P. 1
Morfologi Dan Sintaksis

Morfologi Dan Sintaksis

|Views: 2,430|Likes:
Published by Fauziah Zainul

More info:

Published by: Fauziah Zainul on Oct 11, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/31/2013

pdf

text

original

7 Mei 2009

Pengenalan Morfologi
Bidang Morfologi Morfologi ialah bidang ilmu bahasa yang mengkaji struktur, bentuk dan penggolong kata. Struktur kata bermaksud susunan bunyi ujaran atau lambang yang menjadi unit tatabahasa yang bermakna. Bentuk kata pula ialah rupa unit tatabahasa sama ada bentuk tunggal atau hasil daripada proses pengimbuhan, pemajmukan dan penggandaan. Penggolongan kata pula ialah proses menjeniskan perkataan berdasarkan keserupaan bentuk dan latar fungsi dengan anggota lain dalam golongan yang sama. Definisi Morfologi Menurut Kamarudin Hj.Husin dan rakan rakannya dalam bukuPengajian Melayu 1, Ilmu Bahasa dan Kecekapan Berbahasa,1997 : 83,morfologi ialah disiplin ilmu bahasa yang mengkaji struktur, bentuk dan penggolongan kata.Bentuk kata ini merujuk bentuk bunyi atau ujaran sesuatu kata itu. Manakala Abdullah Hassan juga menyatakan definisi morfologi dalambuku Linguistik Am,2007 : 117 , morfologi ialah bidang linguistik yang mengkaji bagaimana perkataan dibina.Kajian ini dilakukan terhadap unsur-unsur yang membentuk perkataan, proses-proses membentuk perkataan dan bentuk bentuk perkataan ialah morfem dan kata. Nik Safiah Karim dan rakan rakannya dalam buku Tatabahasa Dewan Edisi Baharu , 2004 :43 berpendapat morfologi ialah bidang ilmu bahasa yang mengkaji struktur , bentuk dan penggolongan kata.Dengan struktur kata dimaksudkan susunan bentuk bunyi ujaran atau lambang yang turut menjadi unit bahasa yang bermakna. Sehubungan itu, Siti Hajar Hj.Husin Abdul Aziz, dalam bukunyaTatabahasa Bahasa Melayu ( Perkataan ), 1996 : 17 telah menyatakan teori morfologi iaitu morfologi satu cabang daripada ilmu linguistik yang mengkaji soal soal yang berkaitan dengan kemungkinan adanya perubahan kata, golongan kata, dan makna kata akibat daripada perubahan bentuk kata.Morfologi mengkaji selok belok bentuk kata dan fungsi gramatik atau semantik perubahan kata itu.Beliau juga telah merumuskan bahawa morfologi adalah bidang mengkaji bagaimana morfem morfem itu bergabung untuk membentuk ayat.

Menurut Raminah Hj.Sabran dan Rahim Syam dalam buku Kajian Bahasa Untuk Pelatih Maktab Perguruan ,1985 :152, bidang morfologi merupakan bidang dalam kajian bahasa yang mengkaji tentang perkataan dan cara cara pembentukkannya.O`Grady & Guzman juga menyatakan pendapat pada tahun 2000 :121 dalam buku yang disediakan oleh Radiah Yusoff dan rakan rakannya,2004:36 iaitu morfologi adalah merujuk kepada kajian tentang pembentukan kata dan struktur kata. Manakala ahli bahasa juga iaitu Leonard Bloomfield dalam bukunyaLanguage yang telah diterjemahkan oleh Alias Mahpol, Kamaruzaman Mahayiddin dan Noor Ein Mohd.Noor,menyatakan bahawa Morfologi adalah konstruksi yang mengandungi bentuk bentuk terikat antara konsituen konsituennya. Morfologi meliputi konstruksi kata kata dan bahagian kata .
07 Mei 2009

Apakah itu "Sintaksis"
Sintaksis merupakan satu bidang bahasa yang tugasnya mengkaji rumus-rumus yang menerbitkan ayat-ayat gramatis sesuatu bahasa serta hukum-hukum tentang susunan kata yang menyebabkan terjadinya ayat sebagai sesuatu bentuk binaan bahasa yang sempurna.Terdapat pelbagai definisi yang telah diberikan untuk bidang ini.Antaranya definisi dari aspek makna dalam sesuatu bahasa yang lain seperti bahasa Yunani, iaitu sun yang bererti ³dengan´ dan tattein yang bererti ³menempatkan bersama ± sama´. Oleh yang demikian, secara etimologi, sintaksis dapatlah diertikan sebagai ³menempatkan kata ± kata secara bersama-sama untuk menjadi kelompok kata atau ayat.

PERKEMBANGAN BAHASA MELAYU Asal usul orang-orang Melayu (penutur asli bahasa Melayu) amat kaburkerana sejarah kuno Asia Tenggara masih belum diselidiki dengan mendalam. Walaubagaimanapun, kita dapat mengetahui secara kasar latar belakang dan pergerakanmasyarakat Melayu kuno iaitu nenek moyang orang-orang Melayu. Penutur-penutur asal bahasa Melayu berasal daripada

golonganAustronesia. Mereka dating dari daerah Yunan dan terdapat dalam beberapa bentukgelombang pergerakan manusia yang menduduki wilayah Asia Tenggara. Ini berlakusejak tahun 2500 sebelum masihi dengan kedatangan golongan pertama yang disebutMelayu Proto.

Kemudian datang pula golongan kedua yang dikenali sebagai MelayuDeutro yang menduduki daerah pantai dan tanah lembah di Asia Tenggara. Oleh sebab masyarakat Austronesia tersebar luas di seluruh kepulauanMelayu dan Lautan Pasifik, maka berkembanglah tiap-tiap bahasa di daerah masing-masing. Walau bagaimanapun, antara bahasa-bahasa yang berlainan hari ini masih dapatdilihat unsur-unsur persamaannya. Bahasa Melayu sekarang menghadapi masa depan yang amat

cerah.Kedudukannya sebagai bahasa utama negara Malaysia sudah terjamin dari segipenggunaan yang luas dan diperakui oleh rakyat Malaysia. Dasar Pendidikan KebangsaanNegara juga telah menghasilkan murid-murid yang mendapat keseluruhan pendidikandalam bahasa Melayu. Mereka telah menerima pendidikan dengan menggunakan bahasaMelayu sebagai bahasa pengantar. Bahasa Melayu juga berupaya dan bersaing denganbahasa-bahasa moden yang lain di dunia ini seperti bahasa Inggeris, bahasa Perancis,bahasa Rusia dan bahasa-bahasa lain. Mungkin yang masih perlu dilakukan terhadap bahasa Melayu

ialahmeningkatkan status penggunaannya, iaitu dari segi menimbulkan unsur-unsurkeindahan. Demi menjaga kedaulatannya, kita harus berusaha mengindahkannya,mewujudkan unsur-unsur yang menjadikannya lebih murni, supaya apa-apa yangdiperkatakannya bukan sahaja tepat tetapi juga dalam bentuk yang menarik da

Morfem pula boleh bersifat bebas atauterikat.Bahagian A Soalan 1 Dengan memberikan contoh yang sesuai. Sebaliknya morfen terikat ialah morfem yang hanya wujud bersama-sama morfem lain. Unit-unit ini tidak boleh wujud tanpa kata dasar. sama ada berbentuk tunggal atauhasil daripada proses pengimbuhan. PENGENALAN MORFOLOGI Morfologi ialah bidang ilmu bahasa yang mengkaji struktur. Struktur bahasa yang dimaksudkan ialahsusunan bentuk bunyi ujaran atau lambing (tulisan) yang menjadi unit bahasa yangbermakna. bentuk danpenggolongan kata dalam bahasa Melayu. huraikan jenis-jenis perkataan dalam bahasa Melayu.perlu wujud bersama-sama dalambersekolah dan±an dalamlautan. Unit-unit tatabahasa yang menjadi unsur perkataan disebut morfem. Perkataan juga adalah bentuk bahasa yang terkecil tetapi mengandungi makna yanglengkap dan dapat berdiri sendiri dalam ayat. Morfem bebas ialah forfem yang dapat wujud bersendirian contohnyasekolah dan laut. Penggolongan kataialah proses menjeniskan perkataan berdasarkan keserupaan bentu dan fungsi dengananggota lain dalam golongan yang sama. pemajmukan dan penggandaan.Morfem ialah unit terkecil dalam bahasa yang berfungsi gramatis atau menjalankan tugasnahu. . Contohnya imbuhanb er. Bentuk kata pula ialah rupa unit tatabahasa.

maka berkembanglah tiap-tiap bahasa di daerah masing-masing. ialahpenyusunan morfem proses pembentukan sistem kata dalam sesuatu itu. Bahasa Melayu sekarang menghadapi masa depan yang amat cerah. bahasa Perancis. Bahasa Melayu juga berupaya dan bersaing denganbahasa-bahasa moden yang lain di dunia ini seperti bahasa Inggeris. iaitu dari segi menimbulkan unsur-unsurkeindahan.Kesimpulannya. Walaubagaimanapun. Mungkin yang masih perlu dilakukan terhadap bahasa Melayu ialahmeningkatkan status penggunaannya.Kedudukannya sebagai bahasa utama negara Malaysia sudah terjamin dari segipenggunaan yang luas dan diperakui oleh rakyat Malaysia. Ini berlakusejak tahun 2500 sebelum masihi dengan kedatangan golongan pertama yang disebutMelayu Proto. PERKEMBANGAN BAHASA MELAYU Asal usul orang-orang Melayu (penutur asli bahasa Melayu) amat kaburkerana sejarah kuno Asia Tenggara masih belum diselidiki dengan mendalam. Mereka dating dari daerah Yunan dan terdapat dalam beberapa bentukgelombang pergerakan manusia yang menduduki wilayah Asia Tenggara. Mereka telah menerima pendidikan dengan menggunakan bahasaMelayu sebagai bahasa pengantar.bahasa Rusia dan bahasa-bahasa lain. Walau bagaimanapun. Oleh sebab masyarakat Austronesia tersebar luas di seluruh kepulauanMelayu dan Lautan Pasifik. bahasa Dalam menurut peraturan morfologi bahasa kebanyakanbahasa. . Kemudian datang pula golongan kedua yang dikenali sebagai MelayuDeutro yang menduduki daerah pantai dan tanah lembah di Asia Tenggara. proses pembentukan perkataan melibatkan pengimbuhan. Dasar Pendidikan KebangsaanNegara juga telah menghasilkan murid-murid yang mendapat keseluruhan pendidikandalam bahasa Melayu. kita dapat mengetahui secara kasar latar belakang dan pergerakanmasyarakat Melayu kuno iaitu nenek moyang orang-orang Melayu. antara bahasa-bahasa yang berlainan hari ini masih dapatdilihat unsur-unsur persamaannya. Penutur-penutur asal bahasa Melayu berasal daripada golonganAustronesia.

iaitu hanyawujud dalam fikiran kita. Perkataan mengandungi berbagai-bagai bentuk yangdapat dijeniskan seperti berikut: i) Kata tunggal ii) Kata terbitan iii) Kata majmuk iv) Kata ganda i) Kata Tunggal Kata tunggal ialah bentuk kata yang terdiri daripada hanya satu bentukdasar.bahaya ______________________________________________________________________________ ______________________________ .makan . baikdalam tulisan atau pun pertuturan.saya . supaya apa-apa yangdiperkatakannya bukan sahaja tepat tetapi juga dalam bentuk yang menarik dan menyentuh cita rasa yang tinggi. Kata tunggalterbahagi kepada dua jenis. Sempadan perkataan ini bersifat abstrak. . Iaterdiri daripada satu atau gabungan beberapa bentuk bunyi bahasa. kita harus berusaha mengindahkannya. Inilah cabaran yang harus diterima oleh rakyat Malaysia pada tahun-tahun akan datang.mewujudkan unsur-unsur yang menjadikannya lebih murni. Contohnya.Demi menjaga kedaulatannya.sungguh . Jenis yang pertama merupakan unit yang bebas dan berdiri sendiri sebagai satu ayat. JENIS-JENIS PERKATAAN DALAM BAHASA MELAYU Perkataan ialah satu unit ujaran yang bebas dan mengandungi makna. Ia tidak menerima apa-apa bentuk imbuhan atau kata dasar yang lain. Ia tidak ditandai apabila kita menggunakan perkataan. Perkataan dimulai dandiakhiri oleh sempadan perkataan.sihat .

______________________________________________________________________________ _____________________________ Jenis kedua ialah kata tugas iaitu unit-unit yang tidak dapat berdiri dengan sendiri tetapi memerlukan sekurang-sekurangnya satu unit yang bebas untuk melaksanakan tugas nahunya.cerpen bermaksud cerita pendek . Jenis akronim ialah bentuk yang dihasilkan umumnya melalui pencatumanbunyi-bunyi pertama dalam sejumlah perkataan atau pencantuman bahagianbahagiandaripada beberapa perkataan untuk membentuk satu perkataan baharu.tadika bermaksud taman didikan kanak-kanak .di mana? . boleh mengandungisatu suku kata atau lebih daripada satu suku kata.jentolak bermaksud jentera tolak . Sesuatu suku kata pula boleh dibentukoleh satu vokal (V) sahaja atau satu vokal disertai konsonan (K) atau beberapa konsonan. tiga suku kata.untuk siapa? . empat suku kataatau lebih dan akronim.Konsonan demikian hadir sama ada di hadapan vokal atau di belakangnya secaraserentak. Ia terdiri daripada satu suku kata. Contohnya: .ke Johor? Kata tunggal yang dilihat dari segi persukuana kata. dua suku kata.Proton bermaksud Perusahaan Otomobil Nasional ii) Kata Terbitan Kata terbitan ialah bentuk kata yang mengandungi kata dasar yangmendapat atau menerima imbuhan iaitu satu proses yang menambahkan ataumenggandingkan imbuhan .Petronas bermaksud Petroleum Nasional . Contohnya: .

. Contoh perkataan yang mengandungi kata dasar daripada jenis kata terbitan dankata majmuk ialah: i) imbuhan dengan kata dasar terbitan.meN + ketepi + kan = mengetepikan ii) imbuhan dengan kata dasar majmuk.ber+darah panas = berdarah panas .pada kata dasar yang kemudiannya melahirkan kata terbitan. Imbuhan ialah bentuk morfem yang tidak boleh hadir bersendirian dalamayat. Prosespengimbuhan juga boleh berlaku pada kata dasar daripada jenis terbitan dan katamajmuk.peN + kuat kuasa + an = penguatkuasaan .peN + ketua = pengetua . Ia harus diimbuhankan pada bentuk yang lain yang merupakan kata dasar.. . sisipan.Sama ada imbuhan itu di awal. ______________________________________________________________________________ ______________________________ HBML2103 PEMBELAJARAN MORFO SINTAKSIS BAHASA MELAYU 4 NOR BAHIYAH) ______________________________________________________________________________ _____________________________ Kebanyakan kata dasar yang menerima imbuhan ialah morfem bebassementara imbuhan merupakan morfem terikat. akhiran atau apitan. Contoh kata terbitan yang mempunyaikata dasar daripada morfem bebas sepertiberjalan dan lukisan.

pendapatan. mahasiswa. besarkan duduki. Awalan dalambahasa Melayu yang wujud dalam kata kerja terbitan pula contohnya seperti melawan.sasterawan. jahitan. belajar. tatacara dan sebagainya. Berdasarkan jenisnya. disusun dan sebagainya. secantik. kata majmuk dapat dipisahkan . hadirin. diperdengarkan dan sebagainya.gemilang dan sebagainya. menggunakan. juruterbang. gunakan. berbantalkan.Kata terbitan awalan dapat wujud dalam kata nama terbitan seperti pelari.seruling dansebagainya. Contoh apitan kata nama ialah pelaksanaan. iii) Kata Majmuk Kata majmuk ialah bentuk kata yang wujud apabila dua kata dasar ataulebih dirangkaikan menjadi satu kesatuan sintaksis yang membawa makna tertentu. tetapi terdapat beberapa kecualian oleh sebab kelaziman penggunaan.terendah. mendaki. Manakala sisipan kata adjektif pula seperti selerak. keinggerisan dan sebagainya.membawa. terjebak. digunakan. Contoh akhiran kata nama ialah pakaian.penggunaan. Manakalaawalan yang wujud dalam kata adjektif pula contohnya seperti terbesar. terputih. gelembung. Contoh apitan kata kerja ialah memainkan. serabut.Proses pembentukan kata majmuk berlaku dalam banyak bahasa. Contoh sisipan kata nama seperti kelengkeng. pelajar. telunjuk. kecinaan. secerah. ______________________________________________________________________________ ______________________________ Manakala contoh apitan kata adjektif pula seperti kearaban. setebal dan sebagainya. pembuatan. Caramengeja katamajmuk berbezabeza antara satu bahasa dengan bahasa lain.mentakrifkan. Kata terbitan berapitan wujud dalam kata nama. kedukaan dan sebagainya. Dalam bahasa Melayu.pendatang. seniwati. kata majmuk dieja terpisah. berjalan. dekati dan sebagainya. Akhir sekali kata terbitan bersisipan wujud dalam sisipan kata nama dansisipan kata adjektif. ustazah dan sebagainya. Manakala contoh akhiran katakerja pula ialah buatkan. kata kerja dan kataadjektif. Kata terbitan akhiran dalam bahasa Melayu hanya wujud dalam kata namaterbitan dan kata kerja terbitan sahaja.

kaki ayam .cari gali .mata pelajaran c) Kata majmuk yang mendukung maksud kiasan iaitu simpulan bahasa.Raja Muda .sudut tepat .Perdana Menteri .Setiausaha Politik .hak milik .kertas kerja .garis pusat . contohnya: .anak emas .meja makan .Profesor Madya .air mata .kata kunci .kepada tiga kelompok seperti berikut: a) Kata majmuk yang terdiri daripada rangkaian kata bebas.Ketua Setiausaha Negara ______________________________________________________________________________ ______________________________ NOR BAHIYAH) ______________________________________________________________________________ _____________________________ b) Kata majmuk yang berbentuk istilah khusus.segi tiga . contohnya: .hati batu Termasuk juga bentuk kata yang digunakan sebagai gelaran contohnya: . Contoh kata majmuk yang lazim: .

______________________________________________________________________________ ______________________________ HBML2103 PEMBELAJARAN MORFO SINTAKSIS BAHASA MELAYU Penggandaan penuh ialah proses yang menggandakan keseluruhan katadasar sama ada kata dasar itu mengandungi imbuhan atau tidak. Contoh penggandaanpenuh seperti negara-negara.jawatankuasa . persatuan-persatuan dan lain-lain lagi.Penggandaan separa boleh berlaku di hadapan atau di belakang kata dasar.. Penggandaan separa ialah proses yang menggandakan sebahagian katadasar sahaja.berat tulang . Contoh penggandaan separa adalah seperti lelaki. sesiku dansebagainya.tumbuk rusuk . Contoh kata majmuk yang kecualian: . rerama.kakitangan .antarabangsa .pilih kasih Terdapat sebilangan kecil bentuk kata majmuk yang diberi pengecualian dan dianggap sudah mantap sebagai satu perkataan walaupun bentuk kata tersebut nyata mengandungi dua kata dasar. Contoh kata gandapenuh termasuk imbuhan seperti pemimpin-pemimpin. . jejari.bumiputera . pelatih-pelatih.tanggungjawab iv) Kata Ganda Kata ganda ialah bentuk kata yang dihasilkan dengan menggandakan ataumengulangi kata dasar sama ada kata ganda tersebut diulang secara keseluruhan ataupada bahagian-bahagian tertentu. Penggandaansepara yang berlaku pada kata dasar tunggal lazimnya melibatkan pengulangan suku katapertama. Kata dasar boleh merupakan kata tunggal ataupun kata terbitan. dan dengan imbuhan atau tanpa imbuhan. besar-besar dan sebagainya.manis mulut . guru-guru.

Penggunaan bahan bantumengajar tersebut boleh disokong dengan penggunaan rajah.Bahagian A Soalan 2 Pilih salah satu bahan mengajar yang sesuai untuk mengajarkan jenis-jenis perkataandalam bahasa Melayu kepada murid-murid tahun enam. Pemilihan strategi dan teknik juga amat penting untukmerealisasikan pengajaran anda. . alat atau apa sahajabahan lain yang bersesuaian.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Tuliskan perkataan yang diberi ke dalam kategorinya yang betul. .

NOR BAHIYAH) ______________________________________________________________________________ _____________________________ .

Sebenarnya. struktur dan binaan atau konstruksi ayat. murid diminta memberikan contoh-contoh lain.Guru memaparkan rajah jenis-jenis perkataan. Murid-murid meneliti rajah yangdisediakan oleh guru. murid-murid dibahagikan kepada empat kumpulan. . Sintaksis dapat melahirkan pelbagai jenis ragam dan ayat sertapembentukannya. bahasa Arab. Penanda kasus memainkan peranan penting bagi menentukankegramatisan sesuatu ayat. Kemudian. Kita perlu mematuhi peraturan atau rumus pembinaannya. bahasaRusia dan bahasa Turki. Dengan bimbingan guru. terdapat juga ciri-ciri lain yang harus diberi perhatian danpertimbangan dalam pembinaan ayat. Antara penanda tatabahasa yang sering terdapatdalam pembinaan ayat termaksuklah penanda kasus. Kumpulan yang cepat dan betul diberikan penghargaan. Guru bersoaljawab dengan murid selepas diberikan penerangan untukmenguji kefahaman mereka. huraikan apakah yang dimaksudkan dengan ragam ayat aktif dan ayat pasif dalam bahasa Melayu. Soalan 1 Dengan memberikan contoh yang sesuai. Setiapkumpulan dikehendaki mengisikan jadual dengan perkataan-perkataan yang disediakanke dalam kategori masing-masing. Ciri-ciri lain yang dimaksudkan ini sering dinyatakan dalam bidangsintaksis sebagai penanda tatabahasa. Kita juga dapat memahami bidangsintaksis sebagai kajian tentang hokum atau rumus tatabahasa yang mendasari kaedahpenggabungan dan penyusunan perkataan atau kelompok perkataan untuk membentuk ayat dalam sesuatu bahasa. Guru memberi penjelasantentang jenis-jenis perkataan dan contoh-contohnya. SINTAKSIS Sintaksis dapat ditakrifkan sebagai bidang ilmu bahasa yang mengkajibentuk. Perlu diingat bahawa dalam bahasa Melayu tidak terdapatpenanda kasus sebagaimana yang berlaku pada bahasa Inggeris. kala dan unsur keserasian.selain kehadiran unsur seperti subjek dan predikat sebagai penentu pembentukan sesuatuayat serta urutan perkataan.

Ayat aktif ialah ayat yang mengandungi katakerja yang . ayat-ayat tunggal dalam bahasa Melayuterdiri daripada ayat aktif dan ayat pasif. samaada akan. sedang atau sudah berlaku. jelaslah bahawa bidang sintaksis yang mengkajipersoalan bentuk. ayat yang terbentuk tidak akan menjadi gramatis. Ayat mengandungi unsur klausa yang terdiri daripada frasa dan frasa pula terbentuk daripada bentuk-bentukperkataan. Dalam hubungan ini juga daya pengetahuan ataukecekapan berbahasa yang ada pada seseorang penutur tentang struktur unsurmembolehkannya mengatasi masalah ketaksaan ayat yang berlaku.Satu lagi penanda tatabahasa yang terdapat dalam proses pembentukanayat dalam beberapa banyak bahasa ialah penanda kala. Akhir sekali. maka dapat diduga bahawa binaan-binaan ayat yang wujud dalam sesuatu bahasaitu terdiri daripada berbagai-bagai jenis dan ragam. struktur dan binaan ayat. i) Ayat Aktif Jika dilihat dari segi ragamnya. Unsur keserasian juga menjadi salah satu ciri penanda tatabahasa dalam pembentukan ayat sesetengah bahasa. Unsur keserasian antara kata nama subjek dengan __________________________________ kata kerja adalah penting. RAGAM AYAT Ayat terbentuk daripada konstituen klausa. Kesimpulannya. Oleh sebab bilangan ayat yang dapat dibentuk dalam sesuatu bahasa itu tidakterhad. iaitu penanda atau perubahanyang terjadi pada bentuk kata kerja sebagai menentukan kala atau waktu kejadian. Bilangan klausa yang terkandungdalam sesuatu ayat itu menentukan sama ada ayat tunggal atau ayat majmuk. sebab tanpa mempertahankan keserasian. satu aspek lain yang juga termasuk dalam analisis ataupersoalan sintaksis ialah ayat-ayat yang tidak menentukan maknanya atau terdapat binaanyang menghasilkan ketaksaan ayat. merupakan bidang yang amat penting dalam penganalisisan sesuatu bahasa.

. ii) Dia menangis. Ayat aktif terdiri daripada ayat aktif transitif dan ayat aktif tak transitif Ayat aktif transitif ialah ayat yang mengandungi kata kerja transitif yangdiikuti oleh frasa nama atau klausa komplemen sebagai objek atau unsur penyambutnya. C-i) Beberapa orang pengunjung masih bersiar-siar pada waktu senja.mengutamakan subjek asal sebagai judul atau unsur yang diterangkan. ii) Beberapa orang pengunjung masih bersiar-siar. Ayat aktif tak transitif dengan keterangan yang tidak boleh digugurkan ialah ayat yang mengandungi kata kerja yang mesti diikuti oleh unsur pelengkap untuk menyempurnakan maksud ayat. Contohnya: .Ali menendang bola. Contohnya: A-i)Kanak-kanak sedang mandi di kolam itu. Ayat aktif tak transitif dengan keterangan yang boleh digugurkan ialahayat yang mengandungi kata kerja tak transitif yang mengandungi frasa keterangansecara pilihan. ii) Ayat aktif tak transitif dengan keterangan yang tidak boleh digugurkan. ii)Kanak-kanak sedang mandi. Contohnya: A-i)Dia berada di Kuala Lumpur. Unsur pelengkap ini berfungsi sebagai frasa keterangan yang tidak boleh digugurkan. Ada dua jenis ayat aktif taktransitif iaitu: i) Ayat aktif tak transitif dengan keterangan yang boleh digugurkan.Walau bagaimanapun. ayat aktif transitif yang bersifat ayat tunggal terbentuk hanyadaripada ayat yang mengandungi frasa nama subjek asal sebagai judul dan frasa namaobjek sebagai unsure penyambut kata kerjanya. Ayat aktif tak transitif ialah ayat yang mengandungi kata kerja tak transitifiaitu yang tidak diikuti oleh objek sebagai penyambutnya. . ii) *Dia berada.Anjing itu mengejar kucing. B-i) Dia menangis sepanjang hari.

ii) Ayat pasif dengan kata ganti nama diri pertama dan kata ganti nama dirikedua.B-i) Kebanyakan penganggur tinggal di rumah setinggan. iii) Ayat pasif dengan perkataan kena yang hadir sebelum kata kerja. ii) Ayat Pasif Ayat pasif pula terbentuk asalnya daripada ayat aktif transitif. Ayat pasif dengan imbuhan kata kerja pasif ini merupakan ayat yang kata kerjanya mengandungi imbuhan kata kerja pasifdi. . Ayat pasif dalam bahasa Melayu boleh dibahagikan kepada: i) Ayat pasif dengan imbuhan kata kerja pasif..Kucing itu dikejar oleh anjing. Contohnya .Buku itu saya baca. Contohnya: . ii)*Bas itu menuju. . C-i) Bas itu menuju ke utara.dan ter.Bola ditendang oleh Ali. ii) *Kebanyakan penganggur tinggal. Ia mengandungi kata kerja yang mengutamakan objek asal sebagai judul atau unsur yang diterangkan.

NOR BAHIYAH) ________________________________________________________________________ ___________________________________ Subjek Kata kerja pasif oleh + frasa nama Keterangan Barang itu sudah diambil oleh Ali .

Contohnya: i) Barang itu sudah diambil semalamoleh Ali. ii) Sampah-sarap dibakar pagi tadioleh ayah.Barang itu sudah diambil semalam Ali. Kata ganti nama diri orang . Tembok itu terlanggar oleh lori pada bahagian bawahnya.danke-«-an. Sekiranya binaanoleh+FN itu terletak jauh daripada kata kerja. Ayat pasif juga boleh dibentuk dengan kata kerja yang mengandungiimbuhanb er. Dalam ayat-ayat begini.Barang itu sudah diambil Ali semalam. Istana raja terbina oleh rakyat dalam masa satu tahun. makaoleh tidak boleh digugurkan. kataganti nama diri diletakkan di hadapan kata kerja dasar.Sampah-sarap dibakar pagi tadi ayah. Contohnya: . . Baju itu berjahit dengan benang sutera. Sekiranya binaanoleh+FN yang letaknya selepas kata kerja. Sampah-sarap dibakar oleh ayah pagi tadi. bahagianoleh+FN biasanya tidakdiperlukan. . Ayat pasif dengan kata ganti nama diri orang pertama dan kedua. Contohnya: Subjek Predikat Mereka kehujanan sepanjang hari. Seluruh kampung kegemparan.Sampah-sarap dibakar ayah pagi tadi.semalam. . Hal ini demikian kerana kata gantinama diri orang pertama dan kedua tidak boleh menerima kata kerja dengan imbuhanpasif di-. kata sendi oleh boleh digugurkan tanpa menjejaskan makna atau struktur ayat.

Makanan itu belum kurasai lagi. Hutang itu akan engkau jelaskan sepenuhnya. awak. Kata ganti diri yang berbentuk penuh adalah seperti saya. Manakala bentuk kataringkas ialah ku bagi aku. . engkau.pertama dan kedua yang hadir di hadapan kata dasar itu boleh berbentuk kata penuh ataupun kata ringkas. aku. Contohnya: Subjek Frasa kerja dengan kata ganti nama diri pertama/kedua Keterangan Kerja itu sudah saya selesaikan semalam. kami dan kita. anda.Saya tendang bola itu. Tugas ini mesti kami pikul Terdapat juga bentuk pasif songsang seperti: . dan kau bagi engkau.

Bola itu saya tendang. Binaan oleh+FN boleh secara pilihan digugurkan seperti dalam contoh berikut dengan sepenuh tenaga.Ia berasal daripada ayat pasif susunan biasa: ..Bola itu saya tendang.Saya tendang bola itu. Ayat pasif dengan kata bantu pasif kedua mengandungi perkataan kena dihadapan kata kerja dasar yang tidak menerima awalan. Binaanoleh+FN boleh secarapilihan digugurkan seperti dalam contoh berikut Terdapat juga bentuk pasif songsang seperti: . Ia berasal daripada ayat pasif susunan biasa: . . Ayat pasif dengan kata bantu pasif kedua mengandungi perkataan kena dihadapan kata kerja dasar yang tidak menerima awalan.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->