Penyelidikan Ilmiah (SHP 4133

)

PENGENALAN Perkataan ³tesis´ ini secara khusus merujuk kepada penulisan ilmiah yang dikemukakan bagi penganugerahan ijazah secara penyelidikan. Perkataan ³tesis´ dalam buku panduan ini juga digunakan secara umum untuk penulisan ilmiah laporan projek sarjana, disertasi penyelidikan dan projek sarjana muda iaitu dokumen penulisan ilmiah yang dikemukakan sebagai sebahagian daripada syarat penganugerahan ijazah sarjana melalui kerja kursus, kerja kursus dan penyelidikan serta pengijazahan sarjana muda. Bagi pembinaan tesis yang baik, prosedur-prosedur penulisan perlu diikuti bagi menjadikan tesis yang dihasilkan berkualiti dan menarik serta kukuh dari segi penghujahan isi yang dikemukakan. Melalui tesis yang dibina, nama penulisnya akan menjadi terkenal jika tesis yang dihasilkan menjadi bahan rujukan bagi mereka yang ingin menulis tesis untuk dijadikan sebagai sumber rujukan. Bagi penulisan tesis, prosedur yang telah digariskan adalah berbeza antara satu dengan yang lain. Ada pelbagai jenis tesis antaranya ialah tesis ijazah, tesis sarjana, tesis Phd dan lain-lain lagi. Tesis-tesis sebegini akan dibuat oleh seseorang mengikut tahap pendidikan yang mereka ingin kecapi. Jika mereka dalam peringkat ijazah, maka tesis ijazah akan mereka buat.

1

Penyelidikan Ilmiah (SHP 4133)

STRUKTUR DAN KANDUNGAN TESIS IJAZAH Pengisytiharan status tesis Pengisytiharan status tesis perlu dibuat dengan melengkapkan Borang Pengesahan Status Tesis. Sekiranya tesis ingin diklasifikasikan sebagai sulit atau terhad, surat mengenai pengklasifikasian tesis perlu diperoleh daripada organisasi berkenaan dan hendaklah diserahkan kepada Dekan Pusat Pengajian Siswazah, Fakulti atau Pusat akademik berkaitan. Surat pengesahan ini hendaklah menyatakan sebab dan tempoh pengelasan tesis tersebut. Tempoh lazim sesuatu tesis yang dikelaskan sebagai sulit atau terhad adalah tiga (3) tahun. Sekiranya penulis mengelaskan tesis sebagai tidak terhad, pihak Universiti akan menganggap tesis ini sebagai tidak terhad dan pihak Universiti berhak untuk menggunakannya bagi sebarang tujuan. Halaman judul Halaman judul mestilah mempunyai maklumat yang disusun mengikut urutan berikut: (i) Judul tesis; (ii) Nama penuh pelajar; (iii) Pernyataan tujuan tesis dikemukakan; (iv) Nama fakulti atau pusat tempat pelajar berdaftar; (v) Nama Universiti; dan (vi) Bulan dan tahun tesis ditulis atau diluluskan. Tesis untuk program pengajian Sarjana secara Penyelidikan dan Doktor Falsafah perlu diperakukan oleh Jawatankuasa Tetap Senat Pengajian Siswazah Mengenai Peperiksaan dan Keputusan Peperiksaan. Tesis untuk program lain perlu mendapat perakuan oleh Jawatankuasa yang berkaitan. Halaman pengakuan Halaman pengakuan mengandungi pengakuan tentang keaslian tesis. la hendaklah ditandatangani oleh penulis.

Halaman penghargaan (pilihan) Halaman ini hendaklah ditulis dalam satu muka surat sahaja. Penghargaan dirakamkan kepada orang perseorangan atau organisasi yang telah memberikan bantuan secara langsung atau tidak langsung dalam penyediaan tesis. Abstrak Abstrak tesis adalah ringkasan pendek sesuatu tesis. Ianya menerangkan tentang rasional dan objektif (pernyataan masalah), metodologi, keputusan dan kesimpulan sesuatu kajian yang dijalankan. Abstrak tersebut tidak boleh melebihi 250 perkataan untuk tesis sarjana atau laporan projek sarjana dan tidak melebihi 350 perkataan untuk tesis kedoktoran; ditulis dalam dua bahasa, Inggeris dan Bahasa Melayu. Bagi tesis yang ditulis dalam Bahasa Inggeris, abstrak hendaklah ditulis dalam Bahasa Inggeris diikuti oleh terjemahan dalam Bahasa Melayu pada muka surat berikutnya. Jangan masukkan ulasan karya, singkatan tanpa penjelasan, kekangan kajian atau cadangan kajian lanjutan dalam abstrak. Abstrak mesti ditulis menggunakan satu

2

topik dan nombor muka surat. tajuk jadual serta muka surat di mana jadual tersebut dimuatkan. Paparkan tajuk kandungan sehingga ke tahap tiga sahaja.ikut abjad Subskrip . (a) Pengenalan Bab ini mengandungi isu-isu berkaitan penyelidikan berkenaan. Maklumat tesis diberikan di bawah tajuk bab. Senarai rajah ini mengandungi semua nombor rajah. 3 . Teks Teks dalam tesis hendaklah mengandungi bab-bab yang diberi judul dan setiap judul hendaklah membayangkan kandungan. Urutan penulisan adalah seperti berikut: Huruf Roman . topik dan muka surat yang terdapat dalam tesis. Halaman senarai simbol dan singkatan Halaman ini menyenaraikan simbol. Maklumat jadual yang perlu dinyatakan adalah nombor jadual. topik dan muka surat yang ditunjukkan dalam halaman kandungan mestilah bertepatan dengan bab. lukisan. objektif dan skop penyelidikan serta struktur tesis. Halaman senarai rajah Semua bahan ilustrasi yang disertakan dalam teks seperti peta. Bab boleh dikembangkan kepada bahagian yang diberi sub-judul. gambar rajah dan fotograf disebut µRajah¶. Setiap bab. tajuk rajah berserta muka surat yang dimuatkan dalam tesis. Jumlah bab dalam tesis tidak terhad. Abstrak tesis juga boleh ditulis dalam Bahasa Melayu dan diikuti abstrak dalam BahasaInggeris. Setiap bab hendaklah dimulakan pada halaman baru. Senarai rajah mestilah ditulis ikut urutan bab. Amnya sesuatu tesis akan mempunyai struktur yang berikut.ikut abjad Halaman Senarai Lampiran Halaman ini menyenaraikan lampiran-lampiran yang digunakan oleh pelajar ketika menyiapkan tesis. seperti matlamat. Judul dan sub-judul bab mestilah dinombori. singkatan. graf. Halaman kandungan Halaman kandungan hendaklah dimulakan pada halaman baru. carta.ikut abjad Huruf Greek . tatanama dan istilah yang terdapat dalam teks . Halaman senarai jadual Halaman ini mengandungi senarai semua jadual yang dimuatkan dalam tesis.ikut abjad Superskrip .Penyelidikan Ilmiah (SHP 4133) setengah (1 ½ ) langkau. Senarai jadual mestilah ditulis ikut urutan bab.

rajah. Kesimpulan dibuat berdasarkan dapatan kajian dan seterusnya implikasi serta kajian masa hadapan dibincangkan. sambungan pada muka surat berikutnya perlu dilabelkan dengan ³Jadual 4. Ianya berkait rapat dengan tesis dan mengandungi maklumat tentang teori. Sebagai contoh sila rujuk Jadual 1. (c) Metodologi Bab ini adalah komponen penting dalam tesis kerana ia menerangkan secara terperinci tentang sampel. Setiap tajuk jadual diletak 1. model.Penyelidikan Ilmiah (SHP 4133) (b) Kajian Literatur Kajian literatur adalah penulisan komprehensif dan kritikal tentang sesuatu topik yang telah diterbitkan oleh ahli akademik dan penyelidik tersohor. prosedur dan kaedah pengumpulan data yang digunakan dalam penyelidikan. jadual dan/atau lain-lain.Nombor rajah hendaklah dikaitkan dengan nombor bab (Contohnya Rajah 4. Penulisan dalam jadual hendaklah menggunakan huruf Times New Roman bersaiz 10 dengan satu (1) langkau antara baris.1. muka surat 1-2. sumber berkenaan perlu dinyatakan di hujung tajuk jadual. Pelajar yang perlu membuat penterjemahan adalah dinasihatkan merujuk edisi terkini Gaya Dewan Bahasa dan Pedoman Terjemahan terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka. Sekiranya jadual diambil dari sumber tertentu. Rujukan dalam teks Apabila sesuatu maklumat atau ide dipetik dari sesuatu sumber. bahan. penulis sumber tersebut hendaklah dicatatkan dalam teks. (e) Perbincangan dan kesimpulan Dalam bab ini penulis akan membincangkan keputusan yang diperoleh melalui perbandingan dengan kajian-kajian lalu yang terkandung dalam bab kajian literatur. bahan dan teknik yang digunakan dalam penyelidikan berkenaan. (d) Analisis data dan keputusan Bab ini menerangkan tentang kaedah analisis data dan keputusan yang diperoleh dalam bentuk teks. Setiap tajuk rajah diletak satu setengah baris dibawah rajah tersebut dan ditulis 4 . Rajah dalam teks Semua rajah hendaklah berkualiti tinggi dan dinombori menggunakan angka Arab. instrumen. Rujukan dalam teks ini hendaklah ditulis mengikut kaedah yang ditetapkan Jadual dalam teks Semua jadual hendaklah dinombori menggunakan angka Arab.5 baris dari bahagian atas jadual tersebut dan ditulis menggunakan huruf Times New Roman bersaiz 12 tanpa noktah di hujungnya dan justified left serta ditulis dengan jarak satu (1) single line antara barisan ayat.3 bagi jadual yang ke-3 dalam Bab 4). Jika jadual melebihi satu muka surat.3 bagirajah yang ke -3 dalam Bab 4). Nombor jadual hendaklah dikaitkan dengan bab (Contohnya Jadual 4.3 (sambungan)´.

Penulis tesis mesti menyenaraikan sumber yang disebut dalam senarai rujukan. atur cara perisian dan soal selidik. Peta dan Fotograf Udara Peta dan fotograf udara yang hendak dimuatkan ke dalam tesis perlu mendapat kebenaran bertulis Ketua Pengarah Pemetaan Negara. carta.3 (sambungan)´. jadual. Rajah sebaik-baiknya diletak selepas sahaja dirujuk buatkali pertama dalam teks. gambar dan sebagainya yang terlalu panjang untuk dimasukkan ke dalam teks atau yang tidak diperlukan secara langsung bagi menjelaskan perkara yang dibincangkan dalam teks boleh dimasukkan ke dalam bahagian lampiran. Bahanilustrasi perlu memenuhi syarat berikut: y Fotograf Fotograf yang digunakan sebagai bahan ilustrasi hendaklah dilekatkan dalam teks dengan menggunakan gam yang bermutu tinggi atau kaedah yang lebih baik. sambungan pada muka surat berikutnya perludilabelkan dengan ³Rajah 4. Jika rajah diambil dari sumbertertentu. Bahan ilustrasi yang berukuran besar sepertipelan dan peta hendaklah dikecilkan untuk dimuatkan dalam satu halaman. peta. Antara bahan bahan tersebut adalah seperti jadual. (b) Sesuatu lampiran boleh dinamakan seperti LAMPIRAN A. Secara umumnya. slaid atauseumpamanya hendaklah dimuatkan ke dalam poket yang dibuat khas dan diletak dibahagian dalam kulit belakang tesis. Lampiran Bahagian lampiran membolehkan penulis memuatkan bahan yang dapat member penerangan tambahan kepada maklumat dalam teks untuk menyokong apa yang dikaji. Be rikut adalah panduan untuk lampiran. LAMPIRAN B dan seterusnya bergantung kepada jenis dan banyaknya bahan yang disertakan sebagai lampiran. sumber berkenaan perlu dinyatakan di hujung tajuk rajah tersebut. 5 . (a) Data kajian. y y Rujukan Rujukan merupakan bahan yang dirujuk semasa menyediakan tesis serta disebut dalam teks tesis. Bahan ilustrasi seberapa boleh hendaklah dirakam menggunakan pengimbas (scanner) dan dicetak menggunakan pencetak warna bermutu tinggi. Lampiran juga boleh diberi tajuk-tajuk tertentu. Keratan Akhbar dan Sebagainya Lampirkan salinan yang jelas dan bermutu tinggi sahaja. contoh soal-selidik. jadual dan rajah yang melebihi dua muka surat wajar diletakkan dalam bahagian lampiran. Bahan ilustrasi dalam bentuk disket. Sekiranyarajah melebihi satu muka surat.Penyelidikan Ilmiah (SHP 4133) menggunakan huruf bersaiz 12 tanpa noktah dihujungnya ditulis dengan jarak satu (1) single line antara barisan ayat.

5 cm di sebelah atas. Struktur penomboran sub-judul tidak diensot tetapi disusun mengikut urutan tahap sub-judul dan tidak melebihi empat tahap seperti contoh di bawah. bermula dari halaman judul.1. 2. Halaman Vita ini tidak dinomborkan. 2. ii.5 cm di bawah.5 cm di sebelah kanan dan 2. tidak ditulis nombor muka surat tetapi diambil kira bagi menombori muka surat berikutnya. Jidar Saiz jidar adalah 4 cm di sebelah kiri dan 2. bahagian teks dan selepasnya hendaklah menggunakan angka Arab (1. SAIZ DAN FORMAT Kertas dan saiz Hanya kertas simili 80 gram berwarna putih dan bermutu tinggi dan bersaiz A4 (210 mm x 297 mm) yang dibenarkan penggunaannya dalam tesis. termasuk muka depan. Halaman pertama tesis ialah halaman judul yang dikira sebagai muka surat 'i' tanpa cetakan nombor muka surat.1. Nombor bab ditulis sebagai BAB 1. BAB 3. (ii) (iii) Penomboran bab dan sub -judul dalam bab Bab dan sub-judul dalam bab perlu dinombori menggunakan angka Arab. Begitu juga bagi halaman pertama bagi setiap permulaan Bab seterusnya. 3 dan sebagainya). hendaklah dinombori dengan angka kecil Roman (i.1 Tahap kedua (sub-judul). iii dan sebagainya).Penyelidikan Ilmiah (SHP 4133) Vita Pelajar perlu menyediakan satu (1) halaman Vita yang khusus mengandungi maklumat pelajar di akhir muka surat tesis masing-masing selepas lampiran. Nombor muka surat hendaklah ditulis di sudut atas sebelah kanan.5 cm dari tepi sebelah kanan diukur dari digit terakhir nombor berkenaan. BAB 2 Tahap pertama (Nombor Bab) 2. 1. 6 .1 Tahap ketiga (sub-sub-judul). 2. untuk setiap muka surat. BAB 2.5 cm dari tepi atas dan 2. 2. Penomboran muka surat hendaklah memenuhi syarat berikut: (i) Bahagian permulaan tesis.1 Tahap keempat (sub-sub-sub-judul). Halaman pertama bagi Bab 1 adalah merupakan muka surat '1' tanpa cetakan nombor muka surat.1. Penomboran muka surat Letakkan nombor muka surat mengikut urutan seperti yang ditetapkan dalam Jadual 1.1.

2 dan 1. Jarak di antara perenggan adalah sama dengan jarak di antara baris.Penyelidikan Ilmiah (SHP 4133) Jika judul bab atau sub-judul pada mana-mana tahap melebihi satu baris. Jarak dan format Pelajar perlu mematuhi panduan berikut dalam menentukan jarak dalam teks. Perkataan dalambahasa yang berlainan dari bahasa penulisan tesis hendaklah ditaip menggunakanhuruf condong. Jarak di antara perkataan dalam barisan hendaklah sama. perenggan-perenggan seterusnya perlu diensotsebanyak 1. Jarak di antara nombor bab dengan judul bab. (viii) (ix) (x) (xi) (xii) 7 . Mulakan sub-judul berserta nombornya dari jidar kiri. maka langkaunya adalah sama dengan langkau dalam teks.5 baris.14. Jarak di antara sub-judul dengan baris pertama teks selepasnya ialah 2 baris. Oleh itu. Sub-judul seterusnya harus dinombori menggunakan huruf abjad dan diensot sebanyak 1 cm . Jangan mulakan baris pertama perenggan baru di sebelah bawah muka suratsekiranya ruang yang ada boleh memuatkan satu baris ayat sahaja. Setiap bab hendaklah dimulakan di atas muka surat baru. dan di antara judul bab denganbaris pertama teks ialah 4 baris.kecuali bagi jadual dan rajah (rujuk perkara 1. jangangunakan format justified. Jarak di antara baris dalam teks ialah 1. Judul hendaklah ditaip denganhuruf tebal dan tidak digariskan.14.) dengan huruf pertama ayat berikutnya (dalamperenggan yang sama) ialah dua (2) huruf. Rajah atau Ilustrasi ialah 2 baris.3).5 cm. Hanya huruf pertama perkataan pertama dalamsub-judul hendaklah huruf besar.Bab dan bahagian dalam bab hendaklah diberi judul. Teks hendaklahditaip pada sebelah muka surat sahaja. Jarak di antara ayat terakhir dengan Jadual. Jarak selepas koma (. Mulakan baris pertama perenggan pertama di bawah sub judul tanpa ensotan(indent) dari jidar kiri.0 atau versi yang lebih terkini.27 cm dari jidar kiri. Jarak antara noktah (. Penaipan Tesis hendaklah ditaip menggunakan komputer dengan huruf Times New Roman bersaiz 12 mengikut perisian Microsoft Word 6. Jarak di antara sub-judul dengan baris terakhir teks sebelumnya ialah 4 baris.) ialah satu (1) huruf.Judul bab hendaklah ditaip dengan huruf besar dan diletak di tengah-tengahantara jidar kiri dan kanan. Jarak antara nombor judul dan tajuk judul adalah 1 cm tanpa mengira tahap judul. (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) Jarak di antara jidar atas dengan nombor bab ialah 2.

Pelajar yang bercadang untuk menulis tesis yang melebihi had bilangan muka surat perlu mendapat kelulusan bertulis daripada Dekan Pusat Pengajian Siswazah atau Dekan Fakulti (untuk Laporan Projek Sarjana Muda) dengan membuat permohonan melalui penyelia masing-masing. Tesis boleh dijilid sementara (spiral binding) bagi tujuan peperiksaan. Warna kulit (kod warna) tesis telah ditetapkan seperti berikut: (i) Tesis Doktor Falsafah: Hitam (585) (ii) Laporan Projek dan Tesis Sarjana: Hijau Lumut (557) (iii) Laporan Projek Sarjana Muda: Biru Baru (550) Kulit tesis Saiz kulit buku yang siap dijilid hendaklah berukuran A4 (210 x 297 mm). Warna kulit dan tulisan Tesis yang hendak diserahkan kepada Universiti hendaklah yang telah dijilid kekal (penuh) dengan kulit jenis buckram dan bertulisan emas dengan font italic bersaiz 18 (tanpa italic). Tesis hanya boleh dijilid kekal berkulit kerasselepas mendapat kelulusan Jawatankuasa Tetap Senat Pengajian SiswazahMengenai Peperiksaan dan Keputusan Peperiksaan atau Jawatankuasa lain yangberkenaan bagi program pengajian tersebut.Penyelidikan Ilmiah (SHP 4133) Cetakan dokumen Tesis hendaklah ditaip menggunakan komputer dan dicetak menggunakan mesin cetak laser atau mesin cetak yang mempunyai kualiti cetakan yang setaraf. Penghurufan dan lukisan Penghurufan dan lukisan hendaklah jelas dan boleh dibuat salinan dengan memuaskan tanpa kehilangan sebarang maklumat. jadual. Bilangan muka surat maksimum Had bilangan muka surat tesis adalah seperti berikut: y y y Laporan Projek Sarjana Muda: tidak melebihi 100 muka surat Laporan Projek Sarjana dan Tesis Sarjana: tidak melebihi 150 muka surat Tesis Doktor Falsafah: tidak melebihi 250 muka surat Had maksimum ini tidak termasuk lampiran. 8 . Penjilidan tesis Semua tesis hendaklah dijilid dengan sempurna. gambar rajah dan lainlain ilustrasi. nama penulis dan Universiti dengan huruf besar. Pada kulit depan hendaklah ditulis tajuk tesis.

Sebutan rujukan dalam teks Apabila sesuatu idea atau maklumat yang berkaitan dengan kerja/penyelidikan hendak dirujuk di dalam teks. Untuk sebutan kedua dan seterusnya.Penyelidikan Ilmiah (SHP 4133) Tulang Belakang Pada tulang belakang tesis hendaklah ditulis singkatan nama Universiti. sama ada sumber itu telah diterbitkan atau pun tidak. 2005). tuliskan nama kedua-dua penulis. Rujukan yang lengkap juga dapat mengelakkan pertuduhan plagiat. Sebagai contoh. penyelidikan terhadap kaedah penyelesaian yang berkesan bagi masalah pengoptimuman kekangan ini menjadi suatu bidang kajian yang popular dewasa ini (Mohamed. diikuti dengan ³etal. Ianya perlu diperakukan di dalam teks dan juga senarai rujukan. catatkan penulis pertama dan diikuti dengan ³et al. Sekiranya sumber yang dirujuk dihasilkan oleh dua penulis. Penjadualan senggaraan telah lama dikaji. Sebagai contoh. Oleh itu. hendaklah dinukilkan di dalam tesis.5 mm untuk setiap sisi kertas A4.´ dan tahun untuk sebutan pertama dan seterusnya. sebilangan besar masalah utama penjadualan dalam pelbagai bidang seperti ekonomi dan kejuruteraan tergolong ke dalam kelas masalah pengoptimuman kekangan. Nukilan perakuan di dalam teks hendaklah dihubungkan dengan senarai rujukan mengikut sistem ³Penulis (Tahun)´ yang ditetapkan. Kajian Alias. (b) (c) (d) 9 . ianya harus ditingkatkan di kalangan pelajar kejuruteraan (Alias et al. Trimming bagi tujuan penjilidan Trimming bagi tujuan penjilidan yang dibenarkan hanyalah 2. Sebagai contoh. (a) Mengikut gaya Penulis (Tahun).´ dan tahun. tahun tesis diluluskan dan tahap pengajian. catatkan ketiga-tiga nama pada kali pertama rujukan disebut dalam teks. Jika rujukan tidak ditulis dalam ayat. 2002). FORMAT RUJUKAN Pengenalan Sumber yang dirujuk bagi penulisan tesis. nama penulis. nyatakan nama pertama.. Rujukan boleh ditulis dalam ayat atau di hujung ayat. tahun penerbitan diletakkan dalam kurungan selepas nama penulis bagi rujukan dalam ayat. Sebagai contoh. Rujukan yang lengkap adalah penting untuk membolehkan pembaca mendapatkan sumber asal. Black & Gray ( 2002) menunjukkan pelajar kejuruteraan mempunyai keupayaan menvisualisasi ruang yang rendah daripada sepatutnya. nama dan tarikh penerbitan yang dirujuk itu mestilah dinyatakan. maka nama penulis dan tahun terbitanperlu ditulis dalam kurungan. contohnya dalam penghasilan kuasa oleh Kralj & Petrovic (1995)« Sekiranya rujukan mempunyai tiga penulis. Oleh kerana keupayaan ini adalah penting dalam menyelesaikan masalah kejuruteraan. (e) Bagi rujukan dengan empat atau lebih penulis. Menurut Mohamed (2005).

c) untuk membezakan dua atau lebih penerbitan oleh penulis yang sama dan dikeluarkan pada tahun yang sama. ms.. system penghadaman. y y Penekanan kepada penulis Dalam penekanan kepada penulis.ke atas tidur.. kadar kemalangan dan masalah sosial´ (ms. Apabila petikan diambil terus dari sumber rujukan. Contoh perisian yang menggunakan bahasa pengaturcaraan kekangan ialah ILOG Solver oleh Puget dan Albert (1994a). Penulisan maklumat rujukan Terdapat tiga cara untuk memperakukan idea atau maklumat rujukan di dalam penulisan teks iaitu secara (a) petikan. Kesan jangka panjang akibat percanggahan antara jam biologi dan waktu kerja masih tidak diketahui...Penyelidikan Ilmiah (SHP 4133) (f) Gunakan huruf kecil (a. Contoh rujukan silang adalah.dilihat ke atas tidur.. S. Menulis petikan ini boleh dilakukan dengan tiga gaya iaitu dengan gaya penekanan kepada penulis. kesannya boleh dilihat ke atas tidur. gaya penekanan kepada idea atau gaya petikan. Sebagai contoh. Dalam jangka pendek. 358. Sebagai contoh. ianya perlu dimasukkan ke dalam teks sekiranya kurang dari tiga baris berserta tanda petik (³ ´) dengan tanda noktah diletakkan di akhir ayat. Di samping itu Puget dan Albert (1994b) juga mendapati bahawa penggunaan objek adalah amat meluas. 1000) Sumber: Rajaratnam. 1000). Selanjutnya.Selanjutnya. 1000). Penulis tesis hendaklah merujuk kepada sumber asal. 2001. (b) parafrasa dan (c) kesimpulan. Amalan waktu kerja yang bercanggah dengan jam biologi boleh dilihatkesannya ³. sistem penghadaman. nama penulis ditulis di akhir ayat. ms. kadar kemalangan dan masalah sosial.. (2001). (ms. kadar kemalangan danmasalah sosial´ (Rajaratnam. ia perlu diasingkan daripada teks 10 . Sebagai contoh.b. Rajaratnam (2001) merumuskan bahawa amalan waktu kerja yangbercanggah dengan jam biologi boleh ³. Lancet. Health in a 24hr society. Ali (dalam Abu. Penulisan secara petikan Setiap patah perkataan yang ditulis oleh penulis dipetik satu persatu untuk menyokong sesuatu hujah. nama penulis ditulis di awal ayat. 2000) menegaskan bahawa ...Dalam petikan teks yang melebihi tiga ayat. system penghadaman. terutama dalam pengaturcaraan kepintara buatan. Contoh bagi setiap satunya akan diberikan berdasarkan petikan berikut:Jam biologi bukan sahaja penting secara saintifik... Penekanan kepada idea Dalam penekanan kepada idea. malah ianya mempengaruhi produktiviti dan kesihatan. (g) Rujukan silang tidak dibenarkan dalam penulisan tesis.

Dalam kesimpulannya.Menurut penyelidikan tersohor (Rajaratnam 2001). (ii) Nama : Mohd Noor Abdullah Ditulis : Abdullah. Sebagai contoh. Rajaratnam (2001) telah membuat rumusan tentang kemungkinan-kemungkinan negatif ke atas kesihatan ekonomi dan social negara apabila waktu kerja yang bercanggah dengan jam biologi sering diamalkan. nyatakan secara kronologi. N. Susunan rujukan dalam senarai rujukan hendaklah mengikut abjad. Beberapa contoh menulis nama pengarang dalam senarai rujukan adalah seperti berikut: (i) Nama : John Neville Pavlovic Ditulis : Pavlovic.Penyelidikan Ilmiah (SHP 4133) sebagai satu para tersendiri dengan 1 cm ensotan ke kanan. misalnya penerbitan 2002 oleh Suradi didahulukan sebelum penerbitannya pada 2007. J. Penulisan senarai rujukan Semua sumber yang disebut dalam teks tesis hendaklah disenaraikan di bahagian akhir teks di bawah tajuk ³RUJUKAN´. Membuat kesimpulan Penulisan secara membuat kesimpulan boleh digunakan untuk menyatakan hujah utama penulis asal dalam perkataan anda sendiri tanpa mengubah maksud asalnya. diletakkan noktah padaakhir bahan petikan dengan tiada noktah diletakkan selepas menulis muka suratrujukan. 11 . Sebagai contoh. Rajaratnam (2001) berhujah bahawa di samping kepentingan saintifik. Bagi penulis yang sama yang mempunyai dua penerbitan atau lebih. Penulisan secara parafrasa Penulisan secara parafrasa boleh digunakan untuk memperakukan maklumat daripada penulis asal dengan menyatakannya semula dalam perkataan yang berbeza tanpa mengubah maksud asalnya dan tanpa memberi interpretasi sendiri. Penulisan nama pengarang Pada umumnya nama pengarang ditulis mengikut sistem nama keluarga atau nama akhir (family name/last name) diikuti oleh singkatan nama lain. Jangan gunakan tajuk ³BIBLIOGRAFI´ kerana ianya adalah senarai semua bahan yang dirujuk termasuk yang tidak disebut dalam teks. konsep jam biologi juga adalah penting dari sudut ekonomi dan sosial sesebuah negara. Petikan hendaklah ditulis dengan langkau single line. Sistem ini adalah sistem yang lazim digunakan di dalam penulisan ilmiah antarabangsa. N. Sebagai contoh. M. Beliau seterusnya memberikan contoh-contoh masalah kesihatan dan sosial yang berpunca dari percanggahan amalan waktu kerja dengan jam biologi seseorang.

S. Judul buku. penulis akan merujuk berbagai jenis sumber. Martin. Buku Elemen-elemen utama yang perlu ada dalam memetik sumber rujukan daripada buku adalah seperti berikut: Nama penulis (Tahun).M. Nama : Srinivasan Venkataraman Ditulis : Venkataraman. Sebagai contoh. R. M. K. Maidenhead: Society for Research into Higher Education & Open University Press. Peat As an Agent in Biological Degradation of Waste. O. 2nd. A. Contoh buku oleh dua atau tiga orang penulis: Creme. London: Elsevier. Nama : Yasunori Matsufuji Ditulis : Matsufuji. ed. Tempat penerbitan: Penerbit. Judul Buku. Bagi rujukan yang mengandungi lebih daripada satu penulis. (Ed.. (2002). Nama : Raymond Tan Beng Keat Ditulis : Tan. (2003). P. B. & Lea. S. Muka surat adalah diperlukan sekiranya penyunting menyunting sebahagian daripada buku. Writing at University. Tempat terbit: Penerbit. N. Sekiranya buku tersebut mempunyai penyunting maka nama penyunting perlu dinyatakan. 12 .) (1991). Buckingham: Open University Press. Format umum adalah seperti berikut: Penyunting (Eds.Penyelidikan Ilmiah (SHP 4133) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) (viii) (ix) (x) Nama : Syed Muhammad Naquib Al-Attas Ditulis : Al-Attas. R. Race. K. Nama : Tan Beng Keat Ditulis : Tan. Contoh buku oleh seorang penulis. Delamont. Nama : Pretam Singh Ditulis : Singh. Nama : S. Maiden: Open University Press. 2nd ed. P. & Parry. perkataan ³and´ dan ³dan´ digantikan dengan simbol ³&´. Contoh berikut adalah sebagai panduan untuk menulis bahan rujukan mengikut jenisnya ke dalam senarai rujukan. How To Get A Good Degree: Making The Most of Your Time At University. Sebagai contoh. Edisi. N. Gupta Ditulis : Gupta. Nama : Malik ibn Anas Ditulis : Ibn Anas.. Y. N. S.) (Tahun). Penulisan pelbagai sumber rujukan Dalam penulisan tesis. M. (2004). B. P. Supervising The Doctorate: A Guide To Success. P. M. Atkinson. S.

: American Chemical Society. Sekiranya ada penyunting. Washington. D. Hubungan antara Gaya Pembelajaran Pelajar Kejuruteraan dan Pencapaian Akademik. Promise Still Owned to the Nation Young Women. Judul Dokumen. Electroanalysis. M. Thesaurus of Engineering and Scientific Terms. Sebagai contoh: Sarmani. Mat Ali. Abdullah.) (Tahun). Sebagai contoh. (Eds.Penyelidikan Ilmiah (SHP 4133) Lees. Chischester: Ellis Horwood. Dokumen korporat Format umum bagi dokumen korporat adalah seperti berikut: Nama korporat (Tahun). (Ed. Washington DC: Women Law Centre. and Branica. Judul Artikel. Modeling of Swirling Fluidized Bed Hydrodynamic Characteristics. Sebagai contoh. ms. Mikac.87. Artikel dalam buku Elemen-elemen utama yang perlu ada dalam memetik sumber rujukan daripada artikel dalam buku adalah seperti berikut: Penulis Artikel (Tahun).D. B. Petaling Jaya: Fajar Bakti. Nama lnstitusi: Peringkat Tesis. Nama penulis/penyunting buku.) (1974). A. Judul. ms. 314-362. Judul Dokumen. Judul Artikel. 71 . 37 ± 43. dlm. R. ms. Judul Buku. Perspektif Persekitaran. ms. (1994). Tesis Elemen-elemen utama yang perlu ada dalam memetik sumber rujukan daripada tesis adalah seperti berikut: Nama Penulis (Tahun). Women Law Centre (2002). S. Sebagai contoh. K. C. A. Pencemaran Radioaktif. (2006). Tempat terbit: Penerbit. 13 . M. (2008). Universiti Tun Hussein Onn Malaysia: Tesis Ph. Mohamad. jilid (bilangan keluaran). (Ed). Handbook for Aut hors of American Chemical Society Publications. Tempat Penerbitan: PenerbitSebagai contoh. Universiti Tun Hussein Onn Malaysia: Tesis Sarjana. dlm. Tempat penerbitan: Penerbit. Judul Jurnal. Engineers Joint Council (1969). (1987).) (1978). 6(2). Chemical Nomenclature Usage. Artikel dalam jurnal Elemen-elemen utama yang perlu ada dalam memetik sumber rujukan daripada artikel dalam jurnal adalah seperti berikut: Nama penulis (Tahun). R. no. New York: Engineers Joint Council. H. N. Thomas. sila gunakan format berikut: Nama penyunting (Ed. Complexation of trialkyllead with diethyldithiocarbonate.

Tongued And Grooved Software Flooring. (2008). Tempat penerbitan: Penerbit. Sebagai contoh. B. Muka surat. Prosiding Format umum bagi penulisan bahan rujukan daripada prosiding adalah seperti berikut. U. 550-557. Sebagai contoh. Proc. 925. Judul. Perintah Monumen Lama dan Tapak Tanah Bersejarah: P. Redhill (U. Sebagai contoh.): Trade Brochure. U. E. Perundangan Elemen-elemen utama yang perlu ada dalam memetik sumber rujukan daripada perundangan adalah seperti berikut: Nama negara (Tahun). M. Nombor paten. 457. 14 . (1984). Patent 2. Conference on Concept Mapping. Paten Elemen-elemen utama yang perlu ada dalam memetik sumber rujukan daripada paten adalah seperti berikut: Nama pemilik (Tahun). (1960). Lindgren. Howick Partitioning Ltd.K. Screen Room Air Inlet and Wave Guard. Sebagai contoh. London: BS 1297. Judul Perundangan: Nombor perundangan. A. (2006). Malaysia (1983). pp. Tempat terbit: Nota.(A)41 1983. Costa Rica: Universidad de Costa Rica. Judul Piawai.S. Katalog dagang Elemen-elemen utama yang perlu ada dalam memetik sumber rujukan daripada katalog dagang adalah seperti berikut: Nama pengeluar (Tahun). of the Second Int. Piawai Elemen-elemen utama yang perlu ada dalam memetik sumber rujukan daripada piawai adalah seperti berikut: Nama institusi (Tahun).Penyelidikan Ilmiah (SHP 4133) Mohamed. Design of Pavement on Soft Soil. Universiti Tun Hussein Onn Malaysia: Laporan Projek Sarjana. Alias. The effect of teacher generated concept maps on learning of secondary school physics. Judul artikel. Howick: Partitioning in Business. San Jose. Penulis (Tahun). Prosiding. Contoh: British Standards Institution (1987). Tempat terbit: Nombor piawai. Judul Paten.

Temu bual Temu bual tidak dianggap sebagi data yang boleh diperoleh semula. Utusan Mingguan. perkataan ³Tidak diterbitkan´ perlu ditambah di akhir ayat rujukan. 12. (Tarikh penerbitan kerja asal) Sebagai contoh. S.. Z. Nama akhbar. Nombor rujukan. Judul. A.). R. Freud. Nota. (2006). Judul buku (Nama penterjemah. ms. . Ogos 15. Judul Artikel.pelajar kurang minat mengikuti program khidmat masyarakat (Hassan. Akhbar bercetak Elemen-elemen utama yang perlu ada dalam memetik sumber rujukan daripada akhbar bercetak adalah seperti berikut: Nama Penulis (tarikh). (1970). 2006) 15 .). komunikasi peribadi. Sulaiman. Sebagai contoh. (2001. ms. B. Sebagai contoh. New York: Norton. Nama penulis asal (Tahun diterjemahkan). LT10-2006. Tempat terbit.. Bangunan Dua Tingkat: Pandangan Pespektif . Hatinya telah dimiliki. Sebagai contoh. Sumber terjemahan Elemen berikut disertakan dalam sumber yang diterjemahkan. Trans. (Judul asal diterbitkan 1940) Sumber yang tidak diterbitkan Sekiranya sumber yang tidak diterbitkan di rujuk dalam dalam tesis. J. Latiff. An outline of psychoanalysis (Strachey. Anda boleh merujuknya dalam teks sebagai komunikasi peribadi. Tempat diterbitkan: Penerbit.. Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.Penyelidikan Ilmiah (SHP 4133) Lukisan teknikal terukur Elemen-elemen utama yang perlu ada apabila memetik sumber rujukan daripada lukisan teknikal terukur adalah seperti berikut: Nama penulis (Tahun).. Februari 14). A. oleh itu ianya tidak disenaraikan dalam senarai Rujukan. Lukisan Teknik. A. Trans.

& Wiseman. Tajuk Jurnal. (Tahun). Dicapai pada Ogos 23. Vol. di samping memberikan maklumat rujukan seperti yang diperlukan untuk rujukan dari media bercetak. Sebagai rumusan. 3) Penulisan senarai rujukan internet Bagi menulis rujukan dari internet. rujukan yang diambil dari sumber elektronik juga perlu direkodkan sumbernya dalam teks dan juga dalam senarai rujukan. (Issue). dari URL Walau bagaimanapun.´ (Rajaratnam. sesetengah artikel diberikan Digital Object Identifier (DOI). Tahun. B. Tajuk artikel [versi elektronik]. Sebagai rumusan. 0(0).2006. 2007 dari doi: 10. Kinchin. Sub-judul (jika ada).00536. Developing PowerPoint handouts to support meaningful learning. Contoh rujukan yang mempunyai DOI adalah seperti di bawah. dari URL Goodman.³Amalan waktu kerja yang bercanggah dengan jam biologiboleh menyebabkan gangguan kesihatan dan kerugian terhadap negara yangtidak dapat dinilai buat masa ini. A. nyatakan sub-judul yang berkaitandengan petikan yang diambil dan kira bilangan perenggan bermula dari sub-judulhingga ke lokasi petikan. I. Oleh itu. Sekiranya DOI diberikan. Tajuk artikel [versi elektronik]. C. Tahun. Keputusan.³Amalan waktu kerja yang bercanggah dengan jam biologiboleh menyebabkan gangguan kesihatan dan kerugian terhadap negara yangtidak dapat dinilai buat masa ini.. 2001. 23) Sekiranya tiada nombor perenggan. Gaya generik penulisan rujukan untuk kebanyakan laman web adalah seperti berikut. para. adalah seperti berikut: Nama Penulis. Sebagai contoh. Sebagai contoh.1111/j. gunakan DOI menggantikan URL. Untuk mengatasi masalah ini.1467-8535. Badman. Sekiranya tiada. 2001. Nama Penulis. Dicapai pada Bulan Hari. D.Penyelidikan Ilmiah (SHP 4133) RUJUKAN DARI SUMBER ELEKTRONIK Sumber elektronik seperti internet menyediakan sumber rujukan yang amat luas. (2006). (Tahun). gunakan maklumat yang boleh dijadikan panduan bagi menentukan lokasi petikan tersebut seperti nombor perenggan. Water conservation: The potential of rain 16 . sama seperti bahan rujukan bercetak.. para. gunakan nombor muka surat jika ada. tambah seberapa banyak maklumat capaian elektronik yang perlu bagi membolehkan orang lain mendapatkan sumber asal yang anda rujuk.´ (Rajaratnam.x Artikel internet berasaskan sumber bercetak Elemen-elemen utama yang perlu ada dalam memetik sumber rujukan daripada artikel internet berasaskan sumber bercetak. Dicapai pada Bulan Hari. maklumat di internet sering diubah atau dialih tempat menyebabkan capaian yang terputus. (2000). Penulisan sumber internet dalam teks Apabila memetik sumber dari internet. British Journal of Educational Technology.

dari http://ibj. Jilid (no. Journal ofEnvironmental Issues. Nama Majalah atau Jurnal. 24(2). Black E. A12345. & Brown. (Tahun.my Warta Kerajaan melalui internet Elemen-elemen utama yang perlu ada dalam memetik sumber rujukan daripada warta Kerajaan melalui internet adalah seperti berikut: Agensi. Tajuk.Penyelidikan Ilmiah (SHP 4133) harvesting [versi elektronik]. dari URL. Tajuk. Tahun. (2006). Tarikh. keluaran). Sebagai contoh. dari Jabatan Perangkaan Malaysia: http://www. ms.cbj. A. K. (Tahun.my/ab_docs/aces120.13/99-67).net Artikel majalah atau jurnal dalam internet sahaja Elemen-elemen utama yang perlu ada dalam memetik sumber rujukan daripada artikel majalah atau jurnal dalam internet sahaja adalah seperti berikut: Nama Penulis. Dicapai pada Julai 1. InternationalEducation Journal. dari pangkalan data. Artikel dari akhbar (diperoleh melalui versi elektronik) Elemen-elemen utama yang perlu ada dalam memetik sumber rujukan daripada artikel dari akhbar yang diperoleh melalui versi elektronik adalah seperti berikut: Nama Penulis.shtml?/jpm/index. Dicapai pada Bulan Hari. B. (jika diberi). Jilid (No. ( JPM/12.cbj. Februari 14). (maklumat/kod penerbitan). Article No. 12-15. Dicapai pada Bulan Hari. Artikel. (2002). Relationship between entry qualifications and performance in graduate education. Tajuk. Februari). No. M. Tahun. F.html 17 . Dicapai pada Ogos 23. dari nama URL organisasi Sebagai contoh. 2006. No. dari URL Sebagai contoh. The Journal of Higher Education. Dicapai pada Jun 15. Dicapai pada Bulan Hari. ms. Retrieved April 17. 2007.utusan. Utusan Mingguan. 2007.com. (1999. Hatinya telah dimiliki. Bulan Hari). from http://iej. Dicapai pada Bulan Hari. keluaran). Nama Majalah atau Jurnal. A. 24. Sebagai contoh. 371-378. ms. 2005.jpm. Alias. (2001. 7(3).gov. Predicting CPA from continuous assesments. Dicapai pada September 12. Jabatan Perangkaan Malaysia. (Tahun). Kependudukan: Tercapaikah angka 70 juta seperti yang disasarkan. 23(2). & Mohd Zain. dari http://www.net Majalah atau jurnal dari pangkalan data Elemen-elemen utama yang perlu ada dalam memetik sumber rujukan daripada artikel majalah atau jurnal dari pangkalan data adalah seperti berikut: Nama Penulis. Abdul Latiff. No. Tahun. Bulan Hari). Nama akhbar. 2003. (Tahun). from XYZ College Edition database.

dari ms. G.my/apff/colourofflowers. dari Penaja Perniagaan. Dicapai pada April 2.org/tutorials/dtree18.florafauna. (Tahun). Agensi atau Aktiviti: URL Sebagai contoh. Moore.. (2000).. Dicapai pada Bulan Hari. (2006). The colour of Flowers: Is it the Colour that Brings Special Meanings. 2006. Decision Trees: What is data mining? Statistical Data Mining Tutorials.S. 2006. & Roses. Tajuk dokumen atau nama halaman. (tahun). Dicapai pada Bulan Hari. Sunflower.pdf 18 .htm Dokumen Adobe Acrobat di internet (PDF) Elemen-elemen utama yang perlu ada dalam memetik sumber rujukan daripada dokumen Adobe Acrobat di internet (PDF) adalah seperti berikut: Nama penulis atau penaja. Dicapai pada Julai 20. dari Botanical Guide 2000/2001 di Agensi Pengkaji Flora dan Fauna Malaysia: http://www. Tahun.autonlab. S. W. dari ms.W..G. A. Orchid. Tajuk. pada PDF di URL Sebagai contoh.Penyelidikan Ilmiah (SHP 4133) Dokumen yang kompleks dari laman web (penulis diketahui) Elemen-elemen utama yang perlu ada dalam memetik sumber rujukan daripada kompleks dokumen dari laman web yang diberikan nama penulis adalah seperti berikut: Nama Penulis.12 di http://www. Tahun.org.

Keputusan tidak seharusnya digunakan untuk kenyataan bagi siri-siri yang membawa bersama dalam satu format ringkas. Dalam melakukan hal ini.Penyelidikan Ilmiah (SHP 4133) PERBINCANGAN Bahagian perbincangan dengan menggunakan data (Keputusan). atau ia boleh bermaksud satu 'hasil munasabah' bagi hujah-hujah laporan. apa kajian yang telah diteamui. menyajikan jawapan atas soalan tesis yang asli dan / atau hipotesis. Beberapa kajian telah dieksplorasi. 19 . rasanya tidak mungkin boleh dianggap layak publikasi. tetapi patut mengaitkan kembali untuk tujuan asal dan tumpuan laporan itu. Namun demikian. Berry (1994)mengingatkan kesimpulan-kesimpulan tidak harus hadir bukti baru. sangat penting untuk merujuk kembali kepada bahagian tinjauan literatur sehingga perbandingan dan kontras boleh ditarik keluar antara kajian. Dalam beberapa kes. KESIMPULAN Satu keputusan boleh jadi semata-mata sejumlah 'pusingan' laporan.. organisasi) konteks. Dalam kes lain anda mungkin mendapati bahawa hubungan antara pembolehubah-pembolehubah. anda mungkin akan mengesahkan proposisi teoritis daripada kesusasteraan tetapi dalam (contohnya. ia mempunyai sesuatu untuk menambah pengetahuan.

Hornby. A. Peraturan Pengajian Siswazah. Kuala Lumpur. (1994). Universiti Kebangsaan Malaysia (2001). British Standard Institution (1990). Publication Manual of the American Psychological Association. Panduan Menulis Tesis. from http://wordnet. Universiti Teknologi Malaysia (1993). Modern Language Association (1977). Theses and Dissertations. Panduan Penulisan Tesis Untuk Pelajar UTM. Publication Manual of the American Psychological Association. MLA Handbook for Writers of Research Papers. 2006. New York: Modern Language Association. London: BS4821. Wisconsin. A Manual for Writers of Term Papers. Pusat Pengajian Siswazah. Pusat Pengajian Siswazah. Gaya Dewan Bahasa. Pusat Pengajian Siswazah. British Standard Recommendations for the Presentation of Theses and Dissertation. USA: George Banta Comp. Perpustakaan Sultanah Zanariah.princeton. (1973). West Consine. Oxford Advanced Learner¶s Dictionary of Current English.1. 4th edition. Theses and Dissertations. Oxford: Oxford University Press. 5th edition.S. Dewan Bahasa dan Pustaka (1990). Turabian K. Panduan Menulis Tesis. Chicago: University of Chicago Press. USA: George Banta Comp. Universiti Kebangsaan Malaysia (2004). American Psychological Association (2004). Retrieved November 30. Universiti Teknologi Malaysia (1989). 3rd edition. WordNet Search ± 2. WordNet (2006).Penyelidikan Ilmiah (SHP 4133) RUJUKAN American Psychological Association (1983). L.edu 20 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful