P. 1
Cabang_Falsafah_Penddidikan

Cabang_Falsafah_Penddidikan

|Views: 486|Likes:
Published by preet222

More info:

Published by: preet222 on Oct 07, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/29/2012

pdf

text

original

Cabang-cabang Falsafah Pendidikan

Pendahuluan Konsep falsafah, pendidikan dan falsafah pendidikan adalah antara beberapa konsep yang kebanyakan sarjana pendidikan tidak bersepakat dalam memberi takrif yang jelas dan terperinci. Ketiga-tiga konsep tersebut

mempunyai tradisi dan ruang lingkup yang amat luas, yang tidak kurang pula

dipenuhi oleh mazhab-mazhab atau aliran-aliran tertentu. Bab ini akan menghuraikan secara ringkas ketiga-tiga konsep tersebut dan juga perkaitan antara falsafah, pendidikan dan falsafah pendidikan dalam sesuatu sistem pendidikan. Takrif Falsafah Dalam bab yang lepas telah dinyatakan bahawa istilah falsafah (philosophy) berasal daripada dua perkataan Yunani, iaitu philies yang bererti suka atau cinta; dan sophia yang bererti kebijaksanaan atau hikmah. Oleh itu, seorang ahli falsafah atau filosof adalah seorang yang cinta kepada kebijaksanaan atau hikmah. Namun, hikmah dan pengetahuan bukanlah konsep yang sama. Pengetahuan merujuk kepada maklumat sedangkan hikmah mengandungi unsur-unsur kematangan berfikir, jauh pandangan dan memiliki basirah (insight) terhadap setiap tinjauan dan pengamatan seseorang itu yang tidak dengan mampu menggunakan mencapainya. Sifat ini jelas terpancar pada diri seorang filosof Greek tersohor, iaitu Socrates yang apabila diberitahu bahawa dia telah dianggap sebagai seorang yang paling bijaksana di Athens, dia telah menafikannya. Malah, dia dengan tegas pula mengatakan sendiri bahawa kebijaksanaannya itu adalah tidak justeru kesedarannya tentang kejahilannya. Dia mencapai pengetahuan semata-mata

kebijaksanaan tetapi mencari kefahaman tentang isu-isu dalam kehidupan. Kata Socrates lagi , “aku hanya seorang pencinta kebijaksanaan”. Kneller
a)

(1971)

telah

membincangkan

tiga

stail

falsafah

yang

dikategorikan beliau sebagai berikut: Falsafah spekulatif, iatu satu cara pemikiran yang sistematik mengenai semua yang wujud sebagai satu keseluruhan. Ia juga satu proses mencari susunan dan keseluruhan yang tidak hanya tertentu kepada satu item atau pengalaman, tetapi kepada semua pengetahuan dan pengalaman. satu Ringkasnya, falsafah spekulatif ialah satu usaha untuk mencari

kesepaduan bagi semua pemikiran dan pengalaman. Tujuannya ialah untuk memahami semua perkara yang berbeza yang ditemui bersama dan membentuk satu keseluruhan yang bermakna.

iaitu kehidupan yang akan membawa keharmonian atau realisasi jiwa (nirwana). c) Falsafah analitik. Dalam Hinduisme. Falsafah ini turut menunjukkan bagaimana ketidak seragaman mungkin timbul apabila makna yang sesuai dalam konteks tertentu telah dibawa dalam konteks yang berlainan. berusaha mencari kebijaksaan itu adalah lebih diutamakan daripada mendapatkan kebijaksanaan itu sendiri. falsafah bukan sekadar untuk memperolehi pengetahuan kerana pengetahuan semata-mata atau untuk memuaskan rasa ingin tahu. dan sebagainya. iaitu stail falsafah yang cuba menetapkan standard untuk mempertimbangkan nilai. Soalan: Bagi seorang filosof. kelakuan dan menghargai seni. Misalnya. cantik dan hodoh. Falsafah analitik bersikap berhatihati. Oleh itu. skeptik dan tidak begitu cenderung untuk membina sistem-sistem pemikiran. Ia juga menganalisis kenyataan-kenyataan mempertimbangkan makna-makna yang berbeza dalam konteks yang berlainan. iaitu stail falsafah yang memberi tumpuan kepada spekulatif dan preskriptif dalam usaha untuk perkataan dan makna perkataan-perkataan tersebut. dan kenapa ianya harus begitu. pelbagai bentuk tingkah laku manusia dari segi moral adalah tidak pasti baik buruknya. betul dan salah. kepada ahli psikologi. falsafah (darsana) bererti “melihat ke dalam” dan menggunakannya untuk menyelesaikan masalah kehidupan seharian. Selain itu. Dalam Hinduisme adalah sangat sukar untuk memisahkan antara falsafah dengan agama tersebut. ia sentiasa berusaha untuk mencari dan mengesyorkan prinsip untuk menentukan apakah tindakan dan kualiti yang berfaedah. Apakah pendapat dan ulasan anda dalam persoalan ini? Konsep Pendidikan . falsafah ini turut bertanyakan sama ada kualiti tersebut terdapat pada perkara itu sendiri atau hanya muncul daripada pemikiran kita sahaja.b) Falsafah preskriptif. tetapi untuk mengungkapkan jenis kehidupan tertinggi serta menghayatinya. namun kepada ahli falsafah preskriptif. justeru ada yang beranggapan bahawa Hinduisme adalah satu falsafah. Ia juga mengkaji apa yang dikatakan baik dan buruk.

Beberapa definisi di atas telah memenuhi fungsi pendidikan dari aspek psikologi dan sosial. pendidikan bukan sahaja satu wadah di mana sesuatu kebudayaan itu dapat disalurkan. pendidikan bererti bahawa pewarisan kebudayaan dari generasi tua kepada generasi muda. b) Perspektif masyarakat (sosiologi). 1975). Malah. c) Perspektif falsafah. Syed Mohd. iaitu insan yang melalui penguasaan ilmu. Namun dari sudut falsafah. Definisi ini menjuruskan fungsi pendidikan ke arah mewujudkan insan yang baik. secara analogi mengandaikan pendidikan sebagai “what nutrition and reproduction are to physiological life. maka seseorang individu juga perlu diberikan pendidikan untuk membolehkannya mengembangkan pelbagai potensi dirinya. Hasan Langgulung (1987) mentafrifkan pendidikan sebagai proses pengembangan potensi diri. iaitu: a) Perspektif individu (psikologi). proses ke perlanjutan dalam diri. Misalnya. dinamik dan culas. Prof. education is to social life. kualiti dan nilai. pengetahuan. misalnya sebagai suatu proses indokrinasi. . Naquib Al-Attas (1980) mentakrifkan pendidikan sebagai proses penitisan ilmu ke dalam diri insan.” berkata Hasan Langgulung (1987) pula memperjelaskannya dengan dari segi pandangan masyarakat. Sebagaimana falsafah mempunyai pelbagai aliran dan mazhab. pendidikan harus dilihat daripada tiga perkara. John Dewey (1961).Konsep pendidikan sering diberikan definisi yang pelbagai. nilai dan keterampilannya akan turut memajukan hati budi serta memperkembangkan prinsip akauntabiliti yang teguh lagi utuh terhadap Pencipta. Skop pengertian pendidikan amat luas. bahkan ia juga adalah wadah pembentukan sesuatu kebudayaan (Tanner dan Tanner. atau dan kesimbungan budaya. proses dan output. agar hidup masyarakat tetap berlanjutan. proses latihan. alam. iaitu input. dan sesama manusia. Sebagaimana mutiara di dasar laut perlu digilap untuk mengeluarkan kilauan cahayanya. Setiap individu adalah umpama permata di dasar laut yang mempunyai pelbagai potensi. namum secara umumnya pendidikan boleh dihurai mengikut tiga perspektif. proses penitisan sesuatu proses pengembangan potensi individu. begitu jugalah pendidikan yang mempunyai pelbagai aliran dan mazhab pemikirannya. Dari sudut individu.

maka ia sesungguhnya akan dapat mengubah. adalah sebagai satu proses “pengalamian” (unlearnt and relearnt). masyarakat. a) berdasarkan pengertian “falsafah dan pendidikan”. negara. sesuatu masyarakat dan dapat melahirkan satu sistem pendidikan yang sebegini. serta ianya harus boleh mewujudkan suatu paksi dan landasan pemikiran. 1957). . dan c) berdasarkan pengertian “falsafah untuk pendidikan”. pemahaman. pendidikan dalam menyatupadukan anggotanya. matlamat (aims) dan kaedah (methods) serta dapat pula menjelaskan betapa eratnya hubungan antara falsafah dan teori pendidikan (O’Conner. Ternyata konsep pendidikan dilihat dari sudut ini. seterusnya menyempurnakan manusia. Pendekatan “falsafah untuk pendidikan” adalah paling sesuai dan relevan kerana pendekatan ini menganggap bahawa konsep-konsep. serta tindakan yang benar dalam jiwa insan yang menjadi penampung kepada pendidikan. tetapi dengan maksud falsafah diperalatkan untuk kepentingan pendidikan dan permasalahannya. O’Conner telah mengenal pasti ruang lingkup falsafah dan pendidikan berpandukan penekanan-penekanan berikut. andaianandaian. b) berdasarkan pengeritan “falsafah dalam pendidikan”.Sekiranya memaju. masyarakat. dan bangsanya. Justeru. kaedah dan pendekatan daripada bidang falsafah itu boleh dan patut diterapkan ke dalam pendidikan. Untuk memudahkan kefahaman. ibarat anyaman dalam tenunan wadah yang sebegini dapat pula Soalan Apakah pendapat anda jika dikatakan bahawa pentakrifan konsep pendidikan daripada sudut falsafah adalah lebih menyeluruh dan mantap berbanding dengan pentakrifan daripada sudut-sudut pandangan yang lain? Takrif Falsafah Pendidikan Falsafah pendidikan pula biasanya merujuk kepada tulisan-tulisan tentang teori dan amalan pendidikan merangkumi watak (nature). mengembang.

c) Melahirkan dimensi spekulatif untuk pendidik dan pendidikan. Dalam sebagai: konteks hubungan antara falsafah umum dan falsafah pendidikan. mengajukan prinsip atau andaian dasar tempat tegaknya pendidikan dan menyingkapkan klasifikasi yang menghubungkan pendidikan dengan bidang-bidang keprihatinan manusia. b) Mewujud dan mengukuhkan sudut pandangan yang bernas mengenai fenomena pendidikan. Bonifacio (1980) mentakrifkan falsafah pendidikan sebagai usahausaha untuk mengkaji dan menganalisis secara objektif kepercayaankepercayaan kita sendiri terhadap pendidikan. d) Teori dan ideologi pendidikan yang muncul daripada sikap falsafah seorang pendidik. menyelaras dan mengharmoniskannya serta menerangkan nilai-nilai dan tujuan yang ingin dicapai. mengkritik dan merubahnya berdasarkan kepada masalah dan pertentangan budaya. Manakala F. pendidikan dan pengalaman manusia sebagai satu kesatuan yang utuh.John S. merangkumi mencari konsep-konsep yang dapat menyelaraskan gejala yang berbeza kepada suatu rencana menyeluruh. menyelaraskan. F. Brubacher (1962) menyatakan bahawa falsafah pendidikan merangkumi lima kegiatan utama iaitu: a) Pengesahan dan pensahihan dapatan umum mengenai nilai baik dalam pendidikan. Ianya . V. Ringkasnya. menjelaskan istilahistilah pendidikan. Carino (1980) pula mengatakan bahawa falsafah pendidikan adalah penerapan kaedahkaedah falsafah ke atas kajian dan pemahaman tentang masalah dan isu-isu berhubung dengan atau pun yang terbit daripada pendidikan. pengalaman dan kajian-kajiannya tentang pendidikan. Hasan Langgulung (1987) menjelaskan fungsi falsafah pendidikan a) Penerapan kaedah dan pandangan falsafah dalam pendidikan. c) Satu aktiviti praktikal oleh para pendidik dan filosof untuk menjelaskan proses pendidikan. garis panduan yang normatif kepada pendidik dan e) Melahirkan daya kritikal dalam bidang pendidikan. ia menyatukan tiga elemen: falsafah. A. d) Memberikan pendidikan. b) Aktiviti teratur yang menjadikan falsafah sebagai medianya untuk menyusun proses pendidikan.

tetapi mungkin yang lebih penting lagi ialah pembentukan idea-idea intipati. Oleh itu. dan b) Menentukan tujuan-tujuan dan fungsi-fungsi pendidikan. pada beliau. konsep-konsep dan kaedah-kadeah yang dapat membantu usaha-usaha pendidikan dalam penujuannya ke arah masa hadapan. cabang-cabang falsafah pendidikan dapat ringkaskan melalui gambar rajah yang berikut: TEORI WUJUD (METAFIZIK) • • • TEORI ILMU FALSAFAH PENDIDIKAN (EPISTEMOLOGI) • TEORI NILAI (AKSIOLOGI) • Kewujudan Tuhan Kewujudan manusia Kewujudan alam atau kosmos • • • Apa makna ilmu? Sumber ilmu Pembahagian ilmu Tujuan/faedah mendapatkan • • • Apa makna nilai? Sumber nilai Pembahagian nilai Peranan nilai dalam . Secara ringkas. tiga cabng falsafah pendidikan yang utama ialah berkaitan dengan teori wujud (metafizik). teori ilmu (epistemologi) dan teori nilai (aksiologi). Cabang-cabang Falsafah Pendidikan Falsafah pendidikan seperti juga halnya dengan falsafah umum mempunyai pelbagai cabang yang mencakupi pelbagai aspek.melibatkan bukan sahaja analisis ke atas konsep-konsep pendidikan. Ketigatiga cabang falsafah pendidikan ini menyentuh prinsip dasar mengenai kehidupan dan matlamat hidup manusia. Pendapat yang terakhir dikemukakan dalam bab ini ialah oleh AlSyaibany (1979) yang pelaksanaan pendapat pandangan ia menyatakan bahawa falsafah pendidikan ialah falsafah boleh dan kaedah falsafah dalam bidang dan pengalaman kemanusiaan yang disebut sebagai pendidikan. Soalan Apakah kepentingan falsafah pendidikan dalam menentukan hala tuju dan gagasan pendidikan Malaysia pada era globalisasi ini? Kaitkan hujah dan alas an anda dengan merujuk kepada Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK). menjelaskan beberapa kegunaan kepentingannya seperti yang berikut: a) Menolong perancang pendidikan dan pelaksana untuk membentuk pemikiran yang sihat dan berhikmah terhadap proses pendidikan. Namun pada umumnya.

ESTETIKA MANTIK LOGIKA Sumber: Al-Syaibany (1979). iaitu asal . bentuk ujian dan penilaian serta struktur bangunan sekolah yang akan didirikan. pembangunan insan dan pembangunan negara? Falsafah pendidikan yang dianuti oleh sesuatu sistem pendidikan perlu hidup dalam minda dan hati anggota masyarakat yang menganutinya serta dijelmakan melalui perlakuan mereka. Metafizik Aspek metafizik sebagai satu cabang penting dalam falsafah pendidikan menyentuh perkara-perkara yang berkaitan dengan teori ontologi. Al-Attas (1980). matlamat dan makna hidup? Apakah matlamat pendidikan yang mahu kita bina dalam menghadapi makna hidup dan kehidupan. Falsafah pendidikan pada hakikatnya mengarah perhatian kita kepada fungsi dan matlamat pendidikan dalam menghadapi masalah serta makna kehidupan insan itu sendiri. melalui pendidikan? Apakah yang mahu kita jadikan hidup kita ini bentuk ilmu. falsafah juga menentukan corak penulisan kurikulum. Bagi seorang guru yang mengajar atau seorang pentadbir sekolah. dan Langgulung (1987). corak amalan yang dilakukan dalam melaksanakan tugas-tugas mereka amat besar dipengaruhi oleh pengangan falsafahnya. nilai dan Apakah yang Apakah keterampilan yang ingin kita sebarkan melalui pendidikan? dikatakan manusia dan kemanusiaan? Di manakah tugas dan peranan sistem pendidikan dalam memahami segala persoalan mengenai bentuk. pengetahuan. Bagi perancang dan penggubal dasar pendidikan. Ibu bapa yang memilih sekolah untuk anak-anak mereka juga dipengaruhi oleh kepercayaan bahawa sekolah-sekolah tertentu mampu atau sebaliknya menjelmakan falsafah sekolah tersebut kepada pengalamanpengalaman belajar yang memberangsangkan.

manusia barat telah mengakui diri mereka hanya sebagai “haiwan berfikir” yang mementingkan diri sendiri. b) Fahaman tentang pertandingan dalam kehidupan yang tertakluk kepada survival of the fittest dan the ends justify the means (teori Machiavelli). e) Fahaman relativisme yang menisbikan semua nilai dan menolak nilai yang bersifat kudus. yang merujuk kepada kemajuan dalam kehidupan yang berlaku secara automatik. Menurut Profesor Syed Muhammad Naquib Al-Attas (1978). terutamanya pada zaman Renaissance dan seterusnya memacu dengan pantas pada abad-abad seterusnya hingga ke masa kini. Akibat daripada perkembangan pelbagai idealogi dan fahaman baru ini. Fahaman positivisme dan empirisisme yang hanya mengiktiraf ilmu itu apabila ianya menepati nilai tara Standard Empiricism. antaranya ialah seperti berikut: a) Fahaman tentang teori evolusi oleh Darwin. kerana survival diri bergantung kepada kekuatan dan kelicikan. Apakah yang ditanggap oleh sesuatu masyarakat atau tamadun tentang kewujudan Tuhan. Semenjak zaman itu hinggalah abad ke-20. Idealogi Marxisme yang beranggapan bahawa agama merupakan c) “fatamorgana dalam otak manusia” dan sebagai “candu masyarakat”. ego dan superego) untuk melakukan sumbang kadim (incest) dan melihat Tuhan sebagai obsessional neurosis. f) falsafah pendidikan di barat telah mengalami satu perubahan yang sangat drastik. muncul pelbagai idealogi dan fahaman baru yang telah mendominasi arus pemikiran barat dalam merangka falsafah pendidikan dan model pembangunan sistem pendidikan. berterusan dan natural. Pada asasnya. Malah. zaman Renaissance bermula dari abad ke-15. manusia barat berganjak untuk melihat diri mereka sendiri tidak lebih daripada “makhluk yang kemalangan” . di mana Eropah melalui zaman Enlightenment yang ditandai oleh kesungguhan materialisasi dan sekularisasi. manusia dan alam akan mempengaruhi sikap mereka dalam menggubal falsafah pendidikan. d) Fahaman psikoanalisa Sigmund Frued yang merujuk kepada hasrat jahat yang memenuhi alam bawah sedar manusia (id. mutlak dan tetap. alam jagat dan Tuhan Maha Pencipta. falsafah pendidikan barat dicorak dan dicirikan oleh pandangan semesta masyarakat itu tentang diri. manusia dan alam. Dalam aspek ontologi misalnya. setelah bosan dengan pemikiran kehaiwanan.usul atau kewujudan Tuhan.

1975:108) berpendapat bahawa manusia barat ialah haiwan yang sifatnya.(accidental being). E. Norma-norma keserakahan manusia dan nilai-nilai haiwaniahnya menjadi amat menonjol. melalui bukunya. Andaian ini bermula daripada pandangan Betrand Russel yang mengatakan bahawa alam ini terjadi akibat daripada pengelompokan zarah-zarah atom yang tidak disengajakan. Dengan kata lain. tetapi pada masa yang sama menggantikan hakikat itu berdasarkan kepada sesuatu yang real atau empirikal. Seterusnya. Falsafah pendidikan barat yang tidak dapat dipisahkan daripada falsafah kehidupan mereka ini akhirnya berkembang menjadi falsafah pendidikan yang bersifat sekular dan tidak pasti terhadap sesuatu perkara. Sifat sekular ditandai dengan beberapa ciri khusus seperti berikut: a) Pengosongan alam tabii daripada segala perkara yang bersifat rohaniah. dengan menggunakan andaian Russel tersebut. Bermula dengan falsafah Descartes (1641) dalam bukunya Discourse on Method. akhirnya mempengaruhi falsafah hidup orang barat dan dijelmakan dalam falsafah pendidikan mereka. Dari aspek metafizik juga.” Susulan daripada pelbagai idealogi atau fahaman baru yang muncul selepas zaman Renaissance. (dlm. Manusia misalnya. menciri dan mewarnai segala aktiviti hidup manusia. Men and His Future. c) Penisbian nilai. iaitu menganggap nilai semuanya bersifat relatif. Profesor Joshua Leaderberg. Diri yang dicari oleh mereka ialah diri yang rasional. b) Penafian terhadap autoriti dan kepimpinan yang dikaitkan dengan Tuhan. F. manusia barat mencari realiti dirinya di dalam benda dan menyamakan pengertian serta hakikat kejadian dengan pengertian serta hakikat benda. “is six feet of a particular molecular sequence of carbon. Falsafah barat moden juga cuba mengatasi masalah ketidakpercayaan terhadap hakikat. oxygen and phosphorous atoms. Schumaker. pada pandangan masyarakat barat tak ubah sebagai “haiwan rasional” yang mementingkan diri sendiri. dia menggunakan kaedah sains tabii bagi mencapai keyakinan . orang-orang Barat melalui satu proses “pencarian diri” sejak memutuskan diri mereka daripada tradisi beragama. yang hanya dapat meyakini sesuatu yang diterima oleh akal. kerana survival diri bergantung kepada kekuatan dan kelicikan. nisbi atau berubah. hydrogen.

doctrine and theologies altogether reflecting an all pervasive dualistic vision of reality and truth locked in despairing combat” . Syed Muhammad Naquib alAttas (1977). Kata-kata masyhur Descartes ialah cogito ergo sum. falsafah Barat yang bermula dengan metafizik mentafsir fizik. tidak ada yang mengatakan bahawa “ketidakpastian itu adalah satu kepastian”. Falsafah ini ibarat ular yang berbisa. mengapakah sistem pendidikan barat tidak membenarkan pengajaran mana-mana agama di sekolah? . Dalam tradisi falsafah timur. dogma. dengan itu saya wujud”. yang kesemuanya pula mencerminkan secara menyeluruh visi hakikat serta kebenaran yang bersifat dualis. Kesimpulannya.atau menggunakan kaedah fizik untuk menjawab persoalan-persoalan metafizik. usaha kita menerima pakai pelbagai aspek dalam sistem pendidikan barat perlu dinilai menerusi cabang-cabang falsafah pendidikan sekular mereka yang sememangnya bercanggah dengan falasafah pendidikan sepadu yang kita amalkan. budaya. Oleh itu. falsafah hidup orang barat yang akhirnya mempengaruhi falsafah pendidikan mereka adalah terbentuk daripada pelbagai “… conflicting ideas. beliefs. philosophies. “saya ragu. Kaedah ini menjadikan syak dan ragu sebagai satu sains ke arah mendapatkan suatu kepastian atau kebenaran tentang hakikat sesuatu kewujudan. tergenggam dalam cakar pertentangan yang menghampakan]. jika saya tidak benarbenar mengetahui bahawa ia benar” dan “… saya hanya menerima sesuatu yang terlintas dalam fikiran saya sebagai benar sehingga saya tidak dapat menolak lagi bahawa ia adalah benar” jelas menunjukkan bahawa sesuatu yang bersifat hakikat itu disamakan pula dengan sesuatu yang besifat real. cultures. kepercayaan. Ungkapan-ungkapan lain seperti “… saya tidak menerima sesuatu itu benar. tetapi tidak mampan dengan yang pernah dibisainya. dogmas.[idea. values. ia menyakitkan yang sihat. Soalan Dalam konteks metafizik. yang bermaksud. akhirnya berkesudahan dengan fizik mentafsir metafizik. Ringkasnya. mengikut pendapat Prof. baik menerusi falsafah bersepadu Islam. doktrin dan agama yang saling bertelagah. nilai. juga dalam mana-mana ajaran agama. atau doktrin Cheng Wei-Shih Lun tentang human conciousness atau dengan memahami Vedenta atau Veda yang diasaskan oleh Sankharacharya atau Kashimiri-Shavinism.

unscientific dan value laden adalah tidak memenuhi nilai tara tersebut.Epistemologi Satu lagi bidang falsafah pendidikan ialah epistemologi. tetapi tanpa mengkategori kepentingan atau autoriti keduaduanya. iaitu rasional. iaitu Emprisisme dan Positivisme. kaedah ini dijadikan the tool untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. dengan berpandukan nilai tara Standard Empiricisme/Positivisme. semenjak zaman Renaissance. ilmu itu hanya diiktiraf apabila ianya menepati nilai tara Standard Empiricism. Terdapat beberapa persoalan pokok yang dibincangkan dalam teori ilmu. subjective. saintifik dan neutral. objektif. ilmu. Dari manakah ilmu yang benar itu datang dan bagaimanakah kita dapat mengetahuinya? Ini adalah persoalan tentang sumber atau asal usul ilmu. b) c) Adakah semua yang kita pelajari itu ilmu atau pengetahuan? Apakah perbezaan antara pengetahuan. intuisi. iaitu: a) Apakah yang dimaksudkan dengan ilmu? Ini adalah persoalan tentang definisi ilmu. justeru dianggap sebagai bukan dalam kategori ilmu yang pasti. seluruh ilmu metafizik (wahyu) dan nilai-nilai yang bersumberkan agama yang dikatakan mereka tidak memenuhi nilai tara tersebut. kasyaf dan wahyu? Ini adalah persoalan tentang klasifikasi ilmu. Namun. Bencana ini merupakan natijah daripada suatu proses yang berlangsung untuk ratusan tahun lamanya. d) Apakah yang kita harapkan dengan pemerolehan ilmu? Adakah ilmu dapat memberi jawapan kepada semua permasalahan manusia? Ini adalah persoalan tentang tujuan mendapatkan ilmu. Sebaliknya. Konsep rasionalisme pada mulanya diperkenalkan oleh Plato dan Aristotle sebagai satu kaedah konseptual untuk membezakan antara ilmu metafizik dan ilmu fizik. sehingga akhirnya telah melahirkan dua aliran falsafah ilmu yang utama. Nicholas Maxwell (1987) telah mengulas dengan panjang lebar “bencana intelektual” yang berlaku dalam sistem pendidikan di barat tentang teori ilmu. iaitu irrational. Dalam falsafah pendidikan barat yang ditunjangi fahaman Empirisisme dan Positivisme. yang bermaksud teori ilmu. hikmah. sesuatu yang berlawanan dengannya. menjadi terpinggir. dan . iaitu proses rasionalisasi ilmu. Maka.

Tarikh muktamad tentang kematian ilmu agama berlaku pada tahun 1957. ini. manusia yang dianugerahi potensi akal haruslah menggunakannya untuk mencari makna-makna yang terkandung di dalam wahyu Allah SWT.akhirnya tersingkir terus daripada klasifikasi atau penggolongan ilmu. sunnah Rasulullah SAW. walaupun bergantung kepada maklumat. mengenai perkara ini amat jelas dalam surah al-Imran. fakulti-fakulti serta indera yang ada pada manusia untuk menerima dan mentafsirkannya adalah tidak sama antara seorang dengan yang lain. sekiranya ilmu itu gagal membuahkan hikmah. Oleh kerana semua ilmu datangnya daripada Allah SWT. fakta. Ilmu dalam konteks epistemologi Islam. biasanya hasil daripada usaha-usaha berfikir dan berzikir serta mengikut ajaran-ajaran wahyu (ibadah).” Allah SWT. Maka. Para sarjana Islam juga tahu bahawa cara kedatangannya. alam semesta. Firman Allah SWT. 1980). Kesampaian ilmu yang benar hanya akan berlaku kepada jiwa yang ikhlas dan bersih. para ilmuan telah sepakat mengatakan bahawa semua ilmu datangnya daripada Allah SWT. baik yang berbentuk wahyu al-Quran. mengandungi makna (ayat) bagu ulul albab (dan) yang berzikir. diri manusia dan sejarah pengalamannya adalah punca-punca manusia memperolehi ilmu. duduk dan berbaring dan berfikir mengenai kejadian langit dan bumi. (Dan berkata) Wahai Tuhan kami! Tidaklah Kamu jadikan ini semua sia-sia (tanpa tujuan dan makna). pengalaman konkrit dan sebagainya tidaklah memberi makna yang lebih tinggi. dan ditafsirkan oleh jiwa manusia menerusi fakulti-fakulti fizikal dan spiritualnya. dan pergantian malam dan siang. Jika dilihat kepada tradisi intelektual Islam. dalam mana orang yang memperolehinya akan bertindak dengan penuh yakin dan adil. Ayat-ayat Allah SWT. “tibanya makna sesuatu ke dalam diri” atau “tercapainya diri kepada makna seuatu” (Syed Muhammad Naquib Al-Attas.. itu . ayat 190 yang bermaksud: “Sesungguhnya dalam kejadian langit dan bumi. maka definisi yang paling sesuai mengenai ilmu ialah. menggunakan istilah ayat atau kalimah kepada kandungan wahyu dan kejadian alam yang meliputi peristiwa-peristiwa sejarah serta pengalaman batin manusia. apabila sarjana-sarjana barat yang bersidang di Universiti Harvard dengan rasminya mengisytiharkan bahawa ilmu-ilmu agama sebagai bukan ilmu.

orang yang berilmu dalam pandangan Islam adalah orang yang adil. adab.. dia sendiri bercahaya dan hidup serta dapat pula menerangi dan memajukan orang lain. ilmu yang dilihat dari sudut tujuannya adalah yang membolehkan insan yang berilmu itu “tahu meletakkan sesuatu kena pada tempat yang selayak baginya” mengikut sistem maratib yang ditentukan oleh Allah SWT. Keupayaan meletakkan sesuatu kena pada tempat yang selayak baginya itu pula adalah satu konsep yang menyeluruh dan melibatkan: a) Bagaimana meletakkan diri kita ini pada tempat yang wajar? b) Bagaimana meletakkan diri kita bersabit dengan diri-diri orang lain? c) Bagaimana meletakkan diri-diri orang lain sesuai dengan tempatnya? d) Bagaimana meletakkan diri-diri alam tabii pada tempatnya yang wajar? Konsep ilmu mengikut epistemologi Islam dalam konteks ini terkait pula dengan konsep-konsep adil.berdasarkan kaedah tafsir dan takwil yang merupakan metodologi saintifik sebenar dalam mendapatkan ilmu mengikut epistemologi Islam. benar dan salah. serta dimuliakan juga oleh para malaikat. haq. orang yang berilmu adalah orang yang memperolehi cahaya atau memiliki sumber kehidupan. Oleh itu. Aksiologi Satu lagi cabang falsafah pendidikan terpenting yang akan dihuraikan dalam bab ini ialah aksiologi yang menyentuh aspek-aspek berikut: . yang dapat membezakan antara haq dan bathil. serta mana yang betul. yang tahu adab. Sudah tentu ilmu yang dimaksudkan ini adalah ilmu-ilmu yang benar. betul dan benar. Soalan Dengan memberi contoh-contoh matapelajaran dalam KBSR atau KBSM. zalim. Inilah sifat seorang yang berilmu (ulama) dalam Islam dan dia menduduki darjat yang sangat tinggi di sisi Allah SWT. Ilmu dilambangkan oleh al-Quran (al-Baqarah:164 & ath-Thaariq:11) sebagai cahaya yang menerangi sesuatu yang gelap atau laksana air hujan yang turun daripada langit yang menjadi sumber kehidupan. Justeru. bathil. jelaskan pengaruh dualisme dan dikotomi yang terdapat dalam kurikulum di sekolah. sesama umat manusia dan masyarakatnya.

nilai juga dikatakan lebih abstrak. Tokoh-tokoh penting aliran ini ialah Jean Piaget (1932) dan Lawrence Kohlberg (1975).a) Apakah makna nilai? b) Daripada manakah nilai itu diperolehi? c) Apakah pembahagian nilai? d) Apakah peranan nilai dalam kehidupan manusia? Nilai adalah persepsi manusia tentang sesuatu. Berstruktur 1969) yang muncul daripada hasil pandangan daripada b) Mazhab Pembelajaran Sosial (The Social Learning View) c) falsafah Immanual Kant yang mengatakan bahawa manusia adalah “a selfbeing” berkembang tindakannya sendiri. yang ingin dicapai oleh seseorang kerana ia mendasari pandangan hidup seseorang (Deaux & Wrightsman. tetapi adalah kepada cara-cara bagaimana . 1984). Aspek nilai dalam sistem pendidikan Barat diajar melalui beberapa subjek seperti pendidikan kewargangaraan. benar dan diingini atau sebaliknya. betul atau salah. Tumpuan utama mazhab ini yang berkaitan dengan perkembangan moral bukannya terhadap menentukan sama ada sesuatu kelakuan moral itu baik atau buruk. Ini bererti manusia adalah makhluk yang mempunyai beberapa kebolehan semulajadi dalam. apabila seseorang memberi nilaiannya kepada sesuatu. namun begitu peranannya sangat penting dalam pembentukan sikap seseorang. sama ada ia dianggap patut. Schibeci. Berbanding dengan sikap. nilai tidak memiliki objek yang spesifik dalam sikap. “he or she deems it worthwhile . Fraenkel (1971). (a) mempengaruhi bentuk-bentuk pengalaman interaksi yang dimilikinya. terdapat tiga mazhab utama tentang teori Mazhab Perkembangan Berstruktur (The Structural Development View) Mazhab Psikoanalitik (The Psychoanalytic View) Mazhab organising Perkembangan (Langer. 1984.” Mengikut Mckinney & Moore (1982). Oleh itu. dan (b) menentukan kesan-kesan balikan terhadap pengalaman-pengalaman tersebut kepada dirinya dan juga perkembangan seseorang pada masa hadapan. R.worth having. worth doing or worth trying to attain. nilai bersifat lebih global daripada sikap dan kedua-duanya adalah konstruk hipotetikal yang berperanan sebagai ‘internal guides for behaving individual’. betul. iaitu: a) Dalam Pendidikan Moral di Barat. etika dan moral. Bagi J. perkembangan nilai moral.

keputusan moral dan penaakulan moral seseorang itu dilakukan. above all. Justeru.” Aliran ini juga berpendapat bahawa sekolah sebenarnya merupakan agen budaya dan sebahagian besar fungsi guru adalah memancarkan nilai-nilai budaya masyarakatnya. kelas sosial. it is society speaking within us. Turiel. institusi dan budaya di mana seseorang itu dilahirkan akan mencorakwarnakan sebahagian besar kehidupan seseorang individu. Mazhab Pembelajaran Sosial dikatakan bermula daripada falsafah empirisme John Locke di Eropah dan falsafah behaviorisme John Watson di Amerika. Mazhab ini juga berpegang kuat kepada pendapat bahawa masyarakat adalah sumber kepada segala autoriti moral. Justeru.” Bagi Kohlberg dan tokoh-tokoh sealiran dengannya. “when our conscience speaks. tetapi ia adalah bersifat seragam atau endemic kepada semua budaya. Ringkasnya seperti kata Windmiller (1980). moraliti didefinisikan sebagai keadilan (Damon. Salah seorang penganut aliran ini. juga dengan cara meniru dan mencontohi model-model tingkah laku dalam masyarakatnya. Mempelajari nilai moral bererti mempelajari nilai-nilai yang diamalkan oleh masyarakatnya. apabila menulis tentang fungsi pendidikan moral dan tugas sekolah dalam mengajar nilai-nilai murni masyarakat telah mengatakan. keluarga. Manusia mempunyai kuasa mutlak dalam menentukan nilai moralnya sendiri. 1975) dan keadilan dilihat sebagai satu perkara yang bersifat universal. the function of linking the child to this society… . Durkheim (1925) dengan tegas berkata. Corak perkembangan moral bagi sesuatu budaya pula bukanlah berlaku secara khusus dan tersendiri hanya untuk budaya itu sahaja. 1977. “it is concerned with how people make decisions rather than with the actions based upon those decisions. “morality begins where and when social life begins…[and]…school has. di mana ia berlangsung dengan cara penguatkuasaan dan ganjaran kepada perlakuanperlakuan yang positif dan memberi dendaan (sanction) kepada amalanamalan negatif. Sekali lagi Durkheim (1925). Oleh itu. ia harus bermula dengan pengajaran langsung. mazhab ini menolak faham yang mengatakan bahawa perkembangan moral adalah suatu penghayatan atau pancaran norma-norma budaya tentang apa yang dianggap betul atau salah bagi anggota masyarakatnya. Manusia mengikut pandangan mazhab ini adalah tidak ubah seperti serentang kain putih yang mana masyarakat akan mencoret segala citra dan pengalaman mereka ke atasnya.

It is his task to create a social. b) Kejadian manusia yang bentuk batin atau spiritual yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Teori aksiologi Islam pula telah mengaitkan aspek nilai dengan kejadian manusia itu sendiri yang dilihat daripada dua sudut iaitu: a) Kejadian manusia yang berbentuk lahiriah atau fizikal yang boleh dipandang dengan mata kasar. yang di dalam al-Quran (al-‘Alaq: 4). dengan keadaan dirinya yang seimbang dan mempunyai equilibrium. Diri jasmani manusia yang secantik itu dituntut pula dalam ajaran Islam supaya diimbangi dengan bentuk batin yang indah supaya kedua-dua bentuk kejadian itu bertemu dan bertaut. Kejadian manusia dari segi fizikalnya adalah dicipta oleh Tuhan Maha Pencipta dalam bentuk yang paling sempurna. a moral being”. Oleh sebab . 1981). malah kadang-kadang dikatakan melebihi peranan institusi keluarga. justeru ia perlu dikawal oleh sekatan-sekatan sosial (social prohibitions). Ringkasnya. Oleh itu. aliran ini berpendapat bahawa agen-agen kawalan sosial mesti campurtangan pada tahap-tahap awal perkembangan individu supaya desakan-desakan yang tidak rasional daripada id dan ego dapat dibendung. Sebagaimana persepsi aliran ini bahawa manusia itu secara semulajadinya dilahirkan dengan nafsu-nafsu berahi yang perlu dilempiaskan (eros). maka moraliti seseorang itu adalah dipandu oleh desakan-desakan yang tidak rasional (irrational impulses). Aliaran perkembangan moral yang terakhir dalam bab ini ialah Mazhab Psikoanalitik yang dikenali juga sebagai aliran Freudian. seorang kanak-kanak yang sedang menyusu pada ibunya dikatakan sedang memuaskan nafsu berahinya kepada ibu tersebut (Hasan Langgulung. paling cantik. Dalam teori seksual Freud. Sigmund Freud yang cukup terkenal dengan tiga teori tentang seksualiti. mengambil sempena nama pengasasnya. sehingga akhirnya kemenangan akan berpihak kepada superego. indah dan menarik.[and teacher]…as society’s agent. dinyatakan sebagai bentuk yang paling baik. Mazhab Pembelajaran Sosial mempunyai kepercayaan yang teguh bahawa sekolah adalah satu-satunya institusi yang sangat berpengaruh dalam masyarakat yang boleh memancarkan nilai-nilai murni dan peraturan-peraturan budaya. the critical link in cultural transmission. iaitu menyerupai mahkota.

Profesor Harald Titus (1953) ahli falsafah Barat moden yang terkemuka. dualisme dan dikotomi baik dalam aspek metafizik. Soalan Jelaskan persamaan dan perbezaan antara konsep moral dan akhlak daripada sudut aksiologi. iaitu suatu makhluk yang ada roh (a creature with spirit). Rumusan Walau apa pun mazhab atau aliran falsafah pendidikan yang dianuti oleh masyarakat barat. Dalam teori aksiologi Islam. dan yang ada jiwanya (with his psychic substances) dengan kerangka psikologikalnya serta yang ada jasmaninya.percantuman kedua-dua unsur ini dianggap sebagai persoalan pokok atau asasi dalam Islam. antara lain membuat kenyatan bahawa telah wujud suatu pemisahan yang merbahaya antara sains dan penyelidikan di satu pihak dan nilai-nilai insani . Justeru. nilai-nilai akhlak adalah nilai-nilai murni yang universal. konsep akhlak dalam Islam bukanlah memandang insan itu hanya sebagai suatu entiti psikosemantik (just a psyco-semantic entity) dengan hanya mempunyai badan dan intelek sahaja (entity with only body and mind). Dualisme antara roh dan jisim misalnya telah memberi kesan besar kepada sistem pendidikan barat terutama dari aspek epistemologi. masalah utama yang dihadapi oleh sistem pendidikan tersebut ialah wujudnya sifat sekular. di mana apa yang paling ketara ialah berlakunya kepincangan paradigma ilmu. jasad sekali gus dan yang paling tinggi adalah dari segi kerohaniannya. iaitu sikap dan peribadi luhur serta nilai murni yang terpancar dalam kehidupan harian baginda sehingga menjadi contoh dan ikutan kepada para sahabat ke arah perkembangan diri mereka. tetapi adalah satu entiti yang mempunyai roh.“Demi sesungguhnya. dengan menyebut tentang kecantikan akhlak baginda. epistemologi atau pun aksiologi. yang ada akal (with the intellect). Firman Allah SWT. maka Allah SWT. yang selaras dengan hakikat kejadian manusia. di dalam al-Quran (al-Qalam: 4) yang bermaksud. akal. Engkau (Muhammad SAW. telah memuji Nabi Muhammad SAW.) adalah di atas akhlak yang agung”. keluarga dan masyarakat seluruhnya.

konsep ilmu barat pada masa kini tidak lebih daripada bersifat sebagai “penafsir sains” (the interpreter of science) yang akhirnya menyempitkan akal dan panca indera untuk hanya mengenali benda dan pertalian di antara benda-benda yang wujud di alam tabii ini. dan kajian psikologi pula adalah satu kajian tentang manusia tanpa roh (al-Attas. di samping tidak mempunyai satu pandangan duniawi yang menyeluruh. Klasifikasi ilmu barat pada Konvensyen Harvard 1928 mengakibatkan ilmu-ilmu tersebut dikelompokkan kepada sains fizikal. Soalan Latihan 1. maka perkara-perkara kerohanian dan keTuhanan telah dikeluarkan daripada badan ilmu. apabila menulis tentang krisis dalam pendidikan di barat juga mengatakan bahawa masyarakat barat harus mengakui kenyataan bahawa perkembangan kuasa manusia menerusi sains dan teknologi. moral pula menjadi lemah dan tidak dipentingkan langsung. ilmu sosial dan ilmu kemanusiaan dari segi urutan kepentingannya. Akibatnya. Oleh kerana mereka telah menjadikan kebenaran sains tabii sebagai nilai dalam menentukan fahaman metafizik. epistemologi dan aksiologi. tetapi gagal menyediakan suatu penggantian yang memuaskan.serta taat setia di pihak yang lain. orang-orang terpelajar sendiri kehilangan pendirian dan keyakinan atau nilai. Pendidik telah memisahkan dirinya dari warisan rohaniah dan zaman silam. Moral dan teknologi tidak pernah harmoni antara satu sama Apabila teknologi berkembang dengan pesat dan bertambah kukuh. dalam falsafah pendidikan barat. yang akhirnya turut terpahat ke seluruh pelusuk dunia. sebenarnya tidak mengukuhkan kekuatan pemikiran ke arah kebaikan moral. yang mana merupakan hasil daripada pemikiran manusia. a) b) c) Berikan definisi setiap konsep di bawah dan jelaskan hubungan antara konsep-konsep tersebut: Falsafah Pendidikan Falsafah pendidikan . Christopher Dawson (1960). 1988). Akhirnya. kemasyarakatan dan sejarah moden telah mengeluarkan Tuhan daripada alam. kajian sains tabii. lain. Klasifikasi ilmu ini merupakan sumber penentu yang mengukir bentuk paradigma ilmu di Barat. Akibatnya.

Jogyakarta: Al-Amin Saudi Arabia: Khadim al- Abdul Rahman Aroff dan Zakaria Kasa. London: International Institute of Islamic Thought. Omar Mohamad al-Taumy. 4. R. Petaling Jaya: Penerbit Fajar Bakti. Ismail. Menangani perubahan. Jakarta: Penerbit Pustaka Al-Husna. Madjidi. Jakarta: Penerbit Bulan Bintang. Awang Had Salleh. Anuar Ibrahim. Asas-asas pendidikan Islam. Hasan Langgulung. Kuala Lumpur: Berita Publications. . 1979. Falsafah dan konsep pendidikan. 1412H.2. 1987. epistemologi dan aksiologi bagi falsafah pendidikan mereka? 3. Pendidikan Islam. Al-Syaibani. Konsep kependidikan para filosof muslim. 1997. 1987. Pendidikan ke arah perpaduan. 1402 Hijrah. 1980. Al-Quran dan terjemahannya. Kenapakah pentingnya seorang guru itu memahami cabangcabang falsafah pendidikan dalam menjalankan tugas-tugas perguruannya? Rujukan _________. Petaling Jaya: Penerbit Fajar Bakti. a) b) c) Buat satu perbandingan antara falsafah pendidikan sekular Barat dan pendidikan sepadu di Malaysia dari segi: Metafizik Epistemologi Aksiologi Apakah fahaman atau idealogi baru yang muncul dalam tamadun Barat yang telah mempengaruhi masyarakat itu dalam penggubalan dasar-dasar tentang metafizik. 1989.. Busyairi Press. Haramain Asy-syarifain. al-Faruqi. Islamization of knowledge: General principles and work. H.

1980. Zarin Ismail. Fakulti Pendidikan. Falsafah Pendidikan Kebangsaan: Matlamat dan visi Kementerian Pendidikan Malaysia. M. Boston: Allyn and Bacon Inc. “Penjajaran falsafah moral Plato dalam konteks aksiologi Islam dan kerelevanannya kepada pembangunan modal insan” dlm. perguruan dan perubahan. E. Windmill.. Lambert.Iman al-Ghazali. Kuala Lumpur: Victory Ajensi. Syed Muhammad Naquib Al-Attas. 1988. Tajul Ariffin Noordin dan Nor Aini Dan..s 121-130. Bhd. Jilid I. Pendidikan dan wawasan 2020: Falsafah. Ihya Ulumiddin. N. Kuala Lumpur: Pusat Perkembangan Kurikulum. 1992. 2001. 2007. & Turiel. H. Moral development and . The concept of education in Islam: a framework for an Islamic philosophy of education. Ismail Yakun SH. Prosiding Seminar Kebangsaan Isu-isu Pendidikan Negara Ketiga. Kuala Lumpur: ABIM. 1980. Kuala Lumpur: Arena Ilmu Sdn. Kementerian Pendidikan Malaysia. m. edisi terjemahan oleh Prof. socialization. TK.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->