Contoh Soal Selidik Thesis

TEKNIK PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

DEFINISI
y y

y

y

Menurut Kamus Dewan (edisi ketiga), teknik adalah kaedah mencipta sesuatu hasil seni seperti muzik, karang-mengarang dan sebagainya. Menurut Edward M. Anthony mendefinisikan teknik adalah satu muslihat atau strategi atau taktik yang digunakan oleh guru yang mencapai hasl segera yang maksimum pada waktu mengajar sesuatu bahagian bahasa tertentu. Mengikut Kamaruddin Hj. Husin & Siti Hajar Hj. Abdul Aziz dalam bukunya Pengajian Melayu III : Komunikasi Bahasa, teknik boleh didefinisikan sebagai pengendalian suatu organisasi yang benar-benar berlaku di dalam bilik darjah di mana ia digunakan untuk mencapai sesuatu objektif. Teknik merupakan suatu alat yang digunakan oleh guru bahasa bagi menyampaikan bahan-bahan pengajaran yang telah dipilih untuk pelajar-pelajarnya. Teknik yang dipilih haruslah sejajar dengan kaedah yang digunakan dan seirama dengan pendekatan yang dianuti.

Teknik-teknik Pengajaran Bahasa 1. Teknik main peranan 2. Teknik permainan bahasa 3. Teknik latih tubi 4. Teknik bercerita 5. Teknik inkuiri 6. Teknik perbahasan 7. Teknik kuiz 8. Teknik sumbangsaran 9. Teknik soal jawab 10. Teknik simulasi 11. Teknik drama 12. Teknik perbincangan 13. Teknik forum 14. Teknik dialog

TUJUAN TEKNIK 1. Menarik Minat murid 2. Mengekalkan perhatian 3. Membangkitkan ras ingin tahu

TEKNIK LATIH - TUBI

Melalui teknik ini pelajar akan mengalami proses mendengar. IV. V. TEKNIK SIMULASI . Berasakan pengajaran bahasa dengar dan sebut (audiolingual) yang biasanya digunakan dalam pengajaran bahasa kedua. Mengikut teknik ini.y y y y y y y Teknik latih tubu adalah aktiviti pengulangan fakta-fakta atau kecekapan yang dipelajari. III. Tujuannya untuk mencapai taraf penguasaan kemahiran disampimg menjamin kekekalannya. ayat-ayat atau mengingat fakta-fakta penting. Tatabahasa (grammer) -penggunaan bahasa yang tepat mengikut hukum-hukum bahasa daripada semua aspek. Kefahaman (comprehension) -latihan memahami soalan dan memberikan jawapan yang wajar. melihat. Perbendaharaan kata (vocabulary) -meluaskannya dengan penggunaan imbuhan yang sesuai mengikut konteksnya dalam situasi tertentu. Antara kelemahan tekni ini ialah ia menghadkan kebebasan berfikir dan menumpukan daya kreativiti murid. teknik ini amat berguna dan sesuai untuk isi kandungan pengajaran yang memerlukan ikutan dan ulangan. Namun begitu. Ia sesuai digunakan untuk pengajaran Bahasa Melayu Boleh digunakan untuk mencapai sesuatu kemahiran seperti kemahiran menyebut perkataan. memikirkan maksud perkataan-perkataan serta tugasnya dalam situasi yang penggunaan perkataan-perkataan itu. I. II. y y y Teknik ini dikenali juga dengan teknik menghafaz. perhatian akan diberikan kepada 5 aspek kebolehan menggunakan bahasa iaitu : Sebutan (accent) -menyebut patah-patah perkataan atau sukukata dengan betul termasuk intonasi yang membawa makna dalam sesuatu situasi. Kefasihan (fluency) -menggunakan perkataan dan lain-lain dengan cara spontan tanpa memikirkan apakah maksudnya.

TEKNIK MAIN PERANAN y y y y Main peranan bermaksud melakonkan sesuatu situasi atau masalah atau peristiwa yang dianggap penting. Melalui teknik ini pelbagai kemahiran dapat digabungjalinkan dan dipertingkatkan terutamanya dalam kemahiran lisan membaca dan menulis. dimana pelakon-pelakon cuba menyelesaikan atau menjelaskan situasi kepada kepada pelajarpelajar lain supaya mempraktikan kepada diri mereka berdasarkan peranan yang dimainkan secara spontan. Masalah ini dikemukakan kepada pelajar dengan cara membacakannya atau memperlihatkannya melalui filem. isu atau tugasan semula. cadangan. televisyen. TEKNIK SUMBANGSARAN y y y Teknik ini dikenali juga sebagai percambahan fikiran (brainstorming) yang merupakan satu sesi perbincangan yang membolehkan setiap ahli kumpulan menyumbangkan pendapat dan idea. Dapat menwujudkan pelabagi aktiviti menarik yang menjadi sumber motivasi kepada pelajar untuk meneruskan proses pengajaran dan pembelajaran. Proses ini biasanya dimulakan dengan pemikiran masalah yang sesuai. Pelajar diberi peranan dan bertindak sebagai watak-watak yang ditentukan dalam satu situasi yang disediakan. Melalui teknik ini para pelajar dapat menggunakan kemahiran belajar seperti mengumpulkan maklumat. mendengar rakaman dan sebagainya. universiti dan latihan profesional. Tujuan Sumbangsaran y Topik perbincangan sesuai dengan kebolehan dan minat murid . Boleh didekati sebagai aktiviti permainan bahasa pada peringkat sekolah rendah dan berkembang menjadi aktiviti perbincangan yang lebh serius dan kompleks pada peringkat sekolah menengah.y y y y y Simulasi ditakrifkan sebagai satu situasi yang diwujudkan hampir menyerupai keadaan sebenar yang memerlukan pelajar berinteraksi sesama sendiri berdasarkan peranan masing-masing bagi membuat keputusan menyelesaikan masalah. Main peranan ialah dramatisasi yang tiada kaitan atau penghafalan skrip. Menekankan pengeluaran idea daripada pembelajaran yang kretif dan bukan pembelajaran secara analitis. Memberi peluang kepada pelajar mengalami sendiri situasi dan masalah. menjalankan temuramah dengan individu tertentu dan mencatat isi-isi penting. membuat keputusan dan menyelesaikan masalah berdasarkan peranan yang dipertanggungjawabkan. Dalam proses ini pelajar digalakan untuk memberi pendapat.

y y y y y y y y y y Garis panduan guru haruslah ringkas dan jelas Semua cadangan dan idea yang dikemukakan haruslah dicatat untuk dibincangkan dalam sesi umum. Hala tuju ini diinterapetasikan melalui objektif tersirat dalam permainan bahasa tersebut iaitu : merangsang interaksi verbal pelajar menambah kefasihan dan keyakinan menyediakan konteks pembelajaran bertindak sebagai alat yang dapat mengikis rasa bosan bertindak sebagai alat pemulihan. pengukuhan dan penggayaan TEKNIK SOAL ± JAWAB y y y y y Merupakan teknik yang paling lama dan paling popular digunakan dalam bidang pendidikan Pemilihan teknik ini bukan kerana ia mudah dilaksanakan. Permainan bahasa mempunyai hala tuju yang bertepatan dengan kemahuan dalam sistem pendidikan negara amnya dan Falsafah Pendidikan Negara khususnya. Pastikan peruntukan masa untuk sesi sumbangsaran adalah patut dan mencukupi Digalakkan menggunakan prinsip 5W ( What? Why? Who? Where? How? ) Cadangan dan idea yang dikemukakan tidak boleh dikritik Setiap kumpulan dimestikan mempunyai ahli-ahli yang pelbagai kebolehan TEKNIK PERMAINAN BAHASA y y y y y y y y y Permainan bahasa adalah salah satu cara dalam mempelajari bahasa melalui teknik permainan. tetapi ia adalah bentuk yang berupaya mewujudkan interaksi guru dengan murid secara berkesan. Tujuan utama teknik soal jawab ialah : . Teknik ini dilaksanakan dengan cara guru mengemukakan soalan -soalan yang berkaitan dengan isi pelajaran dan pelajar dikehendaki memberi tindakbalas yang sewajarnya. Setiap kumpulan mestilah memilih pengerusi yang betul-betul layak Setiap ahli diberi peluang untuk mengemukakan cadangan Pelajar digalakkan menyumbang seberapa banyak idea Suasana perbincangan yang tidak formal hemdaklah diwujudkan. Penglibatan dalam permainan telah memberi peluang kepada pelajar memperolehi latihan intensif. bertutur. membaca dan menulis. Kebanyakan aktiviti yang dijalankan akan menggunakan pelbagai kemahiran berbahasa pelajar antaranya kemahiran mendengar. Soalan-soalan yang dikemukan memerlukan pelajar berfikir disamping dapat menguji dan menilai apa yang diajar. pembelajaran bermakna dan sebagai alat dianogstik.

kepala dan dll) dengan berkesan dalam sesuatu interaksi bahasa atau perbuatan. membaca dan menulis dikalangan pelajar. Untuk menggalakkan pelajar berfikir secara kreatif. Perkembangan cerita hendaklah diberi perhatian agar ada peringkat permulaan. Kemudian. Kaji cerita itu dan cuba masukkan aspek-aspek bahasa. . TEKNIK BERCERITA y y y y y y y y y y y y y Merupakan salah satu pendekatan yang sesuai digunakan untuk membina kecekapan berbahasa kerana cerita merupakan sesuatu yang dapat menarik minat dan perhatian pelajar. elektif dan audiolingual. unsur paralinguistik (jeda. bertutur. Guru boleh menggunakan gambar.1. Tujuan utama adalah untuk melatih pelajar menggunakan unsur bahasa. Dapat meningkatkan penguasaan kemahiran mendengar. Penggunaannya dapat mendorong dan merangsang pelajar untuk menghubungkan perasaannya dengan matapelajaran yang dipelajarinya. Untuk mengesan pengetahuan berbahasa murid 2. frasa-frasa atau ayat-ayat yang berkaitan dengan aspekaspek bahasa yang hendak disampaikan. gerak laku dan kawalan mata. 3. perluasan perbendaharaan kata dan tatabahasa dapat disampaikan. kemuncak dan kesudahan cerita. Langkah-langkah dalam persediaan teknik bercerita ialah : Pilih cerita yang sesuai dengan umur. Pelajar bebas meluahkan sesuatu. inovatif. sesuaikan pula dengan isi pelajaran yang hendak disampaikan. gerak tangan. Sediakan kad-kad perkataan. kecerdasan dan minat murid-murid. nada dan intonasi) dan bukan linguistik (mimik muka. logik dan kritis. TEKNIK DRAMA y y y y Sering digunakan dalam kaedah komunikatif dan kaedah yang berasaskan pendekatan induktif iaitu kaedah terus. objek-objek sebenar atau lain-lain BBM. Latihan pemahaman. membuat penemuan. Untuk mendorong pelajar menyusun dan menghuraikan bahan yang diajar. Suara memainkan peranan yang penting dimana ia harus dikawal supaya jangan mendatar dan tidak menimbulkan kebosanan. y Soalan yang terancang dan bermutu dapat membantu menajamkan pemikiran pelajar di samping dapat mewujudkan suasana pembelajaran yang lebih dinamik dan berkesan. Guru bercerita dalam keadaan yang selesa. Perhatian perlu diberi kepada teknik persembahan. Latih bercerita seolah-olah guru berada dihadapan murid-murid sekurang-kurangnya sekali sebelum menggunakan teknik ini. memberi dan berkongsi sesuatu. suara. Hafazkan frasa atau ayat-ayat penting.

Latihan sebegini bukan sahaja sekadar mempertajamkan minda malah dapat melatih kepetahan pelajar untuk bercakap dan mengeluarkan pendapat. Ciri lain yang terdapat dalam teknik ini termasuklah memberi latihan yang sebenar dalam proses kemahiran berfikir secara kreatif dan kritis. Guru menarik perhatian murid kepada tajuk perbincangan yang akan dijalankan. 4. Tujuannya untuk melatih pelajar mengeluarkan fikiran dan pendapat dengan bernas (Kementerian Pendidikan 1990:85). disamping dapat menyuburkan sahsiah pelajar. Dapat menimbulkan keseronokan dan keberkesanan pembelajaran kepada pelajar. 5. bahas dan debat. 3. Teknik perbincangan boleh dijalankan mengikut langkah-langkah berikut : 7. Misalnya bermesyuarat. Teknik perbincangan didefinisikan sebagai satu aktiviti mengeluar dan mengulas pendapat tentang sesuatu tajuk. 5. 2. Oleh itu. seminar. Proses mengenali masalah Mengkaji ramalan Mengumpul maklumat Menganalisis Membuat rumusa TEKNIK PERBINCANGAN 1. ia dapat melatih pelajar mengemukakan pelbagai soalan. forum. 6. Dapat menimbulkan daya refleksi dikalangan pelajar. TEKNIK INKUIRI y y y y y y Teknik ini dikenali sebagai teknik tinjau siasat. 4. . Pengendalian teknik inkuiri ialah : 1. Merangkumi aspek-aspek soal selidik untuk mendapatkan jawapan atau kesimpulan yang berorientasikan masalah. Melibatkan aktiviti perbincangan antara pelajar secara bekerjasama dalam mengeluarkan pandangan masing-masing mengenai sesuatu perkara atau topik yang diberi. 3.y y Drama berperanan sebagai ragam pembelajaran iaitu sebagai salah satu alat bantu pengajaran dan pembelajaran. Peranan guru akan berubah-ubah kerana aktiviti ini dikendalikan oleh pelajar sendiri. bengkel. Guru membahagikan murid kepada beberapa kumpulan dan kemudian memilih seorang ketua yang boleh dipertanggungjawabkan untuk memastikan semua aspek perbincangan dapat dijalankan dan dicapai. Teknik perbincangan adalah satu aktiviti pengajaran dan pembelajaran berbentuk perbualan dan ia dilakukan dikalangan pelajar dibawah penyeliaan dan kawalan seorang guru. Dalam perbincangan ini akan memberi peluang dan ruang bagi mereka untuk bercakap terutama dalam aktiviti separa formal. Merupakan satu kaedah pengajaran bahasa yang dinamik untuk menimbulkan minat dan daya kreativiti di kalangan pelajar kerana pelajar sering mengemukakan soalan µbagaimana¶. 8. 2.

10. 8. Antara manfaat teknik ini ialah : 4. Memperkembangkan kecekapan berkomunikasi dengan berkesan 5. Teknik berforum merupakan salah satu aktiviti lisan yang sesuai. 4.B.9. 3. dimana ia dijalankan secara formal. Tujuannya ialah : . menarik dan mencabar selaras dengan kemahiran. kritis dan kreatif. Melatih kemahiran mendengar. 10. semasa dan selepas aktiviti. menaakul. di mana pelajar akan berkongsi pengetahuan dan pengalaman secara langsung untuk meningkatkan kemahiran menyampaikan idea dan fikiran dengan jelas. Forum merupakan satu sesi perbincangan yang melibatkan beberapa ahli panel untuk mencanai fikiran dan mengemukan pendapat tentang sesuatu tajuk. Setelah dibincang guru bolehlah menjalankan aktiviti penulisan dan sebagainya. Setelah tamat perbincangan guru boleh meminta laporan daripada setiap kumpulan. Perkembangan kebolehan berbahas dengan sendirinya akan membawa kepada perkembangan kemahiran berbahasa. TEKNIK PERBAHASAN 1. Aktiviti kuiz bermula di negara ini setelah dimasukkan dalam masa pembelajaran Bahasa Inggeris di sekolah-sekolah Inggeris dan diikuti di sekolah-sekolah Melayu. Teknik perbahasan ini sesuai diajar untuk semua peringkat pelajar di sekolah menengah. 9. 3. Untuk menjayakan aktiviti ini. TEKNIK FORUM 1. peningkatan ilmu dan pemupukan sifat-sifat kepimpinan. objektif. perkembangan mental yang positif. Melatih berfikir dengan pantas dan melahirkan buah fikiran dengan tepat dan teratur 6. Hasil perbincangan boleh dicatatkan dipapan tulis mengikut mana-mana yang penting.C). menegaskan perkara-perkara yang perlu dibincangkan dan mengarahkan perbincangan menghala kearah perkara yang betul. Mengemukakan hujah secara rasional. Menguasai kemahiran berbahasa dengan menggunakan struktur ayat yang betul dan laras bahasa yang sesuai. Guru perlu mengambil inisiatif sendiri untuk memupuk kebolehan berbahas di kalangan pelajar. pencapaian serta peringkat umur pelajar. tajuk forum yang dipilih haruslah mudah. Persediaan yang rapi perlu dibuat sama ada sebelum. kreatif dan rasional. Guru kemudian menugaskan setiap kumpulan mendapatkan maklumat dengan cara berbincang dengan ahli-ahli kumpulan. Bahas ialah pengucapan sama ada menyokong atau membangkang sesuatu pendirian dengan alasan yang logik dan idea yang tersusun. 2. TEKNIK KUIZ y y y Diperkenalkan pada tahun 1940 di England melalui Perbadanan Penyiaran British (B. 2. 7. Ketika perbincangan guru harus bergerak dari satu kumpulan ke satu kumpulan yang lain. 11. berhujah dan membidas.

ALI Modul Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Islam Berasaskan Masjid.y y y y y y y y Guru dapat mengukuhkan pengajaran dan memantapkan pemahaman pelajar mengenai topik-topik tertentu. Borang Soal Selidik Ini Adalah Untuk Melengkapkan Kertas Projek Program Sarjana Pendidikan Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia Mei 2008 PANDUAN MENJAWAB BORANG SOAL SELIDIK PELAJAR 1. Satu Kajian Di Sekolah Berasrama Penuh Integrasi Rawang Bandar Tasik Puteri Rawang Selangor. Ini bermakna kuiz dapat dijadikan sebagai aktiviti rangsangan. Pelajar dapat mengulangkaji sambil bergembira. Kuiz sebagai aktiviti pertandingan meliputi pertandingan antara pelajar. makna dan penggunaan bahasa yang tepat. Pelajar dapat melupakan permasalahan mereka dengan mengemukakan soalan-soalan secara teka-teki. Borang Soal Selidik ABD. Terdapat 2 bentuk pengajaran dan pembelajaran bahasa melalui teknik ini iaitu : Ia dijalankan secara spontan pada peringkat permulaan. 2. perkembangan dan penutup. SHUKOR BIN MOHD. Borang soal selidik ini bukan satu ujian dan tidak ada jawapan salah atau betul serta bukan . Tujuan kajian ini ialah untuk mendapat maklumat mengenai sikap dan pandangan pelajar terhadap modul pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam berasaskan masjid. Maklumat yang diberikan membantu untuk mempertingkatkan lagi tahap pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam di sekolah sekolah. pemulihan dan pengukuhan. Membantu pelajar memahami sistem Bahasa Melayu terutama dari segi bentuk. penggayaan. Pelajar dapat belajar kaedah cara berfikir yang baru.

59 [ ] 0 -39 [ ] . Sila tandakan dengan jujur dan ikhlas berdasarkan pandangan anda yang sebenar kerana maklumat yang anda berikan adalah amat berguna untuk kajian ini. 4. 3. 6. Pencapaian mata pelajaran Pendidikan Islam dalam Peperiksaan Akhir Tahun tingkatan 1 : 80-100 [ ] 60. BAHAGIAN A Profil Maklumat Diri Pelajar Sila lengkapkan ruangan ini dengan maklumat maklumat berkenaan : A1 . Borang soal selidik ini mengandungi empat bahagian iaitu bahagian A. Jantina : Lelaki [ ] Perempuan [ ] A3 . Atas kerjasama semua pelajar pelajar saya dahului dengan ucapan terimakasih. Nama sekolah : ____________________________________________ A2 .bertujuan untuk menguji pelajar. C dan D. Bangsa : Melayu [ ] Cina [ ] India [ ] Lain lain (sila nyatakan)___________________________ A4 . 5. B.79 [ ] 40. Sebarang maklumat yang diberikan dalam borang soal selidik ini akan dianggap rah dan sia digunakan untuk tujuan penyelidikan sahaja.

B3. C dan D di bawah. sila tandakan sejauhmanakah anda bersetuju berdasarkan perasaan dan pendapat anda sendiri tanpa terpengaruh atau disuruh oleh orang lain. Pernyataan 1 Saya sangat meminati matapelajaran Pendidikan Islam Pembelajaran matapelajaran Pendidikan Islam menggalakkan saya berfikir Pembelajaran matapelajaran Pendidikan Islam memberi kesan dalam kehidupan saya Matapelajaran Pendidikan Islam sepatutnya diberikan masa yang lebih panjang lagi Saya yakin bahawa pengetahuan Pendidikan Islam dapat membantu manusia dalam kehidupan seharian Saya sentiasa menunggu nunggu masa untuk matapelajaran Pendidikan Islam Pernyataan 1 Adalah lebih menyeronokan jika Pendidikan Islam tidak diajar di sekolah Saya sangat sukar untuk memahami konsep konsep dalam 2 3 4 2 3 4 . B8. Dengan menggunakan skala dari 1 hingga 5 . B7. 1 2 3 4 5 Sangat Tidak Setuju Tidak Setuju Kurang Setuju Setuju Sangat Setuju BAHAGIAN B Sikap Pelajar Terhadap Pengajaran dan Pembelajaran dan Guru Pendidikan Islam Secara Umum Bil. B5. Apakah tingkat pelajaran ibu/bapa/penjaga yang tertinggi Bapa Ibu Tamat Sekolah Rendah/ tidak sekolah [ ] [ ] Tamat Tingkatan 3/SRP/PMR [ ] [ ] Tamat Tingkatan 5/SPM [ ] [ ] Diploma/STPM [ ] [ ] Ijazah [ ] [ ] A6 . B4. Pekerjaan ibu bapa _____________________________ ARAHAN : Bagi setiap kenyataan di bahagian B. B2. sila tandakan / pada satu jawapan sahaja. B1.A5 . B6. Bil. Sila pastikan anda menanda pada setiap pernyataan.

Mata pelajaran Pendisikan Islam telah meningkatkan keyakinan saya kepada Islam Mata pelajaran Pendidikan Islam membantu saya melaksanakan ibadah dengan lebih sempurna. B12. B10. C8.B9. B11. C13. C3. C4. Matapelajaran Pendidikan Islam telah menyedarkan saya bahawa belajar adalah satu tuntutan ibadah dalam Islam Mata pelajaran Pendidikan Islam menambah pengetahuan saya tentang ilmu ilmu agama Islam Matapelajaran Pendidikan Islam dapat menghalang saya daripada melakukan perkara perkara yang dilarang oleh Allah swt. B16. C9. B14. C7. B15. C12. Pengajaran Pendidikan Islam di sekolah sangat berguna kepada saya. C10. B17. C5. C2. Mata pelajaran Pendidikan Islam tidak membantu saya mengamalkan cara hidup Islam yang sebenar Pelajar pelajar Islam TIDAK sepatutnya diwajibkan belajar mata pelajaran Pendidikan Islam di sekolah BAHAGIAN C Sikap Pelajar Terhadap Pendekatan Modul Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Islam Berasaskan Masjid Bil C1. matapelajaran Pendidikan Islam Saya dapat mengaitkan matapelajaran Pendidikan Islam yang dipelajari dalam kehidupan seharian saya. Pernyataan 1 Pendidikan Islam memerlukan kreativiti dalam pengajaran dan pembelajarannya Tempat yang selesa adalah penting bagi mempelajari Pendidikan Islam Penghayatan adalah perkara paling penting dalam Pendidikan Islam Saya merasa selesa mengikuti modul pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam berasaskan masjid Saya rasa seronok belajar dengan pendekatan modul ini Saya mendapat banyak maklumat tentang Islam dengan menggunakan pendekatan modul ini Saya lebih faham belajar Pendidikan Ialam melalui kaedah ini Saya lebih bersemangat belajar Pendidikan Islam dengan kaedah ini Tahap pemikiran saya meningkat semasa belajar Pendidikan Islam melalui kaedah ini Suasana pembelajaran lebih ceria dengan menggunakan kaedah ini Saya lebih menghayati Pendidikan Islam hasil pendekatan kaedah ini Saya mampu mengaplikasi apa yang dipelajari dari modul ini ke dalam kehidupan harian saya Saya sentiasa terlibat dalam aktiviti yang dilaksanakan dalam 2 3 4 . C11. B13. C6.

Saya merasa sangat seronok sekiranya mata pelajaran Pendidikan Islam diadakan di luar bilik darjah C22. D8. Pernyataan 1 C14. Saya suka mengambil bahagian dalam aktiviti perbincangan D4. Pelajar digalakkan berinteraksi sesama mereka dalam mencari maklumat Bil. sahsiah dan akhlak pelajar C17. Kadang kadang saya merasa bosan mendengar penerangan dari guru D6. C19. Guru Pendidikan Islam saya berjaya membangkitkan minat saya terhadap matapelajaran Pendidikan Islam melalui modul ini.modul ini. Guru Pendidikan Islam saya mempengaruhi pembentukan sikap saya terhadap Pendidikan Islam D10. Mengambil bahagian di dalam aktiviti modul ini adalah lebih menyeronokkan C15. C16. Guru Pendidikan Islam saya memberikan peluang berfikir dan 2 3 2 3 . Saya diberi peluang untuk memberi pendapat semasa proses pengajaran dan pembelajaran dalam modul ini C18. Kaedah ini mampu melahirkan pelajar yang kreatif dalam mencari ilmu C20. Guru Pendidikan Islam saya berjaya menghidupkan suasana pembelajaran melalui modul ini D11. Saya sentiasa diberi sokongan oleh rakan dalam menyiapkan kerja kerja dalam kumpulan D5. Pernyataan 1 D3. Bil. Kaedah ini mampu memberi kesan positif terhadap perkembangan akademik. Kaedah ini mampu mewujudkan suasana pembelajaran yang lebih terbuka. Kaedah ini sesuai dilaksanakan dalam pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam C21. Saya sentiasa diberi peluang untuk membuat penilaian tentang hasil kerja yang telah saya lakukan sendiri. Guru Pendidikan Islam saya selalu menggalakkan saya memberi pendapat sendiri. Situasi sebenar dalam masjid memudahkan saya memahami isi pengajaran Pendidikan Islam BAHAGIAN D Penglibatan guru dan pelajar dalam Modul Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Islam Berasaskan Masjid Bil D1. 2 3 4 5 Pernyataan 1 Saya sentiasa bekerjasama dalam kumpulan untuk menyelesaikan masalah. D2. D9. Guru Pendidikan Islam saya memberi lebih banyak panduan daripada memberikan jawapan D7.

80% Suka aktiviti/gerakerja santai tanpa mematuhi disiplin ilmu mata pelajaran Pendidikan Seni Visual. 90% Tidak suka mewarna atau melukis kerana menganggap tidak pandai sebaliknya suka kepada aktiviti kraf. Pengajaran dan pembelajaran melalui kaedah modul ini lebih banyak melibatkan pelajar secara langsung D13. Guru hanya bertindak sebagai fasilitator atau pembimbing sahaja D15. terutama bercerita. Guru sering memberi peluang kepada saya mempraktikkan cara cara melaksanakan ibadah yang betul D18. 80% Lebih berminat jika guru berbual-bual dengan mereka. Guru Pendidikan Islam sering mengadakan aktiviti perbincangan kumpulan D17. (cincai) 70% Tidak suka paksaan guru yang kerap menyuruh menyiapkan tugasan/gerakerja yang diberi. mereka tahan beberapa jam jika dibandingkan belajar walaupun satu waktu. Saya selalu diminta oleh guru melakukan latihan. 80% Berasa lapar dan dahaga menjadi faktor kurang berminat untuk belajar. justeru kerja dilakukan tidak kemas. amali dan bacaan berulangkali D19. bila tengahari mula berasa tidak selesa. 90% Cepat merasa bosan jika sesuatu gerakerja/aktiviti mengambil masa yang terlalu lama. Guru hanya memberi idea untuk dikembangkan oleh pelajar D16. Mereka tiba ke sekolah pada awal pagi.melakukan sesuatu pekerjaan dengan daya usaha saya sendiri D12. 70% . 100% Lebih menyukai aktiviti/gerakerja berkumpulan daripada individu. Penglibatan guru adalah sangat berkurangan D14. Guru sering mengemukakan pelbagai persoalan Mereka berminat dalam mata pelajaran Seni Visual kerana guru yang mengajar. 70% Aktiviti/gerakerja perlu segera selesai tanpa perlu tangguh dan disambung semula pada hari berikutnya.

KAEDAH PEMBELAJARAN YANG LEBIH BERKESAN Teknik-teknik pembelajaran yang baik merupakan satu kaedah dalam usaha kita menghadapi pelajaran yang terbaik sebagai langkah untuk memperolehi kejayaan yang cemerlang di dalam bidang pembelajaran. pelajar hendaklah mengelakkan diri daripada berkhayal semasa belajar. LANGKAH-LANGKAH PERSEDIAAN y y y Kesempurnaan kesediaan seseorang dari segi mental. banyak gangguan. FAKTOR-FAKTOR DORONGAN DALAM PEMBELAJARAN y y y y Mengenal pasti wujudnya 'motivasi dalaman' atau faktor-faktor pendorong di dalam diri maing-masing. Berkhayal kepada perkara lain ialah penyakit yang paling besar bagi seseorang pelajar yang sedang menghadapi pelajarannya. untuk apa dan hendak ke mana ilmu yang dikumpulkan itu. Pelajar perlu memahami bahawa tidak ada satu 'formula' yang mesti dan tepat bagi merumuskan satu kaedah yang paling baik untuk menghadapi pelajaran melainkan ia banyak bergantung kepada diri pelajar itu sendiri. Apa yang penting untuk dijelaskan ialah beberapa garis panduan yang besar sahaja dikenalpasti untuk dijadikan landasan bagi seseorang pelajar bergerak menghadapi peperiksaan. Seseorang pelajar hendaklah menghilangkan ingatannya kepada perkara yang lain. tidak selesa dan sebagainya Memilih Masa Yang Sesuai y Tidak semua waktu di dalam sehari boleh digunakan untuk menumpukan fikiran pada pelajaran. Menginsafi peranannya terhadap masyarakat pada masa hadapan. sebaliknya ingatan hendaklah ditumpukan kepada pelajaran sahaja. . fizikal dan rohani yang mampu mengahadapi peringkat pembelajaran yang baik. Persediaan mental yang baik ialah persediaan tumpuan fikiran yang sepenuhnya terhadap pelajaran. Menginsafi akan kepentingan ilmu. Dorongan dari rasa tanggungjawab sebagai seorang pelajar. Pemikiran yang masih bercampur-aduk dengan perkara-perkara lain akan mengakibatkan kebuntuan untuk memberi perhatian yang serius kepada pelajaran. tujuan ilmu dipelajari. misalnya kemiskinan. Oleh itu. TEKNIK-TEKNIK PEMBELAJARAN Suasana / Tempat Belajar y Elakkan suasana yang bising.

(ingat ! hafalan tanpa pemahaman yang kukuh adalah sia-sia).y y y Setiap hari persekolahan. Memahami dan Menghafal y y y Teknik pembacaan yang baik ialah pembacaan yang menyeluruh bagi pusingan yang pertama. Isi dan istilah-istilah yang penting digariskan. Kalau perlu isi yang digariskan itu dicatat sebagai nota pendek atau ringkas. peruntukan sekurang-kurangnya 2 jam untuk menelaah/mengulangkaji pelajaran di samping menyelesaikan kerja-kerja yang diberikan oleh guru. Membaca. mungkin jadual tersebut tidak mampu diikuti sepenuhnya oleh pelajar. Sentiasa meningkatkan semangat belajar dari masa ke semasa. leka. 4 hingga 5 jam adalah memadai untuk menelaah pada waktu yang sesuai. Yang pentingnya carilah teman/rakan belajar yang boleh anda manfaatkan pengetahuan dan kefahaman anda kepadanya dan sebaliknya. Ambil perhatian kepada isi-isi yang penting dan hendaklah dibaca selalu. Pada waktu cuti. Pembaziran masa dengan perkara-perkara yang tidak ada hubungan dengan memperkukuhkan mutu pembelajaran baik secara formal atau informal haruslah dielakkan. Jangan sesekali membebankan diri dengan kerja-kerja sekolah yang terlampau banyak pada masa tertentu dan berehat panjang selepasnya. Kesungguhan belajar mungkin boleh dibina melalui kerja-kerja secara berkumpulan. nakal ketika berada di sekolah. Menyusun nota dengan teratur dan berkesan dan mempunyai ciri-ciri seperti :Mengandungi semua maklumat penting Bersih dan mudah dibaca Terkumpul (di dalam fail/Buku Khas) Ringkas dan padat Kesungguhan Belajar y y y y Elakkan diri dari faktor-faktor yang boleh membosankan ketika membaca. . Pembelajaran Di Sekolah y Pembelajaran di sekolah merupakan sumber yang penting serta yang paling baik untuk seseorang pelajar menghadapi pelajarannya. Kalau perlu setiap isi-isi itu hendaklah dihafal sedaya mungkin terutama apabila hampirnya waktu peperiksaan. dan segala penumpuan yang maksimun haruslah diberikan serta tidak patut berlaku kecuaian. Kesungguhan belajar mestilah berterusan dari segi semangat belajar dan usaha dari awal hinggalah ke masa peperiksaan. iaitu pada waktu pagi dan malam. Semakin hampir dengan tarikh peperiksaan semakin bersungguh-sungguh untuk belajar dan semakin berkeyakinan dalam menghadapi peperiksaan.(ingat ! waktu belajar yang sesuai tidak sama antara semua individu) Menyediakan satu jadual kerja harian walaupun begitu.

boleh dibuat melalui perbincangan secara berkumpulan. Tumpuan Perhatian Tanpa perhatain yang sepenuhnya ketika membaca menyebabkan perkara tersebut tidak dapat kekal lama. Tubi Belajar Di dalam proses pembelajaran terdapat peringkat seperti :1. Assasiasi Membuat perkaitan dengan sesuatu perkara lain untuk ingatan.y Yakinlah dengan kebolehan yang ada pada diri anda dan kesungguhan anda untuk belajar dan yakinlah dengan pertolongan Allah S. Ulangan Sentiasa mengulangkaji. Pilihan Memilih isi-isi penting untuk diingati bagi peperiksaan. INGATAN Manusia lebih senang mengingati sesuatu jika :Minat Tinggikan minat terhadap perkara yang dipelajari. Mencipta yang baru Jika anda membaca berulang kali. Mendengar untuk pertama kali 2. LUPAAN DAN INGATAN Apakah sebabnya kita sering lupa ? Kerana Gangguan Membaca perkara-perkara lain selepas buku pelajaran menyebabkan soal peperiksaan luput dari ingatan. penulisan semula atau pembacaan yang kerap. .W. Memahami 3. Faktor Masa Masa yang terlalu lama mungkin menyebabkan anda lupa akan apa yang telah dipelajari. tentunya perkara tersebut akan dapat diingati di dalam satu jangkamasa yang lama. Menggunakannya 4.T.

Namun.W. Kegagalan di dalam ujian mungkin disebabkan oleh beberapa faktor seperti :a) Kurang memahami apa yang diajar b) Tidak mengambil perhatian yang serius terhadap pelajaran. Semangat Yang Tinggi 2. Ulangkaji Berterusan 5. c) Tidak mengulangkaji pelajaran selepas waktu persekolahan. Keyakinan Diri Di dalam menghadapi peperiksaan UPSR/PMR/SPM/STPM. Antara persiapan yang perlu diberi perhatian ialah :a) Habis mengulangkaji topik-topik yang disoal. b) Mengingati dengan baik nota-nota yang penting. Untuk menjawab pertanyaan ini cubalah bertanya kepada diri anda tentang :1. Kefahaman Yang Jelas 4. ramai juga pelajar yang tidak dapat menghadapi peperiksaan dengan baik walaupun telah menumpukan banyak masa di saat awal hinggalah ke akhirnya. Adakah anda telah memahami apa yang diajar oleh guru atau dibaca sendiri ? 3. seandainya anda gagal di dalam ujian. . Malahan ramai juga yang pada saat-saat akhirnya menjadi putus asa. Walaupun demikian. d) Bertawakkal kepada Allah S. KEARAH MEMBENTUK KEYAKINAN Keyakinan menghadapi peperiksaan hanya boleh diperolehi oleh pelajar yang sudah betulbetul membuat persiapan yang rapi. Adakah anda berterusan belajar dan meneliti soalan-soalan lepas ? 5.PERSEDIAAN DALAM LANGKAH-LANGKAH MENGHADAPI PEPERIKSAAN PERSEDIAAN ASAS 1. jadikanlah ia suatu pengajaran untuk lebih memahami dan bersungguh-sungguh mengulangkaji pelajaran. Pada hal ujian dan peperiksaan ini boleh mempengaruhi keputusan peperiksaan nanti. Akibatnya ramai pelajar yang gagal dan mendapat markah yang rendah di dalam setiap ujian /peperiksaan. Adakah anda menhadapi pelajaran dengan semangat yang tinggi ? 4. Pembacaan Yang Banyak 3. Sikap seperti ini hendaklah dikikiskan. Adakah anda mempunyai keyakinan diri untuk menjawab soalan nanti ? UJIAN BULANAN DAN PEPERIKSAAN PENGGAL Ramai pelajar bersikap acuh tak acuh di dalam menghadapi ujian bulanan dan peperiksaan penggal dan ada yang menganggapnya tidak penting. Adakah anda telah menghabiskan topik-topik penting ? 2. c) Mengetahui bentuk-bentuk soalan yang akan disoal.T. satu perkara yang tidak boleh dilupakan ialah persediaan di peringkat awal secara berterusan sehingga tiba masa yang ditetapkan dan akan menjadi lebih berkesan sekiranya kaedah pembelajaran yang betul diamalkan.

InsyaAllah kejayaan itu milik semua. Berbincang dengan rakan yang lebih memahami dan elakkan daripada sifat malu bertanya. Tepatilah masa belajar yang anda telah tetapkan dan pastikan anda ada masa untuk merehatkan otak secukupnya. ‡ READ Membaca secara proaktif dengan menghayati keseluruhan bahan yang dibaca. Elakkan diri anda daripada membaca dan menghafal matematik. Elakkan mengumpulkan nota yang diberikan oleh guru sehingga bertimbun barulah hendak mengulangkajinya. ‡ QUESTION Mengenalpasti isu atau perkara pokok yang hendak disampaikan di dalam topik tersebut. Disiplinkan diri anda. Pastikan anda tidak membuang masa dengan kerja-kerja yang sia-sia. Nota ini sebagai panduan sahaja. Ia diterangkan seperti berikut: ‡ SURVEY Mendapatkan gambaran awal keseluruhan topik yang hendak dipelajari dengan membaca perenggan pertama dan juga terakhir. Belajar dengan hati yang tenang dan lapang. Topik ini akan memberikan kaedah khusus untuk memudahkan anda mengingati apa yang telah dibaca di dalam buku teks ataupun buku rujukan. Sebagai contoh. Sesungguhnya seseorang pelajar akan mencapai tahap penguasaan yang maksimun jika dia mampu mengaplikasikan teknik dan kaedah belajar yang betul. janganlah meniru gaya belajar orang lain yang tidak sesuai dengan kita. Elakkan daripada memaksa diri anda untuk belajar sekiranya anda letih dan mengantuk. Teknik ini dinamakan SQ3R. Elakkan daripada sifat menangguhkan sesuatu kerja yang diberi oleh guru serta jauhkan sikap mengambil jalan mudah dengan meniru kerja kawan tanpa memahami akan maksud dan konsepnya. ‡ .BEBERAPA PERINGATAN KEPADA PELAJAR y y y y y y y Tidak keterlaluan membaca sehingga kurang tidur. Pastikan semua kerja atau masalah diselesaikan terlebih dahulu sebelum anda memulakan pembelajaran/study. perenggan demi perenggan sehingga habis topik tersebut. Setiap pelajar mempunyai cara belajar yang berbeza. apakah mesej yang ingin disampaikan di dalam kisah ini?. Sebaliknya cubalah memperbanyakkan latihan mengira dan memahami formula dan konsepnya. SIRI TEKNIK PEMBELAJARAN BERKESAN Kemahiran: "Kaedah mengingat" Proses pembelajaran memerlukan daya usaha untuk mengingati apa yang hendak dipelajari. ubahlah ia agar sesuai dengan teknik dan cara anda sendiri.

‡ REVIEW Membaca sekali lagi bagi memastikan apa yang telah dipelajari dan difahami tadi terus tersimpan di dalam otak.RECALL Mengingat. dan cuba terangkan kembali dengan perkataan atau ayat sendiri tentang isi kandungan yang telah dipelajari dan difahami daripada topik yang telah dibaca itu. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.