1

1.0 ULUM QUR¶AN

1.1 PENGERTIAN AL-QUR¶AN

Al-quran ialah kalam Allah yang dapat melemahkan yang diturunkan kepada nabi
Muhammad dengan perantaraan Jibril yang ditulis dalam mashaf yang dipindahkan
dengan cara mutawatir dan dikira beribadat orang yang membacanya yang dimulakan
dengan surah al-Fatihah dan disudahi dengan surah al-Nas. Pengertian ini adalah takrif
yang disepakati oleh jumhur ulama
1
.

Takrif atau pengertian al-Qur¶an dapat diberikan dalam dua bentuk iaitu :

1. pengertian bahasa
2. pengertian istilah

1.1.1 PENGERTIAN BAHASA

Dari segi bahasa, al-quran mempunyai pelbagai pengertian, antaranya :

- Imam al-Syafi¶i berpendapat, perlkataan al-quran dieja dengan al-quran. Iaitu tanpa
huruf hamzah (ϥ΁˯ήϘϟ΍). Tiada huruf hamzah pada perkataan al-quran seperti juga
nama bagi taurat dan injil.

- menurut al-Farra¶ dan al-Qurtubi, perkataan al-quran berasal daripada perkataan al-
Qara¶in (ϥ˯΍ήϘϟ΍) yang bermaksud tanda-tanda atau petunjuk. Ini kerana sebahagian
ayat-ayatnya menunjukkan maksud dan pengertian yang sama dengan sebahagian
ayat-ayat yang lain. Huruf nun di dalam kata al-qara¶in itu menunjukkan nun yang
asal, bukannya huruf tambahan.


1
Pengantar Ulum Al-Qur¶an, Rosmawati Ali@Mat Zin (halaman 23).
2

- Mengikut pendapat al-¶Asy¶ari pula al-quran berasal daripada kata Qarana (ϥήϗ). Ia
bermaksud menggabungkan. Hal tersebut kerana ayat-ayat al-quran dan surah-
surahnya dihimpun dan digabungkan dalam satu mashaf.

- Al-Qur¶an berasal daripada perkataan al-qira¶ah (Γ˯΍ήϘϟ΍) yang bermaksud bacaan.

- Al-Qur¶an ialah masdar daripada perkataan maqru¶ (˯ϭήϘϣ) yang bererti dibaca.

- Al-Qur¶an menurut pengertian bahasa ialah bacaan yang berasal daripada
perkataan arab,qira¶ah.Namun begitu maksud sebenar ialah dibaca bukan bacaan.
Sebagaimana firman Allah :

´´´f B.1´T`1´´ ´´=´´´o´
´´=´òb.´´M´C.´ ´´´´ bß´T´
´=´´ò´0´MC ´´´Ó´VBB´
´´=´òb.´´M´C ´´´´

17 Sesungguhnya Kamilah Yang berkuasa mengumpulkan Al-Quran itu (dalam
dadamu), dan menetapkan bacaannya (pada lidahmu);
18. Oleh itu, apabila Kami telah menyempurnakan bacaannya (kepadamu, Dengan
perantaraan Jibril), maka bacalah menurut bacaannya itu.
2
1.1.2 PENGERTIAN ISTILAH

Dari sudut istilah, Al-Qur¶an diberikan dengan beberapa pengertian, antaranya ialah :

- Al-Qur¶an membawa erti kalam Allah yang azali yang diturunkan secara mutawatir
kepada nabi muhammad saw dengan perantaraan jibril a.s, yang melemahkan
musuh-musuh islam dan dikira ibadat bagi sesiapa yang membacanya.

- Al-Qur¶an ialah kalam allah yang tertulis di luh mahfuz semenjak zali dan diturunkan
ke baitul ¶izzah di langit pertama, kemudian dibawa pula ke langit dunia, seterusnya

2
Surah al-kiyamat 75 : ayat 17-18
3

diturunkan dan disampaikan kepada nabi muhammad saw melalui perantaraan
malaikat jibril dalam bahasa arab sebagai mukjizat nabi muhammad dan
disampaikan kepada umat manusia dengan jalan mutawatir dan dikira ibadat
apabila membacanya.

- Al-Qur¶an merupakan firman allah yang diturunkan kepada nabi muhammad saw
dan berfungsi sebagai mukjizat, bukti kerasulan baginda, ditulis di dalam mashaf
dan diriwayatkan dengan cara mutawatir dan dikira beribadat apabila membacanya.

- Al-Qur¶an, wahyu daripada allah yang disampaikan kepada manusia melalui rasul
yang menjadi panduan dan ikutan manusia, terjamin kekal hingga hari akhirat.
Seterusnya al-quran memberi kebahagiaan kepada manusia di dunia dan akhirat.

- Al-Qur¶an juga kalam dan wahyu yang bersifat mutlak, tidak terbatas kepada
sesuatu keadaan dan waktu. Sesuai dilaksanakan di mana-mana dan dalam apa
jua keadaan sehingga hari akhirat.

- Al-quran merupakan kata nama bagi kalam allah yang telah diturunkan kepada
rasulnya muhammad saw yang tertulis dalam mashaf.

- Menurut pengertian yang diberikan oleh imam al-suyuty di dalam kitabnya al-itqab fi
ulum al-Qur¶an, al-quran ialah : kalam allah yang diturunkan kepada nabi
muhammad saw yang mana ia tidak dapat ditandingi oleh musuhnya walaupun satu
ayat.

- Menurut pengertian yang diberikan oleh ulama mutakkhirin ialah : kalam allah yang
diturunkan kepada nabi muhammad saw yang mana ia tidak dapat ditandingi oleh
musuhnya walaupun satu ayat dan dikira ibadat sesiapa yang membacanya.

- Menurut pendapat ulama al-kalam, alquran ialah kalam ghaib serta azali daripada
zat allah yang mana ia sentiasa bergerak dan tidak ditimpa apa-apa bencana.
4


- Menurut pendapat imam al-syaukani, alquran ialah : kalam allah yang azali yang
diturunkan kepada nabi muhammad saw yang dibaca dengan lisan dan dipindahkan
kepada kita secara mutawatir.

Walaupun disana terdapat perselisihan dan perbezaan pengertian yang diberikan
oleh ulama, namun perbezaan itu adalah dari sudut lafaz sahaja. Sebagai rumusannya,
alquran ialah kalam allah yang diturunkan kepada nabi muhammad saw yang menjadi
mukjizat serta ditulis di dalam beberapa mashaf, diriwayatkan secara mutawatir, dikira
beribadat sesiapa yang membacanya dan kafir sesiapa yang mengingkarinya. Justeru
itu, berdasarkan pengertian tersebut, dapat difahami al-quran sebuah kitab yang
menjadi panduan dan sesuai dilaksanakan di mana saja. Tanpa ada batasan waktu
serta terkandung dalamnya perkara umum dan khusus.


1.2 NAMA-NAMA AL-QUR¶AN

Alquran mempunyai berbagai nama lain selain nama al-Qur¶an.
Walaubagaimanapun, nama terkenal dan yang digunakan secara meluas ialah alquran.
Hal itu berdasarkan firman Allah :
´M´÷´´ ´´B´´´v.: ´´´C´ãBb ´X´´ò´0 ´=T´´
´´b.´´M´f´ÒBb

185. (Masa Yang Diwajibkan kamu berpuasa itu ialah) bulan Ramadan Yang padanya
diturunkan Al-Quran.
3Nama dan penggunaan al-quran terhadap kitab Allah yang azali itu dengan
membawa maksud al-quran itu hendaklah sentiasa dibaca serta sentiasa dikaji isi
kandungannya yang tersirat berbagai jenis ilmu pengetahuan dan pengajaran manusia.

Selain daripada al-quran, ulama berpendapat kitab suci al-quran mempunyai 66
nama. Manakala abu al-ma¶ali azizi bin abdul malik dalam kitabnya al-burhan

3
Surah al-baqarah ayat 185
5

mengatakan al-quran mempunyai 55 nama dan ada juga ulama mengatakan al-quran
mempunyai 90 nama. Walaubagaimanapun, semua nama yang diberikan itu sesuai
dengan kemuliaan dan keagungannya sebagai sebuah kitab suci daripada allah swt.
Antara nama-nama alquran ialah :

1. al-Furqan. Firman Allah swt :

Z.:B´PV ´´C´ãBb ´X´´´ò ´´BC´M´´´ÒBb
PÊ`V´´ ´´`´M´P´´ ´´¬´N.H´Ò
´´´´ù`1´´´´1´Ò b´M·´H´ò ´´´

Maksudnya : Maha berkat Tuhan Yang menurunkan Al-Furqaan kepada hambaNya
(Muhammad),untuk menjadi peringatan dan amaran bagi seluruh penduduk alam.
4Perkataan al-furqan digunakan sebagai salah satu daripada nama al-quran
kerana kandungan al-quran itu menjelaskan kepada manusia antara kebenaran dengan
kebatilan. Oleh itu al-quran bertindak sebagai pembezaaan dan pemisahan terhadap
ajaran yang benar dengan ajaran yang salah.


2. al-Mau¶izah. Firman Allah swt :

B÷´M´0´´´· ´´B´1ÒBb ´MC ò´N´V.´ãB´¬
´´´´´¬´v ·´.v ´ò´P´`)´:

Maksudnya : Wahai umat manusia! Sesungguhnya telah datang kepada kamu Al-Quran Yang
menjadi nasihat pengajaran dari Tuhan kamu, dan Yang menjadi penawar bagi
penyakit-penyakit batin yang ada di Dalam dada kamu, dan juga menjadi hidayah
petunjuk untuk keselamatan, serta membawa rahmat bagi orang-orang Yang
beriman.
5Perkataan al-Mau¶izah digunakan sebagai salah satu daripada nama al-quran di
sebabkan dalam al-quran itu mengandungi pengajaran dan peringatan kepada manusia
dan sekelian alam, baik dalam urusan keduniaan dan akhirat.4
Surah al-Furqan ayat 1
5
Surah Yunus ayat 57
6


3. al-Kitab. Firman Allah swt :


´V·´´4V ´1´´J´P´ÒBb ´N +1´·.: ´=T´´
·´v ´´L´: ´´´´ù`1´´´´ÒBb ´´´

Diturunkan Al-Quran ini, Dengan tidak ada sebarang syak padanya, dari Tuhan Yang
memelihara dan mentadbirkan sekalian alam.
6Perkataan al-kitab banyak digunakan dan terkenal sebagai salah satu daripada
nama-nama al-quran. Penggunaan perkataan al-kitab untuk menunjukkan sesuatu yang
termaktub atau tertulis. Justeru itu ia menunjukkan tentang wahyu Allah yang terkumpul
dan ditulis. Namun begitu, al-kitab yang dimaksudkan sebenarnya ialah al-quran yang
diturunkan kepada nabi muhammad saw.


4. al-Nur. Firman Allah swt :

ãB.1´Ò´´ò´0.´ ´ò´N´HÒ´f bo:¬´ò Boo×´P´v
´´´´´

Kami pula telah menurunkan kepada kamu (Al-Quran sebagai) Nur (cahaya) Yang menerangi
(segala apa jua Yang membawa kejayaan di dunia ini dan kebahagiaan Yang kekal di akhirat
kelak).
7
5. al-busyra. Firman Allah

´V´C ·´v ´.CZ bZ´´M´´ ´V·´M´Ò´´¹Ò
´´=´ò´T´ ´´=Ò´´´ò PÊ`V´´ ´Ó´P´1C
´´´ß´T´) ´ãBb B8C´´M+´´v B´ù´¹Ò ´´´´´)
´=´·´M´· ´oM´´.´ m´.M´´´I.´
´´´´o´v´´ù´1´Ò ´´´´
Katakanlah (Wahai Muhammad): "Sesiapa memusuhi Jibril maka sebabnya ialah kerana Jibril
itu menurunkan Al-Quran ke Dalam hatimu Dengan izin Allah, Yang mengesahkan kebenaran
Kitab-kitab Yang ada di hadapannya (yang diturunkan sebelumnya), serta menjadi petunjuk dan
memberi khabar gembira kepada orang-orang Yang beriman".
8
6
Surah al-Sajdah 32 :ayat 2
7
Surah al-Nisa¶ ayat 174
8
Surah baqarah ayat 97
7

6. al-Ruuha. Firman allah :

T ãB.1´H´=´´´0.´ PÊ`L´f b´´´¬´v ´´´0
´M´´´0 ´´´TB´P´´´) )´N´ò´f ´´¬´´´Ó´J´v
´´´´
(Allah berfirman): dan Kami wahyukan kepada Nabi Musa: "Hendaklah Engkau membawa
hamba-hambaKu (kaummu) keluar pada waktu malam; Sesungguhnya kamu akan dikejar
(oleh Firaun dan tenteranya)".
97. al-Majid. Firman allah swt :

´V´) .¬´´ ´´b.´´M´C ´MH´·´ó ´´´´
(Sebenarnya apa Yang Engkau sampaikan kepada mereka bukanlah syair atau sihir), bahkan
ialah Al-Quran Yang tertinggi kemuliaannya.
10
8. al-Zikr. Firman allah swt :

B´ò´f ´·´´Næ B.1´Ò´´´ò ´M´´CãBb B´ò´f.´
´´=Ò ´´¬´´´´´´=6 ´´´
Sesungguhnya Kamilah Yang menurunkan Al-Quran, dan Kamilah Yang memelihara dan
menjaganya.
11
9. al-Tanzil. Firman Allah swt:

´´=´ò´f.´ ´V·´´4´JÒ ´´L.: ´´´´oL´´´´ÒBb
´´´´´
Dan Sesungguhnya Al-Quran (yang di antara isinya kisah-kisah Yang tersebut) adalah
diturunkan oleh Allah Tuhan sekalian alam.
12Walaupun pada zahirnya terdapat pelbagai nama serta perbezaan, namun
fungsinya sama sahaja, untuk memberi petunjuk dan panduan yang baik kepada
manusia dan membawa kebenaran.


1.3 DEFINISI ULUM AL-QURAN


9
Surah al-Syura ayat 52
10
Surah al-Buruj ayat 21
11
Surah al-Hijr ayat 9
12
Surah al-syu¶ara¶ ayat 192
8

Pengertian ulum al-Quran dapat diberikan dengan dua keadaan :

- pengertian bahasa
- pengertian istilah


1.3.1 PENGERTIAN BAHASA

Pengertian ulum al-quran menurut bahasa dan menurut makna idafi ialah :

y perkataan ulum adalah lafaz jamak daripada perkataan ¶ill ( ϢϠϋ) . ia boleh
ditakrifkan sebagai kefahaman muktamad yang menepati fakta sebenar.
Sementara pengertian al-quran pula ditakrifkan sebagai kalam Allah yang mu¶jiz
(ΰΠόϣ) yang telah diturunkan kepada nabi Muhammad, ditulis pada mashaf, yang
disampaikan secara mutawatir dan membacanya merupakan suatu ibadat.
y Ulum al-quran ilmu segala ilmu yang berkaitan dengan al-quran


1.3.2 PENGERTIAN ISTILAH

Ulum al-quran menurut pengertian istilah telah diberikan dengan berbagai pengertian,
antaranya ialah :

y Ulum al-quran ialah ilmu yang membahaskan tentang al-quran, sama ada dari
aspek penurunannya bacaannya, sejarah pengumpulannya, penyusunannya,
penulisan dan pentafsiran, i¶jaz, nasikh mansukh, sebab-sebab turun ayatm i¶rab
serta gharib al-quran.
y Menurut definisi yang diberikan oleh al-zarqani, ulum al-quran ialah ilmu-ilmu
yang mempelajari tentang al-quran itu sendiri, sama ada dari segi
penurunannya, pengumpulannya, pembukuannya, pembacaannya,
9

pentafsirannya, i¶jaznya, nasikh dan mansukhnya dan semua perkara yang
berkaitann dengan al-quran.
y Menurut definisi yang diberikan oleh imam al-suyuti pula, ulum al-quran ialah
suatu bidang dan ruang lingkup ilmu yang membicarakan tentang al-quran dari
segi penurunnanya, sanadnya, adabnya, maknanya, lafaznya dan lain-lain yang
berkaitan dengannya.

Sebagai rumusannya, ungkapan Ulum al-quran membawa makna kefahaman
sebenar berhubung dengan al-quran, yang meliputi asbab al-nuzul, ayat makki dan
madani, al-nasikh dan al-mansukh, cara bacaan, pengumpulan, penulisan dan
berbagai aspek yang berkaitan dengan al-quran.


2.0PENYUSUNAN AYAT DAN SURAH DALAM AL-QUR¶AN

2.1 SEJARAH

2.1.1 PENGUMPULAN AL-QUR¶AN

Berkaitan pengumpulan al-quran dapat dibahagikan kepada empat peringkat zaman
dan masa, iaitu :

- Zaman Rasulullah .
- Zaman Abu Bakar.
- Zaman Uthman Ibn Affan.
- Zaman Umaiyyah Dan Sekarang.
Zaman Rasulullah
10


Al-Qur¶an diturunkan secara beransur-ansur selama lebih kurang 23 tahun dan masa
yang tepatnya ialah 22 tahun 2 bulan 22 hari. Nabi sangat mengambil berat terhadap
setiap wahyu dan ayat al-quran yang diturunkan kepada baginda. Untuk menjaganya
baginda menghafalnya serta dengan segera pula membaca kepada para sahabat.
Secara lebih terperinci, pengumpulan al-quran pada zaman nabi dapat dibahagikan
kepada bahagian berikut :

a. menghafal
b. tulisan


- Menghafal

Lantaran nabi seorang yang tidak tahu menulis dan tidak tahu membaca, maka baginda
sentiasa menghafal dan bergantung kepada kekuatan ingatan untuk menghafal setiap
ayat yang diturunkan kepada baginda. Nabi menghafaz semua wahyu dan ayat yang
diturunkan kepada baginda dan membaca serta menyampaikan kepada sahabat
dengan cara tartil. Selain itu juga, baginda mentafsirkan dan menjelaskan rahsia ayat
yang diterima itu supaya dapat difahami dan jelas maksud yang dikehendaki.

Antara lain juga, baginda segera membacakannya kepada para sahabat supaya ayat
yang diturunkan kepada baginda itu tidak lupa atau luput. Antara lain, biarpun baginda
seorang ummi, namun Allah berjanji akan memudahkan kepada baginda untuk
menghafal dan memahaminya, sebagaimana dalil al-quran :


i. firman Allah :

11

N ´N.´ ´V´´´V ´´b.´´M´f´ÒBB´) ·´v ´V´PC
´´0 b´+´´f´· ´´´HÒ´f ´´=´H´=.´ F V´C.´
´´L´: Ê´ë´T´´ Bdù´1´´ ´´´´´

Maka Maha Tinggilah Allah, Yang Menguasai seluruh alam, lagi Yang benar (pada segala-
galanya). dan janganlah Engkau (Wahai Muhammad) tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum
selesai dibacakan oleh Jibril kepadaMu, dan berdoalah Dengan berkata: "Wahai Tuhanku,
tambahilah ilmuku".
(surah Taha ayat 114)ii. firman Allah yang lain lagi :


´N ´´M´´v ´´=´) ´Ó´òB+´´Ò ´V´´´´J´Ò
´´´=´) ´´´´ ´´´f B.1´T`1´´ ´´=´´´o´
´´=´òb.´´M´C.´ ´´´´ bß´T´
´=´´ò´0´MC ´´´Ó´VBB´ ´´=´òb.´´M´C
´´´´

16. Janganlah Engkau (Wahai Muhammad) - kerana hendakkan cepat menghafaz Quran
Yang diturunkan kepadamu - menggerakkan lidahmu membacanya (sebelum selesai
dibacakan kepadamu).
17. Sesungguhnya Kamilah Yang berkuasa mengumpulkan Al-Quran itu (dalam dadamu),
dan menetapkan bacaannya (pada lidahmu);
18. Oleh itu, apabila Kami telah menyempurnakan bacaannya (kepadamu, Dengan
perantaraan Jibril), maka bacalah menurut bacaannya itu;

(surah al-qiyamah ayat 16-18)


Dalam konteks lain, baginda amat mengambil berat terhadap penjagaan a;-quran
dengan menghafal, bertadarrus, mengulangi serta membaca dalam sembahyang
baginda, hingga bengkak-bengkak kaki baginda yang mulia disebabkan kuat
beribadat dan berdiri untuk membaca al-quran ketika mengerjakan sembahyang
malam. Setiap sekali setahun juga jibril akan bertadarrus dan menyemak bacaan
baginda.

Pada masa datangnya islam dan turunnya al-quran, pada waktu itu masyarakat
arab terkenal dengan bangsa yang kuat ingatan, cepat mengingati dan cepat
menghafal. Contohnya : mereka mampu menghafal beratus-ratus bait atau rangkap
12

sajak dan syair dalam berbagai gaya bahasa. Justeru itu, para sahabat yang
memeluk islam mudah bagi mereka menghafal al-quran, apatah lagi bahasa al-
quran yang mudah dan mempunyai pelbagai keistimewaan berbanding dengan syair
yang pujangga mereka cipta.
Para sahabat juga amat mengambil berat terhadap al-quran dengan menghafal dan
mengajar kepada keluarga mereka, seperti isteri dan anak-anak. Pada masa nabi
terdapat ramai daripada kalangan sahabat yang menghafal al-quran, antara mereka
ialah : khulafa¶ al-rasyidin, muaz ibn jabal, talhah, ibn mas¶ud, huzaifah, ibn umar,
abu al-darda¶, aisyah, ibn abbas, hafsah, ummu salamah, zaid ibn thabit, ubai ibn
ka¶ab, muawiyah dan lainnya. Antara lain juga, baginda telah mengutuskan para
sahabat yang menghafal dan mahir dalam al-quran untuk mengajarnya kepada umat
islam dan orang luar. Contohnya muaz ibn jabal ke yaman.

Sebagai rumusannya, berhubung dengan persoalan pengumpulan dan penulisan
al-quran ini perlulah difahami bahawa kegairahan rasulullah dan para sahabat pada
dasarnya tertumpu kepada pengumpulan dalam dada dan hati. Iaitu cara menghafal
dan mengingatinya, sesuai dengan keadaan di mana rasulullah merupakan seorang
ummi yang juga dibangkitkan oleh Allah di kalangan orang pada waktu itu yang
majoritinyaadalah ummi juga. Di tambah lagi peralatan untuk menulis dan penulisan
tidak mudah diperolehi pada waktu itu. Oleh sebab itu, pada zaman pengumpulan
al-quran bergantung kepada hafalan mengatasi penulisan.

- Tulisan

Walaupun hafalan merupakan penekanan utama dalam persoalan pengumpulan
al-quran pada zaman nabi, namun begitu, tidak pernah pula para sahabat
mengabaikan kepentingan menulis dan mencatat al-quran. Cuma apa yang
jelasnya, penulisan dan catatan itu dilakukan oleh sahabat yang dalam kadar
diizinkan oleh nabi dan dengan cara dan peralatan yang ada serta sesuai pada
zaman mereka, contohnya : para sahabat menulis al-quran di pelepah tamar, tulang-
belulang dan batu.
13


Dalam konteks lain juga, nabi menyuruh sahabat menulis al-quran sebaik-
baiksahaja baginda menerima wahyu. Oleh itu juga, apabila setiap kali turunnya wahyu
kepada nabi, maka baginda memanggil beberapa penulis untuk mencatatkan segala
butir wahyu tersebut. Daripada kalangan penulis wahyu merupakan para terkemuka
atau daripapada kalangan sahabat utama, di antara mereka ialah : abu bakar, uthman,
ali, muawiyah, khalid ibn al-walid, ubai ibn ka¶ab, zaid ibn thabit dan thabit ibn qais.

Atas arahan dan panduan yang diberikan oleh nabi, para penulis wahyu tersebut
menulis al-quran di atas bahan-bahan yang boleh didapati pada waktu itu, seperti
pelepah tamar, ketul-ketul batu, tulang-tulang unta dan kulit biri-biri yang telah kering,
keping-keping kayu dan kulit-kulit. Arahan dan panduan daripada nabi ini termasuklah
arahan penyusunan ayat-ayat dan surah-surah supaya diletakkan masing-masing pada
tempat yang tepat. Hal itu jelas daripadan apa yang telah dinyatakan oleh ibn abbas :
bahawa nabi bila mana turunnya kepada baginda surah-surah tertentu, baginda
memanggil beberapa penulis wahyu, lalu baginda bersabda :
´hendaklah kamu letakkan surah ini pada tempat yang yang terdapat sebutan begini
dan begini¶. Sedangkan nabi pula dalam hubungan itu, mendapat panduan dan arahan
daripada jibril. Sebagaimana tercatat, jibril ada mengatakan kepada nabi : ¶letakkan ini
pada tempat ini¶. Sudah tentu pula jibril menerima perintah daripada Allah.

Tulisan-tulisan yang ditulis oleh penulis wahyu dibawah arahan serta panduan nabi
itu disimpan di rumah nabi. Di samping tulisan rasmi seperti di atas, terdapat juga para
sahabat yang menulis al-quran untuk kegunaan dan simpanan peribadi mereka, tetapi
tulisan mereka itu tidak mengikut tertib surah-surah dan ayat-ayat seperti tulisan rasmi
itu.

Sebagai kesimpulannya, pada hayat nabi, al-quran belum lagi ditulis dalam suatu
mashaf khusus. Antara sebab tersebut terjadi kerana al-quran sentiasa diturunkan
dan nabi sentiasa menunggu wahyu. Pada zaman nabi, baginda tidak
14

membenarkan sahabat menulis hadith, kerana ditakuti bercampur aduk dengan al-
quran.

Antara bentuk al-quran yang disampaikan oleh nabi kepada para sahabat ialah
melalui bacaan, khutbah dan bacaan dalam waktu sembahyang. Dari situlah para
sahabat menulis dan menghafaznya.

Untuk itu, sebagai rumusannya pada zaman rasulullah al-quran belum
dikumpulkan dan belum dibukukan lagi. Dari situ jelaslah bahawa al-quran sudah
terkumpul dalam bentuk tulisan pada zaman nabi, disamping itu ia telah dihafal oleh
para sahabat dengan baik dan teratur menurut tertib ayat dan surah. Dalam erti kata
lain, semasa rasulullah wafat, alquran sudah terjaga rapi dalam bentuk penulisan al-
quran pada waktu itu, masih belum terkumpul dalam bentuk mashaf atau kitab, di
mana ia adalah terkumpul dan tersimpan dalam keadaan tidak tersusun, iaitu pada
pelepah-pelepah tamar, tulang, kulit dan sebagainya.


Zaman Abu Bakar

Apabila abu bakar menjawat jawatan khalifah setelah kewafatan nabi, beliau
terpaksa menghadapi pelbagai peristiwa hebat dan persoalan sukar. Diantara
peristiwa-peristiwa tersebut ialah gerakan memerangi mereka yang enggan
membayar zakat, nabi palsu, golongan murtad dan termasuklah peperangan al-
yamamah yang berlaku dalam tahun 12 hijrah. Dalam peperangan al-yamamah
khasnya, kira-kira 70 orang para sahabat yang menghafal al-quran telah gugur
syahid. Kejadian itu amat mengharukan saidina umar, lalu beliau menemui khalifah
abu bakar dan mencadangkan supaya al-quran dikumpulkan ke dalam satu mashaf
yang teratur ayat dan surahnya. Cadangan itu dibuat berasaskan kebimbangan al-
quran umar akan kemungkinan hilangnya al-quran disebabkan kematian para
penghafalnya.
15

Walaubagaimanapun, pada mulanya abu bakar enggan melaksanakan cadangan
umar, kerana beliau merasakan cukup berat untuk melakukan sesuatu yang tidak
dilakukan oleh rasulullah semasa hidupnya. Tetapi umar tidak putus asa, akhirnya
khalifah abu bakar dapat diyakini akan manfaat daripada cadangan beliau itu. Apabila
khalifah abu bakar dapat melihat kebaikan cadangan umar tersebut, lalu beliau
mengarahkan zaid ibn thabit melaksanakna tugas itu. Zaid ibn thabit dipilih berdasarkan
kenyataan bahawa beliau merupakan seorang pemuda yang bijak dan termasuk salah
seorang daripada penulis wahyu serta menghafaz al-quran dan pernah menghadiri
majlis tadarrus al-quran antara nabi dengan jibril

Di peringkat permulaan menerima arahan, zaid sebagaimana yang telah berlaku
kepada khalifah abu bakar teragak-agak juga untuk menjalankan tugas tersebut,
dengan alasan bahawa perkara itu merupakan suatu yang tidak dilakukan oleh
rasulullah semasa hidupnya. Tetapi akhirnya beliau juga dapat diyakini sepertimana
yang berlaku kepada khlaifah abu bakar.

Dalam melaksanakan tugas berat itu, zaid telah dibantu oleh sahabat lain dengan
bertindak menyalin satu persatu ayat-ayat yang sudah sedia ada tertulis pada pelepah-
pelepah tamar, kulit dan ketulan batu serta membandingkannya dengan hafalan-hafalan
para sahabat dan hafalan beliau sendiri. Selain itu, beliau tidak akan menulis sebagai
al-quran sekiranya tidak ada dua saksi yang adil, menyatakan mereka menyaksikan
ayat itu diterima daripada nabi. Dalam erti kata lain, kedua-dua sumber yang ada pada
waktu itu, iaitu hafalan dan catatan atau tulisan digunakan dengan teliti oleh zaid dalam
proses melaksanakan tugas yang diamanahkan oleh khalifah abu bakar.

Zaid telah mengambil masa lebih kurang satu tahun untuk menyempurnakan tugas
beliau itu. Apabila telah selesai penulisannya, naskah al-quran itu diberi nama mashaf
abu bakar. Bentuk penulisan mashaf itu adalah meliputi keseluruhan ketujuh-tujuh huruf
atau al-ahraf al-sab¶ah yang mana di atasnya al-quran diturunkan. Ini bermakna mashaf
abu bakar ini adalah selaras dan sama dengan catatan yang dikumpulkan pada zaman
nabi. Mashaf abu bakar itu pada mulanya disimpan di bawah jagaan khalifah abu bakar
16

sehinggalah beliau meninggal dunia. Kemudian, disimpan pula oleh khalifah umar al-
khattab di sepanjang tempoh pemerintahannya. Setelah khalifah umar meninggal dunia,
mashaf tersebut diletakkan pula dibawah jagaan anaknya, iaitu hafsah binti umar.

Sebagai rumusannya, dengan pengesyoran umar dan pelaksanaan tugas zaid ibn
thabit, maka terhasillah mashaf abu bakar dalam bentuk penulisannya yang meliputi
ketujuh-tujuh huruf yang diatasnya al-quran diturunkan. Dengan itu juga, terselamatlah
dan terjaga ketulenan al-quran disebabkan kematian para penghafal al-quran.


Zaman Uthman Ibn Affan

Pada masa pemerintahan khalifah uthman bin affan, islam telah berkembang luas
hingga ke negeri syam, kufah dan iraq. Umat islam yang berada di berbagai daerah dan
negeri membaca dan mempelajari al-quran menurut kaedah-kaedah yang diterima
daripada sahabat yang masyhur di kalangan mereka dan di wilayah mereka, seperti :

y penduduk syahm menggunakan dan mempelajari kaedah bacaan yang
diterima daripada ubai bin ka¶ab.
y Penduduk kufah mengambil kaedah bacaan daripada abdullah bin mas¶ud
y Orang-orang islam di tempat lain pula membaca al-quran menurut bacaan
abu musa al-asy¶ari


Antara faktor utama lahirnya perbezaan bentuk-bentuk bacaan itu adalah dengan
berdasarkan perbezaan huruf-huruf yang mana di atasnya al-quran diturunkan.

Ekoran perbezaan bacaan telah menyebabkan timbulnya perselisihan yang
hebat di kalangan umat islam dan telah menimbulkan masalah disebabkan tidak ada
penyelarasan. Perselisihan yang semakin runcing itu telah diperhatikan oleh sahabat
yang bernama huzaifah al-yaman yang mana waktu itu berada di syam dan iraq dalam
17

rangka dan mengatur persiapan untuk berperang serta membuka negeri armenia dan
azarbijan. Melihat pertelingkahan itu, seperti pertelingkahan bacaan di antara orang-
orang sham dengan iraq. Lantaran itu, huzaifah al-yaman segera kembali ke madinah
dan menceritakan perkara dan permasalahan tersebut kepada khalifah uthman, serta
menyarankan kepada khalifah supaya mengambil tindakan segera untuk
menyelamatkan keadaan itu.

Dalam konteks ini, sebenarnya bukan huzaifah sahaja yang bimbang dan risau,
namun sahabat lain juga begitu, tambahan lagi keadaan itu semakin hari semakin
menular dan merebak di kalangan orang islam pada wakt itu. Malahan ada antara
mereka sudah sampai tahap kafir-mengkafir di antara satu sama lain.

Berdasarkan cadangan huzaifah al-yaman, khalifah uthman telah membentuk
satu jawatankuasa penulisan al-quran yang mana ia terdiri daripada empat sahabat,
yang diketuai oleh zaid bin thabit, mereka yang tiga lagi ialah abdullah bin al-zubir, said
bin al-¶as dan abdul rahman bin haris bin hisham. Daripada empat orang ahli
jawatankuasa tersebut, zaid bin thabit sahaja daripada kalangan ansar dan mereka
yang lain adalah kaum quraisy.

Jawatankuasa itu ditugaskan untuk membukukan al-quran dengan menyalin
semula semua ayat daripada al-quran yang dikumpulkan pada masa abu bakar yang
masih tersimpan di rumah hafsah binti umar. Mereka menyalin semula ke dalam satu
naskah dengan menggunakan hanya satu bentuk huruf daripada huruf-huruf yang tujuh.

Jawatankuasa tersebut mulai menjalankan tugas mereka pada penghujung tahun
24 hijrah dan awal tahun 25 hijrah. Dengan kegigihan dan kesabaran, mereka telah
berjaya menghasilkan beberapa buah mashaf yang ditulis di atas satu bentuk huruf
dengan tujuan untuk menyatukan bentuk bacaan umat islam.18

y Syarat Penulisan Mashaf Uthmani

Dalam menulis mashaf tersebut, khalifah uthman telah menetapkan syarat tertentu
kepada jawatankuasa penulisannya :

a. menulis al-quran menurut bacaan para hafiz
b. apabila terdapat perbezaan pendapat dan perbezaan bacaan di antara tiga ahli
komiti daripada kaum quraisy dengan zaid yang merupakan kaum ansar
madinah, mereka mesti menulis mengikut percakapan suku quraisy, kerana al-
quran diturunkan dalam dialek atau lahjah quraisy.
c. Semua ayat al-quran diterima daripada rasulullah saw secara mutawatir dan
tidak mansukh akan ditulis semula.
d. Al-quran ditulis tanpa menggunakan titik.
e. Mengekalkan tujuh jenis bacaan.


Setelah penulisa itu selesai, mashaf asal itu diserahkan kembali kepada Hafsah.
Manakala al-Qur'an yang ditulis dan dibukukan oleh jawatankuasa itu telah disalin pula
kepada beberapa mashaf lagi. Mashaf yang ditulis dan disalin itu, telah dihantar ke
beberapa daerah dan wilayah islam, dimana pada setiap wilayah atau kota ditinggalkan
satu naskah, antaranya :

i. mekah
ii. syria
iii. basrah
iv. kufah


Setelah penulisan mashaf tersebut selesai, khalifah uthman telah memerintahkan
supaya semua lembaran al-quran yang ditulis sebelumnya supaya dibakar, samada
tertulis pada kulit, pelepah tamar, mashaf dan lainnya.
19

Antara lain, khalifah Uthman menghantar mashaf yang disalin beserta guru untuk
mengajarnya ke sesuatu wilayah. Selepas mashaf-mashaf yang ditulis dihantar ke
wilayah islam,mashaf aslinya ditinggalkan di Madinah untuk simpanan khalifah dan ia
dinamakan dengan Mashaf al-lmam. Dengan usaha dan tindakan tegas khalifah
Uthman itu, umat islam telah dapat diselamatkan daripada perselisihan dan
pertelingkahan akibat perbezaan dalam bentuk bacaan Al-quran. Penjagaan rapi
daripada kalangan umat lslam terhadap al-quran, samada dalam bentuk hafalan atau
tulisan, maka keaslian al-quran menjadi terjaga hingga ke saat ini dan ia menepati
dengan janji Allah di dalam al-quran melalui firmanNya :

B´ò´f ´·´´Næ B.1´Ò´´´ò ´M´´CãBb B´ò´f.´
´´=Ò ´´¬´´´´´´=6 ´´´
Sesungguhnya Kamilah Yang menurunkan Al-Quran, dan Kamilah Yang memelihara dan
menjaganya.
(surah al-Hijr ayat 9)20

2.2 PENYUSUNAN AYAT
Al-Quran merupakan kitab suci yang dimiliki oleh umat Islam. Al-Quran terdiri
atas 114 surah. Setiap surah memiliki jumlah ayat yang berbeza. Ayat al-Quran yang
terbanyak dimiliki oleh surah al-Baqarah (terdiri atas 286 ayat). Sedangkan, yang paling
sedikit dimiliki oleh surah al-Kautsar (terdiri atas 3 ayat).

2.2.1 PEMBAHAGIAN AYAT AL-QURAN
Ayat al-Quran dibahagi menjadi dua berdasarkan tempat wahyu diturunkan.
Ayat-ayat yang diturunkan di Mekah disebut sebagai ayat-ayat Makkiyah. Sedangkan,
ayat-ayat yang turun di Madinah biasa disebut sebagai ayat-ayat Madaniyah. Baik ayat
Makiyyah maupun Madaniyah biasanya terhimpun dalam satu surah, kerana tidak
semua surah dalam Al-Quran diturunkan di Madinah atau Mekah saja. Al-Qur¶an
diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantaraan Malaikat Jibril sedikit demi
sedikit selama 23 tahun.
Setiap bulan Ramadhan, Rasulullah saw. akan mengulangi bacaan ayat-ayat Al-
Quran yang sudah diterimanya di hadapan Jibril. Pada bulan Ramadhan yang terakhir
sebelum nabi meninggal, Malaikat Jibril didengarkan bacaan daripada nabi sehingga
dua kali.
2.2.3 PENYUSUNAN AYAT AL-QURAN
Setiap ayat Al-Quran diturunkan, Rasulullah memanggil sahabat-sahabat yang
terpelajar untuk menuliskan ayat-ayat yang diperdengarkan. Setelah itu, beliau meminta
kepada juru tulisnya untuk membaca kembali apa yang telah ditulisnya untuk
menghindari kesalahan-kesalahan dalam penulisan. Para sahabat menuliskan al-
Qur¶an di atas kulit binatang, kayu, tulang unta, batu tatahan dan sebagainya agar Al-
Quran dapat tersimpan dengan baik.Namun, selain itu Rasulullah juga menganjurkan
kaum muslimin untuk menghafalkannya dan dibaca dalam waktu-waktu solat mereka.
21

Para penghafal al-Qur¶an ini dikenali sebagai hafiz. Mereka menghafal seluruh
ayat al-Qur¶an dan mengajarkannya kepada sahabat yag lain.Ternyata, kaedah ini
sangat sesuai untuk memelihara ayat-ayat Al-Quran, iaitu dengan mencatat dan
menghafal, sangat bermanfaat di kemudian hari setelah Rasulullah wafat.
Justeru penyusunan ayat al-Qur¶an adalah secara tauqifi yang bermaksud
menyusun semua ayat al-Qur¶an mengikut petunjuk dan arahan daripada nabi
Muhammad dan ini disepakati oleh semua ulama. Oleh yang demikian, segala ayat
dalam al-Qur¶an tidak boleh diubah atau dibaiki. Hal ini dapat dibuktikan menerusi
riwayat yang dikeluarkan oleh al-Bukhari daripada Ibn Zubayr yang bermaksud :
³ Aku telah berkata kepada Usman bahawa ayat ³Ν΍ϭί΃ ϥϭέάϳϭ ϢϜϨϣ ϢϜϓϮΘϳ Ϧϳάϟ΍ϭ´ telah dimansuhkan
oleh ayat yang lain. Akan tetapi mengapa engkau tuliskan juga ayat itu atau membiarkannya?
(maksudnya: mengapa engkau mengekalkan juga ayat itu atau membiarkannya bertulis,
sedangkan engkau mengetahui bahawa ayat itu telah dimansuhkan?) Jawab Saidina Usman:
Wahai anak saudaraku, aku tidak berani mengubah walau sedikit pun segala ayat daripada
tempat asalnya.´
Di dalam kitab-kitab hadis, terdapat banyak riwayat yang menggambarkan
Rasulullah merencanakan ayat-ayat al-Quran kepada para penulis wahyu dan
mengarahkan mereka supaya menyusun ayat-ayat itu mengikut susunan yang telah
ditentukan.
Selain itu, telah sabit riwayat yang menyatakan bahawa Nabi Muhammad telah
membaca beberapa surah al-Qur¶an di dalam solat dan khutbah Jumaat mengikut
susunan ayat-ayatnya yang telah ditetapkan dan disaksikan oleh para sahabat. Riwayat
ini jelas menunjukkan bahawa tertib atau susunan ayat-ayat al-Quran adalah mengikut
petunjuk dan arahan nabi s.a.w Tidak pernah berlaku para sahabat menyusun ayat al-
Qur¶an mengikut susunan yang menyalahi bacaan Rasulullah. Oleh itu susunan al-
Qur¶an secara tauqifi ini telah mencapai darjat tawatur.


22

2.3 PENYUSUNAN SURAH
Penyusunan surah di dalam al-Qur¶an adalah secara tauqifi yang bermaksud
menyusun semua surah mengikut petunjuk dan arahan daripada nabi Muhammad dan
ini disepakati oleh semua ulama. Oleh yang demikian, segala surah di dalam al-Qur¶an
tidak boleh diubah atau dibaiki. Tidak ada bukti yang menunjukkan bahawa susunan
surah dilakukan dengan cara lain. Oleh itu terbatallah pendapat yang mengatakn
bahawa sesetengah surah disusun secara ijtihad dan sesetengahnya pula secara
tauqifi.

Ijtihad yang dilakukan oleh para sahabat ketika menyusun mushaf untuk kegunaan
mereka sendiri adalah merupakan ikhtiar mereka secara peribadi dan mereka tidak pula
mewajibkan orang lain untuk mengikut susunan mereka. Mereka juga tidak mendakwa
bahawa sesiapa yang menyalahi susunan mereka hukumnya haram. Lagipun mushaf-
mushaf itu mereka tulis hanya untuk kegunaan mereka sendiri, tidak untuk orang ramai.
Mereka juga menggunakan mushaf itu secara peribadi sehinggalah kemudian umat
Islam seluruhnya telah bersetuju menerima susunan mushaf Usman. Lalu mereka juga
turut menerima mashaf Usman dan meninggalkan mashaf peribadi masing-masing.

Kalaulah para sahabat mempercayai masalah susunan surah itu bukan tauqifi,
tetapi taufifi (ijtihad dan ikhtiar) nescaya mereka akan terus berpegang dengan susunan
surah sebagaimana yang terdapat di dalam mashaf mereka dan tidak menerima
susunan mashaf Usman.23

Kesimpulannya, benarlah Allah yang telah menurunkan al-Quran dan Dialah yang
memeliharanya. Sehingga sekarang ini, al-Qur¶an tetap terpelihara dan tidak mungkin
dapat dilakukan sebarang pengkhianatan ke atas al-Qur¶an seperti yang ditegaskan
Allah menerusi firmanNya :

B´ò´f ´·´´Næ B.1´Ò´´´ò ´M´´CãBb B´ò´f.´
´´=Ò ´´¬´´´´´´=6 ´´´
Sesungguhnya Kamilah Yang menurunkan Al-Quran, dan Kamilah Yang memelihara dan
menjaganya.
(surah al-Hijr ayat 9)
3.0 NASIKH DAN MANSUKH

Nasakh dari segi bahasa membawa dua maksud, iaitu :

- menghapuskan.
- memindahkan


Dari segi istilah pula bermaksud :

- mengangkat satu hukumnya yang terdahulu dengan hukum yang datang
kemudian.

Imam al-Suyuti menjelaskan bahawa mengangkat hukum bermaksud menafikan
perkaitan antara hukum tersebut dengan mukallaf Keputusan sesuatu hukum itu
sebagai tidak lagi terikat dengan mukallaf mestilah dari pihak syara`. Antara kedua-dua
hukum ini (nasikh dan mansukh) mestilah terdapat pertentangan,iaitu satu hukum
menunjukkan keharusan dan satu lagi tidak
Sebahagian ulama mendefinisikan nasakh sebagai ³kitab
kalam/ketentuan/suruhan/firman allah melalui ayat yang lain baik merupakan suruhan
24

atau larangan) syara` yang datang kemudian´ menunjukkan bahawa hukum yang telah
sabit(tetap) dengan khitab (ketentuan) terdahulu telah terangkat/mansukh.
Berdasar surah baqarah ayat 106:
T B´v ´|+´o´ò ´·´v L´·b.´ ´´´0 B´·´´o´ò
´ò´0´ò ÒM´M·´m ãB÷´8´.v ´´´0 ãB´·´1´d´v N
´òÒ´0 ´ò`1´´V ´´´0 ´ãBb PÊ`V´´ ´V´
0´´´Z´ ´M·´MC ´´´´´
Apa sahaja ayat keterangan Yang Kami mansukhkan (batalkan), atau Yang Kami tinggalkan
(atau tangguhkan), Kami datangkan ganti Yang lebih baik daripadanya, atau Yang sebanding
dengannya. tidakkah Engkau mengetahui bahawasanya Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap
sesuatu?

Ringkasnya, nas yang datang kemudian menunjukkan bahawa tempoh
pemakaian sesuatu hukum yang terdahulu telah tamat. Hukum atau nas al-quran serta
hadis yang datang kemudian yang membawa hukum yang baru dinamakan nasikh dan
Hukum atau nas al-quran serta hadis yang ditamatkan pemakaiannya dinamakan hadis
mansukh.

Contohnya ayat surah al-Kafirun :

´)´NÒ ´)´N´o·´T .Ê´L.´ ´´´´T ´´´
"Bagi kamu ugama kamu, dan bagiku ugamaku".


Maka turun ayat lain yang hapus hukum lama.
Menurut Ibn al-Qayyim, maksud para salaf apabila menyebutkan tentang nasikh dan
mansukh ialah :
³mengangkat satu hukum sekaligus atau mengangkat kemutlakan, keumuman dan
keadaan yang zahir bagi nas.´

Makna yang pertama iaitu "mengangkat" adalah istilah nasakh bagi ulama yang
kemudian. Makna kedua iaitu "mengangkat kemutlakan" bermaksud mengkhususkan
25

(takhsis) apa yang disebutkan secara umum oleh nas yang terdahulu atau
menyempitkan (taqyid) makna yang mutlak atau menjelaskan maksud terdahulu yang
zahir.
Bagi salaf, pemakaian nasakh adalah luas, berbeza dengan ulama kemudian
yang menyempitkan maksud nasakh kepada pembatalan hukum.
Sementara itu, Shah Waliyullah setelah mengkaji dan menganalisis penggunaan
bahasa di kalangan sahabat dan tabi`in berpendapat bahawa, didapati mereka
menggunakan lafaz nasakh mengikut pengertian bahasa, bukan istilah yang difahami
oleh orang kemudian. Nasakh di sisi sahabat dan tabi`in ialah merangkumi makna-
makna berikut:
1. Menjelaskan berakhirnya tempoh sesuatu amalan.
2. Menjelaskan sesuatu µqaid¶ (syarat) atau sifat itu sebagai sifat yang kebetulan
bukan syarat.
3. Mengkhususkan yang umum.
4. Menjelaskan sesuatu yang membezakan antara perkara yang dinaskan dan
perkara yang diqiaskan secara zahir.
5. Menghapuskan salah satu adat Jahiliah.
6. Mengangkat salah satu syariat atau peraturan nabi-nabi yang terdahulu.
Kesimpulannya, nasakh mengikut ulama mutaqaddimin tidak khusus kepada
membatalkan hukum bahkan merangkumi kesemua bentuk pentafsiran nas-nas al-
Qur¶an dan al-Sunnah. Sementara ulama mutakhirin mengkhususkan kepada
pembatalan hukum atau menjelaskan sesuatu hukum itu tidak lagi diamalkan. Jika
perkara ini tidak diberi perhatian tentu sekali orang-orang kemudian menyamakan
maksud ulama mutaqaddimin dengan maksud ulama mutakhirin. Akibatnya, banyak
ayat-ayat dan hadis-hadis akan didakwa sebagai mansukh sedangkan jumlah yang
sebenar tidak banyak.
Mansukh adalah hukum yang terangkat.dinamakan sebagai hukum yang terangkat
bukannya yang dilupus kerana ayat itu pada asalnya diturunkan,selain itu ia adalah
26

sesuatu yang diturunkan dari satu pihak yang mulia dan pengangkatannya bagi
menunjukkan kemuliaan Al-Quran.
Mansukh pula adalah kitab lama yang dimansukhkan sama ada dari segi bacaannya
ataupun hukumnya sahaja.
SYARAT NASAKH MANSUKH
Terdapat 2 syarat nasakh mansukh iaitu;
y Sesuatu yang menasakhkan itu datang selepas atau kemudian daripada apa
yang dimansukhkan
y Sesuatu yang bertindak sebagai penasakh itu mestilah lebih tinggi atau
sekurang-kurangnya sama darjat autoritinya dengan yang dimansukhkan
y Hukum yang dimansuhkan itu hendaklah hukum syarak
y Ayat lain yang datang terkemudian hendaklah juga merupakan khitab
syarak.iaitu jka bukan al-quran ,hadis dan berkaitan dengan hukum lama.
y Hukum yang datang kemudian sebagai nasakh tidak terikat hanya pada masa-
masa tertentu.BAHAGIAN NASAKH

27

Nasakh terbahagi kepada 2 bahagian iaitu nasakh antara ayat al-quran denga
ayat al-quran dan ayat dengan hadis.namun ada juga nasakh hadis dengan al-quran
atau nasakh hadis dengan hadis.

Nasakh Al-Quran Dengan Al-Quran
Ulama sepakat al-quran harus menasakhkan nas al-quran lain bila dalil kedua-duanya
sama, kerana ia dikira sama sudut kekuatan, contohnya firman Allah :
B÷´M´0´´´· U´´L´1ÒBb ´´´M´=
´´´´1´v´´ù´ÒBb Ê`V´´ ´XB´J´f´ÒBb P ´´f
·´N´· ´ò´N1´.v ´´´´M´´´´ ´´´´M´Ò´+´
Fb¬´Ó´1´´´· ´´´´´J´FB´v P ´´f.´ ·´N´·
ò´P1´.v ´´FB´.v Fb´¬´Ó´1´´´· B1´´Ò´0
.·´.v ´´´´C´ãBb Fb´´MZ´Z
Maksudnya : Wahai Nabi, peransangkanlah orang-orang Yang beriman itu untuk berperang. jika
ada di antara kamu dua puluh Yang sabar, nescaya mereka dapat menewaskan dua ratus
orang (dari pihak musuh Yang kafir itu); dan jika ada di antara kamu seratus orang, nescaya
mereka dapat menewaskan seribu orang dari golongan Yang kafir, disebabkan mereka (yang
kafir itu) orang-orang Yang tidak mengerti.
13


Ayat tersebeut Allah mewajibkan muslimin melawan musuh jika mereka keadaan
nisbah 1:10. hukumnya dinasakhkan dengan hukum lebih ringan dengan nisbah 1:2,
sebagaimana firman Allah :
´´T´ ·´N´· ò´P1´.v ´´FB´.v ´×´M´)B+´
Fb¬´Ó´1´´´· ´´´´´J´FB´v P ´´f.´ ·´N´·
´ò´N1´.v ´b´Ò´0 Fb´¬´Ó´1´´´· ´´´´Z´´Ò´0
´´´ß´T´) ´ãBb N
Oleh itu jika ada di antara kamu seratus orang Yang sabar, nescaya mereka akan dapat
menewaskan dua ratus orang; dan jika ada di antara kamu seribu orang, nescaya mereka dapat
menewaskan dua ribu orang Dengan izin Allah.
14


Nasakh Al-Quran Dengan Hadis

13
Surah al-Anfal ayat 65
14
Surah al-Anfal ayat 66
28

Jumhur ulama termasuk Zahiriyyah mengharuskan nasakh hadis dengan al-
Qur¶an sementara Imam al-Syafie menegahnya. Bagaimanapun golongan Hanafiyyah
hanya mengharuskan nasakh al-Qur¶an dengan hadis mutawatir dan masyhur kerana
ianya tersebar luas di kalangan manusia.
Golongan yang mengharuskannya, berhujah dengan ayat wasiat kepada ibu bapa dan
kaum kerabat.
+1´J´ ´ò´N´H`1´´ bß´f .M+´´= ´ò´´M´`´0
´ò´¬´ù´ÒBb ´´f Z´MV b´M´M´.
´´H´´.¬´ÒBb ´·´·´M´Ò´.¬´1´Ò
´´´´)´M´CJ.Bb.´ ´B´´M´´´ù´ÒBB´) F BMf´=
Ê`V´´ ´´´´f´J´ù´ÒBb ´´´´´
Kamu diwajibkan, apabila seseorang dari kamu hampir mati, jika ia ada meninggalkan harta,
(hendaklah ia) membuat wasiat untuk ibu bapa dan kaum kerabat Dengan cara Yang baik
(menurut peraturan ugama), sebagai suatu kewajipan atas orang-orang Yang bertaqwa.
15


Ayat ini telah dimansukhkan dengan hadis:
ϝΎϗ ˬΔϣΎϣ΃ ϲΑ΃ Ϧϋ : ϝϮϘϳ ϢϠγϭ ϪϴϠϋ Ϫ˷ Ϡϟ΍ ϰϠλ Ϫ˷ Ϡϟ΍ ϝϮγέ ΖόϤγ " : ϰτϋ΃ Ϊϗ Ϫ˷ Ϡϟ΍ ͉ ϥ·
˳ Ιέ΍Ϯϟ Δϴλϭ ϼϓ ˬϪϘΣ ͈ ϖΣ ϱΫ ͉ Ϟϛ ." - ϲϓ ˯ΎΟ Ύϣ ΏΎΑ ΎϳΎλϮϟ΍ ΏΎΘϛ Ωϭ΍Ω ϮΑ΃
Ιέ΍ϮϠϟ ΔϴλϮϟ΍
Daripada Abu Umamah, katanya: ³Saya mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda:
Sesungguhnya Allah s.w.t. telah menetukan kepada setiap orang yang mempunyai hak akan
hak masing-masing. Dengan itu, maka, tidak ada wasiat untuk waris (orang yang berhak
menerima pusaka).´
Tetapi golongan yang tidak mengharuskan bentuk nasakh ini menjawab bahawa ayat
wasiat itu sebenarnya dinasakhkan oleh ayat mawarith iaitu ayat 11 surah al-Maidah
sebagaimana yang ditegaskan oleh Ibn Abbas.Contoh Hadis Nasakh Dan Mansukh

15
Surah al-Baqarah ayat 180
29


- Memakan Makanan Yang Dimasak Membatalkan Wuduk
Sebahagian ulama berpendapat wajib berwuduk kerana memakan makanan yang
dimasak apabila hendak mendirikan sembahyang. Sebahagian yang lain mengatakan
hukum itu sudah tidak ada kerana ada hadis yang menasakhkannya. Golongan yang
pertama berhujah dengan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim daripada Zaid bin
Thabit:
ϝΎϗ ΖΑΎΛ ϦΑ Ϊϳί : ϝϮϘϳ ϢϠγϭ ϪϴϠϋ Ϳ΍ ϰϠλ Ϳ΍ ϝϮγέ ΖόϤγ " Ζδϣ ΎϤϣ ˯ϮοϮϟ΍
έΎϨϟ΍ ) ." έΎϨϟ΍ Ζδϣ ΎϤϣ ˯ϮοϮϟ΍ ΏΎΑ ξϴΤϟ΍ ΏΎΘϛ ϢϠδϣ (
Wajib berwuduk kerana memakan makanan yang dimasak.

Hadis Abu Hurairah:
ΪΠδϤϟ΍ ϰϠϋ ΄οϮΘϳ Γήϳήϫ ΎΑ΃ ΪΟϭ υέΎϗ ϦΑ Ϣϴϫ΍ήΑ· ϦΑ Ϳ΍ΪΒϋ ϥ΃ . ϝΎϘϓ : ϝΎϗ : ΎϤϧ·
ΎϬΘϠϛ΃ ςϗ΃ έ΍ϮΛ΃ Ϧϣ ΄οϮΗ΃ . ϝϮϘϳ ϢϠγϭ ϪϴϠϋ Ϳ΍ ϰϠλ Ϳ΍ ϝϮγέ ΖόϤγ ϲϧϷ
" έΎϨϟ΍ Ζδϣ ΎϤϣ ΍ϭΆοϮΗ ." ) Ζδϣ ΎϤϣ ˯ϮοϮϟ΍ ΏΎΑ ξϴΤϟ΍ ΏΎΘϛ ϢϠδϣ έΎϨϟ΍ (
Sesungguhnya Abdullah bin Ibrahim bin Qarit mendapati Abu Hurairah sedang berwuduk dekat
dengan masjid, lalu beliau berkata: ³Sebenarnya aku berwuduk kerana beberapa potong keju
yang telah aku makan kerana aku mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda: ³Hendaklah kamu
berwuduk setelah memakan makanan yang dimasak´..
Imam al-Tirmizi menyebutkan dalam bab ini terdapat beberapa hadis yang
diriwayatkan daripada Ummu Habibah, Ummu Salamah, Zaid bin Thabit, Abu Talha,
30

Abu Ayyub dan Abu Musa. Sebahagian ulama berpendapat wuduk dimestikan apabila
memakan makanan yang telah dimasak.
Menurut al-Hazimi, antara ulama yang berpandangan demikian ialah Ibn Umar,
Talhah, Anas bin Malik, Abu Musa, `Aishah, Zaid bin Thabit, Abu Hurairah, Abu `Izzah
al-Hazali, Umar bin Abdul Aziz, Abu Mijlaz, Abu Qilabah, Yahya bin Ya`mar, Hasan al-
Basri dan al-Zuhri. Tetapi kebanyakan ahli ilmu dan para fuqaha berpendapat tidak
perlu berwuduk kerana memakan makanan yang dimasak. Mereka menganggap itu
adalah perkara yang terakhir yang dilakukan oleh Rasulullah s.a.w.

Hadis-hadis yang menjadi hujah mereka ialah:
αΎΒϋ ϦΑ΍ Ϧϋ ϢϠγϭ ϪϴϠϋ Ϳ΍ ϰϠλ Ϫ˷ Ϡϟ΍ ϝϮγέ ϥ΃ " Ϣϟϭ ϰ˷ Ϡλ ͉ ϢΛ ˳ ΓΎη ϒΘϛ Ϟϛ΃
΄͉οϮΘϳ ."
) έΎϨϟ΍ Ζ͉ δ˴ ϣ ΎϤϣ ˯ϮοϮϟ΍ ϙήΗ ϲϓ ΏΎΑ ΓέΎϬτϟ΍ ΏΎΘϛ Ωϭ΍Ω ϮΑ΃ (
Daripada Ibn Abbas: ³Sesungguhnya Rasulullah s.a.w. telah memakan kaki kambing yang
hadapan, kemudian bersembahyang tanpa mengambil wuduk.´

Hadis `Amr bin Umayyah al-Dhamri:
ϱήϤπϟ΍ Δϴϣ΃ ϦΑ΍ ϭήϤϋ Ϧϋ ϒΘϛ Ϧϣ ΰΘΤϳ ϢϠγϭ ϪϴϠϋ Ϳ΍ ϰϠλ Ϳ΍ ϝϮγέ ϯ΃έ Ϫϧ΃
ΎϬϨϣ Ϟϛ΄ϳ . ΄οϮΘϳ Ϣϟϭ ϰϠλ ϢΛ . ) ΏΎΘϛ ϢϠδϣ Ζδϣ ΎϤϣ ˯ϮοϮϟ΍ Φδϧ ΏΎΑ ξϴΤϟ΍
έΎϨϟ΍ (

Bahawa dia melihat Rasulullah s.a.w. memotong kaki kambing yang hadapan yang
dimakannya, kemudian bersembahyang tanpa mengambil wuduk.

Hadis Maimunah, isteri Rasulullah s.a.w.:
31

˭ϢϠγϭ ϪϴϠϋ Ϳ΍ ϰϠλ ϲΒϨϟ΍ Νϭί ΔϧϮϤϴϣ Ϧϋ Ϟϛ΃ ϢϠγϭ ϪϴϠϋ Ϳ΍ ϰϠλ ϲΒϨϟ΍ ϥ΃
΄οϮΘϳ Ϣϟϭ ϰϠλ ϢΛ ΎϔΘϛ ΎϫΪϨϋ ) . Ζδϣ ΎϤϣ ˯ϮοϮϟ΍ Φδϧ ΏΎΑ ξϴΤϟ΍ ΏΎΘϛ ϢϠδϣ
έΎϨϟ΍ (

Daripada Maimunah, isteri Rasulullah s.a.w. katanya: ³Sesungguhnya Rasulullah s.a.w. telah
memakan kaki kambing yang hadapan dekat dengan beliau, kemudian bersembahyang tanpa
mengambil wuduk.´

ϝΎϗ ήΑΎΟ Ϧϋ : " ˯ϮοϮϟ΍ ϙήΗ ϢϠγϭ ϪϴϠϋ Ϳ΍ ϰϠλ Ϫ˷ Ϡϟ΍ ϝϮγέ Ϧϣ ϦϳήϣϷ΍ ήΧ΁ ϥΎϛ
έΎϨϟ΍ Εή͉ ϴϏ Ύ͉ Ϥϣ ."
Daripada Jabir katanya: Perkara terakhir daripada Rasulullah s.a.w. ialah tidak berwuduk
kerana memakan makanan yang dimasak dengan api.JENIS-JENIS NASAKH

Nasakh bolehlah dibahagikan kepada 3 jenis iaitu:

y Nasakh ayat dan hukum
y Nasakh hukum sahaja
y Nasakh ayat hukum sahaja


Nasakh Ayat Dan Hukum

32

Iaitu nasakh sudut tulisan atau bacaan dan hukumnya. Ia tidak harus dibaca dan
beramal, kerana telah dinasakhkan seluruhnya. Antaranya sabda nabi saw :

Pada mulanya turun ayat al-quran menyatakan 10 kali susuan itu mengharamkan
perkahwinan. Kemudian ayat tersebut dimansukh dengan ditetapkan 5 kali susuan.
Rasulullah saw wafat, mereka masih meneruskan bacaan demikian. (al-Bukhari dan
muslim)

Nasakh Hukum Sahaja

Iaitu nasakh hukum sahaja namun sudut tulisan atau bacaanya masih dikekalkan.
Naskhah bentuk ketiga inilah yang dimaksudkan dan dibincangkan oleh ulama, seperti :
wasiat dan iddah, antaranya firman Allah :

´´´´C´ãBb.´ ´.´¬´´.¬´J´· ´ò´Po´v
´´´´:ZH´·.´ CJ·´.´´´´0 1´H´´.´
ó´·´¬´.´´´±. B´´´´J´v Ê`L´f ´X´¬´´´ÒBb
Dan orang-orang Yang (hampir) mati di antara kamu serta meninggalkan isteri, hendaklah
berwasiat untuk isteri-isteri mereka, Iaitu diberi nafkah saguhati (makan, pakai dan tempat
tinggal) hingga setahun lamanya.
16
Nasakh ayat hukum sahaja

Iaitu nasakh sudut tulisan atau bacaanya sahaja namun hukum dikekalkan. Antaranya
ayat alquran sebahagian surah al-nur, sebagaimana hadis diriwayatkan oleh ibn Abbas,
umar berkata :

di antara yang diturunkan kepadanya (nabi saw) ialah ayat rejam yang kita baca dan
fahaminya, bahawa orang tua lelaki dan perempuan apabila berzina maka ia hendaklah
direjam. Rasulullah saw merejam dan kami pun merejamnya. (muslim)


16
Surah al-Baqarah 240
33


Hikmah Al-Naskh

Terdapat beberapa hikmat al-Naskh seperti berikut:

1. Memberi keutamaan kepada manfaat hamba-hamba dengan pensyariatan
perkara yang lebih bermanfaat untuk mereka dalam agama dan dunia.

2. Pengubahsuaian Syariat sehinggalah ke tahap sempurna.

3. Menguji golongan mukallaf (yang bertanggungjawab) dalam kesanggupan dan
keredhaan mereka menerima perubahan satu hukum kepada hukum lain.

4. Menguji golongan mukallaf (yang bertanggungjawab) dalam perlaksanaan
kesyukuran sekiranya al-Naskh itu kepada yang lebih ringan dan kesabaran
sekiranya al-Naskh itu kepada yang lebih berat.4.0 ULUM HADIS

4.1 AL-HADITH
34

4.1.1 TAKRIF BAHASA :

Al-hadith berasal daripasa perkataan ΎΛϭΪΣ ΔΛ΍ΪΣ ΙΪΤϳ ΙΪΣ . Ianya mempunyai beberapa
makna antaranya :

1) Baru, contohnya :

Maksudnya : Tidak datang kepada mereka suatu ayat al-Quran pun yang baru
(diturunkan) dari tuhan mereka, melainkan mereka mendengarnya, sedang mereka
bermain-main.

2) Percakapan dan berita, contohnya :

Maksudnya : sudahkah sampai kepadamu berita (Wahai Muhammad) perihal hari
pembalasan.

4.1.2 TAKRIF ISTILAH :

Hadith ialah apa yang disandarkan kepada Rasulullah s.a.w dari perkataan,
perbuatan, perakuan dan akhlak sifat-sifat kejadian sama ada sebelum diutuskan atau
setelah diutuskan menjadi Rasul.

Contoh perkataan :

Terdapat banyak hadith Rasulullah s.a.w yang diriwayatkan berdasarkan ucapan
baginda. Antara tersebut ialah :


͉ ϴ͋ ϨϟΎ˶ Α ˵ ϝΎ˴ Ϥ˸ϋ˴ ΄˸ϟ΍ ˴ ϝΎ˴ ϗ ˴ Ϣ͉ Ϡ˴ γ˴ ϭ ˶ Ϫ˸ϴ˴ Ϡ˴ ϋ ˵ Ϫ͉ Ϡϟ΍ ϰ͉ Ϡ˴ λ ˶ Ϫ͉ Ϡϟ΍ ˴ ϝϮ˵ γ˴ έ ͉ ϥ˴ ΃ ˴ ή˴ Ϥ˵ ϋ ˸Ϧ˴ ϋ ˳ ιΎ͉ ϗ˴ ϭ ˶ Ϧ˸Α ˴ Δ˴ Ϥ˴ Ϙ˸Ϡ˴ ϋ ˸Ϧ˴ ϋ ͋ Ϟ˵ Ϝ˶ ϟ˴ ϭ ˶ Δ
35

˶ Ϫ˶ ϟϮ˵ γ˴ έ˴ ϭ ˶ Ϫ͉ Ϡϟ΍ ϰ˴ ϟ˶ · ˵ Ϫ˵ Η˴ ή˸Π˶ Ϭ˴ ϓ ˶ Ϫ˶ ϟϮ˵ γ˴ έ˴ ϭ ˶Ϫ͉ Ϡϟ΍ ϰ˴ ϟ˶ · ˵ Ϫ˵ Η˴ ή˸Π˶ ϫ ˸Ζ˴ ϧΎ˴ ϛ ˸Ϧ˴ Ϥ˴ ϓ ϯ˴ Ϯ˴ ϧ Ύ˴ ϣ ˳ Ή˶ή˸ϣ΍ ˵ Ϫ˵ Η˴ ή˸Π˶ ϫ ˸Ζ˴ ϧΎ˴ ϛ ˸Ϧ˴ ϣ˴ ϭ
˶ Ϫ˸ϴ˴ ϟ˶ · ˴ ή˴ ΟΎ˴ ϫ Ύ˴ ϣ ϰ˴ ϟ˶ · ˵ Ϫ˵ Η˴ ή˸Π˶ Ϭ˴ ϓ Ύ˴ Ϭ˵ Ο͉ ϭ˴ ΰ˴Θ˴ ϳ ˳ Γ˴ ΃˴ ή˸ϣ΍ ˸ϭ˴ ΃ Ύ˴ Ϭ˵ Βϴ˶ μ˵ ϳ Ύ˴ ϴ˸ϧ˵ Ϊϟ

Maksudnya : Daripada Alqmah Bin Waqqas daripada Umar berkata ; sesungguhnya Rasulullah
s.a.w bersabda : ³ Setiap amal itu dengan niat dan bagi tipa-tiap seseorang apa yang diniatkan.
Maka sesiapa hijrahnya kerana Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kerana Allah dan
Rasulnya. Dan sesiapa hijrahnya kerana dunia ia akan memperolehinya atau perempuan yang
dia ingin mengahwininya, maka hijrahnya kepada apa yang dia berhijrah kepadanya´.

Contoh perbuatan :
Terdapat banyak hadith yang menggambarkan perbuatan Rasulullah s.a.w.
Perbuatan Rasulullah s.a.w ini menjadi panduan kepada umat Islam dalam kehidupan
seharian. Antaranya ialah :


΍Ϯ͊ Ϡ˴ λ ϲ͋ Ϡ˴ λ˵ ΃ ϲ˶ ϧϮ˵ Ϥ˵ Θ˸ϳ˴ ΃˴ έ Ύ˴ Ϥ˴ ϛ
Maksudnya : Bersembahyanglah kamu sebagaimana kamu melihat aku bersembahyangContoh taqrir:
Taqrir ialah memperlakukan apa yang dilakukan oleh seorang sahabat sebagai
benar dengan tidak mencegah dan menyalahkan serta menunjukkan keredhaannya.
36

Kedua menerangkan tentang kehebatan perbuatan yang dilakukan itu serta
diperkuatkan dengan hujah. Antaranya ialah :

˵ Ϫ˵ ϣ͋ ή˴ Σ˵ ΃ Ύ˴ ϟ˴ ϭ ˵ Ϫ˵ Ϡ˵ ϛ΁ Ύ˴ ϟ ˴ ϝΎ˴ Ϙ˴ ϓ ͋ ΐ͉ πϟ΍ ˸Ϧ˴ ϋ ˴ Ϣ͉ Ϡ˴ γ˴ ϭ ˶ Ϫ˸ϴ˴ Ϡ˴ ϋ ˵ Ϫ͉ Ϡϟ΍ ϰ͉ Ϡ˴ λ ͊ ϲ˶ Β͉ Ϩϟ΍ ˴ Ϟ˶ Ό˵ γ˴ ϭ

Maksudnya : Telah ditanya Rasulullah s.a.w mengenai al-Thab maka baginda bersabda
tidaklah aku makan dan tidak pula aku mengharamkannya.


4.2 Al-Sunnah
Syariat yang telah sempurna ini adalah sunnah Rasulullah yang dapat dibahagikan
kepada empat definisi:
Pertama
Sesungguhnya, segala sesuatu yang terdapat di dalam Al-Quran dan As-Sunnah
(hadits Rasulullah) adalah sunnah Rasulullah. Dia merupakan sebuah jalan yang
ditempuh oleh Rasulullah. Di antara contoh definisi ini adalah sabda baginda :
(( ˴ ΐ˶ Ϗ˴ έ ˸Ϧ˴ ϣ ˸ϲ͋ Ϩ˶ ϣ ˴ β˸ϴ˴ Ϡ˴ ϓ ˸ϲ˶ Θ͉ Ϩ˵ γ ˸Ϧ˴ ϋ ))
³Barangsiapa yang menolak sunnahku maka dia bukanlah bagian dariku.´ (H.R. Bukhari
dan Muslim)

Kedua
Sunnah yang bermakna ³al-hadits´. Hal tersebut jika digandingkan dengan ³Al-Kitab´. Di
antara contohnya adalah sabda Rasulullah:
(( ΍˱ Ϊ˴ Α˴ ΃ ΍˸Ϯ͊ Ϡ˶ π˴ Η ˸Ϧ˴ Ϡ˴ ϓ ˶ Ϫ˶ Α ˸Ϣ˵ Θ˸Ϥ˴ μ˴ Θ˸ϋ΍ ˶ ϥ˶ · Ύ˴ϣ ˸Ϣ˵ Ϝ˸ϴ˶ ϓ ˵ Ζ˸ϛ˴ ή˴ Η ˸Ϊ˴ ϗ ˵ αΎ͉ Ϩϟ΍ Ύ˴ Ϭ͊ ϳ˴ ΃ Ύ˴ ϳ : ˵ Ϳ΍ ϰ͉ Ϡ˴ λ ˶ Ϫ͋ ϴ˶ Β˴ ϧ ˴ Δ͉ Ϩ˵ γ˴ ϭ ˶ Ϳ΍ ˴ ΏΎ˴ Θ˶ ϛ
˴ Ϣ͉ Ϡ˴ γ˴ ϭ ˶ Ϫ˸ϴ˴ Ϡ˴ ϋ))
37

³Wahai sekalian manusia, sungguh telah aku tinggalkan bagi kalian sesuatu yang jika
kalian berpegang teguh dengannya maka kalian kalian tidak akan tersesat selamanya:
(yaitu) Kitabullah dan sunnah Nabi-Nya shallallahu µalaihi wa sallam.´
Juga sabda baginda:
(( Ύ˴ Ϥ˵ ϫ˴ Ϊ˸ό˴ Α ΍˸Ϯ͊ Ϡ˶ π˴ Η ˸Ϧ˴ ϟ ˶ Ϧ˸ϴ˴ Ό˸ϴ˴ η ˸Ϣ˵ Ϝ˸ϴ˶ ϓ ˵ Ζ˸ϛ˴ ή˴ Η ˸Ϊ˴ ϗ ˸ϲ͋ ϧ˶ · : ˸ϲ˶ Θ͉ Ϩ˵ γ˴ ϭ ˶ Ϳ΍ ˴ ΏΎ˴ Θ˶ ϛ ))
³Sesungguhnya telah aku tinggalkan dua hal bagi kalian sehingga kalian tidak akan
tersesat selamanya setelah berpegang teguh dengan kedua hal tersebut: (yaitu)
Kitabullah dan sunnahku.´
Kedua hadits tersebut diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam Mustadrak.
Di antara bentuk kata ³sunnah´ yang bermakna ³al-hadits´ adalah perkataan
sebahagian ulama dalam menyebutkan beberapa permasalahan, ³Dan ini adalah
sebuah permasalahan yang berdasarkan dalil Al-Kitab, as-sunnah, dan ijma¶ para
ulama.´Ketiga
Sunnah pun dapat didefinisikan sebagai lawan dari bid¶ah. Di antara contoh
penggunaannya adalah sabda Rasulullah:
(( ˶ ˯Ύ˴ ϔ˴ Ϡ˵ Ψ˸ϟ΍ ˶ Δ͉ Ϩ˵ γ˴ ϭ ˸ϲ˶ Θ͉ Ϩ˵ δ˶ Α ˸Ϣ˵ Ϝ˸ϴ˴ Ϡ˴ ό˴ ϓ ˬ΍˱ ή˸ϴ˶ Μ˴ ϛ Ύ˱ ϓ˴ ϼ˶ Θ˸Χ΍ ϯ˴ ή˴ ϴ˴ δ˴ ϓ ˸Ϣ˵ Ϝ˸Ϩ˶ ϣ ˸ζ˶ ό˴ ϳ ˸Ϧ˴ ϣ ˵ Ϫ͉ ϧ˶ Έ˴ ϓ ˬ˴ Ϧ˸ϳ˶ Ϊ˶ η΍͉ ήϟ΍ ˴ Ϧ˸ϴ͋ ϳ˶ Ϊ˸Ϭ˴ Ϥ˸ϟ΍
˸Ϊ˶ Α ˳ Δ˴ Λ˴ Ϊ˸Τ˵ ϣ ͉ Ϟ˵ ϛ ͉ ϥ˶ Έ˴ ϓ ˭˶ έ˸Ϯ˵ ϣ˵ Ϸ˸΍ ˶ ΕΎ˴ Λ˴ Ϊ˸Τ˵ ϣ˴ ϭ ˸Ϣ˵ ϛΎ͉ ϳ˶ · ˴ ϭ ˬ˶ ά˶ Ο΍˴ Ϯ͉ ϧΎ˶ Α Ύ˴ Ϭ˸ϴ˴ Ϡ˴ ϋ ΍˸Ϯ͊ π˴ ϋ˴ ϭ Ύ˴ Ϭ˶ Α ΍˸Ϯ˵ Ϝ͉ δ˴ Ϥ˴ Η ˲Δ˴ ϋ˸Ϊ˶ Α ͉ Ϟ˵ ϛ˴ ϭ ˬ˲Δ˴ ϋ
˲Δ˴ ϟ˴ ϼ˴ ο))
38

³Sesungguhnya barangsiapa di antara kalian yang tetap hidup (setelah kematianku ±
pen), niscaya akan menyaksikan banyak perselisihan. Maka, berpegang teguhlah kalian
dengan sunnahku dan sunnah khulafa¶ur rasyidin yang memperoleh petunjuk dan
berilmu. Gigitlah sunnah tersebut dengan gigi geraham kalian, serta berhati-hatilah
terhadap perkara-perkara baru yang dibuat-buat. Sungguh, setiap perkara baru yang
dibuat-buat adalah bid¶ah, dan setiap bid¶ah itu sesat!´
Keempat
Sunnah pun dapat bermakna ³mandub´ dan ³mustahab´, iatu segala sesuatu yang
diperintahkan dalam bentuk anjuran, bukan dalam bentuk pewajiban. Definisi ini
digunakan oleh para ahli fikih. Di antara contohnya adalah sabda Rasulullah:
((˳ Γ˴ ϼ˴ λ ͋ Ϟ˵ ϛ ˴ Ϊ˸Ϩ˶ ϋ ˶ ϙ΍˴ Ϯ͋ δϟΎ˶ Α ˸Ϣ˵ Ϭ˵ Η˸ή˴ ϣ˴ ΄˴ ϟ ˸ϲ˶ Θ͉ϣ˵ ΃ ϰ˴ Ϡ˴ ϋ ͉ ϖ˵ η˴ ΃ ˸ϥ˴ ΃ ˴ ϻ˸Ϯ˴ ϟ))
³Seandainya bukan karena takut memberatkan umatku, niscaya akan kuperintahkan
mereka untuk melakukan siwak setiap hendak melaksanakan shalat.´ (Diriwayatkan
oleh Al-Bukhari dan Muslim)
Sesungguhnya perintah untuk bersiwak berada pada darjat anjuran, dan hal tersebut
semata-mata kerana Rasulullah khuatir akan memberatkan umat baginda jika
menetapkannya sebagai sebuah kewajipan.

4.3 al-Khabar
Khabar menurut bahasa adalah berita yang disampaikan dari seseorang kepada orang
lain.
Khabar menurut Muhaddisin adalah perkhabaran dari Nabi,sahabat, dan tabi¶in. Oleh
kerana itu, hadits marfu¶, maukuf, dan maktu¶ boleh didefinisikan sebagai khabar.
Sebahagian ulama berpendapat bahawasannya hadis adalah dari Rasul, manakala
khabar adalah kenyataan yang dikeluarkan adalah selain daripada Rasul. Daripada
39

pendapat ini, orang yang meriwayatkan hadits disebut muhaddisin dan orang yang
meriwayatkan sejarah dan yang lain disebut akhbari.
Secara terminologi terdapat perbezaan pendapat mengenai definisi khabar, iaitu:
1. Kata khabar sinonim dengan hadits.
2. Khabar adalah perkataan, tindakan, dan ketetapan seseorang selain
Nabi Muhammad. Sedangkan hadits adalah perkataan, tindakan, dan
ketetapan Nabi Muhammad.
3. Khabar mempunyai erti yang lebih luas dari hadis. Oleh kerana itu,
setiap hadis dapat disebut juga dengan khabar. Namun, setiap khabar
belum tentu dapat disebut dengan hadis.
Menurut Ibn Hajar al-Asqalani, yang dinyatakan as-Suyuthi, memandang
bahawa istilah hadits sama artinya dengan khabar, keduanya dapat dipakai
untuk sesuatu yang marfu, mauquf, dan maqtu¶. Ulama lain, mengatakan
bahawa khabar adalah sesuatu yang datang selain dari Nabi saw, sedang yang
datang dari Nabi saw disebut hadis. Ada juga ulama yang mengatakan bahawa
hadis adalah lebih umum dari khabar.


4.4 AL-ATHAR

4.4.1 Pengertian

Bahasa : kesan atau bekas

Istilah :
- al-Athar membawa maksud yang sama dengan hadis.
40

- menurut penjelasan yang dinyatakan oleh Imam Nawawi, al-Athar ialah hadis
mauquf. Iaitu kata-kata sahabat dan sesuatu yang diriwayatkan daripada sahabat.
- menurut sesetengah pendapat ahli hadis lain, al-Athar hanya khusus kepada
kata-kata Tabi¶in sahaja.
-menurut pendapat al-Zarkasyi, al-Athar digunakan untuk perkataan yang datang
daripada nabi Muhammad dan juga sahabat.
- menurut pedapat al-Tahawi, al-Athar digunakan untuk perkataan yang datang
daripada nabi s.a.w dan sahabat.
- menurut al-Tabari, al-Athar digunakan khas untuk perkataan Nabi saw sahaja.
- menurut fuqaha Khurasan, mereka menamakan hadis mauquf itu sebagai Athar
dan Marfu¶ itu sebagai Khabar.


4.5 Al-Sanad
Al-Sanad ialah jalan yang menghubungkan kepada matan.Ia juga bermaksud jalan
yang menyampaikan kepada hadis.
Sanad dari segi bahasa ialah sesuatu yang kita bersandar kepadanya,seperti tembok
dinding dan sebagainya.
Sanad dari segi istilah ahli hadis ia membawa maksud jalan yang menyampaikan
kepada matan hadis.Dalam erti kata lain,ia bermaksud rangkaian perawi di dalam
tabaqat.

4.6 Al-Matan
Matan dari segi bahasa ialah pertengahan jalan.
Dari segi istilah ialah lafaz-lafaz hadis yang membentuk pengertian.Dengan kata
lain,ialah kata-kata atau lafaz-lafaz yang terletak sesudah perawi bermula daripada
akhir sanad.Konteks lain,ia bermaksud hadis Nabi yang di akhir sanad.


4.7 al-Musnad
41


Musnad adalah bentuk isim maf¶ul dari kata kerja asnada, yang bererti sesuatu
yang disandarkan kepada yang lain.
Secara terminologi, musnad mengandungi tiga pengertian, iaitu :
1) ϩΎϬΘϨϣ ϰϟ· Ϫϳϭ΍έ Ϧϣ ϩΪϨγ ϞμΗ΍ ϱάϟ΍ ΚϳΪΤϟ΍
µHadis yang bersambung sanadnya dari perawinya (dalam contoh sanad di
atas adalah Bukhari) sampai kepada akhir sanadnya yang biasanya adalah
Sahabat, dan dalam contoh diatas adalah Anas r.a¶.
2) ϩϭϭέ ϱ΃ ΔΑΎΤμϟ΍ ϩΪϨγ΃ Ύϣ Ϫϴϓ ϊϤΟ ϱάϟ΍ Ώ ΎΘϜϟ΍
Kitab yang menghimpun Hadis-hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh
sahabat, seperti Hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakar r.a dan
lainnya. Contohnya, adalah kitab Musnad Imam Ahmad.
3) ΩΎϨγϹ΍ ϪΑΩ΍ήϳϭ ϖϠτϳ ϥ΃ . ΍έΪμϣ ϥϮϜϴϓ
Sebagai masdar yang mempunyai arti sama dengan sanad.
Musnad juga ialah nama bagi kitab-kitab yang dikumpulkan didalamnya apa-apa
yang diriwayatkan oleh seorang sahabat atau lebih.Ia juga bermaksud kitab yang
dikumpulkan hadis didalamnya yang diriwayatkan oleh sesorang sahabat.
Contoh:Musnad Imam Ahmad (w 241),dibukukan dalam kurun ke3 Hijrah dan terdapat
40,000 hadis.


4.8 al-Musnid

42

Al-Musnid ialah orang yang meriwayatkan hadis dengan isnadnya sama ada ia
mengetahui Ilmu Hadis atau tidak.Ia juga disebut musabbid,iaitu orang yang
meriwayatkan hadis dengan isnadnya.

Kata musnid adalah isim fa¶il dari asnada-yusnidu, yang bererti ³orang yang
menyandarkan sesuatu kepada yang lainnya´. Sedangkan pengertiannya dalam istilah
Ilmu Hadis adalah :
Δϳ΍ϭήϟ΍ ΩήΠϣ ϻ· Ϫϟ βϴϟ ϡ΃ ϪΑ ϢϠϋ ϩΪϨϋ ϥΎϛ΃ ˯΍Ϯγ ϩΪϨδΑ ΚϳΪΤϟ΍ ϱϭήϳ Ϧϣ Ϯϫ
.
³Musnid adalah setiap perawi hadis yang meriwayatkan Hadis dengan menyebutkan
sanadnya, sama ada dia mempunyai pengetahuan tentang sanad tersebut atau tidak,
tetapi hanya sekadar meriwayatkan sahaja´.

4.9 Al-Muhaddith
Muhaddis ialah orang yang mengetahui tentang hadis,samaada Riwayah atau
Dirayah dan kecatatannya.Juga mengetahui perawi-perawi hadis daripada riwayat-
riwayat yang ada pada zamannya dan mengingati sejumlah besar matan hadis
daripada kitab-kitab yang Sahih.Muhaddis ialah mereka mengetahui perkara-perkara
yang luar biasa dan menguasai serta menghafaz kurang daripada 100,000 buah hadis.
Untuk itu Muhaddis ialah orang yang banyak menghafaz hadis serta mengetahui sifat-
sifat orang yang meriwayatkan tentang adil dan kecatatannya. Antaranya Abu Bakar
Ahmad Ibn Marwan al-Maliki dan juga Imam Abu Qasim Abdul Rahman.4.10 Al-Hafiz
Dari segi bahasa ialah orang yang menghafaz.al-Hafiz dari sudut istilah pula
para ulama salaf mengatakan ia sama dengan muhaddis.Ada yang mengatakan
43

mereka orang yang menghafaz sebanyak 100,000 buah hadis yang bersanad.Oleh
itu,hafiz ialah orang yang menghafaz sebanyak 100,000 hadis dengan isnadnya. Antara
mereka yang mendapat darjat ini ialah Ibnu Majah,Muhammad Ibn Hibban.

5.0 HADIS RIWAYAH
Perkataan riwayah menurut bahasa membawa maksud cerita, khabar, kisah,
kenyataan, warta, hikayat atau pemberitahuan. Ia merangkumi memperkenalkan
rangkaian perawinya, menjaga lafaz-lafaznya serta segala yang berkaitan dengan
pemindahan dan pengambilan hadis yang sahih dan terjaga.

44

Riwayah juga merangkumi perbincangan mengenai perkataan-perkataan : gharib,
kefahaman, sebab wujud, hukum yang boleh diambil darinya serta beberapa
pengajaran yang terkandung didalamnya.

Ulama hadis membawa beberapa pengertian mengenai ilmu hadis riwayah, antaranya
ialah :

1) Ilmu yang menyatakan berkaitan dengan penyambungan atau pemindahan
sesuatu yang berhubung dengan baginda Rasulullah, sama ada berbentuk
ucapan, perbuatan, pengakuan atau sifat peribadi.
2) Suatu ilmu yang berfungsi untuk memindahkan apa sahaja yang disandarkan
kepada nabi secara khusus, sama ada dalam bentuk perkataan, perbuatan,
pengakuan atau ketetapan dan sifat atau tingkah laku baginda saw.
3) Ilmu yang membicarakan tentang penukilan hadis secara bertulis daripada nabi
sama ada dari sudut perkataan, perbuatan, pengakuan atau sifat dan juga
segala apa yang disandarkan kepada sahabat dan tabi¶in.

Menerusi penjelasan pengertian yang dikemukakan sebagaimana tersebut di atas
menjelaskan bahaw skop utama serta dasar persoalan hadis riwayah ialah mengenai
diri dan peribadi rasulullah dari sudut keistimewaannya di dalam perkataan, perbuatan,
pengakuan dan sifat-sifat baginda.
5.1 MATLAMAT PENGAJIAN HADIS RIWAYAH

Tujuan utama pengajian hadis riwayah ialah :

1) Menjamin ketepatan setiap hadis yang disampaikan.
45

2) Memelihara atau menjaga sesebuah hadis daripada penyelewengan serta
kesalahan dari sudut pemindahan sesuatu yang dihubungkan dengan rasulullah.
3) Selamat daripada berlaku atau kemungkinan berlaku kesalahan dalam
pengambilan dan penyebaran hadis nabi.
4) Menjamin daripada berlaku penyelewengan juga kesilapan sewaktu
memindahkan hadis serta dapat membezakan di antara hadis sahih dan palsu.
5) Melaksanakan secara praktikal segala hukuman dan undang-undang yang
disyariatkan.
6) Menyempurnakan tuntutan mencontohi baginda dan mengelokkannya dalam
semua aspek.


5.2 HUKUM MEMPELAJARI ILMU HADIS RIWAYAH

Tentang hukum mempelajari ilmu hadis riwayah ialah :

1) Fardu ain terhadap setiap individu.
2) Fardu kifayah terhadap seluruh umat Islam yang mukallaf mempelajarinya.
6.0HADIS DIRAYAH

Untuk menjelaskan pengertian berkaitan dengan ilmu hadis dirayah, ulama hadis
menjelaskan seperti berikut:

46

1) Menurut Ibn al-Akfani, ilmu hadis dirayah adalah ilmu yang membicarakan
mengenai kebenaran riwayatm syarat-syarat, jenis-jenis, hukum-hukum,
kedudukan perawi dan syarat mereka, kategori riwayat dan perkara-perkara
yang berkaitan dengannya.
2) Ilmu yang memperkenalkan segala kaedah berkaitan keadaan perawi, matan,
metod penyampaian dan penerimaan hadis juga sifat rijal hadis. Konteks lain,
ilmu hadis dirayah juga dikenali dengan ulum hadis, mustalah hadis dan usul al-
Hadis.
3) Menurut Ibn Hajar, ia adalah metodologi hadis untuk mengetahui keadaan
perawi dan riwayat mereka.
4) Ilmu tentang cara menilai kesahihan atau daif sesebuah hadis. Seterusnya juga
ia menjelaskan bagaimana hadis itu disampaikan juga sebab-sebab hadis itu
didatangkan oleh rasulullah atau asbab wurud al-Hadis.

6.6.1 SKOP PERBAHASAN HADIS

Skop perbincangan hadis dirayah secara umumnya berkaitan dengan pengajian matan
dan sanad. Antara topik yang dibahaskan di dalam hadis dirayah ialah :

6.6.2 Pengajian matan (lafaz hadis) :

1) Perbincangan tertumpu kepada sifat perawi, iaitu sahih, hasan dan daif.
2) Jenis-jenis hadis daif seperti munqati¶, mu¶dal, mudtarib, syaz, mudallas,
mu¶allaq, mubham dan sebagainya.
3) Hadis palsu dan pembahagiannya.
4) Perbincangan adalah dari aspek bilangan perawi iaitu ahad dan mutawatir.
5) Jenis-jenis ahad, iaitu Masyhur, ¶Aziz dan Gharib.
6) Jenis-jenis mutawatir iaitu Lafzi dan Maknawi.

6.6.3 Pengajian Sanad (Rangkaian perawi sesebuah hadis)

47

1) Riwayat hidup perawi.
2) Ilmu penilaian perawi yang dikenali al-Jarh wa al-Ta¶dil, meliputi syarat-syarat
dan kategorinya.
3) Metod penerimaan riwayat seperti : melalui pendengaran, pembacaan,
pengambilan, penulisan, penemuan, wasiat dan perkhabaran.
4) Metodologi buku-buku yang dihasilkan oleh pakar pengkritik perawi.
5) Memastikan sanadnya bersambung atau terputus.
6) Memastikan tiada penambahan dan penyelewengan pada sanad.

6.7 MATLAMAT PENGAJIAN HADIS DIRAYAH

Mempelajari ilmu hadis dirayah juga mempunyai matlamat serta faedah tertentu,
antaranya yang utama ialah :

1) Pendedahan secara praktikal terhadap pengajian hadis riwayah. Ia bukan
sekadar mengetahui makna sesebuah hadis, malah lebih daripada itu dapat
dibina hukum, mengeluarkan hukum dan fatwa yang menepati permasalahan
semasa.
2) Meneruskan usaha yang telah dirintis oleh ulama hadis untuk menjaga hadis dari
sebarang unsur asing yang boleh merosakkan minda masyarakat Islam.
3) Penilaian yang dilakukan terhadap sesebuah hadis boleh
dipertanggungjawabkan dan kukuh melalui metodologi periwayatan hadis.
4) Pengajian hadis merupakan salah satu akar tunjang kekuatan Islam.6.8 HUKUM MEMPELAJARI ILMU HADIS DIRAYAH

Mempelajari hadis dirayah melibatkan hukum berikut, iaitu :

48

1) Fardu ain terhadap setiap individu yang berkemampuan dan berkebolehan untuk
mempelajarinya.
2) Fardu kifayah terhadap kumpulan umat Islam, di mana semua umat Islam
berdosa sekiranya mereka tidak mempelajari ilmu ini dengan mendalam.

-

Mengikut pendapat al-¶Asy¶ari pula al-quran berasal daripada kata Qarana ( surahnya dihimpun dan digabungkan dalam satu mashaf.

). Ia

bermaksud menggabungkan. Hal tersebut kerana ayat-ayat al-quran dan surah-

-

Al-Qur¶an berasal daripada perkataan al-qira¶ah ( Al-Qur¶an ialah masdar daripada perkataan maqru¶ (

) yang bermaksud bacaan. ) yang bererti dibaca.

Al-Qur¶an menurut pengertian bahasa ialah bacaan yang berasal daripada perkataan arab,qira¶ah.Namun begitu maksud sebenar ialah dibaca bukan bacaan. Sebagaimana firman Allah :

O[ *UF W< kP D Um

U O 4W n WT !U O 4 nU O 4W n 
17 Sesungguhnya Kamilah Yang berkuasa mengumpulkan Al-Quran itu (dalam dadamu), dan menetapkan bacaannya (pada lidahmu); 18. Oleh itu, apabila Kami telah menyempurnakan bacaannya (kepadamu, Dengan perantaraan Jibril), maka bacalah menurut bacaannya itu.2

1.1.2 PENGERTIAN ISTILAH Dari sudut istilah, Al-Qur¶an diberikan dengan beberapa pengertian, antaranya ialah : Al-Qur¶an membawa erti kalam Allah yang azali yang diturunkan secara mutawatir kepada nabi muhammad saw dengan perantaraan jibril a.s, yang melemahkan musuh-musuh islam dan dikira ibadat bagi sesiapa yang membacanya. Al-Qur¶an ialah kalam allah yang tertulis di luh mahfuz semenjak zali dan diturunkan ke baitul ¶izzah di langit pertama, kemudian dibawa pula ke langit dunia, seterusnya
2

Surah al-kiyamat 75 : ayat 17-18

2

diturunkan dan disampaikan kepada nabi muhammad saw melalui perantaraan malaikat jibril dalam bahasa arab sebagai mukjizat nabi muhammad dan disampaikan kepada umat manusia dengan jalan mutawatir dan dikira ibadat apabila membacanya. Al-Qur¶an merupakan firman allah yang diturunkan kepada nabi muhammad saw dan berfungsi sebagai mukjizat, bukti kerasulan baginda, ditulis di dalam mashaf dan diriwayatkan dengan cara mutawatir dan dikira beribadat apabila membacanya. Al-Qur¶an, wahyu daripada allah yang disampaikan kepada manusia melalui rasul yang menjadi panduan dan ikutan manusia, terjamin kekal hingga hari akhirat. Seterusnya al-quran memberi kebahagiaan kepada manusia di dunia dan akhirat. Al-Qur¶an juga kalam dan wahyu yang bersifat mutlak, tidak terbatas kepada sesuatu keadaan dan waktu. Sesuai dilaksanakan di mana-mana dan dalam apa jua keadaan sehingga hari akhirat. Al-quran merupakan kata nama bagi kalam allah yang telah diturunkan kepada rasulnya muhammad saw yang tertulis dalam mashaf. Menurut pengertian yang diberikan oleh imam al-suyuty di dalam kitabnya al-itqab fi ulum al-Qur¶an, al-quran ialah : kalam allah yang diturunkan kepada nabi muhammad saw yang mana ia tidak dapat ditandingi oleh musuhnya walaupun satu ayat. Menurut pengertian yang diberikan oleh ulama mutakkhirin ialah : kalam allah yang diturunkan kepada nabi muhammad saw yang mana ia tidak dapat ditandingi oleh musuhnya walaupun satu ayat dan dikira ibadat sesiapa yang membacanya. Menurut pendapat ulama al-kalam, alquran ialah kalam ghaib serta azali daripada zat allah yang mana ia sentiasa bergerak dan tidak ditimpa apa-apa bencana. 3

alquran ialah kalam allah yang diturunkan kepada nabi muhammad saw yang menjadi mukjizat serta ditulis di dalam beberapa mashaf. alquran ialah : kalam allah yang azali yang diturunkan kepada nabi muhammad saw yang dibaca dengan lisan dan dipindahkan kepada kita secara mutawatir. 1. namun perbezaan itu adalah dari sudut lafaz sahaja. berdasarkan pengertian tersebut. Justeru itu.- Menurut pendapat imam al-syaukani. Selain daripada al-quran. dapat difahami al-quran sebuah kitab yang menjadi panduan dan sesuai dilaksanakan di mana saja. (Masa Yang Diwajibkan kamu berpuasa itu ialah) bulan Ramadan Yang padanya diturunkan Al-Quran. Manakala abu al-ma¶ali azizi bin abdul malik dalam kitabnya al-burhan 3 Surah al-baqarah ayat 185 4 . Hal itu berdasarkan firman Allah : Ok # 4 DW  D n $Wr n M[ 185. dikira beribadat sesiapa yang membacanya dan kafir sesiapa yang mengingkarinya. ulama berpendapat kitab suci al-quran mempunyai 66 nama. Tanpa ada batasan waktu serta terkandung dalamnya perkara umum dan khusus. nama terkenal dan yang digunakan secara meluas ialah alquran. Walaubagaimanapun. Sebagai rumusannya.3 Nama dan penggunaan al-quran terhadap kitab Allah yang azali itu dengan membawa maksud al-quran itu hendaklah sentiasa dibaca serta sentiasa dikaji isi kandungannya yang tersirat berbagai jenis ilmu pengetahuan dan pengajaran manusia. diriwayatkan secara mutawatir. Walaupun disana terdapat perselisihan dan perbezaan pengertian yang diberikan oleh ulama.2 NAMA-NAMA AL-QUR¶AN Alquran mempunyai berbagai nama lain selain nama al-Qur¶an.

Walaubagaimanapun. 4 5 Surah al-Furqan ayat 1 Surah Yunus ayat 57 5 . al-Mau¶izah.P [  U! Maksudnya : Maha berkat Tuhan Yang menurunkan Al-Furqaan kepada hambaNya (Muhammad). Firman Allah swt : DU n DS # 4  ZWr Wl P j sP! nd l 4 . Antara nama-nama alquran ialah : 1. al-Furqan. Oleh itu al-quran bertindak sebagai pembezaaan dan pemisahan terhadap ajaran yang benar dengan ajaran yang salah.mengatakan al-quran mempunyai 55 nama dan ada juga ulama mengatakan al-quran mempunyai 90 nama. baik dalam urusan keduniaan dan akhirat.4 Perkataan al-furqan digunakan sebagai salah satu daripada nama al-quran kerana kandungan al-quran itu menjelaskan kepada manusia antara kebenaran dengan kebatilan. dan Yang menjadi penawar bagi penyakit-penyakit batin yang ada di Dalam dada kamu.5 Perkataan al-Mau¶izah digunakan sebagai salah satu daripada nama al-quran di sebabkan dalam al-quran itu mengandungi pengajaran dan peringatan kepada manusia dan sekelian alam.untuk menjadi peringatan dan amaran bagi seluruh penduduk alam. 2. semua nama yang diberikan itu sesuai dengan kemuliaan dan keagungannya sebagai sebuah kitab suci daripada allah swt. dan juga menjadi hidayah petunjuk untuk keselamatan. serta membawa rahmat bagi orang-orang Yang beriman. Firman Allah swt : 0 !W [A jU 0 P r B K$ < RM jT RU S $ d Maksudnya : Wahai umat manusia! Sesungguhnya telah datang kepada kamu Al-Quran Yang menjadi nasihat pengajaran dari Tuhan kamu.

P [ )  "d D r B $ >U! Diturunkan Al-Quran ini.6 Perkataan al-kitab banyak digunakan dan terkenal sebagai salah satu daripada nama-nama al-quran. dari Tuhan Yang memelihara dan mentadbirkan sekalian alam. al-Kitab.j FWT . Penggunaan perkataan al-kitab untuk menunjukkan sesuatu yang termaktub atau tertulis.7 5. Firman Allah swt : Ok ^ dWr Y . B $ " O 4 . al-Nur.rS 4 0 lU W< 4TWT Kami pula telah menurunkan kepada kamu (Al-Quran sebagai) Nur (cahaya) Yang menerangi (segala apa jua Yang membawa kejayaan di dunia ini dan kebahagiaan Yang kekal di akhirat kelak).p $ . L ? Fj^ $  Wo WT . 4. Dengan tidak ada sebarang syak padanya.3. Firman Allah swt : . Firman Allah "d o H L ZT j EZ [ U sP! OU 4 [.. Justeru itu ia menunjukkan tentang wahyu Allah yang terkumpul dan ditulis. al-busyra. al-kitab yang dimaksudkan sebenarnya ialah al-quran yang diturunkan kepada nabi muhammad saw. Namun begitu.

U D m .

serta menjadi petunjuk dan memberi khabar gembira kepada orang-orang Yang beriman".  Katakanlah (Wahai Muhammad): "Sesiapa memusuhi Jibril maka sebabnya ialah kerana Jibril itu menurunkan Al-Quran ke Dalam hatimu Dengan izin Allah. Yang mengesahkan kebenaran Kitab-kitab Yang ada di hadapannya (yang diturunkan sebelumnya).8 6 7 Surah al-Sajdah 32 :ayat 2 Surah al-Nisa¶ ayat 174 8 Surah baqarah ayat 97 6 . O d[j d $ U .

al-Ruuha.6. Firman allah : DT [ S $ sP W< l[O DS ( $ 4 k TTWT .

Firman allah swt : jl I % DW n WS F " (Sebenarnya apa Yang Engkau sampaikan kepada mereka bukanlah syair atau sihir).9 7. Sesungguhnya kamu akan dikejar (oleh Firaun dan tenteranya)". o T (Allah berfirman): dan Kami wahyukan kepada Nabi Musa: "Hendaklah Engkau membawa hamba-hambaKu (kaummu) keluar pada waktu malam.11 9.10 8. Firman allah swt : 4 WT n G W< DS R 4 O B Y7 OU 4 Sesungguhnya Kamilah Yang menurunkan Al-Quran. al-Zikr. untuk memberi petunjuk dan panduan yang baik kepada manusia dan membawa kebenaran. al-Tanzil. dan Kamilah Yang memelihara dan menjaganya. Firman Allah swt: *U [ D Wr "d > )U O 4 WT Dan Sesungguhnya Al-Quran (yang di antara isinya kisah-kisah Yang tersebut) adalah diturunkan oleh Allah Tuhan sekalian alam.3 DEFINISI ULUM AL-QURAN 9 Surah al-Syura ayat 52 Surah al-Buruj ayat 21 11 Surah al-Hijr ayat 9 12 Surah al-syu¶ara¶ ayat 192 10 7 . namun fungsinya sama sahaja. al-Majid.12 Walaupun pada zahirnya terdapat pelbagai nama serta perbezaan. bahkan ialah Al-Quran Yang tertinggi kemuliaannya. 1.

y 8 . ditulis pada mashaf.3. antaranya ialah : Ulum al-quran ialah ilmu yang membahaskan tentang al-quran. penulisan dan pentafsiran. sejarah pengumpulannya.3. yang disampaikan secara mutawatir dan membacanya merupakan suatu ibadat. pembukuannya. sama ada dari segi penurunannya. Sementara pengertian al-quran pula ditakrifkan sebagai kalam Allah yang mu¶jiz ( ) yang telah diturunkan kepada nabi Muhammad. y Menurut definisi yang diberikan oleh al-zarqani. pembacaannya. nasikh mansukh. ulum al-quran ialah ilmu-ilmu yang mempelajari tentang al-quran itu sendiri. y Ulum al-quran ilmu segala ilmu yang berkaitan dengan al-quran 1.Pengertian ulum al-Quran dapat diberikan dengan dua keadaan : pengertian bahasa pengertian istilah 1. penyusunannya.2 PENGERTIAN ISTILAH Ulum al-quran menurut pengertian istilah telah diberikan dengan berbagai pengertian. i¶jaz.1 PENGERTIAN BAHASA Pengertian ulum al-quran menurut bahasa dan menurut makna idafi ialah : perkataan ulum adalah lafaz jamak daripada perkataan ¶ill ( ) . pengumpulannya. sama ada dari aspek penurunannya bacaannya. sebab-sebab turun ayatm i¶rab serta gharib al-quran. ia boleh y ditakrifkan sebagai kefahaman muktamad yang menepati fakta sebenar.

pengumpulan. penulisan dan berbagai aspek yang berkaitan dengan al-quran. Zaman Umaiyyah Dan Sekarang. 2. Zaman Rasulullah 9 . maknanya. ulum al-quran ialah suatu bidang dan ruang lingkup ilmu yang membicarakan tentang al-quran dari segi penurunnanya. nasikh dan mansukhnya dan semua perkara yang berkaitann dengan al-quran. i¶jaznya. ayat makki dan madani. adabnya.1 PENGUMPULAN AL-QUR¶AN Berkaitan pengumpulan al-quran dapat dibahagikan kepada empat peringkat zaman dan masa. sanadnya. y Menurut definisi yang diberikan oleh imam al-suyuti pula. lafaznya dan lain-lain yang berkaitan dengannya. iaitu : Zaman Rasulullah .1 SEJARAH 2. cara bacaan. Sebagai rumusannya. al-nasikh dan al-mansukh. yang meliputi asbab al-nuzul. Zaman Abu Bakar.0PENYUSUNAN AYAT DAN SURAH DALAM AL-QUR¶AN 2.1. Zaman Uthman Ibn Affan. ungkapan Ulum al-quran membawa makna kefahaman sebenar berhubung dengan al-quran.pentafsirannya.

sebagaimana dalil al-quran : i. pengumpulan al-quran pada zaman nabi dapat dibahagikan kepada bahagian berikut : a. tulisan - Menghafal Lantaran nabi seorang yang tidak tahu menulis dan tidak tahu membaca. Antara lain.Al-Qur¶an diturunkan secara beransur-ansur selama lebih kurang 23 tahun dan masa yang tepatnya ialah 22 tahun 2 bulan 22 hari. baginda segera membacakannya kepada para sahabat supaya ayat yang diturunkan kepada baginda itu tidak lupa atau luput. Selain itu juga. maka baginda sentiasa menghafal dan bergantung kepada kekuatan ingatan untuk menghafal setiap ayat yang diturunkan kepada baginda. Nabi sangat mengambil berat terhadap setiap wahyu dan ayat al-quran yang diturunkan kepada baginda. baginda mentafsirkan dan menjelaskan rahsia ayat yang diterima itu supaya dapat difahami dan jelas maksud yang dikehendaki. namun Allah berjanji akan memudahkan kepada baginda untuk menghafal dan memahaminya. firman Allah : 10 . biarpun baginda seorang ummi. Secara lebih terperinci. menghafal b. Antara lain juga. Nabi menghafaz semua wahyu dan ayat yang diturunkan kepada baginda dan membaca serta menyampaikan kepada sahabat dengan cara tartil. Untuk menjaganya baginda menghafalnya serta dengan segera pula membaca kepada para sahabat.

dan berdoalah Dengan berkata: "Wahai Tuhanku. tambahilah ilmuku". lagi Yang benar (pada segalagalanya). firman Allah yang lain lagi : "[H ) [ 4^ O  JnR $ Y O[ *UF W< kP D O Um ." U B $ DW n  "[H U! " WT O l OWT b lU ^ 8. Yang Menguasai seluruh alam. s 6 k YWT d DT D r Maka Maha Tinggilah Allah. (surah Taha ayat 114) ii. dan janganlah Engkau (Wahai Muhammad) tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum selesai dibacakan oleh Jibril kepadaMu.

18. pada waktu itu masyarakat arab terkenal dengan bangsa yang kuat ingatan.U O 4W n WT O 4W n  !U O 4 nU 16. baginda amat mengambil berat terhadap penjagaan a. (surah al-qiyamah ayat 16-18) Dalam konteks lain.menggerakkan lidahmu membacanya (sebelum selesai dibacakan kepadamu). cepat mengingati dan cepat menghafal. Setiap sekali setahun juga jibril akan bertadarrus dan menyemak bacaan baginda. Dengan perantaraan Jibril). hingga bengkak-bengkak kaki baginda yang mulia disebabkan kuat beribadat dan berdiri untuk membaca al-quran ketika mengerjakan sembahyang malam. Pada masa datangnya islam dan turunnya al-quran. mengulangi serta membaca dalam sembahyang baginda. Sesungguhnya Kamilah Yang berkuasa mengumpulkan Al-Quran itu (dalam dadamu). Contohnya : mereka mampu menghafal beratus-ratus bait atau rangkap 11 . bertadarrus. 17. maka bacalah menurut bacaannya itu.-quran dengan menghafal. Janganlah Engkau (Wahai Muhammad) .kerana hendakkan cepat menghafaz Quran Yang diturunkan kepadamu . apabila Kami telah menyempurnakan bacaannya (kepadamu. dan menetapkan bacaannya (pada lidahmu). Oleh itu.

tulangbelulang dan batu. Tulisan Walaupun hafalan merupakan penekanan utama dalam persoalan pengumpulan al-quran pada zaman nabi. seperti isteri dan anak-anak. aisyah. 12 . contohnya : para sahabat menulis al-quran di pelepah tamar. Justeru itu. para sahabat yang memeluk islam mudah bagi mereka menghafal al-quran. ibn abbas. penulisan dan catatan itu dilakukan oleh sahabat yang dalam kadar diizinkan oleh nabi dan dengan cara dan peralatan yang ada serta sesuai pada zaman mereka. hafsah. berhubung dengan persoalan pengumpulan dan penulisan al-quran ini perlulah difahami bahawa kegairahan rasulullah dan para sahabat pada dasarnya tertumpu kepada pengumpulan dalam dada dan hati. ummu salamah. Sebagai rumusannya. huzaifah.sajak dan syair dalam berbagai gaya bahasa. ubai ibn ka¶ab. Para sahabat juga amat mengambil berat terhadap al-quran dengan menghafal dan mengajar kepada keluarga mereka. Di tambah lagi peralatan untuk menulis dan penulisan tidak mudah diperolehi pada waktu itu. baginda telah mengutuskan para sahabat yang menghafal dan mahir dalam al-quran untuk mengajarnya kepada umat islam dan orang luar. apatah lagi bahasa alquran yang mudah dan mempunyai pelbagai keistimewaan berbanding dengan syair yang pujangga mereka cipta. ibn mas¶ud. pada zaman pengumpulan al-quran bergantung kepada hafalan mengatasi penulisan. abu al-darda¶. Oleh sebab itu. muawiyah dan lainnya. zaid ibn thabit. talhah. namun begitu. ibn umar. tidak pernah pula para sahabat mengabaikan kepentingan menulis dan mencatat al-quran. Antara lain juga. muaz ibn jabal. Iaitu cara menghafal dan mengingatinya. sesuai dengan keadaan di mana rasulullah merupakan seorang ummi yang juga dibangkitkan oleh Allah di kalangan orang pada waktu itu yang majoritinyaadalah ummi juga. Cuma apa yang jelasnya. Contohnya muaz ibn jabal ke yaman. Pada masa nabi terdapat ramai daripada kalangan sahabat yang menghafal al-quran. antara mereka ialah : khulafa¶ al-rasyidin.

Atas arahan dan panduan yang diberikan oleh nabi. Sebagaimana tercatat. keping-keping kayu dan kulit-kulit. ubai ibn ka¶ab. pada hayat nabi. Daripada kalangan penulis wahyu merupakan para terkemuka atau daripapada kalangan sahabat utama. khalid ibn al-walid.Dalam konteks lain juga. di antara mereka ialah : abu bakar. Tulisan-tulisan yang ditulis oleh penulis wahyu dibawah arahan serta panduan nabi itu disimpan di rumah nabi. tetapi tulisan mereka itu tidak mengikut tertib surah-surah dan ayat-ayat seperti tulisan rasmi itu. ketul-ketul batu. maka baginda memanggil beberapa penulis untuk mencatatkan segala butir wahyu tersebut. para penulis wahyu tersebut menulis al-quran di atas bahan-bahan yang boleh didapati pada waktu itu. seperti pelepah tamar. Oleh itu juga. Sudah tentu pula jibril menerima perintah daripada Allah. mendapat panduan dan arahan daripada jibril. Antara sebab tersebut terjadi kerana al-quran sentiasa diturunkan dan nabi sentiasa menunggu wahyu. baginda tidak 13 . Hal itu jelas daripadan apa yang telah dinyatakan oleh ibn abbas : bahawa nabi bila mana turunnya kepada baginda surah-surah tertentu. uthman. jibril ada mengatakan kepada nabi : ¶letakkan ini pada tempat ini¶. Arahan dan panduan daripada nabi ini termasuklah arahan penyusunan ayat-ayat dan surah-surah supaya diletakkan masing-masing pada tempat yang tepat. Pada zaman nabi. zaid ibn thabit dan thabit ibn qais. apabila setiap kali turunnya wahyu kepada nabi. ali. lalu baginda bersabda : ´hendaklah kamu letakkan surah ini pada tempat yang yang terdapat sebutan begini dan begini¶. muawiyah. terdapat juga para sahabat yang menulis al-quran untuk kegunaan dan simpanan peribadi mereka. Sebagai kesimpulannya. Di samping tulisan rasmi seperti di atas. al-quran belum lagi ditulis dalam suatu mashaf khusus. Sedangkan nabi pula dalam hubungan itu. nabi menyuruh sahabat menulis al-quran sebaikbaiksahaja baginda menerima wahyu. baginda memanggil beberapa penulis wahyu. tulang-tulang unta dan kulit biri-biri yang telah kering.

khutbah dan bacaan dalam waktu sembahyang. beliau terpaksa menghadapi pelbagai peristiwa hebat dan persoalan sukar. Untuk itu. Dari situlah para sahabat menulis dan menghafaznya.membenarkan sahabat menulis hadith. disamping itu ia telah dihafal oleh para sahabat dengan baik dan teratur menurut tertib ayat dan surah. Dalam erti kata lain. Kejadian itu amat mengharukan saidina umar. di mana ia adalah terkumpul dan tersimpan dalam keadaan tidak tersusun. Diantara peristiwa-peristiwa tersebut ialah gerakan memerangi mereka yang enggan membayar zakat. golongan murtad dan termasuklah peperangan alyamamah yang berlaku dalam tahun 12 hijrah. semasa rasulullah wafat. Antara bentuk al-quran yang disampaikan oleh nabi kepada para sahabat ialah melalui bacaan. alquran sudah terjaga rapi dalam bentuk penulisan alquran pada waktu itu. Cadangan itu dibuat berasaskan kebimbangan alquran umar akan kemungkinan hilangnya al-quran disebabkan kematian para penghafalnya. masih belum terkumpul dalam bentuk mashaf atau kitab. tulang. Dari situ jelaslah bahawa al-quran sudah terkumpul dalam bentuk tulisan pada zaman nabi. nabi palsu. kira-kira 70 orang para sahabat yang menghafal al-quran telah gugur syahid. sebagai rumusannya pada zaman rasulullah al-quran belum dikumpulkan dan belum dibukukan lagi. lalu beliau menemui khalifah abu bakar dan mencadangkan supaya al-quran dikumpulkan ke dalam satu mashaf yang teratur ayat dan surahnya. iaitu pada pelepah-pelepah tamar. kerana ditakuti bercampur aduk dengan alquran. Dalam peperangan al-yamamah khasnya. 14 . kulit dan sebagainya. Zaman Abu Bakar Apabila abu bakar menjawat jawatan khalifah setelah kewafatan nabi.

iaitu hafalan dan catatan atau tulisan digunakan dengan teliti oleh zaid dalam proses melaksanakan tugas yang diamanahkan oleh khalifah abu bakar. Selain itu. naskah al-quran itu diberi nama mashaf abu bakar. dengan alasan bahawa perkara itu merupakan suatu yang tidak dilakukan oleh rasulullah semasa hidupnya. Dalam melaksanakan tugas berat itu. Dalam erti kata lain. kedua-dua sumber yang ada pada waktu itu. zaid telah dibantu oleh sahabat lain dengan bertindak menyalin satu persatu ayat-ayat yang sudah sedia ada tertulis pada pelepahpelepah tamar. Apabila khalifah abu bakar dapat melihat kebaikan cadangan umar tersebut. lalu beliau mengarahkan zaid ibn thabit melaksanakna tugas itu. Apabila telah selesai penulisannya. Mashaf abu bakar itu pada mulanya disimpan di bawah jagaan khalifah abu bakar 15 . Ini bermakna mashaf abu bakar ini adalah selaras dan sama dengan catatan yang dikumpulkan pada zaman nabi. zaid sebagaimana yang telah berlaku kepada khalifah abu bakar teragak-agak juga untuk menjalankan tugas tersebut. Bentuk penulisan mashaf itu adalah meliputi keseluruhan ketujuh-tujuh huruf atau al-ahraf al-sab¶ah yang mana di atasnya al-quran diturunkan. pada mulanya abu bakar enggan melaksanakan cadangan umar. menyatakan mereka menyaksikan ayat itu diterima daripada nabi. akhirnya khalifah abu bakar dapat diyakini akan manfaat daripada cadangan beliau itu. kulit dan ketulan batu serta membandingkannya dengan hafalan-hafalan para sahabat dan hafalan beliau sendiri. Zaid telah mengambil masa lebih kurang satu tahun untuk menyempurnakan tugas beliau itu. Tetapi akhirnya beliau juga dapat diyakini sepertimana yang berlaku kepada khlaifah abu bakar. Tetapi umar tidak putus asa. beliau tidak akan menulis sebagai al-quran sekiranya tidak ada dua saksi yang adil. kerana beliau merasakan cukup berat untuk melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh rasulullah semasa hidupnya.Walaubagaimanapun. Zaid ibn thabit dipilih berdasarkan kenyataan bahawa beliau merupakan seorang pemuda yang bijak dan termasuk salah seorang daripada penulis wahyu serta menghafaz al-quran dan pernah menghadiri majlis tadarrus al-quran antara nabi dengan jibril Di peringkat permulaan menerima arahan.

Dengan itu juga. Zaman Uthman Ibn Affan Pada masa pemerintahan khalifah uthman bin affan. terselamatlah dan terjaga ketulenan al-quran disebabkan kematian para penghafal al-quran. Umat islam yang berada di berbagai daerah dan negeri membaca dan mempelajari al-quran menurut kaedah-kaedah yang diterima daripada sahabat yang masyhur di kalangan mereka dan di wilayah mereka. Setelah khalifah umar meninggal dunia. Perselisihan yang semakin runcing itu telah diperhatikan oleh sahabat yang bernama huzaifah al-yaman yang mana waktu itu berada di syam dan iraq dalam 16 . maka terhasillah mashaf abu bakar dalam bentuk penulisannya yang meliputi ketujuh-tujuh huruf yang diatasnya al-quran diturunkan. Kemudian. dengan pengesyoran umar dan pelaksanaan tugas zaid ibn thabit. mashaf tersebut diletakkan pula dibawah jagaan anaknya.sehinggalah beliau meninggal dunia. disimpan pula oleh khalifah umar alkhattab di sepanjang tempoh pemerintahannya. kufah dan iraq. Sebagai rumusannya. islam telah berkembang luas hingga ke negeri syam. Ekoran perbezaan bacaan telah menyebabkan timbulnya perselisihan yang hebat di kalangan umat islam dan telah menimbulkan masalah disebabkan tidak ada penyelarasan. iaitu hafsah binti umar. y y Penduduk kufah mengambil kaedah bacaan daripada abdullah bin mas¶ud Orang-orang islam di tempat lain pula membaca al-quran menurut bacaan abu musa al-asy¶ari y Antara faktor utama lahirnya perbezaan bentuk-bentuk bacaan itu adalah dengan berdasarkan perbezaan huruf-huruf yang mana di atasnya al-quran diturunkan. seperti : penduduk syahm menggunakan dan mempelajari kaedah bacaan yang diterima daripada ubai bin ka¶ab.

Berdasarkan cadangan huzaifah al-yaman.rangka dan mengatur persiapan untuk berperang serta membuka negeri armenia dan azarbijan. mereka telah berjaya menghasilkan beberapa buah mashaf yang ditulis di atas satu bentuk huruf dengan tujuan untuk menyatukan bentuk bacaan umat islam. Lantaran itu. huzaifah al-yaman segera kembali ke madinah dan menceritakan perkara dan permasalahan tersebut kepada khalifah uthman. khalifah uthman telah membentuk satu jawatankuasa penulisan al-quran yang mana ia terdiri daripada empat sahabat. Daripada empat orang ahli jawatankuasa tersebut. namun sahabat lain juga begitu. mereka yang tiga lagi ialah abdullah bin al-zubir. sebenarnya bukan huzaifah sahaja yang bimbang dan risau. Jawatankuasa itu ditugaskan untuk membukukan al-quran dengan menyalin semula semua ayat daripada al-quran yang dikumpulkan pada masa abu bakar yang masih tersimpan di rumah hafsah binti umar. Jawatankuasa tersebut mulai menjalankan tugas mereka pada penghujung tahun 24 hijrah dan awal tahun 25 hijrah. Malahan ada antara mereka sudah sampai tahap kafir-mengkafir di antara satu sama lain. Mereka menyalin semula ke dalam satu naskah dengan menggunakan hanya satu bentuk huruf daripada huruf-huruf yang tujuh. 17 . Dengan kegigihan dan kesabaran. zaid bin thabit sahaja daripada kalangan ansar dan mereka yang lain adalah kaum quraisy. Melihat pertelingkahan itu. tambahan lagi keadaan itu semakin hari semakin menular dan merebak di kalangan orang islam pada wakt itu. serta menyarankan kepada khalifah supaya mengambil tindakan segera untuk menyelamatkan keadaan itu. said bin al-¶as dan abdul rahman bin haris bin hisham. yang diketuai oleh zaid bin thabit. seperti pertelingkahan bacaan di antara orangorang sham dengan iraq. Dalam konteks ini.

iii. 18 . telah dihantar ke beberapa daerah dan wilayah islam. Setelah penulisa itu selesai. Al-quran ditulis tanpa menggunakan titik. apabila terdapat perbezaan pendapat dan perbezaan bacaan di antara tiga ahli komiti daripada kaum quraisy dengan zaid yang merupakan kaum ansar madinah. mekah syria basrah kufah Setelah penulisan mashaf tersebut selesai. antaranya : i. Manakala al-Qur'an yang ditulis dan dibukukan oleh jawatankuasa itu telah disalin pula kepada beberapa mashaf lagi. Mashaf yang ditulis dan disalin itu. mashaf asal itu diserahkan kembali kepada Hafsah. dimana pada setiap wilayah atau kota ditinggalkan satu naskah. mashaf dan lainnya. Mengekalkan tujuh jenis bacaan. khalifah uthman telah menetapkan syarat tertentu kepada jawatankuasa penulisannya : a. mereka mesti menulis mengikut percakapan suku quraisy. samada tertulis pada kulit. e.y Syarat Penulisan Mashaf Uthmani Dalam menulis mashaf tersebut. ii. menulis al-quran menurut bacaan para hafiz b. Semua ayat al-quran diterima daripada rasulullah saw secara mutawatir dan tidak mansukh akan ditulis semula. iv. kerana alquran diturunkan dalam dialek atau lahjah quraisy. c. d. pelepah tamar. khalifah uthman telah memerintahkan supaya semua lembaran al-quran yang ditulis sebelumnya supaya dibakar.

khalifah Uthman menghantar mashaf yang disalin beserta guru untuk mengajarnya ke sesuatu wilayah. dan Kamilah Yang memelihara dan menjaganya. maka keaslian al-quran menjadi terjaga hingga ke saat ini dan ia menepati dengan janji Allah di dalam al-quran melalui firmanNya : 4 WT n G W< DS R 4 O B Y7 OU 4 Sesungguhnya Kamilah Yang menurunkan Al-Quran. (surah al-Hijr ayat 9) 19 . Selepas mashaf-mashaf yang ditulis dihantar ke wilayah islam.mashaf aslinya ditinggalkan di Madinah untuk simpanan khalifah dan ia dinamakan dengan Mashaf al-lmam.Antara lain. Penjagaan rapi daripada kalangan umat lslam terhadap al-quran. samada dalam bentuk hafalan atau tulisan. umat islam telah dapat diselamatkan daripada perselisihan dan pertelingkahan akibat perbezaan dalam bentuk bacaan Al-quran. Dengan usaha dan tindakan tegas khalifah Uthman itu.

1 PEMBAHAGIAN AYAT AL-QURAN Ayat al-Quran dibahagi menjadi dua berdasarkan tempat wahyu diturunkan. 2. beliau meminta kepada juru tulisnya untuk membaca kembali apa yang telah ditulisnya untuk menghindari kesalahan-kesalahan dalam penulisan. 2. 20 . Al-Quran terdiri atas 114 surah.2.3 PENYUSUNAN AYAT AL-QURAN Setiap ayat Al-Quran diturunkan. akan mengulangi bacaan ayat-ayat AlQuran yang sudah diterimanya di hadapan Jibril.2 PENYUSUNAN AYAT Al-Quran merupakan kitab suci yang dimiliki oleh umat Islam.2. Malaikat Jibril didengarkan bacaan daripada nabi sehingga dua kali. Rasulullah memanggil sahabat-sahabat yang terpelajar untuk menuliskan ayat-ayat yang diperdengarkan. Ayat al-Quran yang terbanyak dimiliki oleh surah al-Baqarah (terdiri atas 286 ayat). Setiap surah memiliki jumlah ayat yang berbeza. yang paling sedikit dimiliki oleh surah al-Kautsar (terdiri atas 3 ayat). Al-Qur¶an diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantaraan Malaikat Jibril sedikit demi sedikit selama 23 tahun. Ayat-ayat yang diturunkan di Mekah disebut sebagai ayat-ayat Makkiyah. kayu. selain itu Rasulullah juga menganjurkan kaum muslimin untuk menghafalkannya dan dibaca dalam waktu-waktu solat mereka. Para sahabat menuliskan alQur¶an di atas kulit binatang. Baik ayat Makiyyah maupun Madaniyah biasanya terhimpun dalam satu surah. Rasulullah saw. ayat-ayat yang turun di Madinah biasa disebut sebagai ayat-ayat Madaniyah. batu tatahan dan sebagainya agar AlQuran dapat tersimpan dengan baik. Sedangkan. Sedangkan. Pada bulan Ramadhan yang terakhir sebelum nabi meninggal. Setiap bulan Ramadhan.2. tulang unta.Namun. Setelah itu. kerana tidak semua surah dalam Al-Quran diturunkan di Madinah atau Mekah saja.

Oleh itu susunan alQur¶an secara tauqifi ini telah mencapai darjat tawatur. Riwayat ini jelas menunjukkan bahawa tertib atau susunan ayat-ayat al-Quran adalah mengikut petunjuk dan arahan nabi s. Akan tetapi mengapa engkau tuliskan juga ayat itu atau membiarkannya? (maksudnya: mengapa engkau mengekalkan juga ayat itu atau membiarkannya bertulis. aku tidak berani mengubah walau sedikit pun segala ayat daripada tempat asalnya. sangat bermanfaat di kemudian hari setelah Rasulullah wafat. segala ayat dalam al-Qur¶an tidak boleh diubah atau dibaiki. Justeru penyusunan ayat al-Qur¶an adalah secara tauqifi yang bermaksud menyusun semua ayat al-Qur¶an mengikut petunjuk dan arahan daripada nabi Muhammad dan ini disepakati oleh semua ulama.w Tidak pernah berlaku para sahabat menyusun ayat alQur¶an mengikut susunan yang menyalahi bacaan Rasulullah.a. iaitu dengan mencatat dan menghafal. Hal ini dapat dibuktikan menerusi riwayat yang dikeluarkan oleh al-Bukhari daripada Ibn Zubayr yang bermaksud : ³ Aku telah berkata kepada Usman bahawa ayat ³ ´ telah dimansuhkan oleh ayat yang lain. Oleh yang demikian.Ternyata. telah sabit riwayat yang menyatakan bahawa Nabi Muhammad telah membaca beberapa surah al-Qur¶an di dalam solat dan khutbah Jumaat mengikut susunan ayat-ayatnya yang telah ditetapkan dan disaksikan oleh para sahabat. Selain itu. Mereka menghafal seluruh ayat al-Qur¶an dan mengajarkannya kepada sahabat yag lain. terdapat banyak riwayat yang menggambarkan Rasulullah merencanakan ayat-ayat al-Quran kepada para penulis wahyu dan mengarahkan mereka supaya menyusun ayat-ayat itu mengikut susunan yang telah ditentukan. kaedah ini sangat sesuai untuk memelihara ayat-ayat Al-Quran.´ Di dalam kitab-kitab hadis. 21 . sedangkan engkau mengetahui bahawa ayat itu telah dimansuhkan?) Jawab Saidina Usman: Wahai anak saudaraku.Para penghafal al-Qur¶an ini dikenali sebagai hafiz.

3 PENYUSUNAN SURAH Penyusunan surah di dalam al-Qur¶an adalah secara tauqifi yang bermaksud menyusun semua surah mengikut petunjuk dan arahan daripada nabi Muhammad dan ini disepakati oleh semua ulama.2. tidak untuk orang ramai. Lalu mereka juga turut menerima mashaf Usman dan meninggalkan mashaf peribadi masing-masing. Lagipun mushafmushaf itu mereka tulis hanya untuk kegunaan mereka sendiri. Tidak ada bukti yang menunjukkan bahawa susunan surah dilakukan dengan cara lain. Mereka juga tidak mendakwa bahawa sesiapa yang menyalahi susunan mereka hukumnya haram. Oleh itu terbatallah pendapat yang mengatakn bahawa sesetengah surah disusun secara ijtihad dan sesetengahnya pula secara tauqifi. Kalaulah para sahabat mempercayai masalah susunan surah itu bukan tauqifi. Ijtihad yang dilakukan oleh para sahabat ketika menyusun mushaf untuk kegunaan mereka sendiri adalah merupakan ikhtiar mereka secara peribadi dan mereka tidak pula mewajibkan orang lain untuk mengikut susunan mereka. 22 . segala surah di dalam al-Qur¶an tidak boleh diubah atau dibaiki. Oleh yang demikian. Mereka juga menggunakan mushaf itu secara peribadi sehinggalah kemudian umat Islam seluruhnya telah bersetuju menerima susunan mushaf Usman. tetapi taufifi (ijtihad dan ikhtiar) nescaya mereka akan terus berpegang dengan susunan surah sebagaimana yang terdapat di dalam mashaf mereka dan tidak menerima susunan mashaf Usman.

Antara kedua-dua hukum ini (nasikh dan mansukh) mestilah terdapat pertentangan. (surah al-Hijr ayat 9) 3. Imam al-Suyuti menjelaskan bahawa mengangkat hukum bermaksud menafikan perkaitan antara hukum tersebut dengan mukallaf Keputusan sesuatu hukum itu sebagai tidak lagi terikat dengan mukallaf mestilah dari pihak syara`. dan Kamilah Yang memelihara dan menjaganya.0 NASIKH DAN MANSUKH Nasakh dari segi bahasa membawa dua maksud. memindahkan Dari segi istilah pula bermaksud : mengangkat satu hukumnya yang terdahulu dengan hukum yang datang kemudian. Sehingga sekarang ini.Kesimpulannya.iaitu satu hukum menunjukkan keharusan dan satu lagi tidak Sebahagian ulama mendefinisikan nasakh sebagai ³kitab kalam/ketentuan/suruhan/firman allah melalui ayat yang lain baik merupakan suruhan 23 . al-Qur¶an tetap terpelihara dan tidak mungkin dapat dilakukan sebarang pengkhianatan ke atas al-Qur¶an seperti yang ditegaskan Allah menerusi firmanNya : 4 WT n G W< DS R 4 O B Y7 OU 4 Sesungguhnya Kamilah Yang menurunkan Al-Quran. benarlah Allah yang telah menurunkan al-Quran dan Dialah yang memeliharanya. iaitu : - menghapuskan.

4 TT R dW B $ h^ . 4 $ .atau larangan) syara` yang datang kemudian´ menunjukkan bahawa hukum yang telah sabit(tetap) dengan khitab (ketentuan) terdahulu telah terangkat/mansukh. Berdasar surah baqarah ayat 106: [I .

atau Yang sebanding dengannya. maksud para salaf apabila menyebutkan tentang nasikh dan mansukh ialah : ³mengangkat satu hukum sekaligus atau mengangkat kemutlakan. dan bagiku ugamaku". Maka turun ayat lain yang hapus hukum lama. atau Yang Kami tinggalkan (atau tangguhkan). nas yang datang kemudian menunjukkan bahawa tempoh pemakaian sesuatu hukum yang terdahulu telah tamat.d k U "Bagi kamu ugama kamu. [I 9 $ TT RM ? K$ o nUd 0 4 G" sP! DT 0P U! 0UT nd jU Z Apa sahaja ayat keterangan Yang Kami mansukhkan (batalkan). Menurut Ibn al-Qayyim. Contohnya ayat surah al-Kafirun : k Ws WT  . Hukum atau nas al-quran serta hadis yang datang kemudian yang membawa hukum yang baru dinamakan nasikh dan Hukum atau nas al-quran serta hadis yang ditamatkan pemakaiannya dinamakan hadis mansukh. keumuman dan keadaan yang zahir bagi nas. tidakkah Engkau mengetahui bahawasanya Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu? Ringkasnya. Makna kedua iaitu "mengangkat kemutlakan" bermaksud mengkhususkan 24 .´ Makna yang pertama iaitu "mengangkat" adalah istilah nasakh bagi ulama yang kemudian. Kami datangkan ganti Yang lebih baik daripadanya.

pemakaian nasakh adalah luas. 5. 3. Sementara itu. 4. Sementara ulama mutakhirin mengkhususkan kepada pembatalan hukum atau menjelaskan sesuatu hukum itu tidak lagi diamalkan. nasakh mengikut ulama mutaqaddimin tidak khusus kepada membatalkan hukum bahkan merangkumi kesemua bentuk pentafsiran nas-nas alQur¶an dan al-Sunnah.dinamakan sebagai hukum yang terangkat bukannya yang dilupus kerana ayat itu pada asalnya diturunkan. bukan istilah yang difahami oleh orang kemudian.(takhsis) apa yang disebutkan secara umum oleh nas yang terdahulu atau menyempitkan (taqyid) makna yang mutlak atau menjelaskan maksud terdahulu yang zahir. Menjelaskan sesuatu µqaid¶ (syarat) atau sifat itu sebagai sifat yang kebetulan bukan syarat. 6. Menjelaskan sesuatu yang membezakan antara perkara yang dinaskan dan perkara yang diqiaskan secara zahir. banyak ayat-ayat dan hadis-hadis akan didakwa sebagai mansukh sedangkan jumlah yang sebenar tidak banyak. Jika perkara ini tidak diberi perhatian tentu sekali orang-orang kemudian menyamakan maksud ulama mutaqaddimin dengan maksud ulama mutakhirin. didapati mereka menggunakan lafaz nasakh mengikut pengertian bahasa. Menjelaskan berakhirnya tempoh sesuatu amalan. Menghapuskan salah satu adat Jahiliah. Mansukh adalah hukum yang terangkat. Nasakh di sisi sahabat dan tabi`in ialah merangkumi maknamakna berikut: 1. Mengkhususkan yang umum. Kesimpulannya. Akibatnya. 2.selain itu ia adalah 25 . Shah Waliyullah setelah mengkaji dan menganalisis penggunaan bahasa di kalangan sahabat dan tabi`in berpendapat bahawa. Mengangkat salah satu syariat atau peraturan nabi-nabi yang terdahulu. Bagi salaf. berbeza dengan ulama kemudian yang menyempitkan maksud nasakh kepada pembatalan hukum.

iaitu jka bukan al-quran . SYARAT NASAKH MANSUKH Terdapat 2 syarat nasakh mansukh iaitu. BAHAGIAN NASAKH 26 .hadis dan berkaitan dengan hukum lama. Mansukh pula adalah kitab lama yang dimansukhkan sama ada dari segi bacaannya ataupun hukumnya sahaja. y Sesuatu yang menasakhkan itu datang selepas atau kemudian daripada apa yang dimansukhkan y Sesuatu yang bertindak sebagai penasakh itu mestilah lebih tinggi atau sekurang-kurangnya sama darjat autoritinya dengan yang dimansukhkan y y Hukum yang dimansuhkan itu hendaklah hukum syarak Ayat lain yang datang terkemudian hendaklah juga merupakan khitab syarak.sesuatu yang diturunkan dari satu pihak yang mulia dan pengangkatannya bagi menunjukkan kemuliaan Al-Quran. y Hukum yang datang kemudian sebagai nasakh tidak terikat hanya pada masamasa tertentu.

Nasakh Al-Quran Dengan Al-Quran Ulama sepakat al-quran harus menasakhkan nas al-quran lain bila dalil kedua-duanya sama.13 Ayat tersebeut Allah mewajibkan muslimin melawan musuh jika mereka keadaan nisbah 1:10.namun ada juga nasakh hadis dengan al-quran atau nasakh hadis dengan hadis. jika ada di antara kamu dua puluh Yang sabar. hukumnya dinasakhkan dengan hukum lebih ringan dengan nisbah 1:2. dan jika ada di antara kamu seratus orang. peransangkanlah orang-orang Yang beriman itu untuk berperang. nescaya mereka dapat menewaskan dua ratus orang (dari pihak musuh Yang kafir itu). DT o ^ DT o 0 < K$ B d B d D WT )U $ S  d < T S  d RU K$ 0 < K$ T nZ Z  \B K$ Maksudnya : Wahai Nabi. contohnya firman Allah : Jn[O q < RM jT d D # ( sP! < $ U . nescaya mereka dapat menewaskan seribu orang dari golongan Yang kafir. disebabkan mereka (yang kafir itu) orang-orang Yang tidak mengerti. kerana ia dikira sama sudut kekuatan.Nasakh terbahagi kepada 2 bahagian iaitu nasakh antara ayat al-quran denga ayat al-quran dan ayat dengan hadis. sebagaimana firman Allah : B Q n ^ RU K$ 0 < K$ B d D .

U d D WT )U $ S  d Z T S  d T 0 < K$  D m .

dan jika ada di antara kamu seribu orang. Oleh itu jika ada di antara kamu seratus orang Yang sabar.14 Nasakh Al-Quran Dengan Hadis 13 14 Surah al-Anfal ayat 65 Surah al-Anfal ayat 66 27 . nescaya mereka akan dapat menewaskan dua ratus orang. nescaya mereka dapat menewaskan dua ribu orang Dengan izin Allah.

Dengan itu.Jumhur ulama termasuk Zahiriyyah mengharuskan nasakh hadis dengan alQur¶an sementara Imam al-Syafie menegahnya.w.t. maka. Contoh Hadis Nasakh Dan Mansukh 15 Surah al-Baqarah ayat 180 28 . katanya: ³Saya mendengar Rasulullah s. tidak ada wasiat untuk waris (orang yang berhak menerima pusaka).a." : Daripada Abu Umamah.´ Tetapi golongan yang tidak mengharuskan bentuk nasakh ini menjawab bahawa ayat wasiat itu sebenarnya dinasakhkan oleh ayat mawarith iaitu ayat 11 surah al-Maidah sebagaimana yang ditegaskan oleh Ibn Abbas. apabila seseorang dari kamu hampir mati. telah menetukan kepada setiap orang yang mempunyai hak akan hak masing-masing. Golongan yang mengharuskannya. jika ia ada meninggalkan harta. berhujah dengan ayat wasiat kepada ibu bapa dan kaum kerabat. sP! Kamu diwajibkan. ^ ) 0 [j PT Wo^ [O Um 0 lP o n[\ Z nU! D 0 S[. bersabda: Sesungguhnya Allah s. Bagaimanapun golongan Hanafiyyah hanya mengharuskan nasakh al-Qur¶an dengan hadis mutawatir dan masyhur kerana ianya tersebar luas di kalangan manusia.  n (]WT ( . sebagai suatu kewajipan atas orang-orang Yang bertaqwa.w. R l WS B d[j WS  i [O T n [.15 Ayat ini telah dimansukhkan dengan hadis: ": -. (hendaklah ia) membuat wasiat untuk ibu bapa dan kaum kerabat Dengan cara Yang baik (menurut peraturan ugama).

Ummu Salamah. Abu Talha.. Imam al-Tirmizi menyebutkan dalam bab ini terdapat beberapa hadis yang diriwayatkan daripada Ummu Habibah. 29 . . : ) .w. lalu beliau berkata: ³Sebenarnya aku berwuduk kerana beberapa potong keju yang telah aku makan kerana aku mendengar Rasulullah s." Hadis Abu Hurairah: : ( : .- Memakan Makanan Yang Dimasak Membatalkan Wuduk Sebahagian ulama berpendapat wajib berwuduk kerana memakan makanan yang dimasak apabila hendak mendirikan sembahyang.a. Golongan yang pertama berhujah dengan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim daripada Zaid bin Thabit: " ( Wajib berwuduk kerana memakan makanan yang dimasak. bersabda: ³Hendaklah kamu berwuduk setelah memakan makanan yang dimasak´. ) . Sebahagian yang lain mengatakan hukum itu sudah tidak ada kerana ada hadis yang menasakhkannya." " Sesungguhnya Abdullah bin Ibrahim bin Qarit mendapati Abu Hurairah sedang berwuduk dekat dengan masjid. Zaid bin Thabit.

memotong kaki kambing yang hadapan yang dimakannya.a. Menurut al-Hazimi. Abu Qilabah. isteri Rasulullah s. Umar bin Abdul Aziz. kemudian bersembahyang tanpa mengambil wuduk. Sebahagian ulama berpendapat wuduk dimestikan apabila memakan makanan yang telah dimasak. Zaid bin Thabit. Abu `Izzah al-Hazali.: 30 . Talhah. Hadis-hadis yang menjadi hujah mereka ialah: " . Abu Mijlaz. Hadis Maimunah. Mereka menganggap itu adalah perkara yang terakhir yang dilakukan oleh Rasulullah s.Abu Ayyub dan Abu Musa. Yahya bin Ya`mar.w. telah memakan kaki kambing yang hadapan.a.´ Hadis `Amr bin Umayyah al-Dhamri: ) .w.a. ( Bahawa dia melihat Rasulullah s.a. antara ulama yang berpandangan demikian ialah Ibn Umar. Anas bin Malik. `Aishah. Abu Hurairah.w. Abu Musa. Hasan alBasri dan al-Zuhri. ." ( ) Daripada Ibn Abbas: ³Sesungguhnya Rasulullah s. kemudian bersembahyang tanpa mengambil wuduk.w. Tetapi kebanyakan ahli ilmu dan para fuqaha berpendapat tidak perlu berwuduk kerana memakan makanan yang dimasak.

JENIS-JENIS NASAKH Nasakh bolehlah dibahagikan kepada 3 jenis iaitu: Nasakh ayat dan hukum Nasakh hukum sahaja Nasakh ayat hukum sahaja y y y Nasakh Ayat Dan Hukum 31 .w. ialah tidak berwuduk kerana memakan makanan yang dimasak dengan api.a.´ " : .w. telah memakan kaki kambing yang hadapan dekat dengan beliau." Daripada Jabir katanya: Perkara terakhir daripada Rasulullah s. isteri Rasulullah s. katanya: ³Sesungguhnya Rasulullah s. ( Daripada Maimunah. kemudian bersembahyang tanpa mengambil wuduk.a.a.w.).

umar berkata : di antara yang diturunkan kepadanya (nabi saw) ialah ayat rejam yang kita baca dan fahaminya.16 Nasakh ayat hukum sahaja Iaitu nasakh sudut tulisan atau bacaanya sahaja namun hukum dikekalkan. $ <R l WT # S[ E S WS ) d WT =B WT T DT rZl dWT sP ) $ 1 I A WT :] Dan orang-orang Yang (hampir) mati di antara kamu serta meninggalkan isteri. Antaranya sabda nabi saw : Pada mulanya turun ayat al-quran menyatakan 10 kali susuan itu mengharamkan perkahwinan. Rasulullah saw merejam dan kami pun merejamnya. antaranya firman Allah : 0 . Naskhah bentuk ketiga inilah yang dimaksudkan dan dibincangkan oleh ulama. Ia tidak harus dibaca dan beramal. Antaranya ayat alquran sebahagian surah al-nur. mereka masih meneruskan bacaan demikian. Rasulullah saw wafat. kerana telah dinasakhkan seluruhnya. pakai dan tempat tinggal) hingga setahun lamanya.Iaitu nasakh sudut tulisan atau bacaan dan hukumnya. hendaklah berwasiat untuk isteri-isteri mereka. Kemudian ayat tersebut dimansukh dengan ditetapkan 5 kali susuan. sebagaimana hadis diriwayatkan oleh ibn Abbas. bahawa orang tua lelaki dan perempuan apabila berzina maka ia hendaklah direjam. seperti : wasiat dan iddah. Iaitu diberi nafkah saguhati (makan. (muslim) 16 Surah al-Baqarah 240 32 . (al-Bukhari dan muslim) Nasakh Hukum Sahaja Iaitu nasakh hukum sahaja namun sudut tulisan atau bacaanya masih dikekalkan.

4. 3. Memberi keutamaan kepada manfaat hamba-hamba dengan pensyariatan perkara yang lebih bermanfaat untuk mereka dalam agama dan dunia. Pengubahsuaian Syariat sehinggalah ke tahap sempurna. Menguji golongan mukallaf (yang bertanggungjawab) dalam kesanggupan dan keredhaan mereka menerima perubahan satu hukum kepada hukum lain.1 AL-HADITH 33 .0 ULUM HADIS 4. 2. Menguji golongan mukallaf (yang bertanggungjawab) dalam perlaksanaan kesyukuran sekiranya al-Naskh itu kepada yang lebih ringan dan kesabaran sekiranya al-Naskh itu kepada yang lebih berat. 4.Hikmah Al-Naskh Terdapat beberapa hikmat al-Naskh seperti berikut: 1.

sedang mereka bermain-main. Contoh perkataan : Terdapat banyak hadith Rasulullah s. melainkan mereka mendengarnya. contohnya : Maksudnya : sudahkah sampai kepadamu berita (Wahai Muhammad) perihal hari pembalasan.1 TAKRIF BAHASA : Al-hadith berasal daripasa perkataan makna antaranya : 1) Baru. perbuatan. contohnya : Maksudnya : Tidak datang kepada mereka suatu ayat al-Quran pun yang baru (diturunkan) dari tuhan mereka.a.1.4. 4. 2) Percakapan dan berita. Ianya mempunyai beberapa Hadith ialah apa yang disandarkan kepada Rasulullah s.a.w yang diriwayatkan berdasarkan ucapan baginda. Antara tersebut ialah : 34 .1. perakuan dan akhlak sifat-sifat kejadian sama ada sebelum diutuskan atau setelah diutuskan menjadi Rasul.w dari perkataan.2 TAKRIF ISTILAH : .

maka hijrahnya kepada apa yang dia berhijrah kepadanya´.w bersabda : ³ Setiap amal itu dengan niat dan bagi tipa-tiap seseorang apa yang diniatkan. 35 . Dan sesiapa hijrahnya kerana dunia ia akan memperolehinya atau perempuan yang dia ingin mengahwininya. sesungguhnya Rasulullah s. Antaranya ialah : Maksudnya : Bersembahyanglah kamu sebagaimana kamu melihat aku bersembahyang Contoh taqrir: Taqrir ialah memperlakukan apa yang dilakukan oleh seorang sahabat sebagai benar dengan tidak mencegah dan menyalahkan serta menunjukkan keredhaannya. Perbuatan Rasulullah s.a. maka hijrahnya kerana Allah dan Rasulnya. Maka sesiapa hijrahnya kerana Allah dan Rasulnya.w.w ini menjadi panduan kepada umat Islam dalam kehidupan seharian. Contoh perbuatan : Terdapat banyak hadith yang menggambarkan perbuatan Rasulullah s.a.a.Maksudnya : Daripada Alqmah Bin Waqqas daripada Umar berkata .

Dia merupakan sebuah jalan yang ditempuh oleh Rasulullah. Bukhari dan Muslim) Kedua Sunnah yang bermakna ³al-hadits´.w mengenai al-Thab maka baginda bersabda tidaklah aku makan dan tidak pula aku mengharamkannya.Kedua menerangkan tentang kehebatan perbuatan yang dilakukan itu serta diperkuatkan dengan hujah.a.R. Hal tersebut jika digandingkan dengan ³Al-Kitab´.´ (H.2 Al-Sunnah Syariat yang telah sempurna ini adalah sunnah Rasulullah yang dapat dibahagikan kepada empat definisi: Pertama Sesungguhnya. Di antara contohnya adalah sabda Rasulullah: (( : )) 36 . Antaranya ialah : Maksudnya : Telah ditanya Rasulullah s. 4. segala sesuatu yang terdapat di dalam Al-Quran dan As-Sunnah (hadits Rasulullah) adalah sunnah Rasulullah. Di antara contoh definisi ini adalah sabda baginda : (( )) ³Barangsiapa yang menolak sunnahku maka dia bukanlah bagian dariku.

sungguh telah aku tinggalkan bagi kalian sesuatu yang jika kalian berpegang teguh dengannya maka kalian kalian tidak akan tersesat selamanya: (yaitu) Kitabullah dan sunnah Nabi-Nya shallallahu µalaihi wa sallam.´ Kedua hadits tersebut diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam Mustadrak.´ Ketiga Sunnah pun dapat didefinisikan sebagai lawan dari bid¶ah. dan ijma¶ para ulama. Di antara contoh penggunaannya adalah sabda Rasulullah: (( )) 37 . ³Dan ini adalah sebuah permasalahan yang berdasarkan dalil Al-Kitab.³Wahai sekalian manusia.´ Juga sabda baginda: (( : )) ³Sesungguhnya telah aku tinggalkan dua hal bagi kalian sehingga kalian tidak akan tersesat selamanya setelah berpegang teguh dengan kedua hal tersebut: (yaitu) Kitabullah dan sunnahku. as-sunnah. Di antara bentuk kata ³sunnah´ yang bermakna ³al-hadits´ adalah perkataan sebahagian ulama dalam menyebutkan beberapa permasalahan.

³Sesungguhnya barangsiapa di antara kalian yang tetap hidup (setelah kematianku ± pen). dan setiap bid¶ah itu sesat!´ Keempat Sunnah pun dapat bermakna ³mandub´ dan ³mustahab´. maukuf. Gigitlah sunnah tersebut dengan gigi geraham kalian. Sebahagian ulama berpendapat bahawasannya hadis adalah dari Rasul. niscaya akan kuperintahkan mereka untuk melakukan siwak setiap hendak melaksanakan shalat. Sungguh. berpegang teguhlah kalian dengan sunnahku dan sunnah khulafa¶ur rasyidin yang memperoleh petunjuk dan berilmu. serta berhati-hatilah terhadap perkara-perkara baru yang dibuat-buat. Di antara contohnya adalah sabda Rasulullah: (( )) ³Seandainya bukan karena takut memberatkan umatku. bukan dalam bentuk pewajiban.´ (Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim) Sesungguhnya perintah untuk bersiwak berada pada darjat anjuran.sahabat. dan maktu¶ boleh didefinisikan sebagai khabar. niscaya akan menyaksikan banyak perselisihan.3 al-Khabar Khabar menurut bahasa adalah berita yang disampaikan dari seseorang kepada orang lain. setiap perkara baru yang dibuat-buat adalah bid¶ah. Oleh kerana itu. Daripada 38 . Maka. dan hal tersebut semata-mata kerana Rasulullah khuatir akan memberatkan umat baginda jika menetapkannya sebagai sebuah kewajipan. dan tabi¶in. manakala khabar adalah kenyataan yang dikeluarkan adalah selain daripada Rasul. iatu segala sesuatu yang diperintahkan dalam bentuk anjuran. 4. Definisi ini digunakan oleh para ahli fikih. Khabar menurut Muhaddisin adalah perkhabaran dari Nabi. hadits marfu¶.

Namun. Khabar mempunyai erti yang lebih luas dari hadis. dan ketetapan Nabi Muhammad.1 Pengertian Bahasa : kesan atau bekas Istilah : . tindakan. memandang bahawa istilah hadits sama artinya dengan khabar. 3. dan maqtu¶.4. Secara terminologi terdapat perbezaan pendapat mengenai definisi khabar. yang dinyatakan as-Suyuthi. keduanya dapat dipakai untuk sesuatu yang marfu. Menurut Ibn Hajar al-Asqalani. sedang yang datang dari Nabi saw disebut hadis. 2. Ada juga ulama yang mengatakan bahawa hadis adalah lebih umum dari khabar. mauquf.pendapat ini.al-Athar membawa maksud yang sama dengan hadis. tindakan. Ulama lain. Oleh kerana itu.4 AL-ATHAR 4. 4. dan ketetapan seseorang selain Nabi Muhammad. setiap hadis dapat disebut juga dengan khabar. setiap khabar belum tentu dapat disebut dengan hadis. Sedangkan hadits adalah perkataan. iaitu: 1. Kata khabar sinonim dengan hadits. mengatakan bahawa khabar adalah sesuatu yang datang selain dari Nabi saw. 39 . orang yang meriwayatkan hadits disebut muhaddisin dan orang yang meriwayatkan sejarah dan yang lain disebut akhbari. Khabar adalah perkataan.

al-Athar digunakan untuk perkataan yang datang daripada nabi Muhammad dan juga sahabat.seperti tembok dinding dan sebagainya. -menurut pendapat al-Zarkasyi. . mereka menamakan hadis mauquf itu sebagai Athar dan Marfu¶ itu sebagai Khabar.. Sanad dari segi istilah ahli hadis ia membawa maksud jalan yang menyampaikan kepada matan hadis.menurut pedapat al-Tahawi. .ia bermaksud hadis Nabi yang di akhir sanad. al-Athar ialah hadis mauquf.menurut al-Tabari. al-Athar digunakan khas untuk perkataan Nabi saw sahaja.menurut penjelasan yang dinyatakan oleh Imam Nawawi.7 al-Musnad 40 .Konteks lain.Dalam erti kata lain. .5 Al-Sanad Al-Sanad ialah jalan yang menghubungkan kepada matan.Dengan kata lain.w dan sahabat. 4.ialah kata-kata atau lafaz-lafaz yang terletak sesudah perawi bermula daripada akhir sanad. Dari segi istilah ialah lafaz-lafaz hadis yang membentuk pengertian. . al-Athar hanya khusus kepada kata-kata Tabi¶in sahaja. Sanad dari segi bahasa ialah sesuatu yang kita bersandar kepadanya.menurut fuqaha Khurasan. Iaitu kata-kata sahabat dan sesuatu yang diriwayatkan daripada sahabat. 4.ia bermaksud rangkaian perawi di dalam tabaqat.menurut sesetengah pendapat ahli hadis lain.6 Al-Matan Matan dari segi bahasa ialah pertengahan jalan.a. 4.Ia juga bermaksud jalan yang menyampaikan kepada hadis. al-Athar digunakan untuk perkataan yang datang daripada nabi s.

seperti Hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakar r.Musnad adalah bentuk isim maf¶ul dari kata kerja asnada. yang bererti sesuatu yang disandarkan kepada yang lain. Contohnya. 2) Kitab yang menghimpun Hadis-hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh sahabat. Musnad juga ialah nama bagi kitab-kitab yang dikumpulkan didalamnya apa-apa yang diriwayatkan oleh seorang sahabat atau lebih.000 hadis.8 al-Musnid 41 .dibukukan dalam kurun ke3 Hijrah dan terdapat 40. 3) . iaitu : 1) µHadis yang bersambung sanadnya dari perawinya (dalam contoh sanad di atas adalah Bukhari) sampai kepada akhir sanadnya yang biasanya adalah Sahabat. musnad mengandungi tiga pengertian. adalah kitab Musnad Imam Ahmad.Ia juga bermaksud kitab yang dikumpulkan hadis didalamnya yang diriwayatkan oleh sesorang sahabat. Sebagai masdar yang mempunyai arti sama dengan sanad. 4. Secara terminologi.a dan lainnya. Contoh:Musnad Imam Ahmad (w 241). dan dalam contoh diatas adalah Anas r.a¶.

Al-Musnid ialah orang yang meriwayatkan hadis dengan isnadnya sama ada ia mengetahui Ilmu Hadis atau tidak.al-Hafiz dari sudut istilah pula para ulama salaf mengatakan ia sama dengan muhaddis.000 buah hadis. 4. 4. Kata musnid adalah isim fa¶il dari asnada-yusnidu. sama ada dia mempunyai pengetahuan tentang sanad tersebut atau tidak. yang bererti ³orang yang menyandarkan sesuatu kepada yang lainnya´.Juga mengetahui perawi-perawi hadis daripada riwayatriwayat yang ada pada zamannya dan mengingati sejumlah besar matan hadis daripada kitab-kitab yang Sahih.9 Al-Muhaddith Muhaddis ialah orang yang mengetahui tentang hadis.Muhaddis ialah mereka mengetahui perkara-perkara yang luar biasa dan menguasai serta menghafaz kurang daripada 100.Ada yang mengatakan 42 . Untuk itu Muhaddis ialah orang yang banyak menghafaz hadis serta mengetahui sifatsifat orang yang meriwayatkan tentang adil dan kecatatannya.samaada Riwayah atau Dirayah dan kecatatannya. ³Musnid adalah setiap perawi hadis yang meriwayatkan Hadis dengan menyebutkan sanadnya. tetapi hanya sekadar meriwayatkan sahaja´. Sedangkan pengertiannya dalam istilah Ilmu Hadis adalah : .Ia juga disebut musabbid.iaitu orang yang meriwayatkan hadis dengan isnadnya. Antaranya Abu Bakar Ahmad Ibn Marwan al-Maliki dan juga Imam Abu Qasim Abdul Rahman.10 Al-Hafiz Dari segi bahasa ialah orang yang menghafaz.

0 HADIS RIWAYAH Perkataan riwayah menurut bahasa membawa maksud cerita. khabar.mereka orang yang menghafaz sebanyak 100. Antara mereka yang mendapat darjat ini ialah Ibnu Majah. 5. hikayat atau pemberitahuan.hafiz ialah orang yang menghafaz sebanyak 100. kisah. menjaga lafaz-lafaznya serta segala yang berkaitan dengan pemindahan dan pengambilan hadis yang sahih dan terjaga.Muhammad Ibn Hibban.000 buah hadis yang bersanad. 43 .Oleh itu. Ia merangkumi memperkenalkan rangkaian perawinya.000 hadis dengan isnadnya. warta. kenyataan.

pengakuan atau sifat peribadi. kefahaman. perbuatan. sebab wujud. 44 .1 MATLAMAT PENGAJIAN HADIS RIWAYAH Tujuan utama pengajian hadis riwayah ialah : 1) Menjamin ketepatan setiap hadis yang disampaikan. sama ada dalam bentuk perkataan. antaranya ialah : 1) Ilmu yang menyatakan berkaitan dengan penyambungan atau pemindahan sesuatu yang berhubung dengan baginda Rasulullah. 3) Ilmu yang membicarakan tentang penukilan hadis secara bertulis daripada nabi sama ada dari sudut perkataan. sama ada berbentuk ucapan. perbuatan. Menerusi penjelasan pengertian yang dikemukakan sebagaimana tersebut di atas menjelaskan bahaw skop utama serta dasar persoalan hadis riwayah ialah mengenai diri dan peribadi rasulullah dari sudut keistimewaannya di dalam perkataan. pengakuan atau ketetapan dan sifat atau tingkah laku baginda saw. 5. perbuatan. 2) Suatu ilmu yang berfungsi untuk memindahkan apa sahaja yang disandarkan kepada nabi secara khusus. Ulama hadis membawa beberapa pengertian mengenai ilmu hadis riwayah. hukum yang boleh diambil darinya serta beberapa pengajaran yang terkandung didalamnya. perbuatan.Riwayah juga merangkumi perbincangan mengenai perkataan-perkataan : gharib. pengakuan dan sifat-sifat baginda. pengakuan atau sifat dan juga segala apa yang disandarkan kepada sahabat dan tabi¶in.

3) Selamat daripada berlaku atau kemungkinan berlaku kesalahan dalam pengambilan dan penyebaran hadis nabi. 5. 5) Melaksanakan secara praktikal segala hukuman dan undang-undang yang disyariatkan. ulama hadis menjelaskan seperti berikut: 45 .2 HUKUM MEMPELAJARI ILMU HADIS RIWAYAH Tentang hukum mempelajari ilmu hadis riwayah ialah : 1) Fardu ain terhadap setiap individu. 4) Menjamin daripada berlaku penyelewengan juga kesilapan sewaktu memindahkan hadis serta dapat membezakan di antara hadis sahih dan palsu.2) Memelihara atau menjaga sesebuah hadis daripada penyelewengan serta kesalahan dari sudut pemindahan sesuatu yang dihubungkan dengan rasulullah. 2) Fardu kifayah terhadap seluruh umat Islam yang mukallaf mempelajarinya.0HADIS DIRAYAH Untuk menjelaskan pengertian berkaitan dengan ilmu hadis dirayah. 6. 6) Menyempurnakan tuntutan mencontohi baginda dan mengelokkannya dalam semua aspek.

ilmu hadis dirayah juga dikenali dengan ulum hadis. hasan dan daif. mu¶dal. mubham dan sebagainya. iaitu Masyhur.6. kedudukan perawi dan syarat mereka. 2) Ilmu yang memperkenalkan segala kaedah berkaitan keadaan perawi. Konteks lain. 6. ¶Aziz dan Gharib. 4) Perbincangan adalah dari aspek bilangan perawi iaitu ahad dan mutawatir.1 SKOP PERBAHASAN HADIS Skop perbincangan hadis dirayah secara umumnya berkaitan dengan pengajian matan dan sanad.6. 6. ilmu hadis dirayah adalah ilmu yang membicarakan mengenai kebenaran riwayatm syarat-syarat. kategori riwayat dan perkara-perkara yang berkaitan dengannya.6. mustalah hadis dan usul alHadis. metod penyampaian dan penerimaan hadis juga sifat rijal hadis. 2) Jenis-jenis hadis daif seperti munqati¶. matan. Antara topik yang dibahaskan di dalam hadis dirayah ialah : 6. syaz. jenis-jenis.2 Pengajian matan (lafaz hadis) : 1) Perbincangan tertumpu kepada sifat perawi. hukum-hukum. mudallas. 4) Ilmu tentang cara menilai kesahihan atau daif sesebuah hadis. ia adalah metodologi hadis untuk mengetahui keadaan perawi dan riwayat mereka.3 Pengajian Sanad (Rangkaian perawi sesebuah hadis) 46 . mu¶allaq.1) Menurut Ibn al-Akfani. Seterusnya juga ia menjelaskan bagaimana hadis itu disampaikan juga sebab-sebab hadis itu didatangkan oleh rasulullah atau asbab wurud al-Hadis. 5) Jenis-jenis ahad. 3) Hadis palsu dan pembahagiannya. 3) Menurut Ibn Hajar. iaitu sahih. mudtarib. 6) Jenis-jenis mutawatir iaitu Lafzi dan Maknawi.

2) Ilmu penilaian perawi yang dikenali al-Jarh wa al-Ta¶dil. 6. penulisan. wasiat dan perkhabaran. penemuan. 6. 4) Metodologi buku-buku yang dihasilkan oleh pakar pengkritik perawi. 5) Memastikan sanadnya bersambung atau terputus. pengambilan.7 MATLAMAT PENGAJIAN HADIS DIRAYAH Mempelajari ilmu hadis dirayah juga mempunyai matlamat serta faedah tertentu. Ia bukan sekadar mengetahui makna sesebuah hadis. 3) Metod penerimaan riwayat seperti : melalui pendengaran. 3) Penilaian yang dilakukan terhadap sesebuah hadis boleh dipertanggungjawabkan dan kukuh melalui metodologi periwayatan hadis.8 HUKUM MEMPELAJARI ILMU HADIS DIRAYAH Mempelajari hadis dirayah melibatkan hukum berikut. meliputi syarat-syarat dan kategorinya. mengeluarkan hukum dan fatwa yang menepati permasalahan semasa.1) Riwayat hidup perawi. 2) Meneruskan usaha yang telah dirintis oleh ulama hadis untuk menjaga hadis dari sebarang unsur asing yang boleh merosakkan minda masyarakat Islam. 4) Pengajian hadis merupakan salah satu akar tunjang kekuatan Islam. antaranya yang utama ialah : 1) Pendedahan secara praktikal terhadap pengajian hadis riwayah. pembacaan. malah lebih daripada itu dapat dibina hukum. 6) Memastikan tiada penambahan dan penyelewengan pada sanad. iaitu : 47 .

di mana semua umat Islam berdosa sekiranya mereka tidak mempelajari ilmu ini dengan mendalam. 2) Fardu kifayah terhadap kumpulan umat Islam.1) Fardu ain terhadap setiap individu yang berkemampuan dan berkebolehan untuk mempelajarinya. 48 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful