BAHASA MELAYU - Tahun 4

PENGGOLONGAN KATA 1.1 Kata Nama 1. Kata nama ialah kata yang merujuk kepada nama sesuatu benda, manusia, haiwan, tumbuhan dan konsep. 2. Kata nama terbahagi kepada : (i) kata nama am; (ii) kata nama khas; (iii) kata nama arah; (iv) kata ganti nama; (v) kata bilangan. Kata Nama Am 1. Kata nama am ialah kata nama yang merujuk kepada nama sesuatu benda yang bersifat umum seperti: (i) nama benda yang bernyawa, iaitu manusia, haiwan dan tumbuhtumbuhan; (ii) nama benda yang tidak bernyawa, iaitu benda dan tempat. 2. Semua kata nama am ditulis dengan huruf kecil di pangkal kata kecuali pada permulaan ayat. 3. Ada juga kata nama am yang diberikan imbuhan. Kata nama am yang diberikan imbuhan ini dikenali sebagai kata nama terbitan Contoh kata nama terbitan adalah seperti berikut: duri ---> durian hendak ---> kehendak sah ---> pengesahan putus ---> keputusan 4. Imbuhan yang membentuk kata nama terbitan terdiri daripada: (i) awalan- ke-, pe-, pem-, pen-, peng-, penge-, per-. (ii) akhiran- -an, -man, -wan, -wati, -ita. (iii) apitan- ke...an, pe...an, pem...an, pen..an, peng...an, penge...an, per...an. Kata Nama Khas 1. Kata nama khas ialah kata nama yang khasnya digunakan untuk menyebut nama sesuatu benda yang bernyawa dan benda yang tidak bernyawa. 2. Kata nama khas hendaklah ditulis dengan huruf besar pada huruf pertamanya.

3. Kata nama khas terbahagi kepada: (a) benda yang bernyawa: (i) manusia spt. Ismail, Kumar, Puan Aliah, Raja Iskandar, Raj Kumar, Lim Eng Guan, Profesor Ali. (ii) bukan manusia spt. Comot (kucing), Pak Belang (harimau), Hibiscus (bunga raya), Jalak (ayam). (b) benda tidak bernyawa spt. Seremban, Malaysia, Proton, Universiti Kebangsaan, Menara Condong. Kesalahan dan Pembetulan

Kata Ganti Nama 1. Kata ganti nama ialah perkataan yang menjadi pengganti bagi kata nama khas dan kata nama am. 2. Kata ganti nama terbahagi kepada: (i) kata ganti diri; (ii) kata ganti diri singkat; (iii) kata ganti tanya; (iv) kata ganti tempat; (v) kata ganti tajuk; (vi) kata ganti tak tentu. Kata Ganti Nama Diri Pertama 1. Kata Ganti Nama Diri Pertama ialah kata yang digunakan untuk menggantikan diri orang yang bercakap. 2. Kata Ganti Nama Diri Pertama terbahagi kepada:

Kata Ganti Nama Diri Kedua 1. Kata ganti nama diri kedua digunakan untuk merujuk kepada diri orang yang bercakap dengan kita 2. Kata ganti nama diri kedua terbahagi kepada: (i) berbentuk tunggal (ii) berbentuk jamak

2. Kata ganti nama diri boleh disingkatkan seperti berikut: (i) aku menjadi ku (ii) engkau menjadi kau (iii) kamu menjadi mu . Kata ganti nama diri ketiga ialah kata yang digunakan untuk merujuk kepada orang ketiga ketika bercakap. Kata ganti nama diri ketiga terbahagi kepada: (i) berbentuk tunggal. Kata Ganti Nama Diri Singkat 1.Kata Ganti Nama Diri Ketiga 1. (ii) berbentuk jamak.

Apabila digunakan dalam ayat hendaklah diakhiri dengan tanda soal (?) Kata Ganti Nama Tempat 1. Yang berikut adalah contoh kata ganti nama diri singkat dan penggunaanya dalam ayat: (i) Di awal kata: (a) Surat itu hendaklah kauposkan segera. Yang berikut adalah contoh kata ganti nama tempat dan penggunaanya. Kata ganti nama diri singkat mempunyai makna yang sama dengan kata ganti nama diri yang penuh. (v) berapa . Kata ganti nama tempat digunakan untuk mengganti nama tempat. Sekiranya kata ganti nama diri tanya ini digunakan pada permulaan ayat. kata ganti nama diri singkat ini hendaklah dicantumkan dengan kata lain yang menyertainya seolah-olah sebagai imbuhan. haiwan . Kata Ganti Nama Diri Tanya 1. 5. binatang. jumlah dan harga. (b) Kereta Proton Iswara itu adalah milik ayahku. sana .(iv) dia atau ia menjadi nya.digunakan untuk tempat yang dekat dengan orang yang bercakap. Apabila ditulis. (iii) Di akhir kata: (a) Aku adalah temanmu. kata penegas atau partikel "kah" hendaklah digunakan. 3. (b) Dia mencari-cari kasutnya yang hilang itu.digunakan untuk menyatakan orang.digunakan untuk tempat yang dianggap jauh. Kata ganti nama diri tanya digunakan untuk membentuk ayat-ayat tanya. Yang berikut ialah contoh kata ganti nama diri tanya dan penggunaanya. (iv) bila . 3. situ . 2. (iii) siapa . 2. (b) Pastikan soalan yang kaujawab itu betul. sini . benda dan tempat. (ii) Di awal dan akhir kata: (a) Makanan itu sudah kuhidangkan. 2.digunakan untuk tempat yang agak jauh tetapi tidak sejauh mana.digunakan untuk menyatakan bilangan. (i) apa . Kata Ganti Nama Tunjuk 1.digunakan untuk menyatakan masa. 4. 4. Kata ganti nama tunjuk digunakan untuk menunjukkan manusia. Kata ganti nama diri singkat tidak boleh digunakan pada permulaan ayat. (ii) mana .digunakan untuk menyatakan orang atau nama orang.digunakan untuk menyatakan nama benda atau haiwan.

(vi) Kata bilangan tingkat .pertama. kedua.suku.masing-masing. (ii) mana-mana . keduadua. (ii) Kata bilangan tak tentu . (iv) bila-bila . Fungsi kata ganti tunjuk adalah sebagai: (i) Subjek dan letaknya di hadapan kata nama: contohnya: (a) Ini sekolah kami.berbulan-bulan. beratus-ratus. . (v) Kata bilangan himpunan . Yang berikut adalah contoh kata ganti nama tak tentu serta penggunaanya: (i) apa-apa . (vii) Kata bilangan tanya . (b) Itu anak Encik Ramasamy. tiap-tiap dan sebagainya. (ii) Penentu dan letaknya di belakang kata nama: contohnya: (a) Hari ini hari Khamis. (b) Saya yang membawa buku itu.digunakan untuk menggantikan masa yang tidak tentu. setengah-setengah dan sebagainya.dan tempat. Dua kata ganti nama tunjuk adalah ini dan itu. separuh. setengah. para.digunakan untuk benda atau hal yang tidak tentu. 2. Kata ganti nama tak tentu menunjukkan sesuatu atau seseorang secara tidak tentu. setiap. Kesalahan dan Pembetulan Kata Bilangan 1. (iii) Kata bilangan pecahan . Kata Ganti Nama Tak Tentu 1.beberapa. ketiga dan seterusnya.digunakan untuk tempat atau benda yang tidak tentu. Kata bilangan ialah kata yang digunakan untuk menghitung sesuatu. tiga dan seterusnya. 3. (iv) Kata bilangan pisahan . seluruh. 2. (iii) siapa-siapa/sesiapa .satu. dua. Kata bilangan terbahagi kepada berikut: (i) kata bilangan tentu . dua pertiga dan sebagainya.berapa. 2. ketiga-tiga dan sebagainya.digunakan untuk menggantikan orang yang tidak tentu. jutaan.

Misalnya. sekalian peserta (bukan sekalian orang peserta) .Penjodoh Bilangan 1. Kadangkala penjodoh bilangan tidak digunakan bersama-sama dengan kata bilangan. Penjodoh bilangan ialah kata yang digunakan bersama-sama dengan kata bilangan. 2.

.

Kata sendi memerlukan frasa nama untuk membentuk predikat ayat. Kata sendi nama ialah kata yang digunakan untuk menyambung frasa dengan kata atau frasa dengan frasa. 2.Kata Sendi Nama 1. .

.

.

belum. amat. 4. paling. tempat dan sebagainya. se-. Kata adjektif ialah kata yang digunakan untuk menerangkan keadaan sesuatu benda. sungguh dan terlalu. sekali. 2.Kesalahan dan Pembetulan Kata Adjektif 1. 5. orang. sangat. Kata penguat dan kata bantu juga boleh hadir secara serentak. Jenis Kata Adjektif . Kata adjektif juga boleh disertai dengan kata bantu seperti masih. dapat dan sebagainya. Kata adjektif juga dikenali sebagai kata sifat. 3. Kata adjektif boleh ditambah dengan kata penguat seperti ter-.

kata adjektif terbahagi kepada sembilan jenis berdasarkan kriteria makna yang didukung oleh sesuatu kata adjektif .Dalam bahasa Melayu.

.Tahap Kata Adjektif Kata adjektif boleh dibahagikan kepada empat tahap. iaitu tahap biasa. tahap perbandingan dan tahap penghabisan. tahap sama.

kan..Kesalahan dan Pembetulan Kata Kerja 1. Kata kerja transitif tidak boleh berdiri sendiri. Kata kerja transitif menggunakan imbuhan men-. Kata kerja boleh dibahagikan kepada: (i) Kata kerja transitif (ii) Kata kerja tak transitif (iii) Kata kerja pasif Kata Kerja Transitif 1... Kata kerja transitif ialah kata kerja yang mesti mempunyai objek yang terdiri daripada kata nama atau frasa nama.kan. men….i. men…. 4. memper-. Ayat contoh : . binatang atau benda.i. 2. memper…. 3. memper….. 2. Kata kerja ialah kata yang digunakan untuk menunjukkan perbuatan yang dilakukan oleh manusia.

Kata kerja tak transitif ialah kata kerja yang boleh berdiri sendiri dalam ayat yakni tidak memerlukan objek. Kata kerja tak transitif berpelengkap ialah kata kerja yang mesti diikuti oleh pelengkap untuk menyempurnakan ayat. 2. Kata kerja tak transitif terbahagi kepada : (i) Kata kerja tak transitif tanpa pelengkap (ii) Kata kerja tak transitif berpelengkap Kata Kerja Tak Transitif Tanpa Pelengkap 1. Contoh : Kami asyik bermain di belakang rumah. Kata Kerja Tak Transitif Berpelengkap 1. Kata kerja tak transitif ini boleh berdiri sendiri tanpa perlu disertai objek selepasnya. kata kerja tak transitif berpelengkap tidak boleh berdiri sendiri. Oleh itu. Pelengkap adalah berbeza dengan objek. 2. 3. Ayat contoh : . Contoh : Kami asyik bermain. 3. 2. Ayat yang mempunyai pelengkap tidak boleh dipasifkan. unsur keterangan tidak boleh terdiri daripada kata nama atau frasa nama. Kata kerja tak transitif ini boleh diikuti unsur keterangan selepas kata kerja. Walaupun demikian.Kata Kerja Tak Transitif 1.

saya tanami. di-…i.4. diper-. Kata kerja pasif ialah kata kerja yang terbentuk daripada perubahan ayat aktif kepada ayat pasif. 3. 5. Kata kerja pasif yang disetai kata ganti diri pertama dikenali sebagai frasa kerja pasif diri pertama. engkau musnahkan. kau permainkan dan sebagainya. Contohnya : aku baca. diper-… . Contohnya : anda lihat. menjadi dan ada) (ii) Pelengkap kata adjektif (iii) Pelengkap sendi nama (bermakna tempat) Kata Kerja Pasif 1. 2. Kata kerja pasif yag disertai kata ganti diri kedua dikenali sebagai frasa kerja pasif diri kedua. Hanya kata kerja transitif sahaja yang boleh dipasifkan. awak tatapi. 4. kami perakui dan sebagainya. . Unsur pelengkap terdiri daripada berikut : (i) Pelengkap kata nama (imbuhan ber-…kan. di-…kan. Kata kerja pasif yang disertai awalan di -.

Contohnya : dibaca.: terambil. 2. 6. (Kata keterangan : Sudah menerangkan kata kerja membaca. kemasukan.: berasal. (iii) Kata kerja pasif yang berapitan ke-…an : kecurian. Berikut ialah contoh kata keterangan serta penggunaannya dalam ayat. diperalat. ketinggalandan sebagainya. Contoh-contoh kata keterangan adalah seperti berikut : (i) Saya sudah membaca buku itu. diadakan.kan dan diper-…i dikenali sebagai kata kerja pasif diri ketiga. Kesalahan dan Pembetulan Kata Keterangan 1. bertanak dan sebagainya.) (ii) Rumahnya agak jauh dari sini. digemari.) 3. terangkat dan sebagainya. Kata keterangan ialah kata yang menerangkan kata kerja dan kata adjektif. . dipersembahkan. diperingati dan sebagainya. bercukur. (ii) Kata kerja pasif berimbuhan ter. (Kata keterangan : agak menerangkan kata objektif jauh. Kata kerja pasif juga terdapat dalam bentuk-bentuk berikut : (i) Kata kerja pasif berimbuhan ber.

Kata Tugas Kata tugas ialah perkataan yang hadir dalam ayat. penegas. penerang. klausa atau frasa yang berperanan sebagai penghubung. pemeri dan sebagainya. pembantu. . penguat.

.frasa. Kata hubung terbahagi kepada yang berikut : (i) Kata hubung gabungan (ii) Kata hubung pancangan (iii) Kata hubung berpasangan. Kata hubung digunakan untuk menggabungkan dua atau lebih kata. klausa dan ayat. 2.Kata Hubung 1.

.

.

hairan. iaitu dengan nada meninggi atau menurun. sedih. takut. Kata seru ialah kata yang digunakan untuk menyatakan perasaan seseorang seperti marah. Kata seru digunakan untuk membentuk ayat seruan. . Cara penggunaan kata seru disesuaikan dengan intonasi pengucapan. 2. 3.Kata Seru 1. terperanjat dan sebagainya.

Sekiranya kata Tanya dikedepankan.Kata Tanya 1. Kata Tanya ialah kata yang digunakan dalam ayat tanya untuk menanyakan sesuatu. 2. maka hendaklah disertai dengan partikel -kah .

Kata perintah digunakan untuk membentuk ayat perintah.Kata Perintah 1. Kata perintah ialah kata yang digunakan supaya seseorang mematuhi perintah. Contoh kata perintah. larangan arahan. 3. 2. maksud dan ayat contoh adalah seperti berikut : . silaan atau permintaan.

5. . 2. Kata pangkal ayat ini biasanya digunakan dalam bahasa Melayu lama. Kata perintah tolonglebih sesuai digunakan dalam situasi yang umum manakala kata perintah harap lebih sesuai digunakan dalam situasi yang lebih sopan. Kata Pangkal Ayat 1.4. 6. Kata pangkal ayat ialah perkataan yang hadir pada permulaan ayat. Kata perintah usah mempunyai nada yang lebih lembut berbanding dengan kata perintah jangan. Kata perintah sila boleh digunakan dalam pelbagai situasi berbanding dengan kata perintah jemput yang hanya sesuai digunakan bagi situasi tertentu seperti masuk ke rumah dan makan.

Kata bantu ialah kata yang berperanan untuk menimbulkan makna-makna tambah dari segi aspek waktu dan ragam. Kata Bantu terbahagi kepada dua jenis. iaitu masa lampau. Contoh : . iaitu : (i) Kata bantu aspek Kata Bantu aspek digunakan untuk menunjukkan perbezaan masa. Terdapat juga kata bantu aspek yang boleh hadir secara serentak. (ii) Kata Bantu ragam Kata Bantu ragam ialah kata yang digunakan untuk menunjukkan perasaan yang berkaitan dengan perbuatan.Kata Bantu 1. 3. masa kini dan masa hadapan. 2.

2. Contoh : Kata Penguat 1. Kata penguat digunakan untuk menguatkan maksud sesuatu ayat.4. Kata penegas memberikan penekanan pada bahagian-bahagian tertentu dalam ayat. iaitu : (i) Penguat hadapan (ii) Penguat belakang (iii) Penguat bebas Kata Penegas 1. Kata penegas juga dikenali sebagai partikel. Terdapat tiga jenis kata penguat. Terdapat juga kata bantu ragam yang boleh hadir secara serentak dengan kata bantu aspek. . 2.

iaitu : (i) Penegas yang dicantumkan dengan perkataan. (ii) Penegas yang berasingan. Kata nafi tidak ialah unsur nafi bagi frasa kerja dan frasa adjektif. 3. Kata Nafi 1. Kata nafi bukan boleh menjadi unsur frasa nama dan frasa sendi nama. Kata Pemeri . 2. Kata nafi ialah kata yang menafikan atau menidakkan sesuatu. Terdapat dua jenis kata penegas. iaitu bukan dan tidak.3.

betul. 2.Terdapat dua jenis kata pemeri. iaitu ya. Kata pemeri tidak boleh hadir di hadapan frasa kerja atau kata kerja. Kata Pembenar 1. 2.benar. Dalam bahasa Melayu terdapat tiga kata pembenar. Kata pembenar ialah kata yang mengesahkan sesuatu pertanyaan yang dikemukakan. Kata Arah 1. . iaitu ialah dan adalah. Kata arah menunjukkan hala dan jurusan. Kata arah merupakan kata yang hadir sebelum frasa nama dan biasanya sesudah kata sendi nama.

Contohnya: Cantik jelita bererti sangat cantik . 4. iaitu : . Kata paduan atau sebatian dikenali sebagai kata majmuk. Bentuk kata majmuk terbahagi kepada dua.Kata Majmuk 1. Kata majmuk ialah kata yang terbentuk daripada dua atau lebih daripada dua patah kata dasar yang digabungkan menjadi suku kata baru yang padu atau sebati maknanya. Bentuk Kata Majmuk 1. Ada juga kata majmuk yag terbentuk daripada dua patah kata yang berbeza tetapi maknanya sama atau hampir-hampir sama. Contohnya: Wang dan saku yang menjadi komponen kata majmuk wang saku mempunyai maknanya masing-masing. 2. Makna wang saku ialah wang yang dibawa untuk digunakan apabila diperlukan. seperti cantik jelita. 5. Pembentukan kata majmuk daripada dua patah kata yang sama atau hampir sama maknanya untuk menyatakan makna kesangatan. 3.hancur lebur bererti hancur sama sekali dan sunyi sepi bererti sangat sunyi. Setiap kata yang menjadi komponen kata majmuk mempunyai maknanya sendiri-sendiri.hancur lebur dan sunyi sepi.

. (ii) Kata majmuk yang dieja bercantum dengan partikel pun. Kata majmuk yang dieja terpisah terbahagi kepada tiga. 3. (iii) Kata majmuk daripada golongan kata tertentu yang secara lazimnya dieja bercantum. Kata majmuk yang dieja bercantum terbahagi kepada tiga.iaitu: (i) Kata majmuk yang sudah mantap penggunaanya.iaitu: (i) Kata majmuk rangkai kata bebas.2.

Bagi kata majmuk kiasan. Hanya perkataan hadapan yang boleh digandakan bagi kata majmuk.penggandaan dilakukan seluruhnya. Penggandaan Kata Majmuk 1.(ii) Kata majmuk istilah khusus. Contohnya: 2. Contohnya: . (ii) Kata majmuk kiasan.

Penanda wacana juga dikenali sebagai perangkai kata.Pengimbuhan Kata Majmuk Kata majmuk boleh menerima imbuhan seperti berikut: (i) Imbuhan awalan Contohnya: (ii) Imbuhan akhiran Contohnya (iii) Imbuhan apitan Ejaan kata majmuk dirapatkan apabila ada imbuhan di hadapan dan di belakang Contohnya Kesalahan dan Pembetulan Penanda Wacana 1. Penanda wacana ialah rangkai kata yang digunakan untuk menghasilkan karangan yang baik dan teratur. .

(ii) Untuk menimbulkan maksud sesuatu yang kian bertambah. lengkap dan mempunyai peraliran idea. Apabila dua ayat digabungkan dengan penanda wacana yang sesuai. 4.2. (v) Untuk menimbulkan maksud dalam masa yang sama atau pada masa itu. Kesalahan dan Pembetulan . Penanda wacana digunakan antara satu ayat dengan satu ayat. (iii) Untuk menimbulkan maksud sesuatu yang menunjukkan akibat atau kesimpulan. Jenis-jenis penanda wacana adalah seperti berikut: (i) Untuk menimbulkan maksud yang menandakan pertentangan maklumat. ayat itu akan menjadi lebih baik. 3. idea dengan idea lain yang saling berkaitan dan juga apabila memulakan perenggan baru. isi dengan isi. (iv) Untuk menimbulkan maksud sesuatu yang berikutnya.

selain itu. Imbuhan beR. terdapat juga imbuhan yang dipinjamkan daripada bahasa lain. Pengimbuhan ialah proses menerbitkan kata dengan mencantumkan imbuhan dengan kata dasar. Imbuhan beR. Contoh imbuhan awalan adalah seperti berikut: Awalan beR1. dan ber2. Terdapat empat jenis imbuhan.bercantum dengan kata dasar yang bermula dengan huruf r. bel-.boleh bercantum dengan sebarang kata dasar. Pengimbuhan akan menghasilkan kata terbitan.Pengimbuhan 1. 3. iaitu : (i) Awalan (ii) Akhiran (iii) Apitan (iv) Sisipan 4. Imbuhan awalan ialah imbuhan yang hadir di hadapan sesuatu kata dasar. 3.terdiri daripada tiga bentuk.satu daripada huruf r tersebut akan digugurkan. 2. iaitu be-. 2. Imbuhan Awalan 1. Apabila imbuhan ber. Contohnya: .

membawa beberapa fungsi atau maksud. meng-. men-. mem-.terdiri daripada lima bentuk. 5.4. . Imbuhan bel.Kata ajar apabila ditambah imbuhan beRmenjadi belajar dan bukannya berajar.hanya digunakan untuk kata ajar. Awalan meN. iaitu me-. Awalan meN1. Imbuhan awalan beR.

2.dan menge.membawa beberapa fungsi atau maksud. .. Imbuhan awalan meN.

bercantum dengan kata dasar yang bermula dengan huruf r. Imbuhan awalan teR.Awalan teR1. . satu daripada huruf r tersebut akan digugurkan. Contohnya: 2. Contohnya: 3.mempunyai beberapa fungsi atau maksud.bercantum dengan semua kata dasar. Sekiranya imbuhan teR. Imbuhan teR.

Awalan peN- .

.

akan membentuk kata nama apabila sesuatu kata dasar diimbuhkan dengannnya. Contohnya: .bercantum dengan semua kata dasar. imbuhan di. Contohnya: Awalan keAwalan ke. Awalan diApabila imbuhan di.tersebut akan dirapatkan dengan kata dasar.dicantumkan dengan kata dasar yang membawa maksud perbuatan.Awalan seImbuhan se.

2. Akhiran -an Akhiran -an boleh bergabung dengan kata dasar. Contohnya: . Imbuhan akhiran terdiri daripada -an. Imbuhan akhiran ialah imbuhan yang hadir di akhir kata dasar. Imbuhan Akhiran 1.bermaksud orang yang ahli. dan -i. -kan.Tidak ada huruf yang akan berubah apabila bergabung dengan akhiran ini. mahir atau mempunyai kebolehan istimewa dalam sesuatu lapangan atau pekerjaan.Awalan juruJuru.

Biasanya gabungan akhiran ini membawa maksud perbuatan.Akhiran -kan Akhiran -kan boleh bergabung dengan kata dasar. Contohnya: Akhiran -i Akhiran -i boleh bergabung dengan kata dasar. Contohnya: .Biasanya gabungan akhiran ini membawa maksud perbuatan.

. 2.Imbuhan Apitan 1... Contohnya: .-an bergabung dengan semua kata dasar...-an Apitan ber. Imbuhan apitan ialah imbuhan yang hadir serentak di hadapan dan di akhir kata dasar.satu daripada huruf r tesebut akan digugurkan. satu daripada huruf r tersebut akan digugurkan..-an bergabung dengan kata dasar yang bermula dengan huruf r... Contohnya: Apitan ber....Sekiranya apitan ber...Sekiranya ber...-kan bergabung dengan semua kata dasar..-kan bergabung dengan kata dasar yang bermula dengan huruf r.-kan Apitan ber... Imbuhan apitan terdiri daripada yang berikut: Apitan ber.

-i.-i terdiri daripada me-.-kan.... meng-.-i... men-.-i.Kesemuanya membawa maksud perbuatan.....-kan. ..-i dan menge-.-kan terdiri daripada me-..-kan.. men-... mem-.-kan Apitan meN-. mem-.-kan....Apitan meN-.......... Apitan meN-.-i....-kan dan menge-..-i Apitan meN-. meng-...

..Apitan ke-..-an Apitan ke-..-an bergabung dengan kata dasar tertentu tanpa melibatkan sebarang perubahan huruf. Contohnya: ..

..-an membawa makna tempat. Contohnya: Apitan per-. pen-.....-an bergabung dengan semua kata dasar.-an Apitan per-.. 2.-an membawa maksud mengerjakan sesuatu...an dan penge-....-an.-an. satu daripada huruf r tersebut akan digugurkan.-an. apitan ini membawa maksud mengerjakan sesuatu atau tempat. Apitan peN-. Contohnya: ...Apabila apitan ini bergabung dengan kata dasar yang bermula dengan huruf r..pem-.. Apitan peN-.....Apitan peN-... peng-.-an 1.Biasanya.-an terdiri daripada pe-. Contohnya: 3..-an. Terdapat juga apitan peN-..

-i.....-i merupakan kata kerja transitif pasif daripada kata yang berapitan meN-...jarang digunakan sekarang.Namun terdapat beberapa perkataan yang menggunakan imbuhan ini...-kan dan di-..Namun terdapat beberapa perkataan yang menggunakan imbuhan ini. . 2.jarang digunakan sekarang. Kata yang berapitan di-...Apitan di-. 2.-i 1. Apitan di-. Antara imbuhan sisipan ialah Sisipan -elSisipan -el..-kan dan meN-...-i dapat menyatakan fungsi atau maksud yang berikut: Imbuhan Sisipan 1.-kan dan di-..-kan dan di-.... Contohnya: Sisipan -erSisipan -er. Imbuhan sisipan ialah imbuhan yang disisipkan di tengah kata dasar.

Namun terdapat beberapa perkataan yang menggunakan imbuhan ini. 4. Arab dan Inggeris. Contohnya: Sisipan -inSisipan -in. Kebanyakan imbuhan tersebut berasal daripada bahasa Sanskrit. 2. Contohnya: Imbuhan Pinjaman 1. Imbuhan pinjaman terbahagi kepada imbuhan awalan dan imbuhan akhiran. Imbuhan pinjaman ialah imbuhan asing yang diterima sebagai imbuhan baru dalam bahasa Melayu.Contohnya: Sisipan -emSisipan -em. 3. Imbuhan ini berfungsi sebagai imbuhan kata nama.turut jarang digunakan sekarang. .juga jarang digunakan sekarang.Namun terdapat beberapa perkataan yang menggunakan imbuhan ini.

Tata-bermaksud peraturan atau susunan.bermaksud paling atau tahap besar. Anti-bermaksud menentang. atau benci terhadap sesuatu. tertinggi dan teragung. 5. . 2. 3. Dwi-bermaksud dua.Imbuhan Awalan 1. Maha. mencegah. 4. Pra-bermaksud sebelum atau syarat kepada sesuatu.

6. Pro-bermaksud menyokong atau berpihak kepada sesuatu. Imbuhan -wi/-i mencirikan sifat yang terkandung dalam kata dasar. 3. Imbuhan -wati/-ita bermaksud sesuatu pemilik atau pelaku sesuatu atau pekerjaan yang berhubung dengan wanita. 2. Imbuhan -man/-wanbermaksud pemilik atau pelaku sesuatu atau pekerjaan yang berhubung dengan lelaki. Imbuhan Akhiran 1. .

Kesalahan dan Pembetulan Penggandaan 1.dekak-dekak.main-main. (vi) Sangat. kejar-mengejar dan sebagainya.hingar-bingar. 2. Kata dasar yang digandakan boleh menghasilkan pelbagai kelas kata seperti yang berikut: (i) Kata nama. kusut-masai. (iii) Kata adjektif.berpeluh-peluh. kenang-kenangan. (ix) Berpanjangan.sesiku.Antara aspek makna penggandaan adalah seperti yang berikut: (i) Tunggal-anting-anting. Imbuhan -iah bermaksud bersifat atau mempunyai sifat. (ii) Jamak.sayur-mayur. tercungap-cungap. jemput-jemput. 3. (ii) Kata kerja. berlari-lari. rempah-ratus. . (x) Bersungguh-sungguh-cepat-cepat. gula-gula. (vii) Nama haiwan-jejentik.berbuah-buah. layang-layang. (viii) Kesamaan/keserupaan.kurus-kurus. warna-warni.berkokok-kokok.bayang-bayang. kehitam-hitaman. (iii) Pelbagai. mundar-mandir. ziarah-menziarahi. batu-batan. (v) Saling-tembak-menembak.4. kunang-kunang. mendayu-dayu. lelangit. kura-kura dan sebagaiya.Kata ganda ialah proses mengulangi sesuatu perkataan sama ada secara seluruh atau bahagian-bahagian tertentu dengan imbuhan atau tanpa imbuhan. Kata ganda juga membawa beberapa maksud. (iv) Berulang-ulang. besar-besaran. rama-rama.berangan-angan. hiruk-pikuk dan sebagainya. ejek-mengejek. calar-balar. elok-elok.

obor-obor.bungkusan-bungkusan. Penggandaan penuh boleh wujud dalam keadaan berikut: (i) Seluruh kata dasar-meja-meja. 2. segar-bugar.duduk-duduk. . (iv) Kata majmuk. Terdapat empat jenis kata ganda iaitu: (i) Kata ganda penuh/separuh (ii) Kata ganda separa (iii) Kata ganda berirama/berentak (iv) Kata ganda berimbuhan. (xii) Keadaan/sifat-gelap-gelita. (iii) Berimbuhan-biji-bijian.bayang-bayangan.rumah-rumah teres. jarang-jarang.(xi)Tidak bersungguh-sungguh. anak-anak. 4. Penggandaan penuh bermaksud seluruh perkataan itu diulang tanpa mengalami perubahan bunyi atau bentuk sama ada berimbuhan atau tidak. 3. main-main. Berikut ialah senarai kata ganda untuk rujukan. (ii) Seluruh kata terbitan.soalan-soalan. guru-guru besar. merah-merah. Kata Ganda Penuh 1.

Kata Ganda Separa 1. Kata ganda separa bermaksud menggandakan sebahagian daripada kata dasar. 2. Kata dasar boleh terdiri daripada kata tunggal atau kata terbitan. 3. Penggandaan separa boleh berlaku di hadapan atau di belakang kata dasar 4. Kata ganda separa boleh dikategorikan mengikut maksud seperti berikut: (i) Kata ganda separa yang melibatkan suku kata pertama dalam kata dasar. Contohnya: lelangit, sesiku, kekisi-bermaksud kata nama. (ii) Kata ganda separa yang wujud di belakang dan hadapan kata dasar. Contohnya: bermain-main, membelek-belek, kejar-mengejar, bantu-membantu-bermaksud kata kerja. (iii) Kata ganda separa yang sebahagian daripada kata dasarnya diulang. Contohnya: besar-besaran,kecil-kecilan-bermaksud kata adjektif. Kata ganda separa suku kata pertama dalam kata dasar.

Kata ganda separa di belakang dan hadapan kata dasar.

Kata ganda separa sebahagian daripada kata dasar yang diulang.

Kata Ganda Berima / Berentak 1. Kata ganda berima atau berentak bermaksud perkataan yang digandakan akan mengalami perubahan bunyi. 2. Kata ganda berima terbahagi kepada tiga kategori, iaitu: (i) Vokal serupa konsonan berbeza. Contohnya: Sayur-mayur,kuih-muih,lauk-pauk (ii) Vokal berbeza konsonan berbeza. Contohnya: gunung-ganang, suku-sakat, kayu-kayan (iii) Bebas Contohnya: saudara-mara, ulang alik, rempah ratus 3. Berikut ialah senarai kata ganda berima

Kata Ganda Berimbuhan 1. Kata ganda berimbuhan ialah kata ganda yang diberi imbuhan. 2. Imbuhan pada kata ganda boleh terletak: (i) di awal (ii) di akhir (iii) di awal dan di akhir sebagai apitan (iv) di tengah sebagai sisipan 3. Kata ganda berimbuhan boleh terdiri daripada kata nama, kata adjektif, kata kerja dan kata keterangan. Awalan

Contohnya: .Akhiran Apitan Sisipan Kesalahan dan Pembetulan Pembinaan Ayat Ayat yang lengkap dan sempurna mestilah terdiri daripada subjek dan predikat.

binatang dan sebagainya. benda. iaitu: (i)Ayat tanya tanpa kata tanya Contohnya: (a) Mereka akan ke Kota Kinabalu? (b) Adik kamu sakit? (c)Kamaruddinkah yang masih tidur? (d)Azmikah yang masih belum pulang? (ii)Ayat tanya dengan kata tanya Contohnya: (a) Nama kamu siapa? (b) Dia sampai bila? (c) Apakah benda itu? (d) Di manakah Iskandar tinggal? 4. benda. Terdapat empat jenis ragam ayat dalam bahasa Melayu. kejadian dan sebagainya. iaitu: (i) ayat penyata (ii) ayat tanya (iii) ayat perintah (iv) ayat seruan 2. Contohnya: . Ayat perintah ialah ayat yang menyuruh. Ayat tanya ialah ayat yang digunakan untuk menanyakan sesuatu perkara. mempersilakan atau meminta seseorang melakukan sesuatu. Ayat penyata ialah ayat yang menyatakan atau menerangkan sesuatu cerita. Contohnya: 3. tempat. manusia.Ragam Ayat 1. Ayat tanya boleh dibahagikan kepada dua jenis. melarang.

iaitu ayat yang kata kerjanya tidak berawalan men.anda. engkau dan sebagainya. kami. men-. Ayat seruan diucapkan untuk melahirkan perasaan seperti takut. (b) berawalan di. meng. mem-. beliau. 2. Kedua-dua ayat aktif dan pasif membawa maksud yang sama walaupun bentuknya berbeza Berikut ialah contoh ayat aktif dan ayat pasif diri pertama: .dan mengeContohnya: (a) Puan Fateha membawa sepiring kuih.dan didahului kata ganti diri kedua seperti awak. Ayat Pasif 1. (b) ayat pasif diri kedua. iaitu ayat yang kata kerjanya tidak berawalan men.dan diikuti kata sendi oleh serta kata ganti diri ketiga. (c) Syakilah mengambil kaset di dalam bilik.didahului kata ganti diri pertama dan kata ganti diri kedua.diikuti kata sendi oleh serta kata ganti diri ketiga seperti ia. kita. Ayat pasif ialah ayat yang kata kerjanya: (a) tidak berawalan men. baginda dan sebagainya. hairan dan sebagainya. Ayat pasif terdiri daripada: (a) ayat pasif diri pertama. Ayat seruan diakhiri dengan tanda seru (!) Contohnya: Ayat Aktif dan Ayat Pasif Ayat Aktif Ayat aktif ialah ayat yang mengutamakan subjek dan mempunyai kata kerja berimbuhan awalan meN. (c) ayat pasif diri ketiga iaitu ayat yang kata kerjanya berawalan di. kamu.iaitu me-.dan didahului kata ganti diri pertama seperti aku. marah. (e) Nasimah menyanyikan sebuah lagu irama asli. saya dan sebagainya. dia. (b) Encik Yasin membeli sepasang kasut untuk anaknya. (d) Syafril sedang memancing ikan.5.

Panduan tentang membina soalan dan jawapan adalah seperti berikut: Mengapa/Kenapa. bila. 4. 3. 2. dan berapaboleh dijadikan panduan atau pedoman untuk menentukan dasar pernyataan itu sama ada berbentuk soalan atau jawapan. siapa. Selain itu. mengapa. mana. Kata tanya seperti apa.Jika tidak berhati-hati.tujuan asalnya mungkin akan terpesong.murid-murid perlu faham dengan jelas setiap maksud kata tanya di atas. kenapa. Membina soalan dan membentuk jawapan memerlukan penelitian.Berikut ialah contoh ayat aktif dan ayat pasif kedua: Yang berikut ialah contoh ayat aktif dan ayat pasif diri ketiga: Membina Soalan dan Membina Jawapan 1. bagaimana. .

Apa Bila Mana Berapa Bagaimana Bentuk-bentuk lain .

Apabila menukarkan cakap ajuk kepada cakap pindah. beberapa perkara perlu diubah dan diberikan perhatian.. 3. . tanda (". Antaranya ialah perubahan kata ganti nama dan masa. 4...Apabila menulis cakap ajuk.") mesti digunakan. 2.Menentukan Maksud Ayat (Cakap Ajuk dan Cakap Pindah) 1. Cakap pindah ialah percakapan seseorang yang ditulis semula tanpa mengubah maksudnya dengan gaya bahasa sendiri. Perhatikan beberapa contoh cakap ajuk dan cakap pindah di bawah. Cakap ajuk ialah percakapan seseorang yang ditulis secara bulat-bulat tanpa mengubah maksudnya.

2. Kata Ganti Diri 1. Kata ganti diri tidak boleh digunakan untuk benda atau binatang. . Kata ganti diri ialah kata yang digunakan untuk mengganti kata nama orang. 3. pegawai atau orang tua-tua dn bukan kanak-kanak. guru.Kesalahan dan Pembetulan Kesalahan Umum Tatabahasa A. Kata beliau boleh digunakan hanya untuk orang yang dihormati seperti ibu bapa.

Contoh Kesalahan dari Segi Kata Ganti Diri. tiga dan seterusnya tidak boleh didekatkan sekaligus dengan kata bilangan pecahan. dia-dia. dua.dan sebagainya. 6. Semua kata ganti tidak boleh digandakan atau diulang menjadi awak-awak. 2. dua. Kata bilangan tak tentu setengah-setengah. misalnya satu. Kata bilangan ialah kata yang pada umumnya digunakan untuk menghitung benda. 5. 4. dan seterusnya atau berapa.4. 3. Contoh Kesalahan dari Segi Kata Ganti Bilangan. Kata Bilangan 1. Kata bilangan tentu seperti satu. . semua dan sebagainya. kata bilangan pisahan tiaptiap dan kata bilangan himpunan kedua-dua dan sebagainya tidak boleh disingkatkan sewenang-wenangnya. Kata bilangan tak tentu para pula tidak boleh diulang menjadi para-para. B. mereka-mereka. Kata ganti ia dan -nya tidak boleh digabungkan menjadi ianya. Kata ganti diri seperti beta. baginda dan patik digunakan hanya dalam hubungan dengan kerabat diraja sahaja.

Penjodoh bilangan digunakan bersama-sama dengan kata bilangan. . Kata Sendi 1. seluruh. 2. Walau bagaimanapun. segala. penjodoh bilangan tidak perlu digunakan bersamasama dengan kata bilangan seperti para. Kata sendi ialah kata yang digunakan bersama-sama dengan frasa nama untuk menghubungkan frasa nama itu dengan kata-kata lain dalam ayat. Sebagai kata yang merangkaikan frasa nama dengan kata adjektif dan kerja tak transitif. 2. D. Penggunaan kata sendi yang salah harus dielakkan juga. Penjodoh Bilangan 1.C. sebahagian. Contoh Kesalahan dari Segi Kata Penjodoh Bilangan. semua. kata sendi tidak boleh dilenyapkan. setengah-setengah dan sebilangan. sekalian. 3. Contoh Kesalahan dari Segi Kata Sendi.

E. 2. semua kata kerja transitif dalam ayat aktif tidak boleh tidak berawalan . Objeknya mestilah frasa nama.. Kata kerja tak transitif yang berawalan ber. tidak boleh ditiadakan awalannya.atau ter-. 3. 2. Contoh Kesalahan dari Segi Kata Kerja Tak Transitif. Kata kerja transitif ialah kata kerja yang mesti disertai objek untuk menjadi frasa kerja yang dapat bertugas sebagai predikat dalam ayat.kan. Kecuali kata makan dan minum serta kata-kata yang berapitan ber. F. Kata Kerja Transitif 1.. Kata kerja tak transitif ialah kata kerja yang dapat berdiri sendiri dengan makna yang penuh. Kata Kerja Tak Transitif 1.atau men.

. Kesalahan umum dalam penggunaan kata hubung biasanya berlaku sebagai akibat tidak memahami cara menggunakan kata hubung itu dengan tepat dalam ayat.i berbagai-bagai maknanya dan mesti digunakan dengan berhati-hati. 4. Contoh Kesalahan dari Segi Kata Kerja Transitif. Kata kerja transitif yang berapitan men. Kata tanya digunakan untuk membentuk ayat-ayat tanya. Kesalahan umum dalam penggunaan kata tanya sering berlaku pada kata apa dan siapa.men-... Kata Hubung 1.kan dan men. G. 4... Kata tanya apa boleh digunakan hanya untuk menanyakan nama benda atau binatang sahaja. Contoh Kesalahan dari Segi Kata Tanya. H. 2. 2. Kata Tanya 1. Elakkan penggunaan kata hubung yang salah seperti di bawah: Contoh Kesalahan dari Segi Kata Hubung. Kata tanya siapa pula boleh digunakan hanya untuk menanyakan nama manusia. 3.

Oleh sebab di kalangan masyarakat ada orang yang gemar mengagak-agak ketika menggunakan sesuatu kata tanpa merujuk kepada kamus. 2. Penggunaan Kata Yang Tidak Tepat 1. 3. Yang berikut adalah senarai beberapa patah kata yang sering digunakan dengan salah faham dalam ayat. ada beberapa kata yang seakan-akan sama ejaannya tetapi berlainan maknanya. . maka berlakulah kesalahan ini.I. Dalam bahasa Melayu.

.

.

.

.

.

.

Bentuk Jamak 1. Bentuk jamak dapat dinyatakan melalui: (a) pengulangan kata nama seperti buku-buku. (c) pengulangan kata adjektif seperti bijak-bijak. Kata nama yang menyertai kata bilangan tidak perlu diulang.J. kotakkotak dan sebagainya. 4. (d) penggunaan kata yang mendukung makna jamak seperti rakyat. semua rumah dan sebagainya. . garanggarang dan sebagainya. maka kata nama tidak perlu diulang. Contoh Kesalahan dari Segi Bentuk Jamak. Sesuatu kata yang sudah membawa makna jamak tidak pelu diulang. cantik-cantik. gambar-gambar. (b) penggunaan kata bilangan yang membawa maksud jamak seperti tiga biji guli. para guru. Oleh sebab kata adjektif yang diulang sudah membawa makna jamak. 2. 3.

Contoh Kesalahan dari Segi Frasa Adjektif. 2.digunakan sebagai penerang. . Frasa adjektif perlu diikuti oleh frasa sendi apabila diperluas. D bererti unsur yang diterangkan manakala M bererti unsur yang menerangkan. L. kata penguat tidak diperlukan. Kata adjektif dapat menjadi frasa adjektif apabila bertugas sebagai predikat dalam ayat. Kata penguat tidak boleh diletakkan di depan dan di belakang kata adjektif sekaligus. Kesalahan timbul apabila Hukum DM dilanggar sewenang-wenangnya. Hukum DM 1. 5. Hukum DM ialah hukum tentang penyusunan kata-kata untuk membentuk frasa nama dalam ayat. 3. Apabila kata adjektif yang berawalan ter. 2. 4. Frasa adjektif sebagai predikat ayat boleh disertai kata penguat.K. Frasa Adjektif 1. 3. Contoh Kesalahan dari Segi Hukum DM.

. Kata kerja tak transitif yang berapitan ber.kan itu berasal daripada kata sendi akan yang dapat mewakili kata sendi dengan atau pada atau tentang. N.. 3. Frasa kerja tak transitif ialah kata kerja yang dapat bertugas sebagai predikat ayat tanpa objek atau sekumpulan kata yang mempunyai kata kerja tak transitif sebagai kata kerja utamanya. Frasa Kerja Transitif 1.M. Frasa kerja tak transitif pelu diikuti frasa sendi apabila diperluas. 2. Frasa Kerja Tak Transitif 1...kan tidak boleh disertai kata sendi kerana akhiran -kan pada apitan ber.Frasa kerja transitif ialah frasa kerja yang terdiri daripada kata kerja transitif serta frasa nama sebagai objek kepada kata kerja transitif itu. Contoh Kesalahan dari Segi Frasa Kerja Tak Transitif..

Di antara kata-kata transitif dengan frasa nama sebagai objek itu. Dalam susunan biasa. Contoh Kesalahan dari Segi Frasa Kerja Transitif. Contoh Kesalahan dari Segi Frasa Kerja Pasif. Ayat Tergantung 1. katakata lain tidak boleh disisipkan. P. Ayat terdiri daripada subjek dan predikat 2. Bentuk frasa kerja pasif diri pertama dan frasa kerja pasif diri kedua disebut bentuk terikat 2. Bentuk frasa kerja pasif diri pertama dan frasa kerja pasif diri kedua tidak boleh disamakan. 4. 3. kata-kata lain tidak boleh disisipkan di antara kata ganti diri dengan kata kerja pasif itu. Bentuk frasa kerja pasif diri ketiga pula tidak boleh disamakan dengan bentuk frasa kerja pasif diri pertama dan frasa kerja pasif diri kedua. Oleh sebab itu. O. Frasa Kerja Pasif 1.2. letak subjek di depan dan letak predikat di belakang. .

(Pokok itu ialah subjek dan tumbang ialah predikat) (b) Dia datang ke sini.(Dia ialah subjek dan datang ke sini ialah predikat) 3. Sinonim/Antonim Sinonim 1. letak subjek di belakang dan letak predikat di depan.Contohnya: (a) Pokok itu tumbang. Dalam susunan ayat songsang. Sinonim ialah perkataan seerti iaitu maknanya sama atau hampir sama . Contohnya: (a) Tumbangkah pokok itu? (Tumbangkah ialah predikat dan pokok itu ialah subjek) (b) Datang ke sinikah dia? (Datang ke sinikah ialah predikat dan dia ialah subjek) 4. Bentuk ujaran yang tidak ada subjeknya dan atau tidak ada predikatnya bukan ayat.

mengundang ajal = kematian. sentosa. berpindah. indah bahang berbahang = hangat. membahayakan aneh = ajaib. 2. mulia. membiarkan. tenteram amanat = perintah. bijaksana. congkak. kebuasan. tujuan aral = halangan. waspada Bb badai = ribut. menjemput. Bagi kata sinonim yang maksudnya hampir sama. helah. cerdik. maut akal = fikiran. kekejaman. sombong aniaya menganiaya = menindas. ingat-ingat. kurnia. tertinggi aib = malu ajaib = aneh. mempersilakan. karib. menjepit arah = hala. pelik ajak mengajak = mempelawa. hemat.berhujah .dengan perkataan asal dan boleh ditukar ganti dalam ayat yang sama. jurusan. ganjil. pandai. mencuaikan adu beradu = berlaga. pelik anggap menganggap = berpendapat. pesan. elok. pemberian apit mengapit = menghimpit. Aa abai mengabaikan = melalaikan. menempuh alih beralih = berganti. rapat alam = dunia mengalami = merasai. taufan bagus = baik. menyiksa anugerah = ganjaran. ganjil. luhur. wasiat ancam mengancam = mengugut. bersabung. tidur(digunakan untuk raja-raja) agung = besar. kezaliman angkuh = bongkak. bertukar. bertanding. perbezaan maksudnya dapat dilihat berdasarkan konteks ayat yang diberi. tahu awas = hati-hati. rintangan arif = berilmu. panas bahas berbahas = berdebat. ikhtiar akrab = ikrab. memikirkan angkara = kebengisan. berubah alu = antan aman = damai.

usia sebaya = seumur becak = berair. menahan. kuyup. berkhidmat balam berbalam = kabur. lembap basmi membasmi = membanteras. khuatir. malapetaka bengkalai terbengkalai = gagal. ragu-ragu. tergendala. memusnahkan. terganggu. berunding bimbang = cemas. menyarankan cambah bercambah = bertunas. tumbuh canai mencanai = melicinkan. bercakap. khidmat berbakti = berjasa. ongkos bicara berbicara = berbahasa. menyanggah bantut terbantut = terencat. bertaut catu mencatu = mengawal. membinasakan.bahkan = malahan bakat = kebolehan. berkata. menyekat cekal = tabah. menegah.kelam. mengasah. lokek bakti = jasa. pandai. memandu. berlumpur. mampu. kecekapan bakhil = kedekut. lecah. lecak bencana = kecelakaan. sanggup . risau bimbing membimbing = melatih. teratur berkas memberkas = menahan. mengherdik beres = rapi. memimpin. menangkap berkat = rahmat biaya = belanja. menghalang. menghapuskan batal = mansuh baya = umur. selesai. menentang. bergaul cantum bercantum = berhubung. terhalang basah = berair. tahan cekap = mahir. terhenti bentak membentak = menengking. tiris Cc cadang mencadangkan = mengemukakan. samar bangkang membangkang = membantah. menghadkan cegah mencegah = melarang. meratakan campur bercampur = berbaur. mengasuhi bocor = berlubang. bersambung. mengusulkan.

mampu. berlalu. lunak erat = karib. tanda cocok = akur. mengagak. sepadan. teguh mengeratkan = menguatkan. kesusahan. sesuai. muslihat denda mendenda = menghukum dendang = lagu. baik. rapat. menuduh. berpindah elak mengelak = menghindar elok = bagus.nyanyian derita penderitaan = kesakitan. tawar dorong mendorong = memberangsangkan. pantas. cepat. pandai. penimbang dahulu = awal. lekas. mengorek. seksaan desak mendesak = memaksa. melatih dingin = sejuk. menggalakkkan. menyorong duga menduga = meneka. coreng. tangkas ceruk = penjuru. pintar cergas = aktif. meneguhkan .ikhtiar. sepakat. bertenaga. meramalkan Ee edar beredar = berkisar. mengubah. mewujudkan ciri = sifat. kencang. merapatkan.kekuatan. menuntut dalih = alasan. giat. menghasilkan. segera cerdik = berakal. kuat. mendesak. sanggup mendapat = memperoleh darjat = pangkat. mengasuh. mempengaruhi.mengadakan. menggali. kemampuan. mesra. helah dapat = berupaya. menjadikan. sama. lemah dakwa mendakwa = mengaku. sudut cipta menciptakan = membuat.celana = seluar cemburu = curiga cepat = deras. laju. menggesa didik mendidik = mengajar. taraf daya = akal. bijak. coret cungkil mencungkil = mengeluarkan. menyuntik Dd dacing = neraca. reda. silam daif = hina. cantik empuk = lembut. menguji.kesengsaraan. setuju conteng = calit. menolak.jalan. lampau.

mengatur. merenungkan Gg gabung = ikat. hampa ganding berganding = berdampingan. hancur hadap menghadap = mengarah. menyusun Hh habis = berakhir. tegap gagal = kandas. tergopoh-gopoh giat = aktif. menentang terhadap = akan. hiruk-pikuk. rintangan gerangan = agaknya. kepada. rezeki hadam = cerna. tergesa-gesa. untung faham = tahu. penuh segenap = seluruh. kecewa. tentang hadir = ada . barangkali gerun = gamang. mengenang. mengetahui fasal = hal. perkara fikir memikirkan = mempertimbangkan. halangan. laba.berdekatan. lengkap. bersatu gagah = berani. perihal. bersemangat. rajin. tamat. tangkas. mengingatkan. bergoncang gegas bergegas = terburu-buru. tergegas-gegas. terkejar-kejar gejala = alamat. ngeri. tanda geletar menggeletar = gementar. berubah gebar = selimut gegar bergegar = bergetar. menggentar.Ff faedah = guna. berkas bergabung = berikat. berhampiran ganggu mengganggu = mengacau.cergas. selesai habuan = bahagian. riuh-rendah genap = cukup. manfaat. takut gesa menggesa = mendesak tergesa-gesa = terburu-buru. menghala menghadapi = melawan. mengerti memahami = memaklumi. mengusik ganti berganti = bertukar. hak. setiap gendala = aral. kuat. tekun gubah menggubah = mengarang. menggigil gempar = bising.

riwayat hinggap = bertenggek. maksud. muslihat. menusuk. mengira humban menghumbankan = melemparkan. hilang. kehendak. tenteram harum = wangi harung mengharung = menempuh. mengejar. menghisap. menekan. tulus ikhtiar = daya upaya. teladan ikal = berkelok-kelok. tujuan hakikat = kebenaran. dalih. pengajaran. berombak-ombak. mencucuk. menghenyak. kiasan. menginjak. menghadapi hasrat = harapan. berhasrat harmoni = rukun. nyawa hela menghela menarik. kisah. melontarkan hurai menghuraikan = memaparkan. mengutus hapus = lenyap. menikam. niat. seumpama. kenyataan hal = kejadian. musnah harap mengharap = berhajat. peristiwa. selaras. usaha . menyediakan hikayat = cerita. menyeret helah = akal. keperluan. merodok hias berhias = berdandan. menahan. menjelaskan hutan = rimba Ii ibarat = cerita. bertengger hirup menghirup = meneguk. keinginan hayat = kehidupan. bersolek hidang hidangan = sajian menghidangkan = menyajikan. menghalang hampa = kecewa. perbandingan. mengheret. tipu daya hentak menghentak = memijak. sebagai. menerangkan. menyertai hairan = pelik. menyedut hitung menghitung = membilang.menghadiri = mengikuti. kosong hangus = rentung hantar menghantar = mengirim. keinginan. tercengang hajat = kehendak. perkara hala = arah halau menghalau = mengusir hambat menghambat = memburu. keriting iklhlas = jujur. sesuai. takjub.

pekerjaan menjawat = memegang. menganut. berwaspada menjaga = memelihara. permai induk = ibu. sumpah ikut = turut. selintas indah = cantik. pati istiadat = adat. menyangkal intip mengintip = memata. merebak kejangkitan = ketularan menjangkiti = menulari menjangkitkan = menularkan. molek. kandungan. mengeratkan. menafikan. pengetahuan imbas = kilas. muak . memperkenankan Jj jaga = bangun berjaga = berkawal berjaga-jaga = berhati-hati. seketika. sekilas. mengawal. menyuluh irama = rentak. mengatur.matai. pusat ingkar = mungkir mengingkari = memungkiri. mengarang. kemenangan jejak = bekas. jemu. tempo berirama = berentak. mengiring. sebenarnya. menang kejayaan = kemajuan. jarang = bersela. berkaitan menjalin = menganyam. bersama-sama mengikut = mematuhi. menyahut jawat jawatan = pengkat. menjabat jaya = kemenangan berjaya = berhasil.ikrar = janji. tulen jawab = sahut berjawab = berbalas menjawab = membalas. mengamat-amati. kesan jejas menjejaskan = melukakan. deret jalin berjalin = beranyam. meniru. pengakuan. mengawasi menjagakan = mengejutkan. menguasai jajar = banjar. resam. menggerakkan jajah menjajah = menaklukkan. upacara izin = kebenaran mengizinkan = membenarkan. sekelip. renggang jati sejati = asli. muatan. merosakkan jelak = bosan. lintas seimbas = sebentar. merebakkan.mengasuh.menyusun jangkit berjangkit = menular. mengintai. sekejap. bertempo isi = intisari. baris. menurut ilmu = kepandaian.

undangan menjemput = mencekut. menyesatkan judul = tajuk julang menjulang = membumbung. tercapai kabur = kelam. ketika. mencela. perangkap jerumus menjerumuskan = mencelakakan. menyesatkan kembali = balik. manis. menggalas karut = bohong. peraturan kagum = hairan. waktu berkala-kala = sekali-sekala. pudar.jelita = cantik. tewas kekal = abadi kelahi berkelahi = berbalah. cocok. sahabat. semula mengembalikan = memulangkan. teman kecai berkecai = hancur. mengkritik kecamuk berkecamuk = kelam-kabut. prinsip. pulang. jenis keliru = khilaf. berpatutan. lagi. sesuai kenan berkenan = gemar. sesat.mengundang. tingkatan. rakan. kudrat. meninggi. pangkat. suka . nisbah kaedah = cara. mengangkat. salah. riuh-rendah kecundang = kalah. takjub. hampa kecoh = bising. samar kadar = keupayaan. remuk kecam mengecam = membidas. hukum. diperkenankan.terkadang-kadang kampung = desa berkampung = berhimpun. menemui. dusta kawan = kelompok. mengalami perjumpaan = pertemuan jurang = lembah. lurah Kk kabul = diluluskan. memulihkan kena = berpadanan. sudi. silap mengelirukan = membingungkan. tercengang kala = masa. sepadan. bertemu menjumpai = mendapati. kumpulan. kuasa. mengajak. bergaduh. kucar-kacir kecewa=gagal. lawa. disetuju. bertengkar kelas = darjah. berkumpul kandar mengandar = memikul. menyambut jenazah = mayat jerat = jebak. menjatuhkan. heboh. molek jemput jemputan = ajakan. menyanjung jumpa berjumpa = bersua. menghormati.

terang. mengadukan lapuk = reput. lenyap terlipur = terhibur loghat = dialek lompat = loncat. selesai. usang lawat melawat = berkunjung. menghilangkan. lesu. menyetujui kendali mengendalikan = memimpin. merempuh landas = alas. terbayar lanjut = lama. keluk. membelenggu kotor = cemar. panjang lantang = jelas. mentadbirkan kental = pekat kerenah = kemahuan. letih. selalu ledak meledak = meletup. fasih landa melanda = melanggar. tua kurnia = anugerah kusut = bersimpul-simpul. sedap lazim = biasa. kelok. susut . jejak. lapik langsai = lunas. kuat lapor melaporkan = memberitahukan.kacau. lonjak longgok = timbun. berziarah lazat = enak. penat likat = pekat liku = kelok. tampak khazanah = perbendaharaan kikis mengikis = menghapuskan. meluputkan kongkong = belenggu. tompok luak = kurang. mengekang. rumit Ll laba = faedah. litak. tanda ketara = kelihatan. mengizinkan. pantas. sunyi lengkap = cukup lengkok = belok. keji kuno = lama. penat lempar melempar = melontar.memperkenankan = membenarkan. membaling lengang = sepi. mengurus. luruh letih = lenguh. keuntungan lancar = cepat. pasung mengongkong = memasung. ragam kesan = akibat. selekoh lincah = cergas. guna. tangkas lipur = hapus. lengkung lerai = gugur. meletus lelah = asam.

pengembara muslihat = helah. puncak mewah = makmur misal = contoh. merosot. untung nasihat = ajaran. jemu. setuju muak = bosan. teguran ngeri = seram. redup. takti. kusam. rela. sukar. undur murka = berang. ibarat. redup. marah. lesam.luang= kelapangan meluangkan = melapangkan. kemalangan. telap Mm mahu = hendak. terbelakang. tipu daya musnah = binasa. suram mercu = menara. takut niat = hajat. sulit Nn nafi menafikan = mengingkari. mengosongkan lucut = lepas. malang naib = timbalan nasib = takdir. gusar. suram mangkat= meninggal dunia marah = berang. mual muktamad = pasti. pengetahuan malap = muram. padang melarat = miskin. kesialan. terkabul. umpama mogok = berhenti. nazar nilai = mutu. rosak muafakat= sepakat. diperkenankan maklumat = keterangan. sengsara meleset = jatuh. meradang maruah = kehormatan maut = kematian medan = gelanggang. sesuai mundur = surut. tetap munasabah = berpatutan. sanggup kemahuan = kehendak. maksud. menidakkan nahas = kecelakaan. pelajaran. kehendak. loya.keinginan makam = kubur makbul = kabul. rosak mustahak = penting. petunjuk. tergelincir mempelai = pengantin mendap = mendak mendung = muram. mundur. tanggal lut= mempan. cocok. perlu musykil = kecewa. gusar. peringatan. meradang musafir = pelancong. taraf . siasat.

patut. menghentam pamah = lembah pamer mempamerkan = memperagakan. segak papar memaparkan = memampangkan. cocok. kukuh. taat pawang = bomoh. bersenda onak = duri Pp padan = bading. potong penuh = lengkap. lekas. teguh palu memalu = memukul. penggal. kacak. imbangan. taraf. membentangkan. tara padat = bernas. sesuai. pejal. bodoh. mengkaji. dukun pedoman = panduan pegun terpegun = tercegat. kejadian. perintis pencak berpencak = bersilat pencil memencil = menyendiri memencilkan = mengasingkan. tampan. memperlihatkan. tercengang pelopor = pengasas. sesak. pejal. padat. laju. mendapat oleh-oleh = buah tangan perolehan = hasil. sari patuh = menurut. layak. suluh oleh beroleh = mendapat. padat. tumpat perah memerah = memeras. tumpat padu = kuat. tingkat panjang = lanjut berpanjangan = berterusan. bergurau. penuh. laku. menggayakan pandir = bebal. mendedahkan pati = inti. mempertunjukkan.mampat.Oo obor = andang. cepat. menerima memperoleh = mencapai. berlanjutan sepanjang = sejauh pantas = cekatan. menyelidik . pendapatan olok berolok-olok = bermain-main. . menjauhkan terpencil = terasing. sesuai. tolol pangkat = kedudukan. tersendiri penggal = kerat. sempadan perihal = keadaan. meramas perenggan = batas. peristiwa periksa memeriksa = meneliti.

was-was raksasa = bota. pujukan. teratur. elok. menetapkan. bertempur. pahlawan pesat = cepat. tahap. mencong. pendapatan. indah permit = keizinan peroi = gembur perwira = berani. gergasi ramai = bising. pasangan. laju pesong = herot. membetulkan. tersusun. berlawan. berlaga. syak. sangsi. mengerang risiko = bahaya. dasar. menjawab. rimbun renggang berenggang = berantara. riuh-rendah. giat. berjauhan. penghidupan rintih merintih = mengeluh. tabiat rezeki = nafkah. tingkat permai = cantik. tertib rasmi = sah merasmikan = melantik. menerima. mengesahkan. bertarung sah = benar. regu = kumpulan. berpisah resam = kebiasaan. kemas. pegangan projek = rancangan pujangga = pengarang. bersih. menyongsong . sasterawan pusar berpusar = berkisar. makam Rr radas = perkakas ragu-ragu = bimbang. menyimpang pincang = tempang pinda meminda = membaiki. gagah. elok. kerugian rungut merungut = berleter. berputar pusara = kubur. nyata sambut menyambut = membalas. serong memesong = menyeleweng. mengubah prinsip = asas. sibuk rapi = beres. seluruh rayu merayu = memujuk rayuan = permohonan. pasukan beregu = berpasangan rendang = lebat. mengumumkan rata = datar meratakan = mendatarkan serata = seantero. kelompok. bersungut Ss sabung bersabung = beradu. segenap.peringkat = had.

serempak sesak = penuh. tenteram sepatu = kasut serbu menyerbu = melanggar. miring sengketa = perbalahan. kagum tamadun = kebudayaan. susah sumber = asal. kecil. hiba. molek sentosa = aman. selamat selenggara menyelenggarakan = memelihara. sudi sangkal menyangkal = melawan. tersumbat silam = lampau silap = keliru.berlengah-lengah menangguhkan = menunda tangkup . surut. wangi senget = condong. kemajuan. salah singkir menyingkir = menepi. sampai takjub = hairan. selamat. sedia. kelainan berselisih = berbeza. sempit. setia tadbir mentadbirkan = memerintah. peradaban tangguh bertangguh-tangguh = berlama-lama. perselisihan. mengelak. merotan segar = sihat. rawan. menghindar sisa = baki. sentosa. perbantahan. mengerut. membantah. memulakan takat = had. hingga. tersekat. berlambat-lambat. bertemu sudi = rela sulit = rahsia. khuatir. berlainan. syak sebat menyebat = memukul. halus. mengurus taja menaja = mempelopori. punca susut = berkurang. menyerang serentak = bersama-sama. susah seni = elok. pertengkaran. menentang sayu = dukacita. merawat seleweng menyeleweng = menyimpang selisih = beza. rela. mengurus. mengatur. lebihnya sua bersua = berjumpa. ragu-ragu.sampai= tiba sanggup = mampu. turun Tt taat = patuh. bertikai semerbak = harum. mengerjakan. mengelolakan. pertikaian sengsara = menderita. sedih sangsi = bimbang. pilu. nyaman sejahtera = aman. sukar.

seimbang. menyelesaikan usang = kersang. menghalau . kemahuan bertekad = berazam. giat. mengurut usir mengusir = memburu. perangai. berkelahi. mutu setaraf = sedarjat. menghasilkan. nyata. meniarap. luku tepis menepis = menangkis. setara tatap menatap = melihat. pincang tempur bertempur = berjuang. setimbal tumpas = binasa. memandang. menolak terbit menerbitkan = membangkitkan. memelihara. bersyarah mengucapkan = melafazkan. menyebut ucapan = pidato. tepat. terserempak tempang = capik. mengesat. berlaga. kuno. tumpat tegas = jelas. tingkah laku tembung bertembung = berlanggar. menyelenggarakan. kuat tenggala = bajak.menangkup = menelungkup. mengamat-amati. berniat telatah = gerak-geri. lama usap mengusap = membelai. kekuatan bertenaga = berdaya. berlanggar. tersendiri urus mengurus = membereskan. padat. peraturan tebal = lebat. mengatup taraf = darjat. kehendak. terang menegaskan = menerangkan. punah Uu ucap berucap = bercakap. martabat. sebutan ugut mengugut = mengancam ulas mengulas = mengupas. mengejar. satu-satunya. bermaksud. merenung tatatertib = disiplin. bertemu. mentafsirkan umpama = ibarat unit = istimewa. mengeluarkan. mengatur. kelakuan. berperang tenaga = daya. mengkritik. menjelaskan tegur menegur = menasihati. mencela. menyiarkan terkam menerkam = menerpa tetangga = jiran timpal setimpal = sebanding. menyapa tekad = azam. kedudukan. mengusahakan. tentu. musnah.

tempoh warkah = surat warta = amanat. tempoh zat = unsur Antonim 1. menganjurkan Ww wajar = patut. perlu waktu = kesempatan. iaitu maknanya berlawanan dengan perkataan asal. cadangan. mengusir akar = pucuk aktif = pasif alah = menang alir mengalir = bertakung alun beralun = rata am = khas. khusus aman = huru-hara. Aa abadi = sementara abai = acuh. kacau-bilau . ketika. pesanan watak = sifat watan = tanah air wau = layang-layang Yy yakin = pasti. masa. sesuai wajib = mesti. percaya Zz zalim = bengis. berita. peduli abdi = tuan adab beradab = biadab aib = mulia ajaib = biasa ajak mengajak = menghalau. Antonim ialah perkataan berlawan. kejam zaman = masa.utus mengutus = mengirim utusan = wakil usul = anjuran. asal. mula mengusulkan = mencadangkan. peluang.

usang basi = baru. mengikat beku = cair membekukan = mencairkan belah berbelah = bercantum membelah = mencantumkan belot = setia bengkalai terbengkalai = selesai. tolol atur teratur = bersepah. terkongkong membebaskan = membelenggu. terikat. segar basmi membasmi = memelihara. lalai ayu = buruk. siap . jahil. mengongkong.amanah = curang ampun mengampuni = menghukum angguk = geleng mengangguk = menggeleng asli = palsu. tiruan arif = bodoh. bangun baru = lama. mencadangkan bantu membantu = membiarkan bantut terbantut = membesar baring berbaring = bangkit. hodoh. kesengsaraan bahaya berbahaya = selamat bakal = bekas bakhil = pemurah bakti = khianat bangga = malu membanggakan = memalukan bangkang membangkang = menyokong. mempertahankan batal = sah membatalkan = mengesahkan bawa membawa = meninggalkan bazir membazir = berhemat. berselerak awas = cuai. mengawal. berjimat membazirkan = menghematkan. terkawal. jelek azab = nikmat Bb bahagia = sengsara kebahagian = penderitaan. menjimatkan bebas = terbelenggu.

bersatu cerdik = bodoh. sunyi. sepi bongkak = peramah.berani = gentar. sembuh cegah mencegah = menggalakkan cemar = bersih cembung = cekung cerah = gelap. santun boros = cermat. sopan bina membina = membinasakan. menjerit bising = senyap. kabur cerai bercerai = berkahwin. meruntuhkan bisik berbisik = melaung. berpisah cedera = pulih. dungu cermat = boros. cuai cerun = landai cetek = dalam cicir tercicir = terjumpa cipta menciptakan = memusnahkan comot = bersih . jimat bubar = berhimpun membubarkan = menghimpunkan bujur membujur = melintang buka membuka = menutup buncit = kempis Cc cabut mencabut = menanam. tolol. takut beri memberi = menerima berkas memberkas = melepaskan beza berbeza = sama. merobohkan. mengutip campur mencampurkan = mengasingkan cantum bercantum = berasing. serupa biadab = beradab. hemat. mencacakkan cacat = sempurna caci mencaci = memuji campak mencampakkan = memungut.

sanggup. tertutup degil berdegil = menurut. taat derita = kebahagiaan dingin = hangat. rela.condong = tegak Dd daging = tulang daif = mulia daki mendaki = menuruni damai = huru-hara. hodoh empuk = keras. panas diri berdiri = duduk dongak mendongak = menunduk dongeng = kenyataan dosa = pahala Ee ekor = kepala eksport = import elok = buruk. berdamai dengar mendengar = pekak. liat enggan = mahu. bersengketa damping = jauh berdampingan = berjauhan dapat mendapat = kehilangan dara = teruna darab mendarab = membahagi darurat = aman dasar = puncak datar = curam dedah terdedah = terlindung. setuju entah = tahu erat = longgar Ff faedah . perlahan derhaka = setia. kacau berdamai = berperang. patuh dendam berdendam = berbaik. tuli deras = lambat.

berpisah gadai menggadai = menebus gadis = teruna gaduh = aman. lembut garau = halus garing = lemau gaul bergaul = menyendiri gaung = bukit gelak = tangis gelisah = tenang gelora bergelora = tenang gemalai = kasar gemar = benci gembur = keras gementar = berani gemilang = pudar gempar = tenang gemuruh = tenang gerak bergerak = diam. menghalang gali menggali = menimbus gamat = sepi. sunyi gambut = keras ganas = jinak ganjil = biasa.berfaedah = merugikan. genap garang = jinak. bermuram. bersedih gopoh tergopoh-gopoh = perlahan-lahan . tenteram. kaku gerimis = lebat gering = sihat ghaib = kelihatan gila = siuman girang bergirang = berduka. sia-sia fajar = senja fakir = kaya fasih = gagap fitnah = puji memfitnah = memuji fikir berfikir = berkhayal Gg gabung bergabung = bercerai. damai bergaduh = berdamai galak menggalakkan = mencegah.

sejuk harum = busuk hati berhati-hati = cuai. menghisap hening = keruh henti berhenti = bergerak. lalai hela menghela = menolak hembus menhembuskan = menarik. mengajak halus = kasar hampa = berisi hancur menghancurkan = membina handal = lemah hangat = dingin. mempersilakan. menggalakkan halau menghalau = mempelawa. tetap gugup = tenang gulung tergulung = terbentang. bubar hina = mulia hinggap = terbang hirau menghiraukan = membiarkan hukum menghukum = mengampuni hulu = hilir.goyang bergoyang = kukuh. muara Ii ikal = lurus ikat mengikat = membuka. menghuraikan ikhlas = curang. cawangan ingkar mengingkari = mematuhi. mantap. menurut . suka hijrah berhijrah = menetap himpun berhimpun = bersurai. mentaati. pura-pura imaginasi = kenyataan induk = bahagian. berjalan hiba = gembira. terhampar gunung = lembah Hh habis = ada halang menghalang = mendorong.

bertugas izin mengizinkan = melarang. tengkujuh kembali = pergi kembang = kuncup kembung = kempis kencang = perlahan keras = lembik. selalu. tulen kahwin berkahwin = bercerai kalah = menang karam = terapung. rata kejam = adil. menegah Jj jaga = tidur jahil = alim. rapat. arif jajah menjajah = memerdekakan terjajah = merdeka jalan berjalan = berhenti janda = duda jarang = kerap. lembut kerat mengerat = menyambung keruh = jernih . sering jasmani = rohani jaya berjaya = gagal. musuh kebal = lut kedut berkedut = licin. terang kelu = lancar kemarau = hujan. berperikemanusiaan kelam = cerah. terang kacuk kacukan = sejati.isi = kulit istirehat beristirehat = bekerja. kandas jelma menjelma = menghilang jernih = keruh jimat = boros jutawan = fakir Kk kabul terkabul = tertolak kabur = jelas. timbul kawan = lawan.

kesat = licin ketara = kabur; samar-samar ketat = longgar ketua = pengikut kilau berkilau = malap; suram kota = desa; kampung kuala = hulu kukuh = lemah kusut = kemas; rapi kutuk mengutuk = memuji; menyanjung Ll laba = kerugian berlaba = berugi lalai = awas; waspada langsung = berantara berlangsung = bertangguh; tertunda lanjut = singkat lapang = sempit laung melaung = berbisik lawan = kawan; sahabat layar berlayar = berlabuh layu = segar lebar = sempit lekas = lambat lekat melekat = lekang; tanggal lena = sedar terlena = terjaga lengang = sibuk lenyap = muncul lintang melintang = memanjang; membujur lokek = pemurah luah meluahkan = menelan luas = sempit lulus = gagal lumpuh = bertenaga; kuat lunak = keras lurus = bengkok Mm mahal =murah majikan = pekerja maju = mundur makmur = melarat; meleset

malang = bertuah malapetaka = tuah manusia = binatang marak = padam matang = mentah megah = aib; malu menantu = mentua merdu = garau; parau; sumbang merdeka = terbelenggu; terjajah mesra = renggang; sombong mewah = melarat; menderita; miskin mirip = berbeza; berlainan moden = kolot; kuno muncul = hilang; lenyap; lesap mungkir memungkiri = menepati; menunaikan mustahak = remeh Nn nafi menafikan = mengakui; mengiakan nganga ternganga = tertutup nipis = tebal nyaring = lemah; perlahan nyata = kabur Oo olok olok-olok = sungguh-sungguh Pp padam = bernyala pahit = manis pakai memakai = menanggalkan paksa memaksa = memujuk palsu = asli; tulen; benar panas = dingin; sejuk pangkal = hujung papa = kaya pasang = surut patuh = ingkar payah = mudah; senang pejam = celik pelik = biasa pendam terpendam = terbongkar

penuh = kosong perang berperang = berdamai perlahan = cepat pilu = gembira;riang pipih = bulat pisah berpisah = bertemu pucat = berseri; garang pulih = sakit; tenat puncak = dasar pupus = utuh purba = moden pusat = cawangan putus terputus = bercantum; bersambung Rr rabun = terang racun = madu; penawar rampas merampas = membagi; memberi; menyerahkan rapat = jarang; renggang rapi = berselerak; bersepah reda = kencang; lebat regu beregu = berseorangan rela = enggan rendam merendam = menjemur rindu = benci Ss sah = batal sakit = sembuh saksama = zalim sama = berbeza; berlainan sambung bersambung = putus sangkal menyangkal = mengakui; mengiakan; mengikut; menurut sangsi = yakin sayang = benci sayup = lantang; nyaring; terang sedar = lalai; pengsan sedih = gembira sedut menyedut = menghembus segar = layu selesai = terbengkalai; terhenti senyap = bising; riuh

membantah sombong = ramah sopan = biadab sukacita = dukacita surai bersurai = berhimpun surut = pasang susun bersusun = berselerak. leka. jamak tutup menutup = membuka Uu . kacau. tiruan tunggal = banyak. bersepah syak = percaya. sambilewa telan menelan = meluahkan teliti = lalai.setia = derhaka simpan menyimpan = membuang singgah = terus sokong menyokong = membangkang. mengorek tulen = palsu. sambilewa tenggelam = timbul tenteram = bimbang. menyuruh tekun = malas. yakin syurga = neraka Tt taat = derhaka mentaati = menderhaka tajam = tumpul takut = berani tampan = hodoh tangkap menangkap = melepaskan tanya bertanya = menjawab tarik menarik = menyorong tawan menawan = membebaskan tegak = condong tegang = kendur tegah menegah = membenarkan. risau tepat = sipi tewas = menang timbus menimbus = menggali.

Kata banyak makna ialah kata yang mempunyai lebih daripada satu makna 2. soalan-soalan tentang kata banyak makna ini dikemukakan dalam bentuk memilih ayat-ayat yang menggunakan perkataan yang betul. sakit waspada = cuai.ubah berubah = tetap undur = mara umum = khusus untung = rugi usang = baru Ww wajib =sunat wangi = busuk waras = gila. was-was Zz zahir = batin zalim =adil Kesalahan dan Pembetulan Perbendaharaan Kata Kata Banyak Makna 1. syak. 3. Biasanya. lalai Yy ya =tidak yakin = ragu-ragu. . Makna perkataan yang berbagai-bagai ini dapat dibezakan berdasarkan konteks ayat yang berlainan. sangsi.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Walaupun perkataan-perkataan tersebut mempunyai maksud yang hampir sama. . 2. Kesilapan dalam memilih perkataan akan membawa maksud yang berbeza daripada situasi sebenar.Kata Hampir Sama Makna 1. 3. namun setiap perkataan hendaklah digunakan dengan tepat mengikut situasi sesuatu ayat. Kata hampir sama makna merupakan himpunan beberapa perkataan yang mempunyai maksud yang hampir sama.

.

.

.

.

.

.

.

.

Kesalahan dan Pembetulan .

Penjodoh bilangan berfungsi untuk menerangkan aspek bilangan sesuatu benda. hal. .Penjodoh Bilangan 1. 3. perkara dan manusia. tempat. Penjodoh bilangan digunakan di depan kata atau nama bagi menguatkan aspek bilangan. Terdapat juga penjodoh bilangan yang disertai dengan kata bilangan. 2.

.

.

.

.

.

3. peribahasa digunakan untuk memberikan pengajaran atau teguran dengan cara yang sopan dan halus. simpulan bahasa terdiri daripada dua patah kata yang membawa maksud yang tepat dan padat.Kesalahan dan Pembetulan Peribahasa 1. Pada umumnya.Peribahasa ialah kumpulan kata atau ayat yang tetap susunannya dan mempunyai maksud yang tertentu. Contoh simpulan bahasa berserta dengan maksudnya dan ayat cotohnya adalah seperti berikut: . 2. Simpulan Bahasa 1. 3. 2. Biasanya. Peribahasa dalam bahasa Melayu terdiri daripada : (a)Simpulan bahasa (b) Perumpamaan (c) Bidalan (c) Pepatah (e) Kata-kata hikmat (f) Bandingan semacam A. Simpulan bahasa adalah bentuk peribahasa yang paling mudah.

.

.

.

.

.

.

f

B. Perumpamaan 1. Perumpamaan ialah susunan kata-kata yang indah, ringkas dan kemas serta mempunyai maksud yang tersirat. 2. Biasanya, perumpamaan dimulai dengan kata bagai, ibarat, laksana, seperti dan umpama. 3. Contoh perumpamaan, maksudnya dan ayat contohnya adalah seperti

berikut: .

.

.

Contoh bidalan adalah seperti berikut: . 3. Bidalan ialah peribahasa yang maksudnya tersirat di sebalik susunan katakata yang membentuknya.C. Bidalan tidak mengandungi sesuatu kata yang tertentu seperti perumpamaan. Bidalan 1. 2.

.

3. Pepatah 1. 2. Contoh pepatah adalah seperti berikut: . Pepatah digunakan untuk menyatakan penegasan.D. Pepatah ialah peribahasa yang berangkap dan terdapat pengulangan kata di dalamnya. falsafah atau pengajaran yang hendak disampaikan.

.

E. Bandingan/ Kiasan .

Bandingan atau kiasan ialah bentuk ungkapan yang menggambarkan sifat seseorang atau benda secara bandingan.1. Bandingan yang digambarkan itu adalah jelas. 2. Perhatikan contoh bandingan atau kiasan yang berikut: .

.

.

.

Kata-kata Hikmat Kata-kata hikmat ialah ungkapan yang mempunyai makna yang dapat memberikan pengajaran. kesedaran dan peringatan.F. teladan. .

Kesalahan dan Pembetulan .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful