P. 1
Penulisan Ilmiah Prof Supli

Penulisan Ilmiah Prof Supli

|Views: 112|Likes:
Published by cempedak87

More info:

Published by: cempedak87 on Oct 09, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/14/2010

pdf

text

original

Penyelidikan Ilmiah (SHP 4133

)

PENGENALAN Perkataan ³tesis´ ini secara khusus merujuk kepada penulisan ilmiah yang dikemukakan bagi penganugerahan ijazah secara penyelidikan. Perkataan ³tesis´ dalam buku panduan ini juga digunakan secara umum untuk penulisan ilmiah laporan projek sarjana, disertasi penyelidikan dan projek sarjana muda iaitu dokumen penulisan ilmiah yang dikemukakan sebagai sebahagian daripada syarat penganugerahan ijazah sarjana melalui kerja kursus, kerja kursus dan penyelidikan serta pengijazahan sarjana muda. Bagi pembinaan tesis yang baik, prosedur-prosedur penulisan perlu diikuti bagi menjadikan tesis yang dihasilkan berkualiti dan menarik serta kukuh dari segi penghujahan isi yang dikemukakan. Melalui tesis yang dibina, nama penulisnya akan menjadi terkenal jika tesis yang dihasilkan menjadi bahan rujukan bagi mereka yang ingin menulis tesis untuk dijadikan sebagai sumber rujukan. Bagi penulisan tesis, prosedur yang telah digariskan adalah berbeza antara satu dengan yang lain. Ada pelbagai jenis tesis antaranya ialah tesis ijazah, tesis sarjana, tesis Phd dan lain-lain lagi. Tesis-tesis sebegini akan dibuat oleh seseorang mengikut tahap pendidikan yang mereka ingin kecapi. Jika mereka dalam peringkat ijazah, maka tesis ijazah akan mereka buat.

1

Penyelidikan Ilmiah (SHP 4133)

STRUKTUR DAN KANDUNGAN TESIS IJAZAH Pengisytiharan status tesis Pengisytiharan status tesis perlu dibuat dengan melengkapkan Borang Pengesahan Status Tesis. Sekiranya tesis ingin diklasifikasikan sebagai sulit atau terhad, surat mengenai pengklasifikasian tesis perlu diperoleh daripada organisasi berkenaan dan hendaklah diserahkan kepada Dekan Pusat Pengajian Siswazah, Fakulti atau Pusat akademik berkaitan. Surat pengesahan ini hendaklah menyatakan sebab dan tempoh pengelasan tesis tersebut. Tempoh lazim sesuatu tesis yang dikelaskan sebagai sulit atau terhad adalah tiga (3) tahun. Sekiranya penulis mengelaskan tesis sebagai tidak terhad, pihak Universiti akan menganggap tesis ini sebagai tidak terhad dan pihak Universiti berhak untuk menggunakannya bagi sebarang tujuan. Halaman judul Halaman judul mestilah mempunyai maklumat yang disusun mengikut urutan berikut: (i) Judul tesis; (ii) Nama penuh pelajar; (iii) Pernyataan tujuan tesis dikemukakan; (iv) Nama fakulti atau pusat tempat pelajar berdaftar; (v) Nama Universiti; dan (vi) Bulan dan tahun tesis ditulis atau diluluskan. Tesis untuk program pengajian Sarjana secara Penyelidikan dan Doktor Falsafah perlu diperakukan oleh Jawatankuasa Tetap Senat Pengajian Siswazah Mengenai Peperiksaan dan Keputusan Peperiksaan. Tesis untuk program lain perlu mendapat perakuan oleh Jawatankuasa yang berkaitan. Halaman pengakuan Halaman pengakuan mengandungi pengakuan tentang keaslian tesis. la hendaklah ditandatangani oleh penulis.

Halaman penghargaan (pilihan) Halaman ini hendaklah ditulis dalam satu muka surat sahaja. Penghargaan dirakamkan kepada orang perseorangan atau organisasi yang telah memberikan bantuan secara langsung atau tidak langsung dalam penyediaan tesis. Abstrak Abstrak tesis adalah ringkasan pendek sesuatu tesis. Ianya menerangkan tentang rasional dan objektif (pernyataan masalah), metodologi, keputusan dan kesimpulan sesuatu kajian yang dijalankan. Abstrak tersebut tidak boleh melebihi 250 perkataan untuk tesis sarjana atau laporan projek sarjana dan tidak melebihi 350 perkataan untuk tesis kedoktoran; ditulis dalam dua bahasa, Inggeris dan Bahasa Melayu. Bagi tesis yang ditulis dalam Bahasa Inggeris, abstrak hendaklah ditulis dalam Bahasa Inggeris diikuti oleh terjemahan dalam Bahasa Melayu pada muka surat berikutnya. Jangan masukkan ulasan karya, singkatan tanpa penjelasan, kekangan kajian atau cadangan kajian lanjutan dalam abstrak. Abstrak mesti ditulis menggunakan satu

2

Maklumat tesis diberikan di bawah tajuk bab. Jumlah bab dalam tesis tidak terhad. Senarai rajah ini mengandungi semua nombor rajah.ikut abjad Huruf Greek . gambar rajah dan fotograf disebut µRajah¶. Halaman kandungan Halaman kandungan hendaklah dimulakan pada halaman baru. topik dan muka surat yang ditunjukkan dalam halaman kandungan mestilah bertepatan dengan bab. topik dan muka surat yang terdapat dalam tesis.ikut abjad Subskrip . Setiap bab hendaklah dimulakan pada halaman baru. seperti matlamat.ikut abjad Superskrip . (a) Pengenalan Bab ini mengandungi isu-isu berkaitan penyelidikan berkenaan. topik dan nombor muka surat. Judul dan sub-judul bab mestilah dinombori. graf. Paparkan tajuk kandungan sehingga ke tahap tiga sahaja. Maklumat jadual yang perlu dinyatakan adalah nombor jadual. Halaman senarai jadual Halaman ini mengandungi senarai semua jadual yang dimuatkan dalam tesis. carta. objektif dan skop penyelidikan serta struktur tesis. Bab boleh dikembangkan kepada bahagian yang diberi sub-judul. Senarai jadual mestilah ditulis ikut urutan bab. Senarai rajah mestilah ditulis ikut urutan bab. Halaman senarai rajah Semua bahan ilustrasi yang disertakan dalam teks seperti peta. tatanama dan istilah yang terdapat dalam teks . Urutan penulisan adalah seperti berikut: Huruf Roman . lukisan. tajuk rajah berserta muka surat yang dimuatkan dalam tesis.Penyelidikan Ilmiah (SHP 4133) setengah (1 ½ ) langkau.ikut abjad Halaman Senarai Lampiran Halaman ini menyenaraikan lampiran-lampiran yang digunakan oleh pelajar ketika menyiapkan tesis. Setiap bab. singkatan. Teks Teks dalam tesis hendaklah mengandungi bab-bab yang diberi judul dan setiap judul hendaklah membayangkan kandungan. Halaman senarai simbol dan singkatan Halaman ini menyenaraikan simbol. tajuk jadual serta muka surat di mana jadual tersebut dimuatkan. 3 . Amnya sesuatu tesis akan mempunyai struktur yang berikut. Abstrak tesis juga boleh ditulis dalam Bahasa Melayu dan diikuti abstrak dalam BahasaInggeris.

muka surat 1-2. sumber berkenaan perlu dinyatakan di hujung tajuk jadual. Rujukan dalam teks Apabila sesuatu maklumat atau ide dipetik dari sesuatu sumber.Penyelidikan Ilmiah (SHP 4133) (b) Kajian Literatur Kajian literatur adalah penulisan komprehensif dan kritikal tentang sesuatu topik yang telah diterbitkan oleh ahli akademik dan penyelidik tersohor. (c) Metodologi Bab ini adalah komponen penting dalam tesis kerana ia menerangkan secara terperinci tentang sampel. bahan dan teknik yang digunakan dalam penyelidikan berkenaan. Setiap tajuk jadual diletak 1. Kesimpulan dibuat berdasarkan dapatan kajian dan seterusnya implikasi serta kajian masa hadapan dibincangkan.1. instrumen. sambungan pada muka surat berikutnya perlu dilabelkan dengan ³Jadual 4. penulis sumber tersebut hendaklah dicatatkan dalam teks.Nombor rajah hendaklah dikaitkan dengan nombor bab (Contohnya Rajah 4. Rujukan dalam teks ini hendaklah ditulis mengikut kaedah yang ditetapkan Jadual dalam teks Semua jadual hendaklah dinombori menggunakan angka Arab. Penulisan dalam jadual hendaklah menggunakan huruf Times New Roman bersaiz 10 dengan satu (1) langkau antara baris.3 bagi jadual yang ke-3 dalam Bab 4).5 baris dari bahagian atas jadual tersebut dan ditulis menggunakan huruf Times New Roman bersaiz 12 tanpa noktah di hujungnya dan justified left serta ditulis dengan jarak satu (1) single line antara barisan ayat.3 (sambungan)´. Ianya berkait rapat dengan tesis dan mengandungi maklumat tentang teori. (e) Perbincangan dan kesimpulan Dalam bab ini penulis akan membincangkan keputusan yang diperoleh melalui perbandingan dengan kajian-kajian lalu yang terkandung dalam bab kajian literatur. Rajah dalam teks Semua rajah hendaklah berkualiti tinggi dan dinombori menggunakan angka Arab. prosedur dan kaedah pengumpulan data yang digunakan dalam penyelidikan. Jika jadual melebihi satu muka surat. bahan. jadual dan/atau lain-lain.3 bagirajah yang ke -3 dalam Bab 4). model. Nombor jadual hendaklah dikaitkan dengan bab (Contohnya Jadual 4. Setiap tajuk rajah diletak satu setengah baris dibawah rajah tersebut dan ditulis 4 . Pelajar yang perlu membuat penterjemahan adalah dinasihatkan merujuk edisi terkini Gaya Dewan Bahasa dan Pedoman Terjemahan terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka. rajah. Sebagai contoh sila rujuk Jadual 1. Sekiranya jadual diambil dari sumber tertentu. (d) Analisis data dan keputusan Bab ini menerangkan tentang kaedah analisis data dan keputusan yang diperoleh dalam bentuk teks.

gambar dan sebagainya yang terlalu panjang untuk dimasukkan ke dalam teks atau yang tidak diperlukan secara langsung bagi menjelaskan perkara yang dibincangkan dalam teks boleh dimasukkan ke dalam bahagian lampiran. contoh soal-selidik. carta. Bahan ilustrasi dalam bentuk disket. sumber berkenaan perlu dinyatakan di hujung tajuk rajah tersebut. Be rikut adalah panduan untuk lampiran. Lampiran juga boleh diberi tajuk-tajuk tertentu. Bahanilustrasi perlu memenuhi syarat berikut: y Fotograf Fotograf yang digunakan sebagai bahan ilustrasi hendaklah dilekatkan dalam teks dengan menggunakan gam yang bermutu tinggi atau kaedah yang lebih baik. Secara umumnya. jadual. LAMPIRAN B dan seterusnya bergantung kepada jenis dan banyaknya bahan yang disertakan sebagai lampiran. Sekiranyarajah melebihi satu muka surat. sambungan pada muka surat berikutnya perludilabelkan dengan ³Rajah 4. Penulis tesis mesti menyenaraikan sumber yang disebut dalam senarai rujukan. (a) Data kajian. Peta dan Fotograf Udara Peta dan fotograf udara yang hendak dimuatkan ke dalam tesis perlu mendapat kebenaran bertulis Ketua Pengarah Pemetaan Negara. 5 . Antara bahan bahan tersebut adalah seperti jadual. Bahan ilustrasi yang berukuran besar sepertipelan dan peta hendaklah dikecilkan untuk dimuatkan dalam satu halaman. Bahan ilustrasi seberapa boleh hendaklah dirakam menggunakan pengimbas (scanner) dan dicetak menggunakan pencetak warna bermutu tinggi. slaid atauseumpamanya hendaklah dimuatkan ke dalam poket yang dibuat khas dan diletak dibahagian dalam kulit belakang tesis. Rajah sebaik-baiknya diletak selepas sahaja dirujuk buatkali pertama dalam teks. Lampiran Bahagian lampiran membolehkan penulis memuatkan bahan yang dapat member penerangan tambahan kepada maklumat dalam teks untuk menyokong apa yang dikaji. Jika rajah diambil dari sumbertertentu. (b) Sesuatu lampiran boleh dinamakan seperti LAMPIRAN A. atur cara perisian dan soal selidik.3 (sambungan)´. jadual dan rajah yang melebihi dua muka surat wajar diletakkan dalam bahagian lampiran. Keratan Akhbar dan Sebagainya Lampirkan salinan yang jelas dan bermutu tinggi sahaja. y y Rujukan Rujukan merupakan bahan yang dirujuk semasa menyediakan tesis serta disebut dalam teks tesis. peta.Penyelidikan Ilmiah (SHP 4133) menggunakan huruf bersaiz 12 tanpa noktah dihujungnya ditulis dengan jarak satu (1) single line antara barisan ayat.

1. BAB 2.1. Halaman pertama bagi Bab 1 adalah merupakan muka surat '1' tanpa cetakan nombor muka surat. iii dan sebagainya). Nombor muka surat hendaklah ditulis di sudut atas sebelah kanan. untuk setiap muka surat. 2. 2. ii. (ii) (iii) Penomboran bab dan sub -judul dalam bab Bab dan sub-judul dalam bab perlu dinombori menggunakan angka Arab. Struktur penomboran sub-judul tidak diensot tetapi disusun mengikut urutan tahap sub-judul dan tidak melebihi empat tahap seperti contoh di bawah. hendaklah dinombori dengan angka kecil Roman (i. Penomboran muka surat hendaklah memenuhi syarat berikut: (i) Bahagian permulaan tesis.5 cm di sebelah atas. 3 dan sebagainya).1 Tahap ketiga (sub-sub-judul). termasuk muka depan. BAB 3.5 cm di bawah. Halaman Vita ini tidak dinomborkan. 6 .1 Tahap keempat (sub-sub-sub-judul). bermula dari halaman judul.1 Tahap kedua (sub-judul). 1. Begitu juga bagi halaman pertama bagi setiap permulaan Bab seterusnya. 2. BAB 2 Tahap pertama (Nombor Bab) 2.5 cm dari tepi atas dan 2.Penyelidikan Ilmiah (SHP 4133) Vita Pelajar perlu menyediakan satu (1) halaman Vita yang khusus mengandungi maklumat pelajar di akhir muka surat tesis masing-masing selepas lampiran.1.5 cm dari tepi sebelah kanan diukur dari digit terakhir nombor berkenaan. Halaman pertama tesis ialah halaman judul yang dikira sebagai muka surat 'i' tanpa cetakan nombor muka surat.5 cm di sebelah kanan dan 2. Jidar Saiz jidar adalah 4 cm di sebelah kiri dan 2. bahagian teks dan selepasnya hendaklah menggunakan angka Arab (1. 2.1. Nombor bab ditulis sebagai BAB 1. tidak ditulis nombor muka surat tetapi diambil kira bagi menombori muka surat berikutnya. SAIZ DAN FORMAT Kertas dan saiz Hanya kertas simili 80 gram berwarna putih dan bermutu tinggi dan bersaiz A4 (210 mm x 297 mm) yang dibenarkan penggunaannya dalam tesis. Penomboran muka surat Letakkan nombor muka surat mengikut urutan seperti yang ditetapkan dalam Jadual 1.

Mulakan baris pertama perenggan pertama di bawah sub judul tanpa ensotan(indent) dari jidar kiri. Setiap bab hendaklah dimulakan di atas muka surat baru.Judul bab hendaklah ditaip dengan huruf besar dan diletak di tengah-tengahantara jidar kiri dan kanan.) ialah satu (1) huruf. Teks hendaklahditaip pada sebelah muka surat sahaja. Mulakan sub-judul berserta nombornya dari jidar kiri.Penyelidikan Ilmiah (SHP 4133) Jika judul bab atau sub-judul pada mana-mana tahap melebihi satu baris. Jangan mulakan baris pertama perenggan baru di sebelah bawah muka suratsekiranya ruang yang ada boleh memuatkan satu baris ayat sahaja. Jarak di antara sub-judul dengan baris pertama teks selepasnya ialah 2 baris. dan di antara judul bab denganbaris pertama teks ialah 4 baris. Penaipan Tesis hendaklah ditaip menggunakan komputer dengan huruf Times New Roman bersaiz 12 mengikut perisian Microsoft Word 6. jangangunakan format justified. maka langkaunya adalah sama dengan langkau dalam teks. Sub-judul seterusnya harus dinombori menggunakan huruf abjad dan diensot sebanyak 1 cm . Perkataan dalambahasa yang berlainan dari bahasa penulisan tesis hendaklah ditaip menggunakanhuruf condong. Jarak di antara perenggan adalah sama dengan jarak di antara baris. (viii) (ix) (x) (xi) (xii) 7 .14.14.5 cm.) dengan huruf pertama ayat berikutnya (dalamperenggan yang sama) ialah dua (2) huruf. Judul hendaklah ditaip denganhuruf tebal dan tidak digariskan.2 dan 1. Jarak di antara ayat terakhir dengan Jadual. Hanya huruf pertama perkataan pertama dalamsub-judul hendaklah huruf besar.0 atau versi yang lebih terkini.3).kecuali bagi jadual dan rajah (rujuk perkara 1. Jarak selepas koma (. Jarak di antara baris dalam teks ialah 1. Jarak di antara sub-judul dengan baris terakhir teks sebelumnya ialah 4 baris. Jarak antara nombor judul dan tajuk judul adalah 1 cm tanpa mengira tahap judul. Rajah atau Ilustrasi ialah 2 baris.27 cm dari jidar kiri. Jarak dan format Pelajar perlu mematuhi panduan berikut dalam menentukan jarak dalam teks. (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) Jarak di antara jidar atas dengan nombor bab ialah 2.Bab dan bahagian dalam bab hendaklah diberi judul. Jarak di antara nombor bab dengan judul bab.5 baris. Oleh itu. Jarak di antara perkataan dalam barisan hendaklah sama. perenggan-perenggan seterusnya perlu diensotsebanyak 1. Jarak antara noktah (.

jadual. gambar rajah dan lainlain ilustrasi. nama penulis dan Universiti dengan huruf besar. Warna kulit (kod warna) tesis telah ditetapkan seperti berikut: (i) Tesis Doktor Falsafah: Hitam (585) (ii) Laporan Projek dan Tesis Sarjana: Hijau Lumut (557) (iii) Laporan Projek Sarjana Muda: Biru Baru (550) Kulit tesis Saiz kulit buku yang siap dijilid hendaklah berukuran A4 (210 x 297 mm). 8 . Penghurufan dan lukisan Penghurufan dan lukisan hendaklah jelas dan boleh dibuat salinan dengan memuaskan tanpa kehilangan sebarang maklumat. Warna kulit dan tulisan Tesis yang hendak diserahkan kepada Universiti hendaklah yang telah dijilid kekal (penuh) dengan kulit jenis buckram dan bertulisan emas dengan font italic bersaiz 18 (tanpa italic). Tesis boleh dijilid sementara (spiral binding) bagi tujuan peperiksaan.Penyelidikan Ilmiah (SHP 4133) Cetakan dokumen Tesis hendaklah ditaip menggunakan komputer dan dicetak menggunakan mesin cetak laser atau mesin cetak yang mempunyai kualiti cetakan yang setaraf. Tesis hanya boleh dijilid kekal berkulit kerasselepas mendapat kelulusan Jawatankuasa Tetap Senat Pengajian SiswazahMengenai Peperiksaan dan Keputusan Peperiksaan atau Jawatankuasa lain yangberkenaan bagi program pengajian tersebut. Bilangan muka surat maksimum Had bilangan muka surat tesis adalah seperti berikut: y y y Laporan Projek Sarjana Muda: tidak melebihi 100 muka surat Laporan Projek Sarjana dan Tesis Sarjana: tidak melebihi 150 muka surat Tesis Doktor Falsafah: tidak melebihi 250 muka surat Had maksimum ini tidak termasuk lampiran. Penjilidan tesis Semua tesis hendaklah dijilid dengan sempurna. Pelajar yang bercadang untuk menulis tesis yang melebihi had bilangan muka surat perlu mendapat kelulusan bertulis daripada Dekan Pusat Pengajian Siswazah atau Dekan Fakulti (untuk Laporan Projek Sarjana Muda) dengan membuat permohonan melalui penyelia masing-masing. Pada kulit depan hendaklah ditulis tajuk tesis.

Rujukan boleh ditulis dalam ayat atau di hujung ayat. (a) Mengikut gaya Penulis (Tahun). nyatakan nama pertama. penyelidikan terhadap kaedah penyelesaian yang berkesan bagi masalah pengoptimuman kekangan ini menjadi suatu bidang kajian yang popular dewasa ini (Mohamed. ianya harus ditingkatkan di kalangan pelajar kejuruteraan (Alias et al. contohnya dalam penghasilan kuasa oleh Kralj & Petrovic (1995)« Sekiranya rujukan mempunyai tiga penulis.. Sebagai contoh. catatkan penulis pertama dan diikuti dengan ³et al.5 mm untuk setiap sisi kertas A4.Penyelidikan Ilmiah (SHP 4133) Tulang Belakang Pada tulang belakang tesis hendaklah ditulis singkatan nama Universiti.´ dan tahun.´ dan tahun untuk sebutan pertama dan seterusnya. FORMAT RUJUKAN Pengenalan Sumber yang dirujuk bagi penulisan tesis. Rujukan yang lengkap juga dapat mengelakkan pertuduhan plagiat. Ianya perlu diperakukan di dalam teks dan juga senarai rujukan. Nukilan perakuan di dalam teks hendaklah dihubungkan dengan senarai rujukan mengikut sistem ³Penulis (Tahun)´ yang ditetapkan. tahun penerbitan diletakkan dalam kurungan selepas nama penulis bagi rujukan dalam ayat. maka nama penulis dan tahun terbitanperlu ditulis dalam kurungan. sama ada sumber itu telah diterbitkan atau pun tidak. Penjadualan senggaraan telah lama dikaji. nama dan tarikh penerbitan yang dirujuk itu mestilah dinyatakan. Sebutan rujukan dalam teks Apabila sesuatu idea atau maklumat yang berkaitan dengan kerja/penyelidikan hendak dirujuk di dalam teks. Sekiranya sumber yang dirujuk dihasilkan oleh dua penulis. diikuti dengan ³etal. Sebagai contoh. (e) Bagi rujukan dengan empat atau lebih penulis. catatkan ketiga-tiga nama pada kali pertama rujukan disebut dalam teks. Black & Gray ( 2002) menunjukkan pelajar kejuruteraan mempunyai keupayaan menvisualisasi ruang yang rendah daripada sepatutnya. hendaklah dinukilkan di dalam tesis. Oleh itu. nama penulis. (b) (c) (d) 9 . 2005). tahun tesis diluluskan dan tahap pengajian. tuliskan nama kedua-dua penulis. 2002). Untuk sebutan kedua dan seterusnya. Rujukan yang lengkap adalah penting untuk membolehkan pembaca mendapatkan sumber asal. Oleh kerana keupayaan ini adalah penting dalam menyelesaikan masalah kejuruteraan. Trimming bagi tujuan penjilidan Trimming bagi tujuan penjilidan yang dibenarkan hanyalah 2. Jika rujukan tidak ditulis dalam ayat. Kajian Alias. Menurut Mohamed (2005). Sebagai contoh. Sebagai contoh. sebilangan besar masalah utama penjadualan dalam pelbagai bidang seperti ekonomi dan kejuruteraan tergolong ke dalam kelas masalah pengoptimuman kekangan.

.dilihat ke atas tidur.. Selanjutnya. 358. S. Apabila petikan diambil terus dari sumber rujukan. kadar kemalangan danmasalah sosial´ (Rajaratnam. 1000). Sebagai contoh. 1000).b. (2001). Penekanan kepada idea Dalam penekanan kepada idea. Penulisan secara petikan Setiap patah perkataan yang ditulis oleh penulis dipetik satu persatu untuk menyokong sesuatu hujah. Contoh bagi setiap satunya akan diberikan berdasarkan petikan berikut:Jam biologi bukan sahaja penting secara saintifik. malah ianya mempengaruhi produktiviti dan kesihatan. ianya perlu dimasukkan ke dalam teks sekiranya kurang dari tiga baris berserta tanda petik (³ ´) dengan tanda noktah diletakkan di akhir ayat.. Di samping itu Puget dan Albert (1994b) juga mendapati bahawa penggunaan objek adalah amat meluas. Dalam jangka pendek. (g) Rujukan silang tidak dibenarkan dalam penulisan tesis. Contoh perisian yang menggunakan bahasa pengaturcaraan kekangan ialah ILOG Solver oleh Puget dan Albert (1994a). kadar kemalangan dan masalah sosial. Menulis petikan ini boleh dilakukan dengan tiga gaya iaitu dengan gaya penekanan kepada penulis. kadar kemalangan dan masalah sosial´ (ms. system penghadaman. gaya penekanan kepada idea atau gaya petikan. y y Penekanan kepada penulis Dalam penekanan kepada penulis. Penulisan maklumat rujukan Terdapat tiga cara untuk memperakukan idea atau maklumat rujukan di dalam penulisan teks iaitu secara (a) petikan. ms.. kesannya boleh dilihat ke atas tidur. (ms. sistem penghadaman.Penyelidikan Ilmiah (SHP 4133) (f) Gunakan huruf kecil (a. Ali (dalam Abu. Sebagai contoh.. system penghadaman. Kesan jangka panjang akibat percanggahan antara jam biologi dan waktu kerja masih tidak diketahui. nama penulis ditulis di awal ayat.. nama penulis ditulis di akhir ayat.. 1000) Sumber: Rajaratnam. Sebagai contoh. ia perlu diasingkan daripada teks 10 .ke atas tidur.. terutama dalam pengaturcaraan kepintara buatan. 2001. Contoh rujukan silang adalah. Rajaratnam (2001) merumuskan bahawa amalan waktu kerja yangbercanggah dengan jam biologi boleh ³.Selanjutnya. Amalan waktu kerja yang bercanggah dengan jam biologi boleh dilihatkesannya ³.c) untuk membezakan dua atau lebih penerbitan oleh penulis yang sama dan dikeluarkan pada tahun yang sama.Dalam petikan teks yang melebihi tiga ayat... Health in a 24hr society. (b) parafrasa dan (c) kesimpulan. Lancet. 2000) menegaskan bahawa . Penulis tesis hendaklah merujuk kepada sumber asal. ms.

Dalam kesimpulannya. N. (ii) Nama : Mohd Noor Abdullah Ditulis : Abdullah. Sebagai contoh. Penulisan senarai rujukan Semua sumber yang disebut dalam teks tesis hendaklah disenaraikan di bahagian akhir teks di bawah tajuk ³RUJUKAN´. Beberapa contoh menulis nama pengarang dalam senarai rujukan adalah seperti berikut: (i) Nama : John Neville Pavlovic Ditulis : Pavlovic. J. Sebagai contoh. Sistem ini adalah sistem yang lazim digunakan di dalam penulisan ilmiah antarabangsa. Rajaratnam (2001) berhujah bahawa di samping kepentingan saintifik. Sebagai contoh.Menurut penyelidikan tersohor (Rajaratnam 2001).Penyelidikan Ilmiah (SHP 4133) sebagai satu para tersendiri dengan 1 cm ensotan ke kanan. N. Rajaratnam (2001) telah membuat rumusan tentang kemungkinan-kemungkinan negatif ke atas kesihatan ekonomi dan social negara apabila waktu kerja yang bercanggah dengan jam biologi sering diamalkan. Penulisan secara parafrasa Penulisan secara parafrasa boleh digunakan untuk memperakukan maklumat daripada penulis asal dengan menyatakannya semula dalam perkataan yang berbeza tanpa mengubah maksud asalnya dan tanpa memberi interpretasi sendiri. nyatakan secara kronologi. Bagi penulis yang sama yang mempunyai dua penerbitan atau lebih. diletakkan noktah padaakhir bahan petikan dengan tiada noktah diletakkan selepas menulis muka suratrujukan. konsep jam biologi juga adalah penting dari sudut ekonomi dan sosial sesebuah negara. Petikan hendaklah ditulis dengan langkau single line. misalnya penerbitan 2002 oleh Suradi didahulukan sebelum penerbitannya pada 2007. Jangan gunakan tajuk ³BIBLIOGRAFI´ kerana ianya adalah senarai semua bahan yang dirujuk termasuk yang tidak disebut dalam teks. Penulisan nama pengarang Pada umumnya nama pengarang ditulis mengikut sistem nama keluarga atau nama akhir (family name/last name) diikuti oleh singkatan nama lain. Susunan rujukan dalam senarai rujukan hendaklah mengikut abjad. Beliau seterusnya memberikan contoh-contoh masalah kesihatan dan sosial yang berpunca dari percanggahan amalan waktu kerja dengan jam biologi seseorang. Membuat kesimpulan Penulisan secara membuat kesimpulan boleh digunakan untuk menyatakan hujah utama penulis asal dalam perkataan anda sendiri tanpa mengubah maksud asalnya. 11 . M.

Buku Elemen-elemen utama yang perlu ada dalam memetik sumber rujukan daripada buku adalah seperti berikut: Nama penulis (Tahun). London: Elsevier. Atkinson. M. Bagi rujukan yang mengandungi lebih daripada satu penulis. Sebagai contoh. R. Sekiranya buku tersebut mempunyai penyunting maka nama penyunting perlu dinyatakan. (2002). S. K. How To Get A Good Degree: Making The Most of Your Time At University. P. Contoh buku oleh seorang penulis.) (Tahun). S. N. B. M. 12 . A. Martin. S. (2003). (Ed. (2004). M. N. Writing at University. R. P. K. Judul buku. ed. Gupta Ditulis : Gupta. S. P. Muka surat adalah diperlukan sekiranya penyunting menyunting sebahagian daripada buku. P. Sebagai contoh. Nama : Yasunori Matsufuji Ditulis : Matsufuji.Penyelidikan Ilmiah (SHP 4133) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) (viii) (ix) (x) Nama : Syed Muhammad Naquib Al-Attas Ditulis : Al-Attas. Format umum adalah seperti berikut: Penyunting (Eds. Nama : Pretam Singh Ditulis : Singh. Maidenhead: Society for Research into Higher Education & Open University Press. Supervising The Doctorate: A Guide To Success. Contoh buku oleh dua atau tiga orang penulis: Creme.M.) (1991). Maiden: Open University Press. 2nd. & Lea. Nama : S.. Nama : Srinivasan Venkataraman Ditulis : Venkataraman. Delamont. N. Nama : Raymond Tan Beng Keat Ditulis : Tan. Buckingham: Open University Press. Nama : Malik ibn Anas Ditulis : Ibn Anas. Judul Buku. perkataan ³and´ dan ³dan´ digantikan dengan simbol ³&´. & Parry.. Penulisan pelbagai sumber rujukan Dalam penulisan tesis. O. Y. 2nd ed. B. Tempat terbit: Penerbit. Peat As an Agent in Biological Degradation of Waste. Race. Nama : Tan Beng Keat Ditulis : Tan. Edisi. Contoh berikut adalah sebagai panduan untuk menulis bahan rujukan mengikut jenisnya ke dalam senarai rujukan. Tempat penerbitan: Penerbit. penulis akan merujuk berbagai jenis sumber.

Artikel dalam buku Elemen-elemen utama yang perlu ada dalam memetik sumber rujukan daripada artikel dalam buku adalah seperti berikut: Penulis Artikel (Tahun). and Branica. M. Washington DC: Women Law Centre. Women Law Centre (2002). no. (1987). Mohamad. Thomas. Judul Buku. Dokumen korporat Format umum bagi dokumen korporat adalah seperti berikut: Nama korporat (Tahun). Artikel dalam jurnal Elemen-elemen utama yang perlu ada dalam memetik sumber rujukan daripada artikel dalam jurnal adalah seperti berikut: Nama penulis (Tahun). Mat Ali. (Eds. Thesaurus of Engineering and Scientific Terms. M.) (1978). 13 .) (Tahun).: American Chemical Society. ms.Penyelidikan Ilmiah (SHP 4133) Lees. Sebagai contoh. Universiti Tun Hussein Onn Malaysia: Tesis Sarjana.87. 6(2). Judul Jurnal. 314-362. (Ed. A. Engineers Joint Council (1969). (Ed). N. (1994). S. New York: Engineers Joint Council. (2008). (2006). B. Perspektif Persekitaran. Pencemaran Radioaktif. dlm. H. Chischester: Ellis Horwood. Sebagai contoh. Modeling of Swirling Fluidized Bed Hydrodynamic Characteristics. ms.D. Sebagai contoh: Sarmani. Abdullah. Handbook for Aut hors of American Chemical Society Publications. Judul Artikel. Petaling Jaya: Fajar Bakti. Judul Dokumen. K. Tempat terbit: Penerbit. Mikac. Hubungan antara Gaya Pembelajaran Pelajar Kejuruteraan dan Pencapaian Akademik. A. sila gunakan format berikut: Nama penyunting (Ed.) (1974). Tesis Elemen-elemen utama yang perlu ada dalam memetik sumber rujukan daripada tesis adalah seperti berikut: Nama Penulis (Tahun). C. 71 . Washington. dlm. Chemical Nomenclature Usage. Sebagai contoh. jilid (bilangan keluaran). Judul Dokumen. Universiti Tun Hussein Onn Malaysia: Tesis Ph. ms. Complexation of trialkyllead with diethyldithiocarbonate. Promise Still Owned to the Nation Young Women. Sekiranya ada penyunting. Tempat Penerbitan: PenerbitSebagai contoh. R. R. Electroanalysis. ms. Judul Artikel. Tempat penerbitan: Penerbit. 37 ± 43. D. Nama lnstitusi: Peringkat Tesis. Judul. Nama penulis/penyunting buku.

Screen Room Air Inlet and Wave Guard. (2008).S. Judul Paten. Tempat terbit: Nota.K. Howick Partitioning Ltd. pp. Judul. Katalog dagang Elemen-elemen utama yang perlu ada dalam memetik sumber rujukan daripada katalog dagang adalah seperti berikut: Nama pengeluar (Tahun). Contoh: British Standards Institution (1987). Nombor paten. (1960). Judul Perundangan: Nombor perundangan. Tempat penerbitan: Penerbit. Muka surat. San Jose. Tempat terbit: Nombor piawai. 550-557. Costa Rica: Universidad de Costa Rica. Penulis (Tahun). (2006). Prosiding Format umum bagi penulisan bahan rujukan daripada prosiding adalah seperti berikut. Conference on Concept Mapping. 457. Paten Elemen-elemen utama yang perlu ada dalam memetik sumber rujukan daripada paten adalah seperti berikut: Nama pemilik (Tahun). 925. Sebagai contoh. B. 14 . Judul Piawai. Design of Pavement on Soft Soil. Lindgren. U. Prosiding. Redhill (U. Universiti Tun Hussein Onn Malaysia: Laporan Projek Sarjana. Howick: Partitioning in Business. Proc. Patent 2. Piawai Elemen-elemen utama yang perlu ada dalam memetik sumber rujukan daripada piawai adalah seperti berikut: Nama institusi (Tahun). U.(A)41 1983. E. Tongued And Grooved Software Flooring. Perundangan Elemen-elemen utama yang perlu ada dalam memetik sumber rujukan daripada perundangan adalah seperti berikut: Nama negara (Tahun). Sebagai contoh. The effect of teacher generated concept maps on learning of secondary school physics. Sebagai contoh. Alias.Penyelidikan Ilmiah (SHP 4133) Mohamed. Malaysia (1983). M. Perintah Monumen Lama dan Tapak Tanah Bersejarah: P. Sebagai contoh. Judul artikel. (1984). A. London: BS 1297. of the Second Int.): Trade Brochure.

2006) 15 . ms. Tempat terbit. (2006). Ogos 15. Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.. Sulaiman.. Nama penulis asal (Tahun diterjemahkan). Judul Artikel. An outline of psychoanalysis (Strachey. . Judul. Tempat diterbitkan: Penerbit.pelajar kurang minat mengikuti program khidmat masyarakat (Hassan. Lukisan Teknik. B. R.. Nota. perkataan ³Tidak diterbitkan´ perlu ditambah di akhir ayat rujukan. Latiff. S. Utusan Mingguan. oleh itu ianya tidak disenaraikan dalam senarai Rujukan. Akhbar bercetak Elemen-elemen utama yang perlu ada dalam memetik sumber rujukan daripada akhbar bercetak adalah seperti berikut: Nama Penulis (tarikh). A. Freud. Judul buku (Nama penterjemah.). Nama akhbar. Hatinya telah dimiliki. LT10-2006. Februari 14). 12. (Tarikh penerbitan kerja asal) Sebagai contoh. Anda boleh merujuknya dalam teks sebagai komunikasi peribadi. komunikasi peribadi.). ms. (2001. Temu bual Temu bual tidak dianggap sebagi data yang boleh diperoleh semula. New York: Norton. Sebagai contoh. Sebagai contoh. Bangunan Dua Tingkat: Pandangan Pespektif . (1970).. Sumber terjemahan Elemen berikut disertakan dalam sumber yang diterjemahkan. Sebagai contoh. Trans. A. J. Nombor rujukan. Trans. (Judul asal diterbitkan 1940) Sumber yang tidak diterbitkan Sekiranya sumber yang tidak diterbitkan di rujuk dalam dalam tesis.Penyelidikan Ilmiah (SHP 4133) Lukisan teknikal terukur Elemen-elemen utama yang perlu ada apabila memetik sumber rujukan daripada lukisan teknikal terukur adalah seperti berikut: Nama penulis (Tahun). A. Z.

D. C.00536. B. Sub-judul (jika ada). Sebagai rumusan. Dicapai pada Bulan Hari. gunakan maklumat yang boleh dijadikan panduan bagi menentukan lokasi petikan tersebut seperti nombor perenggan. Sekiranya tiada. (Issue).Penyelidikan Ilmiah (SHP 4133) RUJUKAN DARI SUMBER ELEKTRONIK Sumber elektronik seperti internet menyediakan sumber rujukan yang amat luas. 0(0). (Tahun). A.2006.1467-8535. maklumat di internet sering diubah atau dialih tempat menyebabkan capaian yang terputus. dari URL Goodman. British Journal of Educational Technology. Penulisan sumber internet dalam teks Apabila memetik sumber dari internet. (2006). gunakan DOI menggantikan URL.1111/j. Gaya generik penulisan rujukan untuk kebanyakan laman web adalah seperti berikut. Sekiranya DOI diberikan. Vol. (Tahun). Tahun.x Artikel internet berasaskan sumber bercetak Elemen-elemen utama yang perlu ada dalam memetik sumber rujukan daripada artikel internet berasaskan sumber bercetak. Sebagai rumusan. sesetengah artikel diberikan Digital Object Identifier (DOI).³Amalan waktu kerja yang bercanggah dengan jam biologiboleh menyebabkan gangguan kesihatan dan kerugian terhadap negara yangtidak dapat dinilai buat masa ini. Kinchin.³Amalan waktu kerja yang bercanggah dengan jam biologiboleh menyebabkan gangguan kesihatan dan kerugian terhadap negara yangtidak dapat dinilai buat masa ini. Dicapai pada Ogos 23. Tajuk Jurnal. dari URL Walau bagaimanapun.´ (Rajaratnam. Sebagai contoh. Tajuk artikel [versi elektronik].´ (Rajaratnam.. Water conservation: The potential of rain 16 . Untuk mengatasi masalah ini. I. nyatakan sub-judul yang berkaitandengan petikan yang diambil dan kira bilangan perenggan bermula dari sub-judulhingga ke lokasi petikan. & Wiseman. 3) Penulisan senarai rujukan internet Bagi menulis rujukan dari internet.. para. 2007 dari doi: 10. Nama Penulis. Keputusan. rujukan yang diambil dari sumber elektronik juga perlu direkodkan sumbernya dalam teks dan juga dalam senarai rujukan. Dicapai pada Bulan Hari. Contoh rujukan yang mempunyai DOI adalah seperti di bawah. Sebagai contoh. Tahun. adalah seperti berikut: Nama Penulis. tambah seberapa banyak maklumat capaian elektronik yang perlu bagi membolehkan orang lain mendapatkan sumber asal yang anda rujuk. di samping memberikan maklumat rujukan seperti yang diperlukan untuk rujukan dari media bercetak. sama seperti bahan rujukan bercetak. (2000). 2001. Badman. Oleh itu. 23) Sekiranya tiada nombor perenggan. Tajuk artikel [versi elektronik]. 2001. gunakan nombor muka surat jika ada. Developing PowerPoint handouts to support meaningful learning. para.

23(2). (2006). A. Jilid (no. (Tahun. (2002). Dicapai pada Ogos 23.shtml?/jpm/index. A. 2005. & Mohd Zain. Nama akhbar. dari URL Sebagai contoh. Bulan Hari).cbj. Kependudukan: Tercapaikah angka 70 juta seperti yang disasarkan. (Tahun). No. (maklumat/kod penerbitan). The Journal of Higher Education.net Artikel majalah atau jurnal dalam internet sahaja Elemen-elemen utama yang perlu ada dalam memetik sumber rujukan daripada artikel majalah atau jurnal dalam internet sahaja adalah seperti berikut: Nama Penulis. Dicapai pada Jun 15. Relationship between entry qualifications and performance in graduate education. 2007. Journal ofEnvironmental Issues. Jabatan Perangkaan Malaysia. dari nama URL organisasi Sebagai contoh. (Tahun). Februari). InternationalEducation Journal. Tahun.net Majalah atau jurnal dari pangkalan data Elemen-elemen utama yang perlu ada dalam memetik sumber rujukan daripada artikel majalah atau jurnal dari pangkalan data adalah seperti berikut: Nama Penulis. Tajuk. keluaran). 2006.my/ab_docs/aces120. Bulan Hari).gov. Februari 14).my Warta Kerajaan melalui internet Elemen-elemen utama yang perlu ada dalam memetik sumber rujukan daripada warta Kerajaan melalui internet adalah seperti berikut: Agensi. 12-15. ms. (2001. 2007. 24(2). (Tahun. Retrieved April 17. ( JPM/12. Utusan Mingguan. from http://iej. Tarikh. Dicapai pada Bulan Hari. 371-378. Tahun. & Brown. Predicting CPA from continuous assesments. Tajuk. 2003. Artikel.Penyelidikan Ilmiah (SHP 4133) harvesting [versi elektronik]. dari http://ibj. Dicapai pada Bulan Hari. Nama Majalah atau Jurnal. Sebagai contoh. Dicapai pada Bulan Hari. Dicapai pada Julai 1. Hatinya telah dimiliki. (jika diberi). F. Nama Majalah atau Jurnal.13/99-67). Tahun. Artikel dari akhbar (diperoleh melalui versi elektronik) Elemen-elemen utama yang perlu ada dalam memetik sumber rujukan daripada artikel dari akhbar yang diperoleh melalui versi elektronik adalah seperti berikut: Nama Penulis. ms. No.html 17 .jpm.com. Tajuk. B.cbj. Sebagai contoh. 7(3). Dicapai pada September 12. (1999. Alias. 24. A12345. Article No. No. keluaran). ms. K. M. Black E. Jilid (No. dari URL. dari http://www. dari Jabatan Perangkaan Malaysia: http://www. Abdul Latiff. Dicapai pada Bulan Hari. from XYZ College Edition database.utusan. dari pangkalan data.

G..12 di http://www. Tajuk dokumen atau nama halaman. (tahun). Decision Trees: What is data mining? Statistical Data Mining Tutorials. & Roses. (Tahun). S. dari Penaja Perniagaan. Dicapai pada April 2. Sunflower..pdf 18 . A. pada PDF di URL Sebagai contoh. The colour of Flowers: Is it the Colour that Brings Special Meanings. Tahun.autonlab. 2006.W. W. dari ms.G. dari Botanical Guide 2000/2001 di Agensi Pengkaji Flora dan Fauna Malaysia: http://www. Orchid.org/tutorials/dtree18.htm Dokumen Adobe Acrobat di internet (PDF) Elemen-elemen utama yang perlu ada dalam memetik sumber rujukan daripada dokumen Adobe Acrobat di internet (PDF) adalah seperti berikut: Nama penulis atau penaja.org. (2000). Dicapai pada Bulan Hari. Dicapai pada Bulan Hari. Tahun. Dicapai pada Julai 20.Penyelidikan Ilmiah (SHP 4133) Dokumen yang kompleks dari laman web (penulis diketahui) Elemen-elemen utama yang perlu ada dalam memetik sumber rujukan daripada kompleks dokumen dari laman web yang diberikan nama penulis adalah seperti berikut: Nama Penulis. Agensi atau Aktiviti: URL Sebagai contoh. Moore. (2006).my/apff/colourofflowers. Tajuk. dari ms.florafauna.. 2006.S.

Dalam kes lain anda mungkin mendapati bahawa hubungan antara pembolehubah-pembolehubah. tetapi patut mengaitkan kembali untuk tujuan asal dan tumpuan laporan itu. sangat penting untuk merujuk kembali kepada bahagian tinjauan literatur sehingga perbandingan dan kontras boleh ditarik keluar antara kajian. Dalam beberapa kes. Dalam melakukan hal ini.. Berry (1994)mengingatkan kesimpulan-kesimpulan tidak harus hadir bukti baru. Namun demikian. menyajikan jawapan atas soalan tesis yang asli dan / atau hipotesis. KESIMPULAN Satu keputusan boleh jadi semata-mata sejumlah 'pusingan' laporan. apa kajian yang telah diteamui. organisasi) konteks. atau ia boleh bermaksud satu 'hasil munasabah' bagi hujah-hujah laporan. Keputusan tidak seharusnya digunakan untuk kenyataan bagi siri-siri yang membawa bersama dalam satu format ringkas. ia mempunyai sesuatu untuk menambah pengetahuan.Penyelidikan Ilmiah (SHP 4133) PERBINCANGAN Bahagian perbincangan dengan menggunakan data (Keputusan). anda mungkin akan mengesahkan proposisi teoritis daripada kesusasteraan tetapi dalam (contohnya. 19 . rasanya tidak mungkin boleh dianggap layak publikasi. Beberapa kajian telah dieksplorasi.

USA: George Banta Comp.Penyelidikan Ilmiah (SHP 4133) RUJUKAN American Psychological Association (1983). WordNet Search ± 2. A Manual for Writers of Term Papers. Perpustakaan Sultanah Zanariah. from http://wordnet. Universiti Teknologi Malaysia (1989). British Standard Recommendations for the Presentation of Theses and Dissertation. American Psychological Association (2004). Retrieved November 30. Oxford Advanced Learner¶s Dictionary of Current English. Hornby. Universiti Kebangsaan Malaysia (2001). Pusat Pengajian Siswazah. Oxford: Oxford University Press. L. Theses and Dissertations. Panduan Menulis Tesis. 5th edition. MLA Handbook for Writers of Research Papers. Kuala Lumpur. London: BS4821. Pusat Pengajian Siswazah. Pusat Pengajian Siswazah. (1973). Universiti Kebangsaan Malaysia (2004). Publication Manual of the American Psychological Association. 3rd edition.S. Turabian K. Universiti Teknologi Malaysia (1993). Publication Manual of the American Psychological Association. Dewan Bahasa dan Pustaka (1990). (1994). Gaya Dewan Bahasa. Wisconsin. USA: George Banta Comp. A. 4th edition. Panduan Menulis Tesis. 2006. Theses and Dissertations.1. Peraturan Pengajian Siswazah. Modern Language Association (1977). British Standard Institution (1990). West Consine. WordNet (2006). Chicago: University of Chicago Press. Panduan Penulisan Tesis Untuk Pelajar UTM. New York: Modern Language Association.edu 20 .princeton.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->