Penyelidikan Ilmiah (SHP 4133

)

PENGENALAN Perkataan ³tesis´ ini secara khusus merujuk kepada penulisan ilmiah yang dikemukakan bagi penganugerahan ijazah secara penyelidikan. Perkataan ³tesis´ dalam buku panduan ini juga digunakan secara umum untuk penulisan ilmiah laporan projek sarjana, disertasi penyelidikan dan projek sarjana muda iaitu dokumen penulisan ilmiah yang dikemukakan sebagai sebahagian daripada syarat penganugerahan ijazah sarjana melalui kerja kursus, kerja kursus dan penyelidikan serta pengijazahan sarjana muda. Bagi pembinaan tesis yang baik, prosedur-prosedur penulisan perlu diikuti bagi menjadikan tesis yang dihasilkan berkualiti dan menarik serta kukuh dari segi penghujahan isi yang dikemukakan. Melalui tesis yang dibina, nama penulisnya akan menjadi terkenal jika tesis yang dihasilkan menjadi bahan rujukan bagi mereka yang ingin menulis tesis untuk dijadikan sebagai sumber rujukan. Bagi penulisan tesis, prosedur yang telah digariskan adalah berbeza antara satu dengan yang lain. Ada pelbagai jenis tesis antaranya ialah tesis ijazah, tesis sarjana, tesis Phd dan lain-lain lagi. Tesis-tesis sebegini akan dibuat oleh seseorang mengikut tahap pendidikan yang mereka ingin kecapi. Jika mereka dalam peringkat ijazah, maka tesis ijazah akan mereka buat.

1

Penyelidikan Ilmiah (SHP 4133)

STRUKTUR DAN KANDUNGAN TESIS IJAZAH Pengisytiharan status tesis Pengisytiharan status tesis perlu dibuat dengan melengkapkan Borang Pengesahan Status Tesis. Sekiranya tesis ingin diklasifikasikan sebagai sulit atau terhad, surat mengenai pengklasifikasian tesis perlu diperoleh daripada organisasi berkenaan dan hendaklah diserahkan kepada Dekan Pusat Pengajian Siswazah, Fakulti atau Pusat akademik berkaitan. Surat pengesahan ini hendaklah menyatakan sebab dan tempoh pengelasan tesis tersebut. Tempoh lazim sesuatu tesis yang dikelaskan sebagai sulit atau terhad adalah tiga (3) tahun. Sekiranya penulis mengelaskan tesis sebagai tidak terhad, pihak Universiti akan menganggap tesis ini sebagai tidak terhad dan pihak Universiti berhak untuk menggunakannya bagi sebarang tujuan. Halaman judul Halaman judul mestilah mempunyai maklumat yang disusun mengikut urutan berikut: (i) Judul tesis; (ii) Nama penuh pelajar; (iii) Pernyataan tujuan tesis dikemukakan; (iv) Nama fakulti atau pusat tempat pelajar berdaftar; (v) Nama Universiti; dan (vi) Bulan dan tahun tesis ditulis atau diluluskan. Tesis untuk program pengajian Sarjana secara Penyelidikan dan Doktor Falsafah perlu diperakukan oleh Jawatankuasa Tetap Senat Pengajian Siswazah Mengenai Peperiksaan dan Keputusan Peperiksaan. Tesis untuk program lain perlu mendapat perakuan oleh Jawatankuasa yang berkaitan. Halaman pengakuan Halaman pengakuan mengandungi pengakuan tentang keaslian tesis. la hendaklah ditandatangani oleh penulis.

Halaman penghargaan (pilihan) Halaman ini hendaklah ditulis dalam satu muka surat sahaja. Penghargaan dirakamkan kepada orang perseorangan atau organisasi yang telah memberikan bantuan secara langsung atau tidak langsung dalam penyediaan tesis. Abstrak Abstrak tesis adalah ringkasan pendek sesuatu tesis. Ianya menerangkan tentang rasional dan objektif (pernyataan masalah), metodologi, keputusan dan kesimpulan sesuatu kajian yang dijalankan. Abstrak tersebut tidak boleh melebihi 250 perkataan untuk tesis sarjana atau laporan projek sarjana dan tidak melebihi 350 perkataan untuk tesis kedoktoran; ditulis dalam dua bahasa, Inggeris dan Bahasa Melayu. Bagi tesis yang ditulis dalam Bahasa Inggeris, abstrak hendaklah ditulis dalam Bahasa Inggeris diikuti oleh terjemahan dalam Bahasa Melayu pada muka surat berikutnya. Jangan masukkan ulasan karya, singkatan tanpa penjelasan, kekangan kajian atau cadangan kajian lanjutan dalam abstrak. Abstrak mesti ditulis menggunakan satu

2

ikut abjad Halaman Senarai Lampiran Halaman ini menyenaraikan lampiran-lampiran yang digunakan oleh pelajar ketika menyiapkan tesis. (a) Pengenalan Bab ini mengandungi isu-isu berkaitan penyelidikan berkenaan. Judul dan sub-judul bab mestilah dinombori. graf. Abstrak tesis juga boleh ditulis dalam Bahasa Melayu dan diikuti abstrak dalam BahasaInggeris. seperti matlamat. Teks Teks dalam tesis hendaklah mengandungi bab-bab yang diberi judul dan setiap judul hendaklah membayangkan kandungan. objektif dan skop penyelidikan serta struktur tesis. Bab boleh dikembangkan kepada bahagian yang diberi sub-judul. Paparkan tajuk kandungan sehingga ke tahap tiga sahaja.ikut abjad Subskrip . tajuk rajah berserta muka surat yang dimuatkan dalam tesis. tajuk jadual serta muka surat di mana jadual tersebut dimuatkan. Setiap bab. topik dan muka surat yang terdapat dalam tesis. Halaman senarai jadual Halaman ini mengandungi senarai semua jadual yang dimuatkan dalam tesis.Penyelidikan Ilmiah (SHP 4133) setengah (1 ½ ) langkau. Maklumat tesis diberikan di bawah tajuk bab. singkatan. gambar rajah dan fotograf disebut µRajah¶. Setiap bab hendaklah dimulakan pada halaman baru. Senarai rajah ini mengandungi semua nombor rajah. Maklumat jadual yang perlu dinyatakan adalah nombor jadual. Halaman senarai rajah Semua bahan ilustrasi yang disertakan dalam teks seperti peta. topik dan muka surat yang ditunjukkan dalam halaman kandungan mestilah bertepatan dengan bab. tatanama dan istilah yang terdapat dalam teks . Halaman kandungan Halaman kandungan hendaklah dimulakan pada halaman baru. 3 . Amnya sesuatu tesis akan mempunyai struktur yang berikut. lukisan. Halaman senarai simbol dan singkatan Halaman ini menyenaraikan simbol. topik dan nombor muka surat.ikut abjad Huruf Greek . Urutan penulisan adalah seperti berikut: Huruf Roman . Jumlah bab dalam tesis tidak terhad. Senarai jadual mestilah ditulis ikut urutan bab. carta.ikut abjad Superskrip . Senarai rajah mestilah ditulis ikut urutan bab.

muka surat 1-2. Setiap tajuk rajah diletak satu setengah baris dibawah rajah tersebut dan ditulis 4 . Kesimpulan dibuat berdasarkan dapatan kajian dan seterusnya implikasi serta kajian masa hadapan dibincangkan. Pelajar yang perlu membuat penterjemahan adalah dinasihatkan merujuk edisi terkini Gaya Dewan Bahasa dan Pedoman Terjemahan terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka. bahan dan teknik yang digunakan dalam penyelidikan berkenaan. sumber berkenaan perlu dinyatakan di hujung tajuk jadual. (d) Analisis data dan keputusan Bab ini menerangkan tentang kaedah analisis data dan keputusan yang diperoleh dalam bentuk teks.3 bagirajah yang ke -3 dalam Bab 4). prosedur dan kaedah pengumpulan data yang digunakan dalam penyelidikan. instrumen. jadual dan/atau lain-lain.5 baris dari bahagian atas jadual tersebut dan ditulis menggunakan huruf Times New Roman bersaiz 12 tanpa noktah di hujungnya dan justified left serta ditulis dengan jarak satu (1) single line antara barisan ayat. Sebagai contoh sila rujuk Jadual 1. Jika jadual melebihi satu muka surat. Nombor jadual hendaklah dikaitkan dengan bab (Contohnya Jadual 4.1. (e) Perbincangan dan kesimpulan Dalam bab ini penulis akan membincangkan keputusan yang diperoleh melalui perbandingan dengan kajian-kajian lalu yang terkandung dalam bab kajian literatur. Rajah dalam teks Semua rajah hendaklah berkualiti tinggi dan dinombori menggunakan angka Arab. Rujukan dalam teks Apabila sesuatu maklumat atau ide dipetik dari sesuatu sumber.3 bagi jadual yang ke-3 dalam Bab 4). Ianya berkait rapat dengan tesis dan mengandungi maklumat tentang teori. sambungan pada muka surat berikutnya perlu dilabelkan dengan ³Jadual 4. model. Rujukan dalam teks ini hendaklah ditulis mengikut kaedah yang ditetapkan Jadual dalam teks Semua jadual hendaklah dinombori menggunakan angka Arab. Sekiranya jadual diambil dari sumber tertentu. Penulisan dalam jadual hendaklah menggunakan huruf Times New Roman bersaiz 10 dengan satu (1) langkau antara baris. bahan. rajah.3 (sambungan)´. penulis sumber tersebut hendaklah dicatatkan dalam teks.Penyelidikan Ilmiah (SHP 4133) (b) Kajian Literatur Kajian literatur adalah penulisan komprehensif dan kritikal tentang sesuatu topik yang telah diterbitkan oleh ahli akademik dan penyelidik tersohor.Nombor rajah hendaklah dikaitkan dengan nombor bab (Contohnya Rajah 4. (c) Metodologi Bab ini adalah komponen penting dalam tesis kerana ia menerangkan secara terperinci tentang sampel. Setiap tajuk jadual diletak 1.

peta. jadual dan rajah yang melebihi dua muka surat wajar diletakkan dalam bahagian lampiran. Bahan ilustrasi dalam bentuk disket. Sekiranyarajah melebihi satu muka surat.3 (sambungan)´. sumber berkenaan perlu dinyatakan di hujung tajuk rajah tersebut. slaid atauseumpamanya hendaklah dimuatkan ke dalam poket yang dibuat khas dan diletak dibahagian dalam kulit belakang tesis. Jika rajah diambil dari sumbertertentu. Be rikut adalah panduan untuk lampiran. Antara bahan bahan tersebut adalah seperti jadual. contoh soal-selidik. (b) Sesuatu lampiran boleh dinamakan seperti LAMPIRAN A. (a) Data kajian. Lampiran Bahagian lampiran membolehkan penulis memuatkan bahan yang dapat member penerangan tambahan kepada maklumat dalam teks untuk menyokong apa yang dikaji. 5 . Bahan ilustrasi seberapa boleh hendaklah dirakam menggunakan pengimbas (scanner) dan dicetak menggunakan pencetak warna bermutu tinggi. jadual. Keratan Akhbar dan Sebagainya Lampirkan salinan yang jelas dan bermutu tinggi sahaja. Penulis tesis mesti menyenaraikan sumber yang disebut dalam senarai rujukan. LAMPIRAN B dan seterusnya bergantung kepada jenis dan banyaknya bahan yang disertakan sebagai lampiran. Bahanilustrasi perlu memenuhi syarat berikut: y Fotograf Fotograf yang digunakan sebagai bahan ilustrasi hendaklah dilekatkan dalam teks dengan menggunakan gam yang bermutu tinggi atau kaedah yang lebih baik. Rajah sebaik-baiknya diletak selepas sahaja dirujuk buatkali pertama dalam teks. gambar dan sebagainya yang terlalu panjang untuk dimasukkan ke dalam teks atau yang tidak diperlukan secara langsung bagi menjelaskan perkara yang dibincangkan dalam teks boleh dimasukkan ke dalam bahagian lampiran. atur cara perisian dan soal selidik. Lampiran juga boleh diberi tajuk-tajuk tertentu. sambungan pada muka surat berikutnya perludilabelkan dengan ³Rajah 4. Secara umumnya. y y Rujukan Rujukan merupakan bahan yang dirujuk semasa menyediakan tesis serta disebut dalam teks tesis. Bahan ilustrasi yang berukuran besar sepertipelan dan peta hendaklah dikecilkan untuk dimuatkan dalam satu halaman. Peta dan Fotograf Udara Peta dan fotograf udara yang hendak dimuatkan ke dalam tesis perlu mendapat kebenaran bertulis Ketua Pengarah Pemetaan Negara. carta.Penyelidikan Ilmiah (SHP 4133) menggunakan huruf bersaiz 12 tanpa noktah dihujungnya ditulis dengan jarak satu (1) single line antara barisan ayat.

Penomboran muka surat hendaklah memenuhi syarat berikut: (i) Bahagian permulaan tesis. Halaman pertama tesis ialah halaman judul yang dikira sebagai muka surat 'i' tanpa cetakan nombor muka surat.5 cm di bawah.1.Penyelidikan Ilmiah (SHP 4133) Vita Pelajar perlu menyediakan satu (1) halaman Vita yang khusus mengandungi maklumat pelajar di akhir muka surat tesis masing-masing selepas lampiran. iii dan sebagainya). Halaman Vita ini tidak dinomborkan. 6 . Nombor bab ditulis sebagai BAB 1.1 Tahap kedua (sub-judul). 2. termasuk muka depan. SAIZ DAN FORMAT Kertas dan saiz Hanya kertas simili 80 gram berwarna putih dan bermutu tinggi dan bersaiz A4 (210 mm x 297 mm) yang dibenarkan penggunaannya dalam tesis. tidak ditulis nombor muka surat tetapi diambil kira bagi menombori muka surat berikutnya.1 Tahap ketiga (sub-sub-judul). BAB 2 Tahap pertama (Nombor Bab) 2. bahagian teks dan selepasnya hendaklah menggunakan angka Arab (1. 2. 2. bermula dari halaman judul. Jidar Saiz jidar adalah 4 cm di sebelah kiri dan 2.1 Tahap keempat (sub-sub-sub-judul). ii. (ii) (iii) Penomboran bab dan sub -judul dalam bab Bab dan sub-judul dalam bab perlu dinombori menggunakan angka Arab.1.5 cm di sebelah atas. Halaman pertama bagi Bab 1 adalah merupakan muka surat '1' tanpa cetakan nombor muka surat. 1.5 cm di sebelah kanan dan 2. BAB 3. Begitu juga bagi halaman pertama bagi setiap permulaan Bab seterusnya. hendaklah dinombori dengan angka kecil Roman (i. untuk setiap muka surat. BAB 2. 2.1. Penomboran muka surat Letakkan nombor muka surat mengikut urutan seperti yang ditetapkan dalam Jadual 1.5 cm dari tepi sebelah kanan diukur dari digit terakhir nombor berkenaan. 3 dan sebagainya).5 cm dari tepi atas dan 2. Struktur penomboran sub-judul tidak diensot tetapi disusun mengikut urutan tahap sub-judul dan tidak melebihi empat tahap seperti contoh di bawah.1. Nombor muka surat hendaklah ditulis di sudut atas sebelah kanan.

Jarak di antara sub-judul dengan baris pertama teks selepasnya ialah 2 baris. Hanya huruf pertama perkataan pertama dalamsub-judul hendaklah huruf besar.14. Jarak antara noktah (. Jarak selepas koma (. Sub-judul seterusnya harus dinombori menggunakan huruf abjad dan diensot sebanyak 1 cm . Teks hendaklahditaip pada sebelah muka surat sahaja. Judul hendaklah ditaip denganhuruf tebal dan tidak digariskan. Jarak di antara sub-judul dengan baris terakhir teks sebelumnya ialah 4 baris.0 atau versi yang lebih terkini.Penyelidikan Ilmiah (SHP 4133) Jika judul bab atau sub-judul pada mana-mana tahap melebihi satu baris. (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) Jarak di antara jidar atas dengan nombor bab ialah 2. Perkataan dalambahasa yang berlainan dari bahasa penulisan tesis hendaklah ditaip menggunakanhuruf condong.3). Jarak di antara baris dalam teks ialah 1. Jangan mulakan baris pertama perenggan baru di sebelah bawah muka suratsekiranya ruang yang ada boleh memuatkan satu baris ayat sahaja.5 cm.27 cm dari jidar kiri. Setiap bab hendaklah dimulakan di atas muka surat baru. (viii) (ix) (x) (xi) (xii) 7 . Mulakan sub-judul berserta nombornya dari jidar kiri. Penaipan Tesis hendaklah ditaip menggunakan komputer dengan huruf Times New Roman bersaiz 12 mengikut perisian Microsoft Word 6. Jarak di antara ayat terakhir dengan Jadual. Jarak dan format Pelajar perlu mematuhi panduan berikut dalam menentukan jarak dalam teks.5 baris. Jarak di antara perkataan dalam barisan hendaklah sama. maka langkaunya adalah sama dengan langkau dalam teks. jangangunakan format justified.) ialah satu (1) huruf. Jarak di antara nombor bab dengan judul bab.Judul bab hendaklah ditaip dengan huruf besar dan diletak di tengah-tengahantara jidar kiri dan kanan.) dengan huruf pertama ayat berikutnya (dalamperenggan yang sama) ialah dua (2) huruf. perenggan-perenggan seterusnya perlu diensotsebanyak 1.kecuali bagi jadual dan rajah (rujuk perkara 1. Oleh itu. Jarak antara nombor judul dan tajuk judul adalah 1 cm tanpa mengira tahap judul. Jarak di antara perenggan adalah sama dengan jarak di antara baris.Bab dan bahagian dalam bab hendaklah diberi judul. dan di antara judul bab denganbaris pertama teks ialah 4 baris. Mulakan baris pertama perenggan pertama di bawah sub judul tanpa ensotan(indent) dari jidar kiri.2 dan 1.14. Rajah atau Ilustrasi ialah 2 baris.

Penjilidan tesis Semua tesis hendaklah dijilid dengan sempurna.Penyelidikan Ilmiah (SHP 4133) Cetakan dokumen Tesis hendaklah ditaip menggunakan komputer dan dicetak menggunakan mesin cetak laser atau mesin cetak yang mempunyai kualiti cetakan yang setaraf. Bilangan muka surat maksimum Had bilangan muka surat tesis adalah seperti berikut: y y y Laporan Projek Sarjana Muda: tidak melebihi 100 muka surat Laporan Projek Sarjana dan Tesis Sarjana: tidak melebihi 150 muka surat Tesis Doktor Falsafah: tidak melebihi 250 muka surat Had maksimum ini tidak termasuk lampiran. Penghurufan dan lukisan Penghurufan dan lukisan hendaklah jelas dan boleh dibuat salinan dengan memuaskan tanpa kehilangan sebarang maklumat. 8 . Pelajar yang bercadang untuk menulis tesis yang melebihi had bilangan muka surat perlu mendapat kelulusan bertulis daripada Dekan Pusat Pengajian Siswazah atau Dekan Fakulti (untuk Laporan Projek Sarjana Muda) dengan membuat permohonan melalui penyelia masing-masing. jadual. Tesis boleh dijilid sementara (spiral binding) bagi tujuan peperiksaan. Pada kulit depan hendaklah ditulis tajuk tesis. nama penulis dan Universiti dengan huruf besar. Warna kulit dan tulisan Tesis yang hendak diserahkan kepada Universiti hendaklah yang telah dijilid kekal (penuh) dengan kulit jenis buckram dan bertulisan emas dengan font italic bersaiz 18 (tanpa italic). gambar rajah dan lainlain ilustrasi. Tesis hanya boleh dijilid kekal berkulit kerasselepas mendapat kelulusan Jawatankuasa Tetap Senat Pengajian SiswazahMengenai Peperiksaan dan Keputusan Peperiksaan atau Jawatankuasa lain yangberkenaan bagi program pengajian tersebut. Warna kulit (kod warna) tesis telah ditetapkan seperti berikut: (i) Tesis Doktor Falsafah: Hitam (585) (ii) Laporan Projek dan Tesis Sarjana: Hijau Lumut (557) (iii) Laporan Projek Sarjana Muda: Biru Baru (550) Kulit tesis Saiz kulit buku yang siap dijilid hendaklah berukuran A4 (210 x 297 mm).

5 mm untuk setiap sisi kertas A4. tahun penerbitan diletakkan dalam kurungan selepas nama penulis bagi rujukan dalam ayat. (b) (c) (d) 9 . Kajian Alias. penyelidikan terhadap kaedah penyelesaian yang berkesan bagi masalah pengoptimuman kekangan ini menjadi suatu bidang kajian yang popular dewasa ini (Mohamed.Penyelidikan Ilmiah (SHP 4133) Tulang Belakang Pada tulang belakang tesis hendaklah ditulis singkatan nama Universiti. Rujukan boleh ditulis dalam ayat atau di hujung ayat. Penjadualan senggaraan telah lama dikaji. tuliskan nama kedua-dua penulis. Oleh kerana keupayaan ini adalah penting dalam menyelesaikan masalah kejuruteraan. 2002). (e) Bagi rujukan dengan empat atau lebih penulis. 2005). catatkan ketiga-tiga nama pada kali pertama rujukan disebut dalam teks. Rujukan yang lengkap adalah penting untuk membolehkan pembaca mendapatkan sumber asal.. Menurut Mohamed (2005). Trimming bagi tujuan penjilidan Trimming bagi tujuan penjilidan yang dibenarkan hanyalah 2. tahun tesis diluluskan dan tahap pengajian. hendaklah dinukilkan di dalam tesis. Sebagai contoh. Sebutan rujukan dalam teks Apabila sesuatu idea atau maklumat yang berkaitan dengan kerja/penyelidikan hendak dirujuk di dalam teks. Jika rujukan tidak ditulis dalam ayat.´ dan tahun. Sebagai contoh. Black & Gray ( 2002) menunjukkan pelajar kejuruteraan mempunyai keupayaan menvisualisasi ruang yang rendah daripada sepatutnya. contohnya dalam penghasilan kuasa oleh Kralj & Petrovic (1995)« Sekiranya rujukan mempunyai tiga penulis.´ dan tahun untuk sebutan pertama dan seterusnya. diikuti dengan ³etal. (a) Mengikut gaya Penulis (Tahun). FORMAT RUJUKAN Pengenalan Sumber yang dirujuk bagi penulisan tesis. Rujukan yang lengkap juga dapat mengelakkan pertuduhan plagiat. Sebagai contoh. Sekiranya sumber yang dirujuk dihasilkan oleh dua penulis. Sebagai contoh. nyatakan nama pertama. catatkan penulis pertama dan diikuti dengan ³et al. nama penulis. ianya harus ditingkatkan di kalangan pelajar kejuruteraan (Alias et al. sama ada sumber itu telah diterbitkan atau pun tidak. Oleh itu. sebilangan besar masalah utama penjadualan dalam pelbagai bidang seperti ekonomi dan kejuruteraan tergolong ke dalam kelas masalah pengoptimuman kekangan. maka nama penulis dan tahun terbitanperlu ditulis dalam kurungan. Ianya perlu diperakukan di dalam teks dan juga senarai rujukan. Untuk sebutan kedua dan seterusnya. nama dan tarikh penerbitan yang dirujuk itu mestilah dinyatakan. Nukilan perakuan di dalam teks hendaklah dihubungkan dengan senarai rujukan mengikut sistem ³Penulis (Tahun)´ yang ditetapkan.

kadar kemalangan danmasalah sosial´ (Rajaratnam.c) untuk membezakan dua atau lebih penerbitan oleh penulis yang sama dan dikeluarkan pada tahun yang sama. Dalam jangka pendek.. Amalan waktu kerja yang bercanggah dengan jam biologi boleh dilihatkesannya ³. Contoh perisian yang menggunakan bahasa pengaturcaraan kekangan ialah ILOG Solver oleh Puget dan Albert (1994a). 1000) Sumber: Rajaratnam. gaya penekanan kepada idea atau gaya petikan. terutama dalam pengaturcaraan kepintara buatan. Health in a 24hr society. S. 1000). ia perlu diasingkan daripada teks 10 .. system penghadaman. sistem penghadaman. Ali (dalam Abu.ke atas tidur. kadar kemalangan dan masalah sosial´ (ms. Sebagai contoh. kadar kemalangan dan masalah sosial. (2001). Penulis tesis hendaklah merujuk kepada sumber asal. Penulisan maklumat rujukan Terdapat tiga cara untuk memperakukan idea atau maklumat rujukan di dalam penulisan teks iaitu secara (a) petikan.. nama penulis ditulis di awal ayat. Penekanan kepada idea Dalam penekanan kepada idea. Rajaratnam (2001) merumuskan bahawa amalan waktu kerja yangbercanggah dengan jam biologi boleh ³. (ms. Kesan jangka panjang akibat percanggahan antara jam biologi dan waktu kerja masih tidak diketahui.Penyelidikan Ilmiah (SHP 4133) (f) Gunakan huruf kecil (a.Dalam petikan teks yang melebihi tiga ayat. Contoh bagi setiap satunya akan diberikan berdasarkan petikan berikut:Jam biologi bukan sahaja penting secara saintifik. Contoh rujukan silang adalah. Selanjutnya.. Di samping itu Puget dan Albert (1994b) juga mendapati bahawa penggunaan objek adalah amat meluas. Sebagai contoh. ms. 2000) menegaskan bahawa . Menulis petikan ini boleh dilakukan dengan tiga gaya iaitu dengan gaya penekanan kepada penulis. malah ianya mempengaruhi produktiviti dan kesihatan. (g) Rujukan silang tidak dibenarkan dalam penulisan tesis..Selanjutnya. 2001. ms. kesannya boleh dilihat ke atas tidur. y y Penekanan kepada penulis Dalam penekanan kepada penulis..b. ianya perlu dimasukkan ke dalam teks sekiranya kurang dari tiga baris berserta tanda petik (³ ´) dengan tanda noktah diletakkan di akhir ayat..dilihat ke atas tidur. nama penulis ditulis di akhir ayat.. Lancet. (b) parafrasa dan (c) kesimpulan. 1000). Apabila petikan diambil terus dari sumber rujukan. system penghadaman.. Sebagai contoh.. Penulisan secara petikan Setiap patah perkataan yang ditulis oleh penulis dipetik satu persatu untuk menyokong sesuatu hujah. 358.

misalnya penerbitan 2002 oleh Suradi didahulukan sebelum penerbitannya pada 2007. 11 .Penyelidikan Ilmiah (SHP 4133) sebagai satu para tersendiri dengan 1 cm ensotan ke kanan. Sistem ini adalah sistem yang lazim digunakan di dalam penulisan ilmiah antarabangsa. Dalam kesimpulannya. Beberapa contoh menulis nama pengarang dalam senarai rujukan adalah seperti berikut: (i) Nama : John Neville Pavlovic Ditulis : Pavlovic. Bagi penulis yang sama yang mempunyai dua penerbitan atau lebih. Jangan gunakan tajuk ³BIBLIOGRAFI´ kerana ianya adalah senarai semua bahan yang dirujuk termasuk yang tidak disebut dalam teks. Sebagai contoh. (ii) Nama : Mohd Noor Abdullah Ditulis : Abdullah. Sebagai contoh. Petikan hendaklah ditulis dengan langkau single line. M. Rajaratnam (2001) telah membuat rumusan tentang kemungkinan-kemungkinan negatif ke atas kesihatan ekonomi dan social negara apabila waktu kerja yang bercanggah dengan jam biologi sering diamalkan. J. nyatakan secara kronologi. Membuat kesimpulan Penulisan secara membuat kesimpulan boleh digunakan untuk menyatakan hujah utama penulis asal dalam perkataan anda sendiri tanpa mengubah maksud asalnya. N. Penulisan secara parafrasa Penulisan secara parafrasa boleh digunakan untuk memperakukan maklumat daripada penulis asal dengan menyatakannya semula dalam perkataan yang berbeza tanpa mengubah maksud asalnya dan tanpa memberi interpretasi sendiri. konsep jam biologi juga adalah penting dari sudut ekonomi dan sosial sesebuah negara. Rajaratnam (2001) berhujah bahawa di samping kepentingan saintifik. Beliau seterusnya memberikan contoh-contoh masalah kesihatan dan sosial yang berpunca dari percanggahan amalan waktu kerja dengan jam biologi seseorang.Menurut penyelidikan tersohor (Rajaratnam 2001). N. Sebagai contoh. Penulisan senarai rujukan Semua sumber yang disebut dalam teks tesis hendaklah disenaraikan di bahagian akhir teks di bawah tajuk ³RUJUKAN´. Susunan rujukan dalam senarai rujukan hendaklah mengikut abjad. diletakkan noktah padaakhir bahan petikan dengan tiada noktah diletakkan selepas menulis muka suratrujukan. Penulisan nama pengarang Pada umumnya nama pengarang ditulis mengikut sistem nama keluarga atau nama akhir (family name/last name) diikuti oleh singkatan nama lain.

Nama : Srinivasan Venkataraman Ditulis : Venkataraman. 2nd. Gupta Ditulis : Gupta.M. N. P. London: Elsevier.) (Tahun). P. Nama : Tan Beng Keat Ditulis : Tan.. Edisi. N. & Parry. R. Nama : Yasunori Matsufuji Ditulis : Matsufuji. S. S. (2004). Nama : Raymond Tan Beng Keat Ditulis : Tan. S. Penulisan pelbagai sumber rujukan Dalam penulisan tesis. & Lea. Writing at University. Supervising The Doctorate: A Guide To Success. P. Martin. Contoh berikut adalah sebagai panduan untuk menulis bahan rujukan mengikut jenisnya ke dalam senarai rujukan. Delamont. Nama : S. ed. Format umum adalah seperti berikut: Penyunting (Eds.) (1991). M. Y. perkataan ³and´ dan ³dan´ digantikan dengan simbol ³&´. Muka surat adalah diperlukan sekiranya penyunting menyunting sebahagian daripada buku. (Ed. A. Judul buku. P. penulis akan merujuk berbagai jenis sumber. Maiden: Open University Press. Sebagai contoh. K. Tempat penerbitan: Penerbit. K. (2003). N. Race. Tempat terbit: Penerbit. Sekiranya buku tersebut mempunyai penyunting maka nama penyunting perlu dinyatakan. S. Maidenhead: Society for Research into Higher Education & Open University Press. Bagi rujukan yang mengandungi lebih daripada satu penulis. Nama : Malik ibn Anas Ditulis : Ibn Anas. M. 2nd ed. R. Peat As an Agent in Biological Degradation of Waste. Sebagai contoh. Judul Buku. Buckingham: Open University Press. B. Buku Elemen-elemen utama yang perlu ada dalam memetik sumber rujukan daripada buku adalah seperti berikut: Nama penulis (Tahun). Atkinson. Contoh buku oleh dua atau tiga orang penulis: Creme. How To Get A Good Degree: Making The Most of Your Time At University.. B. M. Nama : Pretam Singh Ditulis : Singh. (2002). 12 . Contoh buku oleh seorang penulis. O.Penyelidikan Ilmiah (SHP 4133) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) (viii) (ix) (x) Nama : Syed Muhammad Naquib Al-Attas Ditulis : Al-Attas.

: American Chemical Society. Sebagai contoh. Thesaurus of Engineering and Scientific Terms. ms.) (1978).Penyelidikan Ilmiah (SHP 4133) Lees. Nama penulis/penyunting buku. and Branica.) (Tahun). 13 . S. Perspektif Persekitaran. (2008). N. C. (1987). Petaling Jaya: Fajar Bakti. ms. Universiti Tun Hussein Onn Malaysia: Tesis Ph. Judul. Judul Dokumen. Thomas. M. Sebagai contoh. Complexation of trialkyllead with diethyldithiocarbonate. Washington DC: Women Law Centre. Abdullah. Mohamad. dlm. Modeling of Swirling Fluidized Bed Hydrodynamic Characteristics. jilid (bilangan keluaran). R. (2006). Promise Still Owned to the Nation Young Women. Judul Jurnal. Judul Artikel. Hubungan antara Gaya Pembelajaran Pelajar Kejuruteraan dan Pencapaian Akademik. 6(2). Chemical Nomenclature Usage. Mat Ali. Sebagai contoh. M. Electroanalysis.D. dlm. K. ms. Tempat Penerbitan: PenerbitSebagai contoh. (Ed. Universiti Tun Hussein Onn Malaysia: Tesis Sarjana. B. Judul Buku. Sebagai contoh: Sarmani. Tesis Elemen-elemen utama yang perlu ada dalam memetik sumber rujukan daripada tesis adalah seperti berikut: Nama Penulis (Tahun). 37 ± 43. Washington. Judul Artikel. Sekiranya ada penyunting. Artikel dalam jurnal Elemen-elemen utama yang perlu ada dalam memetik sumber rujukan daripada artikel dalam jurnal adalah seperti berikut: Nama penulis (Tahun). ms. Judul Dokumen. sila gunakan format berikut: Nama penyunting (Ed. (Eds. Nama lnstitusi: Peringkat Tesis. Tempat penerbitan: Penerbit. A. H. Women Law Centre (2002). (Ed). Dokumen korporat Format umum bagi dokumen korporat adalah seperti berikut: Nama korporat (Tahun).87. Handbook for Aut hors of American Chemical Society Publications. Engineers Joint Council (1969). 71 . A. Pencemaran Radioaktif. Chischester: Ellis Horwood. (1994). R. Mikac. no.) (1974). Tempat terbit: Penerbit. D. New York: Engineers Joint Council. Artikel dalam buku Elemen-elemen utama yang perlu ada dalam memetik sumber rujukan daripada artikel dalam buku adalah seperti berikut: Penulis Artikel (Tahun). 314-362.

Tempat penerbitan: Penerbit. Malaysia (1983). Nombor paten. Screen Room Air Inlet and Wave Guard. B. Lindgren. Katalog dagang Elemen-elemen utama yang perlu ada dalam memetik sumber rujukan daripada katalog dagang adalah seperti berikut: Nama pengeluar (Tahun). Prosiding.Penyelidikan Ilmiah (SHP 4133) Mohamed. Judul Paten. U. Perintah Monumen Lama dan Tapak Tanah Bersejarah: P. Redhill (U. Contoh: British Standards Institution (1987). 550-557.(A)41 1983. London: BS 1297. Costa Rica: Universidad de Costa Rica. Patent 2. Perundangan Elemen-elemen utama yang perlu ada dalam memetik sumber rujukan daripada perundangan adalah seperti berikut: Nama negara (Tahun). The effect of teacher generated concept maps on learning of secondary school physics. Prosiding Format umum bagi penulisan bahan rujukan daripada prosiding adalah seperti berikut. Conference on Concept Mapping.S. E. Muka surat. M. 925. 14 . Tempat terbit: Nombor piawai. San Jose. U. (2006). Piawai Elemen-elemen utama yang perlu ada dalam memetik sumber rujukan daripada piawai adalah seperti berikut: Nama institusi (Tahun). Design of Pavement on Soft Soil. A. Howick Partitioning Ltd. (1984). (2008). Tempat terbit: Nota.K. Paten Elemen-elemen utama yang perlu ada dalam memetik sumber rujukan daripada paten adalah seperti berikut: Nama pemilik (Tahun). Judul Piawai. of the Second Int. Howick: Partitioning in Business. Judul artikel. Universiti Tun Hussein Onn Malaysia: Laporan Projek Sarjana. Sebagai contoh. Proc. Sebagai contoh. Penulis (Tahun). (1960). 457.): Trade Brochure. Tongued And Grooved Software Flooring. Judul Perundangan: Nombor perundangan. Sebagai contoh. Sebagai contoh. pp. Judul. Alias.

. Akhbar bercetak Elemen-elemen utama yang perlu ada dalam memetik sumber rujukan daripada akhbar bercetak adalah seperti berikut: Nama Penulis (tarikh). 12. Judul Artikel. Sumber terjemahan Elemen berikut disertakan dalam sumber yang diterjemahkan. R. Judul. (2001. Tempat diterbitkan: Penerbit. (1970). Temu bual Temu bual tidak dianggap sebagi data yang boleh diperoleh semula. Latiff. Universiti Tun Hussein Onn Malaysia. New York: Norton. Trans. 2006) 15 . LT10-2006. ms.. Z. (Judul asal diterbitkan 1940) Sumber yang tidak diterbitkan Sekiranya sumber yang tidak diterbitkan di rujuk dalam dalam tesis. J. Anda boleh merujuknya dalam teks sebagai komunikasi peribadi. Judul buku (Nama penterjemah.Penyelidikan Ilmiah (SHP 4133) Lukisan teknikal terukur Elemen-elemen utama yang perlu ada apabila memetik sumber rujukan daripada lukisan teknikal terukur adalah seperti berikut: Nama penulis (Tahun). A. Nama penulis asal (Tahun diterjemahkan). Freud. B. Nombor rujukan. ms. Februari 14).). Hatinya telah dimiliki. Sebagai contoh. Sebagai contoh. Utusan Mingguan. Trans. A. A. .pelajar kurang minat mengikuti program khidmat masyarakat (Hassan.). An outline of psychoanalysis (Strachey. Sebagai contoh. Bangunan Dua Tingkat: Pandangan Pespektif . perkataan ³Tidak diterbitkan´ perlu ditambah di akhir ayat rujukan. Sulaiman. oleh itu ianya tidak disenaraikan dalam senarai Rujukan. komunikasi peribadi... S. Ogos 15. Nota. Lukisan Teknik. Nama akhbar. (Tarikh penerbitan kerja asal) Sebagai contoh. (2006). Tempat terbit.

(2006).00536. Sebagai contoh..Penyelidikan Ilmiah (SHP 4133) RUJUKAN DARI SUMBER ELEKTRONIK Sumber elektronik seperti internet menyediakan sumber rujukan yang amat luas. A. para. Tahun. & Wiseman. Dicapai pada Ogos 23.´ (Rajaratnam. Developing PowerPoint handouts to support meaningful learning. Keputusan. Kinchin. Sekiranya DOI diberikan.2006. Sebagai rumusan. (Tahun). British Journal of Educational Technology. Sebagai contoh. Water conservation: The potential of rain 16 . I. (Issue). 2001. Tahun. dari URL Walau bagaimanapun. maklumat di internet sering diubah atau dialih tempat menyebabkan capaian yang terputus.³Amalan waktu kerja yang bercanggah dengan jam biologiboleh menyebabkan gangguan kesihatan dan kerugian terhadap negara yangtidak dapat dinilai buat masa ini. sesetengah artikel diberikan Digital Object Identifier (DOI). Sebagai rumusan. Tajuk artikel [versi elektronik]. nyatakan sub-judul yang berkaitandengan petikan yang diambil dan kira bilangan perenggan bermula dari sub-judulhingga ke lokasi petikan. Dicapai pada Bulan Hari. gunakan nombor muka surat jika ada. Untuk mengatasi masalah ini. gunakan DOI menggantikan URL.1111/j. B. Dicapai pada Bulan Hari. para. Tajuk artikel [versi elektronik]. di samping memberikan maklumat rujukan seperti yang diperlukan untuk rujukan dari media bercetak. Tajuk Jurnal.x Artikel internet berasaskan sumber bercetak Elemen-elemen utama yang perlu ada dalam memetik sumber rujukan daripada artikel internet berasaskan sumber bercetak. tambah seberapa banyak maklumat capaian elektronik yang perlu bagi membolehkan orang lain mendapatkan sumber asal yang anda rujuk. sama seperti bahan rujukan bercetak.´ (Rajaratnam. Gaya generik penulisan rujukan untuk kebanyakan laman web adalah seperti berikut. Nama Penulis. (Tahun). dari URL Goodman. 0(0). D. C. gunakan maklumat yang boleh dijadikan panduan bagi menentukan lokasi petikan tersebut seperti nombor perenggan. (2000). rujukan yang diambil dari sumber elektronik juga perlu direkodkan sumbernya dalam teks dan juga dalam senarai rujukan. adalah seperti berikut: Nama Penulis.³Amalan waktu kerja yang bercanggah dengan jam biologiboleh menyebabkan gangguan kesihatan dan kerugian terhadap negara yangtidak dapat dinilai buat masa ini. Sekiranya tiada.1467-8535. Badman. 2007 dari doi: 10. Contoh rujukan yang mempunyai DOI adalah seperti di bawah. 3) Penulisan senarai rujukan internet Bagi menulis rujukan dari internet.. 23) Sekiranya tiada nombor perenggan. Oleh itu. 2001. Vol. Penulisan sumber internet dalam teks Apabila memetik sumber dari internet. Sub-judul (jika ada).

K. Nama Majalah atau Jurnal. Predicting CPA from continuous assesments. No. Dicapai pada Bulan Hari. (2006).cbj.net Majalah atau jurnal dari pangkalan data Elemen-elemen utama yang perlu ada dalam memetik sumber rujukan daripada artikel majalah atau jurnal dari pangkalan data adalah seperti berikut: Nama Penulis. Dicapai pada Jun 15. F. (Tahun). Tajuk. ( JPM/12. Tarikh. from http://iej. Artikel dari akhbar (diperoleh melalui versi elektronik) Elemen-elemen utama yang perlu ada dalam memetik sumber rujukan daripada artikel dari akhbar yang diperoleh melalui versi elektronik adalah seperti berikut: Nama Penulis. The Journal of Higher Education. 24. (Tahun. keluaran). Tahun.Penyelidikan Ilmiah (SHP 4133) harvesting [versi elektronik]. & Mohd Zain. dari URL Sebagai contoh.my/ab_docs/aces120. 23(2). 2005. B. M. Bulan Hari). (Tahun. Sebagai contoh. Alias. ms. Jilid (No. 7(3). Artikel. Tajuk. dari nama URL organisasi Sebagai contoh.com. Jabatan Perangkaan Malaysia. Dicapai pada Bulan Hari. Dicapai pada Julai 1. Tajuk. Journal ofEnvironmental Issues.my Warta Kerajaan melalui internet Elemen-elemen utama yang perlu ada dalam memetik sumber rujukan daripada warta Kerajaan melalui internet adalah seperti berikut: Agensi. Bulan Hari). Jilid (no. A12345. (Tahun). (2001. (jika diberi). Utusan Mingguan.net Artikel majalah atau jurnal dalam internet sahaja Elemen-elemen utama yang perlu ada dalam memetik sumber rujukan daripada artikel majalah atau jurnal dalam internet sahaja adalah seperti berikut: Nama Penulis. 2006.shtml?/jpm/index. 2003. 12-15. dari pangkalan data. keluaran). & Brown. dari URL. ms. Kependudukan: Tercapaikah angka 70 juta seperti yang disasarkan. dari http://www. Tahun. (2002).13/99-67). Relationship between entry qualifications and performance in graduate education.utusan. (1999. (maklumat/kod penerbitan). 24(2). 2007. ms. Article No. No. Abdul Latiff. Nama akhbar. Tahun.html 17 . Sebagai contoh. 2007. A. from XYZ College Edition database. InternationalEducation Journal. A. No.cbj. Retrieved April 17. dari http://ibj. Hatinya telah dimiliki. Dicapai pada Bulan Hari. 371-378. Februari). Februari 14). Dicapai pada September 12. Dicapai pada Ogos 23.jpm. dari Jabatan Perangkaan Malaysia: http://www. Nama Majalah atau Jurnal. Dicapai pada Bulan Hari. Black E.gov.

org. dari Penaja Perniagaan. Tajuk dokumen atau nama halaman.G.12 di http://www. dari ms.florafauna. Dicapai pada April 2. (tahun). Dicapai pada Julai 20. S. The colour of Flowers: Is it the Colour that Brings Special Meanings.. 2006.Penyelidikan Ilmiah (SHP 4133) Dokumen yang kompleks dari laman web (penulis diketahui) Elemen-elemen utama yang perlu ada dalam memetik sumber rujukan daripada kompleks dokumen dari laman web yang diberikan nama penulis adalah seperti berikut: Nama Penulis. W. (2000). (2006). Orchid. (Tahun). Sunflower. Dicapai pada Bulan Hari.W. dari ms. G.my/apff/colourofflowers.. Agensi atau Aktiviti: URL Sebagai contoh. & Roses.S..autonlab.pdf 18 . Decision Trees: What is data mining? Statistical Data Mining Tutorials.htm Dokumen Adobe Acrobat di internet (PDF) Elemen-elemen utama yang perlu ada dalam memetik sumber rujukan daripada dokumen Adobe Acrobat di internet (PDF) adalah seperti berikut: Nama penulis atau penaja. dari Botanical Guide 2000/2001 di Agensi Pengkaji Flora dan Fauna Malaysia: http://www. A. Tahun. Tahun.org/tutorials/dtree18. 2006. pada PDF di URL Sebagai contoh. Moore. Dicapai pada Bulan Hari. Tajuk.

rasanya tidak mungkin boleh dianggap layak publikasi. Namun demikian. sangat penting untuk merujuk kembali kepada bahagian tinjauan literatur sehingga perbandingan dan kontras boleh ditarik keluar antara kajian. Beberapa kajian telah dieksplorasi. Keputusan tidak seharusnya digunakan untuk kenyataan bagi siri-siri yang membawa bersama dalam satu format ringkas. Dalam melakukan hal ini. anda mungkin akan mengesahkan proposisi teoritis daripada kesusasteraan tetapi dalam (contohnya. ia mempunyai sesuatu untuk menambah pengetahuan. atau ia boleh bermaksud satu 'hasil munasabah' bagi hujah-hujah laporan. Dalam beberapa kes. menyajikan jawapan atas soalan tesis yang asli dan / atau hipotesis. organisasi) konteks. tetapi patut mengaitkan kembali untuk tujuan asal dan tumpuan laporan itu. Berry (1994)mengingatkan kesimpulan-kesimpulan tidak harus hadir bukti baru.Penyelidikan Ilmiah (SHP 4133) PERBINCANGAN Bahagian perbincangan dengan menggunakan data (Keputusan). 19 .. apa kajian yang telah diteamui. Dalam kes lain anda mungkin mendapati bahawa hubungan antara pembolehubah-pembolehubah. KESIMPULAN Satu keputusan boleh jadi semata-mata sejumlah 'pusingan' laporan.

5th edition. MLA Handbook for Writers of Research Papers. Universiti Kebangsaan Malaysia (2004). (1973). 2006. Panduan Menulis Tesis. Pusat Pengajian Siswazah. Publication Manual of the American Psychological Association. Modern Language Association (1977). USA: George Banta Comp. West Consine. Panduan Menulis Tesis.Penyelidikan Ilmiah (SHP 4133) RUJUKAN American Psychological Association (1983). Oxford Advanced Learner¶s Dictionary of Current English. WordNet Search ± 2. Universiti Kebangsaan Malaysia (2001). Chicago: University of Chicago Press. Gaya Dewan Bahasa. Dewan Bahasa dan Pustaka (1990). London: BS4821. A. Retrieved November 30. Panduan Penulisan Tesis Untuk Pelajar UTM. L. Theses and Dissertations. Turabian K.S. Publication Manual of the American Psychological Association. from http://wordnet. Hornby.1. British Standard Recommendations for the Presentation of Theses and Dissertation. Wisconsin. USA: George Banta Comp.edu 20 .princeton. New York: Modern Language Association. 4th edition. Universiti Teknologi Malaysia (1989). Oxford: Oxford University Press. Pusat Pengajian Siswazah. (1994). Pusat Pengajian Siswazah. Peraturan Pengajian Siswazah. British Standard Institution (1990). Universiti Teknologi Malaysia (1993). Theses and Dissertations. 3rd edition. Perpustakaan Sultanah Zanariah. American Psychological Association (2004). WordNet (2006). A Manual for Writers of Term Papers. Kuala Lumpur.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful