P. 1
Persepsi Pelajar Terhadap Isu-Isu Sosial - Satu Tinjauan Di Utm Skudai

Persepsi Pelajar Terhadap Isu-Isu Sosial - Satu Tinjauan Di Utm Skudai

|Views: 476|Likes:

More info:

Published by: محمد نصير مسروم on Oct 13, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as RTF, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/11/2012

pdf

text

original

PERSEPSI PELAJAR TERHADAP ISU-ISU SOSIAL: SATU TINJAUAN DI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA SKUDAI.

Oleh; Mohd Nasir Masroom Pejabat Hal Ehwal Pelajar UTM, Skudai.
Kajian ini dijalankan untuk mengetahui persepsi pelajar-pelajar UTM terhadap tahap masalah sosial di UTM kampus Skudai dan cadangancadangan yang boleh dilaksanakan untuk menangani masalah ini. Sampel kajian adalah terdiri daripada 377 orang pelajar yang dipilih secara rawak. Instrumen yang digunakan ialah soal selidik. Manakala data dianalisis dengan menggunakan “Statistical Pakage For The Social Sciences” dan dibentangkan dalam bentuk kekerapan dan peratus. Taburan tahap-tahap masalah sosial dianalisis secara keseluruhan dan dipamerkan menggunakan kekerapan dan peratus. Perbezaan tahap mengikut ciri-ciri demografi responden juga akan dipamerkan untuk melihat perbezaan pandangan di kalangan mereka. Hasil kajian mendapati kebanyakan responden berpendapat bahawa masalah sosial di UTM berada di tahap yang sederhana dan tinggi. Mereka berpendapat, pihak pengurusan UTM perlu melakukan sesuatu untuk menangani masalah ini sebelum menjadi lebih parah lagi. Beberapa cadangan dikemukakan dalam kajian ini kepada pihak pengurusan UTM sebagai langkah untuk menangani isu ini. Adalah diharapkan agar hasil kajian ini dapat membantu pihak pengurusan UTM memilih pendekatan 1.0 terbaik dan praktikal bagi melahirkan graduan yang mempunyai akhlak yang baik serta dapat mewujudkan suasana harmoni di persekitaran Pengenalan. kampus.

Abstrak

keganasan rumah tangga.a. Aisyah pula berkata “sesungguhnya akhlak Rasulullah s.w diutus sebagai rasul untuk memperbaiki akhlak umat ketika itu “… dan bahawa sesungguhnya engkau (wahai Muhammad) mempunyai sebagaimana firman Allah dalam Surah al-Qalam ayat 4 yang bermaksud. akhlak dan sosial menuju ke arah tahap yang rendah apabila melihatkan kepada isu-isu sosial masa kini. ia sebenarnya sudah menjadi masalah nasional – masalah negara! Dari tahun ke tahun. al-Quran dijadikan sandaran apabila Rasulullah s. Apabila membicarakan isu sosial. sedangkan apa-apa yang dilarang pula ditinggalkannya. statistik menunjukkan bahawa peningkatan bilangan gejala sosial di kalangan orang-orang Islam semakin hari semakin meningkat berbanding bangsa-bangsa lain di negara ini (Wan Mohammad. rogol di bawah umur. bahawa Rasulullah s. Hisham tentang akhlak Rasulullah s.1 Definisi masalah sosial. 1. dan kini satu lagi isu sosial yang hangat .w. 2003).dibahaskan ialah berkenaan isu sumbang mahram serta kes rogol dan bunuh yang melibatkan kanak-kanak. Ibn Kathir dalam Zakaria Stapa (1995) sewaktu menghuraikan ayat ini telah mencatatkan perihal bahawa Aisyah r. Ini bermakna. apa-apa yang disuruh oleh al-Quran dilaksanakannya. penganiaan kanak-kanak.w adalah (isi kandung) al-Quran itu sendiri”.a. Kes-kes yang dilaporkan ini meliputi kes buang bayi. Kita juga pernah dikejutkan dengan Isu Black Metal yang menyerang pelajar-pelajar Muslim satu ketika dahulu – 2001. lalu Aisyah menjawab “tidakkah kamu membaca al-Quran?” Said menjawab bahawa dia telah membacanya.a telah ditanya oleh Said b. kehamilan remaja. Ketika masyarakat Malaysia semakin berkembang maju mengejar pembangunan meterial. pengihan dadah dan jangkitan HIV/AIDS.w telah menjadikan ketaatan terhadap suruhan dan larangan al-Quran itu sebagai akhlak kepada dirinya. sumbang mahram. Dalam hubungan ini. aspek-aspek moral. maksiat. semacam terdapat satu peralihan dari sudut pembangunan diri. akhlak yang sangat mulia”.a.a.

Bagi tersebut. emosi.dan Morgan dengan menetapkan aras Berita 3.1 Reka bentuk kajian.D). perbezaan antara nilai peribadi dengan nilai yang pelajar lelaki ramai. Sungguhpun Ijazah Sarjana muda dan Ijazah golongan kategori pelajar iaitu Tahun Asas. Namun begitu. sosial dan kadangkala juga sebagai Melalui kaedah tinjauan.populasiwawancaramengatasi Prof Datukini.00 orang pelajar (Unit Kemasukan Canselor UiTM Malaysia.3 Instrumenpada tahap 95%. akhir ini. Secara makronya. Kajian rintis Persoalannya sekarang ialah . dan perbandaran. tidak mungkin untuk pengkaji dapat berjumpa sebagai menjawab dakwaan sesetengan pihak bahawa aksi lucah tersebut dengan setiap individu dalam Dalam ini. Ini ujian tersebut. Menurut Najib (1999). temubual yang dibuat kepada Prof Harian (18 Ogos 2003) keyakinan dikekalkan Kajian. sosial serta budaya kehidupan masyarakat (Hamzah 2003). Masalah sosial adalah sesuatu yang merangkurni berbagai pelakuan negatif anggota Menerusi kaedah kuantitatif. Jumlah dilakukan oleh golongan mahasiswa tersebar didakwakeseluruhan populasi atau pelajar yang ingindidijadikan (Utusan internet sampel kajian ialah 18. kerana dikaitkan sebagai kira pelbagai pembolehubah dan seringkali yang dimaksudkan dalam kajian ini adalah terhad kepada isu yang berkaitan dengan mesti diambil kira ialah suasana persekitaran. sendiri. Begitu Najib (1997) berpendapat bahawa pengukuran efektif seperti sikap. moral dan IPTA.kesahihan berita dan gambar Lanjutan (Sarjana dan Ph. menyelesaikan masalah secara mikro. yang tanggapan.lain-lain faktor penghasilannya pengajian dan tempat sebagai masalah yang negatif dilonggoktinggal sekarang. sosial yang dihadapi menanganinya berdasarkan mengenai gejala-gejala 3. nilai jurang pencetus utama kepada perbagai masalah yang kejutan budaya dandan kepuasan adalah tidak begitu mudah seperti sosial Tetapi isu sosial juga ia mesti mengambilvariable kepada " economic disangkakan.antara siswa dan siswi (couple). Akhirjuga Sampel kebolehpercayaan sosial dan bergantung kepada subjektif seseorang Kajian. oleh Metodologi kita. UTM Kampus Skudai mempunyai menerusi internet dan laporan media yang kononnya dilakukan oleh beberapa mahasiswa IPTA. kepercayaan.0 masyarakat kajian. Sampel kajian seramai 377 orang adalah ditentukan dengan UiTM kerana tiada bukti-bukti kukuh yang dapat mengaitkan pelajarnya menggunakan formula Krejcie dengan gambar-gambar tersebut. Antara faktor yang perhubungan dysfunctioning ". Pembolehubah bersandar ialah struktur ekonomi yang diamalkan oleh sesuatu persepsi pelajar.0 Latarbelakang kajian. maka kajian ini dijalankan untuk mengetahui tahap keparahan masalah sosial ini dan langkah-langkah cadangan untuk Banyak telah diperkatakan perspektif pelajar sendiri. di suatu peringkat demografi responden seperti umur. tidak dinafikan persepsi pelajar tentang isu ini memang berlaku. pula berpendapat mahasiswa dari memahami Nor Ba’yah Abdul Kadirpersepsi dan pandangan. Najib faktor kesalahan akhlak dan sosial iaitu pengaruh persekitaran di samping(1997) berpendapat. pemakanan dan bakat. juga dengan proses inter dan intra penghijrahan masalah ekonomi. perubahan sikap dipersetujui lembut (mak yang sentiasa berpakaian. (pilo t kesopanan. Najib (1999) mencadangkan agar kaedah pemilihan dijalankan pelajar Ibrahim Abu Shah menafikan bahawa aksi tersebut dilakukan oleh secara rawak. terlibat dengan bahan lucah. namun satu tindakan wajar dilakukan untuk tersebut masih boleh diragui. kursus. Ia cuba menerangkan 2. 3 Jun 2003). seringka1i dikaitkan dengan kerniskinan di bandar. 1997). Pensyarah Jabatan Psikologi Kajian ini menggunakan instrumen kajian satu set soal sosial yang UIAM berkata punca mahasiswa yang terlibat dengan masalah selidik adalah memfokus kepada matlamat untuk melihat remaja-remaja terhadap tahap sama dengan faktor yang menyebabkan persepsi pelajar lain melakukan masalah sosial pelajar UTM dan cadangan penyelesainnya. dalam Madya Dr Rahmatullah Abdul Wahab Khan. agama. persetubuhan luar nikah (berzina). rakan sepejabat masa. Subjek perbualan hangat dengan tersebarnya gambar siswi yang sedang menjadikajian terdiri daripada para pelajar siswa dan perlakuan sumbang menuntut di UTM Kampus Skudai. pengambilan data dibuatkeuntungan kepada masyarakat yang tidak membawa sokongan dan menggunakan soal selidik kepada 377 kekuatan sistem danorang responden. dan bangsa. sikap nyah) dan etika berubah-ubah. ini agak menghadkan kesahan kerana mereka membendung pelakuan salah laku akhlak dan sosial.sejauhmanakah keparahan (severity) tahap masalah ini di kampus UTM dan apakah cadangan-cadangan yang boleh dikemukakan kepada pihak pengurusan UTM untuk menangani masalah ini.000. perasaan. 2003). luaran. khalwat. utama ini. manakala pembolehubah tidak bersandar ialah ciri-ciri masyarakat. selain yang keterangan latar belakang. Gejala sosial dilihat sebagai satu perlakuan manusia yang terkeluar dari batas-batas normal dan diterima umum.(Sayed A. pengkaji hanya menyasarkan data yang diperolehi daripada kategori ini menjadi satu realiti yangsahaja membendung gejala yang tidak sihat pelajar Ijazah Sarjana muda akan kerana mereka merupakan kumpulan terbesar di UTM Malaysia (UTM) memalukan nama baik IPTA termasuk Universiti Teknologi Kampus Skudai Isu ini menjadi hangat sekitar Jun 2003 apabila sekali lagi gambar aksi lucah berbanding dengan kumpulan-kumpulan pelajar lain. Kaedah ini cuba menerangkan perlakuan individu berdasarkan ciri-ciri tertentu dan deskritif secara khusus Instiusi Pendidikan Tinggi Awam (IPTA) juga tidak kebolehpercayaan kerana menyebabkan ia jarangkali membincangkan ciri dapat lari dari menerima Populasi realiti 3. komuniti ataupun negara. Tetapi perlu diingat bahawa pendapat dan pandangan bahawa mereka adalah sebahagian daripada masyarakat boleh setiap orang adalah berbeza. minat. isu sosial di kalangan mahasiswa Institusi Pengajian Tinggi Awam individu. agama. tahun pertumbuhan ekonomi. kemiskinanjantina.2 bahawa isu tersebut melanda kawasan kampus mereka. Untuk menjawab persoalanpersoalan ini. Pemilihan ini adalah berdasarkan kepada andaian pengkaji sikap yang bergantung kepada yang menyentuh etika dan perubahan sendiri dan juga rekod-rekod tatatertib pelajar serta hasil kematangan seseorang. Rahman. pertumbuhan fizikal dan perbincangan sesama Keputusan kajian terhadap isu-isu sosial di UTM yang selalu dikaitkan dengan lima masalah selalunya subjektif dan bergantung kepada pembaca. baik dari aspek 3. untuk mengukur Psikologi UKM kelemahan penguatkuasaan dan digunakanPensyarah Jabatan perkara yang berkaitan dengan sikap. soal selidik selalu kawalan. Soal selidik ini imej mereka gambaranyang dibina Berdasarkan maklumat dan di mata masyarakat. oleh pengkaji sendiri di akan menjaga merupakan soal selidik umum mengenai masalah sosial untuk mendapatkan lagi bahawa masalah sosial akhlak. Wawancara penuh bersama Naib Rekod. masalah Dr adalah melibatkan pelajar UiTM. persepsi.

Pada Bahagian B pula pengkaji telah memilih beberapa item yang sesuai dengan pembolehubah persepsi yang hendak dikaji yang mengandungi 21 soalan. Tahap persepsi pelajar akan dikategorikan berlandaskan kedudukan taburan skor. Jumlah skor ditabur di antara 21 hingga 105 markah. tahun pengajian dan tempat tinggal sekarang. Objektif utama pengkaji mengambil enam item yang terdapat pada bahagian ini ialah untuk melihat perbezaan persepsi di antara enam item tersebut terhadap isu yang dikaji. namun semua responden menunjukkan keselarasan dalam jawapan-jawapan yang telah diberikan. jantina. Bahagian A terdiri dari penyataan demografi iaitu umur. bangsa. agama. Markah Tinggi 78-105 Sederhana 50-77 Rendah 21-49 .1: Persepsi pelajar terhadap tahap masalah sosial Skor UTM. Soal selidik ini mengandungi 26 soalan dan terbahagi kepada 4 bahagian. kursus.tes telah dilaksanakan menggunakan sampel pelajar UTM yang tidak terlibat t) dalam kajian sebenar. Kategori setiap skor adalah seperti yang dinyatakan dalam jadual berikut: Jadual 3. Walaupun ada sedikit pembaikan.

taburan tahap-tahap masalah sosial dan cadangan penyelesaiannya dianalisis menggunakan kaedah kekerapan.0 Sederhana 178 47. Manakala Bahagian B dan Bahagian C. Selepas memasukkan semua data dalam jadual kod.8.8 terdapat jantina yang memfokuskan kepada Berdasarkan jadual 4. agama.1. kumpulan etnik. dilaksanakan sebagai kaedah yang sesuai untuk pandangan pelajar boleh didapati seramai 76 orang responden lelaki Jumlah mengatakan bahawa masalah sosial di UTM ini adalah tinggi. Keputusan alpha bagi semua item yang 120 diuji berada pada tahap 0. dijalankan Tinggi jantina ke atas item-item Bahagian B soalan 176hingga soalan 21 untuk mendapatkan nilai Cronbach Alpha.112 1999). Bahagian ini akan dipecahkan secara keseluruhan.1. Setuju (ST). mengikut jantina. 232 3. Tidak Setuju (TS).8: Taburan tahap mengikut respon.3 Taburan tahap skala -dari satu ekstrem ekstrem yang lain. Responden dikehendaki menandakan jawapan mereka tentang 3 sesuatu kenyataan berdasarkan satumasalah sosial mengikut kepada 4.4.0% mengatakan bahawa masalah sosial di UTM ini adalah tinggi. Tidak Pasti145 Setuju (S) dan Sangat (TP). Peratus Jadual 4. manakala 66 menangani isu ini. Pengkaji juga menambah Bahagian D iaitu pendapat 377 orang mengenai sederhana dan moral pelajar mengatakan masalah orang UTM secara umum.2% mengatakan sederhana dan hanya 3 Tahap orang atau 0.8). Soal selidik yang dikembalikan disemak secara manual untuk memastikan segala soalan telah dijawab semuanya. 4. Analisis profil responden pada Bahagian A soal selidik dibuat menggunakan peratusan dan kekerapan untuk melihatkan perbezaan bilangan dan jumlah yang signifikan dengan kajian ini.berada di tahap Jadualrendah.7: Taburan tahap masalah sosial secara Tinggi keseluruhan 196 52. Manakala 120 telah Bahagian ini sebagai sokongan kepada keseluruhan soalan yang orang responden perempuan mengatakan tahap masalah sosial berada isu tahap dijawab dan ia berbentuk pandangan umum responden terhadap di yang Tahap yang tinggi dan 112 orang mengatakan masalah sosial berada di tahap dikaji.8% mengatakan masalah sosial di UTM berada di tahap yang Kekerapan rendah. ruangan pendapat sahaja. Data-data yang diperolehi dari soal selidik akan diproses dan dianalisis dengan menggunakan Pakej Statistik Sains Sosial versi 11 (SPSS 11). maklumat-maklumat tersebut dimasukkan ke dalam komputer untuk diproses. penggunaan skala adalah Sangat Tidak kumpulan etnik Jumlah Setuju (STS). Tidak timbul sebarang masalah sama ada responden memberi apaLelaki yang sederhana. Tahap . Nilai ini Sederhana melebihi piawai yang ditetapkan (0. manakala 178 orang atau 47. seramai 196 orang responden atau 52.2 Rendah 4.4 Analisis Data. maka semua item tersebut dipertimbangkan untuk proses 66 pengumpulan data bagi kajian sebenar (Najib. asal kediaman. tempat tinggal dan tahun pengajian mereka. 4.8166.1 Taburan tahap masalah sosial secara keseluruhan Secara keseluruhan kajian ini mendapati. Tiada responden perempuan tidak memberikan apa-apa apa respon dalam bahagian ini atau langsung mengatakan masalah sosial Perempuan Untuk menguji kebolehpercayaan soal selidik ini. Skala Likert digunakan dalam menentukan pilihan jawapan kepada Rendah responden.1 Persepsi pelajar terhadap tahap masalah sosial di UTM Berikut adalah persepsi para responden terhadap tahap masalah sosial di UTM.1.0 Dapatan Kajian. satu ujian telah di UTM Ini kerana bahagian ini hanya yang 4.2 Taburan tahap masalah sosial 3 Manakala Bahagian C pulamengikut 5 soalan0. Dalam kajian ini. pelajar mengatakan isu akhlak dan hanya 3100 sosial di UTM berada di tahap yang rendah.

didapati seramai 180 asal 111 orang responden Melayu mengatakan bahawa masalah sosial di UTM ini 85 adalah tinggi. manakala 77 orang mengatakan sederhana dan tiada Sederhana responden Melayu yang mengatakan masalah sosial di UTM berada di tahap yang rendah.10: Taburan tahap mengikut berada di tahap 2 sederhana dan 2 orang berpendapat masalah sosial di UTM agama 4 yang rendah. manakala 77 ini orang mengatakan sederhana dan tiada responden Melayu yang mengatakan masalah sosial di UTM berada di tahap yang rendah.9: Taburan tahap mengikut kumpulan 7 etnik. Manakala Jumlah seramai 2 orang responden Kristian mengatakan bahawa masalah sosial di 257 UTM ini adalah tinggi. Manakala seramai 69 orang responden Cina 5 mengatakan bahawa masalah sosial di UTM109 adalah tinggi. masalah sosial 1 sosial di UTM berada di Taburan tahap Bagi etnik India pula. seramai 7 mengikut kediaman orang responden India mengatakan bahawa 2 masalah sosial di UTM ini Jumlah adalah tinggi. Bagi agama Budha pula. Tinggi Bagi responden beragama Hindu.4 Taburan tahap Rendah masalah sosial mengikut agama Kajian juga mendapati seramai 186 orang responden beragama Islam 1 mengatakan bahawa masalah sosial di UTM 2 adalah tinggi. 4 orang mengatakan tahap 196 masalah sosial di UTM tinggi dan 5 orang lagi mengatakannya sederhana. 43 orang mengatakan sederhana dan tiada responden beragama Hindu Budha mengatakan masalah sosial di UTM berada di tahap yang rendah. seramai 4 orang responden 9 beragama Budha mengatakan bahawa Kristian sosial di UTM ini adalah masalah Budha tinggi. Manakala 85 orang responden yang berasal dari 24 Bandar dan Taman Perumahan mengatakan Tahap tahap masalah sosial berada di 47 tahap yang tinggi. mengikut kumpulan etnik. didapati seramai 111 orang responden yang berasal dari Kampung dan tanah rancangan FELDA mengatakan bahawa 2 masalah sosial di UTM ini adalah tinggi.Cina India Lain Tinggi 180 5 Jadual 4.5 Taburan tahap masalah sosial mengikut asal 1 Berdasarkan jadual 4. 58 orang ini Rendah mengatakan sederhana dan seorang responden Cina mengatakan masalah 4. 38 orang mengatakan sederhana dan dua orang responden 181 India mengatakan rendah. 37 orang lagi mengatakannya Jadual 4.1.11.1. Bagi etnik-etnik lain. 4 Sederhana 77 21 43 37 Rendah 4. 4 orang daripada mereka mengatakan 186 tahap masalah sosial di UTM tinggi.11: berada di tahap yang tahap Taburan tahap mengikut tempat tinggal Tinggi Berdasarkan taburan rendah.1.Perumahan Jadual 4. manakala 69 orang mengatakan Jumlah sederhana dan hanya seorang mengatakan masalah sosial di UTM berada 263 di tahap yang rendah. . 4 Sederhana 77 58 28 5 4.6 tahap yang rendah. 21 orang mengatakan sederhana dan seorang 64 Tahap responden beragama Kristian mengatakan masalah sosial di UTM berada di 47 Islam tahap yang rendah. 109 orang mengatakan masalah sosial berada di tahap Kampung/Felda 43 yang sederhana dan 2 orang responden mengatakan masalah sosial di UTM Bandar/Tmn.

17 26 83 48 4 4. Bagi responden tahun 2. manakala 48 orang mengatakan 27 sederhana dan tiada responden tahun 4 yang mengatakan masalah sosial 30 di UTM berada di tahap yang rendah.7 Taburan tahap masalah sosial mengikut tahun pengajian 3 Kajian juga mendapati seramai 27 orang responden tahun 1 mengatakan Jumlah bahawa masalah sosial di UTM ini adalah 307 tinggi. Manakala responden Thn6 tahun 4. Hanya seorang sahaja responden tahun 6 dan dia berpendapat Sederhana masalah sosial di UTM berada di tahap yang tinggi. 42 manakala 4 orang lagi mengatakan sederhana dan tiada di kalangan 3 Jadual 4. seramai 42 orang responden tahun 4 mengatakan bahawa Tinggi masalah sosial di UTM ini adalah tinggi. Bagi responden tahun 3. seramai 93 orang responden tahun 3 Thn3 mengatakan bahawa masalah sosial di UTM ini adalah tinggi. Bahagian ini akan dipecahkan lima 2 pecahan iaitu penguatkuasaan undang-undang sedia ada.12 di bawah menunjukkan 179 responden yang tinggal di kolej mengatakan bahawa masalah sosial di UTM 7 adalah tinggi. 50 orang mengatakan masalah sosial berada di tahap yang sederhana dan 3 orang responden mengatakan masalah Tahap sosial di UTM berada di tahap yang rendah. menganjurkan program-program kesedaran.12: Taburan responden mengikut Tinggi kediaman 179 17 Sederhana 128 50 Rendah 4.berada di tahap yang tinggi. Bagi responden tahun 5. manakala 17 orang mengatakan sederhana dan tiada responden tahun 1 mengatakan masalah 70 sosial di UTM berada di tahap yang rendah. Manakala 17 orang responden yang tinggal di luar kolej mengatakan tahap masalah sosial .1.2 Pandangan pelajar secara keseluruhan terhadap kaedah menangani masalah sosial di Rendah UTM Berikut pula adalah pandangan para 1 responden terhadap kaedah menangani masalah sosial di UTM. manakala 26 orang mengatakan sederhana dan seorang Thn1 responden tahun 2 mengatakan masalah sosial di UTM berada di tahap Thn2 yang rendah. Jumlah 4.2. mewujudkan -unit khas mencegah maksiat. manakala 83 Thn4 orang mengatakan sederhana dan 2 orang responden tahun 3 mengatakan Thn5 masalah sosial di UTM berada di tahap yang rendah. Kolej Tinggal Luar Jadual 3. menghadkan aktiviti pelajar pada waktu malam dan memperbanyakkan poster-poster kesedaran akhlak dan sosial. manakala 128 ini 1 orang mengatakan sederhana dan tiada responden mengatakan masalah sosial di UTM berada di tahap yang rendah. seramai 3 93 orang mengatakan bahawa masalah sosial di UTM ini adalah tinggi. seramai 30 orang responden mengatakan bahawa masalah sosial di UTM ini Tahap adalah tinggi.1 Penguatkuasaan 44 undangundang sedia ada 57 178 90 Jadual 4.13: Taburan tahap UTM berada di mereka yang mengatakan masalah sosial 1 mengikut tahun tahap yang di pengajian rendah.

28 Jumlah Peratus (7.3 programprogram kesedaran Setuju Sangat Tak Jadual 4. 100 126 Jadual 4.3 Kekerapan menangani masalah sosial pelajar UTM.3%) orang sangat tidak setuju dengan cadangan ini.4%) menjawab tidak pasti. manakala 155 (41.4%) sangat setuju agar penguatkuasaan undang-undang dilaksanakan.15 di bawah menunjukkan pandangan pelajar agar kesedaran 8 Pandangan pelajar dipupuk melalui penganjuran program-program kesedaran.8%) setuju. 184 (48.4%) responden tidak pasti. 126 2. 204 (54. 14 (3. 20 (5. 100 153 Jadual 4.1%) responden Jumlah Peratus setuju.4 Tidak Setuju 21 4.1%) sangat tidak setuju agar penguatkuasaan undang-undang dilaksanakan untuk menangani masalah sosial.3%) tidak setuju dan 86 (2. 43 (11.4 Tidak Setuju 14 4. 43 (11.7%) orang tidak setuju dan 5 377 Sangat Setuju (1.2 Menganjurkan 5.2.4 Menghadkan aktiviti pelajar pada 5.Pandangan Kekerapan Peratus Sangat Setuju 122 Jadual 4.6 mencegah maksiat Setuju 155 41.15: Pandangan pelajar terhadap penganjuran program 33.14: Pandangan pelajar terhadap penguatkuasan 32.6%) responden tidak setuju 377 Sangat Setuju dan 5 (1.4 kesedaran Setuju 204 54.8 Tidak Pasti 43 11. 122 100 (32.4%) orang menjawab tidak pasti.6%) responden sangat setuju agar 5 Pandangan ditubuhkan satu unit khas yang mencegah maksiat sebagai langkah 1.4 undang-undang Setuju 184 48.1%) orang setuju. . 153 (40.3 Jumlah 377 Daripada 377 orang responden.3 Mewujudkan unit khas 3.4%) orang responden sangat setuju. 21 (5.2.1 Tidak Pasti 43 11.3%) responden sangat tidak setuju dengan cadangan ini.7 mencegah maksiat Sangat Tak Setuju Kajian juga mendapati.6 waktu malam Sangat Tak Setuju 5 1.4 Tidak Setuju 20 4.1 Kekerapan (33.2.1 Tidak Pasti 28 7.16: Pandangan pelajar terhadap penubuhan unit khas 40.

18 (4.8 Sangat Tak Setuju 9 2.8%) responden sangat 120 setuju dengan cadangan agar memperbanyakkan poster-poster kesedaran Jumlah Pandangan akhlak dan sosial.2 Tidak Setuju 18 4.18 di bawah.8 Tidak Pasti 46 12.4 Jumlah 377 100 Berkaitan dengan cadangan menghadkan aktiviti pelajar pada waktu malam sebagai langkah menangani masalah sosial pelajar UTM.8%) responden377 setuju. 63 orang responden atau 16.4%) responden 100 Peratus sangat tidak setuju dengan cadangan ini.Pandangan Kekerapan Peratus Sangat Setuju Jadual 4. .5 Memperbanyakkan 28.7% tidak pasti.8 Setuju 184 48.4% setuju.3 (31. 184 (48.17: Pandangan pelajar terhadap menghadkan aktiviti pelajar 63 pada waktu malam 16.7 Setuju 107 28. 46 (12. Sangat Setuju Jadual 4.2%) responden Kekerapan tidak pasti.9% tidak setuju dan 35 orang responden atau 9.9 poster-poster kesedaran sosial akhlak dan Sangat Tak Setuju 35 Berdasarkan jadual 4.2.8%) responden tidak setuju dan 9 (2. manakala 107 orang responden atau 28.7 Tidak Setuju 109 4.3% sangat tidak setuju dengan cadangan ini. 109 orang responden atau 28.18: Pandangan pelajar agar memperbanyakkan poster 120 dan sosial kesedaran akhlak 31. didapati 9.7% sangat setuju.4 Tidak Pasti 63 16. seramai 63 orang responden atau 16.

parah ini boleh digunakan harapan pengkaji. Unit kolej dan denda pelajar. Pusat Pengajian spot check Pembangunan Sosial. Onn. 5.0 Rumusan e) Beri keutamaan kepada siswi duduk di kolej-kolej yang Hasil kajian telah menghuraikan tahap masalah sosial pada persepsi pelajar berdekatan dengan fakulti (seperti Kolej Tun Razak. Ini bermakna kedua-dua pendekatan iaitu kesedaran melalui pendidikan dan pencegahan melalui penguatkuasaan adalah penting bagi menjamin keberhasilan ketika merancang langkah-kangkah menangani 6. masalah sosial pelajar. Tindakan yang dibuat secara kolektif biasanya akan menghasilkan natijah yang diharap-harapkan. Unit kuatkuasa peraturan Perkhidmatan Dan Sokongan Pelajar Keselamatan. a) Pengurusan HEP dan kolej perlu menambahkan dan memberi penekanan lagi kepada aktivti/program kerohanian dan kesedaran akhlak mulia berbanding yang sedia ada. masuk ke kawasan asrama. tetapi tanggungjawab bersama itu juga berjadual di peringkat kolej masing-masing. dapatan-dapatan dari maklumat kajian ini dapat memberi untuk memantau pelajar balik lewat malam dan garis panduan menghalang bukan penghuni mengambil tindakan yang kepada pihak universiti untuk menceroboh kawasan Cadangan-cadangan yang terhasil tanda yang melarang bukan satu corak sewajarnya untuk menangani masalah sosial pelajar. apakah pendekatan terbaik untuk menangani masalah ini? Dapatan-dapatan kawasan asrama siswi perlu dipagar bagi mengelakkan telah mengesahkan andaian pengkaji bahawa masalah sosial UTM berada di pencerobohan dan menghadkan pengunjung lelaki dalam tahap sederhana tetapimenggunakan smart card untuk akses ke blok f) Pelajar asrama tersebut. bolej juga (UPSP) dan Unit pantau Kerjasama yang erat dari semua lucah merupakan Sukan. Masjid Sultan Ismail. g) asrama. . papan dari kajian ini memperlihatkan penghuni Membuat (pattern) yang menghendaki kerjasama yang bersepadu dari banyak pihak.tinggi dan memerlukan tindakan kawasan hampir kepada segera sebelum masalah ini menjadi lebih Kaedah lagi. bahan terlarang seperti CD pihak dan baju elemen terpenting dalam merangka plan lelaki) perempuan dalam almari tindakan jangka panjang tentang pembangunan akhlak dan moral pelajar. Aktivti/program kerohanian dan kesedaran akhlak mulia yang dirancang perlu disasarkan juga kepada b) Menerapkan nilai-nilai murni dan akhlak mulia dalam setiap pelajar bukan Islam. Kolej telah Dr memfokuskanKolej Tun Fatimah) serta Pengkaji perbincangan kepada Tun Ismail dan penganalisaan persepsi pelajar terhadap tahap secara berasingan jantina. c) Memperbayakkan bahan edaran seperti flies dan risalah mencegah mungkar dan mengajak buat baik. program/aktiviti pelajar (Kolej dan HEP).1 Pejabat Hal Ehwal Pelajar.Wan Mohamad (2002) pula berpendapat bahawa kefahaman dan penghayatan cara hidup timur yang mendalam semata-mata tidak memadai untuk membendung masalah ini tetapi perlu juga disertakan penguatkuasaan undang-undang yang berkaitan sebagai langkah pencegahan. perlu dipikul oleh semua pihak di UTM ini seperti fakulti-fakulti. d) Diwujudkan satu unit yang berperanan memantau dan menguatkuasakan peraturan yang berkaitan dengan masalah sosial pelajar. Kolej dan cadangan-cadanganPutra. 6.0 Cadangan penyelesaian.2 Kolej Kediaman. 6. Ia tidak hanya Pengurusan pihak yang menjaga pelajar rondaanlangsung h) melibatkan kolej (Pengetua/Felo) buat secara secara semata-mata (HEP dan kolej-kolej). Kolej Tun Hussien yang boleh dilaksanakan untuk menangani Rahman masalah ini. Berikut adalah cadangan yang dikemukakan kepada pihak pengurusan universiti untuk menangani masalah sosial pelajar UTM. masalah sosial pelajar UTM penempatan pelajar disusun yang selama ini Sekiranyapersoalan pengasingan tidakmembimbangkan dan menjadi kaedah adakah tahapnya dapat dilaksanakan. Kolej Tuanku Canselor. Adalah menjadi penempatan masing-masing. Kefahaman mengenai tanggungjawab bersama ini perlulah difahami oleh semua warga UTM agar segala rancangan dapat dilaksanakan dengan berkesan. Pusat Koi) Mengiatkan lagi Islam Dan ke bilik-bilik pelajar (disamping Kurikulum.

keseluruhan dapat disimpulkan di sini bahawa objektif UTM untuk menjadi sebuah universiti bertaraf dunia adalah merujuk kepada kualiti yang terbaik dari semua sudut. Kuala Lumpur : Utusan Publication & Distributiors Sdn Bhd. pihak pengurusan UTM diharap dapat menjadikan langkahlangkah cadangan ini sebagai panduan dalam menangani masalah sosial pelajar yang semakin membimbangkan ini. Yayasan Islam Terengganu. 1983. Abdul Rahman Abdul Aziz. dapatlah dirumuskan bahawa setiap pelajar mengakui bahawa isu masalah sosial di kalangan mahasiswa merupakan satu fenomena yang berlaku di UTM ini. Berdasarkan kepada kajian ini. H. undang-undang dan peraturan merupakan gabungan yang boleh digunakan sebagai pendekatan untuk menangani masalah sosial pelajar.j) Tetapkan kuota pelajar yang boleh memiliki kenderaan berdasarkan lot parking yang ada. pencegahan melalui pendidikan. terj. Diponegoro. Fenomena ini memerlukan satu tindakan yang konkrit dan bersepadu dari semua peringkat warga UTM sama ada kepimpinan tertinggi UTM. Bandung: CV . Perkara ini juga ditekankan oleh kepimpinan negara dalam mencapai taraf negara industri agar bangsa Malaysia sentiasa mempunyai nilai moral dan akhlak Maka secara yang tinggi. Justeru itu. l) Wujudkan Modul Pembangunan Sahsiah yang wajib diikuti oleh semua pelajar (terutama pelajar tahun satu). BIBLIOGRAFI Buku Al-Quran dan Terjemahannya. pensyarah. Etika Islam. Ismail Mohd Hassan. 1985. moral dan akhlak juga perlu ditekankan agar setiap graduan yang bakal dilahirkan nanti mempunyai keseimbangan dari sudut akhlak dan ilmu. agar sama-sama berganding bahu mempunyai kesedaran untuk menangani masalah ini dengan bersungguh-sungguh. staf sokongan dan pelajar sendiri. Hamzah Ya’qub. Kuala Terengganu: 6. Al-Ghazali. 2002. Kaedah ini dapat menyelesaikan masalah jammed dalam kampus dan k) Melaksanakanserta mengelakkan pelajar yang dikenalpasti kemalangan kaunseling kepada pelajar berlainan jantina bermasalah atas Kaunselor).0 Kesimpulan. Pekerti Muslim. Bukan sahaja mempunyai kualiti akademik yang terbaik. pegawai. Tetapi menjadi satu keperluan juga agar pengurusan UTM peka dengan kualiti graduan yang bakal dilahirkan.3 Umum. Pemikiran Etika Hamka. akhlak dan moral para pelajarnya agar seiring dengan tuntutan agama yang mementingkan akhlak sebagai asas jati diri insan. 7. Sehubungan itu pihak pengurusan UTM perlu bertindak dan merancangkan satu plan jangka panjang yang akan menjadi dasar kepada pembangunan sosial. tanggungjawab bersama. berpelukkan(rujukmotorsikal dan berkhalwat dalam kereta. Langkah-langkah yang menggabungkan peranan semua pihak. Ini kerana mereka akan menjadi pemimpin kepada anak-anak kita satu masa nanti dan kita tidak mahu anak-anak kita dipimpin oleh ~‫~ﻢﻠﻋأ ﷲاو‬ pemimpin yang mempunyai akhlak dan moral yang rendah. malah kualiti sahsiah.

2002. Kuala Lumpur: Berita Publishing Sdn Bhd. Putrajaya: Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. Akhlak dan Tasawuf. Keratan Akhbar Pelajar Terbabit Kancah Sosial Perlu Penyelesaian. Bangi: Yayasan Salman. Putrajaya: Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. Putrajaya: Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. Dasar. Psikologi Mak Nyah dan Program Intervensinya Ke Arah Penyelesaian dalam Bengkel Menangani Gejala Sosial Peringkat Negeri Selangor dan Wilayah Persekutuan. Zakaria Stapa.Mohamad Najib Abdul Ghafar. 1992. 1996. Analisis Data Menggunakan SPSS Windows. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia. Wan Mohamad Abdul Aziz. Skudai: Universiti Teknologi Malaysia. Skudai: Penerbit Universiti Teknologi Malaysia. Hamdan Abd Kadir. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia. Hamzah Md Rus. Mohd Janib Johari. Md Ali Sarbini. Skudai: Jawatankuasa Penerapan Nilai Islam (JAPNI). 1999. Zulakarnain Zakaria dan Hishamuddin Md. Som. Nooraziah Mohd Awal. 2001. Polisi dan Peraturan Negara & Universiti Berkaitan dengan Isu Transeksualiti dalam Seminar Transeksualiti di Institut Pengajian Tinggi. Putrajaya: Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. 1997.. Pembinaan dan Analisis Ujian Bilik Darjah. 2003. Moral: Teori. Hasnan dan Ahmad Rafizi. (18 Ogos 2003a) Berita Harian. Kertas Kerja Ahmad Kilani Mohamad. Mohd Najib Abdul Ghafar. Transeksualiti: Persepsi Masyarakat Merentasi Agama dan Jantina – Satu Kajian di UKM dalam Seminar Transeksualiti di Institut Pengajian Tinggi. Gejala Sosial Masakini: Ancaman Kepada Umat Islam dan Kesannya Terhadap Perkembangan Islam dalam Seminar Menangani Gejala Sosial Peringkat Kebangsaan. Strategi Menangani Gejala Sosial Melalui Pendekatan Islam dalam Seminar Menangani Gejala Sosial Peringkat Kebangsaan. Kuala Lumpur: Dewan Pustaka Fajar. Akhlak dan Tasawuf Islam. Transeksualisme & Hubungannya Dengan Kecelaruan Gender Dari Perspektif Psikologi dalam Seminar Transeksualiti di Universiti Teknologi Malaysia. 2002. Penyelidikan Pendidikan. Fenomena Transeksual dari Perspektif Islam dalam Seminar Transeksualiti di Institut Pengajian Tinggi. 2002. 2002. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia. 2003. Mohd Sulaiman Yasin. Mustafa Abd Rahman. terj. 1995. Amini Amir Abdullah. Aplikasi dan Permasalahan. Halal dan Haram Dalam Kehidupan Seharian: Satu Huraian Dari Segi Makanan. Skudai: Penerbit Universiti Teknologi Malaysia. Kesan Gejala Sosial Masa Kini TerhadapKeselamatan Negara dan Pencegahan Melalui Penguatkuasaan Undang-undang dalam Seminar Menangani Gejala Sosial Peringkat Kebangsaan. Mohd Tajudin Ninggal. An-Nawawi. 2002. Skudai: Penerbit Universiti Teknologi Malaysia. 1992. Hadis Empat Puluh Susunan Imam An-Nawawi. 1994. Skudai: Unit Penerbitan Akademik. . 2002. Pakaian Dan Pergaulan dalam Seminar Pemantapan Ibadah.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->