BAHASA MELAYU - Tahun 4

PENGGOLONGAN KATA 1.1 Kata Nama 1. Kata nama ialah kata yang merujuk kepada nama sesuatu benda, manusia, haiwan, tumbuhan dan konsep. 2. Kata nama terbahagi kepada : (i) kata nama am; (ii) kata nama khas; (iii) kata nama arah; (iv) kata ganti nama; (v) kata bilangan. Kata Nama Am 1. Kata nama am ialah kata nama yang merujuk kepada nama sesuatu benda yang bersifat umum seperti: (i) nama benda yang bernyawa, iaitu manusia, haiwan dan tumbuhtumbuhan; (ii) nama benda yang tidak bernyawa, iaitu benda dan tempat. 2. Semua kata nama am ditulis dengan huruf kecil di pangkal kata kecuali pada permulaan ayat. 3. Ada juga kata nama am yang diberikan imbuhan. Kata nama am yang diberikan imbuhan ini dikenali sebagai kata nama terbitan Contoh kata nama terbitan adalah seperti berikut: duri ---> durian hendak ---> kehendak sah ---> pengesahan putus ---> keputusan 4. Imbuhan yang membentuk kata nama terbitan terdiri daripada: (i) awalan- ke-, pe-, pem-, pen-, peng-, penge-, per-. (ii) akhiran- -an, -man, -wan, -wati, -ita. (iii) apitan- ke...an, pe...an, pem...an, pen..an, peng...an, penge...an, per...an. Kata Nama Khas 1. Kata nama khas ialah kata nama yang khasnya digunakan untuk menyebut nama sesuatu benda yang bernyawa dan benda yang tidak bernyawa. 2. Kata nama khas hendaklah ditulis dengan huruf besar pada huruf pertamanya.

3. Kata nama khas terbahagi kepada: (a) benda yang bernyawa: (i) manusia spt. Ismail, Kumar, Puan Aliah, Raja Iskandar, Raj Kumar, Lim Eng Guan, Profesor Ali. (ii) bukan manusia spt. Comot (kucing), Pak Belang (harimau), Hibiscus (bunga raya), Jalak (ayam). (b) benda tidak bernyawa spt. Seremban, Malaysia, Proton, Universiti Kebangsaan, Menara Condong. Kesalahan dan Pembetulan

Kata Ganti Nama 1. Kata ganti nama ialah perkataan yang menjadi pengganti bagi kata nama khas dan kata nama am. 2. Kata ganti nama terbahagi kepada: (i) kata ganti diri; (ii) kata ganti diri singkat; (iii) kata ganti tanya; (iv) kata ganti tempat; (v) kata ganti tajuk; (vi) kata ganti tak tentu. Kata Ganti Nama Diri Pertama 1. Kata Ganti Nama Diri Pertama ialah kata yang digunakan untuk menggantikan diri orang yang bercakap. 2. Kata Ganti Nama Diri Pertama terbahagi kepada:

Kata Ganti Nama Diri Kedua 1. Kata ganti nama diri kedua digunakan untuk merujuk kepada diri orang yang bercakap dengan kita 2. Kata ganti nama diri kedua terbahagi kepada: (i) berbentuk tunggal (ii) berbentuk jamak

Kata Ganti Nama Diri Ketiga 1. 2. Kata ganti nama diri ketiga terbahagi kepada: (i) berbentuk tunggal. Kata ganti nama diri boleh disingkatkan seperti berikut: (i) aku menjadi ku (ii) engkau menjadi kau (iii) kamu menjadi mu . Kata Ganti Nama Diri Singkat 1. Kata ganti nama diri ketiga ialah kata yang digunakan untuk merujuk kepada orang ketiga ketika bercakap. (ii) berbentuk jamak.

3. (iv) bila . benda dan tempat. 5. (iii) Di akhir kata: (a) Aku adalah temanmu. 4. (iii) siapa . (b) Kereta Proton Iswara itu adalah milik ayahku. 3. (ii) mana .digunakan untuk menyatakan orang. 2. (i) apa .digunakan untuk menyatakan masa. Yang berikut adalah contoh kata ganti nama tempat dan penggunaanya.digunakan untuk tempat yang agak jauh tetapi tidak sejauh mana.digunakan untuk menyatakan bilangan. Kata ganti nama diri singkat mempunyai makna yang sama dengan kata ganti nama diri yang penuh. jumlah dan harga. Apabila digunakan dalam ayat hendaklah diakhiri dengan tanda soal (?) Kata Ganti Nama Tempat 1. haiwan . kata penegas atau partikel "kah" hendaklah digunakan. binatang. 4. sana . Kata ganti nama diri singkat tidak boleh digunakan pada permulaan ayat. Sekiranya kata ganti nama diri tanya ini digunakan pada permulaan ayat. Kata ganti nama tunjuk digunakan untuk menunjukkan manusia.digunakan untuk tempat yang dekat dengan orang yang bercakap. Yang berikut ialah contoh kata ganti nama diri tanya dan penggunaanya. sini . Kata Ganti Nama Tunjuk 1.(iv) dia atau ia menjadi nya. 2.digunakan untuk menyatakan nama benda atau haiwan. (b) Dia mencari-cari kasutnya yang hilang itu.digunakan untuk menyatakan orang atau nama orang.digunakan untuk tempat yang dianggap jauh. situ . (b) Pastikan soalan yang kaujawab itu betul. Kata ganti nama diri tanya digunakan untuk membentuk ayat-ayat tanya. Yang berikut adalah contoh kata ganti nama diri singkat dan penggunaanya dalam ayat: (i) Di awal kata: (a) Surat itu hendaklah kauposkan segera. (ii) Di awal dan akhir kata: (a) Makanan itu sudah kuhidangkan. (v) berapa . 2. Kata ganti nama tempat digunakan untuk mengganti nama tempat. kata ganti nama diri singkat ini hendaklah dicantumkan dengan kata lain yang menyertainya seolah-olah sebagai imbuhan. Apabila ditulis. Kata Ganti Nama Diri Tanya 1.

ketiga-tiga dan sebagainya. Dua kata ganti nama tunjuk adalah ini dan itu.masing-masing. (b) Saya yang membawa buku itu. (vii) Kata bilangan tanya . (iii) siapa-siapa/sesiapa . 2. dua. keduadua. Kata bilangan ialah kata yang digunakan untuk menghitung sesuatu. setiap. (iv) Kata bilangan pisahan . (vi) Kata bilangan tingkat . (iii) Kata bilangan pecahan .berapa. Kata bilangan terbahagi kepada berikut: (i) kata bilangan tentu .pertama. kedua. beratus-ratus. . Kesalahan dan Pembetulan Kata Bilangan 1. (b) Itu anak Encik Ramasamy.digunakan untuk menggantikan masa yang tidak tentu. Kata ganti nama tak tentu menunjukkan sesuatu atau seseorang secara tidak tentu. setengah.beberapa. (ii) Penentu dan letaknya di belakang kata nama: contohnya: (a) Hari ini hari Khamis. Fungsi kata ganti tunjuk adalah sebagai: (i) Subjek dan letaknya di hadapan kata nama: contohnya: (a) Ini sekolah kami. seluruh.berbulan-bulan.suku.satu. ketiga dan seterusnya. 2. (iv) bila-bila . tiga dan seterusnya. jutaan. Yang berikut adalah contoh kata ganti nama tak tentu serta penggunaanya: (i) apa-apa .digunakan untuk menggantikan orang yang tidak tentu. 2. dua pertiga dan sebagainya. separuh.digunakan untuk benda atau hal yang tidak tentu. setengah-setengah dan sebagainya. (v) Kata bilangan himpunan . (ii) Kata bilangan tak tentu .digunakan untuk tempat atau benda yang tidak tentu.dan tempat. para. Kata Ganti Nama Tak Tentu 1. (ii) mana-mana . tiap-tiap dan sebagainya. 3.

Kadangkala penjodoh bilangan tidak digunakan bersama-sama dengan kata bilangan. sekalian peserta (bukan sekalian orang peserta) . Penjodoh bilangan ialah kata yang digunakan bersama-sama dengan kata bilangan. 2.Penjodoh Bilangan 1. Misalnya.

.

Kata sendi memerlukan frasa nama untuk membentuk predikat ayat. . 2.Kata Sendi Nama 1. Kata sendi nama ialah kata yang digunakan untuk menyambung frasa dengan kata atau frasa dengan frasa.

.

.

sungguh dan terlalu. se-. Jenis Kata Adjektif . 4. dapat dan sebagainya. sangat.Kesalahan dan Pembetulan Kata Adjektif 1. Kata adjektif ialah kata yang digunakan untuk menerangkan keadaan sesuatu benda. orang. sekali. Kata penguat dan kata bantu juga boleh hadir secara serentak. 3. Kata adjektif juga boleh disertai dengan kata bantu seperti masih. amat. tempat dan sebagainya. 2. belum. Kata adjektif boleh ditambah dengan kata penguat seperti ter-. Kata adjektif juga dikenali sebagai kata sifat. 5. paling.

Dalam bahasa Melayu. kata adjektif terbahagi kepada sembilan jenis berdasarkan kriteria makna yang didukung oleh sesuatu kata adjektif .

.Tahap Kata Adjektif Kata adjektif boleh dibahagikan kepada empat tahap. tahap sama. iaitu tahap biasa. tahap perbandingan dan tahap penghabisan.

Kata kerja transitif ialah kata kerja yang mesti mempunyai objek yang terdiri daripada kata nama atau frasa nama. binatang atau benda. men…. 2.i. memper…. Kata kerja boleh dibahagikan kepada: (i) Kata kerja transitif (ii) Kata kerja tak transitif (iii) Kata kerja pasif Kata Kerja Transitif 1. Kata kerja transitif menggunakan imbuhan men-. 2.. memper-.kan.. 3. 4. Kata kerja transitif tidak boleh berdiri sendiri... memper…. Ayat contoh : . men….Kesalahan dan Pembetulan Kata Kerja 1.i.kan. Kata kerja ialah kata yang digunakan untuk menunjukkan perbuatan yang dilakukan oleh manusia.

Kata Kerja Tak Transitif Berpelengkap 1. Kata kerja tak transitif berpelengkap ialah kata kerja yang mesti diikuti oleh pelengkap untuk menyempurnakan ayat. Kata kerja tak transitif ini boleh berdiri sendiri tanpa perlu disertai objek selepasnya. Walaupun demikian. 2. Contoh : Kami asyik bermain. 2. Ayat contoh : . Contoh : Kami asyik bermain di belakang rumah. Pelengkap adalah berbeza dengan objek. Kata kerja tak transitif ini boleh diikuti unsur keterangan selepas kata kerja. Oleh itu. 2. Ayat yang mempunyai pelengkap tidak boleh dipasifkan. unsur keterangan tidak boleh terdiri daripada kata nama atau frasa nama. 3. 3.Kata Kerja Tak Transitif 1. Kata kerja tak transitif ialah kata kerja yang boleh berdiri sendiri dalam ayat yakni tidak memerlukan objek. Kata kerja tak transitif terbahagi kepada : (i) Kata kerja tak transitif tanpa pelengkap (ii) Kata kerja tak transitif berpelengkap Kata Kerja Tak Transitif Tanpa Pelengkap 1. kata kerja tak transitif berpelengkap tidak boleh berdiri sendiri.

saya tanami. Kata kerja pasif yang disetai kata ganti diri pertama dikenali sebagai frasa kerja pasif diri pertama. engkau musnahkan. Contohnya : anda lihat. awak tatapi. Kata kerja pasif yang disertai awalan di -. di-…kan. Kata kerja pasif ialah kata kerja yang terbentuk daripada perubahan ayat aktif kepada ayat pasif. Contohnya : aku baca. di-…i.4. menjadi dan ada) (ii) Pelengkap kata adjektif (iii) Pelengkap sendi nama (bermakna tempat) Kata Kerja Pasif 1. kami perakui dan sebagainya. kau permainkan dan sebagainya. diper-… . diper-. 2. . 3. 5. Unsur pelengkap terdiri daripada berikut : (i) Pelengkap kata nama (imbuhan ber-…kan. 4. Kata kerja pasif yag disertai kata ganti diri kedua dikenali sebagai frasa kerja pasif diri kedua. Hanya kata kerja transitif sahaja yang boleh dipasifkan.

Contohnya : dibaca. (Kata keterangan : agak menerangkan kata objektif jauh. Berikut ialah contoh kata keterangan serta penggunaannya dalam ayat. kemasukan. dipersembahkan. ketinggalandan sebagainya. diperalat. . Kesalahan dan Pembetulan Kata Keterangan 1.: berasal. diadakan. digemari. (Kata keterangan : Sudah menerangkan kata kerja membaca. (iii) Kata kerja pasif yang berapitan ke-…an : kecurian. bertanak dan sebagainya. Kata kerja pasif juga terdapat dalam bentuk-bentuk berikut : (i) Kata kerja pasif berimbuhan ber.kan dan diper-…i dikenali sebagai kata kerja pasif diri ketiga.: terambil. Kata keterangan ialah kata yang menerangkan kata kerja dan kata adjektif. Contoh-contoh kata keterangan adalah seperti berikut : (i) Saya sudah membaca buku itu.) 3. 6. (ii) Kata kerja pasif berimbuhan ter. bercukur.) (ii) Rumahnya agak jauh dari sini. terangkat dan sebagainya. diperingati dan sebagainya. 2.

pembantu. penguat.Kata Tugas Kata tugas ialah perkataan yang hadir dalam ayat. . pemeri dan sebagainya. penegas. penerang. klausa atau frasa yang berperanan sebagai penghubung.

.frasa. Kata hubung digunakan untuk menggabungkan dua atau lebih kata. klausa dan ayat. Kata hubung terbahagi kepada yang berikut : (i) Kata hubung gabungan (ii) Kata hubung pancangan (iii) Kata hubung berpasangan.Kata Hubung 1. 2.

.

.

terperanjat dan sebagainya. hairan. . Kata seru digunakan untuk membentuk ayat seruan. Cara penggunaan kata seru disesuaikan dengan intonasi pengucapan. 3. 2. takut. Kata seru ialah kata yang digunakan untuk menyatakan perasaan seseorang seperti marah.Kata Seru 1. sedih. iaitu dengan nada meninggi atau menurun.

Sekiranya kata Tanya dikedepankan. Kata Tanya ialah kata yang digunakan dalam ayat tanya untuk menanyakan sesuatu. maka hendaklah disertai dengan partikel -kah .Kata Tanya 1. 2.

Kata perintah digunakan untuk membentuk ayat perintah. 2. larangan arahan. Contoh kata perintah. maksud dan ayat contoh adalah seperti berikut : .Kata Perintah 1. 3. silaan atau permintaan. Kata perintah ialah kata yang digunakan supaya seseorang mematuhi perintah.

Kata Pangkal Ayat 1. Kata perintah tolonglebih sesuai digunakan dalam situasi yang umum manakala kata perintah harap lebih sesuai digunakan dalam situasi yang lebih sopan. 6.4. Kata pangkal ayat ialah perkataan yang hadir pada permulaan ayat. . Kata pangkal ayat ini biasanya digunakan dalam bahasa Melayu lama. Kata perintah sila boleh digunakan dalam pelbagai situasi berbanding dengan kata perintah jemput yang hanya sesuai digunakan bagi situasi tertentu seperti masuk ke rumah dan makan. 5. 2. Kata perintah usah mempunyai nada yang lebih lembut berbanding dengan kata perintah jangan.

2. Kata bantu ialah kata yang berperanan untuk menimbulkan makna-makna tambah dari segi aspek waktu dan ragam. iaitu masa lampau.Kata Bantu 1. 3. iaitu : (i) Kata bantu aspek Kata Bantu aspek digunakan untuk menunjukkan perbezaan masa. Kata Bantu terbahagi kepada dua jenis. Contoh : . masa kini dan masa hadapan. Terdapat juga kata bantu aspek yang boleh hadir secara serentak. (ii) Kata Bantu ragam Kata Bantu ragam ialah kata yang digunakan untuk menunjukkan perasaan yang berkaitan dengan perbuatan.

2. Kata penegas juga dikenali sebagai partikel. . Terdapat juga kata bantu ragam yang boleh hadir secara serentak dengan kata bantu aspek. Contoh : Kata Penguat 1. 2.4. Kata penegas memberikan penekanan pada bahagian-bahagian tertentu dalam ayat. Terdapat tiga jenis kata penguat. Kata penguat digunakan untuk menguatkan maksud sesuatu ayat. iaitu : (i) Penguat hadapan (ii) Penguat belakang (iii) Penguat bebas Kata Penegas 1.

Kata nafi ialah kata yang menafikan atau menidakkan sesuatu. Kata Pemeri . Kata nafi bukan boleh menjadi unsur frasa nama dan frasa sendi nama. 2. Kata nafi tidak ialah unsur nafi bagi frasa kerja dan frasa adjektif. iaitu bukan dan tidak. iaitu : (i) Penegas yang dicantumkan dengan perkataan. Terdapat dua jenis kata penegas. 3. (ii) Penegas yang berasingan. Kata Nafi 1.3.

Kata pemeri tidak boleh hadir di hadapan frasa kerja atau kata kerja.benar. Kata pembenar ialah kata yang mengesahkan sesuatu pertanyaan yang dikemukakan. Kata arah menunjukkan hala dan jurusan. 2. Kata Pembenar 1.Terdapat dua jenis kata pemeri. Kata Arah 1. Dalam bahasa Melayu terdapat tiga kata pembenar. . Kata arah merupakan kata yang hadir sebelum frasa nama dan biasanya sesudah kata sendi nama. iaitu ialah dan adalah. 2.betul. iaitu ya.

Pembentukan kata majmuk daripada dua patah kata yang sama atau hampir sama maknanya untuk menyatakan makna kesangatan. iaitu : . Makna wang saku ialah wang yang dibawa untuk digunakan apabila diperlukan. Contohnya: Wang dan saku yang menjadi komponen kata majmuk wang saku mempunyai maknanya masing-masing. 4. 3. seperti cantik jelita. 5.hancur lebur dan sunyi sepi. Kata paduan atau sebatian dikenali sebagai kata majmuk. 2.hancur lebur bererti hancur sama sekali dan sunyi sepi bererti sangat sunyi. Bentuk kata majmuk terbahagi kepada dua. Setiap kata yang menjadi komponen kata majmuk mempunyai maknanya sendiri-sendiri. Ada juga kata majmuk yag terbentuk daripada dua patah kata yang berbeza tetapi maknanya sama atau hampir-hampir sama. Bentuk Kata Majmuk 1. Kata majmuk ialah kata yang terbentuk daripada dua atau lebih daripada dua patah kata dasar yang digabungkan menjadi suku kata baru yang padu atau sebati maknanya. Contohnya: Cantik jelita bererti sangat cantik .Kata Majmuk 1.

Kata majmuk yang dieja terpisah terbahagi kepada tiga.iaitu: (i) Kata majmuk yang sudah mantap penggunaanya. (ii) Kata majmuk yang dieja bercantum dengan partikel pun.2. Kata majmuk yang dieja bercantum terbahagi kepada tiga. 3. . (iii) Kata majmuk daripada golongan kata tertentu yang secara lazimnya dieja bercantum.iaitu: (i) Kata majmuk rangkai kata bebas.

Bagi kata majmuk kiasan. Contohnya: 2.penggandaan dilakukan seluruhnya. Hanya perkataan hadapan yang boleh digandakan bagi kata majmuk. Penggandaan Kata Majmuk 1. Contohnya: .(ii) Kata majmuk istilah khusus. (ii) Kata majmuk kiasan.

Pengimbuhan Kata Majmuk Kata majmuk boleh menerima imbuhan seperti berikut: (i) Imbuhan awalan Contohnya: (ii) Imbuhan akhiran Contohnya (iii) Imbuhan apitan Ejaan kata majmuk dirapatkan apabila ada imbuhan di hadapan dan di belakang Contohnya Kesalahan dan Pembetulan Penanda Wacana 1. Penanda wacana ialah rangkai kata yang digunakan untuk menghasilkan karangan yang baik dan teratur.Penanda wacana juga dikenali sebagai perangkai kata. .

4. (iii) Untuk menimbulkan maksud sesuatu yang menunjukkan akibat atau kesimpulan. isi dengan isi. idea dengan idea lain yang saling berkaitan dan juga apabila memulakan perenggan baru. (iv) Untuk menimbulkan maksud sesuatu yang berikutnya. lengkap dan mempunyai peraliran idea. (v) Untuk menimbulkan maksud dalam masa yang sama atau pada masa itu. (ii) Untuk menimbulkan maksud sesuatu yang kian bertambah. Penanda wacana digunakan antara satu ayat dengan satu ayat. ayat itu akan menjadi lebih baik. Jenis-jenis penanda wacana adalah seperti berikut: (i) Untuk menimbulkan maksud yang menandakan pertentangan maklumat.2. 3. Kesalahan dan Pembetulan . Apabila dua ayat digabungkan dengan penanda wacana yang sesuai.

3. Contoh imbuhan awalan adalah seperti berikut: Awalan beR1.Pengimbuhan 1. Contohnya: . Pengimbuhan ialah proses menerbitkan kata dengan mencantumkan imbuhan dengan kata dasar. Imbuhan beR. Terdapat empat jenis imbuhan. iaitu : (i) Awalan (ii) Akhiran (iii) Apitan (iv) Sisipan 4. iaitu be-. terdapat juga imbuhan yang dipinjamkan daripada bahasa lain. Pengimbuhan akan menghasilkan kata terbitan. Imbuhan Awalan 1. Imbuhan beR. dan ber2.boleh bercantum dengan sebarang kata dasar. 2. Imbuhan awalan ialah imbuhan yang hadir di hadapan sesuatu kata dasar. 3. selain itu.bercantum dengan kata dasar yang bermula dengan huruf r.terdiri daripada tiga bentuk. 2.satu daripada huruf r tersebut akan digugurkan. Apabila imbuhan ber. bel-.

Kata ajar apabila ditambah imbuhan beRmenjadi belajar dan bukannya berajar. mem-. . 5. Imbuhan awalan beR. meng-.4. iaitu me-.hanya digunakan untuk kata ajar. Awalan meN1. Awalan meN. Imbuhan bel. men-.membawa beberapa fungsi atau maksud.terdiri daripada lima bentuk.

membawa beberapa fungsi atau maksud. 2. .dan menge.. Imbuhan awalan meN.

mempunyai beberapa fungsi atau maksud. .Awalan teR1. Imbuhan teR.bercantum dengan kata dasar yang bermula dengan huruf r. Sekiranya imbuhan teR. Contohnya: 3. Imbuhan awalan teR.bercantum dengan semua kata dasar. satu daripada huruf r tersebut akan digugurkan. Contohnya: 2.

Awalan peN- .

.

tersebut akan dirapatkan dengan kata dasar. imbuhan di. Awalan diApabila imbuhan di. Contohnya: .dicantumkan dengan kata dasar yang membawa maksud perbuatan.bercantum dengan semua kata dasar.akan membentuk kata nama apabila sesuatu kata dasar diimbuhkan dengannnya. Contohnya: Awalan keAwalan ke.Awalan seImbuhan se.

Awalan juruJuru. Imbuhan akhiran ialah imbuhan yang hadir di akhir kata dasar.Tidak ada huruf yang akan berubah apabila bergabung dengan akhiran ini.bermaksud orang yang ahli. Imbuhan akhiran terdiri daripada -an. 2. dan -i. Akhiran -an Akhiran -an boleh bergabung dengan kata dasar. Imbuhan Akhiran 1. mahir atau mempunyai kebolehan istimewa dalam sesuatu lapangan atau pekerjaan. Contohnya: . -kan.

Contohnya: Akhiran -i Akhiran -i boleh bergabung dengan kata dasar.Akhiran -kan Akhiran -kan boleh bergabung dengan kata dasar. Contohnya: .Biasanya gabungan akhiran ini membawa maksud perbuatan.Biasanya gabungan akhiran ini membawa maksud perbuatan.

. Imbuhan apitan ialah imbuhan yang hadir serentak di hadapan dan di akhir kata dasar... Contohnya: Apitan ber.Sekiranya apitan ber. satu daripada huruf r tersebut akan digugurkan...-an Apitan ber.-an bergabung dengan kata dasar yang bermula dengan huruf r.Imbuhan Apitan 1.satu daripada huruf r tesebut akan digugurkan... Imbuhan apitan terdiri daripada yang berikut: Apitan ber.-kan Apitan ber.... Contohnya: .Sekiranya ber.-kan bergabung dengan semua kata dasar...-an bergabung dengan semua kata dasar.. 2.-kan bergabung dengan kata dasar yang bermula dengan huruf r......

.. meng-..-kan. mem-.-i.Apitan meN-.-kan Apitan meN-.. Apitan meN-........-i.-i dan menge-. mem-.-i.......-kan dan menge-.......-i..-kan.-kan terdiri daripada me-.... men-.. meng-.-kan..Kesemuanya membawa maksud perbuatan.-i Apitan meN-. . men-..-i terdiri daripada me-...-kan.

Contohnya: .....Apitan ke-..-an Apitan ke-.-an bergabung dengan kata dasar tertentu tanpa melibatkan sebarang perubahan huruf.

.-an..pem-. apitan ini membawa maksud mengerjakan sesuatu atau tempat. Terdapat juga apitan peN-.. Apitan peN-....... Contohnya: 3.. pen-.....-an terdiri daripada pe-... satu daripada huruf r tersebut akan digugurkan.Apabila apitan ini bergabung dengan kata dasar yang bermula dengan huruf r.-an. Contohnya: .... 2.an dan penge-.. Apitan peN-.-an 1..-an Apitan per-.-an bergabung dengan semua kata dasar. peng-.-an membawa maksud mengerjakan sesuatu..Apitan peN-.-an.Biasanya... Contohnya: Apitan per-.-an.-an membawa makna tempat.

. 2...Namun terdapat beberapa perkataan yang menggunakan imbuhan ini..Apitan di-.... Apitan di-.-i 1. Kata yang berapitan di-.jarang digunakan sekarang.Namun terdapat beberapa perkataan yang menggunakan imbuhan ini.-kan dan di-.-i. 2. Contohnya: Sisipan -erSisipan -er.-kan dan di-...-kan dan meN-. Imbuhan sisipan ialah imbuhan yang disisipkan di tengah kata dasar..-i dapat menyatakan fungsi atau maksud yang berikut: Imbuhan Sisipan 1...-kan dan di-.. Antara imbuhan sisipan ialah Sisipan -elSisipan -el..-i merupakan kata kerja transitif pasif daripada kata yang berapitan meN-....jarang digunakan sekarang...

Kebanyakan imbuhan tersebut berasal daripada bahasa Sanskrit. Imbuhan pinjaman terbahagi kepada imbuhan awalan dan imbuhan akhiran.juga jarang digunakan sekarang. . Imbuhan pinjaman ialah imbuhan asing yang diterima sebagai imbuhan baru dalam bahasa Melayu.Contohnya: Sisipan -emSisipan -em. Imbuhan ini berfungsi sebagai imbuhan kata nama. 3.Namun terdapat beberapa perkataan yang menggunakan imbuhan ini.Namun terdapat beberapa perkataan yang menggunakan imbuhan ini. Arab dan Inggeris. Contohnya: Sisipan -inSisipan -in.turut jarang digunakan sekarang. 4. Contohnya: Imbuhan Pinjaman 1. 2.

Anti-bermaksud menentang. Maha. Dwi-bermaksud dua. tertinggi dan teragung. Tata-bermaksud peraturan atau susunan.Imbuhan Awalan 1. mencegah.bermaksud paling atau tahap besar. 4. 3. 5. atau benci terhadap sesuatu. 2. . Pra-bermaksud sebelum atau syarat kepada sesuatu.

. Imbuhan -wi/-i mencirikan sifat yang terkandung dalam kata dasar. Imbuhan Akhiran 1. Imbuhan -wati/-ita bermaksud sesuatu pemilik atau pelaku sesuatu atau pekerjaan yang berhubung dengan wanita.6. Imbuhan -man/-wanbermaksud pemilik atau pelaku sesuatu atau pekerjaan yang berhubung dengan lelaki. 3. 2. Pro-bermaksud menyokong atau berpihak kepada sesuatu.

(iii) Kata adjektif.4. lelangit. (ix) Berpanjangan. gula-gula. batu-batan. ziarah-menziarahi. 3. (v) Saling-tembak-menembak. kusut-masai.sesiku. kenang-kenangan. rempah-ratus. jemput-jemput. tercungap-cungap. (iii) Pelbagai. ejek-mengejek.bayang-bayang. kehitam-hitaman. kura-kura dan sebagaiya. warna-warni. Kata dasar yang digandakan boleh menghasilkan pelbagai kelas kata seperti yang berikut: (i) Kata nama.Kata ganda ialah proses mengulangi sesuatu perkataan sama ada secara seluruh atau bahagian-bahagian tertentu dengan imbuhan atau tanpa imbuhan.berkokok-kokok. kejar-mengejar dan sebagainya. kunang-kunang. Kesalahan dan Pembetulan Penggandaan 1.berangan-angan.berbuah-buah.kurus-kurus. Imbuhan -iah bermaksud bersifat atau mempunyai sifat.Antara aspek makna penggandaan adalah seperti yang berikut: (i) Tunggal-anting-anting. berlari-lari.hingar-bingar. Kata ganda juga membawa beberapa maksud. (vii) Nama haiwan-jejentik. (iv) Berulang-ulang. hiruk-pikuk dan sebagainya. (vi) Sangat. mundar-mandir.dekak-dekak. elok-elok. (ii) Jamak.berpeluh-peluh. (x) Bersungguh-sungguh-cepat-cepat. (viii) Kesamaan/keserupaan. calar-balar. . (ii) Kata kerja. besar-besaran.sayur-mayur. layang-layang. 2.main-main. mendayu-dayu. rama-rama.

(ii) Seluruh kata terbitan. obor-obor.bungkusan-bungkusan. . segar-bugar. Berikut ialah senarai kata ganda untuk rujukan. Penggandaan penuh boleh wujud dalam keadaan berikut: (i) Seluruh kata dasar-meja-meja. jarang-jarang. anak-anak.duduk-duduk.bayang-bayangan. (iii) Berimbuhan-biji-bijian.rumah-rumah teres. Penggandaan penuh bermaksud seluruh perkataan itu diulang tanpa mengalami perubahan bunyi atau bentuk sama ada berimbuhan atau tidak. 4. (xii) Keadaan/sifat-gelap-gelita. 2. 3. Terdapat empat jenis kata ganda iaitu: (i) Kata ganda penuh/separuh (ii) Kata ganda separa (iii) Kata ganda berirama/berentak (iv) Kata ganda berimbuhan. merah-merah. Kata Ganda Penuh 1.(xi)Tidak bersungguh-sungguh. guru-guru besar. (iv) Kata majmuk. main-main.soalan-soalan.

Kata Ganda Separa 1. Kata ganda separa bermaksud menggandakan sebahagian daripada kata dasar. 2. Kata dasar boleh terdiri daripada kata tunggal atau kata terbitan. 3. Penggandaan separa boleh berlaku di hadapan atau di belakang kata dasar 4. Kata ganda separa boleh dikategorikan mengikut maksud seperti berikut: (i) Kata ganda separa yang melibatkan suku kata pertama dalam kata dasar. Contohnya: lelangit, sesiku, kekisi-bermaksud kata nama. (ii) Kata ganda separa yang wujud di belakang dan hadapan kata dasar. Contohnya: bermain-main, membelek-belek, kejar-mengejar, bantu-membantu-bermaksud kata kerja. (iii) Kata ganda separa yang sebahagian daripada kata dasarnya diulang. Contohnya: besar-besaran,kecil-kecilan-bermaksud kata adjektif. Kata ganda separa suku kata pertama dalam kata dasar.

Kata ganda separa di belakang dan hadapan kata dasar.

Kata ganda separa sebahagian daripada kata dasar yang diulang.

Kata Ganda Berima / Berentak 1. Kata ganda berima atau berentak bermaksud perkataan yang digandakan akan mengalami perubahan bunyi. 2. Kata ganda berima terbahagi kepada tiga kategori, iaitu: (i) Vokal serupa konsonan berbeza. Contohnya: Sayur-mayur,kuih-muih,lauk-pauk (ii) Vokal berbeza konsonan berbeza. Contohnya: gunung-ganang, suku-sakat, kayu-kayan (iii) Bebas Contohnya: saudara-mara, ulang alik, rempah ratus 3. Berikut ialah senarai kata ganda berima

Kata Ganda Berimbuhan 1. Kata ganda berimbuhan ialah kata ganda yang diberi imbuhan. 2. Imbuhan pada kata ganda boleh terletak: (i) di awal (ii) di akhir (iii) di awal dan di akhir sebagai apitan (iv) di tengah sebagai sisipan 3. Kata ganda berimbuhan boleh terdiri daripada kata nama, kata adjektif, kata kerja dan kata keterangan. Awalan

Contohnya: .Akhiran Apitan Sisipan Kesalahan dan Pembetulan Pembinaan Ayat Ayat yang lengkap dan sempurna mestilah terdiri daripada subjek dan predikat.

iaitu: (i) ayat penyata (ii) ayat tanya (iii) ayat perintah (iv) ayat seruan 2. manusia. Contohnya: 3. benda. iaitu: (i)Ayat tanya tanpa kata tanya Contohnya: (a) Mereka akan ke Kota Kinabalu? (b) Adik kamu sakit? (c)Kamaruddinkah yang masih tidur? (d)Azmikah yang masih belum pulang? (ii)Ayat tanya dengan kata tanya Contohnya: (a) Nama kamu siapa? (b) Dia sampai bila? (c) Apakah benda itu? (d) Di manakah Iskandar tinggal? 4. mempersilakan atau meminta seseorang melakukan sesuatu. benda. Terdapat empat jenis ragam ayat dalam bahasa Melayu. melarang. kejadian dan sebagainya. binatang dan sebagainya. tempat.Ragam Ayat 1. Ayat tanya boleh dibahagikan kepada dua jenis. Ayat tanya ialah ayat yang digunakan untuk menanyakan sesuatu perkara. Ayat penyata ialah ayat yang menyatakan atau menerangkan sesuatu cerita. Contohnya: . Ayat perintah ialah ayat yang menyuruh.

kami. Ayat pasif ialah ayat yang kata kerjanya: (a) tidak berawalan men. dia. marah.didahului kata ganti diri pertama dan kata ganti diri kedua. (b) berawalan di. Kedua-dua ayat aktif dan pasif membawa maksud yang sama walaupun bentuknya berbeza Berikut ialah contoh ayat aktif dan ayat pasif diri pertama: . Ayat Pasif 1. mem-.dan diikuti kata sendi oleh serta kata ganti diri ketiga.dan didahului kata ganti diri kedua seperti awak. (b) ayat pasif diri kedua.iaitu me-.dan didahului kata ganti diri pertama seperti aku. saya dan sebagainya.anda. iaitu ayat yang kata kerjanya tidak berawalan men. Ayat pasif terdiri daripada: (a) ayat pasif diri pertama. kamu. (c) Syakilah mengambil kaset di dalam bilik. baginda dan sebagainya.5. (b) Encik Yasin membeli sepasang kasut untuk anaknya. men-. Ayat seruan diucapkan untuk melahirkan perasaan seperti takut. (d) Syafril sedang memancing ikan. iaitu ayat yang kata kerjanya tidak berawalan men. engkau dan sebagainya. meng. hairan dan sebagainya. Ayat seruan diakhiri dengan tanda seru (!) Contohnya: Ayat Aktif dan Ayat Pasif Ayat Aktif Ayat aktif ialah ayat yang mengutamakan subjek dan mempunyai kata kerja berimbuhan awalan meN. (e) Nasimah menyanyikan sebuah lagu irama asli. beliau.diikuti kata sendi oleh serta kata ganti diri ketiga seperti ia. (c) ayat pasif diri ketiga iaitu ayat yang kata kerjanya berawalan di.dan mengeContohnya: (a) Puan Fateha membawa sepiring kuih. 2. kita.

. Panduan tentang membina soalan dan jawapan adalah seperti berikut: Mengapa/Kenapa.Berikut ialah contoh ayat aktif dan ayat pasif kedua: Yang berikut ialah contoh ayat aktif dan ayat pasif diri ketiga: Membina Soalan dan Membina Jawapan 1. bila. siapa. 4. dan berapaboleh dijadikan panduan atau pedoman untuk menentukan dasar pernyataan itu sama ada berbentuk soalan atau jawapan.tujuan asalnya mungkin akan terpesong. kenapa. Kata tanya seperti apa. Selain itu. mengapa.murid-murid perlu faham dengan jelas setiap maksud kata tanya di atas. bagaimana. mana.Jika tidak berhati-hati. 3. Membina soalan dan membentuk jawapan memerlukan penelitian. 2.

Apa Bila Mana Berapa Bagaimana Bentuk-bentuk lain .

Cakap ajuk ialah percakapan seseorang yang ditulis secara bulat-bulat tanpa mengubah maksudnya.. tanda ("... . Antaranya ialah perubahan kata ganti nama dan masa. 4. Perhatikan beberapa contoh cakap ajuk dan cakap pindah di bawah.Menentukan Maksud Ayat (Cakap Ajuk dan Cakap Pindah) 1. beberapa perkara perlu diubah dan diberikan perhatian. Cakap pindah ialah percakapan seseorang yang ditulis semula tanpa mengubah maksudnya dengan gaya bahasa sendiri. 2.") mesti digunakan. Apabila menukarkan cakap ajuk kepada cakap pindah. 3.Apabila menulis cakap ajuk.

Kata ganti diri ialah kata yang digunakan untuk mengganti kata nama orang. guru. 2. Kata beliau boleh digunakan hanya untuk orang yang dihormati seperti ibu bapa. pegawai atau orang tua-tua dn bukan kanak-kanak. Kata Ganti Diri 1. . Kata ganti diri tidak boleh digunakan untuk benda atau binatang.Kesalahan dan Pembetulan Kesalahan Umum Tatabahasa A. 3.

3. kata bilangan pisahan tiaptiap dan kata bilangan himpunan kedua-dua dan sebagainya tidak boleh disingkatkan sewenang-wenangnya. semua dan sebagainya. Contoh Kesalahan dari Segi Kata Ganti Diri. dua.dan sebagainya. 6. 4. Kata Bilangan 1. dia-dia. Kata bilangan tak tentu setengah-setengah. Semua kata ganti tidak boleh digandakan atau diulang menjadi awak-awak. dan seterusnya atau berapa. 2. Kata bilangan tentu seperti satu. Kata ganti diri seperti beta. mereka-mereka. . B. misalnya satu. tiga dan seterusnya tidak boleh didekatkan sekaligus dengan kata bilangan pecahan. Kata ganti ia dan -nya tidak boleh digabungkan menjadi ianya. 5.4. Kata bilangan ialah kata yang pada umumnya digunakan untuk menghitung benda. Contoh Kesalahan dari Segi Kata Ganti Bilangan. dua. baginda dan patik digunakan hanya dalam hubungan dengan kerabat diraja sahaja. Kata bilangan tak tentu para pula tidak boleh diulang menjadi para-para.

segala. sebahagian. 2. kata sendi tidak boleh dilenyapkan. setengah-setengah dan sebilangan. Walau bagaimanapun. . sekalian. Sebagai kata yang merangkaikan frasa nama dengan kata adjektif dan kerja tak transitif. D. 2. Contoh Kesalahan dari Segi Kata Sendi.C. Kata sendi ialah kata yang digunakan bersama-sama dengan frasa nama untuk menghubungkan frasa nama itu dengan kata-kata lain dalam ayat. Penjodoh Bilangan 1. Penggunaan kata sendi yang salah harus dielakkan juga. Kata Sendi 1. Penjodoh bilangan digunakan bersama-sama dengan kata bilangan. seluruh. 3. Contoh Kesalahan dari Segi Kata Penjodoh Bilangan. penjodoh bilangan tidak perlu digunakan bersamasama dengan kata bilangan seperti para. semua.

Kata kerja tak transitif yang berawalan ber. F. 3..atau men. Objeknya mestilah frasa nama. semua kata kerja transitif dalam ayat aktif tidak boleh tidak berawalan .atau ter-.. 2. Contoh Kesalahan dari Segi Kata Kerja Tak Transitif. Kata Kerja Transitif 1. 2. Kata kerja transitif ialah kata kerja yang mesti disertai objek untuk menjadi frasa kerja yang dapat bertugas sebagai predikat dalam ayat. Kecuali kata makan dan minum serta kata-kata yang berapitan ber.kan. tidak boleh ditiadakan awalannya. Kata Kerja Tak Transitif 1.E. Kata kerja tak transitif ialah kata kerja yang dapat berdiri sendiri dengan makna yang penuh.

2. Kata tanya digunakan untuk membentuk ayat-ayat tanya. . Kata Tanya 1.men-. Contoh Kesalahan dari Segi Kata Tanya.. Elakkan penggunaan kata hubung yang salah seperti di bawah: Contoh Kesalahan dari Segi Kata Hubung. 4. Kata tanya apa boleh digunakan hanya untuk menanyakan nama benda atau binatang sahaja. Kata kerja transitif yang berapitan men. Kesalahan umum dalam penggunaan kata hubung biasanya berlaku sebagai akibat tidak memahami cara menggunakan kata hubung itu dengan tepat dalam ayat. Contoh Kesalahan dari Segi Kata Kerja Transitif. 2.. G.kan dan men. Kesalahan umum dalam penggunaan kata tanya sering berlaku pada kata apa dan siapa.i berbagai-bagai maknanya dan mesti digunakan dengan berhati-hati.. Kata tanya siapa pula boleh digunakan hanya untuk menanyakan nama manusia. Kata Hubung 1.. H. 4. 3.

Penggunaan Kata Yang Tidak Tepat 1. Oleh sebab di kalangan masyarakat ada orang yang gemar mengagak-agak ketika menggunakan sesuatu kata tanpa merujuk kepada kamus. . ada beberapa kata yang seakan-akan sama ejaannya tetapi berlainan maknanya. Yang berikut adalah senarai beberapa patah kata yang sering digunakan dengan salah faham dalam ayat. maka berlakulah kesalahan ini.I. Dalam bahasa Melayu. 3. 2.

.

.

.

.

.

.

(c) pengulangan kata adjektif seperti bijak-bijak. Oleh sebab kata adjektif yang diulang sudah membawa makna jamak. 4. gambar-gambar. (d) penggunaan kata yang mendukung makna jamak seperti rakyat. 3. (b) penggunaan kata bilangan yang membawa maksud jamak seperti tiga biji guli. cantik-cantik. 2. para guru. Kata nama yang menyertai kata bilangan tidak perlu diulang. Bentuk Jamak 1. . semua rumah dan sebagainya. Sesuatu kata yang sudah membawa makna jamak tidak pelu diulang.J. Contoh Kesalahan dari Segi Bentuk Jamak. Bentuk jamak dapat dinyatakan melalui: (a) pengulangan kata nama seperti buku-buku. kotakkotak dan sebagainya. maka kata nama tidak perlu diulang. garanggarang dan sebagainya.

Kesalahan timbul apabila Hukum DM dilanggar sewenang-wenangnya. D bererti unsur yang diterangkan manakala M bererti unsur yang menerangkan. Hukum DM ialah hukum tentang penyusunan kata-kata untuk membentuk frasa nama dalam ayat. Kata penguat tidak boleh diletakkan di depan dan di belakang kata adjektif sekaligus. Frasa adjektif perlu diikuti oleh frasa sendi apabila diperluas. 5. 3.digunakan sebagai penerang. 2. Hukum DM 1. Frasa adjektif sebagai predikat ayat boleh disertai kata penguat. 3. . Frasa Adjektif 1. Contoh Kesalahan dari Segi Frasa Adjektif. Contoh Kesalahan dari Segi Hukum DM. Kata adjektif dapat menjadi frasa adjektif apabila bertugas sebagai predikat dalam ayat. Apabila kata adjektif yang berawalan ter.K. kata penguat tidak diperlukan. L. 2. 4.

M. Frasa kerja tak transitif pelu diikuti frasa sendi apabila diperluas. Frasa kerja tak transitif ialah kata kerja yang dapat bertugas sebagai predikat ayat tanpa objek atau sekumpulan kata yang mempunyai kata kerja tak transitif sebagai kata kerja utamanya.kan itu berasal daripada kata sendi akan yang dapat mewakili kata sendi dengan atau pada atau tentang. Frasa Kerja Transitif 1... N. 3.kan tidak boleh disertai kata sendi kerana akhiran -kan pada apitan ber. Frasa Kerja Tak Transitif 1. Kata kerja tak transitif yang berapitan ber. 2..Frasa kerja transitif ialah frasa kerja yang terdiri daripada kata kerja transitif serta frasa nama sebagai objek kepada kata kerja transitif itu.. . Contoh Kesalahan dari Segi Frasa Kerja Tak Transitif.

Frasa Kerja Pasif 1. 4. O. Oleh sebab itu.2. Bentuk frasa kerja pasif diri pertama dan frasa kerja pasif diri kedua disebut bentuk terikat 2. Dalam susunan biasa. Ayat terdiri daripada subjek dan predikat 2. katakata lain tidak boleh disisipkan. Contoh Kesalahan dari Segi Frasa Kerja Transitif. P. . Bentuk frasa kerja pasif diri ketiga pula tidak boleh disamakan dengan bentuk frasa kerja pasif diri pertama dan frasa kerja pasif diri kedua. letak subjek di depan dan letak predikat di belakang. kata-kata lain tidak boleh disisipkan di antara kata ganti diri dengan kata kerja pasif itu. Di antara kata-kata transitif dengan frasa nama sebagai objek itu. Ayat Tergantung 1. Bentuk frasa kerja pasif diri pertama dan frasa kerja pasif diri kedua tidak boleh disamakan. Contoh Kesalahan dari Segi Frasa Kerja Pasif. 3.

letak subjek di belakang dan letak predikat di depan. Sinonim ialah perkataan seerti iaitu maknanya sama atau hampir sama . Sinonim/Antonim Sinonim 1.(Dia ialah subjek dan datang ke sini ialah predikat) 3. Contohnya: (a) Tumbangkah pokok itu? (Tumbangkah ialah predikat dan pokok itu ialah subjek) (b) Datang ke sinikah dia? (Datang ke sinikah ialah predikat dan dia ialah subjek) 4. Bentuk ujaran yang tidak ada subjeknya dan atau tidak ada predikatnya bukan ayat. Dalam susunan ayat songsang.(Pokok itu ialah subjek dan tumbang ialah predikat) (b) Dia datang ke sini.Contohnya: (a) Pokok itu tumbang.

tertinggi aib = malu ajaib = aneh. indah bahang berbahang = hangat. hemat. congkak. helah. karib. bijaksana. elok. Bagi kata sinonim yang maksudnya hampir sama.berhujah . Aa abai mengabaikan = melalaikan. menjepit arah = hala. mempersilakan. mengundang ajal = kematian. berubah alu = antan aman = damai. bertanding. mulia. rapat alam = dunia mengalami = merasai. pemberian apit mengapit = menghimpit. kurnia. pesan. taufan bagus = baik. panas bahas berbahas = berdebat. menjemput. memikirkan angkara = kebengisan. maut akal = fikiran. ganjil. tahu awas = hati-hati. pandai. berpindah. pelik ajak mengajak = mempelawa. kebuasan. perbezaan maksudnya dapat dilihat berdasarkan konteks ayat yang diberi. ganjil. tenteram amanat = perintah. bersabung. menempuh alih beralih = berganti. mencuaikan adu beradu = berlaga. sombong aniaya menganiaya = menindas. kekejaman.dengan perkataan asal dan boleh ditukar ganti dalam ayat yang sama. tujuan aral = halangan. jurusan. waspada Bb badai = ribut. pelik anggap menganggap = berpendapat. sentosa. cerdik. membahayakan aneh = ajaib. wasiat ancam mengancam = mengugut. luhur. ingat-ingat. 2. menyiksa anugerah = ganjaran. bertukar. ikhtiar akrab = ikrab. kezaliman angkuh = bongkak. membiarkan. tidur(digunakan untuk raja-raja) agung = besar. rintangan arif = berilmu.

mampu. menahan. ragu-ragu. menentang. mengasuhi bocor = berlubang. kuyup. kecekapan bakhil = kedekut. menyanggah bantut terbantut = terencat. usia sebaya = seumur becak = berair. berlumpur. terhenti bentak membentak = menengking. berkhidmat balam berbalam = kabur. selesai. menangkap berkat = rahmat biaya = belanja. khidmat berbakti = berjasa.kelam. malapetaka bengkalai terbengkalai = gagal. mengasah.bahkan = malahan bakat = kebolehan. berunding bimbang = cemas. mengherdik beres = rapi. menghadkan cegah mencegah = melarang. lecak bencana = kecelakaan. mengusulkan. terhalang basah = berair. risau bimbing membimbing = melatih. bersambung. memusnahkan. menyekat cekal = tabah. lecah. bercakap. memandu. berkata. memimpin. tergendala. membinasakan. menegah. bergaul cantum bercantum = berhubung. menghapuskan batal = mansuh baya = umur. pandai. lembap basmi membasmi = membanteras. bertaut catu mencatu = mengawal. tiris Cc cadang mencadangkan = mengemukakan. teratur berkas memberkas = menahan. lokek bakti = jasa. menghalang. khuatir. terganggu. sanggup . meratakan campur bercampur = berbaur. menyarankan cambah bercambah = bertunas. tumbuh canai mencanai = melicinkan. ongkos bicara berbicara = berbahasa. samar bangkang membangkang = membantah. tahan cekap = mahir.

kesengsaraan. rapat. mampu. baik. mengagak. lampau. cantik empuk = lembut. menggali. pintar cergas = aktif. meneguhkan . menyuntik Dd dacing = neraca. menyorong duga menduga = meneka. menuduh. coreng. silam daif = hina. lekas. lemah dakwa mendakwa = mengaku. pandai. meramalkan Ee edar beredar = berkisar. mewujudkan ciri = sifat. berlalu. sanggup mendapat = memperoleh darjat = pangkat. seksaan desak mendesak = memaksa. menghasilkan. kesusahan. menuntut dalih = alasan. mengubah. sepakat. kencang. menggesa didik mendidik = mengajar. taraf daya = akal. mengorek.ikhtiar. kuat. tanda cocok = akur. menggalakkkan. bertenaga. mengasuh. mempengaruhi. menguji. coret cungkil mencungkil = mengeluarkan. reda. kemampuan. berpindah elak mengelak = menghindar elok = bagus. melatih dingin = sejuk. penimbang dahulu = awal. pantas. cepat.mengadakan. sesuai. giat. setuju conteng = calit. sama. laju. teguh mengeratkan = menguatkan. sepadan. tangkas ceruk = penjuru. segera cerdik = berakal. bijak. muslihat denda mendenda = menghukum dendang = lagu. menolak. sudut cipta menciptakan = membuat. helah dapat = berupaya.nyanyian derita penderitaan = kesakitan.celana = seluar cemburu = curiga cepat = deras. mesra. menjadikan. merapatkan.jalan. mendesak. tawar dorong mendorong = memberangsangkan.kekuatan. lunak erat = karib.

takut gesa menggesa = mendesak tergesa-gesa = terburu-buru. perihal. tamat. mengerti memahami = memaklumi. tanda geletar menggeletar = gementar. menyusun Hh habis = berakhir. mengusik ganti berganti = bertukar. bersatu gagah = berani. bergoncang gegas bergegas = terburu-buru. tergesa-gesa. untung faham = tahu. perkara fikir memikirkan = mempertimbangkan. berkas bergabung = berikat. hancur hadap menghadap = mengarah. setiap gendala = aral. menggigil gempar = bising. hak. menggentar. tergegas-gegas. halangan. tergopoh-gopoh giat = aktif. hiruk-pikuk. mengingatkan. hampa ganding berganding = berdampingan.cergas. manfaat. barangkali gerun = gamang. tegap gagal = kandas. kuat. menentang terhadap = akan. ngeri. terkejar-kejar gejala = alamat. rintangan gerangan = agaknya. berubah gebar = selimut gegar bergegar = bergetar. mengatur. tentang hadir = ada . lengkap. mengetahui fasal = hal. tekun gubah menggubah = mengarang.berdekatan. merenungkan Gg gabung = ikat. menghala menghadapi = melawan. mengenang. riuh-rendah genap = cukup. rajin. selesai habuan = bahagian. kepada.Ff faedah = guna. kecewa. tangkas. laba. penuh segenap = seluruh. bersemangat. berhampiran ganggu mengganggu = mengacau. rezeki hadam = cerna.

menyeret helah = akal.menghadiri = mengikuti. kehendak. menghenyak. riwayat hinggap = bertenggek. menyedut hitung menghitung = membilang. tenteram harum = wangi harung mengharung = menempuh. merodok hias berhias = berdandan. tulus ikhtiar = daya upaya. tipu daya hentak menghentak = memijak. seumpama. bersolek hidang hidangan = sajian menghidangkan = menyajikan. menikam. menerangkan. kenyataan hal = kejadian. takjub. perkara hala = arah halau menghalau = mengusir hambat menghambat = memburu. maksud. sebagai. muslihat. keinginan hayat = kehidupan. peristiwa. musnah harap mengharap = berhajat. dalih. kiasan. kisah. menginjak. berhasrat harmoni = rukun. menekan. mengutus hapus = lenyap. nyawa hela menghela menarik. menghisap. mengheret. teladan ikal = berkelok-kelok. berombak-ombak. menyertai hairan = pelik. menjelaskan hutan = rimba Ii ibarat = cerita. menyediakan hikayat = cerita. menusuk. menghalang hampa = kecewa. niat. hilang. keinginan. melontarkan hurai menghuraikan = memaparkan. perbandingan. menghadapi hasrat = harapan. menahan. usaha . selaras. pengajaran. kosong hangus = rentung hantar menghantar = mengirim. tercengang hajat = kehendak. mencucuk. sesuai. keperluan. tujuan hakikat = kebenaran. mengejar. bertengger hirup menghirup = meneguk. keriting iklhlas = jujur. mengira humban menghumbankan = melemparkan.

pengetahuan imbas = kilas. sumpah ikut = turut. sekejap. berwaspada menjaga = memelihara. selintas indah = cantik. muatan. menyahut jawat jawatan = pengkat. bersama-sama mengikut = mematuhi. merebakkan. muak . menurut ilmu = kepandaian. menggerakkan jajah menjajah = menaklukkan.ikrar = janji. kandungan. kemenangan jejak = bekas. jarang = bersela. baris. menyuluh irama = rentak. permai induk = ibu. mengiring. deret jalin berjalin = beranyam. kesan jejas menjejaskan = melukakan.menyusun jangkit berjangkit = menular. menjabat jaya = kemenangan berjaya = berhasil. resam. mengintai. tulen jawab = sahut berjawab = berbalas menjawab = membalas. merebak kejangkitan = ketularan menjangkiti = menulari menjangkitkan = menularkan. pati istiadat = adat. mengarang. menang kejayaan = kemajuan. memperkenankan Jj jaga = bangun berjaga = berkawal berjaga-jaga = berhati-hati. bertempo isi = intisari. tempo berirama = berentak. renggang jati sejati = asli.matai. sebenarnya. jemu. pengakuan. mengatur. menafikan. lintas seimbas = sebentar. merosakkan jelak = bosan. upacara izin = kebenaran mengizinkan = membenarkan. seketika. mengawal. menyangkal intip mengintip = memata. pekerjaan menjawat = memegang. meniru. menganut.mengasuh. molek. sekilas. pusat ingkar = mungkir mengingkari = memungkiri. sekelip. mengawasi menjagakan = mengejutkan. mengamat-amati. mengeratkan. berkaitan menjalin = menganyam. menguasai jajar = banjar.

sesat. meninggi. sesuai kenan berkenan = gemar. salah. kuasa. perangkap jerumus menjerumuskan = mencelakakan. menjatuhkan. heboh. bertemu menjumpai = mendapati. mengkritik kecamuk berkecamuk = kelam-kabut. riuh-rendah kecundang = kalah. mengajak. memulihkan kena = berpadanan. lurah Kk kabul = diluluskan. takjub. mencela. berkumpul kandar mengandar = memikul. mengangkat. ketika. menemui. hampa kecoh = bising. bertengkar kelas = darjah. prinsip. tewas kekal = abadi kelahi berkelahi = berbalah. kumpulan. menggalas karut = bohong.jelita = cantik. disetuju. tercengang kala = masa. menyambut jenazah = mayat jerat = jebak. kucar-kacir kecewa=gagal. berpatutan. menyesatkan judul = tajuk julang menjulang = membumbung. pudar. mengalami perjumpaan = pertemuan jurang = lembah. lagi. lawa. pangkat. menghormati. undangan menjemput = mencekut. samar kadar = keupayaan. molek jemput jemputan = ajakan. sudi. pulang. nisbah kaedah = cara. waktu berkala-kala = sekali-sekala. dusta kawan = kelompok. bergaduh.mengundang. kudrat. menyanjung jumpa berjumpa = bersua. suka . tercapai kabur = kelam. hukum. menyesatkan kembali = balik. sahabat. tingkatan. remuk kecam mengecam = membidas. silap mengelirukan = membingungkan. teman kecai berkecai = hancur. peraturan kagum = hairan. rakan. sepadan. diperkenankan. cocok.terkadang-kadang kampung = desa berkampung = berhimpun. manis. jenis keliru = khilaf. semula mengembalikan = memulangkan.

tua kurnia = anugerah kusut = bersimpul-simpul. mengekang. fasih landa melanda = melanggar. meletus lelah = asam. selekoh lincah = cergas. keluk. pantas. rumit Ll laba = faedah. membaling lengang = sepi. menghilangkan. lonjak longgok = timbun. menyetujui kendali mengendalikan = memimpin. pasung mengongkong = memasung.kacau. tampak khazanah = perbendaharaan kikis mengikis = menghapuskan. membelenggu kotor = cemar. lapik langsai = lunas. litak. keuntungan lancar = cepat. penat lempar melempar = melontar.memperkenankan = membenarkan. terbayar lanjut = lama. tanda ketara = kelihatan. jejak. lenyap terlipur = terhibur loghat = dialek lompat = loncat. berziarah lazat = enak. kuat lapor melaporkan = memberitahukan. lesu. selesai. sunyi lengkap = cukup lengkok = belok. guna. penat likat = pekat liku = kelok. tangkas lipur = hapus. kelok. sedap lazim = biasa. mengizinkan. usang lawat melawat = berkunjung. mentadbirkan kental = pekat kerenah = kemahuan. luruh letih = lenguh. panjang lantang = jelas. mengadukan lapuk = reput. ragam kesan = akibat. susut . merempuh landas = alas. letih. terang. keji kuno = lama. lengkung lerai = gugur. selalu ledak meledak = meletup. meluputkan kongkong = belenggu. mengurus. tompok luak = kurang.

sulit Nn nafi menafikan = mengingkari. kemalangan. sanggup kemahuan = kehendak. cocok. puncak mewah = makmur misal = contoh. umpama mogok = berhenti. meradang maruah = kehormatan maut = kematian medan = gelanggang. gusar. mundur. jemu. telap Mm mahu = hendak. takti. petunjuk. teguran ngeri = seram. rela. merosot. loya. peringatan. kusam. rosak mustahak = penting. perlu musykil = kecewa. kesialan. tipu daya musnah = binasa. pengembara muslihat = helah. sesuai mundur = surut. untung nasihat = ajaran. redup. lesam. padang melarat = miskin. nazar nilai = mutu. taraf . meradang musafir = pelancong.luang= kelapangan meluangkan = melapangkan. tanggal lut= mempan. ibarat. maksud. mengosongkan lucut = lepas. suram mangkat= meninggal dunia marah = berang. redup. pelajaran. tergelincir mempelai = pengantin mendap = mendak mendung = muram. siasat. malang naib = timbalan nasib = takdir. tetap munasabah = berpatutan. terkabul. sengsara meleset = jatuh. suram mercu = menara. sukar. diperkenankan maklumat = keterangan. terbelakang. menidakkan nahas = kecelakaan. marah. pengetahuan malap = muram. takut niat = hajat. setuju muak = bosan. mual muktamad = pasti. rosak muafakat= sepakat. gusar. kehendak. undur murka = berang.keinginan makam = kubur makbul = kabul.

membentangkan. mengkaji. suluh oleh beroleh = mendapat. peristiwa periksa memeriksa = meneliti. kejadian. padat.Oo obor = andang. bersenda onak = duri Pp padan = bading. penggal. berlanjutan sepanjang = sejauh pantas = cekatan. tampan. pendapatan olok berolok-olok = bermain-main. bodoh. sesuai. potong penuh = lengkap. cocok. mendapat oleh-oleh = buah tangan perolehan = hasil. menggayakan pandir = bebal. bergurau. pejal. segak papar memaparkan = memampangkan. kukuh. perintis pencak berpencak = bersilat pencil memencil = menyendiri memencilkan = mengasingkan. tumpat padu = kuat. cepat. taraf. menjauhkan terpencil = terasing. menghentam pamah = lembah pamer mempamerkan = memperagakan. laju. layak. lekas. tersendiri penggal = kerat. sempadan perihal = keadaan. padat. sari patuh = menurut. memperlihatkan. menyelidik . meramas perenggan = batas.mampat. tolol pangkat = kedudukan. menerima memperoleh = mencapai. kacak. tumpat perah memerah = memeras. tingkat panjang = lanjut berpanjangan = berterusan. laku. tara padat = bernas. imbangan. tercengang pelopor = pengasas. mendedahkan pati = inti. sesuai. mempertunjukkan. taat pawang = bomoh. . patut. pejal. penuh. dukun pedoman = panduan pegun terpegun = tercegat. teguh palu memalu = memukul. sesak.

bersungut Ss sabung bersabung = beradu. pegangan projek = rancangan pujangga = pengarang. giat. tingkat permai = cantik. tersusun. berputar pusara = kubur. kerugian rungut merungut = berleter. dasar. teratur. syak. pendapatan. sasterawan pusar berpusar = berkisar. pasangan. mengerang risiko = bahaya. mengesahkan. kemas. menerima. indah permit = keizinan peroi = gembur perwira = berani. berpisah resam = kebiasaan. bertarung sah = benar. regu = kumpulan. gergasi ramai = bising. was-was raksasa = bota. berlawan. sibuk rapi = beres. mengumumkan rata = datar meratakan = mendatarkan serata = seantero. riuh-rendah. elok. pasukan beregu = berpasangan rendang = lebat. mencong. berlaga. seluruh rayu merayu = memujuk rayuan = permohonan. segenap. menyimpang pincang = tempang pinda meminda = membaiki. elok. berjauhan. rimbun renggang berenggang = berantara. laju pesong = herot. bertempur. makam Rr radas = perkakas ragu-ragu = bimbang. kelompok. tabiat rezeki = nafkah. sangsi. mengubah prinsip = asas. nyata sambut menyambut = membalas. membetulkan. pahlawan pesat = cepat. pujukan. menjawab. tertib rasmi = sah merasmikan = melantik. bersih. tahap. serong memesong = menyeleweng. menyongsong .peringkat = had. menetapkan. penghidupan rintih merintih = mengeluh. gagah.

selamat. miring sengketa = perbalahan. kemajuan. perbantahan. wangi senget = condong. sempit. rawan.sampai= tiba sanggup = mampu. sedia. sentosa. turun Tt taat = patuh. menentang sayu = dukacita. bertemu sudi = rela sulit = rahsia.berlengah-lengah menangguhkan = menunda tangkup . tersekat. hiba. bertikai semerbak = harum. berlambat-lambat. lebihnya sua bersua = berjumpa. mengatur. susah seni = elok. molek sentosa = aman. menghindar sisa = baki. serempak sesak = penuh. memulakan takat = had. membantah. tersumbat silam = lampau silap = keliru. mengurus taja menaja = mempelopori. ragu-ragu. kecil. kelainan berselisih = berbeza. mengurus. menyerang serentak = bersama-sama. salah singkir menyingkir = menepi. tenteram sepatu = kasut serbu menyerbu = melanggar. selamat selenggara menyelenggarakan = memelihara. khuatir. perselisihan. sukar. surut. sudi sangkal menyangkal = melawan. halus. mengerjakan. sampai takjub = hairan. setia tadbir mentadbirkan = memerintah. pertengkaran. nyaman sejahtera = aman. pilu. pertikaian sengsara = menderita. rela. peradaban tangguh bertangguh-tangguh = berlama-lama. berlainan. syak sebat menyebat = memukul. punca susut = berkurang. susah sumber = asal. hingga. kagum tamadun = kebudayaan. sedih sangsi = bimbang. merotan segar = sihat. mengelolakan. merawat seleweng menyeleweng = menyimpang selisih = beza. mengelak. mengerut.

terserempak tempang = capik. bertemu. lama usap mengusap = membelai. mengejar. terang menegaskan = menerangkan. luku tepis menepis = menangkis. berperang tenaga = daya. menyebut ucapan = pidato. berniat telatah = gerak-geri. setara tatap menatap = melihat. kuno. menolak terbit menerbitkan = membangkitkan. memandang. kuat tenggala = bajak. pincang tempur bertempur = berjuang. tersendiri urus mengurus = membereskan. martabat. satu-satunya. menghasilkan. punah Uu ucap berucap = bercakap. tumpat tegas = jelas. nyata. tentu. mengatur. merenung tatatertib = disiplin. mengusahakan. tepat.menangkup = menelungkup. menjelaskan tegur menegur = menasihati. berlanggar. mengurut usir mengusir = memburu. mencela. memelihara. giat. menghalau . padat. kedudukan. bersyarah mengucapkan = melafazkan. sebutan ugut mengugut = mengancam ulas mengulas = mengupas. menyelenggarakan. peraturan tebal = lebat. mutu setaraf = sedarjat. mengeluarkan. menyiarkan terkam menerkam = menerpa tetangga = jiran timpal setimpal = sebanding. berlaga. perangai. setimbal tumpas = binasa. kekuatan bertenaga = berdaya. meniarap. bermaksud. mengesat. kehendak. menyapa tekad = azam. mengkritik. tingkah laku tembung bertembung = berlanggar. seimbang. mengamat-amati. kelakuan. musnah. mentafsirkan umpama = ibarat unit = istimewa. menyelesaikan usang = kersang. kemahuan bertekad = berazam. mengatup taraf = darjat. berkelahi.

tempoh zat = unsur Antonim 1. berita. perlu waktu = kesempatan. kejam zaman = masa. sesuai wajib = mesti.utus mengutus = mengirim utusan = wakil usul = anjuran. Antonim ialah perkataan berlawan. tempoh warkah = surat warta = amanat. peduli abdi = tuan adab beradab = biadab aib = mulia ajaib = biasa ajak mengajak = menghalau. menganjurkan Ww wajar = patut. peluang. kacau-bilau . asal. Aa abadi = sementara abai = acuh. khusus aman = huru-hara. ketika. mula mengusulkan = mencadangkan. mengusir akar = pucuk aktif = pasif alah = menang alir mengalir = bertakung alun beralun = rata am = khas. iaitu maknanya berlawanan dengan perkataan asal. masa. percaya Zz zalim = bengis. pesanan watak = sifat watan = tanah air wau = layang-layang Yy yakin = pasti. cadangan.

berselerak awas = cuai. lalai ayu = buruk. mempertahankan batal = sah membatalkan = mengesahkan bawa membawa = meninggalkan bazir membazir = berhemat. mencadangkan bantu membantu = membiarkan bantut terbantut = membesar baring berbaring = bangkit. kesengsaraan bahaya berbahaya = selamat bakal = bekas bakhil = pemurah bakti = khianat bangga = malu membanggakan = memalukan bangkang membangkang = menyokong. siap . bangun baru = lama. mengongkong. tolol atur teratur = bersepah. hodoh. menjimatkan bebas = terbelenggu. jelek azab = nikmat Bb bahagia = sengsara kebahagian = penderitaan. mengikat beku = cair membekukan = mencairkan belah berbelah = bercantum membelah = mencantumkan belot = setia bengkalai terbengkalai = selesai. terikat. terkongkong membebaskan = membelenggu. usang basi = baru. segar basmi membasmi = memelihara.amanah = curang ampun mengampuni = menghukum angguk = geleng mengangguk = menggeleng asli = palsu. terkawal. tiruan arif = bodoh. berjimat membazirkan = menghematkan. mengawal. jahil.

meruntuhkan bisik berbisik = melaung. dungu cermat = boros. menjerit bising = senyap. tolol. merobohkan. kabur cerai bercerai = berkahwin. hemat. sunyi. santun boros = cermat. bersatu cerdik = bodoh.berani = gentar. berpisah cedera = pulih. sopan bina membina = membinasakan. takut beri memberi = menerima berkas memberkas = melepaskan beza berbeza = sama. cuai cerun = landai cetek = dalam cicir tercicir = terjumpa cipta menciptakan = memusnahkan comot = bersih . sembuh cegah mencegah = menggalakkan cemar = bersih cembung = cekung cerah = gelap. mengutip campur mencampurkan = mengasingkan cantum bercantum = berasing. sepi bongkak = peramah. mencacakkan cacat = sempurna caci mencaci = memuji campak mencampakkan = memungut. jimat bubar = berhimpun membubarkan = menghimpunkan bujur membujur = melintang buka membuka = menutup buncit = kempis Cc cabut mencabut = menanam. serupa biadab = beradab.

perlahan derhaka = setia.condong = tegak Dd daging = tulang daif = mulia daki mendaki = menuruni damai = huru-hara. rela. taat derita = kebahagiaan dingin = hangat. panas diri berdiri = duduk dongak mendongak = menunduk dongeng = kenyataan dosa = pahala Ee ekor = kepala eksport = import elok = buruk. liat enggan = mahu. patuh dendam berdendam = berbaik. tuli deras = lambat. berdamai dengar mendengar = pekak. bersengketa damping = jauh berdampingan = berjauhan dapat mendapat = kehilangan dara = teruna darab mendarab = membahagi darurat = aman dasar = puncak datar = curam dedah terdedah = terlindung. sanggup. tertutup degil berdegil = menurut. setuju entah = tahu erat = longgar Ff faedah . hodoh empuk = keras. kacau berdamai = berperang.

genap garang = jinak. bersedih gopoh tergopoh-gopoh = perlahan-lahan . sunyi gambut = keras ganas = jinak ganjil = biasa. tenteram. lembut garau = halus garing = lemau gaul bergaul = menyendiri gaung = bukit gelak = tangis gelisah = tenang gelora bergelora = tenang gemalai = kasar gemar = benci gembur = keras gementar = berani gemilang = pudar gempar = tenang gemuruh = tenang gerak bergerak = diam. sia-sia fajar = senja fakir = kaya fasih = gagap fitnah = puji memfitnah = memuji fikir berfikir = berkhayal Gg gabung bergabung = bercerai.berfaedah = merugikan. damai bergaduh = berdamai galak menggalakkan = mencegah. menghalang gali menggali = menimbus gamat = sepi. kaku gerimis = lebat gering = sihat ghaib = kelihatan gila = siuman girang bergirang = berduka. berpisah gadai menggadai = menebus gadis = teruna gaduh = aman. bermuram.

mengajak halus = kasar hampa = berisi hancur menghancurkan = membina handal = lemah hangat = dingin. menurut . lalai hela menghela = menolak hembus menhembuskan = menarik. pura-pura imaginasi = kenyataan induk = bahagian. muara Ii ikal = lurus ikat mengikat = membuka. cawangan ingkar mengingkari = mematuhi. menghuraikan ikhlas = curang. terhampar gunung = lembah Hh habis = ada halang menghalang = mendorong. suka hijrah berhijrah = menetap himpun berhimpun = bersurai. mantap. menghisap hening = keruh henti berhenti = bergerak. tetap gugup = tenang gulung tergulung = terbentang. berjalan hiba = gembira. sejuk harum = busuk hati berhati-hati = cuai. menggalakkan halau menghalau = mempelawa. mentaati.goyang bergoyang = kukuh. bubar hina = mulia hinggap = terbang hirau menghiraukan = membiarkan hukum menghukum = mengampuni hulu = hilir. mempersilakan.

berperikemanusiaan kelam = cerah. tulen kahwin berkahwin = bercerai kalah = menang karam = terapung. rata kejam = adil. rapat. selalu.isi = kulit istirehat beristirehat = bekerja. bertugas izin mengizinkan = melarang. tengkujuh kembali = pergi kembang = kuncup kembung = kempis kencang = perlahan keras = lembik. kandas jelma menjelma = menghilang jernih = keruh jimat = boros jutawan = fakir Kk kabul terkabul = tertolak kabur = jelas. sering jasmani = rohani jaya berjaya = gagal. terang kacuk kacukan = sejati. musuh kebal = lut kedut berkedut = licin. timbul kawan = lawan. arif jajah menjajah = memerdekakan terjajah = merdeka jalan berjalan = berhenti janda = duda jarang = kerap. lembut kerat mengerat = menyambung keruh = jernih . menegah Jj jaga = tidur jahil = alim. terang kelu = lancar kemarau = hujan.

kesat = licin ketara = kabur; samar-samar ketat = longgar ketua = pengikut kilau berkilau = malap; suram kota = desa; kampung kuala = hulu kukuh = lemah kusut = kemas; rapi kutuk mengutuk = memuji; menyanjung Ll laba = kerugian berlaba = berugi lalai = awas; waspada langsung = berantara berlangsung = bertangguh; tertunda lanjut = singkat lapang = sempit laung melaung = berbisik lawan = kawan; sahabat layar berlayar = berlabuh layu = segar lebar = sempit lekas = lambat lekat melekat = lekang; tanggal lena = sedar terlena = terjaga lengang = sibuk lenyap = muncul lintang melintang = memanjang; membujur lokek = pemurah luah meluahkan = menelan luas = sempit lulus = gagal lumpuh = bertenaga; kuat lunak = keras lurus = bengkok Mm mahal =murah majikan = pekerja maju = mundur makmur = melarat; meleset

malang = bertuah malapetaka = tuah manusia = binatang marak = padam matang = mentah megah = aib; malu menantu = mentua merdu = garau; parau; sumbang merdeka = terbelenggu; terjajah mesra = renggang; sombong mewah = melarat; menderita; miskin mirip = berbeza; berlainan moden = kolot; kuno muncul = hilang; lenyap; lesap mungkir memungkiri = menepati; menunaikan mustahak = remeh Nn nafi menafikan = mengakui; mengiakan nganga ternganga = tertutup nipis = tebal nyaring = lemah; perlahan nyata = kabur Oo olok olok-olok = sungguh-sungguh Pp padam = bernyala pahit = manis pakai memakai = menanggalkan paksa memaksa = memujuk palsu = asli; tulen; benar panas = dingin; sejuk pangkal = hujung papa = kaya pasang = surut patuh = ingkar payah = mudah; senang pejam = celik pelik = biasa pendam terpendam = terbongkar

penuh = kosong perang berperang = berdamai perlahan = cepat pilu = gembira;riang pipih = bulat pisah berpisah = bertemu pucat = berseri; garang pulih = sakit; tenat puncak = dasar pupus = utuh purba = moden pusat = cawangan putus terputus = bercantum; bersambung Rr rabun = terang racun = madu; penawar rampas merampas = membagi; memberi; menyerahkan rapat = jarang; renggang rapi = berselerak; bersepah reda = kencang; lebat regu beregu = berseorangan rela = enggan rendam merendam = menjemur rindu = benci Ss sah = batal sakit = sembuh saksama = zalim sama = berbeza; berlainan sambung bersambung = putus sangkal menyangkal = mengakui; mengiakan; mengikut; menurut sangsi = yakin sayang = benci sayup = lantang; nyaring; terang sedar = lalai; pengsan sedih = gembira sedut menyedut = menghembus segar = layu selesai = terbengkalai; terhenti senyap = bising; riuh

mengorek tulen = palsu. kacau. tiruan tunggal = banyak. bersepah syak = percaya. membantah sombong = ramah sopan = biadab sukacita = dukacita surai bersurai = berhimpun surut = pasang susun bersusun = berselerak. sambilewa tenggelam = timbul tenteram = bimbang. sambilewa telan menelan = meluahkan teliti = lalai. yakin syurga = neraka Tt taat = derhaka mentaati = menderhaka tajam = tumpul takut = berani tampan = hodoh tangkap menangkap = melepaskan tanya bertanya = menjawab tarik menarik = menyorong tawan menawan = membebaskan tegak = condong tegang = kendur tegah menegah = membenarkan. risau tepat = sipi tewas = menang timbus menimbus = menggali. leka. jamak tutup menutup = membuka Uu . menyuruh tekun = malas.setia = derhaka simpan menyimpan = membuang singgah = terus sokong menyokong = membangkang.

lalai Yy ya =tidak yakin = ragu-ragu. sangsi. sakit waspada = cuai. Biasanya.ubah berubah = tetap undur = mara umum = khusus untung = rugi usang = baru Ww wajib =sunat wangi = busuk waras = gila. . Kata banyak makna ialah kata yang mempunyai lebih daripada satu makna 2. was-was Zz zahir = batin zalim =adil Kesalahan dan Pembetulan Perbendaharaan Kata Kata Banyak Makna 1. Makna perkataan yang berbagai-bagai ini dapat dibezakan berdasarkan konteks ayat yang berlainan. 3. soalan-soalan tentang kata banyak makna ini dikemukakan dalam bentuk memilih ayat-ayat yang menggunakan perkataan yang betul. syak.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Kata hampir sama makna merupakan himpunan beberapa perkataan yang mempunyai maksud yang hampir sama. . namun setiap perkataan hendaklah digunakan dengan tepat mengikut situasi sesuatu ayat. Kesilapan dalam memilih perkataan akan membawa maksud yang berbeza daripada situasi sebenar.Kata Hampir Sama Makna 1. 3. Walaupun perkataan-perkataan tersebut mempunyai maksud yang hampir sama. 2.

.

.

.

.

.

.

.

.

Kesalahan dan Pembetulan .

3. perkara dan manusia. Penjodoh bilangan digunakan di depan kata atau nama bagi menguatkan aspek bilangan. 2. Terdapat juga penjodoh bilangan yang disertai dengan kata bilangan.Penjodoh Bilangan 1. hal. . Penjodoh bilangan berfungsi untuk menerangkan aspek bilangan sesuatu benda. tempat.

.

.

.

.

.

2. Biasanya.Kesalahan dan Pembetulan Peribahasa 1. 3. Contoh simpulan bahasa berserta dengan maksudnya dan ayat cotohnya adalah seperti berikut: . Pada umumnya. 3. Peribahasa dalam bahasa Melayu terdiri daripada : (a)Simpulan bahasa (b) Perumpamaan (c) Bidalan (c) Pepatah (e) Kata-kata hikmat (f) Bandingan semacam A. peribahasa digunakan untuk memberikan pengajaran atau teguran dengan cara yang sopan dan halus. Simpulan Bahasa 1.Peribahasa ialah kumpulan kata atau ayat yang tetap susunannya dan mempunyai maksud yang tertentu. 2. Simpulan bahasa adalah bentuk peribahasa yang paling mudah. simpulan bahasa terdiri daripada dua patah kata yang membawa maksud yang tepat dan padat.

.

.

.

.

.

.

f

B. Perumpamaan 1. Perumpamaan ialah susunan kata-kata yang indah, ringkas dan kemas serta mempunyai maksud yang tersirat. 2. Biasanya, perumpamaan dimulai dengan kata bagai, ibarat, laksana, seperti dan umpama. 3. Contoh perumpamaan, maksudnya dan ayat contohnya adalah seperti

berikut: .

.

.

Bidalan tidak mengandungi sesuatu kata yang tertentu seperti perumpamaan. 3. 2. Bidalan 1. Contoh bidalan adalah seperti berikut: .C. Bidalan ialah peribahasa yang maksudnya tersirat di sebalik susunan katakata yang membentuknya.

.

Pepatah ialah peribahasa yang berangkap dan terdapat pengulangan kata di dalamnya. Contoh pepatah adalah seperti berikut: . 3. 2. Pepatah 1.D. falsafah atau pengajaran yang hendak disampaikan. Pepatah digunakan untuk menyatakan penegasan.

.

E. Bandingan/ Kiasan .

Bandingan atau kiasan ialah bentuk ungkapan yang menggambarkan sifat seseorang atau benda secara bandingan.1. Perhatikan contoh bandingan atau kiasan yang berikut: . 2. Bandingan yang digambarkan itu adalah jelas.

.

.

.

. teladan. kesedaran dan peringatan.F. Kata-kata Hikmat Kata-kata hikmat ialah ungkapan yang mempunyai makna yang dapat memberikan pengajaran.

Kesalahan dan Pembetulan .