PERADABAN ISLAM MASA KHULAFAUR­RASYIDIN Makalah Sejarah Peradaban Islam

Kelompok I
Kelas C Semester I
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Wiwik Erawati  Ahmad Hafidz Renny Novia Putriani Muhammad Zulqornein Muhammad Saiful Amri Dewi Erminangsih Rizqi Muqoddimah Nur Rofikoh Mu’sodah Ahmad Faoyi Yudhoab (NIM. 2021210087) (NIM. 2021210089) (NIM. 2021210090) (NIM. 2021210091) (NIM. 2021210092) (NIM. 2021210093) (NIM. 2021210094) (NIM. 2021210095) (NIM. 2021210096) (NIM. 2021210097)

Jurusan Tarbiyah (Pendidikan Agama Islam) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pekalongan 2010

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, shalawat dan salam semoga dilimpahkan atas  Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan sekalian umatnya yang  bertagwa. Atas berkat rahmat dan hidayah Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan  makalah   yang   berjudul   “   PERADABAN   ISLAM   MASA   KHULAFAUR­ RASYIDIN “  ini dengan lancar tanpa halangan suatu apapun. Selain itu, dalam proses penulisan makalah ini penulis merasa berhutang  budi   kepada   berbagai   pihak   terutama   kepada   Dosen   Pembimbing   Dra.   Hj.  Fathikhah   MAg,  yang  telah   memberikan   bimbingan   dan  arahan   dengan   penuh  sabar dan tulus ikhlas. Atas segala bantuan tersebut, penulis tidak dapat membalas berupa apapun  kecuali mengucapkan terima kasih seraya mengharapkan limpahan rahmat dari  Allah SWT sehingga segala kebaikan itu mendapatkan pahala dari Allah SWT. Akhirnya penulis menyadari bahwa penulisan makalah ini tentu disana sini  masih   terdapat   kelemahan   atau   pun   kekurangan,   maka   penulis   mengharapkan  kritik dan saran yang konstruktif dari pihak manapun demi perbaikan selanjutnya,  semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin 

Penulis

BAB I PENDAHULUAN

Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, fungsi sebagai rasullah tidak dapat  digantikan oleh siapa pun manusia di dunia ini, karena pemilihan fungsi tersebut  adalah mutlak dari Allah SWT. Fungsi beliau sebagai kepala pemerintahan dan  pemimpin masyarakat harus ada yang menggantinya. Selanjutnya pemerintahan  Islam dipimpin oleh empat orang sahabat terdekatnya, kepemimpinan dari para  sahabat   Rasul   ini   disebut   periode   Khulafaur­Rasyidin   (   para   pengganti   yang  mendapatkan bimbingan ke jalan lurus. Meskipun hanya berlangsung 30 tahun, masa Khalifah Khulafaur­Rasyidin  adalah   masa   yang   penting   dalam   sejarah   Islam.   Khulafaur­Rasyidin   berhasil  menyelamatkan   Islam,   mengkonsolidasi   dan   meletakkan   dasar   bagi   keagungan  umat Islam. 

BAB II PEMBAHASAN

A. Kondisi Masyarakat Sepeninggalnya Muhammad SAW Dengan wafatnya Rasul, umat muslim dihadapkan kepada suatu krisis  konstitusional.   Rasul   tidak   menunjuk   penggantinya,   bahkan   tidak   pula  membentuk suatu majelis untuk masalah tersebut. Sejumlah suku melepaskan  diri   dari   kekuasaan   Madinah   dan   menolak   memberi   penghormatan   kepada  Khalifah   yang   baru,   bahkan   menolak   perintahnya.   Sebagian   dari   mereka  bahkan menolak Islam. Ada golongan yang telah murtad, ada yang mengaku  dirinya   sebagai   nabi   dan   mendapat   pengikut/pendukung   yang   tidak   sedikit  jumlahnya. Ada juga golongan yang tidak mau lagi membayar zakat karena  mengira zakat sebagai upeti kepada Muhammad SAW. Yang masih tetap patuh  kepada agama Islam adalah penduduk Mekkah, Madinah dan Thaif. Mereka  tetap memenuhi kewajiban dan mau mengorbankan apa yang mereka miliki  untuk mengambilkan kejayaan Islam. B. Sistem Pemilihan Khalifah Permasalahan politik yang pertama kali muncul sepeninggal Rasullah  adalah siapakah yang menjadi penggantinya sebagai kepala pemerintahan dan  bagaimana sistem pemerintahannya. Rasul telah mengajarkan suatu prinsip,  yaitu   musyawarah,   sesuai   dengan   ajaran   Islam   itu   sendiri.   Prinsip   tersebut  telah   dibuktikan   dengan   peristiwa­peristiwa   yang   terjadi   dalam   setiap  pergantian pimpinan dari empat khalifah periode khulafa'ur rasyidin, meski  dengan versi yang beragam.

Abu   Bakar   memangku   jabatan   khalifah   berdasarkan   pilihan   yang  berlangsung sangat demokratis di Muktamar Tsaqifah Bani Sa'idh, memenuhi  tata   cara   perundingan   yang   dikenal   dunia   modern   ini.   Kaum   anshar  menekankan pada persyaratan jasa (merit), mereka mengajukan calon Sa'ad  bin Ubadah. Kaum Muhajirin menekankan pada persyaratan kesetiaan mereka  mengajukan   calon   Abu   Ubaidah   bin  Jarrah.   Sementara   itu   dari   Ahlul   Bait  menginginkan agar Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah atas kedudukannya  dalam Islam, juga sebagai menantu dan karib Nabi. Hampir saja perpecahan  terjadi   bahkan   adu   fisik,   melalui   perdebatan   dengan   beradu   argumentasi,  akhirnya Abu Bakar disetujui oleh jamaah kaum muslimin untuk menduduki  jabatan Khalifah. Umar bin Khatab diangkat dan dipilih para pemuka masyarakat dan  disetujui oleh jamaah kaum muslimin. Pilihan itu sudah dimintakan pendapat  dan persetujuan pada saat mereka menengok Abu Bakar sewaktu sakit. Usman bin Affan dipilih dan diangkat dari enam orang calon yang  ditunjuk oleh khalifah Umar saat menjelang ajalnya karena pembunuhan. Ia  menunjuk   enam   calon   pengganti   Umar   menurut   pengamatannya   dan  pengamatan mayoritas kaum muslimin. Ali   bin   Abi   Thalib   tampil   memegang   pucuk   pimpinan   negara   di  tengah­tengah kericuhan dan huru­hara perpecahan akibat terbunuhnya Usman  oleh kaum pemberontak. Kholifah Ali dipilih dan diangkat oleh Jamaah kaum  muslimin di Madinah dalam suasana yang sangat kacau, dengan pertimbangan  jika Khalifah tidak segera dipilih dan diangkat, maka keadaan akan semakin  bertambah   kacau,  meskipun  ada   golongan  yang  tidak   menyukai  Ali,   tetapi  tidak ada seorang yang ingin diangkat menjadi khalifah karena Ali masih ada.

C. Kebijakan­Kebijakan Pemerintah 1. Memerangi Kaum Riddah Abu   Bakar   dihadapkan   pada   keadaan,   masyarakat   sepeninggalnya  Muhammad   SAW.   Ia   menghadapi   kesulitan­kesulitan   yang   memuncak.  Dengan ketegasan Abu Bakar ini disambut dan didukung oleh hampir seluruh  kaum muslimin, untuk memerangi kemurtadan (nadah) ini. 2. Pengelolaan Kas Negara  Pada Masa Abu Bakar kekuasaan bersifat sentral (eksekutif, legislatif,  yudikatif,   terpusat   pada   pimpinan   tertinggi   ).Pada   masa   Umar   lembaga  yudikatif   dipisahkan   dengan   didirikannya   lembaga   pengadilan,   bahkan   di  daerah­daerah).Masa pemerintahan Umar mulai diatur dan ditertibkan tentang  pembayaran gaji dan pajak tanah. Untuk mengelola keuangan negara didirikan  Baitul Mal. Mulai saat ini pemerintahan Umar sudah menempa mata uang  sendiri.Seluruh   kebijakan   yang   dilaksanakan,   pada   hakekatnya   merupakan  upaya mengkonsoldasikan bangsa arab dan melebur suku­suku arab kedalam  satu suku bangsa. Pemerintahan   Usman   mengalami   masa   kemakmuran   dan   berhasil  dalam beberapa tahun pertama permerintahanya. Ia melanjutkan  kebijakan­ kebijakan   khalifah   Umar.   Pada   separuh   terakhir   masa   pemerintahannya,  muncul   kekecewaan   dan   ketidakpuasan   di   kalangan   mayarakat   karena   ia  mulai   mengambil   kebijakan   yang   berbeda   dari   sebelumnya.   Usman  mengangkat keluarganya (Bani Umayah) pada kedudukan yang tinggi. Sebagai khalifah keempat, Ali bin Abi Thalib meneruskan cita­cita Abu  Bakar dan Umar. Ia mengikuti dengan tepat prinsip­prinsip Baitul Mal dan  memutuskan untuk mengembalikan semua tanah yang diambil alih oleh Bani  Umayah ke dalam perbendaraan negara. Demikian hibah atau pemberian 

Usman kepada siapapun yang tiada beralasan, diambil kembali. Ali kemudian  bertekad unruk mengganti semua gubernur yang tidak disenangi rakyat, tetapi  Mua’wiyah, gubenur syria, menolaknya. Oleh karenanya khalifah Ali harus  menghadapi kesulitan dengan Bani Ummayah. 3. Penataan Birokrasi Pemerintahan Pengembangan   sistem   birokrasi   pemerintahan   ini   berdasarkan   pada  pemikiran   para   khalifah,   khususnya   Umar   bin   Khatab,   yang   berhasil  memadukan   sistem   yang   ada   di   daerah   perluasan   dengan   kebutuhan  masyarakat yang sudah mulai berkembang pada saat itu. 4. Perluasan dan Pengelolaan Wilayah Satu   keterkaitan   antara   perluasan   dan   pengelolaan   wilayah   dengan  masuk Islamnya penduduk di wilayah­wilayah tersebut adalah sikap toleransi  dari kaum muslimin dan mereka mendapatkan perlakuan yang baik. Mereka  hidup   lebih   aman   dan   damai   di   bawah   perlindungan   pemerintahan   Islam,  sehingga mereka masuk Islam dengan kemauan sendiri tanpa adanya paksaan  dari kaum muslimin.  5. Sistem Nepotisme  Pergantian Umar dan Usman dapat diartikan pergantian keradilan dan  kekerasan dengan kelonggaran , kelemahan dan sikap ragu­ragu. Akibatnya  banyak kaum muslimin yang meninggalkan Usman, yang berarti hilangnya  kawan­kawan  dan  oarang­orang  tempat   nya  ia  menumpahkan   kepercayaan,  kecuali kerabatnya. Oleh sebab itu banyak pejabat dipecat dan digantikan oleh  senak kerabatnya. Pada masa itulah oleh lawan­lawan politiknya ia dituduh  melakukan nepotisme (sistem family). D. Perkembangan Peradaban Islam. 1. Pembukuan Al­Qur’an Setelah Rasulullah wafat dan Abu Bakar menjadi khalifah, terjadi  perang Yammah yang merenggut korban kurang lebih 70 sahabat penghafal 

Al­Qur’an. Banyaknya sahabat yang gugur dalam peristiwa tersebut, timbul  kekawatiran   di   kalangan   sahabat   khususnya   Umar   bin   Khathab,   akan  menyebabkan hilangnya Al­Qur’an. Awalnya Abu Bakar keberatan karena  hal itu tidak dilakukan oleh Rasul. Umar menyarankan kepada Abu Bakar  agar menghimpun surat­surat dan ayat­ayat yang masih berserakan kedalam  satu   mushaf.   Akhirnya   Abu   Bakar   menyutujuinya.   Ketika   Umar   menjadi  khalifah,   mushaf     itu   berada   dalam   pengawasannya.   Sepeninggal   Umar,  mushaf  tersebut disimpan di rumah Hafsah binti Umar, isteri Rasul SAW. Dimasa   Usman   bin   Affan,   timbul   perbedaan   cara   membaca   Al­ Qur’an dikalangan umat islam. Untuk itu Usman membentuk suatu panitia  yang di ketuai oleh Zaid bin Tsabit. Setelah selesai mushaf   dikembalikan  kepada Hafsah, Zaid membuat salinan sejumlah 6 buah. Khalifah menyuruh  agar salinan tersebut di kirim kebeberapa wilayah islam.  2. Perkembangan Ilmu Pengetahuan Pada masa permulaaan islam, para sahabat yang utama baik dalam  kedudukannya   sebagai   pejabat   maupun   dengan   sukarela,   berangkat  ketempat­tempat pemukiman baru dan kota­kota lainya untuk mengajarkan  agama islam kepada penduduk setempat. Di tempat­tempat baru itu mereka  berhadapan dengan berbagai masalah, Pemecahan masalah­masalah tersebut  merupakan   cikal   bakal   bagi   lahirnya   ilmu   pengetahuan,   terutama   dalam  bidang agama. 3. Perkembangan Arsitektur Arsitektur   dalam   islam   di   mulai   tumbuhnya   dari   masjid.   Salah  satunya masjid yang dibangun dan diperbaiki pada masa khulafaur rosyidin  yaitu; 1. Masjid al­Haram, khalifah Umar mulai memperluas masjid yang pada  masa Rasulullah masih amat sederhana, dengan membeli tembok rumah­ rumah   di   sekitarnya.   Pada   masa   Usman   (26H).   Masjid   al­Haram   di  perluas.

2. Masjid Madinah (Nabawi), Khalifah Umar mulai memperluas masjid ini  (17H) bagian selatan ditamabah 5meter dibuat mihrab, bagian barat di  tamabah   5meter   dan   bagian   utara   ditambah   15meter,   pintu   masuk  menjadi 3 buah. Masa khalifah Usman, diperluas lagi dan diperindah.  dindingnya diganti dengan batu, bidang­bidang dinding dihiasi dengan  berbagai ukiran. Tiang­tiangnya dibuat dari beton bertulang dan ditatah  dengan   ukiran,   plafonnya   dari   kayu   pilihan.   Unsur   estetisnya   mulai  diperhatikan. BAB III PENUTUP 1.Simpulan  Pada pemerintahan masa khulafaur rasyidin kekuasaan Abu Bakar bersifat  sentral.   Sedangkan   khalifah   Umar   menduduki   sistem   pemerintahan   yang  menonjol,   Ia   juga   dijuluki   Peletak   Dasar   /   Pembangunan   Negara   Modern.  Pemerintahan Usman mengalami masa kemakmuran dan berhasil dalam beberapa  tahun   pertama   permerintahanya.   Ia   melanjutkan   kebijakan­kebijakan   khalifah  Umar.   Pada   separuh   terakhir   masa   pemerintahannya,   muncul   kekecewaan   dan  ketidakpuasan di kalangan mayarakat karena ia mulai mengambil kebijakan yang  berbeda dari sebelumnya. Usman mengangkat keluarganya (Bani Umayah) pada  kedudukan yang tinggi. Melainkan   masa   Ali,   ingin   bercita­cita   mengembalikan   sistem  pemerintahan   yang   sudah   dilakukan   oleh   Usman   untuk   dirubah   seperti   masa  pemerintahan   Umar.   Ali   kemudian   bertekad   untuk   mengganti   semua   gubernur  yang tidak disenangi rakyat, tetapi Mua’wiyah, gubenur syria, menolaknya. Oleh  karenanya khalifah Ali harus menghadapi kesulitan dengan Bani Ummayah. 2. Kata Penutup Demikianlah makalah yang sangat sederhana ini, penulis berharap semoga  bermanfaat bagi kita. Saran dan kritik kami harapkan demi perbaikan selanjutnya,  tak lupa di ucapkan terimakasih.

DAFTAR PUSTAKA
Maryam Siti dkk. Sejarah Peradaban Islam dari masa klasik hingga modern,  Yogyakarta. Fak. Adab,2002.  Sou’yb joesoef , Sejarah Daulat Khulafaur­Rasyidin, Bulan Bintang, Jakarta,  1979. Yatim Badri Dr M.A,  Sejarah Peradaban Islam, PT. Raja Findo Persada,  Jakarta, 2007.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.