PERSEPSI PELAJAR TERHADAP ISU-ISU SOSIAL: SATU TINJAUAN DI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA SKUDAI.

Oleh; Mohd Nasir Masroom Pejabat Hal Ehwal Pelajar UTM, Skudai.
Kajian ini dijalankan untuk mengetahui persepsi pelajar-pelajar UTM terhadap tahap masalah sosial di UTM kampus Skudai dan cadangancadangan yang boleh dilaksanakan untuk menangani masalah ini. Sampel kajian adalah terdiri daripada 377 orang pelajar yang dipilih secara rawak. Instrumen yang digunakan ialah soal selidik. Manakala data dianalisis dengan menggunakan “Statistical Pakage For The Social Sciences” dan dibentangkan dalam bentuk kekerapan dan peratus. Taburan tahap-tahap masalah sosial dianalisis secara keseluruhan dan dipamerkan menggunakan kekerapan dan peratus. Perbezaan tahap mengikut ciri-ciri demografi responden juga akan dipamerkan untuk melihat perbezaan pandangan di kalangan mereka. Hasil kajian mendapati kebanyakan responden berpendapat bahawa masalah sosial di UTM berada di tahap yang sederhana dan tinggi. Mereka berpendapat, pihak pengurusan UTM perlu melakukan sesuatu untuk menangani masalah ini sebelum menjadi lebih parah lagi. Beberapa cadangan dikemukakan dalam kajian ini kepada pihak pengurusan UTM sebagai langkah untuk menangani isu ini. Adalah diharapkan agar hasil kajian ini dapat membantu pihak pengurusan UTM memilih pendekatan 1.0 terbaik dan praktikal bagi melahirkan graduan yang mempunyai akhlak yang baik serta dapat mewujudkan suasana harmoni di persekitaran Pengenalan. kampus.

Abstrak

apa-apa yang disuruh oleh al-Quran dilaksanakannya.w adalah (isi kandung) al-Quran itu sendiri”.a. lalu Aisyah menjawab “tidakkah kamu membaca al-Quran?” Said menjawab bahawa dia telah membacanya. bahawa Rasulullah s.1 Definisi masalah sosial. akhlak dan sosial menuju ke arah tahap yang rendah apabila melihatkan kepada isu-isu sosial masa kini. Aisyah pula berkata “sesungguhnya akhlak Rasulullah s. Hisham tentang akhlak Rasulullah s. Kita juga pernah dikejutkan dengan Isu Black Metal yang menyerang pelajar-pelajar Muslim satu ketika dahulu – 2001. sumbang mahram.a. Dalam hubungan ini. penganiaan kanak-kanak. maksiat. semacam terdapat satu peralihan dari sudut pembangunan diri. sedangkan apa-apa yang dilarang pula ditinggalkannya.a telah ditanya oleh Said b.a. rogol di bawah umur. statistik menunjukkan bahawa peningkatan bilangan gejala sosial di kalangan orang-orang Islam semakin hari semakin meningkat berbanding bangsa-bangsa lain di negara ini (Wan Mohammad.a.w. Ini bermakna. pengihan dadah dan jangkitan HIV/AIDS. ia sebenarnya sudah menjadi masalah nasional – masalah negara! Dari tahun ke tahun. akhlak yang sangat mulia”.w telah menjadikan ketaatan terhadap suruhan dan larangan al-Quran itu sebagai akhlak kepada dirinya. aspek-aspek moral. keganasan rumah tangga. Apabila membicarakan isu sosial. dan kini satu lagi isu sosial yang hangat .dibahaskan ialah berkenaan isu sumbang mahram serta kes rogol dan bunuh yang melibatkan kanak-kanak. Ketika masyarakat Malaysia semakin berkembang maju mengejar pembangunan meterial. Kes-kes yang dilaporkan ini meliputi kes buang bayi.w diutus sebagai rasul untuk memperbaiki akhlak umat ketika itu “… dan bahawa sesungguhnya engkau (wahai Muhammad) mempunyai sebagaimana firman Allah dalam Surah al-Qalam ayat 4 yang bermaksud. kehamilan remaja. Ibn Kathir dalam Zakaria Stapa (1995) sewaktu menghuraikan ayat ini telah mencatatkan perihal bahawa Aisyah r. 2003). 1. al-Quran dijadikan sandaran apabila Rasulullah s.

Gejala sosial dilihat sebagai satu perlakuan manusia yang terkeluar dari batas-batas normal dan diterima umum. perubahan sikap dipersetujui lembut (mak yang sentiasa berpakaian. Rahman. juga dengan proses inter dan intra penghijrahan masalah ekonomi. temubual yang dibuat kepada Prof Harian (18 Ogos 2003) keyakinan dikekalkan Kajian.lain-lain faktor penghasilannya pengajian dan tempat sebagai masalah yang negatif dilonggoktinggal sekarang. utama ini. agama. Subjek perbualan hangat dengan tersebarnya gambar siswi yang sedang menjadikajian terdiri daripada para pelajar siswa dan perlakuan sumbang menuntut di UTM Kampus Skudai. maka kajian ini dijalankan untuk mengetahui tahap keparahan masalah sosial ini dan langkah-langkah cadangan untuk Banyak telah diperkatakan perspektif pelajar sendiri. isu sosial di kalangan mahasiswa Institusi Pengajian Tinggi Awam individu. kepercayaan.antara siswa dan siswi (couple).000. Begitu Najib (1997) berpendapat bahawa pengukuran efektif seperti sikap. Secara makronya. agama.3 Instrumenpada tahap 95%. yang tanggapan. moral dan IPTA. Sampel kajian seramai 377 orang adalah ditentukan dengan UiTM kerana tiada bukti-bukti kukuh yang dapat mengaitkan pelajarnya menggunakan formula Krejcie dengan gambar-gambar tersebut. 2003).populasiwawancaramengatasi Prof Datukini. selain yang keterangan latar belakang.00 orang pelajar (Unit Kemasukan Canselor UiTM Malaysia. Tetapi perlu diingat bahawa pendapat dan pandangan bahawa mereka adalah sebahagian daripada masyarakat boleh setiap orang adalah berbeza.(Sayed A. Kaedah ini cuba menerangkan perlakuan individu berdasarkan ciri-ciri tertentu dan deskritif secara khusus Instiusi Pendidikan Tinggi Awam (IPTA) juga tidak kebolehpercayaan kerana menyebabkan ia jarangkali membincangkan ciri dapat lari dari menerima Populasi realiti 3.kesahihan berita dan gambar Lanjutan (Sarjana dan Ph. sosial yang dihadapi menanganinya berdasarkan mengenai gejala-gejala 3. rakan sepejabat masa. sosial serta budaya kehidupan masyarakat (Hamzah 2003). Namun begitu.sejauhmanakah keparahan (severity) tahap masalah ini di kampus UTM dan apakah cadangan-cadangan yang boleh dikemukakan kepada pihak pengurusan UTM untuk menangani masalah ini. Soal selidik ini imej mereka gambaranyang dibina Berdasarkan maklumat dan di mata masyarakat. sendiri. Wawancara penuh bersama Naib Rekod. komuniti ataupun negara. (pilo t kesopanan. Kajian rintis Persoalannya sekarang ialah . sikap nyah) dan etika berubah-ubah. pemakanan dan bakat. masalah Dr adalah melibatkan pelajar UiTM. terlibat dengan bahan lucah. pengkaji hanya menyasarkan data yang diperolehi daripada kategori ini menjadi satu realiti yangsahaja membendung gejala yang tidak sihat pelajar Ijazah Sarjana muda akan kerana mereka merupakan kumpulan terbesar di UTM Malaysia (UTM) memalukan nama baik IPTA termasuk Universiti Teknologi Kampus Skudai Isu ini menjadi hangat sekitar Jun 2003 apabila sekali lagi gambar aksi lucah berbanding dengan kumpulan-kumpulan pelajar lain.D). Ia cuba menerangkan 2. Pensyarah Jabatan Psikologi Kajian ini menggunakan instrumen kajian satu set soal sosial yang UIAM berkata punca mahasiswa yang terlibat dengan masalah selidik adalah memfokus kepada matlamat untuk melihat remaja-remaja terhadap tahap sama dengan faktor yang menyebabkan persepsi pelajar lain melakukan masalah sosial pelajar UTM dan cadangan penyelesainnya. Bagi tersebut. kursus. Ini ujian tersebut. manakala pembolehubah tidak bersandar ialah ciri-ciri masyarakat.0 masyarakat kajian.2 bahawa isu tersebut melanda kawasan kampus mereka. Masalah sosial adalah sesuatu yang merangkurni berbagai pelakuan negatif anggota Menerusi kaedah kuantitatif. Pemilihan ini adalah berdasarkan kepada andaian pengkaji sikap yang bergantung kepada yang menyentuh etika dan perubahan sendiri dan juga rekod-rekod tatatertib pelajar serta hasil kematangan seseorang. Untuk menjawab persoalanpersoalan ini. dan perbandaran. Antara faktor yang perhubungan dysfunctioning ".0 Latarbelakang kajian. Jumlah dilakukan oleh golongan mahasiswa tersebar didakwakeseluruhan populasi atau pelajar yang ingindidijadikan (Utusan internet sampel kajian ialah 18. tahun pertumbuhan ekonomi. Najib faktor kesalahan akhlak dan sosial iaitu pengaruh persekitaran di samping(1997) berpendapat. minat. tidak mungkin untuk pengkaji dapat berjumpa sebagai menjawab dakwaan sesetengan pihak bahawa aksi lucah tersebut dengan setiap individu dalam Dalam ini. menyelesaikan masalah secara mikro. persepsi. pula berpendapat mahasiswa dari memahami Nor Ba’yah Abdul Kadirpersepsi dan pandangan. pengambilan data dibuatkeuntungan kepada masyarakat yang tidak membawa sokongan dan menggunakan soal selidik kepada 377 kekuatan sistem danorang responden. dan bangsa. di suatu peringkat demografi responden seperti umur. baik dari aspek 3. kerana dikaitkan sebagai kira pelbagai pembolehubah dan seringkali yang dimaksudkan dalam kajian ini adalah terhad kepada isu yang berkaitan dengan mesti diambil kira ialah suasana persekitaran. untuk mengukur Psikologi UKM kelemahan penguatkuasaan dan digunakanPensyarah Jabatan perkara yang berkaitan dengan sikap. ini agak menghadkan kesahan kerana mereka membendung pelakuan salah laku akhlak dan sosial. pertumbuhan fizikal dan perbincangan sesama Keputusan kajian terhadap isu-isu sosial di UTM yang selalu dikaitkan dengan lima masalah selalunya subjektif dan bergantung kepada pembaca. Akhirjuga Sampel kebolehpercayaan sosial dan bergantung kepada subjektif seseorang Kajian. akhir ini.dan Morgan dengan menetapkan aras Berita 3. namun satu tindakan wajar dilakukan untuk tersebut masih boleh diragui. persetubuhan luar nikah (berzina). tidak dinafikan persepsi pelajar tentang isu ini memang berlaku. soal selidik selalu kawalan. Pembolehubah bersandar ialah struktur ekonomi yang diamalkan oleh sesuatu persepsi pelajar.1 Reka bentuk kajian. UTM Kampus Skudai mempunyai menerusi internet dan laporan media yang kononnya dilakukan oleh beberapa mahasiswa IPTA. Najib (1999) mencadangkan agar kaedah pemilihan dijalankan pelajar Ibrahim Abu Shah menafikan bahawa aksi tersebut dilakukan oleh secara rawak. kemiskinanjantina. perbezaan antara nilai peribadi dengan nilai yang pelajar lelaki ramai. khalwat. luaran. oleh Metodologi kita. sosial dan kadangkala juga sebagai Melalui kaedah tinjauan. Menurut Najib (1999). oleh pengkaji sendiri di akan menjaga merupakan soal selidik umum mengenai masalah sosial untuk mendapatkan lagi bahawa masalah sosial akhlak. seringka1i dikaitkan dengan kerniskinan di bandar. 1997). 3 Jun 2003). emosi. dalam Madya Dr Rahmatullah Abdul Wahab Khan. Sungguhpun Ijazah Sarjana muda dan Ijazah golongan kategori pelajar iaitu Tahun Asas. perasaan. nilai jurang pencetus utama kepada perbagai masalah yang kejutan budaya dandan kepuasan adalah tidak begitu mudah seperti sosial Tetapi isu sosial juga ia mesti mengambilvariable kepada " economic disangkakan.

1: Persepsi pelajar terhadap tahap masalah sosial Skor UTM. Tahap persepsi pelajar akan dikategorikan berlandaskan kedudukan taburan skor. kursus. Walaupun ada sedikit pembaikan. Soal selidik ini mengandungi 26 soalan dan terbahagi kepada 4 bahagian. namun semua responden menunjukkan keselarasan dalam jawapan-jawapan yang telah diberikan. Bahagian A terdiri dari penyataan demografi iaitu umur. Pada Bahagian B pula pengkaji telah memilih beberapa item yang sesuai dengan pembolehubah persepsi yang hendak dikaji yang mengandungi 21 soalan. jantina. bangsa. Markah Tinggi 78-105 Sederhana 50-77 Rendah 21-49 . Jumlah skor ditabur di antara 21 hingga 105 markah. Objektif utama pengkaji mengambil enam item yang terdapat pada bahagian ini ialah untuk melihat perbezaan persepsi di antara enam item tersebut terhadap isu yang dikaji. agama.tes telah dilaksanakan menggunakan sampel pelajar UTM yang tidak terlibat t) dalam kajian sebenar. tahun pengajian dan tempat tinggal sekarang. Kategori setiap skor adalah seperti yang dinyatakan dalam jadual berikut: Jadual 3.

Selepas memasukkan semua data dalam jadual kod. 232 3. Analisis profil responden pada Bahagian A soal selidik dibuat menggunakan peratusan dan kekerapan untuk melihatkan perbezaan bilangan dan jumlah yang signifikan dengan kajian ini. Manakala 120 telah Bahagian ini sebagai sokongan kepada keseluruhan soalan yang orang responden perempuan mengatakan tahap masalah sosial berada isu tahap dijawab dan ia berbentuk pandangan umum responden terhadap di yang Tahap yang tinggi dan 112 orang mengatakan masalah sosial berada di tahap dikaji. Tiada responden perempuan tidak memberikan apa-apa apa respon dalam bahagian ini atau langsung mengatakan masalah sosial Perempuan Untuk menguji kebolehpercayaan soal selidik ini. kumpulan etnik.1 Taburan tahap masalah sosial secara keseluruhan Secara keseluruhan kajian ini mendapati. Manakala Bahagian B dan Bahagian C.1 Persepsi pelajar terhadap tahap masalah sosial di UTM Berikut adalah persepsi para responden terhadap tahap masalah sosial di UTM.8). dijalankan Tinggi jantina ke atas item-item Bahagian B soalan 176hingga soalan 21 untuk mendapatkan nilai Cronbach Alpha.8 terdapat jantina yang memfokuskan kepada Berdasarkan jadual 4. Bahagian ini akan dipecahkan secara keseluruhan.7: Taburan tahap masalah sosial secara Tinggi keseluruhan 196 52. manakala 178 orang atau 47.2% mengatakan sederhana dan hanya 3 Tahap orang atau 0. manakala 66 menangani isu ini. agama. Nilai ini Sederhana melebihi piawai yang ditetapkan (0. Tidak Pasti145 Setuju (S) dan Sangat (TP).4 Analisis Data.2 Rendah 4. penggunaan skala adalah Sangat Tidak kumpulan etnik Jumlah Setuju (STS). maka semua item tersebut dipertimbangkan untuk proses 66 pengumpulan data bagi kajian sebenar (Najib. 4.0 Dapatan Kajian.8: Taburan tahap mengikut respon. dilaksanakan sebagai kaedah yang sesuai untuk pandangan pelajar boleh didapati seramai 76 orang responden lelaki Jumlah mengatakan bahawa masalah sosial di UTM ini adalah tinggi. ruangan pendapat sahaja. 4.1.berada di tahap Jadualrendah.0% mengatakan bahawa masalah sosial di UTM ini adalah tinggi. Tidak timbul sebarang masalah sama ada responden memberi apaLelaki yang sederhana. seramai 196 orang responden atau 52.8166. taburan tahap-tahap masalah sosial dan cadangan penyelesaiannya dianalisis menggunakan kaedah kekerapan.1. Setuju (ST). pelajar mengatakan isu akhlak dan hanya 3100 sosial di UTM berada di tahap yang rendah. Skala Likert digunakan dalam menentukan pilihan jawapan kepada Rendah responden. asal kediaman. Tidak Setuju (TS). tempat tinggal dan tahun pengajian mereka.112 1999).1. Tahap .3 Taburan tahap skala -dari satu ekstrem ekstrem yang lain. Peratus Jadual 4. Responden dikehendaki menandakan jawapan mereka tentang 3 sesuatu kenyataan berdasarkan satumasalah sosial mengikut kepada 4.4. Data-data yang diperolehi dari soal selidik akan diproses dan dianalisis dengan menggunakan Pakej Statistik Sains Sosial versi 11 (SPSS 11).8. satu ujian telah di UTM Ini kerana bahagian ini hanya yang 4. Dalam kajian ini. mengikut jantina.0 Sederhana 178 47.2 Taburan tahap masalah sosial 3 Manakala Bahagian C pulamengikut 5 soalan0.8% mengatakan masalah sosial di UTM berada di tahap yang Kekerapan rendah. Soal selidik yang dikembalikan disemak secara manual untuk memastikan segala soalan telah dijawab semuanya. maklumat-maklumat tersebut dimasukkan ke dalam komputer untuk diproses. Pengkaji juga menambah Bahagian D iaitu pendapat 377 orang mengenai sederhana dan moral pelajar mengatakan masalah orang UTM secara umum. Keputusan alpha bagi semua item yang 120 diuji berada pada tahap 0.

38 orang mengatakan sederhana dan dua orang responden 181 India mengatakan rendah. 37 orang lagi mengatakannya Jadual 4. 109 orang mengatakan masalah sosial berada di tahap Kampung/Felda 43 yang sederhana dan 2 orang responden mengatakan masalah sosial di UTM Bandar/Tmn.11. 21 orang mengatakan sederhana dan seorang 64 Tahap responden beragama Kristian mengatakan masalah sosial di UTM berada di 47 Islam tahap yang rendah. 43 orang mengatakan sederhana dan tiada responden beragama Hindu Budha mengatakan masalah sosial di UTM berada di tahap yang rendah. didapati seramai 111 orang responden yang berasal dari Kampung dan tanah rancangan FELDA mengatakan bahawa 2 masalah sosial di UTM ini adalah tinggi.Cina India Lain Tinggi 180 5 Jadual 4. manakala 77 ini orang mengatakan sederhana dan tiada responden Melayu yang mengatakan masalah sosial di UTM berada di tahap yang rendah. Bagi etnik-etnik lain. 58 orang ini Rendah mengatakan sederhana dan seorang responden Cina mengatakan masalah 4. . seramai 7 mengikut kediaman orang responden India mengatakan bahawa 2 masalah sosial di UTM ini Jumlah adalah tinggi. manakala 77 orang mengatakan sederhana dan tiada Sederhana responden Melayu yang mengatakan masalah sosial di UTM berada di tahap yang rendah.6 tahap yang rendah.11: berada di tahap yang tahap Taburan tahap mengikut tempat tinggal Tinggi Berdasarkan taburan rendah. Bagi agama Budha pula.1. Manakala 85 orang responden yang berasal dari 24 Bandar dan Taman Perumahan mengatakan Tahap tahap masalah sosial berada di 47 tahap yang tinggi. Tinggi Bagi responden beragama Hindu. 4 orang mengatakan tahap 196 masalah sosial di UTM tinggi dan 5 orang lagi mengatakannya sederhana. seramai 4 orang responden 9 beragama Budha mengatakan bahawa Kristian sosial di UTM ini adalah masalah Budha tinggi. Manakala seramai 69 orang responden Cina 5 mengatakan bahawa masalah sosial di UTM109 adalah tinggi. manakala 69 orang mengatakan Jumlah sederhana dan hanya seorang mengatakan masalah sosial di UTM berada 263 di tahap yang rendah.Perumahan Jadual 4. Manakala Jumlah seramai 2 orang responden Kristian mengatakan bahawa masalah sosial di 257 UTM ini adalah tinggi.5 Taburan tahap masalah sosial mengikut asal 1 Berdasarkan jadual 4. masalah sosial 1 sosial di UTM berada di Taburan tahap Bagi etnik India pula. 4 Sederhana 77 58 28 5 4.4 Taburan tahap Rendah masalah sosial mengikut agama Kajian juga mendapati seramai 186 orang responden beragama Islam 1 mengatakan bahawa masalah sosial di UTM 2 adalah tinggi. 4 Sederhana 77 21 43 37 Rendah 4.10: Taburan tahap mengikut berada di tahap 2 sederhana dan 2 orang berpendapat masalah sosial di UTM agama 4 yang rendah. 4 orang daripada mereka mengatakan 186 tahap masalah sosial di UTM tinggi. didapati seramai 180 asal 111 orang responden Melayu mengatakan bahawa masalah sosial di UTM ini 85 adalah tinggi.1.9: Taburan tahap mengikut kumpulan 7 etnik. mengikut kumpulan etnik.1.

42 manakala 4 orang lagi mengatakan sederhana dan tiada di kalangan 3 Jadual 4. manakala 17 orang mengatakan sederhana dan tiada responden tahun 1 mengatakan masalah 70 sosial di UTM berada di tahap yang rendah.1. Bagi responden tahun 3. seramai 42 orang responden tahun 4 mengatakan bahawa Tinggi masalah sosial di UTM ini adalah tinggi. mewujudkan -unit khas mencegah maksiat. Kolej Tinggal Luar Jadual 3.2 Pandangan pelajar secara keseluruhan terhadap kaedah menangani masalah sosial di Rendah UTM Berikut pula adalah pandangan para 1 responden terhadap kaedah menangani masalah sosial di UTM. Bagi responden tahun 5. seramai 30 orang responden mengatakan bahawa masalah sosial di UTM ini Tahap adalah tinggi. manakala 26 orang mengatakan sederhana dan seorang Thn1 responden tahun 2 mengatakan masalah sosial di UTM berada di tahap Thn2 yang rendah. 50 orang mengatakan masalah sosial berada di tahap yang sederhana dan 3 orang responden mengatakan masalah Tahap sosial di UTM berada di tahap yang rendah. seramai 3 93 orang mengatakan bahawa masalah sosial di UTM ini adalah tinggi. Bagi responden tahun 2. Manakala responden Thn6 tahun 4. menghadkan aktiviti pelajar pada waktu malam dan memperbanyakkan poster-poster kesedaran akhlak dan sosial. menganjurkan program-program kesedaran.1 Penguatkuasaan 44 undangundang sedia ada 57 178 90 Jadual 4. Jumlah 4.2. manakala 48 orang mengatakan 27 sederhana dan tiada responden tahun 4 yang mengatakan masalah sosial 30 di UTM berada di tahap yang rendah. manakala 128 ini 1 orang mengatakan sederhana dan tiada responden mengatakan masalah sosial di UTM berada di tahap yang rendah.berada di tahap yang tinggi. Manakala 17 orang responden yang tinggal di luar kolej mengatakan tahap masalah sosial .12: Taburan responden mengikut Tinggi kediaman 179 17 Sederhana 128 50 Rendah 4. 17 26 83 48 4 4.7 Taburan tahap masalah sosial mengikut tahun pengajian 3 Kajian juga mendapati seramai 27 orang responden tahun 1 mengatakan Jumlah bahawa masalah sosial di UTM ini adalah 307 tinggi.13: Taburan tahap UTM berada di mereka yang mengatakan masalah sosial 1 mengikut tahun tahap yang di pengajian rendah. Bahagian ini akan dipecahkan lima 2 pecahan iaitu penguatkuasaan undang-undang sedia ada.12 di bawah menunjukkan 179 responden yang tinggal di kolej mengatakan bahawa masalah sosial di UTM 7 adalah tinggi. Hanya seorang sahaja responden tahun 6 dan dia berpendapat Sederhana masalah sosial di UTM berada di tahap yang tinggi. seramai 93 orang responden tahun 3 Thn3 mengatakan bahawa masalah sosial di UTM ini adalah tinggi. manakala 83 Thn4 orang mengatakan sederhana dan 2 orang responden tahun 3 mengatakan Thn5 masalah sosial di UTM berada di tahap yang rendah.

3 programprogram kesedaran Setuju Sangat Tak Jadual 4.Pandangan Kekerapan Peratus Sangat Setuju 122 Jadual 4.1 Tidak Pasti 28 7.3%) tidak setuju dan 86 (2. 126 2.1%) sangat tidak setuju agar penguatkuasaan undang-undang dilaksanakan untuk menangani masalah sosial.2. 21 (5.4 Menghadkan aktiviti pelajar pada 5.3 Mewujudkan unit khas 3.14: Pandangan pelajar terhadap penguatkuasan 32.15 di bawah menunjukkan pandangan pelajar agar kesedaran 8 Pandangan pelajar dipupuk melalui penganjuran program-program kesedaran. 100 153 Jadual 4.8%) setuju. 122 100 (32. 20 (5. 204 (54.6%) responden sangat setuju agar 5 Pandangan ditubuhkan satu unit khas yang mencegah maksiat sebagai langkah 1.4 Tidak Setuju 20 4.2.4%) menjawab tidak pasti. 43 (11.16: Pandangan pelajar terhadap penubuhan unit khas 40.7 mencegah maksiat Sangat Tak Setuju Kajian juga mendapati. .1 Tidak Pasti 43 11.4 kesedaran Setuju 204 54. manakala 155 (41.1 Kekerapan (33.2.3%) orang sangat tidak setuju dengan cadangan ini. 43 (11.4 undang-undang Setuju 184 48.8 Tidak Pasti 43 11.4 Tidak Setuju 21 4. 28 Jumlah Peratus (7. 184 (48.4%) sangat setuju agar penguatkuasaan undang-undang dilaksanakan.6 waktu malam Sangat Tak Setuju 5 1.1%) responden Jumlah Peratus setuju.3 Kekerapan menangani masalah sosial pelajar UTM.3%) responden sangat tidak setuju dengan cadangan ini.4%) orang responden sangat setuju. 153 (40.4%) orang menjawab tidak pasti.6%) responden tidak setuju 377 Sangat Setuju dan 5 (1.15: Pandangan pelajar terhadap penganjuran program 33.4%) responden tidak pasti.4 Tidak Setuju 14 4. 14 (3. 100 126 Jadual 4.7%) orang tidak setuju dan 5 377 Sangat Setuju (1.6 mencegah maksiat Setuju 155 41.1%) orang setuju.3 Jumlah 377 Daripada 377 orang responden.2 Menganjurkan 5.

17: Pandangan pelajar terhadap menghadkan aktiviti pelajar 63 pada waktu malam 16. seramai 63 orang responden atau 16.8%) responden sangat 120 setuju dengan cadangan agar memperbanyakkan poster-poster kesedaran Jumlah Pandangan akhlak dan sosial. manakala 107 orang responden atau 28. .9 poster-poster kesedaran sosial akhlak dan Sangat Tak Setuju 35 Berdasarkan jadual 4.4% setuju. Sangat Setuju Jadual 4.8 Tidak Pasti 46 12. 109 orang responden atau 28.7% sangat setuju.7 Tidak Setuju 109 4.8%) responden tidak setuju dan 9 (2.2%) responden Kekerapan tidak pasti.Pandangan Kekerapan Peratus Sangat Setuju Jadual 4.8 Sangat Tak Setuju 9 2. didapati 9.2.3% sangat tidak setuju dengan cadangan ini.3 (31. 184 (48.18: Pandangan pelajar agar memperbanyakkan poster 120 dan sosial kesedaran akhlak 31.5 Memperbanyakkan 28.9% tidak setuju dan 35 orang responden atau 9.2 Tidak Setuju 18 4.7 Setuju 107 28.4 Tidak Pasti 63 16.8%) responden377 setuju.4 Jumlah 377 100 Berkaitan dengan cadangan menghadkan aktiviti pelajar pada waktu malam sebagai langkah menangani masalah sosial pelajar UTM.8 Setuju 184 48.4%) responden 100 Peratus sangat tidak setuju dengan cadangan ini.18 di bawah. 63 orang responden atau 16.7% tidak pasti. 46 (12. 18 (4.

c) Memperbayakkan bahan edaran seperti flies dan risalah mencegah mungkar dan mengajak buat baik. Unit kolej dan denda pelajar. Kefahaman mengenai tanggungjawab bersama ini perlulah difahami oleh semua warga UTM agar segala rancangan dapat dilaksanakan dengan berkesan. Berikut adalah cadangan yang dikemukakan kepada pihak pengurusan universiti untuk menangani masalah sosial pelajar UTM. program/aktiviti pelajar (Kolej dan HEP).Wan Mohamad (2002) pula berpendapat bahawa kefahaman dan penghayatan cara hidup timur yang mendalam semata-mata tidak memadai untuk membendung masalah ini tetapi perlu juga disertakan penguatkuasaan undang-undang yang berkaitan sebagai langkah pencegahan. papan dari kajian ini memperlihatkan penghuni Membuat (pattern) yang menghendaki kerjasama yang bersepadu dari banyak pihak. Adalah menjadi penempatan masing-masing. Ia tidak hanya Pengurusan pihak yang menjaga pelajar rondaanlangsung h) melibatkan kolej (Pengetua/Felo) buat secara secara semata-mata (HEP dan kolej-kolej). g) asrama.tinggi dan memerlukan tindakan kawasan hampir kepada segera sebelum masalah ini menjadi lebih Kaedah lagi. Masjid Sultan Ismail.1 Pejabat Hal Ehwal Pelajar. Kolej dan cadangan-cadanganPutra. bahan terlarang seperti CD pihak dan baju elemen terpenting dalam merangka plan lelaki) perempuan dalam almari tindakan jangka panjang tentang pembangunan akhlak dan moral pelajar. 6. d) Diwujudkan satu unit yang berperanan memantau dan menguatkuasakan peraturan yang berkaitan dengan masalah sosial pelajar. Kolej Tun Hussien yang boleh dilaksanakan untuk menangani Rahman masalah ini. apakah pendekatan terbaik untuk menangani masalah ini? Dapatan-dapatan kawasan asrama siswi perlu dipagar bagi mengelakkan telah mengesahkan andaian pengkaji bahawa masalah sosial UTM berada di pencerobohan dan menghadkan pengunjung lelaki dalam tahap sederhana tetapimenggunakan smart card untuk akses ke blok f) Pelajar asrama tersebut. masalah sosial pelajar UTM penempatan pelajar disusun yang selama ini Sekiranyapersoalan pengasingan tidakmembimbangkan dan menjadi kaedah adakah tahapnya dapat dilaksanakan. masuk ke kawasan asrama. Unit kuatkuasa peraturan Perkhidmatan Dan Sokongan Pelajar Keselamatan. a) Pengurusan HEP dan kolej perlu menambahkan dan memberi penekanan lagi kepada aktivti/program kerohanian dan kesedaran akhlak mulia berbanding yang sedia ada. 6. Pusat Pengajian spot check Pembangunan Sosial. Ini bermakna kedua-dua pendekatan iaitu kesedaran melalui pendidikan dan pencegahan melalui penguatkuasaan adalah penting bagi menjamin keberhasilan ketika merancang langkah-kangkah menangani 6. Aktivti/program kerohanian dan kesedaran akhlak mulia yang dirancang perlu disasarkan juga kepada b) Menerapkan nilai-nilai murni dan akhlak mulia dalam setiap pelajar bukan Islam. Pusat Koi) Mengiatkan lagi Islam Dan ke bilik-bilik pelajar (disamping Kurikulum. Kolej Tuanku Canselor. perlu dipikul oleh semua pihak di UTM ini seperti fakulti-fakulti.0 Rumusan e) Beri keutamaan kepada siswi duduk di kolej-kolej yang Hasil kajian telah menghuraikan tahap masalah sosial pada persepsi pelajar berdekatan dengan fakulti (seperti Kolej Tun Razak.0 Cadangan penyelesaian. Onn. masalah sosial pelajar. dapatan-dapatan dari maklumat kajian ini dapat memberi untuk memantau pelajar balik lewat malam dan garis panduan menghalang bukan penghuni mengambil tindakan yang kepada pihak universiti untuk menceroboh kawasan Cadangan-cadangan yang terhasil tanda yang melarang bukan satu corak sewajarnya untuk menangani masalah sosial pelajar.2 Kolej Kediaman. tetapi tanggungjawab bersama itu juga berjadual di peringkat kolej masing-masing. bolej juga (UPSP) dan Unit pantau Kerjasama yang erat dari semua lucah merupakan Sukan. parah ini boleh digunakan harapan pengkaji. Tindakan yang dibuat secara kolektif biasanya akan menghasilkan natijah yang diharap-harapkan. . 5. Kolej telah Dr memfokuskanKolej Tun Fatimah) serta Pengkaji perbincangan kepada Tun Ismail dan penganalisaan persepsi pelajar terhadap tahap secara berasingan jantina.

agar sama-sama berganding bahu mempunyai kesedaran untuk menangani masalah ini dengan bersungguh-sungguh. Tetapi menjadi satu keperluan juga agar pengurusan UTM peka dengan kualiti graduan yang bakal dilahirkan. berpelukkan(rujukmotorsikal dan berkhalwat dalam kereta. pencegahan melalui pendidikan. Pekerti Muslim.j) Tetapkan kuota pelajar yang boleh memiliki kenderaan berdasarkan lot parking yang ada. Kuala Terengganu: 6. pensyarah. terj. 1985. Perkara ini juga ditekankan oleh kepimpinan negara dalam mencapai taraf negara industri agar bangsa Malaysia sentiasa mempunyai nilai moral dan akhlak Maka secara yang tinggi. pegawai. 7. Bandung: CV . Etika Islam. Ini kerana mereka akan menjadi pemimpin kepada anak-anak kita satu masa nanti dan kita tidak mahu anak-anak kita dipimpin oleh ~‫~ﻢﻠﻋأ ﷲاو‬ pemimpin yang mempunyai akhlak dan moral yang rendah. Kuala Lumpur : Utusan Publication & Distributiors Sdn Bhd. staf sokongan dan pelajar sendiri. 1983. Diponegoro. BIBLIOGRAFI Buku Al-Quran dan Terjemahannya. Hamzah Ya’qub. Ismail Mohd Hassan. Abdul Rahman Abdul Aziz. Sehubungan itu pihak pengurusan UTM perlu bertindak dan merancangkan satu plan jangka panjang yang akan menjadi dasar kepada pembangunan sosial. 2002. pihak pengurusan UTM diharap dapat menjadikan langkahlangkah cadangan ini sebagai panduan dalam menangani masalah sosial pelajar yang semakin membimbangkan ini. Kaedah ini dapat menyelesaikan masalah jammed dalam kampus dan k) Melaksanakanserta mengelakkan pelajar yang dikenalpasti kemalangan kaunseling kepada pelajar berlainan jantina bermasalah atas Kaunselor). Fenomena ini memerlukan satu tindakan yang konkrit dan bersepadu dari semua peringkat warga UTM sama ada kepimpinan tertinggi UTM. undang-undang dan peraturan merupakan gabungan yang boleh digunakan sebagai pendekatan untuk menangani masalah sosial pelajar. Langkah-langkah yang menggabungkan peranan semua pihak. moral dan akhlak juga perlu ditekankan agar setiap graduan yang bakal dilahirkan nanti mempunyai keseimbangan dari sudut akhlak dan ilmu. keseluruhan dapat disimpulkan di sini bahawa objektif UTM untuk menjadi sebuah universiti bertaraf dunia adalah merujuk kepada kualiti yang terbaik dari semua sudut. Yayasan Islam Terengganu. H. dapatlah dirumuskan bahawa setiap pelajar mengakui bahawa isu masalah sosial di kalangan mahasiswa merupakan satu fenomena yang berlaku di UTM ini. Bukan sahaja mempunyai kualiti akademik yang terbaik. malah kualiti sahsiah. akhlak dan moral para pelajarnya agar seiring dengan tuntutan agama yang mementingkan akhlak sebagai asas jati diri insan.0 Kesimpulan. Al-Ghazali. Berdasarkan kepada kajian ini.3 Umum. Justeru itu. Pemikiran Etika Hamka. tanggungjawab bersama. l) Wujudkan Modul Pembangunan Sahsiah yang wajib diikuti oleh semua pelajar (terutama pelajar tahun satu).

2002.Mohamad Najib Abdul Ghafar. Kesan Gejala Sosial Masa Kini TerhadapKeselamatan Negara dan Pencegahan Melalui Penguatkuasaan Undang-undang dalam Seminar Menangani Gejala Sosial Peringkat Kebangsaan. 2001. Psikologi Mak Nyah dan Program Intervensinya Ke Arah Penyelesaian dalam Bengkel Menangani Gejala Sosial Peringkat Negeri Selangor dan Wilayah Persekutuan. 2002. Analisis Data Menggunakan SPSS Windows. Fenomena Transeksual dari Perspektif Islam dalam Seminar Transeksualiti di Institut Pengajian Tinggi. Transeksualisme & Hubungannya Dengan Kecelaruan Gender Dari Perspektif Psikologi dalam Seminar Transeksualiti di Universiti Teknologi Malaysia. Hamzah Md Rus. Moral: Teori. Akhlak dan Tasawuf Islam. Hasnan dan Ahmad Rafizi. Pembinaan dan Analisis Ujian Bilik Darjah. (18 Ogos 2003a) Berita Harian. 1995. Zulakarnain Zakaria dan Hishamuddin Md. Hamdan Abd Kadir. Mohd Tajudin Ninggal. Skudai: Unit Penerbitan Akademik. Skudai: Universiti Teknologi Malaysia. terj. Wan Mohamad Abdul Aziz. Putrajaya: Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. 1996. Nooraziah Mohd Awal. Som. 1992. . Kertas Kerja Ahmad Kilani Mohamad. Strategi Menangani Gejala Sosial Melalui Pendekatan Islam dalam Seminar Menangani Gejala Sosial Peringkat Kebangsaan. Skudai: Jawatankuasa Penerapan Nilai Islam (JAPNI). Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia. Polisi dan Peraturan Negara & Universiti Berkaitan dengan Isu Transeksualiti dalam Seminar Transeksualiti di Institut Pengajian Tinggi. Putrajaya: Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. Kuala Lumpur: Berita Publishing Sdn Bhd. Keratan Akhbar Pelajar Terbabit Kancah Sosial Perlu Penyelesaian. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia. Skudai: Penerbit Universiti Teknologi Malaysia. 2002. Putrajaya: Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. Skudai: Penerbit Universiti Teknologi Malaysia. Mohd Janib Johari. An-Nawawi. 1999. Md Ali Sarbini. 1994. Transeksualiti: Persepsi Masyarakat Merentasi Agama dan Jantina – Satu Kajian di UKM dalam Seminar Transeksualiti di Institut Pengajian Tinggi. Putrajaya: Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. Penyelidikan Pendidikan. Dasar. 2002. Aplikasi dan Permasalahan. Mustafa Abd Rahman. 2003. Skudai: Penerbit Universiti Teknologi Malaysia. Amini Amir Abdullah. 2002. Kuala Lumpur: Dewan Pustaka Fajar. 1997. Mohd Sulaiman Yasin. Bangi: Yayasan Salman. Gejala Sosial Masakini: Ancaman Kepada Umat Islam dan Kesannya Terhadap Perkembangan Islam dalam Seminar Menangani Gejala Sosial Peringkat Kebangsaan. Halal dan Haram Dalam Kehidupan Seharian: Satu Huraian Dari Segi Makanan. 1992. Akhlak dan Tasawuf.. Hadis Empat Puluh Susunan Imam An-Nawawi. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia. Mohd Najib Abdul Ghafar. Zakaria Stapa. 2002. 2003. Pakaian Dan Pergaulan dalam Seminar Pemantapan Ibadah.