P. 1
Peranan Guru

Peranan Guru

|Views: 511|Likes:
Published by rugayah

More info:

Published by: rugayah on Oct 13, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/15/2012

pdf

text

original

Konsep profesion Sesuatu pekerjaan yang khusus dan dilaksanakan oleh orang mempunyai kelulusan dan latihan ikhtisas

yang cukup bermutu, bersikap jujur, dedikasi, bertanggungjawab dan bermoral tinggi, mempunyai autonomi bertugas serta mematuhi kod etika yang ditentukan oleh organisasinya. Aspek Guru Aspek yang seterusnya ialah guru. Peranan guru amat penting dalam merealisasikan FPK. Guru bertanggungjawab memperkembangkan potensi murid secara menyeluruh dan bersepadu yakni insan yang seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Dengan pengenalan KBSR dan KBSM di negara kita, peranan guru di sekolah juga bertambah lebih kompleks. Guru mula memainkan peranan sebagai pengajar, pengurus, fasilitator, pembimbing, penggalak, penyelaras dan juga sebagai inovator, iaitu orang yang mendatangkan pembaharuan. Seseorang guru menjalankan seperti menggerakkan, mengatur dan menilai prestasi murid-murid. Sebelum memulakan satu-satu pelajaran, minat murid seharusnya ditimbulkan terlebih dahulu terhadap topik yang akan disampaikan. Proses pembelajaran berlaku dengan lebih cepat sekiranya murid-murid mempunyai minat terhadap pelajaran itu. Oleh itu, adalah penting bagi guru menggerakkan muridnya dengan berbagai-bagai cara seperti menggunakan pelbagai jenis alat bantu mengajar, mengadakan main peranan (role playing), mengadakan simulasi dan sebagainya. Selain itu, guru juga mengelolakan semua aktiviti yang dijalankan di dalam sesebuah bilik darjah. Dalam aktiviti pembelajaran mesti ada langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga dan seterusnya. Tiap-tiap langkah pembelajaran haruslah diatur supaya murid-murid mendapat faedah daripada setiap aktiviti pembelajaran. Gurulah yang menjalankan tugas mengatur setiap langkah pembelajaran. Dalam mengatur langkahlangkah pembelajaran, guru akan merancang terlebih dahulu. Apabila membuat sesuatu rancangan, keperluan-keperluan murid, objektif-objektif pelajaran, bahan-bahan dan alat-alat mengajar seharusnya dipertimbangkan. Pengajaran yang dirancangkan dengan

baik akan membawa faedah yang besar kepada murid-murid. Guru juga membimbing murid-murid supaya mereka memahami topik yang diajar. Guru seharusnya mengaitkan tajuk yang diajar dengan pengalaman-pengalaman murid untuk membolehkan mereka memahami konsep-konsep dengan lebih mudah lagi. Perkataan-perkataan yang digunakan oleh guru sepatutnya mudah difahami dan penerangannya padat serta jelas. Penggunaan alat bantu mengajar seperti carta, gambar, perbandingan dan graf dapat menjelaskan lagi sesuatu konsep yang disampaikan. Guru juga menolong murid-murid mengatur fakta-fakta supaya menjadi konsep yang konkrit dan bermakna. Idea yang abstrak boleh dijadikan konkrit dengan menggunakan carta dan alat bantu mengajar lain. Guru perlu juga menolong murid-murid mempraktikkan dan mengulangi aktiviti sehingga pembelajaran itu menjadi berkesan. Guru juga menilai murid-muridnya dengan menjalankan berbagai-bagai ujian. Penilaian ini akan dapat mengesani sejauh manakah objektif pengajaran dan pembelajaran telah tercapai. Ringkasnya, guru memikul amanah yang amat besar untuk melahirkan insan berilmu dan bersahsiah tinggi dan berperanan untuk merealisasikan matlamat kenegaraan yang akan menentukan jatuh bangun bangsa dan negara di masa hadapan.

Sebagai seorang pendidik yang berada di barisan paling hadapan dalam merealisasikan hasrat Misi Nasional dan Rancangan Malaysia Ke-Sembilan, kita semestinya sentiasa memastikan bahawa ciri-ciri guru berkualiti yang ada pada diri kita akan kekal selagi kita masih bergelar sebagai seorang guru. Ini adalah

kerana guru berkualiti adalah elemen utama yang akan dapat memartabatkan profesion keguruan. Usaha untuk memartabatkan profesion keguruan adalah terletak pada guru sendiri. Berikut adalah langkah-langkah yang perlu diambil

1 Sentiasa menghayati FPN sebagai panduan dalam menjalankan tugas. dan negara. Falsafah Pendidikan Negara(FPN) ´Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek.bagi menjamin diri kita kekal berkualiti sepanjang masa dalam usaha untuk memartabatkan profesion keguruan : 4.´ Kepercayaan dan Kepatuhan kepada Tuhan Tanggungjawab dan sumbangan kepada Masyarakat Ilmu Pengetahuan dan Akhlak Mulia Insan yang Seimbang . Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan Malaysia yang berilmu pengetahuan. warganegara berketrampilan. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga. emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. masyarakat. rohani. berakhlak mulia.

dapatlah difahamkan bahawa untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek.¶ (Sedutan Perutusan Menteri Pelajaran Malaysia Sempena Hari Guru 2005) Daripada sedutan ucapan di atas. Segala menuntut ini bermaksud. berdisiplin dan lebih mengutamakan kualiti maka tuntutan terhadap golongan guru sebagai golongan yang berada di barisan hadapan jauh lebih hebat. jika cabaran globalisasi lebih lebih Malaysia menjadi berpengalaman lebih berkemahiran. malah lebih ke hadapan daripada itu. agar rakyat .dan Harmonis INTELEK ROHANI EMOSI JASMANI Falsafah Pendidikan Yang Perpaksikan Ketuhanan Lihat pula petikan di bawah: ³ «««««. kita bukan sahaja perlu terlebih dahulu memiliki ciri-ciri yang seimbang dan harmonis dalam keempat-empat keperluan tersebut. rohani. Guru merupakan golongan yang barada di barisan paling hadapan dan merupakan pemangkin untuk memastikan hasrat ini menjadi kenyataan. Kita . emosi dan jasmani sebagaimana yang digariskan di dalam FPN.

rohani.1.2 Minat suka membaca. Kegemaran membaca membolehkan kita sentiasa menambah pelbagai ilmu pengetahuan . Oleh itu.3 Mempertingkatkan kebolehan menggunakan ICT. sifat suka membaca amat penting untuk meningkatkan kualiti professional kita. mahupun kaedah mengajar. Sifat ingin tahu akan mendorong kita mempelajari dan menyesuaikan diri dalam dunia pendidikan yang sering berubah-ubah.1 Intelek 4.. baik dari segi sukatan kurikulum.1. 4.1. Kebolehan intelek akan kekal di dalam diri sekiranya kita menanamkan sikap ingin tahu.mestilah memastikan keempat-empat keperluan iaitu intelek.1 Menanamkan sifat ingin tahu. kita hendaklah berusaha untuk sentiasa . Pembacaan yang meluas dalam pelbagai bidang memberi keyakinan kepada kita untuk menyampaikam pengajaran dengan berkesan.1. fizikal dan emosi yang ada pada diri kita sentiasa dalam keadaan seimbang dan harmonis. 4.1. sikap suka membaca dapat membezakan di antara orang yang berilmu dengan orang yang jahil. 4. Di samping itu. Perkembangan sains dan teknolgi menyebakan teknologi maklumat mengalami perubahan dari masa ke semasa.1. Untuk kekal sebagai guru berkualiti.1.

Usaha ini memerlukan kita untuk sentiasa menegemaskini kemahiran menggunakan komputer dengan menghadiri kursus.1.1. kita semestinya menguasai .menggunakan aplikasi IT dalam pengajaran dan pembelajaran .1.kursus IT dan juga dengan sentiasa bertanya kepada mana-mana rakan guru yang lebih mahir dalam bidang ini. 4. Penggubalan semula KBSR dan KBSM untuk pelaksanaan pelajaran Matematik dan Sains dalam bahasa Inggeris juga merupakan satu faktor utama mengapa penguasaan bahasa inggeris adalah penting kepada setiap orang guru.1. 4. Untuk sentiasa mengekalkan penguasaan bahasa inggeris kita perlu selalu menggunakan bahasa inggeris untuk berkomunikasi dengan rakan sekerja dan para pelajar. Oleh itu.4 Mempertingkatkan penguasaan bahasa inggeris.5 Sentiasa meningkatkan kemahiran pedagogi Kualiti Pengajaran menjadi pengukur utama kepada tahap profesionalisme guru kerana mengajar merupakan ³core business´ guru terhadap pelajar. Kebolehan ini membolehkan kita mengajar menggunakan teknologi terkini dan akan mencapai mutu yang setinggi-tingginya.. Penggunaan bahasa inggeris yang semakin meluas pada masa kini memerlukan kita untuk sentiasa berusaha untuk meningkatkan kemahiran penggunaan bahasa ini.

Berikut adalah Prinsip-prinsip utama Etika Kerja Awam yang perlu saya patuhi i. Model Pengajaran Projek dan Pembelajaran Masteri.1. Teori Pembelajaran Kognitif . belajar akan mendatangkan hasil yang sangat 4.Oleh itu. kita perlu mematuhi Kod Etika Perkhidmatan Awam . Di antara teori-teori pembelajaran tersebut ialah Teori Pembelajaran behavioral. Teori Pembelajaran Humanis. Di antara model-model pengajaran yang perlu diamalkan oleh guru berkualiti ialah Model Pengajaran Expository. sebagai seorang guru yang ingin kekal berkualiti. Memanifestasi keyakinan Berasaskan Keimanan Perkhidmatan .2. ii. Teori Pembelajaran Sosial kognititf.1.1 Kita mestilah sentiasa menonjolkan tingkah laku yang dan sahsiah yang baik kerana guru adalah menjadi contoh teladan kepada pelajar-pelajar . Terdapat juga model-model pengajaran terkini yang dirancang untuk menghasilkan perubahan tingkah laku pelajar seperti yang dijangkakan. Model Pengajaran Pemerosesan Maklumat. Model Pegajaran Inkuiri . Penggunaan kaedah pengajaran dan pembelajaran yang dapat menarik minat pelajar untuk memuaskan.pengetahuan tentang teori-teori pembelajaran yang mutakhir. Dan Teori Pembelajaran Konstruktivis.2 Rohani 4.

kita mesti menunjukkan contoh berpakaian . vii. v. ialah : i.agama. Di samping itu. pertututuran dan tingkah laku yang dapat dijadikan contoh . Memelihara Prinsip Kesepaduan Adil dan saksama Memelihara martabat pekerja Menepati larangan dan suruhan Ukuran Kecemerlangan Mesyuarat dan Muafakat Ikhlas Menghayati mertabat Kerja Menepati Masa Selain daripada Kod Etika Perkhidmatan Awam. Perkara-perkara yang terkandung di dalam Etika Profesion Keguruan. ix. iv. politik. kita juga mestilah sentiasa merujuk kepada Etika dan Tatasusila Profesion Keguruan sebagai panduan dalam menjalankan tugas . vi. viii. x. xi. dan lain-lain. Tanggungjawab terhadap pelajar Bagi memenuhi tanggungjawab terhadap pelajar kita mesti bersikap adil terhadap pelajar tanpa mengira faktor keturunan. Kita perlu lebih mengutamakan kebajikan pelajar daripada hal-hal lain dan membimbing pelajar di bilik darjah tanpa mengambil bayaran.iii.

iii. kita mestilah sentiasa menganggap maklumat yang diberi oleh ibubapa berkaitan rumahtangga mereka sebagai sulit dan tidak membocorkan rahsia kecuali kepada orang yang berkenaan.oleh pelajar. Selain daripada itu kita hendaklah memelihara dan meningkatkan kecekapan ikhtisas melalui pengajian. penyelidikan. Di samping itu. ii. kita akan memberikan maklumat berkenaan pelajar kepada ibubapa mereka. Tanggungjawab terhadap masyarakat dan negara . Akhir sekali. Tanggungjawab terhadap ibubapa Kita perlu memenuhi tanggungjawab terhadap ibubapa dengan menghormati tanggungjawab utama ibu bapa terhadap anak-anak mereka. persidangan. Sentiasalah berusaha untuk mewujudkan hubungan mesra dan kerjasama yang erat di antara institusi pendidikan dengan rumah tangga. lawatan dan menghadiri kursus ikhtisas. mesyuarat atau seminar supaya proses pengajaran mencapai mutu yang setinggitingginya. Sekiranya diminta. kita sepatutnya sedaya upaya cuba untuk mengelak daripada dipengaruhi oleh kedudukan ekonomi dan sosial ibubapa pelajar dalam membuat sebarang keputusan dan juga daripada mengeluarkan kata-kata yang menjejaskan kepercayaan pelajar terhadap ibu bapa mereka.

contohnya berniaga di waktu perskolahan. bertanggungjawab. Kita juga hendaklah sering memupuk sikap dan nilai dalam diri setiap pelajar yang dapat membimbing mereka menjadi warganegara yang setia. Tanggungjawab profesion keguruan terhadap rakan sejawat dan Sebagai seorang yang bertanggungjawab terhadap rakan sejawat dan profesion keguruan. Di samping itu kita juga berusaha untuk menunaikan tanggungjawab dengan rajin dan bersungguhsungguh sejajar dengan kemajuan ikhtisas dan sosial. keturunan dan agama. Kita juga tidak melibatkan diri dalam kegiatan yang menjejaskan kecekapan kami sebagai guru . iv. menghormati orang lebih tua dan perbezaan kebudayaan. ataupun yang bertentangan dengan Rukun Negara. serta mengamlkan tingkah laku soppan yang diterima oleh masyarakat . Seterusnya kita perlu . Di samping itu hormatilah masyarakat tempat kita berkhoidmat dan memenuhi tanggungjawab sebagai ahli masyarakat« Seterusnya. atau berbuat sesuatu yang boleh menjatuhkan martabat seorang guru. kita perlu mengelakkan diri daripada membuat sebarang kenyataan yang boleh mencemarkan nama seorang guru lain di hadapan pelajar atau ibibapa.Kita perlu sentiasa berusaha untuk memenuhi tanggungjawab terhadap masyarakat dan negara dengan tidak menyebarkan ajaran yang boleh merosakkkan kepentingan pelajar. masyarakat atau negara. kita juga perlu menggalakkan kerjasama di antara guru derngan ibubapa dan masyarakat.

3. hendaklah sentiasa merujuk kepada Etika Kerja Islam sebagai panduan. Tubuh badan yang sihat . Di antara perkaraperkara yang tersenarai dalam Etika Kerja Islam ini ialah : 4.1. dapat Dengan kesedaran ini kita akan menjalankan tugas deangan penuh tanggungjawab dan berkesan.sentiasa bersedia untuk membantu rakan sejawat terutananya mereka yang baru menjjadi seorang guru.2 Dari sudut keagamaan pula. Kita hendaklah mengamalkan cara hidup yang sihat bagi mengekalkan kesihatan yang baik. Bagi memastikan kita akan kekal berkualiti.1 Sentiasa menjaga kesihatan diri Kesihatan yang baik adalah penting agar dapat menjalankan tugas sebagai guru yang berkualiti sehingga tamat tempoh perkhidmatan. Kita juga perlu sering berpandukan kepada aspek keagamaan dalam setiap tindakan yang diambil untuk mendidik para pelajar. kita perlu menjadi ahli bagi sebuah perubuhan guru. 4. Akhir sekali. Kesedaran ini perlu diiringi dengan usaha untuk mengikuti dan maengamalkan ajaran agama dengan baik.2.3 Jasmani 4.1.1. kita hendaklah sentiasa sedar bahawa kita adalah bertanggungjjawab penuh ke atas perbuatan kita. Perbuatan kita pada hari ini akan dipersoal di hari kemudian sekiranya kita tidak menjalankan tugas dengan baik.

Cara berpakaian. Tubuh badan yang sihat dan cergas akan menghasilkan individu yang tajam pemikirannya dan ini akan membantu guru dalam menjalankan tugas dengan berkesan. kita perlu sentiasa berpakaian kemas bagi mengekalkan imej saya sebagai seorang guru yang berkualiti. Kita juga perlu mengamalkan pemakanan yang sihat. 4. Oleh sebab itu.2 Menonjolkan penampilan diri yang baik Sebagai seorang guru.tanpa penyakit memberi kelebihan kepada kita untuk berkhidmat dengan bertanggungjawab dan berkesan. Kita juga mesti sentiasa menjaga tutur kata dan tingkah laku agar menjadi contoh yang baik kepada pelajar. kita sentiasa diperhatikan oleh anak didik untuk dijadikan contoh tauladan. perlu dibuat untuk Di antara aktiviti yang mengekalkan kesihatan ialah berjoging dan bersukan.1.3. gaya tutur kata dan tingkah laku kita mestilah menampakkan ketrampilan dan kewibawaan kita sebagai seorang guru yang berkualiti. Renungkan petikan di bawah: ³ Guru-guru perlu menyampaikan ilmu secara berkesan. menjadi pengetahuan pembimbibing yang dihormati an memastikan .

4 Emosi Guru yang hanya dilengkapi dengan ilmu berasaskan akal dan akademik tanpa disokong pengurusan emosi dan spiritual belum boleh dianggap sebagai guru berkualiti. pada setiap masa.Dato¶ Dr. berimej. berperibadi mulia dan berwawasan sebagai pendidik yang unggul.´ ( ucapan perutusan Hari Gur u 1999 yang dibuat oleh Ketua Pengarah Pelajaran pada masa itu. kita sebagai seorang Guru tanpa kestabilan emosi tidak akan mampu untuk yang berkualiti perlu untuk sentiasa mengekalkan kestabilan emosi agar kita dapat menjamin diri kita kekal sebagai guru berkualiti.1. seterusnya dapat mendidik pelajar-pelajar agar menjadi insan yang seimbang dan harmonis.diri masing-masing dapat dijadikan contoh kepada pelajar. guru Oleh itu. Oleh itu. para guru sakalian hendaklah menampilkan watak terpuji. Abdul Shukor Abdullah) 4. merealisasikan matlamat Falsafah Pendidikan Negara. Salah satu cara untuk mengekalkan kestabilan emosi kita sepanjang berkhidmat sebagai guru ialah dengan: .

1 Mengamalkan nilai-nilai murni dalam perkhidmatan . 4.2 Bersikap Akauntabiliti Sebagai seorang guru berkualiti kita mestilah memiliki sikap akauntibiliti yang tinggi iaitu: 4.4.1.4.2. serta mengambil bahagian secara cergas dalam kegiatan kemasyarakatan.1 Akauntabiliti terhadap negara Kita mestilah menjalankan tugas menyebarkan cita dan matlamat Falsafah pendidikan negara. memupuk nilai dan sikap yang murni ke dalam setiap jiwa pelajar dan membimbing mereka untuk menjadi warganegara berguna.2. . sentiasa berusaha untuk meningkatkan prestasi kerja dengan menyertai seminar pendidikan. merancang dan melaksanakan strategi pengajaran sepenuhnya supaya mencapai objektif pelajaran yang maksimum. dan menghadiri kusus dalam perkhidmatan. Ini memerlukan kita untuk sentiasa merujuk kepada Nilai-nilai Murni 4.2 Akauntabiliti terhadap profesion keguruan Kita hendaklah membaca secara meluas buku-buku yang berkaitan dengan mata pelajaran yang diajar agar memahami selengkapnya isi dan ilmu pengetahuan bagi mata pelajaran yang diajar.

kemajuan dan keselamatan pelajar daripada hal-hal lain. menepati masa. serta menjalankan tugas dengan teknik pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. serta mengawal emosi sendiri supaya membawa ketenangan jiwa dan ketenteraman jiwa. Akhir sekali kita juga perlu mmberi contoh teladan yang baik seperti berpakaian kemas. Utamakan kebajikan . Kita juga mestilah bersikap adil terhadap setiap pelajar di samping membimbing mereka tanpa meminta sebarang bayaran atau ganjaran. Di samping itu.2.4. 4.2.3 Akauntabiliti terhadap pelajar dan ibubapa Kita hendaklah menjalankan tugas dengan penuh dedikasi dalam bilik darjah iaitu dengan mematuhi jadual.4 Akauntabiliti terhadap diri sendiri Kita hendaklah sentiasa menjaga kesihatan badan supaya dapat menjalankan tugas dengan sempurna.kita juga perlu melengkapkan diri dengan ilmu pengetahuan melalui pembacaan yang meluas dan peka kepada peristiwa yang berlaku disekeliling. Seterusnya kita hendaklah melibatkan diri dalam sesuatu hobi atau aktiviti yang bermanafaat bertujuan untuk mengisi masa lapang secara berfaedah. . berbudi bahasa dan lain-lain. Kita juga mestilah mengurus kewangan sendiri dengan bijaksana supaya pendapatan adalah seimbang dengan perbelanjaan.

perubatan.2 Profesion Keguruan Menurut Kamus Dewan µprofesion ialah suatu bidang pekerjaan khas yang memerlukan pendidikan dan kecekapan serta kemahiran yang tinggi dan latihan khas (contohnya : perundangan. dedikasi.4. bersikap jujur.3 Mahasabah diri Dalam menjalankan tugas sebagai seorang guru. 2. Bidang keguruan dianggap sebagai suatu profesion kerana sebelum menjadi seorang guru. Menurut Mok Song Sang (1996). kita perlu untuk dari masa ke semasa melakukan mahasabah terhadap diri sendiri agar sentiasa kekal sebagai guru berkualiti. dia perlu menerima latihan sebelum diiktiraf sebagai guru . bertanggungjawab dan bermoral tinggi. perguruan dan lain-lain). Bermahasabah secara jujur terhadap diri sendiri adalah perlu dalam memastikan kita akan sentiasa mengamalkan ciri-ciri seorang guru yang berkualiti. mempunyai otonomi bertugas serta mematuhi kod etika yang ditentukan oleh organisasinya¶. konsep profesionalisme boleh dirumuskan sebagai µSuatu pekerjaan yang khusus dan dijalankan oleh orang yang mempunyai kelulusan dan latihan ikhtisas yang cukup bermutu.

identifikasi diri sendiri dan pengertian tentang diri sendiri. Guru seharusnya dengan melalui pendidikan mampu membantu anak .bertauliah. seorang guru mesti mempunyai Sijil Perguruan atau Diploma Pendidikan yang diiktiraf oleh kerajaan Malaysia sebelum dia boleh mengajar di mana-mana sekolah kerajaan. Sebagai contoh. tugas kedua dan ketiga berkaitan dengan etika. Jika dikaitkan pembahasan tentang kebudayaan. PERANAN GURU DALAM PENDIDIKAN Daoed Yoesoef (1980) menyatakan bahwa seorang guru mempunyai tiga tugas penting iaitu tugas profesional. maka tugas pertama berkaitan dengar logika dan estetika. dan tugas kemasyarakatan (sivic mission). Tugas-tugas profesional dari seorang guru yaitu meneruskan atau transmisi ilmu pengetahuan. Tugas-tugas manusiawi itu adalah transformasi diri. Usaha membantu kearah ini seharusnya diberikan dalam rangka pengertian bahwa manusia hidup dalam satu unit organik dalam keseluruhan integralitasnya seperti yang telah digambarkan di atas. Hal ini berarti bahwa tugas pertama dan kedua harus dilaksanakan secara menyeluruh dan terpadu. Di samping itu seorang guru mestilah mempunyai pengetahuan yang mendalam tentang mata pelajaran yang hendak diajarnya. keterampilan dan nilai-nilai lain yang sejenis yang belum diketahui anak dan seharusnya diketahui oleh anak. Sahsiah dan ciriciri kualiti peribadi yang terpuji ini tercatat di dalam Kod Etika dan Tatasusila Profesion Keguruan. Tugas manusiawi adalah tugas-tugas membantu anak didik agar dapat memenuhi tugas-tugas utama dan manusia kelak dengan sebaik-baiknya. tugas manusiawi. Profesion perguruan juga memerlukan seseorang yang mempunyai sahsiah yang baik dan dapat dicontohi oleh murid.

Kita mengetahui cara manusia berkomunikasi dengan orang lain tidak hanya melalui bahasa tetapi dapat juga melalui gerak. berupa tari-tarian. yaitu melatih mahasiswa. dan tugas kemasyarakatan. dapat melalui warna dan garisgaris (lukisan-lukisan). Ketiga tugas guru itu harus dilaksanakan secara bersama-sama dalam kesatuan organis harmonis dan dinamis. masa sekarang dan masa yang akan datang. maka pendidikan tenaga kependidikan pada umumnya dan guru pada khususnya sebagai pembinaan prajabatan. motivator dan dinamisator pembangunan tempat di mana ia bertempat tinggal. namun yang diberikan itu adalah nilai yang sama. Jadi nilai-nilai yang diteruskan oleh guru atau tenaga kependidikan dalam rangka melaksanakan tugasnya. apabila diutarakan sekaligus merupakan pengetahuan. khususnya dalam hal ini untuk mampu bagi yang bersangkutan untuk melaksanakan tugas profesional. pilihan hidup dan praktek komunikasi. calon guru atau calon tenaga kependidikan untuk mampu menjadi guru atau tenaga kependidikan yang baik. Seorang guru tidak hanya mengajar di dalam kelas saja tetapi seorang guru harus mampu menjadi katalisator. melalui bentuk berupa ukiran. Tugas kemasyarakatan merupakan konsekuensi guru sebagai warga negara yang baik. bertitik berat sekaligus dan sama beratnya pada tiga hal. Pengetahuan yang kita berikan kepada anak didik harus mampu membuat anak didik itu pada akhimya mampu memilih nilai-nilai hidup yang semakin komplek dan harus mampu membuat anak didik berkomunikasi dengan sesamanya di dalam masyarakat.didik untuk mengembangkan daya berpikir atau penalaran sedemikian rupa sehingga mampu untuk turut serta secara kreatif dalam proses transformasi kebudayaan ke arah keadaban demi perbaikan hidupnya sendiri dan kehidupan seluruh masyarakat di mana dia hidup. Ketiga tugas ini jika dipandang dari segi anak didik maka guru harus memberikan nilai-nilai yang berisi pengetahuan masa lalu. oleh karena dipandang dari sudut guru dan dan sudut siswa. atau melalui simbul-simbul dan tanda tanda yang biasanya disebut rumus-rumus. tugas manusiawi. nyanyian). turut mengemban dan melaksanakan apa-apa yang telah digariskan oleh bangsa dan negara lewat UUD 1945 dan GBHN. melalui suara (lagu. oleh karena anak didik ini tidak akan hidup mengasingkan diri. Jadi walaupun pengutaraannya berbeda namanya. tugas profesional. . pilihan nilai hidup dan praktek-praktek komunikasi.

Memang lebih mudah membuat manusia itu berbudaya kalau ia terdidik atau terpelajar. Jadi di samping membiasakan mereka untuk mampu menguasai . Ini bukan berarti bahwa seseorang yang menguasai ilmu pengetahuan dengan baik dapat menjadi guru yang baik. Guru tidak hanya harus menguasai satu atau beberapa disiplin keilmuan yang harus dapat diajarkannya. Maka mengingat pendidikan ini sebagai pembinaan pra jabatan yaitu di satu pihak mempersiapkan mereka untuk menjadi guru dan di lain pihak membuat mereka menjadi manusia dalam artian manusia berbudaya. person (pribadi) dan tidak hanya menjadi teachers (pengajar) atau (pendidik) educator. Untuk menyiapkan guru yang juga manusia berbudaya ini tergantung 3 elemen pokok yaitu : 1. sebab sesudah terpelajar tidak dengan sendininya orang menjadi berbudaya. Tidak mungkin seseorang dapat dianggap sebagai guru atau tenaga kependidikan yang baik di satu bidang pengetahuan kalau dia tidak menguasai pengetahuan itu dengan baik. oleh karena biar bagaimanapun mengajar adalah seni. Oleh kanena pendidikan merupakan bagian dari kebudayaan. dan orang ini kita didik untuk menjadi manusia dalam artian menjadi makhluk yang berbudaya. 2. membuatnya menjadi terpelajar. selama ia tidak punya sesuatu yang akan diajarkannya tentu ia tidak akan pantas dianggap menjadi guru. sebab seorang yang dididik dengan baik tidak dengan sendininya menjadi manusia yang berbudaya.Selanjutnya. pembinaan prajabatan melalui pendidikan guru ini harus mampu mendidik mahasiswa calon guru atau calon tenaga kependidikan untuk menjadi manusia. ia harus juga mendapat pendidikan kebudayaan yang mendasar untuk aspek manusiawinya. jadi pendidikan dapat berfungsi melaksanakan hakikat sebagai bagian dari kebudayaan kalau yang melaksanakannya juga berbudaya. paling tidak pendidikan formal. aspek yang kedua mendidiknya menjadi manusia yang berbudaya. artinya di sini jelas kalau yang pertama yaitu training menyiapkan orang itu menjadi guru. Kita tidak dapat mengatakan bahwa hewan berbudaya. akan tetapi orang yang terdidik dan terpelajar tidak dengan sendirinya berbudaya. kiranya perlu dikemukakan mengapa guru itu harus menjadi rnanusia berbudaya. Sebab kebudayaanlah yang membedakan makhluk manusia dengan makhluk hewan. Orang yang disiapkan menjadi guru ini melalui prajabatan (initial training) harus mampu menguasai satu atau beberapa disiplin ilmu yang akan diajarkannya di sekolah melalui jalur pendidikan. tetapi kita dapat mengatakan bahwa makhluk manusia adalah berbudaya. Tetapi sebaliknya biar bagaimanapun mahirnya orang menguasai seni mengajar (art of teaching).

juga membantu mereka untuk dapat menguasai satu dasar kebudayaan yang kuat. begitu dapat diajarkan diakalau menjadi teknik. (5) komunikator terhadap masyarakat setempat. serta (7) kesetiaan terhadap lembaga. karena mengajar seperti juga pekerjaan dokter adalah seni. (6) pekerja administrasi. dan orang dewasa yang lain. maka diperlukan pemagangan. Jadi bagi guru-guru juga perlu diberikan dasar pendidikan umum. padahal ilmu yang diberikan sama. tugas-tugas pengawasan dan pembinaan (supervisor) serta tugas-tugas yang berkaitan dengan mendisiplinkan anak agar anak itu menjadi patuh terhadap aturan-aturan sekolah dan norma hidup dalam keluarga dan masyarakat. (4) pelajar (learner). mengapa yang satu lebih berhasil. Guru sebagai penanggung jawab . Oleh karena mengajar dan pekerjaan dokter merupakan art (kiat). (3) pengajar dan pembimbing. mengapa yang lain kurang berhasil. dan hal-hal yang bersifat personal dan spiritual. Peran guru sebagai pendidik (nurturer) merupakan peran-peran yang berkaitan dengan tugastugas memberi bantuan dan dorongan (supporter). PERANAN GURU WF Connell (1972) membedakan tujuh peran seorang guru yaitu (1) pendidik (nurturer). teknik untuk kedokteran. Tugas-tugas ini berkaitan dengan meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan anak untuk memperoleh pengalaman-pengalaman lebih lanjut seperti penggunaan kesehatan jasmani. Akan tetapi kalau kiat ini tidak dapat diajarkan bukan berarti tidak dapat dipelajari. Pendidikan terhadap guru atau tenaga kependidikan dalam dirinya seharusnya merupakan satu pengantar intelektual dan praktis kearah karir pendidikan yang dalam dirinya (secara ideal kita harus mampu melaksanakannya) meliputi pemagangan. (2) model. Karena art tidak dapat diajarkan adalah teknik mengajar. 3. Segala sesuatu yang kita anggap kiat. pengetahuan dan keterampilan dasar. moralitas tanggungjawab kemasyarakatan. Mengapa perlu pemagangan. Sehingga ada istilah yang populer di dalam masyarakat tentang dokter yang bertangan dingin dan dokter yang bertangan panas. pemilihan jabatan. Untuk ini orang harus aktif mempelajarinya dan mempelajari kiat ini harus melalui pemagangan dengan jalan memperhatikan orang itu berhasil dan mengapa orang lain tidak berhasil. Oleh karena itu tugas guru dapat disebut pendidik dan pemeliharaan anak. persiapan. bebas dari orang tua.untuk perkawinan dan hidup berkeluarga.pengetahuan yang dalam.

Setiap anak mengharapkan guru mereka dapat menjadi contoh atau model baginya. bangsa dan negara.pendisiplinan anak harus mengontrol setiap aktivitas anak-anak agar tingkat laku anak tidak menyimpang dengan norma-norma yang ada. Ia dapat mengembangkan kemampuannya pada bidang-bidang dikuasainya. keterampilan dan pengalaman lain di luar fungsi sekolah seperti persiapan perkawinan dan kehidupan keluarga. Peranan guru sebagai komunikator pembangunan masyarakat. maka tingkah laku pendidik harus selalu diresapi oleh nilai-nilai Pancasila. Peran guru sebagai pelajar (leamer). Guru sebagai pentadbir. Peranan guru sebagai pengajar dan pembimbing dalam pengalaman belajar. Seorang guru dituntut untuk selalu menambah pengetahuan dan keterampilan agar supaya pengetahuan dan keterampilan yang dirnilikinya tidak ketinggalan jaman. Setiap guru harus memberikan pengetahuan. hasil belajar yang berupa tingkah laku pribadi dan spiritual dan memilih pekerjaan di masyarakat. mempunyai pengetahuan dan keterampilan dasar untuk hidup dalam masyarakat dan pengetahuan untuk mengembangkan kemampuannya lebih lanjut. Karena nilai nilai dasar negara dan bangsa Indonesia adalah Pancasila. tetapi juga tugas kemasyarakatan maupun tugas kemanusiaan. Pengetahuan dan keterampilan yang dikuasai tidak hanya terbatas pada pengetahuan yang berkaitan dengan pengembangan tugas profesional. Kurikulum harus berisi hal-hal tersebut di atas sehingga anak memiliki pribadi yang sesuai dengan nilai-nilai hidup yang dianut oleh bangsa dan negaranya. Seorang guru tidak hanya sebagai pendidik dan pengajar. Peran guru sebagai setiawan dalam lembaga pendidikan. Bantuan dapat secara langsung melalui pertemuan-pertemuan resmi maupun pertemuan insidental. orang tua atau tokoh-tokoh masyarakat harus sesuai dengan norma-norma yang dianut oleh masyarakat. Peran guru sebagai model atau contoh bagi anak. tetapi juga . Seorang guru diharapkan dapat berperan aktif dalam pembangunan di segala bidang yang sedang dilakukan. Seorang guru diharapkan dapat membantu kawannya yang memerlukan bantuan dalam mengembangkan kemampuannya. Oleh karena itu tingkah laku pendidik baik guru. hasil belajar yang berkaitan dengan tanggurfg jawab sosial tingkah laku sosial anak.

. mencatat hasil belajar dan sebagainya merupakan dokumen yang berharga bahwa ia telah melaksanakan tugasnya dengan baik. Sebab administrasi yang dikerjakan seperti membuat rencana mengajar.sebagai pentadbir dalam bidang pendidikan dan pengajaran. Oleh kerana itu seorang guru dituntut bekerja secara pentadbiran yang teratur. Segala pelaksanaan dalam kaitannya proses belajar mengajar perlu ditadbir secara baik.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->