TUGASAN 2 Pelajar dikehendaki menulis contoh objektif 6 aras Taksonomi Bloom Contoh objektif 6 aras Taksonomi Bloom berdasarkan

: I. PengetahuanPada akhir pembelajaran pelajar dapat: Menyenaraikan prinsip rekaan dalam seni.

II.

Kefahaman-

Pada akhir pembelajaran pelajar dapat: Merumuskan apa yang diajar oleh guru.

III.

Aplikasi-

Pada akhir pembelajaran pelajar dapat: Menyediakan bahan-bahan asas dalam menghasilkan sesebuah catan.

IV.

Analisis-

Pada akhir pembelajaran pelajar dapat: Menghubungkait secara teori dan praktikal.

V.

Sintesis-

Pada akhir pembelajaran pelajar dapat: Mereka cipta sesuatu produk/karya.

VI.

Penilaian-

Pada akhir pembelajaran pelajar dapat: Mengkritik karya-karya yang dihasilkan.

Pilih salah satu tajuk/sub tajuk dalam sukatan PSV. Tuliskan 5 objektif P&P bagi setiap domain. Nyatakan ulasan anda tentang kepentingan setiap objektif yang dipilih. 1. Domain kognitif 2. Domain afektif 3. Domain psikomotor Reka Bentuk Industri ( Penghasilan Produk ) 1. Kognitif Objektif: a) Pengetahuan Pelajar dapat menyatakan kepentingan bidang reka bentuk industri. Ulasan: Setelah mendapat pendedahan oleh guru, pelajar mendapati bidang reka bentuk industri adalah amat penting dalam memajukan ekonomi negara. Pelajar dapat menyatakan kepentingan bidang tersebut kepada guru . Di sini berlakunya penerapan nilai murni ke dalam diri pelajar iaitu sifat berani.

b) Kefahaman Pelajar boleh menerangkan penggunaan alatan dan bahan dalam penghasilan sesuatu produk reka bentuk industri. Ulasan: Setelah pelajar boleh menerangkan penggunaan alatan dan bahan dalam penghasilan sesuatu produk reka bentuk industri, secara automatik sudah tentu para pelajar telah memahami cara penggunaannya.

c) Aplikasi Pelajar dapat menggunakan alat dan bahan dengan betul dalam penghasilan produk. Ulasan: Produk yang dihasilkan akan kelihatan menarik jika pelajar dapat mengaplikasikan penggunaan alat dan bahan dengan sebaik mungkin . Maka produk yang dihasilkan menjadi lebih menarik melalui penggunaan alat dan bahan denggan sempurna.

d) Analisis Pelajar dapat melakarkan dengan terperinci rekaan produk. Ulasan: Jika pelajar dapat melakarkan dengan terperinci sesebuah rekaan produk, maka pelajar akan dapat menghasilkan produk industri yang dikehendaki dengan baik sekali berdasarkn lakaran yang dihasilkan.

e) Sintesis Pelajar boleh merumuskan dan menyokong sebab sesebuah produk itu dihasilkan. Ulasan: Jika pelajar dapat merumuskan dan menyokong sebab sesebuah produk itu dihasilkan, maka pelajar tersebut boleh menghasilkan produk dengan baik. Ini adalah berdasarkan kajian dan penyelidikan yang dilakukan oleh pelajar.

2. Afektif Objektif: a) Menerima Pelajar menjawab pertanyaan guru tenteng elemen penting dalam reka bentuk industri. Ulasan: Pelajar boleh menunjukkan penerimaan mereka dengan apa yang telah diajar.

b) Memberi Maklumbalas Pelajar boleh melaksanakan arahan yang diberikan oleh guru. Ulasan: Pelajar dapat memberi maklumbalas dengan baik apabila melaksanakan arahan yang diberikan oleh guru dengan baik.

c) Menilai Pelajar boleh mencadangkan media atau alatan dan bahan yang sesuai dalam penghasilan produk. Ulasan: Cadangan yang disumbangkan pelajar boleh menjadikan seseorang pelajar tersebut merasakan dirinya dihargai. Selain itu, pelajar akan menjadi lebih berkeyakinan dan berani dalam membuat sesuatu keputusan dan meluahkan pendapat.

d) Mengorganisasi Pelajar boleh menyusun dan mengubahsuai reka bentuk dalam sesuatu lakaran idea sesuatu produk. Ulasan: Produk yang dihasilkan berfungsi dan menjadi lebih baik hasil daripada penyusunan dan pengubahsuaian yang dilakukan.

e) Menghayati Nilai Pelajar dapat melaksanakan tugasan yang diberikan dengan baik dan sempurna. Ulasan: Dengan melaksanakan tugasan tersebut telah menggambarkan bahawa pelajar tersebut mempunyai perwatakan yang baik kerana mengikut arahan yang diberikan dengan sempurna.

3. Psikomotor Objektif: a) Persepsi Pelajar mengenalpasti atau memerhati segala contoh produk reka bentuk industri yang ditunjukkan oleh guru.

Ulasan:

Tindakan pelajar tersebut menunjukkan kesungguhan pelajar dalam setiap tindakan yang diambil dalam proses P&P.

b) Set Pelajar menunjukkan kemahiran yang sedia ada dalam

mengaplikasikannya dalam penghasilan produk. Ulasan: tahap asas kemahiran yang diperolehi dalam pembelajaran sebelum ini dapat dilihat dan dinilai.

c) Respons Berpandu Pelajar memberikan tindakbalas dengan melaksanakan aktiviti dengan baik dengan menggunakan pengetahuan sedia ada. Ulasan: Pengembangan kemahiran dapat diberikan kepada pelajar berdasarkan tugasan yang baru beserta penggunaan pengetahuan sedia ada.

d) Mekanisme Pelajar dapat menggunakan kemahiran dalam mencantumkan bahagianbahagian dalam produk yang dihasilkan. Ulasan: Ini akan mengasah lagi kemahiran sedia ada dalam diri para pelajar dalam menghasilkan sebuah produk reka bentuk indusri yang berkualiti tinggi.

e) Respons Ketara Kompleks Pelajar membaiki kesilapan yang dilakukan sebelumnya. Ulasan: Hasil dari objektif tersebut akan memberikan kesempurnaan dan pengekalan kemahiran kepada pelajar melalui proses pembaikan yang dilakukan. f) Adaptasi (Penyesuaian) Pelajar mempelbagaikan fungsi yang terdapat pada produk yang direka. Ulasan: Sifat kreatif akan lahir akan dalam diri pelajar apabila pelajar mencuba sesuatu yang baru dan mengaplikasikannya dalam aktiviti harian. g) Lakuan Tulen Pelajar mencipta sesuatu produk dengan baik, kreatif, inovatif dan berdasarkan idea sendiri. Ulasan: Tahap kemahiran kendiri akan meningkat dalam diri pelajar. Selain itu, keinginan untuk berubah menjadi lebih baik akan wujud dalam diri para pelajar.