P. 1
Definisi Rasuah

Definisi Rasuah

|Views: 4,364|Likes:
Published by fazati

More info:

Published by: fazati on Oct 10, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/17/2013

pdf

text

original

DefinisiRasuah

Rasuahmerupakansuatujenayahataukesalahanundang-undangdimanaseseorangmendapatkebebasan, kontrakataukeistimewaan (favours) daripihakberkuasaatausesebuahsyarikatselepasmemberiwang, hadiah, keraiankepadapihak-pihaktersebut. MenurutBadanPencegahRasuah Malaysia terdapatempatkesalahanrasuah yang utama:

Meminta/MenerimaRasuah Menawar/MemberiRasuah MembuatTuntutanPalsu MenyalahgunaJawatan/Kedudukan

Pemberianrasuahjikatidakdibendungakanmengakibatkanbanyakmasalahsosialkeranaundangundangtidakakandipatuhidengansepenuhnya. Makakegiatanjenayahdanketidakadilanakanberleluasa

Antarapuncaberlakunyarasuahialah : a) Kelemahanperibadisepertikurangimandantakwa. Seseorangitutahubahawarasuahdilarangoleh agama danundang-undang, tetapidilakukanjugadenganseribusatualasanperibadi.Hal initermasukdalamteori Technique of Neutralization oleh Grisham Sykes dan David Matza.Merekamengatakan, Lakukanrasuahsecararahsiaasalkantiadasiapa yang tahu . Sikapmahuhidupmewah, riak, menunjuknunjuk, tamak, ingincepat kaya dansebagainyaadalahpendorongberlakunyarasuahbagimereka yang lemahkeperibadiannya. b) Kelemahankepimpinandanpengurusanorganisasi. Kepimpinan yang lemahmenyebabkankurangnyapenyeliaan, tiadapemantauan, lembapmenjalankantugasdanterbukakepadapenyelewengankhususnyarasuah. c) Sosialdanbudaya. Masyarakatmajmuk di Malaysia mengamalkantradisimemberihadiahdalambentukwangdanbenda, sempenamenyambuthari-harikebesaranhariperayaan, majlisharijadi,

e) Politik. Rasuahdiberikansebagaijalanpintasuntukmendapatkan tender. Selainitupemerintahanmenjadilemahkeranasetiap kali rasuahberlaku. Projekpembangunanbercambahseperticendawantumbuh. tiadasesiapaakandapatmengagaktindakanseseorangatauhasildaripadasesuaturancanganuntukmasadepa n.Umpamanyajikacuaiterhadapsesuatu yang telahditentukan. Denganadanyakegiatanrasuah. d) Modenisasi. memenangipemilihanjawatanpolitik. disogokataudiumpantanpadisedari. Kemajuansesebuahnegarabergantungkepadacerdikpandaidanprofesional yang ada. melepaskanhukumanatautindakanjikagagalataulambatmenyiapkanprojekdansebagainya.Hari yang baikinimemberikesempatankepadaperasuahdanpenerimarasuahmelakukanrasuahsamaadadiminta. makapemerintahkehilanganhasilatautergelincirdaripadatindakan-tindakan yang sepatutnya. mengumpulkekayaan. . mempercepatkanbayaran. Pembangunan sosialekonomi yang tidakdiseimbangkandenganpembangunankerohanianakanmemudahkanterjadinyarasuah. Merekajugaakanberusahauntukmemenangihatipegawaipengurusanataupembuatkeputusan. Perlumbaanmodenmemperlihatkanparakontraktorberlumba-lumbamendapatkan tender. menagihpopularitidansebagainya. makapemberianrasuahtelahmenggantikanwangcukai yang sepatutnyadikutipdanmanfaatnyahanyadinikmatiolehsegelintirpemberirasuah. Kesan-KesanRasuah Perbincanganmengenairasuahadalahpentingkeranakegiatanrasuahakanmelumpuhkanfungsiperjalanans esuatuorganisasi.hariperkahwinandansebagainya. Sesetengahahlipolitikmenggunakankesempatanuntukberbaktikepadamasyarakatdenganmenerimadanm emberirasuahuntukmendapatkankuasa. Golongan yang terlibatjugamengambilkesempatanuntukmengautuntungsebanyak-banyaknya.Kegiatanrasuahakanhanyamenghakiskepercayaan orang awamterhadapcerdikpandainegarakita.Pengaliranwangjugaakanmeningkat.

MeningkatkanPenguatkuasaanUndang-UndangdanHukuman Siasatandanpenguatkuasaanundang-undangperludipergiatkanlagi agar masyarakatsedarbetapabahayadanseriusmasalahrasuahjikatidakdibenterasdandibendunguntukkeselam atannegara. Budayarasuahjugabolehmenghancurkanpentadbirandanpemerintahansesebuahnegara.seperti yang berlaku di Filipina yang mencatatkansejarahkejatuhankerajaanpresiden Marcos daritampukkepimpinandisebabkanamalanrasuah yang tidakterbendung. MemasukkanBahayaRasuahDalamSistemPendidikan Bencikepadarasuahakandapatdihayatidalamdirisekiranyadiajardandididiksejakzamanpersekolahanlagi.Kesan yang paling besardaripadagejalarasuahiniialahakanmenyebabkanpentadbiransesebuahnegaramenjadikucar-kacir. Sistempendidikanhanyamembentukgenerasiakandatang yang bebasdaripadarasuah. ataujenterakerajaanmakaamalanrasuahdapatdiatasi. sukardanlambatperludiperkemaskandandipermudahkandenganmenggunakankelebihan ICT. pemimpin.Penggunaanborang. MemudahkanUrusanMenggunakan ICT Prosedurdiproses yang panjang.iamenimbulkanmasalah lain sepertikemerosotanekonomi. proses temudugadanseumpamanyaperludiringkaskansupayatidakmembebankan orang ramaikhususnyaparapeniaga. pengabaiankepentinganmasyarakatdansebagainya. KekuatanImandanjatidiridapatmenangkishabuanrasuahsekali pun tiadasesiapa tang tahudanpeluangterbukaluas di hadapanmata.Selainituparapengamalrasuahakanberfikirbanyak kali sebelumcubamelakukanrasuahlantaranhukumanberat yang bakalditerima.peniaga. Langkah-LangkahMencegahRasuah MemantapkanIman Dan MengukuhkanJatidiri Keimanandankeperibadian yang tinggiadalahbenteng yang paling ampuhuntukmembenterasgejalarasuah. Proses yang . amanah. ikhlas. Generasi yang dididikbencirasuahakanmembesarmenjadiindividu yang lebihbertanggungjawab. kontraktordanpelabur. Akibatnya .Apabilasetiapindividubencikanrasuahsamaadarakyatbiasa.

.mudahdantelusdapatmenghindaribahayarasuahkeranatidakperludisogoksematamatauntukmempercepatkan proses.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->