P. 1
asgmt laras bhs

asgmt laras bhs

|Views: 461|Likes:
Published by suraya hanis

More info:

Published by: suraya hanis on Oct 14, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/15/2013

pdf

text

original

SKMB 2033.

Suraya Hanis Ilias G 75841

PENGHARGAAN
Pertamanya, marilah kita panjatkan kesyukuran kita ke hadrat Allah s.w.t kerana masih lagi memanjangkan umur kita dan dapat kita mengecapi nikmat yang tidak terhingga. Selawat serta salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad s.a.w dan ahli keluarga Baginda serta para Sahabat dan pengikutnya. Di sini saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih yang tidak terhingga buat tutor, iaitu Dr. Shahidi Abd Hamid dan Pn.Saadiah Maalip yang juga merupakan pensyarah subjek, di atas tunjuk ajar dan nasihat serta kritikan yang amat berguna dalam saya menyiapkan kerja kursus yang tidak seberapa ini. Tidak lupa juga, ucapan terima kasih ini di tujukan kepada rakan-rakan seperjuangan yang juga telah banyak membantu saya. Kertas kerja ini adalah merupakan salah satu syarat bagi melengkapkan kursus Variasi Sosial Bahasa Melayu ( SKMB 2033 ) . Tajuk yang dipilih oleh saya ialah Peranan Laras Bahasa Dalam Perlakuan Sosial. Tugasan ini sedikit sebanyak membuatkan saya lebih faham betapa pentingnya Variasi Bahasa dalam masyarakat pada dewasa ini. Akhir kata, saya berharap kertas kerja ini dapat memberi sedikit sumbangan kepada alam pendidikan untuk perkongsian bersama. Setiap yang kurang itu datangnya dari kelemahan saya sendiri dan yang apa yang baik itu datangnya dari Allah S.W.T. Semoga usaha ini mendapat keredhaan dan keberkatan Allah S.W.T.

Sekian.

SKMB 2033. Suraya Hanis Ilias G 75841 KANDUNGAN HALAMAN Pengenalan Hubungan laras bahasa dengan masyarakat Ciri – ciri laras Jenis laras bahasa Peranan Laras Dalam Perlakuan Sosial Kesimpulan Rujukan 1-2 3–4 4–7 8 – 11 12.14 15 16 .

Menurut Dell Hymes. ragam bahasa. dialek. peserta. pidgin. laras bahasa. fungsi sesuatu interaksi.SKMB 2033. multilinguisme. sosiolinguistik adalah merupakan bidang yang mengkaji bahasa daripada segi hubungan antara latar. . bilinguisme. iaitu bidang yang mengkaji hubungan antara bahasa dan masyarakat. Suraya Hanis Ilias G 75841 Peranan Laras Bahasa Dalam Perlakuan Sosial. Bidang ini juga boleh dikenali sebagai linguistik antropologi atau linguistik sosial. Lazimnya bidang ini menumpukan kajian bahasa itu dan topik atau konteks pengujarannya. sikap terhadap bahasa dan kesetiaan terhadap bahasa juga perancangan bahasa. ideolik. bentuk perhubungan dan nilai-nilai yang dipegang oleh ahli-ahli yang terlibat dalam pertuturan sesama sendiri. bahasa kebangsaan. seperti bahasa rasmi. kreol. tajuk perbincangan.

bahasa tidak formal. jantina. Halliday(1968 ).( Noriah Muhammad : 24 ) . Variasi bahasa didefinisikan sebagai kelainan bahasa iaitu perbezaan bentuk – bentuk bahasa yang digunakan bagi maksud yang sama berdasarkan situasi tertentu. Contoh perbezaan penggunaan kosa kata. Variasi bahasa yang terhasil berdasarkan aspek penggunaan pulaialah dialek social. Ilmu ini merupakan kajian kontekstual terhadap variasi penggunaan bahasa masyarakat dalam sebuah komunikasi yang alami.SKMB 2033. Transformasional yang dipelopori Chomsky tidak mengakui realiti sosial dalam masyarakat. Bagi Chomsky dan pengikutnya. umur. bahasa halus dan bahasa kasar. latar belakang sesuatu bangsa. Perbezaan bahasa pengguna berdasarkan daerah atau disebabkan faktor geografi yang dipanggil dialek daerah.Dialek sosial yang terdapat dalam bahasa Melayu ialah bahasa baku. Variasi bahasa merupakan salah satu cabang dalam bidang sosiolinguistik. Berpijak dari paradigma ini Sosiolinguistik berkembang ke arah pembelajaran yang melihat bahawa bahasa tidak dapat dijelaskan secara memuaskan tanpa melibatkan aspek-aspek sosial yang mencirikan sesuatu masyarakat. status sosial yang berbeza. Suraya Hanis Ilias G 75841 Sosiolinguistik juga merupakan cabang linguistik yang mengkaji hubungan antara bahasa dan masyarakat penuturnya. Laras pula merupakan satu daripada kelainan sosial secara umum kerana penghasilannya berkait rapat dengan satu faktor sosial. judul dan tema. dan sebagainya diabaikan sebagai faktor yang sangat berpengaruh dalam menentukan pilihan-pilihan berbahasa. bahasa istana dan bahasa biasa serta bahasa pasar dan bahasa slanga. maka wujud laras yang berbeza. Laras umum digunakan dalam situasi kebahasaan umum.menjeniskan bahasa bahasa kepada dua aspek iaitu pengguna ( orang yang mengguna sesuatu bahasa dan penggunaan ( kesesuaian jenis bahasa yang digunakan dengan keadaan atau situasi bahasa itu digunakan. pendidikan. Kelainan bahasa juga disebabkan oleh perbezaan sebutan antara individu dengan individu yang lain yang dipanggil idiolek. Disebabkan tema sesuatu perkara berbeza dengan tema perkara yang lain. bahasa formal. Variasi dalam kajian ini merupakan masalah asal yang dipengaruhi atau mempengaruhi perbezaan aspek sosiokultural dalam masyarakat.

masyarakat sedar situasi sosial yang berlainan wujud di persekitaran mereka. iaitu berbeza mengikut kumpulan sosial yang menggunakannya iaitu laras. Menurut beliau. Kemampuan seseorang menggunakan laras yang betul dan tepat mengikut . bilangan dan status pandangan dan latar pertuturan tajuk tersebut. Sesuatu laras bermaksud sesuatu variasi bahasa yang boleh dipilih dari sekumpulan variasi yang ada pada bahasa tersebut. Halliday ( 1968 ) mendefinisikan sebagai variasi bahasa yang berbeza berdasarkan fungsi. variasi yang berkaitan dengan penggunaan. Penggunaan bahasa merujuk kepada bentuk bahasa yang digunakan dalam pelbagai media berdasarkan kesesuaian suasana.SKMB 2033. Suraya Hanis Ilias G 75841 Laras bermaksud gaya atau cara penggunaan sesuatu bahasa. Sesuatu laras digunakan untuk keadaan atau situasi tertentu. Bahasa merupakan satu lambang bunyi yang arbitrari yang digunakan oleh masyarakat untuk berhubung. Bagi faktor – faktor penentu jenis laras ialah peranan pembicara. Jumlah laras seseorang itu menggambarkan keseluruhan pengalaman bahasanya serta peranan yang dimainkan dalam masyarakat. Menurut Halliday lagi. kita dapati perbezaan dalam jenis – jenis bahasa yang digunakan disesuaikan dengan situasi yang berbeza – beza. Pengguna yang menggunakan satu bahasa berbeza daripada segi dialek dan ideoleknya. Setiap jenis laras terpisah dari segi pilihan dan susunan kta serta frasanya yang tersendiri. beliau meninjau persoalan variasi bahasa berdasarkan dua faktor. pengguna dan penggunaannya. Laras adalah satu konvensi sosial. Faktor – faktor penentu ini juga akan menghasilkan tiga kategori laras yang ditinjau dari aspek teknikaliti ( tajuk ). apabila kita mengamati perlakuan bahasa. formaliti ( gaya ) dan bentuk penyampaian Hubungan laras bahasa dengan masyarakat. iaitu tempat asal seseorang. ialah dialek. Apabila laras yang berbeza untuk situasi yang berbeza. yang wujud dalam pelbagai konteks . Bentuk bahasa yang lebih khusus sifatnya bagi membincangkan sesuatu bidang itulah yang dianggap sebagai laras.

Bahasa dan ilmuan tertentu memperlihatkan beberapa perbezaan daripada bahasa yang digunakan dan ilmu yang lain. penyataan mental (emosi ). Menurut Halliday.SKMB 2033.Perbezaan yang wujud bukanlah perbezaan sistem bahasa tetapi kesukaran bahasa wujud dalam pemahaman konsep – konsep yang didukung oleh istilah . Asmah Hj Omar pula menyatakan laras bahasa merupakan kelainan bahasa yang digunakan menurut bidang ilmu dan bidang sosial. Bahasa mempunyai fungsi – fungsi tersendiri iaitu sebagai penyampai maklumat.Nik Safiah Karim menegaskan . pengikat kumpulan social. laras bermaksud gaya atau cara penggunaan sesuatu bahasa. Bahasa Pengguna Dialek Penggunaan Laras Manakala Dr. Sesuatu laras bermaksud variasi bahasa yang boleh dipilih daripada sekumpulan variasi yang ada pada tiap – tiap penutur. variasi bahasa yang timbul berkaitan dengan penggunaannya iaitu melibatkan tempat asal seseorang ialah dialek dan variasi bahasa yang berkaitan dengan penggunaannya. iaitu mengikut kumpulan sosial yang menggunakannya ialah laras.( 1989 : 2). Laras ditentukan untuk membolehkan bahasa digunakan dengan betul dan menepati fungsinya.istilah khas yang digunakan pada ilmu berkenaan. Raminah Hj Sabran ( 1989 ) menjelaskan setiap bahasa mempunyai beberapa laras yang tersendiri yang digunakan dalam situasi atau konteks yang . lambing kumpulan sebaya dan lain – lain. Suraya Hanis Ilias G 75841 situasi dan keadaan membolehkan segala maklumat yang ingin dinyatakan lebih mudah difahami dan dapat berkomunikasi dengan lebih berkesan.

Perhubungan peribadi ialah perhubungan antara individu dengan individu secara terus manakala perhubungan sosial ialah perhubungan yang berlaku antara penghasil dan pembaca buku. serta jangka masa yang digunakan untuk penggunaan bahasa itu. termasuk jenis bahasa. Di kalangan jenis bahasa tulisan pula. Ure & Ellis ( 1977 ) mengkategorikan kepada dua jenis iaitu situasi luaran dan situasi persekitaran. Kajian terhadap laras bahasa memberi pertimbangan kepada dua faktor utama iaitu ciri – ciri keperihalan peristiwa bahasa itu. Bagi ciri – ciri keperihalan. terdapat beberapa dialek daerah dalam Bahasa Melayu dan dialek daerah ini termasuk dalam laras bahasa tidak formal. novel dan cerpen. Contohnya huraian tentang bahasa Melayu lama perlu dikaitkan dengan situasi istana dan tradisi sastera lisan. Situasi persekitaran pula mencakupi aspek yang terlibat secara langsung dalam penggunaan bahasa. iaitu yang digunakan dalam hubungan tidak rasmi seperti untuk berkomunikasi dengan ahli keluarga dan rakan – rakan. pelbagai variasi dapat diwujudkan. Cara penyampaian ialah bentuk perhubungan yang digunakan. Terdapat banyak aspek situasi persekitaran yang menimbulkan laras yang berbeza. ucapan. Di antaranya ialah cara penyampaian. Suraya Hanis Ilias G 75841 berbeza. Situasi luaran bermaksud latar belakang sosial dan kebudayaan sesuatu masyarakat bahasa yang merangkumi struktur sosial dan kebudayaan sesuatu masyarakat bahasa yang merangkumi struktur sosial dan keseluruhan cara hidup yang menentukan perlakuan – perlakuan anggota masyarakat. dan ciri – ciri linguistik. majalah dan alat media yang lain. Ciri – ciri laras. Seterusnya ialah perhubungan sosial dan peribadi. Bahasa lisan amat berbeza dengan bahasa tulisan.SKMB 2033. Contohnya laporan.Contohnya . esei. peserta yang terlibat dalam sesuatu peristiwa bahasa. Penggunaan bahasa dalam perkara ini berlaku secara tidak formal. disebabkan faktor geografi . Perhubungan itu ialah perhubungan dalam penggunaan sesuatu bahasa. .

bekerja dan sebagainya. Selain itu ialah bahan yang diperkatakan. Perlakuan bahasa diperlukan kerana bahasa merupakan alat utama dalam perlakuan sosial.SKMB 2033. Contohnya bahasa digunakan untuk menghasilkan sesuatu maksud atau perasaan . Sifat – sifat bahasa itu sendiri yang memberi perubahan iaitu mencakupi aspek – aspek kehadiran atau ketidakhadiran sesuatu ciri. Sesuatu ciri – ciri linguistik berkait rapat dengan faktor sosial seperti latar belakang orang yang berkomunikasi atau menulis. orang yang terlibat dalam perbualan dan peranan situasi tersebut dalam masyarakat. bahasa yang digunakan untuk member pertolongan.arahan dan sebagainya. Sesuatu bahan yang diperkatakan atau dibincangkan menggunakan laras bahasa yang berlainan sifatnya dan ini bergantung kepada isi yang ingin disampaikan. permintaan. Faktor – faktor di atas menerangkan aspek situasi persekitaran yang menimbulkan laras yang berbeza. `aku` dan `awak` digunakan. Di samping itu ciri – ciri linguistik juga dapat membentuk sesuatu laras . . kata ganti nama diri seperti `saya`. hubungan dengan pembaca dengan penulis atau pendengar dengan tajuk yang dibicarakan. Secara amnya. kekerapan kehadiran dan susunan struktur tertentu. Contohnya: (a) Mereka ke Perak minggu lalu. bahasa dalam sesuatu majlis . Aspek ini meliputi perkara biasa dalam rutin harian seperti makan. terdapat dua perkara utama yang menunjukkan pemisahan antara laras iaitu tatabahasa dan perbendaharaan kata. minum. Suraya Hanis Ilias G 75841 Dalam perhubungan peribadi. sehinggalah kepada bidang yang khusus yang memerlukan kemahiran yang tertentu seperti bidang sains dan teknologi. Hubungan erat antara susunan bahasa dengan situasi tertentu akan menghasilkan laras yang tersendiri. Dalam setiap situasi sosial terdapat penggunaan bahasa yang berbeza bergantung kepada faktor – faktor seperti jenis perbualan.

SKMB 2033. Ini merupakan satu aspek pengggunaan struktur pasif. Ini dicapai dengan menggunakan susunan ayat biasa dalam (a). ( b ) Perompak itu ditangkap oleh polis itu. ekonomi mereka berkembang . Contohnya: ( a ) Dilarang memijak rumput ini. Ketiga – tiga ayat di atas memberi penekanan berbeza yang ditimbulkan oleh susunan stuktur ayat yang berlainan. yang ditimbulkan oleh susunan struktur ayat yang berbeza. Ketiga – tiga ayat tersebut member penekanan berbeza. dan susunan songsang dalam ayat (b) dan (c). Ini dicapai dengan menggunakan struktur pasif biasa dalam ayat ( b ) dan struktur pasif yang digugurkan konstituen agentifnya dalam ayat ( c). Susunan frasa dan ayat juga membawa kelainan dalam penggunaan bahasa. Begitu juga negara – negara jiran yang lain. Jalan sedang dibaiki. ( c ) Perompak itu tertangkap. Berbeza pula dengan contoh di bawah ini. mereka minggu lalu. Struktur pasif juga digunakan untuk situasi yang memerlukan bahasa yang tidak formal dan ini menunjukkan jarak formalitinya yang jelas. Ini dicapai dengan menggunakan susunan ayat yang berlainan. (c) Ke Perak. ( a ) Polis menangkap perompak itu. Contohnya . ( b ) Awas. Suraya Hanis Ilias G 75841 (b) Minggu lalu mereka ke Perak.

Cara penyampaian sama ada bentuk lisan atau ditulis . Jenis Laras Bahasa Laras bahasa dapat dibahagikan kepada dua golongan besar. laporan sukan. Sementara laras khusus pula ialah yang merujuk kepada kegunaan untuk khalayak khusus. seperti atau peminat dalam bidang tertentu dan pelajar-pelajar (rencana berkenaan bidang sains. pengetahuan dan penerangan.SKMB 2033. berita sukan. Suraya Hanis Ilias G 75841 dengan pesat dan membangun. Contohnya : ( a ) Dia menunggu anaknya yang telah lama tidak pulang. ( b ) Adik tidak tahu berapa lama lagi ingin menunggu abangnya. syarahan. . iaitu kosa kata.susunan ayat memberi variasi tertentu. Laras biasa ialah laras yang digunakan atau diaplikasikan untuk masyarakat umum seperti laras dalam atau untuk bidang hiburan. iaitu laras biasa dan laras khusus. laporan dan ulasan buku). penyampaian maklumat dan pemujukan (yang berbentuk rencana atau iklan). tatabahasa dan gaya laras-laras itu. Bahasa lisan mempunyai ciri – ciri tertentu yang berbeza daripada struktur bahasa bertulis. rencana. terdapat tiga pembeza utama yang dapat membezakan antara laras biasa dengan laras khusus. memperlihatkan kelainan dalam bahasa. bentuk kata . Namun demikian. Pilihan.

mudah difahami. laras biasa ialah laras bahasa yang digunakan untuk khalayak umum tentang pelbagai bidang seperti hiburan. (Seperti yang terdapat dalam perbualan santai remaja atau bahasa di pasar ). Gaya ayatnya juga mudah dan ringkas. Laras bahasa biasa terbahagi kepada formal dan tak formal. Manakala. laras bahasa biasa yang berbentuk tidak formal merujuk kepada bahasa yang tidak formal yang digunakan sehari-hari. Laras bahasa biasa yang berbentuk formal atau rasmi biasanya digunakan dalam majlis-majlis rasmi. iaitu formal dan tidak formal. Dari segi teknik wacananya.Laras formal digunakan dalam majlis rasmi. iklan). "Jangan Membuang Sampah Di Sini". ringkas dan padat. seperti laras bahasa yang digunakan juruacara majlis sambutan hari kebangsaan.SKMB 2033. "Dilarang Merokok". Laras bahasa biasa dapat dibahagikan kepada dua bahagian. dalam surat kiriman dan sebagainya. di mana banyak berlaku proses pengguguran dalam ayat-ayat yang diucapkan baik pengguguran subjek. gaya ayat dalam laras ini adalah sederhana. dan dalam penulisan surat memohon pekerjaan atau rayuan. Suraya Hanis Ilias G 75841 Laras Bahasa Biasa. struktur ayat yang digunakan adalah mudah. Formal dan Tidak Formal Seperti yang diterangkan di atas. surat kiriman dan sebagainya. pengetahuan dan penerangan (syarahan. encana) dan maklumat dan pemujukan (rencana. tiada istilah teknikal. Laras Bahasa Biasa Laras bahasa biasa tidak melibatkan bidang tertentu. Contohnya: Di larang merokok. Erti kata lain. pengetahuan dan penerangan dan maklumat dan pemujukan.Struktur ayatnya juga mudah. berita sukan). kurang kata pinjaman.Laras biasa ialah laras bahasa yang yang digunakan unuk khalayak umum tentang pelbagai bidang seperti bidang hiburan (laporan sukan. predikat atau objek. "Untuk Kakitangan Sahaja". Manakala laras tidak formal pula . contohnya laras yang tertera di papan keterangan: "Dilarang Masuk".

Laras Bahasa Perniagaan Mempengaruhi penguna untuk membentuk tanggapan tertentu . tender. . Laras Bahasa Akademik . disokong pula oleh gambar. ilustrasi dansebagainya. lukisan. Iklan dapat dihasilkan dengan beberapa cara seperti berikut: (a) slogan: Kami Ada Cara (b) Kaedah Pernyataan: Rumah Untuk Dijual (c) Perkaitan Konsep: Artis X dengan Katil Jenama Y (D) Perisytiharan: Vios dengan Aksesori Lengkap (e) Kaedah Umpan: Beli Satu. (g) Bandingan: Bateri X Lebih Berkuasa dan Tahan Lama (h) Gesaan: Cepat! Cepat! Datanglah Beramai-ramai (i) Pertanyaan: Sakit Pinggang? Sapulah Dengan Minyak Angin X.Digunakan dalam iklan. Percuma Satu (f) Mesra: Keutamaan Kami Adalah Pelanggan.SKMB 2033. predikat dan objek. laporan dan sebagainya . atau mengubah sikap dan melakukan tindkan. grafik. Suraya Hanis Ilias G 75841 berlaku proses pengguguran ayat yang diucapkan sama ada pengguguran subjek.

Laras Bahasa Sastera . graf. Oleh sebab akhbar diterbitkan untuk orang ramai. lain daripada struktur teks cereka. Laras bahasa media Berita sebagai satu wacana mempunyai truktur teks yang tersendiri. penulis perlu mengikut forrmat tertentu seperti perlu ada catatan bibiliografi (rujukan). menggunakan petikan. metafora. metafora.Dalam penulisan ilmiah. gaya tulisan yang jelas dan isi tulisan mestilah tepat. simili. kiasan dan sebagainya. dan biasanya perlu dihafal. komunikasi. matematik dan sebagainya yang terletak dalam ruang lingkup pendidikan.SKMB 2033.Ia juga menggunakan istilah-istilah yang khusus kepada sesuatu bidang. teknologi. Contohnya ialah fotosintesis. peribahasa.Ia bersifat teknikal. pendebungaan dan sebagainya. misalnya penulisan tesis. dan sebagainya perlulah dielakkan. mengandungi beberapa klaausa. habeas corpus dan sebagainya. Ia mempunyai istilah sendiri seperti Argumantum ad baculum. kiasan. nota kaki di bawah muka surat atau nota hujungan di penghujung setiap bab.Ayat yang panjang. Tiga ciri penting yang harus ada dalam berita akhbar yang baik ialah. bahasa yang digunakan mudah. istilah teknik. pecutan. Suraya Hanis Ilias G 75841 Laras bahasa akademik meliputi pelbagai bidang seperti sains. Laras Bahasa Undang-Undang Laras bahasa undang – undang tidak ada gambar. dan lain pula daripada struktur teks esei dan karya ilmiah.Wartawan atau pengarang akhbar menggunakan bahasa untuk menjelaskan sesuatu menurut cara yang paling mudah diterima sesuai dengan selera sebilanganbesar pemvbaca akhbar. maka bahasa akhbar haruslah sesuai dengan bahasa kegunaan orang ramai.

Suraya Hanis Ilias G 75841 Laras bahasa sastera memperlihatkan gaya bahasa yang menarik dan kreatif. Laras yang digunakan pada umumnya mempunyai strukturnya yang tersendiri. ambiguiti dan sebagainya. peribahasa. mementingkan penyusunan. Laras yang berbeza ditentukan oleh beberapa . dialog. Struktur ayatnya banyak dipengaruhi struktur bahasa Arab.: monolog. perbandingan. pemilihan kata c. d. Oleh kerana terdapat variasi dalam masyarakat . pengulangan. puitis dan hidup. Laras bahasa ini adakalanya diselitkan dengan petikan daripada al-Quran dan hadis. Laras Bahasa Agama Laras bahasa Agama mengandungi istilah agama daripada bahasa Arab. metafora. menggunakan bahas tersirat: perlambangan. personifikasi. dramatik dan puitis. ilusi. e. kisan. Bahasanya boleh dalam bentuk naratif. Peranan Laras dalam perlakuan sosial.maka penggunaan bahasa juga memperlihatkan laras yang tidak sama. deskriptif. preskriptif.SKMB 2033. bunga-bunga bahasa dan sebagainya. simile. terdapat penyimpangan tatabahasa atau manipulasi bahasa.Antara beberapa ciri bahasa sastera ialah : a kreatif dan imaginatif: kabur mesej b.

susunan ayat. Antaranya perbendaharaan kata. perlu menggunakan laras bahasa formal dan tidak sesuai menggunakan bahasa rojak atau bahasa pasar. Sebarang perlakuan sosial yang melibatkan aktiviti bahasa harus menekankan nilai – nilai . lambang kumpulan sebaya dan sebagainya. Ini akan menggambarkan taraf akademik serta latar belakang status sosial individu berkenaan. ( a) Beli satu. laras yang berbeza – beza berfungsi sebagai medium penyampai maklumat. Ia penting agar tidak timbul penggunaan laras yang tidak sesuai dengan situasi tertentu. gaya. pengikat kumpulan sosial. Suraya Hanis Ilias G 75841 faktor. penyataan emosi.SKMB 2033.Contohnya . Penggunaan laras yang berbeza – beza dalam pelbagai perlakuan sosial sangat penting. frasa dan perkataan. ia juga mencerminkan latar belakang penutur. faktor orang yang dilawan berbicara atau sebagainya akan mencerminkan latar belakang penutur bahasa tersebut. mereka akan menggunakan laras iklan.percuma satu ! ( b) Dapatkan pembelian percuma hari ini!Jangan tunggu lagi! Selain dari itu. cara penyampaian. Mereka perlu membezakan antara laras formal dengan laras tidak formal. Dalam konteks perlakuan sosial . Sesuatu maklumat itu akan dapat disampaikan dengan tepat dan jelas melalui penggunaan laras yang betul. Kepekaan seseorang penggunaan bahasa menggunakan laras yang berbeza – beza mengikut situasi tertentu sama ada formal atau tidak formal. Penggunaan laras yang berbeza berdasarkan bidang tertentu sangat penting dalam penyampaian maklumat. Contohnya jika sesebuah agensi iklan ingin mempromosikan sesuatu produk. Ia juga dapat memupuk nilai penyesuaian diri dengan persekitaran. Penutur bahasa Melayu perlu mengenali laras utama bahasa Melayu. Contohnya dalam situasi formal seperti menemuramah seseorang tokoh. pemilihan tajuk.sesuai dengan tajuk perbincangan . Laras bahasa yang berbeza mempunyai kepentingan yang tersendiri dalam perlakuan sosialnya. Ia penting dalam menyampaikan maklumat yang tepat dan jelas. Jelaslah bahawa pemilihan dan penggunaan laras yang sesuai adalah penting dan dapat mencerminkan identiti penutur bahasa tersebut. tatabahasa dan sebagainya.

Di samping itu. Pemilihan dan penggunaan laras bahasa yang bertepatan dengan sesuatu isu atau tajuk perbincangan yang akan dihuraikan dengan penting bagi memudahkan khalayak memahami isu – isu tersebut. laras sains akan . Ampun tuanku beribu – ribu ampun. Isu yang dibincangkan lebih jelas jika penggunaan laras yang berbeza. isi perbincangan yang sesuai.Laras memberi ucapan berubah apabila melibatkan kehadiran orang istana. sangat penting difahami oelh seseorang pengguna bahasa agar mereka dapat menyesuaikan diri dengan persekitaran secara berkesan.awak.ia perlu juga menggunakan laras yang sesuai agar menjamin hubungan peribadi yang erat antara satu sama lain. Contohnya jika seseorang ingin membincangkan bidang sains.sayang dan sebagainya. Contohnya jika seseorang itu diminta memberi ceramah dalam sesuatu program. ia dapat mengeratkan perhubungan sosial dan peribadi. hubungan sosial dan peribadi seseorang pengguna bahasa itu akan menjadi lebih erat. ayat yang tersusun. nescaya akan menjamin hubungan sosial yang erat dan menimbulkan perasaan hormat menghormati antara satu sama lain. Oleh itu ciri – ciri tersebut berperanan mewujudkan kejelasan dalam pengutaraan sesuatu isu yang berkaitan dengan bidangnya. beliau perlu mempunyai pengetahuan tentang laras untuk memulakan ucapan dan peka terhadap khalayak yang hadir di majlis itu. Jika bersesuaian dengan larasnya. Keperluan terhadap pemilihan laras yang sesuai dalam situasi perlakuan sosial yang berbeza. Ia dapat menggambar perhubungan yang sangat erat antara individu itu sendiri di samping membina hubungan yang selesa apabila berinteraksi antara satu sama lain. Setiap laras mempunyai memiliki ciri – ciri yang tersendiri dalam mengungkapkan persoalan atau permasalahannya. Contohnya apabila seseorang berinteraksi dengan majikan menggunakan ayat yang sopan.sembah patik harap diampun.Unsur – unsur pemulukan dan pendinaan sebagai satu daripada ciri laras bahasa istana seperti . Suraya Hanis Ilias G 75841 penyesuaian diri dengan persekitaran dan situasi agar timbul perasaan hormat di kalangan orang yang dilawan berinteraksi. Contohnya penggunaan perkataan saya. Begitu juga jika berhubung dengan ahli keluarga dan rakan sebaya.SKMB 2033.anja. laras bahasa yang formal.

Laras bahasa tersebut perlu digunakan oleh peniaga kerana mereka perlu melariskan barangan mereka untuk mendapatkan keuntungan hasil perniagaan mereka.SKMB 2033. ( b ) Cecair itu sudah didewarnakan. maka wujud laras yang berbeza.beliau harus menggunakan laras pidato untuk menarik perhatian minat pendengardan para hakim pertandingan. . Kesimpulan. akan menggunakan laras yang betul apabila berdepan dengan khalayak bagi meninggalkan kesan tumpuan minat yang mendalam. Disebabkan tema sesuatu perkara berbeza dengan tema perkara yang lain. Suraya Hanis Ilias G 75841 digunakan. judul dan tema. laras bahasa tersebut perlu bersesuaian dengan isu yang diutarakan. Laras merupakan satu daripada kelainan sosial secara umum kerana penghasilannya berkait rapat dengan satu faktor sosial. Begitu juga dengan bidang yang lain. sama ada situasi formal atau tidak formal. Ini kerana laras pidato pidato mempunyai ciri – ciri seperti pemilihan kata. Justeru itu. Penutur bahasa yang mempunyai pengetahuan dan mahir dengan penggunaan laras bahasa. ( a) Sebatian itu sesuai diindekskan di bahagian yang lebih besar iaitu naftalena. Contohnya peniaga di pasar akan menggunakan laras bahasa tidak formal kerana situasi di tempat tersebut memerlukan penggunaan bahasa tidak formal untuk menarik perhatian pelanggan. Penggunaan laras bahasa yang berlainan dalam perlakuan sosial penting dalam menggambarkan situasi. Sekiranya mereka malu menggunakan laras bahasa tersebut.Contoh laras bahasa sains . perniagaan mereka akan rugi kerana tiada unsur – unsur mempromosikan barangan yang dijual. Contohnya jika seseorang yang bertanding dalam pidato. jelaslah penggunaan laras yang berbeza memberi gambaran terhadap situasi perlakuan sosial. susunan ayat dan unsur yang berlainan dengan laras yang lain.

Sesuatu laras bermaksud sesuatu variasi bahasa yang boleh dipilih dari sekumpulan variasi yang ada pada bahasa tersebut. Setiap laras bahasa mempunyai fungsinya tersendiri di samping penggunaannya dalam konteks perlakuan sosial. Sesuatu maklumat itu akan dapat disampaikan dengan tepat dan jelas melalui penggunaan laras yang betul. Rujukan : Asmah Hj Omar. Ia penting supaya masyarakat tidak salah menggunakan laras bahasa mengikut kesesuaian situasi dan keadaan tertentu.Bahasa Laporan. kita dapati perbezaan dalam jenis – jenis bahasa yang digunakan disesuaikan dengan situasi yang berbeza – beza. Penggunaan laras bahasa yang berlainan dalam perlakuan sosial penting dalam menggambarkan situasi. Apabila kita mengamati perlakuan bahasa. sama ada situasi formal atau tidak formal.SKMB 2033. Penggunaan laras yang berbeza – beza dalam pelbagai perlakuan sosial sangat penting. Suraya Hanis Ilias G 75841 Laras bermaksud gaya atau cara penggunaan sesuatu bahasa.Serdang : Dewan Bahasa dan Pustaka & Universiti Pertanian Malaysia. Penggunaan laras yang berbeza berdasarkan bidang tertentu sangat penting dalam penyampaian maklumat. Ia penting dalam menyampaikan maklumat yang tepat dan jelas. Oleh yang demikian kita perlu mengetahui jenis laras dan penggunaannya dalam dunia moden hari ini. . Ilmu ini penting kita praktikkan kerana ia melambangkan kemajuan dalam mempelajari sesuatu laras bahasa. 1987. yang wujud dalam pelbagai konteks .

Nik Safiah Karim.Universiti Sains Malaysia : Kuala Lumpur.Bahasa Melayu Persoalan dan Pengolahan.Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Noriah Mohamed. Dr. Kuala Lumpur :Dewan Bahasa dan Pustaka.Laras Bahasa Ilmiah. 1998. Rahman Shaari . S.Serdang :Utusan Publications & Distributors Sdn Bhd.Bahasa dan Alam Pemikiran Melayu. Laras Bahasa.Kementerian Pelajaran Malaysia..1993.SKMB 2033.1995.Sosiolinguistik Bahasa Melayu di Malaysia. Kuala Lumpur:Dewan Bahasa dan Pustaka .Memahami Gaya Bahasa. .1993.Bhd. Suraya Hanis Ilias G 75841 Asmah Hj Omar.Kuala Lumpur :Gathery Publishing House Sdn.1986. Kamaruddin Haji Husin.Nathesan1995.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->