Penyelidikan Ilmiah (SHP 4133

)

PENGENALAN Perkataan ³tesis´ ini secara khusus merujuk kepada penulisan ilmiah yang dikemukakan bagi penganugerahan ijazah secara penyelidikan. Perkataan ³tesis´ dalam buku panduan ini juga digunakan secara umum untuk penulisan ilmiah laporan projek sarjana, disertasi penyelidikan dan projek sarjana muda iaitu dokumen penulisan ilmiah yang dikemukakan sebagai sebahagian daripada syarat penganugerahan ijazah sarjana melalui kerja kursus, kerja kursus dan penyelidikan serta pengijazahan sarjana muda. Bagi pembinaan tesis yang baik, prosedur-prosedur penulisan perlu diikuti bagi menjadikan tesis yang dihasilkan berkualiti dan menarik serta kukuh dari segi penghujahan isi yang dikemukakan. Melalui tesis yang dibina, nama penulisnya akan menjadi terkenal jika tesis yang dihasilkan menjadi bahan rujukan bagi mereka yang ingin menulis tesis untuk dijadikan sebagai sumber rujukan. Bagi penulisan tesis, prosedur yang telah digariskan adalah berbeza antara satu dengan yang lain. Ada pelbagai jenis tesis antaranya ialah tesis ijazah, tesis sarjana, tesis Phd dan lain-lain lagi. Tesis-tesis sebegini akan dibuat oleh seseorang mengikut tahap pendidikan yang mereka ingin kecapi. Jika mereka dalam peringkat ijazah, maka tesis ijazah akan mereka buat.

1

Penyelidikan Ilmiah (SHP 4133)

STRUKTUR DAN KANDUNGAN TESIS IJAZAH Pengisytiharan status tesis Pengisytiharan status tesis perlu dibuat dengan melengkapkan Borang Pengesahan Status Tesis. Sekiranya tesis ingin diklasifikasikan sebagai sulit atau terhad, surat mengenai pengklasifikasian tesis perlu diperoleh daripada organisasi berkenaan dan hendaklah diserahkan kepada Dekan Pusat Pengajian Siswazah, Fakulti atau Pusat akademik berkaitan. Surat pengesahan ini hendaklah menyatakan sebab dan tempoh pengelasan tesis tersebut. Tempoh lazim sesuatu tesis yang dikelaskan sebagai sulit atau terhad adalah tiga (3) tahun. Sekiranya penulis mengelaskan tesis sebagai tidak terhad, pihak Universiti akan menganggap tesis ini sebagai tidak terhad dan pihak Universiti berhak untuk menggunakannya bagi sebarang tujuan. Halaman judul Halaman judul mestilah mempunyai maklumat yang disusun mengikut urutan berikut: (i) Judul tesis; (ii) Nama penuh pelajar; (iii) Pernyataan tujuan tesis dikemukakan; (iv) Nama fakulti atau pusat tempat pelajar berdaftar; (v) Nama Universiti; dan (vi) Bulan dan tahun tesis ditulis atau diluluskan. Tesis untuk program pengajian Sarjana secara Penyelidikan dan Doktor Falsafah perlu diperakukan oleh Jawatankuasa Tetap Senat Pengajian Siswazah Mengenai Peperiksaan dan Keputusan Peperiksaan. Tesis untuk program lain perlu mendapat perakuan oleh Jawatankuasa yang berkaitan. Halaman pengakuan Halaman pengakuan mengandungi pengakuan tentang keaslian tesis. la hendaklah ditandatangani oleh penulis.

Halaman penghargaan (pilihan) Halaman ini hendaklah ditulis dalam satu muka surat sahaja. Penghargaan dirakamkan kepada orang perseorangan atau organisasi yang telah memberikan bantuan secara langsung atau tidak langsung dalam penyediaan tesis. Abstrak Abstrak tesis adalah ringkasan pendek sesuatu tesis. Ianya menerangkan tentang rasional dan objektif (pernyataan masalah), metodologi, keputusan dan kesimpulan sesuatu kajian yang dijalankan. Abstrak tersebut tidak boleh melebihi 250 perkataan untuk tesis sarjana atau laporan projek sarjana dan tidak melebihi 350 perkataan untuk tesis kedoktoran; ditulis dalam dua bahasa, Inggeris dan Bahasa Melayu. Bagi tesis yang ditulis dalam Bahasa Inggeris, abstrak hendaklah ditulis dalam Bahasa Inggeris diikuti oleh terjemahan dalam Bahasa Melayu pada muka surat berikutnya. Jangan masukkan ulasan karya, singkatan tanpa penjelasan, kekangan kajian atau cadangan kajian lanjutan dalam abstrak. Abstrak mesti ditulis menggunakan satu

2

tajuk rajah berserta muka surat yang dimuatkan dalam tesis. Senarai rajah ini mengandungi semua nombor rajah. lukisan. graf. (a) Pengenalan Bab ini mengandungi isu-isu berkaitan penyelidikan berkenaan. gambar rajah dan fotograf disebut µRajah¶.ikut abjad Subskrip . carta. Maklumat jadual yang perlu dinyatakan adalah nombor jadual. Halaman senarai rajah Semua bahan ilustrasi yang disertakan dalam teks seperti peta. Paparkan tajuk kandungan sehingga ke tahap tiga sahaja.Penyelidikan Ilmiah (SHP 4133) setengah (1 ½ ) langkau. tatanama dan istilah yang terdapat dalam teks . Judul dan sub-judul bab mestilah dinombori. tajuk jadual serta muka surat di mana jadual tersebut dimuatkan. seperti matlamat.ikut abjad Huruf Greek . Senarai jadual mestilah ditulis ikut urutan bab. Amnya sesuatu tesis akan mempunyai struktur yang berikut. Jumlah bab dalam tesis tidak terhad. Urutan penulisan adalah seperti berikut: Huruf Roman . Halaman senarai jadual Halaman ini mengandungi senarai semua jadual yang dimuatkan dalam tesis. topik dan nombor muka surat. 3 .ikut abjad Superskrip . Senarai rajah mestilah ditulis ikut urutan bab. Setiap bab hendaklah dimulakan pada halaman baru. Bab boleh dikembangkan kepada bahagian yang diberi sub-judul. Maklumat tesis diberikan di bawah tajuk bab. Setiap bab. topik dan muka surat yang terdapat dalam tesis. Halaman kandungan Halaman kandungan hendaklah dimulakan pada halaman baru. topik dan muka surat yang ditunjukkan dalam halaman kandungan mestilah bertepatan dengan bab.ikut abjad Halaman Senarai Lampiran Halaman ini menyenaraikan lampiran-lampiran yang digunakan oleh pelajar ketika menyiapkan tesis. Teks Teks dalam tesis hendaklah mengandungi bab-bab yang diberi judul dan setiap judul hendaklah membayangkan kandungan. singkatan. Halaman senarai simbol dan singkatan Halaman ini menyenaraikan simbol. objektif dan skop penyelidikan serta struktur tesis. Abstrak tesis juga boleh ditulis dalam Bahasa Melayu dan diikuti abstrak dalam BahasaInggeris.

model. sambungan pada muka surat berikutnya perlu dilabelkan dengan ³Jadual 4.Nombor rajah hendaklah dikaitkan dengan nombor bab (Contohnya Rajah 4. (e) Perbincangan dan kesimpulan Dalam bab ini penulis akan membincangkan keputusan yang diperoleh melalui perbandingan dengan kajian-kajian lalu yang terkandung dalam bab kajian literatur. (d) Analisis data dan keputusan Bab ini menerangkan tentang kaedah analisis data dan keputusan yang diperoleh dalam bentuk teks. Sekiranya jadual diambil dari sumber tertentu.Penyelidikan Ilmiah (SHP 4133) (b) Kajian Literatur Kajian literatur adalah penulisan komprehensif dan kritikal tentang sesuatu topik yang telah diterbitkan oleh ahli akademik dan penyelidik tersohor. rajah. penulis sumber tersebut hendaklah dicatatkan dalam teks. Nombor jadual hendaklah dikaitkan dengan bab (Contohnya Jadual 4. Rujukan dalam teks ini hendaklah ditulis mengikut kaedah yang ditetapkan Jadual dalam teks Semua jadual hendaklah dinombori menggunakan angka Arab. Ianya berkait rapat dengan tesis dan mengandungi maklumat tentang teori. prosedur dan kaedah pengumpulan data yang digunakan dalam penyelidikan.5 baris dari bahagian atas jadual tersebut dan ditulis menggunakan huruf Times New Roman bersaiz 12 tanpa noktah di hujungnya dan justified left serta ditulis dengan jarak satu (1) single line antara barisan ayat. Jika jadual melebihi satu muka surat.3 bagi jadual yang ke-3 dalam Bab 4). (c) Metodologi Bab ini adalah komponen penting dalam tesis kerana ia menerangkan secara terperinci tentang sampel. jadual dan/atau lain-lain. Rujukan dalam teks Apabila sesuatu maklumat atau ide dipetik dari sesuatu sumber. Setiap tajuk rajah diletak satu setengah baris dibawah rajah tersebut dan ditulis 4 . instrumen. Setiap tajuk jadual diletak 1. bahan. Rajah dalam teks Semua rajah hendaklah berkualiti tinggi dan dinombori menggunakan angka Arab. Pelajar yang perlu membuat penterjemahan adalah dinasihatkan merujuk edisi terkini Gaya Dewan Bahasa dan Pedoman Terjemahan terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka. sumber berkenaan perlu dinyatakan di hujung tajuk jadual. Penulisan dalam jadual hendaklah menggunakan huruf Times New Roman bersaiz 10 dengan satu (1) langkau antara baris. Kesimpulan dibuat berdasarkan dapatan kajian dan seterusnya implikasi serta kajian masa hadapan dibincangkan. Sebagai contoh sila rujuk Jadual 1. muka surat 1-2.1.3 bagirajah yang ke -3 dalam Bab 4). bahan dan teknik yang digunakan dalam penyelidikan berkenaan.3 (sambungan)´.

jadual dan rajah yang melebihi dua muka surat wajar diletakkan dalam bahagian lampiran. sambungan pada muka surat berikutnya perludilabelkan dengan ³Rajah 4. slaid atauseumpamanya hendaklah dimuatkan ke dalam poket yang dibuat khas dan diletak dibahagian dalam kulit belakang tesis. peta. sumber berkenaan perlu dinyatakan di hujung tajuk rajah tersebut. Antara bahan bahan tersebut adalah seperti jadual. Lampiran juga boleh diberi tajuk-tajuk tertentu. Bahan ilustrasi seberapa boleh hendaklah dirakam menggunakan pengimbas (scanner) dan dicetak menggunakan pencetak warna bermutu tinggi. Penulis tesis mesti menyenaraikan sumber yang disebut dalam senarai rujukan. Lampiran Bahagian lampiran membolehkan penulis memuatkan bahan yang dapat member penerangan tambahan kepada maklumat dalam teks untuk menyokong apa yang dikaji. contoh soal-selidik. atur cara perisian dan soal selidik. Secara umumnya. Rajah sebaik-baiknya diletak selepas sahaja dirujuk buatkali pertama dalam teks. jadual.3 (sambungan)´. Be rikut adalah panduan untuk lampiran. 5 . Sekiranyarajah melebihi satu muka surat. y y Rujukan Rujukan merupakan bahan yang dirujuk semasa menyediakan tesis serta disebut dalam teks tesis. Bahanilustrasi perlu memenuhi syarat berikut: y Fotograf Fotograf yang digunakan sebagai bahan ilustrasi hendaklah dilekatkan dalam teks dengan menggunakan gam yang bermutu tinggi atau kaedah yang lebih baik. Bahan ilustrasi dalam bentuk disket. Jika rajah diambil dari sumbertertentu. Bahan ilustrasi yang berukuran besar sepertipelan dan peta hendaklah dikecilkan untuk dimuatkan dalam satu halaman. Peta dan Fotograf Udara Peta dan fotograf udara yang hendak dimuatkan ke dalam tesis perlu mendapat kebenaran bertulis Ketua Pengarah Pemetaan Negara. Keratan Akhbar dan Sebagainya Lampirkan salinan yang jelas dan bermutu tinggi sahaja. carta. gambar dan sebagainya yang terlalu panjang untuk dimasukkan ke dalam teks atau yang tidak diperlukan secara langsung bagi menjelaskan perkara yang dibincangkan dalam teks boleh dimasukkan ke dalam bahagian lampiran. LAMPIRAN B dan seterusnya bergantung kepada jenis dan banyaknya bahan yang disertakan sebagai lampiran. (a) Data kajian.Penyelidikan Ilmiah (SHP 4133) menggunakan huruf bersaiz 12 tanpa noktah dihujungnya ditulis dengan jarak satu (1) single line antara barisan ayat. (b) Sesuatu lampiran boleh dinamakan seperti LAMPIRAN A.

2. (ii) (iii) Penomboran bab dan sub -judul dalam bab Bab dan sub-judul dalam bab perlu dinombori menggunakan angka Arab. SAIZ DAN FORMAT Kertas dan saiz Hanya kertas simili 80 gram berwarna putih dan bermutu tinggi dan bersaiz A4 (210 mm x 297 mm) yang dibenarkan penggunaannya dalam tesis.1 Tahap kedua (sub-judul). 2. 6 .5 cm di sebelah kanan dan 2. Halaman Vita ini tidak dinomborkan.1 Tahap ketiga (sub-sub-judul). 2. bahagian teks dan selepasnya hendaklah menggunakan angka Arab (1. BAB 2 Tahap pertama (Nombor Bab) 2. Halaman pertama tesis ialah halaman judul yang dikira sebagai muka surat 'i' tanpa cetakan nombor muka surat. 2. 3 dan sebagainya). Halaman pertama bagi Bab 1 adalah merupakan muka surat '1' tanpa cetakan nombor muka surat. ii.5 cm dari tepi sebelah kanan diukur dari digit terakhir nombor berkenaan. bermula dari halaman judul. untuk setiap muka surat. Penomboran muka surat hendaklah memenuhi syarat berikut: (i) Bahagian permulaan tesis.1. Struktur penomboran sub-judul tidak diensot tetapi disusun mengikut urutan tahap sub-judul dan tidak melebihi empat tahap seperti contoh di bawah. tidak ditulis nombor muka surat tetapi diambil kira bagi menombori muka surat berikutnya. BAB 2.1. Begitu juga bagi halaman pertama bagi setiap permulaan Bab seterusnya.5 cm di sebelah atas.1 Tahap keempat (sub-sub-sub-judul).1. Nombor muka surat hendaklah ditulis di sudut atas sebelah kanan. Penomboran muka surat Letakkan nombor muka surat mengikut urutan seperti yang ditetapkan dalam Jadual 1.Penyelidikan Ilmiah (SHP 4133) Vita Pelajar perlu menyediakan satu (1) halaman Vita yang khusus mengandungi maklumat pelajar di akhir muka surat tesis masing-masing selepas lampiran. 1.5 cm di bawah.1. iii dan sebagainya). Nombor bab ditulis sebagai BAB 1. BAB 3.5 cm dari tepi atas dan 2. termasuk muka depan. Jidar Saiz jidar adalah 4 cm di sebelah kiri dan 2. hendaklah dinombori dengan angka kecil Roman (i.

Mulakan baris pertama perenggan pertama di bawah sub judul tanpa ensotan(indent) dari jidar kiri. Jarak antara noktah (. Jarak di antara ayat terakhir dengan Jadual. Jarak di antara baris dalam teks ialah 1. Jarak dan format Pelajar perlu mematuhi panduan berikut dalam menentukan jarak dalam teks. Setiap bab hendaklah dimulakan di atas muka surat baru.kecuali bagi jadual dan rajah (rujuk perkara 1. dan di antara judul bab denganbaris pertama teks ialah 4 baris.14. Rajah atau Ilustrasi ialah 2 baris. Oleh itu.0 atau versi yang lebih terkini.2 dan 1. Jarak di antara sub-judul dengan baris terakhir teks sebelumnya ialah 4 baris.5 cm. Jarak di antara perkataan dalam barisan hendaklah sama. perenggan-perenggan seterusnya perlu diensotsebanyak 1.Penyelidikan Ilmiah (SHP 4133) Jika judul bab atau sub-judul pada mana-mana tahap melebihi satu baris. Jangan mulakan baris pertama perenggan baru di sebelah bawah muka suratsekiranya ruang yang ada boleh memuatkan satu baris ayat sahaja.27 cm dari jidar kiri. Jarak di antara nombor bab dengan judul bab.Bab dan bahagian dalam bab hendaklah diberi judul. Sub-judul seterusnya harus dinombori menggunakan huruf abjad dan diensot sebanyak 1 cm .3). Hanya huruf pertama perkataan pertama dalamsub-judul hendaklah huruf besar. jangangunakan format justified. Jarak antara nombor judul dan tajuk judul adalah 1 cm tanpa mengira tahap judul. Penaipan Tesis hendaklah ditaip menggunakan komputer dengan huruf Times New Roman bersaiz 12 mengikut perisian Microsoft Word 6. (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) Jarak di antara jidar atas dengan nombor bab ialah 2. Mulakan sub-judul berserta nombornya dari jidar kiri. maka langkaunya adalah sama dengan langkau dalam teks.) dengan huruf pertama ayat berikutnya (dalamperenggan yang sama) ialah dua (2) huruf. Jarak selepas koma (. Jarak di antara sub-judul dengan baris pertama teks selepasnya ialah 2 baris.) ialah satu (1) huruf. Judul hendaklah ditaip denganhuruf tebal dan tidak digariskan. (viii) (ix) (x) (xi) (xii) 7 .5 baris.Judul bab hendaklah ditaip dengan huruf besar dan diletak di tengah-tengahantara jidar kiri dan kanan.14. Jarak di antara perenggan adalah sama dengan jarak di antara baris. Perkataan dalambahasa yang berlainan dari bahasa penulisan tesis hendaklah ditaip menggunakanhuruf condong. Teks hendaklahditaip pada sebelah muka surat sahaja.

Warna kulit dan tulisan Tesis yang hendak diserahkan kepada Universiti hendaklah yang telah dijilid kekal (penuh) dengan kulit jenis buckram dan bertulisan emas dengan font italic bersaiz 18 (tanpa italic). gambar rajah dan lainlain ilustrasi. Penjilidan tesis Semua tesis hendaklah dijilid dengan sempurna. Pada kulit depan hendaklah ditulis tajuk tesis. 8 . Tesis boleh dijilid sementara (spiral binding) bagi tujuan peperiksaan. Pelajar yang bercadang untuk menulis tesis yang melebihi had bilangan muka surat perlu mendapat kelulusan bertulis daripada Dekan Pusat Pengajian Siswazah atau Dekan Fakulti (untuk Laporan Projek Sarjana Muda) dengan membuat permohonan melalui penyelia masing-masing. jadual. Warna kulit (kod warna) tesis telah ditetapkan seperti berikut: (i) Tesis Doktor Falsafah: Hitam (585) (ii) Laporan Projek dan Tesis Sarjana: Hijau Lumut (557) (iii) Laporan Projek Sarjana Muda: Biru Baru (550) Kulit tesis Saiz kulit buku yang siap dijilid hendaklah berukuran A4 (210 x 297 mm). nama penulis dan Universiti dengan huruf besar. Penghurufan dan lukisan Penghurufan dan lukisan hendaklah jelas dan boleh dibuat salinan dengan memuaskan tanpa kehilangan sebarang maklumat. Bilangan muka surat maksimum Had bilangan muka surat tesis adalah seperti berikut: y y y Laporan Projek Sarjana Muda: tidak melebihi 100 muka surat Laporan Projek Sarjana dan Tesis Sarjana: tidak melebihi 150 muka surat Tesis Doktor Falsafah: tidak melebihi 250 muka surat Had maksimum ini tidak termasuk lampiran.Penyelidikan Ilmiah (SHP 4133) Cetakan dokumen Tesis hendaklah ditaip menggunakan komputer dan dicetak menggunakan mesin cetak laser atau mesin cetak yang mempunyai kualiti cetakan yang setaraf. Tesis hanya boleh dijilid kekal berkulit kerasselepas mendapat kelulusan Jawatankuasa Tetap Senat Pengajian SiswazahMengenai Peperiksaan dan Keputusan Peperiksaan atau Jawatankuasa lain yangberkenaan bagi program pengajian tersebut.

Penyelidikan Ilmiah (SHP 4133) Tulang Belakang Pada tulang belakang tesis hendaklah ditulis singkatan nama Universiti. Sebagai contoh. Sebutan rujukan dalam teks Apabila sesuatu idea atau maklumat yang berkaitan dengan kerja/penyelidikan hendak dirujuk di dalam teks. FORMAT RUJUKAN Pengenalan Sumber yang dirujuk bagi penulisan tesis. sama ada sumber itu telah diterbitkan atau pun tidak. Menurut Mohamed (2005). Rujukan yang lengkap juga dapat mengelakkan pertuduhan plagiat. penyelidikan terhadap kaedah penyelesaian yang berkesan bagi masalah pengoptimuman kekangan ini menjadi suatu bidang kajian yang popular dewasa ini (Mohamed.´ dan tahun untuk sebutan pertama dan seterusnya. Trimming bagi tujuan penjilidan Trimming bagi tujuan penjilidan yang dibenarkan hanyalah 2. diikuti dengan ³etal. (b) (c) (d) 9 . catatkan penulis pertama dan diikuti dengan ³et al. maka nama penulis dan tahun terbitanperlu ditulis dalam kurungan. Penjadualan senggaraan telah lama dikaji. Sebagai contoh. nama dan tarikh penerbitan yang dirujuk itu mestilah dinyatakan. Nukilan perakuan di dalam teks hendaklah dihubungkan dengan senarai rujukan mengikut sistem ³Penulis (Tahun)´ yang ditetapkan. nama penulis. hendaklah dinukilkan di dalam tesis. Oleh kerana keupayaan ini adalah penting dalam menyelesaikan masalah kejuruteraan. Rujukan yang lengkap adalah penting untuk membolehkan pembaca mendapatkan sumber asal. Sekiranya sumber yang dirujuk dihasilkan oleh dua penulis. Ianya perlu diperakukan di dalam teks dan juga senarai rujukan. tahun penerbitan diletakkan dalam kurungan selepas nama penulis bagi rujukan dalam ayat. Jika rujukan tidak ditulis dalam ayat. Rujukan boleh ditulis dalam ayat atau di hujung ayat. (e) Bagi rujukan dengan empat atau lebih penulis. nyatakan nama pertama.. catatkan ketiga-tiga nama pada kali pertama rujukan disebut dalam teks. tahun tesis diluluskan dan tahap pengajian. Sebagai contoh. Kajian Alias. sebilangan besar masalah utama penjadualan dalam pelbagai bidang seperti ekonomi dan kejuruteraan tergolong ke dalam kelas masalah pengoptimuman kekangan. 2002). Black & Gray ( 2002) menunjukkan pelajar kejuruteraan mempunyai keupayaan menvisualisasi ruang yang rendah daripada sepatutnya.5 mm untuk setiap sisi kertas A4. ianya harus ditingkatkan di kalangan pelajar kejuruteraan (Alias et al. Untuk sebutan kedua dan seterusnya. (a) Mengikut gaya Penulis (Tahun). Oleh itu. tuliskan nama kedua-dua penulis. contohnya dalam penghasilan kuasa oleh Kralj & Petrovic (1995)« Sekiranya rujukan mempunyai tiga penulis. 2005).´ dan tahun. Sebagai contoh.

Selanjutnya. kesannya boleh dilihat ke atas tidur. 2000) menegaskan bahawa . ms. Dalam jangka pendek.dilihat ke atas tidur. Sebagai contoh. terutama dalam pengaturcaraan kepintara buatan. nama penulis ditulis di akhir ayat. kadar kemalangan danmasalah sosial´ (Rajaratnam. ms. ia perlu diasingkan daripada teks 10 . y y Penekanan kepada penulis Dalam penekanan kepada penulis. kadar kemalangan dan masalah sosial..Penyelidikan Ilmiah (SHP 4133) (f) Gunakan huruf kecil (a. Health in a 24hr society. S. Lancet. kadar kemalangan dan masalah sosial´ (ms. gaya penekanan kepada idea atau gaya petikan... Ali (dalam Abu. 1000).ke atas tidur.c) untuk membezakan dua atau lebih penerbitan oleh penulis yang sama dan dikeluarkan pada tahun yang sama.Selanjutnya. 358. system penghadaman. malah ianya mempengaruhi produktiviti dan kesihatan. Penulisan secara petikan Setiap patah perkataan yang ditulis oleh penulis dipetik satu persatu untuk menyokong sesuatu hujah.. 2001.. 1000).. Di samping itu Puget dan Albert (1994b) juga mendapati bahawa penggunaan objek adalah amat meluas. Apabila petikan diambil terus dari sumber rujukan. Sebagai contoh. ianya perlu dimasukkan ke dalam teks sekiranya kurang dari tiga baris berserta tanda petik (³ ´) dengan tanda noktah diletakkan di akhir ayat. system penghadaman. Sebagai contoh..b. Contoh bagi setiap satunya akan diberikan berdasarkan petikan berikut:Jam biologi bukan sahaja penting secara saintifik. 1000) Sumber: Rajaratnam. Contoh perisian yang menggunakan bahasa pengaturcaraan kekangan ialah ILOG Solver oleh Puget dan Albert (1994a). Amalan waktu kerja yang bercanggah dengan jam biologi boleh dilihatkesannya ³. Penulis tesis hendaklah merujuk kepada sumber asal. Menulis petikan ini boleh dilakukan dengan tiga gaya iaitu dengan gaya penekanan kepada penulis. (ms. (g) Rujukan silang tidak dibenarkan dalam penulisan tesis. Penekanan kepada idea Dalam penekanan kepada idea. Contoh rujukan silang adalah. nama penulis ditulis di awal ayat. (2001). (b) parafrasa dan (c) kesimpulan.Dalam petikan teks yang melebihi tiga ayat.. sistem penghadaman. Penulisan maklumat rujukan Terdapat tiga cara untuk memperakukan idea atau maklumat rujukan di dalam penulisan teks iaitu secara (a) petikan. Rajaratnam (2001) merumuskan bahawa amalan waktu kerja yangbercanggah dengan jam biologi boleh ³.. Kesan jangka panjang akibat percanggahan antara jam biologi dan waktu kerja masih tidak diketahui..

nyatakan secara kronologi. Membuat kesimpulan Penulisan secara membuat kesimpulan boleh digunakan untuk menyatakan hujah utama penulis asal dalam perkataan anda sendiri tanpa mengubah maksud asalnya. diletakkan noktah padaakhir bahan petikan dengan tiada noktah diletakkan selepas menulis muka suratrujukan. Penulisan nama pengarang Pada umumnya nama pengarang ditulis mengikut sistem nama keluarga atau nama akhir (family name/last name) diikuti oleh singkatan nama lain. N. Beberapa contoh menulis nama pengarang dalam senarai rujukan adalah seperti berikut: (i) Nama : John Neville Pavlovic Ditulis : Pavlovic. Sebagai contoh. Susunan rujukan dalam senarai rujukan hendaklah mengikut abjad. Bagi penulis yang sama yang mempunyai dua penerbitan atau lebih. Penulisan senarai rujukan Semua sumber yang disebut dalam teks tesis hendaklah disenaraikan di bahagian akhir teks di bawah tajuk ³RUJUKAN´. (ii) Nama : Mohd Noor Abdullah Ditulis : Abdullah. Sebagai contoh. konsep jam biologi juga adalah penting dari sudut ekonomi dan sosial sesebuah negara. Sistem ini adalah sistem yang lazim digunakan di dalam penulisan ilmiah antarabangsa. 11 . M. misalnya penerbitan 2002 oleh Suradi didahulukan sebelum penerbitannya pada 2007. N.Menurut penyelidikan tersohor (Rajaratnam 2001). Rajaratnam (2001) berhujah bahawa di samping kepentingan saintifik. Sebagai contoh. Jangan gunakan tajuk ³BIBLIOGRAFI´ kerana ianya adalah senarai semua bahan yang dirujuk termasuk yang tidak disebut dalam teks. Dalam kesimpulannya. Beliau seterusnya memberikan contoh-contoh masalah kesihatan dan sosial yang berpunca dari percanggahan amalan waktu kerja dengan jam biologi seseorang.Penyelidikan Ilmiah (SHP 4133) sebagai satu para tersendiri dengan 1 cm ensotan ke kanan. Rajaratnam (2001) telah membuat rumusan tentang kemungkinan-kemungkinan negatif ke atas kesihatan ekonomi dan social negara apabila waktu kerja yang bercanggah dengan jam biologi sering diamalkan. J. Petikan hendaklah ditulis dengan langkau single line. Penulisan secara parafrasa Penulisan secara parafrasa boleh digunakan untuk memperakukan maklumat daripada penulis asal dengan menyatakannya semula dalam perkataan yang berbeza tanpa mengubah maksud asalnya dan tanpa memberi interpretasi sendiri.

O. Contoh buku oleh seorang penulis. Contoh berikut adalah sebagai panduan untuk menulis bahan rujukan mengikut jenisnya ke dalam senarai rujukan. P. N. Muka surat adalah diperlukan sekiranya penyunting menyunting sebahagian daripada buku.) (Tahun). penulis akan merujuk berbagai jenis sumber. A.Penyelidikan Ilmiah (SHP 4133) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) (viii) (ix) (x) Nama : Syed Muhammad Naquib Al-Attas Ditulis : Al-Attas. Delamont.M. Y. Buckingham: Open University Press. Martin. P. Maiden: Open University Press. Nama : Raymond Tan Beng Keat Ditulis : Tan. & Parry. (2003). Edisi. S. 2nd ed. Contoh buku oleh dua atau tiga orang penulis: Creme. perkataan ³and´ dan ³dan´ digantikan dengan simbol ³&´. Nama : Srinivasan Venkataraman Ditulis : Venkataraman. ed. P. (2004). Peat As an Agent in Biological Degradation of Waste. Bagi rujukan yang mengandungi lebih daripada satu penulis. S. Tempat penerbitan: Penerbit. Nama : Yasunori Matsufuji Ditulis : Matsufuji. N. M. S. R. Gupta Ditulis : Gupta. Nama : Pretam Singh Ditulis : Singh. Atkinson. Tempat terbit: Penerbit.. Sebagai contoh. R.. B. How To Get A Good Degree: Making The Most of Your Time At University. M. & Lea. P. Sebagai contoh. Writing at University. Supervising The Doctorate: A Guide To Success. 2nd. (Ed. Maidenhead: Society for Research into Higher Education & Open University Press. M. Judul Buku. 12 . N.) (1991). Buku Elemen-elemen utama yang perlu ada dalam memetik sumber rujukan daripada buku adalah seperti berikut: Nama penulis (Tahun). London: Elsevier. K. K. B. Nama : Malik ibn Anas Ditulis : Ibn Anas. S. Race. Penulisan pelbagai sumber rujukan Dalam penulisan tesis. Judul buku. (2002). Format umum adalah seperti berikut: Penyunting (Eds. Sekiranya buku tersebut mempunyai penyunting maka nama penyunting perlu dinyatakan. Nama : S. Nama : Tan Beng Keat Ditulis : Tan.

H.) (Tahun). Universiti Tun Hussein Onn Malaysia: Tesis Ph. Judul Artikel. Hubungan antara Gaya Pembelajaran Pelajar Kejuruteraan dan Pencapaian Akademik. Nama penulis/penyunting buku. (Ed. A. jilid (bilangan keluaran).87. B. (1987). Thomas. C. sila gunakan format berikut: Nama penyunting (Ed. Handbook for Aut hors of American Chemical Society Publications. (2006). 71 .D. Mat Ali. Artikel dalam buku Elemen-elemen utama yang perlu ada dalam memetik sumber rujukan daripada artikel dalam buku adalah seperti berikut: Penulis Artikel (Tahun).) (1978). ms. Perspektif Persekitaran. (1994). no. A. Judul. 6(2).: American Chemical Society. R. Petaling Jaya: Fajar Bakti. Sebagai contoh. Complexation of trialkyllead with diethyldithiocarbonate. New York: Engineers Joint Council. M. Mohamad. Sebagai contoh. Women Law Centre (2002). Tempat Penerbitan: PenerbitSebagai contoh. Judul Jurnal. Abdullah.) (1974). Chemical Nomenclature Usage. S. Sekiranya ada penyunting. Thesaurus of Engineering and Scientific Terms. (Eds. 314-362. Pencemaran Radioaktif. D. 37 ± 43. Electroanalysis. ms. Sebagai contoh. Nama lnstitusi: Peringkat Tesis. Judul Buku. Dokumen korporat Format umum bagi dokumen korporat adalah seperti berikut: Nama korporat (Tahun). Artikel dalam jurnal Elemen-elemen utama yang perlu ada dalam memetik sumber rujukan daripada artikel dalam jurnal adalah seperti berikut: Nama penulis (Tahun). Judul Dokumen. dlm. Engineers Joint Council (1969). R. Tesis Elemen-elemen utama yang perlu ada dalam memetik sumber rujukan daripada tesis adalah seperti berikut: Nama Penulis (Tahun). Judul Dokumen. Modeling of Swirling Fluidized Bed Hydrodynamic Characteristics. Sebagai contoh: Sarmani. M. and Branica. N. ms. Tempat terbit: Penerbit. (Ed). Universiti Tun Hussein Onn Malaysia: Tesis Sarjana. (2008). Washington. dlm. Mikac. Washington DC: Women Law Centre. ms. Chischester: Ellis Horwood. K. Judul Artikel. Promise Still Owned to the Nation Young Women.Penyelidikan Ilmiah (SHP 4133) Lees. 13 . Tempat penerbitan: Penerbit.

A.(A)41 1983. Piawai Elemen-elemen utama yang perlu ada dalam memetik sumber rujukan daripada piawai adalah seperti berikut: Nama institusi (Tahun). (2006). 457. Judul artikel. Penulis (Tahun). San Jose. 550-557. Conference on Concept Mapping. Tempat terbit: Nota. Proc.): Trade Brochure. Judul Piawai. Costa Rica: Universidad de Costa Rica. Sebagai contoh. 14 . The effect of teacher generated concept maps on learning of secondary school physics. Howick Partitioning Ltd. B. M. E.Penyelidikan Ilmiah (SHP 4133) Mohamed. Muka surat. of the Second Int. Perundangan Elemen-elemen utama yang perlu ada dalam memetik sumber rujukan daripada perundangan adalah seperti berikut: Nama negara (Tahun). Alias. Judul Paten. Patent 2. Tempat penerbitan: Penerbit. Paten Elemen-elemen utama yang perlu ada dalam memetik sumber rujukan daripada paten adalah seperti berikut: Nama pemilik (Tahun). Katalog dagang Elemen-elemen utama yang perlu ada dalam memetik sumber rujukan daripada katalog dagang adalah seperti berikut: Nama pengeluar (Tahun). Lindgren. Prosiding. Design of Pavement on Soft Soil. Contoh: British Standards Institution (1987). Tempat terbit: Nombor piawai. Howick: Partitioning in Business. Universiti Tun Hussein Onn Malaysia: Laporan Projek Sarjana. Judul Perundangan: Nombor perundangan. London: BS 1297. Sebagai contoh. Sebagai contoh. Perintah Monumen Lama dan Tapak Tanah Bersejarah: P. (1984). pp.S. Judul.K. Malaysia (1983). U. Nombor paten. 925. (2008). U. Prosiding Format umum bagi penulisan bahan rujukan daripada prosiding adalah seperti berikut. Tongued And Grooved Software Flooring. Sebagai contoh. Redhill (U. Screen Room Air Inlet and Wave Guard. (1960).

Ogos 15. 2006) 15 . Freud. J. Nota. ms. LT10-2006. Lukisan Teknik.).. Sebagai contoh. (2001. Tempat diterbitkan: Penerbit. Anda boleh merujuknya dalam teks sebagai komunikasi peribadi.). Sebagai contoh. An outline of psychoanalysis (Strachey. komunikasi peribadi. Judul. oleh itu ianya tidak disenaraikan dalam senarai Rujukan. Sebagai contoh. perkataan ³Tidak diterbitkan´ perlu ditambah di akhir ayat rujukan. (1970).Penyelidikan Ilmiah (SHP 4133) Lukisan teknikal terukur Elemen-elemen utama yang perlu ada apabila memetik sumber rujukan daripada lukisan teknikal terukur adalah seperti berikut: Nama penulis (Tahun).. Nombor rujukan. (Tarikh penerbitan kerja asal) Sebagai contoh. New York: Norton. Z. Latiff.. (2006). S. Nama penulis asal (Tahun diterjemahkan). Sumber terjemahan Elemen berikut disertakan dalam sumber yang diterjemahkan.pelajar kurang minat mengikuti program khidmat masyarakat (Hassan. A. Hatinya telah dimiliki.. Judul buku (Nama penterjemah. Universiti Tun Hussein Onn Malaysia. Sulaiman. . Nama akhbar. Trans. Judul Artikel. Temu bual Temu bual tidak dianggap sebagi data yang boleh diperoleh semula. R. Utusan Mingguan. 12. A. Februari 14). Trans. (Judul asal diterbitkan 1940) Sumber yang tidak diterbitkan Sekiranya sumber yang tidak diterbitkan di rujuk dalam dalam tesis. Akhbar bercetak Elemen-elemen utama yang perlu ada dalam memetik sumber rujukan daripada akhbar bercetak adalah seperti berikut: Nama Penulis (tarikh). B. Bangunan Dua Tingkat: Pandangan Pespektif . ms. Tempat terbit. A.

& Wiseman. nyatakan sub-judul yang berkaitandengan petikan yang diambil dan kira bilangan perenggan bermula dari sub-judulhingga ke lokasi petikan. maklumat di internet sering diubah atau dialih tempat menyebabkan capaian yang terputus. (Tahun). rujukan yang diambil dari sumber elektronik juga perlu direkodkan sumbernya dalam teks dan juga dalam senarai rujukan. gunakan maklumat yang boleh dijadikan panduan bagi menentukan lokasi petikan tersebut seperti nombor perenggan. dari URL Goodman. I. 3) Penulisan senarai rujukan internet Bagi menulis rujukan dari internet. di samping memberikan maklumat rujukan seperti yang diperlukan untuk rujukan dari media bercetak. Water conservation: The potential of rain 16 . Nama Penulis. 23) Sekiranya tiada nombor perenggan. D.00536. para.³Amalan waktu kerja yang bercanggah dengan jam biologiboleh menyebabkan gangguan kesihatan dan kerugian terhadap negara yangtidak dapat dinilai buat masa ini. C. Sebagai contoh. gunakan DOI menggantikan URL. Sekiranya tiada. A.1111/j. sesetengah artikel diberikan Digital Object Identifier (DOI).x Artikel internet berasaskan sumber bercetak Elemen-elemen utama yang perlu ada dalam memetik sumber rujukan daripada artikel internet berasaskan sumber bercetak.´ (Rajaratnam. Contoh rujukan yang mempunyai DOI adalah seperti di bawah. B. Sebagai contoh. Sub-judul (jika ada). Tajuk artikel [versi elektronik]. (2000). Tajuk Jurnal. Dicapai pada Ogos 23.. British Journal of Educational Technology. Sebagai rumusan. Tahun. Tajuk artikel [versi elektronik]. Gaya generik penulisan rujukan untuk kebanyakan laman web adalah seperti berikut. gunakan nombor muka surat jika ada.´ (Rajaratnam.³Amalan waktu kerja yang bercanggah dengan jam biologiboleh menyebabkan gangguan kesihatan dan kerugian terhadap negara yangtidak dapat dinilai buat masa ini. Kinchin.2006. Sekiranya DOI diberikan. Untuk mengatasi masalah ini. Keputusan. tambah seberapa banyak maklumat capaian elektronik yang perlu bagi membolehkan orang lain mendapatkan sumber asal yang anda rujuk. Penulisan sumber internet dalam teks Apabila memetik sumber dari internet. Tahun. Vol. Badman. (2006). adalah seperti berikut: Nama Penulis. 0(0). 2001. (Tahun). Dicapai pada Bulan Hari. Oleh itu. Dicapai pada Bulan Hari. 2001. Developing PowerPoint handouts to support meaningful learning. sama seperti bahan rujukan bercetak. 2007 dari doi: 10. Sebagai rumusan. para.. (Issue). dari URL Walau bagaimanapun.1467-8535.Penyelidikan Ilmiah (SHP 4133) RUJUKAN DARI SUMBER ELEKTRONIK Sumber elektronik seperti internet menyediakan sumber rujukan yang amat luas.

Dicapai pada Ogos 23. Article No. B. Dicapai pada Bulan Hari. Tajuk.my Warta Kerajaan melalui internet Elemen-elemen utama yang perlu ada dalam memetik sumber rujukan daripada warta Kerajaan melalui internet adalah seperti berikut: Agensi. dari http://www.net Artikel majalah atau jurnal dalam internet sahaja Elemen-elemen utama yang perlu ada dalam memetik sumber rujukan daripada artikel majalah atau jurnal dalam internet sahaja adalah seperti berikut: Nama Penulis. dari URL. The Journal of Higher Education. Utusan Mingguan. No.utusan.net Majalah atau jurnal dari pangkalan data Elemen-elemen utama yang perlu ada dalam memetik sumber rujukan daripada artikel majalah atau jurnal dari pangkalan data adalah seperti berikut: Nama Penulis. Bulan Hari). Tahun.cbj.com. Dicapai pada Bulan Hari. Tarikh. 2007. (Tahun. & Mohd Zain. Sebagai contoh. Nama Majalah atau Jurnal. ( JPM/12. keluaran). Jilid (no. (Tahun. & Brown. Kependudukan: Tercapaikah angka 70 juta seperti yang disasarkan. Februari). Artikel dari akhbar (diperoleh melalui versi elektronik) Elemen-elemen utama yang perlu ada dalam memetik sumber rujukan daripada artikel dari akhbar yang diperoleh melalui versi elektronik adalah seperti berikut: Nama Penulis. Hatinya telah dimiliki. 2005. Jilid (No.jpm. (maklumat/kod penerbitan).13/99-67). dari http://ibj. ms. Black E. Tahun. K. ms. (2006). from XYZ College Edition database. keluaran). 24. Predicting CPA from continuous assesments. (Tahun). Sebagai contoh.shtml?/jpm/index. 23(2). (2002). 2003. (2001.html 17 . Dicapai pada September 12. 2007. Bulan Hari). A. dari pangkalan data. (Tahun).gov. Journal ofEnvironmental Issues. Dicapai pada Bulan Hari. from http://iej. Februari 14). No. Tajuk. F. dari Jabatan Perangkaan Malaysia: http://www. dari nama URL organisasi Sebagai contoh. 371-378. 24(2). dari URL Sebagai contoh. Nama akhbar. Dicapai pada Bulan Hari.cbj. 2006. Tahun. 7(3). M. Dicapai pada Jun 15. (1999. ms. Abdul Latiff. Retrieved April 17. Jabatan Perangkaan Malaysia. A12345.Penyelidikan Ilmiah (SHP 4133) harvesting [versi elektronik].my/ab_docs/aces120. (jika diberi). Relationship between entry qualifications and performance in graduate education. 12-15. Alias. No. Tajuk. InternationalEducation Journal. Dicapai pada Julai 1. Artikel. A. Nama Majalah atau Jurnal.

Sunflower. Tajuk dokumen atau nama halaman. dari ms.Penyelidikan Ilmiah (SHP 4133) Dokumen yang kompleks dari laman web (penulis diketahui) Elemen-elemen utama yang perlu ada dalam memetik sumber rujukan daripada kompleks dokumen dari laman web yang diberikan nama penulis adalah seperti berikut: Nama Penulis. Dicapai pada April 2. pada PDF di URL Sebagai contoh.my/apff/colourofflowers.autonlab.12 di http://www. The colour of Flowers: Is it the Colour that Brings Special Meanings. Dicapai pada Bulan Hari.org/tutorials/dtree18. 2006. W. Agensi atau Aktiviti: URL Sebagai contoh.W. dari Botanical Guide 2000/2001 di Agensi Pengkaji Flora dan Fauna Malaysia: http://www. S.. G. A.. Tahun. Tajuk.org.florafauna. (2006). dari ms.S. Moore. Dicapai pada Julai 20.G. Tahun.pdf 18 .. 2006.htm Dokumen Adobe Acrobat di internet (PDF) Elemen-elemen utama yang perlu ada dalam memetik sumber rujukan daripada dokumen Adobe Acrobat di internet (PDF) adalah seperti berikut: Nama penulis atau penaja. (Tahun). Orchid. & Roses. Decision Trees: What is data mining? Statistical Data Mining Tutorials. (tahun). dari Penaja Perniagaan. (2000). Dicapai pada Bulan Hari.

Keputusan tidak seharusnya digunakan untuk kenyataan bagi siri-siri yang membawa bersama dalam satu format ringkas. ia mempunyai sesuatu untuk menambah pengetahuan. Berry (1994)mengingatkan kesimpulan-kesimpulan tidak harus hadir bukti baru. KESIMPULAN Satu keputusan boleh jadi semata-mata sejumlah 'pusingan' laporan. Namun demikian.. Dalam kes lain anda mungkin mendapati bahawa hubungan antara pembolehubah-pembolehubah. 19 . Dalam beberapa kes. organisasi) konteks. apa kajian yang telah diteamui. tetapi patut mengaitkan kembali untuk tujuan asal dan tumpuan laporan itu. menyajikan jawapan atas soalan tesis yang asli dan / atau hipotesis. Beberapa kajian telah dieksplorasi. Dalam melakukan hal ini. anda mungkin akan mengesahkan proposisi teoritis daripada kesusasteraan tetapi dalam (contohnya.Penyelidikan Ilmiah (SHP 4133) PERBINCANGAN Bahagian perbincangan dengan menggunakan data (Keputusan). rasanya tidak mungkin boleh dianggap layak publikasi. sangat penting untuk merujuk kembali kepada bahagian tinjauan literatur sehingga perbandingan dan kontras boleh ditarik keluar antara kajian. atau ia boleh bermaksud satu 'hasil munasabah' bagi hujah-hujah laporan.

edu 20 . (1973). from http://wordnet. A. Panduan Menulis Tesis. Publication Manual of the American Psychological Association. Wisconsin. Publication Manual of the American Psychological Association. USA: George Banta Comp. American Psychological Association (2004). Peraturan Pengajian Siswazah. Universiti Teknologi Malaysia (1989). Chicago: University of Chicago Press. USA: George Banta Comp.1. Universiti Teknologi Malaysia (1993). Panduan Penulisan Tesis Untuk Pelajar UTM. MLA Handbook for Writers of Research Papers. British Standard Recommendations for the Presentation of Theses and Dissertation. Kuala Lumpur.Penyelidikan Ilmiah (SHP 4133) RUJUKAN American Psychological Association (1983). 4th edition. West Consine. Pusat Pengajian Siswazah. Theses and Dissertations. Retrieved November 30. Oxford Advanced Learner¶s Dictionary of Current English. Gaya Dewan Bahasa. Modern Language Association (1977). London: BS4821. Universiti Kebangsaan Malaysia (2004). New York: Modern Language Association. Dewan Bahasa dan Pustaka (1990). Pusat Pengajian Siswazah. WordNet (2006). Turabian K.S. L. Universiti Kebangsaan Malaysia (2001). WordNet Search ± 2. Theses and Dissertations. British Standard Institution (1990). 5th edition. Hornby. Pusat Pengajian Siswazah. 2006. 3rd edition.princeton. Panduan Menulis Tesis. A Manual for Writers of Term Papers. Perpustakaan Sultanah Zanariah. (1994). Oxford: Oxford University Press.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful