Penyelidikan Ilmiah (SHP 4133

)

PENGENALAN Perkataan ³tesis´ ini secara khusus merujuk kepada penulisan ilmiah yang dikemukakan bagi penganugerahan ijazah secara penyelidikan. Perkataan ³tesis´ dalam buku panduan ini juga digunakan secara umum untuk penulisan ilmiah laporan projek sarjana, disertasi penyelidikan dan projek sarjana muda iaitu dokumen penulisan ilmiah yang dikemukakan sebagai sebahagian daripada syarat penganugerahan ijazah sarjana melalui kerja kursus, kerja kursus dan penyelidikan serta pengijazahan sarjana muda. Bagi pembinaan tesis yang baik, prosedur-prosedur penulisan perlu diikuti bagi menjadikan tesis yang dihasilkan berkualiti dan menarik serta kukuh dari segi penghujahan isi yang dikemukakan. Melalui tesis yang dibina, nama penulisnya akan menjadi terkenal jika tesis yang dihasilkan menjadi bahan rujukan bagi mereka yang ingin menulis tesis untuk dijadikan sebagai sumber rujukan. Bagi penulisan tesis, prosedur yang telah digariskan adalah berbeza antara satu dengan yang lain. Ada pelbagai jenis tesis antaranya ialah tesis ijazah, tesis sarjana, tesis Phd dan lain-lain lagi. Tesis-tesis sebegini akan dibuat oleh seseorang mengikut tahap pendidikan yang mereka ingin kecapi. Jika mereka dalam peringkat ijazah, maka tesis ijazah akan mereka buat.

1

Penyelidikan Ilmiah (SHP 4133)

STRUKTUR DAN KANDUNGAN TESIS IJAZAH Pengisytiharan status tesis Pengisytiharan status tesis perlu dibuat dengan melengkapkan Borang Pengesahan Status Tesis. Sekiranya tesis ingin diklasifikasikan sebagai sulit atau terhad, surat mengenai pengklasifikasian tesis perlu diperoleh daripada organisasi berkenaan dan hendaklah diserahkan kepada Dekan Pusat Pengajian Siswazah, Fakulti atau Pusat akademik berkaitan. Surat pengesahan ini hendaklah menyatakan sebab dan tempoh pengelasan tesis tersebut. Tempoh lazim sesuatu tesis yang dikelaskan sebagai sulit atau terhad adalah tiga (3) tahun. Sekiranya penulis mengelaskan tesis sebagai tidak terhad, pihak Universiti akan menganggap tesis ini sebagai tidak terhad dan pihak Universiti berhak untuk menggunakannya bagi sebarang tujuan. Halaman judul Halaman judul mestilah mempunyai maklumat yang disusun mengikut urutan berikut: (i) Judul tesis; (ii) Nama penuh pelajar; (iii) Pernyataan tujuan tesis dikemukakan; (iv) Nama fakulti atau pusat tempat pelajar berdaftar; (v) Nama Universiti; dan (vi) Bulan dan tahun tesis ditulis atau diluluskan. Tesis untuk program pengajian Sarjana secara Penyelidikan dan Doktor Falsafah perlu diperakukan oleh Jawatankuasa Tetap Senat Pengajian Siswazah Mengenai Peperiksaan dan Keputusan Peperiksaan. Tesis untuk program lain perlu mendapat perakuan oleh Jawatankuasa yang berkaitan. Halaman pengakuan Halaman pengakuan mengandungi pengakuan tentang keaslian tesis. la hendaklah ditandatangani oleh penulis.

Halaman penghargaan (pilihan) Halaman ini hendaklah ditulis dalam satu muka surat sahaja. Penghargaan dirakamkan kepada orang perseorangan atau organisasi yang telah memberikan bantuan secara langsung atau tidak langsung dalam penyediaan tesis. Abstrak Abstrak tesis adalah ringkasan pendek sesuatu tesis. Ianya menerangkan tentang rasional dan objektif (pernyataan masalah), metodologi, keputusan dan kesimpulan sesuatu kajian yang dijalankan. Abstrak tersebut tidak boleh melebihi 250 perkataan untuk tesis sarjana atau laporan projek sarjana dan tidak melebihi 350 perkataan untuk tesis kedoktoran; ditulis dalam dua bahasa, Inggeris dan Bahasa Melayu. Bagi tesis yang ditulis dalam Bahasa Inggeris, abstrak hendaklah ditulis dalam Bahasa Inggeris diikuti oleh terjemahan dalam Bahasa Melayu pada muka surat berikutnya. Jangan masukkan ulasan karya, singkatan tanpa penjelasan, kekangan kajian atau cadangan kajian lanjutan dalam abstrak. Abstrak mesti ditulis menggunakan satu

2

Jumlah bab dalam tesis tidak terhad. (a) Pengenalan Bab ini mengandungi isu-isu berkaitan penyelidikan berkenaan. lukisan. Halaman senarai jadual Halaman ini mengandungi senarai semua jadual yang dimuatkan dalam tesis. Setiap bab. Urutan penulisan adalah seperti berikut: Huruf Roman . Setiap bab hendaklah dimulakan pada halaman baru.ikut abjad Subskrip . Teks Teks dalam tesis hendaklah mengandungi bab-bab yang diberi judul dan setiap judul hendaklah membayangkan kandungan. gambar rajah dan fotograf disebut µRajah¶.Penyelidikan Ilmiah (SHP 4133) setengah (1 ½ ) langkau. tajuk rajah berserta muka surat yang dimuatkan dalam tesis.ikut abjad Halaman Senarai Lampiran Halaman ini menyenaraikan lampiran-lampiran yang digunakan oleh pelajar ketika menyiapkan tesis. 3 . Amnya sesuatu tesis akan mempunyai struktur yang berikut. graf. Halaman senarai rajah Semua bahan ilustrasi yang disertakan dalam teks seperti peta. Judul dan sub-judul bab mestilah dinombori. Bab boleh dikembangkan kepada bahagian yang diberi sub-judul. singkatan. Halaman kandungan Halaman kandungan hendaklah dimulakan pada halaman baru. Maklumat jadual yang perlu dinyatakan adalah nombor jadual. Maklumat tesis diberikan di bawah tajuk bab. Senarai rajah mestilah ditulis ikut urutan bab. tatanama dan istilah yang terdapat dalam teks . carta.ikut abjad Huruf Greek . topik dan muka surat yang ditunjukkan dalam halaman kandungan mestilah bertepatan dengan bab. objektif dan skop penyelidikan serta struktur tesis. Senarai rajah ini mengandungi semua nombor rajah. seperti matlamat. Senarai jadual mestilah ditulis ikut urutan bab. topik dan nombor muka surat. Halaman senarai simbol dan singkatan Halaman ini menyenaraikan simbol. topik dan muka surat yang terdapat dalam tesis. Abstrak tesis juga boleh ditulis dalam Bahasa Melayu dan diikuti abstrak dalam BahasaInggeris.ikut abjad Superskrip . tajuk jadual serta muka surat di mana jadual tersebut dimuatkan. Paparkan tajuk kandungan sehingga ke tahap tiga sahaja.

sumber berkenaan perlu dinyatakan di hujung tajuk jadual. jadual dan/atau lain-lain.Penyelidikan Ilmiah (SHP 4133) (b) Kajian Literatur Kajian literatur adalah penulisan komprehensif dan kritikal tentang sesuatu topik yang telah diterbitkan oleh ahli akademik dan penyelidik tersohor. (c) Metodologi Bab ini adalah komponen penting dalam tesis kerana ia menerangkan secara terperinci tentang sampel. (e) Perbincangan dan kesimpulan Dalam bab ini penulis akan membincangkan keputusan yang diperoleh melalui perbandingan dengan kajian-kajian lalu yang terkandung dalam bab kajian literatur. sambungan pada muka surat berikutnya perlu dilabelkan dengan ³Jadual 4.3 (sambungan)´. Sekiranya jadual diambil dari sumber tertentu. Penulisan dalam jadual hendaklah menggunakan huruf Times New Roman bersaiz 10 dengan satu (1) langkau antara baris.3 bagirajah yang ke -3 dalam Bab 4). rajah.1. Setiap tajuk jadual diletak 1. Pelajar yang perlu membuat penterjemahan adalah dinasihatkan merujuk edisi terkini Gaya Dewan Bahasa dan Pedoman Terjemahan terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka. bahan. Jika jadual melebihi satu muka surat. bahan dan teknik yang digunakan dalam penyelidikan berkenaan. Rujukan dalam teks Apabila sesuatu maklumat atau ide dipetik dari sesuatu sumber. Rujukan dalam teks ini hendaklah ditulis mengikut kaedah yang ditetapkan Jadual dalam teks Semua jadual hendaklah dinombori menggunakan angka Arab. Ianya berkait rapat dengan tesis dan mengandungi maklumat tentang teori. prosedur dan kaedah pengumpulan data yang digunakan dalam penyelidikan. Sebagai contoh sila rujuk Jadual 1. model. Rajah dalam teks Semua rajah hendaklah berkualiti tinggi dan dinombori menggunakan angka Arab.5 baris dari bahagian atas jadual tersebut dan ditulis menggunakan huruf Times New Roman bersaiz 12 tanpa noktah di hujungnya dan justified left serta ditulis dengan jarak satu (1) single line antara barisan ayat.Nombor rajah hendaklah dikaitkan dengan nombor bab (Contohnya Rajah 4. penulis sumber tersebut hendaklah dicatatkan dalam teks.3 bagi jadual yang ke-3 dalam Bab 4). instrumen. Kesimpulan dibuat berdasarkan dapatan kajian dan seterusnya implikasi serta kajian masa hadapan dibincangkan. Setiap tajuk rajah diletak satu setengah baris dibawah rajah tersebut dan ditulis 4 . muka surat 1-2. Nombor jadual hendaklah dikaitkan dengan bab (Contohnya Jadual 4. (d) Analisis data dan keputusan Bab ini menerangkan tentang kaedah analisis data dan keputusan yang diperoleh dalam bentuk teks.

contoh soal-selidik. Secara umumnya. carta. 5 . Peta dan Fotograf Udara Peta dan fotograf udara yang hendak dimuatkan ke dalam tesis perlu mendapat kebenaran bertulis Ketua Pengarah Pemetaan Negara.Penyelidikan Ilmiah (SHP 4133) menggunakan huruf bersaiz 12 tanpa noktah dihujungnya ditulis dengan jarak satu (1) single line antara barisan ayat. sumber berkenaan perlu dinyatakan di hujung tajuk rajah tersebut. (b) Sesuatu lampiran boleh dinamakan seperti LAMPIRAN A. (a) Data kajian. jadual.3 (sambungan)´. slaid atauseumpamanya hendaklah dimuatkan ke dalam poket yang dibuat khas dan diletak dibahagian dalam kulit belakang tesis. atur cara perisian dan soal selidik. LAMPIRAN B dan seterusnya bergantung kepada jenis dan banyaknya bahan yang disertakan sebagai lampiran. Rajah sebaik-baiknya diletak selepas sahaja dirujuk buatkali pertama dalam teks. gambar dan sebagainya yang terlalu panjang untuk dimasukkan ke dalam teks atau yang tidak diperlukan secara langsung bagi menjelaskan perkara yang dibincangkan dalam teks boleh dimasukkan ke dalam bahagian lampiran. Jika rajah diambil dari sumbertertentu. sambungan pada muka surat berikutnya perludilabelkan dengan ³Rajah 4. Lampiran Bahagian lampiran membolehkan penulis memuatkan bahan yang dapat member penerangan tambahan kepada maklumat dalam teks untuk menyokong apa yang dikaji. Antara bahan bahan tersebut adalah seperti jadual. Bahan ilustrasi seberapa boleh hendaklah dirakam menggunakan pengimbas (scanner) dan dicetak menggunakan pencetak warna bermutu tinggi. Bahanilustrasi perlu memenuhi syarat berikut: y Fotograf Fotograf yang digunakan sebagai bahan ilustrasi hendaklah dilekatkan dalam teks dengan menggunakan gam yang bermutu tinggi atau kaedah yang lebih baik. peta. Be rikut adalah panduan untuk lampiran. Penulis tesis mesti menyenaraikan sumber yang disebut dalam senarai rujukan. jadual dan rajah yang melebihi dua muka surat wajar diletakkan dalam bahagian lampiran. Sekiranyarajah melebihi satu muka surat. y y Rujukan Rujukan merupakan bahan yang dirujuk semasa menyediakan tesis serta disebut dalam teks tesis. Bahan ilustrasi yang berukuran besar sepertipelan dan peta hendaklah dikecilkan untuk dimuatkan dalam satu halaman. Keratan Akhbar dan Sebagainya Lampirkan salinan yang jelas dan bermutu tinggi sahaja. Bahan ilustrasi dalam bentuk disket. Lampiran juga boleh diberi tajuk-tajuk tertentu.

5 cm dari tepi atas dan 2. Nombor muka surat hendaklah ditulis di sudut atas sebelah kanan. Halaman Vita ini tidak dinomborkan.5 cm dari tepi sebelah kanan diukur dari digit terakhir nombor berkenaan. 2. Jidar Saiz jidar adalah 4 cm di sebelah kiri dan 2. 2. 3 dan sebagainya).Penyelidikan Ilmiah (SHP 4133) Vita Pelajar perlu menyediakan satu (1) halaman Vita yang khusus mengandungi maklumat pelajar di akhir muka surat tesis masing-masing selepas lampiran. Begitu juga bagi halaman pertama bagi setiap permulaan Bab seterusnya.5 cm di bawah.5 cm di sebelah atas.1.1. BAB 2. 1. 2. Penomboran muka surat hendaklah memenuhi syarat berikut: (i) Bahagian permulaan tesis.1 Tahap kedua (sub-judul).1. untuk setiap muka surat. 2. bermula dari halaman judul.5 cm di sebelah kanan dan 2. ii. bahagian teks dan selepasnya hendaklah menggunakan angka Arab (1. Halaman pertama bagi Bab 1 adalah merupakan muka surat '1' tanpa cetakan nombor muka surat. tidak ditulis nombor muka surat tetapi diambil kira bagi menombori muka surat berikutnya. BAB 2 Tahap pertama (Nombor Bab) 2.1 Tahap keempat (sub-sub-sub-judul). SAIZ DAN FORMAT Kertas dan saiz Hanya kertas simili 80 gram berwarna putih dan bermutu tinggi dan bersaiz A4 (210 mm x 297 mm) yang dibenarkan penggunaannya dalam tesis.1 Tahap ketiga (sub-sub-judul). Penomboran muka surat Letakkan nombor muka surat mengikut urutan seperti yang ditetapkan dalam Jadual 1. Halaman pertama tesis ialah halaman judul yang dikira sebagai muka surat 'i' tanpa cetakan nombor muka surat. Struktur penomboran sub-judul tidak diensot tetapi disusun mengikut urutan tahap sub-judul dan tidak melebihi empat tahap seperti contoh di bawah. hendaklah dinombori dengan angka kecil Roman (i. iii dan sebagainya). termasuk muka depan. BAB 3. (ii) (iii) Penomboran bab dan sub -judul dalam bab Bab dan sub-judul dalam bab perlu dinombori menggunakan angka Arab. Nombor bab ditulis sebagai BAB 1. 6 .1.

Bab dan bahagian dalam bab hendaklah diberi judul. Jarak di antara baris dalam teks ialah 1.5 cm.27 cm dari jidar kiri. Jarak di antara ayat terakhir dengan Jadual. Penaipan Tesis hendaklah ditaip menggunakan komputer dengan huruf Times New Roman bersaiz 12 mengikut perisian Microsoft Word 6. Teks hendaklahditaip pada sebelah muka surat sahaja. Perkataan dalambahasa yang berlainan dari bahasa penulisan tesis hendaklah ditaip menggunakanhuruf condong.0 atau versi yang lebih terkini.3).2 dan 1. jangangunakan format justified. dan di antara judul bab denganbaris pertama teks ialah 4 baris. Jarak dan format Pelajar perlu mematuhi panduan berikut dalam menentukan jarak dalam teks.) dengan huruf pertama ayat berikutnya (dalamperenggan yang sama) ialah dua (2) huruf. (viii) (ix) (x) (xi) (xii) 7 . Jarak di antara perkataan dalam barisan hendaklah sama. Jarak di antara perenggan adalah sama dengan jarak di antara baris. Jarak di antara sub-judul dengan baris pertama teks selepasnya ialah 2 baris.14. Jarak selepas koma (.14. Judul hendaklah ditaip denganhuruf tebal dan tidak digariskan. Hanya huruf pertama perkataan pertama dalamsub-judul hendaklah huruf besar. Jarak antara noktah (. Jarak antara nombor judul dan tajuk judul adalah 1 cm tanpa mengira tahap judul. perenggan-perenggan seterusnya perlu diensotsebanyak 1. Setiap bab hendaklah dimulakan di atas muka surat baru. Rajah atau Ilustrasi ialah 2 baris.Penyelidikan Ilmiah (SHP 4133) Jika judul bab atau sub-judul pada mana-mana tahap melebihi satu baris. Jangan mulakan baris pertama perenggan baru di sebelah bawah muka suratsekiranya ruang yang ada boleh memuatkan satu baris ayat sahaja. Sub-judul seterusnya harus dinombori menggunakan huruf abjad dan diensot sebanyak 1 cm . Jarak di antara sub-judul dengan baris terakhir teks sebelumnya ialah 4 baris. Mulakan sub-judul berserta nombornya dari jidar kiri.kecuali bagi jadual dan rajah (rujuk perkara 1. Mulakan baris pertama perenggan pertama di bawah sub judul tanpa ensotan(indent) dari jidar kiri. maka langkaunya adalah sama dengan langkau dalam teks. Jarak di antara nombor bab dengan judul bab.Judul bab hendaklah ditaip dengan huruf besar dan diletak di tengah-tengahantara jidar kiri dan kanan. Oleh itu.) ialah satu (1) huruf. (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) Jarak di antara jidar atas dengan nombor bab ialah 2.5 baris.

Pada kulit depan hendaklah ditulis tajuk tesis. 8 . Tesis boleh dijilid sementara (spiral binding) bagi tujuan peperiksaan. Warna kulit dan tulisan Tesis yang hendak diserahkan kepada Universiti hendaklah yang telah dijilid kekal (penuh) dengan kulit jenis buckram dan bertulisan emas dengan font italic bersaiz 18 (tanpa italic). Penjilidan tesis Semua tesis hendaklah dijilid dengan sempurna. jadual. Warna kulit (kod warna) tesis telah ditetapkan seperti berikut: (i) Tesis Doktor Falsafah: Hitam (585) (ii) Laporan Projek dan Tesis Sarjana: Hijau Lumut (557) (iii) Laporan Projek Sarjana Muda: Biru Baru (550) Kulit tesis Saiz kulit buku yang siap dijilid hendaklah berukuran A4 (210 x 297 mm). Tesis hanya boleh dijilid kekal berkulit kerasselepas mendapat kelulusan Jawatankuasa Tetap Senat Pengajian SiswazahMengenai Peperiksaan dan Keputusan Peperiksaan atau Jawatankuasa lain yangberkenaan bagi program pengajian tersebut. Penghurufan dan lukisan Penghurufan dan lukisan hendaklah jelas dan boleh dibuat salinan dengan memuaskan tanpa kehilangan sebarang maklumat. Bilangan muka surat maksimum Had bilangan muka surat tesis adalah seperti berikut: y y y Laporan Projek Sarjana Muda: tidak melebihi 100 muka surat Laporan Projek Sarjana dan Tesis Sarjana: tidak melebihi 150 muka surat Tesis Doktor Falsafah: tidak melebihi 250 muka surat Had maksimum ini tidak termasuk lampiran.Penyelidikan Ilmiah (SHP 4133) Cetakan dokumen Tesis hendaklah ditaip menggunakan komputer dan dicetak menggunakan mesin cetak laser atau mesin cetak yang mempunyai kualiti cetakan yang setaraf. gambar rajah dan lainlain ilustrasi. Pelajar yang bercadang untuk menulis tesis yang melebihi had bilangan muka surat perlu mendapat kelulusan bertulis daripada Dekan Pusat Pengajian Siswazah atau Dekan Fakulti (untuk Laporan Projek Sarjana Muda) dengan membuat permohonan melalui penyelia masing-masing. nama penulis dan Universiti dengan huruf besar.

contohnya dalam penghasilan kuasa oleh Kralj & Petrovic (1995)« Sekiranya rujukan mempunyai tiga penulis. Sebagai contoh. Rujukan yang lengkap juga dapat mengelakkan pertuduhan plagiat. (b) (c) (d) 9 . sama ada sumber itu telah diterbitkan atau pun tidak. sebilangan besar masalah utama penjadualan dalam pelbagai bidang seperti ekonomi dan kejuruteraan tergolong ke dalam kelas masalah pengoptimuman kekangan. maka nama penulis dan tahun terbitanperlu ditulis dalam kurungan. Black & Gray ( 2002) menunjukkan pelajar kejuruteraan mempunyai keupayaan menvisualisasi ruang yang rendah daripada sepatutnya.´ dan tahun untuk sebutan pertama dan seterusnya. Trimming bagi tujuan penjilidan Trimming bagi tujuan penjilidan yang dibenarkan hanyalah 2. Jika rujukan tidak ditulis dalam ayat. tahun penerbitan diletakkan dalam kurungan selepas nama penulis bagi rujukan dalam ayat.´ dan tahun. Ianya perlu diperakukan di dalam teks dan juga senarai rujukan. (e) Bagi rujukan dengan empat atau lebih penulis. catatkan ketiga-tiga nama pada kali pertama rujukan disebut dalam teks.5 mm untuk setiap sisi kertas A4. Menurut Mohamed (2005). Sebagai contoh. diikuti dengan ³etal. FORMAT RUJUKAN Pengenalan Sumber yang dirujuk bagi penulisan tesis.Penyelidikan Ilmiah (SHP 4133) Tulang Belakang Pada tulang belakang tesis hendaklah ditulis singkatan nama Universiti. nama penulis. Oleh kerana keupayaan ini adalah penting dalam menyelesaikan masalah kejuruteraan. Untuk sebutan kedua dan seterusnya. tahun tesis diluluskan dan tahap pengajian. ianya harus ditingkatkan di kalangan pelajar kejuruteraan (Alias et al. 2002).. catatkan penulis pertama dan diikuti dengan ³et al. Kajian Alias. Penjadualan senggaraan telah lama dikaji. Sebagai contoh. nama dan tarikh penerbitan yang dirujuk itu mestilah dinyatakan. Sebutan rujukan dalam teks Apabila sesuatu idea atau maklumat yang berkaitan dengan kerja/penyelidikan hendak dirujuk di dalam teks. hendaklah dinukilkan di dalam tesis. 2005). nyatakan nama pertama. Nukilan perakuan di dalam teks hendaklah dihubungkan dengan senarai rujukan mengikut sistem ³Penulis (Tahun)´ yang ditetapkan. Sebagai contoh. Rujukan boleh ditulis dalam ayat atau di hujung ayat. penyelidikan terhadap kaedah penyelesaian yang berkesan bagi masalah pengoptimuman kekangan ini menjadi suatu bidang kajian yang popular dewasa ini (Mohamed. Rujukan yang lengkap adalah penting untuk membolehkan pembaca mendapatkan sumber asal. tuliskan nama kedua-dua penulis. (a) Mengikut gaya Penulis (Tahun). Oleh itu. Sekiranya sumber yang dirujuk dihasilkan oleh dua penulis.

ianya perlu dimasukkan ke dalam teks sekiranya kurang dari tiga baris berserta tanda petik (³ ´) dengan tanda noktah diletakkan di akhir ayat. (ms. 1000). S. Sebagai contoh. Dalam jangka pendek. Contoh bagi setiap satunya akan diberikan berdasarkan petikan berikut:Jam biologi bukan sahaja penting secara saintifik. Contoh perisian yang menggunakan bahasa pengaturcaraan kekangan ialah ILOG Solver oleh Puget dan Albert (1994a).ke atas tidur. Lancet. terutama dalam pengaturcaraan kepintara buatan. Di samping itu Puget dan Albert (1994b) juga mendapati bahawa penggunaan objek adalah amat meluas. nama penulis ditulis di awal ayat.Penyelidikan Ilmiah (SHP 4133) (f) Gunakan huruf kecil (a. Sebagai contoh. Penekanan kepada idea Dalam penekanan kepada idea.... Penulisan maklumat rujukan Terdapat tiga cara untuk memperakukan idea atau maklumat rujukan di dalam penulisan teks iaitu secara (a) petikan. Penulisan secara petikan Setiap patah perkataan yang ditulis oleh penulis dipetik satu persatu untuk menyokong sesuatu hujah. Sebagai contoh. Selanjutnya. Penulis tesis hendaklah merujuk kepada sumber asal. Amalan waktu kerja yang bercanggah dengan jam biologi boleh dilihatkesannya ³. Rajaratnam (2001) merumuskan bahawa amalan waktu kerja yangbercanggah dengan jam biologi boleh ³. (g) Rujukan silang tidak dibenarkan dalam penulisan tesis. ms. sistem penghadaman. Health in a 24hr society. ia perlu diasingkan daripada teks 10 . kadar kemalangan dan masalah sosial... kadar kemalangan danmasalah sosial´ (Rajaratnam.b. Menulis petikan ini boleh dilakukan dengan tiga gaya iaitu dengan gaya penekanan kepada penulis. malah ianya mempengaruhi produktiviti dan kesihatan. nama penulis ditulis di akhir ayat.Selanjutnya. y y Penekanan kepada penulis Dalam penekanan kepada penulis. 1000) Sumber: Rajaratnam.dilihat ke atas tidur. 2000) menegaskan bahawa . system penghadaman. Ali (dalam Abu.. (b) parafrasa dan (c) kesimpulan. kesannya boleh dilihat ke atas tidur. 2001..c) untuk membezakan dua atau lebih penerbitan oleh penulis yang sama dan dikeluarkan pada tahun yang sama.Dalam petikan teks yang melebihi tiga ayat. 1000).. Apabila petikan diambil terus dari sumber rujukan. ms. Kesan jangka panjang akibat percanggahan antara jam biologi dan waktu kerja masih tidak diketahui. kadar kemalangan dan masalah sosial´ (ms.. system penghadaman.. (2001). Contoh rujukan silang adalah. 358. gaya penekanan kepada idea atau gaya petikan.

Susunan rujukan dalam senarai rujukan hendaklah mengikut abjad. Rajaratnam (2001) telah membuat rumusan tentang kemungkinan-kemungkinan negatif ke atas kesihatan ekonomi dan social negara apabila waktu kerja yang bercanggah dengan jam biologi sering diamalkan. N. misalnya penerbitan 2002 oleh Suradi didahulukan sebelum penerbitannya pada 2007. M. Penulisan nama pengarang Pada umumnya nama pengarang ditulis mengikut sistem nama keluarga atau nama akhir (family name/last name) diikuti oleh singkatan nama lain. Dalam kesimpulannya. Rajaratnam (2001) berhujah bahawa di samping kepentingan saintifik. Sebagai contoh. 11 . Sebagai contoh. Sistem ini adalah sistem yang lazim digunakan di dalam penulisan ilmiah antarabangsa. Bagi penulis yang sama yang mempunyai dua penerbitan atau lebih. Beberapa contoh menulis nama pengarang dalam senarai rujukan adalah seperti berikut: (i) Nama : John Neville Pavlovic Ditulis : Pavlovic. Sebagai contoh. N. Jangan gunakan tajuk ³BIBLIOGRAFI´ kerana ianya adalah senarai semua bahan yang dirujuk termasuk yang tidak disebut dalam teks. Beliau seterusnya memberikan contoh-contoh masalah kesihatan dan sosial yang berpunca dari percanggahan amalan waktu kerja dengan jam biologi seseorang. diletakkan noktah padaakhir bahan petikan dengan tiada noktah diletakkan selepas menulis muka suratrujukan. nyatakan secara kronologi. (ii) Nama : Mohd Noor Abdullah Ditulis : Abdullah. Petikan hendaklah ditulis dengan langkau single line. Penulisan senarai rujukan Semua sumber yang disebut dalam teks tesis hendaklah disenaraikan di bahagian akhir teks di bawah tajuk ³RUJUKAN´. Membuat kesimpulan Penulisan secara membuat kesimpulan boleh digunakan untuk menyatakan hujah utama penulis asal dalam perkataan anda sendiri tanpa mengubah maksud asalnya.Penyelidikan Ilmiah (SHP 4133) sebagai satu para tersendiri dengan 1 cm ensotan ke kanan. Penulisan secara parafrasa Penulisan secara parafrasa boleh digunakan untuk memperakukan maklumat daripada penulis asal dengan menyatakannya semula dalam perkataan yang berbeza tanpa mengubah maksud asalnya dan tanpa memberi interpretasi sendiri.Menurut penyelidikan tersohor (Rajaratnam 2001). J. konsep jam biologi juga adalah penting dari sudut ekonomi dan sosial sesebuah negara.

Martin. N. Buku Elemen-elemen utama yang perlu ada dalam memetik sumber rujukan daripada buku adalah seperti berikut: Nama penulis (Tahun). Buckingham: Open University Press. N. Peat As an Agent in Biological Degradation of Waste. M. Nama : Tan Beng Keat Ditulis : Tan. Maidenhead: Society for Research into Higher Education & Open University Press. Sekiranya buku tersebut mempunyai penyunting maka nama penyunting perlu dinyatakan. perkataan ³and´ dan ³dan´ digantikan dengan simbol ³&´. S. S. Muka surat adalah diperlukan sekiranya penyunting menyunting sebahagian daripada buku. P. O. Penulisan pelbagai sumber rujukan Dalam penulisan tesis.) (1991).M. Nama : Srinivasan Venkataraman Ditulis : Venkataraman.. Sebagai contoh. Format umum adalah seperti berikut: Penyunting (Eds. 12 . R. penulis akan merujuk berbagai jenis sumber. Contoh buku oleh seorang penulis. Delamont. K. London: Elsevier. 2nd ed. Atkinson. Tempat penerbitan: Penerbit. Nama : Malik ibn Anas Ditulis : Ibn Anas. Supervising The Doctorate: A Guide To Success. How To Get A Good Degree: Making The Most of Your Time At University. & Parry. S. N. S.. Judul buku. Judul Buku. (2002). R. Tempat terbit: Penerbit. P. Contoh berikut adalah sebagai panduan untuk menulis bahan rujukan mengikut jenisnya ke dalam senarai rujukan. Nama : Raymond Tan Beng Keat Ditulis : Tan. Nama : S. Race. Maiden: Open University Press. B. Nama : Pretam Singh Ditulis : Singh. Edisi. Gupta Ditulis : Gupta. Bagi rujukan yang mengandungi lebih daripada satu penulis. M. (Ed.) (Tahun). P. B. M. 2nd. (2003). A. Writing at University. & Lea. ed. K. (2004).Penyelidikan Ilmiah (SHP 4133) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) (viii) (ix) (x) Nama : Syed Muhammad Naquib Al-Attas Ditulis : Al-Attas. P. Contoh buku oleh dua atau tiga orang penulis: Creme. Sebagai contoh. Nama : Yasunori Matsufuji Ditulis : Matsufuji. Y.

Washington DC: Women Law Centre. Sebagai contoh. Nama penulis/penyunting buku. Nama lnstitusi: Peringkat Tesis. M. 71 . (2006). sila gunakan format berikut: Nama penyunting (Ed.) (1974). H. Washington. (1994). Engineers Joint Council (1969). Hubungan antara Gaya Pembelajaran Pelajar Kejuruteraan dan Pencapaian Akademik. Abdullah. and Branica. dlm. Sebagai contoh. Universiti Tun Hussein Onn Malaysia: Tesis Ph. no. Mikac. D. Universiti Tun Hussein Onn Malaysia: Tesis Sarjana. 6(2). Tesis Elemen-elemen utama yang perlu ada dalam memetik sumber rujukan daripada tesis adalah seperti berikut: Nama Penulis (Tahun). Women Law Centre (2002). Tempat terbit: Penerbit. A. Mat Ali. New York: Engineers Joint Council. Judul Artikel. Promise Still Owned to the Nation Young Women. ms. Sebagai contoh: Sarmani. Judul Artikel. 314-362. Tempat Penerbitan: PenerbitSebagai contoh. 13 . Judul Jurnal. Thomas. R. Sebagai contoh. Perspektif Persekitaran. Judul Dokumen. Artikel dalam jurnal Elemen-elemen utama yang perlu ada dalam memetik sumber rujukan daripada artikel dalam jurnal adalah seperti berikut: Nama penulis (Tahun). Judul Buku. Artikel dalam buku Elemen-elemen utama yang perlu ada dalam memetik sumber rujukan daripada artikel dalam buku adalah seperti berikut: Penulis Artikel (Tahun). dlm. Sekiranya ada penyunting. jilid (bilangan keluaran). C.) (Tahun). (Eds. N. Judul Dokumen. B. Chischester: Ellis Horwood.) (1978). Modeling of Swirling Fluidized Bed Hydrodynamic Characteristics.87. A. ms. Pencemaran Radioaktif. (2008). 37 ± 43. Judul. (Ed.D. Tempat penerbitan: Penerbit.: American Chemical Society. Petaling Jaya: Fajar Bakti. M. (1987). Electroanalysis. Handbook for Aut hors of American Chemical Society Publications. (Ed).Penyelidikan Ilmiah (SHP 4133) Lees. Chemical Nomenclature Usage. ms. Complexation of trialkyllead with diethyldithiocarbonate. ms. Mohamad. S. K. Dokumen korporat Format umum bagi dokumen korporat adalah seperti berikut: Nama korporat (Tahun). Thesaurus of Engineering and Scientific Terms. R.

Prosiding Format umum bagi penulisan bahan rujukan daripada prosiding adalah seperti berikut. Sebagai contoh. Judul Piawai. Perundangan Elemen-elemen utama yang perlu ada dalam memetik sumber rujukan daripada perundangan adalah seperti berikut: Nama negara (Tahun). Muka surat. Judul artikel. Design of Pavement on Soft Soil. (1960).K.(A)41 1983. Paten Elemen-elemen utama yang perlu ada dalam memetik sumber rujukan daripada paten adalah seperti berikut: Nama pemilik (Tahun). Perintah Monumen Lama dan Tapak Tanah Bersejarah: P. Malaysia (1983). Prosiding. London: BS 1297. A. Sebagai contoh.): Trade Brochure. U. Judul Paten.Penyelidikan Ilmiah (SHP 4133) Mohamed. Redhill (U. 457. U.S. Penulis (Tahun). The effect of teacher generated concept maps on learning of secondary school physics. Proc. Costa Rica: Universidad de Costa Rica. Patent 2. Tongued And Grooved Software Flooring. M. 14 . Tempat penerbitan: Penerbit. Lindgren. Contoh: British Standards Institution (1987). Screen Room Air Inlet and Wave Guard. Howick: Partitioning in Business. Nombor paten. San Jose. Tempat terbit: Nota. Sebagai contoh. Tempat terbit: Nombor piawai. 925. (2006). Sebagai contoh. (1984). Piawai Elemen-elemen utama yang perlu ada dalam memetik sumber rujukan daripada piawai adalah seperti berikut: Nama institusi (Tahun). Judul Perundangan: Nombor perundangan. Howick Partitioning Ltd. (2008). Universiti Tun Hussein Onn Malaysia: Laporan Projek Sarjana. E. pp. Katalog dagang Elemen-elemen utama yang perlu ada dalam memetik sumber rujukan daripada katalog dagang adalah seperti berikut: Nama pengeluar (Tahun). Judul. Alias. of the Second Int. B. Conference on Concept Mapping. 550-557.

New York: Norton. ms. Nama akhbar. Sebagai contoh. Judul Artikel. Nombor rujukan. Sebagai contoh. Tempat diterbitkan: Penerbit. oleh itu ianya tidak disenaraikan dalam senarai Rujukan. Z. ms.. Anda boleh merujuknya dalam teks sebagai komunikasi peribadi. Bangunan Dua Tingkat: Pandangan Pespektif . Hatinya telah dimiliki. 12. An outline of psychoanalysis (Strachey. (Tarikh penerbitan kerja asal) Sebagai contoh. Ogos 15. Nama penulis asal (Tahun diterjemahkan). LT10-2006.pelajar kurang minat mengikuti program khidmat masyarakat (Hassan. komunikasi peribadi. perkataan ³Tidak diterbitkan´ perlu ditambah di akhir ayat rujukan. Trans. Freud. 2006) 15 .. A.Penyelidikan Ilmiah (SHP 4133) Lukisan teknikal terukur Elemen-elemen utama yang perlu ada apabila memetik sumber rujukan daripada lukisan teknikal terukur adalah seperti berikut: Nama penulis (Tahun). Sumber terjemahan Elemen berikut disertakan dalam sumber yang diterjemahkan. (1970). Judul buku (Nama penterjemah. Latiff. Februari 14). (Judul asal diterbitkan 1940) Sumber yang tidak diterbitkan Sekiranya sumber yang tidak diterbitkan di rujuk dalam dalam tesis. Nota..).. Sulaiman. Tempat terbit. J. A. A. Trans. Akhbar bercetak Elemen-elemen utama yang perlu ada dalam memetik sumber rujukan daripada akhbar bercetak adalah seperti berikut: Nama Penulis (tarikh). Universiti Tun Hussein Onn Malaysia. Temu bual Temu bual tidak dianggap sebagi data yang boleh diperoleh semula. Judul. (2001. Utusan Mingguan. (2006). Lukisan Teknik. R. S. B.). Sebagai contoh. .

Tajuk artikel [versi elektronik]. para.x Artikel internet berasaskan sumber bercetak Elemen-elemen utama yang perlu ada dalam memetik sumber rujukan daripada artikel internet berasaskan sumber bercetak. Dicapai pada Bulan Hari. Tajuk Jurnal. Sebagai contoh. (2006). dari URL Goodman. para. Sub-judul (jika ada). D. gunakan nombor muka surat jika ada. Tajuk artikel [versi elektronik]. Tahun. A.´ (Rajaratnam. 23) Sekiranya tiada nombor perenggan. Penulisan sumber internet dalam teks Apabila memetik sumber dari internet. Water conservation: The potential of rain 16 . C. di samping memberikan maklumat rujukan seperti yang diperlukan untuk rujukan dari media bercetak. Tahun. 2001.2006. Badman. Vol.1111/j. dari URL Walau bagaimanapun.. rujukan yang diambil dari sumber elektronik juga perlu direkodkan sumbernya dalam teks dan juga dalam senarai rujukan. adalah seperti berikut: Nama Penulis.³Amalan waktu kerja yang bercanggah dengan jam biologiboleh menyebabkan gangguan kesihatan dan kerugian terhadap negara yangtidak dapat dinilai buat masa ini. gunakan maklumat yang boleh dijadikan panduan bagi menentukan lokasi petikan tersebut seperti nombor perenggan. 2007 dari doi: 10. Sekiranya DOI diberikan. 2001. & Wiseman. Dicapai pada Bulan Hari.´ (Rajaratnam. 3) Penulisan senarai rujukan internet Bagi menulis rujukan dari internet. sesetengah artikel diberikan Digital Object Identifier (DOI). (2000). B. Contoh rujukan yang mempunyai DOI adalah seperti di bawah. Nama Penulis. British Journal of Educational Technology. Sebagai rumusan.³Amalan waktu kerja yang bercanggah dengan jam biologiboleh menyebabkan gangguan kesihatan dan kerugian terhadap negara yangtidak dapat dinilai buat masa ini.1467-8535. Gaya generik penulisan rujukan untuk kebanyakan laman web adalah seperti berikut.Penyelidikan Ilmiah (SHP 4133) RUJUKAN DARI SUMBER ELEKTRONIK Sumber elektronik seperti internet menyediakan sumber rujukan yang amat luas.. Untuk mengatasi masalah ini. (Tahun). Sekiranya tiada. Keputusan. 0(0). (Tahun). (Issue). Kinchin. Sebagai contoh. maklumat di internet sering diubah atau dialih tempat menyebabkan capaian yang terputus. Developing PowerPoint handouts to support meaningful learning. Oleh itu. Dicapai pada Ogos 23. gunakan DOI menggantikan URL. tambah seberapa banyak maklumat capaian elektronik yang perlu bagi membolehkan orang lain mendapatkan sumber asal yang anda rujuk. I.00536. sama seperti bahan rujukan bercetak. nyatakan sub-judul yang berkaitandengan petikan yang diambil dan kira bilangan perenggan bermula dari sub-judulhingga ke lokasi petikan. Sebagai rumusan.

F. Alias. (Tahun. Dicapai pada September 12. keluaran). A.utusan. Jabatan Perangkaan Malaysia. dari Jabatan Perangkaan Malaysia: http://www. from http://iej.com. (1999.shtml?/jpm/index. Sebagai contoh. keluaran). Predicting CPA from continuous assesments. Sebagai contoh.gov. Hatinya telah dimiliki.cbj. from XYZ College Edition database. Tarikh. (maklumat/kod penerbitan). (2006). 7(3). The Journal of Higher Education. & Brown. Dicapai pada Bulan Hari. Artikel dari akhbar (diperoleh melalui versi elektronik) Elemen-elemen utama yang perlu ada dalam memetik sumber rujukan daripada artikel dari akhbar yang diperoleh melalui versi elektronik adalah seperti berikut: Nama Penulis.Penyelidikan Ilmiah (SHP 4133) harvesting [versi elektronik]. 12-15. Tajuk. 24. Tahun. 24(2). 2003. A12345. M. Artikel. dari http://www. 2007. (Tahun). 2005.net Majalah atau jurnal dari pangkalan data Elemen-elemen utama yang perlu ada dalam memetik sumber rujukan daripada artikel majalah atau jurnal dari pangkalan data adalah seperti berikut: Nama Penulis. dari URL.net Artikel majalah atau jurnal dalam internet sahaja Elemen-elemen utama yang perlu ada dalam memetik sumber rujukan daripada artikel majalah atau jurnal dalam internet sahaja adalah seperti berikut: Nama Penulis. ( JPM/12. Retrieved April 17. Bulan Hari). Tahun. dari URL Sebagai contoh. Nama Majalah atau Jurnal. InternationalEducation Journal. Kependudukan: Tercapaikah angka 70 juta seperti yang disasarkan. 371-378. Dicapai pada Bulan Hari. 2007. Tajuk. dari nama URL organisasi Sebagai contoh. ms. Tajuk. (2001. (jika diberi). K. A. Jilid (No. Journal ofEnvironmental Issues. (Tahun).cbj. Dicapai pada Jun 15.html 17 . Nama akhbar. Februari 14).my Warta Kerajaan melalui internet Elemen-elemen utama yang perlu ada dalam memetik sumber rujukan daripada warta Kerajaan melalui internet adalah seperti berikut: Agensi. Tahun. Dicapai pada Ogos 23. No. Bulan Hari). Abdul Latiff.13/99-67). Februari). 23(2). Nama Majalah atau Jurnal. Article No. No. ms. & Mohd Zain. ms. (2002). dari pangkalan data. No. B. Black E. dari http://ibj. Jilid (no. (Tahun. Dicapai pada Julai 1.my/ab_docs/aces120.jpm. Relationship between entry qualifications and performance in graduate education. Dicapai pada Bulan Hari. 2006. Dicapai pada Bulan Hari. Utusan Mingguan.

Dicapai pada Bulan Hari.htm Dokumen Adobe Acrobat di internet (PDF) Elemen-elemen utama yang perlu ada dalam memetik sumber rujukan daripada dokumen Adobe Acrobat di internet (PDF) adalah seperti berikut: Nama penulis atau penaja.pdf 18 . Tajuk dokumen atau nama halaman. S. Dicapai pada Julai 20.Penyelidikan Ilmiah (SHP 4133) Dokumen yang kompleks dari laman web (penulis diketahui) Elemen-elemen utama yang perlu ada dalam memetik sumber rujukan daripada kompleks dokumen dari laman web yang diberikan nama penulis adalah seperti berikut: Nama Penulis. Dicapai pada April 2. & Roses.12 di http://www. dari ms. Dicapai pada Bulan Hari.autonlab. (tahun).W. Moore. (Tahun). dari Penaja Perniagaan. Tahun. G. dari Botanical Guide 2000/2001 di Agensi Pengkaji Flora dan Fauna Malaysia: http://www.. (2006).. (2000). Sunflower. Tahun. The colour of Flowers: Is it the Colour that Brings Special Meanings.my/apff/colourofflowers. 2006.org/tutorials/dtree18. Orchid.G. pada PDF di URL Sebagai contoh.florafauna.org. Decision Trees: What is data mining? Statistical Data Mining Tutorials. 2006.. W. Tajuk. Agensi atau Aktiviti: URL Sebagai contoh. A.S. dari ms.

Keputusan tidak seharusnya digunakan untuk kenyataan bagi siri-siri yang membawa bersama dalam satu format ringkas. Dalam melakukan hal ini. sangat penting untuk merujuk kembali kepada bahagian tinjauan literatur sehingga perbandingan dan kontras boleh ditarik keluar antara kajian.. tetapi patut mengaitkan kembali untuk tujuan asal dan tumpuan laporan itu. Dalam beberapa kes. 19 . ia mempunyai sesuatu untuk menambah pengetahuan. Beberapa kajian telah dieksplorasi. Namun demikian. Berry (1994)mengingatkan kesimpulan-kesimpulan tidak harus hadir bukti baru. atau ia boleh bermaksud satu 'hasil munasabah' bagi hujah-hujah laporan. anda mungkin akan mengesahkan proposisi teoritis daripada kesusasteraan tetapi dalam (contohnya. apa kajian yang telah diteamui.Penyelidikan Ilmiah (SHP 4133) PERBINCANGAN Bahagian perbincangan dengan menggunakan data (Keputusan). KESIMPULAN Satu keputusan boleh jadi semata-mata sejumlah 'pusingan' laporan. menyajikan jawapan atas soalan tesis yang asli dan / atau hipotesis. Dalam kes lain anda mungkin mendapati bahawa hubungan antara pembolehubah-pembolehubah. rasanya tidak mungkin boleh dianggap layak publikasi. organisasi) konteks.

Retrieved November 30. L. Dewan Bahasa dan Pustaka (1990). 3rd edition. American Psychological Association (2004). (1973). Wisconsin. Perpustakaan Sultanah Zanariah. 2006. Panduan Penulisan Tesis Untuk Pelajar UTM. Pusat Pengajian Siswazah. 5th edition. Theses and Dissertations.S. USA: George Banta Comp. 4th edition.princeton. Oxford Advanced Learner¶s Dictionary of Current English. Pusat Pengajian Siswazah. London: BS4821. A Manual for Writers of Term Papers. Peraturan Pengajian Siswazah. Universiti Teknologi Malaysia (1993).Penyelidikan Ilmiah (SHP 4133) RUJUKAN American Psychological Association (1983). Turabian K. Kuala Lumpur. Universiti Kebangsaan Malaysia (2004). Universiti Kebangsaan Malaysia (2001). Gaya Dewan Bahasa. Panduan Menulis Tesis.1. Universiti Teknologi Malaysia (1989). British Standard Institution (1990).edu 20 . Pusat Pengajian Siswazah. Hornby. WordNet Search ± 2. A. (1994). Chicago: University of Chicago Press. Modern Language Association (1977). Theses and Dissertations. New York: Modern Language Association. Publication Manual of the American Psychological Association. USA: George Banta Comp. West Consine. WordNet (2006). from http://wordnet. British Standard Recommendations for the Presentation of Theses and Dissertation. MLA Handbook for Writers of Research Papers. Panduan Menulis Tesis. Oxford: Oxford University Press. Publication Manual of the American Psychological Association.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful