PERSEPSI PELAJAR TERHADAP ISU-ISU SOSIAL: SATU TINJAUAN DI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA SKUDAI.

Oleh; Mohd Nasir Masroom Pejabat Hal Ehwal Pelajar UTM, Skudai.
Kajian ini dijalankan untuk mengetahui persepsi pelajar-pelajar UTM terhadap tahap masalah sosial di UTM kampus Skudai dan cadangancadangan yang boleh dilaksanakan untuk menangani masalah ini. Sampel kajian adalah terdiri daripada 377 orang pelajar yang dipilih secara rawak. Instrumen yang digunakan ialah soal selidik. Manakala data dianalisis dengan menggunakan “Statistical Pakage For The Social Sciences” dan dibentangkan dalam bentuk kekerapan dan peratus. Taburan tahap-tahap masalah sosial dianalisis secara keseluruhan dan dipamerkan menggunakan kekerapan dan peratus. Perbezaan tahap mengikut ciri-ciri demografi responden juga akan dipamerkan untuk melihat perbezaan pandangan di kalangan mereka. Hasil kajian mendapati kebanyakan responden berpendapat bahawa masalah sosial di UTM berada di tahap yang sederhana dan tinggi. Mereka berpendapat, pihak pengurusan UTM perlu melakukan sesuatu untuk menangani masalah ini sebelum menjadi lebih parah lagi. Beberapa cadangan dikemukakan dalam kajian ini kepada pihak pengurusan UTM sebagai langkah untuk menangani isu ini. Adalah diharapkan agar hasil kajian ini dapat membantu pihak pengurusan UTM memilih pendekatan 1.0 terbaik dan praktikal bagi melahirkan graduan yang mempunyai akhlak yang baik serta dapat mewujudkan suasana harmoni di persekitaran Pengenalan. kampus.

Abstrak

ia sebenarnya sudah menjadi masalah nasional – masalah negara! Dari tahun ke tahun. Ketika masyarakat Malaysia semakin berkembang maju mengejar pembangunan meterial.w adalah (isi kandung) al-Quran itu sendiri”.w diutus sebagai rasul untuk memperbaiki akhlak umat ketika itu “… dan bahawa sesungguhnya engkau (wahai Muhammad) mempunyai sebagaimana firman Allah dalam Surah al-Qalam ayat 4 yang bermaksud.a. penganiaan kanak-kanak. apa-apa yang disuruh oleh al-Quran dilaksanakannya. lalu Aisyah menjawab “tidakkah kamu membaca al-Quran?” Said menjawab bahawa dia telah membacanya.a. akhlak dan sosial menuju ke arah tahap yang rendah apabila melihatkan kepada isu-isu sosial masa kini. semacam terdapat satu peralihan dari sudut pembangunan diri. keganasan rumah tangga. Ini bermakna. 1. statistik menunjukkan bahawa peningkatan bilangan gejala sosial di kalangan orang-orang Islam semakin hari semakin meningkat berbanding bangsa-bangsa lain di negara ini (Wan Mohammad. kehamilan remaja. Apabila membicarakan isu sosial. rogol di bawah umur.w. Aisyah pula berkata “sesungguhnya akhlak Rasulullah s. bahawa Rasulullah s.1 Definisi masalah sosial. Hisham tentang akhlak Rasulullah s. sedangkan apa-apa yang dilarang pula ditinggalkannya. Dalam hubungan ini. dan kini satu lagi isu sosial yang hangat .a. Kes-kes yang dilaporkan ini meliputi kes buang bayi. pengihan dadah dan jangkitan HIV/AIDS. Ibn Kathir dalam Zakaria Stapa (1995) sewaktu menghuraikan ayat ini telah mencatatkan perihal bahawa Aisyah r.a telah ditanya oleh Said b. 2003).w telah menjadikan ketaatan terhadap suruhan dan larangan al-Quran itu sebagai akhlak kepada dirinya. al-Quran dijadikan sandaran apabila Rasulullah s. Kita juga pernah dikejutkan dengan Isu Black Metal yang menyerang pelajar-pelajar Muslim satu ketika dahulu – 2001.a. akhlak yang sangat mulia”. maksiat.dibahaskan ialah berkenaan isu sumbang mahram serta kes rogol dan bunuh yang melibatkan kanak-kanak. aspek-aspek moral. sumbang mahram.

Secara makronya. kursus. Bagi tersebut. Najib (1999) mencadangkan agar kaedah pemilihan dijalankan pelajar Ibrahim Abu Shah menafikan bahawa aksi tersebut dilakukan oleh secara rawak. pertumbuhan fizikal dan perbincangan sesama Keputusan kajian terhadap isu-isu sosial di UTM yang selalu dikaitkan dengan lima masalah selalunya subjektif dan bergantung kepada pembaca.dan Morgan dengan menetapkan aras Berita 3. tidak dinafikan persepsi pelajar tentang isu ini memang berlaku. Gejala sosial dilihat sebagai satu perlakuan manusia yang terkeluar dari batas-batas normal dan diterima umum. akhir ini. manakala pembolehubah tidak bersandar ialah ciri-ciri masyarakat. khalwat. Pensyarah Jabatan Psikologi Kajian ini menggunakan instrumen kajian satu set soal sosial yang UIAM berkata punca mahasiswa yang terlibat dengan masalah selidik adalah memfokus kepada matlamat untuk melihat remaja-remaja terhadap tahap sama dengan faktor yang menyebabkan persepsi pelajar lain melakukan masalah sosial pelajar UTM dan cadangan penyelesainnya.antara siswa dan siswi (couple). sendiri. Antara faktor yang perhubungan dysfunctioning ". persetubuhan luar nikah (berzina). Kaedah ini cuba menerangkan perlakuan individu berdasarkan ciri-ciri tertentu dan deskritif secara khusus Instiusi Pendidikan Tinggi Awam (IPTA) juga tidak kebolehpercayaan kerana menyebabkan ia jarangkali membincangkan ciri dapat lari dari menerima Populasi realiti 3. agama.3 Instrumenpada tahap 95%. Ia cuba menerangkan 2. menyelesaikan masalah secara mikro.sejauhmanakah keparahan (severity) tahap masalah ini di kampus UTM dan apakah cadangan-cadangan yang boleh dikemukakan kepada pihak pengurusan UTM untuk menangani masalah ini. (pilo t kesopanan. Namun begitu. nilai jurang pencetus utama kepada perbagai masalah yang kejutan budaya dandan kepuasan adalah tidak begitu mudah seperti sosial Tetapi isu sosial juga ia mesti mengambilvariable kepada " economic disangkakan. isu sosial di kalangan mahasiswa Institusi Pengajian Tinggi Awam individu. utama ini. Masalah sosial adalah sesuatu yang merangkurni berbagai pelakuan negatif anggota Menerusi kaedah kuantitatif. agama. Sungguhpun Ijazah Sarjana muda dan Ijazah golongan kategori pelajar iaitu Tahun Asas. Untuk menjawab persoalanpersoalan ini. terlibat dengan bahan lucah. moral dan IPTA. tidak mungkin untuk pengkaji dapat berjumpa sebagai menjawab dakwaan sesetengan pihak bahawa aksi lucah tersebut dengan setiap individu dalam Dalam ini.0 masyarakat kajian. Wawancara penuh bersama Naib Rekod. pemakanan dan bakat. dan perbandaran.kesahihan berita dan gambar Lanjutan (Sarjana dan Ph. temubual yang dibuat kepada Prof Harian (18 Ogos 2003) keyakinan dikekalkan Kajian. 1997). Najib faktor kesalahan akhlak dan sosial iaitu pengaruh persekitaran di samping(1997) berpendapat. perbezaan antara nilai peribadi dengan nilai yang pelajar lelaki ramai. perasaan. persepsi. pengkaji hanya menyasarkan data yang diperolehi daripada kategori ini menjadi satu realiti yangsahaja membendung gejala yang tidak sihat pelajar Ijazah Sarjana muda akan kerana mereka merupakan kumpulan terbesar di UTM Malaysia (UTM) memalukan nama baik IPTA termasuk Universiti Teknologi Kampus Skudai Isu ini menjadi hangat sekitar Jun 2003 apabila sekali lagi gambar aksi lucah berbanding dengan kumpulan-kumpulan pelajar lain.2 bahawa isu tersebut melanda kawasan kampus mereka. tahun pertumbuhan ekonomi.D). Subjek perbualan hangat dengan tersebarnya gambar siswi yang sedang menjadikajian terdiri daripada para pelajar siswa dan perlakuan sumbang menuntut di UTM Kampus Skudai.(Sayed A. baik dari aspek 3. namun satu tindakan wajar dilakukan untuk tersebut masih boleh diragui. selain yang keterangan latar belakang.0 Latarbelakang kajian. sosial yang dihadapi menanganinya berdasarkan mengenai gejala-gejala 3. yang tanggapan.1 Reka bentuk kajian. 2003). komuniti ataupun negara. luaran. untuk mengukur Psikologi UKM kelemahan penguatkuasaan dan digunakanPensyarah Jabatan perkara yang berkaitan dengan sikap. juga dengan proses inter dan intra penghijrahan masalah ekonomi. Jumlah dilakukan oleh golongan mahasiswa tersebar didakwakeseluruhan populasi atau pelajar yang ingindidijadikan (Utusan internet sampel kajian ialah 18. dan bangsa. ini agak menghadkan kesahan kerana mereka membendung pelakuan salah laku akhlak dan sosial. Ini ujian tersebut.000. emosi. di suatu peringkat demografi responden seperti umur.00 orang pelajar (Unit Kemasukan Canselor UiTM Malaysia. perubahan sikap dipersetujui lembut (mak yang sentiasa berpakaian.lain-lain faktor penghasilannya pengajian dan tempat sebagai masalah yang negatif dilonggoktinggal sekarang. sosial dan kadangkala juga sebagai Melalui kaedah tinjauan. Menurut Najib (1999). pula berpendapat mahasiswa dari memahami Nor Ba’yah Abdul Kadirpersepsi dan pandangan. Soal selidik ini imej mereka gambaranyang dibina Berdasarkan maklumat dan di mata masyarakat. minat. UTM Kampus Skudai mempunyai menerusi internet dan laporan media yang kononnya dilakukan oleh beberapa mahasiswa IPTA. oleh Metodologi kita. Akhirjuga Sampel kebolehpercayaan sosial dan bergantung kepada subjektif seseorang Kajian.populasiwawancaramengatasi Prof Datukini. Rahman. 3 Jun 2003). soal selidik selalu kawalan. Begitu Najib (1997) berpendapat bahawa pengukuran efektif seperti sikap. masalah Dr adalah melibatkan pelajar UiTM. kemiskinanjantina. kerana dikaitkan sebagai kira pelbagai pembolehubah dan seringkali yang dimaksudkan dalam kajian ini adalah terhad kepada isu yang berkaitan dengan mesti diambil kira ialah suasana persekitaran. dalam Madya Dr Rahmatullah Abdul Wahab Khan. kepercayaan. Sampel kajian seramai 377 orang adalah ditentukan dengan UiTM kerana tiada bukti-bukti kukuh yang dapat mengaitkan pelajarnya menggunakan formula Krejcie dengan gambar-gambar tersebut. Tetapi perlu diingat bahawa pendapat dan pandangan bahawa mereka adalah sebahagian daripada masyarakat boleh setiap orang adalah berbeza. pengambilan data dibuatkeuntungan kepada masyarakat yang tidak membawa sokongan dan menggunakan soal selidik kepada 377 kekuatan sistem danorang responden. Kajian rintis Persoalannya sekarang ialah . Pembolehubah bersandar ialah struktur ekonomi yang diamalkan oleh sesuatu persepsi pelajar. sosial serta budaya kehidupan masyarakat (Hamzah 2003). maka kajian ini dijalankan untuk mengetahui tahap keparahan masalah sosial ini dan langkah-langkah cadangan untuk Banyak telah diperkatakan perspektif pelajar sendiri. rakan sepejabat masa. Pemilihan ini adalah berdasarkan kepada andaian pengkaji sikap yang bergantung kepada yang menyentuh etika dan perubahan sendiri dan juga rekod-rekod tatatertib pelajar serta hasil kematangan seseorang. seringka1i dikaitkan dengan kerniskinan di bandar. oleh pengkaji sendiri di akan menjaga merupakan soal selidik umum mengenai masalah sosial untuk mendapatkan lagi bahawa masalah sosial akhlak. sikap nyah) dan etika berubah-ubah.

tahun pengajian dan tempat tinggal sekarang. namun semua responden menunjukkan keselarasan dalam jawapan-jawapan yang telah diberikan. kursus. Tahap persepsi pelajar akan dikategorikan berlandaskan kedudukan taburan skor.tes telah dilaksanakan menggunakan sampel pelajar UTM yang tidak terlibat t) dalam kajian sebenar. Objektif utama pengkaji mengambil enam item yang terdapat pada bahagian ini ialah untuk melihat perbezaan persepsi di antara enam item tersebut terhadap isu yang dikaji.1: Persepsi pelajar terhadap tahap masalah sosial Skor UTM. Jumlah skor ditabur di antara 21 hingga 105 markah. Walaupun ada sedikit pembaikan. Markah Tinggi 78-105 Sederhana 50-77 Rendah 21-49 . Pada Bahagian B pula pengkaji telah memilih beberapa item yang sesuai dengan pembolehubah persepsi yang hendak dikaji yang mengandungi 21 soalan. bangsa. Bahagian A terdiri dari penyataan demografi iaitu umur. agama. Kategori setiap skor adalah seperti yang dinyatakan dalam jadual berikut: Jadual 3. Soal selidik ini mengandungi 26 soalan dan terbahagi kepada 4 bahagian. jantina.

8 terdapat jantina yang memfokuskan kepada Berdasarkan jadual 4. maka semua item tersebut dipertimbangkan untuk proses 66 pengumpulan data bagi kajian sebenar (Najib.4. Manakala Bahagian B dan Bahagian C. Setuju (ST). Tiada responden perempuan tidak memberikan apa-apa apa respon dalam bahagian ini atau langsung mengatakan masalah sosial Perempuan Untuk menguji kebolehpercayaan soal selidik ini. Tidak timbul sebarang masalah sama ada responden memberi apaLelaki yang sederhana. tempat tinggal dan tahun pengajian mereka.1 Taburan tahap masalah sosial secara keseluruhan Secara keseluruhan kajian ini mendapati. taburan tahap-tahap masalah sosial dan cadangan penyelesaiannya dianalisis menggunakan kaedah kekerapan.8% mengatakan masalah sosial di UTM berada di tahap yang Kekerapan rendah.7: Taburan tahap masalah sosial secara Tinggi keseluruhan 196 52. kumpulan etnik. Peratus Jadual 4. dilaksanakan sebagai kaedah yang sesuai untuk pandangan pelajar boleh didapati seramai 76 orang responden lelaki Jumlah mengatakan bahawa masalah sosial di UTM ini adalah tinggi. Tidak Setuju (TS). Tidak Pasti145 Setuju (S) dan Sangat (TP). maklumat-maklumat tersebut dimasukkan ke dalam komputer untuk diproses.2 Rendah 4.8166. 4. 232 3.1. 4. Tahap . Skala Likert digunakan dalam menentukan pilihan jawapan kepada Rendah responden. Manakala 120 telah Bahagian ini sebagai sokongan kepada keseluruhan soalan yang orang responden perempuan mengatakan tahap masalah sosial berada isu tahap dijawab dan ia berbentuk pandangan umum responden terhadap di yang Tahap yang tinggi dan 112 orang mengatakan masalah sosial berada di tahap dikaji.112 1999).1.4 Analisis Data. Responden dikehendaki menandakan jawapan mereka tentang 3 sesuatu kenyataan berdasarkan satumasalah sosial mengikut kepada 4. mengikut jantina.3 Taburan tahap skala -dari satu ekstrem ekstrem yang lain. dijalankan Tinggi jantina ke atas item-item Bahagian B soalan 176hingga soalan 21 untuk mendapatkan nilai Cronbach Alpha. Nilai ini Sederhana melebihi piawai yang ditetapkan (0. asal kediaman. satu ujian telah di UTM Ini kerana bahagian ini hanya yang 4. agama. ruangan pendapat sahaja. Bahagian ini akan dipecahkan secara keseluruhan. manakala 66 menangani isu ini.0% mengatakan bahawa masalah sosial di UTM ini adalah tinggi.2 Taburan tahap masalah sosial 3 Manakala Bahagian C pulamengikut 5 soalan0.8: Taburan tahap mengikut respon. pelajar mengatakan isu akhlak dan hanya 3100 sosial di UTM berada di tahap yang rendah. Analisis profil responden pada Bahagian A soal selidik dibuat menggunakan peratusan dan kekerapan untuk melihatkan perbezaan bilangan dan jumlah yang signifikan dengan kajian ini. Data-data yang diperolehi dari soal selidik akan diproses dan dianalisis dengan menggunakan Pakej Statistik Sains Sosial versi 11 (SPSS 11).0 Sederhana 178 47. Soal selidik yang dikembalikan disemak secara manual untuk memastikan segala soalan telah dijawab semuanya.0 Dapatan Kajian.1 Persepsi pelajar terhadap tahap masalah sosial di UTM Berikut adalah persepsi para responden terhadap tahap masalah sosial di UTM.2% mengatakan sederhana dan hanya 3 Tahap orang atau 0.berada di tahap Jadualrendah.8). penggunaan skala adalah Sangat Tidak kumpulan etnik Jumlah Setuju (STS).8.1. Keputusan alpha bagi semua item yang 120 diuji berada pada tahap 0. Selepas memasukkan semua data dalam jadual kod. Pengkaji juga menambah Bahagian D iaitu pendapat 377 orang mengenai sederhana dan moral pelajar mengatakan masalah orang UTM secara umum. seramai 196 orang responden atau 52. manakala 178 orang atau 47. Dalam kajian ini.

4 Taburan tahap Rendah masalah sosial mengikut agama Kajian juga mendapati seramai 186 orang responden beragama Islam 1 mengatakan bahawa masalah sosial di UTM 2 adalah tinggi.11: berada di tahap yang tahap Taburan tahap mengikut tempat tinggal Tinggi Berdasarkan taburan rendah.1.5 Taburan tahap masalah sosial mengikut asal 1 Berdasarkan jadual 4. Manakala Jumlah seramai 2 orang responden Kristian mengatakan bahawa masalah sosial di 257 UTM ini adalah tinggi. 58 orang ini Rendah mengatakan sederhana dan seorang responden Cina mengatakan masalah 4. Tinggi Bagi responden beragama Hindu. Bagi etnik-etnik lain. 4 Sederhana 77 21 43 37 Rendah 4.1. 4 Sederhana 77 58 28 5 4. 109 orang mengatakan masalah sosial berada di tahap Kampung/Felda 43 yang sederhana dan 2 orang responden mengatakan masalah sosial di UTM Bandar/Tmn.1. manakala 77 orang mengatakan sederhana dan tiada Sederhana responden Melayu yang mengatakan masalah sosial di UTM berada di tahap yang rendah.11. masalah sosial 1 sosial di UTM berada di Taburan tahap Bagi etnik India pula. 38 orang mengatakan sederhana dan dua orang responden 181 India mengatakan rendah. manakala 69 orang mengatakan Jumlah sederhana dan hanya seorang mengatakan masalah sosial di UTM berada 263 di tahap yang rendah.9: Taburan tahap mengikut kumpulan 7 etnik. . seramai 7 mengikut kediaman orang responden India mengatakan bahawa 2 masalah sosial di UTM ini Jumlah adalah tinggi.Cina India Lain Tinggi 180 5 Jadual 4. 4 orang mengatakan tahap 196 masalah sosial di UTM tinggi dan 5 orang lagi mengatakannya sederhana. 43 orang mengatakan sederhana dan tiada responden beragama Hindu Budha mengatakan masalah sosial di UTM berada di tahap yang rendah.6 tahap yang rendah. 4 orang daripada mereka mengatakan 186 tahap masalah sosial di UTM tinggi. seramai 4 orang responden 9 beragama Budha mengatakan bahawa Kristian sosial di UTM ini adalah masalah Budha tinggi. didapati seramai 180 asal 111 orang responden Melayu mengatakan bahawa masalah sosial di UTM ini 85 adalah tinggi. Manakala seramai 69 orang responden Cina 5 mengatakan bahawa masalah sosial di UTM109 adalah tinggi. mengikut kumpulan etnik. didapati seramai 111 orang responden yang berasal dari Kampung dan tanah rancangan FELDA mengatakan bahawa 2 masalah sosial di UTM ini adalah tinggi. 37 orang lagi mengatakannya Jadual 4.10: Taburan tahap mengikut berada di tahap 2 sederhana dan 2 orang berpendapat masalah sosial di UTM agama 4 yang rendah. Manakala 85 orang responden yang berasal dari 24 Bandar dan Taman Perumahan mengatakan Tahap tahap masalah sosial berada di 47 tahap yang tinggi. 21 orang mengatakan sederhana dan seorang 64 Tahap responden beragama Kristian mengatakan masalah sosial di UTM berada di 47 Islam tahap yang rendah.Perumahan Jadual 4. Bagi agama Budha pula. manakala 77 ini orang mengatakan sederhana dan tiada responden Melayu yang mengatakan masalah sosial di UTM berada di tahap yang rendah.

manakala 128 ini 1 orang mengatakan sederhana dan tiada responden mengatakan masalah sosial di UTM berada di tahap yang rendah. 42 manakala 4 orang lagi mengatakan sederhana dan tiada di kalangan 3 Jadual 4. menganjurkan program-program kesedaran.2. manakala 26 orang mengatakan sederhana dan seorang Thn1 responden tahun 2 mengatakan masalah sosial di UTM berada di tahap Thn2 yang rendah.1. Bagi responden tahun 5. Hanya seorang sahaja responden tahun 6 dan dia berpendapat Sederhana masalah sosial di UTM berada di tahap yang tinggi. Bagi responden tahun 2. Jumlah 4.12 di bawah menunjukkan 179 responden yang tinggal di kolej mengatakan bahawa masalah sosial di UTM 7 adalah tinggi. seramai 30 orang responden mengatakan bahawa masalah sosial di UTM ini Tahap adalah tinggi.1 Penguatkuasaan 44 undangundang sedia ada 57 178 90 Jadual 4.13: Taburan tahap UTM berada di mereka yang mengatakan masalah sosial 1 mengikut tahun tahap yang di pengajian rendah. Kolej Tinggal Luar Jadual 3. Bahagian ini akan dipecahkan lima 2 pecahan iaitu penguatkuasaan undang-undang sedia ada.7 Taburan tahap masalah sosial mengikut tahun pengajian 3 Kajian juga mendapati seramai 27 orang responden tahun 1 mengatakan Jumlah bahawa masalah sosial di UTM ini adalah 307 tinggi. 50 orang mengatakan masalah sosial berada di tahap yang sederhana dan 3 orang responden mengatakan masalah Tahap sosial di UTM berada di tahap yang rendah.2 Pandangan pelajar secara keseluruhan terhadap kaedah menangani masalah sosial di Rendah UTM Berikut pula adalah pandangan para 1 responden terhadap kaedah menangani masalah sosial di UTM. 17 26 83 48 4 4. seramai 42 orang responden tahun 4 mengatakan bahawa Tinggi masalah sosial di UTM ini adalah tinggi. mewujudkan -unit khas mencegah maksiat. seramai 3 93 orang mengatakan bahawa masalah sosial di UTM ini adalah tinggi. Manakala responden Thn6 tahun 4. manakala 48 orang mengatakan 27 sederhana dan tiada responden tahun 4 yang mengatakan masalah sosial 30 di UTM berada di tahap yang rendah. seramai 93 orang responden tahun 3 Thn3 mengatakan bahawa masalah sosial di UTM ini adalah tinggi. menghadkan aktiviti pelajar pada waktu malam dan memperbanyakkan poster-poster kesedaran akhlak dan sosial.12: Taburan responden mengikut Tinggi kediaman 179 17 Sederhana 128 50 Rendah 4. manakala 17 orang mengatakan sederhana dan tiada responden tahun 1 mengatakan masalah 70 sosial di UTM berada di tahap yang rendah.berada di tahap yang tinggi. manakala 83 Thn4 orang mengatakan sederhana dan 2 orang responden tahun 3 mengatakan Thn5 masalah sosial di UTM berada di tahap yang rendah. Manakala 17 orang responden yang tinggal di luar kolej mengatakan tahap masalah sosial . Bagi responden tahun 3.

20 (5. 126 2.1%) responden Jumlah Peratus setuju. 122 100 (32.7 mencegah maksiat Sangat Tak Setuju Kajian juga mendapati.4%) menjawab tidak pasti.4 Tidak Setuju 14 4. 184 (48.4 undang-undang Setuju 184 48.3 Jumlah 377 Daripada 377 orang responden. 153 (40. 100 153 Jadual 4.16: Pandangan pelajar terhadap penubuhan unit khas 40.3%) responden sangat tidak setuju dengan cadangan ini.4%) orang responden sangat setuju. manakala 155 (41.3 Kekerapan menangani masalah sosial pelajar UTM. 28 Jumlah Peratus (7.3%) orang sangat tidak setuju dengan cadangan ini.3 Mewujudkan unit khas 3.4%) orang menjawab tidak pasti.2.4%) sangat setuju agar penguatkuasaan undang-undang dilaksanakan.6%) responden sangat setuju agar 5 Pandangan ditubuhkan satu unit khas yang mencegah maksiat sebagai langkah 1. 21 (5.15 di bawah menunjukkan pandangan pelajar agar kesedaran 8 Pandangan pelajar dipupuk melalui penganjuran program-program kesedaran.4%) responden tidak pasti.4 Menghadkan aktiviti pelajar pada 5.1 Tidak Pasti 28 7.2.8%) setuju. 204 (54.4 Tidak Setuju 21 4. .2.1%) sangat tidak setuju agar penguatkuasaan undang-undang dilaksanakan untuk menangani masalah sosial.3%) tidak setuju dan 86 (2.7%) orang tidak setuju dan 5 377 Sangat Setuju (1. 43 (11.6 mencegah maksiat Setuju 155 41.6%) responden tidak setuju 377 Sangat Setuju dan 5 (1.1 Kekerapan (33.Pandangan Kekerapan Peratus Sangat Setuju 122 Jadual 4.8 Tidak Pasti 43 11.4 Tidak Setuju 20 4.6 waktu malam Sangat Tak Setuju 5 1. 14 (3.1 Tidak Pasti 43 11.1%) orang setuju.2 Menganjurkan 5.4 kesedaran Setuju 204 54. 43 (11.14: Pandangan pelajar terhadap penguatkuasan 32. 100 126 Jadual 4.3 programprogram kesedaran Setuju Sangat Tak Jadual 4.15: Pandangan pelajar terhadap penganjuran program 33.

3 (31.8 Tidak Pasti 46 12.8 Setuju 184 48.7 Setuju 107 28.9 poster-poster kesedaran sosial akhlak dan Sangat Tak Setuju 35 Berdasarkan jadual 4.8%) responden tidak setuju dan 9 (2.18: Pandangan pelajar agar memperbanyakkan poster 120 dan sosial kesedaran akhlak 31.9% tidak setuju dan 35 orang responden atau 9. seramai 63 orang responden atau 16.Pandangan Kekerapan Peratus Sangat Setuju Jadual 4.4 Tidak Pasti 63 16.8 Sangat Tak Setuju 9 2. manakala 107 orang responden atau 28.2. 46 (12.4% setuju.7% tidak pasti.7 Tidak Setuju 109 4.2 Tidak Setuju 18 4. 184 (48. 63 orang responden atau 16.8%) responden377 setuju.8%) responden sangat 120 setuju dengan cadangan agar memperbanyakkan poster-poster kesedaran Jumlah Pandangan akhlak dan sosial. . didapati 9.17: Pandangan pelajar terhadap menghadkan aktiviti pelajar 63 pada waktu malam 16.3% sangat tidak setuju dengan cadangan ini.4 Jumlah 377 100 Berkaitan dengan cadangan menghadkan aktiviti pelajar pada waktu malam sebagai langkah menangani masalah sosial pelajar UTM.5 Memperbanyakkan 28. 109 orang responden atau 28.18 di bawah.4%) responden 100 Peratus sangat tidak setuju dengan cadangan ini. 18 (4.2%) responden Kekerapan tidak pasti.7% sangat setuju. Sangat Setuju Jadual 4.

Ia tidak hanya Pengurusan pihak yang menjaga pelajar rondaanlangsung h) melibatkan kolej (Pengetua/Felo) buat secara secara semata-mata (HEP dan kolej-kolej). dapatan-dapatan dari maklumat kajian ini dapat memberi untuk memantau pelajar balik lewat malam dan garis panduan menghalang bukan penghuni mengambil tindakan yang kepada pihak universiti untuk menceroboh kawasan Cadangan-cadangan yang terhasil tanda yang melarang bukan satu corak sewajarnya untuk menangani masalah sosial pelajar.1 Pejabat Hal Ehwal Pelajar. g) asrama. masalah sosial pelajar. Onn. c) Memperbayakkan bahan edaran seperti flies dan risalah mencegah mungkar dan mengajak buat baik.2 Kolej Kediaman. Kolej Tuanku Canselor.0 Cadangan penyelesaian. papan dari kajian ini memperlihatkan penghuni Membuat (pattern) yang menghendaki kerjasama yang bersepadu dari banyak pihak. Pusat Koi) Mengiatkan lagi Islam Dan ke bilik-bilik pelajar (disamping Kurikulum. perlu dipikul oleh semua pihak di UTM ini seperti fakulti-fakulti. Unit kolej dan denda pelajar. Ini bermakna kedua-dua pendekatan iaitu kesedaran melalui pendidikan dan pencegahan melalui penguatkuasaan adalah penting bagi menjamin keberhasilan ketika merancang langkah-kangkah menangani 6. program/aktiviti pelajar (Kolej dan HEP). parah ini boleh digunakan harapan pengkaji.tinggi dan memerlukan tindakan kawasan hampir kepada segera sebelum masalah ini menjadi lebih Kaedah lagi. masalah sosial pelajar UTM penempatan pelajar disusun yang selama ini Sekiranyapersoalan pengasingan tidakmembimbangkan dan menjadi kaedah adakah tahapnya dapat dilaksanakan. Kefahaman mengenai tanggungjawab bersama ini perlulah difahami oleh semua warga UTM agar segala rancangan dapat dilaksanakan dengan berkesan. Masjid Sultan Ismail.Wan Mohamad (2002) pula berpendapat bahawa kefahaman dan penghayatan cara hidup timur yang mendalam semata-mata tidak memadai untuk membendung masalah ini tetapi perlu juga disertakan penguatkuasaan undang-undang yang berkaitan sebagai langkah pencegahan. masuk ke kawasan asrama. Adalah menjadi penempatan masing-masing. Kolej dan cadangan-cadanganPutra. Berikut adalah cadangan yang dikemukakan kepada pihak pengurusan universiti untuk menangani masalah sosial pelajar UTM.0 Rumusan e) Beri keutamaan kepada siswi duduk di kolej-kolej yang Hasil kajian telah menghuraikan tahap masalah sosial pada persepsi pelajar berdekatan dengan fakulti (seperti Kolej Tun Razak. apakah pendekatan terbaik untuk menangani masalah ini? Dapatan-dapatan kawasan asrama siswi perlu dipagar bagi mengelakkan telah mengesahkan andaian pengkaji bahawa masalah sosial UTM berada di pencerobohan dan menghadkan pengunjung lelaki dalam tahap sederhana tetapimenggunakan smart card untuk akses ke blok f) Pelajar asrama tersebut. 6. a) Pengurusan HEP dan kolej perlu menambahkan dan memberi penekanan lagi kepada aktivti/program kerohanian dan kesedaran akhlak mulia berbanding yang sedia ada. bahan terlarang seperti CD pihak dan baju elemen terpenting dalam merangka plan lelaki) perempuan dalam almari tindakan jangka panjang tentang pembangunan akhlak dan moral pelajar. Kolej telah Dr memfokuskanKolej Tun Fatimah) serta Pengkaji perbincangan kepada Tun Ismail dan penganalisaan persepsi pelajar terhadap tahap secara berasingan jantina. 6. Unit kuatkuasa peraturan Perkhidmatan Dan Sokongan Pelajar Keselamatan. bolej juga (UPSP) dan Unit pantau Kerjasama yang erat dari semua lucah merupakan Sukan. d) Diwujudkan satu unit yang berperanan memantau dan menguatkuasakan peraturan yang berkaitan dengan masalah sosial pelajar. Pusat Pengajian spot check Pembangunan Sosial. . Kolej Tun Hussien yang boleh dilaksanakan untuk menangani Rahman masalah ini. tetapi tanggungjawab bersama itu juga berjadual di peringkat kolej masing-masing. Aktivti/program kerohanian dan kesedaran akhlak mulia yang dirancang perlu disasarkan juga kepada b) Menerapkan nilai-nilai murni dan akhlak mulia dalam setiap pelajar bukan Islam. 5. Tindakan yang dibuat secara kolektif biasanya akan menghasilkan natijah yang diharap-harapkan.

Langkah-langkah yang menggabungkan peranan semua pihak. malah kualiti sahsiah. 1985. Hamzah Ya’qub. Tetapi menjadi satu keperluan juga agar pengurusan UTM peka dengan kualiti graduan yang bakal dilahirkan. Ini kerana mereka akan menjadi pemimpin kepada anak-anak kita satu masa nanti dan kita tidak mahu anak-anak kita dipimpin oleh ~‫~ﻢﻠﻋأ ﷲاو‬ pemimpin yang mempunyai akhlak dan moral yang rendah.0 Kesimpulan. keseluruhan dapat disimpulkan di sini bahawa objektif UTM untuk menjadi sebuah universiti bertaraf dunia adalah merujuk kepada kualiti yang terbaik dari semua sudut. pegawai. Etika Islam. Ismail Mohd Hassan. BIBLIOGRAFI Buku Al-Quran dan Terjemahannya. Pemikiran Etika Hamka. pihak pengurusan UTM diharap dapat menjadikan langkahlangkah cadangan ini sebagai panduan dalam menangani masalah sosial pelajar yang semakin membimbangkan ini. l) Wujudkan Modul Pembangunan Sahsiah yang wajib diikuti oleh semua pelajar (terutama pelajar tahun satu). berpelukkan(rujukmotorsikal dan berkhalwat dalam kereta. terj. moral dan akhlak juga perlu ditekankan agar setiap graduan yang bakal dilahirkan nanti mempunyai keseimbangan dari sudut akhlak dan ilmu. akhlak dan moral para pelajarnya agar seiring dengan tuntutan agama yang mementingkan akhlak sebagai asas jati diri insan. staf sokongan dan pelajar sendiri. Pekerti Muslim. 2002. dapatlah dirumuskan bahawa setiap pelajar mengakui bahawa isu masalah sosial di kalangan mahasiswa merupakan satu fenomena yang berlaku di UTM ini.j) Tetapkan kuota pelajar yang boleh memiliki kenderaan berdasarkan lot parking yang ada. Fenomena ini memerlukan satu tindakan yang konkrit dan bersepadu dari semua peringkat warga UTM sama ada kepimpinan tertinggi UTM. 7. Al-Ghazali.3 Umum. Kaedah ini dapat menyelesaikan masalah jammed dalam kampus dan k) Melaksanakanserta mengelakkan pelajar yang dikenalpasti kemalangan kaunseling kepada pelajar berlainan jantina bermasalah atas Kaunselor). H. 1983. Kuala Lumpur : Utusan Publication & Distributiors Sdn Bhd. Sehubungan itu pihak pengurusan UTM perlu bertindak dan merancangkan satu plan jangka panjang yang akan menjadi dasar kepada pembangunan sosial. Abdul Rahman Abdul Aziz. Diponegoro. Perkara ini juga ditekankan oleh kepimpinan negara dalam mencapai taraf negara industri agar bangsa Malaysia sentiasa mempunyai nilai moral dan akhlak Maka secara yang tinggi. Bukan sahaja mempunyai kualiti akademik yang terbaik. Bandung: CV . agar sama-sama berganding bahu mempunyai kesedaran untuk menangani masalah ini dengan bersungguh-sungguh. tanggungjawab bersama. Yayasan Islam Terengganu. undang-undang dan peraturan merupakan gabungan yang boleh digunakan sebagai pendekatan untuk menangani masalah sosial pelajar. pensyarah. pencegahan melalui pendidikan. Berdasarkan kepada kajian ini. Justeru itu. Kuala Terengganu: 6.

Transeksualisme & Hubungannya Dengan Kecelaruan Gender Dari Perspektif Psikologi dalam Seminar Transeksualiti di Universiti Teknologi Malaysia. Mohd Tajudin Ninggal. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia. Skudai: Penerbit Universiti Teknologi Malaysia. Bangi: Yayasan Salman. 2002. 2003. Skudai: Unit Penerbitan Akademik. Kuala Lumpur: Dewan Pustaka Fajar. Putrajaya: Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. Mohd Janib Johari. Hamzah Md Rus. Hasnan dan Ahmad Rafizi. Hadis Empat Puluh Susunan Imam An-Nawawi. Keratan Akhbar Pelajar Terbabit Kancah Sosial Perlu Penyelesaian. Kuala Lumpur: Berita Publishing Sdn Bhd. 2002. Hamdan Abd Kadir. Putrajaya: Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. Pakaian Dan Pergaulan dalam Seminar Pemantapan Ibadah. Amini Amir Abdullah. terj. Polisi dan Peraturan Negara & Universiti Berkaitan dengan Isu Transeksualiti dalam Seminar Transeksualiti di Institut Pengajian Tinggi. 1994. 2002. Zulakarnain Zakaria dan Hishamuddin Md. 1997. Wan Mohamad Abdul Aziz. Gejala Sosial Masakini: Ancaman Kepada Umat Islam dan Kesannya Terhadap Perkembangan Islam dalam Seminar Menangani Gejala Sosial Peringkat Kebangsaan. Skudai: Penerbit Universiti Teknologi Malaysia. 2001. .Mohamad Najib Abdul Ghafar. 2002. Mustafa Abd Rahman.. Pembinaan dan Analisis Ujian Bilik Darjah. Nooraziah Mohd Awal. Kesan Gejala Sosial Masa Kini TerhadapKeselamatan Negara dan Pencegahan Melalui Penguatkuasaan Undang-undang dalam Seminar Menangani Gejala Sosial Peringkat Kebangsaan. Moral: Teori. Psikologi Mak Nyah dan Program Intervensinya Ke Arah Penyelesaian dalam Bengkel Menangani Gejala Sosial Peringkat Negeri Selangor dan Wilayah Persekutuan. Aplikasi dan Permasalahan. Md Ali Sarbini. (18 Ogos 2003a) Berita Harian. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia. Transeksualiti: Persepsi Masyarakat Merentasi Agama dan Jantina – Satu Kajian di UKM dalam Seminar Transeksualiti di Institut Pengajian Tinggi. Skudai: Jawatankuasa Penerapan Nilai Islam (JAPNI). Som. Penyelidikan Pendidikan. Kertas Kerja Ahmad Kilani Mohamad. Mohd Najib Abdul Ghafar. Akhlak dan Tasawuf Islam. Skudai: Penerbit Universiti Teknologi Malaysia. 2002. 1995. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia. Putrajaya: Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. Strategi Menangani Gejala Sosial Melalui Pendekatan Islam dalam Seminar Menangani Gejala Sosial Peringkat Kebangsaan. Akhlak dan Tasawuf. Halal dan Haram Dalam Kehidupan Seharian: Satu Huraian Dari Segi Makanan. 1999. Putrajaya: Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. 2003. An-Nawawi. Skudai: Universiti Teknologi Malaysia. Zakaria Stapa. Mohd Sulaiman Yasin. Fenomena Transeksual dari Perspektif Islam dalam Seminar Transeksualiti di Institut Pengajian Tinggi. 2002. 1992. Dasar. 1992. 1996. Analisis Data Menggunakan SPSS Windows.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful