PERSEPSI PELAJAR TERHADAP ISU-ISU SOSIAL: SATU TINJAUAN DI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA SKUDAI.

Oleh; Mohd Nasir Masroom Pejabat Hal Ehwal Pelajar UTM, Skudai.
Kajian ini dijalankan untuk mengetahui persepsi pelajar-pelajar UTM terhadap tahap masalah sosial di UTM kampus Skudai dan cadangancadangan yang boleh dilaksanakan untuk menangani masalah ini. Sampel kajian adalah terdiri daripada 377 orang pelajar yang dipilih secara rawak. Instrumen yang digunakan ialah soal selidik. Manakala data dianalisis dengan menggunakan “Statistical Pakage For The Social Sciences” dan dibentangkan dalam bentuk kekerapan dan peratus. Taburan tahap-tahap masalah sosial dianalisis secara keseluruhan dan dipamerkan menggunakan kekerapan dan peratus. Perbezaan tahap mengikut ciri-ciri demografi responden juga akan dipamerkan untuk melihat perbezaan pandangan di kalangan mereka. Hasil kajian mendapati kebanyakan responden berpendapat bahawa masalah sosial di UTM berada di tahap yang sederhana dan tinggi. Mereka berpendapat, pihak pengurusan UTM perlu melakukan sesuatu untuk menangani masalah ini sebelum menjadi lebih parah lagi. Beberapa cadangan dikemukakan dalam kajian ini kepada pihak pengurusan UTM sebagai langkah untuk menangani isu ini. Adalah diharapkan agar hasil kajian ini dapat membantu pihak pengurusan UTM memilih pendekatan 1.0 terbaik dan praktikal bagi melahirkan graduan yang mempunyai akhlak yang baik serta dapat mewujudkan suasana harmoni di persekitaran Pengenalan. kampus.

Abstrak

maksiat. penganiaan kanak-kanak. dan kini satu lagi isu sosial yang hangat .a telah ditanya oleh Said b. apa-apa yang disuruh oleh al-Quran dilaksanakannya. semacam terdapat satu peralihan dari sudut pembangunan diri. sedangkan apa-apa yang dilarang pula ditinggalkannya.dibahaskan ialah berkenaan isu sumbang mahram serta kes rogol dan bunuh yang melibatkan kanak-kanak. Ibn Kathir dalam Zakaria Stapa (1995) sewaktu menghuraikan ayat ini telah mencatatkan perihal bahawa Aisyah r. pengihan dadah dan jangkitan HIV/AIDS. sumbang mahram. 1. Kes-kes yang dilaporkan ini meliputi kes buang bayi. Dalam hubungan ini. Apabila membicarakan isu sosial. al-Quran dijadikan sandaran apabila Rasulullah s.a.w telah menjadikan ketaatan terhadap suruhan dan larangan al-Quran itu sebagai akhlak kepada dirinya. rogol di bawah umur. aspek-aspek moral. Ini bermakna. Kita juga pernah dikejutkan dengan Isu Black Metal yang menyerang pelajar-pelajar Muslim satu ketika dahulu – 2001.w diutus sebagai rasul untuk memperbaiki akhlak umat ketika itu “… dan bahawa sesungguhnya engkau (wahai Muhammad) mempunyai sebagaimana firman Allah dalam Surah al-Qalam ayat 4 yang bermaksud. bahawa Rasulullah s.a. akhlak yang sangat mulia”. keganasan rumah tangga.w. kehamilan remaja.a. statistik menunjukkan bahawa peningkatan bilangan gejala sosial di kalangan orang-orang Islam semakin hari semakin meningkat berbanding bangsa-bangsa lain di negara ini (Wan Mohammad. 2003).a.1 Definisi masalah sosial.w adalah (isi kandung) al-Quran itu sendiri”. Aisyah pula berkata “sesungguhnya akhlak Rasulullah s. akhlak dan sosial menuju ke arah tahap yang rendah apabila melihatkan kepada isu-isu sosial masa kini. Ketika masyarakat Malaysia semakin berkembang maju mengejar pembangunan meterial. ia sebenarnya sudah menjadi masalah nasional – masalah negara! Dari tahun ke tahun. Hisham tentang akhlak Rasulullah s. lalu Aisyah menjawab “tidakkah kamu membaca al-Quran?” Said menjawab bahawa dia telah membacanya.

dan perbandaran. sosial yang dihadapi menanganinya berdasarkan mengenai gejala-gejala 3. akhir ini. Najib faktor kesalahan akhlak dan sosial iaitu pengaruh persekitaran di samping(1997) berpendapat. sosial serta budaya kehidupan masyarakat (Hamzah 2003). Rahman. persepsi. isu sosial di kalangan mahasiswa Institusi Pengajian Tinggi Awam individu. selain yang keterangan latar belakang. dalam Madya Dr Rahmatullah Abdul Wahab Khan. Pembolehubah bersandar ialah struktur ekonomi yang diamalkan oleh sesuatu persepsi pelajar. Najib (1999) mencadangkan agar kaedah pemilihan dijalankan pelajar Ibrahim Abu Shah menafikan bahawa aksi tersebut dilakukan oleh secara rawak. pula berpendapat mahasiswa dari memahami Nor Ba’yah Abdul Kadirpersepsi dan pandangan. dan bangsa.1 Reka bentuk kajian. nilai jurang pencetus utama kepada perbagai masalah yang kejutan budaya dandan kepuasan adalah tidak begitu mudah seperti sosial Tetapi isu sosial juga ia mesti mengambilvariable kepada " economic disangkakan. Pemilihan ini adalah berdasarkan kepada andaian pengkaji sikap yang bergantung kepada yang menyentuh etika dan perubahan sendiri dan juga rekod-rekod tatatertib pelajar serta hasil kematangan seseorang. Pensyarah Jabatan Psikologi Kajian ini menggunakan instrumen kajian satu set soal sosial yang UIAM berkata punca mahasiswa yang terlibat dengan masalah selidik adalah memfokus kepada matlamat untuk melihat remaja-remaja terhadap tahap sama dengan faktor yang menyebabkan persepsi pelajar lain melakukan masalah sosial pelajar UTM dan cadangan penyelesainnya.0 Latarbelakang kajian. UTM Kampus Skudai mempunyai menerusi internet dan laporan media yang kononnya dilakukan oleh beberapa mahasiswa IPTA. pengkaji hanya menyasarkan data yang diperolehi daripada kategori ini menjadi satu realiti yangsahaja membendung gejala yang tidak sihat pelajar Ijazah Sarjana muda akan kerana mereka merupakan kumpulan terbesar di UTM Malaysia (UTM) memalukan nama baik IPTA termasuk Universiti Teknologi Kampus Skudai Isu ini menjadi hangat sekitar Jun 2003 apabila sekali lagi gambar aksi lucah berbanding dengan kumpulan-kumpulan pelajar lain. tidak mungkin untuk pengkaji dapat berjumpa sebagai menjawab dakwaan sesetengan pihak bahawa aksi lucah tersebut dengan setiap individu dalam Dalam ini. di suatu peringkat demografi responden seperti umur. Akhirjuga Sampel kebolehpercayaan sosial dan bergantung kepada subjektif seseorang Kajian. pertumbuhan fizikal dan perbincangan sesama Keputusan kajian terhadap isu-isu sosial di UTM yang selalu dikaitkan dengan lima masalah selalunya subjektif dan bergantung kepada pembaca. Bagi tersebut. oleh Metodologi kita. seringka1i dikaitkan dengan kerniskinan di bandar. sendiri. Ini ujian tersebut. pemakanan dan bakat.populasiwawancaramengatasi Prof Datukini. luaran. maka kajian ini dijalankan untuk mengetahui tahap keparahan masalah sosial ini dan langkah-langkah cadangan untuk Banyak telah diperkatakan perspektif pelajar sendiri. minat. tahun pertumbuhan ekonomi.sejauhmanakah keparahan (severity) tahap masalah ini di kampus UTM dan apakah cadangan-cadangan yang boleh dikemukakan kepada pihak pengurusan UTM untuk menangani masalah ini. Begitu Najib (1997) berpendapat bahawa pengukuran efektif seperti sikap. tidak dinafikan persepsi pelajar tentang isu ini memang berlaku. 3 Jun 2003).kesahihan berita dan gambar Lanjutan (Sarjana dan Ph.(Sayed A. kemiskinanjantina. manakala pembolehubah tidak bersandar ialah ciri-ciri masyarakat.lain-lain faktor penghasilannya pengajian dan tempat sebagai masalah yang negatif dilonggoktinggal sekarang. kepercayaan. Masalah sosial adalah sesuatu yang merangkurni berbagai pelakuan negatif anggota Menerusi kaedah kuantitatif. 1997). emosi. sikap nyah) dan etika berubah-ubah. utama ini. (pilo t kesopanan. rakan sepejabat masa. Subjek perbualan hangat dengan tersebarnya gambar siswi yang sedang menjadikajian terdiri daripada para pelajar siswa dan perlakuan sumbang menuntut di UTM Kampus Skudai. moral dan IPTA. komuniti ataupun negara.D). sosial dan kadangkala juga sebagai Melalui kaedah tinjauan. Ia cuba menerangkan 2. untuk mengukur Psikologi UKM kelemahan penguatkuasaan dan digunakanPensyarah Jabatan perkara yang berkaitan dengan sikap. kursus. menyelesaikan masalah secara mikro. Tetapi perlu diingat bahawa pendapat dan pandangan bahawa mereka adalah sebahagian daripada masyarakat boleh setiap orang adalah berbeza. agama. pengambilan data dibuatkeuntungan kepada masyarakat yang tidak membawa sokongan dan menggunakan soal selidik kepada 377 kekuatan sistem danorang responden.3 Instrumenpada tahap 95%. temubual yang dibuat kepada Prof Harian (18 Ogos 2003) keyakinan dikekalkan Kajian. Antara faktor yang perhubungan dysfunctioning ". namun satu tindakan wajar dilakukan untuk tersebut masih boleh diragui. Soal selidik ini imej mereka gambaranyang dibina Berdasarkan maklumat dan di mata masyarakat.dan Morgan dengan menetapkan aras Berita 3. soal selidik selalu kawalan. oleh pengkaji sendiri di akan menjaga merupakan soal selidik umum mengenai masalah sosial untuk mendapatkan lagi bahawa masalah sosial akhlak. yang tanggapan. khalwat. Kaedah ini cuba menerangkan perlakuan individu berdasarkan ciri-ciri tertentu dan deskritif secara khusus Instiusi Pendidikan Tinggi Awam (IPTA) juga tidak kebolehpercayaan kerana menyebabkan ia jarangkali membincangkan ciri dapat lari dari menerima Populasi realiti 3.2 bahawa isu tersebut melanda kawasan kampus mereka. agama. Gejala sosial dilihat sebagai satu perlakuan manusia yang terkeluar dari batas-batas normal dan diterima umum. masalah Dr adalah melibatkan pelajar UiTM.000. Namun begitu. kerana dikaitkan sebagai kira pelbagai pembolehubah dan seringkali yang dimaksudkan dalam kajian ini adalah terhad kepada isu yang berkaitan dengan mesti diambil kira ialah suasana persekitaran. perubahan sikap dipersetujui lembut (mak yang sentiasa berpakaian. Jumlah dilakukan oleh golongan mahasiswa tersebar didakwakeseluruhan populasi atau pelajar yang ingindidijadikan (Utusan internet sampel kajian ialah 18.0 masyarakat kajian.antara siswa dan siswi (couple). Wawancara penuh bersama Naib Rekod. perbezaan antara nilai peribadi dengan nilai yang pelajar lelaki ramai. Menurut Najib (1999). ini agak menghadkan kesahan kerana mereka membendung pelakuan salah laku akhlak dan sosial. perasaan. Untuk menjawab persoalanpersoalan ini. baik dari aspek 3. Kajian rintis Persoalannya sekarang ialah .00 orang pelajar (Unit Kemasukan Canselor UiTM Malaysia. Secara makronya. Sampel kajian seramai 377 orang adalah ditentukan dengan UiTM kerana tiada bukti-bukti kukuh yang dapat mengaitkan pelajarnya menggunakan formula Krejcie dengan gambar-gambar tersebut. terlibat dengan bahan lucah. Sungguhpun Ijazah Sarjana muda dan Ijazah golongan kategori pelajar iaitu Tahun Asas. persetubuhan luar nikah (berzina). juga dengan proses inter dan intra penghijrahan masalah ekonomi. 2003).

kursus. Soal selidik ini mengandungi 26 soalan dan terbahagi kepada 4 bahagian. tahun pengajian dan tempat tinggal sekarang. Walaupun ada sedikit pembaikan. Objektif utama pengkaji mengambil enam item yang terdapat pada bahagian ini ialah untuk melihat perbezaan persepsi di antara enam item tersebut terhadap isu yang dikaji. Markah Tinggi 78-105 Sederhana 50-77 Rendah 21-49 . namun semua responden menunjukkan keselarasan dalam jawapan-jawapan yang telah diberikan. Kategori setiap skor adalah seperti yang dinyatakan dalam jadual berikut: Jadual 3.tes telah dilaksanakan menggunakan sampel pelajar UTM yang tidak terlibat t) dalam kajian sebenar. Bahagian A terdiri dari penyataan demografi iaitu umur.1: Persepsi pelajar terhadap tahap masalah sosial Skor UTM. bangsa. Tahap persepsi pelajar akan dikategorikan berlandaskan kedudukan taburan skor. agama. Jumlah skor ditabur di antara 21 hingga 105 markah. jantina. Pada Bahagian B pula pengkaji telah memilih beberapa item yang sesuai dengan pembolehubah persepsi yang hendak dikaji yang mengandungi 21 soalan.

pelajar mengatakan isu akhlak dan hanya 3100 sosial di UTM berada di tahap yang rendah. Tidak Pasti145 Setuju (S) dan Sangat (TP). Data-data yang diperolehi dari soal selidik akan diproses dan dianalisis dengan menggunakan Pakej Statistik Sains Sosial versi 11 (SPSS 11). Bahagian ini akan dipecahkan secara keseluruhan. maka semua item tersebut dipertimbangkan untuk proses 66 pengumpulan data bagi kajian sebenar (Najib. Peratus Jadual 4.4. penggunaan skala adalah Sangat Tidak kumpulan etnik Jumlah Setuju (STS). Nilai ini Sederhana melebihi piawai yang ditetapkan (0.1 Persepsi pelajar terhadap tahap masalah sosial di UTM Berikut adalah persepsi para responden terhadap tahap masalah sosial di UTM.1. taburan tahap-tahap masalah sosial dan cadangan penyelesaiannya dianalisis menggunakan kaedah kekerapan. mengikut jantina. maklumat-maklumat tersebut dimasukkan ke dalam komputer untuk diproses.8: Taburan tahap mengikut respon.0 Dapatan Kajian.1. Tiada responden perempuan tidak memberikan apa-apa apa respon dalam bahagian ini atau langsung mengatakan masalah sosial Perempuan Untuk menguji kebolehpercayaan soal selidik ini.0 Sederhana 178 47. dijalankan Tinggi jantina ke atas item-item Bahagian B soalan 176hingga soalan 21 untuk mendapatkan nilai Cronbach Alpha.2 Taburan tahap masalah sosial 3 Manakala Bahagian C pulamengikut 5 soalan0.2 Rendah 4. Manakala 120 telah Bahagian ini sebagai sokongan kepada keseluruhan soalan yang orang responden perempuan mengatakan tahap masalah sosial berada isu tahap dijawab dan ia berbentuk pandangan umum responden terhadap di yang Tahap yang tinggi dan 112 orang mengatakan masalah sosial berada di tahap dikaji. Responden dikehendaki menandakan jawapan mereka tentang 3 sesuatu kenyataan berdasarkan satumasalah sosial mengikut kepada 4. 232 3. kumpulan etnik. Tidak timbul sebarang masalah sama ada responden memberi apaLelaki yang sederhana.3 Taburan tahap skala -dari satu ekstrem ekstrem yang lain. manakala 178 orang atau 47.8% mengatakan masalah sosial di UTM berada di tahap yang Kekerapan rendah. Keputusan alpha bagi semua item yang 120 diuji berada pada tahap 0. manakala 66 menangani isu ini. Tidak Setuju (TS). Tahap .berada di tahap Jadualrendah.1.112 1999). seramai 196 orang responden atau 52.4 Analisis Data. Manakala Bahagian B dan Bahagian C. Setuju (ST). ruangan pendapat sahaja. 4.0% mengatakan bahawa masalah sosial di UTM ini adalah tinggi. Dalam kajian ini. Skala Likert digunakan dalam menentukan pilihan jawapan kepada Rendah responden. asal kediaman.7: Taburan tahap masalah sosial secara Tinggi keseluruhan 196 52. 4. agama. dilaksanakan sebagai kaedah yang sesuai untuk pandangan pelajar boleh didapati seramai 76 orang responden lelaki Jumlah mengatakan bahawa masalah sosial di UTM ini adalah tinggi. Analisis profil responden pada Bahagian A soal selidik dibuat menggunakan peratusan dan kekerapan untuk melihatkan perbezaan bilangan dan jumlah yang signifikan dengan kajian ini.8. satu ujian telah di UTM Ini kerana bahagian ini hanya yang 4.8).8166. Selepas memasukkan semua data dalam jadual kod.2% mengatakan sederhana dan hanya 3 Tahap orang atau 0. tempat tinggal dan tahun pengajian mereka.1 Taburan tahap masalah sosial secara keseluruhan Secara keseluruhan kajian ini mendapati.8 terdapat jantina yang memfokuskan kepada Berdasarkan jadual 4. Pengkaji juga menambah Bahagian D iaitu pendapat 377 orang mengenai sederhana dan moral pelajar mengatakan masalah orang UTM secara umum. Soal selidik yang dikembalikan disemak secara manual untuk memastikan segala soalan telah dijawab semuanya.

Bagi agama Budha pula. 21 orang mengatakan sederhana dan seorang 64 Tahap responden beragama Kristian mengatakan masalah sosial di UTM berada di 47 Islam tahap yang rendah.1. 4 Sederhana 77 58 28 5 4. Bagi etnik-etnik lain. Tinggi Bagi responden beragama Hindu. Manakala 85 orang responden yang berasal dari 24 Bandar dan Taman Perumahan mengatakan Tahap tahap masalah sosial berada di 47 tahap yang tinggi. 37 orang lagi mengatakannya Jadual 4. manakala 77 orang mengatakan sederhana dan tiada Sederhana responden Melayu yang mengatakan masalah sosial di UTM berada di tahap yang rendah.11. masalah sosial 1 sosial di UTM berada di Taburan tahap Bagi etnik India pula.5 Taburan tahap masalah sosial mengikut asal 1 Berdasarkan jadual 4. Manakala Jumlah seramai 2 orang responden Kristian mengatakan bahawa masalah sosial di 257 UTM ini adalah tinggi.4 Taburan tahap Rendah masalah sosial mengikut agama Kajian juga mendapati seramai 186 orang responden beragama Islam 1 mengatakan bahawa masalah sosial di UTM 2 adalah tinggi.1. mengikut kumpulan etnik. 58 orang ini Rendah mengatakan sederhana dan seorang responden Cina mengatakan masalah 4.6 tahap yang rendah. seramai 7 mengikut kediaman orang responden India mengatakan bahawa 2 masalah sosial di UTM ini Jumlah adalah tinggi. manakala 77 ini orang mengatakan sederhana dan tiada responden Melayu yang mengatakan masalah sosial di UTM berada di tahap yang rendah. didapati seramai 111 orang responden yang berasal dari Kampung dan tanah rancangan FELDA mengatakan bahawa 2 masalah sosial di UTM ini adalah tinggi. 4 orang mengatakan tahap 196 masalah sosial di UTM tinggi dan 5 orang lagi mengatakannya sederhana. seramai 4 orang responden 9 beragama Budha mengatakan bahawa Kristian sosial di UTM ini adalah masalah Budha tinggi. 38 orang mengatakan sederhana dan dua orang responden 181 India mengatakan rendah. manakala 69 orang mengatakan Jumlah sederhana dan hanya seorang mengatakan masalah sosial di UTM berada 263 di tahap yang rendah.Cina India Lain Tinggi 180 5 Jadual 4. 4 orang daripada mereka mengatakan 186 tahap masalah sosial di UTM tinggi.9: Taburan tahap mengikut kumpulan 7 etnik.1. 109 orang mengatakan masalah sosial berada di tahap Kampung/Felda 43 yang sederhana dan 2 orang responden mengatakan masalah sosial di UTM Bandar/Tmn. .10: Taburan tahap mengikut berada di tahap 2 sederhana dan 2 orang berpendapat masalah sosial di UTM agama 4 yang rendah. didapati seramai 180 asal 111 orang responden Melayu mengatakan bahawa masalah sosial di UTM ini 85 adalah tinggi.11: berada di tahap yang tahap Taburan tahap mengikut tempat tinggal Tinggi Berdasarkan taburan rendah. Manakala seramai 69 orang responden Cina 5 mengatakan bahawa masalah sosial di UTM109 adalah tinggi. 43 orang mengatakan sederhana dan tiada responden beragama Hindu Budha mengatakan masalah sosial di UTM berada di tahap yang rendah.Perumahan Jadual 4. 4 Sederhana 77 21 43 37 Rendah 4.

seramai 30 orang responden mengatakan bahawa masalah sosial di UTM ini Tahap adalah tinggi.1. manakala 26 orang mengatakan sederhana dan seorang Thn1 responden tahun 2 mengatakan masalah sosial di UTM berada di tahap Thn2 yang rendah.12 di bawah menunjukkan 179 responden yang tinggal di kolej mengatakan bahawa masalah sosial di UTM 7 adalah tinggi. menghadkan aktiviti pelajar pada waktu malam dan memperbanyakkan poster-poster kesedaran akhlak dan sosial. 42 manakala 4 orang lagi mengatakan sederhana dan tiada di kalangan 3 Jadual 4.12: Taburan responden mengikut Tinggi kediaman 179 17 Sederhana 128 50 Rendah 4. Manakala responden Thn6 tahun 4. menganjurkan program-program kesedaran. Jumlah 4. Bahagian ini akan dipecahkan lima 2 pecahan iaitu penguatkuasaan undang-undang sedia ada.7 Taburan tahap masalah sosial mengikut tahun pengajian 3 Kajian juga mendapati seramai 27 orang responden tahun 1 mengatakan Jumlah bahawa masalah sosial di UTM ini adalah 307 tinggi. manakala 48 orang mengatakan 27 sederhana dan tiada responden tahun 4 yang mengatakan masalah sosial 30 di UTM berada di tahap yang rendah. seramai 42 orang responden tahun 4 mengatakan bahawa Tinggi masalah sosial di UTM ini adalah tinggi. Bagi responden tahun 2. manakala 128 ini 1 orang mengatakan sederhana dan tiada responden mengatakan masalah sosial di UTM berada di tahap yang rendah. Manakala 17 orang responden yang tinggal di luar kolej mengatakan tahap masalah sosial . Hanya seorang sahaja responden tahun 6 dan dia berpendapat Sederhana masalah sosial di UTM berada di tahap yang tinggi.berada di tahap yang tinggi. Bagi responden tahun 3.1 Penguatkuasaan 44 undangundang sedia ada 57 178 90 Jadual 4. Kolej Tinggal Luar Jadual 3. 50 orang mengatakan masalah sosial berada di tahap yang sederhana dan 3 orang responden mengatakan masalah Tahap sosial di UTM berada di tahap yang rendah. mewujudkan -unit khas mencegah maksiat. seramai 93 orang responden tahun 3 Thn3 mengatakan bahawa masalah sosial di UTM ini adalah tinggi. manakala 17 orang mengatakan sederhana dan tiada responden tahun 1 mengatakan masalah 70 sosial di UTM berada di tahap yang rendah.2 Pandangan pelajar secara keseluruhan terhadap kaedah menangani masalah sosial di Rendah UTM Berikut pula adalah pandangan para 1 responden terhadap kaedah menangani masalah sosial di UTM. seramai 3 93 orang mengatakan bahawa masalah sosial di UTM ini adalah tinggi. Bagi responden tahun 5.13: Taburan tahap UTM berada di mereka yang mengatakan masalah sosial 1 mengikut tahun tahap yang di pengajian rendah. 17 26 83 48 4 4. manakala 83 Thn4 orang mengatakan sederhana dan 2 orang responden tahun 3 mengatakan Thn5 masalah sosial di UTM berada di tahap yang rendah.2.

100 153 Jadual 4.3 programprogram kesedaran Setuju Sangat Tak Jadual 4.8%) setuju.1%) responden Jumlah Peratus setuju. 43 (11.3%) tidak setuju dan 86 (2.4%) orang menjawab tidak pasti. 20 (5.16: Pandangan pelajar terhadap penubuhan unit khas 40. 21 (5.1%) orang setuju. .Pandangan Kekerapan Peratus Sangat Setuju 122 Jadual 4. 122 100 (32.2.4 Menghadkan aktiviti pelajar pada 5.6%) responden tidak setuju 377 Sangat Setuju dan 5 (1.3 Jumlah 377 Daripada 377 orang responden.6 waktu malam Sangat Tak Setuju 5 1.4%) responden tidak pasti. 204 (54.4%) menjawab tidak pasti.3 Kekerapan menangani masalah sosial pelajar UTM.2. 14 (3.1 Tidak Pasti 28 7. 28 Jumlah Peratus (7.7%) orang tidak setuju dan 5 377 Sangat Setuju (1.6 mencegah maksiat Setuju 155 41.4 Tidak Setuju 20 4. 100 126 Jadual 4. manakala 155 (41.4%) sangat setuju agar penguatkuasaan undang-undang dilaksanakan.4 undang-undang Setuju 184 48.1 Tidak Pasti 43 11.1%) sangat tidak setuju agar penguatkuasaan undang-undang dilaksanakan untuk menangani masalah sosial.14: Pandangan pelajar terhadap penguatkuasan 32. 126 2.3%) responden sangat tidak setuju dengan cadangan ini. 153 (40.7 mencegah maksiat Sangat Tak Setuju Kajian juga mendapati.2.8 Tidak Pasti 43 11.4%) orang responden sangat setuju.3 Mewujudkan unit khas 3.15: Pandangan pelajar terhadap penganjuran program 33.6%) responden sangat setuju agar 5 Pandangan ditubuhkan satu unit khas yang mencegah maksiat sebagai langkah 1.15 di bawah menunjukkan pandangan pelajar agar kesedaran 8 Pandangan pelajar dipupuk melalui penganjuran program-program kesedaran.3%) orang sangat tidak setuju dengan cadangan ini.4 Tidak Setuju 14 4.4 kesedaran Setuju 204 54. 43 (11.4 Tidak Setuju 21 4. 184 (48.2 Menganjurkan 5.1 Kekerapan (33.

2 Tidak Setuju 18 4.8%) responden sangat 120 setuju dengan cadangan agar memperbanyakkan poster-poster kesedaran Jumlah Pandangan akhlak dan sosial.4%) responden 100 Peratus sangat tidak setuju dengan cadangan ini. 63 orang responden atau 16. 18 (4.18 di bawah. 46 (12.8 Sangat Tak Setuju 9 2.7% tidak pasti.3 (31.4 Jumlah 377 100 Berkaitan dengan cadangan menghadkan aktiviti pelajar pada waktu malam sebagai langkah menangani masalah sosial pelajar UTM. Sangat Setuju Jadual 4.17: Pandangan pelajar terhadap menghadkan aktiviti pelajar 63 pada waktu malam 16. 109 orang responden atau 28.8 Setuju 184 48.9 poster-poster kesedaran sosial akhlak dan Sangat Tak Setuju 35 Berdasarkan jadual 4. . 184 (48.7% sangat setuju.8%) responden377 setuju.2.7 Setuju 107 28.7 Tidak Setuju 109 4.3% sangat tidak setuju dengan cadangan ini.4% setuju.Pandangan Kekerapan Peratus Sangat Setuju Jadual 4.8%) responden tidak setuju dan 9 (2.2%) responden Kekerapan tidak pasti.18: Pandangan pelajar agar memperbanyakkan poster 120 dan sosial kesedaran akhlak 31. seramai 63 orang responden atau 16. manakala 107 orang responden atau 28. didapati 9.4 Tidak Pasti 63 16.8 Tidak Pasti 46 12.5 Memperbanyakkan 28.9% tidak setuju dan 35 orang responden atau 9.

Tindakan yang dibuat secara kolektif biasanya akan menghasilkan natijah yang diharap-harapkan. apakah pendekatan terbaik untuk menangani masalah ini? Dapatan-dapatan kawasan asrama siswi perlu dipagar bagi mengelakkan telah mengesahkan andaian pengkaji bahawa masalah sosial UTM berada di pencerobohan dan menghadkan pengunjung lelaki dalam tahap sederhana tetapimenggunakan smart card untuk akses ke blok f) Pelajar asrama tersebut.1 Pejabat Hal Ehwal Pelajar. bolej juga (UPSP) dan Unit pantau Kerjasama yang erat dari semua lucah merupakan Sukan. 6. a) Pengurusan HEP dan kolej perlu menambahkan dan memberi penekanan lagi kepada aktivti/program kerohanian dan kesedaran akhlak mulia berbanding yang sedia ada. Pusat Koi) Mengiatkan lagi Islam Dan ke bilik-bilik pelajar (disamping Kurikulum. dapatan-dapatan dari maklumat kajian ini dapat memberi untuk memantau pelajar balik lewat malam dan garis panduan menghalang bukan penghuni mengambil tindakan yang kepada pihak universiti untuk menceroboh kawasan Cadangan-cadangan yang terhasil tanda yang melarang bukan satu corak sewajarnya untuk menangani masalah sosial pelajar. tetapi tanggungjawab bersama itu juga berjadual di peringkat kolej masing-masing. Unit kuatkuasa peraturan Perkhidmatan Dan Sokongan Pelajar Keselamatan.0 Cadangan penyelesaian. masalah sosial pelajar UTM penempatan pelajar disusun yang selama ini Sekiranyapersoalan pengasingan tidakmembimbangkan dan menjadi kaedah adakah tahapnya dapat dilaksanakan. Kolej dan cadangan-cadanganPutra. 6. Ini bermakna kedua-dua pendekatan iaitu kesedaran melalui pendidikan dan pencegahan melalui penguatkuasaan adalah penting bagi menjamin keberhasilan ketika merancang langkah-kangkah menangani 6. d) Diwujudkan satu unit yang berperanan memantau dan menguatkuasakan peraturan yang berkaitan dengan masalah sosial pelajar. c) Memperbayakkan bahan edaran seperti flies dan risalah mencegah mungkar dan mengajak buat baik.tinggi dan memerlukan tindakan kawasan hampir kepada segera sebelum masalah ini menjadi lebih Kaedah lagi. masuk ke kawasan asrama. Adalah menjadi penempatan masing-masing. bahan terlarang seperti CD pihak dan baju elemen terpenting dalam merangka plan lelaki) perempuan dalam almari tindakan jangka panjang tentang pembangunan akhlak dan moral pelajar. Berikut adalah cadangan yang dikemukakan kepada pihak pengurusan universiti untuk menangani masalah sosial pelajar UTM. perlu dipikul oleh semua pihak di UTM ini seperti fakulti-fakulti. Onn. Aktivti/program kerohanian dan kesedaran akhlak mulia yang dirancang perlu disasarkan juga kepada b) Menerapkan nilai-nilai murni dan akhlak mulia dalam setiap pelajar bukan Islam. masalah sosial pelajar.2 Kolej Kediaman. Masjid Sultan Ismail. Kolej telah Dr memfokuskanKolej Tun Fatimah) serta Pengkaji perbincangan kepada Tun Ismail dan penganalisaan persepsi pelajar terhadap tahap secara berasingan jantina. . Ia tidak hanya Pengurusan pihak yang menjaga pelajar rondaanlangsung h) melibatkan kolej (Pengetua/Felo) buat secara secara semata-mata (HEP dan kolej-kolej).Wan Mohamad (2002) pula berpendapat bahawa kefahaman dan penghayatan cara hidup timur yang mendalam semata-mata tidak memadai untuk membendung masalah ini tetapi perlu juga disertakan penguatkuasaan undang-undang yang berkaitan sebagai langkah pencegahan. Pusat Pengajian spot check Pembangunan Sosial.0 Rumusan e) Beri keutamaan kepada siswi duduk di kolej-kolej yang Hasil kajian telah menghuraikan tahap masalah sosial pada persepsi pelajar berdekatan dengan fakulti (seperti Kolej Tun Razak. 5. Kolej Tun Hussien yang boleh dilaksanakan untuk menangani Rahman masalah ini. Kefahaman mengenai tanggungjawab bersama ini perlulah difahami oleh semua warga UTM agar segala rancangan dapat dilaksanakan dengan berkesan. papan dari kajian ini memperlihatkan penghuni Membuat (pattern) yang menghendaki kerjasama yang bersepadu dari banyak pihak. g) asrama. program/aktiviti pelajar (Kolej dan HEP). Unit kolej dan denda pelajar. parah ini boleh digunakan harapan pengkaji. Kolej Tuanku Canselor.

1985. Fenomena ini memerlukan satu tindakan yang konkrit dan bersepadu dari semua peringkat warga UTM sama ada kepimpinan tertinggi UTM. malah kualiti sahsiah. terj. agar sama-sama berganding bahu mempunyai kesedaran untuk menangani masalah ini dengan bersungguh-sungguh. 7.j) Tetapkan kuota pelajar yang boleh memiliki kenderaan berdasarkan lot parking yang ada. dapatlah dirumuskan bahawa setiap pelajar mengakui bahawa isu masalah sosial di kalangan mahasiswa merupakan satu fenomena yang berlaku di UTM ini. Sehubungan itu pihak pengurusan UTM perlu bertindak dan merancangkan satu plan jangka panjang yang akan menjadi dasar kepada pembangunan sosial. keseluruhan dapat disimpulkan di sini bahawa objektif UTM untuk menjadi sebuah universiti bertaraf dunia adalah merujuk kepada kualiti yang terbaik dari semua sudut. BIBLIOGRAFI Buku Al-Quran dan Terjemahannya. Abdul Rahman Abdul Aziz. 2002. Etika Islam. moral dan akhlak juga perlu ditekankan agar setiap graduan yang bakal dilahirkan nanti mempunyai keseimbangan dari sudut akhlak dan ilmu. Langkah-langkah yang menggabungkan peranan semua pihak. Kuala Terengganu: 6. 1983. Berdasarkan kepada kajian ini. H. Justeru itu. pensyarah.0 Kesimpulan. staf sokongan dan pelajar sendiri. Al-Ghazali. Yayasan Islam Terengganu. Pekerti Muslim. Diponegoro. Kuala Lumpur : Utusan Publication & Distributiors Sdn Bhd. undang-undang dan peraturan merupakan gabungan yang boleh digunakan sebagai pendekatan untuk menangani masalah sosial pelajar. akhlak dan moral para pelajarnya agar seiring dengan tuntutan agama yang mementingkan akhlak sebagai asas jati diri insan. Hamzah Ya’qub. Bandung: CV . Pemikiran Etika Hamka. Kaedah ini dapat menyelesaikan masalah jammed dalam kampus dan k) Melaksanakanserta mengelakkan pelajar yang dikenalpasti kemalangan kaunseling kepada pelajar berlainan jantina bermasalah atas Kaunselor). Tetapi menjadi satu keperluan juga agar pengurusan UTM peka dengan kualiti graduan yang bakal dilahirkan. pegawai. pihak pengurusan UTM diharap dapat menjadikan langkahlangkah cadangan ini sebagai panduan dalam menangani masalah sosial pelajar yang semakin membimbangkan ini. Ini kerana mereka akan menjadi pemimpin kepada anak-anak kita satu masa nanti dan kita tidak mahu anak-anak kita dipimpin oleh ~‫~ﻢﻠﻋأ ﷲاو‬ pemimpin yang mempunyai akhlak dan moral yang rendah. pencegahan melalui pendidikan.3 Umum. tanggungjawab bersama. Ismail Mohd Hassan. l) Wujudkan Modul Pembangunan Sahsiah yang wajib diikuti oleh semua pelajar (terutama pelajar tahun satu). Perkara ini juga ditekankan oleh kepimpinan negara dalam mencapai taraf negara industri agar bangsa Malaysia sentiasa mempunyai nilai moral dan akhlak Maka secara yang tinggi. Bukan sahaja mempunyai kualiti akademik yang terbaik. berpelukkan(rujukmotorsikal dan berkhalwat dalam kereta.

Nooraziah Mohd Awal. Gejala Sosial Masakini: Ancaman Kepada Umat Islam dan Kesannya Terhadap Perkembangan Islam dalam Seminar Menangani Gejala Sosial Peringkat Kebangsaan. 1992. Skudai: Unit Penerbitan Akademik. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia. 2002. 1994. Kuala Lumpur: Berita Publishing Sdn Bhd.. Keratan Akhbar Pelajar Terbabit Kancah Sosial Perlu Penyelesaian. Skudai: Universiti Teknologi Malaysia. Pembinaan dan Analisis Ujian Bilik Darjah. Amini Amir Abdullah. 2003. Kuala Lumpur: Dewan Pustaka Fajar.Mohamad Najib Abdul Ghafar. Putrajaya: Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. Strategi Menangani Gejala Sosial Melalui Pendekatan Islam dalam Seminar Menangani Gejala Sosial Peringkat Kebangsaan. 2002. Aplikasi dan Permasalahan. 2002. Pakaian Dan Pergaulan dalam Seminar Pemantapan Ibadah. . Mohd Janib Johari. Akhlak dan Tasawuf Islam. 2003. (18 Ogos 2003a) Berita Harian. Skudai: Penerbit Universiti Teknologi Malaysia. Polisi dan Peraturan Negara & Universiti Berkaitan dengan Isu Transeksualiti dalam Seminar Transeksualiti di Institut Pengajian Tinggi. Putrajaya: Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. Md Ali Sarbini. Bangi: Yayasan Salman. 1999. Transeksualiti: Persepsi Masyarakat Merentasi Agama dan Jantina – Satu Kajian di UKM dalam Seminar Transeksualiti di Institut Pengajian Tinggi. Kesan Gejala Sosial Masa Kini TerhadapKeselamatan Negara dan Pencegahan Melalui Penguatkuasaan Undang-undang dalam Seminar Menangani Gejala Sosial Peringkat Kebangsaan. Penyelidikan Pendidikan. Hadis Empat Puluh Susunan Imam An-Nawawi. 2001. Moral: Teori. 1997. Mohd Sulaiman Yasin. Mohd Tajudin Ninggal. Halal dan Haram Dalam Kehidupan Seharian: Satu Huraian Dari Segi Makanan. 1992. Fenomena Transeksual dari Perspektif Islam dalam Seminar Transeksualiti di Institut Pengajian Tinggi. terj. Mustafa Abd Rahman. Skudai: Penerbit Universiti Teknologi Malaysia. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia. Zulakarnain Zakaria dan Hishamuddin Md. 2002. Som. Putrajaya: Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. Kertas Kerja Ahmad Kilani Mohamad. Zakaria Stapa. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia. Hamdan Abd Kadir. Hamzah Md Rus. Akhlak dan Tasawuf. Hasnan dan Ahmad Rafizi. Mohd Najib Abdul Ghafar. 1996. Putrajaya: Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. Skudai: Penerbit Universiti Teknologi Malaysia. Dasar. Wan Mohamad Abdul Aziz. 1995. An-Nawawi. Psikologi Mak Nyah dan Program Intervensinya Ke Arah Penyelesaian dalam Bengkel Menangani Gejala Sosial Peringkat Negeri Selangor dan Wilayah Persekutuan. Analisis Data Menggunakan SPSS Windows. 2002. Transeksualisme & Hubungannya Dengan Kecelaruan Gender Dari Perspektif Psikologi dalam Seminar Transeksualiti di Universiti Teknologi Malaysia. Skudai: Jawatankuasa Penerapan Nilai Islam (JAPNI). 2002.