PEMBELAJARAN KOOPERATIF YANG BERKESAN Apa dia pembelajaran kooperatif ?

Pembelajaran kooperatif telah menjadi salah satu pembaharuan dalam pergerakan refomasi pendidikan. Pembelajaran kooperatif sebenarnya merangkumi banyak jenis bentuk pengajaran dan pembelajaran. Asasya ia menggalakkan pelajar belajar bersamasama dengan berkesan melalui pembentukan kumpulan yang homogen seperti dalam pendidikan inklutif. Ianya boleh digunakan oleh pelbagai kumpulan umur dan dalam pelbagai mata pelajaran.Pembelajaran koopeatif dilaksanakan secara kumpulan kecil supaya pelajar-pelajar dapat berkerjasama dalam kumpulan untuk mempelajari isi kandungan pelajaran dengan pelbagai kemahiran sosial. Secara dasarnya, pembelajaran kooperatif melibatkan pelajar bekerjasama dalam mencapai satu-satu objektif pembelajaran (Johnson & Johnson, 1991). Selain dari itu, ciri-ciri umumnya ialah: Ciri- ciri pembelajaran kooperatif Pendekatan Pembelajaran kooperatif mempunyai beberapa ciri tertentu, diantaranya ialah : 1. Matlamat kumpulan Matlamat kumpulan ialah kejayaan kumpulan dalam mencapai kecemerlangan dalam menguasai sesuatu konsep yang di ajar. Matlamat ini dicapai melalui usaha bersama semua bersama ahli di dalam kumpulan. Dalam kumpulan ini setiap ahli kumpulan mempunyai peranan tertentu dan jelas dalam usaha kumpulan mencapai matlamat yang ditetapkan. 2. Interaksi sosial ditekankan. Setiap ahli kumpulan akan berinteraksi secara bersemuka dalam kumpulan. Interaksi yang serentak berlangsung pada masa yang sama untuk setiap kumpulan melalui perbincangan yang akan menyebabkan lebih ramai individu yang turut serta mengambil bahagian. Setiap ahli kumpulan perlu berhubung rapat, saling memenuhi dan bantumenbantu. 3. Pelajar perlu saling bergantungan positif untuk mencapai objektif gerak kerja. Kejayaan kumpulan bergantung kepada pembelajaran individu yang ahli sesuatu kumpulan. Setiap ahli mempunyai tanggungjawab ke atas keberkesanan pembelajaran kumpulan. Prinsip ini dikenali sebagai saling bergantungan secara positif. Untuk mencapai kejayaan dalam prinsip ini, tugas perlu diagihkan kepada semua ahli kumpulan untuk menyumbang jawapan atau hasil dapatan. Tanggungjawab individu bermakna setiap pelajar mesti melaksanakan tugas masing-masing yang diberikan untuk menyumbang kepada sesuatu projek. Penyertaan pula bermaksud semua pelajar mempunyai peluang yang sama untuk mengambil bahagian dan menyumbang secara bersama. Apakah kelebihan pembelajaran kooperatif ? Walaupun pembelajaran kooperatif menimbulkan keresahan kepada ibubapa yang khuatirkan kecairan pembelajaran apabila pelajar yang cerdas berada di dalam kumpulan yang kurang cerdas, tetapi mengikut Slavin ( 1991) ia akan memberi faedah kepada

golongan yang berbeza kebolehan yang belajar dalam satu kumpulan. Kajian menunjukkan pembelajaran kooperatif boleh meningkatkan pencapaian dan kemahiran kognitif pelajar. Jika dijalankan dengan sempurna, setiap pelajar mempunyai tanggungjawab untuk memahiri sesuatu subtopik serta berpeluang berkongsi pengetahuannya dengan ahli kumpulan yang lain. Untuk tujuan ini , pelajar perlu betulbetul memahami subtopik itu, bukan sekadar menghafal sesuatu topik. Ini mengakibatkan pemprosesan pada aras yang lebih tinggi,yang meningkatkan daya ingatan dan seterusnya membolehkan mereka menunjukkan pencapaian yang lebih baik. Kajian juga menunjukkan pembelajaran kognitif boleh memberbaiki kemahiran sosial pelajar. Ahli-ahli dalam kumpulan perlu bekerjasama untuk mencapai objektif pembelajaran. Secara tidak langsung, mereka perlu mempelajari atau memperbaiki kemahiran sosial mereka. Pelajar yang bersuara perlahan perlu meninggikan suara supaya didengari dan difahami oleh ahli kumpulan lain. Teguran sesama ahli perlu dilakukan dengan sewajarnya agar dinamik kumpulan tidak hancur dan gerak kerja berjalan lancar. Mengikut Kagan (1994) , pembelajaran kooperatif bagi golongan berbakat telah membawa banyak keberkesanan atau faedah seperti berikut : Membaiki hubungan sosial Meningkatkan pencapaian Meningkatkan kemahiran kepimpinan Meningkatkan kemahiran sosial Meningkatkan tahap kemahiran aras tinggi Meningkatkan kemahiran teknologi Meningkatkan keyakinan diri. Beberapa bentuk pembelajaran kooperatif 1.Kaedah Jigsaw II Dalam kaedah ini, setiap ahli kumpulan menjadi 'juru' dalam sub-unit sesuatu topik. Setelah masing-masing memahami bahagian masing-masing, setiap 'juru' mengajarnya pula kepada ahli kumpulan yang lain. Soal-jawab atau perbincangan yang berlaku semasa proses ini membolehkan 'juru' dan ahli sama-sama memikirkan pembentangan yang diberi, ini meningkatkan pemahaman dan ingatan. Selain dari itu, kaedah ini juga memberi peluang kepada pelajar yang kurang cemerlang dan mengajar mereka untukmenjadi 'juru' dan mengajar mereka yang mempunyai prestasi akademik lebih baik daripadanya, secara tidak langsung meningkatkan keyakinan diri mereka. 2.Kaedah STAD STAD merupakan akronim bagi Student Teams Achievement Divisions. Pembelajaran dalam kumpulan kecil dilakukan bagi sesuatu topik. Kaedah perbincangan ini boleh

Disamping itu. Di sebabkan markah kumpulan diperolehi berdasarkan peningkatan ahli kumpulan. TAI TAI( Team Assisted Individualization) dibentuk menggabungkan antara motivasi dan insentif kepada kumpulan. Ini boleh menyebabkanada ahli kumpulan yang 'lepas tangan' ataupun dipinggirkan oleh orang lain. Program yang diberikan mestilah bersesuaian dengan kemahiran yang dipunyai oleh setiap pelajar. Tugasan perlu distruktur sebegitu rupa supaya ahli kumpulan saling bergantung untuk mencapai objektif yang ditentukan. Guru perlu . Guru perlu menjelaskan kepada pelajar apakah tingkahlaku yang wajar dan tidak wajar semasa pembelajaran kooperatif berlaku.menggunakan kaedah Jigsaw II atau pendekatan lain. pengalaman pembelajaran sepenuhnya tidak dapat dicapai. Elakkan memberi tugasan yang boleh diselesaikan tanpa perlu pembabitan setiap ahli kumpulan. pembentukan kumpulan sebaiknya dilakukan oleh guru bagi mengelakkan pelajar berkumpul sesama 'klik' mereka sahaja. kumpulan yang melebihi skor yang ditetapkan akan diberikan sijil. Setiap pelajar mendapat markah individu dan markah kumpulan bergantung kepada markah individu. Beberapa strategi meningkatkan keberkesanan pembelajaran kooperatif Pembahagian kumpulan yang membolehkan ahli-ahli dalam kumpulan bekerja dengan berkesan bersama-sama. Ahli kumpulan bertanggungjawab memastikan rakan-rakan dalam kumpulan bersedia untuk menduduki ujian akhir setiap unit. 3. Kumpulan yang terlalu besar kurang efektif kerana pembabitan ahli kumpulan cenderung menjadi tidak sama rata. ahli kumpulan akan saling bekerjasama supaya mendapat markah yang maksimum. Berikan garispanduan tingkahlaku dan kemahiran berkomunikasi kepada pelajar. dan bagi pelajar ini. Satu cara ialah melalui pemberian markah. Jadikan tanggungjawab pencapaian terletak di kedua-dua tahap individu dan kumpulan. Setiap pelajar akan mendapat markah individu. Dengan cara itu setiap pelajar mempunyai motivasi untuk melakukan yang terbaik untuk diri sendiri dan juga kumpulan. Kumpulan kecil mengandungi tiga atau empat ahli didapati paling efektif. Ahli kumpulan yang bekerja secara berpasangan akan bertukar-tukar helaian jawapan kerja yang telah dibuat. Guru juga perlu meberikan asas kemahiran komunikasi misalnya bagaimana menyuarakan pendapat dan bagaimana menghadapi percanggahan pendapat. peningkatan kemajuan yang ditunjukkan oleh setiap pelajar akan dikira dengan mengambil markah terbaru dan ditolak dengan purata markah pelajar itu sendiri. Pastikan jenis dan amaun interaksi antara pelajar berpatutan. Selepas itu kuiz bertulis secara individu akan diberikan untuk menguji pemahaman pelajar.Faktor yang paling utama di sini ialah bilangan ahli dalam kumpulan. Skor mingguan yang diperolehi oleh kumpulan akan dijumlahkan . Perbezaan markah individu akan dikumpulkan untuk menjadi markah kumpulan. Pelajar dalam setiap kumpulan mestilah terdiri daripada pelajar yang mempunyai keupayaan yang berbeza-beza.

Centre For Research On Elementary And Middle Schools.W. Pembelajaran yang berorientasi pada penguasaan materi terbukti berhasil dalam kompetisi menggingat jangka pendek tetapi gagal dalam membekali anak memecahkan persoalan dalam kehidupan jangka panjang Pendekatan kontektual (Contextual Teaching and Learning /CTL) merupakan konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Slavin. Research ang Practice. Competitive. bukan memgetahuinya. L. Baltimore. Perbincangan yang berlaku seharusnya yang berkaitan dengan tugasan . Latar belakang Ada kecendrungan dewasa ini untuk kembali pada pemikiran bahwa anak akan belajar lebih baik jika lingkungan diciptakan alamiah. (1986) Using Student Team Learning ( 3 rd.Bennett. NJ: PrenticeHall. Perbincangan dan keputusan juga tidak dimonopoli oleh ahli kumpulan tertentu sahaja. BIBLIOGRAFI B. R. Johns Hopkins University. Interaksi juga harus berlaku di antara setiap ahli kumpulan dan tidak meminggirkan mana-mana ahli kumpulan. R. pembelajaran. NJ: Prentice Hall. Rolheiser-Bennett. 2008 kurikulum & pembelajaran Tags: CTL. R.Stevann(1991) Cooperative Learing Where Heart Meets Mind. kurukulum. d. Krongthong Khairiree. ed ). and individualistic learning ( 3rd Ed. bukan mentransfer pengetahuan dari guru ke siswa. Sumber : http://www.htm Diposkan oleh Padiya di 21.& Johnson. Dengan konsep itu.. Strategi pembelajaran lebih dipentingkan daripada hasil .mengawasi interaksi yang berlaku semasa pelajar menjalankan aktiviti kumpulan di dalam kelas. Slavin.geocities. Upper Saddle river. (1990) Cooperative Learning : Theory.com/gardner02_8/ilmiah1. C.).T (1991). Nota Edaran Kursus SMWB-10 (10 Jun-27 Julai 2002. hasil pembelajaran diharapkan lebih bermakna bagi siswa. Proses pembelajaran berlansung alamiah dalam bentuk kegiatan siswa bekerja dan mengalami. Belajar akan lebih bermakna jika anak mengalami apa yang dipelajarinya. Englewood Cliff.13 1 komentar Model Pembelajaran Kontekstual PEMBELAJARAN KONTEKSTUAL Diterbitkan Januari 29. Learrning together and alone : Cooperative. pembelajaran kontekstual Pengembangan Pembelajaran Kontekstual Oleh : Depdiknas A. Johnson.

dan bukan diberi begitu saja oleh guru. Proses belajar . strategi belajar amat penting. .Anak belajar dari mengalami. tugas guru adalah membantu siswa mencapai tujuannya.Penting bagi siswa tahu untuk apa dia belajar dan bagaimana ia menggunakan pengetahuan dan keterampilan itu 3. Transfer Belajar . Pendekatan kontekstual mendasarkan diri pada kecenderungan pemikiran tentang belajar sebagai berikut.Keterampilan dan pengetahuan itu diperluas dari konteks yang terbatas (sedikit demi sedikit) .Siswa perlu dibiasakan memecahkan masalah. Siswa sebagai Pembelajar .Dalam kelas kontektual. Pemikiran tentang belajar. .Para ahli sepakat bahwa pengetahuan yang dimiliki sesorang itu terorganisasi dan mencerminkan pemahaman yang mendalam tentang sesuatu persoalan. Maksudnya.Peran orang dewasa (guru) membantu menghubungkan antara yang baru dan yang .Manusia mempunyai tingkatan yang berbeda dalam menyikapi situasi baru. dan seorang anak mempunyai kecenderungan untuk belajar dengan cepat hal-hal baru. . Anak mencatat sendiri pola-pola bermakna dari pengetahuan baru. . 1. 2. .Manusia mempunyai kecenderungan untuk belajar dalam bidang tertentu.Siswa belajar dari mengalami sendiri. .Pengetahuan tidak dapat dipisah-pisahkan menjadi fakta-fakta atau proposisi yang terpisah. Akan tetapi. dan bergelut dengan ide-ide. . guru lebih banyak berurusan dengan strategi daripada memberi informasi. Tugas guru mengelola kelas sebagai sebuah tim yang bekerja bersama untuk menemukan sesuatu yang baru bagi anggota kelas (siswa). tetapi mencerminkan keterampilan yang dapat diterapkan. Perubahan struktur otak itu berjalan terus seiring dengan perkembangan organisasi pengetahuan dan keterampilan sesorang. bukan dari pemberian orang lain. . Sesuatu yang baru datang dari menemukan sendiri bukan dari apa kata guru.Proses belajar dapat mengubah struktur otak.Strategi belajar itu penting. menemukan sesuatu yang berguna bagi dirinya. untuk hal-hal yang sulit. Anak dengan mudah mempelajari sesuatu yang baru.Begitulah peran guru di kelas yang dikelola dengan pendekatan kontekstual B.

Belajar efektif itu dimulai dari lingkungan belajar yang berpusat pada siswa. memberi kesempatan kepada siswa untuk menemukan dan menerapkan ide mereka sendiri. Dari guru akting di depan kelas.Menumbuhkan komunitas belajar dalam bentuk kerja kelompok itu penting. menemukan ( Inquiri).Pengajaran harus berpusat pada bagaimana cara siswa menggunakan pengetahuan baru mereka.Tugas guru memfasilitasi agar informasi baru bermakna.Umpan balik amat penting bagi siswa. sosial. bertanya (Questioning). . Perbedaan Pendekatan Kontekstual dengan Pendekatan Tradisional Kontekstual 1. masyarakat belajar (Learning Community). . pemodelan (Modeling). Pengertian Pembelajaran Kontekstual 1.Strategi belajar lebih dipentingkan dibandingkan hasilnya. 4.sudah diketahui. . yakni: konstruktivisme (Constructivism). dengan melibatkan tujuh komponen utama pembelajaran efektif. Merupakan suatu proses pendidikan yang holistik dan bertujuan memotivasi siswa untuk memahami makna materi pelajaran yang dipelajarinya dengan mengkaitkan materi tersebut dengan konteks kehidupan mereka sehari-hari (konteks pribadi. dan menyadarkan siswa untuk menerapkan strategi mereka sendiri. yang berasal dari proses penilaian yang benar. Pentingnya Lingkungan Belajar . C. 2. . guru mengarahkan. Hakekat Pembelajaran Kontekstual Pembelajarn kontekstual (Contextual Teaching and learning) adalah konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Menyandarkan pada pemahaman makna. Merupakan konsep belajar yang membantu guru mengkaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata dan mendorong pebelajar membuat hubungan antara materi yang diajarkannya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat E. dan penilaian sebenarnya (Authentic Assessment) D. dan kultural) sehingga siswa memiliki pengetahuan/ keterampilan yang secara fleksibel dapat diterapkan (ditransfer) dari satu permasalahan /konteks ke permasalahan/ konteks lainnya. . siswa menonton ke siswa akting bekerja dan berkarya.

9. 7. Pendekatan Pembelajaran Kontekstual dalam kelas cukup mudah. 4. Perilaku dibangun atas kesadaran diri. Hadiah dari perilaku baik adalah pujian atau nilai rapor. Cenderung mengintegrasikan beberapa bidang. dan mengisi latihan (kerja individual). Perilaku baik berdasarkan motivasi intrinsik. 13. berdiskusi. langkahnya sebagai berikut ini. yang bersifat subyektif. Perilaku dibangun atas kebiasaan. Memberikan tumpukan informasi kepada siswa sampai saatnya diperlukan. Cenderung terfokus pada satu bidang (disiplin) tertentu. 13. Pembelajaran sangat abstrak dan teoritis. Laksanakan sejauh mungkin kegiatan inkuiri untuk semua topik 2. Siswa menggunakan waktu belajarnya untuk menemukan. 4. Perilaku baik berdasarkan motivasi entrinsik. F. 5. dan mengkonstruksi sendiri pengetahuan dan keterampilan barunya 1. mendengar ceramah. Pembelajaran dikaitkan dengan kehidupan nyata/masalah yang disimulasikan. 5. 9. Keterampilan dikembangkan atas dasar pemahaman. bidang studi apa saja. Pemilihan informasi berdasarkan kebutuhan siswa. Keterampilan dikembangkan atas dasar latihan. Hasil belajar diukur melalui penerapan penilaian autentik. atau mengerjakan proyek dan pemecahan masalah (melalui kerja kelompok). Menyandarkan pada hapalan 2. Secara garis besar. Selalu mengkaitkan informasi dengan pengetahuan yang telah dimiliki siswa. berpikir kritis. 14. 10. dan kelas yang bagaimanapun keadaannya. Siswa secara pasif menerima informasi. Kembangkan pemikiran bahwa anak akan belajar lebih bermakna dengan cara bekerja sendiri. 4. Siswa tidak melakukan sesuatu yang buruk karena takut akan hukuman. 11. 12. Siswa terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. khususnya dari guru. Penerapan Pendekatan Kontekstual Di Kelas Pembelajaran Kontekstual dapat diterapkan dalam kurikulum apa saja. Pembelajaran terjadi di berbagai tempat. 3. 7. 12. Ciptakan masyarakat belajar. Siswa tidak melakukan hal yang buruk karena sadar hal tersebut merugikan. Lakukan refleksi di akhir pertemuan . Pembelajaran terjadi hanya terjadi di dalam ruangan kelas. Hadiah dari perilaku baik adalah kepuasan diri. 3. Tradisional 1. 11. 3. 8. Kembangkan sifat ingin tahu siswa dengan bertanya. 8. konteks dan setting.2. Pemilihan informasi lebih banyak ditentukan oleh guru. 6. tidak bersandar pada realitas kehidupan. menggali. 10. 6. Waktu belajar siswa sebagian besar dipergunakan untuk mengerjakan buku tugas. Hadirkan model sebagai contoh pembelajaran 5.

. tidak membosankan 4. .Pembelajaran harus dikemas menjadi proses “mengkonstruksi” bukan menerima pengetahuan 2. Reflection ( Refleksi) . membimbing dan menilai kemampuan berpikir siswa. . Karakteristik Pembelajaran Kontekstual 1. Belajar dengan bergairah 5.Membangun pemahaman mereka sendiri dari pengalaman baru berdasar pada pengetahuan awal. . Kerjasama 2. Questioning (Bertanya) . Menyenangkan. .Mengukur pengetahuan dan keterampilan siswa. Learning Community (Masyarakat Belajar) .Sekelompok orang yang terikat dalam kegiatan belajar. Pembelajaran terintegrasi .Proses penampilan suatu contoh agar orang lain berpikir.6.Membuat jurnal. Modeling (Pemodelan) . karya seni.Siswa belajar menggunakan keterampilan berpikir kritis 3. .Tukar pengalaman. Konstruktivisme . .Cara berpikir tentang apa yang telah kita pelajari. Lakukan penilaian yang sebenarnya dengan berbagai cara G.Proses perpindahan dari pengamatan menjadi pemahaman.Mengerjakan apa yang guru inginkan agar siswa mengerjakannya 6. bekerja dan belajar.Tugas-tugas yang relevan dan kontekstual H. .Bekerjasama dengan orang lain lebih baik daripada belajar sendiri.Kegiatan guru untuk mendorong. Saling menunjang 3. .Bagi siswa yang merupakan bagian penting dalam pembelajaran yang berbasis inquiry 4.Penilaian produk (kinerja). Inquiry .Mencatat apa yang telah dipelajari.Berbagi ide 5. Authentic Assessment (Penilaian Yang Sebenarnya) . diskusi kelompok 7. Tujuh Komponen Pembelajaran Kontekstual 1. . .

Kompetensi dasar. M. sedangkan program untuk pembelajaran kontekstual lebih menekankan pada skenario pembelajarannya. humor dan lain-lain 11. dan authentic assessmennya. laporan hasil pratikum.wordpress. Nyatakan kegiatan pertama pembelajarannya. Siswa kritis guru kreatif 10. Arief A. program pembelajaran lebih merupakan rencana kegiatan kelas yang dirancang guru. Secara umum tidak ada perbedaan mendasar format antara program pembelajaran konvensional dengan program pembelajaran kontekstual. Sekali lagi. materi pembelajaran. 3.Pd. program yang dirancang guru benar-benar rencana pribadi tentang apa yang akan dikerjakannya bersama siswanya. yang berisi skenario tahap demi tahap tentang apa yang akan dilakukan bersama siswanya sehubungan dengan topik yang akan dipelajarinya.com/2008/01/29/pembelajaran-kontekstual/ Diposkan oleh Padiya di 20. 2. yang membedakannya hanya pada penekanannya. media untuk mencapai tujuan tersebut. langkah-langkah pembelajaran. Rincilah media untuk mendukung kegiatan itu 4. saran pokok dalam penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) berbasis kontekstual adalah sebagai berikut. Atas dasar itu. peta-peta. Menggunakan berbagai sumber 7. Nyatakan authentic assessmentnya. Program pembelajaran konvensional lebih menekankan pada deskripsi tujuan yang akan dicapai (jelas dan operasional). gambar. . Sharing dengan teman 9. 1. Buatlah skenario tahap demi tahap kegiatan siswa 5. Menyusun Rencana Pembelajaran Berbasis Kontekstual Dalam pembelajaran kontekstual. Siswa aktif 8.6. Mangkoesapoetra. Materi Pokok dan Pencapaian Hasil Belajar. karangan siswa dan lain-lain I.53 0 komentar Model Pembelajaran Portofolio MODEL PEMBELAJARAN PORTOFOLIO:SEBUAH TINJAUAN KRITIS Oleh :Drs. Sumber : http://akhmadsudrajat. yaitu dengan data apa siswa dapat diamati partisipasinya dalam pembelajaran. Dinding dan lorong-lorong penuh dengan hasil kerja siswa. artikel. Dalam konteks itu. Dalam program tercermin tujuan pembelajaran. yaitu sebuah pernyataan kegiatan siswa yang merupakan gabungan antara Standar Kompetensi. Nyatakan tujuan umum pembelajarannya. Laporan kepada orang tua bukan hanya rapor tetapi hasil karya siswa.

Hal ini berkaitan dengan kritik masyarakat terhadap materi pelajaran PKn yang tidak bermuatan nilai-nilai praktis tetapi hanya bersifat politis atau alat indoktrinasi untuk kepentingan kekuasaan pemerintah. Latar Belakang Masalah Masalah utama dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) ialah penggunaan metode atau model pembelajaran dalam menyampaikan materi pelajaran secara tepat. art students assamble a portfolio for an art class. di samping masih menggunakan model konvensional yang monoton. Untuk menghadapi kritik masyarakat tersebut di atas. dan guru cenderung lebih dominan one way method. serta secara fisik dan mental melibatkan semua pihak dalam pembelajaran sehingga siswa memiliki suatu kebebasan berpikir. dan yang akan datang. selain diupayakan dapat membangkitkan minat belajar siswa secara aktif. aktivitas guru lebih dominan daripada siswa. yang diharapkan mampu melibatkan siswa dalam keseluruhan proses pembelajaran dan dapat melibatkan seluruh aspek. akibatnya guru seringkali mengabaikan proses pembinaan tatanan nilai. berpendapat. suatu model pembelajaran yang efektif dan efisien sebagai alternatif. c. juga dapat mengembangkan pemahaman nilai-nilai kemampuan berpartisipasi secara efektif. kurang fleksibel. kurang demokratis. dengan menggunakan waktu/kekinian. selain sangat bermanfaat dalam memberikan informasi mengenai kemampuan dan pemahaman siswa serta memberikan gambaran mengenai sikap dan minat siswa terhadap pelajaran yang diberikan. 1994 : 20). yang mendasari kegiatan serta proses pembelajaran PKn mengacu pada pendekatan sistem : (1) CTL. 'Contextual Teaching Learning' CTL adalah suatu bentuk pembelajaran yang memiliki karakteristik berikut : a. yaitu kognitif.. Adapun alasan penggunaan model pembelajaran portofolio. aktif dan kreatif. dan tindakan. yaitu masa yang lalu. kreatif. "Portfolios are used in various professions together typical. Portofolio.. afektif. II. Melalui model pembelajaran portofolio. (1) CTL. yang memenuhi muatan tatanan nilai.. Portofolio merupakan kumpulan hasil karya siswa sebagai hasil belajarnya. agar dapat diinternalisasikan pada diri siswa serta mengimplementasikan hakekat pendidikan nilai dalam kehidupan sehari-haribelum memenuhi harapan seperti yang diinginkan. Dasar Pemikiran Model Pembelajaran Portofolio dalam PKn Menurut ERIC Digest (2000). Guru PKn mengajar lebih banyak mengejar target yang berorientasi pada nilai ujian akhir.Judul: MODEL PEMBELAJARAN PORTOFOLIO: SEBUAH TINJAUAN KRITISBahan ini cocok untuk Informasi / Pendidikan Umum. yaitu model pembelajaran berbasis portofolio (porfolio based learning).Nama & E-mail (Penulis): arief mangkoesapoetra Saya Guru di SMAN 21 BANDUN G Topik: Model Pembelajaran Tanggal: 25 Agustus 2004 I.". dan psikomotorik siswa. dan (2) 'Model Kegiatan Sosial dan PKn'. keadaan yang mempengaruhi langsung kehidupan siswa dan pembelajarannya. serta diiringi suatu sikap tanggung jawab. b. sehingga mata pelajaran PKn tidak dianggap sebagai mata pelajaran pembinaan warga negara yang menekankan pada kesadaran akan hak dan kewajiban tetapi lebih cenderung menjadi mata pelajaran yang jenuh dan membosankan. Metode pembelajaran dalam Proses Belajar Mengajar (PBM) terkesan sangat kaku. 'Contextual Teaching Learning'. . sikap. sekarang. juga dapat menunjukkan pencapaian atau peningkatan yang diperoleh siswa dari proses pembelajaran (Stiggins.

Belum diberikannya hak otonomi mengajar sebagai pengembang kurikulum praktis di kelas. III. dan g. 2. 4. belajar tidak hanya menggunakan ruang kelas. dan . dan masyarakat khususnya para birokrat/instansi yang dikunjungi oleh para siswa untuk dimintai keterangannya. kemudian pada masyarakat. bahkan diperlukan waktu di luar jam pembelajaran di sekolah. dan ancaman yang terdapat di dalam proses pembelajaran PKn in action. yang menjadi dasar acuan pendekatan sistem pada model pembelajaran portofolio membina siswa dalam rangka pemerolehan kompetensi lingkungan dan membekali siswa dengan life skill : civic skill. Experiencing (belajar dalam konteks eksplorasi. Kurangnya pengetahuan/daya nalar guru yang bersangkutan. Peluang. masyarakat. serta dapat mengembangkan dan membekali siswa bagaimana belajar ber-PKn-dengan pengetahuan dan keterampilan intelektual yang memadai serta pengalaman praktis agar memiliki kompetensi dan efektifitas dalam berpartisipasi. dan politik. bila pembelajaran tersebut beserta komponennya memiliki kegunamanfaatan bagi siswa dan kehidupannya. Kelemahan Model Pembelajaran Portofolio : 1.lawan dari textbook centered. Model ini mendorong partisipasi aktif siswa dalam kehidupan politik. keluarga. Kelemahan. yaitu Relating (belajar dalam kehidupan nyata). membekali siswa dengan pengetahuan yang fleksibel dapat diterapkan dari satu permasalahan ke permasalahan lain.. penemuan dan penciptaan). peluang. lingkungan budaya. sosial. Diperlukan tenaga dan biaya yang cukup besar. f. dan Ancaman Selain hal-hal positif. civic life. Kedua model di atas. dari satu konteks ke konteks lain. pribadi. Implementasi model pembelajaran portofolio akan menjadikan PBM PKn yang sangat menyenangkan bagi siswa. a. agar siswa dapat mempertanggungjawabkanb ucapan. ekonomi dan sosial dalam masyarakat. bangsa dan negara. dan kelebihan model portofolio di atas. e. ekonomi. sehingga untuk menuntaskan satu studi kasus atau suatu kebijakan publik diperlukan lebih dari 20 jam pelajaran seperti yang telah ditentukan dalam jadwal. Applying (belajar dengan menyajikan pengetahuan untuk kegunaannya). kita pun harus mencermati beberapa kelemahan. Kurangnya jalinan komunikasi antara pihak sekolah. sikap. dengan demikian pendekatan tersebut mencoba memperbaiki kehidupan siswa dalam masyarakat atau negara. seperti dipaparkan di bawah ini. mengaitkan isi pelajaran dengan dunia nyata dan memotivasi siswa membuat hubungan antara pengetahuan dengan penerapannya dalam kehidupan mereka. Model CTL disebut juga REACT. memiliki tingkat kompetensi dan komitmen sebagai pelaksana yang bermoral. juga untuk membina suatu tatanan nilai terutama nilai kepemimpinan pada diri siswa. 5. dengan mencoba mengembangkan kompetensi lingkungan yang merupakan kemampuan siswa untuk mempengaruhi lingkungan. 3. bangsa. d. dan memberikan dampak pada keputusan-keputusan kebijakan. dan negara. keunggulan. perbuatan pada dirinya sendiri. Diperlukan waktu yang cukup banyak. bisa dilakukan di dalam kehidupan keluarga. Cooperating (belajar dalam konteks interaksi kelompok). dan Transfering (belajar dengan menggunakan penerapan dalam konteks baru/konteks lain) (2) 'Model Kegiatan Sosial dan PKn' Model yang dipelopori oleh Fred Newman ini mencoba mengajarkan pada siswa bagaimana mempengaruhi kebijakan umum.

masalah akan sulit dipecahkan. Penutup Pembelajaran PKn merupakan pendidikan nilai di tingkat persekolahan (SD. sedangkan guru harus dapat menjadi pengembang kurikulum praktis di dalam kelas. sehingga model pembelajaran portofolio dapat dilaksanakan tanpa kekurangan waktu atau menyalahi apa yang telah digariskan dalam kurikulum. Kurang kesadaran guru dalam mengembangkan kemampuan dan kemauan dalam melaksanakan fungsi perannya. informasi. mediator. Kerjasama/kolaborasi antara pihak sekolah dengan pemerintah setempat. Belum diberikannya hak otonomi mengajar. serta fungsi perannya sebagai fasilitator. maupun psikomotorik siswa. Dalam upaya meningkatkan kinerja profesional guru. Hak otonomi mengajar pada guru dalam mengembangkan kemampuan. 3. partisipatif. Kurangnya kerjasama antara para guru. 2. Dewan Sekolah. Orang Tua Siswa. kemauan. sehinga guru masih terikat pada keharusan sebagai pelaksanan kurikulum. Model ini dapat dilakukan satu tahun satu kali. Tukar pendapat. Belum terbiasanya pembiasaan jalinan kerjasama kelompok tim para siswa. diharapkan topik materi pembelajaran tidak terlalu banyak. yaitu : civic life. Kepala Sekolah. namun dimuat satu sampai 2 topik atau materi pelajaran per semester. dengan kesadaran. civic skill. Dalam kurikulum baru. Model ini sangat potensial dalam meningkatkan motivasi atau semangat belajar siswa. Model pembelajaran portofolio-metode pemecahan masalah. c. director-motivator. kreatif. yaitu kepemimpinan diri pada siswa. Tidak ada dukungan moril serta bantuan dana dari pihak sekolah. 5. pengetahuan untuk meningkatkan daya nalar dan pengetahuan dengan rekan guru pada MGMP PKn setempat. civic participation. 3.6. prospektif. mediator. rekonstruktor pembelajaran bagi siswa. yang wajib . dan SLTA). guru PKn dapat menggunakan pembelajaran portofolio sebagai salah satu alternatif pemecahan pembelajaran yang inovatif. 4. Kerjasama/kolaborasi antara Kepala Sekolah dan pihak Dewan Sekolah/Komite Sekolah untuk menangani masalah pendanaan. dengan tujuan agar siswa menjadi A Good Young Citizenship yang berkualitas sebagai warga negara yang cerdas. afektif. Ancaman Model Pembelajaran Portofolio : 1. b. Dan rekonstruktor pembelajaran di dalam kelas. motivator. dan instansi/lembaga pemerintah serta masyarakat setempat IV. daya nalar. karena jika ide atau gagasan terlalu banyak dan tidak dapat dipertemukan.dapat digunakan untuk mengembangkan berbagai potensi kebermaknaan siswa. SLTP. yaitu membelajarkan siswa dapat belajar ber-PKn dalam laboratorium demokrasi. dan bertanggung jawab. Penggunaan model pembelajaran portofolio dalam pembelajaran PKn berimplikasi luas terhadap khasanah piranti professional guru sebagai seorang fasilitator. yang secara langsung menjadi wahana pembinaan nilai kepemimpinan pada diri siswa dan secara tidak langsung menjadi wahana implementasi pendidikan budi pekerti bagi siswa. baik berkenaan dengan aspek kognitif. dalam upaya mengembangkan dan membekali sejumlah keterampilan dan wawasan life skill kewarganegaraan siswa. 4. terutama pembinaan tatanan nilai.. 6. 2. Peluang Model Pembelajaran Portofolio : 1. Siswa dapat mengunjungi instansi/lembaga pemerintah yang terkait untuk mencari atau memperoleh informasi yang dibutuhkan.

Publishing Company.J. Student-Centered Classroom Assessment. Arts-ED 3334603. Winataputra. meraih gelar Magister Pendidikan program studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dari Program Pascasarjana UPI Bandung dengan judicium "cum laude" (25 Pebruari 2004). Popham. A. Rancangan Perintisan Model Pembelajaran Portofolio di Delapan Propinsi. (2000). maka pengetahuan baru itu akan disimpan dalam memori jangka panjang.dimiliki oleh setiap insan. Menekankan bahwa perubahan kognitif hanya bisa terjadi jika konsepsi-konsepsi yang telah dipahami sebelumnya diolah melalui suatu proses ketidakseimbangan dalam upaya memahami inforamasi-informasi baru. Seseorang belajar konsep paling baik apabila konsep itu berada dalam zona tersebut. Sumber : http://re-searchengines. Kami Bangsa Indonesia. "Portfolio Assessment". Pengetahuan baru itu akan diuji dengan cara menggunakannya dalam menjawab persoalan atau gejala yang terkait. (1995). Penulis adalah Guru SMAN 21 Bandung. Butir-butir penting dari pandangan belajar menurut teori konstruktivis ini menurut Nur (2000:2-15) dan Katu (1995. Djahiri. tetapi dapat .2. Seseorang belajar jika dia bekerja dalam zona perkembangan terdekat. ERIC Digest (2000).45 0 komentar Jumat.S. Bandung : UT dan CICED. yaitu daerah perkembangan sedikit di atas tingkat perkembangannya saat ini. berbangsa. Stiggins.com/art05-17. Jika pengetahuan baru itu berhasil menjawab permasalahan yang dihadapi. Landasan Teoritik dan Empirik Pembelajaran GeneratifPembelajaran generatif memiliki landasan teoritik yang berakar pada teori-teori belajar konstruktivis mengenai belajar dan pembelajaran. Menurut Osborno dan Wittrock dalam Katu (1995. W. Saya arief mangkoesapoetra setuju jika bahan yang dikirim dapat dipasang dan digunakan di Homepage Pendidikan Network dan saya menjamin bahwa bahan ini hasil karya saya sendiri dan sah (tidak ada copyright).A Simon & Schuster Company. R. diantaranya adalah : a.b.html Diposkan oleh Padiya di 20. dan bernegara sesuai dengan hak dan kewajibannya. U. (1991). Model Pembelajaran Portofolio Terpadu dan Utuh.J. (1999). agar siswa dapat hidup bermasyarakat. Pengertian Pembelajaran GeneratifPembelajaran Generatif (PG) merupakan terjemahan dari Generative Learning (GL). Bandung : PPKnH UPI dan CICED. Seseorang bekerja pada zona perkembangan terdekatnya jika mereka terlibat dalam tugas yang tidak dapat mereka selesaikan sendiri. Classroom Assessment : What Teachers Need to Know.a: 1-2). Bandung : Proyek Kewarganegaraan. pembelajaran generatif merupakan suatu model pembelajaran yang menekankan pada pengintegrasian secara aktif pengetahuan baru dengan menggunakan pengetahuan yang sudah dimiliki mahasiswa sebelumnya. 29 Agustus 2008 Model Pembelajaran Generatif MODEL PEMBELAJARAN GENERATIF (MPG) 1.com PUSTAKA ACUAN Center for Indonesian Civic Education. . New York : MacMillan Cottage. (1998).b:1). E-mail : arief_mangkoesapoetra@yahoo. USA : Allyn & Bacon .K.

dosen mengajak mereka untuk mengemukakan fenomena atau gejalagejala yang diperkirakan muncul dari suatu peristiwa yang akan didemonstrasikan kemudian.h. 1986). Dalam proses pemecahan masalah tersebut. Dosen diharapkan untuk mencatat dan mengelompokkan dugaan .3. mahasiswa mempelajari keterampilan-keterampilan dasar yang diperlukan untuk memecahkan masalah kompleks tadi dengan bantuan guru/dosen atau teman sebaya yang lebih mampu. Yang perlu dilakukan adalah membuat mereka berani mengemukakan pendapatnya tanpa takut disalahkan. Dukungan itu sifatnya lebih terstruktur pada tahap awal. Tahap-2 : Tantangan dan KonfrontasiSetelah dosen mengetahui pandangan sebagian mahasiswanya. utuh. 1992). Penekanan pada prinsip Scaffolding. terdiri atas 5 tahap dengan penjelasan sebagai berikut :a. membaca (Duffi dan Rochler.d. Sebaiknya pertanyaan yang diajukan dosen adalah pertanyaan terbuka.menyelesaikannya jika dibantu sedikit dari teman sebaya atau orang dewasa. Sejumlah penelitian (Slavin. dosen diharapkan tidak akan menilai mana pendapat yang “salah” dan mana yang “benar”. Top-down berarti mahasiswa langsung mulai dari masalah-masalah kompleks.f.b. dan Johnson. Untuk membuat suasana menjadi kondusif. membuat pemahaman mereka menjadi eksplisit. Tahapan Pembelajaran GeneratifLangkah-langkah atau tahapan pembelajaran generatif menurut Katu (1995. dosen menuliskan topik dan melibatkan mahasiswa dalam diskusi yang bertujuan untuk menggali pemahaman mereka tentang topik yang akan dibahas. maka kemungkinan sekali mereka adalah pelajar yang efektif dan memiliki motivasi abadi dalam belajar.g. dan autentik untuk dipecahkan. 1997: )yang menunjukkan pengaruh positif pendekatanpendekatan konstruktivis yang melandasi pembelajaran generatif terhadap variabelvariabel hasil belajar tradisional. dan realistik kemudian dibantu menyelesaikan tugas kompleks tersebut dengan menerapkan scaffolding. Mereka juga diajak untuk menanggapi pendapat teman satu kelas mereka yang berbeda dari pendapat sendiri. Mereka diajak untuk mengungkapkan pemahaman dan pengalaman mereka dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan topik tersebut. Lebih menekankan pada pengajaran top-down daripada bottom-up. menulis (Bereiter dan Scardamalia. Mereka diminta mengomentari pendapat teman sekelas dan membandingkannya dengan pendapat sendiri. Smith. dan kemudian secara bertahap mengalihkan tanggung jawab belajar tersebut kepada mahasiswa untuk bekerja atas arahan dari mereka sendiri. Mereka diminta mengemukakan alasan untuk mendukung dugaan mereka. serta tekun menerapkan strategi itu sampai suatu tugas terselesaikan demi kepuasan mereka sendiri. yaitu pemberian dukungan tahap demi tahap untuk belajar dan pemecahan masalah. Meskipun jika kita menyampaikan informasi kepada mahasiswa. 1987). sulit. diantaranya adalah : dalam bidang matematika (Carpenter dan Fennema. 1992). Tahap-1 : PengingatanPada tahap awal ini. Menganut asumsi sentral bahwa belajar itu ditemukan. Menganut visi mahasiswa ideal. b:5-6).c. yaitu seorang mahasiswa yang dapat memiliki kemampuan pengaturan diri sendiri dalam belajar. Jadi.e. Penelitian Knapp (1995) menemukan suatu hubungan positif pendekatan-pendekatan konstruktivis dengan hasil belajar. bidang sains (Neale. dan sadar akan variasi pendapat di antara mereka sendiri. tetapi mereka harus melakukan operasi mental atau kerja otak atas informasi tersebut untuk membuat informasi itu masuk ke dalam pemahaman mereka. mahasiswa sebaiknya lansung saja diberikan tugas kompleks. Tujuan dari tahap pengingatan ini adalah untuk menarik perhatian mahasiswa terhadap pokok yang sedang dibahas. Menganggap bahwa jika seseorang memiliki strategi belajar yang efektif dan motivasi.

Proses reorganisasi ini tentu membutuhkan waktu. atau simulasi. Setelah itu barulah dosen menayakan apakah gejala yang mereka amati itu sesuai atau tidak dengan pikiran mereka.d. dosen mempersiapkan demonstrasi yang menghasilkan peristiwa yang dapat berbeda dari intuisi mahasiswa. Tahap-3 : Reorganisasi Kerangka Kerja KonsepPada tahap ini dosen membantu mahasiswa dengan mengusulkan alternatif tafsiran menurut fisikawan dan menunjukkan bahwa pandangan yang dia usulkan dapat menjelaskan secara koheren gejala yang mereka amati. Dengan melihat peristiwa yang berbeda dari dugaan mereka maka di dalam pikiran mereka timbul perasaan kacau (dissonance) yang secara psikologis membangkitkan perasaan tidak tenteram sehingga dapat memotivasi mereka untuk mengurangi perasaan kacau itu dengan mencari alternatif penjelasan. atau grafik yang dapat membantu mahasiswa menemukan alternatif jawaban atas gejala yang diamati. Mengakomodasi keinginan mahasiswa dalam mencari alternatif penjelasan dengan menyajikan berbagai kemungkinan kegiatan mahasiswa antara lain berupa eksperimen/percobaan. Diharapkan mereka akan merasakan bahwa pandangan baru dari dosen tersebut mudah dimengerti.b. dosen memberikan berbagai persoalan dengan konteks yang berbeda untuk diselesaikan oleh mahasiswa dengan kerangka konsep yang telah mengalami rekonstruksi. diantaranya adalah sebagai berikut :a. dosen perlu memperhatikan beberapa hal. Tahap-4 : Aplikasi KonsepPada tahap ini. Keberhasilan mereka menerapkan pengetahuan dalam situasi baru akan membuat para mahasiswa makin yakin akan keunggulan kerangka kerja konseptual mereka yang sudah direorganisasi. soal-soal kaya konteks (context-rich problems) dan pertanyaan . Setelah dosen mengetahui intuisi yang dimiliki mahasiswa. tampilan gambar. Variasi kegiatan ini dapat membantu mahasiswa memperoleh penjelasan yang cukup memuaskan. Diharapkan mahasiswa mulai mereorganisasi kerangka berpikir mereka dengan melakukan perubahan struktur dan hubungan antar konsep-konsep. dan berhasil dalam menjawab berbagai persoalan. masuk akal. Beberapa Petunjuk Pelaksanaan Pembelajaran GeneratifDalam melaksanakan pembeljaran generatif.c. akan merasa terganggu dan mengalami konflik kognitif dalam pikirannya. Pelatihan ini dimaksudkan juga untuk lebih menguatkan hubungan antar konsep di dalam kerangka berpikir yang baru mengalami reprganisasi. Untuk lebih memperkuat pemahaman mereka maka dosen dapat memberikan soal-soal terbuka (open-ended questions). Setelah itu dosen melaksanakan demonstrasi dan meminta mahasiswa untuk mengamati dengan seksama gejala yang muncul. dosen mengajak mahasiswanya dalam menilai kembali kerangka kerja konsep yang telah mereka dapatkan. Dengan menggunakan cara dialog yang timbal balik dan saling melengkapi.c. Maksudnya adalah memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk menerapkan pengetahuan/keterampilan baru mereka pada situasi dan kondisi yang baru.4. Dalam hal ini dosen menyiapkan perangkat demonstrasi. kegiatan kelompok menggunakan diagram. pelatihan menggunakan tampilan jamak (multiple representation) untuk mengaktifkan mahasiswa dalam proses belajar. Secara sadar dosen mempertentangkan pendapat-pendapat yang berbeda itu. Tahap-5 : Menilai KembaliDalam suatu diskusi. Mahasiswa diberikan beberapa persoalan sejenis dan menyarankan mereka menjawabnya dengan pandangan alternatif yang diusulkan dosen.menuru Sutrisno (1995:3). analogi.c. Dosen perlu memberikan kesempatan kepada mereka untuk mencerna apa yang mereka amati. diharapkan mereka dapat menemukan jawaban atas gejala yang mereka amati.dan penjelasan yang muncul di papan tulis. Menyajikan demonstrasi untuk menantang intuisi mahasiswa.

dan merumuskan kesimpulan. Cognition & Technology Group at Vanderbilt. seperti “pembelajaran berdarkan proyek (project-based instruction)”. Marx. mengembangkan inkuiri dan ketrampilan berpikir tingkat lebih tinggi. masalah polusi yang dimunculkan dalam pelajaran di teluk Chesapeake mencakup berbagai subyek akademik dan terapan mata pelajaran seperti biologi. “belajar otentik (authentic learning)” dan ”pembelajaran bermakna (anchored instruction)”. Pengertian Pembelajaran Berdasarkan MasalahPembelajaran berdasarkan masalah merupakan pendekatan yang efektif untuk pengajaran proses berpikir tingkat tinggi। Pembelajaran ini membantu siswa untuk memproses informasi yang sudah jadi dalam benaknya dan menyusun pengetahuan mereka sendiri tentang dunia sosial dan sekitarnya.terbalik (reverse questions) yang dapat dikerjakan secara kelompok. . matematika.B. dan pemerintahan. ilmu-ilmu sosial). Dolan.com/2008/04/pembelajaran-generatif-mpg. Pembelajaran berdasarkan masalah mengharuskan siswa melakukan penyelidikan autentik untuk mencari penyelesaian nyata terhadap masalah nyata. Slavin. pariwisata. pembelajaran berdasarkan masalah merupakan suatu pendekatan pembelajaran di mana siswa mengerjakan permasalahan yang otentik dengan maksud untuk menyusun pengetahuan mereka sendiri.3। Penyelidikan autentik. Bukannya mengorganisasikan di sekitar prisip-prinsip atau ketrampilan akademik tertentu. membuat inferensi. Sebagai contoh. 1994. ” pembelajaran berdasarkan pengalaman (experience-based instruction)”. menghindari jawaban sederhana. & soloway. dan memungkinkan adanya berbagai macam solusi untuk situasi itu. 1999. mengembangkan hipotesis. dan membuat ramalan. ekonomi. 1994. Sudah barang tentu. Blumenfeld. Sumber : http://anwarholil. Meskipun pembelajaran berdasarkan masalah mungkin berpusat pada mata pelajaran tertentu (IPA.2। Berfokus pada keterkaitan antar disiplin. mengembangkan kemandirian dan percaya diri। Model pembelajaran ini juga mengacu pada model pembelajaran yang lain. siswa meninjau masalah itu dari banyak mata pelajaran.Menurut Arends (1997). pembelajaran berdasarkan masalah mengorganisasikan pengajaran di sekitar pertanyaan dan masalah yang dua-duanya secara sosial penting dan secara pribadi bermakna untuk siswa. 1992. 2002 : 123). Mereka mengajukan situasi kehidupan nyata autentik. Maden.1। Pengajuan pertanyaan atau masalah. Mereka harus menganalisis dan mendefinisikan masalah. yang sekarang ini mulai diangkat sebab ditinjau secara umum pembelajaran berdasarkan masalah terdiri dari menyajikan kepada siswa situasi masalah yang otentik dan bermakna yang dapat memberikan kemudahan kepada mereka untuk melakukan penyelidikan dan inkuiri।A. 1990). masalah yang akan diselidiki telah dipilih benar-benar nyata agar dalam pemecahannya. Pembelajaran ini cocok untuk mengembangkan pengetahuan dasar maupun kompleks (Ratumanan. Ciri-ciri khusus Pembelajaran Berdasarkan MasalahMenurut Arends (2001 : 349) berbagai pengembang pengajaran berdasarkan masalah telah memberikan model pengajaran itu memiliki karakteristik sebagai berikut (Krajcik.html Diposkan oleh Padiya di 19. melakukan eksperimen (jika diperlukan).blogspot. sosiologi. & Wasik. Krajcik. mengumpul dan menganalisa informasi.06 0 komentar Model Pembelajaran Berdasarkan Masalah MODEL PEMBELAJARAN BERDASARKAN MASALAH Pembelajaran berdasarkan masalah telah dikenal sejak zaman John Dewey.

2000 : 13) Sumber : http://anwarholil.Menurut Sudjana manfaat khusus yang diperoleh dari metode Dewey adalah metode pemecahan masalah। Tugas guru adalah membantu para siswa merumuskan tugas-tugas. dan bukan menyajikan tugas-tugas pelajaran.C.sarkan masalah dikembangkan untuk membantu siswa mengembangkan kemam -puan berpikir.metode penyelidikan yang digunakan. paling sering secara berpasangan atau dalam kelompok kecil. melaksanakan eksperimen. Pembelajaran berdasarkan masalah dicirikan oleh siswa yang bekerja sama satu dengan yang lainnya.(Sumber: Ibrahim. video maupun program komputer. Produk itu dapat juga berupa laporan. bergantung kepada masalah yang sedang dipelajari.blogspot. untuk mendapatkan penjelasan dan pemecahan masalahTahap-4Mengembangkan dan menyajikan hasil karya. pemecahan masalah.59 0 komentar . tetapi dari masalah yang ada di sekitarnya.html Diposkan oleh Padiya di 18. Bekerja sama memberikan motivasi untuk secara berkelanjutan terlibat dalam tugas-tugas kompleks dan memperbanyak peluang untuk berbagi inkuiri dan dialog dan untuk mengembangkan keterampilan sosial dan ketrampilan berfikir. Langkah-langkah Pembelajaran Berdasarkan MasalahPengajaran berdasarkan masalah terdiri dari 5 langkah utama yang dimulai dengan guru memperkenalkan siswa dengan suatu situasi masalah dan diakhiri dengan penyajian dan analisis hasil kerja siswa।Sintaks Pembelajaran Berdasarkan MasalahTahap-1Orientasi siswa pada masalahGuru menjelaskan tujuan pembelajaran. video.डी.Guru mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi yang sesuai. dan model serta membantu mereka untuk berbagi tugas dengan temannya।Tahap5Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah.pembelajaran berdasarkan masalah menuntut siswa untuk menghasilkan produk tertentu dalam bentuk karya nyata atau artefak dan peragaan yang menjelaskan atau mewakili bentuk penyelesaian masalah yang mereka temukan. model fisik. belajar berbagai peran orang dewasa melalui pelibatan mereka dalam pengalaman nyata atau simulasi. mengajukan fenomena atau demonstrasi atau cerita untuk memunculkan masalah. memotivasi siswa untuk terlibat dalam pemecahanmasalah yang dipilih।Tahap-2Mengorganisasi siswa untuk belajarGuru membantu siswa untuk mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan dengan masalah tersebut।Tahap-3Membimbing penye lidi kan individual maupun kelompok. menjelaskan logistik yang dibutuhkan.4। Menghasilkan produk dan memamerkannya.Guru membantu siswa dalam merencanakan dan menyiapkan karya yang sesuai seperti laporan. 2000 : 7). direncanakan oleh siswa untuk mendemonstrasikan kepada teman-temannya yang lain tentang apa yang mereka pelajari dan menyediakan suatu alternatif segar terhadap laporan tradisional atau makalah.5। Kolaborasi. Objek pelajaran tidak dipelajari dari buku. dan keterampilan intelektual. dan menjadi pebelajar yang otonom dan mandiri (Ibrahim.com/2008/04/model-pembelajaran-berdasarkanmasalah.Guru membantu siswa untuk melakukan refleksi atau evaluasi terhadap penyelidikan mereka dan proses-proses yang mereka gunakan. Karya nyata dan peragaan seperti yang akan dijelaskan kemudian. Manfaat Pembelajaran Berdasarkan MasalahPembelajaran berdasarkan masalah tidak dirancang untuk membantu guru memberikan informasi sebanyak-banyaknya kepada siswa। Pembelajaran berda. Produk tersebut dapat berupa transkrip debat seperti pada pelajaran ”Roots and wings”.

menunjukkan bahwa model pembelajaran terpadu adalah sejalan dengan beberapa aliran pendidikan modern yaitu termasuk dalam aliran pendidikan progresivisme. Selain itu. serta (3) pemisahan antar bidang studi tidak terlihat jelas. tugas yang dilakukan dalam satu hari dengan tugas yang dilakukan pada hari berikutnya. Dari beberapa ciri pembelajaran terpadu di atas. mencintai kerja. dan bekerja dengan otak dan hati. R (1991 : 61– 65) yaitu sebanyak sepuluh model pembelajaran terpadu. model keterpaduan (integrated ). pendidikan seharusnya dapat mengembangkan sepenuhnya bakat dan minat setiap anak. Aliran pendidikan progresivisme memandang pendidikan yang mengutamakan penyelenggaraan pendidikan di sekolah berpusat pada anak (child-centered). Kesepuluh model pembelajaran terpadu tersebut adalah :1) the fragmented model ( Model Fragmen )2) the connected model ( Model Terhubung )3) the nested model ( Model Tersarang )4) the sequenced model ( Model Terurut )5) the shared model ( Model Terbagi )6) the webbed model ( Model Jaring Laba-Laba )7) the threaded model ( Model Pasang Benang )8) the integrated model ( Model Integrasi )9) the immersed model ( Model Terbenam ).Adapun model-model pembelajaran terpadu sebagaimana yang dikemukakan oleh Fogarty. 2000:7). karena model terhubung ini penekanannya terletak pada perlu adanya integrasi inter bidang studi itu sendiri. serta untuk membuat anak lebih efektif dalam memecahkan berbagai problem yang disajikan dalam konteks pengalaman (experience) pada umumnya (William F. Model terhubung ini juga secara nyata menghubungkan satu konsep dengan konsep lain.Tujuan pendidikan aliran progresivisme adalah melatih anak agar kelak dapat bekerja. 1981). Tujuan utama sekolah adalah untuk meningkatkan kecerdasan praktis. sebagai reaksi terhadap pelaksanaan pendidikan yang masih berpusat pada guru dan pada bahan ajar.Berdasarkan karakteristik yang dimiliki oleh masing-masing model pembelajaran tersebut. serta ideide yang dipelajari pada satu semester dengan semester berikutnya. model jaring laba-laba (webbed). 2001). Sedangkan metode pendidikan progresif lebih berupa penyediaan lingkungan dan fasilitas yang memungkinkan berlangsungnya proses belajar secara bebas pada setiap anak untuk mengembangkan bakat dan minatnya (Mudyaharjo. agar dapat terwujud pemampatan/ pengurangan waktu dalam pembelajaran pada konsep-konsep tersebut . dan10) the networked model ( Model Jaringan )Dari kesepuluh model pembelajaran terpadu di atas dipilih tiga model pembelajaran yang dipandang layak dan sesuai untuk dapat dikembangkan dan mudah dilaksanakan di pendidikan dasar (Prabowo.Model-model Pembelajaran Terpadu MODEL-MODEL PEMBELAJARAN TERPADU Prabowo (2000:3) mengatakan bahwa pembelajaran terpadu sebagai suatu proses mempunyai beberapa ciri yaitu : (1) berpusat pada siswa (student centered). bekerja secara sistematis. maka model pembelajaran yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah model terhubung (the connected model). satu keterampilan dengan keterampilan lain. O’neill. Kurikulum pendidikan progresif adalah kurikulum yang mengakomodasi pengalaman-pengalaman (atau kegiatan) belajar yang diminati oleh setiap siswa (experience curriculum). satu topik dengan topik lain. Untuk mencapai tujuan tersebut. Ketiga model pembelajaran terpadu yang dimaksud adalah model terhubung (connected). Pemanfaatan penerapan model terhubung (connected) ini sangat relevan dengan konsep Cahaya (dalam fisika) dan konsep Sistem Indera pada manusia (dalam biologi). (2) proses pembelajaran mengutamakan pemberian pengalaman langsung.

dan antara siswa dengan siswa. semakin muda .2. sehingga isi dari pelajaran tetap saja terfokus tanpa merentangkan konsep-konsep serta ide-ide antar bidang studi.2.ketepatan siswa saat menganalisis data4. Langkah-langkah yang ditempuh oleh guru : 2. menentukan tujuan pembelajaran umum1. Diposkan oleh Padiya di 18. (3) menghubungkan ide-ide dalam suatu bidang studi sangat memungkinkan bagi siswa untuk mengkaji.46 0 komentar Model Pembelajaran Penemuan Terbimbing PEMBELAJARAN PENEMUAN TERBIMBING Ciri Penemuan terbimbingPembelajaran penemuan terbimbing merupakan salah satu bagian dari pembelajaran penemuan yang banyak melibatkan siswa dalam kegiatan belajar mengajar.ketepatan hasil pengamatan. (2) tidak mendorong guru untuk bekerja secara tim.1. menyampaikan keterampilan proses yang dapat dikembangkan2.Siswa hanya dapat memahami konsep-konsep sains sesuai dengan kesiapan intelektualnya. menyampaikan pertanyaan kunci3. evaluasi proses . Tahap Pelaksanaan.4.2. meliputi :3. diskusi secara klasikal4.1. menyampaikan konsep-konsep yang hendak dikuasai oleh siswa2.5. meliputi :4. maka penemuan terbimbing merupakan kombinasi antara pembelajaran langsung dan pembelajaran tidak langsung. menentukan tujuan pembelajaran khusus2.(Reduce Instructional Time).1.1.3. baik secara terbimbing maupun secara bebas.4. dan (3) dalam memadukan ide-ide dalam satu bidang studi. sehingga terjadilah proses internalisasi. serta mengasimilasi ide-ide secara terus menerus sehingga memudahkan untuk terjadinya proses transfer ide-ide dalam memecahkan masalah. evaluasi produk :penguasaan siswa terhadap konsep-konsep / materi sesuai dengan tujuan pembelajaran khusus yang telah ditetapkan. model terhubung ini juga mempunyai kekurangan sebagai berikut : (1) masih kelihatan terpisahnya antar bidang studi.Sintaks (pola urutan) dari model pembelajaran terpadu tipe connected (terhubung) menurut Prabowo (2000:11 – 14) sebagai berikut :1.kemampuan penguasaan siswa terhadap penggunaan alat ukur. yaitu usia dan perkembangan mental siswa. dengan membagi kelas kedalam beberapa kelompok3. pengelolaan kelas.4. Evaluasi. berupa :. Dilihat dari segi kadar aktivitas interaksi antara guru dan siswa. mengkonseptualisasi.Di samping mempunyai kelebihan. Tahap Perencanaan :1.(materi prasyarat)2.2. maka usaha untuk mengembangkan keterhubungan antar bidang studi menjadi terabaikan.3.ketepatan dalam penyusunan alat dan bahan. menyampaikan konsep pendukung yang harus dikuasai siswa. kegiatan pencatatan data3. memperbaiki. dan hubungan antara pengetahuan awal dan konstruksi konsep IPA yang dimiliki siswa dengan kemampuan siswa untuk mengikuti pembelajaran penemuan. sebagai akibat dari mengejar target kurikulum. menyampaikan alat dan bahan yang akan digunakan / dibutuhkan2. (2) siswa dapat mengembangkan konsep-konsep kunci secara terus menerus. evaluasi psikomotor :. kegiatan proses3.Ada hubungan yang kuat antara kadar dominansi guru dengan kesiapan mental untuk menginternalisasi konsep-konsep. Hal ini terkait dengan upaya menghindari terjadinya penjejalan kurikulum dalam proses pembelajaran.Beberapa kelebihan dari model terhubung (connected) adalah sebagai berikut : (1) dampak positif dari mengaitkan ide-ide dalam satu bidang studi adalah siswa memperoleh gambaran yang luas sebagaimana suatu bidang studi yang terfokus pada suatu aspek tertentu.3.

karena mereka harus menganalisis dan memanipulasi informasi (Slavin. Dengan kata lain. dan pembimbing. “Guided discovery incorporates the best of what is known about science processes and product. dan dapat memecahkan masalah. siswa didorong untuk belajar sebagian besar melalui keterlibatan aktif mereka sendiri dengan konsep-konsep dan prinsip-prinsip. dimana siswa diharapkan membangun pemahaman oleh diri sendiri dari pengalaman-pengalaman baru berdasarkan pada pengalaman awal dan pemahaman yang mendalam dikembangkan melalui . keterlibatan siswa aktif dalam kegiatan pembelajaran.Kegiatan pembelajaran penemuan terbimbing mempunyai persamaan dengan kegiatan pembelajaran yang berorientasi pada keterampilan proses. dalam pembelajaran penemuan siswa juga belajar pemecahan masalah secara mandiri dan keterampilanketerampilan berfikir. pendorong. dengan demikian bahwa penemuan terbimbing dengan keterampilan proses ada hubungan yang erat sebab kegiatan penyelidikan. Siswa yang lebih dewasa. 1994). 1995b: 107). memperkecil atau menghindari menghafal dan siswa bertanggung jawab atas pembelajarannya sendiri (Carin. menemukan konsep harus melalui keterampilan proses.Pembelajaran dengan penemuan. Bimbingan guru yang dimaksud adalah memberikan bantuan agar siswa dapat memahami tujuan kegiatan yang dilakukan dan berupa arahan tentang prosedur kerja yang perlu dilakukan dalam kegiatan pembelajaran (Ratumanan. guru perlu lebih banyak menyajikan pengalaman kepada mereka untuk menggali pengetahuan awal dan membimbing mereka untuk membentuk konsep-konsep. belajar menghargai diri sendiri. menemukan konsep dan kemudian menerapkan konsep yang telah diperoleh dalam kehidupan sehari-hari. Menurut prinsip ini siswa dilatih dan didorong untuk dapat belajar secara mandiri. konsep atau prinsip untuk diri mereka sendiri bukan memberikan ceramah atau mengendalikan seluruh kegiatan kelas.Pembelajaran penemuan terbimbing membuat siswa melek sains dan teknologi. 2002). belajar secara konstruktivis lebih menekankan belajar berpusat pada siswa sedangkan peranan guru adalah membantu siswa menemukan fakta.” Penemuan terbimbing mamadukan yang terbaik dari apa yang diketahui siswa tentang produk dan proses sains.Namun dalam proses penemuan ini siswa mendapat bantuan atau bimbingan dari guru agar mereka lebih terarah sehingga baik proses pelaksanaan pembelajaran maupun tujuan yang dicapai terlaksana dengan baik.siswa yang dihadapi oleh guru. 1993b). Kegiatan pembelajaran penemuan terbimbing menekankan pada pengalaman belajar secara langsung melalui kegiatan penyelidikan.Konstruktivis adalah salah satu pilar dari Contextual Teaching and Learning. karena mereka benar-benar diberi kesempatan berperan serta di dalam kegiatan sains sesuai dengan perkembangan intelektual mereka dengan bimbingan guru. nara sumber. Hal ini didukung oleh Carin (1993b: 105). Selain itu. Penemuan terbimbing yang dilakukan oleh siswa dapat mengarah pada terbentuknya kemampuan untuk melakukan penemuan bebas di kemudian hari (Carin. dan penerapan konsep dalam kehidupan sehari-hari. Tahapan Pembelajaran Penemuan Terbimbing Pembelajaran penemuan terbimbing dikembangkan berdasarkan pandangan kognitif tentang pembelajaran dan prinsip-prinsip konstruktivis.Beberapa keuntungan Pembelajaran penemuan terbimbing yaitu siswa belajar bagaimana belajar (learn how to learn). sedangkan kegiatan belajar yang berorientasi pada keterampilan proses menekankan pada pengalaman belajar langsung. memotivasi diri dan lebih mudah untuk mentransfer. membutuhkan lebih sedikit keterlibatan aktif guru karena mereka lebih banyak berinisiatif untuk bekerja dan guru akan berfungsi sebagai fasilitator.

Namun pembelajaran penemuan dan PBI berbeda dalam beberapa hal yang penting yaitu. oleh sebab itu dalam penelitian ini menggunakan tahapan dengan mengadaptasi dari tahapan PBI. membuat simpulan dan sebagainya. Selain itu.4. menjelaskan logistik yang dibutuhkan.Tahap-tahap pembelajaran1.Menurut Sund (dalam Suryosubroto. Menentukan dengan cermat apakah siswa akan bekerja secara individu atau secara kelompok yang terdiri dari 2.3.pengalaman-pengalaman belajar bermakna. Menentukan tujuan yang akan dipelajari oleh siswa.5.Berbeda dengan pembelajaran penemuan terbimbing. maka penemuan terbimbing termasuk salah satu pembelajaran yang sesuai dengan Contextual Teaching and Learning (CTL). Pembelajaran berdasarkan masalah (PBI) membantu siswa menjadi pebelajar yang mandiri dan otonom melalui bimbingan guru yang secara berulang-ulang mendorong dan mengarahkan siswa untuk mencari penyelesaian terhadap masalah nyata. 1996: 193). Menyajikan / mempresentasikan hasil kegiatanGuru membantu siswa dalam merencanakan dan menyiapkan karya yang sesuai seperti laporan. Discovery adalah proses mental dimana siswa mengasimilasi suatu konsep atau suatu prinsip. 1997). pemecahannya memerlukan penyelidikan antara disiplin (Arends.Carin (1993a) memberikan petunjuk dalam merencanakan dan menyiapkan pembelajaran penemuan terbimbing sebagai berikut:1. Orientasi siswa pada masalahGuru menjelaskan tujuan pembelajaran.3 atau 4 siswa. Menentukan lembar pengamatan untuk siswa. dan ada persamaannya dengan pembelajaran berdasarkan masalah. 2000: 13)Karena pembelajaran penemuan terbimbing merupakan pembelajaran penemuan dan bimbingan guru. Proses mental tersebut misalnya mengamati.Pembelajaran penemuan ada persamaannya dengan pembelajaran berdasarkan masalah. memotivasi siswa terlibat pada aktivitas pemecahan masalah yang diberikan guru.2. dan penyelidikan siswa berlangsung di bawah bimbingan guru terbatas pada lingkungan kelas. menggolongkan.2. atau inquiri merupakan perluasan proses discovery yang digunakan lebih mendalam.4.5. dan model yang membantu mereka untuk berbagi tugas dengan temannya. Menyiapkan alat dan bahan secara lengkap. pembelajaran berdasarkan masalah dimulai dengan masalah kehidupan nyata yang bermakna yang memberikan kesempatan kepada siswa dalam memilih dan melakukan penyelidikan yang diperlukan untuk memecahkan masalah tersebut. karena masalah itu merupakan masalah kehidupan nyata. Mengevaluasi kegiatanGuru membantu siswa untuk merefleksi pada penyelidikan dan proses penemuan yang digunakan.Menurut Ibrahim dan Nur (2000: 23). Membimbing penyelidikan individual maupun kelompokGuru mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi yang sesuai.3. kedua model ini menekankan keterlibatan siswa secara aktif. Memilih metode yang sesuai dengan kegiatan penemuan. melaksanakan eksperimen untuk mendapatkan penjelasan dan pemecahan masalah. video.Selanjutnya. discovery merupakan bagian dari inquiri. pada penemuan terbimbing sebagian besar didasarkan pada pertanyaan-pertanyaan berdasarkan disiplin.Pembelajaran penemuan terbimbing mempunyai kesamaan dengan pembelajaran berdasarkan masalah dan inquiri yang juga penerapannya berdasarkan teori konstruktivis. dan siswa mengkonstruksi pengetahuan mereka sendiri. untuk mencapai tujuan di atas Carin (1993a) menyarankan hal- .Sumber: (Ibrahim dan Nur. orientasi induktif lebih ditekankan daripada deduktif. Mengorganisasikan siswa dalam belajarGuru membantu siswa mendefenisikan dan mengorganisasikan tugas-tugas yang berkaitan dengan masalah serta menyediakan alat.6. Mencoba terlebih dahulu kegiatan yang akan dikerjakan oleh siswa untuk mengetahui kesulitan yang mungkin timbul atau kemungkinan untuk modifikasi.

Memberikan waktu yang cukup kepada siswa untuk mengembalikan alat dan bahan yang digunakan. Model Pembelajaran Kooperatif Model pembelajaran kooperatif ditandai dengan adanya struktur tugas.d. Pengertian Pembelajaran Kooperatif Eggen dan Kauchak (1993: 319) mendefinisikan pembelajaran kooperatif sebagai . 1997: 110-111). yaitu seorang siswa dapat mencapai tujuan sedangkan siswa lain tidak mencapai tujuan tersebut. struktur tujuan. c. yaitu: 1) struktur tujuan individualistik. Semoga bermanfaat. silahkan membaca lebih lanjut.c. 1. Sebelum kegiatan dilakukan menjelaskan pada siswa tentang cara bekerja yang aman. a. Mengamati setiap siswa selama mereka melakukan kegiatan. Melakukan diskusi tentang kesimpulan untuk setiap jenis kegiatan. Memberikan bantuan agar siswa dapat memahami tujuan kegiatan yang dilakukan. yaitu tujuan yang dicapai oleh seorang siswa secara individual tidak memiliki konsekuensi terhadap pencapaian tujuan siswa lainnya. 2) struktur tujuan kompetitif. Ada tiga macam struktur tujuan.hal sebagai berikut:a. yaitu penghargaan yang diberikan pada kelompok jika keberhasilan kelompok sebagai akibat keberhasilan bersama anggota kelompok. yaitu siswa secara bersama-sama mencapai tujuan. Model Pembelajaran Kooperatif Bagi guru atau pembaca yang tertarik untuk menerapkan model pembelajaran kooperatif.b.f. Saya mencoba mendeskripsikan apa itu pembelajaran kooperatif dan contoh aplikasinya dalam rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang sesuai dengan standar isi dalam KTSP. Struktur tujuan. Struktur penghargaan kooperatif. setiap individu mempunyai andil dalam pencapaian tujuan. Memeriksa bahwa semua siswa memahami tujuan kegiatan prosedur yang harus dilakukan. dan 3) struktur tujuan kooperatif.e. dan struktur penghargaan (Arends. Struktur tugas mengacu pada cara pengaturan pembelajaran dan jenis kegiatan siswa dalam kelas b. yaitu sejumlah kebutuhan yang ingin dicapai oleh siswa dan guru pada akhir pembelajaran atau saat siswa menyelesaikan pekerjaannya.

Ciri-ciri Pembelajaran kooperatif Menurut Arends (1997: 111). Pembelajaran kooperatif atau cooperative learning mengacu pada metode pengajaran. dan hubungan antara manusia.” Menurut Slavin (1997). Belajar secara kooperatif dikembangkan berdasarkan teori belajar kognitif-konstruktivis dan teori belajar sosial (Kardi dan Nur. pembelajaran yang menggunakan model kooperatif memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 1) siswa bekerja dalam kelompok secara kooperatif untuk menyelesaikan materi belajar. siswa bekerja bersama dalam kelompok kecil saling membantu dalam belajar (Nur dan Wikandari. anggota kelompok berasal dari ras. M. 3. c. Menyampaikan informasi. 4) penghargaan lebih berorientasi pada kelompok dari pada individu. . 2000: 10) a. Mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok-kelompok belajar. dkk. pembelajaran kooperatif. suku. d.. merupakan metode pembelajaran dengan siswa bekerja dalam kelompok yang memiliki kemampuan heterogen. Pendapat setara menyebutkan bahwa pembelajaran kooperatif dapat digunakan untuk mengajarkan materi yang agak kompleks. Oleh karena itu belajar kooperatif ini juga dinamakan “belajar teman sebaya. sedang dan rendah. 2000:7). 2. budaya. membantu mencapai tujuan pembelajaran yang berdimensi sosial.. Membantu siswa belajar dan bekerja dalam kelompok. jenis kelamin yang berbeda-beda.sekumpulan strategi mengajar yang digunakan guru agar siswa saling -membantu dalam mempelajari sesuatu. 2) kelompok dibentuk dari siswa yang memiliki kemampuan tinggi. Model pembelajaran kooperatif dikembangkan untuk mencapai setidaktidaknya tiga tujuan penting pembelajaran. 2000:25). Menyampaikan tujuan pembelajaran dan perlengkapan pembelajaran. dkk. b. yaitu hasil belajar akademik. dan pengembangan keterampilan sosial (Ibrahim. 3) jika mungkin. penerimaan terhadap keragaman. Langkah-langkah Pembelajaran kooperatif Pembelajaran kooperatif dilaksanakan mengikuti tahapan-tahapan sebagai berikut (Ibrahim. 2000:15).

Beberapa ahli berpendapat bahwa model ini unggul dalam membantu siswa memahami konsep-konsep yang sulit. Keterampilan Berbagi Banyak siswa mengalami kesulitan berbagi waktu dan bahan. f. dkk (2000:7-8) sebagai berikut: a. Keterampilan ini penting karena banyak anak muda dan orang dewasa masih kurang dalam keterampilan sosial. Untuk membuat keterampilan kooperatif dapat bekerja. b. Memberikan penghargaan. Pembelajaran kooperatif memberikan peluang kepada siswa yang berbeda latarbelakang dan kondisi untuk bekerja saling bergantung satu sama lain atas tugas-tugas bersama. maupun ketidakmampuan. Meskipun pembelajaran kooperatif meliputi berbagai macam tujuan sosial. b. Fungsi keterampilan kooperatif adalah untuk melancarkan hubungan kerja dan tugas. c. kemampuan. Penerimaan yang luas terhadap orang yang berbeda menurut ras. (2000:47-55). budaya. tetapi siswa atau peserta didik juga harus mempelajari keterampilan-keterampilan khusus yang disebut keterampilan kooperatif. Model struktur penghargaan kooperatif juga telah dapat meningkatkan penilaian siswa pada belajar akademik dan perubahan norma yang berhubungan dengan hasil belajar. 5. dkk. belajar untuk menghargai satu sama lain.e. dan melalui penggunaan struktur penghargaan kooperatif. 4. antara lain: a. Komplikasi ini dapat . kelas sosial. tetapi juga bertujuan untuk meningkatkan kinerja siswa dalam tugas-tugas akademik. Tujuan penting ketiga dari pembelajaran kooperatif adalah mengajarkan kepada siswa keterampilan kerjasama dan kolaborasi. Evaluasi atau memberikan umpan balik. Keterampilan Kooperatif Pembelajaran kooperatif bukan hanya mempelajari materi saja. Keterampilan-keterampilan itu menurut Ibrahim. guru harus mengajarkan keterampilan-keterampilan kelompok dan sosial yang dibutuhkan. Tujuan Pembelajaran Kooperatif Model pembelajaran kooperatif dikembangkan untuk mencapai setidaktidaknya tiga tujuan pembelajaran yang disarikan dalam Ibrahim. Keterampilan-keterampilan Sosial Keterampilan sosial melibatkan perilaku yang menjadikan hubungan sosial berhasil dan memungkinkan seseorang bekerja secara efektif dengan orang lain.

e. dan mengecek kesan adalah penting dan seharusnya diajarkan kepada siswa untuk memudahkan komunikasi di dalam seting kelompok. siswa lain tidak mau atau tidak dapat berperan serta. memberikan perilaku. memberikan perasaan. Terkadang siswa yang menghindari kerja kelompok karena malu. mengulang dengan kalimat sendiri. mereka harus belajar tentang memahami satu sama lain dan satu sama lain menghormati perbedaan mereka. Tugas-tugas sederhana meliputi memastikan setiap orang saling mengetahui nama teman di dalam kelompoknya dan meminta para anggota menentukan nama tim.mendatangkan masalah pengelolaan yang serius selama pelajaran pembelajaran kooperatif. Keterampilan-keterampilan Komunikasi Kelompok pembelajaran kooperatif tidak dapat berfungsi secara efektif apabila kerja kelompok itu ditandai dengan miskomunikasi. c. Siswa-siswa yang mendominasi sering dilakukan secara sadar dan tidak memahami akibat perilaku mereka terhadap siswa lain atau terhadap kelompok mereka. Pembangunan Tim Membantu membangun identitas tim dan kesetiakawanan anggota merupakan tugas penting bagi guru yang menggunakan kelompok-kelompok pembelajaran kooperatif. 6. Sebelum siswa dapat belajar secara efektif di dalam kelompok pembelajaran kooperatif. Keterampilan Berperan Serta Sementara ada sejumlah siswa mendominasi kegiatan kelompok.41 . Diposkan oleh Anwar Holil di 00. Empat keterampilan komunikasi. d. Siswa yang tersisih adalah jenis lain siswa yang mengalami kesulitan berperan serta dalam kegiatan kelompok. Keterampilan-keterampilan Kelompok Kebanyakan orang telah mengalami bekerja dalam kelompok di mana anggota-anggota secara individu merupakan orang yang baik dan memiliki keterampilan sosial.

Guru memfasilitasi siswa dalam membuat rangkuman. 1995). Beberapa tipe model pembelajaran kooperatif yang dikemukakan oleh beberapa ahli antara lain Slavin (1985). Pembelajaran kooperatif Tipe Jigsaw. suku yang berbeda serta kesetaraan jender. Jika mungkin anggota kelompok berasal dari ras. dan memberikan penegasan pada materi pembelajaran yang telah dipelajari. Pembelajaran kooperatif tipe STAD. Guru membagi suatu kelas menjadi beberapa kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 4 – 5 siswa dengan kemampuan yang berbeda-beda (tinggi. Langkah-langkah dalam penerapan jigsaw adalah sebagai berikut. Guru memberikan tes/kuis kepada setiap siswa secara individual sehingga akan diperoleh skor awal. Langkah-langkah penerapan pembelajaran kooperatif tipe STAD: a. biasanya digunakan untuk penguatan pemahaman materi (Slavin. d. Pembelajaran kooperatif tipe STAD dikembangkan oleh Slavin dkk. Jumlah anggota dalam kelompok asal menyesuaikan dengan jumlah bagian materi pelajaran yang akan dipelajari siswa sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. a. Dalam tipe jigsaw ini. budaya. . Lazarowitz (1988) atau Sharan (1990) dalam Rachmadi (2006) sebagai berikut. Bahan materi yang telah dipersiapkan didiskusikan dalam kelompok untuk mencapai kompetensi dasar.Pembelajaran kooperatif tipe STAD (Student Teams Achievement Divisions). Guru memberi penghargaan pada kelompok berdasarkan perolehan nilai peningkatan hasil belajar individual dari skor dasar ke skor kuis berikutnya (terkini).6 siswa dengan kemampuan yang berbeda-beda baik tingkat kemampuan tinggi. Pembelajaran kooperatif tipe jigsaw ini pertama kali dikembangkan oleh Aronson dkk. Guru menyampaikan materi pembelajaran atau permasalahan kepada siswa sesuai kompetensi dasar yang akan dicapai. Guru memberikan tes/kuis kepada setiap siswa secara individual. suku yang berbeda serta kesetaraan jender. budaya. c. setiap siswa diberi tugas mempelajari salah satu bagian materi pembelajaran tersebut. e. g. 1. Guru membentuk beberapa kelompok. Kelompok ini disebut kelompok asal. dengan setiap kelompok terdiri dari 4 . b. sedang dan rendah serta jika mungkin anggota kelompok berasal dari ras. mengarahkan. sedang dan rendah). f.

Contoh pembentukan kelompok jigsaw sebagai berikut. .Semua siswa dengan materi pembelajaran yang sama belajar bersama dalam kelompok yang disebut kelompok ahli (Counterpart Group/CG). serta menyusun rencana bagaimana menyampaikan kepada temannya jika kembali ke kelompok asal. Dalam kelompok ahli siswa mendiskusikan bagian materi pembelajaran yang sama. Kelompok asal ini oleh Aronson disebut kelompok jigsaw (gigi gergaji).