P. 1
BAHAN BINAAN

BAHAN BINAAN

|Views: 260|Likes:
Published by Aida 'Adnin

More info:

Published by: Aida 'Adnin on Oct 12, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/23/2014

pdf

text

original

SULIT

BAHAGIAN A
JAWAB SEMUA SOALAN
1.Padankan jenis-jenis kecacatan kayu berikut:
Rajah 1
( 4 skor )
2. i) Naakan Skru !ada rajah 2
........................................................
ii) Labe"kan ana-ana tiga ba#a$ian Skru !ada raja#..

1
Nama kecacatan Jenis ecacatan
• %en$e"edin$
• Piu#
• beron$$a
• buku
• &eka# bintan$
SULIT
Rajah 2 ( 4 skor )
'. Pi"i# ana-ana em!at dan tandakan (( ) !ada !ernyataan yan$ betu" dan ())
!ada !ernyataan yan$ sa"a# berkaitan den$an jenis-jenis !aku dan ke$unaannya.
*+NIS
P,-U
-+.UN,,N &U,N.
*,/,P,N
Paku 0iasa 1i$unakan untuk eaku "antai2 dindin$ 2
keran$ka bubun$ 2 !intu dan tin$ka!
Paku Payun$ 1i$unakan untuk easan$ !enutu!
bubun$ ber$e"u$ur
Paku ke!a"a dua 1i$unakan untuk kerja eaku kuai
Paku kotak 1i$unakan untuk kerja keasan serta kerja
!erabot
Paku konkrit 1i$unakan untuk en$$antun$ atau e"ekat
ba#an "ain !ada dindin$ konkrit
Ja"#a$ 1
( 4 skor )
4.0erdasarkan ak"uat diba3a# 2 tandakan %& ' !ada !ernyataan yan$ betu" dan %('
!ada !ernyataan yan$ sa"a# ba$i nisba# bancu#an konkrit kerja-kerja tertentu.
a) Nisba# bancu#an 1)1)2 ada"a# sesuai utnuk ebina "antai ta!ak
bertetu"an$
b) Nisba# bancu#an 1) 1 * ) + ada"a# sesuai ba$i !ebinaan tan$ki
air dan takun$an air
c) Nisba# bancu#an 1)2), sesuai untuk struktur binaan beran$ka
d) Nisba# bancu#an 1)+)- beraksud2 1 ba#a$ian sien 2 ' ba#a$ian
batu baur dan 4 ba#a$ian !asir.
e) Pen$$unaan air da"a bancu#an konkrit dinaakan nisba# air sien.
( 4 skor )
2
SULIT
5. Len$ka!kan jadua" jenis inja! dan ke$unaan skru !ada jadua" di ba3a#.
JENIS INJA. EGUNAAN
Inja! Ta#an
1i$unakan !ada !ai! beka"an utaa yan$ bertekanan renda#
Inja! 0ebo"a
1i$unakan untuk !en$a"iran air se#a"a
Inja! !e"e!as
Ja"#a$ 2
( 4 skor)
3
SULIT
BAHAGIAN B
JAWAB SEMUA SOALAN
4. Noborkan "an$ka# berturutan ba$i !roses !en$e"uaran kayu ba"ak
-ayu ba"ak di!oton$ dan dibe"a# en$ikut sai6
-ayu ba"ak diteban$2 di!oton$ dan diba3a ke"uar untuk di#antar ke
ki"an$
-ayu ba"ak dikerin$kan secara seu"ajadi atau secara tanur.
-ayu ba"ak dia3et untuk enaba# kekuatannya.
( ' skor )
7. 0erikut ada"a# "an$ka#-"an$ka# kerja yan$ esti di!atu#i ketika kerja enya!u
sye"ek di"akukan.Len$ka!kan carta a"ir diba3a#

( ' skor )
4
Pastikan seua !erukaan !rojek bersi#
untuk disye"ek
SULIT
8.
Rajah +
&aja# ' enunjukkan kerja !enyediaan tetu"an$ da"a kotak bentuk.Noborkan 2/+
dan , ba$i kerja !enyediaan tetu"an$ ba$i struktur konkrit bertetu"an$.
Lan$ka# kerja &uan$ *a3a!an
%erancan$ tanda !ada tetu"an$ !encekak 1
%eben$kok dan ebentuk tetu"an$ !encekak
%eoton$ tetu"an$ utaa dan tetu"an$ !encekak
%en$ikat tetu"an$ utaa dan !encekak 5
%erancan$ tanda eben$kokkan tetu"an$ !encekak
( ' skor )
9.
Rajah ,
&aja# 4 enunjukkan kerja !enyabun$an !ai! .I !ada kerja !easan$an
!ai!.Len$ka!kan carta a"ir kerja tersebut.
( ' skor )
1:. Noborkan 2/+2 dan 0 ujian berturutan yan$ !er"u di"akukan !ada setia! "a!isan
tebok bata.
5
%enyediakan ba#an dan !era"atan kerja !ai!.
SULIT
-erja Pen$ujian Tebok 0ata &uan$
*a3a!an
%en$uji !u$ak
%en$uji jajaran
%en$uji aras
%en$uji ke!erse$ian 4
%en$uji to"ok 1
( ' skor )
11.Senaraikan "an$ka#-"an$ka# berturutan ba$i en$#asi"kan bata !oton$
en$$unakan tuku" besi dan banta"an
( ' skor )
12. ,nda te"a# e!e"ajari kaeda# !enyediaan ortar ka!ur secara berturutan seasa
kerja aa"i bata.Noborkan 2/+ dan , en$ikut urutan kerja yan$ betu"
i ) Sediakan "uban$ di ten$a#-ten$a# ca!uran dan tuan$kan air.
ii ) .au" kerin$ ba#an ortar en$ikut ba#a$ian ; nisba# yan$ betu".
iii) .au" ca!uran se#in$$a sebati dan e!unyai keje"ekitan
yan$ dike#endaki.
i<) Sediakan !era"atan dan ba#an enyediakan ortar
( ' skor )
1'.
6
&ancan$ tanda !ada bata
1
SULIT
&aja# 5
&aja# 5 enunjukkan kerja !easan$an +n$se" %uka Tu!u.Len$ka!kan carta
"an$ka# ba$i kerja !easan$an en$se" tersebut.

( ' skor )
14.
7
%enanda kedudukan "uban$ skru
dan en$se"
SULIT
Rajah -
&aja# 4 enunjukkan !andan$an isoetri tebok L. Noborkan 1/2 dan , ba$i
kaeda# !ebinaan tebok tersebut.
Lan$ka# kerja &uan$ ja3a!an
%ebancu# ortar
%ebuat keas ikat 5
%erancan$ tanda tebok
%ebina tebok den$an #ujun$ ber$i$i '
%en$uji to"ok2 !u$ak2 aras2 ke!erse$ian dan jajaran
( ' skor )
15. 0erdasarkan !ernyataan yan$ diberi2 "en$ka!kan den$an enu"is abjad a/ "/ dan e
en$ikut urutan ba$i !rosedur !ebukaan !ernia$aan
Lan$ka# kerja &uan$ ja3a!an
%enda=tarkan !ernia$aan b
%eo#on ke"u"usan naa !ernia$aan
%enyera#kan 0oran$ , c
%ebuat bayaran !enda=taran
%enda=tarkan siji" !erakuan dan !enda=taran !ernia$aan
( ' skor )
BAHAGIAN 1
14. +ncik ,"i in$in e!erbesarkan !ernia$aannya den$an einja dari Institusi
-e3an$an sebanyak &% 25::::. 0erdasarkan ak"uat yan$ diberi2 #itun$kan dan
sediakan jadua" bayaran ba"ik !injaan yan$ dikenakan
Ni"ai !injaan : &% 25:::::
-adar >aeda# : 7? seta#un atas baki ta#unan
*an$ka %asa : 5 ta#un
2AHUN .OO%RM' 3AE4AH JUMLAH
BA5ARAN
BALI
BAI
8
SULIT

( 1: skor )
17. 0ina kadar kos kerja bata ba$i dindin$ seten$a# bata teba" (112.5) ditera!
den$an ortar sien 1:' berdasarkan ke!ada ak"uat yan$ diberi
%ak"uat :
 @ar$a sebiji bata : &% :.75
 0ata yan$ di!er"ukan untuk 1
2
dindin$ : 4:
seten$a# bata
 Peba6iran bata : 5?
 %ortar sien 1
2
kerja bata : :.:'5
 -os !er 1
'
ortar sien 1: ' : &% 11:.::
 Pea"ar kerja enera! bata : &% 1.5: j;
2
 U!a# !enera! bata se#ari : &% 8:.::
 -os !en$urusan dan keuntun$an : ':?
( 1: skor )
RUANG JAWA.AN
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
9
SULIT
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
RUANG JAWA.AN
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
10
SULIT
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAA
18.

11
SULIT
Rajah 6
&aja# 7 enunjukkan "ukisan !erk#idatan yan$ be"u di"en$ka!kan ba$i siste
beka"an air secara tidak terus di sebua# rua# kediaan.
Len$ka!kan !roses beka"an air tersebut dan teran$kan siste !erk#idatan air
tersebut secara rin$kas
( 1: skor )
RUANG JAWA.AN
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
BAHAGIAN 4
19. +ncik ,#ad sedan$ e"akukan kerja en$ecat di ba#a$ian ruan$ tau2 be"iau
enda!ati cat !ada ruan$ tau en$e"u!as dan tertan$$a" dari dindin$.
a) -ena" !asti !unca-!unca keun$kinan yan$ enyebabkan terjadinya keadaan
tersebut.
b) 1en$an bantuan "akaran2 teran$kan "an$ka# en$atasi sa"a# satu !unca yan$
anda kena"!asti di (a)
( 1: skor )
RUANG JAWA.AN
12
SULIT
RUANG JAWA.AN
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
13
SULIT
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
2:.
Rajah 7
&aja# 8 eru!akan sebua# bekas !ense" yan$ di#asi"kan o"e# ke"ab -eusa#a3anan
seko"a# anda. ,nda se"aku a#"i ke"ab diinta enyediakan satu brosur untuk tujuan
!roosi !ada in$$u keusa#a3anan seko"a#.
0rosur yan$ di#asi"kan !er"u eran$kui :
14
SULIT
a) *enaa Syarikat
b) Lo$o Syarikat
c) ,"aat serta nobor te"e=on
d) .ra=ik bersesuaian
e) Ta3aran utaa
(Bpenggunaan pensel warna amat digalakkan)
( 1: skor )
&U,N. *,/,P,N
15

a) Nisbah bancuhan 1:1:2 adalah sesuai utnuk membina lantai tapak RUANG JAWAPAN bertetulang b) Nisbah bancuhan 1: 1 ½ : 3 adalah sesuai bagi pembinaan tangki air dan takungan air c) Nisbah bancuhan 1:2:4 sesuai untuk struktur binaan berangka d) Nisbah bancuhan 1:3:6 bermaksud. pintu dan tingkap Digunakan untuk memasang penutup bumbung bergelugur Digunakan untuk kerja memaku kumai Digunakan untuk kerja kemasan serta kerja perabot Digunakan untuk menggantung atau melekat bahan lain pada dinding konkrit Jadual 1 ( 4 skor ) 4. 3 bahagian batu baur dan 6 bahagian pasir. Pilih mana-mana empat dan tandakan (√ ) pada pernyataan yang betul dan (X) pada pernyataan yang salah berkaitan dengan jenis-jenis paku dan kegunaannya.Berdasarkan maklumat dibawah . kerangka bumbung . 1 bahagian simen . tandakan (√ ) pada pernyataan yang betul dan (x) pada pernyataan yang salah bagi nisbah bancuhan konkrit kerja-kerja tertentu.SULIT Rajah 2 ( 4 skor ) 3. ( 4 skor ) 2 . dinding . e) Penggunaan air dalam bancuhan konkrit dinamakan nisbah air simen. JENIS PAKU Paku Biasa Paku Payung Paku kepala dua Paku kotak Paku konkrit KEGUNAAN Digunakan untuk memaku lantai.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->