P. 1
Penulisan Ilmiah Prof Supli

Penulisan Ilmiah Prof Supli

|Views: 112|Likes:
Published by cempedak87

More info:

Published by: cempedak87 on Oct 09, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/14/2010

pdf

text

original

Penyelidikan Ilmiah (SHP 4133

)

PENGENALAN Perkataan ³tesis´ ini secara khusus merujuk kepada penulisan ilmiah yang dikemukakan bagi penganugerahan ijazah secara penyelidikan. Perkataan ³tesis´ dalam buku panduan ini juga digunakan secara umum untuk penulisan ilmiah laporan projek sarjana, disertasi penyelidikan dan projek sarjana muda iaitu dokumen penulisan ilmiah yang dikemukakan sebagai sebahagian daripada syarat penganugerahan ijazah sarjana melalui kerja kursus, kerja kursus dan penyelidikan serta pengijazahan sarjana muda. Bagi pembinaan tesis yang baik, prosedur-prosedur penulisan perlu diikuti bagi menjadikan tesis yang dihasilkan berkualiti dan menarik serta kukuh dari segi penghujahan isi yang dikemukakan. Melalui tesis yang dibina, nama penulisnya akan menjadi terkenal jika tesis yang dihasilkan menjadi bahan rujukan bagi mereka yang ingin menulis tesis untuk dijadikan sebagai sumber rujukan. Bagi penulisan tesis, prosedur yang telah digariskan adalah berbeza antara satu dengan yang lain. Ada pelbagai jenis tesis antaranya ialah tesis ijazah, tesis sarjana, tesis Phd dan lain-lain lagi. Tesis-tesis sebegini akan dibuat oleh seseorang mengikut tahap pendidikan yang mereka ingin kecapi. Jika mereka dalam peringkat ijazah, maka tesis ijazah akan mereka buat.

1

Penyelidikan Ilmiah (SHP 4133)

STRUKTUR DAN KANDUNGAN TESIS IJAZAH Pengisytiharan status tesis Pengisytiharan status tesis perlu dibuat dengan melengkapkan Borang Pengesahan Status Tesis. Sekiranya tesis ingin diklasifikasikan sebagai sulit atau terhad, surat mengenai pengklasifikasian tesis perlu diperoleh daripada organisasi berkenaan dan hendaklah diserahkan kepada Dekan Pusat Pengajian Siswazah, Fakulti atau Pusat akademik berkaitan. Surat pengesahan ini hendaklah menyatakan sebab dan tempoh pengelasan tesis tersebut. Tempoh lazim sesuatu tesis yang dikelaskan sebagai sulit atau terhad adalah tiga (3) tahun. Sekiranya penulis mengelaskan tesis sebagai tidak terhad, pihak Universiti akan menganggap tesis ini sebagai tidak terhad dan pihak Universiti berhak untuk menggunakannya bagi sebarang tujuan. Halaman judul Halaman judul mestilah mempunyai maklumat yang disusun mengikut urutan berikut: (i) Judul tesis; (ii) Nama penuh pelajar; (iii) Pernyataan tujuan tesis dikemukakan; (iv) Nama fakulti atau pusat tempat pelajar berdaftar; (v) Nama Universiti; dan (vi) Bulan dan tahun tesis ditulis atau diluluskan. Tesis untuk program pengajian Sarjana secara Penyelidikan dan Doktor Falsafah perlu diperakukan oleh Jawatankuasa Tetap Senat Pengajian Siswazah Mengenai Peperiksaan dan Keputusan Peperiksaan. Tesis untuk program lain perlu mendapat perakuan oleh Jawatankuasa yang berkaitan. Halaman pengakuan Halaman pengakuan mengandungi pengakuan tentang keaslian tesis. la hendaklah ditandatangani oleh penulis.

Halaman penghargaan (pilihan) Halaman ini hendaklah ditulis dalam satu muka surat sahaja. Penghargaan dirakamkan kepada orang perseorangan atau organisasi yang telah memberikan bantuan secara langsung atau tidak langsung dalam penyediaan tesis. Abstrak Abstrak tesis adalah ringkasan pendek sesuatu tesis. Ianya menerangkan tentang rasional dan objektif (pernyataan masalah), metodologi, keputusan dan kesimpulan sesuatu kajian yang dijalankan. Abstrak tersebut tidak boleh melebihi 250 perkataan untuk tesis sarjana atau laporan projek sarjana dan tidak melebihi 350 perkataan untuk tesis kedoktoran; ditulis dalam dua bahasa, Inggeris dan Bahasa Melayu. Bagi tesis yang ditulis dalam Bahasa Inggeris, abstrak hendaklah ditulis dalam Bahasa Inggeris diikuti oleh terjemahan dalam Bahasa Melayu pada muka surat berikutnya. Jangan masukkan ulasan karya, singkatan tanpa penjelasan, kekangan kajian atau cadangan kajian lanjutan dalam abstrak. Abstrak mesti ditulis menggunakan satu

2

graf. 3 . Setiap bab hendaklah dimulakan pada halaman baru. Teks Teks dalam tesis hendaklah mengandungi bab-bab yang diberi judul dan setiap judul hendaklah membayangkan kandungan. objektif dan skop penyelidikan serta struktur tesis.ikut abjad Huruf Greek . seperti matlamat.Penyelidikan Ilmiah (SHP 4133) setengah (1 ½ ) langkau. tajuk jadual serta muka surat di mana jadual tersebut dimuatkan. Halaman kandungan Halaman kandungan hendaklah dimulakan pada halaman baru. tajuk rajah berserta muka surat yang dimuatkan dalam tesis. topik dan muka surat yang terdapat dalam tesis. carta.ikut abjad Superskrip . tatanama dan istilah yang terdapat dalam teks . Amnya sesuatu tesis akan mempunyai struktur yang berikut.ikut abjad Halaman Senarai Lampiran Halaman ini menyenaraikan lampiran-lampiran yang digunakan oleh pelajar ketika menyiapkan tesis. Abstrak tesis juga boleh ditulis dalam Bahasa Melayu dan diikuti abstrak dalam BahasaInggeris. Halaman senarai simbol dan singkatan Halaman ini menyenaraikan simbol. Maklumat tesis diberikan di bawah tajuk bab. Urutan penulisan adalah seperti berikut: Huruf Roman . Halaman senarai jadual Halaman ini mengandungi senarai semua jadual yang dimuatkan dalam tesis. gambar rajah dan fotograf disebut µRajah¶. lukisan. Setiap bab. Senarai rajah mestilah ditulis ikut urutan bab. Judul dan sub-judul bab mestilah dinombori. Senarai jadual mestilah ditulis ikut urutan bab. Bab boleh dikembangkan kepada bahagian yang diberi sub-judul. Maklumat jadual yang perlu dinyatakan adalah nombor jadual. singkatan. (a) Pengenalan Bab ini mengandungi isu-isu berkaitan penyelidikan berkenaan. Jumlah bab dalam tesis tidak terhad. Halaman senarai rajah Semua bahan ilustrasi yang disertakan dalam teks seperti peta. topik dan muka surat yang ditunjukkan dalam halaman kandungan mestilah bertepatan dengan bab. topik dan nombor muka surat. Paparkan tajuk kandungan sehingga ke tahap tiga sahaja.ikut abjad Subskrip . Senarai rajah ini mengandungi semua nombor rajah.

5 baris dari bahagian atas jadual tersebut dan ditulis menggunakan huruf Times New Roman bersaiz 12 tanpa noktah di hujungnya dan justified left serta ditulis dengan jarak satu (1) single line antara barisan ayat. Kesimpulan dibuat berdasarkan dapatan kajian dan seterusnya implikasi serta kajian masa hadapan dibincangkan. Pelajar yang perlu membuat penterjemahan adalah dinasihatkan merujuk edisi terkini Gaya Dewan Bahasa dan Pedoman Terjemahan terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka. (c) Metodologi Bab ini adalah komponen penting dalam tesis kerana ia menerangkan secara terperinci tentang sampel. prosedur dan kaedah pengumpulan data yang digunakan dalam penyelidikan. model. sambungan pada muka surat berikutnya perlu dilabelkan dengan ³Jadual 4. sumber berkenaan perlu dinyatakan di hujung tajuk jadual.Penyelidikan Ilmiah (SHP 4133) (b) Kajian Literatur Kajian literatur adalah penulisan komprehensif dan kritikal tentang sesuatu topik yang telah diterbitkan oleh ahli akademik dan penyelidik tersohor. penulis sumber tersebut hendaklah dicatatkan dalam teks. Rujukan dalam teks ini hendaklah ditulis mengikut kaedah yang ditetapkan Jadual dalam teks Semua jadual hendaklah dinombori menggunakan angka Arab. Sekiranya jadual diambil dari sumber tertentu. rajah. Nombor jadual hendaklah dikaitkan dengan bab (Contohnya Jadual 4.1. bahan. (d) Analisis data dan keputusan Bab ini menerangkan tentang kaedah analisis data dan keputusan yang diperoleh dalam bentuk teks. Ianya berkait rapat dengan tesis dan mengandungi maklumat tentang teori. Setiap tajuk rajah diletak satu setengah baris dibawah rajah tersebut dan ditulis 4 . bahan dan teknik yang digunakan dalam penyelidikan berkenaan. Rujukan dalam teks Apabila sesuatu maklumat atau ide dipetik dari sesuatu sumber.3 bagi jadual yang ke-3 dalam Bab 4). Setiap tajuk jadual diletak 1. muka surat 1-2. jadual dan/atau lain-lain. Sebagai contoh sila rujuk Jadual 1. (e) Perbincangan dan kesimpulan Dalam bab ini penulis akan membincangkan keputusan yang diperoleh melalui perbandingan dengan kajian-kajian lalu yang terkandung dalam bab kajian literatur. instrumen.3 (sambungan)´. Jika jadual melebihi satu muka surat. Rajah dalam teks Semua rajah hendaklah berkualiti tinggi dan dinombori menggunakan angka Arab.Nombor rajah hendaklah dikaitkan dengan nombor bab (Contohnya Rajah 4.3 bagirajah yang ke -3 dalam Bab 4). Penulisan dalam jadual hendaklah menggunakan huruf Times New Roman bersaiz 10 dengan satu (1) langkau antara baris.

slaid atauseumpamanya hendaklah dimuatkan ke dalam poket yang dibuat khas dan diletak dibahagian dalam kulit belakang tesis. contoh soal-selidik. y y Rujukan Rujukan merupakan bahan yang dirujuk semasa menyediakan tesis serta disebut dalam teks tesis. LAMPIRAN B dan seterusnya bergantung kepada jenis dan banyaknya bahan yang disertakan sebagai lampiran. gambar dan sebagainya yang terlalu panjang untuk dimasukkan ke dalam teks atau yang tidak diperlukan secara langsung bagi menjelaskan perkara yang dibincangkan dalam teks boleh dimasukkan ke dalam bahagian lampiran. (b) Sesuatu lampiran boleh dinamakan seperti LAMPIRAN A. (a) Data kajian. Bahan ilustrasi seberapa boleh hendaklah dirakam menggunakan pengimbas (scanner) dan dicetak menggunakan pencetak warna bermutu tinggi. Bahanilustrasi perlu memenuhi syarat berikut: y Fotograf Fotograf yang digunakan sebagai bahan ilustrasi hendaklah dilekatkan dalam teks dengan menggunakan gam yang bermutu tinggi atau kaedah yang lebih baik. Be rikut adalah panduan untuk lampiran. sumber berkenaan perlu dinyatakan di hujung tajuk rajah tersebut. Antara bahan bahan tersebut adalah seperti jadual. jadual dan rajah yang melebihi dua muka surat wajar diletakkan dalam bahagian lampiran. Rajah sebaik-baiknya diletak selepas sahaja dirujuk buatkali pertama dalam teks. sambungan pada muka surat berikutnya perludilabelkan dengan ³Rajah 4. Bahan ilustrasi dalam bentuk disket. 5 . Lampiran juga boleh diberi tajuk-tajuk tertentu.Penyelidikan Ilmiah (SHP 4133) menggunakan huruf bersaiz 12 tanpa noktah dihujungnya ditulis dengan jarak satu (1) single line antara barisan ayat.3 (sambungan)´. Peta dan Fotograf Udara Peta dan fotograf udara yang hendak dimuatkan ke dalam tesis perlu mendapat kebenaran bertulis Ketua Pengarah Pemetaan Negara. peta. Jika rajah diambil dari sumbertertentu. Bahan ilustrasi yang berukuran besar sepertipelan dan peta hendaklah dikecilkan untuk dimuatkan dalam satu halaman. atur cara perisian dan soal selidik. carta. Secara umumnya. Lampiran Bahagian lampiran membolehkan penulis memuatkan bahan yang dapat member penerangan tambahan kepada maklumat dalam teks untuk menyokong apa yang dikaji. Sekiranyarajah melebihi satu muka surat. jadual. Penulis tesis mesti menyenaraikan sumber yang disebut dalam senarai rujukan. Keratan Akhbar dan Sebagainya Lampirkan salinan yang jelas dan bermutu tinggi sahaja.

2. hendaklah dinombori dengan angka kecil Roman (i.1. BAB 2 Tahap pertama (Nombor Bab) 2.Penyelidikan Ilmiah (SHP 4133) Vita Pelajar perlu menyediakan satu (1) halaman Vita yang khusus mengandungi maklumat pelajar di akhir muka surat tesis masing-masing selepas lampiran.1. 2.5 cm di bawah. Struktur penomboran sub-judul tidak diensot tetapi disusun mengikut urutan tahap sub-judul dan tidak melebihi empat tahap seperti contoh di bawah. 3 dan sebagainya). BAB 3. bahagian teks dan selepasnya hendaklah menggunakan angka Arab (1. iii dan sebagainya). 6 .5 cm dari tepi atas dan 2. 1. BAB 2. Halaman pertama bagi Bab 1 adalah merupakan muka surat '1' tanpa cetakan nombor muka surat. (ii) (iii) Penomboran bab dan sub -judul dalam bab Bab dan sub-judul dalam bab perlu dinombori menggunakan angka Arab. Penomboran muka surat hendaklah memenuhi syarat berikut: (i) Bahagian permulaan tesis. Nombor muka surat hendaklah ditulis di sudut atas sebelah kanan. untuk setiap muka surat. Halaman pertama tesis ialah halaman judul yang dikira sebagai muka surat 'i' tanpa cetakan nombor muka surat. ii. 2.1.5 cm di sebelah kanan dan 2.5 cm dari tepi sebelah kanan diukur dari digit terakhir nombor berkenaan. tidak ditulis nombor muka surat tetapi diambil kira bagi menombori muka surat berikutnya. SAIZ DAN FORMAT Kertas dan saiz Hanya kertas simili 80 gram berwarna putih dan bermutu tinggi dan bersaiz A4 (210 mm x 297 mm) yang dibenarkan penggunaannya dalam tesis. Halaman Vita ini tidak dinomborkan.1. bermula dari halaman judul.5 cm di sebelah atas. Begitu juga bagi halaman pertama bagi setiap permulaan Bab seterusnya. 2. termasuk muka depan. Penomboran muka surat Letakkan nombor muka surat mengikut urutan seperti yang ditetapkan dalam Jadual 1. Nombor bab ditulis sebagai BAB 1.1 Tahap ketiga (sub-sub-judul).1 Tahap keempat (sub-sub-sub-judul).1 Tahap kedua (sub-judul). Jidar Saiz jidar adalah 4 cm di sebelah kiri dan 2.

maka langkaunya adalah sama dengan langkau dalam teks. Jarak selepas koma (.Penyelidikan Ilmiah (SHP 4133) Jika judul bab atau sub-judul pada mana-mana tahap melebihi satu baris. perenggan-perenggan seterusnya perlu diensotsebanyak 1. Jarak di antara sub-judul dengan baris pertama teks selepasnya ialah 2 baris. Jarak di antara ayat terakhir dengan Jadual. Rajah atau Ilustrasi ialah 2 baris. Jarak antara nombor judul dan tajuk judul adalah 1 cm tanpa mengira tahap judul. Oleh itu.) ialah satu (1) huruf.14. Jarak di antara nombor bab dengan judul bab.27 cm dari jidar kiri. (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) Jarak di antara jidar atas dengan nombor bab ialah 2. Jarak di antara sub-judul dengan baris terakhir teks sebelumnya ialah 4 baris. Jangan mulakan baris pertama perenggan baru di sebelah bawah muka suratsekiranya ruang yang ada boleh memuatkan satu baris ayat sahaja. Mulakan sub-judul berserta nombornya dari jidar kiri. jangangunakan format justified.) dengan huruf pertama ayat berikutnya (dalamperenggan yang sama) ialah dua (2) huruf. Mulakan baris pertama perenggan pertama di bawah sub judul tanpa ensotan(indent) dari jidar kiri. Jarak antara noktah (.kecuali bagi jadual dan rajah (rujuk perkara 1. Judul hendaklah ditaip denganhuruf tebal dan tidak digariskan. (viii) (ix) (x) (xi) (xii) 7 . dan di antara judul bab denganbaris pertama teks ialah 4 baris.0 atau versi yang lebih terkini. Hanya huruf pertama perkataan pertama dalamsub-judul hendaklah huruf besar. Penaipan Tesis hendaklah ditaip menggunakan komputer dengan huruf Times New Roman bersaiz 12 mengikut perisian Microsoft Word 6. Jarak di antara perenggan adalah sama dengan jarak di antara baris.5 cm. Sub-judul seterusnya harus dinombori menggunakan huruf abjad dan diensot sebanyak 1 cm . Jarak di antara perkataan dalam barisan hendaklah sama.Judul bab hendaklah ditaip dengan huruf besar dan diletak di tengah-tengahantara jidar kiri dan kanan. Teks hendaklahditaip pada sebelah muka surat sahaja. Setiap bab hendaklah dimulakan di atas muka surat baru.14. Jarak di antara baris dalam teks ialah 1.Bab dan bahagian dalam bab hendaklah diberi judul.2 dan 1.3).5 baris. Jarak dan format Pelajar perlu mematuhi panduan berikut dalam menentukan jarak dalam teks. Perkataan dalambahasa yang berlainan dari bahasa penulisan tesis hendaklah ditaip menggunakanhuruf condong.

8 . Pada kulit depan hendaklah ditulis tajuk tesis. jadual. Pelajar yang bercadang untuk menulis tesis yang melebihi had bilangan muka surat perlu mendapat kelulusan bertulis daripada Dekan Pusat Pengajian Siswazah atau Dekan Fakulti (untuk Laporan Projek Sarjana Muda) dengan membuat permohonan melalui penyelia masing-masing. Warna kulit (kod warna) tesis telah ditetapkan seperti berikut: (i) Tesis Doktor Falsafah: Hitam (585) (ii) Laporan Projek dan Tesis Sarjana: Hijau Lumut (557) (iii) Laporan Projek Sarjana Muda: Biru Baru (550) Kulit tesis Saiz kulit buku yang siap dijilid hendaklah berukuran A4 (210 x 297 mm).Penyelidikan Ilmiah (SHP 4133) Cetakan dokumen Tesis hendaklah ditaip menggunakan komputer dan dicetak menggunakan mesin cetak laser atau mesin cetak yang mempunyai kualiti cetakan yang setaraf. Penghurufan dan lukisan Penghurufan dan lukisan hendaklah jelas dan boleh dibuat salinan dengan memuaskan tanpa kehilangan sebarang maklumat. gambar rajah dan lainlain ilustrasi. Tesis hanya boleh dijilid kekal berkulit kerasselepas mendapat kelulusan Jawatankuasa Tetap Senat Pengajian SiswazahMengenai Peperiksaan dan Keputusan Peperiksaan atau Jawatankuasa lain yangberkenaan bagi program pengajian tersebut. Warna kulit dan tulisan Tesis yang hendak diserahkan kepada Universiti hendaklah yang telah dijilid kekal (penuh) dengan kulit jenis buckram dan bertulisan emas dengan font italic bersaiz 18 (tanpa italic). Tesis boleh dijilid sementara (spiral binding) bagi tujuan peperiksaan. Penjilidan tesis Semua tesis hendaklah dijilid dengan sempurna. Bilangan muka surat maksimum Had bilangan muka surat tesis adalah seperti berikut: y y y Laporan Projek Sarjana Muda: tidak melebihi 100 muka surat Laporan Projek Sarjana dan Tesis Sarjana: tidak melebihi 150 muka surat Tesis Doktor Falsafah: tidak melebihi 250 muka surat Had maksimum ini tidak termasuk lampiran. nama penulis dan Universiti dengan huruf besar.

2005). Menurut Mohamed (2005). Sebutan rujukan dalam teks Apabila sesuatu idea atau maklumat yang berkaitan dengan kerja/penyelidikan hendak dirujuk di dalam teks. (a) Mengikut gaya Penulis (Tahun). Sebagai contoh. catatkan ketiga-tiga nama pada kali pertama rujukan disebut dalam teks. Ianya perlu diperakukan di dalam teks dan juga senarai rujukan. (b) (c) (d) 9 . Kajian Alias. Oleh itu. maka nama penulis dan tahun terbitanperlu ditulis dalam kurungan.Penyelidikan Ilmiah (SHP 4133) Tulang Belakang Pada tulang belakang tesis hendaklah ditulis singkatan nama Universiti. contohnya dalam penghasilan kuasa oleh Kralj & Petrovic (1995)« Sekiranya rujukan mempunyai tiga penulis. catatkan penulis pertama dan diikuti dengan ³et al. diikuti dengan ³etal. Trimming bagi tujuan penjilidan Trimming bagi tujuan penjilidan yang dibenarkan hanyalah 2. ianya harus ditingkatkan di kalangan pelajar kejuruteraan (Alias et al. nama dan tarikh penerbitan yang dirujuk itu mestilah dinyatakan. nyatakan nama pertama. FORMAT RUJUKAN Pengenalan Sumber yang dirujuk bagi penulisan tesis. Untuk sebutan kedua dan seterusnya. Black & Gray ( 2002) menunjukkan pelajar kejuruteraan mempunyai keupayaan menvisualisasi ruang yang rendah daripada sepatutnya. Rujukan yang lengkap adalah penting untuk membolehkan pembaca mendapatkan sumber asal. sama ada sumber itu telah diterbitkan atau pun tidak. Rujukan yang lengkap juga dapat mengelakkan pertuduhan plagiat. tahun penerbitan diletakkan dalam kurungan selepas nama penulis bagi rujukan dalam ayat. Penjadualan senggaraan telah lama dikaji. Sebagai contoh. Sekiranya sumber yang dirujuk dihasilkan oleh dua penulis. hendaklah dinukilkan di dalam tesis. Oleh kerana keupayaan ini adalah penting dalam menyelesaikan masalah kejuruteraan. 2002). Sebagai contoh. tahun tesis diluluskan dan tahap pengajian. tuliskan nama kedua-dua penulis.. Nukilan perakuan di dalam teks hendaklah dihubungkan dengan senarai rujukan mengikut sistem ³Penulis (Tahun)´ yang ditetapkan. sebilangan besar masalah utama penjadualan dalam pelbagai bidang seperti ekonomi dan kejuruteraan tergolong ke dalam kelas masalah pengoptimuman kekangan. Rujukan boleh ditulis dalam ayat atau di hujung ayat. (e) Bagi rujukan dengan empat atau lebih penulis.´ dan tahun. Jika rujukan tidak ditulis dalam ayat.5 mm untuk setiap sisi kertas A4. nama penulis. Sebagai contoh.´ dan tahun untuk sebutan pertama dan seterusnya. penyelidikan terhadap kaedah penyelesaian yang berkesan bagi masalah pengoptimuman kekangan ini menjadi suatu bidang kajian yang popular dewasa ini (Mohamed.

Contoh perisian yang menggunakan bahasa pengaturcaraan kekangan ialah ILOG Solver oleh Puget dan Albert (1994a). Apabila petikan diambil terus dari sumber rujukan. 2001.. Menulis petikan ini boleh dilakukan dengan tiga gaya iaitu dengan gaya penekanan kepada penulis.c) untuk membezakan dua atau lebih penerbitan oleh penulis yang sama dan dikeluarkan pada tahun yang sama. system penghadaman. kadar kemalangan danmasalah sosial´ (Rajaratnam. Sebagai contoh. malah ianya mempengaruhi produktiviti dan kesihatan.. Penekanan kepada idea Dalam penekanan kepada idea. kesannya boleh dilihat ke atas tidur. Sebagai contoh.Penyelidikan Ilmiah (SHP 4133) (f) Gunakan huruf kecil (a. nama penulis ditulis di akhir ayat. Dalam jangka pendek. 2000) menegaskan bahawa . ianya perlu dimasukkan ke dalam teks sekiranya kurang dari tiga baris berserta tanda petik (³ ´) dengan tanda noktah diletakkan di akhir ayat. 358. Contoh rujukan silang adalah. sistem penghadaman. 1000). S. Sebagai contoh.. 1000) Sumber: Rajaratnam. (ms. Contoh bagi setiap satunya akan diberikan berdasarkan petikan berikut:Jam biologi bukan sahaja penting secara saintifik... Ali (dalam Abu. Health in a 24hr society. ms. (b) parafrasa dan (c) kesimpulan... Penulis tesis hendaklah merujuk kepada sumber asal. (2001). nama penulis ditulis di awal ayat. Penulisan secara petikan Setiap patah perkataan yang ditulis oleh penulis dipetik satu persatu untuk menyokong sesuatu hujah. Amalan waktu kerja yang bercanggah dengan jam biologi boleh dilihatkesannya ³. system penghadaman. y y Penekanan kepada penulis Dalam penekanan kepada penulis. 1000). terutama dalam pengaturcaraan kepintara buatan. ia perlu diasingkan daripada teks 10 . Rajaratnam (2001) merumuskan bahawa amalan waktu kerja yangbercanggah dengan jam biologi boleh ³..dilihat ke atas tidur...ke atas tidur. Selanjutnya. Lancet. Di samping itu Puget dan Albert (1994b) juga mendapati bahawa penggunaan objek adalah amat meluas. gaya penekanan kepada idea atau gaya petikan. kadar kemalangan dan masalah sosial´ (ms. ms. (g) Rujukan silang tidak dibenarkan dalam penulisan tesis.Dalam petikan teks yang melebihi tiga ayat.Selanjutnya. Penulisan maklumat rujukan Terdapat tiga cara untuk memperakukan idea atau maklumat rujukan di dalam penulisan teks iaitu secara (a) petikan.b. kadar kemalangan dan masalah sosial. Kesan jangka panjang akibat percanggahan antara jam biologi dan waktu kerja masih tidak diketahui.

Beliau seterusnya memberikan contoh-contoh masalah kesihatan dan sosial yang berpunca dari percanggahan amalan waktu kerja dengan jam biologi seseorang. Susunan rujukan dalam senarai rujukan hendaklah mengikut abjad. Penulisan secara parafrasa Penulisan secara parafrasa boleh digunakan untuk memperakukan maklumat daripada penulis asal dengan menyatakannya semula dalam perkataan yang berbeza tanpa mengubah maksud asalnya dan tanpa memberi interpretasi sendiri. Jangan gunakan tajuk ³BIBLIOGRAFI´ kerana ianya adalah senarai semua bahan yang dirujuk termasuk yang tidak disebut dalam teks. Penulisan senarai rujukan Semua sumber yang disebut dalam teks tesis hendaklah disenaraikan di bahagian akhir teks di bawah tajuk ³RUJUKAN´. konsep jam biologi juga adalah penting dari sudut ekonomi dan sosial sesebuah negara. N. Sebagai contoh. Beberapa contoh menulis nama pengarang dalam senarai rujukan adalah seperti berikut: (i) Nama : John Neville Pavlovic Ditulis : Pavlovic. Rajaratnam (2001) telah membuat rumusan tentang kemungkinan-kemungkinan negatif ke atas kesihatan ekonomi dan social negara apabila waktu kerja yang bercanggah dengan jam biologi sering diamalkan. 11 . Penulisan nama pengarang Pada umumnya nama pengarang ditulis mengikut sistem nama keluarga atau nama akhir (family name/last name) diikuti oleh singkatan nama lain. diletakkan noktah padaakhir bahan petikan dengan tiada noktah diletakkan selepas menulis muka suratrujukan. misalnya penerbitan 2002 oleh Suradi didahulukan sebelum penerbitannya pada 2007. M. Petikan hendaklah ditulis dengan langkau single line.Penyelidikan Ilmiah (SHP 4133) sebagai satu para tersendiri dengan 1 cm ensotan ke kanan. Sebagai contoh. Membuat kesimpulan Penulisan secara membuat kesimpulan boleh digunakan untuk menyatakan hujah utama penulis asal dalam perkataan anda sendiri tanpa mengubah maksud asalnya.Menurut penyelidikan tersohor (Rajaratnam 2001). (ii) Nama : Mohd Noor Abdullah Ditulis : Abdullah. Sistem ini adalah sistem yang lazim digunakan di dalam penulisan ilmiah antarabangsa. J. nyatakan secara kronologi. N. Rajaratnam (2001) berhujah bahawa di samping kepentingan saintifik. Bagi penulis yang sama yang mempunyai dua penerbitan atau lebih. Dalam kesimpulannya. Sebagai contoh.

Nama : Raymond Tan Beng Keat Ditulis : Tan. & Parry. Nama : Pretam Singh Ditulis : Singh. Sebagai contoh. Buku Elemen-elemen utama yang perlu ada dalam memetik sumber rujukan daripada buku adalah seperti berikut: Nama penulis (Tahun). R. S. M. Format umum adalah seperti berikut: Penyunting (Eds. K. Maiden: Open University Press. Contoh buku oleh seorang penulis. A. Bagi rujukan yang mengandungi lebih daripada satu penulis.Penyelidikan Ilmiah (SHP 4133) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) (viii) (ix) (x) Nama : Syed Muhammad Naquib Al-Attas Ditulis : Al-Attas. Nama : Tan Beng Keat Ditulis : Tan. Contoh berikut adalah sebagai panduan untuk menulis bahan rujukan mengikut jenisnya ke dalam senarai rujukan.. Supervising The Doctorate: A Guide To Success. (2002). S. Judul buku. M. Sebagai contoh. Tempat terbit: Penerbit. Maidenhead: Society for Research into Higher Education & Open University Press. Y. M. Nama : Yasunori Matsufuji Ditulis : Matsufuji. 2nd. Penulisan pelbagai sumber rujukan Dalam penulisan tesis.. Muka surat adalah diperlukan sekiranya penyunting menyunting sebahagian daripada buku. Nama : Srinivasan Venkataraman Ditulis : Venkataraman. 2nd ed. Contoh buku oleh dua atau tiga orang penulis: Creme. Sekiranya buku tersebut mempunyai penyunting maka nama penyunting perlu dinyatakan. P. Atkinson. P. Nama : S. Peat As an Agent in Biological Degradation of Waste. (2003). Gupta Ditulis : Gupta. B. London: Elsevier. P. Nama : Malik ibn Anas Ditulis : Ibn Anas. Edisi.) (Tahun). R. Delamont. O. Buckingham: Open University Press. N. Writing at University. Race.M. Tempat penerbitan: Penerbit. (2004). & Lea. Judul Buku.) (1991). (Ed. penulis akan merujuk berbagai jenis sumber. Martin. How To Get A Good Degree: Making The Most of Your Time At University. perkataan ³and´ dan ³dan´ digantikan dengan simbol ³&´. S. 12 . K. N. N. S. P. B. ed.

37 ± 43. ms. A. sila gunakan format berikut: Nama penyunting (Ed. Sebagai contoh. Judul Artikel. dlm. Mikac. 314-362. ms. dlm. New York: Engineers Joint Council.) (1978). M. and Branica. Women Law Centre (2002). (Ed. Judul Jurnal. Tempat Penerbitan: PenerbitSebagai contoh. (Ed). Petaling Jaya: Fajar Bakti.Penyelidikan Ilmiah (SHP 4133) Lees. Universiti Tun Hussein Onn Malaysia: Tesis Sarjana.87. Tempat terbit: Penerbit.D. Sekiranya ada penyunting. Promise Still Owned to the Nation Young Women. Abdullah. Pencemaran Radioaktif. C. Mohamad. no. H. Mat Ali.) (1974). Washington. D. (1994). Nama lnstitusi: Peringkat Tesis. Hubungan antara Gaya Pembelajaran Pelajar Kejuruteraan dan Pencapaian Akademik. Judul. Washington DC: Women Law Centre. (Eds. M. ms. Sebagai contoh. S. Tempat penerbitan: Penerbit. 71 . Universiti Tun Hussein Onn Malaysia: Tesis Ph. Dokumen korporat Format umum bagi dokumen korporat adalah seperti berikut: Nama korporat (Tahun). K. R. Electroanalysis.) (Tahun). Tesis Elemen-elemen utama yang perlu ada dalam memetik sumber rujukan daripada tesis adalah seperti berikut: Nama Penulis (Tahun). 6(2). Sebagai contoh. Thomas. Chemical Nomenclature Usage. (1987). (2008). 13 . Modeling of Swirling Fluidized Bed Hydrodynamic Characteristics. Handbook for Aut hors of American Chemical Society Publications. ms. N. Judul Dokumen. Perspektif Persekitaran. Judul Artikel. Artikel dalam jurnal Elemen-elemen utama yang perlu ada dalam memetik sumber rujukan daripada artikel dalam jurnal adalah seperti berikut: Nama penulis (Tahun).: American Chemical Society. Sebagai contoh: Sarmani. (2006). Chischester: Ellis Horwood. Judul Dokumen. Artikel dalam buku Elemen-elemen utama yang perlu ada dalam memetik sumber rujukan daripada artikel dalam buku adalah seperti berikut: Penulis Artikel (Tahun). B. Complexation of trialkyllead with diethyldithiocarbonate. R. jilid (bilangan keluaran). Engineers Joint Council (1969). A. Judul Buku. Thesaurus of Engineering and Scientific Terms. Nama penulis/penyunting buku.

M. Alias. Perintah Monumen Lama dan Tapak Tanah Bersejarah: P. (2006). The effect of teacher generated concept maps on learning of secondary school physics.(A)41 1983. Judul Piawai.Penyelidikan Ilmiah (SHP 4133) Mohamed. Judul Perundangan: Nombor perundangan. U. (1960). Tempat penerbitan: Penerbit. Redhill (U. Sebagai contoh. San Jose. Conference on Concept Mapping. 925.): Trade Brochure. Costa Rica: Universidad de Costa Rica. 14 . U. Penulis (Tahun). Judul. (1984). 550-557. London: BS 1297. Katalog dagang Elemen-elemen utama yang perlu ada dalam memetik sumber rujukan daripada katalog dagang adalah seperti berikut: Nama pengeluar (Tahun). Patent 2. Howick: Partitioning in Business. E. B. Nombor paten. Muka surat. Screen Room Air Inlet and Wave Guard. Prosiding Format umum bagi penulisan bahan rujukan daripada prosiding adalah seperti berikut. (2008). Universiti Tun Hussein Onn Malaysia: Laporan Projek Sarjana. Prosiding. Lindgren. Sebagai contoh. A. Perundangan Elemen-elemen utama yang perlu ada dalam memetik sumber rujukan daripada perundangan adalah seperti berikut: Nama negara (Tahun). Sebagai contoh. Tempat terbit: Nombor piawai.S. pp. Paten Elemen-elemen utama yang perlu ada dalam memetik sumber rujukan daripada paten adalah seperti berikut: Nama pemilik (Tahun). Sebagai contoh. Judul Paten. Design of Pavement on Soft Soil. Piawai Elemen-elemen utama yang perlu ada dalam memetik sumber rujukan daripada piawai adalah seperti berikut: Nama institusi (Tahun). Malaysia (1983). 457. Judul artikel. Contoh: British Standards Institution (1987). Howick Partitioning Ltd. of the Second Int.K. Proc. Tongued And Grooved Software Flooring. Tempat terbit: Nota.

12. Sulaiman. Februari 14).). Akhbar bercetak Elemen-elemen utama yang perlu ada dalam memetik sumber rujukan daripada akhbar bercetak adalah seperti berikut: Nama Penulis (tarikh). Anda boleh merujuknya dalam teks sebagai komunikasi peribadi. R. Freud. komunikasi peribadi.. Judul buku (Nama penterjemah. Latiff. . Nama akhbar. Judul.Penyelidikan Ilmiah (SHP 4133) Lukisan teknikal terukur Elemen-elemen utama yang perlu ada apabila memetik sumber rujukan daripada lukisan teknikal terukur adalah seperti berikut: Nama penulis (Tahun). A... (2006). Ogos 15. ms. A. Z. (1970). A. Tempat terbit. Trans. oleh itu ianya tidak disenaraikan dalam senarai Rujukan. New York: Norton. Judul Artikel. (2001. Sumber terjemahan Elemen berikut disertakan dalam sumber yang diterjemahkan. Trans.pelajar kurang minat mengikuti program khidmat masyarakat (Hassan. Tempat diterbitkan: Penerbit. Hatinya telah dimiliki. Temu bual Temu bual tidak dianggap sebagi data yang boleh diperoleh semula. LT10-2006. (Judul asal diterbitkan 1940) Sumber yang tidak diterbitkan Sekiranya sumber yang tidak diterbitkan di rujuk dalam dalam tesis. B. Nama penulis asal (Tahun diterjemahkan).). (Tarikh penerbitan kerja asal) Sebagai contoh. 2006) 15 . Sebagai contoh. Bangunan Dua Tingkat: Pandangan Pespektif . J. An outline of psychoanalysis (Strachey. Sebagai contoh. Universiti Tun Hussein Onn Malaysia. Utusan Mingguan. S. Nota. Lukisan Teknik. Nombor rujukan.. Sebagai contoh. perkataan ³Tidak diterbitkan´ perlu ditambah di akhir ayat rujukan. ms.

´ (Rajaratnam. adalah seperti berikut: Nama Penulis. nyatakan sub-judul yang berkaitandengan petikan yang diambil dan kira bilangan perenggan bermula dari sub-judulhingga ke lokasi petikan.00536. Sebagai contoh. tambah seberapa banyak maklumat capaian elektronik yang perlu bagi membolehkan orang lain mendapatkan sumber asal yang anda rujuk.´ (Rajaratnam. Penulisan sumber internet dalam teks Apabila memetik sumber dari internet. Sekiranya DOI diberikan. dari URL Walau bagaimanapun. A.³Amalan waktu kerja yang bercanggah dengan jam biologiboleh menyebabkan gangguan kesihatan dan kerugian terhadap negara yangtidak dapat dinilai buat masa ini. (Issue). gunakan DOI menggantikan URL. gunakan maklumat yang boleh dijadikan panduan bagi menentukan lokasi petikan tersebut seperti nombor perenggan.Penyelidikan Ilmiah (SHP 4133) RUJUKAN DARI SUMBER ELEKTRONIK Sumber elektronik seperti internet menyediakan sumber rujukan yang amat luas. C. Sebagai rumusan. sesetengah artikel diberikan Digital Object Identifier (DOI). Tajuk artikel [versi elektronik].1467-8535. Sebagai rumusan. 3) Penulisan senarai rujukan internet Bagi menulis rujukan dari internet. Kinchin. & Wiseman. Water conservation: The potential of rain 16 . B.. Untuk mengatasi masalah ini. para. (Tahun). Nama Penulis. Dicapai pada Bulan Hari. Vol. 2007 dari doi: 10. para. (2000). Dicapai pada Bulan Hari. 2001. (Tahun). Sekiranya tiada. D.2006. I. Contoh rujukan yang mempunyai DOI adalah seperti di bawah.x Artikel internet berasaskan sumber bercetak Elemen-elemen utama yang perlu ada dalam memetik sumber rujukan daripada artikel internet berasaskan sumber bercetak.³Amalan waktu kerja yang bercanggah dengan jam biologiboleh menyebabkan gangguan kesihatan dan kerugian terhadap negara yangtidak dapat dinilai buat masa ini. (2006). Badman. British Journal of Educational Technology. sama seperti bahan rujukan bercetak. Tahun. Keputusan. gunakan nombor muka surat jika ada. dari URL Goodman. maklumat di internet sering diubah atau dialih tempat menyebabkan capaian yang terputus. Tahun. Dicapai pada Ogos 23. Tajuk Jurnal. Sub-judul (jika ada).. 2001. di samping memberikan maklumat rujukan seperti yang diperlukan untuk rujukan dari media bercetak. rujukan yang diambil dari sumber elektronik juga perlu direkodkan sumbernya dalam teks dan juga dalam senarai rujukan. 23) Sekiranya tiada nombor perenggan. Tajuk artikel [versi elektronik]. Sebagai contoh.1111/j. Oleh itu. Developing PowerPoint handouts to support meaningful learning. 0(0). Gaya generik penulisan rujukan untuk kebanyakan laman web adalah seperti berikut.

Dicapai pada Julai 1. 2007. 371-378.my/ab_docs/aces120. ms. (Tahun. Dicapai pada Bulan Hari. Tajuk. Februari). Bulan Hari). Hatinya telah dimiliki. Dicapai pada Ogos 23. Article No. Tahun. A. keluaran). Predicting CPA from continuous assesments. Utusan Mingguan.shtml?/jpm/index. Relationship between entry qualifications and performance in graduate education. Bulan Hari). Jilid (no. Black E. 2007. 7(3). Tahun.net Majalah atau jurnal dari pangkalan data Elemen-elemen utama yang perlu ada dalam memetik sumber rujukan daripada artikel majalah atau jurnal dari pangkalan data adalah seperti berikut: Nama Penulis. K.cbj. Artikel dari akhbar (diperoleh melalui versi elektronik) Elemen-elemen utama yang perlu ada dalam memetik sumber rujukan daripada artikel dari akhbar yang diperoleh melalui versi elektronik adalah seperti berikut: Nama Penulis.13/99-67). Sebagai contoh. & Mohd Zain. Retrieved April 17. Nama Majalah atau Jurnal. Dicapai pada Bulan Hari.utusan. Journal ofEnvironmental Issues. The Journal of Higher Education. No. ms. (maklumat/kod penerbitan). (2006). Artikel. F.gov. keluaran). Tajuk. Dicapai pada Bulan Hari. (2001. Kependudukan: Tercapaikah angka 70 juta seperti yang disasarkan. No. Dicapai pada Jun 15. 24. 24(2). A12345. (1999. Abdul Latiff. (jika diberi). from http://iej. from XYZ College Edition database. No. dari URL. 2005. Tajuk.cbj. Jilid (No. 2003. Dicapai pada September 12. B.com. dari URL Sebagai contoh. Alias. dari nama URL organisasi Sebagai contoh. A. Nama Majalah atau Jurnal. (Tahun. Februari 14).jpm. dari http://ibj. M. ms. 23(2). Tahun. (2002). dari pangkalan data.Penyelidikan Ilmiah (SHP 4133) harvesting [versi elektronik]. (Tahun).my Warta Kerajaan melalui internet Elemen-elemen utama yang perlu ada dalam memetik sumber rujukan daripada warta Kerajaan melalui internet adalah seperti berikut: Agensi. InternationalEducation Journal. dari Jabatan Perangkaan Malaysia: http://www. & Brown. Dicapai pada Bulan Hari. Nama akhbar. Jabatan Perangkaan Malaysia. 2006. (Tahun). Sebagai contoh.net Artikel majalah atau jurnal dalam internet sahaja Elemen-elemen utama yang perlu ada dalam memetik sumber rujukan daripada artikel majalah atau jurnal dalam internet sahaja adalah seperti berikut: Nama Penulis. ( JPM/12. dari http://www. 12-15.html 17 . Tarikh.

florafauna.. Sunflower. dari Penaja Perniagaan. Dicapai pada Bulan Hari. W.htm Dokumen Adobe Acrobat di internet (PDF) Elemen-elemen utama yang perlu ada dalam memetik sumber rujukan daripada dokumen Adobe Acrobat di internet (PDF) adalah seperti berikut: Nama penulis atau penaja. Dicapai pada Bulan Hari. G.org.autonlab.W. Tahun. pada PDF di URL Sebagai contoh. (2006). Dicapai pada April 2..Penyelidikan Ilmiah (SHP 4133) Dokumen yang kompleks dari laman web (penulis diketahui) Elemen-elemen utama yang perlu ada dalam memetik sumber rujukan daripada kompleks dokumen dari laman web yang diberikan nama penulis adalah seperti berikut: Nama Penulis.. (2000). dari Botanical Guide 2000/2001 di Agensi Pengkaji Flora dan Fauna Malaysia: http://www.pdf 18 . (tahun). dari ms. Tajuk dokumen atau nama halaman. Tajuk. & Roses. The colour of Flowers: Is it the Colour that Brings Special Meanings.S. A. Moore. 2006. 2006. Orchid. Agensi atau Aktiviti: URL Sebagai contoh. (Tahun). Dicapai pada Julai 20. dari ms.12 di http://www.my/apff/colourofflowers. S.G. Decision Trees: What is data mining? Statistical Data Mining Tutorials.org/tutorials/dtree18. Tahun.

Dalam kes lain anda mungkin mendapati bahawa hubungan antara pembolehubah-pembolehubah.Penyelidikan Ilmiah (SHP 4133) PERBINCANGAN Bahagian perbincangan dengan menggunakan data (Keputusan). 19 . Namun demikian.. organisasi) konteks. rasanya tidak mungkin boleh dianggap layak publikasi. menyajikan jawapan atas soalan tesis yang asli dan / atau hipotesis. KESIMPULAN Satu keputusan boleh jadi semata-mata sejumlah 'pusingan' laporan. anda mungkin akan mengesahkan proposisi teoritis daripada kesusasteraan tetapi dalam (contohnya. ia mempunyai sesuatu untuk menambah pengetahuan. Beberapa kajian telah dieksplorasi. Dalam beberapa kes. Berry (1994)mengingatkan kesimpulan-kesimpulan tidak harus hadir bukti baru. sangat penting untuk merujuk kembali kepada bahagian tinjauan literatur sehingga perbandingan dan kontras boleh ditarik keluar antara kajian. Dalam melakukan hal ini. apa kajian yang telah diteamui. atau ia boleh bermaksud satu 'hasil munasabah' bagi hujah-hujah laporan. tetapi patut mengaitkan kembali untuk tujuan asal dan tumpuan laporan itu. Keputusan tidak seharusnya digunakan untuk kenyataan bagi siri-siri yang membawa bersama dalam satu format ringkas.

Turabian K. Universiti Teknologi Malaysia (1989). A. Theses and Dissertations. Universiti Teknologi Malaysia (1993). Panduan Menulis Tesis. L. Oxford: Oxford University Press.Penyelidikan Ilmiah (SHP 4133) RUJUKAN American Psychological Association (1983). Kuala Lumpur. Pusat Pengajian Siswazah. Gaya Dewan Bahasa. from http://wordnet. 5th edition. Theses and Dissertations. MLA Handbook for Writers of Research Papers. (1973).edu 20 . Wisconsin. 3rd edition.1. British Standard Recommendations for the Presentation of Theses and Dissertation. Universiti Kebangsaan Malaysia (2004).S. Oxford Advanced Learner¶s Dictionary of Current English. WordNet Search ± 2. Perpustakaan Sultanah Zanariah. A Manual for Writers of Term Papers. 4th edition. USA: George Banta Comp. Modern Language Association (1977). Hornby. Retrieved November 30. Publication Manual of the American Psychological Association. Universiti Kebangsaan Malaysia (2001). Panduan Penulisan Tesis Untuk Pelajar UTM. 2006. West Consine. Pusat Pengajian Siswazah. Peraturan Pengajian Siswazah. Chicago: University of Chicago Press. London: BS4821. Publication Manual of the American Psychological Association. Panduan Menulis Tesis. USA: George Banta Comp. New York: Modern Language Association.princeton. American Psychological Association (2004). WordNet (2006). Pusat Pengajian Siswazah. British Standard Institution (1990). (1994). Dewan Bahasa dan Pustaka (1990).

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->