P. 1
asgmt laras bhs

asgmt laras bhs

|Views: 460|Likes:
Published by suraya hanis

More info:

Published by: suraya hanis on Oct 14, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/15/2013

pdf

text

original

SKMB 2033.

Suraya Hanis Ilias G 75841

PENGHARGAAN
Pertamanya, marilah kita panjatkan kesyukuran kita ke hadrat Allah s.w.t kerana masih lagi memanjangkan umur kita dan dapat kita mengecapi nikmat yang tidak terhingga. Selawat serta salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad s.a.w dan ahli keluarga Baginda serta para Sahabat dan pengikutnya. Di sini saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih yang tidak terhingga buat tutor, iaitu Dr. Shahidi Abd Hamid dan Pn.Saadiah Maalip yang juga merupakan pensyarah subjek, di atas tunjuk ajar dan nasihat serta kritikan yang amat berguna dalam saya menyiapkan kerja kursus yang tidak seberapa ini. Tidak lupa juga, ucapan terima kasih ini di tujukan kepada rakan-rakan seperjuangan yang juga telah banyak membantu saya. Kertas kerja ini adalah merupakan salah satu syarat bagi melengkapkan kursus Variasi Sosial Bahasa Melayu ( SKMB 2033 ) . Tajuk yang dipilih oleh saya ialah Peranan Laras Bahasa Dalam Perlakuan Sosial. Tugasan ini sedikit sebanyak membuatkan saya lebih faham betapa pentingnya Variasi Bahasa dalam masyarakat pada dewasa ini. Akhir kata, saya berharap kertas kerja ini dapat memberi sedikit sumbangan kepada alam pendidikan untuk perkongsian bersama. Setiap yang kurang itu datangnya dari kelemahan saya sendiri dan yang apa yang baik itu datangnya dari Allah S.W.T. Semoga usaha ini mendapat keredhaan dan keberkatan Allah S.W.T.

Sekian.

Suraya Hanis Ilias G 75841 KANDUNGAN HALAMAN Pengenalan Hubungan laras bahasa dengan masyarakat Ciri – ciri laras Jenis laras bahasa Peranan Laras Dalam Perlakuan Sosial Kesimpulan Rujukan 1-2 3–4 4–7 8 – 11 12.SKMB 2033.14 15 16 .

tajuk perbincangan. pidgin. fungsi sesuatu interaksi. ragam bahasa. laras bahasa. ideolik. bahasa kebangsaan.SKMB 2033. peserta. seperti bahasa rasmi. . multilinguisme. dialek. Menurut Dell Hymes. bilinguisme. bentuk perhubungan dan nilai-nilai yang dipegang oleh ahli-ahli yang terlibat dalam pertuturan sesama sendiri. kreol. Lazimnya bidang ini menumpukan kajian bahasa itu dan topik atau konteks pengujarannya. iaitu bidang yang mengkaji hubungan antara bahasa dan masyarakat. Bidang ini juga boleh dikenali sebagai linguistik antropologi atau linguistik sosial. sikap terhadap bahasa dan kesetiaan terhadap bahasa juga perancangan bahasa. sosiolinguistik adalah merupakan bidang yang mengkaji bahasa daripada segi hubungan antara latar. Suraya Hanis Ilias G 75841 Peranan Laras Bahasa Dalam Perlakuan Sosial.

bahasa tidak formal. Ilmu ini merupakan kajian kontekstual terhadap variasi penggunaan bahasa masyarakat dalam sebuah komunikasi yang alami. Berpijak dari paradigma ini Sosiolinguistik berkembang ke arah pembelajaran yang melihat bahawa bahasa tidak dapat dijelaskan secara memuaskan tanpa melibatkan aspek-aspek sosial yang mencirikan sesuatu masyarakat. Perbezaan bahasa pengguna berdasarkan daerah atau disebabkan faktor geografi yang dipanggil dialek daerah.SKMB 2033. Variasi bahasa didefinisikan sebagai kelainan bahasa iaitu perbezaan bentuk – bentuk bahasa yang digunakan bagi maksud yang sama berdasarkan situasi tertentu. Bagi Chomsky dan pengikutnya.( Noriah Muhammad : 24 ) . Laras pula merupakan satu daripada kelainan sosial secara umum kerana penghasilannya berkait rapat dengan satu faktor sosial. Variasi bahasa merupakan salah satu cabang dalam bidang sosiolinguistik. Laras umum digunakan dalam situasi kebahasaan umum.Dialek sosial yang terdapat dalam bahasa Melayu ialah bahasa baku. latar belakang sesuatu bangsa. Transformasional yang dipelopori Chomsky tidak mengakui realiti sosial dalam masyarakat. Variasi dalam kajian ini merupakan masalah asal yang dipengaruhi atau mempengaruhi perbezaan aspek sosiokultural dalam masyarakat. Contoh perbezaan penggunaan kosa kata. bahasa halus dan bahasa kasar. umur. Halliday(1968 ). judul dan tema. status sosial yang berbeza. bahasa istana dan bahasa biasa serta bahasa pasar dan bahasa slanga. jantina. pendidikan. bahasa formal. Suraya Hanis Ilias G 75841 Sosiolinguistik juga merupakan cabang linguistik yang mengkaji hubungan antara bahasa dan masyarakat penuturnya. maka wujud laras yang berbeza. dan sebagainya diabaikan sebagai faktor yang sangat berpengaruh dalam menentukan pilihan-pilihan berbahasa. Disebabkan tema sesuatu perkara berbeza dengan tema perkara yang lain. Variasi bahasa yang terhasil berdasarkan aspek penggunaan pulaialah dialek social. Kelainan bahasa juga disebabkan oleh perbezaan sebutan antara individu dengan individu yang lain yang dipanggil idiolek.menjeniskan bahasa bahasa kepada dua aspek iaitu pengguna ( orang yang mengguna sesuatu bahasa dan penggunaan ( kesesuaian jenis bahasa yang digunakan dengan keadaan atau situasi bahasa itu digunakan.

Penggunaan bahasa merujuk kepada bentuk bahasa yang digunakan dalam pelbagai media berdasarkan kesesuaian suasana. Menurut Halliday lagi. Jumlah laras seseorang itu menggambarkan keseluruhan pengalaman bahasanya serta peranan yang dimainkan dalam masyarakat. Laras adalah satu konvensi sosial. Halliday ( 1968 ) mendefinisikan sebagai variasi bahasa yang berbeza berdasarkan fungsi. Apabila laras yang berbeza untuk situasi yang berbeza. Sesuatu laras bermaksud sesuatu variasi bahasa yang boleh dipilih dari sekumpulan variasi yang ada pada bahasa tersebut. Kemampuan seseorang menggunakan laras yang betul dan tepat mengikut . masyarakat sedar situasi sosial yang berlainan wujud di persekitaran mereka. ialah dialek. bilangan dan status pandangan dan latar pertuturan tajuk tersebut. Bahasa merupakan satu lambang bunyi yang arbitrari yang digunakan oleh masyarakat untuk berhubung. Suraya Hanis Ilias G 75841 Laras bermaksud gaya atau cara penggunaan sesuatu bahasa. Faktor – faktor penentu ini juga akan menghasilkan tiga kategori laras yang ditinjau dari aspek teknikaliti ( tajuk ).SKMB 2033. Menurut beliau. Bentuk bahasa yang lebih khusus sifatnya bagi membincangkan sesuatu bidang itulah yang dianggap sebagai laras. Bagi faktor – faktor penentu jenis laras ialah peranan pembicara. variasi yang berkaitan dengan penggunaan. Setiap jenis laras terpisah dari segi pilihan dan susunan kta serta frasanya yang tersendiri. yang wujud dalam pelbagai konteks . formaliti ( gaya ) dan bentuk penyampaian Hubungan laras bahasa dengan masyarakat. beliau meninjau persoalan variasi bahasa berdasarkan dua faktor. iaitu berbeza mengikut kumpulan sosial yang menggunakannya iaitu laras. pengguna dan penggunaannya. Pengguna yang menggunakan satu bahasa berbeza daripada segi dialek dan ideoleknya. kita dapati perbezaan dalam jenis – jenis bahasa yang digunakan disesuaikan dengan situasi yang berbeza – beza. apabila kita mengamati perlakuan bahasa. iaitu tempat asal seseorang. Sesuatu laras digunakan untuk keadaan atau situasi tertentu.

Raminah Hj Sabran ( 1989 ) menjelaskan setiap bahasa mempunyai beberapa laras yang tersendiri yang digunakan dalam situasi atau konteks yang . variasi bahasa yang timbul berkaitan dengan penggunaannya iaitu melibatkan tempat asal seseorang ialah dialek dan variasi bahasa yang berkaitan dengan penggunaannya. Bahasa mempunyai fungsi – fungsi tersendiri iaitu sebagai penyampai maklumat.istilah khas yang digunakan pada ilmu berkenaan. Laras ditentukan untuk membolehkan bahasa digunakan dengan betul dan menepati fungsinya. Menurut Halliday.Bahasa dan ilmuan tertentu memperlihatkan beberapa perbezaan daripada bahasa yang digunakan dan ilmu yang lain. pengikat kumpulan social.SKMB 2033.Nik Safiah Karim menegaskan .( 1989 : 2). penyataan mental (emosi ). Bahasa Pengguna Dialek Penggunaan Laras Manakala Dr. iaitu mengikut kumpulan sosial yang menggunakannya ialah laras.Perbezaan yang wujud bukanlah perbezaan sistem bahasa tetapi kesukaran bahasa wujud dalam pemahaman konsep – konsep yang didukung oleh istilah . Suraya Hanis Ilias G 75841 situasi dan keadaan membolehkan segala maklumat yang ingin dinyatakan lebih mudah difahami dan dapat berkomunikasi dengan lebih berkesan. Sesuatu laras bermaksud variasi bahasa yang boleh dipilih daripada sekumpulan variasi yang ada pada tiap – tiap penutur. lambing kumpulan sebaya dan lain – lain. Asmah Hj Omar pula menyatakan laras bahasa merupakan kelainan bahasa yang digunakan menurut bidang ilmu dan bidang sosial. laras bermaksud gaya atau cara penggunaan sesuatu bahasa.

Perhubungan peribadi ialah perhubungan antara individu dengan individu secara terus manakala perhubungan sosial ialah perhubungan yang berlaku antara penghasil dan pembaca buku. majalah dan alat media yang lain. esei. Bahasa lisan amat berbeza dengan bahasa tulisan.SKMB 2033. Ure & Ellis ( 1977 ) mengkategorikan kepada dua jenis iaitu situasi luaran dan situasi persekitaran. dan ciri – ciri linguistik. Perhubungan itu ialah perhubungan dalam penggunaan sesuatu bahasa. Situasi luaran bermaksud latar belakang sosial dan kebudayaan sesuatu masyarakat bahasa yang merangkumi struktur sosial dan kebudayaan sesuatu masyarakat bahasa yang merangkumi struktur sosial dan keseluruhan cara hidup yang menentukan perlakuan – perlakuan anggota masyarakat. novel dan cerpen. Di kalangan jenis bahasa tulisan pula. Terdapat banyak aspek situasi persekitaran yang menimbulkan laras yang berbeza.Contohnya . ucapan. Di antaranya ialah cara penyampaian. pelbagai variasi dapat diwujudkan. Seterusnya ialah perhubungan sosial dan peribadi. termasuk jenis bahasa. Contohnya laporan. Situasi persekitaran pula mencakupi aspek yang terlibat secara langsung dalam penggunaan bahasa. Ciri – ciri laras. Suraya Hanis Ilias G 75841 berbeza. . disebabkan faktor geografi . iaitu yang digunakan dalam hubungan tidak rasmi seperti untuk berkomunikasi dengan ahli keluarga dan rakan – rakan. Bagi ciri – ciri keperihalan. serta jangka masa yang digunakan untuk penggunaan bahasa itu. Cara penyampaian ialah bentuk perhubungan yang digunakan. Kajian terhadap laras bahasa memberi pertimbangan kepada dua faktor utama iaitu ciri – ciri keperihalan peristiwa bahasa itu. Penggunaan bahasa dalam perkara ini berlaku secara tidak formal. Contohnya huraian tentang bahasa Melayu lama perlu dikaitkan dengan situasi istana dan tradisi sastera lisan. terdapat beberapa dialek daerah dalam Bahasa Melayu dan dialek daerah ini termasuk dalam laras bahasa tidak formal. peserta yang terlibat dalam sesuatu peristiwa bahasa.

sehinggalah kepada bidang yang khusus yang memerlukan kemahiran yang tertentu seperti bidang sains dan teknologi. bekerja dan sebagainya. Hubungan erat antara susunan bahasa dengan situasi tertentu akan menghasilkan laras yang tersendiri. bahasa yang digunakan untuk member pertolongan. terdapat dua perkara utama yang menunjukkan pemisahan antara laras iaitu tatabahasa dan perbendaharaan kata. kata ganti nama diri seperti `saya`. Dalam setiap situasi sosial terdapat penggunaan bahasa yang berbeza bergantung kepada faktor – faktor seperti jenis perbualan. `aku` dan `awak` digunakan. Faktor – faktor di atas menerangkan aspek situasi persekitaran yang menimbulkan laras yang berbeza. Aspek ini meliputi perkara biasa dalam rutin harian seperti makan.arahan dan sebagainya. Di samping itu ciri – ciri linguistik juga dapat membentuk sesuatu laras . Perlakuan bahasa diperlukan kerana bahasa merupakan alat utama dalam perlakuan sosial. permintaan. Contohnya: (a) Mereka ke Perak minggu lalu. Selain itu ialah bahan yang diperkatakan. Secara amnya. hubungan dengan pembaca dengan penulis atau pendengar dengan tajuk yang dibicarakan. . Sesuatu ciri – ciri linguistik berkait rapat dengan faktor sosial seperti latar belakang orang yang berkomunikasi atau menulis. Sesuatu bahan yang diperkatakan atau dibincangkan menggunakan laras bahasa yang berlainan sifatnya dan ini bergantung kepada isi yang ingin disampaikan. Sifat – sifat bahasa itu sendiri yang memberi perubahan iaitu mencakupi aspek – aspek kehadiran atau ketidakhadiran sesuatu ciri. kekerapan kehadiran dan susunan struktur tertentu. Contohnya bahasa digunakan untuk menghasilkan sesuatu maksud atau perasaan .SKMB 2033. minum. orang yang terlibat dalam perbualan dan peranan situasi tersebut dalam masyarakat. Suraya Hanis Ilias G 75841 Dalam perhubungan peribadi. bahasa dalam sesuatu majlis .

( b ) Awas. Contohnya: ( a ) Dilarang memijak rumput ini. Berbeza pula dengan contoh di bawah ini. ( c ) Perompak itu tertangkap. Ini dicapai dengan menggunakan susunan ayat biasa dalam (a). Jalan sedang dibaiki. ( b ) Perompak itu ditangkap oleh polis itu. Struktur pasif juga digunakan untuk situasi yang memerlukan bahasa yang tidak formal dan ini menunjukkan jarak formalitinya yang jelas. Susunan frasa dan ayat juga membawa kelainan dalam penggunaan bahasa. Ini dicapai dengan menggunakan struktur pasif biasa dalam ayat ( b ) dan struktur pasif yang digugurkan konstituen agentifnya dalam ayat ( c). mereka minggu lalu. Ketiga – tiga ayat tersebut member penekanan berbeza. Contohnya . Ini merupakan satu aspek pengggunaan struktur pasif. Suraya Hanis Ilias G 75841 (b) Minggu lalu mereka ke Perak. (c) Ke Perak. ekonomi mereka berkembang . Ini dicapai dengan menggunakan susunan ayat yang berlainan.SKMB 2033. dan susunan songsang dalam ayat (b) dan (c). ( a ) Polis menangkap perompak itu. yang ditimbulkan oleh susunan struktur ayat yang berbeza. Begitu juga negara – negara jiran yang lain. Ketiga – tiga ayat di atas memberi penekanan berbeza yang ditimbulkan oleh susunan stuktur ayat yang berlainan.

Jenis Laras Bahasa Laras bahasa dapat dibahagikan kepada dua golongan besar. penyampaian maklumat dan pemujukan (yang berbentuk rencana atau iklan). Cara penyampaian sama ada bentuk lisan atau ditulis . . terdapat tiga pembeza utama yang dapat membezakan antara laras biasa dengan laras khusus. pengetahuan dan penerangan. Namun demikian.SKMB 2033. Sementara laras khusus pula ialah yang merujuk kepada kegunaan untuk khalayak khusus.susunan ayat memberi variasi tertentu. Laras biasa ialah laras yang digunakan atau diaplikasikan untuk masyarakat umum seperti laras dalam atau untuk bidang hiburan. Bahasa lisan mempunyai ciri – ciri tertentu yang berbeza daripada struktur bahasa bertulis. tatabahasa dan gaya laras-laras itu. bentuk kata . Contohnya : ( a ) Dia menunggu anaknya yang telah lama tidak pulang. iaitu kosa kata. ( b ) Adik tidak tahu berapa lama lagi ingin menunggu abangnya. syarahan. laporan sukan. Suraya Hanis Ilias G 75841 dengan pesat dan membangun. seperti atau peminat dalam bidang tertentu dan pelajar-pelajar (rencana berkenaan bidang sains. memperlihatkan kelainan dalam bahasa. rencana. iaitu laras biasa dan laras khusus. Pilihan. berita sukan. laporan dan ulasan buku).

Gaya ayatnya juga mudah dan ringkas. berita sukan). dalam surat kiriman dan sebagainya. iaitu formal dan tidak formal. di mana banyak berlaku proses pengguguran dalam ayat-ayat yang diucapkan baik pengguguran subjek. surat kiriman dan sebagainya.Struktur ayatnya juga mudah. laras biasa ialah laras bahasa yang digunakan untuk khalayak umum tentang pelbagai bidang seperti hiburan. struktur ayat yang digunakan adalah mudah. Laras Bahasa Biasa Laras bahasa biasa tidak melibatkan bidang tertentu. iklan). pengetahuan dan penerangan (syarahan. Suraya Hanis Ilias G 75841 Laras Bahasa Biasa. predikat atau objek. "Untuk Kakitangan Sahaja". "Jangan Membuang Sampah Di Sini". tiada istilah teknikal. dan dalam penulisan surat memohon pekerjaan atau rayuan. Laras bahasa biasa yang berbentuk formal atau rasmi biasanya digunakan dalam majlis-majlis rasmi. gaya ayat dalam laras ini adalah sederhana. Formal dan Tidak Formal Seperti yang diterangkan di atas. "Dilarang Merokok". Dari segi teknik wacananya. Laras bahasa biasa terbahagi kepada formal dan tak formal. kurang kata pinjaman. Laras bahasa biasa dapat dibahagikan kepada dua bahagian. Manakala.SKMB 2033. contohnya laras yang tertera di papan keterangan: "Dilarang Masuk". (Seperti yang terdapat dalam perbualan santai remaja atau bahasa di pasar ). Erti kata lain. seperti laras bahasa yang digunakan juruacara majlis sambutan hari kebangsaan.Laras biasa ialah laras bahasa yang yang digunakan unuk khalayak umum tentang pelbagai bidang seperti bidang hiburan (laporan sukan. pengetahuan dan penerangan dan maklumat dan pemujukan. Contohnya: Di larang merokok. mudah difahami. laras bahasa biasa yang berbentuk tidak formal merujuk kepada bahasa yang tidak formal yang digunakan sehari-hari.Laras formal digunakan dalam majlis rasmi. ringkas dan padat. Manakala laras tidak formal pula . encana) dan maklumat dan pemujukan (rencana.

SKMB 2033. disokong pula oleh gambar. laporan dan sebagainya . (g) Bandingan: Bateri X Lebih Berkuasa dan Tahan Lama (h) Gesaan: Cepat! Cepat! Datanglah Beramai-ramai (i) Pertanyaan: Sakit Pinggang? Sapulah Dengan Minyak Angin X. tender. Percuma Satu (f) Mesra: Keutamaan Kami Adalah Pelanggan. Iklan dapat dihasilkan dengan beberapa cara seperti berikut: (a) slogan: Kami Ada Cara (b) Kaedah Pernyataan: Rumah Untuk Dijual (c) Perkaitan Konsep: Artis X dengan Katil Jenama Y (D) Perisytiharan: Vios dengan Aksesori Lengkap (e) Kaedah Umpan: Beli Satu. Suraya Hanis Ilias G 75841 berlaku proses pengguguran ayat yang diucapkan sama ada pengguguran subjek. grafik. atau mengubah sikap dan melakukan tindkan.Digunakan dalam iklan. ilustrasi dansebagainya. . predikat dan objek. lukisan. Laras Bahasa Akademik . Laras Bahasa Perniagaan Mempengaruhi penguna untuk membentuk tanggapan tertentu .

metafora. komunikasi. dan sebagainya perlulah dielakkan. misalnya penulisan tesis. Suraya Hanis Ilias G 75841 Laras bahasa akademik meliputi pelbagai bidang seperti sains. mengandungi beberapa klaausa. nota kaki di bawah muka surat atau nota hujungan di penghujung setiap bab. pendebungaan dan sebagainya. bahasa yang digunakan mudah. penulis perlu mengikut forrmat tertentu seperti perlu ada catatan bibiliografi (rujukan). istilah teknik.Ia juga menggunakan istilah-istilah yang khusus kepada sesuatu bidang. matematik dan sebagainya yang terletak dalam ruang lingkup pendidikan. kiasan. Laras Bahasa Sastera . Contohnya ialah fotosintesis.Ayat yang panjang. maka bahasa akhbar haruslah sesuai dengan bahasa kegunaan orang ramai. Laras Bahasa Undang-Undang Laras bahasa undang – undang tidak ada gambar.SKMB 2033.Ia bersifat teknikal. menggunakan petikan.Wartawan atau pengarang akhbar menggunakan bahasa untuk menjelaskan sesuatu menurut cara yang paling mudah diterima sesuai dengan selera sebilanganbesar pemvbaca akhbar. peribahasa.Dalam penulisan ilmiah. metafora. lain daripada struktur teks cereka. dan lain pula daripada struktur teks esei dan karya ilmiah. Ia mempunyai istilah sendiri seperti Argumantum ad baculum. graf. teknologi. pecutan. Tiga ciri penting yang harus ada dalam berita akhbar yang baik ialah. Laras bahasa media Berita sebagai satu wacana mempunyai truktur teks yang tersendiri. simili. kiasan dan sebagainya. gaya tulisan yang jelas dan isi tulisan mestilah tepat. habeas corpus dan sebagainya. dan biasanya perlu dihafal. Oleh sebab akhbar diterbitkan untuk orang ramai.

Laras yang berbeza ditentukan oleh beberapa . ilusi.: monolog. Peranan Laras dalam perlakuan sosial. simile. mementingkan penyusunan. pemilihan kata c. personifikasi. menggunakan bahas tersirat: perlambangan. Suraya Hanis Ilias G 75841 Laras bahasa sastera memperlihatkan gaya bahasa yang menarik dan kreatif. bunga-bunga bahasa dan sebagainya. ambiguiti dan sebagainya. kisan. dialog. Bahasanya boleh dalam bentuk naratif. Laras yang digunakan pada umumnya mempunyai strukturnya yang tersendiri. dramatik dan puitis. pengulangan. deskriptif. Laras Bahasa Agama Laras bahasa Agama mengandungi istilah agama daripada bahasa Arab.SKMB 2033. Oleh kerana terdapat variasi dalam masyarakat .maka penggunaan bahasa juga memperlihatkan laras yang tidak sama. d. metafora. puitis dan hidup. peribahasa. preskriptif. terdapat penyimpangan tatabahasa atau manipulasi bahasa. e.Antara beberapa ciri bahasa sastera ialah : a kreatif dan imaginatif: kabur mesej b. Struktur ayatnya banyak dipengaruhi struktur bahasa Arab. Laras bahasa ini adakalanya diselitkan dengan petikan daripada al-Quran dan hadis. perbandingan.

laras yang berbeza – beza berfungsi sebagai medium penyampai maklumat. Contohnya jika sesebuah agensi iklan ingin mempromosikan sesuatu produk. Kepekaan seseorang penggunaan bahasa menggunakan laras yang berbeza – beza mengikut situasi tertentu sama ada formal atau tidak formal. ia juga mencerminkan latar belakang penutur. Ini akan menggambarkan taraf akademik serta latar belakang status sosial individu berkenaan. Mereka perlu membezakan antara laras formal dengan laras tidak formal. Sesuatu maklumat itu akan dapat disampaikan dengan tepat dan jelas melalui penggunaan laras yang betul. pemilihan tajuk.sesuai dengan tajuk perbincangan .Contohnya .SKMB 2033. gaya. Ia penting agar tidak timbul penggunaan laras yang tidak sesuai dengan situasi tertentu. Jelaslah bahawa pemilihan dan penggunaan laras yang sesuai adalah penting dan dapat mencerminkan identiti penutur bahasa tersebut. Suraya Hanis Ilias G 75841 faktor. perlu menggunakan laras bahasa formal dan tidak sesuai menggunakan bahasa rojak atau bahasa pasar. susunan ayat. Penggunaan laras yang berbeza – beza dalam pelbagai perlakuan sosial sangat penting. Sebarang perlakuan sosial yang melibatkan aktiviti bahasa harus menekankan nilai – nilai . ( a) Beli satu. Laras bahasa yang berbeza mempunyai kepentingan yang tersendiri dalam perlakuan sosialnya.percuma satu ! ( b) Dapatkan pembelian percuma hari ini!Jangan tunggu lagi! Selain dari itu. faktor orang yang dilawan berbicara atau sebagainya akan mencerminkan latar belakang penutur bahasa tersebut. Ia penting dalam menyampaikan maklumat yang tepat dan jelas. Ia juga dapat memupuk nilai penyesuaian diri dengan persekitaran. cara penyampaian. pengikat kumpulan sosial. Penutur bahasa Melayu perlu mengenali laras utama bahasa Melayu. lambang kumpulan sebaya dan sebagainya. frasa dan perkataan. penyataan emosi. mereka akan menggunakan laras iklan. Penggunaan laras yang berbeza berdasarkan bidang tertentu sangat penting dalam penyampaian maklumat. tatabahasa dan sebagainya. Contohnya dalam situasi formal seperti menemuramah seseorang tokoh. Antaranya perbendaharaan kata. Dalam konteks perlakuan sosial .

Pemilihan dan penggunaan laras bahasa yang bertepatan dengan sesuatu isu atau tajuk perbincangan yang akan dihuraikan dengan penting bagi memudahkan khalayak memahami isu – isu tersebut. Oleh itu ciri – ciri tersebut berperanan mewujudkan kejelasan dalam pengutaraan sesuatu isu yang berkaitan dengan bidangnya. Ampun tuanku beribu – ribu ampun. laras sains akan . Setiap laras mempunyai memiliki ciri – ciri yang tersendiri dalam mengungkapkan persoalan atau permasalahannya.sembah patik harap diampun. Contohnya apabila seseorang berinteraksi dengan majikan menggunakan ayat yang sopan. ayat yang tersusun. Ia dapat menggambar perhubungan yang sangat erat antara individu itu sendiri di samping membina hubungan yang selesa apabila berinteraksi antara satu sama lain. Suraya Hanis Ilias G 75841 penyesuaian diri dengan persekitaran dan situasi agar timbul perasaan hormat di kalangan orang yang dilawan berinteraksi. ia dapat mengeratkan perhubungan sosial dan peribadi.awak.Unsur – unsur pemulukan dan pendinaan sebagai satu daripada ciri laras bahasa istana seperti .sayang dan sebagainya.Laras memberi ucapan berubah apabila melibatkan kehadiran orang istana. Jika bersesuaian dengan larasnya. laras bahasa yang formal. Contohnya penggunaan perkataan saya.ia perlu juga menggunakan laras yang sesuai agar menjamin hubungan peribadi yang erat antara satu sama lain. Keperluan terhadap pemilihan laras yang sesuai dalam situasi perlakuan sosial yang berbeza. Contohnya jika seseorang ingin membincangkan bidang sains. isi perbincangan yang sesuai. Begitu juga jika berhubung dengan ahli keluarga dan rakan sebaya.anja.SKMB 2033. Di samping itu. beliau perlu mempunyai pengetahuan tentang laras untuk memulakan ucapan dan peka terhadap khalayak yang hadir di majlis itu. Isu yang dibincangkan lebih jelas jika penggunaan laras yang berbeza. Contohnya jika seseorang itu diminta memberi ceramah dalam sesuatu program. sangat penting difahami oelh seseorang pengguna bahasa agar mereka dapat menyesuaikan diri dengan persekitaran secara berkesan. hubungan sosial dan peribadi seseorang pengguna bahasa itu akan menjadi lebih erat. nescaya akan menjamin hubungan sosial yang erat dan menimbulkan perasaan hormat menghormati antara satu sama lain.

Contohnya jika seseorang yang bertanding dalam pidato. Begitu juga dengan bidang yang lain. Sekiranya mereka malu menggunakan laras bahasa tersebut. jelaslah penggunaan laras yang berbeza memberi gambaran terhadap situasi perlakuan sosial.Contoh laras bahasa sains . akan menggunakan laras yang betul apabila berdepan dengan khalayak bagi meninggalkan kesan tumpuan minat yang mendalam. Disebabkan tema sesuatu perkara berbeza dengan tema perkara yang lain. ( b ) Cecair itu sudah didewarnakan. Penggunaan laras bahasa yang berlainan dalam perlakuan sosial penting dalam menggambarkan situasi. Kesimpulan. judul dan tema. ( a) Sebatian itu sesuai diindekskan di bahagian yang lebih besar iaitu naftalena. Ini kerana laras pidato pidato mempunyai ciri – ciri seperti pemilihan kata. Laras merupakan satu daripada kelainan sosial secara umum kerana penghasilannya berkait rapat dengan satu faktor sosial. . Contohnya peniaga di pasar akan menggunakan laras bahasa tidak formal kerana situasi di tempat tersebut memerlukan penggunaan bahasa tidak formal untuk menarik perhatian pelanggan. perniagaan mereka akan rugi kerana tiada unsur – unsur mempromosikan barangan yang dijual. Justeru itu. susunan ayat dan unsur yang berlainan dengan laras yang lain. laras bahasa tersebut perlu bersesuaian dengan isu yang diutarakan.beliau harus menggunakan laras pidato untuk menarik perhatian minat pendengardan para hakim pertandingan. maka wujud laras yang berbeza. Suraya Hanis Ilias G 75841 digunakan.Laras bahasa tersebut perlu digunakan oleh peniaga kerana mereka perlu melariskan barangan mereka untuk mendapatkan keuntungan hasil perniagaan mereka. sama ada situasi formal atau tidak formal. Penutur bahasa yang mempunyai pengetahuan dan mahir dengan penggunaan laras bahasa.SKMB 2033.

.SKMB 2033. Ilmu ini penting kita praktikkan kerana ia melambangkan kemajuan dalam mempelajari sesuatu laras bahasa. Ia penting supaya masyarakat tidak salah menggunakan laras bahasa mengikut kesesuaian situasi dan keadaan tertentu. Penggunaan laras yang berbeza berdasarkan bidang tertentu sangat penting dalam penyampaian maklumat. Rujukan : Asmah Hj Omar.Serdang : Dewan Bahasa dan Pustaka & Universiti Pertanian Malaysia. Sesuatu maklumat itu akan dapat disampaikan dengan tepat dan jelas melalui penggunaan laras yang betul. Oleh yang demikian kita perlu mengetahui jenis laras dan penggunaannya dalam dunia moden hari ini. sama ada situasi formal atau tidak formal. Setiap laras bahasa mempunyai fungsinya tersendiri di samping penggunaannya dalam konteks perlakuan sosial. Penggunaan laras bahasa yang berlainan dalam perlakuan sosial penting dalam menggambarkan situasi. Sesuatu laras bermaksud sesuatu variasi bahasa yang boleh dipilih dari sekumpulan variasi yang ada pada bahasa tersebut. Apabila kita mengamati perlakuan bahasa.Bahasa Laporan. Penggunaan laras yang berbeza – beza dalam pelbagai perlakuan sosial sangat penting. Ia penting dalam menyampaikan maklumat yang tepat dan jelas. 1987. kita dapati perbezaan dalam jenis – jenis bahasa yang digunakan disesuaikan dengan situasi yang berbeza – beza. yang wujud dalam pelbagai konteks . Suraya Hanis Ilias G 75841 Laras bermaksud gaya atau cara penggunaan sesuatu bahasa.

Bhd.. S.1986.Kuala Lumpur :Gathery Publishing House Sdn.Bahasa Melayu Persoalan dan Pengolahan. Kamaruddin Haji Husin.Nik Safiah Karim.Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.1993.Universiti Sains Malaysia : Kuala Lumpur.Kementerian Pelajaran Malaysia. Kuala Lumpur:Dewan Bahasa dan Pustaka .Memahami Gaya Bahasa. Rahman Shaari .Serdang :Utusan Publications & Distributors Sdn Bhd.Nathesan1995. 1998. Kuala Lumpur :Dewan Bahasa dan Pustaka.1993.1995.Sosiolinguistik Bahasa Melayu di Malaysia.SKMB 2033. Laras Bahasa. Suraya Hanis Ilias G 75841 Asmah Hj Omar. Dr.Laras Bahasa Ilmiah. Noriah Mohamed. .Bahasa dan Alam Pemikiran Melayu.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->