O|eh : Losinin 1oha|in (Universiti Ma|aysia 5abah

)
SVentiti
korporat serinq
Vikaitkan
Venqan nama,
|oqo Van ciri-ciri
visua|
orqanisasi.
SMeru|uk kepaVa apa sa|a yanq
orqanisasi mahukan atau |akukan.
SVentiti orqanisasi : TELEkOM-
Te|ekomunikasi, 5E5B-E|ectricity,
BERNA5-Beka|an Beras, CARGLL-
Bahan makanan haiwan, ACER-a|at
CT
SContoh |ain cuba fikirkan iVentiti
korporat baqi orqanisasi ini
S-kPM, 1PN5, UM5, ŧBORNEO, 1kR,
N5T, 5HELL, BTC,
SMarzi|iano (ŧũũŨ) mencaVanqkan
orqanisasi Vibina VaripaVa
persekitaran yanq menye|uruh Van
orqanisasi menqquba| senViri
persekitarannya Vi perinqkat
|uaran Van Va|aman
Shetten (ŧũũ¶) pu|a menyatakan
bahawa aVa orqanisasi yanq te|ah
|ama membina iVentiti yanq kuat
Van mempenqaruhi persepsi
persekitaran
SFikirkan iVentiti Co|qate, Maqqi,
A|inomoto
SBernstein (ŧũŨL) - Ventiti korporat
aVa|ah |um|ah kese|uruhan
tinVakan yanq Vipi|ih o|eh
orqanisasi untuk Vikena|i o|eh
kesemua pub|ik
(Baker Van Ba|mer, ŧũũ))
berpenVapat secara |e|asnya
iVentiti korporat mesti
Virekabentuk untuk memu|uk
semua oranq yanq
berkepentinqan terhaVap
orqanisasi.
O|ins (ŧũŨũ) Ventiti korporat
aVa|ah berVasarkan Visip|in yanq
|uas me|iputi penqurusan,
komunikasi Van per|akuan.
SMe|ewar Van 1enkins (zŦŦŦ) te|ah
membanqunkan moVe| iVentiti
korporat yanq terViri VaripaVa
komunikasi Van iVentiti visua|,
per|akuan, buVaya korporat,
keaVaan pasaran, orqanisasi,
proVuk Van perkhiVmatan
SOrqanisasi per|u berusaha
membentuk iVentiti yanq sesuai
Venqan persekitaran Van
ob|ektifnya
SkaVanqka|a iVentiti korporat
Vibentuk Van VibuVayakan Va|am
|anqkamasa yanq |ama
SVentiti korporat per|u
Viper|ihatkan kepaVa awamsecara
sistematik sebaqai satu ime| yanq
positif untuk meninqkatkan
keyakinan kepaVa masyarakat
SContoh : me|a|ui auVio visua|,
cetakan
S Ventiti korporat menentukan
persona|iti korporat
S Persona|iti korporat meru|uk kepaVa ¡
e|emen iaitu karektor, tinqkah |aku
Van inte|ektua|
S Ventiti korporat pu|a Vitentukan o|eh
kepercayaan, penqa|aman,
penqetahuan, sikap, qaya Van persepsi
Skese|uruhan tanqqapan ini
merupakan ME1 korporat
S1aVi ime| korporat itu apa?
S me| korporat terhasi|
VaripaVa iVentiti
yanq Vipunyai o|eh
sesebuah orqanisasi.
S Arqenti (ŧũũŨ) menyatakan ime|
korporat itu ia|ah ref|eksi kepaVa
rea|iti sebuah orqanisasi
S Persepsi pihak yanq berkepentinqan
terhaVap tinVakan, aktiviti Van pencapaian
sesebuah orqanisasi. 5etiap ke|as pihak yanq
berkepentinqan mempunyai panVanqan
yanq berbeza Van mewu|uVkan persepsi
yanq
berbeza terhaVap orqanisasi
(1ames Poon, Menqei,
5zeYuen Vanee 5uan,
zŦŦŦ).
Senqan kata |ain sesebuah
orqanisasi Vi|ihat VaripaVa
panVanqan oranq |ain
Skebanyakan ime| yanq wu|uV
aVa|ah berbeza berqantunq
kepaVa unsur-unsur yanq aVa
Va|amorqanisasi tersebut
S enqan memahami ime|, bermakna
kita Vapat menqetahui apa yanq
sebenarnya orqanisasi |akukan.
S 5ebaqai contoh Proton membawa ime|
kereta nasiona|, Petronas membawa
petro|eum neqara, 5yarikat Takafu|
Ma|aysia membawa ime| insuran
berkonsepkan s|am
STapi Va|ammemperkatakan
tentanq ime| korporat bukan hanya
Viukur Vari seqi proVuk tetapi |uqa
perkhiVmatan, qaya penqurusan,
aktiviti komunikasi Van tinVakan
se|aqat (Mackiewic, ŧũũ¡)
SnV (ŧũũz) berpenVapat ime|
korporat aVa|ah qambaran
muVah auViens terhaVap
sesebuah orqanisasi
Sorcester (ŧũ)Ũ) pu|a berpenVapat
ime| korporat aVa|ah hasi| terakhir
Vari interaksi semua penqa|aman,
kesan, fikiran, kepercayaan,
perasaan Van penqetahuan oranq
ramai terhaVap syarikat
SGruniq (ŧũũ¡) menVefinisikan ime|
korporat berVasarkan perspektif
perhubunqan awam. Be|iau
menyatakan ime| korporat Vicipta
o|eh para komunikator untuk
Viper|ihatkan kepaVa umum
SContoh : TinVakan wartawan
SMembina ime| korporat yanq
positif memer|ukan kemahiran
|anqka pan|anq. Penqurusan tiVak
bo|eh membataskan fokus mereka
untuk seminqqu atau sebu|an
Maken (ŧũũŦ) te|ah mencaVanqkan ¶ |anqkah untuk
menon|o|kan proqram komunikasi ime| korporat
iaitu:-
S Meni|ai kekuatan Van ke|emahan ime| syarikat
S kena|pasti ime| yanq Vimahukan o|eh syarikat
S Menentukan cara memu|uk auVien sasaran
secara maksimum
S Mencipta tema |ua|an spesifik Van sesuai
S MenqkoorVinasikan setiap sa|uran komunikasi
untuk membina ime| yanq Viper|ukan
SVentiti Van ime| Vini|ai o|eh
pe|anqqan, komuniti, peker|a
Van pihak berkepentinqan
membentuk reputasi.
S an Rie| (ŧũũ)) menyatakan
reputasi ia|ah tahap
penqharqaan tertinqqi Vari kaca
mata pihak berkepentinqan
|uaran berVasarkan Vari
kombinasi peni|aian yanq
Visumbanqkan o|eh keutuhan
kewanqan, sumber manusia,
tanqqunq|awab atau kua|iti
proVuk.
S infrey (ŧũŨũ), menyatakan reputasi
korporat sebaqai persepsi inViviVu atau
kumpu|an terhaVap keberkesanan
korporat.
S Mi|es (ŧũŨŦ) pu|a me|ihat
reputasi korporat sebaqai
kebo|ehan orqanisasi
menquranqkan
ketiVakpuasan hati
terhaVap orqanisasi.
SReputasi sanqat pentinq
kerana ia men|aVi sa|ah satu
kriteria pe|anqqan Va|am
membuat keputusan
pembe|ian atau penqambi|an
perkhiVmatan
S efinisi ~TinVakan untuk
mempromosikan Van
memper|ihatkan iVentiti, ime| Van
reputasi orqanisasi kepaVa awam.
S Penqik|anan me|a|ui pe|baqai meVia
sama aVa Vibayar atau tiVak
S Penqik|anan memer|ukan kos yanq
per|u Vitanqqunq o|eh orqanisasi
Ciri-ciri ik|an korporat menurut
Pub|isher nformation Bureau (PB)
S Mempunyai unsur penViVikan, informasi,
menanamkan kesan kepaVa pub|ik
berkenaan Venqan kebo|ehan orqanisasi,
funqsi orqanisasi, kemuVahan orqanisasi,
tu|uan-tu|uan orqanisasi, cita-cita
orqanisasi, Van perkara-perkara yanq
ber|aku Vi Va|amorqanisasi tersebut.
S Penqik|anan korporat
menekankan kepaVa pencapaian
penqurusan orqanisasi, ama|an,
pe|anqqan orqanisasi,
perkembanqan tekno|oqi
orqanisasi, proVuk Van hubunqan
Venqan masyarakat.
S Mempunyai niat untuk °men|ua|"
orqanisasi sebaqai tempat yanq baik
untuk Vi|aVikan tempat berniaqa.
S 5erinqka|i, ik|an korporat Virancanq
seakan-akan meminta Van
mempenqaruhi auViens untuk
menVapatkan perkhiVmatan VaripaVa
mereka
k|an korporat Virancanq Venqan Vua
tu|uan akhir:
S Menciptakan reputasi yanq positif baqi
orqanisasi.
S Menyatakan panVanq orqanisasi terhaVap
sosia|, perniaqaan, Van ha|-ha|
persekitaran
Ap|ikasi tu|uan yanq |ebih khusus aVa|ah :
Menaikkan motivasi ker|a kakitanqan
Membantu menquranqi persoa|an penqquna
Membantu mempromosikan proVuk
Memperkena|kan iVentiti orqanisasi secara
kese|uruhan
1enis k|an korporat
AVa tiqa |enis ik|an korporat yanq |azim
Viqunakan:
k|an me| korporat (Corporate lmoqe
Advertisinq)
k|an 5okonqan (AVvocay Advertisinq)
k|an Berorientasi 5osia| (Cause- e/oted
Advertisinq)
S Penqik|anan korporat sanqat pentinq
untuk mempastikan ke|anqsunqan
sesebuah orqanisasi Van proVuk
S AuViens per|u meni|ai senViri ik|an-ik|an
orqanisasi Van proVuk yanq Vitawarkan
sebe|ummembuat pembe|ian
ORGAN5A5
S ENTT
~ NAMA/LOGO
S ME1 ~ PROUk
S REPUTA5- NAMA BAk
S PENGkLANAN ~
MULTMEA
MANU5A
S ENTT-
NAMA /GELARAN
S ME1 ~ PENAMPLAN
S REPUTA5 ~ NAMA BAk
S PENGkLANAN
-PERGAULAN
Ru|ukan:
Arqenti, P.A. (zŦŦũ). [rp[rote c[mmunicoti[n. ¡th ed. New York:
McGraw-Hi||.
Bahtiar MohamaV. (zŦŦũ). k[munikosi k[rp[rot. 5inqapore: Cenqaqe
Learninq Asia.
rucker, P.F. (ŧũũ¶). Mosyorokot posco kopito/is. Ter|. Naz|ifa MV.
A|i. kua|a Lumpur: ewan Bahasa 8 Pustaka.
Peters, T.1 8 Robert, H.. 1r. (ŧũũz). Mencori kecemer/onqon: rohsio
kejoyoon syorikot Amerika. Ter|. an 5akinah an Abrahim. kua|a
Lumpur: ewan Bahasa 8 Pustaka.
Zu|hamri AbVu||ah. (zŦŦ)). lnternoti[no/ c[rp[rote c[mmunicoti[n,
percepti[n monoqement & stroteqy deve/[pment. Peta|inq 1aya:
Pearson Ma|aysia 5Vn BhV.