P. 1
MarhanaAbdulLatiftesis

MarhanaAbdulLatiftesis

|Views: 215|Likes:
Published by ibnu_musa_2

More info:

Published by: ibnu_musa_2 on Oct 11, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/03/2011

pdf

text

original

Sections

 • 2.1 PENDAHULUAN
 • 2.2 KEJADIAN HUJAN
 • 2.4 PARAMETER TANAH
 • 2.6 CERUN
 • 2.6.1 Punca-Punca Ketidakstabilan Cerun
 • 2.6.1.1Tindakan Air
 • 2.6.1.2 Hakisan
 • 2.6.1.4 Luluhawa dan Penurunan Tanah
 • 2.6.1.5 Kehadiran Rekahan Tanah
 • 2.6.1.6 Litupan Tumbuhan
 • 2.6.1.7 Perubahan Keadaan Tekanan
 • 2.6.1.8 Kejelekitan Tanah
 • 2.6.1.9 Penyaliran
 • 2.7 JENIS-JENIS KEGAGALAN CERUN
 • 2.8 MEKANISMA KEGAGALAN CERUN
 • 2.8.1 Runtuhan
 • 2.8.2 Gelinciran
 • 2.8.3 Aliran
 • 3.1 PENGENALAN
 • 3.2 MAKLUMAT TAPAK
 • 3.2.1 Masalah di Tapak
 • 3.2.2 Profil dan Sifat Tanah
 • 3.2.3 Data Hujan
 • 3.3 MODEL KOMPUTER
 • 3.4 ANALISIS KESTABILAN CERUN
 • 3.4.1 Kaedah Hirisan
 • 3.4.2 Kaedah Fellenius
 • 3.4.3 Kaedah Morgenstern dan Price
 • Rajah 3.7 Kaedah Morgenstern – Price
 • 3.4.4 Kaedah Bishop
 • 3.5 ANALISIS KE BELAKANG
 • 4.1 PENGENALAN
 • 4.2 KEPUTUSAN ANALISIS
 • Rajah 4.6 Analisis kestabilan cerun (langkah 1)
 • Rajah 4.8 Analisis kestabilan cerun (langkah 5)
 • Rajah 4.10 Analisis kestabilan cerun (langkah 9)
 • Rajah 4.12 : Analisis kestabilan cerun (langkah 5)

PENENTUAN KESTABILAN CERUN DISEBABKAN OLEH PENYUSUPAN HUJAN

MARHANA BINTI ABDUL LATIF

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSI

PSZ 19: 16 (Pind. 1/97)

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS ♦
JUDUL : PENENTUAN KESTABILAN CERUN DISEBABKAN OLEH PENYUSUPAN HUJAN
SESI PENGAJIAN : 2005/2006
Saya

II

MARHANA BINTI ABDUL LATIF

mengaku membenarkan tesis (PSM/ Sarjana/ Doktor Falsafah) * ini disimpan di Perpustakaan Universiti Teknologi Malaysia dengan syarat-syarat kegunaan seperti berikut: 1. 2. 3. 4. Tesis adalah hakmilik Universiti Teknologi Malaysia Perpustakaan Universiti Teknologi Malaysia dibenarkan membuat salinan untuk tujuan pengajian sahaja. Perpustakaan dibenarkan membuat salinan tesis ini sebagai bahan pertukaran antara institusi pengajian tinggi. **Sila tandakan (√ ) SULIT (Mengandungi maklumat yang berdarjah keselamatan atau kepentingan Malaysia seperti yang termaktub di dalam AKTA RAHSIA RASMI 1972) (Mengandungi maklumat TERHAD yang telah ditentukan oleh organisasi/ badan di mana penyelidikan dijalankan

TERHAD

TIDAK TERHAD Disahkan oleh

_________________________ (TANDATANGAN PENULIS ) Alamat Tetap : Lot 1043, Lorong Bukit Gelugor 7, Kg. Batu Hitam, Beserah, 26100 Kuantan, Pahang. Tarikh: 4 MEI 2006

__________________________ (TANDATANGAN PENYELIA) ENCIK AZMAN BIN KASSIM

Tarikh:

CATATAN : organisasi

* **

Potong yang tidak berkenaan Jika tesis ini SULIT atau TERHAD, sila lampirkan surat daripada pihak berkuasa/ berkenaan dengan menyatakan sekali sebab dan tempoh tesis ini perlu dikelaskan sebagai SULIT atau TERHAD . Tesis ini dimaksudkan sebagai tesis bagi Ijazah Doktor Falsafah dan Sarjana secara penyelidikan , atau disertasi bagi pengajian secara kerja kursus dan penyelidikan , atau Laporan Projek Sarjana Muda (PSM).

”Saya akui bahawa saya telah membaca Laporan Projek ini dan pada pandangan saya laporan ini adalah memadai dari segi skop dan kualiti untuk tujuan penganugerahan Geoteknik)”. Ijazah Sarjana Kejuruteraan (Awam –

Tandatangan Nama Penyelia 1 Tarikh

: : :

______________________________ ENCIK AZMAN BIN KASSIM 5 Mei 2006

Tandatangan Nama Penyelia 2 Tarikh

: : :

______________________________ DR. NURLY GOFAR 5 Mei 2006

PENENTUAN KESTABILAN CERUN DISEBABKAN OLEH PENYUSUPAN HUJAN

MARHANA BINTI ABDUL LATIF

Laporan projek ini dikemukakan sebagai memenuhi sebahagian daripada syarat penganugerahan Ijazah Sarjana Kejuruteraan (Awam – Geoteknik)

Fakulti Kejuruteraan Awam Universiti Teknologi Malaysia

MEI 2006

ii

Saya akui Laporan Projek yang bertajuk ”Penentuan Kestabilan Cerun Disebabkan Oleh Penyusupan Hujan” ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan ringkasan yang tiap-tiap satunya telah saya jelaskan sumber rujukannya. Laporan ini tidak pernah dikemukakan bagi tujuan sebarang anugerah lain.

Tandatangan

:

_________________________________

Nama Penulis

:

MARHANA BINTI ABDUL LATIF

Tarikh

:

4 Mei 2006

iii

PENGHARGAAN

Alhamdulillah syukur ke hadrat Allah s.w.t kerana dengan berkat izinNya maka dapat saya menyiapkan projek ini dengan jayanya.

Terlebih dahulu ucapan terima kasih tidak terhingga saya tujukan kepada penyelia projek, Encik Azman bin Kassim yang telah meluangkan banyak

masanya dengan membantu dan membimbing serta memberi tunjuk ajar yang sangat berguna kepada saya dari awal sehinggalah siapnya projek ini. kehidupan beliau sentiasa diberkati Allah s.w.t. Semoga

Jutaan terima kasih juga saya tujukan kepada Dr. Nurly Gofar selaku penyelia kedua saya di atas segala nasihat dan panduan yang diberikan. Tidak lupa juga ucapan terima kasih kepada saudara Lee Min Lee, Puan Fauziah binti Kassim, Encik Shahrin dan lain-lain lagi yang mana nama mereka tidak dapat saya sebutkan semuanya di sini, di atas segala bantuan dan tunjuk ajar yang sangat berguna kepada saya dalam proses menyiapkan projek ini. Buat suami dan anak-anak tercinta, terima kasih atas semangat dan dorongan yang kalian berikan selama ini.

Adalah diharapkan hasil kajian ini akan dapat memberikan berguna datang.

maklumat

serta mendatangkan manfaat kepada semua pihak pada masa akan

0 (GEO-SLOPE International Ltd. Seterusnya nilai faktor keselamatan terendah dapat ditentukan berdasarkan nilai faktor keselamatan tersebut. Kesan dari kegagalan cerun menyebabkan berlaku kehilangan nyawa. Keputusan kajian ini akan memberikan pemahaman tentang ciri-ciri disebabkan oleh hujan. Corak resipan adalah hasil analisis sediada yang menggunakan analisis transient menggunakan simulasi komputer model SEEP/ W Versi 5. kestabilan cerun yang .iv ABSTRAK Salah satu faktor ketidakstabilan cerun yang berlaku disebabkan oleh limpahan hujan yang kerap berlaku terhadap tanah baki terutamanya di negara Malaysia yang mengalami kesan hujan tropika.). Objektif utama kajian ini adalah untuk mengenalpasti ciri-ciri hujan yang mengakibatkan ketidakstabilan cerun dan mendapatkan nilai faktor keselamatan cerun pada satu tempoh berdasarkan corak resipan dan seterusnya menentukan nilai faktor keselamatan paling minimum pada tempoh tersebut. Dengan sebahagian rupabumi cerun di Malaysia yang curam. Keadaan ini menyebabkan cerun menjadi tidak stabil disebabkan oleh meningkatnya paras air tanah.0 (GEO-SLOPE International Ltd. Jangkaan keputusan yang akan diperolehi adalah nilai faktor keselamatan cerun pada tempoh 2 bulan analisis dijalankan. kawasan-kawasan cerun di negara ini lebih terdedah kepada hakisan tanah dan seterusnya mengakibatkan kejadian tanah runtuh. Analisis dijalankan menggunakan kaedah keseimbangan had yang menggunakan simulasi komputer model SLOPE/W Versi 5.) berdasarkan corak resipan yang diperolehi dari analisis transient taburan tekanan air liang . kerosakan harta benda dan mengganggu proses pembangunan yang memerlukan kos yang tinggi untuk pembaikan.

The analysis is undertake using limit equilibrium method with computer simulation model using SLOPE/ W version 5. The seepage pattern is the available analysis data taken from SEEP/W Version 5. Then the lowest FOS can be determined base on the FOS obtained.) based on seepage pattern which is obtained from transient analysis with pore water pressure distribution. This study will adopt a fundamental approaches towards understanding the characteristic of slope stability due to the rainfall. These slope failures can be dangerous. the slope area are more expose to the erosion and then result to the slope failure. This condition then result to the slope instability because of increasing of ground water level. . disruptive to the development of infrastructures and quite costly to repair.0 (GEO-SLOPE International Ltd. With almost at the slope surface in Malaysia are steep. The expected result is the Factor of Safety value within two months data analysis.) computer model.v ABSTRACT One of the main factor causing the slope instability is due to the overflow of rainfall which is normally occurred to the residual soils especially in Malaysia that experience the tropical rainfall events.0 (GEO-SLOPE International Ltd.

1 1.4 1.vi ISI KANDUNGAN BAB PERKARA MUKASURAT PENGAKUAN PELAJAR PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT ISI KANDUNGAN SENARAI JADUAL SENARAI RAJAH SENARAI SIMBOL ii iii iv v vi x xi xv 1 PENGENALAN 1.5 LATAR BELAKANG KAJIAN PERNYATAAN MASALAH OBJEKTIF KAJIAN SKOP KAJIAN KEPENTINGAN KAJIAN 1 3 4 5 5 .2 1.3 1.

7 2.6.1 Jenis-Jenis Hujan 6 7 8 2.2 Gelinciran 2.5 PENYUSUPAN PARAMETER TANAH HUBUNGAN DI ANTARA HUJAN DAN KETIDAKSTABILAN CERUN 9 11 13 15 15 16 17 18 18 18 19 19 20 20 2.6 CERUN 2.3 Aliran 20 23 24 25 26 2.6.1.2.1.6.6.8 JENIS-JENIS KEGAGALAN CERUN MEKANISMA KEGAGALAN CERUN 2.6.1 Tindakan air 2.1.1.1.5 Kehadiran rekahan tanah 2.8.4 Luluhawa dan penurunan tanah 2.9 Penyaliran 2.1.1 2.1 Punca-punca ketidakstabilan cerun 2.3 2.8 Kejelekitan tanah 2.8.6.4 2.8.6 Litupan tumbuhan 2.1.vii II KAJIAN LITERATUR 2.6.2 PENDAHULUAN KEJADIAN HUJAN 2.9 FAKTOR KESELAMATAN DALAM KESTABILAN CERUN 26 .6.7 Perubahan keadaan tekanan 2.3 Profil tanah 2.6.1.1.1 Runtuhan 2.2 Hakisan 2.6.

4 MODEL KOMPUTER ANALISIS KESTABILAN CERUN 3.3 Data hujan 30 33 34 37 38 3.2.1 4. 61 .2 PENGENALAN MAKLUMAT TAPAK 3.4.2.4.2 Profil dan sifat tanah 3.2 Kaedah Fellenius 3.2.2.5.2.1 Masalah di tapak 3.1 Penggunaan analisis ke belakang dalam analisis kestabilan cerun 51 52 IV KEPUTUSAN DAN PERBINCANGAN 4.3 Kaedah Morgenstern dan Price 3.4.3 3.4 Kaedah Bishop 40 42 43 44 45 48 3.viii III METODOLOGI KAJIAN 3.1 Kes 1 : Penentuan nilai faktor keselamatan bagi setiap analisa corak resipan sepanjang November hingga Disember 1999.4.2 PENGENALAN KEPUTUSAN ANALISIS 4.1 Kaedah hirisan 3. 54 55 56 4.2 Kes 2 : Penentuan nilai faktor keselamatan bagi hujan antecedent ( November hingga Disember 1999) .1 3.5 ANALISIS KE BELAKANG 3.

3 UMUM KESIMPULAN CADANGAN 91 92 94 SENARAI RUJUKAN 97 .1 5.2.3 PERBINCANGAN 66 V KESIMPULAN 5.ix 4.2 5.3 Kes 3 : Analisis ke belakang – Analisis menentukan nilai faktor keselamatan nilai ø dan c dengan pengurangan 64 4.

2 Jumlah hujan harian dan faktor keselamatan bagi Langkah 40 -41 dalam tempoh 6 jam 59 61 62 63 64 4.x SENARAI JADUAL NOMBOR JADUAL TAJUK MUKASURAT 3.7 Jumlah hujan harian dan faktor keselamatan Jumlah hujan harian dan faktor keselamatan Jumlah hujan harian dan faktor keselamatan Jumlah hujan harian dan faktor keselamatan Analisis ke belakang kekuatan ricih ke atas satah gagal 66 .2 Ciri-ciri tanah untuk analisis simulasi Rekod hujan harian sepanjang November hingga Disember 1999 – Senai 37 38 4.3 4.4 4.1 3.1 Jumlah hujan harian dan faktor keselamatan dari November hingga pertengahan Disember 1999 58 4.5 4.6 4.

9a 2.5 2.4 2.2 Carta aliran metodologi kajian Pelan lokasi persekitaran Bangunan Tambahan Fakulti Kejuruteraan Mekanikal.6 2.1 Perubahan keupayaan penyusupan jenis tanah 11 21 22 22 23 24 25 26 2.1 3.3 Tempat letak kereta di Bangunan Tambahan FKM (gambar diambil pada Mac 2003 : .9c Definasi faktor keselamatan 29 29 29 3.9b Pengorekan di dalam tanah liat keras Tegasan dan kekuatan ricih bagi unsur purata 2. UTM 32 35 3.8 2.xi SENARAI RAJAH NOMBOR RAJAH TAJUK MUKASURAT 2.2 2.3 2.9 Gelinciran putaran jenis bulatan Gelinciran putaran jenis bukan bulatan Gelinciran peralihan Kegagalan majmuk Runtuhan Gelinciran Aliran Analisis tegasan berkaesan yang biasa ke atas kes terkukuh tersalir kritikal bagi masalah tanpa beban 2.7 2.

8 4.2 Hubungan antara jumlah hujan dengan kestabilan cerun 4.5 Hubungan antara jumlah hujan dengan kestabilan cerun 61 61 4.4 (Langkah 40 .1 Keratan cerun Kaedah hirisan Kaedah Morgenstern – Price Kaedah Bishop Keadaan hujan yang diambilkira bagi kes hujan antecedent 4.6 4.xii Sumber Ling.5 3.4 Tempat letak kereta di Bangunan Tambahan FKM (gambar diambil pada April 2006) .14 Analisis kestabilan cerun pada keadaan kering 4.13 Analisis kestabilan cerun (langkah 5) Hubungan antara c dengan tan ø dalam analisis ke belakang 66 69 4.6 3.12 4.7 3.9 Analisis kestabilan cerun (langkah 5) Hubungan antara jumlah hujan dengan kestabilan cerun 63 63 4.10 4.15 (1) Analisis kestabilan cerun pada 1 November 99 70 .3 Hubungan antara jumlah hujan dengan kestabilan cerun 4. langkah 41 60 4.11 Analisis kestabilan cerun (langkah 9) Hubungan antara jumlah hujan dengan kestabilan cerun 64 64 4.7 Analisis kestabilan cerun (langkah 1) Hubungan antara jumlah hujan dengan kestabilan cerun 62 62 4.41) 59 58 56 36 37 44 47 51 36 Rajah jasad bebas dan Poligon daya bagi hirisan ke 30.8 4.2003) 3. 3.

15 (7) 4.15 (22) 4.15 (19) 4.15 (20) 4.15 (34) Analisis kestabilan cerun pada 2 November 99 Analisis kestabilan cerun pada 3 November 99 Analisis kestabilan cerun pada 4 November 99 Analisis kestabilan cerun pada 5 November 99 Analisis kestabilan cerun pada 6 November 99 Analisis kestabilan cerun pada 7 November 99 Analisis kestabilan cerun pada 8 November 99 Analisis kestabilan cerun pada 9 November 99 Analisis kestabilan cerun pada 10 November 99 Analisis kestabilan cerun pada 11 November 99 Analisis kestabilan cerun pada 12 November 99 Analisis kestabilan cerun pada 13 November 99 Analisis kestabilan cerun pada 14 November 99 Analisis kestabilan cerun pada 15 November 99 Analisis kestabilan cerun pada 16 November 99 Analisis kestabilan cerun pada 17 November 99 Analisis kestabilan cerun pada 18 November 99 Analisis kestabilan cerun pada 19 November 99 Analisis kestabilan cerun pada 20 November 99 Analisis kestabilan cerun pada 21 November 99 Analisis kestabilan cerun pada 22 November 99 Analisis kestabilan cerun pada 23 November 99 Analisis kestabilan cerun pada 24 November 99 Analisis kestabilan cerun pada 25 November 99 Analisis kestabilan cerun pada 26 November 99 Analisis kestabilan cerun pada 27 November 99 Analisis kestabilan cerun pada 28 November 99 Analisis kestabilan cerun pada 29 November 99 Analisis kestabilan cerun pada 30 November 99 Analisis kestabilan cerun pada 1 Disember 99 Analisis kestabilan cerun pada 2 Disember 99 Analisis kestabilan cerun pada 3 Disember 99 Analisis kestabilan cerun pada 4 Disember 99 70 71 71 72 72 73 73 74 74 75 75 76 76 77 77 78 78 79 79 80 80 81 81 82 82 83 83 84 84 85 85 86 86 .15 (26) 4.15 (12) 4.15 (30) 4.15 (23) 4.15 (8) 4.15 (6) 4.15 (25) 4.xiii 4.15 (27) 4.15 (14) 4.15 (5) 4.15 (16) 4.15 (21) 4.15 (17) 4.15 (28) 4.15 (31) 4.15 (11) 4.15 (3) 4.15 (18) 4.15 (32) 4.15 (24) 4.15 (15) 4.15 (2) 4.15 (29) 4.15 (33) 4.15 (13) 4.15 (10) 4.15 (9) 4.15 (4) 4.

15 (41) Analisis kestabilan cerun pada 5 Disember 99 Analisis kestabilan cerun pada 6 Disember 99 Analisis kestabilan cerun pada 7 Disember 99 Analisis kestabilan cerun pada 8 Disember 99 Analisis kestabilan cerun pada 9 Disember 99 Analisis kestabilan cerun pada 10 Disember 99 Analisis kestabilan cerun pada 11 Disember 99 87 87 88 88 89 89 90 .15 (38) 4.15 (37) 4.15 (40) 4.xiv 4.15 (39) 4.15 (35) 4.15 (36) 4.

xv SENARAI SIMBOL SIMBOL PARAMETER c c' Kejelekitan Kejelekitan efektif Sudut geseran dalaman Sudut geseran dalaman efektif Jumlah tekanan normal Berat unit tanah Daya normal berkesan di atas dasar hirisan Daya ricih di atas dasar hirisan Daya air sempadan di atas dasar Jumlah berat hirisan Daya normal Daya normal berkesan Kadar penyusupan pada sebarang masa Kadar penyusupan pada nilai tinggi Keupayaan penyusupan awal Faktor keselamatan Pemalar untuk satu jenis tanah dan permukaan Keliangan Tekanan Daya-daya dalam air di atas satu sisi Nisbah tekanan liang Darjah ketepuan ø ø’ σn γ dN' dS dPb dW E E' f fc fo FOS K n P Pw ru Sr .

uw ua W w X masa Kekuatan ricih tanah Tekanan air liang Tekanan udara liang Berat Kandungan air Daya ricih pada satu sisi .xvi t τ u.

Selain dari itu ketidakstabilan cerun juga boleh berlaku oleh kesan luluhawa serta aktiviti-aktiviti yang menyebabkan kekuatan tanah berkurang terutama kekuatan ricih tanah dan penambahan tegasan dalam tanah yang berpunca dari pembentukannya sendiri. Adalah satu perkara yang agak sukar serta kompleks kepada ahli geologi atau jurutera awam untuk memahami mekanisma ketidakstabilan cerun yang disebabkan oleh hujan dan ianya memerlukan kajian terperinci serta kaedah yang sesuai bagi menganalisis keadaan sifat-sifat tanah. Tidak dapat dinafikan bahawa keadaan persekitaran seperti cuaca . Dengan keadaan rupa bentuk cerun yang curam serta faktor hujan lebat yang berterusan akan mempengaruhi keadaan air larian permukaan serta aliran air bawah tanah menjadikan cerun di negara kita lebih mudah terdedah kepada fenomena tanah runtuh atau kegagalan cerun.1 LATARBELAKANG KAJIAN Umumnya diketahui negara Malaysia mempunyai bentuk muka bumi semulajadi yang bercerun dan berbukit di samping menerima keamatan hujan yang tinggi sepanjang tahun. . topografi serta tumbuhan mempunyai hubungkait yang besar terhadap punca-punca berlakunya ketidakstabilan cerun.BAB I PENGENALAN 1.

Manakala faktor tindakan manusia adalah dari aktiviti–aktiviti yang dijalankan di kawasan berhampiran dengan kawasan cerun yang boleh menyebabkan kegagalan cerun. 2005). gelinciran tanah. Tetapi penyelesaian ini tidak . secara asasnya dapat dilihat ianya adalah fenomena yang sukar dibendung tetapi dengan mengelakkan pembinaan bangunan atau penempatan di kawasan curam atau berbukit mungkin merupakan satu langkah terbaik yang dapat diambil. Ketidakstabilan cerun menjadi berbahaya jika ianya berlaku di kawasan kediaman dan boleh menyebabkan kemalangan nyawa orang ramai . hakisan. Ketidakstabilan cerun terjadi dalam pelbagai bentuk seperti runtuhan batuan. Kebanyakan mereka mendapati punca-punca ketidakstabilan cerun tanah adalah disebabkan oleh tindakan alam semulajadi ataupun dari tindakan manusia. Faktor-faktor tindakan semulajadi adalah sifat bahan. cuaca serta keadaan geologi yang mana ianya tidak dapat dielakkan tetapi dapat dikawal dengan kaedah-kaedah pengawalan cerun. kerosakan harta benda serta menjejaskan aktiviti sosio-ekonomi di kawasan tersebut. Mengambilkira kejadian yang telah berlaku. tanah runtuh serta aliran lumpur. 2001). Adalah didapati lebih dari 95% kejadian bencana alam dan kemusnahan berhubungkait dengan ketidakstabilan cerun khususnya dan pergerakan jisim secara umumnya berlaku di negara-negara sedang membangun (Temesgen dll.2 Kajian mengenai masalah ketidakstabilan cerun telah dijalankan sejak lama dulu oleh pakar geologi mahupun jurutera-jurutera awam di mana ianya merupakan salah satu topik utama yang diperbincangkan bukan saja di peringkat penduduk setempat malah pihak pengurusan. Ketidakstabilan cerun adalah sangat serius di negara-negara sedang membangun di mana perlindungan alam sekitar dan pengurusan menjadi perkara rumit dan utama untuk dipikul. aliran puing (debris flow). Beberapa kejadian kegagalan cerun yang berlaku di negara kita sejak tahun 1919 hingga 2004 telah menyebabkan 242 kes kematian serta kemusnahan harta benda (Sum & Mohamad. Faktor lain yang turut mempengaruhi ketidakstabilan cerun ialah geomorphologi dan hidrogeologi kawasan.

Beberapa tahun yang lalu. Tang dan lain-lain (1976) dan Vanamrcke (1977). Ling. Skudai. Harahap. 2003. Cornel (1971). Alonzo (1976). Oleh itu. 2003). Universiti Teknologi Malaysia.3 praktikal serta mustahil untuk diamalkan di negara ini kerana pembangunan pesat serta pertumbuhan penduduk menyebabkan kepadatan kawasan penempatan serta taraf kehidupan. ralat bersistem atau ralat model dalam pengukuran sifat atau ralat model dalam kaedah analitik (Oka dan Wu.2 PERNYATAAN MASALAH Pergerakan tanah ke atas cerun yang gagal di Bangunan Tambahan Fakulti Kejuruteraan Mekanikal (FKM). Johor telah menyebabkan kegagalan dinding cerucuk keping yang terletak di kaki cerun pada pertengahan Disember 1999. Mereka telah mendapati bahawa punca kejadian adalah disebabkan oleh kepelbagaian ciri-ciri tanah. Terdapat banyak perkara yang berhubungkait dengan cerun di mana jurutera awam serta ahli geologi perlu menjalankan penyiasatan dan kajian kestabilan cerun dan seterusnya menjalankan analisis kestabilan cerun. Walaupun beberapa kajian telah dijalankan di tapak namun analisis-analisis tersebut dibuat tanpa mengambilkira kesan aliran air ke atas cerun. Kajian-kajian terdahulu menunjukkan pengaruh beban tangki air baru yang terletak di puncak cerun adalah penyumbang kepada kejadian enapan di sekitar permukaan cerun dengan kewujudan retak tegangan berdekatan dengan asas rakit tangki air tersebut (Azman & Fauziah. 1. 1990). kajian mengenai analisis kestabilan cerun telah dijalankan oleh penyelidikpenyelidik seperti Wu dan Kraft (1970). . analisis kestabilan cerun serta pengurusannya menjadi perkara utama dalam membuat perancangan serta kajian jurutera. 2003.

.3 OBJEKTIF KAJIAN Kajian ini mempunyai beberapa objektif iaitu. sebarang tanah yang mengalami atau menerima hujan sepanjang masa hingga ke tahap kapasiti maksimum dan mengalami pelembutan pada cerun curam adalah paling berisiko mengalami kejadian tanah runtuh atau dengan kata lain mengalami kegagalan cerun. Umumnya.4 Penentuan nilai faktor keselamatan yang melebihi dari 1 bukan menjadi faktor bahawa cerun adalah stabil dan selamat. nilai faktor keselamatan akan dikira dan dianalisis. iii. ii. Menyelidik hubungan antara penyusupan hujan dan kestabilan cerun di tapak kajian. Kajian yang dijalankan ini adalah untuk melihat kesan hujan yang berlaku secara tidak tetap yang memberi kesan ke atas paras air bumi di mana pada sepanjang waktu berlaku ini. Menentukan faktor keselamatan cerun berdasarkan analisis berterusan corak resipan disebabkan penyusupan hujan dari November hingga Disember 1999. Proses kegagalan yang merujuk kepada kejadian kegagalan cerun adalah disebabkan oleh peningkatan tegasan ricih. pengawalan kepada kekuatan ricih dan pengurangan kekuatan bahan. Menentukan faktor keselamatan cerun berdasarkan corak resipan terhadap keadaan hujan antecedent bagi tempoh masa dari November hingga Disember 1999. 1. i.

1.5 KEPENTINGAN KAJIAN Kajian ini memainkan peranan yang penting dalam penganalisaan kestabilan cerun di Malaysia .0 (GEO-SLOPE International Ltd.5 1.4 SKOP KAJIAN Dalam kajian ini. Seterusnya analisis kestabilan cerun dilakukan dengan kaedah unsur terhingga menggunakan model komputer SLOPE/ W Versi 5. penyusupan hujan dan taburan tekanan air liang transient dilakukan untuk mendapatkan corak aliran cerun.) ke atas corak aliran tersebut. Kegagalan atau ketidakstabilan cerun yang berlaku mungkin disebabkan oleh beberapa faktor lain tetapi dengan kajian ini akan dapat mengenalpasti samada hujan begitu mempengaruhi ketidakstabilan cerun atau sebaliknya. Dalam analisis simulasi komputer ini.0 (GEO-SLOPE International Ltd. . Analisis transient yang dilakukan mengambil masa 2 bulan iaitu dari November hingga Disember 1999.) . Hasil dari kajian ini juga dapat mengaitkan antara corak resipan serta kesan hujan terhadap kestabilan cerun dan seterusnya dapat mengambil langkah awal untuk mengelakkan daripada berlakunya tanah runtuh dan kehilangan nyawa. cerun gagal pada mulanya dianalisa menggunakan unsur terhingga model SEEP/W Versi 5.

1974. pembinaan kawasan penempatan dan empangan gelinciran dan kejatuhan tanah. sentiasa mengambilkira kesan terhadap cerun selepas pembinaan bagi mengelakkan masalah Selain dari itu. Menurut Morgan. Nilai keamatan hujan sedikit sebanyak akan memberi kesan ke atas kestabilan cerun di mana keduadua keamatan dan tempoh berlakunya akan diambil kira. oleh kerana keadaan rupabumi semula jadinya yang bercerun dan berbukit bukau maka adalah penting setiap perancangan untuk pembinaan jalanraya atau lebuhraya. negara kita juga mempunyai keamatan hujan dengan julat yang luas iaitu dari hujan lemah kepada hujan yang sangat lebat.BAB II KAJIAN LITERATUR 2. Nilai ini diambil sebagai hujan kritikal yang akan menyebabkan berlakunya masalah ketidakstabilan cerun dan nilai ini adalah jumlah hujan minimum yang turun di kawasan yang akan menerima hujan. Di Malaysia. Jumlah hujan harian yang melebihi 34 mm dianggap sebagai hujan .1 PENDAHULUAN Kestabilan cerun amat penting dalam bidang geologi dan kejuruteraan awam. sebarang hujan dengan keamatan yang lebih daripada 34 mm/ hari akan berkemampuan untuk menyebabkan berlakunya hakisan tanah.

hujan akan terus berada di permukaan bumi dalam bentuk kolam atau lopak air dan seterusnya akan menyejat semula ke atmosfera. Hujan yang sampai di permukaan tanah akan boleh dipecahkan kepada tiga pecahan. tasik atau sungai.. contohnya hujan mungkin terus ke laut. 2. Kedua. Istilah kehakisan digunakan untuk menerangkan potensi kebolehan hujan untuk menyebabkan berlakunya hakisan tanah dan seterusnya menjadi punca kegagalan cerun.2 KEJADIAN HUJAN Air hujan atau curahan merupakan sebahagian dari air yang terdapat di bumi di mana ianya sentiasa bergerak dan berubah bentuk . maka jumlah kehilangan tanah adalah berkaitan dengan tenaga kinetik titisan curahan yang jatuh. Aturan kitaran sedemikian sentiasa berlaku dan kadang-kadang kitaran ini boleh terganggu pada beberapa peringkat. cerun bukit dan lembah.7 berlebihan dan akan terlepas sebagai air larian permukaan daripada permukaan tanah. . Oleh kerana hakisan tanah disebabkan oleh hujan atau air larian permukaan. Pertama. air hujan akan mengalir ke sungai atau tasik dan akan menyejat atau meresap ke bawah menjadi air bumi atau mengalir terus ke laut. Ketiga air hujan akan meresap terus ke dalam bumi dan menjadi lembapan sehingga berlaku masa yang sesuai untuk menyejat akibat tindakan tumbuhan atau resipan. Kejadian hujan berlaku mengikut kitaran hidrologi di mana pergerakan berkitar air dari laut ke atmosfera dan kemudiannya sebagai hujan ke aras bumi dan seterusnya air berkumpul di dalam sungai dan mengalir semula ke laut.

.8 Hujan adalah antara penyebab utama berlakunya banjir dan kejadian tanah runtuh di negara.1 Jenis-Jenis Curahan Curahan atau hujan boleh dikategorikan kepada tiga jenis berdasarkan proses kejadiannya iaitu. Curahan boleh dikategorikan kepada tiga jenis iaitu curahan konvensional. curahan orografi dan curahan siklon. Curahan pejal selalunya turun dalam bentuk salji tetapi ianya tidak berlaku di negara Malaysia. Ini kerana lembapan tersebut akan terkondensasi dan mewujudkan curahan apabila bilangannya bertambah besar.2. 2. Curahan Perolakan Pemanasan bumi oleh matahari menyebabkan udara panas naik ke atas dan keadaan ini menyebabkan udara mengalami penyejukan dan terpeluwap membentuk awan kumulonimbus dan akhirnya turun sebagai hujan perolakan. Ia berlaku pada lewat petang dalam tempoh terhad pada keluasan yang besar. Curahan cecair turun dalam bentuk hujan dan curahan inilah yang memainkan peranan penting dalam pergerakan aliran. Hujan boleh berlaku dalam dua bentuk utama iaitu bentuk cecair dan berbentuk pejal. Kandungan lembapan di ruang atmosfera merupakan punca utama berlakunya curahan. Pemahaman mengenai bentuk hujan perlu bagi mengetahui aliran sungai dan kandungan lembapan tanah. Kadar penyejukan adalah pada 5oC bagi 100m ketinggian sehingga udara lembab mencapai suhu embun. i. Fenomena ini biasanya berlaku di kawasan tropika kerana curahan jenis ini biasanya menghasilkan hujan lebat disertai kilat dan petir .

Angin ini menjadi sejuk di kawasan lebih tinggi dan apabila tepu ia akan turun sebagai hujan cerun di mana kawasan menghadap angin akan menerima hujan lebat manakala kawasan lindungan hujan pula akan menerima hujan yang sedikit. Keadaan ini menggalakkan ketidakstabilan perolakan. daripada suhu di kawasan tersebut. C Ward. Curahan Siklon / Perenggan Curahan siklon berlaku di kawasan pertembungan antara hujan panas dan sejuk iaitu disebabkan kewujudan kawasan tekanan rendah maka udara dari kawasan sekeliling akan bergerak ke arahnya. iii. Di kawasan tropika curahan jenis ini selalunya menghasilkan hujan lebat dengan masa curahan yang singkat akibat 2. Sebaik sahaja susupan melalui lapisan-lapisan permukaan. 1990). Curahan Orografi / Bukit Keadaan ini berlaku apabila angin lembab terpaksa menaiki cerun gunung atau kawasan tinggi. Keamatan curahan bergantung kepada faktor ketebalan lapisan lembapan air (R. ia akan telus ke bawah kerana pengaruh graviti . Curahan ini biasanya berlaku di kawasan bukit pada musim monsun.9 ii.3 PENYUSUPAN Penyusupan merupakan kejadian yang berlaku sekiranya lapisan permukaan bumi itu berliang dan mempunyai laluan-laluan kecil untuk membenarkan laluan titisan-titisan air menyusup ke dalam lapisan bawah tanah. Udara panas yang lebih ringan ditolak ke atas oleh udara sejuk dan seterusnya apabila udara panas yang naik menjadi sejuk ia akhirnya terpeluwap dan menjadi hujan.

Penyusupan adalah komponen yang penting di antara lain-lain komponen hidrologi. jumlah hujan. suhu. kadar penyusupan berkurangan mengikut persamaan yang digunakan oleh Horton iaitu.10 sehingga ia sampai ke zon ketepuan pada permukaan air bumi.1) f = kadar penyusupan pada sebarang masa t (mm/j) fc = keupayaan penyusupan pada nilai tinggi (mm/j) µ = fo . tanah berasir yang lapang atau tanah berbatu kelikir mempunyai nilai-nilai fo dan fc yang rendah dan kedua-dua nilai tersebut bertambah besar jika tanah dipenuhi dengan rumput dipermukaannya. Sebagai contoh. ciri-ciri fizikal tanah dan kualiti air. . fo dan fc adalah rangkap untuk jenis tanah dan penutup bumi. Penyusupan yang berlaku akan disertai dengan pemintasan. F = fc + µe –Kt di mana : (2.fc = masa dari permulaan hujan lebat (min) fo = keupayaan penyusupan awal pada t = 0 (mm/j) t K = pemalar untuk satu jenis tanah dan permukaan (min-1) Nilai K ialah satu rangkap tekstur permukaan iaitu jika terdapat tumbuhan. Nilai penyusupan yang berlaku adalah dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti keadaan muka bumi. lekuk takungan (depression storage) dan penyejatan hujan lebat. nilai K adalah kecil manakala bagi tekstur permukaan yang lebih licin seperti tanah kosong akan menghasilkan nilai K yang lebih besar. Bagi sebarang tanah yang mengalami lebat hujan yang tetap . Kebolehgunaan dapat ditentukan jika ada pemendakan yang terjadi digunakan untuk menghasilkan air larian permukaan.

f (mm/j) f (mm/j) f (mm/j) Keamatan hujan rendah Tanah lapang Tanah sama berumput Keamatan hujan tinggi Masa Masa Cerun (peratus) Rajah 2. apa-apa jenis tanah boleh digunakan untuk pembinaan struktur tetapi secara praktikalnya tanah yang boleh digunakan adalah terhad dan bergantung kepada struktur tanah seperti tambakan curam. Secara teorinya. mengalami perubahan besar mengikut kedua-dua nilai itu dan ia ditunjukkan sebagai satu julat nilai.1 Perubahan keupayaan penyusupan mengikut jenis tanah 2. dinding dan lain-lain beban yang .4 PARAMETER TANAH Ciri tanah merupakan pengaruh besar di dalam sifat-sifat struktur tanah. fc sebaliknya.11 Parameter-parameter K dan fo adalah stabil untuk tanah tertentu dan tidak nyata berubah mengikut cerun tadahan atau keamatan hujan.

Kesemua ciri-ciri tanah memainkan peranan yang penting dalam menentukan kejayaan rekabentuk struktur yang berada di atas tanah tersebut. ø = 0 Tanah biasa ( c – ø) Kebanyakan tanah berbutir kasar seperti pasir mempunyai kekuatan ricih Bagi kebanyakan tanah liat. Pemilihan nilai rekabentuk yang teliti untuk saiz butiran. yang bergantung kepada sudut geseran dalam. Apabila daya rintangan tersebut diatasi. ø Kejelekitan. ii. geseran. Secara umumnya terdapat tiga jenis tanah konvensional yang dikelaskan mengikut daya rintangan yang wujud di dalam jisim tanah tersebut. Kekuatan ricih sesuatu jisim tanah didefinasikan sebagai daya rintangan maksimum tanah terhadap tegasan ricih. Tanah berbutir kasar (cohensioness soil) . c. Kekuatan ricih tanah dianggap terdiri daripada dua parameter utama iaitu. Penyiasatan tapak amatlah penting bagi menentukan jenis tanah serta kekuatannya supaya mampu menanggung beban yang akan dibina. . c = 0 Tanah berjelekit ( cohesive soil) . Kejelekitan . i. i. kegagalan berlaku dengan mengambil bentuk permukaan gelangsar. kejelekitan dan berat unit adalah ciri asas bagi suatu pengiraan.12 akan ditanggungnya. c adalah rintangan yang disebabkan oleh daya-daya yang cenderung untuk memegang partikel-partikel tanah di dalam jisim tanah manakala sudut geseran dalam merupakan daya rintangan yang disebabkan oleh sifat saling mengunci di antara partikel-partikel tanah. iii. ii. Sudut geseran dalam .

. Manakala bahagian tanah yang tidak telap air akan menyebabkan air mengalir di atas permukaan dan menuju ke kawasan rendah dan seterusnya terkumpul di dalam kolam atau ke sungai.13 walaupun sebahagian daripada kekuatan ricihnya adalah sudut geseran dalam. Timbusan berbutir mempunyai kebolehan dalam bentuk untuk memindahkan tekanan ricih dengan lebih efektif. tetapi ia didapati hanya mempunyai rintangan kepada kejelekitan apabila dikenakan beban di dalam keadaan di mana kandungan lembapan tidak berubah. Untuk tanah biasa. gabungan kedua-dua parameter tanah membentuk kekuatan ricihnya.5 HUBUNGAN DI ANTARA HUJAN DAN KETIDAKSTABILAN CERUN Hujan adalah faktor penentu utama yang diambilkira semasa rekabentuk hidrologi di mana rekabentuk adalah berdasarkan kepada kejadian hujan paling lebat atau pada kadar melampau. σ’ perlu diambil kira dalam pengiraan rekabentuk bagi mengelakkan kegagalan struktur pada masa akan datang. 2. Tekanan efektif yang bertindak . Tanah tidak sesuai digunakan sekiranya tidak terdapat air di dalamnya. Kandungan air tanah juga mempengaruhi kekuatan iaitu apabila kandungan air tinggi. air hujan akan menembusi lapisan-lapisan permukaan yang telap air. Pengaliran yang kurang baik dalam tanah memberikan kesan yang tidak elok kerana kemungkinan berlaku air liang semasa dan selepas pembinaan. Hujan lebat yang menimpa kawasan permukaan bumi menyebabkan tumbuh-tumbuhan atau bahagian tanah yang terdedah akan menjadi basah dan seterusnya apabila permukaan tanah menjadi basah sepenuhnya . Tanah berjelekit pula boleh digunakan pada lapisan tebal dengan kapasiti pengaliran yang betul. kekuatan tidak tersalir ( undrained strength) akan menurun.

halaju dan bentuk hujan yang turun Tenaga kinetik hujan Pengagihan hujan musim Sifat-sifat tersebut akan memberi pengaruh yang besar dalam proses hakisan. titisan air hujan akan menghasilkan sumber tenaga bagi pemisahan zarah-zarah tanah.14 Air hujan merupakan faktor penyumbang kepada berlakunya hakisan tanah dan lebih buruk lagi menyebabkan kejadian kegagalan cerun dan tanah runtuh. Justeru itu perancangan dan rekabentuk hidrologi serta kawalan bentuk cerun yang sesuai memerlukan kepada analisa data hujan bagi tempoh tertentu. i. Ini adalah kerana rekabentuk saliran yang tidak tepat di mana ianya tidak mampu menerima kadar hujan yang terlalu tinggi. Ciri-ciri hujan yang menjadi faktor atau pengaruh kepada berlakunya hakisan tanah yang seterusnya menyebabkan ketidakstabilan cerun adalah. Hujan lebat yang menimpa kawasan tadahan kecil atau kawasan turapan besar juga seringkali mengakibatkan limpahan air ke atas permukaan jalanraya dan kejadian banjir. jumlah air larian . Sifat-sifat yang lain seperti keamatan hujan. iv. vi. iii. Semasa air hujan sampai ke permukaan bumi. v. Keamatan hujan Tempoh berlakunya hujan Jumlah hujan Saiz. tempoh dan jumlah hujan yang turun turut memberi kesan ke atas . ii.

15

2.6

CERUN

Cerun merupakan suatu permukaan tanah yang terdedah yang membentuk suatu sudut terhadap satah ufuk. Kebiasaannya kegagalan cerun dikaitkan dengan keadaan cerun yang curam tetapi ini adalah tidak benar kerana terdapat banyak kes kegagalan cerun yang berlaku pada cerun yang landai (Dunn et. al, 1980). Keadaan ini menunjukkan bahawa kestabilan sesuatu cerun bergantung kepada banyak faktor selain dari sudut kecondongannya.

Kebanyakan cerun direkabentuk untuk kegunaan-kegunaan tertentu dengan mengenal pasti aspek-aspek keselamatan, ekonomi dan penyenggaraan. Menurut Bromhead (1992), faktor utama terhadap ketidakstabilan cerun adalah disebabkan oleh; • • • • • Peningkatan tekanan air liang Perubahan terhadap sokongan pada kaki cerun samada kerana kerja korekan atau hakisan tanah. Perubahan pada tanah atau kekuatan ricih tanah Beban akibat gempa bumi Beban pada cerun samada kerana pergerakan isipadu pada tambakan atau potong

2.6.1

Punca-Punca Ketidakstabilan Cerun

Punca-punca kegagalan cerun tanah adalah dari tindakan alam semulajadi ataupun dari tindakan manusia. Faktor daripada tindakan semulajadi tidak dapat

16 dielakkan tetapi ianya dapat dikawal dengan kaedah-kaedah pengawalan cerun. Faktor-faktor tindakan semulajadi adalah sifat bahan, hakisan, cuaca serta keadaan geologi. Faktor tindakan manusia adalah aktiviti–aktiviti yang dijalankan di kawasan berhampiran dengan kawasan cerun yang boleh menyebabkan kegagalan cerun. Faktor lain yang turut mempengaruhi kegagalan cerun ialah geomorphologi dan hidrogeologi kawasan. Kegagalan cerun tanah di kawasan kediaman boleh menyebabkan kemalangan nyawa orang ramai dan kerosakan harta benda serta menjejaskan aktiviti sosio-ekonomi di kawasan tersebut.

Terdapat beberapa faktor yang menjadi punca berlakunya ketidakstabilan cerun iaitu faktor geologikal, fizikal, aktiviti manusia, morphologikal dan tindakan air. Adalah penting bagi kita mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan ketidakstabilan cerun supaya cerun yang akan kita bina berada dalam keadaan selamat . Faktor-faktor yang menjadi punca berlakunya ketidakstabilan cerun adalah;

2.6.1.1Tindakan Air

Salah satu punca suatu cerun itu boleh gagal kerana tindakan air samada yang mengalir sebagai air larian permukaan ataupun yang bertindak sebagai air liang. Air boleh mendatangkan pelbagai kesan negatif terhadap cerun yang dibina ataupun yang secara semulajadi.

a)

Kesan Resipan dan Air Larian

Anggaran resipan dan air larian amat penting dalam rekabentuk saiz dan sistem saliran untuk cerun. Pendekatan yang munasabah ialah menyediakan sistem saliran yang secukupnya.

17

b)

Perubahan Paras Air Bumi

Perubahan paras air bumi secara mendadak pada cerun turut dikesan sebagai punca berlakunya ketidakstabilan cerun. Peningkatan paras air bumi pada cerun mampu meningkatkan tekanan air liang dan mengurangkan tegasan berkesan pada cerun tanah yang tepu dengan air. Ini boleh menyebabkan kejadian tanah runtuh. Peningkatan paras air bumi juga boleh meningkatkan kesan pergerakan tanah yang boleh menyebabkan kejadian tanah runtuh atau ketidakstabilan cerun.

Pada tanah, penyusupan dan tekanan air liang negatif memberi pengaruh yang besar penyusupan tanah. terhadap ketidakstabilan cerun tanah. Ini adalah kerana kesan akan meningkakan kandungan lembapan tanah dan mengurangkan

darjah tekanan air liang negatif dan seterusnya akan mengurangkan kekuatan ricih

2.6.1.2 Hakisan

Hakisan juga merupakan faktor penyebab ketidakstabilan cerun dan merupakan agen pencetus pada gelinciran aliran besar pada tanah yang sensitif. Hujan yang lebat biasanya akan menyebabkan berlaku hakisan yang teruk terutama terhadap tanah lembut yang sensitif kepada gangguan. Hakisan cerun oleh sungai atau agen semulajadi biasanya berlaku di kaki cerun tetapi boleh juga berlaku di sepanjang lapisan lebih lemah atau satah yang boleh menyebabkan terjadinya pemotongan bawah.

6.6. Pertamanya panjang permukaan gelincir di man kekuatan ricih akan dikurangkan dan keduanya apabila rekahan mengandungi air akan menyebabkan daya gangguan tambahan yang bergantung kepada tekanan hidrostatik.18 2. Proses yang berlaku ini menyebabkan ketidaksepaduan butiran batuan seperti granit dan pasir dan seterusnya melemahkan Proses luluhawa kimia adalah sangat aktif dalam cuaca panas seperti di Malaysia.4 Luluhawa dan Penurunan Tanah Pengurangan kekuatan batu dan tanah boleh berlaku melalui proses luluhawa dan tindakan kimia yang lain.1. 2. 2. ikatan serta kekuatan tanah.6. Permukaan satah ricih yang lemah akan berlaku sekiranya terdapat ketidaksinambungan dalam profil tanah terutamanya di antara tanah lembut pada bawah cerun.1. .1.3 Profil (susun lapis) Tanah Profil tanah memainkan peranan penting dalam kestabilan cerun terutama pada profil pemendapan. Proses ini akan mengubah sifat batuan menjadi tanah dan proses yang berterusan akan mengurangkan kekuatan ricih tanah dan seterusnya akan mengakibatkan berlakunya runtuhan.5 Kehadiran Rekahan Tanah Kehadiran rekahan tanah di cerun akan mengurangkan kestabilan cerun dan sekaligus meningkatkan keupayaan cerun untuk gagal.

Menahan jumlah air hujan yang melimpahi sebahagian besar permukaan yang dilakukan oleh daun. sebahagian besar air dari tanah melalui 2. angin dan hujan.6. Litupan tumbuhan dalam beberapa keadaan akan mempengaruhi kestabilan cerun di mana kesan litupan tumbuhan akan mengurangkan tindakan agen iklim pada tanah asal. a) b) Pemintasan dan perlindungan tanah dari tindakan cahaya matahari. Pembebanan struktur di atas tanah juga akan meningkatkan daya gangguan terhadap cerun . Ini berlaku apabila kerja-kerja pemotongan cerun untuk pembinaan jalanraya atau tapak rumah. c) d) e) Menghapuskan penyejatpeluhan.7 Perubahan Keadaan Tekanan Pemindahan sokongan sisi melalui aktiviti manusia adalah faktor penting dalam ketidakstabilan cerun.1. Kesan tumbuhan pada lantai hutan akan menetapkan sejumlah besar air dan mengurangkan larian permukaan dan hakisan.6.1. dahan. Sistem akar akan meningkatkan rintangan ricih tanah dan menghasilkan tekanan negatif di mana akan meningkatkan jelekitan tanah. batang pokok dan menukarkan air sebagai wap . kauri dan lombong.6 Litupan Tumbuhan Kesan tumbuhan pada kestabilan cerun akan bertambah kompleks bergantung kepada keadaan biasa tanah seperti kedalaman tanah. Ini akan meningkatkan kestabilan cerun dengan cara. .19 2. pengorekan. kecondongan dan jenis tumbuhan.

6. Daya geseran ini kadangkala tidak berupaya menahan berat tanah yang menyebabkan tanah menggelangsar. air hujan perlu disalirkan ke tempat dan arah yang sesuai. Peningkatan kandungan lembapan akan menyebabkan berat tanah bertambah dan pada masa yang sama kekuatan ricih tanah akan berkurangan. Terdapat beberapa jenis kegagalan cerun yang lazim berlaku berpunca dari . 2.7 JENIS-JENIS KEGAGALAN CERUN Daya-daya graviti dan resipan boleh menyebabkan ketidakstabilan cerun. cerun bagi tanah jelekit boleh dibina lebih curam daripada cerun bagi tanah tidak jelekit.9 Penyaliran Kewujudan air samada dalam bentuk statik atau dinamik merupakan penyebab utama kegagalan cerun. Bagi mengelakkan gelinciran atau kesan dari air hujan. 2.1.1.8 Kejelekitan Tanah Cerun yang terdiri dari tanah jelekit sepeti tanah liat dan kelodak adalah lebih stabil disebabkan oleh kekuatan ricih yang wujud daripada geseran dan rekatan antara zarah tanah. Air hujan ini menyebabkan peningkatan kandungan lembapan dan aras air bumi di cerun.20 2.6. Daya geseran dan rekatan ini menguatkan ikatan tanah dan seterusnya dapat menahan kegagalan atau gelangsar pada permukaan ricihnya. Air hujan mengalir turun melalui permukaan cerun ataupun melalui resipan di antara zarah tanah. Cerun yang terdiri daripada tanah tidak jelekit seperti pasir dan kelikir mempunyai kekuatan ricih daripada satu komponen sahaja iaitu daya geseran antara zarahnya. Oleh yang demikian.

Apabila kegagalan berlaku pada cerun tanah liat yang homogen. a) Kegagalan atau Gelinciran Putaran Kegagalan putaran boleh dibahagikan kepada dua iaitu gelinciran bulatan dan gelinciran bukan bulatan.5. Beberapa jenis kegagalan dapat ditunjukkan dalam Rajah 2. Keretakan tanah secara bersiri akan mengakibatkan tanah pecah kepada bahagian-bahagian yang lebih kecil dan fenomena ini seterusnya akan menjejaskan kestabilan cerun. bahagian atas cerun akan hilang kestabilannya dan keadaan ini menyebabkan tanah di bahagian atas cerun yang mengalami pergerakan pada satah kegagalan dalam bentuk bulatan akan bergerak ke bawah. Semasa gelinciran putaran berlaku. Permukaan gelangsar yang dipengaruhi oleh stratum tanah bersebelahan yang mempunyai kekuatan berbeza mungkin menyebabkan berlaku kegagalan mod translasi dan mod majmuk. 1974). Gelinciran bulatan berlaku pada tanah homogen manakala gelinciran bukan bulatan berlaku pada tanah bukan homogen. berat sendiri daya kilas daya graviti Rajah 2. didapati kebanyakan permukaan gelangsar berbentuk seperti arka bulatan iaitu dalam mod gelangsar putaran (Craig. Gelinciran putaran umumnya berlaku apabila wujudnya pergerakan pada satah kegagalan yang berbentuk bulatan.2 Gelinciran putaran jenis bulatan .21 ketidakstabilan cerun.2 hingga Rajah 2.

22 daya graviti daya kilas Rajah 2. permukaan kegagalan adalah berbentuk satah dan selari dengan permukaan cerun. Rajah 2. yang menyebabkan kekuatan tanah di permukaan cerun Dalam gelinciran peralihan.4 Gelinciran peralihan .3 Gelinciran putaran jenis bukan bulatan b) Kegagalan atau Gelinciran Jenis Peralihan Gelinciran peralihan atau translasi berlaku apabila strata tanah yang keras terletak berdekatan dengan permukaan cerun. Kegagalan cerun jenis ini biasanya dapat dilihat pada kawasan cerun yang mempunyai tekstur tanah yang kasar dan berpasir. Fenomena ini terjadi apabila proses luluhawa dan kesan cuaca berkurangan.

daya kilas daya graviti daya ufuk Rajah 2. Antara kriteria utamanya adalah mengetahui punca dan bentuk runtuhan pergerakan dalam tanah. Pergerakan tersebut mungkin berbentuk runtuhan (falls). .5 Kegagalan majmuk 2. Gelinciran majmuk terbentuk apabila gelinciran putaran dan gelinciran peralihan terjadi di kawasan yang sama.8 MEKANISMA KEGAGALAN CERUN Terdapat pelbagai mekanisma pergerakan cerun yang berlaku.23 c) Kegagalan atau Gelinciran Majmuk Gelinciran majmuk berlaku apabila strata tanah yang keras berada pada jarak yang agak jauh dari permukaan cerun. Kegagalan cerun ini akan mengakibatkan kegagalan dalam bentuk permukaan lengkuk dan bersatah. gelinciran (slides) dan aliran (flow). Namun begitu. kriteria-kriteria utama perlulah dikenalpasti bagi tujuan mengklasifikasikan mekanisma kegagalan cerun.

24

2.8.1 Runtuhan

Merupakan sejenis kegagalan cerun di mana terdapat suatu pergerakan menjauhi jasad asal terutamanya pada tempat yang tidak bersambungan seperti rekahan dan satah-satah kelemahan. Pergerakan jenis ini biasa berlaku pada cerun yang sangat curam. Kejatuhan merupakan keadaan apabila tanah tertanggal terus dari cerun dan jatuh (Bromhead, 1986). Faktor yang meyumbang kepada fenomena kejatuhan ialah: a) Tindakan luluhawa yang menghakis cerun dan mengganggu

kestabilannya. b) Tegasan graviti yang mengakibatkan wujudnya permukaan ricih pada cerun. c) Perubahan suhu yang menyebabkan sambungan pada batuan terbuka dan tertutup dan membenarkan serpihan tanah memasukinya. Apabila ini berlaku ia menghalang sambungan pada batuan itu menutup semula.

Rajah 2.6 Runtuhan (Sumber : IKRAM, 2001)

25

2.8.2 Gelinciran

Kegagalan secara gelinciran merupakan salah satu lagi bentuk mekanisma kegagalan cerun. Ia melibatkan pergerakan tanah pada satah kegagalan yang mengalami ricih yang tinggi. Antara punca kegagalan gelinciran ini berlaku adalah kerana terdapatnya keretakan pada permukaan asal. Keretakan ini akan menjadi kedudukan utama di mana kegagalan akan berlaku.

Tanah yang runtuh kemudiannya akan bergerak hingga melebihi kaki cerun dan terkumpul pada kaki cerun. Apabila berlaku kegagalan, gelinciran tanah mengambil tempat di sepanjang suatu permukaan yang agak selari dengan permukaan cerun seperti yang ditunjukkan dalan Rajah arka bulatan dan kegagalan secara gelangsar lurus. 2.7. Kegagalan secara gelinciran lazimnya boleh dibahagikan kepada dua kategori iaitu kegagalan secara

Rajah 2.7 Gelinciran (Sumber : IKRAM, 2001)

26

2.8.3

Aliran

Apabila kekuatan ricih tanah menurun akibat peningkatan air liang di dalamnya, jenis kegagalan seperti aliran akan berlaku. Jisim tanah akan mengalir dan menuruni cerun di bawah berat sendiri dalam bentuk cecair. Pergerakan jisim tanah liat melalui mod aliran melibatkan ubahbentuk dalaman yang lebih besar berbanding dengan fenomena gelinciran cerun (Bromhead, 1986). Kejadian aliran akan berlaku dalam tanah yang berjelekit jika kandungan lembapan melebihi had cecair.

Rajah 2.8 Aliran (Sumber : IKRAM, 2001)

2.9

FAKTOR KESELAMATAN DALAM KESTABILAN CERUN

Dalam keadaan keseimbangan had, dapat dinyatakan bahawa cerun akan gagal disebabkan oleh pergerakan tanah pada permukaan tanah lemah. Ketika

Nilai τm juga dapat ditunjukkan sebagai tindakan kekuatan ricih tanah iaitu. Untuk menganalisis kestabilan cerun.3) di mana τff = c’ + σ’ff tan ø’ Di mana bersamaan dengan sd/ τm bagi kes pengukuhan tersalir (CD) sebagaimana yang ditunjukkan dalam Rajah 2. FOS = _______Kekuatan ricih tanah yang dicapai_______ Kekuatan ricih yang diperlukan untuk kestabilan (2.4) Merujuk kepada Janbu (1973). kekuatan ricih yang dikenakan berada dalam keadaan keseimbangan adalah kurang daripada kekuatan ricih yang dicapai dan menurut Bishop. 1999) faktor keselamatan (FOS) dapat dinyatakan sebagai.27 kegagalan berlaku.(Y. 1955. al. Terado et. maka faktor keselamatan menjadi (Ladd. sebagai anggapan biasa. kekuatan ricih tanah telah dipindahkan sepanjang permukaan yang gagal dan setiap bahagian cerun akan berkeadaan statik. τm = c’ + σ’ff tan ø’ FOS (2. jika darjah tindakan adalah sama untuk c’ dan ø’.9. 1991) FOS = tan ø’ tan ø m’ (2.2) FOS = __τff__ τm (2.5) .

dalam Janbu (1973). Penentuan mendapatkan titik menggunakan kalkulus adalah berdasarkan teori titik maksimum dan minimum. Contohnya. Faktor ini adalah nilai minimum bagi fungsi pasangan iaitu. Nilai faktor keselamatan terkecil diambil sebagai nilai rujukan faktor keselamatan (FOS) bagi cerun. = θ = Penyelesaian masalah secara matematik menggunakan kalkulus bagi mendapatkan dua fungsi kritikal (ycr. Bilangan gelinciran permukaan perlu diambilkira manakala permukaan yang paling kritikal akan dikenalpasti. 1991) Umumnya FOS adalah merupakan kekuatan rintangan maksimum bagi kekuatan ricih tanah yang dibenarkan. f(x)] y(x) = kemungkinan fungsi permukaan gelinciran f(x) = fungsi hubungan daya yang menjadikan masalah dikenalpasti yang demikian memuaskan bagi keseimbangan global. Sesuatu cerun dianggap stabil sekiranya FOS lebih dari 1 (Ladd. kaedah f(x) = h(x) = lokasi garisan yang bertindak terhadap paduan daya antara hirisan: dalam kaedah Morgenstern dan Price (1965). . fcr) dan seterusnya nilai FOS. FOS = min (F) di mana F = F [y(x).28 Faktor keselamatan boleh dinyatakan sebagai faktor di mana kekuatan ricih tanah menjadi kurang dan menyebabkan cerun berada dalam keadaan gagal. f(x) kecondongan daya paduan antara hirisan.

29 τ’n σ’n Rajah 2. Janbu 1973) Analisis Tegasan Berkesan yang biasa ke atas kes Terkukuh Tersalir Rajah 2. 1991) .9a Pengorekan di dalam tanah liat keras Tegasan ricih Sd = τff = c’ + σff tan ø’ ø’ ø’m τ c’ σ’n = σ’ff τm tegasan normal berkesan Rajah 2.9b Tegasan dan Kekuatan ricih bagi unsur purata FOS = Sd = τff = tan ø’ τm τm tan ø’m Rajah 2.9c Definasi Faktor Keselamatan (Bishop 1955.9 kritikal bagi masalah tanpa beban ( Ladd.

Pada peringkat ini proses yang dijalankan adalah proses mendapatkan data dan maklumat dari sumber-sumber yang berkaitan dengan kajian. Makmal Hidrologi UTM di mana ianya melibatkan perjumpaan dan perbincangan dengan pegawai yang - . objektif dan skop kajian dengan penyelia. Maklumat diperolehi dari Jabatan Meteorologi Malaysia .1 PENGENALAN Secara keseluruhannya. Peringkat pertama merupakan perbincangan mengenai kajian. mengenalpasti masalah . tesis sediada dan melalui internet.1 dan diterangkan seperti di bawah. Maklumatmaklumat diperolehi dari sumber-sumber seperti media cetak dan media elektronik iaitu buku-buku rujukan berkaitan. Seterusnya kajian literatur iaitu mengumpul maklumat mengenai kestabilan cerun.BAB III METODOLOGI KAJIAN 3. bentuk-bentuk kegagalan yang berlaku serta perkara-perkara yang berkait dengan ketidakstabilan cerun. Peringkat kedua menumpu kepada pengumpulan data dan maklumat mengenai kajian kes. metodologi kajian terbahagi kepada empat peringkat kajian seperti ditunjukkan dalam Rajah 3. jurnal.

Antara maklumat yang dikumpul termasuklah. Corak resipan ini adalah hasil analisis yang telah disediakan oleh pelajar terdahulu berdasarkan jumlah hujan harian. . Selain dari itu. Seterusnya analisis kestabilan cerun dijalankan menggunakan model komputer SLOPE /W.31 berkaitan yang banyak membantu dalam memperjelaskan lagi kemasukan data. a) b) c) d) Lokasi kajian kes Punca kejadian berlaku Data hujan bagi tempoh 2 bulan berterusan (November 1999 – Disember 1999) Profil dan sifat tanah Peringkat ketiga adalah mendapatkan corak resipan yang diperolehi dari analisis menggunakan model SEEP/W . Penggunaan SLOPE/ W seterusnya juga akan dapat menentukan nilai faktor keselamatan terendah sepanjang tempoh dua bulan berlakunya hujan serta kedudukan di mana berlakunya permukaan gelinciran kritikal. Peringkat keempat merupakan bahagian terakhir dalam kajian di mana kesimpulan dibuat berdasarkan keputusan serta analisis kajian dan seterusnya beberapa perkara dicadangkan berdasarkan keputusan yang diperolehi. beberapa orang staf dan pensyarah UTM juga banyak memberikan kerjasama berhubung dengan kejadian tanah runtuh ini. Pada peringkat ini data dan maklumat dianalisis bagi menghasilkan satu keputusan kajian yang mencapai matlamat objektif kajian ini. Bagi kajian ini penggunaan perisian SLOPE/ W digunakan untuk menganalisis data berdasarkan corak resipan bagi keadaan hujan berterusan selama 2 bulan tempoh analisis iaitu sepanjang bulan November hingga Disember 1999 dan analisis kestabilan cerun bagi keadaan hujan antecedent.

1 Carta aliran metodologi kajian . kertas seminar dan lain-lain. PERINGKAT 3 Analisis Data (a) Import corak resipan (analisis disediakan menggunakan model SEEP/W oleh pelajar lain) (b) Analisis kestabilan cerun menggunakan model simulasi SLOPE/W – analisis bagi 61 langkah data hujan berterusan .sumber yang jelas seperti laporan terdahulu. jurnal .analisis bagi hujan antecedent PERINGKAT 4 Keputusan dan Perbincangan Rajah 3.32 PERINGKAT 1 -Perbincangan cadangan tajuk kajian -Mengenalpasti masalah kajian -Mengenalpasti objektif dan skop kajian -Mendapatkan maklumat kajian literatur PERINGKAT 2 Pengumpulan data -diperolehi dari sumber.

Laporan yang dibuat oleh sebuah syarikat pembinaan yang menyiasat kejadian ini pula menunjukkan kegagalan cerun adalah disebabkan oleh pertambahan aras airbumi di dalam lapisan tanah lemah di bahagian atas yang disebabkan oleh kejadian hujan lebat beberapa hari sebelumnya. Berdasarkan laporan yang diperolehi menunjukkan kegagalan cerun yang berlaku menyebabkan runtuhan di tepi kawasan letak kereta dan mengakibatkan kegagalan dinding cerucuk keping di mana yang berlarutan pada cerun tersebut. serta kerja-kerja pemotongan cerun yang mengurangkan kestabilan cerun ( KYS Construction Sdn. 2003)..2 MAKLUMAT TAPAK Analisis dijalankan ke atas cerun yang terletak kira-kira 6m daripada Bangunan Tambahan Fakulti Kejuruteraan Mekanikal. Universiti Teknologi Malaysia . . Pembinaan Bangunan Tambahan fakulti tersebut yang bermula pada Oktober 1999 telah memberi kesan ke atas kestabilan cerun dan menyebabkan berlaku kejadian tanah runtuh pada pertengahan bulan Disember 1999. Bhd. ketidakstabilan Selain dari itu cerun juga didapati bertambah dengan pertambahan kandungan lembapan atau tekanan air liang akibat penyusupan air hujan (Azman Kassim & Fauziah Kasim. sebahagian dari parit berhampiran dengan cerun tersebut pecah dan seterusnya mengakibatkan hakisan serta runtuhan Kajian tapak yang telah dijalankan oleh pakar-pakar geologi dan jurutera awam sebelum ini menunjukkan bahawa punca-punca kegagalan adalah disebabkan oleh pengaruh beban tangki air yang baru dibina di puncak cerun tersebut di mana ianya menyumbang kepada kejadian enapan di sekitar permukaan cerun dengan kewujudan retak tegangan berdekatan asas tangki air tersebut. 2001).33 3.

3 dan Rajah 3.34 3. Ini menjadikan air dari sungai masuk kembali ke dalam tanah dan menjadikan tanah tepu pada kaki cerun serta menyebabkannya kurang mampat.2 menunjukkan lokasi kejadian manakala Rajah 3. Tanah yang longgar pada kaki cerun Apabila hujan berhenti. Paduan daya ini juga didapati berkaitan dengan kejadian lambung yang menolak ke atas tanah di kaki cerun dan di bawah permukaan jalan berdekatan dengan bangunan-bangunan makmal baru (Azman Kassim & Fauziah Kasim. menjadi menggelembung. Simulasi yang dibuat sebelum ini menunjukkan pergerakan jisim tanah secara global bermula dari kedudukan tangki air di puncak cerun menghala ke dinding cerucuk keping di kaki cerun menghasilkan paduan daya ricih dan tegasan melintang yang bergerak pada keupayaan 8 kali ganda daripada kekuatn sebenar cerucuk keping.4 menunjukkan pandangan di kawasan kejadian Keadaan di kawasan tersebut bertambah buruk dan bangunan yang berdekatan dengan kawasan kejadian telah dikosongkan demi keselamatan penggunanya. Rajah 3. Ini mungkin menyebabkan kepantasan peningkatan kadaralir pada sungai di kaki cerun akibat dari hujan tersebut dan sedikit pengembangan cerun hulu (upstream) yang menyebabkan air pada pangkal di saluran masuk pembetung mencapai paras maksimum dan bertahan pada masa lebih dari 48 jam . Rekod hujan di tapak kawasan runtuhan menunjukkan berlaku hujan yang lebat pada 5 dan 11 Disember 1999 (Jabatan Meteorologi Malaysia). Ini menyebabkan berlakunya pengurangan kekuatan ricih tanah di kaki cerun dan menyebabkan kaki cerun mengalami ketidakstabilan dan seterusnya mengakibatkan keseluruhan cerun turun menggelangsar.1 Masalah di Tapak Ketinggian cerun adalah pada aras 90 m tinggi dengan kaki cerun adalah menuju ke sungai pada jarak 500 m.2. paras pada saluran masuk di puncak tembok dengan lajunya akan merendah pada dasar aliran. . 2003).

2 Lokasi kawasan kejadian (Azman & Fauziah. 2003) .35 KEY PLAN Bangunan Tambahan Fakulti Kejuruteraan Mekanikal Kawasan tangki air CS1 Kawasan tanah runtuh CS2 Tembok penahan cerucuk keping CS3 CS4 Kawasan lapang Rajah 3.

.4 Tempat letak kereta di Bangunan Tambahan FKM (gambar diambil pada April 2006) . 2003) Rajah 3.3 Tempat letak kereta di Bangunan Tambahan FKM (gambar diambil pada Mac 2003 : Sumber Ling.36 Rajah 3.

digunakan dalam simulasi komputer SLOPE/W. Rajah 3. lapisan kedua adalah lapisan ‘ clayey silt’ manakala lapisan bawah adalah ‘. Jadual 3.37 3. Analisis kestabilan cerun dibuat berdasarkan analisis global dengan mengambikira beberapa anggapan yang sesuai digunakan dalam simulasi komputer dan seterusnya analisis ke belakang dibuat bagi menentukan nilai-nilai parameter semasa berlaku kegagalan.2.5 Keratan cerun . Ciri-ciri tanah yang sebenar tidak dapat digunakan kerana tidak ada maklumat berkaitan samada melalui ujian atau rekod sediada.1 Ciri-ciri tanah untuk analisis simulasi Lapisan Tanah 1 2 3 Jenis Tanah Sandy Silt Clayey Silt Bedrock Berat Unit Basah γwet (kN/m3) 18 18 Kejelekitan C’ (kPa) 30 40 Sudut rintangan dalam ø’ 10o 10o - 100 90 1 1 2 3 4 Ketinggian (m) 80 70 2 60 50 3 34 20 Sandy silt 21 22 5 6 7 8 9 23 24 25 26 36 Clayey silt 35 10 11 12 13 14 15 28 38 39 40 41 40 30 20 10 0 27 37 16 17 29 30 42 Bedrock 18 1 31 43 44 32 45 46 47 3 4 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500 Jarak (m) Rajah 3.1 menunjukkan ciri-ciri tanah yang diimport dari analisis SEEP/W.2 Profil dan Sifat Tanah Untuk analisis yang dijalankan.5 menunjukkan profil keratan cerun yang Jadual 3. profil tanah mengambilkira 3 lapisan tanah iaitu lapisan pertama terdiri dari lapisan ‘sandy silt’.

5 0. Kuala Lumpur.0 0.0 9.8 m.L. Jadual 3.3 0.0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Stesyen 48679 48679 48679 48679 48679 48679 48679 48679 48679 48679 48679 48679 48679 48679 48679 Tahun 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 Bulan 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 Hari 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 .S.2. Jadual 3. : 103° 40'E Aras di atas M.0 0. Analisis yang dijalankan berdasarkan anggapan bahawa jumlah hujan harian yang berlaku di Stesyen Senai adalah sama dengan jumlah hujan harian yang turun di Stesyen UTM.5 12.3 Data Hujan Data hujan yang diambil adalah jumlah hujan harian yang turun di Stesyen Senai bagi tempoh 2 bulan analisis dijalankan. : 1° 38'N Long.2 menunjukkan data hujan sepanjang tempoh analisis.1 12.9 2.38 3. : 37.0 0.0 0. Skudai. Data ini diperolehi dari Ibu Pejabat Jabatan Meteorologi Malaysia .8 0.0 0.2 Rekod hujan harian sepanjang November – Disember 1999 (Jabatan Meteorologi Malaysia) JABATAN METEOROLOGI MALAYSIA Rekod Jumlah Hujan Harian Stesyen : Senai Lat.0 0. Hujan ( 08-08 MST ) ( mm ) 5. Ini adalah kerana tiada rekod data hujan di Stesyen Skudai .0 1.

3 0.9 13.2 0.0 0.1 7. : 103° 40'E Aras di atas M.1 0.1 0.0 0.39 JABATAN METEOROLOGI MALAYSIA Rekod Jumlah Hujan Harian Stesyen : Senai Lat.8 3.8 m.3 17.9 0.0 0. : 37.0 0.0 0.8 0.0 3.3 4.7 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 Stesyen 48679 48679 48679 48679 48679 48679 48679 48679 48679 48679 48679 48679 48679 48679 48679 48679 48679 48679 48679 48679 48679 48679 48679 48679 48679 48679 48679 48679 48679 48679 48679 48679 48679 48679 48679 48679 Tahun 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 Bulan 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 Hari 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 .3 11.0 0.0 19.8 2.0 2.8 3.3 0.5 5.5 20.L.0 5.4 0.2 40.4 0. : 1° 38'N Long. Hujan ( 08-08 MST ) ( mm ) 5.4 6.0 2.0 46.S.1 1.5 0.

: 1° 38'N Long.4 7.5 0.8 0.3 MODEL KOMPUTER SLOPE / W menggunakan konsep teori keseimbangan had daya dan momen untuk mengira faktor keselamatan cerun. a) b) c) d) Kaedah Morgenstein – Price Kaedah Bishop Kaedah Janbu Kaedah Ordinary .0 0.S.40 JABATAN METEOROLOGI MALAYSIA Rekod Jumlah Hujan Harian Stesyen : Senai Lat.8 m.0 0.0 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 Stesyen 48679 48679 48679 48679 48679 48679 48679 48679 48679 48679 Tahun 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 Bulan 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 Hari 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 3. : 37. Keseimbangan had dalam SLOPE/ W berdasarkan beberapa kaedah iaitu.L.0 0. : 103° 40'E Aras di atas M. Hujan ( 08-08 MST ) ( mm ) 0.1 0.0 0.0 0.

Analisis kestabilan melibatkan permukaan gelinciran melintasi jisim tanah dan dibahagikan pada hirisan menegak. i. ii. Rumus keseimbangan had adalah berdasarkan beberapa anggapan iaitu.1) Di mana.41 Bagi analisis tekanan efektif. kekuatan ricih didefinasikan sebagai .u) tan ø’ (3. parameter kekuatan didefinasikan dalam bentuk jumlah tekanan dan tekanan air liang tidak diperlukan. τ = kekuatan ricih tanah c = kejelekitan efektif ø’ = sudut geseran dalaman efektif σn = jumlah tekanan normal u = tekanan air liang Bagi analisis jumlah tekanan. τ = c’ + (σn . iii. Permukaan gelinciran mungkin dalam bentuk bulatan. Tanah akan bertindak sebagai bahan Mohr – Coulomb Faktor keselamatan bagi komponen kekuatan jelekit dan komponen kekuatan geseran adalah sama untuk semua jenis tanah yang terlibat Faktor keselamatan adalah sama bagi semua hirisan . komposit (gabungan bahagian bulatan dan lurus) atau mengandungi apa-apa jenis bentuk yang didefinasikan sebagai siri garis lurus.

Adalah dianggapkan bahawa kegagalan pada titik berlaku di sepanjang permukaan kegagalan yang dianggapkan atau diketahui.. . Keputusan had dari keadaan sebenar menunjukkan kaedah ini tidak menyediakan maklumat merujuk kepada terikan antara cerun atau apa-apa yang menunjukkan bagaimana ianya berbeza sepanjang permukaan gelincir (Duncan. Masalah dipertimbangkan di dalam dua dimensi dengan menganggapkan berlakunya terikan satah. Kaedah keseimbangan had tegasan – terikan yang menganggap tanah bersifat mulur iaitu tanah tidak mengalami lengkung rapuh tegasan – terikan . 1955 dan Janbu. Oleh itu analisis hanya berdasarkan kepada daya dan momen yang bertindak pada hirisan tanpa mengambilkira perubahan bentuk yang terbentuk pada hirisan. kaedah keseimbangan had digunakan untuk menganalisis kestabilan cerun. Telah dibuktikan bahawa analisis dua dimensi memberikan keputusan yang konservatif untuk kegagalan di atas permukaan tiga dimensi (berbentuk pinggan). 1957 berdasarkan kaedah keseimbangan had adalah menggunakan anggapan tidak langsung dalam analisis kestabilan cerun .42 3. adalah tidak munasabah untuk mendapatkan keputusan yang boleh dipercayai dari analisis ini jika hanya berdasarkan kaedah hirisan (Terado dll. Analisis kestabilan cerun menggunakan kaedah sediada iaitu analisis oleh Bishop. Dengan demikian. yang memberikan purata faktor keselamatan di sepanjang permukaan kegagalan. 1996). di mana rintangan ricih jatuh selepas mencapai puncak. Kekuatan ricih yang diperlukan untuk menetapkan keadaan keseimbangan had adalah dibandingkan dengan kekuatan ricih tanah yang ada. 1999).4 ANALISIS KESTABILAN CERUN Secara praktikalnya.

iv. seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 3. Secara amnya daya ini mempunyai dua komponen iaitu daya normal berkesan N’ (bersamaan dengan σ’l) dan daya air sempadan U (bersamaan dengan ul). i. Daya-daya (seunit dimensi yang normal kepada keratan) yang bertindak di atas hirisan adalah. N bersamaan dengan σl). Jumlah daya-daya normal di sisi-sisi. Jumlah berat hirisan. . dengan u sebagai tekanan air liang di tengahtengah dasar dan l ialah panjang dasar. T = τml. W = γbh (γtepu.1 Kaedah Hirisan Di dalam kaedah ini.6. Dasar setiap hirisan dianggapkan sebagai garis lurus. Jisim tanah (ABCD) di atas permukaan kegagalan cubaan (AC) adalah dibahagikan dengan satah-satah tegak kepada sesiri hirisan yang lebarnya b. kecondongan dasar kepada ufuk adalah α dan ketinggian yang diukur pada garis tengah adalah h. ii. X1 dan X2. v.2) Faktor keselamatan dianggap sama untuk setiap hirisan yang menunjukkan adanya sokong menyokong di antara hirisan dan berlakunya tindakan daya-daya di antara hirisan-hirisan. iii. permukaan kegagalan juga dianggapkan berbentuk lengkuk bulat dengan pusat O dan jejari r.4.43 3. Daya ricih di atas dasar. E1 dan E2 Daya-daya ricih di sisi-sisi. di mana sesuai) Jumlah daya normal di atas dasar. Untuk mana-mana hirisan. Faktor keselamatan ditakrifkan sebagai nisbah kekuatan ricih yang ada (τf) kepada kekuatan ricih (τm) yang harus digerakkan untuk menetapkan keseimbangan had iaitu. keadaan FOS = τf τm (3.

4.3) .ul Oleh itu faktor keselamatan di dalam sebutan tegasan berkesan diberikan oleh. paduan daya-daya antara hirisan adalah sifar.2 Kaedah Fellenius Di dalam kaedah ini. N’ = W kos α . adalah dianggapkan bahawa untuk setiap hirisan. FOS = c ’La + tan ø’Σ (W kos α . Penyelesaian membabitkan penghuraian daya-daya di atas setiap hirisan normal kepada dasar iaitu.ul) Σ W sin α (3.44 Rajah 3.6 Kaedah Hirisan 3.

nilai α boleh dikira. Daya-daya ditandakan seperti berikut. FOS = __cuLa___ Σ W sin α (3. 3.3 Kaedah Morgenstern dan Price Morgenstern dan Price telah menghasilkan satu analisis am dengan kesemua keadaan-keadaan sempadan dan keseimbangan dipenuhi untuk permukaan kegagalan yang boleh jadi berbentuk bulat. Permukaan tanah diwakili dengan suatu fungsi y = z(x) dan permukaan cubaan dengan y = y(x) seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 3. Jika ø u = 0. maka nilai F yang sebenar dapat diperolehi.4. Sebagai pilihan.4) Oleh kerana N’ tidak wujud.7.3 adalah sifar. E’ X = daya normal berkesan pada satu sisi hirisan = daya ricih pada satu sisi Pw = daya air sempadan di atas satu sisi dN’ = daya normal berkesan di atas dasar hirisan dS = daya ricih di atas dasar hirisan dPb = daya air sempadan di atas dasar dW = jumlah berat hirisan . kesilapan adalah di dalam julat 5 – 20%. Untuk analisis di dalam sebutan jumlah tegasan. Penyelesaian ini memberikan nilai factor keselamatan yang lebih kecil berbanding dengan analisis-analisis lain. faktor keselamatan diberi oleh. tidak bulat dan majmuk. parameter-parameter cu dan φu adalah digunakan dengan nilai u di dalam persamaan 3. Sesiri permukaanpermukaan kegagalan haruslah dipilih untuk mendapatkan faktor keselamatan minimum.45 Komponen-komponen W kos α dan W sin α boleh ditentukan secara graf untuk setiap hirisan.

Keadaan-keadaan sempadan di setiap hujung permukaan kegagalan adalah dalam sebutan-sebutan daya E dan Momen M yang diberi dengan kamiran dari ungkapan yang mengandungi kedua-dua E dan X: biasanya kedua-dua E dan M adalah sifar pada setiap hujung permukaan kegagalan. jisim tanah di atas permukaan kegagalan cubaan dibahagikan kepada sesiri hirisan-hirisan yang mempunyai lebar terhingga dengan permukaan kegagalan setiap hirisan dianggap lelurus. kepada sifar. X dan yt: nilai-nilai E dan M yang terhasil pada hujung permukaan kegagalan secara amnya tidak sifar.46 Garis tujah bagi daya-daya normal berkesan (E’) diwakili oleh fungsi y = yt’(x) dan daya-daya dalam air (Pw) dengan y = h(x). (E). di mana. (3. Persamaanpersamaan dipermudahkan dengan memberikan dalam sebutan jumlah daya normal E = E’ + Pw Kedudukan daya E pada sisi hirisan didapati dari ungkapan.5) Eyt = E’y’t + Pwh (3.6) Masalah dilakukan sebagai ketentuan static dengan menganggapkan hubungan di antara daya-daya E dan X di dalam bentuk. X = λf(x)E Di mana f = bentuk perubahan nisbah X/E λ = faktor skala (3.7) Untuk mendapatkan penyelesaian. Dua permukaan kegagalan diperolehi dengan menyamakan momen-momen pada titik tengah dasar dan dayadaya yang bersudut tepat dan selari dengan dasar. untuk mendapatkan nilai-nilai E. . Kaedah penyelesaian termasuk memilih nilai-nilai λ dan F cubaan. meletakkan daya E kepada sifar di awal permukaan kegagalan dan seterusnya mengkamirkan pada setiap hirisan.

Faktor keselamatan tidak begitu dipengaruhi oleh pemilihan fungsi f(x) dan anggapan f(x) = 1 adalah perkara biasa. Rajah 3.47 Kaedah Morgenstern dan Price menggunakan teknik lelaran NewtonRaphson untuk mengubahsuai nilai-nilai λ dan F sehingga nilai-nilai E dan M yang terhasil di hujung permukaan kegagalan adalah sifar. Penggunaan komputer untuk analisis Morgenstern-Price disediakan oleh Geoslope dalam model komputer SLOPE / W di mana kaedah boleh digunakan sepenuhnya jika pendekatan yang baik dengan menggunakan komputer grafik dilakukan.7 Kaedah Morgenstern – Price .

W = berat hirisan P = daya normal seluruh yang bertindak di tapak hirisan T = daya ricih yang bertindak di tapak hirisan b = lebar hirisan z l α = ketinggian hirisan = panjang BC (diambil sebagai garis lurus) = sudut antara P dengan garis tegak x = jarak ufuk dari pusat hirisan ke pusat putaran.48 3. analisis daya ricih ke atas permukaan pugak hirisan adalah dianggap dalam magnitud yang sama (tetapi bertindak dalam arah yang berlawanan) dan ianya kecil jika dibandingkan dengan daya-daya lain. Walaubagaimanapun. Rajah 3.8 menggambarkan satu lengkuk kegagalan berbentuk bulatan ABCD dan menunjukkan daya yang bertindak ke atas satu hirisan tegak menerusi tembereng yang menggelangsar. dengan itu mereka saling menghapus antaranya. Andaikan daya yang bertindak ke atas hirisan sebagai.4 Kaedah Bishop Dalam kaedah ini. Oleh kerana faktor keselamatan dinyatakan sebagai nisbah jumlah momen dan daya-daya sisi E1 dan E2 adalah daya-daya dalaman yang tidak dinyatakan. daya –daya sisi E1 dan E2 masih ada sebagai ketaktahuan. Andaikan Ln dan Ln + 1 bersamaan dengan tindakbalas sisi yang masing-masing bertindak ke atas keratan n dan keratan n + 1. O .4. Perbezaan antara Ln dan Ln + 1 adalah kecil dan kesan daya ini boleh diabaikan dengan sedikit sahaja kekurangan kejituan.

49 Dalam sebutan tegasan berkesan. (P – ul) = P’. menghuraikan daya arah menegak : W = P kos α + T sin α Jadi. σn = P (3. (3. kekuatan ricih yang digunakan ialah.12) W = ul kos α + P’ kos α + P’ tan φ’ sin α + c’l sin α FOS FOS = ul kos α + c’l sin α + P’ ( kos α + tan ø’ sin α) FOS FOS = l ( u kos α + c’ sin α ) + P’( kos α + tan ø’ sin α) FOS FOS .10) P = P’ + ul T =_1_ ( c’l + P’ tan ø’) FOS (3.u tan ø’ FOS 1 (3. τ = c’ + (σn – u) tan ø’ FOS Tegasan normal seluruh yang bertindak di tapak hirisan .9) Andaikan daya berkesan normal.11) Dan (3.8) 1 iaitu τ = 1 c’ + P .

c’l sin α ) tan ø’ Σ Wx F Kos α + tan ø’ sin α F (3.50 Maka P’ = W .14) F = __R__ Σ c’l + (W .ru) tan ø’) Σ Wsin α sek α 1 + tan ø’tan α F (3. b = 1 kos α dan ub/ W = u /γz = ru Maka F = ___1___Σ ( c’b + W (1 .ul) tan ø’] Σ Wx (3.13) Dengan menggantikan P’ bagi (P – ul) dalam persamaan asal: F = __R__ Σ [ c’l + (p .l ( u kos α + c’ sin α ) kos α + FOS tan ø’ sin α FO S (3.ul kos α .15) Dan menggantikan x = R sin α.16) .

Ianya telah diperkenalkan kepada kejuruteraan geoteknik oleh Gioda dan Sakurai.8 Analisis tegasan berkesan daya yang bertindak ke atas hirisan tegak dengan Kaedah Bishop 3. 1999).5 ANALISIS KE BELAKANG Analisis ke belakang (back analysis) adalah prosedur untuk semakan dan penyelesaian terhasil masalah dengan menggantikan atau menggunakan jawapan yang ( ‘characterization’ atau ‘ calibration’) ke dalam persamaan.51 Rajah 3. . Sistem biasanya disimulasikan ke dalam model dan parameter masukan model tersebut dikenalpasti melalui maklumat output. analisis ke belakang menggambarkan keadaan asal di titik permulaan dengan prosedur-prosedur penentukur dan bersama-sama dengan konsep serta kaedah-kaedah kepada teori pengenalpastian .. Cividini dan pembantu-pembantunya (Swoboda dll. Dengan kata lainnya.

ii. secara ringkasnya. bidang utama analisis ke belakang di aplikasikan dalam kejuruteraan geoteknik adalah.1 Penggunaan Analisis Ke belakang Dalam Analisis Kestabilan Cerun Analisis kestabilan cerun dijalankan bukan sahaja untuk mendapatkan nilai faktor keselamatan apabila ciri-ciri tanah diketahui tetapi ianya juga bertujuan untuk menunjukkan kekuatan ricih tapak berdasarkan kejadian kegagalan. 1977). Analisis ke belakang diperlukan untuk mendapatkan ciri-ciri tanah dari nilai faktor keselamatan yang diketahui (faktor keselamatan diambilkira sebagai 1 pada masa gagal). . Pencirian ke atas parameter-parameter batuan dan tanah (ubahbentuk dan ciri-ciri kekuatan) menggunakan pengukuran –pengukuran di tapak di dalam himpunan-himpunan ujian. Penentukur ke atas ujian-ujian makmal. 3. i. Proses ini dikenali sebagai back analysis (Chandler.52 Berdasarkan dapatan oleh Swoboda dan lain-lain (1999). iv. Penilaian ujian tapak mekanik tanah dan batuan. iii. Kaedah pemerhatian untuk meramal sifat-sifat struktur geoteknik melalui analisis ke belakang bagi pengukuran pada peringkat awal pembinaan.5.

Model geoteknik yang sesuai boleh digunakan untuk menganggar parameter-parameter kekuatan ricih berdasarkan anggapan-anggapan tertentu. kegagalan cerun boleh dianggap sebagai full-scale field test dan penilaian adalah pada mana-mana tempat gagal dengan nilai yang dipertimbangkan. Jelasnya analisis ke belakang dapat dipertimbangkan sebagai sebahagian dari proses rekabentuk cerun. . Dalam amalan kejuruteraan geoteknik.53 Suatu perkara yang sukar dalam analisis kestabilan cerun adalah untuk menentukan kekuatan ricih tanah (nilai c dan ø ) di sepanjang permukaan gelincir. Nilai-nilai yang diperolehi hasil analisis ke belakang dapat digunakan untuk mengelak kegagalan dan kerja-kerja pembaikan bagi rekabentuk semula cerun yang gagal serta bagi projek-projek baru yang mempunyai kesamaan ciri-ciri tanah.

Fakulti Kejuruteraan Mekanikal . UTM iaitu bagi menentukan kestabilan cerun berdasarkan rekod hujan harian sepanjang tempoh 2 bulan.BAB IV KEPUTUSAN DAN PERBINCANGAN 4. Permukaan paling kritikal ditentukan melalui pengurangan kekuatan tanah secara beransur-ansur sehingga ciriciri kegagalan sejagat dipenuhi. Kegagalan cerun berlaku disebabkan kecenderungan daya-daya yang menyebabkan ketidakstabilan melebihi daripada kecenderungan daya-daya untuk menahannya. Analisis ke belakang dijalankan menggunakan kaedah ‘cuba dan jaya’ .1 PENGENALAN Model simulasi komputer SLOPE / W digunakan dalam analisis kestabilan cerun berhampiran Bangunan Tambahan. Analisis kestabilan yang dijalankan menggunakan kaedah Morgenstern dan Price ini adalah untuk menentukan permukaan gagal paling kritikal berdasarkan nilai faktor keselamatan (FOS) yang paling rendah.

b) Keadaan 2 : Keadaan hujan sedikit secara tetap sepanjang analisis (21 – 25 November 1999).55 untuk menentukan parameter – parameter kekuatan dan satah keupayaan kegagalan iaitu apabila faktor keselamatan bersamaan dengan satu. c) Keadaan 3 : Keadaan hujan lebat pada langkah ke 3 dan ke 9 sepanjang 10 hari analisis (3 – 12 Disember 1999). d) Keadaan 4 : Keadaan hujan sederhana pada permulaan dan tanpa hujan pada penghujung analisis (17 – 26 Disember 1999). diikuti dengan hujan yang sedikit (9 – 15 November 1999). . i. 4. Kes 1 .analisis berdasarkan sebanyak 61 langkah (Step) corak resipan diambil dari analisis SEEP/ W iaitu analisa corak resipan yang dibuat sepanjang tempoh 2 bulan mulai November hingga Disember 1999.2 KEPUTUSAN ANALISIS Keputusan analisis dibahagikan kepada tiga bahagian berdasarkan analisis corak resipan bagi setiap hari sepanjang tempoh analisis . Keputusan ditunjukkan dalam beberapa jadual mengikut analisis yang dibuat. Kes 2 – analisis berdasarkan keadaan antecedent dan analisis ini dibahagikan kepada 4 hujan antecedent iaitu . a) Keadaan 1 : Bermula dengan keadaan tanpa hujan. ii.

2. Keputusan analisis kestabilan cerun bagi kes 1 berdasarkan corak resipan yang diambil sepanjang 2 bulan mengikut jumlah hujan harian.000 1 0.000 5.15 (1) hingga Rajah 4.dis .600 0.000 1 5.000 0.400 0.000 30.56 J um la h huja n & F S v s m a s a ( no v .000 20.000 40.1 Keadaan hujan yang diambilkira bagi kes hujan antecedent iii.000 0.400 1 . 4. Kes 3 – analisis kebelakang dengan menggunakan kaedah cuba dan jaya iaitu dengan mengurangkan nilai parameter kekuatan ricih tanah iaitu c’ dan ø’ pada keadaan gagal iaitu pada dasarnya faktor keselamatan pada unit 1.000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 Step FOS JUM LAH HUJAN Rajah 4.200 0. . .000 25.600 50.000 Keadaan 2 Keadaan 3 Keadaan 4 35.000 Jumlah hujan (mm) 1 .9 9 ) 1 .000 45.800 0.200 Keadaan 1 1 . Keputusan analisis ditunjukkan dalam Rajah 4.15 (41) .1 Kes 1 : Penentuan Nilai Faktor Keselamatan Bagi Setiap Analisis Corak Resipan Sepanjang November Hingga Disember 1999.

4 menunjukkan rajah jasad bebas dan poligon daya bagi hirisan ke 30 pada langkah ke 41 iaitu jumlah daya-daya secara terperinci semasa cerun mengalami kegagalan.2 menunjukkan hubungan antara jumlah hujan dengan kestabilan cerun sepanjang tempoh analisis.2 dan Rajah 4.3 menunjukkan analisis kestabilan dibuat dengan lebih terperinci iaitu menumpu kepada langkah 40 hingga 41 dengan mengambilkira selang waktu bagi setiap 6 jam pada 2 hari tersebut. Secara keseluruhannya analisis kestabilan cerun tidak menunjukkan perubahan yang ketara di mana nilai faktor keselamatan adalah di antara 1.1 dan Rajah 4. Berdasarkan analisis terperinci ini jelas menunjukkan hubungan antara kestabilan cerun dengan penyusupan hujan di mana berlaku pengurangan kestabilan apabila jumlah hujan bertambah. 279 dan menyebabkan berlaku kegagalan cerun pada waktu ini.40mm pada selang 5 hari berikutnya iaitu pada 11 Disember 1999.2 hingga 1.00 mm dan 40.57 Cerun menerima jumlah hujan yang sedikit sepanjang bulan November . Cerun mengalami kegagalan pada langkah ke 41 atau bersamaan dengan 11 Disember 1999 di mana pada waktu tersebut cerun menerima hujan sejumlah 40.4 kecuali pada langkah ke 41 di mana faktor keselamatan adalah paling rendah iaitu 0. Jaduan 4.40mm Jadual 4. Manakala Rajah 4. manakala jumlah hujan yang paling tinggi diterima pada 5 Disember 1999 iaitu 46. .

353 0.58 Jadual 4.000 29 1.400 10.328 0.327 0.377 0.313 6.400 16 1.301 0.279 40.300 37 1.900 10 1.400 0.000 8 1.200 35.000 38 1.345 7.346 5.300 5 1.000 7 1.100 Jumlah Hujan & F OS vs M asa 1.800 0.336 0.385 3.341 0.000 0.449 20.000 0.385 0.000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 Lang kah FOS JUM LAH HUJAN 1.384 0.000 23 1.000 17 1.344 5.340 2.000 14 1.333 2.000 25 1.800 39 1.412 2.800 19 1.400 2 1.367 1.300 4 1.500 12 1.200 5.000 30 1.000 1.500 22 1.300 33 1.340 0.2 Hubungan antara jumlah hujan dengan kestabilan cerun .383 12.354 0.000 25.000 11 1.348 2.100 3 1.324 17.000 18 1.325 0.000 30.000 20.000 15.000 28 1.400 21 1.386 46.383 0.000 15 1.377 9.100 13 1.800 24 1.337 0.900 31 1.1 Jumlah hujan harian dan faktor keselamatan dari November hingga pertengahan Disember 1999 JUMLAH JUMLAH LANGKAH FOS HUJAN LANGKAH FOS HUJAN (mm) (mm) 1 1.200 40 1.100 35 1.000 Rajah 4.000 26 1.000 27 1.412 0.000 45.339 0.000 41 0.000 34 1.000 6 1.207 0.350 0.341 0.422 0.500 32 1.399 5.600 0.395 0.337 13.000 1.398 1.200 20 1.000 0.222 12.000 40.500 9 1.600 50.000 36 1.

4 0.400 40.469 1.Dis.Dis. MASA 8. 8. 2.200 40.Dis.Dis. 2 .498 1.6 1.392 0. 11.00 mlm.401 0. 2.306 JUMLAH HUJAN (mm) 0.4 1.200 0.00 ptg.400 40.2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 FOS RAINFALL AM OUNT 45 40 35 30 25 15 10 5 0 Lang kah/ M asa Rajah 4.501 0. 11.Dis.00 ptg.00 pg.2 1 0.3 Hubungan antara jumlah hujan dengan kestabilan cerun (Langkah 40 .400 40 41 Jum lah hujan & F O S vs M a s a 1.59 Jadual 4.Dis. 11. 8. 2 .00 pg.00 mlm.200 0.200 0.Dis.347 0.6 0. 10.41) . 10.8 20 0.478 1.00 pg. 11. 8. 10.2 Jumlah hujan harian dan faktor keselamatan bagi Langkah 40 -41 dalam tempoh 6 jam LANGKAH TARIKH 10-Dis. FOS 1.00 pg.400 40.

3094 Pore Water Force 10.69 602.1 115.Morgenstern-Price Method Factor of Safety 0.30625 Phi Angle 10 C (Strength) 30 C (Force) 137.306 100 90 0. langkah 41 .07 788.60 FOS = 0.4 Rajah jasad bebas dan Poligon daya bagi hirisan ke 30.565 Pore Air Pressure 0 Pore Air Force 0 Slice Width 4.431 27.47 788.537 1 423.7 2579 1661.01 Slice 30 .69 602.2584 Mid-Height 5.306 Ketinggian (m) 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Sandy sily Clayey silt Bedrock 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500 Jarak (m) Slice 30 .7 Rajah 4.5747 21.24 Pore Water Pressure 2.47 115.07 1661.Morgenstern-Price Method 423.1 267.01 2579 267.5245 Base Length Base Angle Polygon Closure Anisotropic Strength Modifier Weight Base Shear Force Base Normal Force Left Side Normal Force Left Side Shear Force Right Side Normal Force Right Side Shear Force 4.

000 1 2.000 6.300 0.000 9.42 1 .000 Kesan hujan (antecedent) terhadap kes tabilan cerun 1 4.2 Kes 2 : Penentuan Nilai Faktor Keselamatan Bagi Hujan Antecedent ( November Hingga Disember 1999) .000 0.61 4.000 0.461 1.6 Analisis kestabilan cerun (langkah 1) .454 1.4 1 .36 1 .46 1 .3 Jumlah hujan harian dan faktor keselamatan LANGKAH 1 2 3 4 5 6 7 FOS 1.442 1.5 Hubungan antara jumlah hujan dengan kestabilan cerun 1.390 FOS = 1.38 1 .390 100 90 Ketinggian (m) 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Sandy sily Clayey silt Bedrock 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500 Jarak (m) Rajah 4.000 1 0.000 2.2. diikuti dengan hujan yang sedikit ( 9 – 15 November 1999).390 1.421 JUMLAH HUJAN (mm) 0.000 4. Jadual 4.44 1 .34 RA INFA LL FS Rajah 4.000 8.900 2.000 1 2 3 4 ST EP 5 6 7 1 .500 12.455 1.100 12.414 1. a) Keadaan 1 : Bermula dengan keadaan tanpa hujan.48 1 .

437 1.100 7.300 Kesan hujan (antecedent) terhadap kestabilan cerun 20.000 21 22 23 ST EP 24 25 RA INFA LL FS 1 .7 Hubungan antara jumlah hujan dengan kestabilan cerun 1.000 4.421 FOS = 1.400 6.000 8.46 1 .42 1 .000 2.421 100 90 Ketinggian (m) 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Sandy sily Clayey silt Bedrock 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500 Jarak (m) Rajah 4.43 1 .000 1 6.100 1.47 1 .39 1 .421 JUMLAH HUJAN (mm) 5.44 1 .458 1.4 1 .62 b) Keadaan 2 : Keadaan hujan sedikit secara tetap sepanjang analisis (21 – 25 November 1999).000 6.300 17.000 1 4.37 Rajah 4.38 1 .000 1 8.000 0.000 1 0.421 1.45 1 .4 Jumlah hujan harian dan faktor keselamatan LANGKAH 1 2 3 4 5 FOS 1.404 1.41 1 .000 1 2. Jadual 4.8 Analisis kestabilan cerun (langkah 5) .

000 30.000 1 0.455 kESAN HUJAN (ANTECEDENT) TERHADAP KESTABILAN CERUN 50.367 1.000 3.400 0.8 0.367 K e ti ng g ia n ( m ) 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Sandy sily Clayey silt Bedrock 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500 Jarak (m) Rajah 4.450 1.4 0.000 1 2 3 4 5 ST EP 6 7 8 9 1 0 RA INFA LL FS 1 .367 100 90 0. Jadual 4.2 1 0.000 40.100 LANGKAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 FOS 1.290 1.000 46.424 1.9 Hubungan antara jumlah hujan dengan kestabilan cerun FOS = 0.000 35.6 1 .100 0.400 0.365 1.000 5.336 1.000 45.000 25.000 20.433 1.000 0.6 0.800 0.372 0.000 1 5.000 0.10 Analisis kestabilan cerun (langkah 9) .63 c) Keadaan 3 : Keadaan hujan lebat pada langkah ke 3 dan ke 9 sepanjang 10 hari analisis (3 – 12 Disember 1999).200 40.5 Jumlah hujan harian dan faktor keselamatan JUMLAH HUJAN (mm) 20.2 0 Rajah 4.417 1.4 1 .000 0.

6 Jumlah hujan harian dan faktor keselamatan LANGKAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 FOS 1.454 1.407 1.500 5.000 1 .452 1.000 0.4 5.429 100 90 Ketinggian (m) 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Sandy sily Clayey silt Bedrock 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500 Jarak (m) Rajah 4.415 1.11 : Hubungan antara jumlah hujan dengan kestabilan cerun 1.64 d) Keadaan 4 : Keadaan hujan sederhana pada permulaan dan tanpa hujan pada penghujung analisis (17 – 26 Disember 1999).405 1.000 1 2 3 4 5 ST EP 6 7 8 9 1 0 1 . Jadual 4.55 20.700 0.3 RA INFA LL FS Rajah 4.510 1.800 0.12 : Analisis kestabilan cerun (langkah 5) .000 0.35 0.800 3.429 1.429 FOS = 1.300 4.442 JUMLAH HUJAN (mm) 19.45 1 0.500 0.000 1 .800 3.000 1 .000 kESAN HUJAN (ANTECEDENT) TERHADAP KESTABILAN CERUN 25.459 1.5 1 5.000 1 .000 1 .375 1.

5 – 4.2. Keadaan kritikal berlaku pada keadaan 3 di mana kejadian 2 peristiwa hujan lebat iaitu pada langkah ke 3 dan ke 9 menyebabkan cerun berada dalam keadaan tidak stabil dengan nilai faktor keselamatan adalah 0.7 dan Rajah 4.65 Keadaan kestabilan cerun bagi kes 2 iaitu keadaan hujan antecedent juga memberikan analisis kestabilan yang hampir sama dengan keadaan bagi kes 1 di mana perubahan kestabilan cerun tidak ketara bagi keadaan 1. 2 dan 4 adalah di antara 1. Nilai faktor keselamatan bagi keadaan 1.12 menunjukkan hubungan antara jumlah hujan dengan kestabilan cerun bagi keadaan-keadaan 1. 367.13 .510. . Langkah 41 dipilih untuk analisis ini kerana kestabilan cerun pada waktu ini menunjukkan ianya berada dalam keadaan yang sangat tidak stabil dengan jumlah hujan yang tinggi. Analisis dari 4 keadaan hujan antecedent ini menunjukkan ketidakstabilan cerun bukan semata-mata disebabkan oleh hujan lebat tetapi disebabkan juga oleh kekerapan berlaku hujan.6 dan Rajah 4.3 – 4.290 hingga 1. 4.3 Kes 3 : Analisis ke belakang . 2 dan 4. 3 dan 4 dalam kes 2. 2. Jumlah Hujan 40.Analisis menentukan nilai faktor keselamatan dengan pengurangan nilai ø dan c Langkah 41 . Jadual 4.40 mm Analisis ke belakang adalah analisis untuk melihat kesan terhadap kekuatan ricih dengan mengurangkan nilai parameter kekuatan ricih iaitu c dan ø. Analisis ini adalah untuk melihat parameter yang mempengaruhi kekuatan ricih apabila berlaku hujan. Keputusan dapat dilihat dalam Jadual 4.

Ini menunjukkan bahawa cerun berada .123 0.7 Analisis ke belakang kekuatan ricih ke atas satah gagal ø’ 4.66 Jadual 4.3 PERBINCANGAN Analisis daripada 41 output yang dihasilkan berdasarkan kes 1 menunjukkan bahawa kehadiran hujan memberi kesan kepada kekuatan ricih tanah.13 : Hubungan antara c’ dengan tan ø’ dalam analisis ke belakang 4.1 23 tan 0' 0.664 dan ditunjukkan dalam Rajah 4.1 41 0.94 24 19.1 76 Rajah 4.2 (42).084 0.087 0.1 05 0.158 0.176 c' 35 34 28. Ini dapat dibuktikan melalui nilai faktor keselamatan paling minimum yang diperolehi bagi setiap analisis.087 0.105 0.3 9.8 5 6 7 8 9 10 Tan ø 0. Pada keadaan kering iaitu berdasarkan keadaan geometri cerun dan analisis kestabilan pada keadaan tersebut memberikan nilai faktor keselamatan 1.084 0.1 58 0.141 0.55 Cohe s ion e ffe ctive vs tan 0' 40 35 30 25 20 1 5 1 0 5 0 0.1 14.

Pada langkah ke 41 iaitu selang 5 hari selepas kejadian hujan lebat. Kesan perubahan bagi nilai faktor keselamatan adalah disebabkan oleh turun naik aras tekanan air liang disebabkan oleh penyusupan hujan. cerun sekali lagi menerima hujan yang banyak iaitu 40. Permukaan gelinciran kritikal berada di antara dua lapisan iaitu lapisan kelodak berpasir dan lapisan kelodak bertanah liat dengan purata kedalaman . cerun menerima jumlah hujan yang paling banyak iaitu 46. Analisis ke 42 dan seterusnya tidak dijalankan kerana sifat-sifat tanah telah berubah setelah berlaku kegagalan. Ini adalah disebabkan keadaan yang kering sebelumnya dan walaupun berlaku hujan lebat ianya akan menjadi air larian permukaan di mana air tidak sempat menyusup sepenuhnya ke dalam tanah.00 mm tetapi cerun masih lagi selamat berdasarkan analisis kestabilan cerun iaitu nilai faktor keselamatan melebihi dari satu. Pada langkah ke 35 bersamaan 5 Disember 1999.67 dalam keadaan lebih stabil pada keadaan kering berbanding dengan kestabilan cerun selepas kejadian hujan. Kejadian hujan sepanjang bulan November tidak memberikan kesan yang ketara terhadap kestabilan cerun kerana tidak berlaku jumlah hujan yang sangat lebat dalam tempoh tersebut. Kekuatan tanah setelah gagal merupakan kekuatan baki bukan kekuatan asal sebagaimana nilai yang digunakan sebelum gagal. 279 dan analisis ke 42 dan seterusnya tidak dijalankan kerana sifat-sifat tanah telah berubah setelah berlaku kegagalan. Kejadian hujan lebat ini telah menyebabkan peningkatan tekanan air liang kerana dalam keadaan basah.40 mm dan ini mengakibatkan berlaku kegagalan cerun pada waktu tersebut. kebolehtelapan tanah meningkat dan mengakibatkan penyusupan mudah berlaku. Faktor keselamatan paling minimum pada ketika ini iaitu 0. Ini menunjukkan terdapat hubungan kestabilan cerun dengan kewujudan tekanan air liang yang dihasilkan oleh hujan.

68 adalah 50 m dari permukaan tanah dan berlaku di bahagian sebelah atas cerun. 2 dan 4 keseluruhannya menunjukkan kestabilan cerun tidak memberikan perubahan yang ketara kerana jumlah hujan yang tidak begitu lebat tetapi bagi keadaan 3 di mana berlaku 2 peristiwa hujan lebat dan secara berterusan memberi kesan ketara terhadap kestabilan cerun . Permukaan gelinciran kritikal adalah hampir sama pada keseluruhan analisis kecuali pada langkah ke 41 di mana permukaan gelinciran kritikal berlaku pada kaki cerun. 40 mm dan pemerhatian menunjukkan bahawa corak resipan pada waktu ini juga adalah paling buruk dengan tekanan air liang meningkat menghampiri 70 kPa berhampiran permukaan cerun di kawasan kaki cerun dan menghasilkan pengurangan kekuatan ricih tanah cerun kajian. . Analisis bagi keadaan 1. 367 yang berlaku pada analisis berterusan (kes 1) dan hujan antecedent (kes 2) masing-masing . Analisis dengan kaedah Morgenstern – Price. Keadaan hujan yang berbeza-beza sebagaimana ditunjukkan dalam kes 2 (keadaan 1 – 4) menunjukkan bahawa hujan antecedent juga mempengaruhi keadaan kestabilan cerun. Keadaan ini berlaku pada jumlah hujan 40. Analisis secara terperinci iaitu pada langkah 40 hingga 41 jelas menunjukkan terdapat hubungan antara jumlah penyusupan hujan dengan kestabilan cerun di mana lebih banyak berlaku penyusupan hujan dalam tempoh waktu berterusan maka cerun menjadi semakin tidak stabil dan boleh menyebabkan berlaku kegagalan cerun. pada langkah ke 41 iaitu pada hirisan ke 30 menunjukkan jumlah daya ricih bergerak (shear force mobilized) maksimum berlaku ketika ini iaitu pada 788. 69 kN dan ini adalah daya yang disebabkan oleh pergerakan gelinciran tanah semasa gagal. Cerun di dapati berada dalam keadaan paling tidak stabil dengan nilai faktor keselamatan paling rendah dan cerun mengalami kegagalan pada waktu ini (11 Disember 1999). 279 dan 0. Nilai faktor keselamatan minimum berlaku pada hari ke 41 iaitu 0.

Analisis ini menunjukkan bahawa kestabilan cerun sangat dipengaruhi oleh parameter tanah iaitu sudut rintangan dalam. nilai maksimum sudut rintangan dalaman . c dan sudut rintangan dalam.14 Analisis kestabilan cerun dalam keadaan kering .664 1. Kesan penyusupan air hujan telah menyebabkan berlakunya perubahan kepada nilai sudut rintangan dalam. semakin kecil nilai sudut rintangan dalam. FOS : 1.664 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500 Ketinggian (m) Sandy silt Clayey silt Bedrock Jarak (m) Rajah 4. Kombinasi pengurangan parameter kekuatan tanah iaitu kejelekitan. ø iaitu semakin banyak air meresap ke dalam tanah. c menghampiri sifar. ø.69 Analisis ke belakang yang dibuat pada langkah ke 41 dibuat kerana berlaku keadaan kritikal pada ketika ini. ø memberikan nilai faktor keselamatan bersamaan 1 iaitu anggapan keadaan satah semasa gagal. Dalam analisis pengurangan kekuatan. ø adalah bersamaan dengan 10o apabila nilai kejelekitan. ø .

15(1) Analisis kestabilan cerun pada 1/11/99 1.5mm FOS : 1.422 Langkah 2: Tarikh : 2 Nov.15(2) Analisis kestabilan cerun pada 2/11/99 .70 Langkah 1: Tarikh : 1 Nov.399 1.399 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500 Ketinggian (m) Sandy silt Clayey silt Bedrock GWL Jarak (m) Rajah 4.422 100 90 Ketinggian (m) 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Sandy silt Clayey silt Bedrock 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 GWL 420 440 460 480 500 Jarak (m) Rajah 4. Hujan : 5. 1999 Jum. 1999 Jum. Hujan : 0.0 mm FOS : 1.

412 1.71 1. Hujan : 1.80 mm FOS : 1.398 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500 Ketinggian (m) Sandy silt Clayey silt Bedrock GWL Jarak (m) Rajah 4. 1999 Jum.0 mm FOS : 1.398 Langkah 3: Tarikh : 3 Nov. 1999 Jum.412 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500 Ketinggian (m) Sandy silt Clayey silt Bedrock GWL Jarak (m) Rajah 4.15(3) Analisis kestabilan cerun pada 3/11/99 Langkah 4: Tarikh : 4 Nov. Hujan : 0.15(4) Analisis kestabilan cerun pada 4/11/99 .

328 100 90 Ketinggian (m) 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Sandy silt Clayey silt Bedrock GWL 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500 Jarak (m) Rajah 4.15(6) Analisis kestabilan cerun pada 6/11/99 . Hujan : 0.15(5) Analisis kestabilan cerun pada 5/11/99 1. Hujan : 0.328 1. 1999 Jum.325 Langkah 6: Tarikh : 6 Nov.0 mm FOS : 1. 1999 Jum.0 mm FOS : 1.72 Langkah 5: Tarikh : 5 Nov.325 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500 Sandy silt Clayey silt Bedrock GWL Ketinggian(m) Jarak (m) Rajah 4.

337 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500 Sandy silt Clayey silt Bedrock GWL Ketinggian (m) Jarak (m) Rajah 4.73 Langkah 7: Tarikh : 7 Nov.354 1.15(7) Analisis kestabilan cerun pada 7/11/99 1. Hujan : 0. Hujan : 0.0 mm FOS : 1.354 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500 Ketinggian (m) Sandy silt Clayey silt Bedrock GWL Jarak (m) Rajah 4. 1999 Jum. 1999 Jum.337 Langkah 8 : Tarikh : 8 Nov.0 mm FOS : 1.15(8) Analisis kestabilan cerun pada 8/11/99 .

377 100 90 Ketinggian (m) 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Sandy silt Clayey silt Bedrock 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 GWL 420 440 460 480 500 Jarak (m) Rajah 4.15(10) Analisis kestabilan cerun pada 10/11/99 . 377 1. Hujan : 0.384 100 90 Ketinggian (m) 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Sandy silt Clayey silt Bedrock GWL 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500 Jarak (m) Rajah 4.9 mm FOS : 1.74 Langkah 9 : Tarikh : 9 Nov.0 mm FOS : 1.15(9) Analisis kestabilan cerun pada 9/11/99 Langkah 10 : Tarikh : 10 Nov. 1999 Jum. Hujan : 9. 1999 Jum. 384 1.

Hujan : 2.30 mm FOS : 1. 1999 Jum. 348 1.348 100 90 Ketinggian (m) 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Sandy silt Clayey silt Bedrock GWL 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500 Jarak (m) Rajah 4.5 mm FOS : 1.222 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500 Ketinggian (m) Sandy silt Clayey silt Bedrock GWL Jarak (m) Rajah 4.75 Langkah 11 : Tarikh : 11 Nov.15(12) Analisis kestabilan cerun pada 12/11/99 . Hujan : 12.15(11) Analisis kestabilan cerun pada 11/11/99 Langkah 12 : Tarikh : 12Nov. 1999 Jum. 222 1.

350 1. Hujan : 0.76 Langkah 13 : Tarikh : 13Nov. 383 100 90 Ketinggian (m) 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Sandy silt Clayey silt Bedrock GWL 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500 Jarak (m) Rajah 4. 1999 Jum. 1999 Jum.350 100 90 Ketinggian (m) 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Sandy silt Clayey silt Bedrock GWL 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500 Jarak (m) Rajah 4.383 Langkah 14 : Tarikh : 14 Nov.1 mm FOS : 1. Hujan : 0.15(14) Analisis kestabilan cerun pada 14/11/99 .15(13) Analisis kestabilan cerun pada 13/11/99 1.0 mm FOS : 1.

15(16) Analisis kestabilan cerun pada 16/11/99 .30 mm FOS : 1.344 100 90 Ketinggian (m) 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Sandy silt Clayey silt Bedrock GWL 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500 Jarak (m) Rajah 4.15(15) Analisis kestabilan cerun pada 15/11/99 Langkah 16 : Tarikh : 16 Nov.77 1. Hujan : 5. 1999 Jum.383 Langkah 15 : Tarikh : 15 Nov. 383 100 90 Ketinggian (m) 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Sandy silt Clayey silt Bedrock GWL 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500 Jarak (m) Rajah 4. 344 1.00 mm FOS : 1. Hujan : 12. 1999 Jum.

78 1.15(17) Analisis kestabilan cerun pada 17/11/99 1.301 100 90 Ketinggian (m) 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Sandy silt Clayey silt Bedrock GWL 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500 Jarak (m) Rajah 4. 1999 Jum. Hujan : 2.0 mm FOS : 1. Hujan : 0.15(18) Analisis kestabilan cerun pada 18/11/99 .333 Langkah 18: Tarikh : 18 Nov. 1999 Jum.80 mm FOS : 1.301 Langkah 17 : Tarikh : 17 Nov. 333 100 90 Ketinggian (m) 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Sandy silt Clayey silt Bedrock 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 GWL 400 420 440 460 480 500 Jarak (m) Rajah 4.

15(19) Analisis kestabilan cerun pada 19/11/99 1. 341 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500 Ketinggian (m) Sandy silt Clayey silt Bedrock GWL Jarak (m) Rajah 4. Hujan : 0.340 Langkah 19 : Tarikh : 19 Nov. 1999 Jum.341 Langkah 20 : Tarikh : 20 Nov. 340 100 90 Ketinggian (m) 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Sandy silt Clayey silt Bedrock GWL 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500 Jarak (m) Rajah 4. Hujan : 2.79 1.20 mm FOS : 1.0 mm FOS : 1.15(20) Analisis kestabilan cerun pada 20/11/99 . 1999 Jum.

1999 Jum. 1999 Jum.346 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500 Ketinggian (m) Sandy silt Clayey silt Bedrock GWL Jarak (m) Rajah 4.10 mm FOS : 1. Hujan : 5.345 Langkah 22 : Tarikh : 22 Nov.15(21) Analisis kestabilan cerun pada 21/11/99 1.15(22) Analisis kestabilan cerun pada 22/11/99 .40 mm FOS : 1. 345 100 90 Ketinggian (m) 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Sandy silt Clayey silt Bedrock GWL 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500 Jarak (m) Rajah 4.80 Langkah 21 : Tarikh : 21 Nov. Hujan : 7. 346 1.

367 Langkah 24 : Tarikh : 24 Nov.10 mm FOS : 1.15(24) Analisis kestabilan cerun pada 24/11/99 . 1999 Jum. 313 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500 Ketinggian (m) Sandy silt Clayey silt Bedrock GWL Jarak (m) Rajah 4.81 1. Hujan : 1. 1999 Jum. 367 100 90 Ketinggian (m) 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Sandy silt Clayey silt Bedrock GWL 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500 Jarak (m) Rajah 4.30 mm FOS : 1.313 Langkah 23 : Tarikh : 23 Nov. Hujan : 6.15(23) Analisis kestabilan cerun pada 23/11/99 1.

385 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500 Ketinggian (m) Sandy silt Clayey silt Bedrock GWL Jarak (m) Rajah 4.82 Langkah 25 : Tarikh : 25 Nov. Hujan : 17. 324 1.324 100 90 Ketinggian (m) 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Sandy silt Clayey silt Bedrock GWL 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500 Jarak (m) Rajah 4. Hujan : 0. 1999 Jum.15(26) Analisis kestabilan cerun pada 26/11/99 .30 mm FOS : 1.15(25) Analisis kestabilan cerun pada 25/11/99 Langkah 26 : Tarikh : 26 Nov. 385 1. 1999 Jum.00 mm FOS : 1.

15(27) Analisis kestabilan cerun pada 27/11/99 1.00 mm FOS : 1. Hujan : 0. 207 100 90 Ketinggian (m) 80 70 60 50 40 30 20 10 0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500 Sandy silt Clayey silt Bedrock Jarak (m) GWL Rajah 4.207 Langkah 28: Tarikh : 28 Nov. 340 100 90 Ketinggian (m) 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Sandy silt Clayey silt Bedrock GWL 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500 Jarak (m) Rajah 4. Hujan : 0.83 1. 1999 Jum. 1999 Jum.340 Langkah 27 : Tarikh : 27 Nov.00 mm FOS : 1.15(28) Analisis kestabilan cerun pada 28/11/99 .

341 Langkah 30 : Tarikh : 30 Nov.15(30) Analisis kestabilan cerun pada 30/11/99 .50 mm FOS : 1. 1999 Jum.84 1.412 Langkah 29: Tarikh : 29 Nov. 1999 Jum. 341 100 90 Ketinggian (m) 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Sandy silt Clayey silt Bedrock GWL 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500 Jarak (m) Rajah 4.90 mm FOS : 1. Hujan : 0. 412 100 90 Ketinggian (m) 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Sandy silt Clayey silt Bedrock 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 GWL 420 440 460 480 500 Jarak (m) Rajah 4.15(29) Analisis kestabilan cerun pada 29/11/99 1. Hujan : 2.

15(31) Analisis kestabilan cerun pada 1/12/99 Langkah 32 : Tarikh : 02 Dis.00 mm FOS : 1. 337 100 90 Ketinggian (m) 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Sandy silt Clayey silt Bedrock GWL 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500 Jarak (m) Rajah 4. 377 1.377 100 90 Ketinggian (m) 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Sandy silt Clayey silt Bedrock 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 GWL 420 440 460 480 500 Jarak (m) Rajah 4.337 Langkah 31: Tarikh : 01 Dis. Hujan : 0.15(32) Analisis kestabilan cerun pada 2/12/99 .50 mm FOS : 1. 1999 Jum.. 1999 Jum.85 1. Hujan : 13.

1999 Jum. 336 100 90 Ketinggian (m) 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Sandy silt Clayey silt Bedrock GWL 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500 Jarak (m) Rajah 4. Hujan 20.336 Langkah 34 : Tarikh : 04 Dis.00 mm FOS : 1.449 Langkah 33 : Tarikh : 03 Dis. 449 100 90 Ketinggian (m) 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Sandy silt Clayey silt Bedrock GWL 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500 Jarak (m) Rajah 4.86 1. 1999 Jum.15(34) Analisis kestabilan cerun pada 4/12/99 . Hujan : 0. 10 mm FOS : 1.15(33) Analisis kestabilan cerun pada 3/12/99 1.

386 Langkah 35 : Tarikh : 05 Dis.15(35) Analisis kestabilan cerun pada 5/12/99 1. Hujan : 0.15(36) Analisis kestabilan cerun pada 6/12/99 . 1999 Jum. Hujan : 46.339 Langkah 36 : Tarikh : 06 Dis. 1999 Jum. 386 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500 Ketinggian (m) Sandy silt Clayey silt Bedrock GWL Jarak (m) Rajah 4.40 mm FOS : 1. 339 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500 Ketinggian (m) Sandy silt Clayey silt Bedrock GWL Jarak (m) Rajah 4.87 1.00 mm FOS : 1.

327 100 90 Ketinggian (m) 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Sandy silt Clayey silt Bedrock 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 GWL 440 460 480 500 Jarak (m) Rajah 4. Hujan : 0.88 1.15(38) Analisis kestabilan cerun pada 8/12/99 .15(37) Analisis kestabilan cerun pada 7/12/99 1. 1999 Jum. 99 Jum. Hujan : 0.00 mm FOS : 1. 353 100 90 Ketinggian (m) 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Sandy silt Clayey silt Bedrock GWL 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500 Jarak (m) Rajah 4.327 Langkah 37 : Tarikh : 07 Dis.353 Langkah 38 : Tarikh : 08 Dis.00 mm FOS : 1.

20 mm FOS : 1. 80 mm FOS : 1. Hujan : 3.15(39) Analisis kestabilan cerun pada 9/12/99 1.15(40) Analisis kestabilan cerun pada 10/12/99 . 1999 Jum. 395 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500 Ketinggian (m) Sandy silt Clayey silt Bedrock GWL Jarak (m) Rajah 4. Hujan : 0.385 Langkah 39 : Tarikh : 09 Dis. 1999 Jum.395 Langkah 40 : Tarikh : 10 Dis. 385 100 90 Ketinggian (m) 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Sandy silt Clayey silt Bedrock GWL 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500 Jarak (m) Rajah 4.89 1.

15 (41) : Analisis kestabilan cerun berdasarkan analisis corak resipan .279 0. Hujan : 40.15 (1) .40 mm FOS : 0. 1999 Jum.15(41) Analisis kestabilan cerun pada 11/12/99 Rajah 4.Rajah 4.279 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500 K e tin g g ia n (m ) Sandy silt Clayey silt Bedrock GWL Jarak (m) Rajah 4.90 Langkah 41 : Tarikh : 11 Dis.

. sifat-sifat tanah serta kesan beban ke atas cerun tersebut.1 UMUM Analisis kestabilan cerun yang dijalankan oleh beberapa pihak terdahulu iaitu pakar geologi. Daripada laporanlaporan terdahulu didapati perkara-perkara yang tersebut di atas mempengaruhi kestabilan cerun.BAB V KESIMPULAN 5. Analisis kestabilan cerun yang dijalankan ini adalah untuk menentukan kestabilan cerun yang disebabkan oleh penyusupan hujan dan hasil kajian menunjukkan bahawa hujan juga memberikan kesan yang ketara ke atas ketidakstabilan cerun. perunding-perunding yang dilantik dan pelajar ke atas cerun kajian hanya mengambilkira beberapa faktor seperti keadaan geometri cerun. penyelidik.

tetapi dalam keadaan sebenar .2 KESIMPULAN Dari analisis yang dijalankan menunjukkan kestabilan cerun di kawasan tapak kajian adalah dipengaruhi oleh penyusupan hujan. corak resipan juga adalah dalam keadaan yang buruk dengan keadaan tekanan air liang yang sangat tinggi pada masa tersebut. Daripada analisis yang dijalankan dapat menunjukkan hubungan antara penyusupan hujan dengan kestabilan cerun di mana penyusupan hujan yang lebih besar menyebabkan cerun menjadi bertambah tidak stabil dan seterusnya gagal . Simulasi analisis juga menunjukkan permukaan gelinciran kritikal berlaku pada bahagian bawah cerun dan seterusnya menyebabkan bahagian bawah ini mengalami kegagalan. Analisis yang dijalankan menganggap jumlah hujan yang turun akan menyusup ke dalam tanah keseluruhannya. Keadaan hujan lebat yang berterusan memberi kesan ke atas kestabilan cerun di mana analisis simulasi komputer SLOPE/W memberikan nilai faktor keselamatan yang berbeza berbanding dengan jumlah hujan yang turun.92 5. Simulasi analisis menunjukkan cerun menjadi bertambah tidak stabil apabila berlaku hujan yang lebat berterusan. hanya . Hubungan antara corak resipan adalah saling berkait dengan kestabilan cerun di mana pada masa cerun mengalami kegagalan. Analisis hujan antecedent juga menunjukkan keadaan hujan lebat dan berulang menyebabkan ketidakstabilan cerun dan cerun akhirnya gagal dengan nilai faktor keselamatan yang sangat rendah iaitu kurang dari nilai satu. Keadaan ini menjurus kepada pengurangan kekuatan ricih tanah di mana ketidakstabilan cerun menjadi bertambah besar dengan bertambahnya kelembapan atau tekanan air liang disebabkan penyusupan hujan. Kejadian hujan lebat menyebabkan berlakunya perubahan tekanan air liang di mana pertambahan tekanan air liang menyebabkan keadaan basah yang mengakibatkan kebolehtelapan tanah meningkat dan penyusupan menjadi lebih mudah.

tasik. laut atau ke kawasan yang lebih rendah permukaannya. . Analisis ke belakang membantu untuk mendapatkan parameter kekuatan ricih semasa gagal kerana dalam analisis yang dijalankan. Oleh itu analisis yang lebih tepat boleh diperolehi dengan mengambilkira nilai sebenar jumlah air yang menyusup serta jumlah air hujan yang menjadi air larian permukaan. Kesemua faktor-faktor ini juga akan mempengaruhi jumlah air hujan yang menyusup ke dalam tanah atau sebaliknya dan seterusnya memberi kesan kepada kestabilan cerun. Pada masa gagal iaitu faktor keselamatan bersamaan dengan 1. Dalam kebanyakan situasi . didapati parameter kekuatan ricih adalah kurang dari nilai asal yang digunakan. ø di mana pengurangan yang sedikit menyebabkan pengurangan yang ketara terhadap nilai faktor keselamatan. adalah perlu untuk menilai kemungkinan bahaya kegagalan cerun berdasarkan ubahbentuk cerun dari keadaan stabil kepada keadaan tidak stabil dengan mengambilkira faktor-faktor seperti bentuk geometri cerun. Kesimpulannya .93 sebahagian dari air hujan yang turun akan meresap ke dalam bumi manakala selebihnya merupakan air larian permukaan yang akan terus mengalir ke sungai. kejadian penyusupan hujan merupakan faktor yang menyebabkan kegagalan cerun di mana jumlah peningkatan isipadu air hujan yang diserap akan terkumpul di bahagian belakang cerun akan menambah tekanan air liang dan ini dapat dibuktikan dengan kejadian tanah runtuh yang berlaku di tapak kejadian. parameter kekuatan ricih yang digunakan dianggap tetap. Ini menunjukkan kewujudan air mempengaruhi kekuatan ricih tanah terutamanya terhadap nilai sudut geseran dalam. Di samping itu keadaan permukaan cerun juga perlu diambilkira samada cerun dilitupi dengan rumput atau jenis tumbuhan lain atau diturap dengan tar dan jenis tanah samada mempunyai kadar ketelapan yang tinggi atau sebaliknya juga menjadi faktor jumlah hujan yang meresap ke dalam tanah.

94 pengaruh beban dan pengaruh air hujan bagi mengelakkan kegagalan cerun yang mengakibatkan kehilangan nyawa dan kemusnahan harta benda.3 CADANGAN Keputusan dari analisis yang dijalankan jelas menunjukkan bahawa penyusupan hujan begitu mempengaruhi kestabilan cerun dan seterusnya boleh menyebabkan kemungkinan berlaku kegagalan cerun seperti tanah runtuh. Bagi memastikan jumlah penyusupan air ke dalam tanah berkurang dan seterusnya mengelakkan ketidakstabilan cerun beberapa langkah boleh dilakukan iaitu. Menanam lebih banyak tumbuhan litup bumi seperti rumput serta pokok berakar yang dapat mengukuhkan ikatan tanah bagi mengelakkan ikatan . Ini adalah untuk mengelakkan jumlah penyusupan air yang banyak ke dalam tanah. Kajian atau penyelidikan berkaitan dengan analisis kestabilan cerun sepatutnya mengambilkira analisis corak resipan disebabkan oleh penyusupan hujan samada dengan kaedah mantap atau pun analisis transient. aliran puing dan sebagainya. i. 5. Kegagalan cerun disebabkan penyusupan hujan ini adalah kerana berlakunya peningkatan tekanan air liang dan seterusnya menyebabkan pertambahan berat jisim tanah dan mengurangkan sedutan matrik yang mempunyai kaitan dengan kejelekitan dan sudut rintangan dalam tanah. Kejadian hujan adalah suatu peristiwa yang tidak dapat dielakkan tetapi mengurangkan jumlah penyusupan air hujan dari masuk ke dalam tanah boleh dilakukan .

Pembinaan sistem perparitan yang baik adalah penting bagi mencegah kegagalan cerun. menyediakan perlindungan terhadap hakisan percikan air hujan dan mengekalkan humiditi dalam tanah dan atmospera. ii.. Penggunaan geotekstil semulajadi sangat berkesan untuk mengawal kegagalan cerun kerana serabut semulajadi (natural fibres) mempunyai kapasiti penyerapan air yang tinggi dan akan mengurai (degradation) mengikut masa. Kesesuaian sesuatu kaedah pembaikan cerun adalah bergantung kepada keadaan fizikal cerun serta sifat-sifat tanah pada cerun tersebut kerana tidak semua kaedah pembaikan cerun itu bersesuaian dengan semua keadaan . Pada amnya akar tumbuhan berperanan mengeringkan permukaan atas tanah di samping sistem jaringan akar dapat memegang dengan kuat butiran-butiran tanah. sauh batu dan penggunaan geogrid sebagai tetulang tanah. Paras air bawah tanah yang tinggi boleh dikurangkan serta dikawal dengan adanya sistem perparitan mengufuk pada cerun di mana air bawah tanah yang meningkat semasa hujan akan dialirkan keluar menerusi paip tersebut. Air larian disebabkan oleh hujan dan kehadiran anak sungai patut dialihkan segera dari kawasan cerun melalui sistem perparitan. terdapat beberapa kaedah pembaikan dapat dilakukan untuk menstabilkannya. Sekiranya cerun didapati tidak stabil setelah analisis kestabilan dilakukan. Antaranya ialah penggunaan tembok penahan. Antara kelebihan geotekstil semulajadi ini adalah kerana ianya mempunyai kapasiti menyerap air 5 kali daripada beratnya . iii. Ini bagi mencegah air larian daripada meresap masuk ke dalam cerun dan seterusnya dapat mencegah berlakunya kegagalan cerun. Tumbuhan juga dapat memintas titisan hujan dan dapat mengurangkan kelajuan air larian di samping mengekalkan kadar penyusupan air.95 tanah menjadi lemah akibat tindakan air hujan.

96 cerun. . Faktor pemilihan kaedah pembaikan cerun juga bergantung kepada kos pembinaan atau pembaikan cerun tersebut. Apa yang lebih penting ialah kaedah pembaikan cerun akan dapat mengawal berlakunya kegagalan cerun yang seterusnya dapat menyelamatkan nyawa serta hartabenda.

Unit Penerbitan Akademik.N Smith)”.Jurnal Kejuruteraan Awam. “Mekanik Tanah (Terjermahan R.97 RUJUKAN Abdul Rahman. Azman. Fauziah K. K. N dan Fauziah.(2002). “Unsur Mekanik Tanah Untuk Jurutera Awam dan Jurutera Lombong (Terjermahan G. Johor. Ltd.s. . Vol. Azman. Aminaton. 15 (1) : m. Universiti Teknologi Malaysia. E. UTM”. 1999. (1990). Percetakan Dewan Bahasa dan Pustaka. m. Numer. A. 439 – 449. F. (2003). K. (1999).” Technical Talk On Civil Engineering. Kuala Lumpur. Int. Bromhead. & Mohd For. Great Britain: Blackie Academic & Professional. . M.M. s. 23. United States of America. K.. Kementerian Pendidikan Malaysia. Meth. Graduate and Student Section. Jinggang & Zaman M. J. “The Stability of Slopes (Second Edition)”. Skudai”. “A Simulation Study Of Slope Stability Affected By Construction Of New Building at Universiti Teknologi Malaysia. Fatimah. “Analytical Method For Analysis Of Slope Stability”. (1999). Anal. (1992). Canselori. Geomech. M. M.. Azman. Skudai. Cao. “Appraisal On Remedial Works of Landslide Occurance at Bangunan Tambahan Fakulti Kejuruteraan Mekanikal. IEM (Southern Branch). M. N. John Willey & Sons. 49 – 61. 6 February. “Failure On Natural Residual Soils Slope. K (1993). Craig)”.

J . Das. E. Geotechnique.M. Vol.208.s. “ Advanced Soil Mechanics”. E. Geo-Slope (2002). Nesarajah. F. . July.” Principles of Geotechnical Engineering. M. (1983). Brooks/Cole. Sacramento. W. m. (1996)...s. Elsevier Science Ltd. Canada. Washington New York. m.. “Hidrologi Kejuruteraan (Terjemahan E. Universiti Teknologi Malaysia. Calgary. (2002). Vol..s.98 Chandler. (2001). Lee S. GEO-SLOPE International Ltd. . “Instability Of Unsaturated Soil Slopes Due To Infiltration”. Motamed. S. R. ASCE. Hadibah. I. 301 – 325. Thomson Learning. 27. 1996. 479-495 Cho S. J. Journal of Computers and Geotechnics. Laouafa. Hemisphere Publishing Corporation. Abd.. Mohamad Noor.. 28:. Journal of Computers and Geotechnics . I.N. & Roth. B. United States of America. User’s Guide.s. Alberta. Wilson). ASCE. Unit Penerbitan Akademik. Vol . 99 – 113. Proceedings Of Sessions Of Geo-Denver 2000. Das. F.M. 7. m. 577-596. Darve (2002). M. 122. “State of the Art: Limit Equilibrium and Finite Element Analysis of Slopes”. No. R. Journal of Geotechnical Engineering. m. (1977). Great Britain. S.M. “Modelling of Slope Failure by a Material Instability Mechanism”. Colorado Duncan. B. California State University. Slope/w Version 5. “Back Analysis Techniques for Slope Stabilization Works: A Case Record”. (1992). Aziz.. London. “Geotechnical Stability Analysis By Strength Reduction”. 185 . (2000).s. Slope Stability 2000. The University of Texas at el Paso. 29 (2002) m. Dawson. F. Elsevier Science Ltd. Great Britain Fatimah.

Netherlands. Simulation Analysis Of Slope Stability : A Case Study On Slope Failure At New Laboratory Of Faculty Of Mechanical Engineering. Tsaparas.s. JKR. Rahardjo. E. Fredlund. (1993). D. Vol . “ The Effect Of Antecent Rainfall On Slope Stability”. Vol. Vol . 1A. Balkema.G . Universiti Teknologi Malaysia : Tesis Sarjana. Rahardjo.s. Nanyang Technology University. IS Shikoku 99. C. 1. T. (1999). Laporan Tanah Runtuh di Universiti Teknologi Malaysia – Preliminary Opinion Report. KYS Construction Sdn. 107 . (1999). Leong (2001).112. m. Nanyang Avenue.” Proceeding of the International Symposium on Slope Stability Engineering. 278 – 312. September 2001. Great Britain. Bhd . Fredlund D.99 Felix Ling Ngee Leh (2003). “Seepage Analysis Based On The Unified Unsaturated Soil Theory”.. & Scoular R. NTU-PWD Geotechnical Research Centre. I. Journal of Mechanics Research Communication .s. Toll. Elsevier Science Ltd. E. Netherlands. m. m. C.A. 639798 Singapore Jianhong Zhang et al. D. Inc.S. (2001). “Using Limit Equilibrium Concepts In Finite Element Slope Stability Analysis. Harry. m. “Soil Mechanics For Unsaturated Soils. D. W. “Theoretical Methods of Slope Stability Analysis” Working Paper. Journal of Geotechnical and Geological Engineering. LI. Blk N1. Kuala Lumpur. Short Course on Soil Investigation and Design for Slope. Leong . G. “Controlling Parameters For Rainfall-Induced Landslides”. (2002). H. Rahardjo H. 371-399.G. 31 – 47.A. 28: No.” John Wiley & Sons. Toll and E. 1. G. H.37. Rotterdam. School of Civil and Structural Engineering.s. 19: 2001. G. A. X.

Kumpulan IKRAM Sdn. B. 1075 1082.. “Stability Analysis Of An Earth Dam Under Steady State Seepage”.S. Ethiopia. S. Elsevier Science Ltd. Vol. Tesis Sarjana. Ltd. Sum. Mohamad. John Wiley & Sons. 26(9) : m. . Vol .. Korma. Qinxi & Mostafa Zaki (1999). E. Pengenalan Kepada Geologi. Ichikawa. Geomech. J. 1455-1472.100 Mohamad Irwan Pandapotan (2003) . Jabatan Mineral dan Geosains Malaysia. (2001). Phys. 6. Rahardjo H. with particular reference to the landslides in Wondogenet area. (2005).“Pemantapan Cerun Menggunakan Geotekstil”. Y. Journal of Geotechnical and Geological Engineering. ( 2001).. Netherlands.. Z. Journal of Natural Disaster Science. G. Chem.U.. “Site Investigation Practice And Advanced Field Tests in Geotechnical Engineering . Tien-Kuen Huang (1996). T. Instrumented Model Slope Failure Due To Water Seepage. Int. Great Britain. Geological attributes for Landuse Planning. m. 19: 2001. “Soil-Water Characteristic Curves Of Singapore Residual Soils”. Orense.. (2001).s. Leong. 665 – 675. 285 . Journal of Computers and Structures . “Back Analysis of Large Geotechnical Models”. Kengo Maeda and Ikuo Towhata (2004).s. Suraya Hani. m. Mohammed. Agus. Siguru Shimoma. Great Britain.. Temesgen. 23. C. 58 : No. m. M. Kerja-Kerja Pembaikpulihan Bagi Suatu Kegagalan Cerun Di Fakulti Kejuruteraan Mekanikal.(2002). Anal.s. Earth. Dong.s..C. W.A. Bhd. Rolando P. 1999. Swoboda.309. . Vol . Numer. Natural hazard assessment using GIS and remote sensing methods. Universiti Teknologi Malaysia : Tesis Sarjana. Meth.

Balkema. No. 8.IS-Shikoku’99. m. H. Rotterdam. Yoneo Oka . Proceedings of the International Symposium on Slope Stability Engineering . Wu.Y. (1999).. 265-269. T.. A.Yamazaki. Vol. (1990).s. “System Reliability Of Slope Stability” Journal of Geotechnical Engineering. Tien H. Vol.1. 1185 – 1189.H. m. ASCE.101 Terado.s. 116. Hazarika. Netherlands. & Hayamizu. “Slope Stability Analysis considering the Deformation of Slices”. .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->