P. 1
Persepsi Pelajar Terhadap Isu-Isu Sosial - Satu Tinjauan Di Utm Skudai

Persepsi Pelajar Terhadap Isu-Isu Sosial - Satu Tinjauan Di Utm Skudai

|Views: 476|Likes:

More info:

Published by: محمد نصير مسروم on Oct 13, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as RTF, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/11/2012

pdf

text

original

PERSEPSI PELAJAR TERHADAP ISU-ISU SOSIAL: SATU TINJAUAN DI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA SKUDAI.

Oleh; Mohd Nasir Masroom Pejabat Hal Ehwal Pelajar UTM, Skudai.
Kajian ini dijalankan untuk mengetahui persepsi pelajar-pelajar UTM terhadap tahap masalah sosial di UTM kampus Skudai dan cadangancadangan yang boleh dilaksanakan untuk menangani masalah ini. Sampel kajian adalah terdiri daripada 377 orang pelajar yang dipilih secara rawak. Instrumen yang digunakan ialah soal selidik. Manakala data dianalisis dengan menggunakan “Statistical Pakage For The Social Sciences” dan dibentangkan dalam bentuk kekerapan dan peratus. Taburan tahap-tahap masalah sosial dianalisis secara keseluruhan dan dipamerkan menggunakan kekerapan dan peratus. Perbezaan tahap mengikut ciri-ciri demografi responden juga akan dipamerkan untuk melihat perbezaan pandangan di kalangan mereka. Hasil kajian mendapati kebanyakan responden berpendapat bahawa masalah sosial di UTM berada di tahap yang sederhana dan tinggi. Mereka berpendapat, pihak pengurusan UTM perlu melakukan sesuatu untuk menangani masalah ini sebelum menjadi lebih parah lagi. Beberapa cadangan dikemukakan dalam kajian ini kepada pihak pengurusan UTM sebagai langkah untuk menangani isu ini. Adalah diharapkan agar hasil kajian ini dapat membantu pihak pengurusan UTM memilih pendekatan 1.0 terbaik dan praktikal bagi melahirkan graduan yang mempunyai akhlak yang baik serta dapat mewujudkan suasana harmoni di persekitaran Pengenalan. kampus.

Abstrak

sedangkan apa-apa yang dilarang pula ditinggalkannya. semacam terdapat satu peralihan dari sudut pembangunan diri.dibahaskan ialah berkenaan isu sumbang mahram serta kes rogol dan bunuh yang melibatkan kanak-kanak. Ibn Kathir dalam Zakaria Stapa (1995) sewaktu menghuraikan ayat ini telah mencatatkan perihal bahawa Aisyah r. keganasan rumah tangga. sumbang mahram.a. 1.a. penganiaan kanak-kanak.w diutus sebagai rasul untuk memperbaiki akhlak umat ketika itu “… dan bahawa sesungguhnya engkau (wahai Muhammad) mempunyai sebagaimana firman Allah dalam Surah al-Qalam ayat 4 yang bermaksud. dan kini satu lagi isu sosial yang hangat . Aisyah pula berkata “sesungguhnya akhlak Rasulullah s. rogol di bawah umur. lalu Aisyah menjawab “tidakkah kamu membaca al-Quran?” Said menjawab bahawa dia telah membacanya. akhlak dan sosial menuju ke arah tahap yang rendah apabila melihatkan kepada isu-isu sosial masa kini.w adalah (isi kandung) al-Quran itu sendiri”.1 Definisi masalah sosial. Dalam hubungan ini.a telah ditanya oleh Said b. kehamilan remaja.w. Hisham tentang akhlak Rasulullah s. bahawa Rasulullah s. aspek-aspek moral. 2003).a. maksiat.w telah menjadikan ketaatan terhadap suruhan dan larangan al-Quran itu sebagai akhlak kepada dirinya. statistik menunjukkan bahawa peningkatan bilangan gejala sosial di kalangan orang-orang Islam semakin hari semakin meningkat berbanding bangsa-bangsa lain di negara ini (Wan Mohammad.a. Apabila membicarakan isu sosial. pengihan dadah dan jangkitan HIV/AIDS. ia sebenarnya sudah menjadi masalah nasional – masalah negara! Dari tahun ke tahun. Kita juga pernah dikejutkan dengan Isu Black Metal yang menyerang pelajar-pelajar Muslim satu ketika dahulu – 2001. apa-apa yang disuruh oleh al-Quran dilaksanakannya. Ini bermakna. Kes-kes yang dilaporkan ini meliputi kes buang bayi. Ketika masyarakat Malaysia semakin berkembang maju mengejar pembangunan meterial. al-Quran dijadikan sandaran apabila Rasulullah s. akhlak yang sangat mulia”.

(Sayed A. Sungguhpun Ijazah Sarjana muda dan Ijazah golongan kategori pelajar iaitu Tahun Asas. menyelesaikan masalah secara mikro. masalah Dr adalah melibatkan pelajar UiTM. 1997). Namun begitu. seringka1i dikaitkan dengan kerniskinan di bandar. Untuk menjawab persoalanpersoalan ini. moral dan IPTA. nilai jurang pencetus utama kepada perbagai masalah yang kejutan budaya dandan kepuasan adalah tidak begitu mudah seperti sosial Tetapi isu sosial juga ia mesti mengambilvariable kepada " economic disangkakan. 2003). isu sosial di kalangan mahasiswa Institusi Pengajian Tinggi Awam individu. dan bangsa.00 orang pelajar (Unit Kemasukan Canselor UiTM Malaysia. Najib (1999) mencadangkan agar kaedah pemilihan dijalankan pelajar Ibrahim Abu Shah menafikan bahawa aksi tersebut dilakukan oleh secara rawak. juga dengan proses inter dan intra penghijrahan masalah ekonomi. Sampel kajian seramai 377 orang adalah ditentukan dengan UiTM kerana tiada bukti-bukti kukuh yang dapat mengaitkan pelajarnya menggunakan formula Krejcie dengan gambar-gambar tersebut. Najib faktor kesalahan akhlak dan sosial iaitu pengaruh persekitaran di samping(1997) berpendapat. sosial yang dihadapi menanganinya berdasarkan mengenai gejala-gejala 3.3 Instrumenpada tahap 95%. Soal selidik ini imej mereka gambaranyang dibina Berdasarkan maklumat dan di mata masyarakat. pula berpendapat mahasiswa dari memahami Nor Ba’yah Abdul Kadirpersepsi dan pandangan. ini agak menghadkan kesahan kerana mereka membendung pelakuan salah laku akhlak dan sosial. Akhirjuga Sampel kebolehpercayaan sosial dan bergantung kepada subjektif seseorang Kajian. Begitu Najib (1997) berpendapat bahawa pengukuran efektif seperti sikap. Antara faktor yang perhubungan dysfunctioning ". Pemilihan ini adalah berdasarkan kepada andaian pengkaji sikap yang bergantung kepada yang menyentuh etika dan perubahan sendiri dan juga rekod-rekod tatatertib pelajar serta hasil kematangan seseorang. pemakanan dan bakat. Rahman. Ini ujian tersebut. agama. temubual yang dibuat kepada Prof Harian (18 Ogos 2003) keyakinan dikekalkan Kajian. pengkaji hanya menyasarkan data yang diperolehi daripada kategori ini menjadi satu realiti yangsahaja membendung gejala yang tidak sihat pelajar Ijazah Sarjana muda akan kerana mereka merupakan kumpulan terbesar di UTM Malaysia (UTM) memalukan nama baik IPTA termasuk Universiti Teknologi Kampus Skudai Isu ini menjadi hangat sekitar Jun 2003 apabila sekali lagi gambar aksi lucah berbanding dengan kumpulan-kumpulan pelajar lain. persepsi. agama. Kajian rintis Persoalannya sekarang ialah . akhir ini. di suatu peringkat demografi responden seperti umur. dalam Madya Dr Rahmatullah Abdul Wahab Khan. Pensyarah Jabatan Psikologi Kajian ini menggunakan instrumen kajian satu set soal sosial yang UIAM berkata punca mahasiswa yang terlibat dengan masalah selidik adalah memfokus kepada matlamat untuk melihat remaja-remaja terhadap tahap sama dengan faktor yang menyebabkan persepsi pelajar lain melakukan masalah sosial pelajar UTM dan cadangan penyelesainnya.2 bahawa isu tersebut melanda kawasan kampus mereka.antara siswa dan siswi (couple).0 masyarakat kajian. emosi. sikap nyah) dan etika berubah-ubah. Gejala sosial dilihat sebagai satu perlakuan manusia yang terkeluar dari batas-batas normal dan diterima umum. Menurut Najib (1999).populasiwawancaramengatasi Prof Datukini.D). 3 Jun 2003). kepercayaan. perubahan sikap dipersetujui lembut (mak yang sentiasa berpakaian. pengambilan data dibuatkeuntungan kepada masyarakat yang tidak membawa sokongan dan menggunakan soal selidik kepada 377 kekuatan sistem danorang responden. perasaan. sosial dan kadangkala juga sebagai Melalui kaedah tinjauan. tidak dinafikan persepsi pelajar tentang isu ini memang berlaku. soal selidik selalu kawalan. pertumbuhan fizikal dan perbincangan sesama Keputusan kajian terhadap isu-isu sosial di UTM yang selalu dikaitkan dengan lima masalah selalunya subjektif dan bergantung kepada pembaca. persetubuhan luar nikah (berzina). yang tanggapan. Subjek perbualan hangat dengan tersebarnya gambar siswi yang sedang menjadikajian terdiri daripada para pelajar siswa dan perlakuan sumbang menuntut di UTM Kampus Skudai. Ia cuba menerangkan 2. kerana dikaitkan sebagai kira pelbagai pembolehubah dan seringkali yang dimaksudkan dalam kajian ini adalah terhad kepada isu yang berkaitan dengan mesti diambil kira ialah suasana persekitaran. untuk mengukur Psikologi UKM kelemahan penguatkuasaan dan digunakanPensyarah Jabatan perkara yang berkaitan dengan sikap. sosial serta budaya kehidupan masyarakat (Hamzah 2003). kursus. Pembolehubah bersandar ialah struktur ekonomi yang diamalkan oleh sesuatu persepsi pelajar.kesahihan berita dan gambar Lanjutan (Sarjana dan Ph. Tetapi perlu diingat bahawa pendapat dan pandangan bahawa mereka adalah sebahagian daripada masyarakat boleh setiap orang adalah berbeza.1 Reka bentuk kajian. khalwat. tidak mungkin untuk pengkaji dapat berjumpa sebagai menjawab dakwaan sesetengan pihak bahawa aksi lucah tersebut dengan setiap individu dalam Dalam ini. UTM Kampus Skudai mempunyai menerusi internet dan laporan media yang kononnya dilakukan oleh beberapa mahasiswa IPTA. (pilo t kesopanan. namun satu tindakan wajar dilakukan untuk tersebut masih boleh diragui. Secara makronya.000. Masalah sosial adalah sesuatu yang merangkurni berbagai pelakuan negatif anggota Menerusi kaedah kuantitatif. Wawancara penuh bersama Naib Rekod. kemiskinanjantina. oleh pengkaji sendiri di akan menjaga merupakan soal selidik umum mengenai masalah sosial untuk mendapatkan lagi bahawa masalah sosial akhlak. oleh Metodologi kita.sejauhmanakah keparahan (severity) tahap masalah ini di kampus UTM dan apakah cadangan-cadangan yang boleh dikemukakan kepada pihak pengurusan UTM untuk menangani masalah ini. rakan sepejabat masa. perbezaan antara nilai peribadi dengan nilai yang pelajar lelaki ramai. Jumlah dilakukan oleh golongan mahasiswa tersebar didakwakeseluruhan populasi atau pelajar yang ingindidijadikan (Utusan internet sampel kajian ialah 18. minat. luaran. utama ini. dan perbandaran.0 Latarbelakang kajian. Kaedah ini cuba menerangkan perlakuan individu berdasarkan ciri-ciri tertentu dan deskritif secara khusus Instiusi Pendidikan Tinggi Awam (IPTA) juga tidak kebolehpercayaan kerana menyebabkan ia jarangkali membincangkan ciri dapat lari dari menerima Populasi realiti 3. baik dari aspek 3. manakala pembolehubah tidak bersandar ialah ciri-ciri masyarakat. sendiri.lain-lain faktor penghasilannya pengajian dan tempat sebagai masalah yang negatif dilonggoktinggal sekarang.dan Morgan dengan menetapkan aras Berita 3. terlibat dengan bahan lucah. Bagi tersebut. selain yang keterangan latar belakang. komuniti ataupun negara. tahun pertumbuhan ekonomi. maka kajian ini dijalankan untuk mengetahui tahap keparahan masalah sosial ini dan langkah-langkah cadangan untuk Banyak telah diperkatakan perspektif pelajar sendiri.

Jumlah skor ditabur di antara 21 hingga 105 markah. tahun pengajian dan tempat tinggal sekarang. bangsa. namun semua responden menunjukkan keselarasan dalam jawapan-jawapan yang telah diberikan. jantina. Walaupun ada sedikit pembaikan. agama.tes telah dilaksanakan menggunakan sampel pelajar UTM yang tidak terlibat t) dalam kajian sebenar. Markah Tinggi 78-105 Sederhana 50-77 Rendah 21-49 . Kategori setiap skor adalah seperti yang dinyatakan dalam jadual berikut: Jadual 3. Objektif utama pengkaji mengambil enam item yang terdapat pada bahagian ini ialah untuk melihat perbezaan persepsi di antara enam item tersebut terhadap isu yang dikaji. Tahap persepsi pelajar akan dikategorikan berlandaskan kedudukan taburan skor. Bahagian A terdiri dari penyataan demografi iaitu umur. Soal selidik ini mengandungi 26 soalan dan terbahagi kepada 4 bahagian. kursus. Pada Bahagian B pula pengkaji telah memilih beberapa item yang sesuai dengan pembolehubah persepsi yang hendak dikaji yang mengandungi 21 soalan.1: Persepsi pelajar terhadap tahap masalah sosial Skor UTM.

2% mengatakan sederhana dan hanya 3 Tahap orang atau 0.8% mengatakan masalah sosial di UTM berada di tahap yang Kekerapan rendah.7: Taburan tahap masalah sosial secara Tinggi keseluruhan 196 52. Analisis profil responden pada Bahagian A soal selidik dibuat menggunakan peratusan dan kekerapan untuk melihatkan perbezaan bilangan dan jumlah yang signifikan dengan kajian ini. maka semua item tersebut dipertimbangkan untuk proses 66 pengumpulan data bagi kajian sebenar (Najib. penggunaan skala adalah Sangat Tidak kumpulan etnik Jumlah Setuju (STS). ruangan pendapat sahaja.0 Sederhana 178 47. Tidak Setuju (TS). dijalankan Tinggi jantina ke atas item-item Bahagian B soalan 176hingga soalan 21 untuk mendapatkan nilai Cronbach Alpha. mengikut jantina. asal kediaman.2 Rendah 4. Tiada responden perempuan tidak memberikan apa-apa apa respon dalam bahagian ini atau langsung mengatakan masalah sosial Perempuan Untuk menguji kebolehpercayaan soal selidik ini. pelajar mengatakan isu akhlak dan hanya 3100 sosial di UTM berada di tahap yang rendah.4 Analisis Data.1. Data-data yang diperolehi dari soal selidik akan diproses dan dianalisis dengan menggunakan Pakej Statistik Sains Sosial versi 11 (SPSS 11).1. Pengkaji juga menambah Bahagian D iaitu pendapat 377 orang mengenai sederhana dan moral pelajar mengatakan masalah orang UTM secara umum.8: Taburan tahap mengikut respon. manakala 178 orang atau 47.112 1999).1 Persepsi pelajar terhadap tahap masalah sosial di UTM Berikut adalah persepsi para responden terhadap tahap masalah sosial di UTM. Responden dikehendaki menandakan jawapan mereka tentang 3 sesuatu kenyataan berdasarkan satumasalah sosial mengikut kepada 4. dilaksanakan sebagai kaedah yang sesuai untuk pandangan pelajar boleh didapati seramai 76 orang responden lelaki Jumlah mengatakan bahawa masalah sosial di UTM ini adalah tinggi. 4.8). Keputusan alpha bagi semua item yang 120 diuji berada pada tahap 0. Manakala Bahagian B dan Bahagian C. satu ujian telah di UTM Ini kerana bahagian ini hanya yang 4.4. Peratus Jadual 4. Dalam kajian ini. Manakala 120 telah Bahagian ini sebagai sokongan kepada keseluruhan soalan yang orang responden perempuan mengatakan tahap masalah sosial berada isu tahap dijawab dan ia berbentuk pandangan umum responden terhadap di yang Tahap yang tinggi dan 112 orang mengatakan masalah sosial berada di tahap dikaji. seramai 196 orang responden atau 52.1 Taburan tahap masalah sosial secara keseluruhan Secara keseluruhan kajian ini mendapati. Nilai ini Sederhana melebihi piawai yang ditetapkan (0. Tidak timbul sebarang masalah sama ada responden memberi apaLelaki yang sederhana.3 Taburan tahap skala -dari satu ekstrem ekstrem yang lain.berada di tahap Jadualrendah.8. Bahagian ini akan dipecahkan secara keseluruhan. kumpulan etnik.8 terdapat jantina yang memfokuskan kepada Berdasarkan jadual 4. Tahap .1. maklumat-maklumat tersebut dimasukkan ke dalam komputer untuk diproses. Setuju (ST).2 Taburan tahap masalah sosial 3 Manakala Bahagian C pulamengikut 5 soalan0.0 Dapatan Kajian. 232 3.0% mengatakan bahawa masalah sosial di UTM ini adalah tinggi. tempat tinggal dan tahun pengajian mereka.8166. 4. Selepas memasukkan semua data dalam jadual kod. Soal selidik yang dikembalikan disemak secara manual untuk memastikan segala soalan telah dijawab semuanya. manakala 66 menangani isu ini. agama. taburan tahap-tahap masalah sosial dan cadangan penyelesaiannya dianalisis menggunakan kaedah kekerapan. Tidak Pasti145 Setuju (S) dan Sangat (TP). Skala Likert digunakan dalam menentukan pilihan jawapan kepada Rendah responden.

1.Cina India Lain Tinggi 180 5 Jadual 4.9: Taburan tahap mengikut kumpulan 7 etnik. 4 Sederhana 77 21 43 37 Rendah 4.1. Manakala 85 orang responden yang berasal dari 24 Bandar dan Taman Perumahan mengatakan Tahap tahap masalah sosial berada di 47 tahap yang tinggi. 4 orang daripada mereka mengatakan 186 tahap masalah sosial di UTM tinggi. Bagi etnik-etnik lain.4 Taburan tahap Rendah masalah sosial mengikut agama Kajian juga mendapati seramai 186 orang responden beragama Islam 1 mengatakan bahawa masalah sosial di UTM 2 adalah tinggi. didapati seramai 180 asal 111 orang responden Melayu mengatakan bahawa masalah sosial di UTM ini 85 adalah tinggi. 38 orang mengatakan sederhana dan dua orang responden 181 India mengatakan rendah. 109 orang mengatakan masalah sosial berada di tahap Kampung/Felda 43 yang sederhana dan 2 orang responden mengatakan masalah sosial di UTM Bandar/Tmn. 58 orang ini Rendah mengatakan sederhana dan seorang responden Cina mengatakan masalah 4. . mengikut kumpulan etnik. 43 orang mengatakan sederhana dan tiada responden beragama Hindu Budha mengatakan masalah sosial di UTM berada di tahap yang rendah. 21 orang mengatakan sederhana dan seorang 64 Tahap responden beragama Kristian mengatakan masalah sosial di UTM berada di 47 Islam tahap yang rendah.Perumahan Jadual 4.1. Manakala seramai 69 orang responden Cina 5 mengatakan bahawa masalah sosial di UTM109 adalah tinggi.5 Taburan tahap masalah sosial mengikut asal 1 Berdasarkan jadual 4. Tinggi Bagi responden beragama Hindu. 4 Sederhana 77 58 28 5 4. Manakala Jumlah seramai 2 orang responden Kristian mengatakan bahawa masalah sosial di 257 UTM ini adalah tinggi. masalah sosial 1 sosial di UTM berada di Taburan tahap Bagi etnik India pula.10: Taburan tahap mengikut berada di tahap 2 sederhana dan 2 orang berpendapat masalah sosial di UTM agama 4 yang rendah. seramai 7 mengikut kediaman orang responden India mengatakan bahawa 2 masalah sosial di UTM ini Jumlah adalah tinggi. manakala 77 ini orang mengatakan sederhana dan tiada responden Melayu yang mengatakan masalah sosial di UTM berada di tahap yang rendah. manakala 77 orang mengatakan sederhana dan tiada Sederhana responden Melayu yang mengatakan masalah sosial di UTM berada di tahap yang rendah.6 tahap yang rendah.11.11: berada di tahap yang tahap Taburan tahap mengikut tempat tinggal Tinggi Berdasarkan taburan rendah. manakala 69 orang mengatakan Jumlah sederhana dan hanya seorang mengatakan masalah sosial di UTM berada 263 di tahap yang rendah. Bagi agama Budha pula. didapati seramai 111 orang responden yang berasal dari Kampung dan tanah rancangan FELDA mengatakan bahawa 2 masalah sosial di UTM ini adalah tinggi. 4 orang mengatakan tahap 196 masalah sosial di UTM tinggi dan 5 orang lagi mengatakannya sederhana. 37 orang lagi mengatakannya Jadual 4. seramai 4 orang responden 9 beragama Budha mengatakan bahawa Kristian sosial di UTM ini adalah masalah Budha tinggi.

Manakala 17 orang responden yang tinggal di luar kolej mengatakan tahap masalah sosial . seramai 93 orang responden tahun 3 Thn3 mengatakan bahawa masalah sosial di UTM ini adalah tinggi. 50 orang mengatakan masalah sosial berada di tahap yang sederhana dan 3 orang responden mengatakan masalah Tahap sosial di UTM berada di tahap yang rendah.13: Taburan tahap UTM berada di mereka yang mengatakan masalah sosial 1 mengikut tahun tahap yang di pengajian rendah.12 di bawah menunjukkan 179 responden yang tinggal di kolej mengatakan bahawa masalah sosial di UTM 7 adalah tinggi.berada di tahap yang tinggi.12: Taburan responden mengikut Tinggi kediaman 179 17 Sederhana 128 50 Rendah 4. manakala 48 orang mengatakan 27 sederhana dan tiada responden tahun 4 yang mengatakan masalah sosial 30 di UTM berada di tahap yang rendah. manakala 128 ini 1 orang mengatakan sederhana dan tiada responden mengatakan masalah sosial di UTM berada di tahap yang rendah. mewujudkan -unit khas mencegah maksiat.7 Taburan tahap masalah sosial mengikut tahun pengajian 3 Kajian juga mendapati seramai 27 orang responden tahun 1 mengatakan Jumlah bahawa masalah sosial di UTM ini adalah 307 tinggi. Jumlah 4.1. Manakala responden Thn6 tahun 4.1 Penguatkuasaan 44 undangundang sedia ada 57 178 90 Jadual 4. seramai 42 orang responden tahun 4 mengatakan bahawa Tinggi masalah sosial di UTM ini adalah tinggi. Bahagian ini akan dipecahkan lima 2 pecahan iaitu penguatkuasaan undang-undang sedia ada. manakala 26 orang mengatakan sederhana dan seorang Thn1 responden tahun 2 mengatakan masalah sosial di UTM berada di tahap Thn2 yang rendah. Kolej Tinggal Luar Jadual 3. manakala 17 orang mengatakan sederhana dan tiada responden tahun 1 mengatakan masalah 70 sosial di UTM berada di tahap yang rendah. manakala 83 Thn4 orang mengatakan sederhana dan 2 orang responden tahun 3 mengatakan Thn5 masalah sosial di UTM berada di tahap yang rendah. 17 26 83 48 4 4. menganjurkan program-program kesedaran. Hanya seorang sahaja responden tahun 6 dan dia berpendapat Sederhana masalah sosial di UTM berada di tahap yang tinggi. seramai 3 93 orang mengatakan bahawa masalah sosial di UTM ini adalah tinggi. Bagi responden tahun 3. Bagi responden tahun 2.2. menghadkan aktiviti pelajar pada waktu malam dan memperbanyakkan poster-poster kesedaran akhlak dan sosial.2 Pandangan pelajar secara keseluruhan terhadap kaedah menangani masalah sosial di Rendah UTM Berikut pula adalah pandangan para 1 responden terhadap kaedah menangani masalah sosial di UTM. seramai 30 orang responden mengatakan bahawa masalah sosial di UTM ini Tahap adalah tinggi. 42 manakala 4 orang lagi mengatakan sederhana dan tiada di kalangan 3 Jadual 4. Bagi responden tahun 5.

1 Tidak Pasti 28 7. 204 (54.4%) responden tidak pasti.4 kesedaran Setuju 204 54.2.4 undang-undang Setuju 184 48.15: Pandangan pelajar terhadap penganjuran program 33.3 programprogram kesedaran Setuju Sangat Tak Jadual 4. manakala 155 (41.6 mencegah maksiat Setuju 155 41.16: Pandangan pelajar terhadap penubuhan unit khas 40.1%) sangat tidak setuju agar penguatkuasaan undang-undang dilaksanakan untuk menangani masalah sosial.3 Jumlah 377 Daripada 377 orang responden.15 di bawah menunjukkan pandangan pelajar agar kesedaran 8 Pandangan pelajar dipupuk melalui penganjuran program-program kesedaran.1%) responden Jumlah Peratus setuju. 100 153 Jadual 4. 43 (11.4%) orang responden sangat setuju. 20 (5.Pandangan Kekerapan Peratus Sangat Setuju 122 Jadual 4. 28 Jumlah Peratus (7.4%) menjawab tidak pasti.4%) orang menjawab tidak pasti.4 Tidak Setuju 21 4.1 Kekerapan (33.6 waktu malam Sangat Tak Setuju 5 1. 122 100 (32.14: Pandangan pelajar terhadap penguatkuasan 32.6%) responden sangat setuju agar 5 Pandangan ditubuhkan satu unit khas yang mencegah maksiat sebagai langkah 1.3%) orang sangat tidak setuju dengan cadangan ini.3%) responden sangat tidak setuju dengan cadangan ini. . 126 2.4 Tidak Setuju 20 4. 14 (3.1 Tidak Pasti 43 11.4%) sangat setuju agar penguatkuasaan undang-undang dilaksanakan. 43 (11.2.3 Mewujudkan unit khas 3.4 Menghadkan aktiviti pelajar pada 5.3 Kekerapan menangani masalah sosial pelajar UTM. 100 126 Jadual 4.3%) tidak setuju dan 86 (2.4 Tidak Setuju 14 4. 21 (5.7 mencegah maksiat Sangat Tak Setuju Kajian juga mendapati.1%) orang setuju.6%) responden tidak setuju 377 Sangat Setuju dan 5 (1.2 Menganjurkan 5.7%) orang tidak setuju dan 5 377 Sangat Setuju (1.8 Tidak Pasti 43 11.2. 153 (40.8%) setuju. 184 (48.

8%) responden377 setuju. . 18 (4.8 Tidak Pasti 46 12.8%) responden sangat 120 setuju dengan cadangan agar memperbanyakkan poster-poster kesedaran Jumlah Pandangan akhlak dan sosial. 46 (12.7 Tidak Setuju 109 4. 63 orang responden atau 16. didapati 9.3% sangat tidak setuju dengan cadangan ini.7% tidak pasti.18 di bawah.Pandangan Kekerapan Peratus Sangat Setuju Jadual 4.2%) responden Kekerapan tidak pasti.8 Setuju 184 48.9% tidak setuju dan 35 orang responden atau 9.4% setuju.18: Pandangan pelajar agar memperbanyakkan poster 120 dan sosial kesedaran akhlak 31.9 poster-poster kesedaran sosial akhlak dan Sangat Tak Setuju 35 Berdasarkan jadual 4.4%) responden 100 Peratus sangat tidak setuju dengan cadangan ini.4 Jumlah 377 100 Berkaitan dengan cadangan menghadkan aktiviti pelajar pada waktu malam sebagai langkah menangani masalah sosial pelajar UTM.8%) responden tidak setuju dan 9 (2. 184 (48.8 Sangat Tak Setuju 9 2. Sangat Setuju Jadual 4. 109 orang responden atau 28. seramai 63 orang responden atau 16.5 Memperbanyakkan 28.2.4 Tidak Pasti 63 16.17: Pandangan pelajar terhadap menghadkan aktiviti pelajar 63 pada waktu malam 16. manakala 107 orang responden atau 28.2 Tidak Setuju 18 4.7 Setuju 107 28.7% sangat setuju.3 (31.

dapatan-dapatan dari maklumat kajian ini dapat memberi untuk memantau pelajar balik lewat malam dan garis panduan menghalang bukan penghuni mengambil tindakan yang kepada pihak universiti untuk menceroboh kawasan Cadangan-cadangan yang terhasil tanda yang melarang bukan satu corak sewajarnya untuk menangani masalah sosial pelajar. g) asrama. a) Pengurusan HEP dan kolej perlu menambahkan dan memberi penekanan lagi kepada aktivti/program kerohanian dan kesedaran akhlak mulia berbanding yang sedia ada. parah ini boleh digunakan harapan pengkaji. . Adalah menjadi penempatan masing-masing.2 Kolej Kediaman. Kolej telah Dr memfokuskanKolej Tun Fatimah) serta Pengkaji perbincangan kepada Tun Ismail dan penganalisaan persepsi pelajar terhadap tahap secara berasingan jantina. Masjid Sultan Ismail. Kefahaman mengenai tanggungjawab bersama ini perlulah difahami oleh semua warga UTM agar segala rancangan dapat dilaksanakan dengan berkesan. apakah pendekatan terbaik untuk menangani masalah ini? Dapatan-dapatan kawasan asrama siswi perlu dipagar bagi mengelakkan telah mengesahkan andaian pengkaji bahawa masalah sosial UTM berada di pencerobohan dan menghadkan pengunjung lelaki dalam tahap sederhana tetapimenggunakan smart card untuk akses ke blok f) Pelajar asrama tersebut. Tindakan yang dibuat secara kolektif biasanya akan menghasilkan natijah yang diharap-harapkan. Pusat Koi) Mengiatkan lagi Islam Dan ke bilik-bilik pelajar (disamping Kurikulum. Berikut adalah cadangan yang dikemukakan kepada pihak pengurusan universiti untuk menangani masalah sosial pelajar UTM. Kolej Tun Hussien yang boleh dilaksanakan untuk menangani Rahman masalah ini. c) Memperbayakkan bahan edaran seperti flies dan risalah mencegah mungkar dan mengajak buat baik.1 Pejabat Hal Ehwal Pelajar. 6. masalah sosial pelajar UTM penempatan pelajar disusun yang selama ini Sekiranyapersoalan pengasingan tidakmembimbangkan dan menjadi kaedah adakah tahapnya dapat dilaksanakan. d) Diwujudkan satu unit yang berperanan memantau dan menguatkuasakan peraturan yang berkaitan dengan masalah sosial pelajar. tetapi tanggungjawab bersama itu juga berjadual di peringkat kolej masing-masing. Pusat Pengajian spot check Pembangunan Sosial.Wan Mohamad (2002) pula berpendapat bahawa kefahaman dan penghayatan cara hidup timur yang mendalam semata-mata tidak memadai untuk membendung masalah ini tetapi perlu juga disertakan penguatkuasaan undang-undang yang berkaitan sebagai langkah pencegahan. program/aktiviti pelajar (Kolej dan HEP). masalah sosial pelajar. Aktivti/program kerohanian dan kesedaran akhlak mulia yang dirancang perlu disasarkan juga kepada b) Menerapkan nilai-nilai murni dan akhlak mulia dalam setiap pelajar bukan Islam. bahan terlarang seperti CD pihak dan baju elemen terpenting dalam merangka plan lelaki) perempuan dalam almari tindakan jangka panjang tentang pembangunan akhlak dan moral pelajar. masuk ke kawasan asrama. Ini bermakna kedua-dua pendekatan iaitu kesedaran melalui pendidikan dan pencegahan melalui penguatkuasaan adalah penting bagi menjamin keberhasilan ketika merancang langkah-kangkah menangani 6. perlu dipikul oleh semua pihak di UTM ini seperti fakulti-fakulti.tinggi dan memerlukan tindakan kawasan hampir kepada segera sebelum masalah ini menjadi lebih Kaedah lagi. papan dari kajian ini memperlihatkan penghuni Membuat (pattern) yang menghendaki kerjasama yang bersepadu dari banyak pihak. 5.0 Rumusan e) Beri keutamaan kepada siswi duduk di kolej-kolej yang Hasil kajian telah menghuraikan tahap masalah sosial pada persepsi pelajar berdekatan dengan fakulti (seperti Kolej Tun Razak. 6.0 Cadangan penyelesaian. Onn. Unit kuatkuasa peraturan Perkhidmatan Dan Sokongan Pelajar Keselamatan. Kolej dan cadangan-cadanganPutra. bolej juga (UPSP) dan Unit pantau Kerjasama yang erat dari semua lucah merupakan Sukan. Ia tidak hanya Pengurusan pihak yang menjaga pelajar rondaanlangsung h) melibatkan kolej (Pengetua/Felo) buat secara secara semata-mata (HEP dan kolej-kolej). Kolej Tuanku Canselor. Unit kolej dan denda pelajar.

Kuala Lumpur : Utusan Publication & Distributiors Sdn Bhd. Kuala Terengganu: 6. 7. keseluruhan dapat disimpulkan di sini bahawa objektif UTM untuk menjadi sebuah universiti bertaraf dunia adalah merujuk kepada kualiti yang terbaik dari semua sudut. Etika Islam.0 Kesimpulan. Pekerti Muslim. Sehubungan itu pihak pengurusan UTM perlu bertindak dan merancangkan satu plan jangka panjang yang akan menjadi dasar kepada pembangunan sosial. Yayasan Islam Terengganu. agar sama-sama berganding bahu mempunyai kesedaran untuk menangani masalah ini dengan bersungguh-sungguh. Langkah-langkah yang menggabungkan peranan semua pihak.3 Umum. berpelukkan(rujukmotorsikal dan berkhalwat dalam kereta. pihak pengurusan UTM diharap dapat menjadikan langkahlangkah cadangan ini sebagai panduan dalam menangani masalah sosial pelajar yang semakin membimbangkan ini. Bukan sahaja mempunyai kualiti akademik yang terbaik. moral dan akhlak juga perlu ditekankan agar setiap graduan yang bakal dilahirkan nanti mempunyai keseimbangan dari sudut akhlak dan ilmu. pensyarah. tanggungjawab bersama. pencegahan melalui pendidikan. Abdul Rahman Abdul Aziz. staf sokongan dan pelajar sendiri. undang-undang dan peraturan merupakan gabungan yang boleh digunakan sebagai pendekatan untuk menangani masalah sosial pelajar. H. Tetapi menjadi satu keperluan juga agar pengurusan UTM peka dengan kualiti graduan yang bakal dilahirkan. Fenomena ini memerlukan satu tindakan yang konkrit dan bersepadu dari semua peringkat warga UTM sama ada kepimpinan tertinggi UTM. BIBLIOGRAFI Buku Al-Quran dan Terjemahannya. Hamzah Ya’qub. Al-Ghazali. akhlak dan moral para pelajarnya agar seiring dengan tuntutan agama yang mementingkan akhlak sebagai asas jati diri insan. 2002. 1985.j) Tetapkan kuota pelajar yang boleh memiliki kenderaan berdasarkan lot parking yang ada. Justeru itu. l) Wujudkan Modul Pembangunan Sahsiah yang wajib diikuti oleh semua pelajar (terutama pelajar tahun satu). Berdasarkan kepada kajian ini. Diponegoro. pegawai. Perkara ini juga ditekankan oleh kepimpinan negara dalam mencapai taraf negara industri agar bangsa Malaysia sentiasa mempunyai nilai moral dan akhlak Maka secara yang tinggi. Kaedah ini dapat menyelesaikan masalah jammed dalam kampus dan k) Melaksanakanserta mengelakkan pelajar yang dikenalpasti kemalangan kaunseling kepada pelajar berlainan jantina bermasalah atas Kaunselor). Ini kerana mereka akan menjadi pemimpin kepada anak-anak kita satu masa nanti dan kita tidak mahu anak-anak kita dipimpin oleh ~‫~ﻢﻠﻋأ ﷲاو‬ pemimpin yang mempunyai akhlak dan moral yang rendah. Ismail Mohd Hassan. malah kualiti sahsiah. dapatlah dirumuskan bahawa setiap pelajar mengakui bahawa isu masalah sosial di kalangan mahasiswa merupakan satu fenomena yang berlaku di UTM ini. terj. Bandung: CV . 1983. Pemikiran Etika Hamka.

Strategi Menangani Gejala Sosial Melalui Pendekatan Islam dalam Seminar Menangani Gejala Sosial Peringkat Kebangsaan. Wan Mohamad Abdul Aziz. Mohd Najib Abdul Ghafar. Zakaria Stapa. Putrajaya: Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. Mustafa Abd Rahman. Skudai: Penerbit Universiti Teknologi Malaysia. 1992. Skudai: Unit Penerbitan Akademik. Moral: Teori. Analisis Data Menggunakan SPSS Windows. 2002. 2001. An-Nawawi. Hamzah Md Rus. Hamdan Abd Kadir. Bangi: Yayasan Salman. Hadis Empat Puluh Susunan Imam An-Nawawi. 2002. 2002. Mohd Janib Johari. Skudai: Penerbit Universiti Teknologi Malaysia. (18 Ogos 2003a) Berita Harian. Aplikasi dan Permasalahan. Skudai: Jawatankuasa Penerapan Nilai Islam (JAPNI). Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia. . 2003. Dasar. 2003. Keratan Akhbar Pelajar Terbabit Kancah Sosial Perlu Penyelesaian. Skudai: Penerbit Universiti Teknologi Malaysia. Halal dan Haram Dalam Kehidupan Seharian: Satu Huraian Dari Segi Makanan. Polisi dan Peraturan Negara & Universiti Berkaitan dengan Isu Transeksualiti dalam Seminar Transeksualiti di Institut Pengajian Tinggi. Akhlak dan Tasawuf. Mohd Sulaiman Yasin. 2002. Kesan Gejala Sosial Masa Kini TerhadapKeselamatan Negara dan Pencegahan Melalui Penguatkuasaan Undang-undang dalam Seminar Menangani Gejala Sosial Peringkat Kebangsaan. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia. Penyelidikan Pendidikan. Amini Amir Abdullah. Md Ali Sarbini. Mohd Tajudin Ninggal. Putrajaya: Jabatan Kemajuan Islam Malaysia.. 1997. 1995. Transeksualisme & Hubungannya Dengan Kecelaruan Gender Dari Perspektif Psikologi dalam Seminar Transeksualiti di Universiti Teknologi Malaysia. Kertas Kerja Ahmad Kilani Mohamad. 1992. Transeksualiti: Persepsi Masyarakat Merentasi Agama dan Jantina – Satu Kajian di UKM dalam Seminar Transeksualiti di Institut Pengajian Tinggi. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia. 1996. Kuala Lumpur: Dewan Pustaka Fajar. Som. Fenomena Transeksual dari Perspektif Islam dalam Seminar Transeksualiti di Institut Pengajian Tinggi. 2002. 2002. Psikologi Mak Nyah dan Program Intervensinya Ke Arah Penyelesaian dalam Bengkel Menangani Gejala Sosial Peringkat Negeri Selangor dan Wilayah Persekutuan. Nooraziah Mohd Awal. Gejala Sosial Masakini: Ancaman Kepada Umat Islam dan Kesannya Terhadap Perkembangan Islam dalam Seminar Menangani Gejala Sosial Peringkat Kebangsaan. Zulakarnain Zakaria dan Hishamuddin Md. terj. 1999. Putrajaya: Jabatan Kemajuan Islam Malaysia.Mohamad Najib Abdul Ghafar. 1994. Pembinaan dan Analisis Ujian Bilik Darjah. Kuala Lumpur: Berita Publishing Sdn Bhd. Pakaian Dan Pergaulan dalam Seminar Pemantapan Ibadah. Akhlak dan Tasawuf Islam. Putrajaya: Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. Skudai: Universiti Teknologi Malaysia. Hasnan dan Ahmad Rafizi.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->