P. 1
Cabang_Falsafah_Penddidikan

Cabang_Falsafah_Penddidikan

|Views: 486|Likes:
Published by preet222

More info:

Published by: preet222 on Oct 07, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/29/2012

pdf

text

original

Cabang-cabang Falsafah Pendidikan

Pendahuluan Konsep falsafah, pendidikan dan falsafah pendidikan adalah antara beberapa konsep yang kebanyakan sarjana pendidikan tidak bersepakat dalam memberi takrif yang jelas dan terperinci. Ketiga-tiga konsep tersebut

mempunyai tradisi dan ruang lingkup yang amat luas, yang tidak kurang pula

dipenuhi oleh mazhab-mazhab atau aliran-aliran tertentu. Bab ini akan menghuraikan secara ringkas ketiga-tiga konsep tersebut dan juga perkaitan antara falsafah, pendidikan dan falsafah pendidikan dalam sesuatu sistem pendidikan. Takrif Falsafah Dalam bab yang lepas telah dinyatakan bahawa istilah falsafah (philosophy) berasal daripada dua perkataan Yunani, iaitu philies yang bererti suka atau cinta; dan sophia yang bererti kebijaksanaan atau hikmah. Oleh itu, seorang ahli falsafah atau filosof adalah seorang yang cinta kepada kebijaksanaan atau hikmah. Namun, hikmah dan pengetahuan bukanlah konsep yang sama. Pengetahuan merujuk kepada maklumat sedangkan hikmah mengandungi unsur-unsur kematangan berfikir, jauh pandangan dan memiliki basirah (insight) terhadap setiap tinjauan dan pengamatan seseorang itu yang tidak dengan mampu menggunakan mencapainya. Sifat ini jelas terpancar pada diri seorang filosof Greek tersohor, iaitu Socrates yang apabila diberitahu bahawa dia telah dianggap sebagai seorang yang paling bijaksana di Athens, dia telah menafikannya. Malah, dia dengan tegas pula mengatakan sendiri bahawa kebijaksanaannya itu adalah tidak justeru kesedarannya tentang kejahilannya. Dia mencapai pengetahuan semata-mata

kebijaksanaan tetapi mencari kefahaman tentang isu-isu dalam kehidupan. Kata Socrates lagi , “aku hanya seorang pencinta kebijaksanaan”. Kneller
a)

(1971)

telah

membincangkan

tiga

stail

falsafah

yang

dikategorikan beliau sebagai berikut: Falsafah spekulatif, iatu satu cara pemikiran yang sistematik mengenai semua yang wujud sebagai satu keseluruhan. Ia juga satu proses mencari susunan dan keseluruhan yang tidak hanya tertentu kepada satu item atau pengalaman, tetapi kepada semua pengetahuan dan pengalaman. satu Ringkasnya, falsafah spekulatif ialah satu usaha untuk mencari

kesepaduan bagi semua pemikiran dan pengalaman. Tujuannya ialah untuk memahami semua perkara yang berbeza yang ditemui bersama dan membentuk satu keseluruhan yang bermakna.

tetapi untuk mengungkapkan jenis kehidupan tertinggi serta menghayatinya. c) Falsafah analitik. Falsafah ini turut menunjukkan bagaimana ketidak seragaman mungkin timbul apabila makna yang sesuai dalam konteks tertentu telah dibawa dalam konteks yang berlainan. dan kenapa ianya harus begitu. namun kepada ahli falsafah preskriptif. Soalan: Bagi seorang filosof. Dalam Hinduisme adalah sangat sukar untuk memisahkan antara falsafah dengan agama tersebut. falsafah ini turut bertanyakan sama ada kualiti tersebut terdapat pada perkara itu sendiri atau hanya muncul daripada pemikiran kita sahaja. pelbagai bentuk tingkah laku manusia dari segi moral adalah tidak pasti baik buruknya. Dalam Hinduisme.b) Falsafah preskriptif. cantik dan hodoh. ia sentiasa berusaha untuk mencari dan mengesyorkan prinsip untuk menentukan apakah tindakan dan kualiti yang berfaedah. Ia juga menganalisis kenyataan-kenyataan mempertimbangkan makna-makna yang berbeza dalam konteks yang berlainan. Apakah pendapat dan ulasan anda dalam persoalan ini? Konsep Pendidikan . kepada ahli psikologi. skeptik dan tidak begitu cenderung untuk membina sistem-sistem pemikiran. iaitu stail falsafah yang cuba menetapkan standard untuk mempertimbangkan nilai. Ia juga mengkaji apa yang dikatakan baik dan buruk. falsafah (darsana) bererti “melihat ke dalam” dan menggunakannya untuk menyelesaikan masalah kehidupan seharian. justeru ada yang beranggapan bahawa Hinduisme adalah satu falsafah. iaitu kehidupan yang akan membawa keharmonian atau realisasi jiwa (nirwana). betul dan salah. Misalnya. dan sebagainya. Falsafah analitik bersikap berhatihati. iaitu stail falsafah yang memberi tumpuan kepada spekulatif dan preskriptif dalam usaha untuk perkataan dan makna perkataan-perkataan tersebut. Oleh itu. falsafah bukan sekadar untuk memperolehi pengetahuan kerana pengetahuan semata-mata atau untuk memuaskan rasa ingin tahu. berusaha mencari kebijaksaan itu adalah lebih diutamakan daripada mendapatkan kebijaksanaan itu sendiri. kelakuan dan menghargai seni. Selain itu.

Beberapa definisi di atas telah memenuhi fungsi pendidikan dari aspek psikologi dan sosial. pendidikan bukan sahaja satu wadah di mana sesuatu kebudayaan itu dapat disalurkan. maka seseorang individu juga perlu diberikan pendidikan untuk membolehkannya mengembangkan pelbagai potensi dirinya. Sebagaimana falsafah mempunyai pelbagai aliran dan mazhab. Sebagaimana mutiara di dasar laut perlu digilap untuk mengeluarkan kilauan cahayanya. misalnya sebagai suatu proses indokrinasi. 1975). dan sesama manusia. Definisi ini menjuruskan fungsi pendidikan ke arah mewujudkan insan yang baik. agar hidup masyarakat tetap berlanjutan. iaitu insan yang melalui penguasaan ilmu. nilai dan keterampilannya akan turut memajukan hati budi serta memperkembangkan prinsip akauntabiliti yang teguh lagi utuh terhadap Pencipta. pendidikan harus dilihat daripada tiga perkara. pengetahuan. Prof. bahkan ia juga adalah wadah pembentukan sesuatu kebudayaan (Tanner dan Tanner. atau dan kesimbungan budaya. Setiap individu adalah umpama permata di dasar laut yang mempunyai pelbagai potensi. pendidikan bererti bahawa pewarisan kebudayaan dari generasi tua kepada generasi muda. c) Perspektif falsafah. Dari sudut individu. Syed Mohd. Malah. proses dan output. . iaitu: a) Perspektif individu (psikologi). John Dewey (1961). Namun dari sudut falsafah. b) Perspektif masyarakat (sosiologi). proses ke perlanjutan dalam diri. alam. proses penitisan sesuatu proses pengembangan potensi individu.” berkata Hasan Langgulung (1987) pula memperjelaskannya dengan dari segi pandangan masyarakat. kualiti dan nilai. Misalnya. dinamik dan culas. begitu jugalah pendidikan yang mempunyai pelbagai aliran dan mazhab pemikirannya. namum secara umumnya pendidikan boleh dihurai mengikut tiga perspektif. Skop pengertian pendidikan amat luas. Naquib Al-Attas (1980) mentakrifkan pendidikan sebagai proses penitisan ilmu ke dalam diri insan. secara analogi mengandaikan pendidikan sebagai “what nutrition and reproduction are to physiological life.Konsep pendidikan sering diberikan definisi yang pelbagai. Hasan Langgulung (1987) mentafrifkan pendidikan sebagai proses pengembangan potensi diri. education is to social life. iaitu input. proses latihan.

Sekiranya memaju. maka ia sesungguhnya akan dapat mengubah. serta ianya harus boleh mewujudkan suatu paksi dan landasan pemikiran. mengembang. kaedah dan pendekatan daripada bidang falsafah itu boleh dan patut diterapkan ke dalam pendidikan. masyarakat. a) berdasarkan pengertian “falsafah dan pendidikan”. pemahaman. adalah sebagai satu proses “pengalamian” (unlearnt and relearnt). masyarakat. dan c) berdasarkan pengertian “falsafah untuk pendidikan”. . b) berdasarkan pengeritan “falsafah dalam pendidikan”. tetapi dengan maksud falsafah diperalatkan untuk kepentingan pendidikan dan permasalahannya. Justeru. sesuatu masyarakat dan dapat melahirkan satu sistem pendidikan yang sebegini. matlamat (aims) dan kaedah (methods) serta dapat pula menjelaskan betapa eratnya hubungan antara falsafah dan teori pendidikan (O’Conner. 1957). serta tindakan yang benar dalam jiwa insan yang menjadi penampung kepada pendidikan. Untuk memudahkan kefahaman. Pendekatan “falsafah untuk pendidikan” adalah paling sesuai dan relevan kerana pendekatan ini menganggap bahawa konsep-konsep. Ternyata konsep pendidikan dilihat dari sudut ini. pendidikan dalam menyatupadukan anggotanya. negara. ibarat anyaman dalam tenunan wadah yang sebegini dapat pula Soalan Apakah pendapat anda jika dikatakan bahawa pentakrifan konsep pendidikan daripada sudut falsafah adalah lebih menyeluruh dan mantap berbanding dengan pentakrifan daripada sudut-sudut pandangan yang lain? Takrif Falsafah Pendidikan Falsafah pendidikan pula biasanya merujuk kepada tulisan-tulisan tentang teori dan amalan pendidikan merangkumi watak (nature). andaianandaian. O’Conner telah mengenal pasti ruang lingkup falsafah dan pendidikan berpandukan penekanan-penekanan berikut. seterusnya menyempurnakan manusia. dan bangsanya.

menyelaraskan. Manakala F. menjelaskan istilahistilah pendidikan. F. d) Memberikan pendidikan. Dalam sebagai: konteks hubungan antara falsafah umum dan falsafah pendidikan. menyelaras dan mengharmoniskannya serta menerangkan nilai-nilai dan tujuan yang ingin dicapai. Ianya .John S. c) Satu aktiviti praktikal oleh para pendidik dan filosof untuk menjelaskan proses pendidikan. A. pendidikan dan pengalaman manusia sebagai satu kesatuan yang utuh. b) Mewujud dan mengukuhkan sudut pandangan yang bernas mengenai fenomena pendidikan. ia menyatukan tiga elemen: falsafah. d) Teori dan ideologi pendidikan yang muncul daripada sikap falsafah seorang pendidik. Ringkasnya. Brubacher (1962) menyatakan bahawa falsafah pendidikan merangkumi lima kegiatan utama iaitu: a) Pengesahan dan pensahihan dapatan umum mengenai nilai baik dalam pendidikan. b) Aktiviti teratur yang menjadikan falsafah sebagai medianya untuk menyusun proses pendidikan. mengajukan prinsip atau andaian dasar tempat tegaknya pendidikan dan menyingkapkan klasifikasi yang menghubungkan pendidikan dengan bidang-bidang keprihatinan manusia. mengkritik dan merubahnya berdasarkan kepada masalah dan pertentangan budaya. c) Melahirkan dimensi spekulatif untuk pendidik dan pendidikan. garis panduan yang normatif kepada pendidik dan e) Melahirkan daya kritikal dalam bidang pendidikan. Bonifacio (1980) mentakrifkan falsafah pendidikan sebagai usahausaha untuk mengkaji dan menganalisis secara objektif kepercayaankepercayaan kita sendiri terhadap pendidikan. Hasan Langgulung (1987) menjelaskan fungsi falsafah pendidikan a) Penerapan kaedah dan pandangan falsafah dalam pendidikan. pengalaman dan kajian-kajiannya tentang pendidikan. merangkumi mencari konsep-konsep yang dapat menyelaraskan gejala yang berbeza kepada suatu rencana menyeluruh. Carino (1980) pula mengatakan bahawa falsafah pendidikan adalah penerapan kaedahkaedah falsafah ke atas kajian dan pemahaman tentang masalah dan isu-isu berhubung dengan atau pun yang terbit daripada pendidikan. V.

dan b) Menentukan tujuan-tujuan dan fungsi-fungsi pendidikan. tiga cabng falsafah pendidikan yang utama ialah berkaitan dengan teori wujud (metafizik). Pendapat yang terakhir dikemukakan dalam bab ini ialah oleh AlSyaibany (1979) yang pelaksanaan pendapat pandangan ia menyatakan bahawa falsafah pendidikan ialah falsafah boleh dan kaedah falsafah dalam bidang dan pengalaman kemanusiaan yang disebut sebagai pendidikan. Soalan Apakah kepentingan falsafah pendidikan dalam menentukan hala tuju dan gagasan pendidikan Malaysia pada era globalisasi ini? Kaitkan hujah dan alas an anda dengan merujuk kepada Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK). teori ilmu (epistemologi) dan teori nilai (aksiologi).melibatkan bukan sahaja analisis ke atas konsep-konsep pendidikan. Secara ringkas. cabang-cabang falsafah pendidikan dapat ringkaskan melalui gambar rajah yang berikut: TEORI WUJUD (METAFIZIK) • • • TEORI ILMU FALSAFAH PENDIDIKAN (EPISTEMOLOGI) • TEORI NILAI (AKSIOLOGI) • Kewujudan Tuhan Kewujudan manusia Kewujudan alam atau kosmos • • • Apa makna ilmu? Sumber ilmu Pembahagian ilmu Tujuan/faedah mendapatkan • • • Apa makna nilai? Sumber nilai Pembahagian nilai Peranan nilai dalam . Namun pada umumnya. Ketigatiga cabang falsafah pendidikan ini menyentuh prinsip dasar mengenai kehidupan dan matlamat hidup manusia. tetapi mungkin yang lebih penting lagi ialah pembentukan idea-idea intipati. pada beliau. Cabang-cabang Falsafah Pendidikan Falsafah pendidikan seperti juga halnya dengan falsafah umum mempunyai pelbagai cabang yang mencakupi pelbagai aspek. konsep-konsep dan kaedah-kadeah yang dapat membantu usaha-usaha pendidikan dalam penujuannya ke arah masa hadapan. Oleh itu. menjelaskan beberapa kegunaan kepentingannya seperti yang berikut: a) Menolong perancang pendidikan dan pelaksana untuk membentuk pemikiran yang sihat dan berhikmah terhadap proses pendidikan.

Metafizik Aspek metafizik sebagai satu cabang penting dalam falsafah pendidikan menyentuh perkara-perkara yang berkaitan dengan teori ontologi. Bagi seorang guru yang mengajar atau seorang pentadbir sekolah. Al-Attas (1980). pengetahuan. corak amalan yang dilakukan dalam melaksanakan tugas-tugas mereka amat besar dipengaruhi oleh pengangan falsafahnya. Ibu bapa yang memilih sekolah untuk anak-anak mereka juga dipengaruhi oleh kepercayaan bahawa sekolah-sekolah tertentu mampu atau sebaliknya menjelmakan falsafah sekolah tersebut kepada pengalamanpengalaman belajar yang memberangsangkan. Bagi perancang dan penggubal dasar pendidikan. Falsafah pendidikan pada hakikatnya mengarah perhatian kita kepada fungsi dan matlamat pendidikan dalam menghadapi masalah serta makna kehidupan insan itu sendiri. matlamat dan makna hidup? Apakah matlamat pendidikan yang mahu kita bina dalam menghadapi makna hidup dan kehidupan. iaitu asal . falsafah juga menentukan corak penulisan kurikulum. melalui pendidikan? Apakah yang mahu kita jadikan hidup kita ini bentuk ilmu. pembangunan insan dan pembangunan negara? Falsafah pendidikan yang dianuti oleh sesuatu sistem pendidikan perlu hidup dalam minda dan hati anggota masyarakat yang menganutinya serta dijelmakan melalui perlakuan mereka. dan Langgulung (1987). nilai dan Apakah yang Apakah keterampilan yang ingin kita sebarkan melalui pendidikan? dikatakan manusia dan kemanusiaan? Di manakah tugas dan peranan sistem pendidikan dalam memahami segala persoalan mengenai bentuk.ESTETIKA MANTIK LOGIKA Sumber: Al-Syaibany (1979). bentuk ujian dan penilaian serta struktur bangunan sekolah yang akan didirikan.

muncul pelbagai idealogi dan fahaman baru yang telah mendominasi arus pemikiran barat dalam merangka falsafah pendidikan dan model pembangunan sistem pendidikan. Pada asasnya. d) Fahaman psikoanalisa Sigmund Frued yang merujuk kepada hasrat jahat yang memenuhi alam bawah sedar manusia (id. manusia barat telah mengakui diri mereka hanya sebagai “haiwan berfikir” yang mementingkan diri sendiri.usul atau kewujudan Tuhan. f) falsafah pendidikan di barat telah mengalami satu perubahan yang sangat drastik. kerana survival diri bergantung kepada kekuatan dan kelicikan. antaranya ialah seperti berikut: a) Fahaman tentang teori evolusi oleh Darwin. Dalam aspek ontologi misalnya. Apakah yang ditanggap oleh sesuatu masyarakat atau tamadun tentang kewujudan Tuhan. berterusan dan natural. terutamanya pada zaman Renaissance dan seterusnya memacu dengan pantas pada abad-abad seterusnya hingga ke masa kini. Akibat daripada perkembangan pelbagai idealogi dan fahaman baru ini. Malah. manusia barat berganjak untuk melihat diri mereka sendiri tidak lebih daripada “makhluk yang kemalangan” . manusia dan alam. zaman Renaissance bermula dari abad ke-15. b) Fahaman tentang pertandingan dalam kehidupan yang tertakluk kepada survival of the fittest dan the ends justify the means (teori Machiavelli). mutlak dan tetap. manusia dan alam akan mempengaruhi sikap mereka dalam menggubal falsafah pendidikan. Menurut Profesor Syed Muhammad Naquib Al-Attas (1978). di mana Eropah melalui zaman Enlightenment yang ditandai oleh kesungguhan materialisasi dan sekularisasi. Fahaman positivisme dan empirisisme yang hanya mengiktiraf ilmu itu apabila ianya menepati nilai tara Standard Empiricism. Idealogi Marxisme yang beranggapan bahawa agama merupakan c) “fatamorgana dalam otak manusia” dan sebagai “candu masyarakat”. ego dan superego) untuk melakukan sumbang kadim (incest) dan melihat Tuhan sebagai obsessional neurosis. e) Fahaman relativisme yang menisbikan semua nilai dan menolak nilai yang bersifat kudus. setelah bosan dengan pemikiran kehaiwanan. yang merujuk kepada kemajuan dalam kehidupan yang berlaku secara automatik. Semenjak zaman itu hinggalah abad ke-20. falsafah pendidikan barat dicorak dan dicirikan oleh pandangan semesta masyarakat itu tentang diri. alam jagat dan Tuhan Maha Pencipta.

” Susulan daripada pelbagai idealogi atau fahaman baru yang muncul selepas zaman Renaissance. manusia barat mencari realiti dirinya di dalam benda dan menyamakan pengertian serta hakikat kejadian dengan pengertian serta hakikat benda. “is six feet of a particular molecular sequence of carbon. akhirnya mempengaruhi falsafah hidup orang barat dan dijelmakan dalam falsafah pendidikan mereka. pada pandangan masyarakat barat tak ubah sebagai “haiwan rasional” yang mementingkan diri sendiri. Falsafah pendidikan barat yang tidak dapat dipisahkan daripada falsafah kehidupan mereka ini akhirnya berkembang menjadi falsafah pendidikan yang bersifat sekular dan tidak pasti terhadap sesuatu perkara. Sifat sekular ditandai dengan beberapa ciri khusus seperti berikut: a) Pengosongan alam tabii daripada segala perkara yang bersifat rohaniah. Dengan kata lain. b) Penafian terhadap autoriti dan kepimpinan yang dikaitkan dengan Tuhan.(accidental being). E. Manusia misalnya. yang hanya dapat meyakini sesuatu yang diterima oleh akal. melalui bukunya. nisbi atau berubah. Andaian ini bermula daripada pandangan Betrand Russel yang mengatakan bahawa alam ini terjadi akibat daripada pengelompokan zarah-zarah atom yang tidak disengajakan. Profesor Joshua Leaderberg. Falsafah barat moden juga cuba mengatasi masalah ketidakpercayaan terhadap hakikat. iaitu menganggap nilai semuanya bersifat relatif. hydrogen. Bermula dengan falsafah Descartes (1641) dalam bukunya Discourse on Method. Men and His Future. Norma-norma keserakahan manusia dan nilai-nilai haiwaniahnya menjadi amat menonjol. oxygen and phosphorous atoms. (dlm. Schumaker. Diri yang dicari oleh mereka ialah diri yang rasional. orang-orang Barat melalui satu proses “pencarian diri” sejak memutuskan diri mereka daripada tradisi beragama. c) Penisbian nilai. menciri dan mewarnai segala aktiviti hidup manusia. F. kerana survival diri bergantung kepada kekuatan dan kelicikan. Dari aspek metafizik juga. 1975:108) berpendapat bahawa manusia barat ialah haiwan yang sifatnya. Seterusnya. tetapi pada masa yang sama menggantikan hakikat itu berdasarkan kepada sesuatu yang real atau empirikal. dengan menggunakan andaian Russel tersebut. dia menggunakan kaedah sains tabii bagi mencapai keyakinan .

values. doktrin dan agama yang saling bertelagah. Ringkasnya. Kata-kata masyhur Descartes ialah cogito ergo sum. Kaedah ini menjadikan syak dan ragu sebagai satu sains ke arah mendapatkan suatu kepastian atau kebenaran tentang hakikat sesuatu kewujudan. beliefs. tidak ada yang mengatakan bahawa “ketidakpastian itu adalah satu kepastian”. tetapi tidak mampan dengan yang pernah dibisainya. dogma. jika saya tidak benarbenar mengetahui bahawa ia benar” dan “… saya hanya menerima sesuatu yang terlintas dalam fikiran saya sebagai benar sehingga saya tidak dapat menolak lagi bahawa ia adalah benar” jelas menunjukkan bahawa sesuatu yang bersifat hakikat itu disamakan pula dengan sesuatu yang besifat real. Dalam tradisi falsafah timur.atau menggunakan kaedah fizik untuk menjawab persoalan-persoalan metafizik. Kesimpulannya. baik menerusi falsafah bersepadu Islam. dengan itu saya wujud”.[idea. philosophies. akhirnya berkesudahan dengan fizik mentafsir metafizik. Syed Muhammad Naquib alAttas (1977). yang kesemuanya pula mencerminkan secara menyeluruh visi hakikat serta kebenaran yang bersifat dualis. ia menyakitkan yang sihat. Falsafah ini ibarat ular yang berbisa. falsafah Barat yang bermula dengan metafizik mentafsir fizik. tergenggam dalam cakar pertentangan yang menghampakan]. atau doktrin Cheng Wei-Shih Lun tentang human conciousness atau dengan memahami Vedenta atau Veda yang diasaskan oleh Sankharacharya atau Kashimiri-Shavinism. yang bermaksud. mengapakah sistem pendidikan barat tidak membenarkan pengajaran mana-mana agama di sekolah? . falsafah hidup orang barat yang akhirnya mempengaruhi falsafah pendidikan mereka adalah terbentuk daripada pelbagai “… conflicting ideas. Ungkapan-ungkapan lain seperti “… saya tidak menerima sesuatu itu benar. mengikut pendapat Prof. usaha kita menerima pakai pelbagai aspek dalam sistem pendidikan barat perlu dinilai menerusi cabang-cabang falsafah pendidikan sekular mereka yang sememangnya bercanggah dengan falasafah pendidikan sepadu yang kita amalkan. Soalan Dalam konteks metafizik. cultures. “saya ragu. budaya. juga dalam mana-mana ajaran agama. Oleh itu. dogmas. doctrine and theologies altogether reflecting an all pervasive dualistic vision of reality and truth locked in despairing combat” . kepercayaan. nilai.

d) Apakah yang kita harapkan dengan pemerolehan ilmu? Adakah ilmu dapat memberi jawapan kepada semua permasalahan manusia? Ini adalah persoalan tentang tujuan mendapatkan ilmu. tetapi tanpa mengkategori kepentingan atau autoriti keduaduanya. ilmu. Maka. subjective. unscientific dan value laden adalah tidak memenuhi nilai tara tersebut. saintifik dan neutral. dengan berpandukan nilai tara Standard Empiricisme/Positivisme. iaitu: a) Apakah yang dimaksudkan dengan ilmu? Ini adalah persoalan tentang definisi ilmu. Sebaliknya. kasyaf dan wahyu? Ini adalah persoalan tentang klasifikasi ilmu. iaitu rasional. justeru dianggap sebagai bukan dalam kategori ilmu yang pasti. Konsep rasionalisme pada mulanya diperkenalkan oleh Plato dan Aristotle sebagai satu kaedah konseptual untuk membezakan antara ilmu metafizik dan ilmu fizik. sesuatu yang berlawanan dengannya. Nicholas Maxwell (1987) telah mengulas dengan panjang lebar “bencana intelektual” yang berlaku dalam sistem pendidikan di barat tentang teori ilmu. semenjak zaman Renaissance. iaitu irrational. menjadi terpinggir. sehingga akhirnya telah melahirkan dua aliran falsafah ilmu yang utama. yang bermaksud teori ilmu. Dalam falsafah pendidikan barat yang ditunjangi fahaman Empirisisme dan Positivisme. b) c) Adakah semua yang kita pelajari itu ilmu atau pengetahuan? Apakah perbezaan antara pengetahuan. Dari manakah ilmu yang benar itu datang dan bagaimanakah kita dapat mengetahuinya? Ini adalah persoalan tentang sumber atau asal usul ilmu. iaitu proses rasionalisasi ilmu. dan . Namun. ilmu itu hanya diiktiraf apabila ianya menepati nilai tara Standard Empiricism. intuisi. kaedah ini dijadikan the tool untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. iaitu Emprisisme dan Positivisme. Terdapat beberapa persoalan pokok yang dibincangkan dalam teori ilmu. hikmah. Bencana ini merupakan natijah daripada suatu proses yang berlangsung untuk ratusan tahun lamanya.Epistemologi Satu lagi bidang falsafah pendidikan ialah epistemologi. objektif. seluruh ilmu metafizik (wahyu) dan nilai-nilai yang bersumberkan agama yang dikatakan mereka tidak memenuhi nilai tara tersebut.

biasanya hasil daripada usaha-usaha berfikir dan berzikir serta mengikut ajaran-ajaran wahyu (ibadah). Jika dilihat kepada tradisi intelektual Islam. apabila sarjana-sarjana barat yang bersidang di Universiti Harvard dengan rasminya mengisytiharkan bahawa ilmu-ilmu agama sebagai bukan ilmu. sekiranya ilmu itu gagal membuahkan hikmah. menggunakan istilah ayat atau kalimah kepada kandungan wahyu dan kejadian alam yang meliputi peristiwa-peristiwa sejarah serta pengalaman batin manusia. Maka. Firman Allah SWT. manusia yang dianugerahi potensi akal haruslah menggunakannya untuk mencari makna-makna yang terkandung di dalam wahyu Allah SWT. maka definisi yang paling sesuai mengenai ilmu ialah. dan ditafsirkan oleh jiwa manusia menerusi fakulti-fakulti fizikal dan spiritualnya. sunnah Rasulullah SAW. (Dan berkata) Wahai Tuhan kami! Tidaklah Kamu jadikan ini semua sia-sia (tanpa tujuan dan makna). fakulti-fakulti serta indera yang ada pada manusia untuk menerima dan mentafsirkannya adalah tidak sama antara seorang dengan yang lain. itu . Oleh kerana semua ilmu datangnya daripada Allah SWT. mengandungi makna (ayat) bagu ulul albab (dan) yang berzikir. mengenai perkara ini amat jelas dalam surah al-Imran. alam semesta. ayat 190 yang bermaksud: “Sesungguhnya dalam kejadian langit dan bumi. Kesampaian ilmu yang benar hanya akan berlaku kepada jiwa yang ikhlas dan bersih. Para sarjana Islam juga tahu bahawa cara kedatangannya. ini. Ilmu dalam konteks epistemologi Islam. Ayat-ayat Allah SWT. duduk dan berbaring dan berfikir mengenai kejadian langit dan bumi. fakta. dan pergantian malam dan siang. para ilmuan telah sepakat mengatakan bahawa semua ilmu datangnya daripada Allah SWT. dalam mana orang yang memperolehinya akan bertindak dengan penuh yakin dan adil. “tibanya makna sesuatu ke dalam diri” atau “tercapainya diri kepada makna seuatu” (Syed Muhammad Naquib Al-Attas. baik yang berbentuk wahyu al-Quran.” Allah SWT.. diri manusia dan sejarah pengalamannya adalah punca-punca manusia memperolehi ilmu. pengalaman konkrit dan sebagainya tidaklah memberi makna yang lebih tinggi. 1980). Tarikh muktamad tentang kematian ilmu agama berlaku pada tahun 1957. walaupun bergantung kepada maklumat.akhirnya tersingkir terus daripada klasifikasi atau penggolongan ilmu.

berdasarkan kaedah tafsir dan takwil yang merupakan metodologi saintifik sebenar dalam mendapatkan ilmu mengikut epistemologi Islam. dia sendiri bercahaya dan hidup serta dapat pula menerangi dan memajukan orang lain. serta dimuliakan juga oleh para malaikat. orang yang berilmu dalam pandangan Islam adalah orang yang adil. ilmu yang dilihat dari sudut tujuannya adalah yang membolehkan insan yang berilmu itu “tahu meletakkan sesuatu kena pada tempat yang selayak baginya” mengikut sistem maratib yang ditentukan oleh Allah SWT. Ilmu dilambangkan oleh al-Quran (al-Baqarah:164 & ath-Thaariq:11) sebagai cahaya yang menerangi sesuatu yang gelap atau laksana air hujan yang turun daripada langit yang menjadi sumber kehidupan. orang yang berilmu adalah orang yang memperolehi cahaya atau memiliki sumber kehidupan. betul dan benar. Sudah tentu ilmu yang dimaksudkan ini adalah ilmu-ilmu yang benar. serta mana yang betul. yang tahu adab. Aksiologi Satu lagi cabang falsafah pendidikan terpenting yang akan dihuraikan dalam bab ini ialah aksiologi yang menyentuh aspek-aspek berikut: . jelaskan pengaruh dualisme dan dikotomi yang terdapat dalam kurikulum di sekolah. yang dapat membezakan antara haq dan bathil. Soalan Dengan memberi contoh-contoh matapelajaran dalam KBSR atau KBSM. Oleh itu. Justeru. bathil. haq. adab. sesama umat manusia dan masyarakatnya. Inilah sifat seorang yang berilmu (ulama) dalam Islam dan dia menduduki darjat yang sangat tinggi di sisi Allah SWT. zalim.. Keupayaan meletakkan sesuatu kena pada tempat yang selayak baginya itu pula adalah satu konsep yang menyeluruh dan melibatkan: a) Bagaimana meletakkan diri kita ini pada tempat yang wajar? b) Bagaimana meletakkan diri kita bersabit dengan diri-diri orang lain? c) Bagaimana meletakkan diri-diri orang lain sesuai dengan tempatnya? d) Bagaimana meletakkan diri-diri alam tabii pada tempatnya yang wajar? Konsep ilmu mengikut epistemologi Islam dalam konteks ini terkait pula dengan konsep-konsep adil. benar dan salah.

Tokoh-tokoh penting aliran ini ialah Jean Piaget (1932) dan Lawrence Kohlberg (1975). Aspek nilai dalam sistem pendidikan Barat diajar melalui beberapa subjek seperti pendidikan kewargangaraan. R. Fraenkel (1971). nilai bersifat lebih global daripada sikap dan kedua-duanya adalah konstruk hipotetikal yang berperanan sebagai ‘internal guides for behaving individual’. terdapat tiga mazhab utama tentang teori Mazhab Perkembangan Berstruktur (The Structural Development View) Mazhab Psikoanalitik (The Psychoanalytic View) Mazhab organising Perkembangan (Langer. namun begitu peranannya sangat penting dalam pembentukan sikap seseorang. dan (b) menentukan kesan-kesan balikan terhadap pengalaman-pengalaman tersebut kepada dirinya dan juga perkembangan seseorang pada masa hadapan. Oleh itu. Ini bererti manusia adalah makhluk yang mempunyai beberapa kebolehan semulajadi dalam. betul. iaitu: a) Dalam Pendidikan Moral di Barat. (a) mempengaruhi bentuk-bentuk pengalaman interaksi yang dimilikinya. Schibeci. Berbanding dengan sikap. Berstruktur 1969) yang muncul daripada hasil pandangan daripada b) Mazhab Pembelajaran Sosial (The Social Learning View) c) falsafah Immanual Kant yang mengatakan bahawa manusia adalah “a selfbeing” berkembang tindakannya sendiri. nilai tidak memiliki objek yang spesifik dalam sikap. betul atau salah. perkembangan nilai moral. tetapi adalah kepada cara-cara bagaimana . nilai juga dikatakan lebih abstrak. Tumpuan utama mazhab ini yang berkaitan dengan perkembangan moral bukannya terhadap menentukan sama ada sesuatu kelakuan moral itu baik atau buruk. worth doing or worth trying to attain. etika dan moral.” Mengikut Mckinney & Moore (1982).a) Apakah makna nilai? b) Daripada manakah nilai itu diperolehi? c) Apakah pembahagian nilai? d) Apakah peranan nilai dalam kehidupan manusia? Nilai adalah persepsi manusia tentang sesuatu. 1984. sama ada ia dianggap patut.worth having. 1984). yang ingin dicapai oleh seseorang kerana ia mendasari pandangan hidup seseorang (Deaux & Wrightsman. Bagi J. benar dan diingini atau sebaliknya. “he or she deems it worthwhile . apabila seseorang memberi nilaiannya kepada sesuatu.

Manusia mengikut pandangan mazhab ini adalah tidak ubah seperti serentang kain putih yang mana masyarakat akan mencoret segala citra dan pengalaman mereka ke atasnya. moraliti didefinisikan sebagai keadilan (Damon. tetapi ia adalah bersifat seragam atau endemic kepada semua budaya. Mazhab Pembelajaran Sosial dikatakan bermula daripada falsafah empirisme John Locke di Eropah dan falsafah behaviorisme John Watson di Amerika. Ringkasnya seperti kata Windmiller (1980). Salah seorang penganut aliran ini. institusi dan budaya di mana seseorang itu dilahirkan akan mencorakwarnakan sebahagian besar kehidupan seseorang individu. Sekali lagi Durkheim (1925). Corak perkembangan moral bagi sesuatu budaya pula bukanlah berlaku secara khusus dan tersendiri hanya untuk budaya itu sahaja. Mempelajari nilai moral bererti mempelajari nilai-nilai yang diamalkan oleh masyarakatnya. Turiel. “morality begins where and when social life begins…[and]…school has. Oleh itu. 1977. Manusia mempunyai kuasa mutlak dalam menentukan nilai moralnya sendiri. Justeru. mazhab ini menolak faham yang mengatakan bahawa perkembangan moral adalah suatu penghayatan atau pancaran norma-norma budaya tentang apa yang dianggap betul atau salah bagi anggota masyarakatnya. “when our conscience speaks. it is society speaking within us. Justeru. ia harus bermula dengan pengajaran langsung.” Bagi Kohlberg dan tokoh-tokoh sealiran dengannya. di mana ia berlangsung dengan cara penguatkuasaan dan ganjaran kepada perlakuanperlakuan yang positif dan memberi dendaan (sanction) kepada amalanamalan negatif. 1975) dan keadilan dilihat sebagai satu perkara yang bersifat universal. “it is concerned with how people make decisions rather than with the actions based upon those decisions. Durkheim (1925) dengan tegas berkata. above all.keputusan moral dan penaakulan moral seseorang itu dilakukan. apabila menulis tentang fungsi pendidikan moral dan tugas sekolah dalam mengajar nilai-nilai murni masyarakat telah mengatakan. the function of linking the child to this society… .” Aliran ini juga berpendapat bahawa sekolah sebenarnya merupakan agen budaya dan sebahagian besar fungsi guru adalah memancarkan nilai-nilai budaya masyarakatnya. keluarga. Mazhab ini juga berpegang kuat kepada pendapat bahawa masyarakat adalah sumber kepada segala autoriti moral. kelas sosial. juga dengan cara meniru dan mencontohi model-model tingkah laku dalam masyarakatnya.

indah dan menarik. aliran ini berpendapat bahawa agen-agen kawalan sosial mesti campurtangan pada tahap-tahap awal perkembangan individu supaya desakan-desakan yang tidak rasional daripada id dan ego dapat dibendung. Sebagaimana persepsi aliran ini bahawa manusia itu secara semulajadinya dilahirkan dengan nafsu-nafsu berahi yang perlu dilempiaskan (eros). Dalam teori seksual Freud. Aliaran perkembangan moral yang terakhir dalam bab ini ialah Mazhab Psikoanalitik yang dikenali juga sebagai aliran Freudian. Oleh itu. b) Kejadian manusia yang bentuk batin atau spiritual yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar. dengan keadaan dirinya yang seimbang dan mempunyai equilibrium. Diri jasmani manusia yang secantik itu dituntut pula dalam ajaran Islam supaya diimbangi dengan bentuk batin yang indah supaya kedua-dua bentuk kejadian itu bertemu dan bertaut. 1981).[and teacher]…as society’s agent. a moral being”. justeru ia perlu dikawal oleh sekatan-sekatan sosial (social prohibitions). dinyatakan sebagai bentuk yang paling baik. maka moraliti seseorang itu adalah dipandu oleh desakan-desakan yang tidak rasional (irrational impulses). seorang kanak-kanak yang sedang menyusu pada ibunya dikatakan sedang memuaskan nafsu berahinya kepada ibu tersebut (Hasan Langgulung. Mazhab Pembelajaran Sosial mempunyai kepercayaan yang teguh bahawa sekolah adalah satu-satunya institusi yang sangat berpengaruh dalam masyarakat yang boleh memancarkan nilai-nilai murni dan peraturan-peraturan budaya. the critical link in cultural transmission. Teori aksiologi Islam pula telah mengaitkan aspek nilai dengan kejadian manusia itu sendiri yang dilihat daripada dua sudut iaitu: a) Kejadian manusia yang berbentuk lahiriah atau fizikal yang boleh dipandang dengan mata kasar. paling cantik. Kejadian manusia dari segi fizikalnya adalah dicipta oleh Tuhan Maha Pencipta dalam bentuk yang paling sempurna. Oleh sebab . It is his task to create a social. malah kadang-kadang dikatakan melebihi peranan institusi keluarga. Ringkasnya. mengambil sempena nama pengasasnya. sehingga akhirnya kemenangan akan berpihak kepada superego. iaitu menyerupai mahkota. Sigmund Freud yang cukup terkenal dengan tiga teori tentang seksualiti. yang di dalam al-Quran (al-‘Alaq: 4).

nilai-nilai akhlak adalah nilai-nilai murni yang universal. yang selaras dengan hakikat kejadian manusia. akal. maka Allah SWT. jasad sekali gus dan yang paling tinggi adalah dari segi kerohaniannya. telah memuji Nabi Muhammad SAW. Justeru. di dalam al-Quran (al-Qalam: 4) yang bermaksud. iaitu sikap dan peribadi luhur serta nilai murni yang terpancar dalam kehidupan harian baginda sehingga menjadi contoh dan ikutan kepada para sahabat ke arah perkembangan diri mereka. di mana apa yang paling ketara ialah berlakunya kepincangan paradigma ilmu. masalah utama yang dihadapi oleh sistem pendidikan tersebut ialah wujudnya sifat sekular.percantuman kedua-dua unsur ini dianggap sebagai persoalan pokok atau asasi dalam Islam. Soalan Jelaskan persamaan dan perbezaan antara konsep moral dan akhlak daripada sudut aksiologi. Firman Allah SWT. iaitu suatu makhluk yang ada roh (a creature with spirit). Dalam teori aksiologi Islam. Rumusan Walau apa pun mazhab atau aliran falsafah pendidikan yang dianuti oleh masyarakat barat. konsep akhlak dalam Islam bukanlah memandang insan itu hanya sebagai suatu entiti psikosemantik (just a psyco-semantic entity) dengan hanya mempunyai badan dan intelek sahaja (entity with only body and mind). dualisme dan dikotomi baik dalam aspek metafizik. dengan menyebut tentang kecantikan akhlak baginda. Dualisme antara roh dan jisim misalnya telah memberi kesan besar kepada sistem pendidikan barat terutama dari aspek epistemologi.) adalah di atas akhlak yang agung”. epistemologi atau pun aksiologi. yang ada akal (with the intellect). dan yang ada jiwanya (with his psychic substances) dengan kerangka psikologikalnya serta yang ada jasmaninya. Engkau (Muhammad SAW. antara lain membuat kenyatan bahawa telah wujud suatu pemisahan yang merbahaya antara sains dan penyelidikan di satu pihak dan nilai-nilai insani .“Demi sesungguhnya. tetapi adalah satu entiti yang mempunyai roh. keluarga dan masyarakat seluruhnya. Profesor Harald Titus (1953) ahli falsafah Barat moden yang terkemuka.

Akibatnya. Akibatnya. orang-orang terpelajar sendiri kehilangan pendirian dan keyakinan atau nilai. Oleh kerana mereka telah menjadikan kebenaran sains tabii sebagai nilai dalam menentukan fahaman metafizik. yang akhirnya turut terpahat ke seluruh pelusuk dunia. Christopher Dawson (1960). di samping tidak mempunyai satu pandangan duniawi yang menyeluruh. Pendidik telah memisahkan dirinya dari warisan rohaniah dan zaman silam. moral pula menjadi lemah dan tidak dipentingkan langsung. a) b) c) Berikan definisi setiap konsep di bawah dan jelaskan hubungan antara konsep-konsep tersebut: Falsafah Pendidikan Falsafah pendidikan . sebenarnya tidak mengukuhkan kekuatan pemikiran ke arah kebaikan moral. konsep ilmu barat pada masa kini tidak lebih daripada bersifat sebagai “penafsir sains” (the interpreter of science) yang akhirnya menyempitkan akal dan panca indera untuk hanya mengenali benda dan pertalian di antara benda-benda yang wujud di alam tabii ini. Klasifikasi ilmu barat pada Konvensyen Harvard 1928 mengakibatkan ilmu-ilmu tersebut dikelompokkan kepada sains fizikal. kemasyarakatan dan sejarah moden telah mengeluarkan Tuhan daripada alam. tetapi gagal menyediakan suatu penggantian yang memuaskan. dalam falsafah pendidikan barat. dan kajian psikologi pula adalah satu kajian tentang manusia tanpa roh (al-Attas. yang mana merupakan hasil daripada pemikiran manusia. Moral dan teknologi tidak pernah harmoni antara satu sama Apabila teknologi berkembang dengan pesat dan bertambah kukuh. apabila menulis tentang krisis dalam pendidikan di barat juga mengatakan bahawa masyarakat barat harus mengakui kenyataan bahawa perkembangan kuasa manusia menerusi sains dan teknologi. 1988).serta taat setia di pihak yang lain. Akhirnya. maka perkara-perkara kerohanian dan keTuhanan telah dikeluarkan daripada badan ilmu. lain. Soalan Latihan 1. epistemologi dan aksiologi. Klasifikasi ilmu ini merupakan sumber penentu yang mengukir bentuk paradigma ilmu di Barat. kajian sains tabii. ilmu sosial dan ilmu kemanusiaan dari segi urutan kepentingannya.

Islamization of knowledge: General principles and work. a) b) c) Buat satu perbandingan antara falsafah pendidikan sekular Barat dan pendidikan sepadu di Malaysia dari segi: Metafizik Epistemologi Aksiologi Apakah fahaman atau idealogi baru yang muncul dalam tamadun Barat yang telah mempengaruhi masyarakat itu dalam penggubalan dasar-dasar tentang metafizik. Anuar Ibrahim. 1980. Pendidikan ke arah perpaduan.. Ismail. Falsafah dan konsep pendidikan. Omar Mohamad al-Taumy. al-Faruqi. Jakarta: Penerbit Bulan Bintang. Kenapakah pentingnya seorang guru itu memahami cabangcabang falsafah pendidikan dalam menjalankan tugas-tugas perguruannya? Rujukan _________. 1989. 1987. 1412H. Madjidi. 1402 Hijrah. . R. Asas-asas pendidikan Islam. Awang Had Salleh. Al-Quran dan terjemahannya. Haramain Asy-syarifain. 1997.2. 1979. Menangani perubahan. Jakarta: Penerbit Pustaka Al-Husna. H. Kuala Lumpur: Berita Publications. Petaling Jaya: Penerbit Fajar Bakti. Konsep kependidikan para filosof muslim. Jogyakarta: Al-Amin Saudi Arabia: Khadim al- Abdul Rahman Aroff dan Zakaria Kasa. Petaling Jaya: Penerbit Fajar Bakti. Busyairi Press. 4. Pendidikan Islam. London: International Institute of Islamic Thought. Hasan Langgulung. Al-Syaibani. epistemologi dan aksiologi bagi falsafah pendidikan mereka? 3. 1987.

Kuala Lumpur: Pusat Perkembangan Kurikulum. Jilid I. Lambert. perguruan dan perubahan. & Turiel. Ihya Ulumiddin. Kuala Lumpur: Victory Ajensi. Ismail Yakun SH. H. Syed Muhammad Naquib Al-Attas. Boston: Allyn and Bacon Inc. Kuala Lumpur: Arena Ilmu Sdn. TK.. Prosiding Seminar Kebangsaan Isu-isu Pendidikan Negara Ketiga. Tajul Ariffin Noordin dan Nor Aini Dan. edisi terjemahan oleh Prof.. 1980. m. “Penjajaran falsafah moral Plato dalam konteks aksiologi Islam dan kerelevanannya kepada pembangunan modal insan” dlm. M. socialization. Kuala Lumpur: ABIM. 2001. Windmill. Zarin Ismail. Moral development and .Iman al-Ghazali. Fakulti Pendidikan. Pendidikan dan wawasan 2020: Falsafah. E. The concept of education in Islam: a framework for an Islamic philosophy of education. 1992. Falsafah Pendidikan Kebangsaan: Matlamat dan visi Kementerian Pendidikan Malaysia. Bhd.s 121-130. Kementerian Pendidikan Malaysia. 1980. 2007. N. 1988.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->