P. 1
Morfologi Dan Sintaksis

Morfologi Dan Sintaksis

|Views: 2,417|Likes:
Published by Fauziah Zainul

More info:

Published by: Fauziah Zainul on Oct 11, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/31/2013

pdf

text

original

7 Mei 2009

Pengenalan Morfologi
Bidang Morfologi Morfologi ialah bidang ilmu bahasa yang mengkaji struktur, bentuk dan penggolong kata. Struktur kata bermaksud susunan bunyi ujaran atau lambang yang menjadi unit tatabahasa yang bermakna. Bentuk kata pula ialah rupa unit tatabahasa sama ada bentuk tunggal atau hasil daripada proses pengimbuhan, pemajmukan dan penggandaan. Penggolongan kata pula ialah proses menjeniskan perkataan berdasarkan keserupaan bentuk dan latar fungsi dengan anggota lain dalam golongan yang sama. Definisi Morfologi Menurut Kamarudin Hj.Husin dan rakan rakannya dalam bukuPengajian Melayu 1, Ilmu Bahasa dan Kecekapan Berbahasa,1997 : 83,morfologi ialah disiplin ilmu bahasa yang mengkaji struktur, bentuk dan penggolongan kata.Bentuk kata ini merujuk bentuk bunyi atau ujaran sesuatu kata itu. Manakala Abdullah Hassan juga menyatakan definisi morfologi dalambuku Linguistik Am,2007 : 117 , morfologi ialah bidang linguistik yang mengkaji bagaimana perkataan dibina.Kajian ini dilakukan terhadap unsur-unsur yang membentuk perkataan, proses-proses membentuk perkataan dan bentuk bentuk perkataan ialah morfem dan kata. Nik Safiah Karim dan rakan rakannya dalam buku Tatabahasa Dewan Edisi Baharu , 2004 :43 berpendapat morfologi ialah bidang ilmu bahasa yang mengkaji struktur , bentuk dan penggolongan kata.Dengan struktur kata dimaksudkan susunan bentuk bunyi ujaran atau lambang yang turut menjadi unit bahasa yang bermakna. Sehubungan itu, Siti Hajar Hj.Husin Abdul Aziz, dalam bukunyaTatabahasa Bahasa Melayu ( Perkataan ), 1996 : 17 telah menyatakan teori morfologi iaitu morfologi satu cabang daripada ilmu linguistik yang mengkaji soal soal yang berkaitan dengan kemungkinan adanya perubahan kata, golongan kata, dan makna kata akibat daripada perubahan bentuk kata.Morfologi mengkaji selok belok bentuk kata dan fungsi gramatik atau semantik perubahan kata itu.Beliau juga telah merumuskan bahawa morfologi adalah bidang mengkaji bagaimana morfem morfem itu bergabung untuk membentuk ayat.

Menurut Raminah Hj.Sabran dan Rahim Syam dalam buku Kajian Bahasa Untuk Pelatih Maktab Perguruan ,1985 :152, bidang morfologi merupakan bidang dalam kajian bahasa yang mengkaji tentang perkataan dan cara cara pembentukkannya.O`Grady & Guzman juga menyatakan pendapat pada tahun 2000 :121 dalam buku yang disediakan oleh Radiah Yusoff dan rakan rakannya,2004:36 iaitu morfologi adalah merujuk kepada kajian tentang pembentukan kata dan struktur kata. Manakala ahli bahasa juga iaitu Leonard Bloomfield dalam bukunyaLanguage yang telah diterjemahkan oleh Alias Mahpol, Kamaruzaman Mahayiddin dan Noor Ein Mohd.Noor,menyatakan bahawa Morfologi adalah konstruksi yang mengandungi bentuk bentuk terikat antara konsituen konsituennya. Morfologi meliputi konstruksi kata kata dan bahagian kata .
07 Mei 2009

Apakah itu "Sintaksis"
Sintaksis merupakan satu bidang bahasa yang tugasnya mengkaji rumus-rumus yang menerbitkan ayat-ayat gramatis sesuatu bahasa serta hukum-hukum tentang susunan kata yang menyebabkan terjadinya ayat sebagai sesuatu bentuk binaan bahasa yang sempurna.Terdapat pelbagai definisi yang telah diberikan untuk bidang ini.Antaranya definisi dari aspek makna dalam sesuatu bahasa yang lain seperti bahasa Yunani, iaitu sun yang bererti ³dengan´ dan tattein yang bererti ³menempatkan bersama ± sama´. Oleh yang demikian, secara etimologi, sintaksis dapatlah diertikan sebagai ³menempatkan kata ± kata secara bersama-sama untuk menjadi kelompok kata atau ayat.

PERKEMBANGAN BAHASA MELAYU Asal usul orang-orang Melayu (penutur asli bahasa Melayu) amat kaburkerana sejarah kuno Asia Tenggara masih belum diselidiki dengan mendalam. Walaubagaimanapun, kita dapat mengetahui secara kasar latar belakang dan pergerakanmasyarakat Melayu kuno iaitu nenek moyang orang-orang Melayu. Penutur-penutur asal bahasa Melayu berasal daripada

golonganAustronesia. Mereka dating dari daerah Yunan dan terdapat dalam beberapa bentukgelombang pergerakan manusia yang menduduki wilayah Asia Tenggara. Ini berlakusejak tahun 2500 sebelum masihi dengan kedatangan golongan pertama yang disebutMelayu Proto.

Kemudian datang pula golongan kedua yang dikenali sebagai MelayuDeutro yang menduduki daerah pantai dan tanah lembah di Asia Tenggara. Oleh sebab masyarakat Austronesia tersebar luas di seluruh kepulauanMelayu dan Lautan Pasifik, maka berkembanglah tiap-tiap bahasa di daerah masing-masing. Walau bagaimanapun, antara bahasa-bahasa yang berlainan hari ini masih dapatdilihat unsur-unsur persamaannya. Bahasa Melayu sekarang menghadapi masa depan yang amat

cerah.Kedudukannya sebagai bahasa utama negara Malaysia sudah terjamin dari segipenggunaan yang luas dan diperakui oleh rakyat Malaysia. Dasar Pendidikan KebangsaanNegara juga telah menghasilkan murid-murid yang mendapat keseluruhan pendidikandalam bahasa Melayu. Mereka telah menerima pendidikan dengan menggunakan bahasaMelayu sebagai bahasa pengantar. Bahasa Melayu juga berupaya dan bersaing denganbahasa-bahasa moden yang lain di dunia ini seperti bahasa Inggeris, bahasa Perancis,bahasa Rusia dan bahasa-bahasa lain. Mungkin yang masih perlu dilakukan terhadap bahasa Melayu

ialahmeningkatkan status penggunaannya, iaitu dari segi menimbulkan unsur-unsurkeindahan. Demi menjaga kedaulatannya, kita harus berusaha mengindahkannya,mewujudkan unsur-unsur yang menjadikannya lebih murni, supaya apa-apa yangdiperkatakannya bukan sahaja tepat tetapi juga dalam bentuk yang menarik da

Contohnya imbuhanb er. Unit-unit tatabahasa yang menjadi unsur perkataan disebut morfem. huraikan jenis-jenis perkataan dalam bahasa Melayu.perlu wujud bersama-sama dalambersekolah dan±an dalamlautan. pemajmukan dan penggandaan. Struktur bahasa yang dimaksudkan ialahsusunan bentuk bunyi ujaran atau lambing (tulisan) yang menjadi unit bahasa yangbermakna. Sebaliknya morfen terikat ialah morfem yang hanya wujud bersama-sama morfem lain. Morfem bebas ialah forfem yang dapat wujud bersendirian contohnyasekolah dan laut. Unit-unit ini tidak boleh wujud tanpa kata dasar. bentuk danpenggolongan kata dalam bahasa Melayu. .Bahagian A Soalan 1 Dengan memberikan contoh yang sesuai. Penggolongan kataialah proses menjeniskan perkataan berdasarkan keserupaan bentu dan fungsi dengananggota lain dalam golongan yang sama.Morfem ialah unit terkecil dalam bahasa yang berfungsi gramatis atau menjalankan tugasnahu. Morfem pula boleh bersifat bebas atauterikat. sama ada berbentuk tunggal atauhasil daripada proses pengimbuhan. Perkataan juga adalah bentuk bahasa yang terkecil tetapi mengandungi makna yanglengkap dan dapat berdiri sendiri dalam ayat. Bentuk kata pula ialah rupa unit tatabahasa. PENGENALAN MORFOLOGI Morfologi ialah bidang ilmu bahasa yang mengkaji struktur.

bahasa Rusia dan bahasa-bahasa lain. . Walaubagaimanapun. Bahasa Melayu sekarang menghadapi masa depan yang amat cerah. PERKEMBANGAN BAHASA MELAYU Asal usul orang-orang Melayu (penutur asli bahasa Melayu) amat kaburkerana sejarah kuno Asia Tenggara masih belum diselidiki dengan mendalam. Penutur-penutur asal bahasa Melayu berasal daripada golonganAustronesia.Kedudukannya sebagai bahasa utama negara Malaysia sudah terjamin dari segipenggunaan yang luas dan diperakui oleh rakyat Malaysia. proses pembentukan perkataan melibatkan pengimbuhan. kita dapat mengetahui secara kasar latar belakang dan pergerakanmasyarakat Melayu kuno iaitu nenek moyang orang-orang Melayu. Ini berlakusejak tahun 2500 sebelum masihi dengan kedatangan golongan pertama yang disebutMelayu Proto. Mungkin yang masih perlu dilakukan terhadap bahasa Melayu ialahmeningkatkan status penggunaannya. bahasa Dalam menurut peraturan morfologi bahasa kebanyakanbahasa. Bahasa Melayu juga berupaya dan bersaing denganbahasa-bahasa moden yang lain di dunia ini seperti bahasa Inggeris. Oleh sebab masyarakat Austronesia tersebar luas di seluruh kepulauanMelayu dan Lautan Pasifik. Dasar Pendidikan KebangsaanNegara juga telah menghasilkan murid-murid yang mendapat keseluruhan pendidikandalam bahasa Melayu. ialahpenyusunan morfem proses pembentukan sistem kata dalam sesuatu itu. iaitu dari segi menimbulkan unsur-unsurkeindahan. antara bahasa-bahasa yang berlainan hari ini masih dapatdilihat unsur-unsur persamaannya. Mereka telah menerima pendidikan dengan menggunakan bahasaMelayu sebagai bahasa pengantar. Mereka dating dari daerah Yunan dan terdapat dalam beberapa bentukgelombang pergerakan manusia yang menduduki wilayah Asia Tenggara. Walau bagaimanapun.Kesimpulannya. maka berkembanglah tiap-tiap bahasa di daerah masing-masing. Kemudian datang pula golongan kedua yang dikenali sebagai MelayuDeutro yang menduduki daerah pantai dan tanah lembah di Asia Tenggara. bahasa Perancis.

kita harus berusaha mengindahkannya. Kata tunggalterbahagi kepada dua jenis. supaya apa-apa yangdiperkatakannya bukan sahaja tepat tetapi juga dalam bentuk yang menarik dan menyentuh cita rasa yang tinggi. . Perkataan mengandungi berbagai-bagai bentuk yangdapat dijeniskan seperti berikut: i) Kata tunggal ii) Kata terbitan iii) Kata majmuk iv) Kata ganda i) Kata Tunggal Kata tunggal ialah bentuk kata yang terdiri daripada hanya satu bentukdasar.bahaya ______________________________________________________________________________ ______________________________ . Inilah cabaran yang harus diterima oleh rakyat Malaysia pada tahun-tahun akan datang.sungguh .mewujudkan unsur-unsur yang menjadikannya lebih murni.makan . Jenis yang pertama merupakan unit yang bebas dan berdiri sendiri sebagai satu ayat. Sempadan perkataan ini bersifat abstrak.Demi menjaga kedaulatannya. Perkataan dimulai dandiakhiri oleh sempadan perkataan. JENIS-JENIS PERKATAAN DALAM BAHASA MELAYU Perkataan ialah satu unit ujaran yang bebas dan mengandungi makna. Contohnya. iaitu hanyawujud dalam fikiran kita. Iaterdiri daripada satu atau gabungan beberapa bentuk bunyi bahasa. Ia tidak ditandai apabila kita menggunakan perkataan. baikdalam tulisan atau pun pertuturan.saya . Ia tidak menerima apa-apa bentuk imbuhan atau kata dasar yang lain.sihat .

Contohnya: .cerpen bermaksud cerita pendek .Konsonan demikian hadir sama ada di hadapan vokal atau di belakangnya secaraserentak.di mana? .jentolak bermaksud jentera tolak . Ia terdiri daripada satu suku kata. dua suku kata. Jenis akronim ialah bentuk yang dihasilkan umumnya melalui pencatumanbunyi-bunyi pertama dalam sejumlah perkataan atau pencantuman bahagianbahagiandaripada beberapa perkataan untuk membentuk satu perkataan baharu.Petronas bermaksud Petroleum Nasional . tiga suku kata.tadika bermaksud taman didikan kanak-kanak . boleh mengandungisatu suku kata atau lebih daripada satu suku kata.ke Johor? Kata tunggal yang dilihat dari segi persukuana kata.untuk siapa? . empat suku kataatau lebih dan akronim. Contohnya: .______________________________________________________________________________ _____________________________ Jenis kedua ialah kata tugas iaitu unit-unit yang tidak dapat berdiri dengan sendiri tetapi memerlukan sekurang-sekurangnya satu unit yang bebas untuk melaksanakan tugas nahunya. Sesuatu suku kata pula boleh dibentukoleh satu vokal (V) sahaja atau satu vokal disertai konsonan (K) atau beberapa konsonan.Proton bermaksud Perusahaan Otomobil Nasional ii) Kata Terbitan Kata terbitan ialah bentuk kata yang mengandungi kata dasar yangmendapat atau menerima imbuhan iaitu satu proses yang menambahkan ataumenggandingkan imbuhan .

akhiran atau apitan. Prosespengimbuhan juga boleh berlaku pada kata dasar daripada jenis terbitan dan katamajmuk. .Sama ada imbuhan itu di awal.pada kata dasar yang kemudiannya melahirkan kata terbitan. ______________________________________________________________________________ ______________________________ HBML2103 PEMBELAJARAN MORFO SINTAKSIS BAHASA MELAYU 4 NOR BAHIYAH) ______________________________________________________________________________ _____________________________ Kebanyakan kata dasar yang menerima imbuhan ialah morfem bebassementara imbuhan merupakan morfem terikat. sisipan.meN + ketepi + kan = mengetepikan ii) imbuhan dengan kata dasar majmuk. Ia harus diimbuhankan pada bentuk yang lain yang merupakan kata dasar.peN + kuat kuasa + an = penguatkuasaan . Contoh perkataan yang mengandungi kata dasar daripada jenis kata terbitan dankata majmuk ialah: i) imbuhan dengan kata dasar terbitan..peN + ketua = pengetua .ber+darah panas = berdarah panas . . Imbuhan ialah bentuk morfem yang tidak boleh hadir bersendirian dalamayat. Contoh kata terbitan yang mempunyaikata dasar daripada morfem bebas sepertiberjalan dan lukisan.

disusun dan sebagainya.mentakrifkan.gemilang dan sebagainya. gelembung. besarkan duduki. Dalam bahasa Melayu. Contoh apitan kata nama ialah pelaksanaan. juruterbang.membawa. jahitan. gunakan. terjebak. Manakala sisipan kata adjektif pula seperti selerak. kecinaan. Contoh akhiran kata nama ialah pakaian. Kata terbitan berapitan wujud dalam kata nama. seniwati. Manakala contoh akhiran katakerja pula ialah buatkan. secerah. pembuatan. Akhir sekali kata terbitan bersisipan wujud dalam sisipan kata nama dansisipan kata adjektif. menggunakan.Proses pembentukan kata majmuk berlaku dalam banyak bahasa. Manakalaawalan yang wujud dalam kata adjektif pula contohnya seperti terbesar. Berdasarkan jenisnya.Kata terbitan awalan dapat wujud dalam kata nama terbitan seperti pelari. hadirin. berbantalkan. tatacara dan sebagainya. keinggerisan dan sebagainya. Contoh apitan kata kerja ialah memainkan.penggunaan. ustazah dan sebagainya. kata majmuk dieja terpisah. iii) Kata Majmuk Kata majmuk ialah bentuk kata yang wujud apabila dua kata dasar ataulebih dirangkaikan menjadi satu kesatuan sintaksis yang membawa makna tertentu. terputih. kedukaan dan sebagainya.terendah. berjalan. mendaki. Kata terbitan akhiran dalam bahasa Melayu hanya wujud dalam kata namaterbitan dan kata kerja terbitan sahaja. pendapatan. pelajar. setebal dan sebagainya. ______________________________________________________________________________ ______________________________ Manakala contoh apitan kata adjektif pula seperti kearaban. belajar. Caramengeja katamajmuk berbezabeza antara satu bahasa dengan bahasa lain. mahasiswa.sasterawan.seruling dansebagainya. kata majmuk dapat dipisahkan . serabut.pendatang. Awalan dalambahasa Melayu yang wujud dalam kata kerja terbitan pula contohnya seperti melawan. secantik. diperdengarkan dan sebagainya. kata kerja dan kataadjektif. digunakan. dekati dan sebagainya. telunjuk. tetapi terdapat beberapa kecualian oleh sebab kelaziman penggunaan. Contoh sisipan kata nama seperti kelengkeng.

anak emas .garis pusat .kaki ayam .Raja Muda .Profesor Madya . contohnya: .meja makan .kertas kerja .kepada tiga kelompok seperti berikut: a) Kata majmuk yang terdiri daripada rangkaian kata bebas.Ketua Setiausaha Negara ______________________________________________________________________________ ______________________________ NOR BAHIYAH) ______________________________________________________________________________ _____________________________ b) Kata majmuk yang berbentuk istilah khusus.kata kunci .hati batu Termasuk juga bentuk kata yang digunakan sebagai gelaran contohnya: . Contoh kata majmuk yang lazim: .air mata .segi tiga .hak milik .Perdana Menteri .sudut tepat .cari gali .mata pelajaran c) Kata majmuk yang mendukung maksud kiasan iaitu simpulan bahasa. contohnya: .Setiausaha Politik .

Penggandaansepara yang berlaku pada kata dasar tunggal lazimnya melibatkan pengulangan suku katapertama.berat tulang . persatuan-persatuan dan lain-lain lagi. Contoh penggandaan separa adalah seperti lelaki.bumiputera .jawatankuasa .tanggungjawab iv) Kata Ganda Kata ganda ialah bentuk kata yang dihasilkan dengan menggandakan ataumengulangi kata dasar sama ada kata ganda tersebut diulang secara keseluruhan ataupada bahagian-bahagian tertentu. Contoh kata gandapenuh termasuk imbuhan seperti pemimpin-pemimpin. Kata dasar boleh merupakan kata tunggal ataupun kata terbitan. Contoh penggandaanpenuh seperti negara-negara. rerama. besar-besar dan sebagainya. ______________________________________________________________________________ ______________________________ HBML2103 PEMBELAJARAN MORFO SINTAKSIS BAHASA MELAYU Penggandaan penuh ialah proses yang menggandakan keseluruhan katadasar sama ada kata dasar itu mengandungi imbuhan atau tidak. sesiku dansebagainya.kakitangan ..tumbuk rusuk .antarabangsa .manis mulut . Penggandaan separa ialah proses yang menggandakan sebahagian katadasar sahaja. dan dengan imbuhan atau tanpa imbuhan.pilih kasih Terdapat sebilangan kecil bentuk kata majmuk yang diberi pengecualian dan dianggap sudah mantap sebagai satu perkataan walaupun bentuk kata tersebut nyata mengandungi dua kata dasar. pelatih-pelatih.Penggandaan separa boleh berlaku di hadapan atau di belakang kata dasar. Contoh kata majmuk yang kecualian: . . guru-guru. jejari.

Penggunaan bahan bantumengajar tersebut boleh disokong dengan penggunaan rajah. Pemilihan strategi dan teknik juga amat penting untukmerealisasikan pengajaran anda.Bahagian A Soalan 2 Pilih salah satu bahan mengajar yang sesuai untuk mengajarkan jenis-jenis perkataandalam bahasa Melayu kepada murid-murid tahun enam. . alat atau apa sahajabahan lain yang bersesuaian.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Tuliskan perkataan yang diberi ke dalam kategorinya yang betul. .

NOR BAHIYAH) ______________________________________________________________________________ _____________________________ .

selain kehadiran unsur seperti subjek dan predikat sebagai penentu pembentukan sesuatuayat serta urutan perkataan. Penanda kasus memainkan peranan penting bagi menentukankegramatisan sesuatu ayat. Antara penanda tatabahasa yang sering terdapatdalam pembinaan ayat termaksuklah penanda kasus. Kita juga dapat memahami bidangsintaksis sebagai kajian tentang hokum atau rumus tatabahasa yang mendasari kaedahpenggabungan dan penyusunan perkataan atau kelompok perkataan untuk membentuk ayat dalam sesuatu bahasa. Kumpulan yang cepat dan betul diberikan penghargaan. Murid-murid meneliti rajah yangdisediakan oleh guru. . terdapat juga ciri-ciri lain yang harus diberi perhatian danpertimbangan dalam pembinaan ayat.Guru memaparkan rajah jenis-jenis perkataan. kala dan unsur keserasian. Dengan bimbingan guru. bahasa Arab. Setiapkumpulan dikehendaki mengisikan jadual dengan perkataan-perkataan yang disediakanke dalam kategori masing-masing. SINTAKSIS Sintaksis dapat ditakrifkan sebagai bidang ilmu bahasa yang mengkajibentuk. Kemudian. Perlu diingat bahawa dalam bahasa Melayu tidak terdapatpenanda kasus sebagaimana yang berlaku pada bahasa Inggeris. struktur dan binaan atau konstruksi ayat. murid diminta memberikan contoh-contoh lain. Soalan 1 Dengan memberikan contoh yang sesuai. bahasaRusia dan bahasa Turki. Sintaksis dapat melahirkan pelbagai jenis ragam dan ayat sertapembentukannya. Guru bersoaljawab dengan murid selepas diberikan penerangan untukmenguji kefahaman mereka. Guru memberi penjelasantentang jenis-jenis perkataan dan contoh-contohnya. Kita perlu mematuhi peraturan atau rumus pembinaannya. murid-murid dibahagikan kepada empat kumpulan. huraikan apakah yang dimaksudkan dengan ragam ayat aktif dan ayat pasif dalam bahasa Melayu. Ciri-ciri lain yang dimaksudkan ini sering dinyatakan dalam bidangsintaksis sebagai penanda tatabahasa. Sebenarnya.

Akhir sekali. Unsur keserasian antara kata nama subjek dengan __________________________________ kata kerja adalah penting. Oleh sebab bilangan ayat yang dapat dibentuk dalam sesuatu bahasa itu tidakterhad. RAGAM AYAT Ayat terbentuk daripada konstituen klausa. struktur dan binaan ayat. Ayat aktif ialah ayat yang mengandungi katakerja yang . samaada akan. maka dapat diduga bahawa binaan-binaan ayat yang wujud dalam sesuatu bahasaitu terdiri daripada berbagai-bagai jenis dan ragam. satu aspek lain yang juga termasuk dalam analisis ataupersoalan sintaksis ialah ayat-ayat yang tidak menentukan maknanya atau terdapat binaanyang menghasilkan ketaksaan ayat.Satu lagi penanda tatabahasa yang terdapat dalam proses pembentukanayat dalam beberapa banyak bahasa ialah penanda kala. ayat yang terbentuk tidak akan menjadi gramatis. Ayat mengandungi unsur klausa yang terdiri daripada frasa dan frasa pula terbentuk daripada bentuk-bentukperkataan. jelaslah bahawa bidang sintaksis yang mengkajipersoalan bentuk. Bilangan klausa yang terkandungdalam sesuatu ayat itu menentukan sama ada ayat tunggal atau ayat majmuk. sebab tanpa mempertahankan keserasian. ayat-ayat tunggal dalam bahasa Melayuterdiri daripada ayat aktif dan ayat pasif. iaitu penanda atau perubahanyang terjadi pada bentuk kata kerja sebagai menentukan kala atau waktu kejadian. Kesimpulannya. Dalam hubungan ini juga daya pengetahuan ataukecekapan berbahasa yang ada pada seseorang penutur tentang struktur unsurmembolehkannya mengatasi masalah ketaksaan ayat yang berlaku. merupakan bidang yang amat penting dalam penganalisisan sesuatu bahasa. sedang atau sudah berlaku. Unsur keserasian juga menjadi salah satu ciri penanda tatabahasa dalam pembentukan ayat sesetengah bahasa. i) Ayat Aktif Jika dilihat dari segi ragamnya.

ii) *Dia berada. Unsur pelengkap ini berfungsi sebagai frasa keterangan yang tidak boleh digugurkan. Contohnya: A-i)Dia berada di Kuala Lumpur. Ada dua jenis ayat aktif taktransitif iaitu: i) Ayat aktif tak transitif dengan keterangan yang boleh digugurkan. ii) Dia menangis. Ayat aktif tak transitif dengan keterangan yang tidak boleh digugurkan ialah ayat yang mengandungi kata kerja yang mesti diikuti oleh unsur pelengkap untuk menyempurnakan maksud ayat. Ayat aktif terdiri daripada ayat aktif transitif dan ayat aktif tak transitif Ayat aktif transitif ialah ayat yang mengandungi kata kerja transitif yangdiikuti oleh frasa nama atau klausa komplemen sebagai objek atau unsur penyambutnya.Ali menendang bola. Contohnya: A-i)Kanak-kanak sedang mandi di kolam itu. ii) Beberapa orang pengunjung masih bersiar-siar. C-i) Beberapa orang pengunjung masih bersiar-siar pada waktu senja. Ayat aktif tak transitif ialah ayat yang mengandungi kata kerja tak transitifiaitu yang tidak diikuti oleh objek sebagai penyambutnya. B-i) Dia menangis sepanjang hari. Contohnya: . .mengutamakan subjek asal sebagai judul atau unsur yang diterangkan. ii) Ayat aktif tak transitif dengan keterangan yang tidak boleh digugurkan.Walau bagaimanapun. .Anjing itu mengejar kucing. Ayat aktif tak transitif dengan keterangan yang boleh digugurkan ialahayat yang mengandungi kata kerja tak transitif yang mengandungi frasa keterangansecara pilihan. ii)Kanak-kanak sedang mandi. ayat aktif transitif yang bersifat ayat tunggal terbentuk hanyadaripada ayat yang mengandungi frasa nama subjek asal sebagai judul dan frasa namaobjek sebagai unsure penyambut kata kerjanya.

ii)*Bas itu menuju. ii) Ayat pasif dengan kata ganti nama diri pertama dan kata ganti nama dirikedua.Kucing itu dikejar oleh anjing. .Bola ditendang oleh Ali. ii) *Kebanyakan penganggur tinggal. Ayat pasif dengan imbuhan kata kerja pasif ini merupakan ayat yang kata kerjanya mengandungi imbuhan kata kerja pasifdi. Ayat pasif dalam bahasa Melayu boleh dibahagikan kepada: i) Ayat pasif dengan imbuhan kata kerja pasif. ii) Ayat Pasif Ayat pasif pula terbentuk asalnya daripada ayat aktif transitif. Contohnya .dan ter. iii) Ayat pasif dengan perkataan kena yang hadir sebelum kata kerja. Contohnya: ..B-i) Kebanyakan penganggur tinggal di rumah setinggan. C-i) Bas itu menuju ke utara. .Buku itu saya baca. Ia mengandungi kata kerja yang mengutamakan objek asal sebagai judul atau unsur yang diterangkan.

NOR BAHIYAH) ________________________________________________________________________ ___________________________________ Subjek Kata kerja pasif oleh + frasa nama Keterangan Barang itu sudah diambil oleh Ali .

Sampah-sarap dibakar ayah pagi tadi. Contohnya: i) Barang itu sudah diambil semalamoleh Ali. Tembok itu terlanggar oleh lori pada bahagian bawahnya. Hal ini demikian kerana kata gantinama diri orang pertama dan kedua tidak boleh menerima kata kerja dengan imbuhanpasif di-.Sampah-sarap dibakar pagi tadi ayah.Barang itu sudah diambil semalam Ali. . . Sekiranya binaanoleh+FN yang letaknya selepas kata kerja. ii) Sampah-sarap dibakar pagi tadioleh ayah. Contohnya: . Sampah-sarap dibakar oleh ayah pagi tadi.Barang itu sudah diambil Ali semalam. Kata ganti nama diri orang . kataganti nama diri diletakkan di hadapan kata kerja dasar. bahagianoleh+FN biasanya tidakdiperlukan.semalam. makaoleh tidak boleh digugurkan. Sekiranya binaanoleh+FN itu terletak jauh daripada kata kerja. kata sendi oleh boleh digugurkan tanpa menjejaskan makna atau struktur ayat. Istana raja terbina oleh rakyat dalam masa satu tahun.danke-«-an. Baju itu berjahit dengan benang sutera. Seluruh kampung kegemparan. Dalam ayat-ayat begini. Ayat pasif juga boleh dibentuk dengan kata kerja yang mengandungiimbuhanb er. Ayat pasif dengan kata ganti nama diri orang pertama dan kedua. . Contohnya: Subjek Predikat Mereka kehujanan sepanjang hari.

pertama dan kedua yang hadir di hadapan kata dasar itu boleh berbentuk kata penuh ataupun kata ringkas. Hutang itu akan engkau jelaskan sepenuhnya. awak. Contohnya: Subjek Frasa kerja dengan kata ganti nama diri pertama/kedua Keterangan Kerja itu sudah saya selesaikan semalam. Makanan itu belum kurasai lagi. engkau.Saya tendang bola itu. . dan kau bagi engkau. kami dan kita. Kata ganti diri yang berbentuk penuh adalah seperti saya. Tugas ini mesti kami pikul Terdapat juga bentuk pasif songsang seperti: . anda. Manakala bentuk kataringkas ialah ku bagi aku. aku.

Binaan oleh+FN boleh secara pilihan digugurkan seperti dalam contoh berikut dengan sepenuh tenaga.Ia berasal daripada ayat pasif susunan biasa: . Ia berasal daripada ayat pasif susunan biasa: .Bola itu saya tendang.Bola itu saya tendang..Saya tendang bola itu. Binaanoleh+FN boleh secarapilihan digugurkan seperti dalam contoh berikut Terdapat juga bentuk pasif songsang seperti: . . Ayat pasif dengan kata bantu pasif kedua mengandungi perkataan kena dihadapan kata kerja dasar yang tidak menerima awalan. Ayat pasif dengan kata bantu pasif kedua mengandungi perkataan kena dihadapan kata kerja dasar yang tidak menerima awalan.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->