BAHASA MELAYU - Tahun 4

PENGGOLONGAN KATA 1.1 Kata Nama 1. Kata nama ialah kata yang merujuk kepada nama sesuatu benda, manusia, haiwan, tumbuhan dan konsep. 2. Kata nama terbahagi kepada : (i) kata nama am; (ii) kata nama khas; (iii) kata nama arah; (iv) kata ganti nama; (v) kata bilangan. Kata Nama Am 1. Kata nama am ialah kata nama yang merujuk kepada nama sesuatu benda yang bersifat umum seperti: (i) nama benda yang bernyawa, iaitu manusia, haiwan dan tumbuhtumbuhan; (ii) nama benda yang tidak bernyawa, iaitu benda dan tempat. 2. Semua kata nama am ditulis dengan huruf kecil di pangkal kata kecuali pada permulaan ayat. 3. Ada juga kata nama am yang diberikan imbuhan. Kata nama am yang diberikan imbuhan ini dikenali sebagai kata nama terbitan Contoh kata nama terbitan adalah seperti berikut: duri ---> durian hendak ---> kehendak sah ---> pengesahan putus ---> keputusan 4. Imbuhan yang membentuk kata nama terbitan terdiri daripada: (i) awalan- ke-, pe-, pem-, pen-, peng-, penge-, per-. (ii) akhiran- -an, -man, -wan, -wati, -ita. (iii) apitan- ke...an, pe...an, pem...an, pen..an, peng...an, penge...an, per...an. Kata Nama Khas 1. Kata nama khas ialah kata nama yang khasnya digunakan untuk menyebut nama sesuatu benda yang bernyawa dan benda yang tidak bernyawa. 2. Kata nama khas hendaklah ditulis dengan huruf besar pada huruf pertamanya.

3. Kata nama khas terbahagi kepada: (a) benda yang bernyawa: (i) manusia spt. Ismail, Kumar, Puan Aliah, Raja Iskandar, Raj Kumar, Lim Eng Guan, Profesor Ali. (ii) bukan manusia spt. Comot (kucing), Pak Belang (harimau), Hibiscus (bunga raya), Jalak (ayam). (b) benda tidak bernyawa spt. Seremban, Malaysia, Proton, Universiti Kebangsaan, Menara Condong. Kesalahan dan Pembetulan

Kata Ganti Nama 1. Kata ganti nama ialah perkataan yang menjadi pengganti bagi kata nama khas dan kata nama am. 2. Kata ganti nama terbahagi kepada: (i) kata ganti diri; (ii) kata ganti diri singkat; (iii) kata ganti tanya; (iv) kata ganti tempat; (v) kata ganti tajuk; (vi) kata ganti tak tentu. Kata Ganti Nama Diri Pertama 1. Kata Ganti Nama Diri Pertama ialah kata yang digunakan untuk menggantikan diri orang yang bercakap. 2. Kata Ganti Nama Diri Pertama terbahagi kepada:

Kata Ganti Nama Diri Kedua 1. Kata ganti nama diri kedua digunakan untuk merujuk kepada diri orang yang bercakap dengan kita 2. Kata ganti nama diri kedua terbahagi kepada: (i) berbentuk tunggal (ii) berbentuk jamak

2. Kata Ganti Nama Diri Singkat 1. (ii) berbentuk jamak. Kata ganti nama diri boleh disingkatkan seperti berikut: (i) aku menjadi ku (ii) engkau menjadi kau (iii) kamu menjadi mu .Kata Ganti Nama Diri Ketiga 1. Kata ganti nama diri ketiga ialah kata yang digunakan untuk merujuk kepada orang ketiga ketika bercakap. Kata ganti nama diri ketiga terbahagi kepada: (i) berbentuk tunggal.

(b) Kereta Proton Iswara itu adalah milik ayahku. Yang berikut ialah contoh kata ganti nama diri tanya dan penggunaanya. 2. kata ganti nama diri singkat ini hendaklah dicantumkan dengan kata lain yang menyertainya seolah-olah sebagai imbuhan. Kata Ganti Nama Diri Tanya 1. sini . (v) berapa . Yang berikut adalah contoh kata ganti nama diri singkat dan penggunaanya dalam ayat: (i) Di awal kata: (a) Surat itu hendaklah kauposkan segera. (i) apa . 4. 3. Sekiranya kata ganti nama diri tanya ini digunakan pada permulaan ayat. benda dan tempat. sana . 5. Kata ganti nama tempat digunakan untuk mengganti nama tempat. (b) Dia mencari-cari kasutnya yang hilang itu.digunakan untuk tempat yang dekat dengan orang yang bercakap.digunakan untuk menyatakan orang atau nama orang. Kata ganti nama diri singkat tidak boleh digunakan pada permulaan ayat. 2. Kata ganti nama diri singkat mempunyai makna yang sama dengan kata ganti nama diri yang penuh. 3. Kata ganti nama diri tanya digunakan untuk membentuk ayat-ayat tanya. Apabila ditulis. situ . Yang berikut adalah contoh kata ganti nama tempat dan penggunaanya. (iii) Di akhir kata: (a) Aku adalah temanmu.digunakan untuk menyatakan masa. Kata Ganti Nama Tunjuk 1. Kata ganti nama tunjuk digunakan untuk menunjukkan manusia. (ii) mana . binatang. haiwan .digunakan untuk menyatakan orang. (ii) Di awal dan akhir kata: (a) Makanan itu sudah kuhidangkan.digunakan untuk menyatakan bilangan. (b) Pastikan soalan yang kaujawab itu betul. 4. jumlah dan harga.(iv) dia atau ia menjadi nya. (iii) siapa .digunakan untuk menyatakan nama benda atau haiwan. kata penegas atau partikel "kah" hendaklah digunakan. 2. (iv) bila .digunakan untuk tempat yang agak jauh tetapi tidak sejauh mana.digunakan untuk tempat yang dianggap jauh. Apabila digunakan dalam ayat hendaklah diakhiri dengan tanda soal (?) Kata Ganti Nama Tempat 1.

(iv) bila-bila .digunakan untuk benda atau hal yang tidak tentu. Kata ganti nama tak tentu menunjukkan sesuatu atau seseorang secara tidak tentu. (ii) Penentu dan letaknya di belakang kata nama: contohnya: (a) Hari ini hari Khamis.suku. tiga dan seterusnya.berapa. (vii) Kata bilangan tanya . seluruh. . (iv) Kata bilangan pisahan . ketiga dan seterusnya.pertama. dua pertiga dan sebagainya. Kata bilangan ialah kata yang digunakan untuk menghitung sesuatu. separuh.digunakan untuk menggantikan masa yang tidak tentu. Kata Ganti Nama Tak Tentu 1. para. (ii) Kata bilangan tak tentu . setiap. jutaan.digunakan untuk tempat atau benda yang tidak tentu.satu. 2. (iii) siapa-siapa/sesiapa . kedua. 3. Yang berikut adalah contoh kata ganti nama tak tentu serta penggunaanya: (i) apa-apa .masing-masing. Dua kata ganti nama tunjuk adalah ini dan itu. 2. tiap-tiap dan sebagainya.digunakan untuk menggantikan orang yang tidak tentu. (vi) Kata bilangan tingkat . (b) Itu anak Encik Ramasamy. Kesalahan dan Pembetulan Kata Bilangan 1. setengah. (ii) mana-mana . (v) Kata bilangan himpunan .berbulan-bulan. keduadua. Fungsi kata ganti tunjuk adalah sebagai: (i) Subjek dan letaknya di hadapan kata nama: contohnya: (a) Ini sekolah kami. (iii) Kata bilangan pecahan . 2. Kata bilangan terbahagi kepada berikut: (i) kata bilangan tentu .dan tempat. dua. (b) Saya yang membawa buku itu. ketiga-tiga dan sebagainya. setengah-setengah dan sebagainya. beratus-ratus.beberapa.

sekalian peserta (bukan sekalian orang peserta) .Penjodoh Bilangan 1. 2. Penjodoh bilangan ialah kata yang digunakan bersama-sama dengan kata bilangan. Misalnya. Kadangkala penjodoh bilangan tidak digunakan bersama-sama dengan kata bilangan.

.

Kata sendi memerlukan frasa nama untuk membentuk predikat ayat. .Kata Sendi Nama 1. Kata sendi nama ialah kata yang digunakan untuk menyambung frasa dengan kata atau frasa dengan frasa. 2.

.

.

Kata adjektif juga boleh disertai dengan kata bantu seperti masih. se-. amat. 5. Jenis Kata Adjektif . dapat dan sebagainya. Kata adjektif juga dikenali sebagai kata sifat. 3. sangat. 2. tempat dan sebagainya. sungguh dan terlalu. Kata penguat dan kata bantu juga boleh hadir secara serentak. Kata adjektif ialah kata yang digunakan untuk menerangkan keadaan sesuatu benda.Kesalahan dan Pembetulan Kata Adjektif 1. Kata adjektif boleh ditambah dengan kata penguat seperti ter-. belum. paling. 4. orang. sekali.

kata adjektif terbahagi kepada sembilan jenis berdasarkan kriteria makna yang didukung oleh sesuatu kata adjektif .Dalam bahasa Melayu.

. tahap perbandingan dan tahap penghabisan. iaitu tahap biasa. tahap sama.Tahap Kata Adjektif Kata adjektif boleh dibahagikan kepada empat tahap.

Kata kerja transitif menggunakan imbuhan men-. memper…. memper-.Kesalahan dan Pembetulan Kata Kerja 1. memper…. Ayat contoh : . 2.i. men…. 4.. Kata kerja boleh dibahagikan kepada: (i) Kata kerja transitif (ii) Kata kerja tak transitif (iii) Kata kerja pasif Kata Kerja Transitif 1. 3. 2. Kata kerja transitif tidak boleh berdiri sendiri.. Kata kerja transitif ialah kata kerja yang mesti mempunyai objek yang terdiri daripada kata nama atau frasa nama. Kata kerja ialah kata yang digunakan untuk menunjukkan perbuatan yang dilakukan oleh manusia. men…..kan.. binatang atau benda.i.kan.

Kata kerja tak transitif ini boleh berdiri sendiri tanpa perlu disertai objek selepasnya. unsur keterangan tidak boleh terdiri daripada kata nama atau frasa nama. Kata kerja tak transitif ini boleh diikuti unsur keterangan selepas kata kerja. Kata kerja tak transitif ialah kata kerja yang boleh berdiri sendiri dalam ayat yakni tidak memerlukan objek. Contoh : Kami asyik bermain di belakang rumah. Pelengkap adalah berbeza dengan objek. kata kerja tak transitif berpelengkap tidak boleh berdiri sendiri.Kata Kerja Tak Transitif 1. Ayat contoh : . Kata kerja tak transitif terbahagi kepada : (i) Kata kerja tak transitif tanpa pelengkap (ii) Kata kerja tak transitif berpelengkap Kata Kerja Tak Transitif Tanpa Pelengkap 1. Oleh itu. Kata kerja tak transitif berpelengkap ialah kata kerja yang mesti diikuti oleh pelengkap untuk menyempurnakan ayat. Contoh : Kami asyik bermain. 3. 2. Walaupun demikian. 2. Kata Kerja Tak Transitif Berpelengkap 1. 3. 2. Ayat yang mempunyai pelengkap tidak boleh dipasifkan.

Hanya kata kerja transitif sahaja yang boleh dipasifkan. menjadi dan ada) (ii) Pelengkap kata adjektif (iii) Pelengkap sendi nama (bermakna tempat) Kata Kerja Pasif 1. Kata kerja pasif ialah kata kerja yang terbentuk daripada perubahan ayat aktif kepada ayat pasif. saya tanami. Kata kerja pasif yang disetai kata ganti diri pertama dikenali sebagai frasa kerja pasif diri pertama. di-…i. kami perakui dan sebagainya. Contohnya : anda lihat. diper-. . Unsur pelengkap terdiri daripada berikut : (i) Pelengkap kata nama (imbuhan ber-…kan.4. 4. 2. kau permainkan dan sebagainya. engkau musnahkan. awak tatapi. 3. Kata kerja pasif yag disertai kata ganti diri kedua dikenali sebagai frasa kerja pasif diri kedua. Contohnya : aku baca. 5. Kata kerja pasif yang disertai awalan di -. di-…kan. diper-… .

) 3. diperalat. . Kata keterangan ialah kata yang menerangkan kata kerja dan kata adjektif. digemari. bertanak dan sebagainya. (ii) Kata kerja pasif berimbuhan ter. ketinggalandan sebagainya. (Kata keterangan : agak menerangkan kata objektif jauh. Berikut ialah contoh kata keterangan serta penggunaannya dalam ayat.kan dan diper-…i dikenali sebagai kata kerja pasif diri ketiga. 6.: terambil. Kesalahan dan Pembetulan Kata Keterangan 1. 2. terangkat dan sebagainya. bercukur. Kata kerja pasif juga terdapat dalam bentuk-bentuk berikut : (i) Kata kerja pasif berimbuhan ber. Contohnya : dibaca. dipersembahkan. (Kata keterangan : Sudah menerangkan kata kerja membaca.: berasal. diperingati dan sebagainya. (iii) Kata kerja pasif yang berapitan ke-…an : kecurian.) (ii) Rumahnya agak jauh dari sini. Contoh-contoh kata keterangan adalah seperti berikut : (i) Saya sudah membaca buku itu. diadakan. kemasukan.

pemeri dan sebagainya.Kata Tugas Kata tugas ialah perkataan yang hadir dalam ayat. klausa atau frasa yang berperanan sebagai penghubung. penguat. pembantu. . penerang. penegas.

Kata Hubung 1. Kata hubung digunakan untuk menggabungkan dua atau lebih kata. klausa dan ayat.frasa. Kata hubung terbahagi kepada yang berikut : (i) Kata hubung gabungan (ii) Kata hubung pancangan (iii) Kata hubung berpasangan. 2. .

.

.

iaitu dengan nada meninggi atau menurun. 3.Kata Seru 1. 2. Cara penggunaan kata seru disesuaikan dengan intonasi pengucapan. . hairan. Kata seru digunakan untuk membentuk ayat seruan. takut. Kata seru ialah kata yang digunakan untuk menyatakan perasaan seseorang seperti marah. sedih. terperanjat dan sebagainya.

2.Kata Tanya 1. Kata Tanya ialah kata yang digunakan dalam ayat tanya untuk menanyakan sesuatu. maka hendaklah disertai dengan partikel -kah . Sekiranya kata Tanya dikedepankan.

Kata Perintah 1. Kata perintah ialah kata yang digunakan supaya seseorang mematuhi perintah. maksud dan ayat contoh adalah seperti berikut : . larangan arahan. silaan atau permintaan. Kata perintah digunakan untuk membentuk ayat perintah. Contoh kata perintah. 2. 3.

Kata pangkal ayat ini biasanya digunakan dalam bahasa Melayu lama. . Kata perintah sila boleh digunakan dalam pelbagai situasi berbanding dengan kata perintah jemput yang hanya sesuai digunakan bagi situasi tertentu seperti masuk ke rumah dan makan. Kata perintah usah mempunyai nada yang lebih lembut berbanding dengan kata perintah jangan. 2. 6. 5. Kata pangkal ayat ialah perkataan yang hadir pada permulaan ayat. Kata perintah tolonglebih sesuai digunakan dalam situasi yang umum manakala kata perintah harap lebih sesuai digunakan dalam situasi yang lebih sopan. Kata Pangkal Ayat 1.4.

Kata Bantu 1. Terdapat juga kata bantu aspek yang boleh hadir secara serentak. (ii) Kata Bantu ragam Kata Bantu ragam ialah kata yang digunakan untuk menunjukkan perasaan yang berkaitan dengan perbuatan. Kata bantu ialah kata yang berperanan untuk menimbulkan makna-makna tambah dari segi aspek waktu dan ragam. Kata Bantu terbahagi kepada dua jenis. 2. iaitu masa lampau. masa kini dan masa hadapan. Contoh : . iaitu : (i) Kata bantu aspek Kata Bantu aspek digunakan untuk menunjukkan perbezaan masa. 3.

Contoh : Kata Penguat 1. Terdapat juga kata bantu ragam yang boleh hadir secara serentak dengan kata bantu aspek. Terdapat tiga jenis kata penguat. iaitu : (i) Penguat hadapan (ii) Penguat belakang (iii) Penguat bebas Kata Penegas 1.4. 2. Kata penegas memberikan penekanan pada bahagian-bahagian tertentu dalam ayat. Kata penguat digunakan untuk menguatkan maksud sesuatu ayat. 2. . Kata penegas juga dikenali sebagai partikel.

Kata nafi tidak ialah unsur nafi bagi frasa kerja dan frasa adjektif. Terdapat dua jenis kata penegas. Kata nafi bukan boleh menjadi unsur frasa nama dan frasa sendi nama. Kata nafi ialah kata yang menafikan atau menidakkan sesuatu. 3. Kata Pemeri . iaitu bukan dan tidak. 2. Kata Nafi 1. (ii) Penegas yang berasingan. iaitu : (i) Penegas yang dicantumkan dengan perkataan.3.

2.Terdapat dua jenis kata pemeri. iaitu ialah dan adalah. Kata Pembenar 1. Kata arah merupakan kata yang hadir sebelum frasa nama dan biasanya sesudah kata sendi nama. iaitu ya. Kata Arah 1. Dalam bahasa Melayu terdapat tiga kata pembenar. Kata pemeri tidak boleh hadir di hadapan frasa kerja atau kata kerja. Kata arah menunjukkan hala dan jurusan. Kata pembenar ialah kata yang mengesahkan sesuatu pertanyaan yang dikemukakan.benar.betul. 2. .

Setiap kata yang menjadi komponen kata majmuk mempunyai maknanya sendiri-sendiri. Makna wang saku ialah wang yang dibawa untuk digunakan apabila diperlukan.hancur lebur dan sunyi sepi. Kata majmuk ialah kata yang terbentuk daripada dua atau lebih daripada dua patah kata dasar yang digabungkan menjadi suku kata baru yang padu atau sebati maknanya. Bentuk kata majmuk terbahagi kepada dua.Kata Majmuk 1. iaitu : . Contohnya: Wang dan saku yang menjadi komponen kata majmuk wang saku mempunyai maknanya masing-masing.hancur lebur bererti hancur sama sekali dan sunyi sepi bererti sangat sunyi. 2. Contohnya: Cantik jelita bererti sangat cantik . Ada juga kata majmuk yag terbentuk daripada dua patah kata yang berbeza tetapi maknanya sama atau hampir-hampir sama. Bentuk Kata Majmuk 1. Pembentukan kata majmuk daripada dua patah kata yang sama atau hampir sama maknanya untuk menyatakan makna kesangatan. 5. 3. Kata paduan atau sebatian dikenali sebagai kata majmuk. 4. seperti cantik jelita.

(iii) Kata majmuk daripada golongan kata tertentu yang secara lazimnya dieja bercantum. (ii) Kata majmuk yang dieja bercantum dengan partikel pun. Kata majmuk yang dieja bercantum terbahagi kepada tiga.2. Kata majmuk yang dieja terpisah terbahagi kepada tiga.iaitu: (i) Kata majmuk rangkai kata bebas.iaitu: (i) Kata majmuk yang sudah mantap penggunaanya. 3. .

Contohnya: . (ii) Kata majmuk kiasan.penggandaan dilakukan seluruhnya. Hanya perkataan hadapan yang boleh digandakan bagi kata majmuk. Penggandaan Kata Majmuk 1. Contohnya: 2.(ii) Kata majmuk istilah khusus. Bagi kata majmuk kiasan.

Pengimbuhan Kata Majmuk Kata majmuk boleh menerima imbuhan seperti berikut: (i) Imbuhan awalan Contohnya: (ii) Imbuhan akhiran Contohnya (iii) Imbuhan apitan Ejaan kata majmuk dirapatkan apabila ada imbuhan di hadapan dan di belakang Contohnya Kesalahan dan Pembetulan Penanda Wacana 1. . Penanda wacana ialah rangkai kata yang digunakan untuk menghasilkan karangan yang baik dan teratur.Penanda wacana juga dikenali sebagai perangkai kata.

Penanda wacana digunakan antara satu ayat dengan satu ayat. lengkap dan mempunyai peraliran idea. Jenis-jenis penanda wacana adalah seperti berikut: (i) Untuk menimbulkan maksud yang menandakan pertentangan maklumat. Kesalahan dan Pembetulan . (v) Untuk menimbulkan maksud dalam masa yang sama atau pada masa itu. (iv) Untuk menimbulkan maksud sesuatu yang berikutnya. (iii) Untuk menimbulkan maksud sesuatu yang menunjukkan akibat atau kesimpulan. ayat itu akan menjadi lebih baik. 3.2. 4. idea dengan idea lain yang saling berkaitan dan juga apabila memulakan perenggan baru. (ii) Untuk menimbulkan maksud sesuatu yang kian bertambah. Apabila dua ayat digabungkan dengan penanda wacana yang sesuai. isi dengan isi.

Apabila imbuhan ber. iaitu : (i) Awalan (ii) Akhiran (iii) Apitan (iv) Sisipan 4. bel-. Pengimbuhan akan menghasilkan kata terbitan. iaitu be-. 2.bercantum dengan kata dasar yang bermula dengan huruf r. Imbuhan beR.satu daripada huruf r tersebut akan digugurkan.terdiri daripada tiga bentuk. Imbuhan Awalan 1. terdapat juga imbuhan yang dipinjamkan daripada bahasa lain. selain itu. dan ber2. Imbuhan beR. Imbuhan awalan ialah imbuhan yang hadir di hadapan sesuatu kata dasar.boleh bercantum dengan sebarang kata dasar.Pengimbuhan 1. Contoh imbuhan awalan adalah seperti berikut: Awalan beR1. Pengimbuhan ialah proses menerbitkan kata dengan mencantumkan imbuhan dengan kata dasar. 2. 3. Terdapat empat jenis imbuhan. Contohnya: . 3.

Kata ajar apabila ditambah imbuhan beRmenjadi belajar dan bukannya berajar. Imbuhan awalan beR. iaitu me-. men-.hanya digunakan untuk kata ajar. mem-.membawa beberapa fungsi atau maksud. Awalan meN1. Imbuhan bel. Awalan meN. . meng-.4. 5.terdiri daripada lima bentuk.

Imbuhan awalan meN.. .dan menge. 2.membawa beberapa fungsi atau maksud.

satu daripada huruf r tersebut akan digugurkan. . Contohnya: 2. Contohnya: 3. Sekiranya imbuhan teR.mempunyai beberapa fungsi atau maksud. Imbuhan awalan teR.bercantum dengan semua kata dasar.bercantum dengan kata dasar yang bermula dengan huruf r.Awalan teR1. Imbuhan teR.

Awalan peN- .

.

bercantum dengan semua kata dasar.dicantumkan dengan kata dasar yang membawa maksud perbuatan. Awalan diApabila imbuhan di.akan membentuk kata nama apabila sesuatu kata dasar diimbuhkan dengannnya.Awalan seImbuhan se. Contohnya: Awalan keAwalan ke. imbuhan di. Contohnya: .tersebut akan dirapatkan dengan kata dasar.

-kan.bermaksud orang yang ahli. Imbuhan Akhiran 1. dan -i. Akhiran -an Akhiran -an boleh bergabung dengan kata dasar. 2. mahir atau mempunyai kebolehan istimewa dalam sesuatu lapangan atau pekerjaan. Imbuhan akhiran terdiri daripada -an.Awalan juruJuru. Contohnya: .Tidak ada huruf yang akan berubah apabila bergabung dengan akhiran ini. Imbuhan akhiran ialah imbuhan yang hadir di akhir kata dasar.

Biasanya gabungan akhiran ini membawa maksud perbuatan.Akhiran -kan Akhiran -kan boleh bergabung dengan kata dasar. Contohnya: Akhiran -i Akhiran -i boleh bergabung dengan kata dasar.Biasanya gabungan akhiran ini membawa maksud perbuatan. Contohnya: .

.satu daripada huruf r tesebut akan digugurkan. satu daripada huruf r tersebut akan digugurkan.. Imbuhan apitan ialah imbuhan yang hadir serentak di hadapan dan di akhir kata dasar.-an bergabung dengan kata dasar yang bermula dengan huruf r.. Contohnya: ....-kan Apitan ber.Imbuhan Apitan 1..Sekiranya ber..Sekiranya apitan ber. Contohnya: Apitan ber.. Imbuhan apitan terdiri daripada yang berikut: Apitan ber.-an bergabung dengan semua kata dasar. 2..-kan bergabung dengan semua kata dasar........-kan bergabung dengan kata dasar yang bermula dengan huruf r.-an Apitan ber..

-kan.-i dan menge-...-i Apitan meN-...-kan...-i.-kan.Apitan meN-.-kan Apitan meN-.... . meng-....-i terdiri daripada me-.Kesemuanya membawa maksud perbuatan. Apitan meN-. mem-.-i.....-i.. men-....... mem-.. men-..-i......-kan terdiri daripada me-.-kan..-kan dan menge-.. meng-.

-an Apitan ke-....Apitan ke-..-an bergabung dengan kata dasar tertentu tanpa melibatkan sebarang perubahan huruf. Contohnya: ..

. Contohnya: ... satu daripada huruf r tersebut akan digugurkan... Apitan peN-.. pen-.Apabila apitan ini bergabung dengan kata dasar yang bermula dengan huruf r. Contohnya: Apitan per-. 2...-an 1.-an bergabung dengan semua kata dasar...-an..... peng-...-an membawa makna tempat..-an Apitan per-.an dan penge-. Terdapat juga apitan peN-.-an membawa maksud mengerjakan sesuatu..pem-...Biasanya. Apitan peN-..-an.-an.-an.. apitan ini membawa maksud mengerjakan sesuatu atau tempat.-an terdiri daripada pe-.Apitan peN-... Contohnya: 3.

-kan dan meN-.. ..Namun terdapat beberapa perkataan yang menggunakan imbuhan ini.-i merupakan kata kerja transitif pasif daripada kata yang berapitan meN-.-kan dan di-...jarang digunakan sekarang.. Antara imbuhan sisipan ialah Sisipan -elSisipan -el. Apitan di-...jarang digunakan sekarang. 2.Namun terdapat beberapa perkataan yang menggunakan imbuhan ini.-kan dan di-..Apitan di-. 2..... Imbuhan sisipan ialah imbuhan yang disisipkan di tengah kata dasar.-kan dan di-..-i 1..-i dapat menyatakan fungsi atau maksud yang berikut: Imbuhan Sisipan 1. Contohnya: Sisipan -erSisipan -er..... Kata yang berapitan di-.-i.

2.Contohnya: Sisipan -emSisipan -em. 4. Imbuhan ini berfungsi sebagai imbuhan kata nama. Imbuhan pinjaman terbahagi kepada imbuhan awalan dan imbuhan akhiran. Contohnya: Imbuhan Pinjaman 1. 3. Imbuhan pinjaman ialah imbuhan asing yang diterima sebagai imbuhan baru dalam bahasa Melayu.turut jarang digunakan sekarang. Contohnya: Sisipan -inSisipan -in. Kebanyakan imbuhan tersebut berasal daripada bahasa Sanskrit.juga jarang digunakan sekarang. .Namun terdapat beberapa perkataan yang menggunakan imbuhan ini. Arab dan Inggeris.Namun terdapat beberapa perkataan yang menggunakan imbuhan ini.

tertinggi dan teragung.Imbuhan Awalan 1. mencegah.bermaksud paling atau tahap besar. . 2. Tata-bermaksud peraturan atau susunan. Anti-bermaksud menentang. atau benci terhadap sesuatu. Dwi-bermaksud dua. Maha. 3. 5. Pra-bermaksud sebelum atau syarat kepada sesuatu. 4.

6. Imbuhan Akhiran 1. Imbuhan -wati/-ita bermaksud sesuatu pemilik atau pelaku sesuatu atau pekerjaan yang berhubung dengan wanita. Imbuhan -wi/-i mencirikan sifat yang terkandung dalam kata dasar. . 3. 2. Pro-bermaksud menyokong atau berpihak kepada sesuatu. Imbuhan -man/-wanbermaksud pemilik atau pelaku sesuatu atau pekerjaan yang berhubung dengan lelaki.

calar-balar. Kata ganda juga membawa beberapa maksud. mendayu-dayu. (iv) Berulang-ulang. kusut-masai. ziarah-menziarahi.4. (iii) Pelbagai. layang-layang. kenang-kenangan. Kesalahan dan Pembetulan Penggandaan 1. kehitam-hitaman.Antara aspek makna penggandaan adalah seperti yang berikut: (i) Tunggal-anting-anting. tercungap-cungap. besar-besaran.berpeluh-peluh.bayang-bayang. (ix) Berpanjangan.kurus-kurus. berlari-lari.sesiku. (ii) Kata kerja. . (vii) Nama haiwan-jejentik. ejek-mengejek. 2. (ii) Jamak. kejar-mengejar dan sebagainya. lelangit. (v) Saling-tembak-menembak. batu-batan.hingar-bingar. Imbuhan -iah bermaksud bersifat atau mempunyai sifat. hiruk-pikuk dan sebagainya.berangan-angan. (iii) Kata adjektif. jemput-jemput. gula-gula. 3. Kata dasar yang digandakan boleh menghasilkan pelbagai kelas kata seperti yang berikut: (i) Kata nama. (vi) Sangat. rama-rama.main-main. (x) Bersungguh-sungguh-cepat-cepat. elok-elok.dekak-dekak.Kata ganda ialah proses mengulangi sesuatu perkataan sama ada secara seluruh atau bahagian-bahagian tertentu dengan imbuhan atau tanpa imbuhan.sayur-mayur. (viii) Kesamaan/keserupaan. mundar-mandir. rempah-ratus.berbuah-buah.berkokok-kokok. kura-kura dan sebagaiya. warna-warni. kunang-kunang.

Terdapat empat jenis kata ganda iaitu: (i) Kata ganda penuh/separuh (ii) Kata ganda separa (iii) Kata ganda berirama/berentak (iv) Kata ganda berimbuhan.rumah-rumah teres. (iv) Kata majmuk. 2. merah-merah. Berikut ialah senarai kata ganda untuk rujukan. anak-anak.soalan-soalan. obor-obor.duduk-duduk.bayang-bayangan. 3. (ii) Seluruh kata terbitan. Penggandaan penuh boleh wujud dalam keadaan berikut: (i) Seluruh kata dasar-meja-meja. main-main. (iii) Berimbuhan-biji-bijian.(xi)Tidak bersungguh-sungguh. jarang-jarang. guru-guru besar. segar-bugar. . Kata Ganda Penuh 1. 4.bungkusan-bungkusan. (xii) Keadaan/sifat-gelap-gelita. Penggandaan penuh bermaksud seluruh perkataan itu diulang tanpa mengalami perubahan bunyi atau bentuk sama ada berimbuhan atau tidak.

Kata Ganda Separa 1. Kata ganda separa bermaksud menggandakan sebahagian daripada kata dasar. 2. Kata dasar boleh terdiri daripada kata tunggal atau kata terbitan. 3. Penggandaan separa boleh berlaku di hadapan atau di belakang kata dasar 4. Kata ganda separa boleh dikategorikan mengikut maksud seperti berikut: (i) Kata ganda separa yang melibatkan suku kata pertama dalam kata dasar. Contohnya: lelangit, sesiku, kekisi-bermaksud kata nama. (ii) Kata ganda separa yang wujud di belakang dan hadapan kata dasar. Contohnya: bermain-main, membelek-belek, kejar-mengejar, bantu-membantu-bermaksud kata kerja. (iii) Kata ganda separa yang sebahagian daripada kata dasarnya diulang. Contohnya: besar-besaran,kecil-kecilan-bermaksud kata adjektif. Kata ganda separa suku kata pertama dalam kata dasar.

Kata ganda separa di belakang dan hadapan kata dasar.

Kata ganda separa sebahagian daripada kata dasar yang diulang.

Kata Ganda Berima / Berentak 1. Kata ganda berima atau berentak bermaksud perkataan yang digandakan akan mengalami perubahan bunyi. 2. Kata ganda berima terbahagi kepada tiga kategori, iaitu: (i) Vokal serupa konsonan berbeza. Contohnya: Sayur-mayur,kuih-muih,lauk-pauk (ii) Vokal berbeza konsonan berbeza. Contohnya: gunung-ganang, suku-sakat, kayu-kayan (iii) Bebas Contohnya: saudara-mara, ulang alik, rempah ratus 3. Berikut ialah senarai kata ganda berima

Kata Ganda Berimbuhan 1. Kata ganda berimbuhan ialah kata ganda yang diberi imbuhan. 2. Imbuhan pada kata ganda boleh terletak: (i) di awal (ii) di akhir (iii) di awal dan di akhir sebagai apitan (iv) di tengah sebagai sisipan 3. Kata ganda berimbuhan boleh terdiri daripada kata nama, kata adjektif, kata kerja dan kata keterangan. Awalan

Contohnya: .Akhiran Apitan Sisipan Kesalahan dan Pembetulan Pembinaan Ayat Ayat yang lengkap dan sempurna mestilah terdiri daripada subjek dan predikat.

Ayat penyata ialah ayat yang menyatakan atau menerangkan sesuatu cerita. Contohnya: . Ayat tanya ialah ayat yang digunakan untuk menanyakan sesuatu perkara. iaitu: (i) ayat penyata (ii) ayat tanya (iii) ayat perintah (iv) ayat seruan 2. benda. iaitu: (i)Ayat tanya tanpa kata tanya Contohnya: (a) Mereka akan ke Kota Kinabalu? (b) Adik kamu sakit? (c)Kamaruddinkah yang masih tidur? (d)Azmikah yang masih belum pulang? (ii)Ayat tanya dengan kata tanya Contohnya: (a) Nama kamu siapa? (b) Dia sampai bila? (c) Apakah benda itu? (d) Di manakah Iskandar tinggal? 4. kejadian dan sebagainya. Contohnya: 3. mempersilakan atau meminta seseorang melakukan sesuatu. binatang dan sebagainya. tempat. manusia. benda. Terdapat empat jenis ragam ayat dalam bahasa Melayu. Ayat perintah ialah ayat yang menyuruh. Ayat tanya boleh dibahagikan kepada dua jenis.Ragam Ayat 1. melarang.

dia. (c) ayat pasif diri ketiga iaitu ayat yang kata kerjanya berawalan di. baginda dan sebagainya.iaitu me-. kita. meng. Ayat pasif terdiri daripada: (a) ayat pasif diri pertama.dan mengeContohnya: (a) Puan Fateha membawa sepiring kuih. (b) ayat pasif diri kedua. engkau dan sebagainya. iaitu ayat yang kata kerjanya tidak berawalan men. men-.dan didahului kata ganti diri kedua seperti awak. iaitu ayat yang kata kerjanya tidak berawalan men.anda.dan diikuti kata sendi oleh serta kata ganti diri ketiga. marah.5. mem-. Ayat seruan diucapkan untuk melahirkan perasaan seperti takut. Ayat seruan diakhiri dengan tanda seru (!) Contohnya: Ayat Aktif dan Ayat Pasif Ayat Aktif Ayat aktif ialah ayat yang mengutamakan subjek dan mempunyai kata kerja berimbuhan awalan meN. Kedua-dua ayat aktif dan pasif membawa maksud yang sama walaupun bentuknya berbeza Berikut ialah contoh ayat aktif dan ayat pasif diri pertama: . kami. 2. (b) Encik Yasin membeli sepasang kasut untuk anaknya. Ayat Pasif 1. kamu. saya dan sebagainya.dan didahului kata ganti diri pertama seperti aku. (e) Nasimah menyanyikan sebuah lagu irama asli. hairan dan sebagainya.diikuti kata sendi oleh serta kata ganti diri ketiga seperti ia. (c) Syakilah mengambil kaset di dalam bilik. (b) berawalan di. beliau.didahului kata ganti diri pertama dan kata ganti diri kedua. (d) Syafril sedang memancing ikan. Ayat pasif ialah ayat yang kata kerjanya: (a) tidak berawalan men.

Selain itu.Berikut ialah contoh ayat aktif dan ayat pasif kedua: Yang berikut ialah contoh ayat aktif dan ayat pasif diri ketiga: Membina Soalan dan Membina Jawapan 1. 3. bagaimana. kenapa.murid-murid perlu faham dengan jelas setiap maksud kata tanya di atas. siapa. . dan berapaboleh dijadikan panduan atau pedoman untuk menentukan dasar pernyataan itu sama ada berbentuk soalan atau jawapan. bila. 4. Kata tanya seperti apa. mana.tujuan asalnya mungkin akan terpesong. 2.Jika tidak berhati-hati. mengapa. Membina soalan dan membentuk jawapan memerlukan penelitian. Panduan tentang membina soalan dan jawapan adalah seperti berikut: Mengapa/Kenapa.

Apa Bila Mana Berapa Bagaimana Bentuk-bentuk lain .

beberapa perkara perlu diubah dan diberikan perhatian..Apabila menulis cakap ajuk.. Apabila menukarkan cakap ajuk kepada cakap pindah. Perhatikan beberapa contoh cakap ajuk dan cakap pindah di bawah.") mesti digunakan.Menentukan Maksud Ayat (Cakap Ajuk dan Cakap Pindah) 1. Antaranya ialah perubahan kata ganti nama dan masa. 4.. tanda (". 2. 3. . Cakap pindah ialah percakapan seseorang yang ditulis semula tanpa mengubah maksudnya dengan gaya bahasa sendiri. Cakap ajuk ialah percakapan seseorang yang ditulis secara bulat-bulat tanpa mengubah maksudnya.

. 3.Kesalahan dan Pembetulan Kesalahan Umum Tatabahasa A. Kata ganti diri tidak boleh digunakan untuk benda atau binatang. Kata Ganti Diri 1. pegawai atau orang tua-tua dn bukan kanak-kanak. 2. guru. Kata ganti diri ialah kata yang digunakan untuk mengganti kata nama orang. Kata beliau boleh digunakan hanya untuk orang yang dihormati seperti ibu bapa.

Kata bilangan tak tentu para pula tidak boleh diulang menjadi para-para. dua.dan sebagainya. 4. Kata Bilangan 1. Kata ganti ia dan -nya tidak boleh digabungkan menjadi ianya. 2. dua. Kata bilangan tentu seperti satu. mereka-mereka. misalnya satu. dia-dia. Kata bilangan ialah kata yang pada umumnya digunakan untuk menghitung benda. . 3. Semua kata ganti tidak boleh digandakan atau diulang menjadi awak-awak. Kata bilangan tak tentu setengah-setengah.4. semua dan sebagainya. tiga dan seterusnya tidak boleh didekatkan sekaligus dengan kata bilangan pecahan. Contoh Kesalahan dari Segi Kata Ganti Diri. baginda dan patik digunakan hanya dalam hubungan dengan kerabat diraja sahaja. Contoh Kesalahan dari Segi Kata Ganti Bilangan. dan seterusnya atau berapa. Kata ganti diri seperti beta. kata bilangan pisahan tiaptiap dan kata bilangan himpunan kedua-dua dan sebagainya tidak boleh disingkatkan sewenang-wenangnya. B. 5. 6.

Walau bagaimanapun. Penjodoh bilangan digunakan bersama-sama dengan kata bilangan.C. Kata Sendi 1. seluruh. penjodoh bilangan tidak perlu digunakan bersamasama dengan kata bilangan seperti para. sekalian. Penjodoh Bilangan 1. Sebagai kata yang merangkaikan frasa nama dengan kata adjektif dan kerja tak transitif. Contoh Kesalahan dari Segi Kata Penjodoh Bilangan. 2. . semua. D. Penggunaan kata sendi yang salah harus dielakkan juga. sebahagian. 3. Contoh Kesalahan dari Segi Kata Sendi. 2. setengah-setengah dan sebilangan. segala. Kata sendi ialah kata yang digunakan bersama-sama dengan frasa nama untuk menghubungkan frasa nama itu dengan kata-kata lain dalam ayat. kata sendi tidak boleh dilenyapkan.

atau ter-.. 2. Kata kerja transitif ialah kata kerja yang mesti disertai objek untuk menjadi frasa kerja yang dapat bertugas sebagai predikat dalam ayat. Kata Kerja Tak Transitif 1. Contoh Kesalahan dari Segi Kata Kerja Tak Transitif.atau men. 2.E. Kata kerja tak transitif yang berawalan ber.. Kecuali kata makan dan minum serta kata-kata yang berapitan ber. F. semua kata kerja transitif dalam ayat aktif tidak boleh tidak berawalan . 3. Kata Kerja Transitif 1. tidak boleh ditiadakan awalannya.kan. Objeknya mestilah frasa nama. Kata kerja tak transitif ialah kata kerja yang dapat berdiri sendiri dengan makna yang penuh.

Kata tanya siapa pula boleh digunakan hanya untuk menanyakan nama manusia. 3. Kesalahan umum dalam penggunaan kata hubung biasanya berlaku sebagai akibat tidak memahami cara menggunakan kata hubung itu dengan tepat dalam ayat. Contoh Kesalahan dari Segi Kata Tanya..men-. Kata tanya apa boleh digunakan hanya untuk menanyakan nama benda atau binatang sahaja. H. Kata Hubung 1. Elakkan penggunaan kata hubung yang salah seperti di bawah: Contoh Kesalahan dari Segi Kata Hubung. 2. G.. 4. 2. Kesalahan umum dalam penggunaan kata tanya sering berlaku pada kata apa dan siapa. Kata tanya digunakan untuk membentuk ayat-ayat tanya. Kata Tanya 1.. . Kata kerja transitif yang berapitan men. 4.kan dan men.i berbagai-bagai maknanya dan mesti digunakan dengan berhati-hati.. Contoh Kesalahan dari Segi Kata Kerja Transitif.

Penggunaan Kata Yang Tidak Tepat 1. Yang berikut adalah senarai beberapa patah kata yang sering digunakan dengan salah faham dalam ayat. . ada beberapa kata yang seakan-akan sama ejaannya tetapi berlainan maknanya.I. 3. maka berlakulah kesalahan ini. 2. Dalam bahasa Melayu. Oleh sebab di kalangan masyarakat ada orang yang gemar mengagak-agak ketika menggunakan sesuatu kata tanpa merujuk kepada kamus.

.

.

.

.

.

.

Oleh sebab kata adjektif yang diulang sudah membawa makna jamak. Bentuk jamak dapat dinyatakan melalui: (a) pengulangan kata nama seperti buku-buku. kotakkotak dan sebagainya. para guru. (d) penggunaan kata yang mendukung makna jamak seperti rakyat. . semua rumah dan sebagainya. Sesuatu kata yang sudah membawa makna jamak tidak pelu diulang. Contoh Kesalahan dari Segi Bentuk Jamak. maka kata nama tidak perlu diulang. 4. cantik-cantik. gambar-gambar.J. (c) pengulangan kata adjektif seperti bijak-bijak. (b) penggunaan kata bilangan yang membawa maksud jamak seperti tiga biji guli. 2. 3. Bentuk Jamak 1. Kata nama yang menyertai kata bilangan tidak perlu diulang. garanggarang dan sebagainya.

3. 5. Frasa Adjektif 1. kata penguat tidak diperlukan. Frasa adjektif sebagai predikat ayat boleh disertai kata penguat. Contoh Kesalahan dari Segi Frasa Adjektif. 2. Apabila kata adjektif yang berawalan ter. Kata penguat tidak boleh diletakkan di depan dan di belakang kata adjektif sekaligus.K. 2.digunakan sebagai penerang. Contoh Kesalahan dari Segi Hukum DM. Frasa adjektif perlu diikuti oleh frasa sendi apabila diperluas. Hukum DM 1. 4. 3. Kata adjektif dapat menjadi frasa adjektif apabila bertugas sebagai predikat dalam ayat. Hukum DM ialah hukum tentang penyusunan kata-kata untuk membentuk frasa nama dalam ayat. Kesalahan timbul apabila Hukum DM dilanggar sewenang-wenangnya. L. D bererti unsur yang diterangkan manakala M bererti unsur yang menerangkan. .

. 2. Frasa kerja tak transitif pelu diikuti frasa sendi apabila diperluas. 3.M. Frasa Kerja Tak Transitif 1. Kata kerja tak transitif yang berapitan ber. N.. Frasa kerja tak transitif ialah kata kerja yang dapat bertugas sebagai predikat ayat tanpa objek atau sekumpulan kata yang mempunyai kata kerja tak transitif sebagai kata kerja utamanya...kan itu berasal daripada kata sendi akan yang dapat mewakili kata sendi dengan atau pada atau tentang.Frasa kerja transitif ialah frasa kerja yang terdiri daripada kata kerja transitif serta frasa nama sebagai objek kepada kata kerja transitif itu..kan tidak boleh disertai kata sendi kerana akhiran -kan pada apitan ber. Frasa Kerja Transitif 1. Contoh Kesalahan dari Segi Frasa Kerja Tak Transitif.

Oleh sebab itu. Frasa Kerja Pasif 1. letak subjek di depan dan letak predikat di belakang.2. P. 3. Bentuk frasa kerja pasif diri pertama dan frasa kerja pasif diri kedua disebut bentuk terikat 2. katakata lain tidak boleh disisipkan. Bentuk frasa kerja pasif diri pertama dan frasa kerja pasif diri kedua tidak boleh disamakan. Bentuk frasa kerja pasif diri ketiga pula tidak boleh disamakan dengan bentuk frasa kerja pasif diri pertama dan frasa kerja pasif diri kedua. Contoh Kesalahan dari Segi Frasa Kerja Pasif. Ayat terdiri daripada subjek dan predikat 2. kata-kata lain tidak boleh disisipkan di antara kata ganti diri dengan kata kerja pasif itu. . Dalam susunan biasa. Contoh Kesalahan dari Segi Frasa Kerja Transitif. O. Ayat Tergantung 1. 4. Di antara kata-kata transitif dengan frasa nama sebagai objek itu.

Sinonim/Antonim Sinonim 1.Contohnya: (a) Pokok itu tumbang.(Pokok itu ialah subjek dan tumbang ialah predikat) (b) Dia datang ke sini. Sinonim ialah perkataan seerti iaitu maknanya sama atau hampir sama .(Dia ialah subjek dan datang ke sini ialah predikat) 3. Contohnya: (a) Tumbangkah pokok itu? (Tumbangkah ialah predikat dan pokok itu ialah subjek) (b) Datang ke sinikah dia? (Datang ke sinikah ialah predikat dan dia ialah subjek) 4. letak subjek di belakang dan letak predikat di depan. Bentuk ujaran yang tidak ada subjeknya dan atau tidak ada predikatnya bukan ayat. Dalam susunan ayat songsang.

cerdik. luhur. mempersilakan. kurnia. menyiksa anugerah = ganjaran. rintangan arif = berilmu. jurusan. maut akal = fikiran. menjepit arah = hala. indah bahang berbahang = hangat. sentosa. karib. mulia. ganjil. memikirkan angkara = kebengisan. ingat-ingat. ikhtiar akrab = ikrab. kezaliman angkuh = bongkak. pelik anggap menganggap = berpendapat. ganjil. tahu awas = hati-hati.berhujah . Bagi kata sinonim yang maksudnya hampir sama. perbezaan maksudnya dapat dilihat berdasarkan konteks ayat yang diberi. membahayakan aneh = ajaib. mengundang ajal = kematian. mencuaikan adu beradu = berlaga. Aa abai mengabaikan = melalaikan. pelik ajak mengajak = mempelawa. bertanding. bersabung. pesan. membiarkan. berubah alu = antan aman = damai. bijaksana. tidur(digunakan untuk raja-raja) agung = besar. wasiat ancam mengancam = mengugut. pandai. hemat. taufan bagus = baik. congkak. sombong aniaya menganiaya = menindas. elok. bertukar. pemberian apit mengapit = menghimpit. tertinggi aib = malu ajaib = aneh. tujuan aral = halangan. kekejaman. kebuasan. panas bahas berbahas = berdebat. menempuh alih beralih = berganti. 2.dengan perkataan asal dan boleh ditukar ganti dalam ayat yang sama. waspada Bb badai = ribut. menjemput. helah. berpindah. rapat alam = dunia mengalami = merasai. tenteram amanat = perintah.

teratur berkas memberkas = menahan. samar bangkang membangkang = membantah. tahan cekap = mahir. terhalang basah = berair. mengasuhi bocor = berlubang. mengasah. memusnahkan. menghapuskan batal = mansuh baya = umur. usia sebaya = seumur becak = berair. berkata. menghalang. kuyup. membinasakan.bahkan = malahan bakat = kebolehan. pandai. tergendala. lecah. khidmat berbakti = berjasa. menyekat cekal = tabah. memandu. lokek bakti = jasa. berkhidmat balam berbalam = kabur. menahan. bersambung. malapetaka bengkalai terbengkalai = gagal. lembap basmi membasmi = membanteras. kecekapan bakhil = kedekut. mengherdik beres = rapi. bertaut catu mencatu = mengawal. terhenti bentak membentak = menengking. memimpin. ongkos bicara berbicara = berbahasa. bergaul cantum bercantum = berhubung. menghadkan cegah mencegah = melarang. berlumpur. tumbuh canai mencanai = melicinkan. sanggup . mampu.kelam. ragu-ragu. menangkap berkat = rahmat biaya = belanja. bercakap. menentang. khuatir. menyarankan cambah bercambah = bertunas. selesai. tiris Cc cadang mencadangkan = mengemukakan. meratakan campur bercampur = berbaur. mengusulkan. terganggu. menyanggah bantut terbantut = terencat. risau bimbing membimbing = melatih. menegah. berunding bimbang = cemas. lecak bencana = kecelakaan.

baik.kekuatan. meramalkan Ee edar beredar = berkisar. berlalu.mengadakan. bijak. kencang. menuduh. melatih dingin = sejuk. mengagak. kesusahan. meneguhkan . helah dapat = berupaya. menggali. rapat. mengubah.nyanyian derita penderitaan = kesakitan. seksaan desak mendesak = memaksa. sanggup mendapat = memperoleh darjat = pangkat. tawar dorong mendorong = memberangsangkan. coreng. laju. pandai. penimbang dahulu = awal. setuju conteng = calit. muslihat denda mendenda = menghukum dendang = lagu. tangkas ceruk = penjuru. cantik empuk = lembut. segera cerdik = berakal. lemah dakwa mendakwa = mengaku. teguh mengeratkan = menguatkan. silam daif = hina. cepat.jalan.ikhtiar. berpindah elak mengelak = menghindar elok = bagus. mendesak. merapatkan. pantas. mempengaruhi. menggalakkkan. sepakat. mampu. mengasuh. bertenaga. menolak. kuat. reda. menyorong duga menduga = meneka. coret cungkil mencungkil = mengeluarkan. sama. pintar cergas = aktif. giat. mesra. lunak erat = karib. menggesa didik mendidik = mengajar. menuntut dalih = alasan. sepadan. menjadikan. taraf daya = akal. tanda cocok = akur.celana = seluar cemburu = curiga cepat = deras. mengorek. mewujudkan ciri = sifat. sudut cipta menciptakan = membuat.kesengsaraan. lekas. lampau. kemampuan. sesuai. menguji. menghasilkan. menyuntik Dd dacing = neraca.

menghala menghadapi = melawan. mengatur. menggigil gempar = bising. menyusun Hh habis = berakhir. tergegas-gegas. bersatu gagah = berani. kuat. merenungkan Gg gabung = ikat. selesai habuan = bahagian. hampa ganding berganding = berdampingan. tanda geletar menggeletar = gementar. tentang hadir = ada . mengingatkan. menentang terhadap = akan.Ff faedah = guna. tergesa-gesa. bergoncang gegas bergegas = terburu-buru.berdekatan. laba. lengkap. berkas bergabung = berikat. berubah gebar = selimut gegar bergegar = bergetar. mengetahui fasal = hal. kepada. tamat. hancur hadap menghadap = mengarah. kecewa. mengusik ganti berganti = bertukar. rajin. rintangan gerangan = agaknya. penuh segenap = seluruh. halangan. perkara fikir memikirkan = mempertimbangkan. tangkas. perihal. ngeri. tekun gubah menggubah = mengarang. riuh-rendah genap = cukup. bersemangat. terkejar-kejar gejala = alamat. untung faham = tahu. berhampiran ganggu mengganggu = mengacau.cergas. manfaat. tegap gagal = kandas. takut gesa menggesa = mendesak tergesa-gesa = terburu-buru. tergopoh-gopoh giat = aktif. mengerti memahami = memaklumi. hak. menggentar. barangkali gerun = gamang. setiap gendala = aral. hiruk-pikuk. rezeki hadam = cerna. mengenang.

perbandingan. musnah harap mengharap = berhajat. perkara hala = arah halau menghalau = mengusir hambat menghambat = memburu. menekan. muslihat. mencucuk. menginjak. nyawa hela menghela menarik. tenteram harum = wangi harung mengharung = menempuh. menghenyak. seumpama. hilang. menyediakan hikayat = cerita. mengheret. sesuai. keperluan. merodok hias berhias = berdandan. niat. selaras. menusuk. kiasan. keriting iklhlas = jujur. menyertai hairan = pelik. menjelaskan hutan = rimba Ii ibarat = cerita. mengira humban menghumbankan = melemparkan. menghalang hampa = kecewa. bersolek hidang hidangan = sajian menghidangkan = menyajikan. tulus ikhtiar = daya upaya. menikam. pengajaran. mengejar. bertengger hirup menghirup = meneguk. menghisap. tipu daya hentak menghentak = memijak. peristiwa. kenyataan hal = kejadian. menerangkan. takjub. melontarkan hurai menghuraikan = memaparkan. riwayat hinggap = bertenggek. kosong hangus = rentung hantar menghantar = mengirim. berombak-ombak. sebagai. menahan. keinginan. menyeret helah = akal. tercengang hajat = kehendak. berhasrat harmoni = rukun. kehendak.menghadiri = mengikuti. tujuan hakikat = kebenaran. menyedut hitung menghitung = membilang. maksud. kisah. keinginan hayat = kehidupan. usaha . menghadapi hasrat = harapan. mengutus hapus = lenyap. teladan ikal = berkelok-kelok. dalih.

tempo berirama = berentak. menang kejayaan = kemajuan. merebak kejangkitan = ketularan menjangkiti = menulari menjangkitkan = menularkan. resam. deret jalin berjalin = beranyam.mengasuh. mengatur. kemenangan jejak = bekas. bersama-sama mengikut = mematuhi. sekilas. kesan jejas menjejaskan = melukakan. menjabat jaya = kemenangan berjaya = berhasil. menyangkal intip mengintip = memata. muatan. mengawal. menyuluh irama = rentak. mengeratkan. mengarang. baris. kandungan. mengamat-amati.matai. renggang jati sejati = asli. sebenarnya. selintas indah = cantik. mengintai. mengiring. muak . meniru. pengakuan. jarang = bersela. seketika. merosakkan jelak = bosan. upacara izin = kebenaran mengizinkan = membenarkan. menguasai jajar = banjar. lintas seimbas = sebentar.menyusun jangkit berjangkit = menular. menafikan. berwaspada menjaga = memelihara. menyahut jawat jawatan = pengkat. sekelip.ikrar = janji. memperkenankan Jj jaga = bangun berjaga = berkawal berjaga-jaga = berhati-hati. jemu. pekerjaan menjawat = memegang. sumpah ikut = turut. permai induk = ibu. merebakkan. tulen jawab = sahut berjawab = berbalas menjawab = membalas. menggerakkan jajah menjajah = menaklukkan. molek. sekejap. menganut. menurut ilmu = kepandaian. pati istiadat = adat. bertempo isi = intisari. pusat ingkar = mungkir mengingkari = memungkiri. mengawasi menjagakan = mengejutkan. pengetahuan imbas = kilas. berkaitan menjalin = menganyam.

sudi. hukum. kumpulan. bergaduh. menggalas karut = bohong. prinsip. lawa.mengundang. tingkatan. hampa kecoh = bising. semula mengembalikan = memulangkan. tewas kekal = abadi kelahi berkelahi = berbalah. mengajak. undangan menjemput = mencekut. jenis keliru = khilaf. molek jemput jemputan = ajakan. takjub. bertemu menjumpai = mendapati. memulihkan kena = berpadanan.jelita = cantik. kudrat. remuk kecam mengecam = membidas. mengangkat. berpatutan. menyanjung jumpa berjumpa = bersua. rakan. peraturan kagum = hairan. bertengkar kelas = darjah. sahabat. disetuju. dusta kawan = kelompok. menyambut jenazah = mayat jerat = jebak. sesat. ketika. waktu berkala-kala = sekali-sekala. heboh. manis. mencela. sesuai kenan berkenan = gemar. menemui. mengalami perjumpaan = pertemuan jurang = lembah. nisbah kaedah = cara. suka . menghormati. menjatuhkan. pudar. kucar-kacir kecewa=gagal. riuh-rendah kecundang = kalah. pangkat. perangkap jerumus menjerumuskan = mencelakakan. kuasa. tercengang kala = masa. pulang.terkadang-kadang kampung = desa berkampung = berhimpun. silap mengelirukan = membingungkan. lurah Kk kabul = diluluskan. salah. berkumpul kandar mengandar = memikul. sepadan. menyesatkan kembali = balik. diperkenankan. teman kecai berkecai = hancur. lagi. meninggi. cocok. samar kadar = keupayaan. menyesatkan judul = tajuk julang menjulang = membumbung. tercapai kabur = kelam. mengkritik kecamuk berkecamuk = kelam-kabut.

pantas. tua kurnia = anugerah kusut = bersimpul-simpul. penat likat = pekat liku = kelok. lapik langsai = lunas. lesu. ragam kesan = akibat. merempuh landas = alas. tanda ketara = kelihatan. sunyi lengkap = cukup lengkok = belok. lengkung lerai = gugur. kuat lapor melaporkan = memberitahukan. selalu ledak meledak = meletup. berziarah lazat = enak. panjang lantang = jelas. mengizinkan. pasung mengongkong = memasung.kacau.memperkenankan = membenarkan. mentadbirkan kental = pekat kerenah = kemahuan. membelenggu kotor = cemar. mengekang. luruh letih = lenguh. meletus lelah = asam. tangkas lipur = hapus. penat lempar melempar = melontar. sedap lazim = biasa. terang. guna. usang lawat melawat = berkunjung. lonjak longgok = timbun. selekoh lincah = cergas. letih. terbayar lanjut = lama. litak. keji kuno = lama. mengadukan lapuk = reput. keluk. menyetujui kendali mengendalikan = memimpin. keuntungan lancar = cepat. meluputkan kongkong = belenggu. tampak khazanah = perbendaharaan kikis mengikis = menghapuskan. selesai. jejak. fasih landa melanda = melanggar. rumit Ll laba = faedah. membaling lengang = sepi. mengurus. susut . menghilangkan. kelok. tompok luak = kurang. lenyap terlipur = terhibur loghat = dialek lompat = loncat.

puncak mewah = makmur misal = contoh. petunjuk. terkabul. teguran ngeri = seram. sukar. siasat. rela. suram mercu = menara.luang= kelapangan meluangkan = melapangkan. diperkenankan maklumat = keterangan. gusar. taraf . tergelincir mempelai = pengantin mendap = mendak mendung = muram. rosak muafakat= sepakat. takut niat = hajat. kehendak. meradang maruah = kehormatan maut = kematian medan = gelanggang. loya. cocok. pengetahuan malap = muram. setuju muak = bosan. gusar. mundur. redup. jemu. kusam. telap Mm mahu = hendak. kemalangan. pelajaran. pengembara muslihat = helah. terbelakang. untung nasihat = ajaran. redup. rosak mustahak = penting. marah. merosot. kesialan. maksud. ibarat. meradang musafir = pelancong. mengosongkan lucut = lepas. sengsara meleset = jatuh. umpama mogok = berhenti. lesam. malang naib = timbalan nasib = takdir. mual muktamad = pasti. tetap munasabah = berpatutan. suram mangkat= meninggal dunia marah = berang. perlu musykil = kecewa. takti.keinginan makam = kubur makbul = kabul. tanggal lut= mempan. undur murka = berang. sanggup kemahuan = kehendak. tipu daya musnah = binasa. nazar nilai = mutu. peringatan. menidakkan nahas = kecelakaan. sulit Nn nafi menafikan = mengingkari. sesuai mundur = surut. padang melarat = miskin.

. tumpat padu = kuat. taraf. padat. sesuai. tolol pangkat = kedudukan. membentangkan. mendedahkan pati = inti. tingkat panjang = lanjut berpanjangan = berterusan.mampat. dukun pedoman = panduan pegun terpegun = tercegat. mendapat oleh-oleh = buah tangan perolehan = hasil. mempertunjukkan. sesak. memperlihatkan. kukuh. sari patuh = menurut. menerima memperoleh = mencapai. penuh. laku. cepat. tara padat = bernas. kejadian. suluh oleh beroleh = mendapat. menggayakan pandir = bebal. mengkaji. imbangan. tersendiri penggal = kerat. penggal. cocok. bersenda onak = duri Pp padan = bading. sempadan perihal = keadaan. kacak. padat. pendapatan olok berolok-olok = bermain-main. bergurau. pejal. meramas perenggan = batas.Oo obor = andang. perintis pencak berpencak = bersilat pencil memencil = menyendiri memencilkan = mengasingkan. teguh palu memalu = memukul. tampan. pejal. sesuai. laju. patut. berlanjutan sepanjang = sejauh pantas = cekatan. peristiwa periksa memeriksa = meneliti. menyelidik . taat pawang = bomoh. tumpat perah memerah = memeras. menghentam pamah = lembah pamer mempamerkan = memperagakan. menjauhkan terpencil = terasing. potong penuh = lengkap. layak. tercengang pelopor = pengasas. bodoh. segak papar memaparkan = memampangkan. lekas.

berjauhan. regu = kumpulan. kerugian rungut merungut = berleter. bertempur. riuh-rendah. kelompok. elok. laju pesong = herot. kemas. berlawan. membetulkan. tingkat permai = cantik. gergasi ramai = bising. gagah. mengesahkan. tertib rasmi = sah merasmikan = melantik. bersih. indah permit = keizinan peroi = gembur perwira = berani. bertarung sah = benar. segenap. pegangan projek = rancangan pujangga = pengarang. rimbun renggang berenggang = berantara. mengerang risiko = bahaya. pasangan. dasar. penghidupan rintih merintih = mengeluh. makam Rr radas = perkakas ragu-ragu = bimbang. menerima. giat. was-was raksasa = bota. menyimpang pincang = tempang pinda meminda = membaiki. mengubah prinsip = asas. serong memesong = menyeleweng. mencong. teratur. pendapatan.peringkat = had. elok. menetapkan. berputar pusara = kubur. sasterawan pusar berpusar = berkisar. syak. sangsi. tersusun. tahap. seluruh rayu merayu = memujuk rayuan = permohonan. berlaga. pujukan. sibuk rapi = beres. nyata sambut menyambut = membalas. menyongsong . pahlawan pesat = cepat. tabiat rezeki = nafkah. menjawab. mengumumkan rata = datar meratakan = mendatarkan serata = seantero. berpisah resam = kebiasaan. pasukan beregu = berpasangan rendang = lebat. bersungut Ss sabung bersabung = beradu.

miring sengketa = perbalahan. sentosa. sukar. kelainan berselisih = berbeza. punca susut = berkurang. rela. pertikaian sengsara = menderita. nyaman sejahtera = aman. sampai takjub = hairan. mengurus. wangi senget = condong.sampai= tiba sanggup = mampu. perbantahan. pilu. tersumbat silam = lampau silap = keliru. mengerjakan. pertengkaran. setia tadbir mentadbirkan = memerintah. halus. memulakan takat = had. perselisihan.berlengah-lengah menangguhkan = menunda tangkup . sudi sangkal menyangkal = melawan. molek sentosa = aman. serempak sesak = penuh. berlambat-lambat. syak sebat menyebat = memukul. bertikai semerbak = harum. sedih sangsi = bimbang. berlainan. menghindar sisa = baki. turun Tt taat = patuh. mengelolakan. membantah. ragu-ragu. salah singkir menyingkir = menepi. hiba. rawan. tenteram sepatu = kasut serbu menyerbu = melanggar. selamat. susah sumber = asal. susah seni = elok. mengelak. merawat seleweng menyeleweng = menyimpang selisih = beza. mengatur. sedia. mengerut. lebihnya sua bersua = berjumpa. peradaban tangguh bertangguh-tangguh = berlama-lama. menentang sayu = dukacita. kecil. bertemu sudi = rela sulit = rahsia. hingga. kemajuan. sempit. merotan segar = sihat. mengurus taja menaja = mempelopori. menyerang serentak = bersama-sama. khuatir. tersekat. kagum tamadun = kebudayaan. selamat selenggara menyelenggarakan = memelihara. surut.

kekuatan bertenaga = berdaya. mengusahakan. mengamat-amati. mencela. setara tatap menatap = melihat. tepat. kehendak. luku tepis menepis = menangkis. kemahuan bertekad = berazam. satu-satunya. punah Uu ucap berucap = bercakap. menyelenggarakan. berlanggar. menolak terbit menerbitkan = membangkitkan. tentu. mengkritik. kuat tenggala = bajak. musnah. bermaksud. mengesat. berlaga. setimbal tumpas = binasa. tersendiri urus mengurus = membereskan. mentafsirkan umpama = ibarat unit = istimewa. bersyarah mengucapkan = melafazkan. tumpat tegas = jelas. merenung tatatertib = disiplin. pincang tempur bertempur = berjuang. lama usap mengusap = membelai. menyelesaikan usang = kersang. menghasilkan. mengatup taraf = darjat. terang menegaskan = menerangkan. kedudukan. bertemu. menyiarkan terkam menerkam = menerpa tetangga = jiran timpal setimpal = sebanding. seimbang. menyebut ucapan = pidato. memandang. mengejar. meniarap.menangkup = menelungkup. mengatur. mutu setaraf = sedarjat. berperang tenaga = daya. mengeluarkan. mengurut usir mengusir = memburu. menyapa tekad = azam. sebutan ugut mengugut = mengancam ulas mengulas = mengupas. nyata. peraturan tebal = lebat. berniat telatah = gerak-geri. padat. tingkah laku tembung bertembung = berlanggar. menjelaskan tegur menegur = menasihati. menghalau . terserempak tempang = capik. memelihara. kuno. kelakuan. martabat. berkelahi. perangai. giat.

masa. iaitu maknanya berlawanan dengan perkataan asal. percaya Zz zalim = bengis. berita. mula mengusulkan = mencadangkan. peluang. tempoh zat = unsur Antonim 1. perlu waktu = kesempatan. khusus aman = huru-hara. ketika. asal. kejam zaman = masa. pesanan watak = sifat watan = tanah air wau = layang-layang Yy yakin = pasti. Aa abadi = sementara abai = acuh. Antonim ialah perkataan berlawan. tempoh warkah = surat warta = amanat. peduli abdi = tuan adab beradab = biadab aib = mulia ajaib = biasa ajak mengajak = menghalau. sesuai wajib = mesti. menganjurkan Ww wajar = patut.utus mengutus = mengirim utusan = wakil usul = anjuran. kacau-bilau . mengusir akar = pucuk aktif = pasif alah = menang alir mengalir = bertakung alun beralun = rata am = khas. cadangan.

kesengsaraan bahaya berbahaya = selamat bakal = bekas bakhil = pemurah bakti = khianat bangga = malu membanggakan = memalukan bangkang membangkang = menyokong. lalai ayu = buruk. berjimat membazirkan = menghematkan. terkawal.amanah = curang ampun mengampuni = menghukum angguk = geleng mengangguk = menggeleng asli = palsu. tiruan arif = bodoh. mengongkong. mengikat beku = cair membekukan = mencairkan belah berbelah = bercantum membelah = mencantumkan belot = setia bengkalai terbengkalai = selesai. siap . bangun baru = lama. mengawal. tolol atur teratur = bersepah. hodoh. terikat. mencadangkan bantu membantu = membiarkan bantut terbantut = membesar baring berbaring = bangkit. usang basi = baru. segar basmi membasmi = memelihara. berselerak awas = cuai. jahil. terkongkong membebaskan = membelenggu. menjimatkan bebas = terbelenggu. jelek azab = nikmat Bb bahagia = sengsara kebahagian = penderitaan. mempertahankan batal = sah membatalkan = mengesahkan bawa membawa = meninggalkan bazir membazir = berhemat.

tolol. merobohkan. berpisah cedera = pulih. serupa biadab = beradab. sopan bina membina = membinasakan. dungu cermat = boros. mencacakkan cacat = sempurna caci mencaci = memuji campak mencampakkan = memungut. sembuh cegah mencegah = menggalakkan cemar = bersih cembung = cekung cerah = gelap. hemat. takut beri memberi = menerima berkas memberkas = melepaskan beza berbeza = sama.berani = gentar. meruntuhkan bisik berbisik = melaung. menjerit bising = senyap. cuai cerun = landai cetek = dalam cicir tercicir = terjumpa cipta menciptakan = memusnahkan comot = bersih . sepi bongkak = peramah. bersatu cerdik = bodoh. mengutip campur mencampurkan = mengasingkan cantum bercantum = berasing. jimat bubar = berhimpun membubarkan = menghimpunkan bujur membujur = melintang buka membuka = menutup buncit = kempis Cc cabut mencabut = menanam. sunyi. santun boros = cermat. kabur cerai bercerai = berkahwin.

patuh dendam berdendam = berbaik. panas diri berdiri = duduk dongak mendongak = menunduk dongeng = kenyataan dosa = pahala Ee ekor = kepala eksport = import elok = buruk. bersengketa damping = jauh berdampingan = berjauhan dapat mendapat = kehilangan dara = teruna darab mendarab = membahagi darurat = aman dasar = puncak datar = curam dedah terdedah = terlindung. rela.condong = tegak Dd daging = tulang daif = mulia daki mendaki = menuruni damai = huru-hara. sanggup. kacau berdamai = berperang. setuju entah = tahu erat = longgar Ff faedah . hodoh empuk = keras. tuli deras = lambat. tertutup degil berdegil = menurut. liat enggan = mahu. berdamai dengar mendengar = pekak. perlahan derhaka = setia. taat derita = kebahagiaan dingin = hangat.

sia-sia fajar = senja fakir = kaya fasih = gagap fitnah = puji memfitnah = memuji fikir berfikir = berkhayal Gg gabung bergabung = bercerai. lembut garau = halus garing = lemau gaul bergaul = menyendiri gaung = bukit gelak = tangis gelisah = tenang gelora bergelora = tenang gemalai = kasar gemar = benci gembur = keras gementar = berani gemilang = pudar gempar = tenang gemuruh = tenang gerak bergerak = diam. genap garang = jinak. bermuram. sunyi gambut = keras ganas = jinak ganjil = biasa. menghalang gali menggali = menimbus gamat = sepi. bersedih gopoh tergopoh-gopoh = perlahan-lahan . tenteram. damai bergaduh = berdamai galak menggalakkan = mencegah.berfaedah = merugikan. kaku gerimis = lebat gering = sihat ghaib = kelihatan gila = siuman girang bergirang = berduka. berpisah gadai menggadai = menebus gadis = teruna gaduh = aman.

menghuraikan ikhlas = curang. mentaati. pura-pura imaginasi = kenyataan induk = bahagian. menghisap hening = keruh henti berhenti = bergerak. cawangan ingkar mengingkari = mematuhi. mengajak halus = kasar hampa = berisi hancur menghancurkan = membina handal = lemah hangat = dingin.goyang bergoyang = kukuh. lalai hela menghela = menolak hembus menhembuskan = menarik. suka hijrah berhijrah = menetap himpun berhimpun = bersurai. tetap gugup = tenang gulung tergulung = terbentang. mantap. sejuk harum = busuk hati berhati-hati = cuai. menggalakkan halau menghalau = mempelawa. menurut . bubar hina = mulia hinggap = terbang hirau menghiraukan = membiarkan hukum menghukum = mengampuni hulu = hilir. mempersilakan. terhampar gunung = lembah Hh habis = ada halang menghalang = mendorong. berjalan hiba = gembira. muara Ii ikal = lurus ikat mengikat = membuka.

sering jasmani = rohani jaya berjaya = gagal. lembut kerat mengerat = menyambung keruh = jernih . terang kelu = lancar kemarau = hujan. bertugas izin mengizinkan = melarang. rapat. terang kacuk kacukan = sejati. musuh kebal = lut kedut berkedut = licin. menegah Jj jaga = tidur jahil = alim. kandas jelma menjelma = menghilang jernih = keruh jimat = boros jutawan = fakir Kk kabul terkabul = tertolak kabur = jelas. timbul kawan = lawan. arif jajah menjajah = memerdekakan terjajah = merdeka jalan berjalan = berhenti janda = duda jarang = kerap. rata kejam = adil. tengkujuh kembali = pergi kembang = kuncup kembung = kempis kencang = perlahan keras = lembik.isi = kulit istirehat beristirehat = bekerja. selalu. berperikemanusiaan kelam = cerah. tulen kahwin berkahwin = bercerai kalah = menang karam = terapung.

kesat = licin ketara = kabur; samar-samar ketat = longgar ketua = pengikut kilau berkilau = malap; suram kota = desa; kampung kuala = hulu kukuh = lemah kusut = kemas; rapi kutuk mengutuk = memuji; menyanjung Ll laba = kerugian berlaba = berugi lalai = awas; waspada langsung = berantara berlangsung = bertangguh; tertunda lanjut = singkat lapang = sempit laung melaung = berbisik lawan = kawan; sahabat layar berlayar = berlabuh layu = segar lebar = sempit lekas = lambat lekat melekat = lekang; tanggal lena = sedar terlena = terjaga lengang = sibuk lenyap = muncul lintang melintang = memanjang; membujur lokek = pemurah luah meluahkan = menelan luas = sempit lulus = gagal lumpuh = bertenaga; kuat lunak = keras lurus = bengkok Mm mahal =murah majikan = pekerja maju = mundur makmur = melarat; meleset

malang = bertuah malapetaka = tuah manusia = binatang marak = padam matang = mentah megah = aib; malu menantu = mentua merdu = garau; parau; sumbang merdeka = terbelenggu; terjajah mesra = renggang; sombong mewah = melarat; menderita; miskin mirip = berbeza; berlainan moden = kolot; kuno muncul = hilang; lenyap; lesap mungkir memungkiri = menepati; menunaikan mustahak = remeh Nn nafi menafikan = mengakui; mengiakan nganga ternganga = tertutup nipis = tebal nyaring = lemah; perlahan nyata = kabur Oo olok olok-olok = sungguh-sungguh Pp padam = bernyala pahit = manis pakai memakai = menanggalkan paksa memaksa = memujuk palsu = asli; tulen; benar panas = dingin; sejuk pangkal = hujung papa = kaya pasang = surut patuh = ingkar payah = mudah; senang pejam = celik pelik = biasa pendam terpendam = terbongkar

penuh = kosong perang berperang = berdamai perlahan = cepat pilu = gembira;riang pipih = bulat pisah berpisah = bertemu pucat = berseri; garang pulih = sakit; tenat puncak = dasar pupus = utuh purba = moden pusat = cawangan putus terputus = bercantum; bersambung Rr rabun = terang racun = madu; penawar rampas merampas = membagi; memberi; menyerahkan rapat = jarang; renggang rapi = berselerak; bersepah reda = kencang; lebat regu beregu = berseorangan rela = enggan rendam merendam = menjemur rindu = benci Ss sah = batal sakit = sembuh saksama = zalim sama = berbeza; berlainan sambung bersambung = putus sangkal menyangkal = mengakui; mengiakan; mengikut; menurut sangsi = yakin sayang = benci sayup = lantang; nyaring; terang sedar = lalai; pengsan sedih = gembira sedut menyedut = menghembus segar = layu selesai = terbengkalai; terhenti senyap = bising; riuh

jamak tutup menutup = membuka Uu . kacau. yakin syurga = neraka Tt taat = derhaka mentaati = menderhaka tajam = tumpul takut = berani tampan = hodoh tangkap menangkap = melepaskan tanya bertanya = menjawab tarik menarik = menyorong tawan menawan = membebaskan tegak = condong tegang = kendur tegah menegah = membenarkan. membantah sombong = ramah sopan = biadab sukacita = dukacita surai bersurai = berhimpun surut = pasang susun bersusun = berselerak. tiruan tunggal = banyak. mengorek tulen = palsu. bersepah syak = percaya. leka. risau tepat = sipi tewas = menang timbus menimbus = menggali. sambilewa tenggelam = timbul tenteram = bimbang. menyuruh tekun = malas.setia = derhaka simpan menyimpan = membuang singgah = terus sokong menyokong = membangkang. sambilewa telan menelan = meluahkan teliti = lalai.

Biasanya. sangsi. soalan-soalan tentang kata banyak makna ini dikemukakan dalam bentuk memilih ayat-ayat yang menggunakan perkataan yang betul. Kata banyak makna ialah kata yang mempunyai lebih daripada satu makna 2.ubah berubah = tetap undur = mara umum = khusus untung = rugi usang = baru Ww wajib =sunat wangi = busuk waras = gila. . syak. was-was Zz zahir = batin zalim =adil Kesalahan dan Pembetulan Perbendaharaan Kata Kata Banyak Makna 1. 3. sakit waspada = cuai. lalai Yy ya =tidak yakin = ragu-ragu. Makna perkataan yang berbagai-bagai ini dapat dibezakan berdasarkan konteks ayat yang berlainan.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Kesilapan dalam memilih perkataan akan membawa maksud yang berbeza daripada situasi sebenar. 2. namun setiap perkataan hendaklah digunakan dengan tepat mengikut situasi sesuatu ayat. . Kata hampir sama makna merupakan himpunan beberapa perkataan yang mempunyai maksud yang hampir sama.Kata Hampir Sama Makna 1. Walaupun perkataan-perkataan tersebut mempunyai maksud yang hampir sama. 3.

.

.

.

.

.

.

.

.

Kesalahan dan Pembetulan .

Penjodoh bilangan berfungsi untuk menerangkan aspek bilangan sesuatu benda. perkara dan manusia. 2.Penjodoh Bilangan 1. Terdapat juga penjodoh bilangan yang disertai dengan kata bilangan. . Penjodoh bilangan digunakan di depan kata atau nama bagi menguatkan aspek bilangan. tempat. hal. 3.

.

.

.

.

.

2. Contoh simpulan bahasa berserta dengan maksudnya dan ayat cotohnya adalah seperti berikut: . Pada umumnya. Simpulan Bahasa 1. 3. simpulan bahasa terdiri daripada dua patah kata yang membawa maksud yang tepat dan padat. Simpulan bahasa adalah bentuk peribahasa yang paling mudah.Peribahasa ialah kumpulan kata atau ayat yang tetap susunannya dan mempunyai maksud yang tertentu. peribahasa digunakan untuk memberikan pengajaran atau teguran dengan cara yang sopan dan halus. Peribahasa dalam bahasa Melayu terdiri daripada : (a)Simpulan bahasa (b) Perumpamaan (c) Bidalan (c) Pepatah (e) Kata-kata hikmat (f) Bandingan semacam A. 2.Kesalahan dan Pembetulan Peribahasa 1. 3. Biasanya.

.

.

.

.

.

.

f

B. Perumpamaan 1. Perumpamaan ialah susunan kata-kata yang indah, ringkas dan kemas serta mempunyai maksud yang tersirat. 2. Biasanya, perumpamaan dimulai dengan kata bagai, ibarat, laksana, seperti dan umpama. 3. Contoh perumpamaan, maksudnya dan ayat contohnya adalah seperti

berikut: .

.

.

2. Contoh bidalan adalah seperti berikut: . 3.C. Bidalan ialah peribahasa yang maksudnya tersirat di sebalik susunan katakata yang membentuknya. Bidalan tidak mengandungi sesuatu kata yang tertentu seperti perumpamaan. Bidalan 1.

.

Pepatah 1. Pepatah ialah peribahasa yang berangkap dan terdapat pengulangan kata di dalamnya. Pepatah digunakan untuk menyatakan penegasan. 3. 2. falsafah atau pengajaran yang hendak disampaikan.D. Contoh pepatah adalah seperti berikut: .

.

E. Bandingan/ Kiasan .

2.1. Perhatikan contoh bandingan atau kiasan yang berikut: . Bandingan yang digambarkan itu adalah jelas. Bandingan atau kiasan ialah bentuk ungkapan yang menggambarkan sifat seseorang atau benda secara bandingan.

.

.

.

teladan. kesedaran dan peringatan.F. . Kata-kata Hikmat Kata-kata hikmat ialah ungkapan yang mempunyai makna yang dapat memberikan pengajaran.

Kesalahan dan Pembetulan .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful