PRINSIP ASAS ISLAM

CTU 101
RUJUKAN:
· Al Quran dan terjemahannya
· Imam Nawawi, 1996, 4llecti4n 41 F4urty Hadith-Text, TransIation and Notes, KuaIa
Lumpur: IsIamic Book Trust
· Norsiah SuIaiman,Farahdina Abd Manaf, Che Hashim Mat Said dan AzizahZakaria,IsIam
Sebagai Ad-Din, Kertas Kerja BengkeI Pengajaran Kursus CTU 101, Shah AIam: CITU, 7-8
Disember 2005
· Haron Din (1988), Manusia dan IsIam,KuaIa Lumpur: Percetakan Watan Sdn. Bhd.
· Abu AI'a aI Maududi, 1988, ara Hidup Islam, KuaIa Lumpur, Dewan Pustaka Fajar
· Md Akhir Hj. Yaacob (1985), Hak Asasi Manusia Menurut IsIam : Satu Perbandingan, Shah
AIam: Dewan Pustaka Fajar
Bab 1
!slam Sebagai Ad·Din
DISEDIAKAN OLEH:
^1/)1I/1 /^O^ O^/)
Pensyarah
Pusat Pemikiran Dan Kefahaman Islam
UiTM Sarawak
shanom Ìslam sebagai ad Din 2
Bab 1
Ìslam Sebagai Ad-Din
1. Manusia Dan Agama
2. Ìslam Sebagai Ad-Din
3. Skop Ajaran Ìslam
4. Sumber Ajaran Ìslam
Manusia Menurut Islam Dan
Sains Barat
1. Manusia terdiri daripada dua unsur: jasmani
dan rohani
2. Keistimewaan manusia berbanding makhluk
ciptaan Allah yang lain
3. Matlamat penciptaan manusia
shanom Ìslam sebagai ad Din 4
Penciptaan
Nabi Adam (a.s)
TURAB
TIN
HAMA` MASNUN
SALSAL
NAFKH AL RUH
shanom Ìslam sebagai ad Din 5
Penciptaan
Nabi Adam (a.s)
1. Turab
Turab bermaksud tanah bumi berdebu
Allah mengumpulkan turab
Q(Ali Imran: 59): ".Allah menciptakan
Adam daripada turab kemudian Allah
berfirman kepadanya: Jadilah (seorang
manusia) maka jadilah dia."
shanom Ìslam sebagai ad Din 6
Penciptaan
Nabi Adam (a.s)
2. Tin
Bermaksud tanah liat
Allah menyaring turab untuk mendapatkan
saripati dan memilih yang benar-benar suci
dan bersih dan seterusnya dicampu dengan
air untuk menjadi tin
Q(al-An'am: 2): "Dialah yang menciptakan
kamu daripada tin."
Allah membentuk lembaga manusia
Q(al-Hijr: 29): "Dan apabila Aku jadikan
bentuk rupanya ."
shanom Ìslam sebagai ad Din 7
Penciptaan
Nabi Adam (a.s)
Hama' masnun
- Bermaksud tanah yang berbau
- Allah membiarkan lembaga sehingga
menjadi tanah yang berbau
- O(al·Hijr: 28): ¨ .sesungguhnya Aku
akan menciptakan seorang manusia dari
tanah liat kering dari hama' masnun
shanom Ìslam sebagai ad Din 8
Penciptaan
Nabi Adam (a.s)
4. Salsal
Bermaksud tanah keras seperti
tembikar
Allah membiarkan lembaga sehingga
keras
Q(al-Rahman: 14): "Dan sesungguhnya
Kami telah menciptakan manusia
(Adam) daripada salsal kal 1akhar."
shanom Ìslam sebagai ad Din 9
Penciptaan
Nabi Adam (a.s)
5. Nafkh al-ruh
Bermaksud ditiupkan roh
Allah meniupkan roh ke dalam lembaga
Adam dan setiap organ dan anggota
Adam mula berfungsi
Q(al-Hijr: 29): ". serta Aku tiupkan
padanya roh dari (ciptaanKu) ."
shanom Ìslam sebagai ad Din 10
Penciptaan Zuriat
Nabi Adam A.S
NUTFAH
ALAQAH
MUDGHAH
KHALQAN AKHAR
NAFKH AL RUH
IZAM DAN LAHM
shanom Ìslam sebagai ad Din 11
Penciptaan Zuriat
Nabi Adam A.S
1.Nutfah
Peringkat pertama
Bermula selepas persenyawaan/ minggu
pertama
utfah - benihlelaki/perempuan
Amsyaj - percampuran/persenyawaan
Al-Quran(al-Ìnsan:2)
Nutfah lelaki - saraf, tulang dan fakulti
Nutfah perempuan - darah dan daging
shanom Ìslam sebagai ad Din 12
Penciptaan Zuriat
Nabi Adam A.S
2. 'Alaqah 2. 'Alaqah
Bermula pada hujung minggu pertama/ hari Bermula pada hujung minggu pertama/ hari
ke tujuh hingga minggu ke tiga ke tujuh hingga minggu ke tiga
Benih yang telah disenyawakan akan Benih yang telah disenyawakan akan
tertanam di dinding rahim( tertanam di dinding rahim(6arar makin 6arar makin) )
Al Al- -Quran(al Quran(al- -Mukminun: 14) Mukminun: 14)
Al Al- -Quran(al Quran(al- -'Alaq: 2) 'Alaq: 2)
'Alaqah 'Alaqah - - sesuatu yang bergantung/ satu sesuatu yang bergantung/ satu
ketulan darah/pacat @ lintah ketulan darah/pacat @ lintah
shanom Ìslam sebagai ad Din 13
Penciptaan Zuriat
Nabi Adam A.S
3. Mudghah 3. Mudghah
Berlaku pada minggu ke empat Berlaku pada minggu ke empat
Mudghah Mudghah - - seketul daging yang seketul daging yang
dikunyah/digigit dikunyah/digigit
Al Al- -Quran(al Quran(al- -Mukminun:14) Mukminun:14)
Mudghah Mudghah - -a) mukhallaqah dan b) ghair a) mukhallaqah dan b) ghair
mukhallaqah mukhallaqah
Pembentukan otak, saraf tunjang, telinga dan Pembentukan otak, saraf tunjang, telinga dan
anggota lain, sistem pernafasan berfungsi, anggota lain, sistem pernafasan berfungsi,
saluran darah dan jantung mula berdegup. saluran darah dan jantung mula berdegup.
shanom Ìslam sebagai ad Din 14
Penciptaan Zuriat
Nabi Adam A.S
4. 'Ìzam dan lahm 4. 'Ìzam dan lahm
Berlaku pada minggu ke lima hingga ke tujuh Berlaku pada minggu ke lima hingga ke tujuh
Pembentukan tulang dan otot Pembentukan tulang dan otot
Al Al- -Quran(al Quran(al- -Mukminun: 14) Mukminun: 14)
RasulullahSAW bersabda: " RasulullahSAW bersabda: "Apabila Apabila
kandungan itu berlalu empat puluh dua kandungan itu berlalu empat puluh dua
malam, Allah mengutuskan malaikat untuk malam, Allah mengutuskan malaikat untuk
membentuk rupa paras sambil membentuk rupa paras sambil
menyempurnakan kejadian telinga, mata, menyempurnakan kejadian telinga, mata,
kulit, daging dan tulang kulit, daging dan tulang- -tulangnya tulangnya.¨ .¨
shanom Ìslam sebagai ad Din 15
Penciptaan Zuriat
Nabi Adam A.S
4. 'Ìzam dan lahm (smbg.)
Akhir minggu ke tujuh, pembentukan sistem
yang kompleks - perut, usus, seluruh sistem
saraf, otak, tulang belakang, sistem dan
saluran pernafasan dari mulut ke hidung dan
paru-paru, organ pembiakan, kelenjar, hati,
buah pinggang, pundi air kencing, kaki dan
tangan, mata, telinga dan mulut semakin
sempurna
shanom Ìslam sebagai ad Din 16
Penciptaan Zuriat
Nabi Adam A.S
5. Khalqan Akhar 5. Khalqan Akhar
Berlaku pada akhir minggu ke lapan Berlaku pada akhir minggu ke lapan
Sudah berbentuk janin Sudah berbentuk janin
Bulan ke tiga Bulan ke tiga - - tulang janin terbentuk dan tulang janin terbentuk dan
kuku mula tumbuh kuku mula tumbuh
Bulan ke empat Bulan ke empat - - uri sempurna uri sempurna
Bulan seterusnya, perubahan berlaku dalam Bulan seterusnya, perubahan berlaku dalam
bentuk ukuran bayi bentuk ukuran bayi
Al Al- -Quran(al Quran(al- -Mukminun:14) Mukminun:14)
shanom Ìslam sebagai ad Din 17
Penciptaan Zuriat
Nabi Adam A.S
6. Nafkh al 6. Nafkh al- -ruh ruh
Ulama' bersepakat perniupan roh Ulama' bersepakat perniupan roh
berlaku selepas empat puluh hari dan berlaku selepas empat puluh hari dan
selepas terbentuk organ tubuh selepas terbentuk organ tubuh
termasuk organ seks termasuk organ seks
Roh: Roh:
a) dilihat dari segi jasmani a) dilihat dari segi jasmani
b) dilihat sebagai urusan Allah SWT b) dilihat sebagai urusan Allah SWT
shanom Ìslam sebagai ad Din 18
#roses #enciptaan Nanusia
!slam Sains barat
Nutfah
2 'Alaqah
3 Nudghah
4 '!zam dan lahm
S Khalqan akhar
6 Nafkh al·ruh
Fertized ovum (al·masyij)
2 !mplantation (al·'alaq)
3 Somites (mudghah)
4 Organogenesis (takwin al·adha)
S Fetus (janin)
6 ???
shanom Ìslam sebagai ad Din 19
Manusia Menurut Teori Sains Barat
1. AIam terbentuk secara kebetuIan dan dengan
sendiri.
Teori ini menafikan kewujudan Allah
2. Manusia
Mereka menyamakan manusia dengan binatang
kerana:
Manusia melalui proses evolusi sel purba (monyet)
Manusia mempunyai sifat-sifat kebinatangan seperti
kasar dan agresif
Manusia bergerak secara otomatik seperti mesin
(tiada jiwa) / digerakkan oleh naluri biologi
Teori ini menafikan kewujudan Allah dan penciptaan
Adam sebagai manusia yang pertama
shanom Ìslam sebagai ad Din 20
Manusia Menurut Teori Sains
Barat
. RasionaI saintis
Tidak percaya kewujudan Maha Pencipta
Tidak mempercayai ajaran para Rasul dan
Kitab-Kitab Allah yang menjelaskan proses
kejadian manusia
Teori berpandukan akal sahaja yang mengkaji
melalui kacamata serbabenda (materialis),
sedangkan akal mempunyai keupayaan yang
terbatas seperti mereka tidak dapat memberi
penjelasan tentang roh dan nyawa.
Menurut mereka kesedaran diri, kebebasan
kehendak dan roh adalah khayalan yang dicipta
oleh manusia
shanom Ìslam sebagai ad Din 21
nsur Kejadian Nanusia
1 nsur Rohani
2 nsur ]asmani
$(al·Hijr: 23): ¨Dan apabila Aku
jadikan rupa bentuknya dan Aku
tiupkan padanya roh (ciptaanKu)¾
nsur rohani mempunyai
keperluan sesuai dengan sifat
kerohanian
Nanusia bertanggungjawab
memenuhi tuntutan,
mengindahkan dan
menyempurnakan unsur
kerohaniannya
ontoh - melaksanakan perintah
dan meninggalkan larangan Allah,
beramal soleh, berakhlak mulia
dan sentiasa mendekatkan diri
dengan Allah
Asas unsur jasmani manusia
terdiri daripada tanah dan air
nsur jasmani juga mempunyai
keperluan yang sesuai
Nanusia mesti
menyempurnakan keperluan
tersebut untuk memastikan
kesempurnaan dan keindahan
penciptaan mereka
ontoh - memiliki
makanan/minuman, pakaian dan
tempat tinggal, memelihara
kesihatan yang baik serta
memperolehi pendidikan
shanom Ìslam sebagai ad Din 22
Keistimewaan Manusia
Sebaik-baik ciptaan
Mempunyai akal
Mempunyai ilmu pengetahuan
Memperolehi kemudahan alam
Mempunyai kepercayaan
Mendapat bimbingan para Rasul dan Kitab
shanom Ìslam sebagai ad Din 23
Keistimewaan Manusia
1.Sebaik-baik ciptaan
Al-Quran(al-Tin: 4)
Dua unsur - rohani dan jasmani
Al-Quran(al-'Araf: 172-173)
Sewaktu ditiupkan roh, manusia berjanji tiada
tuhan melainkan Allah SWT
Unsur yang membuktikan perjanjian itu: rasa
takut, rasa harap dan rasa beragama
shanom Ìslam sebagai ad Din 24
Keistimewaan Manusia
2. Akal 2. Akal
Akal dapat membezakan yang baik dan Akal dapat membezakan yang baik dan
buruk, merangcang, menyelidik,menilai dsb buruk, merangcang, menyelidik,menilai dsb
Allah memerintahkan manusia Allah memerintahkan manusia
menggunakan akal untuk melihat, berfikir, menggunakan akal untuk melihat, berfikir,
memerhati dsb(al memerhati dsb(al- -Quran,Ali Ìmran: 190 Quran,Ali Ìmran: 190- -191) 191)
Akal manusia dipandu oleh wahyu Ìlahi (al Akal manusia dipandu oleh wahyu Ìlahi (al- -
Quran, al Quran, al- -A'raf: 179) A'raf: 179)
Ada dua jenis akal: Ada dua jenis akal: akal juz'i akal juz'i dan dan akal kulli akal kulli
shanom Ìslam sebagai ad Din 25
Keistimewaan Manusia
3. Ìlmu Pengetahuan 3. Ìlmu Pengetahuan
Diberikan kepada Adam AS dgn perlantikan Diberikan kepada Adam AS dgn perlantikan
baginda sebagai khalifah(al baginda sebagai khalifah(al- -Quran, al Quran, al- -
Baqarah: 31) Baqarah: 31)
Dua bentuk ilmu: ilmu alam tabii dan ilmu Dua bentuk ilmu: ilmu alam tabii dan ilmu
alam ghaib(kecuali alam ruh) alam ghaib(kecuali alam ruh)
Amalan tanpa ilmu adalah sia Amalan tanpa ilmu adalah sia- -sia sia
Ìlmu memerlukan: pencarian, pengamatan Ìlmu memerlukan: pencarian, pengamatan
dan penyelidikan dan penyelidikan
shanom Ìslam sebagai ad Din 26
Keistimewaan Manusia
4. Kemudahan Alam 4. Kemudahan Alam
Alam diciptakan untuk kemanfaatan Alam diciptakan untuk kemanfaatan
manusia(al manusia(al- -Quran, Ìbrahim: 32) Quran, Ìbrahim: 32)
Manusia diberi kuasa dan kemampuan Manusia diberi kuasa dan kemampuan
(berbanding makhluk lain) untuk mengambil (berbanding makhluk lain) untuk mengambil
manfaat manfaat - - kemajuan sains dan teknologi kemajuan sains dan teknologi
Pengolahan manfaat ini berpandukan syariat Pengolahan manfaat ini berpandukan syariat
Ìlahi Ìlahi
shanom Ìslam sebagai ad Din 27
Keistimewaan Manusia
5. Beragama
Allah SWT telah menetapkan fitrah bagi
setiap kejadian dan fitrah manusia adalah
beragama(al-Quran, al-Rum: 30)
Fitrah ini membentuk manusia yang patuh
kepada syariat Allah SWT
Agama yang diredhai ialah Ìslam(al-Quran,
Ali Ìmran: 19) dan selain daripadanya tidak
diterima(al-Quran, Ali Ìmran: 85)
shanom Ìslam sebagai ad Din 28
Keistimewaan Manusia
6. Rasul Dan Kitab 6. Rasul Dan Kitab
Manusia adalah makhluk pelupa/lalai Manusia adalah makhluk pelupa/lalai
( (nasiya nasiya), oleh itu mereka memerlukan ), oleh itu mereka memerlukan
sesuatu/seseorang untuk memberi sesuatu/seseorang untuk memberi
peringatan peringatan
Kitab Kitab- -kitab AllahSWT mengandungi ilmu, kitab AllahSWT mengandungi ilmu,
undang undang- -undang, peraturan dan panduan undang, peraturan dan panduan
yang mesti diikuti yang mesti diikuti
Rasul diutus untuk membantu manusia Rasul diutus untuk membantu manusia
mengolah apa yang ada di dalam Kitab(al mengolah apa yang ada di dalam Kitab(al- -
Quran,al Quran,al- -Ahzab:21&72 dan al Ahzab:21&72 dan al- -Najm:3&4) Najm:3&4)
shanom Ìslam sebagai ad Din 29
Matlamat Penciptaan Manusia
Natlamat manusia: Natlamat manusia:
#engabdian total kepada #engabdian total kepada
Allah SWT dengan ikhlas Allah SWT dengan ikhlas
hati hati
1 Al 1 Al··Ouran(al Ouran(al··An'am: 73) An'am: 73)
2 Al 2 Al··Ouran(al Ouran(al··Baqarah: 8) Baqarah: 8)
Al Al··Ouran(al Ouran(al··Dzariyat: S6) Dzariyat: S6)
Allah SWT memberi Allah SWT memberi
amaran keras supaya amaran keras supaya
manusia tidak menyembah manusia tidak menyembah
syaitan syaitan
1 Al 1 Al··Ouran(Yasin: 60 Ouran(Yasin: 60··61) 61)
Naksud ibadah Naksud ibadah
Bahasa Bahasa: merendah diri, tunduk : merendah diri, tunduk
patuh dan taat patuh dan taat
!stilah !stilah: :
1 Taat dan tunduk merendah 1 Taat dan tunduk merendah
diri sepenuhnya kepada Allah diri sepenuhnya kepada Allah
SWT SWT
2 Khusyuk dan tetap hati 2 Khusyuk dan tetap hati
merendah diri kepada Allah SWT merendah diri kepada Allah SWT
Keyakinan, sikap, amalan dan Keyakinan, sikap, amalan dan
keadaan yang memenuhi makna keadaan yang memenuhi makna
taat, rendah diri dan khusyuk taat, rendah diri dan khusyuk
dalam hubungan manusia dalam hubungan manusia
dengan Allah dengan Allah
shanom Ìslam sebagai ad Din 30
Maksud Agama
Kamus Dewan:
1. Kepercayaan kepada tuhan
2. Kepercayaan kepada sesuatu yang dipuja dan
dianggap berkuasa
Bahasa Sanskrit:
1. Warisan tertulis yang diturunkan drpd generasi kpd
satu generasi lain
Bahasa Ìnggeris:
1. Satu sistem kepercayaan dan amalan iaitu budaya
shanom Ìslam sebagai ad Din 31
Maksud Agama
Collins
Kepercayaan akan kewujudan supernatural
beings' dan amalan yang dihubungkan
dengannya.
ohnstones
Sistem kepercayaan dan amalan yang
dijadikan asas oleh satu kumpulan manusia
dalam memberikan interpretasi dan
tindakbalas terhadap sesuatu yang mereka
rasa sebagai supernatural' dan qudus.
shanom Ìslam sebagai ad Din 32
Maksud Agama
Lain-lain
1. Anti kerusakan
2. Bukan benda
3. Tata cara hubungan manusia dgn
pemerintah
4. Peraturan hubungan manusia sesama
manusia
5. Upacara hubungan manusia dgn dewa
6. Keyakinan terhadap ketuhanan
shanom Ìslam sebagai ad Din 33
Maksud Agama
Bahasa Arab ÷ Ad-Din:
1. Cara hidup yg telah ditentukan oleh Allah
2. Agama yang benar
Ciri-ciri agama dlm Ìslam (surah Yasin:ayat 18):
1. Kehakiman, kesultanan dan kekuasaan yg mutlak
2. Kepatuhan dan ketaatan kpd kekuasaan yg
mutlak
3. Sistem yg berbentuk teori dan amali yg digubal
oleh kekuasaan dan kehakiman yg tinggi
4. Pembalasan akhirat yg diberikan oleh kekuasaan
yg tinggi
shanom Ìslam sebagai ad Din 34
Agama Dalam Ìslam
Surah al-Kafirun: 6
Surah at-Taubah: 33
Surah Ali Ìmran: 19
Surah al-Maidah: 3
Surah al-Baqarah: 208
shanom Ìslam sebagai ad Din 35
Kenapa Beragama???
Fitrah manusia
Kejahilan manusia
Kecenderungan untuk
mengikut sesuatu peraturan
Kelemahan akal fikiran
shanom Ìslam sebagai ad Din 36
Kenapa Beragama???
Surah al-A'raf: 172-174
Surah Luqman: 25
Surah az-Zukhruf: 9
shanom Ìslam sebagai ad Din 37
Kenapa Menyeleweng Dari
Ajaran Ìslam ???
1. Serangan musuh
Ìslam
Media massa
Budaya hidup
Falsafah
songsang
Materialistik dan
individualistik
2 Kelalaian dan
kelemahan umat !slam
Kejahilan
Kurang upaya
melaksanakan al·Ouran
Nengabaikan Sunnah
Rasulullah (sa)
Lalai terhadap tipu
daya musuh
Kurang jatidiri
Suka meniru
shanom Ìslam sebagai ad Din 38
Bentuk-Bentuk
Penyelewengan
Murtad
Syirik
Munafik
Bidah
!su Semasa
Wahabi
Syiah
Lain·lain
shanom Ìslam sebagai ad Din 39
Maksud Ìslam
Bahasa:
1. Kedamaian, keamanan atau
kesejahteraan
Q (Yunus:10)
2. Ketaatan dan penyerahan
Q (al-Baqarah:112)
shanom Ìslam sebagai ad Din 40
Maksud Ìslam
Ìstilah syarak:
1. Rukun Ìslam
Sabda Rasulullah (SAW):
"Islam itu ialah kamu bersaksi tidak ada
Tuhan melainkan Allah dan kamu bersaksi
sesungguhnya Muhammad itu Rasulullah,
mendirikan solat, mengeluarkan zakat,
berpuasa di bulan Ramadhan dan kamu
mengerjakan haji ke Baitullah sekiranya
mampu."
shanom Ìslam sebagai ad Din 41
.smbg
Kepatuhan, ketundukan, ketaatan serta
penyerahan diri dgn penuh keikhlasan
dan sukarela kpd Allah dlm seluruh
aspek kehidupan
Q (Luqman: 22)
shanom Ìslam sebagai ad Din 42
.smbg
Ìslam ialah peraturan umum dan undang2
yang bersifat sempurna serta menyeluruh
Ìslam ialah ad-Din yang mengandungi
aqidah, ibadah, syariah dan akhlak
Ìslam adalah jawapan kepada persoalan:
1. Siapa yang mencipta manusia dan
bagaimana?
2. Apakah tujuan dan matlamat hidup
manusia?
3. Bagaimana kesudahan hidup manusia?
shanom Ìslam sebagai ad Din 43
.smbg
Ìslam adalah panduan dan petunjuk
hidup yang sebenar ÷ Q (asy-Syura: 52)
dan (al-Ìsra': 82)
Ìslam adalah sistem hidup manusia yang
praktikal dalam semua aspek kehidupan
manusia ÷ Syed Qutb
shanom Ìslam sebagai ad Din 44
aminan Allah Terhadap Ìslam
Ad-Din yang diredhai oleh Allah
Q(Ali Ìmran: 19)
Ad-Din yang diterima oleh Allah
Q(Ali Ìmran: 85)
Ad-Din yang sempurna
Q(Al-Maidah: 3)
shanom Ìslam sebagai ad Din 45
Ìstilah Semasa
Ìslam liberal
Ìslam jumud
Ìslam kotemporari
Ìslam hadhari
Lain-lain
shanom Ìslam sebagai ad Din 46
Skop Ajaran
!slam
Aqidah
!katan atau simpulan:
Dapat dilihat - tali dan benang
2 Tidak dapat dilihat - persahabatan dan keyakinan
Keimanan yang kukuh dalam jiwa dan tidak mungkin terurai walau
dengan apa cara sekalipun
Syariah
Sumber air atau jalan yang lurus - $(al·Naidah:S, 6
dan 48)
Peraturan dan hukum yang ditetapkan oleh Allah atau
ditentukan prinsip2nya serta diperintahkan ke atas
setiap muslim untuk melaksanakannya
Akhlak
Perilaku atau budipekerti
Sesuatu keadaan dalaman peribadi yang teguh yang mana drpdnya lahir
sesuatu perbuatan dengan mudah tanpa memerlukan fikiran dan renungan -
!mam al·Chazali
Satu reaksi manusia yang lahir hasil dari gerakan dalaman yang
merangkumi pemikiran, perasaan serta niat di hati:
Perlakuan lahiriyah
2 Perlakuan dalam hati dan pemikiran
shanom Ìslam sebagai ad Din 47
Aqidah
Ikatan atau simpuIan:
1. Dapat diIihat - taIi dan benang
2. Tidak dapat diIihat - persahabatan dan
keyakinan
Keimanan yang kukuh daIam jiwa dan tidak
mungkin terurai waIau dengan apa cara
sekaIipun:
1. Beriman kepada AIIah - Q(aI-Baqarah: 256)
2. Beriman kepada ajaran yang diwahyukan
kepada RasuIuIIah (SAW) - Q(at-Taubah: 109)
shanom Ìslam sebagai ad Din 48
.smbg
Rasulullah (SAW) bersabda:
"Iman itu bukan dengan cita2 dan
perhiasan, tetapi ialah apa yang
tersemat di hati dan dibuktikan
dengan perbuatan."
shanom Ìslam sebagai ad Din 49
Syariat
Sumber air atau jalan yang lurus ÷ Q(al-
Maidah:15, 16 dan 48)
Peraturan dan hukum yang ditetapkan
oleh Allah atau ditentukan prinsip2nya
serta diperintahkan ke atas setiap muslim
untuk melaksanakannya
shanom Ìslam sebagai ad Din 50
Kategori Undang-Undang
Wajib
Sunat
Makruh
Haram
Harus
Sah
Batal
Halal
shanom Ìslam sebagai ad Din 51
Akhlak
Perilaku atau budipekerti
Sesuatu keadaan dalaman peribadi yang teguh
yang mana drpdnya lahir sesuatu perbuatan
dengan mudah tanpa memerlukan fikiran dan
renungan ÷ Ìmam al-Ghazali
Satu reaksi manusia yang lahir hasil dari
gerakan dalaman yang merangkumi pemikiran,
perasaan serta niat di hati:
1. Perlakuan lahiriyah
2. Perlakuan dalam hati dan pemikiran
shanom Ìslam sebagai ad Din 52
.smbg
Akhlak Ìslam ialah akhlak mulia yang lahir
hasil dari pengabdian kepada Allah :
1. Akhlak dengan Allah ÷ taqwa, ikhlas
redha, tawaduk dan tawakkal (dll)
2. Akhlak sesama manusia ÷ sabar, ikhlas,
ta'awun dan ukhuwwah (dll) dalam semua
sistem kehidupan manusia
3. Akhlak derngan makhluk lain ÷ ihsan,
kasih sayang, tidak membazir dan tidak
menzalimi (dll)
shanom Ìslam sebagai ad Din 53
.smbg
Akhlak Ìslam ialah akhlak
Rasulullah (SAW):
Saidatina 'Aisyah berkata:
"Akhlak baginda (SAW) adalah
al-Quran)
shanom Ìslam sebagai ad Din 54
Sumber Ajaran Ìslam
Al-Quran
Sunnah Rasulullah (SAW)
shanom Ìslam sebagai ad Din 55
Ciri-Ciri Keistimewaan Ìslam
Rabbaniyah
Syamil dan Kamil
Wa'qii
'Alami
'Adl
shanom Ìslam sebagai ad Din 56
Rabbaniyah
Q (Ar-Rum: 54)
Q (Al-Qasas: 68)
Q (Al-Baqarah: 216)
Q (Al-Anfal: 63 dan 71)
shanom Ìslam sebagai ad Din 57
Syamil dan Kamil
Q (Al-An'am: 38)
"Tidaklah Kami tertinggal
sesuatupun dalam al-Kitab."
shanom Ìslam sebagai ad Din 58
Wa'qii
Q (Al-Baqarah: 177)
Adl
O )Al·Hujurat: 12)
shanom Ìslam sebagai ad Din 59
'Alami
Q (Al-Hujurat: 13)
Q (Al-Anbiya': 107)
Q (Saba': 28)
Q (Al-A'raf: 158)
shanom Ìslam sebagai ad Din 60
Kenapa Manusia Perlukan
Ìslam???
Kelemahan akal
Ìslam agama fitrah
Kesempurnaan Ìslam

5
#&& W ":7,3/,390702,,33, W 2,2,, 40.943414:79,/9
%09 %7,38,943,3/4908 :,, :25:78,2.44%7:89 W 478,$:,2,3 ,7,/3,-/,3,1 0,82,9$,//,3,,,7, 8,2 $0-,,/ 
3 079,807,030!03,,7,3:78:8%& $,,2%& 
802-07 W ,7433 ,3:8,/,38,2 :,,:25:7!07.09,,3,9,3$/3 / W -: ,,,:/:/ ,7,/:58,2 :,,:25:7 0,3!:89,,,,7 W /7 ,,.4- ,8,8,3:8,03:7:98,2$,9:!07-,3/3,3 $, ,20,3!:89,,,,7 

$ $# # !038,7, !:8,9!027,3,301,,2,38,2 &%$,7,,

,- 8,2$0-,,/ 
3 
  

,3:8,,3,2, 8,2$0-,,/ 
3 $45,7,38,2 $:2-07,7,38,2 

8,342 

8,280-,,,/3

3:8.3 /.32.9503.3/32.7.3 $.3:8.75.59./.3 08920.2. .3:8..3.3 .-07-.3./:..907/7/..3:8.03:7:98..32.38.59.374.9  .82.: .9..:38:7.2.

/3 .2 . 8 $$ #& 8.342 8.%&# % $& !03..59...3 .-/.280-.

/3 .59.203:25:..3." 27.59.-02:/./.-:2-07/0-: ./. 8 %:7.2 .3:8..75.3 /.3 2.9:7.3 .342 8.39:7..3 .!03.305. 8047.%:7. 8.3./.2/.203../.8:/9.3.280-.-/../. -07172. 2..--072..

203./. /. 8 %3 072..75.739:7./3 .9.:.!03. 7 .5./93 " .280-.5.2 .25:/03...3 8.3 .-.3.8:/9. 8.78:.342 8.3-078/.3-03.75.9/.-:39:203/. 3 .3202.7:39:203.2:/.. " ...-/.380907:83./.3.2 .3203.3.3 .93 .59.59.3:8.3 -039:7:5.3 ..9 ..202-039:02-..7 -03./.2.

1. 33.2:1.2 .!03.4..5/9/. $ ..92..44/.3 .4.:5..534/.59. 8 .5.. 45.:55 94.3..5.5/9/.-/.

:55  8.54507.9 ::55.5.5:69.280-..2 .1.2.4.9./3 ..2.342 8.54.2951..3..4.5:.9 ..

/3 .59.2.2 /.59.-/.8. 072..!03. 8 $..3.07.. /.202-.290.1.3 .3808:3:3.203..342 8./.280-.302-.8805079 902-.8 " .8.7 ..8. .3:8.7.. 07.3 .7 8.803..32.8:/9.2 . #.75.

202-.203:5.547...349.280-.2/..74/.-071:38 " .3/..7 ..3809./3 .3.8://9:5.3 5.3. 7 8079. /..342 8. 7: 072.1.3:  8.!03. /.22:./.59.59.3 .-/.:9:5.374 .2 .3740/. 8 .

.2 $ "# #& 8..-/.342 8.3:7./3 ..59.9 .&% " & !03.280-.

3:7.-/.59.8005.2 $ :91...3.!03.8507803.9 ..95079.2. 072:. !073.

.23: 5079.2. -030. :91.

.3.3 28. 507.507025:.25:7.

.342 8. 38..280-.3 ":7.507025:.1 9:.:9 :91.3 :91.7. 8.3 .3/./..31.3 8.3/.7..0.507803.3 /./3 .

!03.59,,3:7,9 ,-/,2 $ 
,6, 072:,5,/,::323:5079,2,

,7 09::3,23:09, 03,390,/803,,,3,,3 9079,3,2//3/37,2 6,7,72,3 
":7,3 , 
:23:3 
,

":7,3 ,
,6 
,
,6,
,6,
808:,9:,3-07,39:3

8,9: 09:,3/,7,

5../3 . 8.342 8.939.280-....

2 $ :/.9 .23:0025. :/.!03.3:7. 8009:/./.59..3.:5.-/. 07.3 /:3.9 :/..

7 2:.3/.6.7..39:32:.3 .8. ./.:7.. !02-039:. 2:. :/.6. :/...349.. 8.3 903./3 .-07/0:5 8./9 ":7.3 .342 8./. :23:3 .349.19:3.3 889025073.1.3-071:38 8./.3..3.280-.7.

3/:3. 2.33.3/.2/..34949 ":7..5././3 .203:9:8.3/.3.9. /.!03.33.59.280-.39:.2- 203025:73. :9 /.3:7.$-078.3/. 2.39:.09:: !02-039:. 5.-.39:-07.39:.3.32.3 9:.2 .7.3903.23:02.. :23:3 . #.-/.342 8.:5.88.95::/:. ...9:39: 202-039:7:5.3 . 8.30.9 .3 9:.-/..2 $  .:025../.2 07.8::.

.388902 .3 003.3 2..3..1 49.3:7.59.2/.3502-.7.342 8.2 $  .9 .3 88902/.3 9./3 .3 5.!03.9 -:.72::90/:3/...35073./.3 8025:73.-/.53.3-0.9.3 5:3/.7 .1.342508 507:9 :8:8 80:7:88902 8.7: 47.3 .280-.8.3/.:7.703. 8./.3 8.2 82- 723:09:: 502-039:.32::9802. 903. 9:.7: 5.3.

5. ":7.33907-039:/.3.9 .-/. :.9:2-: :./3 . :. :23:3 . 9:.3 .309.. 8.30025./.6.7 07.30025.723:0.9 :78025:73.342 8.:/.3:7.. 507:-.2 -039:::7..2 $ ..380907:83..3 ::2:.280-.3-.!03.33 :.:5.3.309.3-07.-07-039:.59.9 :.3 $:/..

-/. /.8:47. 7: .9/.980-.3 8005.3808 #4 .374 -07.780.$% 8.!03.8025.342 8.2. -07805.95073:5./3 .1.95::.9 .39:-: 9072...7/.3:7.280-.3 .2 $ .1.:8005... &.82./.8907-039:47.3..59.:7:8.

9.5.8. 3...4 .3.2.41.  1.9 &.4 !.164 .5:/. :3.5 ..#96::#507. .5:. 9.38.53..

.5.4.: 473..65 .3.

: 41.25.3.3. "9..8 &64.565:: ..

.55 !.1.3.: . .2.

.280-..342 8.9  8./3 .

7. 070.203.9.9 81. .7.3:8.38..80.3-3.7.8.1..7/.0-09:.9.3805079 .3..-0707.2907-039:80.2.90-3.3/03.3 07. .9 .3/.3:8.81.:5748080.3 803/7 %0473203.4:8805:7-.3:8.. 24309 .3:8.20.30::/.2025:3.3.03:7:9%047$.3:8. ./03.7081 .3:8.98050792083 9.32.4942.3.3./..

280-.3403.280-.:7-44 %0473203.1../3  .35079..342 8..2.59.3:8././07.30::/.3503.... 8.2.3.3 /.

3 003/.39039..35./3 .374/.342 8.33..32.3:8...7..8.3:8.8:/.907.32030..88050792070.280-.3. 8..8.5. 402./..7.-03/.....3203..0::/..2.202507.3 9. 20.9202-07 5030....080/.7.3. %/..9.0:5.3574808 0././.8.. 2..3.3.7..374.-.3/.9.843.398 %/.3/:.8.3:8.59.8 80/..9/.- 9.507.8.2025:3.807-..9 #.3./.59. %047-075.3 907-.:..03:7:9%047$.#.3/7 0-0-..!03. 03:7:92070.38 .3.

5:9.5 $ .3.5 .1.5:. 5:9%6.

57./5.4.9.2:9.5 :.55:9 296..2.:4. 2:.5.97.5.1...244.2.5::.1.5./9.3 443. /9.:4.55.:.12.. 65.47. 65.533.2.5455.5492..5.5 .54.5:.55..52793.5 454795. 2793.51.9 5:9.53./3 8. 454795.5.5..1.597.9 . 44796375112.2.5.32.5 7. 296...342 .4475.3:63 /9.5454.15.51. 1.5.5:..9:/.2.. .2 5:9.5 8. .2../3.5:5..5.4:.25.9191. . 1.54475..5251..52 .243.5.533.280-..5 ..5..5.96 07.2.9.5 2:4795./ 445.1..4512.5/. 2793..5::.2:..:.5 4551.:4.6 4432 4.5.519 15.5:.5 ¾ 5:996.2..5.5795.5.51..23.5 7507.5 .72..7.5:.6 43.:5:9.

7.59.5. 025:3.3 03/.3 025:3..- 8. $0-.#.3.08920.35.3 025074002:/.3:8.39..280-.2:50309.2 025:3...:.342 8....... -./3 ...0507.3.9-2-3.8:/.

 9..374 2.3 ":7..3507.9:/9:5.3/. 9:.:9 7. $0-. %3 :.3 . 8.3:8..82.59.:38:7 74.5/.3.3 ":7.$% &38:7.08920..7..37.8.3.8. -.280-..342 8.1 $0. 7./.3202-:9.-07.3.3.3 .320../3 .3.39.-07.8.3:8.39:7.2.

.:.5.. .038. ..08920.9202-0.3.3 ../3 .3 .3:8.3-.280-..: /.3.038.3.3 27..342 8.3./..9/8. 27.... ":7./5.3:8.32. 203:3.: /....: /.3/:40. ":7./.3:8./8./:. /.:39:20.2020739.3..: 8. 7.3 -:7: 207.2.9 -0717 20207.3 2030/ 203. .. .3 .1 .3./:...

39..7. :.35030/. 2:20207:.29.35.:. 8.39.35. 2.2..0...3 .3:8./3 .7./.9. .39.2:. 2:!0309. .3503.-039:2:2:.1.3.2$/3507..3 /..8./.80-.../....27: 2.3 503..3/.3 -07.08920.3 -.6. . .2:.3 8.342 8.32: ./. ":7.8...280-.:.2.305.-/..

.. . 02:/.../-07:.31.2/.9 02...31.280-.3 -7.:..38.3.59./3 .38/. ":7.3:39:02.31..3/:.:.3 2.08920.38.31.2 ..3 :39:203.93-075.32.7.9.25:.3/32. 8.3:8.390344 !034..3:8.342 8.8./.2 .2- 2.9 2.302.3.3 -07-.9 .3:8..

 -07..3:8.3/.3197./3 ././..3/70/..3202-039:2.3.3 8. #:2 97. .3 .. 809.8./.20309. ":7./.7.3/.35...2 .. .2..-.9: 05.2.75..8.2.280-.5.3 /.$%90.2. .3 27.9.$% .3. 07. /9072.3:8.342 8.3 27..3:8.9/.3197. ":7.380.08920..50. ":7.

3.39..8:../.08920. #..2.:50:5..3:8.3:8.

409:2070.3 808:..9:.8. 3.20207:..

 .3/.280-..35.5.9:7.3.- /.- 9.808047.8:/:9:8:39:202-. 2034.-./.3/:32: :3/.9.342 8. .3...3 :3/. ":7..3 9. .2 .3:8.3 :3/.- /.39:2.3 507. 8.32089/:9 #.3/:.3.3 .29.3:39:202-07 5073.. ..//.- 9.3 .$%203../3 .

4.6.3:8.3.2:1/.1..327.4. #5. 33.9. .523.1. 3.5:.3../1..: .&'15.9!03...59.5. .2..

3.$9.5 .

4 3.5.

.3.

 3.

3.$9.5 .

9. 3.8..

.3.

 3.

 3.

3.5 .$9.

.9. ..3.

5 3..9.2454/.5:.1..4. 4.529.. :. 33.&'44/9 ..::7.

:5.$9.5 .

 3.

.:5.

5:..5 2..5.33.4/5.54... 8. '. &' :21.:.5 :2. 4951./3 .4..54454.280-...:.3.512 7. 15.. :...19 .25.&' . 951.191.1. . 19:755.1.33.5.3. .512 .1.1927.7 .1.5124951..19 ..25.5.3..7.51.533.52:2 1.3.. :...27..4951.4951.5.1.342 8.

9:0307... .9:..8:/.9:889020507.39079:8..808:. . 8.3 0507.342 8.3 0507..3.5-07:./.8.3/5:.8.305.2.3/75/0307.9:.$.3879 ./3 .3./.280-.3.3 /.3 ....305....8.2.2:80.3/../.78.9:-:/...3078 $.8.85/ 8..3/9:7:3..

.2.32070. 438 0507. /.8/.8.. /.9:.8907..32.3 /.8:/.3 /03. 8:5073...3/. 7.33.36:/:8 8...30::/. 43894308 $89020507..2202-07..3 8:5073.8408.3.2./3 .5808:.280-.9:7.342 8.339075709.80-..3.3.3/:-:3.3...8.3:8.9::25:. -038 /..2.-.3.3 93/.3.././..9:7.

3907.2.509:.342 8.3:8.7./3/0.9:7./.3:8. &5.9.3-03/.8:/.    ...3.3 . !07..3:8....280-.7./3 . 0..3 3907:8.. %.32.2. 2.3:-:3.3 :.32./3 5020739.3.3 8.3:8.32.808.:-:3.:-:3.

3-03.280-.9/-07.7.2.340.3 2:9.7.2.    .32:9..8../9039:. 400:.83./28...3.7.30:.393 !02-.3 93 8.2 8:7.8..9:..8:/..9..2.30./3 .8. ... $8902-07-039:9047/./:-.2.2.3 08:9.35/0:.342 8.3400:.8.2.7 7 ..3/./:590.3. 05.9 0.3/.3/.8..309.7.- / 3 ..3..8.

17:3 $:7. .  8..:-.28.7.2 $:7.9 %./3 ..342 8../. $:7.6.. .. .2.3 $:7.. $:7..27...280-.

.03/07:3..3:8.2.03..32.2.17.07.3.9:7.280-.3:8. 97.342 8.3:39: 203:9808:. 0./3 .9:507. 0.5.3 8...3 002..

./3 .5.07. :7:1 8..3 $:7. 7.280-..03... $:7.:62.1 $:7.342 8.2.

51.1.8.32:8: 8.5.5.3 .5 234.89/./:.03.2 0/.7.2.3 3/.2 $07.88..5 9.3.57.5.3.2.3.3.54.89 3..030003.:3.907. 8438..38./:5 . 43.2:.4 .7 . :/...

.$9./3 8.2. : ...9.:333.7.3.4: 9.19 &2.5 5.1.5&55../.280-. %.459 8.7 1.5.. .342 .

5./ $7 :3.1 /./ &.. .:. .3 :79.039: 039: !030003. :&4.

./3 .280-.342 8.5 8.3..

3.8:/8.: 080..342 8.6.3 " .. 8.280-. ..3 " :3:8 09.350307.8.3.2.907..7..3/...2 ./3 .3 0.2.9.9. 0/..

8.22.7.3.9 2030:. 2.320.:.342 8.2./-:.3.8.25: 8.7.3. #::38...8 808:3:3. 203/7..8::..2:-078.-/.2:-078. %:.8::.384../3 .3.807.9:./9:#./.29:.#.8:/8.3/../.280-.3.2 $.2: 20307.0.3. $ 8..89/..2 89./.9 -075:.3#.3.

38079.9.3 09.3 /..3 09:3/:.8.3 8.3 " :62.82- 05.70./280:7: ....5/.3/7/3503:0.280-. 50307.9:.38:.8500/:5./3 .342 8.

.3/:3 .3.2030:7: 8. -.. 8./3 .9..3 $.5.32... .6/. 8.507.342 8. 8.3:8./.3/:52..2.9::.3 .2.3:3/.3:2:2/..3/..3-0781.2./ 3.8079....59.2.3203.50784. 5../.2.2.7.3203.3..3:8././.3.08:/..280-./.82- 8.3 -.5.2.305.98025:73..3:8.9/:5 2.9:7.

9..342 8..82- 8..3:8./.2./.3 2.380-03.2802:.8500/:5.3/:..5..2.3509:3: /:5.7 " .3 57.280-../3 .3:8.8 $:7.88902/:52.3 . 8. /. $0/":9- 8./..3/. 87.

.280-.40.3 / 3.342 8.2 / 3.40.3 / 3./..3/70/./. " .%07. 8.58.3.3/9072.. " 27.38025:73./3 .23. " 27.

8.2:2:/ 8..280-.3 8.24902547.$02.342 8..2.89./.7 ./3 .2-07. 8.3 . 8.7 8.

5 .13.539: $ .5.:2.5.52.1.7.5.4 23. 15..5 '1.81..51..5/5.3. &4/9.21.24525.5221...31..5 :3.99..:473.0.13.5 4..375 &267..7.5.5..2 &.3..3.5./. .25..1.4.9.. 79:..9. 2.7.9.3...9.

. .2.2:.524.:9.51.529..5 #9.....4..57.5795:75...1795.3./1729.2.. 1.56333.. ::.51...2.9.44932.5.55.515.2.243.5955.5.5 4.74:345.. 1.1.: :.52...72. #93..541.51.79/..

1.5:..53.9 8.342 8..54.9.3..2.1.:31...:..579/.4..5 49.5 &:.19715..3 &.2:4.2.2..2..4.280-.51.5.3.4.9.57429..1. #93.51.5.3..53. #93.5:9.5247429.3.5 79.1..9.5..51.99./3 .5.

 $ " .3.-./.:/03.280-..3-03.9 %.3 .305.5..:.305.2. 2:33907:7. .3.3.:825:./..5:3 072.3 02.3.5.3 %/..7.8::.9. 80.7./.9.6/.9/. " .5../.7..3/.342 8.9.3 0../.6../3 .3.  8.:-. ./.3/.9 5078.9 9.3::/..39/...3 05.#. 072.9/.3.

/3 .9/.3/03.39:-:.3 /03.342 8.8::.9.3 907802.3 8..3 909.3 507..82- #.8..3./..5. $ -078.9.280-.3507-:.9/..-/.3/-:9. 2.5.

280-.9.3.7.30.9:7.7.9..3 40.3:7:8 " .342 8.33./.8809. 8079.3573853..9.9 $:2-07../50739./3 .$.8.3::2.:.3 !07.. 8.3. /.:/9039:..3/.52:82 :39:20..3/909.5. .

 .9.2 ./3 ... .3 .7:8 $.9 .7...342 8.9047&3/.280-.3 &3/.$:3. 8.7: .

:.3 8.280-. !07.8..9 !07.7.7.9/.3/.9.9:70.9.8/.:.3 2..20207:..3207...2. $.9:507-:..32.3.3..82./75/3./3 .3/.317.342 8.:...3:25027.3.38079.3 /03. !07.7808:.390: .9:0.9/.2.3 507.3/./..2.32:/.3/./. .9..3.35.3.35027.7 07.3507-.2.3:8..3 703:3.:-:/50079 $08:.

:./073..305.342 8. 9./3 .7 .3 9/.-.. ..2..2:. 8.3 . / .././:/..280-.6..7/.82- .8 70/.39/.3.39.8 9.-/.8.:3/. . 9.2802:.32. 203.2..32.2.3:8. 889020/:5.3 8..7 . .3::.202-../03. / /.88.. ..7503.3.808.3:8.2 / 8.8/.

342 8./. . $ ... #.280-. ":7.8::.2.3/.. $ $.3 8../3 ./.82- . .9..8. 8..93.-.-07.

280-.2 ":7./3 .8::.3 $:33.7..38. $ 8.#.342 8..$:2-07.

342 8.--.3.. $.2/.38.3./3 .2 #. 6 .2 / 8..7 708920..2 .280-.

280-./3 .3 8.342 8.3...#./.7.8. " 31.--.6.8 " . " 7 #:2 " ".

2 %/..2. 808:.280-..342 8.2/.9:5:3/.2 " 3 .290793.- 8../3 .$.3.. 9..

6. 6 " .. 13 $ 3.7.

342 8./3 ....9. 8.280-.

/3 .2 " ::7. "  7.280-.-..  " $...1 8.9 " 3-.342 8.

2 002.2. 8.280-.03..!07:.3 8.2 8.3..3:8.197.342 8.. 08025:73..../3 .5.38..2.