Penyelidikan Ilmiah (SHP 4133

)

PENGENALAN Perkataan ³tesis´ ini secara khusus merujuk kepada penulisan ilmiah yang dikemukakan bagi penganugerahan ijazah secara penyelidikan. Perkataan ³tesis´ dalam buku panduan ini juga digunakan secara umum untuk penulisan ilmiah laporan projek sarjana, disertasi penyelidikan dan projek sarjana muda iaitu dokumen penulisan ilmiah yang dikemukakan sebagai sebahagian daripada syarat penganugerahan ijazah sarjana melalui kerja kursus, kerja kursus dan penyelidikan serta pengijazahan sarjana muda. Bagi pembinaan tesis yang baik, prosedur-prosedur penulisan perlu diikuti bagi menjadikan tesis yang dihasilkan berkualiti dan menarik serta kukuh dari segi penghujahan isi yang dikemukakan. Melalui tesis yang dibina, nama penulisnya akan menjadi terkenal jika tesis yang dihasilkan menjadi bahan rujukan bagi mereka yang ingin menulis tesis untuk dijadikan sebagai sumber rujukan. Bagi penulisan tesis, prosedur yang telah digariskan adalah berbeza antara satu dengan yang lain. Ada pelbagai jenis tesis antaranya ialah tesis ijazah, tesis sarjana, tesis Phd dan lain-lain lagi. Tesis-tesis sebegini akan dibuat oleh seseorang mengikut tahap pendidikan yang mereka ingin kecapi. Jika mereka dalam peringkat ijazah, maka tesis ijazah akan mereka buat.

1

Penyelidikan Ilmiah (SHP 4133)

STRUKTUR DAN KANDUNGAN TESIS IJAZAH Pengisytiharan status tesis Pengisytiharan status tesis perlu dibuat dengan melengkapkan Borang Pengesahan Status Tesis. Sekiranya tesis ingin diklasifikasikan sebagai sulit atau terhad, surat mengenai pengklasifikasian tesis perlu diperoleh daripada organisasi berkenaan dan hendaklah diserahkan kepada Dekan Pusat Pengajian Siswazah, Fakulti atau Pusat akademik berkaitan. Surat pengesahan ini hendaklah menyatakan sebab dan tempoh pengelasan tesis tersebut. Tempoh lazim sesuatu tesis yang dikelaskan sebagai sulit atau terhad adalah tiga (3) tahun. Sekiranya penulis mengelaskan tesis sebagai tidak terhad, pihak Universiti akan menganggap tesis ini sebagai tidak terhad dan pihak Universiti berhak untuk menggunakannya bagi sebarang tujuan. Halaman judul Halaman judul mestilah mempunyai maklumat yang disusun mengikut urutan berikut: (i) Judul tesis; (ii) Nama penuh pelajar; (iii) Pernyataan tujuan tesis dikemukakan; (iv) Nama fakulti atau pusat tempat pelajar berdaftar; (v) Nama Universiti; dan (vi) Bulan dan tahun tesis ditulis atau diluluskan. Tesis untuk program pengajian Sarjana secara Penyelidikan dan Doktor Falsafah perlu diperakukan oleh Jawatankuasa Tetap Senat Pengajian Siswazah Mengenai Peperiksaan dan Keputusan Peperiksaan. Tesis untuk program lain perlu mendapat perakuan oleh Jawatankuasa yang berkaitan. Halaman pengakuan Halaman pengakuan mengandungi pengakuan tentang keaslian tesis. la hendaklah ditandatangani oleh penulis.

Halaman penghargaan (pilihan) Halaman ini hendaklah ditulis dalam satu muka surat sahaja. Penghargaan dirakamkan kepada orang perseorangan atau organisasi yang telah memberikan bantuan secara langsung atau tidak langsung dalam penyediaan tesis. Abstrak Abstrak tesis adalah ringkasan pendek sesuatu tesis. Ianya menerangkan tentang rasional dan objektif (pernyataan masalah), metodologi, keputusan dan kesimpulan sesuatu kajian yang dijalankan. Abstrak tersebut tidak boleh melebihi 250 perkataan untuk tesis sarjana atau laporan projek sarjana dan tidak melebihi 350 perkataan untuk tesis kedoktoran; ditulis dalam dua bahasa, Inggeris dan Bahasa Melayu. Bagi tesis yang ditulis dalam Bahasa Inggeris, abstrak hendaklah ditulis dalam Bahasa Inggeris diikuti oleh terjemahan dalam Bahasa Melayu pada muka surat berikutnya. Jangan masukkan ulasan karya, singkatan tanpa penjelasan, kekangan kajian atau cadangan kajian lanjutan dalam abstrak. Abstrak mesti ditulis menggunakan satu

2

ikut abjad Superskrip . topik dan nombor muka surat. Setiap bab. carta. 3 . tajuk rajah berserta muka surat yang dimuatkan dalam tesis. Urutan penulisan adalah seperti berikut: Huruf Roman . Bab boleh dikembangkan kepada bahagian yang diberi sub-judul. tatanama dan istilah yang terdapat dalam teks . Senarai rajah ini mengandungi semua nombor rajah. topik dan muka surat yang ditunjukkan dalam halaman kandungan mestilah bertepatan dengan bab. gambar rajah dan fotograf disebut µRajah¶. (a) Pengenalan Bab ini mengandungi isu-isu berkaitan penyelidikan berkenaan. Halaman senarai simbol dan singkatan Halaman ini menyenaraikan simbol. singkatan. seperti matlamat. Setiap bab hendaklah dimulakan pada halaman baru. Teks Teks dalam tesis hendaklah mengandungi bab-bab yang diberi judul dan setiap judul hendaklah membayangkan kandungan.ikut abjad Subskrip . Halaman senarai rajah Semua bahan ilustrasi yang disertakan dalam teks seperti peta. graf. Abstrak tesis juga boleh ditulis dalam Bahasa Melayu dan diikuti abstrak dalam BahasaInggeris.Penyelidikan Ilmiah (SHP 4133) setengah (1 ½ ) langkau. objektif dan skop penyelidikan serta struktur tesis. Maklumat jadual yang perlu dinyatakan adalah nombor jadual. tajuk jadual serta muka surat di mana jadual tersebut dimuatkan. Maklumat tesis diberikan di bawah tajuk bab.ikut abjad Huruf Greek . Amnya sesuatu tesis akan mempunyai struktur yang berikut. Halaman kandungan Halaman kandungan hendaklah dimulakan pada halaman baru. topik dan muka surat yang terdapat dalam tesis. Judul dan sub-judul bab mestilah dinombori.ikut abjad Halaman Senarai Lampiran Halaman ini menyenaraikan lampiran-lampiran yang digunakan oleh pelajar ketika menyiapkan tesis. Senarai jadual mestilah ditulis ikut urutan bab. Jumlah bab dalam tesis tidak terhad. Paparkan tajuk kandungan sehingga ke tahap tiga sahaja. Senarai rajah mestilah ditulis ikut urutan bab. Halaman senarai jadual Halaman ini mengandungi senarai semua jadual yang dimuatkan dalam tesis. lukisan.

Setiap tajuk rajah diletak satu setengah baris dibawah rajah tersebut dan ditulis 4 . muka surat 1-2. bahan. model. prosedur dan kaedah pengumpulan data yang digunakan dalam penyelidikan.3 bagirajah yang ke -3 dalam Bab 4). Jika jadual melebihi satu muka surat.Penyelidikan Ilmiah (SHP 4133) (b) Kajian Literatur Kajian literatur adalah penulisan komprehensif dan kritikal tentang sesuatu topik yang telah diterbitkan oleh ahli akademik dan penyelidik tersohor. (e) Perbincangan dan kesimpulan Dalam bab ini penulis akan membincangkan keputusan yang diperoleh melalui perbandingan dengan kajian-kajian lalu yang terkandung dalam bab kajian literatur. Rujukan dalam teks ini hendaklah ditulis mengikut kaedah yang ditetapkan Jadual dalam teks Semua jadual hendaklah dinombori menggunakan angka Arab. Nombor jadual hendaklah dikaitkan dengan bab (Contohnya Jadual 4.Nombor rajah hendaklah dikaitkan dengan nombor bab (Contohnya Rajah 4. Ianya berkait rapat dengan tesis dan mengandungi maklumat tentang teori. (d) Analisis data dan keputusan Bab ini menerangkan tentang kaedah analisis data dan keputusan yang diperoleh dalam bentuk teks. Penulisan dalam jadual hendaklah menggunakan huruf Times New Roman bersaiz 10 dengan satu (1) langkau antara baris. Rujukan dalam teks Apabila sesuatu maklumat atau ide dipetik dari sesuatu sumber. Rajah dalam teks Semua rajah hendaklah berkualiti tinggi dan dinombori menggunakan angka Arab. Sekiranya jadual diambil dari sumber tertentu. sambungan pada muka surat berikutnya perlu dilabelkan dengan ³Jadual 4.1.5 baris dari bahagian atas jadual tersebut dan ditulis menggunakan huruf Times New Roman bersaiz 12 tanpa noktah di hujungnya dan justified left serta ditulis dengan jarak satu (1) single line antara barisan ayat.3 (sambungan)´. rajah.3 bagi jadual yang ke-3 dalam Bab 4). (c) Metodologi Bab ini adalah komponen penting dalam tesis kerana ia menerangkan secara terperinci tentang sampel. sumber berkenaan perlu dinyatakan di hujung tajuk jadual. Kesimpulan dibuat berdasarkan dapatan kajian dan seterusnya implikasi serta kajian masa hadapan dibincangkan. instrumen. Setiap tajuk jadual diletak 1. penulis sumber tersebut hendaklah dicatatkan dalam teks. Pelajar yang perlu membuat penterjemahan adalah dinasihatkan merujuk edisi terkini Gaya Dewan Bahasa dan Pedoman Terjemahan terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka. bahan dan teknik yang digunakan dalam penyelidikan berkenaan. jadual dan/atau lain-lain. Sebagai contoh sila rujuk Jadual 1.

5 . slaid atauseumpamanya hendaklah dimuatkan ke dalam poket yang dibuat khas dan diletak dibahagian dalam kulit belakang tesis. sumber berkenaan perlu dinyatakan di hujung tajuk rajah tersebut. sambungan pada muka surat berikutnya perludilabelkan dengan ³Rajah 4. Antara bahan bahan tersebut adalah seperti jadual. atur cara perisian dan soal selidik. Bahan ilustrasi yang berukuran besar sepertipelan dan peta hendaklah dikecilkan untuk dimuatkan dalam satu halaman. jadual dan rajah yang melebihi dua muka surat wajar diletakkan dalam bahagian lampiran. Peta dan Fotograf Udara Peta dan fotograf udara yang hendak dimuatkan ke dalam tesis perlu mendapat kebenaran bertulis Ketua Pengarah Pemetaan Negara. LAMPIRAN B dan seterusnya bergantung kepada jenis dan banyaknya bahan yang disertakan sebagai lampiran. Secara umumnya. Jika rajah diambil dari sumbertertentu. y y Rujukan Rujukan merupakan bahan yang dirujuk semasa menyediakan tesis serta disebut dalam teks tesis. Penulis tesis mesti menyenaraikan sumber yang disebut dalam senarai rujukan. Sekiranyarajah melebihi satu muka surat. (b) Sesuatu lampiran boleh dinamakan seperti LAMPIRAN A. Bahanilustrasi perlu memenuhi syarat berikut: y Fotograf Fotograf yang digunakan sebagai bahan ilustrasi hendaklah dilekatkan dalam teks dengan menggunakan gam yang bermutu tinggi atau kaedah yang lebih baik. carta. jadual.3 (sambungan)´. (a) Data kajian. contoh soal-selidik. Be rikut adalah panduan untuk lampiran. Bahan ilustrasi dalam bentuk disket.Penyelidikan Ilmiah (SHP 4133) menggunakan huruf bersaiz 12 tanpa noktah dihujungnya ditulis dengan jarak satu (1) single line antara barisan ayat. Lampiran Bahagian lampiran membolehkan penulis memuatkan bahan yang dapat member penerangan tambahan kepada maklumat dalam teks untuk menyokong apa yang dikaji. peta. Lampiran juga boleh diberi tajuk-tajuk tertentu. Bahan ilustrasi seberapa boleh hendaklah dirakam menggunakan pengimbas (scanner) dan dicetak menggunakan pencetak warna bermutu tinggi. gambar dan sebagainya yang terlalu panjang untuk dimasukkan ke dalam teks atau yang tidak diperlukan secara langsung bagi menjelaskan perkara yang dibincangkan dalam teks boleh dimasukkan ke dalam bahagian lampiran. Keratan Akhbar dan Sebagainya Lampirkan salinan yang jelas dan bermutu tinggi sahaja. Rajah sebaik-baiknya diletak selepas sahaja dirujuk buatkali pertama dalam teks.

1. 2.1. tidak ditulis nombor muka surat tetapi diambil kira bagi menombori muka surat berikutnya. Halaman pertama bagi Bab 1 adalah merupakan muka surat '1' tanpa cetakan nombor muka surat. 2. 6 . Halaman Vita ini tidak dinomborkan. ii.1. BAB 3. Halaman pertama tesis ialah halaman judul yang dikira sebagai muka surat 'i' tanpa cetakan nombor muka surat. Penomboran muka surat Letakkan nombor muka surat mengikut urutan seperti yang ditetapkan dalam Jadual 1. bahagian teks dan selepasnya hendaklah menggunakan angka Arab (1. 2.1 Tahap kedua (sub-judul). BAB 2 Tahap pertama (Nombor Bab) 2. Struktur penomboran sub-judul tidak diensot tetapi disusun mengikut urutan tahap sub-judul dan tidak melebihi empat tahap seperti contoh di bawah. BAB 2. termasuk muka depan.Penyelidikan Ilmiah (SHP 4133) Vita Pelajar perlu menyediakan satu (1) halaman Vita yang khusus mengandungi maklumat pelajar di akhir muka surat tesis masing-masing selepas lampiran.5 cm dari tepi sebelah kanan diukur dari digit terakhir nombor berkenaan. Penomboran muka surat hendaklah memenuhi syarat berikut: (i) Bahagian permulaan tesis. 2. untuk setiap muka surat. SAIZ DAN FORMAT Kertas dan saiz Hanya kertas simili 80 gram berwarna putih dan bermutu tinggi dan bersaiz A4 (210 mm x 297 mm) yang dibenarkan penggunaannya dalam tesis.5 cm di sebelah atas.5 cm dari tepi atas dan 2. Nombor bab ditulis sebagai BAB 1.5 cm di bawah. (ii) (iii) Penomboran bab dan sub -judul dalam bab Bab dan sub-judul dalam bab perlu dinombori menggunakan angka Arab.1 Tahap keempat (sub-sub-sub-judul). hendaklah dinombori dengan angka kecil Roman (i. Jidar Saiz jidar adalah 4 cm di sebelah kiri dan 2.1. bermula dari halaman judul. Begitu juga bagi halaman pertama bagi setiap permulaan Bab seterusnya. 3 dan sebagainya).5 cm di sebelah kanan dan 2.1 Tahap ketiga (sub-sub-judul).1. iii dan sebagainya). Nombor muka surat hendaklah ditulis di sudut atas sebelah kanan.

Penyelidikan Ilmiah (SHP 4133) Jika judul bab atau sub-judul pada mana-mana tahap melebihi satu baris. Rajah atau Ilustrasi ialah 2 baris. Jarak antara noktah (.Judul bab hendaklah ditaip dengan huruf besar dan diletak di tengah-tengahantara jidar kiri dan kanan.) dengan huruf pertama ayat berikutnya (dalamperenggan yang sama) ialah dua (2) huruf.2 dan 1.0 atau versi yang lebih terkini.3).27 cm dari jidar kiri. Jarak antara nombor judul dan tajuk judul adalah 1 cm tanpa mengira tahap judul. Judul hendaklah ditaip denganhuruf tebal dan tidak digariskan.) ialah satu (1) huruf. perenggan-perenggan seterusnya perlu diensotsebanyak 1.14. Jarak selepas koma (.14. Penaipan Tesis hendaklah ditaip menggunakan komputer dengan huruf Times New Roman bersaiz 12 mengikut perisian Microsoft Word 6. maka langkaunya adalah sama dengan langkau dalam teks. Jarak di antara perenggan adalah sama dengan jarak di antara baris.5 baris. (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) Jarak di antara jidar atas dengan nombor bab ialah 2. Mulakan sub-judul berserta nombornya dari jidar kiri. Jarak di antara sub-judul dengan baris pertama teks selepasnya ialah 2 baris. Mulakan baris pertama perenggan pertama di bawah sub judul tanpa ensotan(indent) dari jidar kiri. Jarak di antara sub-judul dengan baris terakhir teks sebelumnya ialah 4 baris. Jarak di antara nombor bab dengan judul bab. Jarak dan format Pelajar perlu mematuhi panduan berikut dalam menentukan jarak dalam teks.5 cm. Jangan mulakan baris pertama perenggan baru di sebelah bawah muka suratsekiranya ruang yang ada boleh memuatkan satu baris ayat sahaja.kecuali bagi jadual dan rajah (rujuk perkara 1. Sub-judul seterusnya harus dinombori menggunakan huruf abjad dan diensot sebanyak 1 cm . Teks hendaklahditaip pada sebelah muka surat sahaja. Jarak di antara perkataan dalam barisan hendaklah sama. dan di antara judul bab denganbaris pertama teks ialah 4 baris. Hanya huruf pertama perkataan pertama dalamsub-judul hendaklah huruf besar. Oleh itu. (viii) (ix) (x) (xi) (xii) 7 . Jarak di antara baris dalam teks ialah 1. Setiap bab hendaklah dimulakan di atas muka surat baru.Bab dan bahagian dalam bab hendaklah diberi judul. Perkataan dalambahasa yang berlainan dari bahasa penulisan tesis hendaklah ditaip menggunakanhuruf condong. Jarak di antara ayat terakhir dengan Jadual. jangangunakan format justified.

Penyelidikan Ilmiah (SHP 4133) Cetakan dokumen Tesis hendaklah ditaip menggunakan komputer dan dicetak menggunakan mesin cetak laser atau mesin cetak yang mempunyai kualiti cetakan yang setaraf. Warna kulit dan tulisan Tesis yang hendak diserahkan kepada Universiti hendaklah yang telah dijilid kekal (penuh) dengan kulit jenis buckram dan bertulisan emas dengan font italic bersaiz 18 (tanpa italic). Warna kulit (kod warna) tesis telah ditetapkan seperti berikut: (i) Tesis Doktor Falsafah: Hitam (585) (ii) Laporan Projek dan Tesis Sarjana: Hijau Lumut (557) (iii) Laporan Projek Sarjana Muda: Biru Baru (550) Kulit tesis Saiz kulit buku yang siap dijilid hendaklah berukuran A4 (210 x 297 mm). Pada kulit depan hendaklah ditulis tajuk tesis. Bilangan muka surat maksimum Had bilangan muka surat tesis adalah seperti berikut: y y y Laporan Projek Sarjana Muda: tidak melebihi 100 muka surat Laporan Projek Sarjana dan Tesis Sarjana: tidak melebihi 150 muka surat Tesis Doktor Falsafah: tidak melebihi 250 muka surat Had maksimum ini tidak termasuk lampiran. nama penulis dan Universiti dengan huruf besar. Penjilidan tesis Semua tesis hendaklah dijilid dengan sempurna. Pelajar yang bercadang untuk menulis tesis yang melebihi had bilangan muka surat perlu mendapat kelulusan bertulis daripada Dekan Pusat Pengajian Siswazah atau Dekan Fakulti (untuk Laporan Projek Sarjana Muda) dengan membuat permohonan melalui penyelia masing-masing. Tesis hanya boleh dijilid kekal berkulit kerasselepas mendapat kelulusan Jawatankuasa Tetap Senat Pengajian SiswazahMengenai Peperiksaan dan Keputusan Peperiksaan atau Jawatankuasa lain yangberkenaan bagi program pengajian tersebut. Penghurufan dan lukisan Penghurufan dan lukisan hendaklah jelas dan boleh dibuat salinan dengan memuaskan tanpa kehilangan sebarang maklumat. gambar rajah dan lainlain ilustrasi. 8 . jadual. Tesis boleh dijilid sementara (spiral binding) bagi tujuan peperiksaan.

Penjadualan senggaraan telah lama dikaji. Nukilan perakuan di dalam teks hendaklah dihubungkan dengan senarai rujukan mengikut sistem ³Penulis (Tahun)´ yang ditetapkan. Oleh kerana keupayaan ini adalah penting dalam menyelesaikan masalah kejuruteraan. Untuk sebutan kedua dan seterusnya.´ dan tahun. Sebagai contoh. 2005). (a) Mengikut gaya Penulis (Tahun). Sebagai contoh.. Sekiranya sumber yang dirujuk dihasilkan oleh dua penulis. (b) (c) (d) 9 . sebilangan besar masalah utama penjadualan dalam pelbagai bidang seperti ekonomi dan kejuruteraan tergolong ke dalam kelas masalah pengoptimuman kekangan. sama ada sumber itu telah diterbitkan atau pun tidak. Oleh itu. Rujukan yang lengkap adalah penting untuk membolehkan pembaca mendapatkan sumber asal. Sebutan rujukan dalam teks Apabila sesuatu idea atau maklumat yang berkaitan dengan kerja/penyelidikan hendak dirujuk di dalam teks. Sebagai contoh. maka nama penulis dan tahun terbitanperlu ditulis dalam kurungan. tuliskan nama kedua-dua penulis. 2002). Menurut Mohamed (2005). Jika rujukan tidak ditulis dalam ayat.Penyelidikan Ilmiah (SHP 4133) Tulang Belakang Pada tulang belakang tesis hendaklah ditulis singkatan nama Universiti. catatkan ketiga-tiga nama pada kali pertama rujukan disebut dalam teks. diikuti dengan ³etal. Rujukan boleh ditulis dalam ayat atau di hujung ayat. nama dan tarikh penerbitan yang dirujuk itu mestilah dinyatakan. nama penulis. Sebagai contoh.5 mm untuk setiap sisi kertas A4. penyelidikan terhadap kaedah penyelesaian yang berkesan bagi masalah pengoptimuman kekangan ini menjadi suatu bidang kajian yang popular dewasa ini (Mohamed.´ dan tahun untuk sebutan pertama dan seterusnya. Trimming bagi tujuan penjilidan Trimming bagi tujuan penjilidan yang dibenarkan hanyalah 2. contohnya dalam penghasilan kuasa oleh Kralj & Petrovic (1995)« Sekiranya rujukan mempunyai tiga penulis. (e) Bagi rujukan dengan empat atau lebih penulis. FORMAT RUJUKAN Pengenalan Sumber yang dirujuk bagi penulisan tesis. Black & Gray ( 2002) menunjukkan pelajar kejuruteraan mempunyai keupayaan menvisualisasi ruang yang rendah daripada sepatutnya. Rujukan yang lengkap juga dapat mengelakkan pertuduhan plagiat. Ianya perlu diperakukan di dalam teks dan juga senarai rujukan. nyatakan nama pertama. tahun penerbitan diletakkan dalam kurungan selepas nama penulis bagi rujukan dalam ayat. tahun tesis diluluskan dan tahap pengajian. catatkan penulis pertama dan diikuti dengan ³et al. Kajian Alias. hendaklah dinukilkan di dalam tesis. ianya harus ditingkatkan di kalangan pelajar kejuruteraan (Alias et al.

Sebagai contoh. Dalam jangka pendek.dilihat ke atas tidur.. 1000). Penulisan secara petikan Setiap patah perkataan yang ditulis oleh penulis dipetik satu persatu untuk menyokong sesuatu hujah. Menulis petikan ini boleh dilakukan dengan tiga gaya iaitu dengan gaya penekanan kepada penulis. Contoh perisian yang menggunakan bahasa pengaturcaraan kekangan ialah ILOG Solver oleh Puget dan Albert (1994a). 1000) Sumber: Rajaratnam. 358... y y Penekanan kepada penulis Dalam penekanan kepada penulis. kadar kemalangan dan masalah sosial´ (ms. (g) Rujukan silang tidak dibenarkan dalam penulisan tesis. (2001). Penekanan kepada idea Dalam penekanan kepada idea.b. ms. Ali (dalam Abu. Penulis tesis hendaklah merujuk kepada sumber asal.. nama penulis ditulis di awal ayat. terutama dalam pengaturcaraan kepintara buatan.Selanjutnya. kadar kemalangan danmasalah sosial´ (Rajaratnam... Penulisan maklumat rujukan Terdapat tiga cara untuk memperakukan idea atau maklumat rujukan di dalam penulisan teks iaitu secara (a) petikan. Contoh bagi setiap satunya akan diberikan berdasarkan petikan berikut:Jam biologi bukan sahaja penting secara saintifik. 2001. kesannya boleh dilihat ke atas tidur. Amalan waktu kerja yang bercanggah dengan jam biologi boleh dilihatkesannya ³. gaya penekanan kepada idea atau gaya petikan. Rajaratnam (2001) merumuskan bahawa amalan waktu kerja yangbercanggah dengan jam biologi boleh ³. 2000) menegaskan bahawa . ianya perlu dimasukkan ke dalam teks sekiranya kurang dari tiga baris berserta tanda petik (³ ´) dengan tanda noktah diletakkan di akhir ayat. ms.ke atas tidur. Kesan jangka panjang akibat percanggahan antara jam biologi dan waktu kerja masih tidak diketahui.Dalam petikan teks yang melebihi tiga ayat. S. (b) parafrasa dan (c) kesimpulan.. Di samping itu Puget dan Albert (1994b) juga mendapati bahawa penggunaan objek adalah amat meluas. sistem penghadaman. malah ianya mempengaruhi produktiviti dan kesihatan.. 1000). kadar kemalangan dan masalah sosial. (ms. nama penulis ditulis di akhir ayat. Lancet.. Apabila petikan diambil terus dari sumber rujukan.. system penghadaman. Health in a 24hr society. Sebagai contoh. ia perlu diasingkan daripada teks 10 . Selanjutnya. system penghadaman.Penyelidikan Ilmiah (SHP 4133) (f) Gunakan huruf kecil (a. Contoh rujukan silang adalah.c) untuk membezakan dua atau lebih penerbitan oleh penulis yang sama dan dikeluarkan pada tahun yang sama. Sebagai contoh.

Penyelidikan Ilmiah (SHP 4133) sebagai satu para tersendiri dengan 1 cm ensotan ke kanan. misalnya penerbitan 2002 oleh Suradi didahulukan sebelum penerbitannya pada 2007. Penulisan secara parafrasa Penulisan secara parafrasa boleh digunakan untuk memperakukan maklumat daripada penulis asal dengan menyatakannya semula dalam perkataan yang berbeza tanpa mengubah maksud asalnya dan tanpa memberi interpretasi sendiri. Susunan rujukan dalam senarai rujukan hendaklah mengikut abjad. konsep jam biologi juga adalah penting dari sudut ekonomi dan sosial sesebuah negara. Jangan gunakan tajuk ³BIBLIOGRAFI´ kerana ianya adalah senarai semua bahan yang dirujuk termasuk yang tidak disebut dalam teks. Membuat kesimpulan Penulisan secara membuat kesimpulan boleh digunakan untuk menyatakan hujah utama penulis asal dalam perkataan anda sendiri tanpa mengubah maksud asalnya. Bagi penulis yang sama yang mempunyai dua penerbitan atau lebih. Sebagai contoh. diletakkan noktah padaakhir bahan petikan dengan tiada noktah diletakkan selepas menulis muka suratrujukan. Penulisan nama pengarang Pada umumnya nama pengarang ditulis mengikut sistem nama keluarga atau nama akhir (family name/last name) diikuti oleh singkatan nama lain. Petikan hendaklah ditulis dengan langkau single line. M. N. Beliau seterusnya memberikan contoh-contoh masalah kesihatan dan sosial yang berpunca dari percanggahan amalan waktu kerja dengan jam biologi seseorang. Penulisan senarai rujukan Semua sumber yang disebut dalam teks tesis hendaklah disenaraikan di bahagian akhir teks di bawah tajuk ³RUJUKAN´. Sebagai contoh. Rajaratnam (2001) berhujah bahawa di samping kepentingan saintifik.Menurut penyelidikan tersohor (Rajaratnam 2001). Dalam kesimpulannya. N. Sebagai contoh. Beberapa contoh menulis nama pengarang dalam senarai rujukan adalah seperti berikut: (i) Nama : John Neville Pavlovic Ditulis : Pavlovic. J. 11 . Rajaratnam (2001) telah membuat rumusan tentang kemungkinan-kemungkinan negatif ke atas kesihatan ekonomi dan social negara apabila waktu kerja yang bercanggah dengan jam biologi sering diamalkan. nyatakan secara kronologi. Sistem ini adalah sistem yang lazim digunakan di dalam penulisan ilmiah antarabangsa. (ii) Nama : Mohd Noor Abdullah Ditulis : Abdullah.

Nama : Srinivasan Venkataraman Ditulis : Venkataraman. Edisi. Y.. S. Nama : Pretam Singh Ditulis : Singh. How To Get A Good Degree: Making The Most of Your Time At University. Buckingham: Open University Press. Judul buku. London: Elsevier. Nama : Tan Beng Keat Ditulis : Tan. Format umum adalah seperti berikut: Penyunting (Eds. Sebagai contoh. Judul Buku. Supervising The Doctorate: A Guide To Success. Contoh buku oleh dua atau tiga orang penulis: Creme. 12 . & Lea.) (Tahun). S. Maidenhead: Society for Research into Higher Education & Open University Press. M. M. Race. K. & Parry. Martin. (2002). R.. B. Bagi rujukan yang mengandungi lebih daripada satu penulis. Contoh buku oleh seorang penulis. Buku Elemen-elemen utama yang perlu ada dalam memetik sumber rujukan daripada buku adalah seperti berikut: Nama penulis (Tahun). Nama : Malik ibn Anas Ditulis : Ibn Anas. Nama : S. M. Gupta Ditulis : Gupta. Delamont. R. B. K. penulis akan merujuk berbagai jenis sumber. (2004). Penulisan pelbagai sumber rujukan Dalam penulisan tesis. P.Penyelidikan Ilmiah (SHP 4133) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) (viii) (ix) (x) Nama : Syed Muhammad Naquib Al-Attas Ditulis : Al-Attas. Sebagai contoh. Nama : Raymond Tan Beng Keat Ditulis : Tan. N. Sekiranya buku tersebut mempunyai penyunting maka nama penyunting perlu dinyatakan. Peat As an Agent in Biological Degradation of Waste. Maiden: Open University Press. Atkinson. S. 2nd. 2nd ed. perkataan ³and´ dan ³dan´ digantikan dengan simbol ³&´. Writing at University.) (1991). Tempat penerbitan: Penerbit. Muka surat adalah diperlukan sekiranya penyunting menyunting sebahagian daripada buku. Tempat terbit: Penerbit. O. P. P. Nama : Yasunori Matsufuji Ditulis : Matsufuji. N. S. (2003). N. P.M. A. Contoh berikut adalah sebagai panduan untuk menulis bahan rujukan mengikut jenisnya ke dalam senarai rujukan. ed. (Ed.

Complexation of trialkyllead with diethyldithiocarbonate. Chischester: Ellis Horwood. Tempat terbit: Penerbit. dlm. 13 . Tempat penerbitan: Penerbit. Judul Artikel. A. ms. Sebagai contoh. A. Sebagai contoh. New York: Engineers Joint Council. (Ed). Electroanalysis. Women Law Centre (2002). Washington DC: Women Law Centre. Sekiranya ada penyunting. (Eds. D. (1994). N. Thesaurus of Engineering and Scientific Terms. Mikac. Sebagai contoh. (2008). Perspektif Persekitaran. no.) (1978). 37 ± 43. Tempat Penerbitan: PenerbitSebagai contoh.Penyelidikan Ilmiah (SHP 4133) Lees. 71 . Modeling of Swirling Fluidized Bed Hydrodynamic Characteristics. Artikel dalam buku Elemen-elemen utama yang perlu ada dalam memetik sumber rujukan daripada artikel dalam buku adalah seperti berikut: Penulis Artikel (Tahun). S. Nama lnstitusi: Peringkat Tesis. sila gunakan format berikut: Nama penyunting (Ed. (Ed. and Branica. Judul. Artikel dalam jurnal Elemen-elemen utama yang perlu ada dalam memetik sumber rujukan daripada artikel dalam jurnal adalah seperti berikut: Nama penulis (Tahun). Nama penulis/penyunting buku.) (Tahun).87. Abdullah. (2006). M. Handbook for Aut hors of American Chemical Society Publications. Tesis Elemen-elemen utama yang perlu ada dalam memetik sumber rujukan daripada tesis adalah seperti berikut: Nama Penulis (Tahun). R. Judul Dokumen. Judul Jurnal. Chemical Nomenclature Usage. K. H. M. Sebagai contoh: Sarmani. Hubungan antara Gaya Pembelajaran Pelajar Kejuruteraan dan Pencapaian Akademik. 6(2). Mohamad. Dokumen korporat Format umum bagi dokumen korporat adalah seperti berikut: Nama korporat (Tahun).) (1974). B. R. Universiti Tun Hussein Onn Malaysia: Tesis Ph. Washington. Engineers Joint Council (1969). ms. Promise Still Owned to the Nation Young Women. Judul Buku. 314-362.: American Chemical Society. Judul Dokumen. Thomas. Judul Artikel. ms. Petaling Jaya: Fajar Bakti. ms.D. C. (1987). Pencemaran Radioaktif. Universiti Tun Hussein Onn Malaysia: Tesis Sarjana. Mat Ali. jilid (bilangan keluaran). dlm.

Sebagai contoh. Judul Paten. 550-557. Tempat penerbitan: Penerbit. San Jose. 14 . A. Contoh: British Standards Institution (1987). Alias. Sebagai contoh. Tempat terbit: Nota. (1984). Prosiding. Nombor paten. Lindgren. M. Katalog dagang Elemen-elemen utama yang perlu ada dalam memetik sumber rujukan daripada katalog dagang adalah seperti berikut: Nama pengeluar (Tahun). of the Second Int. Judul artikel.S.K. Howick: Partitioning in Business. E. 925. Piawai Elemen-elemen utama yang perlu ada dalam memetik sumber rujukan daripada piawai adalah seperti berikut: Nama institusi (Tahun). Howick Partitioning Ltd. Proc. Perintah Monumen Lama dan Tapak Tanah Bersejarah: P. U. pp. 457. (1960). Sebagai contoh. Universiti Tun Hussein Onn Malaysia: Laporan Projek Sarjana. Muka surat. Prosiding Format umum bagi penulisan bahan rujukan daripada prosiding adalah seperti berikut. Judul. Redhill (U. Penulis (Tahun). (2008).): Trade Brochure. Sebagai contoh. U. Perundangan Elemen-elemen utama yang perlu ada dalam memetik sumber rujukan daripada perundangan adalah seperti berikut: Nama negara (Tahun). Costa Rica: Universidad de Costa Rica. Conference on Concept Mapping. Judul Piawai. Tempat terbit: Nombor piawai. (2006). Malaysia (1983). Design of Pavement on Soft Soil. Screen Room Air Inlet and Wave Guard.(A)41 1983. London: BS 1297. Paten Elemen-elemen utama yang perlu ada dalam memetik sumber rujukan daripada paten adalah seperti berikut: Nama pemilik (Tahun). Tongued And Grooved Software Flooring. B. The effect of teacher generated concept maps on learning of secondary school physics.Penyelidikan Ilmiah (SHP 4133) Mohamed. Judul Perundangan: Nombor perundangan. Patent 2.

Judul Artikel. Universiti Tun Hussein Onn Malaysia. ms. ms. A. Ogos 15. komunikasi peribadi. Trans. (Tarikh penerbitan kerja asal) Sebagai contoh. Nombor rujukan.pelajar kurang minat mengikuti program khidmat masyarakat (Hassan. Anda boleh merujuknya dalam teks sebagai komunikasi peribadi. Utusan Mingguan. S. Freud. Latiff. 2006) 15 . oleh itu ianya tidak disenaraikan dalam senarai Rujukan. Nama akhbar. Lukisan Teknik.. New York: Norton. perkataan ³Tidak diterbitkan´ perlu ditambah di akhir ayat rujukan. Sebagai contoh. .. Sumber terjemahan Elemen berikut disertakan dalam sumber yang diterjemahkan. (2001. A. An outline of psychoanalysis (Strachey. Nota. Akhbar bercetak Elemen-elemen utama yang perlu ada dalam memetik sumber rujukan daripada akhbar bercetak adalah seperti berikut: Nama Penulis (tarikh).).. (1970). J. 12. Sulaiman. R. Nama penulis asal (Tahun diterjemahkan). Sebagai contoh.. Bangunan Dua Tingkat: Pandangan Pespektif . (Judul asal diterbitkan 1940) Sumber yang tidak diterbitkan Sekiranya sumber yang tidak diterbitkan di rujuk dalam dalam tesis. Sebagai contoh.Penyelidikan Ilmiah (SHP 4133) Lukisan teknikal terukur Elemen-elemen utama yang perlu ada apabila memetik sumber rujukan daripada lukisan teknikal terukur adalah seperti berikut: Nama penulis (Tahun). Judul. A. B. Hatinya telah dimiliki. Z. Judul buku (Nama penterjemah.). Temu bual Temu bual tidak dianggap sebagi data yang boleh diperoleh semula. LT10-2006. Tempat terbit. (2006). Februari 14). Trans. Tempat diterbitkan: Penerbit.

D. Sebagai rumusan. tambah seberapa banyak maklumat capaian elektronik yang perlu bagi membolehkan orang lain mendapatkan sumber asal yang anda rujuk.³Amalan waktu kerja yang bercanggah dengan jam biologiboleh menyebabkan gangguan kesihatan dan kerugian terhadap negara yangtidak dapat dinilai buat masa ini..1467-8535. gunakan nombor muka surat jika ada. 0(0).. (2006). Water conservation: The potential of rain 16 . Developing PowerPoint handouts to support meaningful learning. Nama Penulis. C. dari URL Walau bagaimanapun. I. Sebagai rumusan. nyatakan sub-judul yang berkaitandengan petikan yang diambil dan kira bilangan perenggan bermula dari sub-judulhingga ke lokasi petikan. Dicapai pada Bulan Hari. Sebagai contoh. Sub-judul (jika ada). Penulisan sumber internet dalam teks Apabila memetik sumber dari internet. Kinchin. 23) Sekiranya tiada nombor perenggan. British Journal of Educational Technology. Tajuk Jurnal. Dicapai pada Ogos 23. 2001. sama seperti bahan rujukan bercetak. Badman. gunakan DOI menggantikan URL.´ (Rajaratnam. (2000). A.2006. Tajuk artikel [versi elektronik]. di samping memberikan maklumat rujukan seperti yang diperlukan untuk rujukan dari media bercetak. para. Oleh itu. Gaya generik penulisan rujukan untuk kebanyakan laman web adalah seperti berikut. Tahun. & Wiseman. adalah seperti berikut: Nama Penulis.Penyelidikan Ilmiah (SHP 4133) RUJUKAN DARI SUMBER ELEKTRONIK Sumber elektronik seperti internet menyediakan sumber rujukan yang amat luas. dari URL Goodman.x Artikel internet berasaskan sumber bercetak Elemen-elemen utama yang perlu ada dalam memetik sumber rujukan daripada artikel internet berasaskan sumber bercetak.00536. Keputusan. (Issue). Sekiranya DOI diberikan. 2001.³Amalan waktu kerja yang bercanggah dengan jam biologiboleh menyebabkan gangguan kesihatan dan kerugian terhadap negara yangtidak dapat dinilai buat masa ini. 2007 dari doi: 10. Dicapai pada Bulan Hari. 3) Penulisan senarai rujukan internet Bagi menulis rujukan dari internet. para.´ (Rajaratnam. Vol. rujukan yang diambil dari sumber elektronik juga perlu direkodkan sumbernya dalam teks dan juga dalam senarai rujukan. B. (Tahun). sesetengah artikel diberikan Digital Object Identifier (DOI). Untuk mengatasi masalah ini.1111/j. Sekiranya tiada. Sebagai contoh. (Tahun). Contoh rujukan yang mempunyai DOI adalah seperti di bawah. Tahun. gunakan maklumat yang boleh dijadikan panduan bagi menentukan lokasi petikan tersebut seperti nombor perenggan. Tajuk artikel [versi elektronik]. maklumat di internet sering diubah atau dialih tempat menyebabkan capaian yang terputus.

& Brown. (2002). Retrieved April 17. from http://iej. 23(2). Abdul Latiff. A. (Tahun). No. Nama Majalah atau Jurnal. 12-15. Jabatan Perangkaan Malaysia. keluaran). 7(3). Dicapai pada September 12. keluaran). Tajuk. 2006. Nama akhbar. K. Nama Majalah atau Jurnal.shtml?/jpm/index. Dicapai pada Bulan Hari. (jika diberi). Journal ofEnvironmental Issues.html 17 . Tarikh.com. ms. Dicapai pada Ogos 23. Kependudukan: Tercapaikah angka 70 juta seperti yang disasarkan.my Warta Kerajaan melalui internet Elemen-elemen utama yang perlu ada dalam memetik sumber rujukan daripada warta Kerajaan melalui internet adalah seperti berikut: Agensi. 24(2). F. Tahun. Dicapai pada Bulan Hari. Dicapai pada Bulan Hari. dari URL. Hatinya telah dimiliki. dari http://www. InternationalEducation Journal. Artikel dari akhbar (diperoleh melalui versi elektronik) Elemen-elemen utama yang perlu ada dalam memetik sumber rujukan daripada artikel dari akhbar yang diperoleh melalui versi elektronik adalah seperti berikut: Nama Penulis. No.utusan. (2001. (2006). B. Tahun. Jilid (No.13/99-67). Alias. Tajuk. Februari). 2005. 2007.Penyelidikan Ilmiah (SHP 4133) harvesting [versi elektronik]. Februari 14). 371-378. Utusan Mingguan. ( JPM/12.cbj. Dicapai pada Jun 15. Artikel. dari pangkalan data. Tahun. M. (maklumat/kod penerbitan). ms. Article No. Predicting CPA from continuous assesments. dari http://ibj. 2007. (Tahun. Dicapai pada Julai 1.net Majalah atau jurnal dari pangkalan data Elemen-elemen utama yang perlu ada dalam memetik sumber rujukan daripada artikel majalah atau jurnal dari pangkalan data adalah seperti berikut: Nama Penulis. ms.net Artikel majalah atau jurnal dalam internet sahaja Elemen-elemen utama yang perlu ada dalam memetik sumber rujukan daripada artikel majalah atau jurnal dalam internet sahaja adalah seperti berikut: Nama Penulis. (Tahun. The Journal of Higher Education. A12345. dari URL Sebagai contoh. & Mohd Zain.my/ab_docs/aces120. Tajuk. Bulan Hari). from XYZ College Edition database. No. Relationship between entry qualifications and performance in graduate education. A. (Tahun). 24. Bulan Hari). Sebagai contoh. dari Jabatan Perangkaan Malaysia: http://www. Dicapai pada Bulan Hari.jpm. 2003. Black E. Jilid (no.gov. (1999.cbj. Sebagai contoh. dari nama URL organisasi Sebagai contoh.

W.my/apff/colourofflowers. dari Penaja Perniagaan.org/tutorials/dtree18. Dicapai pada Bulan Hari. Sunflower. S. Decision Trees: What is data mining? Statistical Data Mining Tutorials. Dicapai pada Bulan Hari. & Roses. Moore. Tahun.Penyelidikan Ilmiah (SHP 4133) Dokumen yang kompleks dari laman web (penulis diketahui) Elemen-elemen utama yang perlu ada dalam memetik sumber rujukan daripada kompleks dokumen dari laman web yang diberikan nama penulis adalah seperti berikut: Nama Penulis. A.W. (Tahun). 2006. Tajuk.S. The colour of Flowers: Is it the Colour that Brings Special Meanings. Agensi atau Aktiviti: URL Sebagai contoh. Tahun. Tajuk dokumen atau nama halaman.autonlab.12 di http://www.G.pdf 18 . Dicapai pada Julai 20. dari Botanical Guide 2000/2001 di Agensi Pengkaji Flora dan Fauna Malaysia: http://www.. (2000). Orchid.org. pada PDF di URL Sebagai contoh. dari ms.. dari ms. (2006).. G. (tahun). 2006.florafauna.htm Dokumen Adobe Acrobat di internet (PDF) Elemen-elemen utama yang perlu ada dalam memetik sumber rujukan daripada dokumen Adobe Acrobat di internet (PDF) adalah seperti berikut: Nama penulis atau penaja. Dicapai pada April 2.

tetapi patut mengaitkan kembali untuk tujuan asal dan tumpuan laporan itu. Dalam beberapa kes. ia mempunyai sesuatu untuk menambah pengetahuan. 19 . rasanya tidak mungkin boleh dianggap layak publikasi. menyajikan jawapan atas soalan tesis yang asli dan / atau hipotesis. Dalam melakukan hal ini.. organisasi) konteks. sangat penting untuk merujuk kembali kepada bahagian tinjauan literatur sehingga perbandingan dan kontras boleh ditarik keluar antara kajian. Namun demikian. Beberapa kajian telah dieksplorasi. Dalam kes lain anda mungkin mendapati bahawa hubungan antara pembolehubah-pembolehubah. apa kajian yang telah diteamui. anda mungkin akan mengesahkan proposisi teoritis daripada kesusasteraan tetapi dalam (contohnya.Penyelidikan Ilmiah (SHP 4133) PERBINCANGAN Bahagian perbincangan dengan menggunakan data (Keputusan). Keputusan tidak seharusnya digunakan untuk kenyataan bagi siri-siri yang membawa bersama dalam satu format ringkas. atau ia boleh bermaksud satu 'hasil munasabah' bagi hujah-hujah laporan. KESIMPULAN Satu keputusan boleh jadi semata-mata sejumlah 'pusingan' laporan. Berry (1994)mengingatkan kesimpulan-kesimpulan tidak harus hadir bukti baru.

Universiti Teknologi Malaysia (1993). Modern Language Association (1977). Retrieved November 30. 5th edition. USA: George Banta Comp. Oxford: Oxford University Press. Pusat Pengajian Siswazah. West Consine. MLA Handbook for Writers of Research Papers. Pusat Pengajian Siswazah. Kuala Lumpur. Theses and Dissertations. Turabian K. Oxford Advanced Learner¶s Dictionary of Current English. New York: Modern Language Association. 2006. Wisconsin. Publication Manual of the American Psychological Association. (1973).1.edu 20 . Peraturan Pengajian Siswazah. Theses and Dissertations. WordNet Search ± 2. London: BS4821. 4th edition. USA: George Banta Comp.princeton. British Standard Recommendations for the Presentation of Theses and Dissertation.S. 3rd edition. A. British Standard Institution (1990). L. Panduan Penulisan Tesis Untuk Pelajar UTM. Panduan Menulis Tesis. Gaya Dewan Bahasa. A Manual for Writers of Term Papers.Penyelidikan Ilmiah (SHP 4133) RUJUKAN American Psychological Association (1983). Dewan Bahasa dan Pustaka (1990). Chicago: University of Chicago Press. Perpustakaan Sultanah Zanariah. Universiti Kebangsaan Malaysia (2004). Universiti Teknologi Malaysia (1989). Universiti Kebangsaan Malaysia (2001). from http://wordnet. WordNet (2006). American Psychological Association (2004). Panduan Menulis Tesis. Hornby. (1994). Publication Manual of the American Psychological Association. Pusat Pengajian Siswazah.