KECUALI UNTUK BERIBADAH KEPADA-KU Setiap individu muslim memahami bahwa tujuan dirinya diciptakan ke dunia ini tia

da lain dan tiada bukan adalah kecuali untuk beribadah kepada-Nya... Dia yang me nciptakan langit, bumi, dan segala isinya... Dia yang telah menerbitkan matahari dari barat dan menenggelamkannya di timur. Dia yang telah mengutus seorang yang mulia di kalangan hamba-Nya... Dia yang menjaga kesucian al Quran dan menjagany a dari tangan-tangan perusak... Dialah Allah Rabbul aalamiin... Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi (berib adah) kepada-Ku. (QS. Adz Dzaariyaat, 51: 56) Dan Kami tidak mengutus seorang rasulpun sebelum kamu melainkan Kami wahyukan kep adanya: "Bahwasanya tidak ada Ilaah melainkan Aku, maka sembahlah Aku." (QS. Al Anbiyaa, 21: 25) Dan sungguhnya Kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat (untuk menyerukan): "Sembahlah Allah (saja), dan jauhilah Thaghut itu", (QS. An Nahl, 16: 36) Peribadahan atau penghambaan atau pengabdian yang sempurna hanyalah untuk Allah semata. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ket aatan kepada-Nya dalam diin yang hanif. (QS. Al Bayyinah, 98: 5) Karenanya, Rasuulullah memberikan contoh kepada kita untuk senantiasa bersumpah dalam setiap shalat kita... Bersumpah untuk memurnikan peribadahan hanya kepadaNya saja dengan membaca ayat: ...sesungguhnya shalatku, nusuk-ku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Rabb semesta alam. (QS. Al An aam, 6: 162) Itulah penghambaan yang sempurna, menyerahkan kehidupan dan kematian hanya kepad a-Nya semata. Maka, tidak ada satu hal pun yang dilakukan kita di dunia ini mela inkan dalam rangka menyempurnakan ibadah kita kepada-Nya. Setiap kata yang kita keluarkan dari lisan kita adalah ibadah, setiap duduk kita adalah ibadah, setiap kaki kita melangkah adalah ibadah, setiap mata ini memandang adalah ibadah, set iap kita berbaring adalah ibadah, setiap kita makan adalah ibadah, setiap kita b ahagia adalah ibadah, setiap kita sedih adalah ibadah, setiap kita mencinta adal ah ibadah, setiap kita membenci adalah ibadah. Setiap detak kehidupan kita adalah ibadah, karena jika tidak, berarti kita telah memalingkah wajah dari Allah. Bukankah dari Allah semua berasal dan kepada-Nya pula akan kembali..? Bukankah hanya Allah yang dapat memberi manfaat dan madhara t..? Bukankah Allah pemberi rizqi, pengatur alam, pembuat hukum, yang menghidupk an dan mematikan..? Bukankah Allah yang akan menghisab kita di akhirat..? Itulah alasan mengapa kita harus menyempurnakan pengambaan kita kepada-Nya. Karena Dia lah satu-satu-Nya Rabb yang haqq. Jika kita melakukan sesuatu untuk selain Allah, maka kita telah berbuat syirik d alam peribadahan. Jika kita meyakini bahwa kehidupan dan kematian, manfaat dan m adharat, rizqi, aturan atau hukum hadir dari sesuatu selain Allah, maka kita tel ah menyekutukan Allah dari sisi ke-Rubbubiyahan-Nya. Keduanya adalah syirik. Sed angkan tidak ada dosa yang tidak diampuni kecuali syirik. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala d osa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Barangsiapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. (QS. A n Nisaa , 4: 48)

39: 65) Maka dari itu. yakni membeli syurga dan Ridha-Nya dengan harta d an jiwa kita. (QS. Berdo'alah kamu kepada-Ku niscaya akan Kuperkenankan bagimu. niscaya lenyaplah dari mereka amalan yan g telah mereka kerjakan. Maka jangan lah kamu takut kepada mereka. orangorang yang enggan untuk beribadah kepada-Ku pasti akan masuk neraka dalam keadaa n hina-dina". ia bekerja keras lagi kepayahan. tidak ada rasa takut (khauf dan khasy-yah). An Nisaa . da n dia mengampuni dosa yang selain syirik bagi siapa yang dikehendaki-Nya. B arangsiapa memalingkan sebagian atau keseluruhan. Untuk itu barangsiapa yang mengharap perjumpaan dengan Tuhanya.. h 2: 150). memohon pertolongan (1: 4). Al An aam. yakni Asy Syahadatain (dua kalimat syahadat). 4: 116) Ketahuilah. Al M aa'idah 5: 23). Maka ia telah berbuat syirik. Maka segala amal shalihnya terhapus seketi ka. dengan penghambaan dan jihad kita.Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan (sesuatu) dengan Dia. niscaya akan hapuslah amalmu dan tentulah k amu termasuk orang-orang yang merugi. dan khusyu (ketundukan) kepada-Nya. (Az Zumar. (QS. 3 : 175).. maka sesungguhnya ia telah te rsesat sejauh-jauhnya. (Al Ghasyiyah. (QS. istighatsah (8: 9). dan ia menjadi orang yang rugi di akhirat. jika masih tersimpan kesy irikan dalam hati kita. bahwa sebanyak apapun kita beramal shalih. Karena Do'a itu a dalah sari ibadah" (HR. jika kamu benarbenar orang yang beriman. rahbah. ia mem asuki api yang sangat panas (neraka). Al Maa'idah 5: 23). Maka. tetapi takutlah kepada-Ku jika kamu benar-benar or ang yang beriman. 88: 2-4) Seandainya mereka mempersekutukan Allah. memohon perlindungan (113: 1 dan 114: 1-3). (QS. . maka hendaklah ia mengerjakan amal shalih dan jangan lah mempersekutukan seorangpun dalam beribadah kepada Tuhannya". Dan hanya kepada Allah-lah supaya kamu bertawakkal. cinta (2: 165) dan benci atau permusuhan (60: 4) kecuali karena Allah semata. Ghaafir 40: 60). Maka tidak ada inabah (39: 54). (QS. Dan hanya kepada Allah-lah kamu bertawakkal. "Jika kamu mempersekutukan (Tuhan). nadzar (76: 7). Barang siapa yang mempersekutukan (sesuatu) dengan Allah... Menyerahkan raghbah. tiada kata lain kecuali menyempurnakan penghambaan ini hanya kepa da-Nya semata. Hanya bertawakkal kepada-Nya. Al Baqara Tiada pengharapan (ar raja ) kecuali pada-Nya. amalan tersebut tidak akan diterima di sisi Allah. Banyak muka pada hari itu tunduk terhina. Setelah kita memahami bahwa kita harus mengabdi dengan sempurna. 6: 88) Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada (nabi-nabi) yang sebelummu. tanpa penghalang dan tanpa perantara. Sesungguhnya. (QS Al Kahfi 18 : 110). sembelihan (6: 162). maka sejak saat ini tiada lagi do a yang akan kita panjatkan kecuali kepada-Nya. tetapi takutlah kepada-Ku. " Maka janganlah kamu takut kepada mereka. Ali 'Imran. Kita harus beriltizam (komitmen) dengan ikrar dan sumpah yang tel ah kita ucapkan. jika kamu benar-benar orang yang beriman". sebagai ijab qabu l jual beli kita dengan Allah. maka ia telah mengkhianati All ah. (QS. (QS. Sehingga tidak mungkin ada do a kecuali kepadaNya. Tirmidzi). kecuali kepada-Nya.

yakni ora ng-orang yang telah memurnikan penghambaan hanya kepada Allah semata. Karena tidak mungki n syirik dan tauhid bersatu. atau ia berdiri sekaligus berbaring.. Tidak mungkin dalam satu jiwa terdapat dua sifat ini.. Maka. Tidak mungkin seseorang me njadi ahli tauhid sekaligus ahli syirik. Tidak mungkin. jika ia ahli syirik maka ia bukanlah ahli tauhid. Sedangkan para pengkhianat itu adalah ahli syirik.. pilihan ada di tangan kita. Jika ia ahli tauhid maka ia bukanlah ah li syirik. Menjadi muslim muwahhid atau menjadi musyrik lagi kafir.. sebagaimana tidak mungkin bagi seseorang untuk berg erak sekaligus diam. ..Menjadi seorang muslim berarti menjadi seorang muwahhid (ahli tauhid)..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful