PERSEPSI PELAJAR TERHADAP ISU-ISU SOSIAL: SATU TINJAUAN DI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA SKUDAI.

Oleh; Mohd Nasir Masroom Pejabat Hal Ehwal Pelajar UTM, Skudai.
Kajian ini dijalankan untuk mengetahui persepsi pelajar-pelajar UTM terhadap tahap masalah sosial di UTM kampus Skudai dan cadangancadangan yang boleh dilaksanakan untuk menangani masalah ini. Sampel kajian adalah terdiri daripada 377 orang pelajar yang dipilih secara rawak. Instrumen yang digunakan ialah soal selidik. Manakala data dianalisis dengan menggunakan “Statistical Pakage For The Social Sciences” dan dibentangkan dalam bentuk kekerapan dan peratus. Taburan tahap-tahap masalah sosial dianalisis secara keseluruhan dan dipamerkan menggunakan kekerapan dan peratus. Perbezaan tahap mengikut ciri-ciri demografi responden juga akan dipamerkan untuk melihat perbezaan pandangan di kalangan mereka. Hasil kajian mendapati kebanyakan responden berpendapat bahawa masalah sosial di UTM berada di tahap yang sederhana dan tinggi. Mereka berpendapat, pihak pengurusan UTM perlu melakukan sesuatu untuk menangani masalah ini sebelum menjadi lebih parah lagi. Beberapa cadangan dikemukakan dalam kajian ini kepada pihak pengurusan UTM sebagai langkah untuk menangani isu ini. Adalah diharapkan agar hasil kajian ini dapat membantu pihak pengurusan UTM memilih pendekatan 1.0 terbaik dan praktikal bagi melahirkan graduan yang mempunyai akhlak yang baik serta dapat mewujudkan suasana harmoni di persekitaran Pengenalan. kampus.

Abstrak

ia sebenarnya sudah menjadi masalah nasional – masalah negara! Dari tahun ke tahun. akhlak dan sosial menuju ke arah tahap yang rendah apabila melihatkan kepada isu-isu sosial masa kini. statistik menunjukkan bahawa peningkatan bilangan gejala sosial di kalangan orang-orang Islam semakin hari semakin meningkat berbanding bangsa-bangsa lain di negara ini (Wan Mohammad. penganiaan kanak-kanak.dibahaskan ialah berkenaan isu sumbang mahram serta kes rogol dan bunuh yang melibatkan kanak-kanak.a telah ditanya oleh Said b.w adalah (isi kandung) al-Quran itu sendiri”.a. Ini bermakna. semacam terdapat satu peralihan dari sudut pembangunan diri. al-Quran dijadikan sandaran apabila Rasulullah s. 1. Kita juga pernah dikejutkan dengan Isu Black Metal yang menyerang pelajar-pelajar Muslim satu ketika dahulu – 2001. aspek-aspek moral. sedangkan apa-apa yang dilarang pula ditinggalkannya. Dalam hubungan ini. kehamilan remaja. rogol di bawah umur. dan kini satu lagi isu sosial yang hangat . akhlak yang sangat mulia”. apa-apa yang disuruh oleh al-Quran dilaksanakannya. maksiat.w telah menjadikan ketaatan terhadap suruhan dan larangan al-Quran itu sebagai akhlak kepada dirinya. Ibn Kathir dalam Zakaria Stapa (1995) sewaktu menghuraikan ayat ini telah mencatatkan perihal bahawa Aisyah r. pengihan dadah dan jangkitan HIV/AIDS.a. sumbang mahram. keganasan rumah tangga. Aisyah pula berkata “sesungguhnya akhlak Rasulullah s. Kes-kes yang dilaporkan ini meliputi kes buang bayi. lalu Aisyah menjawab “tidakkah kamu membaca al-Quran?” Said menjawab bahawa dia telah membacanya.a. Apabila membicarakan isu sosial. 2003). Ketika masyarakat Malaysia semakin berkembang maju mengejar pembangunan meterial.w diutus sebagai rasul untuk memperbaiki akhlak umat ketika itu “… dan bahawa sesungguhnya engkau (wahai Muhammad) mempunyai sebagaimana firman Allah dalam Surah al-Qalam ayat 4 yang bermaksud.a. Hisham tentang akhlak Rasulullah s. bahawa Rasulullah s.w.1 Definisi masalah sosial.

dan bangsa. isu sosial di kalangan mahasiswa Institusi Pengajian Tinggi Awam individu. pengkaji hanya menyasarkan data yang diperolehi daripada kategori ini menjadi satu realiti yangsahaja membendung gejala yang tidak sihat pelajar Ijazah Sarjana muda akan kerana mereka merupakan kumpulan terbesar di UTM Malaysia (UTM) memalukan nama baik IPTA termasuk Universiti Teknologi Kampus Skudai Isu ini menjadi hangat sekitar Jun 2003 apabila sekali lagi gambar aksi lucah berbanding dengan kumpulan-kumpulan pelajar lain.00 orang pelajar (Unit Kemasukan Canselor UiTM Malaysia. 1997).0 masyarakat kajian.1 Reka bentuk kajian. Kaedah ini cuba menerangkan perlakuan individu berdasarkan ciri-ciri tertentu dan deskritif secara khusus Instiusi Pendidikan Tinggi Awam (IPTA) juga tidak kebolehpercayaan kerana menyebabkan ia jarangkali membincangkan ciri dapat lari dari menerima Populasi realiti 3.dan Morgan dengan menetapkan aras Berita 3. tidak mungkin untuk pengkaji dapat berjumpa sebagai menjawab dakwaan sesetengan pihak bahawa aksi lucah tersebut dengan setiap individu dalam Dalam ini. Akhirjuga Sampel kebolehpercayaan sosial dan bergantung kepada subjektif seseorang Kajian. pula berpendapat mahasiswa dari memahami Nor Ba’yah Abdul Kadirpersepsi dan pandangan. nilai jurang pencetus utama kepada perbagai masalah yang kejutan budaya dandan kepuasan adalah tidak begitu mudah seperti sosial Tetapi isu sosial juga ia mesti mengambilvariable kepada " economic disangkakan. Namun begitu. maka kajian ini dijalankan untuk mengetahui tahap keparahan masalah sosial ini dan langkah-langkah cadangan untuk Banyak telah diperkatakan perspektif pelajar sendiri. terlibat dengan bahan lucah. baik dari aspek 3.lain-lain faktor penghasilannya pengajian dan tempat sebagai masalah yang negatif dilonggoktinggal sekarang. masalah Dr adalah melibatkan pelajar UiTM. Antara faktor yang perhubungan dysfunctioning ".kesahihan berita dan gambar Lanjutan (Sarjana dan Ph. emosi. Najib faktor kesalahan akhlak dan sosial iaitu pengaruh persekitaran di samping(1997) berpendapat. Sampel kajian seramai 377 orang adalah ditentukan dengan UiTM kerana tiada bukti-bukti kukuh yang dapat mengaitkan pelajarnya menggunakan formula Krejcie dengan gambar-gambar tersebut. kerana dikaitkan sebagai kira pelbagai pembolehubah dan seringkali yang dimaksudkan dalam kajian ini adalah terhad kepada isu yang berkaitan dengan mesti diambil kira ialah suasana persekitaran. ini agak menghadkan kesahan kerana mereka membendung pelakuan salah laku akhlak dan sosial.(Sayed A. Begitu Najib (1997) berpendapat bahawa pengukuran efektif seperti sikap. Sungguhpun Ijazah Sarjana muda dan Ijazah golongan kategori pelajar iaitu Tahun Asas. selain yang keterangan latar belakang. sosial serta budaya kehidupan masyarakat (Hamzah 2003). Rahman. Secara makronya. persepsi. agama. pengambilan data dibuatkeuntungan kepada masyarakat yang tidak membawa sokongan dan menggunakan soal selidik kepada 377 kekuatan sistem danorang responden. Ini ujian tersebut. 3 Jun 2003). Wawancara penuh bersama Naib Rekod. juga dengan proses inter dan intra penghijrahan masalah ekonomi. tahun pertumbuhan ekonomi. Menurut Najib (1999). Bagi tersebut. Ia cuba menerangkan 2. sosial yang dihadapi menanganinya berdasarkan mengenai gejala-gejala 3. pertumbuhan fizikal dan perbincangan sesama Keputusan kajian terhadap isu-isu sosial di UTM yang selalu dikaitkan dengan lima masalah selalunya subjektif dan bergantung kepada pembaca.2 bahawa isu tersebut melanda kawasan kampus mereka. dan perbandaran. luaran. kemiskinanjantina. utama ini. perubahan sikap dipersetujui lembut (mak yang sentiasa berpakaian. Subjek perbualan hangat dengan tersebarnya gambar siswi yang sedang menjadikajian terdiri daripada para pelajar siswa dan perlakuan sumbang menuntut di UTM Kampus Skudai. dalam Madya Dr Rahmatullah Abdul Wahab Khan. oleh Metodologi kita. agama. Untuk menjawab persoalanpersoalan ini. perasaan. untuk mengukur Psikologi UKM kelemahan penguatkuasaan dan digunakanPensyarah Jabatan perkara yang berkaitan dengan sikap. Kajian rintis Persoalannya sekarang ialah .0 Latarbelakang kajian.000. menyelesaikan masalah secara mikro. Soal selidik ini imej mereka gambaranyang dibina Berdasarkan maklumat dan di mata masyarakat. Tetapi perlu diingat bahawa pendapat dan pandangan bahawa mereka adalah sebahagian daripada masyarakat boleh setiap orang adalah berbeza. sosial dan kadangkala juga sebagai Melalui kaedah tinjauan. komuniti ataupun negara. moral dan IPTA. yang tanggapan. namun satu tindakan wajar dilakukan untuk tersebut masih boleh diragui. pemakanan dan bakat. soal selidik selalu kawalan. rakan sepejabat masa. seringka1i dikaitkan dengan kerniskinan di bandar.antara siswa dan siswi (couple). oleh pengkaji sendiri di akan menjaga merupakan soal selidik umum mengenai masalah sosial untuk mendapatkan lagi bahawa masalah sosial akhlak.3 Instrumenpada tahap 95%. khalwat. kepercayaan.sejauhmanakah keparahan (severity) tahap masalah ini di kampus UTM dan apakah cadangan-cadangan yang boleh dikemukakan kepada pihak pengurusan UTM untuk menangani masalah ini. persetubuhan luar nikah (berzina). temubual yang dibuat kepada Prof Harian (18 Ogos 2003) keyakinan dikekalkan Kajian. sendiri.populasiwawancaramengatasi Prof Datukini. Jumlah dilakukan oleh golongan mahasiswa tersebar didakwakeseluruhan populasi atau pelajar yang ingindidijadikan (Utusan internet sampel kajian ialah 18. Najib (1999) mencadangkan agar kaedah pemilihan dijalankan pelajar Ibrahim Abu Shah menafikan bahawa aksi tersebut dilakukan oleh secara rawak. kursus. di suatu peringkat demografi responden seperti umur. (pilo t kesopanan. Pemilihan ini adalah berdasarkan kepada andaian pengkaji sikap yang bergantung kepada yang menyentuh etika dan perubahan sendiri dan juga rekod-rekod tatatertib pelajar serta hasil kematangan seseorang. tidak dinafikan persepsi pelajar tentang isu ini memang berlaku. UTM Kampus Skudai mempunyai menerusi internet dan laporan media yang kononnya dilakukan oleh beberapa mahasiswa IPTA. perbezaan antara nilai peribadi dengan nilai yang pelajar lelaki ramai. manakala pembolehubah tidak bersandar ialah ciri-ciri masyarakat. Gejala sosial dilihat sebagai satu perlakuan manusia yang terkeluar dari batas-batas normal dan diterima umum. Pensyarah Jabatan Psikologi Kajian ini menggunakan instrumen kajian satu set soal sosial yang UIAM berkata punca mahasiswa yang terlibat dengan masalah selidik adalah memfokus kepada matlamat untuk melihat remaja-remaja terhadap tahap sama dengan faktor yang menyebabkan persepsi pelajar lain melakukan masalah sosial pelajar UTM dan cadangan penyelesainnya.D). sikap nyah) dan etika berubah-ubah. akhir ini. 2003). minat. Pembolehubah bersandar ialah struktur ekonomi yang diamalkan oleh sesuatu persepsi pelajar. Masalah sosial adalah sesuatu yang merangkurni berbagai pelakuan negatif anggota Menerusi kaedah kuantitatif.

jantina. Objektif utama pengkaji mengambil enam item yang terdapat pada bahagian ini ialah untuk melihat perbezaan persepsi di antara enam item tersebut terhadap isu yang dikaji. Tahap persepsi pelajar akan dikategorikan berlandaskan kedudukan taburan skor. Bahagian A terdiri dari penyataan demografi iaitu umur. kursus. Pada Bahagian B pula pengkaji telah memilih beberapa item yang sesuai dengan pembolehubah persepsi yang hendak dikaji yang mengandungi 21 soalan. agama.tes telah dilaksanakan menggunakan sampel pelajar UTM yang tidak terlibat t) dalam kajian sebenar. Markah Tinggi 78-105 Sederhana 50-77 Rendah 21-49 .1: Persepsi pelajar terhadap tahap masalah sosial Skor UTM. bangsa. namun semua responden menunjukkan keselarasan dalam jawapan-jawapan yang telah diberikan. Walaupun ada sedikit pembaikan. Soal selidik ini mengandungi 26 soalan dan terbahagi kepada 4 bahagian. tahun pengajian dan tempat tinggal sekarang. Kategori setiap skor adalah seperti yang dinyatakan dalam jadual berikut: Jadual 3. Jumlah skor ditabur di antara 21 hingga 105 markah.

Peratus Jadual 4. Responden dikehendaki menandakan jawapan mereka tentang 3 sesuatu kenyataan berdasarkan satumasalah sosial mengikut kepada 4.berada di tahap Jadualrendah.3 Taburan tahap skala -dari satu ekstrem ekstrem yang lain. 232 3. kumpulan etnik.1 Taburan tahap masalah sosial secara keseluruhan Secara keseluruhan kajian ini mendapati. asal kediaman.0% mengatakan bahawa masalah sosial di UTM ini adalah tinggi.8: Taburan tahap mengikut respon.2% mengatakan sederhana dan hanya 3 Tahap orang atau 0. Tidak Pasti145 Setuju (S) dan Sangat (TP). Manakala Bahagian B dan Bahagian C. Data-data yang diperolehi dari soal selidik akan diproses dan dianalisis dengan menggunakan Pakej Statistik Sains Sosial versi 11 (SPSS 11).4 Analisis Data. pelajar mengatakan isu akhlak dan hanya 3100 sosial di UTM berada di tahap yang rendah. mengikut jantina. manakala 66 menangani isu ini. maka semua item tersebut dipertimbangkan untuk proses 66 pengumpulan data bagi kajian sebenar (Najib.8. Tiada responden perempuan tidak memberikan apa-apa apa respon dalam bahagian ini atau langsung mengatakan masalah sosial Perempuan Untuk menguji kebolehpercayaan soal selidik ini. dilaksanakan sebagai kaedah yang sesuai untuk pandangan pelajar boleh didapati seramai 76 orang responden lelaki Jumlah mengatakan bahawa masalah sosial di UTM ini adalah tinggi.0 Sederhana 178 47. maklumat-maklumat tersebut dimasukkan ke dalam komputer untuk diproses. Analisis profil responden pada Bahagian A soal selidik dibuat menggunakan peratusan dan kekerapan untuk melihatkan perbezaan bilangan dan jumlah yang signifikan dengan kajian ini.1. Tidak Setuju (TS). manakala 178 orang atau 47.112 1999). seramai 196 orang responden atau 52.2 Taburan tahap masalah sosial 3 Manakala Bahagian C pulamengikut 5 soalan0. satu ujian telah di UTM Ini kerana bahagian ini hanya yang 4.8). agama. Soal selidik yang dikembalikan disemak secara manual untuk memastikan segala soalan telah dijawab semuanya. Nilai ini Sederhana melebihi piawai yang ditetapkan (0.7: Taburan tahap masalah sosial secara Tinggi keseluruhan 196 52.1.8% mengatakan masalah sosial di UTM berada di tahap yang Kekerapan rendah.2 Rendah 4.0 Dapatan Kajian. Bahagian ini akan dipecahkan secara keseluruhan. Skala Likert digunakan dalam menentukan pilihan jawapan kepada Rendah responden.1.8 terdapat jantina yang memfokuskan kepada Berdasarkan jadual 4. Keputusan alpha bagi semua item yang 120 diuji berada pada tahap 0. penggunaan skala adalah Sangat Tidak kumpulan etnik Jumlah Setuju (STS).4.8166. Setuju (ST). Tahap . Dalam kajian ini. Manakala 120 telah Bahagian ini sebagai sokongan kepada keseluruhan soalan yang orang responden perempuan mengatakan tahap masalah sosial berada isu tahap dijawab dan ia berbentuk pandangan umum responden terhadap di yang Tahap yang tinggi dan 112 orang mengatakan masalah sosial berada di tahap dikaji. ruangan pendapat sahaja. taburan tahap-tahap masalah sosial dan cadangan penyelesaiannya dianalisis menggunakan kaedah kekerapan. Selepas memasukkan semua data dalam jadual kod. 4. Tidak timbul sebarang masalah sama ada responden memberi apaLelaki yang sederhana. tempat tinggal dan tahun pengajian mereka. Pengkaji juga menambah Bahagian D iaitu pendapat 377 orang mengenai sederhana dan moral pelajar mengatakan masalah orang UTM secara umum. 4. dijalankan Tinggi jantina ke atas item-item Bahagian B soalan 176hingga soalan 21 untuk mendapatkan nilai Cronbach Alpha.1 Persepsi pelajar terhadap tahap masalah sosial di UTM Berikut adalah persepsi para responden terhadap tahap masalah sosial di UTM.

Manakala seramai 69 orang responden Cina 5 mengatakan bahawa masalah sosial di UTM109 adalah tinggi. 4 Sederhana 77 58 28 5 4.6 tahap yang rendah. 4 orang mengatakan tahap 196 masalah sosial di UTM tinggi dan 5 orang lagi mengatakannya sederhana.Perumahan Jadual 4. 37 orang lagi mengatakannya Jadual 4. 43 orang mengatakan sederhana dan tiada responden beragama Hindu Budha mengatakan masalah sosial di UTM berada di tahap yang rendah.11: berada di tahap yang tahap Taburan tahap mengikut tempat tinggal Tinggi Berdasarkan taburan rendah. 109 orang mengatakan masalah sosial berada di tahap Kampung/Felda 43 yang sederhana dan 2 orang responden mengatakan masalah sosial di UTM Bandar/Tmn.10: Taburan tahap mengikut berada di tahap 2 sederhana dan 2 orang berpendapat masalah sosial di UTM agama 4 yang rendah. Manakala Jumlah seramai 2 orang responden Kristian mengatakan bahawa masalah sosial di 257 UTM ini adalah tinggi.5 Taburan tahap masalah sosial mengikut asal 1 Berdasarkan jadual 4.9: Taburan tahap mengikut kumpulan 7 etnik. didapati seramai 180 asal 111 orang responden Melayu mengatakan bahawa masalah sosial di UTM ini 85 adalah tinggi.1. Tinggi Bagi responden beragama Hindu. seramai 4 orang responden 9 beragama Budha mengatakan bahawa Kristian sosial di UTM ini adalah masalah Budha tinggi. manakala 69 orang mengatakan Jumlah sederhana dan hanya seorang mengatakan masalah sosial di UTM berada 263 di tahap yang rendah. Manakala 85 orang responden yang berasal dari 24 Bandar dan Taman Perumahan mengatakan Tahap tahap masalah sosial berada di 47 tahap yang tinggi. . 38 orang mengatakan sederhana dan dua orang responden 181 India mengatakan rendah. didapati seramai 111 orang responden yang berasal dari Kampung dan tanah rancangan FELDA mengatakan bahawa 2 masalah sosial di UTM ini adalah tinggi.1. 4 orang daripada mereka mengatakan 186 tahap masalah sosial di UTM tinggi.4 Taburan tahap Rendah masalah sosial mengikut agama Kajian juga mendapati seramai 186 orang responden beragama Islam 1 mengatakan bahawa masalah sosial di UTM 2 adalah tinggi. Bagi etnik-etnik lain. masalah sosial 1 sosial di UTM berada di Taburan tahap Bagi etnik India pula. mengikut kumpulan etnik.11. 21 orang mengatakan sederhana dan seorang 64 Tahap responden beragama Kristian mengatakan masalah sosial di UTM berada di 47 Islam tahap yang rendah. manakala 77 ini orang mengatakan sederhana dan tiada responden Melayu yang mengatakan masalah sosial di UTM berada di tahap yang rendah.1. Bagi agama Budha pula. 58 orang ini Rendah mengatakan sederhana dan seorang responden Cina mengatakan masalah 4. manakala 77 orang mengatakan sederhana dan tiada Sederhana responden Melayu yang mengatakan masalah sosial di UTM berada di tahap yang rendah. 4 Sederhana 77 21 43 37 Rendah 4. seramai 7 mengikut kediaman orang responden India mengatakan bahawa 2 masalah sosial di UTM ini Jumlah adalah tinggi.Cina India Lain Tinggi 180 5 Jadual 4.

12: Taburan responden mengikut Tinggi kediaman 179 17 Sederhana 128 50 Rendah 4. manakala 83 Thn4 orang mengatakan sederhana dan 2 orang responden tahun 3 mengatakan Thn5 masalah sosial di UTM berada di tahap yang rendah. Manakala 17 orang responden yang tinggal di luar kolej mengatakan tahap masalah sosial . menghadkan aktiviti pelajar pada waktu malam dan memperbanyakkan poster-poster kesedaran akhlak dan sosial. Bagi responden tahun 3.12 di bawah menunjukkan 179 responden yang tinggal di kolej mengatakan bahawa masalah sosial di UTM 7 adalah tinggi. Jumlah 4.7 Taburan tahap masalah sosial mengikut tahun pengajian 3 Kajian juga mendapati seramai 27 orang responden tahun 1 mengatakan Jumlah bahawa masalah sosial di UTM ini adalah 307 tinggi.berada di tahap yang tinggi. Bagi responden tahun 2.1 Penguatkuasaan 44 undangundang sedia ada 57 178 90 Jadual 4.2. menganjurkan program-program kesedaran. mewujudkan -unit khas mencegah maksiat.13: Taburan tahap UTM berada di mereka yang mengatakan masalah sosial 1 mengikut tahun tahap yang di pengajian rendah. manakala 128 ini 1 orang mengatakan sederhana dan tiada responden mengatakan masalah sosial di UTM berada di tahap yang rendah. 50 orang mengatakan masalah sosial berada di tahap yang sederhana dan 3 orang responden mengatakan masalah Tahap sosial di UTM berada di tahap yang rendah. manakala 17 orang mengatakan sederhana dan tiada responden tahun 1 mengatakan masalah 70 sosial di UTM berada di tahap yang rendah.1. Kolej Tinggal Luar Jadual 3. manakala 26 orang mengatakan sederhana dan seorang Thn1 responden tahun 2 mengatakan masalah sosial di UTM berada di tahap Thn2 yang rendah. 42 manakala 4 orang lagi mengatakan sederhana dan tiada di kalangan 3 Jadual 4. seramai 3 93 orang mengatakan bahawa masalah sosial di UTM ini adalah tinggi. Manakala responden Thn6 tahun 4. 17 26 83 48 4 4. Hanya seorang sahaja responden tahun 6 dan dia berpendapat Sederhana masalah sosial di UTM berada di tahap yang tinggi. seramai 30 orang responden mengatakan bahawa masalah sosial di UTM ini Tahap adalah tinggi. Bahagian ini akan dipecahkan lima 2 pecahan iaitu penguatkuasaan undang-undang sedia ada. seramai 93 orang responden tahun 3 Thn3 mengatakan bahawa masalah sosial di UTM ini adalah tinggi. Bagi responden tahun 5.2 Pandangan pelajar secara keseluruhan terhadap kaedah menangani masalah sosial di Rendah UTM Berikut pula adalah pandangan para 1 responden terhadap kaedah menangani masalah sosial di UTM. manakala 48 orang mengatakan 27 sederhana dan tiada responden tahun 4 yang mengatakan masalah sosial 30 di UTM berada di tahap yang rendah. seramai 42 orang responden tahun 4 mengatakan bahawa Tinggi masalah sosial di UTM ini adalah tinggi.

184 (48.2.1 Kekerapan (33.3 Jumlah 377 Daripada 377 orang responden.4 undang-undang Setuju 184 48. 153 (40.1 Tidak Pasti 28 7.8 Tidak Pasti 43 11. 43 (11.7 mencegah maksiat Sangat Tak Setuju Kajian juga mendapati. 100 153 Jadual 4. 126 2. 28 Jumlah Peratus (7.6%) responden sangat setuju agar 5 Pandangan ditubuhkan satu unit khas yang mencegah maksiat sebagai langkah 1. 122 100 (32.2 Menganjurkan 5.1%) orang setuju.1%) sangat tidak setuju agar penguatkuasaan undang-undang dilaksanakan untuk menangani masalah sosial.4%) responden tidak pasti.15 di bawah menunjukkan pandangan pelajar agar kesedaran 8 Pandangan pelajar dipupuk melalui penganjuran program-program kesedaran.8%) setuju.3%) responden sangat tidak setuju dengan cadangan ini.1 Tidak Pasti 43 11.3 Mewujudkan unit khas 3.3 programprogram kesedaran Setuju Sangat Tak Jadual 4. 21 (5.Pandangan Kekerapan Peratus Sangat Setuju 122 Jadual 4.4 kesedaran Setuju 204 54.2.6%) responden tidak setuju 377 Sangat Setuju dan 5 (1.3%) orang sangat tidak setuju dengan cadangan ini.3 Kekerapan menangani masalah sosial pelajar UTM.14: Pandangan pelajar terhadap penguatkuasan 32.7%) orang tidak setuju dan 5 377 Sangat Setuju (1. manakala 155 (41.4%) sangat setuju agar penguatkuasaan undang-undang dilaksanakan. 20 (5.6 mencegah maksiat Setuju 155 41.2. 14 (3.3%) tidak setuju dan 86 (2.16: Pandangan pelajar terhadap penubuhan unit khas 40.4 Tidak Setuju 20 4. 43 (11.4%) orang menjawab tidak pasti.4%) orang responden sangat setuju.6 waktu malam Sangat Tak Setuju 5 1.1%) responden Jumlah Peratus setuju.4 Menghadkan aktiviti pelajar pada 5.4 Tidak Setuju 14 4. .4 Tidak Setuju 21 4.4%) menjawab tidak pasti. 204 (54. 100 126 Jadual 4.15: Pandangan pelajar terhadap penganjuran program 33.

4%) responden 100 Peratus sangat tidak setuju dengan cadangan ini.4% setuju. 18 (4.4 Tidak Pasti 63 16.2%) responden Kekerapan tidak pasti.8%) responden tidak setuju dan 9 (2.8%) responden sangat 120 setuju dengan cadangan agar memperbanyakkan poster-poster kesedaran Jumlah Pandangan akhlak dan sosial.7% sangat setuju.9% tidak setuju dan 35 orang responden atau 9.8 Setuju 184 48.7 Tidak Setuju 109 4.7% tidak pasti.3 (31.5 Memperbanyakkan 28.8 Sangat Tak Setuju 9 2. 63 orang responden atau 16. Sangat Setuju Jadual 4.Pandangan Kekerapan Peratus Sangat Setuju Jadual 4. .3% sangat tidak setuju dengan cadangan ini.2 Tidak Setuju 18 4. seramai 63 orang responden atau 16. 109 orang responden atau 28.17: Pandangan pelajar terhadap menghadkan aktiviti pelajar 63 pada waktu malam 16.4 Jumlah 377 100 Berkaitan dengan cadangan menghadkan aktiviti pelajar pada waktu malam sebagai langkah menangani masalah sosial pelajar UTM.8 Tidak Pasti 46 12. manakala 107 orang responden atau 28. 184 (48.18 di bawah.2.18: Pandangan pelajar agar memperbanyakkan poster 120 dan sosial kesedaran akhlak 31.8%) responden377 setuju. 46 (12.9 poster-poster kesedaran sosial akhlak dan Sangat Tak Setuju 35 Berdasarkan jadual 4.7 Setuju 107 28. didapati 9.

apakah pendekatan terbaik untuk menangani masalah ini? Dapatan-dapatan kawasan asrama siswi perlu dipagar bagi mengelakkan telah mengesahkan andaian pengkaji bahawa masalah sosial UTM berada di pencerobohan dan menghadkan pengunjung lelaki dalam tahap sederhana tetapimenggunakan smart card untuk akses ke blok f) Pelajar asrama tersebut.Wan Mohamad (2002) pula berpendapat bahawa kefahaman dan penghayatan cara hidup timur yang mendalam semata-mata tidak memadai untuk membendung masalah ini tetapi perlu juga disertakan penguatkuasaan undang-undang yang berkaitan sebagai langkah pencegahan. Kolej telah Dr memfokuskanKolej Tun Fatimah) serta Pengkaji perbincangan kepada Tun Ismail dan penganalisaan persepsi pelajar terhadap tahap secara berasingan jantina. c) Memperbayakkan bahan edaran seperti flies dan risalah mencegah mungkar dan mengajak buat baik.0 Cadangan penyelesaian. 6. bahan terlarang seperti CD pihak dan baju elemen terpenting dalam merangka plan lelaki) perempuan dalam almari tindakan jangka panjang tentang pembangunan akhlak dan moral pelajar. tetapi tanggungjawab bersama itu juga berjadual di peringkat kolej masing-masing. d) Diwujudkan satu unit yang berperanan memantau dan menguatkuasakan peraturan yang berkaitan dengan masalah sosial pelajar. bolej juga (UPSP) dan Unit pantau Kerjasama yang erat dari semua lucah merupakan Sukan.0 Rumusan e) Beri keutamaan kepada siswi duduk di kolej-kolej yang Hasil kajian telah menghuraikan tahap masalah sosial pada persepsi pelajar berdekatan dengan fakulti (seperti Kolej Tun Razak. Ini bermakna kedua-dua pendekatan iaitu kesedaran melalui pendidikan dan pencegahan melalui penguatkuasaan adalah penting bagi menjamin keberhasilan ketika merancang langkah-kangkah menangani 6. papan dari kajian ini memperlihatkan penghuni Membuat (pattern) yang menghendaki kerjasama yang bersepadu dari banyak pihak.tinggi dan memerlukan tindakan kawasan hampir kepada segera sebelum masalah ini menjadi lebih Kaedah lagi. Aktivti/program kerohanian dan kesedaran akhlak mulia yang dirancang perlu disasarkan juga kepada b) Menerapkan nilai-nilai murni dan akhlak mulia dalam setiap pelajar bukan Islam. parah ini boleh digunakan harapan pengkaji. Kolej dan cadangan-cadanganPutra. masalah sosial pelajar. . Unit kuatkuasa peraturan Perkhidmatan Dan Sokongan Pelajar Keselamatan. Masjid Sultan Ismail. a) Pengurusan HEP dan kolej perlu menambahkan dan memberi penekanan lagi kepada aktivti/program kerohanian dan kesedaran akhlak mulia berbanding yang sedia ada. 6. perlu dipikul oleh semua pihak di UTM ini seperti fakulti-fakulti. Berikut adalah cadangan yang dikemukakan kepada pihak pengurusan universiti untuk menangani masalah sosial pelajar UTM. Unit kolej dan denda pelajar.2 Kolej Kediaman. masalah sosial pelajar UTM penempatan pelajar disusun yang selama ini Sekiranyapersoalan pengasingan tidakmembimbangkan dan menjadi kaedah adakah tahapnya dapat dilaksanakan. program/aktiviti pelajar (Kolej dan HEP). Ia tidak hanya Pengurusan pihak yang menjaga pelajar rondaanlangsung h) melibatkan kolej (Pengetua/Felo) buat secara secara semata-mata (HEP dan kolej-kolej). masuk ke kawasan asrama. Kolej Tun Hussien yang boleh dilaksanakan untuk menangani Rahman masalah ini. Pusat Koi) Mengiatkan lagi Islam Dan ke bilik-bilik pelajar (disamping Kurikulum. g) asrama. Tindakan yang dibuat secara kolektif biasanya akan menghasilkan natijah yang diharap-harapkan. Pusat Pengajian spot check Pembangunan Sosial. Kolej Tuanku Canselor. Adalah menjadi penempatan masing-masing. 5. dapatan-dapatan dari maklumat kajian ini dapat memberi untuk memantau pelajar balik lewat malam dan garis panduan menghalang bukan penghuni mengambil tindakan yang kepada pihak universiti untuk menceroboh kawasan Cadangan-cadangan yang terhasil tanda yang melarang bukan satu corak sewajarnya untuk menangani masalah sosial pelajar. Onn. Kefahaman mengenai tanggungjawab bersama ini perlulah difahami oleh semua warga UTM agar segala rancangan dapat dilaksanakan dengan berkesan.1 Pejabat Hal Ehwal Pelajar.

H. Pemikiran Etika Hamka. Fenomena ini memerlukan satu tindakan yang konkrit dan bersepadu dari semua peringkat warga UTM sama ada kepimpinan tertinggi UTM. pegawai. malah kualiti sahsiah. undang-undang dan peraturan merupakan gabungan yang boleh digunakan sebagai pendekatan untuk menangani masalah sosial pelajar. l) Wujudkan Modul Pembangunan Sahsiah yang wajib diikuti oleh semua pelajar (terutama pelajar tahun satu). 2002. terj. Kuala Lumpur : Utusan Publication & Distributiors Sdn Bhd. pihak pengurusan UTM diharap dapat menjadikan langkahlangkah cadangan ini sebagai panduan dalam menangani masalah sosial pelajar yang semakin membimbangkan ini. Al-Ghazali. Yayasan Islam Terengganu.3 Umum. agar sama-sama berganding bahu mempunyai kesedaran untuk menangani masalah ini dengan bersungguh-sungguh. moral dan akhlak juga perlu ditekankan agar setiap graduan yang bakal dilahirkan nanti mempunyai keseimbangan dari sudut akhlak dan ilmu. Justeru itu. Berdasarkan kepada kajian ini. 1983. Pekerti Muslim. Perkara ini juga ditekankan oleh kepimpinan negara dalam mencapai taraf negara industri agar bangsa Malaysia sentiasa mempunyai nilai moral dan akhlak Maka secara yang tinggi. Tetapi menjadi satu keperluan juga agar pengurusan UTM peka dengan kualiti graduan yang bakal dilahirkan. tanggungjawab bersama. Etika Islam. BIBLIOGRAFI Buku Al-Quran dan Terjemahannya. Diponegoro.j) Tetapkan kuota pelajar yang boleh memiliki kenderaan berdasarkan lot parking yang ada.0 Kesimpulan. Sehubungan itu pihak pengurusan UTM perlu bertindak dan merancangkan satu plan jangka panjang yang akan menjadi dasar kepada pembangunan sosial. Hamzah Ya’qub. 1985. Langkah-langkah yang menggabungkan peranan semua pihak. Bukan sahaja mempunyai kualiti akademik yang terbaik. staf sokongan dan pelajar sendiri. Ismail Mohd Hassan. dapatlah dirumuskan bahawa setiap pelajar mengakui bahawa isu masalah sosial di kalangan mahasiswa merupakan satu fenomena yang berlaku di UTM ini. keseluruhan dapat disimpulkan di sini bahawa objektif UTM untuk menjadi sebuah universiti bertaraf dunia adalah merujuk kepada kualiti yang terbaik dari semua sudut. pensyarah. Ini kerana mereka akan menjadi pemimpin kepada anak-anak kita satu masa nanti dan kita tidak mahu anak-anak kita dipimpin oleh ~‫~ﻢﻠﻋأ ﷲاو‬ pemimpin yang mempunyai akhlak dan moral yang rendah. akhlak dan moral para pelajarnya agar seiring dengan tuntutan agama yang mementingkan akhlak sebagai asas jati diri insan. berpelukkan(rujukmotorsikal dan berkhalwat dalam kereta. Abdul Rahman Abdul Aziz. Kaedah ini dapat menyelesaikan masalah jammed dalam kampus dan k) Melaksanakanserta mengelakkan pelajar yang dikenalpasti kemalangan kaunseling kepada pelajar berlainan jantina bermasalah atas Kaunselor). pencegahan melalui pendidikan. Bandung: CV . 7. Kuala Terengganu: 6.

Halal dan Haram Dalam Kehidupan Seharian: Satu Huraian Dari Segi Makanan. Mohd Najib Abdul Ghafar.Mohamad Najib Abdul Ghafar. Skudai: Unit Penerbitan Akademik. 1999. Moral: Teori. 1994. Kuala Lumpur: Dewan Pustaka Fajar. Mohd Sulaiman Yasin. Putrajaya: Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. Zakaria Stapa. Skudai: Penerbit Universiti Teknologi Malaysia. Kuala Lumpur: Berita Publishing Sdn Bhd. Aplikasi dan Permasalahan. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia. 1992. Mohd Tajudin Ninggal. 2002. Bangi: Yayasan Salman. Dasar. Hadis Empat Puluh Susunan Imam An-Nawawi. Gejala Sosial Masakini: Ancaman Kepada Umat Islam dan Kesannya Terhadap Perkembangan Islam dalam Seminar Menangani Gejala Sosial Peringkat Kebangsaan. Hamzah Md Rus. Hasnan dan Ahmad Rafizi. Transeksualiti: Persepsi Masyarakat Merentasi Agama dan Jantina – Satu Kajian di UKM dalam Seminar Transeksualiti di Institut Pengajian Tinggi. 2001. Analisis Data Menggunakan SPSS Windows. Kertas Kerja Ahmad Kilani Mohamad. Skudai: Jawatankuasa Penerapan Nilai Islam (JAPNI). 2002. Putrajaya: Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. Pakaian Dan Pergaulan dalam Seminar Pemantapan Ibadah. An-Nawawi.. . 1992. Akhlak dan Tasawuf Islam. Wan Mohamad Abdul Aziz. Mustafa Abd Rahman. Polisi dan Peraturan Negara & Universiti Berkaitan dengan Isu Transeksualiti dalam Seminar Transeksualiti di Institut Pengajian Tinggi. Skudai: Penerbit Universiti Teknologi Malaysia. Transeksualisme & Hubungannya Dengan Kecelaruan Gender Dari Perspektif Psikologi dalam Seminar Transeksualiti di Universiti Teknologi Malaysia. Zulakarnain Zakaria dan Hishamuddin Md. Akhlak dan Tasawuf. Md Ali Sarbini. Pembinaan dan Analisis Ujian Bilik Darjah. (18 Ogos 2003a) Berita Harian. Penyelidikan Pendidikan. Psikologi Mak Nyah dan Program Intervensinya Ke Arah Penyelesaian dalam Bengkel Menangani Gejala Sosial Peringkat Negeri Selangor dan Wilayah Persekutuan. Putrajaya: Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. Keratan Akhbar Pelajar Terbabit Kancah Sosial Perlu Penyelesaian. Fenomena Transeksual dari Perspektif Islam dalam Seminar Transeksualiti di Institut Pengajian Tinggi. 2002. Som. 2003. 2002. 1997. 2002. Kesan Gejala Sosial Masa Kini TerhadapKeselamatan Negara dan Pencegahan Melalui Penguatkuasaan Undang-undang dalam Seminar Menangani Gejala Sosial Peringkat Kebangsaan. Mohd Janib Johari. Hamdan Abd Kadir. Skudai: Penerbit Universiti Teknologi Malaysia. 2002. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia. terj. 2003. Strategi Menangani Gejala Sosial Melalui Pendekatan Islam dalam Seminar Menangani Gejala Sosial Peringkat Kebangsaan. 1995. Nooraziah Mohd Awal. Skudai: Universiti Teknologi Malaysia. Putrajaya: Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. Amini Amir Abdullah. 1996. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful