1.NASAB DAN KEDUDUKAN ALI BINABI THALIB RA.

Nama lengkap beliau, Ali binAbi Thalib ra. bin Abdi Manaf bin Abdul Muththalib bin Hasyim bin Abdi Manaf bin Qushay bin Kilab bin Murrah bin Ka¶ab bin Luay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin an-Nadhar bin Kinanah Abul Hasan dan Husein, digelari Abu Turab874, keponakan sekaligus menantu Rasulullah saw. dari puteri beliau, Fathimah az-Zahra¶. Ibu beliau bernama Fathimah binti Asad bin Hasyim bin Abdi Manaf bin Qushay, ibunya digelari Wanita Bani Hasyim pertama yang melahirkan seorang putera Bani Hasyim.875 Beliau memiliki beberapa orang saudara laki-laki; Thalib, Aqiel dan Ja¶far. Mereka semua lebih tua dari beliau, masing-ma-sing terpaut sepuluh tahun. Beliau memiliki dua orang saudara perempuan; Ummu Hani¶ dan Jumanah. Keduanya adalah puteri Fathimah binti Asad, ia telah masuk Islam dan turut berhijrah. Ayah beliau bernama Abu Thalib. Dia adalah paman kandung yang sangat menyayangi Rasulullah saw. nama sebenarnya Abdi Manaf. Demikianlah disebutkan oleh Imam Ahmad dan ulama-ulama ahli nasab dan sejarah. Kaum Rafidhah mengira Abu Thalib ini bernama Imran, bahwa dialah yang dimaksud dalam firman Allah SWT.: ´ Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Null, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran melebihi segala umat (di masa mereka masing-masing).´ (Ali Imran: 33). Kaum Rafidhah ini telah jatuh dalam kesalahan yang amat besar. Mereka tidak memperhatikan ayat-ayat al-Qur¶an lainya sebelum mereka mengucapkan kedustaan tersebut dengan menafsirkan ayat seenaknya. Karena setelah itu Allah SWT. mengatakan, ´ (Ingatlah), ketika isteri Imran berkata, µ Ya Rabbku, sesungguhnya aku menazarkan kepada Engkau anak yang dalam kandunganku menjadi hamba yang saleh dan berkhidmat (di Baitul Maqdis)¶.´ (Ali Imran: 35). Allah SWT. menyebutkan kelahiran Maryam binti Imran. Begitulah zhahirnya, alhamdulillah. Abu Thalib ini sangat menyayangi Rasulullah saw. namun ia tidak ber-iman kepada beliau. Bahkan ia mati di atas kekufuran seperti yang telah diriwayatkan dalam Shahih al-Bukhari.876 Ali binAbi Thalib ra. termasuk salah seorang sahabat yang dijamin masuk surga dan salah seorang dari enam orang ahli syura. Beliau termasuk sahabat yang Rasulullah saw. wafat dalam keadaan ridha kepadanya. Beliau adalah khalifah rasyid yang keempat. 2. Sifat Fisik Ali Bin Abi Thalib ra.

Beliau memiliki kulit berwarna sawo matang, bola mata beliau besar dan berwarna kemerahmerahan,877 berperut besar dan berkepala botak. Berpe-rawakan pendek dan berjanggut lebat. Dada dan kedua pundak beliau padat dan putih, beliau memiliki bulu dada dan bahu yang lebat, berwajah tampan dan memiliki gigi yang bagus, ringan langkah saat berjalan.878 3. Keislaman Ali bin Abi Thalib ra. dan Peran Beliau Sebelum Diangkat Menjadi Khalifah Ali binAbi Thalib ra. masuk Islam saat beliau berusia tujuh tahun, ada yang mengatakan delapan tahun, dan ada pula yang mengatakan sepuluh tahun. Dikatakan bahwa beliau adalah orang yang pertama kali masuk Islam. Namun yang shahih adalah beliau merupakan bocah yang pertama kali masuk Islam, sebagaimana halnya Khadijah adalah wanita yang pertama kali masuk Islam, Zaid bin Haritsah adalah budak yang pertama kali masuk Islam, Abu Bakar ra adalah lelaki merdeka yang pertama kali masuk Islam. Ali bin Abi Thalib ra. Memeluk Islam dalam usia muda disebabkan ia berada di bawah tanggungan Rasulullah saw. Yaitu pada saat penduduk Makkah tertimpa paceklik dan kelaparan, Rasulullah saw. mengambilnya dari ayahnya. Ali bin Abi Thalib kecil hidup bersama Rasulullah saw. Dan ketika Allah mengutus beliau menjadi seorang rasul yang membawa kebenaran, Khadijah serta ahli bait beliau, termasuk di dalamnya Ali bin Abi Thalib, segera memeluk Islam. Adapun keislaman yang bermanfaat dan menyebar manfaatnya kepada manusia adalah keislaman Abu Bakar ash-Shiddiq Diriwayatkan dari Ali bahwa ia berkata, ³Aku adalah orang yang pertama kali masuk Islam.´ namun sanadnya tidak shahih. Telah diriwayatkan juga haditshadits yang semakna dengan ini yang diriwayatkan oleh Ibnu Asakir, namun kebanyakan dari hadits itu adalah munkar dan tidak shahih, wallahu a¶lam. Muhammad bin Ka¶ab al-Qurazhi berkata, ³Wanita pertama masuk Islam adalah Khadijah, kaum lelaki pertama yang masuk Islam adalah Abu Bakar dan Ali , hanya saja Abu Bakar menyatakan keislamannya sementara Ali menyembunyikannya.´ Menurut saya, ³Yang demikian itu karena ia takut kepada ayahnya, kemudian ayahnya memerintahkannya supaya mengikuti dan membela keponakannya.´ Ali turut berhijrah setelah Rasulullah saw. keluar dari kota Makkah. Rasulullah saw. menugaskannya untuk memberaskan hutang piutang beliau dan mengembalikan barangbarang yang dititipkan kepada beliau. Kemudian Ali menyusul beliau setelah melaksanakan perintah beliau dan turut berhijrah. Rasulullah saw. mempersaudarakannya dengan Sahal bin Hunaif . Ibnu Ishaq dan penulis sejarah lainnya menyebutkan, ³Rasulullah saw. mempersaudarakannya dengan diri beliau sendiri. Telah diriwayatkan banyak hadits tentangnya tapi tidak shahih, karena sanadnya dhaif. Dan sebagian matannya sangat ganjil, dalam sebuah matan disebutkan, µEngkau adalah saudaraku, pewarisku, khalifah setelahku, dan sebaik-baik amir sepeninggalku¶.´ Hadits ini maudhuµ (palsu) dan bertentangan dengan hadits-hadits yang shahih dalam kitab Shahihain dan kitab-kitab hadits lainnya. Beliau ikut serta dalam perang Badar dan beliau memiliki jasa yang besar dalam peperangan tersebut. Beliau juga turut serta dalam peperangan Uhud, pada saat itu beliau tergabung dalam sayap kanan pasukan yang memegang panji setelah Mush¶ab bin Umair. Beliau juga turut serta dalam perang Khandaq. Dalam peperangan ini beliau berhasil menewaskan jagoan Arab dan salah seorang pemberani mereka yang sangat populer, yakni Amru bin Abdi Wud al-¶Amiri. Beliau juga turut serta dalam perjanjian Hudaibiyah dan Bai¶atur Ridhwan. Beliau juga mengikuti peperangan Khaibar. Dalam peperangan ini beliau menunjukkan aksi yang luar biasa dan kepahlawanan yang mengagumkan.

al-Abbas berkata kepadanya. dan memberinya bagian dari hewan korban beliau. janganlah pakai imamah (sorban) . Dan dalam peperangan ini beliau berhasil menewaskan Mirhab al-Yahudi. akhlak. Beliau juga turut serta dalam Umrah Qadha¶. apakah engkau membiarkan aku bersama kaum wanita dan anak-anak?´ Rasulullah saw. ³881 Rasulullah saw. meyakini bahwa Dienul Islam adalah haq pasti mengetahui batil-nya kedustaan ini. tidak mewasiatkan jabatan kekhalifahan kepadanya ataupun kepada selainnya. ³Wahai Ali.. seperti cerita mereka. Beliau member isyarat yang dapat dipahami dan sangat jelas sekali maksudnya. Adapun cerita yang disampaikan oleh orang-orang awam tukang cerita di pasar-pasar tentang wasiat-wasiat yang khusus diberikan kepada Ali dalam hal adab (etika). Ketika Rasulullah saw. beliau mengangkatnya sebagai pengganti beliau di Madinah. la bertahallul sebagaimana tahallulnya. adab berpakaian. dari al-Ji¶ranah.´883 Hadits-hadits yang shahih dan jelas menunjukkan bahwa Rasulullah saw. Karena para sahabat adalah sebaik-baik manusia setelah para nabi. Mereka adalah generasi terbaik umat ini yang merupakan umat terbaik di dunia maupun di akhirat berdasarkan nash al-Qur¶an serta berda-sarkan ijma¶ salaf dan khalaf. Setiap mukmin yang beriman kepada Allah dan RasulNya.Allah member kemenangan lewat tangannya. Seperti tuduhan para sahabat telah berkhianat dan bersepakat menggagalkan wasiat Rasulullah saw. adab makan dan minum.882 Lalu ia tetap mengenakan kain ihramnya bersama Rasulullah saw. ³Demi Allah aku tidak akan menanyakannya kepada beliau. berkata kepadanya. ³Tanyalah kepada Rasulullah saw. janganlah terpedaya dengannya. Lalu menyerahkannya kepada orang lain tanpa alasan dan sebab. Bahkan beliau mengisyaratkan dengan menyebut Abu Bakar. siapakah yang berhak meme-gang kepemimpinan setelah beliau?´ Ali berkata. adalah kisah yang tidak ada asal-usulnya. ³Engkau bagian dariku dan aku adalah bagian darimu. Beliau berperang dengan gagah berani lalu beliau berumrah bersama Rasulullah saw. sakit. Rasulullah saw. Ketika Rasulullah saw. mengutusnya sebagai amir dan hakim di negeri Yaman bersama dengan Khalid bin al-Walid. hanya saja tidak ada nabi setelahku. berkata kepadanya. Seperti yang telah kami sebutkan dalam juz sebelumnya. Kemudian beliau menyusul Rasul pada haji wada¶ ke Makkah dengan membawa onta korban beliau. la berkata kepada Rasulullah saw. ³Wahai Rasulullah saw. Kisah itu termasuk kisah yang diada-adakah oleh orang-orang jahil dan tukang cerita. dan menyembelih hewan korban bersama beliau setelah menyelesaikan manasik haji. Pada saat itulah Rasulullah saw. alhamdulillah.´879 Adapun kisah yang banyak diceritakan oleh para qushshash (tukang cerita) bahwa beliau pernah bertarung melawan jin di sumur Dzatul ilmi. . Beliau juga mengikuti penaklukan kota Makkah. ´ Tidakkah engkau ridha kedudukanmu di sisiku seperti kedudukan Harun di sisi Musa. dan menahannya dari orang yang telah diberi wasiat. alhamdulillah884 Adapun kebohongan yang dilontarkan oleh orang-orang jahil dari kalangan Syi¶ah dan tukang cerita yang bodoh bahwa Rasulullah saw. peperangan Hunain dan ath-Thaif.880 sebuah sumur di dekat Juhfah. sebab apabila beliau melarangnya dari kita maka orang-orang tidak akan menyerahkannya kepada kita selama-lamanya. telah mewasiatkan jabatan kekhalifahan kepada Ali jelas merupakan sebuah kedustaan dan kebohongan yang sangat besar yang menjerumuskan mereka ke dalam kesalahan yang sangat besar pula. berangkat ke Tabuk.

Ketika Abu Bakar ash-Shiddiq dibai¶at menjadi khalifah pada hari Saqifah. Ali selalu bersama Umar dan memberikan masukan positif kepadanya. Semua itu adalah cerita kosong yang tidak ada asal-usulnya. Setelah Fathimah wafat. Dan janganlah duduk di depan pintu. Oleh karena itu Ahlus Sunnah wal Jama¶ah memandang penting untuk menyebarkan riwayat-riwayat tentang keutamaan beliau.sambil duduk. yaitu khalifah rasyid yang terakhir. 4. bohong dan palsu. Ali tetap mendengar dan taat kepada Utsman. Maka Ali berusaha mengambil hati istrinya. ³Belum ada riwayat-riwayat shahih berkenaan dengan keutamaan sahabat yang lebih banyak daripada riwayat tentang keutamaan Ali bin Abi Thalib ra. Lalu mereka menetapkan dua orang calon. janganlah memegang tiang pintu. Irulah sebabnya riwayat-riwayat tentang keutamaan beliau tersebar. yaitu Utsman dan Ali.´ Dan wasiat-wasiat sejenis-nya. yakni mereka tidak mewariskan harta warisan kepada sanak famili. Wahai Ali. seperti yang telah kami jelaskan sebelumnya. Disebutkan bahwa Umar memintanya menjadi qadhi (hakim) pada masa kekhalifahannya. Ali termasuk salah seorang yang berbai¶at di masjid. Ali memperbaharui kembali bai¶atnya kepada Abu Bakar ash-Shiddiq Ketika Abu Bakar wafat lalu Umar memegang jabatan khalifah atas dasar wasiat Abu Bakar kepadanya. Lalu Utsman terpilih menjadi khalifah. Beliau menyertai Umar bersama para tokoh dari kalangan sahabat ke negeri Syam dan menghadiri khutbah Umar di al-Jabiyah. janganlah pakai celanamu sambil berdiri. Sehingga banyaklah para perawi yang menukilnya. sama seperti para umara¶ dari kalangan sahabat yang lainnya. Janganlah menjahit pakaian yang sedangeng kau kenakan. Ketika hal itu sampai kepadanya ia me-minta kepada Abu Bakar agar mengangkat suaminya sebagai pengawas sedekah (harta warisan) tersebut. Ali termasuk salah seorang yang memandikan. mengkafani dan mengebumikan jenazah Rasulullah saw. Bahkan termasuk dusta. Kemudian. KEUTAMAAN ALI BIN ABI THALIB RA. Banyak ter-jadi perselisihan pada zaman beliau.´886 Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani berkata. wafat. ketika Rasulullah saw. akan tetapi Abu Bakar menolaknya. Namun begitu. Maka ia terus memendam ketidakpuasan terhadap Abu Bakar seperti yang telah kami jelaskan terdahulu. Ia belum mengetahui nash khusus dalam masalah ini bagi para nabi. salah seorang di antaranya adalah Ali bin Abi Thalib ra.885 Abu Bakar ash-Shiddiq dalam pandangan Ali bin Abi Thalib ra. termasuk salah seorang sahabat yang membai¶at Umar. Wahai Ali. bersumber dari penjelasan para sahabat sebagai bantahan terhadap orang-orang yang menyelisihi beliau. . Imam Ahmad. beliau berpandangan mentaati Abu Bakar merupakan kewajibannya dan merupakan perkara yang paling ia sukai. Ismail al-Qadhi. Ketika Fathimah wafat enam bulan setelah Rasulullah saw. . An-Nasa¶i dan Abu Ali an-Naisaburi berkata. Ali bin Abi Thalib ra. Ketika Umar ditikam dan beliau menyerahkan urusan musyarawah kepada enam orang sahabat. sebagian orang membangkang terhadap beliau. ketika itu ia kurang puas terhadap beberapa keputusan Abu Bakar disebabkan warisan yang tidak ia peroleh dari ayahnya. Karena pada hakikatnya seluruh khalifah rasyid yang empat masing-masing memiliki banyak keutamaankeutamaan. ³Sebabnya adalah karena beliau adalah yang terakhir.

Ali berkata. µLakukanlah sesukamu sesungguhnya Aku telah mengampuni kamu¶. ³Engkau bagian dariku dan aku adalah bagian darimu. Imam al-Bukhari berkata dalam Shahihnya892. ³Rasulullah saw. ³889 Dalam sebagian riwayat disebutkan: ³Ya Allah belalah siapa saja yang membelanya (yakni Ali). bersabda. ³Tidak akan masuk neraka orang-orang yang ikut dalam bai¶at di bawah sebuah pohon (yakni Bai µat Ridhwan). musuhilah siapa saja yang memusuhinya dan hinakanlah siapa saja yang menghinakannya. Rasulullah saw. Bab: Keutamaan Ali bin Abi Thalib al-Qurasyi al-Hasyimi Abul Hasan . masing-masing berharap dialah yang diserahi bendera itu.´ Rasulullah saw.´894 5. lalu meludah pada kedua belah matanya seraya berdoa untuknya. ³Panggil dan bawa dia kemari.´890 Ali juga ikut serta dalam Bai¶atur Ridhwan. sesungguhnya Allah telah mengetahui apa yang akan dilakukan oleh para peserta perang Badar. pada hari kedelapan belas Dzulhijjah pada haji wada1 di tempat yang bernama Ghadir Khum. dalam khutbahnya beliau berkata.³ Namun yang shahih adalah yang pertama.´ (AlFath: 18). ´ Di antara keutamaannya. ³Demi Allah. menyerahkan bendera itu kepadanya.Dan apabila ditimbang dengan mizan yang adil pasti tidak akan keluar dari perkataan Ahlus Sunnah wal Jama¶ah. Kemudian Rasulullah saw.´ Maka semalam suntuk orangorang membicarakan siapakah di antara mereka yang akan diserahi bendera itu. yang lainnya yang kami ambil dari kitab Shahihain. Rasulullah saw. Rasulullah saw.´887 Ibnu Katsir berkata. bersabda. Ali termasuk salah seorang sahabat yang ikut serta dalam peperangan Badar. ´ Barangsiapa yang menjadikan aku sebagai walinya maka sesungguhnya ia telah menjadikan Ali sebagai walinya.´893 Umar berkata. aku memerangi mereka hingga mereka menjadi seperti kita. bersabda. bersabda. khutbah Rasulullah saw. Lalu Rasulullah saw.´ Dan dibawalah Ali kehadapan Rasulullah saw. Semoga Allah memberikan kemenangan melalui tangannya. ³Di manakah Ali bin Abi Thalib ra.?´ Dijawab. niscaya akan kuserahkan bendera ini esok hari kepada seseorang yang mencintai Allah serta RasidNya dan dia dicintai Allah serta RasidNya. ³Dia sedang sakit pada kedua matanya. wafat dalam keadaan beliau meridhainya. ³Tahukah kamu. Rasulullah saw. Allah telah berfirman. . bersabda.´ . ³Wahai Rasulullah saw. Ali Termasuk Orang yang Mencintai Allah dan RasulNya Diriwayatkan dari Sahal bin Sa¶ady bahwa Rasulullah saw.888 ³Di antara keutamaannya. Allah mengatakan. ³Sesunggidinya Allah telah ridha terhadap orang-orang mu¶min ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah pohon. ³891 Berikut ini akan kami cantumkan keutamaan-keutamaan Ali bin Abi Thalib ra. telah berkata kepada Umar. Keesokan harinya mereka mendatangi Rasulullah saw. Seketika saja dia sembuh seakan-akan tidak pernah terkena penyakit. beliau merupakan salah satu dari sepuluh orang sahabat yang dijamin masuk sorga yang paling dekat hubungan nasabnya kepada Rasulullah saw. berdasarkan metodologi yang kami pakai dalam menyebutkan keutamaan khalifah-khalifah sebelumnya ..

Demi Allah. keluar menemuinya dan mendapati selendangnya terjatuh dari pungungnya sehingga tanah mengotori punggungnya. untuk meminta pem-bantu (khadim) namun ia tidak bertemu dengan beliau. Ibnu Umar menyebutkan kebaikankebaikannya. ia berkata.896 7. Keterangan Abdullah bin Umar Tentang Keutamaan Ali bin Abi Thalib ra. ³Majulah ke depan dengan tenang! Sampai kami tiba ke tempat mereka. sekiranya Allah memberikan petunjuk kepada seseorang melalui dirimu.¶ µBenar!¶ sahutnya. Diriwayatkan dari al-Hakam. µFathimah datang menemui Rasulullah saw. µBegitulah keutamaannya. bertanya. µRasulullah saw. namun beliau berkata. kemudian ajaklah mereka kepada Islam dan sampaikanlah kepada mereka hak-hak Allah yang wajib mereka tunaikan.´ Maka Rasulullah saw. Kepada Ali ra. µSemoga Allah menghinakanmu. ia berkata. dari Rasulullah saw. ³Aku mendengar Ibnu Abi Laila berkata. Ali bin Abi Thalib ra.Rasulullah saw.´895 6. µBarangkali kamu tidak menyukainya?¶ µBenar!¶ Sahutnya.´ Diriwayatkan dari Sa¶ad bin Ibrahim bin Abdurrahman bin µAuf ia berkata. menjauhlah kamu dariku sejauh-jauhnya1. Ia bertemu dengan µAisyah ra. Beliau berkata. Beliau berkata. sungguh lebih baik (berharga) bagimu daripada memiliki unta-unta merah. ³Apakah engkau tidak ridha kedudukanmu di sisiku seperti kedudukan Harun disisi Musa?´897 . Ali bin Abi Thalib ra. dan mengabarkan maksud kedatangannya. Aku mendengar Ibrahim bin Sa¶ad bin Abi Waqqash meriwayatkan dari ayahnya. dan Apa yang Telah Rasulullah saw. bahwa beliau berkata kepada Ali. ³Duduklah wahai Abu Turab. Aku ingin bangkit menyambut beliau. µBarangkali kamu tidak menyukainya. ³Ali menemui Fathimah kemudian keluar lalu berbaring di masjid. Kelembutan Rasulullah saw.¶ Kemudian beliau berkata.¶ beliau duduk di antara kami hingga aku merasakan dinginnya kedua telapak kaki beliau di dadaku. bersabda. subhanallah sebanyak 33 kali dan alhamdulillah sebanyak 33 kali. ³Di masjid.´ 8. dan Pemberian Kuniyah untuknya Diriwayatkan dari Sahal bin Sa¶ad ia berkata. µMaukah kalian aku ajari sesuatu yang lebih baik daripada yang kalian minta? Apabila kalian mendatangi pembaringan kalian ucapkanlah Allahu akbar sebanyak 34 kali.¶ Kemudian ia bertanya tentang Ali. Pilihkan Buat Beliau. Beliau berkata.Kedudukan Ali di sisi Rasulullah saw. Rasulullah saw. Abdullah bin Umar pun berkata. datang menemui kami ketika kami telah berada di pembaringan. µTetaplah ditempat kalian. Ibnu Umar menyebutkan kebaikan-kebaikan Utsman. menghapus tanah tersebut dari punggungnya seraya berkata. menuturkan. ³Dimanakali putera pamanmu itu?´ Fathimah menjawab. ia bercerita kepada kami. ³Seorang lelaki datang menemui Abdullah bin Umar dan bertanya kepadanya tentang Utsman. Rasulullah saw. Diriwayatkan dari Sa¶ad bin Ubaidah. rumahnya berada di tengahtengah rumah-rumah Rasulullah saw. Sesunggidinya itu lebih baik bagi kalian daripada seorang khadim¶. µSemoga Allah menghinakanmu.´ Beliau mengucapkannya dua kali.

³Demi Allah yang menumbuhkan biji-bijian dan menciptakan jiwa. Zuhair berkata. hampir tiba masanya kedatangan seorang utusan Rabbku dan aku akan menyambut panggilannya. µBenar!¶ jawab Zaid. keluarga Ja¶far dan keluarga Abbas. Upayakanlah agar kaum muslimin satu jama¶ah. Ketika kami duduk bersamanya. Sesungguhnya aku membenci perselisihan. di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya. aku telah tinggalkan padamu dua perkara. ia ber-kata. Ambillah pedoman dari Kitabullah dan pegang teguhlah ia. menyampaikan khutbah di sebuah mata air bernama Khum899 yang terletak antara Makkah dan Madinah. Setelah memanjatkan puja dan puji kepada Allah. ia berkata. ia berkata. keluarga Aqil. µPada suatu hari Rasulullah saw. µAmma ba¶du.´ Ibnu Sirin menyimpulkan bahwa hampir seluruh riwayat yang dinukil dariAli adalah dusta. Dan apa-apa yang tidak aku sampaikan maka janganlah kalian bebani aku dengannya.´901 11. Zaid menjawab. memberi peringatan dan nasehat beliau berkata. Terimalah hadits yang aku sampaikan ini kepada kalian. Abu Hayyan telah menceritakan kepada kami. ³Zuhair bin Harb dan Syuja¶ bin Makhlad telah menceritakan kepada kami dari Ibnu Ulayyah. pertama Kitabullah. ajalku sudah dekat dan aku sudah lupa sebagian yang dahulu aku hafal dari Rasulullah saw.¶ Zaid pun berkata. Sungguh. µApakah mereka diharamkan menerima zakat?¶ Tanya al-Husain lagi. dan juga termasuk ahli bait adalah karib kerabat beliau yang diharamkan menerima zakat¶ µSiapakah mereka?¶ Tanya alHusain lagi. Diriwayatkan dari Abidah bin Amru as-Salmani dari Ali bin Abi Thalib ra.9. kemudian beliau bersabda. ia berkata..¶ Kemudian Zaid berkata. ini merupakan pesan nabi yang ummi kepadaku bahwasanya tidaklah sese-orang mencintaiku melainkan ia seorang mukmin dan tidaklah membenciku melainkan ia seorang munafik. sesungguhnya aku hanyalah seorang manusia. Maka dari iru sampaikanlah kepada kami hadits-hadits yang engkau dengar dari Rasulullah saw. Ahli bait. µSiapakah ahli bait nabi wahai Zaid? Bukankah istri beliau termasuk ahli bait?¶ Zaid berkata. µAku bersama Hushain bin Sabrah dan Umar bin Muslim berangkat menemui Zaid bin Arqam. ³Putuskanlah hukum seperti kalian memutuskannya dahulu. engkau telah mendengar hadits-hadits beliau. Yazid bin Hayyan telah bercerita kepada kami.Ali bin Abi Thalib ra. Engkau telah memperoleh kebaikan yang sangat banyak wahai Zaid. Hushain berkata kepadanya. ketahuilah wahai sekalian manusia. µEngkau telah memperoleh kebaikan yang sangat banyak wahai Zaid! Engkau telah melihat Rasulullah saw.¶ Al-Husain berkata kepadanya. µWahai saudaraku. µKeluarga Ali.´900 Diriwayatkan dari Zirr bin Hubaisy dari Ali bin Abi Thalib ra. µIstri beliau termasuk. atau aku mati sebagaimana sahabat-sahabatku mati. berperang bersama beliau dan shalat di belakang beliau. Imam Muslim berkata. demi Allah usiaku telah lanjut. Beliau memerintahkan untuk berpegang teguh kepada Kitabullah dan mencintainya. µ Dan aku peringatkan kepada Allah agar kalian menjaga ahli baitku¶ Beliau ulangi sebanyak tiga kali.898 10 Wasiat Supaya Berpegang Teguh dengan Kitabullah dan Memelihara Hak Ahli Bait. ISTRI-ISTRI BELIAU DAN PUTERA-PUTERI BELIAU . Ismail bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami. Membenci Perselisihan.

Hisyam bin al-Kalbi berkata. Mereka semua terbunuh bersama saudara mereka. yaitu Zainab al-Kubra dan Ummu Kaltsum al-Kubra yang kemudian dinikahi oleh Umar bin al-Khaththab . S§|. Ubaidullah dibunuh oleh Mukhtar bin Abi Ubaid pada pepe-rangan al-Madzar. Ia berasal dari Bani Hanifah. Ubaidullah dan Abu Bakar. Beliau memperoleh dua orang puteri. Ia berkumpul dengannya setelah pulang dari peperangan Badar. Kemudian ia diserahkan . Ja¶far. ³Beliau memperoleh dua orang putera darinya. hugh!´ Maksudnya Bani Kalb. darinya beliau memperoleh dua orang putera: Yahya dan Muhammad al-Ashghar. Ali menikahi beberapa wanita. Tidak ada generasi penerus keturunan ini kecuali al-Abbas. ³Siapakah bibimu?´ Ia menjawab.´ * Ummu Habib903 binti Rabi¶ah bin Bujair bin al-Abdi bin µAlqamah.dan seorang puteri bernama Ruqayyah. Dari Ummul Banin beliau memperoleh empat orang putera. ditanyakan kepadanya. ³Keduanya juga terbunuh di padang Karbala.Istri pertama yang dinikahi Ali adalah Fathimah binti Rasulullah saw. 12. ia adalah ummu walad (budak wanita) dari tawanan yang ditawan oleh Khalid bin Walid dari Bani Taghlib ketika ia menyerbu wilayah µAinut Tamr. Abdullah dan Utsman. Al-Waqidi mengatakan. ibunya adalah Zainab binti Rasulullah saw. * Umamah binti Abil Ash bin ar-Rabi¶ bin Abdil Uzza bin Abdi Syams bin Abdi Manaf bin Qushay. Darinya beliau memperoleh seorang putera bernama Umar -yang diberi umur panjang 85 tahun.902 Ummul Banin binti Hizam. Menurut al-Waqidi.Tsaqafi. Darinya Ali memperoleh seorang putera bernama Muhammad al-Ausath. di padang Karbala. Ummul Hasan dan Ramlah al-Kubra. * Asma¶ binti µUmais al-Khats¶amiyyah. Dari Laila beliau memperoleh dua orang putera. Darinya beliau memperoleh seorang puteri. adapun Muhammad al-Ashghar berasal dari ummul walad (budak wanita). ³Hugh. Di antara istri-istri beliau. * Binti Umru¶ul Qais bin Ady bin Aus bin Jabir bin Ka¶ab bin Ulaim bin Kalb al-Kalbiyah. yakni al-Husein. Ia ditawan oleh Khalid bin Walid pada masa kekha-lifahan Abu Bakar ash-Shiddiq pada peperangan melawan kaum murtad. Suatu ketika Ali membawanya saat ia masih kecil ke masjid. Setelah Fathimah wafat. darinya beliau memperoleh dua orang puteri. Ada yang mengatakan putera ketiga beliau bernama Muhasin. Ali tidak menikahi wanita lain di samping Fathimah hingga ia wafat enam bulan setelah wafatnya Rasulullah saw. Hizam adalah Abul Muhill bin Khalid bin Rabi¶ah bin al-Wahid bin Ka¶ab bin Amir bin Kilab. * Khaulah binti Ja¶far bin Qais bin Maslamah bin Ubaid bin Tsa¶lab bin Yarbu¶ bin Tsa¶labah. Demikian dikatakan oleh Ibnul Kalbi. * Ummu Sa¶id binti Urwah bin Mas¶ud bin Mu¶attib bin Malik ats. al-Hasan dan alHusain. al-Abbas. ada yang beliau ceraikan dan ketika wafat beliau meninggalkan empat istri. Yahya dan µAun. di antara istri-istrinya ada yang wafat pada saat beliau masih hidup. Beliau mem-peroleh dua orang putera. W-. * Laila binti Mas¶ud bin Khalid bin Malik dari Bani Tamim. dalam shalat. saat bangkit beliau menggendongnya dan saat sujud beliau meletakkannya. namun meninggal dunia saat masih bayi. dialah yang digendong oleh Rasulullah saw.

Kami berkata.1 Ali berkata. µWahai Ibnu Zurair. Ummu Kaltsum ash-Shughra. ³Ali berkata dalam khutbahnya. Lalu beliau menghidangkan khazirah907 kepada kami. di al-Khurnaq. bersabda. Di antara kaum Syi¶ah ada yang menganggap beliau sebagai imam yang ma¶-shum. ayahnya juga tidak ma¶shum bahkan orang yang lebih utama dari ayahnya. al-Hasan. ´ Tidak halal bagi khalifah mengambil bagian dari harta Allah (maksudnya harta baitul mal) kecuali dua piring saja. Ibnu Jarir berkata. µAd-Dihqaan menghadiahkan ini untukku.¶ Diriwayatkan dari Abdullah bin Zurair al-Ghafiqi. yaitu Khulafa¶ur Rasyidin sebelum beliau.´Abad bin Awam telah menceritakan kepada kami dari Harun bin µAntarah dari ayahnya. Abdul Warits906 meriwayatkan dari Abu Amru bin al-Ala1 dari ayahnya. Muhammad bin alHanafiyah. µDemi Allah. Ia memang termasuk tokoh kaum muslimin. sesungguhnya aku mendengar Rasulullah saw. KHUTBAH KHUTBAH DAN WASIATWASIAT ALI BIN ABI THALIB RA. memiliki banyak anak keturunan lainnya dari sejumlah ummu walad (budak wanita). Dari Khaulah ini Ali memperoleh seorang putera bernama Muhammad al-Akbar (lebih dikenal dengan sebutan Muhammad bin al-Hanafiyah). Ramlah ash-Shughra. Selimut inilah yang kubawa dari rumahku -atau beliau mengata-kan.´ . Saat wafat beliau meninggalkan empat istri dan sembilan belas budak wanita. Khadijah. ³Jumlah keseluruhan anak kandung beliau adalah empat belas orang putera dan tujuh belas orang puteri.´ 905 13 RIWAYAT HIDUP. Ummul Kiram. µSemoga Allah memperbaiki kea-daanmu. al-Abbas al-Kilabiyah dan Umar bin at-Taghlibiyah. Aku tidaklah mengambil harta kalian sedikit maupun banyak kecuali ini. wallahu a¶lam. demi Allah yang tiada ilah yang berhak disembah selain Dia. ³908 Abu Ubaid909 berkata. juga tidak ma¶shum. µAku datang menemui Ali bin Abi Thalib ra. Jumanah dan Nafisah. namun bukanlah ma¶s/zum. sesungguhnya aku tidak akan mengambil harta kalian sedikitpun. NASIHAT-NASIHAT. µWahai sekalian manusia. beliau mengenakan selimut beludru sambil gemetar menahan dingin. Ummu Ja¶far. Zainab ash-Shughra. mengapa anda memilih selimut tipis ini untuk dirimu?¶ Ali berkata. ia berkata. dari Madinah-. ia berkata.´904 Al-Waqidi berkata.kepada Ali bin Abi Thalib ra. Umamah. Maimunah. Karena Allah telah menurunkan kebaikan yang sangat banyak. ia berkata. ³Kami datang menemui Ali pada hari µIedul Adha. ³Generasi penerus Ali ada lima. Ummu Salamah. Di antara putera puteri beliau yang tidak diketahui nama ibunya adalah: Ummu Hani¶. Aku berkata. Fathimah. sesung-guhnya Allah telah memberikan bagian untukmu dan keluargamu dari harta ini (baitul mal). alangkah baik bila engkau hidangkan kepada kami bebek dan angsa ini.¶ Kemudian beliau mengeluarkan botol kecil berisi parfum dari saku bajunya lalu beliau berkata. Satu piring untuk ia makan bersama keluarganya dan satu piring lagi untuk ia berikan kepada orang lain. µWahai Amirul Mukminin. Ali bin Abi Thalib ra. al-Husain.

³Aku melihat Ali bin Abi Thalib ra. µApakah engkau menjual gamis sunbulaniT Lelaki itu mengeluarkan sepotong gamis lalu Ali pun mengenakannya. baju perang ini adalah milikmu wahai Amirul Mukminin. beliau menuntun untanya di pasar sembari menganjurkan manusia agar bertakwa kepada Allah dan berjual beli dengan cara yang baik. Aku bersaksi bahwa tiada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusanNya. Beliau melihat ke kanan dan ke kiri lalu berkata.¶ Syuraih berkata kepada lelaki Nasrani itu. Ali mengadukan lelaki itu kepada Syuraih. menemukan baju perangnya di tangan seorang lelaki Nasrani. µAku bersaksi bahwa ini adalah hukum para nabi. Keluar menemui seorang lelaki penjual kain kasar. ³Abu Bakar al-Humaidi telah menyampaikannya kepada kami.¶ Syuraih memutuskan baju perang itu adalah milik lelaki Nasrani. µBaju perang ini adalah milikku. kalaulah lawanku itu seorang muslim niscaya aku akan duduk bersamanya. Lalu lelaki Nasrani itu mengambilnya.´ Amru bin Syimr914 meriwayatkan dari Jabir al-Ju¶fi dari Asy-Sya¶bi. aku tidak punya bukti. µJika kalian berpapasan dengan mereka di tengah jalan maka desaklah mereka ke pinggir jalan dan rendahkanlah mereka seperti Allah telah merendahkan mereka tanpa bersikap melampaui batas. Beliau berkata. aku tidak pernah menjual dan tidak pernah pula menghadiahkannya. µAli keluar dari rumahnya ke pasar dengan membawa pedangnya. ³Ali bin Abi Thalib ra.¶ Maka lelaki itupun membawanya dengan kudanya. Amirul Mukminin mengajukan diriku ke majelis hakim dan majelis hakim memutuskan hukum atas dirinya. µKarena engkau sudah masuk Islam maka ambillah baju perang itu. adakah buktibukti atas tuduhanmu?¶ Ali tertawa sembari berkata. Ali berkata kepadanya. µBagaimana tanggapanmu terhadap tuduhan Amirul Muk-minin tadi?¶ Lelaki Nasrani itu berkata. Rasulullah saw. ternyata panjang gamis itu sampai ke tengah betisnya. Demi Allah. µAku melihat Ali keluar dari rumahnya dengan mengenakan dua helai kain Qithriyah913. ia berkata. ia berkata. Dan dalam pandanganku Amirul Mukminin bukanlah seorang pendusta. aku mengikuti pasukan ketika engkau berangkat ke peperangan Shiffin dengan mengendarai untamu yang berwarna abuabu. Beliau berkata. Dari Mujami¶ bin Sam¶an at-Taimi.¶ Kemudian Ali berkata. µSiapakah yang mau membeli pedangku ini? Sekiranya aku punya uang empat dirham untuk membeli sarung niscaya aku tidak akan menjualnya¶. yaitu sarung sampai ke tengah betis dan selendang yang dilipat. ia berkata. µAku lihat ukurannya sudah cocok. la mendatangi Syuraih lalu berkata. ia berkata.´911 Muhammad bin Sa¶ad912 berkata. ia berkata. ia berjalan beberapa langkah kemudian kembali dan berkata. Telah bersabda. Akan tetapi ia adalah seorang Nasrani.¶ Ali berkata. ³Al-Fadhl bin Dukkain telah menceritkan kepada kami. µEmpat dirham wahai Amirul Mukminin!¶ Beliaupun mengeluarkan uang dari sarungnya dan menyerahkannya kepadanya kemu-dian beliau pergi1.Ya¶qub bin Sufyan910 berkata. µSempurnakanlah takaran dan tim-bangan¶.´ . µHai Syuraih.¶ Syuraih menoleh kepada Ali dan berkata. al-Hur bin Jurmur telah menceritakan kepada kami bahwa ayahnya berkata. µSyuraih benar. µWahai Amirul Mukminin. ia berkata.´ Imam Ahmad meriwayatkan dari Abad bin Awam dari Hilal bin Khabab dari Maula Abu µUshaifir. berapa harganya?¶ Lelaki itu berkata. ia berkata. Abu Hayyan telah menyampaikannya kepada kami. Sufyan telah menyampaikannya kepada kami. µBaju perang ini adalah milikku.

³Orang-orang sedang membicarakan tentang para zuhad (orang-orang zuhud) di hadapan Umar bin Abdil Aziz. biar aku saja yang memikulnya untukmu.¶ Kemudian beliau bangkit dan tidak pernah terlihat beliau berhenti ibadah dan tertawa hingga musuh Allah.Asy-Sya¶bi berkata. ³Amru bin Syimr menceritakan kepada kami. µSi Fulan. Aku mendengar Abu Arakah berkata. berdiri silih berganti antara dahi dan telapak kaki mereka. tadi datang dua orang lelaki kepadamu. Ibnu Abid Duniya918 meriwayatkan bahwa Ali bin al-Ja¶d meriwayatkan kepada kami. ia berkata. 4#b bahwa beliau berkata. ³Ja¶dah bin Hubairah datang menemui Ali dan berkata. Petikan Kata-kata Mutiara Ali bin Abi Thalib ra. alFasiq Ibnu Muljam. Air mata mereka berlinang hingga pakaian mereka basah. . . ia berkata.¶ Yang lain berkata. µAku pernah melihat Ali membeli kurma seharga satu dirham. µKepala keluarga lebih berhak untuk memikulnya¶. 14. penjual goni bahwa neneknya berkata. µSi Fulan. kalaulah ia sanggup menyembelihmu niscaya ia akan menyembelihmu. µKalaulah sekiranya hukum ini milikku tentu akan aku menangkan lelaki yang pertama. di antara kedua mata mereka terdapat bekas kapalan (kulit yang mengeras) karena mereka melalui malam dengan sujud dan berdiri karena Allah. Setelah ber-geser ke kanan beliau duduk sejenak seolah beliau sedang berduka. Mereka mengerjakan shalat fajar dengan wajah coklat. membunuh beliau. seolah-olah orang sekarang melewati malam dalam keadaan lalai.¶ Abul Qasim al-Baghawi916 berkata.´ Waki¶919 meriwayatkan dari Amru bin Munabbih dari Aufa bin Dalham dari Ali bin Abi Thalib ra. Ali bin Hasyim telah bercerita kepadanya dari Shalih. Seorang lelaki berkata. Mereka membaca Kitabullah. ³Tuntutlah ilmu niscaya kamu akan dikenal karenanya. namun sekarang aku tidak melihat seorangpun yang menyerupai mereka. yang pertama mencintaimu lebih daripada cintanya kepada keluarga dan hartanya. Lalu ia bawa dengan kain selimutnya. Pagi harinya mereka berdzikir mengingat Allah. Kemudian beliau membalikkan tangan lalu berkata. Ismail as-Suddi berkata. rambut acak-acakan dan berdebu. Namun hukum ini adalah milik Allah semata. µWahai Amirul Mukminin. µWahai Amirul Mukminin.´ Sa¶id bin Ubaid915 meriwayatkan dari Ali bin Rabi¶ah. ³Kakekku menceritakan kepadaku. Lalu mengapa engkau putuskan memenangkan hukum untuk lelaki yang kedua atas lelaki yang pertama?!¶ Ali menegurnya sembari berkata. ia berkata. ia berkata.´ Yahya bin Ma¶in917 meriwayatkan dari Ali bin al-Ja¶d dari al-Hasan bin Shalih.¶ Ali berkata. Ketika matahari meninggi di atas dinding masjid sejauh satu tombak beliau bangkit dan mengerjakan shalat dua rakaat. Demi Allah. µDemi Allah aku telah melihat sahabat Muhammad . ³Orang-orang yang melihatnya menceritakan kepadaku bahwa ia ikut berperang bersama Ali melawan kaum Khawarij pada peperangan Nahrawan. µAku pernah mengerjakan shalat fajar bersama Ali bin Abi Thalib ra. Sedang yang kedua. Amalkanlah ilmu niscaya kamu akan menjadi ahlinya.¶ Lalu Umar bin Abdul Aziz angkat bicara. mereka bergoyang seperti goyangnya pepohonan pada hari angin kencang. ia berkata. µOrang yang paling zuhud di atas dunia adalah Ali bin Abi Thalib ra. Salah seorang berkata.

yang dapat dinikmati oleh orang baik dan orang jahat. Beramallah hanya karena Allah pada saat senang sebagaimana kamu beramal pada saat takut. sesungguhnya dunia akan segera pergi dan mengucapkan selamat tinggal. Dan sesungguhnya akhirat akan segera tiba dan mengucapkan selamat datang. belum pernah aku melihat seperti surga. Ketahuilah wahai hadirin sekalian. Siang hari mereka adalah ulama yang santun. Keburukan mereka dapat diamankan. Ketahuilah.´921 Kemudian beliau berkata. Wahai sekalian manusia. tanah sebagai pembaringannya. sedang Allah menjanjikan untukmu ampunan dan karunia. Tidak akan selamat darinya kecuali setiap nuwamah920 yang memberantas penyakit. orang baik lagi bertakwa. Dan sesungguhnya akhirat adalah janji yang benar. diri mereka selalu terpelihara kesuciannya. Ketahuilah. µYa Rabbi. ia berkata dalam khutbahnya. sesungguhnya dunia adalah materi yang telah tersedia. barangsiapa rindu kepada akhirat maka ia akan menahan diri dari syahwat. Pada malam hari mereka merapatkan kaki-kaki mereka dalam barisan shalat. Dan belum pernah aku melihat seperti neraka. berbuat baiklah sepanjang usiamu dan jagalah masa depanmu. kebutuhan mereka sedikit. Barangsiapa zuhud di dunia maka akan. Ketahuilah. sesungguhnya kalian telah diperintahkan untuk berangkat dan telah ditunjukkan perbekalan kepadamu. Barangsiapa menyia-nyiakan masa harapannya sebelum ajal tiba berarti siasialah amalnya. sesungguhnya Allah memiliki hambahamba yang seakan-akan mereka melihat penduduk surga kekal di dalam surge dan melihat penduduk neraka diadzab di dalamnya. Ketahuilah. sesungguhnya orang zuhud di dunia adalah yang menjadikan bumi sebagai tikarnya.´ Waki¶922 meriwayatkan dari Amru bin Munabbih dari Aufa bin Dal-ham. di hadapannya telah menunggu ajal. terasa ringan musibah baginya. mereka sabar melalui hari-hari yang tinggal sedikit dan pergi untuk memperoleh ketenangan abadi di akhirat. Barangsiapa mengejar surga maka ia akan segera berbuat taat. Masing-masing memiliki anak. Ketahuilah. ³Sesungguhnya dunia telah pergi berlalu dan akhirat akan datang menyongsong. µAmma ba¶du. Barangsiapa takut kepada api neraka maka ia akan meninggalkan perkara haram. air sebagai wewangiannya. bukan orang yang sembrono dan madzayi¶ budzur. ya Rabbi!¶ Mereka meminta pembebasan diri mereka (dari api neraka). hati mereka senantiasa bersedih. Raja Yang Mahakuasa akan menjatuhkan hukumNya. orang-orang yang ingin mengejarnya malah terlelap. sesungguhnya kalian hidup pada masa-masa penuh harapan.Sebab akan datang satu zaman suatu saat nanti yang mana sembilan puluh persen dari kebenaran akan diingkari. ³Pada suatu hari Ali berkhutbah. Ketahuilah. orang-orang yang ingin lari darinya malah terlena. sesungguhnya setan menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat jahat. air mata mereka mengalir di pipi mereka. µOrang sakit!¶ Padahal mereka bukanlah orang yang sakit¶. ia berkata. Dan Allah Maha luas karuniaNya dan Maha Mengetahui. mereka merintih memohon kepada Rabb mereka seraya berkata. Seolah-olah mereka tonggak yang dilihat oleh orangorang sembari berkata. Ketahuilah. Merekalah imam di atas hidayah dan lentera ilmu. Jadilah kamu anak akhirat dan janganlah menjadi anak dunia. Sesungguhnya start pada hari ini dan finish pada esok hari. Karena Allah telah menjanjikan surga .

³Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penya-yang. tiada sekutu bagiNya. Jagalah pembayaran zakat. Jagalah hak-hak sahabat nabi kalian. istri-istriku dan siapa saja yang sampai kepadanya wasiatku ini agar bertakwa kepada Allah dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. lubang-nya sangat dalam dan airnya adalah nanah. janganlah sampai kosong selama kalian masih hidup. karena itulah pesan terakhir yang disampaikan oleh Rasulullah saw. Peliharalah ibadah bulan Ramadhan. Sesungguhnya apabila kalian meninggalkannya niscaya kalian tidak akan dihiraukan. ³Aku mewasiatkan agar kalian memperhatikan dua manusia yang letnah. Jagalah ibadah shalat. sesungguhnya aku mendengar Abul Qasim s|i bersabda. sesungguhnya nabi kalian telah berwasiat agar berbuat baik kepada tetangga. ini adalah wasiat Ali bin Abi Thalib ra. tidak akan bisa lari tawanannya dan tidak akan dapat diperbaiki siapa saja yang hancur di dalamnya. berilah mereka dari sebagian rezeki kalian. karena shalat adalah tiang agama kalian. sesungguhnya Rasulullah saw. ibadahku (yakni penyembelihan korban). yakni wanita dan budak-budak yang kalian miliki. Jagalah hak-hak kaum faqir miskin. Jagalah hak-hak orang yang dilindungi oleh nabi kalian. Jagalah hak-hak anak yatim! Jangan sampai mulut mereka tidak berisi makanan923 (jangan sampai mereka kelaparan)..³ Perhatikanlah hak-hak karib kerabatmu. Jagalah hak-hak al-Qur¶an. beliau bersabda.³ . Beliau senantiasa mewasiatkannya se-hingga kami mengira beliau akan memberi hak waris bagi tetangga. ³Sesungguhnya mendamaikan dua pihak yang berselisih lebih utama daripada banyak ibadah shalat dan puasa. janganlah kalian didahului orang lain dalam mengamal-kannya. Neraka yang tidak pernah tenang gejolaknya. hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Rabb semesta alam. demikian itulah yang diperintahkan kepadaku dan aku termasuk seorang muslim. ³Sesungguhnya mengikuti hawa nafsu dapat menghalanginya dari kebenaran dan panjang angan-angan dapat mem-buatnya lupa akhirat. Panasnya sangat tinggi. karena zakat dapat memadamkan kemarahan Ar-Rabb. Peliharalah hak-hak tetanggamu. Aku wasiatkan kepadamu hai Hasan. Jagalah hak-hak budak yang kalian miliki. sambunglah tali silaturahim dengan mereka niscaya Allah akan meringankan hisabmu. sesungguhnya shalatku. Jagalah hak-hak rumah Rabb kalian (masjid). Sesungguhnya perkara yang sangat aku takutkan atas kamu adalah mengikuti hawa nafsu dan panjang angan-angan. bahwasanya dia bersaksi tiada ilah yang berhak disembah selain Allah semata tiada sekutu bagiNya. Yang telah mengutusnya dengan membawa hidayah dan dien yang haq agar mengatasi segala agama walaupun orang-orang musyrikin benci.´ 15. Berpegang teguhlah kalian seluruhnya dengan tali Allah dan janganlah berpecah belah.´ Dalam riwayat lain disebutkan. Kemudian setelah itu.bagi yang mentaatiNya dan mengancam dengan neraka terhadap orang yang mendurhakaiNya. janganlah mereka dizhalimi dihadapan kalian. Peliharalah jihad fi sabilillah dengan harta dan jiwa raga kalian. telah mewasiatkan agar menjaga hak-hak mereka. Karena berpuasa pada bulan Ramadhan adalah perisai dari api neraka. juga kepada seluruh putera-puteri. Dan bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusanNya. Nash Wasiat Ali bin Abi Thalib ra. Janganlah mereka terlantar di hadapan kalian.

Hendaklah kalian saling menyambung ikatan dan saling memberi.925 17. kondisi negara saat itu tidak stabil. jika tidak maka orang-orang yang jahat akan berkuasa atas kalian sehingga doa kalian tidak dikabulkan. mereka menarik diri dari pasukan. janganlah kalian takut terhadap celaan orang-orang yang suka mencela dalam menegakkan agama Allah niscaya kalian akan terhindar dari kejahatan orang-orang yang bermak-sud jahat kepadamu dan ingin berlaku semena-mena terhadapmu. Kronologis Terbunuhnya Ali ra. mereka adalah penyeru manusia kepada Allah. paling alim dan paling takut kepada Allah. Amirul Mukminin menghadapi masalah yang berat. mereka meninggalkannya dan membiarkannya seorang diri. paling zuhud. ´ Apakah gerangan yang menahan peristiwa yang dinanti-nanti itu? Mengapa ia belum juga terbunuh?´ Kemudian beliau berkata. dan hindarilah saling membelakangi.´924 16 PERISTIWA TERBUNUHNYA AMIRUL MUKMININ ALI BIN ABI THALIB RA. hing-ga beliau tidak ingin hidup lebih lama dan mengharapkan kematian. ³Demi Allah. Mereka berkata. ³Apa yang kita lakukan sepeninggal mereka? Mereka adalah sebaik-baik manusia dan yang paling banyak shalatnya. Janganlah kalian tinggalkan amar ma¶ruf nahi mungkar.dari sini!´ -sembari menunjuk kepala beliau-. Padahal Ali telah memberikan hadiah-hadiah yang melimpah dan harta-harta yang banyak.Jagalah ibadah shalat. mereka memo-hon rahmat buat teman-teman mereka itu.927 Mereka mengenang kembali perbuatan Ali bin Abi Thalib ra. jagalah ibadah shalat. Namun walaupun demikian. pasukan beliau di Iraq dan di daerah lainnya membang-kang perintah beliau. Bertakwalah kepada Allah sesungguhnya Allah Mahakeras siksaNya. Semoga Allah menjaga kalian dari dan semoga Allah menjaga nabi kalian di tengah-tengah kalian. Kondisi di wilayah Syam juga semakin memburuk. Penduduk Syam tercerai berai ke utara dan selatan.´ . Seiring bertambahnya kekuatan penduduk Syam semakin lemah pula kedudukan penduduk Iraq. Mereka tidak takut celaan orang-orang yang suka mencela dalam menegakkan agama Allah. mereka adalah Abdurrahman bin Amru yang dikenal dengan sebutan Ibnu Muljam al-Himyari al-Kindi sekutu Bani Jaba-lah dari suku Kindah al-Mishri. aku ucapkan selamat berpisah wassalamu µalaikum iva rahmatullah. sebaik-baik manusia di atas muka bumi pada zaman itu. Setelah peristiwa tahkim penduduk Syam menyebut Mu¶awiyah sebagai amir. janganlah bertolong-tolongan dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. al-Burak bin Abdillah atTamimi dan Amru bin Bakr at-Tamimi. Begitulah perlakuan mereka terhadap beliau. Beliau sering berkata. yang membunuh teman-teman mereka di Nahrawan. Bagaimana kalau kita tebus diri kita lalu kita da tangi pemimpin-pemimpin yang sesat itu kemudian kita bunuh mereka sehingga kita membe-baskan negara dari kejahatan mereka dan kita dapat membalas dendam atas kematian teman-teman kita. Bertolongtolonganlah kamu dalam kebaikan dan ketakwaan. Ibnu Jarir dan pakar-pakar sejarah lainnya926 menyebutkan bahwa tiga orang Khawarij berkumpul. Karena banyaknya fitnah dan merebaknya pertumpahan darah. saling memutus hubungan dan berpecah belah. Berkatalah kepada manusia dengan perkataan yang baik seperti yang telah Allah perin-tahkan kepadamu. beliau yang paling taat. Padahal amir mereka adalah Ali bin Abi Thalib ra. aku akan mewarnai ini sembari menunjuk jenggot beliau.

Lalu Ibnu Muljam juga menggaet seorang lelaki lain bernama Syabib bin Bajrah al-Asyja¶i al-Haruri. untuk dirinya. Ia meng-utus seorang lelaki dari kaumnya bernama Wardan. Ibnu Muljam membuat kesepakatan dengan teman-temannya pada malam Jum¶at 17 Ramadhan.´ Amru bin Bakr berkata. kalaulah orang itu bukan Ali tentu aku tidak keberatan melakukannya. Dan ia telah mengkhususkan diri beribadah dalam masjid jami¶. Beberapa saat kemudian Syabib menyambutnya. Masuklah bulan Ramadhan. ³Aku akan menghabisi Amru bin al-Ash.!´ Al-Burak bin Abdillah berkata.´ Ia berkata. La adalah wanita yang sangat cantik dan populer. demi Allah tidaklah aku datang ke kota ini melainkan untuk membunuh Ali. seorang khadim. ³Aku mengintainya di masjid. Ibnu Muljam berkata kepadanya.´ Merekapun berikrar dan mengikat perjanjian untuk tidak mundur dari niat semula hingga masing-masing berhasil membunuh targetnya atau terbunuh.Ibnu Muljam berkata. ³Aku akan menghabisi Mu¶awiyah bin Abi Sufyan. ³Aku akan menghabisi Ali bin Abi Thalib ra. Ibnu Muljam . Demi melihatnya Ibnu Muljam mabuk kepayang. ayah dan abangnya dibunuh oleh Ali pada peperangan Nahrawan. engkau telah mengatakan perkara yang sangat besar! Bagaimana mungkin engkau mampu membunuhnya?´ Ibnu Muljam berkata. Ia meminang wanita itu. ³Membunuh Ali!´ Jawab Ibnu Muljam. ³Celaka engkau. Tiba-tiba datanglah seorang wanita bernama Qatham binti Asy-Syijnah. Mereka sepakat melakukannya serempak pada tanggal 17 Ramadhan tahun 40 H. ³Engkau pasti mendapatkannya. ³Bukankah ia telah membunuh teman-teman kita di Nahrawan?´ ³Benar!´ jawabnya. Setibanya di sana ia menyembunyikan identitas. Ibnu Muljam berkata. Dan bila kita terbunuh maka apa yang tersedia di sisi Allah lebih baik dari-pada dunia. Merekapun mengambil pedang masing-masing sambil menyebut nama sahabat yang menjadi targetnya. dari Taim Ar-Ribab.´ Lalu Ibnu Muljam menikahinya dan berkumpul dengannya. mereka mengenang teman-teman mereka yang terbunuh pada peperangan Nahrawan. Qatham mensyaratkan mahar tiga ribu dirham. Ia berkata. ³Marilah kita bunuh ia sebagai balasan bagi teman-teman kita yang telah dibunuhnya´ kata Ibnu Muljam. ³Celaka engkau. apabila ia keluar untuk mengerjakan shalat subuh. Adapun Ibnu Muljam berangkat ke Kufah. Ketika ia sedang duduk-duduk bersama beberapa orang dari Bani Taim ar-Ribab. kita mengepungnya dan kita membunuhnya. Kemudian Qathami mulai mendorongnya untuk melaksanakan tugasnya itu. budak wanita dan membunuh Ali bin Abi Thalib ra. engkau tentu tahu senioritas beliau dalam Islam dan kekerabatan beliau dengan Rasulullah saw. untuk menyertainya dan melindunginya. hingga terhadap teman-temannya dari kalangan Khawarij yang dahulu bersamanya. Apabila berhasil maka kita merasa puas dan kita telah membalas dendam. Hatiku tidak terbuka untuk membunuhnya. Ia lupa tujuannya datang ke Kufah. ³Maukah kamu memperoleh kemuliaan dunia dan akhirat?´ ³Apa itu?´ Tanyanya. Kemudian ketiganya berangkat menuju tempat target masingmasing.´ Ibnu Muljam berkata.

hai Ali!´ Ia membaca firman Allah: ³Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah. ³Malam itulah aku membuat kesepakatan dengan teman-temanku untuk membunuh target masing-masing. Kemudian Ibnu Muljam menebaskan pedangnya ke atas kepala beliau.berkata. Al-Hasan bertakbir sebanyak sembilan kali. Dan menurutku engkau adalah orang yang paling buruk. kedua puteranya yakni al-Hasan dan al-Husein memandikan jenazah beliau dibantu oleh Abdullah bin Ja¶far. Ketika Ibnu Muljam menebasnya. Setelah Ali wafat. ³Tidak ada hukum kecuali milik Allah. Itulah yang masyhur. Lalu mulailah ketiga orang ini bergerak. Al-Khathib al-Baghdadi932 meriwayatkan dari al-Hafizh Abu Nu¶aim dari Abu Bakar AthThalahi dari Muhammad bin Abdillah al-Hadhrami al-Hafizh Muthayyin.931 Jenazah beliau dimakamkan di Darul Imarah di Kufah.´ Kemudian beliau berkata. Akal sehat dan syariat tentu tidak membenarkan hal semacam itu. Adapun Syabib. Ali berteriak. ³Sekiranya orang-orang Syi¶ah menge-tahui makam siapakah yang mereka agung-agungkan di Najaf niscaya mereka akan lempari dengan batu. Mereka duduk di hadapan pintu928 yang mana Ali biasa keluar dari-nya. Kemudian jenazahnya dishalatkan oleh putera tertua beliau. Wardan dan Syabib. Aku memohon kepada Allah agar aku dapat membunuh dengan pedang ini makhlukNya yang paling buruk!´ Ali berkata kepadanya. Ali menyuruh Ja¶dah bin Hubairah bin Abi Wahab930 untuk mengimami Shalat Fajar.´ Apa yang mendorongmu melakukan ini?´ Ibnu Muljam berkata. karena kekhawa-tiran kaum Khawarij akan membongkar makam beliau. ³Jika aku mati maka bunuhlah orang ini. beliau membangunkan orang-orang untuk shalat sembari berkata. Sementara Ibnu Muljam berhasil ditangkap. yakni Ibnu Muljam. Ali pun dibopong ke rumahnya. semoga Allah memburukkan rupanya. Ada yang mengatakan bahwa makam yang terletak di sana adalah makam al-Mughirah bin Syu¶bah . dan jika aku selamat maka aku lebih tahu bagaimana aku harus memperlakukan orang ini!´ 18. maka tidak ada dalil dan dasarnya sama sekali. ³Aku telah mengasah pedang ini selama empat puluh hari. ³Tangkap mereka!´ Adapun Wardan melarikan diri namun berhasil dikejar oleh seorang lelaki dari Hadhramaut lalu membunuhnya. Lalu digiring pula Ibnu Muljam kepada beliau dan dibawa kehadapan beliau dalam keadaan dibelenggu tangannya ke belakang pundak. berhasil menye-lamatkan diri dan selamat dari kejaran manusia. Adapun yang mengatakan bahwa jenazah beliau diletakkan di atas kendaraan beliau kemudian dibawa pergi entah ke mana perginya maka sungguh ia telah keliru dan mengada^ada sesuatu yang tidak diketahuinya.shalat!´ Dengan cepat Syabib menyerang dengan pedang-nya dan memukulnya tepat mengenai leher beliau. bahwa ia berkata. Adapun keyakinan mayoritas kaum Rafidhah yang jahil bahwa makam beliau terletak di tempat suci Najaf. Ali berkata kepadanya. bukan milikmu dan bukan milik teman-temanmu. Sebenarnya itu adalah makam al-Mughirah bin Syu¶bah 933 .929 Darah beliau mengalir mem-basahi jenggot beliau . ³Shalat«. dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambaNya. ia berkata.´ (Al-Baqarah: 207). Ketika Ali keluar. ³Menurutku engkau harus terbunuh dengan pedang itu. yakni al-Hasan. Pemakaman Jenazah Ali bin Abi Thalib ra. dengan menghunus pedang masing-masing.

875 Yang mengatakan demikian adalah az-Zubair bin Bakkar seperti yang disebutkan dalam kitab SiyarA¶lam an-Nubala¶. Rasulullah saw. namun Allah memalingkan niat mereka itu.´ Masa kekhalifahan Ali lima tahun kurang tiga bulan. rambut dan jenggotnya telah memutih. Abdullah bin Ja¶far dan keluarga ahli bait beliau yang lainnya.941 874 Kuniyah beliau yang masyhur adalah Abul Hasan. Diriwayatkan dari Ja¶far bin Muhammad ash-Shadiq.´ 936 Ibnu Kalbi937 berkata. dan Usia Beliau Ali ra. menggelarinya Abu Turab dalam sebuah klsah yang masyhur yang diriwayatkan oleh imam al-Bukhari dalam Shahihnyz. namun yang pasti di dekat gedung imarah (istana kepresidenan). Abu Ja¶far al-Baqir. beliau ditikam pada malam dua puluh satu Ramadhan dan wafat pada malam dua puluh empat dalam usia 58 atau 59 tahun. wafat dalam usia 63 tahun.940 Itulah pendapat yang masyhur.Ali ditikam pada hr Jum¶at 17 Ramadhan tahun 40 H. 3703 dan 3280 dan Muslim dalam Shahihnya. Ada yang mengatakan empat tahun sembilan bulan tiga hari. tanpa ada perselisihan. tem-patnya sengaja dirahasiakan. 2/118 dan al-Bidayah wan Nihayah. wafat dalam usia 63 atau 64 tahun. ³Wafat dalam usia 65 tahun. mereka sengaja merahasiakan makam beliau karena kekhawa-tiran terhadap kebiadaban kaum Khawarij dan kelompok-kelompok lainnya. ³Ketika Khalid bin Abdullah meng-gali pondasi di rumah anaknya bernama Yazid. Hampir tidak pernah seorang pun bertahan di tempat itu melainkan pasti akan pindah dari situ. Ada yang mengatakan empat tahun delapan bulan dua puluh tiga hari. Seolah jenazah itu baru dikubur kemarin. semoga Allah meridhai beliau. katanya. Kalimat yang dicantumkan oleh Ibnu Hajar dalam kitab al-Ishabah adalah: ³Dia adalah wanita Bani Hasyim . 11/29. Mereka membungkusnya dengan kain Qubathi. Mereka memakamkannya di dalam kota Kufah. mereka menemukan jenazah seorang Syaikh yang terkubur di situ. lalu diberi wewangian dan dibiarkan terkubur di tempat semu-la. Abu Ishaq as-Sabi¶i dan Abu Bakar bin µAyasy. 938 Ada yang mengatakan beliau wafat pada hari beliau ditikam. ³Aku mengebumikan jenazah Ali di kamar sebuah rumah milik keluarga ja¶dah. ³Jenazah Ali dishalatkan pada malam hari dan dimakamkan di Kufah.Al-Hafizh Ibnu Asakir934 meriwayatkan dari al-Hasan bin Ali. al-Husain. ada yang mengatakan pada hari Ahad tanggal 19 Ramadhan. terbunuh pada malam Jum¶at waktu sahur pada tanggal 17 Ramadhan tahun 40 H. Ada yang mengatakan pada bulan Rabi¶ul Awwal. Ibnul Hanafiyyah. Tempat itu berada dihadapan pintu alWarraqin setelah kiblat masjid di rumah tukang sepatu. ia berkata. Al-Fallas berkata. Namun pendapat pertama lebih shahih dan populer. Tanggal Terbunuhnya Ali bin Abi Thalib ra. Diriwayatkan dari Abu ja¶far al-Baqir. demikian dituturkan oleh Muhammad bin al-Hanafiyah.´ Abdul Malik bin Umair935 bercerita. 19. hadits nomor441. ia berkata. Mereka hendak membakarnya. hadits nomor 2409. ³Turut mengikuti proses pemakaman jenazah Ali pada malam itu alHasan.´ 939 Ada yang mengatakan. Sebagian ulama lain mengatakan. ³Ada yang mengatakan.

kemudian setelah itu Fathimah az-Zahra¶ katakan. 3/25 dan 27. Beliau mengatakan perkataan ini kepada Ali dan mengatakan kepada Ja¶far.´ Saya 876 Shahih al-Bukharinomor: 3884 dalam kitab Manaqib al-AnsharBab: Kisah Abu Thalib. 3706 dan Muslim. ³Hadits yang berbunyi: ³Barangsiapa menjadikan aku sebagai walinya maka sesungguhnya ia telah menjadikan Ali sebagai walinya´ adalah hadits mutawatir. yakni tingkat keutamaan mereka sama seperti posisi mereka dalam urutan khilafah. memutuskan bahwa hak pemeliharan jatuh ke tangan bibinya. Al-Hafizh adz-Dzahabi dan Ibnu Katsir telah memperingatkannya. Khilafah Abu Bakar ash-Shiddiq halaman 61 dari kitab al-Bidayah wan Nihayah yang telah kami susun 886 Fathu/Ban. 7/681. 7/71. 884 Silakan lihat Khilafah ash-Shiddiq dalam kitab al-Bidayah wan Nihayah halaman 64 dan setelahnya yang telah kami susun 885 Silakan lihat juz pertama.´ §&. 7/556. saat itu Rasulullah saw. 882 Silakan lihat al-Bidayah wan Nihayah. dan Tarikh ath-Thabari. Silakan lihat Lisanul Arab materi syakala. . 887 FathulBari. 11/358. Sg telah mengucapkannya. 877 Asykalal Ainain yakni berbola mata kemerah-merahan. ³Perawakan dan watakmu sangat mirip denganku. kami yakin Rasulullah saw.´ 880 Aku belum menemukan sumbemya 881 Muttafaqun µalaih. ³Engkau adalah saudara dan maula kami. ³Barangkali kalimat di atas itulah yang benar. 11/29. Silahkan lihat Silsilah al-ahadits ash-Shahihah karya Syaikh al-Albani hadits nomor 1750. diriwayatkan oleh al-Bukhari. 883 Hadits riwayat al-Bukhari dalam Shahihnya nomor 4447. 889 Diriwayatkan melalui beberapa jalur sanad dan jalan-jalan yang banyak hingga adz-Dzahabi berkata.´ Dan beliau berkata kepada Zaid bin Haritsah . 2404. akan tetapi di dalamnya terdapat tambahan-tambahan yang mungkar.pertama yang melahirkan khalifah.´ Lihat al-Bidayah wan Nihayah. 888 Al-Bidayah wan Nihayah.5/153. 879 Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam Shahltmya nomor 4251 dalam kisah hadhanah {pemeWbaran) puteri Hamzah. 878 Silakan lihat penjelasan tentang sifat jasmani beliau dalam kitab ath-ThabaqatuIKubra karanqan Ibnu Sa¶ad. yaitu istri Ja¶far.

4840 dan Muslim. 7/72.´ Al-Qadhi melanjutkan. 892 Yakni dalam kitab Shahih. ³Hanya saja tidakada nabi setelafiku. ucapan mereka tidak perlu dibantah lagi dan tidak perlu didebat. bahkan Harun wafat pada saat nabi Musa masih hidup. Sebagian mereka bahkan mengkafirkan Ali bin Abi Thalib karena menurut anggapan mereka Ali tidak menuntut haknya. Kaum Rafidhah mengkafirkan seluruh sahabat karena telah mendahulukan selain Ali. xgjuga berkata kepada Julaibib. 891 Hadits muttafaqun µalaihi riwayat al-Bukhari. Dan ini bukanlah keistimewaan yang hanya dimiliki oleh beliau seperti yang dikira oleh sebagian orang.890 Hadits muttafaqun µalaihiriwayat al-Bukhari. dan bahwasanya Rasulullah saw. 7/70-71 dari kitab FathulBari.´ Diriwayatkan juga oleh Muslim nomor 2404. Sl§ telah mewaslatkan jabatan khalifah kepadanya. ³Riwayat ini telah diriwayatkan secara maushul(tersambung sanadnya) oleh penulis dalam kisah perjanjian Hudaibiyah dan kisah Umratul Qadha¶ secara lengkap. sl| telah menunjuk beliau sebagai khalifah sementara di kota Madinah saat beliau mengikuti perang Tabuk. 896 Hadits riwayat Muslim dalam Shahihnya nomor 2409. bukan kafir. karena menurut mereka boleh saja mendahulukan yang tidak utama daripada yang utama.¶ Sebagian kaum Mu¶tazilah bahkan mengatakan bahwa mereka (para sahabat) tidak keliru. Sebab Rasulullah saw. Karena orang yang mengkafirkan seluruh umat dan generasi pertamanya berarti ia telah membatalkan penukilan syariat dan telah merubuhkan Islam. µTidak syak lagi tentang kafirnya orang yang mengatakan seperti itu.¶ Rasulullah saw. Imamiyah dan seluruh kelompok Syi¶ah bahwasanya kekhalifahan adalah hak Ali ^. kitab Fadhail¶ ash-Shahabah Bab FadhailAli. 897 Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam kitab al-Maghazi Bab Perang Tabuk hadits nomor 4416 dengan lafal yang lebih lengkap dari ini.Kemudian mereka berselisih pendapat. Hal ini dikuatkan pula dengan kenyataan bahwa Harun bukanlah khalifah setelah Musa. 893 Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata dalam kitab Fathul Ban. Kaum Imamiyah dan sebagian Mu¶tazilah mengatakan.´ 894 Hadits riwayat al-Bukhari nomor 37 dalam bab Manaqib Utsman 895 Hadits riwayat Muslim dari hadits Abu Hurairah $a nomor 4205 dan dari hadits Sahal bin Sa¶ad ^# nomor 2406. yakni beliau wafat empat puluh tahun sebelum . µMereka adalah bagian dariku dan aku adalah bagian darl mereka. 3983 dan Muslim. 1856.juga berkata kepada kaum Asy¶ariyyin. Al-Qadhi Iyadh berkata. Karena Rasulullah saw. ³Hadits ini termasuk dalil yang dipakai oleh kaum Rafidhah. di dalamnya ditambahkan. Mereka ini adalah kelompok yang paling buruk madzhabnya dan paling rusak akalnya.´ Hadits ini bukanlah hujjah bagi mereka. µEngkau adalah bagian dariku dan aku adalah bagian darimu¶. Adapun selain kelompok radikal ini tidaklah berpandangan seperti itu. fe. 2494. µMereka (para sahabat) telah keliru karena mendahulukan selain Ali. Bahkan ini merupakan penetapan keutamaan Ali bin Abi Thalib.

5/153-155. 3/19-20 dan Tarikh ath-Thabari. Adapun khalifah pengganti yang bersifat umum untuk kota Madinah kala itu adalah Muhammad bin Maslamah al-Anshari seperti yang telah disebutkan oleh ulama sejarah. sesuai dengan yang disebutkan secara rinci di sini. Karena mereka adalah sekutu Bani Hasyim yang tidak pernah terpisahkan baik pada masa jahiliyah maupun setelah datangnya Islam. Silahkan lihat Mu¶jam al-Buldan. memasukkan Bani Abdul Muthailib bin Abdi Manaf ke dalam bagian karib kerabat. 3/20 dan Nasab Quraisy karangan az-Zubairi halaman 42.´ Saya katakan. 2/389 900 Saya katakan. Maksudnya bukanlah 899 riwayat-riwayat yang dinukil dari beliau tentang masalah-masalah hukum syar¶i. apabila sudah matang ditaburkan gandum di atasnya lalu diaduk sampai rata . ³Maksudnya adalah ucapan-ucapan yang diriwayatkan oleh kaum Rafidhah dari Ali bin Abi Thalib.Ibnu Katsir menukilnya dari ath-Thabari dalam Tarikhnys. 901 Diriwayatkan oleh Muslim dalam Shah/hnya dalam Kitabul Iman nomor 78 dan dalam Sunan an-Nasa¶i kitab Fadhailash-Sahabah nomor 50. mereka berkata. 898 Ibnu Hajar berkata dalam FathulBart.´ 2a Khum adalah mata air yang terletak tiga mil dari Juhfah. Rasulullah saw. 12/373-374 (Manuskrip asli) dari jalur Abdul Warits. tidak seluruh anak keturunan Abdi Manaf. 907 Khazirah adalah daging yang diiris kecil-kecil kemudian di masak dengan air yang banyak dan garam. 7/73. di antaranya yang berisi penyelisihan beliau terhadap Abu Bakar dan Umar sge. mata air yang dikenal dengan sebutan Ghadir Khum.´ 906 Diriwayatkan oleh Ibnu Asaakir dalam Tarikh Dimasyq. Mereka adalah Bani Hasyim. 902 Ath-Thabaqatal-Kubra. 5/155. 904 Dalam kitab Ibnu Sa¶ad 3/20 disebutkan: Sembilan belas orang puteri. Ibnu Sa¶ad telah meriwayatkan dengan sanad yang shahih dari Abdullah bin Abbas *$£> ia berkata. 903 Namanya ash-Shahba¶ seperti yang disebutkan dalam kitab ath-Thabaqat. ³Nabi Musa menunjuknya sebagai khalifah ketika beliau pergi untuk bermunajat kepada Rabbnya. Berdasarkan keterangan yang masyhur dari pakar sejarah.nabi Musa wafat. µTidak ada riwayat yang shahih yang sampai kepada kami tentang putera puteri Ali selain mereka yang telah kami sebutkan tadi. ³Barangkali perkataannya Tujuh belas orang puteri adalah kesalahan tulis. 3/63 dan 64.´ 905 * Dalam kitab Ath-Thabaqat al-Kubra. Silakan lihat Tafsirlbnu Katsir. ³Jika seorang tsiqah menyampaikan kepada kami dari Ali sebuah fatwa maka kami tidak akan melangkahinya. 3/20 Muhammad bin Sa¶ad mengatakan. Penunjukan Ali sebagai khalifah pengganti di Madinah adalah bersifat khusus untuk mengurus dan memelihara keluarga beliau saat beliau pergi ke peperangan Tabuk.

Amru dan Jabir. 911 Diriwayatkan oleh Ibnu Asakir dalam Tarikh Dimasyq. 914 Diriwayatkan oleh Ibnu Asakir dalam Tarikh Dimasyq.´ Demikian disebutkan dalam kitab al-Irwaa¶. 12/375 dari jalur Imam Ahmad. yakni Jabir bin Yazid alJu¶fi adalah dua orang perawi matruk. Ketika mengomentari haditshadits dalam kitab al-Muhadzdzab Ibnu Asakir berkata. silakan lihat Lisanul Arab. 2/683 sebagaimana juga diriwayatkan oleh Ibnu Asakir dalam Tarikh Dimasyq. 12/378 dari jalur Abul Qasim al-Baghawi 917 Tarikh Dimasyq. ia tidak melibatkan diri sedikitpun. sebagaimana juga diriwayatkan oleh Ibnu Asakir dalam Tarikh Dimasyq. 909 Diriwayatkan oleh Abu Nu¶aim dalam Hilyatul Auliya¶. 12/380-381 dari jalur Waki¶. 923 Dalam Tarikh ath-Thabaridiriwayatkan dengan lafal: wa la tu¶nuu. 913 Qithriyah adalah sejenis kain berwarna merah yang berasal dari wilayah Bahrain. 12/383 dari jalur Waki¶. 915 Diriwayatkan oleh Ibnu Asakir dalam Tarikh Dimasyq. ³Sanadnya sangat lemah sekali. 919 Tarikh Dimasyq. Disebutjuga alhisaa¶yang terbuat dari lemak dan gandum. Silakan lihat Irwaul Ghalil. Silakan lihat Kamusal-Wasith. 908 Hadits riwayat Ahmad dalam al-Musnad. 921 Madzayi¶ artinya orang yang suka menyiarkan berita. 910 Al-Ma¶rifah wat Tarikh. 12/379 dari jalur Yahya bin Ma¶in. X2I111 dari jalur Amru bin Syimr. 12/375 dari jalu Ya¶qub bin Sufyan. Budzur attirtya orang yang suka membuka rahasia dan tidak dapat menyembunyikannya.kemudian dihidangkan dengan lauk yang lainnya. ³Sanadnya majhul. 12/374 keduanya dari jalur Abu Ubaid. 12/374 dari jalur Imam Ahmad. 1/78. 920 Nuwamah maksudnya adalah orang-orang yang menahan diri pada saat terjadi fitnah (pertumpahan darah). 1/82 dan Ibnu Asakir dalam Tarikh Dimasyq. Silahkan lihat Lisanul Arab 922 Diriwayatkan oleh Ibnu Asakir dalam Tarikh Dimasyq. Al-Albani berkata. 3/28. 8/243. Wa laa ta¶fuu afwahahum artinya jangan kosongkan mulut mereka dari makanan . Silahkan lihat Lisanul Arab. 12/378 dari jalur Sa¶id bin Ubaid 916 Tarikh Dimasyq. 12/380 dari jalur Ibnu Abid Dunya. 918 Diriwayatkan oleh Ibnu Asakir dalam Tarikh Dimasyq. 912 Ath-Thabaqatul Kubra. sanadnya shahih.

H telah mengabarkan bahwa Ali ^k> akan mati terbunuh seperti yang disebutkan dalam MusnadImam Ahmad. 925 Rasulullah saw. 938 Perkataan beliau. 927 Dalam kitab ath-Thabaqat Ibnu Sa¶ad disebutkan bahwa mereka berkumpul di Makkah.924 Al-Bidayah wan Nihayah. pent. barangkali itulah yang benar. 12/420. 935 Silahkan lihat Tarikh Baghdad.´ maksudnya tahunnya. 939 Silakan lihat Tarikh ath-Thabari. 926 Silahkan lihat Tarikh ath-Thabari. Ibunya adalah Ummu Hani¶ binti Abi Thalib. 6/438 dengan sanad shahih seperti yang dikatakan oleh Ahmad Syakir. 937 Silakan lihat Tarikh Dimasyq. 1/484 dan 527. Ini bersesuaian dengan pendapat yang mengatakan bahwa tahun kelahirannya adaiah dua puluh tahun sebelum Rasulullah saw. 936 Silatrkan lihat Tarikh Is/am karangan Adz-D*at\abi juz Khutafaur Rasyidin halaman 650. 930 Ibnu Hajar menyebutkan biografinya dalam al-Ishabah. 940 Ibnu Sa¶ad menukil dalam kitab ath-Thabaqat. lihat kamus al-Wasith. 934 Tarikh Dimasyq.Kamil. 3/381 dari al-Waqidi bahwasanya ia berkata. 928 As-Suddah adalah pintu rumah dan atap yang menutupi pintu rumah. 3/36-37. adalah bagian atas kepala. 3/38. 5/151. 933 Karena mereka sangat membenci al-Mughirah bin Syu¶bah *&>. 1/138. diangkat menjadi rasul. 1/137. . ³Tanpa ada perselisihan.´ Saya katakan. atau pekarangan di depan rumah. 12/421. silakan lihat ath-Thabaqat al-Kubra. ³Itulah pendapat yang shahih menurut kami. 5/172-173. 1/102-130-156 dan kitab Dala¶il an-Nubuwwah karangan al-Baihaqi. 3/388-389 dan Tarikh Islam juz Khulafaur Rasyidin halaman 607-608. berarti Ali adalah pamannya. 5/143-146. ath-Thabaqat karangan Ibnu Sa¶ad. 11/16-17. 929 Qarnulinsan. s£. dan menyebutkan kontroversi tentang statusnya apakah termasuk sahabat atau bukan. adapun bulan dan tanggalnya telah terjadi perselisihan di dalamnya. 931 Dalam sejumlah riwayat lainnya disebutkan empat kali takbir. 932 Tarikh Baghdad. al. Silakan lihat kamus Muhith. al-Muntazham.

perbedaan antara pendapat pertama.941 Silakan lihat Tarikh ath-Thabari. 5/152-153. Pendapat-pendapat ini saling berdekatan. demikian pula Tarikh Dimasyq. 12/423 dan 428. . kedua dan ketiga didasarkan atas perbedaan penentuan tanggal pembai¶atan beliau dan tanggal wafat beliau setelah ditikam.

Gelar As-Sidiq (yang dipercaya) diberikan Nabi Muhammad SAW sehingga ia lebih dikenal dengan nama Abu Bakar ash-Shiddiq. Berdasarkan keadaan saat itu dimana kepercayaan yang diajarkan Nabi Muhammad SAW lebih banyak menarik minat anak-anak muda. sulit diterima bahwa Abu Bakar justru termasuk dalam mereka yang memeluk Islam dalam periode awal dan juga berhasil mengajak penduduk mekkah dan kaum Quraish lainnya mengikutinya (memeluk Islam). Beliau lahir bersamaan dengan tahun kelahiran Nabi Muhammad Saw. berasal dari keturunan Bani Taim. Namun ia senantiasa tetap setia menemani Nabi dan bersama beliau menjadi satu-satunya teman hijrah ke Madinah pada 622 Masehi. kaum marjinal dan para budak. hakim dengan kedudukan tinggi. Berdasarkan beberapa sejarawan Islam. pada 572 Masehi di Mekah. seorang yang terpelajar serta dipercayai sebagai orang yang bisa menafsirkan mimpi. Abu Bakar berarti µayah si gadis¶. dan juga khalifah pertama yang dibaiat (ditunjuk) oleh umat Islam. . orang miskin. yang kemudian diubah oleh Rasulullah menjadi Abdullah (artinya µhamba Allah¶). Sumber lain menyebutkan namanya adalah Abdullah bin Abu Quhafah (Abu Quhafah adalah kunya atau nama panggilan ayahnya).. Nama aslinya adalah Abdullah ibni Abi Quhaafah. Namanya yang sebenarnya adalah Abdul Ka¶bah (artinya µhamba Ka¶bah¶). Sebagaimana orang-orang yang pertama masuk Islam. cobaan yang diderita Abu Bakar As-Sidiq cukup banyak. suku Quraisy. sahabat Rasullullah Saw. ia adalah seorang pedagang.Republic of Cesar a country without boundaries Biografi Empat Khalifah dengan 6 komentar Abu Bakar As-Sidiq Abu Bakar As-Sidiq adalah orang yang paling awal memeluk agama Islam (assabiqunal awwalun). yaitu ayah dari Aisyah istri Nabi Muhammad SAW.

salah satu rumpun suku Quraisy dengan nama lengkap Umar bin Khattab bin Nafiel bin abdul Uzza. Khalid bin Walid juga sukses menaklukkan Irak dan Suriah dengan mudah. ia menjadi marah akan hal tersebut dan memukul saudaranya. Meski ditentang oleh sebagian muslim Syiah karena menurut mereka Nabi pernah memilih Ali bin Abi Thalib sebagai penggantinya. Uhud. Beliau dimakamkan di samping makam Rasullullah Saw. Heart menempatkannya sebagai orang paling berpengaruh nomor 51 sedunia sepanjang masa. Umar sering mengikuti berbagai peperangan yang dihadapi umat Islam bersama Rasullullah Saw. Mereka beranggapan bahwa zakat adalah suatu bentuk upeti terhadap Rasullullah.Menjelang wafatnya Rasullullah. Ia ikut terlibat pada perang Badar.. Beliau lahir di Mekah dari Bani Adi. maka melalui musyawarah antara kaum Muhajirin dan Anshar memilih Abu Bakar sebagai khalifah pertama. yang mengklaim dirinya sebagai nabi baru menggantikan Nabi Muhammad Saw. Umar terkejut atas pemberitahuan itu dan pulang ke rumahnya. Bahkan putrinya dikubur hidup-hidup demi menjaga kehormatan Umar. Umar juga dikenal karena fisiknya yang kuat dimana ia menjadi juara gulat di Mekkah. dan kemudian meminta agar bacaan tersebut dapat ia lihat. Abu Bakar mengutus orang-orang kepercayaannya ke Bizantium dan Sassanid sebagai misi menyebarkan agama Islam. Umar berketetapan untuk membunuh Muhammad SAW. Ketika melihat saudaranya berdarah oleh pukulannya ia menjadi iba. ia berpapasan dengan seorang muslim (Nu¶aim bin Abdullah) yang kemudian memberi tahu bahwa saudara perempuannya juga telah memeluk Islam. Beliau memerangi Musailamah Al-Kazab (Musailamah si pembohong). Setelah wafatnya Rasullullah Saw. Dikatakan bahwa pada suatu saat. Umar bin Khattab Umar bin Khtttab adalah salah seorang sahabat nabi dan khalifah kedua setelah wafatnya Abu Bakar As-Sidiq. namun Ali bin Abi Thalib menyatakan setia dan mendukung Abu Bakar sebagai khalifah. Keluarga Umar tergolong keluarga kelas menengah. Saat mencarinya. memulai era Khulafaur Rasyidin. Hal ini diindikasikan bahwa Abu Bakar kelak akan menggantikan posisi Nabi memimpin umat. Ia juga amat keras dalam membela agama tradisional bangsa Arab yang menyembah berhala serta menjaga adat-istiadat mereka. Di rumah Umar menjumpai bahwa saudaranya sedang membaca ayat-ayat Al Qur¶an (surat Thoha). ia bisa membaca dan menulis yang pada masa itu merupakan sesuatu yang jarang. dan juga memungut zakat kepada sukusuku yang tidak mau membayarnya setelah meninggalnya Nabi Muhammad Saw. Wataknya yang keras membuatnya mendapat julukan ³Singa Padang Pasir´. Jasa dan pengaruhnya terhadap penyebaran Islam sangat besar hingga Michael H. Selanjutnya posisi khalifah digantikan oleh Umar bin Khatab. Umar tumbuh menjadi pemuda yang disegani dan ditakuti pada masa itu. Beliau menjadi khalifah dalam jangka waktu 2 tahun. Abu Bakar ditunjuk sebagai imam shalat menggantikannya. beliau merupakan salah satu shabat yang sangat terpukul . Setelah wafatnya Rasullullah. beliau melanjutkan misi Nabi Muhammad menyiarkan syiar Islam ke seluruh dunia. urusan Abu Bakar banyak disibukkan oleh pemadaman pemberontakan dan pelurusan akidah masyarakat yang melenceng setelah meninggalnya Nabi. Ia kemudian menjadi sangat terguncang oleh isi Al Qur¶an tersebut dan kemudian langsung memeluk Islam pada hari itu juga. Abu Bakar meninggal pada tanggal 23 Agustus 634 di Madinah. Sebagai seorang petinggi militer dan ahli siasat yang baik. Segera setelah menjadi khalifah. Khaybar serta penyerangan ke Syria. Setelah usainya pemberontakan dan berbagai masalah internal.

Beliau dikenal sebagai pedagang kaya raya dan ekonom yang handal namun sangat dermawan. Kemudian setelah meninggalnya Abu Bakar pada tahun 634. Utsman bin Affan Utsman bin Affan adalah sahabat nabi dan juga khalifah ketiga dalam Khulafaur Rasyidin. tahun keempat kekhalifahannya. Ia mendapat julukan Dzunnurain yang berarti yang memiliki dua cahaya. seorang budak asal Persia yang dendam atas kekalahan Persia terhadap Islam pada suatu subuh saat Umar sedang mengerjakan shalat. Julukan ini didapat karena Utsman telah menikahi puteri kedua dan ketiga dari Rasullah Saw yaitu Ruqayah dan Ummu Kaltsum. Pada masa Abu Bakar menjabat sebagai khalifah. Ia bahkan pernah mencegah dimakamkannya Rasullullah karena yakin bahwa nabi tidaklah wafat. Umar meninggal pada 25 Dzulhijjah 23 H dan selanjutnya digantikan oleh Utsman bin Affan. Usman bin Affan lahir pada 574 Masehi dari golongan Bani Umayyah. Pada saat Perang Dzatirriqa dan Perang Ghatfahan berkecamuk. mengapa?¶ Rasullullah menjawab. Tak lama tinggal di Mekah. µAbu Bakar masuk tapi engkau biasa saja dan tidak memberi perhatian khusus. Palestina.dengan kejadian tersebut. Beliau masuk Islam atas ajakan Abu Bakar dan termasuk golongan Assabiqunal Awwalun (golongan yang pertama-tama masuk Islam). ia tetap hidup sebagaimana saat para pemeluk Islam masih miskin dan dianiaya. lalu segera kembali ke Madinah. Umar kemudian sadar dan ikut memakamkan Rasullullah. Umar mengeluarkan keputusan bahwa penanggalan Islam hendaknya mulai dihitung saat peristiwa hijrah. dimana Rasullullah Saw memimpin perang. ³Apakah aku tidak malu terhadap orang yang malaikat saja malu kepadanya?´ Pada saat seruan hijrah pertama oleh Rasullullah Saw ke Habbasyiah karena meningkatnya tekanan kaum Quraisy terhadap umat Islam. alih-alih mengadopsi gaya hidup dan penampilan para penguasa di jaman itu. Utsman bersama istri dan kaum muslimin lainnya memenuhi seruan tersebut dan hijrah ke Habbasyiah hingga tekanan dari kaum Quraisy reda. atas wasiat Abu Bakar Umar ditunjuk menggantikannya dan disetujui oleh seluruh perwakilan muslim saat itu. melainkan hanya sedang tidak berada dalam tubuh kasarnya. dan akan kembali sewaktu-waktu. Utsman diperintahkan Nabi untuk menegaskan bahwa rombongan dari Madinah hanya akan beribadah di Ka¶bah. Utsman dipercaya menjabat walikota Madinah. Pada peristiwa Hudaibiyah. Selama masa jabatannya. khalifah Umar amat disegani dan ditakuti negara-negara lain. Diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Aisyah bertanya kepada Rasulullah Saw. Pada sekitar tahun ke 17 Hijriah. Saat Perang Tabuk. Syria. Afrika Utara dan Armenia dari kekaisaran Romawi (Byzantium). Namun setelah dinasehati oleh Abu Bakar. Utsman mengikuti Nabi Muhammad Saw untuk hijrah ke Madinah. Rasulullah Saw sendiri menggambarkan Utsman bin Affan sebagai pribadi yang paling jujur dan rendah hati diantara kaum muslimin. Kekuatan Islam maju pesat. Utsman dikirim oleh Rasullah untuk menemui Abu Sofyan di Mekkah. Banyak bantuan ekonomi yang diberikannya kepada umat Islam di awal dakwah Islam. Umar syahid setelah ditikam oleh Abu Lukluk. Umar merupakan salah satu penasehat kepalanya. Nama ibu beliau adalah Arwa binti Kuriz bin Rabiah. Umar dikenal dari gaya hidupnya yang sederhana. Utsman . bukan untuk memerangi penduduk Mekkah. Akan tetapi ketika Utsman masuk engkau terus duduk dan membetulkan pakaian. lalu Umar masuk engkau pun biasa saja dan tidak memberi perhatian khusus. mengambil alih Mesopotamia dan sebagian Persia dari tangan dinasti Sassanid dari Persia (yang mengakhiri masa kekaisaran sassanid) serta mengambil alih Mesir.

Utsman akhirnya wafat sebagai syahid pada hari Jumat tanggal 17 Dzulhijah 35 H ketika para pemberontak berhasil memasuki rumahnya dan membunuh Utsman saat sedang membaca AlQuran. namun ia berprinsip untuk tidak menumpahkan darah umat Islam. membuat bangunan khusus untuk mahkamah dan mengadili perkara yang sebelumnya dilakukan di masjid. Utsman banyak mengganti gubernur wilayah yang tidak cocok atau kurang cakap dan menggantikaannya dengan orang-orang yang lebih kredibel. ditambah 1000 dirham sumbangan pribadi untuk perang Tabuk. serta yang pertama dipilih dari beberapa calon. Khurasan. Ali dilahirkan di Mekkah. dan menjadi orang yang pertama masuk Islam dari golongan anak-anak. sekitar tahun 600 Masehi. Maka diangkatlah Utsman yang berumur 70 tahun menjadi khalifah ketiga dan yang tertua. Beliau adalah khalifah kali pertama yang melakukan perluasan masjid al-Haram (Mekkah) dan masjid Nabawi (Madinah) karena semakin ramai umat Islam yang menjalankan rukun Islam kelima (haji). Suara masyarakat pada saat itu cenderung memilih Utsman menjadi khalifah ketiga. Beliau mencetuskan ide polisi keamanan bagi rakyatnya. Pada masa pemerintahan Abu Bakar. Sumur itu beliau wakafkan untuk kepentingan rakyat umum. Palestina. Utsman menjadi khalifah di saat pemerintah Islam telah betul-betul mapan dan terstruktur. Sa¶ad bin Abi Waqas. Utsman bin Affan. tidak menyukainya dan memanggilnya Ali yang berarti memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah. Rodhes. Utsman bin Affan juga menunjukkan kedermawanannya tatkala membeli sumur yang jernih airnya dari seorang Yahudi seharga 200. Setelah wafatnya Umar bin Khatab sebagai khalifah kedua. Masa remajanya banyak dihabiskan untuk belajar bersama Rasullullah sehingga Ali . Beliau dimakamkan di kuburan Baqi di Madinah. Namun Rasullullah Saw. Meski Utsman mempunyai kekuatan untuk menyingkirkan pemberontak. Ketika Rasullullah Saw. dan juga khalifah terakhir dalam kekhalifahan Kulafaur Rasyidin menurut pandangan Sunni.. Ali saat itu berusia 10 tahun. Zubair bin Awwam. dan juga membentuk angkatan laut yang kuat. Afrika Utara. Khalifah Utsman kemudian dikepung oleh pemberontak selama 40 hari dimulai dari bulan Ramadhan hingga Dzulhijah. Ali dilahirkan 10 tahun sebelum dimulainya kenabian Muhammad. Ali adalah khalifah pertama dan juga imam pertama dari 12 imam Syiah. dan Thalhah bin Ubaidillah mengundurkan diri hingga hanya Utsman dan Ali yang tertinggal. Zubair bin Awwam dan Thalhah bin Ubaidillah.mendermakan 1000 1000 ekor unta dan 70 ekor kuda. Peristiwa ini terjadi pada bulan Muharram 24 H. Ada enam orang kandidat khalifah yang diusulkan yaitu Ali bin Abi Thalib. nilainya sama dengan sepertiga biaya perang tersebut. pada tanggal 13 Rajab. Jasanya yang paling besar adalah saat mengeluarkan kebijakan untuk mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf. Menurut sejarawan. Namun ia mempercayai Rasullullah Saw. membangun pertanian. Selama masa jabatannya. Abdurahman bin Auf. mulai menyebarkan Islam. daerah Hejaz. Ali bin Abi Thalib Ali bin Abi Thalib adalah orang yang paling awal memeluk agama Islam (assabiqunal awwalun). Namun hal ini banyak membuat sakit hati pejabat yang diturunkan sehingga mereka bersekongkol untuk membunuh khalifah. Siprus. sepupu Rasullullah Saw. Sa¶ad bin Abi Waqas. Beliau bernama asli Haydar bin Abu Thalib. Utsman juga pernah memberikan gandum yang diangkut dengan 1000 unta untuk membantu kaum miskin yang menderita di musim kering. diadakanlah musyawarah untuk memilik khalifah selanjutnya. Persis seperti apa yang disampaikan Rasullullah Saw perihal kematian Utsman yang syahid nantinya. Selanjutnya Abdurrahman bin Auff.000 dirham yang kira-kira sama dengan dua setengah kg emas pada waktu itu. Persia. Jazirah Arab. Namun bagi Islam Syiah. menaklukan Syiria.

pedangnya. .tumbuh menjadi pemuda cerdas. Dengan demikian berakhirlah kekhalifahan Kulafaur Rasyidin. Namun kegentingan politik membuat Ali harus memikul tugas yang berat untuk menyelesaikannya. Kaum Syiah percaya Nabi Muhammad telah mempersiapkan Ali sebagai khalifah. Selanjutnya kursi kekhalifahan dipegang secara turun temurun oleh keluarga Bani Umayyah dengan khalifah pertama Muawiyah. adalah gudang ilmu. menjadikannya khalifah pertama yang dibaiat secara luas. bahkan ada beberapa riwayat yang menyatakan bahwa ia dikubur di tempat lain. dan bijak. Ali tidak hanya tumbuh menjadi pemuda cerdas. Pada akhirnya Abu Bakar yang diangkat menjadi khalifah pertama. namun juga berani dalam medan perang. Beliau meninggal di usia 63 tahun karena pembunuhan oleh Abdrrahman bin Muljam. dan Ali menghembuskan nafas terakhirnya pada tanggal 21 Ramadhan tahun 40 Hijriyah. Zubair bin Awwam dan Talhah bin Ubaidillah mendesak agar Ali segera menjadi khalifah. Ali dikuburkan secara rahasia di Najaf. Ali kemudian dibaiat beramai-ramai. maka Ali ibarat kunci untuk membuka gudang tersebut. Ali banyak berjasa membawa kemenangan di berbagai medan perang seperti Perang Badar. Setelah terbunuhnya Utsman bin Affan. Setelah masa hijrah dan tinggal di Madinah. Saat Rasullullah Saw. Setelah wafatnya Rasullullah. Perang saudara pertama dalam Islam. Bersama Dzulfikar. Tetapi Ali dianggap terlalu muda untuk menjabat sebagai khalifah. pada tanggal 19 Ramadhan. timbul perselisihan perihal siapa yang akan diangkat menjadi khalifah. berani. Perang Siffin pecah diikuti dengan merebaknya fitnah seputar kematian Utsman bin Affan membuat posisi Ali sebagai khalifah menjadi sulit. seseorang yang berasal dari golongan Khawarij (pembangkang) saat mengimami shalat subuh di masjid Kufah. Atas dasar tersebut. dan Perang Khaibar. keadaan politik Islam menjadi kacau. Perang Khandaq. beliau menggantikan Rasullullah tidur di tempat tidurnya sehingga orang-orang Quraisy yang hendak membunuh Nabi terpedaya. hijrah. Ali dinikahkan Nabi dengan putri kesayangannya Fatimah az-Zahra. Jika Rasullullah Saw.