PEMBELAJARAN KOOPERATIF YANG BERKESAN Apa dia pembelajaran kooperatif ?

Pembelajaran kooperatif telah menjadi salah satu pembaharuan dalam pergerakan refomasi pendidikan. Pembelajaran kooperatif sebenarnya merangkumi banyak jenis bentuk pengajaran dan pembelajaran. Asasya ia menggalakkan pelajar belajar bersamasama dengan berkesan melalui pembentukan kumpulan yang homogen seperti dalam pendidikan inklutif. Ianya boleh digunakan oleh pelbagai kumpulan umur dan dalam pelbagai mata pelajaran.Pembelajaran koopeatif dilaksanakan secara kumpulan kecil supaya pelajar-pelajar dapat berkerjasama dalam kumpulan untuk mempelajari isi kandungan pelajaran dengan pelbagai kemahiran sosial. Secara dasarnya, pembelajaran kooperatif melibatkan pelajar bekerjasama dalam mencapai satu-satu objektif pembelajaran (Johnson & Johnson, 1991). Selain dari itu, ciri-ciri umumnya ialah: Ciri- ciri pembelajaran kooperatif Pendekatan Pembelajaran kooperatif mempunyai beberapa ciri tertentu, diantaranya ialah : 1. Matlamat kumpulan Matlamat kumpulan ialah kejayaan kumpulan dalam mencapai kecemerlangan dalam menguasai sesuatu konsep yang di ajar. Matlamat ini dicapai melalui usaha bersama semua bersama ahli di dalam kumpulan. Dalam kumpulan ini setiap ahli kumpulan mempunyai peranan tertentu dan jelas dalam usaha kumpulan mencapai matlamat yang ditetapkan. 2. Interaksi sosial ditekankan. Setiap ahli kumpulan akan berinteraksi secara bersemuka dalam kumpulan. Interaksi yang serentak berlangsung pada masa yang sama untuk setiap kumpulan melalui perbincangan yang akan menyebabkan lebih ramai individu yang turut serta mengambil bahagian. Setiap ahli kumpulan perlu berhubung rapat, saling memenuhi dan bantumenbantu. 3. Pelajar perlu saling bergantungan positif untuk mencapai objektif gerak kerja. Kejayaan kumpulan bergantung kepada pembelajaran individu yang ahli sesuatu kumpulan. Setiap ahli mempunyai tanggungjawab ke atas keberkesanan pembelajaran kumpulan. Prinsip ini dikenali sebagai saling bergantungan secara positif. Untuk mencapai kejayaan dalam prinsip ini, tugas perlu diagihkan kepada semua ahli kumpulan untuk menyumbang jawapan atau hasil dapatan. Tanggungjawab individu bermakna setiap pelajar mesti melaksanakan tugas masing-masing yang diberikan untuk menyumbang kepada sesuatu projek. Penyertaan pula bermaksud semua pelajar mempunyai peluang yang sama untuk mengambil bahagian dan menyumbang secara bersama. Apakah kelebihan pembelajaran kooperatif ? Walaupun pembelajaran kooperatif menimbulkan keresahan kepada ibubapa yang khuatirkan kecairan pembelajaran apabila pelajar yang cerdas berada di dalam kumpulan yang kurang cerdas, tetapi mengikut Slavin ( 1991) ia akan memberi faedah kepada

golongan yang berbeza kebolehan yang belajar dalam satu kumpulan. Kajian menunjukkan pembelajaran kooperatif boleh meningkatkan pencapaian dan kemahiran kognitif pelajar. Jika dijalankan dengan sempurna, setiap pelajar mempunyai tanggungjawab untuk memahiri sesuatu subtopik serta berpeluang berkongsi pengetahuannya dengan ahli kumpulan yang lain. Untuk tujuan ini , pelajar perlu betulbetul memahami subtopik itu, bukan sekadar menghafal sesuatu topik. Ini mengakibatkan pemprosesan pada aras yang lebih tinggi,yang meningkatkan daya ingatan dan seterusnya membolehkan mereka menunjukkan pencapaian yang lebih baik. Kajian juga menunjukkan pembelajaran kognitif boleh memberbaiki kemahiran sosial pelajar. Ahli-ahli dalam kumpulan perlu bekerjasama untuk mencapai objektif pembelajaran. Secara tidak langsung, mereka perlu mempelajari atau memperbaiki kemahiran sosial mereka. Pelajar yang bersuara perlahan perlu meninggikan suara supaya didengari dan difahami oleh ahli kumpulan lain. Teguran sesama ahli perlu dilakukan dengan sewajarnya agar dinamik kumpulan tidak hancur dan gerak kerja berjalan lancar. Mengikut Kagan (1994) , pembelajaran kooperatif bagi golongan berbakat telah membawa banyak keberkesanan atau faedah seperti berikut : Membaiki hubungan sosial Meningkatkan pencapaian Meningkatkan kemahiran kepimpinan Meningkatkan kemahiran sosial Meningkatkan tahap kemahiran aras tinggi Meningkatkan kemahiran teknologi Meningkatkan keyakinan diri. Beberapa bentuk pembelajaran kooperatif 1.Kaedah Jigsaw II Dalam kaedah ini, setiap ahli kumpulan menjadi 'juru' dalam sub-unit sesuatu topik. Setelah masing-masing memahami bahagian masing-masing, setiap 'juru' mengajarnya pula kepada ahli kumpulan yang lain. Soal-jawab atau perbincangan yang berlaku semasa proses ini membolehkan 'juru' dan ahli sama-sama memikirkan pembentangan yang diberi, ini meningkatkan pemahaman dan ingatan. Selain dari itu, kaedah ini juga memberi peluang kepada pelajar yang kurang cemerlang dan mengajar mereka untukmenjadi 'juru' dan mengajar mereka yang mempunyai prestasi akademik lebih baik daripadanya, secara tidak langsung meningkatkan keyakinan diri mereka. 2.Kaedah STAD STAD merupakan akronim bagi Student Teams Achievement Divisions. Pembelajaran dalam kumpulan kecil dilakukan bagi sesuatu topik. Kaedah perbincangan ini boleh

Skor mingguan yang diperolehi oleh kumpulan akan dijumlahkan . Program yang diberikan mestilah bersesuaian dengan kemahiran yang dipunyai oleh setiap pelajar. ahli kumpulan akan saling bekerjasama supaya mendapat markah yang maksimum. 3. Dengan cara itu setiap pelajar mempunyai motivasi untuk melakukan yang terbaik untuk diri sendiri dan juga kumpulan. Berikan garispanduan tingkahlaku dan kemahiran berkomunikasi kepada pelajar. Perbezaan markah individu akan dikumpulkan untuk menjadi markah kumpulan. Guru perlu menjelaskan kepada pelajar apakah tingkahlaku yang wajar dan tidak wajar semasa pembelajaran kooperatif berlaku. Pastikan jenis dan amaun interaksi antara pelajar berpatutan. Disamping itu. Setiap pelajar akan mendapat markah individu. kumpulan yang melebihi skor yang ditetapkan akan diberikan sijil. Elakkan memberi tugasan yang boleh diselesaikan tanpa perlu pembabitan setiap ahli kumpulan. Ahli kumpulan bertanggungjawab memastikan rakan-rakan dalam kumpulan bersedia untuk menduduki ujian akhir setiap unit. Kumpulan yang terlalu besar kurang efektif kerana pembabitan ahli kumpulan cenderung menjadi tidak sama rata. Ini boleh menyebabkanada ahli kumpulan yang 'lepas tangan' ataupun dipinggirkan oleh orang lain. Ahli kumpulan yang bekerja secara berpasangan akan bertukar-tukar helaian jawapan kerja yang telah dibuat. Di sebabkan markah kumpulan diperolehi berdasarkan peningkatan ahli kumpulan. Guru perlu . peningkatan kemajuan yang ditunjukkan oleh setiap pelajar akan dikira dengan mengambil markah terbaru dan ditolak dengan purata markah pelajar itu sendiri. Setiap pelajar mendapat markah individu dan markah kumpulan bergantung kepada markah individu. TAI TAI( Team Assisted Individualization) dibentuk menggabungkan antara motivasi dan insentif kepada kumpulan. Pelajar dalam setiap kumpulan mestilah terdiri daripada pelajar yang mempunyai keupayaan yang berbeza-beza. Tugasan perlu distruktur sebegitu rupa supaya ahli kumpulan saling bergantung untuk mencapai objektif yang ditentukan. pembentukan kumpulan sebaiknya dilakukan oleh guru bagi mengelakkan pelajar berkumpul sesama 'klik' mereka sahaja. Guru juga perlu meberikan asas kemahiran komunikasi misalnya bagaimana menyuarakan pendapat dan bagaimana menghadapi percanggahan pendapat. Jadikan tanggungjawab pencapaian terletak di kedua-dua tahap individu dan kumpulan.Faktor yang paling utama di sini ialah bilangan ahli dalam kumpulan. Beberapa strategi meningkatkan keberkesanan pembelajaran kooperatif Pembahagian kumpulan yang membolehkan ahli-ahli dalam kumpulan bekerja dengan berkesan bersama-sama. Kumpulan kecil mengandungi tiga atau empat ahli didapati paling efektif. dan bagi pelajar ini. Satu cara ialah melalui pemberian markah. Selepas itu kuiz bertulis secara individu akan diberikan untuk menguji pemahaman pelajar. pengalaman pembelajaran sepenuhnya tidak dapat dicapai.menggunakan kaedah Jigsaw II atau pendekatan lain.

Centre For Research On Elementary And Middle Schools. pembelajaran kontekstual Pengembangan Pembelajaran Kontekstual Oleh : Depdiknas A. C. Slavin. Research ang Practice.Stevann(1991) Cooperative Learing Where Heart Meets Mind. ed ). Baltimore. BIBLIOGRAFI B. (1986) Using Student Team Learning ( 3 rd.). Slavin. Perbincangan yang berlaku seharusnya yang berkaitan dengan tugasan . Englewood Cliff.htm Diposkan oleh Padiya di 21. Perbincangan dan keputusan juga tidak dimonopoli oleh ahli kumpulan tertentu sahaja. Dengan konsep itu. Rolheiser-Bennett. R. d. bukan memgetahuinya. Johns Hopkins University.geocities.mengawasi interaksi yang berlaku semasa pelajar menjalankan aktiviti kumpulan di dalam kelas.Bennett. L. R. Interaksi juga harus berlaku di antara setiap ahli kumpulan dan tidak meminggirkan mana-mana ahli kumpulan. Proses pembelajaran berlansung alamiah dalam bentuk kegiatan siswa bekerja dan mengalami. Sumber : http://www. NJ: PrenticeHall.T (1991). (1990) Cooperative Learning : Theory. NJ: Prentice Hall. Competitive. Strategi pembelajaran lebih dipentingkan daripada hasil .. 2008 kurikulum & pembelajaran Tags: CTL. hasil pembelajaran diharapkan lebih bermakna bagi siswa. and individualistic learning ( 3rd Ed. Belajar akan lebih bermakna jika anak mengalami apa yang dipelajarinya. Upper Saddle river. Pembelajaran yang berorientasi pada penguasaan materi terbukti berhasil dalam kompetisi menggingat jangka pendek tetapi gagal dalam membekali anak memecahkan persoalan dalam kehidupan jangka panjang Pendekatan kontektual (Contextual Teaching and Learning /CTL) merupakan konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Latar belakang Ada kecendrungan dewasa ini untuk kembali pada pemikiran bahwa anak akan belajar lebih baik jika lingkungan diciptakan alamiah. Krongthong Khairiree. kurukulum.W. Learrning together and alone : Cooperative.13 1 komentar Model Pembelajaran Kontekstual PEMBELAJARAN KONTEKSTUAL Diterbitkan Januari 29. Johnson.com/gardner02_8/ilmiah1. bukan mentransfer pengetahuan dari guru ke siswa. pembelajaran.& Johnson. Nota Edaran Kursus SMWB-10 (10 Jun-27 Julai 2002. R.

dan bukan diberi begitu saja oleh guru.Siswa perlu dibiasakan memecahkan masalah. Anak mencatat sendiri pola-pola bermakna dari pengetahuan baru.Proses belajar dapat mengubah struktur otak. menemukan sesuatu yang berguna bagi dirinya. guru lebih banyak berurusan dengan strategi daripada memberi informasi. Perubahan struktur otak itu berjalan terus seiring dengan perkembangan organisasi pengetahuan dan keterampilan sesorang. 1. dan bergelut dengan ide-ide. Anak dengan mudah mempelajari sesuatu yang baru. Akan tetapi. bukan dari pemberian orang lain. Maksudnya. Sesuatu yang baru datang dari menemukan sendiri bukan dari apa kata guru. tugas guru adalah membantu siswa mencapai tujuannya. 2. Pemikiran tentang belajar. Transfer Belajar .Begitulah peran guru di kelas yang dikelola dengan pendekatan kontekstual B.Pengetahuan tidak dapat dipisah-pisahkan menjadi fakta-fakta atau proposisi yang terpisah. . .Strategi belajar itu penting.Peran orang dewasa (guru) membantu menghubungkan antara yang baru dan yang . strategi belajar amat penting. dan seorang anak mempunyai kecenderungan untuk belajar dengan cepat hal-hal baru. Tugas guru mengelola kelas sebagai sebuah tim yang bekerja bersama untuk menemukan sesuatu yang baru bagi anggota kelas (siswa). . Siswa sebagai Pembelajar .Manusia mempunyai kecenderungan untuk belajar dalam bidang tertentu. . untuk hal-hal yang sulit.Penting bagi siswa tahu untuk apa dia belajar dan bagaimana ia menggunakan pengetahuan dan keterampilan itu 3. tetapi mencerminkan keterampilan yang dapat diterapkan. Proses belajar . .Siswa belajar dari mengalami sendiri.Keterampilan dan pengetahuan itu diperluas dari konteks yang terbatas (sedikit demi sedikit) . . Pendekatan kontekstual mendasarkan diri pada kecenderungan pemikiran tentang belajar sebagai berikut.Manusia mempunyai tingkatan yang berbeda dalam menyikapi situasi baru. . .Anak belajar dari mengalami.Para ahli sepakat bahwa pengetahuan yang dimiliki sesorang itu terorganisasi dan mencerminkan pemahaman yang mendalam tentang sesuatu persoalan.Dalam kelas kontektual.

siswa menonton ke siswa akting bekerja dan berkarya. Menyandarkan pada pemahaman makna. menemukan ( Inquiri). Perbedaan Pendekatan Kontekstual dengan Pendekatan Tradisional Kontekstual 1. dan kultural) sehingga siswa memiliki pengetahuan/ keterampilan yang secara fleksibel dapat diterapkan (ditransfer) dari satu permasalahan /konteks ke permasalahan/ konteks lainnya. C. 4. Dari guru akting di depan kelas. Pengertian Pembelajaran Kontekstual 1. .Menumbuhkan komunitas belajar dalam bentuk kerja kelompok itu penting. dan menyadarkan siswa untuk menerapkan strategi mereka sendiri.Belajar efektif itu dimulai dari lingkungan belajar yang berpusat pada siswa. masyarakat belajar (Learning Community). yakni: konstruktivisme (Constructivism).Umpan balik amat penting bagi siswa. Pentingnya Lingkungan Belajar . sosial. . . yang berasal dari proses penilaian yang benar. memberi kesempatan kepada siswa untuk menemukan dan menerapkan ide mereka sendiri. Hakekat Pembelajaran Kontekstual Pembelajarn kontekstual (Contextual Teaching and learning) adalah konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. .Pengajaran harus berpusat pada bagaimana cara siswa menggunakan pengetahuan baru mereka. pemodelan (Modeling).Tugas guru memfasilitasi agar informasi baru bermakna.Strategi belajar lebih dipentingkan dibandingkan hasilnya. dan penilaian sebenarnya (Authentic Assessment) D. Merupakan konsep belajar yang membantu guru mengkaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata dan mendorong pebelajar membuat hubungan antara materi yang diajarkannya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat E. dengan melibatkan tujuh komponen utama pembelajaran efektif. guru mengarahkan. . bertanya (Questioning). Merupakan suatu proses pendidikan yang holistik dan bertujuan memotivasi siswa untuk memahami makna materi pelajaran yang dipelajarinya dengan mengkaitkan materi tersebut dengan konteks kehidupan mereka sehari-hari (konteks pribadi. 2.sudah diketahui.

Hasil belajar diukur melalui penerapan penilaian autentik. Pendekatan Pembelajaran Kontekstual dalam kelas cukup mudah. Selalu mengkaitkan informasi dengan pengetahuan yang telah dimiliki siswa. Keterampilan dikembangkan atas dasar pemahaman. menggali. F. Cenderung terfokus pada satu bidang (disiplin) tertentu. Siswa terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. 13. Waktu belajar siswa sebagian besar dipergunakan untuk mengerjakan buku tugas. 10. konteks dan setting. 5. 6. 8. atau mengerjakan proyek dan pemecahan masalah (melalui kerja kelompok). Siswa tidak melakukan hal yang buruk karena sadar hal tersebut merugikan. Lakukan refleksi di akhir pertemuan . 7. Perilaku baik berdasarkan motivasi intrinsik. Pembelajaran terjadi hanya terjadi di dalam ruangan kelas. berdiskusi. Hadiah dari perilaku baik adalah kepuasan diri. 13. 9. mendengar ceramah. Perilaku dibangun atas kebiasaan. Keterampilan dikembangkan atas dasar latihan. Pemilihan informasi lebih banyak ditentukan oleh guru. 4. dan kelas yang bagaimanapun keadaannya. 3. Pembelajaran terjadi di berbagai tempat. Laksanakan sejauh mungkin kegiatan inkuiri untuk semua topik 2. 12. 7. dan mengisi latihan (kerja individual). Menyandarkan pada hapalan 2. 10. Memberikan tumpukan informasi kepada siswa sampai saatnya diperlukan. 4. Kembangkan pemikiran bahwa anak akan belajar lebih bermakna dengan cara bekerja sendiri. berpikir kritis. Siswa secara pasif menerima informasi. tidak bersandar pada realitas kehidupan. bidang studi apa saja. 3. Kembangkan sifat ingin tahu siswa dengan bertanya. 14. 11. 5. yang bersifat subyektif. langkahnya sebagai berikut ini. 9. Siswa menggunakan waktu belajarnya untuk menemukan.2. 8. Perilaku dibangun atas kesadaran diri. Pemilihan informasi berdasarkan kebutuhan siswa. 12. Penerapan Pendekatan Kontekstual Di Kelas Pembelajaran Kontekstual dapat diterapkan dalam kurikulum apa saja. Ciptakan masyarakat belajar. 11. khususnya dari guru. 6. Siswa tidak melakukan sesuatu yang buruk karena takut akan hukuman. Secara garis besar. 4. Pembelajaran dikaitkan dengan kehidupan nyata/masalah yang disimulasikan. Cenderung mengintegrasikan beberapa bidang. Hadiah dari perilaku baik adalah pujian atau nilai rapor. Pembelajaran sangat abstrak dan teoritis. Tradisional 1. dan mengkonstruksi sendiri pengetahuan dan keterampilan barunya 1. 3. Hadirkan model sebagai contoh pembelajaran 5. Perilaku baik berdasarkan motivasi entrinsik.

Membangun pemahaman mereka sendiri dari pengalaman baru berdasar pada pengetahuan awal.6.Cara berpikir tentang apa yang telah kita pelajari.Tukar pengalaman.Proses perpindahan dari pengamatan menjadi pemahaman. Kerjasama 2. Modeling (Pemodelan) . Menyenangkan. diskusi kelompok 7. Inquiry .Pembelajaran harus dikemas menjadi proses “mengkonstruksi” bukan menerima pengetahuan 2. . . karya seni. bekerja dan belajar. tidak membosankan 4.Siswa belajar menggunakan keterampilan berpikir kritis 3.Tugas-tugas yang relevan dan kontekstual H. . Authentic Assessment (Penilaian Yang Sebenarnya) . Saling menunjang 3. .Mengerjakan apa yang guru inginkan agar siswa mengerjakannya 6. Tujuh Komponen Pembelajaran Kontekstual 1. .Membuat jurnal. .Bagi siswa yang merupakan bagian penting dalam pembelajaran yang berbasis inquiry 4. Pembelajaran terintegrasi .Kegiatan guru untuk mendorong.Penilaian produk (kinerja). .Proses penampilan suatu contoh agar orang lain berpikir. . Reflection ( Refleksi) . Learning Community (Masyarakat Belajar) .Mencatat apa yang telah dipelajari. Konstruktivisme . Lakukan penilaian yang sebenarnya dengan berbagai cara G.Berbagi ide 5. Karakteristik Pembelajaran Kontekstual 1. . Questioning (Bertanya) . .Mengukur pengetahuan dan keterampilan siswa. Belajar dengan bergairah 5. membimbing dan menilai kemampuan berpikir siswa. .Sekelompok orang yang terikat dalam kegiatan belajar.Bekerjasama dengan orang lain lebih baik daripada belajar sendiri.

Nyatakan kegiatan pertama pembelajarannya.6. Nyatakan tujuan umum pembelajarannya. dan authentic assessmennya. Menyusun Rencana Pembelajaran Berbasis Kontekstual Dalam pembelajaran kontekstual. M. Program pembelajaran konvensional lebih menekankan pada deskripsi tujuan yang akan dicapai (jelas dan operasional). 3. materi pembelajaran. Atas dasar itu. Siswa aktif 8.com/2008/01/29/pembelajaran-kontekstual/ Diposkan oleh Padiya di 20. Dalam konteks itu. sedangkan program untuk pembelajaran kontekstual lebih menekankan pada skenario pembelajarannya. Sekali lagi. 1. 2. gambar. yaitu dengan data apa siswa dapat diamati partisipasinya dalam pembelajaran. yaitu sebuah pernyataan kegiatan siswa yang merupakan gabungan antara Standar Kompetensi. . langkah-langkah pembelajaran. yang membedakannya hanya pada penekanannya. media untuk mencapai tujuan tersebut. Arief A. Laporan kepada orang tua bukan hanya rapor tetapi hasil karya siswa. Mangkoesapoetra.wordpress. Sharing dengan teman 9. Secara umum tidak ada perbedaan mendasar format antara program pembelajaran konvensional dengan program pembelajaran kontekstual. karangan siswa dan lain-lain I. yang berisi skenario tahap demi tahap tentang apa yang akan dilakukan bersama siswanya sehubungan dengan topik yang akan dipelajarinya. program pembelajaran lebih merupakan rencana kegiatan kelas yang dirancang guru. Sumber : http://akhmadsudrajat. humor dan lain-lain 11. Rincilah media untuk mendukung kegiatan itu 4. Dalam program tercermin tujuan pembelajaran. Menggunakan berbagai sumber 7. artikel. Siswa kritis guru kreatif 10. laporan hasil pratikum.53 0 komentar Model Pembelajaran Portofolio MODEL PEMBELAJARAN PORTOFOLIO:SEBUAH TINJAUAN KRITIS Oleh :Drs. Dinding dan lorong-lorong penuh dengan hasil kerja siswa. saran pokok dalam penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) berbasis kontekstual adalah sebagai berikut.Pd. Nyatakan authentic assessmentnya. Kompetensi dasar. program yang dirancang guru benar-benar rencana pribadi tentang apa yang akan dikerjakannya bersama siswanya. peta-peta. Materi Pokok dan Pencapaian Hasil Belajar. Buatlah skenario tahap demi tahap kegiatan siswa 5.

Metode pembelajaran dalam Proses Belajar Mengajar (PBM) terkesan sangat kaku. "Portfolios are used in various professions together typical.Judul: MODEL PEMBELAJARAN PORTOFOLIO: SEBUAH TINJAUAN KRITISBahan ini cocok untuk Informasi / Pendidikan Umum. kurang fleksibel.. afektif. selain sangat bermanfaat dalam memberikan informasi mengenai kemampuan dan pemahaman siswa serta memberikan gambaran mengenai sikap dan minat siswa terhadap pelajaran yang diberikan.. Guru PKn mengajar lebih banyak mengejar target yang berorientasi pada nilai ujian akhir. agar dapat diinternalisasikan pada diri siswa serta mengimplementasikan hakekat pendidikan nilai dalam kehidupan sehari-haribelum memenuhi harapan seperti yang diinginkan. aktivitas guru lebih dominan daripada siswa. II. Portofolio merupakan kumpulan hasil karya siswa sebagai hasil belajarnya. serta secara fisik dan mental melibatkan semua pihak dalam pembelajaran sehingga siswa memiliki suatu kebebasan berpikir.". c. Portofolio. (1) CTL. sikap. yaitu kognitif. Latar Belakang Masalah Masalah utama dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) ialah penggunaan metode atau model pembelajaran dalam menyampaikan materi pelajaran secara tepat. Melalui model pembelajaran portofolio. yang memenuhi muatan tatanan nilai.Nama & E-mail (Penulis): arief mangkoesapoetra Saya Guru di SMAN 21 BANDUN G Topik: Model Pembelajaran Tanggal: 25 Agustus 2004 I. 1994 : 20). berpendapat. dan tindakan. Adapun alasan penggunaan model pembelajaran portofolio. serta diiringi suatu sikap tanggung jawab. juga dapat mengembangkan pemahaman nilai-nilai kemampuan berpartisipasi secara efektif. aktif dan kreatif. kreatif.. yang diharapkan mampu melibatkan siswa dalam keseluruhan proses pembelajaran dan dapat melibatkan seluruh aspek. b. sehingga mata pelajaran PKn tidak dianggap sebagai mata pelajaran pembinaan warga negara yang menekankan pada kesadaran akan hak dan kewajiban tetapi lebih cenderung menjadi mata pelajaran yang jenuh dan membosankan. . dan (2) 'Model Kegiatan Sosial dan PKn'. dan yang akan datang. keadaan yang mempengaruhi langsung kehidupan siswa dan pembelajarannya. dan guru cenderung lebih dominan one way method. dengan menggunakan waktu/kekinian. juga dapat menunjukkan pencapaian atau peningkatan yang diperoleh siswa dari proses pembelajaran (Stiggins. yaitu masa yang lalu. suatu model pembelajaran yang efektif dan efisien sebagai alternatif. sekarang. di samping masih menggunakan model konvensional yang monoton. selain diupayakan dapat membangkitkan minat belajar siswa secara aktif. Untuk menghadapi kritik masyarakat tersebut di atas. Hal ini berkaitan dengan kritik masyarakat terhadap materi pelajaran PKn yang tidak bermuatan nilai-nilai praktis tetapi hanya bersifat politis atau alat indoktrinasi untuk kepentingan kekuasaan pemerintah. 'Contextual Teaching Learning'. yaitu model pembelajaran berbasis portofolio (porfolio based learning). Dasar Pemikiran Model Pembelajaran Portofolio dalam PKn Menurut ERIC Digest (2000). yang mendasari kegiatan serta proses pembelajaran PKn mengacu pada pendekatan sistem : (1) CTL. 'Contextual Teaching Learning' CTL adalah suatu bentuk pembelajaran yang memiliki karakteristik berikut : a. kurang demokratis. dan psikomotorik siswa. akibatnya guru seringkali mengabaikan proses pembinaan tatanan nilai. art students assamble a portfolio for an art class.

sikap. dari satu konteks ke konteks lain. juga untuk membina suatu tatanan nilai terutama nilai kepemimpinan pada diri siswa. seperti dipaparkan di bawah ini. d. Belum diberikannya hak otonomi mengajar sebagai pengembang kurikulum praktis di kelas. Kelemahan Model Pembelajaran Portofolio : 1. 3. keunggulan. penemuan dan penciptaan). dan masyarakat khususnya para birokrat/instansi yang dikunjungi oleh para siswa untuk dimintai keterangannya. bisa dilakukan di dalam kehidupan keluarga. dan negara. bila pembelajaran tersebut beserta komponennya memiliki kegunamanfaatan bagi siswa dan kehidupannya. yaitu Relating (belajar dalam kehidupan nyata). sosial. serta dapat mengembangkan dan membekali siswa bagaimana belajar ber-PKn-dengan pengetahuan dan keterampilan intelektual yang memadai serta pengalaman praktis agar memiliki kompetensi dan efektifitas dalam berpartisipasi. dengan demikian pendekatan tersebut mencoba memperbaiki kehidupan siswa dalam masyarakat atau negara. belajar tidak hanya menggunakan ruang kelas. bangsa dan negara. dan memberikan dampak pada keputusan-keputusan kebijakan. Cooperating (belajar dalam konteks interaksi kelompok). 4. dan kelebihan model portofolio di atas. Experiencing (belajar dalam konteks eksplorasi. dan politik. dan . yang menjadi dasar acuan pendekatan sistem pada model pembelajaran portofolio membina siswa dalam rangka pemerolehan kompetensi lingkungan dan membekali siswa dengan life skill : civic skill. dan Transfering (belajar dengan menggunakan penerapan dalam konteks baru/konteks lain) (2) 'Model Kegiatan Sosial dan PKn' Model yang dipelopori oleh Fred Newman ini mencoba mengajarkan pada siswa bagaimana mempengaruhi kebijakan umum. memiliki tingkat kompetensi dan komitmen sebagai pelaksana yang bermoral. Diperlukan waktu yang cukup banyak. kita pun harus mencermati beberapa kelemahan. mengaitkan isi pelajaran dengan dunia nyata dan memotivasi siswa membuat hubungan antara pengetahuan dengan penerapannya dalam kehidupan mereka. Model ini mendorong partisipasi aktif siswa dalam kehidupan politik. Applying (belajar dengan menyajikan pengetahuan untuk kegunaannya). Kurangnya pengetahuan/daya nalar guru yang bersangkutan. Kedua model di atas. Kelemahan. membekali siswa dengan pengetahuan yang fleksibel dapat diterapkan dari satu permasalahan ke permasalahan lain. dan Ancaman Selain hal-hal positif. Implementasi model pembelajaran portofolio akan menjadikan PBM PKn yang sangat menyenangkan bagi siswa. Diperlukan tenaga dan biaya yang cukup besar. ekonomi. e. dengan mencoba mengembangkan kompetensi lingkungan yang merupakan kemampuan siswa untuk mempengaruhi lingkungan. keluarga. Peluang. 2. perbuatan pada dirinya sendiri. pribadi.lawan dari textbook centered. masyarakat. agar siswa dapat mempertanggungjawabkanb ucapan.. Model CTL disebut juga REACT. lingkungan budaya. dan ancaman yang terdapat di dalam proses pembelajaran PKn in action. bangsa. Kurangnya jalinan komunikasi antara pihak sekolah. kemudian pada masyarakat. f. peluang. civic life. III. sehingga untuk menuntaskan satu studi kasus atau suatu kebijakan publik diperlukan lebih dari 20 jam pelajaran seperti yang telah ditentukan dalam jadwal. dan g. 5. a. bahkan diperlukan waktu di luar jam pembelajaran di sekolah. ekonomi dan sosial dalam masyarakat.

prospektif. SLTP. dengan kesadaran. dan instansi/lembaga pemerintah serta masyarakat setempat IV. mediator. masalah akan sulit dipecahkan. afektif. Orang Tua Siswa. Kurangnya kerjasama antara para guru. kreatif. civic participation. motivator.. pengetahuan untuk meningkatkan daya nalar dan pengetahuan dengan rekan guru pada MGMP PKn setempat. namun dimuat satu sampai 2 topik atau materi pelajaran per semester. guru PKn dapat menggunakan pembelajaran portofolio sebagai salah satu alternatif pemecahan pembelajaran yang inovatif. maupun psikomotorik siswa. Model ini sangat potensial dalam meningkatkan motivasi atau semangat belajar siswa. 6. Siswa dapat mengunjungi instansi/lembaga pemerintah yang terkait untuk mencari atau memperoleh informasi yang dibutuhkan. dan bertanggung jawab. sehingga model pembelajaran portofolio dapat dilaksanakan tanpa kekurangan waktu atau menyalahi apa yang telah digariskan dalam kurikulum.6. Ancaman Model Pembelajaran Portofolio : 1. Dalam kurikulum baru. dan SLTA). Dan rekonstruktor pembelajaran di dalam kelas. Belum terbiasanya pembiasaan jalinan kerjasama kelompok tim para siswa. 2. Dewan Sekolah. kemauan. 4. serta fungsi perannya sebagai fasilitator. Kepala Sekolah. Model ini dapat dilakukan satu tahun satu kali. yang secara langsung menjadi wahana pembinaan nilai kepemimpinan pada diri siswa dan secara tidak langsung menjadi wahana implementasi pendidikan budi pekerti bagi siswa. Penggunaan model pembelajaran portofolio dalam pembelajaran PKn berimplikasi luas terhadap khasanah piranti professional guru sebagai seorang fasilitator. rekonstruktor pembelajaran bagi siswa. 2. yaitu : civic life. Dalam upaya meningkatkan kinerja profesional guru. director-motivator. Hak otonomi mengajar pada guru dalam mengembangkan kemampuan. Belum diberikannya hak otonomi mengajar. sedangkan guru harus dapat menjadi pengembang kurikulum praktis di dalam kelas. sehinga guru masih terikat pada keharusan sebagai pelaksanan kurikulum. Model pembelajaran portofolio-metode pemecahan masalah. daya nalar. dalam upaya mengembangkan dan membekali sejumlah keterampilan dan wawasan life skill kewarganegaraan siswa. yaitu membelajarkan siswa dapat belajar ber-PKn dalam laboratorium demokrasi. diharapkan topik materi pembelajaran tidak terlalu banyak. partisipatif. informasi. 4. Kerjasama/kolaborasi antara pihak sekolah dengan pemerintah setempat. Peluang Model Pembelajaran Portofolio : 1. dengan tujuan agar siswa menjadi A Good Young Citizenship yang berkualitas sebagai warga negara yang cerdas. 3. civic skill. c. Penutup Pembelajaran PKn merupakan pendidikan nilai di tingkat persekolahan (SD. yang wajib . 5. Tidak ada dukungan moril serta bantuan dana dari pihak sekolah. karena jika ide atau gagasan terlalu banyak dan tidak dapat dipertemukan.dapat digunakan untuk mengembangkan berbagai potensi kebermaknaan siswa. yaitu kepemimpinan diri pada siswa. baik berkenaan dengan aspek kognitif. Kerjasama/kolaborasi antara Kepala Sekolah dan pihak Dewan Sekolah/Komite Sekolah untuk menangani masalah pendanaan. mediator. Kurang kesadaran guru dalam mengembangkan kemampuan dan kemauan dalam melaksanakan fungsi perannya. Tukar pendapat. 3. terutama pembinaan tatanan nilai. b.

45 0 komentar Jumat.2.b. Student-Centered Classroom Assessment. E-mail : arief_mangkoesapoetra@yahoo.com PUSTAKA ACUAN Center for Indonesian Civic Education. Arts-ED 3334603. maka pengetahuan baru itu akan disimpan dalam memori jangka panjang.J. New York : MacMillan Cottage. meraih gelar Magister Pendidikan program studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dari Program Pascasarjana UPI Bandung dengan judicium "cum laude" (25 Pebruari 2004). yaitu daerah perkembangan sedikit di atas tingkat perkembangannya saat ini. 29 Agustus 2008 Model Pembelajaran Generatif MODEL PEMBELAJARAN GENERATIF (MPG) 1. Publishing Company. Menurut Osborno dan Wittrock dalam Katu (1995. (1995). (1999). Kami Bangsa Indonesia. Landasan Teoritik dan Empirik Pembelajaran GeneratifPembelajaran generatif memiliki landasan teoritik yang berakar pada teori-teori belajar konstruktivis mengenai belajar dan pembelajaran. Saya arief mangkoesapoetra setuju jika bahan yang dikirim dapat dipasang dan digunakan di Homepage Pendidikan Network dan saya menjamin bahwa bahan ini hasil karya saya sendiri dan sah (tidak ada copyright).A Simon & Schuster Company. berbangsa. . "Portfolio Assessment". USA : Allyn & Bacon .J. Seseorang belajar konsep paling baik apabila konsep itu berada dalam zona tersebut. dan bernegara sesuai dengan hak dan kewajibannya.a: 1-2). Bandung : UT dan CICED.dimiliki oleh setiap insan. Menekankan bahwa perubahan kognitif hanya bisa terjadi jika konsepsi-konsepsi yang telah dipahami sebelumnya diolah melalui suatu proses ketidakseimbangan dalam upaya memahami inforamasi-informasi baru. Pengertian Pembelajaran GeneratifPembelajaran Generatif (PG) merupakan terjemahan dari Generative Learning (GL). tetapi dapat .com/art05-17. R.K. Model Pembelajaran Portofolio Terpadu dan Utuh. Pengetahuan baru itu akan diuji dengan cara menggunakannya dalam menjawab persoalan atau gejala yang terkait. (1991). Stiggins. (2000). Seseorang belajar jika dia bekerja dalam zona perkembangan terdekat. Popham. Djahiri. Sumber : http://re-searchengines. Classroom Assessment : What Teachers Need to Know. Rancangan Perintisan Model Pembelajaran Portofolio di Delapan Propinsi.html Diposkan oleh Padiya di 20. W. (1998).b:1). Penulis adalah Guru SMAN 21 Bandung. ERIC Digest (2000). U. diantaranya adalah : a. Bandung : PPKnH UPI dan CICED. pembelajaran generatif merupakan suatu model pembelajaran yang menekankan pada pengintegrasian secara aktif pengetahuan baru dengan menggunakan pengetahuan yang sudah dimiliki mahasiswa sebelumnya.S. Bandung : Proyek Kewarganegaraan. Winataputra. Seseorang bekerja pada zona perkembangan terdekatnya jika mereka terlibat dalam tugas yang tidak dapat mereka selesaikan sendiri. Butir-butir penting dari pandangan belajar menurut teori konstruktivis ini menurut Nur (2000:2-15) dan Katu (1995. Jika pengetahuan baru itu berhasil menjawab permasalahan yang dihadapi. A. agar siswa dapat hidup bermasyarakat.

Tahapan Pembelajaran GeneratifLangkah-langkah atau tahapan pembelajaran generatif menurut Katu (1995. Dukungan itu sifatnya lebih terstruktur pada tahap awal. dosen menuliskan topik dan melibatkan mahasiswa dalam diskusi yang bertujuan untuk menggali pemahaman mereka tentang topik yang akan dibahas. dosen diharapkan tidak akan menilai mana pendapat yang “salah” dan mana yang “benar”.e. dosen mengajak mereka untuk mengemukakan fenomena atau gejalagejala yang diperkirakan muncul dari suatu peristiwa yang akan didemonstrasikan kemudian. yaitu seorang mahasiswa yang dapat memiliki kemampuan pengaturan diri sendiri dalam belajar. Yang perlu dilakukan adalah membuat mereka berani mengemukakan pendapatnya tanpa takut disalahkan.h. 1987). sulit. dan sadar akan variasi pendapat di antara mereka sendiri. bidang sains (Neale. Tahap-1 : PengingatanPada tahap awal ini. Mereka diminta mengemukakan alasan untuk mendukung dugaan mereka. Mereka juga diajak untuk menanggapi pendapat teman satu kelas mereka yang berbeda dari pendapat sendiri.d. 1992). Meskipun jika kita menyampaikan informasi kepada mahasiswa. Sejumlah penelitian (Slavin. dan autentik untuk dipecahkan. yaitu pemberian dukungan tahap demi tahap untuk belajar dan pemecahan masalah. utuh. Menganut asumsi sentral bahwa belajar itu ditemukan. Mereka diminta mengomentari pendapat teman sekelas dan membandingkannya dengan pendapat sendiri. dan realistik kemudian dibantu menyelesaikan tugas kompleks tersebut dengan menerapkan scaffolding.menyelesaikannya jika dibantu sedikit dari teman sebaya atau orang dewasa. mahasiswa mempelajari keterampilan-keterampilan dasar yang diperlukan untuk memecahkan masalah kompleks tadi dengan bantuan guru/dosen atau teman sebaya yang lebih mampu. Tahap-2 : Tantangan dan KonfrontasiSetelah dosen mengetahui pandangan sebagian mahasiswanya. terdiri atas 5 tahap dengan penjelasan sebagai berikut :a.f.g. maka kemungkinan sekali mereka adalah pelajar yang efektif dan memiliki motivasi abadi dalam belajar. Penekanan pada prinsip Scaffolding. b:5-6). 1997: )yang menunjukkan pengaruh positif pendekatanpendekatan konstruktivis yang melandasi pembelajaran generatif terhadap variabelvariabel hasil belajar tradisional. Jadi. Untuk membuat suasana menjadi kondusif. Menganut visi mahasiswa ideal.3. membaca (Duffi dan Rochler. Dosen diharapkan untuk mencatat dan mengelompokkan dugaan . dan Johnson. Top-down berarti mahasiswa langsung mulai dari masalah-masalah kompleks. 1992). Penelitian Knapp (1995) menemukan suatu hubungan positif pendekatan-pendekatan konstruktivis dengan hasil belajar. dan kemudian secara bertahap mengalihkan tanggung jawab belajar tersebut kepada mahasiswa untuk bekerja atas arahan dari mereka sendiri. membuat pemahaman mereka menjadi eksplisit. Dalam proses pemecahan masalah tersebut.c. Mereka diajak untuk mengungkapkan pemahaman dan pengalaman mereka dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan topik tersebut.b. Menganggap bahwa jika seseorang memiliki strategi belajar yang efektif dan motivasi. Sebaiknya pertanyaan yang diajukan dosen adalah pertanyaan terbuka. Smith. mahasiswa sebaiknya lansung saja diberikan tugas kompleks. Tujuan dari tahap pengingatan ini adalah untuk menarik perhatian mahasiswa terhadap pokok yang sedang dibahas. 1986). serta tekun menerapkan strategi itu sampai suatu tugas terselesaikan demi kepuasan mereka sendiri. menulis (Bereiter dan Scardamalia. Lebih menekankan pada pengajaran top-down daripada bottom-up. tetapi mereka harus melakukan operasi mental atau kerja otak atas informasi tersebut untuk membuat informasi itu masuk ke dalam pemahaman mereka. diantaranya adalah : dalam bidang matematika (Carpenter dan Fennema.

dosen mempersiapkan demonstrasi yang menghasilkan peristiwa yang dapat berbeda dari intuisi mahasiswa. Diharapkan mereka akan merasakan bahwa pandangan baru dari dosen tersebut mudah dimengerti. Tahap-3 : Reorganisasi Kerangka Kerja KonsepPada tahap ini dosen membantu mahasiswa dengan mengusulkan alternatif tafsiran menurut fisikawan dan menunjukkan bahwa pandangan yang dia usulkan dapat menjelaskan secara koheren gejala yang mereka amati.4. Maksudnya adalah memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk menerapkan pengetahuan/keterampilan baru mereka pada situasi dan kondisi yang baru. dan berhasil dalam menjawab berbagai persoalan. dosen memberikan berbagai persoalan dengan konteks yang berbeda untuk diselesaikan oleh mahasiswa dengan kerangka konsep yang telah mengalami rekonstruksi. Tahap-4 : Aplikasi KonsepPada tahap ini.menuru Sutrisno (1995:3). akan merasa terganggu dan mengalami konflik kognitif dalam pikirannya. diantaranya adalah sebagai berikut :a. Secara sadar dosen mempertentangkan pendapat-pendapat yang berbeda itu. Setelah itu barulah dosen menayakan apakah gejala yang mereka amati itu sesuai atau tidak dengan pikiran mereka. Proses reorganisasi ini tentu membutuhkan waktu. analogi. Setelah itu dosen melaksanakan demonstrasi dan meminta mahasiswa untuk mengamati dengan seksama gejala yang muncul. Setelah dosen mengetahui intuisi yang dimiliki mahasiswa.c. Tahap-5 : Menilai KembaliDalam suatu diskusi. soal-soal kaya konteks (context-rich problems) dan pertanyaan . tampilan gambar. Dengan menggunakan cara dialog yang timbal balik dan saling melengkapi.d.dan penjelasan yang muncul di papan tulis. dosen perlu memperhatikan beberapa hal. Beberapa Petunjuk Pelaksanaan Pembelajaran GeneratifDalam melaksanakan pembeljaran generatif. Menyajikan demonstrasi untuk menantang intuisi mahasiswa. Mahasiswa diberikan beberapa persoalan sejenis dan menyarankan mereka menjawabnya dengan pandangan alternatif yang diusulkan dosen. Mengakomodasi keinginan mahasiswa dalam mencari alternatif penjelasan dengan menyajikan berbagai kemungkinan kegiatan mahasiswa antara lain berupa eksperimen/percobaan.c. diharapkan mereka dapat menemukan jawaban atas gejala yang mereka amati. Pelatihan ini dimaksudkan juga untuk lebih menguatkan hubungan antar konsep di dalam kerangka berpikir yang baru mengalami reprganisasi.b. Dengan melihat peristiwa yang berbeda dari dugaan mereka maka di dalam pikiran mereka timbul perasaan kacau (dissonance) yang secara psikologis membangkitkan perasaan tidak tenteram sehingga dapat memotivasi mereka untuk mengurangi perasaan kacau itu dengan mencari alternatif penjelasan. masuk akal. kegiatan kelompok menggunakan diagram. pelatihan menggunakan tampilan jamak (multiple representation) untuk mengaktifkan mahasiswa dalam proses belajar.c. atau grafik yang dapat membantu mahasiswa menemukan alternatif jawaban atas gejala yang diamati. Dalam hal ini dosen menyiapkan perangkat demonstrasi. dosen mengajak mahasiswanya dalam menilai kembali kerangka kerja konsep yang telah mereka dapatkan. Dosen perlu memberikan kesempatan kepada mereka untuk mencerna apa yang mereka amati. Diharapkan mahasiswa mulai mereorganisasi kerangka berpikir mereka dengan melakukan perubahan struktur dan hubungan antar konsep-konsep. Variasi kegiatan ini dapat membantu mahasiswa memperoleh penjelasan yang cukup memuaskan. atau simulasi. Keberhasilan mereka menerapkan pengetahuan dalam situasi baru akan membuat para mahasiswa makin yakin akan keunggulan kerangka kerja konseptual mereka yang sudah direorganisasi. Untuk lebih memperkuat pemahaman mereka maka dosen dapat memberikan soal-soal terbuka (open-ended questions).

3। Penyelidikan autentik. Pengertian Pembelajaran Berdasarkan MasalahPembelajaran berdasarkan masalah merupakan pendekatan yang efektif untuk pengajaran proses berpikir tingkat tinggi। Pembelajaran ini membantu siswa untuk memproses informasi yang sudah jadi dalam benaknya dan menyusun pengetahuan mereka sendiri tentang dunia sosial dan sekitarnya. dan merumuskan kesimpulan. Cognition & Technology Group at Vanderbilt. 1994.B. “belajar otentik (authentic learning)” dan ”pembelajaran bermakna (anchored instruction)”. Mereka mengajukan situasi kehidupan nyata autentik. dan memungkinkan adanya berbagai macam solusi untuk situasi itu. 1994. mengembangkan inkuiri dan ketrampilan berpikir tingkat lebih tinggi. mengumpul dan menganalisa informasi. menghindari jawaban sederhana. ” pembelajaran berdasarkan pengalaman (experience-based instruction)”.blogspot. Bukannya mengorganisasikan di sekitar prisip-prinsip atau ketrampilan akademik tertentu. dan membuat ramalan. siswa meninjau masalah itu dari banyak mata pelajaran. & soloway. 1990). membuat inferensi. Sebagai contoh. masalah yang akan diselidiki telah dipilih benar-benar nyata agar dalam pemecahannya.com/2008/04/pembelajaran-generatif-mpg. matematika. Pembelajaran berdasarkan masalah mengharuskan siswa melakukan penyelidikan autentik untuk mencari penyelesaian nyata terhadap masalah nyata. pembelajaran berdasarkan masalah merupakan suatu pendekatan pembelajaran di mana siswa mengerjakan permasalahan yang otentik dengan maksud untuk menyusun pengetahuan mereka sendiri. ilmu-ilmu sosial). sosiologi. Blumenfeld. 2002 : 123). Sudah barang tentu. Krajcik. ekonomi. Maden. Slavin.2। Berfokus pada keterkaitan antar disiplin. Marx. Meskipun pembelajaran berdasarkan masalah mungkin berpusat pada mata pelajaran tertentu (IPA. dan pemerintahan. 1999.html Diposkan oleh Padiya di 19. Dolan.Menurut Arends (1997). seperti “pembelajaran berdarkan proyek (project-based instruction)”. pariwisata. pembelajaran berdasarkan masalah mengorganisasikan pengajaran di sekitar pertanyaan dan masalah yang dua-duanya secara sosial penting dan secara pribadi bermakna untuk siswa. Mereka harus menganalisis dan mendefinisikan masalah. melakukan eksperimen (jika diperlukan). Pembelajaran ini cocok untuk mengembangkan pengetahuan dasar maupun kompleks (Ratumanan. mengembangkan hipotesis. masalah polusi yang dimunculkan dalam pelajaran di teluk Chesapeake mencakup berbagai subyek akademik dan terapan mata pelajaran seperti biologi.06 0 komentar Model Pembelajaran Berdasarkan Masalah MODEL PEMBELAJARAN BERDASARKAN MASALAH Pembelajaran berdasarkan masalah telah dikenal sejak zaman John Dewey.terbalik (reverse questions) yang dapat dikerjakan secara kelompok. & Wasik. yang sekarang ini mulai diangkat sebab ditinjau secara umum pembelajaran berdasarkan masalah terdiri dari menyajikan kepada siswa situasi masalah yang otentik dan bermakna yang dapat memberikan kemudahan kepada mereka untuk melakukan penyelidikan dan inkuiri।A. 1992. Sumber : http://anwarholil. mengembangkan kemandirian dan percaya diri। Model pembelajaran ini juga mengacu pada model pembelajaran yang lain.1। Pengajuan pertanyaan atau masalah. . Ciri-ciri khusus Pembelajaran Berdasarkan MasalahMenurut Arends (2001 : 349) berbagai pengembang pengajaran berdasarkan masalah telah memberikan model pengajaran itu memiliki karakteristik sebagai berikut (Krajcik.

Bekerja sama memberikan motivasi untuk secara berkelanjutan terlibat dalam tugas-tugas kompleks dan memperbanyak peluang untuk berbagi inkuiri dan dialog dan untuk mengembangkan keterampilan sosial dan ketrampilan berfikir. Manfaat Pembelajaran Berdasarkan MasalahPembelajaran berdasarkan masalah tidak dirancang untuk membantu guru memberikan informasi sebanyak-banyaknya kepada siswa। Pembelajaran berda. 2000 : 13) Sumber : http://anwarholil. menjelaskan logistik yang dibutuhkan. bergantung kepada masalah yang sedang dipelajari. dan model serta membantu mereka untuk berbagi tugas dengan temannya।Tahap5Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah.com/2008/04/model-pembelajaran-berdasarkanmasalah. untuk mendapatkan penjelasan dan pemecahan masalahTahap-4Mengembangkan dan menyajikan hasil karya.डी. mengajukan fenomena atau demonstrasi atau cerita untuk memunculkan masalah. Karya nyata dan peragaan seperti yang akan dijelaskan kemudian.Guru membantu siswa untuk melakukan refleksi atau evaluasi terhadap penyelidikan mereka dan proses-proses yang mereka gunakan. model fisik.Guru membantu siswa dalam merencanakan dan menyiapkan karya yang sesuai seperti laporan. tetapi dari masalah yang ada di sekitarnya. dan keterampilan intelektual.html Diposkan oleh Padiya di 18. memotivasi siswa untuk terlibat dalam pemecahanmasalah yang dipilih।Tahap-2Mengorganisasi siswa untuk belajarGuru membantu siswa untuk mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan dengan masalah tersebut।Tahap-3Membimbing penye lidi kan individual maupun kelompok. Produk itu dapat juga berupa laporan.59 0 komentar . Langkah-langkah Pembelajaran Berdasarkan MasalahPengajaran berdasarkan masalah terdiri dari 5 langkah utama yang dimulai dengan guru memperkenalkan siswa dengan suatu situasi masalah dan diakhiri dengan penyajian dan analisis hasil kerja siswa।Sintaks Pembelajaran Berdasarkan MasalahTahap-1Orientasi siswa pada masalahGuru menjelaskan tujuan pembelajaran. Pembelajaran berdasarkan masalah dicirikan oleh siswa yang bekerja sama satu dengan yang lainnya.metode penyelidikan yang digunakan.blogspot.4। Menghasilkan produk dan memamerkannya.C. video maupun program komputer.Guru mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi yang sesuai. 2000 : 7). video.5। Kolaborasi. pemecahan masalah. Produk tersebut dapat berupa transkrip debat seperti pada pelajaran ”Roots and wings”. Objek pelajaran tidak dipelajari dari buku. melaksanakan eksperimen.sarkan masalah dikembangkan untuk membantu siswa mengembangkan kemam -puan berpikir. dan bukan menyajikan tugas-tugas pelajaran. belajar berbagai peran orang dewasa melalui pelibatan mereka dalam pengalaman nyata atau simulasi. paling sering secara berpasangan atau dalam kelompok kecil. dan menjadi pebelajar yang otonom dan mandiri (Ibrahim.(Sumber: Ibrahim. direncanakan oleh siswa untuk mendemonstrasikan kepada teman-temannya yang lain tentang apa yang mereka pelajari dan menyediakan suatu alternatif segar terhadap laporan tradisional atau makalah.Menurut Sudjana manfaat khusus yang diperoleh dari metode Dewey adalah metode pemecahan masalah। Tugas guru adalah membantu para siswa merumuskan tugas-tugas.pembelajaran berdasarkan masalah menuntut siswa untuk menghasilkan produk tertentu dalam bentuk karya nyata atau artefak dan peragaan yang menjelaskan atau mewakili bentuk penyelesaian masalah yang mereka temukan.

Dari beberapa ciri pembelajaran terpadu di atas. Selain itu. maka model pembelajaran yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah model terhubung (the connected model). agar dapat terwujud pemampatan/ pengurangan waktu dalam pembelajaran pada konsep-konsep tersebut . Model terhubung ini juga secara nyata menghubungkan satu konsep dengan konsep lain.Adapun model-model pembelajaran terpadu sebagaimana yang dikemukakan oleh Fogarty. mencintai kerja. O’neill. (2) proses pembelajaran mengutamakan pemberian pengalaman langsung. Kurikulum pendidikan progresif adalah kurikulum yang mengakomodasi pengalaman-pengalaman (atau kegiatan) belajar yang diminati oleh setiap siswa (experience curriculum). satu topik dengan topik lain. menunjukkan bahwa model pembelajaran terpadu adalah sejalan dengan beberapa aliran pendidikan modern yaitu termasuk dalam aliran pendidikan progresivisme. pendidikan seharusnya dapat mengembangkan sepenuhnya bakat dan minat setiap anak. bekerja secara sistematis. serta untuk membuat anak lebih efektif dalam memecahkan berbagai problem yang disajikan dalam konteks pengalaman (experience) pada umumnya (William F. sebagai reaksi terhadap pelaksanaan pendidikan yang masih berpusat pada guru dan pada bahan ajar. 2000:7). Untuk mencapai tujuan tersebut.Berdasarkan karakteristik yang dimiliki oleh masing-masing model pembelajaran tersebut. Kesepuluh model pembelajaran terpadu tersebut adalah :1) the fragmented model ( Model Fragmen )2) the connected model ( Model Terhubung )3) the nested model ( Model Tersarang )4) the sequenced model ( Model Terurut )5) the shared model ( Model Terbagi )6) the webbed model ( Model Jaring Laba-Laba )7) the threaded model ( Model Pasang Benang )8) the integrated model ( Model Integrasi )9) the immersed model ( Model Terbenam ).Model-model Pembelajaran Terpadu MODEL-MODEL PEMBELAJARAN TERPADU Prabowo (2000:3) mengatakan bahwa pembelajaran terpadu sebagai suatu proses mempunyai beberapa ciri yaitu : (1) berpusat pada siswa (student centered). model keterpaduan (integrated ). 1981). dan10) the networked model ( Model Jaringan )Dari kesepuluh model pembelajaran terpadu di atas dipilih tiga model pembelajaran yang dipandang layak dan sesuai untuk dapat dikembangkan dan mudah dilaksanakan di pendidikan dasar (Prabowo. Ketiga model pembelajaran terpadu yang dimaksud adalah model terhubung (connected). Aliran pendidikan progresivisme memandang pendidikan yang mengutamakan penyelenggaraan pendidikan di sekolah berpusat pada anak (child-centered). Tujuan utama sekolah adalah untuk meningkatkan kecerdasan praktis. satu keterampilan dengan keterampilan lain. 2001). model jaring laba-laba (webbed). R (1991 : 61– 65) yaitu sebanyak sepuluh model pembelajaran terpadu.Tujuan pendidikan aliran progresivisme adalah melatih anak agar kelak dapat bekerja. karena model terhubung ini penekanannya terletak pada perlu adanya integrasi inter bidang studi itu sendiri. Sedangkan metode pendidikan progresif lebih berupa penyediaan lingkungan dan fasilitas yang memungkinkan berlangsungnya proses belajar secara bebas pada setiap anak untuk mengembangkan bakat dan minatnya (Mudyaharjo. Pemanfaatan penerapan model terhubung (connected) ini sangat relevan dengan konsep Cahaya (dalam fisika) dan konsep Sistem Indera pada manusia (dalam biologi). tugas yang dilakukan dalam satu hari dengan tugas yang dilakukan pada hari berikutnya. dan bekerja dengan otak dan hati. serta (3) pemisahan antar bidang studi tidak terlihat jelas. serta ideide yang dipelajari pada satu semester dengan semester berikutnya.

menentukan tujuan pembelajaran khusus2.4. sebagai akibat dari mengejar target kurikulum. pengelolaan kelas.2. memperbaiki. meliputi :3. semakin muda . evaluasi proses .3. meliputi :4.46 0 komentar Model Pembelajaran Penemuan Terbimbing PEMBELAJARAN PENEMUAN TERBIMBING Ciri Penemuan terbimbingPembelajaran penemuan terbimbing merupakan salah satu bagian dari pembelajaran penemuan yang banyak melibatkan siswa dalam kegiatan belajar mengajar.3.4. sehingga terjadilah proses internalisasi.2.1. model terhubung ini juga mempunyai kekurangan sebagai berikut : (1) masih kelihatan terpisahnya antar bidang studi. menyampaikan konsep pendukung yang harus dikuasai siswa.1. Tahap Pelaksanaan. Diposkan oleh Padiya di 18. evaluasi psikomotor :. Langkah-langkah yang ditempuh oleh guru : 2. dengan membagi kelas kedalam beberapa kelompok3. menyampaikan konsep-konsep yang hendak dikuasai oleh siswa2.1.kemampuan penguasaan siswa terhadap penggunaan alat ukur.4. menyampaikan alat dan bahan yang akan digunakan / dibutuhkan2. dan antara siswa dengan siswa.Di samping mempunyai kelebihan. (3) menghubungkan ide-ide dalam suatu bidang studi sangat memungkinkan bagi siswa untuk mengkaji.5. baik secara terbimbing maupun secara bebas. Hal ini terkait dengan upaya menghindari terjadinya penjejalan kurikulum dalam proses pembelajaran.2. Tahap Perencanaan :1.ketepatan dalam penyusunan alat dan bahan.ketepatan siswa saat menganalisis data4. diskusi secara klasikal4. menentukan tujuan pembelajaran umum1. dan (3) dalam memadukan ide-ide dalam satu bidang studi. serta mengasimilasi ide-ide secara terus menerus sehingga memudahkan untuk terjadinya proses transfer ide-ide dalam memecahkan masalah.Beberapa kelebihan dari model terhubung (connected) adalah sebagai berikut : (1) dampak positif dari mengaitkan ide-ide dalam satu bidang studi adalah siswa memperoleh gambaran yang luas sebagaimana suatu bidang studi yang terfokus pada suatu aspek tertentu. yaitu usia dan perkembangan mental siswa.Ada hubungan yang kuat antara kadar dominansi guru dengan kesiapan mental untuk menginternalisasi konsep-konsep. maka usaha untuk mengembangkan keterhubungan antar bidang studi menjadi terabaikan. (2) tidak mendorong guru untuk bekerja secara tim. maka penemuan terbimbing merupakan kombinasi antara pembelajaran langsung dan pembelajaran tidak langsung. kegiatan pencatatan data3. kegiatan proses3.1. evaluasi produk :penguasaan siswa terhadap konsep-konsep / materi sesuai dengan tujuan pembelajaran khusus yang telah ditetapkan.3. mengkonseptualisasi. sehingga isi dari pelajaran tetap saja terfokus tanpa merentangkan konsep-konsep serta ide-ide antar bidang studi. Evaluasi. (2) siswa dapat mengembangkan konsep-konsep kunci secara terus menerus. menyampaikan keterampilan proses yang dapat dikembangkan2.(materi prasyarat)2.(Reduce Instructional Time). menyampaikan pertanyaan kunci3.ketepatan hasil pengamatan.Siswa hanya dapat memahami konsep-konsep sains sesuai dengan kesiapan intelektualnya. berupa :. Dilihat dari segi kadar aktivitas interaksi antara guru dan siswa. dan hubungan antara pengetahuan awal dan konstruksi konsep IPA yang dimiliki siswa dengan kemampuan siswa untuk mengikuti pembelajaran penemuan.2.Sintaks (pola urutan) dari model pembelajaran terpadu tipe connected (terhubung) menurut Prabowo (2000:11 – 14) sebagai berikut :1.

belajar menghargai diri sendiri. siswa didorong untuk belajar sebagian besar melalui keterlibatan aktif mereka sendiri dengan konsep-konsep dan prinsip-prinsip. dan penerapan konsep dalam kehidupan sehari-hari.” Penemuan terbimbing mamadukan yang terbaik dari apa yang diketahui siswa tentang produk dan proses sains. menemukan konsep dan kemudian menerapkan konsep yang telah diperoleh dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan pembelajaran penemuan terbimbing menekankan pada pengalaman belajar secara langsung melalui kegiatan penyelidikan. “Guided discovery incorporates the best of what is known about science processes and product.Beberapa keuntungan Pembelajaran penemuan terbimbing yaitu siswa belajar bagaimana belajar (learn how to learn).Pembelajaran dengan penemuan. membutuhkan lebih sedikit keterlibatan aktif guru karena mereka lebih banyak berinisiatif untuk bekerja dan guru akan berfungsi sebagai fasilitator. Bimbingan guru yang dimaksud adalah memberikan bantuan agar siswa dapat memahami tujuan kegiatan yang dilakukan dan berupa arahan tentang prosedur kerja yang perlu dilakukan dalam kegiatan pembelajaran (Ratumanan. pendorong. guru perlu lebih banyak menyajikan pengalaman kepada mereka untuk menggali pengetahuan awal dan membimbing mereka untuk membentuk konsep-konsep.Kegiatan pembelajaran penemuan terbimbing mempunyai persamaan dengan kegiatan pembelajaran yang berorientasi pada keterampilan proses. dan dapat memecahkan masalah. 1994). sedangkan kegiatan belajar yang berorientasi pada keterampilan proses menekankan pada pengalaman belajar langsung. menemukan konsep harus melalui keterampilan proses. belajar secara konstruktivis lebih menekankan belajar berpusat pada siswa sedangkan peranan guru adalah membantu siswa menemukan fakta. 2002). 1993b). Hal ini didukung oleh Carin (1993b: 105). dalam pembelajaran penemuan siswa juga belajar pemecahan masalah secara mandiri dan keterampilanketerampilan berfikir.Namun dalam proses penemuan ini siswa mendapat bantuan atau bimbingan dari guru agar mereka lebih terarah sehingga baik proses pelaksanaan pembelajaran maupun tujuan yang dicapai terlaksana dengan baik. karena mereka harus menganalisis dan memanipulasi informasi (Slavin. dan pembimbing. Tahapan Pembelajaran Penemuan Terbimbing Pembelajaran penemuan terbimbing dikembangkan berdasarkan pandangan kognitif tentang pembelajaran dan prinsip-prinsip konstruktivis. Menurut prinsip ini siswa dilatih dan didorong untuk dapat belajar secara mandiri. dimana siswa diharapkan membangun pemahaman oleh diri sendiri dari pengalaman-pengalaman baru berdasarkan pada pengalaman awal dan pemahaman yang mendalam dikembangkan melalui . konsep atau prinsip untuk diri mereka sendiri bukan memberikan ceramah atau mengendalikan seluruh kegiatan kelas. keterlibatan siswa aktif dalam kegiatan pembelajaran. memotivasi diri dan lebih mudah untuk mentransfer. karena mereka benar-benar diberi kesempatan berperan serta di dalam kegiatan sains sesuai dengan perkembangan intelektual mereka dengan bimbingan guru. 1995b: 107). Selain itu. dengan demikian bahwa penemuan terbimbing dengan keterampilan proses ada hubungan yang erat sebab kegiatan penyelidikan.Pembelajaran penemuan terbimbing membuat siswa melek sains dan teknologi. memperkecil atau menghindari menghafal dan siswa bertanggung jawab atas pembelajarannya sendiri (Carin. Siswa yang lebih dewasa.siswa yang dihadapi oleh guru.Konstruktivis adalah salah satu pilar dari Contextual Teaching and Learning. nara sumber. Dengan kata lain. Penemuan terbimbing yang dilakukan oleh siswa dapat mengarah pada terbentuknya kemampuan untuk melakukan penemuan bebas di kemudian hari (Carin.

discovery merupakan bagian dari inquiri. untuk mencapai tujuan di atas Carin (1993a) menyarankan hal- . 2000: 13)Karena pembelajaran penemuan terbimbing merupakan pembelajaran penemuan dan bimbingan guru. dan penyelidikan siswa berlangsung di bawah bimbingan guru terbatas pada lingkungan kelas.3 atau 4 siswa. karena masalah itu merupakan masalah kehidupan nyata. dan model yang membantu mereka untuk berbagi tugas dengan temannya. Selain itu.Selanjutnya. Mengorganisasikan siswa dalam belajarGuru membantu siswa mendefenisikan dan mengorganisasikan tugas-tugas yang berkaitan dengan masalah serta menyediakan alat. melaksanakan eksperimen untuk mendapatkan penjelasan dan pemecahan masalah. 1997).Berbeda dengan pembelajaran penemuan terbimbing. pemecahannya memerlukan penyelidikan antara disiplin (Arends. Memilih metode yang sesuai dengan kegiatan penemuan. memotivasi siswa terlibat pada aktivitas pemecahan masalah yang diberikan guru.Pembelajaran penemuan terbimbing mempunyai kesamaan dengan pembelajaran berdasarkan masalah dan inquiri yang juga penerapannya berdasarkan teori konstruktivis. Menyajikan / mempresentasikan hasil kegiatanGuru membantu siswa dalam merencanakan dan menyiapkan karya yang sesuai seperti laporan. Mengevaluasi kegiatanGuru membantu siswa untuk merefleksi pada penyelidikan dan proses penemuan yang digunakan. kedua model ini menekankan keterlibatan siswa secara aktif.Sumber: (Ibrahim dan Nur. menjelaskan logistik yang dibutuhkan. dan siswa mengkonstruksi pengetahuan mereka sendiri. Namun pembelajaran penemuan dan PBI berbeda dalam beberapa hal yang penting yaitu. pada penemuan terbimbing sebagian besar didasarkan pada pertanyaan-pertanyaan berdasarkan disiplin. Menentukan dengan cermat apakah siswa akan bekerja secara individu atau secara kelompok yang terdiri dari 2. oleh sebab itu dalam penelitian ini menggunakan tahapan dengan mengadaptasi dari tahapan PBI. 1996: 193).3. pembelajaran berdasarkan masalah dimulai dengan masalah kehidupan nyata yang bermakna yang memberikan kesempatan kepada siswa dalam memilih dan melakukan penyelidikan yang diperlukan untuk memecahkan masalah tersebut. Pembelajaran berdasarkan masalah (PBI) membantu siswa menjadi pebelajar yang mandiri dan otonom melalui bimbingan guru yang secara berulang-ulang mendorong dan mengarahkan siswa untuk mencari penyelesaian terhadap masalah nyata.2. video. Menyiapkan alat dan bahan secara lengkap. Membimbing penyelidikan individual maupun kelompokGuru mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi yang sesuai.3. membuat simpulan dan sebagainya. Menentukan tujuan yang akan dipelajari oleh siswa.Tahap-tahap pembelajaran1.6. orientasi induktif lebih ditekankan daripada deduktif. Proses mental tersebut misalnya mengamati.5.Pembelajaran penemuan ada persamaannya dengan pembelajaran berdasarkan masalah. Menentukan lembar pengamatan untuk siswa.2. Discovery adalah proses mental dimana siswa mengasimilasi suatu konsep atau suatu prinsip.4. Mencoba terlebih dahulu kegiatan yang akan dikerjakan oleh siswa untuk mengetahui kesulitan yang mungkin timbul atau kemungkinan untuk modifikasi. menggolongkan. maka penemuan terbimbing termasuk salah satu pembelajaran yang sesuai dengan Contextual Teaching and Learning (CTL).pengalaman-pengalaman belajar bermakna.4. dan ada persamaannya dengan pembelajaran berdasarkan masalah.5.Carin (1993a) memberikan petunjuk dalam merencanakan dan menyiapkan pembelajaran penemuan terbimbing sebagai berikut:1.Menurut Ibrahim dan Nur (2000: 23).Menurut Sund (dalam Suryosubroto. Orientasi siswa pada masalahGuru menjelaskan tujuan pembelajaran. atau inquiri merupakan perluasan proses discovery yang digunakan lebih mendalam.

d. yaitu sejumlah kebutuhan yang ingin dicapai oleh siswa dan guru pada akhir pembelajaran atau saat siswa menyelesaikan pekerjaannya. Pengertian Pembelajaran Kooperatif Eggen dan Kauchak (1993: 319) mendefinisikan pembelajaran kooperatif sebagai . Melakukan diskusi tentang kesimpulan untuk setiap jenis kegiatan. struktur tujuan. yaitu: 1) struktur tujuan individualistik.hal sebagai berikut:a.f.e. silahkan membaca lebih lanjut. 1. dan 3) struktur tujuan kooperatif. Struktur tujuan. yaitu seorang siswa dapat mencapai tujuan sedangkan siswa lain tidak mencapai tujuan tersebut. dan struktur penghargaan (Arends. Ada tiga macam struktur tujuan. a. setiap individu mempunyai andil dalam pencapaian tujuan. c. 2) struktur tujuan kompetitif. Mengamati setiap siswa selama mereka melakukan kegiatan. Model Pembelajaran Kooperatif Model pembelajaran kooperatif ditandai dengan adanya struktur tugas. Semoga bermanfaat. yaitu tujuan yang dicapai oleh seorang siswa secara individual tidak memiliki konsekuensi terhadap pencapaian tujuan siswa lainnya.b. Model Pembelajaran Kooperatif Bagi guru atau pembaca yang tertarik untuk menerapkan model pembelajaran kooperatif. Memberikan waktu yang cukup kepada siswa untuk mengembalikan alat dan bahan yang digunakan. Saya mencoba mendeskripsikan apa itu pembelajaran kooperatif dan contoh aplikasinya dalam rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang sesuai dengan standar isi dalam KTSP.c. Sebelum kegiatan dilakukan menjelaskan pada siswa tentang cara bekerja yang aman. 1997: 110-111). Struktur penghargaan kooperatif. Struktur tugas mengacu pada cara pengaturan pembelajaran dan jenis kegiatan siswa dalam kelas b. yaitu penghargaan yang diberikan pada kelompok jika keberhasilan kelompok sebagai akibat keberhasilan bersama anggota kelompok. Memeriksa bahwa semua siswa memahami tujuan kegiatan prosedur yang harus dilakukan. yaitu siswa secara bersama-sama mencapai tujuan. Memberikan bantuan agar siswa dapat memahami tujuan kegiatan yang dilakukan.

sedang dan rendah. membantu mencapai tujuan pembelajaran yang berdimensi sosial.. Pendapat setara menyebutkan bahwa pembelajaran kooperatif dapat digunakan untuk mengajarkan materi yang agak kompleks. c. Mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok-kelompok belajar. pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran kooperatif dikembangkan untuk mencapai setidaktidaknya tiga tujuan penting pembelajaran. Membantu siswa belajar dan bekerja dalam kelompok. Oleh karena itu belajar kooperatif ini juga dinamakan “belajar teman sebaya.” Menurut Slavin (1997). jenis kelamin yang berbeda-beda. 2000:7). Belajar secara kooperatif dikembangkan berdasarkan teori belajar kognitif-konstruktivis dan teori belajar sosial (Kardi dan Nur. merupakan metode pembelajaran dengan siswa bekerja dalam kelompok yang memiliki kemampuan heterogen. Menyampaikan informasi. dan pengembangan keterampilan sosial (Ibrahim.. . d. siswa bekerja bersama dalam kelompok kecil saling membantu dalam belajar (Nur dan Wikandari.sekumpulan strategi mengajar yang digunakan guru agar siswa saling -membantu dalam mempelajari sesuatu. dkk. Pembelajaran kooperatif atau cooperative learning mengacu pada metode pengajaran. Langkah-langkah Pembelajaran kooperatif Pembelajaran kooperatif dilaksanakan mengikuti tahapan-tahapan sebagai berikut (Ibrahim. b. Menyampaikan tujuan pembelajaran dan perlengkapan pembelajaran. dan hubungan antara manusia. 2000:25). yaitu hasil belajar akademik. 4) penghargaan lebih berorientasi pada kelompok dari pada individu. Ciri-ciri Pembelajaran kooperatif Menurut Arends (1997: 111). 3. pembelajaran yang menggunakan model kooperatif memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 1) siswa bekerja dalam kelompok secara kooperatif untuk menyelesaikan materi belajar. M. dkk. 2. 2000: 10) a. anggota kelompok berasal dari ras. budaya. 3) jika mungkin. suku. 2000:15). 2) kelompok dibentuk dari siswa yang memiliki kemampuan tinggi. penerimaan terhadap keragaman.

Untuk membuat keterampilan kooperatif dapat bekerja. Tujuan penting ketiga dari pembelajaran kooperatif adalah mengajarkan kepada siswa keterampilan kerjasama dan kolaborasi. b. Pembelajaran kooperatif memberikan peluang kepada siswa yang berbeda latarbelakang dan kondisi untuk bekerja saling bergantung satu sama lain atas tugas-tugas bersama. 5. b. Keterampilan ini penting karena banyak anak muda dan orang dewasa masih kurang dalam keterampilan sosial. Keterampilan Kooperatif Pembelajaran kooperatif bukan hanya mempelajari materi saja. Tujuan Pembelajaran Kooperatif Model pembelajaran kooperatif dikembangkan untuk mencapai setidaktidaknya tiga tujuan pembelajaran yang disarikan dalam Ibrahim. budaya. Beberapa ahli berpendapat bahwa model ini unggul dalam membantu siswa memahami konsep-konsep yang sulit. Keterampilan Berbagi Banyak siswa mengalami kesulitan berbagi waktu dan bahan. kelas sosial. dkk. Memberikan penghargaan. Model struktur penghargaan kooperatif juga telah dapat meningkatkan penilaian siswa pada belajar akademik dan perubahan norma yang berhubungan dengan hasil belajar. dan melalui penggunaan struktur penghargaan kooperatif. tetapi juga bertujuan untuk meningkatkan kinerja siswa dalam tugas-tugas akademik. kemampuan. (2000:47-55). dkk (2000:7-8) sebagai berikut: a.e. antara lain: a. Keterampilan-keterampilan itu menurut Ibrahim. Penerimaan yang luas terhadap orang yang berbeda menurut ras. belajar untuk menghargai satu sama lain. tetapi siswa atau peserta didik juga harus mempelajari keterampilan-keterampilan khusus yang disebut keterampilan kooperatif. Fungsi keterampilan kooperatif adalah untuk melancarkan hubungan kerja dan tugas. maupun ketidakmampuan. 4. Evaluasi atau memberikan umpan balik. Komplikasi ini dapat . c. Keterampilan-keterampilan Sosial Keterampilan sosial melibatkan perilaku yang menjadikan hubungan sosial berhasil dan memungkinkan seseorang bekerja secara efektif dengan orang lain. f. guru harus mengajarkan keterampilan-keterampilan kelompok dan sosial yang dibutuhkan. Meskipun pembelajaran kooperatif meliputi berbagai macam tujuan sosial.

Keterampilan Berperan Serta Sementara ada sejumlah siswa mendominasi kegiatan kelompok. c. Tugas-tugas sederhana meliputi memastikan setiap orang saling mengetahui nama teman di dalam kelompoknya dan meminta para anggota menentukan nama tim. Terkadang siswa yang menghindari kerja kelompok karena malu. memberikan perasaan. Pembangunan Tim Membantu membangun identitas tim dan kesetiakawanan anggota merupakan tugas penting bagi guru yang menggunakan kelompok-kelompok pembelajaran kooperatif. Empat keterampilan komunikasi. dan mengecek kesan adalah penting dan seharusnya diajarkan kepada siswa untuk memudahkan komunikasi di dalam seting kelompok. Siswa-siswa yang mendominasi sering dilakukan secara sadar dan tidak memahami akibat perilaku mereka terhadap siswa lain atau terhadap kelompok mereka. siswa lain tidak mau atau tidak dapat berperan serta. Keterampilan-keterampilan Kelompok Kebanyakan orang telah mengalami bekerja dalam kelompok di mana anggota-anggota secara individu merupakan orang yang baik dan memiliki keterampilan sosial. Keterampilan-keterampilan Komunikasi Kelompok pembelajaran kooperatif tidak dapat berfungsi secara efektif apabila kerja kelompok itu ditandai dengan miskomunikasi.41 . Sebelum siswa dapat belajar secara efektif di dalam kelompok pembelajaran kooperatif. mengulang dengan kalimat sendiri. 6. Siswa yang tersisih adalah jenis lain siswa yang mengalami kesulitan berperan serta dalam kegiatan kelompok.mendatangkan masalah pengelolaan yang serius selama pelajaran pembelajaran kooperatif. memberikan perilaku. mereka harus belajar tentang memahami satu sama lain dan satu sama lain menghormati perbedaan mereka. e. d. Diposkan oleh Anwar Holil di 00.

Pembelajaran kooperatif Tipe Jigsaw. Pembelajaran kooperatif tipe STAD dikembangkan oleh Slavin dkk. Langkah-langkah dalam penerapan jigsaw adalah sebagai berikut. 1995). c.6 siswa dengan kemampuan yang berbeda-beda baik tingkat kemampuan tinggi. d. dan memberikan penegasan pada materi pembelajaran yang telah dipelajari. sedang dan rendah serta jika mungkin anggota kelompok berasal dari ras. Guru membentuk beberapa kelompok. b. Setiap kelompok terdiri dari 4 – 5 siswa dengan kemampuan yang berbeda-beda (tinggi. e. Guru menyampaikan materi pembelajaran atau permasalahan kepada siswa sesuai kompetensi dasar yang akan dicapai. Guru memberi penghargaan pada kelompok berdasarkan perolehan nilai peningkatan hasil belajar individual dari skor dasar ke skor kuis berikutnya (terkini). Pembelajaran kooperatif tipe STAD. Jika mungkin anggota kelompok berasal dari ras.Pembelajaran kooperatif tipe STAD (Student Teams Achievement Divisions). a. suku yang berbeda serta kesetaraan jender. Lazarowitz (1988) atau Sharan (1990) dalam Rachmadi (2006) sebagai berikut. suku yang berbeda serta kesetaraan jender. Guru membagi suatu kelas menjadi beberapa kelompok. Beberapa tipe model pembelajaran kooperatif yang dikemukakan oleh beberapa ahli antara lain Slavin (1985). Bahan materi yang telah dipersiapkan didiskusikan dalam kelompok untuk mencapai kompetensi dasar. Pembelajaran kooperatif tipe jigsaw ini pertama kali dikembangkan oleh Aronson dkk. 1. Langkah-langkah penerapan pembelajaran kooperatif tipe STAD: a. Guru memberikan tes/kuis kepada setiap siswa secara individual sehingga akan diperoleh skor awal. biasanya digunakan untuk penguatan pemahaman materi (Slavin. Guru memberikan tes/kuis kepada setiap siswa secara individual. Kelompok ini disebut kelompok asal. f. Guru memfasilitasi siswa dalam membuat rangkuman. Jumlah anggota dalam kelompok asal menyesuaikan dengan jumlah bagian materi pelajaran yang akan dipelajari siswa sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. budaya. sedang dan rendah). setiap siswa diberi tugas mempelajari salah satu bagian materi pembelajaran tersebut. Dalam tipe jigsaw ini. budaya. g. mengarahkan. . dengan setiap kelompok terdiri dari 4 .

Semua siswa dengan materi pembelajaran yang sama belajar bersama dalam kelompok yang disebut kelompok ahli (Counterpart Group/CG). . Dalam kelompok ahli siswa mendiskusikan bagian materi pembelajaran yang sama. Kelompok asal ini oleh Aronson disebut kelompok jigsaw (gigi gergaji). Contoh pembentukan kelompok jigsaw sebagai berikut. serta menyusun rencana bagaimana menyampaikan kepada temannya jika kembali ke kelompok asal.