TEKNIK-TEKNIK PENGAJARAN KEMAHIRAN MENULIS

DEFINISI
Kemahiran menulis adalah sebagai satu keupayaan menurunkan perasaan dalam bentuk penulisan seperti pengumuman, berita, laporan, penerangan, ucapan, minit mesyuarat dan penghujahan sesuatu persoalan. Bagi mereka yang berbakat penulisan boleh menjangkau bidang penulisan kreatif sama ada bentuk prosa atau puisi. Dengan itu, penulis perlu melalui pelbagai tahap penulisan dan perlu berfikir secara kreatif untuk mendapatkan isi, idea atau fakta itu semula secara berkesan. Nik Safiah Karim, 1987

PROSES MENULIS
Mencari

dan mengumpul maklumat Menulis draf Menyemak dan menulis semula mengedit dan menerbit .

TAHAP PENULISAN Pra Penulisan Menulis Menulis semula .

PRAPENULISAN Mencari pendekatan yang sesuai bagi menyampaikan isi/ idea Membuat rangka kasar tentang apa yang hendak ditulis Membuat pembacaan dan rujukan serta nota Perbincangan dalam kumpulan kecil/ kelas Sumbansaran isi / idea .

frasa untuk mempertajamkan sesuatu maksud yang dikehendaki. Tanda baca yang sesuai untuk menjelaskan maksud. . Menghubung ayat dan perenggan untuk memperlihat kan kesinambungan isi / idea. pengenalan dan penutup yang berkesan. Membina dan mengembangkan isi kecil menjadi isi utama. Merancang tajuk. Mencari perkataan.MENULIS Memberi bukti/ alasan untuk menyokong kenyataan yang dibuat.

idea. . ejaan Memotong/ menambah isi. isi. pengenalan dan penutup.PENULISAN SEMULA Memeriksa/ membetulkan tanda baca. Mewujudkan kelancaran idea/pemikiran. Menyusun semula ayat dan perenggan. Menyemak kesesuaian penggunaan tajuk. perenggan. fakta.

Mencari dan mengumpul maklumat Menulis draf Menyemak dan menulis semula Mengedit dan menerbit semula .

ASAS MENULIS KARANGAN Menulis pendahuluan Mengenal jenis perenggan Penutup / Kesimpulan .

seterusnya memudahkan pengolahan isi-isi dalam karangan tersebut. Pendahuluan perlulah mempunyai pertalian yang baik dengan tajuk.PENDAHULUAN YANG MENARIK Ayat-ayat yang digunakan hendaklah padat. Pendahuluan harus mempunyai hubungan dengan perenggan-perenggan seterus kerana pendahuluan menjadi asas perbincangan dalam perenggan berikutnya. kosa kata yang dipilih jitu. dan wacana yang sesuai semasa menggabungkan ayat. Pendahuluan yang diolah dengan kemas dapat menjimatkan ruang dan menarik minat pembaca. isi dan kesimpulan. .

semakin banyak perenggan yang perlu dibina.Perenggan adalah gabungan ayat yang sempurna untuk menghuraikan sesuatu idea dan menjadi sebahagian daripada karangan yang lebih panjang (Sullivan. 1989) Idea dihuraikan melalui perenggan.( Spangler. . Perenggan membentuk karangan. Semakin banyak idea yang disampaikan. 1976) Perenggan juga boleh dianggap sebagai sekumpulan ayat yang mengembangkan sesuatu idea tentang sesuatu perkara dengan memberikan huraian khusus untuk menyokong dan menghuraikan idea.

1.PERENGGAN DEDUKTIF ISI PENTING HURAIAN CONTOH .

PERENGGAN INDUKTIF HURAIAN CONTOH ISI PENTING .2.

3. PERENGGAN GABUNGAN DEDUKTIF / INDUKTIF ISI PENTING HURAIAN CONTOH ISI PENTING .

mengulangi fakta-fakta dan isi yang telah dikemukakan. penanda wacana yang Tidak Menggunakan sesuai. .PENUTUP Kesimpulan mestilah berkesan dan memberi kepuasan kepada pembaca.

CIRI-CIRI PENULISAN BERKESAN Jelas Tepat : Tidak meleset Konkrit : Tidak abstrak Khusus : Tidak umum .

CIRI-CIRI PENULISAN BERKESAN Kepaduan Fokus : Tanpa idea yang tidak berkaitan Tanpa pergerakan idea ke arah lain Tiada pengulangan idea .

CIRI-CIRI PENULISAN BERKESAN Ayat bergerak lancar: Berpaut Tanpa ruang kosong atau jurang fikiran Tanpa idea tertinggal. .

CIRI-CIRI PENULISAN BERKESAN Kepautan Ketepatan penggunaan wacana atau alat-alat penghubung. . Tepat menggunakan rujukan kata ganti diri. Pengulangan perkataan penting.

CIRI-CIRI PENULISAN BERKESAN Mengikut urutan masa Mengikut urutan ruang Mengikut urutan deduktif Mengikut urutan induktif Soalan kepada jawapan Kerapian .

KAEDAH MENGEMBANGKAN ISI Kaedah Punca/ Faktor ( PUNCA) Kaedah Langkah/ Cara ± ( IMPAK) Kaedah KESAN Kaedah Dua E / E Bertindih .

ibu-ibu muda semakin ibubanyak melakukan perbuatan keji dan terkutuk ini/ Akibatnya semakin ramai ibu yang membuang anak tanpa memikirkan implikasinya. P U N C A Punca (Isi) Ulasan ( Huraian/ Definisi Isi) Narrate/ Ceritakan bagaimana terjadi Contoh Akibat/ Kesan . bayi. Pendidikan agama yang dimaksudkan di sini ialah ibu-ibu ibukecetekan ilmu tentang penjagaan dan kewajipan terhadap anak / Tidak memiliki kesyukuran atas anugerah Allah. Fenomena ini berlaku apabila ibu-ibu tidak tahu baik buruk ibuperbuatan mereka/ atau mereka tidak gentar akan dosa/ kesalahan yang dilakukan. Kajian oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat membuktikan bahawa kecetekan pendidikan agama dan moral menyebabkan ibuibu-ibu bertindak di luar kemanusiaan dan mudah terdorong untuk melakukan perbuatan sumbang. Akibat kurangnya didikan agama.KAEDAH PUNCA TAJUK : PUNCA-PUNCA BERLAKUNYA FENOMENA PEMBUANGAN BAYI Kurangnya pendidikan agama dan moral dalam kalangan ibuibuibu muda menyebabkan berlakunya fenomena pembuangan bayi.

ibu-ibu muda semakin banyak melakukan perbuatan keji dan terkutuk ini/ akibatnya semakin ramai ibu yang membuang anak tanpa memikirkan implikasinya. Pendidikan agama yang dimaksudkan di sini ialah ibu-ibu yang kecetekan ilmu tentang penjagaan dan kewajipan terhadap anak/ tidak memiliki kesyukuran atas anugerah Allah. Akibat kurangnya didikan agama. Fenomena ini berlaku apabila ibu-ibu tidak tahu baik buruk perbuatan / mereka tidak gentar akan dosa/ kesalahan yang dilakukan.MENULIS Kurangnya pendidikan agama dan moral dalam kalangan ibu-ibu muda menyebabkan berlakunya fenomena pembuangan bayi. Kajian oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat membuktikan bahawa kecetekan pendidikan agama dan moral menyebabkan ibu-ibu bertindak di luar kemanusiaan dan mudah terdorong untuk melakukan perbuatan sumbang. .

Tegasnya.MENGEDIT DAN MENULIS SEMULA Kurangnya pendidikan agama dan moral dalam kalangan ibu-ibu muda menyebabkan berlakunya fenomena pembuangan bayi. Mereka juga tidak memiliki kesyukuran atas anugerah Allah. Lantas. Oleh itu. kekurangan didikan agama telah menyebabkan ibu-ibu muda semakin banyak melakukan perbuatan keji dan terkutuk ini. . Jabatan Kebajikan Masyarakat juga telah membuktikan bahawa kecetekan pendidikan agama dan moral ini telah menyebabkan ibu-ibu bertindak di luar kemanusiaan dan mudah terdorong untuk melakukan perbuatan sumbang. Akibatnya semakin ramai ibu yang membuang anak tanpa memikirkan implikasinya. Pendidikan agama yang dimaksudkan di sini ialah ibu-ibu yang kecetekan ilmu tentang penjagaan dan kewajipan terhadap anak. ibu-ibu muda ini tidak tahu buruk baik perbuatan mereka. mereka tidak gentar akan dosa mahupun kesalahan yang dilakukan.

akan akibat buruk seks sebelum kahwin dan mereka pasti akan menghindarinya. anakmuda. Sebagai contoh. Pendidikan seks wajar diberi penekanan kerana anak-anak anakmuda masih mempunyai keraguan tentang seks / kerana mereka terlalu ghairah tentang seks sehingga mahu mencubamencubacuba/ cuba/ terjebak ke dalam kes maksiat atau keterlanjuran dalam pergaulan sosial. pendidikan seks secara formal di Amerika contoh. nikah. remaja tahu seks. sosial. . tersebut. menghindarinya.KAEDAH IMPAK TAJUK : LANGKAH-LANGKAH MENGATASI FENOMENA PEMBUANGAN BAYI Langkah yang afdal untuk menangani fenomena pembuangan bayi adalah dengan memberikan pendidikan seks berilmiah kepada remaja / anak-anak muda. Seseungguhnya pendidikan seks dapat menangani fenomena ini seandainya ibu bapa dan institusi sekolah memberikan kaunseling dan maklumat tentang baik buruk seks sebelum nikah. Syarikat berjaya mengurangkan fenomena seks luar nikah dalam kalangan muda di negara tersebut. I M Isi/ Isi/ Langkah Mengapa (Pendidikan Seks) P A K Proses/ Pengaplikasian/ Cara dijalankan Alibi/ Contoh/ Bukti / Keterangan Kesan/ Akibat Terbukti bahawa dengan adanya pendidikan seks.

PENDIDIKAN DI NEGARA TERSEBUT. SEKS SECARA FORMAL DI AMERIKA SYARIKAT BERJAYA MENGURANGKAN FENOMENA SEKS LUAR NIKAH DALAM KALANGAN MUDA TERBUKTI BAHAWA DENGAN ADANYA PENDIDIKAN SEKS. . PENDIDIKAN SEKS WAJAR DIBERI PENEKANAN KERANA ANAK-ANAK MUDA MASIH / KERANA MEREKA TERLALU GHAIRAH TENTANG SEKS SEHINGGA MAHU MENCUBA-CUBA/ TERJEBAK KE DALAM KES MAKSIAT ATAU KETERLANJURAN DALAM PERGAULAN SOSIAL. MEMPUNYAI KERAGUAN TENTANG SEKS SESEUNGGUHNYA PENDIDIKAN SEKS DAPAT MENANGANI FENOMENA INI SEANDAINYA IBU BAPA DAN INSTITUSI SEKOLAH MEMBERIKAN KAUNSELING DAN MAKLUMAT TENTANG BAIK BURUK SEKS SEBELUM NIKAH. SEBAGAI CONTOH.MENULIS LANGKAH YANG AFDAL UNTUK MENANGANI FENOMENA PEMBUANGAN BAYI ADALAH DENGAN MEMBERIKAN PENDIDIKAN SEKS BERILMIAH KEPADA REMAJA / ANAK-ANAK MUDA. REMAJA TAHU AKAN AKIBAT BURUK SEKS SEBELUM KAHWIN DAN MEREKA PASTI AKAN MENGHINDARINYA.

mereka pasti akan menghindarinya. remaja tahu akan akibat buruk seks sebelum kahwin .MENGEDIT DAN MENULIS SEMULA Langkah yang afdal untuk menangani fenomena pembuangan bayi adalah dengan memberikan pendidikan seks berilmiah kepada remaja atau anak-anak muda. Dengan demikian. Mereka juga terlalu ghairah tentang seks sehingga mahu mencuba-cuba lantas terjebak ke dalam kes maksiat atau keterlanjuran dalam pergaulan sosial. Pendidikan seks ini wajar diberi penekanan kerana anak-anak muda masih mempunyai keraguan tentang seks . Sesungguhnya. pendidikan seks secara formal di Amerika Syarikat telah berjaya mengurangkan fenomena seks luar nikah dalam kalangan muda di negara tersebut. . pendidikan seks dapat menangani fenomena ini seandainya ibu bapa dan institusi sekolah memberikan kaunseling dan maklumat tentang baik buruk seks sebelum nikah. Sebagai contoh. Justeru telah terbukti bahawa dengan adanya pendidikan seks.

Berlaku di sektor perkilangan / perladangan.KAEDAH KESAN HURAIKAN KESAN-KESAN NEGARA INI SECARA HARAM. upah/ pekerjaan. perladangan. tempatan. pekerja tempatan menganggur di Akibatnya. Majikan berbuat demikian kerana pekerja asing merupakan pekerja yang rajin / tidak cerewet tentang upah/ tidak memilih pekerjaan. S A N Sebab terjadi Alibi/ Contoh/ Bukti / Keterangan Kesan/ Akibat Akibatnya. asing. TAJUK : DARIPADA KEMASUKAN WARGANEGARA ASING KE K E Kesan/ Isi Explain Bagaimana Warganegara asing merampas peluang pekerjaan rakyat tempatan. tempat sendiri . . Majikan mengupah pekerja asing dan memperlekehkan pekerja tempatan / Majikan memberhentikan pekerja tempatan dan memberikan laluan kepada pekerja asing.

pekerja tempatan menganggur di tempat sendiri .MENULIS Warganegara tempatan. Majikan berbuat demikian kerana pekerja asing merupakan pekerja yang rajin / tidak cerewet tentang upah/ tidak memilih pekerjaan. asing merampas peluang pekerjaan rakyat Majikan mengupah pekerja asing dan memperlekehkan pekerja tempatan / Majikan memberhentikan pekerja tempatan dan memberikan laluan kepada pekerja asing. Berlaku di sektor perkilangan / perladangan. Akibatnya.

Ini banyak Akibatnya.MENGEDIT DAN MENULIS SEMULA . Perkara ini berlaku apabila majikan mengupah pekerja asing memperlekehkan memberhentikan pekerja pekerja tempatan. Warganegara asing telah merampas peluang pekerjaan rakyat tempatan. tempatan Ada kerana pula majikan dan yang hendak semata-mata memberikan laluan kepada pekerja asing. berlaku di sektor perkilangan dan perladangan. tidak cerewet tentang upah dan tidak memilih pekerjaan. pekerja tempatan menganggur di tempat sendiri . Adapun majikan berbuat demikian adalah disebabkan pekerja asing merupakan pekerja yang rajin.

Kaedah Dua E / E Bertindih ISI ULASAN BAGAIMANA KESAN CONTOH .

Tajuk: Langkah-langkah Mengatasi Penderaan Kanak-kanak ISI Khidmat kaunseling kepada ibu bapa . CONTOH Baru-baru ini semua pasangan muda diwajibkan mengikuti kursus perkahwinan. ULASAN Diadakan secara dua peringkat Sebelum alam perkahwinan ± kursus perkahwinan Pendidikan kekeluargaan .. KESAN Lahir perasaan kasih sayang terhadap anak dan sedar akan kesilapan/ tahu membetulkan keadaan. BAGAIMANA / MENGAPA Memantapkan institusi keluarga dengan memahami peranan masing-masing.tanggunjawab ibu bapa . .

BAGAIMANA / MENGAPA Peranan media massa Menyebarkan maklumat. . KESAN Pelancong mulai kenal Malaysia. Pelancong tertarik dengan kempen yang diadakan. ULASAN Diadakan oleh pihak kerajaan dan swasta. Pesta Makanan . CONTOH Pesta Flora.Tajuk: Langkah-langkah Menarik Pelancong asing ISI Melaksanakan kempen .

Guru perlu menguasai pendekatan dan kaedah yang lebih praktikal.RUMUSAN Kaedah penulisan yang dicadangkan mengambil kira pegangan semasa tentang pengajaran dan pembelajaran. . penilaian dan keperluan peperiksaan. serta persekitaran sekolah. realistik. tetapi ini tetap pasti akan membawa perubahan kepada segelintir murid yang lain. Kemungkinan pendekatan/ kaedah itu tidak dapat memenuhi keperluan. minat dan cita rasa semua murid. dan berasaskan keupayaan murid.

SEKIAN SELAMAT MENULIS .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful