P. 1
Definisi Rasuah

Definisi Rasuah

|Views: 4,361|Likes:
Published by fazati

More info:

Published by: fazati on Oct 10, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/17/2013

pdf

text

original

DefinisiRasuah

Rasuahmerupakansuatujenayahataukesalahanundang-undangdimanaseseorangmendapatkebebasan, kontrakataukeistimewaan (favours) daripihakberkuasaatausesebuahsyarikatselepasmemberiwang, hadiah, keraiankepadapihak-pihaktersebut. MenurutBadanPencegahRasuah Malaysia terdapatempatkesalahanrasuah yang utama:

Meminta/MenerimaRasuah Menawar/MemberiRasuah MembuatTuntutanPalsu MenyalahgunaJawatan/Kedudukan

Pemberianrasuahjikatidakdibendungakanmengakibatkanbanyakmasalahsosialkeranaundangundangtidakakandipatuhidengansepenuhnya. Makakegiatanjenayahdanketidakadilanakanberleluasa

Antarapuncaberlakunyarasuahialah : a) Kelemahanperibadisepertikurangimandantakwa. Seseorangitutahubahawarasuahdilarangoleh agama danundang-undang, tetapidilakukanjugadenganseribusatualasanperibadi.Hal initermasukdalamteori Technique of Neutralization oleh Grisham Sykes dan David Matza.Merekamengatakan, Lakukanrasuahsecararahsiaasalkantiadasiapa yang tahu . Sikapmahuhidupmewah, riak, menunjuknunjuk, tamak, ingincepat kaya dansebagainyaadalahpendorongberlakunyarasuahbagimereka yang lemahkeperibadiannya. b) Kelemahankepimpinandanpengurusanorganisasi. Kepimpinan yang lemahmenyebabkankurangnyapenyeliaan, tiadapemantauan, lembapmenjalankantugasdanterbukakepadapenyelewengankhususnyarasuah. c) Sosialdanbudaya. Masyarakatmajmuk di Malaysia mengamalkantradisimemberihadiahdalambentukwangdanbenda, sempenamenyambuthari-harikebesaranhariperayaan, majlisharijadi,

. Golongan yang terlibatjugamengambilkesempatanuntukmengautuntungsebanyak-banyaknya. d) Modenisasi. Pembangunan sosialekonomi yang tidakdiseimbangkandenganpembangunankerohanianakanmemudahkanterjadinyarasuah. e) Politik.Kegiatanrasuahakanhanyamenghakiskepercayaan orang awamterhadapcerdikpandainegarakita. mengumpulkekayaan.Umpamanyajikacuaiterhadapsesuatu yang telahditentukan. Merekajugaakanberusahauntukmemenangihatipegawaipengurusanataupembuatkeputusan. Projekpembangunanbercambahseperticendawantumbuh. Perlumbaanmodenmemperlihatkanparakontraktorberlumba-lumbamendapatkan tender. tiadasesiapaakandapatmengagaktindakanseseorangatauhasildaripadasesuaturancanganuntukmasadepa n.Pengaliranwangjugaakanmeningkat.hariperkahwinandansebagainya. Kemajuansesebuahnegarabergantungkepadacerdikpandaidanprofesional yang ada. memenangipemilihanjawatanpolitik. makapemberianrasuahtelahmenggantikanwangcukai yang sepatutnyadikutipdanmanfaatnyahanyadinikmatiolehsegelintirpemberirasuah. Sesetengahahlipolitikmenggunakankesempatanuntukberbaktikepadamasyarakatdenganmenerimadanm emberirasuahuntukmendapatkankuasa. melepaskanhukumanatautindakanjikagagalataulambatmenyiapkanprojekdansebagainya.Hari yang baikinimemberikesempatankepadaperasuahdanpenerimarasuahmelakukanrasuahsamaadadiminta. Denganadanyakegiatanrasuah. disogokataudiumpantanpadisedari. Selainitupemerintahanmenjadilemahkeranasetiap kali rasuahberlaku. makapemerintahkehilanganhasilatautergelincirdaripadatindakan-tindakan yang sepatutnya. mempercepatkanbayaran. menagihpopularitidansebagainya. Rasuahdiberikansebagaijalanpintasuntukmendapatkan tender. Kesan-KesanRasuah Perbincanganmengenairasuahadalahpentingkeranakegiatanrasuahakanmelumpuhkanfungsiperjalanans esuatuorganisasi.

MemasukkanBahayaRasuahDalamSistemPendidikan Bencikepadarasuahakandapatdihayatidalamdirisekiranyadiajardandididiksejakzamanpersekolahanlagi. ikhlas. pengabaiankepentinganmasyarakatdansebagainya. sukardanlambatperludiperkemaskandandipermudahkandenganmenggunakankelebihan ICT. ataujenterakerajaanmakaamalanrasuahdapatdiatasi. MemudahkanUrusanMenggunakan ICT Prosedurdiproses yang panjang. Proses yang .seperti yang berlaku di Filipina yang mencatatkansejarahkejatuhankerajaanpresiden Marcos daritampukkepimpinandisebabkanamalanrasuah yang tidakterbendung. Generasi yang dididikbencirasuahakanmembesarmenjadiindividu yang lebihbertanggungjawab.Selainituparapengamalrasuahakanberfikirbanyak kali sebelumcubamelakukanrasuahlantaranhukumanberat yang bakalditerima.Kesan yang paling besardaripadagejalarasuahiniialahakanmenyebabkanpentadbiransesebuahnegaramenjadikucar-kacir. kontraktordanpelabur.Penggunaanborang. proses temudugadanseumpamanyaperludiringkaskansupayatidakmembebankan orang ramaikhususnyaparapeniaga. Budayarasuahjugabolehmenghancurkanpentadbirandanpemerintahansesebuahnegara. amanah.peniaga. KekuatanImandanjatidiridapatmenangkishabuanrasuahsekali pun tiadasesiapa tang tahudanpeluangterbukaluas di hadapanmata. Langkah-LangkahMencegahRasuah MemantapkanIman Dan MengukuhkanJatidiri Keimanandankeperibadian yang tinggiadalahbenteng yang paling ampuhuntukmembenterasgejalarasuah. pemimpin.Apabilasetiapindividubencikanrasuahsamaadarakyatbiasa. Akibatnya .iamenimbulkanmasalah lain sepertikemerosotanekonomi. MeningkatkanPenguatkuasaanUndang-UndangdanHukuman Siasatandanpenguatkuasaanundang-undangperludipergiatkanlagi agar masyarakatsedarbetapabahayadanseriusmasalahrasuahjikatidakdibenterasdandibendunguntukkeselam atannegara. Sistempendidikanhanyamembentukgenerasiakandatang yang bebasdaripadarasuah.

.mudahdantelusdapatmenghindaribahayarasuahkeranatidakperludisogoksematamatauntukmempercepatkan proses.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->