Terangkan nilai-nilai murni hormatmenghormati,kasih sayang dan keadilan menurut Buddhisme, kerelevananya dalam pengajaran pendidikan

Moral

Norhasliza Binti Shamsuddin D2008 1031222 Binti Mohamad Ramdzan D2008 1032686 Aqilah Binti Roslan D2009 1035410 Asmeera Binti Mohd Asri D2009 1035405

 Nursuhadah

 Nur

 Noor

Pendidikan moral bertujuan mendidik murid supaya menjadi insan bermoral dan berakhlak mulia. aspek perkembangan pemikiran moral, perasaan moral dan tingkah laku moral. dalam pendidikan moral yang diajarkan setiap tingkatan berbeza. Buddha mengandungi nilai-nilai moral masih relevan jika diajarkan di peringkat sekolah

 Menekankan

 Nilai

 Agama

Nilai Murni - perlakuan yang baik, peradaban dan tatasusila individu manusia dalam hubungannya sesama manusia, hubungan dengan alam dan hubungan dengan tuhan. penting untuk melahirkan insan yang mulia, unggul dan utopia demi merealisasikan misi nasional negara Pendidikan Moral memainkan peranan yang penting sebagai suatu proses untuk mendidik para pelajar mengamalkan nilai- nilai murni dalam kehidupan masing- masing.

Penerapan nilai-nilai murni ini juga dilakukan seawal kanak-kanak berusia 5 tahun lagi iaitu di peringkat pra- sekolah. Nilai- nilai murni dapat diterapkan dengan mudah kepada kanak- kanak kerana kanakkanak memiliki pemikiran yang tidak terlalu ekstrem dan dapat menerima suatu tunjuk ajar orang yang lebih dewasa tanpa dipersoalkan berbanding dengan remaja- remaja. guru dan ibu bapa perlulah menunjukkan contoh yang baik serta menjadi teladan dan mentor kepada kanak- kanak kerana ianya akan mempengaruhi kelakuan kanak-kanak itu kelak.

Berakhlak mulia amat dituntut dari sudut budaya, peradaban dan agama Buddha sendiri. Agama Buddha menitikberatkan nilai- nilai murni seperti menghormati kedua ibu bapa, saling berkasih sayang antara anggota keluarga bagi mewujudkan sesebuah keluarga yang harmoni. Hormat- menghormati merupakan salah satu daripada nilai- nilai murni yang utama diterapkan ke dalam semua agama kerana setiap agama menerapkan nilai- nilai yang baik sebagai panduan kepada para pengikutnya contohnya seperti yang terdapat dalam ajaran Buddha.

pengucapan ‘terima kasih’ adalah digalakkan dalam agama Buddha untuk menunjukkan penghargaan dan penghormatan kepada orangyang lebih tua teruntamanya dalam membentuk amsyarakat yang harmoni dan saling menghormati.

Bersikap tidak keterlaluan dalam membuat pertimbangan dan tindakan sama ada dalam pemikiran, pertuturan atau perlakuan tanpa mengabaikan kepentingan diri dan orang lain adalah sikap hormat- menghormati yang diajar dalam agama Buddha.

Amalan membantu orang yang lebih tua seperti ibu bapa amatlah digalakkan dalam agama Buddha kerana membantu ibu bapa dalam apaapa jua pekerjaan adalah salah satu cara untuk menghormati mereka. Sikap saling membantu akan dapat mengeratkan lagi hubungan kasih sayang antara ibu bapa dan anak-anak. Pengajaran dalam agama Buddha tersebut adalah bertepatan dengan pengajaran di dalam Pendidikan Moral maka sangat sesuai untuk diaplikasikan oleh para pelajar dalam kehidupan seharian mereka.

 Guru

perlu menitikberatkan nilai- nilai murni terhadap pengajaran mereka kepada pelajarpelajar di sekolah. kerana, pelajar- pelajar pada masa kini mengalami kejutan globalisasi yang mendadak maka amat penting untuk para guru menerapkan nilai- nilai murni kepada pelajar seperti nilai murni hormat- menghormati yang telah diajar di dalam agama Buddha supaya dapat melahirkan para pelajar yang berdisiplin dan memiliki akhlak yang mulia.

 Ini

Dalam konteks negara kita, pengajaran nilai berteraskan pendidikan agama menjadi semakin penting kerana kepelbagaian agama yang wujud di negara ini memerlukan setiap penganutnya memahami dan menghormati antara satu sama lain. Prasangka terhadap orang lain wujud apabila kita meletakkan minda kita berada dalam tembok perkauman atau keagamaan sempit terhadap orang lain.

Keprihatinan individual yang wujud dalam diri pelajar dan pertanyaan,yang dikemukakan oleh mereka mengenai nilai yang adakalanya sama dalam setiap agama akan memberikan pengalaman baru mahupun mengukuhkan lagi pengetahuan sedia ada mereka yang berkaitan dengan masalah sosial dan budaya yang lebih luas.

kepercayaan bahawa sekolah adalah sebuah institusi sosialisasi yang perlu berfungsi untuk menyalurkan nilai-nilai kemanusiaan yang mulia dan diingini oleh masyarakat Malaysia. Oleh itu, penekanan terhadap pengajaran berkaitan agama dalam menonjol dan menerapkan nilai dalam diri pelajar secara tidak langsung akan membina pengajaran berkaitan kewarganegaraan kepada pelajar.

Buddhisme mementingkan pengajaran berkaitan nilai dengan menekankan pembangunan persekitaran dan pembentukan nilai yang mempengaruhi tindakan manusia itu. Kasih sayang tidak terbatas kepada sesama manusia, tetapi berkaitan dengan seluruh hal kehidupan.

Dalam menerangkan bagaimana pendidikan agama akan membentuk pendidiakn kewarganegaraan dalam konteks pengajaran nilai kasih sayang berlandaskan Buddhisme
 Nilai

kasih sayang dalam Buddhisme : ajaran sila (moral) Buddha menekankan hukum sejagat berlandaskan sebab akibat, iaitu perbuatan baik akan meninggalkan kesan baik, sebaliknya perbuatan jahat akan meninggalkan kesan buruk pada individu itu. kasih sayang terhadap orang lain akan terbit apabila wujudnya perasaan hormat menghormati dan saling mempercayai di kalangan masyarakat majmuk di negara ini

 Pastinya

Hubungan antara pengetahuan yang diperoleh daripada pengajaran nilai akan diperkukuhkan lagi dalam amalan agama masing-masing dalam kehidupan seharian. itu, pengajaran nilai yang diterpakan berdasarkan pengajaran agama ini bukan sahaja mendedahkan pelajaran kepada malan agama yang jelas dan signifikan, malah pada waktu yang sama mereka ini diberikan peluang untuk mengembangkan kemahiran yang penting dan menyuarakan isu moral dalam masyarakat yang dilihat adakalanya melampaui batas kemanusiaan.

 Oleh

 Oleh

itu, kerukunan merupakan hal yang sangat penting sebelum umat beragama berbicara tentang kehidupan berbangsa dan bernegara yang berkemanusiaan. Kualiti kerukunan umat beragama itu sendiri menjadi suatu hal yang asas sebelum memulakan kehidupan sebagai manusia yang beriman dan berbudi luhur.

 Di

dalam ajaran agama, kita mengalami rasa kelembutan terhadap diri kita sendiri, dan menimbulkan rasa sebuah persahabatan terhadap orang lain. Rasa persahabatan dan belas kasihan menjadikan kita lebih komited terhadap diri sendiri untuk mewujudkan kerjasama dengan semua mahluk hidup lainnya.

Agama Buddha merupakan sebuah agama bebas.  Gabungan gabungan beberapa agama dan idea.  Memberi penekanan terhadap konsep keadilan.  Ajarannya menjurus kepada bertingkah laku baik.

 Jalan

Lapan lapis  Perintah 10

Nilai keadilan dalam P&P boleh ditemui dalam ajaran Buddha.  Dalam Jalan Lapan Lapis iaitu Lapisan Ketiga menekankan penganutnya bercakap benar dalam percakapan dan perkataan  Terdapat juga dalam Perintah Ke Empat iaitu tidak boleh menipu atau berbohong sesama manusia.  Kandungan objektif P&P pendidikan moral mengkehendaki murid mengamalkan perlakuan bermoral secara adil

 Nilai

tidak sama setiap tingkatan  Guru tidak terkeliru dalam penyampaian nilai tersebut.  Tidak merujuk keadilan pada siapa dan bagaimana nilai adil itu.  Contoh:
 Tingkatan

1- Nilai adil terhadap keluarga  Tingkatan 3- Nilai adil terhadap masyarakat.

 Murid

tidak dapat memahami makna sebenar adil bosan dalam diri pelajar kerana nilai sama setiap tahun diajarkan. dalam mengaplikasikan nilai adil dalam kehidupan seharian.

 Rasa

 Kekeliruan

 Guru

membuat rujukan rancangan pengajaran terlebih dahulu. nilai agama dalam nilai adil yang diajarkan. Contohnya dalam ajaran agama Buddha. tertakluk dalam satu agama sahaja

 Menyelitkan

 Tidak

INSTITUSI KEKELUARGAAN
 Nilai

adil penting dalam institusi keluarga.  Ibu bapa berperanan menerapkan nilai adil kepada setiap ahli keluarga.  Contohnya dalam hal memeberikan pendidikan kepada anak-anak.  Tidak boleh timbul pilih kasih kepada anak-anak.

 Penipuan

dalam pembahagian harta

pusaka.
 Berlaku

kerana tidak ada sifat amanah dan adil dalam menguruskan harta. Buddha melarang melakukan penipuan. perbuatan keji dan menimbulkan rasa marah terhadap mangsa penipuan

 Dalam

 Dianggap

NEGARA
 Berlaku

penipuan, penyelewengan dan sebagainya. permainan politik hanya jaga kepentingan tertentu sahaja.
 Dalam

 Disebabkan

pemberian ganjaran kepada mereka menyokong dan pandai mengampu.

 Jelas

dilihat tiada nilai adil.

KEHAKIMAN
 Menentukan  Bersalah

pesalah yang dihukum.

atau tidak berdasarkan hebatnya peguam dan bukti. berlaku tidak adil besar kerana wujud bukti palsu. yang bersalah boleh disabitkan bersalah jika tiada bukti kukuh.

 Kemungkinan

 Mereka

 Dalam

ajaran Buddha berkaitan Perintah Ke Empat menyentuh tidak boleh menipu dan berbohong sesama manusia. bercakap benar, mereka telah berlaku adil. untuk Buddha diamalkan dalam pendidikan moral.

 Jika

 Relevan

 Nilai

moral sukar untuk dipraktikan dalam kehidupan seharian  Pelajar belajar hanya semata-mata lulus peperiksaan.  Tiada penilaian benar-benar memastikan sama ada pengajaran tersebut benar-benar memberikan kesan dalam diri pelajar.  Kesimpulannya, pegangan agama yang kukuh sahaja boleh menjadi pegangan hidup.