Kumpulan Ayat-Ayat Sajadah

No

Surat

1

Surat Al A'raf
(7)

Surat Ar Ra'd
2
(13)

Surat An Nahl
3
(16)

Ayat

Ayat
Sesungguhnya malaikat-malaikat yang ada di sisi
Tuhanmu tidaklah merasa enggan menyembah Allah
206 dan mereka mentasbihkan-Nya dan hanya kepada-Nya
lah mereka bersujud.

5

Surat Al Isra'
(17)

Surat Maryam
(19)

‫ﻋﺒَﺎ َد ِﺗ ِﻪ‬
ِ ْ‫ﻋﻦ‬
َ ‫ن‬
َ ‫ﻚ ﻻ َﻳﺴْ َﺘﻜْ ِﺒﺮُو‬
َ ‫ﻋﻨْ َﺪ َر ِّﺑ‬
ِ ‫ﻦ‬
َ ‫ن اَّﻟﺬِﻳ‬
َّ ‫ِإ‬
‫ن‬
َ ‫ﺠﺪُو‬
ُ ْ‫ﺴ ِّﺒﺤُﻮ َﻧ ُﻪ َوَﻟ ُﻪ َﻳﺴ‬
َ ‫َو ُﻳ‬

15

Hanya kepada Allah-lah sujud (patuh) segala apa yang
di langit dan di bumi, baik dengan kemauan sendiri atau
pun terpaksa (dan sujud pula) bayang-bayangnya di
waktu pagi dan petang hari.

49

Dan kepada Allah sajalah bersujud segala apa yang
berada di langit dan semua makhluk yang melata di
bumi dan (juga) para malaikat, sedang mereka
(malaikat) tidak menyombongkan diri.

‫ض‬
ِ ْ‫ت َوﻣَﺎ ﻓِﻲ اﻷر‬
ِ ‫ﺴﻤَﺎوَا‬
َّ ‫ﺠ ُﺪ ﻣَﺎ ﻓِﻲ اﻟ‬
ُ ْ‫َوِﻟَّﻠ ِﻪ َﻳﺴ‬
‫ن‬
َ ‫ِﻣﻦْ دَا َّﺑ ٍﺔ وَاﻟْﻤَﻼ ِﺋ َﻜ ُﺔ َو ُهﻢْ ﻻ َﻳﺴْ َﺘﻜْ ِﺒﺮُو‬

Mereka takut kepada Tuhan mereka yang di atas mereka
dan melaksanakan apa yang diperintahkan (kepada
mereka).
Katakanlah: "Berimanlah kamu kepadanya atau tidak
usah beriman (sama saja bagi Allah). Sesungguhnya
107 orang-orang yang diberi pengetahuan sebelumnya
apabila Al Qur'an dibacakan kepada mereka, mereka
menyungkur atas muka mereka sambil bersujud,

‫ن‬
َ ‫ن ﻣَﺎ ُﻳﺆْ َﻣﺮُو‬
َ ‫ن َر َّﺑ ُﻬﻢْ ِﻣﻦْ َﻓﻮْ ِﻗ ِﻬﻢْ َو َﻳﻔْ َﻌﻠُﻮ‬
َ ‫َﻳﺨَﺎﻓُﻮ‬

50

4

Lafal

58

6

Surat Al Hajj
(22)

18

7

Surat Al Hajj
(22)

77

8

Surat Al
Furqan (25)

60

9

Surat An Naml
(27)

26

Mereka itu adalah orang-orang yang telah diberi nikmat
oleh Allah, yaitu para nabi dari keturunan Adam, dan
dari orang-orang yang Kami angkat bersama Nuh, dan
dari keturunan Ibrahim dan Israel, dan dari orang-orang
yang telah Kami beri petunjuk dan telah Kami pilih.
Apabila dibacakan ayat-ayat Allah Yang Maha Pemurah
kepada mereka, maka mereka menyungkur dengan

‫ﻃﻮْﻋًﺎ‬
َ ‫ض‬
ِ ْ‫ت وَاﻷر‬
ِ ‫ﺴﻤَﺎوَا‬
َّ ‫ﺠ ُﺪ َﻣﻦْ ﻓِﻲ اﻟ‬
ُ ْ‫َوِﻟَّﻠ ِﻪ َﻳﺴ‬
‫ل‬
ِ ‫َو َآﺮْهًﺎ َوﻇِﻼُﻟ ُﻬﻢْ ﺑِﺎﻟْ ُﻐ ُﺪ ِّو وَاﻵﺻَﺎ‬

‫ﻦ أُوﺗُﻮا اﻟْ ِﻌﻠْ َﻢ‬
َ ‫ن اَّﻟﺬِﻳ‬
َّ ‫ُﻗﻞْ ﺁ ِﻣﻨُﻮا ِﺑ ِﻪ َأوْ ﻻ ُﺗﺆْ ِﻣﻨُﻮا ِإ‬
‫ﺠﺪًا‬
َّ ‫ﺳ‬
ُ ‫ن‬
ِ ‫ن ﻟِﻸذْﻗَﺎ‬
َ ‫ﺨ ُﺮّو‬
ِ ‫ﻋَﻠﻴْ ِﻬﻢْ َﻳ‬
َ ‫ِﻣﻦْ َﻗﺒِْﻠ ِﻪ ِإذَا ُﻳﺘْﻠَﻰ‬
ْ‫ﻦ ِﻣﻦ‬
َ ‫ﻦ اﻟ َّﻨ ِﺒ ِﻴّﻴ‬
َ ‫ﻋَﻠﻴْ ِﻬﻢْ ِﻣ‬
َ ‫ﻦ َأﻧْ َﻌ َﻢ اﻟَّﻠ ُﻪ‬
َ ‫ﻚ اَّﻟﺬِﻳ‬
َ ‫أُوَﻟ ِﺌ‬
‫ح َو ِﻣﻦْ ُذ ِّر َّﻳ ِﺔ‬
ٍ ‫ﺣ َﻤﻠْﻨَﺎ َﻣ َﻊ ﻧُﻮ‬
َ ْ‫ُذ ِّر َّﻳ ِﺔ ﺁ َد َم َو ِﻣ َّﻤﻦ‬
‫ﻞ َو ِﻣ َّﻤﻦْ َه َﺪﻳْﻨَﺎ وَاﺟْ َﺘ َﺒﻴْﻨَﺎ ِإذَا‬
َ ‫ِإﺑْﺮَاهِﻴ َﻢ َوِإﺳْﺮَاﺋِﻴ‬
‫ﺠﺪًا َو ُﺑ ِﻜ ًﻴّﺎ‬
َّ ‫ﺳ‬
ُ ‫ﺧ ُﺮّوا‬
َ ‫ﻦ‬
ِ ‫ت اﻟ َّﺮﺣْ َﻤ‬
ُ ‫ﻋَﻠﻴْ ِﻬﻢْ ﺁﻳَﺎ‬
َ ‫ُﺗﺘْﻠَﻰ‬

Apakah kamu tiada mengetahui, bahwa kepada Allah
bersujud apa yang ada di langit, di bumi, matahari,
bulan, bintang, gunung, pohon-pohonan, binatangbinatang yang melata dan sebagian besar daripada
manusia? Dan banyak di antara manusia yang telah
ditetapkan azab atasnya. Dan barang siapa yang
dihinakan Allah maka tidak seorang pun yang
memuliakannya. Sesungguhnya Allah berbuat apa yang
Hai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu,
sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah
kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan.

ْ‫ت َو َﻣﻦ‬
ِ ‫ﺴﻤَﺎوَا‬
َّ ‫ﺠ ُﺪ َﻟ ُﻪ َﻣﻦْ ﻓِﻲ اﻟ‬
ُ ْ‫ن اﻟَّﻠ َﻪ َﻳﺴ‬
َّ ‫َأَﻟﻢْ َﺗ َﺮ َأ‬
‫ل‬
ُ ‫ﺠﺒَﺎ‬
ِ ْ‫ﺲ وَاﻟْ َﻘ َﻤ ُﺮ وَاﻟ ُّﻨﺠُﻮ ُم وَاﻟ‬
ُ ْ‫ﺸﻤ‬
َّ ‫ض وَاﻟ‬
ِ ْ‫ﻓِﻲ اﻷر‬
‫ﻖ‬
َّ ‫ﺣ‬
َ ٌ‫س َو َآﺜِﻴﺮ‬
ِ ‫ﻦ اﻟ َﻨّﺎ‬
َ ‫ب َو َآﺜِﻴﺮٌ ِﻣ‬
ُّ ‫ﺠ ُﺮ وَاﻟ َّﺪوَا‬
َ‫ﺸ‬
َّ ‫وَاﻟ‬
‫ن‬
َّ ‫ﻦ اﻟَّﻠ ُﻪ َﻓﻤَﺎ َﻟ ُﻪ ِﻣﻦْ ُﻣﻜْ ِﺮ ٍم ِإ‬
ِ ‫ب َو َﻣﻦْ ُﻳ ِﻬ‬
ُ ‫ﻋَﻠﻴْ ِﻪ اﻟْ َﻌﺬَا‬
َ
‫ﻞ ﻣَﺎ َﻳﺸَﺎ ُء‬
ُ ‫اﻟَّﻠ َﻪ َﻳﻔْ َﻌ‬

Dan apabila dikatakan kepada mereka: "Sujudlah kamu
sekalian kepada Yang Maha Penyayang", mereka
menjawab: "Siapakah yang Maha Penyayang itu?
Apakah kami akan sujud kepada Tuhan Yang kamu
perintahkan kami (bersujud kepada-Nya)?", dan
(perintah sujud itu) menambah mereka jauh (dari iman).

‫ﻦ ﻗَﺎﻟُﻮا َوﻣَﺎ‬
ِ ‫ﺠﺪُوا ﻟِﻠ َّﺮﺣْ َﻤ‬
ُ ْ‫ﻞ َﻟ ُﻬ ُﻢ اﺳ‬
َ ‫َوِإذَا ﻗِﻴ‬
‫ﺠ ُﺪ ِﻟﻤَﺎ َﺗﺄْ ُﻣ ُﺮﻧَﺎ َوزَا َد ُهﻢْ ُﻧﻔُﻮرًا‬
ُ ْ‫ﻦ َأ َﻧﺴ‬
ُ ‫اﻟ َﺮّﺣْ َﻤ‬

Allah, tiada Tuhan (yang berhak disembah) kecuali Dia,
Tuhan Yang mempunyai Arasy yang besar".

‫ش اﻟْ َﻌﻈِﻴ ِﻢ‬
ِ ْ‫ب اﻟْ َﻌﺮ‬
ُّ ‫اﻟَّﻠ ُﻪ ﻻ ِإَﻟ َﻪ إِﻻ ُه َﻮ َر‬

‫ﺠﺪُوا وَاﻋْ ُﺒﺪُوا‬
ُ ْ‫ﻦ ﺁ َﻣﻨُﻮا ارْ َآﻌُﻮا وَاﺳ‬
َ ‫ﻳَﺎ َأ ُّﻳﻬَﺎ اَّﻟﺬِﻳ‬
‫ن‬
َ ‫ﺨﻴْ َﺮ َﻟ َﻌَّﻠ ُﻜﻢْ ُﺗﻔِْﻠﺤُﻮ‬
َ ْ‫َر َّﺑ ُﻜﻢْ وَاﻓْ َﻌﻠُﻮا اﻟ‬

15 ‫ﺠﺪُوا ِﻟَّﻠ ِﻪ وَاﻋْ ُﺒﺪُوا‬ ُ ْ‫ﻓَﺎﺳ‬ ‫ن‬ َ ‫ﺠﺪُو‬ ُ ْ‫ن ﻻ َﻳﺴ‬ ُ ‫ﻋَﻠﻴْ ِﻬ ُﻢ اﻟْ ُﻘﺮْﺁ‬ َ ‫ئ‬ َ ‫َوِإذَا ُﻗ ِﺮ‬ ْ‫ﺠﺪْ وَاﻗْ َﺘ ِﺮب‬ ُ ْ‫ﻄﻌْ ُﻪ وَاﺳ‬ ِ ‫آَﻼ ﻻ ُﺗ‬ Hadis riwayat Ibnu Umar ra. siang. ketika bacaan beliau sampai pada ayat sajadah. Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya. mereka tidak bersujud. Janganlah bersujud kepada matahari dan janganlah (pula) kepada bulan. jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah. adalah orang-orang yang apabila diperingatkan dengan ayat-ayat (Kami). lalu ia sujud tilawah. bahwa beliau membaca surat An-Najm lalu sujud tilawah. Para sahabat yang salat bersamanya ikut sujud kecuali seorang yang sudah tua hanya mengambil segenggam batu kerikil atau tanah pasir lalu diusapkan pada dahi seraya berkata: Ini saja sudah cukup bagiku. beliau sujud dan kami pun ikut sujud. matahari dan bulan. membaca Alquran. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat lalim kepada sebahagian yang lain. sedang mereka tidak menyombongkan diri. dan amat sedikitlah mereka ini". tetapi bersujudlah kepada Allah Yang menciptakannya. janganlah kamu patuh kepadanya. Surat Al 'Alaq (96) 19 sekali-kali jangan. Hadis riwayat Abdullah bin Masud ra. Ketika selesai salat ia memberitahu para sahabat bahwa Rasulullah saw. sujud pada ayat tersebut. dan sujudlah dan dekatkanlah (dirimu kepada Tuhan). "idzas samaaun syaqqat" (apabila langit terbelah) di depan sahabat lain. maka ia meminta ampun kepada Tuhannya ‫ن‬ َّ ‫ﺟ ِﻪ َوِإ‬ ِ ‫ﻚ ِإﻟَﻰ ِﻧﻌَﺎ‬ َ ‫ﺠ ِﺘ‬ َ ْ‫ل َﻧﻌ‬ ِ ‫ﺴﺆَا‬ ُ ‫ﻚ ِﺑ‬ َ ‫ﻇَﻠ َﻤ‬ َ ْ‫ل َﻟ َﻘﺪ‬ َ ‫ﻗَﺎ‬ ‫ﺾ‬ ٍ ْ‫ﻋﻠَﻰ َﺑﻌ‬ َ ْ‫ﻀ ُﻬﻢ‬ ُ ْ‫ﺨَﻠﻄَﺎ ِء َﻟ َﻴﺒْﻐِﻲ َﺑﻌ‬ ُ ْ‫ﻦ اﻟ‬ َ ‫َآﺜِﻴﺮًا ِﻣ‬ ْ‫ت َو َﻗﻠِﻴﻞٌ ﻣَﺎ ُهﻢ‬ ِ ‫ﺼّﺎِﻟﺤَﺎ‬ َ ‫ﻋ ِﻤﻠُﻮا اﻟ‬ َ ‫ﻦ ﺁ َﻣﻨُﻮا َو‬ َ ‫إِﻻ اَّﻟﺬِﻳ‬ ‫ﺧ َّﺮ رَا ِآﻌًﺎ‬ َ ‫ﻦ دَا ُو ُد َأ َّﻧﻤَﺎ َﻓ َﺘ َﻨّﺎ ُﻩ ﻓَﺎﺳْ َﺘﻐْ َﻔ َﺮ َر َﺑّ ُﻪ َو‬ َّ ‫ﻇ‬ َ ‫َو‬ ‫ب‬ َ ‫َوَأﻧَﺎ‬ 12 Surat Fushshilat (41) 37 Dan sebagian dari tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah malam. ‫ﺲ وَاﻟْ َﻘ َﻤ ُﺮ ﻻ‬ ُ ْ‫ﺸﻤ‬ َّ ‫ﻞ وَاﻟ َّﻨﻬَﺎ ُر وَاﻟ‬ ُ ْ‫َو ِﻣﻦْ ﺁﻳَﺎ ِﺗ ِﻪ اﻟَّﻠﻴ‬ ‫ﺠﺪُوا ِﻟَّﻠ ِﻪ اَّﻟﺬِي‬ ُ ْ‫ﺲ وَﻻ ِﻟﻠْ َﻘ َﻤ ِﺮ وَاﺳ‬ ِ ْ‫ﺸﻤ‬ َّ ‫ﺠﺪُوا ﻟِﻠ‬ ُ ْ‫َﺗﺴ‬ ‫ن‬ َ ‫ﻦ ِإنْ ُآﻨْ ُﺘﻢْ ِإ َﻳّﺎ ُﻩ َﺗﻌْ ُﺒﺪُو‬ َّ ‫ﺧَﻠ َﻘ ُﻬ‬ َ 13 Surat An Najm (53) 62 11 Surat Shaad (38) Maka bersujudlah kepada Allah dan sembahlah (Dia).: Dari Abu Salamah bin Abdurrahman bahwa Abu Hurairah pernah membaca surat Al-Insyiqaaq. Hadis riwayat Abu Hurairah ra.: Nabi saw. sampaisampai sebagian di antara kami tidak dapat tempat untuk dahi mereka. ‫ﺧ ُﺮّوا‬ َ ‫ﻦ ِإذَا ُذ ِّآﺮُوا ِﺑﻬَﺎ‬ َ ‫ﻦ ﺑِﺂﻳَﺎ ِﺗﻨَﺎ اَّﻟﺬِﻳ‬ ُ ‫ِإ َّﻧﻤَﺎ ُﻳﺆْ ِﻣ‬ ‫ن‬ َ ‫ﺤﻤْ ِﺪ َر ِّﺑ ِﻬﻢْ َو ُهﻢْ ﻻ َﻳﺴْ َﺘﻜْ ِﺒﺮُو‬ َ ‫ﺳ َّﺒﺤُﻮا ِﺑ‬ َ ‫ﺠﺪًا َو‬ َّ ‫ﺳ‬ ُ 24 Daud berkata: "Sesungguhnya dia telah berbuat lalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Surat Al 14 Insyiqaq (84) 21 Dan apabila Al Qur'an dibacakan kepada mereka. kecuali orang orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh.10 Surat Al Sajdah (32) 15 Sesungguhnya orang-orang yang beriman dengan ayatayat Kami. . mereka menyungkur sujud dan bertasbih serta memuji Tuhannya.: Dari Nabi saw.

yaitu Yang Menciptakan. serta jadikanlah simpanan untukku di sisiMu dan terimalah sujudku sebagaimana Engkau telah menerimanya dari hambaMu Dawud Semoga Bermanfaat….” (HR Bukhari. Maha Mulia Allah dan sebaik-baik Yang Mencipta. Imron Munfaat . Yang Membuka pendengaran. Wassalam. tulislah untukku dengan sujudku pahala di sisiMu dan ampunilah dengannya akan dosaku. Abu Daud dan Hakim) ْ‫ َو َﺗ َﻘ ﱠﺒﻠْﻬَﺎ ِﻣ ﱢﻨﻲ‬،‫ك ُذﺧْﺮًا‬ َ ‫ﻋﻨْ َﺪ‬ ِ ْ‫ وَاﺟْ َﻌﻠْﻬَﺎ ِﻟﻲ‬،‫ﻋ ﱢﻨﻲْ ِﺑﻬَﺎ ِوزْرًا‬ َ ْ‫ﺿﻊ‬ َ ‫ َو‬،‫ك َأﺟْﺮًا‬ َ ‫ﻋﻨْ َﺪ‬ ِ ‫اَﻟﻠﱠ ُﻬﻢﱠ اآْ ُﺘﺐْ ِﻟﻲْ ِﺑﻬَﺎ‬ ‫ك دَا ُو َد‬ َ ‫ﻋﺒْ ِﺪ‬ َ ْ‫َآﻤَﺎ َﺗ َﻘ ﱠﺒﻠْ َﺘﻬَﺎ ِﻣﻦ‬ Artinya : Ya Allah.. serta penglihatannya dengan daya dan kekuatanNya.Doa Sujud Tilawah ‫ﻦ‬ َ ْ‫ﻦ اﻟْﺨَﺎِﻟ ِﻘﻴ‬ ُ‫ﺴ‬ َ ْ‫ﷲ َأﺣ‬ ُ ‫كا‬ َ ‫ َﻓ َﺘﺒَﺎ َر‬،ُ‫ﺼ َﺮﻩ‬ َ ‫ﺳﻤْ َﻌ ُﻪ َو َﺑ‬ َ ‫ﻖ‬ ‫ﺷﱠ‬ َ ‫ﺻ ﱠﻮ َر ُﻩ َو‬ َ ‫ﺧَﻠ َﻘ ُﻪ َو‬ َ ْ‫ﻲ ِﻟﱠﻠ ِﺬي‬ َ ‫ﺠ َﺪ َوﺟْ ِﻬ‬ َ‫ﺴ‬ َ ‫َﻓ‬ Artinya : wajahku bersujud kepada Allah. an-Nasa’ i. Muslim.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful