Pembelajaran Kooperatif Yang Berkesan

PEMBELAJARAN KOOPERATIF YANG BERKESAN Apa dia pembelajaran kooperatif ?

Pembelajaran kooperatif telah menjadi salah satu pembaharuan dalam pergerakan refomasi pendidikan. Pembelajaran kooperatif sebenarnya merangkumi banyak jenis bentuk pengajaran dan pembelajaran. Asasya ia menggalakkan pelajar belajar bersamasama dengan berkesan melalui pembentukan kumpulan yang homogen seperti dalam pendidikan inklutif. Ianya boleh digunakan oleh pelbagai kumpulan umur dan dalam pelbagai mata pelajaran.Pembelajaran koopeatif dilaksanakan secara kumpulan kecil supaya pelajar-pelajar dapat berkerjasama dalam kumpulan untuk mempelajari isi kandungan pelajaran dengan pelbagai kemahiran sosial. Secara dasarnya, pembelajaran kooperatif melibatkan pelajar bekerjasama dalam mencapai satu-satu objektif pembelajaran (Johnson & Johnson, 1991). Selain dari itu, ciri-ciri umumnya ialah: Ciri- ciri pembelajaran kooperatif Pendekatan Pembelajaran kooperatif mempunyai beberapa ciri tertentu, diantaranya ialah : 1. Matlamat kumpulan Matlamat kumpulan ialah kejayaan kumpulan dalam mencapai kecemerlangan dalam menguasai sesuatu konsep yang di ajar. Matlamat ini dicapai melalui usaha bersama semua bersama ahli di dalam kumpulan. Dalam kumpulan ini setiap ahli kumpulan mempunyai peranan tertentu dan jelas dalam usaha kumpulan mencapai matlamat yang ditetapkan. 2. Interaksi sosial ditekankan. Setiap ahli kumpulan akan berinteraksi secara bersemuka dalam kumpulan. Interaksi yang serentak berlangsung pada masa yang sama untuk setiap kumpulan melalui perbincangan yang akan menyebabkan lebih ramai individu yang turut serta mengambil bahagian. Setiap ahli kumpulan perlu berhubung rapat, saling memenuhi dan bantumenbantu. 3. Pelajar perlu saling bergantungan positif untuk mencapai objektif gerak kerja. Kejayaan kumpulan bergantung kepada pembelajaran individu yang ahli sesuatu kumpulan. Setiap ahli mempunyai tanggungjawab ke atas keberkesanan pembelajaran kumpulan. Prinsip ini dikenali sebagai saling bergantungan secara positif. Untuk mencapai kejayaan dalam prinsip ini, tugas perlu diagihkan kepada semua ahli kumpulan untuk menyumbang jawapan atau hasil dapatan. Tanggungjawab individu bermakna setiap pelajar mesti melaksanakan tugas masing-masing yang diberikan untuk menyumbang kepada sesuatu projek. Penyertaan pula bermaksud semua pelajar mempunyai peluang yang sama untuk mengambil bahagian dan menyumbang secara bersama. Apakah kelebihan pembelajaran kooperatif ? Walaupun pembelajaran kooperatif menimbulkan keresahan kepada ibubapa yang khuatirkan kecairan pembelajaran apabila pelajar yang cerdas berada di dalam kumpulan yang kurang cerdas, tetapi mengikut Slavin ( 1991) ia akan memberi faedah kepada

golongan yang berbeza kebolehan yang belajar dalam satu kumpulan. Kajian menunjukkan pembelajaran kooperatif boleh meningkatkan pencapaian dan kemahiran kognitif pelajar. Jika dijalankan dengan sempurna, setiap pelajar mempunyai tanggungjawab untuk memahiri sesuatu subtopik serta berpeluang berkongsi pengetahuannya dengan ahli kumpulan yang lain. Untuk tujuan ini , pelajar perlu betulbetul memahami subtopik itu, bukan sekadar menghafal sesuatu topik. Ini mengakibatkan pemprosesan pada aras yang lebih tinggi,yang meningkatkan daya ingatan dan seterusnya membolehkan mereka menunjukkan pencapaian yang lebih baik. Kajian juga menunjukkan pembelajaran kognitif boleh memberbaiki kemahiran sosial pelajar. Ahli-ahli dalam kumpulan perlu bekerjasama untuk mencapai objektif pembelajaran. Secara tidak langsung, mereka perlu mempelajari atau memperbaiki kemahiran sosial mereka. Pelajar yang bersuara perlahan perlu meninggikan suara supaya didengari dan difahami oleh ahli kumpulan lain. Teguran sesama ahli perlu dilakukan dengan sewajarnya agar dinamik kumpulan tidak hancur dan gerak kerja berjalan lancar. Mengikut Kagan (1994) , pembelajaran kooperatif bagi golongan berbakat telah membawa banyak keberkesanan atau faedah seperti berikut : Membaiki hubungan sosial Meningkatkan pencapaian Meningkatkan kemahiran kepimpinan Meningkatkan kemahiran sosial Meningkatkan tahap kemahiran aras tinggi Meningkatkan kemahiran teknologi Meningkatkan keyakinan diri. Beberapa bentuk pembelajaran kooperatif 1.Kaedah Jigsaw II Dalam kaedah ini, setiap ahli kumpulan menjadi 'juru' dalam sub-unit sesuatu topik. Setelah masing-masing memahami bahagian masing-masing, setiap 'juru' mengajarnya pula kepada ahli kumpulan yang lain. Soal-jawab atau perbincangan yang berlaku semasa proses ini membolehkan 'juru' dan ahli sama-sama memikirkan pembentangan yang diberi, ini meningkatkan pemahaman dan ingatan. Selain dari itu, kaedah ini juga memberi peluang kepada pelajar yang kurang cemerlang dan mengajar mereka untukmenjadi 'juru' dan mengajar mereka yang mempunyai prestasi akademik lebih baik daripadanya, secara tidak langsung meningkatkan keyakinan diri mereka. 2.Kaedah STAD STAD merupakan akronim bagi Student Teams Achievement Divisions. Pembelajaran dalam kumpulan kecil dilakukan bagi sesuatu topik. Kaedah perbincangan ini boleh

Guru perlu . Setiap pelajar akan mendapat markah individu. Selepas itu kuiz bertulis secara individu akan diberikan untuk menguji pemahaman pelajar. Ahli kumpulan yang bekerja secara berpasangan akan bertukar-tukar helaian jawapan kerja yang telah dibuat. pengalaman pembelajaran sepenuhnya tidak dapat dicapai. Di sebabkan markah kumpulan diperolehi berdasarkan peningkatan ahli kumpulan. pembentukan kumpulan sebaiknya dilakukan oleh guru bagi mengelakkan pelajar berkumpul sesama 'klik' mereka sahaja. Guru juga perlu meberikan asas kemahiran komunikasi misalnya bagaimana menyuarakan pendapat dan bagaimana menghadapi percanggahan pendapat. Perbezaan markah individu akan dikumpulkan untuk menjadi markah kumpulan. Jadikan tanggungjawab pencapaian terletak di kedua-dua tahap individu dan kumpulan. 3. TAI TAI( Team Assisted Individualization) dibentuk menggabungkan antara motivasi dan insentif kepada kumpulan.Faktor yang paling utama di sini ialah bilangan ahli dalam kumpulan. Program yang diberikan mestilah bersesuaian dengan kemahiran yang dipunyai oleh setiap pelajar. Kumpulan yang terlalu besar kurang efektif kerana pembabitan ahli kumpulan cenderung menjadi tidak sama rata. Dengan cara itu setiap pelajar mempunyai motivasi untuk melakukan yang terbaik untuk diri sendiri dan juga kumpulan. Skor mingguan yang diperolehi oleh kumpulan akan dijumlahkan . Disamping itu. peningkatan kemajuan yang ditunjukkan oleh setiap pelajar akan dikira dengan mengambil markah terbaru dan ditolak dengan purata markah pelajar itu sendiri. Ini boleh menyebabkanada ahli kumpulan yang 'lepas tangan' ataupun dipinggirkan oleh orang lain. Elakkan memberi tugasan yang boleh diselesaikan tanpa perlu pembabitan setiap ahli kumpulan. Beberapa strategi meningkatkan keberkesanan pembelajaran kooperatif Pembahagian kumpulan yang membolehkan ahli-ahli dalam kumpulan bekerja dengan berkesan bersama-sama.menggunakan kaedah Jigsaw II atau pendekatan lain. Kumpulan kecil mengandungi tiga atau empat ahli didapati paling efektif. kumpulan yang melebihi skor yang ditetapkan akan diberikan sijil. Setiap pelajar mendapat markah individu dan markah kumpulan bergantung kepada markah individu. Pastikan jenis dan amaun interaksi antara pelajar berpatutan. Berikan garispanduan tingkahlaku dan kemahiran berkomunikasi kepada pelajar. Guru perlu menjelaskan kepada pelajar apakah tingkahlaku yang wajar dan tidak wajar semasa pembelajaran kooperatif berlaku. Satu cara ialah melalui pemberian markah. Tugasan perlu distruktur sebegitu rupa supaya ahli kumpulan saling bergantung untuk mencapai objektif yang ditentukan. ahli kumpulan akan saling bekerjasama supaya mendapat markah yang maksimum. dan bagi pelajar ini. Pelajar dalam setiap kumpulan mestilah terdiri daripada pelajar yang mempunyai keupayaan yang berbeza-beza. Ahli kumpulan bertanggungjawab memastikan rakan-rakan dalam kumpulan bersedia untuk menduduki ujian akhir setiap unit.

Slavin.geocities. pembelajaran. Dengan konsep itu. L. Englewood Cliff. Upper Saddle river. Belajar akan lebih bermakna jika anak mengalami apa yang dipelajarinya. kurukulum. bukan mentransfer pengetahuan dari guru ke siswa.T (1991). Learrning together and alone : Cooperative. 2008 kurikulum & pembelajaran Tags: CTL.Stevann(1991) Cooperative Learing Where Heart Meets Mind. d.& Johnson. hasil pembelajaran diharapkan lebih bermakna bagi siswa. (1986) Using Student Team Learning ( 3 rd. Perbincangan yang berlaku seharusnya yang berkaitan dengan tugasan .13 1 komentar Model Pembelajaran Kontekstual PEMBELAJARAN KONTEKSTUAL Diterbitkan Januari 29. Centre For Research On Elementary And Middle Schools. R. (1990) Cooperative Learning : Theory. Interaksi juga harus berlaku di antara setiap ahli kumpulan dan tidak meminggirkan mana-mana ahli kumpulan. Strategi pembelajaran lebih dipentingkan daripada hasil . Krongthong Khairiree.htm Diposkan oleh Padiya di 21. R. ed ). Perbincangan dan keputusan juga tidak dimonopoli oleh ahli kumpulan tertentu sahaja. Sumber : http://www. Proses pembelajaran berlansung alamiah dalam bentuk kegiatan siswa bekerja dan mengalami.mengawasi interaksi yang berlaku semasa pelajar menjalankan aktiviti kumpulan di dalam kelas. NJ: PrenticeHall. BIBLIOGRAFI B. C. Latar belakang Ada kecendrungan dewasa ini untuk kembali pada pemikiran bahwa anak akan belajar lebih baik jika lingkungan diciptakan alamiah. pembelajaran kontekstual Pengembangan Pembelajaran Kontekstual Oleh : Depdiknas A. Baltimore.Bennett. Competitive. and individualistic learning ( 3rd Ed. R. Rolheiser-Bennett.). Nota Edaran Kursus SMWB-10 (10 Jun-27 Julai 2002. bukan memgetahuinya. Johnson. Pembelajaran yang berorientasi pada penguasaan materi terbukti berhasil dalam kompetisi menggingat jangka pendek tetapi gagal dalam membekali anak memecahkan persoalan dalam kehidupan jangka panjang Pendekatan kontektual (Contextual Teaching and Learning /CTL) merupakan konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat.com/gardner02_8/ilmiah1.W. Slavin. NJ: Prentice Hall.. Johns Hopkins University. Research ang Practice.

Tugas guru mengelola kelas sebagai sebuah tim yang bekerja bersama untuk menemukan sesuatu yang baru bagi anggota kelas (siswa).Manusia mempunyai tingkatan yang berbeda dalam menyikapi situasi baru. strategi belajar amat penting. 2. . Maksudnya. Pemikiran tentang belajar. 1.Penting bagi siswa tahu untuk apa dia belajar dan bagaimana ia menggunakan pengetahuan dan keterampilan itu 3.Dalam kelas kontektual.Siswa perlu dibiasakan memecahkan masalah. . Sesuatu yang baru datang dari menemukan sendiri bukan dari apa kata guru. Pendekatan kontekstual mendasarkan diri pada kecenderungan pemikiran tentang belajar sebagai berikut. dan bergelut dengan ide-ide. . untuk hal-hal yang sulit. dan bukan diberi begitu saja oleh guru. . bukan dari pemberian orang lain. menemukan sesuatu yang berguna bagi dirinya.Peran orang dewasa (guru) membantu menghubungkan antara yang baru dan yang .Strategi belajar itu penting. . Proses belajar . Siswa sebagai Pembelajar .Begitulah peran guru di kelas yang dikelola dengan pendekatan kontekstual B. Anak mencatat sendiri pola-pola bermakna dari pengetahuan baru. tetapi mencerminkan keterampilan yang dapat diterapkan.Pengetahuan tidak dapat dipisah-pisahkan menjadi fakta-fakta atau proposisi yang terpisah.Anak belajar dari mengalami.Para ahli sepakat bahwa pengetahuan yang dimiliki sesorang itu terorganisasi dan mencerminkan pemahaman yang mendalam tentang sesuatu persoalan.Keterampilan dan pengetahuan itu diperluas dari konteks yang terbatas (sedikit demi sedikit) .Siswa belajar dari mengalami sendiri. . . dan seorang anak mempunyai kecenderungan untuk belajar dengan cepat hal-hal baru. tugas guru adalah membantu siswa mencapai tujuannya.Manusia mempunyai kecenderungan untuk belajar dalam bidang tertentu. Transfer Belajar . Akan tetapi.Proses belajar dapat mengubah struktur otak. . Perubahan struktur otak itu berjalan terus seiring dengan perkembangan organisasi pengetahuan dan keterampilan sesorang. guru lebih banyak berurusan dengan strategi daripada memberi informasi. Anak dengan mudah mempelajari sesuatu yang baru.

dan kultural) sehingga siswa memiliki pengetahuan/ keterampilan yang secara fleksibel dapat diterapkan (ditransfer) dari satu permasalahan /konteks ke permasalahan/ konteks lainnya.Umpan balik amat penting bagi siswa. Hakekat Pembelajaran Kontekstual Pembelajarn kontekstual (Contextual Teaching and learning) adalah konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. dan penilaian sebenarnya (Authentic Assessment) D. siswa menonton ke siswa akting bekerja dan berkarya. memberi kesempatan kepada siswa untuk menemukan dan menerapkan ide mereka sendiri. 4. . .Tugas guru memfasilitasi agar informasi baru bermakna. 2. yakni: konstruktivisme (Constructivism).sudah diketahui. Dari guru akting di depan kelas. guru mengarahkan.Pengajaran harus berpusat pada bagaimana cara siswa menggunakan pengetahuan baru mereka.Belajar efektif itu dimulai dari lingkungan belajar yang berpusat pada siswa. Merupakan suatu proses pendidikan yang holistik dan bertujuan memotivasi siswa untuk memahami makna materi pelajaran yang dipelajarinya dengan mengkaitkan materi tersebut dengan konteks kehidupan mereka sehari-hari (konteks pribadi. pemodelan (Modeling). menemukan ( Inquiri). Pentingnya Lingkungan Belajar . sosial.Strategi belajar lebih dipentingkan dibandingkan hasilnya. . dan menyadarkan siswa untuk menerapkan strategi mereka sendiri. .Menumbuhkan komunitas belajar dalam bentuk kerja kelompok itu penting. bertanya (Questioning). Pengertian Pembelajaran Kontekstual 1. yang berasal dari proses penilaian yang benar. C. Menyandarkan pada pemahaman makna. masyarakat belajar (Learning Community). Merupakan konsep belajar yang membantu guru mengkaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata dan mendorong pebelajar membuat hubungan antara materi yang diajarkannya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat E. dengan melibatkan tujuh komponen utama pembelajaran efektif. Perbedaan Pendekatan Kontekstual dengan Pendekatan Tradisional Kontekstual 1. .

Kembangkan pemikiran bahwa anak akan belajar lebih bermakna dengan cara bekerja sendiri. 8. Perilaku baik berdasarkan motivasi entrinsik. yang bersifat subyektif. langkahnya sebagai berikut ini. Selalu mengkaitkan informasi dengan pengetahuan yang telah dimiliki siswa. Lakukan refleksi di akhir pertemuan . Menyandarkan pada hapalan 2. 5. 10. 7. Siswa secara pasif menerima informasi. berpikir kritis. 12. konteks dan setting. 9. Hasil belajar diukur melalui penerapan penilaian autentik. Ciptakan masyarakat belajar. 3. 3. 6. khususnya dari guru. 12. dan mengkonstruksi sendiri pengetahuan dan keterampilan barunya 1.2. Hadirkan model sebagai contoh pembelajaran 5. 11. Keterampilan dikembangkan atas dasar latihan. Pemilihan informasi berdasarkan kebutuhan siswa. tidak bersandar pada realitas kehidupan. mendengar ceramah. menggali. 10. Tradisional 1. 7. F. Siswa tidak melakukan hal yang buruk karena sadar hal tersebut merugikan. Secara garis besar. Penerapan Pendekatan Kontekstual Di Kelas Pembelajaran Kontekstual dapat diterapkan dalam kurikulum apa saja. 4. 4. Keterampilan dikembangkan atas dasar pemahaman. 14. 3. 13. Hadiah dari perilaku baik adalah pujian atau nilai rapor. 4. Cenderung mengintegrasikan beberapa bidang. dan mengisi latihan (kerja individual). Pemilihan informasi lebih banyak ditentukan oleh guru. Siswa terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. 8. Siswa menggunakan waktu belajarnya untuk menemukan. 5. Cenderung terfokus pada satu bidang (disiplin) tertentu. Pendekatan Pembelajaran Kontekstual dalam kelas cukup mudah. 13. Perilaku dibangun atas kebiasaan. Hadiah dari perilaku baik adalah kepuasan diri. Pembelajaran terjadi hanya terjadi di dalam ruangan kelas. Pembelajaran terjadi di berbagai tempat. Perilaku dibangun atas kesadaran diri. 9. 11. Pembelajaran dikaitkan dengan kehidupan nyata/masalah yang disimulasikan. berdiskusi. Pembelajaran sangat abstrak dan teoritis. atau mengerjakan proyek dan pemecahan masalah (melalui kerja kelompok). Laksanakan sejauh mungkin kegiatan inkuiri untuk semua topik 2. Kembangkan sifat ingin tahu siswa dengan bertanya. dan kelas yang bagaimanapun keadaannya. bidang studi apa saja. 6. Siswa tidak melakukan sesuatu yang buruk karena takut akan hukuman. Waktu belajar siswa sebagian besar dipergunakan untuk mengerjakan buku tugas. Memberikan tumpukan informasi kepada siswa sampai saatnya diperlukan. Perilaku baik berdasarkan motivasi intrinsik.

Reflection ( Refleksi) . . . karya seni. diskusi kelompok 7. .Tukar pengalaman. Learning Community (Masyarakat Belajar) . Konstruktivisme . .Membangun pemahaman mereka sendiri dari pengalaman baru berdasar pada pengetahuan awal. . Pembelajaran terintegrasi . Authentic Assessment (Penilaian Yang Sebenarnya) . Questioning (Bertanya) .Berbagi ide 5. .Bagi siswa yang merupakan bagian penting dalam pembelajaran yang berbasis inquiry 4. . Inquiry . Saling menunjang 3.Mencatat apa yang telah dipelajari. Kerjasama 2. Lakukan penilaian yang sebenarnya dengan berbagai cara G.Membuat jurnal. Modeling (Pemodelan) .Proses penampilan suatu contoh agar orang lain berpikir.Proses perpindahan dari pengamatan menjadi pemahaman.Sekelompok orang yang terikat dalam kegiatan belajar. Karakteristik Pembelajaran Kontekstual 1. Belajar dengan bergairah 5. Tujuh Komponen Pembelajaran Kontekstual 1.6.Penilaian produk (kinerja).Pembelajaran harus dikemas menjadi proses “mengkonstruksi” bukan menerima pengetahuan 2.Siswa belajar menggunakan keterampilan berpikir kritis 3. . tidak membosankan 4.Bekerjasama dengan orang lain lebih baik daripada belajar sendiri. Menyenangkan.Mengerjakan apa yang guru inginkan agar siswa mengerjakannya 6. .Tugas-tugas yang relevan dan kontekstual H.Kegiatan guru untuk mendorong. . bekerja dan belajar. membimbing dan menilai kemampuan berpikir siswa.Mengukur pengetahuan dan keterampilan siswa.Cara berpikir tentang apa yang telah kita pelajari. .

Dalam program tercermin tujuan pembelajaran. Program pembelajaran konvensional lebih menekankan pada deskripsi tujuan yang akan dicapai (jelas dan operasional). Siswa kritis guru kreatif 10. langkah-langkah pembelajaran. dan authentic assessmennya.com/2008/01/29/pembelajaran-kontekstual/ Diposkan oleh Padiya di 20. Nyatakan kegiatan pertama pembelajarannya. Buatlah skenario tahap demi tahap kegiatan siswa 5. Atas dasar itu. Kompetensi dasar.Pd. Nyatakan tujuan umum pembelajarannya. program pembelajaran lebih merupakan rencana kegiatan kelas yang dirancang guru. materi pembelajaran. gambar. program yang dirancang guru benar-benar rencana pribadi tentang apa yang akan dikerjakannya bersama siswanya. saran pokok dalam penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) berbasis kontekstual adalah sebagai berikut. Secara umum tidak ada perbedaan mendasar format antara program pembelajaran konvensional dengan program pembelajaran kontekstual. Menyusun Rencana Pembelajaran Berbasis Kontekstual Dalam pembelajaran kontekstual. laporan hasil pratikum. yaitu dengan data apa siswa dapat diamati partisipasinya dalam pembelajaran. Nyatakan authentic assessmentnya. 2. Laporan kepada orang tua bukan hanya rapor tetapi hasil karya siswa. media untuk mencapai tujuan tersebut. M. 3. yang membedakannya hanya pada penekanannya.6. Dalam konteks itu. Arief A. peta-peta. Menggunakan berbagai sumber 7. Rincilah media untuk mendukung kegiatan itu 4. Sumber : http://akhmadsudrajat. Mangkoesapoetra. Materi Pokok dan Pencapaian Hasil Belajar. Sekali lagi. 1. artikel.53 0 komentar Model Pembelajaran Portofolio MODEL PEMBELAJARAN PORTOFOLIO:SEBUAH TINJAUAN KRITIS Oleh :Drs. . yang berisi skenario tahap demi tahap tentang apa yang akan dilakukan bersama siswanya sehubungan dengan topik yang akan dipelajarinya. sedangkan program untuk pembelajaran kontekstual lebih menekankan pada skenario pembelajarannya.wordpress. karangan siswa dan lain-lain I. Dinding dan lorong-lorong penuh dengan hasil kerja siswa. Siswa aktif 8. humor dan lain-lain 11. Sharing dengan teman 9. yaitu sebuah pernyataan kegiatan siswa yang merupakan gabungan antara Standar Kompetensi.

Adapun alasan penggunaan model pembelajaran portofolio. sekarang. Guru PKn mengajar lebih banyak mengejar target yang berorientasi pada nilai ujian akhir. kurang fleksibel. (1) CTL. yaitu masa yang lalu. Dasar Pemikiran Model Pembelajaran Portofolio dalam PKn Menurut ERIC Digest (2000). Portofolio. Portofolio merupakan kumpulan hasil karya siswa sebagai hasil belajarnya. c. selain sangat bermanfaat dalam memberikan informasi mengenai kemampuan dan pemahaman siswa serta memberikan gambaran mengenai sikap dan minat siswa terhadap pelajaran yang diberikan.". aktivitas guru lebih dominan daripada siswa. akibatnya guru seringkali mengabaikan proses pembinaan tatanan nilai. yaitu model pembelajaran berbasis portofolio (porfolio based learning). Untuk menghadapi kritik masyarakat tersebut di atas. art students assamble a portfolio for an art class.Nama & E-mail (Penulis): arief mangkoesapoetra Saya Guru di SMAN 21 BANDUN G Topik: Model Pembelajaran Tanggal: 25 Agustus 2004 I. juga dapat mengembangkan pemahaman nilai-nilai kemampuan berpartisipasi secara efektif. b. dan guru cenderung lebih dominan one way method. yang diharapkan mampu melibatkan siswa dalam keseluruhan proses pembelajaran dan dapat melibatkan seluruh aspek..Judul: MODEL PEMBELAJARAN PORTOFOLIO: SEBUAH TINJAUAN KRITISBahan ini cocok untuk Informasi / Pendidikan Umum. yaitu kognitif.. Metode pembelajaran dalam Proses Belajar Mengajar (PBM) terkesan sangat kaku. kreatif. aktif dan kreatif. Latar Belakang Masalah Masalah utama dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) ialah penggunaan metode atau model pembelajaran dalam menyampaikan materi pelajaran secara tepat. agar dapat diinternalisasikan pada diri siswa serta mengimplementasikan hakekat pendidikan nilai dalam kehidupan sehari-haribelum memenuhi harapan seperti yang diinginkan.. keadaan yang mempengaruhi langsung kehidupan siswa dan pembelajarannya. dan yang akan datang. serta diiringi suatu sikap tanggung jawab. . serta secara fisik dan mental melibatkan semua pihak dalam pembelajaran sehingga siswa memiliki suatu kebebasan berpikir. kurang demokratis. dengan menggunakan waktu/kekinian. sikap. II. Melalui model pembelajaran portofolio. selain diupayakan dapat membangkitkan minat belajar siswa secara aktif. dan psikomotorik siswa. yang mendasari kegiatan serta proses pembelajaran PKn mengacu pada pendekatan sistem : (1) CTL. dan tindakan. "Portfolios are used in various professions together typical. di samping masih menggunakan model konvensional yang monoton. sehingga mata pelajaran PKn tidak dianggap sebagai mata pelajaran pembinaan warga negara yang menekankan pada kesadaran akan hak dan kewajiban tetapi lebih cenderung menjadi mata pelajaran yang jenuh dan membosankan. berpendapat. Hal ini berkaitan dengan kritik masyarakat terhadap materi pelajaran PKn yang tidak bermuatan nilai-nilai praktis tetapi hanya bersifat politis atau alat indoktrinasi untuk kepentingan kekuasaan pemerintah. 1994 : 20). dan (2) 'Model Kegiatan Sosial dan PKn'. 'Contextual Teaching Learning' CTL adalah suatu bentuk pembelajaran yang memiliki karakteristik berikut : a. juga dapat menunjukkan pencapaian atau peningkatan yang diperoleh siswa dari proses pembelajaran (Stiggins. 'Contextual Teaching Learning'. suatu model pembelajaran yang efektif dan efisien sebagai alternatif. afektif. yang memenuhi muatan tatanan nilai.

dan negara. Belum diberikannya hak otonomi mengajar sebagai pengembang kurikulum praktis di kelas. Applying (belajar dengan menyajikan pengetahuan untuk kegunaannya). 5.lawan dari textbook centered. sehingga untuk menuntaskan satu studi kasus atau suatu kebijakan publik diperlukan lebih dari 20 jam pelajaran seperti yang telah ditentukan dalam jadwal. kita pun harus mencermati beberapa kelemahan. yang menjadi dasar acuan pendekatan sistem pada model pembelajaran portofolio membina siswa dalam rangka pemerolehan kompetensi lingkungan dan membekali siswa dengan life skill : civic skill. civic life. bangsa. a. Kedua model di atas. dan Ancaman Selain hal-hal positif. Diperlukan tenaga dan biaya yang cukup besar. agar siswa dapat mempertanggungjawabkanb ucapan. sosial. f. belajar tidak hanya menggunakan ruang kelas. Kurangnya jalinan komunikasi antara pihak sekolah. Kelemahan Model Pembelajaran Portofolio : 1. dan Transfering (belajar dengan menggunakan penerapan dalam konteks baru/konteks lain) (2) 'Model Kegiatan Sosial dan PKn' Model yang dipelopori oleh Fred Newman ini mencoba mengajarkan pada siswa bagaimana mempengaruhi kebijakan umum. Model CTL disebut juga REACT. peluang. dan politik. bisa dilakukan di dalam kehidupan keluarga. dan memberikan dampak pada keputusan-keputusan kebijakan. 4. juga untuk membina suatu tatanan nilai terutama nilai kepemimpinan pada diri siswa. 2. Cooperating (belajar dalam konteks interaksi kelompok). Kelemahan. mengaitkan isi pelajaran dengan dunia nyata dan memotivasi siswa membuat hubungan antara pengetahuan dengan penerapannya dalam kehidupan mereka. Experiencing (belajar dalam konteks eksplorasi. dan masyarakat khususnya para birokrat/instansi yang dikunjungi oleh para siswa untuk dimintai keterangannya. dengan demikian pendekatan tersebut mencoba memperbaiki kehidupan siswa dalam masyarakat atau negara. Peluang. serta dapat mengembangkan dan membekali siswa bagaimana belajar ber-PKn-dengan pengetahuan dan keterampilan intelektual yang memadai serta pengalaman praktis agar memiliki kompetensi dan efektifitas dalam berpartisipasi. e. dari satu konteks ke konteks lain. kemudian pada masyarakat. perbuatan pada dirinya sendiri. dan . d. membekali siswa dengan pengetahuan yang fleksibel dapat diterapkan dari satu permasalahan ke permasalahan lain. dan kelebihan model portofolio di atas. Diperlukan waktu yang cukup banyak. Implementasi model pembelajaran portofolio akan menjadikan PBM PKn yang sangat menyenangkan bagi siswa. masyarakat. bila pembelajaran tersebut beserta komponennya memiliki kegunamanfaatan bagi siswa dan kehidupannya. III. keluarga. dan g. bahkan diperlukan waktu di luar jam pembelajaran di sekolah. dan ancaman yang terdapat di dalam proses pembelajaran PKn in action. keunggulan. ekonomi dan sosial dalam masyarakat. dengan mencoba mengembangkan kompetensi lingkungan yang merupakan kemampuan siswa untuk mempengaruhi lingkungan.. bangsa dan negara. lingkungan budaya. Model ini mendorong partisipasi aktif siswa dalam kehidupan politik. 3. yaitu Relating (belajar dalam kehidupan nyata). memiliki tingkat kompetensi dan komitmen sebagai pelaksana yang bermoral. Kurangnya pengetahuan/daya nalar guru yang bersangkutan. sikap. ekonomi. penemuan dan penciptaan). seperti dipaparkan di bawah ini. pribadi.

Penggunaan model pembelajaran portofolio dalam pembelajaran PKn berimplikasi luas terhadap khasanah piranti professional guru sebagai seorang fasilitator. guru PKn dapat menggunakan pembelajaran portofolio sebagai salah satu alternatif pemecahan pembelajaran yang inovatif. Dalam upaya meningkatkan kinerja profesional guru. sedangkan guru harus dapat menjadi pengembang kurikulum praktis di dalam kelas. dan SLTA). Kerjasama/kolaborasi antara Kepala Sekolah dan pihak Dewan Sekolah/Komite Sekolah untuk menangani masalah pendanaan. dengan kesadaran. civic skill. rekonstruktor pembelajaran bagi siswa. Hak otonomi mengajar pada guru dalam mengembangkan kemampuan. kreatif. Model ini sangat potensial dalam meningkatkan motivasi atau semangat belajar siswa. mediator. dalam upaya mengembangkan dan membekali sejumlah keterampilan dan wawasan life skill kewarganegaraan siswa. motivator. b. Tidak ada dukungan moril serta bantuan dana dari pihak sekolah. Orang Tua Siswa. pengetahuan untuk meningkatkan daya nalar dan pengetahuan dengan rekan guru pada MGMP PKn setempat. terutama pembinaan tatanan nilai. Tukar pendapat. sehinga guru masih terikat pada keharusan sebagai pelaksanan kurikulum. 6. mediator. Kerjasama/kolaborasi antara pihak sekolah dengan pemerintah setempat. kemauan. yaitu kepemimpinan diri pada siswa. Penutup Pembelajaran PKn merupakan pendidikan nilai di tingkat persekolahan (SD. 2. c. daya nalar. maupun psikomotorik siswa. yang secara langsung menjadi wahana pembinaan nilai kepemimpinan pada diri siswa dan secara tidak langsung menjadi wahana implementasi pendidikan budi pekerti bagi siswa. 5.dapat digunakan untuk mengembangkan berbagai potensi kebermaknaan siswa.. 4. 3. yang wajib . karena jika ide atau gagasan terlalu banyak dan tidak dapat dipertemukan. yaitu membelajarkan siswa dapat belajar ber-PKn dalam laboratorium demokrasi. partisipatif. yaitu : civic life. dan instansi/lembaga pemerintah serta masyarakat setempat IV. 3. masalah akan sulit dipecahkan. baik berkenaan dengan aspek kognitif. Kurangnya kerjasama antara para guru. serta fungsi perannya sebagai fasilitator. Belum diberikannya hak otonomi mengajar. Belum terbiasanya pembiasaan jalinan kerjasama kelompok tim para siswa. Dan rekonstruktor pembelajaran di dalam kelas. afektif. dengan tujuan agar siswa menjadi A Good Young Citizenship yang berkualitas sebagai warga negara yang cerdas. Peluang Model Pembelajaran Portofolio : 1. Siswa dapat mengunjungi instansi/lembaga pemerintah yang terkait untuk mencari atau memperoleh informasi yang dibutuhkan. namun dimuat satu sampai 2 topik atau materi pelajaran per semester. Kurang kesadaran guru dalam mengembangkan kemampuan dan kemauan dalam melaksanakan fungsi perannya. director-motivator. Model pembelajaran portofolio-metode pemecahan masalah. civic participation. Dalam kurikulum baru. dan bertanggung jawab. informasi. SLTP. Dewan Sekolah. diharapkan topik materi pembelajaran tidak terlalu banyak. 4. Ancaman Model Pembelajaran Portofolio : 1. Model ini dapat dilakukan satu tahun satu kali. 2. Kepala Sekolah.6. sehingga model pembelajaran portofolio dapat dilaksanakan tanpa kekurangan waktu atau menyalahi apa yang telah digariskan dalam kurikulum. prospektif.

Penulis adalah Guru SMAN 21 Bandung. tetapi dapat . Publishing Company. Seseorang bekerja pada zona perkembangan terdekatnya jika mereka terlibat dalam tugas yang tidak dapat mereka selesaikan sendiri. maka pengetahuan baru itu akan disimpan dalam memori jangka panjang. Classroom Assessment : What Teachers Need to Know. Landasan Teoritik dan Empirik Pembelajaran GeneratifPembelajaran generatif memiliki landasan teoritik yang berakar pada teori-teori belajar konstruktivis mengenai belajar dan pembelajaran. pembelajaran generatif merupakan suatu model pembelajaran yang menekankan pada pengintegrasian secara aktif pengetahuan baru dengan menggunakan pengetahuan yang sudah dimiliki mahasiswa sebelumnya. Menekankan bahwa perubahan kognitif hanya bisa terjadi jika konsepsi-konsepsi yang telah dipahami sebelumnya diolah melalui suatu proses ketidakseimbangan dalam upaya memahami inforamasi-informasi baru.J. Saya arief mangkoesapoetra setuju jika bahan yang dikirim dapat dipasang dan digunakan di Homepage Pendidikan Network dan saya menjamin bahwa bahan ini hasil karya saya sendiri dan sah (tidak ada copyright). Rancangan Perintisan Model Pembelajaran Portofolio di Delapan Propinsi. berbangsa. W. Bandung : Proyek Kewarganegaraan. Stiggins.dimiliki oleh setiap insan. USA : Allyn & Bacon .html Diposkan oleh Padiya di 20. (1999). Winataputra. Arts-ED 3334603. Seseorang belajar jika dia bekerja dalam zona perkembangan terdekat. Bandung : UT dan CICED.com PUSTAKA ACUAN Center for Indonesian Civic Education. Popham.J. E-mail : arief_mangkoesapoetra@yahoo. Butir-butir penting dari pandangan belajar menurut teori konstruktivis ini menurut Nur (2000:2-15) dan Katu (1995. meraih gelar Magister Pendidikan program studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dari Program Pascasarjana UPI Bandung dengan judicium "cum laude" (25 Pebruari 2004). Pengetahuan baru itu akan diuji dengan cara menggunakannya dalam menjawab persoalan atau gejala yang terkait. Seseorang belajar konsep paling baik apabila konsep itu berada dalam zona tersebut. (1998). R. Student-Centered Classroom Assessment. (1991).com/art05-17. Bandung : PPKnH UPI dan CICED. diantaranya adalah : a. agar siswa dapat hidup bermasyarakat. "Portfolio Assessment".b:1). (1995). . Pengertian Pembelajaran GeneratifPembelajaran Generatif (PG) merupakan terjemahan dari Generative Learning (GL). Jika pengetahuan baru itu berhasil menjawab permasalahan yang dihadapi. U. ERIC Digest (2000).S. 29 Agustus 2008 Model Pembelajaran Generatif MODEL PEMBELAJARAN GENERATIF (MPG) 1. dan bernegara sesuai dengan hak dan kewajibannya.2. (2000).A Simon & Schuster Company.45 0 komentar Jumat. Djahiri. yaitu daerah perkembangan sedikit di atas tingkat perkembangannya saat ini.b. Model Pembelajaran Portofolio Terpadu dan Utuh. A. Kami Bangsa Indonesia.a: 1-2). Menurut Osborno dan Wittrock dalam Katu (1995. New York : MacMillan Cottage. Sumber : http://re-searchengines.K.

c. Menganut asumsi sentral bahwa belajar itu ditemukan. Dukungan itu sifatnya lebih terstruktur pada tahap awal. Meskipun jika kita menyampaikan informasi kepada mahasiswa. dan Johnson. dan kemudian secara bertahap mengalihkan tanggung jawab belajar tersebut kepada mahasiswa untuk bekerja atas arahan dari mereka sendiri.d. Yang perlu dilakukan adalah membuat mereka berani mengemukakan pendapatnya tanpa takut disalahkan. Menganut visi mahasiswa ideal. Jadi. Top-down berarti mahasiswa langsung mulai dari masalah-masalah kompleks. Sebaiknya pertanyaan yang diajukan dosen adalah pertanyaan terbuka. sulit. dan realistik kemudian dibantu menyelesaikan tugas kompleks tersebut dengan menerapkan scaffolding. b:5-6). Mereka diminta mengemukakan alasan untuk mendukung dugaan mereka.f. Lebih menekankan pada pengajaran top-down daripada bottom-up. Penekanan pada prinsip Scaffolding. 1987). dosen menuliskan topik dan melibatkan mahasiswa dalam diskusi yang bertujuan untuk menggali pemahaman mereka tentang topik yang akan dibahas. Mereka diminta mengomentari pendapat teman sekelas dan membandingkannya dengan pendapat sendiri. dosen mengajak mereka untuk mengemukakan fenomena atau gejalagejala yang diperkirakan muncul dari suatu peristiwa yang akan didemonstrasikan kemudian.e. Dosen diharapkan untuk mencatat dan mengelompokkan dugaan . 1992). yaitu seorang mahasiswa yang dapat memiliki kemampuan pengaturan diri sendiri dalam belajar.menyelesaikannya jika dibantu sedikit dari teman sebaya atau orang dewasa. yaitu pemberian dukungan tahap demi tahap untuk belajar dan pemecahan masalah. mahasiswa mempelajari keterampilan-keterampilan dasar yang diperlukan untuk memecahkan masalah kompleks tadi dengan bantuan guru/dosen atau teman sebaya yang lebih mampu. 1997: )yang menunjukkan pengaruh positif pendekatanpendekatan konstruktivis yang melandasi pembelajaran generatif terhadap variabelvariabel hasil belajar tradisional. membaca (Duffi dan Rochler. membuat pemahaman mereka menjadi eksplisit.b. dan autentik untuk dipecahkan. Tujuan dari tahap pengingatan ini adalah untuk menarik perhatian mahasiswa terhadap pokok yang sedang dibahas. Tahap-2 : Tantangan dan KonfrontasiSetelah dosen mengetahui pandangan sebagian mahasiswanya. diantaranya adalah : dalam bidang matematika (Carpenter dan Fennema. mahasiswa sebaiknya lansung saja diberikan tugas kompleks. dan sadar akan variasi pendapat di antara mereka sendiri. Smith. 1992).g. 1986). terdiri atas 5 tahap dengan penjelasan sebagai berikut :a.3. utuh. Untuk membuat suasana menjadi kondusif. Tahap-1 : PengingatanPada tahap awal ini. Mereka diajak untuk mengungkapkan pemahaman dan pengalaman mereka dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan topik tersebut. Mereka juga diajak untuk menanggapi pendapat teman satu kelas mereka yang berbeda dari pendapat sendiri. dosen diharapkan tidak akan menilai mana pendapat yang “salah” dan mana yang “benar”. Tahapan Pembelajaran GeneratifLangkah-langkah atau tahapan pembelajaran generatif menurut Katu (1995. Sejumlah penelitian (Slavin. bidang sains (Neale. maka kemungkinan sekali mereka adalah pelajar yang efektif dan memiliki motivasi abadi dalam belajar. Dalam proses pemecahan masalah tersebut. menulis (Bereiter dan Scardamalia. tetapi mereka harus melakukan operasi mental atau kerja otak atas informasi tersebut untuk membuat informasi itu masuk ke dalam pemahaman mereka. Menganggap bahwa jika seseorang memiliki strategi belajar yang efektif dan motivasi. serta tekun menerapkan strategi itu sampai suatu tugas terselesaikan demi kepuasan mereka sendiri. Penelitian Knapp (1995) menemukan suatu hubungan positif pendekatan-pendekatan konstruktivis dengan hasil belajar.h.

dosen mengajak mahasiswanya dalam menilai kembali kerangka kerja konsep yang telah mereka dapatkan.c. Setelah itu barulah dosen menayakan apakah gejala yang mereka amati itu sesuai atau tidak dengan pikiran mereka. Menyajikan demonstrasi untuk menantang intuisi mahasiswa. akan merasa terganggu dan mengalami konflik kognitif dalam pikirannya. Keberhasilan mereka menerapkan pengetahuan dalam situasi baru akan membuat para mahasiswa makin yakin akan keunggulan kerangka kerja konseptual mereka yang sudah direorganisasi. kegiatan kelompok menggunakan diagram. Secara sadar dosen mempertentangkan pendapat-pendapat yang berbeda itu. Setelah dosen mengetahui intuisi yang dimiliki mahasiswa.d.b. pelatihan menggunakan tampilan jamak (multiple representation) untuk mengaktifkan mahasiswa dalam proses belajar. Pelatihan ini dimaksudkan juga untuk lebih menguatkan hubungan antar konsep di dalam kerangka berpikir yang baru mengalami reprganisasi. Untuk lebih memperkuat pemahaman mereka maka dosen dapat memberikan soal-soal terbuka (open-ended questions). analogi. dosen perlu memperhatikan beberapa hal. Maksudnya adalah memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk menerapkan pengetahuan/keterampilan baru mereka pada situasi dan kondisi yang baru. dosen memberikan berbagai persoalan dengan konteks yang berbeda untuk diselesaikan oleh mahasiswa dengan kerangka konsep yang telah mengalami rekonstruksi. Tahap-4 : Aplikasi KonsepPada tahap ini. soal-soal kaya konteks (context-rich problems) dan pertanyaan . Diharapkan mereka akan merasakan bahwa pandangan baru dari dosen tersebut mudah dimengerti.c. diharapkan mereka dapat menemukan jawaban atas gejala yang mereka amati. Diharapkan mahasiswa mulai mereorganisasi kerangka berpikir mereka dengan melakukan perubahan struktur dan hubungan antar konsep-konsep. Dosen perlu memberikan kesempatan kepada mereka untuk mencerna apa yang mereka amati. Tahap-5 : Menilai KembaliDalam suatu diskusi.dan penjelasan yang muncul di papan tulis. masuk akal.c. dan berhasil dalam menjawab berbagai persoalan. Dalam hal ini dosen menyiapkan perangkat demonstrasi. Proses reorganisasi ini tentu membutuhkan waktu. Mahasiswa diberikan beberapa persoalan sejenis dan menyarankan mereka menjawabnya dengan pandangan alternatif yang diusulkan dosen. Dengan melihat peristiwa yang berbeda dari dugaan mereka maka di dalam pikiran mereka timbul perasaan kacau (dissonance) yang secara psikologis membangkitkan perasaan tidak tenteram sehingga dapat memotivasi mereka untuk mengurangi perasaan kacau itu dengan mencari alternatif penjelasan. Tahap-3 : Reorganisasi Kerangka Kerja KonsepPada tahap ini dosen membantu mahasiswa dengan mengusulkan alternatif tafsiran menurut fisikawan dan menunjukkan bahwa pandangan yang dia usulkan dapat menjelaskan secara koheren gejala yang mereka amati.menuru Sutrisno (1995:3). diantaranya adalah sebagai berikut :a. Beberapa Petunjuk Pelaksanaan Pembelajaran GeneratifDalam melaksanakan pembeljaran generatif. tampilan gambar. Dengan menggunakan cara dialog yang timbal balik dan saling melengkapi. Variasi kegiatan ini dapat membantu mahasiswa memperoleh penjelasan yang cukup memuaskan. Mengakomodasi keinginan mahasiswa dalam mencari alternatif penjelasan dengan menyajikan berbagai kemungkinan kegiatan mahasiswa antara lain berupa eksperimen/percobaan. dosen mempersiapkan demonstrasi yang menghasilkan peristiwa yang dapat berbeda dari intuisi mahasiswa. atau grafik yang dapat membantu mahasiswa menemukan alternatif jawaban atas gejala yang diamati.4. atau simulasi. Setelah itu dosen melaksanakan demonstrasi dan meminta mahasiswa untuk mengamati dengan seksama gejala yang muncul.

1। Pengajuan pertanyaan atau masalah. Ciri-ciri khusus Pembelajaran Berdasarkan MasalahMenurut Arends (2001 : 349) berbagai pengembang pengajaran berdasarkan masalah telah memberikan model pengajaran itu memiliki karakteristik sebagai berikut (Krajcik. sosiologi. Bukannya mengorganisasikan di sekitar prisip-prinsip atau ketrampilan akademik tertentu. ekonomi. melakukan eksperimen (jika diperlukan). Slavin. masalah polusi yang dimunculkan dalam pelajaran di teluk Chesapeake mencakup berbagai subyek akademik dan terapan mata pelajaran seperti biologi.html Diposkan oleh Padiya di 19. Krajcik. & Wasik. Blumenfeld. ilmu-ilmu sosial). pembelajaran berdasarkan masalah merupakan suatu pendekatan pembelajaran di mana siswa mengerjakan permasalahan yang otentik dengan maksud untuk menyusun pengetahuan mereka sendiri. Marx. 1992. & soloway. 1990). dan pemerintahan. dan membuat ramalan. Pengertian Pembelajaran Berdasarkan MasalahPembelajaran berdasarkan masalah merupakan pendekatan yang efektif untuk pengajaran proses berpikir tingkat tinggi। Pembelajaran ini membantu siswa untuk memproses informasi yang sudah jadi dalam benaknya dan menyusun pengetahuan mereka sendiri tentang dunia sosial dan sekitarnya.3। Penyelidikan autentik. mengumpul dan menganalisa informasi. menghindari jawaban sederhana. 1994. mengembangkan hipotesis. Cognition & Technology Group at Vanderbilt. matematika. Meskipun pembelajaran berdasarkan masalah mungkin berpusat pada mata pelajaran tertentu (IPA. 2002 : 123). Pembelajaran ini cocok untuk mengembangkan pengetahuan dasar maupun kompleks (Ratumanan. mengembangkan inkuiri dan ketrampilan berpikir tingkat lebih tinggi. siswa meninjau masalah itu dari banyak mata pelajaran. Maden. Sebagai contoh.Menurut Arends (1997). pariwisata. . 1994. Sumber : http://anwarholil. seperti “pembelajaran berdarkan proyek (project-based instruction)”. membuat inferensi.06 0 komentar Model Pembelajaran Berdasarkan Masalah MODEL PEMBELAJARAN BERDASARKAN MASALAH Pembelajaran berdasarkan masalah telah dikenal sejak zaman John Dewey.terbalik (reverse questions) yang dapat dikerjakan secara kelompok. pembelajaran berdasarkan masalah mengorganisasikan pengajaran di sekitar pertanyaan dan masalah yang dua-duanya secara sosial penting dan secara pribadi bermakna untuk siswa. masalah yang akan diselidiki telah dipilih benar-benar nyata agar dalam pemecahannya.com/2008/04/pembelajaran-generatif-mpg. yang sekarang ini mulai diangkat sebab ditinjau secara umum pembelajaran berdasarkan masalah terdiri dari menyajikan kepada siswa situasi masalah yang otentik dan bermakna yang dapat memberikan kemudahan kepada mereka untuk melakukan penyelidikan dan inkuiri।A.blogspot.B. Mereka mengajukan situasi kehidupan nyata autentik. dan memungkinkan adanya berbagai macam solusi untuk situasi itu. ” pembelajaran berdasarkan pengalaman (experience-based instruction)”. Dolan. Mereka harus menganalisis dan mendefinisikan masalah. 1999. Sudah barang tentu. dan merumuskan kesimpulan.2। Berfokus pada keterkaitan antar disiplin. mengembangkan kemandirian dan percaya diri। Model pembelajaran ini juga mengacu pada model pembelajaran yang lain. Pembelajaran berdasarkan masalah mengharuskan siswa melakukan penyelidikan autentik untuk mencari penyelesaian nyata terhadap masalah nyata. “belajar otentik (authentic learning)” dan ”pembelajaran bermakna (anchored instruction)”.

(Sumber: Ibrahim. Produk itu dapat juga berupa laporan.डी. 2000 : 13) Sumber : http://anwarholil. Manfaat Pembelajaran Berdasarkan MasalahPembelajaran berdasarkan masalah tidak dirancang untuk membantu guru memberikan informasi sebanyak-banyaknya kepada siswa। Pembelajaran berda.metode penyelidikan yang digunakan. untuk mendapatkan penjelasan dan pemecahan masalahTahap-4Mengembangkan dan menyajikan hasil karya.Guru membantu siswa dalam merencanakan dan menyiapkan karya yang sesuai seperti laporan.pembelajaran berdasarkan masalah menuntut siswa untuk menghasilkan produk tertentu dalam bentuk karya nyata atau artefak dan peragaan yang menjelaskan atau mewakili bentuk penyelesaian masalah yang mereka temukan.blogspot. pemecahan masalah.Guru mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi yang sesuai. 2000 : 7). melaksanakan eksperimen. menjelaskan logistik yang dibutuhkan. dan bukan menyajikan tugas-tugas pelajaran. bergantung kepada masalah yang sedang dipelajari. mengajukan fenomena atau demonstrasi atau cerita untuk memunculkan masalah. model fisik. dan keterampilan intelektual. dan model serta membantu mereka untuk berbagi tugas dengan temannya।Tahap5Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Langkah-langkah Pembelajaran Berdasarkan MasalahPengajaran berdasarkan masalah terdiri dari 5 langkah utama yang dimulai dengan guru memperkenalkan siswa dengan suatu situasi masalah dan diakhiri dengan penyajian dan analisis hasil kerja siswa।Sintaks Pembelajaran Berdasarkan MasalahTahap-1Orientasi siswa pada masalahGuru menjelaskan tujuan pembelajaran. video maupun program komputer.sarkan masalah dikembangkan untuk membantu siswa mengembangkan kemam -puan berpikir. belajar berbagai peran orang dewasa melalui pelibatan mereka dalam pengalaman nyata atau simulasi. video. memotivasi siswa untuk terlibat dalam pemecahanmasalah yang dipilih।Tahap-2Mengorganisasi siswa untuk belajarGuru membantu siswa untuk mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan dengan masalah tersebut।Tahap-3Membimbing penye lidi kan individual maupun kelompok. direncanakan oleh siswa untuk mendemonstrasikan kepada teman-temannya yang lain tentang apa yang mereka pelajari dan menyediakan suatu alternatif segar terhadap laporan tradisional atau makalah.Menurut Sudjana manfaat khusus yang diperoleh dari metode Dewey adalah metode pemecahan masalah। Tugas guru adalah membantu para siswa merumuskan tugas-tugas. tetapi dari masalah yang ada di sekitarnya. Produk tersebut dapat berupa transkrip debat seperti pada pelajaran ”Roots and wings”.com/2008/04/model-pembelajaran-berdasarkanmasalah. dan menjadi pebelajar yang otonom dan mandiri (Ibrahim.4। Menghasilkan produk dan memamerkannya. Karya nyata dan peragaan seperti yang akan dijelaskan kemudian. paling sering secara berpasangan atau dalam kelompok kecil.Guru membantu siswa untuk melakukan refleksi atau evaluasi terhadap penyelidikan mereka dan proses-proses yang mereka gunakan. Objek pelajaran tidak dipelajari dari buku.5। Kolaborasi. Bekerja sama memberikan motivasi untuk secara berkelanjutan terlibat dalam tugas-tugas kompleks dan memperbanyak peluang untuk berbagi inkuiri dan dialog dan untuk mengembangkan keterampilan sosial dan ketrampilan berfikir. Pembelajaran berdasarkan masalah dicirikan oleh siswa yang bekerja sama satu dengan yang lainnya.59 0 komentar .html Diposkan oleh Padiya di 18.C.

maka model pembelajaran yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah model terhubung (the connected model).Model-model Pembelajaran Terpadu MODEL-MODEL PEMBELAJARAN TERPADU Prabowo (2000:3) mengatakan bahwa pembelajaran terpadu sebagai suatu proses mempunyai beberapa ciri yaitu : (1) berpusat pada siswa (student centered). satu topik dengan topik lain.Berdasarkan karakteristik yang dimiliki oleh masing-masing model pembelajaran tersebut. 1981). menunjukkan bahwa model pembelajaran terpadu adalah sejalan dengan beberapa aliran pendidikan modern yaitu termasuk dalam aliran pendidikan progresivisme. karena model terhubung ini penekanannya terletak pada perlu adanya integrasi inter bidang studi itu sendiri. agar dapat terwujud pemampatan/ pengurangan waktu dalam pembelajaran pada konsep-konsep tersebut .Adapun model-model pembelajaran terpadu sebagaimana yang dikemukakan oleh Fogarty. serta untuk membuat anak lebih efektif dalam memecahkan berbagai problem yang disajikan dalam konteks pengalaman (experience) pada umumnya (William F. Dari beberapa ciri pembelajaran terpadu di atas. Pemanfaatan penerapan model terhubung (connected) ini sangat relevan dengan konsep Cahaya (dalam fisika) dan konsep Sistem Indera pada manusia (dalam biologi). R (1991 : 61– 65) yaitu sebanyak sepuluh model pembelajaran terpadu. 2000:7). serta (3) pemisahan antar bidang studi tidak terlihat jelas. model keterpaduan (integrated ). (2) proses pembelajaran mengutamakan pemberian pengalaman langsung. satu keterampilan dengan keterampilan lain. Untuk mencapai tujuan tersebut. dan10) the networked model ( Model Jaringan )Dari kesepuluh model pembelajaran terpadu di atas dipilih tiga model pembelajaran yang dipandang layak dan sesuai untuk dapat dikembangkan dan mudah dilaksanakan di pendidikan dasar (Prabowo. Tujuan utama sekolah adalah untuk meningkatkan kecerdasan praktis. mencintai kerja. serta ideide yang dipelajari pada satu semester dengan semester berikutnya. tugas yang dilakukan dalam satu hari dengan tugas yang dilakukan pada hari berikutnya. Aliran pendidikan progresivisme memandang pendidikan yang mengutamakan penyelenggaraan pendidikan di sekolah berpusat pada anak (child-centered). Kurikulum pendidikan progresif adalah kurikulum yang mengakomodasi pengalaman-pengalaman (atau kegiatan) belajar yang diminati oleh setiap siswa (experience curriculum). O’neill. model jaring laba-laba (webbed). Ketiga model pembelajaran terpadu yang dimaksud adalah model terhubung (connected). pendidikan seharusnya dapat mengembangkan sepenuhnya bakat dan minat setiap anak. sebagai reaksi terhadap pelaksanaan pendidikan yang masih berpusat pada guru dan pada bahan ajar. Selain itu. dan bekerja dengan otak dan hati. Sedangkan metode pendidikan progresif lebih berupa penyediaan lingkungan dan fasilitas yang memungkinkan berlangsungnya proses belajar secara bebas pada setiap anak untuk mengembangkan bakat dan minatnya (Mudyaharjo. 2001). Kesepuluh model pembelajaran terpadu tersebut adalah :1) the fragmented model ( Model Fragmen )2) the connected model ( Model Terhubung )3) the nested model ( Model Tersarang )4) the sequenced model ( Model Terurut )5) the shared model ( Model Terbagi )6) the webbed model ( Model Jaring Laba-Laba )7) the threaded model ( Model Pasang Benang )8) the integrated model ( Model Integrasi )9) the immersed model ( Model Terbenam ).Tujuan pendidikan aliran progresivisme adalah melatih anak agar kelak dapat bekerja. bekerja secara sistematis. Model terhubung ini juga secara nyata menghubungkan satu konsep dengan konsep lain.

evaluasi psikomotor :. (2) tidak mendorong guru untuk bekerja secara tim.2. sebagai akibat dari mengejar target kurikulum. diskusi secara klasikal4. Hal ini terkait dengan upaya menghindari terjadinya penjejalan kurikulum dalam proses pembelajaran. dan antara siswa dengan siswa. menyampaikan pertanyaan kunci3. maka usaha untuk mengembangkan keterhubungan antar bidang studi menjadi terabaikan. kegiatan proses3.Beberapa kelebihan dari model terhubung (connected) adalah sebagai berikut : (1) dampak positif dari mengaitkan ide-ide dalam satu bidang studi adalah siswa memperoleh gambaran yang luas sebagaimana suatu bidang studi yang terfokus pada suatu aspek tertentu.5.4.ketepatan siswa saat menganalisis data4. dan (3) dalam memadukan ide-ide dalam satu bidang studi.Siswa hanya dapat memahami konsep-konsep sains sesuai dengan kesiapan intelektualnya. sehingga terjadilah proses internalisasi. meliputi :3. meliputi :4. dengan membagi kelas kedalam beberapa kelompok3.2.(materi prasyarat)2.3.46 0 komentar Model Pembelajaran Penemuan Terbimbing PEMBELAJARAN PENEMUAN TERBIMBING Ciri Penemuan terbimbingPembelajaran penemuan terbimbing merupakan salah satu bagian dari pembelajaran penemuan yang banyak melibatkan siswa dalam kegiatan belajar mengajar. menyampaikan keterampilan proses yang dapat dikembangkan2.Sintaks (pola urutan) dari model pembelajaran terpadu tipe connected (terhubung) menurut Prabowo (2000:11 – 14) sebagai berikut :1. menentukan tujuan pembelajaran khusus2. sehingga isi dari pelajaran tetap saja terfokus tanpa merentangkan konsep-konsep serta ide-ide antar bidang studi. Diposkan oleh Padiya di 18.2.ketepatan dalam penyusunan alat dan bahan.4. menyampaikan konsep pendukung yang harus dikuasai siswa. maka penemuan terbimbing merupakan kombinasi antara pembelajaran langsung dan pembelajaran tidak langsung.1. baik secara terbimbing maupun secara bebas. serta mengasimilasi ide-ide secara terus menerus sehingga memudahkan untuk terjadinya proses transfer ide-ide dalam memecahkan masalah. menentukan tujuan pembelajaran umum1.1. Langkah-langkah yang ditempuh oleh guru : 2. menyampaikan alat dan bahan yang akan digunakan / dibutuhkan2. pengelolaan kelas.(Reduce Instructional Time).Ada hubungan yang kuat antara kadar dominansi guru dengan kesiapan mental untuk menginternalisasi konsep-konsep. semakin muda .Di samping mempunyai kelebihan.3. yaitu usia dan perkembangan mental siswa.1.kemampuan penguasaan siswa terhadap penggunaan alat ukur.1. (2) siswa dapat mengembangkan konsep-konsep kunci secara terus menerus. Tahap Pelaksanaan.2. menyampaikan konsep-konsep yang hendak dikuasai oleh siswa2. Evaluasi. model terhubung ini juga mempunyai kekurangan sebagai berikut : (1) masih kelihatan terpisahnya antar bidang studi. Dilihat dari segi kadar aktivitas interaksi antara guru dan siswa.3. evaluasi proses . memperbaiki. kegiatan pencatatan data3. evaluasi produk :penguasaan siswa terhadap konsep-konsep / materi sesuai dengan tujuan pembelajaran khusus yang telah ditetapkan. (3) menghubungkan ide-ide dalam suatu bidang studi sangat memungkinkan bagi siswa untuk mengkaji.ketepatan hasil pengamatan. berupa :. mengkonseptualisasi. dan hubungan antara pengetahuan awal dan konstruksi konsep IPA yang dimiliki siswa dengan kemampuan siswa untuk mengikuti pembelajaran penemuan. Tahap Perencanaan :1.4.

belajar menghargai diri sendiri. belajar secara konstruktivis lebih menekankan belajar berpusat pada siswa sedangkan peranan guru adalah membantu siswa menemukan fakta. Dengan kata lain.Kegiatan pembelajaran penemuan terbimbing mempunyai persamaan dengan kegiatan pembelajaran yang berorientasi pada keterampilan proses. dengan demikian bahwa penemuan terbimbing dengan keterampilan proses ada hubungan yang erat sebab kegiatan penyelidikan.siswa yang dihadapi oleh guru. dan dapat memecahkan masalah. sedangkan kegiatan belajar yang berorientasi pada keterampilan proses menekankan pada pengalaman belajar langsung. dan penerapan konsep dalam kehidupan sehari-hari. memperkecil atau menghindari menghafal dan siswa bertanggung jawab atas pembelajarannya sendiri (Carin. dalam pembelajaran penemuan siswa juga belajar pemecahan masalah secara mandiri dan keterampilanketerampilan berfikir. menemukan konsep harus melalui keterampilan proses. pendorong. “Guided discovery incorporates the best of what is known about science processes and product. dan pembimbing. Siswa yang lebih dewasa. keterlibatan siswa aktif dalam kegiatan pembelajaran. konsep atau prinsip untuk diri mereka sendiri bukan memberikan ceramah atau mengendalikan seluruh kegiatan kelas. dimana siswa diharapkan membangun pemahaman oleh diri sendiri dari pengalaman-pengalaman baru berdasarkan pada pengalaman awal dan pemahaman yang mendalam dikembangkan melalui .Konstruktivis adalah salah satu pilar dari Contextual Teaching and Learning.Namun dalam proses penemuan ini siswa mendapat bantuan atau bimbingan dari guru agar mereka lebih terarah sehingga baik proses pelaksanaan pembelajaran maupun tujuan yang dicapai terlaksana dengan baik. Bimbingan guru yang dimaksud adalah memberikan bantuan agar siswa dapat memahami tujuan kegiatan yang dilakukan dan berupa arahan tentang prosedur kerja yang perlu dilakukan dalam kegiatan pembelajaran (Ratumanan. 1995b: 107). Penemuan terbimbing yang dilakukan oleh siswa dapat mengarah pada terbentuknya kemampuan untuk melakukan penemuan bebas di kemudian hari (Carin. Kegiatan pembelajaran penemuan terbimbing menekankan pada pengalaman belajar secara langsung melalui kegiatan penyelidikan. Menurut prinsip ini siswa dilatih dan didorong untuk dapat belajar secara mandiri. karena mereka harus menganalisis dan memanipulasi informasi (Slavin. Tahapan Pembelajaran Penemuan Terbimbing Pembelajaran penemuan terbimbing dikembangkan berdasarkan pandangan kognitif tentang pembelajaran dan prinsip-prinsip konstruktivis. memotivasi diri dan lebih mudah untuk mentransfer.Pembelajaran penemuan terbimbing membuat siswa melek sains dan teknologi. 2002). 1993b). karena mereka benar-benar diberi kesempatan berperan serta di dalam kegiatan sains sesuai dengan perkembangan intelektual mereka dengan bimbingan guru.Pembelajaran dengan penemuan. nara sumber. Selain itu.Beberapa keuntungan Pembelajaran penemuan terbimbing yaitu siswa belajar bagaimana belajar (learn how to learn). guru perlu lebih banyak menyajikan pengalaman kepada mereka untuk menggali pengetahuan awal dan membimbing mereka untuk membentuk konsep-konsep. Hal ini didukung oleh Carin (1993b: 105). menemukan konsep dan kemudian menerapkan konsep yang telah diperoleh dalam kehidupan sehari-hari. 1994). siswa didorong untuk belajar sebagian besar melalui keterlibatan aktif mereka sendiri dengan konsep-konsep dan prinsip-prinsip. membutuhkan lebih sedikit keterlibatan aktif guru karena mereka lebih banyak berinisiatif untuk bekerja dan guru akan berfungsi sebagai fasilitator.” Penemuan terbimbing mamadukan yang terbaik dari apa yang diketahui siswa tentang produk dan proses sains.

Namun pembelajaran penemuan dan PBI berbeda dalam beberapa hal yang penting yaitu. pemecahannya memerlukan penyelidikan antara disiplin (Arends. Menentukan dengan cermat apakah siswa akan bekerja secara individu atau secara kelompok yang terdiri dari 2. Proses mental tersebut misalnya mengamati.4. dan penyelidikan siswa berlangsung di bawah bimbingan guru terbatas pada lingkungan kelas. maka penemuan terbimbing termasuk salah satu pembelajaran yang sesuai dengan Contextual Teaching and Learning (CTL). discovery merupakan bagian dari inquiri. atau inquiri merupakan perluasan proses discovery yang digunakan lebih mendalam. Mengorganisasikan siswa dalam belajarGuru membantu siswa mendefenisikan dan mengorganisasikan tugas-tugas yang berkaitan dengan masalah serta menyediakan alat. kedua model ini menekankan keterlibatan siswa secara aktif. oleh sebab itu dalam penelitian ini menggunakan tahapan dengan mengadaptasi dari tahapan PBI. Orientasi siswa pada masalahGuru menjelaskan tujuan pembelajaran. menjelaskan logistik yang dibutuhkan. orientasi induktif lebih ditekankan daripada deduktif.3.3 atau 4 siswa. Discovery adalah proses mental dimana siswa mengasimilasi suatu konsep atau suatu prinsip.Menurut Ibrahim dan Nur (2000: 23).Pembelajaran penemuan terbimbing mempunyai kesamaan dengan pembelajaran berdasarkan masalah dan inquiri yang juga penerapannya berdasarkan teori konstruktivis. pembelajaran berdasarkan masalah dimulai dengan masalah kehidupan nyata yang bermakna yang memberikan kesempatan kepada siswa dalam memilih dan melakukan penyelidikan yang diperlukan untuk memecahkan masalah tersebut. 1996: 193).Tahap-tahap pembelajaran1.Menurut Sund (dalam Suryosubroto. memotivasi siswa terlibat pada aktivitas pemecahan masalah yang diberikan guru. Menentukan tujuan yang akan dipelajari oleh siswa. Pembelajaran berdasarkan masalah (PBI) membantu siswa menjadi pebelajar yang mandiri dan otonom melalui bimbingan guru yang secara berulang-ulang mendorong dan mengarahkan siswa untuk mencari penyelesaian terhadap masalah nyata.Berbeda dengan pembelajaran penemuan terbimbing. dan model yang membantu mereka untuk berbagi tugas dengan temannya. Memilih metode yang sesuai dengan kegiatan penemuan.4.2.3.5.Selanjutnya. Mencoba terlebih dahulu kegiatan yang akan dikerjakan oleh siswa untuk mengetahui kesulitan yang mungkin timbul atau kemungkinan untuk modifikasi. Mengevaluasi kegiatanGuru membantu siswa untuk merefleksi pada penyelidikan dan proses penemuan yang digunakan. Menentukan lembar pengamatan untuk siswa.2.5. dan siswa mengkonstruksi pengetahuan mereka sendiri. 1997). Selain itu. melaksanakan eksperimen untuk mendapatkan penjelasan dan pemecahan masalah.pengalaman-pengalaman belajar bermakna. video.Pembelajaran penemuan ada persamaannya dengan pembelajaran berdasarkan masalah. membuat simpulan dan sebagainya.6.Carin (1993a) memberikan petunjuk dalam merencanakan dan menyiapkan pembelajaran penemuan terbimbing sebagai berikut:1. dan ada persamaannya dengan pembelajaran berdasarkan masalah. menggolongkan. pada penemuan terbimbing sebagian besar didasarkan pada pertanyaan-pertanyaan berdasarkan disiplin. karena masalah itu merupakan masalah kehidupan nyata.Sumber: (Ibrahim dan Nur. Menyajikan / mempresentasikan hasil kegiatanGuru membantu siswa dalam merencanakan dan menyiapkan karya yang sesuai seperti laporan. untuk mencapai tujuan di atas Carin (1993a) menyarankan hal- . 2000: 13)Karena pembelajaran penemuan terbimbing merupakan pembelajaran penemuan dan bimbingan guru. Membimbing penyelidikan individual maupun kelompokGuru mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi yang sesuai. Menyiapkan alat dan bahan secara lengkap.

silahkan membaca lebih lanjut. c. dan struktur penghargaan (Arends. Memeriksa bahwa semua siswa memahami tujuan kegiatan prosedur yang harus dilakukan. Ada tiga macam struktur tujuan. setiap individu mempunyai andil dalam pencapaian tujuan.b. Struktur tugas mengacu pada cara pengaturan pembelajaran dan jenis kegiatan siswa dalam kelas b. Melakukan diskusi tentang kesimpulan untuk setiap jenis kegiatan. yaitu siswa secara bersama-sama mencapai tujuan. struktur tujuan. Memberikan bantuan agar siswa dapat memahami tujuan kegiatan yang dilakukan. Model Pembelajaran Kooperatif Bagi guru atau pembaca yang tertarik untuk menerapkan model pembelajaran kooperatif. yaitu: 1) struktur tujuan individualistik. dan 3) struktur tujuan kooperatif. 2) struktur tujuan kompetitif.c. Saya mencoba mendeskripsikan apa itu pembelajaran kooperatif dan contoh aplikasinya dalam rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang sesuai dengan standar isi dalam KTSP. yaitu seorang siswa dapat mencapai tujuan sedangkan siswa lain tidak mencapai tujuan tersebut. 1. Sebelum kegiatan dilakukan menjelaskan pada siswa tentang cara bekerja yang aman.f. a. Pengertian Pembelajaran Kooperatif Eggen dan Kauchak (1993: 319) mendefinisikan pembelajaran kooperatif sebagai . Memberikan waktu yang cukup kepada siswa untuk mengembalikan alat dan bahan yang digunakan. Struktur tujuan. yaitu penghargaan yang diberikan pada kelompok jika keberhasilan kelompok sebagai akibat keberhasilan bersama anggota kelompok.e.hal sebagai berikut:a. yaitu tujuan yang dicapai oleh seorang siswa secara individual tidak memiliki konsekuensi terhadap pencapaian tujuan siswa lainnya. Model Pembelajaran Kooperatif Model pembelajaran kooperatif ditandai dengan adanya struktur tugas. Struktur penghargaan kooperatif. 1997: 110-111).d. Mengamati setiap siswa selama mereka melakukan kegiatan. yaitu sejumlah kebutuhan yang ingin dicapai oleh siswa dan guru pada akhir pembelajaran atau saat siswa menyelesaikan pekerjaannya. Semoga bermanfaat.

jenis kelamin yang berbeda-beda. d. Model pembelajaran kooperatif dikembangkan untuk mencapai setidaktidaknya tiga tujuan penting pembelajaran. yaitu hasil belajar akademik. siswa bekerja bersama dalam kelompok kecil saling membantu dalam belajar (Nur dan Wikandari. 2000:7). dan pengembangan keterampilan sosial (Ibrahim. Menyampaikan informasi. 2) kelompok dibentuk dari siswa yang memiliki kemampuan tinggi. M. Pendapat setara menyebutkan bahwa pembelajaran kooperatif dapat digunakan untuk mengajarkan materi yang agak kompleks. penerimaan terhadap keragaman. 3. pembelajaran kooperatif. dkk.” Menurut Slavin (1997). dan hubungan antara manusia. membantu mencapai tujuan pembelajaran yang berdimensi sosial. 2000:25). Mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok-kelompok belajar. . Oleh karena itu belajar kooperatif ini juga dinamakan “belajar teman sebaya. merupakan metode pembelajaran dengan siswa bekerja dalam kelompok yang memiliki kemampuan heterogen. Pembelajaran kooperatif atau cooperative learning mengacu pada metode pengajaran.. 2000:15). anggota kelompok berasal dari ras. 3) jika mungkin. 2. sedang dan rendah. Ciri-ciri Pembelajaran kooperatif Menurut Arends (1997: 111). Membantu siswa belajar dan bekerja dalam kelompok. pembelajaran yang menggunakan model kooperatif memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 1) siswa bekerja dalam kelompok secara kooperatif untuk menyelesaikan materi belajar. suku. Langkah-langkah Pembelajaran kooperatif Pembelajaran kooperatif dilaksanakan mengikuti tahapan-tahapan sebagai berikut (Ibrahim. budaya. Belajar secara kooperatif dikembangkan berdasarkan teori belajar kognitif-konstruktivis dan teori belajar sosial (Kardi dan Nur. b.. Menyampaikan tujuan pembelajaran dan perlengkapan pembelajaran. dkk. c.sekumpulan strategi mengajar yang digunakan guru agar siswa saling -membantu dalam mempelajari sesuatu. 4) penghargaan lebih berorientasi pada kelompok dari pada individu. 2000: 10) a.

Beberapa ahli berpendapat bahwa model ini unggul dalam membantu siswa memahami konsep-konsep yang sulit. guru harus mengajarkan keterampilan-keterampilan kelompok dan sosial yang dibutuhkan. Keterampilan ini penting karena banyak anak muda dan orang dewasa masih kurang dalam keterampilan sosial. Komplikasi ini dapat . antara lain: a. (2000:47-55). Keterampilan-keterampilan Sosial Keterampilan sosial melibatkan perilaku yang menjadikan hubungan sosial berhasil dan memungkinkan seseorang bekerja secara efektif dengan orang lain. b. tetapi juga bertujuan untuk meningkatkan kinerja siswa dalam tugas-tugas akademik. f. tetapi siswa atau peserta didik juga harus mempelajari keterampilan-keterampilan khusus yang disebut keterampilan kooperatif. Fungsi keterampilan kooperatif adalah untuk melancarkan hubungan kerja dan tugas. Model struktur penghargaan kooperatif juga telah dapat meningkatkan penilaian siswa pada belajar akademik dan perubahan norma yang berhubungan dengan hasil belajar. Meskipun pembelajaran kooperatif meliputi berbagai macam tujuan sosial. belajar untuk menghargai satu sama lain. Evaluasi atau memberikan umpan balik. 5. budaya. dan melalui penggunaan struktur penghargaan kooperatif.e. Keterampilan Kooperatif Pembelajaran kooperatif bukan hanya mempelajari materi saja. Tujuan penting ketiga dari pembelajaran kooperatif adalah mengajarkan kepada siswa keterampilan kerjasama dan kolaborasi. c. Pembelajaran kooperatif memberikan peluang kepada siswa yang berbeda latarbelakang dan kondisi untuk bekerja saling bergantung satu sama lain atas tugas-tugas bersama. Memberikan penghargaan. dkk. maupun ketidakmampuan. Penerimaan yang luas terhadap orang yang berbeda menurut ras. Keterampilan Berbagi Banyak siswa mengalami kesulitan berbagi waktu dan bahan. kelas sosial. Keterampilan-keterampilan itu menurut Ibrahim. dkk (2000:7-8) sebagai berikut: a. kemampuan. 4. Tujuan Pembelajaran Kooperatif Model pembelajaran kooperatif dikembangkan untuk mencapai setidaktidaknya tiga tujuan pembelajaran yang disarikan dalam Ibrahim. Untuk membuat keterampilan kooperatif dapat bekerja. b.

mendatangkan masalah pengelolaan yang serius selama pelajaran pembelajaran kooperatif. mereka harus belajar tentang memahami satu sama lain dan satu sama lain menghormati perbedaan mereka. Pembangunan Tim Membantu membangun identitas tim dan kesetiakawanan anggota merupakan tugas penting bagi guru yang menggunakan kelompok-kelompok pembelajaran kooperatif. d. e. 6. Sebelum siswa dapat belajar secara efektif di dalam kelompok pembelajaran kooperatif. Diposkan oleh Anwar Holil di 00. memberikan perilaku. mengulang dengan kalimat sendiri. Empat keterampilan komunikasi. dan mengecek kesan adalah penting dan seharusnya diajarkan kepada siswa untuk memudahkan komunikasi di dalam seting kelompok.41 . Keterampilan-keterampilan Komunikasi Kelompok pembelajaran kooperatif tidak dapat berfungsi secara efektif apabila kerja kelompok itu ditandai dengan miskomunikasi. Tugas-tugas sederhana meliputi memastikan setiap orang saling mengetahui nama teman di dalam kelompoknya dan meminta para anggota menentukan nama tim. memberikan perasaan. Keterampilan-keterampilan Kelompok Kebanyakan orang telah mengalami bekerja dalam kelompok di mana anggota-anggota secara individu merupakan orang yang baik dan memiliki keterampilan sosial. Terkadang siswa yang menghindari kerja kelompok karena malu. Siswa-siswa yang mendominasi sering dilakukan secara sadar dan tidak memahami akibat perilaku mereka terhadap siswa lain atau terhadap kelompok mereka. Siswa yang tersisih adalah jenis lain siswa yang mengalami kesulitan berperan serta dalam kegiatan kelompok. c. Keterampilan Berperan Serta Sementara ada sejumlah siswa mendominasi kegiatan kelompok. siswa lain tidak mau atau tidak dapat berperan serta.

Beberapa tipe model pembelajaran kooperatif yang dikemukakan oleh beberapa ahli antara lain Slavin (1985). Guru menyampaikan materi pembelajaran atau permasalahan kepada siswa sesuai kompetensi dasar yang akan dicapai. g. Pembelajaran kooperatif tipe jigsaw ini pertama kali dikembangkan oleh Aronson dkk.Pembelajaran kooperatif tipe STAD (Student Teams Achievement Divisions). suku yang berbeda serta kesetaraan jender. Guru membagi suatu kelas menjadi beberapa kelompok. 1995). Guru memfasilitasi siswa dalam membuat rangkuman. mengarahkan. Guru memberikan tes/kuis kepada setiap siswa secara individual. Jika mungkin anggota kelompok berasal dari ras. f. Kelompok ini disebut kelompok asal. d. budaya. dengan setiap kelompok terdiri dari 4 . Guru memberikan tes/kuis kepada setiap siswa secara individual sehingga akan diperoleh skor awal. 1. Setiap kelompok terdiri dari 4 – 5 siswa dengan kemampuan yang berbeda-beda (tinggi. b. Pembelajaran kooperatif Tipe Jigsaw. e. a. sedang dan rendah serta jika mungkin anggota kelompok berasal dari ras. Dalam tipe jigsaw ini. Guru memberi penghargaan pada kelompok berdasarkan perolehan nilai peningkatan hasil belajar individual dari skor dasar ke skor kuis berikutnya (terkini). sedang dan rendah). Pembelajaran kooperatif tipe STAD. budaya. . suku yang berbeda serta kesetaraan jender. Lazarowitz (1988) atau Sharan (1990) dalam Rachmadi (2006) sebagai berikut. biasanya digunakan untuk penguatan pemahaman materi (Slavin. Guru membentuk beberapa kelompok. Langkah-langkah dalam penerapan jigsaw adalah sebagai berikut. setiap siswa diberi tugas mempelajari salah satu bagian materi pembelajaran tersebut. Jumlah anggota dalam kelompok asal menyesuaikan dengan jumlah bagian materi pelajaran yang akan dipelajari siswa sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Pembelajaran kooperatif tipe STAD dikembangkan oleh Slavin dkk.6 siswa dengan kemampuan yang berbeda-beda baik tingkat kemampuan tinggi. c. Bahan materi yang telah dipersiapkan didiskusikan dalam kelompok untuk mencapai kompetensi dasar. dan memberikan penegasan pada materi pembelajaran yang telah dipelajari. Langkah-langkah penerapan pembelajaran kooperatif tipe STAD: a.

. Contoh pembentukan kelompok jigsaw sebagai berikut. serta menyusun rencana bagaimana menyampaikan kepada temannya jika kembali ke kelompok asal. Kelompok asal ini oleh Aronson disebut kelompok jigsaw (gigi gergaji).Semua siswa dengan materi pembelajaran yang sama belajar bersama dalam kelompok yang disebut kelompok ahli (Counterpart Group/CG). Dalam kelompok ahli siswa mendiskusikan bagian materi pembelajaran yang sama.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful