KAEDAH BAGHDADIAH PENGENALAN Pengasas kaedah Baghdadiah ialah Abu Mansor Hafzul Fikri al-baghdadiah pada tahun 376

hijrah.Kaedah tersebut memperkenalkan huruf secara analisisa berperingkatperingkat dengan cara latih tubi dan pengulangan ,kaedah ini telah tersebar dan berkembang keseluruh ceruk rantau dunia hingga kesaat ini .Ia telah menjangkau 1049 tahun dan telah menyumbangkan pelbagai jasa yang besar kepada umat Islam .Kaedah baghdadiah ini begitu popular dikalangan umat Islam seluruh dunia sejak zaman berzaman .Hanya pada tahun 1990 an sahaja kaedah Iqra’ Qiraati dan lain-lain mula diperkenalkan dan dikenali umat Islam. Kaedah ini merupakan kaedah yang paling lama dan meluas digunakan di seluruh dunia. Ia dipercayai berasal dari Baghdad, ibu kota Iraq dan diperkenalkan di Malaysia seiring dengan kedatangan Islam ke TanahMelayu sejak berbad yang lalu. Kaedah Baghdadiyah menggunakan sebuah buku yang dinamakan Muqaddam yang menjadi bahan utama pengajaran asas tilawah al-Quran. Kaedah ini menekankan kepada pengenalan huruf Hijaiyyah, baris dan ejaan KAEDAH BAGHDADIAH Kaedah baghdadiah ini umumnya menggunakan kaedah mengeja dan membunyikan ejaan tersebut .Kaedah ini terlebih dahulu memperkenalkan huruf-huruf hijaiyah dengan cara menyebut nama huruf ۱ hingga ‫ ﻱ‬secara latih tubi hingga hafaz . Selepas itu murid-murid diajar mengeja huruf tunggal berbaris diatas dan menyembunyikanya .Seterusnya murid-murid diajar mengeja huruf tuggal yang bercampur-campur barisbaris lain,iaitu baris satu diatas , di bawah ,di depan serta membunyikanya . Begitulah seterusnya mengeja dan membunyikanya kalimah-kalimah yang mempunyai baris dan tanda bacaan yang berlainan ,terdiri daripada dua suku kata atau lebih dari empat suku kata . Ada bacaan pendek, panjang , dengung dan tidak dengung. Seterusnya kaedah al-baghdadi mengajar murid-murid membaca petikan ayat-ayat alQuran tanpa mengeja lagi.Jika murid ini boleh membaca petikan ayat-ayat al-Quran tersebut, maka ia boleh membaca ayat-ayat al-Quran yang lain dan surah-surah dari surah al-fatihah ,an-Nas hingga an-Naba’ .Kebanyakkan guru-guru yang menggunakan
1

kaedah ini biasanya menyuruh murid menghafaz surah-surah lazim seperti surah alfatihah hingga surah al-Dhuha. Walaubagaimana pun murid-murid itu belum mengenal huruf-huruf hijaiyah dan belum boleh membaca kalimah-kalimah pendek. Dalam kaedah baghdadiah ,pelajaran tajwid diajarkan menerusi surah-surah pendek daripada al-Quran yang dirangkai dengan kitab itu, disusun berurutan secara “berkaedah’ daripada yang mudah, sederhana kepada yang sukar. PANDUAN KAEDAH BAGHDADIAH
1. Mengenal huruf-huruf hijaiyah dari ۱ hingga ‫ ﻱ‬secara latih tubi sehingga hafiz.

2. Murid diajar mengeja huruf tunggal berbaris di atas dan membunyikanya . 3. Murid diajar mengeja huruf tunggal yang bercampur baris iaitu baris satu di atas,dibawah dan dihadapan serta membunyikanya.
4. Murid diajar mengeja huruf bertasydid yang bersambung dengan ۱ hingga ‫ﻱ‬

serta membunyikanya.
5. Murid diajar mengeja huruf ‫ا, و ,ي‬

bertanda mati dan bersambung dengan

satu huruf serta membunyikannya.
6. Murid diajar mengeja kalimah-kalimah yang yang ada huruf ‫ا, و ,ي‬

bertanda

mati dan bersambung dengan "‫ “ كم‬serta membunyikannya. 7. Mengeja kalimah-kalimah yang terdapat huruf nun bertasydid dan

membunyikannya.
8. Seterusnya mengeja dan membunyikan kalimah-kalimah yang mempunyai

barisdan tanda bacaan yang berlainan yang terdiri daripada dua suku kata ,tiga suku kata dan ada bacaaan dengung dan tidak dengung. 9. Mengajar murid membaca petikan ayat-ayat al-Quran tanpa mengeja lagi. 10. Setelah murid menguasai petikan-petikan ayat,maka mereka bolehlah membaca ayat-ayat al-Quran yang lain dari surah al- Fatihah ,an-Nas hingga an-Naba’
2

sederhana kepada yang sukar.11. KEKUATAN KAEDAH BAGHDADIAH  Memperkenalkan huruf hijaiyah secara menyeluruh kemudian berusaha menghafaznya  Perlu kenal huruf keseluruhan dan membunyikannya dengan baris-baris  Mengeja dan membunyikannya huruf terlebih dahulu  Kebiasaan pelajar yang lemah atau lambat mengingat kerana tidak tahu membaca huruf hijaiyah  Para pelajar berusaha menghafaz dan membaca suatu surah dengan latih tubi sama ada secara individu dan kumpulan  Ia membolehkan pelajar-pelajar yang agak lemah dapat membaca al-Quran walaupun tidak mengenal huruf.an-Nas hingga surah an-Naba’ iaitu menggunakan kaedah daripada yang mudah . Pelajaran ilmu tajwid diajarkan menerusi surah-surah pendek daripada al-Quran mulai surah al-Fatihah .sekurang-kurangnya surah-surah lazim yang di ingati dapat di amlkan dalam solat KELEMAHAN KAEDAH BAGHDADIAH  Kebiasaan pelajar yang lemah akan lambat mengingat kerana tidak mengenal huruf  Tempoh pembelajaran memakan masa yang agak lama dan membosankan  Surah-surah al-Quran di hafaz khususnya surah-surah lazim sahaja  Ia menyebabkan pelajar mudah jemu dan bosan KAEDAH HATAWIYAH 3 .

Kaedah ini merupakan kaedah terkini .Kaedah ini diperkenalkan bagi membantu para pelajar yang telalu lemah dalam tulisan jawi. Oleh kerana itu syarat utama untuk mengajar atau menggunakan kaedah ini ialah pelajar tersebut benar-benar buta al-Quran dan pelajar tersebut boleh membaca rumi.sesuai .Kaedah ini dianggap sebagai sementara. Sementara kaedah Hattawiyyah pula adalah satu kaedah membaca al-Quran dengan berpandukan tulisan rumi. Kaedah ini diperkenalkan bagi membantu pelajar yang terlalu lemah dalam tulisan jawi. pelajar cepat ingat kerana sudah biasa dengan tulisan rumi. hasilnya memudahkan kepada mereka yang sudah lancar membaca rumi. di samping itu juga mengecam bunyi huruf rumi kepada huruf hijaiyah.ia tidak perlu kenal huruf hanya huruf tertentu sahaja . kaedah ini juga bersesuaian untuk mengajar saudara baru.ringkas dan praktikal. Beliau berpengalaman dalam bidang al-quran selama 30 tahun.Mohd Usman dari Riau sumatera. langkah terakhir dan hanya untuk golongan tertentu sahaja bagi mempastikan mereka tidak buta al-quran.Seseorang itu boleh membaca al-quran dalam tempoh empat setengah jam atau selama enam kali belajar.PENGENALAN Kaedah hatawiyah adalah suatu kaedah membaca al-quran dengan berpandukan tulisan rumi . Kaedah ini juga memperkenalkan huruf yang mudah disebut selari dengan huruf hijaiyah. KAEDAH HATAWIYAH 4 .Kaedah ini dicipta oleh Dr Hj.

ia hanya untuk pengetahuan guru sahaja Pengajaran bermula dengan doa dan dimulai dari halaman 15 Guru memperkenalkan bentuk-bentuk huruf “ L “ dalam rumi dan huruf " ‫ " ل‬al-quran Guru memperkenalkan bentuk-bentuk huruf “ ‫. • • • Latih tubi secara berkumpulan dan individu Guru memperkenalkan tanda tanwin AN.guru menunjukkan cara mengeja dan menyebut tanda tambah dan ganda.IN dan UN Guru menunjukkan cara mengeja dan menyebut tanwin • • • • • 5 .“ ل‬ guru juga memperkenalkan cara penyebutan huruf “ ‫“ل‬ Pelajar menyebut berulang-ulang Guru memperkenalkan tanda bacaan A.I dan U dalam bahasa arab Guru mengajar cara mengeja dan menyebut Dilakukan latih tubi secara berkumpulan dan individu Guru memperkenalkan tanda tambah dan ganda.KAEDAH HATAWIYAH • • BUKU SATU • PANDUAN / KAEDAH MENGAJAR Halaman 1-14 tidak perlu diajar .

 Aktiviti mengeja hanya boleh diajarkan sehingga BUKU SATU halaman 19 sahaja.Prinsip Pengajaran dan Pembelajaran Kaedah ini.  Pastikan pelajar dapat menguasai halaman demi halaman sebelum berpindah kehalaman yang baru  Perlu memperkenalkan huruf mudah disebut sebut selari dengan huruf hijaiyah  Perlu mengecam bunyi huruf rumi digandingkan dengan huruf hijaiyah  Guru perlu member penekanan kepada pelajar tentang bacaan mengikut asas-asas hukum tajwid tanpa menyebut nama hukum 6 .

• • • • Guru menyeluruh pelajar membaca surah al-fatihah Guru membimbing pelajar membaca surah albaqarah dengan lancer Guru memperkenalkan hukum-hukum tajwid iaitu mad asli.hokum nun mati dan tanwin Guru menunjukan hukum tajwid yang telah dipelajari dalam bacaan sehingga mahir sebelum berpindah hokum lain BUKU DUA • Guru memperkenalkan hokum mim sukun dan mad far’e serta menunjukanya dalam bacaan sehingga mahir • • Guru memperkenalkan tanda wakaf Aktiviti berpusatkan pelajar KELEBIHAN KAEDAH HATAWIYAH  Pelajar dapat membaca al-quran dalam tempoh yang singkat khasnya kepada mereka yang sudah lancar membaca rumi  Kaedah ini menyenangkan pembelajaran pembacaan al-quran .hal ini kerana kebanyakkan masyarakat kita dapat membaca rumi  Kaedah ini sesuai untuk mengajar saudara baru yang kekok dengan bahasa arab  Kaedah ini tidak merumitkan guru dan pelajar dalam proses pengajaran dan pembelajaran  Kaedah ini membolehkan pelajar membuat latihan pembacaan secara bersendirian bagi meningkatkan kemahiran diri dalam pembacaan al-quran 7 .

Kaedah ini pada umumnya menggunakan kaedah lihat dan baca terus tanpa mengeja terdahulu . Jogjakarta.makraj keduanya adalah berbeza.dibawah atau didepan .kaedah Iqra’ tidak mengenalkan huruf dan baris –baris bacaan seperti baris satu dan baris dua samaada di atas .Indonesia . Kaedah Iqra' atau cara cepat belajar al-Quran Rasm Uthmani juga adalah berasal dari Indonesia iaitu mula diperkenalkan pada tahun 1984 di sebuah Taman Kanak-Kanak AlQuran di Kota Gedo.KELEMAHAN KAEDAH HATAWIAH  Penuggunaan tulisan rumi memberi masalah kepada para pelajar untuk menyesuaikan huruf rumi dengan huruf jawi. Buku-buku Iqra? sepertimana juga buku Qiraati disusun untuk memudahkan pengajaran dan pembelajaran al-Quran dari peringkat pengenalan huruf Hijaiyyah hinggalah menguasai tilawah al-Quran dengan baik dan mengikut hukum tajwid.bunyi tidak sama  Pelajar tidak dapat membaca al-quran secara fasih.Begitu juga tidak dikenalkan tanda-tanda bacaan seperti tanda mati dan tasydid.Pada peringkat permulaan pelajar belajar membaca al-quran .baris dan panjang pendek bacaan serta dengung dan tidak dengung  Pelajar tidak dapat menjadi pembaca al-quran yang baik dan sempurna kerana banyak kekurangan dan ketidak samaan tulisan rumi dan tulisan arab (al-quran ) KAEDAH IQRA’ PENGENALAN Kaedah Iqra’ diasakan oleh ustaz as’ad dari Jogjakarta . Pengasas kaedah ini ialah Haji As'ad Humam yang telah menyusun enam jilid buku Iqra. Kaedah ini mengutamakan bimbingan dan latih tubi.makraj yang disampai tidak sesuai  Merumitkan pelajar dalam pembacaan tanda-tanda bacaan . Oleh kerana itulah setiap orang 8 .

Kaedah Iqra' telah diterima dan digunakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia pada tahun 1994 bagi pengajaran dan pembelajaran al-Quran di sekolah. Kelemahan kaedah Iqra’ i) tidak ada buku panduan khusus yang menerangkan cara pengajaran al-Quran mengikut kaedah Iqra’ ii) tidak ada kursus intensif kepada guru Cara mengatasi kaedah Iqra’ i) sediakan borang kaji selidik untuk mengetahui tahap pencapaian murid ii) mewujudkan kursus ataupun latihan berterusan kepada guru al-quran iii) kaedah pengajaran Iqra’ perlu disusun secara lengkap dan sempurna supaya tidak timbul kesalahan dalam pembacaannya. 9 .guru hanya akan membimbing lima atau enam orang murid sahaja bagi satu sesi pengajaran yang mengambil masa selama enam puluh minit. Kelebihan kaedah Iqra’ I ) dapat membaca al-Quran dalam waktu yang singkat ii) tanpa perlu mengeja murid-murid dapat menguasai bunyi huruf melalui kaedah bacaan terus.

10 . Sekiranya murid-murid yang sudah boleh membaca dengan betul maka guru kita perlu mengulangi lagi 2. Guru memberi contoh bacaan .tidak member ulasan 1.3 Murid yang cergas dan aktif membantu murid yang lemah 2. Sekiranya murid-murid masih keliru membaca huruf yang pendek dengan bacaan yang panjang .2 Guru menyemak seorang demi seorang 1. Sekiranya murid-murid masih keliru membaca huruf-huruf tertentu .PANDUAN MENGAJAR KAEDAH IQRA’ BUKU IQRA’ PANDUAN BUKU IQRA’ (1) 1.guru hendaklah memperbetulkanya dengan cara berikut : 1.guru perlu memperbetulkanya dengan segera dan jelas 3.1 Cara mengajar murid aktif guru sebagai pemudah cara dan hanya memberikan contoh sahaja 1.Kaedah Mengajar: Pembahagian 1.

ص صبر ب‬tidak kira sama ada ‫ص‬ ‫ص‬ ‫ص‬ diawal.ditengah dan diakhir biasanya murid-murid sudah boleh membacanya.walaupun murid-murid kurang fasih menyebut bunyi huruf – huruf tertentu seperti : ‫خ . 4.) ز‬guru mengingatkan sahaja .ظ . س .ب خط صب .Murid-murid yang cepat menguasai bolehlah dipindahkan kehalaman beriku tanpa menghabiskan halaaman berkenaan 8. Mulai muka surat 14 . Huruf-huruf yang diulang dalam buku 1. Guru tidak perlu menerangkan huruf-huruf yang disambung . ش‬ 7.penilaian guru berkenaan sebagai penilainya 1. أ .sekiranya murid-murid masih keliru tentang bacaan panjang pendek.ز . د .1 Isyarat seperti kata-kata atau hati-hati ! dan sebagainya .ذ .muridmurid yang menguasai buku satu sahaja yang layak dipindahkan ke buku dua . ع .guru perlu menegur mengapa 11 .ق .contohnya ‫.jika murid-murid masih keliru juga guru perlu member peringatan seperti membaca bunyi ( ‫ . Panduan mengajar buku iqra’1 diguna juga dalam iqra’2 2.Buku satu memberi pengenalan sebutan bunyi huruf fathah. Huruf –huruf yang bersambung bolehlah dibaca secara putus- putus 6.bila tiada titiknya dibaca ( ‫ ) ر‬dan sekiranya murid-muridnya masih lupa .guru merti BUKU IQRA’ (1) menunjukan bacaan yang sebenar 6.5.boleh diulang semasa BUKU IQRA’ (2 ) belajar buku 2 supaya lebih sempurna 3. ب بص صر . Mulai dengan muka surat 14 guru memperkenalkan bacaan mad supaya jelas perbezaan antara bacaan panjang dan pendek 5.

3.7 dan 8 juga buku Iqra’2 .nombor 1.4.2.maka tegurlah BUKU IQRA’ (3 ) dengan membacanya dengan terputus –putus 3.kerana bacaan yang sudah betul tidak boleh diulang lagi 12 .baca sedemikian 1. Sekiranya pelajar mengulang-ngulang bacaan kalimah yang sama maka tegurlah dengan perkataan seperti : “ ‫ “ وما‬ada berapa . Guru tidak boleh member contoh-contoh yang sukar di ikuti oleh murid-murid 4. Panduan mengajar buku Iqra’ 1. Apabila murid selalu memanjangkan bacaan yang sepatutnya pendek kerana mengingatkan huruf berikutnya .nombor 4 dan 6 boleh digunakan untuk buku Iqra’3 2.

Mulai buku 4.4 dan buku 4. nombor 3 semuanya boleh diikuti dalam buku 5 2.3.2.8 dan buku 2 nombor 6.nombor 3 dan 4 masih boleh digunakan untuk buku 4 2.17 dan 21 bolehlah dibaca secara alunan yang sesuai dengan beramai-ramai untuk menambahkan minat murid-murid 6. Untuk memudahkan ingatan . Panduan mengajar buku 1.9.huruf-huruf Qalqalah bolehlah dengan singkatan : ‫جد خطب‬ 5.1. Untuk menentukan bacaan yang betul pada halaman 21 (hamzah sukun dan sebagainya) murid diajak membaca dengan baris fatah dahulu secara berulang-ulang kemudian baru diamati contoh : ‫تلك‬ 1.sistem tadarus boleh diperkenalkan kepada muridmurid yang sama taraf pencapaiannya.guru hanya perlu memperbetulkan yang keliru itu sahaja 4. Panduan mengajar buku satu .2. Muka surat 21 ( surah al-mukminun ayat 1-11 ) seeloknya digalakkan murid-murid menghafaz dan memahami maksudnya .3.buku 3 BUKU IQRA’(5 ) nombor 3. 13 . Halaman 1. Sekiranya berlaku kekeliruan bacaan samaada di tengah atau di akhir kalimah . bolehlah diperkenalkan nama-nama huruf ( sila BUKU IQRA’(4 ) rujuk buku 1 ms 32 ) 3.7.8 dan buku 2 nombor 6 serta buku 3 .nombor 1.

1.namun panduan membaca lambat asalkan betul hendaklah dipatuhi kerana murid akan dapat menguasainya setelah mereka membaca bahagian seterusnya 3. Walaupun murid telah berpindah ke buku 6. Gaya bacaan yang menyusahkan tidak digalakkan walaupun dengan bacaan tertil 4.4.yang penting murid-murid dapat menguasai bacaan dengan betul 5.3.nombor 3. Sistem tadarus boleh diperkenalkan kepada murid-murid yang sama taraf pencapaiannya 4. Panduan mengajar buku 1.ikfa’. Murid-murid tidak perlu mengenal istilah-istilah tajwid seperti : idgham.hendaklah dihafaz difahami maksudnya 2.nombor 6 buku 3. Pengajaran buku 1-6 dari segi tajwid diajar secara tidak langsung berdasarkan praktikal bacaan APLIKASI IQRA’ 14 .4 semuanya boleh digunakan bagi buku 6.nombor 1.bahan dihalaman BUKU IQRA’(6) penilaian pada buku 6.2.4 nombor 3 bagi buku 5 . Halaman 14-17 boleh dibaca secara alunan yang sesuai dengan beramai-ramai untuk menambahkan minat muridmurid. mad dan sebagainya .buku 3.8 dan buku 2.

membezakan bacaan panjang huruf mad ‫ا.BUKU IQRA’ 1 • Baca terus huruf hijaiyah berdasarkan muka surat dalam buku Iqra’ tanpa perlu di eja terlebih dahulu • Murid-murid yang cepat menguasai bolehlah dipindahkan ke halaman berikutnya tanpa menghabiskan halaman berkenaan BUKU IQRA’ 2 • Baca terus huruf hijaiyah berdasarkan muka surat dalam buku Iqra’ tanpa perlu dieja terlebih dahulu • Mulai muka surat 14 .و.guru memperkenalkan bacaan mad supaya jelas perbezaan antara bacaan panjang pendek • Muka surat 15 baris paling bawah guru disarankan menggunakan lagu rentak nasyid agar lebih jelas perbezaan antara bacaan panjang dan pendek contoh : ‫ناننا ننان نننان ننا ننان‬ BUKU IQRA’ 3 • Membezakan antara bunyi huruf hijaiyah baris atas .bawah dan depan Mulai muka surat 6 membezakan bacaan panjang huruf mad ‫ ا‬dan ‫ي‬ Mulai muka surat 18.ي‬ • • BUKU IQRA’ 4 • • Membezakan antara bacaan baris dua diatas .di bawah dan di hadapan Membezakan antara bacaan yang mati sebelumnya berbaris diatas dengan ya mati sebelumnya berbaris di bawah 15 .

17 dan 21 bolehlah di baca secara alunan yang sesuai dengan beramai-ramai untuk menambahkan minat murid-murid • Untuk menentukan bacaan yang betul pada halaman 21 ( hamzah sukun dan sebagainya) murid-murid diajak membaca dengan baris fatah dahulu secara berulang-ulang kemudin baru diamati contoh : ‫تك تك تك‬ BUKU IQRA’5 • Cara membaca hamzah wasal bersambung .7.• Membezakan antara bacaan wau mati sebelumnya berbaris didepan dengan wau mati sebelumnya berbaris di depan dengan wau mati sebelumnya berbaris diatas • Muka surat 11-13 cara membunyikan huruf mim mati sebelumnya berbaris diatas dibawah dan di depan • • • Muka surat 14-15 cara bacaan hukum izhar Halqi Muka surat 16-17 cara bacaan qalqalah Halaman 1.huruf alif tidak dibunyikan ms 1-2 : ‫والحمد ما اكتسبت‬ • Cara bacaan ketika wakaf pada huruf tanwin diatas dihilangkan satu baris dan dibaca sukun .9.ms 3-5 : ‫ءامين‬ ‫نستعين‬ • Cara bacaan ketika wakaf pada huruf tanwin diatas dihilangkan satu baris dan dibaca dengan panjang dua harakat ms 6: ‫أبدا‬ ‫وزنا‬ • Cara bacaan wakaf pada ta marbutah ditukar menjadi ha sakinah ms 7-8 : ‫ءانية‬ ‫حامية‬ • • Tanda bacaan panjang ( ( lebih dari dua harakat ms 8 : ‫لاعبد‬ Nun dan mim syaddah ‫ ن م‬dibaca dengan dengung dua harakat ms 11 : ‫يساء‬ ‫خير‬ 16 .

Dengungnya ditukar kepada mim yang ringan ms 7-9 : ‫من بعض‬ • Huruf nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ikfa’ hendaklah dibaca dengan dengung kadar dua harakat ms 11-18 : ‫جوع من‬ • • • Tanda –tanda wakaf ms 19-20 Huruf dipermulaan surah di baca panjang ms 27 Sistem tadarus boleh diperkenalkan kepada murid-murid yang sama taraf pencapaiannya 17 .huruf lam dibaca dengan tebal ms ‫والله‬ • Tanda huruf selepas alif lam bacaan alif lam bacaan alif lam tidak dibaca 12-13: ‫ولناس‬ • Sabdu atas huruf lam sebelumnya berbaris bawah .• Mim sakinah bertemu dengan ba dibaca di baca dengan dengung dua harakat ms 19-21 : ‫عليهم‬ ‫بالسم‬ • Sabdu atas huruf lam sebelumnya berbaris diatas .huruf lam dibaca nipis 24-25 : ‫خيرلك رءاى من‬ • Tanda mad disesusai sabdu bacaanya hendaklah dipanjangkan hingga 27 : ‫الضالين ول‬ • System tadarus boleh diperkenalkan kepada murid-murid yang sama taraf pencapaiannya • Boleh dibaca dengan alunan yang sesuai dengan beramai-ramai BUKU IQRA’ • Huruf nun mati atau tanwin bertemu dengan wau dan ya hendaklah dibaca dengung dua harakat ms 1-6 : ‫وابقى خيرا‬ • Huruf nun mati atau tanwin bertemu dengan ba hendaklah dibaca dengung dua harakat.

setiap bahagian diajar secara bacaan AlQuran melalui mushaf dan tajwid . enam jilid dan akhirnya lima jilid.Qiraati untuk dewasa mengandungi tiga buah buku .Qiraati untuk kanakkanak mengandungi lima buah buku Gharib tentang kaedah Rasm Othmani . Kaedah Qiraati yang bermaksud Bacaanku mula diperkenalkan pada tahun 1963 di Semarang. Apabila selesai lima buah buku tersebut pelajar akan dilatih membaca juzuk ?Amma dan seterusnya al-Quran muhaf rasm Othmani.KAEDAH QIRAATI PENGENALAN Kaedah Qiraati disusun pada tahun 1963 0leh Hj Dachlan Salaim Larkasyi dari Indonesia . Indonesia oleh seorang guru al-Quran yang bernama Bapak Haji Dachlan Salim Zarkasyi. Kemudian dikemaskinikan menjadi lapan jilid. Kaedah ini bermula dengan memperkenalkan huruf Hijaiyyah hinggalah ke buku jilid lima untuk pelajaran yang lebih susah seperti bacaan huruf qalqalah dan sebagainya.kaedah ini menggunakan dua bahagian buku iaitu Qiraati untuk kanak-kanak dan qiraati untuk dewasa . Ia diterbitkan pada 1 julai 1996 . Kelebihan Qiraati 1) pengajaran dan pembelajaran secara aktif 2) membina keyakinan diri murid dalam pembacaan 3) murid-murid dapat mengeja dengan menggunakan bahasa arab 4) Murid dapat menguasai bunyi huruf dan makhraj huruf 5) Murid dapat membezakan bacaan huruf-huruf qalqalah 6) Tajwid dapat ditekankan 18 . Pada mulanya terdiri dari sepuluh jilid buku untuk kanak-kanak berusia enam tahun ke atas.

Membaca huruf berbaris atas 3. Membaca huruf berbaris dhummah bersuara “ U “ 3. Membaca baris di bawah “ kasrotain “ bersuara in 19 . Cara mengatasi i) mulakan dengan perlahan kepada pelajar baru. Membaca baris dua diatas “ fathatain “ bersuara an 4. Membaca huruf berbaris fathah dan kasrah .fathah dhummah dan kasrah 2. ii) pengajaran berterusan perlu dilakukan untuk meningkatkan penguasaan bacaan murid supaya mereka boleh mengaplikasikan kaedah ini di samping peranan guru sebagai pembimbing kepada mereka iii) perlu digunakan kaedah ulang sebut dengan lebih banyak.kelemahan Qiraati 1) tidak sesuai dipraktikkan oleh murid-murid yang baru mempelajari al-Quran kerana mereka belum mengenali tanda-tanda dalam al-quran 2) murid-murid lebih cenderung untuk tertukar ejaan dan mudah keliru 3) telalu banyak perkara yang perlu diingati oleh pelajar-pelajar baru. Membaca huruf-huruf sambung baris atas BUKU QIRAATI ( 2 ) 1. Menyebut huruf hijaiyyah yang tidak berbaris 2. PANDUAN BUKU QIRAATI ( 1 ) 1.

Mad wajib muttasil di baca panjang dengan kadar 21/2 alif 4. Membaca huruf Ta’ ta’tanis atau ta’marbutah 7. Membaca alif kecil dibaca panjang seperti alif besar 9. Mengenal mad asli 8. Menerangkan bacaan huruf yang berbaris dhommah diikuti huruf wau yang ada alif atau yang tidak ada huruf alif bacaannya sama panjang 2. Huruf lam sukun supaya ditekan bacaannya 4. Huruf mim sukun tidak boleh dibaca dengung 6. Membaca baris dua dihadapan “dhummmatain “ bersuara un 6. Membaca nun sukun dengan dengung 2. Membaca huruf berbaris dhommah diikuti wau sukun BUKU QIRAATI 3 1. Baris dhommah diikuti huruf wau bersuara “ U “ dibaca panjang BUKU QIRAATI 4 1. Mim bertasydid dibaca dengung dengan kadar 1 alif 20 .5. Baris tanwin dibaca dengung seperti nun sukun sebab bunyi suaranya sama 3. Huruf alif dibaca tanpa ada suara panjang 5. Huruf alif lam sukun dibaca seperti lam sukun 5. Nun bertasydid di baca dengung dengan kadar panjang 1 alif 6. Membaca huruf alif kasrah diikuti sukun 10. Fathah di ikuti alif kecil kasrah diikuti ya kecil dan dhommah diikuti wau kecil 3.

Mim sukun tidak dibaca dengung melainkan mim sukun berhadapan dengan mim dibaca dengung 11. Nun sukun atau tanwin berhadapan huruf wau maka suara nun sukun atau tanwinnya dimasukkan ke huruf wau dan dibaca dengung 2.maka suara nun atau tanwinnya bertukar kepada hurum mim sukun 6.dal sukun .huruf wau nya tidak di baca 10. Huruf bertasydid ditekan bacaannya 8. Huruf bertasydid didahului oleh alif lam .7. Nun sukun atau tanwin berhadapan dengan lam maka suara nun atau tanwin bertukar menjadi suara lam BUKU QIRAATI 5 1. Fathatain ada alif kecil wakafnya dibaca panjang selain fathatain wakafnya dibaca sukun 4. Huruf wau bertanda bulat.huruf alif lamnya tidak dibaca 9.to sukun dan qaf sukun maka dibaca melantun 21 . Huruf ba sukun . Nun sukun atau tanwin berhadapan dengan mim suara nun sukun atau tanwin berubah menjadi suara mim sukun 12.jim sukun . Nun sukun atau tanwin berhadapan berhadapan huruf ya maka suara nun atau tanwin masuk ke dalam huruf ya dan di baca dengung 3. Nun sukun atau tanwin berhadapan huruf ba . Sebelum lafaz Allah didahului kasrah maka dibaca dengan tarqiq ( nipis ) jika didahului fathah atau dhomah maka dibaca dengan tafkhim ( tebal ) 5.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful