Penyelidikan Ilmiah (SHP 4133

)

PENGENALAN Perkataan ³tesis´ ini secara khusus merujuk kepada penulisan ilmiah yang dikemukakan bagi penganugerahan ijazah secara penyelidikan. Perkataan ³tesis´ dalam buku panduan ini juga digunakan secara umum untuk penulisan ilmiah laporan projek sarjana, disertasi penyelidikan dan projek sarjana muda iaitu dokumen penulisan ilmiah yang dikemukakan sebagai sebahagian daripada syarat penganugerahan ijazah sarjana melalui kerja kursus, kerja kursus dan penyelidikan serta pengijazahan sarjana muda. Bagi pembinaan tesis yang baik, prosedur-prosedur penulisan perlu diikuti bagi menjadikan tesis yang dihasilkan berkualiti dan menarik serta kukuh dari segi penghujahan isi yang dikemukakan. Melalui tesis yang dibina, nama penulisnya akan menjadi terkenal jika tesis yang dihasilkan menjadi bahan rujukan bagi mereka yang ingin menulis tesis untuk dijadikan sebagai sumber rujukan. Bagi penulisan tesis, prosedur yang telah digariskan adalah berbeza antara satu dengan yang lain. Ada pelbagai jenis tesis antaranya ialah tesis ijazah, tesis sarjana, tesis Phd dan lain-lain lagi. Tesis-tesis sebegini akan dibuat oleh seseorang mengikut tahap pendidikan yang mereka ingin kecapi. Jika mereka dalam peringkat ijazah, maka tesis ijazah akan mereka buat.

1

Penyelidikan Ilmiah (SHP 4133)

STRUKTUR DAN KANDUNGAN TESIS IJAZAH Pengisytiharan status tesis Pengisytiharan status tesis perlu dibuat dengan melengkapkan Borang Pengesahan Status Tesis. Sekiranya tesis ingin diklasifikasikan sebagai sulit atau terhad, surat mengenai pengklasifikasian tesis perlu diperoleh daripada organisasi berkenaan dan hendaklah diserahkan kepada Dekan Pusat Pengajian Siswazah, Fakulti atau Pusat akademik berkaitan. Surat pengesahan ini hendaklah menyatakan sebab dan tempoh pengelasan tesis tersebut. Tempoh lazim sesuatu tesis yang dikelaskan sebagai sulit atau terhad adalah tiga (3) tahun. Sekiranya penulis mengelaskan tesis sebagai tidak terhad, pihak Universiti akan menganggap tesis ini sebagai tidak terhad dan pihak Universiti berhak untuk menggunakannya bagi sebarang tujuan. Halaman judul Halaman judul mestilah mempunyai maklumat yang disusun mengikut urutan berikut: (i) Judul tesis; (ii) Nama penuh pelajar; (iii) Pernyataan tujuan tesis dikemukakan; (iv) Nama fakulti atau pusat tempat pelajar berdaftar; (v) Nama Universiti; dan (vi) Bulan dan tahun tesis ditulis atau diluluskan. Tesis untuk program pengajian Sarjana secara Penyelidikan dan Doktor Falsafah perlu diperakukan oleh Jawatankuasa Tetap Senat Pengajian Siswazah Mengenai Peperiksaan dan Keputusan Peperiksaan. Tesis untuk program lain perlu mendapat perakuan oleh Jawatankuasa yang berkaitan. Halaman pengakuan Halaman pengakuan mengandungi pengakuan tentang keaslian tesis. la hendaklah ditandatangani oleh penulis.

Halaman penghargaan (pilihan) Halaman ini hendaklah ditulis dalam satu muka surat sahaja. Penghargaan dirakamkan kepada orang perseorangan atau organisasi yang telah memberikan bantuan secara langsung atau tidak langsung dalam penyediaan tesis. Abstrak Abstrak tesis adalah ringkasan pendek sesuatu tesis. Ianya menerangkan tentang rasional dan objektif (pernyataan masalah), metodologi, keputusan dan kesimpulan sesuatu kajian yang dijalankan. Abstrak tersebut tidak boleh melebihi 250 perkataan untuk tesis sarjana atau laporan projek sarjana dan tidak melebihi 350 perkataan untuk tesis kedoktoran; ditulis dalam dua bahasa, Inggeris dan Bahasa Melayu. Bagi tesis yang ditulis dalam Bahasa Inggeris, abstrak hendaklah ditulis dalam Bahasa Inggeris diikuti oleh terjemahan dalam Bahasa Melayu pada muka surat berikutnya. Jangan masukkan ulasan karya, singkatan tanpa penjelasan, kekangan kajian atau cadangan kajian lanjutan dalam abstrak. Abstrak mesti ditulis menggunakan satu

2

tajuk jadual serta muka surat di mana jadual tersebut dimuatkan. seperti matlamat. Halaman senarai rajah Semua bahan ilustrasi yang disertakan dalam teks seperti peta. carta. tatanama dan istilah yang terdapat dalam teks . Paparkan tajuk kandungan sehingga ke tahap tiga sahaja.ikut abjad Huruf Greek . topik dan nombor muka surat. Senarai rajah ini mengandungi semua nombor rajah. (a) Pengenalan Bab ini mengandungi isu-isu berkaitan penyelidikan berkenaan.ikut abjad Halaman Senarai Lampiran Halaman ini menyenaraikan lampiran-lampiran yang digunakan oleh pelajar ketika menyiapkan tesis. Maklumat jadual yang perlu dinyatakan adalah nombor jadual. singkatan. Jumlah bab dalam tesis tidak terhad. lukisan. topik dan muka surat yang terdapat dalam tesis. gambar rajah dan fotograf disebut µRajah¶. Senarai rajah mestilah ditulis ikut urutan bab. Judul dan sub-judul bab mestilah dinombori. Halaman senarai jadual Halaman ini mengandungi senarai semua jadual yang dimuatkan dalam tesis. Halaman kandungan Halaman kandungan hendaklah dimulakan pada halaman baru. Urutan penulisan adalah seperti berikut: Huruf Roman .ikut abjad Subskrip . Bab boleh dikembangkan kepada bahagian yang diberi sub-judul.ikut abjad Superskrip . Amnya sesuatu tesis akan mempunyai struktur yang berikut. objektif dan skop penyelidikan serta struktur tesis. 3 . Teks Teks dalam tesis hendaklah mengandungi bab-bab yang diberi judul dan setiap judul hendaklah membayangkan kandungan. graf. Abstrak tesis juga boleh ditulis dalam Bahasa Melayu dan diikuti abstrak dalam BahasaInggeris. Senarai jadual mestilah ditulis ikut urutan bab. Maklumat tesis diberikan di bawah tajuk bab.Penyelidikan Ilmiah (SHP 4133) setengah (1 ½ ) langkau. Setiap bab. topik dan muka surat yang ditunjukkan dalam halaman kandungan mestilah bertepatan dengan bab. Halaman senarai simbol dan singkatan Halaman ini menyenaraikan simbol. Setiap bab hendaklah dimulakan pada halaman baru. tajuk rajah berserta muka surat yang dimuatkan dalam tesis.

jadual dan/atau lain-lain. Setiap tajuk jadual diletak 1. Kesimpulan dibuat berdasarkan dapatan kajian dan seterusnya implikasi serta kajian masa hadapan dibincangkan. Sekiranya jadual diambil dari sumber tertentu. penulis sumber tersebut hendaklah dicatatkan dalam teks. Rujukan dalam teks Apabila sesuatu maklumat atau ide dipetik dari sesuatu sumber. rajah. Pelajar yang perlu membuat penterjemahan adalah dinasihatkan merujuk edisi terkini Gaya Dewan Bahasa dan Pedoman Terjemahan terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka.3 (sambungan)´. Setiap tajuk rajah diletak satu setengah baris dibawah rajah tersebut dan ditulis 4 . Ianya berkait rapat dengan tesis dan mengandungi maklumat tentang teori. bahan. instrumen.1. prosedur dan kaedah pengumpulan data yang digunakan dalam penyelidikan. Nombor jadual hendaklah dikaitkan dengan bab (Contohnya Jadual 4. (d) Analisis data dan keputusan Bab ini menerangkan tentang kaedah analisis data dan keputusan yang diperoleh dalam bentuk teks.Penyelidikan Ilmiah (SHP 4133) (b) Kajian Literatur Kajian literatur adalah penulisan komprehensif dan kritikal tentang sesuatu topik yang telah diterbitkan oleh ahli akademik dan penyelidik tersohor. Penulisan dalam jadual hendaklah menggunakan huruf Times New Roman bersaiz 10 dengan satu (1) langkau antara baris. (c) Metodologi Bab ini adalah komponen penting dalam tesis kerana ia menerangkan secara terperinci tentang sampel. sambungan pada muka surat berikutnya perlu dilabelkan dengan ³Jadual 4. model. muka surat 1-2. (e) Perbincangan dan kesimpulan Dalam bab ini penulis akan membincangkan keputusan yang diperoleh melalui perbandingan dengan kajian-kajian lalu yang terkandung dalam bab kajian literatur. sumber berkenaan perlu dinyatakan di hujung tajuk jadual.3 bagi jadual yang ke-3 dalam Bab 4). Sebagai contoh sila rujuk Jadual 1.3 bagirajah yang ke -3 dalam Bab 4). bahan dan teknik yang digunakan dalam penyelidikan berkenaan.Nombor rajah hendaklah dikaitkan dengan nombor bab (Contohnya Rajah 4. Jika jadual melebihi satu muka surat. Rujukan dalam teks ini hendaklah ditulis mengikut kaedah yang ditetapkan Jadual dalam teks Semua jadual hendaklah dinombori menggunakan angka Arab. Rajah dalam teks Semua rajah hendaklah berkualiti tinggi dan dinombori menggunakan angka Arab.5 baris dari bahagian atas jadual tersebut dan ditulis menggunakan huruf Times New Roman bersaiz 12 tanpa noktah di hujungnya dan justified left serta ditulis dengan jarak satu (1) single line antara barisan ayat.

Keratan Akhbar dan Sebagainya Lampirkan salinan yang jelas dan bermutu tinggi sahaja. carta. Rajah sebaik-baiknya diletak selepas sahaja dirujuk buatkali pertama dalam teks. Jika rajah diambil dari sumbertertentu. Bahan ilustrasi seberapa boleh hendaklah dirakam menggunakan pengimbas (scanner) dan dicetak menggunakan pencetak warna bermutu tinggi. Bahan ilustrasi dalam bentuk disket. Bahan ilustrasi yang berukuran besar sepertipelan dan peta hendaklah dikecilkan untuk dimuatkan dalam satu halaman. gambar dan sebagainya yang terlalu panjang untuk dimasukkan ke dalam teks atau yang tidak diperlukan secara langsung bagi menjelaskan perkara yang dibincangkan dalam teks boleh dimasukkan ke dalam bahagian lampiran. LAMPIRAN B dan seterusnya bergantung kepada jenis dan banyaknya bahan yang disertakan sebagai lampiran. slaid atauseumpamanya hendaklah dimuatkan ke dalam poket yang dibuat khas dan diletak dibahagian dalam kulit belakang tesis. Lampiran juga boleh diberi tajuk-tajuk tertentu. sambungan pada muka surat berikutnya perludilabelkan dengan ³Rajah 4.Penyelidikan Ilmiah (SHP 4133) menggunakan huruf bersaiz 12 tanpa noktah dihujungnya ditulis dengan jarak satu (1) single line antara barisan ayat. Penulis tesis mesti menyenaraikan sumber yang disebut dalam senarai rujukan. contoh soal-selidik. Be rikut adalah panduan untuk lampiran. atur cara perisian dan soal selidik. peta. (b) Sesuatu lampiran boleh dinamakan seperti LAMPIRAN A. Sekiranyarajah melebihi satu muka surat. 5 . (a) Data kajian. Bahanilustrasi perlu memenuhi syarat berikut: y Fotograf Fotograf yang digunakan sebagai bahan ilustrasi hendaklah dilekatkan dalam teks dengan menggunakan gam yang bermutu tinggi atau kaedah yang lebih baik. Antara bahan bahan tersebut adalah seperti jadual. Secara umumnya. jadual dan rajah yang melebihi dua muka surat wajar diletakkan dalam bahagian lampiran. sumber berkenaan perlu dinyatakan di hujung tajuk rajah tersebut. jadual. Peta dan Fotograf Udara Peta dan fotograf udara yang hendak dimuatkan ke dalam tesis perlu mendapat kebenaran bertulis Ketua Pengarah Pemetaan Negara. y y Rujukan Rujukan merupakan bahan yang dirujuk semasa menyediakan tesis serta disebut dalam teks tesis. Lampiran Bahagian lampiran membolehkan penulis memuatkan bahan yang dapat member penerangan tambahan kepada maklumat dalam teks untuk menyokong apa yang dikaji.3 (sambungan)´.

untuk setiap muka surat.5 cm di sebelah kanan dan 2.5 cm di bawah. Halaman pertama bagi Bab 1 adalah merupakan muka surat '1' tanpa cetakan nombor muka surat.1. Penomboran muka surat Letakkan nombor muka surat mengikut urutan seperti yang ditetapkan dalam Jadual 1.1. Jidar Saiz jidar adalah 4 cm di sebelah kiri dan 2. 2.1. BAB 3. Halaman Vita ini tidak dinomborkan. Nombor bab ditulis sebagai BAB 1. 2.5 cm di sebelah atas. iii dan sebagainya). bermula dari halaman judul. Penomboran muka surat hendaklah memenuhi syarat berikut: (i) Bahagian permulaan tesis.1 Tahap ketiga (sub-sub-judul).1 Tahap keempat (sub-sub-sub-judul). 2. SAIZ DAN FORMAT Kertas dan saiz Hanya kertas simili 80 gram berwarna putih dan bermutu tinggi dan bersaiz A4 (210 mm x 297 mm) yang dibenarkan penggunaannya dalam tesis. Begitu juga bagi halaman pertama bagi setiap permulaan Bab seterusnya.5 cm dari tepi atas dan 2. 2. Halaman pertama tesis ialah halaman judul yang dikira sebagai muka surat 'i' tanpa cetakan nombor muka surat. 3 dan sebagainya). Nombor muka surat hendaklah ditulis di sudut atas sebelah kanan.1 Tahap kedua (sub-judul). 6 . hendaklah dinombori dengan angka kecil Roman (i. 1.5 cm dari tepi sebelah kanan diukur dari digit terakhir nombor berkenaan. ii. BAB 2 Tahap pertama (Nombor Bab) 2. bahagian teks dan selepasnya hendaklah menggunakan angka Arab (1. termasuk muka depan. (ii) (iii) Penomboran bab dan sub -judul dalam bab Bab dan sub-judul dalam bab perlu dinombori menggunakan angka Arab. tidak ditulis nombor muka surat tetapi diambil kira bagi menombori muka surat berikutnya.Penyelidikan Ilmiah (SHP 4133) Vita Pelajar perlu menyediakan satu (1) halaman Vita yang khusus mengandungi maklumat pelajar di akhir muka surat tesis masing-masing selepas lampiran.1. BAB 2. Struktur penomboran sub-judul tidak diensot tetapi disusun mengikut urutan tahap sub-judul dan tidak melebihi empat tahap seperti contoh di bawah.

Mulakan sub-judul berserta nombornya dari jidar kiri.) ialah satu (1) huruf. Jarak di antara sub-judul dengan baris pertama teks selepasnya ialah 2 baris. dan di antara judul bab denganbaris pertama teks ialah 4 baris.27 cm dari jidar kiri.0 atau versi yang lebih terkini.kecuali bagi jadual dan rajah (rujuk perkara 1. Penaipan Tesis hendaklah ditaip menggunakan komputer dengan huruf Times New Roman bersaiz 12 mengikut perisian Microsoft Word 6. Jarak di antara sub-judul dengan baris terakhir teks sebelumnya ialah 4 baris.3). Sub-judul seterusnya harus dinombori menggunakan huruf abjad dan diensot sebanyak 1 cm .14. Jarak di antara ayat terakhir dengan Jadual. Rajah atau Ilustrasi ialah 2 baris. Setiap bab hendaklah dimulakan di atas muka surat baru.Judul bab hendaklah ditaip dengan huruf besar dan diletak di tengah-tengahantara jidar kiri dan kanan. Judul hendaklah ditaip denganhuruf tebal dan tidak digariskan. Mulakan baris pertama perenggan pertama di bawah sub judul tanpa ensotan(indent) dari jidar kiri. Jarak di antara baris dalam teks ialah 1. (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) Jarak di antara jidar atas dengan nombor bab ialah 2.2 dan 1.Bab dan bahagian dalam bab hendaklah diberi judul. Oleh itu.14. Jangan mulakan baris pertama perenggan baru di sebelah bawah muka suratsekiranya ruang yang ada boleh memuatkan satu baris ayat sahaja. jangangunakan format justified. Jarak di antara nombor bab dengan judul bab. Jarak di antara perkataan dalam barisan hendaklah sama.) dengan huruf pertama ayat berikutnya (dalamperenggan yang sama) ialah dua (2) huruf. Perkataan dalambahasa yang berlainan dari bahasa penulisan tesis hendaklah ditaip menggunakanhuruf condong. perenggan-perenggan seterusnya perlu diensotsebanyak 1. Jarak antara noktah (. Jarak antara nombor judul dan tajuk judul adalah 1 cm tanpa mengira tahap judul.Penyelidikan Ilmiah (SHP 4133) Jika judul bab atau sub-judul pada mana-mana tahap melebihi satu baris.5 cm.5 baris. Hanya huruf pertama perkataan pertama dalamsub-judul hendaklah huruf besar. Jarak selepas koma (. Teks hendaklahditaip pada sebelah muka surat sahaja. maka langkaunya adalah sama dengan langkau dalam teks. Jarak di antara perenggan adalah sama dengan jarak di antara baris. Jarak dan format Pelajar perlu mematuhi panduan berikut dalam menentukan jarak dalam teks. (viii) (ix) (x) (xi) (xii) 7 .

Bilangan muka surat maksimum Had bilangan muka surat tesis adalah seperti berikut: y y y Laporan Projek Sarjana Muda: tidak melebihi 100 muka surat Laporan Projek Sarjana dan Tesis Sarjana: tidak melebihi 150 muka surat Tesis Doktor Falsafah: tidak melebihi 250 muka surat Had maksimum ini tidak termasuk lampiran. jadual. Warna kulit dan tulisan Tesis yang hendak diserahkan kepada Universiti hendaklah yang telah dijilid kekal (penuh) dengan kulit jenis buckram dan bertulisan emas dengan font italic bersaiz 18 (tanpa italic). gambar rajah dan lainlain ilustrasi. Pelajar yang bercadang untuk menulis tesis yang melebihi had bilangan muka surat perlu mendapat kelulusan bertulis daripada Dekan Pusat Pengajian Siswazah atau Dekan Fakulti (untuk Laporan Projek Sarjana Muda) dengan membuat permohonan melalui penyelia masing-masing. Tesis boleh dijilid sementara (spiral binding) bagi tujuan peperiksaan. Penghurufan dan lukisan Penghurufan dan lukisan hendaklah jelas dan boleh dibuat salinan dengan memuaskan tanpa kehilangan sebarang maklumat. Penjilidan tesis Semua tesis hendaklah dijilid dengan sempurna. Warna kulit (kod warna) tesis telah ditetapkan seperti berikut: (i) Tesis Doktor Falsafah: Hitam (585) (ii) Laporan Projek dan Tesis Sarjana: Hijau Lumut (557) (iii) Laporan Projek Sarjana Muda: Biru Baru (550) Kulit tesis Saiz kulit buku yang siap dijilid hendaklah berukuran A4 (210 x 297 mm). Pada kulit depan hendaklah ditulis tajuk tesis.Penyelidikan Ilmiah (SHP 4133) Cetakan dokumen Tesis hendaklah ditaip menggunakan komputer dan dicetak menggunakan mesin cetak laser atau mesin cetak yang mempunyai kualiti cetakan yang setaraf. 8 . Tesis hanya boleh dijilid kekal berkulit kerasselepas mendapat kelulusan Jawatankuasa Tetap Senat Pengajian SiswazahMengenai Peperiksaan dan Keputusan Peperiksaan atau Jawatankuasa lain yangberkenaan bagi program pengajian tersebut. nama penulis dan Universiti dengan huruf besar.

Sebagai contoh. diikuti dengan ³etal. (b) (c) (d) 9 . Trimming bagi tujuan penjilidan Trimming bagi tujuan penjilidan yang dibenarkan hanyalah 2. Sebutan rujukan dalam teks Apabila sesuatu idea atau maklumat yang berkaitan dengan kerja/penyelidikan hendak dirujuk di dalam teks. catatkan ketiga-tiga nama pada kali pertama rujukan disebut dalam teks. tahun penerbitan diletakkan dalam kurungan selepas nama penulis bagi rujukan dalam ayat. Nukilan perakuan di dalam teks hendaklah dihubungkan dengan senarai rujukan mengikut sistem ³Penulis (Tahun)´ yang ditetapkan. Sebagai contoh.Penyelidikan Ilmiah (SHP 4133) Tulang Belakang Pada tulang belakang tesis hendaklah ditulis singkatan nama Universiti. Rujukan yang lengkap adalah penting untuk membolehkan pembaca mendapatkan sumber asal. ianya harus ditingkatkan di kalangan pelajar kejuruteraan (Alias et al. sebilangan besar masalah utama penjadualan dalam pelbagai bidang seperti ekonomi dan kejuruteraan tergolong ke dalam kelas masalah pengoptimuman kekangan. Jika rujukan tidak ditulis dalam ayat.. Oleh kerana keupayaan ini adalah penting dalam menyelesaikan masalah kejuruteraan. Oleh itu. (a) Mengikut gaya Penulis (Tahun). Menurut Mohamed (2005). Penjadualan senggaraan telah lama dikaji. penyelidikan terhadap kaedah penyelesaian yang berkesan bagi masalah pengoptimuman kekangan ini menjadi suatu bidang kajian yang popular dewasa ini (Mohamed. nama dan tarikh penerbitan yang dirujuk itu mestilah dinyatakan. Ianya perlu diperakukan di dalam teks dan juga senarai rujukan. Sebagai contoh. tahun tesis diluluskan dan tahap pengajian. 2002). Black & Gray ( 2002) menunjukkan pelajar kejuruteraan mempunyai keupayaan menvisualisasi ruang yang rendah daripada sepatutnya. maka nama penulis dan tahun terbitanperlu ditulis dalam kurungan. catatkan penulis pertama dan diikuti dengan ³et al. contohnya dalam penghasilan kuasa oleh Kralj & Petrovic (1995)« Sekiranya rujukan mempunyai tiga penulis.´ dan tahun untuk sebutan pertama dan seterusnya. Rujukan boleh ditulis dalam ayat atau di hujung ayat. Untuk sebutan kedua dan seterusnya. sama ada sumber itu telah diterbitkan atau pun tidak. (e) Bagi rujukan dengan empat atau lebih penulis. Sekiranya sumber yang dirujuk dihasilkan oleh dua penulis. Sebagai contoh. hendaklah dinukilkan di dalam tesis. nyatakan nama pertama.5 mm untuk setiap sisi kertas A4. nama penulis. Kajian Alias. Rujukan yang lengkap juga dapat mengelakkan pertuduhan plagiat. 2005).´ dan tahun. FORMAT RUJUKAN Pengenalan Sumber yang dirujuk bagi penulisan tesis. tuliskan nama kedua-dua penulis.

Ali (dalam Abu.c) untuk membezakan dua atau lebih penerbitan oleh penulis yang sama dan dikeluarkan pada tahun yang sama. system penghadaman.Penyelidikan Ilmiah (SHP 4133) (f) Gunakan huruf kecil (a.. sistem penghadaman.Selanjutnya. kadar kemalangan danmasalah sosial´ (Rajaratnam. Sebagai contoh.dilihat ke atas tidur. ms. Selanjutnya. Rajaratnam (2001) merumuskan bahawa amalan waktu kerja yangbercanggah dengan jam biologi boleh ³. 1000)..ke atas tidur. Sebagai contoh. Contoh bagi setiap satunya akan diberikan berdasarkan petikan berikut:Jam biologi bukan sahaja penting secara saintifik. (g) Rujukan silang tidak dibenarkan dalam penulisan tesis. Lancet. S. Penulisan maklumat rujukan Terdapat tiga cara untuk memperakukan idea atau maklumat rujukan di dalam penulisan teks iaitu secara (a) petikan.. gaya penekanan kepada idea atau gaya petikan. Penulisan secara petikan Setiap patah perkataan yang ditulis oleh penulis dipetik satu persatu untuk menyokong sesuatu hujah. nama penulis ditulis di akhir ayat. ms. Amalan waktu kerja yang bercanggah dengan jam biologi boleh dilihatkesannya ³. Di samping itu Puget dan Albert (1994b) juga mendapati bahawa penggunaan objek adalah amat meluas. (2001).. Penulis tesis hendaklah merujuk kepada sumber asal. Sebagai contoh.Dalam petikan teks yang melebihi tiga ayat. ianya perlu dimasukkan ke dalam teks sekiranya kurang dari tiga baris berserta tanda petik (³ ´) dengan tanda noktah diletakkan di akhir ayat.. Health in a 24hr society. Penekanan kepada idea Dalam penekanan kepada idea. 358. kadar kemalangan dan masalah sosial´ (ms.. ia perlu diasingkan daripada teks 10 . 2001. terutama dalam pengaturcaraan kepintara buatan. system penghadaman.. Dalam jangka pendek. Apabila petikan diambil terus dari sumber rujukan. (ms.. Kesan jangka panjang akibat percanggahan antara jam biologi dan waktu kerja masih tidak diketahui.. 2000) menegaskan bahawa . Contoh rujukan silang adalah. 1000). 1000) Sumber: Rajaratnam. malah ianya mempengaruhi produktiviti dan kesihatan. kesannya boleh dilihat ke atas tidur. kadar kemalangan dan masalah sosial. Contoh perisian yang menggunakan bahasa pengaturcaraan kekangan ialah ILOG Solver oleh Puget dan Albert (1994a).b. Menulis petikan ini boleh dilakukan dengan tiga gaya iaitu dengan gaya penekanan kepada penulis.. (b) parafrasa dan (c) kesimpulan. nama penulis ditulis di awal ayat. y y Penekanan kepada penulis Dalam penekanan kepada penulis.

Beliau seterusnya memberikan contoh-contoh masalah kesihatan dan sosial yang berpunca dari percanggahan amalan waktu kerja dengan jam biologi seseorang. Rajaratnam (2001) berhujah bahawa di samping kepentingan saintifik. nyatakan secara kronologi. N. Rajaratnam (2001) telah membuat rumusan tentang kemungkinan-kemungkinan negatif ke atas kesihatan ekonomi dan social negara apabila waktu kerja yang bercanggah dengan jam biologi sering diamalkan. Sebagai contoh. Sebagai contoh. Petikan hendaklah ditulis dengan langkau single line. Beberapa contoh menulis nama pengarang dalam senarai rujukan adalah seperti berikut: (i) Nama : John Neville Pavlovic Ditulis : Pavlovic.Penyelidikan Ilmiah (SHP 4133) sebagai satu para tersendiri dengan 1 cm ensotan ke kanan. Penulisan secara parafrasa Penulisan secara parafrasa boleh digunakan untuk memperakukan maklumat daripada penulis asal dengan menyatakannya semula dalam perkataan yang berbeza tanpa mengubah maksud asalnya dan tanpa memberi interpretasi sendiri. Sebagai contoh. diletakkan noktah padaakhir bahan petikan dengan tiada noktah diletakkan selepas menulis muka suratrujukan. Membuat kesimpulan Penulisan secara membuat kesimpulan boleh digunakan untuk menyatakan hujah utama penulis asal dalam perkataan anda sendiri tanpa mengubah maksud asalnya. Dalam kesimpulannya. (ii) Nama : Mohd Noor Abdullah Ditulis : Abdullah. N. Bagi penulis yang sama yang mempunyai dua penerbitan atau lebih. 11 . J. konsep jam biologi juga adalah penting dari sudut ekonomi dan sosial sesebuah negara. Jangan gunakan tajuk ³BIBLIOGRAFI´ kerana ianya adalah senarai semua bahan yang dirujuk termasuk yang tidak disebut dalam teks. Susunan rujukan dalam senarai rujukan hendaklah mengikut abjad.Menurut penyelidikan tersohor (Rajaratnam 2001). misalnya penerbitan 2002 oleh Suradi didahulukan sebelum penerbitannya pada 2007. Penulisan senarai rujukan Semua sumber yang disebut dalam teks tesis hendaklah disenaraikan di bahagian akhir teks di bawah tajuk ³RUJUKAN´. Penulisan nama pengarang Pada umumnya nama pengarang ditulis mengikut sistem nama keluarga atau nama akhir (family name/last name) diikuti oleh singkatan nama lain. Sistem ini adalah sistem yang lazim digunakan di dalam penulisan ilmiah antarabangsa. M.

Bagi rujukan yang mengandungi lebih daripada satu penulis. P. Martin. P. R. Nama : Srinivasan Venkataraman Ditulis : Venkataraman. Maiden: Open University Press. Format umum adalah seperti berikut: Penyunting (Eds. How To Get A Good Degree: Making The Most of Your Time At University. Nama : Tan Beng Keat Ditulis : Tan. Maidenhead: Society for Research into Higher Education & Open University Press. Gupta Ditulis : Gupta.Penyelidikan Ilmiah (SHP 4133) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) (viii) (ix) (x) Nama : Syed Muhammad Naquib Al-Attas Ditulis : Al-Attas. Buku Elemen-elemen utama yang perlu ada dalam memetik sumber rujukan daripada buku adalah seperti berikut: Nama penulis (Tahun). London: Elsevier. Nama : Pretam Singh Ditulis : Singh. Nama : Raymond Tan Beng Keat Ditulis : Tan. Delamont. Penulisan pelbagai sumber rujukan Dalam penulisan tesis. N. M. P. S. Judul Buku. Y. A. M.) (1991). R. Peat As an Agent in Biological Degradation of Waste. S. Supervising The Doctorate: A Guide To Success. 12 . Atkinson. & Parry. (2003). Contoh buku oleh seorang penulis. penulis akan merujuk berbagai jenis sumber. Tempat terbit: Penerbit. ed. B. Nama : S. Contoh buku oleh dua atau tiga orang penulis: Creme. (2002). Tempat penerbitan: Penerbit.M. Buckingham: Open University Press. Nama : Malik ibn Anas Ditulis : Ibn Anas. P. perkataan ³and´ dan ³dan´ digantikan dengan simbol ³&´. N. N. Race. B. S. Writing at University. Judul buku. K. Sekiranya buku tersebut mempunyai penyunting maka nama penyunting perlu dinyatakan. K. (Ed. M. O. Nama : Yasunori Matsufuji Ditulis : Matsufuji. Muka surat adalah diperlukan sekiranya penyunting menyunting sebahagian daripada buku. Sebagai contoh. Contoh berikut adalah sebagai panduan untuk menulis bahan rujukan mengikut jenisnya ke dalam senarai rujukan. Sebagai contoh. 2nd.. S. & Lea. Edisi..) (Tahun). (2004). 2nd ed.

Tempat penerbitan: Penerbit. dlm. Artikel dalam buku Elemen-elemen utama yang perlu ada dalam memetik sumber rujukan daripada artikel dalam buku adalah seperti berikut: Penulis Artikel (Tahun). Chischester: Ellis Horwood. 6(2).) (1978).D. Nama penulis/penyunting buku. S. (2008). Judul Dokumen.87. ms. (Ed). Artikel dalam jurnal Elemen-elemen utama yang perlu ada dalam memetik sumber rujukan daripada artikel dalam jurnal adalah seperti berikut: Nama penulis (Tahun).) (Tahun). Nama lnstitusi: Peringkat Tesis. B. Judul Dokumen. Judul Jurnal. Women Law Centre (2002). Chemical Nomenclature Usage. Hubungan antara Gaya Pembelajaran Pelajar Kejuruteraan dan Pencapaian Akademik. H. M. D. Perspektif Persekitaran. Sebagai contoh: Sarmani. Judul Artikel. 37 ± 43. Tesis Elemen-elemen utama yang perlu ada dalam memetik sumber rujukan daripada tesis adalah seperti berikut: Nama Penulis (Tahun). Thomas. Washington. 71 . Sebagai contoh. dlm. Abdullah. jilid (bilangan keluaran). Sebagai contoh. K. Petaling Jaya: Fajar Bakti. Universiti Tun Hussein Onn Malaysia: Tesis Ph. A. Electroanalysis. (1987). M. Universiti Tun Hussein Onn Malaysia: Tesis Sarjana.: American Chemical Society.) (1974). Complexation of trialkyllead with diethyldithiocarbonate. ms. and Branica. Handbook for Aut hors of American Chemical Society Publications. Thesaurus of Engineering and Scientific Terms. Judul Buku. Mat Ali. Pencemaran Radioaktif. Promise Still Owned to the Nation Young Women. Mohamad. 13 . (2006). New York: Engineers Joint Council.Penyelidikan Ilmiah (SHP 4133) Lees. sila gunakan format berikut: Nama penyunting (Ed. Judul. Sekiranya ada penyunting. ms. (1994). Tempat Penerbitan: PenerbitSebagai contoh. 314-362. Tempat terbit: Penerbit. no. Sebagai contoh. R. Washington DC: Women Law Centre. Mikac. A. C. (Eds. Judul Artikel. Dokumen korporat Format umum bagi dokumen korporat adalah seperti berikut: Nama korporat (Tahun). Modeling of Swirling Fluidized Bed Hydrodynamic Characteristics. ms. R. Engineers Joint Council (1969). (Ed. N.

The effect of teacher generated concept maps on learning of secondary school physics. (1960). Proc. Prosiding Format umum bagi penulisan bahan rujukan daripada prosiding adalah seperti berikut. Judul Paten. Screen Room Air Inlet and Wave Guard. Perintah Monumen Lama dan Tapak Tanah Bersejarah: P. Universiti Tun Hussein Onn Malaysia: Laporan Projek Sarjana. Sebagai contoh. Conference on Concept Mapping. Sebagai contoh. Alias. Katalog dagang Elemen-elemen utama yang perlu ada dalam memetik sumber rujukan daripada katalog dagang adalah seperti berikut: Nama pengeluar (Tahun). Prosiding. Contoh: British Standards Institution (1987). Tongued And Grooved Software Flooring. 925. Lindgren. U. Redhill (U. B.(A)41 1983. Howick Partitioning Ltd. Sebagai contoh. Tempat penerbitan: Penerbit. U. Sebagai contoh. of the Second Int. 14 . London: BS 1297.Penyelidikan Ilmiah (SHP 4133) Mohamed.S. E. Tempat terbit: Nombor piawai. A. San Jose. 457. Malaysia (1983).): Trade Brochure. 550-557. Howick: Partitioning in Business. Patent 2. Piawai Elemen-elemen utama yang perlu ada dalam memetik sumber rujukan daripada piawai adalah seperti berikut: Nama institusi (Tahun). Judul. Judul artikel. Nombor paten. Judul Piawai. pp. Design of Pavement on Soft Soil. (2008). Tempat terbit: Nota. (1984). Judul Perundangan: Nombor perundangan. Penulis (Tahun). M. Perundangan Elemen-elemen utama yang perlu ada dalam memetik sumber rujukan daripada perundangan adalah seperti berikut: Nama negara (Tahun). (2006). Muka surat.K. Costa Rica: Universidad de Costa Rica. Paten Elemen-elemen utama yang perlu ada dalam memetik sumber rujukan daripada paten adalah seperti berikut: Nama pemilik (Tahun).

(Tarikh penerbitan kerja asal) Sebagai contoh. ms. oleh itu ianya tidak disenaraikan dalam senarai Rujukan. Nombor rujukan. LT10-2006. Freud. Temu bual Temu bual tidak dianggap sebagi data yang boleh diperoleh semula. A. Universiti Tun Hussein Onn Malaysia. 12. Akhbar bercetak Elemen-elemen utama yang perlu ada dalam memetik sumber rujukan daripada akhbar bercetak adalah seperti berikut: Nama Penulis (tarikh). Latiff. A. Tempat terbit. Trans. Nota. 2006) 15 .pelajar kurang minat mengikuti program khidmat masyarakat (Hassan.. (1970). Februari 14). Bangunan Dua Tingkat: Pandangan Pespektif . J. Anda boleh merujuknya dalam teks sebagai komunikasi peribadi. R. Trans. Sebagai contoh.. Sumber terjemahan Elemen berikut disertakan dalam sumber yang diterjemahkan. (2001. Hatinya telah dimiliki. Nama akhbar. Tempat diterbitkan: Penerbit. B. . Sulaiman. Utusan Mingguan.Penyelidikan Ilmiah (SHP 4133) Lukisan teknikal terukur Elemen-elemen utama yang perlu ada apabila memetik sumber rujukan daripada lukisan teknikal terukur adalah seperti berikut: Nama penulis (Tahun). komunikasi peribadi. New York: Norton. Sebagai contoh. perkataan ³Tidak diterbitkan´ perlu ditambah di akhir ayat rujukan. Judul buku (Nama penterjemah. An outline of psychoanalysis (Strachey. Sebagai contoh..). Nama penulis asal (Tahun diterjemahkan). (2006). S. Judul Artikel. (Judul asal diterbitkan 1940) Sumber yang tidak diterbitkan Sekiranya sumber yang tidak diterbitkan di rujuk dalam dalam tesis.. Ogos 15. ms. Z. Judul.). A. Lukisan Teknik.

x Artikel internet berasaskan sumber bercetak Elemen-elemen utama yang perlu ada dalam memetik sumber rujukan daripada artikel internet berasaskan sumber bercetak. 2001. para.´ (Rajaratnam. Sebagai rumusan. dari URL Goodman.2006.Penyelidikan Ilmiah (SHP 4133) RUJUKAN DARI SUMBER ELEKTRONIK Sumber elektronik seperti internet menyediakan sumber rujukan yang amat luas. C. Nama Penulis. (2000). Sekiranya tiada. Sebagai rumusan. Oleh itu. I. Dicapai pada Bulan Hari. Sub-judul (jika ada). Sebagai contoh. maklumat di internet sering diubah atau dialih tempat menyebabkan capaian yang terputus.³Amalan waktu kerja yang bercanggah dengan jam biologiboleh menyebabkan gangguan kesihatan dan kerugian terhadap negara yangtidak dapat dinilai buat masa ini. 23) Sekiranya tiada nombor perenggan. di samping memberikan maklumat rujukan seperti yang diperlukan untuk rujukan dari media bercetak. Tahun. Untuk mengatasi masalah ini. Penulisan sumber internet dalam teks Apabila memetik sumber dari internet. Badman. Tahun. Dicapai pada Bulan Hari. 3) Penulisan senarai rujukan internet Bagi menulis rujukan dari internet. (2006). Tajuk artikel [versi elektronik]. gunakan nombor muka surat jika ada.´ (Rajaratnam. tambah seberapa banyak maklumat capaian elektronik yang perlu bagi membolehkan orang lain mendapatkan sumber asal yang anda rujuk. Contoh rujukan yang mempunyai DOI adalah seperti di bawah. Water conservation: The potential of rain 16 . Tajuk Jurnal. gunakan maklumat yang boleh dijadikan panduan bagi menentukan lokasi petikan tersebut seperti nombor perenggan. Gaya generik penulisan rujukan untuk kebanyakan laman web adalah seperti berikut. Dicapai pada Ogos 23. (Tahun).00536.³Amalan waktu kerja yang bercanggah dengan jam biologiboleh menyebabkan gangguan kesihatan dan kerugian terhadap negara yangtidak dapat dinilai buat masa ini. nyatakan sub-judul yang berkaitandengan petikan yang diambil dan kira bilangan perenggan bermula dari sub-judulhingga ke lokasi petikan. Tajuk artikel [versi elektronik]. B.1111/j. adalah seperti berikut: Nama Penulis. gunakan DOI menggantikan URL.1467-8535. Developing PowerPoint handouts to support meaningful learning. dari URL Walau bagaimanapun.. Sekiranya DOI diberikan. 0(0). (Tahun). rujukan yang diambil dari sumber elektronik juga perlu direkodkan sumbernya dalam teks dan juga dalam senarai rujukan. sama seperti bahan rujukan bercetak. Sebagai contoh. sesetengah artikel diberikan Digital Object Identifier (DOI). D. 2001.. A. Kinchin. 2007 dari doi: 10. (Issue). & Wiseman. Vol. Keputusan. British Journal of Educational Technology. para.

2007. Tahun. Bulan Hari). from XYZ College Edition database. F. The Journal of Higher Education. dari Jabatan Perangkaan Malaysia: http://www.com. Jabatan Perangkaan Malaysia. No. keluaran). 23(2). A. keluaran).gov. Nama Majalah atau Jurnal. ms. dari pangkalan data. Dicapai pada Bulan Hari. InternationalEducation Journal. (2006). 24(2). Sebagai contoh. Black E. dari URL Sebagai contoh. (Tahun. (maklumat/kod penerbitan). Jilid (No. Tajuk.cbj. (Tahun. Tahun. Utusan Mingguan. (Tahun).13/99-67). dari http://ibj. 24. Journal ofEnvironmental Issues. Artikel dari akhbar (diperoleh melalui versi elektronik) Elemen-elemen utama yang perlu ada dalam memetik sumber rujukan daripada artikel dari akhbar yang diperoleh melalui versi elektronik adalah seperti berikut: Nama Penulis. 2005. Nama Majalah atau Jurnal.cbj. Tarikh. Dicapai pada Bulan Hari. Relationship between entry qualifications and performance in graduate education. Kependudukan: Tercapaikah angka 70 juta seperti yang disasarkan. Dicapai pada September 12. (1999. Dicapai pada Jun 15. Predicting CPA from continuous assesments. Februari 14). Dicapai pada Bulan Hari. No. (2001.Penyelidikan Ilmiah (SHP 4133) harvesting [versi elektronik]. 2007. Retrieved April 17. (2002).net Artikel majalah atau jurnal dalam internet sahaja Elemen-elemen utama yang perlu ada dalam memetik sumber rujukan daripada artikel majalah atau jurnal dalam internet sahaja adalah seperti berikut: Nama Penulis. Dicapai pada Julai 1. Dicapai pada Bulan Hari. Hatinya telah dimiliki. ms.my/ab_docs/aces120. dari URL. from http://iej. Tahun. Abdul Latiff. Tajuk. 2003. Tajuk.my Warta Kerajaan melalui internet Elemen-elemen utama yang perlu ada dalam memetik sumber rujukan daripada warta Kerajaan melalui internet adalah seperti berikut: Agensi. ( JPM/12. 12-15. & Brown. (jika diberi).html 17 .jpm. 7(3).net Majalah atau jurnal dari pangkalan data Elemen-elemen utama yang perlu ada dalam memetik sumber rujukan daripada artikel majalah atau jurnal dari pangkalan data adalah seperti berikut: Nama Penulis. Artikel. Bulan Hari). M.shtml?/jpm/index. Sebagai contoh. Article No. Jilid (no. dari http://www. (Tahun). K. No.utusan. Dicapai pada Ogos 23. A. B. Februari). Alias. Nama akhbar. dari nama URL organisasi Sebagai contoh. A12345. & Mohd Zain. ms. 2006. 371-378.

The colour of Flowers: Is it the Colour that Brings Special Meanings. Decision Trees: What is data mining? Statistical Data Mining Tutorials. Orchid. Tahun. Dicapai pada Bulan Hari. (tahun).florafauna. 2006.autonlab. dari Botanical Guide 2000/2001 di Agensi Pengkaji Flora dan Fauna Malaysia: http://www.htm Dokumen Adobe Acrobat di internet (PDF) Elemen-elemen utama yang perlu ada dalam memetik sumber rujukan daripada dokumen Adobe Acrobat di internet (PDF) adalah seperti berikut: Nama penulis atau penaja. Sunflower. 2006. dari ms.pdf 18 . W. dari Penaja Perniagaan.G.. Moore. pada PDF di URL Sebagai contoh. S.org/tutorials/dtree18.. Dicapai pada Julai 20. & Roses. Tahun. A. (2006)..W. Tajuk. (Tahun). dari ms. G.Penyelidikan Ilmiah (SHP 4133) Dokumen yang kompleks dari laman web (penulis diketahui) Elemen-elemen utama yang perlu ada dalam memetik sumber rujukan daripada kompleks dokumen dari laman web yang diberikan nama penulis adalah seperti berikut: Nama Penulis. (2000). Tajuk dokumen atau nama halaman. Dicapai pada Bulan Hari.org.S. Dicapai pada April 2.my/apff/colourofflowers.12 di http://www. Agensi atau Aktiviti: URL Sebagai contoh.

Keputusan tidak seharusnya digunakan untuk kenyataan bagi siri-siri yang membawa bersama dalam satu format ringkas. organisasi) konteks. menyajikan jawapan atas soalan tesis yang asli dan / atau hipotesis. Dalam kes lain anda mungkin mendapati bahawa hubungan antara pembolehubah-pembolehubah. atau ia boleh bermaksud satu 'hasil munasabah' bagi hujah-hujah laporan. apa kajian yang telah diteamui. tetapi patut mengaitkan kembali untuk tujuan asal dan tumpuan laporan itu.Penyelidikan Ilmiah (SHP 4133) PERBINCANGAN Bahagian perbincangan dengan menggunakan data (Keputusan). rasanya tidak mungkin boleh dianggap layak publikasi. KESIMPULAN Satu keputusan boleh jadi semata-mata sejumlah 'pusingan' laporan.. anda mungkin akan mengesahkan proposisi teoritis daripada kesusasteraan tetapi dalam (contohnya. ia mempunyai sesuatu untuk menambah pengetahuan. Dalam melakukan hal ini. sangat penting untuk merujuk kembali kepada bahagian tinjauan literatur sehingga perbandingan dan kontras boleh ditarik keluar antara kajian. Beberapa kajian telah dieksplorasi. 19 . Dalam beberapa kes. Namun demikian. Berry (1994)mengingatkan kesimpulan-kesimpulan tidak harus hadir bukti baru.

Turabian K. Oxford Advanced Learner¶s Dictionary of Current English.edu 20 . Panduan Menulis Tesis.S. (1973). Theses and Dissertations. Pusat Pengajian Siswazah. Retrieved November 30. Perpustakaan Sultanah Zanariah. Panduan Menulis Tesis. Publication Manual of the American Psychological Association. West Consine. Kuala Lumpur. USA: George Banta Comp. British Standard Institution (1990). Gaya Dewan Bahasa. Panduan Penulisan Tesis Untuk Pelajar UTM. Publication Manual of the American Psychological Association. (1994). 2006. London: BS4821. Universiti Teknologi Malaysia (1989). 4th edition. A. USA: George Banta Comp. Pusat Pengajian Siswazah. WordNet (2006). Hornby. Theses and Dissertations. Universiti Teknologi Malaysia (1993). Modern Language Association (1977). British Standard Recommendations for the Presentation of Theses and Dissertation. from http://wordnet. New York: Modern Language Association. Universiti Kebangsaan Malaysia (2001).1. MLA Handbook for Writers of Research Papers. A Manual for Writers of Term Papers. Peraturan Pengajian Siswazah. Dewan Bahasa dan Pustaka (1990). 3rd edition. 5th edition.Penyelidikan Ilmiah (SHP 4133) RUJUKAN American Psychological Association (1983).princeton. L. Pusat Pengajian Siswazah. Oxford: Oxford University Press. Chicago: University of Chicago Press. American Psychological Association (2004). Universiti Kebangsaan Malaysia (2004). Wisconsin. WordNet Search ± 2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful