TEKNIK PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

DEFINISI
y y

y

y

Menurut Kamus Dewan (edisi ketiga), teknik adalah kaedah mencipta sesuatu hasil seni seperti muzik, karang-mengarang dan sebagainya. Menurut Edward M. Anthony mendefinisikan teknik adalah satu muslihat atau strategi atau taktik yang digunakan oleh guru yang mencapai hasl segera yang maksimum pada waktu mengajar sesuatu bahagian bahasa tertentu. Mengikut Kamaruddin Hj. Husin & Siti Hajar Hj. Abdul Aziz dalam bukunya Pengajian Melayu III : Komunikasi Bahasa, teknik boleh didefinisikan sebagai pengendalian suatu organisasi yang benar-benar berlaku di dalam bilik darjah di mana ia digunakan untuk mencapai sesuatu objektif. Teknik merupakan suatu alat yang digunakan oleh guru bahasa bagi menyampaikan bahan-bahan pengajaran yang telah dipilih untuk pelajar-pelajarnya. Teknik yang dipilih haruslah sejajar dengan kaedah yang digunakan dan seirama dengan pendekatan yang dianuti.

Teknik-teknik Pengajaran Bahasa 1. Teknik main peranan 2. Teknik permainan bahasa 3. Teknik latih tubi 4. Teknik bercerita 5. Teknik inkuiri 6. Teknik perbahasan 7. Teknik kuiz 8. Teknik sumbangsaran 9. Teknik soal jawab 10. Teknik simulasi 11. Teknik drama 12. Teknik perbincangan 13. Teknik forum 14. Teknik dialog

TUJUAN TEKNIK 1. Menarik Minat murid 2. Mengekalkan perhatian 3. Membangkitkan ras ingin tahu

TEKNIK LATIH - TUBI

Antara kelemahan tekni ini ialah ia menghadkan kebebasan berfikir dan menumpukan daya kreativiti murid. melihat. ayat-ayat atau mengingat fakta-fakta penting. Kefasihan (fluency) -menggunakan perkataan dan lain-lain dengan cara spontan tanpa memikirkan apakah maksudnya. II. TEKNIK SIMULASI . Melalui teknik ini pelajar akan mengalami proses mendengar. IV. Namun begitu. memikirkan maksud perkataan-perkataan serta tugasnya dalam situasi yang penggunaan perkataan-perkataan itu. Perbendaharaan kata (vocabulary) -meluaskannya dengan penggunaan imbuhan yang sesuai mengikut konteksnya dalam situasi tertentu. I. V. Kefahaman (comprehension) -latihan memahami soalan dan memberikan jawapan yang wajar. perhatian akan diberikan kepada 5 aspek kebolehan menggunakan bahasa iaitu : Sebutan (accent) -menyebut patah-patah perkataan atau sukukata dengan betul termasuk intonasi yang membawa makna dalam sesuatu situasi. teknik ini amat berguna dan sesuai untuk isi kandungan pengajaran yang memerlukan ikutan dan ulangan. Berasakan pengajaran bahasa dengar dan sebut (audiolingual) yang biasanya digunakan dalam pengajaran bahasa kedua. Ia sesuai digunakan untuk pengajaran Bahasa Melayu Boleh digunakan untuk mencapai sesuatu kemahiran seperti kemahiran menyebut perkataan.y y y y y y y Teknik latih tubu adalah aktiviti pengulangan fakta-fakta atau kecekapan yang dipelajari. Mengikut teknik ini. y y y Teknik ini dikenali juga dengan teknik menghafaz. Tatabahasa (grammer) -penggunaan bahasa yang tepat mengikut hukum-hukum bahasa daripada semua aspek. III. Tujuannya untuk mencapai taraf penguasaan kemahiran disampimg menjamin kekekalannya.

TEKNIK MAIN PERANAN y y y y Main peranan bermaksud melakonkan sesuatu situasi atau masalah atau peristiwa yang dianggap penting. televisyen. Dalam proses ini pelajar digalakan untuk memberi pendapat. menjalankan temuramah dengan individu tertentu dan mencatat isi-isi penting. cadangan. Memberi peluang kepada pelajar mengalami sendiri situasi dan masalah. Masalah ini dikemukakan kepada pelajar dengan cara membacakannya atau memperlihatkannya melalui filem. membuat keputusan dan menyelesaikan masalah berdasarkan peranan yang dipertanggungjawabkan. Menekankan pengeluaran idea daripada pembelajaran yang kretif dan bukan pembelajaran secara analitis. Tujuan Sumbangsaran y Topik perbincangan sesuai dengan kebolehan dan minat murid . TEKNIK SUMBANGSARAN y y y Teknik ini dikenali juga sebagai percambahan fikiran (brainstorming) yang merupakan satu sesi perbincangan yang membolehkan setiap ahli kumpulan menyumbangkan pendapat dan idea. Main peranan ialah dramatisasi yang tiada kaitan atau penghafalan skrip. Dapat menwujudkan pelabagi aktiviti menarik yang menjadi sumber motivasi kepada pelajar untuk meneruskan proses pengajaran dan pembelajaran. Pelajar diberi peranan dan bertindak sebagai watak-watak yang ditentukan dalam satu situasi yang disediakan. Melalui teknik ini pelbagai kemahiran dapat digabungjalinkan dan dipertingkatkan terutamanya dalam kemahiran lisan membaca dan menulis. Boleh didekati sebagai aktiviti permainan bahasa pada peringkat sekolah rendah dan berkembang menjadi aktiviti perbincangan yang lebh serius dan kompleks pada peringkat sekolah menengah. mendengar rakaman dan sebagainya. Proses ini biasanya dimulakan dengan pemikiran masalah yang sesuai. dimana pelakon-pelakon cuba menyelesaikan atau menjelaskan situasi kepada kepada pelajarpelajar lain supaya mempraktikan kepada diri mereka berdasarkan peranan yang dimainkan secara spontan. universiti dan latihan profesional. Melalui teknik ini para pelajar dapat menggunakan kemahiran belajar seperti mengumpulkan maklumat. isu atau tugasan semula.y y y y y Simulasi ditakrifkan sebagai satu situasi yang diwujudkan hampir menyerupai keadaan sebenar yang memerlukan pelajar berinteraksi sesama sendiri berdasarkan peranan masing-masing bagi membuat keputusan menyelesaikan masalah.

Soalan-soalan yang dikemukan memerlukan pelajar berfikir disamping dapat menguji dan menilai apa yang diajar. Permainan bahasa mempunyai hala tuju yang bertepatan dengan kemahuan dalam sistem pendidikan negara amnya dan Falsafah Pendidikan Negara khususnya. Tujuan utama teknik soal jawab ialah : .y y y y y y y y y y Garis panduan guru haruslah ringkas dan jelas Semua cadangan dan idea yang dikemukakan haruslah dicatat untuk dibincangkan dalam sesi umum. tetapi ia adalah bentuk yang berupaya mewujudkan interaksi guru dengan murid secara berkesan. Penglibatan dalam permainan telah memberi peluang kepada pelajar memperolehi latihan intensif. Setiap kumpulan mestilah memilih pengerusi yang betul-betul layak Setiap ahli diberi peluang untuk mengemukakan cadangan Pelajar digalakkan menyumbang seberapa banyak idea Suasana perbincangan yang tidak formal hemdaklah diwujudkan. membaca dan menulis. bertutur. Pastikan peruntukan masa untuk sesi sumbangsaran adalah patut dan mencukupi Digalakkan menggunakan prinsip 5W ( What? Why? Who? Where? How? ) Cadangan dan idea yang dikemukakan tidak boleh dikritik Setiap kumpulan dimestikan mempunyai ahli-ahli yang pelbagai kebolehan TEKNIK PERMAINAN BAHASA y y y y y y y y y Permainan bahasa adalah salah satu cara dalam mempelajari bahasa melalui teknik permainan. pembelajaran bermakna dan sebagai alat dianogstik. Hala tuju ini diinterapetasikan melalui objektif tersirat dalam permainan bahasa tersebut iaitu : merangsang interaksi verbal pelajar menambah kefasihan dan keyakinan menyediakan konteks pembelajaran bertindak sebagai alat yang dapat mengikis rasa bosan bertindak sebagai alat pemulihan. Kebanyakan aktiviti yang dijalankan akan menggunakan pelbagai kemahiran berbahasa pelajar antaranya kemahiran mendengar. Teknik ini dilaksanakan dengan cara guru mengemukakan soalan -soalan yang berkaitan dengan isi pelajaran dan pelajar dikehendaki memberi tindakbalas yang sewajarnya. pengukuhan dan penggayaan TEKNIK SOAL ± JAWAB y y y y y Merupakan teknik yang paling lama dan paling popular digunakan dalam bidang pendidikan Pemilihan teknik ini bukan kerana ia mudah dilaksanakan.

Guru boleh menggunakan gambar. objek-objek sebenar atau lain-lain BBM. Guru bercerita dalam keadaan yang selesa. kecerdasan dan minat murid-murid. Dapat meningkatkan penguasaan kemahiran mendengar. Untuk mendorong pelajar menyusun dan menghuraikan bahan yang diajar. Kemudian. gerak tangan. Pelajar bebas meluahkan sesuatu. memberi dan berkongsi sesuatu. gerak laku dan kawalan mata. Kaji cerita itu dan cuba masukkan aspek-aspek bahasa. Sediakan kad-kad perkataan. Tujuan utama adalah untuk melatih pelajar menggunakan unsur bahasa. bertutur. logik dan kritis. TEKNIK BERCERITA y y y y y y y y y y y y y Merupakan salah satu pendekatan yang sesuai digunakan untuk membina kecekapan berbahasa kerana cerita merupakan sesuatu yang dapat menarik minat dan perhatian pelajar. sesuaikan pula dengan isi pelajaran yang hendak disampaikan. unsur paralinguistik (jeda. Perhatian perlu diberi kepada teknik persembahan. nada dan intonasi) dan bukan linguistik (mimik muka. Perkembangan cerita hendaklah diberi perhatian agar ada peringkat permulaan. 3. Latih bercerita seolah-olah guru berada dihadapan murid-murid sekurang-kurangnya sekali sebelum menggunakan teknik ini. TEKNIK DRAMA y y y y Sering digunakan dalam kaedah komunikatif dan kaedah yang berasaskan pendekatan induktif iaitu kaedah terus. membaca dan menulis dikalangan pelajar. Hafazkan frasa atau ayat-ayat penting. perluasan perbendaharaan kata dan tatabahasa dapat disampaikan. membuat penemuan. Suara memainkan peranan yang penting dimana ia harus dikawal supaya jangan mendatar dan tidak menimbulkan kebosanan. Untuk menggalakkan pelajar berfikir secara kreatif. frasa-frasa atau ayat-ayat yang berkaitan dengan aspekaspek bahasa yang hendak disampaikan. suara. Langkah-langkah dalam persediaan teknik bercerita ialah : Pilih cerita yang sesuai dengan umur. inovatif. . kepala dan dll) dengan berkesan dalam sesuatu interaksi bahasa atau perbuatan. y Soalan yang terancang dan bermutu dapat membantu menajamkan pemikiran pelajar di samping dapat mewujudkan suasana pembelajaran yang lebih dinamik dan berkesan. Untuk mengesan pengetahuan berbahasa murid 2. kemuncak dan kesudahan cerita. elektif dan audiolingual. Penggunaannya dapat mendorong dan merangsang pelajar untuk menghubungkan perasaannya dengan matapelajaran yang dipelajarinya.1. Latihan pemahaman.

Peranan guru akan berubah-ubah kerana aktiviti ini dikendalikan oleh pelajar sendiri. Oleh itu. 5. Merupakan satu kaedah pengajaran bahasa yang dinamik untuk menimbulkan minat dan daya kreativiti di kalangan pelajar kerana pelajar sering mengemukakan soalan µbagaimana¶. Tujuannya untuk melatih pelajar mengeluarkan fikiran dan pendapat dengan bernas (Kementerian Pendidikan 1990:85). Dapat menimbulkan keseronokan dan keberkesanan pembelajaran kepada pelajar. Proses mengenali masalah Mengkaji ramalan Mengumpul maklumat Menganalisis Membuat rumusa TEKNIK PERBINCANGAN 1. 8. 6. Melibatkan aktiviti perbincangan antara pelajar secara bekerjasama dalam mengeluarkan pandangan masing-masing mengenai sesuatu perkara atau topik yang diberi. Dapat menimbulkan daya refleksi dikalangan pelajar. Ciri lain yang terdapat dalam teknik ini termasuklah memberi latihan yang sebenar dalam proses kemahiran berfikir secara kreatif dan kritis. Teknik perbincangan didefinisikan sebagai satu aktiviti mengeluar dan mengulas pendapat tentang sesuatu tajuk. TEKNIK INKUIRI y y y y y y Teknik ini dikenali sebagai teknik tinjau siasat. bengkel. .y y Drama berperanan sebagai ragam pembelajaran iaitu sebagai salah satu alat bantu pengajaran dan pembelajaran. 3. Misalnya bermesyuarat. bahas dan debat. 4. Teknik perbincangan boleh dijalankan mengikut langkah-langkah berikut : 7. Guru membahagikan murid kepada beberapa kumpulan dan kemudian memilih seorang ketua yang boleh dipertanggungjawabkan untuk memastikan semua aspek perbincangan dapat dijalankan dan dicapai. 3. Teknik perbincangan adalah satu aktiviti pengajaran dan pembelajaran berbentuk perbualan dan ia dilakukan dikalangan pelajar dibawah penyeliaan dan kawalan seorang guru. 5. Dalam perbincangan ini akan memberi peluang dan ruang bagi mereka untuk bercakap terutama dalam aktiviti separa formal. ia dapat melatih pelajar mengemukakan pelbagai soalan. Pengendalian teknik inkuiri ialah : 1. seminar. 4. forum. 2. Guru menarik perhatian murid kepada tajuk perbincangan yang akan dijalankan. Latihan sebegini bukan sahaja sekadar mempertajamkan minda malah dapat melatih kepetahan pelajar untuk bercakap dan mengeluarkan pendapat. 2. disamping dapat menyuburkan sahsiah pelajar. Merangkumi aspek-aspek soal selidik untuk mendapatkan jawapan atau kesimpulan yang berorientasikan masalah.

11. TEKNIK FORUM 1. kritis dan kreatif. Guru perlu mengambil inisiatif sendiri untuk memupuk kebolehan berbahas di kalangan pelajar. Melatih kemahiran mendengar. 3. menegaskan perkara-perkara yang perlu dibincangkan dan mengarahkan perbincangan menghala kearah perkara yang betul. Teknik berforum merupakan salah satu aktiviti lisan yang sesuai. Memperkembangkan kecekapan berkomunikasi dengan berkesan 5. 8. TEKNIK KUIZ y y y Diperkenalkan pada tahun 1940 di England melalui Perbadanan Penyiaran British (B. 10. Antara manfaat teknik ini ialah : 4. Teknik perbahasan ini sesuai diajar untuk semua peringkat pelajar di sekolah menengah. 9. objektif. menaakul. Mengemukakan hujah secara rasional. perkembangan mental yang positif. dimana ia dijalankan secara formal. Setelah dibincang guru bolehlah menjalankan aktiviti penulisan dan sebagainya. tajuk forum yang dipilih haruslah mudah. Persediaan yang rapi perlu dibuat sama ada sebelum. Tujuannya ialah : . Aktiviti kuiz bermula di negara ini setelah dimasukkan dalam masa pembelajaran Bahasa Inggeris di sekolah-sekolah Inggeris dan diikuti di sekolah-sekolah Melayu.9. di mana pelajar akan berkongsi pengetahuan dan pengalaman secara langsung untuk meningkatkan kemahiran menyampaikan idea dan fikiran dengan jelas. 4. Forum merupakan satu sesi perbincangan yang melibatkan beberapa ahli panel untuk mencanai fikiran dan mengemukan pendapat tentang sesuatu tajuk. berhujah dan membidas. kreatif dan rasional. 10. Guru kemudian menugaskan setiap kumpulan mendapatkan maklumat dengan cara berbincang dengan ahli-ahli kumpulan. Menguasai kemahiran berbahasa dengan menggunakan struktur ayat yang betul dan laras bahasa yang sesuai. Melatih berfikir dengan pantas dan melahirkan buah fikiran dengan tepat dan teratur 6. Perkembangan kebolehan berbahas dengan sendirinya akan membawa kepada perkembangan kemahiran berbahasa. Ketika perbincangan guru harus bergerak dari satu kumpulan ke satu kumpulan yang lain.C). pencapaian serta peringkat umur pelajar. 7. Hasil perbincangan boleh dicatatkan dipapan tulis mengikut mana-mana yang penting. 3. peningkatan ilmu dan pemupukan sifat-sifat kepimpinan. semasa dan selepas aktiviti. Setelah tamat perbincangan guru boleh meminta laporan daripada setiap kumpulan. 2. Bahas ialah pengucapan sama ada menyokong atau membangkang sesuatu pendirian dengan alasan yang logik dan idea yang tersusun. menarik dan mencabar selaras dengan kemahiran. 2. TEKNIK PERBAHASAN 1. Untuk menjayakan aktiviti ini.B.

Kuiz sebagai aktiviti pertandingan meliputi pertandingan antara pelajar. Pelajar dapat belajar kaedah cara berfikir yang baru. Borang Soal Selidik Ini Adalah Untuk Melengkapkan Kertas Projek Program Sarjana Pendidikan Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia Mei 2008 PANDUAN MENJAWAB BORANG SOAL SELIDIK PELAJAR 1. Terdapat 2 bentuk pengajaran dan pembelajaran bahasa melalui teknik ini iaitu : Ia dijalankan secara spontan pada peringkat permulaan. 2. Pelajar dapat mengulangkaji sambil bergembira. perkembangan dan penutup. ALI Modul Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Islam Berasaskan Masjid. Borang Soal Selidik ABD. Satu Kajian Di Sekolah Berasrama Penuh Integrasi Rawang Bandar Tasik Puteri Rawang Selangor. Borang soal selidik ini bukan satu ujian dan tidak ada jawapan salah atau betul serta bukan . SHUKOR BIN MOHD. Tujuan kajian ini ialah untuk mendapat maklumat mengenai sikap dan pandangan pelajar terhadap modul pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam berasaskan masjid. Pelajar dapat melupakan permasalahan mereka dengan mengemukakan soalan-soalan secara teka-teki. Membantu pelajar memahami sistem Bahasa Melayu terutama dari segi bentuk.y y y y y y y y Guru dapat mengukuhkan pengajaran dan memantapkan pemahaman pelajar mengenai topik-topik tertentu. penggayaan. pemulihan dan pengukuhan. Maklumat yang diberikan membantu untuk mempertingkatkan lagi tahap pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam di sekolah sekolah. makna dan penggunaan bahasa yang tepat. Ini bermakna kuiz dapat dijadikan sebagai aktiviti rangsangan.

Sebarang maklumat yang diberikan dalam borang soal selidik ini akan dianggap rah dan sia digunakan untuk tujuan penyelidikan sahaja.79 [ ] 40. Sila tandakan dengan jujur dan ikhlas berdasarkan pandangan anda yang sebenar kerana maklumat yang anda berikan adalah amat berguna untuk kajian ini. Pencapaian mata pelajaran Pendidikan Islam dalam Peperiksaan Akhir Tahun tingkatan 1 : 80-100 [ ] 60. 5.59 [ ] 0 -39 [ ] . Nama sekolah : ____________________________________________ A2 . 6. BAHAGIAN A Profil Maklumat Diri Pelajar Sila lengkapkan ruangan ini dengan maklumat maklumat berkenaan : A1 . B.bertujuan untuk menguji pelajar. 3. 4. Atas kerjasama semua pelajar pelajar saya dahului dengan ucapan terimakasih. C dan D. Jantina : Lelaki [ ] Perempuan [ ] A3 . Borang soal selidik ini mengandungi empat bahagian iaitu bahagian A. Bangsa : Melayu [ ] Cina [ ] India [ ] Lain lain (sila nyatakan)___________________________ A4 .

B3. Pekerjaan ibu bapa _____________________________ ARAHAN : Bagi setiap kenyataan di bahagian B. B8. Apakah tingkat pelajaran ibu/bapa/penjaga yang tertinggi Bapa Ibu Tamat Sekolah Rendah/ tidak sekolah [ ] [ ] Tamat Tingkatan 3/SRP/PMR [ ] [ ] Tamat Tingkatan 5/SPM [ ] [ ] Diploma/STPM [ ] [ ] Ijazah [ ] [ ] A6 . 1 2 3 4 5 Sangat Tidak Setuju Tidak Setuju Kurang Setuju Setuju Sangat Setuju BAHAGIAN B Sikap Pelajar Terhadap Pengajaran dan Pembelajaran dan Guru Pendidikan Islam Secara Umum Bil. B4. C dan D di bawah. Sila pastikan anda menanda pada setiap pernyataan.A5 . B7. B6. B5. Pernyataan 1 Saya sangat meminati matapelajaran Pendidikan Islam Pembelajaran matapelajaran Pendidikan Islam menggalakkan saya berfikir Pembelajaran matapelajaran Pendidikan Islam memberi kesan dalam kehidupan saya Matapelajaran Pendidikan Islam sepatutnya diberikan masa yang lebih panjang lagi Saya yakin bahawa pengetahuan Pendidikan Islam dapat membantu manusia dalam kehidupan seharian Saya sentiasa menunggu nunggu masa untuk matapelajaran Pendidikan Islam Pernyataan 1 Adalah lebih menyeronokan jika Pendidikan Islam tidak diajar di sekolah Saya sangat sukar untuk memahami konsep konsep dalam 2 3 4 2 3 4 . sila tandakan sejauhmanakah anda bersetuju berdasarkan perasaan dan pendapat anda sendiri tanpa terpengaruh atau disuruh oleh orang lain. B1. Dengan menggunakan skala dari 1 hingga 5 . Bil. B2. sila tandakan / pada satu jawapan sahaja.

C8. C11. B12. Pernyataan 1 Pendidikan Islam memerlukan kreativiti dalam pengajaran dan pembelajarannya Tempat yang selesa adalah penting bagi mempelajari Pendidikan Islam Penghayatan adalah perkara paling penting dalam Pendidikan Islam Saya merasa selesa mengikuti modul pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam berasaskan masjid Saya rasa seronok belajar dengan pendekatan modul ini Saya mendapat banyak maklumat tentang Islam dengan menggunakan pendekatan modul ini Saya lebih faham belajar Pendidikan Ialam melalui kaedah ini Saya lebih bersemangat belajar Pendidikan Islam dengan kaedah ini Tahap pemikiran saya meningkat semasa belajar Pendidikan Islam melalui kaedah ini Suasana pembelajaran lebih ceria dengan menggunakan kaedah ini Saya lebih menghayati Pendidikan Islam hasil pendekatan kaedah ini Saya mampu mengaplikasi apa yang dipelajari dari modul ini ke dalam kehidupan harian saya Saya sentiasa terlibat dalam aktiviti yang dilaksanakan dalam 2 3 4 . B10. Pengajaran Pendidikan Islam di sekolah sangat berguna kepada saya. C12. C3. C5. B17. C7. B13. C4. C9. Mata pelajaran Pendisikan Islam telah meningkatkan keyakinan saya kepada Islam Mata pelajaran Pendidikan Islam membantu saya melaksanakan ibadah dengan lebih sempurna. Mata pelajaran Pendidikan Islam tidak membantu saya mengamalkan cara hidup Islam yang sebenar Pelajar pelajar Islam TIDAK sepatutnya diwajibkan belajar mata pelajaran Pendidikan Islam di sekolah BAHAGIAN C Sikap Pelajar Terhadap Pendekatan Modul Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Islam Berasaskan Masjid Bil C1. C10. B11. matapelajaran Pendidikan Islam Saya dapat mengaitkan matapelajaran Pendidikan Islam yang dipelajari dalam kehidupan seharian saya. C2. B16.B9. C6. B15. Matapelajaran Pendidikan Islam telah menyedarkan saya bahawa belajar adalah satu tuntutan ibadah dalam Islam Mata pelajaran Pendidikan Islam menambah pengetahuan saya tentang ilmu ilmu agama Islam Matapelajaran Pendidikan Islam dapat menghalang saya daripada melakukan perkara perkara yang dilarang oleh Allah swt. C13. B14.

Bil. Saya sentiasa diberi sokongan oleh rakan dalam menyiapkan kerja kerja dalam kumpulan D5. Kaedah ini sesuai dilaksanakan dalam pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam C21. D2. Kaedah ini mampu melahirkan pelajar yang kreatif dalam mencari ilmu C20. C19. sahsiah dan akhlak pelajar C17. Guru Pendidikan Islam saya memberi lebih banyak panduan daripada memberikan jawapan D7. Saya diberi peluang untuk memberi pendapat semasa proses pengajaran dan pembelajaran dalam modul ini C18. Guru Pendidikan Islam saya berjaya membangkitkan minat saya terhadap matapelajaran Pendidikan Islam melalui modul ini. Pernyataan 1 C14. C16. Pernyataan 1 D3. Situasi sebenar dalam masjid memudahkan saya memahami isi pengajaran Pendidikan Islam BAHAGIAN D Penglibatan guru dan pelajar dalam Modul Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Islam Berasaskan Masjid Bil D1. Guru Pendidikan Islam saya mempengaruhi pembentukan sikap saya terhadap Pendidikan Islam D10. Guru Pendidikan Islam saya memberikan peluang berfikir dan 2 3 2 3 . D9. Guru Pendidikan Islam saya berjaya menghidupkan suasana pembelajaran melalui modul ini D11. 2 3 4 5 Pernyataan 1 Saya sentiasa bekerjasama dalam kumpulan untuk menyelesaikan masalah. Guru Pendidikan Islam saya selalu menggalakkan saya memberi pendapat sendiri. Mengambil bahagian di dalam aktiviti modul ini adalah lebih menyeronokkan C15. Saya suka mengambil bahagian dalam aktiviti perbincangan D4. D8. Pelajar digalakkan berinteraksi sesama mereka dalam mencari maklumat Bil. Kaedah ini mampu memberi kesan positif terhadap perkembangan akademik. Kadang kadang saya merasa bosan mendengar penerangan dari guru D6. Kaedah ini mampu mewujudkan suasana pembelajaran yang lebih terbuka. Saya merasa sangat seronok sekiranya mata pelajaran Pendidikan Islam diadakan di luar bilik darjah C22. Saya sentiasa diberi peluang untuk membuat penilaian tentang hasil kerja yang telah saya lakukan sendiri.modul ini.

Saya selalu diminta oleh guru melakukan latihan. Guru hanya bertindak sebagai fasilitator atau pembimbing sahaja D15. Guru sering mengemukakan pelbagai persoalan Mereka berminat dalam mata pelajaran Seni Visual kerana guru yang mengajar. 80% Berasa lapar dan dahaga menjadi faktor kurang berminat untuk belajar. (cincai) 70% Tidak suka paksaan guru yang kerap menyuruh menyiapkan tugasan/gerakerja yang diberi. 70% . Penglibatan guru adalah sangat berkurangan D14. terutama bercerita. 70% Aktiviti/gerakerja perlu segera selesai tanpa perlu tangguh dan disambung semula pada hari berikutnya. Guru hanya memberi idea untuk dikembangkan oleh pelajar D16. amali dan bacaan berulangkali D19. Mereka tiba ke sekolah pada awal pagi. Guru Pendidikan Islam sering mengadakan aktiviti perbincangan kumpulan D17. 100% Lebih menyukai aktiviti/gerakerja berkumpulan daripada individu. mereka tahan beberapa jam jika dibandingkan belajar walaupun satu waktu. Pengajaran dan pembelajaran melalui kaedah modul ini lebih banyak melibatkan pelajar secara langsung D13. Guru sering memberi peluang kepada saya mempraktikkan cara cara melaksanakan ibadah yang betul D18. 90% Tidak suka mewarna atau melukis kerana menganggap tidak pandai sebaliknya suka kepada aktiviti kraf. justeru kerja dilakukan tidak kemas. bila tengahari mula berasa tidak selesa.melakukan sesuatu pekerjaan dengan daya usaha saya sendiri D12. 80% Lebih berminat jika guru berbual-bual dengan mereka. 90% Cepat merasa bosan jika sesuatu gerakerja/aktiviti mengambil masa yang terlalu lama. 80% Suka aktiviti/gerakerja santai tanpa mematuhi disiplin ilmu mata pelajaran Pendidikan Seni Visual.

Oleh itu. Pelajar perlu memahami bahawa tidak ada satu 'formula' yang mesti dan tepat bagi merumuskan satu kaedah yang paling baik untuk menghadapi pelajaran melainkan ia banyak bergantung kepada diri pelajar itu sendiri. tujuan ilmu dipelajari. Menginsafi akan kepentingan ilmu. fizikal dan rohani yang mampu mengahadapi peringkat pembelajaran yang baik. Apa yang penting untuk dijelaskan ialah beberapa garis panduan yang besar sahaja dikenalpasti untuk dijadikan landasan bagi seseorang pelajar bergerak menghadapi peperiksaan. TEKNIK-TEKNIK PEMBELAJARAN Suasana / Tempat Belajar y Elakkan suasana yang bising. misalnya kemiskinan. LANGKAH-LANGKAH PERSEDIAAN y y y Kesempurnaan kesediaan seseorang dari segi mental. Seseorang pelajar hendaklah menghilangkan ingatannya kepada perkara yang lain. sebaliknya ingatan hendaklah ditumpukan kepada pelajaran sahaja. Dorongan dari rasa tanggungjawab sebagai seorang pelajar.KAEDAH PEMBELAJARAN YANG LEBIH BERKESAN Teknik-teknik pembelajaran yang baik merupakan satu kaedah dalam usaha kita menghadapi pelajaran yang terbaik sebagai langkah untuk memperolehi kejayaan yang cemerlang di dalam bidang pembelajaran. tidak selesa dan sebagainya Memilih Masa Yang Sesuai y Tidak semua waktu di dalam sehari boleh digunakan untuk menumpukan fikiran pada pelajaran. Menginsafi peranannya terhadap masyarakat pada masa hadapan. Persediaan mental yang baik ialah persediaan tumpuan fikiran yang sepenuhnya terhadap pelajaran. pelajar hendaklah mengelakkan diri daripada berkhayal semasa belajar. FAKTOR-FAKTOR DORONGAN DALAM PEMBELAJARAN y y y y Mengenal pasti wujudnya 'motivasi dalaman' atau faktor-faktor pendorong di dalam diri maing-masing. banyak gangguan. Berkhayal kepada perkara lain ialah penyakit yang paling besar bagi seseorang pelajar yang sedang menghadapi pelajarannya. Pemikiran yang masih bercampur-aduk dengan perkara-perkara lain akan mengakibatkan kebuntuan untuk memberi perhatian yang serius kepada pelajaran. untuk apa dan hendak ke mana ilmu yang dikumpulkan itu. .

dan segala penumpuan yang maksimun haruslah diberikan serta tidak patut berlaku kecuaian. Kalau perlu setiap isi-isi itu hendaklah dihafal sedaya mungkin terutama apabila hampirnya waktu peperiksaan. Kesungguhan belajar mungkin boleh dibina melalui kerja-kerja secara berkumpulan.y y y Setiap hari persekolahan.(ingat ! waktu belajar yang sesuai tidak sama antara semua individu) Menyediakan satu jadual kerja harian walaupun begitu. Kalau perlu isi yang digariskan itu dicatat sebagai nota pendek atau ringkas. Jangan sesekali membebankan diri dengan kerja-kerja sekolah yang terlampau banyak pada masa tertentu dan berehat panjang selepasnya. Isi dan istilah-istilah yang penting digariskan. . Yang pentingnya carilah teman/rakan belajar yang boleh anda manfaatkan pengetahuan dan kefahaman anda kepadanya dan sebaliknya. Membaca. mungkin jadual tersebut tidak mampu diikuti sepenuhnya oleh pelajar. peruntukan sekurang-kurangnya 2 jam untuk menelaah/mengulangkaji pelajaran di samping menyelesaikan kerja-kerja yang diberikan oleh guru. Kesungguhan belajar mestilah berterusan dari segi semangat belajar dan usaha dari awal hinggalah ke masa peperiksaan. Pembelajaran Di Sekolah y Pembelajaran di sekolah merupakan sumber yang penting serta yang paling baik untuk seseorang pelajar menghadapi pelajarannya. Pembaziran masa dengan perkara-perkara yang tidak ada hubungan dengan memperkukuhkan mutu pembelajaran baik secara formal atau informal haruslah dielakkan. iaitu pada waktu pagi dan malam. leka. Menyusun nota dengan teratur dan berkesan dan mempunyai ciri-ciri seperti :Mengandungi semua maklumat penting Bersih dan mudah dibaca Terkumpul (di dalam fail/Buku Khas) Ringkas dan padat Kesungguhan Belajar y y y y Elakkan diri dari faktor-faktor yang boleh membosankan ketika membaca. 4 hingga 5 jam adalah memadai untuk menelaah pada waktu yang sesuai. Ambil perhatian kepada isi-isi yang penting dan hendaklah dibaca selalu. Memahami dan Menghafal y y y Teknik pembacaan yang baik ialah pembacaan yang menyeluruh bagi pusingan yang pertama. Sentiasa meningkatkan semangat belajar dari masa ke semasa. nakal ketika berada di sekolah. (ingat ! hafalan tanpa pemahaman yang kukuh adalah sia-sia). Semakin hampir dengan tarikh peperiksaan semakin bersungguh-sungguh untuk belajar dan semakin berkeyakinan dalam menghadapi peperiksaan. Pada waktu cuti.

. boleh dibuat melalui perbincangan secara berkumpulan.y Yakinlah dengan kebolehan yang ada pada diri anda dan kesungguhan anda untuk belajar dan yakinlah dengan pertolongan Allah S. Mendengar untuk pertama kali 2. Mencipta yang baru Jika anda membaca berulang kali. Ulangan Sentiasa mengulangkaji. Tumpuan Perhatian Tanpa perhatain yang sepenuhnya ketika membaca menyebabkan perkara tersebut tidak dapat kekal lama. INGATAN Manusia lebih senang mengingati sesuatu jika :Minat Tinggikan minat terhadap perkara yang dipelajari. Assasiasi Membuat perkaitan dengan sesuatu perkara lain untuk ingatan. penulisan semula atau pembacaan yang kerap. Pilihan Memilih isi-isi penting untuk diingati bagi peperiksaan. LUPAAN DAN INGATAN Apakah sebabnya kita sering lupa ? Kerana Gangguan Membaca perkara-perkara lain selepas buku pelajaran menyebabkan soal peperiksaan luput dari ingatan.W. Memahami 3. Menggunakannya 4. tentunya perkara tersebut akan dapat diingati di dalam satu jangkamasa yang lama. Tubi Belajar Di dalam proses pembelajaran terdapat peringkat seperti :1. Faktor Masa Masa yang terlalu lama mungkin menyebabkan anda lupa akan apa yang telah dipelajari.T.

T. satu perkara yang tidak boleh dilupakan ialah persediaan di peringkat awal secara berterusan sehingga tiba masa yang ditetapkan dan akan menjadi lebih berkesan sekiranya kaedah pembelajaran yang betul diamalkan. jadikanlah ia suatu pengajaran untuk lebih memahami dan bersungguh-sungguh mengulangkaji pelajaran. Untuk menjawab pertanyaan ini cubalah bertanya kepada diri anda tentang :1. Adakah anda telah menghabiskan topik-topik penting ? 2. Akibatnya ramai pelajar yang gagal dan mendapat markah yang rendah di dalam setiap ujian /peperiksaan.W. Adakah anda menhadapi pelajaran dengan semangat yang tinggi ? 4. Malahan ramai juga yang pada saat-saat akhirnya menjadi putus asa.PERSEDIAAN DALAM LANGKAH-LANGKAH MENGHADAPI PEPERIKSAAN PERSEDIAAN ASAS 1. Kefahaman Yang Jelas 4. Semangat Yang Tinggi 2. KEARAH MEMBENTUK KEYAKINAN Keyakinan menghadapi peperiksaan hanya boleh diperolehi oleh pelajar yang sudah betulbetul membuat persiapan yang rapi. ramai juga pelajar yang tidak dapat menghadapi peperiksaan dengan baik walaupun telah menumpukan banyak masa di saat awal hinggalah ke akhirnya. Walaupun demikian. Adakah anda berterusan belajar dan meneliti soalan-soalan lepas ? 5. Adakah anda mempunyai keyakinan diri untuk menjawab soalan nanti ? UJIAN BULANAN DAN PEPERIKSAAN PENGGAL Ramai pelajar bersikap acuh tak acuh di dalam menghadapi ujian bulanan dan peperiksaan penggal dan ada yang menganggapnya tidak penting. seandainya anda gagal di dalam ujian. Antara persiapan yang perlu diberi perhatian ialah :a) Habis mengulangkaji topik-topik yang disoal. Keyakinan Diri Di dalam menghadapi peperiksaan UPSR/PMR/SPM/STPM. d) Bertawakkal kepada Allah S. c) Mengetahui bentuk-bentuk soalan yang akan disoal. Namun. . Kegagalan di dalam ujian mungkin disebabkan oleh beberapa faktor seperti :a) Kurang memahami apa yang diajar b) Tidak mengambil perhatian yang serius terhadap pelajaran. Pada hal ujian dan peperiksaan ini boleh mempengaruhi keputusan peperiksaan nanti. Ulangkaji Berterusan 5. Pembacaan Yang Banyak 3. b) Mengingati dengan baik nota-nota yang penting. Adakah anda telah memahami apa yang diajar oleh guru atau dibaca sendiri ? 3. c) Tidak mengulangkaji pelajaran selepas waktu persekolahan. Sikap seperti ini hendaklah dikikiskan.

Sesungguhnya seseorang pelajar akan mencapai tahap penguasaan yang maksimun jika dia mampu mengaplikasikan teknik dan kaedah belajar yang betul. Elakkan daripada memaksa diri anda untuk belajar sekiranya anda letih dan mengantuk. Sebaliknya cubalah memperbanyakkan latihan mengira dan memahami formula dan konsepnya. SIRI TEKNIK PEMBELAJARAN BERKESAN Kemahiran: "Kaedah mengingat" Proses pembelajaran memerlukan daya usaha untuk mengingati apa yang hendak dipelajari. InsyaAllah kejayaan itu milik semua. ubahlah ia agar sesuai dengan teknik dan cara anda sendiri. Berbincang dengan rakan yang lebih memahami dan elakkan daripada sifat malu bertanya. Sebagai contoh. Elakkan diri anda daripada membaca dan menghafal matematik. ‡ QUESTION Mengenalpasti isu atau perkara pokok yang hendak disampaikan di dalam topik tersebut. Topik ini akan memberikan kaedah khusus untuk memudahkan anda mengingati apa yang telah dibaca di dalam buku teks ataupun buku rujukan. perenggan demi perenggan sehingga habis topik tersebut. Pastikan anda tidak membuang masa dengan kerja-kerja yang sia-sia. Tepatilah masa belajar yang anda telah tetapkan dan pastikan anda ada masa untuk merehatkan otak secukupnya. Belajar dengan hati yang tenang dan lapang. ‡ READ Membaca secara proaktif dengan menghayati keseluruhan bahan yang dibaca. janganlah meniru gaya belajar orang lain yang tidak sesuai dengan kita. Ia diterangkan seperti berikut: ‡ SURVEY Mendapatkan gambaran awal keseluruhan topik yang hendak dipelajari dengan membaca perenggan pertama dan juga terakhir. Setiap pelajar mempunyai cara belajar yang berbeza. Teknik ini dinamakan SQ3R. Nota ini sebagai panduan sahaja. Elakkan mengumpulkan nota yang diberikan oleh guru sehingga bertimbun barulah hendak mengulangkajinya. Disiplinkan diri anda. apakah mesej yang ingin disampaikan di dalam kisah ini?. Pastikan semua kerja atau masalah diselesaikan terlebih dahulu sebelum anda memulakan pembelajaran/study. ‡ . Elakkan daripada sifat menangguhkan sesuatu kerja yang diberi oleh guru serta jauhkan sikap mengambil jalan mudah dengan meniru kerja kawan tanpa memahami akan maksud dan konsepnya.BEBERAPA PERINGATAN KEPADA PELAJAR y y y y y y y Tidak keterlaluan membaca sehingga kurang tidur.

RECALL Mengingat. ‡ REVIEW Membaca sekali lagi bagi memastikan apa yang telah dipelajari dan difahami tadi terus tersimpan di dalam otak. dan cuba terangkan kembali dengan perkataan atau ayat sendiri tentang isi kandungan yang telah dipelajari dan difahami daripada topik yang telah dibaca itu. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful