MENGHORMATI HAK GOLONGAN KURANG BERUPAYA

DEFINISI: Memberi layanan yang bersopan kepada golongan kurang berupaya supaya tidak berasa tersisih dan mengiktiraf mereka sebagai insane ciptaan tuhan. y Golongan kurang berupaya atau orang kurang upaya merupakan insan yang perlu diberikan layanan yang istimewa, y Keluarga, rakan sebaya dan golongan masyarakat antara orang sekeliling mereka yang perlu memberikan sokongan. y Banyak golongan kurang berupaya ini telah berjaya seperti Ludwig Van Beethoven, Walt Disney dan banyak lagi. y Sokongan dan layanan yang baik dari pelbagai pihak menolong mereka mencapai kejayaan. y Semua pihak hendaklah prihatin akan keperluan mereka supaya mereka tidak tersisih. y Mereka wajar diberi peluang untuk mengembangkan potensi diri dan bakat seperti insan biasa. y Sebagai masyarakat, kita perlulah menghormatilah dan menganggap mereka sebahagian daripada anggota masyarakat yang sempurna.

MEMATUHI PERATURAN DAN UNDANG-UNDANG
DEFINISI: Menerima dan mematuhi peraturan dan undang-undang yang telah ditentukan tanpa mengira sesiapa dan di mana seseorang itu berada. y Undang-undang perlu dipatuhi agar dapat menjamin keselamatan. y Setiap orang harus menghormati dan mematuhi peraturan dan undang-undang yang ditetapkan. y Statistik menunjukkan bahawa kadar kematian akibat kemalangan di jalan raya meningkat dari semasa ke semasa. y Pengguna jalan raya dan pemilik kenderaan mestilah mematuhi peraturan dan undang-undang. y Perlumbaan haram,memandu tanpa lessen dan mabuk adalah antara kesalahan yang dilakukan oleh pengguna jalan raya. y Bagi pejalan kaki pula, mereka tidak memetingkan keselamatan diri dan sanggup menggadaikan nyawa dengan menyeberang jalan tanpa menggunakan jejantas. y Walaupun pihak berkuasa sentiasa membuat pemantauan, namun jika orang ramai tidak mematuhi peraturan dan undang-undang kemalangan di jalan raya sukar dielakkan.

MELINDUNGI HAK PENGGUNA
DEFINISI : Membela dan memelihara hak individu untuk menjadi pengguna yang berilmu, mendapat perkhidmatan serta barangan yang berkualiti dan tidak mudah dieksplotasi. y Setiap pengguna perlu mendapat perlindungan dan maklumat tentang barangan dan perkhidmatan yang disediakan. y Pengguna juga perlu mendapat perlindungan daripada penngguna barangan dan perkhidmatan yang berbahaya. y Pengguna yang bijak akan merancang pembelian,memilih dan membuat perbandingan. y Persatuan Pengguna ditubuhkan bertujuan untuk melindungi kepentingan pengguna. y Pengguna yang bijak tidak akan mudah terpengaruh oleh pengiklanan. y Pengguna yang peka akan berhemah dalam menguruskan perbelanjaan. y Oleh hal yang demikian, kita perlu berfikir dahulu sebelum membuat sesuatu perbelanjaan. y Jadilah pengguna yang bijak agar kita tidak menanggung kerugian.

KEBEBASAN BERSUARA
DEFINISI: kebebasan berucap dan mengeluarkan fikiran dengan batasan tertentu bagi menjaga keselamatan dan ketenteraman. y Kebebasan bersuara dalam sesebuah keluarga mencerminkan sebuah keluarga yang berfikiran terbuka. y Amalan bermusyawarah dalam keluarga merupakan suatau budaya yang murni. y Setiap keluarga perlulah berbincang dalam pelbagai hal. y Dalam setiap perbincangan, perasaan dan emosi hendaklah dikawal. y mengamalkan sikap terbuka dalam perbincangan dengan anggota keluarga dalam membina kemesraan keluarga. y Pandangan dan cadangan daripada anggota keluarga perlu diambil kira. y Mereka bebas untuk mengeluarkan pendapat asalkan tidak menyinggung perasaan anggota keluarga yang lain. y seorang bapa pula perlu mengawal emosi sewaktu menyuarakan pandangan. y Seseorang anak akan dapat meluahkan perasaan secara terbuka jika sejak dari kecil telah dibiaskan dengan aspek kejujuran dan kebebasan mengeluarkan pendapat.

KEBEBASAN BERAGAMA
DEFINISI Kebebasan setiap individu untuk menganuti dan mengamalkan agamanya seperti yang diperuntukkan dalam Perlembagaan Malaysia y Rakyat Malaysia yang terdiri daripada kaum merayakan pelbagai upacara keagamaan. y Kebebasan beragama bermaksud kebebasan beragama bermaksud kebebasan setiap individu untuk menganuti dan mengamalkan agama masing-masing. y Perayaan seperti hari Raya Aidilfitri, Hari Wesak, Thaipusam, Good Friday dan Hari Vasakhi merupakan antara yang disambut oleh rakyat Malaysia. y Kita mestilah menghormatilah amalan kepercayaan setiap penduduk dan masyarakat Malaysia. y Walaupun agama Islam agama rasmi Negara ini, rakyat tetap bebas menganut agama-agama lain. y Rakyat bebas meraikan upacara keagamaan sendiri dengan batasan-batasan tertentu. y Kita haruslah menghormatilah amalan keagamaan kaum lain untuk memupuk semangat persefahaman dan perpaduan.

SIKAP KETERBUKAAN
DEFINISI Bersedia memberidan menerima pandangan, pembaharuan dan kritikan selaras dengan kebenaran fakta dan norma masyarakat Malaysia. y Sikap keterbuaan penting dalam masyarakat. y Memberi dan menerima pandangan, Pembaharuan dan kritikan merupakan sikap yang terpuji. y Sikap keterbukaan menandakan kematangan fikiran seseorang. y Individu yang mengamalkan sikap terbuka akan sentiasa cuba untuk meningkatkan kecemerlangan diri. y Kita sepatutnya berterima kasih apabila ada orang menegur dan memberi pandangan mengenai prestasi pembelajaran kita. y Banyak rakan dan individu yang boleh memberikan teguran dan pendapat. y Kita haruslah bersikap terbuka dan rela menerima pandangan ornag lain sekiranya idea tersebut sesuai dan bernas. y Individu yang berfikiran terbuka akan memperbaiki kelemahan diri dan kesilapan apabila ditegur dan diberi pandangan.

PENGLIBATAN DIRI DALAM PEMBANGUNAN NEGARA
DEFINISI kebebasan untuk melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti pembangunan Negara dengan mematuhi peraturan, undangundang dan Perlembagaan Malaysia. y Masyarakat Malaysia bebas untuk melibatkan diir dalam pelbagai aktiviti. y Banyak ativiti kemasyarakatan yang boleh diceburi oleh orang ramai. y Antara aktiviti tersebut adalah melawat pesakit di hospital, membersihkan sekolah, kempen kesedaran dan banyak lagi. y Masa yang terluang dapat digunakan dengan berfaedah. y Aktiviti kemasyarakatan bukan sahaja berfaedah, bahkan dapat mengeratkan perpaduan anatara kaum. y Pelajar yang didedahkan dengan aktiviti kebajikan kemasyarakatan akan bertambah matang dan peka terhadap isu-isu di sekelilingnya. y Pihak sekolah boleh memberi galakan kepada pelajar yang berminat dengan aktiviti kemasyarakatan. y Aktiviti kemasyarakatan yang disertai bukan sahaja dapat menambahkan pengetahuan dan memupuk sikap bekerjasama, malahan dapat mewujudkan rasa tanggungjawab dalam diri individu.

HIDUP BERSAMA SECARA AMAN
DEFINISI: Hidup berbaik-baik antara satu sama lain dengan mengutamakan kedamaian dan keharmonian hidup tanpa mengira agama, bangsa dan budaya. y Semangat kejiranan dapat membentuk kesejahteraan. y Sikap kejiranan yang baik akan dapat mengeratkan perpaduan. y Jiran yang baik akan dicontohi masyarakat. y Sikap bertolak-ansur, tolong-menolong dan hormatmenghormati merupakan asas perpaduan. y Jiran merupakan orang yang hampir dengan tempat tinggal kita. Merekalah orang pertama yang akan memberi bantuan apabila kita ditimpa kesusahan. y Kita perlulah mengetahui cara hidup dan memahami budaya mereka sekiranya kita hidup dalan linkungan jiran yang pelbagai kaum dan bangsa. y Setiap individu patut bersyukur kerana dapat hidup dengan aman dan tenteram. y Konsep kejiranan dapat dilakukan dengan cara saling membanttu dan ziarah-menziarahi.

SALING MEMBANTU DAN BEKERJASAMA
DEFINISI Usaha yang baik dan membina yang dilakukan bersama pada peringkat individu, komuniti atau Negara untuk mencapai sesuatu matlamat. y Sikap bekerjasama dan bantu-membantu merupakan amalan terpuji. y Dengan menyertai aktiviti-aktiviti kemasyarakatan, kita akan dapat membantu membangunkan Negara. y JawatanKuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung(JKKK) boleh dibentuk bagi mencapai matlamat di atas. y Rukun Tetangga juga memainkan peranan yang penting dalam menjaga keselamatan penduduk. y Usaha yang baik dan membina akan dapat melahirkan masyarakat yang berwawasan. y Aktiviti seperti Hari Keluarga, gotong-royong dan rumah terbuka dapat mengeratkan hubungan dalam komuniti. y amalan permuafakatan dapat melahirkan masyarakat yang sejahtera. y Disamping itu juga, amalan ini dapat mewujudkan semangat bekerjasama dan perpaduan antara satu dengan yang lain.

SALING MENGHORMATI ANTARA NEGARA
DEFINISI Menghargai dan memuliakan hubungan antara Negara untuk menjamin kesejahteraan sejagat. y Hubungan yang baik antara Negara-negara jiran membantu pertumbuhan ekonomi Negara kita. y ASEAN merupakan pertubuhan yang dianggotai oleh 10 buah Negara di Asia Tenggara. y Kerjasama antara rakan ASEAN dapat menggalakkan pertumbuhan ekonomi Negara. y Perasaan bertolak ansur dan saling menghormati dapat menjamin kemakmuran. y Pertukaran pakar dalam pelbagai bidang dan kegiatan ekonomi dapat membantu perlaksanaan sesuatu projek. y Kedaulatan setiap Negara perlu dihormati dan dikekalkan. y Jiak ada Negara dalam kesusahan, maka wajarlah bantuan disalurkan dengan segera. y Sememangnya amalan saling menghormati antara Negara ASEAN itu penting demi kemakmuran serantau.