PERSEPSI PELAJAR TERHADAP ISU-ISU SOSIAL: SATU TINJAUAN DI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA SKUDAI.

Oleh; Mohd Nasir Masroom Pejabat Hal Ehwal Pelajar UTM, Skudai.
Kajian ini dijalankan untuk mengetahui persepsi pelajar-pelajar UTM terhadap tahap masalah sosial di UTM kampus Skudai dan cadangancadangan yang boleh dilaksanakan untuk menangani masalah ini. Sampel kajian adalah terdiri daripada 377 orang pelajar yang dipilih secara rawak. Instrumen yang digunakan ialah soal selidik. Manakala data dianalisis dengan menggunakan “Statistical Pakage For The Social Sciences” dan dibentangkan dalam bentuk kekerapan dan peratus. Taburan tahap-tahap masalah sosial dianalisis secara keseluruhan dan dipamerkan menggunakan kekerapan dan peratus. Perbezaan tahap mengikut ciri-ciri demografi responden juga akan dipamerkan untuk melihat perbezaan pandangan di kalangan mereka. Hasil kajian mendapati kebanyakan responden berpendapat bahawa masalah sosial di UTM berada di tahap yang sederhana dan tinggi. Mereka berpendapat, pihak pengurusan UTM perlu melakukan sesuatu untuk menangani masalah ini sebelum menjadi lebih parah lagi. Beberapa cadangan dikemukakan dalam kajian ini kepada pihak pengurusan UTM sebagai langkah untuk menangani isu ini. Adalah diharapkan agar hasil kajian ini dapat membantu pihak pengurusan UTM memilih pendekatan 1.0 terbaik dan praktikal bagi melahirkan graduan yang mempunyai akhlak yang baik serta dapat mewujudkan suasana harmoni di persekitaran Pengenalan. kampus.

Abstrak

w diutus sebagai rasul untuk memperbaiki akhlak umat ketika itu “… dan bahawa sesungguhnya engkau (wahai Muhammad) mempunyai sebagaimana firman Allah dalam Surah al-Qalam ayat 4 yang bermaksud.w adalah (isi kandung) al-Quran itu sendiri”. Ibn Kathir dalam Zakaria Stapa (1995) sewaktu menghuraikan ayat ini telah mencatatkan perihal bahawa Aisyah r.dibahaskan ialah berkenaan isu sumbang mahram serta kes rogol dan bunuh yang melibatkan kanak-kanak. rogol di bawah umur. bahawa Rasulullah s.a. pengihan dadah dan jangkitan HIV/AIDS. sumbang mahram.w telah menjadikan ketaatan terhadap suruhan dan larangan al-Quran itu sebagai akhlak kepada dirinya. Aisyah pula berkata “sesungguhnya akhlak Rasulullah s. Kita juga pernah dikejutkan dengan Isu Black Metal yang menyerang pelajar-pelajar Muslim satu ketika dahulu – 2001. akhlak yang sangat mulia”. maksiat. 1. Kes-kes yang dilaporkan ini meliputi kes buang bayi.a telah ditanya oleh Said b.1 Definisi masalah sosial.a. aspek-aspek moral. dan kini satu lagi isu sosial yang hangat .w. Apabila membicarakan isu sosial. kehamilan remaja. Ketika masyarakat Malaysia semakin berkembang maju mengejar pembangunan meterial. akhlak dan sosial menuju ke arah tahap yang rendah apabila melihatkan kepada isu-isu sosial masa kini. al-Quran dijadikan sandaran apabila Rasulullah s. lalu Aisyah menjawab “tidakkah kamu membaca al-Quran?” Said menjawab bahawa dia telah membacanya. penganiaan kanak-kanak. ia sebenarnya sudah menjadi masalah nasional – masalah negara! Dari tahun ke tahun. Hisham tentang akhlak Rasulullah s.a. Ini bermakna.a. keganasan rumah tangga. 2003). statistik menunjukkan bahawa peningkatan bilangan gejala sosial di kalangan orang-orang Islam semakin hari semakin meningkat berbanding bangsa-bangsa lain di negara ini (Wan Mohammad. apa-apa yang disuruh oleh al-Quran dilaksanakannya. sedangkan apa-apa yang dilarang pula ditinggalkannya. Dalam hubungan ini. semacam terdapat satu peralihan dari sudut pembangunan diri.

populasiwawancaramengatasi Prof Datukini. tahun pertumbuhan ekonomi.kesahihan berita dan gambar Lanjutan (Sarjana dan Ph. rakan sepejabat masa. Kaedah ini cuba menerangkan perlakuan individu berdasarkan ciri-ciri tertentu dan deskritif secara khusus Instiusi Pendidikan Tinggi Awam (IPTA) juga tidak kebolehpercayaan kerana menyebabkan ia jarangkali membincangkan ciri dapat lari dari menerima Populasi realiti 3.3 Instrumenpada tahap 95%. 1997). moral dan IPTA.00 orang pelajar (Unit Kemasukan Canselor UiTM Malaysia. baik dari aspek 3. sikap nyah) dan etika berubah-ubah. Ini ujian tersebut. tidak mungkin untuk pengkaji dapat berjumpa sebagai menjawab dakwaan sesetengan pihak bahawa aksi lucah tersebut dengan setiap individu dalam Dalam ini. pemakanan dan bakat. Jumlah dilakukan oleh golongan mahasiswa tersebar didakwakeseluruhan populasi atau pelajar yang ingindidijadikan (Utusan internet sampel kajian ialah 18. Rahman. yang tanggapan. Kajian rintis Persoalannya sekarang ialah . Akhirjuga Sampel kebolehpercayaan sosial dan bergantung kepada subjektif seseorang Kajian. agama. pula berpendapat mahasiswa dari memahami Nor Ba’yah Abdul Kadirpersepsi dan pandangan. persetubuhan luar nikah (berzina). Sampel kajian seramai 377 orang adalah ditentukan dengan UiTM kerana tiada bukti-bukti kukuh yang dapat mengaitkan pelajarnya menggunakan formula Krejcie dengan gambar-gambar tersebut. ini agak menghadkan kesahan kerana mereka membendung pelakuan salah laku akhlak dan sosial. kemiskinanjantina. masalah Dr adalah melibatkan pelajar UiTM. nilai jurang pencetus utama kepada perbagai masalah yang kejutan budaya dandan kepuasan adalah tidak begitu mudah seperti sosial Tetapi isu sosial juga ia mesti mengambilvariable kepada " economic disangkakan.0 Latarbelakang kajian. khalwat. Secara makronya. Namun begitu. sosial dan kadangkala juga sebagai Melalui kaedah tinjauan. kepercayaan. pengkaji hanya menyasarkan data yang diperolehi daripada kategori ini menjadi satu realiti yangsahaja membendung gejala yang tidak sihat pelajar Ijazah Sarjana muda akan kerana mereka merupakan kumpulan terbesar di UTM Malaysia (UTM) memalukan nama baik IPTA termasuk Universiti Teknologi Kampus Skudai Isu ini menjadi hangat sekitar Jun 2003 apabila sekali lagi gambar aksi lucah berbanding dengan kumpulan-kumpulan pelajar lain. pertumbuhan fizikal dan perbincangan sesama Keputusan kajian terhadap isu-isu sosial di UTM yang selalu dikaitkan dengan lima masalah selalunya subjektif dan bergantung kepada pembaca. Ia cuba menerangkan 2. manakala pembolehubah tidak bersandar ialah ciri-ciri masyarakat.D). utama ini. tidak dinafikan persepsi pelajar tentang isu ini memang berlaku. di suatu peringkat demografi responden seperti umur. (pilo t kesopanan. Pemilihan ini adalah berdasarkan kepada andaian pengkaji sikap yang bergantung kepada yang menyentuh etika dan perubahan sendiri dan juga rekod-rekod tatatertib pelajar serta hasil kematangan seseorang. juga dengan proses inter dan intra penghijrahan masalah ekonomi. UTM Kampus Skudai mempunyai menerusi internet dan laporan media yang kononnya dilakukan oleh beberapa mahasiswa IPTA. Gejala sosial dilihat sebagai satu perlakuan manusia yang terkeluar dari batas-batas normal dan diterima umum. Wawancara penuh bersama Naib Rekod. Soal selidik ini imej mereka gambaranyang dibina Berdasarkan maklumat dan di mata masyarakat. dan bangsa. kerana dikaitkan sebagai kira pelbagai pembolehubah dan seringkali yang dimaksudkan dalam kajian ini adalah terhad kepada isu yang berkaitan dengan mesti diambil kira ialah suasana persekitaran. Tetapi perlu diingat bahawa pendapat dan pandangan bahawa mereka adalah sebahagian daripada masyarakat boleh setiap orang adalah berbeza. terlibat dengan bahan lucah.antara siswa dan siswi (couple). menyelesaikan masalah secara mikro. dan perbandaran.sejauhmanakah keparahan (severity) tahap masalah ini di kampus UTM dan apakah cadangan-cadangan yang boleh dikemukakan kepada pihak pengurusan UTM untuk menangani masalah ini. perbezaan antara nilai peribadi dengan nilai yang pelajar lelaki ramai. Untuk menjawab persoalanpersoalan ini. oleh pengkaji sendiri di akan menjaga merupakan soal selidik umum mengenai masalah sosial untuk mendapatkan lagi bahawa masalah sosial akhlak. sendiri. Masalah sosial adalah sesuatu yang merangkurni berbagai pelakuan negatif anggota Menerusi kaedah kuantitatif.lain-lain faktor penghasilannya pengajian dan tempat sebagai masalah yang negatif dilonggoktinggal sekarang.(Sayed A. temubual yang dibuat kepada Prof Harian (18 Ogos 2003) keyakinan dikekalkan Kajian. oleh Metodologi kita. soal selidik selalu kawalan. Pembolehubah bersandar ialah struktur ekonomi yang diamalkan oleh sesuatu persepsi pelajar.1 Reka bentuk kajian. Begitu Najib (1997) berpendapat bahawa pengukuran efektif seperti sikap. agama. akhir ini. Sungguhpun Ijazah Sarjana muda dan Ijazah golongan kategori pelajar iaitu Tahun Asas.000. maka kajian ini dijalankan untuk mengetahui tahap keparahan masalah sosial ini dan langkah-langkah cadangan untuk Banyak telah diperkatakan perspektif pelajar sendiri. Antara faktor yang perhubungan dysfunctioning ". pengambilan data dibuatkeuntungan kepada masyarakat yang tidak membawa sokongan dan menggunakan soal selidik kepada 377 kekuatan sistem danorang responden.0 masyarakat kajian. sosial serta budaya kehidupan masyarakat (Hamzah 2003). emosi.2 bahawa isu tersebut melanda kawasan kampus mereka. Najib (1999) mencadangkan agar kaedah pemilihan dijalankan pelajar Ibrahim Abu Shah menafikan bahawa aksi tersebut dilakukan oleh secara rawak. sosial yang dihadapi menanganinya berdasarkan mengenai gejala-gejala 3. 3 Jun 2003). Bagi tersebut. dalam Madya Dr Rahmatullah Abdul Wahab Khan. minat. perasaan. isu sosial di kalangan mahasiswa Institusi Pengajian Tinggi Awam individu. untuk mengukur Psikologi UKM kelemahan penguatkuasaan dan digunakanPensyarah Jabatan perkara yang berkaitan dengan sikap.dan Morgan dengan menetapkan aras Berita 3. komuniti ataupun negara. selain yang keterangan latar belakang. Pensyarah Jabatan Psikologi Kajian ini menggunakan instrumen kajian satu set soal sosial yang UIAM berkata punca mahasiswa yang terlibat dengan masalah selidik adalah memfokus kepada matlamat untuk melihat remaja-remaja terhadap tahap sama dengan faktor yang menyebabkan persepsi pelajar lain melakukan masalah sosial pelajar UTM dan cadangan penyelesainnya. persepsi. perubahan sikap dipersetujui lembut (mak yang sentiasa berpakaian. seringka1i dikaitkan dengan kerniskinan di bandar. luaran. Subjek perbualan hangat dengan tersebarnya gambar siswi yang sedang menjadikajian terdiri daripada para pelajar siswa dan perlakuan sumbang menuntut di UTM Kampus Skudai. namun satu tindakan wajar dilakukan untuk tersebut masih boleh diragui. Najib faktor kesalahan akhlak dan sosial iaitu pengaruh persekitaran di samping(1997) berpendapat. kursus. Menurut Najib (1999). 2003).

bangsa.tes telah dilaksanakan menggunakan sampel pelajar UTM yang tidak terlibat t) dalam kajian sebenar. Tahap persepsi pelajar akan dikategorikan berlandaskan kedudukan taburan skor. Walaupun ada sedikit pembaikan. tahun pengajian dan tempat tinggal sekarang.1: Persepsi pelajar terhadap tahap masalah sosial Skor UTM. namun semua responden menunjukkan keselarasan dalam jawapan-jawapan yang telah diberikan. Jumlah skor ditabur di antara 21 hingga 105 markah. Bahagian A terdiri dari penyataan demografi iaitu umur. Markah Tinggi 78-105 Sederhana 50-77 Rendah 21-49 . Soal selidik ini mengandungi 26 soalan dan terbahagi kepada 4 bahagian. agama. Objektif utama pengkaji mengambil enam item yang terdapat pada bahagian ini ialah untuk melihat perbezaan persepsi di antara enam item tersebut terhadap isu yang dikaji. jantina. Kategori setiap skor adalah seperti yang dinyatakan dalam jadual berikut: Jadual 3. kursus. Pada Bahagian B pula pengkaji telah memilih beberapa item yang sesuai dengan pembolehubah persepsi yang hendak dikaji yang mengandungi 21 soalan.

pelajar mengatakan isu akhlak dan hanya 3100 sosial di UTM berada di tahap yang rendah.8.4 Analisis Data. 232 3. Tidak Setuju (TS). seramai 196 orang responden atau 52.3 Taburan tahap skala -dari satu ekstrem ekstrem yang lain. Nilai ini Sederhana melebihi piawai yang ditetapkan (0. Tahap . Peratus Jadual 4. asal kediaman.8166. 4. Data-data yang diperolehi dari soal selidik akan diproses dan dianalisis dengan menggunakan Pakej Statistik Sains Sosial versi 11 (SPSS 11). dilaksanakan sebagai kaedah yang sesuai untuk pandangan pelajar boleh didapati seramai 76 orang responden lelaki Jumlah mengatakan bahawa masalah sosial di UTM ini adalah tinggi. Dalam kajian ini. Tiada responden perempuan tidak memberikan apa-apa apa respon dalam bahagian ini atau langsung mengatakan masalah sosial Perempuan Untuk menguji kebolehpercayaan soal selidik ini. kumpulan etnik.1.2 Taburan tahap masalah sosial 3 Manakala Bahagian C pulamengikut 5 soalan0. Setuju (ST). Analisis profil responden pada Bahagian A soal selidik dibuat menggunakan peratusan dan kekerapan untuk melihatkan perbezaan bilangan dan jumlah yang signifikan dengan kajian ini. penggunaan skala adalah Sangat Tidak kumpulan etnik Jumlah Setuju (STS).112 1999).7: Taburan tahap masalah sosial secara Tinggi keseluruhan 196 52. Soal selidik yang dikembalikan disemak secara manual untuk memastikan segala soalan telah dijawab semuanya. mengikut jantina. Pengkaji juga menambah Bahagian D iaitu pendapat 377 orang mengenai sederhana dan moral pelajar mengatakan masalah orang UTM secara umum.8% mengatakan masalah sosial di UTM berada di tahap yang Kekerapan rendah.1. tempat tinggal dan tahun pengajian mereka.8). Tidak timbul sebarang masalah sama ada responden memberi apaLelaki yang sederhana. maka semua item tersebut dipertimbangkan untuk proses 66 pengumpulan data bagi kajian sebenar (Najib. ruangan pendapat sahaja.0 Dapatan Kajian. agama.1. manakala 178 orang atau 47. Manakala 120 telah Bahagian ini sebagai sokongan kepada keseluruhan soalan yang orang responden perempuan mengatakan tahap masalah sosial berada isu tahap dijawab dan ia berbentuk pandangan umum responden terhadap di yang Tahap yang tinggi dan 112 orang mengatakan masalah sosial berada di tahap dikaji.0% mengatakan bahawa masalah sosial di UTM ini adalah tinggi. Tidak Pasti145 Setuju (S) dan Sangat (TP).4. maklumat-maklumat tersebut dimasukkan ke dalam komputer untuk diproses.2% mengatakan sederhana dan hanya 3 Tahap orang atau 0. Keputusan alpha bagi semua item yang 120 diuji berada pada tahap 0. taburan tahap-tahap masalah sosial dan cadangan penyelesaiannya dianalisis menggunakan kaedah kekerapan.2 Rendah 4.8 terdapat jantina yang memfokuskan kepada Berdasarkan jadual 4.1 Taburan tahap masalah sosial secara keseluruhan Secara keseluruhan kajian ini mendapati. manakala 66 menangani isu ini. Bahagian ini akan dipecahkan secara keseluruhan.berada di tahap Jadualrendah.0 Sederhana 178 47. 4. Responden dikehendaki menandakan jawapan mereka tentang 3 sesuatu kenyataan berdasarkan satumasalah sosial mengikut kepada 4. Selepas memasukkan semua data dalam jadual kod. satu ujian telah di UTM Ini kerana bahagian ini hanya yang 4. Manakala Bahagian B dan Bahagian C. dijalankan Tinggi jantina ke atas item-item Bahagian B soalan 176hingga soalan 21 untuk mendapatkan nilai Cronbach Alpha.8: Taburan tahap mengikut respon.1 Persepsi pelajar terhadap tahap masalah sosial di UTM Berikut adalah persepsi para responden terhadap tahap masalah sosial di UTM. Skala Likert digunakan dalam menentukan pilihan jawapan kepada Rendah responden.

Bagi agama Budha pula. 4 Sederhana 77 21 43 37 Rendah 4. . 43 orang mengatakan sederhana dan tiada responden beragama Hindu Budha mengatakan masalah sosial di UTM berada di tahap yang rendah. 4 Sederhana 77 58 28 5 4. 4 orang mengatakan tahap 196 masalah sosial di UTM tinggi dan 5 orang lagi mengatakannya sederhana. 38 orang mengatakan sederhana dan dua orang responden 181 India mengatakan rendah. Manakala Jumlah seramai 2 orang responden Kristian mengatakan bahawa masalah sosial di 257 UTM ini adalah tinggi.11.1. 21 orang mengatakan sederhana dan seorang 64 Tahap responden beragama Kristian mengatakan masalah sosial di UTM berada di 47 Islam tahap yang rendah.1. didapati seramai 180 asal 111 orang responden Melayu mengatakan bahawa masalah sosial di UTM ini 85 adalah tinggi.6 tahap yang rendah. 37 orang lagi mengatakannya Jadual 4.Cina India Lain Tinggi 180 5 Jadual 4.Perumahan Jadual 4.1. mengikut kumpulan etnik. masalah sosial 1 sosial di UTM berada di Taburan tahap Bagi etnik India pula.11: berada di tahap yang tahap Taburan tahap mengikut tempat tinggal Tinggi Berdasarkan taburan rendah. 58 orang ini Rendah mengatakan sederhana dan seorang responden Cina mengatakan masalah 4.5 Taburan tahap masalah sosial mengikut asal 1 Berdasarkan jadual 4. seramai 4 orang responden 9 beragama Budha mengatakan bahawa Kristian sosial di UTM ini adalah masalah Budha tinggi.4 Taburan tahap Rendah masalah sosial mengikut agama Kajian juga mendapati seramai 186 orang responden beragama Islam 1 mengatakan bahawa masalah sosial di UTM 2 adalah tinggi. Tinggi Bagi responden beragama Hindu. manakala 77 orang mengatakan sederhana dan tiada Sederhana responden Melayu yang mengatakan masalah sosial di UTM berada di tahap yang rendah.10: Taburan tahap mengikut berada di tahap 2 sederhana dan 2 orang berpendapat masalah sosial di UTM agama 4 yang rendah. Manakala seramai 69 orang responden Cina 5 mengatakan bahawa masalah sosial di UTM109 adalah tinggi. Manakala 85 orang responden yang berasal dari 24 Bandar dan Taman Perumahan mengatakan Tahap tahap masalah sosial berada di 47 tahap yang tinggi.9: Taburan tahap mengikut kumpulan 7 etnik. manakala 69 orang mengatakan Jumlah sederhana dan hanya seorang mengatakan masalah sosial di UTM berada 263 di tahap yang rendah. 4 orang daripada mereka mengatakan 186 tahap masalah sosial di UTM tinggi. Bagi etnik-etnik lain. 109 orang mengatakan masalah sosial berada di tahap Kampung/Felda 43 yang sederhana dan 2 orang responden mengatakan masalah sosial di UTM Bandar/Tmn. didapati seramai 111 orang responden yang berasal dari Kampung dan tanah rancangan FELDA mengatakan bahawa 2 masalah sosial di UTM ini adalah tinggi. manakala 77 ini orang mengatakan sederhana dan tiada responden Melayu yang mengatakan masalah sosial di UTM berada di tahap yang rendah. seramai 7 mengikut kediaman orang responden India mengatakan bahawa 2 masalah sosial di UTM ini Jumlah adalah tinggi.

17 26 83 48 4 4. Hanya seorang sahaja responden tahun 6 dan dia berpendapat Sederhana masalah sosial di UTM berada di tahap yang tinggi. manakala 17 orang mengatakan sederhana dan tiada responden tahun 1 mengatakan masalah 70 sosial di UTM berada di tahap yang rendah. 50 orang mengatakan masalah sosial berada di tahap yang sederhana dan 3 orang responden mengatakan masalah Tahap sosial di UTM berada di tahap yang rendah. manakala 48 orang mengatakan 27 sederhana dan tiada responden tahun 4 yang mengatakan masalah sosial 30 di UTM berada di tahap yang rendah.1 Penguatkuasaan 44 undangundang sedia ada 57 178 90 Jadual 4.12: Taburan responden mengikut Tinggi kediaman 179 17 Sederhana 128 50 Rendah 4. Jumlah 4. Manakala responden Thn6 tahun 4.13: Taburan tahap UTM berada di mereka yang mengatakan masalah sosial 1 mengikut tahun tahap yang di pengajian rendah.7 Taburan tahap masalah sosial mengikut tahun pengajian 3 Kajian juga mendapati seramai 27 orang responden tahun 1 mengatakan Jumlah bahawa masalah sosial di UTM ini adalah 307 tinggi.12 di bawah menunjukkan 179 responden yang tinggal di kolej mengatakan bahawa masalah sosial di UTM 7 adalah tinggi. 42 manakala 4 orang lagi mengatakan sederhana dan tiada di kalangan 3 Jadual 4. seramai 93 orang responden tahun 3 Thn3 mengatakan bahawa masalah sosial di UTM ini adalah tinggi. seramai 3 93 orang mengatakan bahawa masalah sosial di UTM ini adalah tinggi. seramai 42 orang responden tahun 4 mengatakan bahawa Tinggi masalah sosial di UTM ini adalah tinggi. mewujudkan -unit khas mencegah maksiat. manakala 128 ini 1 orang mengatakan sederhana dan tiada responden mengatakan masalah sosial di UTM berada di tahap yang rendah. menganjurkan program-program kesedaran. Bagi responden tahun 3. manakala 83 Thn4 orang mengatakan sederhana dan 2 orang responden tahun 3 mengatakan Thn5 masalah sosial di UTM berada di tahap yang rendah. Kolej Tinggal Luar Jadual 3.2 Pandangan pelajar secara keseluruhan terhadap kaedah menangani masalah sosial di Rendah UTM Berikut pula adalah pandangan para 1 responden terhadap kaedah menangani masalah sosial di UTM.berada di tahap yang tinggi. manakala 26 orang mengatakan sederhana dan seorang Thn1 responden tahun 2 mengatakan masalah sosial di UTM berada di tahap Thn2 yang rendah.1. Manakala 17 orang responden yang tinggal di luar kolej mengatakan tahap masalah sosial . seramai 30 orang responden mengatakan bahawa masalah sosial di UTM ini Tahap adalah tinggi. Bagi responden tahun 5. Bagi responden tahun 2.2. menghadkan aktiviti pelajar pada waktu malam dan memperbanyakkan poster-poster kesedaran akhlak dan sosial. Bahagian ini akan dipecahkan lima 2 pecahan iaitu penguatkuasaan undang-undang sedia ada.

1 Tidak Pasti 28 7. 20 (5.3%) responden sangat tidak setuju dengan cadangan ini.3%) orang sangat tidak setuju dengan cadangan ini.1 Tidak Pasti 43 11.3%) tidak setuju dan 86 (2. 21 (5. 122 100 (32.4 Tidak Setuju 21 4. .1%) responden Jumlah Peratus setuju.4 Tidak Setuju 20 4.2. 100 126 Jadual 4.4%) responden tidak pasti.4 undang-undang Setuju 184 48.6%) responden tidak setuju 377 Sangat Setuju dan 5 (1. 184 (48.1 Kekerapan (33. 14 (3.4 kesedaran Setuju 204 54. 153 (40. manakala 155 (41.3 Jumlah 377 Daripada 377 orang responden.15: Pandangan pelajar terhadap penganjuran program 33.3 Mewujudkan unit khas 3.1%) orang setuju.8 Tidak Pasti 43 11.6 mencegah maksiat Setuju 155 41. 126 2. 28 Jumlah Peratus (7.4 Tidak Setuju 14 4.8%) setuju.4%) sangat setuju agar penguatkuasaan undang-undang dilaksanakan.4%) orang menjawab tidak pasti.6%) responden sangat setuju agar 5 Pandangan ditubuhkan satu unit khas yang mencegah maksiat sebagai langkah 1.2.3 Kekerapan menangani masalah sosial pelajar UTM.4%) orang responden sangat setuju. 43 (11.14: Pandangan pelajar terhadap penguatkuasan 32.7 mencegah maksiat Sangat Tak Setuju Kajian juga mendapati.6 waktu malam Sangat Tak Setuju 5 1.3 programprogram kesedaran Setuju Sangat Tak Jadual 4.15 di bawah menunjukkan pandangan pelajar agar kesedaran 8 Pandangan pelajar dipupuk melalui penganjuran program-program kesedaran. 100 153 Jadual 4.7%) orang tidak setuju dan 5 377 Sangat Setuju (1.16: Pandangan pelajar terhadap penubuhan unit khas 40. 204 (54.Pandangan Kekerapan Peratus Sangat Setuju 122 Jadual 4.4%) menjawab tidak pasti.4 Menghadkan aktiviti pelajar pada 5.2.1%) sangat tidak setuju agar penguatkuasaan undang-undang dilaksanakan untuk menangani masalah sosial.2 Menganjurkan 5. 43 (11.

Sangat Setuju Jadual 4.7% sangat setuju.17: Pandangan pelajar terhadap menghadkan aktiviti pelajar 63 pada waktu malam 16.4%) responden 100 Peratus sangat tidak setuju dengan cadangan ini.2.8%) responden tidak setuju dan 9 (2.8 Sangat Tak Setuju 9 2.8%) responden377 setuju.4 Jumlah 377 100 Berkaitan dengan cadangan menghadkan aktiviti pelajar pada waktu malam sebagai langkah menangani masalah sosial pelajar UTM.7% tidak pasti.7 Tidak Setuju 109 4.4% setuju.18: Pandangan pelajar agar memperbanyakkan poster 120 dan sosial kesedaran akhlak 31. . 46 (12.9% tidak setuju dan 35 orang responden atau 9.5 Memperbanyakkan 28.Pandangan Kekerapan Peratus Sangat Setuju Jadual 4. seramai 63 orang responden atau 16.7 Setuju 107 28.2%) responden Kekerapan tidak pasti. manakala 107 orang responden atau 28.3% sangat tidak setuju dengan cadangan ini. 109 orang responden atau 28.8 Tidak Pasti 46 12.8 Setuju 184 48.18 di bawah.4 Tidak Pasti 63 16. 18 (4. didapati 9.2 Tidak Setuju 18 4.3 (31. 63 orang responden atau 16.9 poster-poster kesedaran sosial akhlak dan Sangat Tak Setuju 35 Berdasarkan jadual 4.8%) responden sangat 120 setuju dengan cadangan agar memperbanyakkan poster-poster kesedaran Jumlah Pandangan akhlak dan sosial. 184 (48.

Ia tidak hanya Pengurusan pihak yang menjaga pelajar rondaanlangsung h) melibatkan kolej (Pengetua/Felo) buat secara secara semata-mata (HEP dan kolej-kolej). Ini bermakna kedua-dua pendekatan iaitu kesedaran melalui pendidikan dan pencegahan melalui penguatkuasaan adalah penting bagi menjamin keberhasilan ketika merancang langkah-kangkah menangani 6. 6. 5.1 Pejabat Hal Ehwal Pelajar. Kolej Tuanku Canselor. Berikut adalah cadangan yang dikemukakan kepada pihak pengurusan universiti untuk menangani masalah sosial pelajar UTM. perlu dipikul oleh semua pihak di UTM ini seperti fakulti-fakulti. Adalah menjadi penempatan masing-masing. Masjid Sultan Ismail. masalah sosial pelajar UTM penempatan pelajar disusun yang selama ini Sekiranyapersoalan pengasingan tidakmembimbangkan dan menjadi kaedah adakah tahapnya dapat dilaksanakan. masuk ke kawasan asrama. Kolej Tun Hussien yang boleh dilaksanakan untuk menangani Rahman masalah ini. Unit kolej dan denda pelajar. Unit kuatkuasa peraturan Perkhidmatan Dan Sokongan Pelajar Keselamatan. g) asrama. Pusat Pengajian spot check Pembangunan Sosial.Wan Mohamad (2002) pula berpendapat bahawa kefahaman dan penghayatan cara hidup timur yang mendalam semata-mata tidak memadai untuk membendung masalah ini tetapi perlu juga disertakan penguatkuasaan undang-undang yang berkaitan sebagai langkah pencegahan. bolej juga (UPSP) dan Unit pantau Kerjasama yang erat dari semua lucah merupakan Sukan.2 Kolej Kediaman.0 Rumusan e) Beri keutamaan kepada siswi duduk di kolej-kolej yang Hasil kajian telah menghuraikan tahap masalah sosial pada persepsi pelajar berdekatan dengan fakulti (seperti Kolej Tun Razak. program/aktiviti pelajar (Kolej dan HEP). dapatan-dapatan dari maklumat kajian ini dapat memberi untuk memantau pelajar balik lewat malam dan garis panduan menghalang bukan penghuni mengambil tindakan yang kepada pihak universiti untuk menceroboh kawasan Cadangan-cadangan yang terhasil tanda yang melarang bukan satu corak sewajarnya untuk menangani masalah sosial pelajar. tetapi tanggungjawab bersama itu juga berjadual di peringkat kolej masing-masing. Kolej dan cadangan-cadanganPutra. Pusat Koi) Mengiatkan lagi Islam Dan ke bilik-bilik pelajar (disamping Kurikulum. Kolej telah Dr memfokuskanKolej Tun Fatimah) serta Pengkaji perbincangan kepada Tun Ismail dan penganalisaan persepsi pelajar terhadap tahap secara berasingan jantina. papan dari kajian ini memperlihatkan penghuni Membuat (pattern) yang menghendaki kerjasama yang bersepadu dari banyak pihak. parah ini boleh digunakan harapan pengkaji. apakah pendekatan terbaik untuk menangani masalah ini? Dapatan-dapatan kawasan asrama siswi perlu dipagar bagi mengelakkan telah mengesahkan andaian pengkaji bahawa masalah sosial UTM berada di pencerobohan dan menghadkan pengunjung lelaki dalam tahap sederhana tetapimenggunakan smart card untuk akses ke blok f) Pelajar asrama tersebut. Kefahaman mengenai tanggungjawab bersama ini perlulah difahami oleh semua warga UTM agar segala rancangan dapat dilaksanakan dengan berkesan. Tindakan yang dibuat secara kolektif biasanya akan menghasilkan natijah yang diharap-harapkan. c) Memperbayakkan bahan edaran seperti flies dan risalah mencegah mungkar dan mengajak buat baik. bahan terlarang seperti CD pihak dan baju elemen terpenting dalam merangka plan lelaki) perempuan dalam almari tindakan jangka panjang tentang pembangunan akhlak dan moral pelajar. a) Pengurusan HEP dan kolej perlu menambahkan dan memberi penekanan lagi kepada aktivti/program kerohanian dan kesedaran akhlak mulia berbanding yang sedia ada. Aktivti/program kerohanian dan kesedaran akhlak mulia yang dirancang perlu disasarkan juga kepada b) Menerapkan nilai-nilai murni dan akhlak mulia dalam setiap pelajar bukan Islam.tinggi dan memerlukan tindakan kawasan hampir kepada segera sebelum masalah ini menjadi lebih Kaedah lagi. . Onn.0 Cadangan penyelesaian. d) Diwujudkan satu unit yang berperanan memantau dan menguatkuasakan peraturan yang berkaitan dengan masalah sosial pelajar. 6. masalah sosial pelajar.

Tetapi menjadi satu keperluan juga agar pengurusan UTM peka dengan kualiti graduan yang bakal dilahirkan. Diponegoro. Bandung: CV . keseluruhan dapat disimpulkan di sini bahawa objektif UTM untuk menjadi sebuah universiti bertaraf dunia adalah merujuk kepada kualiti yang terbaik dari semua sudut. 1983. Bukan sahaja mempunyai kualiti akademik yang terbaik. Abdul Rahman Abdul Aziz. pensyarah. terj. dapatlah dirumuskan bahawa setiap pelajar mengakui bahawa isu masalah sosial di kalangan mahasiswa merupakan satu fenomena yang berlaku di UTM ini. 1985. berpelukkan(rujukmotorsikal dan berkhalwat dalam kereta. pegawai. pencegahan melalui pendidikan. 7. Berdasarkan kepada kajian ini. 2002.j) Tetapkan kuota pelajar yang boleh memiliki kenderaan berdasarkan lot parking yang ada. Etika Islam. H. Kuala Lumpur : Utusan Publication & Distributiors Sdn Bhd. staf sokongan dan pelajar sendiri. Sehubungan itu pihak pengurusan UTM perlu bertindak dan merancangkan satu plan jangka panjang yang akan menjadi dasar kepada pembangunan sosial. Langkah-langkah yang menggabungkan peranan semua pihak. akhlak dan moral para pelajarnya agar seiring dengan tuntutan agama yang mementingkan akhlak sebagai asas jati diri insan. Ismail Mohd Hassan. Ini kerana mereka akan menjadi pemimpin kepada anak-anak kita satu masa nanti dan kita tidak mahu anak-anak kita dipimpin oleh ~‫~ﻢﻠﻋأ ﷲاو‬ pemimpin yang mempunyai akhlak dan moral yang rendah. Pekerti Muslim.3 Umum. Justeru itu. Hamzah Ya’qub. BIBLIOGRAFI Buku Al-Quran dan Terjemahannya. pihak pengurusan UTM diharap dapat menjadikan langkahlangkah cadangan ini sebagai panduan dalam menangani masalah sosial pelajar yang semakin membimbangkan ini. l) Wujudkan Modul Pembangunan Sahsiah yang wajib diikuti oleh semua pelajar (terutama pelajar tahun satu). undang-undang dan peraturan merupakan gabungan yang boleh digunakan sebagai pendekatan untuk menangani masalah sosial pelajar. tanggungjawab bersama. Perkara ini juga ditekankan oleh kepimpinan negara dalam mencapai taraf negara industri agar bangsa Malaysia sentiasa mempunyai nilai moral dan akhlak Maka secara yang tinggi. malah kualiti sahsiah. Kaedah ini dapat menyelesaikan masalah jammed dalam kampus dan k) Melaksanakanserta mengelakkan pelajar yang dikenalpasti kemalangan kaunseling kepada pelajar berlainan jantina bermasalah atas Kaunselor). Yayasan Islam Terengganu. Fenomena ini memerlukan satu tindakan yang konkrit dan bersepadu dari semua peringkat warga UTM sama ada kepimpinan tertinggi UTM. Kuala Terengganu: 6. agar sama-sama berganding bahu mempunyai kesedaran untuk menangani masalah ini dengan bersungguh-sungguh. moral dan akhlak juga perlu ditekankan agar setiap graduan yang bakal dilahirkan nanti mempunyai keseimbangan dari sudut akhlak dan ilmu. Al-Ghazali. Pemikiran Etika Hamka.0 Kesimpulan.

. Pembinaan dan Analisis Ujian Bilik Darjah. Gejala Sosial Masakini: Ancaman Kepada Umat Islam dan Kesannya Terhadap Perkembangan Islam dalam Seminar Menangani Gejala Sosial Peringkat Kebangsaan. Bangi: Yayasan Salman. (18 Ogos 2003a) Berita Harian. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia. Keratan Akhbar Pelajar Terbabit Kancah Sosial Perlu Penyelesaian. Som. Penyelidikan Pendidikan. Zakaria Stapa. 2002. 1996. Kertas Kerja Ahmad Kilani Mohamad. Skudai: Penerbit Universiti Teknologi Malaysia. 1997. Skudai: Jawatankuasa Penerapan Nilai Islam (JAPNI). 2002. . Dasar. Kuala Lumpur: Dewan Pustaka Fajar. Moral: Teori. Aplikasi dan Permasalahan. Skudai: Penerbit Universiti Teknologi Malaysia. 1995. Pakaian Dan Pergaulan dalam Seminar Pemantapan Ibadah. Halal dan Haram Dalam Kehidupan Seharian: Satu Huraian Dari Segi Makanan. Mohd Najib Abdul Ghafar. Transeksualisme & Hubungannya Dengan Kecelaruan Gender Dari Perspektif Psikologi dalam Seminar Transeksualiti di Universiti Teknologi Malaysia. 2002. terj. Nooraziah Mohd Awal. Kuala Lumpur: Berita Publishing Sdn Bhd. Amini Amir Abdullah. Mohd Janib Johari. Mustafa Abd Rahman. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia. Wan Mohamad Abdul Aziz. Putrajaya: Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. Kesan Gejala Sosial Masa Kini TerhadapKeselamatan Negara dan Pencegahan Melalui Penguatkuasaan Undang-undang dalam Seminar Menangani Gejala Sosial Peringkat Kebangsaan.Mohamad Najib Abdul Ghafar. 2003. Transeksualiti: Persepsi Masyarakat Merentasi Agama dan Jantina – Satu Kajian di UKM dalam Seminar Transeksualiti di Institut Pengajian Tinggi. Polisi dan Peraturan Negara & Universiti Berkaitan dengan Isu Transeksualiti dalam Seminar Transeksualiti di Institut Pengajian Tinggi. Putrajaya: Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. Md Ali Sarbini. 2003. Mohd Sulaiman Yasin. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia. Strategi Menangani Gejala Sosial Melalui Pendekatan Islam dalam Seminar Menangani Gejala Sosial Peringkat Kebangsaan. Akhlak dan Tasawuf Islam. Skudai: Penerbit Universiti Teknologi Malaysia. Analisis Data Menggunakan SPSS Windows. Putrajaya: Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. Hamdan Abd Kadir. Skudai: Unit Penerbitan Akademik. 2002. 2002. 1994. Akhlak dan Tasawuf. Zulakarnain Zakaria dan Hishamuddin Md. Hasnan dan Ahmad Rafizi. Hadis Empat Puluh Susunan Imam An-Nawawi. 1999. Mohd Tajudin Ninggal. Fenomena Transeksual dari Perspektif Islam dalam Seminar Transeksualiti di Institut Pengajian Tinggi. 1992. Hamzah Md Rus. 2002. Putrajaya: Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. Psikologi Mak Nyah dan Program Intervensinya Ke Arah Penyelesaian dalam Bengkel Menangani Gejala Sosial Peringkat Negeri Selangor dan Wilayah Persekutuan. 2001. Skudai: Universiti Teknologi Malaysia. An-Nawawi. 1992.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful