PEMBELAJARAN KOOPERATIF YANG BERKESAN Apa dia pembelajaran kooperatif ?

Pembelajaran kooperatif telah menjadi salah satu pembaharuan dalam pergerakan refomasi pendidikan. Pembelajaran kooperatif sebenarnya merangkumi banyak jenis bentuk pengajaran dan pembelajaran. Asasya ia menggalakkan pelajar belajar bersamasama dengan berkesan melalui pembentukan kumpulan yang homogen seperti dalam pendidikan inklutif. Ianya boleh digunakan oleh pelbagai kumpulan umur dan dalam pelbagai mata pelajaran.Pembelajaran koopeatif dilaksanakan secara kumpulan kecil supaya pelajar-pelajar dapat berkerjasama dalam kumpulan untuk mempelajari isi kandungan pelajaran dengan pelbagai kemahiran sosial. Secara dasarnya, pembelajaran kooperatif melibatkan pelajar bekerjasama dalam mencapai satu-satu objektif pembelajaran (Johnson & Johnson, 1991). Selain dari itu, ciri-ciri umumnya ialah: Ciri- ciri pembelajaran kooperatif Pendekatan Pembelajaran kooperatif mempunyai beberapa ciri tertentu, diantaranya ialah : 1. Matlamat kumpulan Matlamat kumpulan ialah kejayaan kumpulan dalam mencapai kecemerlangan dalam menguasai sesuatu konsep yang di ajar. Matlamat ini dicapai melalui usaha bersama semua bersama ahli di dalam kumpulan. Dalam kumpulan ini setiap ahli kumpulan mempunyai peranan tertentu dan jelas dalam usaha kumpulan mencapai matlamat yang ditetapkan. 2. Interaksi sosial ditekankan. Setiap ahli kumpulan akan berinteraksi secara bersemuka dalam kumpulan. Interaksi yang serentak berlangsung pada masa yang sama untuk setiap kumpulan melalui perbincangan yang akan menyebabkan lebih ramai individu yang turut serta mengambil bahagian. Setiap ahli kumpulan perlu berhubung rapat, saling memenuhi dan bantumenbantu. 3. Pelajar perlu saling bergantungan positif untuk mencapai objektif gerak kerja. Kejayaan kumpulan bergantung kepada pembelajaran individu yang ahli sesuatu kumpulan. Setiap ahli mempunyai tanggungjawab ke atas keberkesanan pembelajaran kumpulan. Prinsip ini dikenali sebagai saling bergantungan secara positif. Untuk mencapai kejayaan dalam prinsip ini, tugas perlu diagihkan kepada semua ahli kumpulan untuk menyumbang jawapan atau hasil dapatan. Tanggungjawab individu bermakna setiap pelajar mesti melaksanakan tugas masing-masing yang diberikan untuk menyumbang kepada sesuatu projek. Penyertaan pula bermaksud semua pelajar mempunyai peluang yang sama untuk mengambil bahagian dan menyumbang secara bersama. Apakah kelebihan pembelajaran kooperatif ? Walaupun pembelajaran kooperatif menimbulkan keresahan kepada ibubapa yang khuatirkan kecairan pembelajaran apabila pelajar yang cerdas berada di dalam kumpulan yang kurang cerdas, tetapi mengikut Slavin ( 1991) ia akan memberi faedah kepada

golongan yang berbeza kebolehan yang belajar dalam satu kumpulan. Kajian menunjukkan pembelajaran kooperatif boleh meningkatkan pencapaian dan kemahiran kognitif pelajar. Jika dijalankan dengan sempurna, setiap pelajar mempunyai tanggungjawab untuk memahiri sesuatu subtopik serta berpeluang berkongsi pengetahuannya dengan ahli kumpulan yang lain. Untuk tujuan ini , pelajar perlu betulbetul memahami subtopik itu, bukan sekadar menghafal sesuatu topik. Ini mengakibatkan pemprosesan pada aras yang lebih tinggi,yang meningkatkan daya ingatan dan seterusnya membolehkan mereka menunjukkan pencapaian yang lebih baik. Kajian juga menunjukkan pembelajaran kognitif boleh memberbaiki kemahiran sosial pelajar. Ahli-ahli dalam kumpulan perlu bekerjasama untuk mencapai objektif pembelajaran. Secara tidak langsung, mereka perlu mempelajari atau memperbaiki kemahiran sosial mereka. Pelajar yang bersuara perlahan perlu meninggikan suara supaya didengari dan difahami oleh ahli kumpulan lain. Teguran sesama ahli perlu dilakukan dengan sewajarnya agar dinamik kumpulan tidak hancur dan gerak kerja berjalan lancar. Mengikut Kagan (1994) , pembelajaran kooperatif bagi golongan berbakat telah membawa banyak keberkesanan atau faedah seperti berikut : Membaiki hubungan sosial Meningkatkan pencapaian Meningkatkan kemahiran kepimpinan Meningkatkan kemahiran sosial Meningkatkan tahap kemahiran aras tinggi Meningkatkan kemahiran teknologi Meningkatkan keyakinan diri. Beberapa bentuk pembelajaran kooperatif 1.Kaedah Jigsaw II Dalam kaedah ini, setiap ahli kumpulan menjadi 'juru' dalam sub-unit sesuatu topik. Setelah masing-masing memahami bahagian masing-masing, setiap 'juru' mengajarnya pula kepada ahli kumpulan yang lain. Soal-jawab atau perbincangan yang berlaku semasa proses ini membolehkan 'juru' dan ahli sama-sama memikirkan pembentangan yang diberi, ini meningkatkan pemahaman dan ingatan. Selain dari itu, kaedah ini juga memberi peluang kepada pelajar yang kurang cemerlang dan mengajar mereka untukmenjadi 'juru' dan mengajar mereka yang mempunyai prestasi akademik lebih baik daripadanya, secara tidak langsung meningkatkan keyakinan diri mereka. 2.Kaedah STAD STAD merupakan akronim bagi Student Teams Achievement Divisions. Pembelajaran dalam kumpulan kecil dilakukan bagi sesuatu topik. Kaedah perbincangan ini boleh

kumpulan yang melebihi skor yang ditetapkan akan diberikan sijil. Elakkan memberi tugasan yang boleh diselesaikan tanpa perlu pembabitan setiap ahli kumpulan. Pastikan jenis dan amaun interaksi antara pelajar berpatutan. Ahli kumpulan yang bekerja secara berpasangan akan bertukar-tukar helaian jawapan kerja yang telah dibuat. Tugasan perlu distruktur sebegitu rupa supaya ahli kumpulan saling bergantung untuk mencapai objektif yang ditentukan. Kumpulan yang terlalu besar kurang efektif kerana pembabitan ahli kumpulan cenderung menjadi tidak sama rata. Disamping itu.Faktor yang paling utama di sini ialah bilangan ahli dalam kumpulan. Jadikan tanggungjawab pencapaian terletak di kedua-dua tahap individu dan kumpulan. Guru perlu menjelaskan kepada pelajar apakah tingkahlaku yang wajar dan tidak wajar semasa pembelajaran kooperatif berlaku. Selepas itu kuiz bertulis secara individu akan diberikan untuk menguji pemahaman pelajar. Berikan garispanduan tingkahlaku dan kemahiran berkomunikasi kepada pelajar. Beberapa strategi meningkatkan keberkesanan pembelajaran kooperatif Pembahagian kumpulan yang membolehkan ahli-ahli dalam kumpulan bekerja dengan berkesan bersama-sama. Satu cara ialah melalui pemberian markah. Kumpulan kecil mengandungi tiga atau empat ahli didapati paling efektif. Setiap pelajar akan mendapat markah individu. Di sebabkan markah kumpulan diperolehi berdasarkan peningkatan ahli kumpulan. Guru juga perlu meberikan asas kemahiran komunikasi misalnya bagaimana menyuarakan pendapat dan bagaimana menghadapi percanggahan pendapat. Guru perlu . Program yang diberikan mestilah bersesuaian dengan kemahiran yang dipunyai oleh setiap pelajar. peningkatan kemajuan yang ditunjukkan oleh setiap pelajar akan dikira dengan mengambil markah terbaru dan ditolak dengan purata markah pelajar itu sendiri. pengalaman pembelajaran sepenuhnya tidak dapat dicapai. Ahli kumpulan bertanggungjawab memastikan rakan-rakan dalam kumpulan bersedia untuk menduduki ujian akhir setiap unit. Pelajar dalam setiap kumpulan mestilah terdiri daripada pelajar yang mempunyai keupayaan yang berbeza-beza.menggunakan kaedah Jigsaw II atau pendekatan lain. Dengan cara itu setiap pelajar mempunyai motivasi untuk melakukan yang terbaik untuk diri sendiri dan juga kumpulan. Perbezaan markah individu akan dikumpulkan untuk menjadi markah kumpulan. ahli kumpulan akan saling bekerjasama supaya mendapat markah yang maksimum. pembentukan kumpulan sebaiknya dilakukan oleh guru bagi mengelakkan pelajar berkumpul sesama 'klik' mereka sahaja. 3. dan bagi pelajar ini. Ini boleh menyebabkanada ahli kumpulan yang 'lepas tangan' ataupun dipinggirkan oleh orang lain. TAI TAI( Team Assisted Individualization) dibentuk menggabungkan antara motivasi dan insentif kepada kumpulan. Skor mingguan yang diperolehi oleh kumpulan akan dijumlahkan . Setiap pelajar mendapat markah individu dan markah kumpulan bergantung kepada markah individu.

bukan memgetahuinya. Research ang Practice. Slavin.mengawasi interaksi yang berlaku semasa pelajar menjalankan aktiviti kumpulan di dalam kelas. Upper Saddle river. Sumber : http://www. and individualistic learning ( 3rd Ed.com/gardner02_8/ilmiah1. ed ). (1986) Using Student Team Learning ( 3 rd.). Interaksi juga harus berlaku di antara setiap ahli kumpulan dan tidak meminggirkan mana-mana ahli kumpulan. Perbincangan yang berlaku seharusnya yang berkaitan dengan tugasan .& Johnson. Johns Hopkins University. Belajar akan lebih bermakna jika anak mengalami apa yang dipelajarinya. pembelajaran kontekstual Pengembangan Pembelajaran Kontekstual Oleh : Depdiknas A. L. bukan mentransfer pengetahuan dari guru ke siswa.T (1991). Pembelajaran yang berorientasi pada penguasaan materi terbukti berhasil dalam kompetisi menggingat jangka pendek tetapi gagal dalam membekali anak memecahkan persoalan dalam kehidupan jangka panjang Pendekatan kontektual (Contextual Teaching and Learning /CTL) merupakan konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat.Bennett. Perbincangan dan keputusan juga tidak dimonopoli oleh ahli kumpulan tertentu sahaja.13 1 komentar Model Pembelajaran Kontekstual PEMBELAJARAN KONTEKSTUAL Diterbitkan Januari 29. NJ: Prentice Hall. Dengan konsep itu. Latar belakang Ada kecendrungan dewasa ini untuk kembali pada pemikiran bahwa anak akan belajar lebih baik jika lingkungan diciptakan alamiah. Slavin. R. Nota Edaran Kursus SMWB-10 (10 Jun-27 Julai 2002. R. d. pembelajaran. Competitive.geocities.W. Learrning together and alone : Cooperative. 2008 kurikulum & pembelajaran Tags: CTL. Englewood Cliff. C. Rolheiser-Bennett. Proses pembelajaran berlansung alamiah dalam bentuk kegiatan siswa bekerja dan mengalami. Krongthong Khairiree.Stevann(1991) Cooperative Learing Where Heart Meets Mind. hasil pembelajaran diharapkan lebih bermakna bagi siswa. R. Centre For Research On Elementary And Middle Schools.. (1990) Cooperative Learning : Theory. NJ: PrenticeHall. BIBLIOGRAFI B. Johnson. Strategi pembelajaran lebih dipentingkan daripada hasil .htm Diposkan oleh Padiya di 21. Baltimore. kurukulum.

tetapi mencerminkan keterampilan yang dapat diterapkan.Keterampilan dan pengetahuan itu diperluas dari konteks yang terbatas (sedikit demi sedikit) .Strategi belajar itu penting. Anak mencatat sendiri pola-pola bermakna dari pengetahuan baru. untuk hal-hal yang sulit.Para ahli sepakat bahwa pengetahuan yang dimiliki sesorang itu terorganisasi dan mencerminkan pemahaman yang mendalam tentang sesuatu persoalan.Begitulah peran guru di kelas yang dikelola dengan pendekatan kontekstual B. Siswa sebagai Pembelajar . . Sesuatu yang baru datang dari menemukan sendiri bukan dari apa kata guru. guru lebih banyak berurusan dengan strategi daripada memberi informasi. Perubahan struktur otak itu berjalan terus seiring dengan perkembangan organisasi pengetahuan dan keterampilan sesorang. . menemukan sesuatu yang berguna bagi dirinya.Pengetahuan tidak dapat dipisah-pisahkan menjadi fakta-fakta atau proposisi yang terpisah. dan bukan diberi begitu saja oleh guru. Akan tetapi.Penting bagi siswa tahu untuk apa dia belajar dan bagaimana ia menggunakan pengetahuan dan keterampilan itu 3.Manusia mempunyai tingkatan yang berbeda dalam menyikapi situasi baru. .Siswa belajar dari mengalami sendiri.Peran orang dewasa (guru) membantu menghubungkan antara yang baru dan yang . 2. bukan dari pemberian orang lain. 1.Manusia mempunyai kecenderungan untuk belajar dalam bidang tertentu. Transfer Belajar .Siswa perlu dibiasakan memecahkan masalah. dan bergelut dengan ide-ide.Anak belajar dari mengalami.Dalam kelas kontektual. . Anak dengan mudah mempelajari sesuatu yang baru. dan seorang anak mempunyai kecenderungan untuk belajar dengan cepat hal-hal baru.Proses belajar dapat mengubah struktur otak. . Tugas guru mengelola kelas sebagai sebuah tim yang bekerja bersama untuk menemukan sesuatu yang baru bagi anggota kelas (siswa). . Maksudnya. Proses belajar . . . tugas guru adalah membantu siswa mencapai tujuannya. Pemikiran tentang belajar. Pendekatan kontekstual mendasarkan diri pada kecenderungan pemikiran tentang belajar sebagai berikut. strategi belajar amat penting.

Merupakan suatu proses pendidikan yang holistik dan bertujuan memotivasi siswa untuk memahami makna materi pelajaran yang dipelajarinya dengan mengkaitkan materi tersebut dengan konteks kehidupan mereka sehari-hari (konteks pribadi. guru mengarahkan.Tugas guru memfasilitasi agar informasi baru bermakna. Pengertian Pembelajaran Kontekstual 1. memberi kesempatan kepada siswa untuk menemukan dan menerapkan ide mereka sendiri.Pengajaran harus berpusat pada bagaimana cara siswa menggunakan pengetahuan baru mereka. dan menyadarkan siswa untuk menerapkan strategi mereka sendiri. menemukan ( Inquiri). Perbedaan Pendekatan Kontekstual dengan Pendekatan Tradisional Kontekstual 1. 4. . . Dari guru akting di depan kelas. dengan melibatkan tujuh komponen utama pembelajaran efektif. Menyandarkan pada pemahaman makna. C.Strategi belajar lebih dipentingkan dibandingkan hasilnya. Merupakan konsep belajar yang membantu guru mengkaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata dan mendorong pebelajar membuat hubungan antara materi yang diajarkannya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat E. 2. dan penilaian sebenarnya (Authentic Assessment) D. Pentingnya Lingkungan Belajar . . Hakekat Pembelajaran Kontekstual Pembelajarn kontekstual (Contextual Teaching and learning) adalah konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. sosial.Umpan balik amat penting bagi siswa. yakni: konstruktivisme (Constructivism). pemodelan (Modeling). . yang berasal dari proses penilaian yang benar. masyarakat belajar (Learning Community).Menumbuhkan komunitas belajar dalam bentuk kerja kelompok itu penting. siswa menonton ke siswa akting bekerja dan berkarya. dan kultural) sehingga siswa memiliki pengetahuan/ keterampilan yang secara fleksibel dapat diterapkan (ditransfer) dari satu permasalahan /konteks ke permasalahan/ konteks lainnya. bertanya (Questioning). .sudah diketahui.Belajar efektif itu dimulai dari lingkungan belajar yang berpusat pada siswa.

Pemilihan informasi lebih banyak ditentukan oleh guru. mendengar ceramah. Siswa terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. 9. Selalu mengkaitkan informasi dengan pengetahuan yang telah dimiliki siswa. 11. Memberikan tumpukan informasi kepada siswa sampai saatnya diperlukan. Menyandarkan pada hapalan 2. bidang studi apa saja. yang bersifat subyektif. F. dan kelas yang bagaimanapun keadaannya. 5. 13. Hadiah dari perilaku baik adalah kepuasan diri. Perilaku dibangun atas kebiasaan. Siswa menggunakan waktu belajarnya untuk menemukan. 4. Pembelajaran terjadi di berbagai tempat. Hadiah dari perilaku baik adalah pujian atau nilai rapor. 11. Siswa tidak melakukan hal yang buruk karena sadar hal tersebut merugikan. Pembelajaran dikaitkan dengan kehidupan nyata/masalah yang disimulasikan. Siswa tidak melakukan sesuatu yang buruk karena takut akan hukuman. Pembelajaran terjadi hanya terjadi di dalam ruangan kelas. Hadirkan model sebagai contoh pembelajaran 5. 13. 3. 10. 6. Perilaku baik berdasarkan motivasi entrinsik. 12. Laksanakan sejauh mungkin kegiatan inkuiri untuk semua topik 2. 12. Penerapan Pendekatan Kontekstual Di Kelas Pembelajaran Kontekstual dapat diterapkan dalam kurikulum apa saja. 8. 9. berpikir kritis. langkahnya sebagai berikut ini. konteks dan setting. berdiskusi. 10. Ciptakan masyarakat belajar. Pendekatan Pembelajaran Kontekstual dalam kelas cukup mudah. 3. 14. Pemilihan informasi berdasarkan kebutuhan siswa. 5. dan mengisi latihan (kerja individual). 4. Waktu belajar siswa sebagian besar dipergunakan untuk mengerjakan buku tugas. Cenderung mengintegrasikan beberapa bidang. Tradisional 1. Keterampilan dikembangkan atas dasar pemahaman.2. 6. Lakukan refleksi di akhir pertemuan . menggali. 7. 4. 8. khususnya dari guru. Perilaku dibangun atas kesadaran diri. 7. atau mengerjakan proyek dan pemecahan masalah (melalui kerja kelompok). 3. Cenderung terfokus pada satu bidang (disiplin) tertentu. tidak bersandar pada realitas kehidupan. Siswa secara pasif menerima informasi. dan mengkonstruksi sendiri pengetahuan dan keterampilan barunya 1. Kembangkan sifat ingin tahu siswa dengan bertanya. Secara garis besar. Kembangkan pemikiran bahwa anak akan belajar lebih bermakna dengan cara bekerja sendiri. Perilaku baik berdasarkan motivasi intrinsik. Hasil belajar diukur melalui penerapan penilaian autentik. Pembelajaran sangat abstrak dan teoritis. Keterampilan dikembangkan atas dasar latihan.

Tugas-tugas yang relevan dan kontekstual H.Membangun pemahaman mereka sendiri dari pengalaman baru berdasar pada pengetahuan awal. Saling menunjang 3. .Berbagi ide 5. Modeling (Pemodelan) . . Reflection ( Refleksi) .Penilaian produk (kinerja).Sekelompok orang yang terikat dalam kegiatan belajar. .Membuat jurnal. Authentic Assessment (Penilaian Yang Sebenarnya) . Belajar dengan bergairah 5.Pembelajaran harus dikemas menjadi proses “mengkonstruksi” bukan menerima pengetahuan 2. .Proses penampilan suatu contoh agar orang lain berpikir. Questioning (Bertanya) . . . diskusi kelompok 7.Siswa belajar menggunakan keterampilan berpikir kritis 3. . .Bekerjasama dengan orang lain lebih baik daripada belajar sendiri. Tujuh Komponen Pembelajaran Kontekstual 1.Tukar pengalaman. Inquiry . Menyenangkan. membimbing dan menilai kemampuan berpikir siswa. Karakteristik Pembelajaran Kontekstual 1.6. tidak membosankan 4. Lakukan penilaian yang sebenarnya dengan berbagai cara G.Bagi siswa yang merupakan bagian penting dalam pembelajaran yang berbasis inquiry 4. Kerjasama 2.Cara berpikir tentang apa yang telah kita pelajari. Learning Community (Masyarakat Belajar) .Mengerjakan apa yang guru inginkan agar siswa mengerjakannya 6.Mencatat apa yang telah dipelajari. Pembelajaran terintegrasi . karya seni. bekerja dan belajar. . . .Kegiatan guru untuk mendorong.Proses perpindahan dari pengamatan menjadi pemahaman.Mengukur pengetahuan dan keterampilan siswa. Konstruktivisme .

Menggunakan berbagai sumber 7. Sekali lagi. dan authentic assessmennya. humor dan lain-lain 11. Secara umum tidak ada perbedaan mendasar format antara program pembelajaran konvensional dengan program pembelajaran kontekstual. yang berisi skenario tahap demi tahap tentang apa yang akan dilakukan bersama siswanya sehubungan dengan topik yang akan dipelajarinya. M. materi pembelajaran. yaitu dengan data apa siswa dapat diamati partisipasinya dalam pembelajaran. Menyusun Rencana Pembelajaran Berbasis Kontekstual Dalam pembelajaran kontekstual. yaitu sebuah pernyataan kegiatan siswa yang merupakan gabungan antara Standar Kompetensi. langkah-langkah pembelajaran.Pd. Dalam konteks itu. Program pembelajaran konvensional lebih menekankan pada deskripsi tujuan yang akan dicapai (jelas dan operasional). laporan hasil pratikum. Materi Pokok dan Pencapaian Hasil Belajar. program yang dirancang guru benar-benar rencana pribadi tentang apa yang akan dikerjakannya bersama siswanya. program pembelajaran lebih merupakan rencana kegiatan kelas yang dirancang guru. . Dinding dan lorong-lorong penuh dengan hasil kerja siswa. Nyatakan tujuan umum pembelajarannya. Sharing dengan teman 9. Atas dasar itu. Nyatakan authentic assessmentnya. Mangkoesapoetra. Dalam program tercermin tujuan pembelajaran. 2. Rincilah media untuk mendukung kegiatan itu 4.wordpress. 1. sedangkan program untuk pembelajaran kontekstual lebih menekankan pada skenario pembelajarannya. Siswa kritis guru kreatif 10. Sumber : http://akhmadsudrajat. yang membedakannya hanya pada penekanannya. peta-peta.6. Nyatakan kegiatan pertama pembelajarannya. media untuk mencapai tujuan tersebut. Arief A.53 0 komentar Model Pembelajaran Portofolio MODEL PEMBELAJARAN PORTOFOLIO:SEBUAH TINJAUAN KRITIS Oleh :Drs. Buatlah skenario tahap demi tahap kegiatan siswa 5. Siswa aktif 8. Kompetensi dasar. gambar. 3. karangan siswa dan lain-lain I. artikel. Laporan kepada orang tua bukan hanya rapor tetapi hasil karya siswa.com/2008/01/29/pembelajaran-kontekstual/ Diposkan oleh Padiya di 20. saran pokok dalam penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) berbasis kontekstual adalah sebagai berikut.

yaitu kognitif. dan yang akan datang. agar dapat diinternalisasikan pada diri siswa serta mengimplementasikan hakekat pendidikan nilai dalam kehidupan sehari-haribelum memenuhi harapan seperti yang diinginkan. yaitu masa yang lalu. berpendapat. Dasar Pemikiran Model Pembelajaran Portofolio dalam PKn Menurut ERIC Digest (2000). selain diupayakan dapat membangkitkan minat belajar siswa secara aktif. di samping masih menggunakan model konvensional yang monoton. Untuk menghadapi kritik masyarakat tersebut di atas.". Portofolio.. yang diharapkan mampu melibatkan siswa dalam keseluruhan proses pembelajaran dan dapat melibatkan seluruh aspek. Melalui model pembelajaran portofolio. selain sangat bermanfaat dalam memberikan informasi mengenai kemampuan dan pemahaman siswa serta memberikan gambaran mengenai sikap dan minat siswa terhadap pelajaran yang diberikan. serta secara fisik dan mental melibatkan semua pihak dalam pembelajaran sehingga siswa memiliki suatu kebebasan berpikir. sekarang. b. yang memenuhi muatan tatanan nilai. juga dapat menunjukkan pencapaian atau peningkatan yang diperoleh siswa dari proses pembelajaran (Stiggins. Portofolio merupakan kumpulan hasil karya siswa sebagai hasil belajarnya.. dan tindakan. kurang fleksibel. "Portfolios are used in various professions together typical. kurang demokratis. afektif. II. serta diiringi suatu sikap tanggung jawab. 'Contextual Teaching Learning'. yaitu model pembelajaran berbasis portofolio (porfolio based learning). Adapun alasan penggunaan model pembelajaran portofolio.Judul: MODEL PEMBELAJARAN PORTOFOLIO: SEBUAH TINJAUAN KRITISBahan ini cocok untuk Informasi / Pendidikan Umum. . suatu model pembelajaran yang efektif dan efisien sebagai alternatif. Guru PKn mengajar lebih banyak mengejar target yang berorientasi pada nilai ujian akhir. 'Contextual Teaching Learning' CTL adalah suatu bentuk pembelajaran yang memiliki karakteristik berikut : a. aktif dan kreatif. dengan menggunakan waktu/kekinian. keadaan yang mempengaruhi langsung kehidupan siswa dan pembelajarannya. c. yang mendasari kegiatan serta proses pembelajaran PKn mengacu pada pendekatan sistem : (1) CTL. dan guru cenderung lebih dominan one way method. sikap. (1) CTL. juga dapat mengembangkan pemahaman nilai-nilai kemampuan berpartisipasi secara efektif.Nama & E-mail (Penulis): arief mangkoesapoetra Saya Guru di SMAN 21 BANDUN G Topik: Model Pembelajaran Tanggal: 25 Agustus 2004 I. Latar Belakang Masalah Masalah utama dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) ialah penggunaan metode atau model pembelajaran dalam menyampaikan materi pelajaran secara tepat. 1994 : 20). Hal ini berkaitan dengan kritik masyarakat terhadap materi pelajaran PKn yang tidak bermuatan nilai-nilai praktis tetapi hanya bersifat politis atau alat indoktrinasi untuk kepentingan kekuasaan pemerintah. kreatif.. Metode pembelajaran dalam Proses Belajar Mengajar (PBM) terkesan sangat kaku. aktivitas guru lebih dominan daripada siswa. sehingga mata pelajaran PKn tidak dianggap sebagai mata pelajaran pembinaan warga negara yang menekankan pada kesadaran akan hak dan kewajiban tetapi lebih cenderung menjadi mata pelajaran yang jenuh dan membosankan. akibatnya guru seringkali mengabaikan proses pembinaan tatanan nilai. dan (2) 'Model Kegiatan Sosial dan PKn'. dan psikomotorik siswa. art students assamble a portfolio for an art class.

lawan dari textbook centered. dan masyarakat khususnya para birokrat/instansi yang dikunjungi oleh para siswa untuk dimintai keterangannya. dan . bangsa dan negara. e. dari satu konteks ke konteks lain. lingkungan budaya. 2. Applying (belajar dengan menyajikan pengetahuan untuk kegunaannya). serta dapat mengembangkan dan membekali siswa bagaimana belajar ber-PKn-dengan pengetahuan dan keterampilan intelektual yang memadai serta pengalaman praktis agar memiliki kompetensi dan efektifitas dalam berpartisipasi. yang menjadi dasar acuan pendekatan sistem pada model pembelajaran portofolio membina siswa dalam rangka pemerolehan kompetensi lingkungan dan membekali siswa dengan life skill : civic skill. civic life. ekonomi dan sosial dalam masyarakat. bahkan diperlukan waktu di luar jam pembelajaran di sekolah. sikap. Kedua model di atas. agar siswa dapat mempertanggungjawabkanb ucapan. dengan mencoba mengembangkan kompetensi lingkungan yang merupakan kemampuan siswa untuk mempengaruhi lingkungan. kemudian pada masyarakat. a. Kurangnya jalinan komunikasi antara pihak sekolah. Kurangnya pengetahuan/daya nalar guru yang bersangkutan. belajar tidak hanya menggunakan ruang kelas. kita pun harus mencermati beberapa kelemahan. Model ini mendorong partisipasi aktif siswa dalam kehidupan politik. III. juga untuk membina suatu tatanan nilai terutama nilai kepemimpinan pada diri siswa. d. dan kelebihan model portofolio di atas. dan politik. dan negara. ekonomi. dan g. bangsa.. dengan demikian pendekatan tersebut mencoba memperbaiki kehidupan siswa dalam masyarakat atau negara. yaitu Relating (belajar dalam kehidupan nyata). perbuatan pada dirinya sendiri. f. 4. membekali siswa dengan pengetahuan yang fleksibel dapat diterapkan dari satu permasalahan ke permasalahan lain. memiliki tingkat kompetensi dan komitmen sebagai pelaksana yang bermoral. dan Transfering (belajar dengan menggunakan penerapan dalam konteks baru/konteks lain) (2) 'Model Kegiatan Sosial dan PKn' Model yang dipelopori oleh Fred Newman ini mencoba mengajarkan pada siswa bagaimana mempengaruhi kebijakan umum. masyarakat. penemuan dan penciptaan). mengaitkan isi pelajaran dengan dunia nyata dan memotivasi siswa membuat hubungan antara pengetahuan dengan penerapannya dalam kehidupan mereka. Experiencing (belajar dalam konteks eksplorasi. Kelemahan Model Pembelajaran Portofolio : 1. Kelemahan. Model CTL disebut juga REACT. sosial. bila pembelajaran tersebut beserta komponennya memiliki kegunamanfaatan bagi siswa dan kehidupannya. pribadi. keluarga. dan Ancaman Selain hal-hal positif. Implementasi model pembelajaran portofolio akan menjadikan PBM PKn yang sangat menyenangkan bagi siswa. sehingga untuk menuntaskan satu studi kasus atau suatu kebijakan publik diperlukan lebih dari 20 jam pelajaran seperti yang telah ditentukan dalam jadwal. Diperlukan tenaga dan biaya yang cukup besar. Cooperating (belajar dalam konteks interaksi kelompok). dan memberikan dampak pada keputusan-keputusan kebijakan. peluang. bisa dilakukan di dalam kehidupan keluarga. dan ancaman yang terdapat di dalam proses pembelajaran PKn in action. Peluang. Belum diberikannya hak otonomi mengajar sebagai pengembang kurikulum praktis di kelas. 5. keunggulan. Diperlukan waktu yang cukup banyak. 3. seperti dipaparkan di bawah ini.

sehinga guru masih terikat pada keharusan sebagai pelaksanan kurikulum. Kurang kesadaran guru dalam mengembangkan kemampuan dan kemauan dalam melaksanakan fungsi perannya. civic participation. namun dimuat satu sampai 2 topik atau materi pelajaran per semester. Dalam upaya meningkatkan kinerja profesional guru. 2. Siswa dapat mengunjungi instansi/lembaga pemerintah yang terkait untuk mencari atau memperoleh informasi yang dibutuhkan. director-motivator. yaitu : civic life. dan bertanggung jawab. Orang Tua Siswa. karena jika ide atau gagasan terlalu banyak dan tidak dapat dipertemukan. 3. Belum diberikannya hak otonomi mengajar. 3. 5. 4. Belum terbiasanya pembiasaan jalinan kerjasama kelompok tim para siswa. mediator. yang wajib . dan instansi/lembaga pemerintah serta masyarakat setempat IV. sedangkan guru harus dapat menjadi pengembang kurikulum praktis di dalam kelas. pengetahuan untuk meningkatkan daya nalar dan pengetahuan dengan rekan guru pada MGMP PKn setempat. SLTP. Kepala Sekolah.dapat digunakan untuk mengembangkan berbagai potensi kebermaknaan siswa. yaitu kepemimpinan diri pada siswa. daya nalar. dengan tujuan agar siswa menjadi A Good Young Citizenship yang berkualitas sebagai warga negara yang cerdas. dan SLTA). dengan kesadaran. b. mediator. Tidak ada dukungan moril serta bantuan dana dari pihak sekolah. 6. masalah akan sulit dipecahkan. yang secara langsung menjadi wahana pembinaan nilai kepemimpinan pada diri siswa dan secara tidak langsung menjadi wahana implementasi pendidikan budi pekerti bagi siswa. rekonstruktor pembelajaran bagi siswa.. Kerjasama/kolaborasi antara pihak sekolah dengan pemerintah setempat. c. yaitu membelajarkan siswa dapat belajar ber-PKn dalam laboratorium demokrasi. maupun psikomotorik siswa.6. sehingga model pembelajaran portofolio dapat dilaksanakan tanpa kekurangan waktu atau menyalahi apa yang telah digariskan dalam kurikulum. Hak otonomi mengajar pada guru dalam mengembangkan kemampuan. Tukar pendapat. afektif. guru PKn dapat menggunakan pembelajaran portofolio sebagai salah satu alternatif pemecahan pembelajaran yang inovatif. diharapkan topik materi pembelajaran tidak terlalu banyak. serta fungsi perannya sebagai fasilitator. civic skill. motivator. Model ini dapat dilakukan satu tahun satu kali. Penggunaan model pembelajaran portofolio dalam pembelajaran PKn berimplikasi luas terhadap khasanah piranti professional guru sebagai seorang fasilitator. informasi. 4. Model pembelajaran portofolio-metode pemecahan masalah. Ancaman Model Pembelajaran Portofolio : 1. dalam upaya mengembangkan dan membekali sejumlah keterampilan dan wawasan life skill kewarganegaraan siswa. Dewan Sekolah. 2. baik berkenaan dengan aspek kognitif. Kerjasama/kolaborasi antara Kepala Sekolah dan pihak Dewan Sekolah/Komite Sekolah untuk menangani masalah pendanaan. partisipatif. terutama pembinaan tatanan nilai. Dan rekonstruktor pembelajaran di dalam kelas. prospektif. Dalam kurikulum baru. Kurangnya kerjasama antara para guru. Model ini sangat potensial dalam meningkatkan motivasi atau semangat belajar siswa. kemauan. kreatif. Penutup Pembelajaran PKn merupakan pendidikan nilai di tingkat persekolahan (SD. Peluang Model Pembelajaran Portofolio : 1.

Menekankan bahwa perubahan kognitif hanya bisa terjadi jika konsepsi-konsepsi yang telah dipahami sebelumnya diolah melalui suatu proses ketidakseimbangan dalam upaya memahami inforamasi-informasi baru. Penulis adalah Guru SMAN 21 Bandung. . Seseorang bekerja pada zona perkembangan terdekatnya jika mereka terlibat dalam tugas yang tidak dapat mereka selesaikan sendiri. Publishing Company.dimiliki oleh setiap insan. Menurut Osborno dan Wittrock dalam Katu (1995. Seseorang belajar konsep paling baik apabila konsep itu berada dalam zona tersebut. Kami Bangsa Indonesia. ERIC Digest (2000). Popham. Seseorang belajar jika dia bekerja dalam zona perkembangan terdekat. Djahiri. Pengetahuan baru itu akan diuji dengan cara menggunakannya dalam menjawab persoalan atau gejala yang terkait.45 0 komentar Jumat.S. Bandung : PPKnH UPI dan CICED.b:1).a: 1-2).J. Saya arief mangkoesapoetra setuju jika bahan yang dikirim dapat dipasang dan digunakan di Homepage Pendidikan Network dan saya menjamin bahwa bahan ini hasil karya saya sendiri dan sah (tidak ada copyright). Stiggins. Bandung : UT dan CICED. Winataputra. Classroom Assessment : What Teachers Need to Know. Student-Centered Classroom Assessment.com/art05-17. diantaranya adalah : a. agar siswa dapat hidup bermasyarakat.com PUSTAKA ACUAN Center for Indonesian Civic Education. meraih gelar Magister Pendidikan program studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dari Program Pascasarjana UPI Bandung dengan judicium "cum laude" (25 Pebruari 2004). Rancangan Perintisan Model Pembelajaran Portofolio di Delapan Propinsi. tetapi dapat . New York : MacMillan Cottage.A Simon & Schuster Company. Sumber : http://re-searchengines. A. (1999). USA : Allyn & Bacon .K. (1995). yaitu daerah perkembangan sedikit di atas tingkat perkembangannya saat ini. Pengertian Pembelajaran GeneratifPembelajaran Generatif (PG) merupakan terjemahan dari Generative Learning (GL).J. Jika pengetahuan baru itu berhasil menjawab permasalahan yang dihadapi. (1991). R. berbangsa. U. W.html Diposkan oleh Padiya di 20.b. E-mail : arief_mangkoesapoetra@yahoo. Arts-ED 3334603.2. (1998). 29 Agustus 2008 Model Pembelajaran Generatif MODEL PEMBELAJARAN GENERATIF (MPG) 1. Bandung : Proyek Kewarganegaraan. dan bernegara sesuai dengan hak dan kewajibannya. Butir-butir penting dari pandangan belajar menurut teori konstruktivis ini menurut Nur (2000:2-15) dan Katu (1995. Landasan Teoritik dan Empirik Pembelajaran GeneratifPembelajaran generatif memiliki landasan teoritik yang berakar pada teori-teori belajar konstruktivis mengenai belajar dan pembelajaran. Model Pembelajaran Portofolio Terpadu dan Utuh. pembelajaran generatif merupakan suatu model pembelajaran yang menekankan pada pengintegrasian secara aktif pengetahuan baru dengan menggunakan pengetahuan yang sudah dimiliki mahasiswa sebelumnya. (2000). maka pengetahuan baru itu akan disimpan dalam memori jangka panjang. "Portfolio Assessment".

Dalam proses pemecahan masalah tersebut. dosen menuliskan topik dan melibatkan mahasiswa dalam diskusi yang bertujuan untuk menggali pemahaman mereka tentang topik yang akan dibahas. maka kemungkinan sekali mereka adalah pelajar yang efektif dan memiliki motivasi abadi dalam belajar.c. Untuk membuat suasana menjadi kondusif. utuh.b. Menganut asumsi sentral bahwa belajar itu ditemukan. Mereka diminta mengomentari pendapat teman sekelas dan membandingkannya dengan pendapat sendiri. membaca (Duffi dan Rochler. menulis (Bereiter dan Scardamalia.f. Jadi. 1987). Yang perlu dilakukan adalah membuat mereka berani mengemukakan pendapatnya tanpa takut disalahkan. Menganggap bahwa jika seseorang memiliki strategi belajar yang efektif dan motivasi. diantaranya adalah : dalam bidang matematika (Carpenter dan Fennema. Smith. 1986). dan Johnson. dan autentik untuk dipecahkan. dan realistik kemudian dibantu menyelesaikan tugas kompleks tersebut dengan menerapkan scaffolding. 1992). Meskipun jika kita menyampaikan informasi kepada mahasiswa. Penekanan pada prinsip Scaffolding. sulit. 1997: )yang menunjukkan pengaruh positif pendekatanpendekatan konstruktivis yang melandasi pembelajaran generatif terhadap variabelvariabel hasil belajar tradisional.menyelesaikannya jika dibantu sedikit dari teman sebaya atau orang dewasa. Menganut visi mahasiswa ideal.g. bidang sains (Neale. dan sadar akan variasi pendapat di antara mereka sendiri.e. dosen diharapkan tidak akan menilai mana pendapat yang “salah” dan mana yang “benar”. Lebih menekankan pada pengajaran top-down daripada bottom-up. terdiri atas 5 tahap dengan penjelasan sebagai berikut :a.3. Dukungan itu sifatnya lebih terstruktur pada tahap awal. Tahapan Pembelajaran GeneratifLangkah-langkah atau tahapan pembelajaran generatif menurut Katu (1995. Sebaiknya pertanyaan yang diajukan dosen adalah pertanyaan terbuka. dosen mengajak mereka untuk mengemukakan fenomena atau gejalagejala yang diperkirakan muncul dari suatu peristiwa yang akan didemonstrasikan kemudian. Mereka diminta mengemukakan alasan untuk mendukung dugaan mereka. Sejumlah penelitian (Slavin. tetapi mereka harus melakukan operasi mental atau kerja otak atas informasi tersebut untuk membuat informasi itu masuk ke dalam pemahaman mereka. Mereka juga diajak untuk menanggapi pendapat teman satu kelas mereka yang berbeda dari pendapat sendiri. Tujuan dari tahap pengingatan ini adalah untuk menarik perhatian mahasiswa terhadap pokok yang sedang dibahas. Tahap-1 : PengingatanPada tahap awal ini. mahasiswa sebaiknya lansung saja diberikan tugas kompleks. dan kemudian secara bertahap mengalihkan tanggung jawab belajar tersebut kepada mahasiswa untuk bekerja atas arahan dari mereka sendiri. Dosen diharapkan untuk mencatat dan mengelompokkan dugaan . membuat pemahaman mereka menjadi eksplisit.h. Tahap-2 : Tantangan dan KonfrontasiSetelah dosen mengetahui pandangan sebagian mahasiswanya. Penelitian Knapp (1995) menemukan suatu hubungan positif pendekatan-pendekatan konstruktivis dengan hasil belajar. 1992). mahasiswa mempelajari keterampilan-keterampilan dasar yang diperlukan untuk memecahkan masalah kompleks tadi dengan bantuan guru/dosen atau teman sebaya yang lebih mampu. Mereka diajak untuk mengungkapkan pemahaman dan pengalaman mereka dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan topik tersebut. Top-down berarti mahasiswa langsung mulai dari masalah-masalah kompleks. b:5-6).d. yaitu pemberian dukungan tahap demi tahap untuk belajar dan pemecahan masalah. yaitu seorang mahasiswa yang dapat memiliki kemampuan pengaturan diri sendiri dalam belajar. serta tekun menerapkan strategi itu sampai suatu tugas terselesaikan demi kepuasan mereka sendiri.

atau grafik yang dapat membantu mahasiswa menemukan alternatif jawaban atas gejala yang diamati. tampilan gambar. pelatihan menggunakan tampilan jamak (multiple representation) untuk mengaktifkan mahasiswa dalam proses belajar. Dengan melihat peristiwa yang berbeda dari dugaan mereka maka di dalam pikiran mereka timbul perasaan kacau (dissonance) yang secara psikologis membangkitkan perasaan tidak tenteram sehingga dapat memotivasi mereka untuk mengurangi perasaan kacau itu dengan mencari alternatif penjelasan. dan berhasil dalam menjawab berbagai persoalan.c. Mahasiswa diberikan beberapa persoalan sejenis dan menyarankan mereka menjawabnya dengan pandangan alternatif yang diusulkan dosen.dan penjelasan yang muncul di papan tulis. Variasi kegiatan ini dapat membantu mahasiswa memperoleh penjelasan yang cukup memuaskan. Tahap-3 : Reorganisasi Kerangka Kerja KonsepPada tahap ini dosen membantu mahasiswa dengan mengusulkan alternatif tafsiran menurut fisikawan dan menunjukkan bahwa pandangan yang dia usulkan dapat menjelaskan secara koheren gejala yang mereka amati. Mengakomodasi keinginan mahasiswa dalam mencari alternatif penjelasan dengan menyajikan berbagai kemungkinan kegiatan mahasiswa antara lain berupa eksperimen/percobaan. Menyajikan demonstrasi untuk menantang intuisi mahasiswa. akan merasa terganggu dan mengalami konflik kognitif dalam pikirannya. dosen mengajak mahasiswanya dalam menilai kembali kerangka kerja konsep yang telah mereka dapatkan.c. Diharapkan mahasiswa mulai mereorganisasi kerangka berpikir mereka dengan melakukan perubahan struktur dan hubungan antar konsep-konsep. dosen memberikan berbagai persoalan dengan konteks yang berbeda untuk diselesaikan oleh mahasiswa dengan kerangka konsep yang telah mengalami rekonstruksi. kegiatan kelompok menggunakan diagram. Pelatihan ini dimaksudkan juga untuk lebih menguatkan hubungan antar konsep di dalam kerangka berpikir yang baru mengalami reprganisasi. Beberapa Petunjuk Pelaksanaan Pembelajaran GeneratifDalam melaksanakan pembeljaran generatif. Setelah itu dosen melaksanakan demonstrasi dan meminta mahasiswa untuk mengamati dengan seksama gejala yang muncul. masuk akal. diharapkan mereka dapat menemukan jawaban atas gejala yang mereka amati. Dalam hal ini dosen menyiapkan perangkat demonstrasi.d. atau simulasi. Tahap-4 : Aplikasi KonsepPada tahap ini. Secara sadar dosen mempertentangkan pendapat-pendapat yang berbeda itu. Setelah itu barulah dosen menayakan apakah gejala yang mereka amati itu sesuai atau tidak dengan pikiran mereka. Dengan menggunakan cara dialog yang timbal balik dan saling melengkapi. diantaranya adalah sebagai berikut :a. Tahap-5 : Menilai KembaliDalam suatu diskusi. Untuk lebih memperkuat pemahaman mereka maka dosen dapat memberikan soal-soal terbuka (open-ended questions).menuru Sutrisno (1995:3). Diharapkan mereka akan merasakan bahwa pandangan baru dari dosen tersebut mudah dimengerti. dosen mempersiapkan demonstrasi yang menghasilkan peristiwa yang dapat berbeda dari intuisi mahasiswa.4.c. dosen perlu memperhatikan beberapa hal. Maksudnya adalah memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk menerapkan pengetahuan/keterampilan baru mereka pada situasi dan kondisi yang baru. Setelah dosen mengetahui intuisi yang dimiliki mahasiswa. analogi. Proses reorganisasi ini tentu membutuhkan waktu. Dosen perlu memberikan kesempatan kepada mereka untuk mencerna apa yang mereka amati.b. soal-soal kaya konteks (context-rich problems) dan pertanyaan . Keberhasilan mereka menerapkan pengetahuan dalam situasi baru akan membuat para mahasiswa makin yakin akan keunggulan kerangka kerja konseptual mereka yang sudah direorganisasi.

Blumenfeld. dan merumuskan kesimpulan. Bukannya mengorganisasikan di sekitar prisip-prinsip atau ketrampilan akademik tertentu. Pembelajaran ini cocok untuk mengembangkan pengetahuan dasar maupun kompleks (Ratumanan. masalah polusi yang dimunculkan dalam pelajaran di teluk Chesapeake mencakup berbagai subyek akademik dan terapan mata pelajaran seperti biologi.html Diposkan oleh Padiya di 19. mengembangkan kemandirian dan percaya diri। Model pembelajaran ini juga mengacu pada model pembelajaran yang lain.B. Cognition & Technology Group at Vanderbilt. pembelajaran berdasarkan masalah mengorganisasikan pengajaran di sekitar pertanyaan dan masalah yang dua-duanya secara sosial penting dan secara pribadi bermakna untuk siswa. & soloway. mengumpul dan menganalisa informasi. Mereka harus menganalisis dan mendefinisikan masalah. ” pembelajaran berdasarkan pengalaman (experience-based instruction)”.1। Pengajuan pertanyaan atau masalah. ilmu-ilmu sosial). & Wasik. Marx. dan membuat ramalan. Krajcik. Sumber : http://anwarholil. 1999. pariwisata. 1994. Meskipun pembelajaran berdasarkan masalah mungkin berpusat pada mata pelajaran tertentu (IPA. pembelajaran berdasarkan masalah merupakan suatu pendekatan pembelajaran di mana siswa mengerjakan permasalahan yang otentik dengan maksud untuk menyusun pengetahuan mereka sendiri. menghindari jawaban sederhana. “belajar otentik (authentic learning)” dan ”pembelajaran bermakna (anchored instruction)”. 1994. masalah yang akan diselidiki telah dipilih benar-benar nyata agar dalam pemecahannya. 2002 : 123). matematika. Dolan. 1990). dan pemerintahan. membuat inferensi. Ciri-ciri khusus Pembelajaran Berdasarkan MasalahMenurut Arends (2001 : 349) berbagai pengembang pengajaran berdasarkan masalah telah memberikan model pengajaran itu memiliki karakteristik sebagai berikut (Krajcik.terbalik (reverse questions) yang dapat dikerjakan secara kelompok. Pengertian Pembelajaran Berdasarkan MasalahPembelajaran berdasarkan masalah merupakan pendekatan yang efektif untuk pengajaran proses berpikir tingkat tinggi। Pembelajaran ini membantu siswa untuk memproses informasi yang sudah jadi dalam benaknya dan menyusun pengetahuan mereka sendiri tentang dunia sosial dan sekitarnya. mengembangkan inkuiri dan ketrampilan berpikir tingkat lebih tinggi. Mereka mengajukan situasi kehidupan nyata autentik. sosiologi. mengembangkan hipotesis.Menurut Arends (1997). ekonomi. . yang sekarang ini mulai diangkat sebab ditinjau secara umum pembelajaran berdasarkan masalah terdiri dari menyajikan kepada siswa situasi masalah yang otentik dan bermakna yang dapat memberikan kemudahan kepada mereka untuk melakukan penyelidikan dan inkuiri।A. dan memungkinkan adanya berbagai macam solusi untuk situasi itu. Pembelajaran berdasarkan masalah mengharuskan siswa melakukan penyelidikan autentik untuk mencari penyelesaian nyata terhadap masalah nyata. siswa meninjau masalah itu dari banyak mata pelajaran.3। Penyelidikan autentik. Sebagai contoh.blogspot.06 0 komentar Model Pembelajaran Berdasarkan Masalah MODEL PEMBELAJARAN BERDASARKAN MASALAH Pembelajaran berdasarkan masalah telah dikenal sejak zaman John Dewey. Slavin.com/2008/04/pembelajaran-generatif-mpg.2। Berfokus pada keterkaitan antar disiplin. seperti “pembelajaran berdarkan proyek (project-based instruction)”. 1992. Sudah barang tentu. melakukan eksperimen (jika diperlukan). Maden.

Guru membantu siswa untuk melakukan refleksi atau evaluasi terhadap penyelidikan mereka dan proses-proses yang mereka gunakan. mengajukan fenomena atau demonstrasi atau cerita untuk memunculkan masalah. Produk itu dapat juga berupa laporan. Produk tersebut dapat berupa transkrip debat seperti pada pelajaran ”Roots and wings”. bergantung kepada masalah yang sedang dipelajari. model fisik. video maupun program komputer. belajar berbagai peran orang dewasa melalui pelibatan mereka dalam pengalaman nyata atau simulasi.com/2008/04/model-pembelajaran-berdasarkanmasalah. Pembelajaran berdasarkan masalah dicirikan oleh siswa yang bekerja sama satu dengan yang lainnya. memotivasi siswa untuk terlibat dalam pemecahanmasalah yang dipilih।Tahap-2Mengorganisasi siswa untuk belajarGuru membantu siswa untuk mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan dengan masalah tersebut।Tahap-3Membimbing penye lidi kan individual maupun kelompok. paling sering secara berpasangan atau dalam kelompok kecil. Objek pelajaran tidak dipelajari dari buku.59 0 komentar . Manfaat Pembelajaran Berdasarkan MasalahPembelajaran berdasarkan masalah tidak dirancang untuk membantu guru memberikan informasi sebanyak-banyaknya kepada siswa। Pembelajaran berda.5। Kolaborasi. direncanakan oleh siswa untuk mendemonstrasikan kepada teman-temannya yang lain tentang apa yang mereka pelajari dan menyediakan suatu alternatif segar terhadap laporan tradisional atau makalah.pembelajaran berdasarkan masalah menuntut siswa untuk menghasilkan produk tertentu dalam bentuk karya nyata atau artefak dan peragaan yang menjelaskan atau mewakili bentuk penyelesaian masalah yang mereka temukan.sarkan masalah dikembangkan untuk membantu siswa mengembangkan kemam -puan berpikir. Karya nyata dan peragaan seperti yang akan dijelaskan kemudian.Menurut Sudjana manfaat khusus yang diperoleh dari metode Dewey adalah metode pemecahan masalah। Tugas guru adalah membantu para siswa merumuskan tugas-tugas.C. video. Bekerja sama memberikan motivasi untuk secara berkelanjutan terlibat dalam tugas-tugas kompleks dan memperbanyak peluang untuk berbagi inkuiri dan dialog dan untuk mengembangkan keterampilan sosial dan ketrampilan berfikir. 2000 : 7).metode penyelidikan yang digunakan. melaksanakan eksperimen.4। Menghasilkan produk dan memamerkannya. dan model serta membantu mereka untuk berbagi tugas dengan temannya।Tahap5Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Langkah-langkah Pembelajaran Berdasarkan MasalahPengajaran berdasarkan masalah terdiri dari 5 langkah utama yang dimulai dengan guru memperkenalkan siswa dengan suatu situasi masalah dan diakhiri dengan penyajian dan analisis hasil kerja siswa।Sintaks Pembelajaran Berdasarkan MasalahTahap-1Orientasi siswa pada masalahGuru menjelaskan tujuan pembelajaran.Guru membantu siswa dalam merencanakan dan menyiapkan karya yang sesuai seperti laporan.html Diposkan oleh Padiya di 18.(Sumber: Ibrahim. dan keterampilan intelektual. menjelaskan logistik yang dibutuhkan. dan menjadi pebelajar yang otonom dan mandiri (Ibrahim. 2000 : 13) Sumber : http://anwarholil. pemecahan masalah.blogspot.Guru mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi yang sesuai. dan bukan menyajikan tugas-tugas pelajaran. tetapi dari masalah yang ada di sekitarnya. untuk mendapatkan penjelasan dan pemecahan masalahTahap-4Mengembangkan dan menyajikan hasil karya.डी.

menunjukkan bahwa model pembelajaran terpadu adalah sejalan dengan beberapa aliran pendidikan modern yaitu termasuk dalam aliran pendidikan progresivisme. dan bekerja dengan otak dan hati. 2001). karena model terhubung ini penekanannya terletak pada perlu adanya integrasi inter bidang studi itu sendiri. serta (3) pemisahan antar bidang studi tidak terlihat jelas. R (1991 : 61– 65) yaitu sebanyak sepuluh model pembelajaran terpadu. mencintai kerja. Selain itu. Untuk mencapai tujuan tersebut. Kesepuluh model pembelajaran terpadu tersebut adalah :1) the fragmented model ( Model Fragmen )2) the connected model ( Model Terhubung )3) the nested model ( Model Tersarang )4) the sequenced model ( Model Terurut )5) the shared model ( Model Terbagi )6) the webbed model ( Model Jaring Laba-Laba )7) the threaded model ( Model Pasang Benang )8) the integrated model ( Model Integrasi )9) the immersed model ( Model Terbenam ). Kurikulum pendidikan progresif adalah kurikulum yang mengakomodasi pengalaman-pengalaman (atau kegiatan) belajar yang diminati oleh setiap siswa (experience curriculum). O’neill. 2000:7). dan10) the networked model ( Model Jaringan )Dari kesepuluh model pembelajaran terpadu di atas dipilih tiga model pembelajaran yang dipandang layak dan sesuai untuk dapat dikembangkan dan mudah dilaksanakan di pendidikan dasar (Prabowo. serta untuk membuat anak lebih efektif dalam memecahkan berbagai problem yang disajikan dalam konteks pengalaman (experience) pada umumnya (William F. Pemanfaatan penerapan model terhubung (connected) ini sangat relevan dengan konsep Cahaya (dalam fisika) dan konsep Sistem Indera pada manusia (dalam biologi). pendidikan seharusnya dapat mengembangkan sepenuhnya bakat dan minat setiap anak. satu keterampilan dengan keterampilan lain. tugas yang dilakukan dalam satu hari dengan tugas yang dilakukan pada hari berikutnya. Sedangkan metode pendidikan progresif lebih berupa penyediaan lingkungan dan fasilitas yang memungkinkan berlangsungnya proses belajar secara bebas pada setiap anak untuk mengembangkan bakat dan minatnya (Mudyaharjo. maka model pembelajaran yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah model terhubung (the connected model). 1981). Model terhubung ini juga secara nyata menghubungkan satu konsep dengan konsep lain. sebagai reaksi terhadap pelaksanaan pendidikan yang masih berpusat pada guru dan pada bahan ajar. bekerja secara sistematis. agar dapat terwujud pemampatan/ pengurangan waktu dalam pembelajaran pada konsep-konsep tersebut . satu topik dengan topik lain.Tujuan pendidikan aliran progresivisme adalah melatih anak agar kelak dapat bekerja. Tujuan utama sekolah adalah untuk meningkatkan kecerdasan praktis. serta ideide yang dipelajari pada satu semester dengan semester berikutnya. Dari beberapa ciri pembelajaran terpadu di atas.Model-model Pembelajaran Terpadu MODEL-MODEL PEMBELAJARAN TERPADU Prabowo (2000:3) mengatakan bahwa pembelajaran terpadu sebagai suatu proses mempunyai beberapa ciri yaitu : (1) berpusat pada siswa (student centered).Adapun model-model pembelajaran terpadu sebagaimana yang dikemukakan oleh Fogarty. Aliran pendidikan progresivisme memandang pendidikan yang mengutamakan penyelenggaraan pendidikan di sekolah berpusat pada anak (child-centered).Berdasarkan karakteristik yang dimiliki oleh masing-masing model pembelajaran tersebut. model keterpaduan (integrated ). (2) proses pembelajaran mengutamakan pemberian pengalaman langsung. Ketiga model pembelajaran terpadu yang dimaksud adalah model terhubung (connected). model jaring laba-laba (webbed).

Hal ini terkait dengan upaya menghindari terjadinya penjejalan kurikulum dalam proses pembelajaran. Langkah-langkah yang ditempuh oleh guru : 2. pengelolaan kelas. (3) menghubungkan ide-ide dalam suatu bidang studi sangat memungkinkan bagi siswa untuk mengkaji.ketepatan dalam penyusunan alat dan bahan. memperbaiki. model terhubung ini juga mempunyai kekurangan sebagai berikut : (1) masih kelihatan terpisahnya antar bidang studi. (2) siswa dapat mengembangkan konsep-konsep kunci secara terus menerus.ketepatan siswa saat menganalisis data4. berupa :. Tahap Perencanaan :1. meliputi :4.ketepatan hasil pengamatan. Dilihat dari segi kadar aktivitas interaksi antara guru dan siswa. menyampaikan konsep-konsep yang hendak dikuasai oleh siswa2. dan hubungan antara pengetahuan awal dan konstruksi konsep IPA yang dimiliki siswa dengan kemampuan siswa untuk mengikuti pembelajaran penemuan. diskusi secara klasikal4.2. menentukan tujuan pembelajaran khusus2.1.Ada hubungan yang kuat antara kadar dominansi guru dengan kesiapan mental untuk menginternalisasi konsep-konsep. evaluasi proses . dengan membagi kelas kedalam beberapa kelompok3. (2) tidak mendorong guru untuk bekerja secara tim.4.3. evaluasi psikomotor :.2. kegiatan pencatatan data3. menentukan tujuan pembelajaran umum1. sehingga isi dari pelajaran tetap saja terfokus tanpa merentangkan konsep-konsep serta ide-ide antar bidang studi. baik secara terbimbing maupun secara bebas.4. kegiatan proses3. Diposkan oleh Padiya di 18. menyampaikan alat dan bahan yang akan digunakan / dibutuhkan2.1. yaitu usia dan perkembangan mental siswa.Di samping mempunyai kelebihan.3.2.(Reduce Instructional Time).46 0 komentar Model Pembelajaran Penemuan Terbimbing PEMBELAJARAN PENEMUAN TERBIMBING Ciri Penemuan terbimbingPembelajaran penemuan terbimbing merupakan salah satu bagian dari pembelajaran penemuan yang banyak melibatkan siswa dalam kegiatan belajar mengajar.kemampuan penguasaan siswa terhadap penggunaan alat ukur.1.Siswa hanya dapat memahami konsep-konsep sains sesuai dengan kesiapan intelektualnya. dan antara siswa dengan siswa. menyampaikan pertanyaan kunci3.Sintaks (pola urutan) dari model pembelajaran terpadu tipe connected (terhubung) menurut Prabowo (2000:11 – 14) sebagai berikut :1. dan (3) dalam memadukan ide-ide dalam satu bidang studi.1. evaluasi produk :penguasaan siswa terhadap konsep-konsep / materi sesuai dengan tujuan pembelajaran khusus yang telah ditetapkan. sebagai akibat dari mengejar target kurikulum.4.3. menyampaikan keterampilan proses yang dapat dikembangkan2.5.Beberapa kelebihan dari model terhubung (connected) adalah sebagai berikut : (1) dampak positif dari mengaitkan ide-ide dalam satu bidang studi adalah siswa memperoleh gambaran yang luas sebagaimana suatu bidang studi yang terfokus pada suatu aspek tertentu. semakin muda . maka penemuan terbimbing merupakan kombinasi antara pembelajaran langsung dan pembelajaran tidak langsung.2. Evaluasi. serta mengasimilasi ide-ide secara terus menerus sehingga memudahkan untuk terjadinya proses transfer ide-ide dalam memecahkan masalah. mengkonseptualisasi. Tahap Pelaksanaan. meliputi :3. sehingga terjadilah proses internalisasi.(materi prasyarat)2. menyampaikan konsep pendukung yang harus dikuasai siswa. maka usaha untuk mengembangkan keterhubungan antar bidang studi menjadi terabaikan.

Hal ini didukung oleh Carin (1993b: 105). dan pembimbing. Menurut prinsip ini siswa dilatih dan didorong untuk dapat belajar secara mandiri. Kegiatan pembelajaran penemuan terbimbing menekankan pada pengalaman belajar secara langsung melalui kegiatan penyelidikan. dengan demikian bahwa penemuan terbimbing dengan keterampilan proses ada hubungan yang erat sebab kegiatan penyelidikan. karena mereka harus menganalisis dan memanipulasi informasi (Slavin.Namun dalam proses penemuan ini siswa mendapat bantuan atau bimbingan dari guru agar mereka lebih terarah sehingga baik proses pelaksanaan pembelajaran maupun tujuan yang dicapai terlaksana dengan baik.siswa yang dihadapi oleh guru. membutuhkan lebih sedikit keterlibatan aktif guru karena mereka lebih banyak berinisiatif untuk bekerja dan guru akan berfungsi sebagai fasilitator.Kegiatan pembelajaran penemuan terbimbing mempunyai persamaan dengan kegiatan pembelajaran yang berorientasi pada keterampilan proses. 1993b). memperkecil atau menghindari menghafal dan siswa bertanggung jawab atas pembelajarannya sendiri (Carin. dalam pembelajaran penemuan siswa juga belajar pemecahan masalah secara mandiri dan keterampilanketerampilan berfikir. dimana siswa diharapkan membangun pemahaman oleh diri sendiri dari pengalaman-pengalaman baru berdasarkan pada pengalaman awal dan pemahaman yang mendalam dikembangkan melalui . menemukan konsep dan kemudian menerapkan konsep yang telah diperoleh dalam kehidupan sehari-hari. pendorong. sedangkan kegiatan belajar yang berorientasi pada keterampilan proses menekankan pada pengalaman belajar langsung. menemukan konsep harus melalui keterampilan proses. belajar menghargai diri sendiri. 1994). Selain itu. Bimbingan guru yang dimaksud adalah memberikan bantuan agar siswa dapat memahami tujuan kegiatan yang dilakukan dan berupa arahan tentang prosedur kerja yang perlu dilakukan dalam kegiatan pembelajaran (Ratumanan. dan dapat memecahkan masalah. guru perlu lebih banyak menyajikan pengalaman kepada mereka untuk menggali pengetahuan awal dan membimbing mereka untuk membentuk konsep-konsep.Pembelajaran penemuan terbimbing membuat siswa melek sains dan teknologi. Tahapan Pembelajaran Penemuan Terbimbing Pembelajaran penemuan terbimbing dikembangkan berdasarkan pandangan kognitif tentang pembelajaran dan prinsip-prinsip konstruktivis.Konstruktivis adalah salah satu pilar dari Contextual Teaching and Learning. keterlibatan siswa aktif dalam kegiatan pembelajaran. Penemuan terbimbing yang dilakukan oleh siswa dapat mengarah pada terbentuknya kemampuan untuk melakukan penemuan bebas di kemudian hari (Carin. nara sumber. memotivasi diri dan lebih mudah untuk mentransfer. 1995b: 107). karena mereka benar-benar diberi kesempatan berperan serta di dalam kegiatan sains sesuai dengan perkembangan intelektual mereka dengan bimbingan guru. Siswa yang lebih dewasa. “Guided discovery incorporates the best of what is known about science processes and product. 2002). dan penerapan konsep dalam kehidupan sehari-hari. konsep atau prinsip untuk diri mereka sendiri bukan memberikan ceramah atau mengendalikan seluruh kegiatan kelas. belajar secara konstruktivis lebih menekankan belajar berpusat pada siswa sedangkan peranan guru adalah membantu siswa menemukan fakta. siswa didorong untuk belajar sebagian besar melalui keterlibatan aktif mereka sendiri dengan konsep-konsep dan prinsip-prinsip.Beberapa keuntungan Pembelajaran penemuan terbimbing yaitu siswa belajar bagaimana belajar (learn how to learn).Pembelajaran dengan penemuan. Dengan kata lain.” Penemuan terbimbing mamadukan yang terbaik dari apa yang diketahui siswa tentang produk dan proses sains.

Memilih metode yang sesuai dengan kegiatan penemuan. orientasi induktif lebih ditekankan daripada deduktif.Carin (1993a) memberikan petunjuk dalam merencanakan dan menyiapkan pembelajaran penemuan terbimbing sebagai berikut:1. pada penemuan terbimbing sebagian besar didasarkan pada pertanyaan-pertanyaan berdasarkan disiplin. 2000: 13)Karena pembelajaran penemuan terbimbing merupakan pembelajaran penemuan dan bimbingan guru. dan model yang membantu mereka untuk berbagi tugas dengan temannya. Orientasi siswa pada masalahGuru menjelaskan tujuan pembelajaran.6. Pembelajaran berdasarkan masalah (PBI) membantu siswa menjadi pebelajar yang mandiri dan otonom melalui bimbingan guru yang secara berulang-ulang mendorong dan mengarahkan siswa untuk mencari penyelesaian terhadap masalah nyata. memotivasi siswa terlibat pada aktivitas pemecahan masalah yang diberikan guru. Mengevaluasi kegiatanGuru membantu siswa untuk merefleksi pada penyelidikan dan proses penemuan yang digunakan. video. Menentukan lembar pengamatan untuk siswa. oleh sebab itu dalam penelitian ini menggunakan tahapan dengan mengadaptasi dari tahapan PBI. Mengorganisasikan siswa dalam belajarGuru membantu siswa mendefenisikan dan mengorganisasikan tugas-tugas yang berkaitan dengan masalah serta menyediakan alat. discovery merupakan bagian dari inquiri.3.5. 1997). Mencoba terlebih dahulu kegiatan yang akan dikerjakan oleh siswa untuk mengetahui kesulitan yang mungkin timbul atau kemungkinan untuk modifikasi.2.5. dan ada persamaannya dengan pembelajaran berdasarkan masalah. Namun pembelajaran penemuan dan PBI berbeda dalam beberapa hal yang penting yaitu.4. pembelajaran berdasarkan masalah dimulai dengan masalah kehidupan nyata yang bermakna yang memberikan kesempatan kepada siswa dalam memilih dan melakukan penyelidikan yang diperlukan untuk memecahkan masalah tersebut.2.Menurut Sund (dalam Suryosubroto. Membimbing penyelidikan individual maupun kelompokGuru mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi yang sesuai. pemecahannya memerlukan penyelidikan antara disiplin (Arends.Tahap-tahap pembelajaran1. membuat simpulan dan sebagainya. maka penemuan terbimbing termasuk salah satu pembelajaran yang sesuai dengan Contextual Teaching and Learning (CTL). untuk mencapai tujuan di atas Carin (1993a) menyarankan hal- . 1996: 193). menjelaskan logistik yang dibutuhkan.3.4. karena masalah itu merupakan masalah kehidupan nyata. atau inquiri merupakan perluasan proses discovery yang digunakan lebih mendalam.Menurut Ibrahim dan Nur (2000: 23). Proses mental tersebut misalnya mengamati. Menyajikan / mempresentasikan hasil kegiatanGuru membantu siswa dalam merencanakan dan menyiapkan karya yang sesuai seperti laporan. Menyiapkan alat dan bahan secara lengkap. menggolongkan.Berbeda dengan pembelajaran penemuan terbimbing.pengalaman-pengalaman belajar bermakna. Menentukan tujuan yang akan dipelajari oleh siswa.Pembelajaran penemuan ada persamaannya dengan pembelajaran berdasarkan masalah.Selanjutnya.Pembelajaran penemuan terbimbing mempunyai kesamaan dengan pembelajaran berdasarkan masalah dan inquiri yang juga penerapannya berdasarkan teori konstruktivis.Sumber: (Ibrahim dan Nur. Discovery adalah proses mental dimana siswa mengasimilasi suatu konsep atau suatu prinsip. kedua model ini menekankan keterlibatan siswa secara aktif. dan penyelidikan siswa berlangsung di bawah bimbingan guru terbatas pada lingkungan kelas. Selain itu. dan siswa mengkonstruksi pengetahuan mereka sendiri.3 atau 4 siswa. Menentukan dengan cermat apakah siswa akan bekerja secara individu atau secara kelompok yang terdiri dari 2. melaksanakan eksperimen untuk mendapatkan penjelasan dan pemecahan masalah.

Semoga bermanfaat. yaitu tujuan yang dicapai oleh seorang siswa secara individual tidak memiliki konsekuensi terhadap pencapaian tujuan siswa lainnya. setiap individu mempunyai andil dalam pencapaian tujuan. Memberikan waktu yang cukup kepada siswa untuk mengembalikan alat dan bahan yang digunakan. Model Pembelajaran Kooperatif Bagi guru atau pembaca yang tertarik untuk menerapkan model pembelajaran kooperatif. dan struktur penghargaan (Arends. 1.d. c. Memberikan bantuan agar siswa dapat memahami tujuan kegiatan yang dilakukan. Struktur tugas mengacu pada cara pengaturan pembelajaran dan jenis kegiatan siswa dalam kelas b. yaitu seorang siswa dapat mencapai tujuan sedangkan siswa lain tidak mencapai tujuan tersebut.f.b. Sebelum kegiatan dilakukan menjelaskan pada siswa tentang cara bekerja yang aman. yaitu penghargaan yang diberikan pada kelompok jika keberhasilan kelompok sebagai akibat keberhasilan bersama anggota kelompok. silahkan membaca lebih lanjut. yaitu sejumlah kebutuhan yang ingin dicapai oleh siswa dan guru pada akhir pembelajaran atau saat siswa menyelesaikan pekerjaannya.hal sebagai berikut:a. Ada tiga macam struktur tujuan. Struktur penghargaan kooperatif. Memeriksa bahwa semua siswa memahami tujuan kegiatan prosedur yang harus dilakukan. Saya mencoba mendeskripsikan apa itu pembelajaran kooperatif dan contoh aplikasinya dalam rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang sesuai dengan standar isi dalam KTSP. Pengertian Pembelajaran Kooperatif Eggen dan Kauchak (1993: 319) mendefinisikan pembelajaran kooperatif sebagai . Model Pembelajaran Kooperatif Model pembelajaran kooperatif ditandai dengan adanya struktur tugas. Struktur tujuan. 1997: 110-111).e. struktur tujuan. 2) struktur tujuan kompetitif.c. a. Melakukan diskusi tentang kesimpulan untuk setiap jenis kegiatan. dan 3) struktur tujuan kooperatif. Mengamati setiap siswa selama mereka melakukan kegiatan. yaitu: 1) struktur tujuan individualistik. yaitu siswa secara bersama-sama mencapai tujuan.

2. Menyampaikan tujuan pembelajaran dan perlengkapan pembelajaran. b. Membantu siswa belajar dan bekerja dalam kelompok. pembelajaran kooperatif. dan hubungan antara manusia. membantu mencapai tujuan pembelajaran yang berdimensi sosial. c. penerimaan terhadap keragaman. Langkah-langkah Pembelajaran kooperatif Pembelajaran kooperatif dilaksanakan mengikuti tahapan-tahapan sebagai berikut (Ibrahim.sekumpulan strategi mengajar yang digunakan guru agar siswa saling -membantu dalam mempelajari sesuatu. 2000: 10) a. 2000:15). 2000:7). Oleh karena itu belajar kooperatif ini juga dinamakan “belajar teman sebaya. yaitu hasil belajar akademik.. d. siswa bekerja bersama dalam kelompok kecil saling membantu dalam belajar (Nur dan Wikandari. Pembelajaran kooperatif atau cooperative learning mengacu pada metode pengajaran. pembelajaran yang menggunakan model kooperatif memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 1) siswa bekerja dalam kelompok secara kooperatif untuk menyelesaikan materi belajar. dkk. 2) kelompok dibentuk dari siswa yang memiliki kemampuan tinggi. M. Belajar secara kooperatif dikembangkan berdasarkan teori belajar kognitif-konstruktivis dan teori belajar sosial (Kardi dan Nur. 4) penghargaan lebih berorientasi pada kelompok dari pada individu. Pendapat setara menyebutkan bahwa pembelajaran kooperatif dapat digunakan untuk mengajarkan materi yang agak kompleks. anggota kelompok berasal dari ras. jenis kelamin yang berbeda-beda. dan pengembangan keterampilan sosial (Ibrahim. suku. Ciri-ciri Pembelajaran kooperatif Menurut Arends (1997: 111). Mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok-kelompok belajar. Menyampaikan informasi.” Menurut Slavin (1997). 3. budaya. . 3) jika mungkin. sedang dan rendah. Model pembelajaran kooperatif dikembangkan untuk mencapai setidaktidaknya tiga tujuan penting pembelajaran.. merupakan metode pembelajaran dengan siswa bekerja dalam kelompok yang memiliki kemampuan heterogen. 2000:25). dkk.

dkk. belajar untuk menghargai satu sama lain. Komplikasi ini dapat . Penerimaan yang luas terhadap orang yang berbeda menurut ras. guru harus mengajarkan keterampilan-keterampilan kelompok dan sosial yang dibutuhkan. budaya. Meskipun pembelajaran kooperatif meliputi berbagai macam tujuan sosial. (2000:47-55). c. tetapi siswa atau peserta didik juga harus mempelajari keterampilan-keterampilan khusus yang disebut keterampilan kooperatif. b. kemampuan. Pembelajaran kooperatif memberikan peluang kepada siswa yang berbeda latarbelakang dan kondisi untuk bekerja saling bergantung satu sama lain atas tugas-tugas bersama. Tujuan Pembelajaran Kooperatif Model pembelajaran kooperatif dikembangkan untuk mencapai setidaktidaknya tiga tujuan pembelajaran yang disarikan dalam Ibrahim. Evaluasi atau memberikan umpan balik. maupun ketidakmampuan. Beberapa ahli berpendapat bahwa model ini unggul dalam membantu siswa memahami konsep-konsep yang sulit. Memberikan penghargaan. 4.e. Untuk membuat keterampilan kooperatif dapat bekerja. Keterampilan-keterampilan itu menurut Ibrahim. Fungsi keterampilan kooperatif adalah untuk melancarkan hubungan kerja dan tugas. tetapi juga bertujuan untuk meningkatkan kinerja siswa dalam tugas-tugas akademik. antara lain: a. dkk (2000:7-8) sebagai berikut: a. b. Keterampilan Kooperatif Pembelajaran kooperatif bukan hanya mempelajari materi saja. Keterampilan ini penting karena banyak anak muda dan orang dewasa masih kurang dalam keterampilan sosial. f. Keterampilan Berbagi Banyak siswa mengalami kesulitan berbagi waktu dan bahan. Tujuan penting ketiga dari pembelajaran kooperatif adalah mengajarkan kepada siswa keterampilan kerjasama dan kolaborasi. Keterampilan-keterampilan Sosial Keterampilan sosial melibatkan perilaku yang menjadikan hubungan sosial berhasil dan memungkinkan seseorang bekerja secara efektif dengan orang lain. 5. kelas sosial. dan melalui penggunaan struktur penghargaan kooperatif. Model struktur penghargaan kooperatif juga telah dapat meningkatkan penilaian siswa pada belajar akademik dan perubahan norma yang berhubungan dengan hasil belajar.

memberikan perilaku. Sebelum siswa dapat belajar secara efektif di dalam kelompok pembelajaran kooperatif. Diposkan oleh Anwar Holil di 00. dan mengecek kesan adalah penting dan seharusnya diajarkan kepada siswa untuk memudahkan komunikasi di dalam seting kelompok. Tugas-tugas sederhana meliputi memastikan setiap orang saling mengetahui nama teman di dalam kelompoknya dan meminta para anggota menentukan nama tim. Siswa-siswa yang mendominasi sering dilakukan secara sadar dan tidak memahami akibat perilaku mereka terhadap siswa lain atau terhadap kelompok mereka.mendatangkan masalah pengelolaan yang serius selama pelajaran pembelajaran kooperatif. c. Keterampilan Berperan Serta Sementara ada sejumlah siswa mendominasi kegiatan kelompok. Terkadang siswa yang menghindari kerja kelompok karena malu. siswa lain tidak mau atau tidak dapat berperan serta. 6. e. mereka harus belajar tentang memahami satu sama lain dan satu sama lain menghormati perbedaan mereka.41 . Keterampilan-keterampilan Komunikasi Kelompok pembelajaran kooperatif tidak dapat berfungsi secara efektif apabila kerja kelompok itu ditandai dengan miskomunikasi. Siswa yang tersisih adalah jenis lain siswa yang mengalami kesulitan berperan serta dalam kegiatan kelompok. Keterampilan-keterampilan Kelompok Kebanyakan orang telah mengalami bekerja dalam kelompok di mana anggota-anggota secara individu merupakan orang yang baik dan memiliki keterampilan sosial. d. memberikan perasaan. mengulang dengan kalimat sendiri. Pembangunan Tim Membantu membangun identitas tim dan kesetiakawanan anggota merupakan tugas penting bagi guru yang menggunakan kelompok-kelompok pembelajaran kooperatif. Empat keterampilan komunikasi.

Kelompok ini disebut kelompok asal. Jika mungkin anggota kelompok berasal dari ras. c. Langkah-langkah penerapan pembelajaran kooperatif tipe STAD: a. Guru membentuk beberapa kelompok. a. . Jumlah anggota dalam kelompok asal menyesuaikan dengan jumlah bagian materi pelajaran yang akan dipelajari siswa sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Setiap kelompok terdiri dari 4 – 5 siswa dengan kemampuan yang berbeda-beda (tinggi. sedang dan rendah serta jika mungkin anggota kelompok berasal dari ras. Dalam tipe jigsaw ini. sedang dan rendah). Guru memfasilitasi siswa dalam membuat rangkuman. Beberapa tipe model pembelajaran kooperatif yang dikemukakan oleh beberapa ahli antara lain Slavin (1985). budaya. Guru memberi penghargaan pada kelompok berdasarkan perolehan nilai peningkatan hasil belajar individual dari skor dasar ke skor kuis berikutnya (terkini). 1. Pembelajaran kooperatif tipe jigsaw ini pertama kali dikembangkan oleh Aronson dkk. mengarahkan. Langkah-langkah dalam penerapan jigsaw adalah sebagai berikut. b. biasanya digunakan untuk penguatan pemahaman materi (Slavin. suku yang berbeda serta kesetaraan jender. Pembelajaran kooperatif tipe STAD dikembangkan oleh Slavin dkk. Bahan materi yang telah dipersiapkan didiskusikan dalam kelompok untuk mencapai kompetensi dasar. Guru memberikan tes/kuis kepada setiap siswa secara individual. Lazarowitz (1988) atau Sharan (1990) dalam Rachmadi (2006) sebagai berikut. 1995). Pembelajaran kooperatif Tipe Jigsaw. dengan setiap kelompok terdiri dari 4 . dan memberikan penegasan pada materi pembelajaran yang telah dipelajari. g. Guru menyampaikan materi pembelajaran atau permasalahan kepada siswa sesuai kompetensi dasar yang akan dicapai. Pembelajaran kooperatif tipe STAD. Guru membagi suatu kelas menjadi beberapa kelompok. Guru memberikan tes/kuis kepada setiap siswa secara individual sehingga akan diperoleh skor awal. e. budaya. suku yang berbeda serta kesetaraan jender. f. setiap siswa diberi tugas mempelajari salah satu bagian materi pembelajaran tersebut.6 siswa dengan kemampuan yang berbeda-beda baik tingkat kemampuan tinggi.Pembelajaran kooperatif tipe STAD (Student Teams Achievement Divisions). d.

Dalam kelompok ahli siswa mendiskusikan bagian materi pembelajaran yang sama. . serta menyusun rencana bagaimana menyampaikan kepada temannya jika kembali ke kelompok asal. Contoh pembentukan kelompok jigsaw sebagai berikut.Semua siswa dengan materi pembelajaran yang sama belajar bersama dalam kelompok yang disebut kelompok ahli (Counterpart Group/CG). Kelompok asal ini oleh Aronson disebut kelompok jigsaw (gigi gergaji).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful