3. Jenis-jenis penanda wacana adalah seperti berikut: (i) Untuk menimbulkan maksud yang menandakan pertentangan maklumat. (iii) Untuk menimbulkan maksud sesuatu yang menunjukkan akibat atau kesimpulan. lengkap dan mempunyai peraliran idea. Apabila dua ayat digabungkan dengan penanda wacana yang sesuai. ayat itu akan menjadi lebih baik. Kesalahan dan Pembetulan . (v) Untuk menimbulkan maksud dalam masa yang sama atau pada masa itu. Penanda wacana digunakan antara satu ayat dengan satu ayat. (iv) Untuk menimbulkan maksud sesuatu yang berikutnya. (ii) Untuk menimbulkan maksud sesuatu yang kian bertambah. idea dengan idea lain yang saling berkaitan dan juga apabila memulakan perenggan baru.

Apabila imbuhan ber. Imbuhan Awalan 1. Pengimbuhan akan menghasilkan kata terbitan.bercantum dengan kata dasar yang bermula dengan huruf r. Imbuhan beR. terdapat juga imbuhan yang dipinjamkan daripada bahasa lain.satu daripada huruf r tersebut akan digugurkan.boleh bercantum dengan sebarang kata dasar.Pengimbuhan 1. selain itu. bel-. 2. Contohnya: . Imbuhan awalan ialah imbuhan yang hadir di hadapan sesuatu kata dasar. 2.terdiri daripada tiga bentuk. Imbuhan beR. Pengimbuhan ialah proses menerbitkan kata dengan mencantumkan imbuhan dengan kata dasar. Terdapat empat jenis imbuhan. iaitu : (i) Awalan (ii) Akhiran (iii) Apitan (iv) Sisipan 4. 3. iaitu be-. Contoh imbuhan awalan adalah seperti berikut: Awalan beR1. 3. dan ber2.

Imbuhan awalan beR.Kata ajar apabila ditambah imbuhan beRmenjadi belajar dan bukannya berajar. meng-. men-.membawa beberapa fungsi atau maksud. mem-.4. . iaitu me-. Awalan meN1. Awalan meN. 5.hanya digunakan untuk kata ajar. Imbuhan bel.terdiri daripada lima bentuk.

2. Imbuhan awalan meN.dan menge.membawa beberapa fungsi atau maksud. ..

Sekiranya imbuhan teR. . Imbuhan awalan teR.mempunyai beberapa fungsi atau maksud.Awalan teR1. Imbuhan teR.bercantum dengan kata dasar yang bermula dengan huruf r. Contohnya: 2. satu daripada huruf r tersebut akan digugurkan.bercantum dengan semua kata dasar. Contohnya: 3.

Awalan peN- .

.

Awalan diApabila imbuhan di.akan membentuk kata nama apabila sesuatu kata dasar diimbuhkan dengannnya.tersebut akan dirapatkan dengan kata dasar.bercantum dengan semua kata dasar. Contohnya: . imbuhan di. Contohnya: Awalan keAwalan ke.Awalan seImbuhan se.dicantumkan dengan kata dasar yang membawa maksud perbuatan.

-kan.Awalan juruJuru. Akhiran -an Akhiran -an boleh bergabung dengan kata dasar.Tidak ada huruf yang akan berubah apabila bergabung dengan akhiran ini. mahir atau mempunyai kebolehan istimewa dalam sesuatu lapangan atau pekerjaan.bermaksud orang yang ahli. Imbuhan akhiran terdiri daripada -an. Contohnya: . dan -i. 2. Imbuhan akhiran ialah imbuhan yang hadir di akhir kata dasar. Imbuhan Akhiran 1.

Akhiran -kan Akhiran -kan boleh bergabung dengan kata dasar. Contohnya: .Biasanya gabungan akhiran ini membawa maksud perbuatan. Contohnya: Akhiran -i Akhiran -i boleh bergabung dengan kata dasar.Biasanya gabungan akhiran ini membawa maksud perbuatan.

....Sekiranya ber.-an bergabung dengan semua kata dasar.-an Apitan ber.. Contohnya: ..Imbuhan Apitan 1. satu daripada huruf r tersebut akan digugurkan.-an bergabung dengan kata dasar yang bermula dengan huruf r...satu daripada huruf r tesebut akan digugurkan.... 2.-kan bergabung dengan semua kata dasar.Sekiranya apitan ber.. Imbuhan apitan terdiri daripada yang berikut: Apitan ber..-kan Apitan ber... Imbuhan apitan ialah imbuhan yang hadir serentak di hadapan dan di akhir kata dasar....-kan bergabung dengan kata dasar yang bermula dengan huruf r. Contohnya: Apitan ber.

-kan Apitan meN-.. mem-....Apitan meN-.-kan.-kan.. Apitan meN-....-kan..-i....-i Apitan meN-.-i dan menge-..-kan dan menge-....-i.-kan.. meng-.Kesemuanya membawa maksud perbuatan... . men-....-i terdiri daripada me-.. men-. meng-. mem-.-i......-i....-kan terdiri daripada me-..

.Apitan ke-... Contohnya: ..-an Apitan ke-..-an bergabung dengan kata dasar tertentu tanpa melibatkan sebarang perubahan huruf.

-an terdiri daripada pe-....Biasanya. Apitan peN-..-an 1. peng-.-an. Contohnya: 3. Apitan peN-.-an membawa maksud mengerjakan sesuatu... Contohnya: Apitan per-.-an Apitan per-..pem-.-an.. Contohnya: .-an bergabung dengan semua kata dasar.-an.. satu daripada huruf r tersebut akan digugurkan... pen-.Apitan peN-.....an dan penge-. 2....... Terdapat juga apitan peN-.-an..Apabila apitan ini bergabung dengan kata dasar yang bermula dengan huruf r. apitan ini membawa maksud mengerjakan sesuatu atau tempat...-an membawa makna tempat.

.Namun terdapat beberapa perkataan yang menggunakan imbuhan ini...... Antara imbuhan sisipan ialah Sisipan -elSisipan -el... 2.. Imbuhan sisipan ialah imbuhan yang disisipkan di tengah kata dasar.-kan dan di-. Contohnya: Sisipan -erSisipan -er..Apitan di-... 2..-kan dan meN-..-kan dan di-.-i dapat menyatakan fungsi atau maksud yang berikut: Imbuhan Sisipan 1. .-i 1.jarang digunakan sekarang. Kata yang berapitan di-. Apitan di-..Namun terdapat beberapa perkataan yang menggunakan imbuhan ini...jarang digunakan sekarang.-i merupakan kata kerja transitif pasif daripada kata yang berapitan meN-.-i.-kan dan di-..

Imbuhan pinjaman terbahagi kepada imbuhan awalan dan imbuhan akhiran. 2. 3. Contohnya: Imbuhan Pinjaman 1.Namun terdapat beberapa perkataan yang menggunakan imbuhan ini. Kebanyakan imbuhan tersebut berasal daripada bahasa Sanskrit. 4. Contohnya: Sisipan -inSisipan -in.turut jarang digunakan sekarang. Imbuhan pinjaman ialah imbuhan asing yang diterima sebagai imbuhan baru dalam bahasa Melayu. Imbuhan ini berfungsi sebagai imbuhan kata nama.juga jarang digunakan sekarang. Arab dan Inggeris. .Namun terdapat beberapa perkataan yang menggunakan imbuhan ini.Contohnya: Sisipan -emSisipan -em.

. tertinggi dan teragung. 3. Dwi-bermaksud dua.bermaksud paling atau tahap besar. 2. atau benci terhadap sesuatu. Tata-bermaksud peraturan atau susunan. Anti-bermaksud menentang. Maha. 4. mencegah. Pra-bermaksud sebelum atau syarat kepada sesuatu. 5.Imbuhan Awalan 1.

3.6. Imbuhan -man/-wanbermaksud pemilik atau pelaku sesuatu atau pekerjaan yang berhubung dengan lelaki. . Pro-bermaksud menyokong atau berpihak kepada sesuatu. Imbuhan Akhiran 1. 2. Imbuhan -wati/-ita bermaksud sesuatu pemilik atau pelaku sesuatu atau pekerjaan yang berhubung dengan wanita. Imbuhan -wi/-i mencirikan sifat yang terkandung dalam kata dasar.

(iv) Berulang-ulang. mundar-mandir. kenang-kenangan.Antara aspek makna penggandaan adalah seperti yang berikut: (i) Tunggal-anting-anting.berbuah-buah. gula-gula. ziarah-menziarahi. lelangit. kunang-kunang. (iii) Kata adjektif.Kata ganda ialah proses mengulangi sesuatu perkataan sama ada secara seluruh atau bahagian-bahagian tertentu dengan imbuhan atau tanpa imbuhan. elok-elok. 2. Kesalahan dan Pembetulan Penggandaan 1.berangan-angan.hingar-bingar. rama-rama. layang-layang. (x) Bersungguh-sungguh-cepat-cepat. kura-kura dan sebagaiya. kejar-mengejar dan sebagainya. . kehitam-hitaman. berlari-lari. jemput-jemput.dekak-dekak.main-main.berkokok-kokok. (ii) Jamak.berpeluh-peluh. (ii) Kata kerja. Kata dasar yang digandakan boleh menghasilkan pelbagai kelas kata seperti yang berikut: (i) Kata nama. warna-warni. Kata ganda juga membawa beberapa maksud. tercungap-cungap. calar-balar. rempah-ratus. (v) Saling-tembak-menembak. (vii) Nama haiwan-jejentik.4. kusut-masai. (vi) Sangat. mendayu-dayu. Imbuhan -iah bermaksud bersifat atau mempunyai sifat. ejek-mengejek. batu-batan.kurus-kurus.sayur-mayur. besar-besaran. hiruk-pikuk dan sebagainya. (viii) Kesamaan/keserupaan. (ix) Berpanjangan.bayang-bayang. (iii) Pelbagai. 3.sesiku.

2. (xii) Keadaan/sifat-gelap-gelita. Penggandaan penuh boleh wujud dalam keadaan berikut: (i) Seluruh kata dasar-meja-meja. (iv) Kata majmuk. (ii) Seluruh kata terbitan.soalan-soalan. merah-merah.(xi)Tidak bersungguh-sungguh. Penggandaan penuh bermaksud seluruh perkataan itu diulang tanpa mengalami perubahan bunyi atau bentuk sama ada berimbuhan atau tidak. Terdapat empat jenis kata ganda iaitu: (i) Kata ganda penuh/separuh (ii) Kata ganda separa (iii) Kata ganda berirama/berentak (iv) Kata ganda berimbuhan. jarang-jarang.bungkusan-bungkusan. segar-bugar.rumah-rumah teres.bayang-bayangan. guru-guru besar. anak-anak. Berikut ialah senarai kata ganda untuk rujukan. main-main. . (iii) Berimbuhan-biji-bijian. 3. Kata Ganda Penuh 1. 4. obor-obor.duduk-duduk.

Kata Ganda Separa 1. Kata ganda separa bermaksud menggandakan sebahagian daripada kata dasar. 2. Kata dasar boleh terdiri daripada kata tunggal atau kata terbitan. 3. Penggandaan separa boleh berlaku di hadapan atau di belakang kata dasar 4. Kata ganda separa boleh dikategorikan mengikut maksud seperti berikut: (i) Kata ganda separa yang melibatkan suku kata pertama dalam kata dasar. Contohnya: lelangit, sesiku, kekisi-bermaksud kata nama. (ii) Kata ganda separa yang wujud di belakang dan hadapan kata dasar. Contohnya: bermain-main, membelek-belek, kejar-mengejar, bantu-membantu-bermaksud kata kerja. (iii) Kata ganda separa yang sebahagian daripada kata dasarnya diulang. Contohnya: besar-besaran,kecil-kecilan-bermaksud kata adjektif. Kata ganda separa suku kata pertama dalam kata dasar.

Kata ganda separa di belakang dan hadapan kata dasar.

Kata ganda separa sebahagian daripada kata dasar yang diulang.

Kata Ganda Berima / Berentak 1. Kata ganda berima atau berentak bermaksud perkataan yang digandakan akan mengalami perubahan bunyi. 2. Kata ganda berima terbahagi kepada tiga kategori, iaitu: (i) Vokal serupa konsonan berbeza. Contohnya: Sayur-mayur,kuih-muih,lauk-pauk (ii) Vokal berbeza konsonan berbeza. Contohnya: gunung-ganang, suku-sakat, kayu-kayan (iii) Bebas Contohnya: saudara-mara, ulang alik, rempah ratus 3. Berikut ialah senarai kata ganda berima

Kata Ganda Berimbuhan 1. Kata ganda berimbuhan ialah kata ganda yang diberi imbuhan. 2. Imbuhan pada kata ganda boleh terletak: (i) di awal (ii) di akhir (iii) di awal dan di akhir sebagai apitan (iv) di tengah sebagai sisipan 3. Kata ganda berimbuhan boleh terdiri daripada kata nama, kata adjektif, kata kerja dan kata keterangan. Awalan

Contohnya: .Akhiran Apitan Sisipan Kesalahan dan Pembetulan Pembinaan Ayat Ayat yang lengkap dan sempurna mestilah terdiri daripada subjek dan predikat.

binatang dan sebagainya. Contohnya: .Ragam Ayat 1. benda. benda. Terdapat empat jenis ragam ayat dalam bahasa Melayu. Ayat tanya boleh dibahagikan kepada dua jenis. Ayat tanya ialah ayat yang digunakan untuk menanyakan sesuatu perkara. Contohnya: 3. tempat. kejadian dan sebagainya. mempersilakan atau meminta seseorang melakukan sesuatu. iaitu: (i)Ayat tanya tanpa kata tanya Contohnya: (a) Mereka akan ke Kota Kinabalu? (b) Adik kamu sakit? (c)Kamaruddinkah yang masih tidur? (d)Azmikah yang masih belum pulang? (ii)Ayat tanya dengan kata tanya Contohnya: (a) Nama kamu siapa? (b) Dia sampai bila? (c) Apakah benda itu? (d) Di manakah Iskandar tinggal? 4. iaitu: (i) ayat penyata (ii) ayat tanya (iii) ayat perintah (iv) ayat seruan 2. manusia. Ayat penyata ialah ayat yang menyatakan atau menerangkan sesuatu cerita. melarang. Ayat perintah ialah ayat yang menyuruh.

kamu. men-. 2. meng. (e) Nasimah menyanyikan sebuah lagu irama asli. Ayat pasif ialah ayat yang kata kerjanya: (a) tidak berawalan men.dan didahului kata ganti diri kedua seperti awak. engkau dan sebagainya.dan diikuti kata sendi oleh serta kata ganti diri ketiga. baginda dan sebagainya. marah. hairan dan sebagainya. saya dan sebagainya. (b) Encik Yasin membeli sepasang kasut untuk anaknya. Ayat seruan diakhiri dengan tanda seru (!) Contohnya: Ayat Aktif dan Ayat Pasif Ayat Aktif Ayat aktif ialah ayat yang mengutamakan subjek dan mempunyai kata kerja berimbuhan awalan meN. (c) Syakilah mengambil kaset di dalam bilik. (d) Syafril sedang memancing ikan.anda. kami. dia.iaitu me-.5. iaitu ayat yang kata kerjanya tidak berawalan men. Ayat seruan diucapkan untuk melahirkan perasaan seperti takut.diikuti kata sendi oleh serta kata ganti diri ketiga seperti ia.didahului kata ganti diri pertama dan kata ganti diri kedua. Ayat Pasif 1. (b) ayat pasif diri kedua. (b) berawalan di. iaitu ayat yang kata kerjanya tidak berawalan men. Ayat pasif terdiri daripada: (a) ayat pasif diri pertama. kita.dan mengeContohnya: (a) Puan Fateha membawa sepiring kuih. Kedua-dua ayat aktif dan pasif membawa maksud yang sama walaupun bentuknya berbeza Berikut ialah contoh ayat aktif dan ayat pasif diri pertama: .dan didahului kata ganti diri pertama seperti aku. mem-. beliau. (c) ayat pasif diri ketiga iaitu ayat yang kata kerjanya berawalan di.

Selain itu. dan berapaboleh dijadikan panduan atau pedoman untuk menentukan dasar pernyataan itu sama ada berbentuk soalan atau jawapan. bagaimana. 2. kenapa.Berikut ialah contoh ayat aktif dan ayat pasif kedua: Yang berikut ialah contoh ayat aktif dan ayat pasif diri ketiga: Membina Soalan dan Membina Jawapan 1.murid-murid perlu faham dengan jelas setiap maksud kata tanya di atas. mana. Membina soalan dan membentuk jawapan memerlukan penelitian. siapa. mengapa. bila. 4.Jika tidak berhati-hati. Kata tanya seperti apa. 3.tujuan asalnya mungkin akan terpesong. . Panduan tentang membina soalan dan jawapan adalah seperti berikut: Mengapa/Kenapa.

Apa Bila Mana Berapa Bagaimana Bentuk-bentuk lain .

Perhatikan beberapa contoh cakap ajuk dan cakap pindah di bawah.") mesti digunakan. beberapa perkara perlu diubah dan diberikan perhatian. tanda (". . Apabila menukarkan cakap ajuk kepada cakap pindah. Antaranya ialah perubahan kata ganti nama dan masa. Cakap ajuk ialah percakapan seseorang yang ditulis secara bulat-bulat tanpa mengubah maksudnya.Menentukan Maksud Ayat (Cakap Ajuk dan Cakap Pindah) 1. 4.Apabila menulis cakap ajuk.. Cakap pindah ialah percakapan seseorang yang ditulis semula tanpa mengubah maksudnya dengan gaya bahasa sendiri. 2.. 3..

2. 3. Kata ganti diri ialah kata yang digunakan untuk mengganti kata nama orang. . Kata beliau boleh digunakan hanya untuk orang yang dihormati seperti ibu bapa. Kata ganti diri tidak boleh digunakan untuk benda atau binatang. pegawai atau orang tua-tua dn bukan kanak-kanak. Kata Ganti Diri 1. guru.Kesalahan dan Pembetulan Kesalahan Umum Tatabahasa A.

mereka-mereka. tiga dan seterusnya tidak boleh didekatkan sekaligus dengan kata bilangan pecahan. B.dan sebagainya. 3. semua dan sebagainya. 4. dua. Kata bilangan tak tentu setengah-setengah. 6. kata bilangan pisahan tiaptiap dan kata bilangan himpunan kedua-dua dan sebagainya tidak boleh disingkatkan sewenang-wenangnya. misalnya satu. Contoh Kesalahan dari Segi Kata Ganti Diri. 5. Contoh Kesalahan dari Segi Kata Ganti Bilangan. baginda dan patik digunakan hanya dalam hubungan dengan kerabat diraja sahaja. Kata bilangan tentu seperti satu. Kata ganti diri seperti beta. Kata bilangan ialah kata yang pada umumnya digunakan untuk menghitung benda. Kata ganti ia dan -nya tidak boleh digabungkan menjadi ianya. Kata Bilangan 1. Semua kata ganti tidak boleh digandakan atau diulang menjadi awak-awak. dan seterusnya atau berapa. dua. . dia-dia.4. 2. Kata bilangan tak tentu para pula tidak boleh diulang menjadi para-para.

Contoh Kesalahan dari Segi Kata Penjodoh Bilangan. Kata Sendi 1. sebahagian. Walau bagaimanapun. sekalian. 2. Kata sendi ialah kata yang digunakan bersama-sama dengan frasa nama untuk menghubungkan frasa nama itu dengan kata-kata lain dalam ayat. Penggunaan kata sendi yang salah harus dielakkan juga. Contoh Kesalahan dari Segi Kata Sendi. penjodoh bilangan tidak perlu digunakan bersamasama dengan kata bilangan seperti para. segala. seluruh. . Penjodoh bilangan digunakan bersama-sama dengan kata bilangan.C. setengah-setengah dan sebilangan. 3. D. 2. kata sendi tidak boleh dilenyapkan. Sebagai kata yang merangkaikan frasa nama dengan kata adjektif dan kerja tak transitif. semua. Penjodoh Bilangan 1.

tidak boleh ditiadakan awalannya. Kata kerja tak transitif yang berawalan ber. F. Contoh Kesalahan dari Segi Kata Kerja Tak Transitif.. 3. 2. semua kata kerja transitif dalam ayat aktif tidak boleh tidak berawalan .atau ter-. Kata Kerja Transitif 1. Kata Kerja Tak Transitif 1.atau men. Kata kerja tak transitif ialah kata kerja yang dapat berdiri sendiri dengan makna yang penuh. 2.kan.E. Kata kerja transitif ialah kata kerja yang mesti disertai objek untuk menjadi frasa kerja yang dapat bertugas sebagai predikat dalam ayat. Kecuali kata makan dan minum serta kata-kata yang berapitan ber.. Objeknya mestilah frasa nama.

Kata kerja transitif yang berapitan men.. Kesalahan umum dalam penggunaan kata tanya sering berlaku pada kata apa dan siapa. Kata tanya siapa pula boleh digunakan hanya untuk menanyakan nama manusia.men-. 4.kan dan men. 4. 2. Kata tanya apa boleh digunakan hanya untuk menanyakan nama benda atau binatang sahaja. G.i berbagai-bagai maknanya dan mesti digunakan dengan berhati-hati. H. 2. Kata Tanya 1.. 3. Kata Hubung 1.. Elakkan penggunaan kata hubung yang salah seperti di bawah: Contoh Kesalahan dari Segi Kata Hubung. . Contoh Kesalahan dari Segi Kata Tanya. Contoh Kesalahan dari Segi Kata Kerja Transitif. Kata tanya digunakan untuk membentuk ayat-ayat tanya. Kesalahan umum dalam penggunaan kata hubung biasanya berlaku sebagai akibat tidak memahami cara menggunakan kata hubung itu dengan tepat dalam ayat..

Oleh sebab di kalangan masyarakat ada orang yang gemar mengagak-agak ketika menggunakan sesuatu kata tanpa merujuk kepada kamus. ada beberapa kata yang seakan-akan sama ejaannya tetapi berlainan maknanya. Dalam bahasa Melayu. maka berlakulah kesalahan ini. Penggunaan Kata Yang Tidak Tepat 1. . Yang berikut adalah senarai beberapa patah kata yang sering digunakan dengan salah faham dalam ayat. 2. 3.I.

.

.

.

.

.

.

. para guru. 4. semua rumah dan sebagainya. gambar-gambar. Sesuatu kata yang sudah membawa makna jamak tidak pelu diulang. kotakkotak dan sebagainya. Oleh sebab kata adjektif yang diulang sudah membawa makna jamak. 3. Bentuk jamak dapat dinyatakan melalui: (a) pengulangan kata nama seperti buku-buku. 2. cantik-cantik. garanggarang dan sebagainya. Contoh Kesalahan dari Segi Bentuk Jamak. Bentuk Jamak 1.J. maka kata nama tidak perlu diulang. (d) penggunaan kata yang mendukung makna jamak seperti rakyat. Kata nama yang menyertai kata bilangan tidak perlu diulang. (b) penggunaan kata bilangan yang membawa maksud jamak seperti tiga biji guli. (c) pengulangan kata adjektif seperti bijak-bijak.

kata penguat tidak diperlukan.K. D bererti unsur yang diterangkan manakala M bererti unsur yang menerangkan. 2. Hukum DM ialah hukum tentang penyusunan kata-kata untuk membentuk frasa nama dalam ayat. Hukum DM 1. Kesalahan timbul apabila Hukum DM dilanggar sewenang-wenangnya. Contoh Kesalahan dari Segi Frasa Adjektif.digunakan sebagai penerang. 4. 5. Kata adjektif dapat menjadi frasa adjektif apabila bertugas sebagai predikat dalam ayat. Frasa adjektif perlu diikuti oleh frasa sendi apabila diperluas. 2. 3. Kata penguat tidak boleh diletakkan di depan dan di belakang kata adjektif sekaligus. 3. . L. Frasa Adjektif 1. Contoh Kesalahan dari Segi Hukum DM. Apabila kata adjektif yang berawalan ter. Frasa adjektif sebagai predikat ayat boleh disertai kata penguat.

N. .... Frasa kerja tak transitif ialah kata kerja yang dapat bertugas sebagai predikat ayat tanpa objek atau sekumpulan kata yang mempunyai kata kerja tak transitif sebagai kata kerja utamanya.kan itu berasal daripada kata sendi akan yang dapat mewakili kata sendi dengan atau pada atau tentang.M. 3. Contoh Kesalahan dari Segi Frasa Kerja Tak Transitif. Frasa Kerja Tak Transitif 1. 2..Frasa kerja transitif ialah frasa kerja yang terdiri daripada kata kerja transitif serta frasa nama sebagai objek kepada kata kerja transitif itu. Kata kerja tak transitif yang berapitan ber.kan tidak boleh disertai kata sendi kerana akhiran -kan pada apitan ber. Frasa Kerja Transitif 1. Frasa kerja tak transitif pelu diikuti frasa sendi apabila diperluas.

Oleh sebab itu. 4. Contoh Kesalahan dari Segi Frasa Kerja Pasif. Di antara kata-kata transitif dengan frasa nama sebagai objek itu. Frasa Kerja Pasif 1.2. kata-kata lain tidak boleh disisipkan di antara kata ganti diri dengan kata kerja pasif itu. Ayat terdiri daripada subjek dan predikat 2. O. . Bentuk frasa kerja pasif diri pertama dan frasa kerja pasif diri kedua disebut bentuk terikat 2. 3. P. letak subjek di depan dan letak predikat di belakang. Contoh Kesalahan dari Segi Frasa Kerja Transitif. Bentuk frasa kerja pasif diri pertama dan frasa kerja pasif diri kedua tidak boleh disamakan. Bentuk frasa kerja pasif diri ketiga pula tidak boleh disamakan dengan bentuk frasa kerja pasif diri pertama dan frasa kerja pasif diri kedua. Dalam susunan biasa. katakata lain tidak boleh disisipkan. Ayat Tergantung 1.

Bentuk ujaran yang tidak ada subjeknya dan atau tidak ada predikatnya bukan ayat.Contohnya: (a) Pokok itu tumbang. Sinonim ialah perkataan seerti iaitu maknanya sama atau hampir sama . Contohnya: (a) Tumbangkah pokok itu? (Tumbangkah ialah predikat dan pokok itu ialah subjek) (b) Datang ke sinikah dia? (Datang ke sinikah ialah predikat dan dia ialah subjek) 4.(Pokok itu ialah subjek dan tumbang ialah predikat) (b) Dia datang ke sini. Dalam susunan ayat songsang.(Dia ialah subjek dan datang ke sini ialah predikat) 3. letak subjek di belakang dan letak predikat di depan. Sinonim/Antonim Sinonim 1.

ganjil. membahayakan aneh = ajaib. sentosa. panas bahas berbahas = berdebat. mengundang ajal = kematian. bijaksana. Bagi kata sinonim yang maksudnya hampir sama. mulia. rapat alam = dunia mengalami = merasai. menjepit arah = hala. kekejaman.dengan perkataan asal dan boleh ditukar ganti dalam ayat yang sama. helah. taufan bagus = baik. bersabung. jurusan. membiarkan. tahu awas = hati-hati. Aa abai mengabaikan = melalaikan. ingat-ingat. ikhtiar akrab = ikrab. berpindah. mencuaikan adu beradu = berlaga. tidur(digunakan untuk raja-raja) agung = besar. bertukar. wasiat ancam mengancam = mengugut. pelik ajak mengajak = mempelawa. kebuasan. elok. karib. tertinggi aib = malu ajaib = aneh. mempersilakan. pesan. kezaliman angkuh = bongkak. tujuan aral = halangan. hemat. pelik anggap menganggap = berpendapat. perbezaan maksudnya dapat dilihat berdasarkan konteks ayat yang diberi. 2. luhur. pemberian apit mengapit = menghimpit. sombong aniaya menganiaya = menindas. bertanding. memikirkan angkara = kebengisan. congkak. waspada Bb badai = ribut. menjemput. ganjil. menempuh alih beralih = berganti. berubah alu = antan aman = damai. cerdik. kurnia.berhujah . tenteram amanat = perintah. maut akal = fikiran. rintangan arif = berilmu. pandai. menyiksa anugerah = ganjaran. indah bahang berbahang = hangat.

kuyup. berkata.bahkan = malahan bakat = kebolehan. ongkos bicara berbicara = berbahasa. memandu. bergaul cantum bercantum = berhubung. pandai. menahan. mampu. lecak bencana = kecelakaan. menghalang. tahan cekap = mahir. sanggup . tumbuh canai mencanai = melicinkan. berlumpur. menangkap berkat = rahmat biaya = belanja. teratur berkas memberkas = menahan. lembap basmi membasmi = membanteras. terhenti bentak membentak = menengking. memusnahkan. mengherdik beres = rapi. tiris Cc cadang mencadangkan = mengemukakan. kecekapan bakhil = kedekut. membinasakan. malapetaka bengkalai terbengkalai = gagal. mengasuhi bocor = berlubang. menghadkan cegah mencegah = melarang.kelam. tergendala. bersambung. bertaut catu mencatu = mengawal. menyarankan cambah bercambah = bertunas. selesai. lokek bakti = jasa. lecah. memimpin. risau bimbing membimbing = melatih. menyanggah bantut terbantut = terencat. meratakan campur bercampur = berbaur. berkhidmat balam berbalam = kabur. bercakap. usia sebaya = seumur becak = berair. khidmat berbakti = berjasa. mengusulkan. menegah. menyekat cekal = tabah. berunding bimbang = cemas. khuatir. ragu-ragu. terganggu. terhalang basah = berair. mengasah. samar bangkang membangkang = membantah. menentang. menghapuskan batal = mansuh baya = umur.

lunak erat = karib. coret cungkil mencungkil = mengeluarkan. muslihat denda mendenda = menghukum dendang = lagu.kekuatan. mengubah. teguh mengeratkan = menguatkan. segera cerdik = berakal. kencang. menyorong duga menduga = meneka. tanda cocok = akur. sanggup mendapat = memperoleh darjat = pangkat. menuntut dalih = alasan. sesuai. tangkas ceruk = penjuru. laju. cantik empuk = lembut. giat.celana = seluar cemburu = curiga cepat = deras. sepakat. penimbang dahulu = awal. berpindah elak mengelak = menghindar elok = bagus. mempengaruhi. reda. mampu. taraf daya = akal. lampau. mewujudkan ciri = sifat. helah dapat = berupaya. coreng. menggesa didik mendidik = mengajar. silam daif = hina. mengorek. setuju conteng = calit. kemampuan. tawar dorong mendorong = memberangsangkan. meramalkan Ee edar beredar = berkisar.kesengsaraan. menggalakkkan. merapatkan. lekas. pintar cergas = aktif.mengadakan. mengasuh. bertenaga. kuat. meneguhkan . kesusahan. menguji. pandai. sama. menghasilkan. menyuntik Dd dacing = neraca. baik. cepat. menggali. pantas.ikhtiar. berlalu. mengagak. menolak. rapat. menuduh. melatih dingin = sejuk. mesra. seksaan desak mendesak = memaksa. mendesak. menjadikan.nyanyian derita penderitaan = kesakitan. lemah dakwa mendakwa = mengaku. bijak. sepadan. sudut cipta menciptakan = membuat.jalan.

manfaat. rajin. penuh segenap = seluruh. riuh-rendah genap = cukup. selesai habuan = bahagian.berdekatan. laba. menghala menghadapi = melawan. kepada. kecewa. mengingatkan. hak. takut gesa menggesa = mendesak tergesa-gesa = terburu-buru. tanda geletar menggeletar = gementar. hampa ganding berganding = berdampingan. bersemangat. mengenang. berubah gebar = selimut gegar bergegar = bergetar. tangkas. berhampiran ganggu mengganggu = mengacau. mengatur. tamat. menggigil gempar = bising. tergesa-gesa. perihal. rezeki hadam = cerna. mengetahui fasal = hal. untung faham = tahu. tentang hadir = ada .Ff faedah = guna. perkara fikir memikirkan = mempertimbangkan. terkejar-kejar gejala = alamat. setiap gendala = aral. lengkap. tekun gubah menggubah = mengarang. bergoncang gegas bergegas = terburu-buru. kuat. tergegas-gegas. hiruk-pikuk.cergas. tegap gagal = kandas. hancur hadap menghadap = mengarah. menggentar. rintangan gerangan = agaknya. menentang terhadap = akan. halangan. menyusun Hh habis = berakhir. mengusik ganti berganti = bertukar. berkas bergabung = berikat. ngeri. merenungkan Gg gabung = ikat. bersatu gagah = berani. tergopoh-gopoh giat = aktif. mengerti memahami = memaklumi. barangkali gerun = gamang.

menghadiri = mengikuti. usaha . menikam. berhasrat harmoni = rukun. kosong hangus = rentung hantar menghantar = mengirim. keinginan. tipu daya hentak menghentak = memijak. sebagai. menyedut hitung menghitung = membilang. menusuk. bertengger hirup menghirup = meneguk. menyertai hairan = pelik. dalih. muslihat. mengheret. peristiwa. kenyataan hal = kejadian. selaras. nyawa hela menghela menarik. kehendak. kisah. takjub. teladan ikal = berkelok-kelok. kiasan. merodok hias berhias = berdandan. pengajaran. riwayat hinggap = bertenggek. menghenyak. menyediakan hikayat = cerita. tenteram harum = wangi harung mengharung = menempuh. bersolek hidang hidangan = sajian menghidangkan = menyajikan. menerangkan. maksud. menghadapi hasrat = harapan. menekan. menjelaskan hutan = rimba Ii ibarat = cerita. hilang. berombak-ombak. perbandingan. menghisap. menyeret helah = akal. tulus ikhtiar = daya upaya. keriting iklhlas = jujur. mengutus hapus = lenyap. niat. menghalang hampa = kecewa. mengejar. sesuai. mengira humban menghumbankan = melemparkan. keperluan. seumpama. melontarkan hurai menghuraikan = memaparkan. perkara hala = arah halau menghalau = mengusir hambat menghambat = memburu. musnah harap mengharap = berhajat. tercengang hajat = kehendak. tujuan hakikat = kebenaran. keinginan hayat = kehidupan. menginjak. mencucuk. menahan.

tempo berirama = berentak. sebenarnya. deret jalin berjalin = beranyam. menafikan. molek. kesan jejas menjejaskan = melukakan. muatan. mengarang. menang kejayaan = kemajuan. renggang jati sejati = asli. kandungan.menyusun jangkit berjangkit = menular. pengakuan.mengasuh. bertempo isi = intisari. kemenangan jejak = bekas. pekerjaan menjawat = memegang. mengatur. lintas seimbas = sebentar. selintas indah = cantik. berwaspada menjaga = memelihara. sekejap. bersama-sama mengikut = mematuhi. mengeratkan. sekelip. sumpah ikut = turut. meniru. mengiring. jarang = bersela. menggerakkan jajah menjajah = menaklukkan. baris. berkaitan menjalin = menganyam. menurut ilmu = kepandaian. tulen jawab = sahut berjawab = berbalas menjawab = membalas. merebak kejangkitan = ketularan menjangkiti = menulari menjangkitkan = menularkan. menyangkal intip mengintip = memata. sekilas. muak . merebakkan.ikrar = janji. menyahut jawat jawatan = pengkat. menjabat jaya = kemenangan berjaya = berhasil. permai induk = ibu. jemu. mengintai. memperkenankan Jj jaga = bangun berjaga = berkawal berjaga-jaga = berhati-hati. menguasai jajar = banjar. menyuluh irama = rentak. pati istiadat = adat. mengawal. seketika. upacara izin = kebenaran mengizinkan = membenarkan.matai. resam. pusat ingkar = mungkir mengingkari = memungkiri. merosakkan jelak = bosan. mengamat-amati. menganut. pengetahuan imbas = kilas. mengawasi menjagakan = mengejutkan.

takjub. pulang. bertemu menjumpai = mendapati. tercengang kala = masa. kuasa. bertengkar kelas = darjah. sepadan. hampa kecoh = bising. sesuai kenan berkenan = gemar.jelita = cantik. menyambut jenazah = mayat jerat = jebak. jenis keliru = khilaf. menyesatkan kembali = balik. bergaduh. mengajak. kudrat. berkumpul kandar mengandar = memikul. mengkritik kecamuk berkecamuk = kelam-kabut. mengalami perjumpaan = pertemuan jurang = lembah. lagi. heboh.mengundang. remuk kecam mengecam = membidas. dusta kawan = kelompok. menyanjung jumpa berjumpa = bersua. pudar. samar kadar = keupayaan. menghormati. menggalas karut = bohong. kumpulan. sahabat. undangan menjemput = mencekut. cocok. sesat. prinsip. mengangkat. tingkatan. molek jemput jemputan = ajakan. tewas kekal = abadi kelahi berkelahi = berbalah. perangkap jerumus menjerumuskan = mencelakakan.terkadang-kadang kampung = desa berkampung = berhimpun. nisbah kaedah = cara. diperkenankan. lawa. memulihkan kena = berpadanan. rakan. teman kecai berkecai = hancur. sudi. salah. menyesatkan judul = tajuk julang menjulang = membumbung. manis. lurah Kk kabul = diluluskan. waktu berkala-kala = sekali-sekala. meninggi. ketika. semula mengembalikan = memulangkan. menemui. kucar-kacir kecewa=gagal. hukum. mencela. tercapai kabur = kelam. berpatutan. disetuju. silap mengelirukan = membingungkan. suka . peraturan kagum = hairan. riuh-rendah kecundang = kalah. menjatuhkan. pangkat.

penat likat = pekat liku = kelok. keuntungan lancar = cepat. sunyi lengkap = cukup lengkok = belok. litak. meletus lelah = asam. terang. rumit Ll laba = faedah. terbayar lanjut = lama. lengkung lerai = gugur. panjang lantang = jelas. keluk. susut . luruh letih = lenguh.kacau. lonjak longgok = timbun. letih. tangkas lipur = hapus. usang lawat melawat = berkunjung. lenyap terlipur = terhibur loghat = dialek lompat = loncat. selesai. jejak. membelenggu kotor = cemar. keji kuno = lama. selalu ledak meledak = meletup. lapik langsai = lunas. lesu. meluputkan kongkong = belenggu.memperkenankan = membenarkan. tampak khazanah = perbendaharaan kikis mengikis = menghapuskan. kuat lapor melaporkan = memberitahukan. tua kurnia = anugerah kusut = bersimpul-simpul. penat lempar melempar = melontar. mengekang. pasung mengongkong = memasung. tompok luak = kurang. menyetujui kendali mengendalikan = memimpin. merempuh landas = alas. mengizinkan. pantas. kelok. fasih landa melanda = melanggar. tanda ketara = kelihatan. sedap lazim = biasa. mengadukan lapuk = reput. selekoh lincah = cergas. guna. menghilangkan. mentadbirkan kental = pekat kerenah = kemahuan. ragam kesan = akibat. membaling lengang = sepi. mengurus. berziarah lazat = enak.

pengetahuan malap = muram. rosak muafakat= sepakat. telap Mm mahu = hendak. kesialan. mual muktamad = pasti. untung nasihat = ajaran. petunjuk. sukar. lesam. puncak mewah = makmur misal = contoh. sesuai mundur = surut. perlu musykil = kecewa. sulit Nn nafi menafikan = mengingkari. suram mercu = menara. terbelakang. kusam. redup. suram mangkat= meninggal dunia marah = berang. pengembara muslihat = helah. undur murka = berang. menidakkan nahas = kecelakaan. mundur. takut niat = hajat. loya. meradang maruah = kehormatan maut = kematian medan = gelanggang. cocok. rosak mustahak = penting. takti. kemalangan. gusar. maksud. siasat. redup. tergelincir mempelai = pengantin mendap = mendak mendung = muram. jemu. tanggal lut= mempan. taraf . sengsara meleset = jatuh. pelajaran. ibarat. meradang musafir = pelancong.keinginan makam = kubur makbul = kabul. diperkenankan maklumat = keterangan. terkabul. merosot. tipu daya musnah = binasa. gusar. marah. teguran ngeri = seram. padang melarat = miskin. peringatan. nazar nilai = mutu. tetap munasabah = berpatutan. rela. umpama mogok = berhenti. setuju muak = bosan. mengosongkan lucut = lepas. malang naib = timbalan nasib = takdir. kehendak.luang= kelapangan meluangkan = melapangkan. sanggup kemahuan = kehendak.

. tara padat = bernas. segak papar memaparkan = memampangkan. tumpat padu = kuat. layak. tumpat perah memerah = memeras. berlanjutan sepanjang = sejauh pantas = cekatan. bodoh. sari patuh = menurut. mempertunjukkan. meramas perenggan = batas. peristiwa periksa memeriksa = meneliti. taat pawang = bomoh. pendapatan olok berolok-olok = bermain-main. teguh palu memalu = memukul. padat. dukun pedoman = panduan pegun terpegun = tercegat. menggayakan pandir = bebal. perintis pencak berpencak = bersilat pencil memencil = menyendiri memencilkan = mengasingkan. tampan. laku. kejadian. penggal. sesuai. tingkat panjang = lanjut berpanjangan = berterusan. membentangkan. pejal. menjauhkan terpencil = terasing. menghentam pamah = lembah pamer mempamerkan = memperagakan. memperlihatkan. tersendiri penggal = kerat. imbangan. taraf. mendapat oleh-oleh = buah tangan perolehan = hasil. padat.Oo obor = andang. menyelidik . kacak. potong penuh = lengkap. tercengang pelopor = pengasas. patut. sesak. penuh. pejal. bergurau. tolol pangkat = kedudukan. laju. sempadan perihal = keadaan. mendedahkan pati = inti. suluh oleh beroleh = mendapat. lekas. bersenda onak = duri Pp padan = bading. kukuh. cepat. menerima memperoleh = mencapai. mengkaji.mampat. sesuai. cocok.

menjawab. seluruh rayu merayu = memujuk rayuan = permohonan. giat. teratur. indah permit = keizinan peroi = gembur perwira = berani. laju pesong = herot. mengesahkan. berpisah resam = kebiasaan. bertempur. menyimpang pincang = tempang pinda meminda = membaiki. pahlawan pesat = cepat. dasar. tabiat rezeki = nafkah.peringkat = had. tertib rasmi = sah merasmikan = melantik. sangsi. menyongsong . mengerang risiko = bahaya. sasterawan pusar berpusar = berkisar. gergasi ramai = bising. berputar pusara = kubur. berjauhan. makam Rr radas = perkakas ragu-ragu = bimbang. bersih. bertarung sah = benar. pasangan. menerima. kelompok. pegangan projek = rancangan pujangga = pengarang. pendapatan. elok. rimbun renggang berenggang = berantara. mencong. serong memesong = menyeleweng. riuh-rendah. nyata sambut menyambut = membalas. gagah. was-was raksasa = bota. elok. tingkat permai = cantik. mengumumkan rata = datar meratakan = mendatarkan serata = seantero. menetapkan. berlawan. membetulkan. pasukan beregu = berpasangan rendang = lebat. pujukan. penghidupan rintih merintih = mengeluh. mengubah prinsip = asas. segenap. kemas. bersungut Ss sabung bersabung = beradu. sibuk rapi = beres. berlaga. tahap. regu = kumpulan. syak. kerugian rungut merungut = berleter. tersusun.

berlainan. mengerjakan. sedia. pilu. susah seni = elok. rela. lebihnya sua bersua = berjumpa. bertemu sudi = rela sulit = rahsia. nyaman sejahtera = aman. hiba. tersumbat silam = lampau silap = keliru. tersekat. menghindar sisa = baki.berlengah-lengah menangguhkan = menunda tangkup . ragu-ragu. sampai takjub = hairan. selamat selenggara menyelenggarakan = memelihara. setia tadbir mentadbirkan = memerintah. sempit. perbantahan. sedih sangsi = bimbang. khuatir. sudi sangkal menyangkal = melawan. merotan segar = sihat. selamat. kemajuan.sampai= tiba sanggup = mampu. syak sebat menyebat = memukul. mengerut. kecil. pertengkaran. mengurus taja menaja = mempelopori. sukar. hingga. pertikaian sengsara = menderita. punca susut = berkurang. turun Tt taat = patuh. bertikai semerbak = harum. rawan. surut. kagum tamadun = kebudayaan. sentosa. salah singkir menyingkir = menepi. berlambat-lambat. membantah. peradaban tangguh bertangguh-tangguh = berlama-lama. molek sentosa = aman. menentang sayu = dukacita. menyerang serentak = bersama-sama. serempak sesak = penuh. memulakan takat = had. merawat seleweng menyeleweng = menyimpang selisih = beza. mengatur. mengurus. wangi senget = condong. mengelolakan. susah sumber = asal. kelainan berselisih = berbeza. miring sengketa = perbalahan. mengelak. halus. tenteram sepatu = kasut serbu menyerbu = melanggar. perselisihan.

menyapa tekad = azam. menjelaskan tegur menegur = menasihati. pincang tempur bertempur = berjuang. mengurut usir mengusir = memburu. mengkritik. mencela. tingkah laku tembung bertembung = berlanggar. kuno. mengejar. setimbal tumpas = binasa. mutu setaraf = sedarjat. mengamat-amati. perangai. kemahuan bertekad = berazam. tepat. bertemu. menyiarkan terkam menerkam = menerpa tetangga = jiran timpal setimpal = sebanding. peraturan tebal = lebat. musnah. bersyarah mengucapkan = melafazkan. luku tepis menepis = menangkis. berkelahi. tentu. mentafsirkan umpama = ibarat unit = istimewa. padat. menghalau . tersendiri urus mengurus = membereskan. kuat tenggala = bajak. seimbang. menghasilkan. nyata. bermaksud. mengatup taraf = darjat. mengeluarkan. meniarap. kehendak. memandang. martabat. satu-satunya. berperang tenaga = daya. setara tatap menatap = melihat. punah Uu ucap berucap = bercakap. mengusahakan. merenung tatatertib = disiplin. menolak terbit menerbitkan = membangkitkan. berlanggar. giat. menyelenggarakan. kedudukan. kelakuan. terserempak tempang = capik. mengatur. berlaga. mengesat. terang menegaskan = menerangkan.menangkup = menelungkup. sebutan ugut mengugut = mengancam ulas mengulas = mengupas. berniat telatah = gerak-geri. memelihara. kekuatan bertenaga = berdaya. menyelesaikan usang = kersang. tumpat tegas = jelas. menyebut ucapan = pidato. lama usap mengusap = membelai.

kacau-bilau . tempoh zat = unsur Antonim 1. iaitu maknanya berlawanan dengan perkataan asal. percaya Zz zalim = bengis. mula mengusulkan = mencadangkan. Antonim ialah perkataan berlawan. tempoh warkah = surat warta = amanat. cadangan. berita. ketika. asal. Aa abadi = sementara abai = acuh. sesuai wajib = mesti. peluang. masa.utus mengutus = mengirim utusan = wakil usul = anjuran. mengusir akar = pucuk aktif = pasif alah = menang alir mengalir = bertakung alun beralun = rata am = khas. pesanan watak = sifat watan = tanah air wau = layang-layang Yy yakin = pasti. khusus aman = huru-hara. peduli abdi = tuan adab beradab = biadab aib = mulia ajaib = biasa ajak mengajak = menghalau. kejam zaman = masa. perlu waktu = kesempatan. menganjurkan Ww wajar = patut.

jahil. menjimatkan bebas = terbelenggu. berjimat membazirkan = menghematkan. terkongkong membebaskan = membelenggu. terikat. hodoh. lalai ayu = buruk. jelek azab = nikmat Bb bahagia = sengsara kebahagian = penderitaan. bangun baru = lama. usang basi = baru. tolol atur teratur = bersepah. siap . mempertahankan batal = sah membatalkan = mengesahkan bawa membawa = meninggalkan bazir membazir = berhemat. mengikat beku = cair membekukan = mencairkan belah berbelah = bercantum membelah = mencantumkan belot = setia bengkalai terbengkalai = selesai. berselerak awas = cuai. mencadangkan bantu membantu = membiarkan bantut terbantut = membesar baring berbaring = bangkit. kesengsaraan bahaya berbahaya = selamat bakal = bekas bakhil = pemurah bakti = khianat bangga = malu membanggakan = memalukan bangkang membangkang = menyokong. mengongkong. terkawal. tiruan arif = bodoh. mengawal.amanah = curang ampun mengampuni = menghukum angguk = geleng mengangguk = menggeleng asli = palsu. segar basmi membasmi = memelihara.

sunyi. sepi bongkak = peramah. merobohkan. kabur cerai bercerai = berkahwin. santun boros = cermat. bersatu cerdik = bodoh. menjerit bising = senyap. sembuh cegah mencegah = menggalakkan cemar = bersih cembung = cekung cerah = gelap. meruntuhkan bisik berbisik = melaung. dungu cermat = boros. berpisah cedera = pulih. cuai cerun = landai cetek = dalam cicir tercicir = terjumpa cipta menciptakan = memusnahkan comot = bersih . sopan bina membina = membinasakan. tolol. takut beri memberi = menerima berkas memberkas = melepaskan beza berbeza = sama. jimat bubar = berhimpun membubarkan = menghimpunkan bujur membujur = melintang buka membuka = menutup buncit = kempis Cc cabut mencabut = menanam.berani = gentar. mengutip campur mencampurkan = mengasingkan cantum bercantum = berasing. serupa biadab = beradab. hemat. mencacakkan cacat = sempurna caci mencaci = memuji campak mencampakkan = memungut.

tertutup degil berdegil = menurut. tuli deras = lambat. patuh dendam berdendam = berbaik. liat enggan = mahu.condong = tegak Dd daging = tulang daif = mulia daki mendaki = menuruni damai = huru-hara. rela. sanggup. taat derita = kebahagiaan dingin = hangat. hodoh empuk = keras. setuju entah = tahu erat = longgar Ff faedah . perlahan derhaka = setia. berdamai dengar mendengar = pekak. kacau berdamai = berperang. bersengketa damping = jauh berdampingan = berjauhan dapat mendapat = kehilangan dara = teruna darab mendarab = membahagi darurat = aman dasar = puncak datar = curam dedah terdedah = terlindung. panas diri berdiri = duduk dongak mendongak = menunduk dongeng = kenyataan dosa = pahala Ee ekor = kepala eksport = import elok = buruk.

bermuram. menghalang gali menggali = menimbus gamat = sepi. bersedih gopoh tergopoh-gopoh = perlahan-lahan . sia-sia fajar = senja fakir = kaya fasih = gagap fitnah = puji memfitnah = memuji fikir berfikir = berkhayal Gg gabung bergabung = bercerai. lembut garau = halus garing = lemau gaul bergaul = menyendiri gaung = bukit gelak = tangis gelisah = tenang gelora bergelora = tenang gemalai = kasar gemar = benci gembur = keras gementar = berani gemilang = pudar gempar = tenang gemuruh = tenang gerak bergerak = diam. berpisah gadai menggadai = menebus gadis = teruna gaduh = aman.berfaedah = merugikan. damai bergaduh = berdamai galak menggalakkan = mencegah. sunyi gambut = keras ganas = jinak ganjil = biasa. tenteram. kaku gerimis = lebat gering = sihat ghaib = kelihatan gila = siuman girang bergirang = berduka. genap garang = jinak.

pura-pura imaginasi = kenyataan induk = bahagian. berjalan hiba = gembira. lalai hela menghela = menolak hembus menhembuskan = menarik. menggalakkan halau menghalau = mempelawa. mengajak halus = kasar hampa = berisi hancur menghancurkan = membina handal = lemah hangat = dingin. bubar hina = mulia hinggap = terbang hirau menghiraukan = membiarkan hukum menghukum = mengampuni hulu = hilir. cawangan ingkar mengingkari = mematuhi. tetap gugup = tenang gulung tergulung = terbentang. menurut . mantap. mentaati. menghisap hening = keruh henti berhenti = bergerak. menghuraikan ikhlas = curang. terhampar gunung = lembah Hh habis = ada halang menghalang = mendorong. muara Ii ikal = lurus ikat mengikat = membuka.goyang bergoyang = kukuh. suka hijrah berhijrah = menetap himpun berhimpun = bersurai. sejuk harum = busuk hati berhati-hati = cuai. mempersilakan.

rapat. tengkujuh kembali = pergi kembang = kuncup kembung = kempis kencang = perlahan keras = lembik. musuh kebal = lut kedut berkedut = licin. arif jajah menjajah = memerdekakan terjajah = merdeka jalan berjalan = berhenti janda = duda jarang = kerap. selalu. menegah Jj jaga = tidur jahil = alim. tulen kahwin berkahwin = bercerai kalah = menang karam = terapung.isi = kulit istirehat beristirehat = bekerja. rata kejam = adil. lembut kerat mengerat = menyambung keruh = jernih . timbul kawan = lawan. kandas jelma menjelma = menghilang jernih = keruh jimat = boros jutawan = fakir Kk kabul terkabul = tertolak kabur = jelas. sering jasmani = rohani jaya berjaya = gagal. berperikemanusiaan kelam = cerah. bertugas izin mengizinkan = melarang. terang kacuk kacukan = sejati. terang kelu = lancar kemarau = hujan.

kesat = licin ketara = kabur; samar-samar ketat = longgar ketua = pengikut kilau berkilau = malap; suram kota = desa; kampung kuala = hulu kukuh = lemah kusut = kemas; rapi kutuk mengutuk = memuji; menyanjung Ll laba = kerugian berlaba = berugi lalai = awas; waspada langsung = berantara berlangsung = bertangguh; tertunda lanjut = singkat lapang = sempit laung melaung = berbisik lawan = kawan; sahabat layar berlayar = berlabuh layu = segar lebar = sempit lekas = lambat lekat melekat = lekang; tanggal lena = sedar terlena = terjaga lengang = sibuk lenyap = muncul lintang melintang = memanjang; membujur lokek = pemurah luah meluahkan = menelan luas = sempit lulus = gagal lumpuh = bertenaga; kuat lunak = keras lurus = bengkok Mm mahal =murah majikan = pekerja maju = mundur makmur = melarat; meleset

malang = bertuah malapetaka = tuah manusia = binatang marak = padam matang = mentah megah = aib; malu menantu = mentua merdu = garau; parau; sumbang merdeka = terbelenggu; terjajah mesra = renggang; sombong mewah = melarat; menderita; miskin mirip = berbeza; berlainan moden = kolot; kuno muncul = hilang; lenyap; lesap mungkir memungkiri = menepati; menunaikan mustahak = remeh Nn nafi menafikan = mengakui; mengiakan nganga ternganga = tertutup nipis = tebal nyaring = lemah; perlahan nyata = kabur Oo olok olok-olok = sungguh-sungguh Pp padam = bernyala pahit = manis pakai memakai = menanggalkan paksa memaksa = memujuk palsu = asli; tulen; benar panas = dingin; sejuk pangkal = hujung papa = kaya pasang = surut patuh = ingkar payah = mudah; senang pejam = celik pelik = biasa pendam terpendam = terbongkar

penuh = kosong perang berperang = berdamai perlahan = cepat pilu = gembira;riang pipih = bulat pisah berpisah = bertemu pucat = berseri; garang pulih = sakit; tenat puncak = dasar pupus = utuh purba = moden pusat = cawangan putus terputus = bercantum; bersambung Rr rabun = terang racun = madu; penawar rampas merampas = membagi; memberi; menyerahkan rapat = jarang; renggang rapi = berselerak; bersepah reda = kencang; lebat regu beregu = berseorangan rela = enggan rendam merendam = menjemur rindu = benci Ss sah = batal sakit = sembuh saksama = zalim sama = berbeza; berlainan sambung bersambung = putus sangkal menyangkal = mengakui; mengiakan; mengikut; menurut sangsi = yakin sayang = benci sayup = lantang; nyaring; terang sedar = lalai; pengsan sedih = gembira sedut menyedut = menghembus segar = layu selesai = terbengkalai; terhenti senyap = bising; riuh

setia = derhaka simpan menyimpan = membuang singgah = terus sokong menyokong = membangkang. leka. menyuruh tekun = malas. membantah sombong = ramah sopan = biadab sukacita = dukacita surai bersurai = berhimpun surut = pasang susun bersusun = berselerak. sambilewa tenggelam = timbul tenteram = bimbang. bersepah syak = percaya. tiruan tunggal = banyak. yakin syurga = neraka Tt taat = derhaka mentaati = menderhaka tajam = tumpul takut = berani tampan = hodoh tangkap menangkap = melepaskan tanya bertanya = menjawab tarik menarik = menyorong tawan menawan = membebaskan tegak = condong tegang = kendur tegah menegah = membenarkan. mengorek tulen = palsu. jamak tutup menutup = membuka Uu . sambilewa telan menelan = meluahkan teliti = lalai. risau tepat = sipi tewas = menang timbus menimbus = menggali. kacau.

ubah berubah = tetap undur = mara umum = khusus untung = rugi usang = baru Ww wajib =sunat wangi = busuk waras = gila. soalan-soalan tentang kata banyak makna ini dikemukakan dalam bentuk memilih ayat-ayat yang menggunakan perkataan yang betul. 3. Biasanya. sangsi. was-was Zz zahir = batin zalim =adil Kesalahan dan Pembetulan Perbendaharaan Kata Kata Banyak Makna 1. syak. sakit waspada = cuai. Kata banyak makna ialah kata yang mempunyai lebih daripada satu makna 2. lalai Yy ya =tidak yakin = ragu-ragu. . Makna perkataan yang berbagai-bagai ini dapat dibezakan berdasarkan konteks ayat yang berlainan.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

3. . Kesilapan dalam memilih perkataan akan membawa maksud yang berbeza daripada situasi sebenar.Kata Hampir Sama Makna 1. Walaupun perkataan-perkataan tersebut mempunyai maksud yang hampir sama. namun setiap perkataan hendaklah digunakan dengan tepat mengikut situasi sesuatu ayat. 2. Kata hampir sama makna merupakan himpunan beberapa perkataan yang mempunyai maksud yang hampir sama.

.

.

.

.

.

.

.

.

Kesalahan dan Pembetulan .

Penjodoh bilangan digunakan di depan kata atau nama bagi menguatkan aspek bilangan. perkara dan manusia. Penjodoh bilangan berfungsi untuk menerangkan aspek bilangan sesuatu benda. 2. hal. 3.Penjodoh Bilangan 1. . Terdapat juga penjodoh bilangan yang disertai dengan kata bilangan. tempat.

.

.

.

.

.

2. Peribahasa dalam bahasa Melayu terdiri daripada : (a)Simpulan bahasa (b) Perumpamaan (c) Bidalan (c) Pepatah (e) Kata-kata hikmat (f) Bandingan semacam A. peribahasa digunakan untuk memberikan pengajaran atau teguran dengan cara yang sopan dan halus. Simpulan Bahasa 1. Simpulan bahasa adalah bentuk peribahasa yang paling mudah.Kesalahan dan Pembetulan Peribahasa 1. simpulan bahasa terdiri daripada dua patah kata yang membawa maksud yang tepat dan padat. 3. Contoh simpulan bahasa berserta dengan maksudnya dan ayat cotohnya adalah seperti berikut: . 2. Pada umumnya.Peribahasa ialah kumpulan kata atau ayat yang tetap susunannya dan mempunyai maksud yang tertentu. Biasanya. 3.

.

.

.

.

.

.

f

B. Perumpamaan 1. Perumpamaan ialah susunan kata-kata yang indah, ringkas dan kemas serta mempunyai maksud yang tersirat. 2. Biasanya, perumpamaan dimulai dengan kata bagai, ibarat, laksana, seperti dan umpama. 3. Contoh perumpamaan, maksudnya dan ayat contohnya adalah seperti

berikut: .

.

.

Contoh bidalan adalah seperti berikut: . Bidalan ialah peribahasa yang maksudnya tersirat di sebalik susunan katakata yang membentuknya. Bidalan 1. 2.C. 3. Bidalan tidak mengandungi sesuatu kata yang tertentu seperti perumpamaan.

.

falsafah atau pengajaran yang hendak disampaikan. Pepatah ialah peribahasa yang berangkap dan terdapat pengulangan kata di dalamnya. 2. Contoh pepatah adalah seperti berikut: .D. 3. Pepatah digunakan untuk menyatakan penegasan. Pepatah 1.

.

Bandingan/ Kiasan .E.

Perhatikan contoh bandingan atau kiasan yang berikut: . 2. Bandingan yang digambarkan itu adalah jelas. Bandingan atau kiasan ialah bentuk ungkapan yang menggambarkan sifat seseorang atau benda secara bandingan.1.

.

.

.

teladan.F. kesedaran dan peringatan. . Kata-kata Hikmat Kata-kata hikmat ialah ungkapan yang mempunyai makna yang dapat memberikan pengajaran.

Kesalahan dan Pembetulan .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful