PEMBELAJARAN KOOPERATIF YANG BERKESAN Apa dia pembelajaran kooperatif ?

Pembelajaran kooperatif telah menjadi salah satu pembaharuan dalam pergerakan refomasi pendidikan. Pembelajaran kooperatif sebenarnya merangkumi banyak jenis bentuk pengajaran dan pembelajaran. Asasya ia menggalakkan pelajar belajar bersamasama dengan berkesan melalui pembentukan kumpulan yang homogen seperti dalam pendidikan inklutif. Ianya boleh digunakan oleh pelbagai kumpulan umur dan dalam pelbagai mata pelajaran.Pembelajaran koopeatif dilaksanakan secara kumpulan kecil supaya pelajar-pelajar dapat berkerjasama dalam kumpulan untuk mempelajari isi kandungan pelajaran dengan pelbagai kemahiran sosial. Secara dasarnya, pembelajaran kooperatif melibatkan pelajar bekerjasama dalam mencapai satu-satu objektif pembelajaran (Johnson & Johnson, 1991). Selain dari itu, ciri-ciri umumnya ialah: Ciri- ciri pembelajaran kooperatif Pendekatan Pembelajaran kooperatif mempunyai beberapa ciri tertentu, diantaranya ialah : 1. Matlamat kumpulan Matlamat kumpulan ialah kejayaan kumpulan dalam mencapai kecemerlangan dalam menguasai sesuatu konsep yang di ajar. Matlamat ini dicapai melalui usaha bersama semua bersama ahli di dalam kumpulan. Dalam kumpulan ini setiap ahli kumpulan mempunyai peranan tertentu dan jelas dalam usaha kumpulan mencapai matlamat yang ditetapkan. 2. Interaksi sosial ditekankan. Setiap ahli kumpulan akan berinteraksi secara bersemuka dalam kumpulan. Interaksi yang serentak berlangsung pada masa yang sama untuk setiap kumpulan melalui perbincangan yang akan menyebabkan lebih ramai individu yang turut serta mengambil bahagian. Setiap ahli kumpulan perlu berhubung rapat, saling memenuhi dan bantumenbantu. 3. Pelajar perlu saling bergantungan positif untuk mencapai objektif gerak kerja. Kejayaan kumpulan bergantung kepada pembelajaran individu yang ahli sesuatu kumpulan. Setiap ahli mempunyai tanggungjawab ke atas keberkesanan pembelajaran kumpulan. Prinsip ini dikenali sebagai saling bergantungan secara positif. Untuk mencapai kejayaan dalam prinsip ini, tugas perlu diagihkan kepada semua ahli kumpulan untuk menyumbang jawapan atau hasil dapatan. Tanggungjawab individu bermakna setiap pelajar mesti melaksanakan tugas masing-masing yang diberikan untuk menyumbang kepada sesuatu projek. Penyertaan pula bermaksud semua pelajar mempunyai peluang yang sama untuk mengambil bahagian dan menyumbang secara bersama. Apakah kelebihan pembelajaran kooperatif ? Walaupun pembelajaran kooperatif menimbulkan keresahan kepada ibubapa yang khuatirkan kecairan pembelajaran apabila pelajar yang cerdas berada di dalam kumpulan yang kurang cerdas, tetapi mengikut Slavin ( 1991) ia akan memberi faedah kepada

golongan yang berbeza kebolehan yang belajar dalam satu kumpulan. Kajian menunjukkan pembelajaran kooperatif boleh meningkatkan pencapaian dan kemahiran kognitif pelajar. Jika dijalankan dengan sempurna, setiap pelajar mempunyai tanggungjawab untuk memahiri sesuatu subtopik serta berpeluang berkongsi pengetahuannya dengan ahli kumpulan yang lain. Untuk tujuan ini , pelajar perlu betulbetul memahami subtopik itu, bukan sekadar menghafal sesuatu topik. Ini mengakibatkan pemprosesan pada aras yang lebih tinggi,yang meningkatkan daya ingatan dan seterusnya membolehkan mereka menunjukkan pencapaian yang lebih baik. Kajian juga menunjukkan pembelajaran kognitif boleh memberbaiki kemahiran sosial pelajar. Ahli-ahli dalam kumpulan perlu bekerjasama untuk mencapai objektif pembelajaran. Secara tidak langsung, mereka perlu mempelajari atau memperbaiki kemahiran sosial mereka. Pelajar yang bersuara perlahan perlu meninggikan suara supaya didengari dan difahami oleh ahli kumpulan lain. Teguran sesama ahli perlu dilakukan dengan sewajarnya agar dinamik kumpulan tidak hancur dan gerak kerja berjalan lancar. Mengikut Kagan (1994) , pembelajaran kooperatif bagi golongan berbakat telah membawa banyak keberkesanan atau faedah seperti berikut : Membaiki hubungan sosial Meningkatkan pencapaian Meningkatkan kemahiran kepimpinan Meningkatkan kemahiran sosial Meningkatkan tahap kemahiran aras tinggi Meningkatkan kemahiran teknologi Meningkatkan keyakinan diri. Beberapa bentuk pembelajaran kooperatif 1.Kaedah Jigsaw II Dalam kaedah ini, setiap ahli kumpulan menjadi 'juru' dalam sub-unit sesuatu topik. Setelah masing-masing memahami bahagian masing-masing, setiap 'juru' mengajarnya pula kepada ahli kumpulan yang lain. Soal-jawab atau perbincangan yang berlaku semasa proses ini membolehkan 'juru' dan ahli sama-sama memikirkan pembentangan yang diberi, ini meningkatkan pemahaman dan ingatan. Selain dari itu, kaedah ini juga memberi peluang kepada pelajar yang kurang cemerlang dan mengajar mereka untukmenjadi 'juru' dan mengajar mereka yang mempunyai prestasi akademik lebih baik daripadanya, secara tidak langsung meningkatkan keyakinan diri mereka. 2.Kaedah STAD STAD merupakan akronim bagi Student Teams Achievement Divisions. Pembelajaran dalam kumpulan kecil dilakukan bagi sesuatu topik. Kaedah perbincangan ini boleh

3. Beberapa strategi meningkatkan keberkesanan pembelajaran kooperatif Pembahagian kumpulan yang membolehkan ahli-ahli dalam kumpulan bekerja dengan berkesan bersama-sama. Ahli kumpulan bertanggungjawab memastikan rakan-rakan dalam kumpulan bersedia untuk menduduki ujian akhir setiap unit. Program yang diberikan mestilah bersesuaian dengan kemahiran yang dipunyai oleh setiap pelajar. Dengan cara itu setiap pelajar mempunyai motivasi untuk melakukan yang terbaik untuk diri sendiri dan juga kumpulan. dan bagi pelajar ini. Disamping itu. Berikan garispanduan tingkahlaku dan kemahiran berkomunikasi kepada pelajar.Faktor yang paling utama di sini ialah bilangan ahli dalam kumpulan. Ini boleh menyebabkanada ahli kumpulan yang 'lepas tangan' ataupun dipinggirkan oleh orang lain. kumpulan yang melebihi skor yang ditetapkan akan diberikan sijil. Kumpulan kecil mengandungi tiga atau empat ahli didapati paling efektif. Tugasan perlu distruktur sebegitu rupa supaya ahli kumpulan saling bergantung untuk mencapai objektif yang ditentukan. Guru juga perlu meberikan asas kemahiran komunikasi misalnya bagaimana menyuarakan pendapat dan bagaimana menghadapi percanggahan pendapat. TAI TAI( Team Assisted Individualization) dibentuk menggabungkan antara motivasi dan insentif kepada kumpulan. Jadikan tanggungjawab pencapaian terletak di kedua-dua tahap individu dan kumpulan. Guru perlu menjelaskan kepada pelajar apakah tingkahlaku yang wajar dan tidak wajar semasa pembelajaran kooperatif berlaku. Pelajar dalam setiap kumpulan mestilah terdiri daripada pelajar yang mempunyai keupayaan yang berbeza-beza. Elakkan memberi tugasan yang boleh diselesaikan tanpa perlu pembabitan setiap ahli kumpulan. Setiap pelajar mendapat markah individu dan markah kumpulan bergantung kepada markah individu.menggunakan kaedah Jigsaw II atau pendekatan lain. pengalaman pembelajaran sepenuhnya tidak dapat dicapai. ahli kumpulan akan saling bekerjasama supaya mendapat markah yang maksimum. Ahli kumpulan yang bekerja secara berpasangan akan bertukar-tukar helaian jawapan kerja yang telah dibuat. Skor mingguan yang diperolehi oleh kumpulan akan dijumlahkan . Selepas itu kuiz bertulis secara individu akan diberikan untuk menguji pemahaman pelajar. pembentukan kumpulan sebaiknya dilakukan oleh guru bagi mengelakkan pelajar berkumpul sesama 'klik' mereka sahaja. Satu cara ialah melalui pemberian markah. Kumpulan yang terlalu besar kurang efektif kerana pembabitan ahli kumpulan cenderung menjadi tidak sama rata. peningkatan kemajuan yang ditunjukkan oleh setiap pelajar akan dikira dengan mengambil markah terbaru dan ditolak dengan purata markah pelajar itu sendiri. Pastikan jenis dan amaun interaksi antara pelajar berpatutan. Di sebabkan markah kumpulan diperolehi berdasarkan peningkatan ahli kumpulan. Setiap pelajar akan mendapat markah individu. Perbezaan markah individu akan dikumpulkan untuk menjadi markah kumpulan. Guru perlu .

htm Diposkan oleh Padiya di 21. Slavin. bukan memgetahuinya. Rolheiser-Bennett. and individualistic learning ( 3rd Ed. Johns Hopkins University. L. pembelajaran kontekstual Pengembangan Pembelajaran Kontekstual Oleh : Depdiknas A. (1990) Cooperative Learning : Theory.). d. Strategi pembelajaran lebih dipentingkan daripada hasil . Learrning together and alone : Cooperative. pembelajaran. Englewood Cliff.T (1991). Centre For Research On Elementary And Middle Schools. Pembelajaran yang berorientasi pada penguasaan materi terbukti berhasil dalam kompetisi menggingat jangka pendek tetapi gagal dalam membekali anak memecahkan persoalan dalam kehidupan jangka panjang Pendekatan kontektual (Contextual Teaching and Learning /CTL) merupakan konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Research ang Practice.13 1 komentar Model Pembelajaran Kontekstual PEMBELAJARAN KONTEKSTUAL Diterbitkan Januari 29.& Johnson. C.geocities.. Interaksi juga harus berlaku di antara setiap ahli kumpulan dan tidak meminggirkan mana-mana ahli kumpulan. Proses pembelajaran berlansung alamiah dalam bentuk kegiatan siswa bekerja dan mengalami.com/gardner02_8/ilmiah1. (1986) Using Student Team Learning ( 3 rd. hasil pembelajaran diharapkan lebih bermakna bagi siswa. Upper Saddle river. Latar belakang Ada kecendrungan dewasa ini untuk kembali pada pemikiran bahwa anak akan belajar lebih baik jika lingkungan diciptakan alamiah. NJ: Prentice Hall.W. R. Competitive. Slavin.Stevann(1991) Cooperative Learing Where Heart Meets Mind.mengawasi interaksi yang berlaku semasa pelajar menjalankan aktiviti kumpulan di dalam kelas. Dengan konsep itu. Perbincangan yang berlaku seharusnya yang berkaitan dengan tugasan . kurukulum. Johnson. Perbincangan dan keputusan juga tidak dimonopoli oleh ahli kumpulan tertentu sahaja. ed ). 2008 kurikulum & pembelajaran Tags: CTL. Baltimore. Sumber : http://www. BIBLIOGRAFI B. NJ: PrenticeHall. bukan mentransfer pengetahuan dari guru ke siswa. Belajar akan lebih bermakna jika anak mengalami apa yang dipelajarinya. Nota Edaran Kursus SMWB-10 (10 Jun-27 Julai 2002.Bennett. R. Krongthong Khairiree. R.

Proses belajar . . Pemikiran tentang belajar.Manusia mempunyai tingkatan yang berbeda dalam menyikapi situasi baru. Transfer Belajar . Tugas guru mengelola kelas sebagai sebuah tim yang bekerja bersama untuk menemukan sesuatu yang baru bagi anggota kelas (siswa). Pendekatan kontekstual mendasarkan diri pada kecenderungan pemikiran tentang belajar sebagai berikut. bukan dari pemberian orang lain. strategi belajar amat penting. Akan tetapi.Penting bagi siswa tahu untuk apa dia belajar dan bagaimana ia menggunakan pengetahuan dan keterampilan itu 3. tetapi mencerminkan keterampilan yang dapat diterapkan.Proses belajar dapat mengubah struktur otak. Anak dengan mudah mempelajari sesuatu yang baru.Siswa belajar dari mengalami sendiri. dan bergelut dengan ide-ide. dan bukan diberi begitu saja oleh guru. .Strategi belajar itu penting. guru lebih banyak berurusan dengan strategi daripada memberi informasi. Maksudnya.Peran orang dewasa (guru) membantu menghubungkan antara yang baru dan yang .Manusia mempunyai kecenderungan untuk belajar dalam bidang tertentu. tugas guru adalah membantu siswa mencapai tujuannya.Para ahli sepakat bahwa pengetahuan yang dimiliki sesorang itu terorganisasi dan mencerminkan pemahaman yang mendalam tentang sesuatu persoalan. Siswa sebagai Pembelajar .Begitulah peran guru di kelas yang dikelola dengan pendekatan kontekstual B. . Anak mencatat sendiri pola-pola bermakna dari pengetahuan baru.Dalam kelas kontektual. Perubahan struktur otak itu berjalan terus seiring dengan perkembangan organisasi pengetahuan dan keterampilan sesorang.Anak belajar dari mengalami. . .Siswa perlu dibiasakan memecahkan masalah.Keterampilan dan pengetahuan itu diperluas dari konteks yang terbatas (sedikit demi sedikit) . dan seorang anak mempunyai kecenderungan untuk belajar dengan cepat hal-hal baru.Pengetahuan tidak dapat dipisah-pisahkan menjadi fakta-fakta atau proposisi yang terpisah. untuk hal-hal yang sulit. 1. . Sesuatu yang baru datang dari menemukan sendiri bukan dari apa kata guru. menemukan sesuatu yang berguna bagi dirinya. . . 2.

4. Pentingnya Lingkungan Belajar . dan menyadarkan siswa untuk menerapkan strategi mereka sendiri. C. masyarakat belajar (Learning Community). Menyandarkan pada pemahaman makna.Strategi belajar lebih dipentingkan dibandingkan hasilnya. .Belajar efektif itu dimulai dari lingkungan belajar yang berpusat pada siswa. guru mengarahkan.Tugas guru memfasilitasi agar informasi baru bermakna. dengan melibatkan tujuh komponen utama pembelajaran efektif. pemodelan (Modeling).Menumbuhkan komunitas belajar dalam bentuk kerja kelompok itu penting.sudah diketahui. yang berasal dari proses penilaian yang benar. Merupakan suatu proses pendidikan yang holistik dan bertujuan memotivasi siswa untuk memahami makna materi pelajaran yang dipelajarinya dengan mengkaitkan materi tersebut dengan konteks kehidupan mereka sehari-hari (konteks pribadi. Hakekat Pembelajaran Kontekstual Pembelajarn kontekstual (Contextual Teaching and learning) adalah konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Perbedaan Pendekatan Kontekstual dengan Pendekatan Tradisional Kontekstual 1. Pengertian Pembelajaran Kontekstual 1. yakni: konstruktivisme (Constructivism). memberi kesempatan kepada siswa untuk menemukan dan menerapkan ide mereka sendiri.Pengajaran harus berpusat pada bagaimana cara siswa menggunakan pengetahuan baru mereka. bertanya (Questioning). .Umpan balik amat penting bagi siswa. . Merupakan konsep belajar yang membantu guru mengkaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata dan mendorong pebelajar membuat hubungan antara materi yang diajarkannya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat E. . . menemukan ( Inquiri). sosial. dan penilaian sebenarnya (Authentic Assessment) D. 2. dan kultural) sehingga siswa memiliki pengetahuan/ keterampilan yang secara fleksibel dapat diterapkan (ditransfer) dari satu permasalahan /konteks ke permasalahan/ konteks lainnya. siswa menonton ke siswa akting bekerja dan berkarya. Dari guru akting di depan kelas.

10. Waktu belajar siswa sebagian besar dipergunakan untuk mengerjakan buku tugas. berpikir kritis. Perilaku dibangun atas kesadaran diri. Pendekatan Pembelajaran Kontekstual dalam kelas cukup mudah. Siswa menggunakan waktu belajarnya untuk menemukan. 7. Laksanakan sejauh mungkin kegiatan inkuiri untuk semua topik 2. atau mengerjakan proyek dan pemecahan masalah (melalui kerja kelompok). Tradisional 1. Perilaku baik berdasarkan motivasi intrinsik. Hadiah dari perilaku baik adalah pujian atau nilai rapor. Lakukan refleksi di akhir pertemuan . 13.2. khususnya dari guru. Menyandarkan pada hapalan 2. 3. 4. Secara garis besar. 13. 8. berdiskusi. 11. Siswa tidak melakukan hal yang buruk karena sadar hal tersebut merugikan. menggali. Hasil belajar diukur melalui penerapan penilaian autentik. 8. langkahnya sebagai berikut ini. Siswa tidak melakukan sesuatu yang buruk karena takut akan hukuman. 9. Pemilihan informasi berdasarkan kebutuhan siswa. Memberikan tumpukan informasi kepada siswa sampai saatnya diperlukan. 6. Keterampilan dikembangkan atas dasar latihan. 11. Penerapan Pendekatan Kontekstual Di Kelas Pembelajaran Kontekstual dapat diterapkan dalam kurikulum apa saja. 12. 3. Pemilihan informasi lebih banyak ditentukan oleh guru. Keterampilan dikembangkan atas dasar pemahaman. Kembangkan sifat ingin tahu siswa dengan bertanya. Selalu mengkaitkan informasi dengan pengetahuan yang telah dimiliki siswa. Pembelajaran sangat abstrak dan teoritis. yang bersifat subyektif. Pembelajaran terjadi hanya terjadi di dalam ruangan kelas. 9. Perilaku baik berdasarkan motivasi entrinsik. mendengar ceramah. F. Perilaku dibangun atas kebiasaan. 14. Siswa secara pasif menerima informasi. Cenderung mengintegrasikan beberapa bidang. Pembelajaran terjadi di berbagai tempat. dan mengkonstruksi sendiri pengetahuan dan keterampilan barunya 1. 4. Hadirkan model sebagai contoh pembelajaran 5. 4. Kembangkan pemikiran bahwa anak akan belajar lebih bermakna dengan cara bekerja sendiri. Siswa terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. 7. 10. Cenderung terfokus pada satu bidang (disiplin) tertentu. 12. Hadiah dari perilaku baik adalah kepuasan diri. 6. dan kelas yang bagaimanapun keadaannya. 3. bidang studi apa saja. dan mengisi latihan (kerja individual). Pembelajaran dikaitkan dengan kehidupan nyata/masalah yang disimulasikan. 5. 5. tidak bersandar pada realitas kehidupan. konteks dan setting. Ciptakan masyarakat belajar.

karya seni.Mencatat apa yang telah dipelajari. diskusi kelompok 7. Konstruktivisme . . .Pembelajaran harus dikemas menjadi proses “mengkonstruksi” bukan menerima pengetahuan 2. . . Menyenangkan.Siswa belajar menggunakan keterampilan berpikir kritis 3. Inquiry . . Learning Community (Masyarakat Belajar) . bekerja dan belajar. Authentic Assessment (Penilaian Yang Sebenarnya) . Questioning (Bertanya) .Penilaian produk (kinerja). Belajar dengan bergairah 5.Mengukur pengetahuan dan keterampilan siswa. Saling menunjang 3.Tukar pengalaman.6.Berbagi ide 5.Proses perpindahan dari pengamatan menjadi pemahaman. Tujuh Komponen Pembelajaran Kontekstual 1.Cara berpikir tentang apa yang telah kita pelajari. .Membuat jurnal.Bekerjasama dengan orang lain lebih baik daripada belajar sendiri. Karakteristik Pembelajaran Kontekstual 1. tidak membosankan 4.Bagi siswa yang merupakan bagian penting dalam pembelajaran yang berbasis inquiry 4.Tugas-tugas yang relevan dan kontekstual H. membimbing dan menilai kemampuan berpikir siswa.Kegiatan guru untuk mendorong.Membangun pemahaman mereka sendiri dari pengalaman baru berdasar pada pengetahuan awal. Pembelajaran terintegrasi . Modeling (Pemodelan) . .Sekelompok orang yang terikat dalam kegiatan belajar. Lakukan penilaian yang sebenarnya dengan berbagai cara G. .Proses penampilan suatu contoh agar orang lain berpikir. Kerjasama 2. . Reflection ( Refleksi) . .Mengerjakan apa yang guru inginkan agar siswa mengerjakannya 6. .

Buatlah skenario tahap demi tahap kegiatan siswa 5. Dalam program tercermin tujuan pembelajaran. Dinding dan lorong-lorong penuh dengan hasil kerja siswa. karangan siswa dan lain-lain I. program yang dirancang guru benar-benar rencana pribadi tentang apa yang akan dikerjakannya bersama siswanya. Menggunakan berbagai sumber 7. Nyatakan authentic assessmentnya. Materi Pokok dan Pencapaian Hasil Belajar.com/2008/01/29/pembelajaran-kontekstual/ Diposkan oleh Padiya di 20.53 0 komentar Model Pembelajaran Portofolio MODEL PEMBELAJARAN PORTOFOLIO:SEBUAH TINJAUAN KRITIS Oleh :Drs. 3. langkah-langkah pembelajaran. . M. Mangkoesapoetra. yang berisi skenario tahap demi tahap tentang apa yang akan dilakukan bersama siswanya sehubungan dengan topik yang akan dipelajarinya. Secara umum tidak ada perbedaan mendasar format antara program pembelajaran konvensional dengan program pembelajaran kontekstual. Atas dasar itu. 2. yaitu sebuah pernyataan kegiatan siswa yang merupakan gabungan antara Standar Kompetensi. laporan hasil pratikum.Pd.6. peta-peta. Sharing dengan teman 9. media untuk mencapai tujuan tersebut. Nyatakan kegiatan pertama pembelajarannya. Sekali lagi. Rincilah media untuk mendukung kegiatan itu 4. yang membedakannya hanya pada penekanannya.wordpress. Siswa aktif 8. sedangkan program untuk pembelajaran kontekstual lebih menekankan pada skenario pembelajarannya. dan authentic assessmennya. 1. materi pembelajaran. Menyusun Rencana Pembelajaran Berbasis Kontekstual Dalam pembelajaran kontekstual. program pembelajaran lebih merupakan rencana kegiatan kelas yang dirancang guru. Kompetensi dasar. Laporan kepada orang tua bukan hanya rapor tetapi hasil karya siswa. saran pokok dalam penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) berbasis kontekstual adalah sebagai berikut. Sumber : http://akhmadsudrajat. yaitu dengan data apa siswa dapat diamati partisipasinya dalam pembelajaran. Siswa kritis guru kreatif 10. Dalam konteks itu. Nyatakan tujuan umum pembelajarannya. gambar. humor dan lain-lain 11. Arief A. artikel. Program pembelajaran konvensional lebih menekankan pada deskripsi tujuan yang akan dicapai (jelas dan operasional).

sekarang. berpendapat. 1994 : 20). suatu model pembelajaran yang efektif dan efisien sebagai alternatif. dan guru cenderung lebih dominan one way method. serta secara fisik dan mental melibatkan semua pihak dalam pembelajaran sehingga siswa memiliki suatu kebebasan berpikir. yang diharapkan mampu melibatkan siswa dalam keseluruhan proses pembelajaran dan dapat melibatkan seluruh aspek. agar dapat diinternalisasikan pada diri siswa serta mengimplementasikan hakekat pendidikan nilai dalam kehidupan sehari-haribelum memenuhi harapan seperti yang diinginkan.. kreatif. "Portfolios are used in various professions together typical. Dasar Pemikiran Model Pembelajaran Portofolio dalam PKn Menurut ERIC Digest (2000). aktivitas guru lebih dominan daripada siswa. b. yang memenuhi muatan tatanan nilai. yaitu kognitif. art students assamble a portfolio for an art class. Hal ini berkaitan dengan kritik masyarakat terhadap materi pelajaran PKn yang tidak bermuatan nilai-nilai praktis tetapi hanya bersifat politis atau alat indoktrinasi untuk kepentingan kekuasaan pemerintah. yaitu masa yang lalu. aktif dan kreatif.Nama & E-mail (Penulis): arief mangkoesapoetra Saya Guru di SMAN 21 BANDUN G Topik: Model Pembelajaran Tanggal: 25 Agustus 2004 I. Metode pembelajaran dalam Proses Belajar Mengajar (PBM) terkesan sangat kaku. Portofolio.". sikap. Latar Belakang Masalah Masalah utama dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) ialah penggunaan metode atau model pembelajaran dalam menyampaikan materi pelajaran secara tepat. akibatnya guru seringkali mengabaikan proses pembinaan tatanan nilai. kurang fleksibel.. yang mendasari kegiatan serta proses pembelajaran PKn mengacu pada pendekatan sistem : (1) CTL. . Adapun alasan penggunaan model pembelajaran portofolio. 'Contextual Teaching Learning'. serta diiringi suatu sikap tanggung jawab. yaitu model pembelajaran berbasis portofolio (porfolio based learning). dan tindakan. juga dapat mengembangkan pemahaman nilai-nilai kemampuan berpartisipasi secara efektif. selain diupayakan dapat membangkitkan minat belajar siswa secara aktif. Melalui model pembelajaran portofolio. sehingga mata pelajaran PKn tidak dianggap sebagai mata pelajaran pembinaan warga negara yang menekankan pada kesadaran akan hak dan kewajiban tetapi lebih cenderung menjadi mata pelajaran yang jenuh dan membosankan. 'Contextual Teaching Learning' CTL adalah suatu bentuk pembelajaran yang memiliki karakteristik berikut : a. dan psikomotorik siswa. keadaan yang mempengaruhi langsung kehidupan siswa dan pembelajarannya. c. di samping masih menggunakan model konvensional yang monoton. dan (2) 'Model Kegiatan Sosial dan PKn'. dengan menggunakan waktu/kekinian. II. Guru PKn mengajar lebih banyak mengejar target yang berorientasi pada nilai ujian akhir. Untuk menghadapi kritik masyarakat tersebut di atas. selain sangat bermanfaat dalam memberikan informasi mengenai kemampuan dan pemahaman siswa serta memberikan gambaran mengenai sikap dan minat siswa terhadap pelajaran yang diberikan. Portofolio merupakan kumpulan hasil karya siswa sebagai hasil belajarnya. (1) CTL. juga dapat menunjukkan pencapaian atau peningkatan yang diperoleh siswa dari proses pembelajaran (Stiggins.Judul: MODEL PEMBELAJARAN PORTOFOLIO: SEBUAH TINJAUAN KRITISBahan ini cocok untuk Informasi / Pendidikan Umum.. kurang demokratis. afektif. dan yang akan datang.

civic life. Kurangnya jalinan komunikasi antara pihak sekolah. masyarakat. kita pun harus mencermati beberapa kelemahan. yang menjadi dasar acuan pendekatan sistem pada model pembelajaran portofolio membina siswa dalam rangka pemerolehan kompetensi lingkungan dan membekali siswa dengan life skill : civic skill. penemuan dan penciptaan). f. bahkan diperlukan waktu di luar jam pembelajaran di sekolah. agar siswa dapat mempertanggungjawabkanb ucapan. 5. pribadi. Applying (belajar dengan menyajikan pengetahuan untuk kegunaannya). juga untuk membina suatu tatanan nilai terutama nilai kepemimpinan pada diri siswa. yaitu Relating (belajar dalam kehidupan nyata). bisa dilakukan di dalam kehidupan keluarga. III. Kedua model di atas. dan memberikan dampak pada keputusan-keputusan kebijakan. Cooperating (belajar dalam konteks interaksi kelompok). 2. keluarga. Model CTL disebut juga REACT. memiliki tingkat kompetensi dan komitmen sebagai pelaksana yang bermoral. dan g. dan masyarakat khususnya para birokrat/instansi yang dikunjungi oleh para siswa untuk dimintai keterangannya. dan negara. dari satu konteks ke konteks lain. Kelemahan. ekonomi dan sosial dalam masyarakat. keunggulan. Belum diberikannya hak otonomi mengajar sebagai pengembang kurikulum praktis di kelas. sehingga untuk menuntaskan satu studi kasus atau suatu kebijakan publik diperlukan lebih dari 20 jam pelajaran seperti yang telah ditentukan dalam jadwal. Kurangnya pengetahuan/daya nalar guru yang bersangkutan.lawan dari textbook centered. dan politik. seperti dipaparkan di bawah ini.. lingkungan budaya. a. kemudian pada masyarakat. Peluang. peluang. sikap. dengan mencoba mengembangkan kompetensi lingkungan yang merupakan kemampuan siswa untuk mempengaruhi lingkungan. Kelemahan Model Pembelajaran Portofolio : 1. Experiencing (belajar dalam konteks eksplorasi. bangsa. Model ini mendorong partisipasi aktif siswa dalam kehidupan politik. Diperlukan waktu yang cukup banyak. dan . sosial. mengaitkan isi pelajaran dengan dunia nyata dan memotivasi siswa membuat hubungan antara pengetahuan dengan penerapannya dalam kehidupan mereka. d. 3. Diperlukan tenaga dan biaya yang cukup besar. dan Transfering (belajar dengan menggunakan penerapan dalam konteks baru/konteks lain) (2) 'Model Kegiatan Sosial dan PKn' Model yang dipelopori oleh Fred Newman ini mencoba mengajarkan pada siswa bagaimana mempengaruhi kebijakan umum. serta dapat mengembangkan dan membekali siswa bagaimana belajar ber-PKn-dengan pengetahuan dan keterampilan intelektual yang memadai serta pengalaman praktis agar memiliki kompetensi dan efektifitas dalam berpartisipasi. dan Ancaman Selain hal-hal positif. dengan demikian pendekatan tersebut mencoba memperbaiki kehidupan siswa dalam masyarakat atau negara. belajar tidak hanya menggunakan ruang kelas. ekonomi. dan ancaman yang terdapat di dalam proses pembelajaran PKn in action. e. 4. Implementasi model pembelajaran portofolio akan menjadikan PBM PKn yang sangat menyenangkan bagi siswa. bangsa dan negara. membekali siswa dengan pengetahuan yang fleksibel dapat diterapkan dari satu permasalahan ke permasalahan lain. dan kelebihan model portofolio di atas. bila pembelajaran tersebut beserta komponennya memiliki kegunamanfaatan bagi siswa dan kehidupannya. perbuatan pada dirinya sendiri.

sehingga model pembelajaran portofolio dapat dilaksanakan tanpa kekurangan waktu atau menyalahi apa yang telah digariskan dalam kurikulum. 2. dengan kesadaran. Hak otonomi mengajar pada guru dalam mengembangkan kemampuan. yaitu kepemimpinan diri pada siswa. afektif. SLTP. Dalam upaya meningkatkan kinerja profesional guru. dan instansi/lembaga pemerintah serta masyarakat setempat IV. director-motivator. kemauan. Orang Tua Siswa. sehinga guru masih terikat pada keharusan sebagai pelaksanan kurikulum. partisipatif. motivator. mediator. guru PKn dapat menggunakan pembelajaran portofolio sebagai salah satu alternatif pemecahan pembelajaran yang inovatif. Tidak ada dukungan moril serta bantuan dana dari pihak sekolah. 3. namun dimuat satu sampai 2 topik atau materi pelajaran per semester. Penggunaan model pembelajaran portofolio dalam pembelajaran PKn berimplikasi luas terhadap khasanah piranti professional guru sebagai seorang fasilitator.dapat digunakan untuk mengembangkan berbagai potensi kebermaknaan siswa. 2. Peluang Model Pembelajaran Portofolio : 1. Dalam kurikulum baru. pengetahuan untuk meningkatkan daya nalar dan pengetahuan dengan rekan guru pada MGMP PKn setempat. sedangkan guru harus dapat menjadi pengembang kurikulum praktis di dalam kelas. 6. rekonstruktor pembelajaran bagi siswa. civic skill. yaitu : civic life. 4. masalah akan sulit dipecahkan. Dan rekonstruktor pembelajaran di dalam kelas. Model pembelajaran portofolio-metode pemecahan masalah. Siswa dapat mengunjungi instansi/lembaga pemerintah yang terkait untuk mencari atau memperoleh informasi yang dibutuhkan. Penutup Pembelajaran PKn merupakan pendidikan nilai di tingkat persekolahan (SD. yang wajib . Model ini dapat dilakukan satu tahun satu kali. civic participation. mediator. yaitu membelajarkan siswa dapat belajar ber-PKn dalam laboratorium demokrasi. dan bertanggung jawab. dengan tujuan agar siswa menjadi A Good Young Citizenship yang berkualitas sebagai warga negara yang cerdas. dalam upaya mengembangkan dan membekali sejumlah keterampilan dan wawasan life skill kewarganegaraan siswa. dan SLTA). b.6. terutama pembinaan tatanan nilai. Kepala Sekolah. baik berkenaan dengan aspek kognitif. prospektif. daya nalar. Dewan Sekolah. informasi. Kerjasama/kolaborasi antara Kepala Sekolah dan pihak Dewan Sekolah/Komite Sekolah untuk menangani masalah pendanaan. kreatif.. Kurang kesadaran guru dalam mengembangkan kemampuan dan kemauan dalam melaksanakan fungsi perannya. Ancaman Model Pembelajaran Portofolio : 1. c. 3. Kurangnya kerjasama antara para guru. Tukar pendapat. yang secara langsung menjadi wahana pembinaan nilai kepemimpinan pada diri siswa dan secara tidak langsung menjadi wahana implementasi pendidikan budi pekerti bagi siswa. maupun psikomotorik siswa. Model ini sangat potensial dalam meningkatkan motivasi atau semangat belajar siswa. 4. 5. karena jika ide atau gagasan terlalu banyak dan tidak dapat dipertemukan. Kerjasama/kolaborasi antara pihak sekolah dengan pemerintah setempat. Belum terbiasanya pembiasaan jalinan kerjasama kelompok tim para siswa. diharapkan topik materi pembelajaran tidak terlalu banyak. Belum diberikannya hak otonomi mengajar. serta fungsi perannya sebagai fasilitator.

2. Bandung : UT dan CICED. tetapi dapat .b. R. Classroom Assessment : What Teachers Need to Know. Model Pembelajaran Portofolio Terpadu dan Utuh. U.K.html Diposkan oleh Padiya di 20. Pengetahuan baru itu akan diuji dengan cara menggunakannya dalam menjawab persoalan atau gejala yang terkait.J. Bandung : Proyek Kewarganegaraan. Saya arief mangkoesapoetra setuju jika bahan yang dikirim dapat dipasang dan digunakan di Homepage Pendidikan Network dan saya menjamin bahwa bahan ini hasil karya saya sendiri dan sah (tidak ada copyright). (1991). Seseorang bekerja pada zona perkembangan terdekatnya jika mereka terlibat dalam tugas yang tidak dapat mereka selesaikan sendiri. Djahiri. New York : MacMillan Cottage. (1995). Popham. 29 Agustus 2008 Model Pembelajaran Generatif MODEL PEMBELAJARAN GENERATIF (MPG) 1. (1998). Publishing Company.b:1). Kami Bangsa Indonesia. Menekankan bahwa perubahan kognitif hanya bisa terjadi jika konsepsi-konsepsi yang telah dipahami sebelumnya diolah melalui suatu proses ketidakseimbangan dalam upaya memahami inforamasi-informasi baru. diantaranya adalah : a. yaitu daerah perkembangan sedikit di atas tingkat perkembangannya saat ini. Penulis adalah Guru SMAN 21 Bandung. maka pengetahuan baru itu akan disimpan dalam memori jangka panjang. Butir-butir penting dari pandangan belajar menurut teori konstruktivis ini menurut Nur (2000:2-15) dan Katu (1995. Stiggins. berbangsa. Winataputra.dimiliki oleh setiap insan. (1999).com PUSTAKA ACUAN Center for Indonesian Civic Education. Bandung : PPKnH UPI dan CICED. Seseorang belajar konsep paling baik apabila konsep itu berada dalam zona tersebut. E-mail : arief_mangkoesapoetra@yahoo. USA : Allyn & Bacon .a: 1-2). . dan bernegara sesuai dengan hak dan kewajibannya. Pengertian Pembelajaran GeneratifPembelajaran Generatif (PG) merupakan terjemahan dari Generative Learning (GL). Rancangan Perintisan Model Pembelajaran Portofolio di Delapan Propinsi. Student-Centered Classroom Assessment. meraih gelar Magister Pendidikan program studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dari Program Pascasarjana UPI Bandung dengan judicium "cum laude" (25 Pebruari 2004). Seseorang belajar jika dia bekerja dalam zona perkembangan terdekat.com/art05-17. "Portfolio Assessment". A. Jika pengetahuan baru itu berhasil menjawab permasalahan yang dihadapi. ERIC Digest (2000).S. Landasan Teoritik dan Empirik Pembelajaran GeneratifPembelajaran generatif memiliki landasan teoritik yang berakar pada teori-teori belajar konstruktivis mengenai belajar dan pembelajaran. (2000).A Simon & Schuster Company. pembelajaran generatif merupakan suatu model pembelajaran yang menekankan pada pengintegrasian secara aktif pengetahuan baru dengan menggunakan pengetahuan yang sudah dimiliki mahasiswa sebelumnya. W. Menurut Osborno dan Wittrock dalam Katu (1995. agar siswa dapat hidup bermasyarakat.45 0 komentar Jumat. Sumber : http://re-searchengines. Arts-ED 3334603.J.

maka kemungkinan sekali mereka adalah pelajar yang efektif dan memiliki motivasi abadi dalam belajar. dan realistik kemudian dibantu menyelesaikan tugas kompleks tersebut dengan menerapkan scaffolding. 1986). dan kemudian secara bertahap mengalihkan tanggung jawab belajar tersebut kepada mahasiswa untuk bekerja atas arahan dari mereka sendiri. Tahap-2 : Tantangan dan KonfrontasiSetelah dosen mengetahui pandangan sebagian mahasiswanya. Untuk membuat suasana menjadi kondusif. dosen mengajak mereka untuk mengemukakan fenomena atau gejalagejala yang diperkirakan muncul dari suatu peristiwa yang akan didemonstrasikan kemudian. dan Johnson. Menganut asumsi sentral bahwa belajar itu ditemukan. Sebaiknya pertanyaan yang diajukan dosen adalah pertanyaan terbuka. membuat pemahaman mereka menjadi eksplisit. Menganut visi mahasiswa ideal. Jadi. Tahapan Pembelajaran GeneratifLangkah-langkah atau tahapan pembelajaran generatif menurut Katu (1995. serta tekun menerapkan strategi itu sampai suatu tugas terselesaikan demi kepuasan mereka sendiri. Mereka diminta mengomentari pendapat teman sekelas dan membandingkannya dengan pendapat sendiri. Mereka diminta mengemukakan alasan untuk mendukung dugaan mereka.h. Lebih menekankan pada pengajaran top-down daripada bottom-up. yaitu seorang mahasiswa yang dapat memiliki kemampuan pengaturan diri sendiri dalam belajar. yaitu pemberian dukungan tahap demi tahap untuk belajar dan pemecahan masalah. Tahap-1 : PengingatanPada tahap awal ini. 1997: )yang menunjukkan pengaruh positif pendekatanpendekatan konstruktivis yang melandasi pembelajaran generatif terhadap variabelvariabel hasil belajar tradisional. dan autentik untuk dipecahkan. sulit. Tujuan dari tahap pengingatan ini adalah untuk menarik perhatian mahasiswa terhadap pokok yang sedang dibahas. mahasiswa sebaiknya lansung saja diberikan tugas kompleks. membaca (Duffi dan Rochler. dosen menuliskan topik dan melibatkan mahasiswa dalam diskusi yang bertujuan untuk menggali pemahaman mereka tentang topik yang akan dibahas. b:5-6). Dalam proses pemecahan masalah tersebut. Top-down berarti mahasiswa langsung mulai dari masalah-masalah kompleks.f. Penekanan pada prinsip Scaffolding. Dosen diharapkan untuk mencatat dan mengelompokkan dugaan . Dukungan itu sifatnya lebih terstruktur pada tahap awal. 1992). dosen diharapkan tidak akan menilai mana pendapat yang “salah” dan mana yang “benar”. Sejumlah penelitian (Slavin. mahasiswa mempelajari keterampilan-keterampilan dasar yang diperlukan untuk memecahkan masalah kompleks tadi dengan bantuan guru/dosen atau teman sebaya yang lebih mampu. 1987). Meskipun jika kita menyampaikan informasi kepada mahasiswa.menyelesaikannya jika dibantu sedikit dari teman sebaya atau orang dewasa. Mereka juga diajak untuk menanggapi pendapat teman satu kelas mereka yang berbeda dari pendapat sendiri.b. dan sadar akan variasi pendapat di antara mereka sendiri. Mereka diajak untuk mengungkapkan pemahaman dan pengalaman mereka dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan topik tersebut. menulis (Bereiter dan Scardamalia. tetapi mereka harus melakukan operasi mental atau kerja otak atas informasi tersebut untuk membuat informasi itu masuk ke dalam pemahaman mereka. utuh. Menganggap bahwa jika seseorang memiliki strategi belajar yang efektif dan motivasi. Penelitian Knapp (1995) menemukan suatu hubungan positif pendekatan-pendekatan konstruktivis dengan hasil belajar. bidang sains (Neale. 1992).g.3. Smith.d.c. diantaranya adalah : dalam bidang matematika (Carpenter dan Fennema. terdiri atas 5 tahap dengan penjelasan sebagai berikut :a.e. Yang perlu dilakukan adalah membuat mereka berani mengemukakan pendapatnya tanpa takut disalahkan.

c. Setelah itu barulah dosen menayakan apakah gejala yang mereka amati itu sesuai atau tidak dengan pikiran mereka. Menyajikan demonstrasi untuk menantang intuisi mahasiswa. Setelah itu dosen melaksanakan demonstrasi dan meminta mahasiswa untuk mengamati dengan seksama gejala yang muncul. masuk akal.4. Untuk lebih memperkuat pemahaman mereka maka dosen dapat memberikan soal-soal terbuka (open-ended questions). Pelatihan ini dimaksudkan juga untuk lebih menguatkan hubungan antar konsep di dalam kerangka berpikir yang baru mengalami reprganisasi. dosen memberikan berbagai persoalan dengan konteks yang berbeda untuk diselesaikan oleh mahasiswa dengan kerangka konsep yang telah mengalami rekonstruksi. tampilan gambar. Dosen perlu memberikan kesempatan kepada mereka untuk mencerna apa yang mereka amati. Dengan menggunakan cara dialog yang timbal balik dan saling melengkapi. akan merasa terganggu dan mengalami konflik kognitif dalam pikirannya.dan penjelasan yang muncul di papan tulis. Variasi kegiatan ini dapat membantu mahasiswa memperoleh penjelasan yang cukup memuaskan. Mengakomodasi keinginan mahasiswa dalam mencari alternatif penjelasan dengan menyajikan berbagai kemungkinan kegiatan mahasiswa antara lain berupa eksperimen/percobaan. dosen mengajak mahasiswanya dalam menilai kembali kerangka kerja konsep yang telah mereka dapatkan. Dengan melihat peristiwa yang berbeda dari dugaan mereka maka di dalam pikiran mereka timbul perasaan kacau (dissonance) yang secara psikologis membangkitkan perasaan tidak tenteram sehingga dapat memotivasi mereka untuk mengurangi perasaan kacau itu dengan mencari alternatif penjelasan. Beberapa Petunjuk Pelaksanaan Pembelajaran GeneratifDalam melaksanakan pembeljaran generatif. Keberhasilan mereka menerapkan pengetahuan dalam situasi baru akan membuat para mahasiswa makin yakin akan keunggulan kerangka kerja konseptual mereka yang sudah direorganisasi.c. Setelah dosen mengetahui intuisi yang dimiliki mahasiswa. diantaranya adalah sebagai berikut :a.b.menuru Sutrisno (1995:3). dosen perlu memperhatikan beberapa hal. Maksudnya adalah memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk menerapkan pengetahuan/keterampilan baru mereka pada situasi dan kondisi yang baru.c. Diharapkan mereka akan merasakan bahwa pandangan baru dari dosen tersebut mudah dimengerti. analogi. atau grafik yang dapat membantu mahasiswa menemukan alternatif jawaban atas gejala yang diamati. Secara sadar dosen mempertentangkan pendapat-pendapat yang berbeda itu.d. Diharapkan mahasiswa mulai mereorganisasi kerangka berpikir mereka dengan melakukan perubahan struktur dan hubungan antar konsep-konsep. Tahap-4 : Aplikasi KonsepPada tahap ini. pelatihan menggunakan tampilan jamak (multiple representation) untuk mengaktifkan mahasiswa dalam proses belajar. dosen mempersiapkan demonstrasi yang menghasilkan peristiwa yang dapat berbeda dari intuisi mahasiswa. Proses reorganisasi ini tentu membutuhkan waktu. Mahasiswa diberikan beberapa persoalan sejenis dan menyarankan mereka menjawabnya dengan pandangan alternatif yang diusulkan dosen. diharapkan mereka dapat menemukan jawaban atas gejala yang mereka amati. dan berhasil dalam menjawab berbagai persoalan. kegiatan kelompok menggunakan diagram. atau simulasi. Dalam hal ini dosen menyiapkan perangkat demonstrasi. Tahap-3 : Reorganisasi Kerangka Kerja KonsepPada tahap ini dosen membantu mahasiswa dengan mengusulkan alternatif tafsiran menurut fisikawan dan menunjukkan bahwa pandangan yang dia usulkan dapat menjelaskan secara koheren gejala yang mereka amati. soal-soal kaya konteks (context-rich problems) dan pertanyaan . Tahap-5 : Menilai KembaliDalam suatu diskusi.

3। Penyelidikan autentik. masalah polusi yang dimunculkan dalam pelajaran di teluk Chesapeake mencakup berbagai subyek akademik dan terapan mata pelajaran seperti biologi. menghindari jawaban sederhana. ekonomi. Dolan. ilmu-ilmu sosial). 1999. mengembangkan kemandirian dan percaya diri। Model pembelajaran ini juga mengacu pada model pembelajaran yang lain. mengumpul dan menganalisa informasi. Meskipun pembelajaran berdasarkan masalah mungkin berpusat pada mata pelajaran tertentu (IPA. masalah yang akan diselidiki telah dipilih benar-benar nyata agar dalam pemecahannya. Maden.Menurut Arends (1997). membuat inferensi. “belajar otentik (authentic learning)” dan ”pembelajaran bermakna (anchored instruction)”. . & soloway. ” pembelajaran berdasarkan pengalaman (experience-based instruction)”. pariwisata. 1994. Slavin. Krajcik.html Diposkan oleh Padiya di 19. 2002 : 123). 1992. siswa meninjau masalah itu dari banyak mata pelajaran. pembelajaran berdasarkan masalah mengorganisasikan pengajaran di sekitar pertanyaan dan masalah yang dua-duanya secara sosial penting dan secara pribadi bermakna untuk siswa. Mereka mengajukan situasi kehidupan nyata autentik. Pembelajaran ini cocok untuk mengembangkan pengetahuan dasar maupun kompleks (Ratumanan. pembelajaran berdasarkan masalah merupakan suatu pendekatan pembelajaran di mana siswa mengerjakan permasalahan yang otentik dengan maksud untuk menyusun pengetahuan mereka sendiri. Cognition & Technology Group at Vanderbilt. Sumber : http://anwarholil. Bukannya mengorganisasikan di sekitar prisip-prinsip atau ketrampilan akademik tertentu. 1994. Sebagai contoh.B.terbalik (reverse questions) yang dapat dikerjakan secara kelompok. Sudah barang tentu. matematika. Blumenfeld.com/2008/04/pembelajaran-generatif-mpg. & Wasik.blogspot. mengembangkan hipotesis. yang sekarang ini mulai diangkat sebab ditinjau secara umum pembelajaran berdasarkan masalah terdiri dari menyajikan kepada siswa situasi masalah yang otentik dan bermakna yang dapat memberikan kemudahan kepada mereka untuk melakukan penyelidikan dan inkuiri।A. seperti “pembelajaran berdarkan proyek (project-based instruction)”. melakukan eksperimen (jika diperlukan).06 0 komentar Model Pembelajaran Berdasarkan Masalah MODEL PEMBELAJARAN BERDASARKAN MASALAH Pembelajaran berdasarkan masalah telah dikenal sejak zaman John Dewey. dan memungkinkan adanya berbagai macam solusi untuk situasi itu. dan merumuskan kesimpulan. Ciri-ciri khusus Pembelajaran Berdasarkan MasalahMenurut Arends (2001 : 349) berbagai pengembang pengajaran berdasarkan masalah telah memberikan model pengajaran itu memiliki karakteristik sebagai berikut (Krajcik. Pengertian Pembelajaran Berdasarkan MasalahPembelajaran berdasarkan masalah merupakan pendekatan yang efektif untuk pengajaran proses berpikir tingkat tinggi। Pembelajaran ini membantu siswa untuk memproses informasi yang sudah jadi dalam benaknya dan menyusun pengetahuan mereka sendiri tentang dunia sosial dan sekitarnya. Pembelajaran berdasarkan masalah mengharuskan siswa melakukan penyelidikan autentik untuk mencari penyelesaian nyata terhadap masalah nyata. sosiologi. Marx. dan membuat ramalan. mengembangkan inkuiri dan ketrampilan berpikir tingkat lebih tinggi. 1990).2। Berfokus pada keterkaitan antar disiplin.1। Pengajuan pertanyaan atau masalah. dan pemerintahan. Mereka harus menganalisis dan mendefinisikan masalah.

Guru membantu siswa untuk melakukan refleksi atau evaluasi terhadap penyelidikan mereka dan proses-proses yang mereka gunakan. untuk mendapatkan penjelasan dan pemecahan masalahTahap-4Mengembangkan dan menyajikan hasil karya. dan model serta membantu mereka untuk berbagi tugas dengan temannya।Tahap5Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. pemecahan masalah.metode penyelidikan yang digunakan. memotivasi siswa untuk terlibat dalam pemecahanmasalah yang dipilih।Tahap-2Mengorganisasi siswa untuk belajarGuru membantu siswa untuk mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan dengan masalah tersebut।Tahap-3Membimbing penye lidi kan individual maupun kelompok.4। Menghasilkan produk dan memamerkannya. tetapi dari masalah yang ada di sekitarnya. 2000 : 7).डी. dan keterampilan intelektual. Bekerja sama memberikan motivasi untuk secara berkelanjutan terlibat dalam tugas-tugas kompleks dan memperbanyak peluang untuk berbagi inkuiri dan dialog dan untuk mengembangkan keterampilan sosial dan ketrampilan berfikir.sarkan masalah dikembangkan untuk membantu siswa mengembangkan kemam -puan berpikir.59 0 komentar .(Sumber: Ibrahim. video. video maupun program komputer. Manfaat Pembelajaran Berdasarkan MasalahPembelajaran berdasarkan masalah tidak dirancang untuk membantu guru memberikan informasi sebanyak-banyaknya kepada siswa। Pembelajaran berda.com/2008/04/model-pembelajaran-berdasarkanmasalah. melaksanakan eksperimen. Produk tersebut dapat berupa transkrip debat seperti pada pelajaran ”Roots and wings”.pembelajaran berdasarkan masalah menuntut siswa untuk menghasilkan produk tertentu dalam bentuk karya nyata atau artefak dan peragaan yang menjelaskan atau mewakili bentuk penyelesaian masalah yang mereka temukan. belajar berbagai peran orang dewasa melalui pelibatan mereka dalam pengalaman nyata atau simulasi. direncanakan oleh siswa untuk mendemonstrasikan kepada teman-temannya yang lain tentang apa yang mereka pelajari dan menyediakan suatu alternatif segar terhadap laporan tradisional atau makalah. bergantung kepada masalah yang sedang dipelajari.5। Kolaborasi. Objek pelajaran tidak dipelajari dari buku.html Diposkan oleh Padiya di 18. dan bukan menyajikan tugas-tugas pelajaran. Langkah-langkah Pembelajaran Berdasarkan MasalahPengajaran berdasarkan masalah terdiri dari 5 langkah utama yang dimulai dengan guru memperkenalkan siswa dengan suatu situasi masalah dan diakhiri dengan penyajian dan analisis hasil kerja siswa।Sintaks Pembelajaran Berdasarkan MasalahTahap-1Orientasi siswa pada masalahGuru menjelaskan tujuan pembelajaran. Pembelajaran berdasarkan masalah dicirikan oleh siswa yang bekerja sama satu dengan yang lainnya. Produk itu dapat juga berupa laporan. mengajukan fenomena atau demonstrasi atau cerita untuk memunculkan masalah. model fisik.Guru mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi yang sesuai. menjelaskan logistik yang dibutuhkan. paling sering secara berpasangan atau dalam kelompok kecil.Guru membantu siswa dalam merencanakan dan menyiapkan karya yang sesuai seperti laporan.blogspot. Karya nyata dan peragaan seperti yang akan dijelaskan kemudian. 2000 : 13) Sumber : http://anwarholil. dan menjadi pebelajar yang otonom dan mandiri (Ibrahim.Menurut Sudjana manfaat khusus yang diperoleh dari metode Dewey adalah metode pemecahan masalah। Tugas guru adalah membantu para siswa merumuskan tugas-tugas.C.

satu topik dengan topik lain. 2000:7). 2001). serta (3) pemisahan antar bidang studi tidak terlihat jelas.Berdasarkan karakteristik yang dimiliki oleh masing-masing model pembelajaran tersebut. mencintai kerja. 1981). Untuk mencapai tujuan tersebut. Kurikulum pendidikan progresif adalah kurikulum yang mengakomodasi pengalaman-pengalaman (atau kegiatan) belajar yang diminati oleh setiap siswa (experience curriculum).Tujuan pendidikan aliran progresivisme adalah melatih anak agar kelak dapat bekerja. Selain itu. Aliran pendidikan progresivisme memandang pendidikan yang mengutamakan penyelenggaraan pendidikan di sekolah berpusat pada anak (child-centered). sebagai reaksi terhadap pelaksanaan pendidikan yang masih berpusat pada guru dan pada bahan ajar. Tujuan utama sekolah adalah untuk meningkatkan kecerdasan praktis. Kesepuluh model pembelajaran terpadu tersebut adalah :1) the fragmented model ( Model Fragmen )2) the connected model ( Model Terhubung )3) the nested model ( Model Tersarang )4) the sequenced model ( Model Terurut )5) the shared model ( Model Terbagi )6) the webbed model ( Model Jaring Laba-Laba )7) the threaded model ( Model Pasang Benang )8) the integrated model ( Model Integrasi )9) the immersed model ( Model Terbenam ). serta ideide yang dipelajari pada satu semester dengan semester berikutnya. Ketiga model pembelajaran terpadu yang dimaksud adalah model terhubung (connected). dan10) the networked model ( Model Jaringan )Dari kesepuluh model pembelajaran terpadu di atas dipilih tiga model pembelajaran yang dipandang layak dan sesuai untuk dapat dikembangkan dan mudah dilaksanakan di pendidikan dasar (Prabowo. Model terhubung ini juga secara nyata menghubungkan satu konsep dengan konsep lain. menunjukkan bahwa model pembelajaran terpadu adalah sejalan dengan beberapa aliran pendidikan modern yaitu termasuk dalam aliran pendidikan progresivisme. maka model pembelajaran yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah model terhubung (the connected model). agar dapat terwujud pemampatan/ pengurangan waktu dalam pembelajaran pada konsep-konsep tersebut . pendidikan seharusnya dapat mengembangkan sepenuhnya bakat dan minat setiap anak. Pemanfaatan penerapan model terhubung (connected) ini sangat relevan dengan konsep Cahaya (dalam fisika) dan konsep Sistem Indera pada manusia (dalam biologi). bekerja secara sistematis. O’neill. (2) proses pembelajaran mengutamakan pemberian pengalaman langsung. serta untuk membuat anak lebih efektif dalam memecahkan berbagai problem yang disajikan dalam konteks pengalaman (experience) pada umumnya (William F. karena model terhubung ini penekanannya terletak pada perlu adanya integrasi inter bidang studi itu sendiri. tugas yang dilakukan dalam satu hari dengan tugas yang dilakukan pada hari berikutnya. satu keterampilan dengan keterampilan lain.Model-model Pembelajaran Terpadu MODEL-MODEL PEMBELAJARAN TERPADU Prabowo (2000:3) mengatakan bahwa pembelajaran terpadu sebagai suatu proses mempunyai beberapa ciri yaitu : (1) berpusat pada siswa (student centered). dan bekerja dengan otak dan hati.Adapun model-model pembelajaran terpadu sebagaimana yang dikemukakan oleh Fogarty. model keterpaduan (integrated ). Dari beberapa ciri pembelajaran terpadu di atas. R (1991 : 61– 65) yaitu sebanyak sepuluh model pembelajaran terpadu. model jaring laba-laba (webbed). Sedangkan metode pendidikan progresif lebih berupa penyediaan lingkungan dan fasilitas yang memungkinkan berlangsungnya proses belajar secara bebas pada setiap anak untuk mengembangkan bakat dan minatnya (Mudyaharjo.

dan (3) dalam memadukan ide-ide dalam satu bidang studi. menyampaikan pertanyaan kunci3.2. menentukan tujuan pembelajaran umum1.3. meliputi :3. menyampaikan keterampilan proses yang dapat dikembangkan2. sehingga terjadilah proses internalisasi. model terhubung ini juga mempunyai kekurangan sebagai berikut : (1) masih kelihatan terpisahnya antar bidang studi. evaluasi produk :penguasaan siswa terhadap konsep-konsep / materi sesuai dengan tujuan pembelajaran khusus yang telah ditetapkan. meliputi :4. Dilihat dari segi kadar aktivitas interaksi antara guru dan siswa. evaluasi psikomotor :. dan hubungan antara pengetahuan awal dan konstruksi konsep IPA yang dimiliki siswa dengan kemampuan siswa untuk mengikuti pembelajaran penemuan.Di samping mempunyai kelebihan. memperbaiki. serta mengasimilasi ide-ide secara terus menerus sehingga memudahkan untuk terjadinya proses transfer ide-ide dalam memecahkan masalah.1. kegiatan proses3. Langkah-langkah yang ditempuh oleh guru : 2.(Reduce Instructional Time).4.1.3. menyampaikan konsep-konsep yang hendak dikuasai oleh siswa2. mengkonseptualisasi.2. sehingga isi dari pelajaran tetap saja terfokus tanpa merentangkan konsep-konsep serta ide-ide antar bidang studi. dan antara siswa dengan siswa.1.Siswa hanya dapat memahami konsep-konsep sains sesuai dengan kesiapan intelektualnya.4. yaitu usia dan perkembangan mental siswa. Tahap Pelaksanaan. Evaluasi. sebagai akibat dari mengejar target kurikulum. dengan membagi kelas kedalam beberapa kelompok3.4.(materi prasyarat)2.Ada hubungan yang kuat antara kadar dominansi guru dengan kesiapan mental untuk menginternalisasi konsep-konsep. maka usaha untuk mengembangkan keterhubungan antar bidang studi menjadi terabaikan. Hal ini terkait dengan upaya menghindari terjadinya penjejalan kurikulum dalam proses pembelajaran.ketepatan hasil pengamatan.kemampuan penguasaan siswa terhadap penggunaan alat ukur. Diposkan oleh Padiya di 18. Tahap Perencanaan :1. menyampaikan alat dan bahan yang akan digunakan / dibutuhkan2. menentukan tujuan pembelajaran khusus2. (3) menghubungkan ide-ide dalam suatu bidang studi sangat memungkinkan bagi siswa untuk mengkaji. menyampaikan konsep pendukung yang harus dikuasai siswa.Beberapa kelebihan dari model terhubung (connected) adalah sebagai berikut : (1) dampak positif dari mengaitkan ide-ide dalam satu bidang studi adalah siswa memperoleh gambaran yang luas sebagaimana suatu bidang studi yang terfokus pada suatu aspek tertentu.ketepatan dalam penyusunan alat dan bahan. semakin muda .2.46 0 komentar Model Pembelajaran Penemuan Terbimbing PEMBELAJARAN PENEMUAN TERBIMBING Ciri Penemuan terbimbingPembelajaran penemuan terbimbing merupakan salah satu bagian dari pembelajaran penemuan yang banyak melibatkan siswa dalam kegiatan belajar mengajar.5. kegiatan pencatatan data3.3. diskusi secara klasikal4.Sintaks (pola urutan) dari model pembelajaran terpadu tipe connected (terhubung) menurut Prabowo (2000:11 – 14) sebagai berikut :1.2. pengelolaan kelas. (2) siswa dapat mengembangkan konsep-konsep kunci secara terus menerus.ketepatan siswa saat menganalisis data4. evaluasi proses . baik secara terbimbing maupun secara bebas. maka penemuan terbimbing merupakan kombinasi antara pembelajaran langsung dan pembelajaran tidak langsung. (2) tidak mendorong guru untuk bekerja secara tim.1. berupa :.

dalam pembelajaran penemuan siswa juga belajar pemecahan masalah secara mandiri dan keterampilanketerampilan berfikir. dimana siswa diharapkan membangun pemahaman oleh diri sendiri dari pengalaman-pengalaman baru berdasarkan pada pengalaman awal dan pemahaman yang mendalam dikembangkan melalui . Tahapan Pembelajaran Penemuan Terbimbing Pembelajaran penemuan terbimbing dikembangkan berdasarkan pandangan kognitif tentang pembelajaran dan prinsip-prinsip konstruktivis. belajar menghargai diri sendiri.Pembelajaran dengan penemuan. Hal ini didukung oleh Carin (1993b: 105). Bimbingan guru yang dimaksud adalah memberikan bantuan agar siswa dapat memahami tujuan kegiatan yang dilakukan dan berupa arahan tentang prosedur kerja yang perlu dilakukan dalam kegiatan pembelajaran (Ratumanan. dengan demikian bahwa penemuan terbimbing dengan keterampilan proses ada hubungan yang erat sebab kegiatan penyelidikan. menemukan konsep dan kemudian menerapkan konsep yang telah diperoleh dalam kehidupan sehari-hari. siswa didorong untuk belajar sebagian besar melalui keterlibatan aktif mereka sendiri dengan konsep-konsep dan prinsip-prinsip. 1995b: 107).siswa yang dihadapi oleh guru. Penemuan terbimbing yang dilakukan oleh siswa dapat mengarah pada terbentuknya kemampuan untuk melakukan penemuan bebas di kemudian hari (Carin.” Penemuan terbimbing mamadukan yang terbaik dari apa yang diketahui siswa tentang produk dan proses sains. dan penerapan konsep dalam kehidupan sehari-hari. menemukan konsep harus melalui keterampilan proses. Menurut prinsip ini siswa dilatih dan didorong untuk dapat belajar secara mandiri. membutuhkan lebih sedikit keterlibatan aktif guru karena mereka lebih banyak berinisiatif untuk bekerja dan guru akan berfungsi sebagai fasilitator. 1994). Kegiatan pembelajaran penemuan terbimbing menekankan pada pengalaman belajar secara langsung melalui kegiatan penyelidikan. dan pembimbing. Dengan kata lain. karena mereka benar-benar diberi kesempatan berperan serta di dalam kegiatan sains sesuai dengan perkembangan intelektual mereka dengan bimbingan guru. belajar secara konstruktivis lebih menekankan belajar berpusat pada siswa sedangkan peranan guru adalah membantu siswa menemukan fakta. dan dapat memecahkan masalah. memotivasi diri dan lebih mudah untuk mentransfer.Beberapa keuntungan Pembelajaran penemuan terbimbing yaitu siswa belajar bagaimana belajar (learn how to learn). konsep atau prinsip untuk diri mereka sendiri bukan memberikan ceramah atau mengendalikan seluruh kegiatan kelas. sedangkan kegiatan belajar yang berorientasi pada keterampilan proses menekankan pada pengalaman belajar langsung.Namun dalam proses penemuan ini siswa mendapat bantuan atau bimbingan dari guru agar mereka lebih terarah sehingga baik proses pelaksanaan pembelajaran maupun tujuan yang dicapai terlaksana dengan baik. guru perlu lebih banyak menyajikan pengalaman kepada mereka untuk menggali pengetahuan awal dan membimbing mereka untuk membentuk konsep-konsep. “Guided discovery incorporates the best of what is known about science processes and product. nara sumber. Siswa yang lebih dewasa. memperkecil atau menghindari menghafal dan siswa bertanggung jawab atas pembelajarannya sendiri (Carin.Konstruktivis adalah salah satu pilar dari Contextual Teaching and Learning. pendorong.Kegiatan pembelajaran penemuan terbimbing mempunyai persamaan dengan kegiatan pembelajaran yang berorientasi pada keterampilan proses. keterlibatan siswa aktif dalam kegiatan pembelajaran. Selain itu. karena mereka harus menganalisis dan memanipulasi informasi (Slavin. 1993b).Pembelajaran penemuan terbimbing membuat siswa melek sains dan teknologi. 2002).

Selanjutnya.Berbeda dengan pembelajaran penemuan terbimbing. pembelajaran berdasarkan masalah dimulai dengan masalah kehidupan nyata yang bermakna yang memberikan kesempatan kepada siswa dalam memilih dan melakukan penyelidikan yang diperlukan untuk memecahkan masalah tersebut.Carin (1993a) memberikan petunjuk dalam merencanakan dan menyiapkan pembelajaran penemuan terbimbing sebagai berikut:1.5.3 atau 4 siswa. pemecahannya memerlukan penyelidikan antara disiplin (Arends.3. kedua model ini menekankan keterlibatan siswa secara aktif. Orientasi siswa pada masalahGuru menjelaskan tujuan pembelajaran.Tahap-tahap pembelajaran1. melaksanakan eksperimen untuk mendapatkan penjelasan dan pemecahan masalah. discovery merupakan bagian dari inquiri.Pembelajaran penemuan ada persamaannya dengan pembelajaran berdasarkan masalah. Menentukan dengan cermat apakah siswa akan bekerja secara individu atau secara kelompok yang terdiri dari 2.6. menjelaskan logistik yang dibutuhkan. Menyiapkan alat dan bahan secara lengkap. Membimbing penyelidikan individual maupun kelompokGuru mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi yang sesuai. menggolongkan. karena masalah itu merupakan masalah kehidupan nyata.4. Menyajikan / mempresentasikan hasil kegiatanGuru membantu siswa dalam merencanakan dan menyiapkan karya yang sesuai seperti laporan. Menentukan tujuan yang akan dipelajari oleh siswa. dan siswa mengkonstruksi pengetahuan mereka sendiri. Memilih metode yang sesuai dengan kegiatan penemuan. dan ada persamaannya dengan pembelajaran berdasarkan masalah. dan penyelidikan siswa berlangsung di bawah bimbingan guru terbatas pada lingkungan kelas. orientasi induktif lebih ditekankan daripada deduktif. Namun pembelajaran penemuan dan PBI berbeda dalam beberapa hal yang penting yaitu. untuk mencapai tujuan di atas Carin (1993a) menyarankan hal- . Proses mental tersebut misalnya mengamati.4. 1997). oleh sebab itu dalam penelitian ini menggunakan tahapan dengan mengadaptasi dari tahapan PBI. pada penemuan terbimbing sebagian besar didasarkan pada pertanyaan-pertanyaan berdasarkan disiplin. memotivasi siswa terlibat pada aktivitas pemecahan masalah yang diberikan guru. video. Selain itu.2. maka penemuan terbimbing termasuk salah satu pembelajaran yang sesuai dengan Contextual Teaching and Learning (CTL). Mengorganisasikan siswa dalam belajarGuru membantu siswa mendefenisikan dan mengorganisasikan tugas-tugas yang berkaitan dengan masalah serta menyediakan alat. 1996: 193).Menurut Sund (dalam Suryosubroto.Pembelajaran penemuan terbimbing mempunyai kesamaan dengan pembelajaran berdasarkan masalah dan inquiri yang juga penerapannya berdasarkan teori konstruktivis. Pembelajaran berdasarkan masalah (PBI) membantu siswa menjadi pebelajar yang mandiri dan otonom melalui bimbingan guru yang secara berulang-ulang mendorong dan mengarahkan siswa untuk mencari penyelesaian terhadap masalah nyata. membuat simpulan dan sebagainya.pengalaman-pengalaman belajar bermakna.Menurut Ibrahim dan Nur (2000: 23). atau inquiri merupakan perluasan proses discovery yang digunakan lebih mendalam. Mengevaluasi kegiatanGuru membantu siswa untuk merefleksi pada penyelidikan dan proses penemuan yang digunakan. Discovery adalah proses mental dimana siswa mengasimilasi suatu konsep atau suatu prinsip. 2000: 13)Karena pembelajaran penemuan terbimbing merupakan pembelajaran penemuan dan bimbingan guru. dan model yang membantu mereka untuk berbagi tugas dengan temannya.2. Mencoba terlebih dahulu kegiatan yang akan dikerjakan oleh siswa untuk mengetahui kesulitan yang mungkin timbul atau kemungkinan untuk modifikasi. Menentukan lembar pengamatan untuk siswa.5.3.Sumber: (Ibrahim dan Nur.

f. a. yaitu seorang siswa dapat mencapai tujuan sedangkan siswa lain tidak mencapai tujuan tersebut. setiap individu mempunyai andil dalam pencapaian tujuan.hal sebagai berikut:a.c. Memberikan bantuan agar siswa dapat memahami tujuan kegiatan yang dilakukan. Struktur tujuan. Struktur penghargaan kooperatif. struktur tujuan. yaitu: 1) struktur tujuan individualistik. c. Ada tiga macam struktur tujuan. yaitu sejumlah kebutuhan yang ingin dicapai oleh siswa dan guru pada akhir pembelajaran atau saat siswa menyelesaikan pekerjaannya. Semoga bermanfaat. 1997: 110-111). Melakukan diskusi tentang kesimpulan untuk setiap jenis kegiatan. yaitu siswa secara bersama-sama mencapai tujuan. silahkan membaca lebih lanjut. 2) struktur tujuan kompetitif. 1. Model Pembelajaran Kooperatif Bagi guru atau pembaca yang tertarik untuk menerapkan model pembelajaran kooperatif. Sebelum kegiatan dilakukan menjelaskan pada siswa tentang cara bekerja yang aman. Mengamati setiap siswa selama mereka melakukan kegiatan. Struktur tugas mengacu pada cara pengaturan pembelajaran dan jenis kegiatan siswa dalam kelas b. Memberikan waktu yang cukup kepada siswa untuk mengembalikan alat dan bahan yang digunakan. Model Pembelajaran Kooperatif Model pembelajaran kooperatif ditandai dengan adanya struktur tugas. dan 3) struktur tujuan kooperatif. yaitu penghargaan yang diberikan pada kelompok jika keberhasilan kelompok sebagai akibat keberhasilan bersama anggota kelompok. yaitu tujuan yang dicapai oleh seorang siswa secara individual tidak memiliki konsekuensi terhadap pencapaian tujuan siswa lainnya.e.b. Memeriksa bahwa semua siswa memahami tujuan kegiatan prosedur yang harus dilakukan. Pengertian Pembelajaran Kooperatif Eggen dan Kauchak (1993: 319) mendefinisikan pembelajaran kooperatif sebagai . dan struktur penghargaan (Arends. Saya mencoba mendeskripsikan apa itu pembelajaran kooperatif dan contoh aplikasinya dalam rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang sesuai dengan standar isi dalam KTSP.d.

M.. 2000:25). pembelajaran kooperatif. siswa bekerja bersama dalam kelompok kecil saling membantu dalam belajar (Nur dan Wikandari. c. yaitu hasil belajar akademik. 4) penghargaan lebih berorientasi pada kelompok dari pada individu. merupakan metode pembelajaran dengan siswa bekerja dalam kelompok yang memiliki kemampuan heterogen.sekumpulan strategi mengajar yang digunakan guru agar siswa saling -membantu dalam mempelajari sesuatu. Menyampaikan tujuan pembelajaran dan perlengkapan pembelajaran. d. penerimaan terhadap keragaman. Pembelajaran kooperatif atau cooperative learning mengacu pada metode pengajaran. Pendapat setara menyebutkan bahwa pembelajaran kooperatif dapat digunakan untuk mengajarkan materi yang agak kompleks. pembelajaran yang menggunakan model kooperatif memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 1) siswa bekerja dalam kelompok secara kooperatif untuk menyelesaikan materi belajar. budaya. Ciri-ciri Pembelajaran kooperatif Menurut Arends (1997: 111).” Menurut Slavin (1997). sedang dan rendah. 2) kelompok dibentuk dari siswa yang memiliki kemampuan tinggi.. Oleh karena itu belajar kooperatif ini juga dinamakan “belajar teman sebaya. Model pembelajaran kooperatif dikembangkan untuk mencapai setidaktidaknya tiga tujuan penting pembelajaran. b. Langkah-langkah Pembelajaran kooperatif Pembelajaran kooperatif dilaksanakan mengikuti tahapan-tahapan sebagai berikut (Ibrahim. anggota kelompok berasal dari ras. Membantu siswa belajar dan bekerja dalam kelompok. dkk. dan pengembangan keterampilan sosial (Ibrahim. membantu mencapai tujuan pembelajaran yang berdimensi sosial. 2000: 10) a. . dkk. 2. 3) jika mungkin. dan hubungan antara manusia. 2000:7). jenis kelamin yang berbeda-beda. 2000:15). Belajar secara kooperatif dikembangkan berdasarkan teori belajar kognitif-konstruktivis dan teori belajar sosial (Kardi dan Nur. Menyampaikan informasi. 3. Mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok-kelompok belajar. suku.

b. Keterampilan Berbagi Banyak siswa mengalami kesulitan berbagi waktu dan bahan. Penerimaan yang luas terhadap orang yang berbeda menurut ras. tetapi juga bertujuan untuk meningkatkan kinerja siswa dalam tugas-tugas akademik. kelas sosial. Evaluasi atau memberikan umpan balik. c. kemampuan. Keterampilan-keterampilan Sosial Keterampilan sosial melibatkan perilaku yang menjadikan hubungan sosial berhasil dan memungkinkan seseorang bekerja secara efektif dengan orang lain. (2000:47-55). Tujuan Pembelajaran Kooperatif Model pembelajaran kooperatif dikembangkan untuk mencapai setidaktidaknya tiga tujuan pembelajaran yang disarikan dalam Ibrahim. 4.e. Keterampilan-keterampilan itu menurut Ibrahim. Pembelajaran kooperatif memberikan peluang kepada siswa yang berbeda latarbelakang dan kondisi untuk bekerja saling bergantung satu sama lain atas tugas-tugas bersama. Beberapa ahli berpendapat bahwa model ini unggul dalam membantu siswa memahami konsep-konsep yang sulit. Keterampilan Kooperatif Pembelajaran kooperatif bukan hanya mempelajari materi saja. Memberikan penghargaan. Keterampilan ini penting karena banyak anak muda dan orang dewasa masih kurang dalam keterampilan sosial. dkk. Meskipun pembelajaran kooperatif meliputi berbagai macam tujuan sosial. guru harus mengajarkan keterampilan-keterampilan kelompok dan sosial yang dibutuhkan. antara lain: a. Tujuan penting ketiga dari pembelajaran kooperatif adalah mengajarkan kepada siswa keterampilan kerjasama dan kolaborasi. budaya. dan melalui penggunaan struktur penghargaan kooperatif. tetapi siswa atau peserta didik juga harus mempelajari keterampilan-keterampilan khusus yang disebut keterampilan kooperatif. b. Fungsi keterampilan kooperatif adalah untuk melancarkan hubungan kerja dan tugas. maupun ketidakmampuan. Model struktur penghargaan kooperatif juga telah dapat meningkatkan penilaian siswa pada belajar akademik dan perubahan norma yang berhubungan dengan hasil belajar. Untuk membuat keterampilan kooperatif dapat bekerja. f. dkk (2000:7-8) sebagai berikut: a. Komplikasi ini dapat . belajar untuk menghargai satu sama lain. 5.

memberikan perasaan. Keterampilan-keterampilan Komunikasi Kelompok pembelajaran kooperatif tidak dapat berfungsi secara efektif apabila kerja kelompok itu ditandai dengan miskomunikasi. Keterampilan Berperan Serta Sementara ada sejumlah siswa mendominasi kegiatan kelompok. 6. dan mengecek kesan adalah penting dan seharusnya diajarkan kepada siswa untuk memudahkan komunikasi di dalam seting kelompok. Terkadang siswa yang menghindari kerja kelompok karena malu. mereka harus belajar tentang memahami satu sama lain dan satu sama lain menghormati perbedaan mereka. Siswa-siswa yang mendominasi sering dilakukan secara sadar dan tidak memahami akibat perilaku mereka terhadap siswa lain atau terhadap kelompok mereka. Tugas-tugas sederhana meliputi memastikan setiap orang saling mengetahui nama teman di dalam kelompoknya dan meminta para anggota menentukan nama tim. memberikan perilaku. e. Sebelum siswa dapat belajar secara efektif di dalam kelompok pembelajaran kooperatif. mengulang dengan kalimat sendiri. Empat keterampilan komunikasi. c. Siswa yang tersisih adalah jenis lain siswa yang mengalami kesulitan berperan serta dalam kegiatan kelompok. d. Diposkan oleh Anwar Holil di 00.mendatangkan masalah pengelolaan yang serius selama pelajaran pembelajaran kooperatif. Pembangunan Tim Membantu membangun identitas tim dan kesetiakawanan anggota merupakan tugas penting bagi guru yang menggunakan kelompok-kelompok pembelajaran kooperatif. siswa lain tidak mau atau tidak dapat berperan serta.41 . Keterampilan-keterampilan Kelompok Kebanyakan orang telah mengalami bekerja dalam kelompok di mana anggota-anggota secara individu merupakan orang yang baik dan memiliki keterampilan sosial.

dan memberikan penegasan pada materi pembelajaran yang telah dipelajari. c. Kelompok ini disebut kelompok asal. f. suku yang berbeda serta kesetaraan jender. Guru membentuk beberapa kelompok. sedang dan rendah serta jika mungkin anggota kelompok berasal dari ras. Dalam tipe jigsaw ini. Langkah-langkah dalam penerapan jigsaw adalah sebagai berikut. sedang dan rendah). . Beberapa tipe model pembelajaran kooperatif yang dikemukakan oleh beberapa ahli antara lain Slavin (1985). mengarahkan. dengan setiap kelompok terdiri dari 4 . Pembelajaran kooperatif tipe STAD dikembangkan oleh Slavin dkk. Langkah-langkah penerapan pembelajaran kooperatif tipe STAD: a. Lazarowitz (1988) atau Sharan (1990) dalam Rachmadi (2006) sebagai berikut. g.Pembelajaran kooperatif tipe STAD (Student Teams Achievement Divisions). Jika mungkin anggota kelompok berasal dari ras. setiap siswa diberi tugas mempelajari salah satu bagian materi pembelajaran tersebut. budaya. Jumlah anggota dalam kelompok asal menyesuaikan dengan jumlah bagian materi pelajaran yang akan dipelajari siswa sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Guru memberikan tes/kuis kepada setiap siswa secara individual sehingga akan diperoleh skor awal. Pembelajaran kooperatif tipe STAD. Guru membagi suatu kelas menjadi beberapa kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 4 – 5 siswa dengan kemampuan yang berbeda-beda (tinggi. Guru memberi penghargaan pada kelompok berdasarkan perolehan nilai peningkatan hasil belajar individual dari skor dasar ke skor kuis berikutnya (terkini). d. suku yang berbeda serta kesetaraan jender. a. Pembelajaran kooperatif tipe jigsaw ini pertama kali dikembangkan oleh Aronson dkk. biasanya digunakan untuk penguatan pemahaman materi (Slavin. 1995). budaya. Pembelajaran kooperatif Tipe Jigsaw. 1.6 siswa dengan kemampuan yang berbeda-beda baik tingkat kemampuan tinggi. Guru menyampaikan materi pembelajaran atau permasalahan kepada siswa sesuai kompetensi dasar yang akan dicapai. Guru memfasilitasi siswa dalam membuat rangkuman. Guru memberikan tes/kuis kepada setiap siswa secara individual. e. Bahan materi yang telah dipersiapkan didiskusikan dalam kelompok untuk mencapai kompetensi dasar. b.

. Kelompok asal ini oleh Aronson disebut kelompok jigsaw (gigi gergaji).Semua siswa dengan materi pembelajaran yang sama belajar bersama dalam kelompok yang disebut kelompok ahli (Counterpart Group/CG). Contoh pembentukan kelompok jigsaw sebagai berikut. Dalam kelompok ahli siswa mendiskusikan bagian materi pembelajaran yang sama. serta menyusun rencana bagaimana menyampaikan kepada temannya jika kembali ke kelompok asal.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful