PEMBELAJARAN KOOPERATIF YANG BERKESAN Apa dia pembelajaran kooperatif ?

Pembelajaran kooperatif telah menjadi salah satu pembaharuan dalam pergerakan refomasi pendidikan. Pembelajaran kooperatif sebenarnya merangkumi banyak jenis bentuk pengajaran dan pembelajaran. Asasya ia menggalakkan pelajar belajar bersamasama dengan berkesan melalui pembentukan kumpulan yang homogen seperti dalam pendidikan inklutif. Ianya boleh digunakan oleh pelbagai kumpulan umur dan dalam pelbagai mata pelajaran.Pembelajaran koopeatif dilaksanakan secara kumpulan kecil supaya pelajar-pelajar dapat berkerjasama dalam kumpulan untuk mempelajari isi kandungan pelajaran dengan pelbagai kemahiran sosial. Secara dasarnya, pembelajaran kooperatif melibatkan pelajar bekerjasama dalam mencapai satu-satu objektif pembelajaran (Johnson & Johnson, 1991). Selain dari itu, ciri-ciri umumnya ialah: Ciri- ciri pembelajaran kooperatif Pendekatan Pembelajaran kooperatif mempunyai beberapa ciri tertentu, diantaranya ialah : 1. Matlamat kumpulan Matlamat kumpulan ialah kejayaan kumpulan dalam mencapai kecemerlangan dalam menguasai sesuatu konsep yang di ajar. Matlamat ini dicapai melalui usaha bersama semua bersama ahli di dalam kumpulan. Dalam kumpulan ini setiap ahli kumpulan mempunyai peranan tertentu dan jelas dalam usaha kumpulan mencapai matlamat yang ditetapkan. 2. Interaksi sosial ditekankan. Setiap ahli kumpulan akan berinteraksi secara bersemuka dalam kumpulan. Interaksi yang serentak berlangsung pada masa yang sama untuk setiap kumpulan melalui perbincangan yang akan menyebabkan lebih ramai individu yang turut serta mengambil bahagian. Setiap ahli kumpulan perlu berhubung rapat, saling memenuhi dan bantumenbantu. 3. Pelajar perlu saling bergantungan positif untuk mencapai objektif gerak kerja. Kejayaan kumpulan bergantung kepada pembelajaran individu yang ahli sesuatu kumpulan. Setiap ahli mempunyai tanggungjawab ke atas keberkesanan pembelajaran kumpulan. Prinsip ini dikenali sebagai saling bergantungan secara positif. Untuk mencapai kejayaan dalam prinsip ini, tugas perlu diagihkan kepada semua ahli kumpulan untuk menyumbang jawapan atau hasil dapatan. Tanggungjawab individu bermakna setiap pelajar mesti melaksanakan tugas masing-masing yang diberikan untuk menyumbang kepada sesuatu projek. Penyertaan pula bermaksud semua pelajar mempunyai peluang yang sama untuk mengambil bahagian dan menyumbang secara bersama. Apakah kelebihan pembelajaran kooperatif ? Walaupun pembelajaran kooperatif menimbulkan keresahan kepada ibubapa yang khuatirkan kecairan pembelajaran apabila pelajar yang cerdas berada di dalam kumpulan yang kurang cerdas, tetapi mengikut Slavin ( 1991) ia akan memberi faedah kepada

golongan yang berbeza kebolehan yang belajar dalam satu kumpulan. Kajian menunjukkan pembelajaran kooperatif boleh meningkatkan pencapaian dan kemahiran kognitif pelajar. Jika dijalankan dengan sempurna, setiap pelajar mempunyai tanggungjawab untuk memahiri sesuatu subtopik serta berpeluang berkongsi pengetahuannya dengan ahli kumpulan yang lain. Untuk tujuan ini , pelajar perlu betulbetul memahami subtopik itu, bukan sekadar menghafal sesuatu topik. Ini mengakibatkan pemprosesan pada aras yang lebih tinggi,yang meningkatkan daya ingatan dan seterusnya membolehkan mereka menunjukkan pencapaian yang lebih baik. Kajian juga menunjukkan pembelajaran kognitif boleh memberbaiki kemahiran sosial pelajar. Ahli-ahli dalam kumpulan perlu bekerjasama untuk mencapai objektif pembelajaran. Secara tidak langsung, mereka perlu mempelajari atau memperbaiki kemahiran sosial mereka. Pelajar yang bersuara perlahan perlu meninggikan suara supaya didengari dan difahami oleh ahli kumpulan lain. Teguran sesama ahli perlu dilakukan dengan sewajarnya agar dinamik kumpulan tidak hancur dan gerak kerja berjalan lancar. Mengikut Kagan (1994) , pembelajaran kooperatif bagi golongan berbakat telah membawa banyak keberkesanan atau faedah seperti berikut : Membaiki hubungan sosial Meningkatkan pencapaian Meningkatkan kemahiran kepimpinan Meningkatkan kemahiran sosial Meningkatkan tahap kemahiran aras tinggi Meningkatkan kemahiran teknologi Meningkatkan keyakinan diri. Beberapa bentuk pembelajaran kooperatif 1.Kaedah Jigsaw II Dalam kaedah ini, setiap ahli kumpulan menjadi 'juru' dalam sub-unit sesuatu topik. Setelah masing-masing memahami bahagian masing-masing, setiap 'juru' mengajarnya pula kepada ahli kumpulan yang lain. Soal-jawab atau perbincangan yang berlaku semasa proses ini membolehkan 'juru' dan ahli sama-sama memikirkan pembentangan yang diberi, ini meningkatkan pemahaman dan ingatan. Selain dari itu, kaedah ini juga memberi peluang kepada pelajar yang kurang cemerlang dan mengajar mereka untukmenjadi 'juru' dan mengajar mereka yang mempunyai prestasi akademik lebih baik daripadanya, secara tidak langsung meningkatkan keyakinan diri mereka. 2.Kaedah STAD STAD merupakan akronim bagi Student Teams Achievement Divisions. Pembelajaran dalam kumpulan kecil dilakukan bagi sesuatu topik. Kaedah perbincangan ini boleh

Pastikan jenis dan amaun interaksi antara pelajar berpatutan. Guru juga perlu meberikan asas kemahiran komunikasi misalnya bagaimana menyuarakan pendapat dan bagaimana menghadapi percanggahan pendapat. ahli kumpulan akan saling bekerjasama supaya mendapat markah yang maksimum. Selepas itu kuiz bertulis secara individu akan diberikan untuk menguji pemahaman pelajar. Guru perlu menjelaskan kepada pelajar apakah tingkahlaku yang wajar dan tidak wajar semasa pembelajaran kooperatif berlaku. Kumpulan kecil mengandungi tiga atau empat ahli didapati paling efektif. Ahli kumpulan yang bekerja secara berpasangan akan bertukar-tukar helaian jawapan kerja yang telah dibuat. Program yang diberikan mestilah bersesuaian dengan kemahiran yang dipunyai oleh setiap pelajar. Satu cara ialah melalui pemberian markah. Tugasan perlu distruktur sebegitu rupa supaya ahli kumpulan saling bergantung untuk mencapai objektif yang ditentukan. Kumpulan yang terlalu besar kurang efektif kerana pembabitan ahli kumpulan cenderung menjadi tidak sama rata. Di sebabkan markah kumpulan diperolehi berdasarkan peningkatan ahli kumpulan. Setiap pelajar mendapat markah individu dan markah kumpulan bergantung kepada markah individu. Guru perlu . Dengan cara itu setiap pelajar mempunyai motivasi untuk melakukan yang terbaik untuk diri sendiri dan juga kumpulan. pembentukan kumpulan sebaiknya dilakukan oleh guru bagi mengelakkan pelajar berkumpul sesama 'klik' mereka sahaja. Beberapa strategi meningkatkan keberkesanan pembelajaran kooperatif Pembahagian kumpulan yang membolehkan ahli-ahli dalam kumpulan bekerja dengan berkesan bersama-sama. Setiap pelajar akan mendapat markah individu. Ahli kumpulan bertanggungjawab memastikan rakan-rakan dalam kumpulan bersedia untuk menduduki ujian akhir setiap unit.Faktor yang paling utama di sini ialah bilangan ahli dalam kumpulan.menggunakan kaedah Jigsaw II atau pendekatan lain. peningkatan kemajuan yang ditunjukkan oleh setiap pelajar akan dikira dengan mengambil markah terbaru dan ditolak dengan purata markah pelajar itu sendiri. Ini boleh menyebabkanada ahli kumpulan yang 'lepas tangan' ataupun dipinggirkan oleh orang lain. Jadikan tanggungjawab pencapaian terletak di kedua-dua tahap individu dan kumpulan. TAI TAI( Team Assisted Individualization) dibentuk menggabungkan antara motivasi dan insentif kepada kumpulan. Berikan garispanduan tingkahlaku dan kemahiran berkomunikasi kepada pelajar. kumpulan yang melebihi skor yang ditetapkan akan diberikan sijil. pengalaman pembelajaran sepenuhnya tidak dapat dicapai. Elakkan memberi tugasan yang boleh diselesaikan tanpa perlu pembabitan setiap ahli kumpulan. Skor mingguan yang diperolehi oleh kumpulan akan dijumlahkan . Perbezaan markah individu akan dikumpulkan untuk menjadi markah kumpulan. dan bagi pelajar ini. Disamping itu. 3. Pelajar dalam setiap kumpulan mestilah terdiri daripada pelajar yang mempunyai keupayaan yang berbeza-beza.

Perbincangan yang berlaku seharusnya yang berkaitan dengan tugasan .& Johnson. pembelajaran kontekstual Pengembangan Pembelajaran Kontekstual Oleh : Depdiknas A. Englewood Cliff. Dengan konsep itu. Nota Edaran Kursus SMWB-10 (10 Jun-27 Julai 2002. hasil pembelajaran diharapkan lebih bermakna bagi siswa. Strategi pembelajaran lebih dipentingkan daripada hasil . ed ). BIBLIOGRAFI B. Learrning together and alone : Cooperative. Baltimore. Johnson. (1990) Cooperative Learning : Theory. Pembelajaran yang berorientasi pada penguasaan materi terbukti berhasil dalam kompetisi menggingat jangka pendek tetapi gagal dalam membekali anak memecahkan persoalan dalam kehidupan jangka panjang Pendekatan kontektual (Contextual Teaching and Learning /CTL) merupakan konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat.T (1991).com/gardner02_8/ilmiah1. Krongthong Khairiree. 2008 kurikulum & pembelajaran Tags: CTL. Competitive. Slavin. (1986) Using Student Team Learning ( 3 rd. R. R. Upper Saddle river..W. Slavin. NJ: PrenticeHall. Perbincangan dan keputusan juga tidak dimonopoli oleh ahli kumpulan tertentu sahaja. C. R.Stevann(1991) Cooperative Learing Where Heart Meets Mind. d. Centre For Research On Elementary And Middle Schools. Proses pembelajaran berlansung alamiah dalam bentuk kegiatan siswa bekerja dan mengalami. kurukulum. and individualistic learning ( 3rd Ed. L.htm Diposkan oleh Padiya di 21. Sumber : http://www. NJ: Prentice Hall. Interaksi juga harus berlaku di antara setiap ahli kumpulan dan tidak meminggirkan mana-mana ahli kumpulan. bukan mentransfer pengetahuan dari guru ke siswa.).13 1 komentar Model Pembelajaran Kontekstual PEMBELAJARAN KONTEKSTUAL Diterbitkan Januari 29. pembelajaran.geocities. Latar belakang Ada kecendrungan dewasa ini untuk kembali pada pemikiran bahwa anak akan belajar lebih baik jika lingkungan diciptakan alamiah. Johns Hopkins University. Research ang Practice.Bennett.mengawasi interaksi yang berlaku semasa pelajar menjalankan aktiviti kumpulan di dalam kelas. bukan memgetahuinya. Rolheiser-Bennett. Belajar akan lebih bermakna jika anak mengalami apa yang dipelajarinya.

Transfer Belajar .Dalam kelas kontektual. guru lebih banyak berurusan dengan strategi daripada memberi informasi. Siswa sebagai Pembelajar .Siswa perlu dibiasakan memecahkan masalah. menemukan sesuatu yang berguna bagi dirinya. dan bukan diberi begitu saja oleh guru.Anak belajar dari mengalami.Manusia mempunyai kecenderungan untuk belajar dalam bidang tertentu. dan bergelut dengan ide-ide. Pendekatan kontekstual mendasarkan diri pada kecenderungan pemikiran tentang belajar sebagai berikut. . Maksudnya.Siswa belajar dari mengalami sendiri. strategi belajar amat penting.Peran orang dewasa (guru) membantu menghubungkan antara yang baru dan yang . tetapi mencerminkan keterampilan yang dapat diterapkan.Penting bagi siswa tahu untuk apa dia belajar dan bagaimana ia menggunakan pengetahuan dan keterampilan itu 3.Manusia mempunyai tingkatan yang berbeda dalam menyikapi situasi baru. Akan tetapi. bukan dari pemberian orang lain. dan seorang anak mempunyai kecenderungan untuk belajar dengan cepat hal-hal baru. Proses belajar .Proses belajar dapat mengubah struktur otak. . Perubahan struktur otak itu berjalan terus seiring dengan perkembangan organisasi pengetahuan dan keterampilan sesorang. Tugas guru mengelola kelas sebagai sebuah tim yang bekerja bersama untuk menemukan sesuatu yang baru bagi anggota kelas (siswa). 2. tugas guru adalah membantu siswa mencapai tujuannya. .Strategi belajar itu penting. Pemikiran tentang belajar. . Anak dengan mudah mempelajari sesuatu yang baru. .Begitulah peran guru di kelas yang dikelola dengan pendekatan kontekstual B. . 1. Sesuatu yang baru datang dari menemukan sendiri bukan dari apa kata guru.Keterampilan dan pengetahuan itu diperluas dari konteks yang terbatas (sedikit demi sedikit) . Anak mencatat sendiri pola-pola bermakna dari pengetahuan baru. untuk hal-hal yang sulit. . .Para ahli sepakat bahwa pengetahuan yang dimiliki sesorang itu terorganisasi dan mencerminkan pemahaman yang mendalam tentang sesuatu persoalan.Pengetahuan tidak dapat dipisah-pisahkan menjadi fakta-fakta atau proposisi yang terpisah.

memberi kesempatan kepada siswa untuk menemukan dan menerapkan ide mereka sendiri. pemodelan (Modeling). menemukan ( Inquiri).Tugas guru memfasilitasi agar informasi baru bermakna. guru mengarahkan. 2. Merupakan konsep belajar yang membantu guru mengkaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata dan mendorong pebelajar membuat hubungan antara materi yang diajarkannya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat E. 4. dan penilaian sebenarnya (Authentic Assessment) D. yang berasal dari proses penilaian yang benar. yakni: konstruktivisme (Constructivism). Pengertian Pembelajaran Kontekstual 1. siswa menonton ke siswa akting bekerja dan berkarya. masyarakat belajar (Learning Community). . Pentingnya Lingkungan Belajar . dan menyadarkan siswa untuk menerapkan strategi mereka sendiri. bertanya (Questioning). . dengan melibatkan tujuh komponen utama pembelajaran efektif. dan kultural) sehingga siswa memiliki pengetahuan/ keterampilan yang secara fleksibel dapat diterapkan (ditransfer) dari satu permasalahan /konteks ke permasalahan/ konteks lainnya.Menumbuhkan komunitas belajar dalam bentuk kerja kelompok itu penting.Strategi belajar lebih dipentingkan dibandingkan hasilnya.Umpan balik amat penting bagi siswa. Dari guru akting di depan kelas.Belajar efektif itu dimulai dari lingkungan belajar yang berpusat pada siswa. . Menyandarkan pada pemahaman makna.sudah diketahui.Pengajaran harus berpusat pada bagaimana cara siswa menggunakan pengetahuan baru mereka. Hakekat Pembelajaran Kontekstual Pembelajarn kontekstual (Contextual Teaching and learning) adalah konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. C. . Merupakan suatu proses pendidikan yang holistik dan bertujuan memotivasi siswa untuk memahami makna materi pelajaran yang dipelajarinya dengan mengkaitkan materi tersebut dengan konteks kehidupan mereka sehari-hari (konteks pribadi. sosial. . Perbedaan Pendekatan Kontekstual dengan Pendekatan Tradisional Kontekstual 1.

Perilaku baik berdasarkan motivasi entrinsik. Perilaku baik berdasarkan motivasi intrinsik. Lakukan refleksi di akhir pertemuan . Siswa secara pasif menerima informasi. Hadirkan model sebagai contoh pembelajaran 5. Hadiah dari perilaku baik adalah kepuasan diri. 10.2. 13. Pembelajaran terjadi di berbagai tempat. mendengar ceramah. dan mengisi latihan (kerja individual). yang bersifat subyektif. 8. 9. dan mengkonstruksi sendiri pengetahuan dan keterampilan barunya 1. Siswa terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. 3. Laksanakan sejauh mungkin kegiatan inkuiri untuk semua topik 2. 13. 4. F. Perilaku dibangun atas kesadaran diri. 3. 4. 5. 14. Pembelajaran dikaitkan dengan kehidupan nyata/masalah yang disimulasikan. 12. langkahnya sebagai berikut ini. menggali. Selalu mengkaitkan informasi dengan pengetahuan yang telah dimiliki siswa. 11. Kembangkan sifat ingin tahu siswa dengan bertanya. Kembangkan pemikiran bahwa anak akan belajar lebih bermakna dengan cara bekerja sendiri. Cenderung terfokus pada satu bidang (disiplin) tertentu. Penerapan Pendekatan Kontekstual Di Kelas Pembelajaran Kontekstual dapat diterapkan dalam kurikulum apa saja. Menyandarkan pada hapalan 2. 8. Memberikan tumpukan informasi kepada siswa sampai saatnya diperlukan. Pemilihan informasi berdasarkan kebutuhan siswa. Hadiah dari perilaku baik adalah pujian atau nilai rapor. Keterampilan dikembangkan atas dasar latihan. Hasil belajar diukur melalui penerapan penilaian autentik. Siswa tidak melakukan hal yang buruk karena sadar hal tersebut merugikan. Tradisional 1. Pendekatan Pembelajaran Kontekstual dalam kelas cukup mudah. konteks dan setting. Ciptakan masyarakat belajar. berdiskusi. 7. atau mengerjakan proyek dan pemecahan masalah (melalui kerja kelompok). Siswa menggunakan waktu belajarnya untuk menemukan. dan kelas yang bagaimanapun keadaannya. 10. 11. Pemilihan informasi lebih banyak ditentukan oleh guru. Pembelajaran sangat abstrak dan teoritis. Cenderung mengintegrasikan beberapa bidang. 5. Keterampilan dikembangkan atas dasar pemahaman. Waktu belajar siswa sebagian besar dipergunakan untuk mengerjakan buku tugas. berpikir kritis. bidang studi apa saja. 6. Secara garis besar. 3. Pembelajaran terjadi hanya terjadi di dalam ruangan kelas. tidak bersandar pada realitas kehidupan. khususnya dari guru. Siswa tidak melakukan sesuatu yang buruk karena takut akan hukuman. 7. 9. 6. Perilaku dibangun atas kebiasaan. 4. 12.

Modeling (Pemodelan) . Konstruktivisme .Cara berpikir tentang apa yang telah kita pelajari. Learning Community (Masyarakat Belajar) .Penilaian produk (kinerja). Inquiry .Berbagi ide 5.Tugas-tugas yang relevan dan kontekstual H.Siswa belajar menggunakan keterampilan berpikir kritis 3.Sekelompok orang yang terikat dalam kegiatan belajar.Proses perpindahan dari pengamatan menjadi pemahaman. Karakteristik Pembelajaran Kontekstual 1.Membangun pemahaman mereka sendiri dari pengalaman baru berdasar pada pengetahuan awal.Proses penampilan suatu contoh agar orang lain berpikir. . . . Authentic Assessment (Penilaian Yang Sebenarnya) . Reflection ( Refleksi) . Kerjasama 2. .Mengerjakan apa yang guru inginkan agar siswa mengerjakannya 6. Questioning (Bertanya) . karya seni. Belajar dengan bergairah 5.Bagi siswa yang merupakan bagian penting dalam pembelajaran yang berbasis inquiry 4. tidak membosankan 4. . Pembelajaran terintegrasi . Menyenangkan.Membuat jurnal.Pembelajaran harus dikemas menjadi proses “mengkonstruksi” bukan menerima pengetahuan 2.6. Tujuh Komponen Pembelajaran Kontekstual 1. . .Bekerjasama dengan orang lain lebih baik daripada belajar sendiri. membimbing dan menilai kemampuan berpikir siswa. .Mengukur pengetahuan dan keterampilan siswa.Kegiatan guru untuk mendorong.Mencatat apa yang telah dipelajari. .Tukar pengalaman. . diskusi kelompok 7. bekerja dan belajar. . Lakukan penilaian yang sebenarnya dengan berbagai cara G. Saling menunjang 3.

saran pokok dalam penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) berbasis kontekstual adalah sebagai berikut. program pembelajaran lebih merupakan rencana kegiatan kelas yang dirancang guru. Dinding dan lorong-lorong penuh dengan hasil kerja siswa. Sharing dengan teman 9.6. Rincilah media untuk mendukung kegiatan itu 4. sedangkan program untuk pembelajaran kontekstual lebih menekankan pada skenario pembelajarannya. Dalam program tercermin tujuan pembelajaran. karangan siswa dan lain-lain I. yaitu sebuah pernyataan kegiatan siswa yang merupakan gabungan antara Standar Kompetensi. Materi Pokok dan Pencapaian Hasil Belajar. langkah-langkah pembelajaran. peta-peta. Nyatakan tujuan umum pembelajarannya. . materi pembelajaran. yang membedakannya hanya pada penekanannya. Nyatakan authentic assessmentnya. 1. Program pembelajaran konvensional lebih menekankan pada deskripsi tujuan yang akan dicapai (jelas dan operasional).com/2008/01/29/pembelajaran-kontekstual/ Diposkan oleh Padiya di 20. Sumber : http://akhmadsudrajat. Siswa kritis guru kreatif 10. Atas dasar itu. Dalam konteks itu. laporan hasil pratikum. gambar. Menggunakan berbagai sumber 7. Arief A. Sekali lagi. program yang dirancang guru benar-benar rencana pribadi tentang apa yang akan dikerjakannya bersama siswanya. yang berisi skenario tahap demi tahap tentang apa yang akan dilakukan bersama siswanya sehubungan dengan topik yang akan dipelajarinya. yaitu dengan data apa siswa dapat diamati partisipasinya dalam pembelajaran. Siswa aktif 8. 2.53 0 komentar Model Pembelajaran Portofolio MODEL PEMBELAJARAN PORTOFOLIO:SEBUAH TINJAUAN KRITIS Oleh :Drs. Kompetensi dasar. Laporan kepada orang tua bukan hanya rapor tetapi hasil karya siswa. humor dan lain-lain 11. Buatlah skenario tahap demi tahap kegiatan siswa 5. Nyatakan kegiatan pertama pembelajarannya.Pd. 3. dan authentic assessmennya. Mangkoesapoetra. Secara umum tidak ada perbedaan mendasar format antara program pembelajaran konvensional dengan program pembelajaran kontekstual.wordpress. artikel. M. media untuk mencapai tujuan tersebut. Menyusun Rencana Pembelajaran Berbasis Kontekstual Dalam pembelajaran kontekstual.

dan yang akan datang. berpendapat. II. (1) CTL. serta diiringi suatu sikap tanggung jawab.. Portofolio. b. keadaan yang mempengaruhi langsung kehidupan siswa dan pembelajarannya. aktif dan kreatif. suatu model pembelajaran yang efektif dan efisien sebagai alternatif. Melalui model pembelajaran portofolio. selain sangat bermanfaat dalam memberikan informasi mengenai kemampuan dan pemahaman siswa serta memberikan gambaran mengenai sikap dan minat siswa terhadap pelajaran yang diberikan. 1994 : 20). yang diharapkan mampu melibatkan siswa dalam keseluruhan proses pembelajaran dan dapat melibatkan seluruh aspek. juga dapat mengembangkan pemahaman nilai-nilai kemampuan berpartisipasi secara efektif. sikap. aktivitas guru lebih dominan daripada siswa. yang mendasari kegiatan serta proses pembelajaran PKn mengacu pada pendekatan sistem : (1) CTL. serta secara fisik dan mental melibatkan semua pihak dalam pembelajaran sehingga siswa memiliki suatu kebebasan berpikir. yaitu kognitif. dan (2) 'Model Kegiatan Sosial dan PKn'. 'Contextual Teaching Learning' CTL adalah suatu bentuk pembelajaran yang memiliki karakteristik berikut : a.Nama & E-mail (Penulis): arief mangkoesapoetra Saya Guru di SMAN 21 BANDUN G Topik: Model Pembelajaran Tanggal: 25 Agustus 2004 I. dan guru cenderung lebih dominan one way method. "Portfolios are used in various professions together typical. sekarang. dengan menggunakan waktu/kekinian.. yaitu masa yang lalu. Latar Belakang Masalah Masalah utama dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) ialah penggunaan metode atau model pembelajaran dalam menyampaikan materi pelajaran secara tepat. akibatnya guru seringkali mengabaikan proses pembinaan tatanan nilai. Dasar Pemikiran Model Pembelajaran Portofolio dalam PKn Menurut ERIC Digest (2000). Metode pembelajaran dalam Proses Belajar Mengajar (PBM) terkesan sangat kaku. Adapun alasan penggunaan model pembelajaran portofolio. . art students assamble a portfolio for an art class. agar dapat diinternalisasikan pada diri siswa serta mengimplementasikan hakekat pendidikan nilai dalam kehidupan sehari-haribelum memenuhi harapan seperti yang diinginkan. afektif. 'Contextual Teaching Learning'. Hal ini berkaitan dengan kritik masyarakat terhadap materi pelajaran PKn yang tidak bermuatan nilai-nilai praktis tetapi hanya bersifat politis atau alat indoktrinasi untuk kepentingan kekuasaan pemerintah. juga dapat menunjukkan pencapaian atau peningkatan yang diperoleh siswa dari proses pembelajaran (Stiggins. selain diupayakan dapat membangkitkan minat belajar siswa secara aktif. c. yaitu model pembelajaran berbasis portofolio (porfolio based learning). yang memenuhi muatan tatanan nilai. Portofolio merupakan kumpulan hasil karya siswa sebagai hasil belajarnya. dan tindakan. sehingga mata pelajaran PKn tidak dianggap sebagai mata pelajaran pembinaan warga negara yang menekankan pada kesadaran akan hak dan kewajiban tetapi lebih cenderung menjadi mata pelajaran yang jenuh dan membosankan. Untuk menghadapi kritik masyarakat tersebut di atas. kreatif. kurang fleksibel.Judul: MODEL PEMBELAJARAN PORTOFOLIO: SEBUAH TINJAUAN KRITISBahan ini cocok untuk Informasi / Pendidikan Umum. di samping masih menggunakan model konvensional yang monoton.". Guru PKn mengajar lebih banyak mengejar target yang berorientasi pada nilai ujian akhir. kurang demokratis.. dan psikomotorik siswa.

perbuatan pada dirinya sendiri. e. dan politik. 2. dengan mencoba mengembangkan kompetensi lingkungan yang merupakan kemampuan siswa untuk mempengaruhi lingkungan. yang menjadi dasar acuan pendekatan sistem pada model pembelajaran portofolio membina siswa dalam rangka pemerolehan kompetensi lingkungan dan membekali siswa dengan life skill : civic skill. a. kemudian pada masyarakat. keluarga. Experiencing (belajar dalam konteks eksplorasi. 5. dari satu konteks ke konteks lain. seperti dipaparkan di bawah ini. dengan demikian pendekatan tersebut mencoba memperbaiki kehidupan siswa dalam masyarakat atau negara. 4. sikap. Kedua model di atas. agar siswa dapat mempertanggungjawabkanb ucapan. dan ancaman yang terdapat di dalam proses pembelajaran PKn in action. dan Transfering (belajar dengan menggunakan penerapan dalam konteks baru/konteks lain) (2) 'Model Kegiatan Sosial dan PKn' Model yang dipelopori oleh Fred Newman ini mencoba mengajarkan pada siswa bagaimana mempengaruhi kebijakan umum. f. Applying (belajar dengan menyajikan pengetahuan untuk kegunaannya). sehingga untuk menuntaskan satu studi kasus atau suatu kebijakan publik diperlukan lebih dari 20 jam pelajaran seperti yang telah ditentukan dalam jadwal. Kelemahan Model Pembelajaran Portofolio : 1. Implementasi model pembelajaran portofolio akan menjadikan PBM PKn yang sangat menyenangkan bagi siswa. masyarakat. bisa dilakukan di dalam kehidupan keluarga. Peluang. bangsa. Kurangnya pengetahuan/daya nalar guru yang bersangkutan. juga untuk membina suatu tatanan nilai terutama nilai kepemimpinan pada diri siswa. dan masyarakat khususnya para birokrat/instansi yang dikunjungi oleh para siswa untuk dimintai keterangannya. dan Ancaman Selain hal-hal positif. memiliki tingkat kompetensi dan komitmen sebagai pelaksana yang bermoral. civic life. dan . Model ini mendorong partisipasi aktif siswa dalam kehidupan politik. penemuan dan penciptaan). membekali siswa dengan pengetahuan yang fleksibel dapat diterapkan dari satu permasalahan ke permasalahan lain. Diperlukan waktu yang cukup banyak. d. Diperlukan tenaga dan biaya yang cukup besar. serta dapat mengembangkan dan membekali siswa bagaimana belajar ber-PKn-dengan pengetahuan dan keterampilan intelektual yang memadai serta pengalaman praktis agar memiliki kompetensi dan efektifitas dalam berpartisipasi.lawan dari textbook centered. Kurangnya jalinan komunikasi antara pihak sekolah. dan memberikan dampak pada keputusan-keputusan kebijakan. bila pembelajaran tersebut beserta komponennya memiliki kegunamanfaatan bagi siswa dan kehidupannya. lingkungan budaya. Cooperating (belajar dalam konteks interaksi kelompok). belajar tidak hanya menggunakan ruang kelas. III. ekonomi dan sosial dalam masyarakat. kita pun harus mencermati beberapa kelemahan. ekonomi. sosial. 3. keunggulan. bangsa dan negara. mengaitkan isi pelajaran dengan dunia nyata dan memotivasi siswa membuat hubungan antara pengetahuan dengan penerapannya dalam kehidupan mereka. pribadi. dan negara. yaitu Relating (belajar dalam kehidupan nyata). dan kelebihan model portofolio di atas. Belum diberikannya hak otonomi mengajar sebagai pengembang kurikulum praktis di kelas. Kelemahan. peluang. dan g.. bahkan diperlukan waktu di luar jam pembelajaran di sekolah. Model CTL disebut juga REACT.

civic participation. afektif. pengetahuan untuk meningkatkan daya nalar dan pengetahuan dengan rekan guru pada MGMP PKn setempat. Dan rekonstruktor pembelajaran di dalam kelas. yang secara langsung menjadi wahana pembinaan nilai kepemimpinan pada diri siswa dan secara tidak langsung menjadi wahana implementasi pendidikan budi pekerti bagi siswa. b. Siswa dapat mengunjungi instansi/lembaga pemerintah yang terkait untuk mencari atau memperoleh informasi yang dibutuhkan. SLTP. sedangkan guru harus dapat menjadi pengembang kurikulum praktis di dalam kelas. Belum terbiasanya pembiasaan jalinan kerjasama kelompok tim para siswa. yaitu kepemimpinan diri pada siswa. Kerjasama/kolaborasi antara Kepala Sekolah dan pihak Dewan Sekolah/Komite Sekolah untuk menangani masalah pendanaan. Hak otonomi mengajar pada guru dalam mengembangkan kemampuan. guru PKn dapat menggunakan pembelajaran portofolio sebagai salah satu alternatif pemecahan pembelajaran yang inovatif. sehinga guru masih terikat pada keharusan sebagai pelaksanan kurikulum.dapat digunakan untuk mengembangkan berbagai potensi kebermaknaan siswa. namun dimuat satu sampai 2 topik atau materi pelajaran per semester. Kerjasama/kolaborasi antara pihak sekolah dengan pemerintah setempat. diharapkan topik materi pembelajaran tidak terlalu banyak. motivator. Dalam upaya meningkatkan kinerja profesional guru. Kepala Sekolah. Dalam kurikulum baru. Tukar pendapat. dan SLTA). rekonstruktor pembelajaran bagi siswa. dan instansi/lembaga pemerintah serta masyarakat setempat IV. yaitu : civic life. civic skill. yang wajib . Belum diberikannya hak otonomi mengajar. maupun psikomotorik siswa. masalah akan sulit dipecahkan. sehingga model pembelajaran portofolio dapat dilaksanakan tanpa kekurangan waktu atau menyalahi apa yang telah digariskan dalam kurikulum. Model pembelajaran portofolio-metode pemecahan masalah. Dewan Sekolah. Peluang Model Pembelajaran Portofolio : 1. prospektif. director-motivator. baik berkenaan dengan aspek kognitif. 3. partisipatif. Penggunaan model pembelajaran portofolio dalam pembelajaran PKn berimplikasi luas terhadap khasanah piranti professional guru sebagai seorang fasilitator. dengan kesadaran. Model ini sangat potensial dalam meningkatkan motivasi atau semangat belajar siswa. serta fungsi perannya sebagai fasilitator. 4. dengan tujuan agar siswa menjadi A Good Young Citizenship yang berkualitas sebagai warga negara yang cerdas. 5. Ancaman Model Pembelajaran Portofolio : 1. daya nalar. mediator. kemauan. terutama pembinaan tatanan nilai. Kurangnya kerjasama antara para guru. 6. 3. 4. Orang Tua Siswa. 2. yaitu membelajarkan siswa dapat belajar ber-PKn dalam laboratorium demokrasi. c. 2. Tidak ada dukungan moril serta bantuan dana dari pihak sekolah. dalam upaya mengembangkan dan membekali sejumlah keterampilan dan wawasan life skill kewarganegaraan siswa. karena jika ide atau gagasan terlalu banyak dan tidak dapat dipertemukan. Kurang kesadaran guru dalam mengembangkan kemampuan dan kemauan dalam melaksanakan fungsi perannya. informasi.6. mediator. dan bertanggung jawab. Model ini dapat dilakukan satu tahun satu kali.. Penutup Pembelajaran PKn merupakan pendidikan nilai di tingkat persekolahan (SD. kreatif.

S. diantaranya adalah : a. R. dan bernegara sesuai dengan hak dan kewajibannya. meraih gelar Magister Pendidikan program studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dari Program Pascasarjana UPI Bandung dengan judicium "cum laude" (25 Pebruari 2004).dimiliki oleh setiap insan. Seseorang bekerja pada zona perkembangan terdekatnya jika mereka terlibat dalam tugas yang tidak dapat mereka selesaikan sendiri.K.com PUSTAKA ACUAN Center for Indonesian Civic Education. Menurut Osborno dan Wittrock dalam Katu (1995.html Diposkan oleh Padiya di 20.2. Bandung : Proyek Kewarganegaraan. Stiggins.A Simon & Schuster Company. Model Pembelajaran Portofolio Terpadu dan Utuh. Seseorang belajar konsep paling baik apabila konsep itu berada dalam zona tersebut. Bandung : UT dan CICED. E-mail : arief_mangkoesapoetra@yahoo. "Portfolio Assessment". Kami Bangsa Indonesia. tetapi dapat . Publishing Company. U. (2000). Student-Centered Classroom Assessment. pembelajaran generatif merupakan suatu model pembelajaran yang menekankan pada pengintegrasian secara aktif pengetahuan baru dengan menggunakan pengetahuan yang sudah dimiliki mahasiswa sebelumnya. Landasan Teoritik dan Empirik Pembelajaran GeneratifPembelajaran generatif memiliki landasan teoritik yang berakar pada teori-teori belajar konstruktivis mengenai belajar dan pembelajaran. (1999). yaitu daerah perkembangan sedikit di atas tingkat perkembangannya saat ini. A. Butir-butir penting dari pandangan belajar menurut teori konstruktivis ini menurut Nur (2000:2-15) dan Katu (1995. Djahiri. Seseorang belajar jika dia bekerja dalam zona perkembangan terdekat. Bandung : PPKnH UPI dan CICED.J. (1995).45 0 komentar Jumat. berbangsa.J. Penulis adalah Guru SMAN 21 Bandung. maka pengetahuan baru itu akan disimpan dalam memori jangka panjang. Sumber : http://re-searchengines.b. 29 Agustus 2008 Model Pembelajaran Generatif MODEL PEMBELAJARAN GENERATIF (MPG) 1. Saya arief mangkoesapoetra setuju jika bahan yang dikirim dapat dipasang dan digunakan di Homepage Pendidikan Network dan saya menjamin bahwa bahan ini hasil karya saya sendiri dan sah (tidak ada copyright). W. (1998). Menekankan bahwa perubahan kognitif hanya bisa terjadi jika konsepsi-konsepsi yang telah dipahami sebelumnya diolah melalui suatu proses ketidakseimbangan dalam upaya memahami inforamasi-informasi baru.b:1). Classroom Assessment : What Teachers Need to Know. New York : MacMillan Cottage. Arts-ED 3334603. ERIC Digest (2000). Popham. Jika pengetahuan baru itu berhasil menjawab permasalahan yang dihadapi. agar siswa dapat hidup bermasyarakat. Rancangan Perintisan Model Pembelajaran Portofolio di Delapan Propinsi. Pengertian Pembelajaran GeneratifPembelajaran Generatif (PG) merupakan terjemahan dari Generative Learning (GL). (1991).com/art05-17. USA : Allyn & Bacon .a: 1-2). . Pengetahuan baru itu akan diuji dengan cara menggunakannya dalam menjawab persoalan atau gejala yang terkait. Winataputra.

Penekanan pada prinsip Scaffolding. maka kemungkinan sekali mereka adalah pelajar yang efektif dan memiliki motivasi abadi dalam belajar. 1992). tetapi mereka harus melakukan operasi mental atau kerja otak atas informasi tersebut untuk membuat informasi itu masuk ke dalam pemahaman mereka. Penelitian Knapp (1995) menemukan suatu hubungan positif pendekatan-pendekatan konstruktivis dengan hasil belajar.d. sulit. bidang sains (Neale. Smith. Sebaiknya pertanyaan yang diajukan dosen adalah pertanyaan terbuka. membuat pemahaman mereka menjadi eksplisit.3. Dukungan itu sifatnya lebih terstruktur pada tahap awal. dan sadar akan variasi pendapat di antara mereka sendiri. yaitu pemberian dukungan tahap demi tahap untuk belajar dan pemecahan masalah. dosen menuliskan topik dan melibatkan mahasiswa dalam diskusi yang bertujuan untuk menggali pemahaman mereka tentang topik yang akan dibahas.g. diantaranya adalah : dalam bidang matematika (Carpenter dan Fennema. mahasiswa mempelajari keterampilan-keterampilan dasar yang diperlukan untuk memecahkan masalah kompleks tadi dengan bantuan guru/dosen atau teman sebaya yang lebih mampu. Menganggap bahwa jika seseorang memiliki strategi belajar yang efektif dan motivasi. Dalam proses pemecahan masalah tersebut. 1987). dosen mengajak mereka untuk mengemukakan fenomena atau gejalagejala yang diperkirakan muncul dari suatu peristiwa yang akan didemonstrasikan kemudian.f. Tahap-2 : Tantangan dan KonfrontasiSetelah dosen mengetahui pandangan sebagian mahasiswanya.c. membaca (Duffi dan Rochler. 1997: )yang menunjukkan pengaruh positif pendekatanpendekatan konstruktivis yang melandasi pembelajaran generatif terhadap variabelvariabel hasil belajar tradisional. Lebih menekankan pada pengajaran top-down daripada bottom-up. Mereka diminta mengomentari pendapat teman sekelas dan membandingkannya dengan pendapat sendiri.h.b. yaitu seorang mahasiswa yang dapat memiliki kemampuan pengaturan diri sendiri dalam belajar. dan realistik kemudian dibantu menyelesaikan tugas kompleks tersebut dengan menerapkan scaffolding. 1986). Menganut asumsi sentral bahwa belajar itu ditemukan. Sejumlah penelitian (Slavin. Mereka diminta mengemukakan alasan untuk mendukung dugaan mereka. Tahap-1 : PengingatanPada tahap awal ini. Menganut visi mahasiswa ideal. Top-down berarti mahasiswa langsung mulai dari masalah-masalah kompleks. terdiri atas 5 tahap dengan penjelasan sebagai berikut :a. Tujuan dari tahap pengingatan ini adalah untuk menarik perhatian mahasiswa terhadap pokok yang sedang dibahas. utuh.menyelesaikannya jika dibantu sedikit dari teman sebaya atau orang dewasa. dosen diharapkan tidak akan menilai mana pendapat yang “salah” dan mana yang “benar”.e. mahasiswa sebaiknya lansung saja diberikan tugas kompleks. Yang perlu dilakukan adalah membuat mereka berani mengemukakan pendapatnya tanpa takut disalahkan. 1992). Tahapan Pembelajaran GeneratifLangkah-langkah atau tahapan pembelajaran generatif menurut Katu (1995. serta tekun menerapkan strategi itu sampai suatu tugas terselesaikan demi kepuasan mereka sendiri. menulis (Bereiter dan Scardamalia. dan kemudian secara bertahap mengalihkan tanggung jawab belajar tersebut kepada mahasiswa untuk bekerja atas arahan dari mereka sendiri. Meskipun jika kita menyampaikan informasi kepada mahasiswa. dan Johnson. Mereka juga diajak untuk menanggapi pendapat teman satu kelas mereka yang berbeda dari pendapat sendiri. Mereka diajak untuk mengungkapkan pemahaman dan pengalaman mereka dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan topik tersebut. Jadi. Untuk membuat suasana menjadi kondusif. b:5-6). dan autentik untuk dipecahkan. Dosen diharapkan untuk mencatat dan mengelompokkan dugaan .

Mengakomodasi keinginan mahasiswa dalam mencari alternatif penjelasan dengan menyajikan berbagai kemungkinan kegiatan mahasiswa antara lain berupa eksperimen/percobaan. dosen memberikan berbagai persoalan dengan konteks yang berbeda untuk diselesaikan oleh mahasiswa dengan kerangka konsep yang telah mengalami rekonstruksi. dosen mengajak mahasiswanya dalam menilai kembali kerangka kerja konsep yang telah mereka dapatkan. Maksudnya adalah memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk menerapkan pengetahuan/keterampilan baru mereka pada situasi dan kondisi yang baru. Secara sadar dosen mempertentangkan pendapat-pendapat yang berbeda itu. akan merasa terganggu dan mengalami konflik kognitif dalam pikirannya. Tahap-4 : Aplikasi KonsepPada tahap ini. Mahasiswa diberikan beberapa persoalan sejenis dan menyarankan mereka menjawabnya dengan pandangan alternatif yang diusulkan dosen. atau grafik yang dapat membantu mahasiswa menemukan alternatif jawaban atas gejala yang diamati. atau simulasi. Menyajikan demonstrasi untuk menantang intuisi mahasiswa.menuru Sutrisno (1995:3). Diharapkan mereka akan merasakan bahwa pandangan baru dari dosen tersebut mudah dimengerti. Dengan menggunakan cara dialog yang timbal balik dan saling melengkapi.b. analogi. Pelatihan ini dimaksudkan juga untuk lebih menguatkan hubungan antar konsep di dalam kerangka berpikir yang baru mengalami reprganisasi. Proses reorganisasi ini tentu membutuhkan waktu. soal-soal kaya konteks (context-rich problems) dan pertanyaan .dan penjelasan yang muncul di papan tulis. Untuk lebih memperkuat pemahaman mereka maka dosen dapat memberikan soal-soal terbuka (open-ended questions). Beberapa Petunjuk Pelaksanaan Pembelajaran GeneratifDalam melaksanakan pembeljaran generatif.4. dosen perlu memperhatikan beberapa hal. Setelah dosen mengetahui intuisi yang dimiliki mahasiswa.c.d. Keberhasilan mereka menerapkan pengetahuan dalam situasi baru akan membuat para mahasiswa makin yakin akan keunggulan kerangka kerja konseptual mereka yang sudah direorganisasi. Setelah itu barulah dosen menayakan apakah gejala yang mereka amati itu sesuai atau tidak dengan pikiran mereka. Dalam hal ini dosen menyiapkan perangkat demonstrasi. diantaranya adalah sebagai berikut :a. kegiatan kelompok menggunakan diagram. tampilan gambar. diharapkan mereka dapat menemukan jawaban atas gejala yang mereka amati.c. masuk akal. Dosen perlu memberikan kesempatan kepada mereka untuk mencerna apa yang mereka amati. dan berhasil dalam menjawab berbagai persoalan.c. Setelah itu dosen melaksanakan demonstrasi dan meminta mahasiswa untuk mengamati dengan seksama gejala yang muncul. Diharapkan mahasiswa mulai mereorganisasi kerangka berpikir mereka dengan melakukan perubahan struktur dan hubungan antar konsep-konsep. Tahap-5 : Menilai KembaliDalam suatu diskusi. pelatihan menggunakan tampilan jamak (multiple representation) untuk mengaktifkan mahasiswa dalam proses belajar. dosen mempersiapkan demonstrasi yang menghasilkan peristiwa yang dapat berbeda dari intuisi mahasiswa. Tahap-3 : Reorganisasi Kerangka Kerja KonsepPada tahap ini dosen membantu mahasiswa dengan mengusulkan alternatif tafsiran menurut fisikawan dan menunjukkan bahwa pandangan yang dia usulkan dapat menjelaskan secara koheren gejala yang mereka amati. Variasi kegiatan ini dapat membantu mahasiswa memperoleh penjelasan yang cukup memuaskan. Dengan melihat peristiwa yang berbeda dari dugaan mereka maka di dalam pikiran mereka timbul perasaan kacau (dissonance) yang secara psikologis membangkitkan perasaan tidak tenteram sehingga dapat memotivasi mereka untuk mengurangi perasaan kacau itu dengan mencari alternatif penjelasan.

Sudah barang tentu. Mereka harus menganalisis dan mendefinisikan masalah. Slavin.3। Penyelidikan autentik. Pembelajaran berdasarkan masalah mengharuskan siswa melakukan penyelidikan autentik untuk mencari penyelesaian nyata terhadap masalah nyata. Marx. 1990).com/2008/04/pembelajaran-generatif-mpg. Mereka mengajukan situasi kehidupan nyata autentik. Pembelajaran ini cocok untuk mengembangkan pengetahuan dasar maupun kompleks (Ratumanan. Krajcik. & Wasik. 2002 : 123). dan memungkinkan adanya berbagai macam solusi untuk situasi itu. mengembangkan kemandirian dan percaya diri। Model pembelajaran ini juga mengacu pada model pembelajaran yang lain. membuat inferensi. pariwisata. 1994.html Diposkan oleh Padiya di 19. dan merumuskan kesimpulan. Dolan.06 0 komentar Model Pembelajaran Berdasarkan Masalah MODEL PEMBELAJARAN BERDASARKAN MASALAH Pembelajaran berdasarkan masalah telah dikenal sejak zaman John Dewey. mengembangkan hipotesis. 1992.1। Pengajuan pertanyaan atau masalah. dan pemerintahan. yang sekarang ini mulai diangkat sebab ditinjau secara umum pembelajaran berdasarkan masalah terdiri dari menyajikan kepada siswa situasi masalah yang otentik dan bermakna yang dapat memberikan kemudahan kepada mereka untuk melakukan penyelidikan dan inkuiri।A. 1999. melakukan eksperimen (jika diperlukan).Menurut Arends (1997). ekonomi. Maden.terbalik (reverse questions) yang dapat dikerjakan secara kelompok. masalah yang akan diselidiki telah dipilih benar-benar nyata agar dalam pemecahannya. mengumpul dan menganalisa informasi. menghindari jawaban sederhana. . sosiologi. “belajar otentik (authentic learning)” dan ”pembelajaran bermakna (anchored instruction)”. Sebagai contoh. Cognition & Technology Group at Vanderbilt.blogspot. siswa meninjau masalah itu dari banyak mata pelajaran. Bukannya mengorganisasikan di sekitar prisip-prinsip atau ketrampilan akademik tertentu. & soloway. Meskipun pembelajaran berdasarkan masalah mungkin berpusat pada mata pelajaran tertentu (IPA. Pengertian Pembelajaran Berdasarkan MasalahPembelajaran berdasarkan masalah merupakan pendekatan yang efektif untuk pengajaran proses berpikir tingkat tinggi। Pembelajaran ini membantu siswa untuk memproses informasi yang sudah jadi dalam benaknya dan menyusun pengetahuan mereka sendiri tentang dunia sosial dan sekitarnya.2। Berfokus pada keterkaitan antar disiplin. masalah polusi yang dimunculkan dalam pelajaran di teluk Chesapeake mencakup berbagai subyek akademik dan terapan mata pelajaran seperti biologi. ” pembelajaran berdasarkan pengalaman (experience-based instruction)”. ilmu-ilmu sosial). dan membuat ramalan. pembelajaran berdasarkan masalah merupakan suatu pendekatan pembelajaran di mana siswa mengerjakan permasalahan yang otentik dengan maksud untuk menyusun pengetahuan mereka sendiri. 1994. matematika. Sumber : http://anwarholil. mengembangkan inkuiri dan ketrampilan berpikir tingkat lebih tinggi. pembelajaran berdasarkan masalah mengorganisasikan pengajaran di sekitar pertanyaan dan masalah yang dua-duanya secara sosial penting dan secara pribadi bermakna untuk siswa. seperti “pembelajaran berdarkan proyek (project-based instruction)”. Ciri-ciri khusus Pembelajaran Berdasarkan MasalahMenurut Arends (2001 : 349) berbagai pengembang pengajaran berdasarkan masalah telah memberikan model pengajaran itu memiliki karakteristik sebagai berikut (Krajcik. Blumenfeld.B.

com/2008/04/model-pembelajaran-berdasarkanmasalah. Bekerja sama memberikan motivasi untuk secara berkelanjutan terlibat dalam tugas-tugas kompleks dan memperbanyak peluang untuk berbagi inkuiri dan dialog dan untuk mengembangkan keterampilan sosial dan ketrampilan berfikir.metode penyelidikan yang digunakan. tetapi dari masalah yang ada di sekitarnya. Pembelajaran berdasarkan masalah dicirikan oleh siswa yang bekerja sama satu dengan yang lainnya. menjelaskan logistik yang dibutuhkan. dan bukan menyajikan tugas-tugas pelajaran.4। Menghasilkan produk dan memamerkannya.html Diposkan oleh Padiya di 18. mengajukan fenomena atau demonstrasi atau cerita untuk memunculkan masalah. belajar berbagai peran orang dewasa melalui pelibatan mereka dalam pengalaman nyata atau simulasi. paling sering secara berpasangan atau dalam kelompok kecil. dan menjadi pebelajar yang otonom dan mandiri (Ibrahim.Guru mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi yang sesuai. Objek pelajaran tidak dipelajari dari buku. Produk itu dapat juga berupa laporan. Langkah-langkah Pembelajaran Berdasarkan MasalahPengajaran berdasarkan masalah terdiri dari 5 langkah utama yang dimulai dengan guru memperkenalkan siswa dengan suatu situasi masalah dan diakhiri dengan penyajian dan analisis hasil kerja siswa।Sintaks Pembelajaran Berdasarkan MasalahTahap-1Orientasi siswa pada masalahGuru menjelaskan tujuan pembelajaran.Guru membantu siswa dalam merencanakan dan menyiapkan karya yang sesuai seperti laporan. 2000 : 7). dan model serta membantu mereka untuk berbagi tugas dengan temannya।Tahap5Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah.59 0 komentar . video.C.sarkan masalah dikembangkan untuk membantu siswa mengembangkan kemam -puan berpikir. dan keterampilan intelektual. model fisik. untuk mendapatkan penjelasan dan pemecahan masalahTahap-4Mengembangkan dan menyajikan hasil karya.pembelajaran berdasarkan masalah menuntut siswa untuk menghasilkan produk tertentu dalam bentuk karya nyata atau artefak dan peragaan yang menjelaskan atau mewakili bentuk penyelesaian masalah yang mereka temukan.(Sumber: Ibrahim.5। Kolaborasi. Karya nyata dan peragaan seperti yang akan dijelaskan kemudian.Guru membantu siswa untuk melakukan refleksi atau evaluasi terhadap penyelidikan mereka dan proses-proses yang mereka gunakan. video maupun program komputer. melaksanakan eksperimen. pemecahan masalah. Produk tersebut dapat berupa transkrip debat seperti pada pelajaran ”Roots and wings”. bergantung kepada masalah yang sedang dipelajari.blogspot. direncanakan oleh siswa untuk mendemonstrasikan kepada teman-temannya yang lain tentang apa yang mereka pelajari dan menyediakan suatu alternatif segar terhadap laporan tradisional atau makalah. Manfaat Pembelajaran Berdasarkan MasalahPembelajaran berdasarkan masalah tidak dirancang untuk membantu guru memberikan informasi sebanyak-banyaknya kepada siswa। Pembelajaran berda.डी. memotivasi siswa untuk terlibat dalam pemecahanmasalah yang dipilih।Tahap-2Mengorganisasi siswa untuk belajarGuru membantu siswa untuk mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan dengan masalah tersebut।Tahap-3Membimbing penye lidi kan individual maupun kelompok. 2000 : 13) Sumber : http://anwarholil.Menurut Sudjana manfaat khusus yang diperoleh dari metode Dewey adalah metode pemecahan masalah। Tugas guru adalah membantu para siswa merumuskan tugas-tugas.

R (1991 : 61– 65) yaitu sebanyak sepuluh model pembelajaran terpadu.Berdasarkan karakteristik yang dimiliki oleh masing-masing model pembelajaran tersebut. Ketiga model pembelajaran terpadu yang dimaksud adalah model terhubung (connected). Aliran pendidikan progresivisme memandang pendidikan yang mengutamakan penyelenggaraan pendidikan di sekolah berpusat pada anak (child-centered). serta untuk membuat anak lebih efektif dalam memecahkan berbagai problem yang disajikan dalam konteks pengalaman (experience) pada umumnya (William F.Adapun model-model pembelajaran terpadu sebagaimana yang dikemukakan oleh Fogarty.Model-model Pembelajaran Terpadu MODEL-MODEL PEMBELAJARAN TERPADU Prabowo (2000:3) mengatakan bahwa pembelajaran terpadu sebagai suatu proses mempunyai beberapa ciri yaitu : (1) berpusat pada siswa (student centered). maka model pembelajaran yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah model terhubung (the connected model). serta (3) pemisahan antar bidang studi tidak terlihat jelas. Pemanfaatan penerapan model terhubung (connected) ini sangat relevan dengan konsep Cahaya (dalam fisika) dan konsep Sistem Indera pada manusia (dalam biologi). mencintai kerja. Sedangkan metode pendidikan progresif lebih berupa penyediaan lingkungan dan fasilitas yang memungkinkan berlangsungnya proses belajar secara bebas pada setiap anak untuk mengembangkan bakat dan minatnya (Mudyaharjo. serta ideide yang dipelajari pada satu semester dengan semester berikutnya. model jaring laba-laba (webbed). Kurikulum pendidikan progresif adalah kurikulum yang mengakomodasi pengalaman-pengalaman (atau kegiatan) belajar yang diminati oleh setiap siswa (experience curriculum). bekerja secara sistematis. Untuk mencapai tujuan tersebut.Tujuan pendidikan aliran progresivisme adalah melatih anak agar kelak dapat bekerja. dan10) the networked model ( Model Jaringan )Dari kesepuluh model pembelajaran terpadu di atas dipilih tiga model pembelajaran yang dipandang layak dan sesuai untuk dapat dikembangkan dan mudah dilaksanakan di pendidikan dasar (Prabowo. satu topik dengan topik lain. 2000:7). 2001). Kesepuluh model pembelajaran terpadu tersebut adalah :1) the fragmented model ( Model Fragmen )2) the connected model ( Model Terhubung )3) the nested model ( Model Tersarang )4) the sequenced model ( Model Terurut )5) the shared model ( Model Terbagi )6) the webbed model ( Model Jaring Laba-Laba )7) the threaded model ( Model Pasang Benang )8) the integrated model ( Model Integrasi )9) the immersed model ( Model Terbenam ). pendidikan seharusnya dapat mengembangkan sepenuhnya bakat dan minat setiap anak. (2) proses pembelajaran mengutamakan pemberian pengalaman langsung. Tujuan utama sekolah adalah untuk meningkatkan kecerdasan praktis. agar dapat terwujud pemampatan/ pengurangan waktu dalam pembelajaran pada konsep-konsep tersebut . dan bekerja dengan otak dan hati. Model terhubung ini juga secara nyata menghubungkan satu konsep dengan konsep lain. tugas yang dilakukan dalam satu hari dengan tugas yang dilakukan pada hari berikutnya. satu keterampilan dengan keterampilan lain. menunjukkan bahwa model pembelajaran terpadu adalah sejalan dengan beberapa aliran pendidikan modern yaitu termasuk dalam aliran pendidikan progresivisme. O’neill. Dari beberapa ciri pembelajaran terpadu di atas. Selain itu. model keterpaduan (integrated ). 1981). sebagai reaksi terhadap pelaksanaan pendidikan yang masih berpusat pada guru dan pada bahan ajar. karena model terhubung ini penekanannya terletak pada perlu adanya integrasi inter bidang studi itu sendiri.

yaitu usia dan perkembangan mental siswa.2. maka penemuan terbimbing merupakan kombinasi antara pembelajaran langsung dan pembelajaran tidak langsung. Tahap Perencanaan :1. kegiatan pencatatan data3. menyampaikan alat dan bahan yang akan digunakan / dibutuhkan2. Evaluasi. diskusi secara klasikal4. menyampaikan pertanyaan kunci3.ketepatan dalam penyusunan alat dan bahan. menyampaikan konsep-konsep yang hendak dikuasai oleh siswa2. model terhubung ini juga mempunyai kekurangan sebagai berikut : (1) masih kelihatan terpisahnya antar bidang studi. evaluasi produk :penguasaan siswa terhadap konsep-konsep / materi sesuai dengan tujuan pembelajaran khusus yang telah ditetapkan. evaluasi psikomotor :.ketepatan hasil pengamatan. maka usaha untuk mengembangkan keterhubungan antar bidang studi menjadi terabaikan. menentukan tujuan pembelajaran khusus2. mengkonseptualisasi.ketepatan siswa saat menganalisis data4. menyampaikan keterampilan proses yang dapat dikembangkan2. dan hubungan antara pengetahuan awal dan konstruksi konsep IPA yang dimiliki siswa dengan kemampuan siswa untuk mengikuti pembelajaran penemuan.Beberapa kelebihan dari model terhubung (connected) adalah sebagai berikut : (1) dampak positif dari mengaitkan ide-ide dalam satu bidang studi adalah siswa memperoleh gambaran yang luas sebagaimana suatu bidang studi yang terfokus pada suatu aspek tertentu.(materi prasyarat)2. sehingga terjadilah proses internalisasi. semakin muda . sehingga isi dari pelajaran tetap saja terfokus tanpa merentangkan konsep-konsep serta ide-ide antar bidang studi. memperbaiki. sebagai akibat dari mengejar target kurikulum. (3) menghubungkan ide-ide dalam suatu bidang studi sangat memungkinkan bagi siswa untuk mengkaji.3. menentukan tujuan pembelajaran umum1.Siswa hanya dapat memahami konsep-konsep sains sesuai dengan kesiapan intelektualnya. dan (3) dalam memadukan ide-ide dalam satu bidang studi.5.4. pengelolaan kelas. meliputi :4.kemampuan penguasaan siswa terhadap penggunaan alat ukur.Sintaks (pola urutan) dari model pembelajaran terpadu tipe connected (terhubung) menurut Prabowo (2000:11 – 14) sebagai berikut :1. Tahap Pelaksanaan. kegiatan proses3. Langkah-langkah yang ditempuh oleh guru : 2. dengan membagi kelas kedalam beberapa kelompok3.46 0 komentar Model Pembelajaran Penemuan Terbimbing PEMBELAJARAN PENEMUAN TERBIMBING Ciri Penemuan terbimbingPembelajaran penemuan terbimbing merupakan salah satu bagian dari pembelajaran penemuan yang banyak melibatkan siswa dalam kegiatan belajar mengajar. Diposkan oleh Padiya di 18. meliputi :3.4. dan antara siswa dengan siswa. menyampaikan konsep pendukung yang harus dikuasai siswa. (2) siswa dapat mengembangkan konsep-konsep kunci secara terus menerus.4.Di samping mempunyai kelebihan.(Reduce Instructional Time). berupa :.Ada hubungan yang kuat antara kadar dominansi guru dengan kesiapan mental untuk menginternalisasi konsep-konsep. baik secara terbimbing maupun secara bebas.1. serta mengasimilasi ide-ide secara terus menerus sehingga memudahkan untuk terjadinya proses transfer ide-ide dalam memecahkan masalah. (2) tidak mendorong guru untuk bekerja secara tim.3.3. Dilihat dari segi kadar aktivitas interaksi antara guru dan siswa. evaluasi proses .2.1.1.1.2. Hal ini terkait dengan upaya menghindari terjadinya penjejalan kurikulum dalam proses pembelajaran.2.

1994). Siswa yang lebih dewasa. Bimbingan guru yang dimaksud adalah memberikan bantuan agar siswa dapat memahami tujuan kegiatan yang dilakukan dan berupa arahan tentang prosedur kerja yang perlu dilakukan dalam kegiatan pembelajaran (Ratumanan.Pembelajaran penemuan terbimbing membuat siswa melek sains dan teknologi. karena mereka harus menganalisis dan memanipulasi informasi (Slavin.Konstruktivis adalah salah satu pilar dari Contextual Teaching and Learning.Namun dalam proses penemuan ini siswa mendapat bantuan atau bimbingan dari guru agar mereka lebih terarah sehingga baik proses pelaksanaan pembelajaran maupun tujuan yang dicapai terlaksana dengan baik. Kegiatan pembelajaran penemuan terbimbing menekankan pada pengalaman belajar secara langsung melalui kegiatan penyelidikan. Hal ini didukung oleh Carin (1993b: 105).Kegiatan pembelajaran penemuan terbimbing mempunyai persamaan dengan kegiatan pembelajaran yang berorientasi pada keterampilan proses. membutuhkan lebih sedikit keterlibatan aktif guru karena mereka lebih banyak berinisiatif untuk bekerja dan guru akan berfungsi sebagai fasilitator. 1995b: 107). pendorong. konsep atau prinsip untuk diri mereka sendiri bukan memberikan ceramah atau mengendalikan seluruh kegiatan kelas. 2002). belajar secara konstruktivis lebih menekankan belajar berpusat pada siswa sedangkan peranan guru adalah membantu siswa menemukan fakta. siswa didorong untuk belajar sebagian besar melalui keterlibatan aktif mereka sendiri dengan konsep-konsep dan prinsip-prinsip. dalam pembelajaran penemuan siswa juga belajar pemecahan masalah secara mandiri dan keterampilanketerampilan berfikir. sedangkan kegiatan belajar yang berorientasi pada keterampilan proses menekankan pada pengalaman belajar langsung.” Penemuan terbimbing mamadukan yang terbaik dari apa yang diketahui siswa tentang produk dan proses sains. nara sumber. dan dapat memecahkan masalah.Pembelajaran dengan penemuan. Tahapan Pembelajaran Penemuan Terbimbing Pembelajaran penemuan terbimbing dikembangkan berdasarkan pandangan kognitif tentang pembelajaran dan prinsip-prinsip konstruktivis. Menurut prinsip ini siswa dilatih dan didorong untuk dapat belajar secara mandiri. dengan demikian bahwa penemuan terbimbing dengan keterampilan proses ada hubungan yang erat sebab kegiatan penyelidikan. dimana siswa diharapkan membangun pemahaman oleh diri sendiri dari pengalaman-pengalaman baru berdasarkan pada pengalaman awal dan pemahaman yang mendalam dikembangkan melalui . keterlibatan siswa aktif dalam kegiatan pembelajaran.siswa yang dihadapi oleh guru. Dengan kata lain. karena mereka benar-benar diberi kesempatan berperan serta di dalam kegiatan sains sesuai dengan perkembangan intelektual mereka dengan bimbingan guru. dan penerapan konsep dalam kehidupan sehari-hari.Beberapa keuntungan Pembelajaran penemuan terbimbing yaitu siswa belajar bagaimana belajar (learn how to learn). guru perlu lebih banyak menyajikan pengalaman kepada mereka untuk menggali pengetahuan awal dan membimbing mereka untuk membentuk konsep-konsep. menemukan konsep harus melalui keterampilan proses. dan pembimbing. Selain itu. belajar menghargai diri sendiri. “Guided discovery incorporates the best of what is known about science processes and product. 1993b). menemukan konsep dan kemudian menerapkan konsep yang telah diperoleh dalam kehidupan sehari-hari. memperkecil atau menghindari menghafal dan siswa bertanggung jawab atas pembelajarannya sendiri (Carin. Penemuan terbimbing yang dilakukan oleh siswa dapat mengarah pada terbentuknya kemampuan untuk melakukan penemuan bebas di kemudian hari (Carin. memotivasi diri dan lebih mudah untuk mentransfer.

membuat simpulan dan sebagainya. 1996: 193).5. Menentukan lembar pengamatan untuk siswa.Sumber: (Ibrahim dan Nur.Selanjutnya.2.Pembelajaran penemuan terbimbing mempunyai kesamaan dengan pembelajaran berdasarkan masalah dan inquiri yang juga penerapannya berdasarkan teori konstruktivis. Discovery adalah proses mental dimana siswa mengasimilasi suatu konsep atau suatu prinsip. Selain itu.5. orientasi induktif lebih ditekankan daripada deduktif. Proses mental tersebut misalnya mengamati. menjelaskan logistik yang dibutuhkan. Mengevaluasi kegiatanGuru membantu siswa untuk merefleksi pada penyelidikan dan proses penemuan yang digunakan. Mengorganisasikan siswa dalam belajarGuru membantu siswa mendefenisikan dan mengorganisasikan tugas-tugas yang berkaitan dengan masalah serta menyediakan alat.2.3 atau 4 siswa. Menentukan dengan cermat apakah siswa akan bekerja secara individu atau secara kelompok yang terdiri dari 2. Mencoba terlebih dahulu kegiatan yang akan dikerjakan oleh siswa untuk mengetahui kesulitan yang mungkin timbul atau kemungkinan untuk modifikasi.Berbeda dengan pembelajaran penemuan terbimbing. discovery merupakan bagian dari inquiri. Menentukan tujuan yang akan dipelajari oleh siswa. Pembelajaran berdasarkan masalah (PBI) membantu siswa menjadi pebelajar yang mandiri dan otonom melalui bimbingan guru yang secara berulang-ulang mendorong dan mengarahkan siswa untuk mencari penyelesaian terhadap masalah nyata. maka penemuan terbimbing termasuk salah satu pembelajaran yang sesuai dengan Contextual Teaching and Learning (CTL). atau inquiri merupakan perluasan proses discovery yang digunakan lebih mendalam.pengalaman-pengalaman belajar bermakna. untuk mencapai tujuan di atas Carin (1993a) menyarankan hal- .Tahap-tahap pembelajaran1. dan siswa mengkonstruksi pengetahuan mereka sendiri. pemecahannya memerlukan penyelidikan antara disiplin (Arends. karena masalah itu merupakan masalah kehidupan nyata. kedua model ini menekankan keterlibatan siswa secara aktif. video. Namun pembelajaran penemuan dan PBI berbeda dalam beberapa hal yang penting yaitu. menggolongkan. Membimbing penyelidikan individual maupun kelompokGuru mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi yang sesuai. pembelajaran berdasarkan masalah dimulai dengan masalah kehidupan nyata yang bermakna yang memberikan kesempatan kepada siswa dalam memilih dan melakukan penyelidikan yang diperlukan untuk memecahkan masalah tersebut.3.4.Pembelajaran penemuan ada persamaannya dengan pembelajaran berdasarkan masalah. Memilih metode yang sesuai dengan kegiatan penemuan. dan model yang membantu mereka untuk berbagi tugas dengan temannya.Menurut Sund (dalam Suryosubroto. Menyiapkan alat dan bahan secara lengkap. 1997). dan ada persamaannya dengan pembelajaran berdasarkan masalah. Menyajikan / mempresentasikan hasil kegiatanGuru membantu siswa dalam merencanakan dan menyiapkan karya yang sesuai seperti laporan.4.Menurut Ibrahim dan Nur (2000: 23).6. oleh sebab itu dalam penelitian ini menggunakan tahapan dengan mengadaptasi dari tahapan PBI.3.Carin (1993a) memberikan petunjuk dalam merencanakan dan menyiapkan pembelajaran penemuan terbimbing sebagai berikut:1. dan penyelidikan siswa berlangsung di bawah bimbingan guru terbatas pada lingkungan kelas. Orientasi siswa pada masalahGuru menjelaskan tujuan pembelajaran. pada penemuan terbimbing sebagian besar didasarkan pada pertanyaan-pertanyaan berdasarkan disiplin. 2000: 13)Karena pembelajaran penemuan terbimbing merupakan pembelajaran penemuan dan bimbingan guru. memotivasi siswa terlibat pada aktivitas pemecahan masalah yang diberikan guru. melaksanakan eksperimen untuk mendapatkan penjelasan dan pemecahan masalah.

e. dan struktur penghargaan (Arends. Struktur tujuan. Mengamati setiap siswa selama mereka melakukan kegiatan. a. Saya mencoba mendeskripsikan apa itu pembelajaran kooperatif dan contoh aplikasinya dalam rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang sesuai dengan standar isi dalam KTSP.c. Memberikan bantuan agar siswa dapat memahami tujuan kegiatan yang dilakukan. setiap individu mempunyai andil dalam pencapaian tujuan. yaitu tujuan yang dicapai oleh seorang siswa secara individual tidak memiliki konsekuensi terhadap pencapaian tujuan siswa lainnya. Struktur tugas mengacu pada cara pengaturan pembelajaran dan jenis kegiatan siswa dalam kelas b. Model Pembelajaran Kooperatif Bagi guru atau pembaca yang tertarik untuk menerapkan model pembelajaran kooperatif. Struktur penghargaan kooperatif. Memeriksa bahwa semua siswa memahami tujuan kegiatan prosedur yang harus dilakukan. 1. Model Pembelajaran Kooperatif Model pembelajaran kooperatif ditandai dengan adanya struktur tugas. Memberikan waktu yang cukup kepada siswa untuk mengembalikan alat dan bahan yang digunakan. dan 3) struktur tujuan kooperatif.hal sebagai berikut:a. Pengertian Pembelajaran Kooperatif Eggen dan Kauchak (1993: 319) mendefinisikan pembelajaran kooperatif sebagai . 2) struktur tujuan kompetitif. struktur tujuan. Sebelum kegiatan dilakukan menjelaskan pada siswa tentang cara bekerja yang aman. Ada tiga macam struktur tujuan. yaitu sejumlah kebutuhan yang ingin dicapai oleh siswa dan guru pada akhir pembelajaran atau saat siswa menyelesaikan pekerjaannya. yaitu: 1) struktur tujuan individualistik. yaitu seorang siswa dapat mencapai tujuan sedangkan siswa lain tidak mencapai tujuan tersebut.f. 1997: 110-111). yaitu penghargaan yang diberikan pada kelompok jika keberhasilan kelompok sebagai akibat keberhasilan bersama anggota kelompok.d. Semoga bermanfaat. silahkan membaca lebih lanjut. yaitu siswa secara bersama-sama mencapai tujuan. Melakukan diskusi tentang kesimpulan untuk setiap jenis kegiatan.b. c.

dan hubungan antara manusia. yaitu hasil belajar akademik. c. 2000:15). dkk. siswa bekerja bersama dalam kelompok kecil saling membantu dalam belajar (Nur dan Wikandari. . jenis kelamin yang berbeda-beda. M. penerimaan terhadap keragaman. Membantu siswa belajar dan bekerja dalam kelompok.. Oleh karena itu belajar kooperatif ini juga dinamakan “belajar teman sebaya. Pendapat setara menyebutkan bahwa pembelajaran kooperatif dapat digunakan untuk mengajarkan materi yang agak kompleks. dkk. Mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok-kelompok belajar. d. anggota kelompok berasal dari ras.sekumpulan strategi mengajar yang digunakan guru agar siswa saling -membantu dalam mempelajari sesuatu. budaya. suku. Menyampaikan informasi. Menyampaikan tujuan pembelajaran dan perlengkapan pembelajaran. Langkah-langkah Pembelajaran kooperatif Pembelajaran kooperatif dilaksanakan mengikuti tahapan-tahapan sebagai berikut (Ibrahim.” Menurut Slavin (1997). 2000:7). 2000: 10) a. pembelajaran kooperatif. dan pengembangan keterampilan sosial (Ibrahim. 2) kelompok dibentuk dari siswa yang memiliki kemampuan tinggi. Ciri-ciri Pembelajaran kooperatif Menurut Arends (1997: 111).. 3) jika mungkin. 2. Pembelajaran kooperatif atau cooperative learning mengacu pada metode pengajaran. pembelajaran yang menggunakan model kooperatif memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 1) siswa bekerja dalam kelompok secara kooperatif untuk menyelesaikan materi belajar. merupakan metode pembelajaran dengan siswa bekerja dalam kelompok yang memiliki kemampuan heterogen. 2000:25). 4) penghargaan lebih berorientasi pada kelompok dari pada individu. sedang dan rendah. Model pembelajaran kooperatif dikembangkan untuk mencapai setidaktidaknya tiga tujuan penting pembelajaran. b. 3. membantu mencapai tujuan pembelajaran yang berdimensi sosial. Belajar secara kooperatif dikembangkan berdasarkan teori belajar kognitif-konstruktivis dan teori belajar sosial (Kardi dan Nur.

Pembelajaran kooperatif memberikan peluang kepada siswa yang berbeda latarbelakang dan kondisi untuk bekerja saling bergantung satu sama lain atas tugas-tugas bersama. Meskipun pembelajaran kooperatif meliputi berbagai macam tujuan sosial. c. f. tetapi siswa atau peserta didik juga harus mempelajari keterampilan-keterampilan khusus yang disebut keterampilan kooperatif. Keterampilan ini penting karena banyak anak muda dan orang dewasa masih kurang dalam keterampilan sosial. Memberikan penghargaan. belajar untuk menghargai satu sama lain. guru harus mengajarkan keterampilan-keterampilan kelompok dan sosial yang dibutuhkan. tetapi juga bertujuan untuk meningkatkan kinerja siswa dalam tugas-tugas akademik. maupun ketidakmampuan. Untuk membuat keterampilan kooperatif dapat bekerja. 4. Tujuan Pembelajaran Kooperatif Model pembelajaran kooperatif dikembangkan untuk mencapai setidaktidaknya tiga tujuan pembelajaran yang disarikan dalam Ibrahim. Keterampilan Kooperatif Pembelajaran kooperatif bukan hanya mempelajari materi saja. Keterampilan-keterampilan itu menurut Ibrahim. b. dan melalui penggunaan struktur penghargaan kooperatif. Tujuan penting ketiga dari pembelajaran kooperatif adalah mengajarkan kepada siswa keterampilan kerjasama dan kolaborasi. Komplikasi ini dapat . Penerimaan yang luas terhadap orang yang berbeda menurut ras. dkk. (2000:47-55). Keterampilan Berbagi Banyak siswa mengalami kesulitan berbagi waktu dan bahan. Beberapa ahli berpendapat bahwa model ini unggul dalam membantu siswa memahami konsep-konsep yang sulit. kelas sosial. Evaluasi atau memberikan umpan balik. 5. dkk (2000:7-8) sebagai berikut: a. antara lain: a. budaya. Model struktur penghargaan kooperatif juga telah dapat meningkatkan penilaian siswa pada belajar akademik dan perubahan norma yang berhubungan dengan hasil belajar. Fungsi keterampilan kooperatif adalah untuk melancarkan hubungan kerja dan tugas. kemampuan.e. b. Keterampilan-keterampilan Sosial Keterampilan sosial melibatkan perilaku yang menjadikan hubungan sosial berhasil dan memungkinkan seseorang bekerja secara efektif dengan orang lain.

memberikan perasaan. mengulang dengan kalimat sendiri. dan mengecek kesan adalah penting dan seharusnya diajarkan kepada siswa untuk memudahkan komunikasi di dalam seting kelompok. Diposkan oleh Anwar Holil di 00. memberikan perilaku. Empat keterampilan komunikasi. mereka harus belajar tentang memahami satu sama lain dan satu sama lain menghormati perbedaan mereka. Keterampilan Berperan Serta Sementara ada sejumlah siswa mendominasi kegiatan kelompok. Tugas-tugas sederhana meliputi memastikan setiap orang saling mengetahui nama teman di dalam kelompoknya dan meminta para anggota menentukan nama tim.41 . siswa lain tidak mau atau tidak dapat berperan serta. Pembangunan Tim Membantu membangun identitas tim dan kesetiakawanan anggota merupakan tugas penting bagi guru yang menggunakan kelompok-kelompok pembelajaran kooperatif. Siswa yang tersisih adalah jenis lain siswa yang mengalami kesulitan berperan serta dalam kegiatan kelompok.mendatangkan masalah pengelolaan yang serius selama pelajaran pembelajaran kooperatif. e. c. d. Siswa-siswa yang mendominasi sering dilakukan secara sadar dan tidak memahami akibat perilaku mereka terhadap siswa lain atau terhadap kelompok mereka. 6. Keterampilan-keterampilan Komunikasi Kelompok pembelajaran kooperatif tidak dapat berfungsi secara efektif apabila kerja kelompok itu ditandai dengan miskomunikasi. Terkadang siswa yang menghindari kerja kelompok karena malu. Sebelum siswa dapat belajar secara efektif di dalam kelompok pembelajaran kooperatif. Keterampilan-keterampilan Kelompok Kebanyakan orang telah mengalami bekerja dalam kelompok di mana anggota-anggota secara individu merupakan orang yang baik dan memiliki keterampilan sosial.

a. Pembelajaran kooperatif tipe STAD dikembangkan oleh Slavin dkk. d. Pembelajaran kooperatif Tipe Jigsaw. f.6 siswa dengan kemampuan yang berbeda-beda baik tingkat kemampuan tinggi. . biasanya digunakan untuk penguatan pemahaman materi (Slavin. dan memberikan penegasan pada materi pembelajaran yang telah dipelajari. Lazarowitz (1988) atau Sharan (1990) dalam Rachmadi (2006) sebagai berikut. Guru menyampaikan materi pembelajaran atau permasalahan kepada siswa sesuai kompetensi dasar yang akan dicapai. Langkah-langkah penerapan pembelajaran kooperatif tipe STAD: a. suku yang berbeda serta kesetaraan jender. c. Guru memberi penghargaan pada kelompok berdasarkan perolehan nilai peningkatan hasil belajar individual dari skor dasar ke skor kuis berikutnya (terkini). Guru membentuk beberapa kelompok. Bahan materi yang telah dipersiapkan didiskusikan dalam kelompok untuk mencapai kompetensi dasar. Guru memfasilitasi siswa dalam membuat rangkuman. suku yang berbeda serta kesetaraan jender. e. Jumlah anggota dalam kelompok asal menyesuaikan dengan jumlah bagian materi pelajaran yang akan dipelajari siswa sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. 1995). Guru memberikan tes/kuis kepada setiap siswa secara individual. g. Pembelajaran kooperatif tipe jigsaw ini pertama kali dikembangkan oleh Aronson dkk. sedang dan rendah). Beberapa tipe model pembelajaran kooperatif yang dikemukakan oleh beberapa ahli antara lain Slavin (1985). sedang dan rendah serta jika mungkin anggota kelompok berasal dari ras. Setiap kelompok terdiri dari 4 – 5 siswa dengan kemampuan yang berbeda-beda (tinggi. Pembelajaran kooperatif tipe STAD. budaya. Guru membagi suatu kelas menjadi beberapa kelompok. Kelompok ini disebut kelompok asal.Pembelajaran kooperatif tipe STAD (Student Teams Achievement Divisions). 1. Guru memberikan tes/kuis kepada setiap siswa secara individual sehingga akan diperoleh skor awal. budaya. Langkah-langkah dalam penerapan jigsaw adalah sebagai berikut. b. dengan setiap kelompok terdiri dari 4 . mengarahkan. Dalam tipe jigsaw ini. setiap siswa diberi tugas mempelajari salah satu bagian materi pembelajaran tersebut. Jika mungkin anggota kelompok berasal dari ras.

Contoh pembentukan kelompok jigsaw sebagai berikut. Kelompok asal ini oleh Aronson disebut kelompok jigsaw (gigi gergaji).Semua siswa dengan materi pembelajaran yang sama belajar bersama dalam kelompok yang disebut kelompok ahli (Counterpart Group/CG). Dalam kelompok ahli siswa mendiskusikan bagian materi pembelajaran yang sama. . serta menyusun rencana bagaimana menyampaikan kepada temannya jika kembali ke kelompok asal.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful