PEMBELAJARAN KOOPERATIF YANG BERKESAN Apa dia pembelajaran kooperatif ?

Pembelajaran kooperatif telah menjadi salah satu pembaharuan dalam pergerakan refomasi pendidikan. Pembelajaran kooperatif sebenarnya merangkumi banyak jenis bentuk pengajaran dan pembelajaran. Asasya ia menggalakkan pelajar belajar bersamasama dengan berkesan melalui pembentukan kumpulan yang homogen seperti dalam pendidikan inklutif. Ianya boleh digunakan oleh pelbagai kumpulan umur dan dalam pelbagai mata pelajaran.Pembelajaran koopeatif dilaksanakan secara kumpulan kecil supaya pelajar-pelajar dapat berkerjasama dalam kumpulan untuk mempelajari isi kandungan pelajaran dengan pelbagai kemahiran sosial. Secara dasarnya, pembelajaran kooperatif melibatkan pelajar bekerjasama dalam mencapai satu-satu objektif pembelajaran (Johnson & Johnson, 1991). Selain dari itu, ciri-ciri umumnya ialah: Ciri- ciri pembelajaran kooperatif Pendekatan Pembelajaran kooperatif mempunyai beberapa ciri tertentu, diantaranya ialah : 1. Matlamat kumpulan Matlamat kumpulan ialah kejayaan kumpulan dalam mencapai kecemerlangan dalam menguasai sesuatu konsep yang di ajar. Matlamat ini dicapai melalui usaha bersama semua bersama ahli di dalam kumpulan. Dalam kumpulan ini setiap ahli kumpulan mempunyai peranan tertentu dan jelas dalam usaha kumpulan mencapai matlamat yang ditetapkan. 2. Interaksi sosial ditekankan. Setiap ahli kumpulan akan berinteraksi secara bersemuka dalam kumpulan. Interaksi yang serentak berlangsung pada masa yang sama untuk setiap kumpulan melalui perbincangan yang akan menyebabkan lebih ramai individu yang turut serta mengambil bahagian. Setiap ahli kumpulan perlu berhubung rapat, saling memenuhi dan bantumenbantu. 3. Pelajar perlu saling bergantungan positif untuk mencapai objektif gerak kerja. Kejayaan kumpulan bergantung kepada pembelajaran individu yang ahli sesuatu kumpulan. Setiap ahli mempunyai tanggungjawab ke atas keberkesanan pembelajaran kumpulan. Prinsip ini dikenali sebagai saling bergantungan secara positif. Untuk mencapai kejayaan dalam prinsip ini, tugas perlu diagihkan kepada semua ahli kumpulan untuk menyumbang jawapan atau hasil dapatan. Tanggungjawab individu bermakna setiap pelajar mesti melaksanakan tugas masing-masing yang diberikan untuk menyumbang kepada sesuatu projek. Penyertaan pula bermaksud semua pelajar mempunyai peluang yang sama untuk mengambil bahagian dan menyumbang secara bersama. Apakah kelebihan pembelajaran kooperatif ? Walaupun pembelajaran kooperatif menimbulkan keresahan kepada ibubapa yang khuatirkan kecairan pembelajaran apabila pelajar yang cerdas berada di dalam kumpulan yang kurang cerdas, tetapi mengikut Slavin ( 1991) ia akan memberi faedah kepada

golongan yang berbeza kebolehan yang belajar dalam satu kumpulan. Kajian menunjukkan pembelajaran kooperatif boleh meningkatkan pencapaian dan kemahiran kognitif pelajar. Jika dijalankan dengan sempurna, setiap pelajar mempunyai tanggungjawab untuk memahiri sesuatu subtopik serta berpeluang berkongsi pengetahuannya dengan ahli kumpulan yang lain. Untuk tujuan ini , pelajar perlu betulbetul memahami subtopik itu, bukan sekadar menghafal sesuatu topik. Ini mengakibatkan pemprosesan pada aras yang lebih tinggi,yang meningkatkan daya ingatan dan seterusnya membolehkan mereka menunjukkan pencapaian yang lebih baik. Kajian juga menunjukkan pembelajaran kognitif boleh memberbaiki kemahiran sosial pelajar. Ahli-ahli dalam kumpulan perlu bekerjasama untuk mencapai objektif pembelajaran. Secara tidak langsung, mereka perlu mempelajari atau memperbaiki kemahiran sosial mereka. Pelajar yang bersuara perlahan perlu meninggikan suara supaya didengari dan difahami oleh ahli kumpulan lain. Teguran sesama ahli perlu dilakukan dengan sewajarnya agar dinamik kumpulan tidak hancur dan gerak kerja berjalan lancar. Mengikut Kagan (1994) , pembelajaran kooperatif bagi golongan berbakat telah membawa banyak keberkesanan atau faedah seperti berikut : Membaiki hubungan sosial Meningkatkan pencapaian Meningkatkan kemahiran kepimpinan Meningkatkan kemahiran sosial Meningkatkan tahap kemahiran aras tinggi Meningkatkan kemahiran teknologi Meningkatkan keyakinan diri. Beberapa bentuk pembelajaran kooperatif 1.Kaedah Jigsaw II Dalam kaedah ini, setiap ahli kumpulan menjadi 'juru' dalam sub-unit sesuatu topik. Setelah masing-masing memahami bahagian masing-masing, setiap 'juru' mengajarnya pula kepada ahli kumpulan yang lain. Soal-jawab atau perbincangan yang berlaku semasa proses ini membolehkan 'juru' dan ahli sama-sama memikirkan pembentangan yang diberi, ini meningkatkan pemahaman dan ingatan. Selain dari itu, kaedah ini juga memberi peluang kepada pelajar yang kurang cemerlang dan mengajar mereka untukmenjadi 'juru' dan mengajar mereka yang mempunyai prestasi akademik lebih baik daripadanya, secara tidak langsung meningkatkan keyakinan diri mereka. 2.Kaedah STAD STAD merupakan akronim bagi Student Teams Achievement Divisions. Pembelajaran dalam kumpulan kecil dilakukan bagi sesuatu topik. Kaedah perbincangan ini boleh

3. Disamping itu. Dengan cara itu setiap pelajar mempunyai motivasi untuk melakukan yang terbaik untuk diri sendiri dan juga kumpulan. Setiap pelajar mendapat markah individu dan markah kumpulan bergantung kepada markah individu.menggunakan kaedah Jigsaw II atau pendekatan lain. pembentukan kumpulan sebaiknya dilakukan oleh guru bagi mengelakkan pelajar berkumpul sesama 'klik' mereka sahaja. dan bagi pelajar ini. peningkatan kemajuan yang ditunjukkan oleh setiap pelajar akan dikira dengan mengambil markah terbaru dan ditolak dengan purata markah pelajar itu sendiri. Ahli kumpulan bertanggungjawab memastikan rakan-rakan dalam kumpulan bersedia untuk menduduki ujian akhir setiap unit. Pelajar dalam setiap kumpulan mestilah terdiri daripada pelajar yang mempunyai keupayaan yang berbeza-beza. Setiap pelajar akan mendapat markah individu. Tugasan perlu distruktur sebegitu rupa supaya ahli kumpulan saling bergantung untuk mencapai objektif yang ditentukan. Guru perlu menjelaskan kepada pelajar apakah tingkahlaku yang wajar dan tidak wajar semasa pembelajaran kooperatif berlaku. Selepas itu kuiz bertulis secara individu akan diberikan untuk menguji pemahaman pelajar.Faktor yang paling utama di sini ialah bilangan ahli dalam kumpulan. Satu cara ialah melalui pemberian markah. Di sebabkan markah kumpulan diperolehi berdasarkan peningkatan ahli kumpulan. TAI TAI( Team Assisted Individualization) dibentuk menggabungkan antara motivasi dan insentif kepada kumpulan. kumpulan yang melebihi skor yang ditetapkan akan diberikan sijil. Kumpulan kecil mengandungi tiga atau empat ahli didapati paling efektif. Perbezaan markah individu akan dikumpulkan untuk menjadi markah kumpulan. Kumpulan yang terlalu besar kurang efektif kerana pembabitan ahli kumpulan cenderung menjadi tidak sama rata. Jadikan tanggungjawab pencapaian terletak di kedua-dua tahap individu dan kumpulan. Guru juga perlu meberikan asas kemahiran komunikasi misalnya bagaimana menyuarakan pendapat dan bagaimana menghadapi percanggahan pendapat. pengalaman pembelajaran sepenuhnya tidak dapat dicapai. ahli kumpulan akan saling bekerjasama supaya mendapat markah yang maksimum. Skor mingguan yang diperolehi oleh kumpulan akan dijumlahkan . Guru perlu . Pastikan jenis dan amaun interaksi antara pelajar berpatutan. Ahli kumpulan yang bekerja secara berpasangan akan bertukar-tukar helaian jawapan kerja yang telah dibuat. Beberapa strategi meningkatkan keberkesanan pembelajaran kooperatif Pembahagian kumpulan yang membolehkan ahli-ahli dalam kumpulan bekerja dengan berkesan bersama-sama. Ini boleh menyebabkanada ahli kumpulan yang 'lepas tangan' ataupun dipinggirkan oleh orang lain. Berikan garispanduan tingkahlaku dan kemahiran berkomunikasi kepada pelajar. Elakkan memberi tugasan yang boleh diselesaikan tanpa perlu pembabitan setiap ahli kumpulan. Program yang diberikan mestilah bersesuaian dengan kemahiran yang dipunyai oleh setiap pelajar.

(1990) Cooperative Learning : Theory.mengawasi interaksi yang berlaku semasa pelajar menjalankan aktiviti kumpulan di dalam kelas. Centre For Research On Elementary And Middle Schools. C. 2008 kurikulum & pembelajaran Tags: CTL. Krongthong Khairiree. kurukulum. Sumber : http://www. and individualistic learning ( 3rd Ed. (1986) Using Student Team Learning ( 3 rd. bukan memgetahuinya. L.htm Diposkan oleh Padiya di 21.& Johnson. ed ). Pembelajaran yang berorientasi pada penguasaan materi terbukti berhasil dalam kompetisi menggingat jangka pendek tetapi gagal dalam membekali anak memecahkan persoalan dalam kehidupan jangka panjang Pendekatan kontektual (Contextual Teaching and Learning /CTL) merupakan konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat.Stevann(1991) Cooperative Learing Where Heart Meets Mind.). R. Interaksi juga harus berlaku di antara setiap ahli kumpulan dan tidak meminggirkan mana-mana ahli kumpulan. Perbincangan dan keputusan juga tidak dimonopoli oleh ahli kumpulan tertentu sahaja. pembelajaran. Slavin. Dengan konsep itu. Englewood Cliff. Learrning together and alone : Cooperative. Johnson. Strategi pembelajaran lebih dipentingkan daripada hasil .W. Nota Edaran Kursus SMWB-10 (10 Jun-27 Julai 2002. Upper Saddle river. hasil pembelajaran diharapkan lebih bermakna bagi siswa.T (1991). Proses pembelajaran berlansung alamiah dalam bentuk kegiatan siswa bekerja dan mengalami. Baltimore. NJ: Prentice Hall.. bukan mentransfer pengetahuan dari guru ke siswa. Belajar akan lebih bermakna jika anak mengalami apa yang dipelajarinya.Bennett. R. Research ang Practice.com/gardner02_8/ilmiah1.geocities. BIBLIOGRAFI B. R. Latar belakang Ada kecendrungan dewasa ini untuk kembali pada pemikiran bahwa anak akan belajar lebih baik jika lingkungan diciptakan alamiah. NJ: PrenticeHall. Perbincangan yang berlaku seharusnya yang berkaitan dengan tugasan . d. pembelajaran kontekstual Pengembangan Pembelajaran Kontekstual Oleh : Depdiknas A. Competitive. Slavin. Rolheiser-Bennett.13 1 komentar Model Pembelajaran Kontekstual PEMBELAJARAN KONTEKSTUAL Diterbitkan Januari 29. Johns Hopkins University.

Para ahli sepakat bahwa pengetahuan yang dimiliki sesorang itu terorganisasi dan mencerminkan pemahaman yang mendalam tentang sesuatu persoalan. 2. strategi belajar amat penting. .Manusia mempunyai tingkatan yang berbeda dalam menyikapi situasi baru.Pengetahuan tidak dapat dipisah-pisahkan menjadi fakta-fakta atau proposisi yang terpisah. dan bergelut dengan ide-ide. 1.Proses belajar dapat mengubah struktur otak. dan seorang anak mempunyai kecenderungan untuk belajar dengan cepat hal-hal baru. Pendekatan kontekstual mendasarkan diri pada kecenderungan pemikiran tentang belajar sebagai berikut. . Pemikiran tentang belajar.Penting bagi siswa tahu untuk apa dia belajar dan bagaimana ia menggunakan pengetahuan dan keterampilan itu 3. Proses belajar .Anak belajar dari mengalami.Peran orang dewasa (guru) membantu menghubungkan antara yang baru dan yang . tugas guru adalah membantu siswa mencapai tujuannya. dan bukan diberi begitu saja oleh guru. menemukan sesuatu yang berguna bagi dirinya.Keterampilan dan pengetahuan itu diperluas dari konteks yang terbatas (sedikit demi sedikit) . Sesuatu yang baru datang dari menemukan sendiri bukan dari apa kata guru. . Perubahan struktur otak itu berjalan terus seiring dengan perkembangan organisasi pengetahuan dan keterampilan sesorang.Strategi belajar itu penting. bukan dari pemberian orang lain. Akan tetapi. untuk hal-hal yang sulit. Transfer Belajar .Dalam kelas kontektual. Anak mencatat sendiri pola-pola bermakna dari pengetahuan baru. . .Begitulah peran guru di kelas yang dikelola dengan pendekatan kontekstual B. guru lebih banyak berurusan dengan strategi daripada memberi informasi. Maksudnya. tetapi mencerminkan keterampilan yang dapat diterapkan. Anak dengan mudah mempelajari sesuatu yang baru. .Manusia mempunyai kecenderungan untuk belajar dalam bidang tertentu.Siswa perlu dibiasakan memecahkan masalah. Siswa sebagai Pembelajar . . . Tugas guru mengelola kelas sebagai sebuah tim yang bekerja bersama untuk menemukan sesuatu yang baru bagi anggota kelas (siswa).Siswa belajar dari mengalami sendiri.

Pengajaran harus berpusat pada bagaimana cara siswa menggunakan pengetahuan baru mereka. pemodelan (Modeling). Pengertian Pembelajaran Kontekstual 1. masyarakat belajar (Learning Community). Perbedaan Pendekatan Kontekstual dengan Pendekatan Tradisional Kontekstual 1. menemukan ( Inquiri). . bertanya (Questioning). Merupakan suatu proses pendidikan yang holistik dan bertujuan memotivasi siswa untuk memahami makna materi pelajaran yang dipelajarinya dengan mengkaitkan materi tersebut dengan konteks kehidupan mereka sehari-hari (konteks pribadi. Dari guru akting di depan kelas. yakni: konstruktivisme (Constructivism).Strategi belajar lebih dipentingkan dibandingkan hasilnya. guru mengarahkan. C.Umpan balik amat penting bagi siswa. Pentingnya Lingkungan Belajar . sosial. dan menyadarkan siswa untuk menerapkan strategi mereka sendiri. yang berasal dari proses penilaian yang benar. dengan melibatkan tujuh komponen utama pembelajaran efektif.Menumbuhkan komunitas belajar dalam bentuk kerja kelompok itu penting. Hakekat Pembelajaran Kontekstual Pembelajarn kontekstual (Contextual Teaching and learning) adalah konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. . memberi kesempatan kepada siswa untuk menemukan dan menerapkan ide mereka sendiri. dan kultural) sehingga siswa memiliki pengetahuan/ keterampilan yang secara fleksibel dapat diterapkan (ditransfer) dari satu permasalahan /konteks ke permasalahan/ konteks lainnya. siswa menonton ke siswa akting bekerja dan berkarya. . 2.Tugas guru memfasilitasi agar informasi baru bermakna. Menyandarkan pada pemahaman makna.sudah diketahui. dan penilaian sebenarnya (Authentic Assessment) D. 4. . Merupakan konsep belajar yang membantu guru mengkaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata dan mendorong pebelajar membuat hubungan antara materi yang diajarkannya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat E.Belajar efektif itu dimulai dari lingkungan belajar yang berpusat pada siswa. .

khususnya dari guru. berpikir kritis. Perilaku dibangun atas kesadaran diri. atau mengerjakan proyek dan pemecahan masalah (melalui kerja kelompok). Lakukan refleksi di akhir pertemuan . 3. 4. 13. 3. tidak bersandar pada realitas kehidupan. mendengar ceramah. konteks dan setting. dan mengisi latihan (kerja individual). 4. Ciptakan masyarakat belajar. dan kelas yang bagaimanapun keadaannya. Pendekatan Pembelajaran Kontekstual dalam kelas cukup mudah. bidang studi apa saja. Hadirkan model sebagai contoh pembelajaran 5. Cenderung terfokus pada satu bidang (disiplin) tertentu. Pembelajaran sangat abstrak dan teoritis. Siswa terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. 7. 3.2. Perilaku baik berdasarkan motivasi intrinsik. Secara garis besar. 6. 10. Hadiah dari perilaku baik adalah pujian atau nilai rapor. Keterampilan dikembangkan atas dasar latihan. 5. menggali. 14. Keterampilan dikembangkan atas dasar pemahaman. 11. Perilaku baik berdasarkan motivasi entrinsik. Siswa tidak melakukan hal yang buruk karena sadar hal tersebut merugikan. Siswa tidak melakukan sesuatu yang buruk karena takut akan hukuman. Pemilihan informasi berdasarkan kebutuhan siswa. Memberikan tumpukan informasi kepada siswa sampai saatnya diperlukan. berdiskusi. 8. Kembangkan sifat ingin tahu siswa dengan bertanya. 12. 11. Menyandarkan pada hapalan 2. Waktu belajar siswa sebagian besar dipergunakan untuk mengerjakan buku tugas. Tradisional 1. 12. Selalu mengkaitkan informasi dengan pengetahuan yang telah dimiliki siswa. 4. Perilaku dibangun atas kebiasaan. Pembelajaran terjadi hanya terjadi di dalam ruangan kelas. 9. Siswa secara pasif menerima informasi. Kembangkan pemikiran bahwa anak akan belajar lebih bermakna dengan cara bekerja sendiri. 6. F. Pembelajaran terjadi di berbagai tempat. Pemilihan informasi lebih banyak ditentukan oleh guru. 7. Penerapan Pendekatan Kontekstual Di Kelas Pembelajaran Kontekstual dapat diterapkan dalam kurikulum apa saja. 8. 13. Laksanakan sejauh mungkin kegiatan inkuiri untuk semua topik 2. Pembelajaran dikaitkan dengan kehidupan nyata/masalah yang disimulasikan. 10. yang bersifat subyektif. langkahnya sebagai berikut ini. dan mengkonstruksi sendiri pengetahuan dan keterampilan barunya 1. 5. Hasil belajar diukur melalui penerapan penilaian autentik. 9. Hadiah dari perilaku baik adalah kepuasan diri. Cenderung mengintegrasikan beberapa bidang. Siswa menggunakan waktu belajarnya untuk menemukan.

. Belajar dengan bergairah 5. Tujuh Komponen Pembelajaran Kontekstual 1. Konstruktivisme .Proses perpindahan dari pengamatan menjadi pemahaman. tidak membosankan 4. . . Kerjasama 2. Lakukan penilaian yang sebenarnya dengan berbagai cara G. diskusi kelompok 7. . Karakteristik Pembelajaran Kontekstual 1.Tukar pengalaman. .Pembelajaran harus dikemas menjadi proses “mengkonstruksi” bukan menerima pengetahuan 2. .Sekelompok orang yang terikat dalam kegiatan belajar. . Questioning (Bertanya) . Authentic Assessment (Penilaian Yang Sebenarnya) . membimbing dan menilai kemampuan berpikir siswa. bekerja dan belajar.Berbagi ide 5.Mencatat apa yang telah dipelajari. Modeling (Pemodelan) .Siswa belajar menggunakan keterampilan berpikir kritis 3. Inquiry . . Pembelajaran terintegrasi .Proses penampilan suatu contoh agar orang lain berpikir.Bagi siswa yang merupakan bagian penting dalam pembelajaran yang berbasis inquiry 4. Saling menunjang 3. Reflection ( Refleksi) .Mengerjakan apa yang guru inginkan agar siswa mengerjakannya 6.Mengukur pengetahuan dan keterampilan siswa.Tugas-tugas yang relevan dan kontekstual H.Bekerjasama dengan orang lain lebih baik daripada belajar sendiri.Penilaian produk (kinerja). karya seni.6. . . .Cara berpikir tentang apa yang telah kita pelajari.Membangun pemahaman mereka sendiri dari pengalaman baru berdasar pada pengetahuan awal.Kegiatan guru untuk mendorong. Menyenangkan.Membuat jurnal. Learning Community (Masyarakat Belajar) .

yang berisi skenario tahap demi tahap tentang apa yang akan dilakukan bersama siswanya sehubungan dengan topik yang akan dipelajarinya. peta-peta. Program pembelajaran konvensional lebih menekankan pada deskripsi tujuan yang akan dicapai (jelas dan operasional). Dinding dan lorong-lorong penuh dengan hasil kerja siswa. yaitu dengan data apa siswa dapat diamati partisipasinya dalam pembelajaran.53 0 komentar Model Pembelajaran Portofolio MODEL PEMBELAJARAN PORTOFOLIO:SEBUAH TINJAUAN KRITIS Oleh :Drs. yaitu sebuah pernyataan kegiatan siswa yang merupakan gabungan antara Standar Kompetensi. Rincilah media untuk mendukung kegiatan itu 4.Pd. Arief A. laporan hasil pratikum. Nyatakan authentic assessmentnya.com/2008/01/29/pembelajaran-kontekstual/ Diposkan oleh Padiya di 20. Sharing dengan teman 9. dan authentic assessmennya. media untuk mencapai tujuan tersebut. Laporan kepada orang tua bukan hanya rapor tetapi hasil karya siswa. materi pembelajaran. Sumber : http://akhmadsudrajat. Siswa kritis guru kreatif 10. humor dan lain-lain 11. Atas dasar itu. yang membedakannya hanya pada penekanannya. gambar. Secara umum tidak ada perbedaan mendasar format antara program pembelajaran konvensional dengan program pembelajaran kontekstual. M. Menggunakan berbagai sumber 7. saran pokok dalam penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) berbasis kontekstual adalah sebagai berikut. Kompetensi dasar. Dalam program tercermin tujuan pembelajaran. Sekali lagi. 1. Materi Pokok dan Pencapaian Hasil Belajar. Nyatakan tujuan umum pembelajarannya. sedangkan program untuk pembelajaran kontekstual lebih menekankan pada skenario pembelajarannya. Menyusun Rencana Pembelajaran Berbasis Kontekstual Dalam pembelajaran kontekstual. Nyatakan kegiatan pertama pembelajarannya. Mangkoesapoetra. langkah-langkah pembelajaran. program yang dirancang guru benar-benar rencana pribadi tentang apa yang akan dikerjakannya bersama siswanya. karangan siswa dan lain-lain I. 3. 2.6. . program pembelajaran lebih merupakan rencana kegiatan kelas yang dirancang guru. Buatlah skenario tahap demi tahap kegiatan siswa 5. artikel. Siswa aktif 8. Dalam konteks itu.wordpress.

yaitu masa yang lalu. di samping masih menggunakan model konvensional yang monoton. Adapun alasan penggunaan model pembelajaran portofolio. kurang fleksibel. dan guru cenderung lebih dominan one way method. dan yang akan datang. kurang demokratis. afektif. Latar Belakang Masalah Masalah utama dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) ialah penggunaan metode atau model pembelajaran dalam menyampaikan materi pelajaran secara tepat. yang memenuhi muatan tatanan nilai. berpendapat. kreatif. sehingga mata pelajaran PKn tidak dianggap sebagai mata pelajaran pembinaan warga negara yang menekankan pada kesadaran akan hak dan kewajiban tetapi lebih cenderung menjadi mata pelajaran yang jenuh dan membosankan. yang diharapkan mampu melibatkan siswa dalam keseluruhan proses pembelajaran dan dapat melibatkan seluruh aspek. 'Contextual Teaching Learning'. Dasar Pemikiran Model Pembelajaran Portofolio dalam PKn Menurut ERIC Digest (2000). . aktivitas guru lebih dominan daripada siswa. yang mendasari kegiatan serta proses pembelajaran PKn mengacu pada pendekatan sistem : (1) CTL. sikap. c. agar dapat diinternalisasikan pada diri siswa serta mengimplementasikan hakekat pendidikan nilai dalam kehidupan sehari-haribelum memenuhi harapan seperti yang diinginkan. Hal ini berkaitan dengan kritik masyarakat terhadap materi pelajaran PKn yang tidak bermuatan nilai-nilai praktis tetapi hanya bersifat politis atau alat indoktrinasi untuk kepentingan kekuasaan pemerintah.. keadaan yang mempengaruhi langsung kehidupan siswa dan pembelajarannya. dan (2) 'Model Kegiatan Sosial dan PKn'. aktif dan kreatif. selain sangat bermanfaat dalam memberikan informasi mengenai kemampuan dan pemahaman siswa serta memberikan gambaran mengenai sikap dan minat siswa terhadap pelajaran yang diberikan. art students assamble a portfolio for an art class. juga dapat menunjukkan pencapaian atau peningkatan yang diperoleh siswa dari proses pembelajaran (Stiggins. b. selain diupayakan dapat membangkitkan minat belajar siswa secara aktif. sekarang. Portofolio. yaitu kognitif. II. dan psikomotorik siswa.". Melalui model pembelajaran portofolio. Metode pembelajaran dalam Proses Belajar Mengajar (PBM) terkesan sangat kaku.Nama & E-mail (Penulis): arief mangkoesapoetra Saya Guru di SMAN 21 BANDUN G Topik: Model Pembelajaran Tanggal: 25 Agustus 2004 I. 'Contextual Teaching Learning' CTL adalah suatu bentuk pembelajaran yang memiliki karakteristik berikut : a.. serta diiringi suatu sikap tanggung jawab. "Portfolios are used in various professions together typical.Judul: MODEL PEMBELAJARAN PORTOFOLIO: SEBUAH TINJAUAN KRITISBahan ini cocok untuk Informasi / Pendidikan Umum. (1) CTL. Guru PKn mengajar lebih banyak mengejar target yang berorientasi pada nilai ujian akhir. yaitu model pembelajaran berbasis portofolio (porfolio based learning). Portofolio merupakan kumpulan hasil karya siswa sebagai hasil belajarnya. serta secara fisik dan mental melibatkan semua pihak dalam pembelajaran sehingga siswa memiliki suatu kebebasan berpikir. 1994 : 20).. dengan menggunakan waktu/kekinian. suatu model pembelajaran yang efektif dan efisien sebagai alternatif. dan tindakan. Untuk menghadapi kritik masyarakat tersebut di atas. juga dapat mengembangkan pemahaman nilai-nilai kemampuan berpartisipasi secara efektif. akibatnya guru seringkali mengabaikan proses pembinaan tatanan nilai.

keluarga. Diperlukan waktu yang cukup banyak. dengan demikian pendekatan tersebut mencoba memperbaiki kehidupan siswa dalam masyarakat atau negara. Kedua model di atas. dan Transfering (belajar dengan menggunakan penerapan dalam konteks baru/konteks lain) (2) 'Model Kegiatan Sosial dan PKn' Model yang dipelopori oleh Fred Newman ini mencoba mengajarkan pada siswa bagaimana mempengaruhi kebijakan umum. dan masyarakat khususnya para birokrat/instansi yang dikunjungi oleh para siswa untuk dimintai keterangannya. Peluang. Kurangnya pengetahuan/daya nalar guru yang bersangkutan. yang menjadi dasar acuan pendekatan sistem pada model pembelajaran portofolio membina siswa dalam rangka pemerolehan kompetensi lingkungan dan membekali siswa dengan life skill : civic skill.. bangsa. perbuatan pada dirinya sendiri. dan g. dan ancaman yang terdapat di dalam proses pembelajaran PKn in action. kemudian pada masyarakat. Kelemahan Model Pembelajaran Portofolio : 1. sosial. seperti dipaparkan di bawah ini. dari satu konteks ke konteks lain. ekonomi. ekonomi dan sosial dalam masyarakat. penemuan dan penciptaan). dan . dan memberikan dampak pada keputusan-keputusan kebijakan. Kelemahan. pribadi. serta dapat mengembangkan dan membekali siswa bagaimana belajar ber-PKn-dengan pengetahuan dan keterampilan intelektual yang memadai serta pengalaman praktis agar memiliki kompetensi dan efektifitas dalam berpartisipasi. membekali siswa dengan pengetahuan yang fleksibel dapat diterapkan dari satu permasalahan ke permasalahan lain. dan negara. yaitu Relating (belajar dalam kehidupan nyata). bila pembelajaran tersebut beserta komponennya memiliki kegunamanfaatan bagi siswa dan kehidupannya. III. mengaitkan isi pelajaran dengan dunia nyata dan memotivasi siswa membuat hubungan antara pengetahuan dengan penerapannya dalam kehidupan mereka. Model ini mendorong partisipasi aktif siswa dalam kehidupan politik. sehingga untuk menuntaskan satu studi kasus atau suatu kebijakan publik diperlukan lebih dari 20 jam pelajaran seperti yang telah ditentukan dalam jadwal. a. belajar tidak hanya menggunakan ruang kelas. f. 4. Applying (belajar dengan menyajikan pengetahuan untuk kegunaannya). sikap.lawan dari textbook centered. civic life. juga untuk membina suatu tatanan nilai terutama nilai kepemimpinan pada diri siswa. dengan mencoba mengembangkan kompetensi lingkungan yang merupakan kemampuan siswa untuk mempengaruhi lingkungan. Kurangnya jalinan komunikasi antara pihak sekolah. dan politik. bahkan diperlukan waktu di luar jam pembelajaran di sekolah. dan kelebihan model portofolio di atas. Belum diberikannya hak otonomi mengajar sebagai pengembang kurikulum praktis di kelas. Model CTL disebut juga REACT. bangsa dan negara. dan Ancaman Selain hal-hal positif. agar siswa dapat mempertanggungjawabkanb ucapan. bisa dilakukan di dalam kehidupan keluarga. peluang. keunggulan. Experiencing (belajar dalam konteks eksplorasi. 2. kita pun harus mencermati beberapa kelemahan. 5. masyarakat. 3. d. memiliki tingkat kompetensi dan komitmen sebagai pelaksana yang bermoral. e. Implementasi model pembelajaran portofolio akan menjadikan PBM PKn yang sangat menyenangkan bagi siswa. Diperlukan tenaga dan biaya yang cukup besar. lingkungan budaya. Cooperating (belajar dalam konteks interaksi kelompok).

informasi. Kerjasama/kolaborasi antara pihak sekolah dengan pemerintah setempat. namun dimuat satu sampai 2 topik atau materi pelajaran per semester. mediator. 3. Penggunaan model pembelajaran portofolio dalam pembelajaran PKn berimplikasi luas terhadap khasanah piranti professional guru sebagai seorang fasilitator. Siswa dapat mengunjungi instansi/lembaga pemerintah yang terkait untuk mencari atau memperoleh informasi yang dibutuhkan. Peluang Model Pembelajaran Portofolio : 1.. Model pembelajaran portofolio-metode pemecahan masalah. maupun psikomotorik siswa. yaitu kepemimpinan diri pada siswa. civic participation. pengetahuan untuk meningkatkan daya nalar dan pengetahuan dengan rekan guru pada MGMP PKn setempat. Kurangnya kerjasama antara para guru. 3. prospektif. Orang Tua Siswa. 6. 4. c. Tidak ada dukungan moril serta bantuan dana dari pihak sekolah. Kerjasama/kolaborasi antara Kepala Sekolah dan pihak Dewan Sekolah/Komite Sekolah untuk menangani masalah pendanaan. baik berkenaan dengan aspek kognitif. dengan tujuan agar siswa menjadi A Good Young Citizenship yang berkualitas sebagai warga negara yang cerdas. yang wajib . sedangkan guru harus dapat menjadi pengembang kurikulum praktis di dalam kelas. 4. diharapkan topik materi pembelajaran tidak terlalu banyak. SLTP.6. Dalam kurikulum baru. rekonstruktor pembelajaran bagi siswa. karena jika ide atau gagasan terlalu banyak dan tidak dapat dipertemukan. Hak otonomi mengajar pada guru dalam mengembangkan kemampuan. motivator. yaitu : civic life. sehingga model pembelajaran portofolio dapat dilaksanakan tanpa kekurangan waktu atau menyalahi apa yang telah digariskan dalam kurikulum. yang secara langsung menjadi wahana pembinaan nilai kepemimpinan pada diri siswa dan secara tidak langsung menjadi wahana implementasi pendidikan budi pekerti bagi siswa. Dan rekonstruktor pembelajaran di dalam kelas. guru PKn dapat menggunakan pembelajaran portofolio sebagai salah satu alternatif pemecahan pembelajaran yang inovatif. terutama pembinaan tatanan nilai. partisipatif. Tukar pendapat. Ancaman Model Pembelajaran Portofolio : 1. b. serta fungsi perannya sebagai fasilitator. kemauan. dan bertanggung jawab. Penutup Pembelajaran PKn merupakan pendidikan nilai di tingkat persekolahan (SD. kreatif. dan instansi/lembaga pemerintah serta masyarakat setempat IV. sehinga guru masih terikat pada keharusan sebagai pelaksanan kurikulum. 5. Dalam upaya meningkatkan kinerja profesional guru. Model ini dapat dilakukan satu tahun satu kali. afektif. mediator. 2. Kepala Sekolah. director-motivator. Model ini sangat potensial dalam meningkatkan motivasi atau semangat belajar siswa.dapat digunakan untuk mengembangkan berbagai potensi kebermaknaan siswa. yaitu membelajarkan siswa dapat belajar ber-PKn dalam laboratorium demokrasi. dan SLTA). civic skill. daya nalar. masalah akan sulit dipecahkan. Kurang kesadaran guru dalam mengembangkan kemampuan dan kemauan dalam melaksanakan fungsi perannya. 2. dengan kesadaran. Belum diberikannya hak otonomi mengajar. dalam upaya mengembangkan dan membekali sejumlah keterampilan dan wawasan life skill kewarganegaraan siswa. Belum terbiasanya pembiasaan jalinan kerjasama kelompok tim para siswa. Dewan Sekolah.

dan bernegara sesuai dengan hak dan kewajibannya. Model Pembelajaran Portofolio Terpadu dan Utuh.b. Jika pengetahuan baru itu berhasil menjawab permasalahan yang dihadapi. berbangsa. Menekankan bahwa perubahan kognitif hanya bisa terjadi jika konsepsi-konsepsi yang telah dipahami sebelumnya diolah melalui suatu proses ketidakseimbangan dalam upaya memahami inforamasi-informasi baru. Penulis adalah Guru SMAN 21 Bandung.b:1).html Diposkan oleh Padiya di 20.com PUSTAKA ACUAN Center for Indonesian Civic Education.J. USA : Allyn & Bacon . Pengertian Pembelajaran GeneratifPembelajaran Generatif (PG) merupakan terjemahan dari Generative Learning (GL).2.K. Menurut Osborno dan Wittrock dalam Katu (1995. "Portfolio Assessment". yaitu daerah perkembangan sedikit di atas tingkat perkembangannya saat ini. Winataputra. (1991).S. E-mail : arief_mangkoesapoetra@yahoo. Rancangan Perintisan Model Pembelajaran Portofolio di Delapan Propinsi. Djahiri. . Seseorang belajar konsep paling baik apabila konsep itu berada dalam zona tersebut.com/art05-17. diantaranya adalah : a. 29 Agustus 2008 Model Pembelajaran Generatif MODEL PEMBELAJARAN GENERATIF (MPG) 1. (2000). Saya arief mangkoesapoetra setuju jika bahan yang dikirim dapat dipasang dan digunakan di Homepage Pendidikan Network dan saya menjamin bahwa bahan ini hasil karya saya sendiri dan sah (tidak ada copyright). Sumber : http://re-searchengines. U.J. pembelajaran generatif merupakan suatu model pembelajaran yang menekankan pada pengintegrasian secara aktif pengetahuan baru dengan menggunakan pengetahuan yang sudah dimiliki mahasiswa sebelumnya. Kami Bangsa Indonesia. Bandung : Proyek Kewarganegaraan. agar siswa dapat hidup bermasyarakat. (1998). tetapi dapat . meraih gelar Magister Pendidikan program studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dari Program Pascasarjana UPI Bandung dengan judicium "cum laude" (25 Pebruari 2004). Pengetahuan baru itu akan diuji dengan cara menggunakannya dalam menjawab persoalan atau gejala yang terkait. Student-Centered Classroom Assessment. maka pengetahuan baru itu akan disimpan dalam memori jangka panjang. (1999). R. A. Bandung : PPKnH UPI dan CICED.45 0 komentar Jumat. New York : MacMillan Cottage. Seseorang bekerja pada zona perkembangan terdekatnya jika mereka terlibat dalam tugas yang tidak dapat mereka selesaikan sendiri. Popham. W. Publishing Company. Landasan Teoritik dan Empirik Pembelajaran GeneratifPembelajaran generatif memiliki landasan teoritik yang berakar pada teori-teori belajar konstruktivis mengenai belajar dan pembelajaran. Butir-butir penting dari pandangan belajar menurut teori konstruktivis ini menurut Nur (2000:2-15) dan Katu (1995.dimiliki oleh setiap insan. Classroom Assessment : What Teachers Need to Know. ERIC Digest (2000).A Simon & Schuster Company.a: 1-2). Arts-ED 3334603. Bandung : UT dan CICED. Seseorang belajar jika dia bekerja dalam zona perkembangan terdekat. (1995). Stiggins.

d. Yang perlu dilakukan adalah membuat mereka berani mengemukakan pendapatnya tanpa takut disalahkan. mahasiswa sebaiknya lansung saja diberikan tugas kompleks. dosen mengajak mereka untuk mengemukakan fenomena atau gejalagejala yang diperkirakan muncul dari suatu peristiwa yang akan didemonstrasikan kemudian.e. b:5-6). dan realistik kemudian dibantu menyelesaikan tugas kompleks tersebut dengan menerapkan scaffolding. dan autentik untuk dipecahkan. Mereka diminta mengomentari pendapat teman sekelas dan membandingkannya dengan pendapat sendiri. Sebaiknya pertanyaan yang diajukan dosen adalah pertanyaan terbuka. Dosen diharapkan untuk mencatat dan mengelompokkan dugaan .g. Dalam proses pemecahan masalah tersebut. dan sadar akan variasi pendapat di antara mereka sendiri. sulit. Tahapan Pembelajaran GeneratifLangkah-langkah atau tahapan pembelajaran generatif menurut Katu (1995. Tujuan dari tahap pengingatan ini adalah untuk menarik perhatian mahasiswa terhadap pokok yang sedang dibahas. Menganggap bahwa jika seseorang memiliki strategi belajar yang efektif dan motivasi. mahasiswa mempelajari keterampilan-keterampilan dasar yang diperlukan untuk memecahkan masalah kompleks tadi dengan bantuan guru/dosen atau teman sebaya yang lebih mampu. tetapi mereka harus melakukan operasi mental atau kerja otak atas informasi tersebut untuk membuat informasi itu masuk ke dalam pemahaman mereka. Smith. Jadi. Menganut visi mahasiswa ideal. Dukungan itu sifatnya lebih terstruktur pada tahap awal. 1986).c. membuat pemahaman mereka menjadi eksplisit. menulis (Bereiter dan Scardamalia. dosen menuliskan topik dan melibatkan mahasiswa dalam diskusi yang bertujuan untuk menggali pemahaman mereka tentang topik yang akan dibahas. Untuk membuat suasana menjadi kondusif. dosen diharapkan tidak akan menilai mana pendapat yang “salah” dan mana yang “benar”. Mereka diminta mengemukakan alasan untuk mendukung dugaan mereka.3. Tahap-1 : PengingatanPada tahap awal ini. terdiri atas 5 tahap dengan penjelasan sebagai berikut :a. yaitu pemberian dukungan tahap demi tahap untuk belajar dan pemecahan masalah. Meskipun jika kita menyampaikan informasi kepada mahasiswa.h.b. serta tekun menerapkan strategi itu sampai suatu tugas terselesaikan demi kepuasan mereka sendiri. dan Johnson. Mereka diajak untuk mengungkapkan pemahaman dan pengalaman mereka dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan topik tersebut. Menganut asumsi sentral bahwa belajar itu ditemukan. maka kemungkinan sekali mereka adalah pelajar yang efektif dan memiliki motivasi abadi dalam belajar.menyelesaikannya jika dibantu sedikit dari teman sebaya atau orang dewasa.f. Sejumlah penelitian (Slavin. 1992). 1992). Penelitian Knapp (1995) menemukan suatu hubungan positif pendekatan-pendekatan konstruktivis dengan hasil belajar. Lebih menekankan pada pengajaran top-down daripada bottom-up. Penekanan pada prinsip Scaffolding. diantaranya adalah : dalam bidang matematika (Carpenter dan Fennema. Tahap-2 : Tantangan dan KonfrontasiSetelah dosen mengetahui pandangan sebagian mahasiswanya. 1987). bidang sains (Neale. utuh. dan kemudian secara bertahap mengalihkan tanggung jawab belajar tersebut kepada mahasiswa untuk bekerja atas arahan dari mereka sendiri. membaca (Duffi dan Rochler. Mereka juga diajak untuk menanggapi pendapat teman satu kelas mereka yang berbeda dari pendapat sendiri. yaitu seorang mahasiswa yang dapat memiliki kemampuan pengaturan diri sendiri dalam belajar. Top-down berarti mahasiswa langsung mulai dari masalah-masalah kompleks. 1997: )yang menunjukkan pengaruh positif pendekatanpendekatan konstruktivis yang melandasi pembelajaran generatif terhadap variabelvariabel hasil belajar tradisional.

Secara sadar dosen mempertentangkan pendapat-pendapat yang berbeda itu. Menyajikan demonstrasi untuk menantang intuisi mahasiswa. pelatihan menggunakan tampilan jamak (multiple representation) untuk mengaktifkan mahasiswa dalam proses belajar. dan berhasil dalam menjawab berbagai persoalan. tampilan gambar. Tahap-4 : Aplikasi KonsepPada tahap ini. Mahasiswa diberikan beberapa persoalan sejenis dan menyarankan mereka menjawabnya dengan pandangan alternatif yang diusulkan dosen.dan penjelasan yang muncul di papan tulis. kegiatan kelompok menggunakan diagram. akan merasa terganggu dan mengalami konflik kognitif dalam pikirannya. atau grafik yang dapat membantu mahasiswa menemukan alternatif jawaban atas gejala yang diamati. soal-soal kaya konteks (context-rich problems) dan pertanyaan . Mengakomodasi keinginan mahasiswa dalam mencari alternatif penjelasan dengan menyajikan berbagai kemungkinan kegiatan mahasiswa antara lain berupa eksperimen/percobaan. Pelatihan ini dimaksudkan juga untuk lebih menguatkan hubungan antar konsep di dalam kerangka berpikir yang baru mengalami reprganisasi. dosen mengajak mahasiswanya dalam menilai kembali kerangka kerja konsep yang telah mereka dapatkan. atau simulasi. Dengan melihat peristiwa yang berbeda dari dugaan mereka maka di dalam pikiran mereka timbul perasaan kacau (dissonance) yang secara psikologis membangkitkan perasaan tidak tenteram sehingga dapat memotivasi mereka untuk mengurangi perasaan kacau itu dengan mencari alternatif penjelasan.menuru Sutrisno (1995:3).c. Proses reorganisasi ini tentu membutuhkan waktu. Dengan menggunakan cara dialog yang timbal balik dan saling melengkapi. Tahap-5 : Menilai KembaliDalam suatu diskusi. diharapkan mereka dapat menemukan jawaban atas gejala yang mereka amati.c. dosen perlu memperhatikan beberapa hal. Diharapkan mahasiswa mulai mereorganisasi kerangka berpikir mereka dengan melakukan perubahan struktur dan hubungan antar konsep-konsep. dosen memberikan berbagai persoalan dengan konteks yang berbeda untuk diselesaikan oleh mahasiswa dengan kerangka konsep yang telah mengalami rekonstruksi. Setelah itu dosen melaksanakan demonstrasi dan meminta mahasiswa untuk mengamati dengan seksama gejala yang muncul. Maksudnya adalah memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk menerapkan pengetahuan/keterampilan baru mereka pada situasi dan kondisi yang baru. masuk akal.b. Setelah dosen mengetahui intuisi yang dimiliki mahasiswa. Tahap-3 : Reorganisasi Kerangka Kerja KonsepPada tahap ini dosen membantu mahasiswa dengan mengusulkan alternatif tafsiran menurut fisikawan dan menunjukkan bahwa pandangan yang dia usulkan dapat menjelaskan secara koheren gejala yang mereka amati. Variasi kegiatan ini dapat membantu mahasiswa memperoleh penjelasan yang cukup memuaskan. Dalam hal ini dosen menyiapkan perangkat demonstrasi. Untuk lebih memperkuat pemahaman mereka maka dosen dapat memberikan soal-soal terbuka (open-ended questions). Beberapa Petunjuk Pelaksanaan Pembelajaran GeneratifDalam melaksanakan pembeljaran generatif. Keberhasilan mereka menerapkan pengetahuan dalam situasi baru akan membuat para mahasiswa makin yakin akan keunggulan kerangka kerja konseptual mereka yang sudah direorganisasi.d. Diharapkan mereka akan merasakan bahwa pandangan baru dari dosen tersebut mudah dimengerti. diantaranya adalah sebagai berikut :a.c.4. Dosen perlu memberikan kesempatan kepada mereka untuk mencerna apa yang mereka amati. dosen mempersiapkan demonstrasi yang menghasilkan peristiwa yang dapat berbeda dari intuisi mahasiswa. Setelah itu barulah dosen menayakan apakah gejala yang mereka amati itu sesuai atau tidak dengan pikiran mereka. analogi.

Meskipun pembelajaran berdasarkan masalah mungkin berpusat pada mata pelajaran tertentu (IPA. menghindari jawaban sederhana. dan memungkinkan adanya berbagai macam solusi untuk situasi itu. & Wasik. Marx.html Diposkan oleh Padiya di 19. ” pembelajaran berdasarkan pengalaman (experience-based instruction)”. Cognition & Technology Group at Vanderbilt.blogspot. Maden.com/2008/04/pembelajaran-generatif-mpg. Sumber : http://anwarholil. Krajcik. “belajar otentik (authentic learning)” dan ”pembelajaran bermakna (anchored instruction)”. 1994. 1990).06 0 komentar Model Pembelajaran Berdasarkan Masalah MODEL PEMBELAJARAN BERDASARKAN MASALAH Pembelajaran berdasarkan masalah telah dikenal sejak zaman John Dewey. dan pemerintahan. yang sekarang ini mulai diangkat sebab ditinjau secara umum pembelajaran berdasarkan masalah terdiri dari menyajikan kepada siswa situasi masalah yang otentik dan bermakna yang dapat memberikan kemudahan kepada mereka untuk melakukan penyelidikan dan inkuiri।A. mengembangkan kemandirian dan percaya diri। Model pembelajaran ini juga mengacu pada model pembelajaran yang lain. Dolan. 1999.B. Mereka mengajukan situasi kehidupan nyata autentik. & soloway. dan merumuskan kesimpulan. Mereka harus menganalisis dan mendefinisikan masalah. Pengertian Pembelajaran Berdasarkan MasalahPembelajaran berdasarkan masalah merupakan pendekatan yang efektif untuk pengajaran proses berpikir tingkat tinggi। Pembelajaran ini membantu siswa untuk memproses informasi yang sudah jadi dalam benaknya dan menyusun pengetahuan mereka sendiri tentang dunia sosial dan sekitarnya. pembelajaran berdasarkan masalah merupakan suatu pendekatan pembelajaran di mana siswa mengerjakan permasalahan yang otentik dengan maksud untuk menyusun pengetahuan mereka sendiri. Slavin.terbalik (reverse questions) yang dapat dikerjakan secara kelompok. membuat inferensi. mengembangkan inkuiri dan ketrampilan berpikir tingkat lebih tinggi. seperti “pembelajaran berdarkan proyek (project-based instruction)”.1। Pengajuan pertanyaan atau masalah. siswa meninjau masalah itu dari banyak mata pelajaran. Sebagai contoh. melakukan eksperimen (jika diperlukan). 2002 : 123). Pembelajaran ini cocok untuk mengembangkan pengetahuan dasar maupun kompleks (Ratumanan. mengembangkan hipotesis. pembelajaran berdasarkan masalah mengorganisasikan pengajaran di sekitar pertanyaan dan masalah yang dua-duanya secara sosial penting dan secara pribadi bermakna untuk siswa. masalah yang akan diselidiki telah dipilih benar-benar nyata agar dalam pemecahannya. 1994. sosiologi. Blumenfeld. Sudah barang tentu.2। Berfokus pada keterkaitan antar disiplin. Bukannya mengorganisasikan di sekitar prisip-prinsip atau ketrampilan akademik tertentu. mengumpul dan menganalisa informasi. .Menurut Arends (1997). 1992. Pembelajaran berdasarkan masalah mengharuskan siswa melakukan penyelidikan autentik untuk mencari penyelesaian nyata terhadap masalah nyata. ilmu-ilmu sosial). Ciri-ciri khusus Pembelajaran Berdasarkan MasalahMenurut Arends (2001 : 349) berbagai pengembang pengajaran berdasarkan masalah telah memberikan model pengajaran itu memiliki karakteristik sebagai berikut (Krajcik. dan membuat ramalan. matematika. ekonomi. masalah polusi yang dimunculkan dalam pelajaran di teluk Chesapeake mencakup berbagai subyek akademik dan terapan mata pelajaran seperti biologi.3। Penyelidikan autentik. pariwisata.

com/2008/04/model-pembelajaran-berdasarkanmasalah.blogspot. menjelaskan logistik yang dibutuhkan.Menurut Sudjana manfaat khusus yang diperoleh dari metode Dewey adalah metode pemecahan masalah। Tugas guru adalah membantu para siswa merumuskan tugas-tugas.Guru mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi yang sesuai. 2000 : 7).4। Menghasilkan produk dan memamerkannya. belajar berbagai peran orang dewasa melalui pelibatan mereka dalam pengalaman nyata atau simulasi. Objek pelajaran tidak dipelajari dari buku. melaksanakan eksperimen.5। Kolaborasi. paling sering secara berpasangan atau dalam kelompok kecil. dan bukan menyajikan tugas-tugas pelajaran.Guru membantu siswa dalam merencanakan dan menyiapkan karya yang sesuai seperti laporan. tetapi dari masalah yang ada di sekitarnya. video. bergantung kepada masalah yang sedang dipelajari. Bekerja sama memberikan motivasi untuk secara berkelanjutan terlibat dalam tugas-tugas kompleks dan memperbanyak peluang untuk berbagi inkuiri dan dialog dan untuk mengembangkan keterampilan sosial dan ketrampilan berfikir. Karya nyata dan peragaan seperti yang akan dijelaskan kemudian. Langkah-langkah Pembelajaran Berdasarkan MasalahPengajaran berdasarkan masalah terdiri dari 5 langkah utama yang dimulai dengan guru memperkenalkan siswa dengan suatu situasi masalah dan diakhiri dengan penyajian dan analisis hasil kerja siswa।Sintaks Pembelajaran Berdasarkan MasalahTahap-1Orientasi siswa pada masalahGuru menjelaskan tujuan pembelajaran.pembelajaran berdasarkan masalah menuntut siswa untuk menghasilkan produk tertentu dalam bentuk karya nyata atau artefak dan peragaan yang menjelaskan atau mewakili bentuk penyelesaian masalah yang mereka temukan. dan keterampilan intelektual. Pembelajaran berdasarkan masalah dicirikan oleh siswa yang bekerja sama satu dengan yang lainnya.(Sumber: Ibrahim. model fisik. 2000 : 13) Sumber : http://anwarholil. Produk tersebut dapat berupa transkrip debat seperti pada pelajaran ”Roots and wings”. dan menjadi pebelajar yang otonom dan mandiri (Ibrahim.59 0 komentar .sarkan masalah dikembangkan untuk membantu siswa mengembangkan kemam -puan berpikir.C. pemecahan masalah. dan model serta membantu mereka untuk berbagi tugas dengan temannya।Tahap5Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. mengajukan fenomena atau demonstrasi atau cerita untuk memunculkan masalah.Guru membantu siswa untuk melakukan refleksi atau evaluasi terhadap penyelidikan mereka dan proses-proses yang mereka gunakan. direncanakan oleh siswa untuk mendemonstrasikan kepada teman-temannya yang lain tentang apa yang mereka pelajari dan menyediakan suatu alternatif segar terhadap laporan tradisional atau makalah. Produk itu dapat juga berupa laporan.html Diposkan oleh Padiya di 18. Manfaat Pembelajaran Berdasarkan MasalahPembelajaran berdasarkan masalah tidak dirancang untuk membantu guru memberikan informasi sebanyak-banyaknya kepada siswa। Pembelajaran berda. untuk mendapatkan penjelasan dan pemecahan masalahTahap-4Mengembangkan dan menyajikan hasil karya. video maupun program komputer.metode penyelidikan yang digunakan.डी. memotivasi siswa untuk terlibat dalam pemecahanmasalah yang dipilih।Tahap-2Mengorganisasi siswa untuk belajarGuru membantu siswa untuk mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan dengan masalah tersebut।Tahap-3Membimbing penye lidi kan individual maupun kelompok.

Model terhubung ini juga secara nyata menghubungkan satu konsep dengan konsep lain. Ketiga model pembelajaran terpadu yang dimaksud adalah model terhubung (connected). satu keterampilan dengan keterampilan lain. model jaring laba-laba (webbed). (2) proses pembelajaran mengutamakan pemberian pengalaman langsung. agar dapat terwujud pemampatan/ pengurangan waktu dalam pembelajaran pada konsep-konsep tersebut . Dari beberapa ciri pembelajaran terpadu di atas. Aliran pendidikan progresivisme memandang pendidikan yang mengutamakan penyelenggaraan pendidikan di sekolah berpusat pada anak (child-centered).Tujuan pendidikan aliran progresivisme adalah melatih anak agar kelak dapat bekerja. serta untuk membuat anak lebih efektif dalam memecahkan berbagai problem yang disajikan dalam konteks pengalaman (experience) pada umumnya (William F. 2000:7). O’neill.Berdasarkan karakteristik yang dimiliki oleh masing-masing model pembelajaran tersebut. Sedangkan metode pendidikan progresif lebih berupa penyediaan lingkungan dan fasilitas yang memungkinkan berlangsungnya proses belajar secara bebas pada setiap anak untuk mengembangkan bakat dan minatnya (Mudyaharjo. maka model pembelajaran yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah model terhubung (the connected model). Pemanfaatan penerapan model terhubung (connected) ini sangat relevan dengan konsep Cahaya (dalam fisika) dan konsep Sistem Indera pada manusia (dalam biologi). tugas yang dilakukan dalam satu hari dengan tugas yang dilakukan pada hari berikutnya.Model-model Pembelajaran Terpadu MODEL-MODEL PEMBELAJARAN TERPADU Prabowo (2000:3) mengatakan bahwa pembelajaran terpadu sebagai suatu proses mempunyai beberapa ciri yaitu : (1) berpusat pada siswa (student centered). 2001). serta (3) pemisahan antar bidang studi tidak terlihat jelas. Untuk mencapai tujuan tersebut. dan bekerja dengan otak dan hati. Kesepuluh model pembelajaran terpadu tersebut adalah :1) the fragmented model ( Model Fragmen )2) the connected model ( Model Terhubung )3) the nested model ( Model Tersarang )4) the sequenced model ( Model Terurut )5) the shared model ( Model Terbagi )6) the webbed model ( Model Jaring Laba-Laba )7) the threaded model ( Model Pasang Benang )8) the integrated model ( Model Integrasi )9) the immersed model ( Model Terbenam ). mencintai kerja. Kurikulum pendidikan progresif adalah kurikulum yang mengakomodasi pengalaman-pengalaman (atau kegiatan) belajar yang diminati oleh setiap siswa (experience curriculum). bekerja secara sistematis. dan10) the networked model ( Model Jaringan )Dari kesepuluh model pembelajaran terpadu di atas dipilih tiga model pembelajaran yang dipandang layak dan sesuai untuk dapat dikembangkan dan mudah dilaksanakan di pendidikan dasar (Prabowo. Selain itu. serta ideide yang dipelajari pada satu semester dengan semester berikutnya. sebagai reaksi terhadap pelaksanaan pendidikan yang masih berpusat pada guru dan pada bahan ajar. pendidikan seharusnya dapat mengembangkan sepenuhnya bakat dan minat setiap anak. Tujuan utama sekolah adalah untuk meningkatkan kecerdasan praktis. satu topik dengan topik lain. model keterpaduan (integrated ). karena model terhubung ini penekanannya terletak pada perlu adanya integrasi inter bidang studi itu sendiri. menunjukkan bahwa model pembelajaran terpadu adalah sejalan dengan beberapa aliran pendidikan modern yaitu termasuk dalam aliran pendidikan progresivisme.Adapun model-model pembelajaran terpadu sebagaimana yang dikemukakan oleh Fogarty. R (1991 : 61– 65) yaitu sebanyak sepuluh model pembelajaran terpadu. 1981).

berupa :. dengan membagi kelas kedalam beberapa kelompok3. menyampaikan keterampilan proses yang dapat dikembangkan2. evaluasi produk :penguasaan siswa terhadap konsep-konsep / materi sesuai dengan tujuan pembelajaran khusus yang telah ditetapkan. Dilihat dari segi kadar aktivitas interaksi antara guru dan siswa.Sintaks (pola urutan) dari model pembelajaran terpadu tipe connected (terhubung) menurut Prabowo (2000:11 – 14) sebagai berikut :1.2. menyampaikan alat dan bahan yang akan digunakan / dibutuhkan2.Di samping mempunyai kelebihan.4.1. menyampaikan pertanyaan kunci3. (2) tidak mendorong guru untuk bekerja secara tim.46 0 komentar Model Pembelajaran Penemuan Terbimbing PEMBELAJARAN PENEMUAN TERBIMBING Ciri Penemuan terbimbingPembelajaran penemuan terbimbing merupakan salah satu bagian dari pembelajaran penemuan yang banyak melibatkan siswa dalam kegiatan belajar mengajar.ketepatan siswa saat menganalisis data4. diskusi secara klasikal4. model terhubung ini juga mempunyai kekurangan sebagai berikut : (1) masih kelihatan terpisahnya antar bidang studi. menentukan tujuan pembelajaran umum1. menentukan tujuan pembelajaran khusus2. baik secara terbimbing maupun secara bebas. pengelolaan kelas.Siswa hanya dapat memahami konsep-konsep sains sesuai dengan kesiapan intelektualnya.(Reduce Instructional Time). (2) siswa dapat mengembangkan konsep-konsep kunci secara terus menerus.5. Tahap Perencanaan :1. Tahap Pelaksanaan.2.3. dan hubungan antara pengetahuan awal dan konstruksi konsep IPA yang dimiliki siswa dengan kemampuan siswa untuk mengikuti pembelajaran penemuan. sebagai akibat dari mengejar target kurikulum. Langkah-langkah yang ditempuh oleh guru : 2. dan antara siswa dengan siswa.3. Hal ini terkait dengan upaya menghindari terjadinya penjejalan kurikulum dalam proses pembelajaran.Beberapa kelebihan dari model terhubung (connected) adalah sebagai berikut : (1) dampak positif dari mengaitkan ide-ide dalam satu bidang studi adalah siswa memperoleh gambaran yang luas sebagaimana suatu bidang studi yang terfokus pada suatu aspek tertentu.2. evaluasi proses . sehingga terjadilah proses internalisasi.ketepatan dalam penyusunan alat dan bahan.Ada hubungan yang kuat antara kadar dominansi guru dengan kesiapan mental untuk menginternalisasi konsep-konsep. sehingga isi dari pelajaran tetap saja terfokus tanpa merentangkan konsep-konsep serta ide-ide antar bidang studi. mengkonseptualisasi.kemampuan penguasaan siswa terhadap penggunaan alat ukur.3. meliputi :3.1.(materi prasyarat)2.4. maka penemuan terbimbing merupakan kombinasi antara pembelajaran langsung dan pembelajaran tidak langsung. memperbaiki. Diposkan oleh Padiya di 18. serta mengasimilasi ide-ide secara terus menerus sehingga memudahkan untuk terjadinya proses transfer ide-ide dalam memecahkan masalah.ketepatan hasil pengamatan. (3) menghubungkan ide-ide dalam suatu bidang studi sangat memungkinkan bagi siswa untuk mengkaji. semakin muda . maka usaha untuk mengembangkan keterhubungan antar bidang studi menjadi terabaikan. meliputi :4.1. menyampaikan konsep pendukung yang harus dikuasai siswa. kegiatan proses3. menyampaikan konsep-konsep yang hendak dikuasai oleh siswa2. evaluasi psikomotor :. kegiatan pencatatan data3.4.1. dan (3) dalam memadukan ide-ide dalam satu bidang studi. Evaluasi. yaitu usia dan perkembangan mental siswa.2.

karena mereka harus menganalisis dan memanipulasi informasi (Slavin. karena mereka benar-benar diberi kesempatan berperan serta di dalam kegiatan sains sesuai dengan perkembangan intelektual mereka dengan bimbingan guru. dan dapat memecahkan masalah.Beberapa keuntungan Pembelajaran penemuan terbimbing yaitu siswa belajar bagaimana belajar (learn how to learn). guru perlu lebih banyak menyajikan pengalaman kepada mereka untuk menggali pengetahuan awal dan membimbing mereka untuk membentuk konsep-konsep.Kegiatan pembelajaran penemuan terbimbing mempunyai persamaan dengan kegiatan pembelajaran yang berorientasi pada keterampilan proses. Hal ini didukung oleh Carin (1993b: 105).Pembelajaran dengan penemuan. menemukan konsep dan kemudian menerapkan konsep yang telah diperoleh dalam kehidupan sehari-hari. 1995b: 107). memotivasi diri dan lebih mudah untuk mentransfer. dimana siswa diharapkan membangun pemahaman oleh diri sendiri dari pengalaman-pengalaman baru berdasarkan pada pengalaman awal dan pemahaman yang mendalam dikembangkan melalui . Tahapan Pembelajaran Penemuan Terbimbing Pembelajaran penemuan terbimbing dikembangkan berdasarkan pandangan kognitif tentang pembelajaran dan prinsip-prinsip konstruktivis. dan penerapan konsep dalam kehidupan sehari-hari. memperkecil atau menghindari menghafal dan siswa bertanggung jawab atas pembelajarannya sendiri (Carin. belajar secara konstruktivis lebih menekankan belajar berpusat pada siswa sedangkan peranan guru adalah membantu siswa menemukan fakta. konsep atau prinsip untuk diri mereka sendiri bukan memberikan ceramah atau mengendalikan seluruh kegiatan kelas. siswa didorong untuk belajar sebagian besar melalui keterlibatan aktif mereka sendiri dengan konsep-konsep dan prinsip-prinsip.Namun dalam proses penemuan ini siswa mendapat bantuan atau bimbingan dari guru agar mereka lebih terarah sehingga baik proses pelaksanaan pembelajaran maupun tujuan yang dicapai terlaksana dengan baik. Siswa yang lebih dewasa. dan pembimbing. 1994). Selain itu. sedangkan kegiatan belajar yang berorientasi pada keterampilan proses menekankan pada pengalaman belajar langsung. Bimbingan guru yang dimaksud adalah memberikan bantuan agar siswa dapat memahami tujuan kegiatan yang dilakukan dan berupa arahan tentang prosedur kerja yang perlu dilakukan dalam kegiatan pembelajaran (Ratumanan. pendorong. 1993b).siswa yang dihadapi oleh guru. membutuhkan lebih sedikit keterlibatan aktif guru karena mereka lebih banyak berinisiatif untuk bekerja dan guru akan berfungsi sebagai fasilitator. Penemuan terbimbing yang dilakukan oleh siswa dapat mengarah pada terbentuknya kemampuan untuk melakukan penemuan bebas di kemudian hari (Carin. Dengan kata lain. “Guided discovery incorporates the best of what is known about science processes and product.Konstruktivis adalah salah satu pilar dari Contextual Teaching and Learning.” Penemuan terbimbing mamadukan yang terbaik dari apa yang diketahui siswa tentang produk dan proses sains. nara sumber. menemukan konsep harus melalui keterampilan proses. keterlibatan siswa aktif dalam kegiatan pembelajaran. 2002). Menurut prinsip ini siswa dilatih dan didorong untuk dapat belajar secara mandiri.Pembelajaran penemuan terbimbing membuat siswa melek sains dan teknologi. dengan demikian bahwa penemuan terbimbing dengan keterampilan proses ada hubungan yang erat sebab kegiatan penyelidikan. Kegiatan pembelajaran penemuan terbimbing menekankan pada pengalaman belajar secara langsung melalui kegiatan penyelidikan. belajar menghargai diri sendiri. dalam pembelajaran penemuan siswa juga belajar pemecahan masalah secara mandiri dan keterampilanketerampilan berfikir.

Mengevaluasi kegiatanGuru membantu siswa untuk merefleksi pada penyelidikan dan proses penemuan yang digunakan. Proses mental tersebut misalnya mengamati.Menurut Ibrahim dan Nur (2000: 23). Menentukan lembar pengamatan untuk siswa.Pembelajaran penemuan ada persamaannya dengan pembelajaran berdasarkan masalah.3 atau 4 siswa.2. 1997). discovery merupakan bagian dari inquiri. oleh sebab itu dalam penelitian ini menggunakan tahapan dengan mengadaptasi dari tahapan PBI. orientasi induktif lebih ditekankan daripada deduktif. Membimbing penyelidikan individual maupun kelompokGuru mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi yang sesuai. Orientasi siswa pada masalahGuru menjelaskan tujuan pembelajaran. dan ada persamaannya dengan pembelajaran berdasarkan masalah. pada penemuan terbimbing sebagian besar didasarkan pada pertanyaan-pertanyaan berdasarkan disiplin.Pembelajaran penemuan terbimbing mempunyai kesamaan dengan pembelajaran berdasarkan masalah dan inquiri yang juga penerapannya berdasarkan teori konstruktivis.Menurut Sund (dalam Suryosubroto.Berbeda dengan pembelajaran penemuan terbimbing. pembelajaran berdasarkan masalah dimulai dengan masalah kehidupan nyata yang bermakna yang memberikan kesempatan kepada siswa dalam memilih dan melakukan penyelidikan yang diperlukan untuk memecahkan masalah tersebut. kedua model ini menekankan keterlibatan siswa secara aktif.Carin (1993a) memberikan petunjuk dalam merencanakan dan menyiapkan pembelajaran penemuan terbimbing sebagai berikut:1. membuat simpulan dan sebagainya. dan penyelidikan siswa berlangsung di bawah bimbingan guru terbatas pada lingkungan kelas.Sumber: (Ibrahim dan Nur. Discovery adalah proses mental dimana siswa mengasimilasi suatu konsep atau suatu prinsip.3.Tahap-tahap pembelajaran1. 2000: 13)Karena pembelajaran penemuan terbimbing merupakan pembelajaran penemuan dan bimbingan guru. Menentukan dengan cermat apakah siswa akan bekerja secara individu atau secara kelompok yang terdiri dari 2. maka penemuan terbimbing termasuk salah satu pembelajaran yang sesuai dengan Contextual Teaching and Learning (CTL).5. melaksanakan eksperimen untuk mendapatkan penjelasan dan pemecahan masalah. Mencoba terlebih dahulu kegiatan yang akan dikerjakan oleh siswa untuk mengetahui kesulitan yang mungkin timbul atau kemungkinan untuk modifikasi.2. Menentukan tujuan yang akan dipelajari oleh siswa. Selain itu. Namun pembelajaran penemuan dan PBI berbeda dalam beberapa hal yang penting yaitu.5. Pembelajaran berdasarkan masalah (PBI) membantu siswa menjadi pebelajar yang mandiri dan otonom melalui bimbingan guru yang secara berulang-ulang mendorong dan mengarahkan siswa untuk mencari penyelesaian terhadap masalah nyata. memotivasi siswa terlibat pada aktivitas pemecahan masalah yang diberikan guru. 1996: 193).4.Selanjutnya.pengalaman-pengalaman belajar bermakna. pemecahannya memerlukan penyelidikan antara disiplin (Arends. dan siswa mengkonstruksi pengetahuan mereka sendiri. untuk mencapai tujuan di atas Carin (1993a) menyarankan hal- . menjelaskan logistik yang dibutuhkan. Menyiapkan alat dan bahan secara lengkap.3. karena masalah itu merupakan masalah kehidupan nyata. video. dan model yang membantu mereka untuk berbagi tugas dengan temannya. Menyajikan / mempresentasikan hasil kegiatanGuru membantu siswa dalam merencanakan dan menyiapkan karya yang sesuai seperti laporan. menggolongkan.4. atau inquiri merupakan perluasan proses discovery yang digunakan lebih mendalam. Memilih metode yang sesuai dengan kegiatan penemuan.6. Mengorganisasikan siswa dalam belajarGuru membantu siswa mendefenisikan dan mengorganisasikan tugas-tugas yang berkaitan dengan masalah serta menyediakan alat.

e.hal sebagai berikut:a. yaitu siswa secara bersama-sama mencapai tujuan. silahkan membaca lebih lanjut. a.f. yaitu sejumlah kebutuhan yang ingin dicapai oleh siswa dan guru pada akhir pembelajaran atau saat siswa menyelesaikan pekerjaannya. Model Pembelajaran Kooperatif Model pembelajaran kooperatif ditandai dengan adanya struktur tugas. yaitu: 1) struktur tujuan individualistik. Struktur tugas mengacu pada cara pengaturan pembelajaran dan jenis kegiatan siswa dalam kelas b. Memberikan waktu yang cukup kepada siswa untuk mengembalikan alat dan bahan yang digunakan. struktur tujuan. Struktur penghargaan kooperatif. Mengamati setiap siswa selama mereka melakukan kegiatan. dan struktur penghargaan (Arends. Semoga bermanfaat. Melakukan diskusi tentang kesimpulan untuk setiap jenis kegiatan.c. Sebelum kegiatan dilakukan menjelaskan pada siswa tentang cara bekerja yang aman. Memberikan bantuan agar siswa dapat memahami tujuan kegiatan yang dilakukan. yaitu tujuan yang dicapai oleh seorang siswa secara individual tidak memiliki konsekuensi terhadap pencapaian tujuan siswa lainnya. dan 3) struktur tujuan kooperatif. Model Pembelajaran Kooperatif Bagi guru atau pembaca yang tertarik untuk menerapkan model pembelajaran kooperatif. Memeriksa bahwa semua siswa memahami tujuan kegiatan prosedur yang harus dilakukan. 2) struktur tujuan kompetitif. yaitu seorang siswa dapat mencapai tujuan sedangkan siswa lain tidak mencapai tujuan tersebut. c.b. Struktur tujuan. Saya mencoba mendeskripsikan apa itu pembelajaran kooperatif dan contoh aplikasinya dalam rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang sesuai dengan standar isi dalam KTSP. setiap individu mempunyai andil dalam pencapaian tujuan. 1. yaitu penghargaan yang diberikan pada kelompok jika keberhasilan kelompok sebagai akibat keberhasilan bersama anggota kelompok. 1997: 110-111).d. Pengertian Pembelajaran Kooperatif Eggen dan Kauchak (1993: 319) mendefinisikan pembelajaran kooperatif sebagai . Ada tiga macam struktur tujuan.

3) jika mungkin. . Membantu siswa belajar dan bekerja dalam kelompok. jenis kelamin yang berbeda-beda. c. 2000:15). 2000:25). 2000:7). b. dan hubungan antara manusia. 4) penghargaan lebih berorientasi pada kelompok dari pada individu. Belajar secara kooperatif dikembangkan berdasarkan teori belajar kognitif-konstruktivis dan teori belajar sosial (Kardi dan Nur. dkk. 2) kelompok dibentuk dari siswa yang memiliki kemampuan tinggi. membantu mencapai tujuan pembelajaran yang berdimensi sosial. pembelajaran yang menggunakan model kooperatif memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 1) siswa bekerja dalam kelompok secara kooperatif untuk menyelesaikan materi belajar. Langkah-langkah Pembelajaran kooperatif Pembelajaran kooperatif dilaksanakan mengikuti tahapan-tahapan sebagai berikut (Ibrahim. siswa bekerja bersama dalam kelompok kecil saling membantu dalam belajar (Nur dan Wikandari. sedang dan rendah. anggota kelompok berasal dari ras. 3.. Oleh karena itu belajar kooperatif ini juga dinamakan “belajar teman sebaya. d.sekumpulan strategi mengajar yang digunakan guru agar siswa saling -membantu dalam mempelajari sesuatu. pembelajaran kooperatif. 2000: 10) a. Pendapat setara menyebutkan bahwa pembelajaran kooperatif dapat digunakan untuk mengajarkan materi yang agak kompleks. penerimaan terhadap keragaman. Pembelajaran kooperatif atau cooperative learning mengacu pada metode pengajaran. M. dan pengembangan keterampilan sosial (Ibrahim. merupakan metode pembelajaran dengan siswa bekerja dalam kelompok yang memiliki kemampuan heterogen. yaitu hasil belajar akademik.” Menurut Slavin (1997). Model pembelajaran kooperatif dikembangkan untuk mencapai setidaktidaknya tiga tujuan penting pembelajaran. Menyampaikan informasi. dkk. Menyampaikan tujuan pembelajaran dan perlengkapan pembelajaran. Ciri-ciri Pembelajaran kooperatif Menurut Arends (1997: 111).. suku. budaya. Mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok-kelompok belajar. 2.

maupun ketidakmampuan. Memberikan penghargaan. Beberapa ahli berpendapat bahwa model ini unggul dalam membantu siswa memahami konsep-konsep yang sulit. Tujuan penting ketiga dari pembelajaran kooperatif adalah mengajarkan kepada siswa keterampilan kerjasama dan kolaborasi. Fungsi keterampilan kooperatif adalah untuk melancarkan hubungan kerja dan tugas. b. 5. guru harus mengajarkan keterampilan-keterampilan kelompok dan sosial yang dibutuhkan. tetapi siswa atau peserta didik juga harus mempelajari keterampilan-keterampilan khusus yang disebut keterampilan kooperatif. Model struktur penghargaan kooperatif juga telah dapat meningkatkan penilaian siswa pada belajar akademik dan perubahan norma yang berhubungan dengan hasil belajar. Evaluasi atau memberikan umpan balik.e. kemampuan. dan melalui penggunaan struktur penghargaan kooperatif. Pembelajaran kooperatif memberikan peluang kepada siswa yang berbeda latarbelakang dan kondisi untuk bekerja saling bergantung satu sama lain atas tugas-tugas bersama. f. Tujuan Pembelajaran Kooperatif Model pembelajaran kooperatif dikembangkan untuk mencapai setidaktidaknya tiga tujuan pembelajaran yang disarikan dalam Ibrahim. dkk (2000:7-8) sebagai berikut: a. b. kelas sosial. Penerimaan yang luas terhadap orang yang berbeda menurut ras. Keterampilan Kooperatif Pembelajaran kooperatif bukan hanya mempelajari materi saja. budaya. Keterampilan-keterampilan Sosial Keterampilan sosial melibatkan perilaku yang menjadikan hubungan sosial berhasil dan memungkinkan seseorang bekerja secara efektif dengan orang lain. 4. c. Meskipun pembelajaran kooperatif meliputi berbagai macam tujuan sosial. antara lain: a. dkk. Komplikasi ini dapat . Keterampilan-keterampilan itu menurut Ibrahim. Keterampilan Berbagi Banyak siswa mengalami kesulitan berbagi waktu dan bahan. (2000:47-55). Untuk membuat keterampilan kooperatif dapat bekerja. tetapi juga bertujuan untuk meningkatkan kinerja siswa dalam tugas-tugas akademik. belajar untuk menghargai satu sama lain. Keterampilan ini penting karena banyak anak muda dan orang dewasa masih kurang dalam keterampilan sosial.

memberikan perasaan. Empat keterampilan komunikasi. mereka harus belajar tentang memahami satu sama lain dan satu sama lain menghormati perbedaan mereka. Siswa yang tersisih adalah jenis lain siswa yang mengalami kesulitan berperan serta dalam kegiatan kelompok.41 . Tugas-tugas sederhana meliputi memastikan setiap orang saling mengetahui nama teman di dalam kelompoknya dan meminta para anggota menentukan nama tim. Sebelum siswa dapat belajar secara efektif di dalam kelompok pembelajaran kooperatif. dan mengecek kesan adalah penting dan seharusnya diajarkan kepada siswa untuk memudahkan komunikasi di dalam seting kelompok. Terkadang siswa yang menghindari kerja kelompok karena malu. 6. memberikan perilaku. c.mendatangkan masalah pengelolaan yang serius selama pelajaran pembelajaran kooperatif. Siswa-siswa yang mendominasi sering dilakukan secara sadar dan tidak memahami akibat perilaku mereka terhadap siswa lain atau terhadap kelompok mereka. Pembangunan Tim Membantu membangun identitas tim dan kesetiakawanan anggota merupakan tugas penting bagi guru yang menggunakan kelompok-kelompok pembelajaran kooperatif. Keterampilan-keterampilan Kelompok Kebanyakan orang telah mengalami bekerja dalam kelompok di mana anggota-anggota secara individu merupakan orang yang baik dan memiliki keterampilan sosial. Diposkan oleh Anwar Holil di 00. mengulang dengan kalimat sendiri. Keterampilan-keterampilan Komunikasi Kelompok pembelajaran kooperatif tidak dapat berfungsi secara efektif apabila kerja kelompok itu ditandai dengan miskomunikasi. d. Keterampilan Berperan Serta Sementara ada sejumlah siswa mendominasi kegiatan kelompok. e. siswa lain tidak mau atau tidak dapat berperan serta.

setiap siswa diberi tugas mempelajari salah satu bagian materi pembelajaran tersebut. g. Pembelajaran kooperatif Tipe Jigsaw. Jumlah anggota dalam kelompok asal menyesuaikan dengan jumlah bagian materi pelajaran yang akan dipelajari siswa sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. e. budaya. Guru memberikan tes/kuis kepada setiap siswa secara individual sehingga akan diperoleh skor awal. Pembelajaran kooperatif tipe STAD dikembangkan oleh Slavin dkk. sedang dan rendah). mengarahkan. Pembelajaran kooperatif tipe jigsaw ini pertama kali dikembangkan oleh Aronson dkk. Guru membentuk beberapa kelompok. d. Dalam tipe jigsaw ini. Langkah-langkah penerapan pembelajaran kooperatif tipe STAD: a. c. 1.6 siswa dengan kemampuan yang berbeda-beda baik tingkat kemampuan tinggi.Pembelajaran kooperatif tipe STAD (Student Teams Achievement Divisions). Setiap kelompok terdiri dari 4 – 5 siswa dengan kemampuan yang berbeda-beda (tinggi. dan memberikan penegasan pada materi pembelajaran yang telah dipelajari. Bahan materi yang telah dipersiapkan didiskusikan dalam kelompok untuk mencapai kompetensi dasar. Langkah-langkah dalam penerapan jigsaw adalah sebagai berikut. Beberapa tipe model pembelajaran kooperatif yang dikemukakan oleh beberapa ahli antara lain Slavin (1985). . biasanya digunakan untuk penguatan pemahaman materi (Slavin. Jika mungkin anggota kelompok berasal dari ras. a. 1995). budaya. Guru memberikan tes/kuis kepada setiap siswa secara individual. Lazarowitz (1988) atau Sharan (1990) dalam Rachmadi (2006) sebagai berikut. suku yang berbeda serta kesetaraan jender. Guru membagi suatu kelas menjadi beberapa kelompok. Guru menyampaikan materi pembelajaran atau permasalahan kepada siswa sesuai kompetensi dasar yang akan dicapai. sedang dan rendah serta jika mungkin anggota kelompok berasal dari ras. Pembelajaran kooperatif tipe STAD. f. Guru memberi penghargaan pada kelompok berdasarkan perolehan nilai peningkatan hasil belajar individual dari skor dasar ke skor kuis berikutnya (terkini). Guru memfasilitasi siswa dalam membuat rangkuman. suku yang berbeda serta kesetaraan jender. Kelompok ini disebut kelompok asal. b. dengan setiap kelompok terdiri dari 4 .

Semua siswa dengan materi pembelajaran yang sama belajar bersama dalam kelompok yang disebut kelompok ahli (Counterpart Group/CG). Contoh pembentukan kelompok jigsaw sebagai berikut. serta menyusun rencana bagaimana menyampaikan kepada temannya jika kembali ke kelompok asal. . Kelompok asal ini oleh Aronson disebut kelompok jigsaw (gigi gergaji). Dalam kelompok ahli siswa mendiskusikan bagian materi pembelajaran yang sama.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful