P. 1
Definisi Dan Konsep Teori Fungsionalisme

Definisi Dan Konsep Teori Fungsionalisme

|Views: 8,963|Likes:
Published by insyirah77

More info:

Published by: insyirah77 on Oct 08, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/17/2013

pdf

text

original

Definisi dan Konsep Teori Fungsionalisme.

Analisis Isu berdasarkan perspektif Teori Struktural-Fungsional Teori ini mengkaji fungsi perlakuan sosial atau institusi dalam kegiatan-kegiatan yang menyumbang kepada penerusan masyarakat. Masyarakat selalu dianggap seperti tubuh badan manusia yang mempunyai bahagian-bahagian dengan fungsi-fungsi yang tersendiri. Teori fungsionalisme memberi huraian mengenai organisasi sosial dan menerangkan bagaimana sesuatu organisasi dikekalkan. Masyarakat telah diibaratkan sama seperti organisma yang mempunyai bahagian-bahagian dan setiap bahagian masyarakat dikenali sebagai struktur. Seterusnya kajian dilakukan untuk melihat bagaimana struktur masyarakat berfungsi. Menurut teori ini, struktur-struktur sosial akan menentukan kelancaran perjalanan atau keharmonian masyarakat. Brinkerhoff dan White (1989 : 9) telah merumuskan tiga andaian utama ahli-ahli fungsionalisme iaitu stabiliti, harmoni dan evolusi. Stabiliti merupakan kriteria penilaian utama untuk menentukan sejauh mana sesebuah masyarakat dapat dikekalkan. Harmoni menunjukkan bagaimana semua bahagian atau struktur-struktur dalam masyarakat bekerjasama untuk mencapai tujuannya. Evolusi pula menggambarkan perubahan-perubahan yang berlaku kepada masyarakat melalui proses adaptasi struktur sosial kepada pembaruan. Maka, tidak dapat dinafikan lagi bahawa ibu bapa, pihak sekolah, rakan sebaya dan media massa saling berperanan dalam mengatasi masalah jenayah yang wujud di kalangan remaja. Teori ini mengkaji fungsi perlakuan sosial atau institusi dalam kegiatan-kegiatan yang menyumbang kepada penerusan masyarakat. Masyarakat sebagai tubuh badan manusia yang mempunyai bahagian dan fungsinya yang tersendiri. Ianya boleh dihuraikan sebagai suatu organisasi sosial dan bagaimana organisasi itu dikekalkan. Kajian dilakukan untuk meninjau sejauh mana struktur masyarakat berfungsi. Struktur sosial akan menentukan kelancaran perjalanan atau keharmonian masyarakat. Brinkerhoff dan White (1989:9) merumuskan tiga andaian utama ahli-ahli fungsionalisme iaitu stabiliti, harmoni dan evolusi. Stabiliti menentukan setakat mana sesuatu masyarakat itu dapat dipertahankan. Harmoni pula merujuk kepada semangat kerjasama dalam masyarakat untuk mencapai sesuatu matlamat. Evolusi pula digambarkan bagaimana perubahan berlaku terhadap masyarakat akibat dari pembaharuan. Sebagai rumusannya, teori ini menekankan kepentingan persefahaman anggota masyarakat demi keharmonian dan kestabilan masyarakat berkenaan. Merton (1957) telah membezakan antara apa yang dikenali sebagai fungsi ketara dan fungsi tersembunyi. Fungsi ketara adalah sesuatu yang diketahui dan dikehendaki dalam aktiviti sosial tertentu . Fungsi tersembunyi pula merupakan sesuatu yang tidak disedari atau tidak dijangkakan. Sekiranya sesuatu hasil struktur adalah merupakan apa yang dikehendaki dan diiktiraf dalam sistem, ia telah menjalankan fungsi ketara. Sebaliknya sekiranya hasilan adalah sesuatu yang tidak dikehendaki dan tidak diiktiraf maka ia dikenali sebagai fungsi tersembunyi. Merton juga membuat perbezaan antara fungsi dan disfungsi. Fungsi bermaksud struktur sosial sesuatu masyarakat telah mengalami kesan positif hasil daripada kefungsian sistem. Disfungsi pula bermakna kesan negatif yang dialami oleh masyarakat akibat daripada sistem yang tidak berfungsi. Struktur yang dianggap berfungsi adalah yang mengekalkan apa yang sedia ada dan diharapkan dalam masyarakat manakala yang tidak mengikut kehendak masyarakat dianggap tidak berfungsi. Teori fungsionalisme menyatakan bahawa masyarakat, pihak sekolah dan media massa

negara menuju kearah kemajuan ekonomi. 6.2 Pendidikan dan Hubungan Etnik Etnik bermaksud kumpulan manusia atau bangsa . Menganalisis Isu Berdasarkan Tiga Konsep Sosiologi 6.negara asal. Harapan untuk melihat persefahaman antara kaum melalui sektor pekerjaan yang sama tidak mencapai kejayaan yang memberangsangkan. Keterbatasan ini bukan sahaja di sekolah.3 Reformasi Pendidikan Hussein Hj Ahmad (1993) menyatakan bahawa peranan sistem persekolahan sehingga akhir tahun 1980an bermotifkan tiga perkara utama. Sistem pendidikan yang mewujudkan sistem persekolahan yang berasingan mengikut kaum telah menjuruskan ke arah semangat perkauman yang menebal. Merujuk kepada peluang melanjutkan pelajaran ke sekolah berasrama penuh dan juga kuota memasuki Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA). Semangat kekitaan dalam satu masyarakat Malaysia yang harmoni dan bersatu padu akan tercapai sekiranya sistem persekolahan yang menggabung terus ketiga-tiga aliran ini menjadi satu dapat direalisasikan. Ketiga. Sehingga kini didapati mobiliti mendatar lebih banyak berlaku. Ruang kehidupan yang terbatas ini akhirnya mencipta suatu identiti tersendiri yang sangat berbeza.memainkan peranan yang sangat penting dalam mewujudkan kestabilan. Kumpulan etnik sememangnya membantu mengekalkan pertalian kumpulan dan mengukuhkan kedudukan etnik berkenaan dalam masyarakat. tradisi. pendidikan untuk menyediakan tenaga kerja negara. Asas pembelajaran di peringkat rendah jauh berbeza di mana masing-masing menggunakan pendekatan sosio-ekonomi turun-temurun seperti kaum Melayu dengan sawahnya. Pergaulan dan juga persefahaman antara kaum juga begitu terbatas di kalangan pelajar. Ini secara tidak langsung akan mengasingkan kelompok kaum dari satu generasi ke satu generasi. Namun begitu. Sungguhpun di peringkat menengah. struktur dan sistem nilai. pendidikan sebagai asas perpaduan kaum. 6. murid-murid terpaksa memasuki sekolah yang beraliran Bahasa Melayu. Keterasingan dalam sistem pendidikan membuatkan para pelajar terus menebal dengan semangat kebangsaan masing-masing. Isu ini amatlah sensitif kerana ianya menyentuh hak-hak keistimewaan Melayu yang termaktub dalam perlembagaan Persekutuan. pengenalan kaum mengikut sektor pekerjaan masih lagi tidak banyak berubah. bahasa. Kedua. Mereka mempunyai kesamaan dari segi sejarah. Pertamanya. rakan-rakan dan kejiranan yang berkongsi ciri-ciri kehidupan yang rapat. budaya. kini timbul rasa tidak puas hati kaum lain terhadap keutamaman yang diberikan ini.1 Mobiliti Sosial Sekolah yang berbagai aliran sebenarnya terus menjadikan suatu bentuk mobiliti sosial yang berbagai rupa. Sememangnya walaupun selepas kemerdekaan. pendidikan adalah . keharmonian serta evolusi dalam sesebuah masyarakat. ianya memang memihak kepada kaum bumiputera. Perasaan kekitaan ke dalam kumpulan etnik berkembang menerusi hubungan kekeluargaan. Ia merujuk kepada pengenalan diri seseorang ke dalam kumpulan yang mempunyai latarbelakang keturunan nenek moyang yang sama. Kesannya amat berbahaya kepada perpaduan kaum di Malaysia. kaum India dengan ladangnya dan kaum Cina dengan perniagaannya. dapat dilihat dengan jelas tiga kelompok kaum yang berasingan antara satu sama lain. 6. malahan dalam kehidupan seharian.

Cadangan Dan Kesimpulan Pendidikan telah lama dianggap sebagai satu elemen penting bagi menyatupadukan rakyat. mereka juga boleh memahami budaya kaum lain. Menteri Pelajaran pada ketika itu. keterasingan sekolah rendah ini telah menanamkan semangat perkauman dari awal lagi. malah institusi pendidikan turut memainkan peranan. Baka juga menjadi faktor penyebab kelemahan akademik dan prestasi pelajar bumiputera . Masyarakat persekitaran atau setinggan yang kurang menggalakkan pendidikan menjadikan pelajar pasif dan tidak berminat terhadap ilmu. Datuk Ishak Haron dari Fakulti Sains Kognitif dan Pembangunan Malaysia . Sub-budaya seperti malas membuat kerja rumah dan ataidak menumpukan perhatian turut mempengaruhi prestasi pelajar. Melalui cara ini. Penduduk di kawasan luar bandar mempunyai kurang pendidikan terhadap perkembangan semasa. Sekolah dianggap sebagai tempat menghabiskan masa. latihan yang tidak setimpal serta sikap guru yang pasif turut menjejeaskan prestasi murid. isu kelemahan akademik dan prestasi di kalangan Bumiputera tidak memberansangkan walaupun ia dibincang dan dikaji dari semasa ke semasa sejak beberapa dekad lalu. Fenomena ini jugalah yang terjadi kepada pelajar sekolah menengah dan mahasiswa di Institusi Pengajian Tinggi (IPT). Beliau menekankan bahawa pembelajaran peringkat rendah yang menjadi asas pendidikan kerana masalah pembelajaran pada tahap rendah akan berterusan ke peringkat menengah dan tinggi. Memang tidak dapat disangkal lagi. Datuk Abdul Rahman Yaakoub telah mengarahkan penukaran sekolah aliran Inggeris kepada sekolah aliran kebangsaan yang menggunakan bahasa Melayu yang bermula pada tahun 1970. Salah satu faktor utama yang menjadi punca isu ini ialah keadaan sosio-ekonomi pelajar yang rendah. Jika perkara ini dapat dipraktikkan. Kedaifan ibu bapa mengenai kepentingan pendidikan kerana kurang atau tiada pendidikan menyebabkan sikap tidak endah terhadap pendidikan anak-anak mereka. Di negara kita.untuk pembinaan disiplin di kalangan rakyat berbilang kaum. 7. kefahaman guru yang rendah tentang kandungan kurikulum . Kita dapat menyaksikan. kelemahan pelajar bukan hanya bergantung kepada faktor sosio-ekonomi sahaja. Sekolah satu aliran dilihat sebagai reformasi pendidikan yang harus diperjuangkan bagi mewujudkan perpaduan dan integrasi nasional selaras matlamat utama Dasar Pendidikan Kebangsaan. maka masalah semangat perkauman akan terhakis dengan sendirinya melalui pergaulan antara pelajar dan saling faham-memahami. Kelemahan dan ketidaksedaran guru. Menurut kajian yang dijalankan di sekolah kebangsaan terutama di luar bandar menunjukkan bahawa kegagalan murid bumiputera dalam UPSR adalah berpunca daripada kelemahan menguasai kemahiran asas pada Tahun Satu. secara tidak langsung. di samping boleh bergaul secara meluas di antara mereka. Universiti Pendidikan Sultan Idris. Pengenalan Menurut Prof. Faktor sekolah . selepas tercetusnya peristiwa berdarah yang melibatkan rusuhan kaum pada 13 Mei 1969. Bukan hanya keluarga menjadi punca penyebab kelemahan pelajar tetapi juga masyarakat. Kedudukannya yang kurang strategik tidak memberi peluang kepada para pelajar mengikuti kelas tuisyen.

Di dalam hal ini. ia mencerminkan masyarakat luar bandar yang kurang prihatin terhadap pendidikan. Pelajar yang mempunyai latar belakang sosio- . Sosiologi pendidikan melihat masalah sosial melalui dua pendekatan iaitu pendekatan makro dan miro. maka beberapa langkah positif telah diutarakan sebagai mengatasi masalah ini. Pandangan teori konflik ialah masyarakat berada di dalam keadaan berubah-ubah. berkonflik dan sentiasa ingin memperjuangkan kepentingan masing-masing. Pendekatan makro merupakan kajian tentang masyarakat secara keseluruhan. Pengenalan Sesuatu bidang boleh dikaji dengan menggunakan pelbagai kaedah dan teori. Teori fungsional membincangkan variasi kelas sosial dalam pendidikan menyebabkan perbezaan peluang hidup.bukan sahaja tertumpu kepada guru semata-mata. 3. Faktor utama yang menjadi punca kepada kelemahan prestasi pelajar ialah keadaan sosioekonomi keluarga yang merupakan sebahagian daripada institusi masyarakat. Demikian juga dengan bidang kajian sosiologi. Pendekatan makro boleh dikaji menggunakan dua teori iaitu teori fungsionalis dan teori knflik. Bila prestasi pelajar luar bandar menurun. teori fungsionalis didapati lebih menonjol peranannya. Bilangan pelajar bumiputera yang melanjutkan pelajaran di IPTA mestilah mempunyai kelayakan yang sepatutnya supaya pelajar yang berkualiti benar-benar mendapat peluang. Memandangkan kelemahan akademik dan prestasi pelajar bumiputera berada pada tahap yang tidak memuaskan. manakala pendekatan mikro berkaitan dengan kehidupan manusia yang dibentuk melalui proses interaksi yang kecil di dalam individu itu sendiri bukan dalam suatu kumpulan masyarakat yang besar. Usaha-usaha ini patut diberikan perhatian serius dan dilaksanakan dengan berkesan supaya isu ini dapat ditangani dalam jangka waktu yang singkat. Langkah jangka pendek yang memakan masa antara tiga hingga lima tahun yang boleh dijalankan oleh IPTA ialah meningkatkan kualiti pembelajaran pelajar di IPTA sekarang. Pentadbiran sekolah yang diterajui oleh guru besar yang berpandangan sempit dan tidak bermotivasi juga menjadi punca . 4. Berdasarkan kepada isu kelemahan akademik dan prestasi pelajar bumi. aktiviti yang dipersetujui masyarakat ialah menjadikan individu berpendidikan supaya mesyarakat yang berpendidikan serta mampu mengikuti perkembangan semasa dapat dicapai. Fungsi nyata merujuk kepada aktiviti yang ditetapkan seperti pengajaran guru sementara fungsi tidak nyata ialah aktivitiaktiviti yang tersirat seperti kurikulum tersembunyi. Peluang pelajar kelas sosial rendah mendapat prestasi yang tinggi adalah kurang andainya dibandingkan dengan pelajar kelas atasan. Teori fungsionalis pula mengkaji funsi perlakuan sosial atau institusi dalam aktiviti yang menyumbang kepada penerusan masyarakat. Langkah jangka panjang perlu digariskan bagi meningkatkan kualiti pembelajaran pelajar bumiputera bermula dari pendidikan peringkat rendah dan menengah supaya pelajar bumiputera di IPTA boleh bersaing dengan pelajar lain dalam meningkatkan prestasi. Analisis isu berdasarkan teori fungsionalis Kelemahan akademik dan prestasi pelajar bumi menjadi isu masyarakat yang serius kerana setiap individu mempunyai fungsi yang dipersetujui untuk mencapai matlamat yang sama. Merton (1949) menyokong teori ini dengan membahagikan kepada dua elemen iaitu fungsi nyata dan fungsi tidak nyata.

persefahaman dan kerjasama dari semua pihak diperlukan dalam memainkan peranan masing-masing agar dapat mencapai matlamat tertentu seperti yang diutarakan dalam teori fungsionalis. Beberapa konsep asas diperkenalkan bagi memudahkan kajian yang dijalankan ke atas masyarakat. istilah keluarga iaitu salah satu institusi yang diberi keutamaan dalam teori fungsionalis gagal berfungsi. Institusi keluarga di masyarakat luar bandar tidak dapat memainkan peranannya sepertimana institusi keluarga di dalam masyarakat bandar. Bila ibu bapa tiada pelajaran. tempat tinggal yang selesa dan peralatan yang secukupnya memudarkan minat murid terhadap pendidikan yang agak mencabar bagi tahap perkembangan mereka. Ini menyebabkan pelajar kurang berminat terhadap pendidikan. Subbudaya sebegini menyebabkan pelajar bumiputera di IPT tidak dapat bersaing dengan pelajar-pelajar lain.ekonomi yang tidak menggalakkan. Jika sekolah dipertanggungjawabkan sepenuhnya terhadap pendidikan anak-anak adalah tidak wajar. Sosio-ekonomi rendah adalah disebabkan oleh pendidikan yang rendah atau tiada pendidikan. Definisi Konsep Institusi Sosial Kesedaran mengenai ilmu sosiologi amatlah berguna bagi memahami masalah sosial dari perseptif sosial. Secara tidak langsung . Keadaan hidup yang serba kekurangan kerana wang menjadi penghalang bagi mendapatkan makanan. malas. Konsep utama yang sesuai bagi mengkaji isu kelemahan akademik dan prestasi pelajar bumi ialah konsep institusi sosial. Pengukuhan dan penekanan perlu disalurkan juga di rumah. motivasi luaran yang kurang atau hampir tiada menenggelamkan motivasi intrinsic mereka. menengah dan juga IPT. mempunyai banyak kekangan yang perlu diatasi untuk bersaing dengan pelajar kelas atasan. 5. tidak mempunyai ³role model´ yang boleh menjadi dorongan kepada mereka. ibu bapa yang tidak berpendidikan tidak mampu membantu anak-anak mereka yang akhirnya menjadikan prestasi pelajar bumiputera lemah pada peringkat asas. Guru-guru di kawasan luar bandar perlu lebih berdedikasi dalam mengajar pelajar-pelajar mereka. Oleh itu. Para pelajar yang hidup dalam suasana persekitaran yang tidak menggalakkan pendidikan. E. Anak-anak juga tidak boleh mengharapkan pertolongan dari segi akademik daripada ibu bapa mereke. Justeru itu. Kewujudan masyarakat bumiputera luar bandar yang mempunyai prestasi yang tinggi merupakan tanggungjawab bersama institusi keluarga dan institusi pendidikan. institusi pendidikanlah harus memikul tanggungjawab dengan serius untuk meningkatkan prestasi pelajar . 1962) berpendapat bahawa istilah institusi . Malangnya . Pendekatan fungsionalis menekankan kepentingan pendidikan di sekolah dan di rumah. tidak memberi tumpuan dan tidak berminat terhadap pendidikan inilah yang bersemadi dalam jiwa pelajar ini sehingga terbawa-bawa ke peringkat IPT. Subbudaya seperti ponteng. maka mereka juga tidak mengambil berat mengenai pencapaian anak-anak mereka. Latihan yang mencukupi dan bahan mudah diperolehi perlu digunakan seperti yang dilakukan oleh guru-guru di Sekolah Jenis Kebangsaan Cina yang amat mengambilberat tentang prestasi pelajarnya. Subbudaya belajar secara positif perlu sentiasa ditekankan terhadap murid dan institusi keluarga serta masyarakat perlu memberi kerjasama supaya subbudaya lain tidak mempengaruhi para pelajar ini. Langkah utama yang sewajarnya diberi tumpuan ialah penekanan pendidikan rendah yang kukuh. institusi pendidikan boleh mengambilalih tanggungjawab tersebut untuk menjadikan masyarakat mempunyai kemahiran-kemahiran asas.Chinoy (Society . langkah-langkah perlu juga diambil untuk mengatasi masalah ini di peringkat IPT. Walaupun. Oleh itu.

5. institusi politik. Institusi pendidikan harsulah memahami masalah ibubapa di luar bandar dan cuba sedaya upaya mereka untuk mengajar dengan sebaik mungkin. Melalui teladan dan peraturan sekolah. Institusi sosial utama ialah institusi keluarga. mereka boleh duduk bersama pelajar.1 Konsep Institusi Sosial Institusi keluarga dan pendidikan adalah lebih diketengahkan kerana ia mempunyai hubungan secara langsung dengan isu kelemahan akademik dan prestasi pelajar bumiputera . Peranan institusi sosial adalah seperti agen-agen penentu dan pengawal yang memastikan masyarakat berjalan dengan lancar. Peranan keluarga dalam menentukan pencapaian pendidikan perlu dipertingkatkan dan diberi penumpuan yang lebih.Gouldner dan H. pelajar-pelajar dengan sendirinya mempelajari nilai-nilai yang baik. Dorongan sebegini dengan sendirinya mampu menarik minat terhadap pendidikan. Guru perlu memberi peluang yang sama kepada pelajar luar bandar untuk bersaing dengan pelajar bandar dalam semua aspek. Sekolah di luar bandar juga haruslah menjalankan aktiviti-aktiviti yang mengikuti perkembangan semasa seperti kempen kesihatan. Di samping itu.Gouldner ( Modern Sociology ) melihat institusi sebagai cara yang standard untuk mengatasi masalah . melihat kerja mereka . emosi. institusi ekonomi dan institusi agama. menggalakkan mereka belajar. rohani dan intelek seperti yang termaktub dalam FPK. Luar bandar atau bandar tidak harus menjadi halangan bagi seseorang guru itu menjalankan tanggungjawab mereka. Malinowski menganggap institusi sebagai konsep utama memahami masyarakat dan kebudayaan. Pelbagai bentuk pertandingan harus dijalankan supaya pelajarpelajar mendapat pendidikan yang mampu digunakan di peringakt IPTA. Guru telah dilatih dan diberi pendapatan yang agak tinggi supaya dpat merealisasikan matlamat masyarakat dan negara iaitu menyediakan pelajar yang berkaliber dan seimbang dari segi jasmani. Ibubapa juga harus memberi pujian dan ganjaran supaya anak-anak mereka berusaha dengan lebih gigih lagi. ibubapa mestilah mengetahui siapakah mereka ingin teladani. Institusi sosial bolehlah dirangkumkan sebagai pola tingkahlakku yang menjadi kebiasaan atau satu pola hubungan sosial yang mempunyai matlamat sosial yang tertentu. menyedarkan kepentingan pendidikan dan perubahan status yang mampu dicapai menerusi pendidikan dan pastikan anak-anak mereka menyedari hasrat dan impian ibubapa terhadap mereka. Awasi kumpulan rakan yang mereka sertai dan beri bimbingan yang sewajarnya. institusi pendidikan juga mempunyai tanggungjawab menjalankan fungsi tidak nyata seperti menyerapkan norma-norma dan nilai-nilai yang perlu dijadikan ikutan.W.perlu dikhususkan kepada pola tingkahlaku yang telah dipersetujui seperti undang-undang. Oleh litu. institusi pendidikan. kempen motivasi dan kempen pengguna. Walaupun ibubapa tidak berpendidikan. Pelajar-pelajar di luar bandar tidak mempunyai ³role model´ yang sewajarnya untuk dijadikan contoh. Sosial adalah berhubung dengan interaksi dalam masyarakat. A. .

sekolah. sikap . Individu tersebut perlu memilih peranan yang bersesuaian dengan dirinya. personaliti. Pelajar di IPTA perlu mengikis segala sifat negatif supaya tidak ketinggalan. Individu haruslah dapat membuat pertimbangan yang sesuai dengan suasana barunya. race and attitudes toward social issues.5.J. Class-in-self akan menjadi class-for-itself apabila anggota-anggotanya mempunyai kesedaran kelas itu. status. Rohand Meighan (1986) menjelaskan walau apa cara definisi kelas sosial. kepentingan seta peranan sosial. Pelajar perlu sedar pendidikan sekolah rendah menjadi asas ke arah kecemerlangan hidup. Resosialisasi pula merujuk kepada pengagihan konsep kendiri dan cara hidup yang sedia ada kepada yang baru iaitu mengikut perubahan yang dikehendaki oleh masyarakat. level of education. dia perlu menyesuaikan diri dengan keadaan tersebut. media massa dan juga persatuan. Nilai-nilai positif ini yang menentukan tingkahlakunya kelak dalam membuat pertimbangan. Ia juga merupakan proses pembelajaran yang berterusan sepanjang hayat. kemahiran. motor. Sosialisasi sekunder pula berlaku di luar keluarga. Apabila seseorang berhadapan dengan sesuatu yang baru di suasana yang baru . Menurut Karl Marx . status dan nilai yang perlu ada pada seseorang dalam institut sosial. menyedari identiti. misalnya kecerdikan dalam bidang perniagaan. Oleh itu. occupation. Di peringkat ini.2 Konsep Sosialisasi Sosialisasi adalah proses mempelajari peranan. Kejutan budaya memang berlaku di situasi yang baru tetapi pertimbangan yang sewajarnya perlu diambil supaya dapat mengekal dan meningkatkan prestasi. anak-anak mudah menerima dan mempelajari. kemahiran dan peranan uang dapat membentuk personalitinya dan menyatukannya ke dalam kelompok masyarakat. kekayaan. Marx mengkategorikan masyarakat kapitalis kepada dua golongan iaitu bourgeoise yang memiliki punca pengeluaran dan proletariat yang hanya mempunyai tenaga kerja. 5. Sementara itu. usaha yang berpatutan oleh semua pihak harus dilaksanakan. peryertaan ( sekunder) dan sosialisasi semula ( resosialisasi). pendapatan. pelajar bumiputera haruslah cuba menyesuaikan diri dan cuba memperbaiki kekurangan diri supaya prestasi di peringkat IPTA dapat dipertingkatkan. Pelajar bumiputera perlu mendapatkan dan mengikuti perkembangan positif yang dilihat dalam masyarakat kaum Cina. kelas sosial adalah kategori individu yang mempunyai hubungan yang sama terhadap punca-punca pengeluaran serta hubungan pengeluaran seperti sistem pengagihan dan pertukaran. ibubapa dan ahli keluarga perlu membentuk sahsiah yang betul kerana pada usia ini. Sosialisasi primer berlaku pada zaman awal kanak-kanak yang baru cuba mempelajari konsep kendiri. ia tetap menggambarkan perbezaan cara hidup atau pendapatan di dalam sesuatu bangsa yang . R. Budaya dipindahkan kepada individu oleh agen-agen seperti rakan sebaya.Stalcup ( 1968) mendefinisikan kelas sosial sebagai : A level in society made up of people who consider themselves equal due to similarities in family background. Konsep sosialisasi mengkehendaki seseorang individu mempelajari dan menerima nilai. Individu patut mengubah sikap yang kurang realiti supaya mampu bersaing dengan individu lain. Terdapat tiga peringkat sosialisasi iaitu permulaan (primer) . Budaya yang sedia ada perlu dicorak semula bersesuaian dengan keperluan institusi pendidikan. Oleh itu. pekerjaan atau hubungan dengan punca-punca pengeluaran.3 Konsep Kelas Sosial Kelas sosial merujuk kepada segolongan individu yang mempunyai kedudukan yang sama dari segi kuasa politik . penaakulan dan kemahiran bahasa.

6. latar belakang sosio-ekonomi mempunyai kolerasi terhadap perangai dan pencapaian.sama.. Dengan kata lain. Langkah ini dapat menambahkan minat dan menyedarkan kepentingan pendidikan. Menurut Dr. Pendidikan prasekolah dapat membantu dalam menangani masalah ini. Kukuhkan asas. Para pelajar mempunyai nilai-nilai sendiri yang dibawa ke sekolah. Program pendidikan prasekolah Kementerian Pendidikan yang diperkenalkan pada 1992. Guru harus sedar bahawa disiplin yang berkesan adalah seiring dengan pengajaran yang berkesan. maka kukuhlah kehidupan.tetapi juga ibubapa dalam masyarakat keseluruhannya . Latar belakang budaya keluarga mempengaruhi pelajar kerana mereka lebih banyak menghabiskan masa di rumah bersama keluarga. pendidikan rendah yang mantap menjadi penentu kepada pendidikan peringkat tinggi. Kelas sosial para pelajar selalu dikaitkan dengan kelakuan dan pencapaian pelajar-pelajar di sekolah. Mereka telah disosialisasikan dalam budaya keluarga yang mungkin berbeza dengan budaya sekolah. ³peranan patut dimainkan oleh setiap rakyat. Kira-kira 40 peratus daripada 500 000 kanak-kanak yang berusia lebih lima tahun di seluruh negara belum berpeluang mengikuti pendidikan prasekolah. JKKK kampung di kawasan luar bandar perlu memberikan penekanan kepada pendidikan dengan mengadakan pelbagai aktiviti yang bermanfaat kerana pendidikan bermula dari rumah. profesion perguruan bukan sematamata untuk mengajar subjek tetapi juga mendidik manusia. Ibrahim dalam kertas kerja´Strategi kebangsaan untuk mengorientasi semula kecenderungan pelajar ke arah sains dan teknologi´ . Lebih-lebih lagi.. Terdapat juga tanggapan bahwa kelas sosial rendah tidak mementingkan kelulusan akademik. bukan sahaja guru. Banyak pandangan yang mengaitkan pencapaian pelajar dengan struktur kelas sosial masyarakat. .´ dalam menigkatkan prestasi dalam Sains dan Matematik. Masyarakat perlu berikhtiar untuk meningkatkan prestasi di kalangan pelajar dengan memberi kerjasama yang sewajarnya kepada pihak sekolah. Individu dari kelas sosial perlu dididik dengan sabar kerana mungkin rasa rendah diri mereka menjadi penghalang sehingga tiada motivasi kendiri. Masyarakat luar bandar tidak mampu menyediakan peralatan yang canggih sebegitu rupa. Walaupun pelbagai usaha diambil. Penekanan dan pendedahan yang lebih efisien perlu diberikan kepada para pelajar supaya minat dalam bidang Matematik dan Sains dapat dipertingkatkan. Peruntukan khas untuk sekolah rendah luar bandar haruslah dipertingkatkan untuk memudahkan pembelian kit pembelajaran dan CD interaktif pendidikan. akan diperluaskan dengan tambahan 1 500 kelas setiap tahun mulai 2003 hingga 2006 dan 1 600 kelas pada 2007 untuk memberi pendidikan berkualiti. Cadangan dan Kesimpulan Kementerian Pendidikan dan Majlis Amanah Rakyat (MARA) perlu menapis dan menambah kualiti pelajar bumiputera yang diterima masuk untuk melanjutkan pelajaran di IPTA. Ada juga mengatakan bahawa masalah di sekolah adalah refleksi masalah di rumah. Langkah yang drastik perlu dilaksanakan di peringkat sekolah rendah ialah pemantauan prestasi pelajar secara berterusan dari Tahun 1 supaya produk jangka panjangnya memuaskan. Kelas sosial rendah tidak sepatutnya menjadi kekangan malah individu atau pelajar perlu mempunyai sikap positif untuk membuktikan bahawa pelajar dari kelas sosial rendah juga mampu mempunyai prestasi akademik yang tinggi dan mampu bersaing denan pelajar kelas sosial atasan.

Negara tidak akan maju tanpa sistem pendidikan yang berkesan. . Sekolah seringkali diungkapkan sebagai sebuah institusi yang menyeluruh bagi segolongan manusia berkumpul dan bekerja bersama-sama untuk sesuatu tempoh masa yang tertentu.Pengenalan: Sekolah merupakan sebuah institusi sosial yang memainkan peranan yang amat penting dalam merubah kehidupan masyarakat. cara berfikir dan tingkah laku yang semuanya berbeza daripada institusi sosial yang lain´. Ringkasnya . kepercayaan. Budaya secara ringkasnya merujuk kepada cirri-ciri dan hasilan tingkah laku yang dipelajari oleh sekumpulan manusia daripada persekitaran sosialnya.96) budaya sekolah terdiri daripada ³« nilai-nilai. Menurut T. kesenian. adat dan sebarang bentuk keupayaan dan kebiasaan yang diperolehi oleh seseorang sebagai ahli masyarakat´. sekolah mempunyai suatu budaya yang tersendiri yang sememangnya berbeza daripada budaya institusi yang lain seperti institusi penjara atau hospital sakit jiwa. Budaya merupakan apa yang terkandung dalam diri individu hasil daripada pengalaman interaksi sosial dengan masyarakat di sekeliling kita. maka wujudlah suatu budaya yang tersendiri dan berkembang di sekolah. dan perbelanjaan yang begitu besar diperuntukkan oleh kerajaan hilang begitu sahaja dan cita-cita serta Falsafah Pendidikan Kebangsaan hanya tinggal terukir di pejabat atau bilik pengetua dan menjadi rujukan serta kajian ilmiah sematamata. Di sini jugalah tempat kita membina bangsa kita. kepercayaan. maka cita-cita negara. Sekolah adalah pengubah minda dan sekolah adalah penentu kepada budaya dan pembangunan sesebuah negara. Organisasi seperti ini ditadbirkan secara formal. pengetahuan dan tradisi. Di sinilah tempat kita menuju wawasan. moral. Jikalau sistem pendidikan dan carta organisasi sahaja yang berkesan tetapi pengurusannya lembab. Ini kerana sekolah merupakan sebuah institusi sosial yang wujud dengan adanya para guru dan pelajar. Tylor (1871) menyatakan budaya sebagai ³keseluruhan yang kompleks yang mengandungi ilmu pengetahuan. Oleh sebab sekolah merupakan sebuah organisasi.Marimuthu (1990. undang-undang.

sosialisasi golongan muda. Matlamat pendidikan ialah pemindahan budaya . Proses pengajaran dan pembelajaran tersebut telah melahirkan suatu budaya sekolah. Pelajar yang lebih umur tidak dibenarkan mengulang kelas. budaya sekolah sebahagian besarnya adalah hasil daripada interaksi diantara guru-guru dan pelajar-pelajarnya. 2.Budaya sekolah biasanya wujud melalui lima faktor: 2.Guru dan pelajar berinteraksi dalam menyampai. lencana.4 Faktor Keempat: Upacara dan keramaian yang diadakan di sekolah seperti perhimpunan sekolah . pameran tahunan. Semenjak dahulu lagi . Perkara lain yang telah menjadi simbol atau lambang budaya sekolah ialah seperti pakaian seragam sekolah. menyerapkan pengetahuan dan kemahiran serta mengembangkan kebolehan pelajar. upacara menaikkan bendera dan menyanyi lagu kebangsaan .5 Faktor kelima: Dalam konteks yang lebih luas. Oleh sebab itu pelajar yang datang lewat akan dikenakan tindakan disiplin atau didenda. lagu negeri dan lagu sekolah memberi pelbagai makna atau simbol kepada pelajar. sekolah mewujudkan objektif dan peringkat tingkah laku tertentu di kalangan pelajar mengikut rangkaian peraturan dan undang-undang. Menurut Bantock (1973) pula budaya yang wujud di sekolah adalah akibat daripada dua faktor yang besar. akan wujudlah subbudayanya yang berorientasikan akademik.2 Faktor kedua: Sekolah merupakan sebuah organisasi berdasarkan waktu . . Faktor yang pertama ialah masalah disiplin di sekolah.1 Faktor pertama: Faktor pertama yang mempengaruhi kewujudan budaya sekolah ialah sekolah sebagai sebuah institusi formal. lumba jalan kaki. Sebahagian besar sekolah di negara kita mempunyai budaya akademik yang amat kuat di samping subbudaya yang lain seperti olahraga. Pelajar diasingkan mengikut umur dan sesetengahnya mengikut kebolehan dan keupayaan. Upacara lain ialah seperti hari ucapan dan penyampaian hadiah. 2. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kewujudan Budaya Sekolah: Budaya sekolah selalunya kekal untuk satu tempoh yang tertentu. 2. sukan.3 Faktor Ketiga: Sekolah juga merupakan institusi yang digred mengikut umur pelajar. 2. menyumbang dan menimba ilmu pengetahuan. Di negara kita . 2. Sekolah bermula dan tamat pada waktu yang telah ditetapkan . Sekiranya sekolah hanya memberikan perhatian kepada pemindahan pengetahuan dan kemahiran dengan tujuan lulus dalam peperiksaan. budaya sekolah ditentukan oleh matlamat institusi berkenaan. hari sukan tahunan. tali leher. permainan dan persatuan. warna sekolah dan sebagainya. seseorang pelajar hanya dibenarkan mengulang sekali sahaja dalam tempoh sembilan tahun persekolahan. Semua upacara dan perayaan ini mengembangkan budaya sekolah yang membawa kepada stabiliti sekolah sebagai sebuah sistem sosial . Dalam erti kata lain. pesta dan persembahan pentas.

Mereka akan memberitahu apa yang harus dilakukan atu mesti dilakukan.2 Budaya Ekspresif: Tujuannya ialah untuk memuaskan kehendak kreatif dan seni para pelajar . 4. tetapi terdapat beberapa buah sekolah di Britain dan Amerika Syarikat yang mengamalkannya. Peperiksaan mendorong persaingan yang sihat di kalangan pelajar. Peraturan (Regulative) Aspek ini merujuk kepada tindakan manusia dan penggunaan peralatan yang tertakluk kepada peraturan dan undang-undang. Aktiviti diadakan untuk mereka menghilangkan ketegangan .Peraturan sekolah adalah ketentuan atau garis panduan yang dikenakan oleh pihak sekolah untuk mewujudkan disiplin di kalangan pelajar. 3. tetapi dalam proses bersaing dan berlumbalumba menimba ilmu . Jenis Budaya Sekolah : Budaya sekolah di Malaysia bolehlah diklasifikasikan kepada tiga jenis. . Tiga jenis budaya yang menunjukkan corak kehidupan dalam budaya sekolah ialah : a) Budaya Instrumental b) Budaya Ekspresif c) Budaya Moral Tujuannya ialah pengumpulan pengetahuan. Mereka berlumba-lumba untuk mencapai kecemerlangan . serta meluahkan tenaga tanpa sebarang kawalan daripada kakitangan sekolah. Ia adalah alat untuk memperoleh objektifnya. Sekolah menghukum setiap kesalahan dan memberikan ganjaran seperti hadiah kepada yang betul atau baik.pelajar yang nakal dan melanggar peraturan sekolah akan didenda manakala yang baik dan patuh kepada peraturan akan diberi ganjaran seperti puji-pujian dan sebagainya. Dalam erti kata yang lain ialah. atau bermain muzik mengikut kecenderungan dan minat masing-masing. kemahiran dan sikap yang diperlukan untuk lulus di dalam peperiksaan di samping menghasilkan pelajar dan warganegara yang baik dan sempurna. Maka timbullah satu bentuk budaya yang dikenali sebagai budaya informal di sekolah berkenaan.Contoh aktiviti ialah seperti menari. Tidak terdapat sebarang sekolah di Malaysia yang menekankan budaya ekspresif ini.3 Budaya Moral: Tujuannya ialah untuk melahirkan pelajar bermoral yang berkemampuan membuat pertimbangan tentang beberapa tindakan atau tingkah laku yang betul atau salah. dan akhirnya mewujudkan suatu budaya sekolah yang formal . Mereka menimbulkan µbudaya pelajar¶ yang tidak sihat di sekolah . dan ketinggalan dalam pelajaran mereka. Sejak 1956. Aspek Budaya Sekolah: Dahlke(1958) membezakan tiga aspek yang luas dalam budaya sekolah. Tiga aspek tersebut ialah Peralatan (Instrumental) Dari aspek ini manusia membuat pilihan terhadap teknik melakukan sesuatu. 3. Maka wujudlah segolongan pelajar yang mempunyai nilai yang negatif. melukis. Faktor kedua yang mempengaruhi kewujudan budaya sekolah ialah peranan peperiksaan. terdapat pelajar yang lemah. budaya ini mengutamakan matlamat masa hadapan para pelajar. Pelajar mempunyai nilai dan persepsi yang positif. 3.

Mereka dikatakan mempunyai budaya sendiri yang dikenali sebagai pupil culture( Waller. interpretasi mereka tentang hidup. kepercayaan dan perhubungan antara manusia yang sopan dan hormat (1966:247) Walaupun sekolah mewujudkan nilai yang bertentangan . Budaya sekolah seperti ini telah digunakan untuk melahirkan pelajar yang berjaya dan bertingkah laku mulia. Guru akan sentiasa berusaha ke arah mencapai matlamat tersebut. Brembeck(1966:247) menghubungkaitkan budaya formal yang wujud di sekolah dengan perlakuan pelajar yang positif. Daripada aspek arahan. para individu memperoleh nilai-nilai semerta. iaitu kumpulan-kumpulan sebaya yang suka melepak. penyalahgunaan dadah. 1942). sehinggakan anak-anak digolongkan kepada dua kategori yang luas.Kementerian Pendidikan telah mengeluarkan surat pekeliling mengenai peraturan yang perlu dilaksanakan di sekolah yang meliputi peraturan pakaian seragam. Maksudnya ialah mereka lebih cenderung dalam bidang yang bukan akademik seperti sukan. iaitu budaya formal dan budaya informal. Golongan pelajar ini seringkali mempunyai klik sendiri. atau kerja amal. menurut Ivan Reid (1978:45) budaya sekolah yang tidak formal akan menghasilkan pelajar yang berbakat lain daripada academic ability. Sugarman (1967). Mereka selalu menimbulkan masalah disiplin di sekolah seperti merokok. Pada keseluruhannya mereka ini lemah dalam bidang akademik. The objective of the formal culture of school is to produce seccessful (achieving). dan beberapa orang ahli sosiologi yang lain telah mengenal pasti dua bentuk budaya yang dominan di sekolah. namun Brembeck percaya nilai yang baik dan positif boleh disemai dan dipupuk. peraturan tatatertib sekolah dan peraturan am. sejarah. Sekolah dipercayai akan dapat menyampaikan nilai budaya sesuatu masyarakat kepada pelajarnya . yang berorientasikan akademik. Ivan Reid juga bersetuju bahawa budaya formal sekolah akan dapat menghasilkan pelajar yang berjaya serta berkelakuan baik. Pendapat Brembeck ini disokong oleh Ivan Reid (1978:50) yang mengatakan. 5. misalnya pelajar boleh diajar dan dilatih bekerjasama. bahasa dan kesusasteraan. ataupun bersaing dalam sesebuah kelab. Sebenarnya seluruh budaya sekolah dikuasai oleh nilai domain sekolah. ponteng sekolah. potongan rambut. mereka sering digelarsebagai pengacau ataupun µsamseng¶ di negara kita. dan matlamat yang mereka kerjakan. pembuangan murid daripada sekolah. 1932) atau sebagai youth culture (Parsons. persatuan. Kesan Budaya Sekolah: Budaya sekolah yang terlalu menekankan pencapaian akademik telah menimbulkan beberapa masalah di kalangan remaja. Arahan (Directive).. permainan. lawatan sekolah. iaitu . atau bergaduh. Dalam perkataan lain . larangan merokok. Ivan Reid (1978). 6. Masalah remaja bolehlah dikategorikan ke dalam tiga golongan .. meminati lagulagu pop dan rock. Nilai tersebut ialah seperti kepercayaan terhadap negara . iaitu mereka akan menyerlah dalam fighting/sporting ability. Brembeck (1966).culture may be defined as learned and shared behaviour. ponteng sekolah dan sebagainya. Sebaliknya . well-behaved pupils. iaitu akademik dan bukan akademik. Common sense tells us that schools and teachers spend most of their time attempting to get pupils to behave in fairly closely prescribed ways (the ideal pupil role) in order to achieve.. sama ada mereka bertanding dalam sukan. Budaya Sekolah Yang Formal dan Informal: Dalam membicarakan tentang budaya sekolah. Waller(1932). Oleh sebab itulah. tradisi. muzik dan seni.

c) Masalah emosi ( takut dan menarik diri). Untuk meninggikan taraf dan mutu usaha akademik. budaya kerja. budaya kepimpinan. Seluruh struktur dan organisasi sekolah dibentuk ke arah membantu pelajar agar lulus dalam peperiksaan dengan kelulusan yang baik.Budaya sekolah yang sihat itu ialah ciri-ciri budaya dan sub-budaya yang dapat menyumbangkan kepada perwujudan dan pertumbuhan sekolah sebagai institusi pendidkan dengan erti kata yang sebenarnya. Apabila membahagikan jurusan mengikut kebolehan pelajar (dinilai daripada ujian kelas) di peringkat sekolah rendah. autoriti. 1. Guru yang paling berpengalaman ditempatkan dalam jurusan yang pelajarnya berkebolehan lebih tinggi. budaya insan yang kamil seperti yang dihasratkan oleh Falsafah Pendidikan Kebangsaan. a) Aktiviti akademik (pencapaian yang tinggi dan murid yang lembap). pelajar dibahagikan ke dalam jurusan mengikut kebolehan. pelajar yang lemah diabaikan.iaitu. b) Pelanggaran peraturan tatatertib (perosak akhlak dan pengacau). ciri-ciri yang saya anggap tergolong di bawah budaya sekolah ialah budaya ilmu. Inilah salah satu daripada sebab mengapa sekumpulan murid masih belum dapat mengikuti pelajarannya setelah enam tahun bersekolah. hubungan dan . Budaya sekolah yang formal yang terlalu berorientasikan akademik. Kesimpulan: Secara simplistik. manakala mereka yang daripada keluarga miskin akan menjadi semakin lemahtahun demi tahun.1 Definisi Modenisasi Modenisasi merupakan satu proses transformasi ekonomi dan sosial dalam masyarakat sebagai kesan daripada bermulanya perindustrian. yang mana dapat membantu merealisasikan segala yang tersurat dan yang tersirat di dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Ramai pelajar yang berasal daripada keluarga yang taraf sosioekonominya rendah tidak berupaya memenuhi permintaan yang tinggi daripada budaya akademik ini. budaya komunikasi dan seterusnya budaya bilik darjah.3 Menganalisis Isu Berdasarkan Tiga Konsep Sosiologi 1. 7. Modenisasi boleh juga diterima sebagai keadaan di mana masyarakat tradisional menggantikan atau memodenkan sikap. pelajar daripada keluarga yang berada yang telah menghadiri pelajaran prasekolah akan diasingkan dan mereka akan terus memperoleh kejayaan yang membanggakan. Akibatnya .3.

3. bilangan ibu bapa dan penjaga yang bekerja di luar rumah. terdapat juga amalan-amalan budaya yang berbeza di kalangan kumpulan-kumpulan di sekolah yang biasanya berlaku secara tidak formal. Sekiranya beliau mengengkari nialai-nilai berkenaan. Terdapat beberapa adat resam tradisional yang sudah tidak diamalkan lagi dalam masyarakat moden. kekeluargaan dan penerimaan (acceptance) tidak wujud bagi sebilangan pelajar. gaji tinggi dan barangbarang materialistik. Ini akan menjadi satu penggalak kepada masalah jenayah. Selain itu.nilai-nilai lama kepada yang dikatakan baru. Pelajar-pelajar yang datang dari keluarga bermasalah dengan taraf sosio ekonomi yang rendah adalah antara faktor utama pelajar terjebak dalam kancah masalah disiplin atau lebih teruk lagi iaitu jenayah.2 Modenisasi Salah satu alasan utama yang menjurus kepada masalah jenayah di kalangan remaja adalah disebabkan oleh proses modenisasi. Gaya hidup tradisi telah berubah sebagai gaya hidup moden. Mereka mempunyai hubungan yang luas ± diluar batasan sosial dan fizikal. Mereka mahukan prestij. Masyarakat moden tidak lagi menerima suratan takdir. Sekolah itu sendiri lahir daripada keperluan masyarakat. Seorang murid warganegara Malaysia adalah dikehendaki menerapkan nilai-nilai material dan bukan material ala Malaysia. masyarakat yang inginkan kemewahan menjadi semakin individualistik dan materialistik. semakin meningkat menyebabkan pelajar berasa terbiar dan tidak mendapat perhatian yang sewajarnya. Keadaan ini akan menjadi semakin teruk jika masalah ini tidak ditangani. 1. yang jelas menunjukkan faktor keluarga merupakan alasan utama menyebabkan masalah disiplin. jiran atau orang sekampung sebagai kelompok rujukan. Masyarakat moden tidak lagi menganggap saudara-mara mereka. 1. Kumpulan-kumpulan ini mungkin tidak melihat sekolah sebagai sesuatu yang penting ataupun mereka bosan bersekolah.3. Dapatan yang dinyatakan ini bertepatan dengan hujah-hujah dan dapatan kajian Athur & Ericson (1992). Masyarakat moden lebih senang menerima pembaharuan dan memandang kepada masa depan. remaja akan membantah dengan cara tersendiri untuk mendapatkan perhatian.3 Kelas Sosial Terdapat banyak kajian tentang hubungan di antara latar belakang keluarga yang tidak stabil dengan kerosakan akhlak di kalangan anak-anak muda. masyarakat industri moden mempunyai cita-cita tinggi. Subbudaya yang biasa menonjol merupakan penyelewengan-penyelewengan kumpulan yang terkeluar daripada budaya komuniti sekolah dan masyarakat. maka berlakulah penyelewengan budaya. Ini disebut subbudaya.3. Jika dibanding dengan masyarakat tradisional. Dengan ini. Dalam dunia yang serba moden ini. Di rumah. Antara . Keadaan ini telah menyebabkan remaja kini terbiar dan tidak mendapat perhatian daripada ibu bapa yang sibuk dengan kerja masing-masing. Mereka mempercayai bahawa usaha mereka boleh membawa kebaikan. Walau bagaimana pun. Pendidikan nilai amat diutamakan. Kosterman (1996) . 1. Sekarang kurikulum pendidikan Malaysia mengutamakan penerapan nilai-nilai murni dalam mata pelajaran yang tentunya bertujuan membina budaya masyarakat.4 Budaya Sekolah Budaya sekolah merupakan sebahagian daripada budaya masyarakat.

Sebagai penjaga kepada anak-anak. tenaga. Bak kata pepatah ³mencegah adalah lebih baik daripada mengubati´. 1. kepakaran dan pengalaman. Terdapat banyak faktor yang perlu ditimbang sebelum kita boleh menuding jari siapa penyumbang utama isu ini. bertindak mencari jalan penyelesaian walaupun usaha yang dilaksanakan nanti belum pasti dapat menghapuskan permasalahan ini tetapi sekurang-kurangnya kita berusaha untuk membendung daripada terus merebak memusnahkan anak bangsa.4 Cadangan dan Kesimpulan Sama ada disedari atau tidak kebanyakan masalah yang melanda remaja masa kini adalah disebabkan oleh tekanan serta permasalahan yang wujud di dalam persekitaran. . Ibu bapa patut bersikap terbuka dan membincangkan isu ini dengan anak-anak mereka. Kelahiran subbudaya ada kaitan dengan faktor hubungan murid dengan rakan-rakan dan komuniti di luar sekolah seperti kehidupan kampung atau rumah pangsa. Maka. rakyat dan negara yang tercinta. ibu bapa perlu lebih peka dan sentiasa mengambil berat tentang masalah yang dihadapi oleh anaknya. Mata pelajaran seks juga perlu dimasukkan dalam sistem pendidikan kita dan guru perlu diajar bagaimana untuk mengajar tajuk ini daripada membiarkan mereka mengajar tanpa latihan sebenar.contoh-contoh subbudaya di kalangan kumpulan-kumpulan murid adalah seperti subbudaya ponteng. Masyarakat pula patut mengambil langkah untuk mengubah budaya yang menganggap seks sebagai suatu topik larangan. adalah wajar bagi masyarakat dan pihak berkuasa untuk mencari punca bagi masalah jenayah ini. subbudaya botak dan subbudaya black metal. marilah kita dengan penuh sedar dan keinsafan bergabung fikiran. Akhir sekali. Masalah-masalah ini perlu ditangani sebelum remaja-remaja ini melakukan sesuatu yang tidak diingini iaitu jenayah. subbudaya lepak.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->